• Príjemné dobré ráno, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Otváram štvrtý rokovací deň 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali páni poslanci Michal Bagačka, Jaroslav Demian, Ján Hudacký, Jozef Ježík, Ľudovít Kaník, Štefan Kuffa, Jozef Mikuš.

  Pokračujeme v prerušenom rokovaní v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, tlač 656.

  Pán minister spravodlivosti už zaujal miesto určené pre navrhovateľov a je tu aj pani spravodajkyňa Kučerová z ústavnoprávneho výboru.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán minister, chcete k tomu ešte niečo dodať? Nie. Záverečné slovo spravodajca si žiada? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 657. Správa výboru má tlač 657a.

  Pán minister, poprosím vás, aby ste vládny návrh zákona uviedli a odôvodnili. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Dobré ráno. Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Hlavným zámerom predloženia návrhu zákona je transpozícia smernice Rady 2013/25/EÚ z 13. mája tohto roku, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby. V predkladanom návrhu zákona sú zohľadnené aj požiadavky Európskej komisie, a to vo vzťahu k úprave hosťujúceho euroadvokáta.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne aj v súlade s právom Európskej únie. Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania. Dňa 14. augusta tohto roku ho prerokovala vláda a schválila teda vláda. Čo sa týka stanoviska k spoločnej správe, ústavnoprávny výbor túto schválil dňa 15. októbra 2013 a ja sa stotožňujem so všetkými závermi vyplývajúcimi zo spoločnej správy výborov a mám za to, že ich zapracovanie prispeje k skvalitneniu právnej úpravy. Po schválení príslušných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedeným spôsobom odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii.

  Ďakujem veľmi pekne. Skončil som.

 • Ďakujem pekne, pán minister. Poprosím vás, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru Viere Kučerovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výboru. Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedníčka, pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada uznesením č. 749 zo 4. septembra 2013 pridelila vládny návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do 32 dní odo dňa jeho pridelenia. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Vládny návrh zákona ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade uznesením č. 293 z 8. októbra 2013 schváliť. Z uvedeného uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne, s návrhom schváliť. Ústavnoprávny výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Správa ústavnoprávneho výboru o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona (tlač 657) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 331 z 15. októbra 2013. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu a prihlásila by som sa ako prvá.

 • Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala písomné prihlášky dvoch pánov poslancov, je to pani poslankyňa Vitteková a pán poslanec Martin Poliačik.

  Ale pani spravodajkyňa sa prihlásila ako prvá, takže nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Predkladám doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Viery Kučerovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení, o doplnení zákona o živnostenskom podnikaní a to takto:

  V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

  "§ 18 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

  "Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povolania v súlade s osobitným predpisom.

  (7) Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu povolania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby."."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

  "Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."

  Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: V dôsledku dôslednej transpozície smernice o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov do novoprijatého zákona o ochrane osobných údajov je potrebné upraviť znenie zákona o advokácii za účelom riadneho uplatňovania a dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa tohto zákona vrátane činností zverených inými právnymi predpismi.

  2. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:

  "§ 66 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

  "Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom. Komora môže zverejňovať osobné údaje na účely výkonu povolania advokáta a výkonu praxe advokátskeho koncipienta v nevyhnutnom rozsahu.

  (9) Komora je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby."."

  Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: V dôsledku dôslednej transpozície smernice o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov do novoprijatého zákona o ochrane osobných údajov je potrebné upraviť znenie zákona o advokácii za účelom riadneho uplatňovania a dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa tohto zákona vrátane činností zverených inými právnymi predpismi.

  Ďakujem. Skončila som.

 • Na vystúpenie pani poslankyne nie sú žiadne faktické poznámky.

  Teraz dávam slovo pani poslankyni Anne Vittekovej, ktorá sa písomne prihlásila do rozpravy. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Dobrý deň. Pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh, ku ktorému na úvod uvádzam, že vlastne meníme týmto pozmeňujúcim návrhom § 62a v zákone o advokácii, a to minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta. Na upresnenie uvádzam, že týmto legislatívnym alebo pozmeňujúcim návrhom vlastne upravujeme aj celý zákon o advokácii a tieto zmeny sú však len legislatívno-technického charakteru.

  Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 657.

  1. V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:

  "V § 3 ods. 1 písm. c) sa slovo "denný" vypúšťa."

  Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

  2. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:

  "4. V § 62a ods. 1 a ods. 2 sa slovo "dennom" a slovo "denný" vypúšťajú."

  Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

  3. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:

  "4. V § 62a ods. 2 sa vypúšťajú slová "každý pracovný deň"."

  Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

  4. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:

  "4. V § 62a ods. 3 znie:

  "Školiteľ advokátskeho koncipienta sa za účelom preukázania praxe advokátskeho koncipienta v súlade so stavovským predpisom komory zúčastňuje ústnej časti advokátskej skúšky."."

  Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

  5. V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:

  "V § 62a ods. 4 až 6 sa slovo "dennom" slovo "Denný" a slovo "denného" vypúšťajú."

  Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Navrhuje sa stanoviť povinnosť advokátov zúčastňovať sa advokátskej skúšky svojho koncipienta a tak preukázať priebeh praxe advokátskeho koncipienta pred advokátskou skúškou. Za riadne napĺňanie praxe advokátskeho koncipienta má byť aj zodpovedný advokát, ktorý je jeho zamestnávateľom a školiteľom. Uvedená právna úprava vytvára priestor pre Slovenskú advokátsku komoru na reálnu kontrolu vykonávania praxe advokátskeho koncipienta za spoluúčasti školiteľa advokátskeho koncipienta. Navrhujem prijatie takejto právnej úpravy, pričom zodpovednosť advokáta za riadne školenie advokátskeho koncipienta voči Slovenskej advokátskej komore tým zostáva nedotknutá.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pani poslankyne nie sú faktické poznámky. Nech sa páči, pán poslanec Poliačik, máte slovo.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Ja tiež prichádzam iba s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý podávam spolu s kolegom Kadúcom.

  Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Martina Poliačika a Martina Kadúca (pozn. red.: správne má byť "Miroslava Kadúca") k vládnemu návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení neskorších predpisov.

  Za bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:

  "4. V § 62a sa vypúšťa odsek 3."

  Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

  Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.

  Prečo tento pozmeňujúci návrh? Ja som presvedčený o tom, že vôbec celé to výkazníctvo okolo práce advokátskych koncipientov by malo byť zrušené, ale ak už nie je možné urobiť toto, tak minimálne treba zásadne zúžiť rozsah, ktorý bol doteraz v tom zákone napísaný. Všetci veľmi dobre vieme, že papier znesie veľa a na Slovensku znesie ešte viacej a, bohužiaľ, dnešná prax je taká, že za situácie, keď advokát má svojmu koncipientovi každý deň dávať úlohy zo všetkých oblastí práva, tak toto sa naozaj dá dodržať iba formálne. Preto tú, preto práve tú najhoršiu vec vo vytváraní výkazov - a to je dennodenné vypracovávanie úloh zo všetkých oblastí práva - týmto pozmeňujúcim návrhom sa snažím odstrániť. Dúfam, že nielen hlasmi právnikov, ale hlasmi celej Národnej rady tento pozmeňujúci návrh prejde.

  Ďakujem.

 • Ani na vystúpenie pána poslanca Poliačika nie sú žiadne faktické poznámky.

  Teraz to boli písomne prihlásení páni poslanci do rozpravy. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán minister, chcete zaujať stanovisko? Áno, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať za predložené návrhy, ktoré tu boli doručené, aj keď teda do druhého čítania neskoro, ale napriek tomu veľmi k veci. Ja si dovolím povedať, že oba návrhy, ktoré predložila, teraz, samozrejme, nehovorím o návrhu pani poslankyne Kučerovej, s ktorým sa stotožňujem. Hovorím o návrhu pani poslankyne Vittekovej a zároveň aj pána poslanca Poliačika, keďže riešia tú istú vec. Akurát ten návrh pani poslankyne Vittekovej ide ďalej a myslím si, že aj teda komplexnejšie spracúva ten problém. Nechcem to opakovať, myslím si, že je to jasné. Tie návrhy máte k dispozícii. Takže ja sa prikláňam potom, aby bol podporený a schválený návrh pani poslankyne Vittekovej.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Chce k rozprave zaujať stanovisko spravodajkyňa? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k druhému čítaniu o

  návrhu na urobenie vyhlásení Slovenskej republiky podľa článku 52 odseku 1 Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (ozn. č. 344/2002 Z. z.).

  Návrh vlády má parlamentnú tlač 697 a spoločná správa výborov má tlač 697a.

  Návrh vlády odôvodní minister spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáš Borec. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, poslanci, Slovenská republika je viazaná Dohovorom o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996. Dohovor komplexne upravuje otázky medzinárodnej právomoci súdov, rozhodného práva, uznávania výkonu rozhodnutia administratívnej spolupráce vo veciach starostlivosti o maloletých. Ide o moderný právny nástroj, ktorým sa inšpirovala aj Európska únia pri tvorbe nariadenia č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Dohovor vo svojom článku 52 dáva vo vzájomných vzťahoch medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a súčasne aj dvojstranných zmlúv upravujúcich totožné otázky, prednosť týmto dvojstranným zmluvám. To v praxi znamená, že vo vzťahu k rôznym štátom sa uplatňujú rôzne princípy napriek tomu, že sú viazané aj tým istým mnohostranným dohovorom. Slovenská republika je viazaná celým radom takýchto dvojstranných zmlúv v dôsledku sukcesie zo zmluvných záväzkov ešte bývalého Československa. Tieto zmluvy sú všetky staršieho dáta a dané otázky neriešia vždy spôsobom zodpovedajúcim súčasnému stavu medzinárodného práva súkromného. Vo vzťahu k členským štátom Európskej únie má síce uvedené nariadenie prednosť pred dvojstrannými zmluvami, avšak otázky rozhodného práva sa naďalej riadia týmito dvojstrannými zmluvami, pretože nariadenie tieto otázky neupravuje. Uvedená situácia vytvára veľmi zložitý právny rámec v oblasti medzinárodnoprávnej ochrany detí, čo je, samozrejme, na škodu detí samotných, pretože súd musí mnohokrát v jednej veci brať do úvahy niekedy až tri rôzne právne nástroje. V snahe zjednodušiť prehľadnosť zmluvných záväzkov Slovenskej republiky pre právnu prax a najmä pre súdy a umožniť uplatňovanie moderného medzinárodného systému navrhuje sa využiť možnosť danú čl. 52 citovaného dohovoru a udeliť po dohode s dotknutými štátmi prednosť úprave v dohovore pred úpravou v jednotlivých dvojstranných zmluvách.

  Vláda Slovenskej republiky vyjadrila súhlas s uznesením č. 376 z 10. júla 2013 s návrhom na urobenie vyhlásenia o prednosti dohovoru a odporučila prezidentovi Slovenskej republiky splnomocniť ministra spravodlivosti na vykonanie vyhlásení podľa čl. 52 dohovoru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto materiálu, schválená gestorským ústavnoprávnym výborom minulý týždeň 15. októbra, odporučila Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) ústavy vysloviť s navrhovanými vyhláseniami Slovenskej republiky súhlas.

  Ďakujem pekne. Skončil som.

 • Ďakujem, pán minister, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A prosím spoločného spravodajcu z ústavnoprávneho výboru poslanca Martina Poliačika, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu. Pán poslanec Poliačik. Bol tu, chvíľočku vás poprosím, kým príde pán spravodajca.

 • Krátka pauza pre neprítomnosť spravodajcu.

 • Už ide? Dobre, dobre.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Prepáčte, prosím vás. Vážená pani podpredsedkyňa, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o výsledku prerokovania návrhu na urobenie vyhlásení Slovenskej republiky podľa čl. 52 ods. 1 Dohovoru o právomoci, o rozhodnom súde (pozn. red.: správne má byť "práve"), uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (ozn. č. 344/2002 Z. z.), tlač 697, v ústavnoprávnom výbore.

  Predmetný návrh na urobenie vyhlásení Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 675 z 12. septembra 2013 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor určil ústavnoprávny výbor. Výbory, ktorým bol návrh na urobenie vyhlásení Slovenskej republiky pridelený, ho v určenom termíne prerokovali, oba výbory odporúčali Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s tým, aby Slovenská republika urobila uvedené vyhlásenie; ústavnoprávny výbor uznesením č. 291 z 8. októbra 2013 a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 97 z 10. októbra 2013. Gestorský výbor na základe stanovísk príslušných výborov k tomuto návrhu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s tým, aby Slovenská republika urobila predmetné vyhlásenia. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní uvedeného návrhu (tlač 697a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 332 z 15. októbra 2013.

  Pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu. Vďaka.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Nie je tomu tak, vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz by malo, by mali nasledovať body programu, ktorých predkladateľom je pán minister Maďarič, je to tlač 662 a 663. Vzhľadom k tomu, že nás pán minister z vážnych dôvodov požiadal o to, aby sme o týchto bodoch rokovali v utorok o deviatej hodine, poprosím vás o, či je všeobecný súhlas na to, aby sme tieto body preložili na utorok o deviatej. Áno, ďakujem veľmi, dobre, ďakujem veľmi pekne.

  Takže budeme pokračovať v rokovaní

  vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 724.

  Tak isto vládny návrh zákona je, vládny návrh zákona pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie výborom a to je v rozhodnutí 694.

  Poprosím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka, aby vládny návrh zákona v prvom čítaní uviedol. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je zosúladiť znenie zákona s požiadavkami vlastníkov lesa, obhospodarovateľov lesa, ako aj orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, spresniť a upraviť niektoré pojmy a postupy pri uplatňovaní zákona o lesoch a odstrániť nejasnosti pri jeho aplikácii. Rozsah navrhovaných zmien nemení základnú filozofiu pôvodného zákona o lesoch, ale iba spresňuje a upravuje jednotlivé ustanovenia. Prijatie navrhovaného zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Negatívny vplyv vznikne v súvislosti s opatreniami vyplývajúcimi z ustanovení navrhovanej novely, ktoré bude potrebné zapracovať do programu starostlivosti o lesy. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie ani sociálne vplyvy. Navrhovaný zákon bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na potrebu zavedenia navrhovaného zákona do praxe dovolím si vás požiadať o jeho prerokovanie a posunutie do ďalšieho čítania. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán minister, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, poslancovi Tiborovi Lebockému. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ma svojím uznesením č. 186 z 8. októbra 2013 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky zákonom požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie, nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. septembra 2013 č. 694 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostala písomnú prihlášku od pána poslanca Alojza Hlinu. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážení občania, čujte, naozaj v tomto prípade musím povedať "čujte", lebo vám poviem, čo na vás prichystali na piatok. Nie na piatok, ale na, do budúcna, to, čo si iní nedovolili a väčší páni a väčší machri boli, ani boľševik sa toho nechytal, ani, ani kléro, tak tu títo nepoznajú nikoho a ničoho, čoho by sa zľakli a mali pred niečím rešpekt. Celé zlé. Celé zlé.

  Pán minister, jak si muž vybuduje rešpekt? Svojimi činmi. A vy si chcete vybudovať čím rešpekt? No tak čujme! Prosím vás pekne, doniesť toto sem je znova v zmysle celého týždňa, to, čo tu vláčite, to, čo tu vláčite. To, čo ste tu doniesli, ochranu prírody, to, čo tu Počiatek doniesol, a celé to zaklincuje tuná pán minister pôdohospodárstva so zákonom o lesoch. Tých ustanovení, ktoré sa menia, je veľa. Ja sa nepasujem, ale zase si vyprosujem, ja ale, za odborníka na lesy, ale si vyprosujem zase, že tomu nerozumiem vôbec. My sme to v rodine mali lesníkov veľa, tak jak sme mali farárov, tak sme mali lesníkov a verte, že nerozumiem tomu možno odborne, ale rozumiem lesu a načo les je. Môj dedko mi ukazoval ešte za komunistov, že odkiaľ pokiaľ je tvoj les, a on ešte vtedy, neviem jak sa to ani volali, vyháňal ešte za komunistov, že toto je môj les, chudák, aj s tým zomrel, že, že mu to zobrali. Čiže vzťah k lesom a vôbec k tej hodnote u nás v rodine vždycky dlhodobo bol. Takže ma tu potom, keď budete na mňa reagovať, tak nereagujte tak, že tomu nerozumiem.

  Ale nebudem sa chytať týchto odborných vecí, prenechám, možno ma pán Mičovský, bude sa venovať tomu. Ja chcem povedať, to, to sa týka spoloč..., spoločenstva, spoločnosti, ľudí, čo sa týka, to chcem, na to chcem upozorniť. Bolo ustanovenie doteraz platné o, cesty. Ja si pomôžem, ja som bol pripravený na to, že pôjde retransmisia, všetko sa tu mení, tak budem teraz trošku improvizovať, lebo si to musím hľadať. A budem citovať, začnem, čo menia z pohľadov ciest. Hej, ako sa pristupuje k lesným cestám. Nájdem si to ustanovenie, ktoré to je, a čo zmenia a čo to bude pre nás obyčajných ľudí, bežných občanov znamenať, že ako si to tu niekto, niekto pripravuje a čo s tým plánuje robiť. To ustanovenie doteraz bolo, že, ale ja vám ho zacitujem, aby som bol presný, aby mi potom niekto nepovedal, že povedal niečo, čo, čo tak nebolo.

 • Hľadanie v podkladoch.

 • Kým to nájdem, potom, tu si spravím poznámku, je to § 30, kým to nájdem. Treba povedať jednu vec, ja verím, že sa možno k tomu tuná pán minister vyjadrí, že existuje, existovalo také niečo ako hromadná pripomienka, 13-tisíc ľudí ju podpísalo.

  Bola nejaká, niečo sa schválilo, niečo sa dohodlo v nejakom tvare, potom na vláde sa schválilo v inom tvare, ja som vtedy tie texty čítal. Údajne sa zamenil nejaký text, schválil sa druhý, možno to bude posledná šanca, že možno o tom ani premiér Fico nevie. Viete, toto už zostáva len posledná možnosť a uplatníme to machiavellistické, že posledného...

 • Poslanec Poliačik podal rečníkovi dokument.

 • Áno, tu to mám; že zlého ministra. Možno to bude záchrana pre túto, pre tento prípad a zistíme, že pán minister si to lajsol a išiel ako sólista. Prosím vás pekne, § 25 v existujúcom znení hovorí, že "lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom, so združením" v čase, po čase a spôsobe, teda pardon, beriem späť. Existujúci, tuto je existujúci paragraf v tejto dvadsaťpäťke o využívaní lesných ciest. Pokúsim sa byť teda čo naj, naj, najlapnejší. Lesné cesty je oprávnený využívať každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečenie starostlivosti o dotknuté územia a o stavby a zariadenia na tomto území a to po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo združením o spôsobe úhrady za jej využívanie. Ak sa nedohodne, tak o tom rozhoduje súd. To platilo doteraz.

  Nové znenie, ktoré sem prišlo, hovorí: Lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo združením o čase a spôsobe využívania výšky úhrady po dohode, teda o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda a osoba ich potrebuje na hospodárenie alebo na zabezpečenie starostlivosti o dotknuté územie, o čase a spôsobe rozhodne súd.

  Čo menia? Prosím vás, doteraz z tohto ustanovenia vyplývalo, že môže ich užívať, máme ustanovenie v tridsiatke, ktoré hovorí, že vstup do lesov je voľný, a dvadsaťpäťka hovorila, že lesné cesty môže používať každý, kto ich potrebuje preto, aby mohol užívať, ja neviem, susedný, alebo nejakú stavbu, a keď sa nedohodne o spôsobe úhrady, tak o tom rozhoduje súd. Páni z ministerstva to vycizelovali, a to takým spôsobom, že povedali, že lesné cesty môže využívať každý a je povinný, teda po dohode s vlastníkom, správcom alebo združením o dohode o cene. Tí, ktorí potrebujú využívať tie cesty kvôli tomu, že chcú spravovať iný lesný pozemok alebo nejakú nehnuteľnosť, v prípade, že sa nedohodnú, sa môžu súdiť.

  Viete, čo je aplikácia tohto? Na ceste budete mať mýto, na lesnej ceste budete mať mýto. Zákon o cenách hovorí, že ceny stanovujete buď dohodou, alebo úradne, alebo, hej, prosím vás, to máte to obligátne v reštauráciách, ceny sú stanovené dohodou. Oni, tá dohoda, viete, čo bude znamenať tá dohoda? Že tá lesná cesta niekde, k niečomu, ku Kriváňu, alebo ja neviem kde, tam bude stáť jeden pánko s rampou a keď tam pôjde Martin Poliačik alebo Mičovský, pán Mičovský pešo s batôžkom, tak v zmysle tohto zákona, ktorý ste sem dovliekli, tak môže si vypýtať od vás euro. Povie zmluvná cena dohodou, euro, keď nie, tak prepáčte, nemôžte sem ísť. Keby ste potrebovali cez tú cestu ísť, lebo za tou cestou máte nejaký iný pozemok, tak keď vám tá cesta, keď vám to nevyhovuje, sa môžte súdiť. Ja som neni právnik, ja som poľnohospodár, ja vám robím rozklad vášho ustanovenia. Prosím vás, s týmto, keď to tak nie je, prečo to meníte? Prosím vás, toto sem dovliekli, na tých lesných cestách ku Kriváňu alebo neviem kde, tí urbárnici, tí prevádzkovatelia lyžiarskych, lebo za určitých okolností, alebo vlastník môže stáť s tou ľadvinkou, mať nejaké bločky a pýtať od tých ľudí, ktorí nieže na aute, že pešo, na bicykli pôjdu a budú chcieť cez tú lesnú cestu a bude tam napísané "zmluvné ceny stanovené dohodou podľa zákona, § 25, o lesoch", a bude to pravda a môžte si pískať. Keď nebudete súhlasiť s tou dohodou, že chcete dať euro za tú cestu, tak sa môžte otočiť a čakať na autobus naspäť do doliny, keď budete potrebovať, lebo tam budete mať hájenku, alebo nejaký iný, tak sa môžte súdiť. To je rozklad prvého ustanovenia, čo sem dovliekol minister poľnohospodárstva. Gradujeme, to, čo, sa opakujem, čo boľševik povedal, že, že nechytal sa, mali výnimky tam kvôli Babinskému na Orave, že tam to ináč vyriešili, že prečo tam niekoho nepustiť, tak tuná naši mocipáni sa neboja ani toho. Vstup do lesov precizujú, významnou mierou precizujú vstup do lesa, ja neviem, čo ste vy zač, to je sila.

 • Listovanie rečníka v podkladoch.

 • Existujúce znenie hovorí, že "každý má právo vstupovať na lesné pozemky", to je odsek a), odsek 2 to je v zásade, "je povinný chrániť"; to je, to je v poriadku; odsek 3, ktorý bude kľúčový pre naše potreby, "využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch". Do tohto tretieho odstavca, pozrite, čo ste vrazili! Vrazili ste ustanovenie, ktoré hovorí: "organizovať alebo vykonávať aktivity za účelom dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu" a potom dopĺňate to, že verejnosti vo vojenských lesoch je vstup obmedzený.

  Čiže, vážení, ak chcete organizovať alebo vykonávať aktivity za účelom dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch, potrebujete mať súhlas vlastníka alebo správcu. Martin, keď pôjdeš do lesa, zoberieš si foťák a uvidíš krásny západ slnka alebo pekného vtáčika, jak sedí na strome, odfotíš ho, pošleš do National Geographic, oni ti zaplatia, tak ten urbár alebo tam, kde si to odfotil, od teba môžu požadovať, lebo ty si vykonával, ak môžeš, porušenie zákona. Všetky lyžiarske školy, paraglajdisti na Donovaloch, organizované zájazdy, ktoré povedia, deťúrence moje, naskáčte do autobusu, dajte po 5 euro, vyvezieme vás hore, prídete na neviem, na nejakú hájenku, prejdete cez, tak sú to povinní nahlásiť. Toto tu doniesli, vážení, toto sem dovliekli, všetky aktivity za účelom dosiahnutia zisku!

  Pán minister, ja pokračujem, toto malo byť vypustené, malo to byť upravené po nejakom dohodovacom rokovaní v zmysle toho, jako vy máte prijímať zákony, na základe tej hromadnej pripomienky, mali ste tam doplniť to ustanovenie o tých telovýchovných akciách, malo sa to týkať údajne 500, ale to neplatí. Mala tam byť poznámka pod čiarou, že sa to týka len akcií nad 500 ľudí. Ja tu poznámku pod čiarou nevidím, to bolo, v šiestom mesiaci sa to odpálilo ten, ten nejaký povyk, čo spustili ešte, kto tu niekoho zaujíma, tak sa to odpálilo tak od vás z ministerstva, nič sa nedeje, proste tam dáme, upravíme to, že to je iba telovýchovné akcie nad 500 občanov, účastníkov. Ako, že, logicky, tak sa utíšila verejnosť, ale to, čo sem prišlo, to, čo sem dovliekli, nehovorí o ničom, nemá poznámku pod čiarou, nemá odvolávku na zákon o telovýchovných akciách, nemá. Len hovorí, že keď chcete vykonávať takéto aktivity, tak musíte mať súhlas. Niekto povie: No a čo? No jasne, nie, však v poriadku, nech sa páči. Ale prosím vás, buďte dôslední a dajte si pozor, občania, keď pôjdete s fotoaparátom, lebo niekde vám zakazujú vstupovať s fotoaparátom, zakazujú vám zhotovovať záznamy, nie, na nejakých verejných koncertoch alebo neviem čo, tak keď pôjdete s fotoaparátom do lesa, tak po novele SMER-u, ktorú sem dovliekol pán Jahnátek, vám môže stáť urbárnik alebo vlastník toho lesa, alebo správca toho lesa a povie: Vážení, pozor, ukážte mi, čo ste nafotili a či s tým plánujete obchodovať. Pokiaľ s tým plánujete obchodovať, tu máte číslo účtu, IČO, DIČO, pošlite nám peniaze. Znie absurdne? Jasné, že znie absurdne, ale nie v tejto krajine, nie v tejto krajine.

  A ja vám poviem, čím to celé posvätili, čím to celé, ako sa hovorí, zabili. Tak na jednej strane idú obťažovať deti, ktoré si zoberú batôžtek a do batôžteka si dajú rožtek, však nepôjdu do tých drahých chát, do tých drahých hotelov vašich kamarátov, však nemajú za čo, keď budú chcieť, tak ich urbárnik, vypýta im vstup na lesnú cestu, potom ešte budú musieť poslať, toto zavádzate, a by ste neverili, do čoho sa títo páni ešte pustili! Do ustanovení zákona, zjednoduším to, ono je to dosť zložité ustanovenie, že tí, čo stavajú vleky, tak doteraz museli čo robiť? Museli mať rozhodnutie o vyňatí dočasnom alebo trvalom lesného pôdneho fondu, museli platiť náhradu za to vyňatie, museli pripraviť projekt obnovy, museli pripraviť projekt realizácie. Bum, čo sa nestalo? Nie je to tam, vážení, paragraf hovorí o tom, že to majú presne definované, aby náhodou nevzniklo nejaká, nejaké nedorozumenie, že tí, čo vykonávajú, investor, stožiare nadzemné, podzemné vedenie, tak to nepotrebujú. Rozumiete tomu, čiže J&T už na svoje vleky, stožiare nebude potrebovať nič, ale keď budete chcieť fotiť, alebo budete chcieť spraviť organizovaný výstup na Kriváň, tak vás budú musieť, cez dvoch prejdete...

 • Obrátenie sa rečníka na ministra pôdohospodárstva.

