• Pekné popoludnie. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 26. schôdze Národnej rady. Zvolal som ju podľa čl. 83 ods. 2 ústavy, § 17 ods. 2, § 109 ods. 1 a 2 zákona o rokovacom poriadku na základe žiadosti skupiny 40 poslancov Národnej rady.

  Poprosím vás o prezentáciu.

 • Prezentácia.

 • Konštatujem, že sme uznášaniaschopní, prítomných je 122 poslancov.

  Overovateľmi na dnešnej schôdzi bude pani poslankyňa Mária Janíková a pán poslanec Pavol Zajac. Ich náhradníkmi sú páni poslanci Jozef Ježík a Ján Mičovský.

  O ospravedlnenie na dnešnej schôdzi požiadal pán podpredseda Národnej rady Ján Figeľ a páni poslanci Pavol Frešo, Andrej Hrnčiar, Ján Hudacký, Igor Choma a pani poslankyňa Viera Tomanová.

  Poslanci, skupina poslancov, ktorá požiadala o zvolanie tejto schôdze, žiada prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Podľa čl. 88 ods. 1 ústavy návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov a program takejto schôdze sa neschvaľuje.

  Návrh má tlač pod č. 758. A podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku som ho pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský výbor bol určený výbor pre zdravotníctvo. Taktiež som ho zaslal vláde na zaujatie stanoviska.

  Dámy a páni, tak ako som avizoval už na stretnutí poslaneckého grémia, dávam návrh, aby sme o programe 26. schôdze rokovali dnes až do jeho úplného prerokovania včítane hlasovania. V prípade potreby aj po 19.00 hodine. Budeme hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 93 bolo za, 33 proti, 4 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Ešte ukážte mi, technici, screen.

  Ešte, pán poslanec Brocka, procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, je štvrtok poobede, mám návrh, keďže je tu nebývalý počet ministrov, členov vlády, aby sme si urobili najprv hodinu otázok. Verím, že nebude proti ani pani ministerka Zvolenská.

 • Pán poslanec, viete veľmi dobre, že o tomto návrhu nemôžem dať hlasovať, nemá logiku ani oporu v zákone o rokovacom poriadku.

  Pán poslanec Matovič, procedurálny návrh.

 • Pán predseda, ja som pôvodne chcel dať procedurálny návrh, aby sme rokovali iba do siedmej, aby ste sa vyhli teda pokušeniu znova dať rokovanie proti noci. Bohužiaľ, ste ma predbehli, takže procedurálny návrh nemôžem dať.

  Ale chcem vás upozorniť, že ľudia si nás zvolili s tým, aby sme ich zodpovedne zastupovali. A ak robíte takéto obštrukcie typu, že chcete nás prinútiť, aby sme vlastne cez deň hlasovali alebo boli prítomní na normálnej schôdzi a v noci na mimoriadnej schôdzi, tak jednoducho nie je to vo fyzických možnostiach človeka, aby zodpovedne pristupoval k svojej práci.

 • Poprosím teraz za navrhovateľov, ktorí, za skupinu navrhovateľov pána poslanca Viliama Novotného, aby odôvodnil návrh skupiny poslancov na hlasovanie o uznesení.

 • Rokovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, tlač 758.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená vláda Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som odôvodnil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

  13. septembra 2013 sa stala vážna dopravná nehoda na Záhorí. Mladá žena utrpela ťažké poranenia hrudníka, ktoré si vyžadovali rýchly letecký transport do Národného ústavu srdcových chorôb v Bratislave. V čase, keď bol k pacientke privolaný záchranársky vrtuľník, žiadny nebol k dispozícii. Pacientka, bohužiaľ, svojim zranenia podľahla. Nevieme, či 39-ročná ťažko ranená mladá žena mohla žiť, ak by sa dostala k špecializovanej pomoci skôr. Podstatné však je, že keď bol k pacientke privolaný záchranársky vrtuľník, žiadny nebol k dispozícii.

  Je nespochybniteľné, že záchranný systém zlyhal. Pacientka nedostala ani šancu dostať sa k špecializovanej liečbe skôr. Pritom záchranárske vrtuľníky aj s posádkami museli v Trenčíne a v Bratislave sedieť na zemi, kým ona v piatok 13. septembra popoludní bojovala o život.

  V stredu 11. septembra 2013 totiž o polnoci skončila platnosť povolenia dovtedajším poskytovateľom Vrtuľníkovej záchrannej služby v Bratislave a Trenčíne. A ministerstvo zdravotníctva nestihlo včas dokončiť súťaž o nové povolenia. Vydalo ich až 16. septembra 2013.

  39-ročná ťažko ranená žena nedostala šancu, lebo ministerstvo zdravotníctva meškalo 5 dní s vydaním povolení na stanice Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v Trenčíne a Bratislave.

  Toto zlyhanie ministerstva zdravotníctva je neospravedlniteľné. Ministerstvo zdravotníctva hrubým zanedbaním svojich povinností ohrozilo životy a zdravie ľudí. A plnú politickú zodpovednosť za to nesie ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská. Preto 40 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podalo návrh na vyslovenie nedôvery ministerke zdravotníctva, o ktorom dnes rokujeme.

  Dámy a páni, keď sme dňa 22. septembra 2004 v tejto snemovni hlasmi 88 poslancov schválili úplne nový zákon o záchrannej zdravotnej službe, verili sme, že Slovensko vďaka tomuto zákonu vybuduje moderný a dobre fungujúci záchranný systém. Aj keď v slovenskom zdravotníctve máme veľa starostí a nedostatkov, záchranná zdravotná služba je pilier, na ktorý sa mohli pacienti vždy spoľahnúť. Pacienti mali deväť rokov istotu, že ak bude najhoršie, záchranný systém im poskytne účinnú pomoc. Túto istotu sme, dámy a páni, mali až doteraz.

  V dňoch 12. až 16. septembra 2013 sme boli prvýkrát od účinnosti tohto zákona svedkami závažného výpadku záchranného systému Slovenska. Päťdňový výpadok v záchrannom systéme Slovenskej republiky nemá obdobu v doterajšej histórii. A znovu zopakujem, že sa tak stalo na základe zanedbania povinnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Poslanecký prieskum Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo 9. októbra 2013 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky zistil závažné pochybenia výberovej komisie Ministerstva zdravotníctva vo výberovom konaní na vydanie povolení na prevádzkovanie Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v Trenčíne a v Bratislave. Výberová komisia si najprv so všetkým dávala načas, potom požadovala, čo nebolo v súťažných podmienkach, a nakoniec vedome odignorovala posledný možný termín, dokedy mala rozhodnúť.

  Poďme ale po poriadku.

  2. mája 2013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Lehota na podanie žiadosti bola ministerstvom stanovená na 3. júla 2013. Deň pred tým ministerka zdravotníctva vymenovala členov výberovej komisie na prevádzkovanie ambulancií Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

  Výberovej komisii trvalo tri týždne, kým sa prvý raz stretli nad doručenými žiadosťami a 23. júla konštatovali, že obaja uchádzači o stanice Trenčín a Bratislava formálne splnili podmienky.

  Ďalšie dva týždne im trvalo, kým 6. augusta na ďalšom stretnutí zistili, že jednému z uchádzačov chýba certifikát EMS, ktorý ale nebol uvedený v súťažných podmienkach a pri formálnom posúdení žiadostí pred dvoma týždňami 23. júla si jeho potrebu výberová komisia nevšimla. Výberová komisia tak od uchádzača začala dodatočne požadovať doklad, ktorý zabudla uviesť do súťažných podmienok. Termín na doručenie certifikátu mal súťažiaci do 30 dní, teda do 13. septembra 2013. Dva dni po tom, ako skončila platnosť predchádzajúcich povolení na Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu.

  Výberová komisia na svojom dopoludňajšom zasadnutí dňa 9. septembra 2013, a teraz, dámy a páni, prosím, sledujte termíny, výberová komisia na svojom dopoludňajšom zasadnutí v pondelok 9. septembra 2013 dohodla, že vec uzavrú až 16. septembra 2013, o týždeň v pondelok. S vedomím, že to bude päť dní po skončení platnosti dovtedajších povolení. Pritom súťažiaci doručil chýbajúci doklad na ministerstvo v deň zasadnutia výberovej komisie popoludní 9. septembra 2013. Výberová komisia teda nemala žiadnu prekážku, aby obratom rozhodla a predišla výpadku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v Trenčíne a v Bratislave, napriek tomu čakala so svojím rozhodnutím do 16. septembra. Ľahkovážnosť, s akou vysokí ministerskí úradníci, ktorí boli pani ministerkou vymenovaní za členov výberovej komisie, umožnili výpadok v záchrannom systéme, je bezprecedentným prípadom v histórii záchranného systému na Slovensku. Výsledkom tohto nezodpovedného konania bolo, že päť dní nemohli z Bratislavy a Trenčína lietať záchranárske vrtuľníky k pacientom. A jediná odpoveď predsedu výberovej komisie, vedúceho služobného úradu ministerstva zdravotníctva, vysokého štátneho funkcionára, ktorého menuje a odvoláva vláda Slovenskej republiky a je najbližším spolupracovníkom pani ministerky zdravotníctva, teda jediná odpoveď pána Senčáka bola, že členovia výberovej komisie vraj mali toľko iných povinností, že sa nemohli stretnúť skôr. Nehoráznosť!

  Za také zlyhanie, aké urobili na ministerstve zdravotníctva, odstupuje vo vyspelej Európe minister. Ale venujme sa Slovensku a hovorme o Slovensku.

  Minister Šagát v roku 2000 odstúpil z pozície ministra zdravotníctva, keď cítil, že pre prezidenta Schustera asi neurobilo slovenské zdravotníctvo všetko, čo malo. Nemal žiadnu vinu na zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá prezidentovi Schusterovi. Ale cítil morálnu zodpovednosť za svojich lekárov a sestry v rezorte.

  Minister obrany Liška odstúpil v roku 2006, keď padlo lietadlo v Hejciach plné našich vojakov. Jeho vina? Žiadna. Ale cítil morálnu zodpovednosť za svojich vojakov.

  Ministerka Zvolenská nemá len morálnu zodpovednosť. Jej ministerstvo zanedbaním povinností ohrozilo životy a zdravie ľudí. Pani ministerka možno 9. septembra nevedela, čo vystrája výberová komisia pod vedením pána vedúceho služobného úradu Senčáka. Ale keď 11. septembra hovorkyňa ministerstva zdravotníctva informovala, že výberová komisia nestihla vyhodnotiť súťaž o povolenia v Trenčíne a v Bratislave a rozhodne až v pondelok 16. septembra, už o tom vedela. Minimálne od 11. septembra pani ministerka vedela, že tender je spackaný a pokazený. A celých päť dní neurobila nič. Pritom chýbajúci dokument bol od 9. septembra poobedia na ministerstve zdravotníctva.

  Viackrát som v médiách čítal tvrdenie ministerstva zdravotníctva, že vraj neporušili zákon. Možno. Ale ako napísať do zákona ľudskosť a svedomie? Ako to tam treba napísať?

  Pani ministerka, môžete sa dnes skryť za väčšinu vašich poslancov. A oni vás asi aj svojimi telami budú kryť. Ale svojmu svedomiu neujdete. A vy viete, pani ministerka, že vaši úradníci chybili a vy ste neurobili nič.

  A čo vaše svedomie, vážené kolegyne, vážení kolegovia? Naozaj ste presvedčení, že ministerstvo zdravotníctva urobilo všetko?

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, ja vás poprosím.

 • Táto kauza zostane navždy hanbou nášho zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva hrubým zanedbaním svojich povinností ohrozilo životy a zdravie ľudí. 39-ročná ťažko ranená žena nedostala šancu, lebo ministerstvo zdravotníctva meškalo päť dní s vydaním povolení na Vrtuľníkovú záchrannú službu v Trenčíne a v Bratislave. Ministerka zdravotníctva nesie plnú politickú zodpovednosť za toto zlyhanie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás požiadať o vyslovenie nedôvery ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej.

  Ďakujem pekne.

 • Spoločný spravodajca je predseda výboru pre zdravotníctvo pán poslanec Richard Raši. Poprosím ho o informáciu o prerokovaní tohto návrhu vo výboroch.

 • Príjemné popoludnie prajem. Vážený pán predseda, ctená pani ministerka, vážení páni ministri, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo predniesol správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a teda dovoľte mi informovať o spoločnej správe výborov a o výsledku prerokovania uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch.

  Všetky výbory, ktorým bol návrh skupiny poslancov pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote a neprijali platné uznesenia podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Boli to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, teda nesúhlasili z uznesením, ktoré navrhla skupina poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokoval návrh poslancov a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky nevysloviť nedôveru členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor uznesením č. 86 zo dňa 24. októbra 2013 schválil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej, poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a určil mňa za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť spoločnú správu. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je uvedený v prílohe.

  Pán predseda, ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Mám písomné prihlášky za klub MOST - HÍD pán poslanec Bastrnák, za klub KDH pán poslanec Ivan Uhliarik, za klub OĽaNO pán poslanec Jozef Viskupič. A potom sú ešte písomne prihlásení páni poslanci Sulík, Mihál, Hlina, pani poslankyňa Jana Žitňanská, pán poslanec Kvasnička, Lipšic, Mikloško, Jarjabek, pani poslankyňa Mezenská a pán poslanec Hraško.

  Ako prvej ale dávam slovo pani ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej. Po jej vystúpení zaujme stanovisko vlády pán podpredseda vlády Robert Kaliňák.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás tu informovala o faktoch, ktoré sa týkajú výberového konania na Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu a zároveň mi, prosím, dovoľte, aby som vám prezentovala dôkazový materiál o účelovom a klamlivom prepojení tohto výberového konania s tragickou nehodou v Radimove.

  Citát z návrhu pánov poslancov Uhliarika a Novotného: "V čase, keď bol k pacientke privolaný záchranársky vrtuľník, nebol žiadny k dispozícii. Pacientka, žiaľ, svojim zraneniam podľahla."

  Dovoľte mi informovať vás o priebehu záchrannej akcie v časovom slede. Údaje, ktoré vidíte, sú prepisom audiozáznamov komunikácie operačného strediska s posádkami sanitiek.

 • Vizuálna prezentácia na obrazovkách v sále.

 • 14.47 prichádza prvotná informácia o nehode na Krajské operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby Trnava.

  Ospravedlňujem sa, nevedela som, že to písmo nebude čitateľné, ale budem čítať.

  14.50 vychádza pokyn na zásah.

  14.59 je prvá posádka na mieste nehody. Je to deväť minút od pokynu na zásah, 12 minút 33 sekúnd od nehody.

  15.09 operátor preveruje dostupnosť Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a požaduje aj údaj o dolete na miesto udalosti.

  Vypočujte si, prosím, nielen prepis, ale vypočujte si, prosím, aj zvukový záznam. Poprosím zvuk. Môžem poprosiť?

 • Zvukový záznam.

 • "... počúvam ťa."

  "234-ka ide za vami z obce .......... v Skalici. Ďalej ti chcem povedať, Nitra, vrtuľník má letovo dojazd 25 minút. Takže keby ste potrebovali vrtuľník, povedz to doktorovi zo Skalice, môžeme ho zdvihnúť. Dobre? Daj nám vedieť."

  "Áno. Dobre."

  "Dobre?"

  "Dobre, dobre. Čau."

 • Koniec zvukového záznamu.

 • Ďakujem pekne. Zopakujem: "Vrtuľník z Nitry má dolet 25 minút. Takže keby ste potrebovali vrtuľník, povedzte to doktorovi zo Skalice, môžeme ho zdvihnúť."

  Zároveň si, prosím, vypočujte, čo sa dialo na mieste nehody. Poprosím o druhý zvuk.

 • Zvukový záznam.

 • "Sa počujeme? Halo! Počujeme sa?"

  "Nepočujem ťa."

  "Či sa už počujeme? Počujeme sa?"

  "No, počujem."

  "No ako je to s tým pacientom, treba ten vrtuľník, rozprával si s lekárom?"

  "Netreba. Budeme odchádzať so všetkými troma do Skalice. Dobre?"

  "Treba... (nezrozumiteľne povedané) ... ARO?"

  "... ARO zo Skalice?"

  "Na ARO koľkí?"

  "Ešte raz?"

  "Jeden pôjde na ARO alebo koľkí?"

  "Áno."

  "Jeden."

  "Jeden pacient, pôjdeme na ARO teraz."

  "Dobre."

 • Koniec zvukového záznamu.

 • Ďakujem pekne. Zopakujem:

  "Treba ten vrtuľník, rozprával si s lekárom?"

  "Netreba. Budeme odchádzať so všetkými troma do Skalice."

  Vrtuľník počas celej doby zásahu na mieste nehody k dispozícii bol. Prepojenie priebehu záchrannej akcie pri tejto nehode s udeľovaním licencií vrtuľníkom v Bratislave a Trenčíne je, tak ako som povedala v úvode, je účelové a je klamlivé. Vrtuľník z Bratislavy a Trenčína by na miesto nehody doletel v úplne rovnakom čase ako vrtuľník z Nitry, ktorý bol celý čas aktivovaný a k dispozícii. Ak by lekár vrtuľník potreboval, vrtuľník by priletel.

  16.55 po ošetrení vo Fakultnej nemocnici Skalica primár v Skalici žiada transport pacientky do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Operátor ho informuje o tom, že je k dispozícii vrtuľník v Žiline. Lekár volí transport pozemnou ambulanciou Záchrannej zdravotnej služby, doletový rozdiel je necelých 10 minút záchrannej zdravotnej služby, ktorá je k dispozícii priamo v areáli Fakultnej nemocnice Skalica.

  17.02 operačné stredisko vydáva pokyn na medziklinický transport s prioritou A.

  17.36 pacientka, áá, posádka vyrazila s pacientkou z Fakultnej nemocnice Skalica.

  Či sekundárny prevoz mal štandardný priebeh a či naozaj mal lekár využiť transport vrtuľníkom zo Žiliny, alebo sa rozhodol správne, nemôžem povedať a nemôžete to povedať ani vy. Jediná inštitúcia, ktorá má možnosť prešetriť prípad, aj ho šetrí v tejto chvíli, je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Dovoľte mi ďalšiu citáciu z návrhu: "V dňoch 12. až 16. septembra sme boli svedkami závažného výpadku v záchrannom systéme Slovenskej republiky, ktorý nemá obdobu v doterajšej modernej histórii. Stalo sa tak na základe zanedbania povinností Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky."

  Ako ukázal aj poslanecký prieskum, k žiadnemu výpadku v dôsledku zanedbania povinností zo strany ministerstva nedošlo. Zákon hovorí jasne: "Na území Slovenka musí ministerstvo zabezpečiť fungovanie záchranného zdravotného systému tak, aby bol 24 hodín k dispozícii pre občanov."

  V uvádzanej dobe poskytovalo servis 5 ambulancií vrtuľníkov i záchrannej zdravotnej služby, ktorých zásahovým územím je územie celej Slovenskej republiky. V európskom kontexte možno tento počet vo vzťahu k počtu obyvateľov považovať za nadštandardný.

  Dámy a páni, videli ste a počuli ste, že sme neporušili zákon a zdravotná starostlivosť bola po celý čas riadne zabezpečená. Preto sa pýtam, prečo tu dneska sme, prečo ma dnes odvolávate? Za to, že sme dodržali literu zákona, za to, že všetko bolo zabezpečené, tak ako je potrebné, za to, že minister zdravotníctva nezasahuje do práce výberovej komisie, ktorá práve pre to je určená, aby bola zabezpečená transparentnosť a dodržaný zákon?

  Jediné pozitívum, ktoré na tomto mieste nachádzam, je využiť priestor na to, čo má naozaj zmysel, a to je predstavenie našich reálnych výsledkov a zámerov. A to hlavne preto, že ak by vás skutočne zaujímalo, čo sa stalo pri nehode v Radimove, či niekto v tejto veci naozaj pochybil, počkali by ste aspoň na závery šetrenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale myslím, že to už bude po voľbách. Poďme teda...

 • Poďme teda k predstaveniu skutočných dosiahnutých reálnych výsledkov a k zámerom, ktoré má ministerstvo zdravotníctva v najbližšej dobe a do budúcna. Poďme na začiatku hneď k nášmu prvému kroku, ktorý sme tu spolu preberali, a to je zlepšenie prerozdeľovania poistného. Napriek mnohým pochybnostiam o rýchlosti zavedenia tohto kroku, lebo to bolo skutočne rýchle, táto zmena odobrala do dnešného dňa zo ziskov súkromných zdravotných poisťovní 38 mil. eur a tieto peniaze smerovali k pacientom. Nie na autá, nie na dovolenky, išli za chorým pacientom.

 • Vizuálna prezentácia na obrazovkách v sále.

 • Rovnako na zlepšenie stavu v oblasti zadlženia fakultných nemocníc a univerzitných nemocníc sú postupne realizované systémové opatrenia v oblasti finančného riadenia, optimalizácie prevádzkových procesov, nákupov a centrálneho obstarávania, ale aj personalistiky a liekov.

  Pozrime sa na reálne výsledky. Znižujeme postupne straty v týchto 13 nemocniciach z úrovne 156 mil. eur v roku 2011 na úroveň 116 mil. eur v roku 2012. A do roku 2015 máme naplánované dostať tieto nemocnice do vyrovnaného hospodárenia.

  Ako vidíte, tieto plány sa nám aj darí realizovať. Darí sa nám ich realizovať aj napriek tomu, že náklady na mzdy zdravotníkov len v tých 13 nemocniciach stúpli v roku 2012 o 40 mil. eur. Celkovo na celom Slovensku vo všetkých zariadeniach priemerné hrubé mzdy u lekárov stúpli vo všetkých ústavných zariadeniach priemerne o 24 %. Priemerné hrubé mzdy u zdravotných sestier na celom Slovensku stúpli vo všetkých ústavných zariadeniach takmer o 20 % a platy ostatných zdravotníckych pracovníkov vzrástli o 8 %.

  Slovenská republika ako jediná z členských štátov Európskej únie má vo svojej vecne príslušnej legislatíve riešenú aj problematiku reexportu liekov. V tejto oblasti ministerstvo zdravotníctva úzko spolupracuje so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý môže vývoz lieku zakázať, ak je vývozom lieku ohrozené zdravie a život občanov Slovenskej republiky. Doteraz sme pozastavili vývoz viac ako 55-tisíc balení liekov, ktoré tu zostali pre našich občanov.

  Rovnako nám klesli o 20 % počty čakajúcich pacientov na operácie od mája 2013 zahájením novej nákupnej politiky štátnou zdravotnou poisťovňou.

  Veľmi významným krokom do budúcna je pre nás to, že sme ako prví začali skutočne reálne riešiť problém vysokého vekového priemeru a hroziaceho nedostatku všeobecných lekárov. Pripravili sme významné kroky na riešenie situácie v oblasti všeobecného lekárstva, ktorých cieľom je znížiť vekový priemer a zvýšiť kompetencie všeobecného lekára. Od budúceho mesiaca spúšťame rezidentský program, ktorý napomôže príprave nových všeobecných lekárov a od januára 2014 budú rozšírené aj ich kompetencie.

  Vážené dámy, vážení páni, ako som už povedala, videli ste aj počuli ste, že nielen zákon porušený nebol, ale tvrdenia o tom, že obeť nehody nemala možnosť a nemala, nemala šancu, nie sú pravdivé. Prepájanie týchto dvoch vecí je účelové, klamlivé a musím povedať, že z môjho pohľad nemorálne. Takže opätovne sa pýtam, prečo teda teraz tu spolu sme?

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Po vystúpení pani ministerky zdravotníctva dávam slovo podpredsedovi vlády... Áno, prepáčte, faktické poznámky na vystúpenie pani ministerky, 13? Poprosím, 13, posledný pán poslanec Raši. Poprosím teraz technikov.

  Pán poslanec Lipšic.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Sme tu počuli záznam komunikácie zdravotného operačného strediska, pokiaľ si spomínam, časovú následnosť, tak rozhodnutie záchranárov, že nemajú zrejme vrtuľník, bolo vtedy urobené, keď im bolo oznámené, že dolet vrtuľníka z Nitry je 25 minút. Chápem, že v takej situácii sa rozhodli asi záchranári nevyužiť vrtuľník 25 minút, ktorý by prišiel tam a potom následne do Bratislavy, ale radšej ísť sanitkou zo, teda z blízkosti Skalice.

  Čiže to, čo ste, pani ministerka, povedali, nedokazuje v princípe nič. Dokazuje len to, že rozhodnutie zdravotníckych záchranárov o vrtuľník nežiadať bolo urobené až po tom, ako sa dozvedeli, aký dlhý je dolet alternatívneho vrtuľníka z Nitry. To hovorí úplne elementárna logika. Je mi to veľmi, veľmi ľúto.

 • Ďakujem pekne. No, pani ministerka, líčili ste nám teda, že 15.23 bol vrtuľník k dispozícii, áno, bol, možnože aj teraz a možnože bol aj pred týždňom a pred mesiacom. Otázka je, kde bol vrtuľník 16.55? Lebo vtedy požiadal ošetrujúci lekár vrtuľník a 16.55 vrtuľník nebol, lebo ten nitriansky niekam išiel kvôli infarktu, bratislavský a trenčiansky nemohli vzlietnuť, lebo neboli licencie, a bol k dispozícii už len ten zo Žiliny. A Žilina je teda hodne ďalej ako Bratislava, resp. Trenčín.

  Preto sa rozhodol primár poslať pacientku, pacientku sanitkou. Toto rozhodnutie padlo 16.55. Vaša správa, ktorá vo viacerých bodoch je, nazvem to, deravá, neuvádza, kedy primár požiadal o vrtuľník, ona len píše 16.55 po tom, ako nebol vrtuľník, požiadal o sanitku. To bolo 73 minút pred smrťou Žanety Masarykovej, 73 minút. Keby 16.55 boli podpísané tie licencie, tak vrtuľník vzlietne a donesie ju. Nehovorím, že by prežila. A preto... A stihne teda ešte ten prevoz do bratislavskej nemocnice.

  A preto oháňať sa tu tým, že 15.23 bol vrtuľník, čo je úplne nepodstatné, je cynické takto argumentovať. A rovnako ako vyťahovať nejaké, že nemocnice hospodária s menšou stratou. To, choďte to povedať rodine pani Masarykovej.

 • Pani ministerka, vy ste sa pomocou prezentácie a pomocou zvukových záznamov z dispečingu nás snažili presvedčiť, že ste ani vy, ani vaši úradníci nepochybili, keď počas niekoľkých dní z dôvodu liknavosti práce tej výberovej komisie neboli k dispozícii vrtuľníky v Bratislave a v Trenčíne. Snažili ste sa nám dokázať tou komunikáciou dispečerov, že vlastne bol k dispozícii od tých 15.05 vrtuľník v Nitre a následným slidom ste sa nás vlastne snažili presvedčiť o tom, že Slovensko je vlastne pokryté tou sieťou záchranných leteckých služieb viac než dostatočne a v podstate ani netreba možno toľko tých staníc.

  No, tak z toho mi teda tak logicky, že naozaj potom, keď tá Nitra dokáže obslúžiť aj Skalicu, možno dokáže obslúžiť aj Bratislavu, aj Trenčín, veď potom úplne zrušme tie záchranné stanice v Bratislave a v Trenčíne. Veď sú zbytočné, veď Nitra to predsa zabezpečí. Zabezpečí v pohode. Podľa toho, čo ste nepriamo tvrdili.

  Fakt je ale ten, že tá Nitra na to nestačí, pretože ten fakt sa preukázal o 16.55, kedy sa ošetrujúci lekár v Skalici rozhodol zavolať si na pomoc vrtuľník a tu zrazu tá Nitra k dispozícii nebola, pretože ten vrtuľník musel zasahovať niekde inde. To je priamy dôkaz toho, že skutočne v ten daný kritický moment, v ten kritický moment chýbal vrtuľník v Bratislave, chýbal vrtuľník v Trenčíne a chýbal vašou vinou.

 • Ďakujem pekne.

  Pán kolega Novotný aj všetci tí páni poslanci a poslankyne, ktorí ste podpísaní pod týmto nemorálny návrhom alebo zbytočným návrhom na odvolanie pani ministerky, vy nemáte, vy nemáte absolútne, absolútne žiadne zábrany zneužiť ľudskú tragédiu v rodine, kde došla o život mladá žena...

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, pán poslanec, reagujte na vystúpenie pani ministerky.

 • Ja reagujem na vystúpenie pani ministerky a chcem povedať, že počuli sme aj vystúpenie pani ministerky a zdôvodnila proste, že nepochybila ona. A tento návrh, ktorý ste predložili, jednoducho, jednoducho zneužívate na politické ciele. Absolútne zneužívate na politické ciele a nemáte žiadnu morálnu zábranu využívať alebo zneužívať city, ktoré sú pri strate najbližšieho človeka v rodine.

  Čiže vy veľmi dobre viete, a v kuloároch mnohí z vás priznávajú, že jednoducho nie vrtuľník a nie pochybenie ministerstva spôsobilo smrť tejto mladej ženy, ale jednoducho vy nemáte morálne zábrany žiadne. Čokoľvek urobíte pre to, aby ste to zneužili na vaše politické ciele, aby ste nejako ukázali, že vy ste tí, ktorí bojujú za tento národ, a tí ostatní, ktorí tu vládnu, jednoducho chcú to najhoršie a kvôli nim zomierajú ľudia. Môžte sa hanbiť!

  Pán kolega Novotný, ja si pamätám ešte z toho minulého, z 50. rokov (reakcie z pléna), z 50. rokov vystúpenie toho pána prokurátora Urválka, strašne mi ho pripomínate...

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem pekne. Pani ministerka Zvolenská, zomrela mladá žena, 39-ročná. A vy máte toľko drzosti v sebe, že vy nám idete tuná kázať a diktovať, kedy máme o tom rozprávať? Či pred voľbami, alebo po voľbách?!

  Ja som vo vašom vystúpení nepostrehol ani náznak ľútosti, ani náznak sebareflexie. Prosím vás pekne, pustite si večer to vaše vystúpenie a hanbite sa zaňho.

  Mňa nezaujíma to, že či nejaký prvý lekár pri nejakej prvej diagnóze dostal informáciu, že za 20 minút tam je vrtuľník z Nitry. Mňa zaujíma to, že v čase, keď bola požiadavka na vrtuľník, tak tento v Trenčíne ani v Bratislave nebol k dispozícii a táto mladá žena nedostala od vás ani len tú šancu.

  Vaši úradníci pochybili a vy ste mali dostatok príležitostí na to, aby ste sa postavili k tomuto pochybeniu čelom, pretože aj v dobrých firmách, aj v slušnej spoločnosti sa chyby dejú. Ale v slušnej spoločnosti sa k týmto chybám postaví zodpovedný manažér čelom a vyvodí zodpovednosť. Vy ste vašich úradníkov prikryli a kryjete ich doteraz.

  Ja som veľmi sklamaný z toho vášho vystúpenia. A chcem povedať z tohto miesta, že ak doteraz niekto mal nejaké pochybnosti, tak dnes to musia mať všetci jasné. Pani ministerka, vy nesiete plnú zodpovednosť za 5-dňové všeobecné ohrozenie občanov Slovenskej republiky.

 • Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať pani ministerke za jej veľmi vecný a, povedal by som, nevyvrátiteľný príspevok do diskusie, kde bolo jasne dôkazne preukázané, že toto, čo tu zvolala opozícia, je jedna fraška.

  Pani ministerka úplne jasne, zrozumiteľne, bez akejkoľvek ideológie, bez čohokoľvek, úplne jasné dôkazy ponúkla. Ponúkla dôkaz, že vrtuľník bol k dispozícii. To je neodškriepiteľné. Ponúkla dôkaz, že ministerstvo neporušilo zákon. Takisto neodškriepiteľné. A čo je najdôležitejšie, ponúkla dôkaz, že ministerstvo nezasahuje do práce výberových komisií, čo, samozrejme, nie vždy tak bolo, pán Pentliarik, á, Uhliarik, že? Čiže pani ministerka dokázala všetko úplne jasne preukázať.

  Ale jediné, čo ma mrzí naozaj, je to, že toto tu naozaj ešte nebolo, aby v predvolebnej kampani niekto zneužíval smrť človeka na to, aby sa na tom politicky obohacoval?! Toto kde sme sa už dostali, páni z opozície?!

  Pani ministerka, držím vám palce, aby ste tento naozaj nechutný hyenizmu opozície vydržali.

 • Pani ministerka, vypočul som si vaše stanovisko a vaše tvrdenie, že v čase od 11. septembra do 16. septembra bola zabezpečená Vrtuľníková záchranná služba v Slovenskej republike v nadštandarde v porovnaní s krajinami, ostatnými krajinami Európskej únie. Žiaľ, musím konštatovať, že svojím podpisom pod licencie ste sa sama usvedčili, že nie. Ak je to tak, prečo ste vydali licencie, ďalšie licencie pre Bratislavu a Trenčín? Tak sú zbytočné, nadbytočné. Ale vy ste ich vydali preto, lebo ste si boli vedomá, že tuto tento typ záchrannej vrtuľníkovej starostlivosti pre Bratislavu a Trenčín potrebujeme a že ste v tom pochybili.

  Z toho dôvodu by bolo čestné a zodpovedné, keď ste to priznali pri podpísaní licencií, priznať to aj tu v plene Národnej rady a odstúpiť z funkcie, ktorú ste takýmto spôsobom znevážili a nenaplnili.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, naozaj ma prekvapil ten záver toho slova, že teda vášho vystúpenia o nemorálnosti. Keby sme žili v normálnej krajine, tak nejaký Senčák, ja neviem, kto je Senčák, vyletí tak, že nestihne dvere zavrieť. A vás by Fico potichu upratal. By to, prosím vás, je to zlé, po potichučky. To, že ste nás donútili toto urobiť, je dôsledok toho, že nežijeme v normálnej krajine.

  A vy sa tu postavíte a budete vravieť niečo o morálke a kontruje vám Blaha. To je úplne malebné. Ja milujem túto krajinu, milujem tento parlament. Naozaj, to sú úchvatné veci, ktoré sa tu stávajú.

  Prosím vás, ja sa v mojom vystúpení pokúsim vám zodpovedať na veľa otázok, prečo tam už dávno nemáte byť. Dávno! Nielen kvôli vrtuľníku, ale aj kvôli vrtuľníku.

  Len prosím vás, skôr ako ho poviem, mi povedzte jednu vec. Vy ste v tom vašom vystúpení bagatelizovali doletovú vzdialenosť 10 minút. Aby som bol naozaj správny v mojom vystúpení, mysleli ste rozdiel doletovej vzdialenosti 10 minút medzi stanicami Nitra - Skalica, Žilina - Skalica alebo ste mysleli Bratislava - Skalica? To sú dosť závažné veci. Lebo pokiaľ ste mysleli Žilina - Skalica, Nitra - Skalica, to znamená ten vrtuľník, ktorý tam bol, ale už nebol, alebo ste mysleli Bratislava - Skalica a Žilina - Skalica, kde vôbec nebol, resp. nemohol zlietnuť preto, lebo ste si nerobili svoju prácu.

  Neverím tomu, že tam je doletový rozdiel 10 minút. Tomu ja naozaj neverím. Prosím vás, tam si zavolajte, nejaký stav tam máte, nech vám to zodpovie, ale niekto, kto tomu naozaj rozumie.

  Vážení, to, že sa tu postavíte, to, že tu takto skáčete, hýbkate tu, tlieskate, však sa pozrite, čomu tlieskate? Vy ste nás donútili, donútili toto urobiť. Vy ste sa mali upratať sami u seba. Sami u seba ste sa mali upratať, Zvolenská tam už dávno nemala byť, mal tam byť niekto iný a malo byť za tým ticho. Vy to robíte!

 • Ďakujem. Moja základná otázka pri tomto odvolávaní pani ministerky bola pôvodne alebo mala byť, že či bol, či si myslí, že bol záchranný systém v 100-percentnej kondícii. A, pani ministerka, vy ste tuná povedali, to odcitujem: "Bolo zabezpečené všetko tak, ako zabezpečené malo byť."

  Ja mám tuto ale potom základný rozpor, ktorý sa tu pýtame viacerí, záchranné systémy, ktoré sú v Bratislave a v Trenčíne, nemohli vzlietnuť. A ony nemohli zlietnuť nie z nejakej vis major situácie alebo z niečoho, čo sa nedá ovplyvniť z externých faktorov, zlé počasie alebo nečakaná technická vada, ale s tým, že bol nastavený zlý systém prideľovania licencií a niekto za to nesie zodpovednosť. Prečo pri prideľovaní licencií u rádií máme ročný, o rok skôr sa o tom rozhoduje, prečo pri ostatných licenciách, ktoré prideľujeme, máme nejakú časovú rezervu k tomu, ak niekto zlyhá počas toho, bude odvolaný alebo budú nastolené nejaké pozmeňujúce mechanizmy? Ale pri tak dôležitom licenčnom konaní, ako sú licencie, vzletové licencie alebo letecké licencie pre záchranné systémy si niekto naozaj neodrobil prácu a podľa môjho najlepšieho svedomia a presvedčenia, ktoré mám, proste zlyhal. To, že my sa tu teraz budeme dokazovať, kto, ako, nie je celkom predmetom tejto schôdze.

  A pýtate sa teda, prečo sme tu? No ja nemám pocit, že opozícia sa má vám ospravedlňovať ta to, že vás pri nastavovaní systému volá na zodpovednosť. Prečo by sme to mali robiť? Veď sa zodpovedajte a neste svoj diel zodpovednosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pani ministerka, v nadväznosti na to, čo ste povedali, buďte si istá, že tu bude ešte veľa, v dnešné poobedie veľa prokurátorov aj veľa katov, bude tu skutočne veľmi veľa tých, ktorí budú zneužívať všetko to, čo sa stalo, toho politického hyenizmu si tuná ešte vypočujeme veľmi veľa.

  A ja sa pýtam sám seba skutočne po tom všetkom, čo sme si tu vypočuli aj teraz, je našňupaná len jedna strana alebo celá opozícia? Ako to je?

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia a kolegyne, ja by som chcela povedať niečo úplne iné. Nehnevajte sa na mňa, ja mám tiež, pochybovala som a zamýšľala som sa nad tým, čo sa stalo, a poviem vám pravdu, že sa mi trasie hlas. Pretože musím povedať, že najprv aj môj otec mal infarkt a neprišla sanitka 45 minút, lebo kolidovali sanitky. Potom ale následne starostlivosť.

  Ale poviem vám pravdu. Bolo by mi odporné ako rodine, aby tu zasadala nejaká schôdza a 24 hodín sa bavili o živote mladej ženy bez toho, aby jedni hovorili, či vrtuľník prišiel 10 minút, 20 minút, 30 minút. Ja sa môžem pani ministerky spýtať, aký je ten dolet.

  Vážení páni poslanci, vy sa nehanbíte takto jatriť rany týchto ľudí, u ktorých sú problémy?! Vy ste to mali dať na úrad, ktorý sa tým zaoberá, orgány trestné v činnom konaní, mali ste to dať vyšetriť a mali ste tu prísť s dôkazmi. A nie si tu z toho robiť krčmovú debatu a táto rodina to bude 24 hodín počúvať. Ja sa im ospravedlňujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, jasne ste preukázali, že dôvody opozície pre vaše odvolávanie sú postavené na hlinených nohách. Dokonca sú možno také silné ako trikrát vylúhovaný čaj. Som toho názoru, že by predkladatelia mali tento návrh stiahnuť späť.

  Zároveň chcem využiť túto príležitosť, aby som vyjadril rodine zomrelej úprimnú sústrasť za to, čo sa stalo, a zároveň sa tej rodine ospravedlnil za to, že opozícia túto rodinnú tragédiu zneužila na jej politické ciele.

  Toľko z mojej strany.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som reagoval na vystúpenie pani ministerky a ozrejmil jeden fakt. Naozaj, v súčasnosti k dnešnému dňu neexistuje dôkaz alebo príčinná súvislosť výberového konania Vrtuľníkovej záchrannej služby a smrti pacientky, pretože bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí, jediný kompetentný orgán, ktorý to môže posúdiť, je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý zriadil komisiu a komisia do dnešného dňa žiaden záver nedal. Čiže naozaj akékoľvek spájanie tejto tragédie s výberovým konaním v súčasnosti nie je založené na faktoch. Nie je založené na faktoch bez ohľadu, ktorú časť toho zásahu si vyberiete. Je to tak.

  Po druhé. Výberové konanie na vrtuľníky prebiehalo podľa pravidiel, ktoré boli nastavené ešte od čias ministra Zajaca, možno ešte pred ním, a tie pravidlá boli stále rovnaké. Vyskytla sa mimoriadna situácia vo výberovom konaní, kvôli ktorej došlo k brzdeniu. A ja som aj pre médiá povedal, že keby rozhodlo ministerstvo inak, pravdepodobne poruší podmienky výberového konania. Čo znamená, že pani ministerka by takisto bola odvolávaná, lebo keby dala licenciu na základe výberového konania, ktoré neprebehlo lege artis, tak predpokladám, že by to bol znova dôvod na to, aby zasadla Národná rada a navrhla jej odvolanie.

  Takže myslím si, že keby neboli voľby do vyššieho územného celku, tak sa stretneme kľudnejšie až vtedy, keby sme mali všetky fakty a všetky informácie, ktoré potrebujeme vrátane tej podstatnej od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Ďakujem pekne.

 • Teraz dávam slovo podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi.

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Pán minister vystupuje za vládu, stanovisko vlády k vášmu návrhu.

 • Reakcia ministra.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán podpredseda vlády a minister vnútra vám dal slovo.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán minister, ja nebudem hovoriť dlho, ale musím zareagovať na to, čo tu povedala pani ministerka Zvolenská, aj na to, čo povedali niektorí kolegovia v rámci faktických poznámok.

  Chcem povedať, že pani ministerka opakovane povedala, že tu dochádza k účelovému a klamlivému prepojeniu medzi tragickou nehodou a zlyhaním ministerstva zdravotníctva a toto účelové a klamlivé prepojenie sme údajne skonštruovali s pánom poslancom Uhliarikom. Chcem len povedať, že toto účelové a klamlivé prepojenie sme neskonštruovali. Toto prepojenie vzniklo automaticky 13. septembra a odvtedy vo verejnosti existuje a všetci o ňom v tejto súvislosti hovoria. A nebudem vás zabávať čítaním mediálnych informácií.

  Rád by som ale povedal, že keď som požiadal pani ministerku o správu, požiadal som ju na výbore pre zdravotníctvo, o správu o okolnostiach poskytnutia prvej pomoci 39-ročnej žene, ktorá utrpela ťažké poranenia. A potom som ju požiadal o druhú správu, o výberovom konaní na Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu. Ktorí ste na výbore, veľmi dobre to viete. Tú prvú správu mi kolegovia zo SMER-u schválili, tú druhú nie.

  Keď sme išli na prieskum na ministerstvo zdravotníctva, zaoberali sme sa len výberovým konaním na povolenia na Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu. Ničím iným. Keď som prišiel na predposledný výbor pre zdravotníctvo, chcel som navrhnúť uznesenie, aby sme uzavreli poslanecký prieskum. Pretože, čo sa týka záverov správy, tak ako pani ministerka Zvolenská, aj ja som sa obrátil na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, môžem vám prečítať aj odpoveď, ktorú som dostal od pani predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že mi nevie poskytnúť žiadne informácie do konečného prešetrenia celej situácie.

  Čiže tieto dve veci som považoval za oddelené v danej chvíli, len ten problém nastal, že keď som na výbore chcel uzavrieť poslanecký prieskum, vaši kolegovia zo SMER-u mi povedali, že počkajme na výsledky Úradu pre dohľad. To povedala v tejto chvíli dnes aj pani ministerka. Načo čaká na výsledky Úradu pre dohľad? Tak len nato, lebo tieto dve veci logicky súvisia potom. Veď SMER to spája, dámy a páni. Veď to treba potom oddeliť od seba a majme jednu schôdzu k výberovému konaniu a majme druhú schôdzu k správe o okolnostiach poskytnutia prvej pomoci.

  Súhlasím s rečníkom, ktorý povedal, že nie to spôsobilo smrť tejto mladej ženy, že nepriletel záchranársky vrtuľník. Nie. Ťažké poranenie hrudníka spôsobilo smrť tejto mladej ženy s veľkou pravdepodobnosťou, veď uvidíme, čo napíše Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. To je jasné.

  Faktom ale je, že keď k nej bol privolaný vrtuľník, žiadny nebol k dispozícii. A to spôsobilo zlyhanie ministerstva zdravotníctva, ktoré zanedbalo svoje povinnosti a tým ohrozilo životy a zdravie ľudí! Tá žena nedostala šancu.

 • Rečník prstom zaťukal na rečnícky pult.

 • Ja nebudem špekulovať o tom, či mohla, alebo nemohla žiť, ak by bola včas prišla k adekvátnej pomoci v špecializovanej nemocnici v Národnom ústave srdcových chorôb. Som chirurg, viem, ako je to mnohokrát, keď bojujeme o ľudský život. Veľmi dobre to viem zo svojej praxe. Ale faktom je, že záchranný systém je tu preto, aby ste dostali šancu, aby, keď bude najhoršie, vám poskytol čo najúčinnejšiu pomoc. A to sa v tejto chvíli nestalo a z toho viníme ministerstvo zdravotníctva a zlyhanie ministerstva zdravotníctva.

  Pani ministerka nám prečítala, pardon, pustila záznam z krajského operačného strediska o 15.09 aj o 15.23. Škoda, že nám nepustila záznam o 16.55 aj 17 sekúnd. Ja z neho viem prečítať len to, čo napísala pani ministerka do správy, ktorú doniesla na výbor pre zdravotníctvo.

  "16.55:17 hod. primár OaNFNsP Skalica žiada transport pacientky do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Primár už pri žiadosti o transport Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou konštatuje", nebudem čítať diagnózy, "ťažký stav pacienta. V tom čase zasahuje Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Nitra pri prevoze pacienta do Kardiocentra v Nitre. Primár po dohode s operátorom krajského operačného strediska volí transport pozemnou ambulanciou Záchrannej zdravotnej služby, ktorá je k dispozícii priamo v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica."

  Kde bol vrtuľník o 16.55 a 17 sekúnd? O Žiline sa tu nepíše nič. Nitriansky vrtuľník zasahoval niekde vo svojom operačnom území a nebol k dispozícii. A môžme ďalej špekulovať, či napríklad mohol letieť vrtuľník z Banskej Bystrici alebo z Popradu. Kľudne, verte tomu, že možno by doletel. Faktom je, že celé západné Slovensko, jeden a pol milióna obyvateľov Trenčína, Bratislavy, Nitry a Trnavy nechalo ministerstvo zdravotníctva 5 dní na jednom vrtuľníku v Nitre.

 • Rečník zaťukal na rečnícky pult.

 • To je v poriadku?! Nič sa nestalo? Všetko je O.K.? Ste s tým spokojní? Ja nie. Ja nie!

  Pani ministerka, to, čo ste potom predviedli o úspechoch vášho ministerstva za jeden a pol roka, nemôžem ináč hodnotiť, len ako odpútavanie pozornosti. Preto som aj s kolegom Uhliarikom chcel byť veľmi exaktný v odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery, pretože sme chceli uviesť všetky reálne fakty.

 • Rečník zaťukal na rečnícky pult.

 • Ja by som vedel tiež špekulovať a povedať niektoré veľmi zaujímavé súvislosti v špekulatívnej rovine, budem sa držať len tých faktov, ktoré sú známe, ktoré boli v správe, ktoré predložila pani ministerka a ktoré sme zistili na poslaneckom prieskume a predložila nám to vo forme správy výberová komisia. Žiadne iné údaje, časové, používať nebudem, dámy a páni.

  Pani ministerka, neodpútavajte tu pozornosť od problému, od zlyhania ministerstva zdravotníctva, ktoré vediete, a nevypočítavajte tu svoje úspechy.

  Chcem sa venovať faktom a na záver poviem už len toľko, že ten, kto tu jediný začal niečo s niečím účelovo spájať, bola pani ministerka zdravotníctva. Keď účelovo spojila túto mimoriadnu schôdzu s voľbami do vyšších územných celkov.

  Pani ministerka, táto schôdza nesúvisí s voľbami do vyšších územných celkov, ale súvisí so zlyhaním ministerstva zdravotníctva, ktoré vediete!

  A na záver chcem povedať kolegom, ktorí prejavili malý citový poryv vo vzťahu k rodine, v ktorej sa stala tragédia. Ja som úprimnú sústrasť tejto rodine vyjadril 17. septembra, dámy a páni, a sľúbil som verejne v médiách, že túto kauzu nedovolím zamiesť pod koberec.

 • Rečník zaťukal na rečnícky pult.

 • Áno, budú aj orgány činné v trestnom konaní, uisťujem vás, ale najprv musíme vyvodzovať politickú zodpovednosť voči pani ministerke, lebo ona nesie zodpovednosť za zlyhanie ministerstva zdravotníctva, ktoré ohrozilo životy a zdravie ľudí, ona nesie zodpovednosť za to, že výberová komisia spackala výberové konanie. A keď 39-ročná žena bojovala o život a potrebovala záchranársky vrtuľník, práve nebol k dispozícii.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie, na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami 13 pánov poslancov. Pán poslanec Raši je posledný. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Mezenská.

 • To, čo sa tu prerokováva, je naozaj veľmi citlivá téma, ale nedá mi nezareagovať na to, čo tu často rezonuje a čoho ste sa dotkli aj vy, pán poslanec Novotný, a to je to odvolávanie sa na výkon a výstupy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Po tom, ako som tu jeden a pol roka a mám možnosť vidieť, ako funguje tento parlament a aj z predošlej praxe ako fungujú rôzne dozorné, inšpekčné a regulačné orgány, mne toto odvolávanie v mojich ušiach neznie veľkou nádejou. Obzvlášť v situácii, keď sama som svedkom toho, ako politicky betónujete svoju moc v takýchto dozorných a vyšetrovacích orgánoch.

  Ak by som sa mala na to spoliehať, tak možno ten výsledok dopadne tak ako v prípade vyšetrovania Gorily, kde ministerstvo vnútra dnes vôbec spochybňuje, že nejaká Gorila existuje.

  Na výkon vašej politickej kontroly ja sa naozaj spoliehať nemôžem. Takže skúste v ďalšej argumentácii abstrahovať od tohto argumentu.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán Novotný, rozmýšľam, ste to aj naznačili a ja sledujem, ale som špeciálne zvedavý na vystúpenie pána Kaliňáka, že akú stratégiu komunikačnú zvolia, už ju načrtla pani Zvolenská, že to šupnú na voľby. A je to, to je hyenizmus. To je hyenizmus. To je úbohosť, hej.

  Čiže tak závažný problém, ktorý si mali upratať doma, doniesli to sem a ešte z toho spravia perličku, no, žiaľ, je dosť možné, že budú čiastočne s týmto úspešní. Avšak treba na to upozorniť, že je to o niečom úplne inom.

  A ďalej budem sledovať zrovna tú komunikačnú stratégiu, ktorú identifikujem, že tie brífy ste dostali od nejakých poradcov, že sa tu budete hrať na urazených, trpiacich a jakí sme my zlí a neviem čo. Som naozaj zvedavý, že či výzve, výzve teda hlasom mocným a hromovým svojich poslancov, aby sa nezúčastňovali tohto, tohto, ja teda predpokladám, že nejako, nejakým prívlastkom opatrí. Toto bude tiež zaujímavé, že nastavujú novú. A ja sa jej budem venovať v mojom vystúpení, že či toto je ono, hej, že či toto je ono, že či pristúpime na tú hru, že hrať, začnú hrať tých bolestíncov, tých, ktorí, my im ubližujeme a oni tu dňom i nocou, oni nespia, nejedia, starajú sa o blaho tohto národa, plyny, všetko možné, čo sa dá, kde vidia, pomáhajú chudobe, dôchodcom a my tu darmožráči pomaly, ľudia, ktorí, im o nič nejde, si ich dovolíme tu sa niečo pýtať.

  Naozaj som zvedavý a budem aj, bude aj zaujímavé zistiť, že ako dlho sa s takouto komunikačnou stratégiou, ktorá, zdá sa, že nabieha, bude dať vydržať. No je to pre mňa z tohto pohľadu mimoriadne zaujímavá aj táto schôdza.

  A ešte som mal niečo iné na jazyku, ale vzhľadom na okolnosti, ktoré som si uvedomil v čase a priestore, to radšej nepoviem.

 • Pán kolega Novotný, rád by som iba nadviazal, keď hovoríte o tej zodpovednosti pani ministerky za činnosť výberovej komisie. Viete, mne to pripomína historický príklad z čias inkvizície. Inkvizícia došla k mladému dievčaťu, ktoré bolo obvinené z čarodejníctva, zaťažilo ju kameňom a hodili ju do vody. Keď vyplávala, tak to bol jasný dôkaz, že začarovala vodu a že je bosorka. Keď nevyplávala, utopila sa, logicky, tak to bolo vlastne len dokázané opäť to, že je správne, že ju potrestali.

  A mám pocit, že taká podobná inscenácia je aj tu dneska. To znamená, ak by ministerka zasiahla do výberovej komisie, tak by ste ju odvolávali preto, lebo zasiahla, lebo je to protizákonné. Ale keď nezasiahla a stalo sa toto, tak ju odvolávate, že nezasiahla. Čiže ona vlastne nemohla sa z tohto nejak dostať a zakaždým by bola odvolávaná.

  To je niečo tak obludné a tak, by som povedal, inkvizičné, že, páni kolegovia, chápem to, že teda mnohí z vás ste reprezentantmi kresťanskej demokracie, ale mohli by ste niektoré praktiky z minulosti stredovekej cirkvi menej prezentovať v tomto parlamente.

  A ešte by som v zásade pochopil pána Uhliarika, že to používa, používa tento veľmi špinavý spôsob v rámci predvolebnej kampane. Ale nerozumiem pánovi Novotnému, myslím, že nekandiduje, alebo teda dúfam, že nekandiduje nikde, tak akým spôsobom ma toto preňho zmysel? Viete, lebo dávať takúto ľudskú tragédiu na roveň predvolebného guláša, to naozaj, to nie je hlina, to je bahno.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Tak tomuto poslednému som celkom nerozumel, ale zase nemusím všetkému úplne rozumieť.

