• Príjemné dobré ráno, vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram piaty rokovací deň štvrtej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali páni poslanci Csicsai, Mičovský a pán poslanec Ivan Mikloš.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Vládny návrh zákona má tlač 141, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborov je v rozhodnutí č. 131.

  Prosím teraz pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pána Jána Richtera, aby vládny návrh zákona uviedol.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vláda Slovenskej republiky v súhlase so svojím programovým vyhlásením na roky 2012 až 2016 realizuje jednu zo svojich dôležitých úloh, a to je zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému.

  Navrhnuté stabilizačné opatrenia nie sú len úzkou straníckou iniciatívou, ale sú prienikom názorov veľkej časti subjektov sociálnych partnerov, ktorí sú združení v Rade solidarity a rozvoja. Našli podporu aj v širších odborných kruhoch.

  Navrhované zmeny sa týkajú úprav v prvom aj v druhom dôchodkovom pilieri. Nie je možné oddeľovať opatrenia zabezpečujúce dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému bez zmien v oboch pilieroch.

  V prvom pilieri riešime vytvorenie mechanizmu postupnej automatickej úpravy dôchodkového veku v závislosti od dynamiky vývoja priemernej strednej doby dĺžky života spoločne pre mužov aj ženy v aktuálnom dôchodkovom veku, a to od prvého januára 2017. Valorizácia, to znamená úprava spôsobu zvyšovania dôchodkových dávok v prechodnom období rokov 2013 až 2017 pevnou sumou a s účinnosťou od 1. januára 2018 percentom medziročného rastu nákladov v domácnosti dôchodcov.

  Súčasťou zmien v prvom priebežne financovanom dôchodkovom pilieri je aj prehĺbenie miery solidarity, a to na 1,25-násobok priemerného osobného mzdového bodu, čo predstavuje čiastku cirka tisíc eur.

  Bez zmien prvého priebežného piliera sa nedá zabezpečiť dlhodobá udržateľnosť. Ďalší dôvod je aj demografický vývoj populácie Slovenska. Súčasťou opatrení, ktorými sa navrhuje novelizovať zákon o sociálnom poistení, je aj zmena vymeriavacieho základu a zvýšenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatnej zárobkovej činnej osoby na platenie sociálneho poistného. Cieľom týchto zmien je zámer dosiahnuť stav, aby živnostníci neboli na dôchodku odkázaní na sociálne dávky. Oceňujem, že sme po viacerých rokovaniach našli zhodu s relevantnými zástupcami živnostníkov, a to so živnostenskou komorou aj so živnostenským zväzom.

  Začlenenie dohodárov do okruhu sociálne poistených osôb s osobitnou úpravou pre študentov, poberateľov starobného a invalidného dôchodku má za cieľ štandardizovať a zrovnoprávniť podmienky v pracovnoprávnom procese.

  V návrhu zákona zjednocujeme aj oblasť maximálnych vymeriavacích základov pre platenie poistného na sociálne poistenie na úroveň päťnásobku priemernej mesačnej mzdy.

  Druhý dôchodkový pilier, ktorý bol zavedený ako kapitalizačný a príspevkovo definovaný s účinnosťou od 1. januára 2005, sa za dobu účinnosti nevyvíja výkonnostne priaznivo. Bol zle nastavený, má nevhodnú skladbu sporiteľov a čistý pokles hodnoty majetku je k tomuto obdobiu mínus 168 mil. eur. Jeho výkonnosť v porovnaní s dôchodkami v prvom pilieri za obdobie rokov 2005 až 2015 sa dá predpokladať nižšia o 18 až 20 percent. Preto sa menia príslušné ustanovenia zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravujúce sadzby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a zavádzajú sa ďalšie zmeny, medzi ktoré patrí zavedenie zásadnej úplnej dobrovoľnosti pre vstup do druhého piliera, zreálnenie výšky niektorých odplát a liberalizácia právneho prostredia pre štruktúru dôchodkových fondov pri zachovávaní možnosti rozloženia dôchodkových úspor medzi dva dôchodkové fondy, a to je garantovaný a negarantovaný.

  Navrhuje sa zníženie odvodu z 9 % na 4 % s možnosťou dobrovoľného pripoistenia o 2 %, ktoré budú daňovo zvýhodnené.

  Zároveň sa navrhuje otvorenie druhého piliera v trojmesačnom období do konca tohto kalendárneho roka.

  Chcem zvýrazniť, že výpočet dôchodku je súčtom percent prvého a druhého piliera. To znamená, že zmena pomeru odvodov v prospech prvého piliera nemá vplyv na budúci dôchodok.

  Základné východiská pre novelu zákona o sociálnom poistení majú za cieľ po prvé, garantovať každému občanovi istotu dôstojného dôchodku. Európska únia nás zaväzuje, aby sme udržali dôchodky minimálne na úrovni 40 % priemerného zárobku v Slovenskej republike. Po druhé, systém musí byť udržateľný v dlhodobom horizonte. Istota dôstojného dôchodku musí byť garantovaná dlhodobo.

  Dôchodkový systém v dnešnej podobe prispieva k prehlbovaniu deficitu verejných financií a zvyšovaniu dlhu Slovenskej republiky. Ak ten systém nezmeníme, vyplácanie dôchodkov môže byť ohrozené. Preto sa uchádzam o podporu predloženého návrhu zákona o sociálnom poistení.

 • Ďakujem, pán minister, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci, predsedovi tohto výboru, pánovi poslancovi Jánovi Podmanickému.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ako spravodajca určený výborom Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 13 z 24. júla 2012 a podal spravodajskú informáciu k návrhu zákona.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 131 zo 6. júla 2012 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor, vrátane lehôt na jeho prerokovanie.

  Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Predloženým návrhom zákona vláda Slovenskej republiky realizuje významnú úlohu zo svojho programového vyhlásenia, a to zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému.

  Návrh zákona podľa dôvodovej správy predpokladá novelu ďalších zákonov súvisiacich s touto problematikou.

  Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

  V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci. Termín na prerokovanie výborom a gestorskému výboru navrhnem po prerokovaní návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie pri hlasovaní o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

  Pani podpredsedníčka, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Pán spravodajca, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Teraz otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostala písomné prihlášky: za poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita pán poslanec Mihál, za poslanecký klub SDKÚ - DS pán poslanec Kaník, za poslanecký klub KDH Július Brocka, za poslanecký klub MOST - HÍD József Nagy, za stranu SMER - sociálna demokracia pani poslankyňa Vaľová a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti pán poslanec Igor Matovič.

  Ďalej sú písomne prihlásení do rozpravy páni poslanci: Miroslav Beblavý, Ivan Štefanec, Jozef Mihál, Monika Gibalová, Peter Osuský, Lucia Žitňanská, František Šebej, Ivan Švejna, Ľubomír Petrák, Alojz Hlina a Ján Figeľ.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Jozefovi Mihálovi za klub strany Sloboda a Solidarita.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, pred niekoľkými mesiacmi strana SMER - sociálna demokracia sa stala víťazom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Zostavila jednofarebnú vládu, ktorú nazvala "vláda istôt". Uchopila moc v tomto štáte doteraz bezprecedentným spôsobom a tu dnes máme jeden z výsledkov toho, čo sa v Slovenskej republike následne deje.

  Vláda Roberta Fica sa dostala k moci podvodom. Vo svojom predvolebnom programe nepovedala ani slovo o tom, čo čaká Slovensko po jej nástupe k moci. Nepovedala ani slovo o tom, že bude likvidovať druhý dôchodkový pilier. Nepovedala ani slovo o tom, že jeden z prvých jej krokov bude masívne a razantné zvyšovanie daní, odvodov, poplatkov a že takýmto spôsobom bude riešiť problémy ekonomiky a hospodárenia Slovenskej republiky.

  Vieme, že máme problémy v štátnom rozpočte, ale riešiť ich na úkor pracujúcich, aktívnych, mladých, úspešných ľudí, to nie je práve férový spôsob, akým sa strana SMER - sociálna demokracia obracia nielen k svojím voličom, ale k všetkým občanom Slovenskej republiky.

  Ozdravný balíček, ktorý strana SMER - sociálna demokracia predstavila zhruba pred mesiacom, neobsahoval prakticky žiadne návrhy na šetrenie, na šetrenie vlády, ale naopak, obsahoval množstvo návrhov, akým spôsobom chce strana SMER - sociálna demokracia zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu na úkor pracujúcich ľudí. Nie sú tam žiadne návrhy, ktoré by znamenali šetrenie, napríklad v oblasti vyplácania sociálnych dávok, ale naopak, sú tam návrhy, ktoré prinesú do štátneho rozpočtu peniaze z vyšších daní a odvodov tých, ktorí denno-denne pracujú a svoj chlebík, na svoj chlebík si zarábajú naozaj poctivým a férovým spôsobom. Toto si títo ľudia nezaslúžia.

  Návrh, ktorý sa dostal dnes na pôdu poslaneckej snemovne, je jasným dôkazom politiky strany SMER - sociálna demokracia a jej falošnosti a zbabelosti. Návrh, ktorý má priniesť do štátneho rozpočtu miliardu eur spôsobom, že o 500 mil. ročne budú ukrátení sporitelia na svojich dôchodkových účtoch a ďalších 500 mil. zaplatia pracujúci ľudia, a nie tí najbohatší, práve naopak, častokrát to budú tí najchudobnejší, ktorí sú radi, že si môžu privyrobiť aspoň na tie dohody. Tak to je naozaj na zamyslenie.

  Samotný proces prípravy tohto zákona, takto dôležitého zákona, ktorý postihne milióny ľudí na Slovensku, je jednoducho úžasný a údesný zároveň. Pri prijímaní tohto zákona na úrovni vlády boli závažným spôsobom porušené legislatívne pravidlá vlády. Zákon totižto vôbec nebol zverejnený na portáli právnych predpisov. Vôbec nebol zverejnený takto dôležitý zákon. To znamená, že verejnosť sa k nemu oficiálne nemohla vyjadriť. Medzirezortné pripomienkové konanie trvalo od 22. 6. do 26. 6., čiže tri pracovné dni. Štandardne pritom tento proces má trvať pätnásť pracovných dní a v závažných odôvodnených prípadoch sa môže skrátiť na sedem pracovných dní. Tu sme svedkami, že takto dôležitý a kľúčový zákon bol prerokovaný, resp. bol ponúknutý na diskusiu jednotlivým partnerom, pripomienkujúcim subjektom len tri pracovné dni, a to tak, že zákon im prišiel v piatok napoludnie a v utorok večer bola uzávierka pripomienkového konania.

  Napriek tomu sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nazbieralo 179 pripomienok, z toho 47 zásadných. Rezort z toho pri vyhodnotení neakceptoval 78 pripomienok, z toho 27 zásadných. O kvalite legislatívneho procesu svedčí aj to, že rozporové konanie sa konalo len s piatimi subjektami pri takto dôležitom zákone. Môžete rozprávať o rade solidarity celé dni, ale dôležité je to, že regulárny legislatívny proces bol takto ošvindlovaný.

  V pripomienkach jednotlivých subjektov nájdeme napríklad pripomienku ministerstva hospodárstva a rovnako pripomienku Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, kde upozorňujú, že medzirezortné pripomienkové konanie vzhľadom na zaslanie návrhu trvalo fakticky len dva pracovné dni, a preto k tomu nemohli zaujať seriózne stanovisko.

  Pán premiér rád rozpráva o tom, že tieto zmeny zasiahnu len 12 % tzv. najbohatších ľudí. Pán premiér už nedávno dokázal svoje kvality, pokiaľ ide o matematiku, keď nám predviedol, akým spôsobom sa počíta DPH. Teraz nám znovu ukazuje, akým spôsobom manipuluje a nepozná jednoduché počty. Tak si to poďme spočítať.

  Tento zákon sa dotkne jeden a pol milióna sporiteľov. Priemerný sporiteľ, tým myslím sporiteľa s priemerným príjmom, príde o 90 tis. eur na svojom osobnom dôchodkovom účte. Toto číslo som si nevymyslel ja. Toto číslo nájdete v doložke vplyvov a napísali ho úradníci ministerstva práce. Tento zákon sa dotkne vyše tristotisíc živnostníkov. Všetci títo živnostníci budú platiť vyššie odvody. Väčšiny z nich sa dotkne zvýšenie tzv. minimálneho základu, čiže zaplatia približne o 300 eur ročne na odvodoch viac, v menšej časti z nich sa dotkne samotné zvýšenie vymeriavacieho základu ako takého.

  Tento zákon sa dotkne osemsto tisíc dohodárov, a to nie sú naozaj žiadni boháči. To sú napríklad dôchodcovia, ktorí si chcú privyrobiť k dôchodku. To sú študenti, ktorí si chcú privyrobiť na svoje štúdium. Týmto skupinám ľudí sa znížia, a to dosť podstatným spôsobom, ich čisté príjmy, a nie je vylúčené, že úplne stratia svoju prácu, pretože zamestnávateľ, ktorý bude takisto zaťažený odvodmi, možno niektorých z nich pošle na ulicu, pretože nebude mať na to, aby tieto vyššie odvody platil.

  Tento zákon sa dotkne aj dobrovoľne poistených osôb. V sociálnom poistení máme dnes okolo desať až dvadsať tisíc dobrovoľne poistených osôb, napríklad na dôchodkové poistenie. Aj tí budú musieť platiť vyššie odvody, či sa im to páči alebo nie.

  Tento zákon sa dotkne približne sto tisíc samoplatiteľov v zdravotnom poistení. Tí budú po novom mať platiť 55 eur mesačne na zdravotné poistenie. Ešte donedávna to bolo 26 eur. Teraz to bude zrazu 55. Viete čo to bude znamenať pre týchto ľudí a pre rezort práce? Bude to znamenať to, že tí tzv. dobrovoľne nezamestnaní, ktorí teda boli ochotní si doteraz platiť 47 eur na zdravotné poistenie, húfne, húfne pôjdu na úrady práce, tam sa zaregistrujú ako evidovaní nezamestnaní. A čo sa stane? Nebudú platiť do zdravotnej poisťovne vôbec nič, naopak, štát bude za nich platiť zdravotné poistenie a naviac časť z nich zaťaží aj samotný sociálny systém, pretože keď už teda na tom úrade práce budú, prečo by si už rovno nepožiadali aj o sociálne dávky. Toto bude výsledok.

  Pripomínam ešte jednu maličkosť, že samoplatiteľ bude platiť teda tých 55 eur mesačne na zdravotné poistenie, pričom štát platí za svojich poistencov, resp. bude platiť 30 eur. Tento nepomer je naozaj nevydaný a nemá žiadnu logiku.

  Keď to spočítame, jeden a pol milióna sporiteľov, tristo tisíc živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, osemsto tisíc dohodárov, sto tisíc samoplatiteľov, a aby som nezabudol, tých dvesto tisíc, to je tých 12 %, o ktorých hovorí premiér, zamestnancov, ktorí majú zárobok v hrubom nad 1 200 eur mesačne, ktorí budú platiť spolu so svojimi zamestnávateľmi vyššie odvody. Sú to temer tri milióny ľudí, ktorých sa tento zákon priamo dotkne na vyšších odvodoch. Neviem o tom, že by Slovensko malo tridsať miliónov obyvateľov, ak tri milióny ľudí má byť 12 % občanov Slovenska. Pán premiér, tu vám v tej matematike niečo nesedí.

  Je nehoráznosť predložiť takýto zákon, takýto dôležitý zákon do Národnej rady po absolvovaní takého legislatívneho procesu, aký sme zatiaľ sledovali, a ešte väčšia nehoráznosť a drzosť je navrhnúť, aby sa takýto zákon prerokoval na pôde parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Ako sa môžu poslanci pripraviť do diskusie, ako si môžu pripraviť pozmeňovacie návrhy, ak dnes začala rozprava v prvom čítaní a niekedy zajtra, predpokladám, bude finito a zákon bude odhlasovaný. Poslanci koalície, tým to je jedno. Povedia to, čo sa im káže, urobia to, čo sa im káže. Poslanci opozície si pravdepodobne chceli pripraviť určité návrhy, ale zrejme to nestihnú.

  Ja osobne avizujem už teraz, že napriek pokusu vlády takto zmariť diskusiu na pôde parlamentu, mám pripravených 14 pozmeňovacích návrhov, ktoré prednesiem v druhom čítaní. Medzi nimi sú napríklad návrhy, ktoré budú chcieť odstrániť diskrimináciu starších študentov pri navrhovanom zákaze pracovať na dohody, o brigádnickej práci študentov.

  Vážení priatelia, je neuveriteľná drzosť, ak niekto si dovolí v zákone navrhnúť, že na dohodu o pracovnej činnosti študentov môže pracovať len študent do dvadsiatich piatich rokov veku. Viete koľko študentov študuje na našich vysokých školách, ktorí majú dvadsaťšesť, dvadsaťsedem rokov? Sú to napríklad všetci doktorandi. To týmto doktorandom chceme uprieť právo na prácu na dohodu o pracovnej činnosti, lebo nejaký sociálny inžinier na ministerstve si to takto vymyslel?!

  Ďalšou takouto chybou je nereagovanie na diskrimináciu pri priznávaní zamestnaneckej prémie podľa zákona o daniach z príjmov, na ktorú nemajú právo dohodári, čo logicky doteraz bolo odôvodnené tým, že neplatili odvody. V poriadku, tá logika mala svoje miesto. Ak po novom aj dohodári budú platiť odvody, nie je najmenší dôvod, aby im štát v zákone o dani z príjmov bránil získať zamestnaneckú prémiu.

  A takýchto chýb je v zákone viac. A sú častokrát dôsledkom toho, že legislatívny proces bol odfláknutý, diskusia bola nedostatočná. A takáto nedostatočná diskusia sa zrejme zo strany vedenia rezortu očakáva aj na pôde tohto parlamentu. Ale také jednoduché to, pán minister, mať nebudete.

  Tieto návrhy, ktoré znamenajú zvýšenie odvodov pre živnostníkov, zavedenie odvodov pre dohodárov, majú, samozrejme, aj ďalší dôsledok, a to rast nezamestnanosti v Slovenskej republike.

  Každý, kto má niečo v hlave, si dokáže ľahko spočítať, že ak sa zvýši daňovo-odvodové zaťaženie, tak to bude znamenať, že takíto ľudia, ktorých sa to dotkne, si ťažie nájdu prácu. Ak bude mať zamestnávateľ za povinnosť platiť za prácu na dohodu 35-percentné odvody, veľmi dobre si rozmyslí, či takúto prácu niekomu ponúkne. Jednoducho to znamená, o tretinu vyššie náklady na prácu dohodára. A to nie je maličkosť. To nie je pár drobných. To znamená, že tí študenti, dôchodcovia a ďalší ľudia, ktorí sa snažili takýmto spôsobom si privyrobiť, budú mať sťažený prístup k týmto dohodám, a mnoho takýchto jednoduchých, ale predsa len pracovných miest nám zanikne. V poriadku, ak chcete mať väčší nápor na úradoch práce, nech sa páči, len tak ďalej. Keď k tomu pripočítame zmeny v Zákonníku práce, ale to už nebudem komentovať, to je téma pre ďalšiu schôdzu.

  Hovoril som v úvode, že vláda Roberta Fica sa rozhodla riešiť diery v štátnom rozpočte tým, že bude zdierať ľudí vyššími daňami a odvodmi, a že nevie šetriť. Jeden z takých príkladov, ako vláda Roberta Fica naozaj nevie šetriť, je aj v tomto zákone. Priatelia, ak si pozriete doložky vplyvov, nájdete tam aj údaj, podľa ktorého Sociálna poisťovňa "vďaka", v úvodzovkách, vyšším odvodom získa v budúcich rokoch na svoju réžiu do správneho fondu naviac ďalších 18 mil. eur. Sociálna poisťovňa získa do správneho fondu ďalších 18 mil. eur. A tento fakt rezort berie ako samozrejmosť, že skrátka Sociálna poisťovňa spotrebuje ďalších 18 mil. eur, ako keby nestačilo tých súčasných 115 mil., ktoré každý rok spotrebuje na svoj chod.

  Namiesto toho, aby sa v zákone objavilo zníženie percenta tvorby správneho fondu z vybratého poistného, rezort skrátka konštatuje, že Sociálna poisťovňa dostane ďalších 18 mil., a to v situácii, v akej sa nachádza Slovenská republika. To je ďalšia drzosť, nehoráznosť, alebo možno v lepšom prípade nepozornosť toho, kto tento zákon predložil. Samozrejme, ja na to budem reagovať adekvátnymi pozmeňovacími návrhmi v druhom čítaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja páni poslanci. Štyria. Pán poslanec Podmanický, pán poslanec Muňko, pán poslanec Hraško, pani poslankyňa Nicholsonová. Končím možnosť prihlásiť sa. Pani poslankyňa Vaľová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickým poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Podmanický.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, povedali ste toho veľa. Mňa, nedá sa naraz reagovať na všetko, ale hneď na začiatku ste povedali, že SMER sa dostal do vlády podvodom. Pán poslanec, žiadna politická strana nehovorila pred voľbami tak jasne a tak otvorene, že bude musieť robiť aj takéto kroky, aké dnes pripravujeme, že bohatší ľudia budú musieť viac sa podieľať na nesení bremena než chudobní. Čiže SMER bol v tomto, na rozdiel od vás, pán poslanec, absolútne otvorený, absolútne konzistentný.

  Ale ak ste použili slovo podvod, tak, pán poslanec, ja podvodom nazývam činnosť, ak niekto hľadá spôsob, ako oklamať alebo obísť zákon. Vy, pán poslanec, nemáte morálne právo kritizovať a vystupovať a niekoho obviňovať z podvodov, lebo vy osobne ste učili ľudí, ako podvádzať na daniach a odvodoch. A nielen osobne ste učili ľudí podvádzať a klamať na daniach a odvodoch, ale aj ako člen vlády nesiete zodpovednosť, ako bývalý člen vlády nesiete zodpovednosť za tu situáciu, do akej sa dostala Slovenská republika, že krachol finančný systém a daňový systém Slovenskej republiky. Ak je tu dnes 500- miliónová sekera, tak je to aj vašou zásluhou, pretože iste mi neviete zodpovedať, prečo ste na konci roka 2011 zmenili dodávateľa systému finančnej správy, ktorý spôsobil krach celej finančnej správy.

  Choďte to dnes vysvetľovať ľuďom, choďte to dnes vysvetľovať obciam, choďte dnes vysvetľovať, prečo dnes má Slovenská republika takýto obrovský výpadok! A vy ste tú situáciu neriešili. My neriešime, my riešime váš problém, pán poslanec. Problém, ktorý ste vy spôsobili a vaša vláda.

 • Pán poslanec, vy ste stratili absolútne realitu. Od každého iného by som to čakal, ale od človeka, ktorý celý život neplatí do Sociálnej poisťovne, čo tu už povedal aj môj predchodca, pán inžinier Podmanický, sa nehanbíte vôbec hovoriť?! Vy ste dva roky platili do Sociálnej poisťovne. Trafená hus zagága, to je pravda.

  Takže rád by som poopravil veci, ktoré ste vy napáchali, tým, že ste navádzali ľudí. V každom inom právnom štáte by ste za to boli trestne stíhaný, že navádzate ľudí, ako neplatiť do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

  Vaše dohody, ktoré ste uzatvárali a ktoré ste nezdaňovali, to úplne svedčí o vašom charaktere. A dnes tu idete hovoriť, že zákon, ktorý predložila táto vláda, je zlý. Zákon č. 461, ktorú predložil pán Kaník, je celý zlý.

 • S faktickou poznámkou, pán poslanec Hraško, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Mihál, ja mám možno výhodu, že som tuná prvýkrát v tomto parlamente, prvé volebné obdobie, takže nemôžem kydať na jedných, raz na druhých a vracať si to naspäť. Ja by som povedal, že každá vláda tuná niečo pokašľala, a to je skrátka fakt.

  No a to je aj to, čo hovoril na vašu rozpravu iný pán kolega s faktickou poznámkou, jedna vec sú fakty a druhá ich interpretácia. Takže to, čo rozprávajú páni poslanci za SMER, je úplne iná interpretácia toho, čo ste povedali.

  Ja by som sa len dotkol niekoľkých bodov, ktoré ste uviedli. Neviem, či si to pán minister uvedomuje, že živnostníci sú kategória ľudí, ktorá je samozamestnaná. To znamená, že oni aj keď neprinášajú povedzme veľa na daniach, povedzme ani na tých odvodoch, tak nie sú čerpateľmi. Oni nečerpajú zo sociálneho systému. A to je veľká skupina ľudí. To znamená, že tým, že sú samozamestnaní, tak neodčerpávajú ďalšie financie.

  To znamená, že tento zákon bude mať úplne opačný efekt. Hovorilo mi to totižto už veľa, veľmi veľa živnostníkov, ktorí sa sťažujú na to, že pokiaľ sa naozaj tie odvody zvýšia, budú musieť živnosti vrátiť. To znamená, že z týchto ľudí, ktorí sú dnes samozamestnaní, tak sa stanú naopak, poberatelia. No a, takže namiesto vytvorenia priaznivejších podmienok, aby klesol počet poberateľov sociálnych dávok zo sociálneho systému, sa robí presný opak.

  Ďalej práca na dohodu, sa týka celého tretieho sektora. Tento zákon zabíja občianske aktivity. Ale, samozrejme, chcelo sa riešiť niečo iné, len zase sa to rieši plošne, a postihne to naozaj veľa ľudí.

  No a, čo sa týka tých dohôd, tak riešia možno tých práve chudobnejších, ktorí nemajú na to, aby sa zamestnali, takže sa to dotkne aj ich. Takže keď niekto hovorí, že sa to vôbec nedotkne chudobných, tak práveže aj tých sa to dotkne.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Nicholsonová, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem povedať, že mne sa zdá, že tuto tie osobné invektívy kolegov zo strany SMER len dokazujú, že to, čo povedal pán poslanec Mihál, padá na úradnú pôdu a že trafená hus vždy zagága. A ja považujem naozaj za absolútnu nehoráznosť, a to nemôžu zmeniť ani tie vaše faktické poznámky, že predkladáte takýto dôležitý zákon, ktorý sa dotkne troch miliónov ľudí, v skrátenom legislatívnom konaní. A je to o to väčšia nehoráznosť, že predkladáte absolútny paškvil, ktorým oberiete o peniaze tých, ktorým ste pred voľbami sľubovali istoty.

  A ja vás chcem vyzvať, že aby ste sa pozorne venovali pozmeňovákom potom v druhom čítaní, lebo tie by mohli aspoň teoreticky zmierniť ten dopad takéhoto zbojníckeho paškvilu na tri milióny ľudí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, prosím vás pekne, neviem, o čom tu stále rozprával môj predrečník, pretože keď si pozrieme rok 2004, vtedajší parlament pod tlakom vlády Mikuláša Dzurindu zrušil zákon o tripartite, zlikvidoval rovnocenne vedený partnerský sociálny dialóg a zrušil Radu o hospodárskom partnerstve.

  Vážení páni, veď vy ste ani s nikým nediskutovali, keď ste takéto zákony predkladali. My bežne sedíme s radou solidarity, my bežne sedíme s odborármi, my bežne sedíme so zamestnancami. Nerozumiem tomu? Veď vy ste úplne tripartitu položili a nemali ste partnera na diskusiu a predkladali ste od rána do večera zákony. Takže, prosím vás, ak kritizujete, tak sa zamyslíte nad sebou! A pozrime si, čo bolo kedysi a čo je dnes. A aká diskusia dnes prebieha k tomuto zákonu. To je prvá vec.

  Druhá vec, ak pán minister rozpráva o tom, že Sociálna poisťovňa zoberie na nejaké vlastné, na nejaké vlastné potreby finančné prostriedky, tak sa zase pozrime, aký je vývoj deficitu dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni. Veď predsa od roku 2005 sa nám zvýšil deficit o 1, 69 mld., kedy sme zaviedli druhý pilier. Čo to znamená? No bolo to nastavenie zlé, druhého piliera, a dnes sme pri deficite mínus 924 miliónov! Vážení, stále tu rozprávate o tom, pán minister, keď ste bol minister, ako treba skonsolidovať financie, ako treba urobiť v prvom pilieri nejaký zásah, a vždy ste nás kritizovali. Dnes má vláda ambiciózny plán udržať verejné financie, dnes vláda vstupuje do dôchodkového poistenia a snaží sa formou solidarity, formou solidarity zaviesť niečo, aby tu fungoval vôbec poistný systém, aby bol udržateľný.

  A keď pôjdem odborne, tak sa pozrime na to, ako sa zvýšili odvody pre podnikateľov. Samozrejme, zvýšili sa, ale povedzme si, že tí podnikatelia neodvádzali poistné iba z minimálnej mzdy, dostali sa do hmotnej núdze. Dnes možno 80 % nemá na dôchodky, majú 140 eur a my ich potrebujeme dostať na 190 eur. Čiže keď odvedú vyššie dôchodky, tak sa im nebudú, ako teraz je to, ale to vysvetlím v svojej rozprave, nebudú musieť ostatní skladať na dôchodky. Ale predsa, veď oni musia takisto odvádzať, aby mali...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec Mihál.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán kolega Podmanický, pán premiér Robert Fico v rozhovore pre denník Sme 7. 3. 2012, čiže päť dní pred voľbami, na otázky k zmenám v druhom pilieri, dal niekoľko odpovedí, a ja budem citovať jednu z nich.

  Jedna z otázok znela: Chcete meniť 9-percentnú výšku odvodu do druhého piliera? Odpoveď pána premiéra: Nie.

  Ďalej dovoľte ešte reakciu na vás a na pána kolegu Muňka, kedy hovoríte, že akým spôsobom som ja prispieval na svojich prednáškach a podobne. Ak dovolíte, nemiešajte sa do toho, čo rozprávam na mojich prednáškach! Rozprávam o tom, aké sú zákony. A ak sú zákony zlé, tak nemám problém o tom hovoriť.

  Ak chcete mi pomôcť v sanovaní rozpočtu Sociálnej poisťovne a upchávaní dier, ktoré tam ešte zostali, tak veľmi pekne vás poprosím, podporte môj poslanecký návrh novely zákona, ktorý je predložený na rokovanie tejto snemovne. Má tuším, je to tuším bod 46 alebo 47. V tom zákone totižto je uvedená aj jedna zmena, ktorá sa týka práve zneužívania nemocenského poistenia. Predložil som to, ak dovolíte, ja, čiže máte tu jasný dôkaz toho, akým spôsobom reagujem, máte jasný dôkaz toho, akým spôsobom reagujem na problémy ktoré sú v sociálnom poistení.

  Ak teda máte naozaj, ak si stojíte za svojimi slovami, očakávam, že tento môj návrh zákona podporíte.

  Ďakujem pekne dopredu.

 • Ďalej za poslanecký klub SDKÚ - DS vystúpi pán poslanec Kaník.

  Nech sa páči, máte slovo.

  A pripraví sa pán poslanec Brocka za poslanecký klub KDH.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, stretávame sa tu dnes nad asi najzásadnejším zákonom, ktorým sa táto snemovňa bude v dohľadnej dobe zaoberať. Je to návrh zákona, ktorý ovplyvňuje nielen teraz osudy väčšiny obyvateľov tejto krajiny, ale podľa toho, ako sa schváli a ako sa bude ďalej, ako ten stav bude ďalej pokračovať, ovplyvní osudy všetkých občanov tejto krajiny na desiatky rokov dopredu negatívne, alebo pokiaľ v ňom nastanú zmeny, menej negatívne. Nemôžeme povedať, že pozitívne, pretože to, čo je tu napísané, to, čo je predložené, ovplyvňuje budúcnosť príjmov, ovplyvňuje budúcnosť životnej úrovne tejto krajiny veľmi negatívnym spôsobom.

  Aby sme, keďže sme v prvom čítaní a nebudeme rozoberať jednotlivé ustanovenia, pochopili alebo sa pokúsili pochopiť, o čo tu vlastne ide, musíme sa vrátiť k začiatkom, ku koreňom, aby sme si povedali, čo vlastne návrh zákona, ktorý pán minister teraz navrhuje zásadne zmeniť, riešil a čo bolo jeho cieľom.

  Vytvorenie nového dôchodkového systému, vytvorenie druhého piliera, ako podstaty a jadra tohto nového dôchodkového systému, je zatiaľ celosvetovo jedinou reakciou, na ktorú prišli naozaj stovky a tisíce ľudí, ktorí sa tým intenzívne zaoberajú. Je jedinou zmysluplnou reakciou na demografický vývoj, ktorý prebieha vo všetkých vyspelých ekonomikách a vyspelých krajinách sveta. Ten demografický vývoj je nepriaznivý. Z toho pohľadu nepriaznivý, alebo jeho dopady sú nepriaznivé z toho pohľadu, že pomer ľudí, ktorý pracuje a odvádza svoje odvody do sociálneho systému, voči ľuďom, ktorí poberajú príjmy zo sociálneho systému, sa vyvíja nepriaznivo. Počet odvádzajúcich je menší ako ten počet ľudí, ktorí poberajú. A tento nepriaznivý vzťah a pomer sa neustále prehlbuje. Z tohto, na toto netreba byť odborník, špecialista na dôchodkový systém, ani netreba byť ekonóm, alebo inak pre danú oblasť špeciálne pripravovaný človek, aby jednoduchým, zdravým ľudským rozumom každý si uvedomil, keď bude menej ľudí platiť do systému, z ktorého berú ľudia dôchodky a ďalšie sociálne zabezpečenie, jednoducho ten mešec nebude dostatočný. Tie zdroje, ktoré sa tam zaplatia, nebudú stačiť na to, aby vyplácali dôchodky ľuďom, ktorí poberajú z tohto systému peniaze. Riešenia tohto systému, pokiaľ by sme neprišli so systémovým riešením, a to systémové riešenie je práve vznik druhého piliera, sú len tri: zvyšovanie odvodov, aby bolo viac vybratých peňazí; zvyšovanie dôchodkového veku, aby ľudia žili v dôchodku kratšie, to znamená, odchádzali do dôchodku meskôr a menej z neho poberali; tretie, znižovanie výšky dôchodkov. Len tieto tri. Žiadne iné neexistujú, keď sa neprijmú zásadné, alebo keď sa neprijmú systémové zmeny.

  Systémovou zmenou na celom svete všetci rozumejú, že systém, ktorý zaviedol Bismarck, priebežný dôchodkový systém, je postupne nahrádzaný iným systémom, pretože sila a schopnosť bismarckovho systému sa vyčerpala. Takže malý historický exkurz ešte do čias zavádzania priebežného dôchodkového systému. Vtedy, keď sa prvýkrát zaviedol Bismarckom a postupne ho nasledovali ďalšie a ďalšie krajiny, ľudia v priemere zomierali vo veku 45 rokov. Dôchodkový vek bol stanovený na 65 rokov. Demografia sa vyvíjala presne opačným systémom ako dnes, počet novonarodených detí vysoko prevyšoval počet ľudí, ktorí boli, ktorí sa dožívali dôchodkového veku. Takýto systém samozrejme mohol fungovať. Mohol fungovať s veľkými prebytkami. Úplná logika. Na to naozaj netreba žiadne štúdie.

  Dnes je tá situácia ale úplne, úplne iná. Presne naopak postavená, na hlavu postavená. A z toho vyplýva, že tento systém jednoducho z tohto dôvodu nemôže fungovať. Veď súčasná situácia v Sociálnej poisťovni bez vplyvov druhého piliera, ktoré tu mnohokrát ešte dnes zaznejú a ktoré, mnohí poslanci budú s nimi argumentovať, takže znova zdôrazňujem, bez vplyvu druhého piliera, keby druhý pilier neexistoval, tak je tam sekera v dôchodkovom systéme 1,9 mld. eur. Bez vplyvu druhého piliera. Čo to znamená? Že zásadnú zmenu treba urobiť v prvom dôchodkovom pilieri, v priebežnom systéme a že každé oslabenie druhého piliera znamená nie pomoc prvému pilieru, to je taká náplasť, to je tak, ako keby ste mali hlboký, hnisavý vred na tele a vy by ste ho liečili tak, že to prelepíte leukoplastom. Vyliečite ten vred? Nie, zakryjete ho na chvíľu, kým ten hnis a smrad neprerazí, ale nijakým spôsobom ho neliečite. Naopak.

  Presunutím alebo oslabovaním druhého piliera sa dosiahne len to, že situácia v Sociálnej poisťovni v strednodobom horizonte sa výrazne zhorší, pretože na seba ona zároveň zoslabením druhého piliera musí prevziať záväzky voči ľuďom, ktorí budú, pôjdu do dôchodku v budúcnosti. Prevziať väčšie záväzky, to znamená, z toho zmenšujúceho sa mešca prostriedkov, ktoré Sociálna poisťovňa vyberá, bude treba vydať viac ako dnes. Bude treba ešte viac míňať, pretože tie záväzky sa jednoducho budú preberať tak, ako je to v zákone navrhnuté. Bude to znamenať pre celé verejné financie, pretože to je súčasť verejných financií, väčšiu záťaž, väčšie ohrozenie, väčší dlh, väčší deficit a tým pádom aj rýchlejší kolaps.

  Takže toto je riešenie, ktoré tu dnes máme na stole, ktoré navrhujete. Zhoršenie, zhoršenie stavu verejných financií, ohrozenie vôbec existencie tejto krajiny z pohľadu jej schopnosti financovať jej potreby, len preto, že toto opatrenie na dva, tri, štyri roky, ako leukoplast, ktorý zakryje hnisavý vred, na chvíľu pomôže. Na tri, štyri, päť rokov. Je to obetovanie celých generácií, ktoré sú dnes, odhadujem, mladšie ako 50 rokov. To je absolútne obetovanie týchto ľudí, pretože tá situácia, do ktorej sa verejné financie dostanú, bude taká, že keď títo ľudia prídu do dôchodku, čo bude za dvanásť a trošku viac rokov, už bude neudržateľná, už nebude z čoho vyplácať takéto dôchodky, aké sú súčasným znením zákona nastavené. A riešenia budú musieť byť veľmi drastické.

  Ja som na začiatku hovoril, aké tri riešenia existujú v priebežnom systéme. A kombinácia týchto troch riešení bude aplikovaná ako na pokusných králikoch na týchto ľuďoch. Na týchto ľuďoch, ktorí dnes sú päťdesiatnici a mladší, ktorí sú budúcnosťou tejto krajiny, ktorí odvádzajú svojou poctivou prácou prostriedky, dane, a vďaka ním vlastne táto krajina funguje. Keď títo ľudia prídu do dôchodku, pokiaľ prejde takéto riešenie, tak sa im krajina odvďačí tak, že ich životná úroveň sa prudko prepadne.

  Ešte možno jedno číslo, častokrát sa tu demografia bude spomínať. Je zaužívaný taký, taký pomer, že dnes na jedného dôchodcu pripadá asi päť alebo šesť ľudí v aktívnom veku. To ste počuli mnohí. Ale chcem poukázať na jednu súvislosť. V aktívnom veku neznamená, že pracujúci, pretože tam sú zahrnutí aj všetci nezamestnaní. Keď si to očistíme od tohto vplyvu, tak už dnes na jedného dôchodcu pripadajú len dvaja až traja pracujúci. Preto je tam tá diera 1,9 mld. už dnes. A teraz za dvadsať rokov, a nie za dvadsať rokov, v roku 2020, aby som bol presný, v roku 2020 ten pomer ľudí v dôchodkovom veku alebo v dôchodku a ľudí v aktívnom veku je jeden až dvaja. Takže na jedného dôchodcu jeden až dvaja v aktívnom veku. Ale opäť zdôrazňujem, myslíte si, že to budú pracujúci? Alebo zamestnaní? No tak to by sme museli mať plnú zamestnanosť. To si nemyslím, že nejaká krajina bude, kde bude plná zamestnanosť. A nečakajú nás globálne až také vyhliadky, aby sme v toto mohli dúfať.

  To znamená, že na jedného dôchodcu nebude pripadať, pravdepodobne, ani len jeden, ani len jeden pracujúci. To znamená, jeden pracujúci bude musieť v priebežnom systéme vytvoriť, odviesť prostriedky pre dôchodok asi dvoch dôchodcov. Ako sa to dá? Kto si v tejto snemovni, pán minister, napríklad, dovolí povedať, že to je možné?! Že to je ekonomicky možné? Že človek, ktorý má minimálnu mzdu, alebo priemernú mzdu, dokáže zo svojich odvodov zabezpečiť dôchodok pre dvoch dôchodcov v roku 2020? Nemožné! Jedine za cenu dramaticky zvýšených odvodov, alebo dramaticky znížených penzií, alebo dramaticky posunutého veku odchodu do dôchodku niekde ku sedemdesiatim rokom.

  Toto je vízia, toto je realita, ktorá nás čaká, keď sa vydáme po tej ceste, ktorú ste nám tu nalinkovali. Tým zákonom, ktorý ste predložili do parlamentu.

  Ja viem a vedel som to dávno pred voľbami, že toto nás bude čakať, keď sa SMER ujme vlády. Veď napriek tomu, čo tu bolo citované, že pán premiér Fico explicitne priamo povedal, že to neurobíte, že neznížite 9 %, my sme všetci veľmi dobre vedeli, že klame. Že to chcete urobiť, že to je jedna z prvých vecí, po ktorej siahnete. Máme to tu na stole. Znamená to, samozrejme, pre politikov, ktorí vidia len po hranicu volebného obdobia, veľmi lákavú možnosť, 500 mil. eur ročne zobrať ľuďom, zobrať pracujúcim tejto krajiny, a to do konca za jeden deň, pretože máme tu skrátené legislatívne konanie, je veľmi, veľmi jednoduché.

  Nie sú to žiadni bohatí, nie sú to žiadne veľké firmy, sú to jednoduchí, priemerní, bežní ľudia, ktorí sa poskladajú na toto a ktorí doplatia svojimi osobnými príjmami a svojou životnou úrovňou v dôchodku na tento spôsob riešenia finančných problémov krajiny. A paradoxne, zároveň skoro v tom istom čase počúvame od pána premiéra jeho nesmiernu ambíciu a nesmierny apetít na nakupovanie. Ako keby táto vláda mala strašne veľa peňazí. Tak už počúvame, ako ideme kupovať zdravotné poisťovne. To zrejme nebude za 5 korún. Máme na to? Nemáme. Ale majú na to zrejme tí ľudia, ktorým zoberiete peniaze, aby sa takéto výstrelky a takéto excesy mohli realizovať.

  Trošku dávnejšie, sa pamätám, ako spomínal, že bolo by veľmi dobré aj kúpiť podiely v SPP, ktoré boli predané. Hm... Dokonca ľudia sú schopní tomu zatlieskať, pretože stále si mnohí neuvedomujú, že štát, to sú oni. Štát nevyrába peniaze, štát nemá vlastné zdroje. Štát len zoberie ľuďom peniaze a potom ich nejakým spôsobom minie. A tuto na jednej strane masívne, naozaj bezprecedentne, sa idú ľudia obrať o peniaze a na druhej strane tuto vidíme, ako sa idú míňať tieto peniaze. No tak nemíňajme! Šetríme viac! A nemusíme potom ľuďom brať tieto peniaze. Pretože my si uvedomujeme, že situácia je zložitá a ťažká, my si uvedomujeme aj to, že bude ešte horšie. Že situácia v celej Európe, alebo v celom vyspelom svete, nie je ružová a bude vytvárať ešte veľké problémy. Ale to znamená, že musíme sa chovať racionálne a myslieť dlhodobo. Nie len na zajtra. Dostaneme, spravíme si čurbes, minieme peniaze. A potom čo? Potom zasa nič.

  Preto je naozaj, keby tá snaha bola úprimná, lebo naozaj nemusíme mať rovnaký názor na to, ako má vyzerať dôchodkový systém. Áno, veď samozrejme, ľavicový pohľad, pravicový pohľad, tie nemusia a nebývajú rovnaké. Ale nerozumiem, prečo sú neustále odmietané naše naozaj dobre myslené návrhy, ktoré by priniesli šetrenie tam, kde sa peniaze absolútne zbytočne vyhadzujú. Kde nielenže sa peniaze míňajú v objemoch, v desiatkach a stovkách miliónov eur, ale míňanie týchto peňazí prináša zhoršovanie situácie. A to je sociálny systém.

  Na minulej schôdzi boli odmietnuté návrhy, ktoré by priniesli presne to, ba dokonca viac, ako je zdôvodňované, že dnes sa tu budeme zaoberať skráteným legislatívnym konaním a posunutím účinnosti zákona na september, lebo potrebuje vláda viac peňazí získať. Tak prečo boli odmietnuté návrhy zákonov, ktoré naprávajú zlú situáciu, vytvárajú predpoklady na to, aby sa nezhoršovala, a zároveň, zároveň šetria štátnej kase milióny eur? Desiatky, stovky miliónov eur. Radšej to budete brať pracujúcim, ktorí poctivo pracujú a ktorí, tie peniaze sú pre nich, sú zaslúženými peniazmi? A budete ich vyhadzovať tam, kde to absolútne nič nerieši a naopak, situáciu zhoršuje?

  Mnohokrát sa tu určite objaví téma, pretože veľmi poznáme, veľmi dobre poznáme tú argumentáciu, a už sa teším, ako s ňou určite príde pán premiér, pretože minulý štvrtok to tak isto spomínal a, žiaľbohu, nebolo možné, keďže to bola hodina otázok a odpovedí, naňho reagovať. Určite sa tu mnohokrát objaví téma, že druhý pilier tak, ako bol nastavený, nevynáša, že spôsobuje ľudom stratu. A ja hneď, aj keď sa k tomu zrejme budeme vracať, budeme musieť vracať mnohokrát, chcem jednoznačne povedať a pripomenúť, čo spôsobilo, že druhý pilier až do novely, ktorá bola, žiaľbohu, prijatá alebo účinná až od apríla tohto roku, nevynášal tak, ako by sme všetci chceli? Zásah prvej Ficovej vlády do legislatívy, ktorá spôsobila, že nebolo možné investovať do ničoho iného, len mať peniaze na úložkách a mať peniaze v štátnych dlhopisoch, aj to krátkodobých. A chcem pripomenúť, že v čase prijímania tejto nezmyselnej legislatívnej úpravy som hneď upozornil na to, aké to bude mať dopady. A že tie predpoklady sa presne naplnili. Takže dnes, keď vláda, alebo poslanci za vládnu stranu budú hovoriť o tom, že druhý pilier nie je dobrý, lebo nezarába, tak by som chcel jednoznačne povedať, že to je presne tak, ako keby ste bežcovi na dlhú trať odsekli jednu nohu a potom chceli od neho, aby vyhral preteky. Vy ste odsekli jednu nohu bežcovi, druhému pilieru, a teraz sa strašne čudujete, že nebeží dostatočne rýchlo a že preteky nevyhráva. Treba vidieť korene príčin, ktorých následky vidíme, a až potom sa ukážu veci v pravom svetle.

  Tento zákon, ktorý tu budeme posudzovať, nie je ale len o druhom pilieri. Je to komplexný zákon, ktorý mení strašne veľa vecí aj v priebežnom pilieri, zavádza alebo zvyšuje odvody, mení systém, zavádza dopady na viaceré skupiny.

  A preto pár slov aj k prvému pilieru. Vec, o ktorej sa hovorí menej, je tá, že z prvého piliera podľa tohto návrhu robíte sociálnu dávku. To už nebude dôchodok, ktorý ľudia budú dostávať z tohto systému, ale sociálna dávka. Postupne stále viac, stále viac. Všetko sa to zakrýva pod pojem posilnenie solidarity. Ale čo to znamená, to posilnenie solidarity? Znamená to to, že tí, ktorí do systému odvedú podstatne viac, z neho dostanú podstatne menej. A tí, ktorí odvedú podstatne menej alebo takmer nič, tak tí za peniaze tých, ktorí tam odviedli viac, budú dostávať vyššie dôchodky. Zo systému, ktorý bol postavený na tom, aby si ľudia uvedomili a vážili, že vzťah medzi ich aktivitou počas ich pracovného života sa odrazí vo výške dôchodku, a aby to bolo zaslúžené, aby to boli peniaze týchto ľudí, a je jedno, či z druhého, či z prvého piliera, meníte na sociálnu dávku, ktorú budú dostávať všetci občania. Nie sociálne odkázaní. Ale všetci občania budú dostávať sociálnu dávku, čo, samozrejme, povedie k čoraz menšej ochote platiť do tohto systému, čoraz väčšej snahe vyhýbať sa plateniu. Bude to mať negatívne dopady na príjmy Sociálnej poisťovne a bude zväčšovať jej deficit, a u ľudí bude vytvárať pocit, že tí, ktorí sa snažia a ktorí sú poctiví, pracujú a odvádzajú, tí sú potrestaní. Tak ako trestáte ľudí zvýšenými daňami a ďalšími opatreniami. A výsledkom bude negatívum. Výsledkom bude veľké mínus vo verejných financiách, v príjmoch štátu a potom aj v neschopnosti zabezpečovať základné funkcie štátu.

  A teraz ešte k tomu, čo sa budeme baviť, samozrejme ešte neskôr, a to je ten naozaj škandalózny návrh na skrátené legislatívne konanie. Takýto zásadný návrh zákona, návrh zákona, ktorý zasiahne najviac do príjmov občanov tejto krajiny, ktorý zníži ich čisté príjmy! Ktorý môžeme, pre lepšie porozumenie, porovnať, vy znižujete príspevok na osobné účty o 5%. To je úplne rovnaké, ako keby ste zvýšili dane z príjmu občanom o 5 percent. Taký istý dopad to bude mať na ich čisté príjmy. Tak takýto návrh zákona vy sa odvážite predložiť v skrátenom legislatívnom konaní. Nehovoriac o tom, že vôbec celá táto schôdza zvolaná na leto, čo sa ešte nestalo v novodobom slovenskom parlamentarizme, ak sa dobre pamätám, a ktoré má jediný účel, využiť situáciu, kedy politický život utíchne. Využiť situáciu, keď veľká časť ľudí je na dovolenke. Kedy veľa ľudí, aj tí, čo na dovolenke nie sú, sa, presmerujú svoju pozornosť iným smerom a politike sa nevenujú. Aby ste pod rúškom tohto obdobia schválili nepríjemné zákony a zaskočili tak občanov. Ja rovno poviem, vy sa ich bojíte. Vy sa bojíte ľudí, že si uvedomia to, čo na nich chystáte. Že tie istoty, ktorým uverili, ktorými ste ich opili pred voľbami, sú istoty vyšších daní, vyšších odvodov a istota vykradnutia ich súkromnej špajze. Pretože vládna už bola prázdna. Tohto sa bojíte, a preto ste zvolili tento spôsob, preto ste túto schôdzu zvolali na leto. A nestačilo vám to. Vy sa nehanbíte prísť s návrhom na skrátené legislatívne konanie o takomto vážnom zákone.

