• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím vás o zaujatie svojich miest v rokovacej sále, budeme po prerušení pokračovať v rokovaní o návrhu programového vyhlásenia vlády.

  Otváram druhý rokovací deň 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O ospravedlnenie na dnešnom rokovacom dni požiadal pán poslanec Richard Sulík. Tak ako som uviedol, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o

  Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky a žiadosti vlády o vyslovenie dôvery,

  je to tlač 37, ktorú včera predniesol pán predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.

  K zneniu programového vyhlásenia vlády rokovali výbory, ktorým bolo programové vyhlásenie vlády pridelené, za účasti príslušných členov vlády Slovenskej republiky.

  Správa o prerokovaní programového vyhlásenia je pod tlačou 37a vrátane návrhu uznesenia Národnej rady. Pán premiér už zaujal svoje miesto, ktoré je určené pre navrhovateľa.

  Súčasne vás poprosím, pán predseda, aby ste v prípade, že nebudete prítomný na rokovaní, určili ako navrhovateľa niekoho, niektorého z členov vlády.

  Teraz poprosím predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet pána poslanca Daniela Duchoňa, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania programového vyhlásenia vo výboroch a v gestorskom výbore.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca výboru predniesol správu o výsledku prerokovania Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde (tlač 37) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde (tlač 37) predložila vláda Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky.

  I. Predseda vlády Robert Fico predniesol Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky dňa 2. mája 2012 s tým, že schôdza Národnej rady Slovenskej republiky bola prerušená do 3. mája 2012. Počas tohto obdobia zasadali výbory Národnej rady Slovenskej republiky. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde bolo doručené v písomnej forme poslancom Národnej rady Slovenskej republiky pred 2. schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky ako tlač 37.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 35 zo dňa 27. apríla 2012 pridelil podľa § 107 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde (tlač 37) všetkým výborom okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu na prerokovanie do 3. mája 2012. Ide o tieto výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady pre sociálne veci, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá, Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady pre európske záležitosti.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky súčasne určil ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorý na základe uznesení výborov predloží na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o prerokovaní Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde (tlač 37a) vo výboroch a návrhy z rozpravy ako podklady na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde (tlač 37) prerokovali v stanovenom termíne všetky určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky.

  II. Výbory vyslovili súhlas s predloženým Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde (tlač 37) a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky schváliť a vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.

  1. Prijali platné uznesenia: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, uznesenie č. 5 z 3. mája 2012, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, uznesenie č. 4 z 2. mája 2012, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, uznesenie č. 3 z 3. mája 2012, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, uznesenie č. 3 z 3. mája 2012, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, uznesenie č. 3 z 2. mája 2012, Výbor Národnej rady pre sociálne veci, uznesenie č. 3 z 2. mája 2012, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, uznesenie č. 3 z 2. mája 2012, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, uznesenie č. 3 z 2. mája 2012, Zahraničný výbor Národnej rady, uznesenie č. 3 z 3. mája 2012, Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, uznesenie č. 4 z 3. mája 2012, Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá, uznesenie č. 3 z 2. mája 2012, Výbor Národnej rady pre európske záležitosti, uznesenie č. 3 z 3. mája 2012 a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, uznesenie č. 5 z 2. mája 2012.

  III. Gestorský výbor na základe uznesení výborov k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde (tlač 37) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky v termíne stanovenom čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky

  1. schváliť Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky,

  2. vysloviť dôveru vláde Slovenskej republiky.

  IV. Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde (tlač 37a) bola schválená uznesením gestorského výboru č.10 z 3. mája 2012. Výbor určil poslanca Daniela Duchoňa a Ladislava Kamenického za spoločných spravodajcov výborov. Zároveň ich poveril po prvé predložiť a predniesť správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde ihneď po ukončení rozpravy k nemu.

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je súčasťou tejto správy.

  Pán predseda Národnej rady, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, zaujmite miesto, prosím vás.

  Otváram rozpravu k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky. Ešte raz chcem požiadať, kolegyne, kolegovia, predtým, ako vás oboznámim, kto sa písomne prihlásil do rozpravy, aby ste, ak budete mať vôľu predkladať návrhy uznesení, aby ste tak učinili v písomnej podobe a riadne sformulované pre pána spravodajcu.

  Písomne som do rozpravy dostal za kluby prihlášky od SMER-u - sociálnej demokracie pán podpredseda klubu Miroslav Číž, za klub SDKÚ - DS pani poslankyňa Žitňanská, za klub KDH pán podpredseda Národnej rady Ján Figeľ, za klub SaS pán predseda Juraj Miškov, za MOST - HÍD pán predseda Solymos a za klub OĽaNO pán poslanec Matovič. A potom je prihlásených ešte písomne ďalších 28 poslankýň a poslancov. Nebudem tieto mená čítať, technici ich vysvietia na displeji.

  Keďže požiadal o slovo pán podpredseda Národnej rady Figeľ, udeľujem mu slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán premiér a členovia vlády, ctené dámy poslankyne a páni poslanci. Programové vyhlásenie vlády pre roky 2012 - 2016 nám bolo včera predložené aj s úvodným slovom, v ktorom od pána premiéra odznelo, že ľudia aj v týchto dňoch apelujú a očakávajú atmosféru pokoja a stability. Naozaj sa s tým dá iba súhlasiť a viac než iba súhlasiť. Treba preto aj konať. K tej stabilite však by som pridal zodpovednosť, pretože stabilnú vládu predtým pod vedením Roberta Fica sme mali, a považujem aj mnohé z tém, ktoré sú dnes na stole, a problémov, ktoré treba akútne riešiť za dedičstvo po tom období štyroch stabilných rokov.

  Iba stabilita nestačí. Je treba zodpovedné spravovanie vecí verejných. A k pokoju sa patrí pridať jedno dôležité slovo. Aby to nebolo o driemaní alebo o monopole moci, ale o tvorivosti. Potrebujeme tvorivý pokoj, tvorivé spoločenstvo, ktoré sa hýbe dopredu a nahor. Z tohto pohľadu programové vyhlásenie vlády skôr dýcha nekonkrétnosťou. Je bez inovatívnosti či inšpirácie. Ale nik nedá to, čo nemá. Ani vláda istôt SMER-u nedá, čo nemá.

  Toto vyhlásenie však ponúka ducha korporativizmu, etatizmu, protekcionizmu. Možno ťažké slová, ale veľmi výstižné. Snáď najviac vo vete na strane 12: "Vláda istôt pre občanov zabezpečí trvalý a udržateľný hospodársky rast." Vláda istôt zabezpečí trvalý rast. Táto veta dýcha priam komunizmom alebo reálnym socializmom, respektíve obdobím spred novembra 1989. Potrebujeme skôr to, čo zaznelo včera. Moderný, úsporný a rozumne intervenujúci štát. Áno, ale hlavnou úlohou každého demokratického štátu je bezpečnosť a spravodlivosť pre občanov. Potrebujeme spravodlivé a solidárne Slovensko. Vláda tomu môže a má napomáhať. Z pohľadu KDH hovoríme áno sociálnej politike, ale nie socialistickej politike. Áno ochrane, ale nie ochranárstvu. Keď som bol v Európskej komisii, raz sa na nás obrátila firma, ktorá apelovala, aby sme ich ochránili pred vládou, ktorá chce chrániť firmy. Bolo to z Francúzska. Veľmi lapidárny, konkrétny príklad.

  Bol ponúknutý široký dialóg. Ale my potrebujeme tvorivý dialóg, nie teatrálny. Včera tu zaznelo, že krízu spôsobili bohatí a silní. To je znovu výraz istého kolektivizmu alebo kolektívneho obvinenia. Podľa mňa krízu spôsobujú tí, ktorí nezodpovedne zadlžujú už či vlastné deti, alebo spoločnosť, ktorí žijú na účet budúcnosti, ktorí rozkrádajú, udeľujú zlaté padáky v bankrotujúcich bankách alebo firmách.

  Snáď najdôležitejším a verím, že aj spoločným cieľom je konsolidácia verejných financií na Slovensku. Som rád, že vláda sa hlási k tejto línii, ktorá bola v neudržateľnom dedičstve v roku 2010. Dnes je, samozrejme, ešte za hranicou Maastrichtských kritérií, ale Slovensko urobilo výrazný progres. Za najdôležitejšiu súčasť tejto konsolidácie považuje Kresťanskodemokratické hnutie boj proti daňovým únikom. Lebo to je o financiách, to je o spravodlivosti aj v hospodárskej súťaži, v postavení firiem alebo subjektov na trhu, ale aj o spravodlivosti v spoločnosti, kvôli konkrétnej a udržateľnej solidarite. Podľa posledných odhadov viac než jedna miliarda nám uniká ročne iba na dani z pridanej hodnoty. Aj preto sme podporovali a naďalej sme pripravení podporiť účinnejší zákon o preukazovaní pôvodu majetku alebo prijímať ďalšie opatrenia. My sme podporovali všetky kroky, ktoré viedli k formovaniu projektu UNITAS, teda zjednoteniu, zjednodušeniu, sprehľadneniu výberu daní, ciel a odvodov. A takisto pri riešení neudržateľného stavu, kritického stavu na Finančnej správe. Stále viac zachytávame však postoje, rozhodnutia, pripravenosť siahnuť na podiel úspor, respektíve stav v druhom dôchodkovom pilieri. Priatelia, sporenie je cnosť. Nechcem moralizovať, ale štát by mal motivovať ľudí k sporivosti, pretože to je opak zadlžovania. Budúcnosť sa rodí alebo pripravuje cez zodpovedné gazdovanie, cez zodpovedné správanie a štát ho má podporovať. Ak tak robí, je múdry, pomáha sebe, pomáha každému. Najprv subsidiarita, potom solidarita. Inak povedané, pomôž si človeče, aj štát ti pomôže. To je o tom, že v druhom pilieri ľudia pomáhajú sebe aj druhým a celému systému. Priatelia, nielen inflácia, ale aj nerozumné, nepredvídateľné, nesystémové zásahy do celého systému znehodnocujú úspory. Treba sa im vyvarovať. KDH bude chrániť úspory občanov v druhom pilieri, ale podporí spravodlivé úpravy v systéme, respektíve v prvom pilieri, voči niektorým kategóriám dôchodcov.

  Vidíme veľké možnosti alebo priestor na úspory výdajov. O tých je veľmi málo reč v programovom vyhlásení vlády. Aj keď aj včera tu zaznela ambícia urobiť najväčšiu reformu verejnej správy. Mám pochybnosti aj preto, lebo v období 2006 až 2010 bol veľmi konkrétny plán znížiť náklady vo verejnej správe o 20 %. Výsledkom bolo navýšenie. Nie úspora, ale opak. A tu sa plánuje dokonca vytvorenie nového postu vo vláde, aj keď vláda už funguje a podľa nás zostava postačuje.

  Najväčšou istotou, ktorá rastie z hľadiska viditeľnosti a dopadov, je rast daní. Zatiaľ nerozhodnutý, ale už avizovaný. Vláda chce prehodnotiť, respektíve zrušiť takzvanú rovnú daň a vrátiť sa k staršiemu systému. Ja iba pripomínam, že progresivita tejto rovnej dane je tak výrazná, že ani pri pôvodnom viacpásmovom usporiadaní tak silnú Slovensko nemalo, že jej zavedenie v období rokov 2004 až 2008, iba v tých štyroch rokoch prinieslo 250-tisíc nových pracovných miest, štvrť milióna nových pracovných miest, samozrejme, s ďalšími opatreniami, s celkovou politikou. Ale toto bolo jedno z kľúčových opatrení, ktoré nielen zviditeľnilo Slovensko, ale prinieslo mu zdravý rozvoj. Nezamestnanosť klesla z 18 na 9 %. Vidíme viac rizík nového systému, respektíve návratu do minulosti. A to, že nie je jasno pri daniach, potvrdzujú vyhlásenia jednotlivých predstaviteľov, aj dnes na výbore pri otázke, či máme očakávať aj návrh na daň z dedičstva a daň z darovania, ľudovo povedané, daň zo smrti a daň z dobrých skutkov. Toto tu voľakedy bolo. My to považujeme za anachronizmus, za demotivujúce, ale aj za nemorálne. Pretože ide o kroky, ktoré by mali nie trestať tých, čo robia dobré skutky, myslím na darovanie a nie počítať v rozpočte s tým, koľko v priemere ľudí za rok odchádza zo života, a dá sa rátať potom s príjmami na základe dedičských konaní. Toto považujeme za minulosť a má to tam aj zostať.

  Rozhodujúce pre finančné aspekty, ale ja pre ekonomiku, pre rast zamestnanosti, pre ozdravenie Slovenska sú záležitosti v boji s korupciou. Tam, kde sa šíri korupcia, tam sa šíri vlastne rakovina, ktorá ničí zdravý organizmus. Táto agenda rozhodne o tom, či na Slovensku bude stabilná jednofarebná vláda alebo vláda nejakého kartelu finančných skupín. My sme vo vládach vždy presadzovali kroky, ktoré boli veľmi účinné pri stransparentňovaní pomerov. Už či to bolo v roku 2000, kedy bol prijatý infozákon, zjednodušene povedané, všetko je verejné, čo nie je tajné z hľadiska informácií, dostupnosti informácií a teraz v roku 2011 povinné zverejňovanie zmlúv. Poslanecký klub hnutia bol vyhodnotený aj v uplynulom období, aj v predchádzajúcich rokoch 2006 - 2010 ako najaktívnejší v podpore protikorupčných opatrení. V tejto línii chceme zostať a všetko, čo je rozumné, účinné z tohto hľadiska podporiť. Sme presvedčení, že žiadne euro vo verejných financiách nepatrí vláde, ale občanom. A zároveň, že platí, že nič nebýva obvykle drahšie, než to, čo vláda sľubuje alebo dáva občanom zadarmo. Pretože nemá žiadne svoje euro. Iba to, čo patrí občanom. A z tohto pohľadu nielen podporíme, ale považujeme za veľmi dôležité v celom balíku protikorupčných opatrení prijímať rozhodnutia o zrušení trestnoprávnej imunity ústavných činiteľov, diskusiu a podľa možností aj dohodu o zúžení počtu mandátov alebo o princípe jeden mandát stačí, o posilnení hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov, trestnoprávnej zodpovednosti firiem, respektíve právnických osôb, ktoré často sú konštruované na to, aby sa dopúšťali nekalostí alebo konali špekulatívne, zákon o lobingu, účinnejší zákon o preukazovaní pôvodu majetku. V tomto zmysle za Kresťanskodemokratické hnutie podávam vláde a premiérovi ruku na spoluprácu a podporu tejto agendy. Tak ako on v decembri 2010 svojim gestom ponúkol ruku na spoluprácu pri výstavbe diaľnic. A som rád, že súčasný nový minister dopravy pokračuje v línii, ktorú sme začali. Teda išlo o viac než gesto. O presvedčenie, že rozumné kroky sa nakoniec presadia, ale čím skôr ich zahájime, tým lepšie pre Slovensko.

  Ekonomika je asi dominantou celého programu a aj agendy dnes na Slovensku. Správne zaznelo včera, že bez hospodárskeho rastu a rastu zamestnanosti nedokážeme ozdraviť verejné financie. Ale čo potrebujeme, je zdravý rast, nie chorý, zdravý aj v zmysle nákladov a tým pádom udržateľnosti. A z týchto dvoch rastov považujem za prioritný rast zamestnanosti. Je to nemecko - bavorský alebo prístup z krajín, ktoré naozaj ukázali fungujúci model sociálneho trhového hospodárstva. Pretože tam, kde sa podporuje živnostníctvo, malé a stredné rodinné podnikanie, tam je zdravá aj rodina, obec, mesto, región, štát. Tam, kde je to zamerané skôr a viac len na rast ekonomiky, tie základné atribúty ako keby chýbali. Žiaľ, Programové vyhlásenie vlády nehovorí ani slovo, ani slovo o živnostníkoch. Máličko o malých podnikoch. A pritom ide o segment, ktorý zamestnáva 53 % pracovnej sily. A mohol by oveľa viac. A verím, že raz aj bude. Len treba rozmýšľať viac za malých, s nimi, pre nich, pretože veľkí majú aj viac sily rozmýšľať či za seba, či prijímať opatrenia. Malí potrebujú viac podpory aj zo strany štátu.

  Dovoľte mi niekoľko slov aj o doprave, keďže cítim za ňu istú zodpovednosť z hľadiska nedávneho obdobia. Pán premiér tu včera spomenul nevyhnutnosť konať proti opatreniam, kde polovičné ceny znamenajú potom neskoršie spálenú zem, pretože by malo ísť o nejaké podvodné stavby. Žiadne takéto rozhodnutia neboli urobené. A cenová úroveň, ktorá sa na Slovensku za posledný rok a pol dosiahla pri výstavbe infraštruktúry, plne zodpovedá hospodárskej súťaži, verejnému obstarávaniu, konkurencieschopnosti aj našich firiem a európskym cenám. My nepotrebujeme predražené stavby, my potrebujeme kvalitné, zodpovedné európske ceny a európske investície. Tie predtým, tie boli naozaj predražené. Pretože keď hovoríme o polovičných, tak predtým boli nielen dvojnásobne, ale boli nad úrovňou štátnej expertízy. A to už je teda istá úroveň, ktorú štát stanovuje. Kde je dnes odvaha k dynamike, keď nie sú žiadne konkrétne ciele? Predtým v období rokov 2006 - 2010 sme počuli o tom, že v desiatom roku bude napojená diaľnica do Košíc. Zahájili sme za rok a pol 56 kilometrov novej výstavby, finalizovali aj spolu 70 kilometrov predtým zahájených úsekov. Prajem vám, kolegovia a kolegyne, aspoň takú dynamiku, pretože ju Slovensko, jeho regióny jednoznačne potrebujú. To, že sme nepokračovali v najväčších na kontinente vtedy PPP balíkoch, považujem za rozumný príspevok ku konsolidácii verejných financií na Slovensku. Predstavte si, že by tie dva balíky, ktoré vcelku znamenali investíciu v objeme zhruba 17 miliárd na 30 rokov, mali byť realizované. Ročná platba, ročná platba, presahujúca 500 miliónov eur spolu, by bola súčasťou debát dnes a nieže debát, povinnosti štátu, povinnosti každého občana. Dnes to staviame, nielen zo štátnych, ale dokonca z eurofondov, čo je dvojnásobný bonus za túto zmenu. Vyšli sme z týchto pochybných kontraktov bez súdnych sporov. Vidím aj rozpory v kapitole, pretože na jednej strane ministerstvo dopravy podporuje výstavbu nájomných bytov, na druhej ministerstvo financií na výhľad roku 2013 škrtá túto položku prípadne aj ďalšie, ktoré sa dotýkajú rekonštrukcie ciest a niektorých ďalších nákladov.

  Za dôležité aspekty v budúcnosti Slovenska možno považovať vzdelanie, rodinu prácu, zdravie. Vzdelanosť a kultúra rozhoduje o charaktere národov a jeho sile ekonomiky, pretože vzdelanie, ktoré produkuje kvalifikovaných ľudí, rozumných, zodpovedných občanov, je veľmi potrebné a z tohto pohľadu by vláda a všetky inštitúcie pôsobiace v edukačnej sfére mali stanoviť kvalitu a dostupnosť vzdelania za dvojitý a nedeliteľný cieľ a kritérium. Pretože dostupnosť ale aj relevantnosť vzdelania, znamená zamestnateľnosť absolventov. Z tohto pohľadu budeme podporovať prepojenosť s praxou v podstate na všetkých úrovniach dominantne na stredných a vysokých školách, samozrejme, s rôznymi nástrojmi, ktoré pomôžu spojiť svet vzdelávania a svet podnikania. Budeme požadovať, aby neboli diskriminované neštátne subjekty, pôsobiace v tejto sfére. Už či ide o súkromné školy, alebo o cirkevné. Z tohto pohľadu ide o princíp veľmi dôležitý pre slobodnú a demokratickú spoločnosť.

  Vítam ustanovenia a aj istú reflexiu o dôležitosti rodiny, ktorá sa opiera o zákon o rodine. O to, že rodina je založená na manželstve muža a ženy a štát jej má napomáhať aj vytváraním právneho prostredia, ale aj konkrétnymi politikami. Čo je dobré pre rodinu, je a bude dobré i pre spoločnosť a pre štát. Z tohto pohľadu by sme privítali aj odvahu pre ústavné zakotvenie takejto formulácie, pretože je veľmi dôležité z pohľadu súčasnosti i budúcnosti. Chceme prispieť k takejto prorodinnej atmosfére aj princípom nedele pre každého. Nedele ako dňa pokoja, dňa rodiny. Vážené dámy, vážení páni, KDH považuje za potrebné a užitočné viaceré z cieľov Programového vyhlásenia vlády. Podporíme čiastkové opatrenia tam, kde to bude rozumné, kde to bude dobré pre Slovensko. Ako celok však toto programové vyhlásenie vlády KDH nepodporí.

  Na záver mi dovoľte pripomenúť. Pán premiér, vy ste v tejto budove kedysi povedali, že: "Sme majstri v populizme, ak teda nimi chceme byť". Z tohto pohľadu je predložený dokument naozaj majstrovským dielom. Ďakujem pekne. (Potlesk.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie podpredsedu Národnej rady páni poslanci Blaha, Poliačik a Vaľová. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Pán poslanec Blaha.

 • Pán podpredseda, len krátka odbornejšia poznámka. Vo svojom príhovore ste použili štyri izmy ako pejoratíva. Korporativizmus, etatizmus, komunizmus, kolektivizmus. Čisto z politologického hľadiska by som vás rád upozornil, že dva z nich - komunizmus a kolektivizmus - ste použili celkom bezobsažne a spojili ste ich s hodnotami ktoré sú v Európskej únii mainstreamové. Politologický nezmysel. Ešte paradoxnejšie je, že ste zvyšné dva izmy - korporativizmus a etatizmus - ste kritizovali ako politik kresťanskej demokracie, pričom tzv. sociálny korporativizmus je základnou hodnotou sociálnej náuky cirkvi prinajmenšom od Rerum norovarum a etatizmus bol už od Bismarcka základnou hodnotou tradičnej konzervatívnej pravice. Čiže ak teda chcete kritizovať korene kresťanskodemokratickej politiky, možno sú na to lepšie príležitosti, než diskusia k programovému vyhláseniu vlády. Ďakujem.

 • Pán predseda, oceňujem kritiku Programového vyhlásenia vlády, ale nemohol som si nevšimnúť vnášanie tradičnej kresťanskej politiky a do politiky, kde podľa môjho názoru už dávno nepatrí. Totižto ak chceme naozaj nedeľu pre každého, tak tú nedeľu by si mal každý mať možnosť vybrať, či napríklad aj nechce pracovať a tým pádom si ušetriť nejaký deň z nadchádzajúceho týždňa, alebo či si nechce na nasledujúci týždeň nakúpiť. A nemám nič proti ochrane rodiny. Ale treba myslieť aj na to, že nielen muži a ženy nažívajú v spolkoch v tomto štáte, ale máme aj iné druhy spolkov a možno po vzore Európy by sme sa mali zamyslieť nad ochranou aj týchto spolkov. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja len veľmi krátko. Nemyslím si, že toto programové vyhlásenie je nekonkrétne. Myslím si, že ukazuje smerovanie a líniu, a možno vy hovoríte o úmysle, ale ja vidím v tomto dobrý zámysel. Táto vláda udala líniu, a to smerovanie a zákony, ktoré prídu, budeme môcť za štyri roky hodnotiť a tieto zákony, ktoré budú predkladané, vláda má ambíciu dať na celospoločenskú diskusiu a predložiť to s konsenzom sociálnych partnerov. V tom nemám veľkú ambíciu a myslím si, že toto bude to správne. Čiže nehovorme teraz o nejakej konkrétnosti, ale skutočne zákony budeme tvoriť štyri roky. A vetu v programovom vyhlásení že "vláda istôt" by som takisto vnímala možno v inom kontexte ako vy, pretože si myslím, že táto vláda dáva určite ľuďom jednu istotu. Že štyri roky sa nebude hádať medzi sebou, že štyri roky nebude riešiť politické nesváry a politické záležitosti, ale že štyri roky bude riešiť problémy občanov a určite má na to štyri roky, aby predkladala kvalitné zákony v konsenze celospoločenskom. Ďakujem.

 • Pán podpredseda, chcete reagovať? Nie.

  Pán premiér.

 • Vážený pán predseda, nebudem počas tejto diskusie vystupovať a komentovať každé jedno vystúpenie predrečníka, ale keďže sa navádzajú určité trendy a je zrejmé, v čom bude hlavná kritika programového vyhlásenia vlády, chcel by som na úvod niečo povedať. Pretože si budem určite istý, že to, čo teraz poviem, sa bude vzťahovať prakticky na každé jedno vystúpenie od predstaviteľov opozície.

  Prvý veľmi vážny trend, ktorý naznačil pán podpredseda Národnej rady pán Figeľ je v tom, že aké šetrenie, aké zvyšovanie daní, keď stačí tú miliardu, ktorá nám uteká na DPH, niekde zastaviť. Toto počúvame už z viacerých zdrojov, že toto bude jedna veľmi silná rétorika opozície voči nám. Že čo to tu robíte? Prečo idete zvyšovať dane, keď stačí, aby ste tu miliardu, ktorá je niekde, zastavili. Takže, dámy a páni, prosím vás veľmi aspoň o elementárnu mieru korektnosti. Odovzdali ste nám vládu s nefunkčným daňovým systémom. S totálne nefunkčným daňovým systémom. Tri mesiace sme nemali žiadne informácie o tom, čo sa na daňovom riaditeľstve deje, preto prichádzať s takýmto argumentom je minimálne veľmi nekorektné.

  Druhá taká tendencia, trend, ktorý sa bude objavovať v každom vystúpení je miera konkrétnosti alebo nekonkrétnosti programového vyhlásenia vlády, ktoré som včera predložil. Veľmi jasne som povedal, že ide o programové vyhlásenie, ktoré obsahuje politiky a trendy. Ale teda, keď už chcete o konkrétnosti alebo nekonkrétnosti hovoriť, dovoľte mi tento konkrétny údaj. Dal som si tú prácu a pozrel som si včera večer 50-stranové programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej. Takže, vážená konkrétna opozícia, a to hovorím v dobrom teraz, máte tam až dva konkrétne údaje. Jeden je, že zvýšite daňový bonus o 100 % na každé dieťa do 6 rokov, čo ste, samozrejme, neurobili asi, a znížite strop možného navýšenia dane z pozemkov z 20-násobku na 5-násobok ročnej najnižšej sadzby dane, to neviem, to som neoveroval, či ste to urobili, alebo neurobili. Na päťdesiatich stranách programového vyhlásenia vlády máte tieto dva konkrétne údaje. Tak čo vyčítate konkrétnosť alebo nekonkrétnosť ? Povedal som to teraz, už to viac opakovať nebudem, ale prosím každého opozičného politika, ktorý má významnú časť vo svojom vystúpení o konkrétnosti alebo o nekonkrétnosti, nech nezabudne na to, že na päťdesiatich stranách vašej vlády - dva konkrétne údaje. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. Za klub SMER-u...

  Faktická poznámka, pán poslanec Poliačik. Končím možnosť sa prihlásiť. Nech sa páči.

 • Pán premiér, napriek tomu, že hovoríte o strašnom stave na daňovej správe, tak daňové príjmy v apríli máme vyššie, než sa predpokladalo. A tým pádom ani nie je pravda, čo ste hovorili včera pri uvádzaní Programového vyhlásenia vlády a skôr to budí dojem, že si iba vytvárate priestor na to, aby mohol deficit štátneho rozpočtu rásť. Ja teda nepochybujem o tom, že sú problémy na daňovej správe, a boli to aj naši kolegovia, ktorí na to upozorňovali, ale nedá sa na to zhodiť stav celej ekonomiky, celého štátu. A čo sa týka konkrétnosti predchádzajúceho Programového vyhlásenia vlády, možno ste v ňom našli iba dve konkrétne čísla, ale bolo možné v ňom nájsť veľmi veľa konkrétnych opatrení, ktoré sa zaviazala vláda urobiť. Či ich urobila, alebo nie, je iná vec. Ale určite miera konkrétnosti sľubov, ktoré dávala občanovi a ktoré sa zaviazala napĺňať bola ďaleko vyššia, než to, čo sme mali možnosť čítať v programovom vyhlásení, ktoré ste predložili včera. Ďakujem pekne.

 • Pán podpredseda klubu SMER-u - sociálnej demokracie, pán poslanec Číž.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte teda aj mne uviesť v mene poslaneckého klubu strany SMER niekoľko slov k Programovému vyhláseniu vlády, programovému vyhláseniu, ktoré včera relatívne podrobne uviedol predseda vlády. Chcem zdôrazniť, že tento program je aj program nášho klubu. Podporujeme ho, sme s ním stotožnení. Samozrejme, budem pozorne sledovať diskusiu a s príslušnými závermi. Takže, vážené kolegyne, kolegovia pre najbližšie štyri roky vláda zadefinovala 10 kľúčových úloh, ktoré vyjadruje hodnotový rámec, isté hodnotové východiská pre posúdenie aktuálnej situácie štátu, hierarchiu problémov so základnými nástrojmi na ich riešenie. Charakter vzťahov k Európskej únii a nášmu pôsobeniu v nej, svoje vnímanie aktuálnych strednodobých a strategických potrieb krajiny, ako aj vzťah k občianskej spoločnosti, charakter politických nástrojov, vo vzťahu ku ktorej bude ju používať pre svoje úlohy a podobne.

  Ďalej ten vecný zoznam programového vyhlásenia má zhruba sedem programových bodov, ktoré sa už potom primerane podrobne rozvádzajú jednotlivé oblasti správy štátu. Špecifikujú sa vecné kritériá ako aj predpokladané praktické kroky k dosiahnutiu programových cieľov. Jednotlivé riešenia uvedené v programovom vyhlásení budú iste predmetom kritickej pozornosti aj našich kolegov, ale aj opozičných partnerov a je, vážené kolegyne, kolegovia, na nás, či táto diskusia, ktorá prebehne bude podnetná, či vytvorí predpoklady pre potrebný konštruktívny politický dialóg. Jej charakter, tejto diskusie iste predurčí aj budúci povedzme, že politický boj, ktorý môžme v parlamente očakávať. S jednotlivými časťami programového vyhlásenia vlády sa iste budú zaoberať aj ministri, ktorí zaujmú stanovisku k diskusie v rámci svojich kompetencií. Mne preto dovoľte iba niekoľko zovšeobecňujúcich úvah o východiskách, ktoré nesporne museli ovplyvniť tvorbu a charakter programového vyhlásenia.

  Aby sme hľadali kľúčové slová, ktoré charakterizujú toto programové vyhlásenie, tak musíme dospieť k slovám ako je pragmatizmus, politický realizmus, rovnomerné rozdelenie nákladov na sanáciu dôsledkov svetovej krízy na všetky vrstvy spoločnosti, korporativizmus, posilňovanie strategických záujmov našej krajiny, ústavná hodnotová orientácia na udržateľný sociálno-trhový mechanizmus ako aj ekologický rozmer a rozvoj hospodárstva a tiež aj upevňovanie životných potrieb našich obyvateľov. V mnohom sa zhodneme, že pre dobré hodnotenie účinnosti tohto programového vyhlásenia je dôležitý spôsob chápania v akých sociálno-ekonomických podmienkach sa naša krajina nachádza. Aká je intenzita vplyvu globálnych faktorov na život v našej krajine? Aké sú reálne možnosti národného štátu realizovať zmysluplnú národohospodársku politiku a v neposlednom rade aj vnímanie toho, čo spôsobilo súčasný krízový stav a ako realizovať európsku hospodársku stratégiu zameranú na škrty a úspory s cieľom dramaticky znížiť kritické zadlžovanie sa niektorých krajín eurozóny.

