• Dobré ráno. Pani poslankyne, páni poslanci, otváram tretí rokovací deň 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadal pán poslanec Ján Mičovský.

  Pokračujeme v prerušenej rozprave v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, tlač 478.

  Prosím pani ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov.

  Zároveň prosím aj pani spravodajkyňu pani poslankyňu Emíliu Müllerovú. Do rozpravy je ešte ústne prihlásený poslanec Alojz Hlina, ktorému odovzdávam slovo.

 • Reakcia z pléna.

 • Aha, prepáčte, áno, pokračujeme v prerušenej rozprave pána poslanca Novotného. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pokračovanie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 478.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážená pani ministerka, vážená pani spravodajkyňa, dobré ráno prajem. Dámy a páni, včera som naozaj len začal úvodom k vládnemu návrhu zákona o zdravotnom poistení, ktorý považujem za pomerne dôležitý a zaujímavý zákon, ktorý si zaslúži pozornosť v tejto snemovni, a verím, že bude podrobený aj pomerne veľkej diskusii vo výbore pre zdravotníctvo, lebo je to určité nóvum, ktoré prichádza do slovenskej legislatívy, ktoré treba možno podčiarknuť a nad ktorým sa treba trošku zamyslieť. Európska únia priniesla nielen voľný pohyb pracovných síl, nielen voľný pohyb kapitálu, nielen príchod investícií, nielen eurofondy, ale aj slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti upravuje úhradu tejto zdravotnej starostlivosti v členských krajinách Európskej únie a v krajinách, s ktorými je Európska únia asociovaná v zmysle európskej legislatívy. Čiže jednoducho po slovensky povedané, aby som nehovoril tým nezrozumiteľným jazykom, to bude znamenať, že poistenec slovenskej zdravotnej poisťovne, slovenský pacient, občan Slovenskej republiky, môže čerpať zdravotnú starostlivosť v ktorejkoľvek členskej krajine Európskej únie. Tak ako je transponovaná táto smernica do našej legislatívy, tak ako ju včera predložila pani ministerka, v podstate prináša 3 alternatívy, ako sa táto zdravotná starostlivosť dá čerpať. Veľmi jednoducho ich poviem, lebo väčšinou sa vás potom ľudia opýtajú, že no ako vlastne sa to čerpá. Takže ja to teraz popíšem po slovensky, ako sa to vlastne čerpá.

  To znamená, že ak občan Slovenskej republiky chce čerpať ambulantnú zdravotnú starostlivosť v ktorejkoľvek členskej krajiny Európskej únii, môže tak urobiť - pozor - bez súhlasu svojej zdravotnej poisťovni. Čiže sadne do auta a odíde na ambulanciu do susednej alebo inej krajiny. Nepotrebuje na to súhlas zdravotnej poisťovni. Je tu jedno špecifikum, že ambulantnú zdravotnú starostlivosť si pacient zaplatí v hotovosti v krajine, v ktorej ju čerpá. Čiže najprv zaplatí pacient cash, znovu nejaké nóvum, ktoré nepoznáme zatiaľ v slovenskom zdravotníctve, ale keď sa vráti na Slovensko, táto zdravotná starostlivosť mu bude preplatená vo výške, koľko by stála alebo v akej prepláca zdravotná poisťovňa túto zdravotnú starostlivosť slovenským poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Je tu jedna podmienka. Musí ísť o takú liečbu poskytnutú na ambulancii v zahraničí, ktorá je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia aj na Slovensku. Čiže, samozrejme, zákon o rozsahu určuje rozsah verejnej, rozsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe verejného zdravotného poistenia. Čiže to bola ambulantná zdravotná starostlivosť.

  Druhou verziou je čerpanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda zdravotnej starostlivosti v nemocnici, a to výkonov, ktoré sú uvedené vo vykonávacom predpise, ktorý je súčasťou alebo bude súčasťou tohto zákona. Čiže ak chce náš občan čerpať v ktorejkoľvek krajine Európskej únie zdravotnú starostlivosť nemocničnú, ktorá je uvedená vo vykonávacom predpise tohto zákona, bude na to potrebovať predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovni. Čiže tu je jedna zmena. Tu bude potrebovať súhlas zdravotnej poisťovni, ktorá túto zdravotnú starostlivosť preplatí danému poskytovateľovi, čiže už cash neprichádza do úvahy na úvod, avšak znovu len vo výške ako prepláca daný typ zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Čiže s veľkou pravdepodobnosťou bude drahšia v niektorých krajinách Európskej únie a ten rozdiel bude znášať poistenec alebo pacient. Podmienkou je, že musí ísť o ochorenie zahrnuté v rozsahu uhrádzanom na základe verejného zdravotného poistenia a musí to byť ochorenie indikované lekárom.

  A tretia alternatíva je, že čerpá nemocničnú zdravotnú starostlivosť v členskej krajine, ktorá nie je uvedená vo vykonávacom predpise. Tu zmluvu nebude potrebovať, súhlas svojej zdravotnej poisťovne, iba tie dve podmienky musia byť splnené, že musí byť toto ochorenie zahrnuté v rozsahu uhrádzanom na základe verejného zdravotného poistenia na Slovensku a musí byť indikované lekárom.

  Považoval som za dôležité to možno veľmi jednoducho zopakovať preto, aby sme vedeli, o čom vlastne hovoríme, lebo niekedy mám taký pocit, že používame veľa pekných viet a fráz, ale tak ako po slovensky jednoducho povedané, že aké sú 3 možnosti, je niekedy dobré počuť. A povedal som to aj preto, aby boli viac zrozumiteľné riziká, ktoré z toho vyplývajú. Chcem hneď na úvod povedať, že som veľmi proeurópsky orientovaný politik, som rád, že sme v Európskej únii, teším sa, že je voľný pohyb aj pacientov, teším sa, že pacienti si budú môcť vybrať. Určite by to malo pomôcť zvyšovaniu kvality a konkurencieschopnosti slovenského zdravotníctva. Čiže súhlasím s transpozíciou tejto smernice, ale na druhej strane, keď ju len slepo stransformujeme a nebudeme uvažovať o tom, čo ešte treba upraviť v slovenskej legislatíve tak, aby sme chránili všetkých pacientov na Slovensku, ale aby sme chránili aj našich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a naše zdravotné poisťovne, kde máme, dámy a páni, všetci naše peniaze, tak sa môže stať, že táto smernica, ktorú určite Európska komisia a Európska rada vymyslela ako niečo veľmi pozitívne, a Európsky parlament takéto niečo veľmi pozitívne pre občanov Európskej únii, môže mať veľmi negatívny dopad na niektoré segmenty alebo na niektorých ľudí na Slovensku.

  O čom hovorím. Zdravotné poisťovne na Slovensku uzatvárajú zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Tieto uzatvárajú na nejaké obdobie. Obvykle na jeden rok. A v týchto zmluvách si dohodnú objem zdravotnej starostlivosti aj rozsah zdravotnej starostlivosti, aj výšku platieb za túto zdravotnú starostlivosť. Čiže existuje zmluva so zdravotnou poisťovňou, nemocnicou XY, ambulanciou XY, kde je napísané, že toľko zdravotných výkonov v takejto cene vám budeme preplácať v priebehu tohto roka. A väčšinou raz za štvrťrok sa to trošku upravuje smerom hore, väčšinou smerom hore, niekedy aj smerom dole. Takto funguje systém nákupu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Transpozícia smernice môže spôsobiť, že výkony, na ktoré nie je potrebný predchádzajúci súhlas, preto som to vymenoval na úvod, čiže ambulantná zdravotná starostlivosť a tie výkony v nemocniciach, ktoré nie sú vo vykonávacom predpise, na ne nebude potrebný súhlas zdravotnej poisťovne. To znamená, pacient sa zoberie a pôjde ich čerpať do Viedne. Prípadne, keď je z juhu východoslovenského regiónu, tak do nemocnice v Sátoraljaújhely, lebo je bližšie ako nemocnica v Trebišove. Bude tam čerpať zdravotnú starostlivosť. Žiaden súhlas nepotrebuje. A táto zdravotná starostlivosť bude v podstate poskytovateľovi v tejto inej členskej krajine preplatená takmer ihneď. Z čoho bude zaplatená? No, samozrejme, z peňazí verejného zdravotného poistenia, ktoré máme v našich zdravotných poisťovniach z našich daní.

  Tieto peniaze do účinnosti tejto novely plynuli našim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Dnes ale budú plynúť našim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale aj všetkým ostatným v Európskej únii, kde si pacient vyberie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Keďže hospodárime na Slovensku s uzatvoreným koncom, to znamená, že my vopred vieme a predpokladáme s presnosťou na desiatky miliónov eur, koľko peňazí budeme mať na zdravotnú starostlivosť tento rok. Čo to znamená? Čím viac budú čerpať v zahraničí, tým menej peňazí na zdravotnú starostlivosť pôjde do našich nemocníc a ambulancií. Toto riziko si, prosím, treba uvedomiť. Nevieme mu zabrániť, nemôžeme neschváliť transpozíciu smernice, ale musíme o tom vedieť a musíme prijímať iné legislatívne opatrenia na to, aby sme posilnili pozíciu našich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  Čo urobí zdravotná poisťovňa, čo myslíte, keď prvý-druhý rok začne takto fungovať a nebude celkom ešte presne vedieť, kde pôjdu slovenskí pacienti čerpať zdravotnú starostlivosť? O tom som hovoril včera večer. My nevieme teraz celkom presne odhadnúť správanie sa slovenských pacientov. No zrejme v Brezne a Žiline sa tak až rútiť nebudú a v Banskej Bystrici do zahraničia, ale znovu zopakujem konkrétny prípad, že v slovenskej tokajskej oblasti, mám tam chalupu, poznám to tam veľmi dobre, už sa chodia všetci kúpať do Maďarska, lebo je to bližšie, už sa chodia všetci najesť do Maďarska, lebo je to bližšie, všetci chodia nakupovať do Sátoraljaújhely do Tesca, pretože Tesco v Sátoraljaújhely je vo vzdialenosti 5 minút autom, Tesco v Trebišove vo vzdialenosti 30 minút autom, čiže riešenie je jednoduché, ceny sú v Maďarsku dokonca už trošku nižšie, keď je dobrý kurz, a teraz do toho ešte príde dobrá nemocnica v Sátoraljaújhely. Úplne za rohom. Máte na výber cestovať z Viničiek alebo Slovenského Nového Mesta 30 minút do Kráľovského Chlmca, 30 minút do Trebišova alebo 1 minútu konkrétne zo Slovenského Nového Mesta do nemocnice v Sátoraljaújhely. A keď ešte existuje aj hrozba, že niekde v Rakúsku, ak Bratislavčania pôjdu do Rakúska, bude tá zdravotná starostlivosť určite drahšia ako na Slovensku, a ten rozdiel, keďže naša poisťovňa prepláca iba do výšky úhrady, akú dáva na Slovensku poskytovateľom, bude znášať pacient, tak v Maďarsku podľa môjho názoru môže tá zdravotná starostlivosť byť rovnaká, prípadne ešte možno aj lacnejšia ako na Slovensku. Čiže úplne žiaden problém nebude. Nepotrebuje súhlas, prejde hranice, čerpá zdravotnú starostlivosť.

  No len čo na to nemocnica v Kráľovskom Chlmci a Trebišove? Ako sa zachová zdravotná poisťovňa, keď nebude celkom vedieť, že či tento celý objem peňazí je pre našich poskytovateľov a koľko si má nechať rezervy pre bez súhlasu čerpanú zdravotnú starostlivosť? Čo urobí zdravotná poisťovňa, dámy a páni? Rozmýšľajte. Bude uzatvárať nižšie zmluvy s našimi poskytovateľmi, bude ich škrtiť, bude sa báť navyšovať, lebo bude vedieť, že jej musia zostať peniaze na to, čo nevie odhadnúť. Koľko príde požiadaviek na zaplatenie budúci mesiac? Jak to naplánuje? Samozrejme, o rok, o dva možno budeme vedieť, že zbytočne hovorím o tomto riziku, že zďaleka to nie je také dramatické, budem o tom hovoriť v závere, kde sú tie dopady vyčíslené, ale nie sú malé, dámy a páni. Nie sú malé, ani to, čo odhadlo ministerstvo zdravotníctva. To zas korektne poviem, že robili nejaký kvalifikovaný odhad, veď bez toho by nemohli predložiť návrh zákona, to je samozrejmé. Ale musím upozorniť na toto riziko, ktoré sa týka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Hrozí im ešte konzervatívnejší postoj zo strany zdravotných poisťovní, ešte väčšia pravdepodobnosť škrtenia finančných zdrojov pre slovenských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  No a čo pacienti? Veľmi dobrá otázka. Lebo znovu, keď sa na zákon pozriete tak rýchlo, tak poviete, super, nie? Môžeme chodiť kdekoľvek. A toto je krásne, toto je jeden dobrý zákon. Áno, môžeme čerpať zdravotnú starostlivosť v dvoch prípadoch bez súhlasu, v jednom prípade so súhlasom našej zdravotnej poisťovne kdekoľvek. To je síce fajn, ale vo väčšine členských krajín, možno s výnimkou Poľska a Maďarska a Bulharska, ale tam, nepredpokladám, že budú chodiť Slováci po zdravotnú starostlivosť, iba keď tak na dovolenke, je tá zdravotná starostlivosť drahšia ako u nás na Slovensku. To znamená, že keďže naša poisťovňa uhradí iba do výšky úhrady ako na Slovensku, ten rozdiel bude znášať pacient. To znamená, kto si bude môcť dovoliť chodiť na ambulanciu do Viedne? Čerpať zdravotnú starostlivosť v AKH vo Viedni? Kto si to bude vedieť dovoliť? No solventnejší ľudia. No iste solventnejší ľudia. Čo to ale reálne znamená? Solventnejší si budú môcť vybrať zdravotnú starostlivosť v inej členskej krajine. Možno menej budú čakať, možno bude kvalitnejšia, ten tlak bude obrovský. Kto videl nemocnice vo Viedni a v Bratislave, myslím, že nemusím už zbytočne dlho rozprávať o tom, že kde to trošku lepšie vyzerá, takže keď mám peniaze, si budem môcť dovoliť, odídem, ale zároveň zoberiem aj časť zdrojov z nášho verejného zdravotného poistenia.

  No a ten chudobnejší, ktorý si ten rozdiel nebude vedieť zaplatiť, bude čerpať zdravotnú starostlivosť tu v situácii, ale že nemocnice budú škrtené a budú podliehať konzervatívnejšiemu prístupu zo strany zdravotných poisťovní. Lebo čo to znamená v praxi, aby som už toľko nekrasorečnil a hovoril po slovensky? Že chudobnejší sa nedostanú k tej zdravotnej starostlivosti, ale budú chodiť stále na Slovensko, ktoré, ktorého nemocnica a ambulancie budú mať menej peňazí, ergo bude dlhšie čakať na zdravotnú starostlivosť.

  A tu zas musím povedať, a to od pravicového zlého politika, "zlého", ako sme niekedy vykresľovaní socialistickým SMER-om, je neočakávaný zvrat v mojom vystúpení, že toto není solidarita vo verejnom zdravotnom poistení. Lebo vo verejnom zdravotnom poistení všetci rovnako platíme, jeden viac, jeden menej, podľa toho, aký máme príjem. Kto nevie zaplatiť, zaplatí zaňho štát, ale mali by sme všetci rovnako čerpať. Všetci máme rovnaký nárok na zdravotnú starostlivosť, v rovnakom štandarde, o čom mnohokrát hovorím v tomto pléne, že to tak na Slovensku, žiaľ, stále nie je, ale malo by byť. Ale tento zákon môže túto diskrimináciu ešte zvýšiť. Treba na to upozorniť, je to riziko.

  V ďalšej časti by som sa chcel venovať tej z troch možností, o ktorých som hovoril, kedy je potrebný súhlas na čerpanie zdravotnej starostlivosti od zdravotnej poisťovne. To znamená, že daný výkon je uvedený vo vykonávacom predpise k predmetnému návrhu zákona. Takže správna otázka je, opýta sa vás na to ktorýkoľvek občan, že kedy mi tá zdravotná poisťovňa ten súhlas dá? Aby som vedel, lebo ja by som predsa len išiel radšej do Brna a nechcem byť operovaný ja neviem kde na Slovensku, niekde na Považí v nemocnici, rád to ja by som si to Brno vybavil, len kedy mi tá zdravotná poisťovňa ten súhlas dá? A tam ma naozaj zaujímal tento bod aj z pohľadu toho, že sme na minulej schôdzi veľa diskutovali o čakaní pacientov a o dĺžke čakacích lehôt, takže v zákone nám zostáva veľmi gumové ustanovenie, že poistenec má nárok na súhlas poisťovne s liečbou v zahraničí, ak mu nie je na Slovensku poskytnuteľná v primeranej lehote. Bodka. Koľko je primeraná lehota? Týždeň? Rok? Tri týždne? No v primeranej lehote. Neuveriteľne gumové ustanovenie. Neuveriteľne šalamúnske riešenie a veľmi nebezpečné riešenie a budem o tom za chvíľu hovoriť.

  Znovu by som chcel dať do pozornosti poslaneckú novelu zákona o zdravotných poisťovniach 581/2004 Z. z., ktorú sme na ostatnej schôdzi prerokovali v prvom čítaní, predkladal som ju, kde som sa snažil riešiť problém čakania na zdravotnú starostlivosť. Chvíľu odbočím, ale hneď som späť. Hneď vám poviem, prečo o tom hovorím. Čakanie na zdravotnú starostlivosť začína byť na Slovensku problém. Od roku 2012 sa počet čakajúcich zvyšuje. A teraz je úplne jedno, či je to 6-tisíc, ako hovorí Všeobecná zdravotná, 8-tisíc, ako hovorí inokedy Všeobecná zdravotná, 14-tisíc alebo 16-tisíc, čo hovorí úrad pre dohľad, je to úplne jedno v tejto chvíli, koľko ich je. Je ich viac. Pribúdajú. Čaká sa dlhšie. To je fakt.

  Prieskum, ktorý bol urobený v lete minulého roku, verím, že bude urobený aj v lete tohto roku, ukázal, že v prípade niektorých operácií, napríklad bedrových kĺbov konkrétne v bratislavských nemocniciach, nie sú výnimkou prípady, že pacient čaká 3-4 roky. To je už primeraná lehota, či nie? Preto sa pýtam, kedy je primeraná? Napriek tomu, že zákon hovorí o tom, že zdravotná starostlivosť by mala byť poskytnutá do 12 mesiacov. A keď nie je, tak musia byť odložené zdroje na túto zdravotnú starostlivosť v rezervnom fonde. Faktom ale je, že riešené na Slovensku to nemáme optimálne. Keby sme schválili maximálnu čakaciu lehotu, keby sme schválili to, čo som navrhoval, jasné a kontrolovateľné pravidlá na čakanie na zdravotnú starostlivosť, vedeli by sme hovoriť o tom, čo je to primeraná lehota. V tej chvíli by sme vedeli povedať, tak ako som navrhoval vo svojom návrhu zákona, že zdravotná poisťovňa na Slovensku má povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť do 12 mesiacov od zaradenia do čakacieho zoznamu. To je primeraná lehota. Veľa sa vám to zdá? Dajte šesť. Budeme mať problém. Môžete dať aj 18 mesiacov, keď pani ministerka povie, že nemôžme sa tak rýchlo ponáhľať v tejto chvíli. Neviem, to je číslo, o tom treba diskutovať na základe kvalifikovaných odhadov, ale ja navrhujem 12 mesiacov, lebo toľko je aj dnes napísané teoreticky v zákone, že by to malo byť 12 mesiacov. Čiže zdravotná starostlivosť, ktorá je odkladná, teda nie je akútna, nemusí byť poskytnutá do 24 hodín, na túto sa vedie čakací zoznam a dĺžka čakania je 12 mesiacov. Navrhoval som, aby do 12 mesiacov zdravotná poisťovňa bola povinná vyriešiť tohto pacienta na Slovensku. Pozor, znovu hovorím o Slovensku. Tento zákon totižto bol komentovaný zo strany ministerstva zdravotníctva, že ja chcem vyhnať peniaze zo Slovenska cudzím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nie, nie, dámy a páni, tento zákon, takto keď bude schválený, bude vyháňať peniaze cudzím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v iných členských krajinách.

  Práve naopak, moje ustanovenie hovorí, že zdravotná poisťovňa a poskytovatelia sa majú snažiť a urobiť všetko pre to, aby do 12 mesiacov vyriešili pacienta na Slovensku. A až vo chvíli, keď do 12 mesiacov nevedia vyriešiť, ide smernica, môže mu byť poskytnutá zdravotná starostlivosť, on si môže vybrať v ktorejkoľvek členskej krajine Európskej únie, ale ja som navrhoval, že poisťovňa musí mať trest a trest je ten, že v tom prípade zaplatí tomuto pacientovi túto zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu. Dobre, znovu som ochotný diskutovať, nech to nie je v celom rozsahu, len do výšky úhrady ako na Slovensku. Len niečím musíme motivovať tú poisťovňu a chrániť slovenských poskytovateľov, rozumiete? Lebo keď im poviete, tej poisťovni, že zaplatí furt rovnako, či ten pacient bude čakať 6 mesiacov alebo 3 roky, tak aký je motív pre poisťovňu? Pre poisťovňu je motív, že do 12 mesiacov to vie urobiť za X peňazí, ale po 12 mesiacoch za X plus 4 peňazí. V tej chvíli vie, že musí byť motivovaná riešiť pacienta na Slovensku, a je to dôležité pre našich poskytovateľov, lebo peniaze zostávajú prioritne na Slovensku. Ja prídem znovu s touto novelou zákona. Najprv pozmeňovacím návrhom do tohto návrhu zákona v druhom čítaní, to avizujem, pretože o tom potrebujeme diskutovať, dámy a páni. Ja znovu som, chcem podčiarknuť, že som veľký eurooptimista a priateľ Európskej únie, ale som aj priateľ slovenských nemocníc a ambulancií. A nemôžem súhlasiť len s tým, že sa budeme tváriť, že liberalizujeme, a veď nech si tí pacienti idú. Chudobnejší zostanú, bohatší si odídu, zoberú zdroje zo Slovenska a chudobnejší budú dlhšie čakať. Fajn, však nevadí. Možno sa to stratí. Nesúhlasím s tým. Chráňme trošku našich poskytovateľov a 12 mesiacov je odpoveď na to, čo je napísané v zákone. Zákon hovorí, že v primeranej lehote. Ja len hovorím - v 12 mesiacoch. Dovtedy musíte vyriešiť pacienta na Slovensku.

  To, čo hodnotím pozitívne v tomto návrhu zákona, aby som sa trošku posúval ďalej v obsahu predloženej novely zákona, je, že poskytovateľ - mením tému -, že poskytovateľ je povinný vystaviť príjmový doklad na akúkoľvek prijatú platbu, nielen za zdravotnú starostlivosť, ale aj za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Chcem sa poďakovať pani ministerke, že je to v návrhu zákona. Zďaleka neriešime problém s doplatkami a poplatkami v slovenskom zdravotníctve, to len ako aby som hneď na úvod povedal. Ale ako ten prvý krok, je to veľmi správny krok, pretože niekedy mám pocit, že sa tu hráme na slepú babu. Viete, my hovoríme, súčasná opozícia, v minulosti koalícia, aby som nehovoril, že SDKÚ - DS, lebo to hovoria aj iné politické strany, že povedzme na Slovensku jasne, za čo sa platí a čo máte hradené z verejného zdravotného poistenia. Na to väčšinou naši kolegovia zo SMER-u odpovedajú, však všetko je bezplatné, za nič platiť netreba, občas sem-tam nejaký minister zo SMER-u aj vyzve, že za nič neplaťte občania, keď od vás pýtajú nejaké peniaze, nič nedávajte, všetko máte hradené z verejného zdravotného poistenia. Čiže hráme sa tu trošku na takúto slepú babu, lebo SMER hovorí, že opozícia, ona by to spoplatňovala a my to máme bezplatné, my zas hovoríme, že pacienti platia aj dnes, len to urobme oficiálne, aby sme vedeli, koľko a kde platia, a tak sme hrali takýto pingpong, ktorý nie je úprimný, pretože úprimné je povedať, že spoluúčasť v hotovosti v slovenskom zdravotníctve v percente celkového objemu peňazí minutého na zdravotníctvo, je jedno z najvyšších v krajinách v Európskej únii. A ešte ani nevieme, aké vysoké je, keďže mnoho z toho prebieha tak bez pokladničného alebo príjmového bločku. Poviem to tak veľmi jednoducho, aby som veľa nerozprával o tom. Odhady hovoria, že tá spoluúčasť je až 20 %. Respektíve sa blíži k tomuto číslu. To znamená, že 4 eurá do zdravotníctva idú z verejného zdravotného poistenia, 1 euro sú doplatky a poplatky pacientov. To, čo prináša táto novela a čo ešte raz kladne hodnotím, je, že mali by sme mať detailný na cent presný prehľad o tom, koľko naši pacienti doplácajú, aby sme potom vedeli napríklad hovoriť o tom, koľko sú primerané ceny v jednotlivých ambulanciách. Dnes sa totižto pacienti na to sťažujú možno najviac. Prvá sťažnosť určite, keď stretnete pacienta, bude na doplatky na lieky a druhá sťažnosť začne s tým, že nevie, za čo platí, zase doplácal. "Lebo bol som u pani doktorky na poliklinike vo dverách č. 4, tam odo mňa pýtala za podanie infúzie 3 eurá, potom som bol o tri dvere ďalej a tam odo mňa pýtali 10 eur a moja známa bola na inej poliklinike a tam jej to urobili zadarmo. Prečo?" sa vás opýta v klube dôchodcov dôchodca. A ja odpoviem: "Neviem, máme bezplatnú zdravotnú starostlivosť." Nech je v tom poriadok, dámy a páni, aby sme vedeli, za čo majú doplácať slovenskí pacienti, koľko doplácajú, a potom sa poďme rozprávať o tom, či je to primerané či neprimerané, koľko, ako by to malo byť upravené, kde to treba do legislatívy dať, ale tento krok, ktorý je v návrhu zákona, považujem za správny a prvý na tejto ceste. To, čo by som znovu chcel pozitívne ohodnotiť a pochváliť, je, že sa navrhuje touto vládnou novelou zákona, aby sa minimálny vymeriavací základ nevzťahoval na poistencov, ktorí svojimi príjmami prekročili 15-násobok životného minima a prestali byť poistencami štátu. Ono je to veľmi správne, myslím si, že ministerstvo zdravotníctva si záhy uvedomilo chybu, ktorá sa stala určite nedopatrením v novele zákona o zdravotnom poistení, ktorá bola schvaľovaná v tomto pléne pred schvaľovaním štátneho rozpočtu, keď sa pamätáte, kde sa upravovali vymeriavacie základy, kde sa vlúdila aj táto chybička, pán poslanec Mihál na ňu upozorňoval a hovoril o tom, to len chcem podčiarknuť, lebo naozaj v súčasnosti sme v situácii, že ak nezamestnaný, žena na materskej alebo dôchodca zarobia na dohodách viac ako cirka 3-tisíc eur ročne, čiže niekde nad 3-tisíc eur ročne na dohodách, pritom majú stále len dávku zo sociálneho poistenia, ale na dohodách zarobia, musia si spätne platiť odvody vo výške najmenej 14 % z minimálnej mzdy, čo môže byť väčšie, väčšia suma, než je ich reálny zárobok na týchto dohodách, čiže iste uznáte, že nikto nemal taký zámer, ale stalo sa to a je dobré, že sa to podarilo opraviť. Hodnotím to pozitívne.

  A na záver mi dovoľte, aby som ešte diskutoval o téme, ktorú začal pán poslanec Uhliarik včera, a nemôžme ju vynechať pri diskusii o zákone 580, a to je tretia etapa zvyšovania platov lekárov.

  Na úvod chcem povedať, že je čestné od vlády Slovenskej republiky, že memorandum, ktoré podpísala vláda Slovenskej republiky a Lekársky odborový zväz za vlády Ivety Radičovej, čiže za predchádzajúcej vlády, sa súčasná vláda napriek situácii, ktorá nie je jednoduchá, snaží dodržať. To chcem hneď na úvod povedať. Podľa tohto memoranda, ktoré je podpísané medzi vládou a medzi Lekárskym odborovým zväzom, naozaj tretia etapa zvyšovania miezd by mala byť vo výške 1,25-násobok priemernej mesačnej mzdy pre lekára bez atestácie a 2,30-násobok priemernej mesačnej mzdy pre lekára s atestáciou. Čiže od 1. januára budúceho roku, od 1. januára 2014 sme svedkami tretej etapy zvyšovania platov lekárov.

  Musím hneď povedať a veľa sme o tom diskutovali v 2011., keď sme čelili výpovediam lekárov, potom núdzovému stavu, potom veľmi dramatickému schvaľovaniu noviel zákonov, ktoré predkladal výbor pre zdravotníctvo, ktorému som v tom čase mal tú česť predsedať. Tu v pléne, ktorí ste tu boli, sa pamätáte, že bola to veľmi, veľmi hektická, náročná doba, a aj vtedy, aj teraz treba hovoriť nielen o tom, že zvýšia sa platy, to je pozitívne, ale aj o tom, koľko to bude stáť a odkiaľ tie peniaze prídu. Tento zákon, tak ako je napísaný, nebude lacný špás, dámy a páni. Čítam z doložky vplyvov: "Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, predovšetkým z dôvodu nárastu výdavkov zdravotných poisťovní na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v iných členských štátoch EÚ," čiže prvý dôvod je, že bude nás zrejme zdravotná starostlivosť stáť viac a bude tlak na viac peňazí, druhý - v dôsledku nárastu výdavkov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej kompetencii štátu, vyšších územných celkov a obcí z titulu nárastu minimálneho mzdového nároku lekárov. Platy narastú, nemocnice, keďže ide o lekárov, ktorí pracujú v nemocniciach, budú musieť zvýšiť platy svojim lekárom, svojim zamestnancom, budú potrebovať zrejme viac peňazí, ako majú dnes, lebo málo nemocníc máme, ktoré majú takú rezervu, že vedia ľahko zvýšiť platy. Riaditelia, ktorí tu sedia, by o tom vedeli asi dlhšie rozprávať a omnoho, omnoho podrobnejšie ako ja.

  Keď sa pozriete na reálne čísla v doložke vplyvov, lebo treba si ich naozaj pozrieť, sú veľmi zaujímavé, ministerstvo zdravotníctva urobilo nejaký kvalifikovaný odhad a odhaduje to tak, že v roku 2013 nás tento zákon - a zatiaľ to bude len úhrada cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, lebo platy prídu až v 2014 - bude stáť, zaokrúhlim, aby som nehovoril veľa čísel, okolo 10 mil. eur. V roku 2014 nás tento zákon už bude stáť plus 80 mil. eur, v roku 2015 plus 100 mil. eur a v roku 2016 plus 103 mil. eur. Z toho, rozmenené na drobné, nás bude cezhraničná zdravotná starostlivosť stáť v roku 2013 plus 10 mil. eur, v roku 2014 plus 60 mil. eur, v roku 2015 62 a v roku 2016 65 mil. eur plus. Viac, ako by sme míňali, keby tento zákon nebol z verejného zdravotného poistenia. Platy lekárov, táto tretia etapa navyšovania nás bude v roku 2014 stáť 20 mil. eur, v roku 2015 36 mil. eur a v roku 2016 38 mil. eur, zaokrúhlil som na milióny, aby som toľko nehovoril.

  Áno, však všetko niečo stojí, tomu ja rozumiem, len nemôžem súhlasiť a chcem ostro protestovať proti tomu, aby sa ministerstvo zdravotníctva, a teraz už budem veľmi kritický v závere, aby sa ministerstvo zdravotníctva k tomu postavilo tak, aby sa vláda Slovenskej republiky k tomu postavila tak, že citujem z doložky vplyvov: "tieto požiadavky na financie budú v plnom rozsahu riešené z existujúcich rozpočtových zdrojov verejného zdravotného poistenia bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet." Dámy a páni, nebudú. Nebudú! Sto miliónov eur, ak si niekto myslí, že v roku 2015 bude lepší výber poistného o 100 mil. eur, akože okrem toho, že medziročne väčšinou trošku narastú zdroje zdravotných poisťovní, čo kryje normálne infláciu na Slovensku a vyššie nároky na zdravotnú starostlivosť a rastúce ceny u poskytovateľov, že zrazu nám to ešte narastie o 100 mil., s čím len tak mirnix dirnix vykryjeme zdravotnú starostlivosť, že budeme mať v budúcom roku, škoda, že som o tom nehovoril včera, keď tu bol pán minister Kažimír, len tak zrazu z ničoho nič o 80 mil. eur viac zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení, ktorým vykryjeme tretiu etapu zvyšovania platov lekárov a vykryjeme cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, že si nikto nič nevšimne, tak nebudeme mať, dámy a páni. Neočakávam prelomový pokles nezamestnanosti na Slovensku. Včera som dobre počúval pána ministra Kažimíra, ani on ju neočakáva, že by teraz akože sme klesli zo 16 % na 4 v miere, v evidovanej miere nezamestnanosti, v najhoršom na 8. Neočakáva, skôr naopak, bude viac poistencov štátu, za ktorých bude musieť štát platiť poistné, lenže štát platí menej v priemere, ako je priemerný výber poistného od ekonomicky aktívnych, ekonomicky aktívni nebudú mať také vysoké príjmy a nebudú im tak narastať, aby o toľko viac vybrali zdravotné poisťovne. Teda čo sa bude diať? Chcete zvýšiť ešte odvody na 16 %? Alebo vymeriavacie základy? Ja neviem, neviem, ale keď sa toho chce vláda zbaviť vetou, že veď to si vykryjú z vlastných zdrojov, tak, dámy a páni, je to nezodpovedné, chcem vám to povedať hneď v prvom čítaní, pretože je čas rozprávať o tom do druhého čítania, ako to treba riešiť a z čoho to treba riešiť. Ja sa budem pýtať pána ministra financií, či tomu verí, čo schválila vláda. Lebo to nie je pravda. Pamätáte sa, v 2011., keď sme schvaľovali zvyšovanie platov lekárov prvú, druhú etapu od roku 2012? Keď sme schvaľovali zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier? Dámy a páni zo SMER-u, kričali ste na nás, že na to nebudú peniaze, pán poslanec Raši tu nie je. Pán poslanec Raši žiadal ministra financií Mikloša, aby nechal 50 mil. eur rezervu v štátnom rozpočte a my sme ju aj nechali, tú 50-miliónovú eurovú rezervu, ktorú použila vláda Róberta Fica v lete minulého roku napriek tomu, že nakoniec platy sestier nešli hore. Tak keby som bol zlý, tak sa opýtam, že kde sú tie peniaze? Mimochodom, pamätáte sa na liekovú reformu? Keď sme počítali, minister Uhliarik donekonečna spresňoval a prepočítal a argumentoval s tým, koľko by sa malo ušetriť na generickej preskripcii, koľko by sa malo ušetriť na tom, že ideme na druhú najnižšiu cenu v Európskej únii? Napriek tomu došlo k situácii, že keď sme išli urobiť prieskum, a odhadovali to zdravotné poisťovne, vychádzalo im, naozaj že ušetríme toľko miliónov na liekovej politike, že vieme nájsť toľko vnútorných zdrojov povedzme tým, že sa budú rušiť niektoré oddelenia alebo ambulancie, že neuzavrieme toľko zmlúv, napriek tomu tam vždy bola ešte nejaká vata, ktorú trebalo kryť z tej rezervy, ktorú sme nechali v štátnom rozpočte. A tu mi idete povedať len tak kľudne, že 80 mil. budúci rok si tak vykryjú zdravotné poisťovne zo svojho? Mimochodom, treba im zaplatiť ďalších 25 miliónov na e-health, o tom budem hovoriť pri inom zákone. Nevtipkujte, dámy a páni. To nie je zodpovedné! Viete, ako to dopadne? Ja vám poviem, ako to dopadne. Tak, že platy bude treba zvýšiť a čierny Peter zostane v nemocniciach. Tak to dopadne. Zdravotné poisťovne budú zalamovať plecami, trošku navýšia kozmeticky, možno štátnym viac, pani ministerka dá príkaz Všeobecnej, tak potom to bude musieť kopírovať Dôvera aj Union, možno štátnym viac, VÚC-karské na tom zostanú najhoršie, ako môžu, škoda, že tu nie je pán župan Blanár, ktorý vždy bojoval za rovnoprávnosť štátnych a VÚC-karských nemocníc, teraz ho to nejako nevzrušuje, malo by, pretože bude mať veľký problém v Dolnom Kubíne, veľký problém v Dolnom Kubíne vykryť platy, tam sú najradikálnejší, preto spomínam veľký problém, pretože jednoducho platy bude zo zákona treba zvýšiť, nemocnica pôjde do poisťovne, povie, že dajte nám tie peniaze, navýšte nám zmluvy a poisťovňa povie, nebláznite. A my nemáme ani viac zdrojov, my vám vieme trošku upraviť, samozrejme, každý rok trošku zvyšujú, máme trochu vyšší výber poistného, ale nemáme viac zdrojov a ešte máme tu cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ja neviem odhadnúť koľko a ja im verím, že nebudú vedieť urobiť finančný plán.

  Takže, dámy a páni, tento zákon si zaslúži pozornosť tejto snemovne a zaslúži si odbornú, ale aj politickú diskusiu. Zaslúži si hlavne to, aby sme boli zodpovední. Zodpovední voči našim nemocniciam, voči našim ambulanciám a voči našim pacientom. Chcem hneď povedať, že ak bude zákon schválený tak, ako je teraz predložený, podľa môjho, myslím si, kvalifikovaného a opodstatneného názoru, dovolím si to povedať, budeme svedkami nekrytého zvyšovania platov lekárov v nemocniciach, čo povedie len k ďalšiemu zadlžovaniu našich nemocníc, budeme svedkami a môžme byť svedkami diskriminácie pacientov, ktorí si nebudú vedieť toľko doplácať za zdravotnú starostlivosť v zahraničí ako solventnejší pacienti, a paradoxne tým pádom práve títo diskriminovaní chudobnejší pacienti, aby som použil rétoriku bližšiu strane SMER, budú ešte dlhšie čakať na zdravotnú starostlivosť na Slovensku z dvoch dôvodov. Jednak preto, že poisťovne budú veľmi opatrné pri navyšovaní zmlúv, lebo nebudú vedieť odhadnúť cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a po druhé preto, lebo sa začnú rýchlejšie zadlžovať. Budú musieť dať vyššie platy. Bude im narastať dlh. Budú voliť medzi tým, čo majú robiť, ktorému dodávateľovi zaplatiť. Nebudú vedieť zaplatiť, bude sa spomaľovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Stále bude niečo v nemocniciach chýbať. Nechcem šíriť paniku a nechcem robiť ani hystériu, ale treba ten zákon riadne prežuť a uvedomiť si ho v súvislostiach a hlavne sa neklamať, pretože ak niekto chce povedať, že len tak z ničoho nič medziročne sa zjaví 80 mil. eur vo verejnom zdravotnom poistení, ktorými zdravotné poisťovne ľahulinko vyplatia cezhraničnú starostlivosť a tretiu etapu zvyšovania platov lekárov, tak vám chcem povedať, že to nie je pravda, čierny Peter zostane v rukách slovenských nemocníc, ktoré sa budú viac zadlžovať a v rukách chudobnejších pacientov, ktorí budú dlhšie čakať na zdravotnú starostlivosť.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Na vaše vystúpenie registrujem dve faktické poznámky, uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Bastrnák.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, myslím si, že veľmi pekne si poukázal na pozitíva a negatíva tohto návrhu zákona, a ja si myslím, že keď to v takomto podobe bude schválený, tak po druhom čítaní bude to veľká výzva pre vládu Slovenskej republiky, a preto aj dúfam aj ja, že v druhom, hoci si myslím, že ako v prvom čítaní to musíme podporiť, lebo je to krok dopredu, na druhej strane si myslím a dúfam, že vládna väčšina pomôže vylepšiť tento zákon, veď keď to neurobia, tak bude to dosť veľký prúser nielen pre celé Slovensko, ale aj pre nich. Ďakujem pekne.