  A k tomu, čo povedal pán poslanec Novotný, ja si myslím, že tuná došlo k usvedčeniu pani ministerky z jednej veci, a ona je teda právnička, že manipuluje s dôkazmi. Prísť sem s prepisom rozhovorov, ale neuviesť ten relevantný prepis z relevantného času, to považujem za neetické a za nemorálne. To ako keby naozaj sa stalo to, že obhajoba postaví obhajobu plánovanej vraždy na tom, že uvedie len rozhovor objednávateľa a vykonávateľa vraždy pred dojednaním vraždy o počasí a potom po dojednaní vraždy o rodine, ale ten relevantný rozhovor, povie, že neexistuje, resp. pani ministerka tu ešte ďalej zmanipulovala ten výstup spôsobom, že zrejme uvádzala, som presvedčený, časový rozdiel doletu nie medzi Bratislavou a Žilinou, ale medzi Nitrou a Žilinou. A to považujem za nemorálne. Nemorálne a neetické. To je prvá vec. A vy ste právnička. Tak zmanipulovať dôkazy a uviesť len jednostranné, ktoré nesúvisia až tak s vecou, považujem za naozaj nevídané.

  Druhá vec, keď tu spomínal pán poslanec Novotný, že však sa tým budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní, tak za ním sedel pán minister vnútra s ministrami vedľa, sa tomu pousmiali veselo, možnože to nesúviselo, možnože hovorili o niečom úplne inom. No, ale aj to ma napĺňa, napĺňa trochu obavou a koniec koncov vieme, v akom režime dnes, žiaľ, justičné a, žiaľ, aj niektoré policajné orgány fungujú.

 • Vzhľadom na to, že som skúšku z vedeckého komunizmu robil v roku 1988 na vysokej škole, budem reagovať na pána Novotného.

  Mali ste, mal ste pravdu, pán poslanec, na prieskume sme sa venovali hlavne tendru. A to, ten, kto tvrdí opak, klame. Som rád, že na výbore sa aj poslanci SMER-u, na zdravotníckom výbore sa aj SMER-u pridali k tej iniciatíve, aby to bolo dôsledne vyriešené. A ak si spomínate, na výbore, bolo to aj na zázname, som opakovane povedal, nespájajme túto nehodu s tendrom, ktorý ministerstvo zdravotníctva spackalo. Myslím si, že ľudský život má hodnotu bez ohľadu na to, či je pred voľbami, v deň volieb alebo po voľbách. Spájať to s politickým nejakým zápasom je podľa mňa absolútne nehorázne.

  Predstavte si, páni poslanci, čo keby sa nič nestalo? Vtedy by to bolo v poriadku? Čo keby sa stalo, nejaká hromadná dopravná nehoda, medzi ktorými by boli členovia vašej rodiny, možno tu na Prístavnom moste. Ako tu ide o to, že, žiaľ, sa stalo, ale, dobre, toto naozaj nech vyšetrí Úrad pre dohľad.

  Ale stalo sa to, ešte raz, a budem k tomu vystupovať, 5 dní ministerstvo zdravotníctva nebolo schopné podpísať licenciu vtedy, keď ju podpísať malo. A 5 dní naše hlavné mesto bolo jediné v Európe, ktoré bolo mimo alebo bez najrýchlejšej záchrannej zdravotnej služby. A to je fakt.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán Novotný, dovoľte mi doplniť vašu reakciu na pani ministerku. Ja na výbore som sa pri tejto veci zdržal, chcel som si vypočuť pani ministerku. A v čase, kedy, kedy zomrel človek, považujem za naozaj cynické a alibistické hovoriť o výsledkoch ministerstva zdravotníctva.

  Súhlasím s pani ministerkou možno v jednej veci, a to, že či dôvodom, ktorý povedala, dôvodom smrti mladej ženy bol nedostatok vrtuľníkov, že toto posúdi až Úrad pre dohľad. S týmto súhlasím. Ale tento fakt tak či tak je nezanedbateľný.

  Ale doplním pán Uhliarika, lebo to isté, čo hovoril on, ale čo keby sa stala nehoda v čase, kedy vrtuľníky nemajú licenciu a dolet vrtuľníka z Nitry či Žiliny by bol jednak príliš dlhý, a teda zbytočný, alebo by ich kapacita bola nedostatočná?

  Toto je problém, pani ministerka, pre toto ste pochybili a pre toto by ste mali niesť zodpovedať. Alebo máme čakať, až keď takéto pochybenia spôsobí smrť viacerých osôb a táto príčina bude nepochybná v tom, že chýbali vrtuľníky tam, kde byť mali?

 • Ďakujem za slovo. Ctené kolegyne, kolegovia, je nesporné, že stala sa jedna veľká ľudská tragédia. Len ja si kladiem otázku, či na mieste obvineného má byť pani ministerka alebo či na mieste obvineného by skôr nemal byť predkladateľ pán poslanec Novotný.

  Ja sa spýtam, koľko stoviek ľudských životov vyhaslo preto, lebo je nedostatok financií v zdravotníctve na základe reformy, Zajacovej reformy, s ktorou ste vy, pán poslanec, neoddeliteľne spojený?

 • Koľko stoviek ľudských životov vyhaslo preto, lebo ste sprivatizovali zlaté hrozienka zo zdravotníctva, previedli ich do súkromných rúk, všetky tie články, ktoré prinášali zisk? Koľko stoviek a tisícov ľudí zahynulo a koľko tisícov ľudí nedostalo a nedostáva zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť a často umiera v nedôstojných podmienkach preto, lebo ste došli k takýmto nemorálnym záverom, že zdravie je tovar, ktorý sa bude predávať ako uhorky na trhu?

 • Pán poslanec Novotný, vy nemáte žiadne morálne právo, tak ako vy nemá žiadne morálne právo ani SDKÚ, ani KDH, ktoré stáli pri týchto reformách.

  Preto myslím si, pani ministerka zdravotníctva, máte plnú našu podporu a miesta by ste si mali vymeniť. Obvinení by mali byť títo páni a dámy, ktorí to spôsobili.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Novotný, no ja si dovolím povedať, že tie vaše argumenty, čo ste povedali vo vašom vystúpení, sú iba čisto relatívne a subjektívne.

  Vy ste povedali, čo to je jeden vrtuľník na tri kraje. Ja sa pýtam, čo to je 8 vrtuľníkov na 5 mil. ľudí, keď sa naraz stane povedzme na 20 miestach nejaká nehoda? Dá sa, je veľa uhlov pohľadu na to. Ako fakt je tu taký, čo povedal aj pán poslanec Petrák, že jednoducho za stav v zdravotníctve môžete vy, SDKÚ.

  Čo chcem ale povedať a čo je nám veľmi zaujímavé, že asi na tie vaše argumenty pre odvolávanie teda našej pani ministerky sa nemohlo ani SDKÚ pozerať, lebo vám tu na podporu nechalo iba dvoch poslancov. Ešte ani vaši vás nemohli počúvať.

  Čiže zamyslíte sa nad tým a stiahnite svoj návrh späť a choďte sa hanbiť.

 • Mám tiež pocit, že prekrývanie a dávanie do jednej, podľa mňa dosť dôležitej témy niekoľko ďalších nánosov, niekto sa tu vracia do stredoveku, niekto sa vracia do predchádzajúcich vlád, len hlavne aby sme sa nebavili o tom, čo je tu a teraz. A tu a teraz je, že 1,5 mil. ľudí bolo ohrozených na zdravotnej starostlivosti tým, že bol pre nich k dispozícii iba jeden vrtuľník. A toto, tak ako hovoril aj pán poslanec Raši, má podľa mňa zlú príčinnú následnosť s tým, že je zle vytvorený systém pri udeľovaní licencii. Prečo nebol zmenený tým, že pravdepodobne ten proces nevyvrcholil toho 9. septembra, ale mal, nejako sa k nemu dopracovalo. Čiže myslím si, že je nastolený zle a niekto zaňho zodpovednosť musí niesť. Kto ho nechal do tohto stavu doniesť, je pani ministerka Zvolenská.

  A môžeme sa baviť o tom, že či mala nejak zasiahnuť, alebo nemala, ale, bohužiaľ, proste toto ministerstvo vedie jeden politický nominant, nanominoval si ľudí a situáciu nezvládol. Päť dní neboli k dispozícii vrtuľníky a má za to niesť, a v tomto prípade politickú, zodpovednosť. Trestnoprávnu, ľudskú, morálnu nechajte posudzovať iným autoritám, ako je parlament.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S kúskom vtipu a irónie musím konštatovať, že občania Slovenska sa môžu cítiť bezpečne, lebo toľko expertov na zdravotníctvo, ako má opozícia, som dávno nevidel pokope. Ďakujem im za to, teším sa na to, že budú spolupracovať na ozdravení slovenského zdravotníctva, no vzadu mám takú malú obavu.

  K pánovi poslancovi Novotnému chcem povedať v úplnom kľude iba tú jednu vec, ktorú opakujem stále. Boli sme na prieskume výborovom alebo parlamentnom na ministerstve zdravotníctva, prezreli sme všetky tie dokumenty a musím povedať, že zákon nebol porušený. Celé výberové konanie prešlo absolútne normálne tak, ako malo ísť. Keby sa stalo to, že by niekto zasiahol do výberového konania, boli by sme tu sedeli proste z úplne iných príčin a veľmi pravdepodobne a oprávnene. Takže zneužívať niektoré fakty by sme nemali.

  Čo sa týka nešťastnej udalosti, ktorá sa stala, o tom sme si už všetci povedali dávno, tí, ktorí, aj z vašich radov to dávajú troška nabok, že toto je proste vec, ktorú musí niekto vyšetriť a potom sa môžeme k tomu vrátiť, že aká je kde zodpovednosť. Ale nehnevajte sa na mňa, nedá sa to povedať, že niektorý z vás povie, že vy to nespájate. Vy ako opozícia to spájate, vy to živíte stále, tešíte sa z toho, to je smutné.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Novotný, vy ste presne vystihol metodiku mediálneho výstupu pri takýchto situáciách, a to je zavádzanie a odpútavanie pozornosti. To je filozofia, ktorú využíva vládna strana stále, keď sa jedná o veľké kauzy. Nájdu si drobnosť, ktorú potom živia, aby prekryla to, čo je podstatné. To je podstatné, že nefungovala záchranná služba s vrtuľníkmi. Ako nefungovala, to sa vyjadrím v samostatnej rozprave.

  Ale vy ste ešte aj pristihli pani ministerku, ako zavádza a zavádza tým, že nepovie celú pravdu, nevysvetlí všetky údaje v súslednosti časovej. A to je o to horšie. A už to povedali na vaše vystúpenie viacerí. Takže to, čo ste hovorili, je relevantné, aj dôvod odvolávania ministersky je relevantný, že nefungovala letecká záchranná služba.

 • Ďakujem pekne. Aby sme nezabudli, vo vystúpení pána poslanca Novotného ste si určite všimli okrem mnohých iných faktov, že, tak ako ministerka zdravotníctva, požiadal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť o prešetrenie tohto prípadu. Predtým to urobila pani ministerka a doteraz nebola odpoveď, lebo prípad prešetrujú nezávislí odborníci. Čiže keď pán poslanec Novotný požiada úrad, ktorému asi dôveruje, keď ho požiadal a keď ešte nemáme z neho výsledok, tak ako môžeme súdiť ministerku za niečo, čo nie je potvrdené inštitúciou, ktorá funguje ako inštitúcia, ktorá ako jediná je kompetentná sa vyjadriť k postupu lege artis alebo non lege artis?

  Tak buď ten úrad neuznávate, ale potom sa ho nepýtam a potom nemá zmysel čakať na jeho vysvetlenie, ale keď sa raz požiadalo, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznikol za ministra Zajaca, keď pán predseda Novotný bol veľmi aktívny nielen v privatizácii, ale aj v zdravotníckej politike, tak pokiaľ doteraz ten úrad pracuje a má takúto kompetenciu, tak spájať veci a súdiť niekoho, kým nie je vyslovený názor nezávislého odborníka, je úplne scestné.

  Ďakujem.

 • S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec Novotný, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Začnem od konca, tak sa to možno lepšie pamätá.

  Ja nesúdim pani ministerku, na to nie som kompetentný, ani nikto zo 40 poslancov, ktorí podali návrh na mimoriadnu schôdzu, nesúdia pani ministerku. Úrad pre dohľad vyšetrí, či bola poskytnutá adekvátna prvá pomoc a zdravotná starostlivosť ťažko poranenej žene, a som zvedavý, aké budú tieto výsledky. Faktom ale je, čo je napísané aj v správe, a nikto to nepopiera, že keď k nej bol privolaný vrtuľník, nepriletel, lebo žiadny nebol k dispozícii. A tejto vete, ktorá je napísaná v správe pani ministerky, Úrad pre dohľad už nezmení, ani nič iné nedomyslí, ani to neprepracuje.

  Čo sa týka vystúpení pánov poslancov Petráka, Blahu a Martvoňa, ja tomu rozumiem, že sa snažíte odpútavať pozornosť a ísť do osobných invektív, kľudne to skúšajte ďalej, nepodarí sa vám to, budem sa držať len faktov, ktoré sme zistili na poslaneckom prieskume a ktoré sú v správe, ktorú predložila pani ministerka na výbor.

  Otázku pána poslanca Petráka ohľadom finančných prostriedkov v zdravotníctve mu veľmi rád zopakujem, keď bude prerokovaný štátny rozpočet, kde dávate historicky najmenej peňazí do zdravotníctva, ale o tom budeme hovoriť niekedy inokedy.

  To ale, čo chcem povedať, je, že 22. septembra 2004 som aj ja hlasoval za zákon o záchrannej zdravotnej službe a za 9 rokov, odkedy je tento zákon účinný, sa nestalo, aby 5 dní nemohli lietať k pacientom záchranárske vrtuľníky, lebo úradníci si nerobia svoju robotu. Až teraz. Až teraz, dámy a páni.

  A k pánovi poslancovi Balážovi poviem len toľko, tvrdí, že zákon nebol porušený. Občania neplatia úradníkov za to, aby dodržiavali zákon, to je automatické, ale za to, aby poskytovali dobré služby, a tie teraz zlyhali.

 • Nech sa páči, pán podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, máte slovo, aby ste informovali Národnú radu o stanovisku vlády.

 • Reakcia predkladateľa.

 • Nie je za čo, pán poslanec, ale niečo to vystihuje a vrátim sa k tomu.

  Vážené dámy a páni, dovoľte, aby som na úvod prečítal stanovisko vlády. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, milí kolegovia z vlády, dnes sa zúčastňujeme zasadnutia pléna Národnej rady, pretože skupina poslancov v zmysle čl. 88 ods. 1 podala návrh na vyslovenie nedôvery ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej.

  Pod návrhom je podpísaných 40 poslancov a sprievodný list adresovaný predsedovi parlamentu podpísali 2 poslanci, pán Ivan Uhliarik, poslanec z poslaneckého klubu kresťanských demokratov, a Viliam Novotný, poslanec z poslaneckého klubu SDKÚ - DS.

  S plným vedomím rešpektujem kontrolnú právomoc Národnej rady voči vláde a jej jednotlivým členom. Právo vysloviť nedôveru je priamym prostriedkom uplatňovania zodpovednosti vlády vo vzťahu k parlamentu a pravdepodobne sa zhodneme, že návrh skupiny poslancov na využitie spomenutej ústavnoprávnej sankcie by mal byť dostatočne vyargumentovaný a zároveň jeho celková úroveň by mala zodpovedať pozícii parlamentu, a to úroveň obsahová, argumentačná, ale aj morálna.

  Položme si preto otázku, či predložený návrh na vyvodenie zodpovednosti pani ministerky skutočne dosahuje uvedené parametre. Podľa môjho názoru, ale predovšetkým podľa názoru vlády Slovenskej republiky určite nie.

  Pri rešpektovaní ústavou založených vzťahov medzi Národnou radou a vládou musím s poľutovaním konštatovať, že pokus opozície o vyslovenie nedôvery je účelovým politickým ťahom, predovšetkým v rámci predvolebného boja, umelo spojiť prebiehajúci proces vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a ľudského nešťastia, ku ktorému došlo v dôsledku tragickej autonehody 13. septembra tohto roku.

  Okrem ústavnej zodpovednosti som pripravený znášať aj určitú mieru tvrdosti opozično-koaličného súperenia, ale takto zneužiť ľudské nešťastie a informácie osobného charakteru na politický boj s menami, so všetkým, naozaj mám pocit, že návrh skupiny výrazne dehonestuje inštitút zastupiteľskej demokracie Slovenskej republiky. To meno tu zaznelo.

  Vláda preto svojím uznesením vyslovila nesúhlas s predmetným návrhom a zaujala k nemu primerane podrobné stanovisko, nakoľko pozíciu kabinetu obsahuje parlamentná tlač, zhrniem len jej podstatu.

  Už som spomenul dôrazné odmietnutie neférovej konštrukcie, tragická autonehoda, prebiehajúci proces vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, volebná kampaň do orgánov vyšších územných celkov, s ktorou je spojený napríklad už menovaný pán poslanec Uhliarik. Myslím si, že to naozaj hovorí za všetko. A snaha brániť sa tomu, alebo spochybňovať to, ako to tu povedal pán Hlina, to je odpútavanie, to je naozaj odpútavanie, lebo to je čistá realita. Tuná jeden poslanec za chvíľu kandiduje, sú to nejaké dva týždne, prečo by to neurobil? Veď za normálnych okolností si počkáme na vyšetrenie úradu, ktorý podá stanovisko a na základe neho by mohla byť schôdza ako lusk, ako sa hovorí. Ale nie. Je pred voľbami, a preto všetci asistujú vrátane pána Hlinu.

  Vláda Slovenskej republiky považuje za potrebné zdôrazniť, že v systéme záchrannej zdravotnej služby k žiadnemu výpadku v dôsledku zanedbania povinnosti zo strany ministerstva nedošlo. V uvádzanej dobe poskytovalo dostatočný servis päť ambulancií Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, pričom ako vyslovene ustanovuje § 2 ods. 5 zákona o záchrannej zdravotnej službe, ich zásahovým územím je územie celej Slovenskej republiky. V európskom kontexte nakoniec hovoríme o stále nadštandardnom spôsobe poskytovania tejto služby.

  Nakoniec, a to je smerom k pánovi Novotnému, drží sa faktov, nám tu všetkým hovorí, ale len tých faktov, pán Novotný, ktoré vám vyhovujú. A to už nie je faktografia, ale číro-číra manipulácia. Tak ako vám vyhovuje. Tým ste ale známy dlhodobo, preto ma to nijako neprekvapuje a ako vidíte, ani ma to neznervózňuje. A vidím, predovšetkým tým ste tiež známy, že akonáhle nemáte argumenty, kričíte, čo ste pred chvíľkou predviedli, kričíte, a keďže i tentokrát boli naozaj ešte slabšie ako obvykle, ešte k tomu pripojíte to búchanie po tejto doske. Ešte sú tu odtlačky z toho.

 • Toto naznačuje, že je to divadlo. Pretože vy ste tu už dostatočne dlho a myslím si, že vašu prácu sledujú aj určite občania Slovenskej republiky, za posledných, za posledné štyri roky tú prácu ocenili tým, že vám o 40 % klesli vaše hlasy, preferenčné, osobné, tak chápem, že sa snažíte z toho minima vydolovať maximum. Ale k tomu sa ešte dostaneme.

  Je úplne štandardné, a to si myslím, že každý, kto sa aspoň trochu seriózne venoval záchrane na Slovensku, manažmentu katastrof na Slovensku a rôznym ťažkým udalostiam, ktoré sa na Slovensku stali, vedia, že všetky vrtuľníky na Slovensku keď fungujú, a nie vždy ich bol takýto počet, tak sa vzájomne zastupujú práve preto, že nečakajú na jeden jediný prípad. Bohužiaľ, na Slovensku je, nielen u nás, ale všade vo svete tých tragédií podstatne viacej. A momentálne, keď je jeden vrtuľník vo vzduchu, všetky ostatné body ho zastupujú.

  A preto ak má Bratislava, Trenčín a Nitra rovnaký dolet na jedno a to isté miesto, kto pozná aspoň trošku zemepis, tak vie, že to tak je, preto niektoré otázky z pléna, ktoré tu dnes zazneli, že či sa počíta 10 minút odtiaľ alebo potiaľ, tak v podstate by si mal uvedomiť, že kde leží Skalica. Ale zjavne to väčšina z vás nevie.

 • Reakcia z pléna.

 • Žilina je bez pochyby ďalej. Aj bolo povedané, koľko to je minút. Ale faktom zostáva, že toto je prípad, ktorý sa stáva často, keď nemôže zakročiť Bystrica, pretože práve letí, tak k tomu prípadu, ktorý je v Rimavskej Sobote, ktorý je jednoznačne minimálne o 15 minút ďalej, zakročuje napríklad Žilina. Čiže tie prípady sú stále. Vy by ste mohli odvolávať ministra každé štyri, možno desať dní.

 • Preto je ten návrh nedôvodný. Preto je ten návrh problémový. A, samozrejme, je konfrontovaný s tým, že, áno, mali ste porušiť zákon, pani ministerka, možno by sme tu nesedeli. Naopak, sedeli by sme tu znova, to bolo tiež správne povedané.

  Niektorým poslancom v tejto sále totižto dodržovanie zákona nič nehovorí. Ak sme tu kvôli tomu, že ministerka dodržala zákon, a mám pocit, že kvôli tomu tu dnes sme, tak ste naozaj klesli na to úplné dno.

  Povedzte, dajte splnomocnenie, nie je potrebné dodržovať zákon, pretože však načo sú? Treba si to vymyslieť podľa toho, ako sa to hodí, a môže sa to diať aj tak. Ja osobne s tým, samozrejme, ale nesúhlasím.

  Vláda sa rovnako tak nestotožňuje s účelovým pohľadom navrhovateľov na poslanecký prieskum. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo uskutočnil 9. októbra na ministerstve, kde členovia výboru boli detailne oboznámení s procesom výberového konania.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, ja som taký slušný, že vám väčšinou neskáčem do reči. A vy sa potrebujete na seba upozorniť tým, že vykrikujete z lavice, čo ja beriem, ale vo vašom veku sa to už, fakt, naozaj nehodí. Hlinovi ešte ako hej.

 • U Hlinu nás to neprekvapí, u vás hej. Čiže, pán poslanec, som presvedčený a nikdy by som si nedovolil vás podceniť natoľko, že neviete čítať, ale stanovisko vlády máte v parlamentnej tlači. A keby ste ma pozorne počúvali, pred chvíľou som povedal, aj si to dovolím prečítať ešte raz, mám to písomne. Dovolíte? Hneď to bude.

  "Nakoľko pozíciu kabinetu obsahuje parlamentná tlač, zhrnieme len jej podstatu." To som povedal pred dvoma minútami. Verím, že to na vašu otázku, ktorú ste vykríkli z pléna, úplne stačí na vysvetlenie. Veľmi pekne ďakujem.

 • Predseda výberovej komisie, áno, presne, príklad teraz, čo povedal, pán Igor Hraško chcel doniesť ceduľku a toto vyjadruje celý postoj, on je dokonalým obrazom toho, čo je dnes opozícia. Šaškovať...

 • Potlesk a pokrik v sále.

 • Šaškovať, a keď mi dôjdu argumenty vo vážnej veci, bavíme sa tu o tragédii, pán poslanec, to vám nie je dostatočne dobre jasné, zjavne, tak akonáhle, akonáhle nemáte argumenty, začnete vykrikovať veci, ktorými sa snažíte celú diskusiu zosmiešniť. Uvedomte si, že naozaj ani nekričím, ani nebúcham po stole, ani nič nehovorím, hovorím argumenty, t. j. naša strana.

  Čo sa týka demokracie, platí, že nemusíme mať rovnaký názor, ja si myslím, že váš názor nie je nesprávny, len iný a ja mám tiež iný. A keď sa mi snažíte zasahovať do toho, čo hovorím, tak sa snažíte obmedzovať demokraciu. Vadím vám to, čo hovorím, chápem. Keby vám to nevadilo, tak by sme možno boli v rovnakej strane. Vďaka Bohu nie sme.

 • Reakcia z pléna.

 • Keby ste chceli opakovať každú vetu, čo poviem, pán Sulík, tak vám dám priestor.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Pán minister, poprosím vás, pokračujte.

 • Ja pokračujem, ja len reagujem, pretože som slušný človek, a reagujem na každý podnet, ktorý z pléna vyjde. Nerozumel som, pán poslanec.

 • Reakcia z pléna.

 • Rokovací poriadok hovorí, že nemôžete kričať z lavice na mňa...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Poprosím vás, pán poslanec. Pán minister.

 • ... ale ja mám vystúpenie a myslím, že stále tá rozprava je o tom, že je voľná, ja sa snažím byť v texte, len ma neustále prerušujete, ale keď mi dáte ten priestor, ja to skúsim dokončiť. Ďakujem vám veľmi pekne.

  Vláda sa teda, ešte raz sa k tomu vrátim, nestotožňuje s účelovým pohľadom. Členovia výboru boli detailne oboznámení s procesom výberového konania a predseda výberovej komisie zodpovedal a vyjasnil všetky otázky, ktoré boli položené prítomnými. Možno, keď ste vládli, boli ste súčasťou výborovej komisie a pravidelne ste diktovali výberovým komisiám, čo majú robiť, ale v tom prípade chápem tento návrh ako jediný dôvod. Boli ste zvyknutí na to, že diktujete výberovým komisiám, ako majú rozhodovať, a teraz ste šokovaní, že ministerka nediktovala, a preto ju chcete odvolať.

  Chcem vám povedať, v tomto prípade s vami súhlasiť nebudeme, pretože si myslím, že ministerka konala správne, ak nezasahovala do výberovej komisie. Práve zásahom by sa mohlo stať, že následným porušením akýchkoľvek pravidiel by mohlo dôjsť k nenávratným škodám a vtedy, vtedy by ste mali právo odvolávať a mali by ste aj pravdu. A my by sme mali ten problém, že by sme mali problémy nájsť argumenty, čo tentokrát je ďaleko, samozrejme, jednoduchšie, keďže pravda stojí na jej strane.

  Návrh skupiny poslancov priamo nabáda ministerku zdravotníctva k intenzívnemu zasahovaniu, to je to, čo som povedal, a práve nezasahovanie je ten problém, o ktorý tu dnes ide. Podľa stanoviska vlády k navrhovateľmi napádanému procesu, akým postupovala komisia, je potrebné uviesť, že rokovala podľa vopred stanoveného harmonogramu, ktorý bol dostatočne dobre známy. Určený časový harmonogram počítal s dostatočnými časovými lehotami na priebeh výberového konania. V procese výberového konania vznikla bezprecedentná situácia, ktorú sa výberová komisia rozhodla riešiť poskytnutím dodatočnej lehoty jednému z uchádzačov na odstránenie rozporu v predloženej ponuke. Komisia zasadala dňa 9. septembra 2013 v ranných hodinách. Dokumenty, na ktoré sa odvoláva návrh, boli doručené na ministerstvo až po ukončení rokovania komisie.

  Ďalšie plánované rokovanie komisie bolo zvolané na 16. septembra 2013, kedy sa aj uskutočnilo. Z celého návrhu skupiny poslancov nie je možné identifikovať, ktoré povinnosti porušilo ministerstvo, čím malo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia ľudí. V poskytovaní zdravotnej záchrannej služby na území Slovenskej republiky nedošlo k diskontinuite, pri procese výberového konania boli dodržané všetky príslušné právne predpisy.

  Je pravda, že váš návrh naozaj takéto niečo neobsahuje. Vy používate dnes len emóciu, veľmi problematickú a veľmi nízku, útokom na emócie ľudí, ktorí boli zasiahnutí touto tragédiou. To považujem za naozaj veľmi, veľmi slabé. Ale konkrétne porušenie zákona som nenašiel, ktoré by tu dneska pán Novotný aspoň raz skúsil spomenúť.

  Stanovisko vlády poukazuje na pozitíva, ktoré prinieslo pôsobenie ministerky zdravotníctva od jej nástupu do funkcie. Preto je namieste otázka, či chcete ministerku Zvolenskú odvolať za to, že rezort zdravotníctva zaviedol parameter chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu medzi zdravotnými poisťovňami, pričom táto zmena odobrala zo ziskov súkromných zdravotných poisťovní 38 mil. a peniaze tak smerovali k pacientom, nie na nové autá, na dovolenky, ale v prospech pacientov. Možno aj toto je dôvod, ktorý vám vadí, prečo sa potrebujete takéhoto úspešného človeka zbaviť.

 • Možno ju chcete odvolať za to, čo ste mali urobiť vy. Ale nenašli ste odvahu, silu a vôľu. Prečo ste nerozbehli nový platobný DRG mechanizmus alebo opätovne nenaštartovali e-health? Prečo ste sa naplno sústreďovali predovšetkým na transformačný proces v nemocniciach? Bola to vaša snaha premeniť všetky nosné nemocnice Slovenska na akciové spoločnosti ako prvý krok k ich neskoršej privatizácii. Viedla vás k tomu vaša typická snaha dosahovať zisky za každú cenu, bez ohľadu na blaho a zdravie občanov. Na protest proti vašim plánom sa postavili lekári a tisícky ich podali výpoveď. Vy ste ich hlas nebrali vážne a dokonca ste si na občanoch vyskúšali v praxi núdzový stav, keď prestalo normálnym spôsobom fungovať 15 veľkých nemocníc. To bolo bezprecedentné ohrozenie života našich občanov.

  Ale pri tom, keď prestali fungovať nemocnice, pán poslanec Novotný, som vás tu nevidel búchať ukazováčikom do tohto dreva. Vtedy ste nevolali po tom, že prečo nezabezpečil minister zdravotníctva, ktorý tu medzi nami sedí, svojou absolútnou neschopnosťou fungovanie nemocníc. Vtedy ste nebúchali. Aj sa čudujem pánovi poslancovi Uhliarikovi, že vôbec bol schopný taký návrh podpísať po takom zlyhaní. Po takom zlyhaní. Ale dávno sa hovorí, ten základný pilier organizmu, na ktorom stojí telo, pravdepodobne vyoperovali ešte pred prvými zápočtami.

  Naopak, napriek nepriaznivej finančnej situácii v apríli 2012, ktorá vznikla z dôvodu finančne nepokrytých záväzkov na zvýšenie platov lekárov a zdravotných sestier, sa ministerstvu podarilo zastabilizovať systém a nastoliť sociálny zmier. V rezorte zdravotníctva výrazne stúpli platy. Celkové hrubé mzdy lekárov vo všetkých ústavných zariadeniach v porovnaní s rokom 2011 stúpli o 24 %. Priemerné hrubé mzdy u zdravotných sestier od začiatku roku 2012 stúpli v ústavných zariadeniach priemerne o 19 % a iným zdravotníckym pracovníkom sa hrubé mzdy zvýšili o 8 %.

  Mám trochu obavu, že pani ministerku chcete odvolávať za to, že sa nebála a začala bojovať s biznisom reexportu liekov. Myslím, že tým je tiež pomerne známy jeden z podpísaných. Práve o ňom by určite vedel rozprávať aj pán poslanec, ktorá zo spriaznených distribučných firiem tento reexport vykonávala. Nám porozprávajte o tom, pán poslanec, vy to viete najlepšie.

  Až naša vláda urobila také opatrenia, aby bezbrehý vývoz liekov bol limitovaný a dnes podlieha povoleniu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Čudujem sa naozaj, že máte toľko odvahy, keď sami ste svojím rozhodnutím o reexportoch liekov ohrozili onkologických pacientov. Veď to nehovorím ja, to bolo aj v novinách, to sa sťažovali aj pacienti.

  Ešte raz sa opýtam, kde beriete tú odvahu, pán poslanec? Kde beriete tú odvahu? Ale to asi patrí k vašej výbave.

  Možno sa vám nepáči aj to, že ministerka reálnymi výsledkami ukázala, že aj štátna nemocnica vie efektívne hospodáriť a napraviť tak vaše zlé ukazovatele chodu nemocníc. Strata nemocníc za rok 2012 dosiahla úroveň 116 mil. eur. Strata za rok 2011, váš rok, drahá opozícia, 156 mil. eur. Hovorí sa o tom, že pravica vie hospodáriť. Toto je konkrétnym dôkazom, že buď nie ste pravica, alebo neviete hospodáriť.

  Pozitívny trend v oblasti hospodárenia 13 najväčších štátnych nemocníc pokračuje aj v roku 2013, keď sa ku koncu augusta podarilo znížiť stratu medziročne na takmer polovicu, zo 68 na 32 mil. eur. Systém zdravotníctva v Slovenskej republike objektívne je veľmi zraniteľný. Je ľahké ho deštruovať, ale, naopak, náročné zdravotníctvo stabilizovať. Zatiaľ čo pani ministerka manažuje reálne kroky smerujúce k postupnému ukotveniu systému, skupina navrhovateľov hľadá, kde je politický priestor na deštrukciu a na tom sa určite my zúčastňovať nechceme.

  Dovoľte, aby som ešte pridal niekoľko osobných postrehov.

  Ministerstvo zdravotníctva bolo známe mnohými problémami, kedy ohrozovalo našich občanov, ale povedzte mi, pán poslanec Novotný, prečo ste vtedy tu nestáli, nekričali a nebúchali rukou, keď nemocnicu, ktorú ste v podstate vy sprivatizovali, alebo teda vaša rodina, skrachovala, 6 mesiacov ste neplatili platy. Vtedy ste nezlyhali, vtedy ste neurobili vlastne katastrofálny manažérsky krok? To bolo dôkazom toho, že to proste robiť neviete. A jediné, čo viete, je pri úspechu sa snažiť nahádzať bahno na toho druhého, aby náhodou, náhodou nad vami nevynikal.

  A keď som hovoril o tom, že ste manipulátor a že manipulujete, áno, pán minister Šagát určite odišiel po tlaku, nie preto, že by chcel. Ale preto, že bol gigantický tlak. Ale vy ste úplne zavádzali, pretože pána ministra Šagáta neošetrovali lekári, teda pána prezidenta Schustera neošetrovali lekári ministerstva zdravotníctva, ale ministerstva vnútra. Skúste sa pozrieť pravde do očí. Čo s tým teda on mal? Tá nemocnica bola pod ministerstvom vnútra.

 • Reakcia poslanca.

 • Nie. Na začiatku, však práve, ten hlavný problém, o ktorý sa tu celý čas vždycky sporilo, bolo ministerstvo vnútra, nie ministerstvo zdravotníctva. To len preto, že toto je názorný príklad, ako vy všetky svoje argumenty otáčate, ako hovoríte niečo, čo nie je pravda.

  To isté platí o pánovi ministrovi Liškovi. Neodišiel dobrovoľne, ale toto nebudem otvárať. Nepatrí sa. Ani vtedajšia opozícia nehovorila o tom počte mŕtvych, nezvolávali sme mimoriadne schôdze, či to bolo, alebo nebolo zanedbaním výcviku, techniky, čohokoľvek, pretože sme nechceli presne ako hyeny tlačiť z ľudského nešťastia. Ja si na to veľmi dobre pamätám.

 • Vtedy som bol predsedom výboru. To je spoločná tragédia, ktorá sa stane na Slovensku a ktorej sa treba venovať.

  A môžem vám povedať ešte jednu dôležitú vec. Je to trochu osobnejšie, máte pravdu, pán poslanec, budem osobný. To je problém, ktorý vyjadruje celkovo váš postoj a vaše fungovanie v politike, ktoré je prospechárske, k nemocnici sa vracať nebudem, Železničnej z Košíc, v ktorej je pevný váš odtlačok prstu, jej neúspechu.

  Ale pamätám si, keď hovoríme o voľbách do VÚC, tie vaše bilbordy z roku, niečo po roku 2000, kde pod vaším meno bolo napísané, že "Poznám odpovede". Problém je v tom, pán poslanec, že po posledných výsledkoch volieb sa vás nikto na žiadne otázky nepýta. A práve, nie, vy poznáte odpovede na niečo, kto sa vás nikto nepýta, pretože vaše postavenie v tomto politickom systéme je známe ako človeka, ktorý manipuluje, hľadá problémy tam, kde nie sú, a, naopak, tým, ktorí sa snažia robiť niečo dobré, hádže polená pod nohy.

  Z môjho fungovania, a nejaký čas sa venujem ministerstvu vnútra, môžem povedať a chcem sa poďakovať verejne pani ministerke zdravotníctva, pretože aj tento rok v porovnaní so situáciou spred 8, 7, 6 rokov sme v tomto čase mali na cestách pri takých dopravných nehodách, o akej tu dnes hovoríte, mŕtvych už viac ako päťsto. Tento rok práve napríklad, aj minulý, aj rok predtým, aj vtedy, keď ste boli vy vo vláde, sa práve systémom, ktorý sa nastavoval v rokoch 2006 - 2010, podarilo zásadne ušetriť životy na našich cestách...

 • A tento rok je k tomu istému stavu ako spred niekoľkých rokov o 370 mŕtvych menej. To sú reálne výsledky. To tú reálne výsledky, kedy systém zdravotníckej starostlivosti vrátane vrtuľníkov poskytuje možnosť, aby ľudia mohli druhýkrát vstúpiť do života.

  Tých nehôd máme, bohužiaľ, veľa a vrtuľníky lietajú, zastupujúc sa, po celom Slovensku. Nerobia len priamy, tam, kde bol vrtuľník odmietnutý, ako ste teraz počuli, priamo k nehode, ale slúžia aj na transporty medzi jednotlivými nemocnicami. A práve preto sú tie lety tak časté, že sa musia vzájomne zastupovať. Čiže nie je ničím výnimočným, kedy Bratislave sa ponúka Žilina alebo Banská Bystrica, kedy Košice suplujú proste stredoslovenský kraj. To nie je nič výnimočné.

  A práve z toho, že si nechcete uvedomiť, aké sú skutočné fakty, sa snažíte z ľudskej tragédie spôsobom hyen urobiť politickú frašku. Nájdite si iné dôvody, robte ich, ale toto, si myslím, že prekáža úplne každému. Každá ľudská tragédia je naozaj katastrofálna.

  Našou úlohou je to, aby sme upravovali systém ako taký. Nemôžete len kvôli tomu, že máte chuť pred voľbami umožniť pánovi poslancovi sa zviditeľniť pri jeho voľbách do Trnavského kraja, ale teším sa. Pán poslanec, teším sa, viete na čo? Na výsledky volieb v Trnavskom kraji. Voliči vám dajú presne odpoveď. Nebude to moja odpoveď. Voliči vám dajú odpoveď, presne ako si pamätajú, ako ste bojovali v zdravotníctve a čo ste všetko urobili. A potom sa stretneme aj v tejto sále a môžme si to prebrať. A keď vaši voliči ocenia to a zvíťazíte, verejne vám poviem, že som to myslel zle a že sa vám ospravedlním. Ak je to naopak, je na vás ako na chlapovi, aby ste skúsili zvládnuť opak.

  Ďakujem pekne.

 • 76a.

  Na vystúpenie pána podpredsedu vlády s faktickými poznámkami sedemnásť pánov poslancov. Posledný je pán poslanec Viskupič. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Kadúc.

 • 76b.

  Pán minister, ja sa vrátim k podstate celej veci. Budem čo možno najvecnejší a možno v jednej jedinej otázke, na ktorú by ste mi mohli odpovedať. A predpokladám, že je nepochybný fakt, že v tom rozhodnom čase počas tých 5 dní vrtuľníky v Bratislave a Trenčíne licencie nemali, a teda chýbali. Ale čo keby sa stala situácia v Bratislave a v Trenčíne alebo taká nehoda, ktorú nie je možné z kapacitných dôvodov, t. j. že chýbajú vrtuľníky, že ju nie je možné pokryť? Ergo tieto vrtuľníky keby boli, tak by nebol následok smrť. Čo potom?

 • Ďakujem pekne. Pán minister Kaliňák vypočítal kdečo, na čo si spomenul. Ja raz som ešte aj zle parkoval a dostal som papuču, aby som nezabudol ten výpočet skompletizovať.

  Ale chcem povedať asi toľko, že vypočuli sme si stanovisko vlády, ktoré si budem musieť ešte raz prečítať, lebo neviem, čo bolo stanovisko vlády a čo bolo stanovisko pána podpredsedu vlády. Videli sme hlavne jeho osobnú prezentáciu, ktorú takisto veľmi dobre poznáme.

  Chcem len povedať, že to, čo bolo vecné, čo sa mi podarilo zachytiť a týka sa predmetu tejto schôdze, chcem vás uistiť, že v návrhu, v odôvodnení návrhu nie je žiadne meno a nie je žiadna diagnóza. Takže nerozumiem, o čom hovoril v súvislosti s našimi menami.

  Som ale rád, že sa podpredseda vlády aj vláda Slovenskej republiky venuje môjmu spôsobu prednesu a argumentácie. Trošku ma to aj, trošku mi to aj lichotí. Priznávam, som emotívnejší typ. Možno moje vystúpenie, to druhé, bolo trošku emotívnejšie, ale chcem povedať, pán podpredseda vlády, že váš spôsob bol pokusom o zľahčovanie tejto vážnej situácie, o neuveriteľne hyenistické, aby som použil vaše obľúbené slovo, odpútavanie pozornosti od toho, že k zomierajúcej žene, keď zavolali vrtuľník, nebol k dispozícii, lebo to je merito veci. Ostatné už bolo len odpútavanie pozornosti.

  A typicky je možné, že ja občas buchnem do rečníckeho pultu, prepáčte mi, ale vy, keď vám dôjdu argumenty, prejdete na osobné invektívy. A ja sa nebudem venovať osobným invektívam. Nehnevajte sa, ja sa budem venovať faktom a budem sa venovať skutočnosti, že ministerstvo zdravotníctva zlyhalo a ohrozilo životy a zdravie ľudí.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. No, veľmi dojímavé, pán minister, táto suverénna sebaprezentácia. Dobre vám to ide. Musím úplne úprimne pochváliť. Aj celkom dobre jak ste si s Brockom poradili a jak ste ho pekne zosmiešnili, a teda že čo si to on dovoľuje, vám tu do toho skákať. Nemal by skákať, keď máte prejav. Ja s vami súhlasím. Len veľmi dobre si pamätám, keď to garde bolo otočené, čo vy ste tu dokázali nastvárať, aké opičky ste tu robili a ste tu vykrikovali. Tam hore ste sedávali a vykrikovali ste a provokovali ste. No, akože počuť to, ako vy usmerňujete Brocku, z vašich úst, je, musím povedať, prekvapivé. A, áno, ale máte pravdu, ani ja som nemal povedať, že, no, chvalabohu, my nie sme v jednej strane. Nabudúce to poviem počas mojej faktickej. No ale teraz k veci.

  Hovoríte, že bežne sa stáva, že vrtuľník zo Žiliny, že keď nie je tam, tak doletí zo Žiliny. Áno, ja chápem, čo tým chcete povedať. Jednoducho musia sa dopĺňa, nahrádzať. Ale ten vrtuľník zo Žiliny má koľko, desať, pätnásť minút dlhší dolet? To je liter krvi. Tá žena silne krvácala a liter je pätina objemu krvi, práveže toto hrá veľkú rolu. Vôbec nie je jedno, či máte vrtuľník zo Žiliny, alebo vrtuľník z Bratislavy. Vôbec. A v tomto prípade to jedno nebolo.

  Ja nechcem povedať, že tá pacientka by bola žila, to nie. Pán Kaliňak, ale ide o niečo iné. 16.55 mal byť vrtuľník k dispozícii a nebol z Bratislavy a nebol z Trenčína. A nebol kvôli licenciám. Toto je fakt, ktorý nijak neprekrútite, nijak ho, ja neviem, čo s tým chcete robiť, lebo toto je fakt. To sú veci, ktoré sa uvádzajú v správe, ktorú predložila pani ministerka. Áno, bol v Žiline. A, áno, bol inokedy k dispozícii tiež. Môžme sa baviť o tom, prečo tí záchranári odmietli ten, možno tam je ďalšie zlyhanie. Ale toto tu je, skrátka...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo. Pán podpredseda vlády, to, že ste arogantný, to už každý vie na Slovensku. Ale vyprosím si, aby ste obviňovali opozíciu s tým, že šaškuje.

  Viete, ja si pamätám, keď som viedol rokovania Národnej rady, ako ste kričali, ako ste kričali a vyrušovali a skákali ste do reči. Dobre, ja som to vtedy povedal, že ste oveľa mladší, no tak dobre, tak sa naučíte. Nenaučili ste sa.

  Ja viem, že najväčšia obrana je útok. Ale prepáčte, pán podpredseda vlády, dnes nerokujeme ani o pánovi poslancovi Novotnom, ani o pánovi poslancovi Uhliarikovi. Rokujeme o tom, že pani ministerka ako manažérka jedného ministerstva nezvládla minimálne tender. Vy ste tu spomínali, že vám chýba nejaká obsahová, morálna úroveň návrhu.

  Nestačí vám to, že päť dní pre 1,5 mil. občanov, keby to bolo potrebné, lebo neviažme to na jeden tento konkrétny prípad, neviažme to, ale hovorme o tom, že pre 1,5 mil. občanov Slovenskej republiky dva vrtuľníky chýbali päť dní. Mohla sa stať hocijaká havária. Toto nie je zodpovednosť?

  Ale keď chcete, môžme hovoriť o iných obsahových formách alebo záležitostiach. Pani ministerka sľubovala, že bude znižovať dlh nemocníc. Dnešná tlač píše o tom, že ako najväčšie nemocnice povedzme plytvajú peniazmi. V štátnom rozpočte "vybojovala". Nevybojovala nič, čo sa týka napríklad platby štátu do zdravotného poistenia. Je menšia. A nehovoriac o platoch sestričiek. Vy tu môžte hovoriť rôzne štatistické údaje. Opýtajte sa, sestričky prečo protestovali? Vy si myslíte, že je to v poriadku? Ja si nemyslím.

 • Vážený pán podpredseda vlády, chcel by som sa vám poďakovať za jasné fakty aj za osvetlenie toho politického kontextu, lebo naozaj to nie je zahmlievanie. O tom to je.

  Pán kolega Uhliarik, môžte namietať, koľko chcete, je to o tom, že máte predvolebnú kampaň a je strašne smutné, že túto tému zneužívate práve na tento nízky cieľ.

  Viete, pokiaľ by tá diskusia smerovala k tomu, že sa budeme baviť o hodnotách, o tom, ako si vy predstavujete zdravotníctvo, ako si predstavuje ľavicová vláda zdravotníctvo, malo by to zmysel. Ale keď tu počúvam slová ako vražda, liter krvi, dokonca meno obete, naozaj, ako pán minister povedal, meno obete tu padlo, to sú také strašné prešľapy, páni kolegovia z opozície. Naozaj je mi to ľúto.

  A, naozaj, keby sme sa bavili o hodnotách, že vy si predstavujete zdravotníctvo sprivatizované, že chcete mať zdravotníctvo ako kšeft, zdravie ako tovar, je to vaša neoliberálna, ale legitímna predstava o zdravotníctve. V poriadku. Chcete mať namiesto nemocníc pentliarice, namiesto lekární pentliarne a chcete zasahovať do práce komisií. To je všetko v poriadku. Je to vaša predstava.

  My chceme mať zdravie ako službu, ako verejnú službu a chceme, aby toto základné ľudské právo bolo zabezpečené každému človeku.

  No a pán Uhliarik mal inú predstavu o zdravotníctve a najkrajšie to dokumentuje práve ten rozpor, ktorý tu za týmto celým cítim. Zasahovať alebo nezasahovať do práce výberových komisií? Samozrejme, ministerka sa rozhodla správne, nezasahovala. Pentliarik-Uhliarik zasahoval vtedy, pamätáte sa na kauzu, to bola firma Pfizer, v ktorej predtým robil, mal tam brata zamestnaného a on si kategorizačnú komisiu obišiel, aby rozhodol v prospech firmy v prípade vakcíny Prevenar. Vtedy sme ho za to odvolávali. To je presne o tom. On zasahoval, my nezasahujeme.

  Ale, páni kolegovia, ak nás chcete poúčať v tom, aby sme zasahovali do práce nezávislých komisií, tak naozaj by ste sa mali skôr hanbiť.

  Ďakujem.

 • Pán minister Kaliňák, prosím vás, odkážte Robertovi Ficovi, že nemôže utiecť do Grassalkovichovho paláca, lebo nemá ho kto nahradiť. To, čo ste tu predviedli, keď vás sem poslal, aby ste ho nahradili, na štvorku, dostatočné. Naozaj dostatočné, ale veľmi slabé.

  Spomínate tu nejaké voľby a Uhliarika, že chce kandidovať v Trnave. Veď porazte ho vy. Dajte tam kandidáta, nejakého silného smeráka. Veď vy idete podporovať Mikuša. Ten, čo tam je, ktorého ste nemohli ani cítiť, a idete ho podporovať s SNS a s KSS. Takže tak je, taká je pravda.

  Hovoríte o argumentoch, že niečo bolo v novinách. No v novinách bolo niečo aj o nejakej Vande, ktorej ste hovorili baby a ste jej chceli diktovať, čo má písať, ale ja tomu vôbec neverím, že by ste vy toto spravili.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Ďakujem veľmi pekne. K tomu, však to je na dlhšie, skúsim neskôr, ale fakticky len, čo pán minister, teda poznám Slovensko, či verí, či nie, a len voľným okom, voľným okom sú výrazné rozdiely medzi Žilina - Skalica a Trenčín - Skalica. Voľným okom.

  A, ale, pán minister, prísne vzaté, aj keby just aj zo Žiliny do Skalice, aj z Trenčína do Skalice bolo rovnako, aj keby bolo rovnako, tak chcem povedať o niečom inom a o tom je aj táto schôdza. Nie o tom, aké trenky má pán Novotný, mňa to vôbec nezaujímalo, ale mňa zaujímalo úplne niečo iné. Aj keby to bolo rovnaké. Viete, vy právnici, ja viem, to sa hovorí o amerických, že keď píšu faktúru, tak deň má 25 hodín, toho amerického právnika, len ho pozdravíš, už sú mu dlžní. Ale ja to poviem po našom, po poľnohospodársky. Jedna krava a jedna krava sú dve kravy. Jeden vrtuľník a druhý vrtuľník sú dva vrtuľníky. Aký je štatistický predpoklad, že niekde môže jeden vrtuľník z tých dvoch zasiahnuť? Stopercentne vyšší.

  Čo chcem tým povedať? Aj keby tie vzdialenosti boli rovnaké, keby niekde v Trenčíne, dokonca to bol aj Trenčín, aj Bratislava, bol v Trenčíne odstavený a v Bratislave odstavený, v Žiline, v Nitre, aké sú štatistické predpoklady, že má ktorý vrtuľník možnosť do tej Skalice ísť, prosím vás? Verím, že aj keď vy ste právnik, ja poľnohospodár, že sa zhodneme na tom, že rádovo vyšší. A o tom to je. Nie o Novotného trenkách, fakt nie. A o tom, verím, že teda bude aj diskusia následne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán podpredseda vlády, nebudem osobný, ale buď klamete, alebo si nečítate vládne materiály, ako sme tu dneska počuli, že si pán Brocka nečíta materiály k tejto schôdzi, ktoré boli predložené vaším ministrom financií, a to rozpočet na verejné zdroje v rokoch 2011 - 2013. Ja vám to prečítam, môžem vám to potom aj odfotiť, dať. "Oproti roku 2011 bolo v zdravotníctve v roku 2012 o 208,1 mil. eur viac." To sú čísla vášho ministra financií.

  A budem citovať ešte raz: "Lieková reforma predchádzajúceho ministra Uhliarika sa, naopak, prejavila poklesom výdavkov na lieky a zdravotnícke pomôcky o 150 mil. eur." To znamená, tie peniaze tam boli len k tomu, čo ste povedali, že peniaze neboli kryté.

  Ja som lekár, pán podpredseda vlády, a práve preto som, opakovane ešte raz hovorím, ani na výbore som to nechcel spájať, ja to naozaj nechcem spájať, ale ešte raz sa spýtam. Keby sa nič nestalo a päť dní neboli podpísané tieto letecké záchranky, tak bolo by to v poriadku? A, naopak, keby nabúral autobus, vtedy by už bolo to tak závažné, že vtedy by sme sa s tým mali zaoberať?

  Tu naozaj nejde o to, že sa 13. 9., žiaľ, stala táto nehoda. Ide o to, a nevstupujem vôbec do nejakého verejného obstarávania a nikdy som nepovedal, aby ministerka vstupovala do verejného obstarávania, do vlastne leteckej záchrannej služby, alebo teda do komisie. Hovorili sme o tom, že 9. 9, to znamená v pondelok 9. septembra poobede malo ministerstvo všetky údaje a stretli sa tí jej pracovníci alebo tá komisia až o týždeň neskôr. Na toto sme jednoducho nedostali odpoveď.

  A chcem sa opýtať jednu vec. Vy ste povedali, ja budem citovať: "Chceli sme vyjsť jednému z uchádzačov v ústrety." No, čo keby ten uchádzať prejavil záujem nielen o Bratislavu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne, pár poznámok si dovolím povedať aj ja. No, skúsenosti mi hovoria, že keď niekto začne svoj prednes slovami, nie som z vás vôbec nervózny, tak opak je pravdou. A o vás, pán minister, je známe, že vy ste profesionálny podvodník a luhár a dokážete s kamennou tvárou odprezentovať akúkoľvek lož. Ale ja som dnes na vás videl, že ste boli nervózny, a bolo na vás vidno, že obhajujete niečo, čo jednoducho je neobhájiteľné.

  Aby som vyjadril aj určitý súhlas s časťou vášho vystúpenia, súhlasím s vami, že naozaj nemalo by sa vykrikovať počas toho, ako niekto vystupuje v rozprave. Ja sám som bol dosť nemilo prekvapený, keď som sem prišiel. Ale, tak ako vám kolegovia už povedali, vy sám ste bol známy tým, že ste tu robili vždy cirkus a vždy ste každému skákali do reči. A dokonca aj dnes ste sa nezdržali a kolegovi Přidalovi ste skákali do reči.

  A pokiaľ chcete túto kultúru naozaj úprimne presadzovať, tak musíte upozorniť aj vašich kolegov. Máte tam hore toho známeho bohoslovca, ktorý si postavil dom v chránenej krajinnej oblasti, ktorý tu vybľakuje doslova po každom, keď niekto vystupuje v rozprave. Takže najprv si upracte pred vlastným prahom.

  Vy ste povedali, že bol schválený nejaký harmonogram. No, tak ten harmonogram musel byť schválený zle. Jednoducho bol schválený zle, lebo sa ukázalo, že to výberové konanie sa nestihlo spraviť. A to, že bol posledný termín stanovený na 16., no tak sa mal stanoviť skôr. Mal sa stanoviť na 12. alebo na 11., alebo na 13., to by nebol žiaden problém.

