• Pekné popoludnie, dámy a páni. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vítam vás po lete na prvom stretnutí a otváram rokovanie 23. schôdze Národnej rady. Poprosím o prezentáciu.

 • Prezentácia.

 • Je prítomných 123 poslancov.

  Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

  Overovateľmi budú páni poslanci Milan Halúz a Martin Poliačik, ich náhradníkmi budú pani poslankyňa Mária Janíková a pán poslanec Pavol Zajac.

  O ospravedlnenie na dnešnom dni 23. schôdze požiadali páni poslanci Juraj Droba a pán poslanec Ján Mičovský. Na zahraničnej pracovnej ceste je pán podpredseda Národnej rady Ján Figeľ.

  Program 23. schôdze ste dostali do lavíc. Ešte vás chcem upozorniť, že obsahuje aj správy príslušných inštitúcií, ktoré budú predkladatelia predkladať tak, ako sú uvedení v návrhu, a umožníme im predložiť v pléne Národnej rady tieto správy a odsúhlasíme ich prítomnosť odhlasovaním programu.

  Pristúpime teraz k schvaľovaniu programu. Poprosím všetkých, ktorí majú záujem navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu, aby sa prihlásili. Takže 13 pánov poslancov a poslankýň.

  Ako prvý pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku dávam návrh na zaradenie bodu do programu schôdze, návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom Národná rada žiada ministra hospodárstva Slovenskej republiky o predloženie správy o výstavbe ropovodu Bratislava - Schwechat pipeline, o jeho trasovaní a hlavne o finančných prostriedkoch, ktoré slovenskí daňoví poplatníci už vynaložili na tento projekt. Zároveň žiadam o skrátenú lehotu na predloženie správy do pätnástich dní vzhľadom k závažnosti a aktuálnosti tejto problematiky.

  Krátke zdôvodnenie: Ako opoziční poslanci sme sa pokúsili o poslanecký prieskum smerom k tomuto projektu, lebo mnohé z tých informácií, hlavne ohľadne trás, ktoré majú viesť cez najhustejšie osídlené miesta v Bratislave, sú nám stále skryté, bolo nám to zamietnuté, z tohto dôvodu to prinášame sem na pôdu Národnej rady, a zároveň ministerstvo priznalo skoro desaťmiliónovú investíciu do výkupu pozemkov v Rakúsku.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD navrhujem zaradiť do programu 23. schôdze Národnej rady osobitný bod s názvom Opatrenia vlády na zníženie rekordného dlhu.

  Odôvodňujem to ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 12 ods. 4, podľa ktorého vláda predloží na rokovanie Národnej rady návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpečiť zníženie dlhu, ak výška dlhu dosiahne 53 % a zároveň nedosiahne 55 %. Pripomínam, že posledný údaj o slovenskom dlhu je 54,9 %.

  Zároveň predkladám druhý návrh, aby sme bod č. 119, čo je Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti za rok 2012 (tlač 594), prerokovali ihneď na úvod schôdze.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, mám pár návrhov. Jeden sa týka toho, aby vláda bola naďalej zaviazaná v polročných intervaloch predložiť do Národnej rady správu o vyšetrovaní prípadu známeho pod názvom Gorila, to znamená v tomto prípade do 31. 12.

  Druhá vec je tá správa, ktorú predložila vláda a o ktorej rokoval výbor, nie je zaradená ako bod rokovania pléna. Pretože to bola správa, ktorá má byť na pléne, samozrejme, prerokovaná. Čiže ak to nie je tak, tak moja otázka je, že prečo najskôr. A ak nie, tak ja to navrhujem, samozrejme, že doplniť, lebo to plénum schválilo, že o tom budeme rokovať.

  A posledný bod sa týka, alebo návrh, zaradiť do programu schôdze správu o činnosti verejnej ochrankyne práv. Je naozaj absurdná situácia, že sme o tom doposiaľ meritórne nemohli rokovať.

 • Ďakujem veľmi pekne. Tiež ma prekvapuje, že nie je správa zaradená v programe. Už som sa chcel na to spýtať dávnejšie. Ale aj dnešná printová verzia ma presvedčila o tom, že sa to tam zabudlo dať. Čiže ak je to len nejaký administratívny omyl, poprosím, aby sme dali hlasovať o tom, že túto správu pán minister prednesie v presne stanovený čas. To je prvý návrh.

  A druhý návrh, ktorý chcem dať, že Národná rada zaväzuje ministra vnútra pána Kaliňáka, aby predložil do parlamentu správu o tom, či konaním niektorých nebankových spoločností nedochádza k páchaniu trestného činu úžery.

  Len dopĺňam, že existujú tisíce ľudí, ktorí takýmto konaním naozaj reálne trpia. Spomeniem jeden konkrétny prípad pána Horváta z Nižnej Olšavy, invalidného dôchodcu, ktorý platil poriadne účty, tak, pán predseda, ako vy neplatíte telefón, napriek tomu mu prišiel, prišli úroky vo výške skoro úveru. Len podotýkam, že spolumajiteľom tej spoločnosti bol váš štátny tajomník na ministerstve práce a sociálnych vecí, čo je už absolútne absurdi...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ako navrhovateľ poslaneckého návrhu zákona chcem vziať späť svoj návrh zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia (tlač 577), je to bod 21 návrhu tejto schôdze. A to z dôvodu, že momentálne rokujem s predstaviteľmi Slovenského Červeného kríža o úpravách a doplnení tohto poslaneckého návrhu zákona. Takže v tejto chvíli by som ho vzal späť. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým žiada vládu Slovenskej republiky, aby na 23. schôdzu Národnej rady predložila správu o príprave slovenského predsedníctva EÚ v druhom polroku roku 2016. Ale nie aby to predložila v roku 2016, ale aby to predložila ešte na túto schôdzu. Ďakujem za pozornosť.

 • Ja navrhujem, aby sa do programu dostal bod, ktorý sa týka uznesenia Národnej rady, vzhľadom na prenasledovanie kresťanov v Egypte. Je to trojbodový návrh, v ktorom vyjadrujeme nespokojnosť s nenávisťou, netoleranciou a ukrutnosťou v Egypte, solidaritu s prenasledovanými kresťanmi a žiadame vládu a prezidenta, aby využili vhodné príležitosti na rokovania.

  Bolo to v zahraničnom výbore, tam to tesne 4 : 6 neprešlo. Ja to znova dávam do programu.

  Chcem upozorniť, že zajtra je Rada vlády na tému ľudské práva, budeme tam riešiť dôležité témy pre svetový mier, ako napríklad gender filozofia alebo LGBT problémy, ale to, že je tu Irak, že je tu Falun Gong, že tu je Sýria, že za chvíľu začnú padať bomby, že tu je Egypt, že tu je Tymošenková, to všetko odsúvame a o tom nehlasujeme a mlčíme a nič k tejto téme nehovoríme.

  Čiže žiadam, aby sa to dalo do programu.

 • Ďakujem pekne. Myslím, že už to tu zaznelo, ale ja chcem v mene klubov SDKÚ - DS, KDH a MOST - HÍD navrhnúť, aby bol zaradený do programu bod Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov.

  Tie zistenia ombudsmanky sú naozaj vážne, týkajú sa práv skupiny osôb a nemôžeme ich brať na ľahkú váhu. Minister Kaliňák má zjavne plnú hlavu verejného obstarávania a ESA, ale na jeho hlavnú agendu, a síce na prácu polície, mu zjavne neostáva čas.

  A rovnako vážne sú ale aj zistenia ombudsmanky ohľadne škôl.

  Tento parlament je na každej schôdzi plný návrhov, ktorými sa chce sociálnymi dávkami regulovať to, čo politici nazývajú rómskou otázkou, ale tu sa ukazuje, že naozaj plošne zaraďujeme deti do špeciálnych...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Dovoľujem si predniesť návrh a požiadať vládu, aby, a požiadať parlament, aby prijal uznesenie a zaviazal vládu, aby predložila správu o príprave dokumentu, ktorý sa nazýva Partnerská dohoda na roky 2014 až 2020 a na ňu nadväzujúcich Operačných programov z dôvodu skutočností, keďže aj sama vláda deklaruje, že európske peniaze a ich čerpanie sú obrovským zdrojom alebo jedným z pilierových zdrojov financií a financovania v Slovenskej republike a ďalej aj pod tlakom posledných udalostí, kedy nejasnosti v niektorých čerpaniach spôsobili to, že bude musieť nejaká, nejaké samosprávy alebo zainteresovaný minister peniaze vracať, tak si dovoľujem požiadať, aby vláda predložila túto...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam doplniť program schôdze o bod Správa o vyhlásení chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy, ktorú predloží minister životného prostredia pán Peter Žiga.

  Dôvodom požadovanej správy sú okolnosti schvaľovania zaradenia časti bývalého Vojenského obvodu Javorina po jeho zrušení do sústavy chránených území.

  Ďakujem.

 • Dobrý deň. Ja by som chcela požiadať o predloženie Analytickej štúdie o súčasnom stave a vývoji zmien usporiadania vlastníckych vzťahov a vlastníckych štruktúr v Slovenskom plynárenskom priemysle.

  Zdôvodnenie: Pre nejednoznačnosť a nejasnosť oficiálne a mediálne odprezentovaných informácií o raste zadlženosti v SPP, čo môže mať celoplošný negatívny dopad na vývoj spotrebiteľských cien, som sa opakovane pokúšala zorganizovať a predložiť návrh na vykonanie poslaneckého prieskumu. Ani dnes mi opakovane v tom, vo výkone tohto poslaneckého prieskumu nebolo umožnené získavať oficiálne zdroje informácií pre toto zisťovanie, a preto navrhujem, aby do programu rokovania bol zaradený tento bod spojený s analytickou štúdiou o súčasnom stave a vývoji situácie v SPP.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, žiadam doplniť program 23. schôdze o nasledovné dva body.

  Po prvé, správu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície Ľubomíra Vážneho o kvantifikácii objemu verejných zdrojov, ktoré bude musieť Slovenská republika zaplatiť orgánom Európskej únie v rámci tzv. revízií. Po b) správu o kvantifikácii objemu finančných prostriedkov, ktoré nebudú zo strany Európskej únie preplatené v rámci čerpania eurofondov.

  Druhý bod, predloženie správy podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra o spôsobe zdrojového krytia hore uvedeného výpadku zo štátneho rozpočtu.

  Zdôvodnenie: Podľa zverejnených informácií priamo zo strany podpredsedu vlády Ľubomíra Vážneho toto riziko sa kvantifikuje v rozsahu od 40 do 100 mil. eur. Dokonca sa objavujú informácie o stovkách miliónov eur, čo vážne ohrozuje rozpočet na rok 2014 a Národná rada by mala o tom rokovať.

 • Dobrý deň. Dobrý deň, ja by som chcela, pán predseda, doplniť do bodu programu na základe súčasnej politickej situácie bod, v ktorom by Národná rada sa vyjadrila a odsúdila násilie a o aktoch terorizmu proti kresťanom v Sýrii a Egypte zo strany rôznych teroristických skupín a prenasledovaným kresťanom a vyjadriť im solidaritu.

  Zároveň požiadať ministra zahraničných vecí, aby predložil Národnej rade možnosti, ktoré má Slovenská republika ako členský štát Európskej únie a NATO a nezávisle od jeho členstva, aby teda sme podporili tento, túto, toto vyjadrenie v boji proti, v boji proti násiliu a pomoci kresťanom.

  Ďakujem.

 • Budeme teraz hlasovať o návrhoch v poradí, ako boli predložené.

  Pán poslanec Frešo žiada ministra hospodárstva predložiť správu o stave prípravy plánovanej výstavby ropovodu Schwechat. Žiada o 15-dňovú lehotu.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 61 za, 73 proti, 9 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Štefanec požiadal najprv o predloženie správy o opatreniach vlády na zníženie dlhu. Budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 62 za, 78 proti, 5 sa zdržali.

  Tento návrh sme neschválili.

  Druhý návrh, druhým návrhom žiadal začať rokovanie 23. schôdze bodom 119.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 61 za, 83 proti, 1 sa zdržal.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Lipšic žiada, aby správa, ktorú predložilo ministerstvo vnútra a bola prerokovaná vo výbore, bola zaradená aj do programu 23. schôdze. Hovoríme o správe o Gorile.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 62 za, 78 proti, 5 sa zdržali.

  Tento návrh sme neschválili.

  Potom druhý návrh pána poslanca Lipšica, žiada zaradiť do programu 23. schôdze správu o činnosti verejnej ochrankyne práv, ktorá bola prerokovaná na výbore pre ľudské práva.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 60 za, 77 proti, 4 sa zdržali, 4 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Hlina najprv žiadal, identicky ako pán poslanec Lipšic, zaradiť správu Gorila do pléna, čiže nebudeme o tom hlasovať, pred chvíľou sme to odmietli.

  Druhý návrh je požiadať pána ministra vnútra, aby predložil Národnej rade správu o činnosti nebankových subjektov.

 • Reakcia z pléna.

 • Prepáčte, pán poslanec, ktorý bol tretí?

 • Reakcia z pléna.

 • No, vy ste to formulovali, my také uznesenia máme, aby predkladala, ale dobre. Dobre, budeme hlasovať.

  Takže ešte, pán poslanec Hlina, najprv ešte budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Lipšica. Čiže aby predložila do 31. 12. ďalšiu správu.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 61 za, 78 proti, 3 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Tento návrh sme neschválili.

  A teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Hlinu, aby Národná rada prerokovala správu ministra vnútra o činnosti nebankových subjektov.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 62 za, 73 proti, 8 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Novotný, vy ste boli jediný predkladateľ? Takže pán...

 • Reakcia z pléna.

 • Nemusíme hlasovať, pán poslanec vzal späť svoj návrh, bol to bod 21, tak ako ho máte v návrhu.

  Pán predseda výboru Huba žiada vládu, aby predložila na tejto schôdzi správu o príprave slovenského predsedníctva EÚ, v Európskej únii v roku 2016.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 60 za, 79 proti, 3 sa zdržali.

  Tento návrh sme neprijali.

  Pán poslanec Mikloško žiada, aby sme prijali v Národnej rade uznesenie, v ktorom by sme odsúdili prenasledovanie kresťanov v Egypte. Pán poslanec, dávam vám do pozornosti uznesenie, ktoré sme prijali 29. marca 2011 pod č. 384. Zhodou okolností takisto vtedy k situácii v Egypte. Ale budeme hlasovať o...

 • Reakcia z pléna.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 65 za, 65 proti, 14 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Pani poslankyňa Žitňanská žiadala identicky ako pán poslanec Lipšic zaradiť správu verejného ochranu práv, ktorá bola prerokovaná vo výbore pre ľudské práva a výbor neprijal uznesenie o prerokovaní v pléne, takže nebudeme hlasovať, už sme pred chvíľkou takýto návrh zamietli.

  Pán poslanec Viskupič žiada vládu o podanie správy o príprave partnerskej dohody. Bavíme sa o finančnom rámci v rámci rokov 2014 až 2020.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 62 za, 78 proti, 5 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Pani poslankyňa Gibalová žiada správu o stave o vyhlásení chráneného územia. Vtáčie vrchy? Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 58 za, 72 proti, 11 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Pani poslankyňa Mezenská žiada od vlády správu... Alebo od ministra hospodárstva? Od ministra hospodárstva správu o vývoji zmien vlastníckych štruktúr v Slovenskom plynárenskom podniku.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 61 za, 79 proti, 5 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Kollár žiadal o dva body. Jeden je správa od pána podpredsedu vlády Ľubomíra Vážneho, aby špecifikoval objem verejných zdrojov, resp. európskych zdrojov, ktoré hrozia po korekcii jednotlivých riadiacich orgánov.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 58 za, 82 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  A teraz ten druhý návrh. Pán poslanec Kollár, chcete vedieť odhad prostriedkov nevyčerpaných alebo neuznaných nákladov?

 • Reakcia z pléna.

 • Žiada špecifikáciu od pána podpredsedu vlády Ľubomíra Vážneho o objeme zdrojov, ktoré Európska únia neuzná a nepreplatí.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 60 bolo za, 78 proti, 5 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Pani poslankyňa Ritomská žiadala najprv Národnú radu o prijatie uznesenia, v ktorom by sme zaujali postoj k prenasledovaniu kresťanov, je to identické ako u pána poslanca Mikloška. Nebudeme o tom hlasovať.

  A žiada ministra zahraničných vecí o podanie správy, v ktorých špecifikuje možnosti nášho ministerstva zahraničných vecí, diplomacie, ako aj iných inštitúcií pri riešení tejto problematiky.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 60 bolo za, 71 proti, 11 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Hlasovali sme o všetkých návrhoch, ktoré predložili pani poslankyne a páni poslanci.

  Budeme teraz hlasovať o

  návrhu programu 23. schôdze ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 80 za, 18 proti, 44 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme program 23. schôdze.

  Ešte niekoľko organizačných informácií. Budeme teraz pokračovať, preto vás poprosím, aby ste ostali na svojich miestach, hlasovaním o prerokovaných bodoch z predchádzajúcej schôdze, ktoré sme presunuli do programu. Hneď po hlasovaní potom budeme pokračovať podľa schváleného programu.

  Hlasovať budeme vždy o 17. hod., teda dnes potom ešte o 17. hod., ak sa nám podarí prerokovať body programu, a v ostatné dni, tak ako obvykle, o 11. a o 17., pokiaľ sa vopred v pléne nedohodneme na inom postupe.

  Pán poslanec Hlina, procedurálny návrh.

 • Pán predseda, v zásade vy môžte odhlasovať, že vás nezaujíma ako firma, v ktorej pôsobil váš štátny tajomník, zdiera invalidných dôchodcov na východe Slovenska. Môžte. Môžte odhlasovať, že Zem je rovná, ale ergo to ešte neznamená, že to je pravda.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, dajte nejaký procedurálny návrh...

 • Povedané súbežne s predsedajúcim.

 • ... Už ste tu dosť dlho, aby ste sa mohli aspoň elementárne veci naučiť.

 • Pán predseda, dohovorím. Uznesením bolo jasne schválené na predchádzajúcej, teda keď bola správa...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, dajte nejaký procedurálny návrh, o ktorom budeme hlasovať.

 • Ten návrh teraz dávam, prosím vás, že tá správa má odznieť, o Gorile, má odznieť v parlamente. Vy ste teraz odhlasovali, nechápem, čo ste odhlasovali. Ja vám garantujem, pán predseda, vy si môžte odhlasovať, že Zem je rovná, ale ešte to nie je pravda. Tú správu o Gorile...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Skúste dať niečo, o čom by sme mohli hlasovať.

 • Tú správu o Gorile prednesiem ja, zvážim za to, kedy bude správne ju predniesť a dokonca ju aj celú prečítam. Nech ľudia vedia. Vy môžte zakázať, aby tu niekto predniesol tú správu, ale zakážte mne, aby som ju tu predniesol...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, skúste dať o niečom hlasovať.

 • A ja vám garantujem, že ju prednesiem.

 • Poprosím, pani poslankyňa Ritomská, procedurálny návrh?

 • Áno. Ďakujem, pán predseda. Viete, vy ste dal hlasovať ohľadne kresťanov, ale ja som vyslovene žiadala, aby Národná rada zaujala k problematike, ktorá sa v súčasnej situácii deje vo svete, a to sa týka Sýrie, čiže k prenasledovaniu kresťanov v Sýrii. Ste to tam akosi opomenul, a teda ja som žiadala, aby minister zahraničných vecí predložil Národnej rade aj možnosti, aké má Slovensko...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ale o tom sme hlasovali, pani poslankyňa.

 • No ale týka sa to Sýrie, nie Egypta.

 • Reakcie z pléna.

 • O MZV.

  Nájde sa podpora už teraz po otvorení programu troch poslaneckých klubov na podporenie návrhu pani poslankyne? Áno.

 • Reakcia pléna.

 • Takže máte podporu aj SMER-u na zaradenie ešte raz tohto hlasovania. Ešte jeden klub, KDH, môže byť? Dobre.

  Takže budeme hlasovať o vašom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 62 za, 69 proti, 12 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh na zaradenie bodu programu sme neschválili.

  Budeme teraz hlasovať o návrhoch, ktoré sme prerokovali na predchádzajúcej riadnej schôdzi a kde sme odsunuli hlasovanie na dnešnú schôdzu.

  Poprosím pána poslanca Přidala, aby uviedol hlasovanie o návrhu poslancov Hudackého, Figeľa a Brocku na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní (tlač 555).

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Hudackého, Jána Figeľa a Júliusa Brocku na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 555.

 • Pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, som rád, že si môžem plniť povinnosti spravodajcu v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady, verím, že si ho prečítal cez prázdniny aj pán premiér a členovia vlády a budú sa zúčastňovať interpelácií a pán poslanec Hlina nebude mať dôvod okupovať tento rečnícky pult.

  Takže pristúpme teraz k predmetnému hlasovaniu. Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 49 za, 78 proti, 13 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Pán poslanec Poliačik uvedie hlasovanie o návrhu pani poslankyne Jurinovej, poslanca Richarda Vašečku a Martina Fecka na vydanie zákona č. 350 o rokovacom poriadku, je to tlač 560.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 560.

 • Ďakujem, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 34 za, 86 proti, 22 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Pán poslanec Procházka uvedie hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Pavla Zajaca a Jána Hudackého na vydanie zákona, ktorým sa mení Trestný zákon, tlač 557.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Zajaca a Jána Hudackého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 557.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpil jeden z navrhovateľov a nepodal žiadny návrh, preto prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada podľa príslušného ustanovenia rokovacieho poriadku prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 55 za, 81 proti, 8 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Poprosím ešte raz pána poslanca Poliačika, aby uviedol v prvom čítaní hlasovanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie Obchodného zákonníka, je to tlač 562.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 562.

 • Ďakujem, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada podľa § 73 ods. 3 písm. c) prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 53 za, 85 proti, 2 sa zdržali, 4 nehlasovali.

  Nebudeme pokračovať.

  Pán poslanec Ivan Mikloš uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslancov Ivana Štefanca a Pavla Freša na vydanie zákona č. 222 o dani z pridanej hodnoty, tlač 563.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca a Pavla Freša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač 563.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 55 za, 85 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Ešte vás, pán poslanec, poprosím aj o uvedenie hlasovania aj o vašom návrhu spolu s pánmi poslancami Štefancom, Kaníkom a Frešom a je to zákon o dani z príjmov.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca, Ľudovíta Kaníka, Pavla Freša a Ivana Mikloša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, tlač 564.

 • Ďakujem. Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku zhodla na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o tomto návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 60 za, 82 proti, 3 sa zdržali.

  Návrh sme nepostúpili do druhého čítania.

  Pán poslanec Matovič uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslancov Júliusa Brocku a Alojza Přidala na vydanie zákona č. 595 o dani z príjmov, je to tlač 566.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa Brocku a Alojza Přidala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 566.

 • Pán predseda, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 50 za, 82 proti, 13 sa zdržalo.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Pán poslanec Lebocký uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pána poslanca Zsolta Simona na vydanie zákona o poľovníctve, je to tlač 558.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, tlač 558.

 • Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, teda vystúpil poslanec Mičovský písomne, ale ústne nikto, nebol podaný žiaden procedurálny návrh. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 57 za, 78 proti, 3 sa zdržali, 3 nehlasovali.

  Návrh sme nepostúpili do druhého čítania.

  Pán poslanec Štefanec uvedie hlasovanie o návrhu poslancov Pavla Freša a Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona o samosprávnych krajoch, je to tlač 565.

  (Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Freša a Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), tlač 565.)

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, že Národná rada prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 55 za, 76 proti, 7 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Pani poslankyňa Gibalová uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona o starobnom dôchodkovom sporení, je to tlač č. 567.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 567.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 60 za, 78 proti, 3 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Zajac uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslanca Petra Osuského na vydanie zákona č. 253 o hlásení pobytu občanov, je to tlač 569.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 569.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy a páni, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 60 za, 80 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Ešte vás poprosím, pán poslanec, o uvedenie hlasovania v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie a zmenu toho istého zákona, čiže o hlásení pobytu občanov, je to tlač 571.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 571.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Prosím, dajte hlasovať o predloženom návrhu zákona, o postúpení do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 60 za, 82 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme nepostúpili do druhého čítania.

  Pani poslankyňa Mezenská v prvom čítaní uvedie hlasovanie o návrhu pani poslankyne Moniky Gibalovej a pána poslanca Ivana Uhliarika na vydanie zákona, živnostenského zákona, je to tlač 570.

  (Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej a Ivana Uhliarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 570.)

 • Vážený pán predseda, v rozprave k tomuto zákonu nevystúpil ani jeden poslanec. Dajte, prosím, preto hlasovať o postúpení predmetného zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 62 za, 80 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Sulík uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pána poslanca Martina Chrena a pani poslankyne Jany Žitňanskej na vydanie zákona č. 576 o zdravotnej starostlivosti.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Chrena a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 572.

 • Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 54 za, 83 proti, 6 sa zdržali.

  Ani tento návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Jozef Mikuš uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Juraja Miškova, Jozefa Kollára a Daniela Krajcera a ďalších na vydanie zákona o zrušení Fondu národného majetku, je to tlač 573.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 573.

 • Ďakujem, pán predseda. Dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 59 za, 82 proti, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme nepostúpili do druhého čítania.

  Pán poslanec Kadúc uvedie hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslankyne Heleny Mezenskej na vydanie zákona č. 420 o médiách, o mediácii, pardon. Je to tlač 574.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Heleny Mezenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 574.

 • Ďakujem. Pán predseda, v rozprave nevystúpil nikto a nebol podaný žiadny návrh, preto prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 40 za, 82 proti, 21 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Ivan Uhliarik uvedie teraz hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Józsefa Nagya na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577 o rozsahu zdravotnej starostlivosti, je to tlač 575.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Józsefa Nagya na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 575.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 143 bolo za, 1 bol proti.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

  Ešte jedno hlasovanie, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda. Dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 143 za, 1 nehlasoval.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehoty na prerokovanie.

  Pán poslanec Hraško uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pána poslanca Jozefa Viskupiča na vydanie zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, je to tlač 576.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, tlač 576.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpil jeden poslanec, procedurálne návrhy neboli podané. Preto prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s príslušnými paragrafmi zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 49 za, 80 proti, 9 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Zajac uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu pánov poslancov Matoviča a Hraška na vydanie zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, tlač 581.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča a Igora Hraška na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, tlač 581.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave som vystúpil iba ja, nepodal som procedurálny návrh. Preto prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o postúpení príslušného návrhu zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 47 za, 82 proti, 7 sa zdržali, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Přidal uvedie hlasovanie v prvom čítaní o návrhu pani poslankyne Heleny Mezenskej na vydanie zákona č. 251 o energetike, tlač 584.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Heleny Mezenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., tlač 584.

 • Pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, neodznel žiaden návrh. Dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 15 bolo za, 83 proti, 46 sa zdržalo.

  Návrh sme nepostúpili do druhého čítania.

  Pán poslanec Uhliarik, ešte vás poprosím o... Á, pardon, to je, čo ste stiahli. Ospravedlňujem sa.

  A pani podpredsedníčka Jurinová uvedie hlasovanie o návrhu poslancov Viliama Novotného a Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461 o sociálnom poistení, je to tlač 578.

 • Hlasovanie o bode prerokovanom na 21. schôdzi NR SR, a to o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Novotného a Ľudovíta Kaníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 578.

 • Pán predseda, prosím vás, dajte hlasovať o postúpení tohto zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 58 bolo za, 82 proti, 1 sa zdržal.

  Návrh sme neschválili.

  Dámy a páni, odhlasovali sme prerokované body z minulej schôdze, budeme po krátkej prestávke od 14.00 hod. pokračovať už rokovaním o programe 23. schôdze a o návrhoch, ktoré predložila vláda alebo poslankyne a poslanci.

  Ešte, pán poslanec Hrnčiar, procedurálny návrh?

 • Vážený pán predseda, chcel by som dať do zápisu hlasovanie č. 27, parlamentná tlač 558, pomýlil som sa, zdržal som sa hlasovania, chcel som hlasovať za.

 • Dobre, ďakujem. Pán poslanec Nagy.

 • Ja by som vás poprosil o to isté, to hlasovanie 27, ja som nestlačil gombík tiež za.

 • Dobre, poprosím do zápisu.

  Dobre, takže krátka prestávka do 14.00 hod. a budeme pokračovať druhým a tretím čítaním o zákone č. 618, je to autorské právo, je to zákon, ktorý vrátil pán prezident.

 • Ruch v sále.