 • S ďalšou faktickou poznámkou pani poslankyňa Mezenská. Nech sa páči.

 • Ja rovnako chcem poslancovi Novotnému poďakovať za túto analýzu a poskytnutý prehľad k predkladanému zákonu. Zarazila ma taká skutočnosť, o ktorej ste hovorili, pán poslanec, a síce že slovenskí pacienti majú najvyššiu spoluúčasť na platbách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, to je dosť také vážne memento, nad ktorým by sme sa mali zamyslieť, a nedá mi, aby som pri tomto zákone a pri diskusii k nemu netlmočila aj požiadavky mnohých nespokojných občanov, pacientov, ktorí ma upozorňujú na to, na čo ste upozornili aj vy v svojom diskusnom príspevku, a síce je to naozaj netransparentnosť, neprehľadnosť a nejednotnosť stanovovaných poplatkov za poskytnuté zdravotné služby. Tento zákon sa primárne sústreďuje na sprehľadnenie a vytvorenie transparentného mechanizmu na výpočet nákladov za poskytnutú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ, ale my naozaj máme veľmi vážny problém s tým, aby sme takýto transparentný mechanizmus, kde by bolo jasne, pacientom jasné, za čo kedy doplácajú, a to už nehovorím, teda je jedno, či ide o doplatky za lieky alebo doplatky za ošetrenie, alebo dokonca aj za poplatky. Ide o poplatky za prednostné ošetrenie. Naozaj v tomto systéme je veľká neprehľadnosť a neviem nakoľko vzhľadom na tie podnety, ktoré zaznamenávam, aj keď sa tomuto nevenujem, neviem, nakoľko účinná a efektívna je v tomto smere kontrola. Zdravotníctvo na Slovensku má vážne problémy a myslím si, že je tomu potrebné venovať sústredenú pozornosť.

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne kolegom, ktorí na mňa reagovali. K Tiborovi Bastrnákovi by som povedal len toľko, že ja osobne sa v prvom čítaní zdržím. Tento zákon prináša mnoho pozitív, ale prináša aj veľké riziká a podľa mňa, proti týmto rizikám, nie sú slovenské nemocnice, slovenské poisťovne, ale hlavne slovenskí pacienti dosť chránení týmto návrhom zákona. V druhom čítaní určite bude treba dávať pozmeňovacie návrhy, aby sme vylepšili tento návrh zákona, a mám problém aj s tým, aby sme sa tvárili v tejto snemovni, že keď minister zdravotníctva predloží niečo, čo má stáť budúci rok 80 mil. eur, a povie, že na to nejak tie peniaze sa nájdu v tej zdravotnej poisťovni, aby sme neprotestovali.

  Protestovali sme v 2011. a trápili sme Uhliarika a koaliční možno ešte viacej ako vtedajší opoziční, aby bol na cent presný, aby sme mali istotu. Napriek tomu ešte bolo treba nechať 50 mil. eur rezervy, teraz sa nemôžme tváriť, že tých 80 mil. nejak bude. Ja sa na to naozaj budem pýtať Kažimíra, lebo viem, aké na milióny eur presné diskusie sa tu vedú, takže nie je možné s týmto len tak ľahkovážne zaobchádzať, lebo čierny Peter zostane v rukách slovenských nemocníc, a to by sme nemali len tak znovu ľahkovážne dovoliť.

  Čo sa týka pani poslankyne Mezenskej, takisto ďakujem za reakciu a chcem len možno jednoducho povedať, že áno, je takýto kvalifikovaný odhad, že zhruba 20 % zdrojov, ktoré idú do slovenského zdravotníctva, sú cash zdroje. Možno aj ten pozitívny návrh, ktorý prináša tento vládny návrh zákona, prispeje k tomu, aby sme to sprehľadnili, ale to, čo je hlavný problém slovenského zdravotníctva, čo odsúvame z vlády na vládu, je, že kým nezadefinujeme, čo je štandard, na ktorý majú všetci nárok z verejného zdravotného poistenia, a čo je nadštandard, za ktorý si treba doplácať, dovtedy sa budeme stále hrať s tým, že čo je oficiálna, neoficiálna...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Hlina, ktorý je posledný ústne prihlásený do rozpravy.

 • Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážení páni kolegovia, kolega Valocký sa ma pýtal, že či budem k tomuto, že to není o astronautike. Pravdou je, že zdravotníctvu nerozumiem možno ani toľko ako bežný občan, lebo mám to šťastie, že som tam minimálne, resp. skoro vôbec, ale ak niečomu trošku rozumiem, tak takým, by som povedal, taktikám, v tomto prípade takým taktikám, ako oblbovať ľudí.

  Pani ministerka, začnem takto. Niekedy, to sa tak hovorilo, že taký podnikateľ hovoril, že niekedy to bolo ľahké. Kúpili ste fúru štrku, dali ste ju do chovproduktu a vrecko do akvária toho štrku ste predávali za cenu toho, za celú tú, to bolo, proste to boli zlaté časy. Všetko sa pomenilo, aj pri stavbe týchto zdravotných poisťovní boli zlaté časy. Teraz sa to trošku mení. Mení sa to, to PSG, údajne o 20 mil. eur ročne, Penta musí vrátiť z tých prémiových klientov. To znamená to niekde sa muselo objaviť, sa pokazilo oproti tomu štrku na začiatku. Teraz sa to začína komplikovať aj tým, že tí prémioví klienti môžu sadnúť do auta, pôjdu sa dať vyšetriť do Rakúska. Znova sa to o čosi komplikuje. Tam nás to ináč krásne odhalí, keď sa tí ľudia pôjdu dať vyšetriť inde ako na Slovensku. Tam sa to krásne obnaží, že čo sme vybudovali, aký systém zdravotníctva za tých 20 rokov.

  To znamená, komplikuje sa to. A ja si myslím, že Dôvera sa pýri ako taká panenská nevesta, ako ona nechce, ale pritom sa už bola pozrieť v špajzi u ženícha. Tak mi to príde. Len teraz hráme túto hru, že ako, ako spoločensky to ustáť. Púšťajú sa balóniky. Pani ministerka, vy ste povedali, Na telo to bolo či Za päť minút dvanásť, že od 100 do 800 mil. eur. Ja som to počul, vy ste to povedali v tom Za päť minút dvanásť. Ak to má byť cena od, jaj, takto, ono sa môže povedať, že aj auto stojí 100 aj 800, hej, to znamená taký strašne široký rozsah, lebo máte aj Trabant, aj Porsche. Ale keď sa pozriete na Fabiu, tak nemôžte povedať, že stojí, môžte povedať, že stojí teda tisíc euro, ak je stará, a môže stáť 20-tisíc alebo neviem, koľko stojí Fabia. Čiže takýto rozsah, keď niekto zadefinuje, to je hrozne manipulatívne, hej, čiže vy vlastne a toto presne, ja sa toho obávam, že my sme niekde tam, že teraz celé tie rituálne tance, ktoré prebiehajú, tejto pýriacej sa nevesty a vás ako otvorenú náruč, je v tom, že koľko a za koľko. Ako to celé má dopadnúť a ako máte presvedčiť, bude to ťažké, ale presvedčiť nakoniec, že prečo je potrebné z verejných zdrojov toľko peňazí dať chlapcom.

  Ako by som to ešte v tom pokračoval. Čo je potrebné na to, aby sme sa k niečomu dopracovali, že na základe čoho sa to niečo určí. My tu máme zákon, ktorý ja som pozorne, naozaj pozorne vzhľadom na to, že sa tomu rozumiem, tak jak som povedal, počúval príspevky mojich predrečníkov.

  A naozaj vy ste sem doniesli zákon, transpozíciu o tom, že môžme ísť aj do Rakúska sa dať vyšetriť alebo do Maďarska, alebo do Poľska, tu to máte bližšie, alebo do Čiech, ale medzi to ste trošku šupli, tam ste to tak zakamuflovali, ste to, to, čo hovoril pán Mihál, tú tridsaťosmičku, tak ste ju tam trošku založili. Viete, však pri tom všetkom, hej, že budeme chodiť do Rakúska, v novinách bude, že budeme chodiť do Rakúska, potichučky sa tam doložilo aj toto. Cui bono? Tu váš hospodársky expert hovorí cui prodest alebo opačne, to je jedno, to je to isté. V koho prospech je to tam, na čo je to tam potrebné dať? Prečo je to tam potrebné dať?

  Pani ministerka, vy ste zo mňa urobili blbca, urazili ste. Ja som vás interpeloval v interpelácii, aby ste mi povedali, že to, čo sme tu stvárali minulý rok, že ste tie dividendy zdaňovali vyššou sadzbou, zvyšovali ste maximálny vymeriavací základ. Ja som sa vás v interpelácii pýtal: "Bude mať táto zmena vplyv na cenu zdravotných poisťovní pri prípadnom odkupe?"

  Čo ste mi odpísali? Vy ste urazili, urobili ste zo mňa, a teraz to poviem aj ľuďom, aj z nich, svojím spôsobom ste urobili blbcov, lebo vy ste odpovedali, no zrovna som si to nezobral, ale však ja si to pamätám, že vy nemáte, že pripravovaná novela nemá záujem, nie je záujmom zvýšiť cenu. Ale ja som sa vás nepýtal, či vy máte záujem. Koniec koncov, keby som sa, keby ste vy povedali, že máte záujem, tak máte paragraf. Čiže ja som, viete, ja som sa vás nepýtal, či máte záujem. Ja som sa vás pýtal, či pripravovaná novela zvýši alebo nie. Vy ste ma urazili tou odpoveďou. Nechcem tu nejaké prímery hádzať, že koho kde môžte odbiť nejakou odpoveďou ako malého chlapca. Urazili ste ma.

  Ak hovoríte, že cena pri odkupe bude stanovená auditom, odborníkmi, to som chcel. To som chcel, aby ste sa ich spýtali alebo po tých päť, piatich, či koľko poschodí tam máte niekoho, či áno, alebo nie. Či tento budúci výnos môže mať vplyv na to a za akú cenu sa bude odkupovať. Keď som pokračoval v tom aute, keď niekto povie, pozrite sa, je to síce Fabia, dajte za ňu, cena je teda taká, ale táto Fabia, keď bude jazdiť tri roky, odkedy ju kúpite, tak po tých troch rokoch sa nájde niekto, kto vám dá, ja neviem, 15-tisíc euro. Neviem prečo, ale tak je to dohodnuté. Nie celkom to sedí, ale to chcem tým povedať, čiže to máte nejaký budúci výnos, ak. On ten budúci výnos sa zjaví a pri tej kúpnej cene má svoje opodstatnenie, obzvlášť keď kupujúci je blbec, a štát ide vždycky v polohe, keď kupuje, je za blbca, vždycky nakoniec ho precvičia. Čiže ja, moje presvedčenie je, že ustanovenie z minulého roka bude mať vplyv na cenu pri plánovanom vašom odkupe zdravotných poisťovní. Už vtedy som upozorňoval, že to je organizovaný spôsob na poškodenie záujmov štátu a finančných zdrojov tohto štátu. Už vtedy som vám už, kolegovia, hovoril, samozrejme, nič, nula bodov. Mám pocit, že nestačilo, že v tých štatistikách to sa neukazuje tak, aby tí audítori mohli povedať, však ten budúci výnos niekedy je takýto plánovaný. Potrebujeme to tam dostať, aby sme mohli povedať, prečo je odkupná cena taká, čiže do tej súvahy to potrebujeme dať ako ten budúci výnos, potrebujeme ho ešte o niečo zvýšiť, našli ste to. Doniesli ste to tu. Bez hanby. Našli ste to aj za cenu toho, že pán Mihál povedal, že to je retroaktívne. To znamená, to, čo bolo, že to bolo 36 %, teraz ste to zdvihli na, či 36-násobok, teraz ste to dali na 60-násobok. Znova to v tej bilančnej hodnote toho audítorského výkazu sa to tam zjaví a vy budeme môcť operovať, že prečo je cena taká, a znova ja hovorím, kolegovia, my sme, toto je podvod v priamom prenose. My sa zúčastňujeme niečoho, čo úplne dokázateľne vykazuje znaky koordinovaného postupu s cieľom poškodiť tento štát. A vás si berú za svedkov a za tých, ktorí zdvihnú ruku, a tým pádom ale nemôže sa nič diať, lebo však to je rozhodnutie parlamentu. Čo mám robiť? Upozorňujem na to a nič sa nedeje, ja neviem. Pani ministerka, ako to mám formulovať, aby ste ma neurážali svojimi odpoveďami? Naozaj sa pýtam, budeme mať druhé čítanie. Aj tá predchá..., ja znova naformulujem tú otázku. A potom zvážim, čo urobím, lebo ja nechcem, aby tento štát prichádzal o svoje zdroje, ktorých má tak málo. Ja nechcem. Mne sú chlapci od Dôvery, viete kde? Mne je to úplne jedno. Ja nechcem aby tento štát prichádzal takýmto spôsobom o svoje peniaze, nechcem.

  Tak sa vás pýtam, ste mi schopná povedať, či tieto zmeny, aj tie minuloročné, ale aj to, čo ste tu teraz prepašovali, to ste tu prepašovali, lebo to s tým nesúvisí, že či bude mať vplyv na cenu pri odkupovaní poisťovne? Nebudem interpelovať. Príďte mi to povedať, avizujte, že mi to odpoviete, a ja vám poviem, keď mi povedia autority verifikované vaším podpisom, že nie, audítorské skupiny alebo tí znalci, že nie, ja si tu kľaknem a ospravedlním sa vám. Ja nemám s tým problém, ja netrpím na to, urobím to. A ešte poviem, že mi to je ľúto, že ak som sa vás prípadne tým dotkol. Ak je to tak. Ak to tak je, že to nemá na to vplyv, ja aj dokonca za to zahlasujem. Aby niekto nepovedal, že sa bojí, že neviem čo. Nemám s tým problém. Ale, prosím vás pekne, ak to má vplyv, kolegovia, ak to má vplyv, nebolí vás z toho hlava? Alebo máte pocit, že to je, že to je tak? Že vytvárate zákony, ktoré umožnia potom chlapcom z tohto štátu vydreť, vydreť čo najviac.

  Pacienti budú chodiť po nemocniciach, kde je, kde je, záchody vyzerajú jak železničná stanica v Hornej Dolnej, ale tu budeme hovoriť, tu 100 mil., 100 mil. euro je nič v tomto rozsahu. Tu 100 mil. euro je nič. To je hore-dole.

  Pani ministerka, ak mi poviete, teda opakujem sa, tak aby som bol teda jasný, hej, a poprosím aj vašu jasnú odpoveď. Mne stačí povedať - nemá to vplyv - a podpíšete to, ministerka zdravotníctva pani Zvolenská. Lebo to si ja potom spätne viem overiť. Poviete, nemá, nemám problém, kľaknem tu, ospravedlním sa vám. Ale ak sa ukáže, ak sa ukáže, že tieto, tá minuloročná aj táto, môže mať vplyv alebo bude mať vplyv na cenu pri odkupe a napriek tomu sem s tým prídete bez hanby, lebo vás pošlú, tak povedzte mi, čo mám urobiť? A ja som galantný muž, i keď to tak nevyzerá, ale som. Čiže čo mám ešte, o to horšie je to v tomto prípade. Keby ste boli muž, možno by som vedel. Viete, to je, naozaj že, že neviem, čo mám, neviem, čo si mám počať, lebo nechcem, aby tento ťažko skúšaný štát, títo ťažko skúšaní ľudia, to ťažko skúšané zdravotníctvo ešte pre potreby Penty prišlo o ďalšie stomilióny eur. Nechcem to, a keď môžem, tak na to upozorňujem.

  Pani ministerka, ja tu mám ešte poznačené, ale v zásade som to najdôležitejšie povedal. Ak ste, Mihál tu niečo, pán Mihál tu včera hovoril, aj tá vaša komunikácia toho vášho ministerstva, že to ustanovenie, ktoré on napadol, a ja teda o ňom hovorím tiež, bolo ústami vašej hovorkyne poznamenané, že len, aby som to citoval, dokonca to bolo v nejakých Hospodárskych, že, že len upravuje metodiku výpočtu. Prosím vás pekne, zákony upravujú metodiku výpočtu? Čo to robíme z toho parlamentu? Zákony upravujú metodiku, metodika výpočtu, už v škole sa učí, jak sa má počítať. Viete, ale pritom vy v dôvodovej správe napíše k tomu bodu 21, nie že sa upravuje metodika, ale vy hovoríte, ustanovujú sa prechodné ustanovenia. Viete, nerobte, neurážajte ma. Už keď to týmto ľuďom nevadí, nech sa páči, ale mňa to uráža, mňa to hnevá. Ja nemám rád, keď niekto robí zo mňa blbca. Nemám to rád, mňa to irituje hrozným spôsobom.

  Končím, ďakujem veľmi pekne, že ste si ma vypočuli. Pani ministerka, naozaj mne ťažko použiť - očakávam od vás slovo chlapa -, lebo ste, ste dáma. Ale očakávam od vás slovo zodpovedného verejného činiteľa, ktorý sa vyjadrí k mojej obave. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami pani poslankyňa Mezenská, pán poslanec Viskupič.

  Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Mezenská.

 • Ja chcem podporiť pána kolegu poslanca Hlinu v tej jeho nastolenej požiadavke a jasne vecne postavenej otázke, ku ktorej, si myslím, že by ste sa mali, pani ministerka, jasne vyjadriť, či naozaj takto stanovené a zvýšené vymeriavacie základy odvodov poisteného budú vstupovať do tejto ceny. Pretože ja rovnako mám záujem na tom, aby neboli poškodzované záujmy tohto štátu.

 • Ďakujem. Zaujal ma bod, ktorý si spomínal ohľadom tej nedeľnej debaty O päť minúť dvanásť, kde som, takisto ma vyrušil moment, že je obrovský, široký daný rámec, koľko nás teda môže vyjsť zjednocovanie alebo odkup poisťovní, ktorý bol zadefinovaný slovami pani ministerky od 100 do 800 mil. eur. Myslím, že pán kolega Uhliarik spomínal pol miliardy, čiže je tu obrovský moment. Takisto ma to vyrušilo. Ale v debate ešte bol jeden moment spomenutý a to bolo to, že ideme teda budovať, lebo je to politické rozhodnutie a je na to vôľa, unitárny systém, a teda príkladmo bolo uvádzané, ktoré štáty majú unitárny systém a funguje veľmi úspešne. Bolo podľa mňa opomenuté to, že neboli spomenuté štáty, ktoré majú takisto unitárny systém a nefunguje veľmi dobre, a niektoré majú teda pluralitný alebo podobný ako my.

  Mňa ale zaujíma v tejto veci otázka, že kto, pre Boha živého, tieto systémy mení za tak obrovské náklady, ktoré hovorí pani ministerka, od 100 do 800 mil. v čase konsolidácie, keď potrebujeme získavať, šetriť na každom mieste a my sa teraz vydáme zmenou, cestou zmeny tohoto systému za takto obrovské finančné prostriedky.

  Môžeme sa teda domnievať, že pri tomto rozptyle to môže vyjsť aj miliardu. Čiže tá otázka znie, kto teraz v tejto situácii konsolidácie sa rozhodol meniť svoj vlastný systém takto brutálnym spôsobom za takto obrovské peniaze? Ďakujem.

 • Chcete reagovať, pán poslanec? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľka?

  Áno, nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Rada by som možno len neformálne, teším sa, že STV má takúto sledovanosť, a, prosím, ja som sa jasne vyjadrila v tom, pri tlaku na mňa, aby som povedala ohľadne ceny, som povedala, že tu sa skutočne hádže ciframi po médiách s politikou a že ja sa k cene nevyjadrím, pretože tu naozaj musí transparentne vybraný verejným obstarávaním vybraný subjekt, ktorý sa takouto činnosťou zaoberá na medzinárodnej úrovni, naozaj povedať, koľko je.

  Spomínala som to v kontexte, kde stále sa hovorí o tom, kedy sa to vráti a nevráti, a tieto, tieto, veľmi podivuhodné cifry, ktoré si tu kdekto vymýšľa, sú absolútne zavádzajúce a zo strany ministerstva zdravotníctva, tak ako ho zastupujem, nikdy nevyšiel ani odhad z toho dôvodu, že toto naozaj musí urobiť niekto nezávisle na úrovni medzinárodných štandardov, pretože my všetci máme ten základný záujem, aby Slovenská republika, ktorú zastupujeme, skutočne robila len dobré kroky, a aby skutočne to nestálo ani o cent viac, ako je naozaj nevyhnutné. Ale k tomu sa možno vrátim postupne.

  Prešla by som či už odborné, by som povedala, možno nepresnosti, možnože iný výklad, ako sme predložili, ale potom aj následne ostatné veci. Musím povedať v prvom rade, že nič sme do žiadneho zákona nepašovali. V tomto zákone všetko prešlo riadnym medzirezortným konaním a od začiatku všetko bolo uvedené tak, ako uvedené je teraz v tejto chvíli. Musím povedať, že ani k dividendám, ani k dodatočnému daňovému priznaniu nikto nevzniesol žiadnu pripomienku. Niežeby sme neakceptovali, nikto nevzniesol, už vôbec nie pripomienku retroaktivity a musím povedať, že tu vzhľadom na to, že páni, ktorí predkladali, ja predpokladám, v dobrej viere, v ich vzdelaní a odbornej spôsobilosti, účelovo pospájali a zavádzali fakty, pretože nepredpokladám neodbornosť.

  Musím povedať, že v rámci dividend v súčasnej, v súčasnom období sa na dividendy zo zisku dosiahnuté v účtovnom období, aby som to len tak zhrnula, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa vzťahuje tento zákon v znení s účinkom do 31. decembra 2012. Z uvedeného je vlastne, z ustanovenia je jasné, že zákon účinný od 31. 12. 2012 sa použije na postup pri výpočte vymeriavacieho základu týchto dividend. Nie je ho možné použiť na celkový vymeriavací základ poistenca, ktorý sa skladá z viacerých čiastkových vymeriavacích základov. Veľmi jednoducho povedané, kedysi neexistoval samostatný vymeriavací základ pre dividendy, čiže žiadna retroaktivita, pretože existoval, vy ste nazhromaždili príjmy a bol len úhrnný, úhrnný základ tých 36-násobok. Čiže v tejto chvíli žiadna retroaktivita, v žiadnom prípade. Tak ako sme hovorili, že metodika. Ja prejdem celé, aby sme to prešli naozaj odborne, z čoho vychádzam, ale skutočne aby ľudia rozumeli tomu, úplne úprimne v tejto chvíli, pokiaľ by aj to ustanovenie, ktoré je tam teraz nové, o tom 60-násobku, keby tam aj nebolo, výsledok pre človeka, ktorý je daný v tomto procese, je presne ten istý.

  My sme to ustanovenie tam dali práve len kvôli právnej istote, aby to bolo úplne jasné, pretože takto to naozaj je. Pretože pôvodne bol 36-násobok na úhrn všetkých príjmov, dividenda nemala samostatný. Zaviedli sme odvod z dividendy, ktorá má 60-násobok, a jednoducho, úprimne povedané, nemôžme povedať, že tak prečo to tam dávate, hej. Ale naozaj v prípade, aj že by to tam nebolo, je to tam pre právnu istotou, aby to bolo úplne jasné, je to nová záležitosť. Keby to tam aj nebolo, ten výsledok je taký istý a na dividendu je 60-násobok, či to tam teraz dáte alebo nedáte. Podstatné je, aby to ľuďom bolo jasné, aby to videli, preto sme tom tam dávali. Preto sme to nazvali metodika, lebo v rámci výpočtu, tak ako sú entity zavádzané, čiže priemerná mzda v národnom hospodárstve a výška vymeriavacieho základu, to takto jednoducho je. Iba teraz je to naozaj úplne jasné a nie je to tam vsunuté kade-tade. Skutočne to bolo v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní a má to tento význam.

  Môžem to uviesť aj na príkladoch naozaj a môžem pokračovať, že vlastne z tohto uvedeného znenia tej 38b ods. 9, znova zopakujem, nie je možné vztiahnuť na maximálny vymeriavací základ. Podľa znenia 38b ods. 9 sa určí čiastkový vymeriavací základ pre odvod z dividend, ktorý vstupuje podobne ako ostatné čiastkové vymeriavacie základy do plnej výške do celkového vymeriavacieho základu. Čiže na celkový vymeriavací základ, znova zopakujem, sa vzťahuje zákon 580/2004 Z. z. v platnom znení a uvádza, že vymeriavací základ - najviac 60-násobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Takže skutočne musím zopakovať, že navrhované prechodné obdobie, naozaj možnože to slovo metodika evokuje nižšie právne normy. Išlo len o to, aby bolo jasné, a skutočne on upravuje len metodiku výpočtu. Ona je zrejmá aj zo súčasného zákona, ale skutočne len tu dupľuje, aby tu naozaj nedochádzalo k žiadnemu výkladovému nedorozumeniu, je tu len spresnenie. Čiže my nič nové nezavádzame, ten stav takýto je bez ohľadu na toto, ale myslím si, že vzhľadom na to, že ide o novú vec, sa vyhneme mnohým nedorozumeniam, keď si to tam ľudia jednoducho pregnantne naozaj vedia skontrolovať a prečítať.

  Zákon č 580 v znení s účinkom od 31. 12. 2012 pri stanovení vymeriavacieho základu pre príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. e), čiže to sú tie dividendy, určuje v § 13 ods. 6, že zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 1 alebo poistenec podľa § 11 ods. 2, alebo poistenec štátu podľa § 11 ods. 7, ktorý má príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. e), má povinnosť platiť poistné aj z tohto príjmu. Čiže vymeriavací základ pre odvod poistného z tohto príjmu je príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu podľa ods. 10 dosiahnutý v rozhodujúcom období. Do príjmu sa zahrňujú len príjmy nad takto stanovenú sumu.

  Čiže možnože znova čítam, opakujem, len skutočne chcem povedať, že to, čo hovoríme, že je tam len upravená metodika pre, preto aby bolo jasné, akým spôsobom sa tento režim bude vypočítavať. Je to tak. Je to tak, je to tam od začiatku. A ja si myslím, že odbornej verejnosti je to jasné, pretože inak by vzniesla nejaké pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

  Takže pokiaľ je záujem, tak ako to uvádzal aj pán poslanec Mihál, mám k dispozícii možnože aj niekoľko príkladov, keď pri vymeriavacích základoch, napr. vymeriavací základ poistenca pri nejakej výške, neviem, či to má význam, môžme si to prejsť, je to k dispozícii kedykoľvek a znovu musím zopakovať, že môžme sa sporiť o tom, či dividendy áno, či každý príjem, ktorý my dostaneme k nám do zdravotného poisteni, či každý príjem, ktorý zabezpečí, že môžme uhrádzať zdravotnú starostlivosť, či zároveň treba na každý pozerať, či on navyšuje alebo nenavyšuje cenu podniku, môžme na to skutočne nechať urobiť audítorský posudok. Základ je, aby sme peniaze dostali tam, kde ich potrebujeme pre tých poistencov.

  Takže môžem skutočne napríklad uviesť príklady trebárs pre roky 2012 v prípade dividend, kde osoba, pokiaľ mala v roku 2012 príjmy z kapitálového majetku a ostatných príjmov, dajme tomu vo výške 20-tisíc eur, okrem toho v roku 2012 bola konateľom firmy a za výkon tejto funkcie mala ďalších dajme tomu 24-tisíc eur, mala príjem z vyplatených dividend z tejto spoločnosti, ktoré jej vznikli v roku 2011 dajme tomu v sume 100-tisíc eur, aby sa nám ľahšie počítalo, lebo už sme párkrát tu zažili, že nám to tu tak pred mikrofónom nejak potom nesedelo, tak v tom prípade to bude úplne jasné. Príjmom tohto konateľa za výkon funkcie je príjmom zo závislej činnosti, z toho príjmu zaplatí poistné ako zamestnanec so sadzbou 4 %, sadzu 10 % ako zamestnávateľ. Dividendy z tejto spoločnosti, ktoré boli vyplatené v roku 2012, sú vyplatené za to účtovné obdobie, ktoré sa začalo 1. 1. 2011, čiže z týchto dividend sa zdravotné poistenie platí. Vymeriavacím základom tohto poistenca je teda 24-tisíc eur zo zamestnania, 19 500 eur, pretože 500 eur je oslobodených od dane, je príjmom z kapitálového majetku a plus má tých 100-tisíc eur ako z ostatných príjmov, čiže spolu 143 500 eur. V tomto prípade je maximálny vymeriavací základ 27 684 eur. Čiže vymeriavací základ zo zamestnania, z kapitálového majetku, ostatných príjmov a dividend sa úmerne takto zníži, lebo vymeriavací základ zo zamestnania je 24-tisíc krát 27 684, vymeriavací základ z majetku, vymeriavací základ z ostatných príjmov sa rovnako takýmto spôsobom vypočítava. Takže výška poistného sa odvádza. Čiže to je ten základný rozdiel, že tu vzniká nová entita, nevzniká žiadna retroaktivita, a toto ustanovenie je skutočne, tak ako sme uviedli, len jasne definuje ako, akou metodikou sa bude vypočítavať táto suma.

  Keď sme už pri tých ekonomických veciach, možno by som pokračovala tým, čo tu spomenul pán poslanec Mihál, a to dodatočným daňovým priznaním. V dodatočnom daňovom priznaní, ktorým si občan opraví chybu v tom pôvodnom daňovom priznaní, je to naozaj, pôsobil v inej sfére pán poslanec, v zdravotnom poistení ten systém funguje trošku inak. Musím povedať, že v dodatočnom daňovom priznaní v každej mesačnej dávke, ktorú úrad pre dohľad zasiela poisťovniam, sa poskytujú všetky informácie o, o, ktoré aj menia skutočnosti, v rámci ktorých sa vytvára ročné zúčtovanie poistného. Či už je to riadne daňové priznanie, následne opravné daňové priznanie, tam nevzniká ani časový rozdiel, pretože je to mesačne determinované, alebo potom daňové dodatočné priznanie, kde je rozdiel v tom, že tam ten nie je čas, po ktorý by bolo obmedzené jeho možné podanie. V tom prípade v mesačnej dávke z Úradu pre dohľad príde informácia o týchto zmenách, o dodatočnom daňovom priznaní osoby, daňovom priznaní tej osoby a vzápätí podľa už platnej legislatívy jednoznačne poisťovňa, ktorá na základe vlastne ročného zúčtovania vydáva buď výkaz nedoplatkov, alebo oznámenie o preplatku, sama vo vlastnej réžii na základe týchto informácií zmení výkaz nedoplatkov a buď poistné teda zmení na inú sumu, alebo vráti preplatok, alebo teda oznámi teda vyrovnanie záväzkov. Čiže jednoznačne tento systém funguje. Čiže nie je pravdou, že pokiaľ vy urobíte chybu v daňovom priznaní, už vám nikto nevráti zdravotné poistenie. Dodatočné daňové priznanie je informácia, ktorá sa dostane do vašej zdravotnej poisťovne, na jej základe vlastným konaním sa zmení váš výmer nedoplatkov a dostanete späť, pokiaľ teda sa jedná o to, že ste pochybili, takýto prospech. Rovnako bude spokojný aj kolega Kažimír, pretože pokiaľ to ide naopak, ako som tu bola nakriaknutá, že sa nestarám dostatočne o príjmy do štátneho rozpočtu, pokiaľ tá zmena bola aj opačná, takisto sa postupuje a sa mení oznámenie o preplatku na výkaz nedoplatkov. Tento systém funguje.

  Je pravdou, že ročné zúčtovanie poisťovne robili prvýkrát vlastne v roku 2012 za rok 2011. Za ten rok sme dostali mnoho podnetov od poistencov na rôzne konanie, na takúto vec sme nedostali jediný podnet, jedinú sťažnosť, že by poisťovňa takýmto spôsobom nepostupovala a že by si nechala skutočne peniaze, ktoré jej neprináležia. Napokon jednoznačne, keďže je to súčasťou dávky, je preukázateľné, že ona vie, že tie peniaze by boli neoprávneným prospechom. My sa môžme sporiť, či právny titul zanikol alebo vôbec nikdy nevznikol. Základ je pre občana jednoznačne. Pokiaľ on opraví, nájde svoju chybu, opraví daňové priznanie, poisťovňa si nemôže nechať, ani si nenecháva peniaze, ktoré jej nepatria. Na druhej strane, ak tá oprava sa týka, naopak, rovnakým spôsobom mení svoje stanovisko a takisto žiada o doplatenie. Čiže toto funguje a je to rozdielne možno od klasického daňového, ktoré pán poslanec pozná, ale v poisťovni s týmto nie sú problémy a takto sa postupuje.

  Čiže opakujem, pokiaľ ľudia kedykoľvek proste opravia svoje daňové priznanie, táto vec sa cez úrad pre dohľad v zákonom stanovenej dávke dostáva - táto informácia - a poisťovňa na základe už teraz platnej legislatívy si ju spracuje. Preto sa nám nejavilo účelné ďalšiu administratívu platiť, pretože toto naozaj funguje, a opravovať niečo, čo funguje, v dnešnej dobe, si myslím, že máme dosť toho, čo opravovať, čo prestalo fungovať v minulom období. Takže som absolútne presvedčená, že ani retroaktivita, ani žiadne okrádanie poistencov sa v tejto chvíli naozaj nekoná, ani konať nebude.

  Rovnako by som sa rada vyjadrila potom k tej časti, kde páni poslanci vystupovali, k časti transpozície európskej smernice. Budem hovoriť možno trošku dlhšie, možno trošku podrobnejšie, pretože vždy stále viac a viac učím o tom, ako je možné sčítať kdečo s kdečím. Ja som ešte bola generácia, čo zažila množinovú matematiku, a my teda vieme, že v tom prieniku sa nikdy z hrušiek a jabĺk dokopy kompót jednoducho nerobil. Možnože je škoda, možnože vzhľadom na to, že tá generácia si obdobná, tak by ste si na to mohli spomenúť, aj keď je to predsa len, ja uznám, aj keď som teda žena, že bolo to už hodne dávno, ale nepatrí sa, aby ste skutočne len v tej snahe, ktorú naozaj máte, a vytváraním toho zdania, čo všetko asi by sa mohlo stať, keby spájali účelovo tieto čísla a jednoducho tvrdili takýmto spôsobom veci, ktoré nie sú vôbec, ale vôbec pravda. Ja len pevne verím, lebo som zažila takúto istú prognózu pri priemere troch najnižších cien, všetky tie reči o tom, čo všetko sa asi tým ľuďom by mohlo stať, keby niečo. Ja si dovolím len osobnú poznámku, že pevne verím, že aj pán Nostradamus je len prognostik, bol len prognostik kvalít pánov poslancov, pretože v tom prípade sme v bezpečí, pretože tie prognózy sa, chválapánabohu, teda neplnia. Ale v tomto prípade sú o to nebezpečnejšie, že aj vychádzajú podľa mňa z účelovo skutočne skombinovaných dát.

  Ja by som sa vyjadrila možno najprv k peniazom, čo sa týka smernice Európskej únie. Okrem toho, že systém zdravotného vôbec poskytovania zdravotnej starostlivosti a v nadväznosti systém poistenia je tu, prosím pekne, pre pacientov. Tie peniaze, ktorí si tí ľudia v čase, teda kedy sú alebo nie sú pacientmi, ukladajú do systému, sú určené na to, aby keď potrebovali liečbu, tak za tie peniaze ju dostávajú. Kumulovať, pretože ten pacient je len jeden. My sme tu mali napríklad diskusiu a ja mám takú smolu, že ja si naozaj dosť pamätám, takže mali sme tu diskusiu k výmenným lístkom, kde som jasne, tu bolo povedané zo strany pánov poslancov, že predsa neexistuje, aby tí ľudia chodili len tak k doktorovi a doktor si niekoho len tak objednával, keď nie je chorý. To znamená, že tu nepríde ku kumulatívu tých zdrojov.

  Pán poslanec, možno za pôvodných čias, kedy bol problémom, kedysi dávno tzv. tie nadlimity, tak v ambulantnej sfére skutočne tento problém pri priebežnom probléme je viac-menej vychytaný a je individuálny. Čiže to nie je o tom, že sa robí len zadarmo. Ide o to, že tie peniaze uhradíme za liečbu toho pacienta, pokiaľ nie je dôvod na to, aby mal súhlas poisťovne, ktorá, samozrejme, prihliada hlavne na to, aby sa liečili naši pacienti doma, dostáva takú istú sumu, ako keby sa liečil doma. Pre nás je podstatné, že sa naplnila vec, na ktorú sme všetci v tom zdravotníctve zriadení. Pacient si odkladal, človek si odkladal, nebol ešte možno pacientom, potrebuje zdravotnú starostlivosť a dostane ju, dostane zaplatené a dostane v rámci solidarity toľko, koľko všetci ostatní, nech sú kdekoľvek. Čiže toľko, koľko v Slovenskej republike. Už teraz je možnosť voľby a podobne, ale to nie je kumulatív. My liečime tých chorých ľudí a chcete povedať, že tá časť, čo odíde do, sa odliečiť niekde inde, bude nahradená čím? Prečo tam budú ďalšie výkony, prečo by mali stúpať, hej? Jednoducho my nie sme na to, aby sme udržiavali nejaký štandardný, či už počet, alebo nejakú štandardnú životnú úroveň niekoho. My skutočne tie peniaze posielame tam, kde sa tí pacienti liečia.

  Mňa aj teší, aj prekvapuje, ale teší, lebo si myslím, prestalo ma to tešiť, keď som si uvedomila, že je to väčšinou len jednorazové a účelové ako pri ostatných veciach, že to nie je zmena toho náhľadu celkového, že od tých čias, kedy jasne sa hovorilo a zaviedlo sa podľa mňa naozaj chybne do takého vážneho regulovaného rezortu, ako je zdravotníctvo, trhové mechanizmy s tým, že trh všetko vyrieši, zrazu sa bojíte, že trh nevyrieši, že tie slovenské ambulancie nebudú konkurencieschopné, že tie poisťovne, aj keď ich je viac, tak tendenčne niečo uškrtia, takže trh asi naozaj podľa vás možno všetko nerieši, a žiadate, aby ten štát zasiahol a reguloval, to je správna cesta. Len, prosím, nielen účelovo niekedy. Toto je cesta, ktorou musíme ďalej ísť, a nájsť primeranú mieru, pretože následky už tu máme. A musím povedať znova, či sa pacient odlieči tam či tam, zároveň hovoríte účelovo o tom, lebo to sa tak pekne počúva, a bohatí sa odliečia napriek tomu, že presne, ako ste povedali, väčšinou jazykovo zdatní, ak tak možnože pohraničie, hovorili ste o Maďarsku, kde je to rovnako. To potom predsa nie je o cene. Na druhej strane - a tí chudobní budú dlhšie čakať. Prečo by dlhšie čakali? Pretože ak niekto čaká na zdravotnú starostlivosť a v tejto chvíli sme svedkami, že poisťovne naozaj uvoľňujú prostriedky, sú hradené, častokrát je to veľakrát z kapacity toho zdravotníckeho zariadenia, tak niekto vypadne z toho jeho čakacieho radu, tak príde na radu skôr jednoducho.

  My neočakávame, to je pravda a nevieme to prejudikovať, neočakávame nejaký masívny odlev, ale jednoznačne my otvárame priestor proste našim ľuďom aj do Európy. My ich upozorňujeme na to, lebo všetky poisťovne, neviem, teda či všetky, pravdupovediac, teraz aktuálne viem, že zdravotná poisťovňa najmä pri vycestovaní pri európskom preukaze vydáva aj zoznam všetkých doplatkov ostatných štátov. Hlavné je, aby tí ľudia vedeli, že v tom ďalšom štáte bez súhlasu poisťovne vystupujú len do miery našej úhrady, čiže naozaj sa im môže stať, že budú doplácať. To je podstatné, aby sme ich o tom informovali, a môžu sa rozhodnúť.