  No a na záver ešte jednu poznámku si neodpustím povedať, išli ste presne v intenciách pani ministerky. Rozprávali ste tu o jej úspechoch a dokonca ste jej verejne poďakovali. Ani vy ste ani slovkom nevyjadrili ľútosť a z toho nám môže byť naozaj všetkým len smutno.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Hraško, faktickú či procedurálny? Procedurálny. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keďže nebola ukázaná celá tabuľa, nevidel som, či ma systém zaregistroval s faktickou poznámkou. Až teraz, keď odišli ostatní poslanci, som zistil, že tam nie som zaregistrovaný. Bol by som rád, keby ste ma zaradili s faktickou poznámkou medzi poslancov.

 • Reakcie z pléna.

 • Ale, no, sa nebudeme kvôli tomu... Určite ste sa hlásili, ale ja som vás videla, že ste boli prihlásený s faktickou poznámkou. Určite som vás videla. Dobre.

  Nech sa páči, pán poslanec Lipšic.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Dve stručné poznámky.

  Pán minister tu spomínal, že vrtuľníky sú zastupiteľné a je predsa bežné, keď je na zásahu vrtuľník z Trenčína, tak príde z Nitry alebo zo Žiliny. Proste, pokiaľ nie sú k dispozícii, je to proste bežná vec. To je pravda. Ale to je úplne iná situácia, keď sú vrtuľníky vo vzduchu alebo zasahujú kvôli tomu, že zachraňujú iný ľudský život. To je úplne iná situácia, aj keď sa možnože navonok javí podobne, ako situácia, keď tie vrtuľníky nie sú k dispozícii nie preto, že zachraňujú iný ľudský život, ale preto, že ministerstvo zdravotníctva im nedalo licencie a nemôžu letieť. To je predsa, nehnevajte sa, diametrálne odlišná situácia. A porovnávať ich, tak tam je podľa mňa absencia aj logiky v tomto porovnaní, absolútne logiky, ale podľa mňa aj toho, aký účel tie vrtuľníky majú. To sa mi zdá, že je absolútne nenáležité, prepáčte.

  Druhá poznámka k tomu - biznis. No, neviem, kto v tejto sále pochybuje o tom, že čo sa deje dnes v zdravotníctve, či to náhodou naozaj nie je veľký biznis, a budeme asi aj o tom hovoriť v rozprave. Aj o tom biznise budeme hovoriť, o tom vás ubezpečujem, aj o výberových konaniach.

  Výberové konanie nie je problém, že do toho ministerka zasahovala, nezasahovala, ale problém je, že časovo to nebolo tak zvládnuté, aby tie vrtuľníky k dispozícii, k dispozícii boli. Možno nebudeme hovoriť o, o Pfizeri, ako hovoril pán poslanec Blaha, ktorý má možno pocit, že výslovnosť každého cudzieho slova sa prispôsobuje menu premiéra, ale, ale..

 • Smiech v sále.

 • Ale budeme hovoriť o biznise v zdravotníctve.

 • Dovolím si zareagovať aj ja. No, pán minister, vy ste ma vskutku presvedčili o tom, že ste veľmi zručný a šikovný komunikátor, ako naozaj skláňam klobúk pred vašimi kvalitami. Presvedčili ste ma, že vo vás je teda potenciál. Viete aj dokonale pracovať s publikom.

  Mne je len ľúto, je veľká škoda, že tieto svoje kvality a svoj temperament neviete s rovnakou dynamikou prejaviť aj vo vyšetrovaní spisu Gorily. Dokonale, ale veľmi temperamentne viete uzemniť a viete si poradiť s pokrikmi opozičných poslancov, ale až by ste tieto svoje kvality vedeli prejaviť a túto vašu dynamiku vedeli prejaviť vo vyšetrovaní Gorily, možno by ste mi ušetrili moju námahu, ktorú musím vkladať do zabezpečenia realizácie petičnej akcie na vyslovenie nedôvery nielen ministerke Zvolenskej, ale celej vláde za tie škandalózne odhalenia a usvedčenia v energetickej oblasti.

  V závere chcem ale podčiarknuť, že napriek tejto vašej dokonalej forme podania a prejavu vaše vystúpenie nezastrelo ten najdôležitejší fakt, a tým je, že kvôli nekompatibilne dojednanému obchodu s licenciami pri záchrannom systéme vyhasol ľudský život. Nepresvedčili ste ma. Vaša forma je dokonalá, ako forma naozaj je okej, ale ten obsah skúste zlepšiť.

 • Pán minister, jednu poznámku alebo otázku. Stále nerozumiem vašej matematike, ktorou ste sa zastávali aj pani ministerky.

  Ak vy opätovne za vládu tvrdíte, že päť prevádzok Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je nadštandard, prečo ste vypísali tender na ďalšie dve, na sedem? Toto mi vysvetlite, nerozumiem tomu. Ak päť stačí a je to nadštandard európsky, načo ponúkate ďalšie dve?

  Ak vláda takto pristupuje k všetkým tendrom, že vypíše tender, kto má veľa, dajme mu ešte viac, no tak potom už rozumiem, prečo máte na starosti verejné obstarávanie.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, zjavne vaše vystúpenie udrelo niekoľko klincov po hlavičke alebo niekoľko hlavičiek klincami. A ja sa k týmto témam určite vo svojom vystúpení ešte vrátim, pretože naozaj prácu ministerky zdravotníctva hodnotia ľudia, ktorí toho napáchali toľko, a teraz nemyslím na vás, myslím na túto skupinku vpravo po mojej strane, že nemajú žiadne, ani morálne, právo sa k niečomu vyjadrovať. A mnohé veci, čo ste spomenuli, vrátane biznisu, ktorý tu rozkvital za minulej vlády v zdravotníctve, sa ešte sám vrátim. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, keďže som si myslel, že sa budeme držať merita veci, ani som nepredpokladal, že budem vystupovať v tejto téme, ale vy ste zachytili taký široký diapazón, že nemôžem nereagovať.

  Úvodom jednu poznámku. Hovorili ste, že nebol porušený zákon. Porušenie zákona je v kompetencii iných orgánov, ak je porušený Trestný zákon a je čin dokázaný, tak jednoducho by sa mala vyvodiť zodpovednosť trestnoprávna. My tu vyvodzujeme politickú zodpovednosť. To je taká prvá poznámka.

  Hovorili ste mnoho akýchsi dôvodov, že prečo podľa vás asi by mohla byť zvolaná táto schôdza, a spomenuli ste jeden z dôvodov aj transformáciu nemocníc. Nuž, pán podpredseda, neviem, či viete, aj pre pána kolegu Blahu, okresné nemocnice, to znamená nemocnice druhého a mestské nemocnice, prešli v kompetencii pod župy a mestá. V župe Banská Bystrica predseda, ktorý bol nominovaný za stranu SMER, stransformoval všetky okresné nemocnice pod kontrolou zastupiteľstva strany SMER. A neverili by ste, druhý župan, podpredseda SMER-u, predal, nie stransformoval, predal štyri z piatich polikliník pod absolútnou kontrolou zastupiteľstva strany SMER. A čo už možno vôbec neuveríte, váš súčasný podpredseda predal tú poslednú, toť pred asi štyrmi mesiacmi.

  Pán Blaha, neviem, či je to neoliberalizmus, a nehovorím to preto, že by som hodnotil tieto konkrétne postupy, hovorí to o účelovosti, ako dôkaz účelovosti vašich slov a využívaniu všetkých kvázi argumentov alebo dôvodov, ktoré považujem vo vašom vystúpení za veľmi nekorektné. A ak tu niektorý z mojich predrečníkov hovoril, že asi si treba pozametať pred vlastným vchodom alebo dvorom, tak platí to desaťnásobne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán minister, vo vašom vystúpení ste veľmi jasne prezentovali, v čom je základné pochybenie pani ministerky Zvolenskej, a tou je jej profesionalita, húževnatosť a odvaha.

 • Ruch v sále.

 • Ministerka je pre súčasnú opozíciou nebezpečnou, totižto aj jej zásluhou sa rúca mantra, a vidím oživenie v radoch opozície, tak hovorím evidentne pravdu, ktorou sa celé roky oháňali. Veď celé roky sme počúvali, aký je štát zlý vlastník. A za pôsobenia pani ministerky Zvolenskej štátne nemocnice začali dosahovať zisk.

  A rovnako zabránenie bezbrehému vývozu liekov. Mimochodom, koľko ľudí možno zomrelo následkom toho, že sa nedostali k lieku, ktorý akútne potrebovali v konkrétnom čase a ku ktorému sa nevedeli dostať, pretože bol z nášho slovenského trhu vyvezený?

  Pani ministerka je skutočne pre mnohých biznismenov v oblasti zdravotníctva nežiaducou. A je pre mňa ako ženu a ľudskú bytosť strašné a ľudsky ozaj neprijateľné, že opozícia takto hyenicky zneužíva situáciu vyplývajúcu z tragédie, ktorá sa odohrala v septembri tohto roka.

 • Pán minister, ospravedlňujem sa vám, áno, nemali by sme si skákať do reči, najmä my starší, lebo potom dávame zlý príklad mladším kolegom, ale ani ministrovi nie je dovolené všetko, pán minister. Niečo sa patrí a niečo sa nepatrí.

  A to, ako ste vy osobne a, myslím si, aj arogantne reagovali na predkladateľov tohoto návrhu, tak si myslím, že to je skôr výrazom vašej slabosti. Pán kolega, pán minister, my neodvolávame ani pána Novotného, ani pána Uhliarika, my odvolávame pani ministerku Zvolenskú a máme na to pádne dôvody.

  No a na záver ešte jednu poznámku k tomu interpretovaniu stanoviska vlády. Keď ste improvizovali a keď ste sa odklonili od stanoviska vlády, myslím si, že to bolo tak trošku aj tupé.

  Ale chcem vám poďakovať. Myslím si, že ste kolegovi Uhliarikovi urobili istú službu, lebo ste mu urobili aj istú reklamu. Kandiduje na župana Trnavského samosprávneho kraja a ja si myslím, že nebude sa na vás za to hnevať.

 • Ďakujem, pán minister. Pravdepodobne nebudete rád tým, ktorí chystali toto stanovisko vlády, pretože neviem, či to bol iba môj dojem, ale po istý bod, pokiaľ ste sa bavili o voľbách a kto má aké morálne právo tu vystupovať, tak sa celkom tomu vystúpeniu dalo veriť, až po bod, kedy ste sa dostali k takémuto konštatovaniu z toho vládneho stanoviska, že poukázanie navrhovateľov na skutočnosť, že ministerka zdravotníctva menovala členov komisie 2. 7., deň pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti, je fakt veľký problém. Pretože kľudne tam mohlo byť napísané, že ministerka menovala na poslednú chvíľu.

  Ďalej sa ten scenár odvíjal takým spôsobom, že tá posledná chvíľa sa dostala do bodu, že päť dní nemali dve stanice licenciu na vzlet. Čiže veľmi ťažko sa vám bude obhajovať zdôvodnenie, ktoré je čierne na bielom, to, čo ste spomínali, že v parlamentnej tlači, že je irelevantné. Proste toto je hrubá lož, ktorú neobhájite ani od toho ambónu, pretože to, že to bolo urobené na poslednú chvíľu, sa v septembri ukázalo nie ako irelevantné, ale veľmi relevantné. Dve záchranné stanice nemali licenciu na vzlet, čo znamená, že samotné toto, neviem, kto ho vypracovával, a verím tomu, že sa to veľmi ťažko obhajuje, ak či ste to čítali prvýkrát, keď vám to dali do ruky, v ambóne, alebo ste boli teda tuná vo vystúpení, lebo irelevantné rozhodne nie je. Je to relevantné, že menovanie malo byť s dostatočným predstihom, aby sa toto nestalo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán minister, vo svojom príspevku ste sa viac venovali očierňovaniu, ošpiňovaniu dvoch poslancov, ktorí si dovolili predložiť návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva, ktorá evidentne pochybila, a nie je to prvýkrát. Nebolo to od vás ani pekné, ani relevantné, ale už sme si na to zvykli, a tvrdili ste to aj vy, že pokiaľ dochádzajú argumenty, začína sa osočovať. Presne to isté ste vo svojom príspevku robili vy. Takže ja to tiež nazvem, že to je tá vaša šaškáreň.

  No a už len na margo toho, čo tuná vzniklo v našom dialógu, všetko má svoju príčinu a svoj dôsledok. Ja som sem do parlamentu prišiel robiť poslaneckú prácu v prospech občanov Slovenskej republiky. Ja som sem neprišiel vychutnávať si atmosféru zjazdov socialistov s nasľubovanými istotami a odmeneným bravúrnym potleskom. Toto je vaša šaškáreň a moja ceduľka s nápisom "Potlesk" je už len reakciou, teda dôsledkom vášho správania sa.

  Chcel by som sa vám preto ospravedlniť za to, že som sa na chvíľku znížil na vašu úroveň.

 • Pán minister chce reagovať. Z miesta, poprosím o mikrofón pre neho.

 • Prišiel som na ďalší nedostatok rokovacieho poriadku, že mám tu tendenciu, že väčšinou mám najväčšie množstvo faktických poznámok, a tým pádom ukrátim jednotlivých poslancov, ktorí ku mne vystupovali, v dvojminútovom limite, že ich nemôžem všetkých spomenúť. Je mi to skutočne, skutočne ľúto. Skutočne ľúto.

  Ale skúsim veľmi jednoducho. Táto matematika, samozrejme, platí u mnohých. Spomínal to pán poslanec Kadúc, Uhliarik, Lipšic, že, áno, niekedy aj sedem vrtuľníkov nestíha, aj osem, a možno ani dvanásť by nestíhalo. Všetci si pamätáte tragédie, ktoré na Slovensku v uplynulých rokoch boli, či už to bola otázka Polomky, havária autobusu, kde zomierali ľudia a nepomohlo by ani sedem vrtuľníkov a mali by sme nedostatok.

  V momente, keď vrtuľníky proste už nestíhajú a sú nadštandardom v poskytovaní rýchlej zdravotnej starostlivosti, no tak jednoducho proste ich je málo. Tak ich majme 50? Ten argument, čo ste povedali, a malo by to mať tú logiku, o ktorej ste hovorili, no tak mali by sme mať potom 110 vrtuľníkov, aby suplovali všetky automobilové záchranky. Čiže v tomto chýba logika naozaj na vašej strane.

  K tým vykrikovaniam, nuž, pán, ak si dobre spomeniete, pán Sulík, a budete k sebe úprimný, pán poslanec, začali z mojej strany hlavne po tom, čo ste ma vypli v diskusii, demokraticky. Som vystupoval a vy ste mi vypli mikrofón, lebo ste nezvládli demokratickú úlohu predsedu parlamentu. No tak, samozrejme, som sa zachoval spôsobom, ktorý k tomu patrí. Pretože vypínať poslancov, to tu vždy kritizujete, je boľševické. Takže ak sa hlásite k svojmu boľševickému prístupu, v tom prípade máte absolútnu pravdu.

  Otázka stojí vo vecnej stránke, ktorú ste spomenuli, že akým spôsobom, prečo nezasiahol ten vrtuľník z Nitry, prečo ho nechceli na úvod? Ten problém by sme tu potom nemali. To je naozaj téma. Keď bol k dispozícii. A bol k dispozícii hneď.

  Čiže vo viacerých prípadoch. To isté platí o pánovi poslancovi Bugárovi a všetkých ostatných veciach, pretože z nášho pohľadu sme my udržali platy sestričiek z našich vlastných rozpočtov, pán minister, takže aj na našej ministerskej nemocnici sú tie...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem, pán minister.

  O slovo požiadal pán spravodajca, pán predseda výboru Raši, nech sa páči.

 • Príjemné popoludnie prajem. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážení páni ministri, milí kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som vystúpil k téme dnešného rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na úvod zopakujem to, čím sa táto schôdza od začiatku spája a čo začal pán poslanec Novotný a mnohí sa k tomu pridali. Zneužíva sa tu tragédia a spájajú sa tu fakty a udalosti, na ktoré nie je žiaden vecný podklad. Je to tak. Spájame tu tragickú udalosť bez toho, aby sme mali akýkoľvek výsledok, akýkoľvek, či už pozitívny, negatívny, od jedinej inštitúcie, ktorá môže sa vyjadriť k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti.

  Je to hanba, pretože k tejto téme sa vyjadrujú aj lekári, ktorí všetky tieto fakty musia vedieť. Čiže zámerne ich prekrúcajú a môže sa stať, že sa oni sami dostanú do tejto situácie, keď budú takto konfrontovaní, a tiež sa budú môcť oprieť iba o toho, kto toto rozhodnutie môže dať. Je to zneužívanie smrti a zneužívanie emócií, pretože nebol povedaný žiaden fakt, ktorý by potvrdil výberové konanie na Vrtuľníkovú záchrannú službu a jej spojitosť s tragédiou, ktorá sa stala.

  Po druhé, málokto z vás bol vo výkone terénu takom, že sa stretával na mieste tragickej nehody alebo na urgentnom príjme s pacientami, o ktorých sa stará záchrana, zdravotný systém Slovenskej republiky, a takýmto lekárom nie je ani pán poslanec Novotný, ani pán poslanec Uhliarik, lebo jeden je neurochirurg, druhý je farmabiznismen, ale nie je to ani lekár urgentného príjmu, ani lekár záchrannej zdravotnej služby. A zdravotný stav sa v priebehu poskytovania prvej pomoci mení nie z minúty na minútu, ale zo sekundy na sekundu. A preto nemôžme povedať, že keď sa zavolá vrtuľník a práve vtedy vozí iného pacienta, že tento stav sa v priebehu niekoľkých sekúnd nezmení, a preto nemôžme vydávať súdy, kým nemáme fakty.

  Ale dnes tu ide o odvolávanie ministerky zdravotníctva a dovoľte mi, aby som poukázal a prečítal niektoré fakty a vyhlásenia profesných organizácií, ktoré v týchto chvíľach boli odoslané do tlačových agentúr a do médií. Odvolanie ministerky zdravotníctva alebo ministra zdravotníctva, alebo ktoréhokoľvek ministra nie je len aktom, ktorým sa opozícia, pretože väčšinou opozícia odvoláva ministrov, vyvŕši za konkrétny fakt, o ktorom si myslí, že je jeho jednoznačným pochybením a zlyhaním. Odvolanie ministra zdravotníctva a akéhokoľvek ministra je určite aj narušenie chodu celého rezortu. A preto mi dovoľte, aby som prečítal vyhlásenia asociácií, ktoré združujú takmer všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

  Prvou je Asociácia štátnych nemocníc Slovenskej republiky, ktorá reprezentuje asi 30-tisíc zdravotníkov, ale keďže ide o štátne nemocnice, ktoré sú v gescii ministerstva zdravotníctva, toto stanovisko je podporné, nebudem ho čítať, aby som nebol spochybňovaný, ale je podporné a vyjadruje podporu ministerke zdravotníctva.

  Ďalším stanoviskom je stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska. Sú to nemocnice, z ktorých ani jedna nepatrí do gescie ministerstva zdravotníctva, sú to nemocnice súkromné, sú to nemocnice mestské alebo sú to nemocnice, ktoré ešte patria pod niektoré vyššie územné celky. Ale väčšinou sú to nemocnice, ktoré vždy, bez ohľadu na to, kto bol minister zdravotníctva, sa vyjadrovali objektívne a často aj kriticky.

  "Asociácia nemocníc Slovenska", citujem, "oceňuje doterajšiu dobrú spoluprácu s ministerkou zdravotníctva a jej ochotu rokovať o všetkých zásadných problémoch v rezorte, ako aj konštruktívny prístup pri riešení problémov financovania nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska pri zvyšovaní miezd lekárov a sestier v rokoch 2012 a 2013, ktorý významne napomohol ku stabilizácii situácie v zdravotníctve v tomto období."

  Zároveň privítala snahu pani ministerky o aktívne riešenie problematiky urgentných príjmov a nestotožňujú sa s návrhom, ktorý je predložený skupinou poslancov. Asociácia nemocníc Slovenska, je to viac ako 50 menších nemocníc, viac ako 20-tisíc zamestnancov.

  Ďalšie vyjadrenie je Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky. Takisto organizácia, ktorá vždy bola skôr kritikom rozhodnutí ministerstva, objektívnym, pretože nie je v žiadnej podriadenej ani v žiadnej subordinačnej pozícii ohľadom ministerstva zdravotníctva.

  "Asociácia súkromných lekárov", ktorá reprezentuje viac ako 3-tisíc ambulancií, čiže takmer celý pilier poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti, citujem, "vysoko oceňuje doterajšiu spoluprácu s ministerkou zdravotníctva, osobitne skutočnosť, že s nami pri riešeniach aktuálnych, ako aj strategických zámerov slovenského zdravotníctva komunikuje a spolupracuje. Za veľmi dôležité považujeme aj fakt, že legislatívna činnosť ministerstva zdravotníctva pod jej vedením je štandardná, dodržujú sa termíny pri príprave zákonov a mnohé naše pripomienky sú akceptované, čo doteraz nebývalo zvykom. Ministerstvo zdravotníctva pod vedením pani ministerky pristúpilo k riešeniam problémov, ktoré jej predchodcovia iba odďaľovali, ide najmä o rezidenčný program pre výchovu všeobecných lekárov. Nevyhla sa ani diskusiám o cene práce lekára a zoznamu výkonov, tvorby siete poskytovateľov ani diskusiám o založení Zväzu zmluvných lekárov Slovenskej republiky. Garanciou, že v dobre naštartovaných projektoch sa bude pokračovať, je pre nás práve osoba ministerky, ktorá má našu plnú podporu. Asociácia súkromných lekárov", viac ako 3-tisíc ambulancií.

  Za ďalšie. Slovenská lekárska únia špecialistov. Čiže po všeobecných lekároch ambulantní špecialisti, viac ako 2-tisíc ambulancií.

  "Slovenská lekárska únia špecialistov podporuje ministerku zdravotníctva v jej funkcii, pretože s rozvahou a zodpovedne rieši zlý stav v zdravotníctve, ktorý nenastal jej vinou."

 • Ruch v sále.

 • Môžem vás láskavo poprosiť? Ďakujem pekne. Ďakujem.

  "... ktorý nenastal jej vinou. Protestujeme proti politicky motivovaným snahám o vyvolanie chaosu v zdravotníctve, ktorý by po jej odvolaní nastal a na ktorý by doplatili zdravotníci aj pacienti. Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby prestali mrhať trpezlivosťou občanov a aby konštruktívne pracovali v prospech ľudí, ktorí ich platia."

  Slovenská lekárska únia špecialistov, tí, ktorí ich poznáte, viete, že naozaj neboli ani nekritickými podporovateľmi akéhokoľvek ministra zdravotníctva.

  Čiže máme tu vyjadrenia organizácií, ktoré jednak sledujú dianie v systéme, sledujú aj tento prípad, ale hlavne vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za situácie, ktoré neboli fakticky dokázané a nikým potvrdené, nepovažujú za správne. A preto sa aj oni, aj kadekto iný pýta, aký má zmysel táto schôdza Národnej rady, keď to základné, čo by mohlo navodiť akékoľvek spojenie a čo naozaj musí byť faktograficky dokázané nie nami, ale niekým, kto je na to kompetentný, stále preukázané nebolo. A práve preto je ťažké nedávať práve túto schôdzu do spojitosti s voľbami do vyššieho územného celku, pretože za normálnych okolností aj v iných prípadoch sa počká na všetky fakty a potvrdenia a potom sa kľudne môže schôdza konať.

  Pán poslanec Novotný požiadal úrad pre dohľad, opakujem, požiadal úrad pre dohľad. Keby mu nedôveroval, tak ho nepožiada. Požiadal úrad pre dohľad, ktorý vznikol za ministra Zajaca, keď sa sám pasoval za dvojku slovenského zdravotníctva. Úrad pre dohľad nespochybňujú ani opoziční, ani koaliční poslanci, pretože vydáva rozhodnutia, ktoré dajú za pravdu poskytovateľom alebo dajú za pravdu pacientom a ktoré sú jedným z momentov a faktov, ktoré pomáhajú aj súdom v súdnych konaniach prikloniť sa na stranu poskytovateľa alebo pacienta.

  Tak keď veríme tejto inštitúcii, lebo sme ju nespochybnili ani nezrušili, aj keď sme ju zrušiť mohli, tak prečo teraz, keď ju ešte požiadame o to, aby nám dala vyjadrenia, nám teda povedala, či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá lege artis, prečo na to nepočkáme? Tak naozaj jediný dôvod je len ten, že sa ponáhľame odprezentovať pred nejakou udalosťou a toto vidíme ako priestor dostať sa našim voličom do očí.

  A teraz mi dovoľte, aby som pripomenul niekoľko faktov, pretože keď má byť dôvod na odvolanie prípad a výberové konanie a nemáme všetky potrebné fakty, tak potom v tej minulosti by sme mali mať tých dôvodov oveľa viac a tie odvolávania tu mali byť ako na bežiacom páse.

  Urobil som si krátky rešerš pôsobenia skoro župana, toho času pána poslanca Uhliarika. Čiže určite si všetci spomínate, ale je dôležité to pripomenúť, a teraz, keďže to naozaj beriem, že táto schôdza je aj v kontexte blížiacich sa volieb, tak je to dôležité pripomenúť aj potencionálnym voličom pána poslanca Uhliarika, situáciu s onkologickými liekmi počas jeho pôsobenia ako ministra zdravotníctva. Možno si pamätáte, že v čase jeho pôsobenia boli v médiách, a teda uznajte, že tých médií nie je veľa, ktoré by otvorene podporovali stranu SMER, bol jeden z hlavných smutných príbehov príbeh o tom, ako chorým onkologickým deťom chýbajú lieky, a bola to nemocnica v Prešove. Prešovská nemocnica urobila naozaj voči pacientom asi podraz roka, nominantom bol riaditeľ, ktorého nominoval pán poslanec Uhliarik, a tú možnosť, ktorá bola daná tejto nemocnici, bola legislatíva, ktorá bola prijatá za ministrovania pána poslanca Uhliarika, ktorá bola schválená aj SDKÚ, aj KDH, aj MOST-om - HÍD, aj stranou SaS, a táto nemocnica predávala onkologické lieky práve tie, ktoré chýbali našim pacientom, a nič sa s tým nerobilo. Čiže pacienti nemali lieky. Keď sa prijímala legislatíva, sme upozornili na to, že sa vytvárajú precedensy, keď sa bude môcť onkologický liek dostať od nášho pacienta do zahraničia. Každý bol hluchý. A vznikla situácia, že naši pacienti nemali byť čím liečení, pretože lieky boli vyvážané do zahraničia.

  Keď budete mať záujem, mám tu všetky prípady medializácie zverejnené. Čiže kauza 1, dovoľte mi, aby som to nejako paralelne nazval, hráč so smrťou, pán poslanec Uhliarik.

  Kauza 2. Znova bezprecedentný prípad. Na Slovensku je, tak ako v mnohých iných krajinách, nedostatok krvi. Za ministrovania pána poslanca Uhliarika sa stalo prvýkrát, že sa krv odoberala na komerčné účely našim pacientom, našim občanom, nie pacientom, lebo krv dávajú zdraví ľudia. Títo naši občania dostávali za to 15-eurové poukážky a táto krv bola vyvážaná do zahraničia na spracovanie a nedostávala sa späť na Slovensko. Pán minister sa bránil, vtedajší minister, terajší kandidát na župana, sa bránil vyjadrením, že musel podpísať povolenie pre túto firmu. Áno, je to pravda, minister zdravotníctva musí podpísať povolenie na prevádzkovanie činnosti, ale žiaden minister dovtedy nepodpísal súhlas s vývozom týchto liekov. Napriek tomu, že na to upozorňoval hlavný odborník, ktorý ho listom vyzval, aby tento vývoz liekov nepodpisoval, napriek tomu, že členka výboru expertov pre transfúziológiu pri Rade Európy upozorňovala, že dôjde k nedostatku krvi pre našich pacientov, napriek tomu, že riaditeľka Národnej transfúznej služby upozorňovala, že podpísaním vývozu liekov, čo nemusel pán minister robiť, dôjde k ohrozeniu života pacientov. A nič, nič sa nedialo. Všetci boli ticho.

  Po tretie. Pán poslanec Novotný povedal, hovorím to veľmi málokrát, ale v tomto prípade s ním súhlasím, že nie je kompetentný. A naozaj, čo sa týka argumentácie v tomto prípade, v prípade odvolania ministerky, nemôže byť ani kompetentný, pretože nemá fakty, ktoré by potvrdzovali to, že je príčinná súvislosť medzi výberovým konaním a touto tragédiou.

  Ďalšia vec, ktorá tu už rezonovala, boli to štrajky zdravotníkov. Tak naozaj počas minulého obdobia sa udialo to, čo sa v histórii slovenského zdravotníctva neudialo, bola ohrozená zdravotná starostlivosť našich pacientov, nemocnice poskytovali zdravotnú starostlivosť iba v núdzovom režime. A niekto, kto je za to zodpovedný, a to nielen pán poslanec Uhliarik, to takú istú vinu na tom má aj pán poslanec Novotný, boli ticho. Žiadne odvolávanie, žiadne vyvodenie osobnej zodpovednosti.

  Takže, vážené dámy, vážení páni...

 • Reakcia z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec Hlina, ja sa témy držím a takisto ako ostatní rozprávajúci chcem povedať na súvislosti terajšieho odvolávania a fakty, ktoré teraz odzneli, s faktami, ktoré sa v systéme diali a ako na ne ľudia, ktorí teraz navrhujú odvolať ministerku zdravotníctva, nie že nereagovali, ale ako toto drancovanie zdravotníctva a ohrozenie pacientov organizovali.

  Takže, vážené dámy, vážení páni, odvolávanie ministerky zdravotníctva je vážny akt a myslím si, že okrem tých pár informácií, na ktoré neexistujú žiadne podporné argumenty, by sme mali brať do úvahy aj to, čo si myslia o tomto všetkom tí, ktorí zdravotnú starostlivosť na Slovensku poskytujú.

  Dovoľujem si to zopakovať ešte raz: Asociácia štátnych nemocníc, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky a Slovenská lekárska únia špecialistov.

  Ďakujem pekne.

 • Na vaše vystúpenie, pán poslanec, chce reagovať desať poslancov. Uzatváram možnosť. Dvanásť poslancov. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Sulík.

 • Ďakujem pekne. No, pán Raši, pán predseda zdravotníckeho výboru, viacero mojich kolegov bude vedieť potvrdiť, že vás si cením kvôli vášmu kultivovanému spôsobu, ktorým vystupujete, a v podstate viackrát sme sa aj tak čudovali, že čo vy robíte v strane SMER. O to viac ma prekvapilo, že ste sa teraz pustili na hodne nízku úroveň presne tým spôsobom, že nie aby sme sa bavili o tom, či teda pani ministerka pochybila, nepochybila, ale bavíme sa o tom, čo urobil Uhliarik alebo Novotný. Veď keď niečo urobili, tak konajte, dajte trestné oznámenie, zvolajte mimoriadnu schôdzu, robte niečo, čo robíme my.

  Len ja mám teraz taký dojem, vy si tu niečo povedzme viete alebo si myslíte, že viete, a odkladáte si to, aby ste to mohli potom vytiahnuť, keď my tu dôjdeme s nejakou mimoriadnou schôdzou. Len presne tak to, presne týmto hnusným štýlom funguje potom slovenská politika, že my na teba, ty na mňa, ty na nás a potom sa všetko vždy ututle.

  Čiže keď má Uhliarik maslo na hlave, poďme sa o tom baviť, ale neargumentujme, že nebudeme sa baviť o pochybení pani Zvolenskej, lebo veď sa reexportovali lieky. Čo napríklad my sme vôbec nerobili. A preto ma aj teda prekvapuje táto vaša angažovanosť. I keď chápem, silný minister sa obháji sám a nepotrebuje vás tu na toto.

  Argumentovali ste tými podpornými stanoviskami. No veď pozrime sa na tie zväzy. Čo ony majú, čo môžu stratiť, čo môžu získať? Môžu stratiť to, že keď dajú kritické stanovisko v tomto prípade, no tak čo? Naštvú si ministerku proti sebe a nejak sa im to môže nepekne v budúcnosti vyplatiť, ale nemajú čo získať kritickým stanoviskom. Preto to je, to, si myslím, sú slabé argumenty.

  A potom ste ešte povedali, že máme konštruktívne pracovať aj pre tých, ktorí nás platia. No tak ja sa cítim byť platený práve...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem veľmi pekne. Aj mňa, pán Raši, ste prekvapili a ako na lekára budem na vás apelovať, že preberáte čiastočne zodpovednosť za moje nepravidelné stravovanie, lebo ja som bol na ceste do bufetu a mňa vtiahlo sem normálne jak tá výveva, či čo to je, že čo ste tu tie zdravice čítali. Viete, že ja mám normálne sa chuť postaviť, a teda že kolektív družstevníčok z Lukanovej tiež je za pani Zvolenskú.

 • Smiech v sále.

 • Aj strojári, ja neviem ešte, jako tam funguje niekde v Podbrezovej, sú tiež. Viete, že to mi pripomína...

 • Reakcia z pléna.

 • Alebo Trnava. Viete, že proste mne to pripomína také tie filmy z 50. rokov, to boli také tie monsterprocesy a tam proste tie zdravice. A však tu boli tiež, tu bol nejaký, teda aj myslím, že, neviem, či bol aj farár, ktorý dal nejaké stanovisko, že Černák by teda sa nejako resocializoval, tiež sa to možno niekde čítalo.

  Prosím vás, toto som bol, normálne ma, ja som sa nešiel najesť kvôli tomu, že to som mal hroznú chuť to tu povedať, že aj tie družstevníčky z Mútneho napríklad, aj tam sú ešte, tam ešte ako-tak družstvá fungujú, tak možno keby ste tam šli a povedali, prosím vás, idú odvolávať, Uhliarik ide odvolávať s Novotným, že napíšte tu, že potrebujeme pre Zvol..., tak verte, že tam nejaký ten váš dedinský tajomník SMER-u by tie družstevníčky z Mútneho možno nahovoril. Však ich predseda bol v Petrohrade vládnym špeciálom, tak toto by tiež podľa mňa vedel vybaviť a mohlo to tu zaznieť. A mohlo to byť meritórnym, naozaj meritórnym dôkazom, že sme tu zbytočne. Lebo už keď družstevníčky z Mútneho sú za pani Zvolenskú, tak načo sa tu zbytočne budeme trápiť. Načo tu budeme zbytočne vystupovať, úplne zbytočne. To je prvý rozmer.

  A druhý rozmer. Ja som si fakt, som sa, mal pocit, že som sa posunul v čase. Toto je schôdza o odvolávaní pani Zvolenskej a tu som počúval niečo na pána Uhliarika. Ja som fakt bol pomýlený, že čo sa vlastne deje. Celé zlé.

 • Ďakujem. Pán kolega Raši, ja som medzi tými zdravicami, ako to výstižne pomenoval kolega Hlina, nejako nezachytil zdravicu, ktorú poslali pani ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Združenie podnikateľov Slovenska. Tí totiž, tieto organizácie, v ankete o "Najväčší byrokratický nezmysel roka 2013" za víťaza zvolili povinnosť neustáleho prihlasovania a odhlasovania dohodárov v zdravotnej poisťovni, pod ktorým je podpísaná práve pani ministerka Zvolenská.

  Tieto inštitúcie konštatovali, že odkedy sa musia odvádzať za dohodárov zdravotné odvody, je to pre nich nielen dodatočná finančná záťaž, ale aj administratívna pohroma. Ja viem, že prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne je úplná maličkosť oproti tomu, že päť dní tu nefungovala letecká záchranná služba, ale chcem pripomenúť aj túto zdravicu.

 • Ďakujem pekne. No musím povedať, pán kolega Raši, že aj pre mňa je to taká špeciálna situácia, lebo vy ste pre mňa taký netypický smerácky poslanec, lebo, viete, ja keď počujem slovo poslanec SMER-u, tak si predstavím človeka, ktorý hrabe, podvádza a klame, kde sa všade dá. O vás predsa len mám trochu vyššiu mienku, myslím si, že ste výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, a o to viacej ma zaráža, akým spôsobom ste argumentovali v tom svojom vystúpení.

  Mňa nezaujíma žiadna onkológia, to, kde si kto nejaké lieky prevzal za ministra Uhliarika alebo neprevzal a kde si ich prebalil a pribalil. Myslím si, že vôbec tento spôsob, ktorý ste zvolili, že sa snažíte odpútavať pozornosť nejakými voľbami do vyšších územných celkov, je jasným dôkazom toho, že aj vy ste nekomfortný s tým, že musíte robiť spravodajcu pri prerokovávaní vyslovenia nedôvery ministerke Zvolenskej, pretože ona je politicky vinná, ja som o tom presvedčený, aj toto vaše vystúpenie potvrdilo to, že nemá viacej v kresle ministerky zdravotníctva čo hľadať.

  Ja vám dám návrh. Navrhnite, aby sa prerušila schôdza, aby pokračovala až po voľbách do vyšších územných celkov. A naša strana SaS tento návrh podporí. Dôvod, prečo to bolo zvolané teraz, je preto, že vy robíte pri všetkých takýchto kauzách všetko pre to, aby to bolo zametené pod koberec. Toto nie je prvá kauza.

  A na záver by som si chcel ešte dovoliť dať odpoveď tej únii tých špecialistov, ktorí nám odoslali odkaz, že máme konštruktívne pracovať pre tých, čo ich platia, ja predpokladám, že to sú asi lekári. No, tak tí lekári asi nie sú odborníci na verejné obstarávanie. My nehodnotíme pani ministerku Zvolenskú za to, že by niekoho zle zoperovala. Ja im to veľmi rád vysvetlím, tie pochybenia, môžu kľudne prísť za mnou.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Raši, ja vám chcem poďakovať za vaše vystúpenie, aj keď ste hovorili o všetkom možnom aj nemožnom, ale teda gro vášho vystúpenia bolo, že ste hovorili o pánu poslancovi Uhliarikovi a najmä teda, že ste vždycky alebo viackrát ste hovorili "kandidát na župana Ivan Uhliarik". A to sa mi tak páči, lebo odvčera už je volebná kampaň do VÚC-iek a to, ako vy vlastne pomáhate nášmu kandidátovi na župana v Trnavskom kraji, teda super, to je na nezaplatenie. Čiže naozaj úprimná vďaka, pán poslanec Raši.

 • Pán kolega Raši, ja vám chcem ešte úprimnejšie ako pán kolega Brocka poďakovať za to, že naozaj robíte kampaň pre Ivana Uhliarika. Viete, že jeho hlavným mottom jeho volebnej kampane je zastaviť privatizáciu nemocníc župných v Galante a Dunajskej Strede. Ja verím, že strana SMER, ktorá vždycky vystupovala proti privatizácii, jednoducho tento svoj smer alebo trend si udrží a že poslanci strany SMER, ktorí budú zvolení do Trnavského vyššieho územného celku, spoločne s poslancami KDH zabránia tejto privatizácii a jednoducho budú presadzovať, aby nemocnice slúžili pre pacientov a nie pre zisk. Takže verím, že spoločne v Trnave zabránime privatizácii nemocníc v Galante a Dunajskej Strede.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem. Ja som, naopak, rád, že táto debata tu vznikla. Vrátim sa naspäť k vecnej podstate veci. Nechcem sa dotýkať žiadnych volieb, pretože myslím si, že to, čo tu dnes zaznelo, je naozaj dobrá vec, a verím tomu, že všetci by sme to podporili, aby sme túto schôdzu posunuli po VÚC-ke.

  Často, pán poslanec, predseda zdravotníckeho výboru, používate čiastkové informácie. Ja vám poviem aj to bé. V týchto všetkých troch bodoch, ktoré ste, pán poslanec Raši, povedali.

  Nedostatok krvi, krv sa odoberala na komerčné účely. Pozrite si do výnosov ministerstva zdravotníctva, kto podpisoval licenciu na prevádzkovanie košickej firmy, ktorá túto licenciu potom musela dostať, ako to správne povedal pán poslanec Raši. Podpísal to bývalý minister Richard Raši.

  Súhlas s vývozom týchto liekov, ktoré firma splnila, sa musí podpísať bez ohľadu na to, či by to bola terajšia ministerka Zvolenská, alebo Uhliarik, alebo ktokoľvek. Problémom je, že súhlas s vývozom týchto liekov už mala jedna súkromná firma, ktorá tiež sídli na východnom Slovensku a mala monopol.

  Otázka č. 2 alebo bod č. 2: štrajky zdravotníkov. My sme neváhali využiť extrémnu a krajnú situáciu, núdzový stav a povolanie lekárov z Čiech, aby sme ochránili život a zdravie ľudí. Tu dnes riešime úplný opak.

  A tretia vec: reexport liekov. Dnes bolo v Pravde, že Uhliarikov vzorec spôsobil, že nie sú onkologické lieky. Pán predseda, súčasný, zdravotníckeho výboru a bývalý minister Richard Raši, povedzte, kedy komisia pre farmakoekonomiku kategorizačnej komisie, odkedy tento vzorec sa používa na onkologické lieky? Ja vám poviem, páni poslanci, môžte si to overiť na ministerstve zdravotníctva.

 • 134.

  Ďakujem pekne. Pán poslanec Raši, asi máte v SMER-e veľký problém, keď muselo toľko inštitúcií vyjadriť podporu pani ministerke Zvolenskej. Ale teraz k veci.

  Hovorili ste, pán poslanec, aj viacero poslancov dnes o tom hovorilo zo SMER-u, že je hyenizmom spájať smrť s tendrom, aby som to zjednodušil. Chcem len povedať, a keď ste dávali pozor a počúvali moje vystúpenie, nikdy som smrť s tendrom nespájal. My nevieme povedať, či je príčinná súvislosť medzi smrťou pacientky a tendrom. Ja len dúfam, že nie je. Dúfam, že nie je. A to bude výsledok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ale je nesporné, že je príčinná súvislosť medzi päťdňovým výpadkom Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a zlyhaním ministerstva zdravotníctva, menovite výberovej komisi, ktorá robila tender na nové povolenia. A to, že sa tu snažíte odpútavaním pozornosti túto príčinnú súvislosť zakrývať, to je hyenizmom.

  A posledná moja poznámka je, pán poslanec Raši, keď ste boli ministrom zdravotníctva v 2009., v 2010., prebiehal tender na záchrannú zdravotnú službu. Ja som voči nemu mal vtedy ako predseda výboru závažné výhrady. Veľa som vás kritizoval, chodil som na poslanecký prieskum, žiadal som si čísla, dôkazy, žiadal som si nahliadnuť do spisového materiálu. Ale chcem povedať, a teraz vás pochválim, že ani za pána ministra Zajaca, ani za pána ministra Rašiho sa nestalo, aby čo i len na jeden jediný deň vypadol čo i len jeden bod pozemnej alebo Vrtuľníkovej záchrannej služby. Teraz vypadli dve stanice Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby na päť dní, lebo zlyhalo ministerstvo zdravotníctva.

 • Vážený pán kolega, keď som počúval, ako čítate listy týchto jednotlivých zväzov, tak mi to pripomínalo rok 1977, keď celé organizácie a štátne podniky vyjadrovali protesty proti Charte ´77, hoci nikto z tých ľudí tú Chartu ´77 nečítal.

  Následne ste obvinili ministra, bývalého ministra Uhliarika z vývozu onkologických liekov v prešovskej nemocnici, vývozu krvi do zahraničia, štrajku lekárov.

  Pána Novotného s Uhliarikom ste obvinili, že drancovali celé zdravotníctvo. Už som len čakal, kedy k tomu doplníte, že sprivatizovali okresné nemocnice v Prešovskom a Košickom kraji. Nuž, pán kolega Raši, v Košickom a v Prešovskom kraji všetky okresné nemocnice sprivatizovali župani za stranu SMER a kandidáti na županov za stranu SMER pán Chudík a pán Trebuľa.

  Ja som chcel počuť od vás, a nepočul som to od vás, prečo nemali päť dní licenciu letecké záchranné služby v Trenčíne a v Bratislave, aby mohli sa navzájom zastupovať, ako tu správne povedal pán minister Kaliňák. Prečo nemohli zastupovať tú leteckú záchrannú službu v Nitre, ktorá v tom čase, keď potreboval pacient vrtuľník, bola pri inom pacientovi? Prečo nemali licenciu letecké záchranné služby v Trenčíne a v Bratislave vtedy, keď bola jediná letecká služba v Nitre a bola pri inom pacientovi? Toto som od vás nepočul.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Raši, podľa môjho názoru správne si poukázal na všetky tie problémy, ktoré boli vyriešené pani ministerkou Zvolenskou, hlavne tie problémy s platmi.

  Správne si poukázal, a kto chce, to vedel pochopiť, kto nie, tak mu tu už nič nepomôže, že práve kto iný ako odborná verejnosť sa má vyjadriť k tejto danej problematike a k vzniknutému odvolávaniu? Práve tá odborná verejnosť, na čo, pán Raši, teda správne si poukázal.

  Dokonca správne si poukázal aj na predkladateľov, čo je dosť zaujímavé, že medzi predkladateľmi sa neobjavil napríklad pán poslanec Bastrnák, ktorý je odborník alebo venuje sa zdravotníctvu dlhodobo. Čiže zjavne tam asi bolo to tak zvláštne urobené, asi na podporu iba dvoch predkladateľov, ktorí majú teraz aktivity vo VÚC-kach.

  No ale je tu jeden základný fakt, čo si nikto nevšimol, že v podstate aj tých osem alebo päť, alebo osem vrtuľníkov zdravotných, čo má Slovenská republika, je na 5 mil. ľudí, podľa môjho názoru v Slovenskej republike málo. V 90 prípadoch práve v tom prvom kontakte zachraňujú životy práve rýchle zdravotné služby a tie väčšinou v podstate sú vždy na mieste včas, do tých desiatich minút. Čiže dá sa povedať, že je tu znova účelovo podsúvané, že niekto niekde pochybil.

  Ale ja vám poviem, kde je pravý dôvod. Opozícia, máte jedného krásneho bývalého ministra. Ja nepoznám ministra, ktorý by po tom, ako skončil ministrovanie, odišiel žiť na rok na Kanárske ostrovy a kúpil si tam domček. No jednoducho, jemu sa poďakujte za ten stav, že Slovenská republika má iba tak málo vrtuľníkov a jednoducho to nepostačuje podľa vašich predstáv na záchranu životov.

  Čiže tam si pozrite do vlastných radov a nebudem to ďalej komentovať.

 • Myslím, že nie je mrhaním slov, keď si zopakujeme, že aspoň v tejto začiatočnej fáze nie je žiadne preukázanie nejakej zodpovednosti na ministerstve zdravotníctva ohľadom tendra na Vrtuľníkovú záchrannú službu, nie je žiadna súvislosť medzi nešťastnou udalosťou, ktorá vznikla, a teda nie je žiadny predmet, ktorý by sme tu mali rokovať. To zhrnutie bolo pekné, dostatočné.

  S tým som chcel skončiť, ale nedá mi tak urobiť takú poznámku, to je také intelektuálske povedať, že to sú takí debili, ktorí to tam podpísali, alebo čo to je teda, čo, aký je ten pocit? Že keď tie podporné stanoviská, tak to čo? Tak zhodíme tých ľudí, že je to takou frajerinou, povieme, takou frčkou?

  Ja si viem istotne predstaviť pána exministra Uhliarika, ktorý by dal neviem čo za to, aby také podporné stanovisko niekedy v živote bol počul.

  Ďakujem.

 • S reakciou pán spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Čiže len krátke informácie.

  Čiže prvá vec, ja spomínam pána poslanca Uhliarika ako potenciálneho župana práve preto, aby občania Trnavského samosprávneho kraja vedeli, čo ich čaká, pokiaľ by bol úspešný, ale verím, že sa to tak nestane.

  Dovoľte mi, aby som sa vrátil ešte k reakciám najmä pánom poslancov za SaS. Beriem to ako sústredený útok na moju pozíciu v strane SMER, keď vravíte, že ste sa čudovali, čo v strane robím, lebo to mi naozaj politicky škodíte.

 • Reakcie z pléna.

 • Ale dovoľte, aby som prečítal jeden fakt. Ďakujem pekne, že ma necháte dohovoriť. Od vás "s láskou" beriem dvojzmyselne.

  Chcem vám povedať ale jeden fakt, ktorý sa udial a ktorý súvisí s vašou stranou, a hovoríme o tom, že kto to ako zneužíva alebo nezneužíva politicky, a prečo to chcem dať do kontextu čistej politizácie a zneužívania. Tá kauza, ktorá bola prepieraná na výbore pre zdravotníctvo, teda to tragické úmrtie, vznikla v určitom čase a dovoľte mi, aby som zopakoval, a nech sa na mňa za to pán poslanec Galko nenahnevá, komunikáciu, ktorú, bohužiaľ, preposlal nielen svojim ľuďom, ale preposlal ju aj na ministerstvo zdravotníctva, kde píše svojim kolegom:

  "Skvelé otázky ohľadom tohto úmrtia. Toto chyťme a držme sa toho. Mali by sme dať tlačovú správu s týmito otázkami a informáciu, že sme ich zaslali na ministerstvo zdravotníctva ohľadom tragického úmrtia. Ale", počúvajte, "ale len ju pripravme a dajme ju, až keď tento cirkus okolo SPP trocha ochabne, aby nezanikla."

  O toto ide! Je to čistá politizácia tohto problému a vôbec nejde o to nešťastie, ktoré sa stalo, ale o to, že "pripravme ju a dajme ju, až keď cirkus okolo SPP trocha ochabne".

  Ďakujem pekne.

 • Teraz požiadal o slovo pán navrhovateľ, nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka zdravotníctva, dámy a páni, vážení páni poslanci, dovoľte mi sa vyjadriť vlastne naozaj tak vecne, pretože myslím si, že je dôležité sa vecne v tomto prípade vyjadrovať. A opakujem ešte raz, či pánovi poslancovi a predsedovi výboru, či vám, pán poslanec Baláž, pani ministerke, a povedal som to opakovane na výbore, nie je dobré, keď...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Páni poslanci, prosím vás, ak, tak, choďte sa baviť vonku.

 • Nie je dobré, keď to spájame a mnohí z vás sme, mnohí spomedzi nás sú lekári a vieme, že sa tieto veci môžu stať, a ja to takisto nechcem spájať.

  Ešte raz opakujem. Päť dní tu nebola podpísaná licencia. Vôbec sa nebavíme o tom, že sa niečo stalo, žiaľ, sa niečo stalo. Ale päť dní sa nepodpísala tá licencia. Mohla byť neskôr podpísaná. Čo keby ten pán, ktoré sme dostali vysvetlenie z ministerstva, že člen, jeden člen komisie sa nemohol zúčastniť, čo keby sa nemohol ďalší týždeň zúčastniť, čo by sa stalo? To, čo som povedal, čo keby tá druhá firma, ako pán podpredseda vlády Kaliňák povedal, že tá druhá firma si vyžiadala podklady a vyšli sme tejto druhej firme v ústrety, čo keby vyjadrila záujem o všetky body leteckej záchrannej služby? To by teraz nebolo pokryté vôbec žiadne Slovensko? Čiže celé Slovensko, žiadny bod? Čiže naozaj sa bavme o faktoch.

  Vrátim sa k svojej reči. Návrh na odvolanie ministra akéhokoľvek je mimoriadne vážna vec nielen pre vládu, politickú stranu momentálne, ktorá je pri moci, ale aj pre celú krajinu. Ak zvolení zástupcovia ľudí, poslanci, v tomto prípade opoziční, navrhnú odvolanie člena vlády, musia mať na to mimoriadne vážne dôvody. A hoci príslušníci strany SMER veľmi často rozprávajú o tom, že odvolávanie je väčšinou divadlo, myslím si, že ak ide o životy ľudí, je to divadlo možno pre stranu SMER, ale nie pre jej občanov, nie pre občanov tejto krajiny.

  Chcem sa vrátiť k tomu, prečo sme vlastne navrhli odvolávanie pani ministerky zdravotníctva. Nie preto, že prišla z Penty alebo, škoda, že tu nie je pán poslanec Blaha, alebo zo zdravotnej poisťovne Dôvera, pre ktorú zháňa peniaze a skrýva to za zákon o vyvlastnení. Nechceme ju odvolávať za to, že v minulosti urobila dlh alebo sekeru 120 mil. eur vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a hrozil jej krach. Nechceme ju odvolávať za to, že nie je schopná zastaviť zadlžovanie nemocníc, ktoré dlžia takmer 300 mil. eur, hoci sme ich oddlžili pred dvoma rokmi. Ale preto, že ohrozila životy ľudí v tejto krajine. A naozaj je jedno, či to boli voliči SMER-u, KDH, SDKÚ alebo akejkoľvek politickej strany, alebo ktorí vôbec neboli vo voľbách. Sú to životy občanov tejto krajiny.

  Myslím si, že 24 rokov po nežnej revolúcii je načase, aby ministri podávali demisie sami za svoje chyby a za to, že nedokázali zabezpečiť bezpečnosť našich občanov.

  Mnoho z vás tu dnes počulo rôzne vyjadrenia na to, že neporušil sa zákon. Myslím si, že zákony existujú nielen písané a legislatívne, ale aj morálne. Ministerka zdravotníctva mala dosť času na to, aby sa zachovala práve takto. Čestne, morálne, ľudsky a podala demisiu. Demisiu za to, že nezvláda svoju funkciu, nezvláda riadiť rezort, za ktorý nesie plnú, podotýkam, politickú zodpovednosť, aby náhodou niekto z vás nepovedal, že ministerka zdravotníctva alebo že som povedal, že je zodpovedná za to, že sa stala táto nehoda, nesie pani ministerka plnú politickú zodpovednosť.

  Poslednou kvapkou, pre ktorú sme sa rozhodli podať návrh, bol neuveriteľne amatérsky, spackaný tender na leteckú záchrannú službu. Povedal som to aj dnes už vo faktickej, ale Bratislava bola naozaj jediným hlavných mestom v Európe niekoľko dní, ktoré nemalo zabezpečenú najrýchlejšiu zdravotnú starostlivosť. Trenčín, jedno z krajských miest, bol na tom rovnako.

  Stalo sa to napriek tomu, že ministerstvo zdravotníctva vedelo roky dopredu, pani ministerka je vo funkcii rok a pol, myslím si, že aj za môjho ministrovania sa presne vedelo, kedy tie licencie skončia, a všetci vedeli, kedy sa končí táto licencia, že sa končí 11. 9. v roku 2013, doterajšiemu prevádzkovateľovi, ktorý to robil dobre. Ministerstvo zdravotníctva tak malo nekonečne mnoho času na to, zrealizovať tender tak, aby nebolo hlavné mesto Slovenska päť dní bez leteckej záchrannej služby. A o tom je toto odvolávanie, o ničom inom.