 • A o 17.00 hod. budeme hlasovať.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Kolegyne, kolegovia, odhlasovali sme všetky prerokované poslanecké návrhy zákonov z 21. schôdze a pokračujeme v schválenom programe druhým a tretím čítaním o

  zákone z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, keby ste zachovali kľud v rokovacej sále, a tí, ktorí chcete debatovať, aby ste išli mimo rokovaciu sálu. Ďakujem.

  Materiál je uverejnený ako tlač 620.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre kultúru a médiá poslancovi Jánovi Senkovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Ďakujem. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. Vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.

  Teraz predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného zákona, ktorý bol vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 11. júla 2013 č. 581 pridelil predmetný zákon na opätovné prerokovanie výborom, určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie.

  V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom Slovenskej republiky tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory rokovali o nasledovnej pripomienke uvedenej v časti III rozhodnutia prezidenta republiky a v časti, ktorá je zverejnená v časti II spoločnej správy, ktorú máte k dispozícii v písomnej forme.

  Opätovne prerokovaný zákon odporučili oba výbory schváliť v pôvodnom znení, a to: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 27. augusta 2013 pod číslom 278 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením z 27. augusta 2013 uznesením č. 99.

  Gestorský výbor uznesením č. 104 z 3. septembra 2013 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky schváliť v pôvodnom znení.

  Výbor ma poveril, aby som ako spoločný spravodajca výborov podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania vo výboroch.

  Pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje druhé čítanie o

  zákone z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Materiál má tlač 625.

  Spoločným spravodajcom z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie je poslanec Ľuboš Martinák, ktorého prosím, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne a páni poslanci, vážení ostatní prítomní, Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 26. júna 2013 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky ho vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky (rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 2407-2013-BA).

  Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 598 zo 17. júla 2013 rozhodol, že podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ho prideľuje na prerokovanie jednotlivým výborom, určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie.

  V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom Slovenskej republiky tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

  Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo 17. júla 2013 č. 2407-2013-BA uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Ak Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schváli, navrhol schváliť túto zmenu v čl. III, ktorý znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014."

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval uvedený zákon a rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky zo 17. júla 2013 č. 2407-2013-BA a uznesením č. 279 z 27. augusta 2013 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky prerokúvaný zákon opätovne schváliť v pôvodnom znení s touto pripomienkou: Čl. III znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014."

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval vrátený zákon z 26. júna 2013 dňa 27. augusta 2013. Výbor neprijal platné uznesenie, pretože návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 13 poslancov výboru bolo prítomných 10 poslancov, za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci a 5 poslanci boli proti.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor rokoval dňa 3. septembra 2013 a zaujal k pripomienke toto stanovisko:

  Pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v III. časti jeho rozhodnutia:

  1. Nesúhlasí s návrhom pána prezidenta neprijať zákon ako celok.

  2. Ak Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schváli, navrhuje schváliť túto zmenu: Čl. III znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014."

  Gestorský výbor odporúča schváliť.

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky opätovne schváliť s prijatou zmenou účinnosti zákona.

  Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru č. 174 z 3. septembra 2013.

  V citovanom uznesení výboru poveril ma ako spoločného spravodajcu výborov informovať Národnú radu Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania gestorského výboru a odôvodniť návrh a stanovisko výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pani podpredsedníčka, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz nasleduje

  návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane.

  Návrh má tlač 694 a správa výborov má tlač 694a.

  Návrh uvedie minister obrany Slovenskej republiky Martin Glváč, ktorý sa nenachádza v rokovacej sále. Vyhlasujem dve minúty prestávku.

 • Krátka pauza.

 • Takže, nech sa páči, pán minister, zaujmite svoje miesto.

 • Dobrý deň prajem. Ospravedlňujem sa.

  Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, v súčasnosti prechádza Afganistan procesom odovzdávania zodpovednosti za bezpečnosť a správu krajiny do rúk samotných Afgancov, ktorý by mal byť ukončený do konca roku 2014, čo je aj dátum ukončenia operácie ISAF.

  Slovenská republika sa do operácie ISAF zapája v počte 252 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, a to prostredníctvom účasti v provinčných rekonštrukčných tímoch, vo veliteľstvách operácie ISAF, operačných a výcvikových tímoch Národného podporného prvku, strážnych jednotiek a tímu na odstraňovanie výbušných systémov.

  Predkladám vám na schválenie materiál týkajúci sa zmeny mandátu príslušníkov ozbrojených síl v operácii ISAF, ktorého cieľom je v súlade s postupným ukončovaním operácie ISAF a naplnením poslania poradných a rekonštrukčných tímov ukončiť pôsobenie oboch poradných tímov ozbrojených síl Slovenskej republiky, provinčného rekonštrukčného tímu a tímu na odstraňovanie nástražných výbušných systémov.

  Materiál zároveň navrhuje vyslanie zdravotníckeho tímu do poľnej vojenskej nemocnice na základni Kabul International Airfield v spolupráci s Armádou Českej republiky na základe dvojstrannej dohody.

  Predkladaný materiál bol schválený vládou Slovenskej republiky 21. augusta 2013 a následne bol predmetom rokovania Zahraničného výboru a Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážená pani predsedajúca, poslankyne, poslanci, týmto vás žiadam o prerokovanie a vyslovenie súhlasu s predloženým návrhom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Vladimíra Matejičku, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na ukončenie pôsobenia a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane (tlač 694) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 670 z 23. augusta 2013 pridelil návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory prerokovali návrh na ukončenie pôsobenia a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky a § 12 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas s ukončením pôsobenia a vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane.

  Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť do rozpravy niekto ústne. Pán poslanec Dzurinda, Vašečka. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec Dzurinda.

 • Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, na prvý pohľad alebo aj počutie by sa mohlo zdať, že rokujeme o dokumente, ktorý je skôr technický, ako politický, aj úvodné slovo pána ministra by tomu mohlo nasvedčovať. Nemienim to teda nijako kriticky, skôr stručné úvodné slovo treba oceniť.

  Ja ale by som chcel využiť príležitosť a doplniť aj politický rozmer témy, pán minister, o ktorej rokujeme, lebo domnievam sa, že je nesmierne významná, alebo významný tento politický rozmer.

  Názory na misiu spojencov v Afganistane možno sa stále líšia aj na Slovensku medzi ľuďmi. Ja ale patrím medzi tých, ktorí sú presvedčení, že misia, pre ktorú sme sa rozhodovali v roku 2003 spolu s ďalšími krajinami Severoatlantickej aliancie, mala, má a bude mať, bude znamenať veľký význam pre samotný Afganistan, pre jeho susedov, pre región. Možno trošku vzletnejšie by som povedal, pre ľudstvo a našu civilizáciu ako takú.

  Vychádzam z toho, čo som aj videl v Afganistane, čo som počul od mnohých politikov, čo si dokážem prečítať. Afganistan sa mení, možno pomalšie, ako sme dúfali alebo verili, ale sa mení a ja to vidím tak, že pomaly, ale k lepšiemu.

  Na výbore som povedal, že veľa argumentov by som dokázal použiť na konštatovanie toho, že dnes je na tom trošku Afganistan lepšie, ako bol pred desiatimi rokmi, a vyjadril som nádej, že o ďalších desať rokov bude na tom ešte lepšie, ako je dnes.

  Je zreteľa hodné, že pre misiu našich vojakov sme sa rozhodovali v roku 2003, teda je to už desať rokov. Myslím si, že je zreteľa hodné si uvedomiť, že tá línia zahraničnopolitická, bezpečnostná pretrváva po celých tých desať rokov, čo je veľmi dobrý znak, že Slovensko má svoju zahraničnopolitickú orientáciu, líniu, ale aj to, že je pevným spojencom ostatným v spoločenstve, do ktorého sme sa veľmi usilovali dostať, dobiehajúc už niekoľko rokov členské štáty, v tom čase našich susedov Česko, Poľsko a Maďarsko, čo napokon sa nám v roku 2004 aj podarilo.

  Politický význam tejto misie je teda predovšetkým v tom, že Slovensko sa prejavilo ako vypočítateľný, predvídavý, a pritom aj veľmi pevný spojenec. A tak ako hovorím, o slovenských vojakoch, ktorí pôsobili, pôsobia v Afganistane, počuť iba samé dobré chýry. A to je, myslím, vec, ktorú si treba nielen uvedomiť, ale možno pri takejto príležitosti, ako je prerokúvaný dokument, aj nahlas povedať.

  Druhý rozmer témy, o ktorej rokujeme, ktorý som si veľmi silno uvedomoval, keď som dokument čítal, je fakt, že misia má veľký význam aj pre samotnú Armádu Slovenskej republiky. Nie som si tým celkom istý, ale som si temer istý, že na takej ťažkej misii naši vojaci ešte neboli. Že v Afganistane nadobudli nové spôsobilosti, nové skúsenosti, ktoré nepochybne budú zužitkované aj v budúcnosti v podmienkach Armády Slovenskej republiky, ale aj širšieho medzinárodného spoločenstva. Bola to najťažšia skúška pre našich profesionálnych vojakov a myslím si, že pokojne môžme dnes nahlas povedať, že aj v tejto skúške obstáli.

  Ja by som teda chcel toto svoje stručné vystúpenie využiť predovšetkým na to, aby okrem tých zahraničnopolitických súvislostí, o ktorých som hovoril, som vyjadril aj veľkú vďaku našim vojakom, Armáde Slovenskej republiky ako takej, pretože zvýšili nielen reputáciu Slovenskej republiky, ale myslím si, že dali aj veľa dobrých dôvodov občanom Slovenskej republiky na to, aby boli na našich vojakov hrdí. Je to dobrý pocit, je to pocit, na ktorom sa dá stavať aj perspektíva.

  Preto ešte raz, pán minister, by som chcel vyjadriť vďaku všetkým veliteľom, ale aj príslušníkom ozbrojených síl, Armády Slovenskej republiky, ktorí v Afganistane pôsobili a pôsobia.

  No a samozrejme, že nemôžem nezvýrazniť aj to, že pri tejto službe svojej vlasti, ale aj medzinárodnému spoločenstvu boli ochotní riskovať. Vykonávali ťažkú službu, čoho dôkazom je aj to, že 9. júla tohto roku zahynul jeden z nich, čatár Daniel Kavuliak, a spolu s ním boli ohrození a veľmi ťažko zranení aj dvaja ďalší slovenskí vojaci.

  Takže aj s touto vďakou, alebo odkryjúc tento rozmer našej misie v Afganistane, by som chcel povedal, že, samozrejme, ten čas priniesol celkom logicky tranzíciu, odovzdávanie správy Afganistanu, domácim lídrom, a celkom logicky teda vedie aj k sťahovaniu našich vojakov, tak ako to robia iné krajiny, spojenci v Aliancii, k predefinovaniu ich pôsobenia vlastne k tomu, čo je obsiahnuté v samotnom materiáli.

  Pekne ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca nie sú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Teraz vystúpi v rozprave pán poslanec Vašečka, nech sa páči.

 • Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, mali sme tento materiál na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde som tiež položil niekoľko otázok. Medzitým som dostal nejaké ďalšie informácie z prostredia ozbrojených síl, a preto by som chcel položiť dve otázky na ujasnenie týkajúce sa týchto výmen stiahnutia a vyslania.

  Jedna z vecí sa týka toho tímu EOD, ktorý sa venuje teda tým nástražným systémom. Vraj sú teda veľmi kvalitní a robia nám tam dobré meno, tak podobne ako pán Dzurinda spomenul, že celkovo naše ozbrojené sily sú tam hodnotené. Ten termín na rozdiel od tých prvých troch skupín je až do 31. decembra, že budú stiahnutí, že či budú niekým iným nahradení, alebo celkovo tá spôsobilosť bude už presunutá pod afganské ozbrojené sily. To je prvá otázka, ktorú mám, že či teda nestálo za to zabojovať, aby tam zostali, alebo je to v rámci toho, že budú niekým nahradení v rámci teda tej výmeny. To je moja prvá otázka.

  A druhá otázka je tiež informácia, že v Liptovskom Mikuláši máme kompletné vybavenie poľnej nemocnice, ktoré vraj bolo zakúpené pre Afganistan. Aká je tá situácia, že je to v poriadku, že tam ide len nejakých päť zdravotníkov, že či tam nebola plánovaná a aj finančne teda neboli podporené nejaké prostriedky, ktoré mali ísť vo väčšej miere do Afganistanu, že či je to len naozaj v tomto rozmere tých päť zdravotníkov, že či nebol predtým väčší plán a či neboli nakúpené prostriedky. Mám informácie, že tam tá poľná nemocnica teda vo väčšej miere.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca nie sú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pán poslanec bol posledný, ktorý vystúpil v rozprave. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Veľmi krátko odpoviem na obidve otázky.

  Čo sa týka EOD, je to naozaj odovzdávanie moci afganským jednotkám. A aj jedna, aj druhá otázka spolu súvisia. Aj tak ako povedal pán poslanec Dzurinda, že ozbrojené sily Slovenskej republiky a Slovensko ako také chceme byť a sme, myslím si, bez ohľadu na to, aká tu bola vláda, stabilným a vypočítateľným partnerom. Aj my reagujeme na všetky požiadavky, ktoré prichádzajú či už v rámci NATO, alebo bilaterálnych rokovaní medzi jednotlivými krajinami, najmä Spojenými štátmi. To znamená, reagujeme na tie požiadavky, ktoré sú nám prednesené. To sa týka aj poľnej nemocnice.

  A iniciatíva ohľadne piatich lekárov, to je maximálny počet, dnes hovoríme možno o troch lekároch, lebo zatiaľ sú také požiadavky, pretože líderská krajina v tomto je Česká republika a rokujeme spolu s nimi. Je to teda požiadavka, aby sme teda skôr v rámci Vyšehradskej štvorky alebo v rámci česko-slovenskej spolupráce vyslali aj my svojich vojakov. Nie je to, že my by sme si vymysleli tento počet, ale takéto sú požiadavky. A veľmi promptne reagujeme na všetky požiadavky, ktoré sú nám prednesené.

  Na záver by som chcel len poďakovať, a nielen pánovi poslancovi Dzurindovi, ale aj poslancom v jednotlivých výboroch, že takúto otázku ako Afganistan berú ako prestížnu záležitosť Slovenskej republiky a nie je nástrojom žiadnych politických hier, čo, si myslím, ocenia aj všetci naši spojenci a pri každom stretnutí, a určite to zažívate aj vy, nás oceňujú nielen za to, akých máme vycvičených vojakov, hoci sami dobre viete, že tá naša výzbroj nie je najlepšia, ale vycvičenosť, disciplína a ich spôsobilosti sú veľmi kladne hodnotené a na to naozaj môžme byť hrdí.

  Ešte raz ďakujem za podporu aj vo výboroch, aj tu.

 • Ďakujem, pán minister. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 609. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 585.

  Teraz poprosím podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister.

 • Dámy a páni, dobrý deň vám prajem. Dovoľte mi, dovoľte mi, aj pani predsedajúca, aby som uviedol návrh novely zákonov, ktoré ste uviedli.

  Návrh zákona je súčasťou boja proti daňovým únikom, čo je kľúčovou agendou vlády a rezortu financií. Reagujeme na krátenie prijatých tržieb cez elektronické registračné pokladne a navrhujeme také povinnosti pre výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc, podnikateľov, ako aj servisné organizácie, ktoré všetky tieto opatrenia spolu umožnia kontrolórom ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronických registračných pokladniciach a uľahčia kontrolu ich používania.

  Predkladaným návrhom zákona sa upravujú aj niektoré ustanovenia, ktorých úpravu si vyžiadala aplikačná prax a ktoré zároveň reagujú na pripravovanú lotériu pokladničných dokladov vyobrazením pokladničného dokladu na predajnom mieste s vyznačením potrebných údajov.

  Zároveň navrhujeme novú prísnejšiu úpravu sankčných deliktov a pokút. Viedol nás k tomu veľmi jednoduchý dôvod. Existuje totiž mnoho podnikateľov, bohužiaľ, mnoho podnikateľov, ktorí majú povinnosť používať pokladnicu, ale svoje povinnosti obchádzajú. Dnešné sankcie sa tak ukazujú ako neúčinné. Preto v prípade osobitne závažných porušení zákona navrhujeme pokuty až vo výške 10 000 eur, až do výšky 40 000 eur a takisto navrhujeme zrušenie živnosti pri opakovaných porušeniach jednotlivých paragrafov zákona.

  Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.

  Takže vás, týmto sa uchádzam o schválenie predloženého vládneho návrhu zákona.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Štefanovi Hrehovi. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 609), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 23. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 585 zo 16. júla 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku.

  Pán poslanec Martin Chren, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, ctené kolegyne, ctení kolegovia, vážený pán minister, problematika zavádzania elektronických registračných pokladníc máta slovenských podnikateľov už niekoľko rokov. Na tomto mieste chcem vystúpiť veľmi stručne, by som chcel upozorniť už na predchádzajúci zákon, ktorý vôbec zaviedol povinnosť tzv. fiskálnych modulov a elektronických pokladníc krátko po zavedení eura a zákon bol z dielne ministerstva financií a slovenských podnikateľov stál na nákladoch len pri výmene registračných pokladníc zhruba 1,2 mld. slovenských korún. Čiže asi 400 mil. eur (pozn. red.: správne má byť "40 mil. eur") stálo slovenských podnikateľov zavádzanie elektronických registračných pokladníc s fiskálnym modulom, a to len krátko, približne rok po tom, čo už raz museli elektronické registračné pokladnice meniť z dôvodu prechodu na spoločnú európsku menu euro.

  400 mil. eur (pozn. red.: správne má byť "40 mil. eur") zaplatili slovenskí podnikatelia za elektronické registračné pokladnice, pritom prínos z ich zavedenia nebol preukázaný žiaden. Už dôvodová správa zákona, ktorým sa povinnosť fiskálneho modulu zaviedla, obsahovala vo svojej doložke vplyvov pri čiastke zvýšenia výberu daní nulu. To znamená, samotný predkladateľ ministerstvo financií, kde bol vtedy zastúpený aj súčasný minister, zaviedlo tieto elektronické registračné pokladnice s fiskálnym modulom, pričom nepredpokladalo v doložke vplyvov žiaden pozitívny vplyv na verejné financie, napriek tomu zaťažilo podnikateľov nákladmi 400 mil. eur (pozn. red.: správne má byť "40 mil. eur") na ich zavedenie. A to ešte nehovorím o ďalších stovkách miliónov periodicky každé dva roky z dôvodu povinnosti certifikácie týchto fiskálnych modulov opakovane v stanovenom časovom horizonte.

  Dodnes sme nevideli žiadny dôkaz, žiadnu analýzu ministerstva financií, žiadnu štúdiu, žiadne prepočty, ktoré by jasne dokazovali, že prinajmenšom týchto 400 mil. eur (pozn. red.: správne má byť "40 mil. eur") získal štát vďaka fiskálskym modulom na vyššom výbere daní a že teda zavedenie fiskálnych modulov nespôsobilo národohospodárske škody tým, že spôsobilo len náklady, avšak neviedlo k žiadnemu zvýšeniu výberu dane z príjmov a DPH pre náš štát, pre našu krajinu.

  Potom prišiel ďalší balík, už súčasnej vlády Roberta Fica, opatrení na boj proti daňovým únikom, ktorý ďalej komplikoval život podnikateľom a v niektorých opatreniach doslova spôsobil podnikateľský mordor v oblasti podnikateľského prostredia na Slovensku. Spomeniem napríklad povinnosť záruk pri registrácii na daň z pridanej hodnoty.

  Sám poznám príklad z minulého mesiaca, kedy sa jeden podnikateľ v jednom krajskom meste stal zo zákona platcom DPH. Tento podnikateľ má tri fungujúce firmy, ktoré nemajú žiadne nedoplatky, avšak kvôli tomu, že bol spoločníkom pred niekoľkými rokmi vo firme, kde iný jeho spoločník mal nejaké daňové nedoplatky, daňový úrad mu vyrubil záruku, povinnosť zložiť záruku na daň z pridanej hodnoty vo výške 86-tisíc eur, napriek tomu, že sa stal platiteľom tejto dane z pridanej hodnoty zo zákona. Jeho reakcia bola taká, že musel upraviť svoj podnikateľský projekt a prepustil troch zamestnancov, pretože si ich nemohol kvôli tejto záruke dovoliť ďalej zamestnávať.

  Takýmto spôsobom a takýmito opatreniami, a tých opatrení bolo omnoho viac, pripomeniem ďalšie opatrenie. Povinnosť pred predajom podielu alebo nadobudnutím podielu v obchodnej spoločnosti získať od daňového úradu písomný súhlas s takouto transakciou, ktorá opäť komplikuje život podnikateľom. Predstavte si, že máte vo svojej firme spoločníka, s ktorým sa chcete rozísť, avšak napriek tomu, aj keď ho presvedčíte, ktorý napríklad neplatí, neplní svoje daňové povinnosti. Aj keď sa vám s ním po veľkých problémoch podarí dohodnúť o tom, že teda odíde z vašej spoločnej firmy a svoj podiel vám odpredá, predstavte si, že daňový úrad vám môže takúto transakciu zablokovať práve z toho dôvodu, že tento váš spoločník má podlžnosti na daniach. Aj to je príklad z reálneho života, s ktorým som sa v nedávnej minulosti stretol.

  Ďalším z príkladov zbytočnej komplikácie podnikateľského prostredia a života podnikateľom, ktorý nepomôže výberu daní, avšak komplikuje život pri zakladaní firiem, je aj na tejto schôdzi predložený návrh skladať základné imanie spoločnosti v hotovosti, čo ničomu nepomôže. Veľkým podvodníkom nijak život neskomplikuje, ale malým podnikateľom a hlavne začínajúcim podnikateľom, ktorí majú problém so získaním základného kapitálu, rozhodne môže znemožniť zakladanie firiem.

  Prečo som sa takto vrátil do minulosti a prečo vám tu spomínam takýto exkurz opatrení, ktoré ničomu nepomohli, ale komplikujú život podnikateľom a pochádzajú z dielne ministerstva financií? Pretože tento návrh zákona obsahuje opatrenia, ktoré opäť sťažujú život podnikateľom. Možnože v malej miere. Nech je tých podnikateľov 140-tisíc, ktorí budú dotknutí týmto zákonom, a nech to každého z nich stojí len pár eur. Čiže nech tie náklady z tohto zákona dosiahnu milión eur pre podnikateľské prostredie. Napriek tomu je to opäť záťaž, ktorú prenáša štát na podnikateľov.

  A prenáša ju v akej oblasti? V oblasti elektronických registračných pokladníc, ktoré boli zavedené s tým, že spôsobili podnikateľom náklady vo výške 400 mil. eur (pozn. red.: správne má byť "40 mil. eur") pred niekoľkými rokmi a dodnes sme nevideli žiaden dôkaz, že by ich zavedenie napomohlo výberu daní a zlepšilo výber daní na Slovensku. Pripomínam, že dôvodová správa zákona, ktorý fiskálne moduly zaviedol, obsahovala sumu nula eur v položke zvýšenia výberu daní. Takto bola predložená.

  Preto nebudem môcť podporiť tento návrh zákona bez toho, aby ministerstvo financií riadne nedoložilo, že opatrenia, ktoré ním zavádza, nespôsobia len náklady podnikateľom, ale reálne napomôžu v boji proti daňovým únikom, reálne zvýšia výber daní.

  Chcel by som vidieť a chcel by som vás, pán minister, požiadať o to, aby ste napríklad v rozprave v druhom čítaní predložili analýzu vôbec toho, ako sa osvedčili fiskálne moduly a povinné elektronické registračné pokladnice z hľadiska výberu daní za tých niekoľko rokov, o koľko sa vďaka nim pre štátny rozpočet vybralo viac a aké budú efekty opatrenia, ktoré navrhujete. To znamená, či táto komplikácia povinnosti napríklad s dátovými káblami, ktoré podnikateľom ukladáte, budú mať pozitívny vplyv na rozpočet vyšší než náklady, ktoré podnikateľskému stavu na Slovensku týmto návrhom zákona spôsobíte.

  Bez toho, aby sme nemali predložené takéto dôkazy a takúto analýzu, tak som presvedčený, že po prvé neexistuje dôvod, aby bola takáto novela predložená, pretože chýbajú argumenty a chýbajú fakty, ktoré by nás mali presvedčiť o jej podpore. A zároveň som presvedčený, že takýto návrh je zbytočný. Pretože ak nedokážete preukázať jeho pozitívny prínos pre štátny rozpočet, tak potom nemá zmysel ho ani prijímať.

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca - traja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Fecko.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, ďakujem za tvoju rozpravu, ktorú si predviedol, a iba na upresnenie, dúfam, že som to neprepočul. Spomínal si 1,2 mld. slovenských korún a potom prepočet na eurá 400 mil. eur. Takže malo by to byť 40. Takže tam si treba ujasniť, neviem teda, ktorá čiastka je správna, takže aby sme nezmietli ani našich občanov.

  A ja zase na druhej strane vidím, samozrejme, že tie registračné pokladne, nie som podnikateľ, ani som ním nebol. Pýtam sa, tu chýba veľa analýz, ktoré by mali byť urobené po zavedení určitých pravidiel hry. A v každom rezorte. My nevyhodnocujeme a je to naše slovenské pravidlo, že spätne sa nepoučujeme z toho, čo sa urobilo alebo nejaký prešľap, a tu ako si apeloval, že až po tom vyhodnotení, aký to malo prínos, my mali by sme ísť do ďalších nejakých opráv, resp. ďalších zlepšení v tejto oblasti.

  Ja si myslím, že tie registračné pokladne, nie som, hovorím ešte raz, podnikateľ, ale tá kontrola podnikateľa musí nejaká byť. Musí byť, lebo iba z toho štát môže nejakým spôsobom brať a štátne podniky máme už iba 21, ktoré sú so 100-percentnou účasťou, nejakých 80 je s ďalšou účasťou štátu. To znamená, že ten príjem potrebuje mať aj z tých daní, sa plní. Takže dúfam, že pán minister to má jasné a že aj týmto krokom, ktorý teraz tu predvádza, ja to beriem ako párovanie tých faktúr, aby tá DPH-čka bola vymožiteľná od konkrétnej osoby, ktorá je povinná, takže myslím, že podľa mňa má to nejaký prínos.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne. Martin, chcel by som ti poďakovať za prís...

 • Technická porucha mikrofónu.

 • Prosím vás, zapnite pána poslanca Miškova.

 • Krátka pauza.

 • Nejaká technická malá prestávka. Skúste ešte raz, pán poslanec. Môžte dať slovo pánovi poslancovi Miškovovi?

 • A mohol by som poprosiť dve minúty?

 • Dve minúty budete mať, pán poslanec, hej. Dve minúty poprosím.

 • Ďakujem veľmi pekne. Tak ešte raz.

  Martin, chcel by som ti poďakovať za príspevok v rozprave, kde si uviedol aj nejaké príklady, ako vláda zhoršuje podnikateľské prostredie a ako sa prejavujú prijaté opatrenia, ktoré sme pred tým, ako ich parlament prijímal, tu na tomto mieste kritizovali, ako sme upozorňovali na to, ako poškodia práve malých a stredných podnikateľov. Chcel by som, pán minister, uviesť, že my zbierame všetky tieto podnety od podnikateľov, my zbierame skúsenosti s vami prijatými opatreniami a budeme ich v krátkej dobe prezentovať a tieto skúsenosti sú naozaj šialené.

  Vy jednoducho robíte všetko pre to, aby ste ľudí motivovali k tomu, aby skončili podnikať. Vy robíte všetko pre to, aby ste zlikvidovali akéhokoľvek podnikateľského ducha na Slovensku. Nebudem sa teraz tomu viac venovať.