  Vážené kolegyne, kolegovia, táto vláda preberá politickú moc po predchádzajúcich voľbách, keď vláda koaličných pravicových strán nepreukázala schopnosť zmysluplne spravovať krajinu. Predsa výsledky volieb jednoznačne vystavili nespochybniteľné vysvedčenie. V našej krajine naďalej prevláda mainstreamové myslenie, v ktorom cítiť dozvuky neoliberálnych koncepcií, ktoré sú výdatne živené aj mediálnym prostredím napriek tomu, že v európskom prostredí zaznievajú hlasy o potreby zásadnej zmeny hodnotení ekonomických, ekonomických teórií. Známy ekonóm Drucker dokonca hovorí v tejto súvislosti, že v podstate ide o to, že makroekonomická teória už nemôže byť základom ekonomickej politiky, pretože nikto nevie, čo sa stane. Politickí vodcovia nemajú žiadnu ekonomickú teóriu, ktorej by mohli dôverovať. Takýto je citát a kto trošku pozná prostredie a diskusiu v Európskej únii, vie veľmi dobre, že toľko protikladnosti, nejednoznačnosti a rozdielnych pohľadov na riešenie krízy doteraz možno za posledných 30 až 50 rokov nebolo. Žiadna zhoda nepanuje ani v otázkach, akým spôsobom zvládať ekonomickú krízu. Časť niektorých ekonómov, ako spomeniem Stiglitza ako nositeľa Nobelovej ceny, hovorí, že škrty vedú Európu k sebevražde, a tvrdí, že neexistuje žiadny úspešný program niektorých väčších krajín Európy, kde by bol takýto program škrtov úspešný. Na druhej strane ďalší ekonómovia ako je Foster a Magdoff, napríklad uvediem týchto, uvádzajú, že proti klasickej stimulácii ekonomiky stoja minimálne dva faktory. Po prvé dlhové bremeno väčšiny vyspelých krajín spojené s faktorom, že príliš veľká dlhová zaťaženosť výrazne znižuje stimulačný dopad na ekonomiky.

  Pred vládou preto stojí úloha disponovať naozaj premyslenou ekonomickou stratégiou, ktorá zohľadní národné špecifiká, a to predovšetkým podrobnou analýzou charakteru nášho dlhu, jeho národohospodárskej konotácie a zvládne aj efektívnu kombináciu úsporných a stimulačných opatrení. Je samozrejmé, že nemôžme utrácať peniaze, ktoré nemáme, ale rovnako je potrebné sa vyvarovať ideologickej, myslím teda neoliberálnym motivovaným škrtom, ktoré nemajú základ v hĺbkovej analýze slovenského hospodárstva a možnostiach našej ekonomiky. Známe udalosti, napríklad hnutie Occupy Wallstreet alebo Hnutie 99 % naznačujú veľmi dôležitú otázku. Do akej miery budú ľudia podporovať štát, ktorý ich programovo a cielene ožobračuje? Jednostranná politika škrtov okrem dramatických sociálnych dopadov má predsa aj antirastové dopady. Skúsenosti z krajín ako je Írsko, Grécko alebo aj Veľká Británia jednoznačne ukazujú, že nepremyslené škrty smerujúce k zníženiu kúpyschopnosti obyvateľstva následne zvyšujú nezamestnanosť a dramaticky zvyšujú náklady štátu. Írska nezamestnanosť, a to Írsko patrí ku krajinám, ktoré dôsledne splnili požiadavky Medzinárodného menového fondu, je 15 %. Prvýkrát sme zaregistrovali nedávno, že napríklad v tak priemyselnom meste ako je Liverpool je plnohodnotne nezamestnaných 30 % obyvateľstva. Zásadnú potrebu prehodnotenia vykazujú aj kontroverzné rozhodnutia našich predchádzajúcich vlád. Povedzme, že nezodpovedné rozhodnutie o zavedení druhého piliera v tej podobe, aký bol zavedený, ziskovosti zdravotných poisťovní a úplné utlmenie verejných financií, verejných diskusií o daňovej etike. Nebezpečnou tendenciou je i prudké roztváranie nožníc majetkovej diferenciácie.

  Priestor pre verejnú diskusiu potrebujeme i k otázkam mechanizmom štátnej regulácie, a to nielen vo vzťahu k finančnému kapitálu a bankám. Ukazuje sa totiž, a to v nezanedbateľnej miere intenzity, že trhový systém, kde nad všetkými možnými spoločenskými dohodami monopolne dominuje súkromné vlastníctvo, nemôže byť funkčný. Vyhlásenia dneska najbohatších mužov sveta to potvrdzujú. Miliardár Buffett žiada príslušné národné štáty o zdanenie bohatých. Svetové štatistiky ukazujú čoraz menšiu kúpnu silu väčšiny obyvateľstva, ktorá čelí čoraz väčšiemu objemu tovarov. Výrazne zo svetových štatistík vyplýva, že klesá pomer mzdy, hodnoty mzdy vo vzťahu k hrubému domácemu produktu.

  Toto budú teda otázky, s ktorými sa vláda bude zaoberať, preto potrebuje tvorivý dialóg, a je veľmi zaujímavé v tomto smere a je to potrebné oceniť spôsob, akým zvolila komunikáciu s verejnosťou. Nie je už vôľa politických strán, ak pán predseda KDH kritizuje korporativizmus, je to naozaj nepochopiteľné. Čo je totiž základnou vlastnosťou konsenzuálej demokracie? To je práve to, že princíp väčšiny nie je základným prostriedkom rozhodovania. Paritná demokracia odkazuje na dosiahnutie dohody na základe kompromisu s tým, že vťahuje do správy štátu všetky relevantné sily spoločnosti, vrátane politickej opozície. Predsa tento moment, ktorý dáva šancu vláde, že sa prvýkrát stane skutočne vládou národnou, a je to prvýkrát v našich slovenských krátkych dejinách, to je princíp, ktorý by sme mali odsúdiť?

  Vážené kolegyne, kolegovia, na záver môjho vystúpenia mi dovoľte povedať, že... a vyzvať vás predovšetkým k tomu, smerujme k skutočnej vecnej diskusii. Poďme hľadať odpovede na rozporné otázky a poďme pripraviť našim občanom možnosť, aby v najbližšom období cítili aspoň trošku zlepšenie svojich osobných statusov. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca sa prihlásili traja páni poslanci s faktickými poznámkami. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Poliačik.

 • Pán kolega, hovorili ste o európskej ceste. Áno, je pravda, že v ekonomike nikto nevie, že čo sa stane, ale určite všetci veľmi dobre vidíme, že čo sa deje, a tá európska cesta vôbec nie je niečo až tak hodné nasledovania, pretože maastrichtské kritériá už sú dávno v popole, 3 % deficit už takmer nemá žiadna európska krajina okrem Estónska, ak si dobre pamätám a keď sa teda pozrieme na Estónsko ako vzor, tak tam práve tie neoliberálne princípy, ktoré ste tak očierňovali, zabezpečili, že je to krajina, ktorá sa vyhýba tomu marazmu, ktorý inač vládne v celej Európskej únii v ekonomikách jednotlivých štátoch.

  A keď ste hovorili o tom, že akým spôsobom chcú bohatí ľudia prispieť k verejnému blahu, no treba sa pozrieť na to, že v akých je to krajinách a čo sa tam predtým dialo. Pretože títo podnikatelia mali jednoznačnú podporu svojich štátoch, v ktorých podnikali, pretože pre nich bolo vytvárané nejaké podnikateľské prostredie, pretože tam boli podporované inovácie, pretože mali možnosť zarobiť si svoju korunu a, samozrejme, že takýto človek potom má aký-taký vzťah ku svojej krajine a má potrebu jej vrátiť na späť v podobe daní. Čo sa ale na Slovensku doteraz nedialo. Tu podnikateľské prostredie ešte stále veľmi pokrivkáva. Je ťažké založiť si firmu, domôcť sa práva takmer nemožné a potom sa nemôžme čudovať, že pri prvej spomienke progresívneho zdanenia normálny slovenský podnikateľ v prvom rade rozmýšľa nad tým, kam presunie svoju firmu, aby tomuto štátu nemusel odviesť ani korunu.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Hlina.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. K tomu vecnému, vecnej pripomienke k vládnemu programu teda len dovoľte, aby som povedal, že dostali ste nás trošku do pasce, však kto by nebol za svetový mier, však máme s tým problém to povedať v zákone. Poviem na takom príklade, že americký prezident, keby pri inauguračnej reči nespomenul meno sloboda alebo slovo sloboda, tak by sa asi veľa Američanov čudovalo, že kde je problém alebo kde sa stal problém. Mne naozaj vo včerajšom vstúpení pána premiéra chýbalo to, my máme na Slovensku rozložených 600 rakiet alebo ako 600 časovaných bômb, tá terminológia mi nesedí, moc sa v tom nevyznám, v podobe sociálne, jak by som to nazval, sociálne znevýhodnených občanov, v tej včerajšej prezentácii programu to nezaznelo. V programe, dal som si tú prácu, je na predposlednej a poslednej strane venované cca 15 viet. Neviem, či je to symbolika v tom, že je to aj priorita tejto vlády, že takýmto spôsobom sa tomu bude venovať. Trošku s tým mám, poviem, problém, lebo nakoniec to vnímam mimoriadne silne, mimoriadne. Čiže včera, keby bola možnosť, tak som myslel, že sa stala chyba, že pánovi premiérovi zabudli dodať tú stranu, aby to teda bol spomenul. To mi vzišlo fakt, že silne deficitné v tom včerajšom vyjadrení, že toto spomenuté nebolo. To som chcel povedať.

 • Pán poslanec Číž, chcete reagovať?

 • Áno. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, nepochybne, že na niektoré otázky sa asi rovnako pozerať nebudeme, ale ak pociťujete problém v tom, že neviete založiť za jeden deň firmu, vám vážne musím pripomenúť, že ste mali dva roky, ste boli členmi vlády. To je tak banálny problém, ktorý sa vyriešiť dá. Problémy, ktoré sú širšie, ktoré vnímam ja ako tie, ktoré určujú charakter vzťahov aj možnosti riešenia problémov, je, že či dokážeme pochopiť, že ekonomika, výroba aj vlastníctvo má aj sociálny rozmer. Patrí k spoločnosti a sú to procesy, ktoré zahrňujú dramatickú väčšinu spoločnosti. Oddeľovanie týchto dvoch vecí a vyrábanie z nich autonómny moment, každý občan sa má, zaznelo tu v mnohých vystúpeniach v minulosti, ale už aj dneska som to počul od vážených opozičných kolegov, otláčať potrebu zabezpečiť celej spoločnosti rovnocenný rozmer a odtlačiť základné možnosti rozdeliť, rozbiť spoločnosť, stratifikovať ju, fragmentovať ju, pretože jeden ten zásadný inak naozaj moment kresťanskej sociálnej náuky - solidarita musí prestupovať každé riadenie spoločnosti. Pokiaľ to tak nie je, tak je to len spoločnosť jedincov. A to je málo a takáto spoločnosť prosperovať nemôže.

 • Pani poslankyňa Žitňanská za klub SDKÚ-DS.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, nadviažem na pána poslanca Číža, na to, že vyzval na vecnú diskusiu, no ale vecná diskusia vyžaduje asi aj naozaj vecný materiál, a preto áno, nevyhnem sa miery konkrétnosti, pán premiér, pretože aj o tom je toto programové vyhlásenie vlády. Aj preto, že tá miera konkrétnosti je taká nízka, tak hovorím, už som to niekoľkokrát povedala, že programovým vyhlásením si vláda nastavila latku príliš nízko. Nastavila si ju tak, aby ju mohla pohodlne prekročiť. Pretože tam, kde nie sú merateľné ciele, tak tam nie je možná reálna kontrola, reálny odpočet.

  Preto to, o čom dnes rokujeme, ja nazývam bianko šekom pre ministrov, ktorí buď sa príliš nenarobia, aby tú latku prekročili, alebo budú môcť predložiť do parlamentu alebo urobiť prakticky čokoľvek. Ale to, na čo podľa mňa toto programové vyhlásenie odpovedať malo, a síce ako sa zlepší život ľudí na Slovensku, keď sa naplní toto programové vyhlásenie vlády, tak na toto odpoveď sme nedostali. Od momentu volieb, keď bolo jasné, že Slovensko bude mať vládu jednej strany, sledujem to, že táto vláda, pán premiér, znižuje latku očakávaní ľudí na čo najnižšiu úroveň, všetky vyjadrenia, vyhlásenia, a to isté robí aj toto programové vyhlásenie vlády. Sľubovali sa istoty, vzbudzovali sa veľké očakávania, ale myslím si, že táto nazvem to komunikačná stratégia, inak veľmi šikovná, smeruje k tomu, aby naozaj ľudia veľmi rýchlo znížili svoje očakávania, nastavili sa na realitu, aby neboli potom o štyri roky sklamaní a teda aj nespokojní. Aj včera sme si vypočuli, citujem: "Neplnia sa základné funkcie štátu". Vypočuli sme si veľmi zlé číslo, ktoré mimochodom už včera nebolo pravdivé, vypočuli sme si to, že vláda asi nedokáže hospodáriť tento rok tak, ako bolo pôvodne naplánované a keď si toto všetko dávam dokopy s vetou, ktorú ste, pán premiér, povedali pred pár dňami, že budete rád, ak do roku 2016 prestanú klesať reálne mzdy, tak potom naozaj mi z toho vychádza len to, že toľko opakované slová "pokoj a stabilita" sú pri takto nízko nastavenej ambícii naozaj len istotou stagnácie Slovenska, a musím povedať, že toto je pre mňa málo, pretože toto sú jednoducho Slovensko nemôže dovoliť.

  Všetci určite oceňujeme a oceníme a kto by sa k tomu neprihlásil, že treba znižovať dlh Slovenska. Samozrejme, všetci sa prihlásime k tomu, že Slovensko potrebuje hospodársky rast. Všetci sa prihlásime k tomu, že chceme urobiť všetko preto, aby sa znížila na Slovensku nezamestnanosť. Veď áno, je to problém na Slovensku je vysoký počet ľudí bez práce, predovšetkým mladých ľudí bez práce, za chvíľu vyjdú mladí ľudia zo škôl stredných a vysokých a majú nárok na to, aby im štát vytvoril podmienky na zamestnanie. Akurát, že v tomto programovom vyhlásení vlády nachádzame ciele, ale nie konkrétne riešenia, ako vláda chce vytvoriť podmienky na zamestnanosť. Inými slovami, to, čo mi chýba, je, aby ste povedali, pán premiér, normálne, po slovensky, zrozumiteľne, ako to budete robiť? Pretože myslím si, že na to sme všetci zvedaví.

  Nie čísla, nemyslím si, že chýbajúce čísla sú ten skutočný problém tohto Programového vyhlásenia vlády. Problém je to, že ste predložili zhruba 70-stranový elaborát, encyklopédiu úradníckych fráz a dozvedeli sme sa naozaj plány typu, že plánujete "vyvážené a trhovo konformné posilňovanie a zefektívňovanie úlohy štátu pri uplatňovaní alokačnej, distribučnej, stimulačnej a stabilizačnej funkcie verejných financií", alebo že vyslovujete "politickú podporu strategickému vládnutiu ako základnému predpokladu uplatnenia tohto inštitútu", čo sú nepochybne vznešené ciele, ale nemáme odpovede na otázky ako. A ja teraz neviem, že či to neviete povedať, alebo či to nechcete povedať, neviem, čo je pre mňa horšie, ale viem, že pri takej sile poslancov, o ktorú sa opierate, je to naozaj veľmi málo. Pán premiér, včera ste povedali, že situácia je taká zlá, že treba začať konať hneď. S tým sa dá súhlasiť, myslím si, že treba konať hneď, a ja k tomu zároveň dodávam, že toto nie je vaša prvá vláda, vy aj vaša strana ste v politike už dosť dlho na to, aby okrem zvyšovania daní ste mali nejaké to riešenie už dávno zvážené, prehodnotené alebo zanalyzované.

  Pretože som presvedčená o tom, že ľudia očakávali viac, pretože ľudia, ktorí platia dane, musia chodiť do roboty, majú nárok , aby ste im v programovom vyhlásení vlády povedali, čo konkrétne bude vaša vláda robiť. Hovorím o normálnych problémoch, normálnych ľudí, ktorí očakávajú riešenia ich problémov a tuto odpovede nenájdu. Ale hovorím aj o tom, či tento štát bude normálne fungovať a či ľudia budú tomuto štátu a jeho inštitúciám dôverovať. Pretože ako keby sme zabudli a ja s k tomu vrátim, že pred tromi mesiacmi sme mali tisíce ľudí na námestiach, tisíce ľudí na námestiach, ktorí boli pobúrení, a boli na uliciach kvôli tomu, že sa dovolávali spravodlivosti, a preto som presvedčená, že nepokračovať v témach ako je dokončenie odpolitizovania súdov, prokuratúry a polície, tak aby mohli byť dokončené veľké kauzy, je absolútnou nevyhnutnosťou.

  Prestaňme sa tváriť, že sme si nevšimli, čo sa dialo naozaj na Slovensku pred tromi mesiacmi. Namiesto toho, aby som čítala o plánoch o odpolitizovaní polície, tak čítam v novinách čudné okolnosti zrušenia trestného stíhania pána Jankoviča a navyše čítam, že možno to bude policajný prezident. Tak to sa naozaj nestavia dôvera v štát a v štátne inštitúcie. Ja som si dala záväzok naozaj na 100 dní, že pokiaľ ide o práve túto oblasť, oblasť justície a spravodlivosti, tak budem čo najviac zdržanlivá, lebo si myslím, že je to na tých 100 dní namieste, ale aj tu musím povedať, že aj v tejto časti je programové vyhlásenie bianko šekom, čiže ono vlastne na hodnotenie je aj priskoro. Ale napriek tomu nemôžem neupozorniť na riziká tohto bianko šeku práve v tejto časti, lebo poviem to takto: Pokoj a stabilita v polícii, na prokuratúre a v justícii, pokiaľ je vykúpená morálnymi kompromismi, kde prvé známky práve takýchto morálnych kompromisov vidím a sledujem, nepovedú k zvýšeniu dôveryhodnosti ani polície, ani prokuratúry, ani súdov. A výsledkom môže byť veľmi rýchlo aj sklamanie ľudí, aj ich strata vieru v spravodlivosť a v demokraciu ako takú a to vidím ako nebezpečné pre budúcnosť Slovenskej republiky.

  Hlásite sa, pán premiér, k silnému štátu, k silnej vláde, preto sa pýtam, kde sa stratili témy ako profesionalizácia štátnej správy, politické nominácie, kde sú tieto témy? Ako bude vyzerať tento štát? Pýtam sa, pretože silná vláda potrebuje silnú kontrolu, preto sa pýtam, čo znamená napríklad veta: "Vláda navrhne zmeny v zákone o slobodnom prístupe k informáciám, tak aby pri zachovaní súčasného štandardu práva na informácie sa odstránili nedostatky, ktoré bránia tak efektívnemu získavaniu požadovaných informácií, ako aj efektívnej práci orgánov verejnej správy." Aj to je akýsi bianko šek. Spomínali ste včera, že ste sa zhodli aj s mimovládnymi organizáciami, ja keď čítam tento text, nechce sa mi tomu veriť, že keď toto videli, tak s tým súhlasili. Otvorené vládnutie a jednoznačný ťah na to, aby návšteva ľudí na úrade, polícii, prokuratúre, na súdoch neznamenala pre nich traumu, ale mohli tam ísť naozaj s dôverou, bolo to, čo ľudia podporovali a podporujú a aj očakávali a očakávajú. Ja si myslím, že práve túto podporu ľudí treba využiť, a treba urobiť všetko preto, aby dôvera v štát a v štátne inštitúcie mohla rásť. Žiaľ, s podporou 83 poslancov vnímam v tejto časti programové vyhlásenie vlády ako nevyužitú šancu. Vážený pán premiér, vážené panie poslankyne, poslanci, za seba aj za SDKÚ-DS môžem povedať, že budeme opozíciou, ktorá, samozrejme, všetky rozumné a dobré riešenia v parlamente podporí. Ale zároveň sa bude dôsledne pýtať na to, kde sú riešenia, ktoré naozaj Slovensko a ľudia na Slovensku potrebujú, budeme prinášať vlastné návrhy, pokiaľ vláda takéto nedonesie. Zároveň za poslanecký klub musím povedať, že nemôžeme hlasovať za toto programové vyhlásenie vlády, pretože nemôžeme dať dôveru vláde, ktorá si nedá námahu ani len povedať, čo naozaj bude robiť. Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pani poslankyni Žitňanskej za poslanecký klub SDKÚ - DS sa prihlásili s faktickými poznámkami dva, štyri, šiesti páni poslanci, končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa , veľmi som očakával, čo poviete v rámci vášho vystúpenia, lebo naozaj to bolo pre mňa veľmi zaujímavé ako pre novú kandidátku na post vašej strany. Vaše vystúpenie by sa dalo zhrnúť do troch slov: Žiarlim, žiarlim a ešte raz žiarlim. Vy žiarlite skutočne na volebný výsledok, ktorý dosiahli iní a nie vy, a namiesto toho, aby ste sa zamýšľali nad tým, prečo ste dosiahli taký volebný výsledok, ako ste dosiahli, zase iba prázdno a úboho dosť útočíte. Hovorili ste o tom, že chcete vedieť, ako budeme vládnuť, no veľmi jednoducho. Určite inak, ako ste vládli vy. A to by vám pre túto chvíľu malo stačiť. Ďalej ste spomenuli, že tisíce ľudí boli pobúrení na uliciach, len zabudli ste dodať, tisíce ľudí boli pobúrení na uliciach, a preto vás nevolili. Takže, pani poslankyňa, trošku sa pozrite na tie otázniky, ktoré ste tuná vyslovili, ale do vlastných radov, začnite pracovať, máte veľa roboty, keď chcete byť predsedkyňou vašej straničky, takže prajem vám všetko najlepšie a menej tej žiarlivosti. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za slovo. Ale ja som ani veľmi nechcel, ale keď som počul, pani poslankyňa, ten trend odpolitizovania justície a rezortu justície, tak ma trošku predsa len myklo. Viete veľmi dobre, že ja sa snažím naozaj argumentovať maximálne profesionálne, snažím sa rozmýšľať kontinuálne a s prepáčením za výraz, štátnicky, nielen na jedno volebné obdobie, ale odpolitizovanie justície ja naozaj nemôžem nepovedať, že v živote nebola tak spolitizovaná ako za to krátke obdobie vášho ministrovania. Ja len keď spomeniem voľbu generálneho prokurátora, už ma to mrzí omieľať dokola, to bol jeden trapas právny, formálno-právny, obsahový, politický, a to, čo sa deje teraz s neobsadením miesta generálneho prokurátora, to je len dôsledok toho, ako to všetko prebiehalo prepolitizovane. Vo vzťahu k funkcii, ktorá ma byť viac-menej naozaj nepolitická.

  Nechcem tu teraz zdržovať, faktická poznámka na to nestačí, vedel by som spomenúť konkrétne okresné a krajské súdy, kde boli kreovaní predsedovia krajských a okresných súdov, okresných, vtedy keď boli kandidáti niektorí práceneschopní, bolo im neumožnené zúčastniť sa voľby predsedu krajského súdu, hoci boli ospravedlnení, pretože tam bol kandidát, ktorý tam mal byť ani nie odborník, ale skôr politicky.

  Takže rezort spravodlivosti potrebuje, tak ako máloktorý, pokoj na prácu a na stabilitu a odpolitizovanie, súhlasím, ale to vaše slovo o odpolitizovaní za vašej vlády naozaj delím desiatimi. Ja by som bol tam veľmi opatrný. Ďakujem

 • Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, tiež som si nemyslela, že budem reagovať, ale predsa mi to len nedalo, veľmi dobre si spomínam na rok 2009, keď SDKÚ robilo týždenne tlačovky k problematike nezamestnanosti a podávalo recepty, ako to riešiť. Napriek tomu, že ste urobili viac ako 70 tlačoviek, a my sme vo vláde prijali konkrétnych 63 opatrení, a to aj v prospech zamestnancov aj zamestnávateľov, tak chcem povedať, aký je výsledok. Výsledok je taký, že kým my sme vám nechali mieru nezamestnanosti 12,3 % evidovanú, vy ste na 13,69 % a celková na 15,11 % miery nezamestnanosti, a to nehovorím o tom, že vám výrazne narástla miera nezamestnanosti u ľudí dlhodobo nezamestnaných a u mladých ľudí. Čiže myslím si, že by bolo ideálne, keby ste sa najskôr pozreli do vlastnej kuchyne a do vlastnej špajze. A potom niektoré dokumenty, ak viete rozmeniť na drobné, čo obsahuje stratégia Európskej únie do roku 2020, a SMER vo svojom programovom vyhlásení jednoznačne hovorí, že bude pokračovať v realizácii stratégie zamestnanosti, potom musíte poznať, aj aké opatrenia sa za týmto a za týmito slovami skrývajú a stačí len poznať stratégiu Európskej únie do roku 2020, a tak je to s mnohými ďalšími dokumentmi, ktoré sú spomínané a ktoré si je potrebné rozmeniť na drobné. V opačnom prípade, keď by toto všetko malo byť uvedené v programovom vyhlásení vlády, čo ste ani vy nemali, tak by tento materiál mal možno 2000 - 3000 strán.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Jasaň.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja len také tri krátke poznámky. Pani kolegyňa, v programovom vyhlásení sú ciele jasne zadefinované, kto ich chce vidieť, vidí, kto ich nechce vidieť, tak ich nevidí a konkrétne riešenia týchto cieľov prídu predsa do parlamentu formou legislatívnych návrhov, neviem, čo je na tom nejasné, je to úplne štandardný postup, ktorý bol. Ja tiež čítam noviny a keď ste tu spomínali, že čítate noviny, a prečítal som si množstvo zaujímavých vecí, ktoré urobili vaši nominanti po voľbách v tomto roku. Len tak na ukážku taký TIPOS, to je skutočne morálne. Ak sa takouto morálkou oháňate, tak je mi vás ľúto. A tretia poznámka, nebojte sa, my ľudí nesklameme, nám ľudia po štyroch rokoch vládnutia našich a po vašich osemnástich mesiacoch dali ešte väčšiu dôveru než predtým a vám ju nedali, takže nebojte sa, my ľudí určite nesklameme. Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Faič.

 • Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa len vecne, určite sa zhodneme na tom, že programové vyhlásenie akejkoľvek vlády je politický dokument, a pri jeho analýze je nevyhnutné jednotlivé kategórie alebo pojmy aspoň sa priblížiť k istej objektivite. Vy ste použili strategické vládnutie alebo ste označili strategické vládnutie ako za vznešený cieľ. No je treba povedať celkom na rovinu, že strategická dimenzia vládnutia nie je žiadnym cieľom, ale je prostriedkom. Tak ako je prostriedkom aj v zameraní prípravy nového programovacieho obdobia, myslím tým eurofondov, strategické programovanie, ktoré tiež nie je cieľom, ale je prostriedkom v procese celej prípravy a jej realizácie. Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Martvoň.

 • Dobrý deň. Vážená pani poslankyňa, ja by som chcel reagovať na to vaše nastavenie latky. Ja som osobne toho názoru, že program vlády nemá byť o nereálnych sľuboch, ale o reálnych cieľoch, tieto reálne ciele sú tam jasne zadefinované. Som toho názoru, že lepšie nastaviť si latku reálne, ako ju v kuse podliezať, tak ako sa to stalo pri vašej bývalej vláde, ktorá si nastavila latku tak vysoko, že nedokázala nič z toho splniť. Zdá sa mi veľmi zaujímavé, keď práve vy ako expertka spomínate alebo hovoríte o profesionalizácii štátnej správy. Chcem sa spýtať, nebola to práve vaša vláda, ktorá zrušila Úrad pre štátnu službu, ktorý mal byť práve garantom profesionalizácie štátnej správy? Ďakujem.

 • Reakcia na faktické poznámky, pani poslankyňa Žitňanská. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Na invektívy od pána poslanca Jarjabka som zvyknutá, takže to ma nejak nerozhodí, ale keď poviete, že: "budeme vládnuť inak, to by vám malo stačiť", tak to už ma trošku rozhodí, pretože to nie je odpoveď, minimálne nie v demokracii, pretože dnes prerokovávame Programové vyhlásenie vlády, základný programový dokument tejto vlády, podľa ktorého táto vláda bude štyri roky postupovať. Tak ako dnes, tak celé štyri roky ja za voličov, ktorí mne dali hlas sa budem stále pýtať a dokola pýtať, pretože to je moja povinnosť ako opozičnej poslankyne, čiže s tým musíte rátať že nie, nebude mi to stačiť. Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpiť pán poslanec Miškov za klub Sloboda a Solidarita.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda vlády, vážené dámy, vážení páni, je základným prejavom slušnosti a dobrých mravov v prvom rade poblahoželať začínajúcej vláde strany SMER - sociálna demokracia a jej predsedovi k volebnému výsledku. Dovoľte mi preto aj v mene poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita v prvom rade zaželať nielen tejto vláde, ale celej krajine, nášmu Slovensku, aby v najbližších rokoch zažila čo najviac úspechov a čo najmenej problémov.

  Vláda jednej strany je čímsi, na čo sme si už po dvoch desiatkach rokov odvykli. Nesie so sebou bremeno obrovskej zodpovednosti, stratu akejkoľvek možnosti presúvať vinu za možné neúspechy a problémy na kohosi iného, ale aj hrozbu a riziko opojenia mocou, až straty súdnosti.

  Nikdy si nedovolím spochybniť silný mandát strany SMER - sociálna demokracia, dostala ho od občanov vo voľbách a získala ho demokratickým spôsobom. Zároveň však musím pripomenúť, že ani dosiahnutý volebný výsledok ešte neznamená, že Slovensko patrí SMER-u. Slovensko patrí jeho občanom. Slovensko si po 20 rokoch opäť zažije vládu jednej strany a opäť, tak ako v nedávnej minulosti, bude to strana, ktorá sa hlási k ľavicovým prúdom, tentokrát nie ku komunizmu, aspoň nie otvorene, ale k sociálnej demokracii. Je to pritom už viac ako 20 rokov, čo Slovensko opustilo socialistickú plánovanú ekonomiku a päťročnice. Nebolo to kvôli tomu, že sme získali demokraciu, ale bolo to preto, že takýto spôsob fungovania ekonomiky jednoducho skolaboval. Napriek všetkým týmto skúsenostiam nám vláda jedinej strany SMER vo svojom programovom vyhlásení opäť ponúka návrat k socializmu. V mene poslaneckého klubu SaS jednoznačne odmietam vyvolávanie akéhosi triedneho boja, vyvolávanie nenávisti voči tzv. bohatým, ktorý medzi riadkami svojho programového vyhlásenia vláda SMER-u podsúva verejnosti.

  Vo viacerých vašich vystúpeniach, pán premiér, deklarujete snahu o sociálny zmier, sociálny dialóg. Váš program a rovnako aj predložené Programové vyhlásenie vlády sú však v príkrom rozpore s týmito deklaráciami. Vytváranie obrazu, že za problémy chudoby a sociálnej nerovnováhy spoločnosti sú zodpovední iba tí úspešnejší a majetnejší, vytváranie takéhoto obrazu je nepravdivé, nebezpečné a v prípade tých, ktorí takýto obraz vytvárajú a zároveň užívajú majetok, aj veľmi pokrytecké.

  Jednoznačne odmietame zavedenie takejto dane zo závisti, ktorá by napokon len demotivovala ľudí v snahe tvoriť hodnoty pre spoločnosť. Rovnako ako odmietame znovuzavedenie dane zo smrti, o ktorom už nový minister financií verejne uvažuje. Pri snahe o budovanie hospodárskych a sociálnych úspechov krajiny nie je riešením zvyšovanie priamych daní, ako to sľubujete. Rovnako, ako je absolútne neprimerané označovať strednú vrstvu za bohatých a navrhovať ich vyššie zdanenie, ako o tom hovorí vaše programové vyhlásenie.