  Čo keby sa stalo, čo by sa stalo, keby ten člen komisie nemohol aj ďalší týždeň? Bolo by to desať dní? Alebo keby ochorel. Bolo by to ďalších 14 dní? Veď pozrime sa na podstatu a nezakrývajme sa za vymyslené dôvody.

  Všetky argumenty o dodaní alebo nedodaní podkladov sú smiešne, keď si predstavíme, že naozaj tých päť dní boli ohrozené životy našich občanov. A nechcem si predstaviť veci, cez ten víkend sa konalo množstvo festivalov, lebo bolo to obdobie ešte doznievajúceho leta, nechcem si predstaviť, čo by sa stalo, keby naozaj v týchto oblastiach, v tejto oblasti západného Slovenska došlo k nejakému nešťastiu.

  Ak ministerstvo používa argument, že si vyžiadali ďalšie podklady od ďalšieho z uchádzačov, pýtam sa potom, a dnes tu aj zaznelo od jedného z poslancov, prečo ministerstvo nezačalo ten tender o trošku skôr? Prečo práve len posledný možný termín? Myslím, že to bolo 2. júla, ale toto nie som si presne istý. Prečo si nevyžiadalo alebo prečo nezačalo tender tak, aby malo dostatočný časový priestor na to v prípade, že sa niečo takéto neplánované stane? Alebo prečo, keď všetky materiály boli k dispozícii 9. 9., zopakujem to, čo povedal na začiatku navrhovateľ, poobede 9. 9., a bolo nám to povedané aj na prieskume, boli ste tam mnohí z vás, ktorí tu sedia v pléne, 9. 9. popoludní do podateľne boli dovezené materiály od záujemcu, na ktoré sa čakalo. A k ďalšiemu zasadnutiu komisie prišlo až za sedem dní, čiže 16. 9. Myslím si, že toto je ten hlavný problém, a myslím si, že za toto by mala niesť ministerka zdravotníctva plnú zodpovednosť.

  Zákon, ako sme tu ešte dnes počuli niekoľko, ako sme tu už dnes počuli niekoľkokrát, pri realizácii tendra nebol porušený, hovorí to pán premiér, pani ministerka zdravotníctva a mnoho z vás.

  Ministerka sa aj bráni, že spájanie nehody človeka, ktorý cestoval z Bratislavy do Skalice a ktorý zomrel, je účelové. Pravda je ale taká, čo potvrdila aj kontrola, a chcem sa vrátiť ku faktom, páni poslanci, boli sme tam všetci, pravda je taká, že 16.55 lekár, keď druhýkrát volal záchrannú leteckú službu, prvýkrát, áno, prvýkrát sme si to aj vypočuli dnes, volal, z Nitry mu bolo povedané, že je k dispozícii. Ale potom ten vrtuľník išiel, vrtuľník išiel k infarktu. A druhýkrát volal znova a najbližší vrtuľník bol v Žiline. Preto sa prevoz realizoval sanitkou.

  Pani ministerka má možno pravdu, že ak by bol vrtuľník v Nitre k dispozícii, bol by tam asi za rovnaký čas ako z Bratislavy, možno 25 minút, možno 26, naozaj to nie je dôležité. Ale kľúčové je, že ten bratislavský vrtuľník nemohol vyletieť, pretože on tam bol, bol v poriadku, nemal žiadnu technickú chybu, len ministerský úradník nepodpísal jednu, jedno tlačivo.

  Pani ministerka, vrtuľník z Bratislavy nemohol letieť k pacientovi, lebo vy ste nestihli dokončiť tender. Presne preto máme k dispozícii viac vrtuľníkov, možno nie 110, ako navrhoval pán minister Kaliňák, možno budeme prekvapení a tender bude aj na 110. Ale vďaka vám, pani ministerka, k dispozícii nebol.

  Pýtam sa, ak zomrú ľudia a nikto neporuší zákon, je naozaj všetko v poriadku? Verím tomu, že ani pani ministerka to vnútri neverí, lebo len jej politická možno príslušnosť alebo možno taká nadradenosť im nedovolí alebo jej nedovolí to priznať. Je to veľmi smutné, pretože obhajovať svoju chybu, keď ide o život, je naozaj hanbou.

  Spackaný tender na leteckú záchrannú službu nie je jediný dôvod na odvolávanie ministerky zdravotníctva, ale je ten najdôležitejší, pretože boli priamo ohrozené životy našich občanov.

  Máme tu aj ďalšie problémy a krátko sa ich dotknem. Návrh štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo je obrazom pôsobenia pani ministerky v zdravotníctve. A verím tomu, že teraz, pán poslanec Baláž, sa mnoho z týchto organizácií zdravotníckych postaví za možno, nie za Uhliarika, ale za to, čo hovorím. Pretože sa už aj vyjadrili v médiách. Peniaze za poistencov štátu druhý rok už po sebe klesajú a pani ministerka sa veľmi pekne, ale väčšinou, usmieva a tvári sa, že sa nič nedeje. V tomto roku, my všetci to vieme, ktorí sme tu zdravotníci, štát zaplatí do zdravotníctva o 111 mil. eur menej za svojich poistencov. Myslím si, že pani ministerka by sa mala rýchlo zobudiť vo vládnom bavoráku na ceste na rokovanie vlády, pretože tie peniaze nebudú chýbať vám, pani ministerka, vy svoju mzdu dostanete, ale budú chýbať v zdravotníctve na platy našich sestier, lekárov, za ktoré hlasovali aj poslanci SMER-u. Tie peniaze budú chýbať, a vy to viete, vážení páni, členovia zdravotníckeho výboru, v nemocniciach, ktoré priamo riadite, na lieky, zdravotnícke pomôcky, budú chýbať pacientom.

  Ministerka zdravotníctva, a dotknem sa aj pána podpredsedu vlády Kaliňáka, by si mala zobrať príklad z pána podpredsedu vlády Kaliňáka, pretože ak si spomínate, relatívne nedávno chcel nemocnicu v Bratislave, tak sa stavia. Vláda mu dala na ňu 60 mil. eur, pretože, budem trošku ostrý, vyvoleným nestačí jedna nemocnica, veľmi dobrá, pán poslanec Ježík, v Ružomberku, ale chcú mať aj druhú v Bratislave, aby nemuseli dlho cestovať. Samozrejme, bude to akože nemocnica pre policajtov, pre vojakov, možno tam pustia aj nejakú verejnosť, ale v prvom rade to bude drahá nemocnica pre vyvolených. Vojaci aj policajti nemajú problém dnes ísť do sv. Michala alebo do Ružomberku, kde dostanú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ale škoda, že minister Kaliňák nie je ministrom zdravotníctva. Možnože by konečne bolo aj na platy sestier a nemocnice by prestali tvoriť dlh. Som si istý, že on by sa za to hanbil a on by za platy svojich ľudí bojoval.

  Chcem sa ešte pozastaviť pri výroku pána ministra Kaliňáka z roku 2007, ktorý si môžte pozrieť v materiáloch Úradu vlády. Pretože v svojom príspevku hovoril o tom, že transformácia nemocníc na akciové spoločnosti je jedna zlá vec. Tak si to pozrite, vážení páni poslanci SMER-u, naozaj, pán minister Kaliňák vtedy ako člen vlády obhajoval transformáciu nemocníc cez sv. Michala v Bratislave a predkladal to na vládu ako model lepšej transparentnosti a lepšieho riadenia nemocníc. Prečítajte si ten text a urobte si sami názor.

  Pani ministerka by si mala uvedomiť ešte jedno, keď nevybojuje viacej peňazí pre zdravotníctvo, ľudia-pacienti budú trpieť. Neviem, necháme, ako vám to môže byť jedno, a ja som aj odkázal v médiách, že by ste mali ísť, pani ministerka, stanovať pred Úrad vlády a bojovať dovtedy, kým vám pán premiér tie peniaze nedá, a takto by ste mali ukázať, že vám nie je osud pacientov, sestier a lekárov ľahostajný. Ešte raz poviem, pekne sa usmievate, ale to nestačí. Opakujete stále, že všetko je v poriadku, ale nie je a nebude.

  Čo sa týka tej hlavnej témy, pre ktorú ste možno prišla na ministerstvo zdravotníctva, je to veľmi smutné, že touto jedinou hlavnou vašou prioritou je nájsť stovky miliónov eur na vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní. Z jednej ste sama prišli. Už viac ako rok nepočúvame o ničom inom, ako o tom, že na zákone sa intenzívne pracuje.

  Musím povedať jedno, pani ministerka najskôr brala odmeny za dobré hospodárske výsledky v Dôvere, dnes chcete poslať svojim zamestnávateľom na oplátku stovky miliónov eur. O pacientoch ani dnes som od vás nepočul ani slovo. Ak by ste ich spomenuli, museli by ste povedať zase aj to bé, že 1,8 mil. slovenských občanov-pacientov z nich je dobrovoľne poistených v súkromných zdravotných poisťovniach. Ak by chceli, už dávno prejdú do Všeobecnej zdravotnej.

  Máte jediné šťastie, a tiež vám dám ten materiál, ale verím, že vy na rozdiel od pána ministra Kaliňáka čítate vládne materiály, že lieková reforma, ktorú som pripravil v roku 2011, usporila 158 mil. eur, to si nevymýšľam ja, to sú údaje z Úradu pre dohľad, alebo respektíve zo Štatistického úradu. Ak by tieto peniaze tento rok neboli, zdravotníctvo by bolo na tom podstatne horšie.

  Vrátim sa ale k sestrám. Pani ministerka, čo ste urobili pre to, povedzte mi jednu jedinú vec, aby sa mali sestry lepšie? Povedzte mi jednu vec okrem toho, že ste im priniesli polievku do stanu, keď spali pred Úradom vlády? Myslím si, že už len toto by malo byť dôvodom na vaše odstúpenie, možno nie odvolanie, ale odstúpenie, pretože je to niečo, je to váš postoj, akým spôsobom sa staviate k celej problematike. To, že nedokáže nájsť peniaze, je jedna vec. Ale vodiť za nos sestry je, myslím si, že veľmi silná káva.

  Čísla Štatistického úradu jasne hovoria, páni poslanci, pozrite si materiál, ktorý predložil minister financií na vládu tejto republiky pred mesiacom. Je to rozpočet verejnej správy na roky 2011 až 2013. Ten jasne hovorí, že v roku 2012 bolo k dispozícii o 208,1 mil. eur viac vrátane 50-miliónovej rezervy aj vďaka liekovej reforme.

  Argument Ústavného súdu je holý nezmysel, ale vy ako členka vlády, si myslím, že by ste sa mali naozaj prvá postaviť a na základe tohoto nepovedať, že všetko bude v poriadku alebo že potrebujem dva týždne, aby som mohla vyrokovať, ale postaviť sa a povedať: "Pán premiér, tie peniaze tam sú, ale nestačia, musíme sestry zabezpečiť tak, ako si to zaslúžia."

  Pre mňa je dôvodom, a dnes to už bolo spomenuté, na odvolanie ministerky zdravotníctva aj posun projektov, či už DRG, alebo e-health. Oba projekty by zdravotníctvu, a tí, čo v zdravotníctve robia, vieme, že ušetrili by stovky miliónov eur. Projekty boli pripravené najneskôr v tomto roku a myslím si, že akékoľvek posúvanie týchto projektov je absolútne neopodstatnené. Mrzí ma jedno, že projekty, ktoré mali pôvodné firmy, ktoré boli vysúťažené za ministra Rašiho a ktoré boli tesne pred koncom, sa opäť prerábajú, aby na nich mohli aj tie firmy ďalej zarábať, a na šetrenie v zdravotníctve sa vôbec nemyslí. Ministerka zdravotníctva nemá žiadnu snahu tieto projekty finalizovať, pretože povedzme si pravdu, priniesli by viac poriadku do financovania zdravotníctva a toky peňazí by boli oveľa ľahšie kontrolovateľné. Myslím si, že niekomu to asi nevyhovuje.

  Na záver by som zhrnul moje dôvody, prečo ministerka zdravotníctva by mala skončiť:

  - V prvom rade je to ohrozenie občanov tejto krajiny, keď nebola schopná načas dokončiť tender na záchrannú leteckú službu v Bratislave a v Trenčíne.

  - Po druhé je to druhý rok po sebe klesajúci odvod za poistencov štátu, čo znamená mínus 111 mil. eur oproti minulému roku.

  - Neschopnosť vyriešiť požiadavky sestier na zvýšenie platov.

  - Katastrofálna situácia v nemocniciach na ich extrémne rýchle zadlžovanie, ktoré dosiahlo sumu takmer 300 mil. eur, hoci boli pred dvoma rokmi takmer rovnakou sumou oddlžené.

  - Chýbajúca koncepcia zadlžovania nemocníc, alebo teda zastavenia tohoto zadlžovania.

  - Príprava zákona o vyvlastnení súkromných zdravotných poisťovní, a tým zanedbanie akýchkoľvek snáh o reformu zdravotníckeho systému.

  - A posunutie projektov DRG a e-health, ktoré môžu ušetriť zdravotníctvu niekoľko miliónov eur.

  - Ako posledný bod, neschopnosť ministerky bojovať za viac peňazí do zdravotníctva.

  Myslím si, že každý z týchto bodov samostatne stačí na odvolanie ministerky zdravotníctva. A naša trpezlivosť bola príliš veľkorysá a možno sme čakali príliš dlho.

  Pani ministerka, je čas skončiť a vrátiť sa k advokácii. Myslím si, že experiment s právnikom na čele zdravotníctva SMER-u v tomto prípade nevyšiel. Ľudsky proti vám nič nemám, ale zdravotníctvo potrebuje razantného, silného a zodpovedného ministra, a preto vám držím palce v inej oblasti.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Na vaše vystúpenie je päť faktických poznámok. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Číž.

 • Pán poslanec Uhliarik, no, v tomto predstavení by som nechcel vystupovať, lebo som presvedčený, že v tejto sále je oveľa viacej ľudí, ktorí majú skúsenosti so zdravotníctvom dramaticky väčšie ako ja. Ale predsa len som právnik, takže dve veci.

  Prvá - inštitucionálna, procedurálna. Pán navrhovateľ Uhliarik, pozerám to vaše podanie. Začína tým, že píšete na pol strane o tom, ako dlho trvalo výberovej komisii na to, aby konala vo veci udelenia licencie. Potom po tej pol strane píšete: "V tomto časovom období dňa 13. septembra sa stala vážna dopravná nehoda na Záhorí" a tak ďalej. A potom veta: "V čase, keď bol k pacientke privolaný záchranársky vrtuľník, žiadny nebol k dispozícii. Pacientka, bohužiaľ, svojím zraneniam podľahla. Všetky okolnosti už skúma Úrad pre dohľad." Potom ešte "ľahkovážni úradníci ministerstva", to skončilo.

  Tomuto vášmu vystúpeniu nerozumiem, pretože o tom predsa nie je v podaní ani slovo.

  Druhá vec je, bezostyšne rovnako vy, ako aj pán Novotný, hovoríte o tom, že vy predsa nehovoríte o tom, príčinných súvislostiach a podobne. To už nie je pravda. Načo je napísané v tomto podaní? To môžte takto verejne klamať, pán Novotný aj pán Uhliarik?! Veď to je tá hanba! O tom tí naši vysvetľujú, a preto aj ten náš emotívny postoj k tomu. Klamete!!

  Veď ministerka na začiatku jasne povedala, že táto veta je klamlivá, pán Uhliarik. Jak to môžte teraz zmeniť, že vy ste to nepovedali?! Veď je to napísané, máme to všetci pred sebou.

  Ak niečo potrebujeme v tejto veci, elementárnu etiku. Už sa vráťme preč z cesty, do ktorej sa tento parlament dostáva.

  Pán poslanec Galko, je bezostyšné týmto spôsobom hrubo uraziť človeka. Rešpektujte, a hovorím vám to ako predseda mandátového výboru (reakcie z pléna), hovorím vám to ako predseda mandátového výboru, správajte sa, prosím, aspoň podľa pravidiel elementárnej ľudskej slušnosti...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Reakcie, reakcie mali byť na predrečníka.

  Nech sa páči, pán poslanec Blaha.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán kolega, pán kolega Uhliarik...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Prosím vás, bez kriku. Nech sa páči, pán poslanec Blaha.

 • Pán kolega Uhliarik, ja mám taký pocit, že tento váš príhovor bol iba prekrývaním toho, čo zaznelo predtým, a to je naozaj škandál. Pán poslanec Galko poslal omylom na ministerstvo zdravotníctva list, v ktorom píše, že "túto tlačovú správu", kde chce kritizovať túto kauzu, "dajme ju, až keď tento cirkus okolo SPP trocha ochabne, aby nezanikla", citujem pána Galka.

  To je tak niečo cynické! Tak pokiaľ vám záleží na tejto kauze, tak ju dáte hneď. Ale pokiaľ to chcete len politicky využiť, zneužiť ako taký chrapúň, tak to spraví týmto spôsobom. Pán kolega, to je niečo neskutočné!!!

 • Výkriky v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • A chcel by som povedať pánovi kolegovi Uhliarikovi, či sa mu páči tento spôsob, ktorý tu predvádza pán Galko, pretože ak ste kresťanský demokrat...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Reakcia na predchádzajúceho rečníka, pán Blaha.

 • ... ak ste kresťanský demokrat, pán Uhliarik... Pani kolegyňa, ste okej, môžem?

 • Reakcie z pléna.

 • Čiže, pán kolega, pán kolega Uhliarik (reakcie z pléna), pán kolega Uhliarik, pokiaľ ste ochotný sa podpísať pod túto špinavosť, ktorú spravil pán kolega Galko, tak si nehovorte viac kresťanský demokrat, lebo to je čisté chrapúnstvo. Vy smrť človeka zneužívate! Vy hovoríte o ľuďoch ako o prostriedkoch, nie ako cieľoch. To je základný argument každej morálky, keď človeka zneužijete ako prostriedok, ste nemorálne prasa!

  Ďakujem.

 • Prepáčte, ja si dovolím krátku poznámku.

 • Reakcie z pléna.

 • Prosím vás, nevykrikujte! Častokrát ma práve poslanci z vládnej strany upozorňujú na dodržiavanie poriadku, takže vás prosím, aby ste prestali, aby ste naozaj vo svojich faktických poznámkach reagovali na rečníka.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Nicholsonová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja keď som počúvala pána poslanca... (Ruch v sále). Ja keď som počúvala pána Uhliarika, ja som sa viacej sústreďovala na pani ministerku Zvolenskú a aj z tej neverbálnej kom...

 • Ruch v sále.

 • Ja neviem, či môžem hovoriť vôbec.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Páni poslanci, možno ak by som vás poprosila, že aby ste vyšli von z miestnosti, ak sa idete dohadovať.

  Nech sa páči, nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, nevykrikujte! Nechajte priestor.

  Prosím vás, môžete ešte vrátiť pani poslankyni dve minúty?

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja som síce počúvala pána poslanca Uhliarika, ale viac som sa sústreďovala na pani ministerku Zvolenskú a ja tak celkom čítam neverbálnu komunikáciu. A ja si myslím, že vám to nie je celkom jedno, ani čo tu odznieva v tejto sále a ani to, že podľa mňa ako žena, empatická žena, cítite istý podiel viny na tom, čo sa stalo. A ja sa domnievam, že možno by ste i sama odstúpili, keby vás nečakal ten veľký deal s poisťovňami, na čo ste, kvôli čomu ste vlastne nastúpili na ministerské kreslo.

  A v každej normálnej krajine minister po tom, čo sa stalo a kvôli čomu tu dnes sedíme, by stopercentne odstúpil. A na vašom mieste, keby som to neurobila, tak asi by som predstúpila pred toto torzo publika a povedala, že istý podiel zodpovednosti, minimálne tej politickej, ak už nie v tej vecnej rovine, cítim a dala by som tak voľnú ruku svojim kolegom, aby naozaj hlasovali podľa vlastného vedomia a svedomia. A ak by sa tak stalo, tento parlament by vás s najväčšou pravdepodobnosťou podľa mňa odvolal. A možno by vám nezostala česť, lebo tá by zostala iba tomu, kto by odstúpil sám. Ale myslím, že by ste mohli opustiť túto sálu s akými-takými bodmi, pretože tento národ miluje martýrov.

  A mne, mne je vás ako úprimne ľúto, pretože nie ste, nie ste v závideniahodnej pozícii, nie preto, že vás odvoláme, ale preto, že ste podľa mňa medzi dvoma mlynskými kameňmi.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vaše vystúpenie malo budiť taký dojem, že spravodlivý medzi spravodlivými, ale to by ste nemohli predtým sedieť na stoličke ministra zdravotníctva.

  Aj by som vám možno pripomenula tie vaše postupné kroky na privatizáciu štátnych nemocníc. A začalo sa to veľmi tak nevinne, keď ste dali vlastne taký pokyn všetkým riaditeľom vo fakultných nemocniciach, aby pripravovali audity, pretože právne audity, ďalšie audity, to sú také najlepšie peniaze, ktoré sa veľmi rýchlo skryjú. A na vašu žiadosť si nemocnice robili prípravné audity na privatizáciu bez verejného obstarávania a iba od jedinej firmy. Oceňovanie touto firmou stálo štát 1,2 mil. eur bez akejkoľvek súťaže, bez akéhokoľvek výsledku, len na váš príkaz.

  Vy viete, pán minister, že riaditelia nemocníc išli do výberových konaní a mali vypracovať projekt stabilizácie a rozvoja fakultnej nemocnice. Ja som tento od vás nedostala, keďže som chcela takýto, som sa chcela oboznámiť s projektom, na základe ktorého vyhral pán riaditeľ Pavelek v trnavskej Fakultnej nemocnici. A vy ste mi odpovedali, že sa naňho vzťahujú autorské práva. No to by nemal s tým projektom vyhrať. Nakoniec som ho potom, keďže sme si dopisovali, dostala. Ale zaujímavé bolo, že pán riaditeľ nemocnice, a s vaším zvolením, si ho zaplatil z peňazí nemocnice.

  A to isté v trnavskej Fakultnej nemocnici, mám ďalší, a s vaším súhlasom upratovala, vyhrala súťaž firma upratovacia, ktorá nemala ani jednu upratovačku, a nemocnica s touto zmluvou urobila zmluvu na 160-tisíc eur, ale ktorá sa musela potom neskôr zrušiť, ale peniaze už boli vyplatené.

  Takže asi spravodlivý medzi spravodlivými.

 • Ďakujem pekne. Rád by som zareagoval v tej časti, keď ste hovorili, že niekto obhajoval transformáciu na akciovú spoločnosť v prípade Nemocnice sv. Michala. Podstata alebo pointa, prečo sa transformovala bývalá nemocnica ministerstva vnútra na akciovú spoločnosť, bola v tom, že sa táto nemocnica spájala spolu s nemocnicou ministerstva obrany, ktorá už bola akciovou spoločnosťou. A jednoducho, keď sa chceli spojiť dva právne subjekty na rozdielnej báze, tak samozrejme, že musela sa transformovať na akciovú spoločnosť.

  Ale mali by ste skôr hovoriť o tom, ako čo bolo výsledkom transformácie vojenskej nemocnice, bývalej vojenskej nemocnice na akciovú spoločnosť. Výsledkom bolo to, že táto nemocnica, bohužiaľ, pod vtedajším vedením SDKÚ, z nej sa päť najlukratívnejších oddelení prenajalo súkromnej spoločnosti a výsledok bol nielen nevýhodná zmluva, kedy tá pôvodná nemocnica musela znášať väčšinu nákladov aj na prevádzku týchto prenajatých oddelení, ale aj celkový úpadok nemocnice, personálny rozvrat a, samozrejme, aj zlé hospodárenie. To znamená, vôbec neplatí to, že transformácia na akciovú spoločnosť nemocnice automaticky zaručí a zabezpečí, že nemocnica bude nejakým spôsobom efektívne hospodáriť.

  Keď som ja prišiel do tejto nemocnice, tak nemocnica vykazovala napríklad 40 mil. vtedajších korún po lehote záväzkov, po lehote splatnosti, kde každý deň telefonovali veritelia a dožadovali sa svojich peňazí, lekári boli demotivovaní, znechutení, mnohí dávali výpovede. To znamená, toto bol výsledok transformácie nemocnice na akciovú spoločnosť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Začnem od vás, pani podpredsedníčka parlamentu. Skutočne, ja si vás nahrám a pustím vašemu kandidátovi na župana pánovi Mikušovi, ktorý chce privatizovať župné nemocnice, a budem mu to púšťať dookola, dookola, pretože som rád, že vy všetci ste proti privatizácii. A keď ste našli to, že bývalý riaditeľ nemocnice v Trnave mal zmluvu s nejakou imaginárnou upratovacou firmou, nech sa páči, dajte trestné oznámenie. Podpíšem sa aj ja pod to s vami.

  Pán poslanec Duchoň, chcem povedať zase to bé, lebo väčšinou od SMER-u sa dočkávame len toho á. Letecká vojenská nemocnica, keď som bol ministrom, bola naozaj v strate a na základe toho, povedzte aj to bé, sme presunuli lôžkové oddelenia z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura práve do tejto nemocnice, aby sa táto strata minimalizovala a dostávala sa do verejného obstarávania. Teraz, žiaľ, neviem, v akom ekonomickom stave táto nemocnica je.

  Pán poslanec Číž, ešte raz zopakujem. Ja hovorím o tom, že 16.55, keď došlo ku kritickému stavu, a preto to bolo napísané v dôvodovej správe, nie o tom prvom zásahu alebo prvej požiadavke na vrtuľník, ale v druhej ten vrtuľník nebol. Nitriansky bol pri infarkte, bratislavský a trenčiansky vieme, prečo nebol, a najbližší bol v Žiline. Takže preto je tá dôvodová správa. Už sme tam nepísali, samozrejme, jednotlivé časy.

  Na pána Blahu nemôžem asi reagovať, lebo dodržiavam rokovací poriadok na rozdiel od neho a nemôžem reagovať na niečo, čo údajne mám povedať pánovi poslancovi Galkovi, takže trochu mám v tom zmätok.

  Ďakujem.

 • Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Bastrnák za poslanecký klub MOST - HÍD.

 • Vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, vážený pán podpredseda vlády, dovoľte mi, aby po toľkých invektívach bol skôr vecný ako politický, hoci odvolávanie ministra vždy je aj politická otázka.

  Budem aj dosť krátky. Neboli sme medzi predkladateľmi tohto návrhu preto, lebo strana MOST - HÍD od začiatku nesúhlasí s tým, aby ten nešťastný tender sa spájal so smrťou pacientky po autonehode, ale podpísali sme tento návrh kvôli tomu, lebo to neznamená, že nemohli sa stať iné, napríklad hromadné nešťastia. A to bola len vec šťastia alebo náhody, že nič takého sa nestalo.

  Je tu úplne jednoznačné, že úradníci na ministerstve podcenili situáciu. Podcenili kvôli tomu, lebo po tom, ako bol vyhlásený tender, ako boli vymenovaní, trvalo im tri týždne, aby po prvýkrát sadli. A pri tom, keď otvorili obálky, tak nezistili, že jednému z uchádzačov chýba certifikát na EMS. Od tej doby už s nimi išlo všetko dole vodou, lebo dostali sa do časového tiesňa. Takže dá sa povedať, že hneď na začiatku urobili tú najväčšiu chybu.

  A podcenili situáciu aj kvôli tomu, lebo mohli a mali vedieť, že to bol veľmi zložitý tender. Na záchranky vždy je zložitý tender, jednak kvôli tomu, lebo je to politicky sledované. Vždy to aj tak bolo. Aj preto, lebo je to komplikovaný tender. Veľa vecí sa tam prelína, veľa vecí musia sledovať. A pritom za desať týždňov sedeli len trikrát s tým, že posledné sedenie bolo v hodine dvanástej, na poslednú chvíľu. Vtedy rozhodli, že čo pani ministerka vypísala tender na sedem bodov, z toho oni vyhodnotili len päť. To nemôžem inak komentovať, ako zlyhanie týchto úradníkov.

  Ja nebudem špekulovať. Kľudne poviem, že ako nevidím za tým žiadne uprednostnenie nejakého uchádzača, nevidím za tým nič zlé. Len to, že nezvládli svoju situáciu. Boli vymenovaní a nezvládli to, kvôli čomu boli tam. Aj to môžem povedať úplne kľudne, že do tej chvíli, dokedy toto pani ministerka zistila, neurobila žiadnu chybu. Urobila všetko v poriadku, ale ani za to nemôžeme ju viniť, že nezasahovala do tendra.

  Ale v každom prípade môžeme ju viniť za to, že keď toto všetko zistila, nekonala. A kvôli tomu tu dnes sedíme. Úplne presne. Konala, ale len tak, že dala podnet, čo tiež je pozitívne, musím povedať, dala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby vyšetrili tú nehodu. Ale na druhej strane proti svojim vlastným úradníkom, ktorí nezvládli situáciu, nekonala. Neurobila nič. A zase nechcem špekulovať, že čo mala urobiť. Znížiť plat, vyhodiť. To je už úplne jedno. To je jej kompetencia. Ale konať musela. Kvôli tomu, lebo je to zlý precedens. Zlý precedens.

  Veď to nie je taký tender, že kúpime 100 počítačov, prídu neskôr, zaplatíme viac. Spackaných tendrov na Slovensku už bolo veľa. Aj bude pravdepodobne. Ale kvôli tomu tu sedíme, aby bolo tých spackaných tendrov čo najmenej. A hlavne pri takých udalostiach alebo pri takých tendroch, ako bol aj ten, že mohli alebo mohlo sa stať niečo oveľa horšieho, čo sa stalo. Lebo hovorím, my nespájame smrť vodičky jako s týmto nešťastným tendrom.

  Ďalšia vec, o čom musím v krátkosti povedať niekoľko slov, to už tiež tu zaznelo, to je to, že je tu ešte jedna veľmi závažná vec, a to je vládou schválený rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2014. Keď pani ministerka za to hlasovala, tak urobila chybu. Viem, že ešte prebiehajú rôzne rokovania a držím jej palce, aby vybojovala viac peňazí do zdravotníctva.

  Lebo viete dobre, vážení páni poslanci, že ten rozpočet stojí na vode. A keď schválite ten rozpočet, tak zdravotníctvo bude minimálne o sto až stodvadsať miliónov eur menej. A to bude chýbať. Bude to chýbať sestrám, lekárom, ale hlavne pacientom to bude chýbať.

  A, samozrejme, aj to chcem pani ministerke poradiť, aby silnejšie búchala do stola pána ministra Kažimíra. A keď tam neuspeje, aby lobovala u vás, u poslancov vládnej strany. Lebo nie sme naivní, vieme dobre, že dneska ju neodvoláte. Podržíte ju. Ale pýtam sa, podržíte ju aj pri hlasovaní o štátnom rozpočte? Lebo keď odhlasujete ten rozpočet, čo vláda schválila, tak ste ju zradili. Lebo potom nie my poslanci v Národnej rade budeme odvolávať pani ministerku, ale pravdepodobne budú odvolávať stavovské organizácie, sestričky, lekári, občania na ulici. Bude ju odvolávať ulica. A som o tom presvedčený, že to bude oveľa nepríjemnejšie ako, alebo to, čo sme tu dneska počuli.

  A preto vyzývam aj vás poslancov, aby ste pomohli pani ministerke a nedopustili, aby dostupnosť zdravotnej starostlivosti klesla na Slovensku v roku 2014.

  Na záver v dobrom dovoľte, aby som povedal, strana MOST - HÍD dnes ani potom nechce z tohto návrhu urobiť politickú kampaň. Ale vadí nám, že naďalej, vadia nám tie precedensy, že naďalej môžu robiť takéto tendre, kde nič sa nedeje, keď minister vypíše sedem bodov a je vyhlásených alebo je vyhodnotených len päť. Nie je to správne. A nám ide len o to, aby tento systém fungoval. Nielen záchranný, ale celý zdravotnícky.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca nie sú. Ďalším, ktorý vystúpi v rozprave, je pán poslanec Viskupič. Keďže pán poslanec Uhliarik už vystúpil a nechce ďalej vystúpiť.

  Nech sa páči, pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, vystupujem za náš klub Obyčajných ľudí a nezávislých osobností možno presne v duchu, ako hovoril môj predrečník. O tejto situácii sme sa, musím povedať, nie málo bavili na klube a okrem odborných stanovísk, ktoré prezentovala pani prof. Eva Horváthová a kolegovia, ktorí sú z výboru, sme sa snažili v čo najširšej možnej sfére venovať otázke - a teraz čoho? Ja som si a takisto ako naši kolegovia z klubu veľmi pozorne pozrel, či už podanie pánov navrhovateľov, pri ktorom iniciovaní sme neboli a pôvodne sme neboli ani oslovení, a zároveň aj reakciu vlády na tento materiál. Pristúpili sme k tomu, že časť poslancov sa pod váhou argumentov, a budem chcieť vysvetliť, ktoré to boli tie argumenty, rozhodla nakoniec podanie na odvolanie ministerky zdravotníctva podporiť.

  Ja si myslím, a ten najzávažnejší argument nie je to, čo sa nikde nespomína ani v podaní, a kým nevystúpila pani ministerka a následne pán podpredseda vlády, sme sa ani v najmenšom detaile nezaoberali volebnou kampaňou. Chcem povedať, že naše hnutie nemá absolútne žiadnu ambíciu, tým, že nekandiduje ani jeden z poslancov nášho klubu vo voľbách, aby sme, tak ako sa píše vo vládnom stanovisku, "účelovým pokusom v rámci predvolebného boja umelo spojiť" a tak ďalej. Čiže toto je, ak nie priamo lož, je to proste minimálne zavádzanie v dosť dôležitom dokumente pri odvolávaní ministerky, ak toto vláda tvrdí, na naše hnutie sa toto nevzťahuje ani v najmenšom. A myslím si, že je to, naopak, účelové zavádzanie a odpútavanie pozornosti, čo tu padlo niekoľkokrát.

  Hovoril som asi v dvoch faktických poznámkach o tom, že táto metóda prekrývania jednej témy druhou môže fungovať do nejakého určitého času, ale v tomto je absolútne falošná. Je falošná preto, že prišlo tu z nášho pohľadu k dvom zásadným zlyhaniam. Prvé je manažérske a druhé je systémové. Ak sa budeme venovať tomu prvému, a to je priamo manažérske zlyhanie ľudí zodpovedných na ministerstve zdravotníctva za proces tendrovania spomínanej záchrannej licencie, ktoré mali byť udelené, a tam si myslím, že naozaj k chybe došlo. A dovolím si položiť aj otázku ministerke, či po následne a s odstupom určitého času od toho septembra súhlasí aspoň s tým, že ministerskí úradníci a vysokopostavení úradníci na ministerstve zdravotníctva urobili chybu. Ak áno, ak by bola odpoveď kladná, tak potom ak budeme súhlasiť s tým, že ministerstvá sú monokratické orgány, čiže sú vedené a zodpovednosť neodborná, a vôbec si nedovolím chodiť po nejakej morálnej a ľudskej zodpovednosti a tvrdo sa ohradzujem proti spájaniu nejakého ľudského osudu so systémovým a manažérskym zlyhaním. Ak teda súhlasíte s tým, že k tomu ministerskému, k tomu úradníckemu, manažérskemu zlyhaniu prišlo, či náhodou nie je dôvodné predložiť jedinú možnú obžalobu z hľadiska vedenia ministerstva, a to je iniciovať odvolávanie v Národnej rade. Ak áno, tak potom sme presne tam, kde máme byť. A to sme v pléne Národnej rady a vy čelíte odvolávaniu z dôvodu zlyhania.

  Ono totiž tu sú rôzne druhy a typy manažérskych zlyhaní. Čiastočne to tu bolo naznačené, že niektoré vedú k tomu, že budú neskoro cesty, niekedy vedú k tomu, že nebudú vystavané chodníky, bude meškať nejaká iná výstavba, nebudú možno fungovať mobily, nebudú vysielať rádiá, nebudú vysielať televízie. Všetky tieto veci môžu pri zbabranom procese tendrov viesť k tomu, že nejaký proces sa oneskorí.

  Ja sa preto pýtam aj z manažérskeho, aj zo systémového pohľadu, či je teda systém tendrovania, ktorý začal 7. 2. a viedol k tomu, že ste, tak ako v tom vládnom dokumente na túto, 2. 7., pardon, viedlo k tomu, že prišlo k päťdňovému omeškaniu pri ničom menšom a pri ničom väčšom, ako je záchranný systém. To znamená, prečo nemáme, a teraz systémovo, to znamená zákonne, čiže zákon ako vodítko k tomu, aby sme predchádzali možným nedobrým situáciám? Prečo neprišlo k úprave, k tomu, aby tento scenár neviedol k tomu, že päť dní nebudú udelené licencie? Dúfam, ak vláda nepristúpi k legislatívnej iniciatíve, ktorý tento nedobrý stav, nedobrý systémový stav, nedobré zákonné nastavenie nechcelo zmeniť, tak to zase ostane na poslancoch opozície, aby toto sme zvrátili a nikdy neprišlo k tomu, že bude systém udeľovania licencie mať zákonný, to, čo tu stále hovoríte, mal zákonný scenár, že budú licencie meškať.

  Ak teda bol naozaj dodržaný zákon, a chceme tomu veriť a všade v tých stanoviskách to máte, tak ten zákon je zlý. Lebo na základe parametrov tohoto zákona prišlo k neskorému udeleniu licencií v tak dôležitej veci, ktorá ohrozuje ľudské životy. Nejde o fungovanie mobilných sietí, nejde o vysielanie rádia, nejde o stavbu ciest. Licencie neboli udelené tomu systému, ktorý má zachraňovať ľudské životy. Je prvý bod, systémové zlyhanie. A teda to manažérske. Ak vy nemáte krízový manažment na ministerstve, ktorý by dokázal zrátať lehoty, aj tie najhoršie možné, čiže ak pôjdem podľa zákona, nemôžem po tomto, čo tvrdíte v stanovisku vlády, podávať v zákonnej lehote, 2. 7. ustanovovať komisiu, ak existuje scenár, že ak budem postupovať podľa zákona, tak príde k rozhodnutiu päť dní po vypršaní pôvodne platných licencií. To sa fakt nikto nezamyslel, že pri tomto sa môže pristúpiť k tendrovaniu o pol roka skôr? Prečo? Neexistoval jeden zodpovedný človek na ministerstve zdravotníctva, ktorý by toto otvoril v polročnom predstihu? A ak to teda je na zlyhaní ľudského faktora, opravme zlý zákon. Zlý zákon, ktorý vedie k zlyhaniu a neskorému udeleniu licencií.

  Myslím si, že máme dostatočne licencovaných konaní v slovenskom právnom systéme, že máme si odkiaľ zobrať príklad. Niektoré majú dvojročné lehoty, ktoré predchádzajú tomu, že v ročnom predstihu sú dávno známe licencie pre vysielateľov napríklad rádií a podobne, aby nenastal tento najhorší možný scenár. A to je, že licencia bude udeľovaná päť dní po jej vypršaní.

  Preto sa chcem spýtať tú druhú otázku. Či niekto sa teda nad tým zamyslel a prečo sa toto neurobilo v polročnom predstihu?

  Ak nebude ambícia meniť zákon v tomto smere, tak potom vás vyzývam, pani ministerka, začnite dnes - dnes - tendrovať budúce používanie licencií, aby ste to predsa len do budúcna teda stihli a nemuseli sme sa baviť na schôdzi nie o ľudskej tragédii, ale o systémovom a zákonnom manažérskom a pochybení ľudského faktora o týchto štyroch vecí. A nespájajme tu veci s predvolebnými kampaňami a osud človeka spolu. Pretože pod toto sa ani my, ani nikto z nášho klubu nechcel podpísať.

  Čo sa týka možno úplne záveru môjho vystúpenia a skôr takého ľudského rozmeru toho, ja by som sa chcel aj opýtať, pretože tuná ten ľudský faktor je dosť dôležitý. Táto schôdza aj otázky, ktoré najviac na našom klube padali, bolo, že či my vieme vyhodnotiť alebo či sa vieme z externého prostredia pozrieť na to, či nám vie ministerka odpovedať na to, že je spokojná s tým, ako konala. Či naozaj urobila všetko pre to, aby sa z možných ôsmich, ak si dobre pamätám, vrtuľníkov boli všetky pripravené do akcie, kedy majú byť.

  Úvodom pani ministerka hovorila o tom, v tej úvodnej reči, ja to odcitujem: "Bolo zabezpečené všetko tak, ako zabezpečené malo byť." Z môjho manažérskeho a laického pohľadu, keďže nie som zdravotník, sa mi zdá, že ak by malo byť zabezpečené všetko a ministerka trvá na tom slove "všetko", tak na 100 % to zabezpečené nebolo. Ak dve záchranné služby nemohli vzlietnuť, nie kvôli tomu, že bolo zlé počasie, nie kvôli tomu, že niekde inde museli zasahovať, ale iba kvôli zlyhaniu ministerského úradníka, tak pravdepodobne neplatí, že bolo zabezpečené všetko, pretože ministerské, zlyhanie ministerského úradníka zabezpečilo jediný fakt, že bola na nejaké percento zabezpečená funkčnosť záchranného systému, ale to percento nebolo stopercentné, alebo neznamenalo, že naozaj nemôžete s plnou vážnosťou tvrdiť, že bolo urobené všetko tak, ako malo byť. Čiže ako si vy viete odpovedať na otázku, či ste urobili všetko, čo som v danej situácii urobiť mohla alebo čo ste urobiť mohli.

  Chcel som, chcel som možno úplne poslednú poznámku povedať o tom, že naozaj uznávam, že je ťažké riadiť rezort, ako je rezort zdravotníctva. Je rovnako ťažké počúvať obvinenia, počúvať to, že je treba niesť za nejaké konanie zodpovednosť, a rovnako ťažké je priznať si chybu a rovnako ťažké je uvedomiť si zodpovednosť. Ak budete súhlasiť s tým, že nastalo, že zákon je zlý a že predpokladal výberové konanie také, ktoré viedlo až k jeho uzavretiu až po lehote ukončenia licencií, a ak trváte na tom, že, alebo budete súhlasiť s tým, že nastala určitá manažérska chyba, tak potom treba tú ťažkú dilemu priznania si chyby a vyvodenia zodpovednosti naozaj urobiť a dúfam, že pod tlakom vlastného svedomia a možno teda argumentov, ktoré nebudú zmiešané ako hrušky a jablká, príde k vyhodnoteniu zodpovednosti a nebudeme nútení hlasovať v tomto pléne za vaše odvolanie.

  Ďakujem.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca. Jedna. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Pani poslankyňa Mezenská.

 • Pán poslanec, nedá mi, aby som neocenila a nepodčiarkla tvoj konštruktívny prístup k analýze, k analýze stavu a určeniu samotných príčin zlyhania systému zabezpečenia záchrannej služby, kvôli ktorému vyhasol jeden ľudský život a kvôli ktorému tu aj my dnes sedíme.

  Rovnako chcem oceniť aj náčrt budúceho konkrétneho riešenia, ako nastaviť systém a legislatívu tak, aby sa táto nepríjemná vec a udalosť ďalej neopakovala.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Sulík. Pripraví sa pán poslanec Mihál.

 • Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem, dámy a páni, no, dovoľte aj mne povedať pár vecí k tejto, k tomuto odvolávaniu.

  Vidím tu pána Rašiho, tak najprv teda, pán Raši, nebojte, už nebudem, už vás nebudeme chváliť, aby sme vám nenarobili problémy v SMER-e, nebudem vyzdvihovať vašu kultivovanosť, i keď musím povedať, trochu ma zaskočilo, že nemáte problém čítať z mailovej komunikácie, ktorá bola poslaná omylom. Bola poslaná omylom (ruch v sále), to sa stáva.

 • Ako dobre, pre primitíva to je dôvod na nejaké hrozné pobavenie sa. Ale to sa stáva, že človek pošle niekedy komunikáciu omylom. No tak dokonalým sa to možnože nestáva. Nám sa to, aj mne sa to občas stalo, že som niečo poslal omylom.

  Ľubo Galko v tejto komunikácii, ktorá bola omylom preposlaná, písal: "Počkajme chvíľku s touto kauzou, nech dobehne SPP."

  Milí kolegovia zo SMER-u, ja nemôžem za to, že vy máte také množstvo káuz, že my ledva stíhame jednu za druhou tu spracovať. SPP bola krádež desaťročia, úplne s prehľadom, no tomu sa treba predsa povenovať. A nebudeme uberať pozornosť či jednej, alebo druhej kauze tým, že ich budeme komunikovať naraz.

  Keď sa pôjdete spýtať vašich spin doktorov, ktorých teda aj v SMER-e máte, tak vám povedia, že, áno, takto to treba robiť. Takže k tomu, ja na tom maile vôbec nič nevidím, navyše teda pani ministerka sa aj hneď posnažila napísať blog, ktorý mal veľmi slušnú čítanosť.

  Ale, áno, my sme si povedali, počkáme s tým, kým utíchne kauza SPP, lebo to považujeme za obrovskú krádež. No tak teraz sme si počkali, už je krátko pred VÚC voľbami, áno, uznávam, môže to budiť dojem, a zas chápem, treba odpútať od témy, treba protiobvinenia a tak ďalej. To všetko sú také tie metódy, ktoré človek časom už spozná, a chcem teda zopakovať návrh Ľuba Galka a týka sa to, samozrejme, celého nášho, celého nášho klubu, že my budeme určite súhlasiť s návrhom posunúť, prerušiť teraz rozpravu a dokončiť ju po VÚC voľbách, aby náhodou pán Uhliarik nemohol tu rozprávať o tom, že keby som bol ja županom v Nitrianskom kraji, tak by vrtuľníky v Bratislave určite boli. Tak aby toto nemohol pán Uhliarik rozprávať, tak my budeme súhlasiť s posunom.

  No a teraz idem k samotnej, samotnej kauze. Prekvapuje ma, pani ministerka, že ste nevyužili príležitosť vyjadriť ľútosť nad tým, čo sa stalo, bez ohľadu na to, akú vinu na tom nesiete alebo nenesiete. Ľútosť je dobré vyjadriť. Ja som tak spravil, komunikoval som s bratom zosnulej a brat zosnulej bol zhodou okolností v čase nehody v aute so Zuzanou Mesárošovou. A bol teda aj účastník, on bol jeden z tých troch zranených. A to, čo on zažil, to je mimoriadne nepekné. A určite ja nepatrím ale k tým, ktorí teraz povedia, že zato, že niečo v zdravotníctve zlyhalo, má abdikovať ministerka. Toto ja netvrdím, pani Zvolenská, ani som to nikdy netvrdil, takisto ako si nemyslím, že Ľubo Galko mal odstupovať preto, lebo nejakí ľudia tam pod ním nedodržali zákon. Minister nemôže za to, neviem, koľko máte ľudí vy v rezorte, ale budú to stovky, možnože až tisíce, nemôžte predsa za každého jedného niekde tam lekára byť zodpovedná. To je úplne jasné.

  Keby sme sa totiž bavili o tomto druhu politickej zodpovednosti, tak to by ste museli odstúpiť veľmi rýchlo preto, lebo to, to, čo sa stalo, je asi takéto:

  Po prvé, najťažšie zranená pacientka bola prevezená do skalickej nemocnice ako jediná bez ošetrujúceho lekára. Tí, čo boli ľahšie zranení, tí ošetrujúceho lekára mali v sanitke, ona nie.

  Po druhé, prečo teda ten vrtuľník, ktorý bol o 15.23 k dispozícii, tam nepriletel, keď mala silné krvácanie a hrudník zranený a tak ďalej? Druhá otázka, ktorú, dúfam, zodpovie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Tretia otázka, a to vám najprv teraz prečítam, čo mi napísal, teda je to súčasť sťažnosti, ktorú podal brat zosnulej na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, píše: "Sestra prišla sanitkou bez lekára do nemocnice v Skalici v piatok 13. septembra o 15.35." To presne sedí s vašou správou. "V skalickej nemocnici strávila hodinu a 20 minút bez povšimnutia. Bola na chodbe nemocnice, kde sa na ňu pozerali jej syn a manžel, ako sa zvíja v bolestiach, bez poskytnutia akejkoľvek odbornej pomoci."

  Toto píše priamy účastník tej nehody a toho ďalšieho šetrenia. To potvrdili aj ďalší svedkovia.

  "Sestre bolo urobené len CT vyšetrenie, žiadna ďalšia starostlivosť jej poskytnutá nebola. Z vyjadrení zodpovedných osôb zo skalickej nemocnice je zrejmé, že sestru nechceli operovať, pretože na to nie sú dostatočne spôsobilí. Preto sa však pýtam, na čo čakali hodinu a 20 minút, než sa rozhodli, aby bola sestra prevezená do nemocnice v Bratislave?"

  Za toto, ešte raz to chcem zopakovať, ja to považujem za zlyhanie, pokiaľ sa toto takto potvrdí, za zlyhanie lekárov, ale za toto ja osobne vás neviním, neviním, pani ministerka. To, čo si myslím, je vašou vinou a vaším zlyhaním, je to, že keď lekár, primár Dr. Horský sa o 16.55 rozhodol požiadať o vrtuľník, vrtuľník nebol, lebo ten v Nitre bol vyťažený, v Bratislave, Trenčíne nesmel vzlietnuť, najbližší bol v Žiline. Mimochodom, to ste pôvodne neuviedli do vašej správy, ale chcem veriť, že, skrátka, to bol len omyl. Takže vrtuľník nebol. Teraz počúvame, no veď ale, veď tak nakoniec vrtuľník bol, bol v Žiline. Máte tam na stole ťažko krvacujúcu ženu, za 10 minút dokáže takýto človek stratiť liter krvi, ako som už vo faktickej poznámke vravel aj pánovi Kaliňákovi, a ten let zo Žiliny je teda už len o dosť dlhší, a tým pádom preto aj musela byť zvolená sanitka. V čase, keď bolo požiadané o vrtuľník, pacientka mala ešte 73 minút života pred sebou.

  A neviem, či tu teda ešte je pán Raši, on teda opakovane vravel, že to nesmieme spájať, výberové konanie so smrťou pacientky. Nie, súhlasím, nesmieme to spájať, ale výberové konanie musíme spojiť s tým, že nebol vrtuľník o 16.55. Mohlo sa stať, že vrtuľník, aj tie by boli vyťažené, áno, jasné, mohol byť, mohlo sa stať, že keby vrtuľníky boli, tak aj ten trenčiansky, aj ten bratislavský vyťažený bude a ešte aj ten nitriansky a ešte žilinský, ešte aj z Brna, všetky sú preč, okej, to je vis major.

  Ale, pani Zvolenská, keď raz vaše ministerstvo povie, že chceme ich mať sedem, tak potom ich musíme mať sedem. A váš argument, že veď päť stačilo, lebo aj to bolo plne zabezpečené, to jednoducho, to vám, skrátka, nejaký spin doktor povedal, že, moja milá, toto budeš dokolečka opakovať jak verklík. Ale to jednoducho nie je pravda. Tým sa len zosmiešňujete, keď poviete, že stačilo päť.

  Päť bolo preto, lebo na dvoch miestach nesúťažila iba jedna firma, súťažila ešte aj druhá firma, ktorá je pod vplyvom pána Kmotríka, k tomu prídem o chvíľku, tak tam boli dve firmy a jedna z nich nemala nejaký papier. Čo keby súťažili na všetkých siedmich miestach? Čo by ste potom spravili? By ste tvrdili aj nula je v poriadku?

  Tu je, tu je vaše zlyhanie, že ste, skrátka, toto je, nedbanlivosť sa tomu hovorí. Vy ste mávli rukou, veď dobre, neni sedem, bude päť. Alebo ste o tom vôbec nevedeli, čo je, myslím si, potom pre vás rovnaká hanba. O takejto veci sa musí vedieť, keď je človek ministrom.

  Čiže ja tam vidím úplne jasnú súvislosť. Nie medzi zlým alebo zbabraným výberovým konaním a smrťou pacientky. To nie. Ja vidím jasnú súvislosť medzi zbabraným výberovým konaním a tým, že vrtuľník nebol o 16.55! A prosím vás pekne, nevyťahujte, že ale on bol o 15.23. Lebo ja vám verím, že on bol o 15.23. Verím aj, že bol aj o 7.42, a verím, že možnože by bol aj teraz, ale nebol o 16.55 - a to boli rozhodujúce minúty pre Žanetu Masarykovú, na ktorú teda ešte aj v tej nemocnici, ako sme počuli, sa každý zvysoka vykašlal.

  Pani poslankyňa Vaľová nás tu teda obvinila, že ako my môžme trýzniť, trýzniť rodinu, manžela a syna. No ja si myslím, keď sa teraz budeme tváriť, že to, to nesúvisí spolu a počkáme si na ten úrad, tak len to zametieme pod koberec. Ale čo si títo ľudia zaslúžia, je, že riadne sa pomenuje, kto je vinný na tomto celom. A, pani ministerka, vy ste síce neriadila výberové konanie, ale vy nesiete vinu za to, že toto výberové konanie nebolo správne, správne urobené.

  Viackrát som tu počul, že no veď vy si nájdete vždy dôvod na odvolávanie, keby bola zasahovala do výberového konania, zase by ste ju odvolávali kvôli tomu. Áno, kebyže vy dôjdete na výberovú komisiu a poviete, v Bratislave a v Trenčíne chcem, aby vyhrala firma pána Kmotríka, tak určite by sme došli s návrhom na odvolanie. Ale keby ste spravili to, že si zavoláte deviateho poobede Martina Senčáka, osobne zodpovedného človeka za to, že toto bolo zbabrané, a k tomu hneď prídem, kebyže si jeho zavoláte, ktorý je nielen predsedom komisie, ale aj šéfom vášho úradu, tak mu poviete: "No tak, môj milý, ako je to s tými vrtuľníkmi? O dva dni končí licencia." Kebyže to spravíte, to nie je zasahovanie, že ovplyvňujete výsledky, to je to, že nakopete zadok vášmu podriadenému, keby vám on povedal: "No, viete, pani ministerka, tak, tak neboli nejaké papiere, tak my sme to dali o týždeň." Toto je vaše zlyhanie, za toto sa hanbíte! A za toto vás určite bude hrýzť svedomie, keď si spomeniete na manžela a syna a brata Žanety Masarykovej.

  A teraz dôjdem k tomu výberovému konaniu, lebo tam je úplne jasný súvis, nech teda si pán Raši hovorí, že musíme čakať na vyšetrenie, a tiež si počkám na to vyšetrenie úradu, lebo, ako som už hovoril, zaujíma ma, prečo hodinu 20 meškala na chodbe bez povšimnutia, prečo bol prvý vrtuľník odmietnutý. Toto ma bude tiež zaujímať, áno.

  Ale teraz, v tomto momente, ma zaujíma, kde bol vrtuľník o 16.55.