  Všimol som si, že predkladáte na túto schôdzu ďalšie zákony aj v daňovej oblasti, konkrétne aj novelu, ďalšiu novelu zákona 222/2004, ktorú sme novelizovali, alebo ktorú ste novelizovali minulý rok a ktorá platí, myslím si, od 1. októbra a ktorá naozaj spôsobila veľké problémy podnikateľom. Takže bližšie k tomu vystúpime v rozprave k jednotlivým návrhom, ktoré ešte prídu. Ale naozaj som veľmi rád, že pán poslanec Chren otvoril túto tému, pretože toto je jedna z vecí, ktoré momentálne trápi, trápia, trápi podnikateľov na Slovensku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, podľa môjho názoru ste sa skôr venoval nie celkom obsahu tejto novely, ale skôr opatreniam, ktoré boli predtým schválené. Myslím si, že všetci konštatujeme, že miera daňových únikov a daňových podvodov je na Slovensku veľmi značná, a preto ja vítam túto novelu tohto zákona, pretože, o používaní elektronickej registračnej pokladnice, pretože ďalšou mierou prispieva k tomu, aby sa jednoducho tieto daňové podvody eliminovali a navrhuje a zavádza ustanovenia, ktorých cieľom je práve zabrániť kráteniu prijatých tržieb pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb a, samozrejme, tým dosiahnuť aj vyšší výber daní. To znamená, cieľom tejto novely je zaviesť či už opatrenia technického charakteru, ktoré smerujú či už k tým, ktorí používajú registračné pokladnice, alebo priamo k výrobcom a, samozrejme, takýmto spôsobom jednoducho eliminovať tie podvody, ktoré sa dejú aj v súvislosti s vydávaním pokladničných bločkov. Takže vnímam to ako ďalší krok k tomu, aby miera týchto daňových podvodov a s tým teda súvisiacich daňových únikov bola čo najmenšia.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  V prvom rade, Martin, ďakujem za opravu. Sú tu kolegovia, ktorí nevystúpia bez papiera. Sú takí, ktorí dokážeme hovoriť aj z hlavy a vtedy sa niekedy stane taká drobná chybička v prepočte, 1,2 mld. korún je, samozrejme, 40 mil. eur. Čiže ešte raz ďakujem za opravu.

  K tomu, čo si povedal ty aj pán kolega Duchoň. Áno, máte pravdu, proti daňovým podvodom treba bojovať, a keď tie podvody sú také veľké, treba proti nim bojovať systémovo. Problém je, že mám pocit, že proti nim bojujeme tak, že nepostihuje tých veľkých podvodníkov, ale ideme paušálne trestať všetkých drobných podnikateľov na Slovensku.

  Viete, keď traja-štyria veľkí podnikatelia urobia úniky na DPH za niekoľko sto miliónov eur, čo sa nedá bez spolupráce s daňovým úradom a čo treba vyšetrovať úplne iným spôsobom, reakciou by nemalo byť, že paušálne ideme postihovať negatívnymi opatreniami všetkých drobných podnikateľov na Slovensku.

  Zoberte si príklad z tejto novely. Len povinnosť kúpiť ten nejaký špeciálny dátový kábel k registračnej pokladnici. No nech je 140-tisíc drobných podnikateľov, ktorí majú registračnú pokladnicu, tak sa, myslím, píše v dôvodovej správe a nech taký kábel stojí len 5 eur, to je 700-tisíc eur nákladov, ktoré spôsobíte podnikateľom, ktoré, som presvedčený, nepomôžu nijak výberu DPH v boji proti daňovým podvodom. Keby sa týchto, tieto peniaze venovali radšej naozaj boju proti veľkým rybám, ktoré sme ešte zatknuté nevideli a ktoré robia velikánske, obrovské podvody na vratkách DPH, bolo by to efektívnejšie a podnikateľom by sa ľahšie žilo. A naozaj by sme možno budovali na Slovensku dobré podnikateľské prostredie. Pretože za posledný rok, najmä v oblasti daňových zákonov, sa v oblasti podnikateľského prostredia naozaj Slovensko prestalo byť Slovenskom a začalo sa z neho stávať mordor pre podnikateľov.

 • Pán poslanec Chren bol jediný, ktorý bol písomne prihlásený. Otváram ústnu rozpravu. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Pán poslanec Hlina, Miškov. Dvaja. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Pán poslanec Hlina.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, k tomuto návrhu by som chcel uviesť a prípadne dať aj taký návrh, že kde by sa to dalo vylepšiť a aby sme sa možno vyhli aj nejakým rečiam, ktoré môžu mať čiastočne aj nejaký logický základ, že sa niekomu ubližuje alebo zhoršuje, alebo výrazne zhoršuje.

  Niekoľkokrát, dokonca veľmi intenzívne, bolo informované, že čo prebieha na severe Slovenska, ale údajne to ide čoraz nižšie, že sa zjavia fantómoví poľskí obchodníci, ktorí sa rozložia, starosta zahlási, za 15 minút sú zbalení, nakúpené a idú preč.

  A pri nejakej analýze, robili sme si takú drobnú analýzu, že kde nájsť riešenie, alebo aký je aktuálny stav a prípadne čo by bolo riešenie. Títo fantómoví obchodníci spôsobujú vzhľadom na rozsah, aký je, podľa mňa výrazné škody, výrazné úbytky a sekundárne poškodzujú tých podnikateľov, ktorí v zásade v tej malej dedine, kde teda raz za čas niekto ide si niečo kúpiť, tak si nejde a počká, kým prídu Poliaci. No tak viete, tak ťažko je potom od toho kamenného obchodníka to požadovať. Tam je naozaj taký krehučký zmier, že ktorý sa dá udržať, ale na to, aby sa dal udržať ten krehučký zmier medzi štátom a ľuďmi, že si to uvedomujú, je aj v tom, že tí ľudia majú pocit, že tak ako to je, je to spravodlivé. Avšak teraz, keď je nejaký mäsiar, ja neviem kde, v Hruštíne a dvakrát do týždňa mu príde Poliak a pred obecným úradom predá mäso, tak to spravodlivé nie je. Súčasné existujúce zákony, ktoré by sa toho prípadne týkali, je okrem, nehovorím to samoúčelne, ja si myslím, že sa dopracujeme možno k tomu, že to vieme riešiť práve v tomto zákone, ktorý tu predkladáte, pán minister, to znamená v zákone o RP-čkach, lebo kde by nejaký aký-taký dosah s tým mal súvis, je zákon o DPH, potom zákon, tá 178, o trhových miestach a povinnostiach správcov trhových miest, hej.

  No a teraz keby sme si len stručnú analýzu, nebudem vás obťažovať. Ono títo Poliaci fantómoví, ale to sú aj Ukrajinci a neviem čo, sú rieš..., aj Češi dokonca s tými ich mysterióznymi nákupmi hrncov, sú riešení, a toto je, dúfam, že sa to nemenilo, to je 2011-ka, povinnosti zahraničnej osoby pri predaji tovaru na trhovom mieste z roku 2011. Veľmi stručne poviem. Hovorí v zásade o tom, že ktorý tu neni registrovaný a chce prísť niekde predávať do Hruštína pred, ja neviem, pred Obecný úrad mäso z mrazáku, tak sa musí zaregistrovať, vážení, musí. Musí sa zaregistrovať na Radlinského, to je v Bratislave.

  A pri tejto príležitosti by ma naozaj zaujímalo, koľko registrácií prebehlo na Radlinského, takýchto zahraničných osôb. Aby sme sa nedozvedeli, že žiadne, alebo skoro žiadne, resp. minimum. Lebo aktom registrácie tento človek vkladá aj zálohu vo výške 165 euro. Mimochodom, už tých 165 euro je lepšie ako nič. Ako sa hovorí v jednej komunite: "Lepšie malý peniaz ako hrdzavým drôtom do oka."

  Čiže aj toto je už riešením. Čiže toto by bolo aj možno takým signálom, keby si pán minister pozrel, že koľko na Radlinského sa mu registrovalo obchodníkov, by sme zistili, či to je, alebo nie je chyba.

  Čiže aj existujúci zákon to pozná. Samozrejme, vieme, že to nefunguje. A teraz že kto môže akým spôsobom toho fantómového, zostaňme v príklade fantómového obchodníka z Poľska, ktorý sa rozloží v Hruštíne, nejakým spôsobom postihnúť, alebo niečo. Povolenie na predaj mu vydáva obec. Keď je to ambulant alebo správca trhoviska, pokiaľ je na trhovisku. Existujúci zákon hovorí o tých, tá 178, hovorí o tom, že aké sú povinnosti správcu alebo obce, že okrem iného má kontrolovať, či používa registračnú pokladňu. Čo je svojím spôsobom nevykonateľná, lebo tam by musel niekto stáť a pozerať, či používa registračnú pokladňu. Je to nevykonateľné. Okrem toho, že je to nevykonateľné, je to aj nepostihnuteľné. Lebo pokutu za nejaké konanie proti tomuto zákonu, kde je možnosť udeliť pokutu, v zásade vylučujú, to je, myslím, efko, oni idú iba po déčko, že kedy možno tomu predajcovi dať pokutu, keď predáva ja neviem ako, porušuje niečo, ale nie za to, že nepoužíva tú pokladňu. Hej, čiže v zásade nepostihnuteľné. To je existujúci stav.

  A teraz že čo s tým, keby sme hľadali nejaké riešenie. Riešenie existuje v zásade a teraz by sme si mohli pomôcť, keď chceme navodiť tú atmosféru, že je to spravodlivé. Áno, vyhlásili sme pohon, chceme udržať krehučký zmier, chceme nechať prežiť tomu mäsiarovi v Hruštíne, lebo však jeho v kamennom obchode nájdu, Poliaka fantómového nenájde nikto. Ako, ako to urobiť, hej? Aby nám nezdecimovali ten podnikateľský stav. Všimnite si, a teraz sa nechcem dotknúť niektorých starostov, že ako častokrát mimoriadne ochotne prebehne informácia, že sa ide predávať, mimoriadne ochotne, že za koľko sa ide predávať a ako teda ten starosta má taký, je to aj politická záležitosť. Ja som čítal veľa diskusií, že teda na Kysuciach teraz tam sa domáci podnikatelia búria, ale primátor hovorí, nejakého kysuckého, že teda je to lacnejšie, no však je to lacnejšie, hej, je to lacnejšie, ale je to nefér. Je to naozaj voči tým ľuďom, ktorí sa trápia tam niekde v kamennom obchode, platia za smeti, platia daň z nehnuteľnosti, RP-éčku tam, každý, kto dneska príde a má nejaký preukaz, už dneska to funguje rádovo v iných kmitočtoch, tie kontroly, tak tam príde skontrolovať a fantóma neskontroluje, lebo fantóm sa zbalí, zavrie dvere a ide preč.

  A to riešenie by bolo tak, že, a to dám na zváženie, pán minister, či by ste nevypracovali pozmeňovací návrh, verím, že v zmysle toho, že chceme udržať podnikateľský stav, ho bude mať kto zo SMER-u predložiť, že do tohto, ja si myslím, že to by mohlo byť zhodné, do tohto zákona o RP-čke zaviazať aj tretie strany, čo by v tomto prípade boli buď obce, alebo správcovia trhovísk, že minimálne sú povinné pri vydaní, musia vydať súhlas písomne na umiestnenie a predaj a k tomu súhlasu musí byť pripojená fotokópia. A teraz poďme, čo všetko tam treba. O tom, že má registráciu na Radlinského, o tom, že zaplatil 165 euro aspoň, o tom, že má RP-čku a dajme tomu nejaký kontrolný jeho blok.

  A teraz, že čo keď nie. Starosta by mal, a to si tiež myslím, že keď teraz ideme už, tak ja chcem byť spravodlivý, tak mala by tam byť aj povinnosť pre starostu a primátora alebo správcu toho trhoviska, že keď on toto neurobí, a napriek tomu umožní niekomu predávať, tak, áno, je to možné postihnúť. Teraz je, tú konštrukciu, to dávam ako návrh, pán minister, podľa mňa veľmi dobre aj na hygienu našej spoločnosti a pocit toho, že je to spravodlivé. Podľa mňa je to schodné. Je to, neni to úplne jednoduché, ale je to schodné.

  To znamená, že nájsť taký model, že starosta, príde mu Poliak, povie, chcem to vyhlásiť v mestskom rozhlase alebo v obecnom. Nech sa páči, musíte vypísať takúto žiadanku, že teda je to povolenie na ambulantný predaj, ale k tomu, aby ho niekto, aby som ho ja musel vydať, mi musíte, pán kolega, dať z Radlinského registráciu, zloženku na 165 euro, vašu, pridelenie a toto následne musí niekto, alebo môže skontrolovať pri tom, keď ho realizuje, ten predaj. Aby niekto, kto príde kontrolovať trebárs od vás, z colníkov alebo z daňového, alebo polícia dajme tomu príde kontrolovať, tak si vypýta od toho predajcu z Poľska, ukážte mi náležitosti, ktoré máte. Viete. A to už je znova vec a teraz, že keď to nemáte, a napriek tomu disponujete súhlasom, tak porušila obec, alebo správca trhoviska a máme niekoho, po kom môžme ísť. A ten, viete, a kto bude možno najlepším policajtom v tom, že si dá na to pozor? Ten mäsiar z toho Hruštína, ktorý má kamenný obchod a ktorý vie, že tie nájazdy Poliakov neprežije, pokiaľ budú v takom móde, ako sú, a oni v takomto móde naozaj reálne sú. Tá situácia na severnom Slovensku je katastrofálna. Ja neviem kde, a údajne to ide čoraz nižšie.

  Čiže toto dám na zváženie, pán minister. Podľa mňa je to vec, ktorá je schodná. Takúto konštrukciu, keby ste pripravili, podľa mňa dve muchy jednou ranou, oplatí sa vám to, niekde sa vám to zjaví a trošku aj dáte zadosť tomu, že okej, ale tu mi aspoň nechodí Poliak s tým mäsom a nikto naňho nemôže, každý, ja neviem čo, vrecko u starostu nechal, hej, a teraz ho tu starosta, nehovorím, že to tak je, to len, hej, ale častokrát zaráža tá mimoriadna ochota starostov to hlásiť do tých rozhlasov, hej, čiže to len hovorím, že to sú, dávam na zváženie.

  Myslím si, že toto by stálo za to, aby sme sa vyhli potom následne trebárs aj rečiam, ktorý, ani zďaleka nesúhlasím s kopu vecami, ktoré boli mojím predrečníkom povedané, avšak pri porušení toho krehkého zmieru a utvrdením toho pocitu nespravodlivosti sa možno preváži tá miska váh a že vtedy sa to začne sypať ako domček z karát. Takže preto, aby sme to nejako ustáli, tak navrhujem takéto riešenie, teda dávam na zváženie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi. Na jeho vystúpenie nie sú žiadne faktické poznámky. To bol posledný rečník prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem...

 • Reakcia z pléna.

 • Že on, teda to mi bolo vysvetlené, že pán Miškov mal faktickú, ktorá sa nedala vtedy zapnúť. Ďakujem pekne za upozornenie. Vyhlasujem teda všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa pána ministra, či chce zaujať stanovisko.

  Nech sa páči, dávam vám slovo.

 • Ďakujem vám veľmi pekne za možnosť zareagovať. Začnem hneď odzadu s návrhom, ktorý predniesol pán poslanec Hlina.

  Ten problém je oveľa hlbší ešte, samozrejme, zasahuje aj ochranu zdravia občanov, lebo ak ste spomínali nájazdy poľských trhovníkov, tak, samozrejme, sú to aj českí trhovníci s rôznymi druhmi alkoholu, sú to maďarskí trhovníci s chlebovinami a mäsom a bez toho, aby som prejudikoval a niekoho sa dotkol, samozrejme, otázka hygieny a kvality predaja je tiež veľmi otázna.

  Beriem túto ponuku a, samozrejme, toto je záležitosť preniesť akúkoľvek zodpovednosť na obce, predpokladá neľahké rokovania so ZMOS-om, ktoré asi mi nebudete môcť závidieť, ale vôbec sa nebránim spolupráci aj klubov, aj ich jednotlivých poslancov na tejto problematike. Je to, samozrejme, týka sa to, opakujem, aj daňových únikov, ale týka sa to kľúčovo toho, čo tu tak vehementne a ohnivo obhajujú kolegovia sprava, a to je otázka férového podnikateľského prostredia. To je to, čím sa tu tak strašne všetci oháňame celé roky, ale kľúčové je mať naozaj férové podmienky. A ak niekto chce abo musí platiť dane a niekto nemusí, tieto podmienky v zásade nie sú férové a týka sa to malých a týka sa to aj veľkých, samozrejme, podnikateľov ako takých.

  Dobre. Ja, čiže túto podanú ruku, ako aj nápad prijímam a dajte nám časový priestor na to, aby sme zareagovali v druhom čítaní na túto problematiku, a naozaj dávam slovo na to, že aj finančná správa, aj sekcia daňová na ministerstve financií sa touto problematikou bude zaoberať. Ono to vždy v realite býva zložitejšie, ako sa to povie, ale pozrieme sa na tú problematiku ako takú a pevne verím, že aj ZMOS bude nápomocný.

  Ale ak sa vrátim k tejto novele, aj z pohľadu opozičných reakcií cítim nejednotnosť, čo je proste legitímne a normálne od teda zdrcujúcej kritiky od pánov zo SaS alebo odkiaľ, kde sú teraz momentálne, až po podporu týchto návrhov. Ono nie je to dnes jednoduché. Nie je vôbec jednoduché v prostredí, v kultúre neplatenia daní a odvodov, v kultúre menších alebo väčších protekcií, ktorou je táto spoločnosť presiaknutá, nie je ľahké, ako naozaj nie je ľahké obrátiť túto loď. A ja nikdy nepoviem, že sme dokonalí, nikdy nepoviem, že máme patent na rozum a nikdy ani nepoviem, že sme ani neurobili chyby. Ale nikto nám nemôže ani vyčítať, že sa posledných 18 mesiacov nesnažíme zásadným spôsobom bojovať s daňovými únikmi a zásadným spôsobom, možno aj z hľadiska 20-ročnej histórie úplne iným a zásadným spôsobom vysporiadať sa s týmto neduhom. A aj za cenu, možno za cenu sťaženia života všetkým tým, ktorí sú poctiví a platia dane, a musím povedať, že neuberiem ani závit. Ani závit. A, naopak, vzhľadom na to, aké máme skúsenosti z konkrétnych kontrol posledných mesiacov, ešte pritvrdíme. Pritvrdíme, pretože to je nevyhnutnosť pritvrdiť. Pritvrdíme, pretože nehovorím len o krádežiach na krátení daní, hovorím o krádežiach na úkor zákazníkov.

  Vážení páni Miškov a pán Chren, ja som vás mnohokrát, niekoľkokrát videl v bulvárnych záberoch, ktoré ste si nevyžiadali, ale život je taký politikov, v zariadeniach, v bratislavských zariadeniach, obaja vieme, o ktorých hovoríme, kde sa kradne, kde vás okrádali. Pretože ak niekto vystaví doklad s 20-percentnou DPH a nechá si vo vrecku, je zlodej. Je zlodej. Možno mu to nevieme dokázať, možno sa na toho človeka ešte aj v rámci vlastnej slušnosti usmejeme, dokonca mu zaplatíme sprepitné. Ale je zlodej, pretože okráda štát a okráda človeka, ktorý si prišiel použiť službu, nakúpiť nejaký tovar. A ak máme nálezy kontrol, že z 24 kontrolných nákupov alebo kontrol v jednotlivých zariadeniach je 21, kde sa krátia dane, nepoužívajú pokladnice, kde ja falšovaný alkohol, kde sú cigarety s falošnými kolkami, ja hovorím o Eurovei, priatelia, nehovorím o žiadnych predmestiach pokútnych, hovorím o Eurovei, hovorím o River parku. Daňové tajomstvo mi bráni, aby som hovoril konkrétne názvy konkrétnych firiem, konkrétnych bájnych bratislavských zariadení. V týchto zariadeniach sa, priatelia, kradne. A vysmievajú sa nám. Samozrejme, sa nám vysmievajú.

  Vy si myslíte, že dávame do zákona hlúpy kábel, pretože by ho oni nemali, ten kábel? Vy si myslíte niekto, pán Chren, že niekto nemá dátový, pán Viskupič, môžete mi poradiť, niekto, kto má PC, nemá kábel na prenos dát?

 • Reakcia poslanca.

 • No jasne, že ho má. Ale keď príde kontrola, tak ho tam nemá, tak musí, bohužiaľ, sme v takom prostredí, že v zákone musí byť povedané, že tam ten kábel musí mať. Tam sme došli, bohužiaľ. Tam sme došli. Žiadne dodatočné náklady s tým nebudú spojené, ten kábel tam proste budú musieť mať.

  Pretože dnes, áno, zaviedli sme fiškálne pokladnice, áno, s nákladmi nie 400 mil. eur, sme sa už asi opravili, len vehementne ste to tu niekoľkokrát zopakovali, 400 mil. eur je 12 mld. korún, je to asi 200-tisíc pokladníc, musela by stáť jedna 2 000 eur, čiže deleno veľa (zasmiatie sa rečníka), takže je to asi iné číslo.

  Boli to náklady, bol okolo toho súboj. No ale, áno, načo sú nám fiškálne moduly, ak príde kontrolór a nemôže sa dostať k údajom? Pretože, ja neviem, môžme obviňovať zákonodarcu, že nemyslel na to, že má byť k tomu aj kábel. No tak áno, dneska tam dávame aj kábel zo zákona k fiškálnemu modulu, k PC musí byť kábel. Žijeme v takejto spoločnosti, tak ďaleko sme sa dostali, veď je to správne konanie, je to delikt. Z hľadiska tohto musíte proste dokazovať, či niekto nejaký priestupok urobil, alebo neurobí, ale samozrejme, že pritvrdzujeme. Zavádzame napríklad platenie pokút na mieste. Zavádzame to, že ak niekto nezaplatí pokutu na mieste alebo ju nezaplatí v patričnej, zákonom stanovej lehote, bude mať zatvorenú prevádzku a my tú prevádzku označíme tak, aby sa dotyčný hanbil. Nech je v Eurovei a nech sa hanbí, nech sa hanbí, že má zatvorenú prevádzku za to, že podvádza a okráda ľudí.

  Čiže toto, priatelia, toto nesmeruje, ja som si, ešte stále dúfam, že my nemáme zásadné politické rozpory, ktoré sa týkajú daňových únikov. Mňa nebaví byť fackovaný vaším kolegom o tom, či niečo robíte, aké máte príjmy, a na druhej strane byť fackovaný vami za to, že aké by malo byť nice shiny, ako neničiť podnikateľov.

  Stále hovoríte o veľkých rybách. Robíte tlačové konferencie o veľkých rybách, no tak mi ich proste povedzte, akože tie veľké ryby. Samozrejme, že kľúčovým problémom daňových únikov sú veľké úniky na nadmerných odpočtoch. Ale ja mám pre vás možno dobrú, možno zlú správu, začalo to fungovať. Od februára tohto roku sa zásadným spôsobom znížili nadmerné odpočty, čo sa prejavuje aj v cashovom výbere dane z pridanej hodnoty. Čo, dúfam, že budeme môcť zhodnotiť aj v prognóze, ktorú zverejníme niekedy v polovici septembra, a dúfam, že vám budem môcť prvýkrát v histórii, čo sedím v tomto kresle, budem vám môcť oznámiť, že príjmy sú vyššie, ako sme očakávali, a nie nižšie, ako som vám musel hlásiť posledných 16 mesiacov. A je to, samozrejme, že aj vďaka opatreniam, vďaka atmosfére, ktorú sme aj spolu nastolili v tejto problematike.

  Takže ak hovoríme o tomto konkrétnom zákone, tak bol som tu už aj obvinený s tým, že zase prichádzam teda so zákonmi, ktoré poškodzujú prostredie. Ale mám tu 16, 18 zákonov z dielne ministerstva financií, ktorou zlatou niťou, ktorá sa naozaj vinie cez tieto zákony, tou kľúčovou zlatou niťou je zlepšenie podnikateľského prostredia, zníženie administratívnej náročnosti, ďalší zákon o účtovníctve, dani z príjmov, o cenách, vám to jednoznačne dokážem, a vy to veľmi dobre viete, len to nechcete pomenovať.

  Čiže ak tu strávim zopár dní a zopár hodín, tak tie témy sú dve: daňové úniky a znižovanie administratívnej náročnosti. Nič viac, nič menej. Úmysel je dobrý, ako to dopadne, je vždycky otázkou, samozrejme, aj schopnosti konkrétnych ľudí na finančnej správe, na ministerstve, ale aj každého občana, ktorý sa stavia k výberu daní, bohužiaľ, dnes veľmi, veľmi tolerantne.

  Ja nemám ambíciu otočiť slovenskú náladu z neplatenia daní na to, aby platili s radosťou dane, ako v takej spoločnosti naozaj nežijeme, ale mám ambíciu otupiť tú solidaritu, niekedy až solidaritu s tým, že sa dane neplatia, s tým, že túto vec musíme nahlas a vecne komunikovať. Pretože čo je, aký je rozdiel medzi veľkou a malou krádežou? Z hľadiska morálneho žiadny. Naozaj žiadny.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Chcete sa, pán spravodajca, aj vy vyjadriť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 610. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 586.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády, uveďte návrh.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, za slovo.

  V predkladanom návrhu zákona sa v záujme zlepšenia, zatraktívnenia podnikateľského prostredia s cieľom priniesť inovatívne možnosti a ponuky stimulujúce podnikanie na Slovensku zavádza inštitút záväzného stanoviska v daňovej oblasti. Predkladaným návrhom zákona sa tiež upravujú niektoré ustanovenia daňového poriadku na základe poznatkov z praxe tak, aby sa zefektívnila správa samotných daní.

  Pri registračnom konaní navrhujeme vypustiť oznamovanie niektorých údajov, ktoré bol daňový subjekt povinný uvádzať. Tiež navrhujeme, aby správca dane mohol vrátiť alebo preúčtovať platbu, ktorú zaplatil daňový subjekt na účet iného daňového subjektu, ak o to daňový subjekt požiada.

  V súvislosti s novelou daňového poriadku sa zároveň novelizuje zákon o miestnych daniach, zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a zákon o regulácii v sieťových odvetviach.

  Toľko na úvod. Ďakujem.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Jaroslavovi Demianovi, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, teda najmenej boli doručené návrhy najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej 23. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 586 zo 16. júla tohto roku a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. A zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Vážená pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku, pán Jozef Mihál z klubu SaS, ktorý sa však nenachádza v miestnosti, takže budeme pokračovať prihlasovaním do rozpravy ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Je prihlásený jeden pán poslanec, pán poslanec Juraj Miškov, a zároveň mu dávam slovo, nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, vážený pán minister, ak ste si doteraz mysleli, že najväčším iluzionistom na svete, najväčším mágom je David Copperfield, tak vás o chvíľu vyvediem z omylu. Je ním niekto, kto možno neurobí tisíc klikov na počkanie, ale jeho moc je väčšia ako moc ministrov tejto vlády. Nemá síce žiadne kompetencie zo zákona na to, aby mohol predkladať zákony, napriek tomu o jeho zákonoch tu v Národnej rade Slovenskej republiky hlasujeme.

  Dámy a páni, tento človek nie je len obyčajným nominantom SMER-u, tento človek je, ako ho nazval Richard Sulík, "nesmrteľným Harabinom slovenskej energetiky". Dámy a páni, Jozef Holjenčík, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, a je človekom, ktorému sa podarilo schváliť znenie zákona o regulácii v sieťových odvetviach, zákona, ktorý nenapísali experti na ministerstve hospodárstva, zákon, ktorý si napísal pán Holjenčík, použil pána ministra Malatinského na to, aby tento zákon predložil 83-ke, ktorá ani nevediac, o čom hlasovali, jednoducho tento zákon schválili.

  Rovnakým spôsobom, povedal by som, že veľmi perfídnym spôsobom, pán Holjenčík strčil pánovi ministrovi nepriamu novelu do tohto zákona, ktorý má č. 563/2009 a volá sa o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dámy a páni, tento návrh novelizuje vo svojom čl. 4 aj zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, to je ten spomínaný zákon, ktorý si pán Holjenčík sám napísal, ale zrejme si zabudol do toho zákona napísať niečo, čo tam nie je, a tak pán Holjenčík vpašoval do zákona pána ministra financií. Ja sa osobne veľmi teším, lebo pred chvíľou nás pán minister financií presviedčal, že všetky zákony, ktoré tu predkladá, sú šité zlatou niťou, že sú to dobré zákony. Tak ja ho v tejto chvíli vyvediem z omylu, pretože predkladá zákon, kde v čl. 4 novelizuje zákon č. 250 o regulácii v sieťových odvetviach, a pritom je to donebavolajúca hlúposť. Dovoľte, aby som vám to prečítal, páni poslanci, pretože iste to ušlo vašej pozornosti.

  Do ustanovenia § 9 ods. 1 sa pridáva písmeno i), podľa ktorého "Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu na účely cenovej regulácie, vecnej regulácie a splnenia podmienok podpory podľa osobitného predpisu".

  Dovoľte, aby som vám to prečítal ešte raz. ÚRSO, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu.