  Vážený pán predseda vlády, viem že ste odborníkom na populizmus, ako ste to kedysi verejne priznali, a viem, že vo svojom okolí máte tiež nemálo expertov na marketing, napriek tomu mi dovoľte pripomenúť vám, že vy a vaša strana ste pred voľbami ľuďom sľubovali istoty, a preto vás ľudia volili. Dnes prezentované programové vyhlásenie vašej vlády jedinej strany o tom, ako si predstavujete riadenie štátu, však žiadne istoty neponúka. Tvrdíte, že vaše zmeny sa dotýkajú len zopár najbohatších, a sám dobre viete, že to nie je pravda. Nový šéf inštitútu finančnej politiky z ministerstva financií síce včera v denníku Pravda s fanfárami ohlásil, že trojizbové byty na perifériách miest vaša daň z luxusu zasiahne iba minimálne. Nuž takto rozmýšľať však v skutočnosti môže len ten, kto sa nás jedného dňa bude snažiť presvedčiť, že luxusom je aj vlastná strecha nad hlavou. Trestať ľudí za to, že sa snažia byť úspešní, že sa snažia postarať o vlastnú budúcnosť, je veľmi zlá cesta.

  Vážený pán predseda vlády, povedzme si to otvorene, SMER jednoducho nie je schopný plniť predvolené sľuby. Nedokážete ponúkať istoty a zároveň zabrániť tomu, aby sa štát ďalej zadlžoval. Vedeli ste to aj vy v Smere a napriek tomu ste to pred voľbami voličom sľubovali. Prešlo niekoľko týždňov od volieb a istoty sa menia na rany istoty. Chcete zrušiť rovnú daň, chcete obrať ľudí o budúceho dôchodky, chcete brať peniaze živnostníkom a dohodárom, chcete policajtom a vojakom zobrať výsluhové dôchodky a mladým rodinám siahnuť na rodičovské príspevky a príspevky na dieťa.

  Ak sa so svojou vládou naozaj rozhodnete vykročiť týmto smerom, tak absolútne znechutíte každého jedného tvrdo pracujúceho človeka. Ba čo viac, v priebehu pár rokov úplne dorazíte celú strednú vrstvu. Vážený pán predseda vlády, len zdravé podnikateľské prostredie a stredná vrstva sú schopní tvoriť nové pracovné miesta. Hlavným znakom povolebného posolstva vašej strany je však len selektívne zvyšovanie daní, zrušenie rovnej dane, návrat k deštruktívnym zásahom do druhého dôchodkového piliera a návrat k socialistickému plánovaniu vo všetkých sférach ľudského života a národného hospodárstva.

  Strana Sloboda a Solidarita v posledných dvoch rokoch pripravila rozsiahle koncepty riešenia opatrení na podporu podnikateľského prostredia a na tvorbu pracovných miest. A práve v tejto oblasti ma teší, že aj vaše programové vyhlásenie predstavuje kontinuitu a preberá takmer všetko, čo sme v minulých rokoch na ministerstve hospodárstva naštartovali, najmä v oblasti znižovania administratívneho zaťaženia a odstraňovania zbytočnej byrokracie. Ale populistické zvyšovanie daní je brzdou ekonomiky a dlhodobo neprinesie žiadne efekty. Štát nevytvára pracovné miesta, jeho úlohou je správne nastavenie podmienok a podporovanie slobodnej spoločnosti. A práve s týmito cieľmi sú všeobecné frázy vo vami predloženom programovom vyhlásení v príkrom rozpore. Vo svojom programovom vyhlásení sa vaša vláda jednoznačne prihlásila nie k budovaniu štátu, ale k budovaniu štátneho molocha, biblického leviatana, ktorý bude trestať úspešných, uvaľovať dane na pracujúcich, kontrolovať, čo robíte vo vlastnej spálni, a neustále ľuďom vyťahovať viac a viac peňazí z peňaženiek. Nie len tých bohatých, ale z peňaženiek všetkých ľudí.

  Programové vyhlásenie, ktoré ste nám predložili je nekonkrétne, plné všeobecných fráz. V niektorých oblastiach, akou je napr. reforma verejnej správy, dobre pomenúva problémy, ale opäť neponúka žiadne riešenia. Predvolebné sľuby o istotách sú uvádzané alibistickou formuláciou "v medziach ekonomickej možnosti", čo vzhľadom na vyjadrenia o zlej ekonomickej situácii môže znamenať jediné, žiadne istoty od vlády SMER-u občania čakať nemôžu. Zopár vhodných verejných investícií, na ktoré sa odvolávate a ktoré by mali naštartovať hospodársky rast, absentuje. V skutočnosti totiž neviete, kam by mal štát investovať, aby z toho daňoví poplatníci získali dostatočnú návratnosť. Teda ak nehovoríme o investíciách, akými sú nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach, ktorý naša vláda plánovala postaviť bez koruny štátnych investícií. Alebo projekt širokorozchodnej železnice, ktorého jedinou istotou je, že je ekonomicky nerentabilný a že pravdepodobne pripraví o prácu stovky ľudí na východe Slovenska.

  Vážené dámy, vážení páni, 4. augusta 2010 označil vtedajší poslanec Robert Fico vo svojom vystúpení v rozprave Programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej za nedôveryhodné. Pri obhliadnutí sa cez rameno na posledné dva roky korunované úspechmi v politike transparentnosti, boja proti korupcii, starostlivosti o mladé rodiny, v získavaní investorov do najmenej rozvinutých regiónov Slovenska, musím konštatovať, že ak mal Robert Fico pred dvoma rokmi pravdu, tak potom predložené programové vyhlásenie jeho vlády nespĺňa ani najzákladnejšie požiadavky demokratickej legitimity a je skôr generálnym podrazom na voličoch.

  Na základe skúseností s vládou SMER-u v rokoch 2006 - 2010 je dôvod na reálne obavy, že v takých dôležitých otázkach, akými sú očista verejného života, zlepšenie vymožiteľnosti práva, zastavenie zadlžovania, rešpektovanie písaných i nepísaných pravidiel demokratickej správy vecí verejných, strana SMER zlyhá opäť. A to aj napriek tomu, že mnohé z týchto oblastí dokázala vo svojom programovom vyhlásení správne pomenovať. Absencia konkrétnych riešení, ktorých plnenie by bolo možné kontrolovať a za ktoré by vláde bolo možné vystaviť konečný hodnotiaci účet, však optimizmus do žíl naliať nedokáže.

  Vyslovujem obavy, že vzhľadom na existujúce skúsenosti a hodnoty pomenované v predloženom programovom vyhlásení bude vláda SMER-u nekritickým prijímateľom rozhodnutí bruselskej byrokracie, ktoré poškodzujú Slovensko z hľadiska udržateľnosti verejného dlhu, jeho daňovej suverenity, ktoré zhoršujú konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov na slovenskom trhu, osobitne farmárov a ktoré majú negatívny dopad na ceny produktov na domácom trhu.

  O to vypuklejšie ako SMER chýba akákoľvek konkrétna predstava o reálnych úsporách vo verejnej správe, o zefektívnení správy štátu o dôležitých reformách v zdravotníctve, justícii, školstve či vede a ako tento nedostatok v riešení prekrýva preberaním častí volebných programov a koncepcií vytvorených stredopravými stranami, ktorých vládu ešte donedávna nazýval zlepencom.

  V mene poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita chcem ubezpečiť všetkých liberálne orientovaných ľudí, že bude fundovanou a zodpovednou opozíciou. Na rozdiel od vlády jedinej strany budeme účinným a dôstojným reprezentantom ľudí, ktorí si ctia slobodu, ľudí, ktorí si ctia trhovú ekonomiku a majú rešpekt k ľudským právam a k právam menšín.

  Vláda Roberta Fica od nás získa šancu potvrdiť, že jej vlastné slová o modernej politike, stabilite, ako aj vlastné volebné sľuby myslí vážne. Hneď po schválení programového vyhlásenia získa mašinéria 83 parlamentných hlasov možnosť splniť prvý zo svojich deklarovaných sľubov. Poslanci strany Sloboda a Solidarita predložili na rokovanie parlamentu prvé návrhy zákonov, rovnako, ako v našom referende v roku 2010 sa usilujeme o zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. K tomuto zámeru sa verejne prihlásila aj strana SMER a ja teraz verejne prisľubujem jedenásť hlasov poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita, ktoré spolu s hlasmi poslancov strany SMER predstavujú ústavnú väčšinu.

  Vážená pani predsedajúca Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážené dámy, vážení páni, prajem tejto krajine a ľuďom tejto krajiny len to najlepšie a želám si vyššiu kvalitu života pre každého občana tejto krajiny. Nekonkrétne Programové vyhlásenie vlády však nedáva žiadnu nádej, že sa ľudia na Slovensku počas vlády Roberta Fica budú mať lepšie. Preto ho poslanci za stranu Sloboda a Solidarita nepodporia. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca za stranu Sloboda a Solidarita, za klub Sloboda a Solidarita sa prihlásili dva, štyri, šesť, siedmi páni poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Blaha.

 • Pán kolega, ak prijmeme, podľa mňa, zvrátenú logiku, že výber daní je trestom a že sociálny štát trestá ľudí za to, že sú úspešní, tak potom to platí aj naopak. Váš zbožňovaný trh trestá ľudí za to, že sú neúspešní a chudobní. Problém je v intenzite tohto trestu. Bohatí sú štátom trestaní tým, že im štát zdaní nejakú časť príjmu, no nehladujú, netrú biedu, majú kde bývať, majú aj tak viac, než všetci ostatní. Trestom trhu pre chudobných je, tento trest je ďaleko horší. Ľudí zbavuje dôstojnosti, zbavuje ich základných životných potrieb a uvrháva ich do chudoby. Čiže trošku si skúste, sa zamyslieť aj nad pozíciou nielen tých bohatých, ktorých neustále obhajujete, ale aj nad pozíciou tých chudobnejších, ktorí potrebujú pomoc štátu.

  Osobne si myslím a je to podložené viacerými autormi liberálnej tradície, ktorú vy vyznávate, že to, čo vy nazývate slobodou, by nemalo platiť iba pre tých najbohatších, ale pre všetkých. Čiže ak je liberalizmus o slobode, mal by podporovať projekt sociálneho štátu, ktorý predkladá táto vláda. To by ste si mali uvedomiť a možno potom aj programové vyhlásenie vlády podporiť. Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Mikloško.

 • Aj poslanec Miškov sa vyjadril k prílišnej všeobecnosti a nekonkrétnosti v programovom vyhlásení. Ja som si za tých pätnásť - dvadsať minút prelistoval len prvých 30 strán rýchlo a našiel som si tam tieto, by som povedal, divné výrazy: vláda istôt občanov zváži, posúdi, sústredí sa, posúdi možnosť, analyzuje, podnikne kroky, bude si ctiť, preskúma možnosti - to som už hovoril, posúdi efektivitu, bude presadzovať, razantnejšie zakročí, prehodnotí, skvalitní priebeh, zameria sa na, zlepší, nadviaže, bude podporovať, bude zabezpečovať, podporí vytváranie podmienok, navrhne a málokrát je tam slovo schváli, ktoré by sa očakávalo. Neviem, ako budeme tieto všetky, dá sa povedať, frázy v budúcnosti kontrolovať a, samozrejme, k programovému prehláseniu nielen negatívne sa vyjadrím, keď prídem do poradia v rozprave. Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Senko.

 • Pán poslanec, vaše vystúpenie svojím obsahom je v tom trende, ktorý naznačil pán predseda vlády. Zrejme ozaj budeme počúvať ďalšie vystúpenia o nekonkrétnosti vládneho programového vyhlásenia. No mne sa zdá, že dosť čudne znejú tieto slová, alebo zneli tieto slová z úst člena predchádzajúcej vlády, člena vlády, ktorá sľubovala vo svojom vládnom programe občiansku zodpovednosť a spoluprácu a spoločnosť, sa dočkala nezodpovednosti, nespolupráce a krachu tohto predchádzajúceho vládneho zlepenca. A ku krachu prispela predovšetkým vaša politická strana. Vláda, ktorá plnila svoje programové vyhlásenie spôsobom pokus - omyl, taký bol prívlastok vášho vládnutia. Áno, pán poslanec, Slovensko patrí jeho občanom, je to pravda. Práve títo občania rozhodli na základe vášho vládnutia o tom, že Slovensko má vládu zostavenú stranou SMER. A SMER predložil ozaj veľmi kvalitné programové vyhlásenie so svojimi kľúčovými úlohami, ktoré sú hneď na jeho úvodnej strane. A kto ho chce vnímať, tak ho vníma pozitívne, kto ho nechce vnímať pozitívne, bude ho vnímať negatívne. Od vás ozaj neočakávame pozitívne myslenie vo vzťahu k tomuto programovému vyhláseniu vlády.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Miškov, bola by som veľmi opatrná na vašom mieste k vyjadrovaniu sa o braní dôchodkov niekomu. Ja len pripomeniem, že nedávno pán predseda vlády Robert Fico vyhral súdny spor s týždenníkom Trend vo veci brania dôchodkov. A o tom, kto tu bral dôchodky, by sme vedeli veľa rozprávať, stačí si pripomenúť 34 916 dôchodcov invalidných, ktorým ktosi zobral dôchodky. Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou pán poslanec Kéry.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Miškov, počúval som vás veľmi pozorne a musím povedať, že naozaj ste začal veľmi dobre, s nadhľadom, ba priam štátnicky, ale po vyslovení niekoľkých viet ste opäť sa zaradil do takých starých koľají s používaním fráz. Nie je slušné dopredu vynášať súdy a chcel by som vás poprosiť, aby ste bol korektný, a nechajte, prosím vás, aby vysvedčenie tejto vláde a strane SMER - sociálna demokracia vystavili voliči o štyri roky. Ďakujem.

 • Pán poslanec Hlina s faktickou poznámkou.

 • Ja len chcem povedať kolegovi, že mňa trošku tak prekvapuje tá schizofrénia, ktorú asi majú títo naši liberáli, možno súvisí s niečím iným, že to, čo hovoria, oni sa na jednej strane modlia k nohám Miltona Friedmana a potom na druhej strane sa pripájajú veľmi aktívne k takému určitému neoboľševizmu, ktorý tu ja čiastočne identifikujem, a hľadaním takých, by som povedal, neštandardných riešení, tučný Grék a teraz taká dojemná zhoda vznikla na tom, že sto poslancov vie riešenie pre túto krajinu. To znamená, neobjednávajme tlač na ministerstvá, stačí sto poslancov a všetko bude lepšie. To mi príde naozaj také neoboľševické. Takže čo sa týka toho návrhu, ak chcete predložiť návrh tak, aby vám neprešiel, asi ho je treba predložiť tak, ako ho predložili SaS-kári, a myslím, že nie je ten správny, najvhodnejšia, táto krajina určite nečaká iba na to, kedy bude mať iba sto poslancov, a to jej pomôže, to som chcel povedať.

 • Pán poslanec Miškov nechce reagovať. Alebo chcete reagovať na vystúpenie? Treba stlačiť tlačítko správne.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja možno len v krátkosti budem na pána poslanca Hlinu, ja som tak len nad tým rozmýšľal, že či to vyjadrenie, ktoré prezentoval, má predznamenávať to, že poslanci za Obyčajných ľudí nebudú hlasovať za zrušenie trestnoprávnej imunity a za zníženie počtu poslancov? Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi za poslanecký klub strany MOST - HÍD pán poslanec Solymos. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán premiér, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, uplynuli skoro dva mesiace od volieb do Národnej rady a som rád, že parlament už začína pracovať. O to viac, že asi mi dáte za pravdu, čaká nás neľahké obdobie. Ja v mene svojom, aj v mene poslaneckého klubu MOST - HÍD sa na túto prácu teším.

  Musím sa krátko vrátiť k neštandardnej a na naše pomery veľmi ostrej, chvíľami nekorektnej volebnej kampani. Počas nej sa z novinárov stali politici, z politikov mediálne hviezdy, z niektorých občanov podvedení voliči a v krajine panoval chaos. Občania očakávali od súperiacich strán jasné vízie, ale ku koncu kampane už chceli len jedno, mať pokoj. A nečudujem sa im.

  Myslím si, že občania hlavne nám stranám bývalej vládnej koalície dali najavo, že hádok a mediálnych bublín bolo dosť. Očakávajú jasné a korektné riešenie konkrétnych problémov. Prvým signálom smerom k občanom, ktorým nová vláda a nový parlament môže dať, je práve vládny program, o ktorom dnes rokujeme. A myslím si, vážené kolegyne a kolegovia, že takýmto krokom predložený vládny program nie je. Myslím si, že veľa istoty občanom neponúka.

  Chápem, že do vládneho programu sa nedá dať všetko, ale medzi málo a veľa faktami je veľký priestor, ktorý tento vládny program nevypĺňa. Konkrétnymi predsavzatiami určite nie. Vládny program má vždy takú silu a hodnotu, ako sa podarí presadiť do praxe. Pred vládou jednej strany podľa môjho názoru stálo podstatne viac možností, ako urobiť akčnejší vládny program. Navyše, ak disponuje takou plejádou odborníkov, ako bolo niekoľkokrát prezentované.

  Na druhej strane, pre objektívnosť musím povedať, že aj konkrétny vládny program, aký mala napríklad vláda Ivety Radičovej, má takú silu a hodnotu, ako sa ho podarí presadiť do praxe. To sa, žiaľ, zo známych príčin nám nepodarilo.

  Chcem veriť, že všeobecný tón podloženého vládneho programu je predzvesťou toho, že je otvorený, že vládna strana bude hľadať široký konsenzus pri riešení najpálčivejších otázok, ktoré našu spoločnosť čakajú. Ak je to tak, dovolím si niekoľko konkrétnych poznámok. V oblasti hospodárskych a ekonomických otázok vláda neuvádza potrebné prostriedky k splneniu cieľov a nevyjadruje ani číselné indikátory úspechu, čo značne sťažuje hodnotiteľnosť programu. Považujeme za pozitívne, že vláda sa zaviazala vo svojom vyhlásení k dodržaniu 3 % deficitu verejných financií, ale spôsob splnenia tohto sľubu nie je zrejmý, nevidíme žiaden konkrétny návrh na škrty vo výdavkoch štátu. Strana Most ich považuje za riskantné - avizované zmeny v daňovom a odvodovom systéme, obzvlášť navrhované zvýšenie progresivity zdaňovania, čo môže vyústiť do zrušenia rovnej dane.

  Orientácia na PPP projekty môže znamenať, tak ako v minulosti, zakrytie dlhu štátu kreatívnym účtovníctvom, predražené zákazky a siahnutie po nástrojoch, ktoré porušujú základné vlastnícke práva.

  Zvýšenú pozornosť budeme venovať krokom vlády smerujúcim k zabezpečeniu dôchodkového systému vrátane druhého piliera. Ten by sme namiesto centrálnych zásahov a obmedzenia voľnej súťaže mali urobiť príťažlivejším pre samotných sporiteľov. Zvyšovanie starobných dôchodkov o pevnú sumu vítame, nakoľko je to súčasťou aj nášho programu.

  Oblasť sociálnej politiky bude jednou z najnáročnejších úloh nasledujúceho obdobia, ktoré si bude vyžadovať premyslené, ale predovšetkým systematické kroky. Systém sociálnych dávok by mal mať silnejší akcent zásluhovosti, tak aby pre poberateľov mal motivačný účinok. Pri avizovaných zmenách Zákonníka práce, ktorým sa asi nevyhneme, považujeme za pozitívne, že vláda sa nemieni vrátiť na úroveň pred september 2011. Za menej šťastný krok považujeme snahu zastaviť systém postupného zvyšovania materských dávok. Navrhujeme pokračovať v ňom, aj keď malými krokmi, ale pokračovať. Voláme po opatrnosti pri plánovaných zmenách, pri dohodách o pracovnej činnosti, resp. avizované opatrenie obmedziť len na veľké firmy.

  V menšinovej politike vláda potvrdila snahu o dodržanie status quo. So záujmom budeme sledovať, či vytvorený post vládneho splnomocnenca pre národnostné menšiny a občiansku spoločnosť dokáže kontrolovať a zabezpečiť plnenie tohto sľubu. Upozorňujeme na nepresnosti v programovom vyhlásení vlády. Už existuje zákonná úprava na používanie jazykov národnostných menšín, ktorej dodržiavanie bude znamenať zároveň aj ochranu. Upozorňujeme ale, že krajina, ktorá chce napredovať, by mala mať ambíciu robiť kroky vpred a neprešľapovať na mieste. Status quo znamená, že nebude horšie, ale prečo by sme sa nemohli snažiť, aby bolo lepšie? Napríklad aj v otázkach potýkajúcich sa národnostných menšín. Vzhľadom na často spomínanú všeobecnosť vládneho programu, verím tomu, že ak napríklad naša strana príde s konkrétnym návrhom, ktorý bude znamenať krok vpred, tak nenarazíme na odmietnutie. O posun vpred nám, predpokladám, ide všetkým.

  Radi by sme napríklad otvorili diskusiu aj o financovaní kultúry a v rámci toho aj financovaní menšinových kultúr. Takýto krok vpred aj v oblasti menšinových otázok by bol v súlade s vyjadrenými zámermi strany SMER uskutočňovať strategickú a vypočítateľnú politiku.

  V oblasti zdravotníctva podporujeme garantovanie dostupnej a kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti a snahu o optimalizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Myslíme si, že dostavba celoslovenského medicínskeho komplexu nemocnice Rázsochy, zlepšovanie mzdového ohodnotenia pracovníkov v rezorte zdravotníctva, prevádzkovanie elektronických informačných systémov e-health sú tak finančne náročné projekty, že bez navýšenia finančných zdrojov do systému zdravotníctva - niekoľko 100 miliónov eur - sú jednoducho nereálne.

  V oblasti školstva, vzdelávania, programové vyhlásenie vlády sa ľudským právam, národnostným menšinám a národnostnému školstvu venuje iba okrajovo. Sú potrebné zodpovedné a premyslené a predovšetkým systémové opatrenia. Uvítali by sme novelizáciu 4 konkrétnych zákonov. Školského zákona, zákona o financovaní základných škôl a stredných škôl a školských zariadení, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ďalej zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Očakávame, že vláda Slovenskej republiky zohľadní špecifické výchovno-vzdelávacie potreby príslušníkov národnostných menšín v procese výchovy, a vzdelávanie, vrátane zabezpečenia príslušných inštitucionálnych a finančných mechanizmov. V plnej miere podporujeme garantovanie väčšej nezávislosti štátnej školskej inšpekcie s rozšírením jej kompetencií a poskytnutie odborného materinského poradenstva a pomoci smerom ku školám a školským zariadeniam. Podporujeme snahu o zákonnú úpravu financovania kultúry, tak ako som už spomínal pri menšinových otázkach, a za optimálne by sme považovali jeho percentuálne naviazanie na HDP. Sme presvedčení, že aj rekodifikácia autorského zákona bude správnym krokom k európskym štandardom.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predložené programové vyhlásenie vlády evidentne sleduje cieľ udržať volebné preferencie vládnucej strany čo najvyššie aj počas nasledujúcich rokov. Tak ako som už spomínal, strana, ktorá má v parlamente 83 poslancov a vládne sama, by si mala trúfnuť na ambicióznejšie a konkrétnejšie ciele. Aj z tohto dôvodu predložený vládny program poslanecký klub MOST - HÍD nepodporí. Poslanecký klub MOST - HÍD, tak ako sme už vyjadrili, chce byť konštruktívnou opozíciou. Chcem odmietnuť všetky návrhy, ktoré sú podľa nás v rozpore so záujmami Slovenska a jeho občanov. Na druhej strane chceme podporiť všetky návrhy, ktoré budú slúžiť k blahu občanov tejto krajiny.

  K návrhom opozície, kolegyne a kolegovia z vládnucej strany, vám želám otvorené oči, uši a myseľ. A k naplneniu vládneho programu želám veľa síl a jeho implementáciu budeme bdelo sledovať. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca sa neprihlásil s faktickou poznámkou žiaden pán poslanec, končím teda možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami a teraz vystúpi pán poslanec Matovič za klub Obyčajných ľudí a nezávislých osobností.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán premiér, ktorý práve odišiel, snažil som sa možno takisto, ako som v prvý deň, ako boli vyhlásené výsledky volieb, sa snažil prezentovať naše stanovisko, že budeme určite konštruktívnou opozíciou, v tomto duchu aj konštruktívne pozrieť na tento dokument, ktorý ste prichystali, v podstate pozrieť sa na neho bez nejakých politických predsudkov a bez emócií. Môžem hneď na začiatok povedať, že nevyčítam tomuto dokumentu tú nekonkrétnosť, ktoré tu viackrát táto výčitka bola spomenutá, očakával som od programového vyhlásenia vlády nejaké určité vytýčenie cieľov a to som tam viac-menej našiel a z tohto pohľadu ho považujem za také obvyklé programové vyhlásenie vlády. Aj keď som si pozrel tie predošlé programové vyhlásenia vlády, ktoré od revolúcie na Slovensku predložené do parlamentu boli, tak nemyslím si, že to vaše sa nejako výrazne vymyká štandardu.

  Nevyčítam taktiež nejaké ľavicové ciele a pohľady, ktoré sú v tomto dokumente obsiahnuté, lebo jednoducho máte na to plné právo. Vyhrali ste voľby, zložili ste vládu, ľudia takto v demokratických voľbách rozhodli, a to, že tam tieto nejaké ľavicové pohľady sú a prezentujete snahu plniť nejaké ľavicové ciele, si môžeme vyčítať my ostatní, ktorí sme tieto voľby prehrali. Lebo nie vy ste ich vyhrali, ale my sme ich prehrali. Čiže ešte raz hovorím, bez emócií a politických predsudkov, podľa mňa je to štandardné programové vyhlásenie vlády.

  Musím povedať, že aj keď touto istou optikou sa pozriem na neho, tak sa mi skoro zdá, že tam je viacej dobrého ako zlého. Že je tam viacej dobrých úmyslov ako tých možno prezentovaných krokov, ktoré Slovensku ublížia. A možno zvláštne, ale poviem, že ak by ste dokázali naozaj do bodky naplniť to vaše programové vyhlásenie vlády, tak Slovensko by sa asi pohlo dopredu. Síce by ste v niektorých veciach Slovensku ublížili, ale v mnohých a vo väčšine vecí ste asi Slovensku pomohli a tým môžem povedať de facto, to programové vyhlásenie vlády, alebo naplnenie programového vyhlásenia vlády, si myslím ja osobne, že by vlastne Slovensku pomohlo. Čoho sa však obávam, je práve tá realita, lebo týchto 65 strán, to sú len krásne písmenká na papieri, ale podstatné sú skutky. Najlepšie slová sú skutky, niekto povedal a tuto je kameň úrazu celého programového vyhlásenia vlády.

  Keď sa ma pýtali niektorí novinári, že čo považujem za najväčší problém, alebo hendikep programového vyhlásenia vlády, tak som povedal práve možno históriu ľudí, ktorí by ho mali napĺňať. Bohužiaľ, vy ste už raz, alebo vaša strana raz už mala možnosť napĺňať programové vyhlásenie vlády. A keď som si pozrel spätne, aby som si porovnal kvalitu jedného a druhého dokumentu, keď som si pozrel to, čo ste predložili v roku 2006, takisto to bol dokument, ktorý hovoril o boji proti korupcii, ktorý to spomínal pomaly na každej druhej strane. Ale, bohužiaľ, realita bola iná. Chcel som povedať pánovi premiérovi, bohužiaľ, tu nie je, ale dúfam, že to počuje, bol to práve pán premiér, ktorý sľuboval, že zakročí pri akomkoľvek podozrení z korupcie a do troch minút či do troch sekúnd, alebo do minúty, už neviem, ale každopádne to bolo pod tri minúty, sľuboval riešenie. Bohužiaľ, dočkali sme sa pri prevalení tendrov ako mýtny, emisný nástenkový tender, polročného až trištvrteročného obhajovania pred médiami a útokov voči novinárom. A toto je ten problém. Toto je skutočná politika v praxi, nie napísať písmenká na papier, nie je umenie napísať krásne písmenká, krásne vety a vzletné frázy. Umenie je naplniť to, čo sľubujete, alebo čo máte úmysel. Zároveň jedným dychom musím dodať, ja vám naozaj úprimne držím palce, aby ste tie dobré veci, ktoré v programe máte, dokázali realizovať. Aby ste sa nespreneverili tým písmenkám a tým úmyslom, ktoré prezentujete na tom papieri a aby aj tá skutočná politika, tie skutočné kroky, ktoré v politike budete najbližšie 4 roky robiť, boli v duchu napĺňania toho, čo týmto dokumentom ľuďom sľubujete. Ešte raz. Nevyčítam vám to, že tam máte iba ciele, možno vytýčenú cestu, kam sa dopracovať chcete, to je podľa mňa normálne. Máte 4 roky na to, aby ste ich napĺňali a hľadali možno konkrétne tie opatrenia. Očakávam určite alebo očakával som trošku viacej odvahy. Máte 83 poslancov, mašinériu, balet parlamentný a pri tomto zázemí parlamentnom naozaj očakával som od vás trošku viacej odvahy na riešenia vecí, ktoré tak trošku logicky sa za situácie, keď vláda sa skladala z troch-štyroch strán, piatich, šiestich, neviem, vždycky veľa, tak to jednoducho nebolo možné presadiť. Vy máte v rukách valec, ktorým dobré riešenia by ste presadiť mohli, a tieto od vás očakávam aj dodatočne. Pevne verím, že budete otvorení aj zmene vlastného predsavzatia, lebo v podstate programové vyhlásenie vlády je nejaké predsavzatie. Nejaký sľub a predsavzatie. Čiže keď aj priebežne sa vyskytnú vo vašich hlavách dobré riešenia, že sa ich chopíte, a nebude sa pozerať na to, že nemáme to v programovom vyhlásení vlády, tak kašleme na to. Nie, dúfam, že do toho pôjdete a takisto, že budete pristupovať aj k opozícii, že keď opozícia príde s niečím zaujímavým, dobrým, čo by Slovensku mohlo pomôcť a posunúť ho vpred, že sa toho chopíte, podporíte a nebudeme si zbytočne tu nejako robiť prieky.

  Ja viem, zažil som parlament možno iba krátko, ktorý si navzájom možno takto politicky ubližoval. Že nehlasovalo sa podľa toho a veľmi málo krát sa hlasovalo podľa toho, že čo je dobré a čo je zlé, ale podľa toho, kto to predložil. Ja viem, že mojím prístupom aj k vám aj k nim, keď som hocikomu tu povedal, že je darmožráč, keď nechodí do práce a príde sem iba na hlasovanie, takže jednoducho mi mnoho ľudí to nechce odpustiť a mi to zazlieva. Napriek tomu, v duchu toho, čo prezentoval od začiatku aj váš pán premiér a snaží sa to dodržiavať alebo prezentovať dva mesiace, pevne verím, že môžme začať novú cestu, a možno aj za tejto trošku zmenenej situácie a neobvyklej situácie, že zrazu máme jednostrannú vládu, budeme, budete vládou, ktorá nebude hľadať len jednostranné riešenia, ale budete sa snažiť zohľadniť aj názory ostatných strán a budeme spoločne hľadať tie dobré riešenia. Čiže ešte raz opakujem, verím tomu, že budete otvorení tomu, keď budeme prichádzať my ako opozícia s nejakými dobrými návrhmi a takisto, že aj vy budete vnútorne mať silu a schopnosť doplniť si ďalšie ciele, a stavať si tú latku, ktorú pani Žitňanská povedala, že je nízko položená, možno je, ale že si ju budete sami sebe postupne zvyšovať a budete ju napĺňať. Ale znova opakujem, najväčšie riziko je to, že by ste sa odklonili od svojich úmyslov, že vaša reálna politika by nebola v súlade s písmenami a slovami a vetami, ktoré ste si napísali do toho programového vyhlásenia vlády. Je to len na vás a na tom, možno aj na vašej vnútornej schopnosti kontroly ľudí, ktorých máte v exekutíve, ako im dokážete povedať a zvrátiť ich z cesty, keď sa budú mýliť.