  Myslím si, že toto je naozaj pozitívny krok, ktorý, táto smernica sa dlho pripravovala a má možno určité plánovacie riziká. Nie je však pravdou, že napríklad poisťovňa nebude vedieť zostaviť rozpočet, pretože poisťovňa jednoznačne za tie dlhé roky a už teraz v tejto chvíli všetky, nikto nie je tu úplne nový, vychádza štatisticky z objemu, ktorú jej poistenci zdravotnej starostlivosti zhruba potrebujú, a ten sa nezmení. Myslíte, že si skutočne, keď začnú chodiť von, tak teraz sa nejakým spôsobom, tvrdili ste pri výmenných lístkoch, že žiadny lekár zbytočne neobjednáva pacienta, čiže nemyslíme si, že ten dopad je dramatický a vyčísľovanie týchto nákladov ako plus k zdravotnej starostlivosti nie je celkom v poriadku.

  Musím ďalej teda povedať, že ďalšie sumy, ktoré tu padali, ale k tým sa možnože vrátim, pretože patria k inej časti, nechcem na niečo zabudnúť, aby som nebola obvinená, že to obchádzam v tej reči, ale bolo toho hodne, ale môžem sa dotknúť v tejto súvislosti aj poplatkov a doplatkov, ktoré sme teraz dávali do nejakého rámca. Skutočne sme zozbierali zatiaľ v ambulantnej sfére, ako to vyzerá, a budeme vás o tom veľmi skoro informovať. A poplatky a doplatky spájate zásadne so stanoveným štandardom. Tu už zrazu nie sme takí propacientskí, pretože základ je pacient, ktorému berieme peniaze, lebo by mohol chodiť aj niekde von, hej. Ale základom je, že toto aj tu sa, prosím, skúste trošku obrátiť na to, že aj tu je to sociálno. A to nie je pravdou, keď si porovnáte rozsah štandardu, ktorý máme v zdravotnej starostlivosti hradený zo štátu, z verejného poistenia pre našich občanov, nie je oveľa väčší, nie je skoro vôbec vlastne väčší, ako je napríklad rozsah štandardu v Nemecku, ktoré porovnávame HDP podobne. Tie rozsahy nie sú väčšie.

  Zato sa skúste pozrieť, koľko stojí najmenšie pripoistenie. Koľko peňazí stojí v komerčnej poisťovni pripoistenie ďalších tých nákladov? To nie sú desiatky eur. To je vysoká vec. Čiže v jednej chvíli hovoríme, že ubližujeme chudobným, lebo budú sa môcť ísť liečiť, keď majú bližšie Maďarsko, aj do Maďarska. Na druhej strane im kľudne chceme povedať, že inak sa to nedá, len ešte im zúžiť ten štandard, ako majú ostatní, pretože sme chudobná krajina, a kto na to nemá, si musí, nebude si môcť doplatiť pripoistenie. My stále operujeme totižto s tým, ale skúste sa na to skutočne pozrieť odborne, s tým obrovským rozsahom, ktorý máme. Skúste si ho porovnať s rozsahom inde a on zase až taký obrovský nie je. Máme problémy s tým, čo riešia či už samotné poisťovne, alebo snažíme sa ich podporiť, aby nebola zbytočná tá zdravotná starostlivosť, ale to nehovoríme o rozsahu. Hovoríme, aby sa neopakovala, aby sa používala vtedy, kedy sa má, ale nie o tom zúžiť, že menej vecí budete za tie peniaze dostávať. Takže na jednej strane tu rozprávame o tom, ako SMER ubližuje teraz chudobným ľuďom, lebo oni do AKH Viedeň nebudú môcť vycestovať, ale pritom vzápätí hovoríte, že možno že práve tie regióny, ktoré nemajú na cestovné, privítajú, že majú v Maďarsku niečo bližšie, ale na druhej strane hovoríte o tom, že jasne treba znížiť rozsah a tí ľudia si majú doplácať. To je trošku rozporuplné a mali by ste sa s tým skutočne možno sám tak vnútorne vysporiadať.

  Jednoznačne znova zopakujem - tie peniaze budú hradené za chorobu toho pacienta. On je chorý tak či tak, on tú zdravotnú starostlivosť niekde potrebuje a je správne, že ak vycestuje bez toho, aby to bolo odsúhlasené, dostane len toľko, akoby zostal doma. Takže ja v tom naozaj pre tých ľudí nevidím problém. Pacient je tu naozaj ten, pre ktorého to tu všetko robíme. Keby sme nemali pacientov, nepotrebujeme nič ostatné.

  Ja by som sa ešte vyjadrila, možno zakončím túto, túto časť finančnú iba jednou vecou. Vraveli ste, že ste proeurópsky. Keby ste totižto aspoň neboli, tak by som pochopila všetky vznesené tieto obavy, plánovanie a o to, že sa to malo urobiť inak. Musím povedať jasne. Povedali ste, neviem, či to nebolo aj horšie slovo, ja si pamätám, že nepremyslená transpozícia. Všetci vieme, akým spôsobom funguje európske, európske smernice Európskej únie, a musím povedať, všetci sa ma stále pýtate - a dostanem s k tomu v ďalšej téme -, kde na čo zoberiem peniaze. Pán poslanec, kde chcete zobrať takmer milión eur, ktoré nám hrozí ako pokuta pri neúplnej alebo nesprávnej transpozícii? Kde každý deň omeškania, kde môžu byť 10-tisícové penále za to, chcete zobrať. Takže keď už hovoríme o tom, nevravme, pretože jedna tá smernica skutočne pre pacienta prináša benefity, plánovane sa s ňou vysporiadať vie, neprináša nejaké nové extra riziká. Tá smernica sa tvorí už dlhé roky. To nie je nič nové. Boli mnohé rokovania, či už za vašej vlády, za našej, je to dokument, ktorý je to vážny dokument a tvorí sa už veľmi dlho, a jednoznačne, keď už bol prijatý, táto sankcia je obrovská a je reálna. Takže ten, tá transpozícia je urobená riadne, tak ako urobená má byť, a je to transpozícia, ktorá pre pacienta ako pre osobu prináša dobro, a my so všetkými zvyšnými týmito administratívnymi záležitosťami máme povinnosť sa za jeho peniaze vysporiadať. Nato majú tie poisťovne správne fondy a podobne. Neverím tomu, že budú nejakým spôsobom takto postupovať, pretože niet na to dôvodu, pretože pokiaľ niekto odíde, nebude ošetrený u svojho lekára, u nás nemáme paušálne platby, platíme za prácu. Takže tá práca bude stále rovnaká, ale možnože konečne sa trošku zobudí aspoň táto časť toho, čo vy tvrdíte, že trhový mechanizmus prináša, a možno tá konkurencia bude o tom, že v daných regiónoch, skutočne bude aj o tom, že ten pacient bude vyhľadávať, vždy chodí hlavne za lekárom. Viete, že keď nám je zle, tak hľadáme najmä v prvom rade toho človeka, toho odborníka a človeka, ktorý nám rozumie, čiže možnože toto dobro nám to prinesie aj nadštandardnejšie, ako máme teraz.

  Čo sa týka ešte časti, ktorej ste sa venovali veľmi, veľmi podrobne, a to je primeraná lehota. Nie je pravdou, že primeraná lehota je v tom zákone vágna len preto, vágna alebo je tam daná preto, aby bol nejaký priestor na modifikáciu. Jedna vec je a tieto dve veci vy stále spájate a to je, že my si v štáte môžme vnútroštátnou normou upraviť, v tejto chvíli pri niektorých výkonoch a nejakých diagnózach to máme, niekde to nemáme, aká je pre nás tá doba, po ktorú by pacient relatívne mal čakať. Ale v prípade súhlasu poisťovne a, prosím, pozrite si možno niektoré, mám tu napríklad konkrétne, aby ste nemuseli hľadať, skúste pozrieť rozsudok Európskeho súdu vo veci pani Vodcovej, je to zo 16. mája 2006 a tento rozsudok je podkladom pre ďalšie legislatívy. V prípade, že pacient potrebuje odísť do zahraničia a žiada súhlas, nie je možné mu povedať fixne, že 12 mesiacov. Musí byť individuálne zhodnotený. Niekomu je 12 veľa, niekomu málo. Jedna vec je akútna, odkladná, ale aj v rámci odkladnej zdravotnej starostlivosti súd jasne povedal, že v tomto prípade je na prvom mieste pacient a človek. Čiže nie je možné podmieňovať tento súhlas len tým, že lebo vy ste nenaplnili, a to je úplne jedno, koľko mesiacov. Vždy sa pri každom súhlase vyjadruje hlavný odborník. Musí sa jednoznačne stanoviť individuálne, pretože je to pre toho človeka. Ja vám môžem zacitovať, nebudem citovať z celého, ale aby to bolo skutočne jasné: "Neudeliť súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ možno len vtedy, ak sa taká istá alebo rovnaká efektívna liečba dá poskytnúť bez primeraného odkladu zmluvným poskytovateľom v národnom prostredí. Pri posudzovaní potrebnosti liečby príslušné inštitúcie musia brať do úvahy aktuálny zdravotný stav pacienta, stupeň bolesti, povahu pacientovho postihnutia, napríklad, že ho ochorenie obmedzuje aj vo vykonávaní pracovnej aktivity. Vždy to musí byť o tom konkrétnom človeku, pacientovi." Podľa Európskeho súdu sa pri posudzovaní primeranosti odkladu musí brať do úvahy aktuálny zdravotný stav aj stupeň jeho postihnutia. Skutočne nebudem čítať celý ten rozsudok, ale podstatné je, že toto my už v legislatíve máme zakotvené, takto je to už teraz a pokračujem: "Avšak nech bude lehota akákoľvek, vždy sa musí posudzovať individuálny stav pacienta. Vyžiadanú liečbu v cudzine hradí zdravotná poisťovňa po dôkladnom zvážení oprávnenosti požiadavky, pretože hospodári s verejnými prostriedkami a jej povinnosťou je hradiť liečbu v cudzine len v indikovaných prípadoch."

  Kritéria, ktoré zdravotnú poisťovňa oprávňujú k úhrade plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte, sú, že musí ísť o liečbu z verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, nie je ho možné liečiť v primeranej lehote a ja si stále myslím, že primeraný v tomto prípade je naozaj ľudský a je naozaj bližší k pacientovi, ako mu povedať, že nech si na tom akokoľvek, tu máme 12 mesiacov, požadovaná liečba sa na území našej republiky nevykonáva, boli vyčerpané všetky možnosti liečby na území našej republiky a neprišiel očakávaný zlepšený zdravotný stav tohto poistenca. Alebo poistenci z poistencov s bydliskom v inom členskom štáte chcú pokračovať v liečbe, ktorá začala v Slovenskej republike, v svojom mieste bydliska. Čiže skutočne hovoriť o tom, že primeraný je vágny, primeraný je dosť jasne stanovený a je determinovaný človekom a je potrebné, a podľa mňa práve naopak, tá unifikácia by mohla viesť práve k tomu, že toto nám z toho vypadne a znova sa vracia. My sme tu všetci preňho. Všetci sme pre pacienta a to sú jeho peniaze.

  A keď sme znova u tých peňazí, tak musím povedať, že jedna tá časť, tá línia, ktorou ste išli, ma skutočne prekvapila, a to navyšovanie, tretia tranža, navyšovanie platov lekárov. Musím povedať, že áno, všetci si to asi pamätáme, aj keď niektoré veci sa radi zabúdajú, ale musím povedať, že považujem to za absolútne neadekvátne, aj keď ja v prvej fáze, keď to spomenul vlastne prvý pán poslanec, som rozumela tomu zadaniu, že je nutné spomenúť jednu poisťovňu za každú cenu, aj keby sa jej nič netýkalo, a som to brala ako nešťastné premostenie. Vzhľadom na to, že aj druhý pán poslanec sa pripojil vlastne k tejto základnej otázke - a z čoho chcete platiť platy lekárov a prečo teraz navyšujete a kde na to sa vezme - tak som ostala taká zaskočená, pretože skutočne tu ide o zásadný prísľub, o váš zásadný prísľub, to memorandum podpísané premiérkou vašej vlády. Ja si nepamätám zásadné protesty proti jej, proti jej podpisu a tieto peniaze skutočne vieme, kde zoberieme. Môžte sa opýtať Lekárskeho odborového združenia, Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie fakultných nemocníc ako vznikol tento návrh, lebo ak si všimnete, návrh nie je identický s návrhom, ktorý je v memorande. Mali sme dlhé rokovania, viete, mali sme k tomu aj mediálne výstupy, že v takejto fáze a ešte aj pri tej začiatočnej, pretože bolo to od počiatku, sme sa borili s tým, že tu boli obrovské sľuby ohľadne miest a boli tu obrovské výpočty ohľadne toho, z čoho sa tie peniaze dostanú, ale tie peniaze fyzicky sme nikde nenašli. V tejto chvíli my sme pristúpili k úplne opačnej strane a my sme najprv vyrokovali vlastne tak či s nemocnicami, ako s poisťovňou, kde sme skutočne, a nie je to pravda, to musím jasne povedať, že tieto prísľuby padli, nie je to pravda, že sa inak v tomto prípade pristupuje k štátnym a k iným nemocniciam. Takisto ako pri 50-miliónovej rezerve, všetci dostali, tak ako im patrí, štátny, neštátny, VÚC-karský, súkromný, pretože všade sú to naši lekári, všade sú to naše sestry, my prešetrujeme, ako prišlo k naloženiu s týmito prostriedkami. Tie platy navýšené boli. Či niekde v súlade so zákonom, alebo menej, to v tejto chvíli, viete dobre sami, že prebieha aj kontrolná akcia Najvyššieho kontrolného úradu, my žiadame, aby sme videli, že všetky tieto peniaze, ktoré išli, boli hlavne použité na to. Je fakt, že nestačili, pretože navýšenie platov bolo viac ako 65 mil., nie 50 a, bohužiaľ, úspory, ktoré boli plánované, úsporami zase až tak celkom evidentne neboli. Kde chceme na to vziať, pozrite si účtovné závierky poisťovní. Chceme na to vziať tam, kde poisťovne vzali predtým na to, aby mali na konci tohto roka viac ako 300 mil. v hotovosti na účtoch. Tie peniaze patria späť pacientom. V minulosti o viac ako 30 % boli krátené finančné objemy nemocniciam a my sme takisto dali prísľub, že v prípade aj tohto postupu rovnakým spôsobom budeme navyšovať všetkým, pretože sú to všetci naši lekári a sestry, a my vieme, že sa tým navyšuje. Reálne cenou práce sa navyšuje cena tohto výkonu, ktorý sa dáva tomu pacientovi. Takže práve preto je aj takto. To nie je len tak z brucha, že a teraz 2,1. My sme veľa počítali. Ten materiál, ktorý sme dali k dispozícii Lekárskemu odborovému združeniu, ktoré jasne hovorilo, že viete, ale nám niečo sľúbila vláda, my sme občania a teraz my, vždy keď sa vláda zmení, všetky tie sľuby padnú? Tu je nejaký dokument podpísaný. My sme hovorili, my teraz na to naozaj nemáme. Ten sľub nebol pokrytý. A kým sme sa dohodli na tom rozdelení na 2 roky, tak sme zároveň vyčlenili na to prostriedky a dali sme jasný na rokovaniach záväzok, že všetkým týmto zariadeniam, ktorých sa to týka, tieto peniaze pôjdu a nie sú to nové. Pôjdu späť, pretože v minulosti išli od nich do poisťovní. Takže tam sú tie reálne peniaze, a preto sme povedali, že tieto veci budú pokryté z verejného zdravotného poistenia, pretože tam tie peniaze z tých nemocníc sú. Napríklad, my sme teraz absolvovali, je to nielen podložené našimi štatistikami. Absolvovali sme napríklad audítorský pobyt vlastne, teda z denníka SME s audítorom v trnavskej nemocnici. Jasný záver je, že treba zmeniť koncepciu cenotvorby, že kroky, ktoré sú robené, sú dobre robené, a že skutočne, prečo táto nemocnica má problémy - a ona je taká štandardná -, je, že tá poisťovňa riadne neplatí skutočné náhrady, náklady. Takže my na jednej strane v našich nemocniciach znižujeme náklady - a vyjadrím sa aj k tomu, čo ste hovorili ohľadne zníženia tempa zadlženosti - ale na druhej strane žiadame, aby poisťovne nemali tie peniaze na účtoch, aby ich vrátili späť k tomu, komu patrí. Im patrí v tejto chvíli naozaj len ten správny fond. Aj o tom môžme diskutovať, že tam tie sumy sú naozaj veľké. A v rámci solidarity to ani nie sú v Dôvere peniaze poistencov Dôvery, keďže tam prerozdeľujeme, to sú stále peniaze nás všetkých. Pokiaľ vy ste s tým spokojní, že peniaze, ktoré povinne odvádzate ležia na účte poisťovne a nie sú za to liečení ľudia, chvalabohu, že nie my, ale raz my budeme za ich peniaze liečení, to môže byť. Čiže jasne hovorím, peniaze fyzicky v tých poisťovniach sú a tá cenotvorba nie je umelo navyšovaná, ona nie je v poriadku. My o tom rokujeme, meníme tú štruktúru, pretože nie je možné, aby sme stále dookola opakovali, že lebo sa v privatizácii, čo je pravda, a to zase musím povedať, že asi väčšina z vás pri tom bola, v privatizácii sa vybrali v danom, pod tou prizmou, že trh všetko vyrieši, nejaké hrozienka z toho a teraz to chýba nemocniciam. Ale je otázka, prečo je niečo hrozienko? Prečo? A to postupne zavádzame DRG, ale už teraz na tom pracujeme a upravujeme cenotvorbu aspoň tam, kde máme dosah v štátnej poisťovni, a správne ste povedali, že pevne veríme, že tie súkromné poisťovne ju budú nasledovať, lebo ich k tomu prostredie a pacienti a ich klienti dotlačia. Prečo nehradíme to, čo naozaj veci stoja? Veď ak je niečo hrozienko, znamená, že mu hradíme priveľa. Takže postupne meníme. Znižovali sme ceny zobrazovacích jednotiek. Zvyšujeme ceny hospitalizácii.

  Tie audity jasne dokázali to, čo je v nemocniciach poddimenzované, je ten ich základná činnosť - operovanie. Jednoducho tam musíme dávať. Musíme naozaj hradiť to, čo ten pacient reálne spotrebuje pri tejto činnosti. Keď som aj sa dotkla toho zadlžovania, ja musím povedať, že ja takisto poznám materiál vašich poradcov, pán poslanec, z HPI, ktorí veľmi krásne pracujú aj dokonca so slovenčinou, pretože vy ste povedali, čísla sú tu jasné, ktoré nádherne sedia, ale treba aj ich vlastný text čítať, pretože jedno je medziročný rast dlhu štátnych nemocníc a medziročný rast príjmov nemocníc všetkých. Vy ste spočítali nárast financií do všetkých nemocníc na Slovensku a porovnali ste ho s rastom dlhu štátnych nemocníc. Rada by som k tomu povedala len toľko, že v tých 103 mil. je aj tá päťdesiatka, nie je navyše, je v tom, ktorá išla a išla rovnomerne podľa podielu do všetkých nemocníc, ale zároveň tu sa nehovorí o tempe zadlžovania, ktoré skutočne znižujeme nákladmi, pretože znížilo sa to tempo, pričom tie platy nestáli 50, ale 67 mil., ale takisto vo všetkých nemocniciach.

  Takže musím jasne povedať, že napádanie tejto korektnosti tých údajov, pretože je to materiál, ktorý sme dávali do vlády, a za ním si stojíme. Pretože nemôžete porovnávať peniaze do všetkých nemocníc kontra dlh iba 16 nemocníc. Takže musím povedať, že informácia ministerstva zdravotníctva o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva hovorí o reálnej výške dlhu, o tom, že jeho tempo sa podarilo v roku 2012 znížiť v porovnaní s rokom 2011. Tieto údaje sú korektné. Vy porovnávate, tak ako som povedala, tieto dve neporovnateľné entity. Nemocnice mali v roku 2012 vyššie príjmy. Chvalabohu za ne. Mohli platiť viacej záväzkov. Bodaj by bolo tých príjmov najviac, pretože, ako som povedala, bolo jasne aj nezávislými audítormi dokázané, že to nie je v šafárení. Ten audit je určite v SME-čku k dispozícii a myslím, že to nepodozrievame z nejakých zavádzajúcich vecí. Ale jednoznačne s tým, že treba upraviť cenotvorbu, najmä v operačných, a to Všeobecná zdravotná poisťovňa už v druhom kole od začiatku pôsobenia robí a bude v tom pokračovať vo všetkých nemocniciach, nielen v štátnych. A zároveň si treba uvedomiť, že, znova zopakujem, na zvýšení príjmov malo veľký podiel rozpustenie tej rezervy 50 mil. Mala čiastočne kompenzovať mzdy lekárov. Tieto len v ústavnej zdravotnej starostlivosti vzrástli o 67 mil. Len lekárov je tých 67 mil. Čiže vy deklarujete zvýšenie príjmov o 103 mil. tak, že z týchto zvýšených príjmov šlo iba na krytie týchto zvýšených miezd 67. Musím povedať, že sami novinári, lebo sú stále také debaty, čo to teda vlastne porovnávame, či je porovnateľný rok 2011 a 2012? A ja zacitujem znova z denníka SME zo dňa 11. 5. 2013. Analytici v denníku SME skonštatovali, že: "Riaditelia nemocníc za vlády ministra Uhliarika v roku 2011 sa správali neštandardne a zvýšili záväzky nemocníc vzhľadom k tomu, že mali byť nemocnice oddlžené a transformované na akciové spoločnosti." Citát z denníka SME zo dňa 11. 5., kde sa hovorí o dlhoch nemocníc. Optimizmus ministerstva spochybňuje fakt, že aktuálne výsledky porovnáva s rokom 2011, v ktorom sa nemocnice správali netypicky. Vláda ich chcela zmeniť na akciovky, vopred ohlásila ich oddlženie. Ich riaditelia tak neriskovali, keď prudko zdvihli dlhy. Vlani už túto ambíciu nemali. Takto sa správali riaditelia nemocníc v rámci transformácie. Teraz sa pýtam, toto nie je taká organizovaná záležitosť, keď vezmeme 30 % z objemov, neurobíme zmeny, necháme riaditeľov sa zadlžiť a potom transformujeme na akciovky, lebo to ich všetkých zrazu vylieči? Áno, pýtajme sa, keď sa pýtame na to, že keď sa snažíme dostať príjmy akýmkoľvek spôsobom do zdravotníctva v tejto dobe, že keď takýmto spôsobom sme tie príjmy z nemocníc brali? Chcem sa opýtať teda, či naozaj aj toto nebolo účelom, aby potom, keď sa transformovali náhodou, keď krachnú, neboli naozaj lacné. Takže všetko má uhoľ pohľadu.

  Takže znova len by som si dovolila povedať dve také tie základné osi.

  Po prvé návrh platov lekárov bol dlho komunikovaný, bol komunikovaný, naopak, nie najprv požiadavka, ale skutočne tie prísľuby boli rozdelené tak, že sme si vzali za svoje, že zvládneme takýmto tempom znižovať vlastne záväzky po lehote splatnosti na záväzky v lehote splatnosti a že v súvislosti s úpravou reálnych cien v nemocniciach a v súvislosti s tým, že 300 mil. nemá čo ležať na účtoch poisťovní, ale patria späť tam, kde boli odňaté v rámci znižovania limitov, a to do nemocníc, a to do všetkých. Týmto znova hovorím, že áno, nebude mať dopad na, negatívny dopad len na štátny rozpočet, pretože bude to hradené práve zo zdrojov poisťovní. Tie peniaze tam fyzicky sú a bolo to odkomunikované a tieto rokovania sme viedli so všetkými zástupcami, ktorých sa to týkalo. Je to overiteľné. Takže nakoniec robili sme z nich výstupy, ale je možné, že pri tej pracovnej zaneprázdnenosti nemáte čas sledovať celý vývoj.

  Na druhej strane znova chcem povedať, že si stojíme za tým, že tempo zadlžovania sa naozaj zmenšuje napriek tomu, že tie platy navýšené boli. Takže myslím si, že tá cesta je skutočne správna. Vytýčili sme veľmi prísne kritériá a v jednom z komentárov sa hovorilo, že Zvolenská tlačí na riaditeľov. Áno, manažment je dôležitý, lebo, ako vidíte aj zo SME-čka, manažment môže aj rozhádzať, manažment môže hodne aj ušetriť. V tejto chvíli už sme skutočne napriek tomu, že situácia nie je dobrá, ale nebola dobrá dlhodobo, ale v tejto chvíli skutočne množstvo našich subjektov, to nie je pravda, že všetky štátne nemocnice sa topia v dlhoch. Idú hore. Máme nemocnice aj v pluse. Čo sa týka Sociálnej poisťovne, aj keď to nie je naozaj vec, ktorá nás trápi, trápi nás dlhodobo. Ale zostali už iba dva subjekty, ktoré riešime, ale sú problematické 20 rokov. Čiže skutočne sa nemocnice konsolidujú napriek tomu, že plnia záväzky. My plníme váš záväzok aj zo šesťdesiatdvojky o sestrách. A nie je to politická záležitosť, ako častokrát je podsúvané. Čakáme na rozhodnutie.

  Takže som presvedčená, že po prvé transpozícia smernice je vyčíslovaná úmyselne ako vyberanie peniaze z nášho štátneho rozpočtu. Je to pre ľudí. Budú mať možnosť a budú dostávať všetci rovnako. Bohatí nebudú dostávať viacej za svoju liečbu, ale možnože teda uvoľnia priestor a tie čakacie, čakanie bude práve naopak, pravdepodobne nižšie. Nie je pravdou, v žiadnom opatrnom správaní a podobne, toto, že už sme toto boli. Takže na druhej strane znova trvám na tom, páni poslanci, že záväzky áno, sú limitované tým, čo dokážeme. A my sme dohodli váš záväzok v určitých, povedzme si, splátkach, pretože sme nemocnicu po nemocnici prebrali či už s odborníkmi, takisto aj so zástupcami lekárov, ktorým ste to sľúbili. Rozložili sme to tak, že je to pre nás výzva, a sme presvedčení a idú konkrétne peniaze. My sme sa zaviazali na konkrétne navýšenia a tie peniaze nie sú v nejakých úsporách. Sú na účte. Sú to fyzické peniaze. A nie je to tá cesta, ideme cestou platby za to, čo patrí pacientovi, nie je to tá cesta, že tak zoberte nejakú sumu, ktorú niekam chcete dať, a dajte na platy. Ale plat je dlhodobý záväzok. Vy musíte vedieť, že ten zamestnávateľ svojou činnosťou každý mesiac na tie platy zarobí, nieže teraz čo to chcete dať na účet, a kým bude, budeme platiť a potom prestaneme? Toto nie je náš spôsob.

  Takže stojím si absolútne za všetkými časťami tohto zákona a prosím, aby ste tak, ako ste, zakončili, vyžaduje si odbornú aj politickú diskusiu. Politickú máme z jednej časti za sebou. Skutočne prosím, dám k dispozícii podklady, z ktorých to treba naštudovať, prejdime aj k tej odbornej. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pani ministerka. Chce k rozprave zaujať spravodajkyňa? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má tlač 384. Spoločná správa výborov má tlač 384a.

  Teraz poprosím opäť pani ministerku Zvolenskú, aby vládny návrh zákona odôvodnila. Nech sa páči, pani ministerka.

 • Dobrý deň, dámy a páni, znova. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, musím zase čestne priznať, že tento zákon v rámci toho predkladania má pre mňa inú kvalitu, pretože tam v rámci celého toho procesu som skutočne zaznamenala úprimný záujem nás všetkých, tak ako je to len možné, upraviť skutočne ochranu nefajčiarov v čo najvyššej rozumnej možnej miere.

 • Ruch v sále.

 • Ja si aj tak dovolím napriek tomu, že už v prvom čítaní to úvodné slovo zaznelo, rada by som znova ho pripomenula a...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Poprosím vás o pokoj, páni poslanci, pani ministerka uvádza návrh zákona. Nech sa páči, pani ministerka.

 • ... a pripomenula možno znova niektoré fakty, ktoré nás v tomto zákone, myslím si, že skutočne v tomto prípade v odbornej diskusii viedli k tomu, že sme sa snažili o tú úpravu čo najoptimálnejšiu. Zákon nie je o perzekúcii fajčiarov, ale je skutočne o výraznom posilnení ochrany nefajčiarov pred následkami pasívneho fajčenia. Základom tohto zákona je, že sa nám podarilo zadefinovať vôbec priestor obchodného domu, pretože, bohužiaľ, naozaj v našej spoločnosti sa stal, či už je to správne alebo nie, súčasťou nášho života tak, že v ňom rodiny trávia veľa času. I musí mať nefajčiar možnosť pohybovať sa v ňom tak, aby bol ochránený pred účinkami pasívneho fajčenia. Za touto, za týmto účelom sme zmenili aj definíciu spoločného stravovania. Za zariadenie spoločného stravovania by sa malo považovať aj také, v ktorom sa pokrmy nevyrábajú a nepripravujú, ale iba podávajú.

 • Ruch v sále.

 • Mali sme tu diskusiu o zvýšení pokút. Musím znova opakovať, že nedotýkame sa pokút pre fyzické osoby, ktoré porušia túto povinnosť. Tie zostávajú v pôvodnom znení. Zvyšujeme pokuty pre podnikateľov, prevádzkovateľov týchto vlastne zariadení, ktoré definujeme v zákone, a to s dolnou hranicou 500 eur namiesto 331 a hornou 15-tisíc namiesto 3 300. Takisto sme tam doplnili oprávnenie Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonať kontrolu dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobám mladším ako 18 rokov za prítomnosti maloletej osoby. Musím povedať, že napriek tomu, že sme vysoko hodnotení aj na pôde Európskej únie, pretože v globále trend fajčenia je u nás, relatívne má klesajúcu tendenciu, musím iba máličko pripomenúť, že počet príležitostných fajčiarov vo vekovej kategórii od 10 do 14 rokov je 9 %. A na základe výsledkov z globálneho prieskumu o fajčení detí... (zaznievanie gongu), o fajčení detí sa začalo experimentovať s fajčením vo veku 10 rokov a skôr viac ako 30 % mladých ľudí. Toto je dôvod, prečo nemôžme sa uspokojiť len s tým, že teda skutočne to fajčenie relatívne má u nás dobrú tendenciu, a musíme ďalej pokračovať, ako som povedala, nie v perzekúcii fajčiarov, ale v ochrane nefajčiarov. A jednoznačne sa snažíme zachovať aj rovnosť v rámci podnikania, pri podnikaní príležitostí a nastaviť tie podmienky rovnako.

  Takže v tomto prípade ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani ministerka. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo pánovi poslancovi Ladislavovi Andreánskemu, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k spoločnej správe k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 384. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo.

  Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť. V časti IV spoločnej správy sú uvedené pozmeňujúce návrhy 1 až 5.

  Gestorský výbor rokoval dňa 14. mája 2013 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Súčasne gestorský výbor odporučil schváliť pozmeňujúce návrhy obsiahnuté v spoločnej správe. Pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu, do rozpravy som dostala písomné prihlášky týchto pánov poslancov a pani poslankýň: tak je to pani poslankyňa Eva Horváthová z klubu OĽaNO, Štefan Kuffa, taktiež z klubu OĽaNO, Martin Chren a pán poslanec Viskupič. Poprosím, aby ste ich zaradili na tabuľu: pani poslankyňa Horváthová, pán poslanec Kuffa, pán poslanec Chren, pán poslanec Jozef Viskupič.

 • Krátka pauza.

 • Zopakujem ešte raz? Pani poslankyňa Horváthová, pán poslanec Štefan Kuffa, pán poslanec Martin Chren, pán poslanec Jozef Viskupič.

  Dobre, keďže sa blíži 11.00 hodina, v rozprave budeme pokračovať po hlasovaní a vyhlasujem krátku, päťminútovú prestávku.

 • Päťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pekný deň, dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa vrátili na svoje miesta, aby sme mohli pokračovať v rokovaní programu 19. schôdze hlasovaním o prerokovaných bodoch.

 • Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní tretím čítaním o vládnom návrhu zákona č. 253 o hlásení pobytu občanov. Je to tlač 403.

  Poprosím pána spravodajcu, aby zaujal miesto.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania k zákonu č. 253 o hlásení pobytu občanov. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy v rámci tretieho čítania.

  Pán spravodajca.

 • Pokračovanie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 403.

 • Pán predseda, skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje len na schôdzi Národnej rady, § 85 ods. 4 písm. c). Podpísaný 30 poslancami.

  Navrhujeme, aby sa Národná rada uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje v opakovanom druhom čítaní vzhľadom na to, že bol schválený pozmeňovací návrh k bodu 4 § 3 ods. 8 písm. d), bod 2, a schválená zmena nie je premietnutá v ďalších ustanoveniach zákona, čo spôsobí problémy v aplikácii zákona.

 • Ruch a smiech v sále.

 • Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o návrhu na opakované...

 • Reakcia z pléna.

 • Pán Poliačik, je to rozprava, čiže chcete faktickou poznámkou reagovať?

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Ešte nie sme, ešte sme v treťom čítaní, kolegyne, kolegovia. Skupina poslancov dala návrh 30 podpismi, aby vzhľadom na legislatívne dopady, ktoré vznikli prijatím podmieňujúceho návrhu, sa vrátil návrh zákona do druhého čítania, budeme teraz o tomto návrhu hlasovať, a ak prejde, návrh zákona sa vráti do druhého čítania a otvorím rozpravu v rámci druhého čítania, každý, kto bude chcieť, sa môže prihlásiť.

  Takže teraz dávam hlasovať o návrhu skupiny poslancov, ktorý predniesol pán spravodajca, aby došlo k opakovanému druhému čítaniu tohto vládneho návrhu zákona.

 • Reakcie z pléna.

 • Do rozpravy ste sa mali hlásiť, keď som...

 • Reakcie z pléna.

 • Pán spravodajca, zaujmite miesto, prosím vás. Zaujmite miesto.

 • Hlasovanie.

 • Zrušte, prosím vás, technici, to hlasovanie. Takže chcete reagovať s faktickou poznámkou na... Takže poprosím vás potom skôr, lebo ste chceli procedurálne návrhy, tak a prihláste sa, prosím vás. Dobre, končím možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Poliačik.

 • Ja beriem vážne, že naozaj tam môžu byť legislatívne dôsledky, a preto ale navrhujem, aby sme neskončili iba prerokovaním iba v pléne, ale aby sa vrátil celý zákon do výborov. Je tam niekoľko tých pozmeňovákov, niektoré prešli, niektoré neprešli. Možno by bolo potrebné sa naozaj na odbornej úrovni sa porozprávať o nich aj vo výboroch, takže neviem, ako to urobiť, ale dávam návrh, aby nebolo druhé čítanie len v pléne, ale aby bolo aj vo výboroch.

 • Prosím vás, pán poslanec vyzbierajte 30 podpisov, môžte v treťom čítaní dávať návrhy, aké len chcete. Dobre, takže, pán spravodajca, poprosím vás, teraz, ak nechcete reagovať, budeme hlasovať o návrhu skupiny poslancov.

  Hlasujeme o tom, že prerokujeme tento návrh opäť v druhom čítaní.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 403.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 81 bolo za, 59 proti, 3 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime teraz k opakovanému druhému čítaniu. Otváram rozpravu v druhom čítaní a dávam možnosť sa prihlásiť do rozpravy. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Hlina.

 • Opätovné rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 403.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia a predkladateľ...

 • Prerušenie vystúpenia rečníkom, obrátenie sa rečníka k predsedajúcemu k spoločnej konzultácii. Reakcia predsedajúceho.

 • Je prvýkrát, čiže nemusí byť... Ďakujem pekne. Pán predseda, dúfam, že uznáte, že mi nemôžte uprieť to právo si to vychutnať.

 • Povedané so smiechom. Smiech v sále a potlesk.

 • To by som si naozaj vyčítal, keby som v tejto veci nevystúpil, a takto úplne dokázateľne sme si dokázali, že čo stvárame s týmto parlamentom. Takže to je úplne krásne. A pri tej príležitosti spomeniem aj tú výhradu, ktorú som aj tam vtedy spomínal, však meritórne, keď sme v druhom čítaní k tomu zákonu, ale skôr, ako poviem, myslím, že, pán predseda, že pokračovanie dehonestácie parlamentu musí raz skončiť a prestať, i keď niekto povie, že paradoxne, že z mojich úst to ide. Áno, z mojich úst to ide, naozaj je najvyšší čas a jedna z možností, ako sa vrátiť tam, a týmto vzácnym priestorom pre občanov tejto krajiny vrátiť úctu, je aj to, aby sme z toho neurobili to, čo robíte z toho vy. To znamená hlasovacích panákov, ktorí keď stratili koordinát, tak zblbli. Proste to je... (smiech v sále) nič krajšie. Nejako krajšie sa to nemohlo dokázať, len takto a je to neúcta jednak k budove, jednak k ľuďom, občanom, že hlasujeme a nevieme o čom. Čiže ten môj návrh, ktorý tu je a hovorí o tom, že je možná zmena rokovacieho poriadku, ktorá by to upravila, aby sme nestratili dejovú niť, o čom rokujeme, tak verím, že aj po tejto skúsenosti, ktorá môže byť aj takým znamením pre nás, sa k tomu postavíme zodpovednejšie a nie splachovacím systémom, ako tu fungujeme.

  A teraz, keď som v druhej rozprave, v druhom čítaní, znova len zopakujem to, čo si myslím, že je dôležité povedať, že ak niekto vyjadril, s niekým podpísal nájomnú zmluvu na dobu neurčitú a dodatočne ešte od neho žiadať, aby podpísal aj súhlas k prihláseniu k trvalému pobytu, mi príde duplicitne, nenáležité, zvláštne - neviem ešte, aký výraz na to použiť - a aj obťažujúce, a aj možné, možné prípadného zneužitia, čo v tejto krajine sme veľakrát svedkom. Teda akého možného zneužitia? Ak niekto vydá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú niekomu, trebárs nejaký starosta obce na obecný byt, tak s prihlásením týchto občanov, lebo bude nevyhnutné, môže narábať v zmysle politickej práce. Ja neviem, jak to ešte ináč flagrantnejšie povedať. Čiže ja si myslím, môže dôjsť k určitému zneužitiu, preto znova by sme mali doznať cti, aby sme nezdegradovali tak, jak my tu pred chvíľou, že my robíme zákony, ktoré sú metodikou na výpočet. To sa robí v škole, ale my robíme aj zákony na to, aby nebolo, nebolo možné dochádzať k ich zneužitiu. Tuná je to možné. Čiže môj návrh je taký, aby ste to...

  Môžem dať teraz procedurálny návrh?

 • Reakcie z pléna.

 • Tak veľmi rád ho dávam, verím, že po mojom apeli aj prejde (smiech v sále), aby sa tento v zásade, niekto, poviem, neškodný zákon vrátil na dopracovanie a zapracovalo sa tam to, čo je možné zneužiť, a keďže vieme, kde žijeme, tak aj k tomu zneužitiu dôjde. Ďakujem pekne.

 • Faktická poznámka pán poslanec Lipšic. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem. Ja by som na pána poslanca Hlinu nadviazal, pán predseda, s takou požiadavkou, žiadosťou na vás, ale najmä na pani podpredsedníčku Laššákovú, aby tu vždy bola pri hlasovaní, lebo potom zjavne, ak tu nie je, tak väčšina pléna nevie, ako má hlasovať, a musíme sa vracať do druhého čítania opakovane.

 • Chcete, pán poslanec Hlina, chcete reagovať? Nie.

  Pán poslanec Gaži, do rozpravy.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  V opakovanom druhom čítaní podľa § 85 ods. 4 v čl. I bod 4. znie:

  V § 3 ods. 8 písm. d) znie:

  "písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt sú osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo ich častí s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b) toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

  2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti, 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne."