  Demokracia, vážené dámy, vážení páni, to nie je diktatúra väčšiny. Ja viem, že máte osemdesiat tri poslancov, že si schválite všetko, čo len chcete, že my s tým nezmôžeme nič. To my všetci veľmi dobre vieme. Ale demokracia nie je diktatúra väčšiny. Demokracia preto zaviedla formálne pravidlá do svojho fungovania, preto zaviedla systém kontroly jednotlivých pilierov moci a ich nezávislosť, aby nikto nezneužíval diktatúru väčšiny. A prvé a druhé čítanie pri prijímaní zákonov neslúži na to, aby sme zabíjali čas, ale práve slúži na to, aby sa zákony dostatočne prediskutovali. Aby sa s nimi oboznámila verejnosť, aby sa k nim mohla vyjadriť. A aby aj predkladateľ návrhu mohol vnímať to, čo prichádza z odborných kruhov, z verejnosti, jedno s druhým, aby sa mohol vysporiadať s pozmeňujúcimi návrhmi a aby to, čo nakoniec je schválené a prijaté, malo šancu sa vyvarovať chýb a omylov, ktoré niekedy môžu vzniknúť aj pri dobrej snahe.

  Vy takýto návrh zákona, veľmi zložitý a komplikovaný, predkladáte v skrátenom legislatívnom konaní. No, nehnevajte sa, chováte sa ako zlodej, ktorý sa zakráda v noci a chce využiť situáciu, že všetci spia, a ukradnúť to, čo sa dá. Vy využívate letné obdobie a skrátené legislatívne konanie, ktoré je výnimočným postupom v čase, keď hrozí katastrofa, živelná pohroma, nebodaj vojna. Tak vy takýto návrh zákona predkladáte.

  Samozrejme, teraz odznie argument, už vidím, ako sa žeravia perá, že to vy ste spôsobili, pretože tu máme v štátnom rozpočte dieru. Že potrebujeme šetriť. No ale už som to povedal v tomto vystúpení. Tých prístupov je mnoho, ako sa dá šetriť. A dá sa šetriť naozaj tam, kde je to namieste. Nie na pracujúcich ľudoch. Tí naozaj za to nemôžu, nech by ste mali tisíc ráz pravdu, akože ju nemáte. Ale prečo na nich? Prečo na tých, ktorí pracujú a ktorí poctivo odvádzajú svoje dane a odvody? Prečo nie inde? A tých možností je tu niekoľko. A ja som zvedavý, ako sa budete správať, keď príde na poslanecké návrhy. Lebo aj v tejto schôdzi sú návrhy, ktoré naprávajú nezmyselný, niekedy protiústavný až stav a zároveň vytvárajú úspory pre túto vládu. Ako sa potom budete správať? A ako sa pozriete do očí pracujúcim, ktorým beriete peniaze, a ako im budete vysvetľovať, že tam, kde bolo treba napraviť stav a ušetriť a pritom aj dosiahnuť zlepšenie situácie, ste to neurobili? No ja dúfam, že sa mýlim, tentokrát. Že keď ste si uvedomili, že štátna kasa je v takej situácii, ako vy tvrdíte, že je, že treba šetriť na všetkých frontoch, nielen na tých, ktorí poctivo pracujú a odvádzajú peniaze.

  A ešte k jednej ilúzii, ktorú, samozrejme, čo vám iné zostáva, sa pokúšate a budete šíriť. Že toto je jediné možné riešenie, ktoré navrhujete. Pretože táto krajina si nemôže dovoliť usporiť pre svojich obyvateľov jedno percento HDP. No, je to veľmi zle spravovaná krajina, ktorá toto nedokáže. Je to krajina, ktorá žije na dlh a ktorá skončí v rukách exekútora, obrazne povedané, keď nevie ušetriť ani jedno percento z toho, čo vytvorí. Pretože jedno percento, to je tých deväť percent. A tých deväť percent nejde nikomu inému len ľuďom na ich osobné účty, do ich vlastníctva. Je to najväčší sociálny program, ktorý táto krajina má, a ktorá skutočne zabezpečuje budúcnosť ľudí, všetkých ľudí, ktorí tu sú.

  Vy tvrdíte, že niet inej cesty a pritom je niekoľko alternatívnych možností, ako ľuďom nezobrať tieto peniaze, ako im neznížiť príjmy, 9-percentné, a zároveň dosiahnuť to, že sa nebude zvyšovať deficit. Že tieto peniaze nebudú zahrnuté, alebo z veľkej časti nebudú zahrnuté, podľa toho, aká cesta by sa zvolila, do deficitu verejných financií. Je niekoľko ciest, ako usporiť a znížiť dlh, ktorý krajina vytvára. A vy odmietate všetky možnosti. Radšej naozaj idete tú súkromnú špajzu vykrádať.

  Chcem ale zakončiť pozitívne, aj keď mali by sme mať možno všetci čierne kravaty, pretože toto je veľmi smutný deň, pokiaľ takýto návrh zákona bude schválený, pre celú krajinu. Ale chcem zakončiť pozitívne. Bez ohľadu na absolútne rozdielne postoje a videnia problémov, ktoré tu máme s dôchodkovým systémom, s verejnými financiami a tak ďalej, ja si myslím, že pre budúcnosť tejto krajiny, a ja verím, že všetci máme záujem o dobrú budúcnosť tejto krajiny, by bolo skutočne najlepšie, keby sme si dokázali sadnúť za jeden pracovný rokovací stôl a zhodnúť sa na tom, že je potrebné prijať stabilné a definitívne riešenie tohto systému. Čo môže byť zabezpečené jedine prostredníctvom ústavného zákona. Ja som k tomu vyzýval viackrát. Robili sme tlačové konferencie, kde sme túto ponuku dávali. A ja si myslím, že toto je cesta. Cesta, ktorá, kde si naozaj na odbornej úrovni preberieme, preosejeme všetky možné alternatívy. Pretože tých alternatív naozaj je viac. A ja som presvedčený, že keď sa zložia z očí ideologické okuliare, tak tú cestu budeme vedieť nájsť. V záujme občanov tejto krajiny, v záujme všetkých tých generácií, ktoré dnes pracujú a v blízkom období budú vstupovať na trh práce, aby sme ich neobetovali pre blaho jednej vládnej garnitúry na najbližšie štyri roky. Lebo toto je zodpovedný prístup.

  Takže ja vyzývam k tomu, aby aj pozmeňovacie návrhy, ktoré tu budú padať, boli posudzované zodpovedne a vážne a nie z pohľadu, že všetko, čo opozícia navrhne, treba zhodiť zo stola. Aby sme naozaj si uvedomili, že takéto riešenie, alebo neriešenie, len odsúvanie problému do budúcna, zabije všetky budúce vlády, nech tou vládou bude ktokoľvek. Pretože keď o 10 - 12 rokov tu bude vláda a bude mať pred sebou neriešiteľnú situáciu z hľadiska financovania dôchodkov a bude stáť pred nutnosťou radikálne znižovať dôchodky, dvíhať dôchodkový vek alebo zvyšovať odvody, čo zabíja rast ekonomiky, potom sa všetkým tým, ktorí zavarili na takúto budúcnosť, poďakuje veľmi s horkými slzami spolu s občanmi tejto krajiny.

  Takže vyzývam k tomu, aby sme si sadli spolu, bez ohľadu na to, že opozícia, koalícia, a hľadali ústavné riešenie tohto problému, dospeli k tomu. Ja som optimista a chcem to vidieť pozitívne. A ja verím, že keby tá snaha bola na všetkých stranách, žeby sa to podarilo.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenia pána poslanca, poprosím, desať? Viacej asi? Desať poslancov? Jedenásť poslancov. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Faktická poznámka, pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Kaník, Ľudo, kamarát môj, ja by som takisto ten záver podpísal normálne, úplne a teraz hneď. Ale k nemu vedie, k tomu, aby sme sa dohodli, zhodli a našli spoločné riešenie, vedie pomerne tvrdá a možnože aj drsná cestá, ktorej sa nevyhneme, lebo budeme si musieť hovoriť pravdu. Takže pravda je taká, že tento návrh zákona nám predkladá pán minister, ktorý ani pol slovom nepovie niečo o skrátenom legislatívnom konaní. Naopak, minulý týždeň sa vykrúca, že žiadne nebude. Ja som absolútne prekvapený, že o tak vážnej veci, ako je jeden a pol milióna sporiteľov, pán minister, nepoviete nič o skrátenom legislatívnom konaní? Neviem, prečo takýto jav nastal. Nerozumiem, prečo takýto návrh je. Ja ho mám tu v ruke. Netvárme sa, že neexistuje! Ak chceme nejakú poriadnu dohodu, pán minister, tak sem zavolajte premiéra a vysvetlite, ako je možné, že sa chceme na jednej strane dohodnúť, chceme mať zhodu v tomto národe, na druhej strane tuná pokútne dostaneme takýto návrh na skrátené legislatívne konanie?! To ste nevedeli minulý týždeň, pán minister? Zavolajte si svojho šéfa, aby jeden a pol milióna ľuďom došiel vysvetliť, prečo to máme robiť v lete?! Prečo to máme robiť v skrátenom legislatívnom konaní? Aby sme tam nevychytali všetky chyby? Aký máme na toto dôvod? Aký dôvod je neurobiť to pred ľuďmi poriadne, čestne a zrozumiteľne? Aký dôvod je, že ste minulý týždeň povedali, že nebude to takto? Vy neuvažujete nad tým, že dáte demisiu? Keď jeden deň poviete tak, a ďalší deň poviete opačne? Takže, Ľudo, ja som za dohodu, zrozumiteľnú, ktorej bude každý rozumieť, ale najprv si urobme poriadok s tými, ktorí nedodržiavajú to základné, kde to, čo povedia, nedodržia.

  Pani predsedajúca, zavolajte pána premiéra, aby nám to tu pomohol rozriešiť.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že pán poslanec Kaník to vystihol úplne presne. Ide len a len o peniaze. V druhom pilieri je na účtoch ľudí 5 mld. eur, jeden a pol milióna občanov má 5 mld. eur. A ide len a len o tieto peniaze. Vláda nie je schopná šetriť. Neprišla doteraz s jediným úsporným opatrením. Ide jej len o tieto peniaze ľudí.

  Dámy a páni, je už vtipná ilúzia, že konsolidáciu vraj zaplatia bohatí. Veď sami sa usvedčujete zo lži, tak ako to pán Kaník zdôraznil, v druhom pilieri sú predovšetkým ľudia, ktorí nemajú ani priemernú mzdu.

  Pán minister, je to aj vaša argumentácia. Väčšina ľudí v druhom pilieri nemá ani priemernú mzdu. Tak akú logiku dáva vysvetlenie, že konsolidáciu zaplatia bohatí? Konsolidáciu zaplatia predovšetkým bežní ľudia, ktorým chcete siahnuť na ich peniaze, ktorých chcete okradnúť o ich budúce dôchodky. Znížením odvodov do druhého piliera o 55 % znižujete dôchodky z druhého piliera o 55 %. Taká je realita. Nie tým bohatým, ale všetkým bežným ľuďom.

  Bohužiaľ, stav je taký, že vláda ruší existujúce riešenie, ale neponúka žiadne iné. Tým vytvára dlhodobú neudržateľnosť v dôchodkovom systéme a väčší tlak na to, aby buď boli dôchodky nižšie, alebo stúpal vek odchodu do dôchodku. Ináč sa tento problém vyriešiť nedá. Bohužiaľ, v súčasnej situácii vláda predkladá nie riešenie, ale len obratie ľudí o peniaze. Je to smutné, že to ide takýmto pokútnym spôsobom. A je smutné, že vláde ide len o peniaze ľudí.

  Ďakujem.

 • Pán kolega Kaník, vaša dôchodková reforma, dnes už je to úplne jasné, bol jeden obludný neoliberálny experiment, ktorý dočista zlyhal. To bolo to sociálne inžinierstvo, o ktorom vy hovoríte, sociálne inžinierstvo par excellence. Kde ho mali vo svete? V Chile za Pinocheta, za fašistu. To je úžasné! V Argentíne za Menema. To už je len úžasný vzor!

  Pán kolega, tento neoliberálny experiment dočista zlyhal. Od počiatku bolo jasné, že tento experiment je maximálne nespravodlivý, pretože berie peniaze z prvého piliera tam, kde sa mali rozdeľovať solidárne aj pre chudobných ľudí, a tým chudobným berie, aby dal do druhého piliera, kde si majú šetriť na svoje bohaté a lepšie dôchodky tí bohatí ľudia.

  No toto je už - vy ste hovorili slovo zlodej? - toto je zlodejina par excellence, pán kolega. Vy ste vykradli štát! To Gorila v porovnaním s týmto je len malinkým roztomilým zvieratkom. Vy ste vykradli štát, pán kolega. To nespravil nikto v celej Európe, okrem zopár postkomunistických štátov, ktoré to dnes opúšťajú. Západná Európa, pozrite sa niekedy do západnej Európy. Nikto nikdy by si takéto niečo nedovolil, navyše, bez súhlasu opozície, čo ste vtedy vy spravili.

  Čiže, pán kolega Kaník, toto je len čistý biznis pre DSS-ky, čistý podvod na občanoch. Gigantický podvod historických rozmerov. Konečne toto končí! Konečne!!

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja som si dal záväzok, že budem pozorne počúvať a objektivizovať si skutočnosti. Čakal som na vystúpenie pána Kaníka, lebo ho považujem za otca toho druhého piliera. Žiaľ, musím povedať, že som sa nedozvedel nič, čo som už nepočul. Čo mňa skôr zaujíma, ako to bolo v tom filme Pelíšky, že "kde soudruzi z NDR udělali chybu" a prečo ešte pána Kaníka nepochopili. Viete, buď sme najgeniálnejšia krajina na svete a kolega Kaník by mal dostať Nobelovú cenu za ekonómiu, mier a ešte asi aj za literatúru, a všetky ostatné krajiny sú nezodpovedné.

  Ale povedzte mi niekto, prečo krajiny v zásade na západ od nás nemajú, alebo v tejto polohe povinný druhý pilier? V zásade druhý povinný pilier majú krajiny vedľa nás a na východ od nás.

  A ďalšia dôležitá vec, tie krajiny, ktoré ho majú, myslím si, že maximálne ten príspevok je na úrovni 4 %. Prečo u nás bol 9 % alebo ešte stále je? Už pri inej diskusii som hovoril, že nezdieľam nadšenie a presvedčenie, že sme najgeniálnejší na svete, ani že pán Kaník by mal dostať Nobelovú cenu. A zároveň nechcem byť ani laboratórium, lebo nikdy to nedopadlo v strednej Európe a východnej dobre.

  Stredná Európa, ak má byť labákom na nejaké sociálne experimenty a Slovensko má byť v čele, táto predstava ma absolútne nenadchýna. Tým, že odvod bude 4 %, len dokážeme to, že si prestaneme o sebe myslieť, že sme najgeniálnejšou krajinou na svete. Nič viac, nič menej.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja sa dotknem tej časti môjho predrečníka, ktorý hovoril o možných troch cestách vývoja na Slovensku, ale aj v Európe. Podľa toho, ako vystúpil pán minister a povedal, že táto novela má byť istotou dôstojného dôchodku budúcnosti, tak máme už len dve cesty. A preto z dlhodobého hľadiska by SMER dnes mal povedať, ak má byť istota dôstojného dôchodku budúcnosti buď vyššie odvody, alebo bude vyšší vek odchodu do dôchodku. Často počuť porovnania aj, že máme vysoké percento sporenia do druhého piliera. Chcem povedať, že to nie je preto v iných krajinách, resp. na Západe, že by toto riešenie bolo zlé, ale jednoducho politici nie sú schopní z dlhodobého hľadiska urobiť také dôležité opatrenia, alebo tak ťažké opatrenie, a veci sa riešia len z krátko-, resp. strednodobého hľadiska. Vidíme výsledok, znižujú sa dôchodky.

  Len sa vrátim do krátkej minulosti. Prechádzajúca vláda za to krátke obdobie znížila deficit cca o 3 % a za to jej obdobie vládnutia ani len náznak zásahu do druhého piliera nikto z vládnej koalície nepočul. Socialisti veľmi vedia dobre kričať, keď horí strecha, že treba hasiť. Toto sa týka aj dôchodkov. Ja verím tomu, že keby SMER bol dvadsať rokov pri moci, tak o desať rokov bude veľmi vehementne kričať, aby sme zachránili dôchodky, musím robiť toto, toto a toto. Prečo neriešime vec skôr a zabránili tomu, aby vôbec strecha začala horieť?

  Touto novelou sa rapídne zvyšujú náklady budúcnosti a nikto nevie ani kto ich zaplatí a z hľadiska udržateľnosti verejných financií a dôchodkov je to veľmi zlý krok.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán kolega Kaník, neinformovaný človek by mohol namietať, že prirovnávate skrátené legislatívne konanie pri tomto zákone k zlodejine a k zlodejom, lebo rýchlosť, tá expresná rýchlosť, s akou rokujeme o tak dôležitom zákone, môže byť aj znakom reformátora. Lebo poznáte to, na Slovensku sa hovorí, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Keď je veľmi zle, tak treba rýchlo konať. Čiže mohlo by to u takého neinformovaného poslucháča vyvolať dojem, že tento návrh a vlastne aj táto vláda, oni sú vlastne reformátori.

  Ale naozaj, keď človek dlhšie uvažuje o tom a nakoniec prečíta si ten návrh zákona, tak veľmi rýchlo zistí, že reformný potenciál tejto vlády je dosť malý. A ak sú tam zmeny, s ktorými môžeme súhlasiť, tak sú odpísané z návrhu bývalej vlády. A preto si rovnako ako vy myslím, že v tomto prípade rýchlosť musí mať aj zlodej, aby ho nechytili, aby ho nemohli postihnúť za jeho správanie. A preto aj mne to tak vychádza, že tento postup, ktorý zvolila táto vláda skráteným legislatívnym konaním, viac pripomína zlodeja ako reformátora.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kaník, rada by som sa bavila odborne, ale vy ste použil strašne veľa personifikácii vo svojom prejave. Tak mi dovoľte jednu, ktorú ste povedali, že v Sociálnej poisťovni je diera, to znamená, v peniazoch, nie sú peniaze, a je to ako vred, ktorý chcete zalepiť. Áno, pán Kaník, tento vred vznikol v roku 2005, keď bola 1 mld. 600 mil. deficit, kedy ste urobili druhý pilier, ktorý ste zle nastavili. Potom ste nehorázne predali SPP a z peňazí za SPP ste tento vred zalepili prvýkrát.

  Samozrejme, my to tiež musíme akýmsi spôsobom urobiť. Pretože tým ste priznali, že ste úplne mali v paži dôchodcov, ktorí sú terajší. Bolo vám jedno, či budú dôchodky v prvom pilieri alebo nebudú, a starali ste sa o to, ako by ste sprivatizovali dôchodkový systém.

  A keď žiadate od nás, aby sme si sadli za okrúhly stôl a prijali vaše pozmeňujúce návrhy, pán Kaník, no teda s vaším umením a kúzelníctvom a ilúziami už tu máme skutočne takú bohatú históriu, tak ako povedal aj môj kolega. Systém ste zobrali z Chile. Tam krachol a 60 % ľudí si nenasporilo na dôchodky.

  Takisto ste urobili zákon, kde ste zobrali dôchodcom, invalidným, palice a dôchodky, a vyhrali Ústavný súd. A my sme museli vracať cez miliardu korún, naša vláda, keď SMER bol pri vláde.

  Pán Kaník, vaše zobrať pozmeňujúce návrhy, tak to je hotová katastrofa. Tak ja nerozumiem ešte, ako teda, vlastne celá minulosť o tom vlastne je a dokazuje to.

  A ešte jedno by som chcela povedať. Prosím vás pekne, pán kolega, postavte sa a buďte chlap a povedzte čestne, tento druhý pilier sme nastavili zle. Pretože aj v tých krajinách, v ktorých je druhý pilier nastavený, neexistuje takéto percento odvodov, ako ste urobili vy. Neexistuje to, že ľudia vstupovali do druhého piliera aj po 45. roku a neexistovala taká masívna kampaň. K čomu spela? K tomu, aby dôchodkové správcovské spoločnosti mali čím viac sporiteľov...

 • Vystúpenie prerušené časomerom.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, začnem tým, čím ste vy končili, a to je návrhom toho, aby sa koalícia s opozíciou zjednotili na nejakom ústavnom zákone, ktorý by zadefinoval dôchodkový systém a bol by tým pádom trvalo udržateľný a nemenil by sa tak často. Ja s tým v zásade, pán poslanec, súhlasím. A myslím si, že je to správne. A verím, že týmto smerom pôjde aj ten vývoj. Len bolo by férovejšie a možno čistejšie a pravdivejšie, keby ten ústavný zákon ste navrhli v čase, keď ste zavádzali dôchodkový systém, teda v tom roku 2005, keď ste boli ministrom práce. Myslím si, že to by bolo oveľa, oveľa z vašej strany čistejšie, ale budíš.

  Napriek tomu sa čudujem tej vašej odvahe hovoriť o skrátených legislatívnych konaniach, pretože najväčší výkričník alebo výkrik so skrátenými legislatívnymi konaniami sa udial v roku 2002, keď prvá vláda Mikuláša Dzurindu prijala, myslím, 23 sociálnych zákonov, ktoré pred voľbami mali významne zlepšiť život ľuďom, a vzápätí druhá vláda Mikuláša Dzurindu na svojej tretej schôdzi v roku 2002 všetkých týchto 23 sociálnych zákonov zrušila. A zrušila ich v skrátenom legislatívnom konaní, pán poslanec, a vy ste boli vtedy ministrom práce. Čiže niesli ste priamu zodpovednosť za takéto plne exemplárne zneužitie skráteného legislatívneho konania. Takže vo vašom prípade by som naozaj o skrátenom legislatívnom konaní nehovoril.

 • Ďakujem. Pán kolega, keď ste hovorili o druhom pilieri, ja by som rád doplnil ešte jednu informáciu z toho, čo zaznelo v rozprave. Strana SMER - sociálna demokracia sa deklaruje za zástancu tých chudobných. Hovorí o svojom sociálnom cítení a tak ďalej a tak ďalej. Trošku mi do toho nepasuje jeden z návrhov, ktorý je vo vládnom návrhu novely zákona, ktorý hovorí o zvýšení poplatkov pre dôchodcovské správcovské spoločnosti. Na jednej strane tu zaznievajú slová typu, že je to biznis pre DSS-ky, celé sporenie, dôchodkové, a na druhej strane tí istí ľudia navrhujú, aby správcovské spoločnosti zinkasovali od sporiteľov viac. Konkrétne poplatok za správu v negarantovanom fonde sa má zvýšiť na dvojnásobok, z 0,3 na 0,6 % z majetku. A v prípade indexových fondov to vlastne bude trojnásobné zvýšenie, z 0,2 na 0,6. Poplatok za zhodnotenie sa zvyšuje dvojnásobne, z 5,6 na 10 % zo zhodnotenia. Ako naozaj mi to trošku nepasuje do toho silného sociálneho cítenia a to tých rečí o biznise pre DSS-ky.

  Prosím vás, páni, urobte si poriadok vo vašich mysliach.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Kaník hovoril o systémových zmenách, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby systém bol dlhodobo udržateľný. Žiaľ, opatrenia, ktoré sú navrhované v tejto novele nie sú ani systémové, ani dobré. Zrejme to niekomu takto vyhovuje.

  Bola spomínaná aj demografia. A bude tu zrejme spomínaná ešte viackrát v tejto rozprave. Ja neviem, či niekto je natvrdlý, alebo nahluchlý, proste ten demografický vývoj je jasný. Tam sa jednoducho nedá, pretože to sú čísla. Takže tam sa nedá uhnúť ani doprava, ani doľava, ani hore, ani dolu. A pokiaľ tento vývoj bude takýto a nie je predpoklad, že bude iný, tak do systému bude prispievať čoraz menej ľudí. Jednak to, že už máme aj dosť vysokú nezamestnanosť a máme aj veľa čerpateľov z dôchodkového systému.

  Kedysi som sa už tu v snemovni, bolo to vlastne pri schvaľovaní Európskeho mechanizmu pre stabilitu, vyjadril, že som sa naučil dívať ďaleko dopredu, aby som neurobil unáhlené rozhodnutie, ktoré mi síce vyrieši situáciu na pár týždňov či mesiacov, ale nevyrieši mi situáciu o pár rokov či nebodaj desiatok rokov. Presne tak mi to pripadá návrh novely tohto zákona. Tu sa niekto pozerá pár krokov dopredu, ale nepozerá sa na to, čo bude o tých päť, desať, o dvadsať rokov. Že sa peniaze v druhom pilieri nezhodnocujú? No, je to dané globálnou ekonomikou, ale, žiaľ, aj zvýšenými garanciami, ktoré tu boli kedysi zavedené tak, ako zavedené boli. A tiež neboli dobré.

  No a keď mne niekto, alebo kolegom niekto vyčíta, že kto kedy robil aké zrýchlené legislatívne konanie, som zvedavý, čo budú vyčítať mne, pretože mne sa to tiež nepáči, že túto novelu ideme riešiť v zrýchlenom legislatívnom konaní. A nebol som tu ani vo vláde, ani v parlamente. Takže mne sa to nepáči a skôr by som bol za to, aby sme sa naozaj na tento zákon pozreli komplexne, ale poriadne, nie skrátene.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, chápem vaše vystúpenie a obsah vášho rétorovania. Ináč sa to zrejme ani nedá hovoriť, pretože potrebujete si umyť ruky. O nič iného vám nejde v súčasnej situácii. Samozrejme, vieme o tom veľmi dobre, že situáciu musíme riešiť my. Ale vysvetlite ľuďom, aký bordel ste nechali vo finančnej správe. Poučte o tom aj pána Freša, aby nenadával do socialistov, aby nezvyšoval hlas, pretože on je tiež súčasťou tej SDKÚ, ktorá mala garanciu nad finančnou správou. Vysvetlite to.

  Vysvetlite aj pánovi Frešovi, aký jeho kolegovia prijali rozpočet na tento rok. Vysvetlite ľuďom, aká je diera v štátnom rozpočte. Vysvetlite ľuďom to, akým spôsobom ste prijali druhý pilier, pán Kaník. Vysvetlite to, že na rokovanie do vlády ste išli s úplne inými stanovenými kritériami na druhý dôchodkový pilier a z minúty na minútu ste sa, neviem s kým, rozhodli. Vysvetlite ľuďom to, že prečo ste si chceli sprivatizovať dôchodkový systém. Vysvetlite ľuďom to, prečo predovšetkým zastávate záujmy dôchodcovských správcovských spoločností. A vysvetlite ľuďom to, akým spôsobom to, čo ste v predchádzajúcom jeden a pol roka pokašľali, treba napraviť. Vysvetlite im to.

 • S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec Kaník.

 • Ďakujem všetkým za podporné slová, ktoré zazneli. A budem sa teda venovať v krátkom priestore len tým nepodporným.

  Pán Blaha, ja som sa snažil vo svojom vystúpení naozaj vecne vysvetliť, že prečo priebežný systém vyčerpal svoju schopnosť zabezpečiť ľuďom dôchodky. To nie je obludný experiment. To je vaša ideologická marxisticko-nejaká vízia. Okej. Tridsať krajín sveta už kráča touto cestou. Takže takto to je. A videl som, ako ste strašne boli zaskočený, keď tuto kolega Mihál hovoril o tom, že vy zvyšujete poplatky. Takže keď hovoríte o tom, že správcovské spoločnosti, veď vy v tomto zákone zvyšujete poplatky a výrazne. Tak ste trošku nejako mimo. Čítali ste to vôbec?

  Pán Hlina, ktorý tu teraz nie je. No, veľmi jednoducho. Prečo 9 percent? Pretože tieto peniaze idú na účet ľuďom. Čím viac im pôjde, tým väčší dôchodok budú mať. Tým viac budú mať prostriedkov, keď budú odchádzať do dôchodku, a tým menej nárokov sa bude ukladať na Sociálnu poisťovňu a tým pádom Sociálna poisťovňa bude mať šancu prežiť. Nepôjde do kolien, nezbankrotuje. Preto! Takže je rozdiel mať 4 % a je rozdiel mať 9 percent. Pán Hlina sa zaoberá podnikaním, tak predpokladám, že základné počty by mohol pochopiť a mohol ovládať.

  Pani Vaľová, ja som sa to tiež snažil vysvetliť, že tá diera, ktorá tam dnes je v objeme 1,9 mld., je bez vplyvu druhého piliera, to jest, ako keby druhý pilier nebol. Takže všetky tie ideologické náhľady sú...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Teraz vystúpi v rozprave pán poslanec Brocka.

  Nech sa páči.

  Pripraví sa pán poslanec Nagy.

 • Dámy a páni, teraz vznikla taká absurdná situácia, že my vlastne diskutujeme v prvom čítaní o zákone a v podstate je to také diskutovanie na skúšku, alebo do koša, lebo vy o 11.00 hodine si schválite skrátené legislatívne konanie. Pán minister uvedie skrátené legislatívne konanie a potom znovu bude prvé čítanie.

 • Hlas predkladateľa.

 • Čiže máte to inak vymyslené. Čiže prvé čítanie bude zajtra? Ešte raz? Uvidíme.

  Dámy a páni, tam, kde pán poslanec Kaník skončil, hovoril, že pozitívne, ja by som chcel tam začať. Je tu novela zákona o sociálnom poistení. Rýchlejšie, ako sme to predpokladali, teraz myslím na ten proces v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale vám to nestačilo, zvyšujete rýchlosť, bude to v skrátenom konaní, aby sme to vybavili na tejto schôdzi. Ale prosím, máte tu dosť hlasov na to, aby ste si v podstate schválili čokoľvek.

  Obsahom tohoto návrhu je zásadná zmena. Pre skrátenosť nebudem hovoriť o zákonoch, ale budem hovoriť o prvom pilieri, to znamená veci, ktoré sa týkajú terajších dôchodcov, terajších dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne, a zmeny, zásadné zmeny, ktoré sa týkajú budúcich dôchodkov, ktoré sa týkajú druhého piliera, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí si sporia v druhom dôchodkovom pilieri.

  Kým v prvom dôchodkovom pilieri robíte zásadné zmeny, ktoré smerujú skôr k dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému a k posilneniu princípu solidarity, a myslím si, že pri týchto zmenách nájdete zhodu aj s poslancami opozičných strán, v druhom pilieri robíte zmeny, ktoré idú priamo proti dôchodkovému systému, a podľa mňa si stúpate na jazyk, ale prosím.

  V prvom pilieri tie zmeny, ktoré sa týkajú napríklad valorizácie dôchodkov o pevnú sumu na niekoľko rokov, súhlasím a podporujeme takúto zmenu. Zmeny, ktoré sa týkajú posilnenia toho princípu solidarity, napríklad cez iný spôsob výpočtu priemerného osobného mzdového bodu, že ľudia s vyššími príjmami sa budú solidarizovať na dôchodku s tými, ktorí mali nižšie príjmy, sprísnenie podmienok nároku na predčasný dôchodok, posúvanie hranice odchodu do dôchodku, zmena, alebo zjednotenie vymeriavacích základov - to všetko sú zmeny správnym smerom. Áno, a myslím, tak ako som to už v tej faktickej poznámke povedal, že zdá sa mi, že tu a potiaľto sa reformný potenciál tejto vlády akoby vyčerpal. Nie náhodou, všetky tie zmeny, ktoré sú v tomto návrhu zákona, tak sú vlastne prepísané zo zákona, ktorý tu už v Národnej rade bol pred voľbami, ale zo známych dôvodov sme ho už nestihli prerokovať.

  Čo je ale trochu úsmevné, tak, že aj návrh napríklad na mierne posunutie hranice odchodu do dôchodku navrhujete s účinnosťou od 1. januára 2017. Až v budúcom volebnom období. Všetky ostatné zmeny pôvodne navrhované od 1. 10., teraz navrhujete cez skrátené konanie, aby to bolo o mesiac skôr, čiže 1. septembra. No, to riešenie posúvania hranice odchodu do dôchodku, najmä tú účinnosť za veľmi reformnú nepovažujem.

  Dramatické zmeny, priam fatálne, do druhého piliera, zmena odvodov z 9 na 4 % hrubej mzdy, na jednej strane zvýši zdroje Sociálnej poisťovne o 500 mil. eur, ale na úkor sporiteľov v druhom pilieri. To znamená, priemerný sporiteľ, alebo sporiteľ s priemerným príjmom v národnom hospodárstve, jeho účet v druhom pilieri sa zníži takmer o 500 eur za rok. To znamená, 40 eur mesačne. A každý rok. Samozrejme, všetci sporitelia budú mať z druhého piliera o polovicu nižšie dôchodky. To znamená, budúce dôchodky budú o polovicu nižšie. Toto je tá najzásadnejšia zmena aj v návrhu zákona, aj v spôsobe správania sa Roberta Fica k sporiteľom.

  Dámy a páni, zaznelo to tu už, myslím, pani Vaľová, ale jej to vysvetlím neskôr, že sme tak nastavili nešťastne dôchodkový systém, že to teraz musíte zachraňovať. A ja som si aj uvedomil, že prečo ten Robert Fico už v prvej vláde nesiahol na úspory sporiteľov. On vtedy, keď bol prvýkrát vo vláde ako nepriateľ sporenia, tak druhý pilier iba ohováral. Že si ľudia nenasporia, že sa ich úspory tam vlastne znehodnocujú a podobné veci. A dokonca z toho bol až mýtus, že ľudia si nenasporia v druhom pilieri na svoje dôchodky. A teraz, čuduj sa svete, Robert Fico sám navrhuje, aby to nebolo 9 % z hrubej mzdy ale iba 4. Čiže je úplne namieste otázka: A zo 4 % si už nasporia, keď si z 9 nenasporia? Čiže Robert Fico sám zbúral týmto opatrením ten mýtus, ktorý tu dlhé roky budoval. Z 9 si nenasporia, a teraz už zo štyroch si nasporia. Samozrejme, robí všetko pre to, aby ľudí z druhého piliera vyhnal. Lebo keď nebudú mať nasporené z deviatich, no tak zo štyroch si potom určite nenasporia. A možno sami budú žiadať, aby sa ten pilier zrušil, alebo mohli odtiaľ vystúpiť. Veď preto ho otvárate. No a teraz, že prečo nesiahol Róbert Fico v prvej vláde na tie úspory sporiteľov. No on vlastne nemusel. Nemusel, lebo predchádzajúca, tá zlá vláda, nie je tu ani pán kolega Podmanický, tá zlá pravicová vláda totiž zanechala pri schvaľovaní alebo pri prerokúvaní dôchodkovej reformy výnosy z privatizácie SPP na osobitnom účte Národnej banky Slovenska práve na vykrývanie toho deficitu, ktorý v Sociálnej poisťovni vznikne z toho, že ľudia si začnú sporiť v druhom pilieri. Tá zlá vláda odložila a nemalú sumu, ale k tomu neskôr.

  To, čo robí teraz Robert Fico a vlastne vy ako jeho predĺžená ruka, lebo vy o tom budete hlasovať, tak je dvojnásobne nebezpečný a škodlivý postup. Už to spomenul aj kolega predrečník alebo obaja, že sa znižujú úspory a dôchodok z druhého piliera. Vy zároveň komplikujete situáciu aj Sociálnej poisťovni. Ona za niekoľko rokov mohla pocítiť isté uľahčenie z toho, že nebude musieť 100 % dôchodkov poskytovať zo Sociálnej poisťovne, ale už sa bude deliť aj s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Samozrejme to, čo je asi rovnako škodlivé, a to chcem zdôrazniť, že vy destabilizujete dôchodkový systém a zvyšujete jeho problémy do budúcna. Vy nemotivujete občanov, najmä mladú generáciu, aby sa zodpovedne správali k svojmu životu v budúcnosti, teda aj k svojim dôchodkom. A v tomto zmysle považujem toto opatrenie, zníženie odvodov z 9 na 4 %, za jedno z najhorších v tom balíku tzv. konsolidačných opatrení, ktoré táto vláda chce prijať. Pretože toto je podstata dlhovej krízy. Prejesť dnes to, čo sme mali zjesť zajtra, prípadne neskôr.

  A to, že zväčšenie problémov nášho dôchodkového systému povedie k veľmi dramatickým, oveľa dramatickejším zmenám a opatreniam, to je evidentné každému, kto sa tým aspoň niekoľko dní zaoberal, alebo o týchto veciach uvažuje. Že to povedie k prudkému zvýšeniu odvodov na dôchodky. Ak dnes vy z vášho hrubého príjmu odvádzate takmer štvrtinu príjmu na terajších dôchodcov, to znamená dnes priemerný dôchodok 375 eur, sa naň skladajú štyria zamestnaní ľudia. Štyria zamestnaní ľudia sa dnes skladajú na jeden priemerný dôchodok 375 eur zo Sociálnej poisťovne. A keď to bude tak, že bude jeden musieť ťahať, jeden zamestnaný alebo v produktívnom veku človek ťahať jedného dôchodcu, viete si to domyslieť? Veď to potom bude musieť možno prísť k situácii, že sa zruší dôchodkový systém. A bude to možno tak, že sa musí rodina postarať, deti o svojho otca, o svoju matku.

  Samozrejme, medzitým budú ešte rôzne prechodné obdobia, že sa budú posúvať hranice odchodu do dôchodku, ale nie tak komicky, ako to robíte vy. O pár dní, od 1. januára 2017, ale až keď bude iná vláda, až v budúcom volebnom období. Samozrejme, ešte sú aj také možnosti, ako zdaniť dôchodky, ako ste sa zaviazali, že sa pokúsite zdaniť napríklad výsluhové dôchodky. Ale ja zasa opakujem, neurobíte to. Nedokážete to, lebo vy nie ste reformná vláda.

  Zmenou výšky odvodov medzi dôchodkovými piliermi akože v prospech prvého, v neprospech druhého, v prospech prvého tých 9 na 4, Robert Fico vytvára opäť podľa mňa klamnú predstavu, ilúziu, že v prvom pilieri bude viac peňazí. Dámy a páni, to je omyl. V dôchodkovom systéme nebude ani o korunu viac. Naopak, v dôchodkovom systéme bude o 500 mil. eur menej a za rok, za jeden rok. Na budúci rok zase o 500 mil. eur menej. A každý rok bude o 500 mil. menej v Sociálnej poisťovni, kým sa to nezmení a kým bude pri moci Robert Fico.

  Vysvetlím vám to. V roku 2002 pravicová vláda, ktorej bolo KDH súčasťou, po privatizácii SPP odložila do Národnej banky Slovenska 61,7 mld. korún. Vtedy ešte boli koruny, 61,7 mld. korún. Okrem toho z výnosu ešte išlo 50 mld. korún na zníženie verejného dlhu. Tá zlá vláda dala 50 mld. na zníženie dlhu. A kým prišlo k využitiu peňazí z privatizácie SPP, tak prešli tri, štyri roky, medzi tým sme prijali príslušnú legislatívu, ale tie peniaze v Národnej banke Slovenska, tých 61,7 mld. korún sa zhodnotilo o 8,5 miliárd. A v roku 2006 už tam bolo vyše 70 mld. slovenských korún. Vyše 70 mld. slovenských korún, kedy Dozorná rada Sociálnej poisťovne 31. januára 2006, už druhý pilier existoval jeden rok, tak sa obrátila na Národnú banku Slovenska a požiadala ju, aby vykryla ten deficit, ktorý v Sociálnej poisťovni vznikol z dôvodu sporenia časti sporiteľov, obyvateľov v druhom pilieri. Vtedy nikto nepredpokladal, že ich bude taká veľká skupina. Ale to nie je chyba, že jeden a pol milióna ľudí sa rozhodlo sporiť si na svoj dôchodok v druhom pilieri. A čuduj sa svete, že Robert Fico a jeho vláda nemala najmenší problém počas celého svojho pôsobenia, počas prvej Ficovej vlády míňať peniaze, tie škaredé, špinavé peniaze z privatizácie SPP na vykrývanie deficitu Sociálnej poisťovne. A tak to bolo v roku 2006, a teraz, pani Vaľová, nevidím ju tu v sále, 17,6 mld. korún, v roku 2007 to bolo 19,8 mld. korún, v roku 2008 to bolo 22,2 mld. korún a bolo po peniazoch z rezervy. A bolo po peniazoch z rezervy, ktorú vytvorila predchádzajúca vláda. A tak sa v priebehu štyroch rokov dostalo do nášho dôchodkového systému plus 70 mld. slovenských korún, plus 70 mld. slovenských korún počas Ficovej vlády z ušetrených alebo teda z výnosu privatizácie predchádzajúcej vlády. Ale Robert Fico v tých rokoch najvyššieho ekonomického rastu v Európe nevytvoril ani cent, ani korunu rezervy na ďalšie roky. Samozrejme, my v parlamente sme počítali s tým, že ak sa minie rezerva, napríklad z privatizácie, tak musí nastúpiť vláda. Vláda je garantom solventnosti nášho dôchodkového systému v Sociálnej poisťovni. A preto musela zo svojich štátnych finančných aktív a zo štátneho rozpočtu doliať chýbajúce peniaze na terajšie dôchodky.

  Samozrejme, zase došlo k zmene vlády a bývalá vláda to aj robila. Zase jeden rok, druhý rok naliala potrebné chýbajúce peniaze do Sociálnej poisťovne. Takmer 20 a ešte aj viac miliárd slovenských korún. Už v eurách to bolo, skoro 800 mil. eur. Samozrejme, že to bolo ťažké, nepopulárne, lebo vláda musela prijímať aj nepopulárne opatrenia, ale dôchodkový systém nebol ohrozený. A zase sa do dôchodkového systému dostalo ďalších v priemere 20 mld. slovenských korún.

  A teraz, ak to zrátate dokopy, za šesť rokov náš dôchodkový systém na Slovensku získal temer 100 mld. slovenských korún, v korunách, keď hovorím. To znamená, prvý pilier, druhý pilier, spolu, dokopy sme doňho napumpovali 100 mld. slovenských korún. No a teraz tá pointa, zmena, čo sa udeje teraz, že už tento rok od 1. septembra, na budúci celý rok už sa nebude pumpovať zo štátneho rozpočtu, zo štátnych finančných aktív, z privatizácie Slovak Telekomu do dôchodkového systému. To pôjde vašim kamarátom na Cyprus. Lebo vy ste sa rozhodli zobrať sporiteľom v druhom pilieri. Tých 500 mil. eur, to je 15 mld. slovenských korún. Čiže zrazu príde k takejto zmene. Každý rok sme tam dávali plus 20 mld., aby sme mohli udržať úroveň terajších dôchodkov, a Robert Fico ide z toho systému zobrať 15 mld. slovenských korún. A každý rok 15 mld., kým to nezmeníme. To znamená, ak je implicitný dlh nášho dôchodkového systému 500 mld. slovenských korún, dámy a páni, to je číslo nie z brucha vytiahnuté, to číslo vychádza z toho, že demografický vývoj je na Slovensku dlhodobo nepriaznivý, že je tu dlhodobo vysoká nezamestnanosť, to znamená, že veľa ľudí aktívne neprispieva do dôchodkového systému, to znamená, záväzky nášho dôchodkového systému sú o 500 mld. vyššie, v korunách hovorím, ako sú jeho zdroje, tak ako je nadstavená legislatíva. A nám sa to podarilo z 500 mld. znížiť o 100. Veď to bola tak obrovská vec! Naozaj, ak nechceme, aby to platili naše deti, naši vnuci a príde ku katastrofe. A vy toto chcete otočiť. Dámy a páni, za toto budete hlasovať, že nieže sa zachová status quo, že vy teraz každý rok 15 mld. slovenských korún v starej mene z dôchodkového systému zoberiete.

  Dámy a páni, o tomto ideme hlasovať. Samozrejme, že ja s tým nesúhlasím, ani poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie. My to považujeme skôr za politiku po vás potopa. A len zhrniem, že Robert Fico nezabezpečí vyššie dôchodky ani z prvého, ani z druhého piliera. Naopak, Robert Fico je zárukou nižších dôchodkov aj z prvého, aj z druhého piliera. A preto nebudeme za tento návrh zákona hlasovať.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • S faktickými poznámkami osem poslancov. Ukončujem možnosť faktických poznámok.

  Pani poslankyňa Vaľová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Brocka, ja len veľmi krátko. Neviem o akých úsporách ste teraz rozprávali, pretože mám oficiálny vývoj deficitu dôchodkového poistenia, a v tom oficiálnom deficite dôchodkového poistenia nie je o ničom takom zmienka, čo vy rozprávate, že ste 500 mld. ušetrili.

  Pretože keď si porovnáte výdavky Fondu dôchodkového poistenia od roku 2000 do roku 2003 a potom 2004 - 2011, tak stále tvorba fondu poistenia je nižšia, ako sú výdavky fondu. Stále sme v mínuse a Sociálna poisťovňa vykazuje mínus 924 miliónov. Za vašej vlády to bolo 901 miliónov. A v roku 2009 to bola miliarda 248 miliónov.

  Takže jednoducho rozprávate o tom, že ste sa dostali na nejaký úžasný deficit, ale nikde to není skutočne podchytené v ozajstných číslach.

  A ešte jednu otázku, ak dovolíte, túto otázku by som sa chcela opýtať, pán Brocka, opravte ma, pretože som vtedy nesedela v snemovni. Myslím si, že práve vaším pozmeňovákom sa navýšil odvod do druhého piliera na 9 percent. Mám pravdu, alebo nemám pravdu? To by som sa chcela spýtať. Ak je to pravda, tak potom do druhého piliera išlo viacej odvodov, ako ste pôvodne plánovali, načo ste mali analýzy, a urobili ste ďalšiu dieru, ak ste to bol vy, práve vaším pozmeňovákom, ďalšiu dieru v Sociálnej poisťovni, ktorá tvorila ďalšiu miliardu. Spýtam sa vás, je to pravda?

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán kolega Brocka, rád by som reagoval na tú časť z vášho príhovoru, kedy ste hovorili o tom, že zníženie príspevku do druhého piliera bude mať zásadný vplyv na budúci dôchodok sporiteľov. No súhlasím s týmto názorom a naopak, nemôžem súhlasiť vlastne s názorom, ktorý tu prezentoval pán minister vo svojom úvodnom slove, kedy tvrdil, že zníženie príspevku do druhého piliera sa nijakým spôsobom neprejaví na výške budúcich dôchodkov. Veď dôkazy máme aj tu priamo v tejto novele.

  To, čo ste, pán kolega Brocka, hovorili vo vašom príspevku v rozprave, priamo dokazujú jednotlivé novelizačné zmeny v tejto novele. Prečo o tom hovorím? Po prvé, zvyšovanie odvodov. No, prečo k nemu dochádza? No preto, aby boli peniaze na výplatu dôchodkov v prvom pilieri, pretože ten deficit tam je už teraz. Nehovorím o dvadsať, o tridsať rokov. Prečo dochádza k zvyšovaniu solidarity? Jednoducho to sú zmeny, k zvyšovaniu dôchodkového veku, jednoducho sú to zmeny, ktoré postihnú súčasnú strednú a mladú generáciu. Každý pracujúci s príjmom okolo 1000 eur hrubého mesačne a viac bude mať nižší dôchodok z prvého piliera oproti súčasnému stavu kvôli vyššej redukcii priemerného osobného mzdového bodu. Veď to je jasným písmom uvedené v novele zákona. Čiže tvrdiť, že takíto ľudia nebudú mať nižší dôchodok, je jednoducho klamstvo. Budú mať nižší dôchodok z prvého piliera. Veď je to priamo zapísané v tejto novele. A ak im zoberieme príspevky do druhého piliera, ak im znížime možnosť sporenia, jednoznačne, jednoznačne budú mať nižší dôchodok v budúcnosti. Také sú fakty.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, nastavili ste systém, ktorý nefunguje, nastavili ste systém, ktorý je stratový, ktorý treba ročne dotovať zo štátneho rozpočtu obrovskými financiami, nehovoriac o tom, že tieto obrovské finančné sumy si požičiavame. Čiže ak by som to, ak by som použil vašu rétoriku, tak nastavili ste systém, ktorý už teraz okráda ľudí.

  Po druhé, nastavili ste systém, ktorý ľudí oberá o dôchodky. Veď sú už známe prvé čísla. Po desiatich rokoch sporenia je predpoklad, ktorý je overený a vydokladovaný, je predpoklad, že ľudia, ktorí sporili v druhom pilieri, budú mať o 20 % nižší výnos, ako by mali z prvého piliera. O 20 % v roku 2015 budú mať sporitelia v druhom pilieri menej ako v prvom pilieri. Tak kto tu, prepánajána, okráda ľudí, pán poslanec?! Kto tu oberá ľudí o dôchodky? Veď tu je systém, ktorý ste nastavili a ktorý jasne ukazuje, že je stratový. Čiže ľudia budú mať nižšie dôchodky.

  No a nedá mi to nepovedať, ak tu dnes sedíme a riešime takýto dôležitý zákon, no tak ho riešime, pán poslanec, kvôli tomu, že ste na konci minulého roka, na jar tohto roka znefunkčnili finančnú správu. Štátu chýba 500 mil. eur.

  Veď včera rokovala vláda o tom, je naozaj katastrofálna situácia vo výbere daní. A za to môžete vy, pán poslanec, a vaša vláda. Lebo ste znefunkčnili systém, ktorý fungoval, a dnes je naozaj obrovský problém, ktorý my musíme riešiť, ale ktorý ste spôsobili vy a vaša vláda, pán poslanec.

 • Pán kolega Brocka, iba dve poznámky. Prvá sa týka toho demografického vývoja. Ja mám pocit, že vy tú tému demografického vývoja, ktorý je skutočne negatívny, zneužívate a využívate na svoju demagógiu. Pretože zobrať demografický vývoj ako izolovaný faktor nedáva zmysel. Tam sú iné faktory, ktoré môžu prispievať k tomu, aby tie dôchodky boli na nejakej úrovni, to je zamestnanosť, to je produktivita práce, to je hospodársky rast a tak ďalej. Pretože keby platila iba primitívna rovnica medzi tým, že máme menej detí a veľa starších ľudí, tak India má dnes najlepšie dôchodky a Nórsko má najnižšie. Čiže uvedomme si, že toto naozaj nemôžeme zneužívať, iba tento jeden, jednu izolovanú položku.