  Pod finančnými záväzkami voči štátu sa podľa dôvodovej správy rozumie, či má regulovaný subjekt splnené svoje daňové povinnosti, svoje odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni a voči zdravotným poisťovniam. Toto chce kontrolovať pán Holjenčík.

  Prepáčte, ale to čo je za hlúposť? Čo to je za hlúposť? Nie je dôvod, aby takéto činnosti jednoducho vykonával Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Tento úrad je zriadený v zásade na vykonávanie iných činností, ako na vykonávanie kontrolných zisťovaní, teda kontrol, ktoré sa týkajú nedoplatkov voči štátu. Na to majú kompetencie iné úrady. Nikde nie je uvedené, akým spôsobom sa má pri vykonávaní takejto kontroly postupovať. To je druhá vec, pretože toto si stanoví zrejme pán Holjenčík sám. Toto, jediný dôvod vlastne, prečo takýmto spôsobom pán Holjenčík cez nepriamu novelu v tomto zákone chce kontrolovať regulované subjekty, je v podstate veľmi zákerným spôsobom vstupovať do účtovníctva regulovaných firiem, čo naozaj považujem za neprípustné. Pokiaľ to chce pán Holjenčík robiť, tak nech to povie otvorene, ale nie spôsobom takým, že strčí do zákona o správe daní nepriamu novelu, kde sa chce tváriť ako finančná správa, daňový úrad, Sociálna poisťovňa, ja neviem, ale jednoducho chce vstupovať do účtovníctva firiem.

  Takže toto je jednoducho vec, ktorú ja by som veľmi rád, pán minister, počul od teba, ako sa ti to tam dostalo, ako je možné, že tam máš novelu zákona č. 250 o regulácii v sieťových odvetviach v zákone, ktorý je o správe daní (daňový poriadok). Toto by som bol veľmi rád, keby si mi vysvetlil. Pretože pred chvíľou si nás tu všetkých presviedčal, že zákony, ktoré predkladáš tejto Národnej rade, sú šité zlatou niťou. Toto je konkrétny príklad toho, že predkladáte zlé, nekvalitné zákony.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi. Na vaše vystúpenie nie sú žiadne faktické poznámky. Vyhlasujem zároveň všeobecnú rozpravu za skončenú. A pýtam sa pána navrhovateľa, či sa chce vyjadriť.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Malý vysvetľujúci exkurz do oblasti regulácie sieťových odvetví a hlavne do oblasti dotácií, ktoré vyplývajú z fungovania obnoviteľných zdrojov.

  Reagujeme v podstate v návrhu tohto zákona na žiadosť ÚRSA, aby im boli možné, aby sa im mohli sprístupniť informácie, ktoré dodnes podľa nás podliehali daňovému tajomstvu. My naozaj v súboji s daňovými únikmi, a mnohokrát ste to aj možno videli na tlačových konferenciách daňovej Kobry, ministra vnútra, ministra financií, finančného riaditeľstva, že sa cítia bezbranní, keď musíme, vieme pomenovať konkrétny delikt, ale my nemôžeme povedať, koho sa ten delikt týka. A niekedy by to, niekedy bolo to veľmi zaujímavé a bolo by to zahanbujúce pre dotyčného človeka alebo organizovanú skupinu a bolo by to aj veľmi edukačné aj pre tých ostatných, ale, bohužiaľ, žijeme v takomto právnom prostredí a za túto líniu zatiaľ naozaj nechcem ísť. Ale nevidíme žiadny problém v tom, aby sa orgán štátnej správy, ktorý nie je u vás obľúbený, alebo nie je u teba obľúbený, pán poslanec, to ja nikomu neberiem, každý má svojich obľúbencov alebo tých, po ktorých sa rád vozí, a nevidím nič zlé v tom, aby ÚRSO mohlo disponovať informáciami, ktoré inak v čistej forme podliehajú pod daňové tajomstvo, a aby napríklad aj nárok na dotáciu z obnoviteľných zdrojov nemala taká spoločnosť, ktorá má záväzky voči štátu.

  Lebo tých peňazí, a to je zas kritika aj z vašej strany, a často oprávnená, v objeme je skoro 400 mil. eur na rôzne druhy z obnoviteľných zdrojov. A, áno, môžte to aj chápať aj tak, že sa snažíme, snažíme sa aj možno odoberať tieto nároky, ktoré sú naozaj na 15 rokov fixované, zabetónované aj tým spôsobom, že ak niekto poruší, neplatí, tak ich sankcionujeme, alebo ÚRSO ich bude sankcionovať týmto spôsobom. My dodáme podklady, ÚRSO určite nebude robiť žiadne kontroly, na to nemá žiadne právo. Ide o to, aby sa mohli oboznamovať s týmito informáciami a my aby sme nemohli potom v správnom konaní byť napadnutí, že sme porušili daňové tajomstvo. Je to veľmi, veľmi jednoduché.

  Takže toľko na vysvetlenie. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán spravodajca sa nechce vyjadriť k rozprave. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A ďalej pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 611. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 587.

  Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Predkladaným návrhom zákona sa zosúlaďujú jednotlivé podmienky pre výkon daňového poradenstva s aktuálnou právnou úpravou zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

  Precizuje sa definícia daňového poradenstva a spresňuje sa aj definícia zahraničného daňového poradcu. Zavádzajú sa ustanovenia o posudzovaní kvalifikačných predpokladov a ukladaní kompenzačného mechanizmu, ktorého účelom je umožniť zahraničným daňovým poradcom poskytovať daňové poradenstvo aj Slovenskej republike.

  Návrh zákona taktiež upravuje prístup k tomuto regulovanému povolaniu pre daňových poradcov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorí majú úmysel poskytovať daňové poradenstvo na území Slovenska dočasne alebo aj sústavne.

  To je všetko, ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Vladislavovi Petrášovi.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (tlač 611), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 23., dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že preložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 587 zo 16. júla 2013 a podľa § 71 o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku, opäť pán poslanec Jozef Mihál z klubu SaS, ten sa v sále nenachádza, preto dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Predpokladám, že pán navrhovateľ ani spravodajca sa nevyjadria, áno. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Vládny návrh zákona má tlač 612. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 588.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády, predneste vládny návrh zákona.

 • Ďakujem veľmi pekne. Po skúsenosti z minulého roka, keď som tu strávil pár týždňov, tak som sa zaprisahal, že už nikdy sem neprídem v tomto volebnom období s dvomi zákonmi, so zákonom o hazarde a so zákonom o správnych poplatkoch. Musím zmeniť tento postoj, a teraz v dobrej veci, naozaj návrh tohto zákona neobsahuje žiadne, žiadne, aspoň dúfam teda, žiadne dôvody na to, aby bol predmetom objektívnej alebo často aj neobjektívnej kritiky. Dôvodom je snaha zaviesť nový systém, ktorý naozaj zvýši, mal by zvýšiť, chceme, aby zvýšil komfort pre občana, aby zvýšil bezpečnosť a transparentnosť pri platení poplatkov. Lebo pravdou je, že systém, v ktorom žijeme dodnes, to znamená v systéme kolkov, ktorý mimochodom pochádza z čias Rakúsko-Uhorska a zostal len na území bývalého Rakúsko-Uhorska už len v Českej republike a tuším ešte v Rakúsku a u nás, je systém, na ktorý sme si síce zvykli a zdá sa nám zrejme aj jasný, aj prehľadný, ale na jednej strane dáva obrovský priestor na opäť falšovanie kolkov a všetky tieto ďalšie neduhy. A na druhej strane, možno je to pre vás prekvapenie a možno nie, neexistuje žiadna evidencia, žiadna evidencia štátu o výbere správnych poplatkov.

  Preto ste ma aj tu šticovali minulý rok, keď sme prichádzali so zvyšovaním niektorých poplatkov, a vlastne ste, a možno aj právom, kritizovali, že nevieme dopady konkrétne, lebo štát nemá 20 rokov evidenciu o vykonaných správnych úkonoch. No nemá, lebo ju nemohol mať, ak na druhej strane je papierový kolok, ktorý si kúpite dnes na pošte, a na konci roka sa vám to niekde do jedného vreca celé zleje a viete potom záverečné číslo, ale nemáte žiadnu analytiku o počte úkonov a podobne.

  Takže myslím si, že táto snaha ide cez niekoľko vlád, je tu snaha zrušiť kolky ako také, je tu snaha sa vyhnúť nejakým, akýmsi atomizovaným zase systémom, ktorý by nám veľmi radi a za veľké peniaze vyrástli na jednotlivých rezortoch, snažíme sa o centrálne riešenie, ktoré určite bude mať svoje detské boľačky, ako každý veľký systém, ale pevne verím, že na konci dňa bude pozitívnym krokom.

  Z tohto pohľadu sa uchádzam aj o trpezlivosť, aj o zhovievavosť aj verejnosti, aj vás ako zákonodarcov.

  Predkladaný návrh totiž rieši spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov po zrušení kolkových známok od 1. júla 2014. Úhrada bude možná priamo na príslušnom orgáne alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta akreditovaného platcu alebo jednotného kontaktného miesta. Priama úhrada bude možná napr. prostredníctvom kioskov, zjednodušených kioskov, špeciálnych registračných pokladní alebo platobnou kartou. Doterajšie možnosti platenia poplatkov poštovným poukazom a prevodom z účtu banke zostávajú, samozrejme, zachované.

  Nové spôsoby platenia, evidovania a zúčtovania poplatkov sa budú na jednotlivé orgány zavádzať postupne, počnúc rokom 2014 až do konca roku 2015. Preto sa v zákone ponechávajú súbežne aj existujúce pravidlá platenia, evidovania a zúčtovania poplatku na orgánoch ešte nezapojených do tohto nového systému. Aj preto nájdete v návrhu štátneho rozpočtu aj na budúci rok ešte aj položku ministerstva financií na zaobstaranie tých klasických papierových kolkov.

  Technické vybavenie, evidenciu platieb a zúčtovanie poplatkov so štátnym rozpočtom bude zabezpečovať prevádzkovateľ systému, ktorým bude doterajší distribútor kolkových známok. Príslušné orgány majú v súvislosti s navrhovaným novým systémom len povinnosť umožniť prevádzkovateľovi systému umiestniť technické vybavenie na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov vo svojich priestoroch.

  Toľko na úvod tohto prvého čítania. Ďakujem vám pekne.

 • Dobre. Ďakujem pekne pánovi ministrovi.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Štefanovi Hrehovi.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 612), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 23. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 588 zo 16. júla 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku, aby návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  A dávam slovo jedinému prihlásenému pánovi poslancovi Alojzovi Hlinovi, nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, teda teším sa, však kto by sa netešil, že určite poznáte tie situácie, kde ste všetko mali a potom ste zistili, že nemáte kolok a pošta nebola. To už dávno malo byť preč. Ale ja som, iné som chcel povedať a znova v zmysle toho aj, čo som povedal pri predchádzajúcom zákone, ja som koniec koncov ani netušil, že táto možnosť je na vás a vy máte teda obrovskú moc ako minister financií, ale vy máte aj obrovskú moc alebo možnosť zmeniť klímu v tejto spoločnosti a by ste neverili, akým v zásade jednoduchým opatrením.

  Pokiaľ patrí tento zákon o správnych poplatkoch ku vám, možno by stálo za úvahu, a teraz to poviem ako návrh, a ja by som bol rád, ja som realista, ja viem, že vládnete vy a na to, aby dobré veci prešli, musia vaši zdvihnúť, pani Laššáková prst, tak nebudem sa na tom, ako sa hovorí, politicky to, ale že vám to ponúkam, že či by to nestálo za zváženie, že do tohto zákona o správnych poplatkoch v druhom čítaní dostať ustanovenie, že ľudia, ktorí sa zúčastnili parlamentných volieb, budú mať zľavu z existujúcich správnych poplatkov, rozprávajme, o akej výške.

  Ja si myslím, že naozaj my sme sa dopracovali k takému ťaživému stavu v spoločnosti, ktorého možno, ja nehovorím, že absolútnym a jediným riešením, ale jednou z možnosti môže byť aj toto. Stálo by to za tú úvahu, určite to bude, možno, viete, keď dáte tú matriku zadarmo, z toho sa, ako sa ľudovo hovorí, nestrieľa, hej. Ale možno to bude mať vplyv na štátny rozpočet, možno vám to niekde vypadne, ale podľa mňa to nie sú brutálne peniaze, o ktoré položia tento štát. Práve naopak, keď zvýšite a ľudia si aj takto zmaterializujú ten akt voľby na to, že budú mať trebárs, dajme tomu tú matriku zadarmo alebo so zľavou, tak sekundárne to spôsobí, že to tu môže byť rádovo lepšie časom. Lebo ja mám z toho dosť taký desivý pocit častokrát, že aké je to tu dosť zlé a ešte dobre, že ľudia ani o tom v zásade nevedia, že máločo prenikne, čo tu sa niekedy zjaví.

  Takže toto by bol ten návrh, samozrejme, potom ešte by to treba docizelovať. Pri samosprávnych voľbách by zase sa mohlo zjaviť v zľave dajme tomu na dani z nehnuteľnosti, ale to môže byť k iným. Čo sa týka parlamentných volieb, volieb do VÚC a prezidentských volieb, ja si myslím, že by to stálo za to, je to maličké ustanovenie a by to bolo takým výrazom toho, že pre niekoho dosť aj dôležité, obzvlášť keď je ťaživá sociálna situácia, že si takto zmaterializuje ten akt voľby aj s takýmto benefitom niekto. Nehovorím, že primárne kvôli tomu pôjdu voliť, hej, ale majú v sebe ten pocit, že je to sekundárne aj tým, a tá spoločnosť o tom začne rozprávať, že či to má význam, alebo nemá a že tá verchuška teda oceňuje tých, ktorí chodili voliť, a ocenila ich aspoň trebárs takýmto systémom.

  Myslím, že nepriechodné tie negatívne, tá negatívna záležitosť typu Belgicko, že tam je to, myslím, povinné voľby, že toto u nás by sme neustáli, však to by bol, krik by bolo počuť až do Mongolska. Ale myslím si, že keby sme sa vybrali opačným smerom, to znamená, máš nejaké obmedzené možnosti, kde by sme mohli oceniť túto občiansku aktivitu a ten status občana, kde si ho plne uvedomuje, toto je, by človek nepovedal, pán minister, a patrí to pod vás, jeden nenápadný zákon o správnych poplatkoch.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Nie sú žiadne faktické poznámky na vaše vystúpenie. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Pán spravodajca? Takisto nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 613. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 589.

  Dávam slovo opäť pánovi ministrovi financií, aby predložil návrh zákona.

 • Ďakujem veľmi pekne. Zákon o dani z príjmov, je to zákon, z ktorého zväčša ide strach a sme zvyknutí, že o ňom rozprávame v súvislosti so štátnym rozpočtom. Dnes tie dôvody sú iné a vraciam sa k tomu môjmu úvodnému slovu pri zákone o registračných pokladniciach.

  Tie ciele sú tri, ktoré sa snažíme v návrhu novely riešiť. Ide naozaj o pokračovanie nekompromisného a koncepčného a systematického boja proti daňovým únikom, a to najmä v tomto prípade zavedením zvýšenej zrážkovej dane na vybrané druhy príjmov vyplácané nerezidentovi nezmluvných štátov. Ide o balík opatrení, ktorý bude viesť k odstráneniu administratívnej náročnosti pre daňové subjekty. A ide takisto o zvýšenie právnej istoty daňovníkov a o atraktivitu podnikateľského prostredia napr. úpravou základne, z ktorej sa stanovuje nepeňažný príjem v prípade používania motorového vozidla zamestnancom na služobné a súkromné účely.

  Predmetom návrhu novely zákona pre vašu informáciu je aj zmena ďalších zákonov, zákonov o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Tu je úprava, v ktorej sa navrhuje stanovenie termínu pre akceptovanie prípadných opráv údajov poskytnutých prostredníctvom Štatistického úradu, ide o časové ohraničenie, zvýšenie tlaku na kontrolu údajov a čo najrýchlejšie vykonanie prípadných úprav s pozitívnym vplyvom aj na rozpočty samospráv.

  Z tých opatrení, ktoré sú na stole, naozaj chcem vyzdvihnúť zvýšenie zrážkovej dane na tých 35 %. Musím povedať, že toto opatrenie malo už v prípravnej fáze svoj pozitívny efekt a môžem konkrétne, konkrétne doložiť napríklad iniciatívu Lichtenštajnska, ktorý, Lichtenštajnsko ako krajina, ktorá patrí k obľúbeným destináciám hlavne veľkých korporácií, ktoré sú zaľúbené do nižšej daňovej sadzby, okamžite po našom oznámení zavedenia tejto zrážkovej dane požiadalo o prípravu zmluvy o výmene daňových informácií. Takže v tomto, v tomto čase rezort financií v podstate v oblasti problematiky medzinárodného zdaňovania pracuje na príprave zmluvy medzi Slovenskou republikou a Lichtenštajnským kniežatstvom o výmene daňových informácií.

  Asi pre vás nebude prekvapením, že celé roky pred tým, možno 10, 15 rokov, sa toto bájne kniežatstvo bránilo čo len rozhovorom o takejto zmluve. A takisto pokračovaním by mala byť zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia, dvojakému zdaneniu.

  Takže to má svoje efekty ešte aj vo fáze prípravnej, a to ešte nemáme vlastne v legislatívnej podobe uzákonené tieto konkrétne opatrenia. V praxi to znamená to, že naozaj akýkoľvek finančný vzťah so spoločnosťou, ktorá bude mať ten daňový domicil v krajine, s ktorou Slovensko nemá žiadny zmluvný vzťah o výmene daňových informácií alebo o zmluve s dvojitým zdanením a akákoľvek operácia bude automaticky zrážkovo zdanená 35 %, čo by malo teda mať zásadný vplyv na odpudenie aj niektorých slovenských podnikateľov prenášať si tieto domicily daňové do takéhoto typu krajín.

  Čo vnímam ako vyslovene pozitívne a férové, a je to téma, ktorá sa tu objavovala celé roky, teraz sme naozaj našli odvahu ju riešiť, je postupné, je zmäkčenie v podstate pravidla, ktoré, viete, že sa zrejme aj všeobecne hlavne v menších firmách obchádza, ide o používanie motorového vozidla, ktoré je nakúpené z nákladov firmy a je používané na súkromné účely. Vo veľkých firmách sa to pravidlo daňové naozaj striktne dodržiava a ide vlastne o nepeňažný pôžitok, ktorý sa dodatočne zdaňuje 1 % z obstarávacej ceny. A teraz robíme pozitívnu zmenu, kde v podstate táto cena sa bude postupne znižovať. Aj to 1 % bude z nižšej a z nižšej ceny, pripúšťame vlastne amortizáciu tohto vozidla. Vnímame to ako férové opatrenie a snáď aj opatrenie, ktoré podnieti aj menšie firmy a menších podnikateľov dodržovať zákon. Lebo asi sa naozaj môžme domnievať, že mnohí ho nedodržujú, a je naozaj ťažko kontrolovateľné pri tom množstve firiem dosiahnuť všetkých hriešnikov.

  Ide takisto o zjednotenie časového testu pri úprave základu dane o neuhradený záväzok alebo jeho časť časovým testom pri tvorbe daňovo uznateľných opravných položiek. Znie to veľmi zložito, ale v podstate motivujeme všetkých neplatičov, aby platili. Pretože ak bude niekto meškať s platením svojich záväzkov, postupne si bude musieť opätovne do svojich výnosov zarátať takúto nezaplatenú faktúru. Čiže robíme to úplne symetricky, podobný systém funguje pri pohľadávkach, kde si vytvárate daňovo uznateľnú právnu položku.

  Takže týchto opatrení je tu, samozrejme, oveľa, oveľa viac, ja som vytiahol len niektoré, na ktoré, ktoré sú populárne a ktoré sú aj jasne ľudsky zrozumiteľné. Celý balík týchto opatrení je výsledkom komunikácie s odbornou verejnosťou a zozbieraním podnetov aj od daňových poradcov, od audítorov, od jednotlivých asociácií zamestnávateľov, naozaj sme sa snažili vyjsť v ústrety do takej miery, do akej nám to umožňujú naše finančné možnosti z hľadiska možností rozpočtu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  A dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Ladislavovi Kamenickému.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 23. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 589 zo 16. júla 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostala písomnú prihlášku od pána poslanca Mihála, nevidím ho tu, nevidím ho tu. Teraz sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko? Nie. Podobne aj spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A nasleduje prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení zákona č. 246/2012 Z. z.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 614. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 590.

  Opäť dávam slovo podpredsedovi vlády a ministrovi financií Petrovi Kažimírovi, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

  (Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č. 246/2012 Z. z., tlač 614.)

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Zákon o dani z pridanej hodnoty. Kľúčové, čo donášame, čo prinášame v legislatívnej podobe, je zavedenie povinnosti platiteľov dane predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme. V legislatívnej podobe zakotvujeme povinnosť predkladať tzv. kontrolný výkaz DPH.

  Vnímame to ako skutočný prielom vo výbere dane z pridanej hodnoty, ak sme tu rok súperili spolu o tom, ako zlepšiť výber DPH, tak toto je kladivo na čarodejnice. Tento nástroj vytvára informačnú bázu pre finančnú správu, pre štát. A nech ten štát reprezentuje akákoľvek politická reprezentácia, musí jej záležať na tom, aby daň z pridanej hodnoty, ktorá je najviac drancovaná zo všetkých daní, ktoré štát zo zákona vyberá, na základe tohto výkazu dostane priamo na stôl informácie o jednotlivých finančných vzťahoch na mesačnej báze.

  Samozrejme, že to vytvára, tento nástroj, aj negatívne odozvy, chcem ale dopredu všetkých prípadných kritikov upozorniť, že žiadame iba údaje, ktoré dnes každý z podnikateľov, ktorý je platcom DPH, má. Má ich v účtovníctve a jedným stlačením tlačítka enter si ich vytlačí do podoby, ktorú bude formulovať vyhláška Ministerstva financií, pretože bez týchto údajov by nemohol vypracovať mesačný výkaz DPH. Proste by ich nemohol urobiť.

  Takže nehovorme o žiadnej dodatočnej, o žiadnom súbore dodatočných informácií, ktoré by niekto musel teraz dodatočne nejakým spôsobom hľadať, vytvárať a podobne. Má to pre štát a pre férové podnikanie kľúčový význam, lebo toto je opatrenie, ktoré naozaj má ísť po tých veľkých. Po tých veľkých, ktorí možno aj tým najprimitívnejším spôsobom sa priživujú na fingovaných nadmerných odpočtoch.

  Čiže kontrolný výkaz je kľúčový nástroj. Potom ide o rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu pre vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, ide o tzv. zjednodušenie platenia systému DPH, o tzv. river charts system, ktorý v rámci smernice Európskej komisie môžme vo vybraných položkách formou nahlášky do Európskej komisie uplatniť, a reagujeme takto v podstate na jednoznačné dôkazy o daňových únikoch a karuselových obchodoch v oblasti poľnohospodárskych komodít, ako sú obilniny, ako sú olejniny a podobné druhy tovarov, kde veľmi ťažko zistíte presný objem toho tovaru.

  V ďalšom zákone riešime znižovanie administratívnej záťaže a zjednodušíme legislatívu pri zmene registrácie zahraničných zdaniteľných osôb z dôvodov fiškálnych, priznávam to bez mučenia, z dôvodov fiškálnych opäť odkladáme účinnosť opatrenia týkajúceho sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľov dane z 1. januára budúceho roku na 1. január 2017. Musím priznať, že toto opatrenie by znamenalo jednorazový výpadok príjmov v hotovostných príjmoch v sume niekoľko 100 mil. eur. A dnes aj z hľadiska výšky dlhu, aj z hľadiska napnutého rozpočtu a hotovostných potrieb si to naozaj dovoliť nemôžme, čiže musíme pristúpiť k tomuto odkladu.

  Zavedenie kontrolného výkazu a rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti bude mať jednoznačne pozitívny vplyv aj na rozpočet verejnej správy.

  Toľko na úvod. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Ladislavovi Kamenickému. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 246/2012 (tlač 614), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 23. schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 590 zo 16. júla 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostala písomnú prihlášku od pána poslanca Mihála zo strany Sloboda a Solidarita. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, dovoľte mi pár slov k navrhovanej, dosť rozsiahlej a, myslím, aj dosť zásadnej novele zákona o dani z pridanej hodnoty. Chcem byť stručný. Kto chce vedieť viac, stačí, aby si zobral napríklad rokovanie tripartity, zobral si, vytiahol si odtiaľ pripomienky zamestnávateľských zväzov, či už je to Asociácia, alebo Republiková únia, a dozvie sa, prečo je tento zákon zlý. Poviem to zjednodušene. Preto, pretože neúmerne, naozaj neúmerne zaťažuje podnikateľov.

  Je všeobecne známe, že výpadky štátneho rozpočtu na príjmoch z dane z pridanej hodnoty, ktorá je inak oporným pilierom vlastne toho nášho daňového systému, sa pohybujú niekde až na úrovni 2 mld. eur, čo je skutočne vysoká suma, a radí nás v nejakom takom nepopulárnom rebríčku krajín úspešnosti, resp. neúspešnosti výberu daní na jedno z posledných miest. Taký je fakt.

  Faktom je aj to, že ix vlád, ktoré sa tu vystriedali, a ix poslaneckých zborov, ktoré tu šúchali tieto lavice, si za vyše 20 rokov existencie Slovenska s týmto javom nevedeli dať rady. Opravím sa. Nebolo to 20 rokov, pretože inštitút DPH tu nemáme 20 rokov, bol zavedený, už neviem presne, v ktorom roku, nespomeniem si, ale teda 20 rokov to určite nie je. Predtým sme mali daň z obratu. Daň z obratu bola omnoho jednoduchšia. Administratívne na strane firiem, resp. platiteľov tejto dane, omnoho, omnoho jednoduchšie aj ľahšie kontrolovateľná. A k takýmto podvodom, aké sú dnes v praxi, bohužiaľ, bežné, tam nedochádzalo a takéto výpadky jednoducho neboli.

  Jednoducho povedané, najlepšie, čo by sme mohli urobiť, je vrátiť sa k dani z obratu a zrušiť celú DPH takú, akú je. To by bolo najlepšie, čo by sme mohli spraviť, ale, žiaľ, nejde to. V prvom rade preto, lebo sme členmi európskych zoskupení a takýto zákon jednoducho musíme mať, aj keby sme nechceli, alebo inak dovidenia, Európska únia. Čiže táto možnosť, bohužiaľ, do úvahy neprichádza, aj keď by to bolo zrejme najlepšie riešenie proti všetkým tým daňovým podvodom a podobne.

  Takže úlohou každého ministra financií a úlohou každého šéfa daňového riaditeľstva, resp. dnes finančnej správy, je čo najefektívnejšie sa vysporiadať s tými nešvármi a s tými daňovými únikmi, akými sme svedkami. A mňa ako občana, ktorý teda v tomto parlamente ako poslanec, resp. predtým ako minister, až tak veľmi veľa tomu nášmu Slovensku neslúži, zaráža, že skutočne dlhé roky prešli a nič sa s tým efektívne nerobí. Tie daňové úniky narastajú naozaj do neúnosných medzí. A zaráža ma na tom to, že, ako sa hovorí, všetci vedia, že tento a tento v tom našom regióne, v tom našom meste je ten dépeháčkar, všetci to vedia, len ako napotvoru nevedia to daňoví úradníci, ktorí sedia na príslušnom úrade v tom regióne, ktorí by tam mali, do tých jeho firiem, nabehnúť a urobiť tam rázny poriadok.

  Ja si myslím, že tie nástroje, ktoré máme v zákone o DPH napríklad alebo v daňovom poriadku, sú pomerne dosť účinné na to, aby pri takých schopnostiach, aké predpokladáme automaticky u ľudí, ktorí pôsobia v štátnej správe, na finančnej správe teda konkrétne, mali by byť postačujúce na to, aby sa s tými špekulantami urobil rázny poriadok, pretože ony tie podvody zase nie sú až také, že IQ 180 musíte mať na to, aby ste to "spustili". Tam, skôr naopak, je to, dalo by sa povedať, v niektorých prípadoch to IQ húpacieho koníka, takzvane, postačujúce na to, aby bol do tých karuselových obchodov niekto zatiahnutý. Je to úplne priehľadné, úplne jednoduché. A naozaj sa čudujem, prečo aj za súčasnej legislatívy nedokážu daňové úrady, resp. finančná správa, urobiť rázny poriadok s tými, ktorí takýmto spôsobom vyciciavajú štátny rozpočet, parazitujú na tomto inštitúte, dostávajú nadmerné odpočty ľavou zadnou, no nechápem to.