  Je to na vás, ako dokážete sa postaviť v čase, kedy vaši ministri, vaši štátni tajomníci, vaši nominanti na úradoch, štátnych podnikoch zrazu budú páchať nejakú neprávosť, možno páchať nejaký nový "tender", kedy vy poviete aspoň vnútorne, možno medzi štyrmi očami tomu človeku, že sa mýli a že toto ste ľuďom ani pred voľbami, ani po voľbách nesľúbili. Čiže máte to v rukách, je vás 83, my sme tu svojím spôsobom taká štafáž, ale budem veriť a verím, že nás ignorovať nebudete a že spoločne dokážeme robiť politiku v prospech Slovenska.

  Ešte raz, úprimne vám držím palce, aby ste tie dobré veci z programového vyhlásenia vlády realizovali, a nádejam sa, že na tie kroky, ktoré by Slovensku ublížili, nejakým spôsobom zabudnete a nejako ich nestihnete za tie štyri roky splniť. Možno tak na koniec by som chcel prízvukovať to, čo od vás a od jednostrannej vlády očakávam, tak je to teda, aby nebola jednostranná, ale ten dôraz v boji proti korupcii, aby tie slová, kde hovoríte, že budete bojovať proti korupcii, že budete minimalizovať protikorupčné prostredie naozaj, aby ste dôsledne napĺňali. Ak dovolíte vašim nominantom, aby znova začali rozkrádať, tak ako sa to dialo za prvej Ficovej vlády, to vás položí. Nič iné vás nepoloží, ako to, že dovolíte vašim ľuďom kradnúť a neozvete sa. Čiže je to možno zvláštna rada, ale keď chcete vládnuť aj nabudúce a mať jednostrannú vládu, tak snažte sa vládnuť tak, aby vaši nominanti nekradli, v tom prípade môžete mať aj 90 hlasov a ja vám to zazlievať nebudem, lebo ak nebudete kradnúť, ak budete znižovať nezamestnanosť, ak vás bude trápiť úprimne riešenie rómskeho problému, ktorých 20 rokov nikto neriešil a ak zamedzíte tomu, aby Slovensko nežilo na úkor našich detí a vnúčat, tak v tom prípade ja vám držím palce. V tom prípade robíte dobrú politiku. Ešte raz ale teda, poprosím vás, strážte vašich nominantov, vašich ľudí a nebojte sa ozvať, nemusíte verejne, keď budú, keď pochybia a keď budú chcieť nejakým spôsobom si niekde nejaký "tendrík" prihodiť do svojej vlastnej strany alebo prihriať nejakú vlastnú svoju polievočku. A to je vlastne všetko, čo som vám chcel povedať.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Matoviča piati poslanci. Uzatváram možnosť faktických poznámok. Nech sa páči, pán poslanec Jánoš.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Pán Matovič, uisťujem vás, že neignorujeme vás, pretože aj to, že na vás reagujeme, je určitý obrat, ale ja musím úplne otvorene povedať, že kvitujem váš obrat v rétorike aj v tomto prejave, ktorý si myslím, že bol kultivovaný a vyvážený, snáď možno len niektoré nezrovnalosti, ktoré by som rád podotkol a možno dal na pravú mieru.

  Ak ste hovorili, že premiér v minulosti konštatoval a spomínal, že bude konať do dvoch, troch minút, tak určite to obdobie rokov 2006 - 2010 o tom aj svedčí, pretože ak sa nemýlim, odvolal niekoľkých ministrov svojej vlády, čo sa nedá povedať o vláde Ivety Radičovej v rokoch 2010 - 2012, kedy boli aj omnoho väčšie prešľapy, spomeňme daňový systém, ktorý totálne skolaboval v Slovenskej republike a nedošlo k odvolaniu ministra financií, ktorý bol priamo za túto vec zodpovedný. Tak snáď len toto som považoval dať na pravú mieru a aby nedošlo k nejakým nezrovnalostiam, ale ešte raz kvitujem ten obrat vo vašej rétorike. Ďakujem pekne za slovo.

 • Ďakujem za slovo, príjemné popoludnie. Ja som tu nový a som, možno by som sa chcel opýtať za svojich voličov, že či je to také bežné, že keď sa preberá programové vyhlásenie vlády, že drvivá časť vlády tu nie je. Ja by som požiadal, ak sa to dá, pani predsedajúca, keby ste mohli zohnať nejakých ministrov, napr. ja budem mať veľký záujem, aby to počul pán minister školstva, a takisto tu vidím, že niektorí tu telefonujú v sále, čo podľa rokovacieho poriadku je na vykázanie zo sály. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem za upozornenie. Pán poslanec Mihál, pán poslanec Kuffa.

 • Aha, dobre, ja som to stláčal, pardon, ospravedlňujem sa. Ja chcem Igorovi poďakovať za ten mierny tón tejto rétoriky, to trošku ako takto zmiernilo. Ja by som to chcel len doplniť, keď nevie, kto povedal tie slová: "Tam, kde nemám dosť slov, pomôžem si skutkami." Bol to Michelangelo Buonarrotti, ktorý to povedal, renesančný umelec. Myslím si, že v tejto sále, stále tuná nejak také veľmi silné kontraproduktívne protirečenia sú tuná. Myslím si, že naozaj aj my ako opoziční poslanci, sme ochotní podporiť aj dobré návrhy, aj zo strany Smeru. Na zdravotníckom výbore včera, keď som si tak dovolil ako vystúpiť, tak vaši kolegovia ma poctili, okrem aj iných vecí, povedali, však vy ste jeden z nás. Áno sú problematiky, napr. problematika zdravotníctva a možno sociálnej oblasti, kde vieme sa stretnúť, a ak to naozaj myslíte s týmto programovým vyhlásením vlády a ja sa teším na prípadnú aj spoluprácu v týchto oblastiach. Ďakujem.

 • Pán kolega, závidím ti tvoj optimizmus, pretože opakovane si vyjadril svoju vieru voči vláde, že naplní svoje programové vyhlásenie, čo považujem za trošku zvláštne. Hovoril si tom, že veríš, že táto vláda nebude kradnúť, tak ako to robila prvá vláda Roberta Fica, no to by malo byť úplne automaticky, o tom sa predsa snáď nemusíme baviť a k tomu vyjadrovať. Hovoril si, že veríš, že táto vláda bude znižovať nezamestnanosť. No ja si, naopak, dovolím byť pesimista, pretože v situácii, kedy medzi riadkami alebo aj v nich, dokonca v určitých momentoch, čítame v programovom vyhlásení vlády, že vláda chce meniť Zákonník práce, vláda chce zhoršovať podnikateľské prostredie napr. znovuzavedením povinnej pracovnej zdravotnej služby, že vláda chce zvyšovať dane tým, ktorí sú úspešní a ktorí tvrdo pracujú. Tak to sú opatrenia, ktoré určite nepomôžu znižovať nezamestnanosť.

  Hovoril si, že veríš, že táto vláda nebude prejedať budúcnosť našich detí. No v situácii, kedy medzi riadkami jasne čítame, že táto vláda chce deštruovať druhý dôchodkový pilier, tomu tak určite, pán kolega, nebude.

 • Ja by som chcel reagovať na pána Matoviča taktiež, to dovolím si skonštatovať, že krásny politický prejav, ktorý asi znamená, že vodu kážem, víno pijem. Nejdem to komentovať, v každom prípade vidím posun v rétorike pána poslanca Matoviča a teším sa teda na ďalší postup opozície voči koalícii. V každom prípade som tiež zvedavý, že ako budete aj vy otvorení koaličným návrhom. Ďakujem pekne.

 • Reakciami pán poslanec Matovič na faktické poznámky.

 • Tak začnem od konca, ja to mám vo zvyku. Pán poslanec Martvoň, ja som to povedal hneď prvý deň po voľbách a v podstate sme sľubovali aj ľuďom pred voľbami, že my sa budeme správať konštruktívne. Mne na politike práve vadí ten pohľad, že podporuje sa to, čo je pravicové alebo ľavicové, to, čo je koaličné alebo opozičné a nepozerá sa na to, čo je dobré a čo je zlé. Za náš klub, to si myslím, že je úplne bezproblémové, a s čistým svedomím môžem povedať, že každý jeden poslanec náš, bude vždy hlasovať podľa svojho svedomia a bude zohľadňovať toto jedno jediné kritérium. Čiže vy, keď aj prídete, aj keď nás nepotrebujete pri hlasovaní, keď prídete s dobrou vecou, automaticky vás podporujeme a keď prídete so zlou, tak asi nie.

  Reakcia možno na pána kolegu Mihála. Vyčítal si mi, že verím. Áno, verím. Priznám sa, verím v dobrý úmysel strany SMER, vládnej moci, čo mi iné zostáva? Čo iné zostáva Slovensku, tieto štyri roky? Jedine veriť v to, že ľudia, ktorí demokraticky získali moc do svojich vlastných rúk, nesklamú svojich vlastných voličov a možno ani nesklamú tých z druhej strany a že tak ako som povedal, budú realizovať tie dobré kroky a nejako na realizáciu tých zlých úmyslov, ktoré by Slovensku mohli ublížiť, akosi zabudnú a nenájdu si čas ich za tie štyri roky zrealizovať. A takýmto spôsobom sa možno vyhneme tým škodlivým krokom, ktoré si pomenovával, ktoré považuješ za riziko. Ja tomu naozaj možno naivne verím, ale veľa ľudí mi hovorí, že som rojko a snílek, takže je to v duchu konzistentne toho, čo o mne hovoria.

 • Ďalším písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Ľudovít Kaník. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, začnem o tej všeobecnosti najprv, pretože naozaj máme tu pred sebou programové vyhlásenie, ktoré svojou všeobecnosťou je výnimočné, ale nebudem hovoriť o nej samotnej, ale o tom, prečo takáto všeobecnosť je zlá. Prečo je to hodné kritizovať a prečo je nesprávne takúto všeobecnosť v programovom vyhlásení mať.

  Úlohou nás ako politikov totiž nie je pozerať sa na písmenká, ktoré sú naskladané na papieri, pretože papier znesie všetko. Našou úlohou ako zástupcov našich voličov, zástupcov občanov tejto krajiny je vidieť, čo sa skrýva za jednotlivými vetami, a vidieť, čo sa skrýva za úmyslami. Poznať svojich oponentov, pamätať si ich skutky a vedieť z toho vyvodzovať, aké skutky nás čakajú, a preto všeobecnosť v tomto programovom vyhlásení je nebezpečnou hmlou, ktorá má zahaliť, znejasniť, aby na pozadí tohto absolútne neprehľadného zahmleného priestoru mohli prichádzať zákony, ktoré nebudú v prospech občanov tejto krajiny.

  Zároveň si dovolím takú malú odbočku alebo taký malý exkurz k demokracii a pravicovosti a ľavicovosti. Najprv k samotnej demokracii. Ja musím povedať, teraz veľmi otvorene, že tu vidím veľké pohŕdanie demokraciou. Preberáme tu programové vlády, programové vyhlásenie vlády, veľmi ambiciózne, podľa jej slov, tejto vlády, ja si to o ňom nemyslím, ale táto vláda to tvrdí a pozrime sa, koľko zástupcov tu táto vláda má. Aký veľký má záujem o názory opozície, čo si o tom myslí? O čom to je? O tom, že táto vláda má 83 poslancov, že si aj tak presadí všetko a že programové vyhlásenie vlády je len povinný cvik, ktorý tieto "obťažujúce" demokratické pravidlá nútia, alebo tieto pravidlá prinášajú túto povinnosť vláde, ale už teraz pracuje na konkrétnych krokoch, ktoré nechce prezradiť, nechce ukázať, nechce definovať, nechce povedať, čo občanov čaká, pretože to už by sa vystavila ostrej kritike a úplne konkrétnej. Takže ja si myslím, že vidíme ako sa tu pohŕda demokraciou.

  Potom k demokracii samotnej a k pravicovosti a ľavicovosti. Samozrejme, každý, kto má vládu, môže predstaviť a realizovať svoje predstavy o tom, ako dosiahnuť výsledky. Tie výsledky sú opísané v Programovom vyhlásení vlády. Sú to krásne, vzletné frázy o svetlých zajtrajškoch. Veľakrát som takéto počul, aj keď to ešte bolo v mojej rannej mladosti. Ešte keď zaznievali z rôznych zjazdov našej jedinej štátostrany. Aj tam boli krásne, vzletné frázy o tom, ako sa budeme mať dobre a ako vybudujeme spoločnosť, kde nebude triednych rozdielov a ktorá bude sociálne spravodlivá, ale ako sa tieto ciele mali dosiahnuť, tam nebolo ani vtedy a nie je tam ani dnes, a keď hovoríme o tom alebo počujem z radov poslancov, že tu niekto má právo realizovať svoje predstavy, pretože vyhral voľby. Áno, má. Áno, má. O tom je demokracia, ale nezabúdajme, že ani výhra 44-percentná vo voľbách, neznamená, že vláda ma zabudnúť na ostatných občanov Slovenska, 44 % vo voľbách znamená, že túto vládu, túto stranu, ktorá zostavila vládu, volilo len niečo viac ako 20 % občanov Slovenska. Čo tých 80 %, nie sú dôležití? Nemá táto vláda zastupovať všetkých občanov Slovenska? Nemá preto táto vláda počúvať aj názory tých, ktorí zastupujú ostatné vrstvy spoločnosti? O tom je demokracia. Demokracia nie je diktatúra väčšiny, ale demokracia je nástroj na to, ako všetky názory spoločnosti dávať dokopy a hľadať najlepšiu cestu k ich uspokojovaniu.

  Poďme teda k samotnému programovému vyhláseniu. Včera som od pána premiéra počul vetu: "Poďme súťažiť o dobré riešenia, nech tie lepšie zvíťazia." Vynikajúca veta. Jednoznačne som za. Som zvedavý, ako sa v praxi bude realizovať, keď tu máme 83 poslancov a vládu, ktorá nepočúva, čo si o programovom vyhlásení myslí opozícia. Aká to bude súťaž myšlienok? Nebude to náhodou valec, ktorý bude presadzovať jediné riešenia a ktorý bude absolútne ignorovať aj iné názory?

  V programovom vyhlásení, aj vo vyhlásení politikov a predstaviteľov vlády jednoznačne zaznieva: "Nedovolíme, aby náklady, ktoré budú spojené s vládnutím, dopadli na nízkopríjmové skupiny ľudí." Nie je to pravda, opak je pravdou. Opak je pravdou. Väčšinu tých nákladov, ktoré je potrebné získať, väčšinu opatrení, ktoré sa tak kulantne zabalili do názvu "Konsolidačné opatrenia", zaplatí väčšinová populácia bežných ľudí, 70 % ľudí, ktorí žijú s príjmom od minimálnej mzdy po priemernú mzdu a vyššie, tí budú platiť tieto opatrenia. Pretože, máme tu vládu, ktorá prináša istoty, áno priniesla ich. Istoty vyšších daní, istoty toho, že sa siahne na úspory ľudí, ktoré mali byť určené na dôchodok. Istoty toho, že tieto opatrenia, napriek tomu, že slovom rast sa nešetrí v programovom vyhlásení, majú protirastový charakter a budú brzdiť rozvoj ekonomiky. A brzdenie rozvoja ekonomiky znamená jednoznačne rast nezamestnanosti.

  Znamená to to, že ľudia budú mať ťažší prístup k práci, že sa budú pomalšie tvoriť nové pracovné miesta. Z tých opatrení, ktoré sú tam spomínané, spojené s luxusom, bohatstvom, progresívnym zdanením, z tých vláda získa, keď budeme veľkí optimisti, možno 20 %, možno 30. Všetko ostatné bude na pleciach obyčajných bežných ľudí.

  Veľmi pozorne som počúval, ako pán premiér včera povedal, že uvedomme si, koľko ľudí na Slovensku žije z príjmu 320, 330 eur a koľko dôchodcov musí žiť s príjmom 250 eur z takýchto dôchodkov. Áno, my sme si toho veľmi dobre vedomí, aj preto ešte v roku 2005, keď sa prijímala reforma dôchodkového zabezpečenia, som predložil zákon, vďaka ktorému, vďaka valorizačnému mechanizmu, ktorý bol do neho vložený, tak ako vedia všetci moji nástupcovia, ministri, do dnešného dňa vzrástli dôchodky o 46 %. Pretože sme si toho boli vedomí a pretože vieme, že tá situácia je ťažká a že vždy sme ju chceli riešiť v rámci tých možností, ktoré sú.

  Ale povedať len to, ľudia žijú ťažko a my nedovolíme, aby sme im ublížili, je pekné a určite mnohí aj zatlieskajú. Ale ako sa to dá dosiahnuť, to je už druhá otázka. A ja tvrdím, že po štyroch rokoch pôsobenia tejto vlády bude počet ľudí, ktorí patria do tejto skupiny, ktorí žijú z príjmov na tejto úrovni, ako ich dneska máme, to znamená okolo minimálnej mzdy a okolo z nízkych dôchodkov, bude väčšia, nie menšia. Práve pre zastavenie a spomalenie hospodárskeho rastu, práve preto, že nezamestnanosť, pokiaľ sa zrealizujú tie opatrenia, ktoré sú avizované, nebude klesať.

  Všetci chceme rast ekonomiky. Je to kľúčové pre Slovensko. Vieme, že sme odštartovali vo veľkom závese za Európou a že našou úlohou je, keď chceme zvýšiť životnú úroveň ľudí, doháňať toto zaostávanie. A máme historickú skúsenosť, že keď boli prijaté zmeny, zásadné zmeny, keď bola zavedená rovná daň, keď bol zliberalizovaný Zákonník práce, keď bola vykonaná dôchodková reforma a množstvo ďalších a ďalších opatrení, sa situácia zmenila. Dosiahli sme veľmi dynamický hospodársky rast, nezamestnanosť klesla z 18 až niekde k hranici 7 %, a to prečo? No preto, lebo tu bolo atraktívne podnikateľské prostredie, ktoré treba stále zlepšovať. Preto sem prišlo množstvo investícií, preto sa tu vytvorilo viac než 250-tisíc nových pracovných miest a teraz táto vláda, ktorá chce dosiahnuť deklaratívny rast, hovorí, že všetky tieto piliere dobrého podnikateľského prostredia, ktoré sem prilákalo a láka stále nové investície a vytvára podmienky na podnikanie, chce zrušiť. Ide to dohromady, má to logiku?

  Rušíme prorastové opatrenia, vraciame ekonomickú situáciu do situácie, ktorá bola nepriaznivá k rastu, ktorá bola charakteristická vysokou nezamestnanosťou a nezáujmom o túto krajinu, a hovoríme, že dosiahneme rast. Dosiahneme presný opak. A navyše vidím v programovom vyhlásení vetu, že budú sa zvyšovať tie dane, ktoré sú nižšie ako v okolitých krajinách. Aha, tak nám už vadí, že Slovensko je atraktívne, že v súťaži s inými krajinami má výhodu, že láka sem pre podnikanie a investovanie. Postavíme ho na rovnakú úroveň z hľadiska tých výhod, ktorými sa hrdila a ktoré boli magnetom pre investície a potom sa budeme čudovať, že sa staneme ekonomickou perifériou Európy? To bude zákonitý dôsledok. Pretože prečo by sem išla nemecká firma postaviť závod, keď tu bude mať rovnaké daňové podmienky ako v Nemecku, rovnaké odvodové podmienky ako v Nemecku, ale podstatne horšie vymáhateľné právo, podstatne horšiu infraštruktúru a ďalší rad dôvodov. Prečo by sme išla? Pre nízku pracovnú mzdu, pre nízku cenu pracovnej mzdy? Ale predsa nechceme. Takže, vážení kolegovia z vládnej strany a členovia vlády, nabádam vás, buďte veľmi opatrní, aj keď rozumiem, že ste ľavicová vláda, a musíte, musíte deklarovať ľavicové opatrenia, ale v konkrétnej realizácii buďte opatrní. Pretože to poškodí ako vás, tak aj nás, poškodí to občanov celej krajiny, keď v tomto krehkom stave stále pretrvávajúcej krízy budeme ideologicky riešiť veci a budeme poškodzovať podnikateľské prostredie.

  To, čomu sa musím venovať je, samozrejme, otázka druhého piliera. Všetci vieme a darmo, že sa vláda rôznym spôsobom vykrúca, že hlavný zdroj príjmov pre pokrytie takzvaných konsolidačných opatrení bude v znížení príjmov, v znížení príspevku na osobné účty 1,4 až 1,5 milióna ľudí v druhom dôchodkovom pilieri. Že to bude siahnutie na tieto úspory, že títo ľudia budú mať na svojich účtoch menej, ako majú teraz, alebo bude im tam prichádzať menej, ako to bolo doteraz a že z toho zákonite súvisí, že to bude istota nižších budúcich dôchodkov.

  Je prirodzené, že mnohí ľudia o tom veľa nevedia, majú iné starosti a nevedia, že čo to vlastne znamená, keď sa zníži príspevok na druhý dôchodkový účet. Tak ja to predložím a vysvetlím, aby každý vedel a každý posúdil, či sa to týka bohatých, alebo sa to týka všetkých ľudí. Takže poďme pekne po poriadku. Človek, ktorý zarába minimálnu mzdu, príde mesačne pri znížení z 9 na 6 % o 10 eur, ročne, každý si ľahko vypočíta, že to je 120 eur. Myslíte si, že ten človek je nadpriemerne príjmový, že pre neho je 120 eur nič, keď stratí ročne? Že bude mu robiť veľkú radosť, keď každý mesiac bude posielať 10 eur na účet vlády? Človek, ktorý zarába 500 eur, príde takto mesačne o 15 eur. A človek, ktorý zarába priemernú mzdu, a ja dúfam, vážená vládna strana, že nechcete označiť ľudí, ktorí zarábajú priemernú mzdu za nadpriemerne príjmovú skupinu a za bohatých ľudí. Tak tento človek zaplatí mesačne 25 eur. Ročne je to pekná okrúhla suma. Ročne je to 300 euro.

 • Rečník dvíha ruku s bankovkami a následne nimi máva.

 • Keby ste nevedeli, toľko, toľkoto bude posielať každý, kto zarába okolo minimálnej mzdy, nad svoje dane, ktoré poctivo platí, chodí do práce, odvádza tejto krajine všetky dane a odvody a vy od neho ešte vytiahnete 300 euro

 • Rečník dáva dolu ruku s bankovkami.

 • , aby ste naplnili vaše konsolidačné ambície. Sú to naše konsolidačné ambície, ale vaše konsolidačné opatrenia. My by sme ich robili určite ináč, pán premiér, my sme, keď ste ma už oslovili takto, tak vám veľmi presne poviem, my sme za podstatne kratší čas, ako máte vy k dispozícii, stiahli deficit o 4 %, až sa nemýlim. Vy máte stiahnuť teraz deficit o 1,2 % a viete to urobiť len tým, že siahnete ľuďom na peniaze, že im vytiahnete peniaze z ich súkromných peňaženiek. Čo mi chýba v tomto vládnom vyhlásení a je to veľmi dôležité a veľmi nebezpečné, že sa tým nezaoberáte, a budem to hovoriť stále.

  V oblasti dôchodkov sa nikde nedočítame, že sa, že ste rozhodnutí predložiť podrobné uzákonenie spôsobu výplaty dôchodkov z druhého piliera, tzv. anuity. Často som to od vás počúval počas minulého obdobia, že je to nesmierne dôležitá vec. Mali ste už jedno štvorročné obdobie, kedy ste mohli na tomto pracovať. Neurobila sa na tom ani čiarka. Dnes nevidím žiadne takéto zameranie vo vládnom vyhlásení strany, ktorá disponuje obrovskou silou - 83 poslancami, a preto nemôžem z toho vyvodiť nič iné, len že je to zámer, že je to zámer sabotovať dôchodkový systém v oblasti druhého piliera, aby sa dostal neriešením tejto otázky do krízy, aby to vyvolalo spoločenskú objednávku alebo spriechodnilo v spoločnosti myšlienku úplne zrušenia tohto systému. Niečo podobné ste urobili vašim zásahom do legislatívy druhého piliera počas prvej vlády, keď ste zaviedli tzv. garancie, garancie straty, pretože negarantovali nič iné, len stratu. A to dnes naozaj potvrdzujú všetci odborníci, sú na to výpočty, názorné grafy, ja som to ukazoval v televízii viackrát. Môžu si s každým, kto má odborný záujem posúdiť, či je to tak, alebo nie, si môžu tí ľudia, ktorí sa tomu denno-denne venujú a urobili už okolo toho dizertačné práce a majú tituly pred menom aj za menom, sadnúť a rozprávať, či je to naozaj tak, alebo nie je. To nie je môj výpočet, to nie je moja fikcia ani vízia, ale je to reálna, reálne ekonomické súvislosti. Ale aby som nebol nespravodlivý, samozrejme, vidím aj pozitívne veci, pozitívne ciele v programovom vyhlásení, aj tie deklarované: rast, pokles nezamestnanosti. Určite skvelá vec, len ja neverím, že sa to týmito opatreniami, ktoré sú naznačené, podarí dosiahnuť. Ale vidím tu napríklad snahu alebo úmysel zaviesť univerzalitu do dôchodkového systému. Veľmi správny úmysel, držím palce. Verím, že to bude naozaj vážny úmysel a že sa neskončí tak, že pracovali sme na tom, ale necháme to riešenie pre budúce vlády, ako sa zatiaľ stretávame pri otázkach súvisiacich s prvým pilierom, kde tie problémy naozaj sú.

  Teraz sa ešte trošku vzdialim od tejto problematiky a prejdem k trošku inej, ktorá mne ani neprislúcha, a Lucia Žitňanská na ňu veľmi správne upozornila, ale ja to ešte zdupľujem. Naozaj sme zažívali otrasy na predvolebnom Slovensku a kauza Gorila tu otriasala svetom, slovenským svetom. Prečo potreba doriešenia tejto kauzy nie je spomenutá v programovom vyhlásení vlády, ale, naopak, tí ľudia, ktorí sa osobne podieľali na tom, že vyšetrovanie bolo zastavené, zametené pod koberec, že sledovanie podozrivých osôb, ktoré možno, pokiaľ sú tieto údaje z tohto spisu pravdivé, páchali závažnú trestnú činnosť, tieto osoby zastavili tieto odpočúvania? Tieto osoby dnes dostávajú odmeny, dostávajú vysoké štátne pozície, stávajú sa vedúcimi úradov. Je to odmena za zametenie Gorily pod koberec? Chcem na to priamu a jasnú odpoveď. Chcem vidieť výsledky, pretože až si niekto myslí z vládnej strany, že budeme kolaborovať pri zaretušovaní tejto kauzy, ktorá otriasla dôverou v politiku, tak sa hlboko, hlboko mýli.

  Jedna závažná oblasť je na Slovensku, ktorá sa obchádza a keď sa spomína, tak skôr populisticky a s cieľom zneužívať tuto tento problém. A je to problém spôsobu života v rozrastajúcich sa rómskych osadách. Nikde nenájdem v programovom vyhlásení zásadné riešenie tohto problému.

  Nachádzam tam slovo Rómovia, áno, ale vo väzbe ďalšieho financovania rôznych programov, výstavby bytov, rozvíjania vzdelanosti, čo sú určite pozitívne veci a treba ich robiť, ale bez zásahu do sociálneho systému, ktorý je dnes nastavený tak, že motivuje k tomu, aby veľká časť občanov Slovenska, ktorí by inak prinášali hodnoty pre Slovensko, sa nemá dôvod zapojiť do pracovného procesu. To tam chýba. My máme dnes nastavený systém, ktorý platí, ktorý my financujeme z peňazí občanov, ktorí zarábajú to, že iní občania, aj keby tú prácu mali, tak o ňu neprejavia záujem, pretože prečo by tak robili, keď majú rovnaké peniaze na plate, ako dostanú zo sociálnych dávok. Tam treba siahnuť, vážení kolegovia, a potom nebudete musieť vyťahovať peniaze z vrecák pracujúcich občanov. O to menej bude treba robiť konsolidačných opatrení voči zamestnanej a pracujúcej populácii. Tak keď chceme hájiť ľudí práce, tak hájme ľudí práce. Nehájme ľudí bez práce, ale hájme ľudí, ktorí chcú pracovať. A to mi tam veľmi, veľmi chýba.

  Ešte jednu, jeden zámer je tam obsiahnutý, aj keď neverím v jeho naplnenie, a to je redukcia štátnych sviatkov. To je zložitá téma. Obávam sa, že na tom konsenzus nenastane, a tým pádom sa ani nebude realizovať, ale nedá mi práve dnes, v tento deň a vám poviem aj prečo v tento deň, nespomenúť jednu súvislosť. Máme všelijaké štátne sviatky, ale nemyslím si, že ich máme nastavené tak, aby sme ako hrdý národ, hrdá krajina si oslavovali skutočne všetko, na čo by sme mali byť hrdí. Zajtra uplynie 93 rokov od smrti generála Milana Rastislava Štefánika. My nemáme žiadny štátny sviatok, ktorý by mu vzdával poctu, a pritom jeho najväčším dielom životným bol vznik Česko-slovenskej republiky. To bolo jeho politické dielo. Možno, určite by nám priniesol mnoho ďalších. Predčasne a tragicky skonal. Zajtra si túto smrť budeme pripomínať a ja, len mi to nedá, aby som sa pri tom nepristavil a keď sa bude debatovať o tom, čo so štátnymi sviatkami bez toho, aby sme navrhovali zvyšovanie počtu, to je ekonomicky neúnosné a nemožné, ale budem stále žiadať, aby sme si uctili a vzdali poctu a hold tomuto velikánovi slovenskej politiky tým, že 28. október zahrnieme do štátnych sviatkov Slovenskej republiky.

  Vážené dámy, vážení páni, SDKÚ - DS naozaj má záujem nie torpédovať všetko, čo prinesie vládna strana. Radi pomôžeme naozaj každému dobrému nápadu, ale nečudujte sa, že máme obrovské povinnosti z vašej snahy zmysluplne riešiť problémy, ktoré sami vnímate a cítite. Takže radi pomôžeme a radi podporíme každý dobrý návrh, ale zatiaľ ich v programovom vyhlásení vlády veľa nenachádzame. Ďakujem za pozornosť.

 • S reakciou na vystúpenie sa prihlásilo, poprosím technikov, 16 poslancov, posledný pán poslanec Senko. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou, pani poslankyňa Tomanová, prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Dušan Muňko, a poprosím technikov o čas, zrejme s faktickou poznámkou, nie procedurálny, takže dve minúty. Ďakujem. Pán poslanec nie je v sále.

  Pán poslanec Jánoš, aha.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Kaník, ja by som, ja som nechápal jednu vec, že keď ste otvorili kauzu Gorila, prečo ste sa obracali za týmto rečníckym pultom na Národnú radu a na všetky politické subjekty. Ja si myslím, že to si môžte vyriešiť vo vašom klube SDKÚ, kde sa vášho predsedu opýtate, že čo je s tým spisom a čo bolo s tým spisom Gorila, ktorý držal vyše trištvrte roka v šuplíku. Takže to si vyriešite kľudne na klube a nemusíte tu vôbec otvárať tuná pred rečníckym pultom.

  Čo sa týka tých, toho stimulu zahraničných investorov a chýbalo vám, absentovalo vám tam rozmer prilákania zahraničných investorov a spochybňovali ste progresivitu dane a obávate sa, že ak sa zruší rovná daň, že to odradí možných investorov, a ako príklad ste kládli vaše vládnutie, kedy za vašej vlády sem húfne sa hrnuli investori, hlavne zahraniční investori, tak tu by som vás chcel trošku poopraviť. Pán poslanec, už celé Slovensko vie, že rovná daň nebola tým hlavným motívom, tým hlavným leitmotívom pre zahraničných investorov. Už si otvorte oči a vy to zrejme aj vidíte, len to nechcete vidieť. Zahraničných investorov sem predovšetkým lákali nízke mzdové náklady, vysoká odbornosť a pracovitosť Slovákov. To boli hlavné dôvody, prečo sem zahraniční investori prišli a prečo sem aj prídu možno v budúcnosti, hej. Za lacný peniaz tu tvrdo pracujú Slováci. To bol hlavný motív.