  Druhá vec, ten ideový spor medzi zástancami solidarity a zásluhovosti je pochopiteľne legitímny. A ja osobne som zástanca viac, väčšej solidarity v rámci dôchodkového systému, ale rešpektujem, môžeme sa baviť aj o väčšej zásluhovosti. Ale na to existujú rôzne mechanizmy. Aj ten bismarckovský systém je veľmi zásluhový. Môžeme sa baviť o švédskom modeli, ktorý hovorí o virtuálnych účtoch, ale vo verejnom fonde nie je dôvod, naozaj, aby sme vytvárali súkromné, súkromný biznis pre dôchodkovské správcovské spoločnosti. Dá sa to naozaj robiť aj inteligentnejšie. Odporúčame švédsky príklad, ktorý by ste si mohli naštudovať, a skôr sa nechať inšpirovať týmto príkladom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja to len zdôrazním, to, čo povedal pán kolega vo svojom vystúpení, týmito krokmi budú nie vyššie, ale nižšie dôchodky.

  A keď ste spomínali poplatky, opýtam sa znovu, pretože som sa to už pýtal viackrát, čo bránilo v rokoch 2006 až 2010 zriadeniu štátnej DSS-ky, keď už niekto hovoril, že biznis sa robí, biznis si robia súkromné na tomto? To by bol potom biznis pre štát. A to si myslím, že by bolo super, nie? Žiaľ, nestalo sa tak a dnes si to stále vyhadzujete jeden druhému na oči. Teraz sa ideme, vlastne poistiť biznis súčasným DSS, keď už bolo spomínané, že tie poplatky sa idú zvýšiť, a ideme obrať sporiteľov, pretože im znižujeme príspevok na budúci dôchodok.

  No a teraz, keď pán Blaha spomínal aj na vaše vystúpenie, že netreba brať na zreteľ len demografiu, súhlasím s tým, že tam treba brať aj faktory zamestnanosti a tak ďalej. No ale týmto zákonom, pokiaľ sme si vypočuli, tak sa budú zvyšovať výdavky samostatne zárobkovo činným osobám a iným, to znamená, že bude viacej poberateľov. Čím sa potom bude zvyšovať zamestnanosť? To znamená, že ešte aj zamestnanosť sa týmto zákonom bude znižovať. A tak potom ešte viacej sa zvyšuje diferencia toho, že skutočne na tie dôchodky v budúcnosti nebude.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, nemám dobrý dojem z vášho vystúpenia, pretože bolo to vystúpenie plné protirečení, ktoré na jednej strane hovorí o tom, ako ste nalievali peniaze do tohoto systému a na druhej strane, že v podstate ste ho podporili. A na druhej strane ste priznali, že ten systém tie peniaze tak či tak potrebuje a že to nebola len vaša vláda, ktorá musela tento problém riešiť, ktorý ste vy zle nastavili. A ospravedlňovať to tým, že ste iným spôsobom okradli štát, keď ste sprivatizovali strategický podnik, a potom ste vložili tie peniaze, ktoré majú slúžiť na vykrývanie deficitu v prvom pilieri, tak to už je také niečo, čo už azda nikto na Slovensku vám neuverí.

  Tento systém, ktorý ste vy nastavili, vyčítate nám, že sme ho neurobili konsenzuálne, tento návrh a hocijaký iný návrh, ktorý robíme teraz a naprávame ho, a vy ste ho pritom prijali bez súhlasu opozície. Na to ste už zabudli. Pozrite sa, prosím vás, spätne na tie vaše kroky a pozrite sa na to, ako v súčasnosti druhý pilier zarába finančné prostriedky.

  A naviac, ak hovoríte, že niekto okráda súčasných sporiteľov, vôbec to nie je pravda. Veľmi dobre viete, že dôchodok sa bude skladať tak z druhej časti piliera aj z prvej časti piliera, keď sa títo sporitelia dali do druhého piliera, a tie peniaze, ktoré sa odvádzali do druhého piliera, pôjdu do prvého. Nikto nepríde ani o cent, nezavádzajte, prosím vás, ľudí a povedzte im naozaj, aká je pravda. A možno sa spojme práve teraz, keď ste to neurobili na začiatku, keď ste tento systém nastavovali bez akejkoľvek diskusie s opozíciou.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja len zopakujem, že sa bojím experimentov, špeciálne v strednej a východnej Európe, a znova zopakujem, že nezdieľam presvedčenie, že sme najgeniálnejší na svete. Ak bude odvod 4 percentá, bude to len to, plus-mínus, že odvod bude rovnaký, ako je v iných krajinách, podotýkam, v krajinách vedľa nás, prípadne na východ od Európy, teda vo východnej Európe. Nič viac, nič menej.

  Pánovi Brockovi len chcem povedať toľko, že ste korčuľovali na dosť tenkom ľade, a vaša rétorika bola dosť blízko k egoizmu, čo uznáte, že sa kresťanskému politikovi nehodí. Ja len zľahka na to upozorňujem. Bojím sa, že toho egoizmu tu zazneje ešte strašne veľa a o demagógii ani nehovorím.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Myslím, že pán poslanec Brocka to povedal veľmi presne, keď vyjadril presvedčenie, že ide hlavne o peniaze ľudí a nie o riešenie. Ide o 500 mil. ročne, ktorým vláda, ktoré vláda chce zobrať z účtov ľudí, kde si sporia na svoje dôchodky. Bohužiaľ, týmto zásahom sa celý systém stáva neudržateľným. Vláda zhoršuje stabilitu dôchodkového systému, aj keď rétorika je úplne iná.

  Ja chcem pripomenúť, že viackrát sme už navrhovali riešenie dôchodkového systému ústavným zákonom. Systém si vyžaduje predovšetkým stabilitu, pretože každé takéto zásahy zneisťujú ľudí. A obávam sa, že tento návrh zákona robí tak významný zásah do dôchodkového zabezpečenia, že zneisťuje ľudí a v ich očiach zneisťuje všetky štátne inštitúcie. Ak si občania sporia na svoj dôchodok, takýto zákon znamená vyjadrenie nedôvery všetkým štátnym inštitúciám a spochybnenie fungovania vôbec štátu ako takého.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Brocka, pozorne som počúval vaše vystúpenie a veľa z toho, čo som mal na mysli, už povedal môj kolega a veľmi správne, pán poslanec Blanár, ale k tej pravde. Veď povedzte ľuďom pravdu. Druhý pilier nie je sporenie. Druhý je pilier je investovanie tých prostriedkov, ktoré ľudia majú na svojich osobných účtoch. A investovanie so sebou prináša riziko, riziko, že prídu o všetko, čo na tom účte majú.

  Keď tu bol pred pár rokmi tvorca tejto slávnej schémy pán Pinera, opomeniem fakt teda, že bol v kvázi fašistickej vláde istého diktátora Pinocheta, tak som sa ho opýtal: Pán Pinera, čo sa stane s ľuďmi, ktorí si takýmto spôsobom odkladali na svoj dôchodok a ich správcovské spoločnosti zle investovali peniaze a prišli o ne? Kto sa o týchto ľudí postará? Pán Pinera bez mihnutia oka odpovedal, no veď štát.

  Ďakujem pekne za takýto druhý pilier.

 • Pán poslanec Brocka, povedali ste tu hŕbu neprávd. V prvom rade tvrdíte, že berieme sporiteľom finančné prostriedky. Každý daňový poplatník sa na Slovensku skladá, pretože štát predáva štátne dlhopisy za viac ako 4 - 5 %, tieto štátne dlhopisy sú predané, posunuté do Sociálnej poisťovne, odvedené správcovským dôchodkovým spoločnostiam. Zákon 461, musíte priznať, bol zle nastavený. Nikde v Európskej únii nie je nastavených 9 %, tak ako sme ho my nastavili. Vo vyspelých európskych, štátoch Európskej únie maximálne 3 %, pokiaľ sa týka, a nie tak, ako máme u nás, z prvého piliera sa vypláca 92 %, medzi 90 - 92 %. My máme ľudí, milión tristo tisíc ľudí je dnes v druhom pilieri zásluhou masívnej reklamy, zásluhou aj vás politikov, nezodpovedných, ktorí obhajujete druhý pilier, tak ako je nastavený.

  Je na čase spraviť poriadok a vy veľmi dobre viete, že to je jediná možná cesta, ako nerozvracať ďalej verejné financie.

 • Ďakujem pekne. Je to pre mňa ťažká úloha reagovať na niektorých predrečníkov, pretože na pána poslanca Blahu, Blanára a Kolesíka by nestačilo ani samostatné vystúpenie ďalšie, tam priam ....(nezrozumiteľné slovo - pozn. red.). Chcem poďakovať tým, ktorí porozumeli, porozumeli a podporili moje vystúpenie. Ale predsa len na dvoch predrečníkov.

  Na pani poslankyňu Vaľovú. Len zopakujem, pani poslankyňa, za šesť rokov, predchádzajúcich, sme do dôchodkového systému naviac dali viac ako 100 mld. slovenských korún. Vláda Roberta Fica sa v nasledujúcich rokoch každý rok chystá z dôchodkového systému 15 mld. slovenských korún zobrať. Každý rok.

  A k pánovi Podmanickému. Ja rozumiem, že peniaze v štátnom rozpočte chýbajú, no musíte šetriť a nie vyhadzovať na hlúposti. A to nemyslím len na tých 150 mil. eur, na ten informačný systém, o ktorom sme už diskutovali minulý týždeň, ale myslím najmä na ten váš zámer nakupovať, nakupovať súkromné zdravotné poisťovne a výťažok z toho potom poslať kamarátom na Cyprus.

 • 69.

  Pán poslanec, to bola reakcia, pán? Ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne.

  Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme teraz hlasovať o prerokovaných bodoch a po hlasovaní budeme pokračovať v rozprave.

  Poprosím teraz pána poslanca Kondróta, aby uviedol hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o energetike (tlač 66). Ešte vás chcem, dámy a páni, predtým, ako budeme o tomto hlasovať, požiadať, keďže pán minister práce požiadal o preloženie rokovania, preložiť rokovanie o súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na septembrovú schôdzu, či je všeobecný súhlas.

 • Všeobecný súhlas.

 • Ďakujem pekne.

  Takže teraz budeme hlasovať o tlači 66. A pán poslanec Kondrót. Je to vládny návrh zákona o energetike.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 66.

 • 70.

  Kondrót, Maroš, poslanec NR SR

  Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili štyria poslanci, páni poslanci Mikuš, Hraško a Kondrót podali pozmeňujúce návrhy. Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 26, 28 až 32, 34 až 73 spoločne s odporúčaním schváliť. 71.

  Paška Pavol, predseda NR SR

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 116 bolo za, 24 sa zdržalo.

  Tieto body zo spoločnej správy sme schválili. 72.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 27 a 33 s odporúčaním neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 12 za, 81 proti, 48 sa zdržalo.

  Tieto body sme neschválili.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu poslanca Mikuša.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 59 za, 79 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Dajte, prosím, hlasovať o návrhu poslankyne Mezenskej a poslanca Hraška.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných 54 za, 79 proti, 8 sa zdržalo.

  Tento návrh sme tiež neschválili.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 123 za, 1 proti, 16 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Váš návrh sme schválili, pán spravodajca.

 • Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy i o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 118 za, 23 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Nie je o ňu záujem. Vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať o návrhu ako o celku.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 123 za, 19 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o energetike.

  Poprosím vás pán poslanec, aby ste uviedli aj hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach (tlač 67).

  Je to hlasovanie v druhom čítaní.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili štyria poslanci, ktorí podali pozmeňujúce návrhy. Poslanec Přidal podal procedurálny návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie a poslanec Chren požiadal o vyňatie bodu 2 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Přidala, a to, vrátiť návrh zákona na dopracovanie.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 63 bolo za, 79 proti, 1 sa zdržal.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 4, 5, 6, 7, 9 až 52, 54 až 61 spoločne s odporúčaním schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 91 za, 1 proti, 50 sa zdržalo.

  Tieto body sme schválili.

 • Dajte, prosím, hlasovať o bode 2 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 38 za, 79 proti, 26 sa zdržalo.

  Bod 2 sme neschválili.

 • Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 3 a 8 s odporúčaním neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 58 za, 79 proti, 6 sa zdržali.

  Tieto body sme neschválili.

 • O bode 53 s odporúčaním neschváliť hlasovať nebudeme, nakoľko bol schválený bod 54 spoločnej správy. Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu poslanca Beblavého, ktorý požiadal hlasovať o každom bode osobitne, číže dajte hlasovať o bode č. 1.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 63 za, 80 proti.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode č. 2.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 63 za, 79 proti, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode č. 3 návrhu poslanca Beblavého.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 63 za, 80 proti.

  Návrh sme neschválili.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu poslanca Chrena o druhom a štvrtom bode jeho pozmeňujúceho návrhu osobitne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode 2.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 58 za, 80 proti, 4 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode 4.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 51 za, 79 proti, 11 sa zdržalo.

  Ani tento návrh sme neschválili.

 • Budeme hlasovať o návrhu poslanca Přidala, ktorý požiadal hlasovať o každom bode osobitne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode č. 1.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 63 za, 80 proti.

  Návrh sme neschválili.

 • Dajte, prosím, hlasovať o bode č. 2.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 61 za, 80 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode č. 3.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 61 za, 80 proti, 1 sa zdržal.

  Návrh sme neschválili.

 • Dajte hlasovať o bode č. 4 prosím.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 63 za, 80 proti.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode č. 5.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 63 za, 79 proti, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať, prosím, o bode č. 6.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 60 za, 77 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh.

 • O bode 7 nebudeme hlasovať, pretože bol schválený v spoločnej správe ako bod 7. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode 8.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 62 za, 79 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o návrhu poslanca Hudackého spoločne o bodoch 1 až 13.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 63 za, 79 proti, 1 sa zdržal.

  Návrh sme neschválili.

 • Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy i o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 81 za, 24 proti, 38 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Nemám prihlášku. Vyhlasujeme rozpravu za skončenú.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 79 za, 33 proti, 31 sa zdržalo.

  Schválili sme vládny návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Pán poslanec Martinák bude uvádzať hlasovanie v druhom čítaní o návrhu pánov poslancov Freša a Mikuša na vydanie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tlač 89).

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla FREŠA a Jozefa MIKUŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 89.)

 • Pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, pán Jozef Mikuš a pán poslanec Martin Chren. Obaja podali pozmeňujúce návrhy. Keďže spoločná správa neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pripomienkach z rozpravy.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Jozefa Mikuša.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 141 za, 2 sa zdržali.

  Tento návrh sme schválili.

 • Ako druhý vystúpil pán poslanec Martin Chren. Pán predseda, dajte hlasovať o jeho pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 33 za, 77 proti, 32 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Týmto sme odhlasovali všetky pripomienky z rozpravy a keďže mám splnomocnenie gestorského výboru, dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu do tretieho čítania ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 142 za, 1 sa zdržal.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Nie je prihláška do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme záverečným hlasovaním hlasovať o návrhu ako celku.

 • Pán predseda, pán predseda, dajte hlasovať o poslaneckom návrhu zákona ako o celku s návrhom gestorského výboru uvedený návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 62 za, 77 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Lebocký bude uvádzať hlasovanie v druhom čítaní o

 • Zaznel gong.

 • , o návrhu pána poslanca Jána Podmanického na vydanie zákona č. 39 o veterinárnej starostlivosti. Je to tlač 92. Dámy a páni, poprosím vás

 • Zaznel gong.

 • .

  Pán spravodajca, máte slovo.

 • Hlasy v sále.

 • Á, pán poslanec Záhumenský.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 92.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Sťahujem svoj pozmeňujúci návrh, keďže došlo k legislatívnym nesúladom medzi spoločnou správou a pozmeňovacím návrhom.

  Ďakujem.

 • Pán spravodajca, takže nebudeme hlasovať.

  Pán poslanec Brixi.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Rovnako si dovoľujem požiadať o stiahnutie svojho pozmeňujúceho návrhu z dôvodu legislatívno-obsahového nesúladu s pôvodným návrhom.

  Ďakujem.

 • Pán spravodajca, takisto berte na vedomie. A budeme teraz, uveďte hlasovanie.

 • Pán predseda, v rozprave vystúpilo päť poslancov, z ktorých štyria podali pozmeňujúce návrhy. Pán poslanec Poliačik naviac predložil procedurálny návrh nepokračovať ďalej v rokovaní o tomto poslaneckom návrhu zákona. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o procedurálnom návrhu, aby sme nepokračovali v rokovaní o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 52 za, 81 proti, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Keďže neprešiel procedurálny návrh, pristúpime k hlasovaniam o pozmeňujúcich návrhoch. Najskôr však dajte, prosím, pán predseda, hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 6 s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 85 za, 2 proti, 56 sa zdržalo.

  Tieto body sme schválili.

 • Ako prvý v rozprave vystúpil pán poslanec Podmanický. Dajte, prosím, hlasovať o jeho pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 84 za, 9 proti, 49 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Pán poslanec Brixi a pán poslanec Záhumenský svoje pozmeňujúce návrhy stiahli. Budeme teda hlasovať teraz o poslaneckom, teda o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka. Dajte hlasovať, pán predseda.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 55 za, 73 proti, 15 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Týmto sme odhlasovali tak body spoločnej správy, ako aj pripomienky z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje uvedený poslanecký návrh zákon v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 87 za, 30 proti, 26 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Nehlási sa nikto, vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o poslaneckom návrhu zákona ako celku v znení schválených pripomienok s návrhom gestorského výboru návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 83 za, 29 proti, 31 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme návrh novely zákona č. 39 o veterinárnej starostlivosti.

  Pán poslanec Miškov uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pani poslankyne Heleny Mezenskej na vydanie zákona č. 108 o ochrane spotrebiteľa.

 • Hlasy a šum v sále.

 • Hlasovanie o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Heleny MEZENSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, tlač 124.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, nebol predložený žiadny procedurálny návrh. Dajte, prosím, hlasovať o postúpení do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 58 za, 1 bol proti, 80 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili a nebudeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

  Odhlasovali sme prerokované body. Dámy a páni, včera vláda schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu novely zákona č. 461 o sociálnom poistení, je to tlač 168. Keďže nepredpokladám, že bude všeobecný súhlas, dávam hlasovať o tom, aby sme o tomto návrhu, keď ho zaradíme a schválime jeho zaradenie do programu, rokovali o 14.00 hodine, hneď po obedňajšej prestávke.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 81 bolo za, 62 bolo proti, 1 sa zdržal. Návrh na zaradenie do programu sme schválili.

  Chcem preto požiadať pána predsedu výboru pre sociálne veci, aby zvolal počas obedňajšej prestávky rokovanie výboru, keďže som ho určil ako gestorský výbor na prerokovania tohto bodu programu, a o 14.00 hodine budeme pokračovať v rokovaní týmto bodom programu.

  Dámy a páni, budeme pokračovať teraz...

  Ešte, nech sa páči, pardon, pán podpredseda Národnej rady Figeľ.

 • Ďakujem pekne. Ctené kolegyne, kolegovia, v piatok minister financií oznámil, že nám v rozpočte chýba 250 mil. eur oproti očakávaniam. V pondelok to predseda vlády zdvihol na dvojnásobok, už 500, a teatrálne roztrhol papier ako symbol štátneho rozpočtu, ktorého priechodnosť umožnil. Chcel by som navrhnúť v mene poslaneckých klubov KDH, SDKÚ - DS a MOST - HÍD, aby vláda predložila Správu o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu štátneho rozpočtu 2012.

 • Majú aj ostatní kolegovia procedurálne návrhy, aby sme potom hlasovali, keď odznejú všetky? Môžeme to tak urobiť?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Takže pán, asi nie, predpokladám, že budeme hlasovať teda hneď. Budeme hlasovať teraz o návrhu, ktorý dal pán, len, len, pán podpredseda, aby sme si ujasnili, správa, to znamená na septembrovej schôdzi, pretože má vláda 30 dní na to, aby predložila

 • Hlasy a šum v sále.

 • .

  Povedal správu, pán podpredseda. Ja vás chcem, kolegyne...

 • Prerušenie predsedajúceho podpredsedom Národnej rady SR.

 • Informácia v podstate bude poobede na vystúpení, predpokladám, predsedu vlády, svojím spôsobom, pretože to súvisí. Ale ja by som navrhoval skôr obsažnejšiu a odôvodnenú správu o mnohých opatreniach. Rokujeme tu zrazu v skrátených konaniach o zásadných otázkach a narába sa tu s číslami neuveriteľným spôsobom, 250 v piatok, 500 mil. už chýba v pondelok.

 • Ja len vás chcem informovať, kolegyne, kolegovia, že včera na stretnutí lídrov politických strán pán premiér povedal, že bude informovať, poobede o 14.00 hodine príde osobne uviesť návrh na skrátené legislatívne konanie, kde využije tento priestor určite aj na tieto informácie.

  Ale budeme teraz hlasovať o návrhu, to znamená, aby na septembrovej schôdzi bola bodom programu správa ako materiál, o ktorom bude rokovať aj plénum Národnej rady. Tak, pán podpredseda, som tomu rozumel.

 • Hlasy v sále.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 139 za, 1 proti, 3 sa zdržali.

  Tento návrh pána podpredsedu Národnej rady sme schválili.

  Pán predseda zahraničného výboru Šebej.

 • Ďakujem, pán predseda. Kolegovia zo zahraničného výboru, chcem pripomenúť, že hneď po skončení rokovania o 12.00 hodine na obed bude zahraničný výbor zasadať v miestnosti č. 149. To je rokovacia miestnosť výboru pre európske záležitosti.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Beblavý, pán predseda výboru.

 • Ďakujem pekne. Chcem len pripomenúť kolegom, ktorí sú členmi výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že dnes o 12.30 hodine rokujeme aj o dôležitých otázkach.

  Ďakujem pekne.

 • Pán predseda výboru Podmanický.

 • Ďakujem pekne. Zvolávam zasadnutie sociálneho výboru hneď po prerušení schôdze o 12.00 hodine v miestnosti výboru.

 • Pán predseda, ja sa chcem spýtať, že o čom má gestorský výbor, sociálny výbor rokovať, keď sme nič neprerokovali? Dosť mi to nie je jasné, s čím sa ten výbor má zaoberať teraz.

 • Pán predseda, bol doručený návrh na skrátené konanie a keďže sme schválili zaradenie nového bodu programu, ktorým je vyslovenie súhlasu alebo nesúhlasu so skráteným konaním, musí predtým, ako budeme rokovať, zasadnúť výbor. Samozrejme, nebudeme rokovať o zákone, rokujeme o návrhu na vyslovenie súhlasu alebo nesúhlasu.

  Ďakujem pekne.

  Budeme teraz pokračovať v rozprave v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona č. 461 o sociálnom poistení. Do rozpravy je prihlásený... Technici, zapnite mi screen.

 • Hlasy v sále.

 • Jožko Nagy, je?

  Pán poslanec Nagy.

  Poprosím pána ministra, aby zaujal svoje miesto, takisto pána predsedu výboru ako určeného spravodajcu.

  Pán poslanec, chvíľočku vás poprosím, kolegyne, kolegovia, chceme pokračovať v prerušenej rozprave. Poprosím všetkých, ktorí nemajú záujem sledovať rozpravu, aby radšej odišli z rokovacej miestnosti, aby sme mohli pokračovať v rozprave.

  Poprosím pána ministra práce, ak sa nachádza v priestoroch Národnej rady. Prepáčte, pán poslanec, ospravedlňujem sa, ale nie je tu pán minister, musíme počkať.

  Ďakujem, máme tu aj pána ministra.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Pokračovanie v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 141.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, zákon 461 o sociálnom poistení, ako vidíme, je určite najdôležitejším zákonom tejto schôdze. Na úvod mi dovoľte oznámiť, že náš poslanecký klub MOST - HÍD nemôže tento návrh podporiť do druhého čítania a navrhneme vrátiť pánovi ministrovi na koncepčné prepracovanie. Na úvod mi dovoľte, teda nie preto, že by to neobsahovalo žiadne dobré myšlienky, novela sociálneho zákona je vzácnym mixom dobrých a nešťastných rozhodnutí pre občanov, a to všetko v znamení krásnych cieľov.

  Začnem s tým najprv, čo je v poriadku. Po prvé, idete zvyšovať dôchodky pevnou sumou od roku 2014 do 2017. Osobne vítam tento krok, ktorý začne aspoň symbolicky uzatvárať nožnice, ktoré sa otvárali pre počiatočnú skrivodlivosť voči starodôchodcom. Naša strana MOST - HÍD toto riešenie podporovala aj vo svojom volebnom programe. To, že valorizácia bude dočasne viazaná viac na rast spotrebiteľských cien ako na rast priemernej mzdy tak isto pozitívne vnímame. Súhlasím aj s tým, že na základe rovnakých ukazovateľov navrhujete zvyšovať úrazové dávky. Automatické zvyšovanie dôchodkového veku naviazané na strednú dĺžku života vnímame ako nutnosť a realitu, ktorej sa nevyhneme. Musíme to riešiť bez ohľadu na to, či za to môžu predchádzajúce vlády, demografický vývoj, alebo globalizačné trendy, či západný životný štýl a hodnoty. Preto aj oceňujem vaše rozhodnutie, lebo zvýšenie veku odchodu do dôchodku je nesporne nutné a neúprosne nepopulárne. Preto ale mám jednu dôležitú poznámku. Prečo ten termín rok 2017? Vážená vláda, prenášanie dopadov tohto kroku na plecia ďalšej vlády sa mi zdá byť alibistické.

  Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vyjadriť sa len stručne k zámeru výrazného obmedzenia druhého dôchodkového piliera. Veľa tu už odznelo dnes, ešte aj môj kolega Švejna vystúpi k tomu, a nedá mi nepovedať a pripomenúť, že zdrojom krízy, dlhovej krízy je globálna aj európska morálna kríza v spravovaní verejných financií. Preto preskupovanie dôchodkového sporenia nerieši vôbec nič pre občana, pre sporiteľa. Keby šlo o neho, riešime systém zachovania hodnoty a garancie zhodnocovania a nie to, že kto bude správcom fondu. Pomôcť štátu je bohumilá myšlienka, ale prečo to prenášame v takej miere práve na týchto sporiteľov? Veď aj teraz, aj doteraz fondy investovali najmä do štátnych dlhopisov, preto majú aj taký nízky výnos. Ale aspoň doteraz sporiteľ mohol mať akú takú dôveru, že jeho peniaze a riziko inflácie bude rozdelené medzi rôznymi krajinami, ktoré hospodárili zodpovednejšie. Týmto krokom, pochopiteľne, generujete o čosi lacnejšie domáce zdroje pre štátny rozpočet, ale nezabudnime, že zároveň odbremeňujete ministerstvo financií od tlaku úrokov z trhov. Toto je to nebezpečenstvo, ktoré potom bude vyzerať ako gazdovanie bez feedbacku, bez spätných signálov z trhu, či robíme niečo zle alebo nie. A preto reálna hodnota úspor, či už dôchodkov klesať bude naďalej. Preto si myslím, že je načase priznať, že tu zachraňujeme Sociálnu poisťovňu a nerobíme nič pre sporiteľov.

  Dámy a páni, teraz tie nešťastné ustanovenia o, v úvodzovkách, "zreálnení odvodov pre živnostníkov a vytvorení istôt pre dohodárov". Tieto krásne ciele, veľa sme počuli už dnes o druhom pilieri a o toľko menej o tých, ktorých tento predložený zákon, táto predložená novela životne sa dotýka. Podľa mňa je to množstvo nekoncepčných, alebo dobrých, ale zle načasovaných, riešení. Žeby to boli tie povestné rany istoty SMER-u? Domyslené, ani len po koniec radov na úradoch práce? Prečo si to myslím? Všetci vieme o potrebe 1,5 mil. eur pre ambicióznych, 3 % deficitu štátneho rozpočtu. Ale kde ich zobrať? Vláda ich chce z 80 % zarobiť a z 20 % ušetriť. Zarobiť a neušetriť v časoch, keď každému padajú príjmy, to je prekvapujúca logika. Ako ich chce vláda získať? Asi nikto neveril tomu, že miliardári veľkej alebo multinacionálnej firmy budú ochotne dotovať štátnu roztopašnosť na úkor vlastnej existencie. Tí si nájdu cestu, ako sa tomu efektívne vyhnúť. Aj za cenu presťahovania fabrík, uzatvárania prevádzok alebo sťahovania zamestnancov z kože.

  Kto má zase predstavu, že stredná vrstva to unesie, mýli sa dvakrát. Po prvé, stredná vrstva je na Slovensku tenká ako bránica, všetko neunesie a potenciál má v porovnaní s požiadavkami štátu úplne mizerný. A keď túto spoločenskú bránicu preťažíte, ľahko sa pretrhne a ekonomika dostane pruh so všetkými nepríjemnými následkami. Nižšia vrstva, zamestnanci, prestanú mať realistický cieľ pokročiť do strednej vrstvy a čoskoro nastúpi zúfalosť a nepokoje. Stredná vrstva sú ľudia, ktorí sú schopní a ochotní viesť, tvoriť a byť vzorom. Ale ak strednej vrstve zoberieme zdanlivé výsady, ako to bolo už vo februári 1948, mnohí sa z nich vzdajú a iní zase pôjdu do zahraničia. Ak naše deti budú vidieť možnosť úspechu len v zahraničí, môžete im hrať hymny v škole od rána do večera, prvým vlakom zdrhnú nám do sveta a nikdy sa nám už nevrátia. A nebudú ani prinášať nové myšlienky, vedomosti, zvyky, technológie, aby pozdvihli svoju rodnú krajinu.

  Takže kto nám teda, dámy a páni, ostáva na zvýšenie príjmov štátu? Jedine zamestnanci a možno dôchodcovia.

  Dámy a páni, z postihovania bohatých sa stáva ohrozenie existencie námezdných zamestnancov a žiadna ochrana slabších. Prečo? Veď aj poradcovia vlády počítajú s tým, že nepríde celá potenciálna suma z odvodov od budúcich exdohodárov a od zreálnených živnostníkov. Jasne, že nepríde. Pán minister, máte vypočítané, že tento zdanlivo protipodnikateľský mix, koľko vytvorí novo nezamestnaných a koľko to bude stáť štát naviac? Lebo o sumu, o ktorú sa nezvýši pokladnička poisťovne, sa zvýšia výdavky štátu. Možno aj niekoľkonásobne. Štát bude platiť okrem podpory v nezamestnanosti odvody za dav tých novo nezamestnaných.

  Najviac vyčítam schizofréniu v tom, že inde chcete motivovať k vyššiemu zamestnávaniu a vytvárať tlak na zamestnateľnosť, a tu robíte všetko proti tomu, aby sa podnikateľom oplatilo dať ľuďom prácu. Postihujete produktívnych namiesto toho, aby ste zoštíhľovali štátny aparát. Zjavne sa držíte možno dobrej zásady, že v čase krízy nie je riešením prepúšťanie, ale povedzte mi, prečo toto platí len pre obslúžny štátny aparát a práve produktívny podnikateľský sektor musí prepúšťať vďaka vašim opatreniam?

  A teraz budem trošku konkrétnejší. Živnostníkom navrhujete zvýšiť, ako hovoríte, zreálniť ich vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie. Naviac chcete zjednotenie maximálnych vymeriavacích základov na úroveň päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, ale na určenie dávky v nezamestnanosti už len dvojnásobok priemernej mzdy. Viete dobre, že sú to údery pre dobre zarábajúcich živnostníkov, ktorí čestne priznávajú svoj príjem. Ale z hľadiska štátneho rozpočtu tieto príjmy budú aj tak mizerne nízke. Zaujíma vás to, že pre týchto živnostníkov je to výnimočné sklamanie, demoralizujúce a demotivačné? Tlačíte ich do priemernosti, beriete im motiváciu, mnohí nastúpia možno na cestu šedej, niektorí spadnú do pasce čiernej ekonomiky. Takto netrestáte tých, ktorí najviac zarobili, ale tých, ktorí najčestnejšie priznali svoje zárobky. Nezdaňujete najviac tých, ktorých ste, ktorí zle hospodárili, ale tých, ktorí vedeli efektívne pracovať a vytvoriť slušný zisk. A pritom výnosy, opakujem, z tohto opatrenia budú pre štát nevýrazné, možno len minimálne.

  Milí kolegovia, sám stále hovorím, nenarodili sme sa rovnako, všetci rovnako silnými, rovnako šikovnými, múdrymi, ani rovnako pracovitými. Preto musíme byť solidárni a pomáhať slabším. Ale prečo chcete umelo obmedziť a trestať tých, ktorí môžu byť vzorom pre lídrov, možno aj budúcich, nasledujúcich generácii? Naraz to ničí prosperitu prítomnosti a šancu budúcnosti. Všetci vieme, že úspech sa celkom dobre meria v peniazoch, preto úspešní ľudia bývajú často aj bohatí. Ale ak tie peniaze majú končiť v cudzích vreckách cez štátne prerozdeľovanie, tak nič veľké, milí kolegovia, nečakajme potom od šikovných a múdrych ľudí.

  A teraz dovoľte mi prejsť na najkritickejšiu časť tejto novely, ktorú ja vnímam, a to sú dohodári. Dohodári začnú platiť sociálne a zdravotné odvody alebo budú mať postavenie zamestnancov. Výnimkou budú už iba študenti a poberatelia starobného dôchodku a invalidného dôchodku. Ale čo sa stane, ak veľké firmy naozaj nezvládnu enormnú ekonomickú záťaž po prechode od dohodárov k riadnym zamestnancom? Sú zrejmé výhody, ale aj nevýhody týchto zmien. Pozitívne sú dôsledky najmä pre Sociálnu poisťovňu. Ale zabúdate na to, že poisťovňa je tu pre ľudí, a nie ľudia pre poisťovňu. Tu zvyšujete istoty Sociálnej poisťovne, ale nie zamestnancov. Skôr naopak, ohrozujete zamestnanie desať tisíckam ľudí, práve tí prepustení zaplatia totiž, zaplatia cenu zvýšenia zamestnaneckých istôt tých šťastných, ktorých nakoniec zamestnávateľ zoberie do pracovnej zmluvy. Viete dobre, že vďaka tomuto, v úvodzovkách, "systému štátnej pomoci" vo forme zamestnávania na dohodu sa vytvorilo na Slovensku státisíce lacných pracovných miest v minulosti. Áno, od začiatku na úkor práv zamestnancov, bez garancie a bez odvodov. V časoch konjunktúry do roku 2009, keď bol dostatok práce a nedostatok pracovných síl, bolo možné urobiť krok a vymazať tento nesystémový prvok zo slovenského trhu práce. Robiť to ale teraz bez prechodného obdobia s romantickou predstavou, že dohodári plynulo prejdú do garantovaného, odvodovo výrazne zaťaženého trvalého pracovného pomeru, už hraničí s cynizmom. Lebo túto okamžitú záťaž neunesú ekonomiky väčšiny zamestnávateľov. A pridajte im k tomu ešte novelu Zákonníka práce so súbehom výpovednej lehoty a odstupného. Už to vidím, ako sa budú hrnúť zamestnávatelia do nových trvalých pracovnoprávnych vzťahov so zničujúcou alternatívou pre ich prípadné ukončenie.

  Ale najväčší cynizmus, prepáčte, vidím preto, lebo viem, že máte dosť informácii, že koľko dohodárov za posledné tri roky nemalo potrebných 24 mesiacov trvalý pracovný pomer alebo nejaké iné sociálne poistenie, aby mali dnes nárok na podporu v nezamestnanosti. Popri armáde budúcich nezamestnaných, ktorým štát bude musieť mizernú dohodársku podporu vyplácať, koľko ľudí nedostane vôbec nič? A že prečo sa nestarali? Prečo neplatili poistenie? Lebo systém takto bol jednoducho nastavený. Ale skúste nás upokojiť aspoň, že vytvárate už nejaký systém, aby sme aj ich zachránili, ich odškodnili. Ak toto zavediete, pevne verím, že tak ako aj so zdravotnými poisťovňami, aj tým novo nezamestnaným sa ujde zo štedrej podpory za náhlu zmenu systému. A keď teda áno, povedzte, prosím, koľko aj toto nás bude stáť? Myslím to, preplácať výnimočné podpory v nezamestnanosti pre tých dohodárov, ktorí teraz kvôli tomuto novému zákonu náhle budú musieť ísť na podporu.

  A, pán minister, naozaj sa to oplatí? Máme to celé zrátané? Áno, ja viem, že treba s dohodármi v ich vlastnom záujme urobiť poriadok, ale to dnešné načasovanie je, ako začať s otužovaním uprostred chrípky s horúčkou. Keď sa už premrhala šanca ozdraviť trh práce v časoch konjunktúry, teraz to určite nerobte. Dovoľte mi podporiť výzvy aj z vašich vlastných radov k rozvážnosti. Ale ako dnes vidím, dokonca žiadate parlament o skrátené legislatívne konanie. Dovoľte mi potom navrhnúť na záver zmenu názvu zákona. Nech sa volá ten zákon po novele rovno zákon o štátnej Sociálnej poisťovni a nie o sociálnom poistení. Myslím, že to bude oveľa výstižnejšie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Faktická poznámka pani poslankyňa Tomanová, končím možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou. Pani poslankyňa.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja sa vyjadrím iba k dvom veciam.

  Zaráža ma neustále hovoriť o tom, že Sociálna poisťovňa, bolo do nej nasypaných 100 mld. a že stráca Sociálna poisťovňa. Prosím, chyba z Kaníkovej reformy stála, a sekera, ktorú zaviedol zavedením druhého piliera, nás stála 88,8 mld. Sk. V tejto súvislosti si dovolím ešte jeden údaj, pán poslanec, pretože aký výnosný je ten druhý pilier od roku 2005? Mohla by som ho porovnávať presne každý rok od roku 2005 s infláciou. Ale poviem len sumár. Rozdiel medzi infláciou a výnosmi druhého piliera je mínus 11,68 %. Takže, prosím, držme sa čísiel, držme sa pravdy.

  A peniaze, ktoré boli z privatizácie, nielen SPP, ale aj energetických závodov, jednoznačne boli transformačné peniaze. Ak si vezmete pôvodný schvaľovaný materiál, dozviete sa, že sa tieto peniaze plánovali na vyplatenie dôchodkov, pretože ročne sme ubrali zavedením druhého piliera z peňazí na výplatu dôchodkov 24 mld. slovenských korún. Naši starí ľudia, dôchodcovia, ktorí išli do dôchodku do roku 2003, si tieto peniaze zaslúžili, pretože tu pracovali 43,8 roka a toľko aj do systému platili. Takže preto transformačné peniaze boli namieste.

 • Pán poslanec, chcete reagovať? Ale, poprosím vás, z miesta, dobre?

 • Ďakujem, prepáčte. Ja by som len toľko zareagoval na pani poslankyňu Tomanovú, že ja som neriešil v celej svojej reči dôvody a vývoj, lebo s tým asi ťažko niečo spravíme. Ja len hovorím to, že ak chceme naozaj sa starať, alebo riešime problém sporiteľov a budúcich dôchodcov, tak mali by sme lepšie sa pozrieť na to, akým spôsobom sa hospodári s tými peniazmi, za akých pravidiel sa využívajú tie peniaze, a potom bude to asi jedno, že cez ktorý pilier ide.

  Čiastočne viem súhlasiť s tým, že pomáha, ako som povedal, aj samotný ten presun. Ale myslím si, že je absolútne nesystémový. A už keď je vytvorený u nás takýto systém, tak si myslím, že mali by sme radšej nastavovať samotné fungovanie.

  Ďakujem pekne.

 • Je 12.01 hodina, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vyhlasujem obedňajšiu prestávku a budeme pokračovať o 14.00 hodine rokovaním o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie.

  Ďakujem, dobrú chuť.

 • Prerušenie rokovania o 12,01 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v popoludňajšom rokovaní 4. schôdze Národnej rady

  návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Je to tlač č.168.

  Teraz prosím predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby návrh vlády odôvodnil. Pán predseda vlády je tu, chvíľočku počkáme.

  Pán predseda vlády, prosím, odôvodnite návrh vlády na skrátené legislatívne konanie.

  Nech sa páči.

  Prosím pána spravodajcu, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov. Pán poslanec Podmanický, predseda výboru.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • 3.

  Laššáková Jana, podpredsedníčka NR SR

  Pán predseda výboru Podmanický. Chvíľočku, pán predseda vlády. Takže máme tu už aj spravodajcu.

  Nech sa páči, pán predseda vlády, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, dámy a páni, počul som, že dnes dopoludnia padali tu v pléne pomerne silné slová. A každý, kto má silné slová, by mal zvážiť, či na takého silné slová existuje dôvod a či na takéto silné slová existuje niekedy aj morálne právo.

  Na predloženie návrhu na skrátené legislatívne konanie v tomto prípade má vláda Slovenskej republiky všetky zákonné dôvody, ktoré predvída rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vláda sa takto rozhodla konať na základe hrozivého vývoja vo verejných financiách. Ak používam výraz hrozivý vývoj vo verejných financiách, tak ani o jeden cent nepreháňam. A o tomto hrozivom vývoji sme včera rokovali na mimoriadnom rokovaní vlády, kde správu o vývoji predložil podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.

  Dámy a páni, predpokladám, že všetci poznáte jeden veľmi dobrý film, ktorý bol natočený na základe skutočnej udalosti, a tento film sa volal "Dokonalá búrka". V tomto filme sme boli informovaní, že keď sa dajú dohromady niektoré faktory, tak môže z toho vzniknúť dokonalá búrka. My máme dnes, priatelia, na Slovensku tri faktory, ktoré keď nezvládneme, tak nebudeme mať dokonalú búrku, ale dokonalú krízu. A sú to tieto tri faktory:

  Prvý faktor je povinnosť, medzinárodný záväzok, skonsolidovať verejné financie na úroveň 4,6 % v roku 2012 a pod 3 % v roku 2013. Dúfam, že v tomto máme rovnaký názor, že konsolidovať musíme, pretože bez konsolidácie ťažko uhráme veľmi zložité hry, ktoré dnes prebiehajú na úrovni Európskej únie a eurozóny.

  Druhý faktor, ktorý keď nezvládneme a ktorý bude viesť k dokonalej kríze, je finančne neudržateľný dôchodkový systém. Aj na tom sa zhodneme, pretože všetci, ktorí sa zaoberajú touto témou, konštatujú, že štát nemá peniaze na to, aby dokázal financovať takto postavený dôchodkový systém, ako sme ho nastavili pred niekoľkými rokmi.

  A tretí faktor, o ktorom hovorím, je rozpočet na rok 2012, ktorý som včera symbolicky roztrhal, lebo to je zdrap papiera. Bezcenný, postavený na fikciách, zdrap papiera, ktorý vôbec nezodpovedá realite, v ktorej sa nachádza v júli v roku 2012.

  Naozaj a nechcem nič preháňať, ak nebudeme súčasne schopní eliminovať všetky tieto tri krízové faktory, Slovensko zažije katastrofálne časy, katastrofálne časy. A musíme o tom hovoriť pred slovenskou verejnosťou jasne a veľmi otvorene. Prestaňme sa hrať na to, že nás kríza obíde, alebo že niekto za nás krízu vyrieši. My si musíme splniť domácu úlohu. A tieto tri faktory, o ktorých teraz hovorím, sú prioritnými faktormi, na ktoré sa sústreďuje vláda Slovenskej republiky. Chápem, že, a je to legitímne, že opozícia vždy víta, keď sa zhoršia časy, lebo vtedy sa aj zhoršuje postavenie vlády Slovenskej republiky. Ale budem úprimný, pocity opozície sú to posledné, čo ma dnes ako predsedu vlády Slovenskej republiky zaujíma.

  Ako som už niekoľkokrát povedal, sme v tom úplne všetci, či sedíte napravo, naľavo alebo v strede, či ste v politike, alebo nie ste v politike, alebo ako ste orientovaní, nábožensky, sexuálne. Všetci sme v tejto kríze úplne rovnako. Buď ozdravíme verejné financie, vážené dámy a páni, napravíme finančne neudržateľný dôchodkový systém a vyriešime 500-miliónovú dieru v štátnom rozpočte, o ktorej ešte budem hovoriť, 500 mil. eur ste nám nechali svadobné veno, priatelia, v rozpočte na rok 2012, a budeme ako tak nad hladinou sa držať a dýchať, alebo z týchto troch krízových faktorov urobíme dôvod na úplne zbytočné vládno-opozičné prestrelky, ktoré nás zaťažujú a ktoré odoberajú životne dôležitú energiu na boj proti kríze.

  Áno, ja rešpektujem právo opozície na kritiku, lebo aj ja som pôsobil v opozícii pomerne dlho, a viem, o čom kritika je. Ale znovu pripomínam, že aj na kritiku treba racionálny dôvod a niekedy aj morálne právo.

  Dovoľte mi teraz sa zastaviť pri troch faktoroch, o ktorých hovorím, a ktoré nás aj viedli k predloženiu návrhu na skrátené legislatívne konanie.

  Povinnosť konsolidovať verejné financie je nielen medzinárodný záväzok, ku ktorému sme sa prihlásili, ale všetci dobre vieme, že to musíme urobiť sami pre seba. Ak nebudeme mať zdravé verejné financie, nie sme schopní ťahať na tej istej strane, na ktorej ťahajú veľmi silné vyspelé krajiny Európskej únie, s ktorými chceme spolupracovať a v spolupráci s ktorými vidíme aj perspektívu Slovenska ako malého štátu, ako štátu, ktorý má úplne otvorenú ekonomiku, ktorá je absolútne exportne orientovaná.

  A my robíme, čo môžeme. Samozrejme, môžete mať iný pohľad na konsolidáciu verejných financií, môžete povedať, že by ste to robili inak, ale úprimne, a ja verím, že to potvrdia aj lídri opozičných strán, zatiaľ sme od lídrov opozičných strán nepočuli alternatívu. Nepočuli. A pýtam sa na túto otázku pravidelne pri každom jednom stretnutí. Ak kritizujete spôsob konsolidácie verejných financií, máte na to právo. Ale pýtam sa, ako by ste to robili inak? A vy dobre viete, že vyjadrenia o zastavení daňových únikov alebo šetrení sú na roky 2012 a 13 nepoužiteľné, pretože nikto vám to nezaráta do konsolidácie verejných financií, a toto uznali aj lídri opozície na stretnutí, ktoré tu bolo.

  My budeme pokračovať v konsolidácii verejných financií a garantujem, ako tu stojím, že deficit rozpočtu v roku 2012 bude 4,6 %. Nech to stojí čokoľvek, ale my si túto domácu úlohu, aby sme svetu ukázali, že sme schopní, naozaj naplníme a použijeme na to našu predstavu, ktorá je typická pre sociálnodemokratické hnutia. Ak máte lepšie nápady, dajte nám ich. Doteraz sme od vás nedostali nič, len vyhlásenia o daňových únikoch a o šetrení. Neviem na úkor koho? Učiteľov? Zdravotných sestier? Pracovníkov v štátnej správe, ktorí zarábajú 400 - 450 eur? Tam cesta nejde, pretože plošné škrty ste už vyčerpali v roku 2011.

  Druhý rizikový faktor je neudržateľný dôchodkový systém. Nechcem teraz viesť odbornú polemiku, pretože vy máte na to svoj pohľad, my na to máme svoj pohľad. Pravda ale je taká a hovoril som o tom aj v hodine otázok minulý týždeň, že keď sa rozhodovalo o nastavení parametrov druhého piliera v danom roku, tak rozdelenie 18 % bolo v pomere 14:4. Toto bolo navrhované do vlády Slovenskej republiky. A zmenilo sa to na 9:9. A my dnes hovoríme o takom istom nastavení 14:4 plus 2 % dobrovoľného pripoistenia, presne to, čo navrhovala v tom čase vláda, ale čo potom vláda nepochopiteľne na rokovaní zmenila na pomer 9:9.

  Zhodneme sa v tom pravdepodobne ale, že tento systém nevieme finančne udržať. My musíme nalievať každý rok do Sociálnej poisťovne takmer miliardu eur, aby Sociálna poisťovňa si mohla splniť záväzky, ktoré má vo vzťahu ku svojim klientom, a túto miliardu eur si požičiavame, pán poslanec Kaník, za 5 % na medzinárodných trhoch. Ale druhý pilier, ktorý vy legitímne obhajujete, zhodnocuje peniaze ľudí na úrovni 1,5 %. Podstatne menej, ako je inflácia. Jednoducho nie sme schopní udržať tento systém v takej podobe, v akej je. A ja vítam a nepoužívam to ako figový list, že Rada solidarity a rozvoja, kde sú zastúpení všetci sociálni partneri, povedala veľmi jasne, systém musíme zmeniť, lebo ho nevieme v žiadnom prípade udržať.

  Ale ja nechcem ísť do konfliktu. Pán predseda SDKÚ, mali ste dnes niekoľko vystúpení, som počul, a ja sa k tomu hlásim, čo hovoríte. Prijmime tento zákon, lebo ho musíme prijať kvôli udržateľnosti finančného systému, a začnime spolu hovoriť o tom, ako by celá Národná rada Slovenskej republiky mohla schváliť ústavný zákon do budúcnosti za predpokladu vyrovnaného štátneho rozpočtu. My sme pripravení na túto diskusiu. Poďme hovoriť o tom, že v prípade vyrovnaného štátneho rozpočtu nájdeme mechanizmus, napríklad na zvyšovanie 4-percentného odvodu do druhého piliera na 6 % za určitých podmienok, ktoré sú tam. O tomto sme pripravení sa rozprávať. A ja len privítam, ak v dôchodkovom systéme konečne bude prijatý zákon, ktorý bude mať stabilitu do budúcnosti, a nebude tento zákon vždy iba obyčajný zákon, ktorý sa dá meniť s príchodom ktorejkoľvek vlády. Takže podaná ruka tu je, pán predseda, ja som pripravený s ktoroukoľvek opozičnou stranou na túto tému hovoriť a aj sa určite dohodnúť, pretože parametre, o ktorých potichu hovoríme, sú pre nás vcelku prijateľné.

  Tretí faktor, veľmi stručne, ktorý je dnes pre nás obrovskou dilemou, je faktor nereálnosti štátneho rozpočtu na rok 2012. A tu jednoducho, tu chcem opakovať to, čo som povedal niekoľkokrát, že na kritiku, kto niečo hovorí a kričí, musí byť niekedy aj morálne právo.