 • Čo bože, bože, je to pravda, však ma tu vyvráťte, prosím vás pekne, jak sa mám s vami rozprávať, však je to tu, to prečítam, čo ste to zač! Ja sa čudujem ľuďom tejto krajiny, komu ste to dali moc, preboha, komu ste to dali moc, však to tu vláčia celý týždeň. Celý týždeň tu vláčia hlúposti, prosím vás pekne, to ustanovenie toho bodu o tom, že prečo za stožiare už nebudú chlapci platiť nič a nikomu a nikoho sa nebudú pýtať na to, neviem, či tam sedí niekto od vás z ministerstva, bez urážky, to je dosť ťažké ustanovenie, to vám poslali, možno už nespravili tú chybu, čo pre SPP, kuriérom možno vám to poslali, lebo to je dosť náročné, tam sa dopracujete cez všetky tie ustanovenia, že kto o tom, bez urážky, to robili už dobrí právnici, ale je to tam, to ustanovenie je tu.

  Občania Slovenskej republiky, prosím vás, počúvajte dobre, prišiel sem minister pôdohospodárstva v piatok, ktorý chce od vás, keď pôjdete do lesa, dáva moc, že vás nepustia na cestu, ak nezaplatíte, že ak by ste to zorganizovali a skladali sa na to a bolo by tam nejaký a niekto by to mohol ... (nezrozumiteľné slovo), tak ste povinný sa spýtať, či tam môžte ísť. Bežní, bežní ľudia, detičky, avšak chlapcom z J&T povolia teraz stavať stožiare nie na základe rozhodnutia, ktoré musí mať nejak, z jedného, jedného vydania, stanoviska orgánu, ktoré už ničoho, je potrebné, len spĺňa tie náležitosti, to znamená, že má správne vypísanú žiadosť o vyňatie. No to by ste neverili, ja viem, že tomu by málokto veril, ale je to tak.

 • Listovanie v podkladoch.

 • Nájdem to, pozrite sa, tie stožiare za to stoja, lebo tie stožiare tam niekto dal. Na tomto chcem, ktorých by to prípadne zaujímalo, však, na tom to chcem postaviť. Na jednej strane čo idete a na druhej strane čo urobiť, no malebné, naozaj malebné. Viete, to nieže žalúdok, to je trojka plech, to nemôžete mať žalúdok, že dovlečiete v jednom, keby ste to aspoň rozdelili, že po polroku sem dôjdete s tým, ale vy to v jednej šupe donesiete, v jednej šupe donesiete to, čoho sa boľševik bál, koho sa bál, všetko a čo Mária Terézia alebo kto kedy dovolil, to sem dovlečiete a ešte si tam pribalíte bonus pre J&T, aby nemuseli platiť za stožiare, no, no normálne sen, sen.

 • Listovanie v podkladoch.

 • Takže, vážení, hej, že tam bolo to ustanovenie a to bol § 8, už to mám, on mal štyri, štyri odseky, dopĺňajú piaty až ôsmy, kde v šiestom je napísané, že "ak ide o umiestnenie signálov", to znamená signálov, "stabilizačných kameňov a iných značiek" pre geotické a, a majú tam aj tie vodné stavby, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia, výmera ktorých nepresiahne 30 metrov, "rozhodnutie o vyňatí, alebo rozhodnutie o obmedzení využívania sa nevyžaduje. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti investora"; investora, však to už mohli odrazu napísať J&T, na základe žiadosti J&T; "vydá len záväzné stanovisko". Záväzné stanovisko sa primerane použijú ustanovenia § 7 ods., to je nič, to je, že aby ste tu žiadosť mali správne vypísanú, aby ste nezabudli napísať doručovaciu adresu, to je nič. Doteraz ste museli zaplatiť, to sa aj volá, že za, za obme..., teda že obmedzenie využívania museli ste zaplatiť, asi nie veľa, ale niečo predsa a dostali ste podmienky, ako, ako to máte robiť, ako to máte zabezpečiť, ako to máte, ale aj realizovať. Teraz ministerstvo pôdohospodárstva mimoriadne ústretovo teda vyjde poruke, aby teda nezdržiavali nikoho z ich tútorov, tak to takto doniesli.

  Čo má zmysel? Znova, zmysel má sa obrátiť na občanov a obraciam sa, občania, na vás, prosím vás pekne, nedajte sa takto už, to už je teror, nedajte sa už takto terorizovať, preboha, nedajte!

 • Rečník zmĺkol.

 • Teraz prerušujem, lebo tu sa bavia, mňa to vyrušuje, to je zase aj znakom mimoriadnej neúctivosti, samozrejme, však kto sa kedy nad tým zamýšľa.

  Vážení občania, naozaj nedajte sa už takto ďalej terorizovať, nedajte! Preukážte svoj občiansky vzdor, vzoprite sa tuná, tých 13-tisíc ľudí, ktorí podpísali tú hromadnú pripomienku, s ktorou si ministerstvo; nechcem povedať, aby som nebol expresívny; urobilo čo? Robte niečo, ja už viac nemôžem, iba na to upozorňujem. Naozaj sú toho schopní, čo by nikto neveril, oni toho schopní sú. Oni sú schopní toto sem vláčiť. Sú a poslanci za SMER sú im schopní za to zahlasovať. Rozum stojí, naozaj nad týmto rozum stojí, nad tou aroganciou, tou obludnou, obludnou, hnusnou, nechutnou aroganciou, ktorá je vo vás.

  Sa tu smeje, viete, jak sa tu smeje, vedomý si svojej sily,

 • Reakcia ministra.

 • prosím vás, vedomý si svojej sily sa tu smeje a vie, že to všetko ustojí, to je to. Vážení, ale dokedy? Ono to dlho trvať nebude, dlho to trvať nebude, raz tých ľudí tak fakt vytočíte, že to sa nedá už donekonečna, to sa nedá, naozaj sa sem nedá doniesť po jednej šupe zákon, ktorý zakáže ľuďom, obmedzí vstup do lesov, spoplatní vstup do lesov a v druhom ustanovení chlapcom z J&T pomôže stavať stožiare bez toho, aby s tým mali nejakú oštaru, to sa už naozaj, verím a vyzývam občanov, povedzte, že to sa už nedá, ja neviem, čo iné sa dá k tomu povedať. Jak sa dá čeliť tejto obludnej arogancii, tejto obludnej arogancii, tomu povýšeneckému, ironickému úsmevu od tej, to je, neboja nikoho, ničoho, ako sa dá tomu čeliť.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Huba, končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami, a pán poslanec Simon.

 • Reakcia z pléna.

 • Chcete s faktickou? Nie, dobre, dobre.

  Takže nech sa páči, pán poslanec Huba.

 • Ďakujem pekne za slovo. Verím, že ešte bude možnosť sa vyjadriť aj podrobnejšie, ale v tejto chvíli chcem len oceniť proobčiansky aktivistický postoj, ktorý tu opäť prezentoval kolega Hlina. Spomenul hromadnú pripomienku, rád sa verejne priznávam, že som jeden z tých vyše 13-tisíc občanov, ktorí ju podporili, pretože nie som len poslanec, ale aj občan (naďalej). A keby som to mal tak celkovo zhrnúť, podobne ako v prípade zákona alebo novely zákona o ochrane prírody a krajiny, aj v tomto prípade mám pocit, že máme tu situáciu v lesoch, ktorú som viackrát označil ako katastrofálnu. Niektorí sa možno urazili, ale ja ako celoživotný turista, geograf, environmentalista, nie som síce lesník ani poľovník, ale myslím, že slovenské lesy pomerne dobre poznám a som absolútne znepokojený z toho, čo sa v slovenských lesoch deje, čo sa deje so slovenským drevom a s celou touto situáciou okolo lesného hospodárstva. Povedal som to veľakrát, jednoducho mám oči, mám uši, mám zatiaľ zdravé (ako-tak) nohy, kým toto všetko mi slúži, tak ma nikto nepresvedčí, že tá situácia je dobrá. A preto sme logicky očakávali, že tento zákon bude razantne riešiť príčiny tejto situácie a bude navrhovať riešenia, ktoré ju zlepšia, lebo naozaj sa vyvíja neúnosne tento stav v našich lesoch. A miesto toho prináša celý rad veľmi problematických novelizačných bodov, niektorých sa kolega dotkol, niektorých sa dotkneme, dotkneme v ďalšej rozprave, takže veľké sklamanie.

 • Chcete reagovať? Áno, nech sa páči. Zapnite si, pán poslanec, trojku. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, áno, samozrejme, sú tam iné ustanovenia: o holinách, o ťažbe, ale ja som sa sfokusoval na tie také spoločensky závažné a verím, že niektorí ľudia ma doplnia aj, aj v tých iných ustanoveniach, že čo, čo tu dovliekli. Ja ešte jednu poznámku si dovolím, keď tu bol zákon o ochrane prírody, tak ho spravodajcoval lesník, keď je tu zákon o lesoch, tak v zmysle logiky SMER-u by tam mal byť ekonóm. Keďže však SMER nemá ekonóma, však ktorý, kto by robil ekonóma v SMER-e, tak to spravodajcuje poľovník. Viete, to sú naozaj, to sú krásne symbolické veci, ktoré vlastne hovoria o tom, že čo tu žijeme a kto nám tu vládne.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec ako jediný písomne prihlásený do rozpravy vystúpil, teraz dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

 • Reakcia ministra Jahnátka.

 • Do rozpravy ústne sa hlási pán poslanec Simon, Mičovský, Hlina. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Ale prihlásil sa aj pán minister, ktorý v zmysle rokovacieho poriadku má prednosť. Dávam mu slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Nechcel som pôvodne vystupovať, ale vidím, že niekedy je v parlamente šou od rána. Toto vystúpenie určite patrí k tým úsmevným vystúpeniam. Pán poslanec Hlina, vy ste v úvode povedali, že sa nepasujete za odborníka na lesy, potvrdili ste to vo svojom vystúpení, nie ste odborník na lesy.

  A čo sa týka tých vašich troch pripomienok, lebo ja som v podstate zachytil tri pripomienky, kde ste sa tu ratovali, že detičky, keď pôjdu s batôžkom do lesa, tak budú platiť. Viete, keby ste si ten zákon prečítali a dobre prečítali a možno vo vašom prípade viackrát prečítali, tak by ste zistili, že sa jedná o motorové vozidlá a motorové vozidlá majú zákaz vstupu do lesa. Majú zákaz vstupu do lesa. Motorové vozidlo môže vojsť do lesa len so špeciálnym povolením a na to špeciálne povolenie potrebujete nejaké veci, čiže tam je tá hospodárska činnosť v tom špeciálnom povolení a, samozrejme, tam musí dôjsť aj k dohode o cene. Takže celá tá vaša, vaša teatrálna časť, ktorá tu trvala niekoľko minút, je postavená na vode, lebo nemali ste dobre dočítaný zákon.

  Znovu ste sa vrátili k tým spoločenským podujatiam. Zabudli ste znovu zdôrazniť, že nejedná sa o školské výlety, nejedná sa o detičky, ktoré idú do lesa, ale jedná sa o spoločenské akcie za účelom zisku. Za účelom zisku. Školy, rodiny, akcie, ktoré robia príslušné obce, sú naďalej voľne prístupné a môžu ich tam robiť bezplatne, tohto sa to vôbec netýka. Týka sa to diskopárty a podobných vecí, kde sa nahromadia na jednu lúku tisícky ľudí, narobia tam neporiadok, nikto to nepoupratuje a akurát zostáva robota pre toho majiteľa alebo správcu toho pozemku, čiže v tom je základný, základný problém.

  Viete, ja sa vás opýtam: Ako by ste sa vy správali, keby nejaká partia technopárty došla k vám do Mamuta a urobila by si tam technopárty? A vy by ste nedali ani súhlas, ani by vám nedali, nedali žiadnu náhradu za to; veď to predsa nejde. Veď to je nejaký súkromný majetok a keď tam niekto chce na súkromnom majetku vytvárať zisk, tak sa musí, preboha, dohodnúť s tým majiteľom súkromného pozemku. Čo to tu splietate, čo tu detičky do toho pletiete, detičky, školy, výlety, dediny tam môžu organizovať, keď je to bez účel, bez zisku, nie je to za účelom zisku, tam môžu všetky tieto akcie robiť bezplatne, tak, prosím vás, nezavádzajte! Ja chápem, že potrebujete robiť divadlo, robte ho, len nezavádzajte!

  No a posledná, posledná vec, to vaše obľúbené J&T. Viete, ja som jeden možno z mála ľudí tu v parlamente, ktorý v živote nikdy nestretol nikoho z J&T a nikdy s ním nerokoval. Ani nie som ochotný vychádzať v ústrety pri nejakých výmenách pozemkov a podobne, ja vážne nikoho nepoznám z J&T, ani ma nezaujímajú. Ale vy znovu pletiete dve veci, keby ste si ešte raz boli lepšie prečítali ten zákon, tak viete, že tieto povolenia sú na líniové stavby, a líniové stavby sú jasne definované. Sú to základné, sekundárne a terciálne rozvody v energetických médiách. Sú to cesty všeobecného záujmu a štátneho záujmu a medzinárodného záujmu. Čiže, prosím vás, znovu tu dávate, podsúvate úplné nezmysly, ktoré nemajú s týmto zákonom nič spoločné. To som si len pokladal za povinnosť vám povedať, lebo takéto vystúpenia sú v podstate stratou času.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami dvaja poslanci, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pán poslanec Hlina.

 • Ďakujem veľmi pekne, teraz som rád, pán minister, že ste potvrdili, že, že mám pravdu. Čo vám mám na to povedať? A to, že s vami z J&T nikto nejedná, to je už, viete, to už je vaša slabosť, viete, oni s vami ani nepotrebujú jednať, prosím vás, kto by s nejakým Jahnátkom jednal. Rozumiete, vy to dostanete na papieri, zrazíte opätky a donesiete to sem, no žiaľ, no je to tak, viete, tak ste si ich vychovali. No žiaľ, je to tak, prosím vás. Ja som sa naschvál prihlásil do ústnej, ja to rozvediem a pre istotu, tak jak ste mňa, sa tu do mňa navážali, že viackrát, ja vám to viackrát poviem, že čo ste vlastne doniesli do parlamentu. Lebo vy ani neviete, čo ste doniesli do parlamentu!

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán minister, ono tu nejde o nejakú rannú šou alebo o niečo podobné, tu ide o to, že v rámci vami predkladaných zákonov, nie teraz konkrétne vami, ale vašou vládou, prídete so zákonmi, kde sa nachádzajú naozaj aj dobré paragrafy, ktoré riešia nejakú situáciu, ale vždy sa medzi ne nejakým spôsobom zamontujú paragrafíky, také nuansy, ktoré vzbudzujú pochybnosti. Viete, a keď je niekde pochybnosť, tak naozaj treba sa o tom pobaviť, podiskutovať, aby naozaj tam pochybnosti neboli, skutočne, aby to bolo jednoznačne a jasne ukázané, aby to nemohlo byť interpretované viacerými spôsobmi. Pokiaľ to bude takto urobené, tak potom tu nebudete počúvať takéto, takéto prejavy, čo vy hovoríte, že sú zbytočné. No nie sú zbytočné, pretože takéto diskusie mali prebiehať ešte pred tým, než sa vôbec takýto zákon dostane sem. A to neplatí len o vašich zákonoch, to platí vo všeobecnosti o zákonoch vládnej strany, pretože to naozaj sledujeme tuná dosť často, že povie sa, že bola predsa na tom diskusia a fungovali odborné skupiny, ale v tých odborných skupinách koniec koncov vždycky zistíme, že boli tendenčne vybratí ľudia, ktorí, povieme tak, že áno, robia po vôli tomu, kto tie zákony predkladá. Takže nie je to vždy všetko naozaj v poriadku a potom sa nemôžete čudovať nám opozičným poslancom, že sa snažíme hájiť naozaj záujmy občanov tejto krajiny, aby sa im nejakým spôsobom neuškodilo. Takže nejde tu o šou, ide tu o normálnu diskusiu, len každý používa svoje iné metódy, iné nástroje a iným spôsobom dokáže poukazovať na tie nedobré veci, ktoré naozaj sú dôvodom k pochybnostiam.

  Ďakujem.

 • Pán minister, môžte reagovať z miesta. Pán minister, poprosím vás, zapnite pána ministra.

 • No toto bol racionálny prístup, myslím si, že takto by sa mala diskusia viesť. Neodznelo tu a možno ani keď kolega Žiga predkladal zákon, neodznelo tu jedno, jedno zásadné. Tieto dva zákony, zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody, prírody sa rodil veľmi ťažko. Pán poslanec, v septembri minulého roku bola dokonca zorganizovaná vedecká konferencia vo Zvolene, ktorá práve mala riešiť problém ochrana prírody verzus lesy. Boli urobené skupiny z Technickej univerzity Zvolen, odborníci z ministerstva pôdohospodárstva a odborníci z ministerstva životného prostredia, ktorí do leta tohto roku hľadali riešenie. Sú veľmi komplikované vzťahy medzi ochranármi a lesmi a práve my sme s kolegom Žigom chceli, aby sa spojili a aby sme riešili dobrý zákon.

  Viete, keby tu bolo povedané, že napríklad nemáme vyriešený problém ekologických služieb lesa; to je vážny problém, to sa nám ani nepodarilo, nepodarilo vyriešiť. Včera bola konferencia, pán Mičovský tam bol, v Sielnici, kde sa práve tejto téme znovu venuje odborná verejnosť. Veď my dávame priestor odbornej verejnosti a potom reagujeme na ich podnety, čiže žiadni nejakí úradníci na ministerstve, ale odborníci z fachu, ktorí sa k tomu vyjadrujú. My nemáme ekologické služby doriešené, keby ste mi toto vytkli, poviem, áno, tam sme zhodu nenašli. Nenašli sme preto, že je to veľký rozsah chránených území, a keď ste si všimli ten český model, no to by boli neuveriteľné peniaze, ktoré by štát musel za chránené územia platiť, no to jednoducho štát na to nemá peniaze. Čiže komunikujeme, hľadáme riešenie, ale ešte raz sa vraciam, toto vystúpenie prvé bolo teatrálne. Na tom trvám.

 • Ďalší, ktorý vystúpi v rozprave, pán poslanec Simon. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca a vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, ja sa pokúsim, ja pokúsim nadviazať tam, kde pán minister Jahnátek skončil, a to, že tento zákon úzko súvisí aj so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

  A tak, ako som aj pri tom zákone, aj pri tomto zákone apelujem a žiadam pána ministra, aby naplnil rokovací poriadok a keďže táto novela predpokladá vydanie všeobecne záväzného predpisu, tak návrh tohto všeobecne právneho predpisu priložil, aby sme poslanci vo výbore pri prerokovaní tohto materiálu v druhom čítaní mali možnosť sa k tomu vyjadriť. Pretože my nevie..., je, sú veci, ktoré rieši samotný zákon, sú veci, ktoré chce riešiť vyhláška, a rokovací poriadok v takomto prípade jasne hovorí, akým spôsobom je treba postupovať.

  Teraz k tomu bodu, čo kolega Hlina otvoril. Zásadný problém je v jednom, a v čom pán minister sa mýli. Paragraf 25 ods. 3 sa mení oproti pôvodnému zneniu, a to dovolím si prečítať znenie, ktoré navrhuje pán minister v tejto novele: "Lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s vlastníkom, správcom alebo so združením o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie" a tak ďalej.

  Teraz si dovoľujem vám prečítať, pán minister, ctené kolegyne a kolegovia, znenie platného zákona § 25 ods. 3: "Lesné cesty je oprávnený využívať každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a stavby a zariadenia na tomto území" a tak ďalej. Z tohto znenia zákona, teda z pôvodného znenia zákona, sa táto definícia vypúšťa.

  To znamená, že kolega Hlina skutočne má pravdu v tom, že keď na doline je päť subjektov, ktoré tam majú lesy, tak ten prvý môže vyberať od tých zvyšných štyroch poplatok za užívanie ciest. Ten druhý môže vyberať poplatok od tých troch. Problém na celom tomto prípade, je choré, že ministerstvo pôdohospodárstva vôbec takto dokáže uvažovať. Táto Národná rada za predchádzajúcich dvadsať rokov, ak si dobre pamätám, dvakrát alebo trikrát sa dotkla navrátenia lesných ciest vlastníkom pozemkov, lesných pozemkov. V mnohých prípadoch tieto cesty boli vybudované za štátne peniaze. Boli vrátené každému alikvotne tej časti, ktorú on užíva. Dnes, dnes chceme povedať, že za alikvotnú časť užívania pozemku môžete si vybrať peniaze. Toto je zásadná zmena filozofie a to by som chcel poprosiť, aby toto znenie bolo preformulované, pretože pokiaľ by platilo to, čo pán minister povie, že vy, ja, ktokoľvek iný chce vojsť do lesa, potrebuje na to súhlas vlastníka, lebo sa tam chce prejsť, lebo tam organizuje akúkoľvek akciu; áno, v tom prípade nech je to obmedzené, nech za to platí, keď tam niekto chce robiť roadshow a podobne alebo zábavu. V poriadku, nech sa za to zaplatí.

  Ale opätovne chcem vyzdvihnúť súčasné znenie zákona. Súčasné znenie zákona, ktoré bolo prijaté v roku 2005, znie: "Lesné cesty je oprávnený využívať každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch", hospodári tam na tej doline, vedľa. Keď toto z neho vypustíme, tak v tej chvíli, keď platí znenie, ktoré navrhuje minister, v tej chvíli platí to, čo som, čo som povedal, že aj ten, ktorý hospodári na tej doline, bude musieť platiť. A prepáčte, že to tak poviem, keď to pritiahnem za vlasy, tak vlastník môže chcieť od ministerského úradníka, ktorý príde na kontrolu, či sa ťaží v súlade so zákonom, alebo nie v súlade so zákonom, a príde tam autom, môže od neho chcieť poplatok za to, že tam vstúpite na ten, na tú cestu. Toto je choré! Kým táto pôvodná definícia jasne hovorila, že kto áno. Keď chcete, keď vlastníci majú s tým problém, a ja viem, že majú tam problém. Áno, ale tak potom hľadajme iný spôsob definície riešenia tohto problému, lebo takýmto spôsobom poškodzujeme alebo budeme brániť efektívne využívať poľnohospodársku činnosť alebo teda lesnej, lesnej činnosti a ťažbe, pretože keď po čase využívania tej cesty no tak ja ako vlastník poviem, že môžeš to využívať večer od deviatej do pol jedenástej. Ako, kolegyne, kolegovia, toto je zvrátené a choré! Preto by som navrhoval, aby v druhom čítaní aj samotné ministerstvo prehodnotilo znenie tohto zákona s vedomím toho pôvodného znenia.

  A teraz dovoľte, aby som ešte jeden bod otvoril, nepriamo súvisiaci s týmto zákonom. Dotýka sa to zákona o lesoch. A bol by som rád, keby pán minister teraz dával pozor a netelefonoval, lebo sa ho dotýka, lebo neviem, či jeho úradníci dodržujú literu zákona, alebo aký škriatok, alebo akým spôsobom je možné, že sa nám rozmnožujú v poslednej dobe ľudia, ktorí majú odborné, dostali oprávnenie na odborného lesného hospodára, a nespĺňajú literu zákona. No neviem, či je to z pôvodu, skade pochádzajú, alebo zo známosti, alebo neviem z akého dôvodu. A chcel by som poprosiť pána ministra, keby si overil, komu jeho úrad vydal oprávnenie na odborného lesného hospodára a či každý z nich spĺňa literu zákona, pretože podľa mojich informácií sú tam aj takí, je tam aj taký, alebo sú tam aj takí, ktorí dostali toto oprávnenie tak, že skončili vysokú školu minulý rok.

  Dovolím si zacitovať § 47 ods. 3, ktorý znie: "Predpokladom odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania druhého stupňa a najmenej trojročná prax". Keď ten človek dostal minulý rok diplom do ruky a skončil na škole, tak tým, že vstúpil do štátnej správy, ešte nemohol dostať odborného lesného hospodára. Moje informácie hovoria o tom, že takéto existuje. Pán minister, preto vás touto cestou vyzývam, aby ste si urobili poriadok, prekontrolovali. Nemyslím si, že to je na váš príkaz. Len chcem poukázať na to, že keď niečo takéto sa stalo, tak to treba, treba napraviť a treba tomu zamedziť.

 • Reakcia ministra.

 • Konkrétne meno vám v tejto chvíli, úprimne poviem, neviem povedať. Povedali mi, že je to, že týka, týka sa to okres, okresu, teda kraja, Banskobystrického kraja. Tam sa to našlo. Ale, pán minister, ako nemám problém s tým, aby som menoval aj konkrétnu osobu, akonáhle sa dopátram k tomu menu. Aj mňa to rozčuľuje, pretože keď zákon hovorí o tom, že musí byť trojročná prax na odborného lesného hospodára, tak nemôže byť ročná prax na odborného lesného hospodára.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami dvaja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Pán poslanec Huba.

 • Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade by som chcel podporiť tú, by som povedal, sťažnosť pána poslanca Simona, čo sa týka tej absencie vykonávacích vyhlášok a iných podzákonných noriem, bez ktorých niekedy naozaj nie celkom vieme, o čom hovoríme. Pri zákone o ochrane prírody a krajiny sme dostali prísľub, že budú predložené do druhého čítania. Veríme, že sa tak stane, ale mnohé veci by bolo dobré poznať už v prvom čítaní a dodržať legislatívne pravidlá vlády v tomto smere.

  Ale neodpustím si zareagovať aj na pána ministra. Spomenul ekosystémové služby lesa, spomenul včerajšiu konferenciu v Sielnici, ktorej som sa, bohužiaľ, nemohol zúčastniť pre iné povinnosti tu v Národnej rade, ale verím, že o nej bude referovať vo svojom vystúpení pán poslanec Mičovský a podpredseda nášho výboru, ktorý sa aktívne zúčastnil a prezentoval tam svoje názory. Som rád, že táto konferencia sa zameriavala v prvom rade na tie tzv. mimoprodukčné funkcie lesa alebo komplexné funkcie lesa vrátane ekosystémových služieb. Nie je mi jasné, prečo sa tieto veci efektívnejšie nepremietli do tejto novely zákona, keďže to sú práve veci, ktoré sú existenčne dôležité, aby sme tie tzv. mimoprodukčné funkcie lesa dokázali adekvátne ohodnotiť a naozaj prisúdiť im aj ekonomický význam, ktorý ony reálne majú.

  A posledná vetička. Keď sa vám to nepodarilo dostať do tohto zákona, očakávame, že podporíte náš návrh zákona, ktorý z iniciatívy kolegu Mičovského predkladáme na túto istú schôdzu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo. No oceňujem aspoň to vo vystúpení pána poslanca Simona, že z jeho vystúpenia je už jasné, že je mu aspoň, zase poviem, jasné, aký je rozdiel medzi využívaním lesných ciest a vstupom do lesov. Čo pánovi Hlinovi zrejme pri jeho vystupovaní úplne jasné nie je, ale k tomu sa ešte dnes dostaneme. Je ale treba povedať, pán poslanec Simon, že naozaj ste niektoré veci uviedli na správnu mieru, naznačili ste, kde by sa veci mohli riešiť. Je to predmetom možno ďalšieho rokovania ešte vo výbore, či sa to týka tohto § 25 alebo niektorých ďalších. Ale znova ste si neodpustili akýsi, by som povedal, taký nálet na absolútnu nepriechodnosť, resp. na mimoriadnu chybovosť tohto zákona, keď ste spomínali to, že dokonca by mohol byť spoplatnený aj predstaviteľ alebo zástupca orgánu štátnej správy, keď vojde svojím alebo teda služobným motorovým vozidlom na lesnú cestu. Potvrdzuje to, že, tak ako tu uviedol aj pán minister, ani vy, ani váš predrečník nemáte ten zákon naštudovaný. Pozrite si, prosím vás pekne, § 25 ods. 5. Nabudúce takto nezavádzajte, dobre!