  Ďalší motív, ktorý tu bol, rôzne benefity, ktoré ste im núkali v podobe daňových úľav, v podobe rôznych štátnych dotácií na úkor slovenských spoločností, na úkor slovenských firiem. Dokonca ste zašli až tak ďaleko za vašej poslednej vlády 2010 - 2012, kde ste štátnymi dotáciami obdarovávali zahraničné subjekty, ktoré boli priamo...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Kaník, mňa zaujala tá vaša politologická vložka o pohŕdaní demokracie, ktorú ste definovali ako, ak teda vláda nehľadí aj na tých, ktorí ich nevolili, a že získala len 44 %. Že to hovoríte práve vy, ktorý ste v rokoch 2002 - 2006 zavádzali ťažké reformy bez toho, že by ste mali dohodu, konsenz naprieč politickým spektrom. Zaviedli ste dôchodkovú reformu po vzore čílskeho diktátora Pinocheta. Zaviedli ste poplatky u lekára. Nikoho ste sa nepýtali. Zobrali ste invalidom dôchodky, nikoho ste sa nepýtali. Zaviedli ste rovnú daň, akú nemajú nikde na svete, nikoho ste sa nepýtali. Takže tento druh "džupovovskej demokracie", ktorý ste vy tu zavádzali, ja osobne tomuto druhu demokracie nefandím a buďte radi, že táto vláda má oveľa viacej politickej kultúry. Nuž a tie vaše latentne rasistické poznámky vo vzťahu k Rómom ani nebudem komentovať.

 • Ľudo, ja som iba k tomu chcel, že tak si trošku vyčítal, že možno mne, nie úplne priamo, ale že nie je správne sa pozerať alebo že je lepšie mať konkrétne programové vyhlásenie vlády, lebo ak strana SMER napíše takéto nekonkrétne programové vyhlásenie vlády, tak rovno na základe ich histórie vieš, aké budú vlastne skutky. Ja naozaj si myslím, že je správne komukoľvek dať druhú šancu. Strana SMER prvú šancu mala, vieme ako to dopadlo a ja považujem za správne a ľudské, ak človek príde a povie: "Nie už nebudem hrešiť." Sorry, ale naozaj tak to myslím, že toto tak to je. To je správne vyjadrenie toho, čo ste robili počas prvej Ficovej vlády, tak je dobré tomuto človeku dať šancu a počkať, aká bude realita. A až potom, keď znova zhreší, keď politik znova začne okrádať svojich vlastných voličov, potom treba znova nasadiť tvrdú kritiku a ísť mu po krku. Ale dokedy to neurobí a dokedy hovorí, že bude iný, tak dovtedy je správne tomu človeku alebo tomu politikovi dať druhú šancu.

 • S faktickou poznámkou, pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Myslím, že pán poslanec Kaník presne vystihol ten základný rozpor z Programového vyhlásenia vlády, a to je na jednej strane podpora rastu, na druhej strane opatrenia, ktoré pôsobia proti nemu. Všetci si želáme hospodársky rast. Mimochodom Slovensko je najrýchlejšie rastúca krajina v Európskej únii od roku 2004 práve od zavedenia daňovej reformy, práve od vstupu Slovenska do únie. Ale pokiaľ budeme na Slovensku prevádzať také opatrenia, aké sú naznačené v programovom vyhlásení vlády, a to sú vyššie priame dane, zmena Zákonníka práce, povinné rozširovanie kolektívnych zmlúv aj na tých, ktorí s tým nesúhlasia, nuž takéto opatrenia budú pôsobiť proti rastu, proti tvorbe pracovných miest a proti ľuďom. Takže v konečnom dôsledku na to doplatia najviac bežní ľudia, ako hovoril predrečník. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ja som chcel len reagovať možno snáď na tú výšku ako tých dôchodkov tých 250 eur. Chcel som to tak aj porovnať možno s takými reálnymi platmi na Slovensku, zvlášť u nás na východnom Slovensku. Ja som poslancom z východného Slovenska, tam mnohí ľudia pracujú osem hodín, osem a pol hodiny za 350 eur v hrubom. Aj na to je potrebné sa ako pozrieť. Súvisí to aj možno aj s tými firmami, ako to tu bolo spomenuté, ako pán poslanec spomínal tých zahraničných investorov, tak trošku si dovolím mať aj iný názor na tie zahraničné firmy, lebo mnohé zahraničné firmy to len tak využili ako tú situáciu na Slovensku, zmizli preč, zase to len nevyriešilo tú zamestnanosť. Skôr by som podporoval domácich podnikateľov, firmy a poľnohospodársku výrobu. Rómska problematika, dovolím si tak povedať, že nám je veľmi blízka, lebo počet Rómov v našom samosprávnom kraji, v prešovskom, je najvyšší. Je veľmi ťažko ako riešiteľná. Možno ani ten lekár, ktorý je v Bratislave, možno na západnom Slovensku ani nevie si predstaviť, aká ťažká práca je v rómskych osadách. Len obyčajná vec ako zaočkovať ako deti a byť v týchto podmienkach. Vrele by som vám mnohým ako doporučil sa prísť ako pozrieť na tieto podmienky. Bol by som rád, ak by vláda Slovenskej republiky zvlášť sa venovala ako tejto problematike. Mnohí z týchto detí nevideli svojich rodičov pracovať. Vyrástla nám tu celá generácia mladých ľudí, ktorí nemajú žiadne návyky pracovné. Ďakujem.

 • Ďakujem pani predsedajúca. Pán poslanec, mňa zaujal vlastne ten moment, keď ste hovorili o konkrétnych číslach, ktoré sa týkali druhého piliera. Skutočne vždy som veľmi opatrný, ak niekto siaha ľuďom na ich vlastné peniaze. Bol skvelý ten príklad so 120 eurami, ktoré sa chystá podľa vašich slov budúca vláda zobrať z vrecák daňových poplatníkov v prípade minimálnej mzdy alebo 300 eur v prípade mzdy priemernej. Ja som počul taký skvelý príklad ohľadom druhého piliera a vôbec ambícia, keďže aj včera v prejave pána premiéra som zachytil ambíciu siahať na druhý pilier a týmto pádom siahať na peniaze ľudí, kde hovoril o tom, že dôchodcovské spoločnosti nedokážu relevantne zhodnocovať tieto peniaze. Počul som taký skvelý príklad, že keď niekto odtne maratóncovi nohu, tak asi ťažko dobehne do cieľa, tak ako keby mal nohy obe. Ja si myslím, že za prvej vlády Roberta Fica bolo toľkokrát siahané do piliera a zároveň tým momentom, že prišiel pozmeňovací návrh myslím, že od pána poslanca, ktorý teraz šéfuje ústavnoprávnemu výboru, ktorý túto nohu druhému pilieru odťal, a tým pádom sa zhodnocovanie príjmov alebo zhodnocovanie peňazí v ňom nemohlo nastať v plnej miere, a tým pádom prichádza ku kradnutiu.

 • S faktickou poznámkou, pán poslanec Šuca.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, vypočul som si váš plamenný diskusný príspevok, vypočul som si váš politologický exkurz do minulosti a verte, úvod vášho diskusného príspevku pôsobil ako spred roka '89. A zaujalo ma, keď ste spomínali to pohŕdanie demokraciou len preto, že tu nie sú tí, ktorých by ste tu radi vidieť. Možno by ste sa mali vrátiť pri svojich politologických úvahách do nedávnej minulosti rokov 2010 - 2012, koľkokrát sme poslanci za SMER iniciovali rokovanie mimoriadnych schôdzí, no neschválili ste nám program rokovania, schôdze neboli. Keď ste menili rokovací poriadok pri voľbe generálneho prokurátora, ako vám to vyhovovalo, toto je podľa môjho názoru pohŕdanie demokraciou, nie to, čo ste spomínali vy.

  Na záver, nebojte sa, nebudeme poškodzovať podnikateľské prostredie, ale budeme sa snažiť vytvoriť nie raj na zemi, ale slušné a stabilné prostredie pre život ľudí žijúcich na Slovensku, aby sme nemuseli rušiť 2 500 invalidných dôchodkov a 22 sociálnych zákonov. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, páni ministri, kolegyne, kolegovia, po až neuveriteľne slušnom a pragmatickom prejave pána poslanca Matoviča som nadobudol dojem, že kráčame do novej éry slovenského parlamentarizmu, založenej na reálnej spolupráci a akomsi politickom konsenze.

  O to viac ma zarmútil príspevok pána poslanca Kaníka, ktorý tu hovoril o akýchsi zahmlených ambíciách súčasnej vlády, ktoré sú založené na nejakom nejasnom konaní. Nuž, pán poslanec Kaník, ja som veľmi rád, že tieto ambície táto vláda definovala veľmi jasne, priezračne a že sú o ľuďoch a sú pre ľudí. O to viac ma mrzí, o to viac ma mrzia tie triedne rozdiely, o ktorých ste tu tak emotívne hovoril. Presne tie rozdiely, ktoré sa vytvorili v tejto krajine za druhej Dzurindovej vlády a za vlády Ivety Radičovej. Či už to boli rozdiely medzi bohatými - chudobnými, zdravými - chorými alebo medzi ľuďmi z východného Slovenska a západného. Ja som veľmi rád, že Slovensko si 10.3. vybralo kráčanie po ceste úplne opačnej.

  A ešte na záver taká možno otázočka. Tých 300 eur, ktorými ste tu pre malou chvíľkou mával, to je tých 300 eur, ktoré ste ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny zobrali slovenským invalidom? Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Kaník. Hovoril ste vo svojom vystúpení, že deficit chceme znížiť len siahnutím na peniaze ľudí. Rád by som v tejto súvislosti pripomenul, že v roku 2011 rástlo na Slovensku spolu s Luxemburskom, Írskom a Portugalskom najväčším spôsobom daňové odvodové zaťaženie z krajinách OECD. Zároveň ste konštatoval že 80 % ľudí najväčším spôsobom zaplatí alebo najviac zaťaží pripravované, pripravované daňové zmeny. Ťažko môžte toto konštatovať, keďže ešte dnes prebiehajú viaceré diskusie o pripravovaných daňových zmenách. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, súhlasím s tým, že sociálny systém je nemotivujúci pre ľudí, ktorí chcú pracovať. Súhlasím s tým, že súčasný sociálny systém má medzery, ktoré teda, ktoré využívajú určité, určité individuality. Vy ste mali možnosť napraviť ten systém dvakrát, nenapravili ste ten systém. Je, myslím si, že pre vás lacné používať populistické argumenty typu, že Rómovia zneužívajú systém. U vás by som čakal o odbornejšie argumenty, ktoré ste nepoužili vo vašej rétorike, preto vás prosím, radšej používajte odborné argumenty na spochybnenie systému, nie lacné a populistické argumenty, ktoré nepatria na túto pôdu, lebo zbytočne, teda robia napätie v tejto spoločnosti. Ďakujem.

 • Pán poslanec. Povedali ste vo svojom vystúpení, že pri tejto vláde bude Slovensko ekonomickou perifériou Európy. Strašíte tu, že pri tejto vláde zahraniční investori odídu a ďalší už neprídu. Prosím Vás pekne, tejto vašej ekonomickej mantre, ktorú dokola opakujete, už málokto verí a určite nie tí, ktorí ekonomike rozumejú. Už vám bolo povedané, nie rovná daň, nie nízka cena práce, to že tu, to čo tu drží zahraničných investorov je niečo úplne iné a v prvom rade sú to ešte stále kvalitné ľudské zdroje, stále vysoká záruka kvality, podstatne vyššia ako v iných krajinách, dokonca aj Európy a takisto stále máme vysoký inovačný potenciál. Čiže ak budeme vsádzať na vzdelaných ľudí v tejto krajine a myslím si, že v programovom vyhlásení vlády sa to objavuje, tak sa nemusíme ničoho obávať.

 • Pán kolega, ďakujem, že ste na rozdiel od programového vyhlásenia vlády povedali pár konkrétnych, veľmi konkrétnych čísiel, pokiaľ ide o druhý dôchodkový pilier. Vláda kamufluje svoje zámery, a preto je potrebné, aby sme my v opozícii, jasne pomenovali ľuďom, o čo tu ide a čo je cieľom. Hovorili ste o tom príklade 300 eur pri priemernej mzde. No to zároveň znamená, poďme trošku vyššie, nebojme sa toho. Tí nadpriemerne zarábajúci tým pádom prídu o mnoho, o mnoho viac. Človek, ktorý je mladý, úspešný, lebo aj takí sú medzi nami, nezáviďme si, tí vlastne prídu ročne o tisíc eur pri sporení a za 40 rokov je to 40-tisíc eur, o ktoré prídu. Je známe, že 20 % ľudí, žiaľ, sa neodžije svojho dôchodku.

  Veľkou výhodou druhého piliera je, že ak sa tak stane, úspory v druhom pilieri zdedia deti, potomkovia, dedičia sporiteľa. To v prípade takýchto ľudí, mladých, úspešných, ktorí tvrdo pracujú, ale možno práve kvôli tej tvrdej práci predčasne odídu z tohto sveta, znamená to pre ich detí stratu až okolo tých 40 000 eur, o ktoré prídu takýmito zásahmi.

  Ku garanciám. Garancie, ktoré nelogicky a nezmyselne zaviedla prvá Ficova vláda, znamenali stratu pre sporiteľov vyše sto miliónov eur o ktoré prišli a toto chce druhá Ficova vláda znova zaviesť. Takýmto spôsobom ošmeknúť jeden a pol milióna sporiteľov.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vaša rétorika je ostrá, je jasne radikálne vyhrotená vo vzťahu k politickej strane SMER - sociálna demokracia aj k jeho programu, ktorý chce presadzovať v spoločnosti. Je to o vás známe, nehovorím nič nové, ale predsa len, môžete nám pán poslanec bližšie povedať, ako ste vy počúvali opozíciu? Ako ste vy, aj ako minister sociálnych vecí načúvali a realizovali to, čo sa v spoločnosti hovorilo? Ako ste vy, ako minister práce, sociálnych vecí a člen vlády prijímali invalidných dôchodcov, ktorí sa pred vašimi dverami sťažovali z toho, že nemajú z čoho žiť, že ste ich pripravili o živobytie? Nepohlo sa vtedy vo vašom svedomí nič? A vy tu takýmto spôsobom budete rozprávať na súčasnú vládnu koalíciu, ako vás počúva či nepočúva?

  Ja vás chápem, čo sa týka druhého dôchodkového piliera, je to vaše dieťa, máte tam svoje vlastné záujmy, ale aj spoločnosť ako taká má tiež nejaké záujmy. Tie finančné prostriedky, ktoré sa vytvoria na území tohto štátu, prostredníctvom druhého piliera cez správcovské spoločnosti z tohto štátu odchádzajú. A keď hovoril pán Mihál o tom, že ľudia, alebo ľudia dedia po svojich rodičoch, si nepoberajú z druhého piliera dôchodok, môžete nám povedať, že či dôchodok, ak náhodou raz zoberie dôchodca, títo dediči dostanú alebo komu zostávajú tieto finančné prostriedky. Nezostávajú náhodou tie finančné prostriedky dôchodcovským správcovským spoločnostiam?...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. Je zarážajúce, ale v prvom rade by som povedala, že, pán Kaník, ja obdivujem Vašu bleskovú schopnosť vynájsť sa a bez problémov zaklamať dokonca aj ľuďom do očí. Je zarážajúce to, že hovoríte o druhom pilieri a hovoríte o reforme, ktorú ste urobili, a neuvedomujete si alebo nepoviete, že ste poškodili viac ako 100-tisíc poberateľov dôchodkových dávok zavedením reformy, tak ako ste to urobili. Nečudujem sa, že pán Mihál sa ku vám pridáva, pretože, samozrejme, že podporuje obchod tretieho tisícročia, ktorým skutočne zavedenie druhého piliera je.

  Ale nepochybujem o jednej veci, že pán Mihál sa veľmi sekol po tom, keď nastúpil do vlády v roku 2010 a začal hovoriť o tom, že je potrebné znížiť odvody do druhého piliera. Pán Mihál spomeňte si na svoje kroky.

  Na druhej strane hovoril pán Kaník o tom, že o koľko ľudia prídu, ktorí sú v druhom pilieri, ba dokonca tu vyťahuje bankovky. Už sme to videli aj na televíznej obrazovke. Pán Kaník, nikto o nič nepríde, pretože sa jedná o verejné zdroje. Tieto peniaze nikdy neboli, neboli a nie sú majetkom, neboli ani, ktoré sa odvádzajú do druhého pilieru a neboli nikdy ani zdanené. Takže, prosím, už prestaňte zavádzať ľudí a naviac, o tieto peniaze ani neprídu, pretože bude zaujímavé, ako bude nastavená anuita a za akých podmienok si ľudia dôchodky budú kupovať.

  Pán Kaník, anuita je obsiahnutá v zákone o starobnom dôchodkovom sporení, predsa vy ste ju tam dávali, ale je nevykonateľná, tak ako ste ju tam zakomponovali. Naviac koľko desiatok tisíc dolárov ste zaplatili za vypracovanie tohto zákona? A že ste ich zaplatili z pôžičky svetovej banky? To tu doteraz neodznelo, takže...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega, spomínali ste, že je ťažké uveriť, že sa naplnia ciele Programového vyhlásenia vlády. Človek sa naozaj môže polepšiť. Žiaľ, je to v ojedinelých prípadoch. Preto mi je ťažké aj uveriť tomu, že táto vláda môže zagarantovať pozitívne riešenia v tomto volebnom období, ak má vo vláde a na úradoch v podstate väčšinu tých istých ľudí, ktorí nič pozitívne pre túto krajinu nepriniesli už vo svojom štvrtom volebnom období a v podstate v programovom vyhlásení má, dá sa povedať, väčšinu tých istých cieľov. Ďalej ste mohli kľudne zdôrazniť ešte viac ten druhý pilier, ktorý je tu už teraz viac pertraktovaný, pretože ja mám len jednu istotu v živote. Len to, čo mám doma, to sa mi sa počíta. Ktorá sociálna vláda mi zagarantuje o 25 rokov primeraný dôchodok, keď ja pôjdem do dôchodku? Mne žiadna. Ale to, čo si sporím teraz, aj keď momentálne bez veľkého zisku, tak to sú moje peniaze, ako už bolo spomínané, sú to peniaze mojej rodiny v prípade, že sa toho dôchodkového nedožijem. Prečo už predchádzajúca Ficova vláda nezriadila takzvanú nejakú štátnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, keď chcela garantovať ľuďom svoje vklady. To mohlo byť riešenie, ale nie siahať na peniaze, ktoré už ľudia doteraz sporia. Ďakujem pekne.

 • Pán Kaník, vy ste stratili absolútne súdnosť.

 • Smiech v sále.

 • Vy hovoríte o Gorile. Neviem, či vás, či vás predseda vlády neodvolal z Fondu národného majetku ako prezidenta, za Naftu Gbely a Czinege, kde boli nejaké drobné úplatky, aj s ministrom Černákom.

  Hovoríte o druhom pilieri. Vy vôbec neviete, o čom hovoríte. Viete, prečo neviete, o čom hovoríte? Poškodili ste 55-tisíc dôchodcov invalidných, ktorých musel naprávať Ústavný súd. Poškodili ste všetkých dôchodcov, ktorí išli do dôchodku pre rokom 2004. Poškodili ste 1,3 mil. dôchodcov, ktorí dneska poberajú, lebo na druhý pilier musí štát na základe vašich výpočtov doplácať, predávať štátne dlhopisy, ktoré predáva za inú cenu, a dávame do správcovských spoločností tie peniaze. Rast, ktorý ste navrhli, že bude, nie je. Takže by som vás poprosil, ak nájdete na Slovensku ekonóma, ktorý vám povie o druhom pilieri, že tak ako je nastavený a slovenská ekonomika je dobre, resp. dobre nastavená a že má rast, ho nenájdete. Českí odborníci sa z vás smejú a smejú sa z celého Slovenska, to čo sme my nastavili. Druhý pilier na Slovensku môže byť nastavený a je potrebný, ale v druhom pilieri nemôže byť viac ako 200-tisíc ľudí a v treťom pilieri si musia tí ľudia šetriť, aby si našetrili.

  Čiže nehovorte, neklamte, k druhému pilieru, čas je len otázka, kedy pravda vyjde navonok, a pokiaľ vy už hovoríte, táto vláda nenastavila programové vyhlásenie dobre, nastavila ho veľmi dobre, len čakám, kedy vláda pozve medzinárodných auditorov, aby vám zhodnotilo správcovských spoločností, ako za to obdobie je zhodnotené v druhom pilieri. A potom spľasne bublina, tak ako spľasla čílsky model alebo spľasla celej Južnej Amerike. Už nehovorím o ďalších štátoch v Európskej únii. Ďakujem.

 • Pán poslanec Kaník s reakciou na vystúpenia.

 • Veľmi pekne ďakujem, že moja reč vzbudila toľko ohlasov a keďže toho bolo príliš veľa, tak nebudem na každého osobitne reagovať, pokúsim sa to nejako dávať do nejakých skupín.

  Takže všetkým tým, ktorí sa čudujú, že chceme, aby sa vyšetrila Gorila, no tak im ako jednoznačne chcem pripomenúť a odkázať, pán Magala, ktorý zas bol šéfom SIS-ky, ktorý zastavil akciu Gorila, ktorý zastavil odpočúvanie a potom zametal pod koberec všetky dôkazy, aby sa to nemohlo vyšetriť, dnes sedí z vášho rozhodnutia ako šéf NBÚ. Dostal to za odmenu. Takže ja neviem, kto je s Gorilou tu spojený, ale myslím si, že všetkým, ktorí trošku premýšľajú je to jasné. Nehovoriac o tom, že pán premiér je jediný z politikov, ktorý chodil na kokakolu do spomínaného bytu.

  Čo sa týka reči o demokracii. Ja tu netvrdím, že teraz má nastať Národný front, ja predsa viem, že vy si schválite "osemdesiattrojkou" všetko, ja len hovorím o tom, že aby ste si uvedomili, že nezastupujete 100 % občanov Slovenska a aby ste sa netvárili, že ich zastupujete. Volilo vás 20 %, vyše 20 % ľudí a minimálne počúvajte, čo tých ostatných, 25, dobre, čo tí ostatní hovoria. Ďakujem za upresnenie, pán minister. Čiže 25 % ľudí vás volilo.

  Keď sme my presadzovali reformy, samozrejme, že nebola na tom celospoločenská zhoda, ale tie reformy priniesli absolútne jasne merateľné konkrétne pozitívne dôsledky. Brutálny pokles nezamestnanosti, nárast zamestnanosti, ľudia majú na svojich osobných účtoch, vo svojom osobnom vlastníctve 5 miliárd eur, čo by inak nemali. Zaviedol sa daňový bonus, zvýhodnili sa pracujúci občania, pánovi Pollákovi zároveň odpoviem, že ako minister som urobil so sociálnym systémom veľa, a vtedy naozaj platilo, že pracovať sa oplatí...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • V rozprave vystúpi pán poslanec Štefanec. Pán poslanec, máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, pán minister, vážení hostia, programové vyhlásenie vlády je vždy prvým a základným dokumentom, ktorý nastavuje tón vládnutia. Tak je to, samozrejme, aj v tom prípade, v ktorom sme tu dnes, pri vláde jednej strany, ktorá sľubovala ľuďom istoty. Osobne som očakával istotu, že dnešná vláda začne s hanením tej predchádzajúcej, a v tom som sa nesklamal. Včera, ale aj dnes, sme počuli aj od pána predsedu vlády slová o zlom stave vo verejných financiách. Je ale evidentné, keď sa pozrieme naspäť a keď sa pozrieme aj na čísla súčasné, že minulá vláda bola úspešná práve v zodpovednom gazdovaní s peniazmi ľudí. Ďalej potom práve v posune v transparentnosti, osobitne pri zverejňovaní zmlúv a, samozrejme, aj v dôležitých zmenách v súdnictve, v ktorých je nutné pokračovať.

  Čo sa týka hospodárenia s peniazmi ľudí, pretože to považujem za kľúčovú oblasť, dovoľte mi pripomenúť, že Slovensko bolo za minulý rok druhá najlepšia krajina v únii, čo sa týka rýchlosti konsolidácie verejných financií. Podstatná časť tohto procesu, ktorý sa udial v celkovom objeme 2,8 miliardy eur sa udiala na strane výdavkov, a teda je absolútne zrejmé, že vláda šetrila najmä na sebe a nie na ľuďoch. Dokonca výdavky štátneho rozpočtu v roku 2011 klesli, boli nižšie ako v roku 2010. Za prvé štyri mesiace, teda za tretinu tohto roka, je deficit verejných financií pod tretinovou úrovňou deficitu celoročného. Aj z tohto čísla jednoznačne vidíme, že súčasná vláda preberá krajinu s verejnými financiami v omnoho lepšom stave, než ju odovzdávala. V tom čase v roku 2010 to bol deficit na úrovni mínus 8 % HDP. Za dva roky teraz čaká na vládu jednej strany polovica konsolidácie, ktorú urobila predchádzajúca vláda za rok.

  Skutočnosť, že chce urobiť konsolidáciu predovšetkým na ľuďoch, vyvoláva oprávnené obavy a je v príkrom rozpore s tézou: "Myslíme na ľudí, keď prijímame rozhodnutia", ktorá bola deklarovaná aj včera z úst predsedu vlády. Istota zvyšovania daní je tak dnes realitou. Pri čítaní programového vyhlásenia vlády som spozornel vždy, keď som narazil na zmienku rast. Najmä preto, lebo vláda síce deklaruje potrebu rastu, ale naznačuje svoje aktivity, ktoré pôsobia práve proti rastu. Tým je najmä zhoršenie prostredia pre tvorbu nových pracovných miest, čo sa má udiať práve zvyšovaním daní, zmenami Zákonníka práce alebo aj povinným rozširovaním kolektívnych zmlúv na zamestnávateľov, ktorým tak zhoršia ich podmienky. Osobitne chcem upozorniť na údajnú kompatibilitu postoja vlády a európskych trendov v oblasti daní. Totiž vo všetkých aktuálnych materiáloch komisie sa odporúča, aby vlády nezvyšovali priame dane a neohrozovali tak hospodársky rast a pracovné miesta pre ľudí. Na Slovensku ale dnes hrozí práve táto cesta, pretože vláda chce viac zdaňovať aktívnych a pracovitých. Napriek skúsenosti s daňovou reformou, ktorú nám všetci závidia, je nespochybniteľné, že ak podporíme aktivitu a pracovitosť, tak sa to prejaví aj na rozvoji krajiny. Daňová reforma z roku 2004 určite významne prispela k tomu, že Slovensko je odvtedy najrýchlejšie rastúcou krajinou v únii. Dnes nám reálne hrozí zánik rovnej dane a strata tejto konkurenčnej výhody pri získavaní nových pracovných miest. Ak na to niekto doplatí, tak to budú len a len naši občania. Ak to niekto zaplatí, tak opäť len a len bežní ľudia na Slovensku.

  V programovom vyhlásení vlády je najčastejšie používané spojenie vláda istôt. Hĺbková analýza tohto abstraktného materiálu je síce skutočnou výzvou, ale nejaké tie istoty sú predsa len zrejmé. Dovoľte mi, aby som sa s vami o ne podelil. Je to podľa môjho názoru predovšetkým istota ohrozenia pracovných miest. Keďže sa chystá zrušenie rovnej dane a zvýši sa progresivita daňového systému pre ľudí i firmy. Pri rozhodovaní investorov o nových pracovných miestach má totiž prehľadnosť a stabilita kľúčovú úlohu. Ďalšou istotou je, ako vieme, už spomínaná istota vyšších daní. Okrem vyšších priamych daní sme počuli o zavedení dane z darovania či dane z dedičstva, ale aj o zvýšení ďalších daní. Vláda chce znižovať deficit len cez vyššie dane, alebo najmä cez vyššie dane a menej cez šetrenie vo výdavkoch. Doplatia na to najmä bežní ľudia, živnostníci a osobitne stredná vrstva. Ďalšou istotou je istota nižších dôchodkov v budúcnosti. Bude tak cez zásahy do druhého piliera, čo sa už vláda ani nesnaží zakrývať. Hovorí dokonca cynicky o akýchsi úsporách z dôchodkového systému, na čo doplatia najmä zodpovední ľudia, ktorí si na starobu šetria na svojich účtoch. Ďalšou istotou je istota straty podnikateľskej slobody, najmä rozširovaním kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na všetkých zamestnávateľov. Podnikatelia tak budú nezmyselne viazaní zmluvami, ktoré napríklad vôbec nemôžu ovplyvniť. Ďalej je tu istota nižšieho platu zamestnancov za rovnaký odpracovaný čas. Udeje sa tak znížením počtu štátnych sviatkov. Dnes máme 250 pracovných dní. Keď sa tento počet má zvýšiť o dva, čo je avizované, tak za rovnaký odpracovaný čas vlastne klesne zamestnancom príjem.

  Ďalšou istotou je istota zásahov do trhového prostredia. Viem, že ideologický základ nepustí a zmieňuje sa v programovom vyhlásení vlády dokonca akési odmietnutie nadradenej úlohy trhu, aj keď je viac ako zrejmé, že práve trh deformácie odstraňuje, zatiaľ čo zásahy a zbytočné regulácie do jeho podstaty ho kazia. Dovolím si spomenúť aj istotu učiteľov, že platy im neporastú tak, ako za minulej vlády, pretože pravidlo zavedeného rýchlejšieho rastu platov pre učiteľov, ako je priemerný rast platov, čo sa zaviedlo za minulej vlády, by sme tu hľadali márne. Máme istotu neporiadku v zdravotníctve cez zastavenie transformácie na štátne akciovky, v ktorých by platili prísnejšie pravidlá hospodárenia. Ďalšou istotou je istota rušenia reforiem v súdnictve. Vláda sa netají, ako je to uvedené vo vyhlásení, "prehodnotením zásahov do justičného systému uskutočnených v rokoch 2010 - 2011", pričom ale vieme, že otvorenie súdnictva bolo začiatkom prepotrebných zmien v tomto rezorte. A v neposlednom rade som tam našiel aj istotu nezrozumiteľnosti, pretože okrem nekonečných odvolávaní sa na koncepcie a stratégie je tam aj takáto veta, dovolím si zacitovať: "Rovnako aj budovaním kvalitnejšieho sociologického a spoločenskovedného výskumu identifikujúceho stratifikáciu a vývojové tendencie slovenskej spoločnosti." Pochopenie nechám na každého individuálne.

  Dámy a páni. Ľudia majú určite nárok na normálne fungujúci štát. Pri takto postavenom slabom a neambicióznom programovom vyhlásení majú ale so súčasnou vládou jednej strany len podstatnú istotu v tom, žiaľ, že sa nebudú mať lepšie. Programové vyhlásenie vlády sa tak zmenilo na jej programové vyhasenie. Aj z tohto dôvodu takýto dokument podporovať nebudeme. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca sa prihlásili traja páni poslanci s faktickými poznámkami. Pán poslanec Frešo, Bublavý a Kaník. Nech sa páči, pán poslanec Frešo. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Kolega Štefanec hovoril o tom, že naozaj ambicióznejší cieľ by si mohla postaviť táto vláda. Ja by som chcel na to poukázať, že keďže dostala tak obrovskú dôveru, a máme tu vyše a máme tu vyše 80 či 83 poslankýň, poslancov strany SMER, tak rovnako by som čakal taký hlbší projekt, pod ktorý by sa táto vláda rada podpísala v priebehu štyroch rokov. Takúto šancu zatiaľ nemala žiadna vláda od vzniku Slovenskej republiky a toto je niečo, čo mi v tomto programovom vyhlásení vlády vyslovene chýba, a neviem teda, že či je to strop strany SMER, čo dokázala ponúknuť, ale čakal by som niečo ďaleko, ďaleko viac ambicióznejšie. Ďakujem veľmi pekne.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Bublavý. Nech sa páči.