  Dámy a páni, vláda Slovenskej republiky, ktorá nastúpila v tomto roku, okamžite prijala niekoľko opatrení, ktoré viedli k šetreniu verejných financií. My sme zastavili, čo ste vy nikdy neurobili, všetky verejné obstarávania, ktoré nie sú dôležité pre chod štátu. A na včerajšom rokovaní vlády sme predĺžili toto opatrenie na ďalších niekoľko mesiacov, lebo zisťujeme, že to má pozitívny vplyv na verejné financie. Teda nemíňame peniaze na verejné obstarávanie. Po druhé, zastavili sme všetky odmeny v štátnej správe. To ste vy nerobili. Aj v čase krízy sa vo veľkom vyplácali odmeny krížom-krážom. My sme nevyplatili žiadne plošné odmeny, len v prípade, ak bolo treba niekde zabrať a naozaj ľudia podali veľké výkony, sme tieto odmeny dali. Čiže šetríme, šetríme. A teraz príde správa o makroekonomickom vývoji na Slovensku a dozvedáme sa, že v júni 2012 máme v porovnaní so štátnym rozpočtom, ako bol naplánovaný na rok 2012, dieru 500 mil. eur. Päťsto miliónov eur, po slovensky povedaných, aby sme mali trošku predstavu, 15 mld. slovenských korún. Toto ste nám nechali ako danajský dar.

  Ako to celé vzniklo? Buďme o týchto otázkach trošku konkrétnejší a hovorme, čo sa vlastne udialo. Experti, ktorí sa zaoberajú touto témou, nám hovoria, že z tých 500 mil. eur na daniach môžeme hovoriť pri únikoch o 348 mil. eur. Tieto peniaze z podstatnej časti sme stratili v čase, keď počas vašej vlády nefungovala daňová správa, finančná správa. Dúfam, že sa teraz nebudeme popoťahovať, že či to tak bolo, alebo nebolo, veď mnohí z vás ste konštatovali verejne, že uznávate kolaps finančnej správy, od januára do marca prakticky finančná správa nefungovala.

  Dovoľte mi jeden príklad, ktorý sa týka Prešova. V Prešove jedna spoločnosť si prestala v roku 2011 plniť svoje daňové povinnosti, až sa to vyšplhalo na 6 mil. eur. Ale keďže nemala finančná správa informácie, nefungovala, vôbec o tom nevedela, tak informácia prešla na exekútora, ktorý mal vymáhať až po niekoľkých mesiacoch. A viete, čo sa medzitým stalo? Medzitým tento subjekt už nedisponoval žiadnym majetkom a obchodný podiel bol prepísaný na bieleho koňa. Mínus 6 mil. eur. Typický spôsob, ako zneužívali niektoré podnikateľské subjekty neschopnosť daňovej správy konať a fungovať.

  Prosím vás, prečo používate silné slová na nás? My sme si vymysleli konsolidáciu verejných financií? My sme nastavili dôchodkový systém na pomery 9:9? A my sme urobili dieru v štátnom rozpočte 500 mil. eur? A táto diera nie je spôsobená len na daniach. Uvediem ďalšie príklady. Podľa smernice, ktorou sme viazaní v rámci Európskej únie, sme nútení si vytvárať tzv. núdzové zásoby ropných výrobkov vo výške 95 mil. eur. Tento rok, vážené dámy a páni, musí Správa štátnych hmotných rezerv nakúpiť ropné výrobky do zásob za 95 mil. eur. V štátnom rozpočte ani cent, ani cent ste tam nedali. Čiže ak k tým 348 miliónom pripisujeme ďalších takmer 100, už sme na 448. Naplánovali ste si v štátnom rozpočte na rok 2012, že predáte emisné kvóty. No tak choďte a predajte ich! Ani len prípravu ste neurobili od januára, za celých 20 mesiacov, ako ste boli vo vláde, ste neurobili ani ťuk na predaj emisných kvót, ale kľudne ste si dali miliardu v korunách do štátneho rozpočtu, že sa predajú emisné kvóty. Päťsto miliónov eur ste nám zanechali a my to musíme teraz riešiť.

  Dámy a páni, ak neopravíme túto 500-miliónovú položku, tak neskončíme s deficitom na úrovni 4,6 %, ale skončíme na úrovni 5,3 %; 5,3 % to je rozpočet, ktorý ste schválili v roku 2011 na rok 2012. Opakujem ešte raz, neobstarávame, nedávame odmeny, šetríme všade, kde sa dá, aj na úkor štátu.

  Takže aké silné slová? Čo máme robiť? My sme predložili teraz návrh, dámy a páni, na to, aby sme o jeden mesiac posunuli účinnosť zákona č. 461 o sociálnom poistení. Inak by platil 1. októbra. My chceme, aby platil 1. septembra. Používame na to inštitút skráteného konania, ktorý poznáme v rokovacom poriadku, a práve v tomto prípade máme na použitie tohto inštitútu všetky legitímne dôvody. Všetky, ktoré existujú, lebo hrozia obrovské škody tomuto štátu, ak to neurobíme. Chcete, aby tento štát skolaboval?! Prečo nekooperujete?! Chcete povedať, že to je všetko vina vlády, ktorá tu je tri mesiace, že máme 500-miliónový schodok v štátnom rozpočte za šesť mesiacov, že máme neudržateľný dôchodkový systém a že musíme konsolidovať verejné financie? Načo sú tieto vojny?! My vám ponúkame, poďme rokovať o dôchodkovom systéme v rámci ústavného zákona. A my chceme o jeden mesiac skrátiť lehotu, aby to nebolo 1. októbra, ale bolo to 1. septembra.

  Dámy a páni, situácia je podstatne vážnejšia, ako možno niekto očakáva. Ja vítam, že opozícia prijala pozvanie na rokovanie, ktoré sme absolvovali včera. Myslím, že v normálnom konštruktívnom duchu sme hovorili o tom, ako sa postavíme k výzvam, ktoré prinesie august a september, lebo vtedy sa bude rozhodovať o takých opatreniach v oblasti integrácie Európskej únie, o akých sa nám nikdy ani nesnívalo. A vítam vyjadrenia predstaviteľov opozície, že sú za hlbšiu integráciu, ale že majú jednoducho názory na niektoré vecí iné. Ja som veľmi pozorne čítal, pán predseda Sulík, vaše vyjadrenia, čo ste jasne povedali, vrátane toho vašeho o referende. Máte svoje pohľady. Ale aspoň v tom sa zhodneme, že dnes je miesto Slovenskej republiky v silnej Európe, že to je miesto v silnej integrácii a pri najsilnejších štátoch. Ak sa aspoň na tomto dohodneme, tak sme veľa vyhrali, pretože vieme veľa do budúcnosti v tomto duchu urobiť.

  Dámy a páni, rozhodnutie vlády Slovenskej republiky požiadať Národnú radu o skrátené legislatívne konanie vzniklo ako reakcia na včerajšiu správu ministra financií o tom, akú sekeru ste nám zaťali do roku 2012. Päťsto miliónov eur. A ja vás prosím, keď budete teraz vystupovať a budete argumentovať všetkým možným, máte na to právo, ste opozičné politické subjekty, skúste sa vždy vyjadriť k 500 miliónom. Povedzte, že áno, že nepáči sa nám, že skrátené legislatívne konanie idete robiť, ale na druhej strane si uvedomujeme, že sme vám nechali 500 miliónov. Lebo to tak je. To nie je náš výsledok, priatelia. To je váš výsledok. Takýto rozpočet ste nám dali v roku 2011 do vienka. A my s takýmto rozpočtom dnes musíme pracovať a musíme ho opravovať, lebo keď ho neopravíme, tak prehráme. Prehráme.

 • Otázka z pléna: Aký je dnes dátum, pán predseda?

 • Dnes je 31., ak si pamätám, júl. Ale my nemáme verejné obstarávania žiadne, pán poslanec, my nedávame žiadne odmeny na rozdiel od vás, žiadne zlaté padáky. Celý problém je v tom, že tých 500 mil. eur z podstatnej časti vzniklo od januára do marca na finančnej správe, ktorá absolútne nefungovala, a nič ste tam nerobili.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Ako vy nám môžete niečo vyčítať? To snáď chcete povedať, že my zodpovedáme, my zodpovedáme za chod....

 • Hlas v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR

  Ale, ale, pán poslanec!

 • Dodám aj to, finančná správa bude plne funkčná 1. augusta, od 1. septembra, ospravedlňujem sa, 1. septembra nastupuje informačný systém a všetko ostatné. Ja vás prosím, dámy a páni, môžete nás kritizovať koľko chcete, ja viem, že aj budete, je to vaša úloha, ale toto si nikdy nezmažete z čela, že ste nastavili zle dôchodkový systém a že ste nám nechali takúto sekeru v rozpočte v roku 2012 a že táto sekera bola spôsobená chaosom vo finančnej správe, o ktorom ste sami veľakrát a často hovorili.

  Dámy a páni, buďme zodpovední, iné riešenie dnes nemáme. Prijmime opatrenia, ktoré dnes Slovensko potrebuje. O jeden mesiac vás žiadame posunúť účinnosť zákona. O jeden jediný mesiac. Nehovoriac o tom, že tento zákon bol v normálnych lehotách predložený do legislatívneho konania, do prvého čítania. Všetky lehoty boli stihnuté, pretože zákon bol podaný pätnásť dní, myslím, pred začiatkom rokovania Národnej rady. Prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie, bolo k tomu kopu konferencií, rôznych stretnutí, teraz budete rokovať v prvom čítaní. My chceme len skrátiť lehoty medzi prvým a druhým a tretím čítaním. Jeden mesiac. Nechceme nič iné, lebo máme problém. My sme si to nevymysleli. To nie je pre nás nejaká hračka, že teraz potrebujeme niečo urobiť. Máme vážny problém. Dnes máme deficit v rozpočte 5,3 % k dnešnému dňu. Ak chcete, aby sme vybuchli medzinárodne, chápem, opozícii by sa to možno páčilo, ale mňa vaše pocity nezaujímajú. Mňa ako predsedu vlády zaujíma, či uspejeme a či Slovensko v prípade dvojkoľajnosti vývoja v Európskej únii bude môcť ťahať s tými silnejšími, lebo nás budú vnímať ako zodpovedných a dôveryhodných partnerov.

  Preto vás veľmi prosím, podporte tento návrh. Tento návrh je dôležitý pre Slovensko, nie pre SMER, pre vládu, pre Slovensko. Ak ho odobríte, tak pomôžete celej Slovenskej republike.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci, predsedovi tohto výboru, pánovi poslancovi Jánovi Podmanickému, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vlády vo výbore.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, vo Výbore Národnej Slovenskej republiky pre sociálne veci.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 154 z 31. júla 2012 pridelil uvedený návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uvedený návrh vlády prerokoval na svojej 5. schôdzi dňa 31. júla 2012. Z dôvodu neuznášaniaschopnosti však výbor neprijal uznesenie.

  Keďže výbor neprijal odporučenie pre Národnú radu Slovenskej republiky, po prerokovaní návrhu predložím Národnej rade Slovenskej republiky na hlasovanie návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Ďakujem pekne, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala písomné prihlášky: za poslanecký klub SDKÚ - DS pán poslanec Kaník, za poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita Jozef Mihál, za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti pán poslanec Igor Matovič a za klub KDH pán poslanec Hrušovský.

  Ďalej sú prihlásení do rozpravy páni poslanci: Ivan Štefanec, pani poslankyňa Lucia Žitňanská, pán poslanec Peter Osuský, pán poslanec Mihál, pán poslanec Kaník, pani poslankyňa Gibalová, pán poslanec Frešo, pani poslankyňa a podpredsedníčka Národnej rady Erika Jurinová a pán poslanec Viliam Novotný.

  O slovo požiadal podpredseda Národnej rady pán Figeľ. Odovzdávam mu slovo.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda parlamentu, vážený pán premiér, členovia vlády, ctené kolegyne a kolegovia, čo sa to deje na Slovensku? Keď už som spomínal aj dopoludnia, 250 mil. ako sekeru, alebo mínus oproti očakávaniam ohlásil v piatok minister financií, a v pondelok už predseda vlády hovoril o 500 miliónoch? Hovorí predseda vlády o tom, že nám utekajú peniaze. A návrh je tu na stole, skrátené konanie a zásah nielen do druhého dôchodkového piliera, ale aj do celého systému, a do mnohých ďalších záležitostí ktoré zaťažujú jednoduchých ľudí. Nie niekoľkých, nie pár percent, ale veľkú väčšinu tých, ktorí tvoria hodnoty.

  Chcem sa spýtať vlády, neutekajú náhodou peniaze vám? Pretože tie opatrenia, ktoré navrhujete, ich idú vlastne brať ľuďom. Keď za prvý kvartál sa hodnotil vývoj štátneho rozpočtu, bol primeraný tomu, čo sa očakáva, čo znamená časová os, ale aj finančná prognóza. Po druhom kvartáli sme na úrovni 63 percent. Čo sa stalo medzi prvým a druhým kvartálom? Kto je pri moci? Čo sa deje? Čo robíte? Či len tieto prehlásenia, odpočty?

  Hrozia nám značné hospodárske škody. No tak 8-percentný deficit sme tu mali v roku 2009 a 2010. Ja si neviem predstaviť, že by mohli byť ešte väčšie hospodárske škody než pokračovanie v takom vývoji, ktorý sa nazýva, naozaj a po celej Európe, gréckou cestou. My sme sa z nej vrátili naspäť na čosi normálnejšie. Je náročná, ešte tam nie sme, a či sa tam dostaneme, nestačia záruky nejakých osôb. Je treba nájsť serióznejšie riešenia, ktoré fungujú. To, čo nefunguje, bude veľmi drahé.

  A najdrahšie, priatelia, je to, čo vám vláda dáva zadarmo. To je vždy tak. Na celom svete. Preto to chcem zdôrazniť, lebo máme vládu istôt, ktorá má rada štátne, a budeme to vidieť na mnohých prístupoch. A už to vidieť.

  Chcem sa vyjadriť k dvom stránkam tohto návrhu. Jedna je proces a druhá je obsah. Proces znamená neuveriteľné náhlenie, zo dňa na deň, doslova z hodiny na hodinu. Tri dni medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu, ale za dva dni možno bude prijatý ako celok. Prijatý. To tu ešte v týchto rokoch nebolo, ale toto tempo nie je zvláštne, skôr súvisí s tým, čo sa ide urobiť.

  Utekajú nám peniaze? Totiž v sporení peniaze pribúdajú. Sporenie je odpoveď na dlhú krízu. Sporivosť, osobná, rodinná, obecná, národná, respektíve medzinárodná. Striedme hospodárenie. Sú to možnože staršie slová, ale veľmi dôležité pre aj konsolidáciu, aj vyváženosť. My totiž prejedáme zajtrajšie prognózy, respektíve zajtrajšky.

  Ja si myslím, že nie tu pri sporení, tam, kde sa ukladá, kde sa pripravuje budúcnosť zodpovedne, ale inde. Inde nám unikajú peniaze. Ukazuje sa, že vláda nevie hospodáriť, ani šetriť. To, čo zaznelo, to potvrdzuje.

  Napríklad pri verejnom obstarávaní, pretože to, ako sa pripravuje zákon o verejnom obstarávaní, už dnes vyvoláva otáznik, komu to poslúži a koľko to prinesie. Včera prijímané opatrenia ako súčet alebo súbor hovoria o tom, že vláda by mohla lepšie hospodáriť napríklad vybratím väčších objemov na digitálnej dividende viac než plánovaných 40 mil. eur.

  Pri eurofondoch hovorí o ušetrení takmer 200 miliónov eur. Viete, čo je súčasťou takéhoto ušetrenia? Menšie čerpanie, pretože keď sa nespolufinancuje, tak sa ani nečerpá. A to je chyba. Hovorí sa na Slovensku, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Chcem sa spýtať, ako sa odpovie, alebo čo sa povie, keď sa rýchlo berie? Že sa dvakrát berie? Jednoducho je to o tom, že sa oberá, okráda.

  Sme v čase vrchola leta. Ľudia na dovolenkách. Hovorí sa tomu uhorková sezóna. A tu sa prijíma jedno z najväčších rozhodnutí celého legislatívneho obdobia. Skrátene. Narýchlo. Chystá sa tým podpora okamžitej dôchodkovej spotreby na úkor budúcnosti. Tým sa podporuje naozaj dlhové chovanie, správanie. Na Západe to poznajú pod pojmom "la generación tanto súbito", alebo "generácia všetko a hneď". Nie potom, nie neskôr, teraz, tu a teraz treba. A táto kultúra spotreby nás ťahá pod vodu. My sme stále v deficitoch. Až nula znamená vyváženosť, nula percent deficitu. Ideál by bol prebytok, pre deti, pre budúcnosť. To je kultúra zodpovednosti.

  Pán premiér spomínal, a veľmi často zasahoval do druhého piliera a do celého systému hlavne sporenia v rokoch 2006 až 2010. Tá destabilizácia znamenala veľmi veľa negatívneho vplyvu, ale neodvážil sa na ne siahnuť. Tak dnes pod rúškom pretrvávajúcej, prehlbujúcej sa krízy ospravedlňujete svoje konanie do budúcnosti. Pred voľbami ste sľúbili meniť len garancie, nie siahať na percentá. Myslím, že toto nebude fungovať, pretože len to, čo je rozumné, môže dlhodobo fungovať. Tu sa hľadajú jednoduché a rýchle riešenia. Tu a teraz. A čo potom? Ktovie.

  Uchopiť a spotrebovávať ľudí, peniaze ľudí, ktorí si zodpovedne šetria na dôchodok, je presne ten typ politiky, ktorý vyvoláva a prehlbuje krízu. Vykráda sa špajza či pokladnička mladším generáciám a ich deťom. Na druhej strane pán minister vnútra ide meniť zákon o verejnom obstarávaní, ktorý po takýchto zmenách môže priniesť viac klientelizmu, korupcie, ale najmä biznisu pre vyvolených.

  Boli sľubované istoty, ale ukazuje sa, že len pre niektorých, pre finančné skupiny. Pretože tých jednoduchých ľudí návrhy oberajú o ich príjmy, respektíve budúce príjmy na dôchodkoch, na daniach, na odvodoch, na reálnej budúcnosti.

  Ja som včera na rokovaní spomenul jednu iniciatívu, ktorú považujem za racionálnu a efektívnu, ak chceme lepšie využiť budúci rozpočtový rámec Európskej únie. Slovensku sa ukazuje alokácia ako 14 mld. eur na sedem rokov veľmi významná. Ak by z dvoch miliárd ročne mohlo Slovensko využiť rozumnú, zaujímavú časť na podporu štrukturálnych, nevyhnutných a udržateľných reforiem, medzi ktoré dôchodkový systém jednoznačne patrí, a to nielen na Slovensku, v podstate vo všetkých krajinách, pomôžeme tak sebe, Slovensku, nielen konsolidácii verejných financií v našom štáte, ale aj v celej Európskej únii. Takúto politickú iniciatívu presadiť spolu s višegrádskymi krajinami, alebo ďalšími partnermi, považujem za rozumné, priam potrebné, keď diskutujeme o stovkách miliónov a zasahujeme do toho, čo funguje, s tým, že ani to fungovať nebude. A nechcem hovoriť teraz o iných oblastiach.

  Pán premiér, vy ste povedali opakovane, my sme etatisti, to znamená, pre vás to štátne je ako keby prioritné alebo lepšie uchopené. Len to vedie k tomu, že štát sa potom má postarať o všetko, o všetkých. Štát všetko zaplatí. A už som povedal, že nie je nič drahšie pre obyvateľov, ako to, čo štát dáva zadarmo, lebo predtým to rôznym spôsobom musí povyberať, všelijako deliť a naspäť príde niečo.

  Všetko to zaplatia ľudia, tí, ktorým boli sľubované istoty. Istotou dnes je naozaj veľmi rýchla a radikálna likvidácia druhého piliera na pilierik, zároveň rast daní, rast odvodov, poplatkov, s tým súvisiaci rast nezamestnanosti, rast cien a ďalšie istoty záťaže, respektíve neistoty budúcnosti.

  Už som hovoril o tom prekvapivom návrhu z vnútra, ktorý hovorí o verejnom obstarávaní. Práve to, ako využijeme financie, aj svoje, aj európske, bude hovoriť o tom, čo znamená skutočná konsolidácia. Či záťaž, budúce deficity, aj vzhľadom na demografiu, na pracovný trh a všetko ostatné, alebo reálne riešenia, udržateľnosť a možno raz horizont vyrovnanosti, toho štúrovského viacej tvoriť, menej troviť.

  Áno, padali tu silné slová. Pán premiér, vy ste hovorievali o svojej predchodkyni premiérka - klamárka. A veľmi časté, až nechutné poznámky. Štátny rozpočet, že zdrap papiera. No neviem, ktorý bol taký ideálny, kedy bude taký ideálny, ale s vašou spoluúčasťou prešiel. Lepší nemáme, tak ho vylepšíme. Je som aj preto navrhoval správu o opatreniach, ale my nepovažujeme tieto opatrenia za tie, ktoré vylepšujú, pretože berú od tých, ktorí zodpovedne gazdujú, alebo sporia na budúcnosť, na úkor okamžitej spotreby.

  Padáky, ako ľahko sa povie. My sme ušetrili stovky miliónov, pán premiér, stovky miliónov. A ja som kriticky hodnotil manažérske zmluvy, ktoré niektorí podpísali za mojím chrbtom, pretože som ich považoval za nenáležité, neprimerané, neprijateľné. Dokonca aj výzva, ktorá sa ujala v niektorých prípadoch, na vrátenie, je svojím spôsobom bezprecedentná. Vy ste oceňovali bankroty. Cargo bolo na kolenách, a šéf dostal 154 000 za takmer bankrot nákladného prepravcu, strategického, ktorý dnes dýcha a má šancu vstúpiť do serióznych vzťahov, aj medzinárodných. Takže buďme si vedomí toho, čo hovoríme a čím svedčíme.

  Päťsto miliónov vám treba vyriešiť, tak šmahom ruky od tých, čo šporia. Vyše 500 mil. ročne po dobu tridsiatich rokov mala platiť táto spoločnosť za vaše dva balíky PPP projektov. Komu mali ísť tie peniaze? Tridsaťročný kšeft. Neuveriteľne drahé, pozlátené diaľnice. Dnes ich staviame za európske peniaze. To znamená, oveľa menej platia naši ľudia a samozrejme stavia sa. Za rok a pol 56 kilometrov nových stavieb sme zahájili. Nikdy ste také tempo nezahájili. Ja by som si želal, aby takýto proces pokračoval.

 • Potlesk a hvizd v sále.

 • Nech sa páči.

  A čo sa týka ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Ja by som bol veľmi rád, keby sa o tom rokovalo. A rokovalo sa predtým, než ideme zásadne oslabiť tento systém, pretože ak máme záujem o konsenzus, tak práve takéto strategické zásadné oblasti, ako je dôchodková reforma, si vyžadujú takýto konsenzus. Rokujme o tom, nájdime zhodu a bude to na prospech aj konsolidácie, aj budúcnosti. Som presvedčený, že sa to dá. A ak to tak nie je, pretože také urýchľovanie tu, bezprecedentné, nebolo, zo dňa na deň, pri takejto zásadnej otázke, tak nemôžem nič iné povedať, než že poslanecký klub KDH nepodporí ani skrátené konanie v tejto veci, ani samotnú podstatu, ktorou je zásadná a škodlivá zmena sociálneho poistenia na Slovensku.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami osem poslancov, desať. Poprosím, pán poslanec Kuffa je posledný? Desať poslancov. Pán poslanec Kuffa bol posledný.

  Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

 • Pán podpredseda Figeľ, predseda vlády vo svojom úvodnom slove položil rečnícku otázku, ako to celé vzniklo, tých 500 mil. eur, a vyzval, aby sme boli trochu konkrétni, tak dovoľte, aby som to vaše konkrétne vystúpenie doplnil ešte o nejaké konkrétnosti, ako tých 500 mil. euro vzniklo.

  No najmä preto, že v prvej vláde Roberta Fica nevytvorili na ťažké časy žiadne rezervy v súvislosti s dôchodkovým systémom. Ale naopak. Oni tých 70 mld. slovenských korún, ktoré v Národnej banke Slovenska bolo na účte práve na vykrývanie deficitu v prvom pilieri, bez problémov za štyri roky minuli do haliera. Do haliera minuli, ale pre budúcu vládu nevytvorili ani korunu, ani cent rezervu, hoci mali najvyšší ekonomický rast v Európe. Po nich potom prišla vláda, ktorá, keďže rezerva nebola, tak vykrývala deficit zo štátnych finančných aktív a zo štátneho rozpočtu, rok čo rok 20 mld. slovenských korún. Robert Fico nič. Teraz zrazu je v problémoch, teraz zrazu je v problémoch a hovorí nám o tom, ako vážne berie verejné financie. Ja mu neverím, pán podpredseda Figeľ. Keby mu vážne išlo o verejné financie, tak poslanec Vážny by nikdy nebol podpredsedom vlády. Zbytočný flek pre papalášov SMER-u. Keby pán Fico bral vážne verejné financie, tak dnes by navrhol zrušiť polovicu štátnych tajomníkov. Keby pán Fico bral vážne verejné financie, tak nebude rušiť verejné obstarávania, cez ktoré sa generuje vyšší príjem do štátnej kasy, ale oni pripravujú priame zadania pre svoje, pre svoje firmy. Keby pán Fico bral vážne verejné financie, tak by nekupoval zdravotné poisťovne, keď peniaze ani nemá, len aby poslal peniaze na Cyprus.

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ruch a výkriky v sále.

 • Pán podpredseda, o vašich manažerských schopnostiach sa radšej vyjadrovať nejdem. A takisto sa nejdem vyjadrovať k tomu, ako ste stavali diaľnice, lebo ja si myslím, že všetci na Slovensku vedia, ako ste ich stavali, len vy žijete v nejakom sne o tom, aký ste manažér.

  Ale vyjadrím sa možno k niektorým vašim, alebo k etickému rozmeru niektorých vašich krokov. Som z Kysúc, a preto by ma možno potešilo, keby ste vysvetlili konečne, prečo ste uzatvorili taký výhodný dodatok, alebo respektíve mimosúdne vyrovnanie s konzorciom Štrabák, Zipp a Skanska, ktorí sa súdili so štátom o 5,6 mil. eur za práce, ktoré mimochodom nikto u nich neobjednal. Súdili sa o 5,6 milióna. Vy ste im mimosúdne podpísali vyrovnanie 16 miliónov. Šestnásť miliónov eur ste im podpísali, hoci oni si uplatňovali na súde nárok voči štátu len 5,6 milióna. No, toto ak mi vysvetlíte, tak budem veľmi rád. Lebo len tu šmahom ruky, jedným podpisom ste poslali 10 mil. eur nejakej súkromnej firme, ktorá si nárokovala nejaké peniaze, na ktoré podľa názoru odborníkov nárok nemala.

  O vašej možno etickej spôsobilosti hovorí aj vaše, hovoria aj vaše sľuby, ktoré ste dávali zamestnancom železníc, ktorých ste hromadne prepúšťali, ako sa o každého jedného postaráte. Nepostarali ste sa ani o jedného. Tí ľudia sú na úradoch práce a hľadajú si prácu svojpomocne. Nepomohli ste nikomu, pán poslanec, pán podpredseda.

  No a o zlatých padákoch, ako si ich vysvetľujete, boli ste zodpovedný za stámiliónové úniky zo štátneho rozpočtu do súkromných vreciek. A vy poviete, že ste ušetrili?! Tak, pán podpredseda, vy naozaj žijete v nejakom svojom sne.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ako povedal pán podpredseda Figeľ, ide tu predovšetkým o peniaze. Ide tu o peniaze sporiteľov a, bohužiaľ, to je fakt, ktorým sa pán predseda vlády snaží zakryť rozprávkami o 500 miliónoch eur. Budem hovoriť vo svojom vystúpení podrobnejšie o jednotlivých položkách, pretože sú to výmysly, pán predseda. Sú to výmysly, nie je to pravda, ide vám len a len o to, aby ste použili peniaze sporiteľov z druhého piliera pre vaše vládnutie. Bohužiaľ, neviete hospodáriť, neviete šetriť, priestor na šetrenie je stále. Je tu priestor pre spravodlivejší sociálny systém, pre lepšie hospodárenie v rozpočtových organizáciách i lepšie spravovanie štátneho majetku. Bohužiaľ, vy ste sa nevydali touto cestou. A mrzí ma aj tá forma, ktorou ste sa vydali, pretože hovoríte, že pri tom, ako ste predložili tento návrh zákona do parlamentu, tak ste dodržali všetky legislatívne pravidlá.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Zmajkovičová Renáta, podpredsedníčka NR SR

  Pán Štefanec, pán poslanec, na pána Figeľa to bola otázka?

  Štefanec Ivan, poslanec NR SR

  Súvisí to s tým, pani podpredsedníčka.

  Zmajkovičová Renáta, podpredsedníčka NR SR

  No ale vy reagujete na navrhovateľa.

  Štefanec Ivan, poslanec NR SR

  Hovoril o tom aj pán predseda Figeľ, ja dohovorím.

  Zmajkovičová Renáta, podpredsedníčka NR SR

  Takže na pána poslanca Figeľa.

  Štefanec Ivan, poslanec NR SR

  Pán podpredseda Figeľ hovoril tiež o tých lehotách. Tie lehoty neboli dodržané, ani v pripomienkovaní neboli dodržané na vládnej úrovni a je hanbou, že predkladáte skrátené legislatívne konanie teraz v dovolenkovom čase. Obávam sa, že to je preto, lebo sa bojíte názorov vlastných občanov. Je to, je to vláda, ktorej ste predsedom, ktorá sa bojí názorov vlastných občanov.

  Zmajkovičová Renáta, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec! Vo faktickej poznámke máte reagovať na predrečníka!

  Štefanec Ivan, poslanec NR SR

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán podpredseda Figeľ už možno vie, že, že ja na rozdiel od mojich kolegov nezdieľam ten názor, ani si nemyslím, že sme tá najgeniálnejšia krajina na svete a ostatné krajiny sú hlúpe a nezodpovedné, lebo neodvádzajú 9 % do druhého piliera.

  Ja s tým, paradoxne a možno prekvapivo, nemám problém, aby sme odvádzali 4, ja mám problém s niečím úplne iným. Problém s tým, že jeden príklad, na príklade to poviem. DSS-ky, DSS-ky za minulý rok dostali 25 mil. eur za správu tých fondov. Ja som si taký jednoduchý, možno trošku demagogický výpočet spravil, že keby priemerná mzda bola 1 500 aj s odvodmi, tak DSS-ky by mohli zamestnávať 17 000 ľudí. Toľko nezamestnáva ani Volkswagen, ani VSŽ-tka.

  Čiže mne ten návrh, ktorý hovorí, ja predpokladám, že to asi nejaký omyl sa stal alebo preklep, že sa im zvýšia tie poplatky, je fakt len omylom. Príde mi to nenáležité, aby sa tieto poplatky zvyšovali. Ak sa za to kúpil ten zmier, že DSS-ky boli ticho doteraz, tak teraz im to kľudne môžete, lebo sme v skrátenom, kľudne im to môžte šupnúť, nestihnú ani reagovať. Naozaj mi to príde nenáležité proste, tieto poplatky zvyšovať.

  A druhý problém mám, mám problém s tým skrátením preto, lebo ja som chcel pripraviť pozmeňovacie návrhy na možné personálne zlyhanie štatutárov DSS-ky, DSS-ek. Ja ich vyhodnocujem ako riziká a dokonca veľké riziká, ktoré tu hrozia. Existujúci zákon ich nerieši dostatočne. Neviem, či to stihnem. Aby sa nám totižto nestalo, že zistíme už neskoro, že nevravím, že sa to stane, ale stať sa môže, a v našej krajine sa veľa vecí stáva, s ktorými sme nečakali, že trebárs nám niektorý štatutár sa bude správať nezodpovedne až tak, že ohrozí dôchodky občanov. To len potom bude problém. Čiže s týmto mám problém. Uvidím, skúsim, verím, že prípadne nebudete mať problém takéto pozmeňovacie návrhy podporiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Jedna drobná poznámečka, pán Hlina, porovnali ste mesačné, mesačné mzdy s ročnými nákladmi...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Zmajkovičová Renáta, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec, pán poslanec, nereagujete na faktickú poznámku!

  Sulík Richard, poslanec NR SR

  Už reagujem na, už reagujem na pána podpredsedu Figeľa a chcem s ním súhlasiť, že likvidovať druhý pilier a takto oberať ľudí o budúce dôchodky, o 700 mil. eur ročne, ktoré do ich budúcich dôchodkov by išli, je neuveriteľne krátkozraké. Je to riešenie, veľmi nebezpečné riešenie dnešných problémov a akceptovanie toho, že o pár rokov sa na nás budú rútiť problémy oveľa väčšie. Mi to sa zdá, ako keby pán premiér nejak už rátal s tým, že o dva roky možno premiérom nebude.

  Je tu veľký nárek na tých 500 mil. eur. Určite je tam aj niečo pravdy na tom, že ten daňový úrad, tým, že nefungoval, spôsobil výpadky, ktoré nemali byť, ale toto nesmie slúžiť ako výhovorka pre vládu, ktorá už pred štyrmi mesiacmi prevzala zodpovednosť za túto krajinu a sľúbila ľuďom nesplniteľné. A teraz sa dostávame k tomu, že sľúbené istoty sa stretávajú s realitou.

  No a úplne na záver, 500 mil. je určite veľká suma, ale bez mihnutia oka podpíše a bude súhlasiť náš pán premiér s dvojnásobkom tejto sumy, s miliardou na záchranu súkromných, regionálnych, bezvýznamných španielskych bánk.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Figeľ, povedali ste, že naša vláda žije tu a teraz. Tak mi dovoľte, aby som povedala, kto žil tu a teraz, a možno ešte, z čoho vznikol tento deficit. Vy ste žili tu a teraz, keď ste nazmluvnili v operačnom programe, ROP-ky, keď sa stavali školy a opravovali, vy ste nazmluvnili a viazali ste vyššie plnenie, ako bolo možné v operačných programoch. Dnes nám chýba 130 mil. eur. Mestá a obce musia brať úvery. A tieto mestá a obce, niektoré, sú nútené ísť do nútenej správy. Žili ste tu a teraz, pretože ste podpísali, aby ste boli dobrý, takéto plnenie. Dnes na tento účet nemáte.

  Hovoríte, kto žije tu a teraz. Môj kolega vám povedal, čo sa týkalo železníc, že ste vyhodili ľudí, nikomu ste nepomohli. Pani premiérka a vy ste rozprávali, pán minister, bývalý, Mihál, ako sa o ľudí postaráte. Ja keď si prečítam tuná na stránke, koľko stáli vaše padáky, tak je tu napísané: Účet za zlaté padáky je viac ako 3 mil. eur. Pán poslanec, koľko ľudí by sme zamestnali za 3 mil. eur? O koľko by sme znížili deficit za 3 mil. eur? Pretože ja vám to o chvíľočku poviem.

  Sociálna poisťovňa je v strate 960 mil. eur. Pri zavedení druhého piliera v roku 2005 to bola miliarda 600 tisíc. A aj to je ten účet, ktorý, ktorý tuná vlastne zostáva a ktorý zostal po nastavení druhého piliera. A pán kolega Kaník povedal, že je to ako vred, ktorý chceme prelepiť, čím priznal, že tento vred, ktorý vyhnisal, tu niekto nechal vyhnisať.

  Ďalej vám chcem povedať, ak hovoríte o nastavení druhého piliera, pán kolega Brocka prišiel do tejto snemovne s pozmeňovákom a zo šiestich percent, z ničoho nič bez akýchkoľvek analýz zmenil percento odvodu na 9 percent. Prečo meníme percento odvodu? No preto meníme, že chceme byť takí, nechceme byť pokusní králici, ale chceme byť štandardní a chceme mať štandardne nastavený dôchodkový systém.

  Takže tu a teraz, pán kolega, ste žili vy, a tu a teraz ste nám vystavili účet. A za to vám veľmi pekne ďakujem a myslím, že aj ľudia v Slovenskej republike.

 • Ďakujem. Čo sa to deje na Slovensku? - pýta sa pán podpredseda parlamentu, pán Figeľ. Iste mi ctené kolegyne, kolegovia prepáčia, že to neviem zreprodukovať s toľkým pátosom ako on: Neutekajú peniaze vám? Ja sa pýtam, komu vám? Hádam nám všetkým, našim, aj vašim voličom, pretože sú to peniaze všetkých, čiže nie je to len náš rozpočet. Je to rozpočet Slovenskej republiky.

  Tretia rečnícka otázka. Pán podpredseda Figeľ sa pýta, čo robíte? Nuž, čo robíme? Naprávame chyby vašej vlády.

  Ďakujem, to je všetko.

 • Ďakujem. Ja mám tiež takých tých pár rečníckych otázok. Pán Figeľ, čo vláda dáva zadarmo? Ako nepochopila som. A ďalej, neviem, čo vláda bude kradnúť. Ako, neviem, či sa dá z nejakej vykradnutej špajze ešte niečo zobrať, ale možno ma poučíte.

  A poprosím opozičných poslancov, prihláste sa tí, ktorí v roku 2015 dajú zo svojho 20 % tým ľuďom, ktorí vstúpia do druhého piliera, ktorí budú mať nárok na to. O 20 % totiž budú mať menej.

  A nebojte sa, pán Figeľ, ako my tú zodpovednosť voči tým voličom máme, aj voči celému Slovensku. A možno väčšiu ako dnes na sociálnom výbore vaši poslanci, ktorí pred hlasovaním ušli.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, pán podpredseda Figeľ, po vašom vystúpení je zrejmé, že hrošia koža u určitých subjektov je nepriestrelná. S tvárou mučeníka tu apelujete na kultúru zodpovednosti. Kde bola vaša zodpovednosť voči deťom, voči budúcnosti, ktorej ste sa dovolávali, keď sa v troch štátnych podnikoch prideľovali zlaté padáky?! Nebudem menovať sumu, pred chvíľočkou už bolo spomenuté.

  Umývate si ruky. Povedali ste, že zlaté padáky boli podpisované za vaším chrbtom. Ak si dobre spomínam, po odhalení týchto súm ste vyhlásili, že ste nepredpokladali také sumy a že ste boli sám prekvapený výškou odchodného. Tak asi ste o tých zmluvách vedeli, keď ste mali takéto vyjadrenia a súhlasili ste s nimi. Alebo máme veriť, že to bolo za vaším chrbtom?

  Rovnako za vaším chrbtom boli podpísané aj záväzky Slovenska, konkrétne odstavenie blokov v Jaslovských Bohuniciach. Vieme, že boli v dobrom stave, boli to zdravé reaktory, pretože vy ste boli hlavný vyjednávač pre rokovania o vstupe Slovenskej republiky do EÚ. Rovnako sa v tej dobe vyjednali jednoznačne diskriminačné kvóty pre našich pôdohospodárov. Ale, samozrejme, vy si opäť umývate ruky.

  Ja osobne vám neverím. Neverím človeku, ktorý svojho času žil v Bratislave, kde mal pridelený nadštandardný byt, a uvádzal si v priznaniach bývanie na východnom Slovensku, v svojej rodnej obci len preto, aby dostával vyššie paušálne náhrady. Pričom nešlo o veľkú sumu. Ja vám skutočne neverím a nikdy vám veriť nebudem.

  A keby ste chodili viacej medzi ľudí po Slovensku, tak by vám tieto slová rovnako povedali.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán premiér, milí kolegovia, naozaj dnes tu zaznievajú veľmi, veľmi silné slová, ale ja budem reagovať, aj keď zdanlivo sa bude zdať, že na pána premiéra, ja reagujem na predrečníka, pána predsedu, pána Figeľa. A naozaj vyvstáva tu veľmi vážna otázka: Ak je štátny rozpočet zdrap papiera, ktorý symbolicky pán premiér roztrhal, podľa čoho sa bude riadiť táto vláda istôt? Ja neviem podľa čoho teda pôjde, ak je toto zdrap papiera? Utekajú peniaze. Padajú tu cifry 250 a 500 mil. eur, ako keby to bolo naozaj 250 alebo 500 korún. V korunách to pán premiér aj pretransformoval na 500 mld. a 7,5 mld. eur. Ak utekajú tieto peniaze, zase ja sa pýtam, kam utekajú? Vieme to? Majú nohy? Však treba zistiť. Kde ušli tie peniaze? Hľadajme tie peniaze, kde sú.

  A v štátnom rozpočte je to ako aj v každej dobrej rodine. Slovenská rodina nemôže si dovoliť míňať viac, ako má príjem. Ak by takáto rodina bola tu, tak zbankrotuje. Jednoducho neprežije táto rodina. Aj tento štát sa má správať tak, aby ten rozpočet bol vyrovnaný. V tých percentách to odznieva 4,6 alebo 5,3 percenta. Ale naozaj treba sa zamýšľať nad tým, aby sme sa zodpovedne správali aj pred týmto národom, aby ten deficit štátneho rozpočtu podľa možnosti bol naozaj vyrovnaný. Čo, samozrejme, je veľmi ťažké a náročné.

  Ďakujem za slovo.

 • S reakciou na faktické poznámky pán podpredseda Figeľ.

 • Ďakujem pekne a všetkým za nielen pozornosť, ale aj úvahy o tom, čo som povedal. K dodatkom. Najväčší v dejinách, pán Podmanický, dodatok, stavebný, bol podpísaný pri D1 na úrovni dosahujúcej zhruba 1,2 mld. eur, nie korún, eur. Nie smerom nadol, ale nahor, pričom to priťažilo Slovensku na dlhé roky. Pretože znovu tridsaťročné splátky. Pritom pri kysuckej ceste išlo o vyrovnanie za vykonané práce s tým, že vy ste strihali pásky, robili slávnosti, ale nechali po sebe otvorené záležitosti.

  Čo sa týka DSS-iek, áno, práveže sa zvýšia poplatky a výnosy na základe návrhu, napriek tomu, že veľká kritika práve na nich smerovala doteraz zo strany SMERU.

  Pani Vaľová, minister Štefanov nazmluvnil zhruba o polovicu viac, respektíve viac než sto percent celého objemu. Pán kolega Zsolt Simon k tomu môže povedať aj detaily. To bolo dedičstvo ROP-ke, ktorá znamenala najväčšie kauzy, ale aj, samozrejme, oveľa viac zmlúv, než reálnych možností.

  Čo sa týka železníc, pokračujete v revitalizácii, čo je isté potvrdenie nevyhnutnosti, a zároveň chcem povedať, že ministerstvo práce má sfinalizovať spolu s ústredím ten národný projekt pre podobné procesy, keď Slovensko reštrukturalizuje niektoré sektory.

  Jadrová elektráreň: som prekvapený, ale fajn. V roku 2002 SMER oblepil celé Slovensko holými zadkami. Celé Slovensko holými zadkami. Dnes predseda SMERU hovorí, že vstup do EÚ bol úspešný príbeh. Je rád! Vtedy dehonestácia. A konkrétnosti spomínate sami. Je to rozprávka, ktorá však vás aj poškodila, a nie je dobre žiť v rozprávkach, ale v realite. Slovenské podmienky...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Za poslanecký klub SDKÚ - DS vystúpi pán poslanec Ľudovít Kaník.

  Pripraví sa pán poslanec Jozef Miháľ.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, už nemôžem povedať, vážený pán premiér, lebo neviem, čím to je, ale len čo sa mám postaviť za tento rečnícky pult, a to sa stávalo aj v predchádzajúcom volebnom období, pán premiér zrazu odchádza. Neviem, či sa ma tak bojí, alebo čo?

 • Potlesk a smiech v sále.

 • Ale je to proste tak. Je to trošku škoda možno pre neho samotného, pretože on s obľubou opakuje potom veci, ktoré neviem z kade nabral. Veci, ktoré sa absolútne nezakladajú ani na pravde, sú to nejaké mýty alebo rozprávky. Ale keďže nemá šancu počuť, ako to v skutočnosti je, tak ich bude opakovať aj naďalej. Tak sa to stalo aj teraz. Minulý štvrtok vo svojom vystúpení v rámci hodiny otázok a odpovedí opakoval to isté, čo hovoril teraz. Keď pán premiér hovorí na tému druhého dôchodkového piliera, to je skoro, už by sa dalo hovoriť za neho. Je to presne štruktúrované, o tom istom a stále to isté, ale nie rešpektujúce realitu.

  Takže poďme, poďme k samotnému problému. Naozaj, ako som už dnes hovoril, toto je vážna vec. Celý dôchodkový systém je vážna vec, ktorou sa treba vážne zaoberať. Ja veľmi, ja veľmi kvitujem a veľmi oceňujem, že pán premiér prišiel dnes s rétorikou, ktorá hovorila o tom, aké vážne je strážiť verejné financie. Ako dôležité je dodržať nejaké rozpočtové ciele. Ako bez toho táto krajina sa bude vyvíjať veľmi zle. Naozaj, to som veľmi rád, pretože to považujem za strašne obrovský posun v jeho vnímaní sveta. Pretože keby to tak nebolo, keby takto sa díval na veci stále, tak nenechá jeho prvá vláda deficit 8 percent a zadĺženie, ktoré rástlo takým tempom, že ho naozaj nikto iný, žiadna iná krajina nestíhala. Škoda, že vtedy neuvažoval podobne. Škoda, že vtedy si neuvedomoval, aké dôležité sú verejné financie. Škoda, že vtedy sa založili trendy a systémové chyby, ktoré dnes túto vládu, vládu Roberta Fica, dobiehajú. Pretože mnohé z tých vecí, ktoré dnes spôsobujú problémy vo verejných financiách, boli založené práve tam. Nielen tým, že nám prudko vzrástlo zadĺženie. Nielen tým, že tu došlo k obrovskému deficitu, ale aj k mnohým systémovým zmenám, ktoré sa negatívne vykonali a pozitívne odložili. Ktoré sa vykonať mohli a za štyri roky sa nevykonali.

  Počuli sme, aj keď sa bavíme o skrátenom legislatívnom konaní k dôchodkovému zákonu, viac dnes prebieha debata globálnejšia o verejných financiách a počujeme obrovské a strašidelné číslo, že chýba v štátnom rozpočte 500 mil. korún. No ja by som...Pardon, eur, 500 mil. eur. Ja by som sa veľmi rád pozrel podrobnejšie na tie čísla, pretože ako je to vlastné tejto vláde, zrejme by sme zistili, že je to dosť značne ináč. Ale len také malé pripomenutie a trošku porovnanie. Keď prvá vláda Roberta Fica odchádzala, tak nechala sekeru len v jednom programe, ROP, 354 mil. eur. Nekrytých, zazmluvnených, ktoré nasledujúca vláda, s ktorými sa musela vysporiadať. A nepamätám sa, že by tu prišla táto vláda, predchádzajúca vláda, s návrhmi na skrátené legislatívne konanie kvôli tomu, aby zaplátala túto dieru. Nepamätám sa, že by takto pokútne, v zrýchlenom tempe, bez verejnej diskusie, bez diskusie odborníkov sa snažila zasiahnuť do vecí, ktoré sa dotýkajú všetkých občanov Slovenska, dotýkajú sa tých bežných občanov Slovenska.

 • Hlas v sále.

 • Veľmi správne. A vôbec sa nepamätám, že by táto vláda prišla s takýmto nárekom, ako prišla po štyroch mesiacoch vláda súčasná.

  Poďme teda ale k tomu, o čom sa máme dnes baviť, že tu ideme schváliť úplne neštandardným spôsobom skrátené legislatívne konanie a obtiahnuť, táto snemovňa, alebo vláda a vládna väčšina chce obtiahnuť občanov Slovenska bez diskusie, bez možnosti naozaj o tom diskutovať a hľadať lepšie riešenia, občanov Slovenska, o 500 mil. korún, eur, pardon, 500 mil. eur. My si veľmi ceníme, ako som už povedal, že je snaha konsolidovať. Ale nie je pravda, že konsolidovať sa dá len takto. Že konsolidovať sa dá len na účet pracujúcich tejto krajiny. Snáď oni spôsobili túto sekeru, ktorú dnes táto vláda chce plátať? Tí obyčajní pracujúci ľudia? Tí sa majú zasa poskladať na 500 mil. eur?

  Pán Robert Fico povedal, chceme počuť lepšie nápady, dajte nám ich. A potom čo? Kto rozhodne o tom, či sú to, alebo nie sú lepšie nápady? Veď sme videli na minulej schôdzi. Ponúkli sme lepšie nápady. Ponúkli sme možnosti, ako odstrániť problémy, ktoré tu sú. Ponúkli sme spôsob, ako to odstrániť, a ponúkli sme úspory, ktoré to vyvolá. Čo sa stalo? Vládny valec osemdesiatimi tromi hlasmi zmieta zo stola každý iný nápad. A tak zostáva len jedno riešenie. Oberať pracujúcich tejto krajiny o ďalšie a ďalšie peniaze. A pretože ja tu cítim veľkú nervozitu zo strany vlády, veľký strach pred tým, že občania tejto krajiny nebudú donekonečna si nevšímať, že to je na ich účet, že to nie je lepšie hospodárenie, že to nie je pravo-ľavá stratégia, ale že to je jednoduché branie peňazí tam, kde tie peniaze sú, v tomto prípade v druhom dôchodkovom pilieri na účtoch občanov tejto krajiny. A že občania pochopia, o čo tu ide. Preto ten, to ponáhľanie, preto ten, to zrýchlené konanie. Ako som už dnes povedal, presne sa táto vláda dnes chová ako zlodej, ktorý sa v noci zakráda, aby ho nikto nevidel a aby rýchlo ukradol zo špajze, zo súkromnej špajze, zdôrazňujem, zo súkromnej špajze, to, čo sa tam pred tým odložilo a o čom sa rozhodlo, že sa odkladať bude.

  Stále sa tu spomína zle nastavený dôchodkový systém. Čo je zlé na tom, že táto krajina chce odkladať jedno percento HDP do rezerv, že chce neminúť tieto peniaze, aby ľudia, ktorí tu budú žiť aj ďalej, neboli odkázaní na sociálnu dávku, keď pôjdu do dôchodku? Čo je na tom zlé? Pretože toto je druhý dôchodkový pilier. Toto je tých 9 percent. To je to jedno percento HDP, ktoré sa odloží, neminie, nevyplatí sa nikomu, odloží sa a bude sa rozumne investovať, aby ľudia mali dostatok zdrojov, keď pôjdu do dôchodku. V tom je ten rozdielny prístup. Tu je, zoberme peniaze, na ktoré sa dá dosiahnuť, a rýchlo im ich miňme. Čo bude potom, keď tí, ktorí sú dnes mladší ako 50 rokov pôjdu do dôchodku? Čaká ich sociálna dávka. Vy im na to dláždite aj týmto rozhodnutím cestu.