  Ďakujem pekne.

 • Ďalším, ktorý vystúpi v rozprave, pán. Pán poslanec, do rozpravy? Pán minister, do rozpravy?

 • Reakcia ministra.

 • Nemôžete, musíte, lebo nemôžte reagovať. Takže do rozpravy, nech sa páči.

 • Tak ešte raz k tým cestám. Mám právo či nemám právo vystúpiť?

 • Reakcia z pléna.

 • No tak, dobre, dobre. Takže, pán poslanec Simon, ešte raz k tým cestám. Skúsim to inak. Pozrite si, pozrite si zákon 529 o pôde, kde máte presne napísané, kto má právo používať lesné cesty. Dokonca je tam exaktne povedané "lesné cesty". Čiže žiadne také, ako tu pán Hlina povedal, že prvý začne vyberať pre tretieho. Všetci, ktorí sú na tej línii tej cesty, majú zo zákona zaručený bezplatný prístup k tej ceste. Potom sú ďalšie motorové vozidlá, ktoré môžu ísť len na špeciálne povolenie, ktoré vydáva lesný úrad. Pletieme tu dve veci dokopy. Čiže žiadna obava, nemajte žiadny strach. Nezavádzajte tu ľudí, ktorí obhospodarujú lesy, že nebodaj novelou tohto zákona by mali spoplatnenú cestu, aby sa dostali k svojim úsekom. Tak ešte raz. Zákon 529 o pôde jasne hovorí dokonca o lesných cestách, máte to tam napísané, a je to bezplatné.

  Ďakujem.

 • Chcela by som sa ospravedlniť pánovi poslancovi Simonovi. Ja som si nevšimla, že chcete reagovať na predrečníkov, ktorí reagovali na vaše faktické. Nech sa páči, pán poslanec Simon. A s reakciami na pána ministra, nie sú žiadne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Ja si predsa dovolím aj na pána ministra zareagovať, ale aj na pána Lebockého. V každom prípade chcel som len otvoriť problém, že tie zákony sú v niektorých momentoch aj zákon o pôde, aj zákon o lesoch, keď pôjdeme týmto znením, tak sa dostanú do proti, protikladu a práve preto je dosť podstatné, aby v ďalšom legislatívnom procese sa tieto nezrovnalosti odstránili. Je faktom, že znenie zákona, dnes platné znenie zákona 326 a zákona o pôde je zhodné. Ale akonáhle prejde táto novela, ktorú vy hovoríte, tak tá zhoda sa odstráni a potom je možné aj také za vlasy pritiahnuté interpretovanie, ako som povedal. Ja viem, že je to za vlasy pritiahnuté, ale táto reálna situácia tu je, takže je na vás, pretože to prijme nie opozícia, ale SMER. Tak je to na vás, čo s tým urobíte.

  Ďakujem.

 • Ďalší, ktorý vystúpi v rozprave, pán poslanec Mičovský. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za slovo. Vážená podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister pôdohospodárstva, vážený pán spravodajca, ja si vážim aj to, čo bolo teraz povedané v priebehu rozpravy, a niektoré veci som si ešte tak ako dopozeral. Takže len začnem možno atypicky tým nadviazaním na diskusiu ohľadom lesných ciest. Každý má trocha pravdy, ale ja si myslím, že práve vystihol to pán poslanec Hlina, keď na to upozornil. A keď sa pozriete na tú dvadsaťpäťku, už len tým, ako to tam začína. Je to tam zjavný rozdiel v tom, že ak sa hovorí, že "lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode", čo teraz má byť platné znenie, a to, ktoré tam bolo doteraz: "lesné cesty je oprávnený používať každý, kto ich potrebuje". Už len ten úvod do tej problematiky je jasne kvalitatívne rozdielny. Je predsi rozdiel, keď ich niekto potrebuje, alebo je rozdiel, keď sa niekto najprv musí dohodnúť. Aj keď je to také jemnučké, pretože tá dohoda bola potrebná aj predtým. Ale myslím si, že tá filozofia ako keby pritvrdzovala, že skutočne navádza to na to, aby bola nutná najprv dohoda.

  Ale to neni podstatné. To, ja sa priznám, ja som si to ani nevšimol, ani to nebolo predmetom toho, čomu sa chcem venovať, pretože je asi potrebné pri každom zákone byť dobrý detailista, ale možno pri prvom čítaní je potrebné vedieť uchopiť to podstatné, čo sa v zákone vyskytuje. A ja sa zamerám pri tomto prvom čítaní na to, čo považujem v novele zákona 326 o lesoch za podstatné, čím v žiadnom prípade nechcem bagatelizovať to, čo tu doteraz bolo povedané. Naopak, v detailoch je vždy skrytá krása a kvalita aj zákona.

  Začnem možno tým, čo na opozičného poslanca nebýva veľmi zvykom, ale ja si myslím, že pravda musí byť vždy pravdou bez ohľadu na to, z ktorej strany prichádza. Chcem sa venovať v úvode veci, ktorú považujem za vynikajúcu, dôležitú a veľmi správnu, hodnú ocenenia, poďakovania a pochvaly ministerstva, ktoré vedie pán Jahnátek. Týka sa to jednej vety, ktorá je tam relatívne krátka.

 • Zhľadúvanie v podkladoch.

 • Bože, tých papierov som si doniesol viac, ako som býval zvyknutý, a tým pádom možno nebudem vedieť presne teraz citovať číslo záko..., číslo paragrafu, ale je to, myslím, dvadsaťosmička, kde sa hovorí o hospodárskych spôso..., nie, nie 28, osemnástka to bude, kde sa hovorí o hospodárskych spôsoboch. A tu pri tomto § 18 je odsek 1 a písmeno b. A do § 18 odsek 1 písmeno b sa dostala veta z dielne ministerstva, alebo rozvité súvetie, ktoré považujem z pohľadu lesa, jeho významu pre spoločnosť, pre ľudí za absolútne kľúčovú; až ma to dokonca zvádza k takému vyjadreniu, že keď Luis Armstrong, nie, áno, nie, Neil Armstrong vyskočil na Mesiac a povedal tú svoju historickú vetu o tom, že je to malý krok pre človeka, veľký pre ľudstvo, tak taká málo originálna analógia, že je to možno malý krok pre tento parlament, ale veľký krok pre lesníctvo 21. storočia v našej krajine.

  Tá veta sa venuje rozšíreniu výberkového hospodárskeho spôsobu. Je to tak niečo kľúčové a dominantné, že v mojom lesníckom chápaní je táto veta schopná prekryť tie negatíva, ktoré v zákone sú, o ktorých budem hovoriť a ktoré budem kritizovať, ale predsi len chcem rozlišovať medzi smietkou a brvnom. A teraz, keď to prevrátim tú biblickú analógiu, tak toto je, to je to dobré, pevné brvno, ktoré sa vkladá do zákona, pretože výberkový spôsob hospodárenia, o ktorom mňa pred tridsiatimi rokmi učili, že tak na pol percente, na percente územia lesov tejto republiky sa môže uplatňovať, a o ktorom dnes už odborníci hovoria, že sa môže uplatňovať na šesťdesiatich, možno na osemdesiatich percentách, v ňom je skrytá doslova základná odpoveď nie pre lesy a lesníctvo, ale pre zdravý život tejto krajiny. Výberkový spôsob hospodárenia dáva strategické odpovede pre nie volebné obdobie, nie pre nás poslancov, ktorí tu dnes sedíme, ale pre občanov tejto krajiny, pre celé najbližšie, odhadujem, rovné storočie. Pretože rieši ekológiu, ekonómiu, sociálny pohľad, klimatické vplyvy, biológiu. Je to tak dôležité, že o tom musím hovoriť presnejšie, pretože, viete, aby sme nešli do nejakých detailov, ale skutočne výberkový spôsob hospodárenia, keď by som to veľmi zjednodušil, je perpetuum mobile. To, čo neexistuje, dávno to prestali patentové úrady prijímať, nedá sa v lesoch, keď to zase, keď to zase si pomôžem istým skratkovitým príkladom, ako keby sme mali to perpetuum mobile, ako keby sme mali spôsob, že všetci dostanú všetko, čo potrebujú. Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je božie. Doslova to tak vypadá. Dajte drevárom toľko dreva, koľko chcú a dokonca vo vyššej kvalite ako doteraz. Dajte ľuďom zdravý les, dajte tým, ktorí sú citliví na pohľady do lesa, ktoré sú ozaj dnes v zúfalom stave mnohokrát, tak, ako to tu povedal aj pán poslanec Huba - a mal pravdu -, kde je dôvod na zaplakanie, výberkový spôsob to dokáže odstrániť.

  Je to geniálny spôsob, ako urobiť všetko v lese tak, aby boli všetky nárokové skupiny spokojné. Zdá sa to, ako keby to bolo nemožné, ono to možné je. Ekologickí pesimisti zistia, že keď sa presvedčia o tom, ako to funguje, že ten výberkový spôsob vypadá, skoro ako keby bola to bezzásahová zóna, skoro. Jasné, že nie, ale vypadá to skoro tak, keď sa to robí kvalitne. Žraloci z drevárskeho priemyslu, ktorí stále plačú, že, že sa vyváža, že dreva niet, tí dostanú tu úplne presvedčivú odpoveď, že všetko drevo, ktoré lesy majú podľa produkčných schopností a možností produkovať, dostanú. Tento výberkový spôsob ich o nič nepripraví. Takže aj ekologickí pesimisti, aj ekonomickí pesimisti môžu byť preradení do skupiny optimistov, že toto je tá odpoveď, ktorá uspokojí naozaj všetkých.

  No, samozrejme, je tu jedna dôležitá vec a to je zasa do radov lesníkov. Je to vysoká lesnícka pilotáž, je to najvyššia lesnícka pilotáž, ale veď predsi krajina so sedemstoročnými tradíciami lesníctva, krajina, ktorá mala panovníkov, ktorí už v stredoveku, v stredoveku si uvedomili, z dôvodov, ktoré im boli vtedy bližšie, ako by sme ich dneska my oceňovali, že, že nemôžu ďalej katovať lesy, a ktorí vlastne zriadili lesnícky stav. Toto všetko je dnes dôsledok toho, že my sme schopní nájsť vďaka tejto obrovskej lesnej, lesníckej škole, ktorú máme, tradíciám spôsob, ktorého sa nemáme čo báť a nemáme čo ako lesníci odmietnuť, že my tento výberkový spôsob nie sme ochotní prijať, pretože je príliš ťažký, zložitý.

  Jozef Dekret Matejovie, jeden z najväčších slovenských lesníkov, uznávaný vo svete, povedal: Lesníctvo, to je hlavne pozorovanie, pokora, hľadanie súvislostí. Vždycky je odpovedí menej ako otázok. Myslieť si v dnešnej dobe, že sme vyriešili už všetko a že sme géniovia, že máme odpovede na budúcnosť, to jednoducho nie je možné. Také záležitosti, ako bola voľakedy černobyľská katastrofa, my sme si mysleli, že vtedy Sovieti, no dobre, nezvládli to, ale aj slávna Fukušima so špičkovou japonskou technológiou zlyhala. Myslieť si dnes, že máme odpovede jasné, to nie je možné. A práve preto tú pokoru tu zdôrazňujem a tú schopnosť pozorovať, tú matejovskú dekretovskú snahu počúvať hlas lesa a podľa toho rozhodovať, toto všetko je v tom výberkovom spôsobe komponované.

  A prečo o tom toľko rozprávam, že túto vetu, ktorú ministerstvo dalo do tej osemnástky? No, ja som pred časom, keďže som absolútnym zástancom tohto spôsobu hospodárenia, ale ja som zase neprešiel, nie som ja nejaký veľký praktik, že by som mohol tvrdiť, že mám mnohodesaťročnú skúsenosť, ale počúvam a rozprávam sa s ľuďmi, kolegami, ktorí ju majú. Takže viem od nich, že to je vec, ktorej sa netreba venovať len na konferenciách a pri nejakých slávnostných stretnutiach, ale ktorej sa oplatí venovať celý aktívny lesnícky život, a tí ľudia to robia. Takže od nich viem, že tento spôsob, keď som s nimi mnohokrát trávil mnohé týždne rozhovorov a návštev v lesoch, že je to skutočne tak. To už neni, že možno raz uvidíme, dokážeme, to je skúsenosť. Len my ju musíme pretaviť. No a keďže legislatívna sála, sieň zákonnosti je tu na to, aby múdrosť tohto národa pretavila do zákonov, ktoré mu, tomu národu budú slúžiť v ešte lepšej kvalite, tak oceňujem, že keď som pred pár mesiacmi navštívil pána Dóczyho na ministerstve pôdohospodárstva, šéfa legislatívy, a dal som mu znenie tejto vety, že by som ju tak vedel si predstaviť, že takto by mala byť zakomponovaná do zákona, že ju s istou modifikáciou, o ktorej sa môžme baviť pri druhom čítaní a pri pozmeňováku, ale že ju tam dal, že ju tam dali. Je to veta, ktorá svojím spôsobom má schopnosť rozhodnúť nie o tomto zákone, o tom, ako sa k nemu vyjadríme, za chvíľočku príde ďalší, ale o kvalite života nás, našich detí a vnukov. O tom, že táto krajina bude mať zdravé, kvalitné lesy, ktoré tu nebudú ani pre ochranárov, aby sme sa ich nedotkli, ani pre drevárov, ktorým nikdy nie je dosť, ale ktorá tu bude doslova pre všetkých. Takže táto veta je kľúčová, dominantná a veľmi ju vítam.

  Napokon, aktivita nášho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v tomto smere bola aj v minulosti. Ja som poprosil na našom výbore, aby sme usporiadali výjazdové zasadnutie členov výboru do výberkových lesov v oblasti Smolníka, kde žije lesník, už teraz na dôchodku, ale to je človek, ktorý na dôchodok nikdy nemôže ísť, lebo je stále vysoko aktívny, Ladislav Alcnauer, ktorý už desaťročia propaguje tento spôsob. Ja už som dávno navrhoval kedysi generálnemu riaditeľovi lesov, aby z neho urobil splnomocnenca pre jeho úrad s tým, že bude presadzovať tento spôsob. Vtedy sa tak nestalo, ale dneska ten chlap chodí, propaguje túto myšlienku. No a my na tom výjazdovom zasadnutí výboru, kde sa zúčastnil pán predseda výboru Huba, pani poslankyňa Mezenská, pán poslanec Fecko, pán poslanec Cicoň. No dobre, my lesníci sme možno vedeli, že o čom tam bude reč a čo uvidíme, ale ja oceňujem práve tú skupinu ľudí, boli tam špičkoví pedagógovia, pán profesor Saniga, ktorý je eminentne špičkovým pedagógom venujúcim sa tejto problematike. Tak sme sa na tom zhodli úplne, že je to skutočne taký malý stupienok takmer k lesníckej dokonalosti, že je to funkčné a že to, čo sme tam uvideli, je možné považovať za budúcnosť lesníctva.

  Takže chválospev v tejto chvíli končí, ale ja chcem povedať, že tú vetu považujem za skutočne prelomovú a ospravedlňujem sa kolegom, že, že možno teraz nebudem toľko rozprávať o tých veciach, ktoré tu zaznievali, ale to neznamená, že tie detaily by som nechcel podporiť a budeme určite o tom ešte rozprávať v druhom čítaní. A musím to povedať nahlas, že aj keď možno je v tom kus teatrálnosti a možnože to, čo pán poslanec Hlina tu predvádza vládnym politikom, tak oni to považujú za niečo, čo sa sem nehodí, ale ja chcem aj z tohto miesta povedať pánovi poslancovi Hlinovi, že sa to nesmierne hodí a že sa skláňam pred jeho schopnosťou venovať sa tak podrobne každému zákonu, pretože ak by sme my poslanci robili to, čo robí poslanec Hlina, tak vám poviem pravdu, toto by bol uragán múdrostí, schopností diskusie a hľadania detailov. Ja viem, nepasuje nám možno nejaká rétorika, možnože by sme ozaj nemali byť osobní, možno by sme niektoré slová mali voliť, ale veď to tu zaznelo už, tak každý máme svoj štýl. Ale skúste vidieť v tom pohári nie to, čo je doňho primiešané, ale to, čo je v ňom kvalitné. Opakujem, jeho pozornosť, jeho schopnosť venovať sa detailom považujem za príkladnú a mňa napríklad ten pohľad na tie cesty celkom zaujal v jeho podaní a skláňam sa pred takýmto prístupom, lebo je pre mňa príkladom, či sa to páči, alebo nepáči, je to niečo, čo možnože ani všetci nedokážeme, aj keby sme chceli mať takýto vysoký stupeň nasadenia.

  No takže toto bolo k výberkovému spôsobu hospodárenia a teraz sa budem venovať, keby som si ja našiel ten papier, kde som si tie rýchle poznámky robil, ale vari ich budem vedieť aj z hlavy, no, tak. Už menej spokojnosti zaznie s niektorými vecami, ale nepôjdem do veľkých detailov. Pôjdem do toho, čo považujem za kľúčové. Pozrieme sa na vec, ktorá určite presahuje horizont aj odbornej obce lesníckej a vie ju pocítiť ako závažnú vari každý občan, ktorý len trocha pozrie sa občas aj smerom do lesov. To je otázka kalamity, náhodných ťažieb. Je to niečo, s čím oprávnene, veľmi, s veľkým dôrazom lesníci bojujeme. Je to niečo, čo vadí občanom nelesníkom, ktorí vnímajú spracovanie náhodnej ťažby ako ťažký zásah do životného prostredia, je to niečo, čo objektívne poškodzuje kvalitu životného prostredia, stav a perspektívu lesov. A ja možno, ešte teraz som si uvedomil, keď som ten výberkový spôsob tak chválil, pri jeho uplatňovaní, pri jeho dôslednom uplatňovaní problém s náhodnými ťažbami bude veľmi prudko klesať. Výberkový spôsob je poistka aj voči kalamitám, pretože vytvárate dokonalý systém. Ale to som si len teraz uvedomil, že som to mohol zdôrazniť.

  Takže naspäť ku kalamitám. Takže tie kalamity sú skutočne niečo, čo oprávnene kritizujete, kritizujú občania a čo je potrebné minimalizovať múdrou činnosťou. Ale kalamita môže byť skutočne dôsledkom prírodných síl, kde nemáme šancu zasiahnuť a kde treba tú hlavu pokorne skloniť. Niektoré veci sme si na ne zasiali už v minulosti, treba priznať sa aj k tomu, že to, čo sme pred sto rokmi považovali v lesníctve za správne, ukázal čas, že sme sa aj mýlili. Možno aj tá veľká tatranská kalamita, sme k nej prispeli poznatkami, ktoré sa na prelome 19. a 20. storočia zdali správne, život ukázal, že nie, že ten smrek neni možné považovať za univerzálnu drevinu napriek tomu, že spracovateľom dreva sa to tak vždy páčilo a páči, a že teda tá kalamita je naozaj takým problémom, ktorý bude vždy v istých cykloch prichádzať, a povinnosť lesníkov spracovať náhodnú ťažbu, čo je teda terminus technicus pre kalamitu, bude existovať.

  Ale, a tu už chcem povedať to, čo som ja aj z tejto tribúny v iných súvislostiach zdôrazňoval. Jedna vec je matka príroda a naša pokora pred jej silou a druhá vec je ľudská zloba. Ľudská zištnosť, ľudská schopnosť vytrieskať peniaze zo všetkého bez ohľadu na to, či budú moji susedia piť otrávenú vodu, alebo moje deti žiť v nekvalitnej krajine. Je to to, že množstvo kalamity nie je kalamitou, že množstvo kalamity; a teraz nebudem robiť rozdiely, lebo aj tam, aj tam nájdeme, teda rozdiely medzi súkromnými a štátnymi lesmi; že množstvo kalamity sa urobí, vyrobí niekedy tak, že pod pláštikom kalamity sa ťaží drevo, ktoré by sa ťažiť nemalo, lebo, lebo nám treba peniažky, lebo nemáme v pokladni, lebo veľký silný odberateľ v tejto krajine povie, že potrebuje práve takúto hmotu, a viete, tie príkazy, čo idú potom tou takou sieťou toho, tej subordinácie, sú niekedy desivé a ten dôsledok je ten, že sa vyrúbu stromy, ktoré by sa vyrúbať nemali. Keby to išlo tak, že kde sa rúbe les, lietajú triesky, že na tisíc legitímne a legálne vyrúbaných stromov padne aj nejaký ten navyše, to možno by praktici vedeli, že sa tomu nedá ani zabrániť. Ale moja osobná skúsenosť, o ktorej som tu aj hovoril z konkrétnych lesných firiem, lesomajiteľských subjektov, je tá, že množstvo kalamity sa vyrobí práve takýmto účelovým spôsobom a ide o tisícky a tisícky kubíkov, ktoré by nikdy nemali z lesa za takýchto okolností odísť.

  A prečo o tom tak podrobne rozprávam? Pretože to je jedna z tých vecí, ktoré chcem veľmi ostro kritizovať, že napriek tomu, že som aj na toto upozornil ministerstvo a odborných pracovníkov na ministerstve, napriek tomu, že sme sa aj zhodli, že by bolo potrebné s tým niečo urobiť, napriek tomu, že som im dal presný, no presný, znenie paragrafové, ako by som si predstavoval, ako by sa dalo tomuto zabrániť, tak sa to v návrhu zákona z dielne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka neukázalo.

  O čom hovorím? Existuje lesný úrad, teda už dneska ako v rámci nového zaradenia obvodných úradov, a ten by mal mať možnosť skontrolovať, či to, čo hlásime ako kalamitu, kalamitou skutočne je. Môj návrh spočíval v tom, aby vždy, keď odborný lesný hospodár chce poukázať na to, že má kalamitu, a teda je to jeho povinnosť potom zákonným spôsobom postupovať v lehotách, ktoré sú určené, aby bol vystavený podmienke a potrebe vytvoriť istý priestor medzi, alebo aby vznikol priestor medzi zaregistrovaním náhodnej ťažby, teda kalamity, zistením a jej spracovaním, aby proste tu bol akýsi kontrolný mechanizmus, ktorý je nad každým, kto má pokušenie urobiť niečo zlé. Čiže pozor, ak ja idem kalamitu spracovávať, vzniká tu priestor na to, že niekto sa príde pozrieť, akú kalamitu som nahlásil. Totižto ten priestor v zákone neexistuje, alebo, aby som bol presný, existuje len nad istú hranicu. Hovorí sa, že len vtedy sa teda ohlasuje kalamita, keď je jej rozsah nad jedným dielcom, nad tou jednotkou priestorového rozdelenia lesa, nad tým porastom, povedané zjednodušene, väčší ako 20 % zásoby dreva v tomto poraste, alebo väčší ako pol hektára, 50 árov. No len viete, to sú, to sú také čísla, že dnes mať dielec, v ktorom je tisíc kubíkov, nie je žiadny problém, to sú, to sú, teda tisíc kubíkov zásob toho dreva, čo stojí na pni. To znamená, že do dvesto kubíkov nemusím ani hlásiť. Takisto pol hektára, na pol hektári vám môže stáť tiež bez problémov pri hektárovej zásobe štyristo, päťsto, aj šesťsto kubíkov nejakých kvalitných porastov, tiež môže stáť dvesto kubíkov bez problémov. To sú tie množstvá, ktoré jednoducho nie sú podriadené vôbec nahlasovacej povinnosti. A viete, čo tu teraz vzniká? Práve ten priestor, ktorý je tým pokušiteľom, a skúsenosť, poznatky moje hovoria, že to nie je len potenciál, ale to je využívaná medzera, veľmi vážna v tomto zákone, nuž že pod rúškom kalamity, ktorá takto bezpečne sa dá vykonať bez rizika, že vám príde štátny úradník skontrolovať, tak že sa to tak aj stane.

  Ja nerozumiem, prečo takáto závažná diera, keď sme už o tom toľkokrát rozprávali, a to aj do radov lesníkov, to je, to je pohľad sebakritiky, pohľad na tých, ktorí sú nehodní lesníckej uniformy, ktorí by mali prísť o preukaz odborného lesného hospodára, prečo tento priestor nevytvárame a prečo sa neakceptuje aj to, čo som navrhol, aby tam bola minimálne medzi, teda povinnosť nielen nahlásiť každú kalamitu, ale aj čas medzi jej nahlásením a začatím spracovania, aspoň nejakých 72 hodín, aby tam bol ten potenciál, že musím nahlásiť a musím rátať s tým, že niekto sa príde pozrieť na to, čo som to nahlásil. A keď som nahlásil nepravdu, aký je problém odobrať štátnou správou preukaz odborného lesného hospodára? Doživotne! Pretože toto by bola svojím spôsobom cesta, ako využiť to, že veríme ľuďom, ktorí vykonávajú vysokú odbornú prácu. Ospravedlňujeme, keď sa pomýlia, pretože mýli sa každý, ale nekompromisne trestáme úmyselné prešľapy, ktoré zjavne spôsobujú v lesoch Slovenska obrovské, obrovské škody. Si musíme uvedomiť, že sa jedná o miliónové škody v eurách. Takže toto mi vadí, výberkové lesy prešli, toto neprešlo. Dobre.

  Ale pri spracovaní náhodnej ťažby ešte trocha ostaneme, pretože tu je aj iný pohľad, ktorý je tiež veľmi dôležitý. Pán minister už spomenul septembrovú konferenciu z minulého roka, kde ozaj, bol som aj prítomný, boli tam na pôde Lesníckej fakulty vo Zvolene zastúpené reprezentatívne zložky na čele s ministrami životného prostredia a pôdohospodárstva, kde sa jasne pomenovalo, že už tých prestreliek je voľajako priveľa a že ide sa hľadať riešenie, takže za potlesku takéhoto rozhodnutia takéto riešenie bolo aj prisľúbené. Len, pán minister, ja, ja nenachádzam v tomto návrhu niečo také presvedčivé, ktoré by mi povedalo, že ten potlesk vo Zvolene pred rokom bol namieste a že vy ste sa z toho nieže poučili, že ste sa rozhodli urobiť kroky, ktoré budú jednoznačne slúžiť tomu, aby tá prestrelka, tá zákopová vojna, tie kritiky boli vyriešené.

  Prečo to vidím tak? No preto, lebo práve pri spracovaní kalamity sa tam jednoznačne ponecháva to, čo bude vytvárať naďalej problémy, a nenachádza sa nič, čo by umožňovalo povedať, hop, tak toto tu bude skutočne riešenie, ktoré bude dobré. Mám na mysli to, že kalamita bude vždy, ale jej spracovanie a jej odsúhlasovanie v zákone ste nijakým spôsobom neposunuli do roviny hľadania spoločných väzieb, ktoré by sa ukázali ako funkčné a ktoré by odstránili tú nesmiernu byrokratickú vojnu.