 • Pán kolega Štefanec, vy ste spomínal zodpovednosť pri vládnutí vašej vlády. Nie je to tak dávno, takže si to pamätáme, akí ste boli zodpovední. Ako ste zodpovedne pristupovali napríklad v zdravotníctve, ako ste sľúbili sestrám navýšenie platov a že je rezerva a sestry kľudnou cestou si vybavili navýšenie. Lenže prišiel deň D, keď má byť navýšenie a, žiaľ, tie finančné zdroje neboli. Takisto neriešenie problémov lekárov, ktorí dlhodobo avizovali, že chcú rokovanie s pánom ministrom. Tak dlho sa to odkladalo, až prišlo k znefunkčneniu základnej zdravotnej starostlivosti. Len si na to spomeňte. Takisto ako zodpovedne ste pristupovali k znefunkčneniu daňovej správy. Veď to nie je tak dávno. Preboha, nemajte krátku pamäť a vyčítate teraz nám, čo sme ešte nič neurobili, ešte bol len predložený základný dokument a už vyčítate, že sme niečo neurobili. Ja pevne verím a som presvedčený, že urobíme oveľa viac ako vy za celé vládnutie vašich všetkých ostatných vlád. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Kaník, nech sa páči, s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem. Veľmi dôležité je naozaj vidieť tie súvislosti a pán poslanec Štefanec ich popísal veľmi dobre, lebo ako sa vraví, cesta do pekla býva dláždená dobrými úmyslami. A ja si nemyslím, že poslanci vládnej strany majú zlý úmysel alebo určite nie väčšinovo. Ale to neznamená, že nás tá cesta neprivedie do pekla. Že bolo veľmi jasne a dobre ekonomicky argumentačne podložené, prečo tieto návrhy nepovedú k cieľom, ktoré sú deklarované, ale presne k opačným cieľom. A preto nám ťažko vyčítať, že na to upozorňujeme, pretože keď sa to už stane, keď ľudia napríklad prídu o svoje peniaze, keď budú okradnutí o svoje peniaze, ktoré majú v druhom pilieri a o ktoré by im rástli dôchodky, už bude neskoro. My to budeme hovoriť dopredu, aby sme sa tomu snažili predísť.

 • Áno, ďakujem. Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Štefanec. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ďakujem aj všetkým za faktické pripomienky, osobitne kolegom za podporu mojich názorov, ktoré som vyjadril v príspevku. Čo sa týka príspevku pána poslanca Bublavého. Nuž mám dobrú pamäť, pán kolega, a pamätám si, že za zákony, čo sa týka platov sestier i lekárov ste hlasovali aj vy. A pamätám si, že na tieto účely v štátnom rozpočte je 50 miliónov eur vyčlenená rezerva. A pamätám si to, čo som spomínal, a dovolím si Vám pripomenúť to ešte raz, že za minulý rok sme boli druhý najrýchlejší v šetrení peňazí ľudí. Som zvedavý, aký budete vy. A šetrili sa najmä na strane výdavkov. Čiže šetrila vláda na sebe, nie na ľuďoch. Pritom vy hovoríte o konsolidácii. Za dva roky máte urobiť polovičku z toho, čo sme urobili my za rok z hľadiska objemu a hovoríte, že väčšina z toho pôjde z daní, z peňazí ľudí. Toto je ten problém. Problém je, že vy nechcete šetriť na sebe, vláda nechce šetriť na sebe a už teraz avizuje, že to zaplatia ľudia. Bohužiaľ, istota, jediná pre ľudí je v tom, že sa nebudú mať lepšie, ak sa naplní takéto vyhlásenie. Ďakujem.

 • Ďalším prihláseným písomne do rozpravy je pán poslanec Brocka.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, neviem, či sa mi podarí zopakovať moje vystúpenie k programovému vyhláseniu vlády, lebo ja som dnes jedno už mal v aute, keď som šoféroval cestou sem do parlamentu, a myslím, že bolo celkom dobré, len možno že preto, že som nemal žiadneho poslucháča. A teraz pozorujem, že je tu aj čas, že je istá únava aj v tých radoch, aj v radoch za mnou. Ale vyšiel na mňa rad a nebudem strácať preto poradie, že teraz je možno v sále istá únava. Vážne.

  Dámy a páni, jedným zo znakov kultúrnej vyspelosti človeka i spoločnosti je to, že vie oceniť kvalitu. Skutočné hodnoty. Lebo spoločnosť na hodnotách stojí. Spoločnosť na hodnotách pretrváva a dokonca bez nich sa môže dostať do takej krízy, že môže aj zaniknúť. Ak niektorí ľudia v našej spoločnosti rozvinú pozitívne ľudské hodnoty do mimoriadnych rozmerov, múdra spoločnosť to oceňuje. A ja vám chcem poďakovať za to, že sme to urobili včera. Že sme to urobili včera, keď sme si minútou ticha uctili pamiatku doktora Vladimíra Jukla, matematika, kňaza, disidenta, bojovníka za slobodu a spravodlivosť. Dámy a páni, Vladimír Jukl zomrel 1. mája vo veku 87 rokov. Naprieč režimami ktoré sa striedali v našej krajine napísal svojim životom príbeh hodný sfilmovania. Vladimír Jukl ako mladý študent bol v Slovenskom národnom povstaní. Pridal sa k partizánom, zajali ho Nemci a pred istou smrťou popravením sa zachránil, zachránil ho útek. Po druhej svetovej vojne o niekoľko rokov neskôr, neušiel však pred komunistickou zlovôľou. Začiatkom päťdesiatych rokov pre jeho náboženské aktivity bol v jednom z vykonštruovaných "monsterprocesov" odsúdený na 25 rokov. Na 25 rokov 26-ročný vysokoškolák. Dámy a páni, odsedel si takmer štrnásť, štrnásť rokov v komunistických väzeniach. A napriek tomu nerezignoval, nezlomili ho väzenské útrapy. V roku 1971 ho biskup Korec tajne vysvätil za kňaza. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bol tento človek kľúčovou postavou kresťanského disentu v bývalom Česko-Slovensku a náboženského života na Slovensku. Aj s jeho menom sú spojené také historické udalosti ako Velehrad '85, Sviečková manifestácia v Bratislave '88 a iné významné podujatia. Pred niekoľkými rokmi mu udelil poľsky prezident vysoké štátne vyznamenanie. Jeho veľkosť, tejto osobnosti, prekročila hranice našej krajiny. A ja som presvedčený, že tento muž si zaslúži i naše slovenské vyznamenanie za jeho celoživotné statočné postoje. Dámy a páni, prečo toto teraz hovorím? Nielen preto, že som toho človeka osobne poznal a dlhé roky som s ním spolupracoval, ale my vždy na schôdzi Národnej rady máme nejaký bod programu, ktorý je istým vyvrcholením schôdze Národnej rady. Keďže viem, že týmto bodom, lebo tým bodom je niečo, čo má veľký význam svojim obsahom, alebo je to niečo, na čom sme my schopní v tejto sále sa zjednotiť. A že máme na to rovnaký, že k tomu máme rovnaký postoj. No keďže som si viac-menej istý, že programové vyhlásenie vlády takým dokumentom nie je, tak som si dovolil v úvode zdôrazniť tento moment zo včerajšieho rokovania a chcem vám opäť ešte raz zo srdca úprimne poďakovať.

  No a teraz k programovému vyhláseniu vlády. Dámy a páni, pán predseda uviedol tento dokument tým, že sa začiatkom mája stretol s tisíckami ľudí, ktorí očakávajú od vlády urýchlené opatrenia na ozdravovanie verejných financií a iné nevyhnutné opatrenia. Aj ja som to očakával a ja si myslím, že táto vláda je v danej situácii veľmi pomalá. Priznám sa, že ešte sme v tejto sále nerokovali o programovom vyhlásení vlády jednej strany. Vlády jednej strany. A my sme mesiac čakali na zostavenie tejto vlády. Veď ona sa tak dlho ťahala, ako ani jedna koaličná vláda na Slovensku, ktorá mala štyri, päť strán, kde sa museli robiť vážne kompromisy. Tejto vláde to trvalo mesiac. A ja som si myslel, že to bude otázka niekoľkých dní. Veď vy ste mali aj tieňovú vládu. A celé Slovensko o tom vedelo. Potom druhý môj omyl bol vtedy, keď som si myslel, že programové vyhlásenie je hotová vec za niekoľko dní. Veď ste mali programové vyhlásenie a že tiež to nebude problém to prepísať a tí korektori, ktorí teda potrebujú to nejako upraviť, tak na to mesiac? Tak zasa prešiel mesiac od ustanovujúcej schôdze. Zasa som sa pomýlil, ale ten čas som využil na to, aj teraz v týchto dňoch a som si pozrel na vašu webovú stránku, čo ste vy nemali volebný program? Ale mali ste. Programové zameranie strany SMER na roky 2012 - 2016 tam je. A myslím si, celkom rozsiahle, dokonca oproti programovému vyhláseniu vlády v niektorých oblastiach aj oveľa, oveľa konkrétnejšie, keď má niekto výhrady voči tomu, že toto je veľmi všeobecný materiál. Čiže mám taký pocit, že niečo, niečo, tam nehrá. Niečo tam nehrá. Prečo ten mesiac? Proste, no nielen v tom, že ste niektoré veci z toho ako, že ste ten váš volebný program, na základe ktorého ste vyhrali, že ste dobre rozriedili. Teda niekto by povedal, že "vykuchali". Lebo darmo by ste tam hľadali veci, ktoré napríklad sú v tom vašom volebnom programe. A to nielen otázka daní. Tu ste to vybavili jednou vetou. Že progresívne zdaníte fyzické a právnické osoby s vyššími príjmami. A že zvážite zavedenie majetkových daní. Zrazu, akože zvážite. A ako to hovorili aj moji predrečníci, do akej hĺbky, teda do akých konkrétností, ale ste tým aj argumentovali vo svojom vystúpení, že aby sme to tu nehľadali. No dobre, tak teda nehľadal som čísla a našiel som tam iné veci, že zrazu sa vo vašom programovom vyhlásení objavili veci, ktoré ste nemali ani v programe. Predpokladám, že to je výsledok toho okrúhleho stola, toho takého Národného frontu, keby som to tak ľudovo chcel nazvať, že do toho vstupovali aj iní, ktorí s nami možno nesúťažili v politickej súťaži vo voľbách. No napríklad hovoríte o sociálnych partneroch. Jeden zámer zamestnávateľov, že Zákonník práce nebude prvá norma s ktorou prídete a zásadne že ho zmeníte, ale po dôkladnom zvážení a analýze a prediskutovaní so sociálnymi partnermi. No zrazu taká ohľaduplnosť a opatrnosť. Veď vy ste, už to aj môj kolega tu z prvých radov, pán Matovič spomenul, že teda vy máte iný mandát a väčšiu silu a zrazu robíte tu úpravy a ústupky niekomu, kto s nami nesúťažil. A to teraz nemyslím len zamestnávateľov. Ja myslím aj zástupcov zamestnancov. Zrazu sa tam objavujú veci, že idete novelizovať zákon o kolektívnom vyjednávaní, aby ste mohli rozšíriť záväznou, záväznosť kolektívnych zmlúv na iných zamestnávateľov. Dokonca to, že toto je už požiadavka odborov. Dokonca som tam našiel aj iného partnera, s ktorým ste diskutovali. Objavili sa tam cirkvi. A to som si vypísal tu vetu, lebo musím sa priznať, že to sa mi tak zapáčilo, že to stojí za to, aby som to zacitoval. To znamená vaše programové zameranie, ktoré ste prepisovali do programového vyhlásenia vlády ste doplnili o slová: "vrátane cirkví." Čiže, prečítam celú vetu. Citujem: " V znalostno-sociálnom modeli rozvoja spoločnosti sa predpokladá, že dôležitú úlohu zohrá občianska spoločnosť", doplnené, "vrátane cirkví". Musím povedať, že teda táto veta nemohla vzniknúť, ako originál tej vety, v centrále politickej strany. Takéto vety vznikajú v takých iných prostrediach, nechcem sa dotknúť, ale napadá ma výraz v sterilnejších prostrediach, a to sa mi začína teraz ako dotvárať ten obraz, že kde vznikal ten dokument, aj s ktorým ste išli vy do volieb a vlastne kto pracoval na programovom vyhlásení vlády. Ale dobre.

  Teda môže sa dokonca stať, pri toľkých záujmoch, teda ktoré chcete uspokojovať, že sľúbiť všetkým a všetko, ono to veľmi ťažko ide, že môže z toho vzniknúť taký zaujímavý guláš. To sa stane vtedy, keď sa tie rôzne záujmy zrazu stretnú v jednom opatrení. Napríklad, že vláda chce urobiť niečo so sviatkami a voľnými dňami. Rozumiem tomu, že to je na prvom mieste požiadavka zamestnávateľov, lebo oni aj cez to počítajú, ako môže HDP zrazu rásť a byť vyššie, keby ľudia mali menej sviatkov. No ale to je taká citlivá otázka, že na to majú zamestnanci, alebo možno aj cirkvi, keď ide o cirkevné sviatky, iný pohľad a preto vláda dala do svojho programového vyhlásenia, že posúdi vláda nadštandardne vysoký počet štátnych sviatkov a voľných dní, a za podmienky jednotnej dohody so sociálnymi partnermi predloží návrh na ich primerané zníženie. Čiže nemusí sa nikto báť, teda že niečo bude, lebo nebude. Ale aby som vás neznechutil, že teda že som veľmi teda ironický, chcem povedať aj pozitívne, teda v tom smere, že sú veci, v ktorých vás opozícia určite podporí. Samozrejme, že sú to veci z prvej strany programového vyhlásenia. Vaše kľúčové zámery. Že chcete konsolidovať verejné financie, podporovať hospodársky rast, znížiť vysokú nezamestnanosť, zmierniť dopady krízy na sociálne slabé skupiny, likvidovať korupciu, zvýšiť vymožiteľnosť práva. Tam už len chýba svetový mier. No veď, samozrejme, že ako vás nemôžeme v tomto podporiť? Veď to...

 • Hlasy z pléna.

 • ... je tam aj svetový mier. Čiže len pravdepodobne sa nezhodneme v konkrétnostiach a tie konkrétnosti vyplávajú na povrch, ony už aj pri rokovaní vo výbore. My sme mali rokovanie výboru včera o programovom vyhlásení veľmi dlho a tam som videl, že čo sú problémy.

  A prejdem teraz k veci, pri ktorej možno vám niekomu zvýšim tlak, som chcel povedať, že z vládnej koalície. Zo strany SMER, ale hovorili o tom už aj moji kolegovia a skúsim neopakovať, čo oni hovoria, ale niečo iné. Diskutovali sme na sociálnom výbore o druhom dôchodkovom pilieri. Predseda vlády vo svojom úvode včera povedal, že máme právo povedať občanom, čo sa deje s peniazmi v druhom pilieri. A keď bol v sobotných dialógoch, tak Braňo Dobšinský, myslím, bol vtedy ten redaktor s ním, tak na toho šiel ešte emotívnejšie. Mu povedal, pán redaktor, ste v druhom pilieri, že? A on mu pravdepodobne áno, lebo nepovedal, že nie. Viete že vaše peniaze sa tam znehodnotili o infláciu? No, prosím vás, ten redaktor bol slabo pripravený, lebo ja by som sa na jeho mieste opýtal: Pán premiér, máte vy nejaké úspory? Veď dobre, tak nemusíte povedať, že v banke, máte v pančuche. A vy si myslíte, že tam vám z nich inflácia neukrojila? Alebo si myslíte, že prvý pilier, že ten nie je postihnutý inými, by som povedal, pôsobením iných faktorov, pred ktorými sa nevieme alebo sa vieme ťažko brániť, najmä teda keď si niekto nedá poradiť. Prosím vás, argumentujete demagogicky, že v okolitých krajinách, kde boli s druhým pilierom pred nami, že už znížili príspevok do druhého piliera o 5 % v Poľsku, 7,3 na 2,3, takže ide niekto vyčítať tejto vláde, že ona chce z 9 na 6, napríklad? Prosím vás, ale táto strana hovorí a dlho už, veľmi dlho, že v tom druhom pilieri je veľmi veľa ľudí, ktorí si nenasporia na dôchodok. A predstavte si, že sa tam odvádza 9 %. A potom, keď tam budú odvádzať 6 %, potom si nasporia? Veď to nemá žiadnu logiku. A ešte dokonca argumentujete, že niekde majú len jedno percento? To nemyslíte vážne. To vôbec nie je argument proti druhému pilieru. Vy si myslíte, že ľudia, keď prejdú do toho vášho, do toho prvého, že zrazu bude v dôchodkovom systéme viac peňazí? Nebude. Nebude, dámy a páni. Len cez druhý pilier ľudia dnes vidia, ako to je s dôchodkovým systémom a s ich budúcnosťou. S ich budúcimi istotami. Takže, prosím vás, nerobte. V tomto to je nebezpečné, že vlády pred vami, koaličné, keďže ich bolo viacej, tak možno preto mali aj viac odvahy, že prijímali opatrenia, ktoré presahovali horizont ich vládnutia. Vy toto nerobíte. A to je najväčším znakom, že nemôžete byť úspešní.

  Vy skôr ako neskôr musíte naraziť, lebo splniť záujmy a potreby všetkých sa nedajú, a najmä, keď vláda vládne v ťažkých časoch, akože toto sú ťažké časy. Tak vy sa musíte správať úplne inak. Zodpovedná vláda musí ľuďom povedať, proste na toto nemáme, na toto nemáme, to sa od vás čaká, túto zodpovednosť musíte prevziať vy. Mečiar preto zanikol, že on v 90-tych rokoch hoci mal veľkú silu a mohol urobiť, ako hovoril môj predrečník zasa, veľmi užitočné, potrebné, správne opatrenia. Neurobil ich. Hoci ich mohol urobiť a potom ich, by som povedal, s veľmi ťažkými dôsledkami robili budúce koaličné vlády a doplatilo na to celé Slovensko. Preto chráňte druhý pilier, lebo tým chránite aj seba, ak vám ide o dobro tejto krajiny. Lebo ak budete robiť politiku, že je lepšie minúť tie peniaze, ako si ich odložiť, tak je to zvrátené. Tento život ako míňať, míňať aj keď nemáte peniaze, tak si požičajte a míňajte, míňajte, ten stál na začiatku dlhovej krízy. Čiže keď si niekto aj jedno euro vie odložiť, tak je to dobré a treba ho v tom podporovať a nie demagogicky vytrhávať a účelovo argumentovať proti tomu, čo v tomto dôchodkovom systéme je správne. A ešte jednu vec si považujem za potrebné povedať a tu by som rád bol, keby ma počúvali panie poslankyne v tejto sále. My sme včera rokovali vo výbore a v tej takej ohnivej diskusii jednému z kolegov vo výbore, teraz opozičnému, vyčítali koaliční poslanci, že sme zaviedli v našom dôchodkovom systéme v roku 2003 - 2004, že štát platí poistné odvody za matky, ktoré sa starajú, oni to povedali inak, za ženy, ktoré nikdy nepracovali. Za ženy, ktoré nikdy nepracovali, a vraj v druhom dôchodkovom pilieri je takýchto osôb, ktoré nikdy nepracovali, takmer štvrtina. Ja to hovorím teraz preto, lebo bol to môj návrh za Kresťanskodemokratické hnutie. Je to návrh, ktorý dnes máme v dôchodkovom systéme a možno ho v iných dôchodkových systémoch nemajú, ale chcem vám povedať, že toto je opatrenie, ktorým sa nám podarilo materstvo v tejto krajine povýšiť na roveň každej inej práce. To znamená, ak táto spoločnosť oceňuje starostlivosť rodiča, to je jedno, môže to byť aj muž alebo žena, keď sa stará o dieťa do troch, resp. do šesť rokov a štát za ňu platí na dôchodok poistné odvody, tak to je ozdoba nášho dôchodkového systému. To je o ochrane materstva, to je o ochrane žien. A chcem vám povedať, ak to niekomu vadí, že štát platí do druhého piliera za tieto osoby, tak on platí poistné odvody aj do prvého piliera. Aby som bol rád, keby to z nášho dôchodkového systému nevypadlo.

  No a ešte jedna posledná vec, ak dovolíte, aby som dlho nehovoril, že máte na viac v SMER-e, a spomeniem jednu našu spoločnú iniciatívu z minulého volebného obdobia. Ja som ťahal za kratší koniec, lebo navrhovali sme pri novele Zákonníka práce s vašou kolegyňou pani poslankyňou Tomanovou, aby nebolo možné nariadiť nútenú prácu počas štátnych sviatkov. Dámy a páni, toto opatrenie neprešlo pred rokom preto, lebo jeden z našich bývalých koaličných partnerov na to zareagoval priam hystericky a hrozil rozpad vlády, ale vy ste, váš klub hlasoval takmer celý za ten návrh, aby napríklad cez štátne sviatky boli obchody zatvorené. To znamená maloobchodný predaj s výnimkou tých nepretržitých prevádzok, aby aspoň cez sviatok mohli byť ženy, matky so svojimi deťmi, so svojimi rodinami. Tento návrh vtedy neprešiel, ale teraz by sme to mohli zopakovať. Vy máte na to dosť hlasov a ja som využil ten čas. Za toto by hlasovali všetci poslanci z klubu KDH dúfam, že teda hovorím za všetkých. A nielen toto by sme mohli presadiť pri Zákonníku práce a neutrpí tým naša ekonomika, naopak, dokonca by sme to mohli rozšíriť aj na nedele. Naozaj na to máte. Naozaj vy máte na viac a ak si to chcete vyskúšať, keď je rodina v nedeľu spolu, tak si to urobte, si to v nedeľu, že jednu nedeľu bez toho, aby ste išli do obchodu, do supermarketu. Niekto bude možno vylihovať, niekto pôjde možno do prírody, ale skúste si to, čo to robí so vzťahmi v rodine, a my teraz môžeme takúto vec urobiť a naozaj ľudia, ani ekonomika tým neutrpí. Naopak, bude to taký mobilizujúci prvok do života našich rodín na Slovensku, že to, čo by som povedal, to zlé, čo sme si odkukali zo západu alebo z niektorých krajín, by sme mohli opäť vrátiť do normálnych koľají. Neviem, možno som toho ešte mal, v tom aute som toho možno narozprával viacej, ale zdá sa mi, že v tejto chvíli je to asi všetko. Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca sa s faktickými poznámkami prihlásili: pán poslanec Blanár, Blaha, Vaľová, Jarjabek a pani poslankyňa Tomanová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými a ešte ďalej pán poslanec Kaník, pán poslanec Hraško, pani poslankyňa Tomanová. Končím možnosť prihlásiť sa sa faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Blanár.

 • Pán poslanec, asi ste sa nechali veľmi rozptýliť tým počúvaním v aute, pretože tak nesúrodý prejav z vašej strany som už dlho nepočul. Ja to podložím faktami, aby ste vedeli prečo. Hovorili ste o tom, že sme ešte nerokovali o programovom vyhlásení vlády jednej strany. No, samozrejme, raz sa to musí stať, že možno prejde aj takýto výsledok, ale už ste nepodotkli, na základe demokratických volieb. Lebo potom vzápätí ste použili ďalší výraz a hovorili ste o tzv. Národnom fronte. Pretože pre vás sociálni partneri nič neznamenajú. Pre vás sociálni partneri sú len nástrojom, keď ho potrebujete na zneužite. Tak ten národný front, pán poslanec Brocka, sa dnes nazývajú sociálni partneri. A ak vám to neušlo ešte, pán poslanec, ste hovorili o tom, ako je to zlé, aby bola jedna strana vládnuca, a vzápätí ste povedali, že je lepšie koaličný partner, a na záver ste povedali, no ale jeden koaličný partner nám neumožnil urobiť toto a on je ten zlý. Vždy sa nájde niekto zlý, a to sme si zvykli u vás, že tí zlí sú iní, nie vy za KDH. Hovorili ste o tom, že sme rozriedili ten náš program. Prečo ste nepovedali konkrétny príklad? Práve naopak, sám ste povedali a potvrdili v tom je tá nesúrodosť vášho vystúpenia, že sme ho rozšírili o cirkev. Tú cirkev, o ktorú sa vy opierate, a vždy ju použijete iba vtedy, keď je vám dobrá. A viete o tom, že tá cirkev je súčasťou toho národného frontu, ktorého ste vy takto nazvali? Skúste sa ich spýtať, že či sa cítia členmi národného frontu, tak ako ste ho vy nazvali.

  No a potom ste hovorili, že sme sľúbili všetko všetkým. Pán poslanec, my sme nesľúbili napríklad podnikateľom, že budú mať nižšie dane. Práve naopak, sme im sľúbili, že budú mať vyššie. Určite nebudú vyskakovať, ale nie je to tak, ako ste povedali, že sme im sľúbili všetko.

 • Pán poslanec Blaha s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem. Pán kolega Brocka, aby som vám aspoň v základoch osvetlil ten politický štýl, ktorý vy kritizujete, a teda to, že vláda hľadá podporu so sociálnymi partnermi a aj pri vládnom programe vychádzala zo sociálneho dialógu. Tento politický štyl je typický pre škandinávske krajiny, kde je typická vysoká miera hľadania konsenzu. Každý deň zasadá desiatky tripartitných komisií a základnou hodnotou je sociálny zmier. Čo je na tom zlé? Pozrite sa, kde je dnes Nórsko, kde je dnes Fínsko, kde je dnes Švédsko. Váš politický štýl je pochopiteľne iný, chápem. Základom je neoliberálna ideológia, nekompromisné presadzovanie jednej jedinej pravdy od zeleného stola a rozdeľovanie spoločnosti na dobrých aj zlých. Samozrejme, existujú štáty, ktoré takisto používajú tento štýl Honduras, Kolumbia, kedysi Chile za Pinocheta, kedysi Argentína za Menema, takisto mimoriadne úspešné krajiny, že? Zmierte sa s tým, že dnes nastupuje nová éra. Éra sociálnodemokratického dialógu a strieda vašu éru, éru neoliberálneho monológu. Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou pani poslankyňa Vaľová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Brocka, povedali ste, ak si občan odloží čo len jedno euro, že je to veľmi dobré. Ja sa vás potom spýtam, prečo tých občanov, ktorí si sporili v treťom pilieri, prečo ste tento tretí pilier znefunkčnili, keď tam si občania rovnako sporili a rovnako si tam ukladali úspory a boli zodpovední za svoje dôchodky? Spomínali ste aj poľský model. Ja si myslím, že sme boli na výbore, a myslím si, že sme na túto tému možno sa vyrozprávali niekoľko hodín, a pán minister vám jasne vysvetlil, že poľský model je úplne iný, ako je náš model, kde bola kampaň vedená tak, že 30 roční ľudia vstupujú do druhého piliera z toho dôvodu, že sú mladí a majú si čas nasporiť na dôchodky. Ľudia od 30 do 50 rokov idú podľa príjmov a ľudia nad 50 rokov, je ich tam veľmi málo. Čo znamená, že ak niekto robí to isté, neznamená to, že robí to isté, a skutočne ani jedna krajina, ktorá zaviedla druhý pilier, nemá tak vysoko nastavené sporenie. Vy si nemyslíte, že práve tým, že ste odobrali Sociálnej poisťovni toľké peniaze, že ste ohrozili práve dôchodky našich rodičov momentálne? Alebo tých ľudí, ktorí tuná pracovali pre túto spoločnosť? Ja beriem aj budúcnosť, ale myslím si, že sú to spojené nádoby a budúcnosť musíme konfrontovať aj s prítomnosťou.

  A ešte jednu vec ste povedali tak veľmi pekne, že dobré veci múdra spoločnosť ocení. Myslím si, že programové vyhlásenie na nasledujúce roky vašej vlády v roku 2010 a 2012 a programové vyhlásenie následné kroky Ficovej vlády, poviem to roku 2006 a 2012, spoločnosť múdro ocenila. A verím, že spoločnosť to nie sme iba my poslanci v tejto sále, ale sú to hlavne vnímaví a rozmýšľajúci občania a verím, že opäť nám vystavia známku, a myslím, že aj z tej známky, čo nám už vystavili, treba sa poučiť a treba rozmýšľať, čo teda je dobré pre občana a čo nie je. Ďakujem.

 • Pán poslanec Jarjabek, nech sa páči s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedkyňa. Pán poslanec Brocka, to jednoznačne to vaše vystúpenie v aute bolo lepšie. Skutočne bolo to lepšie, keď vás nikto nepočul. Zachovajte si to, vaše vystúpenia, keď ste tam sám, vždy sú lepšie, keď vás nikto nepočúva. Toto je potom také vždy trošku problematické, keď je tu viacej ľudí. Naozaj, keď ste tam sám, ste skvelý. Hovorili ste ďalej, že ste ťahali za kratší koniec, keď ste boli poslancom vládnej koalície. Vy ťaháte za kratší koniec, keď ste poslancom opozície, vy ste dokonca ťahali za kratší koniec, aj keď ste boli ministrom. Však, pán minister, pamätáte sa na to? Totižto vy vždy ťaháte za ten kratší koniec. Nezbavujte sa už konečne raz zodpovednosti a povedzte, áno, za toto som zodpovedný ja. Toto som pokazil ja. Preto ako minister ste toho pokazili veľmi veľa. To si pamätáme, v tom nasledujúcom volebnom období, ktoré prišlo po tom, ako ste boli ministrom. Čiže nezbavujte sa zodpovednosti. Alebo potom sám, pán poslanec, jedine sám. To vám svedčí najlepšie. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalej vystúpi s faktickou poznámkou pán poslanec Jasaň.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega, nesklamali ste ma a vy ma nedokážete už sklamať odvtedy, keď ste vo výbore ako predseda pri prerokovávaní jedného zákona nás pol hodiny presviedčali o tom, aký váš pozmeňujúci návrh je dobrý a ako skvalitní predkladaný návrh zákona, a keď sme išli o tom hlasovať, tak ste hlasovali proti. Preto sa naozaj, naozaj prikláňam k tým názorom, a tým moju faktickú poznámku aj skončím, že mali ste sa vyspovedať alebo vyrozprávať v tom aute a mohli ste nám ušetriť kopu času, možno na oveľa lepšie a trefnejšie poznámky, než bola tá vaša, že materstvo rovná sa práca. Neviem, ako ste to mysleli, skúste mi to potom vysvetliť, ale materstvo určite sa nerovná práci, ak áno, tak u vás v rodine. Ďakujem pekne.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Kaník.

 • Ja hneď nadviažem, pán Jasaň mi tak nahral, lebo chcel som hovoriť o tých matkách a o peniazoch pre matky v dôchodkovom systéme. Nuž keď sa spoločnosť dohodne, rozhodne, že podporí rodinu takým spôsobom, že uzná výchovu detí do istého veku za spoločensky hodnotnú, a štát sa rozhodne finančne prispievať na zabezpečenie týchto ľudí v starobe, je to súčasť rodinnej politiky. Každý má právo mať na to svoj názor. No až nechcete v tom pokračovať, tak to povedzte otvorene. Ušetríte kopec peňazí, to je pravda. Povedzte otvorene, že sa vám to nepáči, že aj do prvého piliera aj do druhého piliera, proste na dôchodok sú matky zabezpečené. Ja som túto, tento systém zavádzal, ale možno poradím a naozaj nemám záujem za každú cenu trvať na všetkom, čo bolo.

  Dnes si viem predstaviť trošku zušľachtilenejší model, že by sme zaviedli a pridali k tomuto systému to, čo sa snažím aj do sociálnych zákonov pridávať ako takých, a to je to, aby sme ešte doplnili kritérium práce v rodine - otec alebo matka. Aby sme naozaj vytvárali motivačný systém, a aby sme aj ani touto cestou nevytvárali nejaký kanál, kde naozaj bez zapojenia do pracovnej aktivity štát posiela niekam peniaze. Ale to je len taký, taká moja, možno istý podnet, ale to je súčasť rodinnej politiky, a keď sa vám to nepáči, máte na to moc, tak to kľudne zrušte a povedzte to úplne otvorene.