  Poznámka pod čiarou: "Odsek k odkazu 4e) sa vypúšťa."

  Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem pekne. Nie sú faktické poznámky.

  Pán poslanec Osuský do rozpravy.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážená snemovňa, no, opakovanie je matka múdrosti.

 • Smiech v sále.

 • A poučenia nikdy nie je dosť.

  Nebolo to dramatické poučenie z krízového vývoja, ktoré som zažil medzi prvým a druhým čítaním tohto návrhu zákona. Klement Gottwald pred rokmi hovoril: "Straně věřte, soudruzi."

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Neborák Antonín Zápotocký bol dokopaný do rozhlasu, aby deň pred výmenou peňazí 1. júna 1953 povedal, že: "Měna nebude."

 • Smiech v sále.

 • Bola o deň.

  A ja som sa nie príliš, ale v kútiku duše predsa s istou nádejou upieral k tomu, že slovo obľúbeného ministra, idola voličiek 8. marca každého roku, by mohlo mať akúsi cenu. Nemalo veľkú cenu.

  Keď som v prvom čítaní predniesol námety k pozmeňovacím návrhom, ktoré som potom predložil v druhom čítaní, minister povedal, že až na ten piaty, s ktorým, samozrejme, problém ako strana máte, pretože vy ste zaviedli stratu občianstva proti vôli občana Slovenskej republiky. Toto sme tu už robili. Onehdá sa nám podarilo zbaviť občianstva a vyviezť 50-tisíc spoluobčanov, z ktorých väčšina skončila v plyne. Potom sme ešte vyobčanovali jednotlivo tých, ktorých sme sa chceli v Československej socialistickej republike zbaviť. A tak sme sa spolu s kolegami obrátili na Ústavný súd, aby sme neumožnili pokračovať v tejto neblahej tradícii.

  K jazykovému odrazu v tejto novele zákona sa vzťahuje pozmeňovací návrh č. 5, ktorý som už predniesol, a zopakujem ho len veľmi stručne, keď hovorím, že v čl. I sa vypúšťajú body 24, 25 a 28. Nebudem sa o tom ďalej šíriť, myslím si, že tradícia zbavovania občanov občianstva ich vlasti proti ich vôli je nielen neústavná, ale v začiatku 21. storočia v civilizovanej Európe a v krajine, ktorá je členom Európskej únie, donebavolajúca.

  Pokiaľ ide o ten samotný prvý článok, ktorý ste teraz zreformovali, nebudem sa mu viacej venovať. Len ho opäť odcitujem:

  V bode 4 sa v § 3 ods. 8 písm. d) v bode 2 za slovo "nehnuteľnosti" pripájajú slová "alebo nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi 4e) na neurčitú dobu," a vypúšťajú sa slová: "Poznámka pod čiarou k odkazu 4e) sa vypúšťa." Toľkoto k prvému.

  Viac sa budem venovať k pozmeňovaciemu návrhu č. 2, ktorý v bode 16 znie: "§ 9 sa vypúšťa."

  A tu si skutočne dovolím, ctená snemovňa a predovšetkým vážená vládna strana, povedať, že to, čo sa sprísňuje, sa doteraz nerealizovalo, hoci to v zákone bolo. A v rozhovore off records po minulej debate v druhom čítaní mi minister povedal, že však to sa ani veľmi vymáhať nebude. Myslím si, že nie je dobré sprísňovať zákony s vedením, že ich asi veľmi nebudeme vymáhať. A teraz pohovorím o merite. Jedná sa o to, že keď občan tohto štátu opustí na viac ako 90 dní územie Slovenskej republiky, má to vopred ohlásiť, off records mi minister povedal, že aby bola doručovacia adresa. Musím vám povedať, že, a ešte raz, ako prorektor Univerzity Komenského som len v ôsmom roku mojej činnosti vyslal vyše 500 študentov Univerzity Komenského na európsky mobilitný program Socrates, Erasmus, ten trvá 1 až 2 semestre, teda jeden až dva polroky, odhliadnuc od prázdnin. Každý z tých pobytov je dlhší ako 90 dní.

  Predstavte si vaše dieťa, ktoré dostane právo študovať v Gröningene alebo v Kodani. No je samozrejmé, že neopúšťa republiku, je samozrejmé, že podpisuje spústu papierov, ktoré potom podpisuje prorektor, koordinátor mobility. A vy mu ešte pridáte, hádam preto, aby nezdrhlo v treťom ročníku, aby sa išlo v Hnúšti-Likieri alebo v Michalovciach, alebo v Čadci prihlásiť do ohlasovne, že teda neutekám, idem len študovať.

  Ako som povedal, schválili ste napriek oponentúre prezidenta zákon o historickom ústave v Ríme. I opäť tam tí historici renomovaní, ktorí sa budú venovať veci, sa budú musieť ohlásiť niekde, ja neviem, v Nitre alebo v Kežmarku, že odchádzajú do Ríma na viac ako 90 dní, pričom naplánované pobytu sú reálne opäť semestrálne až dvojsemestrálne. Poviem vám, aj keď to nie je pekné slovo, to je čistá buzerácia, pretože (potlesk) aj keď by ste vášmu talentovanému dieťaťu po úspešnom absolvovaní štúdia povolili dnes často moderný sabatický polrok či rok a on by sa vybral na mladých krídlach na trek po Nepále, aj takí sú, tak, samozrejme, by ma zaujímala ministrova doručovacia adresa. Kde by to bolo? Dva dni rozprávková lúka pod Nanga Parbatom (smiech v sále), jeden deň kláštor v Ladaku, dva dni poste restante Káthmandu, aká by bola doručovacia adresa?

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Ministrov argument je, že aj niektoré krajiny od nás pri pobyte nad 90 dní chcú. Prosím, to je pravidlo naše, ich krajiny voči občanovi, ktorý nie je ich. To je vonkoncom nie možné zrkadlovo obrátiť, že teraz budem svojho občana študenta Univerzity Komenského či Konštantína Filozofa v Nitre považovať za toho, ktorý sa mi má ísť hlásiť, ak ide na 140 dní do Gröningenu na lekársku fakultu. Ak je toto zlepšenie, ak je toto niečo, čím prospievam turistom, vedcom, výskumníkom, ale aj normálnym, slobodným a serióznym občanom Slovenskej republiky, tak sa zamyslime nad tým, ako pri platnosti pravidla, kde sa hovorilo "ohlásiť", teraz je tam slovo "povinne ohlásiť", ako výborne sa hlásili Melo, Mišenka a iné pojmy... (smiech a potlesk v sále) pri svojich naplánovaných výletoch do Belize alebo na Seychely. Áno, minister hovorí, moc sa to nevymáha. Načo to tam je? Aký to má zmysel? Prosím, prijmete to ako všetko, ale nemôžte povedať, že ste boli nepoučení.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • O tom, ako je pre bežného človeka praktickou vymoženosťou overený elektronický podpis, som už hovoril. No nebudem sa ďalej o tom šíriť. Je možné, že príde čas, keď toto presne takto bude môcť byť v zákone. Ale ten čas musí technicky dozrieť a prísť. A nie ohnúť to cez koleno ako barlolámač v Piešťanoch a povedať: "Tak bude, buď svetlo!" Nebude, pretože nebude.

  A ten ďalší pozmeňovací návrh má možno nejaký skrytý inotaj. To je podľa mňa logická chyba. Podľa vládneho návrhu totižto fyzická osoba, o ktorej sa nevedie informácia v registri, či už obyvateľstva, alebo následnom fyzických osôb, môže požiadať o informáciu o svojich údajoch z registra fyzických osôb.

 • Smiech v sále.

 • Nikto si to nevšimol. Možnože sa mýlim, možnože to má nejaký, hovorím, skrytý význam na prvý pohľad.

 • Smiech v sále.

 • Ale ešte raz, ak o niekom ani v doterajšom registri nevediem informáciu, ako môže on mať právo na informáciu, ktorú o ňom nevediem?

 • Smiech v sále.

 • Ešte raz: toto podľa mňa je pozmeňujúci návrh, ktorým sa opravuje istá logická otázka v návrhu. Ale prosím, je možné, že na to existuje nejaké zdôvodnenie, ale v zásade register nemôže poskytovať informácie o údajoch osôb, o ktorých informácie nevedie. Ak je toto škodlivý pozmeňovák, tak aj ten, samozrejme, neprijmite. Ale možno si to všimne pani JUDr. Dreninová alebo niekto iný.

  No, sumárne, kolegovia, nedá sa povedať o ničom, že by to bolo politické, že by to bolo, hádam až na ten piaty pozmeňovací návrh, ktorý vy bránite ako lvy stratu občianstva, to, že chceme zatiaľ nejakým spôsobom riešiť nie všeobecnú dostupnosť zaručeného elektronického podpisu. To, že sa snažíme vyvarovať vás pred tým, aby od vás nikto nepýtal informácie, ktoré nevediete. A aby sme stovkám a dnes už tisícom študentom slovenských univerzít, vedcom a výskumníkom, keď by napríklad, nedajbože, išiel jeden z vedcov roka kolega Bužek podľa najlepšej svojej tradície, na 105 dní na Max Planck Institut do Nemecka, aby sa nemusel ísť už desiatykrát ohlásiť, lebo on tam chodí každý rok. Pretože v podmienkach našich vysokých škôl ťažko dosahovať jeho vedecké výsledky, preto pracuje tam a tu píše. Ale opäť, znova sa pýtam, tí, ktorí z tejto republiky utekajú v zlom úmysle a nikomu nič nepovedia, to urobia a tí štandardní, normálni, poctiví občania budú sa chodiť povinne ohlasovať!?

  Úplne nakoniec kvôli poriadku prečítam ten tretí pozmeňovák.

  "Občan je povinný pri hlásení pobytu prostredníctvom centrálnej ohlasovne vyplniť požadované elektronické formuláre a podpísať ich zaručeným elektronickým podpisom. Ak občan chce hlásiť pobyt prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi centrálnej ohlasovni údaje potrebné na hlásenie pobytu na tlačive podľa vzoru uvedeného na webovom sídle ministerstva a na ústrednom portáli verejnej správy a uzavrie s ministerstvom písomnú dohodu o elektronickom hlásení. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického hlásenia, spôsob overovania elektronického hlásenia a spôsob jeho preukazovania. Vzor elektronických formulárov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy."

  Toľko k formálnej stránke. Ešte raz hovorím, stal sa v deň prerokúvania v druhom čítaní zázrak a my sme postúpili do štvrťfinále. Dnes ho hráme.

 • Smiech v sále.

 • Nerobím si ilúzie o ďalších zázrakoch, ale predsa by ma tešilo, aby minister off records, bez mikrofónu, mi nehovoril, že všetko to je v dobrom úmysle a v zásade dobré, ale potom sa to musí utopiť, lebo to predkladá opozičný poslanec, dokonca poslanec za SaS a vrchol všetkého, Osuský.

 • Smiech v sále.

 • Takže nakoniec si dovolím, vážený pán predseda Národnej rady, požiadať vás, keďže podľa § 85 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady len vy môžete navrhnúť opätovné prerokovanie tohto návrhu vo výboroch Národnej rady, kvôli dôležitosti diskusie o mojich návrhoch vás žiadam, aby ste svoje právo využili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky páni poslanci: Martvoň, Sulík, Hraško, Hlina, Matovič. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Martvoň.

 • Ďakujem pekne. No, pán Osuský, tak jasne sme mali možnosť vidieť, že ste si zobrali doporučenie od pána Blahu spred pol roka, že máte študovať, študovať, k srdcu. Konečne sme sa dozvedeli po tom vašom štúdiu, že aké máte nové vzory, aké ste nové svoje vzory objavili, a keďže ste ich s nadšením citoval. No to by asi aj vysvetlilo, ako je možné, že ste sa stali cez jednu noc z konzervatívca liberálom. No jasné, asi predtým ste bol socialista alebo dokonca univerzitný šašo. Môžem však ale teraz skonštatovať, že dostali ste aj nový titul - parlamentný šašo.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Sulík. Dámy a páni, kľud. Pán poslanec Sulík.

 • Ďakujem pekne. No, Peter, podarilo sa ti predviesť týchto našich Kolesíkov tu v parlamente v plnej kráse a krásne vidieť, že čo je to za úbohú partičku, poslušne dvíha ruku. Som presvedčený, že ten poslanec, ktorý tu bol pred tebou, Gažo či Gaži, ktorého som nikdy predtým nevidel, tak netuším, čo písal, teda čo čítal, lebo písať to nepísal, niekto mu to strčil do ruky a jediné, na čo sa zmôže tu mladý boľševik, je urážať. No, pekne páni, dnes vám teda ide karta.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Osuský, mňa pri vašom príhovore napadli dve veci. Prvá, budem parafrázovať výrok z jedného nemenovaného filmu - soudruzi asi někde udělali chybu. Myslím, že to netreba ani komentovať, je to jasné.

  No a druhé, čo ma napadlo, tak ma napadlo v tej súvislosti: Pane Bože, odpusť im, nevedia, čo činia. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Naozaj ešte doplním k tomuto, čo tu predvádzate, ja som vtedy zachytil, keď sa to dialo, že vás zmiatol pán Osuský, že jak vám tie signály nesedeli, a celé na vine je pán Číž, ja som to videl, lebo on ukazoval, že máte hlasovať za.

 • Smiech v sále.

 • Ja to musím naňho povedať, to sa dá aj zdokumentovať, je to tak, ale je to dobré, pán Číž, ja vám gratulujem, super, ale tento festival trápnosti, naozaj mali sme počuť slovo, bárs aj keď ja veľa s ním nesúhlasím, vo veľa veciach s ním nesúhlasím, ale treba zložiť úctu. A to, že sa taký šuflikant ozve, taký úbožiak úbohý, to je len znakom toho, kde žijeme. Keď si porovnáte, že kto učil na ekonomickej, že tam učil človek ako Osuský a učí tam ten úbožiak ako Martvoň. To je presne... (reakcia z pléna), prosím, tak lekárskej, ale to je na Univerzite Komenského. To je presne znakom toho, v akej krajine žijeme. Presne to je znakom. Ďakujem.

 • Pán poslanec Osuský, evidentne ste si užívali tú plnú sálu, ale myslím si, že aj tá plná sála si užívala vás, a dobre, jedna sa úprimne smiala, ja si myslím, že aj tá druhá, ktorá bola potichu, sa tak v duchu smiala, ale v tejto súvislosti naozaj by som možno aj pána predsedu chcel poprosiť, či by sa nezamysleli nad tým, že prerokovávanie alebo hlasovanie po každom jednom bode asi by vždy zaplnilo sálu a bolo by to možno také trošku živšie.

 • Pán poslanec Osuský, nech sa páči, vaša reakcia.

 • Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí vystúpili.

  No, kolega Martvoň, predniesli ste zbierku právnych argumentov k veci, ako sa sluší (smiech v sále) na renomovaného nádejného mladého právnika. O univerzitných šašoch sa šíriť nemusím. Želám vám, aby keď šašo už skončil svoje volebné obdobie, aby si tak brilantného reprezentanta akademická obec, ako ste vy, zvolila do najvyšších akademických funkcií v ďalšom období.

  Všetkým ostatným ďakujem tiež. Ale nakoniec smutne poznamenávam, že všetky tie pozmeňováky až na ten piaty boli vlastne absolútne nepolitické. Nijako sa nedotýkali nikoho politicky, pretože deti, ktoré pôjdu z univerzity na mobilitný program, budú vaše i naše. Nijako som nezľahčoval nič opozícii ani nijakým, by som povedal, protisocialistickým živlom. Jednoducho som sa snažil ľuďom, ktorí nemajú možnosť overeného elektronického podpisu, dať preklenovací čas. Tým, ktorí chcú ísť na mobilitný pobyt, ubrať ďalšie byrokratické, ďalší byrokratický krok. Nechápem, prečo toto vzbudzuje také vášne. Okrem toho, čo už som povedal, že to predkladá triedny nepriateľ.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ešte procedurálny návrh, pán poslanec? Nech sa páči.

 • Pán predseda, ja vás chcem poprosiť, aby ste vyzvali pána poslanca Martvoňa, aby sa ospravedlnil pánovi poslancovi Osuskému. Viete, toto nie je normálne, že v parlamente bez povšimnutia či vedenie Národnej rady, alebo predsedajúci prejde bez toho, že by upozornil poslanca na to, že uráža iných a dokonca oveľa starších poslancov. On je na to neskúsený, mladý, aby takéto niečo mohol povedať - univerzitný šašo. Nehnevajte sa, kde sme sa dostali?

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spravodajca, chcete zaujať, chcete zaujať...

 • Reakcie z pléna.

 • Nie.

  Tak poprosím, teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch, ktoré odzneli v opakovanom druhom čítaní.

  Pán spravodajca.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 403.

 • Pán predseda, keďže pozmeňujúce návrhy poslancov boli podané dnes, dajte hlasovať o skrátení lehoty.

 • Hlasujeme o návrhu skrátiť lehotu, aby sme o návrhu, ktorý odznel v opakovanom druhom čítaní, mohli hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 106 prítomných, 85 bolo za, 14 proti, 2 sa zdržali, 5 nehlasovali.

  Máte súhlas, pán spravodajca.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hlinu.

 • Pán spravodajca, pán poslanec Hlina podal procedurálny návrh. Takže musíme najprv hlasovať o procedurálnom návrhu, aby dal návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie, takže hlasujeme o návrhu. Pán Hlina vo svojom vystúpení dal procedurálny návrh, takže hlasujeme o jeho procedurálnom návrhu, kde žiada vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 87 prítomných, 7 za, 80 proti.

  Tento návrh sme neschválili a teraz môžme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Gažiho.

 • Hlasujeme o návrhu z rozpravy.

 • Hlasovanie.

 • 84 prítomných, 81 bolo za, 1 bol proti, 2 sa zdržali.

  Tento návrh sme schválili.

 • Pán predseda, keďže sme odhlasovali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, mám splnomocnenie gestorského výboru odporučiť hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní.

 • Pán spravodajca, len pre poriadok. Pán Osuský vám predložil oficiálne návrh na vrátenie alebo rokovanie o pozmeňujúcich návrhoch? Nie. To len, dobre, takže budeme teraz hlasovať, aby sme prerokovali zákon v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 85 prítomných, 81 za, 1 proti, 3 sa zdržali.

  Sme v treťom čítaní. Otváram tretie čítanie. Nemám prihlášku do rozpravy. Vyhlasujem ju za skončenú.

  A záverečné hlasovanie, pán spravodajca.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 85 prítomných, 81 bolo za, 4 sa zdržali.

  Schválili sme novelu zákona č. 253 o hlásení pobytu občanov.

  Poprosím teraz pána poslanca Hrehu, aby uviedol hlasovanie o uznesení k

  Programu stability Slovenskej republiky na roky 2013 - 2016.

  Je to tlač 484.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpili 8 poslanci.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Program stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016.

 • Hlasovanie.

 • 85 prítomných, 81 bolo za, 4 sa zdržali.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  A ešte ostatné hlasovanie, pani poslankyňa Müllerová uvedie v prvom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 580 o zdravotnom poistení, je to tlač 478.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.

  o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 478.

 • Ďakujem. Pán predseda, v rozprave vystúpili 4 poslanci. Žiaden z nich nepodal žiaden procedurálny ani pozmeňujúci návrh, preto, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 88 prítomných, 81 za, 2 proti, 5 sa zdržali.

  Tento návrh sme schválili.

  Ešte jedno hlasovanie.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie

  - Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo;

  ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Skončila som. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 89 prítomných, 86 za, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehoty na prerokovanie.

  Odhlasovali sme všetky prerokované body. Vyhlasujem krátku prestávku a o 11.46 hodine budeme pokračovať.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať, je 11.46 hodín.

  Pani ministerka, poprosím vás o zaujatie miesta. Takisto pán spravodajca. Pán poslanec Andreánsky, aha, dobre, pán poslanec Ježík, nech sa páči zaujmite miesto.

  Prvá písomne prihlásená do rozpravy je pani poslankyňa Eva Horváthová, ktorej odovzdávam slovo. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ruch v sále.

 • A poprosím vás, páni poslanci, prestávka skončila, rokujeme, aby ste zachovali pokoj.

 • Pokračovanie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 384.

 • Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, milí kolegovia, milé kolegyne, dovoľte mi v krátkosti sa vyjadriť v druhom čítaní k návrhu zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, ktorý predkladá pani ministerka, a teda ministerstvo zdravotníctva.

  Chcem povedať na úvod, že tak ako som, myslím, spomínala niekde vo faktickej poznámke aj v prvom čítaní, že veľmi oceňujem tento návrh, čokoľvek, čo sa týka ochrany fajčiarov aj nefajčiarov, aj teda fajčiarov, oceňujem a budem to plne podporovať. Páči sa mi, že konečne prišiel návrh, ktorý zabraňuje fajčeniu v obchodných domoch, kde aj ako matka, keď nenavštevujem ich veľmi často, ale stane sa, že potrebujete do toho obchodného domu zaskočiť, a ovalí vás kúdol dymu z cigariet a vaše malé deti takisto. Myslím si, že to veľmi veľa ľudí na Slovensku trápi, a keď sa robia nejaké prieskumy, tak veľmi veľa ľudí poukazovalo na to, že by uprednostnilo aj to, keby sa nefajčilo vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania, aj tam, kde sa podávajú len nápoje. Robil sa taký prieskum, ktorého výsledky sú zverejnené aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva, kde až 47 % nefajčiarov uviedlo, že by boli radi, keby sa nefajčilo vôbec nikde. S týmto súvisia dva pozmeňujúce návrhy, ktoré by som si dovolila predložiť v tomto druhom čítaní.

  Ešte čo by som chcela vyzdvihnúť, aj keď to nie je celkom v súlade s tým mojím druhým pozmeňovacím návrhom je, že v spoločnej správe, teda som si všimla, aj pani ministerka to avizovala, že sa trošku prispôsobil, teda prispôsobili obmedzenia, ktoré navrhujú tým majiteľom zariadení spoločného stravovania, ktoré sú úplne uzatvorené, nachádzajú sa v obchodných domoch. To znamená, že pred dvoma rokmi, keď prišiel do, bol teda schválený zákon, ktorý im ukladal povinnosť úplne si oddeliť miesta, kde sa fajčí, a za takýchto okolností mohli prevádzkovať toto zariadenie spoločného stravovania, teraz by boli vo veľkej nevýhode a znevýhodnení oproti tým reštauráciám, ktoré sú napríklad v centre mesta. Čiže na toto sa prihliadlo, a pokiaľ takíto majitelia majú túto reštauráciu v obchodných domoch, je úplne uzatvorená a majú úplne uzatvorenú aj fajčiarsku časť, takže tam v jediných týchto miestach sa v tých obchodných domoch fajčiť môže.

  Čo mňa ako matku troch malých detí trápi ešte viacej, a teraz si myslím, že to bude ešte viac viditeľné, je, keď zakážeme aj v obchodných domoch fajčiť. Už teraz sa to vlastne deje, že sa zhŕknu fajčiari, ktorí nemajú kde fajčiť a nechce sa im ísť do fajčiarne alebo do zafajčeného priestoru, kde si ani zapáliť nemusia a vlastne toho nikotínu majú dosť, len keď sa tam postavia. Tak prídu pred vchod, kde je väčšinou vo vchode aj v rôznych reštauráciách, aj v iných uzavretých budovách, nielen v obchodných domoch, je popolník priamo vo dverách, iste ste to všetci zažili. Niekam chcete vstúpiť a niekto tesne pred vchodom fajčí a odklepáva do popolníka, ktorý je pri dverách. Bavila som sa s viacerými ľuďmi, ktorí majú takéto reštaurácie, a je celkom problém ten popolník umiestniť ďalej, lebo ho ukradnú, takže si to riešia takýmto spôsobom. Čiže vy niekde vchádzate, teraz vás ešte ovalí ten, ten, tie, teda klimatizácia alebo fúkače, čo sú hore v tých obchodných domoch, kde sa to celé zvíri, a v podstate ste vystavení pred vstupom do takýchto budov aj do aj do obchodných domov cigaretovému dymu.

  Obávam sa, že teraz to bude ešte viac, keďže sme zakázali fajčiť, teda čo teda ale plne podporujem, preto tento môj prvý pozmeňujúci návrh sa týka zákazu fajčenia do 5 metrov pri vstupe do týchto budov. Konzultovala som to s viacerými právnikmi, tak aby sme to upravili čo najlepšie, aby sa dalo v podstate ani nie kontrolovať, ale aby bola jasná zodpovednosť, kto za to bude zodpovedať, akým spôsobom to bude musieť byť upravené, aby v podstate aj pri, 5 metrov pri vstupe sa, bolo zakázané fajčiť. Nejde tak ani tak o tú vzdialenosť, tam sme hľadali určitú analógiu s tým, že sa nesmie fajčiť pri otvorených zastávkach pri nástupištiach 4 metre od týchto zastávok. Ide skôr o to, aby tesne, teda bezprostredne pri vchode sa nefajčilo, aj keď ten, tá oblasť už nemusí, veľakrát ani nepatrí majiteľovi tohto obchodného domu. Čiže dovoľte mi po takomto krátkom úvode prečítať pozmeňujúci návrh.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Horváthovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 384.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:

  V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:

  "9. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

  (2) Zakazuje sa fajčiť na otvorenom priestranstve do vzdialenosti päť metrov od vstupov do priestorov podľa odseku 1.

  Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4."

  Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  Odôvodnenie:

  Popri zákaze fajčenia v uzatvorených priestoroch, napr. železničných staníc, zdravotníckych zariadení, kultúrnych zariadení alebo obchodných domov, je v súčasnosti možné fajčiť hneď pri vstupoch do týchto priestorov. Z hľadiska ochrany nefajčiarov však tento stav nie je žiaduci, nakoľko pri prechode cez vstupy do/z budov, pri ktorých sa fajčí, sú nefajčiari nútení vystavení škodlivým účinkom fajčenia. Navrhovaným ustanovením sa tento stav odstraňuje a prispieva sa tak ku zvýšenej ochrane nefajčiarov.

  V čl. I bode 11 sa na konci pripájajú tieto slová: a na konci sa pripájajú tieto slová: "a § 7 odsek 2".

  Odôvodnenie:

  Dopĺňa sa deliktuálna zodpovednosť fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb za porušenie povinnosti zabezpečiť zákaz fajčenia do vzdialenosti päť metrov od vstupov do uzavretých priestorov podľa § 7 ods. 1.

  Tretí bod. V čl. I sa za bod 11 vkladajú nové body 12 až 14, ktoré znejú:

  12. V § 11 sa ods. 1 dopĺňa písm. e), ktoré znie:

  e) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 2.

  13. V § 11 ods. 2 sa slová "b) a d)" nahrádzajú slovami "b), d) a e)".

  14. V § 11 ods. 4 sa za slová "podľa odseku 1 písm. a)" vkladajú slová "a e)"

  Doterajšie body sa následne prečíslujú.

  Odôvodnenie:

  Dopĺňa sa priestupková zodpovednosť fyzických osôb za porušenie zákazu fajčenia do vzdialenosti päť metrov od vstupov do uzavretých priestorov podľa § 7 ods. 1.

  Vážení, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovolím si vás týmto poprosiť o podporu tohto zákona, aj keď uznávam, že neprešla legislatívnou procedúrou tak, ako mala. Verím, že by sa dala podporiť a že teda by spĺňala tie pravidlá a náležitosti, ktoré má pozmeňujúci návrh spĺňať. Samozrejme, ak sa stotožníte s obsahom tohto návrhu.

  Druhý návrh, ktorý chcem podať, je taký zásadovejší a predstavuje takú moju snahu alebo možno taký sen, ako by to malo u nás vyzerať, a síce zakazuje fajčiť vo všetkých uzatvorených priestoroch. To znamená, definujeme v tomto pozmeňovacom návrhu zariadenia spoločného stravovania ako tie, kde sa podávajú pokrmy, ale aj tie, kde sa podávajú nápoje. To znamená, všetky všetky kaviarne, všetky pohostinstvá, kde by nesmelo fajčiť. Som matka troch detí, dúfam, že teraz nebude môj ocino počúvať, ale bývalý fajčiar, doteraz teda rodičia o tom nevedia a nikdy som nemala snahy obmedzovať fajčiarov, ale ako sa narodia matke teda deti alebo rodičom, tak začnú úplne inak uvažovať o svete a častokrát, aj keď som, keď sme boli mladí, v škole, sme išli do nejakej, do nejakého baru a videla som tých čašníkov, ako dýchajú, a častokrát nefajčili tí čašníci, bolo mi to ľúto. A teda myslím si, že mohli by sme nasledovať niektoré krajiny v Európe, už je to napríklad takto, pokiaľ viem, v Taliansku, vo Francúzku, v Škótsku. Napríklad Írsko je krajina, kde v roku 2004 prísne obmedzili fajčenie, pričom sa fajčilo voľakedy tam aj v kinách, typický taký kaviarenský, kaviarensko-fajčiarsky spôsob života mali a veľmi sa obávali toho, ako to teda verejnosť prijme, a, napodiv, prijali to dobre. A vlastne poukázali na to, že dá sa aj takto fungovať. Pochopím, ak sa nestotožnia všetci s týmto návrhom, ale dávam to tak na zamyslenie a veľmi by ma potešilo, keby bol takýto návrh prijatý, keď chápem, že tlaky majiteľov reštaurácií aj teda výrobcov tabakových sú silné. Pozriem sa na to aj z hľadiska lekára, verejného zdravotníka, kedy trápime sa nad stavom nášho zdravotníctva, ťažké ekonomické debaty vedené o tom, ako to zlepšiť, či jedna poisťovňa, či viacej poistení, koľko peňazí za to dáme. A v podstate celé je to o tom, že, vieme to všetci veľmi dobre, že populácia starne, máme strašne veľa ochorení, ktoré sa dajú predchádzať účinnou prevenciou. Fajčenie je jeden z najpotencia... teda aj najrizikovejších faktorov, ktorý spôsobuje alebo teda pričiňuje sa o rozvoj kardiovaskulárnych chorôb a onkologických chorôb.

  Viete, že tieto dve skupiny chorôb sú na prvých dvoch miestach v morbidite a v mortalite. Fajčenie je jeden z najdôležitejších rizikových faktorov, ktoré, ktorý prispieva k ich rozvoju. Takmer každý z nás bude trpieť na toto ochorenie, či už jedno, alebo druhé. Zdá sa, že tento neduh sme nezvládli a stále neviem pochopiť jednu vec, že ľudský tvor je taký zvláštny tvor, že vieme, že nám to fajčenie škodí, dáme na tlaky tabakových firiem, propagujeme tie cigarety, trápime sa, čo na ne dáme, aby sme vedeli, že ozaj to škodí, a pritom robíme aj na, aj teda na pracovisku, kde pôsobím, výskumy s mladými ľuďmi, opakovane sa tomu venujeme, kde každým rokom stúpa mladých ľudí, ktorí fajčia. Hej, už na strednej škole, keď vidíte prieskum od 15 do 18 rokov, takmer každý sa s tou cigaretou stretne a dokonca uvádzajú, že niekoľko cigariet denne fajčia. Moja taká predstava je, keď moje deti sa dostanú do tohto veku, aby prišli do tej reštaurácie a aby vedeli, že normálne je nefajčiť a nie fajčiť, proste aby neboli na stole popolníky a aby sme si mohli sadnúť kdekoľvek. Keď idem po korze a sadnem si, vyberiem si, toto je pekná reštaurácia, sadnem si, a viem, že sa tam, že tam budem ochránená pred cigaretovým dymom.

  Čiže tento návrh je taký odvážnejší, ale verím, že raz to príde na Slovensku a verím tomu, že nás to bude stáť celkovo, celkovo to bude lepšie, samozrejme, pre zdravotný stav. Bude to stáť oveľa menej, bude menej utrpenia jednak v rodinách, jednak oveľa bude tá zdravotná starostlivosť, bude oveľa lacnejšia. Myslím si, že týmto smerom by sme postupovať a takto by to malo u nás vyzerať. Čiže dovolím si predniesť druhý pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej rady Evy Horváthovej, Mikuláša Hubu, Jána Mičovského, Eriky Jurinovej a Igora Hraška k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 384.

  1. V čl. I 2. bod znie:

  2. V § 2 ods. 4 písm. i) znie:

  "i) zariadenie spoločného stravovania je zariadenie, v ktorom sa poskytujú stravovacie služby spojené s podávaním pokrmov a nápojov alebo služby spojené s podávaním nápojov,".

  2. V čl. I 8. bod znie:

  "8. V § 7 ods. 1 písmená e) až h) znejú:

  e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní,

  f) v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach,

  g) v úradných budovách okrem fajčiarní,

  h) v zariadeniach spoločného stravovania a obchodných domoch,"

  3. Čl. III znie:

  "Čl. III

  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013, okrem čl. I bodov 2. a 3., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015."

  Odôvodnenie:

  Pozmeňujúcim návrhom sa rieši komplexná ochrana nefajčiarov, podľa ktorej bude platiť na celom území Slovenskej republiky úplný zákaz fajčenia vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania a v obchodných domoch. Podľa novej definície sa za zariadenie spoločného stravovania nebudú považovať len zariadenia, v ktorých sa podávajú pokrmy, ale aj zariadenia, v ktorých sa podávajú len nápoje. To znamená, že úplný zákaz fajčenia sa bude vzťahov na všetky reštaurácie, ale aj na bary, v ktorých sa podávajú napríklad len čipsy.

  Navrhovaná úprava má za cieľ ochrániť nefajčiarov, ale aj fajčiarov od negatívnych účinkov dymu z cigariet. Negatívne účinky pasívneho fajčenia sú všeobecne dokázané viacerými medicínskymi štúdiami, preto považujeme za potrebné na nevyhnutné takúto formu ochrany poskytovať aj nefajčiarom na našom území.

  Už v súčasnosti existujú určité obmedzenia fajčenia v zariadeniach, v ktorých sa podávajú jedlá, avšak stále nemáme vytvorené podmienky pre ochranu nefajčiarov, napríklad v baroch, kde osoby nemajú vytvorené žiadne formy ochrany pred tabakovým dymom. Takýto návrh ochráni nielen všetkých nefajčiarov, ale aj zamestnancov, ktorí sú dennodenne vystavovaní škodlivému dymu z cigariet, a tým pádom sa z nich stávajú nútení pasívni fajčiari.

  Úplný zákaz fajčenia v reštauráciách, baroch, ale aj v obchodných domoch je v súčasnosti v niekoľkých európskych krajinách. Napríklad v Taliansku je tento zákaz od roku 2005 a ukazuje sa ako veľmi pozitívny krok ku ochrane nefajčiarov. Rovnako úplný zákaz fajčenia bol zavedený v Škótsku, kde následne podľa štúdie po zavedení protitabakovej legislatívy došlo k významnému poklesu koncentrácie tzv. kotinínu, čo je derivát nikotínu stanovený v slinách. U pasívnych fajčiarov došlo k 49-percentnému poklesu nikotínu v slinách, ale len tých, ktorí v domácnosti nežijú s fajčiarom. U tých, ktorí mali v domácnosti fajčiara, klesol výskyt na 16 %.

  Vzhľadom na to, že by šlo o veľmi významnú celospoločenskú zmenu, navrhujeme stanoviť dostatočne dlhú legisvakačnú dobu, aby sa tomuto zákazu vedeli prispôsobiť aj podnikateľské subjekty. Čiže úplný zákaz fajčenia by začal platiť od 1. januára 2015.

  Ďakujem veľmi pekne za vypočutie, za podporu.

 • Faktické poznámky páni poslanci Fecko, Jurinová, Novotný. Končím možnosť sa prihlásiť. Je po 12.00 hodine, urobíme ešte faktické poznámky?

  Dobre, nech sa páči, pán poslanec Fecko.

 • Môžete ma sem dole prepnúť? Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ďakujem, že si to vystihla a, samozrejme, že stotožňujem sa so všetkým, čo si tam povedala, a vysvetlila si, aké riziko je vlastne to fajčenie. Ja by som sa opýtal ľudí, nie iba na Slovensku, čo je zmyslom života? Žiť tu jeden deň, alebo žiť tu 80 - 100 rokov? Nech si to každý postaví pred seba, pretože nepochopím, keď niekto z vlastných peňazí, a nech v mnohých prípadoch za ťažko zarobené peniaze, si vedome ničí a likviduje svoje zdravie, a potom keď je zle, tak príde, pán doktor, pomôžte. Ja to beriem ako ťažký hriech, som veriaci, ako ťažký hriech proti vlastnému zdraviu a vlastnému životu, ktorý sme dostali tu na tejto zemi, a myslím si, že každý by si mal vstúpiť do svedomia a dokázať, že má tú inteligenčnú úroveň, aby keď už je fajčiar, aby neznepríjemňoval život ostatným, ktorí nie sú, a to je jedno, či bude fajčiť v uzavretom priestore alebo niekde inde, ale aby prakticky nenapádal svojím konaním a nerobil zle tomu druhému, ktorý v mnohých prípadoch dopadne ešte horšie ako ten fajčiar, a myslím si, že úplne sa s tvojimi pozmeňovákmi stotožňujem. Ďakujem pekne.

 • Pani podpredsedníčka Jurinová.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som, Eva, podporiť tvoj sen, ako si to nazvala, o tom, že naozaj niekedy budeme mať priestory úplne bez fajčenia, bez dymu. Berieme si rôzne alebo pozeráme, prihliadame na trendy v Európe, prečo naozaj v tomto smere neurobíme taký razantný krok, ako sa už v niektorých krajinách stalo. Očistíme verejný priestor, očistíme reštaurácie, bary, veľmi dobre, že naozaj rozširuje sa definícia, lebo ak by sa podarilo rozšíriť definíciu o zariadeniach spoločného stravovania, beriem to ako veľké plus. Rovnako aj ja mám sen, aby moje deti, pre moje deti bolo úplne prirodzené nefajčiť, aj keď ťažko povedať, že aké vplyvy na ne budú pôsobiť, a vraví sa, nikdy nevrav nikdy, vravím, že bola by som veľmi rada, keby bolo normálne nielen u mojich detí, u všetkých, u všetkých ľudí nefajčiť, a pýtali by sme sa, že na čo sú tie popolníky na stoloch. Každopádne prikláňam sa aj k tomu, možnože súvisí to aj s inou témou, ale čo sa týka zdravotníctva alebo platieb v zdravotníctve, skutočne prečo sa nepozerá zdravotníctvo aj tým smerom, že ako nejakým spôsobom podporiť tých, ktorí dbajú na svoje zdravie aj tým, že nefajčia. Ďakujem pekne. Dúfam, že aspoň niektoré časti z toho pozmeňováku budú možno náchylné na prijatie. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja by som sa tiež chcel poďakovať pani poslankyni, že predložila tieto dva pozmeňovacie návrhy, a treba hneď povedať, že sleduje európsky trend. Ja som v prvom čítaní o tom hovoril, že ten trend v Európe vedie stále sa k zvyšujúcej ochrane nefajčiarov a do určitej miery aj vytesňovaniu fajčiarov z verejných budov, z verejných priestranstiev, barov, reštaurácií, čo má svoju logiku, nejdem to teraz rozvádzať. Myslím, že pani poslankyňa to veľmi dobre vo svojom vystúpení vystihla.

  Najprv začnem tým druhým pozmeňovacím návrhom na to, aby sa v baroch a reštauráciách jednoducho nefajčilo. Podľa mňa nebude veľká vôľa to ešte v tejto chvíli schváliť v tejto snemovni, nechcem byť Nostradamus, ale mám taký pocit, že na to ešte vôľa nie je, ale uisťujem vás, pani poslankyňa, aj ostatných kolegov, ktorí za to hlasovať nebudú, že skôr či neskôr to v tejto snemovni schválime. Možno o rok, možno o dva, možno o päť, lebo toto je európsky trend, vidíte to aj v zahraničí, v členských krajinách Európskej únie. Riešilo by to ešte jeden problém, správne ste poznamenali na to, že v spoločnej správe sú už pripravené dva pozmeňovacie návrhy, ktoré vlastne zmierňujú pôvodný vládny návrh zákona tým, že umožnia v reštauráciách, v hypermarketoch fajčiť, ak je tam priečka, ktorá oddelí fajčiarsku a nefajčiarsku časť. Rozumiem tomu, lebo tak by sme reštauráciu v hypermarkete diskriminovali voči inej reštaurácii, ale vaše riešenie by bolo čistejšie, elegantnejšie a spravodlivé pre všetkých.