  K samotnému výberovému konaniu by som chcel uviesť nasledovné. Vaši úradníci, teda komisia, ktorá to mala na starosti pod vedením Martina Senčáka, vyhlásili tender 2. mája. Ja si myslím, toto je v poriadku, je to viac ako 4 mesiace pred hraničným termínom, to by mohlo stačiť aj pre tých liknavcov na ministerstve. 2. mája teda že ideme zbierať údaje a bol daný termín na odovzdanie podkladov 3. júla; 3. júla boli všetky podklady na ministerstve. Nie je pravda, čo nám Martin Senčák pri poslaneckom prieskume povedal, že museli ste ďalších niekoľko dní čakať, dokým dorazia, lebo rozhodovala pečiatka. To nie je pravda. Priamo vo výberových podkladoch je napísané, 3. júla sa to musí nachádzať na ministerstve, a keď to príde čo len deň neskôr, tak to nebude zohľadnené. Nebolo. Teda neprišlo neskoro. 3. júla tam všetko bolo.

  20 dní, neskutočných 20 dní trvalo cteným pánom z komisie, ktorých bolo presne päť okrem už spomínaného vedúceho úradu Martina Senčáka, to boli ďalší páni, ďalší štyria, Čislák, Mikloši, Kočiš. Mimochodom, by ma veľmi zaujímalo, prečo práve teraz náhodou on odstúpil, či to nesúvisí s nejakým jeho zlyhaním. A zástupca leteckého úradu Jandura. Títo piati páni sa teda po 20 dňoch stretli, že idú robiť teda tú komisiu. Tak tam si povedali, dobre, máme podklady, všetko formálne sedí. Povedali, že všetky podklady, ktoré došli, sú v poriadku, takže ideme si ústne vypočuť teraz tie firmy.

  Ústne vypočuť firmy im trvalo 14 dní, dokým si zvolili ten termín a tie firmy vypočuli. 14 dní! Preboha, čo robili 14 dní?! Ale, dobre, povedzme si, zvolili také plážové tempo, veď kam sa budú ponáhľať. Ešte stále sme mali, prosím pekne, 6. august; 6. august bolo vyše mesiaca pred hraničným termínom, dobre, 14 dní.

  Tam si spomenul zástupca leteckého úradu pán Jandura, no, bolo by dobré mať ešte nejaký jeden papier. Ja si myslím, že on si spomenul zle preto, lebo priamo v súťažných podkladoch sa píše, je to bod 3.4: "Na zabezpečenie sanitných a repatriačných letov letúnmi", a teraz trošku odbočím a by som rád vysvetlil, čo to je. Každá spoločnosť, ktorá chce poskytovať tieto záchranné vrtuľníkové lety, musí mať zazmluvnené lietadlo, teda letúna, aby som zostal pri jazyku úradníkov, musí mať zabezpečeného letúna preto, lebo približne v 5 % prípadoch sa ten, tá zranená osoba, ten pacient transportuje niekam ďalej alebo zo zahraničia priváža. Čiže každý musí mať takúto zmluvu. A bod 3.4 výberových podmienok hovorí: "Na zabezpečenie sanitných a repatriačných letov letúnmi žiadateľ predloží zmluvu s prevádzkovateľmi letúnov, ktoré spĺňajú požiadavky na prevádzku sanitných letov podľa predpisu OPS časť 1, ktoré spĺňajú požiadavku na prevádzku sanitných letov."

  Ako zistíme, či niečo spĺňa požiadavku na prevádzku sanitných letov, nejaké lietadlo? No tak, že to má certifikát EMS. EMS je Emergency Medical Service. Znamená to, že v lietadle sa nachádza lôžko, že tam je dostatok priestoru na to, aby mohol ošetrujúci lekár sa dostať k pacientovi, že dvere sú dostatočne široké atď. Toto je to záhadné EMS.

  Lietadlo jedného uchádzača, spoločnosti Air Transport Europe, toto EMS, teda to ich zazmluvnené lietadlo bolo spôsobilé na sanitné lety. A lietadlo toho druhého uchádzača, spoločnosti, ktorá patrí, ktorá je pod vplyvom pána Kmotríka, tak toto lietadlo to nemalo.

  Komisia možnože zohľadnila aj tento fakt, bola každopádne veľmi zhovievavá, i keď ja tvrdím, mala vylúčiť toho druhého uchádzača preto, mala ho vylúčiť preto, lebo v bode 2 vašich, pani ministerka, vašich výberových podmienok, tak v bode 2 sa píše: "V prípade nepredloženia všetkých platných dokladov s uvedením požadovaných údajov podľa bodu 1 a 2 bude účastník z výberového konania vylúčený." To tam je čierne na bielom. Vaša komisia mala tohto uchádzača vylúčiť, a síce 6. augusta alebo ešte skôr, toho 23. júla, a nie to, že my budeme zhovievaví a nech si teda donesú ten papier, veď tak, veď to sú kamoši atď. Nevylúčili ho, dobre, dostal lehotu, nech dá papier.

  Ešte stále bolo mesiac do skončenia. Ale tu sa už nedá odvolávať na zákonnú lehotu, že no veď oni majú teraz 30 dní na to, že to je ich lietadlo EMS schopné. Tak povedzme v prípade pána Kmotríka si to povedali, že je.

  No a teraz došiel sám a čo spravila komisia za tú dobu? Komisia si dala pohov 34 dní. Čiže máme prvých 20 dní, kým sa vôbec raz stretli, ďalších 14 dní, kým teda došlo už k tomu vypočutiu ústnemu, a ďalších 34 dní, čo páni z komisie povedali, že tak na to teraz kašleme, veď musí dôjsť nejaký papier. A došiel deň, osudný deň 9. septembra.

  Tento deň je podstatný preto, lebo už bolo len dva dni do konca licencie a aj najväčší liknavec na ministerstve musel pochopiť, že no tak už teraz je koniec srandy. Teraz si nemôže toto dovoliť človek, že tak o dva dni končí licencia a ja si dám termín o sedem dní.

  Za túto jednu vec, bez ohľadu, čo by sa stalo ďalej, ste mali Martina Senčáka okamžite vykopnúť a potom by ste tu nemuseli teraz sedieť a cítiť sa strašne trápne, ako vaši ľudia zlyhali. Pani ministerka, o toto ide.

  Jak si môže súdny človek, kde ide o ľudské životy, povedať 9. novembra, 9. septembra, dáme to o týždeň. To, že o dva týždne vyprší licencia, to, že tie lietadlá naozaj nemôžu vzlietnuť, ale to nás netrápi.

 • Len ja by som chcel vidieť, čo by ste spravili vy? Alebo povedzme nie vy, lebo tak vás budú poznať, že, preboha, Ježiš, to je ministerka, tak budú sa hrozne snažiť, ale niekto z vašich blízkych, váš utajený manžel, keby sa mu to stalo. Totiž toto, čo sa tu stalo, to nie je otázka toho, že mali sa lepšie učiť, nemuseli takto žiť. Mali si dávať pozor, nemali drogovať, neviem čo. Nie! Toto sa môže stať komukoľvek. Vy idete po ceste vaším autom, zrazu drc a nejaké tri hodiny ďalej ste mŕtva, keď ste nemuseli byť. Čo by ste potom povedali? Veď skúste sa vžiť do toho! Toto je ten hrozný cynizmus, ktorý tu vy predvádzate! Nehovoriac o tuná vašich parťákoch typu pán Kaliňák. Alebo čo tu stále dokola počúvam, že to sa nesmie spájať a Uhliarik v tamtej nemocnici urobil hento a hentaký a tuto Novotný v Košiciach urobil hento. Toto je to hrozné. Čo tu máte maslo na hlave vy osobne aj s Martinom Senčákom.

  Takže došiel deň 9. 9., komisia si povedala, my ideme 9. 9. zasadať a ideme vyberať. Pred tým, jak dôjdem k týmto dvom chýbajúcim vrtuľníkom, tak... Odchádzate? Už nebudem taký zlý na vás.

  Tak poďme sa pobaviť najprv o tých zvyšných piatich, lebo aj tým končila licencia 11. septembra. A teraz otázka do pléna. Tým zvyšným piatim vrtuľníkom, kedy bola vydaná licencia na pokračovanie? 10. septembra, deň pred skončením licencie, kde ide teda o to, že majú byť pohotovostné vrtuľníky 24 hodín k dispozícii, ja neviem čo všetko. Tak vedia, roky vedia, že licencia končí 11. 9. a obnovia ju - obnovia ju - 10. 9., deň pred koncom. To je strašné! A to sa bavíme o tých piatich, kde sa nič nestalo, kde to našťastie dobre dopadlo.

  A teraz k tým dvom. Takže chýbal nejaký ten nominózny papier EMS, fajn. Komisia zasadne deviateho doobeda: "Chlapci, máme papier?" "Nemáme papier." "Dobre, o týždeň, odchod." Nikoho z nich netrklo brnknúť možnože do tej firmy pána Kmotríka a spýtať sa ho: "Chalani, no tak už čo je, čo je s tým papierom? Veď už to pošlite, už tu naťahujeme to jak žuvačku kvôli vám." Keby to bol niekto z tej komisie spravil, povedzme ten, kto je najviac zodpovedný za to, aby súťaž prebehla riadne, a teda síce Martin Senčák, tak by sa bol dozvedel, že: "Čo robíš, veď tam sme vám už ten papier poslali. Máte to na podateľni." Stačilo zbehnúť do podateľne alebo možnože hodinu počkať a papier by bol býval. Navyše, ako teda mne vyplynulo z poslaneckého prieskumu, už 9. 9. doobeda sa vedelo, tak to teda aspoň potvrdil Martin Senčák, sa vedelo, že to vyhrá aj tak tá druhá firma. Tu sa čakalo na papier firmy, ktorá už aj tak by to nebola vyhrala. A ešte raz, ten papier bol na podateľni. Nikoho z tých ministerských liknavcov nenapadlo brnknúť, že, sakra, kde je ten papier, a to už bol 26. deň. Nie, oni majú lehotu. Oni majú lehotu 30 dní.

  Ako vlastne vznikla lehota 30 dní? Lebo teda tá je údajne zo zákona a tá je svätá. No povedzme, že je svätá. Tak tá vznikla tak, že bolo to ústne sedenie 6. augusta a na ústnom sedení, boli tam teda, aj ten ústny pohovor, a boli tam zástupcovia týchto dvoch firiem, no a zistilo sa, že tej jednej firme chýba papier. To nestačilo ako pri normálnych ľuďoch povedať, že, počúvajte, nemáte tu papier, tunák mi teraz podpíšte, že sme vás vyzvali dať papier, a hybajte ho do 30 dní doniesť, lebo potom by ten papier bol 6. septembra. Od 6. augusta do 6. septembra. Nie, ministerskí úradníci to museli posielať listom, čo ešte povedzme dalo by sa pochopiť, že rýchlo tam naklepe nejaká tetuša list a pošle ho ešte toho šiesteho. Nie, to trvalo ešte týždeň.

  Ministerstvo, keď si odrátam ešte nejaký jeden deň na doručenie alebo dva dni, pošta čo doručí, tak päť dní ministerstvo písalo nejaký jeden smiešny list. Takto sme sa dostali k 13. augustu a, samozrejme, 30-dňová lehota od toho 13. augusta je 13. september. Zhodou okolností deň, kedy zomrela Žaneta Mesárošová, Masaryková, ktorej nemohol prísť vrtuľník a možnože by jej to pomohlo, možno nie, ale možno áno. Takže toľkoto.

  Toto je dôvod, prečo ja si myslím, že by ste mali byť odvolaná, lebo vaši ľudia zlyhali a vy ste nič nespravili v tom, aby ste vyvodili zodpovednosť voči vašim ľuďom. Ja si nemyslím, že by sme tu takto stáli, keby ste boli na deň na to, ako aj kolega Hlina vravel, napríklad Martina Senčáka odvolali, že, môj milý, no tak takého tu ja nepotrebujem, čo prespí lehotu, ktorá je známa päť rokov.

  Pani ministerka, nad týmto sa, prosím vás, zamyslite a nie nám tu ukazovať, jak sú nejaké výsledky v nemocniciach. To je všetko pekné, ja sa teším, že sa nám v tých nemocniciach darí. I keď po prečítaní dnešného SME-čka som ten pocit nemal, ale dobre. Ale to je obyčajné, úbohé odbáčanie od témy. Takisto ako vyťahovanie nejakého mailu od Galka.

  Tu ide o jasné zlyhanie. A my teraz, keď si povieme, že, no dobre, tuná opozícia nech si povyvádza, mi to tuto kolesíkovia to odmávajú, v pohode, a keď to opäť zametieme za koberec, tak potom sa nemusíme čudovať, že tu v tomto štáte je taký bordel, aký tu je, že jednoducho tu ix vecí nefunguje. Ix vecí. Ako chápem, dobre, to zas tiež nie sú všetci lumeni len preto, lebo robia na ministerstve, ale niekto tam musí byť, ktorý povie: "No tak už stačilo! Toto už nesmie byť."

  A nechcem vedieť, ako by boli lietali facky, ako by ste zasiahli a tvrdo to tam povedzme zohľadnili tú zodpovednosť, kedy minister Richter mal tú nehodu práve tak, a hentaký šlendrián by bol býval. Čo by ste potom robili? Lebo teraz vám je nejaká anonymná Žaneta Masaryková ukradnutá. Ale to sú hrozné veci, ktoré sa tam diali.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 • Faktické poznámky, ôsmi páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť. Posledný pán poslanec Bublavý.

  Kolegyne, kolegovia, chcem vás požiadať, aby ste pri svojich vystúpeniach zohľadňovali niektoré zákonné normy, ako je ochrana osobných údajov, aby ste tam, kde to nie je možné a nevyhnutné, nepoužívali osobné údaje vo svojich vystúpeniach. Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Číž, faktická poznámka.

 • Pán poslanec Sulík, bývalo zvykom v tomto parlamente, že predsedovia strán si zachovajú aspoň elementárnu ľudskú fazónu. Tým opakovaním mena a týmto vaším vystúpením vám to tu chcem otvorene povedať, že budem už o vás svojim priateľom, keď sa ma na vás budú pýtať, hovoriť dramaticky iné veci.

  Viete, len niekoľko poznámok, skúsim tri.

  Prvá taká z toho celého. Na jednej strane ministerka teda nie je zodpovedná atď., prvú polovicu. Druhú polovicu, nebude spávať, má ľudský život na krku a podobne. Neuveriteľný cynizmus, pán Sulík. Toto je politika a politika a jej význam, našich životov musí mať isté limity, musíme zostať aj ľuďmi.

  Druhý taký zásadný problém mám. Chcem znovu pripomenúť, viete: "Úplne skvelé otázky, toho sa chyťme a držme sa toho. Mali by sme dať tlačovú správu s týmito otázkami a infom, že sme ich zaslali na ministerstvo zdravotníctva, ale len ju pripravme a dajme ju, až keď tento cirkus okolo SPP trochu ochabne, aby nezanikla," pán Sulík.

  No, politika nepochybne neni vždycky korektná a nepochybne ten účel v politike zohráva častokrát nadštandardnú úlohu. Len predsa isté hranice ľudské a elementárne, bohužiaľ, pri vašom vystúpení chýbali a ako u predsedov strany, obávam sa, že ste si ale vôbec nezvýšili dôveryhodnosť.

  A iba jednu vetu vám chcem povedať, ak tento typ kauzy z toho obrovského množstva, čo ste spomínali, má byť teda tým najdôležitejším, lebo žiadnu inú sme tu zatiaľ v podstate neprerokovávali, tak som celkom s fungovaním našej strany a vlády tejto krajiny spokojný.

  Ďakujem vám.

 • Richard, som rád, že si poukázal na kompletnú chronológiu, čo sa dialo. Lebo to je proste jeden diletantizmus, ktorý mohol skončiť piatimi dňami, pri ktorých dve helikoptéry boli na zemi, ale pri takom prístupe, aký si popísal, mohol kľudne skončiť dvoma týždňami so siedmimi helikoptérami na zemi, lebo jednoducho tým ľuďom na tom nezáležalo. A nebol nad nimi človek s dostatočne tvrdou rukou, ktorý by ich pritlačil k tomu, aby si poriadne robili svoju vlastnú prácu.

  A dnešok nie je o tom, o tej jednej tragickej smrti, tá, bohužiaľ, prišla ako bod, ktorý upozornil na ten diletantizmus, ktorý sa tam deje. A ak budeme diletantizmus tolerovať a podporovať, ak sa nebude vyvodzovať ani profesionálna, ani politická zodpovednosť, tak potom neexistuje priestor na to, aby sa štát pohol niekam dopredu. Jediný priestor, aby sa štát pohol niekam dopredu, je, že minister alebo ministerka v momente, keď uvidí, že má pod sebou diletantov, buď sa ich zbaví, alebo zoberie politickú zodpovednosť na svoje vlastné plecia.

  Dnes je to o jednom človeku, mohlo to byť o autobuse, mohlo to byť mnoho ďalších vecí. To, že umrel človek, je tragédia a len upozornenie na to, že nedbalosť v niektorých prípadoch môže naozaj stáť ľudské životy.

  Ďakujem.

 • Pán kolega Sulík, mne naozaj úprimne vadí, že vy tu parazitujete na ľudskej tragédii takýmto nehoráznym spôsobom. A o tom, že parazitujete a že to nie je úprimné, toho dôkazom je práve ten e-mail, o ktorom ste hovorili. Vy ste obhajovali pána Galka tým, no že stane sa človeku, že pošle svojmu politickému oponentovi e-mail so svojou stratégiou. No, ako stane sa to v podstate asi len strane SaS. Čím to asi je? Ale, okej, stalo.

  Ale, preboha, ten obsah toho mailu je škandalózny! Galko píše, že v kauze, v ktorej vy tu teraz hulákate po ministerke a robíte tu také emócie a tak bičujete atmosféru, v tejto kauze bolo možné počkať týždeň, dva, kým prefrčí kauza SPP. To bola taktika. Ako využívať politickú taktiku pri veciach, ktoré sú pre vás tak silne emocionálne, že tu robíte divadlo, tak to je naozaj nehorázne pokrytectvo, pán kolega Sulík.

  A, viete, príde mi nevhodné ešte aj to, akým spôsobom sa navážate do pani ministerky. Ja som včera tu použil na vašu kolegyňu Nicholsonovú taký fórik s feminizmom a postavil sa pán kolega Poliačik a nadával mi tu, že aký som strašne netaktný. A vy tu hulákate na pani ministerku, zvyšujete tu hlas, hovoríte o nejakých utajených manželoch - ako vy sa cítite, že ste v poriadku? Toto je okej?! Vy ste konzistentný klub SaS alebo sa už naozaj každý správate podľa svojho, ako chcete?

  Čiže ten mail nijakým spôsobom nie je nevinný, nie je neškodný, on dokazuje, že ste pretaktizovali, že ste morálne zlyhali.

  A, pán kolega Galko, môžte sa mi, koľko chcete, vyhrážať fyzickým násilím, ja keď vidím morálne zlyhanie, tak ho pomenujem.

  Ďakujem.

 • Ja len chcem, pán poslanec Sulík, poďakovať za veľmi podrobný a detailný popis skutočnosti, na základe ktorých už každému, kto tu dnes sleduje túto rozpravu, musí byť jasné, čo sa tu vlastne udialo. Na základe tohto popisu by som si ale veľmi priala, aby si konečne pani ministerka a vlastne aj celá vláda uvedomila, že na akom poste sedia, s akým rozsahom a dosahom zodpovednosti, že riadenie štátu nie je hra s kockami, to nie je hra v materskej škôlke. Ale riadenie štátu a teraz v oblasti zdravotníctva nepodlieha len dohodám a obchodom, lukratívnemu biznisu a lukratívnym zákazkám, ale je to aj o zodpovednosti za, tak ako v tomto prípade, zhasnuté ľudské životy.

  Ja by som si veľmi priala, pani ministerka, aby ste konečne na základe tejto kauzy pochopili, že vašu krásnu, kultivovanú a, priznám sa, nevinne pôsobiacu tvár niekto veľmi zneužíva. Zneužíva na zastreté, nechutné politické obchody, výberové konania, o ktorých v mnohých prípadoch možno ani vy sama nemáte tušenia. A toto je ten výstup, ktorý má byť podnetom pre vašu sebareflexiu, prečo by ste sa mali zamyslieť, že z tohto rušňa, ktorý sa valí proti prúdu, by ste mali vy, ak ste rozumná a slobodná, vystúpiť.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pán poslanec Sulík, vy ste politicky zákerný neskutočným spôsobom. Taký zákerný politik, aký ste vy, v tomto parlamente nebol, nie je a dúfam, že ani nikdy už v živote nebude. Vy ste jednoducho zákerný a ten e-mail, ktorý je toho dôkazom, o ktorom vám tuná ešte budeme rozprávať veľmi dlho, to vám jednoducho ušlo. To neviete zdôvodniť, to vám úplne odhalilo vašu, vašu neskutočne zákernú tvár a podobu politiky vašej strany. Proste to je zákernosť, ktorá naozaj nemá obdoby na slovenskej politickej scéne.

  Ďalším dokumentom toho je nakoniec aj to, čo ste rozprávali. Rozprávate o ministerke, rozprávate o problematike tej veci, o ktorej sa tuná bavíme už niekoľko hodín, a potom tam šplechnete čosi o utajenom manželovi. To je jednoducho svinstvo, pán Sulík, trápne svinstvo a vy to veľmi dobre viete. Vy túto zákernosť používate ako politickú metódu, to je ten váš problém. A kým sa toho nezbavíte, dovtedy, chvalabohu, tie vaše preferencie pôjdu dole, dole, dole a vy budete už len skutočne minulosťou.

  Viete, ťažko sa, ťažko sa o týchto veciach hovorí preto, lebo naozaj toto všetko v tomto parlamente nebolo, toto všetko ste doniesli vy. A treba sa, treba len dúfať, že táto politická neobmedzená zákernosť vašej strany konečne už v tom ďalšom volebnom období nebude.

  No a celkom na záver. Ja myslím, že by ste sa mali ministerke zdravotníctva ospravedlniť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Ja sa, naopak, chcem poďakovať pánovi poslancovi Sulíkovi za veľmi podrobnú analýzu tej situácie a rád by som upozornil na dve skutočnosti, ktoré povedal vo svojom vystúpení.

  Veľmi dobre poukázal na to, že ak nás tu SMER obviňujete z toho, že je to hyenizmus, spájať smrť s meškajúcim tendrom, tak chcem povedať, že máš pravdu, pán poslanec Sulík, nikto z opozície nespája smrť tejto mladej ženy s meškajúcim tendrom. My len spájame skutočnosť, že keď bol k tejto žene privolaný záchranársky vrtuľník, žiadny nebol k dispozícii, so skutočnosťou, že ministerstvo zdravotníctva päť dní meškalo s vyhodnotením tendra. A tu príčinná súvislosť, dámy a páni, exituje.

  A veľmi dobre si hovoril aj o tom a rád by som možno podčiarkol tú časť tvojho vystúpenia, že opozícia ako keby chcela od ministerky zdravotníctva, aby zasahovala výberovej komisii do jej práce. Nie, nikto nechcel a nechce od pani ministerky zdravotníctva, aby zasahovala výberovej komisii do práce. Pani ministerka ale výberovú komisiu vymenovala a mohla ju kedykoľvek odvolať. Ja chcem veriť tomu, že pani ministerka do 11. septembra netušila, čo tam vystrája vedúci služobného úradu pán Senčák, ktorého ale ona vymenovala do tejto funkcie. Ale 11. 9., v deň, keď o polnoci končili povolenia, o tom vedela, lebo jej pani hovorkyňa o tom informovala médiá, že to bude vyhodnotené až 16. septembra. A vtedy mala pani ministerka konať, mala sa spýtať pána vedúceho služobného úradu Senčáka, či sa zbláznil, a tlačiť na to, aby sa výberová komisia stretla kedykoľvek, 11. alebo 12. septembra, ráno, o polnoci, o tretej v noci, boli to ministerskí úradníci, ktorí zlyhali. A pani ministerka neurobila nič.

 • Ďakujem pekne. No, je pre mňa úsmevné, že ma tu niekto, nás tu vyzýva, aby sme nezverejňovali osobné údaje, keď tu mírnix-dírnix sa číta cudzia korešpondencia.

  Pani ministerka Zvolenská je drzá ako opica, nehnevajte sa na mňa, lebo išiel vám ďalší mail, kde bolo napísané...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, vážte slová, ktoré hovoríte, poslednýkrát vám to hovorím, vážte slová, ktoré používate.

 • Nasledujúca veta bola povedaná súbežne s predsedajúcim.

 • Nechajte ma dohovoriť.

  Kde bolo napísané, bolo v druhom maile napísané, že ten mail vám bol zaslaný omylom, i napriek tomu ste ho zverejnili, ale mne to až tak nevadí, že ste ho zverejnili. Ale čo je dôležité, je to, že tie skvelé otázky, ktoré som ja v maile pomenoval, tak to boli otázky, ktoré sme zaslali na ministerstvo zdravotníctva k verejnému obstarávaniu. K tomu, kto bol v komisii, k tomu, kedy bolo vyhlásené, koľko sa prihlásilo firiem a tak ďalej atď. Bolo to v čase, keď ešte ani výbor nezasadal, ešte keď ani sa nerozprávalo o odvolaní pani ministerky Zvolenskej.

  A tá špinavosť, ktorá sa tu udiala, je v tom, že pán spravodajca prečítal a vložil tam dve slová, on povedal, že úplne skvelé otázky ohľadne tohto úmrtia. A to nie je pravda. To neboli otázky ohľadne žiadneho úmrtia, boli to otázky ohľadne verejného obstarávania.

  Takže ja chápem aj tú rozhorčenú prvú reakciu pána Blahu a pána Jarjabka a ďalších poslancov, ale si predstavte, že by sa mne dostal do rúk mail, ktorý by napísal niekto z vás, a bolo by tam napísané: "Milá Zuzka, rád by som vás dnes informoval..." A predstavte si, že by som sa ja posadil na miesto spravodajcu a povedal by som, že pán Blaha alebo pán Jarjabek, alebo pán Číž, alebo pán Raši poslali mail: "Milá Zuzka, rád by som vás dnes opelil" alebo "Rád by som vás dnes" ešte niečo horšie. Toto presne urobil pán Raši a on spustil túto úplne nezmyselnú výmenu aj to, pán Blaha, že ste ma vulgárne urazili.

  Ja som sa vám nevyhrážal, ja som vám len povedal, čo urobím, ak mi to zopakujete ešte raz. Ak máte odvahu, tak to zopakujte. Dočkáte sa toho, čo som vám povedal.

 • Pán poslanec Galko, ja by som vám odporúčal, keby ste svoje emócie niekde si vyriešili inde, dobre? Pán poslanec, skúste skutočne, diskutujeme o návrhu skupiny poslancov a skúste sa držať týchto návrhov.

  Pán poslanec, pán poslanec Sulík, reakcia na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne. No, pán predseda, možno aj vám by prospel rovnaký meter. Keď je problém "drzá jak opica", v poriadku, ale potom nech je problém aj "bezcharakterné prasa", čo tu tiež odznelo. Ale, dobre, oboje je možno úroveň, ktorá by nemala byť.

  Tak najprv, pán Číž, že teda nech si premyslím, či je, alebo pani ministerka zodpovedná. No ja vám to ešte raz vysvetlím. Kvôli tomu, jaký bol bordel v tej nemocnici, že Žaneta Masaryková hodinu dvadsať bez povšimnutia ležala na chodbe, za to si ja osobne nemyslím, že by mala byť pani ministerka zodpovedná. Ale za to, že výberové konanie meškalo, že nebolo spravené riadne, za to zodpovedná je, lebo to bol priamo jej podriadený. Čiže dúfam, že som vám to teraz vysvetlil.

  Ten e-mail, páni, ktorý tu tak víťazoslávne vyťahujete, robte to ďalej, ale je to najmä váš, vo váš neprospech, skúste si to uvedomiť, my sme toto chceli oddialiť preto, aby bol dostatočný priestor pre tú hnusnú rozkrádačku SPP. Aby sa neprekrylo jedno druhým.

  Ešte raz, vy máte toľko káuz v dvojtýždennom takte, že my nevieme, čomu sa skôr venovať, a preto sme to chceli oddialiť. Áno, ja sa k tomu, ja sa nehanbím, ja si myslím, aj tá rodina si to zaslúži, aby sa to riadne vydiskutovalo a aby to nebolo prekryté rozkrádačkami v SPP. Takže toľko na tému, na tému toho mailu.

  No a teraz, pán Jarjabek, mňa teda teší, že vás veľmi trápi, či my tu budeme, nebudeme, a že ako máme prestať byť a akí máme byť, aby sme tu boli. Len, viete, keď tu nebudeme, keď ja nebudem v tomto parlamente nabudúce, no tak zrejme som neoslovil dosť voličov, aby ma volili, aby ma do tohto parlamentu dostali. To tak býva v živote, nebudem prvý ani posledný. Ale pre mňa sa svet nezrúti. Viete, ja nie som treťotriedny spevák, ktorý potrebuje tuná tú poslaneckú gážu, viete, no tak ako nebudem tu, pôjdem si zahrať hokej, zabehať, voľačo. Ja na to odkázaný nie som, pán Jarjabek, viete. Čiže, čiže buďte úplne kľudný.

  Na úvod, á, na koniec by som chcel povedať, pani Mezenská, škoda, že tu nie je, plne s ňou súhlasím. Myslím si, že...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Mihál do rozpravy.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, vážený pán predkladateľ, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, dovoľte aj mne reagovať pri príležitosti mimoriadnej schôdze na odvolávanie pani ministerky Zvolenskej svojimi pár postrehmi k činnosti ministerstva, resp. úradu, ktorý je pani ministerkou riadený.

  Ako všetci dobre viete, mojou témou nie je zdravotníctvo ani letecké záchranné služby, čiže ja sa neviem odborne vyjadriť, či sedem, päť alebo jeden vrtuľník na Slovensko stačí, alebo nie. Ale trošku rozumiem tomu, čo sa volá, čomu sa hovorí odborne "verejné zdravotné poistenie" a tomuto zákonu a s týmito vecami súvisejúcimi. A tu mám teda päť vecí, päť bodov, ktoré si dovolím pri tejto príležitosti pani ministerke pripomenúť. A tak ako som to priebežne možno počas roka a pol na schôdzach parlamentu, keď tu boli tieto zdravotnícke zákony a zákon o zdravotnom poistení, hovoril, tak to celé zhrniem, to, čo mne osobne leží na srdci, čo mi vadí, čo mi prekáža a čo, pani ministerka, ani vy, ani váš tím ľudí jednoducho nerobí dobre a za čo teda vy nesiete nepochybne politickú zodpovednosť.

  Prvý, prvý problém, ktorý som už naznačil vo faktickej poznámke, je to, že ste zaviedli nezmyselný spôsob prihlasovania dohodárov do zdravotnej poisťovne. Tento váš počin pred pár dňami získal hrdé označenie "Byrokratický nezmysel roka 2013". Bolo množstvo kandidátov, množstvo nezmyslov, ktoré táto vláda stihla popáchať z hľadiska byrokracie administratívy, ale spomedzi všetkých tých byrokratických nezmyslov vy ste vyhrali. Vy ste vyhrali. To prihlasovanie dohodárov, ja teda pripomeniem, o čo ide, je to síce opakovaný vtip, ale niekedy aj opakovaný vtip je vtip.

  V pondelok prihlásim ráno, v pondelok večer odhlásim zo zdravotnej poisťovne. Príde mi robiť dohodár v stredu, v stredu ráno ho prihlásim, v stredu večer ho odhlásim. Príde mi robiť v piatok, v piatok ráno ho prihlásim, v piatok večer ho odhlásim a ďalší týždeň dookola. To je naozaj unikát, unikát, všetci zamestnávatelia na to nadávajú a všetci si vždy teda radi spomenú, kto za tým je.

  Živnostníci, aj vy ste prispeli, resp. chceli ste prispieť svojou kvapkou, ale veľkou kvapkou do tých všetkých nezmyslov, ktoré táto vláda, vláda Roberta Fica II, pácha na živnostníkoch, a chceli ste im zaviesť povinnú pracovnú zdravotnú službu, že každý živnostník by musel chodiť na povinné zdravotné prehliadky, či tú živnosť môže vykonáva. No úplná hlúposť. Pod toto ste sa podpísali v zákone o ochrane verejného zdravia, na základe našej kritiky ste ten zákon stiahli pred pol rokom a odvtedy sme ho našťastie nevideli, čiže to som rád, že tu ste pochopili, že ste šľapli úplne vedľa, ale šľapli ste.

  Tretiu vec, ktorú vám vyčítam, je retroaktívne ustanovenie v zákone o zdravotnom poistení, retroaktívne ustanovenie v zákone o zdravotnom poistení, inými slovami, protiústavné podľa môjho názoru ustanovenie, podľa ktorého sa majú platiť odvody z podielov na zisku na zdravotné poistenie za roky 2011, 2012 vyplatené v tomto roku.

  Štvrtá vec je váš prešľap, keď ste presadili v zákone o zdravotnom poistení to, aby poistenci štátu si okrem toho, že za nich platí štát, museli platiť poistné aj ako tzv. samoplatitelia alebo dobrovoľne nezamestnané osoby v určitých životných situáciách, čo je absurdita na entú. Našťastie tu ste to stiahli dostatočne včas pred tým, ako to vlastne nadobudlo účinnosť. Ale úplný, ale úplný nezmysel.

  No a posledná vec je aktuálna novinka, ktorá v podstate bude platiť od 1. novembra, to znamená približne za týždeň, a znova to súvisí s procesom prihlasovania zamestnancov. Tentokrát pôjde o prihlasovanie zamestnanca, ktorý bol predtým dlhodobo nezamestnaný, do zdravotnej poisťovne, pretože tam nie je nikomu jasné, ako sa tento spôsob má vlastne prejaviť, keďže sadzba toho zamestnanca, zamestnávateľa je nula, čo je na jednej strane potešiteľné, ale v určitých prípadoch, skrátka, tí zamestnávatelia nebudú vedieť, čo majú robiť. Zatiaľ som nepočul riešenie.

  Je to takýchto päť bodov, o ktorých si niekto možno povie, že čo to tu rozprávame, to je také úplné nič. Áno, súhlasím, pre mnohých z vás, či ste z koalície, z opozície, z vládnych, alebo odkiaľ, to naozaj môže vyzerať ako drobnosť, a ono to svojím spôsobom aj drobnosť je. Pri troche snahy sa všetko dá riešiť. Myslím si, že takto posudzujú aj ľudia, možnože si povedia, no tak podnikateľ bude mať, musieť posielať o tri tlačivá viacej, však mu z neho neubudne. To je všetko svojím spôsobom možno aj pravda a naozaj tam nejde o nejaké veľké veci. Ale či je to volič pravice, či je to volič ľavice, či je to nevolič, či je to mladý, alebo starý, všetci od vás, pani ministerka, očakávajú, že si budete plniť so svojím ministerstvom tú hlavnú vašu úlohu. To nie sú nejaké tlačivá, ale to je to, aby bola zabezpečená základná zdravotná starostlivosť pre občanov tohto štátu. Ste ministerka a to slovo minister je od výrazu slúžim ľuďom. Vašou povinnosťou je slúžiť všetkým ľuďom, všetkým občanom Slovenska a v prvom rade sa postarať o to, aby mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť.

  A to sa v tomto prípade jednoznačne nestalo, čo ste vlastne sama dokázali tou prezentáciou, kde sme sami videli, aj tí, čo nie sme nejako bližšie zaangažovaní, že o 16.55, keď ten lekár v Skalici požiadal o vrtuľník, tak vrtuľníka jednoducho nebolo. A nebolo preto, lebo vrtuľníky v Bratislave a v Trenčíne vašou vinou alebo vinou vašich úradníkov neboli k dispozícii. To je jednoznačné zlyhanie v úplne elementárnej veci, ktorú od vás občania pri tom očakávajú. Čiže nezvládli ste to základné, čo ľudia od vás chcú, aby bolo o nich postarané v prípade, že sa niečo stane. A, žiaľ, doplatila na to smrťou tá pacientka.

  Je mi naozaj ľúto, že k takejto veci pristupujete takýmto spôsobom, že tu sa tento problém zľahčuje, bagatelizuje, odvádza sa pozornosť, pretože tá podstata jednoducho tu je tá, päť dní poriadne nefungovala letecká záchranná služba, na čo dokonca svojím životom doplatila táto žena, táto pacientka, ktorá mohla ďalej žiť, keby tie vrtuľníky lietali.

  To vaše poslanie, ktoré vám zverili občania, vám, vyhrali ste voľby s heslom o istotách, napríklad aj o istote toho, že zdravotníctvo bude fungovať, znova sa nenaplnilo a znova ten váš sľub o tom, ako bude Slovensko pod vaším vedením dobre fungovať, padol, pošliapali ste ho a občania, ak sa nad tým aspoň trošku niekto zamyslí, zistí, že vaša vláda je jednoducho nefunkčná a jej zmyslom rozhodne nie je to heslo slúžiť ľuďom, ale niečo úplné iné.

 • Pán poslanec Hlina do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážení občania, ja si nesiem takú tabuľku, teda pomôcku, budem sa snažiť znázorniť čo možno najplastickejšie letové vzdialenosti, lebo aj tomu sa budem venovať.

  Ale skôr ako sa začnem tomu venovať, ja sa chcem spýtať, že kedy je ten čas, kedy máme odvolávať? Viete, keď už ste tu, vás pokúšal ten rokovák, tak dajte do rokováku, vtedy, keď národohospodárska škoda nepresiahne, ja neviem, koľko sa vyčísľovala pri SPP, ale keď presiahne 2 mld., vtedy, keď obetí na životoch údajným preukázaným alebo šetreným, alebo v procese šetrenia bude viac ako desať dajme tomu, viete. A vtedy možno, aby sme, lebo vám to hrozným sp..., ja sa fakt pýtam, kedy je ten dôvod?

  Prosím vás, tu zazneli reči o cynizme, o hyenizme, Džugašvili tu povedal, že pokiaľ toto je jediná kauza našej vlády, tak on nemá, ja ho zacitujem, pokiaľ toto je kauzou našej vlády, tak on je s našou vládou spokojný, teda s ich vládou. Rozumiete? Viete, čo povedal ten človek? Že pokiaľ, lebo my sme tu o tom, mi hovoríte teda, že či tým, neschopnosťou tých úradníkov a zodpovednosťou politickou ministerky došlo alebo nedošlo, ale určite tam nejaká korelácia s tým je, s tým úmrtím, tak on povie, že pokiaľ toto je ono, tak on je spokojný. No tak kto je tu cynik, preboha, v tejto? Kto tu je cynik? Tak potom si to v tomto ujasnime.

  Ja som rozmýšľal, že aký príklad dať, že na dokumentáciu tej absurdity, ktoré tu argumentačne z tých kalibrov, ktoré SMER na nás postavil, zazneli. Ešte k tým kalibrom si dovolím uviesť. Tu Kaliňák vystúpil teda s politickým prejavom, ale ako za kaliber tu bol, myslím, iba pán Raši, nie, že za kaliber tu bol pán Raši, ktorý si to pomýlil s, neviem, kde to skončilo, pri ktorom zjazde KSČ, kde čítal zdravice a pod čítaním zdravice si pomýlil schôdzu. On si myslel, že je na schôdzi, myslím, že aj bola taká schôdza, kde sa odvolával pán Uhliarik, tak on mal pocit, on sa premiestnil, teleportoval v čase a on proste hovoril o tom. Takže toto bol kaliber SMER-u, ktorý vystúpil k tejto zásadnej veci.

  Potom tu nechali len krídelné útoky v podobe Blahu s jeho fakt úplné geniálnym prízvukom anglickým. A, viete, to je to, presne to, a teraz budem mierne osobný, že to je tá vizitka, že aj on, aj iní, ďalší génius, oni učia na vysokých školách, pokiaľ ja viem, prosím vás pekne, to je tá úbohosť. To je tá úbohosť, že oni naozaj reálne učia, učia budúcich, neviem koho všetkého, oni fakt učia.

  Po vystrieľaní týchto kalibrov tu už len tápeme, tu už nikto neni. Tu Číž, Číž to zabije tým, čím to zabije, to znamená, že pokiaľ, tak to zopakujem tretíkrát, pokiaľ je toto kauzou, tak on je s vládou spokojný. No tak povedzme si.

  Prosím vás, keby Giuliani, keď napikovali do tých dvojičiek tie lietadlá, keby tie požiarnické autá nemohli vyštartovať kvôli tomu, že nejaký úradník z magistrátu, ja neviem, neobnoví STK-ačku, že požiarnici by stáli v garážach, tak ja vám poviem, že ako by to tu skončilo. Že mne to pripomína, že keby potom niekto neskôr povedal, no, viete, že ako dobre, že tak, lebo vlastne sa tí požiarnici, možno niektorí by boli zahynuli. To by tam možno, toto sú tuná schopní nám predviesť naši smeráci. Oni sú vám po určitej chvíli, vám, viete, čo povedia? Že v zásade to, že štyri dni tie vrtuľníky nelietali, je dobré, lebo za tie štyri dni ušetrili benzín, alebo tie štyri dni by sa spoplatňovali, i keď to nevylučujem, že aj tak ich spoplatnia, ale oni sú schopní sem tu prísť s tým a povedia, však my sme ušetrili za štyri dni. To je výrazom toho, pre ľudí hovorím, tu to nemá význam, to neni zo SMER-u nikto, sa popratali všetci ako títo. To je výrazom, vážení, kto vám vládne. Toto je SMER schopný urobiť.

  Oni nechcú pripustiť akúkoľvek, akúkoľvek zodpovednosť. Prosím vás, dvetisíc rokov dozadu sa hovorilo o tom, že Rimania už vedeli hádzať cez hradby, keď bol ľud moc nahnevaný, tak sem-tam na utíšenie hnevu ľudu, hej, keď nestačili chlieb a hry, čo našim, zdá sa, občanom bohato stačí, večer si zapnú ešte telku k tomu, tak tí Rimania boli takí, vyzerá, že zlostnejší, tak oni im hádzali cez tie hradby. Oni, naši nie sú schopní pustiť ani nohu. Fakt ani nohu.

  Prosím vás pekne, keby to naozaj skončilo v tom prvopočiatku, že nejaký Senčák, ja neviem, kto je Senčák, ale Senčák je jedna, podľa mňa jeden neschopný človek, absolútne neschopný človek, ktorý hazarduje so zdravím človeka. A ten človek, ja neviem, koľko berie plat, ja si to, možno dám tú robotu a si zistím, koľko berie taký plat taký Senčák na ministerstve zdravotníctva. Ten tam na druhý deň nemal byť. Na druhý deň tam nemal byť. Ale čo urobili, naša ekipa? Naša ekipa sa postaví jeden za druhého, jeden za druhého jako jeden muž, ako jedno telo, proste nepustia ani jedného, lebo vedia, že keby niekoho z toho kruhu vypustili, tak sa im to zrúti. To je celý problém. Keby Senčáka možno na druhý deň prepustili, tak Senčák by si objednal rozhovor v SME a začal by možno krútiť, že čo všetko sa tam robí. Tak pre istotu Senčáka upracú, utíšia, všetko sa drží pokope, potichučky, ale tu umierajú ľudia, tu už umierajú ľudia.

  Ja sa potom pýtam, koľko, čo sa má stať, aby sme my mohli odvolávať, bez toho, aby ste nám to vykrikovali, a čo sa má ešte stať, aká tragédia, aby tu niekto zahučal, aby niekto prišiel o robotu, aby niekto prijal politickú zodpovednosť? Prosím vás, argument nad argumenty, čo tu zaznel, politická kampaň a neviem čo, že počkajme na vyšetrovanie. Však čakáme na vyšetrovanie mostu Kurimany. Však už je to rok. Počiatka sme nechali na pokoji. Počiatek nevedel ani palubný lístok predložiť, už je to rok, a ticho, ticho po "pěšinke". A tak presne to je to, to je taktika: nechajte prach napadať. Nechajte prach napadať, nechajte emócie vychladnúť, potom sa k tomu vrátim. Aj tu to malo byť taktikou, aj tu to malo byť taktikou a hrozne sú vyrušení naši slovutní predstavitelia vlády tejto krajiny, že vôbec na to narážame. No ste sa chytili.

  Ja naozaj pre občanov, ktorí majú taký ten prah citlivosti ešte aký-taký, prosím vás, teraz sa chytili. Teraz sa chytili, teraz dokázali, že je to fakt a fakt a čistý prúser. Toto je fakt čistý prúser, toto, čo urobili. Toto je úplne jasné a dokázateľné. Že čím to? Bohorovnosťou tých ministerských úradníkov, že ich to nezaujíma a že či piatok - však kto by chodil v piatok do roboty, však?! Však pondelok, nie, to dajú. Viete, piatky každý ministerský úradník má v piatok úplne iné starosti, jak sa zaoberať, že či budú lietať vrtuľníky a nebudú, tak to nechá na pondelok.

  Lenže chyba lávky, vážení občania, teraz, teraz, teraz je tá príležitosť, aby ste im to otrieskavali o hlavu, lebo urobili obrovskú chybu. V normálnej, štandardnej krajine by Senčák a celá tá jeho ekipa, celý jeho sekretariát, aj zo sekretariátu by ho vyhodili bez akéhokoľvek odstupného a ministerku alebo ministra, ktorý by tam bol, by potichu upratali.

  Kdežto tu sa, prišli, ako jeden muž sa postavili a idú ju tu chrániť a ešte nastavili krídelné útoky v podobe Blahu. Prosím vás a toto chcú obhájiť. Oni sem s tým prišli, že to chcú ustáť. Oni sem s tým prišli, že to idú ustáť. Všímajte si tú taktiku: voľby, teraz Galko, neviem čo, toto. Prapodstata je niekde úplne inde. Prapodstata je tam v tom, že na tom ministerstve si niekto neurobil robotu takú, ako mal, dokázateľne, a kvôli tejto chybe sa stalo, čo sa stalo. To znamená, vzletu schopné vrtuľníky neleteli a môžme sa teraz sporiť, môže to už bude dokazovať ten úrad pre to zdravotníctvo, či tam je nejaká príčinná súvislosť s tým úmrtím, alebo nie. Ale toto sú fakty. Za toto sa v slušných krajinách nie že letí z roboty, za to sa v slušných krajinách chodí sedieť, za toto je paragraf. Oni to ustoja! Tam sa usmejú. Pani ministerka sa usmeje a tam niekto prehlási, jak za ňou stoja a aká je opozícia zlá a Galko a Uhliarik. A hotovo. Zas sme tam, kde sme boli.

  Na čo ešte budeme čakať?! Máme jedinečnú možnosť toto využiť. Jedinečnú možnosť to využiť nie pre nás, pre opozíciu, pre ľudí tejto krajiny, na tomto prípade dokázať, že jak to v tejto krajine funguje, že tu si už ľudia nerobia elementárne veci, elementárne veci, elementárne povinnosti, ktoré majú dôsledok, príčinnú súvislosť možno aj s úmrtím, si nerobia a nedokážu si, a napriek tomu ich niekto obhajuje. A ešte nás tu okrikujú.

  Prosím vás pekne, ja som do tejto diskusii, tu si pomôžem touto tabuľou, ja ju tu už mám dlho a teraz ju využijem.

 • Rečník položil na rečnícky pult názornú pomôcku.

 • Ja sa zahrám na odborníka, ale na toto nemusíte byť odborník. Viete, toto je presne taká, taký mýtus, čo tu prebieha medzi nami, že tu iba odborníci, tu by sme mali byť odborníci na jadrovú fyziku, ja nie som odborník na jadrovú fyziku, ja som poľnohospodár, ale snažím sa rozmýšľať sedliackym rozumom. Sedliackym rozumom. A teraz vám pokúsim sa niečo povedať.

 • Rečník zobral do rúk názornú pomôcku.

 • Ak je Skalica tu a tu je Žilina, tak túto vzdialenosť, povedzme, že je 2A, lebo vzdialenosť Trenčín - Skalica je A. Prosím vás, koľko vysokých škôl potrebujete? Povedzte mi, koľko? Ľudovú. Päť ľudových potrebujete! Toto je už moc zložité, A, 2A, toto som si ja dovolil, som si pripravil. Ale poviem to jednoduchšie.

 • Reakcie z pléna.

 • To je o tom, že je to polovičná vzdialenosť. Je to o tom, že je to polovičná vzdialenosť. Prosím vás, či na bicykli, či pešo, či koňom, či na krave, či na vrtuľníku, vám garantujem, stále polovičnú vzdialenosť prejdete o polovicu rýchlejšie, nie vždy absolútne, ale určite. Nepotrebujete, pán predseda, pán Raši, ani jednu vysokú školu, a už vôbec nie zo Sládkovičova.

  Prosím vás, to je, to nepustí, to je fakt! A o tomto fakte sa rozprávame, pán riaditeľ nemocnice Rooseveltovej, myslím si, ste, nie? O tomto fakte sa rozprávame. O tom, kde vo vašom fachu, to nie sú rezbári, to nie sú murári, že im uschne malta a potom sa zle umýva fúrik.

 • Smiech v sále.

 • Tu sa hovorí o záchrane ľudského života. Tak mi uznáte hádam, že je rozdiel, kde sa z jedného bodu do druhého dostanem za hodnotu A, alebo za raz takú hodnotu. Je to rozdiel? Je. Vám garantujem, že je.

  Keby som to ešte dokončil, tak tu ešte, aby tu nejaký odborník začne k tomu hovoriť, tak ešte máte tú slávnu Nitru a Bratislavu. A vám hovorím, že vzdialenosť z Bratislavy, Bratislava - Skalica je 1,2 oproti Skalica - Trenčín, to znamená, je to o trošku ďalej. Čiže najkratšie do tej Skalice bolo z Trenčína, to znamená z toho miesta, z ktorého neletel vrtuľník - prečo? Prečo? Lebo čo, neprišli peniaze? Čo to od Kmotríka, to zle poslal? Neposlal to cez Western Union, ale poslal to, z Western Unionu to príde hneď, ale to sa ťažko sleduje, to všetci darebáci posielajú Western Unionom. Možno to poslal cez banku, to trvá tri dni, či koľko, a niektorí povedali, že nie, neurobíme nič, kým to nepríde, kým to necinkne, esemeska. Neviem, čo mám povedať. O čo šlo? O čo tam šlo?

  A prosím vás, ešte tu zástupca premiéra, čo hovoril, to chcem zopakovať. Aj keby toto nebola pravda, že vzdialenosti hrajú úlohu, tak hovorme o štatistickom predpoklade. To znamená, aký je štatistický predpoklad, môžme hovoriť, že všetky budú vyťažené, neviem čo. Ale hovorme o vyššom štatistickom predpoklade, že bude možnosť. To znamená, že ak máte v danej oblasti, ktoré aj keby boli, just rovnaká vzdialenosť, čo nebola, štyri vzletuschopné vrtuľníky, tak je tiež nejaká hodnota. A keď z tej, z tých štyroch vzletuschopných vrtuľníkov dva zoberiete, o čo je iná tá hodnota? Povedzte mi? Treba na to Sládkovičovo? Netreba. To je znova to isté. To znamená o polovicu nižšia. O polovicu nižšia než štatistický predpoklad, že tam bude niečo voľné. A už nehovorím o tom, že z tých dvoch, čo zostali, jeden bol na výjazde.

  Tak priznáte niekto chybu? Nepriznáte nikto? Dokedy toto chcete, ja neviem, ale ľuďom sa čudujem, že sú pripravení na to, tomuto veriť.

  Ešte neviem, jak by sa to ináč dalo povedať možno tak jednoduchšie, aby to malo aj zmysel, aj význam, aby to aj pre nás malo význam aj zmysel, no treba naozaj asi v tomto pokračovať, pokúšať sa rozkryť, rozkryť tú hroznú, obludnú demagógiu. A vidíte, keď sú pod stresom, tak trepú hlúposti. Za to, čo povedal Číž, to je, to je, štandardne by ho už mal niekto bombardovať, mal by, hej, len tu nikto nebude. Ale to je výrazom toho, že jak sme si my ponižovali prah citlivosti a pozvyšovali, podľa toho, ako, z ktorej strany sa na to pozeráte na niektoré veci. Že čo sme ešte ochotní tolerovať. Koľko toho sme ešte ochotní tolerovať a nerozruší nás to?

  Hovoríme, a ja nechcem byť ten, aby som nebol naškrtnutý z toho, že to zneužívam, ale hovorme o miere príčinnej súvislosti, kde kvôli nekonaniu došlo možno až k tomu úmrtiu, ku ktorému došlo.

  Prosím vás pekne, k pani Zvolenskej, ja mám k nej fakt špeciálny vzťah, ja som k tým, ona je tiež jeden z tých expertov, ktorý tu nosí, ktorá je vhodným messengerom, naozaj, Zvolenskú pošlete sem, ona to šupne do tej kabelky a ide, viete, až tu si to pozre, že keď to preženiem. A naozaj ona tu už prišla a viete, s čím prišla, s daňou z dividend, to som sa tu vtedy, išlo ma roztrhnúť od zlosti, kde, že som sa snažil zadokumentovať. Ona sem prišla s tým, že vlastne zničí lekárnický trh. A zničí. Však o tom budeme rozprávať za chvíľku, hej, a neskôr budeme rozprávať o tom, že čo pustila, ako vypustila.

  Že tých dôvodov, prečo ja, aj keby toto nebolo, tak ja by som podpísal aj len tak, že sme si, že v rámci nejakého takého pokusu o zlepšenie situácie by som sa bol podpísal. A toto je, človek niekedy má na jazyku aj silnejšie výrazy, ale nepoviem ich, budem končiť.

  Vážení, dôvody sú jasné. V štandardných krajinách by sme k tomuto vôbec nemuseli prísť, už by to bolo dávno upratané, už by tu bol nejaký nový minister alebo ministerka, lebo však iba jedinú, viete, možno ju držia preto, že majú jedinú ženu vo vláde a potom by bol jak ale, to verím, že ešte je nejaká žena, ktorá by mohla teoreticky robiť na ministerstve zdravotníctva, aby sa teda nemohlo povedať, že vláda nemá ženské zastúpenie. Ale asi nemá to, čo je potrebné a nevyhnutným kvalifikačným predpokladom. Jak je nevyhnutným kvalifikačným predpokladom robiť šéfa pozemkového úradu na Orave, byť otcom poslanca SMER-u, tak je asi nevyhnutným kvalifikačným predpokladom byť ministrom zdravotníctva, mať long history pre všetky inštitúcie, ktoré sa tu spomínali, ktoré tu zazneli. Jedna zdravotná, druhá zdravotná, ja neviem čo, to znamená, ten rozsah previazanosti si nevybudujete za deň, za dva, hej, čiže toto je kvalifikačným predpokladom na to, aby ste mohli robiť. Čiže o to ide, nevybrať, nevybrať z tohto zatiaľ dobre šľapajúceho stroja jedno súkolie, lebo sa to začne škrípať.