  Čo ste tam vložili? Vložili ste tam to, že obhospodarovateľ lesa bude mať právo kalamitu spracovať, to je jasné, ale zároveň, keďže vieme, že hlavný problém medzi ochranárskym a lesohospodárskym pohľadom na lesy je v oblasti únikov škodcov, podkôrneho hmyzu do okolitých porastov z chránených území, kde sa spôsobujú veľké škody a kde vlastne je to potom otázka toho, že my vieme vždycky si uvedomiť, že, samozrejme, v chránenom území sa patrí dať chránenému územiu pokoj aj za cenu toho, že je tam kalamita, lebo aj tá má svoj prirodzený pôvod, ale otázka ochrany okolitých porastov by mala byť postavená do takej roviny, že áno, toto je vec, kde sa nemôže blokovať spracovanie kalamity administratívnym spôsobom, lebo potom sa stane, že enklávy rezervácií, ktoré sme chceli zachrániť a aj ich zachraňujeme, sa rozšíria na hospodárske lesy okolité a vzniknú obrovské škody, ktoré spôsobia nezaslúžené ujmy na majetku či už štátu, alebo súkromných vlastníkov, to je úplne jedno.

  No a vy tam čo dávate do zákona? Tam hovoríte jednoznačne, že meníte, že to už nevykonajú orgány ochrany prírody, že takéto opatrenia, ktoré by mali mať schopnosť, lebo také poznáme, sú náročné, vykonajú vlastníci lesa, hospodári lesní, ale orgány ochrany prírody to musia, takéto opatrenia, ktoré sa majú vykonať na to, aby sa kalamita nešírila do okolitých porastov, schváliť. Jednoznačne z toho vyplýva to, že sa nič nevyriešilo z hľadiska tej mnohoročnej zákopovej vojny, že sa to neposúva do roviny nejakých pragmatických riešení, ktoré jednoznačne povedia, príroda nepočká, nemôžeme čakať, kým sa ministerstvá dohodnú, kým prebehne celá papierová vojna, musíme tu mať jasný mechanizmus, ktorý povie, konaj, ten, kto konať má, a nebudeme vykladať o tom, že zákony o ochrane prírody a o lesoch sú v trvalom protiklade, a každá strana sa bude biť do pŕs, že predsi koná podľa zákona. Tak som teda presvedčený, že veľký prísľub zo Zvolena, ktorý tu zaznel pred rokom, sa nenaplnil a toto mi mimoriadne chýba.

  Ďalšia vec, ktorá mi mimoriadne chýba v zákone, bola tu už reč a ja teda sa budem jej venovať trocha podrobnejšie, je otázka oceňovania verejnoprospešných služieb, respektíve otázka oceňovania mimoprodukčných funkcií lesa. Je to jedna z kardinálnych, základných záležitostí, ktoré sú spojené s hospodárením v lese. Je to vec, ktorú by sme mali jednoznačne posunúť do legislatívneho ošetrenia, ktoré by umožnilo lesu a lesníkom získať nie nové financie, vôbec to nechápem tak, že tu niekto má prísť s návrhom, aby sa lesníkom začalo platiť za to, za čo sa im doteraz neplatilo, ale aby došlo k spravodlivému prerozdeleniu financií, ktoré prúdia v našej krajine. Môžeme kľudne začať tým, že na to, aby sa takáto zásadná revolučná zmena udiala, máme na Slovensku vytvorené mimoriadne dobré podmienky. Lesnícka škola patrí na Slovensku ku špičkovým európskym. Už som to spomínal v iných súvislostiach, ale aj v súvislosti oceňovania mimoprodukčných funkcií lesa máme vytvorenú školu, pred ktorou môžeme úplne pokojne bez ohľadu na to, či zľava, či sprava, zložiť klobúk. Také mená ako profesor Papánek, profesor Zachar alebo profesor Čaboun mnohodesaťročnou prácou svojich odborných, výskumných a vedeckých postupov vytvorili sled takých východísk, ktoré nám poskytujú úžasnú, presnú vedeckú metodiku na to, ako takýto problém vyriešiť z hľadiska odborného. Takže ostáva už nič iné, len si povedať, že takéto niečo chceme vyriešiť aj z hľadiska legislatívneho, a tú múdrosť odborníkov, ktorá tu zjavne je vtesnaná z tejto mnohodesaťročnej skúsenosti, vtesnať aj do zákona.

  Áno, zaznelo to tu, ako keby mi to trocha pootvorilo dvere, ktoré chcem vyrážať, ale ja nechcem nič vyrážať. Dobre, veď to, pán minister to aj tu priznal, pán poslanec Huba to tiež zdôraznil, ale to tu chýba. Ak tu prichádzame s veľkými ambíciami, že ideme predložiť novelu zákona o lesoch, ktorá by mala ozaj uchopiť základné problémy, tak nehovorím, že v tých cestách to netreba riešiť, ale toto sú, pán minister, veci, ktoré by ste si mali dať ambíciu, že ich tam na základe toho, že tí lesníci skutočne majú špičkové skúsenosti a vedia, ako to urobiť, tam nebude problém s metodikou, tak im povedať, chlapi, keď to máte, dajte to sem, pozrú sa na to právnici a pretavia to do legislatívneho paragrafového znenia. A verte, že by to bolo veľmi správne, aby sme tieto služby začali oceňovať nie kvôli tomu, aby lesníci zbohatli, ale kvôli tomu, aby tie lesy plnili tie funkcie, ktoré od nich očakávajú všetci občania a ktoré sú ozaj životodarné. Tých príkladov je tam určite viacej, ako by sa to dalo uchopiť, ale ja by som možno predsa len ešte skôr, ako ich pomenujem, poprosil; keďže sa už stala tá vec, že predkladáme spoločne, vy, vaše ministerstvo, návrh novely zákona 326, a skupina poslancov Mičovský, Huba, Mezenská a Fecko, svoj pohľad; aby ste sa pozreli naozaj na ten paragraf, ktorý tam dáme, 51a, ktorý hovorí veľmi jednoznačne o tom, ako by bolo potrebné pristúpiť k mimoprodukčným funkciám lesa. Vkladáme tam nový dôležitý názov, ktorý máme odsúhlasený s vedcami, ktorý sme si nevymysleli tu na hradnom vŕšku, ani sme ho nehľadali, že by sme si potrebovali niečo napísať, aby tam bolo niečo zaujímavé, ktorý prešiel konzultáciami s odborníkmi z Národného lesníckeho centra, aby sme komplexnú hodnotu lesa vedeli vyjadriť v zákone tým spôsobom, ktorý umožní veľmi presne a presvedčivo poukázať na hodnoty lesa. Nie preto, aby to tam bolo, ale preto, veď ste aj ministrom rozvoja vidieka, preto, aby sme poukázali na obrovskú produkciu nášho vidieka, na to, čo tí ľudia tam robia, čo robiť môžu. Na to, že lesné hospodárstvo nemá 0,35 podiel na HDP, tak ako sa to podľa dreva vykazuje, ale že podiel lesného hospodárstva je možno 13 %, keď by sme tú produkciu reálne ocenili. Môžme si pomôcť viacerými príkladmi, ale núka sa úplne jasný príklad, ja som vám to už aj raz spomínal pri nejakom sedení, porovnania sa s vodármi. Každý pohár vody, ktorý vypijeme, pitnej, platíme vodárom. Verte tomu, že nemalý vodný stĺpec v tom pohári, o jeho kvalitu, o jeho vôbec možnosť sa zaslúžili práve lesníci.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, prepáčte, prerušujem vás, je po 11. hodine, budeme pokračovať hlasovaním. Predpokladám, že to máte na dlhšie, takže vyhlasujem dvojminútovú prestávku...

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Zaznievanie gongu.

 • Pekné predpoludnie, dámy a páni, budeme hlasovať o prerokovaných bodoch.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať o prerokovaných bodoch programu.

  Poprosím pána poslanca Petráša, aby uviedol v druhom čítaní hlasovanie o zákone č. 530 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, je to tlač 652.

 • Ruch v sále.

 • Dámy a páni, poprosím vás o pozornosť, začali sme hlasovanie.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, tlač 652.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, pán poslanec Sulík a ja, pričom ja som podal jeden pozmeňujúci návrh. Pán predseda, dajte, prosím, najskôr hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1, 2, 3 a 5, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 90 za, 45 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tieto body sme schválili.

 • Pán predseda, budeme hlasovať o bode 4 zo spoločnej správy. Bod 4 má odporúčanie gestorského výboru schváliť, avšak tento bod by sme nemali schváliť, nakoľko je riešený v mojom pozmeňujúcom návrhu. Dajte, prosím, hlasovať.

  Paška Pavol, predseda NR SR

  Hlasujeme o bode 4.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 1 za, 79 proti, 57 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento bod sme neschválili.

 • Pán predseda, dali sme hlasovať, hlasovali sme o všetkých bodoch zo spoločnej správy, teraz môžme pristúpiť k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. Jediný pozmeňujúci návrh som podal ja, takže hlasujme o mojom pozmeňujúcom návrhu.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 90 za, 1 proti, 47 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, hlasovali sme aj o mojom pozmeňujúcom návrhu, mám splnomocnenie gestorského výboru, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 90 za, 24 proti, 21 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku do rozpravy. Vyhlasujem ju za skončenú.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 88 za, 26 proti, 23 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme novelu zákona č. 530 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

  Pani poslankyňa Hufková uvedie v druhom čítaní hlasovanie o zákone č. 106 o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, je to tlač 653.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, tlač 653.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, pán Kondrót a pán Duchoň, pričom obaja poslanci podali pozmeňujúce návrhy. Pán predseda, najprv budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1, 2 a 4 až 15, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 89 za, 49 sa zdržalo.

  Tieto body sme schválili.

 • Pán predseda, budeme hlasovať o bode 3 zo spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 1 za, 89 proti, 48 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Bod 3 sme neschválili.

 • Pán predseda, teraz by sme mali pristúpiť k hlasovaniu o bode 16 zo spoločnej správy, avšak nakoľko sme schválili bod 13 zo spoločnej správy, o bode 16 už nemôžeme hlasovať. Preto, pán predseda, odhlasovali sme body zo spoločnej správy a teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. Prvý pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Kondrót, hlasujme o tomto pozmeňovacom návrhu.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 80 za, 59 sa zdržalo.

  Tento návrh sme schválili.

 • Ďalší podal pán poslanec Duchoň, hlasujme o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Duchoňa.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 89 za, 46 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, hlasovali sme aj o pozmeňujúcich návrhoch poslancov a mám splnomocnenie gestorského výboru, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 89 bolo za, 12 proti, 37 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nie je o ňu záujem, vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 90 za, 9 proti, 39 sa zdržalo.

  Schválili sme novelu zákona č. 106.

  Pán poslanec Mojš uvedie v druhom čítaní hlasovanie o zákone č. 18 o cenách, tlač 658.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, tlač 658.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, pričom nebol podaný žiaden pozmeňujúci návrh. Pán predseda, nakoľko zo spoločnej správy ani z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

  Paška Pavol, predseda NR SR

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Nemám prihlášku do rozpravy. Vyhlasujem ju za skončenú a záverečné hlasovanie.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku.

  Paška Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 135 bolo za, 4 sa zdržali.

  Schválili sme zákon č. 18 o cenách.

  Pán poslanec, ešte jedno hlasovanie pod vaším vedením v druhom čítaní o zákone č. 80 o Exportno-importnej banke, je to tlač 661.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 661.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Pán predseda, budeme hlasovať o všetkých bodoch zo spoločnej správy 1, 2 a 3, s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 86 za, 53 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Body sme schválili.

 • Pán predseda, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď. Dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 88 za, 6 proti, 45 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nie je o ňu záujem, vyhlasujem ju za skončenú.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 80 za, 7 proti, 51 sa zdržalo.

  Schválili sme zákon č. 80 o Eximbanke.

  Budeme hlasovať v druhom čítaní o vládnom zákone, návrhu zákona č. 513 Obchodný zákonník, je to tlač 600. Pán poslanec Boris Susko uvedie hlasovanie.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 600.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili traja poslanci. Pani poslankyňa Žitňanská a pán poslanec Kadúc podali pozmeňujúce návrhy. Najprv pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy, dajte, prosím, o ňom hlasovať, gestorský výbor ho odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 124 za, 15 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

 • Ďakujem. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave. Pán predseda, najprv dajte hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Žitňanskej.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 56 za, 58 proti, 24 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Žitňanskej.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 59 za, 23 proti, 57 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kadúca.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 57 za, 71 proti, 11 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

 • Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Pán predseda, v zmysle § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 87 za, 35 proti, 17 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Pán poslanec Csicsai, do rozpravy?

 • Ruch v sále a smiech.

 • Vyhlasujem rozpravu, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ideme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 78 za, 46 proti, 14 sa zdržali.

  Schválili sme novelu Obchodného zákonníka.

  Pán poslanec Martvoň uvedie v druhom čítaní hlasovanie o zákone č. 4 o Zbore väzenskej a justičnej stráže.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, tlač 654.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpil jeden pán poslanec. V rozprave však nepodal žiaden pozmeňujúci ani doplňujúci návrh. Pristúpme preto k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 3 zo spoločnej správy, s odporúčaním schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 138 za, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Body sme schválili.

 • Týmto sme hlasovali, pán predseda, o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Vážený pán predseda, v zmysle § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme teda pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 94 za, 44 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku do rozpravy. Vyhlasujem ju za skončenú.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať teraz o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 93 za, 48 sa zdržalo.

  Schválili sme novelu zákona č. 4 o Zbore väzenskej a justičnej stráže.

  Ešte, pán poslanec, hlasovanie v druhom čítaní o zákone č. 475 o výkone trestu odňatia slobody.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 655.

 • Vážený pán predseda, v rozprave k uvedenému návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec, a teda nebol podaný žiaden pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, preto pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 spoločne, s odporúčaním schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 135 bolo za, 6 sa zdržali.

  Tieto body sme schválili.

  Martvoň, Anton poslanec NR SR

  Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

  Pán predseda, v zmysle § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím vás, o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 92 za, 46 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Pán podpredseda, do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 89 za, 1 proti, 49 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme novelu zákona 475 o výkone trestu.

  Ešte jedno hlasovanie, pán poslanec, v druhom čítaní o zákone č. 221 o výkone väzby, tlač 656.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, tlač 656.

 • Vážený pán predseda, v rozprave k uvedenému návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec, nebol podaný žiaden pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, preto pristúpme k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3, s odporúčaním schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 138 za, 1 sa zdržal.

  Tieto body sme schválili.

 • Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Pán predseda, v zmysle § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím vás, o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 102 za, 38 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Keďže nie je o ňu záujem, vyhlasujem ju za skončenú.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 100 bolo za, 40 sa zdržali.

  Schválili sme novelu zákona č. 221 o výkone väzby.

  Ďakujem, pán poslanec. Pani poslankyňa Kučerová uvedie v druhom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 586 o advokácii.

  (Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 657.)

 • Pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili traja poslanci. Poslanci Kučerová, Vitteková a pán poslanec Poliačik. Všetci podali pozmeňujúci návrh. Keďže tieto pozmeňujúce návrhy boli podané v rozprave dnes, prosím, v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku dajte hlasovať o skrátení lehoty.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 137 za, 2 sa zdržali.

  Máte súhlas.

 • Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo správy ústavnoprávneho výboru. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8, s odporúčaním schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 140 za, 1 sa zdržal.

  Tieto body sme schválili.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave. Ako o prvom, prosím, dajte hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 88 za, 49 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Tento návrh sme schválili.

 • Ďakujem. Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Vittekovej.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 135 za, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Kučerová, Viera, poslankyňa NR SR

  Keďže sme schválili pozmeňujúci návrh pani poslankyne Vittekovej, nemôžeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Poliačika, nakoľko sa vylučujú.

  Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Prosím, pán predseda, v zmysle § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 90 za, 51 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku, vyhlasujem ju za skončenú.

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 84 za, 1 proti, 52 sa zdržalo.

  Schválili sme novelu zákona o advokácii.

  Pán poslanec Poliačik uvedie hlasovanie o uznesení k návrhu na urobenie vyhlásenia Slovenskej republiky podľa článku 52 odseku 1 Dohovoru o právomoci v oblasti rodičovských práv a povinností na ochranu dieťaťa.

  (Hlasovanie o návrhu na urobenie vyhlásení Slovenskej republiky podľa článku 52 odseku 1 Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

  z 19. októbra 1996 (ozn. č. 344/2002 Z. z.),tlač 697.)

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia, ako bolo predložené, to jest, že Národná rada podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s tým, aby Slovenská republika urobila vyhlásenia podľa čl. 52 ods. 1 Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu detí z 19. októbra 1996.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 133 za, 4 sa zdržali.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, odhlasovali sme prerokované body. Vyhlasujem prestávku do 11.40 a budeme potom pokračovať v rokovaní do 14. hodiny ďalšími bodmi programu.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v prerušenej rozprave k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. A dávam teraz slovo opäť pánovi poslancovi Mičovskému. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, pán minister, prerušil som svoju rozpravu v bode, keď sme hovorili o potrebe oceňovať verejnoprospešné funkcie lesa, mimoprodukčné funkcie lesa alebo tak, ako to navrhnem o niekoľko dní v našej novele poslaneckej skupiny, 326-tky, komplexnej hodnote lesa.

  Naozaj, nestane sa vôbec nič zásadné, to musím priznať, keď sa pokúsime, aby plány starostlivosti o lesy obsahovali aj súhrnný údaj o komplexnej hodnote lesa, ktorá bude vyjadrená všetkými jeho funkciami, to znamená nielen drevoprodukčnou. Niektorí sa spytujú: No a kto to bude platiť? Opakujem, nie je cieľom, aby sme hneď, okamžite dokázali získať nejaké prerozdelenie prostriedkov v prospech lesov, v prospech producentov týchto funkcií. Ale ak neotvoríme túto otázku, ak nepoukážeme na to, že existuje presné metodické spracovanie toho, ako majú vypadať hodnoty týchto funkcií v číselnej, finančnej podobe, nuž potom ani ten, kto by platiť chcel, vlastne nemá čo a ako.

  Ak som použil ten príklad s pohárom vody, no, je evidentné, že produkcia vody nie je výsostnou záležitosťou vodárov a že to, že je Slovensko dnes stále ešte mocnosťou produkcie pitnej vody, tekutiny, ktorá určite raz spolu s inými funkciami lesa preberie dominantné postavenie pri tvorbe životodarných záležitostí krajiny, na rozdiel, ak to poviem, že ak dneska Saudská Arábia predstavuje ropnú mocnosť, tak raz možno Slovensko vďaka pitnej vode bude predstavovať mocnosť vodnú. Prečo by sme teda takýmto spôsobom poukázania na hodnotu takejto funkcie lesa nemali vyjadriť, tým, že ponúkneme údaj v pláne starostlivosti o les aj presne vyšpecifikovaný, ako sa vody, ako sa lesy podieľajú na produkcii vody, a vieme otvoriť diskusiu o tom, že za ten dvojdecový pohár, keď sa dnes platí plná hodnota vodárom, patrí tam nejaké percento aj tým lesníkom, ktorí práve svojimi opatreniami, svojou správou lesa rozhodujú o kvalite vody a; navyše tu nekončíme; ktorí dokážu špecifickými opatreniami rozhodovať o tom, či tá kvalita pôjde hore, dole, alebo bude stagnovať. No uvedomme si, kde sa dostaneme pri našej veľkej diskusii o čomkoľvek, keby pitná voda prestala byť kvalitnou záležitosťou v tejto krajine. Zatiaľ jej máme zdanlivo inflačne veľa. Ale to raz môže skončiť a to nie je úplne nereálne. Určite poznáte krajiny, kde sa dá pitná voda získať len nákupom v obchodoch, kde nemajú taký luxus, aký máme stále my a chápeme ho ako prirodzenosť. Otočíš kohútikom, zdvihneš páčku a tečie.

  No fakt si treba spomenúť aj na lesníkov pri tomto luxuse, pretože ono to luxus je, len to tak necítime zatiaľ. Takže my vlastne otvárame takou tou možnosťou pri komplexnej hodnote lesa vsunúť paragraf, ktorý vie veľmi presne špecifikovať to, čo sa má udiať v pláne starostlivosti o les, a otvoriť diskusiu s tými, ktorí odoberajú naše produkty, len o tom nevedia, že tie produkty sa vytvárajú s istou hodnotou, a považujú ich za prirodzenosť. Ale ono to prirodzenosť naozaj nie je.

  Samozrejme, dá sa rozprávať o množstve ďalšej funkcie, ale ja budem o tom hovoriť, keď budeme teda predkladať svoju 326-ku, takže v tomto ohľade by som len prosil pána ministra, aby sa skúsil pozrieť práve na tie dôležité veci v zákone, ktoré predkladá, s tým, že takéto záležitosti; veď bol včera účastník konferencie, vypočul si to; že by tam mali byť, že by to malo byť jeho ambíciou. Ja nepochybujem, že každá zmena v zákone, tak ako ju doniesol, má svoj dopad, ale ja v tomto prvom čítaní chcem poukázať na to, že treba sa venovať ozaj základným veciam, ktoré v tomto zákone mne osobne chýbajú. A po tých ohlasovaniach tej jednotnosti spolu so zákonom o ochrane prírody sa mi zdá, ako keby ozaj nadšenie zo Zvolena zo septembra minulého roku a tie všetky prísľuby, ako keby tak vychladli a predkladal sa zákon len kvôli tomu, že je to v pláne legislatívnych úloh vlády, a nie kvôli tomu, že tie zmeny sú potrebné.

  Prísť, pán minister, s tým, že teda lesy, štátne lesy majú zaplatiť milióny eur mimoriadneho odvodu, ja viem, ministerstvo financií má svoje predstavy o tom, čo sa má udiať, a vy sa musíte prispôsobiť. No ale prečo sa nepozriete na to aj z opačnej strany? Prečo nechcete pomôcť lesom a lesníkom, ktorí produkujú dôležité veci, a aby tá pomoc vypadala v podobe pootvorenia dvierok pre možné nové prerozdelenie prostriedkov, ktoré nepochybne patria lesníkom, tak, že ich produkcia na hrubom domácom dôchodku, hrubom domácom produkte nie je 0,35 %, ale možno rádove mnohonásobne viac? O tom som presvedčený.

  Ďalšia vec, na ktorú chcem v tejto časti poukázať, ktorá mi tam zdá sa nenáležitá a nevhodná, je rýdzo lesnícko-technická, a to je otázka (hľadanie v podkladoch) paragrafu 20? Áno, na ktorý ma upozornili odborníci z Národného lesníckeho centra, kde z nepochopiteľných dôvodov bez náhrady vypadol odstavec 7. Odstavec 7 hovorí, to je vyslovene rýdzo odborná záležitosť, ale je dobre, keď sa na ňu pozrieme, pretože práve veď odborné veci sú predmetom tohto zákona, aj keď je to rýdzo odborná a možno sa bude zdať niekomu málo dôležitá. Tento odstavec hovoril o tom, že za zabezpečený porast sa považuje taký porast, na ktorom sú "stanovištne vhodné lesné dreviny bez výrazného poškodenia, ktorý sa dostatočne prispôsobil podmienkam stanovišťa, má znateľne výškový prírastok a nevyžaduje doplňovanie".

  Je tam teda veľa tých podmienok, ale hlavne tá prvá, "tvoria stanovištne vhodné dreviny". Ja som to už povedal v prvej časti, že sme sa dopustili pred sto rokmi chýb, ktoré sme urobili v dobrej viere, že robíme dobre, teda naši predkovia na prelome 19. a 20. storočia, ktorí nerešpektovali typológiu, ktorí dali do lesných pôd dreviny, ktoré sa im zdalo, že tam budú dobre rásť a budú prinášať zisk, pomýlili sa. Dnes vieme, že to bola chyba. Na chybách sa učíme, no ale potom prečo to tam nenechať zakomponované, že zabezpečený porast ozaj by mal mať tieto hodnoty? A prosím vás, aby ste tento ods. 7 do § 20 vrátili, je to tri a pol riadka, nič sa nestane, aj keď sa tam odvolávate, že to vyplýva z toho, že plán starostlivosti o lese to predsa rieši. Treba to tam nechať, pretože chyby, ktoré sa vypomstili aj v tatranskej kalamite, práve spočívajú v tomto odstavci, takže vedieť povedať vlastníkovi, že je povinný rešpektovať stanovištne vhodné dreviny, je veľmi potrebné.

  No a záver je spojený s majetkom. Veľmi stručne a veľmi jasne. A opäť vás budem len nieže chytať za slovo, to je nedôstojné, ale pripomínať vám vaše slová, keď ste sa tu vyjadrili na konto prestrelky medzi bývalým ministrom pánom Simonom a vami, keď sme sa bavili o revíroch a o výmenách. Povedali ste slová, no je to zlé, ale, žiaľ, je to podľa zákona. Nie, nechcem teraz, aby som otváral zase debatu o konkrétnom revíri a konkrétnej veci, lebo fakt mi ide o to, aby sme sa pozerali do budúcnosti. Ak ste sám uznali, že výmeny lesných pozemkov sú naozaj zákonom riešené zle, a verte tomu, že ste to uznali správne, pretože mnohí vaši odborní podriadení pracovníci zo štátnej správy na úseku lesného hospodárstva vám povedia - a to sú ľudia, ktorí tam pracujú desiatky rokov -, že si ani nepamätajú na takú výmenu, ktorá by mala čistý podklad a ktorá by vyplývala ozaj z nejakej potreby, ale že furt sú v tom tlaky mocných, silných a často len poľovne naladených ľudí. Nuž, keď ste to sám povedali, pán minister, tak prečo to nevyriešite aj v paragrafe 50, kde sa tie zámeny opäť pod kuratelou ministerstva po jeho predbežnom súhlase, vášho ministerstva, môžu udiať.

  Bavili sme sa tu o tom, že pre chránené územia prešla kompetencia ich vyhlasovania na vládu Slovenskej republiky. Bolo to kritizované, ja sa priznám, mne tá kompetencia práve na úrovni vlády až tak nevadí, ale práve tu sa odvolávam na to, no ak ste to bez problémov vložili do zákona o ochrane prírody, kde to chápem v takej rovine, no dobre, bude chránené územie a bude sa treba zamyslieť aj nad tým, kto bude platiť ujmu, no prečo tu, keď zjavne mnohoročná skúsenosť hovorí o veľkých únikoch veľkých peňazí, ktoré chýbajú občanom práve z tohto titulu, že sa urobia výmeny, ktoré sú neadekvátne, tak vás pekne prosím, no tak túto vec posuňme na vládu, tak ako sme to navrhovali. Aj pán poslanec Hlina to navrhoval, aj ja som to navrhoval. Tu, tu by som videl kompetenciu vlády. Aj pre vás je to dobré, buďte trocha alibista, keď viete, aké sú tlaky. Na každého ministra sú tlaky, furt musí dačo vykonávať mocným, no tak to odpálkujte v tomto prípade ozaj na vládu, aby vláda mohla rozhodnúť o takýchto výmenách. A najmä, aby boli urobené nie tak, že urobíme posudok plus-mínus desať percent a všetko je v poriadku, ale aby sa ozaj prihliadlo na všetky okolnosti, ktoré sú spojené s hodnotou konkrétneho pozemku, a to chcem povedať, teda nielen na parametre porastov a parametre približovacej odvoznej vzdialenosti, ale aj na parametre toho, čo sa v blízkosti týchto pozemkov nachádza. Jednoducho nájdite mechanizmus, aby občania republiky neboli výmenami pozemkov, lesných pozemkov v tomto prípade okrádaní. Pretože opakujem, táto skúsenosť nie je mojím výmyslom, nie je to ani otázka jedného alebo dvoch prípadov, ale je to skoro systémový prvok, ktorý je spojený s výmenami štátneho majetku alebo, lepšie povedané, možno ak by sme si už nevedeli poradiť, že nenájdeme účinný kontrolný mechanizmus, tak ich radšej zákonom zakážme. Žiadna chyba sa nestane, pretože tvrdiť o tom, že ide o sceľovanie pozemkov; keby ste raz prijali pozvanie na výlet, by ste videli, aké sceľovanie pozemkov sa robí pri výmenách, že aj slepý by videl, o čo tam išlo v skutočnosti, aj hluchý by vypočul plač lesa, že bol vymenený les, ktorý vymenený nemal byť.