  Čo sa týka vášho prvého pozmeňujúceho návrhu, že 5 m od vchodu, poviem to jednoducho, sa nebude dať fajčiť, funguje to v Maďarsku. Veľmi zaujímavý návrh je to, ja ho tiež podporím. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne za pochvaly. Musím povedať, že išla som s takou malou dušičkou sem, myslela som, že ma hlavne fajčiari zvozia pod čiernu zem, takže som rada, možno je to tým, že tu nikto nezostal, ale o to viacej si vážim tých, ktorí ste pozitívne k tomu vystúpili, vážim si teda všetky pozitívne pripomienky, ktoré ste mi dali. Osobitne sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Novotnému za podporu. Chcem povedať, že možno keby takéto niečo sme vedeli prijať, možno nie teraz, ale neskôr, že možno aj samotní fajčiari, by sme boli prekvapení, že by nám boli vďační, že by si sami proste, že by si zvykli na to, že v tej reštaurácii sa nefajčí. Takým príkladom je napríklad môj otec, ktorý keď robil v nejakom úrade, tak fajčil jednu od druhej, lebo mohli priamo v kancelárii fajčiť. Akonáhle im to zakázali - no tak sa mi nechce chodiť stále dole - tak vyfajčil namiesto 10-15 cigariet za ten celý deň 2 cigarety, lebo sa mu nechcelo. Je to ťažký oriešok, roky naňho pôsobím, teda aby prestal, nedá sa to, možno ozaj takto pomôžeme tým fajčiarom, ako nechcem také nejaké naivné predstavy tu presadzovať, ale možno by stálo zato, to ozaj vyskúšať.

  Čo sa týka toho, či to bude priechodné, či sa to schváli. Možno pani ministerka prekvapí, predsa ženy sú často silnejšie a možno bude vedieť čeliť tým tlakom, ktoré určite na ňu vystavované sú, a možno to časom bude vedieť presadiť a zhodneme sa spoločne na týchto myšlienkach.

  A čo sa týka tých 5 m do vstupu, verím tomu, že keď sa dostane do povedomia, že sa priamo pri vstupe nesmie fajčiť a dokáže to majiteľ obchodného domu nejako označiť a námatkové kontroly, možno nejakých policajtov alebo osôb, ktorí budú mať právomoc toto kontrolovať, dostane sa to do povedomia ľudí a nebudú s drzosťou fajčiť priamo do vchodu a dym fúkať dovnútra. Ďakujem pekne.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Budeme pokračovať o 14.00 hod. hodinou otázok a v rozprave potom po skončení hodiny otázok po 15.00 hodine. Dobrú chuť!

 • Prerušenie rokovania o 12.11 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci budeme pokračovať po poobedňajšej prestávke pravidelným bodom programu, ktorým je

  hodina otázok.

  Poslanci včera do 12.00 hodiny položili 12 otázok pre pána predsedu vlády a 5 otázok pre ostatných členov vlády, overovatelia schôdze vyžrebovali poradie.

  Poprosím teraz pána premiéra, aby nás informoval, kto z členov vlády bude odpovedať na otázky za neprítomných členov vlády.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážená Národná rada, všetkým vám želám pekný deň. Dovoľte mi, aby som v znení príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.

  Neprítomný z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty je minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, zastupuje ho podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a európskych záležitosti Miroslav Lajčák.

  Na zahraničnej pracovnej ceste v Ruskej federácii je minister spravodlivosti Tomáš Borec, zastupuje ho minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

  Na zahraničnej pracovnej ceste v Poľsku je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, zastupuje, a ak nie sú naňho žiadne otázky, otázky nie sú ani na ministra hospodárstva Tomáša Malatinského, podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

  Pán predseda, som pripravený v stanovenom časovom limite odpovedať na otázky, ktoré mi boli položené v Národnej rade.

 • Ďakujem pekne, pán predseda vlády, máte 15 minút na to, aby ste odpovedali, prvá otázka je od pána poslanca Pavla Gogu a znie:

  "Vážený pán predseda, minulý týždeň ste vykonali kontrolnú návštevu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu SARIO. Ako hodnotíte túto návštevu z hľadiska jej činnosti, spolupráce s vládou a čo bolo hlavnými témami návštevy?"

 • Ďakujem pekne za otázku, vážený pán poslanec. Slovenská agentúra na podporu investícií a obchodu, známa pod skratkou SARIO, by mala byť významnou súčasťou rámca podpory exportu investícií a podnikania a mala by predstavovať dôležitý subjekt pri realizovaní konkrétnych hospodársko-politických priorít definovaných programovom vyhlásení vlády v rámci hospodárskej politiky.

  O tom, či sa tieto postuláty a záväzky, ktoré sme dali do programového vyhlásenia vlády, aj napĺňajú, a to v miere dostatočnej, som sa chcel presvedčiť osobne počas kontrolného dňa na tejto agentúre, ktorý som vykonal pred niekoľkými dňami. Je to metóda práce, ktorú som používal počas prvej vlády, robím to aj teraz. Navštevujem v určitých intervaloch všetky rezorty a v priamom kontakte s ministrami sa sústreďujeme na rezortné priority.

  Pokiaľ ide o SARIO, činnosť tejto agentúry ma bližšie zaujímala aj z toho dôvodu, že už dlhodobo bez ohľadu na aktuálne politické zloženie, alebo ak chcete, zafarbenie tej či onej vlády sa ozývali rôzne alebo vyskytovali rôzne otázky, pokiaľ ide o fungovanie tejto inštitúcie, jej zaradenie do systému iných orgánov, jej postavenie, preto stálo zato aj s poradcami komunikovať s vedením SARIA a povedať si niečo o budúcnosti tejto inštitúcie. Predovšetkým chcem povedať, že SARIO musí ďalej existovať a má nezastupiteľné miesto medzi orgánmi, ktoré zabezpečujú predovšetkým prílev investícií na územie Slovenska, s tým, že som prijal informáciu od predstaviteľov SARIA, že sa chcú ešte vo väčšej miere orientovať na zahraničný obchod, pretože nejde tu len o to, aby na Slovensko prichádzali zahraniční investori, ale ide tu aj o to, aby slovenské spoločnosti mali možnosť úspešnejšie svoje produkty a služby ponúkať na zahraničných trhoch. Táto návšteva na agentúre súvisela aj s kontrolným dňom na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitosti a na ministerstve hospodárstva, ktoré som absolvoval v októbri 2012, resp. v januári 2013, na ktorých bola okrem iného zhodnotená tiež úloha agentúry SARIO z hľadiska naplnenia priorít programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

  Bol by som rád, dámy a páni, keby ste vzali na vedomie, že dlhodobo existoval akýsi spor medzi ministerstvom hospodárstva a ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, pokiaľ ide o obchodných radcov. Dnes platí, že obchodní radcovia sú v pôsobnosti ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, čo umožňuje tomuto rezortu prostredníctvom veľvyslancov a schémy, ktorá je v tomto rezorte známa, riadiť týchto odborníkov na zahraničný obchod podstatne efektívnejšie. Rovnako chcem oceniť, že ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí promptne reagovalo na moju požiadavku, aby venovalo veľkú pozornosť ekonomickej dimenzii zahraničnej politiky, a myslím si, že najmä v posledných mesiacoch sa nám podarilo veľmi veľa urobiť.

  Pokiaľ ide o SARIO, tak na rokovaniach na ministerstve hospodárstva, ako aj na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí sme skonštatovali, že táto agentúra pôsobí príliš autonómne a že neexistuje základný tok informácií medzi zainteresovanými inštitúciami a jednoducho ani ako keby neexistovalo výraznejšie prepojenie činnosti SARIA na strategické úlohy a potreby Slovenskej republiky. Tu sú totiž viaceré momenty, ktoré vplývajú na príliv investícií a na zahraničný obchod. Často sú to zahraničné cesty ministrov, predsedu vlády a tu ako keby nám chýbala jasná koordinácia, čo má predseda vlády presne prebojovávať, čo majú robiť ministri, ako majú fungovať konkrétne ministerstvá a inštitúcie. Výsledky činnosti SARIA sa nám zdali byť skôr výstupom nepreviazaných akcií ako ucelenej stratégie investičnej činnosti vo väzbe na rast exportnej výkonnosti Slovenskej republiky a prepojenosť agentúry na ostatné rezorty, ako som povedal, je taká ad hoc, je taká sporadická a skôr je založená na plnení čerpania finančných prostriedkov z verejných zdrojov, ako na samotnom obsahu zamerania jej činnosti. Mali sme takisto množstvo diskusií, ktoré alebo ktorá sa týkala správania sa SARIA v oblasti postinvestičnej starostlivosti o významných investorov, hovorili sme o výraznejšom zapojení výskumných a vývojových kapacít do medzinárodných vedeckých a inovačných sietí. Jednoducho bolo treba si sadnúť a povedať si, čo bude ďalej s touto inštitúciou, či bude existovať, alebo zachováme jej štruktúru, avšak pri inom správaní sa. Myslím si, že je pozitívne najmä to, ako sa SARIO predovšetkým v posledných mesiacoch zdynamizovalo bez ohľadu na nedostatok koordinácie, o ktorom som teraz hovoril. Požiadal som generálneho riaditeľa SARIA, aby venoval maximálnu pozornosť v tomto období predovšetkým hľadaniu investorov, ktorí by mohli prísť na územie Slovenska, pretože aj z dlhodobého hľadiska nám ide o každé jedno pracovné miesto. Naozaj keď navštívite SARIO, máte pocit: profesionálny tím. Majú výsledky, ale stále nie sme schopní nastaviť systém tak, a to dlhodobo, to nie je problém len tejto vlády, hovorím to veľmi otvorene a veľmi jasne, aby všetky zložky, ktorú môžu pomáhať v oblasti zahraničného obchodu a prílevu investícií, pracovali ešte efektívnejšie. Ja verím, že sa to aj po tomto kontrolnom dni, aj po tom, čo hovorili vo vedení SARIA, významne zlepší. Čiže videl som nielen dynamický tím, moderný tím, ktorý pracuje, ale môžem v posledných mesiacoch zhodnotiť pozitívne aj bilanciu investičných zámerov za rok 2012, kedy bolo úspešne uzatvorených 18 projektov s celkovou výškou investície 466 mil. eur a potenciálom vytvoriť 3 200 pracovných miest, pričom v 14 prípadoch ide o expanzie etablovaných podnikov už na území Slovenskej republiky. Perspektívne sa črtajú nové investičné príležitosti v objeme 220 mil. eur a 3 000 pracovných miest, ktoré agentúra sprostredkúva s piatimi renovovanými zahraničnými firmami pôsobiacimi v sektore výroby automobilov, zdravotných pomôcok a pri spracovaní kože.

  Agentúra SARIO je síce príspevkovou organizáciou ministerstva hospodárstva, podľa vládneho programu a z hľadiska potreby zvýšenia jej efektivity by bolo žiaduce zabezpečiť jej prierezový charakter. Preto priamo na stretnutí, ktoré sme absolvovali, sme predstavili ako jedno z možných riešení, ako zabezpečiť multirezortný charakter Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, zriadiť špeciálnu radu, ktorá by bola novým orgánom tejto agentúry. Rada by zabezpečovala strategické riadenie a dohliadala na výkon činností, ktoré SARIO vykonáva v oblasti rozvoja investícií a obchodu. Rada by mala štyroch členov, ktorých by vymenoval a odvolával minister hospodárstva, a to jedného na návrh predsedu vlády, druhého na návrh podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, tretieho na návrh ministra hospodárstva a štvrtého na návrh Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Čiže došlo by k prepojeniu záujmov zainteresovaných rezortov, ale svoje miesto by tam mala aj Slovenská obchodná a priemyselná komora.

  Tento návrh bol predstavený prvýkrát. Požiadal som SARIO, aby do jedného mesiaca uzatvorila, uzatvorilo tento problém, pretože inak by sme opäť museli konštatovať nedostatok koordinácie v aktivitách orgánov pracujúcich s investíciami a so zahraničným obchodom. V každom prípade musím oceniť prácu SARIA aj pri výhradách, ktoré som povedal, pretože je to inštitúcia, ktorej úlohou je prinášať na Slovensko nové a nové pracovné miesta a v tomto je postavenie SARIA ako inštitúcie nezastupiteľné.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predseda vlády. Pán poslanec Goga, chcete doplňujúcu otázku? Nie.

  Druhá otázka, pán predseda vlády, je od pána poslanca Róberta Puciho a znie:

  "Vážený pán premiér, aké prorastové opatrenia realizuje vláda pre rast slovenskej ekonomiky?" Nech sa páči, pán premiér.

 • Ďakujem pekne aj za otázku, aj za možnosť v pár minútach povedať k tejto téme niekoľko zásadných pripomienok. Dámy a páni, ja som presvedčený, že Slovensko aj vďaka tomu, čo robíte vy v Národnej rade Slovenskej republiky, keď prijímate príslušné zákony, v porovnaní s inými krajinami je na tom veľmi dobre. Neviem, čo by robili iné krajiny a médiá v iných krajinách, keby sa krajina mohla pochváliť, že má druhý najvyšší hospodársky rast v eurozóne, že sme krajina, ktorá má perspektívu, že bude mať v roku 2013 jeden z najvyšších hospodárskych rastov v eurozóne a že sme krajina, ktorej prognózujú, že v roku 2014 môžeme mať hospodársky rast až na úrovni 2,8 %. Ja vám chcem, dámy a páni, poďakovať za spoluprácu, pretože bez vás by takéto výsledky Slovenská republika asi ťažko dosahovala. Budeme patriť, opakujem, medzi pár výnimiek v roku 2013 a možno aj v roku 2014, ktoré sa budú môcť pochváliť pozitívnym hospodárskym rastom. Rovnako chcem zdôrazniť, že dodržíme náš záväzok, aby sme v roku 2013 deficit udržali na úrovni 3 %. Áno, je pravda, že dnes vzniká v Európskej únii vážna téma, ako pokračovať v konsolidácii verejných financií budúci rok. Krajiny, ako je Francúzsko, Španielsko a ďalšie už žiadajú výnimky. Opakujem, 3 % dodržíme. Tento plán je realistický, pretože aj Európska komisia vo svojom výhľade konštatuje, že 3 % sú pre Slovensko úplne reálne v roku 2013. Ak v roku 2014 budeme pokračovať v tempe konsolidácie, ako je nastavené, musíme dosiahnuť úroveň 2,6 %. Vláda je pripravená zúčastniť sa diskusií s ostatnými členskými štátmi Európskej únie o tom, či takéto tempo je proti hospodárskemu rastu, či má kontraproduktívne účinky alebo či je udržateľné. Ale nebudeme súhlasiť s tým, aby sa niektorým krajinám dali výnimky, a ostatné krajiny musia poctivo konsolidovať ďalej. Buď sa upraví tempo pre všetkých, alebo pre nikoho. Preto - ak dôjde k dohode a všetky členské štáty Európskej únie sa na niečom dohodnú - my túto dohodu budeme rešpektovať a realizovať. Ak však k takejto dohode nedôjde a bude stále skupina krajín, ktoré budú hovoriť o veľmi disciplinovanej konsolidácii verejných financií, Slovensko sa bude hlásiť k týmto krajinám a v roku 2014 budeme pokračovať v tempe 2,6 %, pretože má to pre nás aj obrovské výhody. Len pre vašu vedomosť, Slovensko nedávno umiestnilo dlhoročné dlhopisy pri úrokovej sadzbe 2,7 %, čo je historicky najlepšia úroková sadzba, aká kedy bola. Sú krajiny, ktoré sú požičiavajú za 6, za 7 %. Aj to svedčí, že vďaka disciplíne, ktorú na Slovensku máme, nám dôverujú.

  Dámy a páni, to nám ale nemôže zabrániť, aby sme uvažovali, čo budeme robiť, pokiaľ ide o podporu hospodárskeho rastu. Sociálni partneri, ktorí boli pozvaní na tieto rokovania, Rada solidarity a rozvoja a vláda, veľmi jasne konštatovali fakt, ktorý predovšetkým naša opozícia, naše médiá nechcú zobrať na vedomie. Keď sa darí Európe, darí sa aj Slovensku, lebo Slovensko je malé a závisí od Európy. Keď sa nedarí Európe, tak sa nedarí ani Slovensku. A napriek tomu, že sme zmenili Zákonník práce, že sme zvýšili dane z 19 na 23 %, sme krajina, ktorá má vyšší hospodársky rast. A krajiny, ktoré liberalizovali Zákonníky práce, robili opatrenia, ktoré tu boli dávané do snáď božského svetla, tak také krajiny majú dnes problémy s poklesom hospodárskeho rastu a s podstatne dynamickejším nárastom nezamestnanosti, ako to je v Slovenskej republike. Myslím si, že sme sa vybrali dobre a dobrou cestou.

  Na zasadnutí vlády a Rady solidarity a rozvoja sme dali dohromady všetky zdroje, ktoré tento štát má zo štátneho rozpočtu, z európskych fondov, zo šetrenia, pokiaľ ide o oblasť štátnej správy, pokiaľ ide zo šetrenia pri výbere daní, a povedali sme, že sa sústredíme na tieto konkrétne projekty v nasledujúcich dvoch rokoch, aby sme ešte trochu viac stimulovali hospodársky rast. Je to séria nástrojov, ktoré môžu priniesť 60 - 80-tisíc nových pracovných miest. Ale najmä som veľmi rád, že sme sa dohodli s ostatnými sociálnymi partnermi, lebo sociálny dialóg musí pokračovať v tejto krajine, že tento dokument je otvorený, a keď prídu nejaké nové nápady, kedykoľvek ich budeme môcť do tohto dokumentu zapracovať. Sociálni partneri privítali včera naše rozhodnutie takýto dokument pripraviť, predložiť a prerokovať.

  Využijem posledných 17 alebo 15 sekúnd. Dámy a páni, buď krízu zvládnu štandardné politické strany v širokom sociálnom dialógu so sociálnymi partnermi, alebo prídu politickí blázni a poloblázni a je koniec Slovenskej republiky. Slovensko si musí rozhodnúť, akou cestou pôjde. Ja som za to, aby to boli štandardné strany (potlesk) a sociálny dialóg a nie blázni a poloblázni. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predseda vlády, vyčerpali ste svoj 15-minútový limit, preto ani nie je možné umožniť pánovi poslancovi Pucimu položiť doplňujúcu otázku.

  Budeme pokračovať otázkami na členov vlády. Ako prvá je otázka na, pre pána ministra školstva Dušana Čaploviča, ktorého... (reakcia z pléna), ale nie je tu pán Droba, takže otázku nemôžme položiť.

  Pán poslanec Zajac je tu, takže on sa pýta pána ministra spravodlivosti Tomáša Boreca, ktorého zastupuje, tak ako uviedol pán premiér, pán minister Počiatek:

  "Pán minister, premiér Robert Fico viac ako rok nepreberal pozvanie na súd a vyhýbal sa pojednávaniu Okresného súdu v Pezinku vo veci žaloby za výroky o voľbe generálneho prokurátora a korupčnej kauze Osrblie. Súhlasíte s tým, aby aj ostatní občania podľa vzoru premiéra Roberta Fica odmietali preberať doporučené súdne zásielky?"

  Pán minister v zastúpení, poprosím vás odpovedať.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán poslanec, v tomto prípade ide typický občiansko-právny spor medzi dvomi rovnocennými účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy, a to na všetkých stupňoch, oddelene od iných štátnych orgánov, nebolo by vhodné, aby som - a teraz teda zastupujem ministra spravodlivosti - z pozície ministra spravodlivosti verejne komentoval spor, ktorý navyše ešte nebol právoplatne rozhodnutý.

  V súvislosti s vašou otázkou si však dovoľujem upriamiť vašu pozornosť na pripravované zmeny v oblasti civilného práva procesného. Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že právna úprava inštitútu doručovania, tak ako je nastavená v súčasnosti, môže spôsobovať prieťahy v súdnom konaní. Platná právna úprava efektívnym spôsobom vyriešila doručovanie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom zavedením prísnej fikcie doručenia. Takéto opatrenie u fyzických osôb nepodnikateľov by však nebolo vhodné, preto sa v novej právnej úprave bude vychádzať z inštitútu náhradného doručenia. Súčasná právna úprava sa totiž spája so zdĺhavým a finančne náročným zisťovaním pobytu účastníkov, pričom táto prax je nejednotná a neefektívna. Preto v rámci rekodifikácie civilného práva procesného plánujeme upraviť spôsob zisťovania pobytu účastníka, ktorému sa nepodarilo doručiť súdne zásielky na jeho adresu alebo na adresu jeho registrovaného pobytu. Ak takýto postup nebude viesť k zisteniu pobytu účastníka, treba jasne uviesť akú osobu možno takémuto účastníkov ustanoviť za opatrovníka na doručovanie. Bude potrebné akcentovať zodpovedný prístup fyzických osôb k plneniu povinností vyplývajúcich z právnych noriem o hlásení a evidencii obyvateľov nakoľko je potrebné určitým a účinným spôsobom preniesť na občanov zodpovednosť za to, že im nemožno doručiť písomnosti na adrese ich registrovaného pobytu podľa osobitného predpisu.

  Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesno-právne inštitúty, ktoré umožnia čo najviac sa priblížiť ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov konania za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu. Ďakujem za slovo. Skončil som.

 • Pán poslanec, nech sa páči, máte možnosť položiť doplňujúcu otázku v trvaní dvoch minút. Áno, využijete. Nech sa páči.

 • Vážený pán minister spravodlivosti v zastúpení, neodpovedali ste mi na moju jednoduchú otázku. Preto vám ju položím ešte raz pomaly.

  Súhlasíte s tým, aby aj ostatní občania, podľa vzoru premiéra Roberta Fica, odmietali preberať doporučené súdne zásielky? A ponúknem vám aj tri možnosti:

  a) Nie, nesúhlasím s tým, aby aj ostatní občania podľa vzoru premiéra Roberta Fica odmietali preberať doporučené súdne zásielky.

  b) Áno, súhlasím, aby aj ostatní občania podľa vzoru premiéra Roberta Fica odmietli preberať doporučené súdne zásielky.

  c) Neviem, ja som iba minister spravodlivosti a na takéto ťažké otázky neviem odpovedať.

 • Tak ja by som odpovedal otázkou, teda možnosťou d):

  Nie som ani minister spravodlivosti, čiže vám neviem na toto odpovedať, ale môžem vám opäť prečítať odpoveď, ale to asi neočakávate. Ale ak chcete, ja vám ju prečítam znovu.

 • Reakcie z pléna.

 • Ďakujem. Ďalšiu otázku v poradí tretiu položil pán poslanec Mikloško podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslavovi Lajčákovi a otázka znie:

  "Na výrok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu z 30. 4. 2013 o väznení expremiérky Tymošenkovej reagovali spoločným vyhlásením podpredsedníčky Európskej komisie Ashtonová a komisára Füleho. Vyzvali ukrajinskú vládu o prehodnotenie jej situácie. Füle uviedol, že Európska únia od Ukrajiny očakáva implementáciu výroku v najbližších týždňoch. Výrok Európskeho súdu pre ľudské práva potvrdil týmto jej status ako politického väzňa. Aj Ministerstvo zahraničných vecí USA a Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyzvali Ukrajinu za prepustenie Tymošenkovej. Nakoľko už tretíkrát sa mi nepodarilo presadiť do programu NR SR uznesenie o znepokojení nad situáciou expremiérky, žiadam vás o zaujatie stanoviska k tejto kauze a o stave nášho dialógu s Ukrajinou." Nech sa páči, pán minister, poprosím vás o odpoveď, ako aj o oznámenie ukončenia odpovede.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi najskôr uviesť niekoľko základných informácií o prípade Júlie Tymošenkovej pred Európskym súdom pre ľudské práva.

  Sťažnosť Júlie Tymošenkovej bola predložená do Štrasburgu 10. augusta 2011 a vzhľadom na jej závažnosť a citlivosť bola posudzovaná prioritne. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva bol vydaný 30. apríla 2013. Európsky súd pre ľudské práva v ňom jednomyseľne konštatoval, že väzba Júlie Tymošenkovej bola svojvoľná a nezákonná. Už samotný fakt, že väzba bola nariadená na dobu neurčitú, je v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práva a základných slobôd.

  Súd ďalej dôvodil, že pozbavenie slobody Júlie Tymošenkovej nemalo za cieľ jej predvedenie pred súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, ale boli na to iné dôvody.

  Na tomto mieste by som rád poznamenal, že samotný Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozsudku výslovne neuvádza, že Júlia Tymošenková bola zadržiavaná z politických dôvodov. Chcel by som ešte dodať, že rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, nakoľko do troch mesiacov má možnosť ktorákoľvek strana sporu požiadať o predloženie prípadu veľkej komore Európskeho súdu pre ľudské práva. Avšak bez ohľadu na to, kedy rozsudok nadobudne právoplatnosť, plne sa stotožňujú s vyhlásením vysokej predstaviteľky Európskej únie Catherine Ashtonovej a komisára Štefana Füleho, ktorým vyzývajú ukrajinské autority, aby znovu posúdili postavenie Júlie Tymošenkovej, ktorá zostáva vo väzení, napriek tomu, že jej proces nevykazoval známky spravodlivosti, transparentnosti a nezávislosti. Je potrebné doplniť, že viditeľný pokrok v riešení prípadov selektívneho súdnictva sprevádzaný systémovými zmenami v ukrajinskej justícii, je jednou z podmienok pre podpis asociačnej dohody Európskej únie s Ukrajinou, spolu s implementáciou odporúčaní volebnej pozorovateľskej misie OBSE a s realizáciou kľúčových reforiem v zmysle asociačnej agendy.

  Tlmočíme našim ukrajinským partnerom, že Európska únia je založená na hodnotách a princípoch a ich dodržiavaní vrátane dodržiavania zásad právneho štátu. Zdôrazňujeme tiež, že systémové reformy na Ukrajine je potrebné robiť nielen kvôli bližšej integrácii s Európskou úniou, ale predovšetkým s ohľadom na celkový rozvoj štátu a rast prosperity jeho občanov. V záujme Slovenska je, aby Ukrajina bola stabilnou, predvídateľnou, prosperujúcou a proeurópsky orientovanou krajinou. Preto podporujeme ekonomickú integráciu a politické pridružovanie Ukrajiny k Európskej únii, ktoré bude založené na rešpektovaní hodnôt a princípov Únie. Slovensko uvedený postoj presadzuje aj na pôde Európskej únie i na medzinárodných fórach a v súvislosti s Ukrajinou patrí medzi najaktívnejšie z členských krajín Európskej únie.

  Koncom januára sa v Bruseli z mojej iniciatívy uskutočnilo takzvané stretnutie priateľov Ukrajiny za účasti celého radu ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie, ako aj komisára Štefana Füleho. V konštruktívnej atmosfére sa mohli európski partneri nielen zoznámiť s vtedy novým ukrajinským ministrom zahraničných vecí Leonidom Kožarom, ale najmä prediskutovať vzájomné očakávania na nasledujúce obdobie. Ako susedná krajina chceme aj naďalej pokračovať v prehlbovaní bilaterálnych vzťahov a politického dialógu s Ukrajinou.

  Politický dialóg je intenzívny. Prezidenti Slovenska a Ukrajiny sa stretli koncom februára, pričom prezident Janukovyč potvrdil svoju účasť na samite prezidentov krajín strednej Európy, ktorý sa bude konať 12. - 13. júna tohto roku v Bratislave a vyjadril záujem o bilaterálne stretnutie s pánom prezidentom Gašparovičom počas samitu. Sám sa často stretávam s ministrom Kožarom, najbližšie to bude budúci týždeň v Bruseli. Som tiež presvedčený, že sa nám podarí nájsť termín na jeho skorú oficiálnu návštevu v Slovenskej republike, na ktorom intenzívne pracujeme.

  V tomto roku sú tiež plánované návštevy pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a pána premiéra na Ukrajine. Verím tiež, že parlamentný dialóg s Ukrajinou, ktorý považujem za veľmi dôležitý, bude rovnako rozvíjať svoj potenciál.

  Ďakujem vám za pozornosť. Pani predsedajúca, skončil som.

 • Pán poslanec, máte možnosť položiť doplňujúcu otázku v trvaní dvoch minút. Áno, pán poslanec, poprosím, zapnite pána poslanca, chce využiť svoje právo dať doplňujúcu otázku.

 • Ďakujem, pán minister, za skutočne kvalifikovanú odpoveď a povedal by som, aj otvorenú, úprimnú a aj odvážnu, keď ste takto postavili na stanovisko pani Ashtonovej a pána komisára Füleho. Nie je to bežné, ani v parlamente rozšírené, tento názor, ktorý ste vy teraz povedali. Viem, že sa diplomacia robí potichu, aj takéto veci sa dajú omnoho jednoduchšie v kľude v kabinetoch dojednať, ako tuná vo verejnosti.

  No mne sa v tomto smere moc nedarilo, ja som to už tretíkrát sem dal a už moji kolegovia vykrikujú, keď sa k tomu s tým prihlásim, že mal by som začať s tým, že Kartágo musí byť zničené, a teda nerád to tu takto pripomínam.

  Pán komisár Füle pripomenul aj to Ukrajine, že toto je z jedných aj plnení kritérií z mnohých na podpis asociačnej dohody. Čiže Ukrajina by si mala toho byť vedomá a proste premiérov súdiť. Isteže mnohí robia aj chyby, ale týmto spôsobom a ešte mu pridávať ďalšie, sa mi zdá, nie je to celkom férové. Čiže nejde o žiadnu politiku, ale ide o ľudskoprávny problém. Ja onedlho navštívim s delegáciou spisovateľov Ukrajinu, a preto som chcel počuť vaše stanovisko predtým, a ja som priateľ Ukrajiny a vždy budem, takže v tomto smere nerobím to z nejakej zloby, ale z toho, aby sa ľudské práva dodržiavali aj tam. Ďakujem pekne.

  To je skôr komentár, ako otázka, no.

 • Dobre. Takže chcete niečo dodať, pán minister?

 • Máte pravdu, pán poslanec, my sme priatelia Ukrajiny a priatelia by si mali hovoriť veci na rovinu. A takto chápeme našu úlohu. Myslím si, že je jeden priestor, na ktorom operuje diplomacia, zahraničná politika a iný priestor je priestor parlamentnej diplomacie a ja len chcem podporiť vás všetkých, aby ste ho využívali. Nám to pomáha. Ďakujem pekne, skončil som.

 • Ďakujem pekne, pán minister. V poradí štvrtú otázku položil pán poslanec Pavol Zajac ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi a otázka znie: "Vážený pán minister, minulý týždeň som upozornil na podozrivú mandátnu zmluvu medzi Slovenskou správou ciest a spoločnosťou SQM, s. r. o., Banská Bystrica o realizácii obstarávania 14 nadlimitným zákazkám za asi 200 mil. eur. Hneď nasledujúci deň ste uvedenú zmluvu zrušili, čím ste potvrdili moje podozrenia. Aké personálne dôsledky ste vyvodili voči osobám, ktoré zmluvu pripravili."

  Poprosím vás o odpoveď, pán minister, ako aj o oznámenie o ukončení odpovede.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, zmluva s SQM bola v kompetencii Slovenskej správy ciest. Skôr, ako ste sa vy k tejto téme vyjadrili, predmetná zmluva už bola v procese zrušenia. Pred samotným zrušením zmluvy sa nič z nej ani nerealizovalo. SSC túto zmluvu uzatvorila ako záložný plán, pretože kvôli práve nečinnosti bývalého vášho vedenia bola zazmluvnená suma najmä v oblasti ciest I. triedy veľmi nízka a odkedy sme vo vláde, nič iné nerobíme, len upratujeme po vás tieto chyby v eurofondoch.

  Napriek tomu som presvedčený, že táto súťaž prebehla v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a z tohto dôvodu zatiaľ nebolo potrebné vyvodiť žiadne personálne dôsledky.

  Skončil som.

 • Ďakujem, pán minister. Chcete položiť doplňujúcu otázku? Áno, nech sa páči, máte na to 2 minúty.

 • Vážený pán minister, pre vašu informáciu, za našej vlády sme spustili projekt z Operačného programu Doprava na elimináciu bezpečnostných rizík ciest I. triedy v trnavskom, nitrianskom, košickom a prešovskom kraji. Choďte sa spýtať tých občanov, či sú spokojní s tým, že stovky kilometrov ciest I. triedy boli kompletne zrekonštruované. Vy po nástupe ste zrušili tento projekt v bystrickom, žilinskom a trenčianskom kraji. Občania mohli dneska jazdiť po stovkách kilometrov ciest kompletne zrekonštruovaných. Čo vy tu hovoríte o tom, že sme nečerpali!? Štyridsať mostov na cestách I. triedy bolo zrekonštruovaných.

  Pán minister, čo to je za bordel na Slovenskej správe ciest, keď niekto dá obstarávať súkromnej firme zákazky z Operačného programu Doprava v objeme 200 mil. eur a ministerstvo o tom nič nevie? Ešte raz sa vás pýtam, kto odsúhlasil z ministerstva takúto zmluvu so súkromnou firmou?

 • Pán minister, nech sa páči o odpoveď.

 • Pán Zajac, čo sa týka eliminácie bezpečnostných rizík, lebo vy to stále donekonečna omieľate, tieto projekty, vy, mali ste vy schválené Komisiou tieto projekty? Nemali. Vy bľafujete na celej čiare. Hrozilo obrovské riziko, obrovské riziko, že by nám Komisia nikdy nepreplatila tieto prostriedky. Jasné, vy ste sa hrnuli do tých stavieb bez toho, aby ste mali istotu, že vám to Komisia naozaj aj schváli tieto projekty. Vy si vôbec neuvedomujete, však k tomu je dokumentácia, kde vás jasne vyzývali k tomu, aby ste vysvetlili, aké tie projekty sú vlastne obsahovo, či sa náhodou nejedná o len cyklickú údržbu, čiže výmenu asfaltu, čo sú neoprávnené výdavky. Napriek tomu tieto dva projekty, ktoré neboli dobre navrhnuté, sme obhájili v záujme Slovenska, ale tie ďalšie dva už nám jasne povedala Komisia, že toto nepôjde. Vy tie listy ste nevideli? Ja vám ich môžem ukázať, kde vás vyzývali. Za vášho ministrovania alebo KDH-áckeho ani ste nedali odpoveď do Bruselu, aby ste niečo vysvetlili. To viem zdokumentovať deň po dni.

  Takže zbytočne tu vy niečo vykrikujete. Jasné, ja tiež chcem, aby bolo čo najviac opravených ciest, ale tak, že nám to aj Komisia zaplatí. Z čoho by to ten štát mal akože zaplatiť? Kde by sme vzali tie stámilióny eur na to, keby to nebolo financovateľné z európskych peňazí?

  Takisto vždy hovoríte, a to je ďalší príklad, o tej filiálke. Filiálka bol presne takýto istý príklad. Vy tu vykrikujete, že filiálka, geniálny projekt, 400 miliónov sme mohli minúť, slovenská firma by to stavala, všetko super, len ste zabudli povedať, že ani tento projekt nikdy nebol Komisiou ešte schválený a jasne nám bolo naznačené, že v takej podobe, v akej je navrhnutý, to financovateľné ani nebude. Existuje k tomu feasibility study, ktorú si vyžiadala Komisia, ktorá to jasnou rečou hovorí. Čo to tu vy meliete o tom, že sa dala realizovať Filiálka alebo tieto projekty. Vy si úplne vymýšľate.

  Takže vďaka aj vašim chybám, ktoré ste robili počas vlády, momentálne sme v stave, že máme aj pozastavené platby, pretože tá chybovosť bola už taká veľká tým vaším babráctvom, že momentálne nie je možné niektoré projekty preplácať z úrovní Komisie. Ale snažíme sa to všetko odstrániť a určite postupne, ako som hovoril, poupratujeme ten bordel po vás.

  Takže asi toľko. Skončil som.

 • Ďalšiu, v poradí piatu otázku položil pán poslanec Andrej Kolesík podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi a otázka znie:

  "Vážený pán podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, v médiách sa v poslednej dobe objavili špekulácie a úvahy o potrebe kúpy prenájmu či rekonštrukcie budovy, ktorú bude Slovenská republika potrebovať v súvislosti s naším predsedníctvom v Európskej únii. Na túto tému existujú rôzne protichodné úvahy. Povedzte nám, prosím, ktorý variant a prečo považujete za najefektívnejší vzhľadom na verejné financie a najudržateľnejší nielen pre potreby predsedníctva, ale aj po ňom."

  Poprosím vás o odpoveď, pán minister, ako aj o oznámenie o ukončení odpovede. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, úspešné zvládnutie predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 predpokladá okrem dobrej odbornej prípravy a personálneho vybavenia aj existenciu adekvátne vybaveného pracoviska priamo v Bruseli pre potreby odborného a administratívneho zabezpečenia predsedníctva, ako aj pre potreby uskutočňovania niektorých reprezentačných podujatí. Počas výkonu predsedníctva by mal celkový počet zamestnancov stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli dosiahnuť hodnotu alebo úroveň 198 zamestnancov a 27 stážistov, spolu 225 osôb. Súčasné priestory stáleho zastúpenia sú v nevyhovujúcom technickom stave, vyžadujú si komplexnú rekonštrukciu a sú dimenzované na umiestnenie iba 90 zamestnancov. Súčasná budova stáleho zastúpenia sa používa bez rekonštrukcie od roku 1997, takže dozrela na rekonštrukciu.

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v tejto súvislosti pripravilo návrh na riešenie priestorových kapacít stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli počas prípravy a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a bude predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky do konca mája tohto roka. Predpokladaný návrh vychádza z analýzy existujúcich priestorov vo vlastníctve Slovenskej republiky v Bruseli, z východísk a priorít pri príprave predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016, ktoré boli schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392 z 1. augusta 2012, ako aj z prieskumov trhu vykonaných stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli a tiež z vypracovaných štúdií zadaných naším ministerstvom projektantom a realitným kanceláriám.

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí predkladá dve rovnocenné alternatívy riešenia priestorového zabezpečenia predsedníctva, a to kúpu a prenájom. Obidve alternatívy sú však podmienené. V prípade kúpy novej budovy - predajom nehnuteľnosti Slovenskej republiky v správe môjho ministerstva v Bruseli a v prípade prenájmu - nevyhnutnou rekonštrukciou súčasnej budovy stáleho zastúpenia. Alternatívu kúpy novej budovy a následného predaja dvoch budov v správe ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí považujeme za systémové, efektívne a racionálne riešenie. Slovenská republika získa novú budovu bez náročnej rekonštrukcie a s možnosťou vlastnej konfigurácie priestorov. Po skončení predsedníctva Slovenskej republiky bude možné do tejto novej budovy umiestniť všetkých zamestnancov stáleho zastúpenia a tiež zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belgicku. Takéto riešenie by v budúcnosti prinieslo úspory pri spoločnom využívaní reprezentačných priestorov, špeciálnych pracovísk, ako aj efektívnejšie zabezpečovanie administratívnej agendy a chodu oboch úradov. V konečnom zúčtovaní pri zohľadnení príjmov a výdavkov bude dopad na štátny rozpočet približne 6,2 mil. eur. Návrh prenájmu kancelárskych priestorov pre všetkých 225 zamestnancov zabezpečujúcich prípravu a výkon predsedníctva a chod stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ vychádza z toho, že súčasná budova stáleho zastúpenia, ako som povedal, je v nevyhovujúcom stave a okrem nedostatočnej technickej spoľahlivosti nepostačuje ani na potrebné zvýšenie počtu zamestnancov počas prípravy a výkonu predsedníctva.