  Ako druhý bod vo svojej reči pán premiér uviedol neudržateľný dôchodkový systém. To je také krásne slovo, s ktorým sa dá súhlasiť, aj nesúhlasiť. Alebo taká krásna veta. Pretože áno, dôchodkový systém, tak ako je dnes, je neudržateľný. Ale znamená to, že to, čo je choré na dôchodkovom systéme, je prvý pilier. Tam sa spôsobuje ten obrovský deficit. Tam je ten problém, ktorý treba riešiť. A keď tu teda počúvame, ako strašne rýchlo a hneď treba šetriť, tak sa pýtam, a prečo neriešime práve ten problém, ktorý je v prvom pilieri, ktorý vytvára bez vplyvu druhého piliera deficit 1,9 mld. už dnes? Prečo to neriešime? Prečo v návrhu zákona odsúvame zmeny, ktoré vedú k tlmeniu tohto negatívneho stavu v prom pilieri až po roku 2016? Prečo sa snažíme to, čo funguje, a to je druhý pilier, prečo sa snažíme ten oslabovať a deštruovať? Pretože ten funguje, ten chorý nie je. Neliečime choré a nákazu šírime na zdravé. To je rozumné? A znova zopakujem, a robíme to neštandardne v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa o tom podľa možností nikto nedozvedel.

  Aby som v žiadnom prípade nezabudol na ten mýtus, ktorý tu opakovane zaznieva, v poslednom čase najčastejšie z premiérových úst. Ja naozaj neviem, kde pán premiér prišiel na to, že na rokovanie vlády prišiel návrh na druhý pilier v pomere 14 do Sociálnej poisťovne a 4 na druhý pilier? Ja som predkladal zákony o druhom pilieri. Ja som bol v tom čase ministrom. Tu sedí premiér, ktorý vtedy viedol vládu. A ja vám môžem povedať, že je to absolútny výmysel. Je to absolútna lož. A keď som sa zamýšľal, ako na to mohol prísť, tak som tak vydedukoval ako asi. Pán premiér, a to nie je tak starý, že by sa mu to mohlo pliesť, mohol by si trošku veci ešte vcelku svižne pamätať, si nielen pletie časy, zrejme, a roky, ale aj osoby a obsadenie. Pretože s takýmito úvahami, ale len vo forme úvah, prišiel pán minister Magvaši. Zdá sa vám, že sa podobám na Magvašiho? Keby tu bol pán premiér, spýtam sa ho, či si ma pletie s pánom ministrom Magvašim. Ale keď by na to náhodou si nepamätal, tak pán Magvaši bol jeho spolustraník. S pánom Magvašim bol súčasný pán premiér v jednej politickej strane. A možno ešte stále je, neviem, či sa ešte dnes pán Magvaši venuje politickej práci. Možné áno, možno nie. Ale jedine ten prichádzal s takýmito riešeniami. A v žiadnom prípade ja som si takéto riešenia neosvojil, nezaoberal som sa nimi a neprichádzal som s nimi na rokovanie vlády. Takže tento blud, táto rozprávka by už raz a navždy mohla byť vymazaná. A používajú ju opakovane aj niektorí poslanci, pretože to, čo povie pán premiér, je zrejmé v SMER-e písmo sväté.

  Opakovane, neraz, a ešte sa o tom bude určite hovoriť, pretože naozaj tie argumenty sa recyklujú zo strany vládnych poslancov, takže aj ja musím sa opakovať, aj keď dnes som už o tom hovoril, hovorí sa, ako je možné, že druhý pilier, správcovské spoločnosti nezarábajú ľuďom tak, ako si to predstavujeme všetci. Že požičiavame si na trhoch za 5 % a výnosy boli podstatne nižšie. Nuž, predovšetkým preto...

 • Hlas spravodajcu.

 • Pán spravodajca, neviem o tom, že by ste mali právo vstupovať do mojej reči! Takže poprosím vás, aby ste sa držali svojej úlohy, ktorú máte za týmto stolíkom.

 • Poznámka spravodajcu: Porušujete rokovací poriadok, pán poslanec.

 • Pani predsedajúca, poprosím, zariaďte, aby ma pri mojom vystúpení nerušili. Vystúpil som riadne v rozprave a nepredstavujem si, že mi do toho bude pán spravodajca nenáležite vstupovať. Nech sa prihlási do rozpravy a nech sa vyjadrí.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR

  Pán poslanec, ale rokujeme o návrhu na skrátené legislatívne konanie, takže... Aby ste sa pridržiavali bodu.

 • Pani predsedajúca, hovorím presne reakciu na to, čo hovoril pán premiér vo svojej úvodnej reči. Chcete to spochybniť? Hovoril o tom, ako systém nevynáša a ako si to môžeme dovoliť. Ja práve vysvetľujem, ako sa hlboko mýli...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR

  Ale práve, pán premiér...

 • Keď to mohol povedať pán premiér, tak dovoľte, aby som mohol reagovať vo svojom vystúpení v rozprave, ktorú on otvoril týmto úvodným slovom, tak ako ho otvoril on.

 • Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR

  Pán premiér zdôvodňoval, pán premiér zdôvodňoval, prečo je namieste skrátené legislatívne konanie.

  Nech sa páči, pokračujte, pán poslanec.

 • Pani predsedajúca, ja zdôvodňujem, prečo sa hlboko mýli, prečo nás tu zavádza a prečo sú veci úplne ináč. A na záver dovoľte, nemôžem to nechať bez záverečnej poznámky. To, že vy idete v takejto vážnej veci do skráteného legislatívneho konania, je nedemokratické. Vy pošliapavate demokraciu tým spôsobom, že procedúry, ktoré sú demokracii vlastné, obchádzate a svojou dominanciou na politickej moci zneužívate. A to, že sa mi nechcete dovoliť ani vyjadriť, nehovoriac o tom, že pán premiér okamžite odišiel - alebo ušiel? - to len dotvára a dokresľuje ten obraz, akým spôsobom si predstavujete spravovanie tejto krajiny, akým spôsobom si predstavujete demokratickú komunikáciu a akým spôsobom dokážete počúvať názory opozície.

  Takže poďme naspäť k tomu zhodnoteniu. No ťažko možno zhodnocovať tak, ako bolo naprojektované v druhom pilieri, keď vláda, prvá vláda Roberta Fica prijme také legislatívne zmeny, ktoré znemožnia dosahovať výnosy iným spôsobom, ako investovať tak, že sa ukladajú peniaze na úložkách alebo sa investuje do krátkodobých štátnych dlhopisov. Samozrejme, že to muselo priniesť nič iné len stratu. A už v čase prijímania tejto novely som jednoznačne a potom mnohokrát opakovane tvrdil, že to prinesie práve tento výsledok. To, že sa tak deje, je len potvrdenie toho, pred čím sme varovali, a je to účet za zásah Roberta Fica a jeho administratívy do tohto systému. Je to presne tak, znova zopakujem ten príklad, ako keď bežcovi odseknete jednu nohu a potom ho kritizujete za to, že nevyhral preteky. Presne to isté ste urobili. A dnes argumentovať, že preto tento systém, že je zlé, že si tento systém nezarába, keď to robíte, len podčiarkujete a zvýrazňujete svoju chybu, ktorú ste urobili.

  Pri celom procese, o ktorom sa tu dnes bavíme, celý proces bol naštartovaný zle. Nie je pravda, ako hovoril pán premiér, že boli dodržané lehoty a postupy. Neboli dodržané. Už pri samotnom pripomienkovom konaní neboli dodržané procedúry, ktoré sú potrebné. Toto je len pokračovanie tohto spôsobu. A robíte, myslím si, že veľkú chybu. Pretože ako my máme dôverovať tomu, že je tu možnosť dohodnúť sa, nájsť nejaké riešenie pre túto krajinu, ktoré nebude podliehať výkyvom a ktoré nebude podliehať kotrmelcom po každej zmene vlády? Pretože skrátené legislatívne konanie o takomto zákone tomu nenasvedčuje. Keď sme prijímali dôchodkové zákony, vyše roka sa o tom diskutovalo, opozícia v tom bola plne zastúpená. Pán súčasný štátny tajomník Burian bol toho aktívny účastník ako člen sociálneho výboru, ale nielen on. A naozaj sme absolvovali s opozíciou všetko. Diskutovali sme, hľadali riešenia a boli sme dokonca mnohokrát, aspoň pre mňa zdanlivo blízko konsenzu, keby do toho nezasiahla politika, ktorá povedala, v žiadnom prípade nie a bez ohľadu na to, či je to dobré, alebo zlé, bude sa hlasovať proti. Už vtedy sme mohli mať riešenie, ktoré by mohlo byť trvalé. Takže to je moja odpoveď na tých, ktorí hovoria, že prečo sme vtedy neprijali ústavný zákon. Ústavný zákon by sme vtedy radi prijali, keby bol čo by i len náznak od vtedajšej opozície, že sa chce o tom baviť.

  Ja pritom ponúkam takú jemne úsmevnú príhodu z daných čias, keď sme boli na študijnej ceste s celým sociálnym výborom v Chile a kde po ikstom nejakom rokovaní, otázkach, celý sociálny výbor mal tú možnosť, pán poslanec, vtedajší, Hrdlička, Komunistická strana Slovenska, mi povedal, že: Ty, Ľudo, dobre to je. Len neviem, ako doma presvedčím tých mojich, aby za to hlasovali. Komunistická strana Slovenska. Je to naozaj úsmevné, ale vtedy vládla pracovná atmosféra, a len naozaj politický a ideologický prístup zamedzil tomu, aby sa dosiahlo nejaké spoločné riešenie.

  Dnes sme opäť na nesprávnej koľaji. Skrátené legislatívne konanie je veľká chyba a je to naozaj atak na to, ako má vyzerať demokratické prerokovanie zákonov. Napriek tomu som rád, že počujem aj zo strany premiéra vôľu k tomu, aby sme diskutovali a hľadali cesty pri hľadaní ústavného riešenia tohto problému. Áno, sadnime si za rokovací stôl a hľadajme také riešenia, pretože ony sú, ony sú, tie riešenia, ktoré pomôžu konsolidácii verejných financií a ktoré nebudú oberať ľudí o ich prostriedky určené na starobu. Pretože to má byť naším spoločným cieľom. Zatiaľ ale žiadnu takúto snahu nevidím. A návrh na skrátené legislatívne konanie tým určite nie je.

  Pán premiér včera na tlačovej konferencii, keď hovoril o rozpočte a o tom, ako to vidí a čo s tým treba spraviť, pred kamerami roztrhal rozpočet na kusy, aby ilustroval, čo si o rozpočte myslí. Ja tu držím v rukách návrh, ktorý dnes prejednávame, návrh na skrátené legislatívne konanie. A keďže pán premiér ma inšpiroval, myslím si, že takýto návrh si zaslúži presne to isté - roztrhať na kusy.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami jedenásti páni poslanci. Prečítam ich zaradom. Prosím vás, vráťte mi na začiatok. Pán poslanec Sulík, pán poslanec Štefanec, pán poslanec Simon, pán poslanec Chren, pán poslanec Číž, Blaha, Podmanický, Frešo, Viskupič, Martvoň a pán poslanec Hraško. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Sulík, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No, Ľudovít, rád by som doplnil ťa v troch bodoch. Po prvé, spomenul si zanedbania prvej vlády, ktoré ju dnes dobiehajú. Je to presne tak. Vláda Roberta Fica v roku 2006 zdedila plnú špajzu, pre prvé dva roky to ešte tak mrvili, a potom ďalšie dva roky zaťali 8-percentné deficity. A keď sme my nastúpili, tak tie verejné financie boli v katastrofálnom stave. Behom štyroch rokov z veľmi dobrého do veľmi zlého stavu sa dostali. Nikto z nás nenariekal, ale predtým sme upozorňovali na veľa rôznych vecí, a medzi iným, a to je práve to, čo si zabudol spomenúť, sme veľmi dôrazne a viackrát a viacerí upozorňovali, že rast výdavkov o 18 %, rast verejných výdavkov o 18 %, v čase krízy navyše, sa jedného dňa veľmi vypomstí. Dámy a páni zo SMER-u, práve toto teraz máte.

  Po druhé, spomenul si, že by si sa rád pozrel na tých 500 mil. eur, ktoré teda údajne majú chýbať v kase. No, nie je to úplne márny zámer preto, lebo môžem potvrdiť, že minister financií včera prišiel na stretnutie dosť nepripravený. Peter Kažimír nevedel spoľahlivo odpovedať na základné otázky a pomenovať základné čísla, takže sme tam len tápali, či 250, 350. Do toho spadá aj to, že premiér Robert Fico dnes vo svojom článku v Hospodárskych novinách píše o 250 mil., ktoré chýbajú. Tu je to 350 miliónov. Ja si nepamätám, že za našej vlády by sa tu takto žonglovalo s číslami. Ale na druhej strane za našej vlády aj tie grafy stáli za reč.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem doplniť tiež zopár údajov k tomu, čo hovoril pán poslanec Kaník. Predovšetkým pán premiér tu ohuroval číslami, hádzal milióny a strašil zlým vývojom. Ja chcem upozorniť, že 17. júla zverejnil Medzinárodný menový fond, teda zhruba pred dvomi týždňami, svoju prognózu deficitu slovenských verejných financií. Ten odhad bol mínus 4,4 %. V tom čase ani ministerstvo financií, ani naša vláda, ani pán premiér, nikto sa neozval a nerozporoval toto číslo. Mimochodom, presne toto isté číslo predpokladalo aj bývalé vedenie ministerstva financií pri zmene vlády na jar tohto roku. A vieme, že štátny rozpočet na tento rok, keď bol prijímaný, tak vtedajšia opozícia, dnešná vládna strana, vôbec nerozporovala.

  Aj preto hovorím tieto údaje, pretože to sú ďalšie dôkazy k tomu, že 500 mil. sú výmysly. Päťsto miliónov je rozprávka pre to, aby mohla urobiť akúsi hmlu a dymovú clonu preto, aby vláda mohla siahnuť na peniaze ľudí z druhého piliera a vziať im ich. Pán poslanec Kaník hovoril o akejsi jednej nohe, ktorá bola odrezaná tým, že sa za prvej Ficovej vlády zaviedla povinná polročná výnosnosť. Teraz ako keby sa tá druhá noha rezala. Ja sa obávam, že presne je to tak, že toto sú len postupné kroky k tomu, aby bol celý druhý pilier zrušený. A som presvedčený, že dnešnej vláde ide len a len o to, aby 5 mld. eur, ktoré sú na účtoch ľudí, mohla použiť pre svoje šafárenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Kaník, opodstatnenosť skráteného konania v skutočnosti, tak ako ste povedali, nie je namieste. Skrátené konanie je namieste a opodstatnené len a len pre politickú stranu SMER, aby sa o tom dlho nerozprávalo, aby sa ľudia nemohli vzbudiť a uvedomiť si, že im idú zoštátniť ich vlastné peniaze, ich vlastné dôchodky.

  Mne tento celý postup a prístup pripomína školu spoza Dunaja. No ale to nie je cesta, ktorou by sme sa asi mali vybrať. Hovoríme o tom, že kto a koľko zanechal sekier. Tak dovoľte, keď som už tu citovaný a vyzvaný, aby som, pán kolega, aj na tie tvoje slová 354 mil. nekrytého šeku prvej Ficovej vlády, na to, že vláda vybuduje a opraví školy a námestia, tu v skutočnosti bol. Tá predchádzajúca vláda mala len rok a pol na to, aby niečo s tým urobila. My sme to znížili o 230 mil. eur. A dnes minister Ficovej vlády píše starostom, že nie je ochotný dofinancovať budovanie škôl, ktoré sľúbila prvá Ficova vláda. Aby zamietli stopy, tak najlepšie je zrušiť aj celé ministerstvo, hneď dva. Tak zrušili na sklonku prvej vlády ministerstvo výstavby po kauzách pána Štefanova a ministerstvo životného prostredia po kauze emisií. Ale v skutočnosti je na zamyslenie, prečo táto krajina potrebuje v skutočnosti hneď toľko peňazí? Lebo máme takú veľkú sekeru? Prečo sme na minulej schôdzi schválili zákon o inteligentnom dopravnom systéme, na ktorý vynaložíme 150 mil. eur? Je to snaha a ochota vlády. No tak využime tieto peniaze inde. Prečo sa hovorí zrazu, že štátne lesy nemajú peniaze na to, aby odviedli...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ľudovít, ďakujem, veľmi dobre a správne si hovoril. Nečudujem sa, že pán spravodajca nevydržal obsedieť. Ťažko sa mu to muselo počúvať.

  Keďže toto je faktická poznámka, chcem len doplniť jeden fakt, pretože vo všetkých materiáloch vláda zavádza ešte v jednej veci a buduje jeden mýtus, ktorý si nespomenul. A to je mýtus, že do prvého i do druhého piliera prispievajú slovenskí občania zhodne po 9 %. Skutočnosť taká rozhodne nie je. Slováci, slovenskí pracujúci, ktorí zostali len v jednopilierovom systéme, doň odvádzajú 28,75 % svojej hrubej mzdy každý mesiac. A tí, ktorí prestúpili do druhého piliera, prispievajú do druhého piliera 9 %, deviatimi ďalšími do prvého piliera, z čoho sa im ráta dôchodok. Ďalšími 4,75 %, tzv. rezervný fond, čo je vlastne transformačná daň, z ktorej sa financujú deficity prvého piliera, čiže omnoho viac, a ešte 6 % dávajú do priebežného systému na invalidné a pozostalostné dôchodky. To je tu tiež treba započítať, pretože v podstate vo všetkých krajinách sveta, kde invalidné a pozostalostné poistenia zabezpečuje druhý pilier formou, že dôchodkové spoločnosti poistia v komerčnej poisťovni svojich klientov ako jeden poistný kmeň, sa toto robí za 2 až 3 %. Čiže za polovicu nižšie odvody.

  Takže mýtus, že do prvého aj do druhého piliera prispievame po 9 %, jednoducho nie je pravda. Násobne viac sa prispieva do prvého piliera. Je omnoho drahší. A tie dôchodky, ktoré sú z neho sľubované, nielenže nebudú, ale nás stoja aj omnoho viac peňazí, než dôchodky, na ktoré si môžu občania nasporiť v pilieri druhom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán poslanec, aj krajan, vystúpil si teraz ako predseda klubu, takže o to intenzívnejšie som sa snažil, a zrejme aj moji kolegovia, počúvať tvoje vystúpenie. Ľudo, faktom je, že tvoje meno je naveky späté so zavedením druhého piliera v tejto krajine. Ak si na to hrdý, tak ti držím palce, aby ti tá hrdosť vydržala, ale ja ti poviem, že ti tento, toto zopätie svojho mena nezávidím. Dôvody, prečo si to myslím, asi to treba zopakovať, poviem v osobitnom vystúpení, prečo to tak je.

  Len problém je, či naozaj SDKÚ v tejto fáze považuje za potrebné prezentovať tento typ pre mňa čisto obštrukčného prejavu. O čom to bolo? Desaťkrát dookola to isté. Máme posúdiť teda, či je, alebo nie je dôvod na to, že stav verejných financií v Slovenskej republike je veľmi zlý až kritický, a teda, že vláda má ambíciu to riešiť tým, že potrebuje mesiac na to, aby mohla skrátiť lehotu na prerokovanie už rozbehnutého návrhu zákona. Obyčajná bezuzdná politická konfrontácia, rovnako aj vážených kolegov z iných opozičných strán.

  Poviem ti aj to, že ja osobne som presvedčený, že s vami sa nedá korektne diskutovať. Moji kolegovia si myslia, že áno. A naozaj by bolo dobre, keby moji kolegovia mali pravdu. Len obávam sa, že po týchto vystúpeniach ten optimizmus sa ukazuje, ako veľmi stojaci na veľmi nepekných nôžkach.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán kolega Kaník, ja iba krátko k tej výnosnosti druhého piliera, ktorej ste sa venovali. A nečudujem sa, že ste sa jej venovali takto silne, pretože to je naozaj trapas. To je naozaj trapas, tá výnosnosť. Pretože to, že ten systém a ten, dôchodková reforma vaša je nespravodlivá, a že z nej bohatí bohatnú, chudobní chudobnejú, to je jasné. To, že je nehospodárna a že je to...

 • Smiech v sále.

 • To, že je nehospodárna, a to, to, že ide veľa zdrojov na reklamu a tak ďalej, že administratívne sa to neopláca, to je tak isto jasné.

  To, že to nie je štandardné vo svete, a vo vyspelom svete a vo vyspelej Európe, to je tak isto jasné. Tam by som len podotkol, že som si schválne pozrel tie štáty, ktoré to majú. Hovorili ste, tridsať štátov. Salvador, Peru, Uruguaj, Bolívia, Chile, Argentína, Kazachstan. Pán kolega, aj Borat je tam možno poistený, že? V tom Kazachstane, v druhom pilieri. Toto sú štáty, ktoré majú druhý pilier. Neštandardné. Vo vyspelom svete niečo absolútne neštandardné.

  Ale bola tu predsa posledná barlička, že je tam výnosnosť pre sporiteľov. No, žiadna výnosnosť tam nie je. Vy tu hovoríte o bežcovi, ktorému useknú jednu nohu. Ale veď vy ste usekli jednu nohu štátu. Vy ste zo Sociálnej poisťovne usekli jednu nohu. A potom ste kričali, že v Sociálnej poisťovni nie je veľa peňazí. Tak ste sprivatizovali štátny majetok. Opäť ste usekli nohy štátu. A potom ste kričali, že nie sú peniaze. Že je štát zadĺžený. Že konsolidujme. Tak ďalej chcete usekávať a brať ľuďom sociálne dávky! To je váš liek. Štát treba decimovať. Toto je naozaj riešenie, páni kolegovia?! Nie.

 • Toto nie je riešenie pre normálnu, humánnu, modernú politiku, ktorá je zaužívaná v Európskej únii.

  A pán Kaník, posledná vec. Použili ste viackrát slovo "pracujúci", "bežní ľudia" a tak ďalej. Chvíľku som mal normálne pocit, že tu hovorí Kim Čong-il, ale hovoril Augusto Pinochet.

  Ďakujem. (Potlesk).

 • Pán poslanec Podmanický, nech sa páči.

 • Pán poslanec, musím vám to znova povedať, už dnes tretíkrát a pravdepodobne ešte si to niekoľkokrát zopakujeme, lebo tretíkrát som dnes už počul to isté vaše vystúpenie. Čiže, pochopiteľne, trocha ma aj mrle žerú, lebo trikrát počúvať dookola to isté, a nedáte si povedať a nedáte a stále si tvrdíte to svoje. Ale ja vám to musím povedať.

  Pán poslanec, ak je s niekym späté porušovanie inštitútu skráteného legislatívneho konania, respektíve jeho zneužívania, tak je to s vašou osobou, konkrétne s vašou osobou ako s ministrom práce druhej Dzurindovej vlády. Ja chcem pripomenúť kolegom, ktorí nevedia a ktorí sú možno troška, možno nemajú prehľad o tom, ako sa skrátené legislatívne konanie používalo, tak vláda, prvá vláda Mikuláša Dzurindu tesne pred voľbami prijala 22 prosociálnych zákonov, ktoré mali navodiť určitú atmosféru, že vláda chce pomáhať a rozdávať. V zápätí, keď vyhrali voľby, tak tento pán, pán poslanec Kaník, dával návrh do vlády a následne vláda, druhá vláda Mikuláša Dzurindu, všetkých týchto 22 prosociálnych zákonov na tretej schôdzi schválila, teda zrušila, prepáčte, zrušila. A zrušila ich v skrátenom legislatívnom konaní. Nuž, ak tu nemáme lepší príklad hrubozrnného zneužívania inštitútu skráteného legislatívneho konania, tak ani neviem. Podľa mňa, pán poslanec, vy ste ikona zneužívania skráteného legislatívneho konania. Nemôžete ani zďaleka porovnávať s dnešným rokovaním, keď sú vyčíslené tie škody, ktoré hrozia. Týchto 40 mil. eur sa dá ušetriť týmto zákonom. A vy poviete, že nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie?

  Mimochodom, mýlili ste sa aj v lehotách v pripomienkovom konaní. Bolo tzv. skrátené pripomienkové konanie, ktoré legislatívne pravidlá vlády ich normálne umožňujú. Čiže nebol tam žiaden problém.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec Kaník, myslím si, že opakovanie je matkou múdrosti. A jedná sa o to, že ak chceme dôjsť k nejakej normálnej veci, keď chceme nejakým spôsobom normálne rozriešiť problém aj štátneho deficitu, aj dôchodkov, tak si to budeme musieť poriadne vydiskutovať, či sa to niektorým ministrom páči alebo nie, či si niektorí ministri vybavia, alebo nevybavia skrátené legislatívne konanie.

  Na margo tých argumentov, ktoré tu odzneli, ja by som chcel podporiť ešte jedným argumentom, a to tým, že hovoríme o 500-miliónovom výpadku oproti rozpočtu, pričom tento výpadok v predloženom materiáli nie je spomenutý. Prečítal som ho dvakrát a ani raz tam nie je 500 miliónov. Ale zato tam je iné číslo, ktorému sa povenujem v samostatnom vystúpení, a to je to, že síce je výpadok na daniach 250 mil. eur, ale budúci rok 320 mil. eur.

  Vážené dámy, vážení páni, vyzerá to tak, že táto vláda plánuje v tomto výpadku pokračovať. A preto si myslím, že nemali by sme sa venovať tomu, že budeme podporovať skrátené legislatívne konanie na úkor tých, ktorí si sporia, na úkor tých, ktorí si sporia na dôchodok, lebo naozaj prídeme k zlému riešeniu.

  Pán minister, pre vás je úplne v poriadku, keď kvôli 50 - 60 mil. nebudeme mať dobrý zákon? Pre vás je naozaj v poriadku minulý týždeň povedať, že nebude skrátené legislatívne konanie, a dnes tu sedieť a ho obhajovať? Dokonca dnes doobeda ste o tom ani slovo nepovedali. To, čo som presvedčený, že by tu mal sedieť pán premiér a pokiaľ myslí vážne, aby sme došli k nejakému, napríklad ústavnému zákonu, tak si potom hovorme pravdu, hovorme si presné čísla, a to sa bez diskusie nedá. Preto som presvedčený, že treba odmietnuť tento návrh samotný a treba sa k tomu postaviť čelom a potom si tie čísla vydiskutovať tak, aby sme nehovorili jedno, a v papieroch je polovica, alebo ešte dokonca aj menej.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Mňa zaujal a chcel by som doplniť jeden fakt, keďže sme už použili tú metaforu o bežcovi. Ak je teda druhý pilier bežec, tak skutočne by som chcel doplniť jeden moment, ak druhý pilier za prvej Ficovej vlády bol bežcom, ktorému odťali nohu v zmysle zhodnocovania peňazí, ktoré tam ľudia dali, tak toto skrátené legislatívne konanie ja nepovažujem iba celkom za porušenie demokracie, ale myslím si, že po tej odťatej nohe prichádza k tomu, že bude vykonaná exekúcia a príde k odťatiu aj hlavy.

  Skrátené legislatívne konanie hovorí o tom, že k tomu príde bez súdu. Myslím si, že, tak ako bolo veľakrát spomenuté, ale nie je celkom pravda, že opakovanie je matka múdrosti. Lebo potom keď, ako to tu počúvam, veľa ľudí nezmúdrie, ak to zopakujeme, ale v latinčine to znie repetitio mater studiorum est, čiže opakovanie je matka štúdia, tak možnože vzbudíme debatu a niekto sa zamyslí nad tým, že skutočne by sme mali tak dôležitú vec, ako je budúcnosť a dôchodkový systém, riešiť minimálne ústavnou ochranou. Ústavná ochrana a dohoda nad politickým, cez politické spektrum a nad úzky stranícky záujem je riešením na to, aby sme mohli dlhodobé problémy krajiny, ktorým zabezpečenie financovania dôchodkov našich ľudí, bolo už raz a navždy stabilné, tomuto sa nevyhneme. Čiže skutočne sa nebavme v skrátenom legislatívnom konaní o tak dôležitých veciach ani teraz, ani do budúcna.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaník, alebo asi by som mal začať, že pán slovenský Pinera, vám sa podarilo v podstate docieliť jeden taký stav, že v súčasnosti 5,18 mld. eur, ktoré mohli byť v spoločnej špajze, sa dostalo alebo je v súkromnej špajze, alebo v špajzy. Slovenská republika, alebo naša vláda nič iné nerobí, len to, čo ste vy urobili, my sa pokúšame vrátiť tieto peniaze do spoločnej špajzy. Vám sa dokonca podarilo, dovolím si povedať, vytvoriť niečo, ktoré sa, alebo to niečo sa nazýva druhý pilier. Ja by som to nazval, že je to najväčší podvod v dejinách novodobej Slovenskej republiky, v ktorej ste vy ako lobista, alebo ako jeden z najväčších lobistov Slovenskej republiky vytvorili ako súkromný biznis pre súkromné spoločnosti.

  No dovolím si povedať, keď vláda dokázala vytvoriť tento súkromný biznis a rozvíjať ho, dovolím si povedať, že vláda má primerane právo tento súkromný biznis obmedzovať a navracať financie do spoločnej špajzy, kde teda majú byť, alebo mali byť.

  A zároveň si dovolím poukázať na jeden fakt. Ja si myslím, že celý tento systém dopadne asi takým spôsobom, ako to dopadlo v Chile. Dokonca ešte aj ten Pinochet mal rozum, že do toho druhého piliera nedal armádu a políciu, lebo by ho zvrhli. Aj tak ho síce. Ale na druhej strane myslím si, že to dopadne podobne. A dopadne to znova tým spôsobom, že Slovenská vláda bude musieť ratovať alebo doplácať na minimálne dôchodky tých ľudí, čo sú poistení v druhom pilieri, nehovoriac o tom, že doteraz nie je známe, koľko bude stáť minimálny dôchodok z druhého piliera. Doteraz to žiadna poisťovňa alebo DSS-ka nemá v ponuke.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Kaník teda hovoril o vybratí, ukradnutí peňazí z druhého piliera. Na jednej strane vládnuca strana hovorí teda a dosť hlasno, že ľuďom sa príspevky v druhom pilieri nezhodnocujú, že čo budú mať v dôchodku. No tak na strane druhej im ideme zobrať aspoň to, čo by tam teda mohli mať. Takže nezhodnocovalo sa, tak im to zoberme. Nepočujem ale nikde a už vôbec nie nahlas, že kde sa ide šetriť. Čiže len brať zvýšené odvody, zvýšené dane, zvýšené poplatky, všetko sa zvyšuje, ale nikde sa nejde šetriť tak, aby sa niečo skutočne do toho rozpočtu, veľa ušetrilo. No a keď niektorí rečníci na vaše vystúpenie vyhlásia, že zhodnotenie za doterajších podmienok je trapas, tak áno, ten trapas tu urobila vláda SMER-u, keď vtedy obmedzila investovanie v druhom pilieri.

  A prečo druhý pilier? Vo výške platov v EÚ sme na chvoste. Naša životná úroveň je medzi najnižšími. A ak nám zlyháva priebežný systém sociálnych odvodov, tak takto nadstavený druhý pilier bol, alebo teda je čiastkovým riešením tejto zlej situácie, najmä pre tých, ktorí majú nižšie platy, lebo tí, čo majú z čoho odkladať do budúcnosti, z vyšších platov, tí si našetria aj bez druhého piliera. A tu si nemyslím, že ak poslanec Kaník označí zrýchlené alebo skrátené legislatívne konanie za nedobré v tejto súčasnej situácii, tak mi nezostáva nič iné len súhlasiť. Toto riešenie je krátkozraké.

 • Pani poslankyňa Tomanová. Pani poslankyňa ale treba sa prihlásiť v čas.

  Nech sa páči.

 • Ja som sa prihlásila, bol pán kolega mi s tým pomôcť potom.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR

  Dobre, dobre, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja budem veľmi stručne sa snažiť opäť odpovedať na otázku pána Kaníka, kto zaviedol systém, ktorý produkuje deficit? Nuž vy, pán Kaník, a to v roku 2004, odkedy vlastne zaznamenávame nárast obrovského deficitu vplyvom zavedenia druhého piliera.

  Hovoríte o tom, že súkromná špajza. Ja tvrdím, že ide o verejné zdroje, pretože peniaze, ktoré sa odvádzajú do druhého piliera, nikdy neboli predmetom dane z príjmu. A zaviedli ste taký zákon, ktorý za to, že tí ľudia boli ochotní vstúpiť do druhého piliera, tak tieto peniaze poukazujeme na ich osobný účet. Pripomínam, nikdy neboli predmetom dane z príjmu a nie sú to ich vlastné peniaze. Tento krok ste urobili preto, aby ste podporili obchod tohto tisícročia s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.

  Ja môžem povedať finančné vplyvy nenaplnenia predpokladov z modelových prepočtov, v roku 2004 priniesli sekeru 88,8 mld. slovenských korún, to sú 2 mld. 947 mil. 600 tis. eur. Ak chcete, veľmi stručne vymenujem, išlo o zvýšenie úspešnosti poistného, zavedenie predčasných dôchodkov popri príjme, od 43. roku veku ste začali vyplácať, kde sme sa dostali na čerpanie až na 9 miliárd. Chceli ste ušetriť na invalidných dôchodkoch a predpokladali ste, že do druhého piliera vstúpi štyristo- až šestotisíc poistencov. Vstúpil jeden milión päťstoštyridsaťtri. Toto boli tie sekery.

  A v tejto súvislosti pripomeniem už len jednu vec, a to, stretla som sa s ministrom Peru, Argentíny, Bolívie, Chile, museli sa vrátiť k základnému prvému pilieru, pretože ľudia si nenasporili v systéme.

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Kaník, nech sa páči.

 • No, pán Číž už odišiel, takže diskutovať je nutné, len keď chceme diskutovať, nemôžme skracovať diskusiu. To je aká diskusia?

  Pán Blaha, on zostáva, ja chápem, pán poslanec Blaha, že vy nie ste ekonóm, tak vidíte to svojimi takými nejakými politologickými alebo ideologickými očami. Okej. Ale ťažko môžu chudobní chudobnieť a bohatí bohatnúť, keď každý si tam odkladá 9 %, a tých 9 % vytvára potom jeho bohatstvo. Tých 9 % mu nikto už nezoberie. Je to jediná vec, ktorá, ktorákoľvek vláda dala, že dala ľuďom. Nedala nikde, dala ľuďom, aby si odložili. A keď vám vadí, že používam slovo "pracujúci". No vám sú pracujúci dobrí na podojenie možno, aby ste z nich vytiahli peniaze, ktoré oni zarábajú. My dane znižujeme, vy dane zvyšujete. Vy sa ich snažíte o peniaze obrať, my sa snažíme hovoriť, že štát nepotrebuje toľko peňazí, nepotrebuje zdierať ľudí, radšej nechajme tie peniaze ľuďom a pracujúcim. V tom sa budeme určite líšiť.

  Pán Podmanický, keď budete vy a ďalší, všetci opakovať stále to isté, tak aj mňa nútite stále sa vracať k tomu istému, pretože bez ohľadu na to, že sú vysvetlené veci, vy stále opakujete to isté, to isté. No tak, čo sa dá robiť?

  K pánovi Martvoňovi. Tu vidno ten ideologický, naozaj, pohľad a rozdiel. Súkromná špajza. Vy sa to snažíte, stepovedali, že zo súkromnej vrátiť do spoločnej. Akože vrátiť do spoločnej? Vy tie peniaze okamžite miniete. V tej špajze nebude nič. To znamená, to je ten obrovský rozdiel. My sa snažíme vytvoriť rezervy, aby tie peniaze zostali, pretože ony sa neminú, ony sa investujú a čakajú, rozmnožujú sa, vytvárajú rezervu pre celú krajinu. Vy sa ich snažíte minúť, zobrať a minúť. To je celé.

 • Dávam slovo pánovi poslancovi Mihálovi za klub strany Sloboda a Solidarita.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, a rád by som dodal, že aj, vážený pán premiér, keby tu sedel, dovoľte predniesť stanovisko za poslanecký klub SaS k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  Skrátené legislatívne konanie je právny inštitút, ktorý je upravený v zákone č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v § 89. Toto ustanovenie hovorí o tom, že tento inštitút sa môže použiť za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, vtedy Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Z uvedeného je zrejmé, že ide o inštitút, ktorý sa môže použiť len za mimoriadnych okolností, kedy sú ohrozené taxatívne vymenované hodnoty, ako je bezpečnosť, základné ľudské práva a slobody alebo hroziace značné hospodárske škody. Ani vtedy však rokovací poriadok nehovorí o povinnosti použiť tento inštitút. Hovorí len o možnosti, pričom návrh na použitie tohto inštitútu musí smerovať od vlády, ktorá zváži mimoriadnosť situácie, a musia byť naplnené vyššie uvedené podmienky.

  Z uvedeného teda vyplýva, že na to, aby mohlo dôjsť k prerokovaniu a k schváleniu návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní, musí byť splnené nasledovné: Po prvé, schválenie uznesenia vlády, ktorým žiada Národnú radu Slovenskej republiky o tento postup; po druhé, schválenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní; a po 3, aspoň jedna z podmienok stanovených rokovacím poriadkom. Tieto tri podmienky musia byť splnené zároveň, kumulatívne. Pokiaľ chýba aspoň jedna z nich, neexistuje zákonný dôvod postupovať pri prerokúvaní návrhu zákona postupom skráteného legislatívneho konania. Použitie inštitútu skráteného legislatívneho konania ad hoc v prípade potreby, je zneužitím tohto inštitútu a takto schválené zákony by mohli byť považované za rozporné s Ústavou Slovenskej republiky. Existuje tu jeden precedens, hovoriaci asi to, že hlasovania v treťom čítaní konvaliduje všetky nedostatky a chyby legislatívneho procesu. Ale takýto precedens nie je niečo, čím máme byť viazaní až na veky.

  Český Ústavný súd už pred niekoľkými rokmi vyjadril názor, podľa ktorého je v rozpore s ústavou nielen zákon, ktorého obsah je v rozpore s ústavou, ale aj taký zákon, pri ktorého schvaľovaní nebola dodržaná zákonná procedúra, teda procedúra, na ktorú ako jedinú možnú odkazuje ústava. Vo svojom náleze Ústavný súd Českej republiky hovorí napríklad toto: Ustálená rozhodovacia prax Ústavného súdu dôvodila, že len v procesne bezchybnom procese, v konaní v súlade s ústavou možno dospieť k zákonnému a ústavne súladnému výsledku, rozhodnutiu, a preto procesnej čistote rozhodovacieho procesu, konaniu, je nutné venovať zvýšenú pozornosť a poskytnúť jej dôraznú ochranu. Na inom mieste to Ústavný súd Českej republiky ešte zdôrazňuje.

  Ak teda vystupuje v zákonodarnom procese do popredia požiadavka stálosti, presvedčivosti a nutnosti právnych aktov, na ktorých právny štát a súvzťažne tiež život občanov v ňom spočíva, takéto akty a tiež dosiahnutie potrebnej autority zákonodarných zborov nie je možné dosiahnuť inak, než rešpektom k pravidlám, zásadám legislatívnej činnosti, ktoré si nakoniec poslanecká snemovňa ako významný nositeľ zákonodarnej moci pre túto činnosť zákonom sama stanovila. V tejto súvislosti je treba uviesť znenie článku 2, ods. 2 ústavy: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Takýmto zákonom, ktorým sa riadi zákonodarný orgán štátu, náš parlament, je práve rokovací poriadok. Preto aj Národná rada Slovenskej republiky je pri svojej činnosti viazaná týmto zákonom a musí rešpektovať tam stanovené podmienky. Postup v rozpore so zákonom je v takomto prípade nielen postupom proti zásade zákonnosti, ale v prípade zákonodarného orgánu, viď citovaný nález českého Ústavného súdu, je aj v rozpore so zásadou ústavnosti. V takom prípade sa možno domnievať, že takýmto postupom sú narušené niektoré zo základných zásad, na ktorých je vystavaný právny štát.

  Vláda tým, že žiada Národnú radu Slovenskej republiky o skrátené konanie, nič neporušuje, aj keď povrchné, biedne zdôvodnenie takejto svojej žiadosti stojí za úvahu. Žiadosť vlády by mala byť dostatočne zdôvodnená. Určite nepostačuje len konštatovanie, že sú ohrozené ľudské práva, respektíve, že hrozia značné hospodárske škody. Je len a len výlučne v moci Národnej rady Slovenskej republiky, aby takúto žiadosť schválila, alebo odmietla, a tým rozhodla, že návrh bude prerokovaný a schválený riadnou zákonnou cestou s riadnym zainteresovaním poslancov, ktorí budú mať dostatok času na to, aby sa mohli na prerokovanie návrhu zákona riadne pripraviť a vykonávať tak riadne svoj poslanecký mandát. Zneužívanie skráteného legislatívneho konania môže totiž viesť aj k tomu, že poslancom nie je dostatočne umožnené riadne, a to parlamentnou väčšinou, ich mandát vykonávať. Z uvedených dôvodov poslanecký klub SaS vládny návrh zákona na skrátené legislatívne konanie nepodporí.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami štyria páni poslanci, pán poslanec Podmanický, pani poslankyňa Nicholsonová, pán poslanec Bugár a pani podpredsedníčka Jurinová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Podmanický, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, chcem zložiť pred vami klobúk dole, lebo ste prvý z opozičných poslancov, ktorý dnes pochopil, o čom rokujeme, a dodržal rokovací poriadok. A naozaj musím povedať, že ste vystupovali k veci. Evidentne vám nejaký ústavný právnik pripravoval toto vystúpenie. A som rád, že konštatujete, že vláda neporušila zákon, keď predložila tento návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Citovali ste aj rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že parlament môže v treťom čítaní konvalidovať prípadné procesné chyby. Čiže aj keby sme porušili zákon, tak za určitých okolností môže parlament záverečným hlasovaním splatniť alebo napraviť tú chybu, ktorú by sme prípadne spôsobili.

  Každopádne vám však, pán poslanec, chcem pripomenúť, že tento text ste mohli prečítať aj na jeseň minulého roka, keď parlament schvaľoval v skrátenom legislatívnom konaní zákon o Rozhlase a televízii Slovenska. Boli ste vtedy člen vlády. A tie dôvody, keby ste si prečítali dôvodovú správu, tak boli veľmi zaujímavé, pretože chceli ste nejakým spôsobom zabrániť značným hospodárskym škodám. A ak si dobre pamätám, budem parafrázovať, tak v dôvodovej správe bolo napísané, že tak, že postupne budete racionalizovať, postupne budete prijímať opatrenia, čiže už samotné zdôvodnenie vylučovalo ten pôvodný zámer vlády, ako zabrániť značným hospodárskym škodám. Čiže to bolo také jedno možno z posledných veľkých porušení a zneužití skráteného legislatívneho konania, čo, samozrejme, v tomto prípade nie je. A ja som rád, že ste to aj konštatovali.

  Ak je, ak má, ak je vážna situácia a hrozia dokonca finančne kvantifikované škody, tak to je naozaj hrozba značných hospodárskych škôd, takže je absolútny zákonný dôvod na to, aby bolo použité skrátené legislatívne konanie.

  Ďakujem, že ste to potvrdili vo svojom...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pani poslankyňa Nicholsonová, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. My s pánom poslancom Mihálom predkladáme na túto schôdzu oproti tomuto návrhu, musím povedať, že kozmetickú úpravu zákona o sociálnom poistení, a z ministerstva práce sme dostali odmietavé stanovisko. Ja by som si dovolila z neho odcitovať, lebo to súvisí so skráteným legislatívnym konaním: "Záverom si dovoľujeme upozorniť na čl. 9 odseku Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, v ktorom je vyjadrená zásada, že ak ide o zákon, ktorý upravuje dane, odvody alebo zákon, ktorý sa týka podnikania, je potrebné navrhnúť deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona na 1. január, pričom je potrebné navrhnúť primerane dlhú legisvakanciu. Vzhľadom na skutočnosť, že predložený návrh síce neupravuje priamo odvody, ale má vplyv na určenie sumy nemocenskej dávky, odporúčame, aby sa pri podobných návrhoch zákona navrhovala účinnosť od 1. januára." A teda týmto podkladajú svoje odmietavé stanovisko.

  Vy nám tu predkladáte obrovskú vec, idete likvidovať druhý pilier, to je podľa mňa po eurovale už druhá megakrádež v tomto vašom zatiaľ krátkom volebnom období v skrátenom legislatívnom konaní. Ja sa chcem opýtať, že aký dvojaký meter to používate? Že či máte nejaký meter na tie svoje v skrátenom legislatívnom konaní, keď naozaj ide o niečo, a potom máte iný meter na na poslanecké návrhy, ktoré prichádzajú z opozície.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. No chcem upozorniť na to, čo aj kolega Mihál povedal, že tie hroziace hospodárske škody nevyplývajú z prerokovania skoršieho alebo neskoršieho prerokovania tohto zákona. O aké škody sa jedná? Však jednoznačne aj pán premiér hovoril, menší výber daní a samozrejme väčšie verejné výdavky. Ako súvisia tieto škody s týmto zákonom? Neskoršie prijatie tohto zákona teda nespôsobuje tieto škody, preto nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie. A preto chcem povedať, že samozrejme náš klub, poslanci za MOST - HÍD hlasovať za skoršie prerokovanie, teda za prerokovanie tohto zákona v skrátenom legislatívnom konaní určite nebudú.

 • Pani podpredsedníčka Jurinová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja tak isto oceňujem, že pán poslanec si dal tú námahu a naozaj všetko pekne legislatívne a právnicky mal podložené a povedal nám tu, že vlastne vláda ide v súlade s dnešnou judikatúrou Slovenska. To sme asi aj všetci vedeli. Ale napriek tomu aj moje stanovisko k tomuto návrhu na skrátené legislatívne konanie je zamietavé práve z dôvodu, že mám pocit, ako nám aj pán minister na výbore hovoril, že koalícia má v očiach namiesto iskričiek napísaných 40 mil., ktoré vidí naozaj po zavedení v mesačnom predstihu tohto zákona. Vôbec koalíciu nezaujíma, že tých 40 mil. vytiahne od svojich občanov. A už vôbec sa neviem stotožniť s tým, že tuná niekto ide porovnávať hospodárske, hospodárske škody, ktoré hrozia pri neschválení tohto zákona o mesiac skôr, s legislatívou, ktorá bola prijatá pre, pri riešení Rozhlasu a televízie Slovenska. Tam išlo predsa o štátny podnik, tunak ide o ľudí.

  Ďakujem.

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Mihál.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Keď dvaja navrhujú skrátené legislatívne konanie, tak tiež to nie je to isté. Ak v minulom volebnom období sa zákon o RTVS presadil cez skrátené legislatívne konanie, tak to bolo preto, pretože hrozili značné škody, ak sa tak nestane, priamo v danom rezorte kultúry, priamo v hospodárení, v ekonomike Rozhlasu a televízie. To sa aj preukázalo, pretože pod novým vedením tie straty, ktoré zaznamenával rozhlas či televízia, jednoducho ustali. Ja si pamätám, ako minister som presadil, napriek vášmu odporu vtedy, skrátené legislatívne konanie o zákone o službách zamestnanosti, keď sa zaviedol protipovodňový príspevok. Vďaka tomuto príspevku, vďaka tej rýchlosti pri schvaľovaní mohli obce na východnom Slovensku získať skôr peniaze, ktoré im pomohli pri odstraňovaní škôd a prevencii pred ďalšími, čiže tam to malo svoje miesto.

  Keď hovoríte, že je výpadok na daňovej správe, tak sa pýtam, prečo sa v skrátenom legislatívnom konaní neprejednával zákon o DPH, ktorým sa priamo vlastne reaguje na problémy pri výbere DPH? Prečo ten výpadok vo verejných financiách, o ktorom hovoríte, spôsobom, ktorý s tým vôbec priamo nesúvisí? Ak ide o výpadok v daniach, tak riešme skrátené legislatívne konanie v zákone o daniach! A nie v zákone, ktorým cez zrušenie druhého piliera získate 500 mil. ročne a budete mať veľké ramená, ako ste zachránili štátny rozpočet, takýmto lacným a primitívnym spôsobom.

 • Za poslanecký klub Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti pán poslanec Igor Matovič.

 • Vážená pani predsedajúca, milé dámy, milí páni poslanci, chcem teda reagovať na úvodné slovo pána premiéra. Na začiatku začal vetou, že každý, kto má silné slová, by mal zvážiť, či má na to dôvod, či má na to právo. Od pána premiéra tu tých silných slov zaznelo veľmi veľa.

  A možno by som začal iba teda jednou otázkou, či má pán premiér právo a dôvod hovoriť dnes, že nastala nejaká diera v štátnom rozpočte, keď sedemnásť poslancov SMER-u pri hlasovaní o štátnom rozpočte vytiahlo karty, aby umožnilo, aby zákon o štátnom rozpočte prešiel. Medzi týmito sedemnástimi poslancami boli súčasní štyria ministri, aj pán predseda parlamentu napríklad. Čiže poslanci SMER-u umožnili na jeseň minulého roku prijať tento štátny rozpočet, ktorý dnes kritizujete. A trošku mi to pripadá schizofrenické, ale odpovedajte si na ňu. Čiže ešte raz, to bola reakcia na slová pána premiéra. Každý, kto má silné slová, by mal zvážiť, či má na to dôvod, či má na to právo. Pán premiér určite nemal právo kritizovať prijatie štátneho rozpočtu, keď sám svojím príkazom voči svojim poslancom umožnil jeho prijatie.

  Vtedy, v tom čase si SMER mohol povedať čokoľvek a čokoľvek by mu v podstate vtedajšia koalícia vládna splnila. Vtedy mohol premiér povedať, chceme nižšie výdavky, chceme vyššie príjmy, alebo nižšie príjmy rozpočtovať do rozpočtu a takto by to mal napísané, čierne na bielom, a dnes by tu nemusel teatrálne trhať rozpočet vlády Ivety Radičovej. Vtedy si neurobil domácu úlohu, ktorú urobiť si mal, a preto dnes nemá právo ani dôvod kritizovať a mať silné slová.

  Tri fakty, o ktoré sa opieral pán premiér v zdôvodnení skráteného legislatívneho konania, boli v prvom rade povinnosť konsolidovať verejné financie na úroveň 4,6 percenta HDP. V podstate z jedného dôvodu mám rád, alebo som rád, že prišla kríza. Ako vyzerá to zvláštne, že tu také niečo poviem, ale som rád, že prišla kríza, preto, že naučila alebo prinútila politikov sa správať zodpovedne. Som presvedčený, ak by kríza neprišla, tak pán premiér by tu žiadne skrátené legislatívne konanie nepredkladal a SMER by si nič nerobil z nejakého 5,3-percentného deficitu a smelo by míňal viac a viac a možno by sme mali 8-percentný deficit, ako ste urobili v posledných dvoch rokoch vášho vládnutia.