  Prešiel som základné veci. Ozaj som sa snažil poukázať na to, čo je spojené s doterajšou skúsenosťou. A keď urobím krátke zhrnutie, veľká vďaka a pochvala za vetu, že výberkový spôsob sa uplatňuje všade tam, kde sú pre to vytvorené podmienky alebo kde je možné takéto podmienky vytvoriť. Na tú vetu budem spomínať v dobrom. Verím, že prejde v tomto návrhu, ale tie ďalšie veci, na ktoré som vás upozornil, na to, že ste nedodržali vlastný zámer odblokovať zákopovú nezmyselnú vojnu medzi lesníkmi a ochranármi danú v septembri vo Zvolene a že nenachádzame vo vašom návrhu nič, čo by to posúvalo do kvalitatívne vyššej roviny, že už nebude to zacyklené, lebo zacyklené to je, lebo môžme zase vykonávať opatrenia, ktoré nám zase musí odsúhlasiť druhá strana, ktorá nám ich neodsúhlasí, žiadne opatrenia nevykonáme a lesy budú chradnúť a z kalamít sa stanú obrovské národohospodárske škody a nebudeme vedieť, kto za to zodpovedá, a budeme podávať nezmyselné obvinenia ministrom životného prostredia, že spôsobili chyby, a budeme vykladať o tom, či VLK, alebo kto tu má pravdu. Toto nie je potrebné. Naopak, potrebné je, aby ste dodržali vlastný záväzok a túto vec odstránili. Takže to je prvá vec.

  Druhá vec, ako základná výhrada, tie kalamity sú nie spôsobené len matkou prírodou, ale aj zištným konaním človeka. Dal som vám jasný mechanizmus, keď som odovzdával tento návrh na vaše ministerstvo, že je možnosť tam vniesť celkom elegantný kontrolný mechanizmus z hľadiska časového odstupu. Dajme tomuto potenciálnu možnosť, ja viem, že ani tá nevytvorí absolútnu bariéru proti tým, ktorí chcú robiť zle, ale zdvihne varovný prst a ohrozí ľudí, ktorí sú za správu lesov zodpovední.

  Vráťme podmienky zabezpečenia porastu, to neni vec, ktorú opäť vymyslel poslanec, ale ktorú lesní odborníci, na ktorú poukázali. A s výmenami pozemkov, pán minister, urobme niečo, čo opäť vám už umožní povedať tu od tohto pultu, no, stala sa chyba, je to zlé, je to nemorálne, je to neetické, ale je to podľa zákona. V tomto by ste mali vidieť ambíciu vy a všetci ľudia, ktorí sú v exekutíve, aj tí, čo prídu po vás, aby táto strašná veta, ktorá tak sa stala už klišé, že v tejto krajine sa rozkráda podľa zákona, aby nebola tak ľahko aplikovateľná. Máte na to skvelú možnosť v § 50. Použiť váš osobný záväzok, ktorý tu zaznel, resp. vašu kritiku, ktorá tu zaznela. Kto iný, ak nie váš aparát to tam má vyriešiť? Verte tomu, že mnohé skúsenosti tohto typu ohľadom kalamity, ohľadom výmeny porastov, teda pozemkov s porastami pochádzajú skutočne od vašich dlhoročných pracovníkov, ktorí slúžia v štátnej správe, ktorí tam už aj doslúžia, lebo napokon sú radi, že to tam môžu doslúžiť, ale ktorí sú mnohokrát veľmi zhnusení a zhrození práve z toho, čo sa vidí, len sa nemôže povedať. A keď sa aj povie, tak sa nikam nedostane.

  Pretože som teda veľmi spokojný s tou prvou časťou a veľmi nespokojný s týmito bodmi, ktoré považujem za dôležité, tak si dovolím dať teraz návrh, aby s tým dobrým úmyslom, nie preto aby som vám zabŕdol do vášho procesu, vy si ozaj urobíte, čo budete chcieť, ale aby ste mali túto možnosť, pán minister, teraz urobiť. Možno to urobíte doplňovákmi, pozmeňovákmi a poviete, že to nie je potrebné. Ale z môjho pohľadu je potrebné dať návrh, aby tento zákon bol vrátený vášmu ministerstvu na dopracovanie, aby sa stal ozaj účinným, aby vyjadroval aktuálne potreby, aby bol moderným, aby bol v súlade s ochranárskym zákonom, aby sa proste splnilo to, čo vy sám ste nám tuná z tejto tribúny viackrát priamo alebo nepriamo prisľúbili. Podrobnejšie veci budem hovoriť k novele 326-ky, ktorá bude predložená skupinou poslancov, ako som spomínal.

  Kolegyne, kolegovia, pán minister, ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami sedem poslancov. Posledný pán poslanec Jarjabek. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pán poslanec Huba.

 • Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade chcem podporiť tú výzvu, ktorá odznela na záver z úst pána poslanca Mičovského, pripájam sa k nej. A ešte dovoľte pár viet. Tá katastrofa, s ktorou sa stretávame v značnej časti našich lesov, dvojnásobne vynikne, keď si uvedomíme, že to nie je niečo fatálne a nealternatívne, lebo hospodáriť sa dá naozaj aj prírode blízkym spôsobom, o čom nás presvedčil už aj spomínaný poslanecký výjazd do smolníckych lesov začiatkom leta tohto roku. A práve skutočnosť, že sme tu mali svetových priekopníkov trvalo udržateľného lesného hospodárstva, akým bol napríklad Jozef Dekret Matejovie a akými sú jeho dediči v podobe pána Alcnauera a jeho výberkových lesov pri Smolníku, by mali byť pre nás veľkou výzvou a záväzkom.

  Budem sa trochu opakovať, ale časť pozitívnych opatrení, ktoré by mali pomôcť našim lesom a o ktorých tiež hovoril pán poslanec Mičovský a zároveň sa nedostali do tejto predkladanej vládnej novely zákona o lesoch, obsahuje malá novela zákona o lesoch, ktorú v podobe poslaneckého návrhu predkladáme z iniciatívy pána poslanca Mičovského na túto istú schôdzu Národnej rady. Čiže výzva, kolegovia a kolegyne zo SMER-u, máte šancu prekonať samých seba a ešte na tejto schôdzi podporiť dobrú vec.

  Vopred ďakujem.

 • Ďakujem za to, ako si zvýraznil a podčiarkol myšlienku a cestu, ako z pohľadu ekonomickej aj ekologickej stability možno spravovať les, lesné pozemky. Tiež som bola súčasťou toho terénneho poslaneckého výjazdu. Priamo v teréne sme videli, ako je možno citlivo postarať sa o každý jeden lesný druh. Veľmi sa mi páči, s akým oduševnením a pragmatickým prístupom aj výzvou, apelom ukazuješ cestu, ako sa má správny a kompetentný zástupca štátu postaviť k správe lesných pozemkov a lesa ako takého.

  Výberkový spôsob aj ja považujem za univerzálne riešenie a možno aj návod pre celú spoločnosť, ako, ako ju správne a s dlhodobou, trvalou udržateľnosťou riadiť. Oceňujem tvoj prístup, oceňujem tvoj zápal pre to, čo táto spoločnosť potrebuje, a to je správne, čisté prístupy, zodpovedné prístupy k správe spoločných vecí.

  Ďakujem ti.

 • Pán poslanec Poliačik tu nie je. Pán poslanec Martinák.

 • Ďakujem za slovo. Pán kolega Janko Mičovský, ja sa chcem zmieniť len o dvoch, respektíve troch otázkach, ktoré ty si tu spomenul. Poznáme sa roky. Robil som dva roky na ústredí lesného závodu a 28 rokov priamo v lesníckej prevádzke pracujem. Na rozdiel od teba ja vidím tú kalamitu v takom znení, ako je, hlásiť, ak presiahne 20 % zásoby alebo pol hektára. Prečo? No jednoducho z praktických dôvodov praktického lesníka. Vieš dobre, že keď sa prejde odborný lesný hospodár, ktorý má výmeru a stará sa o 1 500 hektárov, stále v tom lese nájdem kalamitu. Ako, si vieš predstaviť, že ja nahlásim dneska 4 kubíky, o týždeň ďalšie 3 kubíky, potom 5 kubíkov a tak ďalej? Nejde len o to, že ja nahlásim. Ale ide o to, ako to orgán štátnej správy dokáže odkontrolovať aspoň na desiatich percentách. Ja si to nemyslím. A také vyhlásenia, aké často mávaš aj tu v parlamente, ťaží sa drevo pod takzvanou kalamitou a tak ďalej. Ja skutočne, myslím to teraz úprimne, by som si nedovolil obviniť kohokoľvek. Padá to na hlavu lesníkov. Si sám lesník. Ja neviem, či si to uvedomuješ, alebo nie, ale sa mi zdá, že poslednú dobu skutočne nie, pretože ja nemôžem bezdôvodne kohosi obviniť. A hneď tam dáš, čo sa týka pol hektára. Však máme zásoby 600 kubíkov na hektár, pričom priemerné zásoby u nás sa pohybujú okolo 240 kubíkov na hektár. Tak nemôžeme dehonestovať lesnícky stav, skutočne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, vážený pán kolega. No, ja som si špeciálne, aj keď neodborník na lesníctvo, chcel vypočuť vaše vystúpenie, pretože pokiaľ viem, vaša politická kariéra vlastne začala alebo teda spočíva na vašej vážnej kritike pomerov v lesníctve. Tak som vás počúval. Len viete, prvé ma napadlo ten zásadný problém, čo už z tej sociológie je už známe dvesto rokov, že je duševná činnosť, je fyzická činnosť a potom je práca. A niečo, aby sa tá činnosť stala prácou, musí mať jeden znak. Efektivitu. To platí tak v ekonomike, ale platí to dokonca aj v spoločenských vedách a patrí to aj do politiky. A hrozne to podľa môjho názoru patrí do parlamentu. Ja som vďačný, že ste chválili pána ministra za to, že to prebierkové konanie, že teda bude zásadným veľkým krokom pre ľudstvo pre slovenské. Len 30 minút?

  K ďalším veciam. Viete, my chceme, totiž my sme vystupovali tiež možno, viete, čo by som ja chcel vystúpiť? K tomu, že pamätám sa, ako v tomto parlamente pravica prostredníctvom návrhu cez 15 poslancov predelila dve- alebo štyritisíc kilometrov, už si nepamätám, lesných ciest zadarmo vlastníkom lesov. Všímam si, že ústavné princípy, ktoré v západnej Európe platia desaťročia, o prístupe verejnosti k lesom, jazerám, k prírodným krásam a podobne primeraným spôsobom, že sa na Slovensku dramaticky zmenšujú. O tom ste nepovedali ani slovo napríklad vy. Ale nechcem hovoriť, lebo iste je to môj pohľad a viem čítať trošku ten priestor, aké sú názory na Slovensku, aké má relatívne radikalizujúce pohľady naše ochranárske hnutie a podobne. Ministra žiadate, aby vyriešil, že je to vlastne hlavná jeho chyba. Nevyriešil problém medzi ochranármi a medzi lesníkmi. A kde je vyriešený? On sa môže udržiavať v rovnováhe, pán kolega, a neexistuje ešte lepší spôsob, ako vymyslel pán minister, že robí konferenciu, vytvára inštitucionálny priestor, aby sa aktéri stretávali, aby diskutovali a aby našli riešenia, za ktorými nepochybne tí smeráci hrozní budeme niesť politickú zodpovednosť. Ale o tom je politika. Viete...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujeme, pán poslanec. Nech sa páči, pán poslanec Lebocký.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka, za slovo. Pán poslanec Mičovský, áno, boli tu aj niektoré podnetné myšlienky, ktoré odzneli v tvojom vystúpení. Samozrejme, že oceňovaním verejnoprospešných funkcií alebo ekosystémových služieb sa budeme zaoberať oveľa podrobnejšie, možno práve pri príležitosti prerokuvávania návrhu skupiny poslancov na zmenu a doplnenie zákona č. 326 o lesoch. Tam poviem ostatné argumenty. Ale nedá mi, aby som nezareagoval na tú tvoju trvalú agendu týkajúcu sa tej, ako to zvykneš ty nazvať, bielej farby a kalamity. A kalamity ako prostriedku na dosahovanie akýchsi pokútnych ziskov alebo na krytie akýchsi neobjektívnych strát. Podstata celého tohto problému, aj tvojho návrhu spočíva v jednom. Kalamitná ťažba nerovná sa náhodná ťažba. Náhodná ťažba znamená aj množstvo povinných obranných a ochranných opatrení v každodennej práci každého jedného lesníka v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa. A ty to dobre vieš. To neni len otázka kalamity. To znamená nielen spracovanie živelnej kalamity, ja neviem, pod vplyvom biotických alebo abiotických škodlivých činiteľov. Veľmi podstatné je to, že ten obhospodarovateľ lesa je povinný vkročiť do toho lesa, odstrániť preventívne mnohé také stromy, ktoré sú či už napadnuté škodcami, alebo sú polámané miestnymi vetrami a podobne. A veľmi dôležité je uvedomiť si pri tom aj tú hranicu tých dvadsiatich percent. Tak ako vlastne? Tak tým pádom, čo ty navrhuješ, každý, v každom jednom poraste by ten obhospodarovateľ, odborný lesný hospodár mal povinnosť nahlásiť každý jeden kubík? Aj to, že ho vyťažil a že pomohol tým preventívne lesu? Veď to je nezmysel.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán poslanec, nie je to moja problematika, ale veľmi ma to zaujímalo, o čom ste hovorili. Len viete, nehnevajte sa, vy ste pre mňa v tejto chvíli trošku príkladom, ako sa stane z dobrého, rešpektovaného, profesného lesníka jeden priemerný opozičný politik. A poviem vám prečo. Z toho dôvodu, že vy ste 90 % svojho diskusného príspevku venovali tomu, že tento návrh zákona vlastne je dobrý, že chválite ministerstvo, chválite ministra a toto skutočne sa mi zdalo až také nezvyklé v tejto snemovni. No a na záver ste to zaklincovali vetou, ktorú ste si mohli odpustiť, a to je to vrátenie návrhu zákona na príslušné ministerstvo. Prečo? Z akého dôvodu, keď ste 90 % chválili a 10 % hanili? To jednoducho nemá iné zdôvodnenie ako to, že z dobrého profesionála sa stal zlý politik. Nechajte si tú profesnosť. Je to fantastické, že ju máte. Málokto ju v tomto parlamente má. Je tu drvivá väčšina ľudí, ktorí sú iba politici. A to, že ste profesne v niečom dobrý, je ten fantastický bonus, čo vy máte. Nesklzávajte do tej hlúpej, tupej, opozičnej politickej rétoriky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Mičovský.

 • Ďakujem pekne. No, začnem od konca. Samozrejme, je to možno ľahšie, ale, pán kolega, vy ste nepochopili vlastne ten môj dobrý zámer, ktorý som ja vložil. Pochválil som veľmi jasne to, čo považujem za absolútne dôležité. Z hľadiska perspektívy sa mi zdá, že to presiahlo všetky tie drobné veci, ktoré v zákone sa mi nepáčia. Takže tá pochvala bola namieste a to zdôrazňovanie, prečo tá pochvala je namieste, považujem za dôležité, pretože sa to netýka ani nás, ani štvorročného obdobia. Týka sa to budúcnosti tejto krajiny.

  No ale ak som hovoril aj o tých negatívach a ak som v závere povedal vetu, že treba vrátiť pánovi ministrovi tento zákon na dopracovanie, to bol ten najlepší profesný zámer umožniť, aby sme to už neodkladali do budúcnosti. Lebo ste si možno všimli, ja som hlavne kritizoval to, čo kritizoval aj pán minister a kde sa v minulosti vyjadril v tomto parlamente, že to treba zmeniť a že to je zlé. Aby som mu to umožnil. Ja som ho chcel iba upozorniť. Ja som bol s týmito vecami aj na ministerstve za jeho ľuďmi. Niektoré veci sa, ako sme o tom hovorili, dostali do návrhu zákona, niektoré tam nie sú. Takže tá veta nie je vetou priemerného či podpriemerného opozičného politika, ale je vetou človeka, ktorému záleží na tom, aby tento zákon z dielne SMER-u, vašej vlády, prišiel pre lesníkov. Takže to bol absolútne profesný a čistý zámer.

  No a teraz k tej kalamite. Pán Lebocký, pán poslanec Lebocký, pán poslanec Martinák, áno, sme lesníci. Napokon veď je tu, 4 % lesníkov sú v tomto parlamente. Rovné 4,0.

 • Reakcie z pléna.

 • Verte tomu, že asi čerpáme z rozdielnych zdrojov. Ja si vážim svojich kolegov, ale počúvajte ten problém, ktorý tu vám priznajú mnohí pracovníci štátnej správy. Kalamita; a to verte tomu; sa vyrába v rozsahu, ktorý nie je možné zanedbať. To je skúsenosť. To neni môj pocit. To nie je to, že niekomu chcem ublížiť. A vy máte možnosť tomu zabrániť jednoducho uplatnením tej vety, ktorú som vám, pán minister, ponúkol. A...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • O slovo požiadal pán minister. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja len v krátkosti by som chcel vystúpiť. Pán Mičovský, ja s niektorými názormi súhlasím, len vstúpme do reality. Pri nejakej príležitosti som povedal, že tento zákon sa veľmi ťažko rodil, veľmi ťažko rodil, lebo zámer, ktorý vznikol ešte v septembri minulého roku vo Zvolene, bol veľmi dobre mienený obidvomi ministrami. Len tie diskusie, ktoré trvali do leta. Veď my meškáme, keď si zoberiete zámer vlády, kedy sme mali obidvaja ministri predložiť tieto zákony, my meškáme. My sme to jednoducho nedokázali v tom termíne stanoviť a stále to nie je v dokonalej podobe. Aj kolega Žiga vám povie, nie je to zákon, ktorý si predstavoval. A ja vám poviem tiež, nie je to zákon, ktorý som si predstavoval. Ale keď máme aspoň trošku posunúť tie stanoviská bližšie a bude to ešte na niekoľko kôl, to sa nedá jednoducho naraz, naraz urobiť, zrejme budeme svedkami, že ešte takéto novely pôjdu častejšie. V čom je základný problém? Za pravicových vlád, či za Dzurindovej, alebo Radičovej vlády, sa veľmi posilnila pozícia ochranárskych spoločností. Vy ste ich kritizovali. Správne. Ja mám podobný názor na to ako vy. Len ony vyhrali Európsky súdny dvor. V tom je problém, že ony sú jednoducho povinní účastníci každého pripomienkovacieho konania. Ony sa môžu vyjadrovať ku všetkému. A myslíte si, že ony tak jednoducho cúvnu?

  Za druhé. Prijali sa záväzky z pravicových vlád; z Dzurindovej, Radičovej vlády; kde ideme, pán kolega, vyhlásiť desiatky nových chránených území bez vedeckého základu. To je ďalší problém. A my ich musíme. My tam máme dokonca už pokyn z Európskej komisie. Pokiaľ v určitých termínoch desiatky chránených území nevyhlásime, ide penalizácia zo strany Európskej komisie. Toto bolo za pravicových vlád prijaté, tieto záväzky. Čiže najprv sa my musíme vysporiadať s tými zlými záväzkami, ktoré tu pravicová vláda poprijímala, a potom môžeme začať konať a môžeme začať hýbať. Viete sám veľmi dobre, že zmeniť charakter územia z chráneného na normálne musí sa urobiť na vedeckom základe. Keď si zoberiete tie stovky a tisíce chránených území, viete, koľko to bude trvať, aby sa našli vedecké dôkazy, keď my chceme zmeniť chránené územia? V tom je totiž pointa a spojovacia niť v obidvoch zákonoch. Hľadali sme riešenie, ktoré je momentálne priechodné. Naša ambícia bola, že chránené územia bude vyhlasovať vláda. To sa tam dostalo. Ale zároveň sme chceli, aby sa k určitému termínu zrušili všetky chránené územia a nech štát potom stanoví, ktoré budú, ale štát potom musí pripraviť aj prostriedky na napríklad ekologickú funkciu takýchto chránených území. Čiže toto v tomto štádiu zatiaľ nie je možné.

  Tá druhá poznámka, čo ma vyzývate, aby som stiahol novelu zákona, je otázka výmeny pozemkov. Ubezpečujem vás, pán poslanec, že posledná lumpárina pri výmene pozemkov sa stala za vlády Zsolta Simona, ktorý si dva dni pred parlamentom, pred poslednými parlamentnými voľbami vymenil cez tisíc hektárov pôdy, ako hovorím a potvrdili ste si to aj vy, bohužiaľ, zákonným spôsobom. Ale bola to posledná lumpárina, ktorá sa pri výmene pozemkov stala. Ja som nastavil zdvojený systém kontroly. Čiže to, čo dneska dostávame od jednotlivých lesných závodov, musí schváliť generálne riaditeľstvo a potom to ešte u nás ide do veľmi tvrdej pozemkovej komisie. A môžem vás ubezpečiť, keby ste videli štatistiku, koľko tých vecí vraciame naspäť, lebo sa nám z rôznych dôvodov nezdajú. Jednoducho je tu dosť vysoké sito. Ale ja nie som ani odporca toho, čo navrhujete. Len nehovorme potom len o zámene lesných pozemkov, ale poďme na štátny majetok. Poďme na odpredaj majetku. Čiže rozšírme potom túto klauzulu na širšie pôsobenia, na širší účinok a ja budem jeden z tých, ktorý sa kľudne prikloní k tomu, aby veškerý pohyb so štátnym majetkom išiel cez vládu. Ja s tým osobne nemám žiadny problém. Len myslím si, že vláda by potom nič iné nerobila, len by sa zaoberala v tridsiatich bodoch s rôznym posunom majetku každý týždeň. Čiže skúsme domyslieť systém a povedzme, že od akej hodnoty zhruba by sa tým vláda mala zaoberať, ale a priori nie som proti tomu, čo hovoríte, aby vláda rozhodovala aj o zámene pozemkov, aby sa nestalo to, čo pán Simon vyviedol tejto republike dva dni pred voľbami v roku 2012.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Na vaše vystúpenie sú dve faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Tak tri, tri, a dávam slovo pánovi poslancovi Mičovskému.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, čo sa týka tej kompatibility medzi zákonmi o ochrane prírody a zákone o lesoch, možno sme sa ozaj nerozumeli. Ja som teraz ani nemal na mysli tie veľké územia, ten problém s tým, ako to sanovať z hľadiska toho, aby to bolo v štátnom vlastníctve, ale keď som vás upozornil na tú jednu vetu, tam ide o to zacyklenie toho problému pri riešení toho, čo je veľmi zákonitým sprievodným javom toho, že keď máme chránené územie, kde chceme teda nechať prírodné procesy dobehnúť a nechceme zasiahnuť a nie je tam udelená výnimka na to, aby sa kalamita spracovala. Máme okolité porasty, kde máme množstvo škôd spôsobených práve únikom podkôrnika, kalamitného hmyzu, ktorý jednoducho spôsobí mnohomiliónové škody, tak ako sa to ukázalo aj v známych tatranských dolinách. A tam máte znenie, ktoré hovorí o tom, že môžu síce už hospodári urobiť opatrenia, ktoré by mali zabrániť tomuto úniku. Bavorský les nás krásne učí urobiť dvoj-, trojkilometrové ochranné nárazníkové pásma. Perfektná práca lesníkov, to sa dá urobiť, ale stojí to peniaze. My to vieme urobiť; a dávate tam slovíčka, ktoré to všetko negujú. Slovíčka, ktoré hovoria o tom, ak to odsúhlasia orgány ochrany prírody; a sme tam, kde sme boli. Ony to neodsúhlasia, lebo to bude náročné, takže toto konkrétne som mal na mysli. Ja som nechcel byť všeobecný. Konkrétne vám dávam alebo, možno to budeme riešiť teda doplnkom, pozmeňovákom, aby tam to nebolo takto urobené, a tým pádom vám kľudne lesníci budú môcť poďakovať. Áno, päťky chránime, okolité lesy vieme sanovať, vieme, ako na to. Na to skutočne existujú postupy, kto ich nepozná, nech ide do bavorského lesa. Nemci to už vymysleli dokonale takmer. Len tam nedávajme ten dodatok, lebo viete, ono to bude napokon všetko, ako hovoril pán Klaus, v prvom rade ide o peniaze, či ako on to povedal, až v prvom rade. Takže toto bude založené práve na tom, že dobrý úmysel skončí na tom, že sa to neodsúhlasí.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem pekne, no nechcel som sa zapojiť do tejto diskusie, ale keďže pán minister sa takto vyjadril, tak musím tak učiniť. Pán minister, notoricky klamete! Klamete občanov a voličov v tejto krajine. Pokúsim sa vám to povedať aj jednoznačnejšie. Narážate na zámenu pozemkov v Baglaši, ktorú ste sám po vašej kontrole tu v Národnej rade potvrdili jeho výhodnosť v prospech Slovenskej republiky. Jeho výhodnosť ste tu potvrdili, je to nahraté na páske, na otázku na hodinu, hodine otázok pánovi Mičovskému. Nebolo to tisíc hektárov, bolo to okolo 200 hektárov. Sám ste tu za rečníckym pultom, ste sa vyjadrili, že žiadna zámena pre fyzické osoby počas vášho ministrovania sa neudeje. Aj dnešným vystúpením ste potvrdili, že zámeny naďalej sú a prebiehajú na ministerstve, keď hovoríte o tom, že aké prísne kritériá máte a koľko ste ich vrátili. O tom, že koľko ste ich podpísali a komu ste ich podpísali a ako ste ich zamenili, o tom ale nehovoríte. Ja osobne musím prehlásiť, že ja nemám problém s tým, aby sa zámeny pozemkov obmedzili, dali do kompetencie vlády, aby sa na to pozreli, pretože nemám čo skrývať. Tak ako vy ste potvrdili, že zámena, ktorú som ja schválil, bola výhodná v prospech Slovenskej republiky, ktorú potvrdila, potvrdil aj znalecký posudok, ktorý ste si vy nechali objednať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja nie som lesný hospodár ani lesník, ale takýto laický pohľad by som povedala, možnože pohľad občana. Nehnevajte sa na mňa, keď tu stále v tejto snemovni zaznieva, že strana SMER niečo centralizuje, vždycky všetko musí dať pod štát, všetko musí vedieť štát, nenechá rozhodovať odborných ľudí, odborných pracovníkov v regiónoch, tak teraz je to úplne opačne. Veď práve teraz pán minister, keď som dobre pochopila, nechá do 20 % tejto kalamity rozhodnúť odborného lesného hospodára. Veď ten predsa najlepšie vie a ja si myslím, že má úplne pán minister pravdu, že ak by každú chvíľu sa hlásilo, veď sú tam kompetentní ľudia. Veď tí ľudia sú tam daní, sú odborníci a vedia sa predsa k tejto veci vyjadriť. Mrzí ma to, že práve pán Mičovský tak upodozrieva týchto odborných pracovníkov a kedysi, keď bol sám riaditeľ, tak z Humenného odišla správa lesov, urobilo sa kopu nesprávnych rozhodnutí. A pán Mičovský sa možno zmenil, keď nastúpil do parlamentu, ale verím tomu, že sú odborníci, ktorí toto vedia zvážiť, že ak naozaj kalamita je, je potrebné niečo riešiť, tak ten zásah možno niekedy je urgentný a nemôžeme všetko nechávať na štát, nemôžeme všetko nechávať na ministra, ale veď práve preto sú ľudia na svojich miestach. Takže teraz, vážená opozícia, zase hovoríte opačne, ako hovoríte pri všetkých zákonoch. Tak majte nejakú rovnakú koncepciu, majme nejakú rovnakú zásadu a rovnaký meter pri všetkých zákonoch a pri všetkých rozhodnutiach.