 • Ďalej s faktickou poznámkou, pán poslanec Hraško, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne pani predsedajúca. Pán Brocka, opäť ste sa dotkli teda druhého piliera, ale kľudne ste mohli na plné ústa povedať, že ľudia vlastne druhému pilieru vôbec nerozumejú, vôbec nevidia, akú výhodu majú tieto peniaze pre ľudí. Že nedokážu pochopiť, že keď pôjdu oni do dôchodku, tak to vlastne možno dnešná vláda ani nebude a nik im nemôže zagarantovať, čo zo Sociálnej poisťovne vlastne dostanú. Ale potom už nebudú mať na koho, na koho nadávať, alebo komu vynadať. Druhý pilier je o dlhodobom investovaní, raz ste hore, raz ste dolu. Ale sú to hmatateľné peniaze, peniaze ľudí, ktorí si už dnes sporia. Ďakujem pekne.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Tomanová. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No určite má pán Brocka nesklamal a musím úprimne povedať, že veľmi stručne, rozširovanie kolektívnych zmlúv je absolútne namieste. Ak by boli pokrytí zamestnanci kolektívnymi zmluvami, tak ako sú v severských štátoch, tak vôbec nemusíme hovoriť, že musíme vstupovať do Zákonníka práce a podobne. Lenže pán Kaník, jemu sa úplne podarilo pomaly zlikvidovať pokrytie kolektívnymi zmluvami zamestnancov. Takže, pán Brocka, to necháme. Pán Brocka, ja kvitujem platenie odvodov za matky určite do prvého piliera a určite som ich aj podporila, keďže som, prv sa mi podarilo presadiť, že platíme nielen počas poberania rodičovského príspevku za neodvody, ale aj počas materského a taktiež sme ich poistili aj pre účely nezamestnanosti. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, platenie do druhého piliera. Zo štátneho rozpočtu peniaze, ktoré tam platíme, a stŕhajú nám z nich poplatok za vedenie účtu, za správu fondu a musím povedať, že aj ďalšie skryté poplatky, a na druhej strane na týchto peniazoch prerábame. Je to totálne neefektívne vynakladanie peňazí do druhého piliera. Ja som nepovedala do prvého. Každý z nás vie vypočítať, aký dôchodok budú mať z prvého piliera. A teraz to, že vám vlastne vám nezáleží na matkách, pán Kaník v predchádzajúcom období predkladal návrh zákona o novele o rodičovskom príspevku, kde chcel znížiť pre matky, ktoré nepracovali a nemali dobu poistenia zo 190 eur rodičovský príspevok na 95 eur. Skúste mi vysvetliť, o čo išlo, keď deti sú malé a sa narodia, im neumožníme s matkami prežiť a na starobu im odkladáme...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďalej, pán poslanec Kuffa, s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pani predsedajúca. Ja tiež by som sa chcel dotknúť aspoň trochu toho materstva. Pán poslanec zrejme to tak povedal, že materstvo rovná sa práca. Ja by som to trošku si dovolil ako doplniť, je to predovšetkým povolanie a poslanie, materstvo. A naozaj si zaslúži mimoriadnu pozornosť v spoločnosti, ale aj zároveň spoločenské ako docenenie. Veľakrát si myslím, že práve toto materstvo je málo doceňované spoločnosťou, ale aj finančne ako ohodnotené. Chcem podotknúť, ja som si aj pozorne čítal, to programové vyhlásenie vlády, tak tam máte krásne o tej rodine spomenuté tieto pasáže. Ak sa to podarí naplniť, tak držím vám palce. Ale pri tejto príležitosti, keď mám slovo, ja som chcel reagovať celkom na ten úvod, ktorý tuná odznel pánom poslancom Brockom, chcem mu poďakovať aj predovšetkým za to, že spomenul takúto osobnosť ako bol Vladimír Jukl, ktorý naozaj teraz ako nedávno ako zomrel, chcem aj tomuto človeku poďakovať za orientáciu a smerovanie aj v tomto čase ako Slovenskej republiky. Okrem iného dnes dopoludnia zomrel emeritný biskup spišský František Tondra, ak dovolíte, aj jemu touto cestou chcel by som vyjadriť úctu a slová vďaky, zvlášť to, čo urobil pre slovenskú ako diecézu, trikrát myslím, že trikrát bol šéfom KBS-ky - Konferencie biskupov Slovenska, a pán premiér, ako to tu spomínal, že tá spolupráca s cirkvou zvlášť katolíckou a evanjelickou, že bude fungovať na dobrej úrovni. Ďakujem.

 • Pán poslanec Brocka bude reagovať na faktické poznámky. Nech sa páči.

 • Áno, ďakujem pekne. Som rád, že som niektorých nesklamal, a som rád, že som niektorých zaujal napriek únave, ktorá tu v sále, už som cítil, že je. Na faktické poznámky, ktoré tu odzneli, myslím, že si musím pripraviť samostatné vystúpenie, ale aspoň na jednu vec, na materstvo, ako som ja ho teda spomenul vo svojom vystúpení a čo sme zaviedli do dôchodkového systému, že sme starostlivosť o deti povýšili na takú úroveň, že to nie je z hľadiska budúcich dôchodkových nárokov stratené obdobie. Proste ženám sa starostlivosť o dieťa do troch rokov alebo do šesť, ak je žena domáca a stará sa celodenne o dieťa, tak sa jej to ráta ako odpracované roky do dôchodku. Ale keďže nemám toľko času, aby som na iných reagoval, len na pána Jarjabka, lebo on mi pripomenul, že ani v tom aute som nepovedal, že programové vyhlásenie nepodporím.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Frešo. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, vážený pán premiér, vážený pán vicepremiér, vážené členky, členovia vlády, vážené poslankyne, poslanci, stretáme sa tu pri dokumente, ktorý definuje, kam bude smerovať táto socialistická vláda, ktorá má veľmi vysokú väčšinu v parlamente. Svoje vystúpenie som rozčlenil na niekoľko častí, ktoré hovoria o tom, čo je v tomto programovom vyhlásení pekné, čo menej pekné, čo jej chýba, čo zlé a čo sú praktické návrhy, o ktorých si myslím, že by malo samo osebe obsahovať.

  To, čo považujem za pekné alebo dobré, je prihlásenie sa k fiškálnej zodpovednosti ako konsolidácii verejných financií. Hovoríme o 3 % deficitu v roku 2013, nehovoríme síce, ako si to predstavujeme ďalej, či táto vláda má ambíciu ešte znižovať tento deficit, prípadne či pôjde svojou cestou vyrovnaného rozpočtu, ale už len samotné prihlásenie sa k tomuto, napriek tomu, že nám to ukladá Európska únia, považujem za správne.

  Takisto považujem za správne podporovať prorastové opatrenia a rád poviem, že pokiaľ budú mať hlavu a pätu, tak si myslím, že aj v našom klube nájdu, nájdu oporu.

  Eurofondy a ich čerpanie považujem za kľúčové, to je niečo, čo táto krajina potrebuje dokázať, že na rozdiel aj od našich susedov, ktorí to považujú za absolútnu prioritu, tak čerpanie eurofondov je jeden z mála investičných prostriedkov, ktoré táto krajina môže mať k dispozícii a rovnako environmentálne, zelené vlastne riešenia rastové znejú veľmi, veľmi dobre, s tým, že pokiaľ sa podaria dodržať, tak si sľubuje vyššiu kvalitu života ľudí.

  Rovnako považujem za správne, že bol tento dokument prejednaný so sociálnymi partnermi, za menej správne považujem, že sme ho dostali ako opoziční poslanci pomerne neskoro.

  To, čo je menej pekné, je ohlasovaný rast daní. Nevidím tam žiaden strop. Nevidím tam strop, ako tie dane budú rásť. Samozrejme, predpokladám, keďže to bolo úsilie aj bývalej vlády, aj predošlej vlády, že sa bude zlepšovať lepší výber daní, kde naozaj tie daňové úniky sú veľké hlavne na nepriamych daniach samotných. Ale chýba mi, že za ten rast daní, čo vlastne dostanú ľudia priamo v území, či sa to nedotkne práve menej rozvinutých regiónov a či tam naozaj takýto rast daní nevznikne ako problém. Zároveň je tam taký otáznik, ktoré síce s podnikateľským prostredím, že rovná daň bola istým lákadlom, ale veľmi by ma zaujímalo, pani predsedajúca...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • ... by ma zaujímalo, či máme teda nejaký náhradný plán, teda keď rovná daň, rovná daň je problémom, taký, ktorý by neohrozil podnikateľské prostredie, a teda tých, ktorí vytvárajú pracovné pracovné miesta. To, čo považujem za chýbajúce alebo zlé, je taký klasický inžiniersky prístup, a to, že je tam pomerne málo merateľných cieľov, to znamená, čo urobíme a dokedy to urobíme, tak, aby sme vedeli, že programové vyhlásenie vlády plníme alebo neplníme, prípadne kde treba pridať alebo čo sa nám už podarilo. Lebo niektoré z tých formulácií sú skutočne tak vágne, že závisí od uhlu pohľadu, či náhodou už nie sú už v tejto chvíli splnené. Hovoril som o tom vo svojej faktickej poznámke, že ak existuje vláda, ktorá ma tak obrovskú dôveru obyvateľstva, myslím si, že by mal existovať aj istý ambicióznejší plán vyorať hlbšiu brázdu. Možno s tým prídete, zatiaľ v tomto programovom vyhlásení nevidím, rozumiem tomu, že ešte nie sme von z krízy, ale myslím si, že niečo naozaj ambiciózne by tam byť malo, možno niečo v tých praktických návrhoch aj zohľadnené aj z vašej strany a možno si dovolím niektoré návrhy dať aj ja sám.

  To prvé úplne praktické , bolo to už v tejto našej Národnej rade na debate a myslím, chýbalo tomu nejaký alebo dva hlasy, aby to existovalo, je z oblasti životného prostredia. Zažili sme to traumu s ťažbou uránu, kedy sme sa konečne zhodli vtedajšia opozícia a koalícia na tom, že keď sa ide ťažiť niečo tak nebezpečné, čo ľudí vyrušuje, že by bolo dobré, aby existovalo prosté hlasovanie obce v ktorej to súvisí a prosté hlasovanie župy, kde sa to súvisí. Myslím si, že nič nebráni, aby v tomto programovom vyhlásení vlády bolo, bol podobný záver pre prípad skládok s nebezpečným odpadom. Je to rovnaký problém, ľudia sa ho boja, v Pezinku sme to zažili, nič nebráni tomuto mechanizmu, keď ho máme pri uráne, môžeme ho mať aj pri nadregionálnych skládkach a môžme ho mať úplne kľudne aj pri skládkach nebezpečného odpadu. Je tam ambícia vstúpiť do stavebného zákona, takisto nie je dôvod, aby pri veľkých developerských projektoch práve takéto prosté hlasovania zastupiteľstiev, to znamená ľudí, ktorí sú priamo zvolení v tom-ktorom území, prípadne ich mestských alebo župných orgánov do toho dokázali vstúpiť. Inými slovami, aby nie komplikovaným a plným právnych kľučiek procesom rôznych územných plánov pri veľkých veciach ľudia skutočne rozhodli, či chcú, aby tam mali niečo megalomanské postavené. To by nútilo developerov k tomu, aby sa správali priateľsky k ľuďom, a myslím si, že si to po 22 rokoch od revolúcie ľudia skutočne zaslúžia.

  Téma živnostníkov, respektíve malých podnikov, práve idem z kongresu živnostníkov a malých podnikateľov a musím povedať, že chýba mi tu záväzok, ktorý hovorí, že keď niekto má jedného, dvoch, troch zamestnancov, nebolo by celkom férové, keď má niekto úplne rovnaké podmienky ako niekto, kto má tisíc, 2-tisíc, 5-tisíc zamestnancov. Vnucovať týmto ľuďom, že si musia zamestnať účtovníčku, prípadne mzdárku, je podľa mňa veľmi nezodpovedné a brzdiace podnikanie. Inými slovami, ak máme spoločný záujem, a ja na to verím, že ho máme, aby nám klesala nezamestnanosť, a naopak rástla zamestnanosť, tak by sme mali konkrétne v skupine živnostníkov a malých podnikateľov výrazným spôsobom uľahčiť v administratíve nielen pri zakladaní tých firiem samotných, ale aj počas celého behu firiem ako takých. Ja si pamätám, keď sme ako prvú spoločenskú zmluvu písali, tak sme ju písali len zo zákona obchodného, nebol s tým problém. Keď sme už robili opravy, museli sme volať právnika a stále to bolo viac a viac zložité, táto ambícia je úplne namieste, lebo si neviem predstaviť nič motivujúcejšieho pre absolventov škôl, ktorých máme vyše tretiny nezamestnaných. Ako to, že keď má niekto dobrý nápad, tak nech idú podnikať, ale nech je to pre nich jednoduché a nech je to pre nich jednoduché nielen pri začiatku, ale nech je to pre nich jednoduché aj počas celého celého fungovania. Myslím si, že nebolo správne, keď sa vôbec plánovali zmeny v odvodoch tak, že sa dávali na roveň živnostníci s podnikateľmi, pardon, živnostníci so zamestnancami, a myslím si, že toto bol krok, ktorému by sme sa mali už nabudúce vyhnúť, lebo mnoho týchto ľudí, ktorí boli strednou vrstvou, tým veľmi trpelo, mne sa to samému vracalo vo volebne kampani a myslím si, že túto sme dlžní isté aj ospravedlnenie, lebo týchto ľudí to výrazne, výrazne vystrašilo.

  Čo sa týka takých tých ambicióznejších cieľov, našiel som tam jeden a ten je práve pri verejnej správe. Tam mám takú poznámku, že župy, však kolegovia niektorí aj župani tu v sále to dosvedčia, sú v stave prebrať kopu tých krajských kompetencií a kopa z nich je v tejto chvíli zdvojená. Nechcem povedať, že to rovno zajtra, ale je to otázka možno pár mesiacov, kedy také veci ako Krajský školský úrad, ktorý má svoj náprotivok v župe, takisto cestný úrad, keď už máme drážny úrad, sa dá veľmi rýchlo prebrať. Sú to praktické veci, ktoré treba urobiť. A tam nepomôže okrem tohoto zoštíhlenia tej štátnej a verejnej správy, nepomôže len to samotné, to zlúčenie, pomôže aj zníženie zbytočnej agendy, lebo v skutočnosti vy nemôžete prepustiť úradníkov, keď zákon vám prikazuje nejakú agendu robiť, a toto považujem za pomerne vážny cieľ, lebo tam narazíte na tak obrovský odpor, v tomto zmysle ja musím povedať, že toto by bol naozaj výrazný cieľ, ktorý by nás posunul dopredu.

  Takisto si myslím, že tam chýba jeden cieľ, a to ten, že nie je možné, aby tento štát obciam, mestám, župám prikazoval obligatórne výdavky, ktoré nemajú oni sami v rozpočte. Považujem to za zlé, viem, že na sklonku pri debate o daňovom mixe na ministerstve financií vtedajší štátny tajomník Tvaroška a koniec-koncov aj Ivan Mikloš ako minister sa postavili proti tomu, a povedali, že áno, treba to riešiť, lebo nie je normálne, aby zákon prikazoval župe uzavrieť nejakú zmluvu, keď ju nemá schválenú v rozpočte. Bijú sa tam dva zákony, ja nemôžem podpísať niečo, čo nie je v rozpočte, a zároveň nejaký iný zákon mi to prikazuje podpísať. Takisto starostovia sú na tom veľmi podobne, takisto primátori, jednoducho túto anomáliu treba dostať zo života, je to praktický cieľ a bol by som rád, keby si ho vláda dokázala osvojiť.

  Doprava a infraštruktúra, čerpanie eurofondov, jeden z mála investičných zdrojov externých, ktorý keď nebudeme čerpať, tak budeme mať obrovskú hanbu zoči-voči našim najmä dvom susedom, ktorí sa idú a idú skutočne vynaložiť všetko možné úsilie, aby vyčerpali do posledného centu eurofondy, dokonca troch by som vedel uviesť a ďalej tam vidím pomerne málo ambiciózny cieľ a pomenovaný, toho, čo chceme v rokoch 2014 - 2020 v tom období vyjednať pre Slovensko ako také.

  Poslednú vec, ktorá si myslím, že je taká bezsporná, je oblasť verejnej dopravy. To znamená tam ťahajú či župy, či štát ťahá zoči voči súkromným dopravcom za kratší koniec, platíme tam obrovské peniaze. Bolo by dobré, keby mal štát v tomto ďaleko silnejšie nástroje, aby mohol previesť skutočnú integráciu verejnej dopravy. Lebo ľuďom je v zásade jedno, ako sa dopravia, či to bude autami po diaľniciach, alebo verejnou dopravou po vlakoch, ale skutočnú integráciu verejnej dopravy nemôžete v súčasnom prostredí prakticky nijako vnútiť, môžte s nimi rokovať, ale ubezpečujem vás, tie rokovania sa dejú nie že roky, ale pomaly desaťročia a integrácia verejnej dopravy vždy zlyhá na nejakom konkrétnom súkromnom záujme, lebo neexistuje zákonný nástroj, ako to vyriešiť.

  Na záver mi dovoľte povedať, že toto programové vyhlásenie vlády nepodporím, lebo sa mi zdá málo ambiciózne, málo konkrétne. Ale som presvedčený, že pokiaľ tieto návrhy a ďalšie praktické, ktoré uľahčia ľuďom priamo v území ich život, tak tieto návrhy určite aj opozícia podporí, lebo je to náš spoločný záujem, je to naša spoločná krajina, raz vyhrá jeden, raz vyhrá druhý, ale tá stopa zostáva spoločná. Ďakujem pekne, všetko dobré vám prajem.

 • S faktickými poznámkami sa neprihlásil žiaden poslanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a poprosím pána poslanca Hubu.

  Nech sa páči, máte slovo v rozprave. Nie je tu, stráca poradie. Ja... a, prepáčte, vás nevidím. Á, hm.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda vlády, dámy a páni, v snahe šetriť váš vzácny čas budem sa čo najviac držať mojich písomných poznámok. Takže by som začal asi tým, že nedostatok sľubov sa tomuto programovému vyhláseniu vyčítať určite nedá. Keď však každému sľúbime všetko, potom reálne hrozí, že takmer nikto nemusí dostať takmer nič alebo že bude napokon sklamaný. Tým nechcem povedať, že by som to sklamanie niekomu želal. Je len málo pojmov a slovných spojení z domáceho politicko-ideologického slovníka, či bruselského newspeaku, ktoré by sa vo vládnom programe nedali nájsť, ale ucelená vízia Slovenska pre 21. storočie mi v tej záplave slov akosi uniká.

  Kapitola životné prostredie je konštruovaná ako skladačka podľa jednotlivých zložiek životného prostredia alebo, lepšie povedané, podľa jednotlivých rezortových sekcií, ktoré ich majú na starosti. Ale takmer úplne postráda syntetický nadčasový pohľad, jednotiacu filozofiu, hodnotové ukotvenie a ucelenú víziu, bez ktorých sa príroda a životné prostredie koncepčne a účinne chrániť nedajú.

  Vláda sľubuje v tejto oblasti nové zákony, aj keď niekedy by stačilo, keby sa tie jestvujúce nedevalvovali praxou výnimiek. Vládny záväzok by si zaslúžilo aj programové zvyšovanie právneho vedomia a vymožiteľnosti práva v tejto oblasti, kde je mimoriadne nízke.

  Václav Havel, ešte ako český prezident, povedal, že zachovanie charakteru a ducha krajiny by malo byť našim prvoradým strategickým cieľom, ešte dôležitejším ako naše členstvo v NATO, či v Európskej únii. Zmienku o tom, ako chce vláda čeliť hrozivej devastácii a na druhej strane pustnutiu a chátraniu našej krajiny, som v jej programe veľmi nenašiel. A pritom údržba, ochrana, revitalizácia, starostlivosť, hospodárnosť a razantné zvyšovanie efektívnosti je perspektívnejšia rozvojová stratégia ako orientácia na veľké investičné projekty. Betón a kvantitatívny rast všetkého vrátane dlhov sú symboly prekonanej industriálnej éry. Sofistikovanosť, šetrnosť, rast kvality a aplikácia win-win stratégií, dvojitých víťazstiev sú cestou k udržateľnejšej budúcnosti. Slovné spojenie zelená ekonomika nestačí, ak ho nenaplníme konkrétnym obsahom, nástrojmi a opatreniami typu zelenej daňovej reformy, zeleného obstarávania a ďalších.

  Za zmienku stojí aj medzinárodný environmentálny kontext. Dlhodobo máme problém dodržiavať naše záväzky vo vzťahu k "environnormám" a smerniciam Európskej únie, ale aj vo vzťahu ku globálnym dohovorom, ktoré sme sa zaviazali plniť. A to sa právom očakáva, že ako člen elitného klubu najvyspelejších krajín sveta budeme robiť aj niečo navyše. O pár týždňov sa koná svetový samit Rio+20 a ku koncu volebného obdobia by sa mala uskutočniť 8. paneurópska konferencia ministrov životného prostredia. To sú len dva, pardon, dve z mnohých podujatí, voči ktorým by sme sa mohli a mali zachovať proaktívne a prichádzať s vlastnými pozitívnymi návrhmi a iniciatívami, ak nechceme zostať v role štatistu, outsidera, či dokonca zlého chlapca.

  Hovorí sa, že priorít by nemalo byť príliš veľa, lebo potom prestávajú byť prioritami. V energetike považuje vláda za prioritu prakticky všetko od jadrových elektrární cez energiu z biomasy, vodné elektrárne až po energetické úspory a zvyšovanie efektívnosti. Poznajúc dlhodobé preferencie SMER-u však vieme, že tou hlavnou prioritou je preň jadrová energetika. V krajine, ktorá má v porovnaní s vyspelými štátmi niekoľkonásobne nižšiu energetickú efektívnosť v prepočte na jednotku vyprodukovaného HDP, by tou prioritou priorít malo jednoznačne byť zvyšovanie energetickej účinnosti v celom národnom hospodárstve. Je to cesta, ktorá znižuje našu závislosť na dovoze surovín, je šetrná voči životnému prostrediu a je schopná vygenerovať oveľa viac pracovných príležitostí ako jadrové elektrárne.

  Veľmi podobne by sa dalo hovoriť o vládnych prioritách vo sfére stavebníctva, ťažby surovín, dopravy a ďalších. Príklad za všetky diaľnice plus automobily verzus železnice, hromadná doprava, cyklodoprava, pešia doprava a tak ďalej. Napríklad cestovný ruch, uvádzaný v dokumente bez prívlastku prírodne a krajine šetrný, keďže takýto prívlastok ani nič podobné v tej časti venovanej cestovnému ruchu nenachádzame, môže predstavovať na jednej strane žiaducu formu rozvoja, ale aj pohromu typu Donovaly alebo Skalnaté, či Štrbské Pleso. Ako jedného z protagonistov koncepcie trvalej udržateľnosti na Slovensku by ma mohlo tešiť časté používanie slovného spojenia "trvalo udržateľný" v tomto dokumente. K opatrnosti a miernej skepse ma však nabáda už to, v koľkých kombináciách sa tento pojem vyskytuje: "udržateľný" i "trvalo udržateľný rozvoj", "trvalý a udržateľný rozvoj", až po vnútorne protirečivý pojem "trvalo udržateľný hospodársky rast". Podobne inflačne pôsobí aj nadužívanie ďalších pojmov ako "zelený", "ekologický" a podobne, všade tam, kde im chýba obsah.

  Problémom súčasnosti, ktorý sa však začal rodiť z našej ľahkomyseľnosti už dávno predtým, je rastúci dlh a následná fatálna zadlženosť. Niežeby si to vláda neuvedomovala, ale málo pozornosti venuje tomu, že ten dlh sa prejavuje doslova všade, nielen vo sfére ekonomickej, ale aj vo sfére kultúrnej, environmentálnej, etickej a ďalších, kam by sme mohli bez obáv zaradiť všetky nadstavbové oblasti od zdravotníctva, cez sociálnu sféru, kultúru, ochranu prírody a krajiny, šport, výchovu - vrátane environmentálnej, vzdelanie až po vedu, tam sme suverénne na konci Európskej únie, čo sa týka dotácií alebo financovania vedy. Myslím si, že top prioritou najbližších volebných období by malo byť prekonanie tejto neudržateľnej rozvojovej paradigmy. Nedá sa to zo dňa na deň, ani z roka na rok, ale je nevyhnutné mať víziu, program a vykročiť tým správnym smerom. Lebo jedno je isté, žiadúci smer nedosiahneme, ak budeme kráčať smerom opačným.

  Leitmotívom volebnej kampane SMER-u - SD i celého programového vyhlásenia vlády sú ľudia a im sľubované istoty. Veľa sa vo vládnom programe hovorí aj o kvalitnom a efektívnom výkone štátnej správy a boji proti korupcii. Toto všetko nie je uskutočniteľné bez kvalitných, odborne zdatných a čestných ľudí v celej decíznej sfére. Preto som očakával, že autori programového vyhlásenia sa ospravedlnia ľuďom, ktorí boli v minulosti nútení v rámci politických a iných čistiek svoje posty opustiť a prizve ich k spolupráci. Takúto pasáž som však v programe vlády nenašiel a navyše, obsadzovanie vedúcich postov sa začína diať dosť zvláštnym spôsobom.

  Keď už hovoríme o personálnych otázkach, v programe sa miestami opatrne pripúšťa to, čo je v Európe považované za samozrejmosť, teda že životné prostredie je jeden z hlavných pilierov trvalo udržateľného rozvoja a malo byť jednou z top vládnych priorít. Ale kto to bude vo vláde garantovať, keď ani jeden člen vlády túto problematiku neštudoval, ani sa ňou nikdy, pokiaľ viem, systematicky nezaoberal? Je to niečo podobné, ako keby vo vedení ministerstva financií absentovali ekonómovia, na ministerstve spravodlivosti právnici a na ministerstve zahraničia diplomati.

  Tým, že v programovom vyhlásení vlády sa dá nájsť takmer všetko, nechýba tam ani zmienka o mimovládnych organizáciách, či občianskych združeniach. To, že medzi sociálnych partnerov vlády nepatria, sme sa dozvedeli hneď po voľbách, a preto neprekvapuje ani to, že podporu rozvoja občianskej spoločnosti nepovažuje vláda za svoju prioritu. Spomína sa tu síce, že vláda vytvorí post splnomocnenca vlády pre ľudské práva a občiansku spoločnosť. Nemusela by ho však ani vytvárať, pokiaľ by ten jestvujúci post nezrušila a jednoducho nadviazala na všetko pozitívne, čo v tejto sfére urobila predchádzajúca vláda. Lebo nech si už o minulej vláde myslíme čokoľvek, skutočnosťou zostane, že v tejto oblasti dosiahla niektoré pozoruhodné výsledky.

  Záverom mi dovoľte, vážené dámy, vážení páni, povedať len toľko, že v diskutovanom programovom vyhlásení novej vlády som našiel celý rad pozitívnych zámerov a predsavzatí, ktoré sa však dajú realizovať veľmi rôznym spôsobom. Na Slovensku sa veľmi často stáva, že aj dobrý zámer vedie k nedobrému výsledku. Napokon ani jedno z programových vyhlásení za uplynulých 22 rokov nebolo úplne zlé, v každom z nich sa našlo veľa pozitívneho. Problém bol v tom, ako sa zámery realizovali. Napríklad v programovom vyhlásení prvej vlády pána Roberta Fica v roku 2006 som napočítal 40 sľubov a zámerov, týkajúcich sa životného prostredia. Keď som však v roku 2010 robil analýzu ich plnenia, zistil som, že ani jeden z týchto zámerov sa uspokojivo nesplnil. Tatry sa z národného parku zmenili na lunapark, cez chránené územie európskeho významu sa začala stavať diaľnica, zo štátnej správy v životnom prostredí "bola odídená" veľká časť schopných a čestných ľudí a zlatým klincom bolo zrušenie rezortu.

  V kom a v čom mám vidieť záruku, že tomu bude tentoraz inak? Ľutujem, ale ani vládny program, ani environmentálna gramotnosť, skúsenosť a principiálnosť tých, ktorí budú v tejto veci rozhodovať, mi tú istotu nedávajú. Ale rád sa dám prekvapiť. Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami dvaja poslanci, pán poslanec Kuffa a pán poslanec Matovič. Uzatváram možnosť faktických poznámok.

  Poprosím pána poslanca Kuffu.

 • Ďakujem za slovo. Som tak pozorne počúval tuná kolegu z environmentalistiky, dotklo sa to aj tej jadrovej energetiky. Pán premiér tiež vo svojom príhovore a prejave spomenul Mochovce, dostavanie tretieho a štvrtého bloku. Ja len toľko som chcel povedať, z hľadiska energetiky to je super, keď Slovensko bude ako samostatnou krajinou vo výrobe energie, to je vysoko pozitívna vec a ešte perfektnejšia je tá, keď budeme schopní túto elektriku predávať ako do zahraničia.

  Ona na jednej strane je ekologická a veľmi dobrá, pokiaľ je aj naozaj bezpečná. Samozrejme, toto je dielo, ktoré sme zdedili už z minulosti, nedá sa s tým zrobiť nič a zdá sa, že asi je najrozumnejšie dostavať ten tretí a štvrtý blok v Mochovciach, ale najväčšou tragédiou a zároveň aj nebezpečím, čo ja vnímam, skutočne keď bude tá výstavba a tá dostavba, aby sa viac zameralo aj na tú bezpečnosť. Táto jadrová elektráreň je v rámci ako Slovenskej republiky, široko ďaleko je veľmi úrodná zem. Ak by sa čosi ako stalo, a to zamorené územie, to, čo sa stalo ako v Černobyle, bolo by to veľkou katastrofou pre tak malú krajinu, ako sme my. Tak ja som len toľko chcel k tomu životnému prostrediu. Ten tretí, štvrtý blok, áno, dostavajte, lebo už je to, proste ani nie je možné inak, ale na tú bezpečnosť klásť tam veľký, vysoký dôraz. Ďakujem.

 • Ja som zabudol pri tom mojom vystúpení a teraz vlastne som pochopil, že som jednu vec chcel povedať ešte, a to to, že keď som hovoril svoj pohľad na programové vyhlásenie vlády, nemusí byť úplne totožné s pohľadom ostatných poslancov u nás v klube, lebo každý z nich je nezávislý a hlasuje podľa svojho svedomia a má svoje vlastné názory. Jednoducho je im dovolené myslieť svojou vlastnou hlavou. A v tomto duchu aj to vaše vystúpenie bolo a som rád, že ste sa hlavne teda venovali tomu, čomu sa celý život venujete, a po tej odbornej stránke ste programové vyhlásenie vlády rozobrali a to isté očakávam aj od ostatných mojich kolegov v klube.

 • Ďalším písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Mičovský. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda vlády, kolegyne, kolegovia, možno to nebýva zvykom pri takomto ústnom prejave, skôr pri písomnom, ale rozhodol som sa, že si dám nejaké motto, a dokonca, že to budú dve mottá. To prvé by som použil zo 4. apríla z prejavu, ktorý zaznel tu, v tejto sále z úst najvyššieho ústavného činiteľa, prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča. Ak som si to dobre zapamätal, povedal asi niečo nasledovné: "Naša spoločnosť je diferencovaná a určite potrebuje aj diferencované prístupy, ale jedna vec, jedna vec diferencovaná nesmie byť. A tou je morálka." Myslím si, že táto myšlienka je dobrá, a ja si ju budem určite pamätať ako myšlienka, ktorá zaznela, keď som prvýkrát mal možnosť tu byť medzi vami.