  Takže, pán minister, vaši úradníci a vy ste sa rozhodli vymyslieť kontrolný výkaz DPH, ktorý ako matematik, odchovom matematiky ako absolútne tomu rozumiem, samozrejme, nemusíme si to vôbec vysvetľovať. Je to postavené na princípe párovania. Mám daň na vstupe, mám daň na výstupe. Sú tam dva subjekty. Čiže tak ako dva vagóniky na tej železnici sa takto zrazia a spoja sa, tak takisto by sa mala spojiť daň na vstupe s tou daňou na výstupe. Máte to odkontrolované, viete, o čo ide. Každý, každý, ani myška vám nemôže uniknúť.

  Problém je ten, že aj napriek tomu, že softvérové firmy by si s tým mali vedieť dať rady, pretože tak ako ste, súhlasím s vami, povedali v úvodnej reči, nie je problém z tých vstupných dát, z ktorých tá, ten softvér vlastne vyhodí dnes von ten súhrnný výkaz, ktorý má teda 20 alebo 30 riadkov, ale jeho zdrojom sú tie jednotlivé pohyby, nie je problém, aby ten softvér účtovný, samotné tie zdrojové dáta dal von do tej podoby, aká teda už mimochodom je tiež na svete, takže ten softvérový problém by tam nebol. To je relatívne jednoduché.

  Problém je, že do hry tu prichádza ľudský faktor. Tie faktory nemusia byť korektné. Tá účtovníčka môže urobiť ľudskú chybu. Niekde to skrátka zle nahodí, niekde sa niečo zle stisne na tej klávesnici. A môže sa stať, že aj sú tam tie časové nesúlady. Skrátka, nechcem to tu rozoberať tri hodiny. Hoci by tá matematika mala byť jasná, malo by to do seba zapadať. V praxi to nie vždy tak bude.

  Ja sa obávam, že daňoví úradníci namiesto toho chytania tých skutočne veľkých rýb teraz budú riešiť, prečo vám tu nesedí 5 eur, prečo vám tu nesedí 100 eur, prečo vám tu nesedí 4 eurá 28 centov. Čiže budú sa vybíjať na nepodstatných maličkostiach, lebo niekde nejako niečo nesadne. Tu mi niekde niečo bude chýbať alebo prevyšovať, lebo ten partner mal nejaký problém subjektívny, objektívny. A daňoví úradníci namiesto toho, aby šli po tých, ktorí tu robia státisíce, milióny na dépeháčke, budú tu riešiť, že či nejaký v Hornom Dolnom, nejaká firma, ktorej možno ten softvér naozaj hapruje, sa zmýlila o nejakých pár euro.

  Čiže tohto sa obávam, tohto sa obávam a zakončím svoju reč tým, že, aby som teda nezdržiaval, pozrite si, nájdite si ten čas, pozrite si pripomienky RÚZ-ky, AZZ-ky k tomuto zákonu. To sú niekoľkostranové elaboráty plné zásadných pripomienok nielen k tomuto kontrolnému výkazu, ale aj k ďalším zmenám, ktoré sa navrhujú.

  Jednoducho ja si nepomôžem, hodnotím túto novelu ako obrovskú byrokratickú ďalšiu záťaž pre podnikateľských sektor.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja páni poslanci: pán poslanec Kamenický a pán poslanec Zsolt Simon. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán spravodajca, pán poslanec Kamenický.

 • Ďakujem. Vážený pán poslanec, myslím si, že presný opak je pravdou toho, čo ste tu hovorili. Toto je konečne niečo, čo skutočne dokáže nejakým spôsobom skontrolovať, či si tu niekto nevyrába nejaké faktúry, napríklad päť faktúr na viacero spoločností, kde si znižujú dépeháčku. Akým spôsobom si myslíte, že to vie daňový orgán skontrolovať, keď nemá tieto elektronické výstupy od každého jedného subjektu? Každý subjekt má ďalších ix partnerov a viete dobre, že keď chcete urobiť nejakú kontrolu, tak by ste museli všetkých tých ix partnerov skontrolovať. A myslím si, že práve tento nástroj je na to, aby sa elektronicky dalo vytypovať práve subjekty, ktoré robia tie podvody najväčšie. To je v podstate hlavný zámer toho, čo sa chce robiť.

  A nemyslím si, že je tu skutočne, nejde určite o administratívnu záťaž, nakoľko tie výstupy sú dnes takisto elektronické a sú v tom istom zložení. Takže v tomto nevidím žiaden problém, aby sa to poskytlo v elektronickej forme, čiže vôbec nevidím pádny dôvod na to, čo ste tu dnes tvrdili.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Mihál, v plnej miere s tebou súhlasím. A pre pána ministra snáď poviem jedno jediné. Tento systém mu bude fungovať presne tak isto ako jednobločková lotéria. No nebude fungovať.

  Daňový podvod a podvod s DPH sa v prevažnej časti nerobí medzi subjektmi na území Slovenskej republiky, ale sa robí medzi subjektom na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Niet takého systému, ktorý dokáže spárovať faktúry a účtovníctvo medzi Slovenskou republikou, Maďarskom, Veľkou Britániou a ostatnými krajinami. Nebudete ho vedieť spárovať, pretože tam, kde sa ten podvod robí, tak tam vy nedosiahnete. Ale dosiahnete jedno jedine, že podnikateľské prostredie na území Slovenskej republiky sa natoľko zhorší, že každý z tejto krajiny odíde podnikať. Už dnes podnikatelia nadávajú na daňový úrad, že umelým spôsobom, podotýkam zákonným, ale umelým spôsobom zadržiavajú platenie DPH, už niektoré firmy sa dostávajú do druhotnej platobnej neschopnosti, a to len preto, lebo hľadáme problém tam, kde problém nie je.

  Každý daňový podvod aj s DPH, nezaplatené DPH sa nemôže udiať bez súhlasu pracovníkov daňového úradu. Pretože podvod s DPH je tam, kde je nadmerný odpočet. Každý jeden nadmerný odpočet daňový úrad dnes vidí. Prečo neriešite práve túto oblasť? Táto legislatíva neporieši, pán kolega Mihál, mal si pravdu, zvýši len byrokraciu a nie účinnosť výberu daní.

 • S reakciou pán poslanec Mihál, nech sa páči.

 • Ja s vami, pán kolega, na jednej strane súhlasím, na druhej strane nemôžem súhlasiť, pretože len si zoberte, len si zoberte to, že urobíte v tom elektronickom výkaze, áno, elektronický výkaz, jasné. To som práve hovoril. Urobí vám to softvér. Čiže na prvý pohľad to nie je nejaká veľká záťaž pre samotného podnikateľa alebo pre tú účtovníčku, ktorá teda párkrát stisne niečo na klávesnici, ak je ten softvér naozaj dobrý, tak jej to vyhodí.

  Problém je ten, že tam vstupuje do hry ľudský faktor pri nahadzovaní tých údajov, pri tom kolobehu tých faktúr. Jednoducho to sa stane, ako možno 5, možno 10 % tých dokladov, skrátka, príde neskôr alebo je tam nejaká chyba, je tam niečo nezrozumiteľné. Je bežná prax, že ľudia podávajú opravné výkazy. Pokiaľ je to ten sumarizačný opravný výkaz, tak tam to až taký stres pre tie firmy nie je. Ale teraz, keď ten opravný výkaz, opravný kontrolný výkaz budú musieť napríklad podať preto, lebo tam bude o jednu faktúru na viac alebo na menej, alebo nejaká zlá suma, tak to bude obrovský stres a stres aj pre aparát na finančnej správe, pretože sa budú zapodievať, s prepáčením, hlúposťami a nepôjdu naozaj po tých veľkých rybách.

  Pán kolega Simon, no, ja som nechcel povedať to, čo si povedal ty, aby ma tu náhodou niekto neobvinil, že tu navádzam na daňové úniky, pretože ako teda je všeobecne známe, že tie karuselové obchody sa v zásade nerobia medzi ix slovenskými firmami, ale je to reťazec, ktorý vyjde mimo územie Slovenskej republiky a tam sa to skutočne ťažko kontroluje. A tam tento kontrolný výkaz je absolútne neúčinný, pretože to jednoducho bude fungovať len v rámci slovenských dvoch subjektov. Keď tie dva vagóniky na tom, v tom vláčiku je slovenská firma A, slovenská firma B, ale keď sa tam zapojí maďarská firma C, tak sme skončili s celou hrou na kontrolný výkaz.

  Takže toľko.

 • Teraz dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Do rozpravy ústne sa hlási pán poslanec Matovič. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegovia, kolegyne, možno trochu zvláštne z opozičných lavíc, ale ja by som chcel hneď na úvod povedať, že za tento návrh zákona hlasovať budem. A budem hlasovať preto, lebo si myslím, že takéto niečo tu malo byť už vtedy, kedy sme zaviedli dépeháčku. Práve vtedy, kedy sme zmenili daň z obratu za daň z pridanej hodnoty.

  Ja by som možno išiel ešte trošku ďalej a bol by som najradšej, aby možno každá jedna vystavená faktúra alebo daňový doklad, ktorý zahŕňa DPH, tak aby mal možno nejaké unikátne číslo, ktoré pridelí centrálne nejaký register faktúr, ale de facto toto je niečo, kebyže porovnám, že to, čo som povedal teraz pred chvíľkou, že by to bol online systém, ktorý by faktúre prideľoval unikátne daňové nejaké číslo a rovno by faktúra bola niekde zaevidovaná a Štátna pokladnica priebežne by pekne videla, že čo, aká dépeháčka vlastne ju čaká a čo do nej príde. Tak toto je vlastne, to by bol online. A toto, čo vlastne v tomto návrhu zákona je napísané, je v podstate ofline systém, kde to nebude o tom, že každý jeden deň alebo každú jednu sekundu, kedy sa tá faktúra vystaví, tak sa zapíše niekam, ale v podstate sa nazbiera raz do mesiaca, tie údaje prídu a zapíšeme ich niekam, kde ich navzájom vieme spárovať.

  Jasné, bolo by pekné, opozičné, populistické teraz povedať a nadávať možno ministrovi alebo vláde, alebo komukoľvek, že to bude záťaž na podnikateľov. Ale ja si myslím, že čestný podnikatelia si viac nemôžu dovoliť to, aby sme neklepli po prstoch tým nečestným. A toto je práve cesta, kedy, áno, samozrejme, aj tým, že zaťažíme tých poctivých podnikateľov, ktorí doteraz štát neokradli ani o jedno jediné euro, ani o jeden jediný cent, tak zaťažíme ich niečím, nejakým tým úkonom navyše. Ale je to možno na začiatku naozaj tá, skorej to bude teda nejaký teda symbolický poplatok softvérovej firme, ktorá to účtovníctvo robí.

  Ale podstata je, že cez to, že zaťažíme aj teda tých čestných, okej, tak nakoniec tým čestným ušetríme peniaze. Lebo ak tento systém bude účinný, a ja som presvedčený, že účinný bude, lebo jednoducho už nikto viac si nebude môcť zaúčtovať falošnú faktúru, ktorú mu vystaví kamarát niekde na kolene a uplatní si dépeháčku. Ak tento systém fungovať bude a na základe toho sa podarí do štátnej pokladne vybrať o 50 mil., 10 mil., to je jedno, aj o jedno jediné euro navyše, tak o tieto peniaze nebude musieť SMER alebo vláda zvyšovať iné dane, iné odvody, cez ktoré by vlastne od tých poctivých podnikateľov, lebo zase dane a odvody platia iba poctiví, cez ktoré by vlastne vybrala peniaze na to, aby sme sa skladali tým hajzlom, ktorí dane neplatia.

  Tým pádom plne tento návrh podporujem a je to v prvom čítaní.

  To, čo hovoril Jožo Mihál, že môže nastať situácia, dobre, že teoreticky sa môže daňový kontrolór potom nejakým úchylným spôsobom zapodievať tými drobnosťami, tak to si myslím, že je naozaj technikália, ktorá už môže byť v tom nejakom vykonávacom predpise, alebo teda to už si myslím, že nemali by sme byť takto paranoidní a rozmýšľať nad ľuďmi, že teda všetci teda daňoví kontrolóri na daňových úradoch sú dementní a budú kontrolovať dvoj-, troj-, štvoreurové nejaké rozdiely. Spoľahnime sa na to, že sú to ľudia, ktorým takisto záleží na tom, aby žili v štáte, kde sa dane jednoducho platia a kde konečne nebudeme robiť na podvodníkov.

  Ešte raz hovorím, konečne, že takýto návrh tu prišiel, a aj keď neštandardne z opozičných lavíc, aj keď nepopulisticky, hovorím, podporujem tento návrh všetkými desiatimi a spolieham sa na to, že v druhom čítaní prípadné nejaké zádrhely, ktoré tam sú, minister bude ochotný upraviť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci Kamenický a Mihál. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Kamenický.

 • Ďakujem. Pán poslanec Matovič, musím skutočne oceniť tento prístup. Viackrát sme sa o danej problematike bavili, párovanie faktúr, na výbore pre financie a rozpočet a myslím si, že v tom sme boli dosť jednotní, a nielen teda aj my, ale aj názory z opačného spektra a dokonca aj váš bývalý kolega podporoval tento návrh. Samozrejme, môžme sa baviť o tom, ako to technicky spraviť tak alebo onak.

  Myslím si, že toto je jednoznačne recept na to, ako urobiť to, že získať viac peňazí do rozpočtu a práve zamedziť veľkým daňovým podvodom, ktoré sa dejú aj na území Slovenska, aj na tom vstupe, výstupe. Povedzme si otvorene, tu jedna firma si uplatní dépeháčku, potom neodvedie dépeháčku, predá tovar ďalej, tie si tam odvedú len minimálnu dépeháčku a nakoniec ten karusel dopadne tak, že prvá firma zanikne a štát prišiel o ťažké peniaze, a tomuto sa dá zabrániť.

  Takže ďakujem za tento postoj. Ďakujem.

 • Tak ja si dovolím pripomenúť pána podnikateľa Varechu, či Varehu, Varehu. Ja sa pýtam, ako tento človek mohol desiatky miliónov našmeliť vlastne na nadmerných odpočtoch? Čo robili tí ľudia na tých, na, kde to je on, z Michaloviec alebo z Trebišova, alebo odkiaľ, čo robili na tých daňových úradoch? Jednoducho, jednoducho aj bez akéhokoľvek kontrolného výkazu, keď nejaký podnikateľ má päťdesiat firiem a keď robí medzi nimi takéto podivuhodné obchody, čo to tam on, on tam nejakých chrobákov predával alebo také voľačo. Alebo predávajú úžasné softvéry, hej. Na tej disketke je drahocenný softvér v hodnote stoviek miliónov eur. Veď to, to je, to sú veci, ktoré priemerne zdatný daňový úradník, takto chytím, pozriem, že čo mi to tu prišlo, čo mi to tu podávali tie subjekty, ktoré mám na starosti, teda nemusím to ani pozerať, pretože mám na to softvér na Daňovom riaditeľstve, predpokladám, aspoň v tom inteligentný, že mi ukáže, naznačí, toto sú indikátory, že toto bude nejaký podvodník. A hneď tam bežím, hneď pozerám, že akých chrobáčikov to predáva, aký softvér to predáva, že to má takú úžasnú hodnotu a že má také nadmerné odpočty. Na to nepotrebujem buzerovať všetkých podnikateľov nejakým kontrolným výkazom!

 • S reakciou pán poslanec Matovič, nech sa páči.

 • Na kolegu Mihála iba, že, áno, jedna cesta je teda sa spoľahnúť pri pár tisíc ľuďoch, že nám to odkontrolujú a nejakým spôsobom im bude záležať na tom, aby teda každý platil dane, aké má. Ale sám vieš a práve príklady, ktoré si povedal, alebo teda príklad toho Varehu, že jednoducho tí ľudia zlyhávajú. A keď ľudia zlyhávajú, tak urobme systém, urobme systémovú zmenu, ktorú už na základe toho, už ten softvér to práveže vyhodnotí a tomu konkrétnemu človeku, ktorý mal toho Varehu na starosti, už mu to tam bude blikať a bude vedieť, že tuto je prúser s Varehom a už to nemôže ignorovať, lebo v momente by prišiel o svoju prácu. Vie si to jeho nadriadený skontrolovať.

  Čiže keď vieme, že práve tí zlyhávajúci ľudia, a to sú Salmanovci, či jak sa volajú, ako vždycky tam je konkrétny človek, ktorý je, korupčne sa správa, podľahne tomu pokušeniu, tak keď takíto ľudia tam sú, tak nadstavme systém, ktorý aspoň v tých vnútroštátnych operáciách pri dépeháčke bude skoro nepriestrelný a bude dosť jednoznačný.

  Ale tým si uľahčíme prácu, aj tým daňovým kontrolórom. Podľa mňa aj oni nechcú stále sa hrabať v dokladoch a potom si vyžadovať krížové kontroly, či jak sa to volá, daňové dožiadania. A prídu si, tam si vypichnú tri faktúry a potom píšu na ďalšie daňové úrady, skontrolujte mi, či on si vystavil takúto faktúru, že či to ja mám tuto správne. Však my zaťažujeme drasticky kontrolórov s rutinnou hlúpou prácou. A tuto jedným výkazom, áno, ešte raz hovorím, aj keď zaťaží ten výkaz tých poctivých, tak rozviažeme ruky daňovým kontrolórom, nech naozaj idú po tých problémoch a nie po rutinnej hlúpej práci vyžadovať si krížové nejaké dožiadania z druhého daňového úradu.

  V dnešnej dobe, keď všetko je elektronické, tak my tu naozaj sa tu hráme pomaly na nejakú predpotopnú poštu a holubov si budeme poštových posielať a dožadovať sa a zisťovať.

  Je to dobrý, správny krok. Ja ho podporujem, nemôžem si pomôcť.

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Áno, hlási sa.

  Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ďakujem za možnosť zareagovať. Ja som už v úvode povedal, že toto opatrenie je kľúčové možno z optiky pohľadu toho, čo sme v oblasti boja s daňovými únikmi urobili za posledný rok, čiže všetky ďalšie opatrenia sú možno v rovine plastickej chirurgie v oblasti v porovnaní s tým, čo má priniesť tento kontrolný výkaz.

  Ja ďakujem za legitímnu a v podstate aj kultivovanú debatu z oboch strán. Ide o príliš veľa. Jedno, čo si snáď vyhradím, je reakcia pána Zsolta Simona, alebo ak vychádzame z premisy, že nikto nerozumie všetkému, ani ja nerozumiem agrotechnickým termínom, ani dojivosti, tak si dovolím pochybovať, že poľnohospodársky expert a dlhoročný minister poľnohospodárstva sa tak dobre rozumie problematike DPH. Ale chcem ho upozorniť, aj keď tu už dneska, teraz nesedí, že veľmi dobre monitorujeme podvodné obchody medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou v oblasti poľnohospodárskych produktov a že je dosť podozrivé, ak, teraz si budem vymýšľať čísla, ak 40-tisíc prasníc sa vyvezie do Maďarska a 40-tisíc prasníc sa dovezie z Maďarska. A možnože niekto z poľnohospodárskej loby z týchto oblastí Slovenska, hej, začína byť nervózny a má právo byť nervóznym, pretože v návrhu zákona je okrem iného naozaj zavedenie tzv. rivers chartu, to znamená takej tej dane z obratu na obilniny, olejniny a na to všetko, čo nám smernica Komisie dovoľuje. A je tu snaha naozaj reagovať na primitívne, ale veľmi účinné daňové úniky s nadmernými odpočtami.

  Bolo tu veľa povedaného, ale my sa naozaj môžme všetci spolu pochváliť s jedným výsledkom. Od februára tohto roku zásadným spôsobom klesli nadmerné odpočty. Od februára tohto roku. Pozrite si, je to veľmi jednoduché, pozrite si cashové údaje alebo hotovostné údaje finančnej správy v oblasti dane z pridanej hodnoty. Naozaj, vo februári tohto roku nastal prielom, odvtedy, vďakabohu, k nárastu nadmerných odpočtov nedošlo a celkový výber dane z pridanej hodnoty napriek tomu, že nám v tomto roku poklesol hrubý domáci produkt, t. j. rast hrubého domáceho produktu, viete, že bojujeme s ochladením ekonomiky, napriek tomu máme plnenie dane z pridanej hodnoty blízke sto percentám.

  Je to sedliacka úvaha, ktorú teraz vyslovím, ale myslím si, že jedným zo zásadných dôvodov, prečo sa tak deje, je práve zmenšenie daňových únikov tých najprimitívnejších, v oblasti nadmerných odpočtov. A možno len preto, že s tým niekto prestal. Na chvíľu prestal, lebo pochopil, že sa niečo deje.

  Ak sa pán Mihál čudoval, prečo, ako je to možné, tých pätnásť, šestnásť rokov, odkedy tu DPH funguje, kam sme sa to dostali? Naozaj, od roku 2004 klesla efektívna sadzba o 12 %, efektívna daňová sadzba. To je skutočne to, čo vyberáme. Tá kultúra v oblasti DPH sa dostala na úroveň kanálu a nie je jednoduché s tým bojovať a samozrejme, že za tým je ľudský faktor. Samozrejme, že je za tým ľudský faktor, ale musíme si uvedomiť jednu vec, a my sme s tým začali, my sme prestali politicky nominovať ľudí do finančnej správy. Sme prvá exekutíva v tejto krajine, a priznajme si to, ja som v podstate v druhej exekutíve, aj v tej, v ktorej som bol predtým, boli politické nominácie do daňovej správy. Aj v tej vašej, v ktorej ste sedeli, pán Mihál, ako minister, boli politické nominácie do vtedajšej daňovej a colnej správy. My sme s tým od apríla minulého roku zásadným spôsobom prestali. To znamená, prioritou sú profesné schopnosti a prioritou, samozrejme, sú aj bezpečnostné previerky, aj schopnosti tých ľudí preťať väzby, regionálne väzby. Je to o výbere kontrol, je to o tom, že sa sťahuje a rozhoduje sa o kontrolách na úplne inom mieste, ako sú vzťahy bratrancov a sesterníc a vzťahy regiónov, kde niekto od niekoho závisí, ale je to proste dlhá cesta. Je to dlhá cesta, pretože je to 9-tisíc zamestnancov. A ja súhlasím aj s tým, že keby bolo všetkých 9-tisíc zamestnancov finančnej správy, že by to boli anjeli, tak tie daňové úniky sú oveľa, oveľa nižšie. Lenže aj priemerná mzda vo finančnej správe sa pohybuje niekde medzi 600-700 eurami, priemerná, vrátane manažmentu, ktorý je oveľa, oveľa vyššie, a to je otázka aj motivácie. Šéfovali ste de facto ako minister Sociálnej poisťovne, je to veľmi, veľmi podobné teleso, ale je to ešte zložitejšie, ešte oveľa zložitejšie.

  Čiže tá cesta je dlhá, kľúčová je kultivácia prostredia v samotnej finančnej správe. Viete, a teraz nechcem z toho vytĺkať politický kapitál, to, čo sa stalo minulý rok, vážnym spôsobom ohrozilo proste morálku finančnej správy ako takej. Okrem toho finančná správa prechádza obrovskými vnútornými zmenami. Zlúčila sa daňová a colná správa, zlúčili sme civilov s ozbrojencami, zlúčili sme ľudí s rôznymi platovými úrovňami, s rôznymi sociálnymi výdobytkami. Proste tam to vrelo a do istej miery stále to vrie. Je to proste zložitá organizácia, ktorú treba viesť, ktorú treba ďalej kultivovať, ktorú treba zásadným spôsobom kontrolovať.

  Budete asi prekvapení, ale odbor vnútornej kontroly, inšpekcie v podstate na finančnej správe neexistoval do apríla minulého roku. Dnes má skoro 60 vnútorných policajtov. A my tých ľudí, ja to hovorím, sa snažíme "popravovať na námestí" aj v spolupráci s políciou a po novom aj v spolupráci s prokuratúrou.

  Ale to nie je len otázka vnútorného nepriateľa. Nemôžete žiť s pocitom každý deň z príchodu do práce, že máte stále vnútorného nepriateľa za sebou. Tých ľudí musíte aj presvedčiť, pretože to má zmysel. Musíte im dať úctu a oni vám musia doniesť výsledky. A ja tvrdím, že Finančná správa Slovenskej republiky donáša, prináša štátnemu rozpočtu už v tomto, v týchto podmienkach úspechy vo forme lepšieho výberu daní.

  A potom aj tie možné vaše obavy ohľadom zneužívania, ohľadom nejakého šikanovania, áno, to vždy je možné, je to o ľudskom faktore a je to o tom, na to poukazovať, a je to o tom, získať si čo najlepších ľudí. A som presvedčený, že mať informácie, mať objektívne informácie, v ktorých nikto nebude môcť subjektívne vyberať, že tam kontrolu pošlete a tam ju nepošlete, a tento systém ju navrhuje. Systém kontrolného výkazu, samozrejme, sám osebe nestačí. Je, bude prepojený s informačným systémom, ktorý dnes používa finančná polícia takzvaná, systém, ktorý bol dovezený ešte za vašej vlády z Veľkej Británie, a je to systém, ktorý spolu s ďalšími, prepojeným registrom, môže prinášať až strach. Pretože každý vklad, každá hotovostná operácia, každá preregistrácia, každá zmena domicilu, každá zmena v obchodnom registri môže vyvolávať podľa presne a jasne stanoveného modelu rizikového správania podnet na daňovú kontrolu. Tak to má byť. Takto sa to má objektivizovať. Nemá to byť o tom, že má nejaký okresný náčelník hovoriť: "A tomu, toho zničíte a tomu necháte nekonečný priestor." Tomu, proste toto sa musí zmeniť. A s tým bolo treba raz začať. Začali sme po veľkej blamáži minulého roku. Možno aj tá blamáž mala z niečoho, pre niečo význam, že keď niečo povstane z popola, tak je to lepšie.

  Dajte nám, dajte nám šancu. Ja som nepočul od vás iné návrhy, ako by sme to mali riešiť. Toto proste je technické riešenie, ktoré nebude ani lacné, hej, a bude proste so sebou prinášať ešte mnoho rizík a mnoho, kopu proste rečí ohľadom obstarávania a podobných vecí. Ja to si všetko uvedomujem. Nebude to jednoduché. Nebude to jednoduché spustiť, nebude to jednoduché prevádzkovať, ale dajte nám šancu, aby sme dosiahli výsledok, ktorý, voči ktorému nemôže byť nikto z vás. Lebo naozaj daň z pridanej hodnoty je kľúčovým zdrojom príjmov štátu, a či v čele nech sedíme my, alebo vy, je to jedno, je to proste v prospech tejto krajiny.

  Ďakujem.

 • Chce zaujať k rozprave stanovisko spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A budeme v rokovaní pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 615. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí 591.

  Znova vás prosím, pán podpredseda vlády a minister financií, aby ste vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi popísať základné ciele návrhu tohto zákona.

  Kľúčovým cieľom je naozaj zlepšiť podnikateľské prostredie, a to znižovaním administratívnej záťaže najmä pre registrované subjekty, ako máme snahu takisto zjednodušiť procesy registrácie nových daňových subjektov. Chceme zrušiť ustanovenia obmedzujúce formu predkladania žiadostí, napríklad žiadosť o registráciu daňového subjektu alebo aj spôsobu oznamovania zmien údajov uvedených pri registrácii.

  V súvislosti so znížením administratívnej záťaže zvyšujeme limit, kedy daňové subjekty nebudú povinné podávať daňové priznania ani zaplatiť, zaplatiť daň.

  A vnímame to tak, že tento návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Milanovi Mojšovi. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, je to tlač 615, ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 591 zo 16. júla 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pani poslankyňa Mezenská. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, dovoľte mi predniesť aj môj postoj k tomu, čo som si tu mala aj možnosť doteraz vypočuť práve pri príležitosti prerokovávania tohto zákona.

  Ja hneď v úvode by som asi mala povedať pre korektnosť vstupu do tejto diskusie, teda môjho príspevku, že nie som expertom na finančné právo, na daňový systém, ale ako som si mala možnosť priebežne vypočuť rozpravu a rôzne postoje k už odprezentovaným zákonom, zastavila som sa práve pri tomto návrhu, pretože chcela by som vyjadriť svoj postoj, kde zachytávam určitú asymetriu.