  Ďakujem.

 • Chce reagovať pán minister. Prosím vás, keby ste zapli mikrofón pánovi ministrovi. Môžete.

 • Ďakujem pekne. Ja zareagujem, lebo tá diskusia ide, myslím si, že vcelku dobrým smerom, veď je pohľad každého na problém. Ja nevyčítam každému názor, ja sa vyjadrím len k pánu Simonovi. Pán Simon, viete v čom bola tá lumpárina vaša? Vy ste nechali kuriéra stáť nad generálnym riaditeľom lesov, aby vám to rýchlo podpísal a v priebehu niekoľkých hodín ste to mali zapísané v katastri. Ja vám to vyčítam, to je tá lumpárina. Bohužiaľ, bola v súlade so zákonom, ale vy ste to tak tlačili, lebo ste nevedeli, kto nastúpi na funkciu a že, nedajboh, by vám to zastavil. Vy ste to jednoducho dali zapísať na katastri a už sa s tým nedalo nič robiť. Toto je moje vyjadrenie, ale ešte raz trvám na tom, lumpárina je v tom, že ste donútili generálneho riaditeľa to rýchlo podpísať. Kuriér vami poslaný stál nad ním a rovno to niesol do katastra, aby sa to rýchlo zavkladovalo, lebo ste nevedeli, kto bude nový minister. Takže tu neprekrúcajte fakty a že to bola lumpárina, to vám opakujem ešte raz.

  Ďakujem.

 • Ďalší, teda posledný rečník do rozpravy pán poslanec Hlina. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, občania, špeciálne občania, takže ešte raz a pomaly. Pán minister, ešte mimochodom, ako ste tu deklarovali, že s tým nemáte problém, na predchádzajúcej schôdzi tu bol môj návrh zmeny zákona o lesoch, ktorý hovoril, že zámenu potvrdzuje vláda v prípade, že zamieňaná plocha je väčšia ako 20 hektárov. Čiže tam bol nejaký pokus o nejaký nástrel. Vychádzali sme z rozlohy Pečnianskeho lesa, lebo to bolo 24 hektárov, čiže ak deklarujete, že áno, tak už to tu bolo. Ale však to ani neviete, však naháňate iného zajaca, ale prípadne to doneste vy, ja vám aj za toto zahlasujem. Ešte raz a pomaly, prosím vás pekne. Vy ste to povedali, že viackrát, tak pre vás pomaly a, mimochodom, ja sa len nastavujem, ako sa vy, ako sa vy nastavujete. Čiže keď sa prestanete uškŕňať, tak možno aj ja pribrzdím. Naozaj mňa irituje hrozným spôsobom arogancia.

 • Reakcia z pléna.

 • Hrozným spôsobom ma irituje. Hrozným. No.

  Vážený pán minister, SITA je tlačová agentúra spolu s TASR, to sú dve. SITA vydala správu 10. 6. 2013 s textom: "Ministerstvo prepracuje novelu zákona o lesoch". Ja nebudem ju celú, ale vytiahnem to, čo je pre nás, pre naše potreby podstatné. "Ľudia sa už nemusia obávať, že by im pripravovaná novela zákona o lesoch sťažila vstup do lesov. Verejnú diskusiu v posledných týždňoch vyvolalo nové ustanovenie zákona, ktoré hovorí, že: "organizovať telovýchovné, športové a turistické súťaže a podujatia alebo vykonať komerčné aktivity na lesných pozemkoch možno len po písomnej dohode s obhospodarovateľom lesa". Hoci ako ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka argumentovalo, že povinnosť nahlasovať podujatia platí len pre hromadné akcie nad 500 ľudí, novela zákona tento limit priamo neuvádzala. Do novely zákona"; do tej, ktorú teraz tu máme v prvom čítaní; "sa zapracuje odkaz na zákon 479/2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, kde už povinnosť žiadať súhlas vlastníka alebo užívateľa (pri podujatiach nad 500 účastníkov) existuje," uviedla po pondelkovom rozporovom konaní pani hovorkyňa vášho rezortu pani Zuzana Gubová.

  Ja Zuzanu Gubovú vôbec nepoznám, ale pokiaľ Zuzana Gubová poskytuje klamstvá do tlačových agentúr, tak ju vyhoďte, pán minister, nad...

 • Reakcia ministra.

 • Tak ja potom neviem, kto u vás robí.

 • Reakcia ministra.

 • Hovorkyňa rezortu pôdohospodárstva Zuzana Gubová.

 • Reakcia ministra.

 • No tak ja, ale to nepovedala JPP, to je SITA. Tak si v tom proste spravte poriadok.

 • Reakcia ministra, prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Prosím vás, bez diskutie, bez diskusie. Teraz vystupuje pán poslanec Hlina.

 • Keby som bol pripojený, tak vám nájdem iné tlačové správy, ktoré tiež hovoria, že zareagujete. Ja neviem, ako sa tam zjavila Gubová, čo ja viem, kto je Gubová, ale ak je Gubová vaša hovorkyňa alebo niekto u vás, tak ju vyhoďte, lebo klame.

 • Reakcia ministra.

 • Tak prečo dáva vyjadrenia za vaše ministerstvo?

 • Reakcia ministra.

 • No tak falšujete, tak jak falšujete, prosím vás pekne. Teraz som pred 15 minútami rozprával s pánom Oružinským, ktorý bol predkladateľ... Tu máte (minister podišiel k notebooku rečníka), Zuzana Gulová, pardon,

 • Reakcia ministra: Tak kto klame? Tak kto klame?

 • Ježišmaria, v tomto klamem? To nemyslíte vážne

 • Reakcia ministra: Vy neviete ani čítať.

 • No neviem, neviem, no vidíte, no však, ale veď tak ale rozumiete, ja som chlapec z Oravy, vy ste, ja nie som zo Silicon Komjatice. Ja tomu rozumiem, teda že, ani nepomerujem sa.

 • Reakcia ministra.

 • Ja mám problém čítať, áno, no vidíte, no tak ste ma odhalili. Takže klamal som.

  Vážení občania, klamal som, nebola to Zuzana Gubová, bola to Zuzana Gulová. Ospravedlňujem sa hlboko všetkým, klaniam sa, ospravedlňujem sa, za to, že som v tejto veci klamal. Tak či onak, pani Gulová toto povedala. Je vaša hovorkyňa alebo nie je vaša hovorkyňa? Ak je vaša hovorkyňa, post..., neviem, či to neni tá slečna hore s tým zeleným šálom, ja neviem, ja ju fakt nepoznám. Úplne jedno. Prosím vás pekne, ak klamala, ju vyhoďte! Ja odmietam sa toho zúčastňovať, aby sme my platili ľudí, ktorí poskytujú informácie do médií a klamú a zavádzajú verejnosť vo vážnej veci. Vy ste v júni poskytli vyhlásenie, že teda sa to uprace, nebude to také, aby ste si utíšili, aby vám nikto možno nedemonštroval, ste klamali, hrubo zavádzali. Tá námietka bola prijatá, a to je to, vážení kolegovia, ja neviem presne ten postup, že pri predkladaní do pripomienkového je neviem aký. Mal prísť materiál do vlády, v ktorom malo byť... (zmĺknutie rečníka), počkám, kým pán minister dotelefonuje. Aj to, to je normálne štandard, tu sa bavia, telefonujú, ešte by som povedal, čo iné, ale...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • No vieme, že v rokovacej sále by sa nemalo telefonovať, nesmie, je to zakázané.

 • Takže pokračujem ďalej, čiže dali ste si tam out, asi ste si dali time out, to znamená čas na to, aby vám dali pokoj, že ste poskytli takúto dezinformáciu medzi občanov, že ste ju prijali, avšak podľa toho systému, ako máte predkladať tie zákony, tak tá pripomienka bola zapracovaná a bola zapracovaná. Mal by ísť odkaz na tú štyri neviem koľkátka to je, mal byť odkaz v tom návrhu, ktorý my tu teraz máme, mal byť odkaz na tú štyri sedem devinu, mal. Tak to malo ísť do vlády. Do vlády išiel iný materiál. Aký materiál ste predložili do vlády, pán minister? Iný materiál, ako ste mali.

  Čiže to sa spolieham, ja sa spolieham v tomto prípade špeciálne, že toto je celé jeden veľký omyl, celé jeden veľký omyl, o ktorom ani Fico nevedel, lebo ten sa trápil s SPP a medzitým mu jeho ministri nabiehávali svoje záujmy a neustrážil si to. Čiže zostáva dúfať verejnosti, občianskej verejnosti, občanom tejto krajiny, že celé je to omyl, premiér o tom nevedel a zastaví to. Normálne pôjde tuná pán minister na koberček a zastaví to a povie: Čo si sa zbláznil, teraz to tam dáš, že obmedzíš vstup do lesov, ktorý Mária Terézia povolila, boľševik sa toho nechytal, ty to urobíš? Zostáva nám len dúfať. Ja na to upozorňujem.

  Čiže pani Gulová, prosím vás, vyhoďte ju! Ja, možno je to slušný človek, ja neviem, ale keď klame, tak ju vyhoďte!

  Prosím vás, ešte raz a pomaly, tri kľúčové momenty v tomto zákone, okrem odborných. Tým odborným som, ako som avizoval, na ne som sa nepripravoval, ani sa nepasujem za odborníka, ale, mimochodom, dovoliť umožniť, že holiny môžte zalesniť do 20 rokov, je to isté, ako keby ste povedali, nemusíte zalesniť. Lebo za 20 rokov, tí, čo vytvorili holinu predajom alebo možno tou nejakou náhodnou, neviem, hocijakou ťažbou, za to inkasovali niečo. Prosím vás, za 20 rokov z tých peňazí nebude nič. Čiže za tých 20 alebo za niekoľko rokov nebude z čoho vysadiť a ako viete, zadarmo ani kura nehrabe, a už vôbec nie nejakí tí vaši, čo povedia, že budú sadiť, nezasadí nikto. Nuž ale to je len malý, bočný výstrel do, akože vy vravíte, do odbornej témy. Ja zostanem pri tom, s čím som začal.

  Prosím vás pekne, vstup, lesy a stožiar. A preto som sa prihlásil do ústnej, lebo na základe vašej reakcie, ktorú ste údajne, ste ma tu, čo ste ma, ako ste to, odpovedali ste na to, čo som vám povedal? Prosím vás stožiar, tuná pán minister povedal líniová stavba. Čo je líniová stavba, definuje stavebný zákon, stavebný zákon definuje. Máte v tom vašom predkladanom návrhu odkaz na stavebný zákon? Nemáte. Máte tam stožiar. Prosím vás pekne, nezavádzajte, neklamte, neoblbujte, ja to opakujem, čo vy hovoríte. Stožiar môže byť aj elektrický stožiar, ale môže to byť aj stožiar lanovky: a o to ide. Keby ste tam definovali, že to je líniová stavba, a dáte, alebo dáte tam stožiar a dáte odkaz na stavebný, tak definujete, čo, čo tá líniová stavba, tak si poviem, dobre. I keď by som sa začudoval, prečo doteraz to nebolo. Keby to aj just pán minister boli líniové stavby, keby to aj just boli tie elektrické stožiare, keby to aj just boli, čo nie sú, to vôbec nejde o elektrické stožiare, tu ide o lanovky chlapcov vašich. Tak prečo to meníte? Prečo sa to mení, keď doteraz to bolo? V čom je ten zámer, v čom, že nechcete náhradu, že nechcete program rekultivácie, že nechcete zaviazať investora, ako má pracovať pri výstavbe toho stožiaru? Lebo to obsahovalo to rozhodnutie, to rozhodnutie obsahovalo okrem projektu následného, že čo sa má robiť, ako sa má náhrada urobiť. Má aj program, časový harmonogram. To znamená, nie keď bude sa páriť, nie keď budú rodiť kamzíky, to Fidel Castro bol šuviks. Včera sme tu a predvčerom o tom hovorili, Fidel Castro bol šuviks, keď to pálil z tej, z tej ako ostrostrelec. Tam je jedno, vy už nepotrebujete časový rozpis, harmonogram, nepotrebujete. Keď sa budú páriť, keď budú rodiť, keď svište budú, tak budete stavať. Lebo vtedy bude pekné počasie, keď bude pekné počasie, tak chlapci budú stavať Nie? Však nebude stavať, keď je zima, však keď je zima, je to drahšie. Mrznú, mrzne nafta, bude musieť dať drahšiu naftu. To neurobíte! Pán minister, aj keby to just boli tie elektrické stožiare, tak v tom nie je logika. Ale tu vôbec nejde o elektrické stožiare, tu ide o vleky vašich chlapcov, ktorí vám to tu, ani ste nevedeli, čo tu nesiete, prosím vás, tak sa aspoň so mnou nepomerujte, sa na to pripravte.

  Cesty. Cesty. Viete, vždycky sa hovorí; a ja aj tak pristupujem, keď si pozerám zákony. Je existujúce znenie a je nové znenie. A teraz, ak niekto mení existujúce znenie, tak je v tom identifikovať určitý dôvod. A teraz čo je dôvodom? Čo je dôvodom, pán minister, na zmenu paragrafu 24 o cestách, povedzte mi. Povedzte čestne. Existujúce znenie a už to tu, som rád, že sme sa toho chytili, lebo to je kľúčová vec. Existujúce znenie hovorí, že ich môže využívať každý, kto ich potrebuje na to, aby sa niekde dostal, a keď sa nedohodne, tak sa môže súdiť. Nové znenie hovorí, že ich môže využívať každý, keď sa dohodne, a ten, kto ich potrebuje nato, aby ich mohol využívať, keď sa nedohodne, sa môže súdiť. To znamená, ten kto ich nepotrebuje, nemá šancu sa súdiť a môže len akceptovať. To je to povestné obligátne, ceny sú stanovené dohodou. To znamená, keď budete oslavovať Bradlo, k tej mohyle keď pôjdete sa ukazovať, jak vám záleží na tejto krajine, tam sa ide po lesnej ceste. Ja neviem, kto je správca bradlianskej mohyly, pokiaľ sa on nedohodne s tými urbárnikmi, tak sa môže vysúdiť, že môže ju ísť čistiť, ten travertín. Aj keby boli, ja keby som bol ten, keby sa toto stalo, ja keby som bol ten urbárnik, tak vám tam dám takú závoru, keď tam sa prídete prezentovať na tých vládnych limuzínach a poviem vám, cena dohodou, vážení, tisíc euro, tisíc euro. Čo tisíc, tisícpäťsto euro. To je presne to, vážení, toto, a to je jeden príklad. Tých príkladov je niekoľko. Toto zavádzate, toto zavádzate! Nie je to absurdné?

  Je, ešte iné príklady viem, nechám si, ja budem dobrej vôle, že je to omyl a že to sa nejako uprace.

  Posledné, najdôležitejšie, pán minister, vstup, vstup, vstup, vstup do lesa. Toho sa nikto nechytal. Boli snahy, boli tendencie. To, ako ste tu vracali loptičku tou technopárty, bolo zákerné. Vy, ktorí ste znížili tresty pre dílerov drog, vy, ktorí idete legalizovať fajčenie marihuany, vy budete tu teraz peniť a hromy-blesky dávať, že sú niekde technopárty. No však keď vytvárate ten trh, no o tom sú aj tie technopárty. Prosím vás pekne, technopárty, keď by mal byť problém s technopárty, to existuje úplne dostatočne existujúce para..., existujúce nastavenie a už keď nič iné, tak dvojka v tom zákone, to ustanovenie č. 2, ktoré hovorí, že kto je ako povinný sa správať v lese. Hej, tak to plne vyžadujte, keď sa správa tak, že poškodzuje ten les, tak, a potom máte o občianskom spolunažívaní. A máte kopu iných parametrov, ktorými môžete eliminovať technopárty. Ale keď sem prídete a poviete, že toto ustanovenie zásadného významu, to znamená, búrate Máriu Teréziu, poviete, že je kvôli technopárty, mimoriadne zákerné. Normálne to je zákerné. To je, prepytujem, horší výraz ma napadá. Nie je to kvôli technopárty, prosím vás. Ak by to malo byť technopárty, dávno to môžte riešiť, keď to bude niekto ... (nezrozumiteľne vyslovené slovo).

  Je to kvôli buzerácii, terorizovaniu a hľadaniu ďalších možností, ako vydreť z týchto ľudí nejakú tú korunu, je to presne o tom. Opakujem, kvôli buzerácii, terorizovaniu a spôsobu, ako vydreť od tejto biedy ľudí, ktorí ešte možno jediné, čo im zostáva, lebo už do televízie sa nedá pozerať, na letenku nemajú, tak idú do lesa. Tak jediný spôsob, jak ešte sa nejakým, tak od tejto biedy, od tejto chudoby, keď tam vlezie, vydreť nejakú tú korunu. Je to o tom. Je to o tom. Keď niekto odfotí v nejakom urbárskom lese kukučku a predá ju do National Geographic, tak ten urbársky zväz následne od toho autora môže žiadať náhradu, že porušil tento zákon. Môže, aj tie deti s tým chlebníkom, s tými rožkami, ktoré tam budú. A zorganizujú sa rodičia, sa vyzbierajú, tak tiež niekto povie, bolo to za účelom zisku, bola to komerčná. To je jedno, keď sa zúčtuje, je to komerčné, jak sa, je, pán minister, je to o buzerácii, terorizovaní ľudí, je. Tí paraglajdisti, čo chodia na Donovaly, je, je to o nich. Je to a upozorňujem všetkých prevádzkovateľov lyžiarskych škôl. Vážení, mám expresívnejší výraz, ale ste, ste, ste zle, ste teraz na tom zle. Lebo už asi platíte za to, že máte tu niekde búdu, už asi aj prevádzkovatelia, ešte budete platiť, lebo je to, je to úplne jasná komerčná aktivita. Úplne jasná komerčná aktivita.

  Toto potrebovali dostať, toto vylobovali u ministra. Našim občanom zostáva jediná, jediná možnosť: veriť tomu, že Fico o tom nevedel a že ho pán minister zavádzal, zaviedol, predložil mu sfalšovaný materiál, neuznal hromadnú pripomienku s 13-tisíc podpismi; to je dosť, viete, čo je 13-tisíc podpisov? A napriek tomu predložil materiál, ktorý toto nerešpektuje, to už nehovorím o tom, že ďalšie štyri hromadné ste dali ako bežné, či jak sa to povie. Áno, zostáva nám dúfať. A nám občanom zostáva dúfať, že, že sa to tam do tých dverí dostane a keď nie, no tak nám zostáva len jedna možnosť.

  Tu by som poopravil niekoho naivnú predstavu, že možno vo výboroch. Vo výboroch sa nedeje nič, vo výboroch je úlohou skončiť čo najskôr. To je úlohou, úlohou každého výboru, jak u nás. U nás na výbore pre obranu a bezpečnosť sú preteky s časom, to sú preteky s časom. Nepýtaj sa, rýchlo nech to odsype. Čiže ľudí, ktorí majú možno nejakú predstavu, že jak fungujú výbory, prosím vás, musím vás sklamať. Fungujú zle, jediné, čo zostáva pre vás, sa nasťahovať pred dvere tomuto ministrovi, ktorý toto bol schopný do parlamentu predložiť. Jediné, čo zostáva, jediné, čo zostáva. Robiť cirkus, robiť a búriť sa, búriť sa, vážení ľudia, už sa búrte konečne, sa už búrte, toto sa na to nedá pozerať! Títo ľudia sú vám schopní zakázať vstup a spoplatniť vstup do lesov, oni to sem doniesli, oni vás varia jak tú žabu, pomaly, ale isto. Raz to zavrú nadobro. Prosím vás, oni to sem doniesli. Vypýtali si time out pred troma mesiacmi, aby nebol cirkus, a teraz znova, symbolika, ja už, ja už začnem byť fatalista, prisámvačku, znova v piatok poobede, znova, a síce na piatok relatívne dosť ľudí, znova v záujme v takom, ako býva bežný, sa schvaľuje vec od Márie Terézie nedotknuteľná.

  Povedzme si, ja, ja neviem, jak mám ešte na to upozorniť. Pán minister, stačilo takto? Hej, čiže vstup, cesty, stožiare, prosím vás. Vidíte, ja som bol mierny, ja možno keby na mňa zareagujete, ma, neviem, čo poviete, že to dourážate, to nevadí, ale prosím vás, meritórne, meritórne. Prečo potrebujete, ja som avizoval, že budem opakovať, a opakujem, ospravedlňujem sa, lebo mám pocit, že to je jediné, čo tu pomôže. Ak stožiare, pán minister povedal, že sú líniové stavby, nie sú, lebo ten zákon vôbec ich takto nedefinuje, sú to stožiare ako stožiare. A stožiarom môže byť aj stožiar lanovky; a presne o to ide. A keby to aj bol ten stožiar, ako tu hovorí, elektrický alebo aký, tak prečo sa to mení? Nevidím dôvod a už vôbec nevidím dôvod, prečo sa to mení kvôli J&T. Vstup, sfalšovaný materiál, sfalšovaný materiál predložený na vládu s výstupom, ktorý zásadne mení zaužívaný úzus od Márie Terézie. Podľa mňa vážna vec. Cesty, podľa mňa vážna vec. Lebo umožníte to, čo som povedal, že vám na to Bradlo, keď sa pôjdete predvádzať, alebo možno niekto iný keď sa pôjde predvádzať, tak sa vám tam niekto postaví a povie, so mnou sa musíte dohodnúť a ja si od toho môžem, že aby ste tam šli, vypýtať, koľko chcem. Správca Bradla, ja neviem, kto ním je, správca Bradla povie, že on 1 500 eur nedá za to, aby išiel na Bradlo, sa bude môcť súdiť, uvidíme, koľko to, tie súdy niečo trvajú a súd určí, za akú cenu, aká je primeraná cena správcu, aby išiel na Bradlo očistiť travertín. To tiež bude zaujímavé, medzi, možno medzitým spadne, ale koho by už dnes trápil nejaký Štefánik, však? Keď tu robíme, čo robíme.

  Ľudia, ak by som, posledné a končím, toto je vec, ktorá stojí za to, toto je vec, kedy si musíte povedať, toto stojí za to. Prosím vás všetkých, zabudnite na animozity medzi sebou, takí ochranári, hentakí ochranári, zabudnite, toto je vec, pri ktorej musíte povedať: toto je ten čas, toto je ten čas, keď musíme stáť pred ministerstvom pôdohospodárstva a hlasne kričať: Nie, nie, nie, nie! Určite nie, určite nie. Vec, ktorej sa od Márie Terézie nikto nedotkol, tu má niekto ambíciu meniť. Vysoko ste zarúbali, pán minister! Ja vyjadrujem moju obrovskú pripravenosť, aj do našich radov poviem, že keby bola vôľa a chuť, prosím vás, poďme, toto je vec, za ktorú sa nám oplatí spojiť a zjednotiť, aby toto chlapci a dostali taký výprask, aby nám už s tým nikdy neprišli s takouto hlúposťou, s takouto obrovskou hlúposťou.

  Ďakujem pekne.

 • Na vaše vystúpenie reaguje osem pánov poslancov. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Nech sa páči, pán poslanec Huba.

 • Ďakujem pekne. Ja som, priznám sa, pôvodne chcel na pána ministra reagovať, ale súvisí to aj s tým, čo hovoril kolega Hlina. Konkrétne ten objav, ktorý sme tu počuli, že hlavný problém sú environmentálne mimovládne organizácie, ktoré údajne zneužili to, že tu boli pravicové vlády a domohli sa pri Súdnom dvore práva zúčastňovať sa konaní. Ubezpečujem, že toto by sa stalo za ktorejkoľvek vlády, lebo je to právo, ktoré vyplýva z medzinárodného Aarhuského dohovoru, a že im bolo dočasne toto právo upreté, tak to bola chyba, ktorú nakoniec tieto inštitúcie uznali. Takže na jednej strane ďakujem, že sme sa konečne dozvedeli, v čom je najväčší problém našich lesov, ale na druhej strane musím upozorniť, že to nie je celkom tak.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolega Hlina poukázal tuná na tie aktivity, že sa do lesov nebudú, nebude púšťať hocikto. Ja som si ten paragraf prečítal, alebo teda ten, to nové znenie v odseku 3: "Organizovať alebo vykonávať aktivity za účelom dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu. Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch." Trochu mi to zaváňa takou nedokonalosťou riešenia, pretože ak sa skupina organizujúca to, čo ste použili vy, nejakú technopárty, dohodne s vlastníkom, tak, a zaplatia ho kráľovsky, tak prečo nie, on to povolí, dohodnú sa s ním a budú robiť bordel na tom jeho pozemku, ale môžu robiť bordel aj v okolitých, priľahlých častiach lesa, takže myslím si, že to nie je dobré riešenie, respektíve nie je dotiahnuté do konca.

  Takže ak chceme chrániť lesy, tak ich treba chrániť zo všetkých, alebo teda z každého pohľadu a takisto si myslím, že do toho má čo vravieť aj obec, pretože pokiaľ cez tú obec budú chodiť tí ľudia tam na tú technopárty a pritom sa dohodnú s tým vlastníkom, lebo im zaplatí, samozrejme, a obyvateľom obce sa to páčiť nebude, tak si myslím, že aj obec by do toho mala čo hovoriť, prípadne občania tej dotknutej obce, pokiaľ je, samozrejme, ten les v ich blízkosti a budú tam z toho počuť ten hluk. Takže sú tu také naozaj nedokonalé alebo nedotiahnuté paragrafy, čo si myslím, že práve robí z toho zákona taký ten, ten spochybniteľný, alebo teda vytvára pochybnosti o tom, či naozaj niektoré veci sú myslené dobre. Takže pokiaľ sa do druhého čítania dostanú opravy tohto, čo si myslím, že by sa mohli, a aby sa naozaj odstránili pochybnosti, tak nie je problém, lebo veľa paragrafov, čo som čítal, tak jednak reflektuje na nové požiadavky usporiadania nových úradov a zodpovednosti za lesy a tak ďalej. Takže veľa veci je tam dobrých, ako som povedal, len, žiaľ, niektoré vytvárajú tie pochybnosti, takže skúste odstrániť pochybnosti a budeme vám dôverovať.