  Ale ani v tomto prípade nie, pán Baláž?! Preboha, veď vy zachraňujete život! Však ste lekár! Ani v tomto prípade? To je jednoznačné flagrantné porušenie, to z toho sa nedá vykrútiť, z toho sa nedá! To sa dá len ustáť, útrpne ustáť. To sa nedá vykrútiť, to sa nedá vyargumentovať, že tu sa postaviť a argumentovať, však to ani nič nezaznelo.

  Raši, opakujem sa a končím, Raši, ktorý mal zastupovať teda tú odbornú stránku komunikácie, čo urobil? Zopakujem, aj pre ľudí zopakujem, on nevyvracal tie skutočnosti, o ktorých tu my hovoríme, to znamená, že sa pochybilo. On tu niečo splietal o nejakých kolektívoch, ktorí pozdravujú plénum a ich ministerku a stoja za ňou, stále a vždy a aj neviem kedy, a potom si spomenul na bývalého ministra.

  Kolegovia, dalo by sa na túto tému veľa. Jedného dňa príde čas, kde bude mať zmysel a budeme sa tešiť na, na zodpovedné, zodpovedné vyjadrenia, zodpovedné príspevky, naštudované príspevky a bude tu radosť byť a radosť rozprávať a raz tu bude aj čas, kde tu nebudú ľudia, ktorí učia na vysokých školách a miesto "faizer" povedia "fizer", či čo to povedali? Viete, však to už aj ja som sa učil angličtinu na čínskych uliciach, prosím vás, ale ja by som už toto fakt nepovedal. A toto, to je, to dokumentuje tú úbohosť toho, že jakým ten, ten, tú gradáciu toho, že kam sa blížime. To sa hovorí o Amerike, že tam to tiež všelijako vznikalo, Morgenovci, ja neviem čo, Kennedyovci tiež nejako začali, ale i ďalšie generácie sa učili hrať na klavíri a po francúzsky. Kdežto tu ideme presne opačným smerom, a zlým. Tie ďalšie generácie nie že po francúzsky, oni nevedia pomaly už po slovensky a cudzí jazyk je nomen ultra nič nepoznané.

  Toto je, toto treba zastaviť, treba to zastaviť a nech nás nepripravujú na prahy citlivosti, ktoré sa nedajú ustáť. Lebo keď toto ustoja bez toho, aby sa im skrivil vlások na hlave, že ustoja tuto tento brutál, tak nabudúce budú mať to vedomie a aj niektorí z nich možno aj to svedomie na chvíľku, že prídu s niečím iným a povedia, aj to ustojíme. Však keď sme toto ustáli, toto keď sme ustáli, keď sme Zvolenskú, vrtuľníky, to takto zostane v tej skratke mentálnej, tak ustojíme už všetko.

  Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky - štyria páni poslanci. Pán spravodajca Baláž je ostatný.

  Pán poslanec Sulík.

 • Ďakujem pekne. No, pán Hlina, vo vašom vystúpení ste sa medzi iným opýtali teraz ku koncu, kedy si teda smeráci priznajú chybu, čo sa musí stať, aby povedali, okej, toto bola chyba. Tak ja vám teda poviem, ja som tak za tie moje tri-štyri roky, čo som za tie roky, čo som v parlamente, som zistil tri také základné pravidlá správneho poslanca SMER-u alebo člena SMER-u.

  Prvé je, nikdy si nepriznať chybu. Nikdy. Chápete, čo je nikdy? To jednoducho také neexistuje v repertoári, že tu niekto bude nejakú chybu priznávať. Kto si prizná chybu, nie je správny smerák.

  Po druhé. Druhé pravidlo, reagovať protiútokom, vždy reagovať protiútokom. Keď už nič iné, tak treba vytiahnuť Dzurindu, ale protiútokom, musí byť protiútok. Jedno, ako je to za vlasy pritiahnuté, ako je to scestné.

  Pani ministerka Zvolenská zanedbala tender? Nevadí. Uhliarik mal reexport. Alebo čokoľvek. Sú VÚC voľby. Niečo, niečo treba, protiútok, to musí byť protiútok. To je pravidlo číslo dva.

  A pravidlo číslo tri: urážať sa. Na akúkoľvek blbosť. Treba sa len uraziť. Treba si nájsť akýkoľvek maličký dôvod a začať sa urážať na smrť. To, že vy urážate, alebo teda správny smerák uráža oveľa viac, to nehrá rolu, resp. to by mohlo byť také pravidlo 3b. Ale každopádne uraziť sa za sebe väčšiu blbosť. Ja som tak spozoroval, že čím väčší primitív, tým sa na väčšie drobnosti uráža.

  A takto by som to videl, že zapamätajte si, pán Hlina, dobre? Nikdy nepriznať chybu, keď teda chcete byť úspešný politik, hej, nikdy nepriznať chybu, vždy reagovať protiútokom a riadne sa vyurážať za každú blbosť. Keď vás niekto poobede o štvrtej pozdraví, že dobrý deň, tak urazte sa! Že jaký deň, čo deň, už je popoludnie! Normálne treba sa uraziť, riadne, hej, tak pamätajte.

 • Ďakujem pekne. No, pán kolega Hlina, ja by som vás chcel podporiť v tom vystúpení. Mňa sa častokrát ľudia pýtajú, či cez sociálne siete, alebo aj osobne, že či to má vôbec zmysel, takýmto spôsobom odvolávať tu nejakého ministra, keď smeráci majú tých 83 hlasov. A práve aj to vaše vystúpenie ukázalo, že toto politické gesto má zmysel. Má to zmysel kvôli tomu, aby jednoducho sme pomenovali tie kauzy, ktoré sa na nás zo strany SMER-u valia každý deň.

  Ja by som možno na počudovanie, ale chcel by som sa zastať trošku, aspoň zľahka, pána kolegu Baláža. Ja vás toľko teda nejak nepoznám, lebo on moc veľa nevystupuje, ale on má síce iný názor, ale ja som nezbadal na ňom, že by nejakým spôsobom on na niekoho útočil alebo nejakým spôsobom niečo, niečo manipuloval. Aj na tom výbore, kde som bol, na tom zdravotníckom, sa mi zdalo, že pomerne dosť kultivovane sa snažil vyjadriť to, čo si myslí. Mne je ho skorej ľúto, že tam musí sedieť, lebo aj táto kauza ukázala, že, viete, vtedy zistíme, že či tie dôvody sú oprávnené, keď vidíme, aká je reakcia smerákov. A keď je taká ako dnes, že oni mlžia a odvádzajú pozornosť, tak vtedy sa utvrdíme v tom, že to bolo správne rozhodnutie. To je dneska typický príklad jeho kolegu Rašiho, ktorý sa zachoval veľmi podlo. Pretože on tu zmanipuloval nejakú informáciu a potom normálne jak potkan zdrhol z tej ohrádky, ja som sa teda za ním tu mierne tak vybral, on ušiel odtiaľ tam preč a odvtedy sa už tu nezjavil. A teraz vlastne nechal tam kolegu pána Baláža, aby sa škvaril vo vlastnej šťave.

  A to je pre mňa dôkaz toho, že toto je jednoznačne schôdza, ktorá má svoje opodstatnenie, že smeráci proste nemajú žiadne dôvody, žiadne racionálne argumenty, aby nejakým spôsobom vysvetlili to fatálne zlyhanie pani ministerky Zvolenskej a jej úradníkov.

  Ďakujem pekne.

 • Áno, ja súhlasím, pán kolega Hlina, ak tu aj niekto vystupuje za SMER, či už to bol povedzme pán podpredseda vlády, alebo ostatní poslanci, tak ja si nepamätám jeden vecný argument na podporu pani ministerky, vecný argument, to znamená, ako ten tender prebiehal, prečo sa to zbrzdilo, prečo tí úradníci nekonali, prečo sa to vlastne stalo. Alebo argument typu, no veď vôbec nevadí, že tá Bratislava a Trenčín nefungovali, veď predsa z Břeclavi možno mohol vyletieť nejaký vrtuľník alebo niečo podobné, aby nás, skrátka, nejakým spôsobom prekvapili, že čo to tu vlastne riešime, veď to predsa bolo, to bola brnkačka. Namiesto toho, namiesto toho tu skutočne prebiehajú nejaké diskusie o tom, že sú VÚC voľby, že ten a ten kandiduje, to, že sa tu niečo stalo za, údajne za ministra Uhliarika, lebo za neviem akých ministrov dozadu. Alebo dokonca sme sa dozvedeli, že pán minister Zajac zrejme spáchal nejaký trestný čin, pretože istý čas pobýval na Kanárskych ostrovoch. Ako všeličo sa tu človek podozvedal v tej diskusii, ale nedozvedeli sme sa to, v čom vlastne pani ministerka urobila všetko dobré, čím sa zaslúžila o to, aby tá záchranná služba naozaj fungovala, pretože v skutočnosti nefungovala.

  Takže uzavriem svoj faktický príspevok tým, že sa vlastne kolegom zo SMER-u ani nečudujem, pretože ako už len by mohli fakticky a vecne podporiť pani ministerku, keď to jednoducho raz nejde.

 • Ďakujem. Ja neviem, lebo to je tak, že srdce mi hovorí, niečo mu povedz, a rozum mi vraví, že buď ticho, lebo to splní to porekadlo, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Ale to srdce vždy vyhrá u mňa.

  Takže to chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Hlinovi. Ja som extrémne rád, že taký človek existuje, ako je on. Ja budem naňho stále myslieť, keď budem v nejakých problémoch, ťažkostiach, že to je človek, ktorý vie pomôcť všade, v každej, akejkoľvek malej oblasti. Príde, vystúpi, podá pomocnú ruku. Rozumie sa každej malej drobnosti. Sledujem ho už odvtedy, ako sme tu začali.

  Ešte raz, pán kolega, ďakujem, ďakujem. Prosím vás, nezabudnite na mňa. Príďte mi pomôcť, keď to budem potrebovať.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Hlina, vaša reakcia.

 • Ďakujem pekne. A ste pyšný na seba, čo? (Reakcia spravodajcu: "Na vás!") Viete, to je to, že nevadí, pozrite sa, mne to nevadí, kľudne.

  Čo k tomu povedať? Možno už len počkať, že podľa pôvodného plánu teda toto nejako ustáť a v zmysle obludného cynizmu zo strany SMER, ktorá sa tu hrá na sociálnych spasiteľov, ale pritom sú to experimentátori s ľuďmi tejto krajiny a kŕmiči obrovských gágorov oligarchov, ktorých držia za, nechcem byť pre túto chvíľu zbytočne vulgárny.

  S tým sú tu schopní po čase prísť, keď to zapadá prach, že v zásade tie štyri dni, keď nelietali tie vrtuľníky, tak sa vlastne ušetrilo a pani Zvolenská to odprezentuje ako jeden z nástrojov na zefektívnenie chodu nemocníc. To sa, ja, samozrejme, hyperbolizujem, ale pritiahnutím za vlasy v takej dobe my tu žijeme.

  To som rád, že sme identifikovali, že nezaznel, nezaznel argument, že prečo je to tak. Oporný nejaký alebo nejaký, ja neviem aký, viete, že ten, ešte som čakal, že niekto povie, že bolo piatok trinásteho, to bolo preto. No to ešte možno niekto tu, ešte ide titan rozpráv pán Jarjabek, možno on má bríf k tomu, že on dá, že to bolo v piatok trinásteho, to s vrtuľníkmi nemá nič spoločného.

  Čiže, viete, že jak argumentačne sa oni vedia položiť, hej, že, alebo s čím kalkulujú vôbec, hej, že jak to majú učesané, že Pravda, ja neviem, myslím, že dneska Pravda, áno, Pravda dneska to pustila, že niečo, Uhliarika tam dala dneska, myslím, hej, že možno to majú dohodnuté, JOJ-ka bude, šteniat sa toľko, šteniat narodí, že neviem čo. Viete, že to sú, dá sa, ja nevylučujem, že sa dá takýmto spôsobom robiť politika. Nevylučujem. Ale ako dlho?

 • Pani poslankyňa Jana Žitňanská do rozpravy. Nech sa páči, máte slovo, pani poslankyňa.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, pani ministerka, ctené dámy, páni, po voľbách v roku 2006 premiér Fico povedal, že do troch minút odvolá každého člena vlády, u ktorého sa dokáže alebo ukáže iba náznak korupcie a klientelizmu. Tento svoj sľub tak celkom nenaplnil, hoci hlavy niektorých ministrov nakoniec padli. Boli to však ministri zo strán koaličných partnerov.

  Pri nástupe druhej vlády Roberta Fica už takéto vyhlásenie neprišlo. O rok neskôr Robert Fico charakterizoval svoju vládu ako stabilnú, ktorá nie je zaťažená vnútornými konfliktami, vie prijímať vážne rozhodnutie pomerne rýchlo a je bez škandálov. To však, samozrejme, neplatilo a neplatí a sme toho svedkami aj dnes.

  Asi si všetci vieme predstaviť, ako by Robert Fico búchal do stola, keby bol v opozícii a členovia pravicovej vlády by vyviedli to, čo vyviedli jeho ministri v tomto volebnom období. Taký minister zdravotníctva by bol celkom iste medzi prvými na rane.

  Pani ministerka Zvolenská mala byť odvolaná už pred rokom, keď vypukla kauza žilinskej nemocnice. Nie preto, že dopustila, aby ozdravný plán dodal žilinskej nemocnici kotolník, a ani nie preto, že tento ozdravný plán bol vo svojej kľúčovej pasáži plagiátom iného ozdravného plánu. Pani ministerka Zvolenská mala byť pred rokom odvolaná preto, že napriek týmto fatálnym prešľapom ponechala riaditeľa žilinskej nemocnice Štefana Voláka vo funkcii. To bolo jej najväčšej zlyhanie v kauze žilinskej nemocnice. Zakrytie dvojnásobného zlyhania jej riaditeľa Štefana Voláka.

  Po tejto kauze bolo jasné, že ministerka zdravotníctva má absolútne voľnú ruku, že si môže robiť, čo chce. Jej hlavným poslaním počas tejto vlády nebude obhajovať záujmy pacientov. To je zjavné už z návrhu rozpočtu pre kapitolu zdravotníctva, kde poistné platené štátom za svojich poistencov má klesnúť oproti roku 2012 o vyše 206 mil. eur. To znamená, že za deti, dôchodcov, nezamestnaných, mamičky na materskej dovolenke či iné sociálne odkázané skupiny bude platiť nie 4 % ako doteraz, ale približne 3,8 %. Čiže nemocnice sa budú aj naďalej zadlžovať a kvalita zdravotnej starostlivosti bude ešte rýchlejšie upadať. Aj celkové výdavky na zdravotníctvo budú v budúcom roku oproti tomu súčasnému výrazne nižšie a hlboko pod priemerom krajín Európskej únie. Toto rozhodne nie je rozpočet sociálneho zmieru.

  Hlavným poslaním pani ministerky Zvolenskej v druhej vláde Roberta Fica bude nezmyselné zoštátnenie zdravotných poisťovní. Vytvorenie monopolu jedného štátneho molochu namiesto kvalitnej súťaže zdravotných poisťovní. Ministerka zdravotníctva necháva zdravotné sestry stanovať na ulici s odkazom, že na zvýšenie ich platov nevie nájsť peniaze, ale 400 mil. eur na zoštátnenie Dôvery a ďalšie milióny na zoštátnenie Unionu vyčaruje šmahom ruky. Strana SMER, najväčší nepriateľ privatizácie, je schopná predať aj akcie Telekomu, len aby vyplatila finančné skupiny stojace za Dôverou. A viete prečo? Lebo im už tento biznis nebude vynášať, keďže vláda Ivety Radičovej zaviedla spravodlivejšie rozdelenie peňazí medzi poisťovňami podľa tzv. indexu chorobnosti.

  Poslednou kvapkou, ktorá viedla k dnešnej mimoriadnej schôdzi, bola kauza vrtuľníky. Nevydanie licencie pre leteckú záchrannú službu v Bratislavskom a Trenčianskom kraji načas. A čím sa ministerstvo zdravotníctva bránilo na verejnosti? Po prvé, že sa pre pacientov nič nemení. Budú ich voziť sanitky alebo vrtuľníky zo vzdialenejších staníc. Po druhé, že pred štyrmi rokmi boli iba tri vrtuľníkové stanice a postačilo to.

  Iste, pani ministerka, momentálne vás tu nevidím. Môžem poprosiť, aby pani ministerka prišla naspäť do sály? Ďakujem.

 • Poprosím pani ministerku, aby prišla do rokovacej sály.

 • Rečníčka sa odmlčala.

 • Môžem poprosiť, pani predsedajúca, o prestávku, kým príde pani ministerka?

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Práve som sa dozvedela, že pani ministerka tu už nepríde. To znamená, že budeme pokračovať.

 • Reakcia z pléna.

 • Neviem, či si pomôžeme, lebo vedenie preberie pán predseda a dopadne to rovnakým spôsobom.

 • Reakcia z pléna.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, riešime už po niekoľkýkrát dilemu. Pani ministerka tu od jednej poctivo sedela. Neexistuje žiadny zákonný dôvod ani usmernenie, prečo by ona musela tu sedieť. Napriek tomu tu od jednej doteraz sedela. Pred chvíľočkou odišla. Predpokladám, že určite sa zase vráti.

  Takže vás poprosím, pani poslankyňa, ak by tomu tak bolo, že hovorí ustanovenie pri prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery, že príslušný člen vlády má povinnosť sedieť v rokovacej sále, samozrejme, by som zabezpečil jej prítomnosť. Ale žiadna takáto povinnosť neexistuje, takže vás poprosím, nech sa páči, pokračujeme, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní. Máte slovo, pani poslankyňa.

 • Keďže bola prerušená schôdza, medzitým je procedurálny návrh nejaký. Bola prestávka. Procedurálny.

 • Pán predseda, chcem požiadať návrhom procedurálnym, aby parlament vyzval pani ministerku, aby sa vrátila do sály. Urobme prestávku na polhodinu, ak potrebuje si vybaviť nejaké veci, telefóny, večeru. V poriadku.

  Pán predseda, je pravdou, že zákon to nevyžaduje. Bolo tu dobrým zvykom vždy a patrilo k nejakým tradíciám parlamentu, že odvolávaný člen vlády tu vždy sedel. Pani premiérka tu sedela celú dobu, celú dobu, keď ste ju odvolávali a boli ste vulgárni, sedela tu. Dokedy? Celú noc?

  Považujem to za prejav cynizmu voči parlamentu. Ešte raz, ak treba urobiť prestávku kvôli večeri, nie je problém.

 • Pán poslanec, žiadnu prestávku vyhlasovať nebudem. O vašom návrhu nemôžem dať hlasovať, lebo evidentne nie sme uznášaniaschopní. Akonáhle budeme uznášaniaschopní, dám o vašom návrhu hlasovať.

  Takže pokračujeme v prerušenom rokovaní. Ja predpokladám, že pani ministerka určite opäť, tak ako už tu poctivo sedí od jednej hodiny, opäť za chvíľočku v sále bude. Ale poprosím vás, aby ste nezneužívali tento inštitút. Skutočne tu od jednej pani ministerka trpezlivo počúvala argumenty a teraz na chvíľočku opustila sálu. A budeme pokračovať.

  Takže pokračujeme. Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Reakcia z pléna.

 • Procedurálny návrh hlasovať o, pánovi, o akomkoľvek procedurálnom návrhu je evidentné, že nie sme uznášaniaschopní, takže...

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre. Pán poslanec, ja počítať viem. Nie sme uznášaniaschopní.

  Takže budeme hlasovať o návrhu, o požiadavke pána poslanca Lipšica, aby pani ministerka bola v rokovacej sále. Takže vás poprosím, aby ste sa prezentovali, aj keď to nemá, samozrejme, žiadnu oporu v zákone, ale, samozrejme, už sme si zvykli na váš spôsob obštrukcie, u niektorých. Takže...

 • Hlasovanie.

 • 24 prítomných.

  Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Takže, pán poslanec Hlina.

 • Áno, pán predseda. Viete čo, ja som si pozrel. Nie som povinný sformulovať návrh, o ktorom sa dá hlasovať. Pozrite si prípadne aj vy, že čo je procedurálny návrh. Ja chcem povedať, ja som bol, vzhľadom aj na okolnosti a aj určitú krátku históriu dozadu...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, jasne zákon hovorí o, procedurálny návrh najprv sformulujete, o čom chcete hlasovať, a potom odôvodnite svoj návrh. Takže o čom chcete dať hlasovať?

 • Prosím vás pekne, ešte budem, chcem jednu minútu. § 34 hovorí: "Procedurálny návrh. Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci, časového a vecného postupu rokovania národnej rady s výnimkou hlasovania o veci samej. Vystúpenie poslanca nemôže trvať viac ako minútu." Prosím vás, povedzte mi, kde tam je, že musím naformulovať návrh, o ktorom sa dá hlasovať?

 • Skúste niečo naformulovať, pán poslanec.

 • Poprosím si ešte jednu minútu. Dobre? Ja, prosím vás, vy ste tu koľko rokov? A ja vám budem čítať, čo je to procedurálny návrh?

 • Pán poslanec, skúste naformulovať, o čom chcete dať hlasovať.

 • Poprosím vás ešte jednu minútu. Ja vás tu nebudem učiť, pán predseda. Ja vás poprosím jednu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Dobre, prihláste sa.

  Pani poslankyňa Mezenská, procedurálny návrh.

 • No, tak ja dávam návrh, a teda formulujem ho tak, aby sme prerušili dnešné rokovanie parlamentu a rokovali o tak závažnej veci, ako je zlyhanie zabezpečenia záchranných služieb, v riadnom čase.

  Lebo ak teda zákon a rokovací poriadok nie je nastavený humánne a neodráža etické hľadisko, tak ja sa pýtam, prečo je zohľadnené etické hľadisko voči ministerke, ktorá je tu od jednej a je unavená, my sme tu od deviatej, sme rovnako unavení, prečo máme rokovať proti noci? Do dvoch šícht nikto nechodí, ani lekári, ani sprievodcovia, ani požiarnici? Prečo nás nútite a takto šikanujete? Toto je mobing, pán predseda. Toto je mobing.

  Dávam teda návrh na to, aby sme prerušili schôdzu a rokovali v riadnom čase. Toto sú veľmi závažné otázky, na ktoré sú nie že zvedaví poslanci aj novinári, ale aj obyvateľstvo.

 • Hlasovanie.

 • 24 prítomných.

  Nie sme uznášaniaschopní.

  Pán poslanec Hlina.

 • Ďakujem veľmi pekne. Teda chcem povedať, že naozaj som bol zmierlivý počas môjho vystúpenia, to vôbec nebolo, aby som teda, nemal niekto pocit, že mi na tom nejak hrozne záleží, či ma počúva, alebo nie, ale je to znova len výrazom tej neúcty k tomu.

  Keď sme odvolávali premiéra, nebol tu vôbec. Prosím vás, dobre, tak je to váš veľa, veľazbožštený premiér, tak ten tu nemusí byť. Ale už ani ministri tu nemusia byť?!

  Prosím vás, spravme si nejakú kultúru, zadefinujme si. Pán Borec povedal u nás na výbore, teda povedal, že prečo nebol na výbore, lebo mal tripartitu. Prosím vás, vy ste schopní raz povedať, že neprídete sem, lebo poskytujete rozhovor online Šaľa. Prosím vás, naozaj, toto je parlament. Parlament je najvyšší zákonodarný ústavný orgán, prosím vás, rešpektujte ho, vzdajte mu úctu a dôstojnosť. Keď ju odvolávame, však všetci máme nejaké potreby, prerušme, ale nech sa páči, v nejakom primeranom rangu nech tu pani ministerka je.

  Ďakujem.

 • Dobre. Čiže čo je návrh? Hlasujeme, že prerušíme, alebo hlasujeme, že chcete, aby tu bola pani ministerka?

 • Nie. Že prerušíme schôdzu dovtedy, kým pani ministerka má nejaké...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Hlasovanie: 25 prítomných poslancov.

 • Nie sme uznášaniaschopní.

  Takže budeme, ešte tam bol pán Galko s procedurálnym návrhom.

 • Ďakujem pekne. Ja modifikujem ten procedurálny návrh, ktorý som chcel dať, keď vidím, že je tu pani ministerka.

  Dávam procedurálny návrh, ak sa táto schôdza, bude vyzerať, že sa pretiahne veľmi dlho a pani ministerka by mala problém tu tak dlho byť, aby ste, aby sme schválili všeobecným súhlasom prerušenie tejto schôdze a aby sme v nej pokračovali až po voľbách do vyšších územných celkov.

  Odôvodním: Niekoľkokrát tu zaznelo priamo od poslancov SMER-u, že táto schôdza bola zvolaná teraz len kvôli tomu, aby to bolo využívané ako kampaň do vyšších územných celkov, a preto si myslím, že všeobecným súhlasom takto schválený návrh ukáže, že všetci máme dobrú snahu venovať tejto záležitosti toľko pozornosti, koľko jej treba venovať bez toho, aby sme to zneužívali na nejakú kampaň do volieb do vyšších územných celkov.

  Ďakujem pekne.

 • Budeme hlasovať. (Reakcie z pléna). Nie je všeobecný súhlas.

 • Hlasovanie.

 • 16 prítomných.

  Nie sme uznášaniaschopní.

  Chcem opäť zdôrazniť, aj vás, pani ministerka, informovať, že neexistuje žiadny dôvod, okrem vašej ústretovosti, kedy ste schopná a ochotná počúvať toľké hodiny urážky, ktoré sa na vás sypú, aby ste tu sedeli.

  Budeme pokračovať.

  Ešte pán poslanec Lipšic, procedurálny návrh.

 • Áno. Pán predseda. Ja som mal návrh urobiť prestávku, aj pani ministerka má právo mať prestávku, to je úplne v poriadku, my sme boli ochotní počkať, tam nebol žiaden problém.

  A, pán predseda, len jedna, jedna poznámka. Prosím vás, keby ste nás nepoučovali o rokovacom poriadku, vy sám ste ho niekoľkonásobne porušili pri hlasovaní o dôvere vášmu premiérovi. Veľmi dobre to viete, tak vás poprosím, aby ste nás nepoučoval o rokovacom poriadku.

 • Ešte že vás mám, pán Lipšic.

  Ešte aj pán poslanec Martvoň, procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel iba apelovať vo všeobecnosti, že keď vládna koalícia dokáže tolerovať to, že niekto nechodí na výbory bez ospravedlnenia, tak chceme vás iba poprosiť, tolerujte aspoň päť minút, keď naša členka vlády ide na toaletu. Iba o toľko chcem poprosiť.

 • Nemôžem tak učiniť ako ten, kto vedie schôdzu, a nemôžem predkladať procedurálny návrh, ale možno by som, keby sa niekto našiel, dať, aby ste zabezpečili účasť tých 40 poslankýň a poslancov, ktoré zvolali túto schôdzu.

 • Pani poslankyňa Žitňanská, nech sa páči, budeme pokračovať.

 • Ďakujem. Čiže vrátim sa k tým argumentom, čím sa ministerstvo zdravotníctva bránilo na verejnosti.

  Po prvé, že sa pre pacientov nič nemení, budú ich voziť sanitky alebo vrtuľníky zo vzdialenejších staníc.

  Po druhé, že pred štyrmi rokmi boli iba tri vrtuľníkové stanice a postačilo to.

  Áno, pani ministerka, pred dvadsiatimi rokmi neexistovala letecká záchranka vôbec a postačilo to. A v 19. storočí neboli ani sanitky a postačilo to. To však nemôžete myslieť vážne?! Tu je reč o živote a zdraví ľudí, kde každá sekunda môže rozhodovať. A vy ľuďom odkážete, že nič sa nemení? Že ich budú voziť sanitky alebo vrtuľník z Nitry?

  Dámy a páni, Zuzana Zvolenská nie je spôsobilá zastávať funkciu ministerky zdravotníctva. Po skončení jej funkčného obdobia zostane minimálne navždy nevysvetlené, prečo nevydala včas licenciu pre leteckú záchrannú službu, prečo vyhodila stovky miliónov eur na zoštátnenie zdravotných poisťovní, prečo kryla klientelistické praktiky riaditeľa žilinskej nemocnice. Obávam sa však, že tých škandálov bude podstatne viac.

  Pán premiér Fico sa mýli, keď si myslí, že členovia jeho vlády sú dokonalí. Nie sú. Robia aj vážne prešľapy, ktoré nie sú zlučiteľné s ďalším pôsobením vo funkcii, ktorú zastávajú.

  Preto poslanci hnutia NOVA podporia návrh na odvolanie ministerky Zuzany Zvolenskej.

  Ďakujem.

 • Na vaše vystúpenie, pani poslankyňa, je jedna faktická poznámka. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Sulík.

 • No, pekne ste to vymenovali, pani kolegyňa, a keď vás tak počúvam, tak mi je až do smiechu, keď si spomeniem na dôvody, ktoré boli teda udané pre moje odvolanie alebo pre návrh môjho odvolania, niekedy som bol možnože dva alebo tri mesiace vo funkcii v lete 2010, tak dôvody boli, že nedali sme do tej volebnej komisie, sme nedali, do obvodnej volebnej komisie sme nedali ľudí. To bol jeden dôvod mimoriadne dôležitý, na referendum, akože úplne jasný súvis s pozíciou predsedu parlamentu. Druhý dôvod bol, že som stiahol nejakú dcéru kamaráta pána Pašku, ktorá za nejakých 7-tisíc niekde robila v Bruseli dokopy nič, tak to bol druhý dôvod. A tretí dôvod bola tiež nejaká takáto smiešnosť. Že keď si to človek tak dá do pomeru, tak niekedy sa až nestíha diviť, že tu ľudské životy alebo nezabezpečená nejaká vážna služba, alebo nejaká, nejaké šafárenie s peniazmi a hentam, hentam nejaká stiahnutá kamoška z Bruselu, teda dcéra kamoša z Bruselu. Tak to je dosť smiešne. Ďakujem vám.

 • Poprosím pána poslanca Kvasničku, ktorý je prihlásený písomne do rozpravy ako ďalší v poradí.

 • Vážená pani predsedajúca, pani ministerka, predkladateľ a spravodajca, milé kolegyne, kolegovia, ja mám rád také dramaturgické zmeny a možno aj na také, samozrejme, problém nechcem nijako zľahčovať, ale som si to poňal trochu inak, bez tých detektívnych prvkov.

  V rokoch 2010, 2012 som mal česť, a musím povedať, že zároveň aj nočnú moru, účinkovať v parlamentnom výbore pre zdravotníctvo. Toto privilégium som si "užíval", kým bratia zo SAS-ky a väčšina Obyčajných ľudí nepochovali našu vládu, čím vystlali červený koberec Robertovi Ficovi a jeho vládostrane. Tejto téme sa ale venovať nechcem.

  V zdravotníckom výbore som sa ocitol na základe logiky, že pochádzam z rodiny lekárov, a teda o veciach viem dosť, viac ako dosť. Postupom času som zisťoval, že aj lekári poslanci sa v systéme orientujú skôr inštinktívne a improvizovane, ako systematicky. Na druhej strane som získal aj pocit určitej satisfakcie. Naozaj pochádzam z rodiny zakladateľa detskej psychiatrie na Slovensku, psychiatrom je môj brat, švagriná aj moja dcéra. A sami uznáte, s takouto familiárnou anamnézou sa dá naozaj kľudne sedieť v zdravotníckom výbore aj v systéme zdravotníckom, kde je takýchto patických a schizofrénnych prvkov až-až. Ale ani o tom rozprávať nechcem.

  Za tých pár rokov som viackrát zažil aj dojímavý folklór, ktorý sa nazýva odvolávanie ministra. Teda toho, ktorý už len z titulu svojej funkcie môže za všetko. Najčastejšie som zažil koridu, v ktorej sa býk vyviňoval, čo všetko podedil od predchádzajúcich garnitúr, a presmerovával vinu na predchodcov. Dovoľte mi, aby som k týmto povinným jazdám opozičných matadorov prispel aj ja svojou troškou. A nielen preto, že si uvedomujem naliehavosť rodovej rovnosti, a to nielen v právach, ale aj v odvolávaniach.

  Keďže profesionálne aj con amore, teda s láskou, som vyrástol pri literatúre, a keďže tu často prevláda inflácia slov, akou sa vyznačuje zvláštny biologický druh nazývaný homo politicus, rozhodol som sa pre inú formu, ako je klasická parlamentná rozprava a rétorika s vystretým prstom, ktorý prebodáva protivníka. Rozhodol som sa, nech mi je to odpustené, pre poéziu, teda pre jazykovú formu, ktorá tu v takomto zákopovom verbálnom smogu azda ešte ani nebola.

  Skôr ako pristúpim k tej poézii, chcem povedať, že hlboko rešpektujem intimitu a mystérium každej osoby, a to aj vtedy, ak je z rôznych dôvodov napríklad verejným činiteľom či ministrom. Ak aj používam familiárne slová či expresíva, nech to nie je chápané ako výraz neúcty, ale básnická obeť na oltár rýmového pôdorysu a iných, naskrze estetických dôvodov.

  No a teraz už dovoľte avizovanú báseň. Nazval som si ju, keď som podpisoval návrh 40 poslancov na odvolanie a večer som o tom rozmýšľal, na izbe som si ju nazval "Báseň o tom, ako sa vina podela".

  "Nehaňte že našu Zuzku,

  neberte ju na nože,

  nevešajte na halúzku,

  ona za to nemôže.

  Keď vás Penta opantala,

  zodriete sa do kože,

  pozrite, kto nosí talár,

  ona za nič nemôže.

  Vrtuľníky vrčia márne

  nad aortou, môj Bože,

  nevoďte ju do mučiarne,

  ona za nič nemôže.

  Zimovali sestry v stanoch,

  tlačili ich rohože,

  nedostali žiadne áno,

  ona za to nemôže.

  Odvod štátu za pacienta?

  Impotentné nálože.

  Len na verných čaká renta,

  ona za nič nemôže.

  Arbitráž za zákaz zisku

  nevedie nás do lóže,

  vlci Zuzku majú v pysku,

  ona za nič nemôže.

  Vo voze sa s pánmi vezie,

  vy vravíte o koze,

  v systéme je pacient väzeň,

  ona za to nemôže.

  Že nám hrozí nálož istôt,

  ďalších bludov odnože,

  že v bordeli nie je čisto?

  Za to ona nemôže.

  Zlatá je, aj národ zhíkol,

  slepým sa však zdalo, že

  slabosť má pre výpalníkov.

  Za to nikto nemôže.

  Nesúďte ju, našu milú.

  Kto je čistý akože?

  Oligarchia ťahá pílu,

  ona za to nemôže.

  Nehaňte že toto žieňa,

  neberte ho na nože,

  biznis tučnie z utrpenia,

  ona za to nemôže.

  Všetci sme na ceste k smrti,

  ak to nevieš, nemo žer

  predsudok, že svet sa krúti,

  ona za to nemôže."

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. Na vaše vystúpenie sú štyri faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Hraško.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, ja len k jednej veci sa vyjadrím, ako príspevok bol príkladný, vecný, len poprosím vás a aj ostatných kolegov a dokonca aj médiá, aby nepoužívali slovo folklór v žiadnom prípade v spojení s politikou ani dianím o politike.

  Vysvetlím vám to takým jednoduchým príkladom, alebo teda, že folklór sú súčasné prejavy tradičnej ľudovej kultúry. Ja tuná nič ani tradičného z kultúry nevidím. Takže vás poprosím, nepoužívajte slovo folklór v takomto hanlivom prenesenom prejave.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Kvasnička, ja by som chcel oceniť možno aj to vaše vystúpenie. Bolo to také, naozaj, na odľahčenie, ale myslím si, že v tej našej básničke bolo povedaného toho dosť a boli tam v podstate povedané možno takou zaujímavejšou formou, alebo netradičnou formou, argumenty, ktoré tu zazneli už od viacerých predrečníkov, či už trošku viacej v emotívnej, alebo menej emotívnej rovine, takže oceňujem kreativitu vášho vystúpenia.

  Jednu poznámku by som si dovolil, lebo tomu som celkom neporozumel, lebo som mal taký pocit z toho vášho vystúpenia, ako keby ste nemali vy rád Fica, aj smerákov, lebo tak ste sa nejako dehonestujúco aj o ňom vyjadrili, o premiérovi, aj o strane SMER, aj nejaký červený koberec a neviem, takto to nejako bolo spomínané. A potom mi to nešlo do kontextu s tým, že vlastne vaše hnutie ide s nimi do koalície, do predvolebnej, aj v nitrianskom, aj v banskobystrickom kraji. To sa mi vidí také nekonzistentné. To ako keby nejaký katolík žil v registrovanom partnerstve a dával by si sem-tam nejakú marihuanu, hej? Čiže toto mi, ma tak trochu vyrušilo na tom vystúpení.

  Ďakujem pekne.

 • Ja len mám tak chuť doplniť, že za nič nemôže, nič nezmôže, tak čo tam robí? No, však viete, to som chcel.

 • Ďakujem. Tým, že tieto esteticko- niekedy v duchu interpretácie a analýzy umeleckého diela vystúpenia obohacujú. Neviem teraz, ja mám možno estetický dojem z toho tvojho vystúpenia ten vecný, za čo môže a nemôže, snáď to prejde len človeku tvojho rangu.

  A možnože, keďže, bratu,

  veršuješ tu,

  neviem prečo na nože,

  kopol si si snáď zo žartu

  do mňa, do nás akože.

  Takže neviem, s tou vládou, či to máš celkom vysporiadané. Ďakujem.

 • S reakciou na faktické, pán poslanec Kvasnička, nech sa páči.

 • Najprv na kolegu Hrašku. Samozrejme, ten folklór v tom zmysle, ako to on poníma, to je len jeden z tých výkladov, skôr som mal na mysli tú definíciu, ktorá hovorí, že ide o opakujúce sa prejavy v spoločenskom správaní. To je, je podľa definície, aj na Wikipédii to nájdete. Čiže nemal som na mysli, ja nemám nič proti folklóru, mám hlbokú úctu pred ním v tom etnickom alebo etnologickom ponímaní.

  Pokiaľ ide o pána kolegu Galku a Jofa Viskupiča, áno, bola tam tá zmienka, bola tam tá zmienka o, aj o Ficovi a bola tam aj zmienka o červenom koberci, ale tam ten kontext je podľa mňa úplne jasný. My, keď sme sa rútili do tej priepasti, ktorá sa volá pochovanie vlastnej vlády, napriek tomu, že sme vedeli aj tie ďalšie šachistické kroky, ktoré budú nasledovať, tak sme tomu nijako nezabránili. A teraz nebudem riešiť dilemu, že či sa mali spojiť hlasovania tak alebo onak, čiže dnes útočíme na toho, ktorého sme tam poslali. Toto je taká dilema, ktorá ma (reakcia z pléna), ktorá ma rozožiera.

  A pokiaľ ide o Lojza, tak ten rozmer tej básne bol, samozrejme, ironický jako, lebo aj sa to volalo "Kam sa podela vina?". Vieš, lebo je systém, v ktorom nikto nie je za nič vinný a všetko sa zahrá dostratena.

 • Teraz poprosím pána poslanca Lipšica so svojím prejavom, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, hovoríme o pomerne vážnej téme, kde bolo podľa mojej mienky mimo rozumnú pochybnosť preukázané, nejde o konkrétny prípad, ale o to, že počas piatich dní bola výrazne znížená možnosť zdravotnej starostlivosti na západnom Slovensku. To je proste fakt. Boli ohrozené ľudské životy. A som prekvapený aj argumentáciou, ktorú poskytol za vládu pán minister Kaliňák, že niekedy nestačí ani 20 vrtuľníkov, ako bolo v Polomke, a preto keď niekoľko z nich, aj keď ich máme k dispozícii, nelieta, tak to vlastne sa nič nestane.

  Nerozumiem tomu ani logicky, pretože si predstavte, že počas tých piatich dní by bola vážna nehoda, kde by bolo desať ľudí veľmi ťažko zranených. Na Slovensku na to máme osem vrtuľníkov, tak pán minister povie, keďže nie je desať, tak nevadí, že nie je ani osem, stačí päť. Čo to je za hlúpy argument? To znamená, že už keď nevieme zachrániť všetkých, tak už sa netreba usilovať o záchranu ďalších ľudských životov? Ten argument, kde, kde sa dá nejako pochopiť? V akom systéme rozmýšľania? V akej logike?

  A faktom je, a to tu bolo preukázané a ja si nemyslím, že to najpodstatnejšie je konkrétny prípad, ktorý nevieme, že akým spôsobom by dopadol, ale vieme bezpochyby, že vinou ministerstva zdravotníctva počas piatich dní nebola zabezpečená v maximálnej miere urgentná zdravotná starostlivosť a boli ohrozené ľudské životy na západnom Slovensku. Nie kvôli počasiu, nie kvôli výpadku techniky, nie kvôli nejakej vis major, kvôli nekonaniu a kvôli zavineniu ministerstva zdravotníctva. A to nehovorím s nejakým, s nejakou ľahkosťou, lebo ide o ľudské životy. A to je fakt.

  Ja nemám takú rodinnú anamnézu, ako má pán kolega Kvasnička, ale ja mám tiež anamnézu rodinnú lekárov, aj moji rodičia sú lekári a priznám sa, že jedným pre mňa z naj, možno aj emotívnejších zážitkov pri stretávaniach sa s ľuďmi je, keď za mnou príde niekto úplne neznámy, a takých ľudí je pomerne dosť, a príde za mnou a povie mi, že aby som pozdravoval buď otca, alebo mamu, pretože im zachránili život.

  Hovoríme o záchrane ľudských životov a o tom, že v tejto najkľúčovejšej zodpovednosti každého civilizovaného štátu ministerstvo zdravotníctva v nejakom priestore a v nejakom čase zlyhalo. A to tu bolo preukázané úplne jasne. Aj keby ten prípad sa nestal na Záhorí, aj keby sa nestal, tak bolo evidentné a je evidentné, že počas piatich dní vinou ministerstva zdravotníctva boli ohrozené na západnom Slovensku ľudské životy, ktoré potrebovali čo najrýchlejšiu urgentnú starostlivosť. To nikto nespochybnil. Nikto. A to, si myslím, že je vážny dôvod na to, aby sme hovorili, akým spôsobom rezort a ministerstvo funguje.

  Ale pôjdem ďalej, pretože si myslím, že v slovenskom zdravotníctve sa občas dejú naozaj veľmi zvláštne veci. Niektoré z nich spomenula moja, moja kolegyňa Janka Žitňanská a rád by som pridal ďalšiu kocku do mozaiky, pretože viacerí, viaceré mladé nádeje SMER-u tu rozprávali o tom, ako to zdravotníctvo fungovalo ako biznis, a teraz to je krištáľovo čisté. No nie je to krištáľovo čisté.

  Myslím si, že pre niektorých z tejto vlády ide v zdravotníctve v prvom rade o biznis a až potom o pacienta.

  Na úvod mi dovoľte jeden citát zo spisu Gorila. Záznam je z 22. marca 2006, stretnutie pána Haščáka a pána Fica. Citujem: "Pre Pentu je zdravotníctvo kľúčová vec a chce v ňom podnikať s primeranou maržou. Dokonca rozprávajú ešte o Pavlovi Paškovi. Fico hovorí, že Haščák môže s Paškom dlhodobo počítať. Haščák ide budúci týždeň do Londýna", (kýchnutie v sále) na zdravie, na dva dni. Fico mu dohodne stretnutie s Paškom.

  Už som tu, v tomto parlamente, spomínal pred pár mesiacmi, ako dobre sa za tejto vlády darí zdravotníckej firme, v ktorej roky pôsobil pán predseda parlamentu Paška. Ide o spoločnosť Medical Group.

  Pre oživenie pamäte zopakujem niektoré informácie, ktoré som už tu spomínal, a potom prejdem k podstate, aby sme to mali v kontexte. Tou podstatou je, že sa tej firme bude vďaka ďalšiemu veľkému biznisu, o ktorom chcem hovoriť, dariť ešte viac. Medical Group je akciová spoločnosť obchodujúca s liekmi, ktorej prvoradým cieľom je, samozrejme, čo najviac zarábať. Ide o jedného z najväčších dodávateľov v rezorte zdravotníctva. V roku 2012, teda v minulom roku, všetkým štátnym nemocniciam dodala táto firma lieky a tovary za vyše 30 mil. eur, takmer miliardu bývalých slovenských korún. Pán predseda Paška bol sedem rokov v predstavenstve tejto firmy. Akcie Medical Group vlastní iná firma, ktorá sa volá RK2. Ešte raz, ide o jedného z najväčších dodávateľov, súkromných dodávateľov v rezorte zdravotníctva.

  Jedným z najväčších obstarávateľov, na tej druhej strane tej rovnice, v rezorte zdravotníctva je zase štátny Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) na Kramároch.

  Problém č. 1 je, že v Dozornej rade súkromnej firmy vlastniacej Medical Group a v Dozornej rade štátneho Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb sedí jeden a ten istý človek, Ing. Róbert Rigo. Pán Rigo teda v jednej veľkej súkromnej firme dozerá na to, aby predávali čo najdrahšie, a ten istý človek v druhej štátnej spoločnosti na to, aby nakupovali čo najlacnejšie. Ktorú možnosť z týchto dvoch si asi tak vyberie? Ukážkový konflikt záujmov.

  Problém č. 2, a to už som tiež tu spomínal, je, že v auguste minulého roku získala zákazku Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb na dodanie liekov spoločnosť Medical Group. Celková suma bola 121-tisíc eur, čiže cez skoro 4 mil. slovenských korún. Spoločnosti Medical Group, ktorá vznikla v 90. rokoch a v ktorej v predstavenstve sedem rokov sedel pán Paška, sa začalo mimoriadne dariť za prvej vlády Roberta Fica. V rokoch 2006 až 2010 sa jej podarilo zdesaťnásobiť - zdesaťnásobiť - jej biznis so slovenskými nemocnicami. Zo 4,4 mil. eur za prvej vlády pána Fica na 46 mil. eur.

  By ma zaujímalo, koľko iných firiem vie za štyri roky zdesaťnásobiť svoje zisky v brandži, v ktorej podnikajú. Asi ich veľa nebude.

  Ale iste sa firma Medical Group nebude sťažovať ani na roky počas druhej vlády Roberta Fica, počas terajšej vlády. A teraz sa dostaneme k avizovanej novej informácii. Ak si zadáte do Centrálneho registra zmlúv názov spoločnosti Medical Group, zistíte, že pred dvomi týždňami s ňou uzavrel znovu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb ďalšiu rámcovú zmluvu, tentokrát na takmer pol milióna eur. Ide o nákup kardiostimulátorov, elektródov atď.

  Očakával by som, možno naivne, že od môjho posledného vystúpenia zo začiatku tohto roku sa niečo zmenilo, že niekomu, kto pána Riga nominoval do Dozornej rady štátneho Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, napadne, že pri každej jednej zákazke ústavu bude podozrivý, že niečo vybavil pre Medical Group, keďže zároveň sedí v Dozornej rade vlastniacej túto spoločnosť. Ale nie. Všetko je podľa Obchodného registra po starom.

  A ešte jedna čerešnička. Celé toto obstarávanie za takmer pol milióna eur na stredoslovenskom ústave organizovala pre Stredoslovenský ústav kardiovaskulárnych chorôb firma Pro-Tender, teda spoločnosť, ktorej konateľa a spoločníka v lete tohto roka polícia obvinila pre pochybnú zákazku v Košickej univerzitnej nemocnici. Išlo o známy prípad, kde je podozrenie, že firma Pro-Tender ušila zákazku za 26 mil. eur na mieru vybranej firme a tento človek je trestne stíhaný. Táto firma organizuje výberové konania ďalej v štátnom ústave a zákazku získavajú firmy, v ktorých pôsobil pán Paška a kde človek, ktorý v nich pôsobí, je aj v Dozornej rade Stredoslovenského ústavu kardiovaskulárnych chorôb.

  Takže na záver, pani ministerka, mám na vás len jednu otázku a bol by som rád, keby ste ju zodpovedali aj v rozprave. Kto nominoval po vlaňajších voľbách pána Riga z Dozornej rady firmy vlastniacej Medical Group do Dozornej rady Stredoslovenského ústavu kardiovaskulárnych chorôb?

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec, na vaše vystúpenie sú dve, tri faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Hlina.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja keď som počul Pro-Tender, tak som zbystril pozornosť, lebo ak sa nemýlim, tak je to presne tá firma, ktorá okrem iného, že tam je nejaký súvis s pánom Rašim, ona robila aj zadanie pre autobusy. A to bolo to trápne, to úplne trápne, že oni opisovali, že podmienky súťaže na dodávku košických autobusov a že čo má ten výrobca spĺňať, tak oni si zobrali to J&T, čo vyrába autobusy v tej Libchave, či jak sa volá, tak z ich stránky, že výrobný program. A tam je, po česky sa povie "asynchronní" motor, sa píše teda s mäkkým "í" a v slovenčine sa píše "asynchrónny" s tvrdým, to teda ja, čo nie som moc veľký gramatik, ale to teda by som sa možno v tomto nepomýlil. A si zoberte, že teda jak tak útrpne prepisovali to z tej stránky do tých podmienok súťaže, tak aj s touto hrúbkou, no. To sú také ako milé veci, ktoré zase v normálnych krajinách len dokumentujú, to je na divadlo, to je na dosky, to je na scénu, hej. Ale u nás je to reálny svet a sem-tam sa niekto nad tým začuduje, v zásade nikoho to už pomaly nevyrušuje a takto si my tu žijeme.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. No, Dano, myslím si, že si to celkom plasticky opísal a položil si úplne jasnú otázku bez ohľadu na to, ako to v skutočnosti bude, všetkým nám je jasné, že toto nie je jediný prípad, tých prípadov je desiatky.

  A opäť by som chcel cteným kolegom zo SMER-u položiť otázku, že ako sa tak oni cítia, keď robia takémuto niečomu štafáž tu svojím hlasovaním. Keď schvaľujú kadejaké nezmysly o KVET a čo to tam bolo s tými energiami a hentomu treba niečo prihrať a tomuto niečo treba prihrať. A teraz robíte tomu štafáž, ja verím, že značná časť z tých 83 poslancov SMER-u sú vo svojej podstate čestní ľudia, ktorí ako nedošli sem kradnúť, ani to nejako nepotrebujú, možnože im robí dobre, že sú páni poslanci, lebo u nich doma je to, skrátka, sociálny status, možnože aj tie peniaze im dobre padnú. Ale, bohužiaľ, si neuvedomujú, že svojím hlasovaním kryjú rozkrádačky a iné svinstvá.

  A ono je to pekné, že teraz Robert Fico môže povedať, no ale veď tak náš klub je jednotný. Lenže to nie je pravda. Ten klub je hlavne poslušný a veľa ľudí tu zo SMER-u, niektorých poznám aj osobne, aj dlhšie, tak dáva svoje meno a svoju dobrú povesť na to, aby kryli svinstvá. A majú z toho prd makový. Keď už teda sa máme baviť úplne pragmaticky.

  Toto ja nerozumiem, ctení kolegovia, sedíte tu, akože hlasujete, jak prstovačka pani Laššákovej ide, a vôbec vám to nevadí, vôbec vám to nevadí, že kryjete rozkrádačky a iné svinstvá.

  Ďakujem pekne.

 • Ja mám iba jedno konštatovanie, že mám pocit, že ako keby toto bol obludný scenár, proste obludný scenár, ako človek, ktorý zastupuje súkromnú firmu, je nanominovaný do firmy, ktorá je štátna, preto možno aj v programe strany SMER zachovať všetko štátne, lebo majú na to mechanizmus, ako sa k tým peniazom dostanú. A toto by malo niekoho možno šokovať, možno zobudiť. Ale ja mám proste pocit, že toto je systém a už to nikoho nešokuje. Ako odhaľovať tieto, proste vypadávajú mi až slová, že ako sa dá toto vôbec vysvetliť, ustáť pred ľuďmi, doma, kdekoľvek, že niekto tomuto vlastne týmto scenárom, kde fakt stojí rozum, niekto ešte dokáže sa tváriť s kamenným ksichtom a obhajovať, že takto to je jediné možné.

  Ja len dúfam, že toto inak smeruje potom možno k nejakej tej apatii a podobne, keďže sa to deje hromadne a všade, ja len dúfam, že vás neopustí vôľa a chuť nachádzať takéto veci. A treba to pri každej jednej príležitosti vyťahovať, ako sa hovorí, na svetlo Božie, pretože má to ešte šokovať. A dúfam, že aj za ten druhý prípad niekto ponesie zodpovednosť. Verím a dúfam v to.

 • Ďakujem za reakcie kolegom. Ja si myslím, ale ministerka na to neodpovie v rozprave, lebo ani nemá čo na to povedať. Ja som to hovoril aj kvôli tomu, že tuná viacerí poslanci toho nejakého dajme tomu ideologického krídla SMER-u, mladší či tí skôr narodení, rozprávali o tom, ako proste máme rozdielne predstavy, ľavica, pravica, vy biznis a my zdravie človeka. Nie. Nie. Ja si myslím, a to aj ukazujú prieskumy, že dokonca aj voliči SMER-u vedia, že vláda Roberta Fica je vládou finančných skupín. A to vychádza v prieskumoch. Väčšina voličov SMER-u vie, že vládu Roberta Fica ovládajú finančné skupiny a oligarchovia a že sa kradne. Ale majú aj pocit zatiaľ, že však to asi každý, ale aspoň oni tak trošku sociálnejšie, tak súcitnejšie fungujú. Však jasné, oligarchovia ich ovládajú, to prieskumy ukazujú pri voličoch SMER-u.

  Lenže mne sa zdá, že začína táto fasáda padať. Proste čo je viac sociálne, viac súcitné, ako za každú cenu bojovať za každý ľudský život? Aj ten neznámy, aj ten neprivilegovaný, aj ten bežný. Každý z nás je bežný. A ak neviete zabezpečiť alebo svojím, svojou vinou zdravotnú starostlivosť alebo ju ohrozíte v nejakom čase na nejakom mieste, čo je na tom sociálne? Čo je na tom súcitné? Čo je na tom solidárne?

  Ľudia podľa mňa na Slovensku potrebujú konečne mať nejaký pocit nielenže sociálneho štátu a fráz, ale aj sociálnej spravodlivosti. Spravodlivosti. Takej normálnej ľudskej spravodlivosti. A ja som presvedčený, že teda za vašej vlády sa pocitu ľudskej spravodlivosti, žiaľ, nemajú šancu domôcť.