  Čiže a na druhej strane priznávam, som rád, že SMER v podstate tento záväzok dodržať chce, záväzok, ku ktorému sa, ktorý prijala vlastne predošlá vládna koalícia, ale ku ktorému sa de facto už pri tom umožnení prijatia štátneho rozpočtu prihlásila aj strana SMER. Takže bolo by zvláštne, keď raz umožnili prijať takýto záväzok, že dnes by sa k tomu nehlásili, lebo by sa nehlásili k svojmu vlastnému záväzku.

  Druhý dôvod, že máme finančne neudržateľný dôchodkový systém. Myslím si, že toto je trošku falošný dôvod na to, aby sme predkladali skrátené legislatívne konanie. To je dôvod možno, prečo navrhujete zmenu z 9 percent na 4, ale nemôže to byť dôvod na to, aby sme to urobili rýchlo, rýchlo teraz počas leta, kedy tretina ľudí je niekde na dovolenkách, kedy vnímanie ľudí je možno otupené, aby sme to urobili v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa o tom hovorilo tak možno maximálne jeden, dva dni, a aby teda ľudia vlastne sa o tom dozvedeli čo najmenej. Čiže tento dôvod alebo tento fakt považujem za falošný.

  A tretí dôvod je to, čo som v podstate hovoril na začiatku, a to, že teda rozpočet na rok 2012 je nastavený nereálne a vlastne vznikla diera v štátnom rozpočte vo výške 500 mil. eur. A že to je svadobný dar, ktorý dostala vláda SMER-u od bývalej koalície. Ešte raz opakujem, pán premiér povedal svojim poslancom, sedemnásti vytiahnite karty a umožnite priechodnosť zákona o štátnom rozpočte. Čiže vládna strana SMER so štyrmi vtedajšími koaličnými stranami schválila návrh štátneho rozpočtu, tým pádom spoločne ste za tento návrh zodpovedný, spoločne ste sa pod neho podpísali. Čiže je znova zvrátené hovoriť, že to je niečo, čo vám tu niekto nachystal ako svadobný dar.

  Čo však uznávam, je to, že z týchto 500 mil. eur, diery v štátnom rozpočte, je otázne, aká čiastka, ale určite nebude malá, je čiastka, ktorá je spôsobená nefunkčnosťou daňového systému, čo v čase schvaľovania štátneho rozpočtu, ku ktorého schváleniu ste aj vy prispeli, ste nemohli vedieť. Jednoducho je to dôsledok naozaj diletantského prístupu nominantov pána Mikloša a možno aj jeho samého. Čiže tento fakt a faktor, ktorý spomenul pán premiér, uznávam.

  Pýtal sa možno, či je alternatíva voči skrátenému legislatívnemu konaniu. A ja si dovolím tvrdiť, že je alternatíva, ak by ste najmenej chceli. Možno trošku by spôsobila komplikáciu, ale naozaj by ste nechali, aby ten proces prebehol štandardným spôsobom, a tá alternatíva spočíva v tom, že tých 40 mil. eur, ktoré takýmto spôsobom chcete za ten jeden mesiac, o ktorý skôr začne platiť novela zákona, získať, tak by ste získali napríklad tým, že by ste za mesiace október, november, december o tých 40 mil. eur vlastne ponížili odvod do druhého piliera. Čiže bolo by to vlastne nie 4 percentá, ale ešte vlastne o tých 40 mil. eur nižší odvod.

  Čiže ak by ste len najmenej chceli, tak by sa to urobiť dalo. Od nového roka by platili 4 percentá, do nového roka, za tie tri mesiace, trošku menej, ale všetko by prebehlo v štandardnom legislatívnom procese. Bohužiaľ, naozaj chcete, aby to rýchlo bolo za vami, je to nepríjemné niečo, čo nechcete vysvetľovať ľuďom. A mňa toto mrzí. Lebo vždy ma bude mrzieť, aj dnes ma mrzí, keď politik v podstate zneužíva nevedomosť svojich vlastných voličov. Dnes tým, že vlastne neumožníte klasický legislatívny proces, neumožnite to, aby možno mesiac Slovensko o tejto téme hovorilo, vlastne blokujete, alebo zamedzujete, aby ľuďom prišli komplexnejšie informácie v tejto problematike, aby naozaj si vedeli urobiť čo najobjektívnejší názor. Ale vládnete vy, je to vaša moc, je to vaša vizitka, je to vaša vizitka toho, ako pristupujete k svojej vlastnej moci.

  Tú ostatnú časť vystúpenia ani teraz v podstate hovoriť nebudem, aby som teda naozaj bol, držal sa línie toho, že vlastne sa bavíme o skrátenom legislatívnom konaní, a nebavíme sa o samotnom návrhu znížiť odvody alebo vlastne o celom samotnom teda zákone. Čiže ešte raz, mrzí ma veľmi, že ste pristúpili k skrátenému legislatívnemu konaniu. Vôbec vám nevyčítam to, že máte iný pohľad na vec, že máte iný pohľad na druhý pilier a že by ste ho chceli nadstaviť možno inak.

  Viem si predstaviť naozaj konštruktívnu debatu na túto tému a možno naozaj sa baviť aj v tom duchu, ako aj premiér sám povedal, baviť sa možno o ústavnom zákone, kde nakoniec by bol výsledok nie 4 percentá, ale možno by bolo nejakých 6 percent, ale ústavným zákonom zabetónovaných tak, aby sa do tohoto vlastne znova ďalšia nejaká garnitúra, ktorá príde o štyri, o osem rokov po vás, znova zase nepostavila k tomu inak a nemenila všetko z hlavy na nohy, alebo z nôh a hlavu.

  Čo v podstate zároveň táto dnešná diskusia ukazuje, ukazuje podľa môjho presvedčenia aj škodlivosť systému politických strán, tak ako funguje na Slovensku, že naozaj to je o tom, že keď niekto vládne a keď prekročí tých 75 a má tých svojich 76 a viac hlasov, či jedna alebo druhá strana, tak snaží sa násilím presadzovať tú svoju mienku. A to dôchodkovému systému určite nepomáha, lebo dôchodkový systém je systém, ktorý by mal v prvom rade vykazovať jeden parameter, a to stabilitu. A sami viete, že jednoducho sú to podmienky, ktoré sa nadstavujú na dlhé obdobie. A to, že dnes to meníte vy, predtým to menili, alebo najprv nadstavili pravičiari svojich 9 percent, možno extrémne veľa, potom ste prišli vy a zmenili ste, alebo nadstavili ste nejakých šesť mesiacov vyhodnocovania investície pre dôchodkové správcovské spoločnosti, čo dnes sami uznávate, že to bola chyba, lebo v tomto návrhu navrhujete zmenu šiestich mesiacov na 20-násobok až 30-násobok, čiže na 10 rokov alebo až 15 rokov, kedy sa má posudzovať výnosnosť investície, tak znovu ste urobili vy nejaký zásah, ktorý dramaticky zakolísal celým systémom, a dnes znova idete urobiť zásah, ktorý zase robí možno iný extrém.

  Čiže tuto vnímam to, že je vyslovene, politické strany tomu celému systému škodia. A ak by dôchodkový systém mali nadstaviť možno, alebo nadstavovalo desať odborníkov, ktorých by možno na začiatku politické strany nominovali a nechali by im naozaj imunitu ich rozhodnutia a nechali by na nich, aby vybrali ten najlepší systém, tak si myslím, že by tu platil nejaký systém ktorý by sme vôbec nemuseli meniť. Ale tak možno postupne niekedy, keď uznáme, že toto neprospieva samotnému dôchodkovému systému, k takémuto niečomu prídeme a budeme sa do budúcna snažiť robiť zásahy už iba ústavnou cestou, čo by som si teda veľmi rád prial.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami traja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Bublavý.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ak niekoho teší, že prišla kríza, tak asi to nemôže byť s ním všetko v poriadku. Ak niekto kritizuje stranu SMER - sociálna demokracia, že podporila štátny rozpočet, tak zase nie je zodpovedný politik. Ja len toľko.

 • Ďakujem. Pripájam sa k tej argumentácii, ktorá hovorí o tom, aby dôchodkové systémy, ktoré presahujú funkčné obdobie jednotlivých vlád, neboli preberané v skrátenom legislatívnom konaní. Bavíme sa o skrátenom legislatívnom konaní, ktoré mňa viac-menej napĺňa absolútne akýmkoľvek skepticizmom k tomu, či bude prijaté nejaké dobré riešenie, nejaké dobré a hlavne stabilné riešenie.

  Myslím si, že mali by sme sa zamerať, je to jednak aj avizované predstaviteľmi aj vašej strany, pán minister, že mali by sme mať debatu nad týmto systémom, ktorá by mala byť ochránená ústavným zákonom. Myslím si, že, tak ako spomínal pán poslanec Matovič, je dôležité sa o tejto téme baviť, pretože ja sa zamýšľam nad dvomi aspektami, a to je, že či ideme týmto návrhom niečo do budúcna stavať, alebo niečo búrame. Ak niečo staviame, máme predsa vždy nejaké konanie, ktoré hovorí o projektoch, zamýšľame sa nad tým, možno hľadáme podporu, financie a podobne. Ak sa niečo búra, tak toto celé nie je treba, pretože sa vieme rozhodnúť rýchlo, treba niečo zhodiť, zbúrať. A myslím si, že súčasný návrh tento legislatívny, ktorý hovorí o skrátenom legislatívnom konaní, má veľa znakov búrania a nemá podporu celého politického spektra, preto stabilným nebude.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja by som rád povedal zopár viet ohľadom skráteného legislatívneho konania, ktoré som už povedal na výbore sociálnych vecí, kde som vyzdvihol to, že sú niektoré veci v tejto novele zákona, ktoré sú otázkou nejakého politického rozhodnutia alebo politickej dohody, kde už asi odborníci nič nové nepovedia. Toto je druhý, prvý pilier. Ale potom tento zákon ešte obsahuje ďalšie veľmi dôležité detaily, ktoré ovplyvňujú každodenný život ľudí, tam je tá zmena napríklad dohodárov, tam sú živnostníci, ktorí budú mať brutálne navýšené odvody, na čo nevidím nejakú priamu nutnosť, ale aj tak nebude mať dopad ten mesiac skôr alebo neskôr. Ale pritom by mohol byť vytvorený priestor na diskusiu práve s tými dotknutými skupinami obyvateľov. Preto si myslím... A ešte ďalšia vec, chcem upozorniť znova, že sú takí dohodári, ktorí určite neuspejú pri prechode na trvalý pracovný pomer, a keďže už posledné dva, tri roky pracovali ako dohodári, alebo nemali zamestnanie a jednoducho neboli sociálne poistení, tak vypadnú úplne zo sociálne siete a zostanú bez podpory v nezamestnanosti. Takže aj na toto treba myslieť. A ja by som bol rád, pokiaľ by toto tiež, ten priestor mohol ešte vzniknúť, to vysvetliť.

  A v krátkosti ešte by som chcel povedať na margo vyhlásenia pána premiéra ohľadom rozpočtu, za môj bývalý rezort môžem povedať, že rozpočtovaných 30 mil. eur na emisie budú aukcie, pre jeho informáciu, na jeseň, v septembri alebo v októbri, cez Európsku komisiu, a vôbec neprichádza rozpočet o tieto peniaze. A čo sa týka starých emisií, AAU, tie sme mali s Japoncami priprave...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Budem reagovať iba na poslanca Bublavého. Veľmi pozorne počúva, že, povedal si dve veci, že ak niekto sa teší z toho, že prišla kríza, nie je s ním niečo v poriadku. Dovolím si zopakovať, čo som povedal. Povedal som, že jediné, čo ma na kríze teší, je to, že naučila kríza sa politikov správať zodpovedne, alebo inak povedané, že kríza odhalila krízu hodnôt politických strán, alebo krízu hodnôt politickej strany SMER napríklad, ale aj ostatných, ktoré sa správali nezodpovedne.

  A potom si druhé povedal, že ak niekto kritizuje SMER za to, že pomohol schváliť rozpočet, nie je s ním všetko v poriadku. Znova hovorím, že som hovoril o tom, že nemôžete vy kritizovať, že vznikla diera v štátnom rozpočte, alebo kritizovať štátny rozpočet, ktorý ste de facto vy schválili. Ako naozaj, to je schizofrenické. A povedal si, že nie je teda s ním niečo v poriadku. A ja si dovolím povedať, že ak akýkoľvek poslanec Národnej rady nie je schopný pochopiť dva jednoduché a čisté argumenty, logické, tak nie je s ním niečo v poriadku.

 • Za poslanecký klub KDH vystúpi v rozprave pán poslanec Hrušovský Pavol.

  Pripraví sa pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, ja sa pokúsim zúžiť rozsah a obsah môjho vystúpenia len na prerokovanie bodu programu, a to je návrh vlády na skrátené legislatívne konanie. Vždy v tejto rokovacej sále prebiehali aj v minulosti búrlivé diskusie pri návrhu vlády, ktorá predkladala zákon, a častokrát niekedy aj, ako prísne vzaté, na hranici zákonnosti uvádzala dôvody na to, či sú splnené podmienky, aby Národná rada rokovala o návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Áno, priatelia, aj v minulých volebných obdobiach tu tieto diskusie boli, boli celkom legitímne, mali aj svoj politický, ale aj vecný dôvod, tak ako je tomu aj dnes. O tom, či Národná rada rozhodne, či sú, alebo nie sú splnené zákonné dôvody na prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnú poslanci väčšinou. Tá môže mať jeden taký alebo onaký názor, takisto ako aj pri návrhu, ktorý predložil pán premiér vlády, a uviedol viacej dôvodov, ktoré oprávňujú vládu na to, aby my poslanci sme sa zaoberali pri rokovaní o tomto návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Čo však ja považujem za oveľa vážnejšie a nebezpečnejšie a vytváranie istého nebezpečného precedensu aj do budúcnosti pri rokovaní Národnej rady, či pri rokovaní o tomto zákone postupujeme v súlade s rokovacím poriadkom, ctené dámy a páni. Minulý týždeň vo štvrtok pán predseda, alebo možno to bolo v piatok ráno, navrhol spôsob prerokovávania jednotlivých bodov programu zaradených na túto schôdzu Národnej rady s tým, že dnes v utorok začneme rokovaním o návrhu zákona o sociálnom poistení. Včera som sa dozvedel, že vláda Slovenskej republiky schválila uznesenie, ktorým odporúča Národnej rade prerokovať návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Logicky som predpokladal, že dnes ráno pán predseda parlamentu príde a povie, páni poslanci, dostal som od vlády návrh, aby sme o návrhu zákona, o ktorom máme začať rokovať, ale nie v skrátenom legislatívnom konaní, sme tento zákon prerokovali v skrátenom konaní, a predpokladal som, že navrhne zmenu poradia rokovania jednotlivých bodov programu. Nestalo sa. My sme začali o návrhu zákona, ktorý spĺňa všetky zákonné podmienky, aby sme o ňom rokovali, ráno aj rokovať začali. Poslanci sa prihlásili do rozpravy, viacerí už vystúpili a vlastne rokujeme o návrhu zákona v prvom čítaní. Ja teda neviem, ako sa procesne vysporiadame s ďalším postupom rokovania.

  Ak odsúhlasíme, alebo odsúhlasíte návrh na skrátené legislatívne konanie, tá procedúra a procesný postup by mal začať odznova. Teda najskôr by sme asi hlasovaním mali rozhodnúť, že to, o čom sme rokovali, neplatí, a ja neviem, ako sa to dá, preto, lebo zákon o rokovacom poriadku s takýmito zákonnými postupmi neráta, budeme pokračovať ďalej. Poviem pravdu, že sám sa s tým trošku trápim preto, lebo bol by som veľmi nerád, keby sme dávali zlý príklad tým, že porušujeme vlastné rokovacie pravidlá a porušujeme rokovací poriadok pri tak zásadnom prerokovávaní tak vážnej právnej normy, ako je statusový zákon o sociálnom poistení.

  A tu už niektorí poslanci, viacerí upozorňovali na to, že sme chceli podať pozmeňujúce návrhy, ale, žiaľ, dostali sme sa do istej časovej tiesne, a asi tak nebudeme môcť urobiť, myslím, že to bol pán poslanec Hlina, preto, lebo nám v tom chcete zabrániť. Preto by som ako požiadal pána predsedu Národnej rady, keďže vznikli isté právne pochybnosti o postupe rokovania Národnej rady, aby požiadal podľa § 146 zákona o rokovacom poriadku, aby ústavnoprávny výbor zaujal stanovisko a rozhodol o tom, či postup pri rokovaní Národnej rady je v súlade s rokovacím poriadkom. Hovorím to s plnou vážnosťou, bez toho, že by som vnášal do toho nejaký politický, opozično-koaličný konflikt. Priatelia, ale v tejto Národnej rade som ešte takéto niečo nezažil. A procesne je dôležité, aby tá právna norma bola prijatá čistým zákonným procesným spôsobom. Ak si myslíte, že väčšina môže odhlasovať čokoľvek a že väčšina má pravdu, dobehne vás to, priatelia. Ak to spravíte raz, budete mať veľké pokušenie a budete to robiť kedykoľvek. Ja nechcem byť súčasťou takéhoto protizákonného konania, preto odporúčam, aby najskôr ústavnoprávny výbor posúdil, či rokujeme v súlade, alebo nerokujeme v súlade s rokovacím poriadkom, a až potom sme pokračovali ďalej.

  Ešte jednu alebo dve poznámky k odôvodneniu, ktorým pán premiér sa snažil nás všetkých presvedčiť, aká dráma sa odohráva vo verejných financiách a ako je nevyhnutné a dôležité urýchlene konať. Kladiem si otázku, či ste, pán minister, vo vláde o tomto pred pätnástimi dňami nevedeli, preto, lebo ste takto nepostupovali, že by ste už vtedy boli zvážili, že je treba aj tento návrh zákona prerokovať takýmto neštandardným postupom.

  Po druhé, trošku mi zimomriavky včera naskočili, keď som videl tlačovú konferenciu na úrade vlády, a akým zlým príkladom premiér vlády Slovenskej republiky ukázal občanom, ako si treba ctiť a vážiť zákony. Pán premiér zákon o štátnom rozpočte nazval zdrapom papiera. Priatelia, to bol zákon. To nie je zdrap papiera. Zákon, ktorý sme my viacerí, ktorí tu sedíme, odsúhlasili. Preto je treba mať k nemu úctu, aj keď s ním súhlasiť nemusím, ale takto sa proste jeden ústavný činiteľ chovať a správať nemôže.

  A po tretie, pán premiér rád vyvoláva obavu a strach. Rovnako tu predstavil nejakú drámu, ktorá sa pre národné štáty, vlády a národné parlamenty pripravuje v Bruseli. Ak je teda tá situácia tak vážna, že Slovensku hrozí ďalšie oslabovanie svojej suverenity a zvrchovanosti, či už na úrovni výkonnej alebo zákonodarnej moci, tak nám to, pán premiér, povedzte, aby sme sa mohli aj my k tomu zodpovedne, ako ústavní činitelia a občania Slovenskej republiky, aj zodpovedne vyjadriť.

  Pani podpredsedníčka, bol by som rád, keby ste môj návrh považovali ako za procedurálny návrh a hlasovaním o ňom rozhodli v čase, kedy bude Národná rada uznášaniaschopná.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  S faktickými poznámkami dvaja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pani poslankyňa Žitňanská.

 • Áno, rokujeme podľa hesla, čo tam po procedúrach, čo tam po rokovacom poriadku, keď jedna strana má 83 hlasov. A vo mne to tiež vzbudzuje veľké obavy, preto podporujem tento procedurálny návrh pána poslanca Hrušovského.

  Ďakujem.

 • Aj ja podporujem tento procedurálny návrh môjho kolegu, ale chcem zosilniť aj ja svoj dojem z rokovania, z postupu rokovania o tomto návrhu zákona.

  Chaos, dámy a páni, taký chaos, naozaj, aký som tu ja nezažil. My sme ráno, od rána o 9.00 hodine začali rokovať o zákone v prvom čítaní, normálne v riadnej rozprave, ja ešte som začiatok svojho vystúpenia uviedol pre kolegov tak, že beriem to ako takú rozcvičku, alebo že ideme na nečisto, že vlastne tie naše vystúpenia doobeda môžu ísť tak do koša, lebo v podstate ešte len rozhodneme o tom, že bude iný spôsob prerokúvania, bude skrátené konanie, čiže vrátime sa ešte raz k prvému čítaniu. No, naozaj, za tie roky, čo sedíme s kolegom Hrušovským v parlamente, si nepamätám, že by sme takýmto chaotickým spôsobom rokovali o tak vážnej veci.

  Ale pokúšam sa nájsť dôvody, lebo žeby ste to nevedeli, alebo, to nie. Ale naozaj si myslím, že vy ste tak nervózni z toho, že prvýkrát idete robiť za posledných desať rokov takú vec, že nieže v dôchodkovom systéme sa zachová status quo z hľadiska napĺňania zdrojov dôchodkového systému, a ja som to vo svojom vystúpení vysvetlil, že kým predchádzajúcich šesť, sedem rokov sa každý rok dostalo do dôchodkového systému naviac takmer 20 mld. Sk, tak vy teraz prvýkrát idete 15 mld. zobrať za jeden rok. Čiže nieže by ste povedali, že nedáme viacej tento rok, len bude tam len to, čo tam dajú poistenci, ktorí platia poistné odvody na dôchodok...

 • Vystúpenie prerušené časomerom.

 • Pán poslanec Štefanec teraz je ďalším, ktorý vystúpi v rozprave.

  Pripraví sa pani poslankyňa Žitňanská.

 • Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ctené dámy, vážení páni, pán minister, keď som išiel sem, tak som sa pozrel na internet a môžem povedať radostnú správu, že máme ďalšiu medailu z olympiády. Takže gratulujeme pánovi Miškovi Martikánovi, má bronz. Myslím, že to nás spája.

  Ale už nás určite nespája to, čo sa vláda chystá urobiť v druhom pilieri. A určite nás nespája to, akým spôsobom sa to chystá urobiť. Pán predseda vlády tu odôvodňoval tento vládny návrh tým, že vláda má veľké dôvody na skrátené legislatívne konanie. Dámy a páni, ja som presvedčený, že vláda nemá dôvody. Možno tak urobiť len v taxatívne vymedzených prípadoch. Zákon hovorí, že len v ohrození základných ľudských práv a slobôd, v ohrození bezpečnosti, alebo keď hrozia značné hospodárske škody. Nuž, ja som presvedčený, že teraz sú ohrozené ľudské práva a slobody, ale sporiteľov v druhom pilieri. Je ohrozená aj bezpečnosť ich vkladov a úspor. A značné hospodárske škody skôr hrozia tým, čo robí vláda, akú robí ekonomickú politiku a akým spôsobom ju robí.

  Že si je toho vláda vedomá, myslím si, že svedčí aj tento proces. Koncom leta, kedy sme nezvykli rokovať, skrátené legislatívne konanie, na ktoré sme sa pána ministra pýtali ešte vo štvrtok. Pán minister nám odpovedal, že nič také neprichádza do úvahy. A zrazu, máme to tu. Dokonca prerušené prvé čítanie.

  Dámy a páni, pri tomto procese boli snáď porušené všetky pravidlá, aké mohli. Dva dni pripomienkovací proces predtým, než sa dostal do vlády, do parlamentu tento zákon, skrátené legislatívne konanie pri prerušenom prvom čítaní a podľa môjho názoru aj zlé odôvodnenie. Ponúknem vám zopár argumentov.

  Vláda hovorí, že jej chýba 500 mil. eur. Je to lož. Je to lož a považujem to za výmysly a nie za relevantné čísla. Rozmením teraz tieto čísla na drobné. Minulý rok mali samosprávy prebytok 30 mil. eur. Aktuálne na rok 2012 vláda predpokladá deficit 96 mil. eur. Bez akéhokoľvek dôvodu, teda účelové zhoršenie o 126 mil. eur. Z ničoho nič sa samosprávam zhorší 126 mil. eur. Vymyslené, ničím nepodložené.

  Ďalší argument. Na nákup ropy chce ministerstvo financií vyčleniť 95 mil. eur z verejných financií, pričom len menšina členských štátov Únie nakupuje núdzové zásoby ropy z verejných financií. O tomto kroku, je pravdou, že uvažovala už minulá vláda, a je zaujímavé, že aj včera na tlačovej konferencii predseda vlády povedal, že toto je niečo, čo mu chýba, ale zároveň poveril ministra hospodárstva riešením tejto otázky. Takže zrazu asi to chýbať nebude. A keď v iných krajinách sa to neplatí z verejných zdrojov, neviem, prečo by sme to mali platiť z verejných zdrojov na Slovensku?

  Ďalšie číslo, 76 mil. eur sa má použiť na nakontrahovanie v regionálnom operačnom programe, kde chce ministerstvo financií vyplatiť túto čiastku. Myslím si, že to vôbec nie je potrebné, pretože minimálne rovnaké zdroje sa dajú ušetriť v iných častiach toho istého operačného programu. Som si istý, že ministerstvo financií to veľmi dobre vie.

  Ďalšia čiastka, 40 mil. eur, digitálna dividenda, ktorá je rozpočtovaná v roku 2012, vraj v tomto roku nepríde. Vláda ju presunula do roku 2013, ale vraj za to môže vláda minulá. Nuž, keď súčasná to posúva do budúceho roku, tak je to zodpovednosť vlády súčasnej. To je logické.

  Zdravotníctvo, osobitná oblasť, kde minulá vláda nechala rezervu 50 plus 50, 50 v hotovosti, 50 nehotovostných rezervných čiastok, a dohromady teda 100 mil. eur. V súčasnej predikcii sa hovorí o takmer 200 mil. eur v zdravotníctve. Dámy a páni, v zdravotníctve je taký neporiadok, že ani súčasná vláda nevie, čo sa tam deje, a vymýšľa si milióny, len aby strašila a odôvodňovala svoje návrhy.

  Nijako nie je zdôvodnené zhoršené hospodárenie Slovenskej konsolidačnej o 50 mil. eur. Ani napríklad 58 mil. eur, ktoré je spomínané v materiáli, ktorý bol predložený na vládu a ktorý by mal byť údajne čiastkou, ktorá pôjde z Fondu národného majetku. Nie je jasné, komu to pôjde, akým spriateleným firmám, či to budú dividendy alebo nejaké iné čiastky, vieme len, že 58 mil. eur zrazu budeme potrebovať pre Fond národného majetku. Úplne bezdôvodne.

  Ak je pravda, že sa nezrealizuje predaj CO2 kvót v sume 27 mil. eur, ktorú si pri tvorbe rozpočtu definovalo ministerstvo životného prostredia, potom by sa mali viazať výdavky tohto rezortu v rovnakej výške. Ak je tiež pravda, že JAVYS nevyplatí dividendu 20 mil. eur, potom by sa mali viazať výdavky jadrového fondu určené pre JAVYS v rovnakej výške. A tak ďalej a tak ďalej. To, čo som spomenul, už presahuje čiastku 500 mil. eur.

  Dámy a páni, je prirodzené, že v rozpočte sa niektoré položky vyvíjajú lepšie a niektoré horšie. Vyvíja sa tak rozpočet každý rok. Je pravdou, že tento rok sa daňové príjmy nevyvíjajú pozitívne. Ešte 11. júna zasadal daňový výbor a upozornil, že tento rok sa vyberie približne o 300 mil. eur menej na daniach, pričom stále nepozná dôvod. Ani Inštitút finančnej politiky, ani ďalší odborníci z ministerstva financií ten dôvod nepoznajú. Čiže hádzať to na finančnú správu je len a len politická argumentácia pána premiéra. Ale realitou je, že daňový výber nie je na trajektórii, ktorú by sme si želali. Realitou ale aj je, že na druhej stránke máme pozitívne príjmy rozpočtu, ktoré dokážu vykryť týchto 300 mil. bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Mimochodom, hovorí o tom aj materiál, ktorý je súčasťou predloženého materiálu na rokovanie vlády. Môžeme tam nájsť napríklad dividendy zo štátnych podnikov, alebo lepšie hospodárenie Sociálnej poisťovne a tak ďalej a tak ďalej.

  Ďalší argument. Rozpočet sme prijímali pri predpoklade rastu 1,7 %. Dnes máme predpoklad rastu na tento rok 2,5 %. Aj keď kolegovia zo SMER-u pri prijímaní rozpočtu upozorňovali na rast, že je vraj príliš ambiciózny, už dnes aj oni uznávajú, že rast tohto roku bude ešte vyšší, a len kvôli tomuto nárastu rastu bude mať štátny rozpočet dodatočné príjmy minimálne ďalších 100 mil. eur. A tak ďalej a tak ďalej. Strašenie o akomsi 500-miliónovom výpadku je len a len strašenie. A považujem to za rozprávkové výmysly.

  Ďalší dôkaz. Dňa 17. júla Medzinárodný menový fond zverejnil prognózu pre Slovensko, ktorá hovorí, že deficit slovenských verejných financií bude na úrovni 4,4 %. Vtedy ani ministerstvo financií to nerozporovalo, 4,4 %. Mimochodom Európska komisia stále počíta s deficitom 4,5 %. Vláda zrazu len zistila, že 500 mil. chýba, ajhľa, len vtedy, keď potrebuje zobrať ľuďom z druhého piliera. Preto som si absolútne istý, že súčasná argumentácia je len a len zástierkou pre to, aby vláda siahla na úspory ľudí v druhom pilieri. A myslím si, že nejde len o tých 500 mil. eur, ktoré vláda chce zobrať každoročne. Myslím si, že ide ešte o viac, o 5 mld. eur, ktoré majú všetci sporitelia na účtoch. Jeden a pol milióna ľudí, dámy a páni, si poctivo šetrí na svoje dôchodky s tým, aby boli zabezpečení na starobu. Ide o tento balík, ide o 5 mld. eur. A súčasná snaha vlády je len ďalším krokom v snahe dostať sa k týmto peniazom. Považujem to za falošné a považujem to za vrcholne neetické.

  Z hľadiska procesu aj moji predrečníci, aj ja, sme spomínali, že nie je všetko v poriadku. A na základe uvedených dôvodov, aj na základe absolútne vymyslenej argumentácie, dovoľujem si teda predniesť návrh, aby Národná rada podľa § 73 rokovacieho poriadku ods. 3 písm. b) nepokračovala v rokovaní o tomto vládnom návrhu. A zároveň si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto návrhu.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca... Nie sú žiadne faktické. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pani poslankyňa Žitňanská vystúpi v rozprave.

  Pripraví sa pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní a chcem sa vyjadriť k skrátenému legislatívnemu konaniu k takému závažnému návrhu zákona, ktorý budeme prerokovávať.

  A začnem tak možno inak, pretože v hlave sa mi poslednú dobu tak nástojčivo, stále znova a znova premieta stále ten istý obraz. V tom obraze je rok 2015. Niekde, ja to tak vidím, niekde okolo Troch kráľov 2015, krátko po vianočných prázdninách, ľudia sú ešte na dovolenkách, veď sú prázdniny, lyžujú sa s deťmi, prípadne pozerajú s deťmi rozprávky, možnože budeme mať na to aj celý kanál, takže bude čo pozerať v roku 2015, keď bude vonku zima, a tento parlament zasadá a rokuje v skrátenom legislatívnom konaní o zásadnej zmene volebného systému, ktorá prešla dvojdňovým pripomienkovým konaním, medzi vianočnými sviatkami a Silvestrom, vládou. To je obraz, ktorý mi beží hlavou, keď prerokovávame tento návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Možnože som príliš optimistická, možno by som si ten obraz mala namaľovať až do leta 2015, ale ja som stále ešte optimistická, a vidím to na tú zimu 2015. Zdá sa vám to ako absurdná predstava? Absurdná predstava, že predsa toto už máme raz za sebou. A Mečiara sme všetci odmietli a jeho praktiky sme všetci odmietli. Ale mne to nepripadá dnes ako taká absurdita. A mám pred sebou aj tú vetu Roberta Fica, že sa nezmenil, ale iba poučil. Poučil sa zjavne v tú noc dlhých nožov, keď tu ako jediný vtedy zostal sedieť, a poučil sa do tej miery, že rozumie veľmi dobre, čo je to komunikačná stratégia a akú má moc. A preto ja si tento obraz v hlave nechávam. Pretože je to varovanie, pretože, dámy a páni, prekračujeme hranice, ktoré je podľa mojej mienky neprípustné prekračovať. A keď ich raz prekročíme, tak potom som presvedčená o tom, že už je možné všetko. Aj to, čo sa nám dnes nezdá. Pretože padnú všetky zábrany. A ja som presvedčená, že dnes prekračujeme hranice spôsobom, ktorý smeruje práve k tomuto.

  Tento zákon je strašne dôležitý. Je dôležitý nie preto, že či bude o jeden mesiac skôr účinný, alebo nie, a že či príde do štátnej kasy tento rok o 40 mil. viac alebo menej, ale je dôležitý preto, pretože rozhoduje o tom, ako budú vyzerať dôchodky ľudí o desať, dvadsať, tridsať rokov neskôr. Možno si poviete, dnes ma to nemusí zaujímať. Ale ja si myslím, že sme povinní sa o to zaujímať a sme povinní sa o to zaujímať o to viac, že my netušíme, ako sa budú vyvíjať verejné financie o desať, dvadsať alebo tridsať rokov.

  Dámy a páni, my z prvého piliera dnes nevieme ľuďom povedať, čo dostanú o desať, dvadsať alebo tridsať rokov. Nevieme im garantovať nič. Nevieme, ako bude vyzerať európska ekonomika, a nevieme, ako bude vyzerať ekonomika Slovenska, a nevieme, ako budú vyzerať verejné financie Slovenska. A v tejto súvislosti dva pracovné dni na pripomienkové konanie bez toho, aby sa mohla verejnosť akýmkoľvek spôsobom vyjadriť, pretože ten zákon nebol zverejnený na portáli právnych predpisov a teda verejnosť nemohla dať pripomienku, na čo má právo podľa našich legislatívnych pravidiel, a k tomu skrátené legislatívne konanie, to pri takomto type zákona považujem za prekračovanie hraníc. A môžete mi tu potom spustiť príval príkladov, aké rôzne zákony tu v tomto parlamente sa schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Ale ani jeden takejto významnosti, ani jeden po tom, čo nebol na riadnom pripomienkovom konaní. A za seba vám k tomu ešte poviem, že mám úplne čisté svedomie, lebo, či ako parlamentná poslankyňa alebo ako ministerka vlády, som vždy protestovala, pokiaľ neboli dané dôvody na skrátené legislatívne konanie, a to mi aj moji kolegovia z vlády Ivety Radičovej potvrdia, že som sa ozvala naozaj vždy. Pretože si myslím, že keď nikoho iného nie, tak je svätou povinnosťou ministra spravodlivosti a predsedu Legislatívnej rady upozorniť na to, keď sa legislatíva prijíma v rozpore s pravidlami, ktoré platia v tejto republike. Mňa veľmi mrzí, že minister Borec, že mu nestál tento zákon ani za tú pripomienku, ktorú dala napríklad Generálna prokuratúra, že sa porušujú Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky. Proste nič, v kolónke pripomienky ministerstva spravodlivosti je nula. To len na margo, mrzí ma to.

  Hovorím o prekračovaní hraníc, ale ja ich, hovorím o nich preto, pretože ich nevidím len v tomto zákone. Ja si myslím, že máme za sebou len niečo cez sto dní tejto vlády, a hranice sa prekračujú na pokračovanie. Preto ja vidím, že dnes to možno aj menej cítite, lebo to robíte pravidelne za tých niečo viac ako sto dní. A mohla by som spomenúť Úrad pre verejné obstarávanie a obsadzovanie jeho predsedu. Mohla by som spomenúť aj pani bývalú generálnu riaditeľku Zemkovú. Ale ja spomeniem iný vážny prípad, o ktorom tiež podľa mňa treba otvorene hovoriť, keď hovoríme o prekračovaní hraníc. Ja budem hovoriť o sestričkách. O tých sestričkách, ktorým táto snemovňa hlasmi všetkých parlamentných strán vrátane hlasov poslancov SMER-u schválila zvýšenie platov, nejaké tarify. Mohla sa zmeniť ekonomická situácia? Ja tomu rozumiem, ale potom očakávam, že ten poslanec, ktorý je dnes premiérom, sa dokáže postaviť zoči-voči sestričkám a povedať im: Dámy, pred voľbami sme to videli inak, nevideli sme tak hlboko do toho rozpočtu. Nemáme dnes na to. Odložíme účinnosť o rok, o dva, možno o tri, pretože naozaj krajina si to teraz nemôže dovoliť. To považujem síce za politicky nepríjemné, ale považujem to za konanie, ktoré je v rámci hraníc. A je to v rámci normálnych pravidiel. Namiesto toho sme svedkami toho, že pán námestník zvoleného, ale nevymenovaného generálneho prokurátora, zázračnou rýchlosťou vyhovie podnetu a podá návrh na Ústavný súd. Ústavný súd, kde pripomínam, väčšina bola zvolená poslancami SMER-u, zázračnou rýchlosťou koná a pozastaví účinnosť zákona, aby premiér Fico nemusel urobiť politicky nepopulárny krok, a pritom nemusel dať peniaze zo štátneho rozpočtu sestričkám. To je tak bezprecedentný, bezprecedentné prekročenie hraníc v rámci právneho štátu, prikryté najvyššími ústavnými orgánmi, vrátane ústavnoprávneho výboru, ktorý sa odmietol tou vecou zaoberať hlasmi poslancov SMER-u, že dvíham varovný prst a musím hovoriť o prekračovaní hraníc.

  A dnes rokujeme spôsobom, ktorý je len pokračovaním tohto prekračovania hraníc. A ja to naozaj, rovnako ako pán poslanec Hrušovský, vnímam ako veľmi, veľmi nebezpečné, pretože dnes sa to tak možno nezdá, ale toto sa nám raz vráti všetkým.

  Preto sa obraciam na poslancov opozície, môžete hrať hru s opozičnými stranami akúkoľvek. Môžete sa aj skrývať spolu s vládou za Radu rozvoja a solidarity, ale nemôžete sa zbaviť zodpovednosti, ktorá je spojená s osemdesiatimi tromi hlasmi v parlamente. Áno, aj zodpovednosti za to, či sa budú s ľahkosťou prekračovať hranice, ktoré nás vzďaľujú od právneho štátu a od demokracie. Nemôžete sa zbaviť tej zodpovednosti. Áno, obraciam sa aj na mojich kolegov z opozície, aby sme možno postupne všetci nejak pochopili, že dohoda s 83-členným partnerom, ktorý nectí základné pravidlá, neviem, či je možná alebo rozumná. Áno, obraciam sa aj na vážených pánov, ktorí sedia v Rade rozvoja a solidarity, každý chrániac svoj maličký záujem, jeden možno záujem na Veľkom piatku, iný možno záujem na Sedembolestnej, iný záujem na zvýšení poplatkov zo správy peňazí v druhom pilieri, iný možno v rámci ochrany iného záujmu, alebo preto, že chce minimalizovať škody v Zákonníku práce, tým, že tam spolu sedíte, vážení páni, dávate požehnanie, že sa vzďaľujeme od právneho štátu a od demokracie na Slovensku, pretože dávate požehnanie tejto zásterke, tejto kvázidemokracii, ktorá sa tu teraz deje. A pripomínam práve týmto pánom, musím pripomenúť, že vás, páni, naozaj nikto nevolil.

  A na záver snáď opäť sa obrátim na poslancov opozície. Áno, máte 83 hlasov. Jedna strana má 83 hlasov, to tu ešte nebolo. Ale s tým je spojená neuveriteľná zodpovednosť. Zodpovednosť za to, ako bude vyzerať Slovensko nielen dnes, ale ako bude vyzerať Slovensko o desať alebo o dvadsať rokov. Pretože dnes nerozhodujeme len o tom, aké budú dôchodky o desať, dvadsať alebo tridsať rokov, ale rozhodujeme aj o tom, kde budeme v tej Európe patriť. Či bližšie k tomu Nemecku, alebo naopak, ďalej od toho Nemecka. A nehovorím teraz len o ekonomike, pretože pán premiér Fico môže robiť rôzne okrúhle stoly na tému Európskej únie, ale to, či naozaj kultúrnopoliticky budeme patriť v Európskej únii k Nemecku, o tom rozhodujeme práve dnes a možno aj pri tomto skrátenom legislatívnom konaní. A túto zodpovednosť, páni poslanci, zo seba nesnímete. Ani jeden z tej osemdesiat trojky.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami sedem poslancov, osem. Uzatváram možnosť faktických poznámok.

  Pán poslanec Brocka.

 • Pani kolegyňa, svoje veľmi zaujímavé vystúpenie ste začali takou mrazivou predstavou Vianoc v roku 2015, ako budeme v skrátenom konaní rokovať o volebnom zákone, o novom volebnom zákone.

  Ja som zatiaľ stihol teda si predstaviť, ako to v tom roku 2015 na Vianoce bude s naším dôchodkovým systémom po tom, ako príjmeme tento návrh z dielne Roberta Fica. Tak, keď za jeden rok Ficova vláda zníži zdroje v dôchodkovom systéme o 500 mil. eur, čiže o 15 mld. slovenských korún, tak na Vianoce v roku 2015, to bude rok 2012, Vianoce, Vianoce v roku 2013, v roku 2014 a na koniec na Vianoce v roku 2015 bude v našom dôchodkovom systéme o 60 mld. zdrojov menej. A teraz si predstavte na Vianoce nebude už samozrejme dosť peňazí na dôchodky z prvého dôchodkového piliera, ale Robert Fico dá určite aj vianočné príspevky. No a rozmýšľam, kde na to zoberie, keď dôchodkový systém bude vykradnutý o 60 mld. slovenských korún. No tá moja predstava ďalej, keď ju rozvíjam takto nahlas, je o tom, že na Vianoce v roku 2015 budeme rokovať o zákone v skrátenom legislatívnom konaní o zrušení druhého dôchodkového piliera a o znárodnení úspor sporiteľov.

  Pani kolegyňa, neviem, čo je horšia predstava, či o tom skrátenom konaní o volebnom zákone alebo o tomto druhom.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Žitňanská tu podľa mňa správne upozornila na to, že tu nejde o časový horizont nejakého údajne ušetreného mesiaca, ale že tu hovoríme najmä o našej budúcnosti. Ja by som okrem toho zdôraznil, že tu ide aj o vážny a vo svojich dôsledkoch nebezpečný precedens.

  Dnes tu odzneli už rôzne metafory, tak dovoľte jednu aj mne. Prijímanie takýchto dôležitých zákonov takýmto spôsobom mi pripomína leninské dekréty. A napriek tomu, že mám rád históriu a zaujímam sa o ňu, myslím si, že takýto návrat do histórie si neželá nikto z nás.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa, podobný prejav, ktorý ste tuná povedali, som si so záujmom vypočul na TA3. Bolo to vtedy, keď ste sa uchádzali o miesto predsedkyne SDKÚ. Veľmi zaujímavý prejav, ale neuspeli ste ani tam.

  Tá rozprávka mi bola tiež veľmi sympatická, o ktorej ste hovorili, už len tým, že stále predpokladáte, že slovenská televízia bude ďalej existovať, a ona môže len vtedy, keď sa zmení ten blbý zákon, ktorý ste prijali aj vo vašom klube. To je ďalšia vec. Takže opäť pozitívum.

  Niekoľkokrát ste použili slovo bezprecedentné. Viete, čo je pre mňa bezprecedentné? Že tu v súčasnosti nie je vaša ikona Mikloš. Tá ikona, ktorá je pocit, spoluzodpovedná takisto za tých 500 mil., o ktorých tuná hovoríme. O tom vo vašom prejave, bohužiaľ, nepadlo ani slovo. To je skutočne pre mňa bezprecedentné, že ste na toto vôbec neupozornili a že vôbec ste sa s týmto číselkom 500 mil. ani len nepohrali. To je totižto to číslo, za ktoré aj vy ste priamo zodpovedná, alebo keď chcete, priamo zodpovedná vzhľadom na stranu, ktorú reprezentujete, preto, lebo tá strana vytvorila predpoklady pre to, aby sme tu dnes zabíjali čas práve, pretože tých 500 mil., o ktorých tuná stále nechcete hovoriť, je tým dôvodom.

  No a úplne posledná vec. Skutočne ma zaujímalo v rámci tejto rozprávky, o ktorej ste hovorili, čo myslíte, v roku 2015, medzi tými Vianocami a Silvestrom, aké preferencie bude mať SDKÚ, podľa tých vašich postojov?

  Ďakujem za pozornosť.

 • Kvôli mesiacu, ako tu bolo povedané, o ktorý sa skôr posunie tento zákon, a kvôli 40 mil., ak sa dobre pamätám, ktoré treba nájsť, tu vyrábate, páni poslanci zo SMER-u, pán minister, pán premiér, takýto cirkus. Stálo vám to za to? Ja sa takto spýtam. Pretože dalo sa to úplne normálnou cestou. A ja si myslím, že to absolútne za to nestojí.

  Je pravdou, presne ako kolegyňa Žitňanská povedala, vy dokonale vytvárate kadejaké clony a kadejaké zástupné orgány, rady solidarity, ale to je síce veľmi dobre hrané a naozaj excelentne hrané divadlo na občanov, ale to nepomôže. To dočasne teraz vám zachraňuje vaše preferencie, ale dobehne vás to. Tak ako vás dobehlo, spôsob vládnutia prvej Ficovej vlády, dnes za ňu platíte, dnes hľadáte záplaty na to, čo ste vtedy spôsobili. A jednoducho tento zbytočný cirkus, ktorý ste vyvolali týmto naozaj bezprecedentným spôsobom prerokovávania tak dôležitého zákona, nestojí za to. A ja sa vám čudujem, že ste do toho išli. Pretože mohli sme sa seriózne touto problematikou zaoberať a takto sa to skĺzava do absolútne principiálnej, ale veľmi dôležitej debaty. Pretože keď ju neabsolvujeme, tak tie hranice budete prekračovať ďalej a s touto krajinou to pôjde stále k horšiemu.

 • Ďakujem pekne.

  Je 17.05 hod., dámy a páni, ja sa ospravedlňujem, chcem navrhnúť, aby sme vzhľadom na to, že nemáme žiadny prerokovaný bod, ktorý by bol ukončený, a mali sme hlasovať. Zároveň sme mali schválené, že budeme pri tomto hlasovaní tajne hlasovať o členoch Správnej rady Ústavu pamäti národa, aby sme túto voľbu preložili až na najbližšie hlasovanie. Ak bude o čom, zajtra o 11.00 hod., tak zajtra o 11.00 hod., ak nie, tak potom zajtra o 17.00 hodine. Je všeobecný súhlas?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem pekne.

  A pán predseda poslaneckého klubu KDH podal procedurálny návrh, aby Ústavnoprávny výbor Národnej rady zaujal stanovisko k postupu prerokovania návrhu vlády.

  Pán predseda, môžeme o tom hlasovať, až keď budeme v sále všetci? Keď budeme hlasovať, nepredpokladám, že budeme asi uznášaniaschopní. Súhlasíte? Čiže by sme potom zajtra o tom návrhu, keď budeme hlasovať a budeme uznášaniaschopní, hlasovali. Alebo chcete, aby som dal hlasovať?

 • Nie, chcem, pán predseda, aby sme hlasovali vtedy, keď budeme hlasovať aj o ostatných bodoch.

 • Ja navrhujem zajtra o 11.00 hod., ak budeme hlasovať, budeme tu všetci, tak budeme hlasovať o tomto návrhu.

  Dobre, ďakujem pekne.

  Takže budeme teraz pokračovať v prerušenej rozprave.

  A pán poslanec Podmanický, faktická poznámka.

 • Ďakujem pekne. Ja som očakával, pani poslankyňa, že poviete nejaké právne dôvody, prečo by sme nemali pokračovať v rokovaní o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Ale nezazneli, pretože zrejme aj vy dobre viete, že sú dané dôvody na skrátené legislatívne konanie. Napokon, neviem, či ste počuli vystúpenie vášho kolegu, pána exministra Mihála, ktorý predložil veľmi dobre spracovanú právnu analýzu, na základe ktorej konštatoval, že tu nedochádza k porušeniu zákonov. A vy ste takisto neuviedli žiadne porušenie zákona, ktoré by nás neoprávňovalo rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

  Ale ak ste hovorili o prekračovaní hraníc, zrejme ste mali na mysli akože dnes prekračujeme nejaké hranice tým, že rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. No tak, pani poslankyňa, ja to musím zopakovať, prekračovanie hraníc bolo v roku 2002, keď sa v skrátenom legislatívnom konaní, druhá vláda Mikuláša Dzurindu rušila v skrátenom legislatívnom konaní dvadsaťdva sociálnych zákonov, ktoré pred voľbami prijali

  Alebo ešte iné číslo vám poviem. Prvá vláda Mikuláša Dzurindu z 532 prijatých zákonov až 104 bolo schvaľovaných v skrátenom legislatívnom konaní, teda 20 %, celá jedna pätina. Tak ja si myslím, že ak sa prekračovali hranice, tak sa prekračovali vtedy. Aj počas prvej vlády Mikuláša Dzurindu, aj počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu.

  No a, pani poslankyňa, ale hlavný dôvod, ten nespomínate, skolabovaná finančná správa. Obrovské výpadky na daňových príjmoch štátu. To sú značné hospodárske škody, za ktoré bol zodpovedný minister z vašej strany, z SDKÚ. A tomuto ste sa šikovne vyhli. Ale toto je hlavný problém, ktorý dnes riešime, a riešime ho my za vás.

 • Ďakujem. Pre mňa je varovným prstom, ak bývalá ministerka spravodlivosti hovorí vo svojom prejave po prvé, o ohrození právneho štátu, po druhé, o posúvaní hraníc a prekračovaní hraníc v tom duchu, že ak zlodej alebo naničhodník vykoná naničhodný čin alebo niečo ukradne prvýkrát, tak pravdepodobne cíti nejakú vinu a má nastavené ešte nejaké mechanizmy, ktoré mu bránia konať takýmto spôsobom. Rozumiem tomu, že ten varovný prst, ktorý pani poslankyňa zdvihla, ma trápi, pretože aj v jednom z predchádzajúcich prejavoch hovorila o absurdnom stave. Teraz úvodom prejavu to spomenula znova.