 • No, pán poslanec Hlina, tak ako obyčajne, máte môj obdiv, máte moju podporu, pretože máte úžasnú vlastnosť, úžasnú schopnosť pretlmočiť a, a sprostredkovať odkaz kódovaných zákonov. Zákonov, ktorým v kódovanej reči málokto rozumie, a vy to viete robiť tak, že to viete vyvodiť do dôsledkov, čo ktoré ustanovenie, čo ktorý návrh prináša. A väčšinou je to tak a ak je to naozaj skutočne tak, ako ste to opísali vy, tak naozaj to vyzerá tak, aj na základe vlastnej skúsenosti, zákonov, ktoré prichádzajú z hospodárskej oblasti, tak to vyzerá tak, že čo návrh, to čoraz viac, väčšia hrôza, čo krok tejto vlády, tak tým čoraz viac dôkazov o zrádzaní a šikanovaní ľudí, čo ustanovenie, tým viac obmedzovania ich slobody, dokonca do takých dôsledkov, že ideme obmedzovať slobodu ľudí v prístupe k lesným pozemkom, k lesom. Ja si stále kladiem otázku už na základe cyklu predkladaných návrhov, čo z toho všetkého, pán minister, čo z toho, čo ste nasľubovali ľuďom, tu ešte vôbec ostalo. Chýba vám sebareflexia a skúste s pokorou a s touto sebareflexiou a s týmto apelom posúdiť a prehodnotiť návrh zákonov, ktoré tu predkladáte. Obecne to platí nielen konkrétne vo vzťahu k tomuto zákonu, ale aj k zákonu, ktorý bude nasledovať. Dovide..., teda ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady. Ja som presvedčený, že to je dobrá diskusia a že pripomienky pána poslanca Hlinu sú úplne vecné, trefné a potrebné, ale som zároveň presvedčený, že pán minister a najmä ľudia, ktorí mu pripravili tento zákon, majú dobrý úmysel, aby ten zákon ozaj po stránke funkčnosti pomohol lesom, lesníkom a občanom. Ak teda má kolega Hlinu túto schopnosť, že vie tak elegantne a tak, ako to aj Hela vystihla, veľmi rukolapne poukázať na možné úskalia, to, pán minister, veď to je vlastne pre vás pomoc, veď tento parlament tu nemožno chápať ako bojisko, kde za každú cenu musíme druhú stranu vždy len ponížiť, pokoriť. Veď to zoberte ako možnosť, ako sa dajú texty vašich odborníkov, ktorí pripravili zákon, prečítať a urobte opatrenia, ak už teda nechcete pripustiť iné riešenie, že teda v tom druhom čítaní sa to tak opraví, aby to pán poslanec Hlina takto prečítať nemohol a bude to úplne to, čo teda nám treba. Netreba v tom vidieť zlý úmysel, naopak, je to veľmi dobrý úmysel a ja prosím, aby sa naplnil.

 • Ďakujem. Mňa zaujal jeden, jeden moment, keďže tejto agende sa na klube venujú ľudia príslušní k výboru, možnože len budem pokračovať v tej otázke, jedná sa o ten vstup do lesa. Ono, ono nie je prvýkrát, keď sa táto vec dostáva do tela nejakého zákona, keďže ja som predkladal, myslím, trikrát, aby sme opäť umožnili ľuďom, ktorí sa vozia na bicykli, a tým, ktorí sa vozia na koňoch, aby mohli vstupovať do lesa. Ak je to pravda, čo si rozprával vo svojom, tak potom niekto iba konzistentne pokračuje v tom, že chce ich, chce občanov, ľudí z tohto dostať. Ak to pravda nie je, dúfam, že pán minister osvetlí, čo je vlastne zámer, a možno aj v duchu toho, čo hovorí Ján Mičovský, že budeme predpokladať nejaké bona fide konanie, že s dobrým úmyslom niekto predkladá návrh zákona, ktorý má nastaviť pravidlá tam, kde chýbajú, alebo tam, kde nie sú dobre nastavené. Ale keď z toho vyplývajú tie riziká, ktoré si pomenoval, tak potom nekráčajú po správnej ceste a skôr pokračujú v tom, čo nastolili pri cyklistoch a ľuďoch, ktorí sa vozia na koňoch.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Hlina, svojím vystúpením ste ma vôbec nesklamali a potvrdili len to, aký názor má veľmi veľa poslancov na vás, arogancia, arogancia a ešte raz arogancia a dourážať kadekoho, dourážať kohokoľvek, vám to je skutočne jedno. Už o tom zrkadle som hovoril, aby ste sa raz doňho pozreli, ale už to nebudem spomínať. Ale predsa len nadviažem aj na predchádzajúce vystúpenie, pretože nemal som možnosť ozrejmiť, vy idete posudzovať, kto bude spravodajca, že vraj spravodajcuje teraz poľovník. Pán inžinier je aj poľovník, inžinier Lebocký. Inžinier Lebocký je v prvom rade lesný inžinier, tak ako ja, takže skúste si aj niečo také, také predstaviť a poľovníctvo je takisto súčasťou lesníctva. V ďalšom vás obdivujem, v úvodzovkách, že dokážete obviňovať zo sfalšovania materiálov. Viete vôbec, čoho vy sa dopúšťate? Niekedy trošku by nezaškodilo, ale to myslím teraz úprimne, vám porozmýšľať, čo poviete. Ja k tomu len toľko. O odbornosti sa nebudem vyjadrovať, pretože máte to skutočne kde-tu čosi prečítané, bez žiadneho kontextu.

  Ešte nadviažem na tie rôzne ochranárske spolky, vidíme, ako dopadla Kôprová a Tichá dolina. Bol to čierny deň pre lesníctvo a dúfam, že k takýmto veciam už skutočne nedôjde, a preto je v tomto zákone veľmi dobre zapracovaná oblasť kalamity.

 • Pán poslanec Martiná..., Martvoň, pardon.

 • Ďakujem pekne. Pôvodne som nechcel reagovať na pána poslanca Hlinu, ale vzhľadom na to jeho vystúpenie, ktoré bolo také, aké bolo, môžem skonštatovať iba jednu vec, ku ktorej ma už dlhšie, dá sa povedať, utvrdzuje. Pán Hlina, podľa môjho názoru vaše vystúpenia sú asi tak kvalitné, ako vtipy rádia Jerevan. Rádio Jerevan v minulosti informovalo, že na Červenom námestí rozdávajú žigulíky, potom sa poopravili, že nie žigulíky, ale bicykle a potom sa znova poopravili, že nie rozdávajú, ale kradnú. Čiže aj vaše vystúpenia, si dovolím skonštatovať, sú asi tak založené na pravde a skutočnosti ako vtipy a vystúpenia teda moderátorov v rádiu Jerevan. Toľko z mojej strany.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Hlina, ak sa dobre pamätám, za ten rok a pol som ešte na vás nereagoval ani jedenkrát, lebo nikdy som nepovažoval pri vašich teatrálnych vystúpeniach za potrebné venovať vám minútu času na nejakú reakciu. Ale nedá mi pri toľkej hrubej arogancii, keď vy hovoríte, že vás irituje arogancia. Pozrite sa trošku do zrkadla na vašu aroganciu, neuveriteľnú aroganciu, ktorú neuveriteľne častokrát predvádzate v tejto Národnej rade. A presne tá demagógia s tou aroganciou, ako ju predkladáte, pomýli aj opozičných, mnohých opozičných poslancov, ktorí sa nezaoberajú povedzme zákonom o lesoch, ktorí to tuná prezentujú, že sa obávajú, že vy to čítate tak, ako to čítate.

  Pán kolega Viskupič, na bicykloch a koňoch, to všetko sú demagogicky vytrhnuté veci z kontextu, v dvoch minútach nemám čas na to vám to povedať, ako to vlastne v skutočnosti je. Ale ak takto sa predstaví demagógia, ktorá sa vytrhá z kontextu arogantne pánom Hlinom, tak jednoducho straší ľudí, že je tu vláda, ktorá im chce všetko pobrať, všetko rozkradnúť a absolútne to je mimo zákona, mimo vecí, ktoré sú, jednoducho je to postavené tak, že toto má slúžiť na prezentáciu pána Hlinu ako bojovníka za práva občanov, ktorý tu jediný stojí v tejto Národnej rade za to, aby sa tu nekradlo, aby sa ľudia mali lepšie a tak ďalej. Čiže, pán Hlina, prosím vás, uberte z arogancie, pozrite sa na odborné argumenty, možnože pán kolega Lebocký ako perfektný lesný inžinier nemal byť spravodajcom, možnože ste mali byť vy ako nedoštudovaný poľnohospodár spravodajcom s jedným semestrom. Je to možné, že vaša kvalifikácia je väčšia, ako je jeho, proste, ktorý je uznávaný odborník v lesoch. Mnoho týchto vecí, ktoré ste tu prezentovali, skutočne slúži len k vašej prezentácii, k arogancii, bulvarizácii a k obviňovaniu. Vy nemáte problém obviniť kohokoľvek z čohokoľvek a keď si niekto z vašich opozičných kolegov myslí, že to budete čítať inak, keď ten zákon bude zlatými písmenami napísaný, nikdy ho vy nebudete čítať inak, vždy ho budete bulvarizovať a vždy budete obviňovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne kolegom za reakcie. Pripúšťam jednu vec z pohľadu pána Lebockého, lebo viete, žijeme v dobe, kde musíte určite robiť také skratky, a pre mňa, ja som prvoplánovo, pána Lebockého vnímam ako šéfa a teraz neviem, či sa to volá komora poľovníkov, čiže to je taký prvý vnem, hej, pán Lebocký poľovník, prvý vnem. A teraz som sa medzi iným dozvedel, že je teda aj lesný inžinier, čo v zásade je aj príslušné k poľovníctvu, čiže to sedí, takže môžem pre túto chvíľu povedať, že to bolo možno nie celkom namieste.

  A k čomu ešte zaujať stanovisko. Viete, keby sme boli to, čo povedal pán Mičovský, že to chceme naozaj riešiť, tak teraz v záverečnom slove - či pána predkladateľa, alebo pána spravodajcu - má ukľudnia obidvaja, že teda určite to tak nie je, alebo ak by to náhodou umožňovalo takýto dvojitý výklad, tak to určite teda budú riešiť v druhom čítaní a všetci sme spokojní. Tak viete, toto je teraz pre mňa kľúčové, preto tu sedím.

  A, pán Záhumenský, neviem, prečo ste taký, však my sme, by sme mali držať spolu, ako sa hovorí, poľnohospodári, že teda museli ste ma hneď dourážať. Ja len skorigujem, by ste neverili, ja tých semestrov v Nitre mám rádovo viac, ja som, myslím, že v treťom alebo v ktorom ma vyhodili, áno, vyhodili ma ako psa, pretože som tam nechodil. A viete, prečo som tam nechodil? Lebo som bol vo Vysokoškolskej únii Slovenska. To bol centrálny orgán vysokoškolákov po revolúcii, a preto mám taký dosť, taký, by som povedal, aj silný vzťah k niektorým hodnotám, ku ktorým vy, samozrejme, máte úplne iný vzťah. Takže ja môžem o sebe povedať, že som položil vzdelanie na oltár vlasti, keď budem taký patetický. Dobre. Verte tomu, že by som tú hnojarinu skončil, doteraz platí môj rekord na hnojarine v Nitre, mám ten index, že som za deň spravil päť skúšok. Verte tomu, že by som ju bol spravil, fakt, len som sa tak upol na to, aby sa táto krajina zmenila, že som tam nestihol z Bratislavy do Nitry chodiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Všeobecnú rozpravu uzatváram. Chcem sa spýtať pána ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Nech sa páči.

 • Takže máme, neviem, dve hodiny za sebou. V prvom rade chcem oceniť, s výnimkou jedného diskutujúceho, že tá diskusia bola skutočne vecná, a ja som aj vnímal to, čo mi hovoríte, a myslím si, že je dôležité povedať si, ako vidí kto tú problematiku. Pokiaľ som dobre pochopil, o čo vám tu išlo, možno keď to zvýrazníme nejakými odkazmi, lebo opakujeme sa tu v cestách, opakujeme sa tu v stožiaroch, pritom je tam jasne napísané v tej tretej vete v tom šiestom odstavci, že sa jedná o nadzemné a podzemné vedenia, či to už nazvete líniová stavba, alebo nadzemné, podzemné vedenie, veď stále hovoríme o tom istom. Ale dobre, keď sa to tu účelovo vyťahuje, aj to patrí asi k folklóru. Ale v každom prípade si myslím, že treba urobiť niektoré odkazy k tým veciam, ktoré legislatívna rada pokladala za normálne, a jednoducho nám niektoré veci, napr. tie technopárty, ako to tu pracovne nazývame, stanovila vzhľadom na to, že ste prednedávnom schvaľovali zákon o športe a tam to máte jasne nadefinované, takže možno keď to doplníme ešte nejakými odkazmi, dá sa o tom hovoriť. Sú tam vážnejšie problémy, ktoré sa týkajú vzťahu medzi ochranou prírody. Tu nesľubujem, že v krátkej dobe nájdeme nejaké spoločné riešenie s ochranármi, ale v každom prípade je to námet, s ktorým musíme v ďalšom pracovať. Takže len toľko.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. No tak, ako zhodnotil celú tú diskusiu pán minister, ja to naozaj podporujem, ale povedal, že s výnimkou jedného diskutujúceho. Ak dovolíte, tak ja sa budem venovať tomu, ktorého pravdepodobne pán minister mal na mysli, a je to pán poslanec Hlina. Skúsim povedať, pán poslanec Hlina, že takým skutočne spoločným menovateľom tvojich dnešných vystúpení bola povrchnosť, vyplývajúca určite z kombinácie časovej tiesne, sám si ju priznal, že ťa prekvapilo, že retransmisia nejde a že zákon o lesoch je predradený, možno aj neznalosti - aj keď si nás na to dopredu upozornil, že aby sme sa ti neopovážili vytknúť neznalosť - a, samozrejme, aj toho populizmu.

  A čo ma najviac mrzí, je to, že napriek tomu, že tá diskusia najmä zo strany niektorých poslancov z hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností sa javila ako veľmi konštruktívna a pragmatická, tak ty svojimi vystúpeniami, tebe sa ich podarilo voľajako zdezorientovať. Tebe sa podarilo zdezorientovať časť opozičného spektra v tom zmysle, že už teda sami nevedia, vyplýva to v podstate z vystúpenia pána poslanca Viskupiča, ktoré som považoval za veľmi korektné, že sami nevedia, aký je vlastne rozdiel vo využívaní lesných ciest a vo vstupe verejnosti do lesa. Toto sa ti podarilo.

  Ešte raz opakujem. V prvom čítaní by sa takéto záležitosti určite stávať nemali a ja som presvedčený, že všetci členovia Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorí budú v odborných debatách rozhodovať o budúcnosti tohto zákona alebo o tvare tohto zákona pripravenom pre druhé čítanie, dobre vedia, o čom hovorím. Nechaj to, prosím ťa pekne, na odborníkov, nechaj to aj na opozičných odborníkov pre rokovanie klubu a budeš vidieť, že výsledok bude taký, že budeš spokojný aj ty s takým riešením. Prosím ťa pekne, pre budúcnosť si odpusť to nehorázne množstvo invektív, urážaní. Ja viem, ja ťa poznám, však sedíš vedľa mňa, v laviciach si úplne iný človek, ty keď prídeš sem za tento kecpult, tak ako keby si sa zmenil, ako keby si dostal nejakú mimoriadnu dávku akéhosi živočíšneho adrenalínu iného druhu ako ľudského. Takže poprosím ťa, snaž sa v budúcnosti komunikovať, snaž sa vychádzať trošku v ústrety aj tým, ktorí naozaj myslia nielen tento zákon, ale aj mnohé iné dobre, ktorí sa snažia nastaviť systém na to, aby fungoval v istých akceptovateľných rámcoch, a určite sa zmení aj názor väčšiny poslancov na teba v tomto parlamente.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený pod tlačou 457, spoločná správa výborov má tlač 457a.

  Nech sa páči, pán minister, odôvodnite návrh zákona.

 • Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci chcem vám z tohto miesta poďakovať za aktívny prístup k tomuto vládnemu návrhu zákona, najmä v tom, že ste po vnútrokomunitárnom pripomienkovacom konaní doplnili niektoré spresňujúce požiadavky Európskej komisie. Verím, že po jeho prijatí budú vytvorené dobré podmienky na uvádzanie pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trhu, podmienky ich používania, skúšania ich účinnosti a ich kontrolu.

  Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že prijatím navrhovaného zákona sa zosúladí uvádzanie pomocných prípravkov v ochrane rastlín na trh a ich používanie so zásadami obozretnosti a prevencie pri ochrane zdravia ľudí, zdravia zvierat a životného prostredia, dovoľujem si vás požiadať o jeho prerokovanie a schválenie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán minister.

  Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslankyni Magde Košútovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov, aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 457. Národná rada Slovenskej republiky uznesením 587 zo 17. mája 2013 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pričom za gestorský výbor určila tento výbor. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, nepredložili gestorskému výboru žiadne zmeny ani doplňujúce návrhy. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami schváliť tak, ako je to uvedené v časti IV spoločnej správy, aj s odporúčaním gestorského výboru. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy 2, 4 až 19 a 21 hlasovať spoločne, s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. O bodoch spoločnej správy 1, 3 a 20 hlasovať spoločne, s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výboru k vládnemu návrhu zákona a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča návrh schváliť s pripomienkami.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pod č. 199 z 15. októbra 2013. V citovanom uznesení výboru ma poverili ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

  Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.

 • Ďakujem pekne. Otváram rozpravu...

 • Reakcia navrhovateľky.

 • nie, ja som teraz predsedajúca; ... do ktorej som písomne nedostal prihlášku, ale vzhľadom na, po prvé váš záujem, teraz aj tabuľu konštatujem, že sa do nej okrem vás hlási pán poslanec Marian Ši..., Marian Záhumenský a Zsolt Simon. Uzatváram, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, no nevšimla som si, že čo sa stalo za mojím chrbtom v priebehu predkladania správy.

  Ja by som pred tým ešte na úvod povedala pár slov k tomu, čo sa tu dialo v tomto parlamente pred chvíľou. Neviem, či si to pamätáte, alebo nepamätáte, ale je to už asi štyri roky dozadu, keď boli plné noviny a plná tlač toho, že poslankyňa Košútová by zakázala vstup do lesa. Celé to bola demagógia, ktorá tak isto prebehla pri schvaľovaní zákona o lesoch, kým sa to vysvetlilo, tak už dávno všetci zistili, že to sú také novinárske kačice. Tak aj teraz, ten zákaz vstupu do lesov treba brať s veľkou rezervou.

  A teraz, prečo som sa prihlásila do rozpravy. Chcem vytiahnuť na osobitné hlasovanie bod č. 19 spoločnej správy s odôvodnením, že bude podaný iný pozmeňovací návrh. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ďalším v poradí do rozpravy je prihlásený pán poslanec Marian Záhumenský. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, keďže predkladaný návrh zákona je transpozíciou Európskej smernice a Rady, tak myslím si, že k tomu nie je čo, ale som si dovolil predložiť dva pozmeňujúce návrhy, ktoré novelizujú dva zákony. V prvom rade je to zákon o rastlinnolekárskej starostlivosti a druhý je zákon o veterinárnej starostlivosti, to znamená, že budem hovoriť k týmto dvom zákonom. Predložený návrh, ktorý bol poslanecký, vlastne znovu mal snahu zaviesť rýchlejšie, rýchlejšiu povinnosť kontroly postrekovacích mechanizmov, tak ako to určuje, viac ako určuje Európska smernica. Európska smernica hovorí, že musíme do roku 2020 mať interval menší ako 5 rokov a následne potom tri roky návrh zase chcel zaviesť povinnosť každé dva roky vykonávať tieto kontroly, čo by dávalo viacej povinností a viacej nákladov pre našich poľnohospodárov. A keďže by sme mali raziť filozofiu, že by sme nemali dávať našim poľnohospodárom horšie podmienky, ako majú ich kolegovia v Európskej únii, tak preto si dovolím predložiť prvý pozmeňovací návrh poslancov Magdy Košútovej a Mariana Záhumenského k vládnemu návrhu zákona o pomocných prípravkoch a ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Chcem upozorniť na to, že v predloženom návrhu zákona došlo k určitým administratívnym chybám na odkazoch, takže keď budem čítať tento návrh zákona, tak prosím, poznačte si v tom predloženom návrhu zákona tie chyby, ktoré sa stali pri prepise tohto pozmeňujúceho návrhu.

  Čl. III. znie:

  Čl. III Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinnolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 17 odsek 13 znie:

  "(13) Po prehodnotení účinnej látky autorizovaného prípravku na ochranu rastlín kontrolný ústav vyzve držiteľa autorizácie, aby v určenej lehote požiadal o prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín, predložil dokumentačný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín a určil lehotu na predloženie posudkov odborných pracovísk."

  2. § 17 sa dopĺňa odsekmi 14 až 20, ktoré znejú:

  "(14) Po prijatí žiadosti a dokumentačného súboru údajov kontrolný ústav konanie preruší do určenej lehoty na predloženie odborných posudkov podľa odseku 13.

  (15) Držiteľ autorizácie je povinný predložiť odborným pracoviskám žiadosť o vypracovanie odborného posudku podľa odseku 13 najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia kontrolného ústavu o prerušení konania podľa odseku 14.

  (16) Odborné pracovisko vypracuje odborný posudok na základe žiadosti držiteľa autorizácie najneskôr do 30 dní pred uplynutím lehoty určenej kontrolným ústavom podľa odseku 13. Odborné pracovisko o začatí hodnotenia informuje kontrolný ústav.

  (17) Na prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín možno použiť aj zonálne hodnotenie prípravku na ochranu rastlín, ak toto hodnotenie je pre podmienky Slovenskej republiky relevantné.

  (18) Kontrolný ústav rozhodne o žiadosti podľa odseku 13 na základe posudkov odborných pracovísk; pôvodné rozhodnutie o autorizácii stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia.

  (19) Ak odborné pracovisko do lehoty určenej kontrolným ústavom podľa odseku 16 odborný posudok nevypracuje, písomne o tom informuje držiteľa autorizácie a kontrolný ústav najneskôr 20 dní pred lehotou určenou kontrolným ústavom navrhne lehotu na jeho predloženie.

  (20) Kontrolný ústav na základe oznámenia odborného pracoviska podľa odseku 19 administratívne predĺži lehotu na predloženie odborného posudku podľa odseku 13 na dobu nepresahujúcu 12 mesiacov. Lehotu na predloženie odborného posudku podľa tohto odseku nie je možné predĺžiť."

  3. V § 20 ods. 3 prvá veta znie: "Konanie o udelenie povolenia na paralelný obchod možno prerušiť, ak kontrolný ústav požiadal príslušný orgán iného členského štátu o poskytnutie informácií."

  4. V § 20 ods. 5 sa slová "trh alebo používania" nahrádzajú slovami "trh, klasifikácie, označenia alebo používania".

  5. V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

  Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

  6. V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

  "h) držiteľ autorizácie v určenej lehote nepredložil žiadosť o vypracovanie odborného posudku podľa § 17 ods. 15 alebo podľa § 43a ods. 1 alebo nepredložil dokumentačný súbor údajov na prehodnotenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín podľa § 43a ods. 1 alebo hodnotiacu správu iného členského štátu podľa § 43a ods. 3,

  i) držiteľ autorizácie v určenej lehote nepožiadal kontrolný ústav o prevod existujúcej klasifikácie a označenia autorizovaného prípravku na ochranu rastlín na klasifikáciu a označenie podľa osobitného predpisu, 44a.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

  ,,44a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, a o zmene, doplnení a zrušení smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008)."

  7. § 24 sa vypúšťa.

  8. § 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

  ,,(3) Kontrolný ústav konanie zastaví, okrem dôvodov podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, apostrof 66, aj ak

  a) doba platnosti autorizácie prípravku na ochranu rastlín uplynula alebo autorizácia prípravku na ochranu rastlín bola zrušená,

  b) doba platnosti autorizácie referenčného prípravku uplynula alebo autorizácia referenčného prípravku bola zrušená,

  c) odpadol dôvod konania, začatého na základe žiadosti podanej žiadateľom."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:

  ,,66) § 30 zákona č. 71/1967 Zb."

  9. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  ,,§ 43a Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2014

  (1) Držiteľ autorizácie prípravku na ochranu rastlín, ktorý požiadal kontrolný ústav o prehodnotenie autorizácie do 31. decembra 2013, je povinný predložiť kontrolnému ústavu dokumentačný súbor údajov a požiadať odborné pracovisko o vypracovanie odborného posudku najneskôr do 31. marca 2014. Odborné pracovisko vypracuje odborný posudok na základe žiadosti držiteľa autorizácie do lehoty určenej kontrolným ústavom.

  (2) Kontrolný ústav zruší autorizáciu prípravku na ochranu rastlín, ktorého doba na prehodnotenie uplynula do 31. decembra 2013, okrem prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v osobitnom predpise, apostrof 67"; pôvodne tam bol 68; "ak držiteľ tejto autorizácie do 31. marca 2014 nepredložil kontrolnému ústavu žiadosť o prehodnotenie autorizácie tohto prípravku a dokumentačný súbor údajov, alebo do 30 dní od doručenia rozhodnutia o prerušení konania nepredložil odbornému pracovisku žiadosť o vypracovanie odborného posudku alebo v určenej lehote nepredložil kontrolnému ústavu odborné posudky.

  (3) Na prehodnotenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín možno využiť aj jeho hodnotenie vypracované iným členským štátom podľa osobitného predpisu"; opäť je tam v návrhu 67, sa mení na 68; "po schválení jeho účinných látok, ak je toto hodnotenie pre podmienky Slovenskej republiky relevantné. Držiteľ autorizácie spolu so žiadosťou o prehodnotenie autorizácie predloží kontrolnému ústavu aj hodnotiacu správu tohto členského štátu.

  (4) Držiteľ autorizácie prípravku na ochranu rastlín, ktorý nie je klasifikovaný podľa osobitného predpisu, apostrof 44a, je povinný predložiť kontrolnému ústavu do 28. februára 2017 žiadosť o zmenu a doplnenie autorizácie z dôvodu prevodu existujúcej klasifikácie a označenia"; opäť sa mení 68 v návrhu na 69. "Súčasťou žiadosti je návrh klasifikácie a označenia podľa osobitného predpisu, apostrof 44a, za správnosť prevodu je zodpovedný držiteľ autorizácie."

  Poznámky pod čiarou k odkazom 67 až 69 znejú; v návrhu bolo 66 až 68:

  ,,67) Nariadenie Komisie (ES) č. 737/2007 z 27. júna 2007 o ustanovení postupu pri obnove zaradenia prvej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvorení zoznamu týchto látok (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).

  68) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 155, 11.6.2011).

  69) ČI. 61 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1272/2008."

  Zníženie administratívnej záťaže na základe skúseností z praxe. Úprava povinností držiteľa autorizácie a odborných pracovísk pri prehodnotení existujúcich autorizácií prípravkov na ochranu rastlín a pri prevode ich klasifikácie a označenia na základe potreby dodržiavania ustanovení a lehôt daných legislatívou Európskej únie a skúseností z praxe.

  Toto je prvý pozmeňovací návrh, ktorý sa týka rastlinnolekárskej starostlivosti, a predkladám ho preto, aby sme nedávali viac povinností pre našich poľnohospodárov, ako nám prikazuje európska smernica.

  Druhý pozmeňovací návrh sa týka zákona o veterinárnej starostlivosti, kde povinné čipovanie spoločenských zvierat - psov, fretiek a mačiek - chceme upraviť do, do bázy dobrovoľnosti len pre tie kategórie spoločenských zvierat, ktoré necestujú po Európskej únii alebo mimo Európskej únie a ktoré nie sú určené na komerčný trh. To znamená, že súčasnú legislatívu, ktorá túto povinnosť zaviedla, dávame do súladu alebo možností s európskou smernicou. A opäť to dávam a predkladám tento návrh v mene poslancov Mariana Záhumenského, Tibora Lebockého a Ľuboša Martináka z toho dôvodu, aby sme nedávali našim občanom viacej povinností, ako ustanovuje európska smernica.