  Ako optimálne riešenie sa javí prenajatie priestorov pre všetkých 225 zamestnancov a toto riešenie umožní efektívnu koordináciu aktivít na jednom mieste a vytvorenie primeraných priestorov pre reprezentačné účely, čo na druhej strane môže priniesť úspory pri usporiadaní podujatí bez nutnosti ďalšieho prenájmu. Tým sa umožní aj rekonštrukcia existujúcej budovy počas prípravy a výkonu predsedníctva, do ktorej sa po skončení predsedníctva vrátia zamestnanci stáleho zastúpenia pri EÚ. Rekonštrukciu súčasnej budovy bude potrebné bez ohľadu na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ vykonať v krátkom čase pri vysťahovaní všetkých zamestnancov z objektu a ich umiestnení do prenajatého objektu. Vykonanie rekonštrukcie počas prípravy a výkonu predsedníctva má reálny dopad na úsporu výdavkov spojených s rekonštrukciou, ktorú by sme museli inak vynaložiť na ďalší prenájom priestorov pre stále zastúpenie Slovenskej republiky v Bruseli po predsedníctve. V prípade prenájmu a súčasnej rekonštrukcie považujeme za výhodu umiestnenie všetkých zamestnancov na jednom mieste a možnosť vhodne nakonfigurovať priestory podľa potrieb predsedníctva. Celkové výdavky vo výške 13 miliónov 413-tisíc eur pri realizácii tejto alternatívy budú rozložené do 4 rokov 2014 až 2017, pričom v roku 2014 by boli vo výške 3 600 500 eur. Za pozitívum tohto riešenia považujeme skutočnosť, že po rekonštrukcii súčasnej budovy stáleho zastúpenia v Bruseli ostane Slovenská republika vo veľmi výhodnej lokalite. Výhodná z hľadiska pešieho dosahu do európskych inštitúcií.

  O dôležitých témach týkajúcich sa predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie chceme viesť otvorený dialóg so všetkými parlamentnými stranami. V tomto duchu sa nieslo aj moje minulotýždňové stretnutie so zástupcami všetkých parlamentných strán, kde sme okrem iného hovorili aj o tejto otázke. Výsledkom tohto stretnutia bola taktiež dohoda na prijatí spoločnej deklarácie parlamentných strán k príprave a výkonu predsedníctva, ktorú o chvíľku, dnes popoludní na pôde ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí zástupcovia všetkých strán podpíšu, čo považujem za veľmi pozitívny krok.

  Ďakujem za pozornosť, pani predsedajúca, skončil som.

 • Pán poslanec Kolesík, máte možnosť položiť doplňujúcu otázku. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Vážený pán podpredseda, pán minister, ďakujem vám za ozrejmenie alebo odpoveď na moju otázku a myslím si, že tie informácie, ktoré ste tu povedali, dajú zadosť a už si nebudeme môcť alebo nebudeme musieť čítať rôzne špekulácie v médiách. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem.

 • Takže ďakujem, nebola to doplňujúca otázka, bolo to poďakovanie, ďakujem pekne.

  Pán minister, tým vlastne touto poslednou odpoveďou sme vyčerpali všetky otázky a odpovede aj pred určeným hodinovým limitom, preto končím tento bod programu.

  Vyhlasujem krátku dvojminútovú prestávku a budeme pokračovať ďalej v prerušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. Takže budeme pokračovať o 14.47 hodine.

 • Dvojminútová prestávka.

 • Po dvojminútovej prestávke.

 • Takže, panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať, ako som hovorila pred vyhlásením krátkej prestávky, v rokovaní tretieho dňa 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v prerušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, tlač 384.

  Pani ministerka Zvolenská je prítomná, zaujme svoje miesto, takisto aj poprosím pána spravodajcu pána poslanca Ladislava Andreánskeho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov. Do rozpravy sú ešte písomne prihlásení poslanci: Štefan Kuffa, Martin Chren a Jozef Viskupič.

  Takže dávam slovo pánovi poslancovi Kuffovi a pripraví sa pán poslanec Chren. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Krátka pauza.

 • Ešte predtým, pán poslanec, sú na balkóne dôchodcovia z klubu Lipa zo Spišskej Novej Vsi, tak ich srdečne vítame, pozrite sa, ako pracujete.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Pokračovanie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 384.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážená pani ministerka, pán spravodajca, milí kolegovia, kolegyne, ale aj milí priatelia z chotára zo Spišskej Novej Vsi, bude to inšpiratívne možno, akurát teraz rozprávame o zákone na ochranu nefajčiarov.

  Môj príspevok bude trochu iný, ako v predchádzajúcom príhovore mala kolegyňa, ktorá viedla ten rozhovor v tom duchu, že tí nefajčiari alebo aj tí fajčiari sú nejako v nedostatočnom objeme alebo množstve chránení. Ja tu chcem poukázať na trošku iný rozmer a inú sociálnu skupinu, ktorá patrí tiež k fajčiarom.

  Chcem v úvode, ako som to už aj minule rozprával, aby to zlé nebolo interpretované, lebo zle aj chápané, som nefajčiar, nebol som fajčiarom, možno v tom detskom veku ako chlapci, tak sme skúšali to fajčenie, ale to bolo tak všetko, pravidelným fajčiarom som nikdy nebol a fajčenie naozaj škodí zdraviu, tak ako je to uvedené v tomto predkladanom materiáli, spôsobuje rakovinu hrtana, ústnej dutiny, môže zabiť nenarodené dieťa, spôsobuje neplodnosť, impotenciu, rad problémov, ktorý je uvedený v predkladanom návrhu zákona.

  V úvode chcem, skôr než ako prečítam aj môj pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, chcem povedať aj to, že viac ako 8 rokov osobne participujem v službe pri zomierajúcich pacientoch a návrh pozmeňujúceho zákona sa bude práve dotýkať tejto skupiny. Tak som uvažoval nad návrhom tohto zákona a veľakrát som si to preberal v hlave. Zdá sa mi to, na jednej strane je to dobrý návrh, ale veľakrát aj my ako poslanci správame sa akoby tak pokrytecky. Na jednej strane takto sa srdcervúco bijeme do pŕs a bojujeme za nefajčiarov, ale či tomu aj v skutočnosti tak je. Keď idete do obchodov a v hypermarketoch a platíte pri kase, skúste si každý vo svojej hlave premietnuť čo pri týchto kasách tam je. Aký tovar, aký sortiment. Práve vtedy, keď končíte ten tovar, tak teda ten nákup, tak vás obklopuje tovar práve tabakových výrobkov. Teda pozrieť sa aj na tento rozmer tuná, keď naozaj to myslíme úplne a úprimne vážne. Rovnako chcem poukázať aj na tú skutočnosť, ja tým, že som nefajčiar, aj na 50, aj na 100 metrov zacítim cigaretový dym. Niežeby som bol padavka a odpadnem teraz z tohto dymu, ale koľkokrát sa mi stalo, že som kráčal po chodbách Národnej rady a tieto chodby Národnej rady sú zadymené. Ja sa pýtam, ako? Ako je to možné? Fajčí sa potom kdesi aj inde ako na vyhradených miestach? Zrejme áno. To, čo som videl na vlastné oči, to nebudem tu nejak tak prezentovať, aby som niekoho takto nezhodil, ale tak ako to bolo spomenuté, aby tu nebol prijímaný len zákon na to, aby to bolo pro forma, ale však až tak ho dodržiavať nebudeme. S jednou vecou, s ktorou som už minule nesúhlasil, pani ministerka ma vtedy tak upozornila, že sa to týka fyzických a právnických osôb. Ja viem, čo sú fyzické a právnické osoby, ja som vtedy hovoril o fyzických osobách ako o osobách ako takých a fyzické osoby ako podnikateľské subjekty, to sú v zmysle Obchodného zákonníka a živnostenského zákona a právnické osoby.

  Dotknem sa teraz tých podnikateľských subjektov a ich zariadení. Návrh zákona, ja som to už pripomienkoval vtedy, ale aj teraz si to dovolím ako pripomienkovať. Nemôžem súhlasiť s výškou udelenej pokuty. Štát sa nemôže správať aj pri ochrane nefajčiarov ako výpalník. Mne to naozaj takto pripadá. Tá pokuta zdá sa mi naozaj veľmi neprimeraná a tá pokuta od 500 do 15-tisíc eur. Tu keď som sa kolegov niektorých ako spýtal, vieš si predstaviť, že by si dostal 15-tisíceurovú pokutu? Ak ju dostaneš, tak v priebehu týždňa dvakrát. Alebo mesiaca. Ja si to neviem predstaviť. Pokuta, ak to myslíme úplne vážne, má mať výchovný aspekt. Myslím si, že by takýto mala mať. Nemôžeme pozerať len na tú sankciu. Za minulý rok podľa predkladaného materiálu v dôvodovej správe je napísané, je uvedené, že sme vybrali 15-tisíc eur na pokutách za nedodržiavanie zákona na ochranu nefajčiarov. Predpoklad na tento rok je, myslím, tak podľa predkladaného materiálu 10-tisíc eur. Tak je to taký paradox, že zvyšujeme štvornásobne pokuty hore, tú hornú sadzbu skoro štvornásobne, a pritom je ten predpoklad, že ten výber na tých pokutách bude nižší, čo, no tak je to také zaujímavé, ale tak bolo by to možno aj dobre, ale skôr ja v tomto návrhu zákona by som si vedel predstaviť, ako motivovať tie prevádzky. Ako ich motivovať tak, aby oni vytvárali tie nefajčiarske pracoviská a nielen udeľovať sankcie a pokuty. Tá pokuta, ktorá bola predtým v zákone, alebo ešte aj stále je od 331 do 3 319 eur, mne sa zdala, že bola dostatočne vysoká. Veď 100-tisíc korún v slovenských korunách dostať ako pokutu na prevádzke, myslím si, že je to veľmi vysoká suma. 15-tisíc eur, to je 450 tisíc slovenských korún, je to, pre malú prevádzku je to úplne zničujúce. No je to taký paradox, tak asociatívne ma to napadá, keď si zapálite cigaretu a možno hodíte kdesi nedohorenú zápalku a podpálite les, tak aj toto mi tak pripadá, ako by také bolo to výpalníctvo zo strany štátu. Naozaj nemôžem súhlasiť s tou výškou pokuty, aj keď s fajčením nesúhlasím a 9 z 10 teda ľudí alebo pacientov onkologických chorých na rakovinu pľúc, teda 9 z týchto pacientov práve príčinou tohto ochorenia onkologického je fajčenie.

  Chcem tuná pripomenúť ešte jednu vec, ktorú aj hovoril v tom prvom čítaní, a v návrhu zákona je vyňatá istá skupina alebo isté skupiny alebo oddelenia v rámci zdravotníckych zariadení, respektíve sociálnych zariadení, kde je možné fajčiť. V zdravotníckych zariadeniach v návrhu zákona je v podstate zákaz fajčiť okrem psychiatrických oddelení. Ja som to vtedy pani ministerku pochválil, že je to správne, ale som ju aj zároveň poprosil, aby sa pozrela na to, aby sa tam doplnilo do tohto zákona, aby tam bola čiarka, a to sú paliatívne oddelenia a hospice. Určite nie náhodou sa premietlo toto oddelenie zo zdravotníckych zariadení. Psychiatrický pacient, ktorý je napätý, má psychické problémy, je tuhým fajčiarom a ak mu odnímeme to fajčenie, teda keď je naozaj závislý na tom fajčení, tak tá agresivita, je tendencia, že tam stúpa. Čo je prirodzené. Tak nemôžme ho takto eliminovať a odrazu. Rovnako aj u alkoholikov nemôžme naraz ako ich tiež takto strihnúť, ale postupne sa tie abstinenčné syndrómy, vieme, ako sa dostávajú a koľkokrát sú ako devastujúce. Rovnako aj sociálne zariadenia sú tu zahrnuté do toho, kde teda sa môže na vyhradených fajčiarskych miestach alebo v tých fajčiarniach fajčiť. Čo je, tiež si myslím, že je správne. Paliatívne oddelenia a hospice sú zvláštnymi oddeleniami. Ja vo voľnom čase a svoj voľný čas naozaj obetujem a som pri zomierajúcich pacientoch. Tak myslím si, to by som vedel dlho o tom rozprávať a veľakrát tí pacienti, ktorí teraz aj sú zomierajúci, sú terminálni, tak ruka v ruke ide práve to somatické ochorenie s tým psychickým ochorením. Neviem si predstaviť, že v hospici, ak by bola požiadavka zomierajúceho pacienta, tuhého fajčiara, ktorý celý život fajčil. Sú tu ľudia, ktorí fajčia 20, 40, 50 rokov, možno sú rekordmani, ktorí aj viac, aj ten objem tých cigariet a jednoducho zomiera a je to jeho posledná požiadavka, aby si zapálil. Hospice budú tie a paliatívne oddelenia, ktoré sa budú dostávať do rozporu so zákonom. My im tú cigaretu dáme, ale my sa dostávame naozaj do rozporu so zákonom s tým, že nám hrozí pokuta zariadeniu ako takému, že to je od 500 do 15-tisíc eur, čo ja považujem naozaj za neprimerané. Kolega v parlamente mi tu povedal tak humorne, nebudem ho citovať, teda menovať, ale on mi povedal, že dobrý je to návrh, len škoda, že i tam nedal, aby sa tam mohla fajčiť u tých zomierajúcich aj tá mariška. No ja som mu na to úplne vážne odpovedal, že naopak, pozri sa, na hospicoch, a to je samozrejmé, nemôžme všetci všetko vedieť, ale hospice sú tie, kde sa zomierajúcim pacientom podávajú, dá sa povedať takto, drogy. Sú to opiáty. Sú Durogesic, náplaste, ktoré tlmia bolesť u zomierajúceho pacienta, a aplikuje sa morfín priamo intravenózne. Priamo sa pichá morfín. To nie je nejaká mariška, to je nič, to je slabé, to ti neutlmí tú bolesť, hej, to naozaj ten fajčiar, ktorý je, tak on len ten psychický aspekt, keď on fajčí, tak ten je taký, ktorý ho môže trošku ukľudniť, upokojiť.

  Takže zomierajúci pacienti, to je zvláštna kategória. Pracujem na hospici viac ako osem rokov, takže k tejto skupine mám veľmi blízko, a poprosil by som vás, ak teda bude teda vôľa, tak podporiť pozmeňovací návrh zákona. Ja si ho dovolím tuná v tejto chvíli prečítať, teraz neviem, či mi nezostal na lavici. Áá, tu ho mám, prepáčte.

  Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kuffu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 384.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

  V čl. I bod 7 v § 7 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:

  "v oddeleniach paliatívnej starostlivosti a v hospicoch,".

  Odôvodnenie:

  Okrem umožnenia fajčenia psychiatrickým pacientom na psychiatrických oddeleniach navrhujeme ustanoviť možnosť fajčenia vo vyhradených fajčiarniach aj na oddeleniach paliatívnej starostlivosti a v hospicoch. U zomierajúcich pacientov - fajčiarov sa v dôsledku úplnej abstinencie fajčenia môžu prejaviť psychické príznaky, ako aj fyzické príznaky.

  Toľko pozmeňujúci návrh. V predkladanom materiáli je spomenutá skupina detí, kde tá hranica naozaj sa posúva, je tá štatistika z roku 2010, teda už má to nejaké 2-3 roky, ale je alarmujúce to, že 10-ročné deti experimentujú s cigaretami. Ja by som chcel poukázať skôr tuná na prevenciu a vedieť a vnímať rozdiel medzi tým, kto je závislý už a kto je potenciálny fajčiar. Proti tým treba pôsobiť tu skôr výchovne a preventívne, aby nám nenarastal ten počet tých fajčiarov a na to sústrediť tú silu aj tú energiu, aby sme tých fajčiarov reálne tuná nemali. Lebo naozaj však ste tu lekári, tak zdravotnícky systém je zaťažovaný práve aj touto kategóriou fajčiarov. Oni si sami tým, že fajčia, tak spôsobujú si nevyliečiteľné ochorenia a v dôsledku čoho aj zomierajú. Tá veková skupina, keď je 10 rokov a mladší, sa to pohybuje okolo, osciluje to nejako okolo 30 %, to hovorí ten výskum. Myslím si, že je to veľmi alarmujúce. Veľakrát aj tí pedagógovia a učitelia majú problém so samotnými deťmi alebo žiakmi a študentmi na školách, aby tieto decká naozaj nefajčili. Koľkokrát sa pokútne fajčí, dokonca až v budovách školy, nehovoriac o tom, že sa fajčí pred budovami škôl. Tento problém naozaj sa dotýka celej Európy. Neviem, že či to bude naozaj tá správa cesta, tá cesta represie, ja by som skôr odporúčal tú cestu naozaj tej prevencie. To si myslím, že to je tá cesta a cesta tej motivácie.

  Keď som bol teraz nedávno v zahraničí, však môžem tú krajinu spomenúť, bolo to Nemecko, tak bol som aj v iných krajinách, ale okrem toho, tak tam som videl mládežníkov pred, ktorí stáli pred gymnáziom, mali prestávku. No a boli také skupinky a málo kto z týchto mladých ľudí, musím povedať, že nefajčil hej, tie vyššie vekové skupiny. No zas na druhej strane musím povedať, že mali tam vytvorené podmienky a bola veľká zase skupina týchto mladých ľudí, ktorí sa venovali športu. Mali tam basketbalové ihrisko, hneď futbalové ihrisko, nejaké prieliezky, mohli sa naozaj tomu športu aktívne venovať a povinne cez tú obedňajšiu, poludňajšiu prestávku tieto decká sú vyhnané na ten školský dvor a venujú sa tej pohybovej aktivite. Zas na druhej strane je naozaj alarmujúce to, že tí mladí ľudia začínajú fajčiť a veľmi zlou vizitkou je to, to musím tak poukázať, a to mi aj prepáčte, a to je práve ženská populácia, dievčatá sa naozaj veľmi často predvádzajú a naozaj v mladom veku začínajú fajčiť. Neuvedomujú si to, že raz budú chcieť byť matkami a budú mať problém v čase tehotenstva tak, ako aj v materiáli je to pravdivo uvedené, že tuhá fajčiarka, tuhý fajčiar, hlavne žena teda v tehotenstve môže ohroziť život dieťaťa, jeho zdravý vývoj, dokonca ho môže tým fajčením zabiť. Říčan, ktorý je psychológom, český univerzitný profesor, tak on hovorí toľko, že žena, aby sa nesprávala ku svojmu dieťaťu v prenatálnom období ako ku nejakému kusu mäsa. To nie je kus mäsa, ku ktorému sa takto bezcitne správaš.

  Chcem ešte, dovoľte mi, pani predsedníčka, keď budem veľmi, trošku tak zájdem, tak mi to tak prepáčte, ale chcem, chcel by som taký krátky len vstup a Antona Martvoňa chcem poprosiť, aby naozaj urobil to ospravedlnenie, a nech to urobí to gesto voči pánovi profesorovi Osuskému, bolo to veľmi nepekné, označiť tuná kolegu za univerzitného šaša, je to tak dehonestujúce a tak ponižujúce. Dotklo sa to aj mňa, musím sa priznať, a pritom Antona si vážim a chcem si ho aj naďalej vážiť. Dodo, na mňa môžeš tak pozerať tuná tak veľmi divne, ale ja si vás chcem vážiť všetkých kolegov, skutočne a rovnako aj jeho. Ale keď je skutočným chlapom a skutočným mužom, nech urobí to gesto a nech sa ospravedlní. To nie je to, či sme teraz ľavica alebo pravica. Máme právo na rozdielny názor a môžme to rôzne tuná interpretovať, ale bolo to veľmi neslušné a dehonestujúce. Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami pán poslanec Mikloško, páni poslankyňa Horváthová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikloško.

 • Slovenské pokuty všeobecne, nielen ktoré dnes tu preberáme, ale aj napr. dopravné priestupky sú často absolútne neúmerné tým skutkom, ktoré sa stali, a to platí aj pre dnešný zákon. A tým pádom sú takmer, by som povedal, nerealizovateľné. Pričom tí, ktorí to dávajú, často nevidia rozlíšiť, či ide o grázla alebo seriózneho človeka, ktorý padol do nešťastia aj z nejakej neznalosti alebo nedbanlivosti, alebo nepozornosti.

  Nedávno som tu spomenul, že napr. za trhanie nelegálne snežienok v lese môže byť pokuta až 3 300 eur. No, tak je to tiež absurdné. Neviem, koľko štát s tým tento rok získal, obávam sa, že nič. Tu treba aj to povedať, že potom sa často ľudia dostávajú aj za pôžičky, ale aj za rôzne iné veci do exekúcie a napríklad - to už tu povedal poslanec Hlina -, že vyše 40-tisíc penzistov je dnes na exekúcii z rôznych dôvodov, napr. neplnenie Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej, alebo neúmerné pôžičky, ktorí zobrali, a ostáva im 116 euro mesačne.

  Čiže cieľ by bol naozaj prehodnotiť vo všetkých rezortoch pokuty, ktoré musia byť úmerné aj našim platom, aj penziám, aj skutku, ktoré sa stali. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Horváthová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka k výške pokút, dalo by sa tam určite nejakým spôsobom zohľadniť, že zo začiatku, kým by začal, samozrejme, tento zákon platiť, by bola väčšina tých, ktorí porušili tento zákon, samozrejme, upozorňovaní, že nedostali by hneď tú pokutu, určite niečo také v praxi možné je, aj sa to deje pri viacerých akciách policajtov. Určite sa vám viacerým stalo, že ste nedostali pokutu, keď ste nemali, ja neviem, diaľničnú známku, a teda bolo pár dní po tom, kedy zohľadnili policajti nejaké osobné dôvody na to alebo nejaké objektívne dôvody, čiže toľko k tej výške pokuty.

  A čo sa týka pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Kuffu, podporujem, bavili sme sa o tom predtým. Podporujem to, má to logické vysvetlenie. Treba tam však zvážiť to, či tí pacienti, ktorí sú v hospicoch, či budú schopní sa dostať do tej fajčiarne, to je z toho praktického hľadiska, keďže často sú to pacienti, ktorí sú teda smrteľne chorí, ležiaci, a pokiaľ by boli sami v izbe a tá izba by mala balkón alebo okno, teoreticky by sa im mohlo dovoliť fajčiť na izbe tak, aby zas z toho etického hľadiska neohrozovali tých alebo nebránili tým ľuďom, ktorí sú nefajčiari a sú umierajúci a nemajú, nechcú dýchať ten dym z cigariet. Čiže tieto aspekty by bolo treba pri tom zvážiť, ale ja tento návrh podporím. Ďakujem pekne.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale skúste si vytiahnuť kartičku a znova, funguje vám už, takže nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo aj za reakcie. To je ten problém, ktorý je tuná na Slovensku, za snežienku odtrhnutú 3 300 eur. Áno, spomenuté to tu bolo. Lesná zver, ktorá spasie túto bylinu alebo túto kvetinu, tak pokutovaná nie je.

 • Povedané so smiechom.

 • Myslím si, že naozaj, že to neublížime tej prírode. A keď aj by manžel by chcel urobiť manželke radosť a nazbierať kytičku snežienok, nič sa nestane. My sme poľné kvety bežne trhali. Ale tie pokuty, keď naozaj sú neprimerané, tak veľakrát majú aj tí štátni úradníci s tým, ako ich aj udeľovať, potom následne ako ich aj vymáhať. Ja by som aj tú spodnú hranicu znížil a, samozrejme, aj tú vrchnú. Spodnú by som dal nakoniec aj od nuly, aby to nebolo, tak ako teraz je v tom zákone, tých 319, 311 alebo 331 eur, ale by som dal od 0 do 3 319, aby tam bola možnosť aj napomenutia. Aj toto je, si myslím, forma, ako riešiť teda to fajčenie na zakázaných miestach.

  Ku pani kolegyni chcem toľko povedať, že na tých hospicoch je možné sa dostať aj do fajčiarní, aj keď sú to ležiaci a zomierajúci pacienti. Obyčajne tieto zariadenia sú bezbariérové, postele sú na kolesách. Dá sa dostať aj do tej fajčiarne, ale veľakrát ten pacient potrebuje ten komfort, aby on si to prežil a zažil, teda na tej svojej vlastnej izbe. Tam, kde je ten pacient sám, povedzme hospic, kde sú tí pacienti po jednom, viem si predstaviť, žeby mohol si tú cigaretu naozaj naposledy zapáliť pri otvorenom okne pod dohľadom, aby mohol si zafajčiť. Pre fyzické osoby to bol ten predchádzajúci návrh, ako mám na mysli teraz ľudí, 331 eur je neprimeranou pokutou, s tým sa nedá súhlasiť.

 • Ďalším písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Chren. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, na úvod by som chcel podporiť pozmeňujúci návrh kolegu poslanca Kuffu, keď som počúval ten jeho príhovor, tak som si v podstate uvedomil, že fajčenie je, samozrejme, neresť a každá neresť je prejavom ľudskej slabosti, avšak na druhej strane, pozrime sa každý sám na seba a možno aj tu, na tento náš parlament, akými slabosťami trpí každý z nás a kde berieme to právo kritizovať potom slabosti iných.

  Uvedomil som si, že aj väzeň odsúdený na smrť má právo na poslednú cigaretu. Je taký zvyk. A práve ľudia, ktorí už celú svoju energiu a silu venujú práve boju so smrťou, nemajú už silu bojovať s ďalšími svojimi slabosťami a neresťami a upierať im nejaké aj právo podľahnúť nejakej svojej slabosti a neresti jednoducho nie je, nie je ľudské.

  A chcel by som oceniť aj príspevok pána kolegu Mikloška o výške pokút. Liberalizácia v tejto oblasti na Slovensku, keď vieme, že napríklad aj pokuty za dopravné priestupky sú u nás niekoľkonásobne vyššie než v susednom Rakúsku, hoci je to neporovnateľné s výškou príjmu obyvateľov, je určite jednou z tém, o ktorej by sme sa mali rozprávať možno na jednej z budúcich schôdzí, keď k nám dorazí novela zákona o cestnej premávke.

  Ja by som sa chcel vyjadriť len k jednému jedinému malému aspektu predloženého návrhu zákona o ochrane nefajčiarov a to je vec, že tento zákon po prvýkrát - a nie je to ani úzusom vo väčšine krajín vyspelého sveta - okrem sprísňovania podmienok pre fajčenie tabakových výrobkov zavádza aj zákaz využívania elektronických cigariet na verejných priestranstvách. Elektronická cigareta je prostriedok, ktorý neobsahuje tabak a, samozrejme, môžme absolútne súhlasiť s hlavným cieľom tohto zákona, ako ho prezentovala aj pani ministerka vo svojej úvodnej reči, a to je ochrana nefajčiarov.

  Uznávam, že cieľom tohto zákona nie je trestať fajčiarov, ale chrániť tých, ktorí nefajčia pred škodlivými následkami fajčenia, hlavne toho, ktoré nazýva secondhand smoking, to znamená vdychovania látok, ktoré vychádzajú z cigaretového dymu z fajčenia iných ľudí. Avšak využívanie elektronickej cigarety - a študoval som si to - od roku 2006 nebola preukázaná absolútne žiadna závislosť a žiadna klinická štúdia, ktorá by preukázala škodlivé účinky dymu z fajčenia elektronických cigariet. Práve naopak, aj v tomto parlamente sa nachádza niekoľko ľudí, ktorým práve elektronická cigareta pomohla skoncovať s fajčením a prestať fajčiť, a svojím použitím sa podobá iným látkam, ktoré umožňujú skončiť fajčenie, ako napr. nikotínové náplasti alebo žuvačky. Zároveň pri používaní elektronickej cigarety nevzniká ani, nevznikajú ani nejaké látky, ktoré by obťažovali okolie. Pretože tam neprebieha proces horenia, nevznikajú tam karcinogény a jediné, čo sa vydychuje, je v postate vodná para a taká istá alebo veľmi podobná vodná para, akú vydychujeme, keď je napríklad vonku chladno a ten výdych je možné aj vidieť, tú paru, ktorá z nás stúpa.

  Preto si dovoľujem predložiť pozmeňujúci návrh v mene siedmich poslancov, nielen liberálnych, k parlamentnej tlači číslo 384, ktorého jediným cieľom je vyňať elektronické cigarety zo zákazu zo zákona o ochrane nefajčiarov.

  Pozmeňujúci návrh:

  1. V bode 1 v § 2 ods. 4 písmeno e) sa vypúšťajú slová „alebo vo výrobkoch, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.

  2. V bode 3 v § 2 ods. 4 sa vypúšťa písm. k). Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako k) až m).

  3. V bode 8 v § 7 ods. 1 v písmene h) sa vypúšťajú slová „alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak".

  4. V bode 9 v § 8 ods. 1 písmeno a) sa na konci vety vypúšťajú slová „alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.

  Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.

 • Na vystúpenie pána poslanca nie sú faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Viskupič, ktorý je posledný písomne prihlásený do rozpravy. Máte slovo.

 • Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, kolegovia, pri, chcem dopredu priznať, že pri tomto návrhu zákona v jednom konkrétnom bode sa cítim troška v konflikte záujmov. Napriek tomu z hľadiska toho, že predrečník, vlastne spolu s ním som spolupredkladateľ návrhu, jedného pozmeňovacieho návrhu a zároveň som podrobne sledoval debatu ohľadom absolútneho zákazu fajčenia. Dovolím si pre účely osvetlenia niektorých sporných bodov, ktoré, si myslím, že by sme už mohli raz a navždy pri téme ochrany nefajčiarov a zákazu fajčenia vo, či už v zariadeniach spoločného spravovania alebo verejných priestoroch všeobecne vyriešiť.

  Kde mám ja najväčší problém, a to nebude problém ani mandátu pani ministerky, ale vôbec celkovo, že pri tejto téme sme vždy tak trochu, boli vždy tak trochu polovičatí. Zažil som, keďže som určitý čas svojho života strávil v Edinburghu, zavedenie takzvaného absolútneho zákazu fajčenia priamo na vlastnej koži, kde, myslím, že ten legislatívny proces od návrhu zákona po jeho priamu implementáciu, platnosť aj účinnosť trval tri mesiace. Trošička sa spoločenské rámce a sociálne modely zatriasli, ale vysporiadali sa s tým raz a navždy a platí tam odvtedy všeobecný zákaz fajčenia, ak to môžem preniesť na naše pomery v zariadeniach spoločného stravovania, vo verejných priestoroch a podobne.

  Čiže skúsim ten pohľad aj trošku z podnikateľského uhla pohľadu a tu je ten konflikt záujmov, keďže vlastním dve prevádzky, ktoré sú zariadeniami spoločného stravovania, a kde je a bolo nejakým spôsobom umožnené fajčiť. A jedno zrovna a obe sú nie v tých istých podmienkach. Jedno je v súkromnom priestore mimo obchodného centra, druhé priamo v obchodnom dome alebo teda v nákupnom centre. A zdalo sa mi, že pôvodný návrh, predtým než v článku 1 bode 8 § 7 prišlo spoločne, teda prišlo cez výbor pozmeňujúci návrh, že vytvárame opäť nejaké nevyrovnané prostredie alebo nevyrovnané podmienky pre majiteľov takýchto zariadení v, mimo obchodných centier a v obchodných centrách. Išlo o to, že odrazu by fajčenie bez následných úprav, po prijatí tejto právnej úpravy, mohlo zostať mimo obchodných priestorov a tam, kde sú a boli a kde k tejto zmene museli pristúpiť v horizonte pred dvomi rokmi približne, čiže museli vynaložiť obrovské finančné prostriedky na to, aby urobili reálne oddelenie svojich prevádzok od spoločných priestorov, museli vybudovať klimatizačné zariadenia, vzduchotechniku a iné úpravy, ktoré sa v korunách rátali do niekoľko miliónov korún. Nemali ani možnosť zarobiť na to, aby tieto investície zaplatili. A preto ja oceňujem teda ten návrh, ktorý čítam v spoločnej správe, ak by nebol v spoločnej správe, bol by som ho predkladal ja, aby sme pri zavádzaní tohoto pravidla pozreli alebo mali na zreteli, myslím, že to bola aj pripomienka z odboru legislatívy, na zreteli to, že niekomu tu vznikli finančné prostriedky, finančné náklady. Prečo sa tak stalo? Lebo sme boli opäť polovičatí. Kolegovia z klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností predložili podľa mňa, napriek tomu, že som teda fajčiar a že takéto prevádzky vlastním, si myslím, že toto by bola cesta, aby sme raz a navždy prijali jednotné pravidlo, ak teda svetový trend, európsky trend je, aby boli fajčiari zo zariadení spoločného stravovania, verejných vylúčení, tak ho prijmime raz a navždy, pripravme nejakú dostatočnú preklenovaciu lehotu. Myslím, že kolegovia navrhujú od 1. 1. 2015 a môže sa podnikateľský svet, verejnosť, všetci dotknutí pripraviť na to, aby k zákazu fajčenia alebo vylúčení fajčiarov z týchto priestorov verejného, zariadení verejného stravovania prišlo raz a navždy a máme to vyriešené.

  Preto čiže ako keby ten, tá poloha mala dva rozmery. To znamená, nevytvárajme stále nejaké, nejakými polovičatými zásahmi do týchto parametrov to, aby niekto získaval neoprávnenú výhodu, že fajčiari sa budú grupovať v tých prevádzkach, kde im to umožníme, a tie ostatné prevádzky zostanú bez toho, aby tam chodiť mohli alebo zostávať. A tým pádom robíme konkurenčnú výhodu neoprávnenú, možno neúmyselne v podnikateľskom svete, kam by sme nemali ísť.

  Jednotné pravidlo pre všetkých s nejakou nábehovou dobou je jedno riešenie alebo potom, keď to teda pre účely tejto novely a vnímajúc asi tie nálady, ktoré sú ohľadom tohto, vyrovnajme podmienky ľudí mimo nákupných centier a v nákupných centrách, ak sú oddelení. Tu chcem povedať, nehovorím o takzvaných, nazvem ich v tých kaviarňach, ktoré sú v chodbách a foyer tých nákupných stredísk a nie sú stavebne oddelené a môže tam prísť do kontaktu okoloidúcich s fajčiarskym dymom, tam súhlasím s tým, aby pravidlo vylúčenia fajčenia bolo zavedené.

  K pozmeňovaciemu návrhu, ktorého som spolupredkladateľ, a predkladal ho pán poslanec Chren, som veľkým zástancom toho, aby akýkoľvek prostriedok, ktorý pomôže ľuďom a fajčiarom zbaviť sa tohoto zlozvyku, v tomto prípade to bolo myslím namierené na umožnenie používania takzvanej elektronickej cigarety v priestoroch spoločného stravovania, tak ak by sme tento moment ponechali, tak myslím si, že sa nikomu nestane. Samotným fajčiarom to pomôže, sú na to nejaké výskumy, aby sme ich teda nevynášali. Môže tu byť nejaký prechodný moment k tomu, aby sa tohoto neblahého zlozvyku zbavili.

  Čiže ak by som to zhrnul, oceňujem to, že na výbor, predmetný výbor prijal teda do spoločnej správy to, aby sa odstránila, aby sa odstránila nevyrovnaná pozícia medzi kaviarňami, ak to tak mám pracovne nazvať v nákupných centrách a mimo nich. A ak to teda plénum a prihováram sa za to, aby toto plénum schválilo. A ak by prešiel aj pozmeňujúci návrh, aby od 1. 1. 2015 od mojich kolegov z klubu prešiel, že by sme zaviedli takzvaný absolútny zákaz fajčenia v týchto zariadeniach, obe tieto iniciatívy vítam a poprosím vás aj o podporu toho, aby závislí ľudia od nikotínu, ktorí sa rozhodli bojovať s týmto zlozvykom spôsobom používania elektronickej cigarety alebo nejakej náhrady, neboli vylúčení z týchto priestorov, ale aby svoj bol proti tomuto zlozvyku zvládli a prosím o podporu poslaneckého pozmeňovacieho návrhu, ktorý tu predložil pán poslanec Chren, rovnako.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenia pána poslanca s faktickou poznámkou pani poslankyňa Horváthová.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela poďakovať pánovi kolegovi Viskupičovi. Vážim si na ňom to, že napriek tomu, že je pomerne tuhý fajčiar, si myslím, a že má takého prevádzky, sa dokáže nad toto povzniesť a dokáže sa s nadhľadom pozrieť na takýto návrh zákona a že dokonca si vie predstaviť, že by sa nefajčilo v žiadnych zariadeniach, kde sa podávajú, čo i len nápoje. Takže to si veľmi, veľmi na ňom cením, a teda ďakujem mu za to, že vystúpil a vyjadril tento svoj názor.

 • Teraz sa pýtam, keďže pán poslanec Viskupič bol posledný, ktorý bol prihlásený, aha, ešte je pán poslanec Novotný? Nie. Tak, takže teraz dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Pán poslanec Novotný a pani poslankyňa Horváthová.

  Nech sa páči, pán poslanec Novotný.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, dámy a páni, hneď na úvod poviem, že podporujem vládny návrh zákona o ochrane nefajčiarov a podporujem aj pozmeňovacie návrhy, ktoré sú v spoločnej správe, ale aj všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli podané v pléne. Takže mám pomerne jednoduchú úlohu. Napriek tomu cítim potrebu hovoriť ešte o problematike, o ktorej sme hovorili v súvislosti s prvým čítaním tohto vládneho návrhu zákona na ostatnej schôdzi. Možno keď sa pamätáte, som podával spolu s kolegom Jozefom Mikušom poslanecký návrh zákona o ochrane nefajčiarov, kde sme chceli riešiť podobný problém, aký rieši tento návrh zákona. Ten rieši zákaz fajčenia v hypermarketoch a my sme chceli riešiť zákaz fajčenia v spoločných priestoroch bytových domov.

  Tak ako som avizoval na ostatnej schôdzi Národnej rady, pokúsil som sa v podstate náš poslanecký návrh zákona, ktorý v prvom čítaní nedostal dostatočnú podporu v pléne Národnej rady, predložiť formou pozmeňujúceho návrhu. Išlo nám o to a budem o tom chvíľu hovoriť, aby som možno ozrejmil túto problematiku. Predsa len ako už dneska hovoril pán profesor Osuský, opakovanie je matka múdrosti, tak to predsa len krátko zopakujem.

  Ide o to, že v bytovom dome sa spoločenstvo vlastníkov bytov, resp. obec, ak ide o nájomný dom, resp. bytové družstvo, ak ide o dom, ktorý patrí bytovému družstvu, môžu dohodnúť, že v spoločných priestoroch obytného domu sa jednoducho nebude fajčiť. To môžu urobiť aj dneska. Bytová schôdza, domová schôdza tak rozhodne, že nebude sa tam fajčiť alebo obec rozhodne, že v týchto nájomných domoch sa v spoločných priestoroch nebude fajčiť. Niekde aj to vidíte, v spoločných priestoroch na chodbách, pivniciach, že je tabuľka Zákaz fajčenia. Problém ale, že keď sa tak rozhodnú vlastníci domu, resp. bytov v tomto dome, ale zároveň aj domu, lebo spoločné priestory sú väčšinou vlastníkmi v určitom pomere vlastníkov týchto bytov, tak je veľmi ťažko vymožiteľné právo tohto zákazu fajčenia v spoločných priestoroch.

  Náš pôvodne poslanecký návrh zákona a potom pozmeňovací návrh je o tom, aby v okamihu, keď sa vlastníci bytov rozhodnú, že v spoločných priestoroch je zákaz fajčenia, aby sa tento zákaz dostal pod jurisdikciu zákona o ochrane nefajčiarov. To znamená, aby tento zákaz mohol byť kontrolovaný a mohol byť sankcionovateľný, aby mohla skontrolovať v prípade potreby obecná polícia alebo štátna polícia dodržiavanie tohto zákazu, aby mohla udeliť pokutu. To je celé.

  Skrátka, chceli sme ochranu nefajčiarov v spoločných priestoroch bytových domov dostať do súladu so zákonom o ochrane nefajčiarov, resp. dostať ju pod ochranu nefajčiarov, ktorú obsahuje zákon o ochrane nefajčiarov.