 • Poprosím pána poslanca Mikloška so svojím vystúpením.

 • Vážená pani podpredsedníčka parlamentu, vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, som pani ministerke vďačný, že tu sedí a počúva a že teda neodišla, tak ako jej bolo radené. A pán Kvasnička dnes končil netradične, ja by som si dovolil začať tak netradične, je dnes parlamentný štvrtok, poslanci mali dnes ako vždy rokovací štvrtok, modlitbové stretnutie poslancov, bolo už 32. v poradí, boli tam poslanci koalície aj opozície. Ako vždy, sme sa aj pomodlili za tento parlament, aj za vládu, aj za terajších ministrov, isto to nemajú ľahké.

  Takže žiadna nenávisť, žiadne urážanie ani ponižovanie, iba pár vecných faktov k tejto preberanej téme. Otázky opozičných poslancov na premiéra a aj na ministrov nefungujú. Naše interpelácie tiež nefungujú už dlho. Keď chceme niečo hlbšie prerokovať, aj v zdravotníctve je o čom, iná možnosť opozície je vlastne tá dnešná. Teda nejde len o vrtuľníky, aj keď ide aj o nich. Ide o celkový stav v našom zdravotníctve, diskusia o ňom určite nezaškodí, tak ako by nezaškodila ani diskusia o stave aj iných rezortov. Konštruktívna diskusia. Kde inde sa možno baviť na tieto témy, ak nie v parlamente?

  V odpovedi pani ministerky a aj vlády sa aspoň trocha malo priznať, že ten tender bol naozaj odflákaný, amatérsky a nezodpovedný. To vidí každý.

  Páni ministri, na vašich ministerstvách ste vy páni. Ak som ja napísal na list, že vybaviť takto, tak to v podstate platilo, keď som mal ten mandát, a iste to bolo podľa najlepšieho môjho vedomia a svedomia. Ak váš aparát je nemožný, treba to priznať a urobiť nápravu. Na každom ministerstve za všetkých vlád, žiaľ, aj teraz sú aj takíto úradníci, proti ktorým treba ísť. Vždy majú čas, pracujú liknavo a sebavedome. Úradníci musia vás poslúchať, nie vy ich. Oni sú tu pre ľudí, nie ľudia pre nich.

  No v tomto parlamente zastupujem najmä seniorov, ich nespokojných hlasov so zdravotníctvom je, žiaľ, stále viac. Hovorím to ako dobrovoľník, predseda Združenia kresťanských seniorov, ktorý má seniorov vo všetkých regiónoch Slovenska. Často ich navštevujem, aj v rôznych kluboch, domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb. Seniori to dnes nemajú ľahké. S priemernou penziou 394 euro si často nemôžu dovoliť ani nutnú zdravotnú starostlivosť. Keď som minule na schôdzu celoslovenskú doniesol výborné sponzorské štolverky, nikto si nezobral, lebo všetci sa báli, že im vypadnú plomby a každá plomba dnes stojí 50 euro.

  Pacient senior ako zákazník nie je spokojný so stavom zdravotníctva. Celé dni presedí v čakárni, čakárňach, večer sa vráti domov v horšom zdravotnom stave, ako bol ráno. Lieky, ktorých berie stále viac, sú drahé a v poslednom čase aj nedostupné. Za rôzne vyšetrovania sa platí, aj za objednávanie k lekárom, tak radšej hodiny potom čakajú v čakárňach, aby ich to nič nestálo, tá návšteva.

  Zisky súkromných firiem nemajú prednosť pred zdravím občanov, biznis a obchodovanie so zdravím je nefér.

  Je vládnym sloganom, ktorý sa často opakuje, ja ho počúvam na rôznych úrovniach, že "aktívne starnutie je politickou prioritou". Dnes sa to týka 1,3 mil. našich občanov 60 plus. Vo svete je na seniorov zameraná celkom nová, tzv. strieborná ekonomika, kvitne, celý priemysel je orientovaný na seniorov, ich zdravie, výživu, vitamíny a tak ďalej, turizmus. U nás to nie je téma, najmä v zdravotníctve.

  Upozorňujem ešte raz, je to fráza, ale je to pravdivá fráza, že najdôležitejšie je zdravie občanov, nie bohatstvo súkromných firiem, ktoré podnikajú v zdravotníctve. Teším sa vždy z úspechov Slovenska v ekonomických, športových i vedeckých a tak ďalej. Aj tejto vlády, môžem povedať, že sa teším, a mrzí ma, keď by mala prehrať v Nemecku nejaký súd, za ktorý by mala veľa platiť, v podstate za hlúposť.

  Teším sa aj úspechom jednotlivých ministerstiev, aj zdravotníctva, nie sú tu však len úspechy, a to treba tiež povedať. V roku 2011 boli nemocnice oddlžené o 300 mil. euro. V roku 2012 znova prišli do strát, 213 mil. euro, najmä dlhom voči Sociálnej poisťovni a daňovým úradom.

  Vyskytli sa však aj iné problémy a sú tu: zákaz vernostných systémov, umožňovanie lobovania zahraničným farmafirmám u lekárov, problémy stanovania a platov sestier, vývoz dovezených liekov do zahraničia, naraz v lekárni nie sú lieky, ktoré sme doviezli. Kde sú? A celkove rast biznisu s liekmi, čo je tretí najväčší biznis na svete po zbrojárstve a drogách. Liekov je stále viac, sú stále nové a stále drahšie. Ročne sa na Slovensku predajú lieky za 1,5 mld. euro. Dve tretiny sú na lekársky predpis, jedna tretina z dlhových výdavkov na zdravotníctvo. Väčšinu liekov dovážame zo zahraničia, pričom tržby desiatich zahraničných farmafiriem boli vlani 833 mil. euro. 43,5 mil. euro dali farmafirmy na propagáciu a marketing. Máme plné televízie, bilbordy, inzeráty v novinách, reklamy na lieky, ktoré vás presvedčia alebo presvedčujú, že bez konzumácie tých všetkých škatuliek nemožných ste stratení.

  Vážení, záverom prijmite aspoň tento môj návrh, že dajme väčšiu váhu otázkam poslancov opozície na premiéra a na ministrov a dajme aspoň minimálnu vážnosť interpeláciám opozičných poslancov, ktoré nie sú kladené v mene nás, ale v mene občanov, často veľmi konkrétnych prípadov ľudí, ktorých tento parlament prakticky už dosť dlho ignoruje.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec, na vaše vystúpenie sú dve faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Přidal.

 • Pán kolega Mikloško, mňa veľmi teší, že sa tu modlíte v tomto parlamente, a poviem vám, kedy budete mať väčšie zásluhy a kedy vyprosíte skôr to, za čo sa modlíte. Keď sa budete modliť a nebudete o tom stále hovoriť a spomeniete si to, čo hovorí Ježiš, že keď sa modlíš, zájdi do komôrky, kde ťa nik nevidí. A tam môžte zájsť aj traja, štyria, piati. Len, prosím vás, furt nehovorte o tom, že sa modlíte, lebo potom nič nevyprosíte.

 • Jožko, chcel som ti poďakovať, a teda poďakujem ti za dve veci, ktoré tak vnímam napriek tej matérii, ktorá je oveľa agresívnejšia, lebo odvolávame ministerku.

  Predovšetkým to, že vnášaš do tých svojich rozpráv, do tých svojich vystúpení také videnie, ktoré by som nazval nie dualistickým, že to čierno-biele videnie, ktorým sa vyznačujú parlamenty, že ty ten krajný radikalizmus nepestuješ. To je také úctyhodné a veľmi si to vážim.

  A druhá vec, ktorá, že sa do krvi biješ za seniorov, že je to agenda. Istý čas som si myslel, že to robíš v takom strete záujmov, že sám si v tej generácii, kedy už môžeš, ale keďže sa blížim k tomuto kmeťovskému veku aj ja, stále viac a viac ti fandím. Vďaka.

 • Pán poslanec nechce reagovať. Ďalší prihlásený rečník je pán poslanec Jarjabek, ktorý nie je v miestnosti, prepadá mu poradie.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Mezenská.

 • Vážení prítomní, vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, aby som sa aj ja zapojila do rozpravy a diskusie o vyslovenej nedôvere ministerke zdravotníctva. Ja viem, že o vyslovení, pardon.

  Ja viem, že je zvykom už porovnávať vlastne tie moje prejavy s tým prejavom, ktorý možno novinári nazvali "legendárny". Legendárny možno preto, že on naozaj vzplanul pod vplyvom emócie, ktorú tu v takej istej podobe cítim a zažívam aj dnes. Aj dnes mi búši srdce a ja neviem, na koľko toto moje srdce búši a vibruje pod vplyvom toho, že som unavená, lebo tu rokujeme vo večerných hodinách, na koľko mi toto moje srdce búši preto, že mám trému, nie som zvyknutá takto verejne vystupovať pred toľkým obecenstvom, alebo mi moje srdce búši preto, že sa nezhoduje, opakovane sa nezhoduje s tým, akým spôsobom je riadené nielen ministerstvo zdravotníctva a táto oblasť, ale ako je riadená celá spoločnosť.

  Ako iste viete, ja som iniciovala a spustila som petíciu na vyslovenie nedôvery celej vláde, pretože aj toto dnešné podujatie a toto dnešné odvolávanie, resp. vyslovenie nedôvery vláde, á, nedôvery ministerke zdravotníctva, považujem iba za takú súčasť alebo taký výsek toho, s čím nevyjadrujem spokojnosť nielen ja, ale aj občania, ktorí čoraz vo väčšej miere reagujú na to, čo sa v tejto krajine deje. Aj táto dnešná akcia, toto rokovanie je len odleskom ďaleko hlbších a širších nedostatkov, ktorými naša spoločnosť aj riadenie žije. Je to len prejav ďaleko širších súvislostí a nedostatkov, na ktoré v tomto parlamente narážame. Či už je to nekoncepčnosť, alebo je to nesystémovosť riadenia, nekontinuálnosť, nekonzistentnosť, ľahkovážnosť a neľudskosť v prístupe pri tvorbe spoločenských noriem a pravidiel, podľa ktorých sa ako ľudia v našej krajine máme riadiť.

  Veľmi ma mrzí, že biorytmus a tep tohto parlamentu a vlády neusmerňujú a neurčujú ľudské potreby, spoločenské potreby, spoločenská objednávka, ale že biorytmus a tep činnosti parlamentu, legislatívnej činnosti, ako aj činnosti vlády je určovaný uzávierkami a dohodami vlády, politikov s rôznymi lobistickými a záujmovými, finančnými skupinami.

  Opakovane aj v tomto prípade je to ukážka toho, ako tento parlament a celá legislatívna činnosť sa podriaďuje nie tomu, čo potrebujú ľudia, dokonca ani nie určenému plánu legislatívnych úloh, ale tomu, kedy, ako a v akom rozsahu je dojednaná tá-ktorá lukratívna biznismenská zákazka, objednávka.

  Keď sa to prejavilo v energetickej oblasti, tak som si povedala, no, veď viete, veľmi to mnou pohlo, ide o stámilióny, ide o stámilióny, ktoré sú prihrávané tým, ktorí sa topia v miliónoch, na úkor tých, ktorí bojujú o holé prežitie a zo dňa na deň to majú čoraz horšie a horšie. Dnes si ale hovorím, áno, ide o stámilióny, ale v princípe nejde o také hodnoty, akými sú ľudské životy. To, že stratíme stámiliónové čiastky, a to, že mi táto sociálna vláda nevie zodpovedať, ako mám rozumieť tomuto prístupu solidarizácie spoločnosti, mi dnes, ako sledujem túto rozpravu, až tak nevadí, ak si uvedomím, že kvôli nekompatibilite vykonaných uzávierok biznismenských dohôd v takej oblasti, ako je zabezpečovanie zdravotníckej služby, tentokrát ide o stratu ľudských životov. Na zlyhanie vlády na objednávku, na to, ako je nastavený parlament, dnes doplácajú ľudia svojimi životmi. A s týmto sa, vážení poslanci SMER-u, vážená pani ministerka, ja naozaj nedokážem vyrovnať.

  Prosím vás pekne, povedzte mi, dajte mi recept, ako sa mám s týmto zmieriť? Čo mám ja v tejto situácii ako poslanec, ktorému to nie je jedno, že v tejto krajine sa strácajú stámiliónové čiastky, že sa prihadzujú tým, ktorí sa topia v miliónoch, na úkor tých, ktorým sa zbedačuje a stále zhoršuje ich život, ako sa ja mám s tým zmieriť, že vďaka nekompatibilite uzávierok rôznych lukratívnych biznismenských dohôd dnes ľudia prichádzajú o ľudské životy?

  Pani ministerka, vysvetlite mi to, lebo ja tomu nerozumiem. A v tomto ja už vidím naozaj systémovú vadu. Pretože to nie je prvýkrát, kedy je iniciované mimoriadne rokovanie parlamentu o vyslovení nedôvery jednotlivým ministrom, či to bol segment Vojenského spravodajstva, alebo to bola justícia, posledne to bola energetika, dnes je to zdravotníctvo. Toto už je systémová vada. A ja stále budem apelovať, podčiarkovať a zdôrazňovať potrebu znovunavrátenia správneho riadenia parlamentu.

  Parlament nie je obchodná komora. Vláda nesmie byť slúžkou vplyvu a moci finančných a rôznych záujmových, lobistických skupín. Korupcia nie je pracovnou metódou. Politika nie je obchodom.

  Dôrazne vás vyzývam, aby ste sa nad príčinou toho celého kolotoča odvolávaní a nespokojnosti ľudí so súčasným riadením štátu, aby ste sa nad týmto zamysleli a otočili riadenie parlamentu na tú formu a ten obsah, akú si zaslúži. Parlament má primárne slúžiť spoločenských záujmom, má slúžiť záujmom a potrebám našich občanov, našich ľudí. Dokedy tomu tak nebude, ja si myslím, že nebudeme ako poslanci, ako parlament a ako vláda požívať žiaden občiansky rešpekt ani autoritu.

  Možno v prípade stratových miliónov, ktoré budú smerovať lobistickým skupinám, prichádza rozpočet o rozvojové možnosti a impulzy do malého, stredného a mikropodnikania. V prípade tejto kauzy dochádza v prípade jednej rodiny o stratu mamy, možno dobrej manželky, dcéry, kolegyne alebo aj dobrej priateľky.

  Tak ako to povedal pán Galko, pani ministerka, vo vašom prednese a prejave bolo všetko. Boli čísla, boli grafy, boli výsledky doterajšej činnosti, ale to najdôležitejšie, čo by vyvrátilo akúkoľvek moju pochybnosť a čo by ma ukľudnilo, že naozaj ste človekom na správnom mieste, to najdôležitejšie vo vašom prejave chýbalo - a to je ľútosť, empatia a cit pre zodpovednosť.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami páni poslanci Přidal, Galko, Bublavý, Sulík. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Přidal.

 • Pani kolegyňa, ja som v tomto parlamente počul veľa dobrých aj slabých vystúpení, počul som tu vystúpenia vulgárne aj slušné, priemerné, podpriemerné, nadpriemerné, tiché aj hlučné, emotívne, studené, hlúpe aj múdre, sladké aj kyselé, ale nepočul som vaše legendárne vystúpenie. Mohli by ste mi, prosím vás, poslať link na to vaše legendárne vystúpenie, aby som si ho vypočul?

 • Ďakujem pekne, pani kolegyňa Mezenská. Ja by som sa chcel vám poďakovať za, podľa môjho názoru, veľmi kultivované vystúpenie, kde naozaj si myslím, že ste sa snažili argumentovať, a keď ste ma teda spomenuli v tej vašej reči, chcel by som tu ešte jedenkrát zdôrazniť. Najprv som bol rozčúlený, potom som bol rozhorčený a teraz som už len naozaj veľmi smutný z toho, čo ste aj vy zdôraznili, že zo strany pani ministerky tu nezaznelo ani slovko ľútosti. Ja som krátko v politike. Nezažil som nejak veľa odvolávaní ani veľa takýchto problémových stavov alebo schôdzí, ale ja neviem, že či starší kolegovia by vedeli nájsť nejaké príklady, a to je jedno, ktorá vláda bola pri moci a ktorí ministri zrovna zastávali svoje funkcie na rezortoch, kde by takýmto naozaj cynickým a arogantným spôsobom sa predstaviteľ vlády, minister, ktorý má slúžiť obyvateľom, postavil k tak závažnej veci, ktorú tu prerokúvame a ktorá sa udiala.

  Ja si myslím, že tí ľudia, ja neviem, či si pani ministerka sama prednesy pripravuje, zrejme asi nie, ale tí ľudia, ktorí jej toto pripravovali, tak si nezaslúžia teda pochvalu z jej strany, ale napriek tomu, že ten prednes mala zrejme pripravený, preto, lebo ho celý prečítala, ju to neospravedlňuje. A som presvedčený, že keby tú ľútosť cítila, tak by to proste z nej vybehlo. A to, že ona ani slovkom tú ľútosť nevyjadrila, to znamená, že ona tú ľútosť vôbec necíti, a to je hrozné poznanie. To je možno to najhroznejšie poznanie z celej dnešnej schôdze Národnej rady.

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa, v zdravotníctve je veľa problémov, a to je už dlhodobý proces, ktorý trvá vyše dvadsať rokov. Mňa určite trápi, keď sa predlžujú verejné obstarávania, ale toto určite nezavinila, že sa predlžovalo, pani ministerka. Ak ste dobre počúvala rozpravu, tak pán poslanec Sulík spomínal a hovoril s priamymi účastníkmi autonehody.

  Prosím vás, hodinu táto pani Žaneta ležala v skalickej nemocnici, kde nevedeli lekári určiť diagnózu alebo postup liečenia. Prečo ste, prosím vás, s odvolávaním nepočkali, že príde vyjadrenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? Prečo zneužívate smrť občianky k politickému boju?

  Viete, ak môžem, ja určite chcem v tejto chvíli vyjadriť rodine pani Žanety úprimnú sústrasť. Ale, prosím vás, nepoužívajte k politickému boju tragédiu niektorej rodiny.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. No, pani Mezenská, pekne ste to povedali, precítene, len obávam sa, že to je tak trochu hrach na stenu, a tým pádom bolo to povedané, ale asi to veľa nezmení.

  Stále sa budeme hýbať v tom kruhu tých, tej taktiky, po prvé nikdy nepriznať chybu, po druhé ísť do protiútoku, po tretie uraziť sa tam, kde sa uraziť dá. Čiže bude to také dokolečka, ale možnože volič si to v 2016. roku všimne a uvedomí, že, hop, tak títo hovoria niečo iné ako títo tu a aj robia a tak ďalej.

  No a úplne na záver by som teda prostredníctvom vás chcel odkázať alebo spýtať sa kolegu Bublavého, prečo teda nesúhlasil s odsunutím, s prerušením a odsunutím schôdze po voľbách, po VÚC voľbách, keď teda teraz nás, Dušan, obviňuješ, že prečo sme teda nepočkali. Tak veď chceli sme, len tu ste nesúhlasili.

 • Reakcie z pléna.

 • S reakciou, nech sa páči, pani poslankyňa Mezenská. Páni poslanci, nediskutujte takto, dobre?

  Nech sa páči.

 • Tak ja len krátko. Chcem upokojiť pána Přidala, že ak, tak mu ten môj prejav pošlem, ak sa s ním nemal možnosť oboznámiť.

  No a čo sa týka pána poslanca Bublavého, tak neviem, ak počúval pozorne dnešnú rozpravu, ja som sa na tému Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyjadrovala, poukazujúc na to, že akú mám skúsenosť so šetrením a s výstupmi rôznych kontrolných, dozorných, regulačných úradov, obzvlášť v tejto situácii, kedy dochádza k výraznému politickému betónovaniu práve týchto orgánov. Nemám nejaké veľké očakávanie, čo nám správa Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prinesie.

  Mám veľmi ďaleko, pán poslanec Bublavý, od toho, aby som zneužívala nejakú tragédiu v prospech nejakej politickej kariéry alebo na politické účely. Mám totižto vlastné svedomie a ja viem, že takéto prízemné a suterénne pohnútky sa v živote každému vracajú. Nepracujem s týmito pracovnými metódami. Nie sú pre mňa ani prirodzené, ani morálne a ani obvyklé.

 • Nech sa páči, pán poslanec Hraško, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani ministerka, kolegyne, kolegovia, v prvom rade by som chcel upozorniť niektorých kolegov, ktorí hovoria opozícii, že tu majú svojich bývalých ministrov, ja tu nemám žiadneho bývalého ministra, takže potom by som poprosil, aby niekto selektoval a povedal jasne, kto tu má bývalých ministrov. To je prvá vec.

  No a druhá vec, sme tu kvôli odvolávaniu ministerky zdravotníctva. Veľakrát tu zaznelo, že aký je dôvod, prečo, čo spravila? Nie čo spravila, ale čo nespravila ako manažérka, pretože ona manažuje rezort zdravotníctva, manažérsky zlyhala. Jednoducho licencie na vrtuľníky neboli udelené päť dní, boli to len dva.

  Ale začneme trošku z histórie. História leteckej záchrannej služby spadá ešte do roku 1991, keby jedna spoločnosť začala spolupracovať s popradskou nemocnicou a začala pre ňu poskytovať svoju helikoptéru na záchranu ľudí.

  Od roku ´95 táto spoločnosť už prevádzkovala v rámci nášho štátu riadne leteckú záchrannú službu, a to bola práve tá nemocnica v Poprade, tam mali svoje prvé pracovisko a stredisko na letisku. Ďalšie strediská, ktoré sa otvorili, boli v ďalších mestách. Boli to Košice, potom bola Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava bola tuším rovnako s Košicami, to boli roky 2001, potom 2006, potom prišli ďalšie roky 2009, otvorila sa Žilina, neskôr Nitra. Dnes tých stredísk máme už viacero. A predpokladám, že ich počet asi nebude klesať. Ale keď, tak možno bude ich počet ešte kúsok narastať.

  Keď sa vrátim do svojich detských čias, pamätám si, aké sanitky jazdili po meste. Boli to staré 1203-ky. A pamätám si, keď prišli, keď ich nahradili prvé novšie sanitky, väčšie, rýchlejšie, spoľahlivejšie. To bol taký opäť posun v rámci toho nášho zdravotníctva. Začali tu behať mercedesy, volkswageny, renaulty, väčšie, skriňové, dalo sa tam napratať viacej vecí, viacej materiálu, viacej záchrannej zdravotníckej techniky, ktorá dokázala zachraňovať ľudské životy. Plus k tomu potom pribudol ešte Hasičský záchranný zbor, ktorý už je tiež dneska súčasťou zdravotného systému. A pamätám si, keď som bol na vojne a pred bránou našich kasární skolaboval jeden človek na mŕtvicu, poskytol som mu prvú pomoc a privolal som záchrannú službu, prví prišli hasiči a tí ho odviezli do blízkej nemocnice. Takže to je ďalšia zo zložiek, ktorá sa rozšírila v rámci zdravotníckej pomoci a v rámci záchrannej služby.

  Potom, ako som spomínal, už prišli aj tie vrtuľníky, ktorých teda už máme dneska osem. Ale nastala situácia, samozrejme, všetky môžu byť nasadené a viem si predstaviť aj situácie, pri ktorých by mohli byť nasadené aj úplne všetky, ale prišla situácia, že dva vrtuľníky nemohli vzlietnuť z dvoch stredísk, lebo nemali platnú licenciu.

  A teraz sa chcem opýtať, tú licenciu niekto prideľuje, niekto ju schvaľuje, je to komisia. Chcem sa opýtať, tá komisia patrí pod ministerstvo pôdohospodárstva? Nie. Takže Jahnátek je z toho vonku. Patrí pod ministerstvo zahraničných vecí? Tiež nie. Aj Lajčák je v poriadku. No nebudem to zdržiavať, nebudem tu vymenovávať všetky ministerstvá, tá komisia patrí pod ministerstvo zdravotníctva a to ministerstvo vedie pani Zvolenská.

  Ja sa pýtam, kto teda nesie zodpovednosť za to, že tá komisia nezasadala včas, a to je jedno, aké mala dôvody, či už klientelistické, alebo korupčné ju k tomu viedli, ale zasadala neskoro. To znamená, že päť dní neboli k dispozícii dva vrtuľníky, ktoré ale doteraz riadne fungovali. A tie dve strediská riadne fungovali, aj Bratislava, aj Trenčín. Ale na päť dní boli vyšachované len kvôli tomu, že komisia, ktorá je pod gesciou ministerstva zdravotníctva, im neudelila licencie, lebo nebola schopná sa zísť.

  Pýtam sa, kto má zodpovednosť za toto, kto mohol ohroziť životy? Ja sa teraz vyhnem tomu, čomu sa teraz venujete všetci a čo všetci hovoríte, že zneužitie nejakej osoby na nejaké politické ciele. Ja sa pýtam, čo keby sa stala iná, vážnejšia dopravná situácia alebo vážnejšia katastrofa a bolo by ohrozených omnoho viacej ľudských životov ako jeden? Čo by ste hovorili potom? Koľko tých vrtuľníkov by bolo potrebných? Koľko by tam bolo sanitiek? A v ešte akom teréne by to bolo? Či by tá dostupnosť sanitiek bola dostatočná?

  Keďže som Martinčan, viem, ako často lieta ten vrtuľník na Martinské hole, najmä v zime, v zimnom období. Potom pristáva dole, neďaleko v nemocnici. Tie vrtuľníky sú dneska potrebné, a keď vieme, že ich máme, je potrebné ich využívať. Ale niekto musí niesť zodpovednosť naozaj za to, aby mali platné licencie, aby lietať vôbec mohli. Niekto tu jednoducho zlyhal. Niekto, kto riadi procesy v zdravotníctve, a to je manažérska činnosť.

  Hovorí sa, že riaditeľom nemocnice by nemal byť lekár. Pretože lekár, keď je dobrý lekár, nech ide operovať. A je veľmi ťažká kombinácia, že dobrý lekár je zároveň aj dobrý manažér. Nemocnice by naozaj mali riadiť ľudia, ktorí sa rozumejú zdravotníckej problematike, ale nemusia byť zákonite lekármi.

  V tomto prípade je to tak. Pani ministerka nie je lekárka, ale je manažérka, preukázala to vo svojej minulosti. Ale teraz sa ukázalo, že možno nie až taká dobrá manažérka, pretože niektoré procesy jej akosi unikli. Tak buď má zlý aparát pod sebou, ktorý si tam so sebou zobrala, alebo nepozná to prostredie dokonale a jednoducho ľudia ju oklamali. Ale v každom prípade politickú zodpovednosť má znášať ona.

  Poslanci SMER-u sa tuná ohrádzajú, no aké sú tie dôvody, že ju odvolávate, je čo, dva vrtuľníka na päť dní? Ja neviem, aké dôvody by ste ešte chceli na odvolanie ministra? Mali sme tuná viacero káuz, ktoré tuná prebehli. Nič sa nedialo. Minimálne osem ministrov by tu už nemalo sedieť v tejto vláde, pretože sa nimi prehrmeli ťažké kauzy. Nič sa neudialo. Odvolávali sme tuná ministra hospodárstva, odvolávali sme premiéra za jeho megaškandál s SPP, ktoré pomaličky sa necháva utíchať, aby to tak doznelo. Najlacnejší plyn, ha! Tunák kolega Petrák hovoril, že máme poddimenzované zdravotníctvo. No jasné, lebo Fico chce lacný plyn! No keby sa peniaze nestrácali v bezodnej diere, ktorej šéfuje táto smerácka vláda, tak bolo by peňazí na všetko, aj na to zdravotníctvo. Ale bolo by peňazí aj na školstvo, aj na kultúru. Veď vieme, kam sa, ako sa robia zákony. Tuná prichádzate so zákonmi, ako vyplatiť tamtých, ako vyplatiť hentých, ako vyplatiť tamtú skupinku.

  Vy vôbec neslúžite občanom Slovenskej republiky! Vy slúžite len a len svojim vlastným sebeckým cieľom. Potrebujete si naplniť svoje vlastné vrecká. Vás vôbec nezaujímajú ľudia, tí vás zaujímajú len pred voľbami, ktorým nasľubujete istoty a potom sa na nich vykašlete. Žiaľ, toto je ten problém.

  Takže ja hovorím, že nielen pani Zvolenská ako ministerka zdravotníctva môže byť odvolávaná, lebo pochybila, tuná pochybili viacerí. Ale máme tuná 83 poslancov, ktorí si podržia svojich. Mali sme tuná poslancov, ktorí nedodržiavali zákon, na výbore si ho podržali, teda si ju podržali, konkrétne. Veď to sú špinavosti. Vás nehryzie svedomie? Jaj, to by ste najprv nejaké museli mať, prepáčte, veď preto tu sedíte už niekoľko generácií, niekoľko rokov. A je to, žiaľ, smutné. Skúste sa pozrieť sami do svojho vnútra a povedzte si, čo ste urobili skutočne pre občanov tejto krajiny. Ja viem, že toho bude málo. Ale stále máte možnosti.

  Pán Petrák, ja sa k tomu ešte vrátim, že poddimenzované zdravotníctvo, stále málo peňazí. Koľkokrát ste už mali možnosť opraviť to, čo tuná dodžubali predchádzajúce vlády? Boli ste pri moci? Áno, boli. Prvá Ficova vláda od roku 2006. Teraz ste znovu. No ja nevidím, že by v tom zdravotníctve bolo viacej peňazí. Hm, peniaze sa strácajú. No niet, ešte máme krízu. Ešteže sa máte na čo vyhovoriť, jasné.

  Ale zaujímavé, že na kšefty furt peniaze sú. Na kšeftíky, tam peniaze odchádzajú. Ale na to, čo treba, na to zázračne nie je. Skúste sa pozrieť do svojho vnútra, páni poslanci vládnej strany, páni ministri, a povedzte si, či naozaj pracujete pre tento národ tak, aby ste neboli odvolávaní. A to isté, pán premiér nech sa pozrie sám na seba, nech sa pozrie do zrkadla a pozrie sa na seba a povie si: "Ej, ale som toho veľa urobil pre tento národ." Ja som myslel toho dobrého, pozor, nie toho zlého. A to ešte príde megaškandál s vyplatením zdravotných poisťovní. Lebo on vyzve, kto sa chce postaviť proti štátu, no nech to urobí. A urobili. A štát prehral. Ešte za toto budeme platiť. Kto to bude znášať?! Občania tejto krajiny, tí, ktorí budú platiť dane, budú platiť odvody.

  Tak skúste pre tých občanov niečo urobiť, pretože úloha štátu je vytvárať dobrý priestor pre tých občanov, aby sa tu dobre cítili a aby radi platili tie dane, aby radi platili odvody. Toto urobte pre tento národ a potom vás nebude treba odvolávať, nikoho. Ale, žiaľ, vy to nerobíte.

  Preto je tu aj táto schôdza. Preto tu dnes odvolávame ministerku zdravotníctva, ktorá manažérsky zlyhala, pretože si nevie ustriehnuť ľudí, ktorí pracujú v rezorte a majú pre rezort pracovať tak, aby všetko fungovalo tak, ako má. Dva vrtuľníky neboli k dispozícii päť dní, a predtým boli. Ale päť dní neboli, lebo niekto si nesplnil svoju úlohu, za ktorú je ešte zaplatený. Či komisia robí zadarmo? Ha-ha, asi nie. Toto sú dôvody, lebo niekto zlyhal.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci Mikloško, pán poslanec Valocký. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikloško.

 • Ja bych ešte povedal niekoľko faktov k tomuto príspevku, ktoré tu ešte neodzneli.

  Vlani boli náklady na zdravotníctvo 5,23 mld. euro, čo je 7,3 HDP. Polovicu týchto zdrojov v zdravotníctve pochádza z platenia poisťovní a štvrtinu dáva štát a štvrtinu platia sami pacienti. Konštatujem, že to je viac ako priemer krajín OECD, pritom lekári v nemocnici žiadajú od pacientov poplatky často bez opory v zákone.

  Je zaujímavé, že zdravotným poisťovniam sa napriek kríze darí. Všetky tri dosiahli rekordné zisky, aj keď náklady na zdravotnú starostlivosť sa podstatne zvýšili. Pritom často počujem argumenty ľudí, že ich nemožno operovať, pretože nemáme od poisťovní ďalšie kvóty.

  Takisto diskusie okolo jednej až troch poisťovní je už, zdá sa mi, kontraproduktívna. Štátna Všeobecná zdravotná má podiel okolo 64 %. Vlani napríklad uznala 70 mil. platieb, ale by ich neuhradila, lebo boli vykázané na vopred dohodnuté limity. Takže to dohadzovanie tých limitov vždycky na začiatku sa mi zdá tiež nefér alebo nejasné, že to dlho trvá a potom sa nejako schváli za päť minút dvanásť. Čiže toto by tiež asi bolo treba zmeniť, aby sa tento systém podstatne v prospech ľudí zlepšil.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Hraško, vy keď vystupujete, tak z vášho prejavu po väčšine cítiť žlč. Aj teraz ste vystúpili k problematike, ktorej vôbec nerozumiete, a zmiešali ste hrušky s jablkami. Hovoríte o kšeftoch. Prosím vás, aké kšefty boli teraz, že nelietali tie dva vrtuľníky tých 4 alebo 5 dní?

  Potom sa vás pýtam, prosím vás, vy ste hovorili vo svojom prejave, že čo sme my urobili pre občanov. Pán poslanec, čo ste vy urobili pre občanov tejto krajiny?

  Ďakujem.

 • S reakciou pán poslanec Hraško, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Pán kolega Mikloško, ďakujem za faktickú poznámku. Mňa by tiež zaujímalo, že prečo majú poisťovne limity. Aby mali zisky? Aby to preukázali. Nie je to náhodou s tým, sú to všetky peniaze určené na zdravotnú starostlivosť? Čiže by ma zaujímalo, že aký systémový krok urobila pani ministerka k tomu, aby tie zisky zdravotných poisťovní neboli, ale aby všetky peniaze, ktoré idú ako odvody zo zdravotného poistenia, išli na zdravotnú starostlivosť.

  No a ku kolegovi Valockému, nuž, nemôže zo mňa cítiť nič inšie, len žlč, pretože stále robíte veci, ktoré sú mi proti srsti. Viete, a tie peniaze, ktoré nám uchádzajú, utekajú v rámci aj korupcie, aj klientelizmu, aj to všetko proste, čo robíte, ako je to škoda vymenovávať, pretože stále vám to ukazujeme, čo robíte, no sú mi proti vôli a naozaj nie sú pre občanov tejto krajiny.

  A čo som ja doteraz urobil? No urobil som veľa vecí v oblasti kultúry, ale tie vy nemáte možnosť pochopiť, pretože ste zabednený v parlamente.

  A okrem toho, odkedy som tu, snažil som sa predkladať zmeny zákonov, ani jeden ste mi neprijali, ani jeden. Takže sa ma nepýtajte, čo som robil, keď vy ste mi to neumožnili, aby som to vôbec mohol niečo urobiť.

  Ale nebojte sa, urobil som aj iné veci, pretože som pomáhal ľuďom aj iným spôsobom, ktorí sa na mňa obracali, a mnohým som už pomohol, ale to vám vešať na nos nebudem.

  Možno ešte jedna taká provokačná otázka, že či by ste boli teraz ochotný napríklad aj fúkať. Či je to všetko v poriadku, lebo pán Jarjabek obvinil nás, že sme niečo šnupali. Či ako to povedal na začiatku? Ja by som bol rád, keby sme sa teraz ujednotili, že dajme si fúkať, aby sme boli všetci v poriadku.

 • Pán poslanec Jarjabek nie je prítomný, stráca poradie. Pýtam sa teraz, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Do rozpravy ústne sa hlásia páni poslanci Kuffa, Galko, Ritomská, Valocký. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec Kuffa.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážená pani ministerka, vážený pán predkladateľ, spravodajca, kolegyne, kolegovia, je to ďalší večer, ktorý rokujeme, hej, aj ja som unavený, všetci sme unavení a myslím si, že tak ľudsky mohli by sme byť k sebe tolerantní, aj k tým biologickým potrebám, ktoré prirodzene tuná sú, a či si minister, alebo nie si minister, tak na tú toaletu potrebuješ ísť, rovnako aj poslanec, aj minister.

  Dovoľte mi niekoľko slov, aby som tuná reagoval. Myslel som si pôvodne, že budem možno jeden z mála opozičných poslancov, ktorý bude mať odlišný ten prejav od mojich kolegov, ale bol som tak aj prekvapený, že myslím si, že aj iní kolegovia tak sa priblížili a mali taký podobný môj názor.

  Ak dovolíte, ja by som sa vrátil celkom k tomu prapôvodnému dôvodu, ktorý tuná vznikol v septembri. Ja som členom zdravotníckeho výboru a jeden z mojich kolegov inicioval to, aby pani ministerka prišla na mimoriadny výbor a podala vysvetlenie k tej situácii, kedy zomrela a za akých okolností žena pri dopravnej nehode. Ja som to podpísal, lebo nevedel som o tom nič a predpokladal som to, že pani ministerka bude tá, ktorá príde a podá to vysvetlenie. No, udialo sa aj tak, hej. Zdržím sa tých komentárov, ako začal ten náš výbor. Ja pri všetkej tej úcte, hej, ale bol som naučený tak, aj stále to akosi mám, chcem si to aj tak zachovať, pani ministerka je ženou a som bol naučený tak, no, ja by som mal problém si kopnúť do ženy, aj keď tak symbolicky, verbálne, ale jednoducho to neurobím. A to je pre mňa taká slabina, aj keď v tej politike si uvedomujem na druhej strane, že keď je aj tá žena v tej politike, tak čosi musí zniesť. Ale cez to všetko si dovolím pripomenúť aj to, že aby sme brali ohľad aj na ten prvok ženský a ženskosti. A to je veľmi, veľmi dôležité.

  Ja už vtedy na tomto výbore som reagoval trochu odlišne ako moji kolegovia, kedy som to prvýkrát povedal a hovoril som, že sa spojili tu podstatne dve veci. To boli vrtuľníky s licenciami a úmrtie tej ženy.

  Skúste si predstaviť situáciu a vžiť sa do situácie človeka, ktorému nejak blízka osoba zomrela pri dopravnej nehode a navyše je to medializované a dokonca aj spolitizované. Je to veľmi nepríjemná vec. Nikomu to neprajem. Nikomu. Či opozícii, alebo koalícii. Nikomu by som to neželal. Toto je vždycky veľmi, veľmi citlivá téma. A teraz nejak hľadať a obviňovať, kto je zodpovedný za smrť.

  Ja som to tak aj povedal, môžte so mnou súhlasiť, nemusíte so mnou súhlasiť, ale keď som si vtedy vypočul pani ministerku, samozrejme, aj svojich kolegov a ja som to zhodnotiť tak, že v podstate či ten vrtuľník v tej danej chvíli by bol k dispozícii, alebo nebol k dispozícii, nehral žiadnu rolu s tým, že či tá žena by prežila, alebo neprežila. Rozsah zranení bol taký, že myslím si, že v tej chvíli a v danej chvíli, keby boli k dispozícii aj v lufte priam pripravené vrtuľníky, aj desať vrtuľníkov, nepomohlo by to. Prasknutá aorta. Navyše bol tam ošetrujúci lekár, ktorý prišiel cez tú tou RZP-čkou na to miesto toho úrazu a lekár bol ten, ktorý zhodnotil situáciu a povedal, že bude transport pozemnou komunikáciou. Teda o vrtuľníku tuná nebola nijaká reč, že ako pôjde.

  A tí, ktorí ste lekári a ktorí sa rozumiete, pán predseda náš to spomínal, že, áno, sme chirurgovia, rôzni lekári, ale máloktorí majú tú skutočnú skúsenosť možno s tou rýchlou záchrannou službou. Ja to viem tiež len sprostredkovane a možno jak Marián Kvasnička hovoril, že je z takej psychiatrickej rodiny, lekárskej a bol v zdravotníckom výbore, ja tiež si tak pripadám. Áno, aj ja som z takej zdravotníckej rodiny a mám lekárov a dcéry dve študujú medicínu, syn sa pravdepodobne ešte len chystá, manželka je lekárka, hej, celý ten ansábel a tiež som v tom zdravotníckom výbore a nie som lekárom.

  No takže dovolím si aj tuná čosi povedať a mám aj tú skúsenosť. Ja som z podtatranského regiónu a predstavte si len takúto situáciu. Je špecializované pracovisko vo Vyšných Hágoch, v Tatrách, a je Poprad alebo Kežmarok. A teraz má byť transportovaný pacient pozemnou komunikáciou z jedného miesta do druhého miesta. Lenže tam je veľmi výškové, vysoké výškové, výškový rozdiel. Lekári toto musia brať, tento aspekt, do úvahy, to výškové prekonanie. Ak ho vyvezieme hore, toho pacienta, do Vyšných Hágov a prekoná veľmi rýchle ako to, výškový ten rozdiel, môže zomrieť. A tuná tiež si dovolím povedať, že aj tento lekár bral do úvahy aj túto skutočnosť. Vrtuľník príde nad tú pacientku a zdvihne ju hore a ona zomrie. Ona zomrie.

  Áno, mohli by sme teraz hľadať, kto vlastne je na vine. Ten lekár? Veď ja som to tak na výbore povedal, ale, lekári, neurazte sa, lebo ja tu nemám času mnohé veci ako dovysvetľovať a tuná v tej rozprave ste mi viacerí povedali, aby som nebol dlho, ale veď ja som bol celý čas ticho, ani raz som faktickou nereagoval. Tak dovolím si ten luxus teraz, keď tu mám ten priestor na to. Ale mi vypadla pointa teraz.

 • Rečník sa na chvíľku odmlčal.

 • Hej, ten výškový rozdiel, áno. Tak to je práve ten moment, kedy ten pacient skolabuje a zomrie, hej. Málokto z tej laickej verejnosti si túto skutočnosť uvedomuje. A teraz lekára z toho ako obviňovať nie je to možné.

  A potom ďalšiu vec, áno, to som chcel povedal, že ja to tak zvyknem povedať, ale naozaj bez urážky, aby lekári sa neurazili, ale najviac chýb sa robí práve v zdravotníctve a urobia to lekári. Nie preto, že sú nefundovaní, alebo preto, že sú neodborníci, ale z jednoduchého, triviálneho ľudského dôvodu. Ľudské telo a ľudský organizmus je tak zvláštnym a neprebádateľným, by som povedal, fenoménom, stále čosi nové objavujeme. A ten lekár koľkokrát bezmocne a má k dispozícii čas, priestor, prístroje, všetko má k dispozícii, a cez to všetko pacient zomiera. Ak by sme my vedeli zvíťaziť nad smrťou, tak máme tu ľudí, ktorí žijú 500 rokov, 1 000 rokov. Ale nevieme nad tým zvíťaziť. A teraz obviňovať niekoho, že či z bodu A do bodu B a koľko by trval ten čas, že či by to bolo o polovicu rýchlejšie alebo kratšie. Myslím si, že veľakrát je to tak, že ani čas, ani priestor nehrá žiadnu rolu. A môže byť desať univerzitných profesorov medicíny nad tebou a cez to všetko zomrieš. Zomrieš. A smrť je takýmto fenoménom. Ja už len čosi o tej smrti by som vedel rozprávať, ale tak to tuná neni priestor, aby som o tom hovoril.

  Ale mne sa nepáčilo to už na samom začiatku, aby sme takto ako spochybňovali, a teda spájali tieto dve kauzy.

  Ja som bol vtedy ten, ktorý sa pani ministerky zastal a teraz tiež som ten, ktorý sa jej zastáva, a tiež sa tak aj priznám. Ja nebudem hlasovať za jej odvolanie. Takto to verejne hovorím. Ja nebudem hlasovať za odvolanie pani ministerky Zvolenskej.

  Ja vám to poviem takto. Keby sme pani ministerku mali viniť z toho, že zomrel ten pacient, a to nechcem bagatelizovať. Dneska koľko ľudí zomrelo? Dnes koľko ľudí zomrelo? A ja tiež som na pracovisku takom, kde som takmer denne, keď som doma, som konfrontovaný s tou smrťou. Dennodenne, hej, som stále musel odstupovať. Teraz koho brať na zodpovednosť? Sú ťažké oddelenia, či sú to ARA, JIS-ky, oddelenia dlhodobo chorých, ja neviem, geriatrie, kedy pacienti denne ako zomierajú. Koho budeme brať na zodpovednosť? Áno, politicky dá sa to veľmi ľahko povedať, ty si na vine, lebo ten pacient ako zomrel.

  A v našom živote je to veľakrát a veľmi časté to je, keď nikto, keď nemôžem nikoho nájsť, ktorý bol teda na vine, a keď už to neni potom ani ten minister, tak, Pane Bože, tak ty si potom na vine, hej, keď už to nemôže byť minister. Mne to tak pripadá, že sme hľadali toho čo najvyššie, že kto asi by za celú túto vec mohol byť zodpovedný.

  Ja si dovolím tak, pani ministerka, aj keď som opozičným poslancom, ja chcem vám aj poďakovať, si predstavte, že aj pri takejto chvíli, jak je možno vaše odvolávanie, tuná vyslovenie dôvery a nedôvery, ale bol jeden z výborov, kedy ja som vám položil otázku tak napriamo, vy ste aj tak odpovedali, a to bolo, to boli dve abortívne tabletky Medabon a Mifegyne, ktorý mal byť tuná distribuovaný, a som požiadal pani ministerku, aby dala verejný prísľub, že tieto tabletky nebudú distribuované v našej krajine našim ženám, našim dievčatám. Pani ministerka mi tento prísľub dala, zatiaľ to stále platí. A to si veľmi cením a si to veľmi vážim. Chcem jej za to poďakovať.

  Samozrejme, tá oblasť toho zdravotníctva je tak široká a tak veľká, nie je jednoduché byť tým ministrom a ja viem, že veľmi veľa vecí je takých, ktoré treba meniť, či v oblasti financovania, vôbec prístupu lekára kontra pacient, možno vzdelávanie a tak ďalej. Ale to nie je len problém, ktorý sa nahromadil tuná za rok a pol alebo možno za posledný rok, alebo päť rokov, ale je to naozaj, to zdravotníctvo posledných dvadsať rokov, hej. A nemali sme ani takú poriadnu ani možno možnosť alebo takú odvahu, kedy by sme sa pustili do takej tej skutočnej reformy.

  Bol som teraz na jednej odbornej medzinárodnej konferencii, kde pani profesorka, ktorá učí na vysokej škole, a pozorne som počúval jej prednášku, a ona hovorila, aký problém komunikácie majú zdravotné sestry, ktoré sú dneska už vysokoškolsky vzdelané. Sú bakalárky, magistry, a ony sa boja vojsť do pacientskej izby. Vtedy som si to tak uvedomil, aká je to veľmi dôležitá vec. Ja veľmi často vchádzam do izieb, nie k pacientom ako takým, ale k zomierajúcim ľuďom. K zomierajúcim ľuďom. A vtedy som si, v tej chvíli, uvedomil, aká je to veľmi komplikovaná a ťažká komunikácia s takým pacientom. Tam dostaneš sto otáznikov. Sto otázok. A keď vieš odpovedať aspoň na jednu otázku. To je veľakrát veľmi ťažké. Niekedy môžeš dostať len jednu otázku a dych ti vyrazí. A nevieš odpovedať.

  A vtedy som si uvedomil, že tie mladé dievčatá naozaj nie sú dostatočne v rámci tej prípravy a vzdelávania pripravené na to, aby komunikovali s tým pacientom. Nechcel by som sa aj ja dožiť raz situácie takej, kedy ja budem odkázaný na pomoc tých druhých a možno budem zomierajúci a ten personál, ktorý má mi pomôcť a má ma sprevádzať, on ujde odo mňa. Aj ja budem mať strach. On bude mať strach z toho, že zomieram, ten personál, a ja zase takisto z toho mám strach, že aj ja zomieram. Častým zjavom to je.

  Ja viem, že je strašne veľmi veľa tých vecí, ktoré v tom zdravotníctve by bolo treba zmeniť. Ja som to už aj tak spomínal. Pacient nemôže byť kdesi tu dole na zemi a vysoko na vysokom piedestáli je ten lekár, hej. Toto sú vždycky ešte stále takéto veľké priepasti. Zabúda sa na toho pacienta. Pacient je ten, ktorý je tou prioritou.

  Prepáčte, ale poviem to tak. Veľakrát, a je to častým javom a dlhodobým javom, zdravotníctvo je hnusným biznisom. Kronin, ktorý písal vo svojej Citadele pred sto rokmi, ten román, tak to dnes skutočne toto isté ako platí, že nehľadí veľakrát ten zdravotník alebo možno lekár, alebo, ja neviem, či už kto na tvoje zdravie, ale na svoj vlastný, osobný prospech, ako zarobiť na tebe. A v tom je podstatný rozdiel. Nad tým sa treba zamyslieť, ako to zdravotníctvo v tej celkovej filozofii zmeniť.

  Samozrejme, aby som ukázal, ty si na vine alebo ty si na vine, ty si ten, ktorý si zodpovedný, to je to najľahšie, čo môže byť. Áno, aj ja by som sa mohol pridať ako opozičný poslanec a ukázať prstom, lebo ty si na vine. No ja predovšetkým musím na seba ukázať, že ja som na tom prvom mieste, aby som ja zrekapituloval to, čo som zanedbal a možno aj v tom výbore, v ktorom som, v tom zdravotníctve, či som urobil dosť, alebo málo. No už znášam ten údel opozičného poslanca, kedy, áno, je to, a to beriem, hej, že aj tie veci, ktoré by som chcel, aby boli inak, jednoducho demokracia je taká, že to je vláda väčšiny a ma prehlasujú. A ak raz by som to chcel zmeniť alebo čosi aj presadiť, no tak vyhraj voľby. Celé je to o tom. Celá politika je o tom.

  Samozrejme aj tie čakárne alebo tie nemocnice, ktoré máme. No, veľakrát naozaj tá úroveň toho zdravotníctva, ale to nie je len v tom priestore, to nie je len v tých peniazoch, kvalita zdravotnej služby. Lebo aj možno v skromných a chudobných podmienkach dá sa poskytnúť kvalitná služba. Dá sa. Je to aj v ľuďoch. Teda v tej výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a vo výchove a vzdelávaní budúcich medikov.

  Rovnako na tej konferencii odznela taká otázka. Kde v našej krajine sa učí paliatívna medicína alebo z paliatívnej oblasti? Kto dostane nejakú, nejakú, aspoň nejaký jeden semester tohto vzdelania? Chýba nám to. Chceme povedať, že ťažko chorí, nevyliečiteľne chorí a zomierajúci ľudia u nás nie sú? Sú. A dennodenne zomierajú. Čo vieme my o tejto oblasti? A to je, hospicová starostlivosť má trošku ako taký širší kontext ako paliatívna. Paliatívna, ja tak hovorím, že tá je zameraná na liečbu bolesti, ale to je aj tej duševnej, aj telesnej. A hospicová zaberá širší kontext, a to je rozmer človeka. Ja hovorím, že je štvorrozmerný: bio, psycho, socio a spirituo. A to je ten komplex. Stačí, že ťa izolujem, ťa zavriem kdesi len tak a budeš možno pacient a budeš sám na izbe a budeš mať z toho problém, keď nikto do teba, hej, to je ten sociálny rozmer. Alebo ten psychický, duchovný a rovnako aj telesný. A to je ten súbor. Toto je človek. To je skutočný človek. Veľakrát na vysokých školách, aj na medicíne, sa učí, že ten rozmer somatický a ešte niekde pridávajú, že ten psychický a dosť. Ale ten rozmer je oveľa širšie, ako by sa zdalo.

  Ja som už tie svoje veci, ktoré som aj chcel povedať, ja som mal aj priestor na našom výbore, tak ja som ten svoj postoj tak zaujal. Tuná v Národnej rade zaujmem svoj postoj svojím hlasovaním.

  A ešte raz chcem dodať, že ja nebudem hlasovať za odvolanie pani ministerky, aj keď mnohí si myslíte, že toto je ten najzávažnejší dôvod. Ale ľudia aj v našej krajine dennodenne zomierajú. Museli by sme pani ministerku a kohokoľvek, kto bude na jej mieste, každý deň odvolávať. A toto, myslím si, ja osobne si myslím, že toto nebol tento prípad.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci Sulík, Novotný, Galko, Mikloš Ivan. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Sulík.

 • Ďakujem pekne za slovo. No, pán Kuffa, pekne ste to povedali. Myslím si, že pani ministerka bude určite veľmi rada, že aspoň niekto z opozície sa jej zastal. Lebo takú samu ju tu nechali smeráci.

  Ja mám na vás jednu otázku, pán Kuffa. Hovoríte, že "vrtuľník by aj tak nič nepomohol, aj keby bolo vo vzduchu desať vrtuľníkov". To som si zapísal, lebo takto ste to povedali. A moja otázka je, že prečo si potom myslíte, že ten lekár, ktorý 16.55 požiadal o ten vrtuľník, a vrtuľník nebol, prečo požiadal? Myslíte si, vy to viete odtiaľto lepšie posúdiť ako ten lekár, ktorý bol priamo pri pacientke a on dospel k záveru, že tak chce to vrtuľník? Keď vy vravíte, že aj tak by to nepomohlo.

  Lebo, lebo práve my si myslíme, že minimálne sa to malo skúsiť. Netvrdíme, že by to bolo určite pomohlo. Mňa skôr prekvapuje, že vy tvrdíte, že by to nepomohlo. My to jednoducho nevieme. Ale vieme, že keď 16.55 bolo o vrtuľník požiadané, že tam jednoducho mal z Bratislavy alebo z Trenčína vrtuľník vzlietnuť.

  No a potom ste vraveli, že nesmieme obviňovať lekárov. Ale nik neobviňuje lekárov. A podstatou našej výtky je manažérske zlyhanie. Tá zmluva mala byť podpísaná. Tu nikto nehovorí o tom, že správna diagnóza, nesprávna diagnóza. Veď ja súhlasím s tým, že treba počkať na to šetrenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ale úrad nevyšetruje to, prečo nebola podpísaná zmluva na tie dva vrtuľníky, pán Kuffa, to dúfam, že vám neuniklo. A toto je to zlyhanie, ktoré vyčítame pani ministerke, a netvrdíme, že ona osobne to mala podpísať. Nie. Tvrdíme, že zlyhal, priamo zlyhal jej priamy podriadený, jej osobne zlyhal jej priamy podriadený a pani ministerka za toto nesie politickú zodpovednosť. To akože to hovorím úplne kľudne, vecne, takto sa, skrátka, veci majú. Bez akejkoľvek žlče alebo neviem čo teraz.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Kuffa, trošku si miešal hrušky s jablkami. Takže poďme k faktom.