  Na jednej strane tu vidím v plejáde predložených daňových zákonov tendenciu a trend sprísňovať a sprecizovávať, zvyšovať transparentnosť pri určovaní, alebo teda pri uhrádzaní daní, pri plnení daňových si, daňových povinností vo väčšine prípadov práve voči malým a stredným podnikateľským subjektom. Avšak na druhej strane tu vnímam určitú asymetriu práve pri zjednodušení a znížení administratívnej záťaže práve voči subjektom, ktoré sa dotýkajú poskytovania služieb v oblasti elektriny, uhlia, zemného plynu.

  Ja toto naozaj vnímam bez ohľadu na to, aby som moc vstupovala do hĺbky prednesených zákonov, a bez ohľadu na to, že nemám podrobné informácie o tom, ako dopadá a ako dopadne, dopadnú tieto predkladané novely na jednotlivé subjekty, ja v tomto naozaj vidím asymetriu, vidím určitú nerovnováhu.

  Preto by som bola veľmi rada, aby ste mi vysvetlili, koho sa dotkne a akým spôsobom sa dotkne táto predkladaná novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu práve súvzťažných daňových subjektov a či v tom nevidíte určitú nerovnováhu. Lebo na jednej strane malých, stredných, malé, stredné podnikateľské subjekty, ktoré už teraz čelia značnej administratívnej a možno až byrokratickej záťaži, ma upozorňujú na to, že tie novely zákonov sa stále sprísňujú, komplikujú im správu účtovníctva. A na druhej strane tu vidím snahu o zvýšenie, teda zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie limitu, kedy daňové subjekty dokonca nebudú povinné podať daňové priznanie, ani zaplatiť daň. Ide o daňové subjekty, ktoré práve poskytujú služby v oblasti energetiky.

  K tomu si dovolím ešte predniesť jednu takú vec, ktorú, ktorá vo mne rezonuje počas celého rokovania o predložených zákonoch, a síce ja sa zastávam toho, aby sa naozaj systém sprísňovania kontroly platenia daní, dodržiavania daňovej povinnosti zlepšoval, aby sa zefektívňoval, ale myslím si, že žiadať to od radových občanov alebo malých a stredných subjektov, to bude korektné v tej atmosfére, keď nebudem zažívať vlastnú skúsenosť, že ak sa dopytujem rovnakého sprístupnenia informácií o tom, akým spôsobom sa riadi ekonomika a finančná sféra, daňová sféra práve v energetických subjektoch, o ktorých tu bola reč, a bolo to aj a rezonovalo to aj či už v médiách, alebo na hospodárskom výbore, ak rovnako tieto veľké energetické subjekty práve vplyvom štátu a vstupu štátom budú podliehať rovnakej sprísnenej kontrole a snahe stransparentniť tam všetky procesy.

  Pre mňa je to v tom zážitku, v tej skúsenosti toho, že mi pri opakovaných snahách a pri opakovaní predloženom návrhu o sprístupnenie poslaneckého prieskumu, kde sa chcem pozrieť hlbšie pod pokrievku ekonomiky a hospodárenia v tak strategickom podniku, ako je SPP, nie je umožnené takýto prieskum vykonať. To si teda naozaj neviem vysvetliť, ako je to možné, že nie sú tu možnosti, ako ma pustiť práve do oboznámenia sa s týmito informáciami, ako vidieť hlbšie do hospodárenia a finančného plánovania, do finančných procesov týchto inštitúcií. A na druhej strane tí istí vládni poslanci, tá istá vláda, ktorá mi tento prieskum neumožní, tu volá po kontrole, po dodržiavaní povinností, po stransparentnení účtovníctva, daňových povinností takýchto malých a stredných subjektov.

  Jednoducho tento nepomer a túto asymetriu ja si neviem vysvetliť a budem veľmi rada, ak sa mi aj pri predložení tohto zákona zdôvodní a vysvetlí.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pani poslankyne nie sú žiadne faktické poznámky. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa pána ministra, či chce k rozprave zaujať stanovisko. Nie. Pán spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom programu je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má tlač 616. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 652.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády a minister financií, uveďte aj tento vládny návrh zákona.

 • Ďakujem pekne. Charakter navrhovaných zmien má tú istú podobu ako v predchádzajúcom zákone, to znamená, tým základným cieľom je snaha znížiť záťaž pri procesoch registrácie nových daňových subjektov, snáď aj s dovysvetlením, že to uvoľnenie smeruje do tých oblastí, v ktorých si samotná finančná správa vyhodnotila, že sú pre ňu nadbytočné. A tu musím priznať, aj z minulosti mám naozaj množstvo zákonov, opatrení, ktoré sú dubiózne a ktoré sa v skutočnosti z hľadiska nejakej efektivity využívania tých informácií nepoužívajú. Takže, ale takéto uvoľnenia sa vlastne týkajú aj ďalších a ďalších zákonov. A som presvedčený aj vzhľadom na reakciu na predchádzajúci, na predrečníčku, v každom jednom zákone sú aj opatrenia v prospech malých a stredných podnikateľov, hlavne v zákone, ktorý ešte príde, to je zákon o účtovníctve, zákon o cenách, zákon o dani z príjmov, o ktorom som hovoril. Takže nie je to úplne tak, ako to cíti pani poslankyňa.

  Ďalším zámerom je, samozrejme, v oblasti spotrebných daní snaha eliminovať daňové úniky pri obchodovaní s pohonnými látkami, kde sme hlavne v úvode tohto roka zaznamenali pokles výberu spotrebnej dane z pohonných hmôt, zaznamenali sme aj samotný pokles predaja palív, ktorý sa odzrkadlil aj na hospodárskom výsledku samotného Slovnaftu, ktorý je skoro monopolným dodávateľom na Slovensku. Ale to je, samozrejme, spojené aj s časťou ekonomického cyklu, v ktorom sa nachádzame, aj s dlhou zimou, ktorá má súvis so spotrebou pohonných hmôt, ale aj naozaj s rastúcim trendom primiešavania rôznych olejov, ktoré sú deklarované v úplne inej kategórii, to znamená, neplatia sa z nich spotrebné dane a následne sú primiešavané do pohonných hmôt. Tento neduh sa nám tu tiež šíri, ako aj podobné iné veci, z Poľska. Takže snažíme sa na to reagovať v tejto novele zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán minister, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A dávam slovo opäť pánovi poslancovi Milanovi Mojšovi, ktorý je gestorským výborom pre financie a rozpočet navrhnutý ako spravodajca. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (tlač 616), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 592 zo 16. júla 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi NR SR.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán minister, chcete zaujať? Nie. Spravodajca tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A teraz pristúpime k nasledujúcemu bodu programu, ktorým je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. z o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 652. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí 626.

  Opäť dávam slovo podpredsedovi vlády a prosím, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem veľmi pekne. Takže návrh novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

  Nie je žiadnym tajomstvom, že oblasť predaja alkoholu je pod drobnohľadom štátu, a to viac a niekedy menej úspešne. Oblasť výberu spotrebných daní z alkoholu je oblasťou, ktorá vykazuje veľké problémy a naozaj aj nárast daňových únikov.

  Takisto priznávame, že jedným z dôvodov vypracovania tejto zásadnej novely, lebo táto novela naozaj zavádza systémové zmeny vo výbere daní, čiže jeden z dôvodov bola aj tragédia v Českej republike a výskyt škodlivého až smrtiaceho alkoholu, ktorý zavinil smrť niekoľkých desiatok ľudí.

  Čo teda chceme novelou zákona dosiahnuť? Chceme naozaj zaviesť od 1. januára 2015 s istou dávkou legisvakancie novú jednu štátnu tlačiareň na tlač kontrolných známok namiesto dnešných štyroch komerčných tlačiarní, z ktorých dve tuším sú dokonca za hranicami našej krajiny. Je to systém, ktorý tu funguje roky a na ktorom sme sa, myslím si, že bez nejakých politických šarvátok aj zhodli, že fungoval, ale fungoval s veľkými chybami. A nemusím vás asi presviedčať o tom, že vytváral aj priestor na distribúciu obrovského množstva falošných kolkových známok. Koniec koncov až kriminálne pozadia niektorých prípadov, známe z bulvárnej tlače, smerujú práve k obchodovaniu s falošným alkoholom s cieľom krátiť daň. A stalo sa to, samozrejme, aj stredobodom záujmu organizovaného zločinu.

  Čiže po dlhých 20 rokoch máme ambíciu v Kremnici, v Štátnej mincovni Kremnica, vytvoriť štátnu tlačiareň kolkov, možno s ambíciou, ktorá po ďalšej spolupráci s rezortom vnútra by mohla viesť aj k novej tlačiarni cenín. Priznávam, že ako správca štátnej mincovne to vnímam ako aj ďalší výrobný program pre fabriku, ktorá má svoju historickú hodnotu. Mimochodom, je to vlastne v Európe, možno aj vo svete najstaršia funkčná, stále funkčná manufaktúra bez toho, že by zmenila miesto, je to proste významný artefakt slovenských dejín, ktorý má ale svoje, samozrejme, aj problémy, lebo musí súperiť na medzinárodných trhoch s oveľa väčšími hráčmi, ale je úspešná, je schopná raziť mince pre mnoho krajín latinskej Ameriky, Ázie aj Európy. Ale myslíme si, že v tejto dobe ďalší výrobný program, ktorý by znamenal tlač pre štát, tlač týchto známok by mohol dať ďalšiu ekonomickú istotu. Čiže to je jeden zámer: zjednotiť tlačenie kontrolných známok.

  Snažíme sa teda týmito opatreniami zamedziť daňovým únikom na spotrebnej dani z liehu a snažíme sa aj zaviesť nové ochranné prvky na takejto kontrolnej známke s tým, že v podstate budeme smerovať k prvkom, ktoré budú mať charakter elektronického kolku. A ak sa to podarí, tak takéto znaky by mohli byť v podstate sčasti prístupné na identifikáciu aj jednotlivým spotrebiteľom pri istých mobilných aplikáciách v smartfónoch. To konečné riešenie by mohlo viesť k tomu, že každý spotrebiteľ, ktorý si zakúpi fľašu alkoholu, si ju bude môcť identifikovať s evidenciou na Finančnej správe a bude si môcť potvrdiť v podstate pravosť takéhoto produktu.

  No a novela zákona obsahuje opäť aj opatrenia, ktoré smerujú k znižovaniu administratívnej záťaže najmä pre registrované subjekty, aj keď sa ich snažíme mať pod drobnohľadom, usúdili sme, že niektoré z opatrení sú duplicitné, resp. finančná správa s nimi nepracuje.

  Toľko na úvod. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Keďže je 17. hodina a je čas hlasovať, prerušujeme rokovanie, budeme ďalej pokračovať vystúpením spravodajcu a vyhlasujem dvojminútovú prestávku. Hlasovať budeme o 17.02 hod.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní programu 23. schôdze hlasovaním o prerokovaných bodoch.

 • Krátka pauza.

 • Dámy a páni, budeme v druhom a treťom čítaní hlasovať o zákone z 21. júna, ktorým sa mení a dopĺňa autorský zákon. Je to zákon, ktorý vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade pán prezident Slovenskej republiky, máte to pod tlačou č. 620.

  Poprosím pána poslanca Senka, aby hlasovanie uviedol.

  (Hlasovanie o zákone z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 620.)

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o jedinej pripomienke pána prezidenta s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 37 za, 5 proti, 97 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Pripomienku pána prezidenta sme neakceptovali.

 • Rozhodli sme o pripomienke pána prezidenta, pán predseda, sme v treťom čítaní.

 • Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku. Vyhlasujem ju za skončenú a záverečné hlasovanie.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť v pôvodnom znení.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 104 za, 40 sa zdržalo.

  Po opätovnom prerokovaní sme schválili novelu autorského zákona.

  Pán poslanec Martinák uvedie v druhom a treťom čítaní hlasovanie o zákone z 26. júna, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223 o odpadoch. Takisto je to zákon, ktorý vrátil pán prezident na opätovné prerokovanie, tlač 625.

 • Hlasovanie o zákone z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 625.

 • Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, a preto, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pripomienke pána prezidenta o zmene účinnosti, a to, aby sa účinnosť určila dňom 1. januára 2014.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 111 za, 31 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Schválili sme po opätovnom prerokovaní zákon č. 223 o odpadoch, á, pripomienku, pardon, prepáčte.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku do rozpravy. Vyhlasujem ju za skončenú a teraz záverečné hlasovanie.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o zákone ako o celku v znení schválenej pripomienky. Gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 87 za, 32 proti, 25 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Teraz sme schválili po opätovnom prerokovaní novelu zákona č. 223 o odpadoch.

  Pán poslanec Matejička uvedie hlasovanie o návrhu uznesenia na ukončenie pôsobenia na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl do vojenskej operácie ISAF v Afganistane, je to tlač 694.

 • Hlasovanie o návrhu na ukončenie pôsobenia a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane, tlač 694.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpili dvaja poslanci, nepodali žiadny pozmeňujúci návrh. Preto prosím, pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, že Národná rada podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky a § 12 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyslovuje súhlas s ukončením pôsobenia a vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 142 bolo za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Pán poslanec Hreha uvedie v prvom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 289 o používaní elektronickej registračnej pokladnice, tlač 609.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, nepodali žiadny pozmeňujúci návrh, preto odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 609.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 82 za, 61 sa zdržalo.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Súčasne odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Ďakujem.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 133 za, 12 sa zdržalo.

  Návrhy sme schválili.

  Pán poslanec Demian v prvom čítaní uvedie hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa daňový poriadok, tlač 610.

  (Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 610.)

 • Vážený pán predseda, v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona vystúpil pán poslanec Miškov, ale nepredniesol žiadne pozmeňujúce či procedurálne návrhy, preto odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 82 za, 60 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 586 zo 16. júla 2013 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 128 bolo za, 15 sa zdržali.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehotu na prerokovanie.

  Pán poslanec Petráš uvedie v prvom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 78 o daňových poradcoch, tlač 611.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, tlač 611.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec a ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 83 za, 1 proti, 61 sa zdržalo.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 587 zo 16. júla 2013 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať, pán predseda.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 132 za, 11 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Pridelili sme návrh výborom a určili lehotu na prerokovanie.

  Pán poslanec Hreha uvedie hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona č. 145 o správnych poplatkoch, je to tlač 612.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 612.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, nedal žiadny pozmeňujúci návrh, preto odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 98 za, 1 proti, 46 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Súčasne odporúčam prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 133 za, 8 sa zdržali.

  Návrhy sme schválili.

  Pán poslanec Kamenický uvedie v prvom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 595 o dani z príjmov, je to tlač 613.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 613.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať. Mne nefunguje zariadenie.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 90 za, 51 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku hlasovať s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 589 zo 16. júla 2013 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Dajte, prosím, pán predseda, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 133 za, 11 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Poprosím vás ešte, pán poslanec, o uvedenie hlasovania v prvom čítaní aj o vládnom návrhu číslo, vládnom návrhu zákona č. 222 o dani z pridanej hodnoty, je to tlač 614.

  (Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č. 246/2012 Z. z., tlač 614.)

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, nepodali žiadne pozmeňujúce návrhy. Odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Dajte, prosím, o tomto návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 94 za, 12 proti, 39 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 590 zo 16. júla 2013 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Dajte, prosím, pán predseda, o tomto hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 124 za, 20 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehoty na prerokovanie.

  Pán poslanec Mojš uvedie hlasovanie v prvom čítaním o vládnom návrhu zákona č. 609 o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, je to tlač 615.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 615.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpila pani poslankyňa Mezenská, avšak nepredniesla žiaden pozmeňujúci návrh. Preto odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 108 za, 1 proti, 37 sa zdržalo.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 591 zo 16. júla 2013 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 139 za, 1 proti, 5 sa zdržali.

  Návrhy sme schválili.

  A ešte, pán poslanec, jedno, ostatné hlasovanie o prerokovanom bode v prvom čítaní o vládnom návrhu č. 98 o spotrebnej ani z minerálneho oleja, je to tlač 616.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, tlač 616.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Preto odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 86 za, 1 proti, 58 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 592 zo 16. júla 2013 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 135 bolo za, 1 proti, 9 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehotu na prerokovanie.

  Dámy a páni, odhlasovali sme prerokované body. Vyhlasujem päťminútovú prestávku do 17.30 hod. a budeme pokračovať v rokovaní o vládnom návrh zákona č. 530 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, pokračujeme v rokovaní o bode programu 23. schôdze.

  Poprosím, kolegyne, kolegovia, poprosím vás.

 • Zaznievanie gongu.

 • Pokračovanie v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. z o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, tlač 652.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 652), ako spravodajca výboru pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 23., dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 626 z 19. augusta 2013 podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Nemám písomnú prihlášku. Dávam možnosť prihlásiť sa ústne. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Sulík.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pozdravujem pána ministra, pána spravodajcu.

  Úplne úvodom by som mal jednu otázku preto, lebo v dôvodovej správe sa píše, že tieto známky má tlačiť jedna komerčná tlačiareň. Predpokladám, že toto je chyba v dôvodovej správe. Dobre predpokladám, pán minister?

 • Reakcia ministra.

 • Ďakujem.

  No, základná otázka je, že takéto opatrenie sa, predpokladám, ide robiť preto, aby sa znížilo, znížil počet falšovaných známok, a základná otázka teda je, kto tieto známky falšuje. Falšuje ich, falšujú ich tí, ktorí dnes majú možnosť oficiálne tlačiť, resp. tlačia viac ako oficiálne priznajú, alebo to robí niekto iný? Preto, lebo keby to robili tí, ktorí dnes majú tú licenciu na to tlačenie, tak bolo by vhodné kontrolovať, koľko tlačia, ako tlačia. To sa nedeje, k tomu ešte hneď prídem. A pokiaľ tie známky falšujú alebo načierno tlačia tí, ktorí dnes tú licenciu nemajú, tak oni to predsa budú robiť aj naďalej.

  Celkom dobrá analógia je, keď pred tromi rokmi počas našej vlády došlo k tomu nešťastiu v Devínskej Novej Vsi, kde človek, ktorý držal nelegálnu zbraň, ktorú teda mal nelegálne upravenú, a s ňou zabil šiestich ľudí, tak následne my sme išli sprísňovať podmienky pre legálnu držbu zbrane, čo, samozrejme, nerieši nelegálne. To isté je tu.

  Ja si myslím, že my, alebo teda ministerstvo financií ide riešiť nesprávnu vec preto, lebo keď raz falšujú takí, ktorí licenciu nemajú, tak tí predsa budú falšovať ďalej.

  Dnes máme teda štyroch výrobcov, ktorí majú licenciu. Dvaja sú na Slovensku, dvaja sú v zahraničí, jeden z nich v Čechách a existuje niečo ako voľný trh, ako konkurencia pri tých známkach, to, samozrejme, nebude. Po novom bude musieť ministerstvo financií určovať cenu za tisíc známok, ktorá bude vyššia, a tam môžu sa aj vlúdiť chybičky. Napríklad vo vyhláške, ktorá je pripravená, má platiť od januára, á, od apríla 2014, tam napríklad chýba tá známka, ktorá je, to je 12 x 45 mm, ktorá zhodou okolností je najčastejšia, lebo je na tých maličkých poldecákoch, a tej chýba cena stanovená aspoň v tej terajšej vyhláške. Ale opäť raz odstránime niekde konkurenciu, kde by kľudne konkurencia mohla byť, kde tie firmy sa predbiehajú o to, kto je lacnejší.

  Povieme fajn, v poriadku, my to teraz dáme štátnej tlačiarni. Slovensko nemá štátnu tlačiareň, tak ako majú Česi, Státna tiskáreň cenín. My máme mincovňu. No, dať mincovni tlačiť, dať mincovni niečo tlačiť, to je ako, ja neviem, no tak od očného si tiež nenecháme vybrať slepé črevo, i keď teda je slepé, ale napriek tomu nie je to obvyklé. Teraz to dáme, dáme to mincovni. Nemajú skúsenosti, doteraz nič netlačili, nemajú s tým žiadne skúsenosti.

  Máme investíciu za 10 až 15 mil. eur, odhadom, ten samotný hĺbkotlačový stroj bude stáť 3,5, aspoň toľko je vo Vestníku napísané. Zrejme budú potrebné dva stroje, keď náhodou ten jeden vypadne, ale aj keď nie, tak bude musieť mincovňa kúpiť rezačku, počítačku, baličku a tak ďalej, celú tú infraštruktúru okolo toho. A možno pán minister teraz povie, že no veď ale to nezaťažuje štátny rozpočet, to predsa oni platia zo svojho zisku, ale o to viacej by predsa mohli do štátneho rozpočtu odviesť. Nie. My tu, skrátka, ako-tak alebo celkom dobre funkčný konkurenčný trh ideme zrušiť a dáme to v správnom takom tom socialistickom štýle, nech to všetko robí štát, dáme to jednej, jednému štátnemu subjektu.

  Treba si ale teraz pozrieť na tie subjekty, ktoré to dnes tlačia, už aby dnes niekto dostal licenciu na tlačenie, už aj tak dnes musí mať previerku NBÚ. Tak teraz čo? Ministerstvo financií neverí previerkam NBÚ? Lebo potom to zrušme, celé NBÚ. Načo to máme, keď tá previerka nemá mať žiadnu hodnotu?

  Ďalšia vec, to, čo ministerstvo financií až teraz pripravuje, môže predsa postaviť k tým existujúcim tlačiarňam, kde už predsa celá tá infraštruktúra a to know-how existuje, tam môže postaviť jedného človeka, colníka možno, tak ako by to, je to podľa dôvodovej správy zámerom v tej Kremnici, ale toto nespravilo. Konkrétne v tlačiarni cenín Prompt, tam som sa teda na toto dotazoval, už roky nikto nedošiel z ministerstva financií na kontrolu pozrieť sa, že ako to tam vlastne funguje, či teda náhodou netlačia o polovicu známok viac a to, čo vytlačia navyše, že to načierno predajú. Toto sa nedeje jednoducho. Štát to ide rovno zrušiť namiesto toho, aby to kontroloval. Štát ani nemá nejaké požiadavky, niečo, ako tie pásky spraviť menej náchylnými alebo ako sťažiť falšovanie tých pások.

  Jedna veľká zmena teraz je, že, dobre, bude to hĺbkotlač. Hĺbkotlač, samozrejme, ja teda neviem, či vôbec nejaký hĺbkotlačový stroj na Slovensku existuje. Je pravda, že v Čechách Státna tiskáreň cenín má hĺbkotlačový stroj. Má ho preto, lebo voľakedy tlačili peniaze. Len ani len hĺbkotlačový stroj nezabránil tomu, že sa tie známky falšujú, veď inak by tam nebolo 40 mŕtvych. A celý ten veľký škandál s tým falšovaným čiernym alkoholom. Čiže evidentne sa tu rieši nejaký nesprávny symptóm a toto, čo teraz, pán minister, pripravujete, jednoducho nepomôže, nezabráni v tom, aby sa tie známky, až teda sa, zrejme sa falšujú, a aby sa falšovali ďalej.

  Ďalšia vec, na ktorú by som rád upozornil a ktorá nahráva tomu, že tu len ide o to dohrať, nahnať nejaký biznis, predsa len obstarania za 10-15 mil. eur, veď z toho bude celkom slušná provízia, je to, že aj najmenší hĺbkotlačový stroj, a možnože teda budú zakúpené dva, má štyrikrát vyššiu kapacitu ako vôbec tá mincovňa, keď už teda bude to tlačiareň cenín, ako potrebuje. Toľko známok, skrátka, sa na Slovensku nepredá, aby aj najmenší stroj hĺbkotlačový bol kapacitne vyťažený. Čiže tu sa kúpi vec za 3,5 mil. eur, možno dve takéto veci a budú vyťažené na 25 %.

  Toto všetko sú problémy a veľmi také nepekné otázky, ktoré sprevádzajú celú túto zmenu a toto obstaranie, a pritom štát by mal ísť inou cestou. Štát by sa mal zamerať na dve veci.

  Po prvé robiť tie známky menej náchylnými, resp. teda sťažiť to falšovanie. Napríklad takú vec, že zapracovať tam tzv. optický variabilný prvok, dvojdimenzionálna ultrafialová farba. Takéto veci. Skrátka, požadovať od tých výrobcov, dať do požiadaviek, ako už dnes existujú, zoznam požiadaviek, ktoré musí taká známka spĺňať. No tak dať tam ďalšie požiadavky, aby tie známky sa dali ťažie falšovať. To pomôže, aby aj niekto, kto to robí úplne načierno, už mal ten život sťažený. Ale to sa nedeje. Tie známky budú, akurát budú v hĺbkotlači, lenže tú hĺbkotlač nie je možné len tak ľahko kontrolovať. Áno, je možné prstom to tak približne cítiť. Kto si zoberie nejakú 50-eurovú bankovku, 200, tie sú, naše bankovky sú hĺbkotlačou tlačené, tak cítiť tam taký ten jemný reliéf, to je vlastne tá hĺbkotlač. Ale teraz čo, colník príde do skladu, vidí tam desaťtisíc fliaš alebo stotisíc fliaš alkoholu, čo to bude prstom prechádzať? To je úplne nereálne. Tá hĺbkotlač tu nemá žiaden zmysel.

  Ale nejaké napríklad ultrafialové prvky, teda ktoré reagujú na ultrafialové svetlo, že to môže presvietiť naraz veľké množstvo, to má zmysel. Toto treba požadovať.

  A po druhé treba kontrolovať tých, ktorí tú licenciu dostali, či už pravidelnými návštevami, alebo tam treba postaviť colníka. Nie. Naša socialistická vláda opäť raz vybrala to najdrahšie, s odstupom najdrahšie riešenie, všetko ide kúpiť sama. Ľudia, ktorí desiatky rokov tlačia mince, á, razia mince, zrazu majú tlačiť známky. To je, skrátka, iná činnosť. Ten nábeh, tam to bude sprevádzané s problémami, hlavne keď sa to bude musieť každé jedno číslovať a tak ďalej.

  Preto teda, asi ste teda z môjho prejavu už nejak vyšípili, že my tento zákon nepodporíme. Ale chcem tu vyjadriť a upozorniť na to, vyjadriť obavy a upozorniť na to, že od 1. apríla 2014 alebo od 1. apríla 2015, kde už má tá Štátna mincovňa výhradne tlačiť tieto známky, môže dôjsť k celkom slušnému chaosu. Možnože tu zničíme niečo, čo funguje.

  Ešte raz. Treba zvyšovať kvalitu a tie bezpečnostné opatrenia existujúcich známok tak, že štát zvýši požiadavky na tie známky. Nie tlačiť sám to, čo sa už dnes tlačí doteraz. Bude to len drahšie, budeme na to zas nejakých úradníkov potrebovať. Toto určite nie je riešenie.

  Veľmi pekne vám ďakujem.

 • Faktická poznámka - pán poslanec Mihál. Končím možnosť sa prihlásiť. Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Ja sa stotožňujem s podstatou vystúpenia kolegu Sulíka. Jednoducho nerozumiem tomu, prečo v čase, kedy deklarujeme šetrenie, kde sa len dá, a, samozrejme, teda v štátnej správe, prečo v takomto čase zrazu chceme investovať štátne peniaze Štátnej mincovni Kremnica? Bude to stáť nepochybne niekoľko miliónov eur aj pri všetkej argumentácii o verejnom obstarávaní, ako to bude lacno, ako to bude transparentne. Skrátka, budú to milióny eur, ktoré pôjdu na kúpu tých strojov, zariadení a tak ďalej. Týka sa to, samozrejme, aj ďalšieho zákona, pokiaľ ide o tabakové výrobky, kde máme ten istý, tú istú vecnú zmenu.

  Čiže v tomto čase, kedy hľadáme úspory, kde sa len dá, zvyšujeme dane, zvyšujeme odvody, škrtíme podnikateľov, živnostníkov, tak štát si len tak dovolí minúť niekoľko miliónov na nákup nejakých strojov.

  Tie dôvody, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe k jednému či druhému zákonu, sú o ničom. Čo to tu máte napísané? "Vzhľadom na to, že tento systém tlače" a tak ďalej "bol identifikovaný ako rizikový." No tak to môžeme napísať absolútne kedykoľvek, akokoľvek, to nie sú, to nie je žiadna, to nie je žiadny argument. Ja mám obavu, že na tomto kšefte sa jednoducho niekto potrebuje nabaliť.