  Je to problematický návrh, uvedomujem si to. Ministerstvo zdravotníctva, a to si teda veľmi vážim, tak ako avizovala pani ministerka, vypracovalo k tomu právnu analýzu, v ktorej sa píše, že "spoločné časti bytov a spoločné zariadenia bytov sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zakázať fajčenie v spoločných častiach bytového domu a v spoločných zariadeniach bytového domu formou zákonného zákazu ex lege, hoc podmieneného súhlasom subjektov uvedených v navrhovanom § 7 ods. 4 písm. a) až c) zákona", teda vlastníkov bytov, "je odklonením od charakteru zákona 377/2004 Z. z., ktorý je verejnoprávnym predpisom, a od občianskeho súdneho konania, ktorý sa uplatňuje napríklad aj v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov."

  Takže aby som, právny jazyk je vždy potrebné preložiť do slovenského jazyka, aspoň minimálne pre mňa, aby som tomu rozumel, tak ja to teraz pokúsim preložiť do slovenčiny. Skrátka, keď sme chceli naším poslaneckým návrhom a potom pozmeňovacím návrhom to presadiť, že keď vlastníci bytových domov rozhodnú o zákaze fajčenia v týchto priestoroch bytových domov, tak sa tento zákaz automaticky podriaďuje režimu zákona o ochrane nefajčiarov a obecná polícia alebo Policajný zbor môže to skontrolovať a dať tam pokutu tomu, kto tento zákaz porušuje. Tak názor právnikov alebo právnej analýzy ministerstva zdravotníctva hovorí o tom, že to jednoducho nejde, pretože spoločné priestory sú v určitom podieli vlastníctvom vlastníkov bytov a polícia a obecná polícia nemôže zasahovať v osobnom vlastníctve, lebo je tam právny problém, aby v niečom, čo patrí vám, vás polícia pokutovala. Asi tak by som to veľmi jednoducho, lepšie to neviem vysvetliť, preložil do slovenského jazyka.

  No, ja som o tom trošku diskutoval aj s ľuďmi, ktorých sa to bezprostredne týka, vlastníkov bytov v týchto bytoch, ktoré majú v osobnom vlastníctve. Veľký problém je to v obciach a mestách, ktoré majú nájomné domy, kde väčšinou bývajú nájomníci, ktorí sú povedzme viac odolní voči rôznym zákazom a menej tolerantní voči svojim susedom. Mám obrovské množstvo mailov, kde sa naozaj sťažujú predovšetkým rodiny s deťmi s tým, že viete, nie je veľmi príjemné, keď dneska hovoríme o pozmeňujúcom návrhu, pani poslankyňa, aby 5 metrov od vstupu do hypermarketu sa nefajčilo, keď vám niekto bude fajčiť pred dverami vášho bytu, lebo je v spoločných priestoroch, a odhadzovať vám tam špaky a budete tam mať popol. A neviete urobiť nič, aj keď je na chodbe tabuľka Zákaz fajčiť, lebo bytová schôdza, schôdza vlastníkov bytov to schválila.

  Na druhej strane rozumiem právnej analýze, že teraz ako zavoláte tam políciu a tá tam vášmu susedovi, ktorý vlastne tiež má podiel v spoločných priestoroch vlastnícky, dá pokutu, tak ako vlastne tam príde, keď je zavretá brána a tak ďalej. Čiže dá sa nájsť, samozrejme, množstvo výhovoriek.

  Chcem to ukončiť veľmi jednoducho. Nepodávam tento pozmeňujúci návrh, keďže viem, že zrejme neprejde v pléne Národnej rady aj z dôvodu týchto právnych, právnych výhrad voči tomuto návrhu. Každopádne, ale chcem poprosiť pani ministerku v tejto chvíli, aj v tých intenciách, ako sa vyjadril pán štátny tajomník na výbore pre zdravotníctvo, aj na hospodárskom výbore, že veď viete o tomto probléme a snažíte sa hľadať riešenie. Tak naozaj vás chcem poprosiť, hľadajme to riešenie. Hľadajme to riešenie. Ja sa tiež pokúsim poradiť ešte s právnikmi.

  Ja som dneska ináč počul také veľmi zaujímavé prirovnanie, že, no viete, no v spoločných priestoroch bytových domov nie je možné uplatniť zákon o ochrane nefajčiarov. Ale to máte podobné ako v reštaurácii, kde je súkromný majiteľ reštaurácie, je to v jeho vlastnom priestore, tá reštaurácia a vy mu poviete, že sa tam nesmie fajčiť, ani on sám si nemôže zapáliť vo vlastnej reštaurácii, ktorú vlastní. To je podobné. Uvedomujem si, že reštaurácia je v inom režime a že je vydávané nejaké povolenie na jej prevádzkovanie a že v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov je reštaurácia vnímaná ako verejný priestor alebo verejná budova, kde teda dochádza ku kontaktu veľkého množstva verejnosti. Tomu ja rozumiem. Ale tak kacírsky navrhujem, že skúsme sa aj na spoločné priestory bytových domov pozerať skôr optikou, že ide o verejné priestranstvo alebo o priestor vo verejnej budove, kde chodí a prichádza do kontaktu s fajčením aj verejnosť, nefajčiarska verejnosť.

  Dovoľte mi ešte k tomuto vládnemu návrhu zákona možno povedať toľko, že keď prišiel, mal moju podporu, páči sa mi zákaz fajčenia v hypermarketoch. Treba povedať, že spoločná správa, ja to tu poviem, lebo to neodznelo zatiaľ v rozprave, zmierňuje tento návrh zákona. Pozmeňovací návrh č. 1 a 2 zo spoločnej správy zmierňujú pôvodný zámer navrhovateľa, a to v tom zmysle, že pôvodný zámer bol zákaz fajčenia v hypermarketoch s výnimkou na to určených špeciálnych miestností - fajčiarní. Ak prejdú pozmeňovacie návrhy zo spoločnej správy č. 1 a č. 2, bude to znamenať, že aj v zariadení spoločného stravovania, ktoré je v hypermarkete, ak máte oddelenú miestnosť pre fajčiarov alebo priestor rozdelený pre fajčiarov a nefajčiarov, tak v priestore oddelenom stavebne pre nefajčiarov, pre fajčiarov bude môcť, budú môcť osoby fajčiť. Čiže z pohľadu pôvodného návrhu je to zmiernenie.

  Na druhej strane uvedomujem si aj to, myslím, že to tu aj odznelo už v rozprave, že je veľmi ťažké po tom riešiť problém, že máte reštauráciu v hypermarkete, kde máte úplný zákaz fajčenia a päť metrov pred hypermarketom, kde bude platiť iné ustanovenie zákona o ochrane nefajčiarov. A tam, keď si niekto oddelí stavebne fajčiarsku a nefajčiarsku časť, tak vo fajčiarskej časti sa bude môcť fajčiť. No ako k tomu príde ten druhý podnikateľ v hypermarkete, že bude diskriminovaný? Rozumiem tomu, a preto by som sa prihovoril za pozmeňujúci návrh pani poslankyne Horváthovej, tá to rieši elegantne. Proste nikde a vybavené.

  Európsky trend je o sprísňovaní ochrany nefajčiarov a či sa nám to, dámy a páni, páči alebo nepáči, skôr či neskôr sa dostaneme aj na Slovensku k tomu, že keď už dneska ma označili niektorí za Nostradama, tak pokračujem ďalej, ide mi to dobre. Dostaneme sa skôr či neskôr k tomu, že v zariadeniach spoločného stravovania bude jednoducho zákaz fajčenia. A myslím si, že sa dostaneme aj k tomu, že päť metrov od vstupu do verejnej budovy alebo do zariadeniach spoločného stravovania sa nebude môcť fajčiť, tak ako je to napríklad v susednom Maďarsku. Stačí sa tam pozrieť, ako fungujú letné terasy. Je to celoeurópsky trend. Aj keď viem, že vždy sa ochrana nefajčiarov v slovenskej legislatíve robila krok za krokom, vždy to išlo pomaly, pretože hlasovanie o tomto zákone a o jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nikdy nefunguje na politickom princípe, ani na princípe vláda a opozícia, ale tá deliaca čiara prechádza parlamentom skôr niekde na úrovni fajčiari a nefajčiari.

  Ja len verím, že dnes sa nám podarí schváliť tento zákon o ochrane nefajčiarov, lebo určite, keď prejdú aj pozmeňovacie návrhy zo spoločnej správy, ktoré zmierňujú pôvodný vládny návrh zákona, určite môžem tvrdiť, že schválený zákon sprísni ochranu nefajčiarov na Slovensku. A to je dobré a spoločensky potrebné. Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky: pani poslankyňa Horváthová, pán poslanec Kuffa, Mikuš. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela poďakovať pánovi poslancovi Novotnému. Plne sa stotožňujem so všetkým, čo vlastne povedal. A páči sa mi aj, že nejde hlavou proti múru a nepodáva opäť pozmeňovací návrh, že vie uznať, že tie legislatívne problémy tam sú a že teda sklonil hlavu pred tou analýzou, a teda že sa budeme snažiť možno spolu nájsť nejaké spoločné riešenie, ako zabrániť fajčeniu aj práve v spoločných priestoroch bytových domov, ktoré teda aj mňa dosť značne ruší.

  Poslanci klubu OĽaNO takmer jednohlasne podporili váš pozmeňovací návrh. Keby ste podali dnes, podporíme ho znova alebo ja osobne, teda za seba môžem povedať, že určite s tým, že chcela by som ešte vyjadriť, čo ešte mňa dosť hnevá hlavne počas týchto letných mesiacov je, keď niekto fajčí na balkóne a ja, môže to byť, nemusí to byť tesne podo mnou vo vedľajšom balkóne, prakticky nemáme šancu sa brániť. Nemáme šancu otvoriť okná v lete, pretože vám ten dym ide priamo nasáva do izby. Toto v podstate nie je nijako riešiteľné, ale tiež by to stále možno za úvahu, akou možnosťou sa človek, ktorý nefajčí môže tomuto, tomuto brániť. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. No ako sa tomu brániť? Tak prestaňme fajčiť a máme pokoj svätý, máme vyriešený problém.

  Ja len som chcel reagovať na pána kolegu. Tie spoločné priestory v bytových domoch, aby sa tam nefajčilo. S tým súhlasím, to je úplne v poriadku. Ja keď som mal výhradu, ja som mal výhradu voči výške pokuty, a to bolo to pre tie fyzické osoby 331 eur. To nemôže byť vo výške mesačnej mzdy pokuta. Keď taký závislý fajčiar, chlap si zapáli trikrát v takýchto priestoroch alebo ja neviem, čosi by sa stalo, tak by mal problém ešte aj exekútora má na krku. Takže tá pokuta sa mi zdala vtedy neprimeraná. Ak by to teda malo byť sankcionované, tak ja by som tam dal pokutu maximálne do výšky 50 eur. Päťdesiat eur, to je 1 500 korún, to nie je malá pokuta. Ja len toľko k tým bytovým priestorom.

  Naozaj nie je zase vhodné, zas aj tí fajčiari veľakrát sú nedisciplinovaní a kolega to aj spomínal, kto fajčí ohorok, hodí vám ešte pred dvere, máte malé deti a všetko, ešte ten prievan, ktorý v tých bytových domoch veľakrát je, tak vám zamoruje ovzdušie vášho bytu. Čo zas na druhej strane je priam také terorizujúce, tie rodiny v tých spoločných bytových domoch. Len toľko som chcel k tomu.

  Keď môžem ešte k tej elektronickej cigarete. Nefungovalo mi to zariadenie. Tam to nevidím ako nebezpečenstvo tej elektronickej cigarety, lebo naozaj nespôsobuje tým dechtom alebo tým dymom v podstate, keď sa para vyparuje tak, ak to pomôže závislému tuhému fajčiarovi na to, aby on sa odučil fajčiť, no tak nech fajčí tú elektronickú cigaretu. Ja si myslím, že aj tak na odvykanie sa fajčenia sú iné spôsoby, ale mnohým ľuďom to naozaj pomohlo. Nevidel by som v tom problém, aby mohli sa elektronické cigarety používať, naozaj nespôsobujeme s tým a neohrozujeme zdravie nikoho. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Nadviažem na svojho predrečníka, kolegu Novotného. Súhlasím s tým, čo povedal ohľadne zákona, ktorý je predkladaný. Nemám problém s jeho podporou. My sme v prvom čítaní na minulej schôdzi spoločne podávali ten návrh, ktorý rieši spoločné bytové priestory. Vtedy, a to tiež oceňujem, pani ministerka povedala, že vecne je to problém, ktorý treba riešiť. Trochu som sklamaný, že za tých pár týždňov do druhého čítania mohlo ministerstvo teda prísť s nejakým iným návrhom, ktorý by riešil tento problém. A ak to nie je prijateľné alebo právne dobré riešiť v tomto návrhu zákona, tak doplnením článku sa to mohlo riešiť v nejakom, v nejakom inom návrhu zákona, ale skrátka máme tu veľkú novelu o ochrane nefajčiarov alebo vládnu novelu o ochrane nefajčiarov, tak sa to mohlo, mohlo tam riešiť. My sme sformulovali s kolegom Novotným pozmeňujúci návrh, ktorý bol vlastne totožný s návrhom zákona, ktorý som predložil na hospodárskom výbore. Opäť vítam, že pán štátny tajomník sľúbil, že túto alebo tento problém bude riešiť ministerstvo, ale tým, ako sa postavilo k tomuto problému medzi prvým a druhým čítaním, tak budem s nádejou očakávať, že v blízkej budúcnosti ministerstvo príde s návrhom tohto problému. Ďakujem.

 • Chcete reagovať pán poslanec Novotný? Nie.

  Takže pani poslankyňa Horváthová do rozpravy.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja som si po skončení rozpravy uvedomila, že keby ste sa náhodou rozhodli hlasovať o mojom druhom pozmeňovacom návrhu, a teda o našom spoločnom so skupinou poslancov z OĽaN-a, musím vyňať prvý a druhý bod spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem.

 • Dobre. Pani poslankyňa bola posledná, požiadala o vyňatie dvoch bodov zo spoločnej správy. Nie je faktická poznámka.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľka? Pani ministerka? Nie? Nie? Nie. Dobre. Spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o toto bode programu.

  A nasleduje, nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 408. Spoločná správa výborov má tlač 408a.

  Pani ministerka, nech sa páči, odôvodnite tento vládny návrh zákona.

 • Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci. Návrh zákona vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na druhý polrok roku 2012.

  Hlavným cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je legislatívne podporiť zvýšenie kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, informatizáciu zdravotníctva. Informatizácia je významnou zložkou rozvoja každej vyspelej krajiny presadzujúcej vedomostnú ekonomiku a trvalo udržateľný rozvoj a týka sa všetkých oblastí spoločnosti, zdravotníctvo nevynímajúc.

  Účelom predloženého návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca pre informatizáciu zdravotníctva na národnej úrovni a umožnenie, vybudovanie prevádzky Národného zdravotníckeho informačného systému ako jej základného piliera. Návrh zákona upravuje vymedzenie Národného zdravotníckeho informačného systému, jeho údajovú základňu, definuje národné administratívne registre, národné zdravotné registre, postup pri sprístupňovaní údajov, štandardy zdravotníckej informatiky, podmienky fungovania národného systému a jeho bezpečnosti, ako aj jeho proces posudzovania zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s týmto systémom. Návrh zavádza pojmy: elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár, elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a elektronický zdravotný záznam. Určuje sa ich obsah a rozsah, upravujú sa podmienky a proces prístupu k nemu. Navrhovanou úpravou sa jednoznačne upravuje, komu sa tieto údaje poskytujú.

  Predložený návrh, predloženým návrhom sa novelizuje aj ďalších 9 rezortných zákonov.

  V čl. II, je to novela zákona 576/2004 Z. z., sa umožňuje vedenie zdravotnej dokumentácie s elektronickým podpisom.

  V čl. III novelou zákona 578/2004 Z. z. sa zas upravuje spôsob vedenia príslušných registrov a upravujú sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom nové povinnosti v súvislosti s Národným zdravotníckym informačným systémom.

  V čl. V, novela zákona č. 580/ 2004 Z. z., sa zavádza nová forma preukazu poistenca, preukaz poistenca s elektronickým čipom a zároveň sa zdravotným poisťovniam ukladá povinnosť vydať svojím poistencom nové preukazy dokonca roku 2015.

  V čl. VI, to je novela zákona 581/2004, sa zavádza príspevok na správu Národného zdravotníckeho informačného systému a upravuje sa spôsob vedenia registrov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Povinnou, povinnosť používať Národný zdravotnícky informačný systém sa ukladá aj poskytovateľom záchrannej zdravotnej službe, operačnému stredisku, aj držiteľovi povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební.

  Ďalej je tu aj novela zákona č. 362/2011 Z. z., kde sa za účelom budúcej úplnej elektronizácie predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín zavádzajú pojmy: preskripčný záznam, medikačný záznam a dispenzačný záznam.

  Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, žiadam vás týmto o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pani ministerka, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov a dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo poslancovi Jozefovi Ježíkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k spoločnej správe k vládnemu návrhu zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 408).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie:

  - ústavnoprávnemu výboru,

  - výboru pre financie a rozpočet,

  - výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a

  - výboru pre zdravotníctvo.

  Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. V časti IV. spoločnej správy sú uvedené jednotlivé pozmeňujúce návrhy.

  Gestorský výbor rokoval dňa 14. mája 2013 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Pani predsedajúca, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu, do rozpravy som dostala písomnú prihlášku dvoch pánov poslancov, pána poslanca Ivana Uhliarika a pána poslanca Alojza Hlinu. Poprosím vás, aby sa prihlásení písomne páni poslanci...

 • Reakcia z pléna.

 • Ale nie, zobrazil sa. Ďakujem pekne, takže nech sa páči, pán poslanec Uhliarik. Nie je tu.

  Takže pán poslanec Hlina. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážení kolegovia, k tejto téme sa pokúsim byť strašne stručný. Ešte jednu poznámku, pani ministerka, mimochodom, neodpovedali ste mi na moju ponuku gentlemanskú. No tú, či mi odpoviete na otázku, že či to bude mať vplyv, alebo nebude. Nezachytil som to a pozorne som počúval. Tak neviem. Možno ste pozabudli, tak sa pripomínam. Dobre.

  K tomuto elektronickému zdraviu, keby som to preložil, ja som sa to snažil aj v prvom čítaní povedať, aj možno pre ľudí dobre vedieť, o čom to je, a v zásade svet ide dopredu a tomu sa netreba brániť, ale zasa aby sme neutekali rýchlejšie, ako ostatní idú, lebo to zase potom hrozí u nás, ja to nerád hovorím, ale častokrát som nútený to konštatovať, hrozí problémom a s konfliktom. Takže k tomuto by som chcel povedať, ľudia, bude sa hovoriť o tom, že či, alebo hovorí sa o tom, že či chcete mať chorobopis na internete. Ja viem, že sú ľudia, ktorí chcú mať na internete aj fotky neviem čoho, ale v zásade o to ide, že či chcete, aby tam bol, ale hovoríme o chránení. Nuž ale ako vieme, chrániť sa dá, ale keď je záujem, ako by povedal pán Dzurinda, kde je vôla, tam je cesta. Čiže k tým údajom, zasa je to filozofická otázka, chcete alebo nechcete mať svoj chorobopis na internete, hej?

  Ja som si dal tú prácu, nie celkom teda som, že hlboko ponorený v tom probléme, aby sme neskĺzli do takej manipulácie, že celý svet, celá Európa to už dávno má a neviem čo nemá. Hej. Nemá. A intenzívne diskutujú, som mohol aj zacitovať mojou čínskou angličtinou, že vlastne aj hľadajú rozsah toho, že čo je alebo čo nie je, takže nepristúpme na tú hru, že len dobiehame. Nemá. Diskutujú. Definujú a hrdé národy budú tak, jak boli proti, proti tomu, aby ich niekto meral, či idú na záhradu v piatok večer, s čím prišiel pán Počiatek, tak hrdé národy budú mať problém s tým, aby mali chorobopisy na internete. Čiže taký je stav.

  Skôr sa výhľadovo bude definovať, či ten pacientsky sumár, môžme o ňom rozprávať a tam vidím, vidím logiku. Vidím logiku v pacientskom sumáre a jeho dostupnosti, sú fakt nejaké situácie, kde jedná sa o záchranu života. To môžme o tom rozprávať, ale povedzte ľuďom, a to je vlastne aj zmyslom môjho vystúpenia, možno som zle čítal, budem rád, keď ma opravíte, že keď budú ľudia, ktorí nebudú chcieť mať svoj chorobopis na internete a budú platiť zdravotné poistenie, že či náhodou, lebo z tohto predkladaného zákona mi to vychádza, že každý by ho tam mal mať. A keď teda sa niekto povie, že on nie, že či mu, odopriete mu zdravotnú starostlivosť? Toto je podľa mňa kľúčový moment, lebo nemajme za zlé niekomu, že to nechce mať na internete, a mám pocit, že tento zákon to nerieši. Keby automaticky rátal s tým, že to tam všetci majú. Čiže moja otázka, aj pre moje ukľudnenie, lebo ja vám garantujem, čo sa mňa týka, tak ja nechcem mať môj chorobopis na internete. Teraz budem za zlého, lebo povedia, čo mal, bol na liečení? Viete, že to, viem, že robím zle, že to takto hovorím, nechcem, lebo nechcem. Ja mám, som vyznávačom slobody a svojich práv a ja nechcem, aby sa vŕtal v mojich záznamoch, v ktorých, mimochodom, 20 rokov nič není, lebo som, chvalabohu, mal iba chrípku a nejaké úrazy, čo sme sa pobili niekde, takže, ale nechcem, aby sa mi v tom niekto vŕtal. Naozaj nechcem a už vôbec nechcem v tejto krajine, lebo v tejto krajine sú ľudia, ktorí kontrolujú zdravotníctvo a ktorí majú všelijaké iné záujmy, častokrát prekrývané vzletnými myšlienkami, ale tie záujmy sú možno v tej prapodstate v niečom inom.

  Čiže ja vám avizujem, že ja môj chorobopis na internete nechcem mať. Budem si platiť zdravotné poistenie a moja otázka je, bude mi poskytnutá moja zdravotná starostlivosť v prípade, že by sa mi niečo stalo? Dúfam teda, že sa mi nestane, ale človek nevie nikdy vylúčiť, obzvlášť keď starneme a tu si tratíme energiu a nervy v tejto krajine.

 • Povedané so smiechom.

 • Takže to som chcel povedať a ešte len, kde tie riziká, lebo ja vám to poviem, a tým skončím. V tej manipulácii, ktorá by teoreticky mohla nastať. Ja som tu minule v tej prvej časti, keď som hovoril, že čo je možné pri nejakom potencionálnom zneužití, že niekto sa bude, a teraz počúvajte dobre, ja som povedal, že niekto sa teoreticky môže liečiť na potenciu a potom mu príde cielene leták s nejakým produktom, ktorý ju bude liečiť a on sa bude čudovať, že kto to zistil. No a tu zareagoval hrot meča, pokorovateľ žien Martvoň na mňa (smiech v sále) a povedal mi, že mám problémy s potenciou. Rozumiete, to je presne to, čo, čo, k čomu vieme nejakým spôsobom sa dopracovať. Hej, k tej, k tej obludnej manipulácii v konečnom dôsledku. Takže ja mám s tým problém, a preto, aj preto verím, že mi na tú moju otázku odpoviete. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca nie sú faktické poznámky.

  Nech sa páči, pán poslanec Uhliarik, písomne prihlásený do rozpravy z poslaneckého klubu KDH, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážený, vážená pani ministerka, pán spravodajca, nechcem, samozrejme, reagovať na faktické poznámky, len pánovi poslancovi odkazujem, že existuje mnoho tabletiek s rôznymi farbami na tieto problémy, takže potom aj lekári, tu máme urológa môžu, môžu pomôcť.

 • Povedané so smiechom.

 • Dovoľte mi, aby som sa ale vyjadril k vládnemu návrhu zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Máme to pod tlačou 408.

  Budem sa snažiť byť vecný.

  Z hľadiska objemu finančných úspor, ktoré môžu zákon priniesť do zdravotníctva, podľa môjho názoru je skutočne jedným z najzásadnejších zákonov v rezorte, a preto je dobré, že mu venujeme patričnú pozornosť aspoň tí odborníci, ktorí v pléne sedia. V prípade, ak sa úspešne podarí spustiť e-health, vy lekári, prípadne manažéri nemocníc viete, že tá odhadovaná úspora je v rádoch desiatok miliónov eur. Odhaduje sa okolo 100 miliónov eur ročne. V dnešnej dobe, keď sa tu hádžu milióny a desiatky milióny eur, tak si myslím, že je to dramaticky vysoké číslo, pretože dnes pacienti častokrát podstupujú duplicitné vyšetrenia. Pacienti podstupujú v podstate aj, nechcem povedať, nebezpečné vyšetrenia, ale povedzme niekoľkokrát ožarovanie a tak ďalej a tak ďalej. Vzhľadom aj na to, že vzájomne to o nich lekári nevedia. Preto elektronická zdravotná karta bude prelomom, historickým prelomom a v tomto si dovoľujem polemizovať s mojím predrečníkom, aj keď vecne sa v zákone zhodujeme. Tento prelom skutočne, si myslím, že posunie naše zdravotníctvo dopredu, a preto vecný obsah tohoto zákona podporujem. Mrzí ma ale jedna vec, že takto dôležitý zákon prichádza neskoro. Po viac ako roku fungovania vlády, aj preto, v akej situácii sa dnes štátny rozpočet Slovenskej republiky nachádza, v akej situácii sa nachádza naša aj ekonomika, v akej situácii sa zdravotníctvo nachádza. Očakával som na úvod, že ministerstvo zdravotníctva potrebuje dlhší čas preto, aby pripravili kvalitný zákon. Pretože naozaj je to zásah do aj osobných slobôd, možno až ústavných práv občana. No ale v rámci MPK, ako ste si mohli prečítať alebo všimnúť, páni poslanci, bolo vznesených 730 pripomienok, čo je na tak dlhý čas príprav podľa môjho názoru príliš veľa. Preto o kvalite, nielen preto o kvalite zákona pochybujem, ale mrzí ma aj jedna vec. Mrzí ma, že tak zásadné informácie ako elektronizácia zdravotníctva, tak citlivá informácia o každom z nás, ktorá môže byť zneužitá, keď nie je dobre chránená. Mrzí ma to preto, pretože pán poslanec Andreánsky v utorok na výbore zdravotníckom Národnej rady predstavil ďalší pozmeňovací návrh, ktorý mal 57 bodov. Čiže na jednej strane 730 pripomienok riadnych, nebudem polemizovať o tom, či je to veľa alebo málo. Na druhej strane relatívne tesne pred schválením zákona na výbore bolo ešte podaných 57 pripomienok. Neboli to len legislatívno-technické pripomienky. Boli tam naozaj aj vecné pripomienky a tí, ktorý ich dávali s požehnaním ministerstva zdravotníctva, o tom vedia. Právom nás potom napadajú otázky, o ktorých hovoril pred chvíľkou pán poslanec Hlina. Či zabezpečenie týchto citlivých informácii bude dostatočné, pretože tie dáta, ktoré sa na elektronické karty dostanú, budú skutočne citlivé a môžu, keby sme išli do úplného detailu, môžu poškodiť alebo poznačiť osudy jednotlivcov a ľudí. Ďalším problémom je aj, akým spôsobom - a toto je vecný problém, nastoľujem to ako otázku iba -, akým spôsobom bude vyriešená motivácia lekárov, aby tie všetky dáta, pretože tak ako robíme skenovanie archívu elektronického, takisto tie karty, fyzické karty, ktoré vieme ako lekári, že sú dosť obsiahle, tak tieto karty bude musieť nejakým spôsobom ten lekár alebo sestra, alebo kohokoľvek si lekár najme, skenovať, prípadne nejakým spôsobom dať do elektronickej podoby. Nepredpokladám, že to bude prepisovať. Čiže motivácia lekárov zatiaľ nie je vyriešená. Verím, že to ministerstvo zdravotníctva vyrieši, pretože nepredpokladáme, že pri tej záľahe práce, ktorú lekári dneska majú, budú to robiť len pre potešenie. Čo je horšia informácia, ale je posun funkčnosti e-healthu na rok 2016. Projekt bol v roku 2012 tejto vláde odovzdaný tak, že podľa plánu mal byť spustený o dva mesiace, teda v lete 2013. Také boli pôvodné predpoklady. Žiaľ, politické výmeny v Národnom centre zdravotníckych informácií a ministerstve celý proces zabrzdili. Chcem len pripomenúť, že už bývalý minister Raši v roku 2009 hovoril o termíne plne funkčného e-healthu v roku 2013. Ja si ho dovolím krátko odcitovať. Je to správa z roku 2009 z 27. mája.

  Slovensko síce s projektom informatizácie zdravotníctva začalo neskôr ako väčšina ostatných krajín, ale práve preto však v tejto oblasti očakáva aktívnejší postup. Cieľom rezortu zdravotníctva je podľa neho sprístupniť čo najskôr tie súčasti e-healthu, ktoré by priniesli benefity lekárom, ale najmä pacientom. Ide napríklad o elektronické objednávania a predpisovanie liekov, ako aj o takzvanú elektronickú zdravotnú knižku. Tieto by mali byť plne funkčné od roku 2013, povedal Richard Raši na konferencii Zdravotnícka informatika v roku 2009. Napriek tomu, že o termíne hovoril človek možno z iného politického tábora, snažil som sa práve tento termín dodržať preto, pretože si myslím aj ja osobne, že e-health je potrebný na Slovensku, a vieme, vecne vieme, že aké môže priniesť úspory. Nerozumiem teda tomu, prečo SMER zrazu posúva termín na rok 2016? Možno naozaj mi pani ministerka vysvetlí, že prečo. A keby som tento posun preložil na čísla, zdravotníctvo príde namiesto od roku 2013, do roku 2016 príde až o 300 miliónov eur, ktoré mohlo ušetriť. Viem ale možno celkom presne, že pani ministerka asi povie a zvalí všetko na svojho predchodcu, to znamená na mňa. Ale chcem, pani ministerka, vopred odkázať, že ja som sa na svojho predchodcu nevyhováral. A ešte raz hovorím. Schvaľujem aj jeho kroky, ktoré v tomto boli urobené, a vy všetci, ktorí do toho vidíte, viete, že aj firmy, ktoré boli vytendrované, ostali rovnaké. Žiadne zmeny sa tam nespravili. Dokonca aj napriek ostrej diskusii, alebo nie ostrej, naozaj intenzívnej diskusii s ministerstvom financií sa nám podarilo znížiť celkový objem, ktorý bol na toto určený, 230 miliónov na 130 miliónov eur a tieto zdroje boli zauditované. Ale napriek aj tomuto zdržaniu sme pôvodný termín hravo stíhali. Legislatívu sme mali pripravenú začiatkom roka 2012, o čom svedčia dátumy MPK, ale pre pád vlády sme to nemohli, nemohli predložiť do Národnej rady. Pretože, ako viete, vo februári bola posledná schôdza. Rozumiem, že, a nechcem premostiť, ako to pani ministerka dnes doobeda povedala, že hravo tu premosťujeme opoziční poslanci z jednej témy do druhej. Ale vy ako odborníčka v zdravotníctve a dlhoročný profesionál v zdravotníctve viete, že všetko naozaj so všetkým súvisí. A ja naozaj rozumiem, že asi právnikov teraz zaujíma na ministerstve a zamestnáva viac zákon, na základe ktorého má byť vyvlastnené zdravotné, súkromné a zdravotné poisťovne. Ale aj tak by som od vás rýchlejšie očakával prijatie zákona, ktorý má zdravotníctvu šetriť 100 miliónov ročne. Práve preto, lebo ste aj dnes doobeda hovorili, že budeme potrebovať alebo teda že nemocnice budú potrebovať mnoho desiatok miliónov práve na zvýšenú potrebu v budúcich rokoch. Ja verím, že naozaj viete, že kde tie peniaze vziať. Hovorili ste o tom aj na tlačovej konferencii pred vyše mesiacom, že lieková reforma šetrí 50 miliónov eur ročne. Čiže ja som veľmi rád, že, a som rád, že aj tu sú riaditelia nemocníc, ktorí tu sedia, že ste ráno pripomenula dve vety. Prvá veta znela, že vieme, kde peniaze zoberieme. A druhá veta znela, že peniaze fyzicky v poisťovniach sú. Takže verím tomu, že aj vaša snaha, ktorá je v tomto prípade legitímna, aj ja podporujem, ešte raz hovorím, e-health, bude tento e-health možno nejakým spôsobom, možno pozmeňovacími návrhmi, ktoré sa dajú dať, tento e-health spustiť skôr ako v roku 2016.

  Posledným bodom, ktorý je podľa mňa tiež nelogický a ktorý súvisí s týmto časovým termínom 2016, je aj to, že zdravotné poisťovne majú povinnosť, aby už od tohoto roka prispievali sumou 5 miliónov eur ročne na tento systém, ktorý vlastne začne fungovať až od roku 2016. Dúfajme, že bude. Pretože my vieme, že roky hovoríme o e-healthe a stále sa tento dátum alebo tento termín posúva. Za ten čas mohli poisťovne využiť peniaze pre svojich poistencov na ich liečbu. Ja nehovorím, že sú to nejaké veľmi veľké peniaze pre, pri naozaj rozpočte alebo pri objeme peňazí na zdravotníctvo 15 miliónov eur nie je tak veľa. V každom prípade je to dostatočné množstvo na to, aby sme sa mohli tým zaoberať alebo minimálne nad tým rozmýšľať, že či skutočne to stojí za to, aby peniaze sa dávali, ktoré sú určené na liečbu, práve na systém, ktorý ešte nefunguje.

  Verím tomu, že e-health bude fungovať skôr. Verím tomu, že pani ministerka niečo urobí s tým, aby to fungovalo skôr ako v roku 2016 a v tom prípade tento zákon podporím. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Na vaše vystúpenie sú dve faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikloško.

 • Ďakujem. Ja tiež vítam elektronizáciu a centralizáciu vzhľadom na tie karty a na všetko v zdravotníctve. Len mám také otázky aj na pána, aj jedného, aj druhého, nového ministra, aj starého. Tie ceny sa mi zdajú byť fatálne. Ja myslím, že máme na Slovensku toľko dobrých informatikov našich, ktorí už pracujú vonku, ale aj u nás, ktorí by určite toto vedeli spraviť. V podstate vždy ide o adaptáciu iných systémov, ktoré už vonku bežia. Ja som bol v Amerike, keď pred 20 rokmi už takéto systémy tam bežali. Každý má svoju elektronickú kartu, kde celú historku, všetky veci o ňom tam zdravotnícke mal napísané. Čiže mne sa zdá, že tuná ide skôr o adaptáciu iných zahraničných systémov, ktoré celé roky bežia, informačných, expertných, databázových na naše pomery. A napríklad taká firma ESET, antivírová firma naša slovenská je po celom svete a dobre sa jej darí. Čiže ja by som povedal, že keby sme angažovali našich informatikov, aby niečo takéto urobili a adaptovali by to stálo 50-krát menej. Keby sme aj veľmi dobre zaplatili. Čiže trocha ma zaujímajú odpovede na tie ceny a na to, že kto to vlastne bude robiť?

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán kolega tam spomínal Uhliarik termíny, že sa posúvajú. No mňa by tiež zaujímalo teda presne, že kedy to bude fungovať? Kedy to začne fungovať a ako to bude fungovať? K tomu sa už vyjadroval aj jeho predrečník Lojzo Hlina. Pretože skutočne ako to bude fungovať, na tom záleží, či ten systém skutočne bude dobrý alebo nebude dobrý a čo tým pacientom dokáže priniesť. A či sa v tom nebude môcť vŕtať niekto nepovolaný, ktorý by tie údaje práve mohol zneužiť? Takže to sú, to sú tie otázky, že treba povedať jasne, takto, takto, takto to bude fungovať a toto a toto a toto to prinesie tomu pacientovi. Takže to by mal tiež zaujímalo a ja sa potom k tomu ešte vyjadrím v rozprave. Ďakujem.

 • S reakciou chcete, chcete reagovať? Stlačte tlačidlo, prosím vás. Nech sa páči.

 • Veľmi krátko, ďakujem. Len taká možno odpoveď pánovi poslancovi Mikloškovi. Cena alebo stanovenie ceny je vždy veľmi ťažké a pri takýchto službách, pretože sčasti to nie je len nákup hardwerov jednotlivým lekárom, lekárňam, prípadne nemocniciam, ale hlavne služieb IT, je vždycky tá cena, sa naozaj veľmi ťažko tvorí. V každom prípade sme túto cenu, sa nám podarilo znížiť z 230 na 130 miliónov eur, čo si myslím, že je obrovská úspora. Tá cena vznikla z auditov, opakovaných auditov, o ktoré žiadalo vtedajšie ministerstvo financií nezávislých audítorov. Takže ja si myslím, že tá cena je taká, aká je, a myslím si, že aj tento, aj pani ministerka tieto...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Ďalší prihlásený do rozpravy písomne pán poslanec...

 • Krátka pauza. Reakcie z pléna.

 • Takže týmto dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Prihlásili sa štyria páni poslanci.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Novotnému. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, dámy a páni, dovoľte mi, aby som v dnešnom zdravotníckom bloku zákonov vystúpil, samozrejme, aj k tomuto vládnemu návrhu zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, veľmi jednoducho ho budem volať e-health, lebo všetci ho voláme e-health, ale v slovenčine to znie tak košato a široko. Skrátka budem hovoriť o e-healthe, o téme, ktorá je veľkou témou slovenského zdravotníctva. Tento zákon a potom poslanecký návrh zákona poslanca Rašiho, v ktorom, ktorý sa dotýka zákona o zdravotnej starostlivosti, ale reálne sa dotýka zmeny medzinárodnej klasifikácie chorôb, sú pomerne dôležité, skôr, skoro by som povedal kľúčové zákony, ktoré sa dotýkajú dvoch veľmi významných pilierov slovenského zdravotníctva, o ktorých hovoria všetky vlády minimálne od roku 2002, a to elektronického zdravotníctva - e-healthu a spravodlivého systému odmeňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda systému platba za diagnózu - DRG.

  Chcem hneď na úvod povedať, že niečo tieto dva projekty slovenského zdravotníctva spája. A to, pri všetkej úcte k pani ministerke, laxnosť Ministerstva zdravotníctva v prístupe k obom týmto veľkým projektom. Jeden aj druhý majú podobný termín zavedenia do praxe. Január 2016. Rozumiete, vláda, ktorá prišla 2012 k moci, si za termín spustenia dvoch veľmi dôležitých pilierov slovenského zdravotníctva vytýči január 2016, teda možno dva mesiace pred parlamentnými voľbami. Svedčí to naozaj o tom, že vláda Slovenskej republiky, vláda Roberta Fica neprikladá týmto projektov zďaleka takú vážnosť, ako vám možno niektorí budú predstierať, keď o tom budú rozprávať predstavitelia strany SMER, aké je to dôležité. Naozaj hneď na úvod chcem povedať pani ministerka zrejme nebude pri prerokovaní poslaneckého návrhu zákona, ktorý predkladá poslanec Raši, tak aby som zas nehovoril za jej chrbtom, naozaj veľmi úprimne to chcem povedať aj v prípade e-healthu, aj v prípade DRG. Termín 1. 1. 2016 považujem za laxné odsúvanie reálneho riešenia problémov slovenského zdravotníctva. Myslím si, že keby Ministerstvo zdravotníctva venovalo menej energií vytváraniu jednej zdravotnej poisťovne a viac energií by venovalo zavádzaniu DRG a e-healthu, urobilo by omnoho viac dobrej roboty pre slovenské zdravotníctvo, pre slovenských pacientov, ale aj pre slovenských lekárov a zdravotníkov.