  Myslím si, že prekračovať hranice aj týmto legislatívnym konaním, pravdepodobne o jednom z najdôležitejších alebo ak nie vôbec najdôležitejšieho návrhu zákona, ktoré toto funkčné obdobie budeme prijímať, je pre mňa symptomatické. A ten varovný prst vnímam veľmi citlivo a pridávam sa takisto možno k nejakej miere strachu. A dúfam, že tá osemdesiattrojka, ktorá bola niekoľkokrát spomínaná, sa vyvaruje pôsobeniu naďalej takým smerom, ktorý vyvoláva v opozícii znaky, ktoré komentujú tým, že sa rozbieha akýsi parný valec.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Žitňanská hovorila o ústavnosti alebo protiústavnosti. Ja ju doplním zatiaľ iba vo faktickej poznámke, nebudem hovoriť o § 89, ktorý hovorí o skrátenom konaní, to vlastne povedal aj pán Mihál. Ja budem hovoriť o tom, akým spôsobom sa zaraďuje bod programu, bod schôdze programu. Dovolím si zacitovať z § 24 ods. 1 druhá veta: "Národná rada môže pri prerokovaní návrhu programu schôdze na návrh poslanca navrhnúť program, doplniť alebo zmeniť." Ďalej ods. 4, v zmysle ktorého je možné na návrh poslanca zlúčiť alebo zmeniť program. V zmysle týchto dvoch bodov sa javí, že nie je možné doplniť žiadny program, žiadny bod programu do programu. Ale potom tu máme ods. 5, ktorý hovorí: "Národná rada môže na návrh aspoň troch poslaneckých klubov aj počas schôdze Národnej rady hlasovaním bez rozpravy zaradiť nový bod programu schôdze alebo vypustiť nový bod."

  Na základe tohto ja mám za to, keďže som nezachytil, že by sa na tom uzniesli tri poslanecké kluby, že nie je tu právny základ na to, aby sme rokovali o tomto bode. Myslím si, že toto nie je v súlade so zákonom. V našom právnom poriadku platí taká pekná zásada, že z nepráva nemôže vzniknúť právo. Toto viackrát konštatoval Ústavný súd. Z tohto dôvodu tvrdím, že nám nepomôže ani neskoršie rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré hovorilo, že ak je posledné hlasovanie v poriadku, všetko sa konvaliduje. Nie, nekonvaliduje. Ak nemáme právny základ na rokovanie, ak bod programu bol zaradený bez toho, aby bol dodržaný zákon o rokovacom poriadku, myslím si, že rokujeme bez toho, aby bol na to zákonný dôvod a zákonný súlad.

  Ďakujem.

 • Pani podpredsedníčka Jurinová.

 • Ďakujem pekne. Na záver by som možno len zhrnula, že keď som počúvala prejav, tak mala som zimomriavky, ale nie z toho, že by som sa bála, ale skôr z toho, že som si uvedomila, že čo všetko sa už naozaj od volieb u nás udialo. U nás, na demokratickom Slovenku. A naozaj tak ako aj jeden z kolegov, ktorí už reagovali na pani Žitňanskú, konštatoval, naozaj mám silný pocit, že ten parný valec sa začína pohybovať, a bojím sa, aby nenadobudol dostatočne veľkú rýchlosť, aby nás nezvalcoval všetkých.

 • Pani poslankyňa, vaša reakcia, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom za faktické pripomienky. Čakala som, že pán poslanec Jarjabek sa ozve. Je to taká obsesia, vždy, keď vystúpim, ale už ste boli aj lepší. Priznám sa, že nepovedali ste tentokrát nič, čo by bolo hodné reakcie

  To v zásade platí aj pre pána poslanca Podmanického. Preto si dovolím naozaj len apelovať už na osemdesiatich troch poslancov vlády jednej strany, aby aspoň v tejto chvíli naozaj podporili procedurálny návrh pána poslanca Hrušovského, keď o ňom budeme hlasovať.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Osuský do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, ctená snemovňa, istá vekmi overená aj zneužívaní múdrosť hovorí, že účel svätí prostriedky.

  Účel možno svätí prostriedky, ale niet takého účelu, aby posvätil čokoľvek.

  A keď sme v časoch olympijských, nedá nezmieniť úctu k pravidlám, bez ohľadu na účel, úctu v duchu fair play, úctu, ktorá napríklad v mojich očiach urobila z Diega Maradonu a Thierryho Henryho do smrti podvodníkov. Podvodníkov a grázlov, pri všetkej úcte k ich schopnostiam na zelenom trávniku. Títo dvaja ľudia by v živote v záverečnej bilancii cenu fair play nedostali. "Božie riadenie", ruka, ktorá pomáha hráčovi, ktorý na to má, je bezcharakternosť. A tento príbeh je príbehom o nielen zle zapnutom gombíku, keď tú vestu dopíname až do záveru, ale navrch je ešte aj o rozviazaných šnúrkach na topánkach a trčiacej košeli.

  Je celkom neodškriepiteľné, že pri tomto návrhu o ktorom sme dnes už rokovali v prvom čítaní, boli porušené legislatívne pravidlá, ktorá si vláda ustanovila, alebo ktoré kontinuitne prevzala a ktorými sa má riadiť. Účel ale svätil prostriedky.

  A teraz sme v situácii, že účel opäť svätí prostriedky, a vybratie 40 mil. o mesiac skôr na riešenie neoddiskutovateľných problémov je proste tým svätiacim prostriedkom. No keď sa vrátim do histórie, 20. mája 1953 prehovoril, televízia ešte neexistovala, v Československom rozhlase prezident Antonín Zápotocký a povedal: "Naše vlast a republika jsou stabilní. A žádná měnová reforma nebude." Trvalo presne desať rokov dní a 1. júna prišla menová reforma, ktorá pripravila milióny sporivcov o úspory, ktorá ožobráčila tých, ktorí si platili do poistných fondov vo viere v budúcu penziu.

  A keď sa nad faktom, že história je magistra vitae, učiteľka života, zamýšľam, tak tu už dnes padol ten citát vyrieknutý tri dni pred voľbami o druhom pilieri. Presne ako Antonín Zápotocký i Robert Fico vedel, že hovorí nepravdu. Ale samozrejme v biblii je napísané: "Důvěrujte a budete spasení". No, nepochybne mnohí uverili. Mnohí možno ešte i dnes veria tomu, že pôjde o nejakých 10 najbohatších percent. Ale to by sme museli byť minimálne Poľsko, aby to numericky sedelo. Takže uverili slovu svojho dnešného premiéra.

  Čaro demokracie, a tu si dovolím citovať klasika nie menšieho ako som sám, je v tom, že občan si svoju voľbu musí prežiť. Ale ako primeraný understatement pripustím, že je ešte jeden iný klasik, ktorý hovoril o občanovi niečo ďalšie. Sir Winston Churchill povedal, že "človek stráca vieru v demokraciu, ak päť minút hovorí s priemerným voličom".

  No, dosť bolo klasikov, každopádne sa dozvedáme, že ide o vážnu národohospodársku škodu, ak niečo, čo sa dotkne miliónov občanov Slovenskej republiky, neprerokujeme v rytme, na ktorý slovenčina ani nemá také pekné slovo, ale nemčina ho má. Nemčina o tejto procedúre hovorí, že ten zákon treba cez parlament "durchpeitschen". Peitsche je bič. Durchpeitschen je prebičovať, to je proste systém, ktorým sa ženie dobytok na jatky a treba ho pobádať, aby sa hnal, aby sa to "vodsejpalo", ako hovoria bratia Česi.

  Teda tento zákon, ktorý sa týka miliónov občanov, budeme prebičovávať parlamentom. Samozrejme, že sa môžeme oháňať "solidaritami a rozvojármi", ktorí, ako povedala pani poslankyňa Žitňanská, každý za ten svoj malý koláčik držia líniu. Ja si ale myslím, že ak takýto zákon nie je zverejnený tam, kde má byť, a keď jeho "prejednanie" v zmysle legislatívnych pravidiel vlády je absolútnym porušením všetkých noriem, tak je to ten prvý zle zapnutý gombík. Lebo toto nie je zákon o chovaní anakond a sibírskeho tigra, ktorý sa týka pár ľudí. Tento zákon sa týka takmer všetkých.

  Ja sám som starý človek, nie som v druhom pilieri a nerobím si celkom ilúzie o tom, že na konci všetkých druhých pilierov na zemeguli bude rajská záhrada. Ale jedna vec je istá, na konci priebežného financovania dôchodkov je zmar a bieda. To jedno je isté. Teda povedzme si otvorene, naše dôchodky, aj keď kolega neomarxista povie, že sa môže zvýšiť produktivita práce a zázrakom sa môže stať mnoho iných vecí , nezachránia ani naklonované deti, ktoré nemáme, ani Somálci. Proste nádej, že sa udrží to, k čomu sa teraz ťažiskovo vraciame, je absolútna hlúposť, bez nejakých ďalších urážlivých slov. A my sa k tomu vraciame. A my sa k tomu nevraciame preto, lebo sme presvedčení, že to je to pravé orechové, ale vraciame sa k tomu preto, lebo chceme momentálne a v tejto chvíli vybrať Jožovu a Ančinu špajzu, aby bolo vo vývarovni čo fľasnúť naberačkou do taniera.

  Ja chápem, že situácia nie je dobrá, to iste v tomto medzi pánom ministrom a mnou nebude sporu. Ale keď predchádzajúca vláda a koalícia našli 8-percentný deficit, tak k tomuto kroku nesiahli. A ak sa k nemu siaha teraz, tak sa môže k nemu siahnuť len pri plnom vedomí, že neverím v to, že toto je cesta, ale len pri plnom vedomí toho, čomu Francúzi krásne hovoria "apres nous déluge", po nás potopa. Pretože už takou drobnou šľahačkou na torte hrdinstva, hrdinstva skrátených rokovaní a vyvesovaní na nástenkách v rubrike Drobné oznamy, pri tom všetkom sa nemôžeme domnievať, že toto je statočný postoj. Veľmi "populárne" rozhodnutie o zmenách o dôchodkovom veku dáme na rok 2017. Lebo je možné, že tam nebudeme. Že precitnuvší volič, ktorý dôveroval a nebol spasený, otočí. A potom budeme z týchto lavíc šiť do tých, ktorí budú riešiť narobené, a hovoriť: To oni vás poslali do dôchodku neskôr.

  Samozrejme, reč tu bola o už dnes, o vianočnej vízii. Ak tu počúvam, že Pinero bol sluhom fašistu a že druhý pilier je najväčšie zbojstvo tisícročia, nuž teším sa na to, ako dajú milovníkom priebežného dôchodkového systému za pravdu demografické krivky a dôchodková situácia Španielov či Talianov, ktorí majú 1,18 dieťaťa na manželský pár. To už skutočne hraničí, pri riešení tohto stavu touto metódou, s biblickými zázrakmi. Lámal a dával... Ale pri všetkej úcte k dobrým vzťahom súčasnej moci, predovšetkým k rímskokatolíckej, ale aj evanjelickej cirkvi, si myslím, že ani z týchto miest nikto nepremení tých, ktorí tam budú, na tých, čo budú môcť lámať a dávať. Nebudú konať zázraky a príde, dá sa povedať, drsnejšia realita.

  Aby som teda uzavrel toto neradostné rečnenie, chcem povedať, že keď mám 83 hlasov a keď som Diego Maradona, tak nemám používať nefér spôsoby. Priznaním sily by som zároveň mal prejavovať veľkorysosť. Pretože tento parlament v tom zložení môže prijať čokoľvek si vládnuca strana vezme do hlavy. A o to viac by mala ctiť pravidlá hry. Jej prevaha by za normálnych okolností jednoducho prirodzene mala viesť k dodržiavaniu pravidiel. Ak ešte pri tejto prevahe potrebujeme švindľovať, tak je to priznanie nízkosti. A ten, kto bol dnes na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií a zažil hlasovanie o jednom z bodov, nemôže čakať nič iné.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami páni poslanci Sulík, pani poslankyňa Vášáryová, pán Muňko, Blaha, Jarjabek a Viskupič.

  Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Sulík.

 • Ďakujem pekne. Peter, opäť raz skvelý prejav. Použil si jedno nemecké slovo, ktoré teda ja som už poznal, slovo durchpeitschen, ale neskromne sa priznám, poznám ešte pár ďalších slovíčok. A celé mi to pripomína skôr blitzkrieg preto, lebo vo vojne neplatia pravidlá, vo vojne platí právo silnejšieho. Je tu osemdesiat tri mačkačov gombíkov, na čo sa zaoberať takými smiešnosťami, ako dodržiavať pravidlá. Preto aj tvoja požiadavka, Peter, že kto má 83 hlasov, by mal prejaviť veľkorysosť, si myslím, že patrí do oblasti sci-fi. A možnože a teda už aj oveľa menej náročná požiadavka bude tu pre našich kolegov nesplniteľná, a to je dodržiavanie pravidiel.

  Ja som teda veľmi zvedavý, ako osemdesiat tri poslancov Národnej rady napriek všetkým vecným argumentom, ktoré tu boli prednesené, pripomínam len prejavy Jozefa Mihála a Paľa Hrušovského, to sú všetko validné veci a nespochybniteľné argumenty, som už zvedavý ako, tak ako aj pri trvalom eurovale, zdvihnete všetci ruku určite v súlade s vaším hlbokým presvedčením.

  Gratulujem, páni a dámy.

 • Pani poslankyňa Vášáryová.

 • Chcela som tiež začať s tým durchpeitschen, pretože to je rozkošné nemecké slovo, ktoré sa naozaj hodí na túto situáciu, a nakoniec videli sme, ako Viktor Orbán v úplne inej politickej orientácii (durchgepeitscht) znárodnil dôchodkový pilier, vlastne prebičoval svojím parlamentom. Takže tu nejde o to, že či sú to socialisti, deklarovaní, komunisti, bývalí, alebo ktokoľvek. To sú proste zlodeji.

  A tu treba ale vysloviť veľké uznanie marketingovým guru v strane SMER. Je teplo, všetci Slováci sú v Chorvátsku, Martikán v kanáli, všetci sa na to pozerali. Kedy je lepšia príležitosť, ako kradnúť peniaze z fondov.?Fondy boli vždy prvým znakom, ako bude zaobchádzať moc s právnym štátom. To boli predsa tie fondy, ktoré prvé komunisti ukradli po 48. roku. To je vždy prvé, na čo siahajú títo ľudia, ktorí sa nemôžu zmieriť s tým, že tam sú nejaké miliardy, a oni sa ešte k nim nedostali.

  Ale chcem upozorniť na ďalšiu vec, pán Osuský, a to je to, že keď sa dívame na svojich kolegov, a videli sme podobné tváre aj v mečiarovskom čase a tak ďalej, a prijímali bohorovne tie veci, všetky, hlasovali za to, usmievali sa s prevahou svojej moci. Niektorí, ktorí boli v HZDS, si to určite pamätajú. Táto diskusia tu je aj dôkazom, hovorte si v parlamente čo chcete, my sa rozhodneme. A viete si predstaviť...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Osuský, hovorili ste tu o pravde. Ja by som bol rád, akú pravdu budete hovoriť a ako sa budete červenať, keď sa bude vyplácať z druhého piliera za tie tri roky. Kde budú tie politické strany? A som presvedčený, že vám tí voliči to zrátajú, pretože každý rozumný človek, ktorý má základné ekonomické vzdelanie, vie, že slovenská ekonomika toto nemohla vygenerovať a tak, ako bol nastavený druhý pilier, nemohla plniť. Ale možno máme silnejšiu ekonomiku, ako má Česká republika, Nemecko alebo iné vyspelé krajiny, ktoré majú druhý pilier úplne ináč nastavený.

  My netvrdíme, že druhý pilier nie je treba, ale treba nastaviť správne piliere na správne percentá tak, aby tento druhý pilier fungoval.

  Viete, beriem, keď hovoríte do školstva, alebo niekto hovorí do niečoho iného, ale nerozumiem, keď sa dávate do pozície a presviedčate odborníkov, že druhý pilier, tak ako je nastavený, je dobre. Ale dúfam, pán Osuský, že vytriezviete v krátkej dobe, kedy príjme Brusel záväzné stanovisko aj k, tak, ak prijme k fiškálnej reforme, tak prijme aj k dôchodkovej reforme. A potom som zvedavý, čo budete v tejto snemovni hovoriť.

 • Pán kolega Osuský, začali ste tým, že ste hovorili o olympiáde, tak mi napadlo to známe olympijské heslo: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. A mám pocit, že vy tak trošku chápete aj ten druhý pilier ako olympiádu. Treba sa zúčastniť, nie je dôležité, aby boli nejaké výnosy. Treba tých ľudí tam nahnať a je úplne jedno, že na tom zbankrotujú a nebudú mať žiadne dôchodky. To je ten váš princíp. A ja tomuto hovorím, že je to nefér.

  No a druhá poznámka, keď ste hovorili o tom neomarxizme, a produktivite práce, že iba neomarxisti kritizujú tento druhý pilier. Čítali ste niekedy takého pomerne neznámeho ekonóma Josepha Stiglitza, nositeľa Nobelovej ceny? Čo hovoril o druhom pilieri? Čítali ste Petra Orszaga? Čo hovoril o druhom pilieri? Hovorili obidvaja, že je to jeden čistý podvod a nezmysel.

  Pán kolega, menej tárať, viacej čítať, čítať a čítať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Ctený pán kolega Osuský, ja mám len stále jednu otázku, si sa nevyjadril k tej základnej veci, kvôli ktorej tuná sedíme, a to je tá sekera tých 500 mil. eur. Tých 500 mil. eur je to najzávažnejšie a to najzákladnejšie, preto sa tu dnes takto bavíme, preto tu dnes takto sedíme. A začíname polemizovať o úplne iných veciach. A ja naozaj by som bol rád, keby si k tomu vyjadril svoj názor. Päťsto miliónov eur. Päťstomiliónová sekera, a to budem opakovať niekoľkokrát preto, lebo o tom, prepáč, ale si nepovedal jedno jediné slovo. Päťsto miliónov eur, to je sekera v rozpočte. To je dnes to, o čom sa tuná bavíme.

  Ja by som, a kľudne to môžeš povedať aj v nemčine, aj vo francúzštine, ale prosím ťa, vyjadri sa k tomu aspoň nejako. Päťsto miliónov eur, nepovedal si o tom jedno jediné slovo v rámci tvojej skutočne verbálnej ekvilibristiky. Bolo to o všetkom možnom, len o tej podstate nie. Päťsto miliónov eur. Môžem to zopakovať ešte raz? Päťsto miliónov eur.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Mňa pri prejave pána poslanca Osuského napadlo troška iné heslo, možno aj v duchu toho, čo hovorili niektorí poslanci, ako reagovali, a to je, pri skrátenom legislatívnom konaní ma napadá také, myslím, že latinské festina lente.

  To znamená, ponáhľaj sa pomaly, pretože už niekoľkokrát som to tu hovoril, existuje obrovské množstvo kritiky, pretože neexistuje ani tak silný poslanecký alebo politický klub, ktorý má osemdesiat tri poslancov, ktorý by mal váhu jedna a pol milióna ľudí. Jeden a pol milióna ľudí je v druhom pilieri a tuná si politická reprezentácia jednej strany dovolí v skrátenom legislatívnom konaní rokovať o ich úsporách. O tom, ako sa oni sami rozhodli. Preto hovorím, ponáhľaj sa pomaly. V tomto rozhodovaní by malo byť aspoň elementárnou slušnosťou, aby sa o tomto nie počas leta, v dovolenkovej sezóne dozvedali kdesi na chorvátskych plážach, ale aby k tomuto prebehla relevantná rozprava.

  A ešte raz vyzývam aj pána ministra, aby sme sa nad týmto bavili, nie, aby to prešlo osemdesiatimi tomi hlasmi, ale aby sme ochránili dôchodky slovenských občanov ústavnou väčšinou.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, vaša reakcia, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Tým, ktorí citujú olympijské slogany, si dovolím pripomenúť, že tá veta znie: Nie je dôležité zvíťaziť, ale čestne zápoliť. A to, čo sa tu deje v tomto bode - a ten bod nie je o 500-miliónovej sekere - nie je čestné zápolenie. Toľkoto k prvému.

  Samozrejme, ako hovoril ten Cigán, ktorého kádrovali, či pozná Marxa, Engelsa a Lenina, on sa potom pýtal, či poznajú Stojku, Pušku a Lakatoša, a pointa bola, že každý pozná "svoju bandu".

 • Smiech v sále.

 • Viete, i vy, pán poslanec Blaha, poznáte svoju bandu, ktorá dostala okrem iných Nobelove ceny. Ale Nobelova cena za ekonomiku je veľmi, by som povedal, neukotvená vec a dostali ju i tí, i tí. I my tam máme svoju bandu. Takže pokiaľ ide o tieto argumenty, že mám čítať Stieglitza, no to radšej budem čítať Jozefa Gregora Tajovského, toho čítam rád.

  Pokiaľ ide o tú debatu, že či je 500 mil. ten bod, o ktorom rokujeme? Nie, my, ako viem, rokujeme o skrátenom konaní vo veci zákona umožňujúceho vybrať niekomu pudilár, perspektívny. Nejde o nijakých 500 miliónov. A brechot, ktorý sa tu rozliehal, keď sa zvyšovala DPH po tom, čo ste nejakú sekeru tu nechali vy, zlatí chlapci, vtedy sa nepamätám, že by kolega Jarjabek popri tom ešte stíhal hovoriť, prečo musíme zvyšovať DPH, pričom dôvod bol "nasnade": zaťatá sekera!

  Takže neskúšajte mňa, o čom ja mám hovoriť vo svojom vystúpení. Vy ste, pán kolega Jarjabek, už tu obhajoval toľko rôznych vecí od roku 1998, odkedy trvá naša známosť, že by bolo dlhé pripomínanie.

  A pokiaľ ide o ten pilier, viete, nejde o mňa. Ja tu nebudem naveky, ani moje deti nie, ale tie vám budú pľuvať na pomníky.

 • O slovo požiadala pani podpredsedníčka Národnej rady Jurinová.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, tak dovoľte aj mne takou malou troškou prispieť do tejto búrlivej debaty, ktorá naozaj predpovedá, že to, čo sa tu deje, asi nie je celkom s kostolným poriadkom. Opozícia je nahnevaná, naštartovaná, okrem vecných vecí sa tu vyplavujú rôzne invektívy na kolegov. Ani mne sa to veľmi nepáči, ale asi iný spôsob, ako upozorniť na niečo nedobré, čo sa tu deje, neexistuje.

  Pán premiér vo svojom prejave nás viac-menej strašil. Padali veľmi silné slová, slová o tom, že či vôbec my máme ako opozícia morálne právo niečo k tomuto hovoriť, keďže my sme boli súčasťou vlády, ktorá schvaľovala, alebo súčasťou parlamentu, ktorý schvaľoval štátny rozpočet. Myslím, že máme morálne právo, určite. Máme morálne právo práve preto, lebo aj my sme zástupcovia občanov, tak ako aj vy, predstavitelia vládnucej strany, máme aj my právo vyjadrovať sa k tomu, čo vláda predkladá. A zdá sa, že väčšine opozície sa to nepáči.

  Pán premiér nás strašil hrozivým vývojom, nejakou dokonalou búrkou, prirovnal to k filmu, ktorý videl, pokiaľ naozaj nebudeme dbať na tri body, na ktoré nás upozorňoval. Na to, že máme medzinárodný záväzok, záväzok stiahnuť percento zadĺženia, že máme finančne neudržateľný dôchodkový systém, ktorý potrebujeme upraviť, a eliminovať negatíva rozpočtu.

  Na druhej strane sa veľmi dobre pamätám, že ešte v roku 2008 pán premiér upozorňoval všetkých a dával na vedomie, že kríza sa Slovensku vyhne, že naši občania ju určite nepocítia. Bohužiaľ, v tom sa mýlil. Takže obávam sa, že aj v týchto svojich strašeniach sa opäť bude mýliť.

  Zaujímavá bola aj veta, ktorú vyslovil, že pocity opozície je to posledné, čo ho zaujíma. No mne je z toho skôr do plaču, pretože si myslím, ak na druhej strane hovorí, že je pripravený s opozíciou rokovať, čo znamenala vlastne tá veta? Nevie, čo minútu predtým povedal? Nevidím v tom zmysel, že na jednej strane nám hovorí, že ho vôbec nezaujíma, čo teraz opozícia rozpráva, na druhej strane nám ponúka ruku, že poďte konštruktívne rokovať.

  O dlhu, ktorý máme na stole, už tiež bolo povedané veľa, ale myslím, asi nie som, nie som ekonóm, takže nebude asi dobré, aby som sa konkrétne k tomu vyjadrovala. Ale určite viem, že takisto z lavíc opozície vyšli vyjadrenia, že aj ten dlh je možno spochybniteľný. Dokonca pán Štefanec dal konkrétne riešenia, ktorými by vedel eliminovať inak zákon, ktorý sa snaží vláda, vládna strana dostať v skrátenom legislatívnom konaní.

  Spomínam si, ako sa pán premiér posmešne vyjadroval na margo vlády na konci roku 2011, kedy hovoril, že vláda by mala len kúriť, svietiť, proste, aby nič nerobila. To mi pripomenulo vtedy jeho slová, alebo pripomenulo mi to teraz jeho slová, kedy hovoril, ako sa vláda snaží, že neobstaráva, nedáva odmeny a všade šetrí. Vidím v tom akúsi paralelu.

  Myslím si, že každý jeden z opozičných poslancov si uvedomuje sekeru a uvedomuje si aj, že skutočne máte veľmi ťažkú pozíciu. Máte ťažkú pozíciu v tom, že spôsob, akým sanovať rozpočet, je oveľa ťažšie hľadať. Ale opäť pripomeniem, že myslím si, že je veľmi zlá cesta, ktorú ste si zvolili, práve preto, lebo zvolili ste si na to zákon, ktorý siaha ľuďom a ovplyvňuje ich životy. Siaha na ľudí a ovplyvňuje ich celé životy. V tom je to smutné.

  Konkrétne k zákonu sa budem vyjadrovať ešte v rozprave, k tomuto zákonu. Takže na záver len zopakujem, že naozaj nevybrali ste si veľmi šťastnú cestu tým, že ste dali do skráteného legislatívneho konania zákon, ktorý má ovplyvniť život ľudí. A zopakujem to, čo som povedala aj na výbore, nie je veľa zákonov, ktoré by sa mali naozaj preberať naprieč celým politickým spektrom. Okrem ústavy si myslím, že sú to aj zákony o sociálnom poistení alebo celkovo zákony, ktoré ovplyvňujú sociálnu situáciu ľudí. Preto budem určite proti skrátenému legislatívnemu konaniu.

  Ďakujem.

 • Nie sú faktické poznámky na vaše vystúpenie.

  Pán poslanec Mihál, nech sa páči, do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi najskôr ísť trošku do histórie, do histórie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V roku 2010 sme preberali vládu s tým, že deficit rozpočtu bol na úrovni 8 %. Dali sme si za úlohu znížiť tento deficit na 4,9 % v roku 2011. Museli sme teda nájsť riešenie, ako ušetriť, hlavne ušetriť na výdavkoch štátu, ale, poviem otvorene, aj získať na príjmovej strane spolu 1,7 mld. eur.

  Nebolo to jednoduché, ale väčšinu z týchto zdrojov sme naozaj získali šetrením, a nikoho by ani vo sne nenapadlo napríklad znižovať sekeru v štátnom rozpočte, ktorú sme zdedili po prvej vláde Roberta Fica, napríklad takým spôsobom, aby sme škrtli z príspevkov na dôchodkové sporenie čo len jednu desatinku percenta, a takýmto primitívnym, jednoduchým spôsobom riešili problémy teraz a zanechali budúcim generáciám o to väčšie problémy potom. Jediné také opatrenie, ktoré sa naozaj dá hodnotiť, že zaťažilo ľudí, bolo zvýšenie DPH o jeden percentuálny bod.

  Pokiaľ ide o zákon o sociálnom poistení, tí, čo si spomenú, tak k 1. januáru 2011 bola prijatá novela, ktorá žiadnym spôsobom nezvyšovala odvody, ani nespúšťala žiadne podobné experimenty, aké sledujeme teraz, ale len a len sme zalepili diery v zákone, na ktoré som ja osobne ešte mimo politiky dosť dlho upozorňoval, za prvej Ficovej vlády sa s tým nedialo nič. Stal som sa ministrom, výborne, takže jednu z úloh, ktorú som si pred seba položil, a ktoré sa aj stali a vyplnili, bolo zlikvidovanie dier v Sociálnej poisťovni a v zákone o sociálnom poistení. A tak sa aj stalo.

  Vládu sme odovzdávali, respektíve v roku 2012 pred voľbami, s tým, že všetci, všetky politické strany pred voľbami v marci 2012 vedeli, čo ich po prípadných úspešných voľbách čaká. Všetky politické strany, ktoré išli do volebného súboja, dobre vedeli, že v prípade že vyhrajú voľby nebudú to mať jednoduché, pretože budú musieť pokračovať v znižovaní deficitu štátneho rozpočtu. Okrem iného aj preto, lebo všetky politické strany sa ešte pred voľbami v marci 2012 prihlásili a hlasovali za zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Pozrime sa ale, akým spôsobom jednotlivé strany viedli volebnú kampaň. Aby som to nezdržiaval, obmedzím toto svoje hodnotenie na dve politické strany, našu stranu Sloboda a Solidarita a stranu SMER - Sociálna demokracia.

  Strana Sloboda a Solidarita vo svojom predvolebnom programe jasne povedala, čo urobí, keď by bola vládnucou stranou po marcových voľbách. Jasne sme deklarovali, že budeme pokračovať a dokončíme odvodovú reformu, ktorú sme zanechali v rozrobenom stave na jeseň 2011. Všetci dobre vedeli, napríklad živnostníci, že pre niektorých z nich to bude znamenať skutočne zvýšenie odvodovej záťaže, ale všetci zároveň vedeli, že táto odvodová reforma bola pripravená, tak že by nestála daňových poplatníkov a poistencov 500 mil. eur z ich vreciek, tak ako to má byť podľa zákona, ktorý predložil minister Richter, ale naša daňovo-odvodová reforma mala byť s výsledkom plus 60 mil. v prospech ľudí, v neprospech štátneho rozpočtu. Je to možno paradoxné, ale je to tak. A kto chce, môže si bez problémov v tejto sekunde pozrieť doložku vplyvov. Je to stále, samozrejme, k dispozícii na internete.

  Chceli sme urobiť poriadok v daniach, odvodoch. Chceli sme sfinalizovať, všetko pripraviť tak, aby bol zavedený jednotný výber daní, ciel a odvodov, aby sa tak postupne mohli odvody, možno dane, znižovať a aby kleslo administratívne zaťaženie, či už podnikateľov, ale aj zamestnancov, živnostníkov a tak ďalej a tak ďalej. To je obrovský rozdiel oproti tomu, čo predstavil minister Richter, čo je v zákone, o ktorom vlastne rokujeme teraz.

  Strana SMER - sociálna demokracia však vo svojom volebnom programe hovorila na každej strane desaťnásobne o istotách, istotách, istotách. O tom, aký bude pomaly raj na zemi na Slovensku, ak strana SMER - sociálna demokracia vyhrá voľby. Nebolo tam ani slovo o tom, žeby sa mali znižovať príspevky do druhého piliera. Nebolo tam ani slovo o tom, žeby sa mali takýmto brutálnym spôsobom zvyšovať odvody živnostníkov, dohodárom a nadpriemerne zarábajúcim zamestnancom. Samé istoty. Aj vďaka tomu, že ste takýmto spôsobom klamali pred voľbami, sa vám podarilo voľby vyhrať. Ešte raz, blahoželám.

  Prišla realita, stali ste sa vládnucou stranou. Zrazu po štyroch mesiacoch vládnutia s prekvapením zisťujete, že je v rozpočte diera údajne 500 mil. eur. Ešte v piatok to bolo 250 mil., dnes je to 500 mil., no ešte počkajme dozajtra, už to bude 600, potom 700 a potom miliarda. A potom radšej rýchlo utekajme všetci preč, lebo také číslo, veľké, ani naša matematika nepozná.

  Obávam sa, že tieto reči sú klamstvom, rovnakým klamstvom, aké predviedla strana SMER a jej predseda pred voľbami a aké predvádza postupne aj po voľbách. Pripomeniem pánovi premiérovi, že 7. marca, 7. marca, čiže päť dní pred voľbami v rozhovore pre denník SME odpovedal na otázky redaktora na potenciálne zmeny v druhom pilieri takto, budem citovať. Redaktor sa pýta: "Neobávate sa, že vrátením povinnej garancie v dôchodkových fondoch znížite šancu ľudí mať v budúcnosti vyššie dôchodky, keďže obmedzíte správcovské spoločnosti v investovaní?" Odpoveď Roberta Fica: "Je povinnosťou DDS-iek zhodnocovať peniaze sporiteľov. A fakt je ten, že ich znehodnotili. Hovoríme o roku 2011, keď SMER nebol vo vláde, a vláda im uvoľnila podmienky podnikania. Ak chceme mať druhý pilier, tak ho majme, ale tak, aby ľudia nedostali v budúcnosti len polovicu dôchodku zo Sociálnej poisťovne, lebo úspory v druhom pilieri sa znehodnotia."

  A tu dovoľte vstúpiť do tohto rozhovoru mojím komentárom. Robert Fico, ešte raz, povedal: V roku 2011, keď SMER nebol vo vláde a vláda im uvoľnila podmienky podnikania, DDS-ky znehodnotili úspory. Dovoľte mi pripomenúť, už to tu zaznelo niekoľkokrát dnes, ale dovoľte mi znova pripomenúť, že za znehodnocovanie úspor na dôchodkových účtoch jednoznačne môže prvá vláda Roberta Fica, pretože tá zaviedla nezmyselné garancie na báze šesťmesačného porovnávania výkonnosti, a zákon o starobnom dôchodkovom sporení sa v tomto zmenil až k 1. 4. 2012. Takže ak pán Fico kritizuje správcovské spoločnosti, že v roku 2011 nezhodnotili peniaze sporiteľov dostatočne, kritizuje sám seba, pretože vtedy DDS-ky ešte museli ísť podľa starého zákona, kde ich možnosti investovania boli značne obmedzené nezmyselnou novelou, ktorá bola prijatá prvou Ficovou vládou v rokoch 2008, 2009.

  Vráťme sa k tomu rozhovoru pre denník SME. Ďalšia otázka redaktora znela: "Chcete meniť deväťpercentnú výšku odvodu do druhého piliera?" Odpoveď Roberta Fica znela takto: "Nie, hovorím len o garanciách a použití prostriedkov z druhého piliera." Tu je jasný dôkaz klamstva Roberta Fica, súčasného premiéra. Takto klamal voličov pred voľbami.

  Ďalšie klamstvo, alebo ako som už spomínal dnes v rozprave v prvom čítaní k zákonu, je tvrdenie pána premiéra, ktoré je asi mesiac staré, o tom, že zmeny v zákone zasiahnu len 12 % pracujúcich ľudí, a to ľudí s najvyššími príjmami.

  Už som to spomínal a rád by som to pánovi premiérovi povedal do očí, keby tu bol, že jeho matematika pokuľháva na všetky nohy. A to preto, lebo tých ním spomínaných 12 % je skutočne 12%, ale 12 % zamestnancov. Z tej armády milión sedemsto tisíc zamestnancov asi dvesto tisíc zamestnancov zarába viac ako 1 200 eur mesačne. A tých sa nepochybne dotkne zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov. To je tých 12 % zamestnancov.

  Ale pán premiér akosi zabudol povedať, alebo zabudol na to, že podľa tohto zákona, ktorý chceme prerokovať, teda chceme, ja teda nechcem, ale väčšina v tejto snemovni to zrejme chce, pán premiér zabudol, že tu máme vyše tristo tisíc živnostníkov, ktorým sa takisto zvýšia odvody. Že tu máme osemsto tisíc dohodárov, ktorým sa takisto zvýšia odvody, a to nie sú naozaj žiadni boháči, pretože to sú poväčšinou študenti, dôchodcovia, ktorí sa snažia si privyrobiť, či už pri štúdiu, alebo pri poberaní dôchodku. To je sto tisíc samoplatiteľov, čiže dobrovoľne nezamestnaných, ktorým sa zvýšia poplatky, odvody na zdravotné poistenie a tak ďalej a tak ďalej. A je tu samozrejme jeden a pol milióna sporiteľov, ktorým sa znížia príspevky do druhého piliera, a je veľmi otázne, ako bude vyzerať ich budúci dôchodok.

  Namiesto šetrenia, keď už teda máme takú sekeru v štátnom rozpočte, sledujeme snahu o skrátené legislatívne konanie k zákonu, ktorý jednoznačne poškodí podľa týchto prepočtov, ako som už hovoril, okolo troch miliónov ľudí. A to som nepočítal dôchodcov, to je milión dôchodcov ďalších, ktorým sa zmení o niekoľko rokov, vlastne postupne už teraz, valorizácia ich dôchodkov.

  Je veľmi zvláštne, že popri tom všetkom sa nezabudlo na zvýšenie poplatkov pre správcovské spoločnosti. Je to veľmi paradoxné, pán premiér pomaly v každej druhej vete šíri oheň a síru na nenásytné správcovské spoločnosti, ktoré teda nezhodnocujú majetok sporiteľov, ktoré si berú privysoké poplatky, ktoré sú tu akýmsi neželaným prvkom, a ktorý by najradšej zniesol zo sveta. A na druhej strane, v tomto zákone vidíme úplný, úplný opak.

  Zdvihnutie poplatkov za správu účtu, pardon, zdvihnutie poplatkov za správu majetku na účte, zdvihnutie poplatku za zhodnotenie, ktoré, keď to všetko spočítame, aj keď zahrnieme zníženie poplatku za správu účtu, celkovo z tohto vychádza ako víťaz správcovská spoločnosť, ktorá zinkasuje asi o polovicu vyššie poplatky ako doteraz. Nerozumiem tomu, ako sa tento fakt zlučuje so silným sociálnym cítením nášho pána premiéra.

  Hovorí sa celý čas, pokiaľ ide o predstaviteľov vlády, že chceme mať stabilný dôchodkový systém. Vážení priatelia, stabilný dôchodkový systém znamená, že bude stabilný nielen dnes, zajtra a o rok, ale aj o dvadsať, tridsať, či štyridsať rokov. Ak klesne výška príspevkov do druhého piliera, tak možno s určitosťou tvrdiť, že o dvadsať, tridsať rokov náš dôchodkový systém bude trikrát tak nestabilný, ako je nestabilný dnes. Prečo? - to snáď nemusím hovoriť. Všetky tieto návrhy, všetky tieto kroky sú dôkazom toho, že strana SMER sa nezaujíma o bežných ľudí.

  Spomeniem ešte niekoľko chýb, ktoré sú v tomto zákone a ktoré treba riešiť. Obávam sa, či na to bude čas, ak sa naozaj väčšina rozhodne o skrátenom legislatívnom konaní. Napríklad režim výhodnejšieho odôvodnenia dohôd, kedy sa neplatí zdravotné poistenie, ani nemocenské poistenie, sa má týkať starobných dôchodcov a invalidných dôchodcov. Akosi sa zabudlo, že v tomto štáte máme aj výsluhových dôchodcov a výsluhových invalidných dôchodcov. Čiže ak bývalý vojak bude pracovať na dohodu, tak bude platiť omnoho vyššie odvody, keď poberá výsluhový dôchodok, ako poberateľ toho klasického civilného starobného dôchodcu. Nevidím na to dôvod. Je to ich negatívna diskriminácia.

  Neviem, prečo a neviem, kto chce zaviesť do Zákonníka práce, ktorý sa nepriamo novelizuje touto rozsiahlou, týmto rozsiahlym zákonom, pravidlo, podľa ktorého dohody o brigádnickej práci študentov sa majú týkať len študentov do 25 rokov veku. Čiže tí, ktorí majú 25, 26, 27 rokov, napríklad doktorandi, kde nemožno mať pochybnosť o tom, že by to boli nejakí flákači, ktorí sa ponevierajú po vysokej škole, ale jednoducho ten proces, ten tretí stupeň štúdia na vysokej škole je tiež súčasťou štúdia na vysokej škole, a oni si z tých 500- eurových štipendií mimochodom musia platiť sami dôchodkové poistenie, ak chcú byť poistení, pretože štát od nich dal ruky pred nedávnom preč, tak tým zakážeme týmto zákonom pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov, čím im znemožníme vylepšiť si svoj chatrný príjem, ak teda vôbec nejaké štipendium majú.

  Ďalšia chyba je pri zamestnaneckej prémii. O tom som už hovoril v prvom mojom výstupe dopoludnia. Ďalší problém je, že dohody mali byť zodvodnené od prvého eura príjmu. Ja sa nebudem s nikým hádať, že mnoho ľudí naozaj špekulatívne zneužíva prácu na dohodu a svojich 1000 alebo 1500 eur zarábajú v režime, kde neplatia žiadne odvody, čo skutočne nie je fér v porovnaní so zamestnancom, ktorý pracuje na pracovnú zmluvu. To je fakt. Ale niečo úplne iné sú práce na dohodu, napríklad v centrách voľného času, v školských kluboch, športových kluboch, kde či už tí funkcionári alebo rôzni externí spolupracovníci pracujú práve na dohodu preto, lebo je to jednoducho lacné, preto, lebo tá nezisková organizácia, ten športový klub alebo spolok nemá viac peňazí na to, aby dokonca ešte platil aj z takéhoto, z takýchto malých príjmov na dohodu nejaké odvody. Čiže ak dnes v nejakom centre voľného času naozaj obetavo pracuje nejaký externý spolupracovník za 3 eurá na dohodu na hodinu, tak je dosť problém pre túto neziskovú organizáciu, aby potom zohnala to štvrté euro, ktorým zaplatí za neho odvody. Obávam sa, že pre niektoré centrá voľného času alebo športové kluby a tak ďalej, neziskové organizácie, to bude spôsobovať veľké ťažkosti.

  Nebudem hovoriť ďalej, aby som nezdržiaval, len chcem ešte pripomenúť to, čo už zaznelo vo faktickej poznámke niekedy pred možno dvoma hodinami. Skrátené legislatívne konanie, ak chceme zabrániť hospodárskym, ekonomickým škodám, by malo byť, keď už teda má byť v mimoriadnom prípade využité, v prípade takého zákona, ktorým sa tá situácia naozaj rieši, keď je nejaký havarijný zlý stav, na ktorý treba reagovať príslušným zákonom. Čiže poviem to isté, čo som povedal vo faktickej poznámke. Keď v lete v roku 2010 zasiahli Slovensko ničivé povodne, tak vláda Ivety Radičovej reagovala promptne a v skrátenom legislatívnom konaní prijala novelu zákona o službách v zamestnanosti, ktorým sa zaviedol príspevok na riešenie týchto mimoriadnych situácií a na prevenciu pred ďalšími povodňami. Tam malo skrátené legislatívne konanie svoj jasný zmysel, pretože sa konkrétnym zákonom riešila konkrétna situácia.

  Ak máme problémy na finančnej správe, ak máme problémy vo výbere DPH, problémy s podvodníkmi, tak, prosím pekne, novelizujme v skrátenom legislatívnom konaní príslušný zákon. To znamená, novelizujme zákon o DPH, novelizujme daňový poriadok, zákon o správe daní, ale nie zákon, ktorý je úplne od veci a ktorého jediným cieľom je nasypať peniaze do štátneho rozpočtu na úkor bežných ľudí. Prečo sme neprijímali zákon o DPH v skrátenom legislatívnom konaní? Tam sme si dali na čas. Tam nám to trvalo ten klasický jeden a pol mesiaca. Zrejme vtedy ešte pán minister Kažimír netušil, že sú problémy s výberom DPH a s finančnou správou. Zrazu sa to nejako vynorilo a hurá. Prečo pán minister Kažimír nedal do tejto snemovne novelizáciu daňového poriadku, keď tu máme toľko tých daňových podvodníkov? Veď to riešme!

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Jurinová Erika, podpredsedníčka NR SR

  Pardon.

  Páni po mojej ľavici, prosím vás, choďte si vybavovať svoje diskusie vonku! Rušíte.

 • Čiže triafame, triafame novelou zákona o sociálnom poistení úplne mimo terča, úplne mimo terča. Daňový podvodník nemá nič spoločné s nešťastníkom dohodárom, ktorý musí platiť potom, bude musieť platiť vyššie odvody. Daňový podvodník nemá nič spoločné s drobným živnostníkom, ktorý bude platiť vyššie odvody. A daňový podvodník nemá nič spoločné ani s tým jeden a pol miliónom sporiteľov, ktorí budú mať menej peňazí na dôchodkových účtoch. Čiže treba riešiť to, čo spôsobuje problém. A to je teda znova dôvod, prečo ani ja, ani poslanecký klub SaS nemôže podporiť návrh na skrátené legislatívne konanie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi.

  Na jeho vystúpenie registrujem štyri faktické poznámky, uzatváram možnosť prihlásiť sa. Pani poslankyňa Vaľová, Hraško, Miškov, Chren.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega poslanec, pán Mihál, povedali ste, sústavne ste sa oháňali tým, že pán premiér klame, ale nerozobrali ste ani absolútne, ako to v skutočnosti v rozpočte je, koľko je deficit. Nepovedali ste, nerozobrali ste nič, čiže je to váš nejaký subjektívny pocit. A najlepšie sa používajú také politické tézy, ten je, klame, toto je paškvil a tak ďalej. Snažíte sa byť odborníkom, ale práve pri týchto, pri týchto slovách ste nič odborne nepodložili.

  Ja si zase myslím opačne, že klamete vy, a to preto, že keď som pred chvíľočkou povedala, keď ste naštelovali druhý pilier, lebo stále sa oháňate o druhých pilieroch, o sporiteľoch, tak už som povedala pánovi Brockovi, ktorý mi síce tak súkromne povedal, že keď sa zavádzal druhý pilier, tak ste zo 6 % nastavili na 9 % pozmeňovákom pána Brocku, bez akejkoľvek analýzy, kde ste začali naďalej prehlbovať...

 • Výkrik z pléna.

 • Že ste povedal, že to nebol ste vy, ale vláda, ale vy ste ten pozmeňovák len doniesol do parlamentu.

 • Reakcia z pléna: Čo si to dovoľujete, ja som žiadny pozmeňovací návrh nikdy nedával!

 • No ale však sa k tomu vyjadrite, nech sa páči, lebo je o tom záznam, že ste dával. Takže ďakujem veľmi pekne. Pán Brocka, však sa vyjadrite, máte možnosť.

  Takisto rozprávate o tom, ako zvyšujeme poplatky pre DSS-ky. My si myslíme, že tieto poplatky sú motivačné, pretože ak motivujú DSS-ku, aby vyššie zhodnocovala finančné prostriedky, tak motivujeme teda aj preto, že občania budú mať na účtoch viac a takisto budú mať lepšie výnosy. A takú, takú úlohu, ktorú ste si dali, lebo ja idem do začiatkov, ako ste to nastavili, pretože vy ste to nastavili a my to teraz potrebujeme nejakým spôsobom opraviť, tak nerozprávajte o nejakej výnosnosti, pretože keď ste to nastavovali, tak ste tvrdili, že sa 6 % zhodnotia, zhodnotia vklady sporiteľov. A ja si myslím, že by sme to nedokázali ani v čase najväčšej konjunktúry.

  Takže veľmi dobre sa rozpráva ľuďom, tým, pán Mihál, ktorým ste odporúčali, že tí, ktorí majú 400 eur, nech odídu do zahraničia, a vy žijete z 5-, 6 000 eur mesačne, takže neviem, prečo rozprávate o problémoch ľudí, ktorých životnú situáciu vôbec nepoznáte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Mihál, ja na rozdiel od mojej predrečníčky vám potvrdím, že to, čo ste povedali je fakt. A fakt je ten, keď niekto raz povie niečo a druhýkrát povie niečo úplne opačné, je to klamstvo. Takže pani kolegyňa Vaľová tu zrejme asi nebola, keď ste to hovorili a keď ste to čítali ako citát z denníka SME. No ale, aby niektoré veci neodišli do zabudnutia len tak, tak ja to len zdôrazním, teda to, čo ste povedali. Ak terajšia vláda kritizuje zlé zhodnotenie vkladov, teda úspor v druhom pilieri, tak kritizuje svoje zlé rozhodnutie obmedzenia investovania DSS-iek počas vlády SMER-u v rokoch 2006 až 2010. Ďalej zvýšenie odvodov ľudí pracujúcich na dohody sa týka, teda okrem študentov a následne ste to potom aj pomenovali, že kompletného tretieho sektora. Neviem, či si to niekto z vás vôbec uvedomuje, kompletný tretí sektor funguje na dohodách. No a týka sa to aj vedúcich záujmových útvarov voľnočasových aktivít našich detí, pretože tí sú tiež zamestnaní len na dohody, pretože majú tam pár hodín, kedy sa tým deťom môžu venovať.

  No a tak isto zdôrazním aj vaše slová, že pán premiér kritizuje zisky DSS-iek, ale týmto zákonom im ide pridať na poplatkoch nás sporiteľov. Takže ešte raz, kritizuje zisky, ale týmto zákonom im ide pridať.

  No a možno budeme mať takú polemiku, že ste hovorili, že daňový podvodník nemá nič spoločné so zdvihnutím poplatkov alebo teda odvodov drobných podnikateľov a iných. No má, pretože daňový podvodník pravdepodobne bude podvádzať aj na odvodoch, aj na ďalších a bude defraudovať ďalšie firmy a bude len menej prispievať do odvodového systému, teda nielen do daňového, ale aj do sociálneho systému, teda do Sociálnej poisťovne, do zdravotných poisťovní. Takže po takýchto naozaj treba ísť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem vám veľmi pekne, pani predsedajúca. Jozef, chcel by som ti poďakovať. Naozaj vo svojom príspevku si veľmi pekne zhrnul všetky, všetky argumenty, prečo nie je možné hlasovať za takýto návrh.

  Ale chcel by som možno poznamenať jednu vec. Mňa šokuje ľahkosť a rýchlosť, s akou strana SMER - sociálna demokracia nachádza riešenia. Ako dokáže nájsť stovky, stovky miliónov eur, nie milióny, stovky miliónov eur. Ja si pamätám na konsolidačné úsilie a konsolidačné opatrenie našej vlády. Nie je to tak dávno, keď sme museli skresať 8-percentný deficit, ktorý ste nám tu zanechali vy, vaša prvá Ficova vláda, pod 5 percent. Hľadali sme 1,7 mld. eur a hľadali sme ich celé týždne. Hľadali sme, diskutovali sme, modelovali sme rôzne, rôzne situácie, ako a ktoré riešenia vybrať tak, aby sa nedotkli ľudí.