 • Chcete reagovať, pán poslanec? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No, Jozef, ja by som ešte rád doplnil, že existuje teda ten argument, no, dobre, ale veď to bude platené, akože to na seba zarobí, že to bude ziskové. Áno, bude to ziskové za tú cenu, že ministerstvo financií vyhláškou stanoví vyššie ceny, aké by inak boli. Vyššie ceny ako komerčné, no tak potom, samozrejme, nie je problém čokoľvek dostať do ziskovosti, keď nariadením vlády natvrdo sa vstúpi do vzťahov, do nejakých komerčných procesov, kde je nejaká voľná cenotvorba, a povie sa: Nie, odteraz musia také a také štítky stáť tisíc kusov 5,07 eur a nemôžu stáť menej. Tak áno, potom, keď v podstate tlačiareň, nová tlačiareň, a teda mincovňa, bude monopol, dostane ešte štátom nadiktované ceny, ktoré vždy budú vyššie ako akékoľvek náklady, tak čokoľvek bude v zisku. Len opäť raz sťažujeme, aj keď teda v oblasti s alkoholom, v oblasti podnikania s alkoholom, sťažujeme podnikateľské prostredie. Opäť si štát vynúti vyššiu cenu, aká by musela byť.

  A ešte raz. Správna cesta je požadovať viac a lepšie ochranné prvky na tých štítkoch, na tých známkach. A nie tu ísť súťažiť a tlačiť a hlavne chcieť to od ľudí, ktorí to doteraz nerobili. Toto určite nie je správna cesta.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Sulík bol jediný v rozprave. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán minister.

 • Ja rád zareagujem, samozrejme, dvojičke z SaS. Pozdravujem pána Sabola, najväčšieho výrobcu alkoholu na Slovensku a distribútora alkoholu na Slovensku. Samozrejme, že tento koncept má aj svojich odporcov. Ja sa obávam, že všetci tí, ktorí vyrábajú a predávajú alkohol, si musia uvedomiť, že pracujú s tovarom, ktorého výroba a predaj je regulovaný štátom. A keď sa im to nepáči, tak nech robia detské výživy. Tam potom nebudú musieť mať takéto náklady, pán poslanec, ak sa im to nepáči.

  Môžte si pozrieť marže veľkopodnikateľov, ktorí zarábajú na alkohole, ktorý má veľmi veľké negatívne externality. Proste to nie je biznis ako každý iný. To nie je biznis ako každý iný. Chlast, výroba chlastu, ak to chcete počuť vaším jazykom, nie je biznis ako každý iný.

  A jasné. Ako treba si to trošku možno naštudovať viac, lebo tu nejde len o koncept samotnej známky. Ak by sme, dobre, pokúsime sa tú známku cez hĺbku tlače, je to proste technické riešenie. Ja som mal pocit, pán poslanec Sulík, z vás, že obhajujeme dve technologické riešenia. Z vášho jazyka o biznise a províziách by som mohol povedať, že zastávame dve iné biznisové pozície. Dúfam, že tomu tak nie je. Ako nenechajme sa proste vtiahnuť do tohto kanála z hľadiska argumentácie.

  Napríklad podľa mojich informácií tlačiarensky stroj, o ktorom hovoríme, na hĺbkotlač distribuujú v Európe dve firmy, ktoré distribuujú tlačiarenské stroje pre výrobu peňazí. Sú to proste štátmi kontrolované fabriky, ktoré vyrábajú takéto typy zariadení. Ja dokonca pripúšťam, že tá súťaž asi pri dvoch nejaká maximálna nemôže byť, ale absolútne vylučujem tie náznaky, o ktorých tu vy hovoríte. Veď, áno, proste zvolil sa, zvolil sa ľuďmi, ktorí sa venujú tlači cenín, razeniu mincí, tlači peňazí, proste to je profesia, ktorej tiež, ja ju určite neovládam, možno vy áno, ja nie. Rozhodlo sa po analýzach, po skupinových stretnutiach o tom, že sa pôjde touto cestou. Možno sa mohlo ísť aj inou cestou. Mali ste možnosť minimálne rok a pol s tým niečo urobiť. Neviem o tom, že by rezort financií v tom období pod agendou človeka, ktorý, pokiaľ viem, bol aj vami politicky nominovaný, urobil v tejto veci nejaký krok. Viem, že boli snahy. Koniec koncov sa nadviazalo aj na niektoré úvahy, na niektoré prepočty a je úplne jasné a je to jasné ako krištáľová guľa, že úniky v oblasti alkoholu na Slovensku sú a naďalej proste stúpajú.

  Takže ak hovoríte o snahe zvýšiť ochranné prvky, pán poslanec, ak by sme pri terajšej tlači žiadali dodatočné ochranné prvky, takisto by to zvýšilo cenu. Ak hovoríme o cenách, hovoríme o dva a pol eurách dnes na tisíc známok. Ak by sme hovorili o dnes projektovanej cene päť eur, môžte hovoriť o dvojnásobnej cene, ale hovoríme o pol cente na jednu fľašu chlastu, ak to mám, ak mám... Máte pocit, že toto zruinuje niekoho? Zruinuje to niekoho v tejto krajine, pol centa na jednu fľašu? Považujem za absolútnu povinnosť absorbovať takýto nárast ceny proste do svojej obchodnej marže. Koniec koncov je tu voľný predaj alkoholu, voľný, voľnotrhový, voľnotrhová distribúcia, tak je to otázka trhu, ktorý sám absorbuje buď cenu, alebo to premietne pol centa. Pol centa do fľaše alkoholu. Nie do fľaše mlieka, do fľaše alkoholu.

  Ak hovoríme o štátnej tlačiarni cenín. Mne je ľúto, že Slovensko nemá štátnu tlačiareň cenín. Keby sme si zrátali, koľko vynaložili vlády tejto krajiny rôznych farieb na tlače pasov s takými prvkami, biometrickými prvkami, občianske preukazy, vodičské preukazy, všetko v komerčnej sfére, voľnotrhové hodnotenia. Nemecké tlačiarne štátne, české tlačiarne štátne sa uchádzajú o zákazky u nás. A my platíme ako pripečení, lebo proste my nemáme štátnu tlačiareň cenín.

  Ja nemám ambíciu a nemám možnosť dneska zasahovať ani do procesu na rezorte vnútra, ktorý, ak by sme si naozaj narátali, vy radi pracujete s číslami, tak si narátajme, koľko miliárd korún sme vynaložili na tlačenie cenín v tejto krajine a takto sme ich proste vysypali zahraničným alebo aj domácim firmám. A nechcem sa púšťať na cestu provízií a podobných úvah rezortov vnútra a iných rezortov, ktoré tu boli po celé roky.

  Samotná tlač nestačí. Hĺbkotlač je, áno, je stanovená technologicky vlastne na úrovni samotných bankoviek. Pokiaľ viem, pri hĺbkotlači sa používajú opäť farby, ktoré sa používajú iba pri tlači peňazí. To znamená, je oveľa menšia pravdepodobnosť, že dostanete známku, na ktorej môžete mať Mickey Mousa, ale má to byť známka, ktorá má byť odlíšiteľná. Ale to je stále málo. To kľúčové je opäť informačný systém. To znamená, tá známka má byť, preto až rok 2015, opatrená elektronickým kódom. Aké definitívne technologické riešenie sa zvolí, vyjde aj z procesu z komunikácie aj s trhom, aj z hľadiska nejakého IT riešenia. Môže to byť QR kód, môže to byť sicpa, môže to byť proste mnoho ďalších riešení. Nestačí nám samotná známka. Potrebujeme nosič digitálnej informácie, ktorá následne bude spracovateľná kontrolnými orgánmi a ktorá bude sledovať pohyb každej fľaše de facto. Aj to je ambícia. Každej fľaše od vstupu na trh, uvoľnením do daňového režimu až po ten výstup.

  A hovoril som v úvodnom slove, že ambíciou je dosiahnuť aj to, aby ten nosič mal informáciu, ktorú bude schopný čítať s istými typmi smartfónov aj občan a bude si môcť vlastne verifikovať, či daný produkt je registrovaný v sieti finančnej správy, alebo nie je. To je ambícia.

  Opäť ja sa musím len uchádzať o trpezlivosť a o to, aby ste dôverovali v to, že sa snažíme možno prekročiť niektoré technologické riešenia. Ale ja sa vrátim k debate ešte spred pár hodín k registračným pokladniciam. Dnes všetci vieme, že keby sme mali online registračné pokladnice, máme možno po problémoch. Ako je to v Chorvátsku. Ale viete si predstaviť, že by sme predstúpili, vy, my, teraz pred podnikateľskú obec v tejto časti ekonomického cyklu s požiadavkou, jasné, dámy a páni, takže my sme sa rozhodli ísť na online pokladnice.

  Tu sa snažíme v tomto prípade naozaj ísť na to, čo sa volá anglicky "up to day", na najmodernejšiu technológiu, aká bude dostupná v danom čase v roku ´14 a ´15. Že to peniaze stáť bude. Bude. Že sa budete môcť pozerať na procesy. Budete sa môcť pozerať na procesy. A ja verím, tak ako každá legislatívna zmena počas mnohých vlád, ktorých sme boli svedkami v oblasti alkoholu, mala nakoniec aj pozitívny efekt vo výbere daní. Veď o nič iné na konci dňa nejde. Ide o výber daní, možnosť predaja produktu, ktorý má naozaj negatívne externality, ale tu je a nevieme ho zo dňa na deň odstrániť. A potom ide o ochranu zdravia. Lebo nikto z nás si nepraje, aby sa stalo to, čo sa stalo v Českej republike.

  Dovoľte nám mať dobrý úmysel.

  Ďakujem.

 • Pán spravodajca? Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o vládnom návrhu zákona č. 530..., pardon, vládnym návrhom zákona č. 106 o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, je to tlač 653.

  Pán podpredseda vlády.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, tlač 653.

 • Ďakujem veľmi pekne. Tak ako už páni poslanci v rozprave upozornili, naozaj novela tohto zákona má priamy súvis s predchádzajúcim zákonom o spotrebnej dani z alkoholu.

  Čiže opäť ide o to isté technologické riešenie, keď navrhujeme zvýšenie bezpečnosti tlače kontrolných známok tak, aby sme zamedzili daňovým únikom, a snažíme sa aj eliminovať samotný predaj nelegálnych tabakových výrobkov.

  Čiže od 1. januára 2015 bude tlač kontrolných známok uskutočňovať výhradne štátna tlačiareň, pričom sa zároveň zvýšia aj ochranné prvky na kontrolnej známke ako takej.

  Ďakujem.

 • Spravodajcom je pani poslankyňa Hufková, poprosím ju o informáciu.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 653), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 23., teda dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 627 z 19. augusta 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Otváram rozpravu. Nemám písomnú prihlášku. Dávam možnosť prihlásiť sa ústne. Pán poslanec Sulík. Končím možnosť sa prihlásiť.

 • Ďakujem pekne. Počkám, až teda pán minister zaujme svoju pozíciu.

  No tak, pán minister, ja, samozrejme, že nijak nespochybňujem, že sú úniky, že sa predáva čierny alkohol a že to treba riešiť, aj tabak, áno. A obzvlášť vždy, keď sa, samozrejme, že zvýši daň, čo v prípade tabaku sa musí aj kvôli Európskej únii, tak o to vždy stúpne. Tento problém je dlhodobo, nielen teraz čerstvo. A bez ohľadu na to, koľko naša vláda v tejto veci urobila či neurobila, ešte raz, ja súhlasím s vami v tom, že, áno, je to problém a chcelo by to riešenie. Len ja sa vám snažím vysvetliť, že hĺbkotlač nie je riešenie. Že to je len miliónová investícia, kde hrozí, že to bude vyhodené von oknom, tie peniaze. Preto, lebo v Čechách, ja vám to zopakujem milerád ešte raz a možnože aj v rozprave, keď vystúpite, budem mať možnosť reagovať faktickou poznámkou, v Čechách majú hĺbkostroj a tlačia na ňom známky a majú tam aj 40 mŕtvych kvôli falšovanému alkoholu, teda kvôli pančovanému s falšovanými známkami. Tak ako ten hĺbkostroj pomohol? Tam majú 40 mŕtvych a majú hĺbkostroj. Čo si od neho vy sľubujete? Tiež chcete mať 40 mŕtvych, alebo čo?

  Vravím vám, treba zvyšovať bezpečnostné prvky. Ale hĺbkotlač k tomu nepatrí. To, že peniaze sú najmenej, alebo najviac odolne voči falšovaniu, to nie je primárne hĺbkotlač. To sú primárne tie ochranné prvky, ako je hliníkový pásik, vodotlač, teda ten hliníkový prúžok, vodotlač a tak ďalej. Dúfam, že teraz som dostatočne pomaly a jasne. Ďakujem pekne.

  No, potom som počul taký výrok, že toto, skrátka, tak bude, komu sa to nepáči, nech nepodniká, nech ide predávať mlieko. Takúto arogantnú reakciu si môže dovoliť len človek, ktorého životný štandard počas jeho vlastného podnikania bol výrazne nižší ako počas jeho politikovania. Nad tým sa zamyslite. Lebo zrejme nemáte predstavu, koľko problémov, koľko ťažkostí tento štát robí ľuďom pri podnikaní. Môj životný štandard počas môjho podnikania nebol výrazne nižší, ako je dnes. Čo sa o vás povedať nedá.

  No a ja vám teraz prednášam nejaké argumenty a jediné, no ja už neviem si predstaviť, čo tak v tej vašej hlave asi ide, "pozdravujem Sabola". Ján Sabol, ako jeden z majiteľov liehovaru, predsa predáva oficiálny alkohol, pokiaľ teda vy tu nechcete s plnou vážnosťou tvrdiť, že on predáva falšovaný, pančovaný alkohol, on predáva oficiálny alkohol. V jeho, najviac v jeho záujme bude, aby sa čierny alkohol nepredával. To dúfam, že túto súvislosť pochopíte. No a vy poviete, že "pozdravujem pána Sabola". No tak, áno, ja sa s ním poznám a nevidím tu žiadnu súvislosť, ale vy viete najlepšie, koľko pánov ja by som mohol pozdravovať, keď vy otvoríte ústa, nehovoriac o vašom šéfovi, ktorý zháňa peniaze vlastnou hlavou.

  Takže tieto poznámky, viete, hovorí sa, že "kto sedí v skleníku, by nemal hádzať kameňom".

  Spomenuli ste ten QR kód. To je napríklad jedno z riešení. Ale keď chcete mať na tých známkach QR kód, tak treba dať do podmienok pre vydanie licencie, treba napísať, že tu chcem vidieť QR kód. Áno, predraží to zrejme tie známky, i keď pochybujem, že na dvojnásobnú cenu, ale naďalej zostane zachované určité konkurenčné prostredie. A lenže vy poviete, dobre, známky budú raz tak drahšie, no a čo, pol centa na fľašu. Len, viete, je to pol centa tu, pol centa tam, to sa nazbiera. A potom poviete, no ale to je chlast. No a čo? Čo keď je to chlast? Chlast je taký istý biznis ako čokoľvek iné...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, keď ste si to nevšimli, hovoríme o dani z tabakových výrobkov.

 • Tabakové výrobky sú biznis taký istý ako čokoľvek iné.

 • Povedané so smiechom.

 • Ďakujem za upozornenie, pán predsedajúci.

  No. A ja teda už aj budem končiť. Ešte raz vám vravím, áno, je to problém, ja plne s vami súhlasím. Zároveň netvrdím, že naša vláda to všetko geniálne riešila, odstránila. Predpokladám, zároveň sa zhodneme, že toto je problém, ktorý je, aj počas prvej vlády Roberta Fica bol a tak ďalej. Ale zároveň vravím vám, treba zvyšovať požiadavky na ochranné prvky a plus kontrolu tam, kde sa to tlačí u tých, čo dostali licenciu. Zakúpením vlastného stroja, či už na liehovarnícke, liehové známky, alebo tabakové, nič nevyriešite. Tá hĺbkotlač nie je spása v tejto súvislosti. Jedno, čo vám jedno akí experti povedali, pozrite sa do Čiech, tam majú 40 mŕtvych a hĺbokotlač.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca nie sú žiadne faktické poznámky. Pán poslanec bol jediný prihlásený do rozpravy ústne. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie. Pani spravodajkyňa? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 658. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí 632.

  Odovzdávam slovo opäť podpredsedovi vlády a ministrovi financií, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne. Takže zákon o cenách.

  Vládny návrh zákona sa predkladá za účelom zníženia administratívnej záťaže v cenovej evidencii. Navrhujeme zrušiť povinnosť viesť a uchovávať cenovú evidenciu pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien, s výnimkou tých, ktorí spĺňajú minimálne dve z nasledujúcich troch podmienok:

  Ide o prípady, ak celková suma ich majetku presahuje 350-tisíc eur, obrat presahuje 700-tisíc eur alebo podnikateľ zamestnáva viac ako 10 zamestnancov. To znamená, že všetky iné spoločnosti, ktoré sú pod týmito limitmi, tieto limity sme si nevymysleli, ale sú prebraté z európskej legislatívy a hovoria o tzv. mikroúčtovnej jednotke. Takže všetky spoločnosti, ktoré budú spĺňať podmienky mikroúčtovnej jednotky, nebudú musieť, a nepodnikajú v oblasti regulovaných cien, nebudú musieť plniť podmienky zákona o cenách, ktoré sú tu dnes, a nebudú musieť viesť cenovú evidenciu.

  Toľko. Všetko. Ďakujem.

 • Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Milanovi Mojšovi. Nech sa páči, pán spravodajca, podajte spravodajskú informáciu.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 658), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 632 z 19. augusta 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Sulík. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Takže máme tu návrh zákona, ktorý zjednodušuje život drobným podnikateľom, a síce teda tým, ktorí sú tzv. tá mikro účtovná jednotka. Hlavná zmena tohto zákona teda pozostáva z toho, že už pre podniky, ktoré sú menšie ako definované, spĺňajú dve podmienky z troch, nebude platiť zákon o cenách, pokiaľ tie ceny nie sú regulované.

  A ja by som si teraz dovolil, pán minister, jednu otázku na vás, lebo ste sa odvolali na smernicu, že teda tie čísla nie sú arbitrárne stanovené, ale zo smernice. Moja otázka znie, v tej smernici sa píše, že kto teda prekročí tie hranice, musí, že musí pre neho platiť zákon o cenách?

 • Reakcia ministra.

 • A, takže nie. A moja otázka na vás je, prečo ste sa rozhodli zobrať úplne nesúvisiace hranice, prečo ste nezrušili zákon o cenách pre všetkých, pre všetky firmy, ktoré nepodnikajú s tovarmi, ktoré podliehajú regulovaným cenám? Prečo ste vybrali nejakú hranicu, ktorá, dobre, úplne ste si to nevycucali z prsta, nestanovili ste to len tak arbitrárne, odvolávate sa na nejakú smernicu, ale tá nemá žiaden súvis, tá smernica nevraví, že zákon o cenách musí platiť vtedy, keď prekročí 700-tisíc obrat, 350-tisíc majetok alebo 10 zamestnancov, a sú to dve podmienky z troch.

  Pýtam sa preto, lebo niečo podobné sa udialo v minulosti, neviem teda, kto to má na svedomí, ale vy určite nie, lebo je to už pomerne dávno. My máme povinnosť, teda slovenské firmy majú povinnosť robiť audit. A robiť audit vtedy, keď splnia dve podmienok z troch, to je obrat, majetok, zamestnanci, len sú to vyššie, asi raz tak vyššie cifry. A existuje nejaká ďalšia hranica, kde Európska únia síce stanovuje, ale to je, stanovuje zas hranicu, že môžu robiť zjednodušenú uzávierku. To nijak nesúvisí s auditom, a preto by bolo možno celkom správne a rozumné sa nedržať silou-mocou vždy len nejakej smernice, ale zamyslieť sa nad tým, či takýto nejaký socialistický zákon, teda zákon z dôb socializmu, naozaj to musí patriť, prečo musí platiť pre niekoho, kto robí 690-tisíc obrat, teda nemusí, ale musí, kto robí 710.

  A dal by som teda na zváženie a dovolím si aj v druhom čítaní dôjsť s takýmto pozmeňujúcim návrhom, že jednoducho zrušme tie hranice úplne. Keď, skrátka, môžme tú povinnosť zrušiť, tak ju zrušme pre všetkých, aj tak to tu nikomu netreba, je to prežitok z dôb dávno minulých.

  Veľmi pekne ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca nie sú faktické poznámky. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Áno.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Vysvetľujúca odpoveď pánovi poslancovi Sulíkovi. Mikro účtovná jednotka má súvis, vychádza zo zákona o účtovníctve, to znamená, vrátime sa k tomuto pojmu v zákone o účtovníctve, kde takisto sú na tieto hranice naviazané úľavy. A my sme sa rozhodli teda použiť tie isté hranice aj pri zákone o cenách, a možno máte pravdu, možno aj práve preto, aby nikto nepovedal, že sme si ich vycucali z prsta, ale že je to proste konsenzus, ktorý proste vychádza z nejakého európskeho priestoru, ktorý vám nie je nejaký milý, ale nám milý je.

  A čo sa týka zrušenia celkových hraníc, ten bol zamietnutý, resp. rozhodli sme sa takýto návrh, ktorý, priznávam, napríklad z rezortu hospodárstva aj tejto vlády bol presadzovaný. Ten sme neakceptovali preto, lebo ministerstvo financií má okrem iných mnohých úloh na starosti naozaj aj cenovú politiku, aj keď sa to možno zdá neuveriteľné, ale je to tak. A my, rezort financií má svoje kontrolné funkcie v oblasti cien. A musím povedať, že pri položkách alebo obchodovaní s tovarmi, ako sú proste potraviny, ako je celá oblasť odchodných reťazcov, ale sú aj ďalšie proste oblasti, ktoré nie sú priamo regulované, ale majú priamy dopad na životnú úroveň obyvateľstva a konkurencia nie je dokonalá, tak tam podľa nás povinnosť cenovej evidencie stále má zostať preto, aby bola vytvorená niť medzi tvorbou ceny a nejakým vzorcom, odôvodnením, prečo tá cena taká je. Ale na to máme asi legitímny odlišný pohľad, ktorý, ak sa vám podarí niekedy v budúcnosti zase sa usalašiť v nejakej vládnej koalícii, budete môcť presadiť, ale teraz tento proste, my proste máme iný pohľad na vec. A myslím si, že sa nám to aj darí.

  Pozrite sa na vývoj inflácie v posledných mesiacoch, dosahujeme rekordne nízke hladiny. Má to podľa nás význam, má to význam, lebo to má priamy súvis so životnou úrovňou ako takou. Aj keď kontrolovať to, dosahovať konkrétne výsledky aj v oblasti, dosiahnuť efekty z tej evidencie je, samozrejme, oveľa zložitejšie. Ale už to, že tá povinnosť tu zostáva pre subjekty, ktoré prekračujú tieto limity, znamená, že ten biznis musí rátať s tým, že musí tvoriť cenu na základe nejakého vzorca, musí si ju vedieť obhájiť. Nielen v samotnom trhovom prostredí, ale aj prípadne pred štátnymi orgánmi v prípade kontroly. Reálne sa to deje v skutočnosti naozaj iba v oblasti obchodných reťazcov a myslím, že mnoho príkladov v oblasti cien mlieka, proste ďalších, ďalších potravín a istého voľnomyšlienkarského prístupu a pretláčania sa hlavne pri predaji v oblasti potravín, sú tu jasné znaky, že tu úplne voľný trh nefunguje.

  Ďakujem.

 • Chce k rozprave zaujať stanovisko spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej nasleduje prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má tlač 661. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 635.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády a minister financií, uveďte aj tento vládny návrh zákona.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ide jednak o transpozíciu európskej legislatívy, ide o snahu regulovať štátnu pomoc v oblasti krátkodobého poistenia rôznych úverov s cieľom predísť potencionálnemu narušeniu pravidiel štátnej pomoci a takisto je tu snaha odstrániť už existujúce narušenia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, nielen medzi vývozcami v rôznych členských štátoch, ale aj medzi poisťovateľmi rôznych úverov pôsobiacich v Európskej únii.

  Novela zákona ale reaguje aj na podnety prorastovej hospodárskej politiky, pretože novelizáciou zákona umožňujeme širšie uplatnenie podpory zahraničnoobchodných operácií slovenských vývozcov a dovozcov prostredníctvom poskytovania osobitných finančných služieb, a to v oblasti financovania, poisťovania a zaisťovania vývozných úverov a financovania dovozných úverov na podporu vývozu a prostredníctvom ďalších súvisiacich služieb.

  Návrh novely sa zameriava na nové vymedzenie poistných rizík, na aktualizáciu finančných nástrojov a produktov Eximbanky Slovenskej republiky, na podporu exportu a úpravu jeho vnútorného hospodárenia.

  V navrhovanej novele sú aj obsiahnuté legislatívnotechnické úpravy zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, opäť pánovi poslancovi Mojšovi, nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 661), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho ciele a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 635 z 19. augusta 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ nemá k čomu zaujať stanovisko, obdobne ani spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Podľa schváleného programu je ďalším bodom prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 666. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 640.

  Pán minister financií, nech sa páči, poprosím vás, uveďte aj tento vládny návrh zákona.

 • Primárnym cieľom novely je opäť zníženie administratívnych nákladov súvisiacich s vedením účtovníctva a automaticky je s tým spojené aj zmiernenie povinností najmä pre malé podniky.

  Zavádzame kategóriu mikroúčtovných jednotiek. V tomto zákone ju naozaj zavádzame. Čiže zopakujem, pôjde o podnikateľov, ktorí spĺňajú aspoň dve z troch veľkostných podmienok: ich majetok je najviac 350-tisíc eur, ich maximálny obrat 700-tisíc eur a počet zamestnancov je najviac 10.

  Mikroúčtovná jednotka môže zostavovať účtovnú závierku vo výrazne skrátenej forme. Jej rozsah sa skráti z dnešných 45 strán na 8. Zo 45 na 8. Mikroúčtovná jednotka nemá povinnosť oceňovať reálnou hodnotou cenné papiere, deriváty. Má možnosť časovo nerozlišovať ku koncu účtovného obdobia stále sa opakujúce nevýznamné položky nákladov.

  Na Slovensku spĺňa podmienky pre mikroúčtovnú jednotku cca 60 % podnikateľov. Pre predstavu, očakávaná celková úspora počtu strán na účtovnej závierke, ktorú som spomínal, je 2,6 mil., na vyše 2,5 mil. strán. Ak to všetci využijú z tých 60 % podnikateľov, tak ušetria 2,6 mil. strán vypisovaných tlačív.

  Pre všetky účtovné jednotky sa navrhuje zverejňovanie účtovnej závierky a výročnej správy prostredníctvom registra účtovných závierok, ktorý nahradí povinnosť zverejnenia v Obchodnom vestníku. Register účtovných závierok bude dostupný pre verejnosť, štátne a verejné inštitúcie.

  Znižuje sa periodicita inventarizácie majetku. Pre dlhodobý majetok sa predlžuje lehota z 2 rokov na 4 roky a peňažné prostriedky v hotovosti zo 4-krát za účtovné obdobie sa znižuje na 1-krát za účtovné obdobie.

  Zaniká povinnosť účtovať o odloženej dani, ak účtovná jednotka už nemá povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom. Zaniká povinnosť ocenenia cenných papierov a derivátov reálnou hodnotou pre fyzické osoby a účtovné jednotky, ktoré neboli zriadené na účely podnikania, a zjednodušujú sa účtovné predpisy v oblasti odpisov a opravných položiek pre účtovné jednotky, ktoré nie sú zriadené na účely podnikania.

  Takisto priamo na rokovaní vlády ešte pri tomto návrhu vládnom boli aj zvýšené hranice na povinnosť auditu, výkonu auditu.

  Všetko na úvod. Ďakujem veľmi pekne.

 • Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, pánovi poslancovi Kamenickému. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení páni poslanci, pani poslankyne, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 666), ako spravodajca výboru pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené v § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 23. schôdze.

  Ako spravodajca v prvom čítaním si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho ciele a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby

  1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,

  2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 640 z 19. augusta 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Vidím, pán Mihál, nefunguje mu zariadenie. Áno, takže chvíľku máme počkať. Je ešte niekto iný, kto sa hlási do rozpravy? Zrejme nie. Ale technik sa to snaží vyriešiť. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy s tým, že prihlásený je pán poslanec Mihál. Nikto viac sa nehlásil?

  Dávam mu týmto slovo, nech sa páči.

 • Tak ďakujem za pochopenie, pani podpredsedníčka, a ďakujem za slovo.

  Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pár slov k tomuto návrhu. Vo všeobecnosti hodnotím vysoko pozitívne, pretože obsahuje množstvo veľmi dobrých zmien, ak ako opozícia kritizujeme v mnohých prípadoch zvyšovanie byrokratickej záťaže niekedy až nezmyselným spôsobom, viď kontrolný výkaz DPH, tak v tomto prípade pri zákone o účtovníctve ide o pozitívne zmeny, o zásadné zjednodušenie vedenia povinnosti administratívy účtovníctva pre niektoré firmy, a to teda najmä tie tzv. mikropodniky, čo oceňujem. A bodaj by si príklad z tohto počinu ministerstva financií a vás, pán minister, zobral príklad aj váš rezortný kolega pán Richter a napríklad v Zákonníku práce by sa tiež zamyslel nad tým, či takéto mikropodniky nemali byť od niektorých povinností napríklad oslobodené, pretože ich takisto nadmerne zaťažujú. Nie je to len o účtovníctve, ale je to o všeličom inom. Čiže ešte raz, oceňujem to.

  Na druhej strane sa trošku čudujem, že ste neboli odvážnejší v jednom ustanovení, a to je tá povinnosť auditu, už tu to, myslím, zaznelo, pán kolega Sulík sa k tomu mierne nejako vyjadril, tak ja by som to skúsil trošku podrobnejšie.

  Zákon o účtovníctve hovorí, že spoločnosť si musí auditovať účtovnú uzávierku, keď sú splnené aspoň dve z troch podmienok. Prvá podmienka je veľkosť, suma majetku. Dnes máme v zákone milión euro, zvyšujete tento limit na milión päťstotisíc. Druhá podmienka je obrat 2 mil. ročne, vy ju zvyšujete na 3 mil. euro. Dobre, fajn. A tretia podmienka je mať viac ako 30 zamestnancov. Túto nechávate tak, ako je. To znamená, keď sú splnené dve z týchto troch podmienok, napríklad firma má viac ako 30 zamestnancov a má majetok vyšší ako podľa vášho návrhu 1 500-tisíc euro, tak musí mať uzávierku auditovanú.

  No, je mi ľúto, že ste neboli trošku odvážnejší, možno viete, ak ste si pozreli program schôdze, že spolu s kolegami predkladáme poslanecký návrh novely zákona, alebo teda novelu zákona o účtovníctve práve v tomto bode, kde chcem navrhnúť, resp. navrhli sme, aby sa tieto tri hranice, tieto tri čísla zvýšili na maximálnu možnú úroveň danú štvrtou smernicou Rady o ročnej účtovnej uzávierke, to znamená teda, že by sme mohli ísť v prvom prípade, pokiaľ ide o celkovú sumu majetku, až na hranicu 4 400-tisíc euro, v druhom prípade, pokiaľ ide o obrat, z tých súčasných 2 mil. vy navrhujete 3, až na 8 800-tisíc. No je to teda ešte ten tretí parameter, počet zamestnancov, kde je teda 30, ten nenavrhujete zmeniť, my navrhujeme, aby sme išli takisto až na hranu, a to na 50 zamestnancov.

  Ak by sa tieto zmeny presadili, tak by, samozrejme, výrazný počet firiem musel si auditovať uzávierku a audit uzávierky, samozrejme, niečo stojí. Je to či administratívne, či finančne drahá záležitosť a firmy to zaťažuje.

  Čiže je mi trošku ľúto, že ste neboli v tomto ambicióznejší. Viem, že náš návrh nepodporíte, vy na tom vašom trvať budete, ale nedalo mi, aby som toto nepovedal.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi. Ešte stále nemáme funkčné zariadenie. Každopádne sa spýtam teda do pléna, chce niekto reagovať faktickou poznámkou na vystúpenie? Zdá sa, že nie. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa pána predkladateľa, pána ministra.

  Nech sa páči, chce zaujať stanovisko.

 • Ďakujem. Ja si myslím, že detailne sme hovorili o veciach, ktoré naozaj by mali zlepšiť náladu v podnikaní, lebo po takej veľkej inventúre, ktorá nevyšla len z hláv úradníkov, ale bola tu konfrontácia naozaj s vonkajším prostredím, tak ako pri daniach a pri tých ďalších zákonoch, s ktorými som už dnes predstúpil, bola to veľká interakcia s vonkajším prostredím, s asociáciami, so zamestnávateľmi a podobne. Snažili sme sa maximálne so zdravým rozumom dať do úzadia ten úradnícky pohľad na vec a snažili sme sa naozaj veci, ktoré nie sú nevyhnutné a ktoré vieme z hľadiska praxe dlhoročnej, že sa vlastne nevyužívajú, že len zaťažujú, snažili sme sa aj v tomto období vydať bokom.

  Ďakujem aj za neobvyklú pochvalu zo strany, z úst pána Mihála k hraniciam auditu. Ja viem, že je to obľúbená téma aj pána Sulíka, aj pána Mihála. Viete veľmi dobre, že narazili ste, aj keď ste boli v pozícii koalície, na znižovanie alebo zvyšovanie týchto hraníc.

  V tejto téme si myslím, že každý minister financií je v polohe takého mister Jekkyl, doctor Hyde, lebo na jednej strane musíme si uznať, že úroveň vedenia účtovníctva, úroveň daňových priznaní a daňová kultúra, ak o nej môžem hovoriť, je na Slovensku "prokletě nízká". A logika veci hovorí, že externý pohľad, pohľad zboku a pohľad od férového audítora, by mal túto kultúru zvyšovať. Pravdou je, že máme problémy aj v samotnom stave audítorov, je tu aj problém samotného brania do úvahy daňovej správy, finančnej správy, výsledky auditov. Ale vy hovoríte, že tento krok je opatrný, ale je smerom dopredu, lebo to zvýšenie hraníc je o 50 %.

  Ak by sme hovorili o nejakom peletóne krajín, tak sa dostávame zo zadných priečok niekam doprostred, uprostred peletónu, na úroveň Českej republiky, v podstate budeme mať veľmi podobné hranice ako Česká republika. Vy by ste išli ďalej, my sme zatiaľ na to ani chuť, ani odvahu nemali. Ale musím vysloviť odkaz možno Úradu pre dohľad nad audítormi, ktorý má priamy súvis aj s rezortom financií, samozrejme, ale k samotnému stavu audítorov, že bude treba pracovať do budúcnosti, aby si udržali aspoň tieto hranice, ja si to uvedomujem, na tom, aby výroky audítorov mali váhu aj v oblasti daňových priznaní a v oblasti vzťahu so štátom. Bohužiaľ, dnes nemajú. Poviem to úplne, poviem to po slovensky, nie je tu dôvera orgánov štátnej správy vo výsledky auditu. A to je zlé. Lebo veľkou predajnou hodnotou tých auditov by malo byť to, že ak to verifikuje audítor, tak potom by to daňové priznanie, odvodové priznanie malo byť okej, alebo z vysokého percenta v poriadku. A tá dôvera tu nie je.

  Čiže myslím, že táto téma zostane živá a na tej strane audítorskej obce, si myslím, že treba pracovať v tej oblasti, aby buď prevzali časť zodpovednosti za výroky, ktoré budú mať vzťah aj k daňovej povinnosti, alebo aspoň zvýšili dôveru v svoje výstupy smerom k orgánom štátnej správy, ktoré sa venujú odvodom a daňovým povinnostiam.

  Toľkoto. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánovi ministrovi. Chce zaujať stanovisko aj pán spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 545. Spoločná správa výborov má tlač 545a.

  Prosím podpredsedu vlády a ministra financií pána Kažimíra, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem veľmi pekne. Tento návrh zákona naozaj predstavuje prelomovú právnu normu v komunikácii občanov a podnikateľov s verejnou mocou, ktorej cieľom je vytvoriť legislatívne podmienky pre výkon verejnej moci elektronickými prostriedkami. To umožní realizáciu elektronických služieb orgánov verejnej moci jednotným spôsobom.

  Nosná forma komunikácie s verejnou mocou vrátane komunikácie medzi úradmi navzájom bude plne elektronická. Očakávame podstatné zvýšenie celkovej efektívnosti, pružnosti a bezpečnosti elektronickej komunikácie.

  Na začiatku tohto procesu zostane zachovaná aj alternatíva papierovej, listinnej komunikácie, a to minimálne po dobu trvania prechodného obdobia, ktoré je dnes stanovené na tri roky.

  Súčasťou návrhu zákona je aj zavedenie absentujúcich inštitútov pre elektronické schránky pre právnické a fyzické osoby, ďalej identifikácia, autentifikácia osôb, konverzia dokumentov, autorizácia dokumentov, platenie poplatkov cez akreditovaných platcov, ďalej integrované obslužné miesta, zriadenie inštitútu referenčných registrov, zriadenie inštitútu elektronickej značky ako alternatívy k zaručenému elektronickému podpisu pre podpis vykonaný automatizovanými prostriedkami. A takisto zavádzame inštitút elektronickej doručenky.

  Je potrebné zdôrazniť, že tu nejde o nahrádzanie už existujúcich osobitných právnych predpisov, ale len a len o ustanovenie elektronickej alternatívy k doteraz papierovému spôsobu výkonu verejnej moci. Čiže rozsah kompetencií, ktorými orgány verejnej moci disponujú v súčasnosti podľa osobitných predpisov, zostanú v plnej miere zachované.

  Subjekt si bude môcť vybrať spôsob komunikácie s orgánom verejnej moci, a to elektronicky alebo papierovo, pričom táto voľba bude v ďalšom procese záväzná. Uplatní sa aj zásada, že štát nebude vyžadovať predloženie informácií, ktorými už jeho orgány disponujú. To je naozaj kľúčová, kľúčové posolstvo.

  Čo toto, samozrejme, prispeje k odbremeneniu subjektov pri komunikácii s orgánom verejnej moci a verejná moc bude navonok chápaná ako jeden subjekt, a preto bude primárne využívať všetky informácie, ktoré už má k dispozícii.

  Zákon bude de facto virtualizovať administratívne konanie, avšak s právne záväznými účinkami tak, ako ich poznáme v súčasnosti. Našou ambíciou je výraznou mierou zvýšiť celkovú úroveň informatizácie Slovenska a zefektívniť fungovanie verejnej moci voči občanovi.

  Musím však zdôrazniť, že prijatie tohto zákona neznamená okamžité vyriešenie všetkých problémov.

  So zmenou procesov súvisí aj zmena ďalších osobitných predpisov, ktoré boli identifikované v materiáli, ktorý sa volá "Analýza legislatívneho prostredia a zoznam právnych predpisov určených pre implementáciu elektronického spracovania AG". Tento dokument bol schválený uznesením vlády ešte v roku 2009, preto budú musieť všetky ústredné orgány štátnej správy zvýšiť svoje úsilie tak, aby, aby pripravili všetky svoje agendy a procesy a dali ich do súladu s platným uznesením vlády a aj so znením tohto zákonu, a to nebude cesta jednoduchá.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi ministrovi.

  A dávam slovo spoločnému spravodajcu z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslancovi Milanovi Panáčkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), tlač 545, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 654 z 19. júna 2013 pridelila vládny návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), tlač 545, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.

  Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 264 z 27. augusta 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 199 z 27. augusta 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 108 z 22. augusta 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 99 z 27. augusta 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 89 z 27. augusta 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 12 poslancov, za návrh predmetného uznesenia hlasovali 6 poslanci, 6 poslanci sa zdržali hlasovania a hlasovali všetci poslanci.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe a máte ich k dispozícii.

  Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 40 a 42 až 48 s odporúčaním gestorského výboru schváliť, hlasovať o bode 41 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), tlač 545, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 115 z 3. septembra 2013.

  Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu. Zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď podľa § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem, skončil som, pani predsedajúca.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku, pán poslanec Hlina je prihlásený, dávam mu týmto slovo. Pán poslanec, stihnete to za štyri minúty?

 • Reakcia poslanca.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, nebol by som vystúpil, keby to vyzeralo, že to stihnete, pán minister, ale trošku sa tu zohralo, lebo ináč to by bol pomaly rekord, 16 zákonov odpáliť za 4 hodiny, to je možno aj rekord tejto Národnej rady, že fakt sa čudujem. A na jednej strane takú malú poznámku si dovolím, že v zásade sú dve možnosti, buď rezignovali, lebo žiaden titán žiaden boj nespustil, buď rezignovali na to, že idú bojovať a hovoriť, že prečo tie vaše návrhy sú zlé a v čom sú zlé, alebo je to tak, že sú dobré a nemali čo vyčítať. Len potom je namieste otázka, ktorú by si mali položiť občania, že prečo tie zákony tu už neboli dávno. No.

  Toto naozaj, ale takú malú úvahu som si dovolil po sledovaní tohto, naozaj to bolo, jak šruba, pán minister, to išlo a boli by ste to stihli, keby tuná pán Sulík sa nezobudil ku koncu, a predsa len niečo nepovedal, by ste to boli dneska stihli.

  Ja k tomu e-Governmentu veľmi kratučko chcem povedať, ja som tu vystúpil, v zásade aj u nás na výbore. Ja mám obavu, keď my ašpirujeme byť niekde najlepší a prví a neviem jakí, ono to vždycky nedopadlo dobre. Takže akékoľvek experimentovanie, akýkoľvek prístup ? la pápežskejský od pápeža vyjadruje mierne obavy, hej, vzhľadom na skúsenosti, ktoré máme, že to dopadlo všelijako.

  V krátkosti spomeniem, IDS-ko, dobrý úmysel na začiatku, aby keď niekto nabúra, aby to niekde zavolalo, čo my sme dokázali vytunovať do detailu, že sme tam prepašovali všetky predprípravy na to, aby potom, keď bude treba urobiť mýto pre osobné autá, aby sa už dalo povedať, však už je to v tom zákone, to už len dokončujeme to, čo sme začali v tom procese pred dvoma alebo troma rokmi, uvidíme, jak to príde.

  E-health, či aj, ospravedlňujem sa za, za, prípadne za prízvuk, ale tiež Európa hovorí o rozsahu, hovorí o rozsahu, či pacientsky sumár a v akom rozsahu, ale tu táto krajina bezmedzných možností uzákoní e-health v podobe zdravotnej, chorobopisu na internete. Dokonca tu, ešte keď to ministerka hovorila, tak vravela, že jak to kto ide skenovať, tie chorobopisy, dozadu, rozumiete. Len to tým ľuďom ste zabudli povedať, hej, zabudlo sa povedať, že im chcete skenovať chorobopisy, lebo teoreticky by s tým niekto mohol mať možno aj problém a mať pocit, že to je dosť jeho súkromná vec. Ústava niečo o takom niečom hovorí, že či je možné zhromažďovať. No však ale tu sa pýtať netreba, však tuná viete schváliť aj vec, ktorú, že Zem je rovná, a kľudne si to odhlasujete.

  A posledné, čo poviem, tiež v lajne toho, že je to teda čarovné len napĺňanie nejakých aproximácií, nejakej vyhlášky Komisie, čipovanie psov. Znova Únia hovorí alebo chcela, dobre myslela na začiatku, že prechádzajú, áno, ale my ideme aj vrabce čipovať. A čo som tým, chcem povedať, pán minister, že toto mám obavu, že toto môže byť niečo podobné, že dobrý úmysel na začiatku skončí v niečom, čo bude stáť strašne veľa peňazí, v praxi to budú štyri cédečká alebo dévedéčka, nulová nejaká využiteľnosť, alebo minimálna využiteľnosť, ale peňazí to bude stáť hrúza. Ale možno preháňam, možno hyperbolizujem, nevylučujem, že možno nejaký úžitok z toho bude.

  Avšak keby som vám mohol poradiť, a tým skončím, poradím vám tam jednu aplikáciu, a to sa chytím toho, čo ste povedali, že nerobíte nominácie, tak jak teda boli zvykom, politické. Prosím vás, dajte tam nejakú aplikáciu, ktorá vám vyhodí nejakú funkciu a jej nejakú genézu v čase a v priestore a prípadne cez politickú príslušnosť, aby sme sa dozvedeli, že naozaj je to pravdou. Toť by pravdou bolo, abo ako sa to dozvieme.

  Dnes sa ku mne dostali informácie, že na Orave priestor, ktorý, kde ľudia sú bytostne spätí s pôdou a trvajú na ňom, tak od zajtra by údajne mal šéfovať Pozemkovému fondu na Orave otec jedného vášho poslanca, pána Martvoňa, ktorého(ktorý), ja si dovolím tvrdiť, sa pôde rozumie asi tak ako ja venezuelskej kinematografii. Ale zdá sa, že jeho kvalifikácia, že je otcom vášho poslanca, je pre to, aby narábal s pôdou, ku ktorej Oraváci (poz. red.: správne má byť "Oravci") majú bytostný vzťah, je pre túto chvíľu postačujúce.

  Ako uznáte, pán minister, je to trošku mimo lajnu, ale je to mimo aj váš rezort, nehovorím, hej. Ale, viete, keby ste to brali komplexne, tak skúste prípadne aj v iných rezortoch hovoriť, že či by nebolo potrebné, aby sa doznalo týchto slov, ktoré ste tu vy teraz pertraktovali. A ja tomu držím palce a fandím, že by to tak naozaj bolo.

  Takže, vážení Oraváci (pozn. red.: správne má byť "Oravci/Oravčania"), tí, ktorí to pozeráte, vyzerá to tak, že od stredy vám bude vládnuť pôde na Orave človek, ktorého kvalifikáciou je to, že je otcom vládneho poslanca za SMER Antona Martvoňa, čo vyzerá, že pre túto chvíľu v tejto krajine stačí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Faktické poznámky najskôr by mali dokončiť a, pán minister, nechajte si už ale reakciu nazajtra, hej.

 • Reakcia ministra. Ruch v sále.

 • Dve faktické poznámky, pani poslankyňa Mezenská a pán poslanec Martvoň.

  Nech sa páči.

 • Chcem reagovať stručne a vecne. V plnej miere zdieľam to, čo povedal pán poslanec Hlina, pretože ja rovnako si myslím, že tým eminentným záujmom o podporu a realizáciu rôznorodých informačných systémov, či v zdravotníctve, či v doprave, predbiehame dobu. Ja si rovnako myslím, že čo sa týka inštitucionálneho sveta, kľúčový problém nie je v zvyšovaní informatizácie tohto inštitucionálneho sveta, ale problém, hlavný problém inštitucionálneho sveta je vo vymožiteľnosti práva.

  A ak som postavila otázku, akým spôsobom tento e-Government prispeje k zvýšeniu vymožiteľnosti práva v inštitúciách, tak mi na toto nevedel predkladateľ, vtedy zastúpený štátnym tajomníkom, nijako odpovedať.

  Ja som presvedčená, že zákony a takéto projekty, ktoré mi nevedel rovnako tento štátny tajomník vyčísliť, aké sú prognózy, aký objem to bude stáť, že takéto projekty majú zmysel vtedy, aj takéto zákony, ak prinášajú praktický rozmer, znamenajú praktický prínos pre ľudí, pre občanov tohto štátu.

  A pokiaľ my takto máme prednesený, formálne prednesený zákon, ktorého praktické dopady nevieme určiť, ja neviem, či takýmto formálne pripraveným zákonom nepredbiehame dobu, a neviem ani pochopiť, aký zmysel má. Potom naozaj ostáva to pri tom, ako sa vyjadril pán Hlina, zrejme tu ide len o záujem, o operáciu s veľkým objemom peňazí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Martvoň.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, pán poslanec Hlina, ja sa spýtam jednu vec. Vy zvyknete tárať o veciach, o ktorých nerozumiete, o ktorých nemáte informáciu, na to sme si už zvykli.

  Ale ako mňa, mne je úsmevné, keď si berie mňa a moju rodinu človek, ktorý je zaťom chlapíka, ktorého kamarátka robila ekonómku mafiánovi Svobodovi, zavraždenému. Mne je to veľmi úsmevné. Ako mafián nás tu ide poučovať všetkých, čo máme robiť, čo nemáme, ide sa tu tváriť ako spasiteľ Slovenska.

  Čím ste vy doteraz pomohli Slovensku? Povedzte nám jednu vašu iniciatívu, ktorá bola úspešná, a čím ste pomohli ľuďom alebo občanom? No proste ničím. Iba tárate!

  Čiže keď už si beriete do úst môjho otca, tak si aspoň naštudujte, čo je to za človeka. Je to človek, ktorý je odborník, ktorý je súdny znalec, robil stovky posudkov pre rôzne inštitúcie, vrátane súdov a ďalších týchto, učil na vysokej škole. Čiže jednoducho vy si tu beriete do úst mňa a moju rodinu bez toho, že by ste mali naštudované elementárne vedomosti.

  A ubezpečujem vás, v stredu, teda zajtra, nikde môj otec nenastupuje, ide do svojej práce, kde robí na Obvodnom úrade v Dolnom Kubíne. Ale keď to bude v budúcnosti a dostane takú ponuku ako odborník, že ho niekde oslovia, ja to iba vítam a je to pre mňa iba česť, keď bude môj otec môcť pomôcť tejto republike.

 • S reakciou na faktické, pán poslanec, nech sa páči.

 • Aj rozmýšľam, či mám reagovať, ale ťažko, viete, ako by som to povedal. Pán kolega, ja tu nebudem vymenúvať, čo som urobil a neurobil. Koniec koncov som niečo vytvoril, aspoň sa to dá kritizovať. Viete, poväčšine, keď ľudia niektorí, v tejto krajine je paradoxom, tí, čo nič nevytvoria, majú ochranu, lebo neni čo kritizovať. Viete, to je potom, ináč ja toto identifikujem, že pomaly sa blížime k tomu, že lepšie nič neurobiť, lebo potom vás nemajú za čo utopiť, lebo vždycky sa na niečom možno niečo nájde. No, pán kolega, nejdem tu vyrátavať alebo nevyrátavať. Prosím vás pekne, áá, viete čo, nechám si to pre seba.

 • Ďakujem pekne. Dávam možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Vieme, že pani poslankyňa Žitňanská sa hlásila. Tak nech sa páči, pani poslankyňa. Teda uzatvárala som možnosť prihlásiť sa. Prihlásení sú dvaja páni poslanci.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť. A by som chcela predniesť krátky pozmeňujúci návrh po konzultácii aj s ministerstvom financií, ktorý by mohol zlepšiť, ako pán minister pekne nazval, túto prelomovú právnu normu tak, aby od začiatku vlastne budovania e-Governmentu boli vytvárané aj podmienky prístupnosti pre osoby so zrakovým postihnutím. A ide o dôležitý krok k odstraňovaniu informačných bariér pre zrakovo postihnutých ľudí, nevidiacich a ich spoločenskú integráciu.

  Čiže znenie pozmeňujúceho návrhu je: Čl. I.

  1. V § 4 ods. 5 sa na konci textu bodka nahrádza čiarkou a pripája sa text "vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím".

  Odôvodnenie: V súčasnej dobe technický pokrok v oblasti počítačových technológií umožňuje, aby zdravotne postihnutí ľudia používali asistenčné technológie, ktoré im sprístupňujú elektronickú komunikáciu. Ide napríklad o nevidiacich, ktorí používajú špeciálne počítačové programové vybavenie, ktoré na princípe čítačky obrazovky transformuje písaný text dokumentov do zvukovej hlasovej podoby. Tieto asistenčné technológie sprostredkujú čítanie písaného textu, umožňujú pracovať s textovými dokumentami, internetom, e-mailovou poštou a podobne, čím odstraňujú informačné bariéry.

  Keďže cieľom e-Governmentu je zefektívnenie styku občana s úradmi, je potrebné vytvoriť podmienky aj na to, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím mohli zo svojho domova cez ich počítače v budúcnosti využívať výhody plynúce z možnosti elektronickej komunikácie s úradmi vrátane prístupnosti elektronických formulárov potrebných na vybavenie žiadostí alebo iných dokumentov. Ide o dôležitý krok k odstraňovaniu informačných bariér a k spoločenskej integrácii zdravotne postihnutých občanov.

  2. § 5 sa dopĺňa o nový odsek 7: "(7) Formát správ podľa odseku 6 musí byť najmä v rozsahu komunikácie s verejnosťou spracovateľný v súlade s požiadavkami prístupnosti aj asistenčnými technológiami zdravotne postihnutých osôb."

  Odôvodnenie: Tak ako v odôvodnení uvedenom vyššie k § 4 ods. 5, dôvodom je zabezpečenie prístupnosti e-Governmentu aj pre ľudí so zdravotným postihnutím.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  O slovo požiadal ešte pán minister. Pán poslanec Hraško, Igor, zajtra, hej, ráno začneme tvojím prejavom. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a za možnosť ešte vystúpiť. Ja by som sa chcel ešte poďakovať za spoluprácu za celé popoludnie, aj keď ma mrzí, že to trošku v závere mimo mňa a mimo mojej témy blýska sa na lepšie časy, ale aby som zareagoval na to, čo povedal pán Hlina, a nech mi kresťanskí demokrati prepáčia, lebo aj tak sú už všetci doma.

  Ja nie som Ježiš Kristus, ktorý sníma všetky hriechy sveta. A z tohto pohľadu ak hovorí pán poslanec o tom, že sa vždy bojí, keď sa tu niekto proste prežehnáva, že chce byť prvý a najlepší, ubezpečujem vás, že v informatizácii a v e-Governmente nie sme prví, sme poslední alebo medzi poslednými.

  A pani Mezenskej takisto. Toto nie je v rovine úvah a pocitov. Táto norma má vytvoriť pravidlá, ja to mám, má to byť akási cestná premávka, to je fajn...

 • Reakcia poslankyne z pléna.

 • Môžem? Môžem. Aby to nebolo o pocitoch, lebo pocity sú mnohokrát rozhodujúce, nie u vás, u všetkých tých, ktorí rozhodovali doteraz...

 • Reakcia poslankyne z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pretože o pocitoch to bolo u mnohých verejných činiteľov, ktorí dodnes rozhodovali o verejných prostriedkoch. Chcem vám povedať, že ak sa rozhoduje o informačných systémoch dodnes, je to na základe mnohokrát pocitov šéfov týchto rezortov. To som vám chcel povedať a nikoho tým neurážam.

  Podstata zákona je v tom, aby sme atomizované celky, vynakladanie miliónov, desiatok, stámiliónov eur dostali proste pod kontrolu s efektom, po ktorom práve vy, pani poslankyňa, voláte, to znamená, aby to malo výstup pre ľudí. Lebo aj ja sa dneska môžem, ja s vami absolútne súhlasím, kľúčové je a ja sa tiež môžem pýtať, ako je možné, že pracujeme na opise, minieme miliardu eur, predtým sme minuli ďalšie miliardy korún na systémy v takých správach, onakých správach, a žiadne z týchto systémov nie sú prepojené? Dodnes nemáte funkčné registre, nič v tejto oblasti de facto nefunguje. Dôvodom je to, že neexistovali, de facto dodnes a ešte stále nie sú uzákonené normy, ktoré by hovorili o zastrešení toho systému.

  Ako takže ja vás nekritizujem, ja len chcem pomenovať, že celkom správne hovoríte o tom, že to musí mať efekt pre ľudí a nie efekt pre preinvestovanie kapitálových výdavkov takých alebo onakých, alebo nastavenie maintenanceu, maintenanceových zmlúv pre tých alebo oných, ale je ťažko kvantifikovať. Kvantifikovať tieto veci sa nedajú, dajú sa kvantifikovať v oblasti úspor na ľuďoch, agendách, človekohodín a podobne, ale presné číslo vám dodať nedáme. Ale to, že to ešte bude cesta ťažká a dlhá, o tom niet pochýb, lebo je to aj súboj o kompetenciách, o moci a o tom a o peniazoch.

  Ďakujem. Pekný večer vám prajem.

 • Na vaše vystúpenie chce reagovať pani poslankyňa Mezenská, nech sa páči.

 • Viete, ja sa často stretávam práve v argumentácii, že sa riadim citmi, pocitmi, no ale, viete, ja na jednej strane priznávam, áno, som žena politička a pracujem aj s týmito nástrojmi. Na druhej strane sa však pýtam, že ak si pýtam čísla, vecné argumenty číselne podložené, možno nie presné objemy investovaných prostriedkov, ale aspoň prognózy, aj takéto vecné dopady, prečo mi ich nedodáte? V podstate, ak mi dnes vytýkate, že pracujem len s pocitmi a citmi, s čím iným môžem pracovať, ak merateľne podložené čísla a podklady nemám, ani si ich neviem opakovanými žiadosťami zabezpečiť? S čím iným mám pracovať?

 • Ďakujem vám. Dnešný rokovací deň teda uzatvárame. Prajem vám pekný večer. Stretneme sa ráno o deviatej, začneme teda, alebo budeme pokračovať v zákone o e-Governmente a na programe bude pán poslanec Igor Hraško.

 • Prerušenie rokovania o 19.12 hodine.