  Tu nikto z opozície neviní pani ministerku za smrť pacientky. Opakovane som povedal, že verím, že neexistuje príčinná súvislosť medzi smrťou tejto pacientky a meškajúcim tendrom na ministerstve zdravotníctva. Faktom ale je, že ministerstvo zdravotníctva tým, že nestihlo včas vyhodnotiť tender a jeho vyhodnotenie meškalo päť dní, spôsobilo päťdňový výpadok Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v Trenčíne a v Bratislave. K pacientke, ktorá mala ťažké poranenie, bol 16.55 13. septembra privolaný vrtuľník. To nie ty povieš, či by jej to pomohlo, alebo nie, to úrad pre dohľad prešetrí, či by jej to pomohlo, alebo nie. Ale primár OAIM neni nelekár ako ty, pán poslanec, ale primár OAIM, ARA v Skalici, chcel vrtuľník. A vrtuľník nebol k dispozícii.

  Výberová komisia ministerstva zdravotníctva zlyhala. 9. septembra sa dohodli, že sa stretnú až 16. septembra, päť dní po termíne, kedy končili povolenia. Týmto svojím nezodpovedným konaním spôsobili päťdňový výpadok Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. A keď primár ARA potreboval vrtuľník na rýchly prevoz svojej pacientky, ktorá bola v ťažkom stave, tak nebol k dispozícii tento vrtuľník. Politickú zodpovednosť za to nesie pani ministerka. Nemiešaj tu do toho smrť.

  Ja verím, že úrad pre dohľad preukáže, že ministerstvo zdravotníctva tým, že zmeškalo s vyhodnotením tendra, nijak neohrozilo život tejto ženy. Ja v to verím. Ja v to chcem veriť, že to tak...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne. No, Štefan, ty vieš, že ja si ťa vážim, ale na toto tvoje vystúpenie musím reagovať. Zopakujem len to, čo tu odznelo.

  Nikto neodvoláva ministerku Zvolenskú za to, že nejaká žena zomrela, že zomrel nejaký pacient. Jednoducho tri veci:

  1. Bolo spackané výberové konanie, bol spackaný tender.

  2. Keď sa na to prišlo, tak pani ministerka miesto toho, aby vyvodila konzekvencie voči úradníkom, ktorí to zavinili, tak im to politicky prikryla a kryje ich naďalej.

  3. V dôsledku toho, že bol spackaný tender, nedostala ťažko zranená pacientka šancu prevozu na to miesto, kde bolo potrebné. Čiže nedostala šancu, ktorá by jej možno zachránila život.

  To sú predsa úplne, už jeden z týchto dôvodov by bol dostatočný na to, aby prebehla táto mimoriadna schôdza. Takže naozaj veľmi pekne by som ťa poprosil, aby si to nezjednodušoval, lebo v tomto prípade to zjednodušovanie naozaj nie je namieste. To zlyhanie, fatálne zlyhanie ministerských úradníkov a pani ministerky Zvolenskej je mimoriadne vážne a nezaslúži si takéto zľahčovanie a zjednodušovanie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Kuffa, ja som vaše vystúpenie aj väčšinu doterajších vystúpení sledoval v kancelárii a viackrát som žasol. Ale vo vašom prípade som žasol až tak, že som prišiel skôr do sály, ako som pôvodne chcel. Pretože to, čo som počul, musím povedať, že som neveril vlastným ušiam.

  Pán poslanec, my neodvolávame dnes pani ministerku preto, že zomrela pacientka. My, ani si nemyslím, že by malo byť našou úlohou, aby sme skúmali, či v tú minútu mal, alebo nemal niekto rozhodovať či vrtuľníkom, či inak. Tá prvá zásadná vec, ktorá je absolútne nespochybniteľná a za ktorú už by bolo potrebné vyvodzovať politickú zodpovednosť, aj keby nezomrel žiaden pacient, je tá, že bola znefunkčnená letecká záchranná služba z dvoch sedmín, bola znefunkčnená v priebehu niekoľkých, pokiaľ viem piatich, dní vinou ministerstva zdravotníctva. Už tento samotný fakt, ktorý je nespochybniteľný a ktorý nemôžte vyvrátiť nijako a ničím, už tento samotný fakt by bol dostatočný na vyvodenie politickej zodpovednosti a odvolávanie pani ministerky. Zároveň ale aj človek zomrel.

  Chcem vás upozorniť, že napríklad vo vyspelých krajinách preberá politickú zodpovednosť minister, ak sa stane nejaké nešťastie, aj keď nemá absolútne ani on, ani jeho rezort žiadnu príčinnú súvislosť s týmto nešťastím. Keď sa vykoľají vlak, pretože ide príliš rýchlo rušňovodič, a dôjde k stratám, tak v civilizovaných krajinách sa preberá politická zodpovednosť.

  Tu hovoríme o úmrtí, v ktorom je veľmi, veľmi závažný predpoklad a podozrenie, že to mohlo súvisieť. Ja neviem, či súviselo, alebo nesúviselo. Ale opakujem vám. Hovoríme o politickej zodpovednosti a aj bez toho nešťastia, ktoré sa stalo, si myslím, že konanie ministerstva a ministerky osobne bolo také, že vyvodenie politickej zodpovednosti je namieste.

 • Tak ku všetkým kolegom tak naraz. Vidíte, jedni ste ma obviňovali z toho, že miešam jablká s hruškami, jedni ste to oddeľovali, a zase ste to len spojili. Ja som to práve bol ten, ktorý to oddeľoval. Hej, a v tom je ten problém.

  K tým vrtuľníkom a k tým veciam. Pozrite sa, prípad je na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Uvidíme, aké bude to šetrenie. Ja už teraz, áno, ja som to neposudzoval teraz a konkrétnu tú hodinu, ktorú si, kolega, tu spomínal, či ten vrtuľník bol vtedy tam nevyhnutne potrebný. Či bol, či nebol? Neviem to posúdiť, lebo túto informáciu ja nemám.

  Ale jednu skúsenosť mám a ja to tak nazvem, že v zdravotníctve funguje taký zdravotnícky alibizmus. Veľakrát lekári poskytnú liek pacientovi a je už zomierajúci, ťažko chorý a dostane ten liek a je veľakrát veľmi často, je veľmi drahý tento liek a dá sa, poskytne sa mu tento liek. Ja neodsudzujem za toto lekára.

  Mňa sa pýtali, že čo si o tom myslím. No ja si o tom myslím to, že jednoducho tá smrť nás vysoko presahuje, a to nie je veľakrát len otázka toho lekára. Koľkokrát tí lekári, sami to môžete posúdiť, sú vystavovaní pod tlakom aj tých rodinných príslušníkov a tých príbuzných. Sám som bol svedkom, kedy sme objednávali špeciálne liek, ktorý stál ešte v korunách 280-tisíc korún. Bola to zomierajúca mladá žena, 47-ročná. Bola to takáto malá ampulka. A našej lekárky sa pýtam: "Ukážte mi ten zázračný liek proti rakovine." A dali sme jej ho. Dali sme jej ho cez to všetko, že sme aj vedeli, že táto pacientka je zomierajúcim pacientom. Ona týždeň alebo 10 dní nato cez to všetko zomrela. A toto je tá skutočná realita a prax, ale to nemám čas povedať.

 • V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Galko. Pripraví sa pani poslankyňa Ritomská.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, poslanci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som hneď na úvod oceniť to, že pani ministerka Zvolenská tu ešte stále sedí naozaj nepretržite, prakticky len s jednou prestávkou od začiatku, kedy schôdza začala. No, smutné je to, že tu sedí sama, ale k tomu sa ešte dostanem vo svojom vystúpení.

  Dnes bolo povedaného toho naozaj veľmi veľa. Padli tu, myslím si, že pomerne vierohodné a relevantné argumenty, takže ja už si dovolím len pár krátkych postrehov a určité zhrnutie. Zopakujem to, čo tu zaznelo už viackrát.

  Pani ministerka, najsmutnejšie na celom tomto dnešnom dni, zároveň najsmutnejšie aj vo vašom prejave je to, že u vás absentovala akákoľvek ľútosť. Toto hodnotím ako naozaj stratu súdnosti vládneho úradníka vo vašej pozícii.

  Samozrejme, že nielenže chýbala akákoľvek ľútosť, ale či už vo vašom prejave, alebo v prejave vašich kolegov zaznievalo len samotné nejaké odbáčanie, zahmlievanie, odpútavanie pozornosti, dokonca - z toho som bol naozaj veľmi nemilo prekvapený - vychvaľovanie samej seba. Nezazneli žiadne argumenty na vašu obranu.

  O to zarážajúcejšie je to, že sa na vás absolútne, ale absolútne vykašlali všetci vaši kolegovia. Jediný, kto vystúpil na vašu takpovediac "obhajobu", bol kolega Raši ako spravodajca a ja som veľmi pozorne počúval jeho vystúpenie. Mimochodom, je to ten váš kolega, o ktorom aj vrabce čvirikajú, že vás v roku 2014 nahradí na vašom ministerskom poste a čaká sa len na to, kedy budú komunálne voľby. Tento váš kolega sa vás vo vašom vystúpení vôbec nezastal. Vôbec. On tu rozprával o exministrovi Uhliarikovi, rozprával tu o všelijakých liekoch a nejakých onkologických ochoreniach, ale on sa vás vôbec nezastal. Ani jeden jediný argument vo váš prospech nepovedal.

  Presne takisto sa zachoval aj podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, ktorého sem nahnali, aby tu obhajoval neobhájiteľné. On ten čas v podstate využil len na to, aby tu vyvolal hádku s nejakými poslancami, aby tu nejakým spôsobom sa snažil niekoho vyprovokovať.

  A presne takto isto sa správali aj všetci vaši kolegovia, ktorí reagovali vo faktických poznámkach. Ja som ani v jednej faktickej poznámke nezaznamenal nejaké argumenty, ktoré by vyvracali tie vážne dôvody, kvôli ktorým tu dneska, kvôli ktorým tu dnes sme. Opäť aj v tých faktických poznámkach zaznievali len provokácie, urážky, nadávky, zahmlievania a obviňovania z nejakých kampaní do vyšších územných celkov a tak ďalej atď. Ani jeden jediný argument. Dokonca ešte aj kolega poslanec Jarjabek zdúchol normálne, on sa prihlásil do rozpravy a normálne zdrhol z tejto sály, lebo si uvedomil, že v podstate by nemal na vašu obranu čo povedať.

  Jediný, kto ešte teoreticky by mohol nejakým spôsobom vystúpiť a povedať niečo rozumné k veci, je z vašej strany kolega Valocký, ale ja si myslím, že uňho to má, uňho je to v dôsledku nejakého lahodného moku, neviem, jak sa to presne skloňuje, a že on si to ešte rozmyslí alebo že ho kolegovia za tento pult nepustia, lebo utrpí on aj strana SMER hanbu, pokiaľ sa sem postaví. Takže žiaden argument, žiadna obrana zo strany kolegov.

  Ja si pamätám, keď ste odvolávali pani Radičovú ako predsedkyňu vlády, my sme tu boli celú noc. Na jej obranu vystúpili prakticky pomaly všetci ministri, ja som bol nejaký siedmy alebo ôsmy v poradí ako minister, ktorý som vystúpil v rozprave a takisto ako aj ona, takisto sme tu aj my všetci boli celú noc, sme sa tu striedali. Bolo nás tu naozaj veľké množstvo.

  Pani ministerka, ako sa cítite teraz taká sama? Ako si to vysvetľujete? To je obrovské politické gesto, toto, zo strany vašich kolegov. Obrovské politické gesto. Ani jeden tu nie je. Ani jeden jediný.

  Viete, ono mi je vás vlastne tak trochu aj ľúto, lebo si myslím, že sa musíte cítiť veľmi, veľmi, veľmi zle pri takomto silnom politickom geste zo strany vašich kolegov. Oni sa na vás vykašľali. Ministri, spravodajca, kolegovia poslanci, oni vám neveria. Oni vám neveria, že nenesiete politickú vinu, a preto sa na vás vykašľali, preto zdúchli, a tí, čo nezdúchli, tak sú ticho.

  Viete, môže mi vás byť na jednej strane ľúto, ale na druhej strane platí také porekadlo. Chcem povedať, že "každý si je strojcom svojho šťastia". Ja vás osobne nejak moc nepoznám, možno ste v podstate aj slušný človek alebo boli ste slušný človek, keď ste išli do politiky, ale to porekadlo znie: "Nemiešaj sa medzi otruby, lebo ťa zožerú svine."

  Typickým príkladom, si myslím, že je aj váš kolega pán spravodajca Raši, ktorý sa tiež niekedy, možno s dobrým úmyslom, zamiešal medzi otruby a dnes ho "pomyslene", metaforicky, tie svine zožrali. To môžem konštatovať po tom jeho vystúpení. A zamiešanie sa medzi tieto otruby je fatálna chyba. Pani ministerka, tie svine, ktoré vás zožerú, sú už blízko.

  Chcel by som vás na záver vyzvať, vyhláste, že vám je to všetko ľúto. Vyhláste, že kašlete na nejaké vaše pomyslené úspechy, kúpte kvety a choďte za tou rodinou tej mladej pani, ktorá zomrela. Poplačte si spolu s nimi. Dokážete, že ten cynizmus, ten obrovský cynizmus a arogancia, ktorá sálala, doslova sálala z toho vášho vystúpenia, bola len jednorazové zlyhanie.

  Ja som presvedčený, že u mnohých ľudí, minimálne u mňa, u mňa určite, dosiahnete to, že si povedia, tá Zuzana Zvolenská je politicky vinná a mala by ísť z ministerstva okamžite preč, ale kus sebareflexie u seba, aj keď oneskorene, predsa len našla. A určite sa vám bude dnes večer a aj v iné dni predsa len lepšie zaspávať.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Faktické poznámky, tri. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pani poslankyňa, ešte, Košútová, štyri.

  Pán poslanec Martvoň.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Galko, no, my sme si zvykli, že vy idete vo vašich vystúpeniach tak psychologicky, len toto vystúpenie bolo podľa mňa veľmi zlé. Aj psychologicky. Protirečili ste si vo viacerých veciach, trošku to iba zhrniem.

  Vy hovoríte o tom, že údajne my poslanci sme nechali našu pani ministerku v tom. Nie, my sme tu všetci. Tu v parlamente, len nesedíme v sále. Niektorí sedíme aj v sále.

  Ale je to paradoxné, keď to hovoríte vy ako zástupca strany SaS, ktorá nechala práve v tom pani Radičovú, keď padla vláda.

  Čo sa týka tých otrúb, o ktorých ste hovorili voči pánovi Rašimu, že, a voči pani ministerke, že sa stane ich súčasťou alebo že ju zožerú, alebo teda že tam nejako zanikne medzi tými otrubami. No, je to paradoxné, keď vy o tom hovoríte, keď podľa toho, čo som tu počul pri vašich výstupoch s pánom ministrom Glváčom, sme sa dozvedeli, že údajne vtedy vo Vojenskom spravodajstve boli zamestnávaní Lorencovi ľudia, teda bývalí eštebáci.

  Čo sa týka sebareflexie, no, je to paradoxné, keď vy hovoríte ako bývalý minister obrany o sebareflexii, keď prepukla kauza odpočúvania - akú ste vy vyvodili sebareflexiu?

  Čiže trošku, i keď mávate dobré vystúpenia, ale v tomto ste si protirečili. A myslím si, že bývate aj lepšie pripravený na vystúpenie.

 • Pán kolega Galko, ako je u vás bežné, vzhľadom na vaše dosť slabé politické myslenie, nepochopili ste signál opozície. To nebolo o tom, že by sme nepodporovali pani ministerku. Naopak, zaslúži si našu veľkú podporu a veľkú poklonu za to, že vydržala počúvať tie nezmysly a ten cynizmus a tú nemorálnosť, ktorú tu predvádzate.

  Bolo to o tom, že my nechceme počúvať vás. Vy ste sa totižto z tejto diskusie diskvalifikovali vaším e-mailom, ktorý dokazoval, že ste hlboko taktizovali. Dneska tu hovoríte o srdci, slzách, krvi a dramaticky tu opisujete tragédiu človeka, len aby ste ju zneužili na politické ciele. To je naozaj, už som to raz povedal, nemorálne a je to vaše zlyhanie.

  A vy ste tým pádom diskvalifikovaný z diskusie. Ja som vám to došiel pripomenúť. Ale naozaj odmietam počúvať reči od človeka, ktorý sa takto politicky, a veľmi vážne, znemožnil.

  Vy ste napísali, opakujem, mail, ktorý vás hlboko diskvalifikoval, v ktorom taktizujete s témou ľudskej tragédie. Pán kolega, vy sa musíte naozaj veľmi, veľmi hanbiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Galko, ja v reakcii budem voľne pokračovať a prečítam ten mail ešte raz všetkým a, samozrejme, prečítam ho tak, ako ste poslali, aby si všetci uvedomovali, aký ste cynik a ako vás nič nezaujíma, len prospech a popularita vlastnej strany.

  Najprv ste povedali vo svojej reakcii na moje vystúpenie, že "mňa nezaujíma onkológia", to si môžte prehrať a pozrieť.

  A potom ste poslali, citujem: "Úplne skvelé otázky, toto chyťme a držme sa toho. Mali by sme dať tlačovú správu s týmito otázkami a informáciu, že sme ich zaslali na MZ, ale len ju pripravme a dajme ju, až keď tento cirkus okolo SPP trocha ochabne, aby nezanikla."

  Čiže pre vás je prednejší politický zisk a ste ochotný počkať a zneužiť tragédiu, kým prebehne kauza SPP. Naozaj, vy nemáte čo moralizovať a vy nemáte čo poslancom v Národnej rade hovoriť.

  A to sa ešte nevraciam ku rámcovej zmluve na vozidlový park za štyri roky na 9 mil. eur, na dodávke plynu bez súťaže, všetko pod vaším vedením, alebo na lego skladačke. Naozaj, vy nemáte morálne právo sa tu ku komukoľvek ozývať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Galko, vaše rétorické cvičenie, ktoré ste tu opäť predviedol, nám skutočne nestojí za to, aby sme na vás reagovali. O podpore pre našu pani ministerku nemajte strach, čoskoro sa o tom presvedčíte.

  A ja vám chcem len toľko povedať, že ten chrobák Truhlík, čo všade bol a všetko vie, sa vo vás skutočne našiel.

 • Ďakujem pekne. Len krátka reakcia na niektorých predrečníkov.

  Pán poslanec Martvoň, ja som hovoril o tom, že ste sa jej nezastali v rozprave a že ministri odtiaľto utiekli. To je obrovské politické gesto. To je obrovské politické gesto, to znamená, že jednoducho kolegovia pani Zvolenskej za ňou nestoja.

  Chcel by som vás upozorniť, aby ste si upravili manuál. Minister Glváč dostal výrazne poza uši za to, že tu spomenul toho Lorenca. Ja vám nebudem hovoriť, pre koho teraz ten Lorenc robí a čo robí, ale už ho tu druhýkrát radšej, prosím vás, nespomínajte. Všimnite si, že ani minister Glváč už ho nespomína. Myslím, že ho už tu nespomeniete.

  A čo sa týka pána poslanca Rašiho, ospravedlňujem sa vám za tú onkológiu, to som asi z nejakého iného vystúpenia mal zle poznačené. Ale vy ste sa mi zabudli ospravedlniť, pán kolega Raši, že ste v tom prvom vašom vystúpení hrubo zmanipulovali ten môj mail. Lebo vy ste povedali, lebo vy ste tam vložili dve slová, že sú to skvelé otázky ohľadne úmrtia, a tie otázky boli ohľadne verejného obstarávania. Boli zaslané na ministerstvo zdravotníctva ešte ďaleko pred tým, ako vôbec bolo odvolávanie, pred tým, ako bol výbor zdravotnícky, boli to úplne legitímne otázky ohľadne verejného obstarávania a ministerka Zvolenská mi na ne úplne legitímne odpovedala.

  Čiže ja naďalej očakávam vaše ospravedlnenie za to, že ste v tom prvom vašom príspevku úmyselne zaviedli vlastných kolegov a vy ste to tu celé spustili, pán poslanec. Hanbite sa.

 • V rozprave vystúpi pani poslankyňa Ritomská. Pripraví sa pán poslanec Valocký.

 • Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja sa tiež stručne vyjadrím k odvolaniu ministerky zdravotníctva.

  Cením si prácu poslancov, ktorí vykonali poslanecký prieskum a detailne informovali o skutočnostiach pred následkami tragédie mladej, 39-ročnej ženy, v závere ktorého je výkričník. Niekto pochybil. Žiadna helikoptéra nebola k dispozícii. Problém vznikol zlým zosúladením licencie a technickej kontroly vrtuľníkov. Zlou organizáciou práce úradníkov a technikov došlo k stavu, že záchranárske vrtuľníky z Bratislavy a Trenčína nelietali od 12. do 16. septembra 2013.

  Najdôležitejšia otázka je, prečo nikto z kompetentných nekonal včas? To je podstata problému. Zlyhanie štátnych úradníkov, ktorí sú za zosúladenú činnosť ministerstva zdravotníctva veľmi dobre zaplatení. Vo vyspelých spoločnostiach je vecou ministra zvážiť a posúdiť svoju politickú zodpovednosť, kedy má podať demisiu. U nás také zvyky nepestujeme. Možno raz niekedy v budúcnosti, ale teraz ešte nie. Nútiť niekoho do demisie v našich nemorálnych podmienkach je hlúposť, ale ešte väčšia hlúposť je presadzovať odvolávanie proti jasnej presile vládnej strany. To je folklór, ale trápny.

  Je zúfalé, že zlyhaním ľudského faktora, dobre platených štátnych úradníkov, došlo k výpadku leteckej zdravotníckej záchranky. Je desivé, že nikto z nás nevie, kto, ktoré konkrétne osoby sú zodpovedné za toto bezprecedentné zlyhanie.

  Demokracia, po ktorej všetci túžime, si žiada, aby ministerka podala premiérovi demisiu. Právo a demokracia, po ktorých všetci túžime, si žiadajú, aby zodpovedné osoby boli príkladne potrestané a tiež odvolané zo svojich lukratívnych miest. A to je úloha pre premiéra. To nie je úloha pre nikoho iného. Sám premiér mal dávno nariadiť vyšetrenie zlyhania a vyvodenie dôsledkov.

  Z právneho hľadiska došlo k zlyhaniu zodpovedných štátnych úradníkov. Právo si žiada vyšetrenie, vyvodenie dôsledkov, teda trest, a právo si žiada aj preventívne opatrenia, aby sa daná situácia už nezopakovala.

  Vyzývam teda pána premiéra, aby v zmysle práva a demokracie takto aj konal, lebo dokedy, pýtam sa, dokedy budú politici a štátni úradníci nezodpovední?

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky nie sú na vystúpenie pani poslankyne.

  Teraz poprosím o slovo, pán poslanec Valocký, nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, predkladateľ, spravodajca, dovoľte mi, aby som vystúpil krátko a výstižne a moju rozpravu by som chcel rozdeliť do niekoľkých takých sekcií.

  V prvej by som chcel povedať trošku odbornejšie. To znamená, že na Slovensku máme 273 staníc rýchlej zdravotníckej a lekárskej služby. Toto sú stanice, ktoré vytvárajú sieť a táto sieť slúži na záchranu života, aby do 10 až 12 minút táto rýchla lekárska pomoc bola na mieste tam, kde je potrebná. Toto je gro záchranného systému. A kto trošku, a to mi aj pán predkladateľ dá za pravdu, kto pozná, čo je to zdravotnícka helikoptéra, že tam sedí jeden lekár, jedno lôžko, a lekár môže maximálne dať tam nejakú infúziu. Ale keď príde dobre vybavená sanitka, ktorých máme 273 bodov na Slovensku, tak vedia poskytnúť komplexnejšiu záchrannú starostlivosť ako letecká záchranná služba.

  Keď hovoríme a obviňujeme pani ministerku, že boli tu také nesúrodé prejavy, ktoré absolútne boli inkoherentné, obviňujeme ministerku z toho, že nebola zabezpečená rýchla zdravotníctva letecká alebo aká pomoc. Bola zabezpečená. Áno, neboli dva body zatiaľ vysúťažené, v čom máte pravdu, ale päť helikoptér bolo pripravených vzlietnuť kedykoľvek.

  Helikoptéry záchranné lietajú obyčajne do priestorov, kde sa nedostávajú vozidlá. To znamená do hôr, na lyžiarske svahy a do niektorých priestorov, kde vozidlo nemôže prísť. Keď, a zase sa obrátim na predkladateľa, pretože je lekár, každý z nás, kto je lekár, vie, že ak chceme niekde previezť nejakého pacienta alebo pacientku, tak to sa nedeje v minúte. Prebieha nejaký proces, prebieha nejaké objednanie nejakého prostriedku, či je to už leteckej, alebo RZP, a v tomto prípade zvolil primár vozidlo, ktoré stálo v jeho sídle nemocnice.

  RZP body sú rozdelené, aj LRP body, tak, aby, myslím si, teraz možno ma pani ministerka opraví, myslím si, do 15 alebo do 25 minút, aby bol z nejakého miesta dovezený pacient do zariadenia, ktoré je schopné mu poskytnúť traumatologickú alebo inú pomoc.

  Čiže chcel by som povedať. Vrtuľník bol, áno, nebol v Bratislave a nebol v Trenčíne. Ale vrtuľník bol. Predpokladám, keby aj vrtuľník letel či už z Trenčína, alebo z Bratislavy, určite podľa mojej mienky, keďže sa primár rozhodoval v nejakých 10 minútach podľa toho, čo sme videli na prieskume na ministerstve zdravotníctva, určite zvolil podľa môjho názoru dobrú cestu, že išla vozidlom. Lebo neskoršie pravdepodobne by došla vrtuľníkom, aj keby bol v Bratislave, aj keby bol v Trenčíne.

  Hovoríme, že nespájame odvolanie pani ministerky so smrťou.

  Spájame. Pán Galko, ja keď som si vypočul váš prejav, ja by som mal na vás otázku. Vy ste nevystúpil pod vplyvom nejakých návykových látok teraz? Ak áno, tak mi dajte potom odpoveď. Píšete alebo hovoríte, "absentovala akákoľvek ľútosť". Veď ľútosť má predsa každý. Snáď chcete povedať, že pani ministerka nemá ľútosť nad tým, že niekto zomrel? A to ani nevieme, či tá daná pacientka nemala napríklad zranenia, ktoré neboli zlučiteľné so životom. To nám povie až správa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Viete, také obviňovania, ako použil pán poslanec Galko, že sme sa nezastali ministerky, že sme nejakí slabosi, že sme sa dostali do nejakých pliev, do nejakého zrna alebo do voľačoho, čo žerú nejaké svine alebo niečo podobné.

  Pán poslanec, ja si myslím, že vy ste hanbou SaS. Ak to SaS-ka pochopí, jediný, podľa môjho názoru, kto hanbou nie je, je pán bývalý exminister Mihál. Takže to je moja odpoveď na vás, čo ste tu diskutovali v tom predošlom extempore.

  Hovorili ste, spackaný tender. Aký spackaný tender? Tender prebehol. Áno, štyri dni, lebo päť dní po termíne...

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale hovoril pán poslanec, že bol spackaný tender. Spackaný tender nebol. Tender prebehol normálne...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pani poslankyňa, poprosím vás, nie je tu diskusia.

 • Áno.

  Potom ste povedali, že "nespájame to so smrťou, ale pacientka nedostala šancu na záchranu života". Veď toto, čo ste povedali, je absolútne klamstvo.

  Povedali ste, pán poslanec Mikloš, že v civilizovaných krajinách ministri berú politickú zodpovednosť za smrť, keď sa stane u vojakov, u nejakých iných rezortných ministrov. A mal by som takú otázku, že - a za čo berie zodpovednosť minister financií? Lebo tomu sa v podstate žiadny smrteľný úraz nemôže stať, lebo nič nestavia, len narába s papiermi a financiami. Čiže potom je...

 • Reakcia z pléna.

 • Potom je najlepšie asi byť ministrom financií, lebo ten sa nebude musieť vzdať nikdy. Dobre.

  Chcem zodpovedne povedať, ešte keď využijem trošičku minútku, na pána poslanca, sa pýtal Hraško, čo urobila pani ministerka, ako sa kradne. Tak napríklad od júla 2012 vznikol nový prerozdeľovací systém. Je to komplikované vysvetľovať. Aj nový prerozdeľovací systém, ktorý vytiahol práve zo súkromných zdravotných poisťovní 38 mil. euro. Lebo teraz idú peniaze za chorým pacientom a vtedy išli peniaze len za korpusom, teda za jednotlivým pacientom.

 • Čiže len to napríklad urobila pani ministerka, keď ste povedali, že neurobila nič a že sa tu rozkráda, ja neviem, čo všetko.

  Myslím si, že odvolávanie pani ministerky zdravotníctva, na to má opozícia právo, ja sa kolegom nedivím, že predkladajú tento návrh, lebo robili sme to aj my, ale myslím si, pán predkladateľ, že mohli ste si zvoliť inú, väčšiu, nejakú lepšiu kauzu, lebo skutočne toto kauza nie je.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami deväť poslancov, uzatváram možnosť, desať, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Hlina.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja som to tušil, že na konci sa dozvieme, že načo vlastne vrtuľník, však sanitka je lepšia. No vidíte, ja som to tu tak, akože či náhodou to nevyskúšajú, oni to povedali, on to normálne povedal. Načo vrtuľník, sanitka je lepšia.

  Prosím vás, skúsim malú rekapituláciu spraviť. SMER postavil ťažké váhy proti nám, naozaj ťažké. Pán Raši začal so zdravicami pracovných kolegov z Mútneho a neviem koho, pán Valocký to zaklincoval, načo vrtuľník, sanitka je lepšia. A ešte aj povedal, to som si normálne poznačil, že tá cesta z tej Skalice - Bratislava je rýchlejšia tou sanitkou. To povedal, vážne to povedal, však si to pustite zo záznamu. Prosím vás, to je...

 • Reakcia z pléna.

 • No. Čiže to je vec, ktorá sa dá verifikovať, prosím vás, on to fakt povedal, to si nevymýšľam, on to fakt povedal.

  Čiže ešte v tej rekapitulácii ťažkých váh. Šéf, ideológ SMER-u pán Číž povie, citujem, ak je toto kauza, tak on je s našou vládou, teda s ich vládou celkom spokojný. Rozumiete, čo povedal? Že ak je toto kauza, to znamená, ak sa stalo, čo sa stalo, a stala sa tragédia, ak je iba toto kauza, tak on je spokojný. Ktovie, čo by vyrušilo pána Číža, keby koľko ľudí umrelo?!

  To už nehovorím, že vysokoškolský pedagóg tu "fajzer" číta ako "ficer", čo len úplne zaklincuje tú malebnosť toho, že kde žijeme, ako si tu žijeme.

 • Smiech v sále.

 • Že kde učí, kde? Čo učí? Ja neviem, čo učí, keď nevie toto vysloviť.

 • Ruch v sále.

 • A, prosím vás, naozaj toto je rekapitulácia dnešného trápenia. Nezaznelo tu nič, čo by stálo za to. Stala sa tragédia a niekto je za to zodpovedný. A nechcete ani-ani obyčajného úradníka, ani obyčajnému, keby tu niekto povedal, že 20 % z platu mu dajú, keby aspoň to, ani obyčajného úradníka, je to úplne... - dochádza mi slov, pardon.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán Valocký, vy ste povedali, že sme si vybrali malú kauzu alebo že si opozícia vybrala malú kauzu, ale hovorili ste to s takým nádychom, že vy viete o niečom väčšom. Prosím vás, poraďte nám to, budeme vedieť, radi sa necháme poučiť.

 • Zasmiatie sa v sále.

 • Ale smiešne sa mi to nezdá teda, pardon.

  Hovorili ste ďalej, že zodpovednosť, že za čo vlastne má ministerka zodpovednosť. No, celý večer sa tu bavíme o tom, aspoň tí, ktorí súhlasia s tým, čo sa tu predkladá, že zodpovednosť má hlavne za to, že umožnila svojou nečinnosťou, nečinnosťou svojho vysokého úradníka výpadok v záchrannom systéme. Toto je ten hlavný dôvod, ak by ste náhodou nevedeli.

  A ešte hneď v začiatku vystúpenia ste mi dali možnože takú nahrávku, keď ste začali hovoriť o tých sanitkách, o rýchlej zdravotnej službe, rýchlej lekárskej službe. Spomínate si na tender, ktorý bol niekedy v auguste, myslím, že ku koncu augusta boli zverejnené výsledky tzv. výberového konania z ministerstva zdravotníctva na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Len pre pripomenutie, že robí sa to každé štyri roky, tak ako aj teraz pri tých leteckých prevádzkach.

  Pred štyrmi rokmi sa na 76 staníc ambulancie prihlásilo 16, alebo teda bolo vybratých 16 spoločností. Tento rok už poskytovanie dostali len šiesti poskytovatelia. Pričom úplným zázrakom, predpokladám, že je to veľký zázrak, pretože nemocnica v Brezne si svoju prevádzku akože prevádzkuje nemocnica sama, alebo NsP Brezno zabezpečila. Jej sa to podarilo. Prosím vás, ak budete vedieť návod ako na to, budeme radi, keď nám ho poviete. Pretože také nemocnice, ktoré si takisto mohli pomôcť vykryť svoje nedostatky...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne. Pán Valocký, ja mám na vás iba jednu jedinú otázku a by som vás veľmi pekne poprosil, keby ste vo vašom, vo vašich dvoch minútach mi na ňu odpovedali. Povedali ste doslova, ja som si to zapísal, že teda "pomoc bola zabezpečená". Takže keď, a moja otázka teraz znie, keď päť vrtuľníkov zabezpečovalo pomoc, prečo pani ministerka obstarala potom tie, alebo ministerstvo, tie zvyšné dva vrtuľníky? Táto otázka tu padla dnes už možno desaťkrát, ale ani raz odpoveď. Tak veď, lebo keď potom tie zvyšné dva vrtuľníky netreba, tak je to predsa plytvanie peniazmi daňovníkov, keď stačí päť. Tak buď sa dohodneme na tom, že pomoc zabezpečená bola piatimi vrtuľníkmi a potom nemalo byť zrazu zhurta pondelok 16. obstaraných tie zvyšné dva, alebo pomoc zabezpečená nebola dostatočne a potom trebalo tie zvyšné dva vrtuľníky.

  Tak, pán Valocký, pekne vás poprosím o odpoveď len na toto, lebo s tým si neviem dať rady.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Valocký, dovoľte, aby som súhlasil s vaším vystúpením, myslím si, že bolo veľmi dobré.

  Zhodnotím a, dá sa povedať, dám dohromady niečo, čo opozícia nepochopila. Myslím si, a znova to zopakujem, že sedem alebo osem vrtuľníkov na 5 mil. ľudí je potrebných jedine na ťažko dostupné terény, teda do lesov, niekde, kde nie je prístupná sanitka. Keď sa naraz stane na Slovensku 40 nehôd, so siedmimi vrtuľníkmi si tak môžme pískať. Tie životy budú zachraňovať sanitky rýchlej zdravotnej služby, ktorých je skoro 300. Čiže na toto, pán doktor Valocký, ste správne poukázali.

  Čo sa týka kauzy, že vybrali si malú kauzu, no ja vám odpoviem, prečo si vybrali tento dôvod. Lebo iný dôvod nemajú. Ako tu je to, čo som povedal na začiatku, že dôvody na odvolávanie našich ministrov z našej opozície sú postavené na hlinených nohách. No ale ja sa nečudujem, keď lídrom opozície sa stáva pán Hlina. Gratulujem!

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Valocký, no chcel by som byť kooperatívny v mojej faktickej poznámke, čiže ja by som bol rád, keby ste upresnili, ja môžem aj celkom súhlasiť s vami, že teda nemusela to byť táto kauza - pani ministerka Zvolenská. Keby ste upresnili, že ktorú kauzu. Lebo ich máte tak nespočetné množstvo, že môžete kľudne stanoviť poradie a my si vyberieme. Ja teda by som preferoval tunelovanie Vojenskej spravodajskej služby počas prvej Ficovej vlády a ministra Glváča, ale kľudne môžete vybrať. Ja neviem, ktorú kauzu? SPP alebo Achmeu, alebo Komjatice a rodinkárstvo na ministerstve pôdohospodárstva, alebo zamestnanie mafiána v Policajnom zbore? Kľudne si môžte dohodnúť v SMER-e tie, poradie tých káuz a ja si myslím, že nájdeme spoločnú reč a môžeme kľudne to poradie dodržať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Valocký, no mňa tiež zaujalo to, čo kolegu Sulíka, že vy ste hovorili, že tá pomoc by vlastne bola rovnako zabezpečená, keby boli aj v Bratislave, aj v Trenčíne tie vrtuľníky, a že to bolo sanitkou nakoniec ešte lepšie.

  A potom základná otázka znie, načo potom máme sedem tých vrtuľníkov, resp. tých miest, odkiaľ letia, a nie päť? Ale to už spomínali viacerí kolegovia. Takže vlastne chcem vám len odpovedať, lebo vy ste okrem iného povedali, že minister obrany, minister zdravotníctva, že tam je riskantné, že teda má niesť politickú zodpovednosť, ak sa udeje nejaké nešťastie, ale že u ministra financií to tak nie je. Tak potom vám chcem povedať, že, áno, rezorty sú rôzne. V niektorých rezortoch je väčšie riziko, že sa niečo také môže stať, v iných je to riziko menšie. Ale myslím, že u financií ste si práve nevybrali dobre, pretože neviem, či to viete, ale ministerstvo financií má vo svojej organizačnej zložke začlenené tiež ozbrojené sily, a to colnú službu, a v rámci ktorej sa tiež môže stať, že k nejakému nešťastiu, takisto ako v iných v ozbrojených zložkách, dôjsť, dôjsť môže.

  Takže to, že sa nevyznáte v štruktúre ministerstva financií, to vám ani nevyčítam a je to možno aj prirodzené, ale pokiaľ viem, ste lekár a riaditeľ nemocnice a vaše výroky, ktoré sa týkali tohto, boli zarážajúce a nepochopiteľné.

  Čiže ešte raz aj pre tých, ktorí tomu neporozumeli. Ten zásadný problém by tu bol, aj keby sa to nešťastie nestalo, a bol by v tom, že jednoznačnou vinou ministerstva zdravotníctva, a teda z politickej zodpovednosti ministerky Zvolenskej, bola z dvoch sedmín znefunkčnená letecká záchranná služba v priebehu piatich dní. A zároveň aj k nešťastiu došlo. Takže to je tá podstata problému, ktorú stále nechcete alebo neviete pochopiť.

 • Ďakujem. Pán Valocký, vy ste hovorili o tom, že sme zneužívali nešťastie jedného človeka na nejaké naše výlevy. Ja som dopredu upozornil, že ja sa tejto téme venovať vôbec nebudem, ani som sa jej nevenoval ani jedným slovíčkom okrem toho, že som teda povedal, že sa jej venovať nebudem. Ja som sa venoval manažérskemu zlyhaniu pani ministerky a že by mala za to niesť politickú zodpovednosť. Ničomu inému. Len to, že manažérsky zlyhala.

  Potom ste hovorili na margo mojej osoby, že by ma zaujímalo teda, že čo pozitívne pre tých občanov Slovenska urobila pani ministerka. Povedali ste, že nastavila nové prerozdelenie medzi pacientmi a že takto ušetrila 38 mil. To je super! A kto zaplatí tých 40 mil. zo straty s poisťovňou Union za prehratú arbitráž?! To mi, nejak mi to stále vychádza, že mínus nejakou dvojkou sme v mínuse, že?

  Takže to sú ohromné výsledky, skutočne. Povedali ste toho naozaj, a to ešte nie sú všetky! Ešte prídu ďalšie prehraté arbitráže, potom prídu ešte ďalšie.

  No a nehovorili ste o predaji nemocníc, teda vy ste hovorili o tej privatizácii kedysi z minulosti. Ale čo teraz, keď sa predávajú nemocnice vašimi nominantmi, nominantmi SMER-u? O tých ste vôbec nehovorili! Takže to je ďalšia kategória.

  Takže hovorte teda už všetko, keď hovoríte, a to bude dobré, keď budete hovoriť všetko a hlavne budete hovoriť pravdu. Lebo u vás je zvykom, že klamstvo je u vás brané za pravdu, čo je, žiaľ, smola pre tento národ.

 • Pán kolega Valocký, chcel by som poďakovať za vecný a korektný príhovor, najmä za tú časť, keď ste naozaj hovorili o tom, že tieto veci by mali byť vyšetrené tým, kto to má v kompetencii, to znamená úrad pre dohľad, a nie túto novovzniknutou CSI vyšetrovacím úradom zloženým z inšpektora Galka atď. Čiže naozaj apolitizujme to trošičku, je to v kompetencii úradu pre dohľad.

  A dotkol by som sa aj toho, tej kvality diskusie, o ktorej ste hovorili, dnešnej. Lebo naozaj, pokiaľ sa vám tu vyjadrujú o politickej zodpovednosti indivíduá ako Mikloš, ktorý tu naozaj má napáchaných také škody v rámci Daňového riaditeľstva, ktorý nemal ale vôbec žiadnu potrebu reagovať na to politicky, a on tu dneska poučuje niekoho o politickej zodpovednosti?! Páni kolegovia, no nič.

  Ale, pán kolega Valocký, veľmi správne ste podotkli, že táto diskusia naozaj nemá úroveň, pokiaľ sa do zdravotníckych tém montujú ľudia ako kolega Hlina, kolega Galko a tu ma poučujú, ako naozaj ja nepoznám názvy farmafiriem dokonale, to určite vy, biznismeni, poznáte lepšie.

  Ale čo je na tom najhoršie? Túto dnešnú schôdzu a ten leitmotív bol o tom, že dneska to bolo o morálke. A vy, páni z opozície, ste zlyhali morálne dvojako. V prvom rade tým, že ste zneužili ľudskú tragédiu na to, aby ste si tu vytĺkali nejaký politický kapitál. A v druhom rade zlyhal pán kolega Galko, ktorý poslal mail, v ktorom taktizoval a sa snažil odsúvať túto problematiku napriek tomu, že ju dnes považuje za strašne emocionálne dôležitú. To sú také morálne zlyhania, že je to pomaly horšie než nekompetentnosť a niekedy až, naozaj, až absurdnosť vystúpení pána poslanca Hlinu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán kolega Valocký, dovoľte mi doplniť vaše vystúpenie a znovu zopakovať, že pri tejto schôdzi nejde o nič iné, iba o vytĺkanie politického kapitálu pred župnými voľbami.

  Letmé nahliadnutie do zoznamu poslancov opozície, z ktorých 40 podpísalo návrh na odvolanie alebo na vyslovenie nedôvery pani ministerke, viac ako jedna štvrtina, nerátal som to presne, tak, prepáčte, kandiduje v týchto župných voľbách. Hneď č. 5 pán Uhliarik za župana v Trnave, č. 6 pán Frešo za župana tu v Bratislave. Poďme ďalej, pani Vášáryová, prepáčte, tá, vďakabohu, nikde nekandiduje. Pán poslanec Šebej, ten kandiduje za poslanca, pán poslanec Mikuš, ten kandiduje za poslanca, pán poslanec Jožko Nagy, za župana v Trnave. Poďme ďalej. Nová väčšina, stará menšina, pán poslanec Chren, Droba, Kollár, Krajcer za župana, Juraj Miškov, toto sú ľudia, ktorí podpísali, pani ministerka, návrh na vyslovenie vám nedôvery.

  To nie je nič iné, to nie je nič iné, iba trápna, hyenistická a špinavá kampaň pred voľbami do vyšších územných celkov. Prepáčte, pán poslanec Zajac, zabudol som na vás, prepáčte, prepáčte. Gratulujem vám.

 • Áno, ďakujem pekne. Tým, ktorí mysleli tie otázky úprimne, odpoviem, pán poslanec Mikloš, áno, zabudol som na Colnú správu.

  Pán poslanec Hlina, ak sa lekár rozhodne, že teraz idem prevážať pacienta a letisko mám 30-40 kilometrov odtiaľ vzdialené, príde helikoptéra neskôr, ako keď mám sanitku pred oknami. To som tým myslel. No tak je to tak.

  Ďalej ešte neviem, komu mám čo odpovedať, ale by som chcel ešte pánovi poslancovi Galkovi, by som trošku doplnil.

  Ten mail, o ktorom ste hovorili, čo rozpútal údajne pán poslanec Raši, ten som dostal do ruky aj ja a znie: "Úplne skvelé otázky, toto chyťme a držme sa toho. Mali by sme dať tlačovú správu s týmito otázkami a infom, že sme ich zaslali na ministerstvo zdravotníctva. Ale len ju pripravme a dajme ju, až keď tento cirkus okolo SPP trocha ochabne, aby nezanikla. LG", asi Ľudovít Galko, či Ľubo Galko, pardon.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Valocký bol posledný, ktorý vystúpil v rozprave. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa, či chce zaujať stanovisko navrhovateľ.

  Nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážená pani ministerka, dámy a páni, najprv jedna metodologická poznámka a potom už sa budem venovať rozprave.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec Valocký, pani ministerka Zvolenská aj pán minister Kaliňák hovorili o jednom z veľkých úspechov pani ministerky Zvolenskej, o zavedení nového prerozdeľovacieho systému, tzv. PCG (Pharmaceutical System), ktorý je teda veľký úspech, lebo zlým súkromným zdravotným poisťovniam sa tak pani ministerke podarilo zobrať 38 mil. eur. Rád by som vás ale upozornil čiste metodicky, že tento návrh nebol vládnym návrhom zákona, ktorý predkladala pani ministerka Zvolenská, ale bol to poslanecký návrh zákona, ktorý predkladal pán poslanec Raši. Predkladal ho hneď krátko po voľbách, pretože návrh zákona bol pripravený a pripravil ho ešte predchádzajúci šéf úradu pre dohľad pán Gajdoš.

  Takže nechváľte sa cudzím perím a držme sa merita veci. Nepredkladali ste to, pán spravodajca, náhodou vy? Takže toľko k metodike samotného jedného z veľkých úspechov pani ministerky Zvolenskej.

  Ale teraz poďme k samotnej rozprave a budem sa držať naozaj len toho, čo tu odznelo. Vypočul som si všetky vaše vystúpenia a názory a dovoľte mi trochu hodnotiť túto rozpravu ako jednému z dvoch navrhovateľov.

  V podaní SMER-u sme videli poslancov SMER-u a členov vlády za SMER sme videli taký klasický politický marketing takejto nepríjemnej schôdze. Čiže počuli sme zľahčovanie celej kauzy, predovšetkým v podaní pána ministra vnútra, počuli sme obrovské množstvo osobných invektív voči navrhovateľom tejto schôdze, počuli sme odpútavanie pozornosti všakovakým spôsobom, ako napr. tzv. výbornými výsledkami pani ministerky, kauzami ministra Uhliarika a neviem čím všetkým ešte. A, samozrejme, neustále sa opakované obvinenia z účelového spájania tejto kauzy s volebnou kampaňou pred regionálnymi voľbami. Ale táto taktika ma veľmi neprekvapila, lebo už ju poznáme, vždy to takto robí SMER v takejto nepríjemnej chvíli. Pán poslanec Sulík to aj nesmierne presne popísal v jednej zo svojich faktických poznámok.

  Rád by som ale zareagoval na také nové momenty, ktoré tu boli. Jednak obvinenie opozície zo strany niektorých poslancov strany SMER, že teda opozícia vyčíta ministerke to, že mala zasiahnuť do výberového konania, že mala zasiahnuť do tendra. Pán poslanec Blaha dokonca povedal, že keby zasiahla do tendra, tak preto by sme kričali, keď nezasiahla do tendra, tak preto kričíme. Doslova takto to nejak formuloval, ostatné nezmysly radšej nebudem opakovať z jeho úst, ktoré odzneli.

  Dámy a páni, chcem na to veľmi jasne odpovedať. Nikto z navrhovateľov nechcel a nechce, aby pani ministerka zasiahla do tendra. Pani ministerka ale vymenovala výberovú komisiu...

 • Ruch v sále.

 • Pardon. Pani ministerka ale vymenovala výberovú komisiu, vymenovala do výberovej komisie vysokých úradníkov ministerstva zdravotníctva a kedykoľvek mohla členov výberovej komisie odvolať, keď nebola spokojná s ich prácou. To je jej kompetencia, o tom hovoríme.

  Druhá vec, ktorú k tejto veci by som rád poznamenal, je, že výberová komisia v dopoludňajších hodinách 9. septembra zasadala a rozhodla sa, že celé výberové konanie na povolenia na prevádzku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby vyhodnotí až 16. septembra. Teda päť dní po tom, ako končia povolenia dovtedajším prevádzkovateľov Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Pritom súťažiaci doručil chýbajúci doklad na ministerstvo v deň zasadnutia výberovej komisii, je pravda, že popoludní, ale 9. septembra.

  Ja som ochotný pripustiť fakt, že pani ministerka zdravotníctva 9. septembra nevedela, čo vystrája výberová komisia pod vedením pána vedúceho služobného úradu Senčáka, ktorého sama do výberovej komisie vymenovala. Ale keď 11. septembra, teda v deň, keď o polnoci končili povolenia na Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, teda 11. septembra hovorkyňa ministerstva zdravotníctva informovala v médiách o tom, že tender uzavrie výberová komisia až 16. septembra, pani ministerka zdravotníctva musela vedieť o tom, a vedela o tom, čo pácha a čo robí výberová komisia ministerstva zdravotníctva, ktorej úlohou je vyhodnotiť tender na povolenia na prevádzku vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

  Pani ministerka minimálne od 11. septembra o tom vedela a neurobila nič 11. septembra, 12. septembra ani 13. septembra.

 • Ruch v sále.

 • Dámy a páni, hovorím o dosť vážnych veciach, bol by som rád, keby ste sa možno venovali tomuto vystúpeniu.

 • Rečník sa odmlčal. Po chvíli reakcie z pléna, smiech a potlesk v sále.

 • Páni poslanci! Páni poslanci, ukľudnite sa. Pán navrhovateľ, chcete pokračovať ešte v záverečnom slove? Takže poprosím, máte slovo.

 • Ja by som rád pokračoval, dámy a páni, ak môžem.

  Hovoril som o tom, že pani ministerka minimálne od 11. septembra vedela, čo vystrája výberová komisia ministerstva zdravotníctva, ktorá mala do 11. septembra, najneskôr do polnoci, ukončiť výberové konanie na povolenia Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. A nekonala.

  Čo mala urobiť? To ste sa tu pýtali, že čo mala urobiť? Ja vám poviem, čo mala urobiť. Mala zavolať vedúceho služobného úradu, svojho najbližšieho spolupracovníka, a povedať mu, aby nebláznil, aby zavolal pána štátneho tajomníka, pána generálneho riaditeľa sekcie, šéfa záchranného systému a toho pána z leteckého úradu, aby sa ráčili stretnúť a rozhodnúť a nečakali do 16. septembra, dámy a páni. To mala urobiť pani ministerka (potlesk), aby im povedala, že sa majú stretnúť. Ak to nešlo doobedu, tak poobede, ak nie poobede, tak v noci, ono výberová komisia aj o tretej v noci sa mohla stretnúť, keď boli až tak strašne veľmi vyťažení. Ale pani ministerka nekonala v tej chvíli.

  To preto o tom hovoríme v súvislosti s výberovým konaním a s tendrom na Vrtuľníkovú záchrannú službu. Nie o tom, že chceme, aby pani ministerka manipulovala výberové konanie. Chceme od nej, aby konala v takej chvíli, keď výberová komisia zlyhala a neplní si úlohy, ktoré si plniť má.

  Opakovane sme tu ako opozícia boli obvinení z hyenizmu, lebo vraj spájame smrť mladej ženy s meškajúcim tendrom na vrtuľníkovú záchranku. Tak ešte raz - a už neviem ktorýkrát to dnes zopakujem.

  Nevieme povedať, dámy a páni, a nikdy som netvrdil, že existuje súvislosť medzi smrťou mladej ženy a meškajúcim tendrom na Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu. A keď som veľmi dával dnes pozor, a dával som pozor, tieto spojenia robila len strana SMER a možno pán poslanec Kuffa. Nikto z nás tu nespája smrť tejto mladej ženy s meškajúcim tendrom na Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu. A ja dúfam a verím a dúfam, že úrad pre dohľad potvrdí, že neexistuje medzi meškajúcim tendrom a smrťou žiadna súvislosť.

  Ale existuje súvislosť, dámy a páni, medzi päťdňovým výpadom vrtuľníkovej záchranky v Trenčíne a v Bratislave a zanedbaním povinnosti ministerstva zdravotníctva. Tu táto súvislosť existuje a o nej dnes hovoríme. 13. septembra o 16.55, keď bol k pacientke privolaný vrtuľník záchrannej služby, žiadny nebol k dispozícii preto, lebo ministerstvo zdravotníctva päť dní meškalo s vyhodnotením tendra, lebo výberová komisia zanedbala svoje povinnosti. A za to nesie politickú zodpovednosť pani ministerka zdravotníctva.

  Viackrát sme dnes počuli aj tvrdenie, že ministerka zdravotníctva, resp. že ministerstvo zdravotníctva, teda aj výberová komisia, vraj neporušili zákon. Dámy a páni, občania v tejto krajine platia úradníkov nie preto, aby neporušovali zákony, to je automatické, všetci občania máme neporušovať zákony. Občania platia úradníkov v tejto krajine preto, aby zabezpečili služby. Lenže tu služba zlyhala, výberová komisia ministerstva nestihla včas vyhodnotiť tender.

  Na záver mi dovoľte, aby som len zopakoval to, čím som končil svoje úvodné vystúpenie na tejto schôdzi. Pani ministerka sa dnes môže skryť za trošku už unavenú, ale stále väčšinu strany SMER, ktorá je v tejto sále.

 • Smiech v sále.

 • Skryť sa za nich môže, ale pred svojím svedomím neujde. A to svedomie bude hrýzť, dámy a páni, pretože pani ministerka veľmi dobre vie, že jej úradníci chybili a ona neurobila nič.

  Táto kauza, dámy a páni, zostane navždy hanbou nášho zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva hrubým zanedbaním svojich povinností ohrozilo životy a zdravie ľudí, 39-ročná ťažko ranená žena nedostala šancu, lebo ministerstvo zdravotníctva meškalo päť dní s vydaním povolení na Vrtuľníkovú záchrannú službu v Trenčíne a v Bratislave. Pani ministerka zdravotníctva nesie plnú politickú zodpovednosť za toto zlyhanie.

  Preto vás, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, chcem požiadať o vyslovenie nedôvery ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzane Zvolenskej.

  Ďakujem pekne za pozornosť.