  Vy v pondelok zistíte, že vám chýba 500 mil. eur, zvoláte vládu, vláda nájde okamžite riešenie, v utorok predložíte do parlamentu návrh zlikvidovať druhý pilier v skrátenom legislatívnom konaní. Nuž, ja sa desím toho, ako ultra rýchlo nájdete 400 mil. eur pre akcionárov Dôvery, tých oficiálnych, aj tých neoficiálnych, o ktorých sa hovorí v spojitosti s vašou stranou. Možno sa dočkáme celkom zaujímavého prekvapenia a porušenia ďalšieho predvolebného sľubu zo strany SMER - sociálna demokracia a že budete privatizovať. A ja sa veľmi teším na to, ako budete vysvetľovať, že tá miliarda, alebo povedzme 800 mil. výnos z privatizácie Slovak Telekomu, že tie peniaze je potrebné zaplatiť na Cyprus.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Jožko, dovoľ mi poopraviť ťa len v jednej veci. Ty si povedal, že politici strany SMER sa nezaujímajú o bežných ľudí. Politici strany SMER sa zaujímajú o bežných ľudí presne tak, ako sa blchy zaujímajú o psov. Tiež potrebujú niekoho na cicanie.

 • Reakcia na faktické poznámky, pán Mihál.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Reakcia na pani poslankyňu Vaľovú. Ja som už v doobedňajšej rozprave hovoril o tom, že ak sa tu majú hľadať peniaze, tak sa veľmi čudujem tomu, že ľavou zadnou sa uvádza v doložke vplyvov, že Sociálna poisťovňa získa nových 18 mil. eur pri zvýšení výberu tej masy odvodov, tak ako narastú. Tak to percento 2,4 percenta vlastne bude znamenať, že Sociálna poisťovňa dostane darček 18 mil., to nechávame, len tak prechádzame, len tak mlčaním. Čiže na toto bude môj pozmeňovací návrh, aby sa takto šetrilo.

  A keď som už pri Sociálnej poisťovni, tak pripomeniem, že elegantne ste sa zbavili úspešného manažéra a generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ľuboša Lopatku, ktorý vlani štátu ušetril okolo 100 mil. eur, a mohol v tom šetrení aj pokračovať, keby tam nedošlo k tomu, že ste mu sa snažili nanútiť vašich politických nominantov. Ale dobre, to je váš spôsob robenia politiky a riadenia štátu.

  A pokiaľ ide o ďalšie návrhy, tak, pani kolegyňa, pozrite si návrh, ktorý predkladám na túto schôdzu, je o niekoľko bodov ďalej, skúste si ho preštudovať a zistíte, že predkladám návrh, pomocou ktorého, ak sa schváli, Sociálna poisťovňa ušetrí zdroje na výplate nemocenských dávok určitým skupinám špekulantov. Nebudem konkrétny, nájdete si to sama. Veľmi som zvedavý, či napríklad vy tento zákon podporíte, alebo skrátka nepodporíte, lebo opozícia. Takisto ako ste nepodporili náš zákon na ostatnej schôdzi, zákon o príspevkoch o pomoci v hmotnej núdzi, kedy ste, lebo opozícia, povedali, že nie, hoci tento zákon takisto mohol ušetriť zdroje štátnemu rozpočtu a motivovať nezamestnaných k vyššej aktivite.

 • Ďakujem pekne.

  Ďalším prihlásením do rozpravy je pán Kaník, ktorý sa tu nenachádza. Po ňom pani Gibalová, ktorá sa tu nenachádza.

  Takže nasleduje pán poslanec Frešo, nech sa páči, ktorý sa tu nachádza.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca, len, žiaľ, ja sa nemôžem potešiť s tým, že mňa by bolo možno ľahko prehliadnuť, takže nachádzam sa tu.

  Vážený pán minister, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, pomerne vážna debata ku ešte vážnejšiemu, hoci len návrhu na skrátené legislatívne konanie, ktorý tu máme teraz pred sebou. Ja by som rád povedal, aj vážený pán premiér, lebo hovoril o tom, dokonca ma aj oslovil v tej svojej úvodnej reči. Tak to skúsim povedať pánovi ministrovi, aby to aspoň do tej vlády došlo, a skúsim to povedať tak, aby tomu bolo veľmi, veľmi dobre rozumieť.

  Pán minister, neodpovedali ste na tú moju otázku, že ako je možné, že keď v piatok poviete, že nechystáte skrátené legislatívne konanie, môžem aj prečítať presnú textáciu, prečo potom v pondelok sa tak udeje? Prečo v utorok ráno nám to nepoviete? Potom dôjde pán premiér. Ja rešpektujem to, že sa vyjadríte, ale sedíme tu, naozaj z úcty k poslancom, už vlastne od rána od deviatej, a to vyjadrenie by sme si zaslúžili. To vyjadrenie by sme si zaslúžili, lebo, a práve tam vedie tá celá debata ohľadne dôchodkového systému, ale aj ostatných vecí, ktoré v sociálnej oblasti meníte na základe tohoto skráteného legislatívneho konania.

  Pýtam sa na to nie preto, že by ste na to nemali mandát osemdesiatich troch poslancov, alebo nie preto, že by som si myslel, že ste apriori zlý minister a neviete predložiť poriadny návrh. Ale preto, že o takto zásadných veciach by sme mali rokovať aspoň takým spôsobom, aby aj spoločnosť sa mohla k tomu vyjadriť. To znamená, normálne ľudia, aby mohli nechať cez seba prejsť, štandardne pripomienkovať a či už prostredníctvom pripomienkového konania, ktoré bolo extrémne skrátené na dva dni, to sa už snáď ani viacej nedá, alebo prostredníctvom zástupcov svojich, to sú poslanci, či koaliční, či opoziční, sa normálne k týmto návrhom vyjadriť.

  To, čo je meritom veci tohoto bodu, je návrh na skrátené legislatívne konanie. Tento samotný návrh sa opiera o pol milióna rozdielu oproti rozpočtu. Ja sa vyjadrím k niektorým číslam, ktoré tu vidím ako istý rozpor. Prečo si myslím, že nie je dobré vymieňať demokratickú a širšiu diskusiu, za diskusiu skrátenú, v strese a dokonca si myslím, že ani nie podľa presných čísel.

  Takže po prvé, to, čo ja si jediné pripomeniem z tej histórie, lebo ja nie som za to, aby sme tu do nekonečna pripomínali históriu, lebo sa nepohneme vôbec dopredu, ale nie je to nejak krátke. Aj vďaka kríze, ale aj vďaka vašej vláde 2006 - 2010, predošlá vláda prebrala situáciu s 8-percentným deficitom. A realita je taká, že ani jeden zákon, ktorý by pomohol znižovať ten deficit, ste nepodporili. Ani jeden ste nepodporili. A vlastne teraz máte tento rok prísť na deficit 4,6, a máte 5,3, ktorý vám teraz vychádza, a to tvrdenie, že to pochádza len z nefunkčnosti daňového systému sa z veľkej časti dá rozporovať. Nehovorí sa o tom, že tých 500 mil. je 150 mil. zvýšených výdavkov oproti rozpočtu. To sa veľmi cudne zamlčiava. Nehovorí sa o tom. A zaslúžilo by to poriadnu debatu. Ja sa preto teším, že tu prešiel návrh zákona o tých opatreniach samotných, lebo tam už tá debata bude, myslím, v septembri. Zaslúžil by si poriadnu debatu, že ako je možné, jak je možné, keď HDP stúpa viac, ako sa plánovalo, to znamená, že HDP nám stúpa, a na odhad je 2,5 percenta, a pôvodný bol 1,7 percenta, aok je možné, že sa na DPH vyberie menej? Ako je možné, že sa vôbec na daniach vyberie menej?

  Ja vám ponúknem dve hypotézy, keďže zastupujete tu vládu, samojediný, pre ktoré to možné je. Za prvé, že za vašej vlády sa ešte viacej podvádza, ako sa myslelo, že za predošlej, na daniach. Alebo za druhé, a to by bolo podstatne, podstatne vážnejšie, že ľudia vďaka vašim návrhom premiestňujú svoje aktivity mimo územia Slovenska a mimo zdaňovania našich daňových úradov. Obe veci znamenajú, pán minister, že tu do troch mesiacov sedíme znova nad druhým pilierom a znova ho sekáme. Lebo to znamená naozaj trvalé poškodenie tej vízie, ktorú aj vy reprezentujete. Čiže ten hlavný argument, ktorý bol uvedený preto, aby sme vôbec rokovali o skrátenom legislatívnom konaní, je v skutočnosti argument, ktorý hovorí, že je veľké varovanie, veľké varovanie nad výkonom vašej vlády. A myslím si, že čím skorej sa týmto problémom, ktorý sami avizujete, začnete venovať, tak tým lepšie pre túto krajinu.

  Tá strata, ktorá môže prísť z toho, že sa tá diskusia, štandardná, to znamená prvé čítanie, to znamená výbory, to znamená druhé čítanie, to znamená v zásade hlas verejnosti, skráti na doslova zopár hodín, zopár hodín kvôli 40 až 60 mil. eur, ktoré ušetríte tým, že sa to posunie o jeden mesiac dopredu, tento zákon, je naozaj, naozaj ohromujúca a nepomerná. Ja si myslím, že vláda by mala byť prvá, ktorej by malo záležať, aby verejnosť prijímala opatrenia, opatrenia s porozumením. Toto opatrenie, ktoré sa dotkne jeden a pol milióna sporiteľov a dokonca v sumári troch miliónov ľudí, ktorí vôbec pracujú, tak toto opatrenie prijať za niekoľko hodín, nechať pripomienkové konanie dva pracovné dni, naozaj nezíska podporu verejnosti.

  A mne to je ľúto, že to pripomeniem, ale pripomeniem to. Ja si pamätám ešte, čo mi mama hovorievala, keď boli takto za komunizmu letá. Hovorievala vždy, že dávaj pozor, lebo v lete sa zdražuje, keď sú ľudia na dovolenkách, aby stihli vychladnúť, než zasa z tých dovoleniek dôjdu. Pripadá mi to úplne rovnako, pán minister. Kvôli 40 až 60 mil. eur naozaj robiť takto obrovský zásah do systému je podľa mňa nesprávne. Myslím si, že by malo byť vo vašom záujme a dokonca vám osobne sa to vypomstí, ja som o tom presvedčený, aby ľudia rozumeli opatreniam, ktoré budete prijímať. Nestačí, že tomu rozumie rada solidarity. Veľmi pekne to povedala pani poslankyňa Žitňanská, každý tam je s nejakým záujmom, na tej rade solidarity. Tomuto majú rozumieť aj ľudia v tejto krajine.

  Ja som hlboko presvedčený o tom, že viaceré veci by sme mohli prijať aj konsenzuálne, aj ústavným zákonom. Dokonca som tu trikrát za týmto pultom ústavný zákon o ochrane druhého piliera navrhoval. Čiže ja som za. Ale potom nemôžeme v konkrétnych veciach konať presne naopak. Nemôžeme konať konkrétne presne naopak v konkrétnych veciach. Ja by som si to rád vydiskutoval, dokonca aj na pôde výboru, rád by som si prečítal aj relevantné pripomienky, či máme pravdu my, čo si myslíme, že 9 % by malo byť zachovaných, alebo majú pravdu tí, ktorí hovoria, že časť z toho by mala ísť do nejakej pološtátnej, respektíve štátnej DSS-ky, alebo má pravdu tu kolega Hlina, že štandard je 4 % a tak ďalej a tak ďalej. Alebo majú pravdu dokonca tí, možnože by niektorí vstali z ľavičiarov, ktorí si myslia, že nič by sa nemalo sporiť.

  Ale tá debata tu nebude. Tá debata tu nebude, lebo väčšinu času spaľujeme aj tak na tom, že či takto rýchlo áno, alebo nie. To je vaša chyba. A koniec koncov predpokladám, že keď vás to za chvíľu omrzí, myslím slávnu koalíciu, respektíve vládu, socialistickú, tak jednoducho to potiahnete aj cez noc. Je mi ľúto, ale dúfam, že to nespravíte, hoci tentokrát si už od vás nebudem pýtať nejaké konkrétne vyjadrenie, lebo som sa minulý týždeň tak zneistil, že čo znamená, keď sa vyjadríte, ako ďaleko sme potom schopní sa o to oprieť.

  Chcel by som podporiť tú myšlienku, že táto krajina by si zaslúžila riešenia, ktoré by prežili viacero volebných období, a táto krajina by si zaslúžila väčší druh istoty, v penzijnom systéme na sto percent.

  Ja keď si len spomeniem, druhýkrát do tej histórie 2006 - 2010, napriek tomu, že ste opakovane napádali tento systém, tak s výnimkou toho síce veľkého poškodenia ohľadne vyhodnocovania jednotlivých fondov, tak ste nesiahli na ten pomer 9:9, respektíve deväť k tomu zbytku, ako hovoril pán poslanec Chren. To, že k tomu teraz siahate v skrátenom legislatívnom procese, znova zopakujem, je podľa mňa chyba. Táto chyba sa dá, pán minister, ešte v tejto chvíli napraviť. Myslím si, že je možno čas povedať si: Dobre, stojí nám to za to, aby sme mali širšiu zhodu. Ja viem, že opozícia nepodporí v tejto chvíli žiadne zníženie, ale keďže chem mať niekedy v budúcnosti povedzme ústavný zákon, tak ukážem, že aspoň diskusia bude normálna. Že aspoň diskusia bude normálna, znamená štandardná, nie výbory cez obednú prestávku alebo niekedy skoro ráno, aby sa to hŕ, hŕ stihlo. Je to úplne elementárna bazálna požiadavka. Ťažko, ťažko je rozporovať.

  Prečo by ľudia nemali rozumieť tomu, čo váš zákon prináša? Prečo by ľudia nemali naďalej dôverovať tomuto parlamentu? A v neposlednom rade, keď už váš šéf po tom volá, prečo by sme teda nemali smerovať k nejakému aj ústavnému konsenzu? No, nech sa páči. Však sa vám to v minulom volebnom období podarilo s dlhovou brzdou. Všetci sme na to hrdí. Patrilo by sa aj s penzijným systémom. Ale nedá sa to robiť tak, že jeden deň sa postavím a poviem, že chcem širší konsenzus, ale okrem, a teraz vymenujem pár vecí, kde je to úplne presne naopak. Sám sa vám inač, mimochodom, čudujem, že ste, pán minister, s tým súhlasili. To sa vám čudujem, lebo vám špeciálne sa to vypomstí. Lebo hoci jaká hlúposť, ak to chcete počuť takto natvrdo, v tom zákone teraz bude, hádam si len nemyslíte, že celá vláda sa za vás potom postaví? No spadne to na vás. Spadne to na vás. Sedeli ste tu pri tom, keď ste obhajovali svojou prítomnosťou, prítomnosťou skrátené legislatívne konanie.

  Vážené dámy, vážení páni, ja by som bol veľmi rád, keby sme tu na pôde parlamentu rozdelili tie dve veci. Výpadok v rozpočte. Kto ho spôsobil? Skutočne ten alarmujúci stav, ja ho znova zopakujem, rastie nám HDP nad tým, ako sme plánovali. Ďaleko nad tým. A dane sa vyberajú menšie? Nedá sa zvaliť na nefunkčný systém. Ja by som bol veľmi, veľmi opatrný v tom, že či tie firmy naozaj nepresúvajú svoje daňové zaťaženie. A bol by som mimoriadne opatrný v tom, akým spôsobom beží kontrola zo strany ministerstva financií. Zvlášť debata ale, kedy robím tak vážny zásah, ako je do dôchodkového systému, v žiadnom prípade by som nechcel, aby tá debata nebola dostatočne hlboká. Lebo ľudom to jedného dňa dôjde, aj dôchodkový systém, aj dohodári a mimochodom, ako hovorí pán poslanec Mihál veľmi správne, aj tristo tisíc živnostníkov. Mimochodom, všetkým to zrazu dôjde. A proste dôjde do stavu, že vlastne sa to začne vracať.Ja len naozaj jednu veľmi takú, možno vážnu technickú poznámku. Nepatrí to, uznávam, táto časť do toho rozhodnutia o skrátenom legislatívnom konaní, ale nepriamo s tým súvisí. Ak sa vám podarí toto takto krátko prijať, tak mnohí personalisti a dokonca mnohí účtovníci budú mať problém to realizovať. To je jednoducho holý fakt. To znamená rýchlo šité horúcou ihlou, môžete dojsť do stavu, že naozaj sa znemožní praktický výkon toho, čo ste sami navrhli.

  Ja rozumiem tomu, že nie je možné navrhnúť, aby sa, tento bod nepokračoval, alebo vrátil na prepracovanie, ale to, čo je možné povedať, je, že vás chcem vyzvať, aj vás, pán minister, aj vládu, aby ste tento návrh jednoducho stiahli. To je za prvé. A za druhé chcem, vážené kolegyne poslankyne a vážených kolegov poslancov, bez rozdielu toho, akej politickej príslušnosti ste, poprosiť, aby sme to nepodporili a spoločne vydali signál, že áno, áno, my chceme raz mať šancu na poriadny konsenzus do budúcnosti. Áno, my chceme, aby ľudia rozumeli tomu, čo robíme. Áno, my chceme, aby ľudia dôverovali parlamentu, a nie, my nechceme, aby sa veci diali bez toho, že každý jedná, že každý jeden rozumie tomu, čo sa deje, a preto nám dôveruje. Veľmi pekne poprosím odmietnuť tento návrh.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi.

  S faktickými poznámkami sa prihlásilo osem pánov poslancov? Neviem, či ešte sú. Asi osem, deväť. Prosím vás, ešte to prehoďte, aby sme videli ten počet. Dobre. Takže asi osem poslancov. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Pán Mihál, Brocka, Štefanec, Viskupič, Číž, Podmanický, Hraško a Kaník.

  Nech sa páči, pán poslanec Mihál.

 • Ďakujem za slovo. Pán kolega Frešo, vo svojom príhovore, vo svojom diskusnom príspevku ste hovorili a zamýšľali nad tým, prečo je nižší výber daní. A hovorili ste o tom, že je to určitý signál, niečo sa skrátka deje. Napriek rastu HDP nám klesá množstvo vybranej dane, či je to dépeháčka, daň z príjmu a tak ďalej. No ja k tomu pridám ešte jedno číslo. Pokiaľ ide o nezamestnanosť, tak ja, samozrejme, nebudem, na rozdiel od vás, keď sme boli v opačnej role, kritizovať súčasného ministra za to, že po štyroch mesiacoch sa mu nepodarilo zraziť nezamestnanosť, pretože to sa naozaj za niekoľko mesiacov zraziť nedá. Ale ide o trend, ktorý tu je a ktorý je nebezpečenstvom pre slovenskú ekonomiku a sprostredkovane aj pre štátny rozpočet.

  Čiže jednak ten nižší výber daní niečo signalizuje, lebo to nebude len tými problémami na finančnej správe. Verím, že za štyri mesiace sa tam veci predsa len dali nejako do poriadku, ak tam nejaké problémy boli, ale ten signál je aj, pokiaľ ide o nezamestnanosť, ktorá nám stagnuje na tej úrovni okolo 14 %. No, čím to je? Je to napríklad tým, že ľudia pozorne vnímajú, čo chystá súčasná vláda. A to nielen tento zákon, o ktorom tu rokujeme. To je Zákonník práce, ktorý pokazí podnikateľské prostredie. Pán minister, odpovedali ste na moju otázku, áno, bude znova návrat povinnej pracovnej zdravotnej služby. Ďalší ťažký úder, byrokratický, podnikateľom, má sa zvýšiť daň z príjmu právnických osôb z 19 na 23 %, pre fyzické osoby až na 25 %. Živnostníci, ktorí veľmi pozorne vnímajú a sú veľmi citliví na akékoľvek zvyšovanie odvodov, možno mnoho z nich skončí na úradoch práce, vykašlú sa jednoducho na to. Toto všetko tu hrozí, reálne hrozí.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Brocka, nech sa páči.

 • Pán kolega Frešo, veľmi dobré vystúpenie. Chcem oceniť. Ale reagovať chcem na to, že ste hovorili, ako je pre vás veľkou záhadou, že ekonomika rastie viac, ako sme očakávali, teda prognózy sú priaznivejšie, že východiská štátneho rozpočtu boli na úrovni 1,7 %, rast HDP, a že bude viac ako 2 - 2,4 %, a že napriek tomu sa na daniach vyberie menej. A je to pre vás veľká záhada. Pán kolega, v prípade Roberta Fica alebo vlády SMER-u existujú aj väčšie záhady.

  Ja v súvislosti s rastom alebo vzťah rastu a DPH spomeniem ten príklad z prvej Ficovej vlády, a to je pre mňa väčšia záhada, že bol najvyšší ekonomický rast v Európskej únii, viac ako 8 % v roku 2007 a 2008, kým neprišla kríza, a oni pri tom najvyššom ekonomickom raste nedokázali ušetriť ani cent na dôchodkovú reformu a na vykrývanie deficitu v Sociálnej poisťovni. Ale pritom im vôbec tých 70 mld. slovenských korún v Národnej banke Slovenska z privatizácie nesmrdelo. Oni, ktorí boli apriori proti privatizácii, tak celú tú rezervu, ktorú tam nechala predchádzajúca vláda, úplne vyčerpali.

  Pán kolega, toto je pre mňa rovnako veľká záhada, možno ešte väčšia ako tá z tohto roka. Ale inak veľmi dobré vystúpenie.

 • Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som rád, že pán poslanec Frešo zdôraznil opäť ten rozpor v konaní pána ministra a celej vlády, pretože už viackrát sme dnes hovorili, že štvrtok sme adresovali otázku na pána ministra, či sa nechystá skrátené legislatívne konanie. On to dementoval. Ten obrat nastal za záhadných okolností, za okolností, že zrazu vyšli najavo čísla, ktoré, bohužiaľ, nie sú pravdivé.

  Realitou je, že výber daní je nižší, ale nie je to žiadna katastrofa. Rozpočtované príjmy z daní tento rok sa pohybujú na úrovni 18,6 mld. eur a výpadok 348 mil. predstavuje len 2 percentá. Rozpočet každý rok sa vyvíja tak, že niečo ide lepšie, niečo horšie, ale aj z toho, čo predložila vláda pri tomto návrhu na skrátené legislatívne konanie, je jasné, že máme rýchlejší rast, teda väčší príjem do rozpočtu, lepší vývoj v Sociálnej poisťovni, lepšie spolufinancovanie operačných programov a takisto dividendy v štátnych firmách by mali hrať pozitívnu úlohu. Že nie je potrebné robiť žiadne opatrenia preto, aby sme vykryli výpadky v daniach. Tých 500 mil. je vymyslených, nafúknutých. Najväčšie položky, nafúknuté, sú samosprávy, kde lieta 126 mil. eur, na nákup ropy vraj 95 mil. eur potrebujeme, na zdravotné poisťovne 80 mil., a tak ďalej a tak ďalej. Ja sám som napočítal už hodnoty za viac ako 500 mil. eur, konečné, presne za 644,5 mil. eur, ktoré sú len bublinou a nie reálnymi číslami.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán poslanec Číž.

 • Ďakujem pekne. No, pán Frešo, ja vám chcem pogratulovať, že ocenili váš prejav. Aj pán Brocka, sa mu zdá pekný, hoci on dramaticky odlišne vstúpil do tej diskusie ako vy.

  U vás si myslím a chcem to oceniť, že ste predsa len župan. Každodenne sa venujete potrebám ľudí. Cítite oveľa bezprostrednejšie zodpovednosť za spravovanie krajiny ako iní vážení kolegovia, ktorí pravdepodobne sa už nezúčastnili týchto procesov tak dlho, že už si na to nepamätajú, o čom to je.

  Ten zásadný problém, aj pán Štefanec a podobne, no, mimoriadna situácia. Tak pamätám si v ľavicovom denníku SME bol pred nedávnom taký jeden nadpis, a to takýto: Vystrašení lídri hľadajú budúcnosť kapitalizmu. Je to zrejme naša infiltrácia, že sme sa do tohto denníka, ale tá medzinárodná situácia je taká, že hrozí kolaps európskeho finančného systému. Veľmi vážne. Neustále sa dostávajú do ťažkostí krajiny, o ktorých sme to ani nečakali, a ak aj, možnože krajiny ako Španielsko, Taliansko, ale aj Slovinsko a iné krajiny. Európa sa dusí v obrovských problémoch. Slovensko rovnako, pretože naozaj je pod obrovským tlakom, pretože 4 celé, neviem koľko, šesť percent, ktoré musíme stlačiť, deficit, je zásadná úloha a má obrovský strategický význam pre Slovensko.

  Pravdepodobne je našou úlohou tu trošku demonštrovať aj nie schopnosť donekonečna opakovať nezmyselné frázy, ale mať zásadu sa trošku prejaviť ako štátnik, že máme tu Slovensko, máme tu ľudí, máme zodpovednosť. Nepochybne aj tam cítiť nožnice medzi koalíciou a opozíciou, ale pokiaľ sa tam neobjaví aspoň náznak racionality, je to úplne strata času. A už len to ukazuje na to, že pravdepodobne naozaj potom treba, lebo tá zodpovednosť na tejto strane je, naozaj treba pristúpiť k zmysluplným aktivitám.

  Je obrovskou smolou, že nevieme využiť túto príležitosť, aby naozaj...

 • Vystúpenie prerušené časomerom.

 • Ďakujeme vám. Slovenských elít boli posledné slová.

  Pán Podmanický, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda SDKÚ, je až komické po toľkých hodinách rozpravy počuť poslancov za SDKÚ znova a znova rozličnými pokrútenými argumentmi, ako sa chcú odpútať od toho základného problému, ktorý dnes riešime, a to je obrovský výpadok daní a kolaps finančnej správy, ktorý spôsobil tento výpadok daní. Môžete, pán poslanec, argumentovať akokoľvek, môžete tie čísla prepočítavať, môžete viniť všetkých ostatných. Fakt je taký, že SDKÚ nesie priamu zodpovednosť za to, že spôsobila kolaps finančnej a daňovej správy Slovenskej republiky. Ak by vaša vláda pokračovala, pán minister Mikloš by musel podať demisiu. Neudržal by ten tlak. Jednoducho spôsobili ste obrovský, katastrofálny problém a môžete sa všemožne snažiť poukazovať na hocikoho iného, fakt je taký, že za tento problém nesie zodpovednosť SDKÚ.

  A ak sa tvárite, že neviete teda, odkiaľ tie čísla sú. Veď sú predsa štatistiky finančnej správy. Pozrite si, ako predseda Bratislavského samosprávneho kraja istotne sledujete ten aktuálny vývoj daní, výberu daní, veď si pozrite, prepána, k júnu tohto roka: dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku - strata mínus 83 mil., daň z príjmov fyzických osôb - mínus 54 mil. oproti plánovanému výberu, daň z príjmov právnických osôb - mínus 34 mil., daň z pridanej hodnoty- mínus 392 a tak ďalej.

  Jednoducho na tomto vidíte absolútne jasne, čo spôsobil kolaps finančnej správy na výber daní. Takže netvárte sa, že sa vás to netýka.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  S ďalšou faktickou poznámkou pán poslanec Igor Hraško.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Frešo, hovorili ste, že predchádzajúca vláda dokázala skresať deficit, ktorý bol vtedy vyše 8 %, na nejakých niečo pod 5 percent. Tak sa zamýšľam nad tým, že prečo sa to vtedy dalo bez zásahu do druhého piliera a dnes sa musí druhý pilier otvárať takýmto záhadným a zvláštnym spôsobom, kedy sa vlastne obmedzujú príjmy v súkromných správcovských spoločnostiach sporiteľov, príjmy sporiteľov? Tých, čo sú zodpovední a sporia si na svoju budúcnosť, na svoje budúce dôchodky.

  Hovorí sa tu o zhoršovaní podnikateľského prostredia. No, áno, jeho dôsledky sú veľmi jasné. Tým, že sa zhorší toto prostredie, veľa živnostníkov drobných, ale aj takých, ktorí zamestnávali ľudí, jednoducho pôjdu na úrad práce, zapíšu sa tam a zrazu z prispievateľov do sociálneho systému sa stanú poberatelia dávok zo sociálneho systému. Ťažko je teraz určiť čísla, ale mne sa už hlásili mnohí, že za takýchto podmienok jednoducho vrátia živnosti a prestanú podnikať, pretože už takto ich štát dosť zdiera.

  To znamená, že z druhého piliera pôjde na zvýšené výdavky na nezamestnaných, a pritom teda nižšie príjmy, pretože tí už nebudú pracovať, tam pôjdu tie príjmy z druhého piliera teraz. A o pár rokov, keď bude ešte viac nezamestnaných, odkiaľ zoberieme? Či zdefraudujeme druhý pilier úplne? Alebo proste, odkiaľ sa zoberú tie peniaze?

  A ešte jedna taká malá hypotéza. Keby som bol ja minister financií a potrebujem dať na verejnosť také niečo, že, takú bublinu, že potrebujeme niekde získať nejaké financie, tak poviem, že máme stratu povedzme 500 miliónov. Veď to je celkom dobrá sekera zaťatá. A potom si s tými financiami môžeme robiť, čo chceme. Takže ak sú tie čísla relevantné, tak ich treba vidieť a nech nám ich teda ukáže pán minister. No ak sú výmyslom, tak to vám len nahráva.

  Ďakujem.

 • Paľo Frešo to veľmi dobre popísal a dal do širších súvislosti. A tu je ten problém. Vy sa tu naozaj náhlite na nenáležitom mieste a úplne zbytočne. A už len táto krátka debata, jednodenná, ukazuje na mnohé chyby, diery, nepresné údaje, zavádzajúce tvrdenia, ktoré sa ako v zdôvodnení, tak aj v samotnom návrhu, objavujú. Preto je to zlé, že je to v skrátenom legislatívnom konaní. Lenže naozaj stačila krátka debata. A to zajtra už budeme vedieť zase omnoho viac. A keby sme sa tomu venoval, tak ako sa má venovať, normálne vo výboroch a dennodenne, ďalej a viac, tak by sme zistili ešte viac.

  Pánovi Podmanickému si dovolím povedať, preto ho tak trošku ako teraz, aby som ho upútal, lebo to súvisí s tým, čo hovoril Frešo, ja som vás chcel len upútať, aby ste dávali na mňa pozor: tie dane sa budú vyvíjať ešte horšie, pretože rozdiel medzi nami a vami je práve v tom, že vy nevidíte príčiny, prečo to tak je. Tie dane sa tak vyvíjajú zle preto, lebo sa tu zhoršuje podnikateľské prostredie. A vy ho idete zhoršiť ešte viac. Bude rásť nezamestnanosť, bude klesať výber daní a vy budete stále vo väčšej a väčšej panike.

  To vám hovorím tak, ako som hovoril, keď prvá vláda Roberta Fica vstúpila do druhého piliera, že to spôsobí pokles výnosov a že to spôsobí to, že ľudia prídu o desiatky miliónov eur. Naplnilo sa to. A dnes hovorím, že vplyvom vašej hospodárskej politiky, tých zákonov, ktoré tu predkladáte, tým, ako sa chcete zrýchlene a poza chrbty občanov rýchlo zbaviť diskusie a obísť diskusiu, sa dostanete len do horšej situácie. Do horšej situácie. Tie ukazovatele sa budú...

 • Vystúpenie prerušené časomerom.

 • Pán spravodajca, ja vás len upozorním, že vy môžete vystúpiť kedykoľvek v rozprave.

 • Výkriky a hlasy v sále.

 • No, dobre. Páni poslanci, dosť!

  Nech sa páči, pán poslanec Frešo, nech sa páči.

 • Výkriky a hlasy v sále.

 • Áno, moment, ešte pán poslanec Frešo, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tak zareagujem tak, ako si myslím, že to nejakú logiku dáva podľa všetkých týchto diskutujúcich. Ďakujem za tie príspevky.

  Pán poslanec Hraško, vy si kladiete pomerne dobrú otázku, prečo to vtedy išlo a teraz to nejde, hej. Tú odpoveď by som aj ja rád poznal, možno naozaj sa to tejto chvíli ináč nedá. Ale to sa dá ukázať iba v poriadnej diskusii a v pomerne normálnom legislatívnom procese, o ktorý v tejto fáze prichádzame. Čiže to je teraz, to bude možno naozaj, už sami vidíte, vo viacerých emóciách, nie potom o reálnych faktoch. A hlavne vďaka tomu, že tu máme skrátené legislatívne konanie, ktoré mať nemusíme.

  Pán poslanec Podmanický, daňový úrad. Daňový úrad a informačný systém bola chyba, za ktorú sme zaplatili poriadnu politickú cenu v týchto voľbách. Ale ja vás upozorním na ďalšie dve čísla. V materiáli, vládnom, ktorý máte pred sebou, kde sa hovorí, že výpadok na daniach bol 250 mil. eur tento rok a budúci 320 mil. eur. Môžete mi potom povedať, aký daňový systém, keďže sa vráti k tomu pôvodnému, bude za 320 mil. budúci rok zodpovedný? Ja vám hovorím, že nijaký. O tom bude tá debata v septembri. A tú by sme tu boli bývali viedli aj v tomto zákone, keď to už chcete, keby sme mali štandardný legislatívny proces. Tu to máte v tom materiáli, podpísaný vaším vlastným predsedom, 320 mil. eur na budúci rok.

  Pán poslanec Číž, vy ste povedali presne tie argumenty, pre ktoré treba sa obrátiť na štandardné nástroje, a to je demokratická debata. To, že ste jednému denníku dali nálepku, ktorej som sa veľmi v duchu pousmial, za ktorú vám ďakujem, to je možno humorné. Ale čo je ďaleko vážnejšie, ak sa chceme z tej krízy spoločne dostať, tak bez debaty a hlavne bez dôvery v to, čo tu spolu robíme, sa z nej nedostaneme. Vy si môžete odhlasovať čokoľvek, aj 120-percentné dane, ale naozaj to neznamená, že ľudia vám budú veriť a že to bude dobré pre krajinu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán minister sa hlási o slovo.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, priznám sa, že som plánoval vystúpiť až v záverečnom slove, pretože rád by som reagoval k meritu veci. Ona tá diskusia sa odvíja od merita veci. A ja sa pokúsim trošku zareagovať. Čo vlastne preberáme? Preberáme návrh na skrátené legislatívne konanie zákona o sociálnom poistení. To znamená, že meritum diskusie by malo byť o tom, či sú splnené zákonné podmienky pre to, aby mohlo byť skrátené legislatívne konanie uplatnené. O tom by malo byť meritum veci v tomto prípade.

  Tá diskusia ide však k vecnému obsahu zákona o sociálnom poistení, sčasti k všeobecno-politickej rovine, čo sa týka prvého čítania, ale v druhej časti aj v konkrétnych návrhoch, ktoré by sa mali týkať hlavne druhého čítania, pretože hovoria o konkrétnych pozmeňovacích návrhoch. Ja sa k tomuto vyjadrím v čase, keď bude na stole, či už v prvom, respektíve v druhom čítaní, opätovne zákon o sociálnom poistení.

  Druhý obsah tej diskusie ide, použijem výraz, o hľadaní vinníka, ktorý by mal spôsobiť ten stav z hľadiska vývoja makroekonomickej situácie za prvý polrok na Slovensku. To znamená k správe, ktorú prerokovávala včera vláda. Opätovne bude predmetom rokovania septembrovej členskej schôdze, pardon, schôdze Národnej rady a bude dostatočný priestor sa tejto problematike venovať.

  Ja by som však rád zareagoval tu minimálne v pozícii toho, čo pán poslanec Frešo vo svojom vystúpení naznačil, pretože to pokladám za veľmi zavádzajúce. Pán poslanec, čiastočne to pán poslanec Podmanický naznačil, vy nezabúdajte a majte úctu k tomu, čo ste tu zanechali, a majte aj pocit zodpovednosti k tomu, čo ste tu zanechali, pretože ja doteraz nemám zodpovedanú odpoveď na jednu otázku. Bola to náhoda od pána Mikloša, ktorý sa dnes schoval, hoci pri tomto návrhu zákona tu mal sedieť, to je váš stranícky kolega, alebo bol to zámer pre nejaký účel, aby sa dostala daňová správa tam, kde je? To je veľmi vážna otázka. My nemáme doteraz na ňu relevantnú odpoveď. Čakáme, že by ju aj strana, ktorú ten reprezentant vtedy zastupoval, ale hlavne osoba ako taká mala dať. Predpokladám, že v septembri, keď sa tá správa bude komplexne prerokovávať v tejto snemovni, tú odpoveď dostaneme. Ale ja na tú otázku doteraz odpoveď nemám.

  Tretia rovina v tej diskusii sa vedie v rovine možno ústavnoprávnej, do akej miery je tento postup legitímny. Ja ho vidím úplne legitímny. V štandardnom časovom režime som do parlamentu predložil návrh zákona. Dva týždne lehota, lehota predtým. Hovorím, do parlamentu, to znamená, nie je a nikdy nebol dôvod hovoriť o skrátenom legislatívnom konaní pre prvé čítanie. To, čo obsahuje tento návrh, je skrátené konanie na zákonnú lehotu a čas pri štandardnom konaní legislatívnom, to znamená 30 dní medzi prvým a druhým čítaním. Ja si to takto vysvetľujem a som presvedčený, že v tomto prípade mám pravdu, to znamená, hovoríme o skrátenom legislatívnom konaní k druhému, resp. tretiemu čítaniu. Ale predpokladám, že dá na to odpoveď predseda parlamentu, prípadne ústavnoprávny výbor, ktorý tu bol požiadaný vzhľadom na procedúry cez pána poslanca Hrušovského.

  No a posledná otázka, ku ktorej ste ma viackrát vyzýval. Richter je rovný chlap, pán poslanec Frešo. Richter je rovný chlap. A ešte raz zopakujem to, čo som tvrdil minulý týždeň, som tvrdil ešte aj pred zasadnutím mimoriadnej vlády. Išiel som do Národnej rady s časovým predstihom tak, ako zákon ukladá, a nemal som záujem, áno, a priznám sa, to, čo ste tu viacerí naznačili, možno by som sa cítil komfortnejšie ako minister, keby tu bol klasický postup medzi prvým a druhým čítaním. Ale som súčasťou vlády a nesiem zodpovednosť aj za kolektívne rozhodnutia, ktoré vláda prijíma. Vzhľadom na stav a vývoj a konkrétne čísla, ktoré boli na mimoriadnu vládu ponúknuté, nielen k tomuto návrhu zákona prebehla rozprava aj s odporúčaním predložiť návrh na skrátené konanie, ale bolo tam prijatých ďaleko viacej opatrení, ktoré sa týkali jednotlivých rezortov, ktoré sa týkali Fondu národného majetku, odporúčanie pre Združenie miest a obcí Slovenska. To znamená, komplex úloh, ktorý smeroval k tomu, aby sa ten nepriaznivý vývoj, ktorý sa tu javí za prvý polrok tohto roku, eliminoval. Pán premiér sa jasne vyjadril, aký je záujem a dokonca záväzok, on to povedal veľmi konkrétne k tomu, čo sme sa zaviazali z hľadiska percent, to znamená 4,6 percenta deficitu pre tento rok, aj napriek tomuto nepriaznivému vývoju máme záujem dodržať.

  No ak sa ideme baviť o tom, či je 40 mil. eur, to je otázka, ktorá súvisí s posunutím účinnosti toho zákona od 1. októbra k 1. septembru, k čomu smeruje to skrátené konanie, málo alebo veľa, pre mňa osobne je to veľmi veľa. Nehovoriac o tom, že týmto nastavujeme aj nejaký nový systém. Ale to už je vecná otázka, ktorá sa týka zákona o sociálnom poistení, a budem sa k nemu venovať, keď bude na stole.

  Každopádne, pán premiér tu dnes opozícii povedal veľmi veľké veci, ktoré sa týkajú záujmu o stabilizáciu. Pán predseda Frešo, áno, aj ja som pripravený a budem všetko robiť pre to, aby sme ešte do konca tohto roku mali ambíciu prijať ústavný zákon, ktorý by stabilizoval veci, na ktorých budeme mať dohodu, na ktorých bude snaha prijať isté závery a dostať ich do podoby ústavného zákona preto, aby nebolo možné kedykoľvek prostým, bežným zákonom otvárať povedzme druhý pilier. I keď si myslím, že tam môžu byť aj iné veci, ktoré sa týkajú aj prvého piliera. Na túto diskusiu s tou ambíciou dospieť k dohode jednoducho som pripravený, ale o tom možno viac v časti, keď budeme hovoriť o vecnom obsahu a návrhu noviel, ktoré sa týkajú zákona o sociálnom poistení.

  Pokladal som za potrebné zaujať stanovisko k doterajšiemu priebehu diskusie a pokladal som=== dať aj odpoveď vzhľadom na tú výzvu, ktorá tu po dvakrát bola smerom ku mne.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne pánovi ministrovi

  S faktickými poznámkami sa prihlásili piati páni poslanci. Pán poslanec Frešo, Štefanec, Kaník, Mihál, Novotný. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán minister, ďakujem pekne za to, že ste tam stáli a úprimne na to odpovedali. A ja podelím sa s vami aj s celou touto sálou o to, že aký je môj názor, čo robíme v tomto bode. A to si myslím, že je tiež veľmi dôležité. Nielen legislatívno-technické veci posudzujeme. My tu debatujeme o samotnom návrhu hlavne preto, aby sme zistili, každá jedna, každý jeden, či mu môžeme do tej miery veriť, že za naňho môžeme hlasovať. To je viac ako legislatívno-technická vec.

  Samozrejme, a tam sa presne vysvetľuje, prečo som sa vás spýtal na to vaše vyjadrenie. Veď ja ho tu mám normálne pred sebou. To znamená, že váš hovorca tu dokonca hovorí, že o tom, že v pondelok sa bude rokovať o stave verejných financií a nie o dôchodkoch. Hej? To je vaše vyjadrenie, ktoré tu mám pred sebou zo štvrtka alebo piatka minulého týždňa. A pýtam sa preto, nie kvôli osobným veciam, nie kvôli vášmu charakteru, ale či môžeme veriť tomu, čo teraz dostávame na stôl. Preto som sa na to pýtal a som rád, že ste k tomu zaujali stanovisko.

  To, čo považujem ale za kľúčové, a naozaj na tom musím trvať, pán minister, nie kvôli 40 miliónom, ktoré vy možnože získate naviac oproti svojej predstave, ale hlavne kvôli tomu, aby ľudia rozumeli a verili v náš dôchodkový systém a vôbec vo fungovanie parlamentu, si myslím, že nie je správne, keď je to skrátené legislatívne konanie. To znamená, to nie je pravda, že to pre vás, pre vládu a pre parlament nemá žiadne politické náklady. Má to tie, že keď ľudia zistia, čo sa tam schváli, tak naozaj bude neskoro a nebudú veriť celému tomuto systému. A to je nebezpečné v čase krízy. Presne tak, ako som odpovedal pánovi poslancovi Čížovi. To, čo nás cez krízu prevedie, je dôvera v naše inštitúcie. To, čo nám dôveru berie, je tento návrh na skrátené legislatívne konanie, či sa to niekomu ľúbi, alebo nie. A to by som chcel, aby panie poslankyne a páni poslanci zvážili a jednoducho odmietli, a pokračujeme štandardne.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tiež chcem oceniť, pán minister, že ste sa zapojili do diskusie. Len nejako mi to nesedí. Vy hovoríte, že vy ste prišli na to, že vám chýba 500 mil., a idete to riešiť tak, že budete mať 40 miliónov. To ste priznali, že to je ten mesiac, o ktorý posúvate zákon.

  Nuž ale, prečo neriešite to, čo vám údajne spôsobuje problémy? Výpadky v samospráve, 126 miliónov. Však riešte to, keď je to urgentné. Výpadky s údajnými zásobami ropy, 95 miliónov. Prečo neriešite to? Prečo nemáme skrátené legislatívne konanie na to, čo hovoríte, že je problém. Prečo neriešite zdravotníctvo? Tvrdíte, že vraj potrebujete až viac ako 200 mil. oproti minulému roku. Vy ste dali dôvodovú správu, kde je viac ako 500 mil., za 500 mil. položiek, ktoré sú podľa môjho hlbokého presvedčenia výmyslami, ale riešite druhý pilier ľudí.

  Všetko nasvedčuje tomu, že tak, ako ste to pripravili spolu so skráteným legislatívnym konaním, je len zásterka preto, aby ste mohli zobrať úspory ľudí z druhého piliera.

  Ďakujem.

 • Pán minister, ste v nezávideniahodnej situácii. O tom potom. Ste sa nechali uvŕtať, alebo prevzali ste ako minister, čo vám už zostávalo, to, že tu teraz sedíte a počúvate to, čo je pravda, ale čo sa počúva veľmi nepríjemne. Pretože toto vôbec nemuselo byť. A to zdôvodňovanie, hľadanie, je to len legislatívno-technická, to je znásilňovanie. To je len hľadanie výhovorky, ale tu naozaj nejde o techniku. Tu ide o podstatu veci. Pretože naozaj sa ukazuje, že to je tak deravé, čo sa tu prináša, a vy to chcete rýchlo, rýchlo v lete, v lete, keď nikto nedáva pozor, mať to za sebou.

  A teraz hovoríte, že 40 miliónov je pre vás veľa. No a, pre vás, ako to, že pre vás nebolo veľa na minulej schôdzi, keď vaši poslanci odmietli dve novely, ktoré tu boli, ležali na stole, ktoré by vám priniesli 50 až 100 miliónov korún? Sto miliónov eur. To vám nebolo veľa? A teraz chcete pracujúcim ľuďom kľudne zobrať 40, lebo to už je veľa. Ale tam, kde by, naopak, ste podporili pracujúcich a tých, ktorí možno nepracujú, zas motivovali, aby pracovať začali, tam to pre vás nestálo za to. Lebo sa vám to nehodilo do toho socialistického videnia sveta? Do toho socialistického krámku? No, to je chyba! Prestaňme sa už naozaj dívať na to politicky a takto ideologicky!

  A potom, keď vravíte, aké sú tam problémy a diery. Prečo v prvom pilieri, v ktorom sami navrhujete zmeny, a viete veľmi dobre, v tomto návrhu zákona navrhujete tie zmeny, a my proti ním nebrojíme, ale prečo ich posúvate na rok 2016, keď tieto zmeny, keď sú, keď je taká situácia, zlá, by vám okamžite zabezpečili podstatne viac? Alebo máte politické dohody s niekým, kto vás volí? No ale to nie je fér hra s občanmi Slovenska.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Mihál, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán minister, veľmi si cením, že ste ako druhý reprezentant strany SMER - sociálna demokracia v dnešnej, zatiaľ päť hodín trvajúcej rozprave vystúpili, po pánovi premiérovi vy. Trošku ma mrzí, že vaši kolegovia poslanci sú okrem faktických poznámok vcelku tichučko.

  Ale chcem reagovať na to, čo ste hovorili, pokiaľ ide o skrátené legislatívne konanie a proces, ako trval. Chcem pripomenúť to, čo som už hovoril, chcem to zdôrazniť. Tento závažný zákon, tento závažný zákon nebol vôbec zverejnený na portáli právnych prepisov. Verejnosť sa s ním oficiálne nemohla zoznámiť. Medzirezortné pripomienkové konanie horko-ťažko trvalo tri pracovné dni. Sto sedemdesiat deväť pripomienok stihlo prísť, z toho 47 zásadných. Rozporové konania, ste, prepáčte, odflákli. S piatimi subjektami k takémuto závažnému zákonu sa robí rozporové konanie? Teraz máme riešiť tento zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Pre opozičného poslanca, jeho práca spočíva v tom, že ak má teda mesiac čas na druhé čítanie, tak za ten mesiac si stihne pripraviť svoje pozmeňovacie návrhy, príspevky do rozpravy a podobne. Opozičný poslanec nemá za sebou aparát desiatok úradníkov tak, ako ho máte vy. Čiže tá práca je značne sťažená, ak vo štvrtok máme v druhom čítaní prednášať svoje opozičné návrhy.

  Pán premiér včera demonštratívne roztrhol akýsi papier. Ja sa obávam, že roztrhol legislatívne pravidlá vlády a zákon o rokovacom poriadku.

 • Ďakujem.

  Posledný s faktickou poznámkou, pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, vaše vystúpenie bolo presvedčivé. Musím povedať, že vystúpenie pána premiéra o druhej bolo ešte presvedčivejšie. Ten problém je ale, že oba vystúpenia boli nepravdivé. A vy to veľmi dobre viete. Aj pán premiér to veľmi dobre vie, aj vy to veľmi dobre viete. V piatok ste ešte tvrdili, že žiadne skrátené legislatívne konanie nebude.

  V pondelok podľa najnovšej makroekonomickej prognózy vláda zistila, že schodok rozpočtu bude o 500 mil. väčší, než bol pôvodne plánovaný v schválenom štátnom rozpočte. A vy okamžite potrebujete riešiť túto situáciu a idete ukradnúť budúce dôchodky pracujúcich ľudí v skrátenom legislatívnom konaní. Nedovolíte ani normálnu diskusiu v parlamente. A ja vám poviem, prečo ju nedovolíte. Preto, lebo viete, že je to nepopulárne. Viete, že ešte mesiac ťahať túto diskusiu v spoločnosti vám neprirobí dobre body. Viete, že jeden a pol milióna sporiteľov, ktorí si odkladajú svoje peniaze do druhého piliera na budúce dôchodky, nechcú, aby ste im budúce dôchodky znížili o polovicu. Je to nepopulárna, zlá téma. Táto vám zoberie body. A tak piár manažéri poradili, spojte horšiu makroekonomickú prognózu so znížením odvodov do druhého piliera a rýchlo to vybavte v lete, kým ľudia prídu z dovolenky, zistia, že sa im socialistická vláda vlúpala do ich osobných účtov, na ktorých si šetria na svoje budúce dôchodky. Toto je skutočná pravda. Všetko ostatné je kamufláž, aj keď veľmi presvedčivá, musím uznať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Chce sa vyjadriť pán minister ešte na záver? Dobre, ďakujem pekne.

  No týmto sme vyčerpali, je 19.04, vyčerpali dnešný program. Zajtra budeme pokračovať ráno o 9.00 hod., pripomínam, 5. schôdzou Národnej rady, na ktorej budeme mať jeden bod programu - návrh na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska. Áno, zajtra o 9.00 hodine, áno?

  Takže prerušujem popoludňajšie rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a pekný večer prajem.

 • Prerušenie rokovania o 19.04 hodine.