  A aby som dal možnosť aj druhému najvyššiemu ústavnému činiteľovi, tak som si aj z jeho príhovoru, ktorý zaznel pri tej istej príležitosti, keď sme skladali sľuby, tak tiež jedna sentencia: "Máme obrovskú možnosť zbaviť sa historického revanšizmu." Mne sa to páči, lebo skúsenosť ozaj učí, že akonáhle roztáčame koleso odplaty, povedzme aj v politickom živote, tak má takú antifyzikálnu vlastnosť, že sa točí stále rýchlejšie, a, nedajbože, ho zastaviť. No a keď už som spomenul dvoch tých najvyšších ústavných činiteľov, som rád, že môžem spomenúť aj tretieho - pána predsedu vlády, a povedať, že som včera veľmi čakal na jeho uvedenie vládneho programu, a hoci som sa nedočkal toho slovíčka, ktoré je pre mňa istým osudom a o ktorom si myslím, ide o slovíčko lesy, že to je požehnaním tejto krajiny, napriek tomu som sklamaný nebol, pretože programové vyhlásenie vlády obsahuje niekoľko bodov, v tomto smere lesníckom, ktoré sa mi ozaj veľmi, veľmi páčia. Určite nie je dôvod, aby som tu urobil teraz nejakú exkurziu do tých lesníckych bodov, všetci sme to čítali, ale tri by som spomenul, tri, ktoré považujem za dobré.

  Hovorí sa tam, že bude vláda hľadať rovnováhu, vyváženosť medzi ekonomickými a ekologickými princípmi lesníctva, jeho riadenia. Skvelá myšlienka. A dokonca chcem dodať, že my lesníci, alebo lesníci majú na to aj vynikajúcu metódu, ktorá je vysokou lesníckou pilotážou. Bola by to už taká prednáška, ktorá sem nepatrí, ale výberkový spôsob hospodárenia je spôsob, ktorý vám laikom alebo laikom umožní ani nezbadať, že v lese sa hospodári, a ten les napriek tomu bude dávať všetky svoje funkcie, tak ako je to na les potrebné. Je to spôsob, ktorý dokáže odpovedať na všetky zásadné ekologické, ekonomické, biologické, ale aj sociálne otázky nie tejto doby, nie tohto štvorročného obdobia, ale storočia, ktoré máme pred sebou.

  Ďalšia vec, ktorá sa mi veľmi zapáčila a o ktorej som aj dnes mal možnosť hovoriť na výbore, keď sme tam mali dvoch pánov ministrov, ktorých sa to týkalo. Je to otázka toho, že vláda sa rozhodla, že bude oceňovať environmentálne funkcie, služby, ako som bol správne upozornený. Ak som predchádzajúci bod ocenil, tak o tomto druhom chcem povedať, že je ešte lepší, pretože ozaj dozrela doba, aby táto spoločnosť, ale nielen slovenská, ale aj európska, si uvedomila, že lesy ozaj nie sú tu kvôli tomu, aby poskytovali to drevo, to je druhotná záležitosť, ale aby poskytovali tie funkcie, ktoré my všetci, to je jedno, kde sa nachádzame v akej profesii, či sme v parlamente, alebo sme v Novej Sedlici, potrebujeme k životu. Viete, o čom hovorím, je to pitná voda, je to neodviata pôda, je to dýchateľný vzduch.

  A ešte poviem aj tú tretiu vec, ktorá sa mi páčila možno najviac, a to bude možno aj trocha osobné, aj voči pánovi premiérovi, vo volebnom programe, vo volebnom, vo vládnom programe, možno aj vo volebnom, je veta, že táto vláda bude považovať štátny lesný majetok za strategický majetok a nepripustí jeho privatizáciu. To, v čom chcem byť osobný je to, že kedysi, keď som mal možnosť, nie ja, ale my lesníci uvítať pána premiéra ešte počas jeho prvého volebného funkčného obdobia vo Vydrovskej doline v lesníckom skanzene na Dni stromu, to sú také moje lesnícke deti, ktoré vznikli skutočne z lásky, z lásky k slovenským lesom, tak to bolo obdobie začiatku tohto storočia, keď tie privatizačné tendencie boli nebezpečné, zdali sa nám veľmi blízke a ozaj si pamätám na jeho slová, keď povedal: "Nebojte sa, nebude to privatizované ani o štyri roky, ani o štyridsať, ani o sto." Ja sa s ním veľmi stotožňujem, som presvedčený, že každá vláda, či to bude tá o sto rokov, alebo tá o štyri, bude povinná toto obrovské bohatstvo, tento zlatý fond našej republiky toho správcu tých strategických surovín musieť strážiť a veľmi chrániť a dodám k tomu len jednu kacírsku myšlienku, že možnože o sto rokov nieže nebudú sprivatizované štátne lesy, že o sto rokov budú musieť byť všetky lesy štátne, pretože ich význam bude tak veľký, a ich potreba pre to, aby sme prežili, tak intenzívna.

  No to sú tie tri body, ktoré som si povedal, že si zapamätám a že ich veľmi rád tuná zdôrazním, a možno v tejto chvíli by sa zdalo, že vlastne ten poslanec Mičovský našiel pekné body, pochválil a v tejto chvíli by možno mohol povedať, je to bez problémov, keďže mu tak splnili, zahrali mu na nôtu, mohol by hlasovať úplne smelo, v našom klube skutočne je to tak, že nie sú žiadne obmedzenia na programové vyhlásenie vlády.

  A verte tomu, že by som to aj rád možno urobil, možno by to bolo také netypické, ale je tu problém. Tá pekná konštrukcia, ktorá tu vznikla z tých bodov, ktoré som popísal, ale aj z tých, ktoré som nepopísal, ona je skutočne umná, je to dobre do seba zapasované a lesnícke srdce to poteší. Ale projektanti sa dopustili jednej fatálnej chyby. Túto dobrú konštrukciu, dobre skĺbenú, postavili na trasovisko. To trasovisko, musím uviesť presnejšie, postavili ho na morálne trasovisko. A aby som bol presnejší, pretože, žiaľbohu, morálnych trasovísk máme pomerne veľa v našej nedávnej histórii, tak to postavili na morálne trasovisko, ktoré sa spája s vládou pána premiéra Fica v roku 2006 - 2010. Je to pre mňa veľmi zvláštna spomienka, o to zvláštnejšia, že vlastne vďaka nej som dneska tu. Je to spomienka na neskutočné drancovanie štátneho majetku podniku Lesy Slovenskej republiky, drancovanie, o ktorom som si myslel, že nemôže existovať ani v zlých románoch, drancovanie, ktoré pripravilo lesný podnik, ale aj všetkých občanov Slovenska o milióny a milióny eur.

  To, čo sa dialo, by sa dalo teraz popísať podrobne, ale to ozaj nie je mojím cieľom. Publikoval som to v "Nežnej zelenej", publikoval som to s plnými menami, až sa divím, že ma za tie dva roky ešte nikto nežaloval, je to tam skutočne všetko napísané a je to napísané s pocitom obrovského sklamania. Tie veci boli zlé nielen kvôli tomu, že z tejto republiky nám nejakým divným spôsobom unikli peniaze, ale boli tu ešte aj horšie dôvody. Ja sa bojím, že občania Slovenska neboli pripravení len o tie milióny, ale boli pripravení aj o čosi viac, o pocit, že sa oplatí byť čestným, spravodlivým, že sa oplatí bojovať, že sa oplatí jednoducho ísť si za svojím v tom slova zmysle, že to moje nie je to, čo mám na svojom konte, alebo to, čo mám vo svojom dome, či vo svojej záhrade, ale že to moje, to je to, čo mal tento štát, štát, ktorý mám rád a ktorého lesy milujem, a tie, tá strata je väčšia. Tá doba nám, pán premiér, aj všetci, ktorí si ju pamätáte, veď je nedávna, ukradla aj kus svedomia lesníckeho, ukradla nám presvedčenie, že má zmysel bojovať za niektoré záležitosti, a preto sa tak trocha domnievam, že to trasovisko, na ktorom sa tieto všetky krásne zámery postavili, je prisilné. Ale nechcem povedať, že je neriešiteľné. Ale predsa by som len rád spomenul, ako to vtedy vypadalo z hľadiska toho, ako sa občan, ktorý sa postaví voči veľkej moci, môže dostať do zvláštnych pocitov, keď už sme nevedeli, čo urobiť, tak nám pán premiér vtedy poslal oproti pána ministra Becíka, vysokého úradníka, ktorý nám mal pomôcť, úradníka, ktorý nazval môj otvorený list, ktorý to všetko spustil, pamfletom. Podpísaný list občanom Slovenskej republiky, podpísaný plným menom, s plným vedomím toho, čo človek píše, vysoký úradník nazve pamfletom. Ja som sa tak trocha tešil, že sa pán Becík stane súčasťou vlády a že mu to možno budem môcť povedať do očí, lebo to je spomienka, ktorú, ktorá je ťažká.

  Prišli aj ďalší ľudia, keď sme pána premiéra prosili o prijatie, ktorí nás prijali potom, ktorí boli akýmsi nárazníkovým stupňom toho nášho zúfalstva, hnevu alebo jednoducho nepochopenia toho, čo sa to vlastne mohlo udiať. Myslím, že najvyšší vtedy poradca pána premiéra pán Faič nás tiež vtedy prijal, dokonca lesník a on miesto toho, aby povedal, ľudia, ako sa mohlo dopustiť v lesoch taká strašná vec, namiesto toho povedal: "Čo chcete vlastne ešte robiť?" Pán poradca, no čo by sme my, my už nevieme, čo by sme chceli robiť. Bolo to jednoducho pre nás aj po tejto stránke veľmi, veľmi zlé. Ale opäť hovorím, my sme tu nie teraz na to, aby sme pospomínali všetky zlé veci, a povedali, že sa nedá, ale aby som vás upozornil, že to, čo tu všetko dodnes, dneska zaznievalo, tie mnohé dôležité ekonomické, technické, sociálne poznámky, ktoré určite stoja nad lesníctvom a ja sa nedivím, že ste ich povedali s takým dôrazom a že tu vznikla taká diskusia, tie všetky sú ťažko realizovateľné pokiaľ budú postavené na tom, že budeme tu mať ľudí vo vysokých funkciách, vo funkciách, do ktorých budú menovaní s istou dôverou, ktorí túto dôveru strašne zneužijú. To, čo urobili, pán premiér, ľudia vo vedúcich funkciách, ktorí, ja viem, mohli by ste povedať, veď nie vy, bol tam, bola tam Elektra, tá tam ich nominovala, ale dobre, to tiež už asi nebolo by dôstojné tu rozvíjať, ale určite tá zodpovednosť na vás vtedy bola a ja som presvedčený, že ste museli tú dobu vnímať, ako niečo zlé. A ja vám neprajem, aby niečo podobné prišlo. Naopak, prajem nám všetkým, aby to, čo povedal aj kolega, aby sa už nemohlo stať, že by boli ľudia, ktorí prídu do funkcií zároveň ľuďmi, ktorí zneužijú vašu dôveru.

  Preto vás chcem poprosiť, nie kvôli tomu, že hovorím o lesníctve, lebo to lesníctvo je len malá vzorka spoločenského diania. Hovorím o ňom preto, lebo mu rozumiem, ale viem, že to niečo podobné sa mohlo diať v ďaleko väčšom rozsahu, a možno tie milióny, ktoré spomínam, sú skutočne obrovskými miliardami a my dnes rozmýšľame, čo do nemocníc, čo dôchodcom, čo školstvu, čo do divadiel. Ja neviem, ale tá suma, ktorá nám uniká, keď zoberiem tú skúsenosť z tých rokov, tá suma môže byť tak veľká, že keby sme z nej aspoň časť získali, tak by sme si možno vedeli pomôcť doslova reálne ekonomicky. Preto vás prosím, všetkých ministrov, pána predsedu vlády, skúste ešte túto dobu na ňu nezabudnúť, lebo viete, všetko vás v živote dobehne, aj táto doba vás teraz dobehla, lebo ste sa dostali do funkcií, a ja vám ju pripomínam. Robím to úctivo, ale s veľkým dôrazom. Poprosím vás, skúste možno z tých miliónov dačo ešte získať, skúste potrestať tých ľudí, ktorí zneužili vašu dôveru, ktorí zneužili dôveru nás všetkých. Ak by sa to stalo, možno by to bol ten dôvod, aby sme ešte s väčšou chuťou urobili to, čo povedali tu niektorí kolegovia, podporili vás, veď tu sme, my sme tu všetci kolegyne, kolegovia, ktorí máme tú obrovskú povinnosť slúžiť zákonom tejto republiky, a tie zákony majú slúžiť všetkým ľuďom. My to musíme sa zhodnúť na tom, že má to logiku, aby sme spolupracovali, dovoľte mi, aby sme tú spoluprácu mohli založiť na tom, že tá dôvera sa zvýši. Prečo by nemohli si dôverovať navzájom aj politickí oponenti? Nech sa bojuje o ich presvedčenie, o ich orientáciu, červenú, modrú, zelenú, ale predsa v boji sa používajú férové zbrane. A na to, aby sa používali férové zbrane, musia ich mať v rukách féroví ľudia. Predsa nikto z vás nemôže byť presvedčený o tom, že treba do nejakej funkcie zloducha. A tých zloduchov tam bolo strašne veľa. Bolo to ozaj údesné a ja by som sa už nerád k tomu niekedy vracal v tejto sieni zákonnosti.

  Preto možno skončím asi s takouto úvahou. Klopal som ja vtedy, keď tieto udalosti začali, na mnoho dverí. Riešil som veci interne, ozaj človek nejde na bubon. Klopal som potom ďalej a ďalej, vyššie a vyššie, napokon keď to tak symbolicky zavŕšim, zaklopal som až na najvyššiu budovu, ktorá sa nachádza na Slovensku, na budovu Národnej rady Slovenskej republiky a mám tú česť byť tu s vami. Ja vás prosím, pustime spoločne ducha slušnosti, zákonnosti a poriadku do tejto budovy. Ak bude tu medzi nami, ak všetkých 150 poslancov a všetci ministri budú takto rozmýšľať, tak sa nemusíme baviť, či je táto vláda jednostranná a či je tu "osemdesiattrojka", alebo aké číslo. V tom prípade sa dostaneme k pocitu, že náš život tu má zmysel, že sme tu preto, aby sme urobili nie veľké veci, aby sme urobili veľa malých vecí, ale predsa život a jeho dokonalosť sa skladá z maličkostí a tie nám treba riešiť. Takže pusťme sem zákonnosť, poriadok a snažme sa, aby to, prečo sme sa tu zišli najbližšie 4 roky, malo hlboký a veľký zmysel. Ja osobne, po všetkých týchto rečiach, sľubujem, že budem veľmi pozorne počúvať všetko, čo sa tu bude diať a veľmi rád sa pridám ku každej myšlienke, o ktorej si budem myslieť, že je na prospech môjmu synovi, jednému i druhému, mám dvoch, mojim blízkym a známym a že na prospech všetkým ľuďom tejto spoločnosti. Všetkým, nie obyčajným a jednoduchým, ale všetkým, ktorí sa nazývajú obyvatelia Slovenskej republiky a na ktorých musíme myslieť, nie predovšetkým, ale vždy.

  Vážené kolegyne, kolegovia, bolo mi cťou tu vystúpiť, ďakujem za pozornosť.

 • S reakciou na vystúpenie pána poslanca siedmi páni, šiesti páni poslanci, Fronc, Poliačik, Osuský, Viskupič, Lebocký a posledný pán poslanec Matovič. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Fronc.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega, tie mottá, ktoré ste uviedli, sú naozaj pekné, ale na to existuje jedna odpoveď už tisíc rokov stará, ktorá hovorí, že: "verba movent, exempla trahunt". Slová síce hýbu, ale príklady ako priťahujú. A jeden vám poviem, v 2006-om takisto dostala opozícia ponuku na spoluprácu a musela sa snažiť a veľmi sa snažila štyri roky, predkladala predlohy, návrhy zákonov a neuveriteľne, ani jeden nenašiel podporu vo vládnej koalícii. Ďakujem.

 • Dokončíme faktické poznámky. Pán poslanec.

  Nech sa páči, pán minister pôdohospodárstva.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Mičovský, možno viacerí ľudia z tejto poslaneckej snemovne nevedia presne, o čom ste hovoril. Ja viem presne, o čom ste hovoril, a plne sa stotožňujem s tým, čo ste hovoril. Čiže nemám voči vášmu vystúpeniu žiadny komentár v nejakom negatívnom význame. Chcel by som len rád doplniť ešte dve informácie k tomu, čo ste povedal, okrem pánov, ktorých ste tu definoval a o výsledkoch rokovania s nimi, ste zabudol ešte na dve veci, možno nechtiac, s jedným človekom, s ktorým ste rokoval v tom čase, keď ste, ale nie formálne, neboli ste u mňa objednaný, my sme sa stretli, na chodbe, na úrade, úrade vlády, ak sa pamätáte, boli ste tam štyria, ste mi povedali váš problém, o ktorom som ja netušil, a som vás plne podporil a skutočne som vám dal za pravdu, že to, o čo bojujete, má zmysel a som vám držal palce, aby to dobre dopadlo. Nedokončil ste ani tú informáciu o predsedovi vlády, lebo predseda vlády potom skutočne zaujal veľmi razantné stanovisko, a ľudia, ktorí spôsobili túto vašu životnú traumu, aj doplatili na svojich funkciách, ale ja vám chcem jedno povedať. Lesy ako také sú stále lákadlo pre rôzny biznis. Dokiaľ som sa sám nedostal na túto funkciu, ani som netušil, čo sa tam dá všetko spraviť a čo sa robilo aj po tej ére, čo ste vy prejavili svoj občiansky postoj k celému problému rozkrádania, ale ten proces pokračoval aj naďalej a pokračoval aj tesne do prechodu novej vlády po nových parlamentných voľbách. Môžem vám povedať, že dneska nie sú skoro žiadne voľné zdroje, a obchody, ktoré sú pouzatvárané v Lesoch Slovenskej republiky, znamenajú napríklad len výpad u jedného odberateľa viac ako 40 miliónov euro oproti priemerným predajným cenám, ktoré sa realizujú voči iným obchodným partnerom.

  Chcem vás ubezpečiť, že žiadne "Elektry" počas môjho ministrovania už nebudú existovať. Nový generálny riaditeľ dostal jasný pokyn, že všetko pôjde transparentne cez internet, všetky zmluvy a robia sa sa nové zmluvy. Samozrejme, že ľudia, ktorí vtedy veľmi aktívne podnikali s lesmi za éry, ktorú vy spomínate, už sa snažili dostať aj ku mne, ale nie som pripravený a nebudem realizovať dlhodobé kontrakty za nevýhodné ceny. Budú jednoducho otvorené aukcie, budú jednoročné zmluvy a budú štvrťročne upresňované predajné ceny dreva z rezerv Štátnych lesov.

  Ja osobne si váš občiansky postoj vážim v tom čase a vy ste vlastne aj zaplatil krutú daň, lebo ste musel odísť z lesov aj s vašimi kolegami, ktorých ste iniciovali, tie protesty.

  Ako najvyšší predstaviteľ rezortu, pod ktorého lesy patria, prijmite aspoň dodatočne, hoci som to nespôsobil, ospravedlnenie ministerstva pôdohospodárstva za tú vašu osobnú traumu, ktorá sa vám udiala. Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Galko na pána ministra.

  Pán poslanec Poliačik? Máte procedurálny? Nech sa páči.

 • Ja mám, prvá vec, bol by som rád, keby sa dodržiavali zaužívané procedúry. Nechápem, prečo predseda vlády tu zrazu ide riadiť zákonodarný zbor a nariaďovať predsedajúcej, kto má vystupovať a kto nie.

  Druhá vec je, ja neviem...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • ... návrh mám, aby sa dodržiavali procedúry a nechali sa dobehnúť faktické poznámky, pretože ak by ktokoľvek teraz dal faktickú poznámku počas vystúpenia pána ministra, tak nebudeme vedieť, na koho vlastne reaguje. Za normálnych okolností vždycky sa nechajú dobehnúť faktické poznámky, bez ohľadu na to, či si pán predseda vlády to praje, alebo nie a potom, podľa normálnych zvyklostí vystúpi člen vlády. Takže by som bol rád, keby sa nezavádzali nové maniere hneď na prvom zasadaní Národnej rady. Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec Galko, budete reagovať na pána ministra?

 • Áno, aj na pána ministra by som, veľmi zmierlivo by som chcel poprosiť, najprv by som chcel, pán Mičovský, mne sa ten príspevok celkom páčil, lebo vidím, že niektorých ľudí to rozhodilo, dokonca až tak, že tu idú organizovať Národnú radu. Ja by som naozaj chcel veľmi pekne poprosiť, aby sme dodržiavali to, čo je zaužívané, aby sme naozaj vedeli, na koho máme reagovať, lebo teraz by som naozaj mohol reagovať na pána Mičovského, takisto na pána ministra Jahnátka, na to, že pán premiér tu prikazuje podpredsedníčke Národnej rady, komu kedy má dať slovo. To pokladám za nehorázne. Ja som bol za vami pred chvíľou a som vás prosil, aby ste zastavili už kolegu pána poslanca Muňka, ktorý reagoval na poslanca Jozefa Mihála, na jeho faktickú pripomienku. Ja by som bol naozaj veľmi rád, keď teda stále razíte tú novú kultúru, tak keby ste tú novú kultúru v prvom rade dodržiavali vy. Ste dostatočne skúsení, ste dlho v parlamente, tak nedávajte príčiny trebárs aj novým kolegom, aby si mysleli o vás, že to jednoducho robiť neviete alebo že to robíte naschvál tak, ako sa to robiť nemá. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Galko, neviem teraz, či to bola faktická poznámka na pána poslanca Poliačika, alebo či to bol procedurálny, takže dobre, beriem do úvahy a teraz máte ďalšiu faktickú poznámku, budete reagovať teraz na koho? Vzdávate sa faktickej poznámky? Dobre.

  Nech sa páči, pán poslanec Poliačik.

 • Pán kolega Mičovský, oceňujem optimizmus, keď čítate programové vyhlásenie vlády, len vidím, že už máte svoje skúsenosti a nenecháte sa opiť rožkom. Teraz vyšla nová informácia, práve včera, nové vedenie Štátnych lesov podalo žiadosť na ministerstvo životného prostredia na vyťaženie rezervácie Pilsko a Babia hora. Sám určite viete, že sú to jedny z posledných originálnych smrekových lesov na Slovensku, takže aj vás nabádam ako poctivého ochrancu lesov na Slovensku, poďme sa hlavne pozerať na to, čo vláda koná a činí, a nie, čo dokážu jej úradníci zbúchať na kus papiera. Ďakujem.

 • S ďalšou faktickou poznámkou pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Mičovský, musím povedať, že sa jednalo nepochybne, z môjho pohľadu, o úprimné vyznanie čestného človeka. Bolo vlastne v istých pasážach aj dojemné, v mnohých pasážach smutné, pretože bolo vyznaním toho, kto do toho vidí ešte nepochybne oveľa viac jak ja, a bol to smutný prehľad zlodejín pod egidou štátu. Bol to smutný prehľad zlodejín i s osobami a obsadením. Parciálne. A jediné, čo sa mi zdalo zvláštne, je, že pod čiarou, v súčte tohto ste podali niečo takmer ako apoteózu štátnych lesov v budúcnosti. Rozdiel medzi pravicou a ľavicou je v tom, že sa nedomnievame my, že štát je najlepší hospodár. Na osude slovenských lesov to vidieť viac ako na čomkoľvek inom. Málokde sa pod štátnou zástavou diali väčšie zlodejiny ako v štátnych lesoch a zaujímavé, že vy po tom všetkom, po svojej ľudskej skúsenosti prichádzate k záveru, že lesy majú byť navždy, na večné časy, štátne. Možno, že áno, ale neviem, či v tomto štáte.

 • Smiech v pléne.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec Mičovský, milý Janko, ja som mal pocit, podľa toho, akým spôsobom si uvádzal svoje vystúpenie alebo príspevok do rozpravy, že skutočne od začiatku tejto schôdze tu niekto prichádza s poslaním. Mal som pocit ten, že jednak na odbornej báze a jednak na ľudskom príbehu, ktorý si vykreslil, sa dá vyčítať náplň slova poslanec a dúfam, že to poslanie, ktoré môžeš teraz reprezentovať, ako ty si tak poeticky nazval - v snemovni zákonnosti - budeš mať možnosť ovplyvniť to, čo poslanecký mandát ovplyvniť môže. Slovo poslanie v tvojom prípade a slovo poslanec alebo osoba, v tvojom prípade má vysoký náboj a mňa mrzí, že sme nemohli reagovať na teba priamo, tak ako sú bežné zvyklosti tejto snemovne zákonnosti a vystúpil mimo zvyklostí niekto za tebou, ktorý mohol kľudne počkať, a myslím si, že tieto odoberanie slov poslancom a vstupu exekutívy, nebolo tentokrát na mieste. Ďakujem ti za to vystúpenie a držím ti palce.

 • S reakciou na vystúpenie, pán poslanec Lebocký.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán kolega poslanec Mičovský, ja ako človek, ktorý som bol pri tom, keď sa tvorili programové tézy, keď sa tvoril aj návrh vládneho programu v časti lesníctvo, som bol veľmi príjemne prekvapený tvojím vystúpením a vôbec tým komplexným prístupom, ako si zhodnotil v podstate, časť programového vyhlásenia vlády, ktorá sa zaoberá odvetvím lesné hospodárstvo. Musím povedať, že tvoj pragmatický prístup jednoznačne naznačuje, že tie skúsenosti tvoje osobné sú veľmi bohaté, odborná a chcem povedať, že v tvojom prípade aj morálna úroveň je veľmi vysoká, a som presvedčený, že pokiaľ budeš pokračovať takto v tej rétorike, tak je tu priestor na to, aby sme spoločne, pretože málokto vie, ale dnes v tomto parlamente sedí päť lesníkov, aby sme spoločne pre lesné hospodárstvo niečo urobili. Veľmi by som bol rád, že by sa v budúcnosti tá spolupráca, tie posledné slová tvojho príhovoru, ohľadne korektnej spolupráce a ohľadne morálne čistej spolupráce a spomínal si tam ešte na základe dôvery, férovými zbraňami, aby sa všetky tieto zásady dodržiavali, aby sme sa vyhli v budúcnosti tým, by som povedal, takým náznakovým veciam, ktoré v konečnom dôsledku dnes dopadli veľmi dobre, keď si spomenul to morálne trasovisko, pretože ty si naozaj spomínal morálne trasovisko z rokov 2006 - 2010 a teraz hodnotíme programové vyhlásenie vlády pre nasledujúce volebné obdobie.

  Som veľmi rád, že tak zareagoval pán minister, ako zareagoval, a som presvedčený, že jeho vystúpenie je záväzkom nielen preňho ako pre šéfa rezortu, ale pre všetkých lesníkov vládnej koalície, ktorí sa v tejto miestnosti nachádzajú. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Matovič s faktickou poznámkou.

 • Janko Mičovský, som rád tomuto vystúpeniu k tvojmu prvému v Národnej rade a možno prezradím trošku také tajomstvo, prvýkrát som ťa videl až potom, keď si sa stal poslancom, a tým by som aj chcel vyjadriť jedno, že na kandidátku medzi prvých vlastne desať ľudí, som ťa dal bez toho, aby som ťa videl, dal som ťa práve preto, aby možno sme poľudštili parlament, aby sa sem dostali ľudia, ktorí dokážu na veci pozerať s nadhľadom a priniesť, hovorím, trošku ľudskosti do politiky, a myslím si, že vydal si sa správnou cestou. Takže iba to som chcel.

 • S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec Mičovský.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Určite bude toto pre mňa pamätné vstúpenie na pôdu v sieni zákonnosti a ja vám všetkým veľmi ďakujem. Samozrejme, nie som tu len za lesy a nemá význam, aby som zdôrazňoval len tento aspekt, aj keď osobne moje srdce ostane lesnícke a aby som bol konkrétny, čo sa týka chránených území, pán kolega Poliačik, určite máte pravdu, ak existuje niekedy niekde nejaký dôvod, že by sme mali veľmi zvažovať svoje zásahy lesnícke, tak sú to rezervácie. Ja osobne som mal vždy problémy medzi svojimi kolegami, lesníkmi, že dosť často som stál tak trošinka mimo ich hlavného prúdu, keď by som spomenul, že som bojoval za rozšírenie rezervácie Udava spolu s Ďurom Lukáčom z VLK-a, tak možno dodnes by mi to mnohí lesníci vedeli ešte obiť o hlavu, aj keď potom som sa sklamal, a to už je iná kapitola, ale to chcem povedať, že nemám s tým problém.

  Čo sa týka ešte jednej takej spomienky, už iba 50 sekúnd, ešte by som dodal, že niekedy to nie je len o pekných slovách. Ja som tu zabudol povedať jednu vec, ktorá, možno že ešte ju stihnem. V to ráno, keď sme išli na úrad vlády, tak sme mali tam možnosť ovplyvniť, verím, že rozhodnutie, ktoré vtedy padlo z úst premiéra. Zastavila sa pôžička vo výške dvoch miliárd korún, 67 mil. eur, ktoré pán Becík požadoval na to, že musí to dostať štátny podnik, pretože bez toho zahynie. Štátny podnik bol o pol roka v čiernych číslach a keby tie dve miliardy odišli, tak by odišli naveky pre satelity, ktoré obiehali vtedy zlovestným spôsobom tento podnik. Takže to chcem zdôrazniť, že takýto postoj má význam nie kvôli krasorečneniu, ale že dokáže zmeniť aj ekonomiku. To, že nás potom všetkých, Marka, Fákovú, Lehockého, Gogolu a mňa vyhodili, to už bol iný príbeh.

 • Pán poslanec Abrhan, s faktickou? Ale ja som ukončila možnosť faktických. Reagujete na, ale ja som ukončila možnosť, pán poslanec Galko bol posledný.

  Nech sa páči, pán poslanec, keďže je už záver rokovacieho dňa, aby to nebolo hektické. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. Pán minister, chcel by som poďakovať za vaše ľudské gesto ospravedlnenia sa, ale zároveň by som sa chcel jedno opýtať, lebo pán poslanec tu hovoril o tom, aký ťažký boj zvádzali s pánom ministrom Becíkom. Vy ste sa mu ospravedlnili a že ste mu držali palce, prečo ste potom post štátneho tajomníka ponúkli pánovi exministrovi Becíkovi? Ďakujem.

 • Kolegyne, kolegovia, keďže máme 5 minút do 19.00 hod... Áno? Aha.

 • Neviem, odkiaľ máte tú informáciu, že som ponúkol post pánu Becíkovi za štátneho tajomníka? Pán Becík nie je, nebol nikdy mojím nominantom na štátneho tajomníka a štátnym tajomníkom je úplne niekto iný a nie je ani v nominácii vo vrcholových orgánoch nikto z tých, ktorí spôsobili práve nielen túto kauzu, ale aj iné kauzy, o ktorých pán Mičovský hovoril, ako je pán Novotný a spol. Čiže títo ľudia majú červenú momentálne na ministerstve pôdohospodárstva a majú červenú v Štátnych lesoch. Čiže to len na upresnenie a ešte možno jednu poznámku, keď mám slovo. Pán Mičovský, ja som nevedel o tom, že vy ste hovorili s premiérom aj o pôžičke dvoch miliárd a myslím si, že nevedeli o tom ani...

 • Výpadok zvuku.

 • ... ale môžem vás ubezpečiť, že, a to sa dá nakoniec nájsť v záznamoch z rokovania vlády, že tá dvojmiliardová pôžička neprešla kvôli dvom ministrom vlády, a to bol Jano Počiatek ako minister financií a ja ako minister hospodárstva, ktorí sme boli zásadne proti tomu, lebo materiál bol tak pripravený, že skôr napĺňal tú predstavu, o ktorej ste vy hovorili, ako titulok, ktorým ho predkladal pán minister do vlády, čiže my sme zastavili tie dve miliardy.

 • Kolegyne, kolegovia, ukončujem dnešný rokovací deň, pretože pán poslanec Hlina má svoje vystúpenie dlhšie ako tri minúty, takže pokračujeme v rozprave zajtra o 9.00 hodine. Pekný večer.

 • Prerušenie rokovania o 18.52 hodine.