  Dovoľte mi, aby som prečítal pozmeňovací návrh. Bol rozdaný prvý variant, teraz je druhý variant, lebo v prvom variante sme pôvodne uvažovali, že prechodné obdobie predĺžime o päť rokov, ale na základe diskusie sme sa rozhodli vlastne, že nie je potrebné stavať tam prechodné obdobie päť rokov, ale je možné to postaviť na báze dobrovoľnosti. To znamená chovateľov, ktorí chcú začipovať svoje zvieratá, budú tak môcť urobiť. Ja viem, že mnohí sa ozývajú, že už mnohí toto čipovanie vykonali. Vykonali ho na základe súčasne platného zákona a tí, ktorí nevykonali, tak túto možnosť vlastne chceme zaviesť, že sa budú môcť slobodne rozhodnúť, či to čipovanie zvierat, ktoré necestujú a nepredávajú sa, vykonajú, alebo nevykonajú.

  Samotné čipovanie zvierat, samozrejme, že má veľký význam z hľadiska vystopovateľnosti v prípade, ja neviem, v prenose rôznych nebezpečných nákaz, ako je besnota a podobné choroby, aj z hľadiska toho, aby sa pri túlavých psoch zistilo, či, kto je majiteľom a aké očkovania takéto zviera absolvovalo. Ale vzhľadom k tomu, že naši veterinári pochopili ten návrh, ktorý tuná bol, ako zdroj mimoriadneho príjmu a jednoducho neprimerane, neodôvodnene zvýšili ceny za čipovanie tak vysoko, že to došlo až niekedy zdieranie, tak sme sa rozhodli s kolegami poslancami túto úpravu zmäkčiť a zmierniť pre občanov, ktorí jednoducho neobchodujú so zvieratami a majú zvieratá len pri vlastnom, len pri vlastnom dome. Kým čip sa pohybuje na trhu od dvoch do troch eur, tak na trhu sa čipovanie zvierat prevádza od 12, 30 až do 50 eur, čo si myslím, že je taknásobné zvýšenie ceny a zaplatenie si tzv. práce, pridanej hodnoty veterinárneho lekára, že je to až svojím spôsobom nieže nekorektné, ale zdieranie.

  Z toho dôvodu mi dovoľte, aby som predložil pozmeňovací návrh, platný je druhý variant poslanca Národnej rady Mariana Záhumenského, Tibora Lebockého a Ľuboša Martináka k vládnemu návrhu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 457.

  Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:

  "Čl. III Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. a zákona č. 145/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 19 ods. 3 sa za slovo "byť" vkladajú tieto slová: "nezameniteľne označené pri premiestňovaní", apostrof 101, odkaz na 101.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:

  "101 Čl. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 998/2003 v platnom znení".

  2. V § 19 sa odsek 9 vypúšťa .

  3. Za § 54d sa vkladá § 54e, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 54e Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014,

  Psy, mačky a fretky narodené do 31. decembra 2013 možno nezameniteľne označiť, apostrof 101. To neplatí na psy, mačky a fretky, ktoré sú predmetom uvádzania na trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo do držby iného vlastníka alebo sú nekomerčne premiestňované medzi členskými štátmi alebo tretími krajinami."

  Doterajšie čl. III a IV sa označujú ako články IV a V.

  Odôvodnenie som vo svojom krátkom príhovore povedal.

  Ctené kolegyne a kolegovia, poprosím o podporu mojich pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca je séria faktických poznámok. Tri celkovo. Nech sa páči, Martin Poliačik.

 • Ďakujem za tento pozmeňovací návrh. Je škoda, že je to vec, ktorá prichádza až teraz, tesne predtým, ako sa bude hlasovať o zákone ako celku. Je to úplne nová vec, ktorá v tom zákone nebola. Ale je pravda, že napriek tomu, že osobne schvaľujem čipovanie najmä psov, prax, ktorá sa rozvinula na Slovensku je, bohužiaľ, tragická. To, že sú zverolekári, ktorí zneužívajú to, že sú napríklad v nejakej spádovej oblasti jediní a pýtajú naozaj nekresťanské peniaze za tie čipy, nie je správne. A škoda, že sa to rieši predĺžením lehoty. Možno by bolo lepšie spraviť systematickejší prístup a naozaj zabezpečiť, aby čipy stáli len toľko, koľko majú, aby nebol priestor na tak obrovské zvyšovanie cien čipovania, ako sme svedkom v týchto dňoch.

  Druhú vec, ktorú by som ocenil, by bolo zamyslieť sa naozaj nad čipovaním mačiek a fretiek, pretože mačky, ktoré žijú v domácnosti, nikdy z toho bytu takmer nevyjdú a tam tá čipovaná mačka je úplne nanič. A mačka, ktorá žije na dvore, už teraz je zákonom postihovaná ako, respektíve definovaná ako mačka, ktorá nemá majiteľa, takže ten čip nepotrebuje a tým pádom sa jej to netýka. A fretka už tobôž. Na dvore ľudia fretky nemajú, nebehajú nám okolo domov a fretky, ktoré máme doma v klietkach, nepotrebujú čipy, ak ich nenosíme na výstavy, alebo ak nie sú naozaj predmetom obchodu. To znamená, ja by som bol oveľa radšej, keby sa čipovanie pre mačky a fretky úplne zrušilo a pri psoch ostalo, ale tak, aby sa čipy nepredražovali a naozaj plnili tú funkciu, ktorú im zákon predpisuje.

  Ďakujem.

 • S ďalšou faktickou Alojz Přidal.

 • Pán kolega Záhumenský, ja sa priznám, ja nemám preštudovaný ako podobne, podrobne ten zákon. Vy ste predkladali pozmeňujúci návrh ako veľmi rýchlo. Ja sa bojím, že príde doba, že budú čipovať aj ľudí, a nerád by sa toho dožil. Chcel by som sa vás spýtať teda, ako to bude. Ako mení sa niečo vecne na tom, že treba čipovať psov a mačky, ako bude treba čipovať tých psov? Lebo ja sa priznám, že ja som proti čipovaniu aj psov, aj mačiek, aj fretiek, aj ľudí. Jednoducho povedzte mi, čo, čo tým pozmeňujúcim návrhom, ale tak jednoducho, keby ste mi to vysvetlili, lebo vy ste to veľmi rýchlo čítali, čo sa mení. Rád by som podporil, až je to tak, že sa mení tá povinnosť toho čipovania.

 • S ďalšou faktickou, nech sa páči, Jozef Mikloško.

 • Keď sme na komunálnej úrovni prejednávali spomenutý rozpočet, tak sme to schválili za polhodiny. A keď sme hovorili napríklad o psoch v Petržalke, tak sme diskutovali celý deň. Ale tentokrát by som chcel poďakovať pánovi Záhumenskému a jeho kolegom, že pochopili, že na ľudí netreba dávať zbytočné a neúnosné bremená. A teda by som povedal, že v mene mojich alebo našich dvoch psov na dvore, ktorí čakajú na čipovanie, tak ďakujem, že tento rozumný a ľudský návrh v prospech ľudí aj psov urobili. Moja manželka ma hrešievala, že som do 30. 9. ešte to nesplnil, a teraz konečne budem mať argument, že nemusím sa vždy ponáhľať so všetkým, tak jak mi to ty hovoríš. Dúfam, že ma nepočúva. Ja by som chcel len povedať, že tí, ktorí naozaj tak neúmerne zvýšili naraz 10, 20, 30, 50 eur, tak tých veterinárov by sme si mali zapamätať a viac k nim neísť.

  A na druhej strane, iste by som bol rád, keby aj iné poplatky, ktoré veľmi často neúmerne a zbytočne na ľudí dávame, sme prehodnotili a nejakým spôsobom tiež ich aktualizovali v prospech ľudí, najmä seniorov, ktorí ten život majú dnes dosť ťažký.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči s reakciou, Marian Záhumenský.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Přidal aj pán kolega Poliačik, pokúsim sa to ešte raz zopakovať, čo vlastne je. Podľa dneska platného zákona do 30. 9. 2013 mali byť čipované všetky psy, mačky a fretky. Európska smernica už dávnejšie nariadila čipovať zvieratá, ktoré cestujú. To znamená, že zvieratá, ktoré opúšťajú krajinu, idú buď do členských štátov Európskej únie, alebo mimo členské štáty Európskej únie, a takisto všetky zvieratá, ktoré sú súčasťou komerčného predaja. To znamená, že ak ktosi obchoduje so zvieratami, má povinnosť tie zvieratá čipovať. Súčasne platný zákon do 30. 9. prikazoval začipovať všetky zvieratá. Novela zákona hovorí o tom, že zostáva vlastne smernica v platnosti. Budú sa čipovať len zvieratá spoločenské, to je psy, fretky a mačky, ktoré cestujú alebo sú predmetom komerčného predaja, a ostatné zvieratá budú na dobrovoľnej báze. To znamená, že ľudia sa rozhodnú, či si ich čipovať dajú, alebo si ich nedajú. To je v krátkosti povedané, čo asi ten pozmeňovací návrh hovorí.

  Ak hovoríme o cenách, o ktorých som hovoril, tak napríklad som sa stretol minulý týždeň s mojimi priateľmi z Mníchova a mi hovorili, že oni čipovali v Mníchove psov za 8 eur. Keby to bolo za 8 eur alebo za 10 eur, tak si myslím, že by bolo veľmi dobré využiť čipovanie preto, aby sme mali evidenciu, všetko, čo sa s tými zvieratami deje, a tých 8 eur by nikoho nezabilo. Ale pokiaľ tam už dáme 30 alebo 50 eur, tak je to skutočne problém a myslím si, že je to nekorektné, tak to musíme postaviť do roviny dobrovoľnosti. A tie psy, mačky a fretky, ktoré necestujú, nepredávajú sa, nie sú na komerčnej báze, tak bude na majiteľovi, či sa rozhodne toho psa alebo to zvieratko si nechať načipovať. Ak sa mu náhodou niekedy stratí, podľa čipu sa ľahšie bude identifikovať, komu patrí a tak ďalej. Čiže toto je asi v krátkosti celé, čo som k tomu chcel povedať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Posledným rečníkom v rozprave k tomuto bodu programu je Zsolt Simon. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pôvodne sme tu mali zákon o pomocných chemických látkach, ktoré sa používali v poľnohospodárstve, dnes to už máme zákon o rastlinnolekárskej starostlivosti a máme z toho zákon aj o veterinárnej starostlivosti o čipovaní psov. Toto je spôsob ako nepriamych noviel, a hemžia sa.

  Dovolím si vyjadriť ku každému, každému z nich. V prvom rade hneď na úvod chcem dať jeden procedurálny návrh, a to nepokračovať v prerokovávaní tohto vládneho návrhu zákona. Ako odôvodnenie, tak ako pán minister správne uviedol, tento materiál bol predmetom notifikačného procesu, pretože je technickou normou a ide nad rámec európskej legislatívy. Dovolím si zacitovať z časti vládneho, programového vyhlásenia vlády, kapitola ministerstva pôdohospodárstva. "Vláda bude prijímať len také vnútroštátne predpisy pre domácich výrobcov základných surovín pre potravinárske účely, ktoré nepôjdu nad rámec harmonizovanej legislatívy Európskej únie." Osobne si, osobne považujem, že tento návrh, jedno, čo ide nad rámec legislatívy Európskej únie, preto tento procedurálny návrh.

  Čo to bude znamenať v praxi, keď tento návrh prijmeme? V prvom čítaní kolega Galko vystúpil a hovoril o prášku do pečiva a ostatne, no, môžem povedať, že prášok do pečiva, ak bude zaregistrovaný a schválený ako pomocná chemická látka, alebo sóda bikarbóna, ktorá sa používa na zmiernenie zásaditej pôdy, tak v tej chvíli podľa pripomienok Európskej únie, ktorá je predmetom spoločnej správy, tento, tento výrobok nemôžte voľne kúpiť v obchode. Prečo? Európska komisia sa v pripomienkach vyjadrila, že uvádzanie pomocného prípravku na trh, na trhových miestach a samoobslužnou formou predaja je zakázané. To znamená, že nemôžte prísť do hypermarketu a kúpiť si prášok do pečiva, že si to zoberiete z regálu, lebo vám ho musí niekto podať. Ideme prijať takú absurditu, ako perlička. Samozrejme, pokiaľ toto niekto chce zaregistrovať, tak to je práca pre pracovníkov ÚKSÚP-u, ktorým by som lámal ruky aj nohy za to, čo urobili. Úprimne musím povedať, že títo pracovníci, no neviem, rodinný podnik to určite nie je, lebo to by rodinnému podniku alebo rodinnému príbuznému by to nikto asi nikdy v živote neurobil, to, čo urobili pracovníci ÚKSÚP-u v prípade tohto návrhu. Pod pokrývkou toho, že ideme prijímať teda pomocné látky, tak sme tam dali aj, že to chce Európska únia od nás, aj to, že ideme skracovať kontrolu na postrekovače pre poľnohospodárov z piatich rokov na dva. To je ten pozmeňovák, prvý pozmeňovák, ktorý predložil pán Marian Záhumenský s pani Košútovou, k tomuto návrhu a mení článok III. Áno, ja podporujem, že to tu je, ale upozorňujem na to, že chybička se vloudila, a pod zámienkou, že to sú pripomienky Európskej únie k inému zákonu, sa dalo a predkladalo v poslaneckých laviciach na výbore aj tento návrh. Som rád, že v tejto chvíli je to opravené, ale aj tak musím povedať, že s daným zákonom v tom znení, ako je, nie je možné súhlasiť už aj z toho dôvodu, čo som povedal.

  A teraz trošku k tým psom a čipovaniu. Čipovanie sme zdedili pri vstupe do Európskej únie. Trošku histórie. Pretože Európska únia prijala nariadenie 998/2003 vtedy, keď Slovenská republika bola len v štádiu pozorovateľa a nie aktívneho člena Európskej únie, že by sme mohli zasahovať do týchto procesov; mali sme na to osemročné prechodné obdobie, ktoré sa končilo de facto v roku 2011; v roku 2011 pre mňa ako pre ministra vtedy nezostávalo nič iné, len zobrať a uplatniť návrh tejto smernice v plnej miere a apelovať na bruselských kolegov a Európsku komisiu, aby sme túto nezmyselnú novelu zmenili. A teraz dovoľte, aby som prečítal z Úradného vestníka Európskej únie z 28. 6. 2013, čo sa zverejnilo. Nariadenie. "Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a o zrušení nariadenia č. 998/2003." Opakujem, 12. júna 2013 Európska komisia prijala nariadenie, ktorým sa vyhláška, nariadenie 998/2003 ruší. Teda ruší sa to, k čomu dnes kolega Záhumenský predkladal pozmeňujúci návrh. Predtým, než sa chytí za hlavu, ono je ešte v platnosti, lebo je tam prechodné obdobie do decembra budúceho roku. Ja som len pozastavený nad tým, že ministerstvo vedomý, určite vie o tomto nariadení, prečo nepredložilo pozmeňujúci návrh? Pretože v tom, 998-ke bolo povinnosťou začipovať každé jedno zviera, ktoré je predmetom obchodu, a predmetom obchodu alebo v zmysle toho nariadenia sa považovalo aj to, keď ste susedovi darovali, darovali mačku.

  Takže aby sme sa pochopili. Ja ten pozmeňujúci návrh pána Záhumenského podporujem, pretože sčasti rieši problém, že nemusíme všetko sčipovať, len chcem poukázať na to, že v zmysle tejto, tohto nového nariadenia by sme mali prijať také právne predpisy, ktoré sú v súlade a sú v ažurite. Keby sme postupovali a prijímali riešenie čipovania v zmysle tohto nariadenia, ktoré som teraz citoval, tak Európska únia by nám mohla jedine vytknúť, že my prijmeme skôr nariadenie alebo pravidlá, ktoré majú všeobecne a celoplošne v rámci Európskej únie platiť až od decembra budúceho roku. Po tom, čo som si vypočul a pozrel ten pozmeňujúci návrh pána kolegu Záhumenského, musím povedať, že mám vážne pochybnosti o tom, že tie psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili a narodia sa v tomto roku, tie sa veľmi ťažko budú vyhýbať tomu, že to bude musieť byť začipované, a keď sa nezačipuje, tak budú postihnutí 300-eurovou pokutou, tak snáď možno by stálo za to, keby ešte pán minister, nakoľko teraz nie je možné v rozprave už sa prihlásiť, keby otvoril rozpravu a pán Záhumenský upravil prechodné obdobia, aby to neplatilo od 1. januára 2014 a nevzťahovala sa absolútne na mačky a fretky, ktoré sa narodia po 31. decembri 2013, ale možnože trošku skôr, aby sme ešte aj tie pokuty obmedzili, lebo sú nezmyslom. Osobne súhlasím s tým, že je to treba zmeniť, nakoľko, a podporím tento návrh aj v tejto podobe, nakoľko naozaj veterinári niektorí zneužili túto situáciu, išli nehorázne s cenami za čipovanie hore.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca Zsolta Simona sú dve faktické poznámky. Nech sa páči, Ľubomír Galko.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Simon, ja si dovolím zopár poznámok. Tento zákon nie je len nad rámec pravidiel Európskej únie, ale on je aj nad rámec zdravého rozumu. Našim poľnohospodárom a potravinárom vyslovene škodí. Je nonsens, že minister pôdohospodárstva navrhuje legislatívu, ktorá znevýhodňuje Slovensko voči ostatným krajinám. K tej absurdite, ktorá sa týka kypriaceho prášku, pridám ešte jednu. Aj kuchynská soľ, ktorá sa používa na hubenie slimákov bez ulity, aj tá bude musieť byť autorizovaná. Zhoršovanie podnikateľského prostredia, byrokracia, vyššia administratíva, to je doslova štátne výpalníctvo, je symptomatické pre vládu Roberta Fica. Minister pôdohospodárstva je na jednej strane známym ochrancom všetkého a všetkých, čo sa len obtrie o jeho rodné Komjatice, a zároveň je vzorným a štedrým poskytovateľom lukratívnych miest pre armádu svojich príbuzných, ale na druhej strane je doslova triednym nepriateľom domácich slovenských podnikateľov a malých slovenských výrobcov a predajcov. Treba si otvorene povedať, že v tomto zákone ide o prachy, ide tu o poplatky, ide tu o pokuty, ide tu o kolky za výpisy z obchodných registrov a ide tu o ďalšie náklady, ktoré slovenským podnikateľom, pokiaľ tento zákon bude prijatý, vzniknú. My sme presvedčení, že tento zákon, tak ako je navrhnutý, škodí slovenským podnikateľom.

  A na záver už len také osobné odporúčanie pre pána ministra. Rodinného príslušníka, ktorý mu túto legislatívnu normu pripravil, by som ja osobne vydedil.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa, som si dal tú prácu, že sme, na Parlamentný inštitút som si dal dopyt, aby nám spravili rešerš, lebo to je podľa mňa aj cesta, že nesnažiť sa byť pápežskejší od pápeža, že ako to robia ináč, určitú komparáciu. A prišla mi tá komparácia. Preto som aj, ja aj v určitých, niekde som sa vyjadril, že mi to fakt príde nemiestne, aby sme my tu čipovali pomaly všetko, čo lieta, a že kedy začneme vrabce. A naozaj, keby niekto mal záujem, ja to, tie výsledky tej komparácie pošlem, kebyže, námatkovo hovorím, pardon za ten čechizmus, ale že Češi to nemajú vôbec, hej? A takto, makro sa dá povedať, Dáni to nemajú vôbec, makro sa dá povedať, že niekde čipujú psov, ktorí idú cez hranice, to je dokonca povinnosť. Niekde ich teda čipujú aj vo vnútri. Mačky, mačky myslím, že jedna krajina, a fretky to ani nikto nespomenul, že vôbec nejaké fretky sú. No tak to mi prišlo naozaj nemiestne. Preto budem musieť na koniec piatku a celého dňa byť aj pozitívny - a prečo nie, keď je prečo. Hej? Že oceniť prístup, že sa k tomu idete vrátiť, lebo ja už som síce začipoval, lebo však by som bol prvý na rade, koho by to zaujímalo, že či mám, môj pes je začipovaný, alebo u nás či sú. Ale mi to prišlo fakt aj ľúto voči tým zvieratám, že sme to prehnali. Takže ja to oceňujem, že sa k tomu vraciame.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči s reakciou, Zsolt Simon.

 • Ďakujem pekne, Lojzo. Ja by som to len povedal, že vtedy, keď ako minister som chcel, aby sa to zmenilo, a som rád, že teda v 2013 sa to už potom definitívne zjavilo aj v nariadení Rady, že sa, to je zrušené a platí to len na zvieratá, ktoré idú v rámci hraníc aj v rámci Európskej únie. To znamená, že to, čo ide do Maďarska, do Čiech, to musí byť začipované, a ten zbytok nemusí byť začipovaný. Takže pokiaľ to ide do tejto polohy, som tomu rád a podporím aj v tomto znení, ale mohlo by to byť aj v znení tohto nariadenia a to by bolo úplne čistejšie. A samozrejme, bolo to v kompetencii ministerstva, aby od 12. júna, respektíve od 28. 6., odkedy sa nariadenie zverejnilo v Úradnom vestníku, aby na to reagovalo, ale keď nie, tak aspoň vládni poslanci, v tomto musím povedať, že kvitujem iniciatívu pána Záhumenského.

  Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja. Týmto vyhlasujem všeobecnú rozpravu, teda rozpravu k tomuto bodu za skončenú. Chce sa k nej vyjadriť navrhovateľ? Nie. Pani spravodajkyňa? Nie?

 • Reakcia spravodajkyne.

 • Reakcia spravodajkyne.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Lebo tak ste sa usmievali, ako by ste sa chceli vyjadriť. No, ideme ďalej?

  Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Tento návrh zákona je uvedený ako tlač 706 a návrh na jeho pridelenie do výborov je v rozhodnutí č. 689.

  Teraz poprosím podpredsedu vlády Ľubomíra Vážneho, aby v zastúpení ministra hospodárstva tento vládny návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladaný vládny návrh zákona je prierezovým zákonom, na vypracovaní ktorého sa podieľalo nielen ministerstvo hospodárstva vrátane Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov, ale aj ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra. Vychádza z doterajšej právnej úpravy platnej na území Slovenskej republiky, a to z tretej časti zákona č. 51/1988 Zbierky o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a v znení súvisiacich predpisov.

  Návrh zákona komplexne rieši určitú medzeru, ktorá v našom právnom poriadku bola, a teda upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície vrátane základných pravidiel na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku. Člení sa celkom na päť častí. Prvá časť upravuje základné ustanovenia, druhá výbušniny, výbušné predmety a muníciu, tretia upravuje štátnu správu na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície, štvrtá časť sankcie a posledná, piata časť rieši prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia.

  Predloženým návrhom predkladateľ podrobne upravuje skladovanie, prepravovanie, používanie výbušnín, upravuje tiež práva a povinnosti oprávnených osôb, ktoré podnikajú v tejto oblasti, riešia aj posilnenie bezpečnosti pri výrobe, vývoji, spracúvaní, výskume, pokusnej výrobe a skúšaní výbušnín, rieši ich uskladňovanie, zneškodňovanie a ničenie a takisto rieši aj delaboráciu a ničenie munície a posilnenie kontroly pri nakladaní s výbušninami. Tiež upravuje aj zákaz po domácky vyrábať muníciu a jej časti zo široko dostupných chemikálií, nakoľko táto výroba predstavuje tiež hrozbu rovnakého rozsahu ako komerčná munícia. Naposledy, v poslednej časti upravuje odbornú spôsobilosť na nakladanie s výbušninami a pôsobnosť štátnej správy v tejto oblasti.

  Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet, rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, na životné prostredie a bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie v prvom čítaní. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne aj ja. Nech sa páči, zaujať miesto pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti, pánovi poslancovi Kolesíkovi.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 220 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 706. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona a o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne aj o súlade s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Súčasťou je doložka vybraných vplyvov a doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. septembra 2013 č. 689 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne. Otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa teraz, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie je tomu tak, takže týmto vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Nepredpokladám, že sa chcú vyjadriť dvaja páni k nej. Prerušujem teda rokovanie o tomto bode programu.

  A pristúpime ešte k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z.

  Tento návrh zákona má tlač č. 602 a správa výborov má tlač 602a.

  Poprosím teraz znovu pána podpredsedu vlády Vážneho, aby sa ujal slova a odôvodnil návrh.

 • Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predmetný vládny návrh zákona predkladám s cieľom zabezpečiť efektívnejšie fungovanie podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Predchádzajúce schválenie zákona č. 309/2009 Z. z. podnietilo výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny, ktoré mali garantované výkupné ceny na obdobie 15 rokov, pričom náklady na takúto podporu elektriny sú prenášané do cien elektriny pre odberateľov, čo následne spôsobilo určitý nárast tarify za prevádzkovanie systému ako regulovanej položky v cene elektriny.

  Navrhovanou zmenou podmienok podpory sa zohľadňuje rastúci vplyv podpory elektriny na cenu elektriny zavedením obmedzenia výroby elektriny pre nové zariadenia využívajúce biomasu a jej produkty, ako aj podmienky vysoko účinnej kombinovanej výroby sa efektívnejšie využijú dostupné obnoviteľné zdroje energie. Znížením hraníc, čo je ambíciou tohto zákona, výkonov pre zariadenia, ktoré majú nárok na doplatok pre všetku vyrobenú elektrinu, sa podarí aj ďalšia decentralizácia zdrojov. Taktiež tento návrh zákona rieši prostredníctvom zjednodušenia procesu pripojenia malého zdroja zlepšenie podmienok pre inštaláciu malých zdrojov s výkonom do 10 kW v domácnostiach, to znamená, rieši takzvanú atomizáciu obnoviteľných zdrojov energií a v tých domácnostiach s inštalovaným výkonom do 10 kW, ktoré nevyžadujú podporu doplatkom a týmito zdrojmi si pokrývajú, týmito vlastnými zdrojmi si pokrývajú veľkú časť vlastnej spotreby energie. Takýto spôsob podpory malých zdrojov nebude mať vplyv na cenu elektriny.

  Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predmetný návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočet obcí a vyšších územných celkov a nebude tiež mať finančný, ekonomický a environmentálny vplyv a ani vplyv na zamestnanosť a životné prostredie.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si požiadať vás o schválenie predloženého vládneho návrhu a ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem aj ja.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Marošovi Kondrótovi, aby informoval parlament o rokovaní výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 12. septembra 2013 č. 770 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor svojím uznesením z 8. októbra 2013 č. 307, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením z 8. októbra 2013 č. 199 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením z 8. októbra 2013 č. 178.

  V časti IV spoločnej správy sa nachádzajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, bod 1 až 24, pričom gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 24 hlasovať spoločne, s odporúčaním schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 15. októbra 2013 pod č. 208. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem pekne. Nech sa páči zaujať miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu. Dostal som do nej písomnú prihlášku s jedným menom, za klub Kresťansko-demokratického hnutia Alojz Přidal. Pán spravodajca prejavil zámer, záujem tiež vystúpiť v rozprave.

  Vzhľadom na čas, ktorý je vážny, pán podpredseda, končím dnešné rokovanie Národnej rady. Zídeme sa v utorok o deviatej na ďalšom pokračovaní, ktorým budú dva návrhy z dielne alebo od ministra kultúry a potom budeme pokračovať v tomto otvorenom bode rozpravou.

  Ďakujem pekne. Príjemný víkend.

 • Prerušenie rokovania o 13.57 hodine.