  A teraz k samotnému návrhu zákona. Hneď na úvod úplne filozoficky chcem povedať - s kolegom pánom poslancom Hlinom sa asi nezhodneme -, že e-health podporujem. Elektronické zdravotníctvo je potrebné. A čím skôr ho budeme mať, tým to bude lepšie, aj keď si uvedomujem, že zrejme musíme ešte prekonať nejaké detské choroby. Viete, prečo ho potrebujeme? Kvôli zmene slovenského zdravotníctva na moderné zdravotníctvo, e-health by mal minimálne priniesť viac bezpečnosti v celom systéme slovenského zdravotníctva, viac bezpečnosti pre pacientov, ale aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Mal by viesť k zvýšeniu efektivity slovenského zdravotníctva a aj mal by zmeniť slovenské zdravotníctvo, ktoré je prolekársky orientované. Ja to môžem povedať, ja som lekár. Šéfujú lekári v slovenskom zdravotníctve, je prolekársky orientované toto zdravotníctvo. Mal by ho zmeniť na propacientske. Pacient je ten, ktorý čerpá zdravotnú starostlivosť. Pani ministerka o ňom dneska už pekne hovorila, budem aj ja. Je ten, ktorý si má vyberať služby, je ten, ktorý má mať informácie, a je ten, ktorý má dostať službu, čo najkvalitnejšiu, čo najskôr. Všetky tieto tri ukazovatele - bezpečnosť, efektivita a propacientska orientácia - by mali byť prínosom dobre zavedeného systému elektronického zdravotníctva.

  Prečo hovorím o bezpečnosti? To, že v rámci e-healthu, elektronického zdravotníctva, bude vedená komplexná zdravotná dokumentácia, to, že bude vedený pacientsky sumár, to, že bude fungovať elektronické predpisovanie liekov, ale aj kontrola preskripcie týchto liekov. To, že bude lekár vedieť pozrieť naozaj reálne v aktuálnom čase zdravotný stav pacienta, to, čo píšu iní kolegovia lekári, aké lieky pacient dostal, aké sú prípadné kontraindikácie, nežiadúce účinky, interakcie medzi liekmi, zvýši bezpečnosť v celom systéme. A znova zopakujem, nielen pre pacientov, pre nich v prvom rade, ale aj pre lekára. Lebo mnohokrát ste v situácií, že máte veľmi nepresné informácie, ktoré vám pacient povie. On má nejaký lístoček alebo ani ten nie. Nemá so sebou zdravotnú dokumentáciu a popíše vám, že berie také žlté tabletky. To je informácia, ktorú máte. A už ani nehovorím, o tom, že vám ho donesú na jednotku intenzívnej starostlivosti a ani sa s ním neporozprávate. Čiže liečite tak, ako predpokladáte podľa fyzikálneho vyšetrenia a zobrazovacích metód, poskytujete zdravotnú starostlivosť. Toto zvýši, e-health zvýši bezpečnosť v systéme, zvýši aj efektivitu, šetrenie vzácnych zdrojov, ktoré máme v zdravotníctve na zdravotnú starostlivosť, obmedzením duplicitných výkonov či duplicitného predpisovania liekov. Každý správny Slovák má doma krabicu plnú liekov, keď ju ešte nemá, časom si ju nazbiera, lebo ako navštevuje z jednotlivých zdravotníckych, jednotlivé zdravotnícke zariadenia, jednotlivých lekárov, tak každý mu s láskou predpíše nejaký recept. Slovenská republika patrí medzi krajiny, kde je veľmi obľúbené predpisovanie receptov. Pamätám sa na porovnania ešte spred desiatich rokov, možno už nie sú až tak aktuálne, že v Nemecku každá druhá návšteva končí predpisom receptu. Na Slovensku každá návšteva končí predpisom jedného až dvoch receptov. Čiže my naozaj ľúbime predpisovať a pacienti ľúbia užívať lieky, aj keď ich nepotrebujú. A tieto predpisy sa mnohokrát dupľujú a tí pacienti mnohokrát užívajú lieky, ktoré ani reálne nepotrebujú. Ale ten lekár nie je vždy ten vinný, on mnohokrát nemá o tom ani presné informácie, čo užíva pacient, ktorý ho o tom nevie informovať. A ako som už spomínal, e-health by mal viesť k tomu, aby zdravotníctvo bolo viac propacienstke, to znamená, že aby boli rýchlejšie a pružnejšie služby. Lebo jednoducho, či sa nám to lekárom niekedy páči alebo nie, zdravotná starostlivosť je z etického hľadiska poslaním, ale z technického hľadiska službou. Túto službu si platia pacienti. Takže naším cieľom by bolo, malo byť poskytovať kvalitné, pružné a dobré služby čím skôr pacientovi.

  Čo by teda e-health mal obsahovať? Ako by to elektronické zdravotníctvo malo vyzerať? Mal by obsahovať užitočné služby s reálny prínosom a návratnosťou, ako je elektronická zdravotná karta a ako je elektronická lieková knižka. Mal by obsahovať aj služby s pridanou hodnotou. Hovorím o tom, čo obsahuje aj tento návrh zákona, ako je pacientsky sumár či informácia o spomínaných liekových interakciách, či napríklad aj prístup z pohodlia internetu či mobilu, internetu v mobile do tohto systému. Nato, aby bol e-health úspešný - a teraz už idem skôr k boľačkám celého systému - sa vyžaduje, aby zavádzanie tohto systému malo pevný harmonogram a pevnú cenu. To je veľmi dôležité. No a idem hneď po poradí.

  Pevný harmonogram. Pamätám sa, keď som prišiel do Národnej rady v 2002., na výbore pre zdravotníctvo najväčšou témou možno v prvom roku, skôr ako prišla reforma zdravotníctva, bolo, ako veľmi a kedy potrebujeme zaviesť ten e-health. Potrebujeme e-health zaviesť, budeme mať informácie, budeme mať presné dáta, budeme mať prehľad, ušetríme na duplicitných vyšetreniach. Je rok 2013, a keby som si vybral to, čo som vtedy hovoril, kľudne to tu prečítam, je to úplne to isté. Čiže vymenili sa medzitým Dzurindova vláda, Ficova vláda, Radičovej vlády, zase Ficova vláda, takže ako nedá sa to celkom politicky teraz dať do súvsťažnosti, že kto je vinný a kto je nevinný, kto to brzdí a kto to zrýchľuje. Ide to neuveriteľne pomaly. Harmonogram sa neustále mení, mení sa neustále aj cena. Počul som ten argument, ktorý povedal dnes už aj poslanec Uhliarik, že, samozrejme, argument zo strany SMER-u bude ten, že veď e-health sa tak celkom dobre rozbiehal, ale predchádzajúca zlá pravicová vláda ho zastavila, keď prehodnocovala jeho cenu, a nechala ho celého prehodnotiť, no len, dámy a páni, chcem podotknúť, že to, čo chcela pôvodne vláda Roberta Fica za 230 mil. eur, to bude nakoniec zavádzať za 130 mil. eur vďaka predchádzajúcemu vedeniu ministerstva financií - Ivanovi Miklošovi a ministerstva zdravotníctva - Ivanovi Uhliarikovi. To zas ako, pardon, toto treba poznamenať, že toto spomalenie malo zmyslel. Faktom ale je, že ide to pomaly a napriek tomu, že peniaze na rozhodujúcu časť zavedenia elektronického zdravotníctva reálne máme. Pomohlo tomu druhé programovacie obdobie v rokoch 2016 - 2013 Európskej únie, kde máme reálne zdroje z týchto eurofondov, ktoré môžme čerpať na zavádzanie systému elektronického zdravotníctva.

  Veľa počujem a aj v tejto snemovni často počujem vyjadrenia neprajníkov e-healthu alebo ľudí, ktorí nechcú e-health, že to bude veľa stáť, či to má zmysel? Či nemáme iné problémy v slovenskom zdravotníctve? Chcem na úvod povedať, že financovanie celého projektu je viaczdrojové. Ten prvý zdroj som už pomenoval, sú to peniaze z Operačného programu Zdravotníctvo z druhého plánovacieho obdobia 2000, programovacieho obdobia, pardon, 2006 - 2013. Samozrejme, idú do toho finančné prostriedky aj zo štátneho rozpočtu a ďalšie zdroje. To je o chvíľu jeden z dôvodov, pre ktorý bude trošku napádať predloženú, predložený návrh zákon, pretože mám pocit, že ministerstvo zdravotníctva naváľalo povinnosti na plecia zdravotných poisťovní, čo sa týka financovania zavádzania e-healthu. Ale Ministerstvo zdravotníctva sa tvári, že ako keby sa to tak veľmi štátneho rozpočtu až nedotýkalo. Budem hovoriť o veľmi konkrétnych veciach. Čo je trošku problém, lebo keď hovoríme o tom, že cezhraničná zdravotná starostlivosť nás bude niečo stáť, keď hovoríme o tom, že zvyšovanie miezd v roku 2014, od roku 2014 nás bude niečo stáť, tak aj zavádzanie e-healthu nás bude niečo stáť. Začína v polroku tohto kalendárneho roku. To znamená v strede rozpočtového obdobia, bez toho, aby na to mali pripravené zdroje zdravotné poisťovne, ale od budúceho roku to bude znamenať už peknú položku, ktorú budú musieť zdravotné poisťovne do toho systému dať bez toho, aby mohli čerpať jeho benefity. Čo je veľmi dôležité. Čiže investujú do budúcnosti, fajn, len peniaze, viete, investovať do budúcnosti určené na zdravotnú starostlivosť, respektíve ušetriť v prevádzke tých zdravotných poisťovní, čiže znovu len na úkor nejakých služieb, ktoré poskytujú verejnosti a pacientom a poskytovateľom, je teda dosť odvážne zo strany ministerstva zdravotníctva. Faktom ale je, že tento projekt, keď je dobre urobený, je návratný. Podľa štúdie ekonomických dopadov financovanej Európskou komisiou z roku 2006 je návratnosť 4 roky na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu, to znamená, že ročné náklady sa rovná ročný prínosom a 5 rokov je už predpokladaná doba na dosiahnutie kumulatívnej návratnosti, čiže kvázi ten systém donesie viac benefitov, než koľko do neho treba investovať.

  No a teraz k samotnému návrhu zákona. Tak ako je nevrhnutý, prináša množstvo praktických problémov a nejasností. Prvým problémom je elektronický preukaz poistenca. Tento tak, ako je to navrhnuté, neobsahuje žiadne informácie pre offline použitie, ani len pacientsky sumár, čip nie je nosičom informácií. Ja som sa na to pána štátneho tajomníka opakovane pýtal na výbore pre zdravotníctve, aby mi to bolo úplne jasné, preto je teda otázna jeho využiteľnosť a s tým spojená finančná náročnosť výroby a distribúcie týchto preukazov s čipom, ktoré budú mať pacienti. Elektronické zdravotníctvo má zhromažďovať podľa návrhu, vládneho návrhu aj informácie o úhradách na zdravotnú starostlivosť, napriek tomu, že eHealth, samotné elektronické zdravotníctvo ich vôbec nepotrebuje. O niečom inom je elektronické zdravotníctvo, nie o zhromažďovaní týchto údajov. A dokonca má tieto údaje už, ako som spomínal, zhromažďovať 3 roky pred spustením. Tento údaj sa však nebude poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sprístupňovať, takže potom je naozaj namieste otázka, že načo ich ideme zhromažďovať tieto údaje. Podľa môjho názoru nepraktické má byť aj využívanie čítačiek kariet v domácnosti, to neviem, či keď ste sa začítali až tak do toho návrhu zákona, majú tam byť také čítačky za 7 euro, ktoré budú slúžiť na prečítanie tej čipovej karty, toho preukazu, ktoré by sa podľa vypracovaných dopadov, ktoré by si mali podľa vypracovaných dopadov obstarať poistenci a tá predpokladaná cena tej čítačky je 7 euro. Čiže znovu hovorím, že je to niečo, čo by si zaslúžilo možno širšiu analýzu a diskusiu, že načo, ako, prečo, či naozaj to si budú kupovať tí ľudia, alebo nebudú za 7 euro. Je tu aj ďalšia možnosť prístupu k uvedeným informáciám, prostredníctvom integrovaných obslužných systém, systémov, ktorá teda sa plánujú vybudovať, čo zas teraz budem súhlasiť chvíľku s pánom poslancom Hlinom, čo zas vzhľadom k veľmi dôverným informáciám, ktoré elektronická kartička alebo tá čipová kartička bude obsahovať, je trošku problém, aby to boli nejaké verejné obslužné miesta. Nie je riešený napríklad prístup k údajom o využívaní čipových preukazov zo strany zástupcov osôb, napr. rodičov detí, údaje z elektronických zdravotných knižiek a ostatné údaje obsiahnuté v elektronickom zdravotníctve nebudú môcť zdravotné poisťovne použiť na revíznu činnosť, čo zase na druhej strane znovu potom znižuje z pohľadu zdravotných poisťovní zmysel toho celého projektu alebo využiteľnosť toho celého projektu, ten benefit pre zdravotné poisťovne, keď už do toho majú informovať. No a čo je zaujímavé, čomu ja rozumiem hlavne v prechodnom období, ale treba to povedať, že veľmi nám za to lekári a sestry ďakovať nebudú, lebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci musia naďalej viesť doterajšiu zdravotnú dokumentáciu, dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poučenia a informované súhlasy duplicitne aj papierovej podobe. To znamená, že napíšete to v počítači a ešte raz to budete viesť v zdravotnej dokumentácii. Tak keď si to ešte viete vytlačiť, je to celkom dobré. Ale táto dvojitá zdravotná dokumentácia bude chvíľku existovať a možno veľmi dlho v slovenskom zdravotníctve.

  Ďalší problém je, čo so starou zdravotnou dokumentáciou. Veď 70-ročný pacient sa vám nezjaví 1. 1. 2016 s prázdnym listom papiera, on má nejaké predchorobie, on má nejakú históriu liečby, ktorá je v papierovej forme zdravotnej dokumentácie. Ako sa tá dostane do elektronickej formy? Bude ju prepisovať lekár? Všeobecný lekár pre dospelých s 2 800 kartami ich po večeroch prepíše, tieto karty do systému? Takže naozaj tých problémov tu je viac, o ktorých je záhodné diskutovať a vedieť, pretože sa s nimi budeme boriť. Budeme sa s nimi boriť. A viete, prečo viem, že sa s nimi budeme boriť? Tak úplne pokojne to hovorím. Spoločná správa. Viete koľko je tu pozmeňovacích návrhov? 165! Keď by som bol zlý, tak poviem, že je to šlendriansky pripravený vládny návrh zákona. Nemôže byť 165, ktoré podávali vládni poslanci, pozmeňovacích návrhov. Poslanci SMER-u ich opravovali, zákon. To znamená, sme v bublajúcom hrnci, ešte nevieme celkom, či to bude halászlé alebo gulášová polievka. Treba nám e-health, ja nie som proti nemu. Len vám chcem povedať, že zrejme sa s týmto tu budeme ešte veľmi veľa zaoberať a rozprávať o tomto systéme. Ale znovu chcem len povedať, že keby ministerstvo zdravotníctva venovalo možno viacej energie systému platba za diagnózu a elektronickému zdravotníctvu miesto vytvárania jednej zdravotnej poisťovne, tak možno by sme nemusel mať tak nedôsledne pripravený návrh zákona, do ktorého treba 165 pozmeňovacích návrhov, aby ako-tak nejak bol schválený s tými všetkými výhradami a otáznikmi, ktoré tu stále hovorím.

  K financovaniu e-healthu už len veľmi krátko, veď viete si to prečítať koniec koncov v doložke, ale faktom je, že od polovice roku 2013 začnú zdravotné poisťovne platiť za zavádzanie e-healthu, ktorý bude fungovať od 1. januára 2016. Týmto zákonom, ktorý dnes, dnes alebo, myslím, že dnes schváli táto snemovňa, začnú skrátka platiť zdravotné poisťovne. Tento rok to nemajú ani rozpočtované niekde vo výške 12,5 mil. eur, 13 mil. eur. Budúci rok to už bude 25 mil. eur, ktoré musia zaplatiť za zavádzanie systému e-health. Rád by som na to upozornil a podčiarkol to. Ďalej v roku 2015 bez toho, aby mali navýšené zdroje na prevádzku - to percento sa nebude meniť alebo teda nepredpokladám, že sa bude - sa počíta s tým, že vymenia preukazy poistencov, všetky preukazy poistencov. Odhad na výmenu týchto preukazov je niekde medzi 30 až 75 miliónmi eur. Ďalší náklad pre zdravotné poisťovne. Prosím, dajte si to do súvisu aj s tým, čo sme tu ráno hovorili, že cezhraničná starostlivosť a zvyšovanie platov. A to všetko oni majú nejak tak vykryť, vyriešiť, lebo asi bude lepší výber poistného alebo proste neviem čo. Ale naozaj musíme hovoriť o týchto reálnych veciach, pretože toto môže znovu celý proces spomaľovať a vyrábať ďalšie problémy v celom procese zdravotnej starostlivosti. Problémom je aj to, že preukazy, keď už budú teda vydané preukazy, ktorý, ktorý vlastne bude obsahovať ten čip a bude zároveň zdravotným preukazom alebo európskym zdravotným preukazom, sa nebude dať prečipovať. To znamená, že keď budete meniť zdravotnú poisťovňu, bude treba vlastne urobiť nový čip. V prípade, že budete prechádzať z jednej do druhej, čo je ďalší náklad, ktorý treba, samozrejme, zobrať do úvahy.

  Zhruba odhad je, že zavedením elektronickej preskripcie a objednávania vyšetrení by mali zdravotné poisťovne získať 50 mil. eur ročne. Čiže v tejto chvíli sa dá na to odpovedať, že fajn, no veď tu majú ten benefit, ktorý sa im vráti. Len znovu chcem podotknúť, že platiť začnú v polroku tohto roka a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, keďže ministerstvo zdravotníctva sa s elektronickým zdravotníctvom neponáhľa, lebo načo, máme čas, sa zapoja až 1. januára 2016. Čiže až v 2016. by eventuálne mal prísť nejaký benefit späť pre zdravotné poisťovne. A treba povedať, že v tej doložke mi chýba aj to, že dopady na podnikateľské prostredie počítajú iba s vydávaním preukazov a príspevkov na činnosť elektronického zdravotníctva, ale vôbec nie sú vyčíslené náklady na úpravu informačných systémov poisťovní, poskytovateľov, úradu pre dohľad, nutnosť mať informačné systémy s overením zhody, povinnosť zdravotných poisťovní byť certifikačnou autoritou.

  Takže, dámy a páni, rád by som poprosil pani ministerku zdravotníctva, aby rezort venoval dostatočnú pozornosť zavádzaniu e-healthu, aby rezort venoval dostatočnú pozornosť DRG, aby prístup rezortu zdravotníctva k týmto dvom kľúčových a dôležitým pilierom slovenského zdravotníctva, ktoré môžu slovenské zdravotníctvo zmeniť na moderné, efektívne, pre pacientov orientované a hlavne spravodlivé, čo sa týka odmeňovania, neboli naplánované v roku 2016. Naozaj nepovažujem to za ambiciózny projekt, keď vláda v minulom roku si naplánuje splnenie týchto veľmi kľúčových projektov slovenského zdravotníctva na koniec svojho funkčného obdobia, poťažme keď nastanú nejaké aplikačné problémy, tak to nechajú na tú ďalšiu vládu, ktorá príde po voľbách v roku 2016.

  A naozaj si myslím, že keby pani ministerka a ministerstvo zdravotníctva venovali menej energie nezmyselnej jednej zdravotnej poisťovni a túto energiu venovali radšej systému DRG a e-healthu, urobili by omnoho lepšie pre slovenské zdravotníctvo.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Na vaše vystúpenie, pán poslanec, registrujem dve faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Kvasnička.

 • Ja len na jednu parciálnu vec, na ktorú poslanec Novotný upozornil, tu pre to preskripčné obžerstvo v našich domácnostiach, a jak hovoril o tom, že v každej slušnej domácnosti je krabica liekov. S nostalgiou sa mi vybavil heroický osvietenský zápas Juraja Fándlyho z bernolákovských čias, ktorý okrem toho, že bol kňazom a videl do duší svojich farníkov, na svojej fare v Naháči zriadil Apatieku. Vo svojej knihe Piľní domajší, polní hospodár (pozn. red.: Piľní poľní aj domajší hospodár) krásne píše, že odporúča svojim rodákom štyri tabletky. Nemuseli mať celú krabicu.

  Prvú - srdca dobrota, druhá - mysle veselosť, tretia - strídmosť v trove a trunku a štvrtá - lahodné tela pohybuvání. Toľko, toľko Fándly. Možno by sme a najmä slovenský lekári by sa mali vrátiť k tejto osvedčenej receptúre, aby nemusel platiť vtip, kde sa dvaja lekári nad pacientom bavia: "Tak čo, kolega, budeme ho liečiť, alebo ho necháme žiť?" Ďakujem.

 • Poslanec Bastrnák. (pozn. red.: nesprávne vyslovené ako „Bastrnák“)

 • Bastrnák (pozn. red.: správne vyslovené ako „Baštrnák“), ale to nevadí.

 • Povedané so smiechom.

 • Vážený pán poslanec, súhlasím s tebou, že je to jeden kľúčový zákon v zdravotníctve, možnože najdôležitejší alebo druhý najdôležitejší. A pekne si to popísal a pamätám na tie roky, keď sme spolu prišli do parlamentu a začali sme bojovať za e-health, čo nebolo až také ťažké, kvôli tomu, lebo s tým každý súhlasil, že je to potrebné. Horšie to bolo s DRG, lebo vtedy ani vtedajší minister nemal v tom jasno, či to bude podporovať, alebo nie. Ale v každom prípade, aj mňa mrzí to, že sa to ťahá, ťahá, ťahá. Veď písal sa rok 2002-3 a teraz je 2013, ešte stále len pripravujeme, hoci už je v nejakom štádiu. Ale vidíme, že ten koniec bude len v roku 2016, keď všetko dobre dopadne. A ja sa bojím toho, že možnože sa to zase ešte bude posúvať. Takže aj ja by som vyzýval vládu aj ministerstvo, aby urobili všetko pre to, aby čím skorej tieto zákony boli už aj v praxi. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec Bastrnák. Chce reagovať? Nie. Takže ďalší prihlásený do rozpravy pán poslanec Matovič. V sále sa nenadchádza. Stráca poradie.

  Pán poslanec Alojz Hlina, nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka. Som tu po chvíli zas a..., lebo mohol som to na jedenkrát skúsiť, ale kolega Uhliarik sa stratil.

 • Povedané so smiechom.

 • Čiže som bol prvý, ale ja som chcel aj ísť po vás, hej. A to chcem na úvod povedať, že oceňujem, konečne ináč oceňujem aj túto zdravotnícku diskusiu, že sú tu ľudia, ktorí tomu rozumejú, hej, a venujú sa tomu, naozaj pán Uhliarik a pán Novotný, sčasti pani Horváthová, že naozaj konečne, konečne to je parlament. Konečne sa z toho trošku teším, hej? Že to je proste, áno, je to vaša téma, ste tu, diskutujete, dopytujete sa. Som rád. Tie útrpné veci, ktoré tu, s ktorými sa boríme, toto je také povzbudenie aj pre mňa a ja len tak snažím sa zľahka niektoré veci kontrovať z toho môjho pohľadu na oblasť, ktorej, chvalabohu, nerozumiem, tak to poviem, hej. Ale nedalo mi po tých vašich vystúpeniach to doplniť, lebo presne viem, že to takto skončí. A tak ako hrubo manipuluje hrot meča, tak, pán kolega, nič v zlom, pán Novotný, že aj vy proste ste sa k tomu pristúpili. Čiže ja som proti e-healthu, ja presne viem, že teda tak nejak by to zjednodušene stálo, hej. Ja som v klube tmárov. Hej? Vážení, deklarujem oficiálne, nie som proti e-healthu. Nie som proti, aby aj v Medzilaborciach, ale aj inde, aj v malých dedinkách vedeli, ktoré nevedia po anglicky, proti elektronickému zdravotníctvu. Nie som. Naozaj nie som ani spiatočník, ani tmár, ani neviem čo. Len nechcem, aby sme dopadli, tak jak zvykneme dopadnúť. To nechcem. To neznamená, že som proti tomu. Inteligentné dopravné systémy, smernica hovorila, že máme vytvoriť niečo, čo zachráni človeka, keď bude, zhavaruje, a že to zavolá, zjednodušene povedané. Čo urobil z toho Počiatek? Predprípravu na mýto pre osobné autá. Je tendencia zlepšiť zdravotníctvo. Elektronizovať, sfunkčniť, zjednodušiť, zlacniť. Ale bojím sa, že my z toho niečo robíme, že znova á la Počiatek. A to nechcem. A ľuďom to dovysvetľujem a poviem, aby tomu rozumeli.

  Sú v zásade dva parametre, je pacientsky sumár a je elektronická zdravotná knižka občana.

  Vážení občania, aby ste vedeli. Pacientsky sumár, to je, keď pozeráte americké filmy a tam sú tí Rangers a majú také pliešky. Teraz, keď to dostane do brucha alebo do hlavy ako vo filme Posledný skaut, keď prebral Brucovi Willisovi ženu (povedané so smiechom), tak sa pozrú, čo je zač. A to teraz zjednodušujem. Pacientsky sumár hovorí - základné parametre, s ktorými ja nemám najmenší problém. Naozaj nemám. A potom je, existuje také niečo, ako elektronická zdravotnícka knižka občana, kde sú vaše trenírky. A s tým mám problém. Ja viem, že niekto nemá, ale ja s tým mám a verím, že aj kopu iných občanov s tým má problém. A aj z vašej diskusie, ktorú ste tu vy, titani zdravotníctva, povedali, tiež neviete teda to, čo som sa pýtal. Že keď ja nebudem chcieť elektronickú zdravotnú knižku, že či mi bude poskytnutá, alebo nebude poskytnutá zdravotnícka pomoc? To som ja fakt zvedavý na toto. Mimoriadne som zvedavý. Čiže, vážení, ja nie som proti. A v krátkosti zopakujem aj to, ten mýtus. Mýtus je mýtus, mýtus, oni sa s tým stále boria. A boria sa presne v rozsahu pacientskeho sumáru. Krajiny, zbežne čo som si pozrel a mojou čínskou angličtinou prečítal, tak sa trápia s tým v rozsahu niekde na úrovni pacientskeho sumáru, mierne prekračovanie hraníc, ale my ideme dávať na internet trenírky. Kto chce, nech sa páči! Ale umožnite ľuďom, ktorí nechcú, nech nemusia, a umožnite im, aby dostali zdravotnú starostlivosť. To je všetko. Nie som proti zdravotníckemu či elektronickému zdravotníctvu.

  A k tomu ešte, čo ste tu spomínali, pán kolega, tá určitá laxnosť, ja aj hovorím, a preto aj tá obava určitá moja tu je. Obava je preto, že viem, kde žijem, viem, aj čoho sme schopní, a vidím to aj v externých výstupoch. Aj existuje stránka eHealthu, dal som si tú prácu, som si to pozrel. Som ju včera o pol druhej, v noci som - žena: "Čo robíš?" Ja vravím: "Študujem, robím si prípravu." A som si pozrel, že často kladené otázky, máte tam 30 kladených otázok a zodpovedaná je jedna. Jedna, pani ministerka. Viete, nič v zlom. Ja neviem, koľko stál ten portál, s ohľadom na Slovensko predpokladám státisíce eur.

 • Smiech v sále.

 • Povedané so smiechom.

 • Tak aspoň tie otázky nech niekto zodpovie. Naozaj tu sú, tu je jedna a tá prvá je zodpovedaná - a tie ostatné, ktoré aj mňa zaujímajú, kto nesie právnu zodpovednosť, ako, ako bude zabezpečená, informácie v tej zdravotní..., nič. Viete a vy tu idete, normálne ideme hlasovať, že ideme s trenkami na internet. Viete, že aj toto patrí k tomu, že máte zodpovedný prístup k tomu, čo tu predkladáte. To vám nefunguje a naozaj nepodsúvajme si tu navzájom, že ideme robiť niečo, čo už inde dávno majú, pán Mikloško, že 20 rokov. Vám garantujem, že Taliani 20 rokov nič také nemajú, jak ste hovorili. Nemajú, možno niečo majú, ale nemajú tam trenky. Nemajú zdravotnú dokumentáciu na internete. A 20 rokov už určite nie! Viete, že tie mýty sa ľahko púšťajú, dobre sa na to chytá, ale nie je to tak.

  Takže už sa len teším, uzavriem môj diskusný príspevok a teším sa na tú odpoveď, že či bude poskytnutá zdravotná starostlivosť ľuďom, ktorí nie sú ochotní si zverejniť svoj chorobopis na internete, i keď viem, teraz to už len dokončím, že kvôli tomu, ja ani tak nie za seba, ja ho kľudne by som aj teoreticky na ten internet dal.

 • Povedané so smiechom.

 • Tam, hovorím, nemám s tým až taký problém, že tam, ale kvôli, viete, kvôli komu? Kvôli tým 100 tisícom alkoholikov a ďalším 100 tisícom, ktorí ešte len pôjdu na protialkoholické, lebo tu bude tých alkoholikov veľa. Proti tým vyliečeným narkomanom a ďalším tisícom vyliečených narkomanov, ktorí tam pôjdu, proti tým ľuďom, ktorí trpia depresiami, a proti tým tisícom ľudí, ktorí budú trpieť depresiami, a to všetko bude zaznačené v tej knihe a to sú všetko, to sú údaje, ktoré sú, uznajme, senzitívne, sú citlivé. Pre niekoho majú aj cenu možno pri prijímaní do práce. No povedzme si pravdu! Má alebo nemá? Ale veríme v polepšenie človeka? Viete, takže to sú, naozaj to prekračujeme rubikony, to není, že tu ideme e-health, ktorý 10 rokov sme chceli, a zaspali sme. Tu prekračujeme rubikony. Aj samotná Európska komisia veľmi citlivo, opatrne k tomu pristupuje, aj tá vyhláška Európskeho parlamentu, však niekde to tam mám, že fundamentálne sú základné ľudské práva. A toto je podriadené niečo, hej, a právo na súkromie, na ochranu svojich osobných údajov.

  Takže aby sme aj chápali ten rozsah toho, hej, čoho idete alebo ideme, ideme hlasovať. Ďakujem pekne.

 • Na vaše vystúpenie, pán poslanec, registrujem tri faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Novotný.

 • Pán poslanec Hlina, najprv tak trošku položartom, že čestne prehlasujem, že nie ste nepriateľ e-healthu, elektronického zdravotníctva. A keď to náhodou vyplynulo z niektorej mojej vety, tak sa to stalo len nedopatrením alebo nedorozumením. Ja rozumiem veľmi dobre tým obavám, ktoré ste povedali, a ja som sa v tej druhej časti svojho vystúpenia snažil viac technické obavy spojené s týmto vládnym návrhom zákona pomenovať. Je tam veľa otáznikov, je tam veľa vecí, ktoré nie sú najlepšie formulované. A ak mi niekto neverí, tak ja odpoviem veľmi jednoducho, vládny návrh zákona, 165 pozmeňovacích návrhov v spoločnej správe, ktoré predkladali poslanci SMER-u. To znamená, je to veľmi problematické, čo ideme schvaľovať, a vyvstáva tu veľa otáznikov.

  A ešte to chcem povedať, vy ste sa hneď na úvod pýtali, teda či ja som dostal odpoveď alebo či viem odpoveď na tú otázku, ktorú vy opakovane kladiete, či vy ako poistenec, ktorý platí zdravotné poistenie, môže povedať, že jeho zdravotnú dokumentáciu si nepraje mať v systéme e-health, a odpovedám čestne, že neviem vám odpovedať po prečítaní tohto vládneho návrhu zákona. Sám som zvedavý na tú odpoveď. Ďakujem pekne.

 • Ja by som chcel reagovať na tú časť, kde kolega Hlina hovoril, že našťastie alebo, chvalabohu, tomu systému nerozumie. Zase len taká asociácia, ktorá súvisí trošku možno s takou žartovnejšou oblasťou. Príbeh:

  Dvaja poslanci, dvaja poslanci zdravotníckeho výboru sa bavia a jeden z nich hovorí tomu druhému: "Ty, predstav si, toľké roky sedím v tom zdravotníckom výbore tu v parlamente a ja stále tej problematike zdravotníctva nerozumiem."

  A ten druhý mu hovorí: "Počkaj, počkaj, však ja ti to vysvetlím."

  A on: " Nie, nie, vysvetliť to viem, len tomu nerozumiem."

  Takže chcem ubezpečiť Alojza Hlinu, že nemusí byť z toho nervózny.

 • Reakcia v sále.

 • Ja teraz tiež som chcel začať vtipom, ale všetci začínajú, tak vtipom budem končiť. Samozrejme, tých 165 pozmeňovacích návrhov - napriek k veľkej sympatii k tomuto zákonu - je troška veľa a možná, že by bolo múdre, naozaj sa troška vrátiť k tomu a vylepšiť to a dať niečo iné, už vylepšené. Druhá poznámka k pánovi Hlinovi, že, samozrejme, Amerika, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, všetci to dávno majú, dávno to majú. No, Taliani sú trocha zmätkári, to je pravda, ale tiež tam to elektronizovali všeličo, takže v tomto smere skutočne v Európe to je. Chcem ešte ubezpečiť to, že naozaj existujú dneska čítačky na tlačený text, na písaný text, dokonca cez televíznu kameru automatické rozpoznanie hovorených slov, izolovaných, plynulej reči. Čiže dneska doplniť tie kartičky nejakými starými údajmi není až taký problém. To sa dá rýchlo.

  No a teraz ten vtip, teda až dovolíte, že viete, že za socializmu už tiež existoval eHealth? Vtedy vychovávali tzv. ľudových lekárov, no. A raz k takému ľudovému lekárovi prišiel jeden pacient a ten ho rýchlo vyšetril a napísal recept, že kmčmmnrvllpč. Keď nikto nevedel, čo to je, tak on povedal to znamená toto, že: "Kúpte mu čiernu masť, má na r a tri bodky vred. Ľudový lekár, práci česť."

  Takže to bol prvý recept na eHealth v Československu.

 • Smiech v sále.

 • Ďakujem pekne. K pánovi kolegovi Mikloškovi. To je presne to, čo my tu máme tendenciu si to tak zjednodušovať alebo si to tak vysvetliť po svojom, že už to dávno majú. No majú. Čo majú? Možno majú, monitor majú v ambulancii, ale viete, že čo majú? To je to, že rozsah toho, že čo majú, a toto poďme definovať, že určite majú monitor, však už aj my máme monitor v ambulancii, možno majú aj niečo viac. Čiže to, pán kolega, že to verím, že niečo majú, ale hovoríme o rozsahu a my ideme do vysokého rozsahu a teším sa, že pán Novotný spolu so mnou je zvedavý na odpoveď, že či bude poskytnutá ľuďom, ktorí nechcú mať svoj chorobopis na internete, zdravotná starostlivosť. Tomu sa mimoriadne teším, že aj on, jeho to zaujíma.

  A posledná poznámka k pánovi Kvasničkovi - a nechcem to zakríknuť - ja som to myslel, že nerozumiem, nieže nerozumiem, a teda v zásade nerozumiem a možno je to tak dobré, nerozumiem, lebo mám tú, chvalabohu, tú česť alebo tú, to, že tam nechodievam, ale počúvam sem-tam, že jaké hrúzy tam sú, hej. Čiže a nechcem to zakríknuť, aby som to nepokazil.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ďalší prihlásený rečník do rozpravy ústne pán poslanec Igor Hraško. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, ja tiež nie som v zdravotníckom výbore a mnohí by povedali, že možno sa ani nerozumiem zdravotníctvu. Na vojne som bol u zdravoťákov, takže niečo z tejto oblasti viem, ale tuná som skôr ako pacient a ako občan Slovenskej republiky. Preto ma v tejto súvislosti napadlo zopár otázok, na ktoré by som teda rád počul odpoveď, už som ich tuná raz podal pani ministerke a budem sa teda pýtať znovu.

  Pani ministerka, teda dúfam, že ako pacient budem môcť aj potom využiť nejakým spôsobom tie služby, ktoré budú v rámci eHealthu poskytované, alebo teda, keď ten systém bude zavedený. Nerád by som totižto bol, že ak schválime zákon, že sa na tom len niekto nabalí a nakoniec to ani nebude fungovať. Hej, to je v podstate riziko, ktoré tuná v dneska v bežnom biznise funguje. Niekto niečo sľúbi, niečo sa pripraví a zrazu to nefunguje, ale peniaze už odišli a potom ich ťažko dostaneme späť. Ja si predstavím alebo teda predstavujem to, že dneska schvaľujeme zákon, kde na konci bude to, že ja budem vlastníkom svojej zdravotnej dokumentácie, ale nemusím mať nejak ku nej veľký prístup, pretože aj tak väčšina ľudí sa do toho nerozumie, ale do nej bude mať prístup lekár, ktorého si ja vyberiem, alebo lekár, ktorého navštívim, alebo lekár, s ktorým budem navštívený, lebo ja momentálne môžem byť už povedzme v kóme, a nebudem to ja, ktorý bude navštevovať lekára, ale tá sanitka, ktorá ma k tomu dovezie.

  A tuná potom ďalšia taká otázka, že kto bude môcť nakladať s mojou elektronickou kartou, ktorá bude povedzme tým vstupným, vstupnou bránou do toho systému, že ja chcem mať teda tú zdravotnú starostlivosť alebo chcem, aby o mňa bolo v tomto ohľade postarané. Takže to sú také triviálne veci, ale myslím si, že sa to bude musieť riešiť nejakým spôsobom, pretože skutočne od toho závisia vlastne aj tie prístupové veci, ktoré tam v tom zákone možno ešte nie sú zapracované. Takže ja potrebujem od vás vedieť, teda že ako to celé bude fungovať, a položil som vám aj otázku, že teda kedy nejaký termín, teda, že kedy to už bude skutočne fungovať, pretože, ak už sa o tom hovorí už dlhé roky, to už by bolo dobré, aby už bolo dobré, aby sme vedeli aj teda nejaký konkrétny termín, pretože ak sa takáto zákazka zadá nejakej firme, to tiež trvá trošku naprogramovať. Robil som tiež v takej spoločnosti, ktorá programovala istý informačný systém, takže nie je to zo dňa na deň, ale keď sa do toho oprú programátori, dá sa to. No a, samozrejme, aj koľko to bude stáť, aby sa to zbytočne potom nenavyšovalo, že ešte treba tuná toto a ešte tam treba doplniť toto a ešte treba prepojenie na toto a ešte treba, aby do toho vstupoval aj tento, a ten ma iný informačný systém, takže skutočne povedať, že koľko to bude stáť, aby sme potom zbytočne nedávali peniaze nejak navyše z rozpočtu. Ja v tomto zákone vlastne chcem byť ako pacient, ktorý si bude platiť zdravotné poistenie a budem chcieť ísť k lekárovi. Ako to mne ako pacientovi v podstate v budúcnosti zlepší život? Lebo lekár, tomu to je jedno, ako sa mu zlepší, už dneska to hádžu do počítača. V podstate mňa to ani nezaujíma, pretože on je za to platený, ale ja chcem vedieť, ako to mne ako pacientovi v budúcnosti zlepší, zlepší život. Pretože hovoríme tuná o zvyšovaní platov lekárov, o zvyšovaní platov sestričiek, hovoríme tuná o oddlžovaní nemocníc, hovoríme tuná o znižovaní výdavkov na zdravotnú starostlivosť, o znižovaní výdavkov v nemocniciach, ale ja som stále ako ten pacient, čakám v tej čakárni, nič sa nedeje, stojím tam pred tou nemocnicou ako pacient, čakám a nikto nič. Potom prídem, potom sa na mňa niekto pozrie, predpíše mi nejaký liek, ale nepovie mi, čo mi je, a ja odchádzam preč. Čiže ja tam zostávam ako taký bočný výhonok toho niečoho, a pritom ja som tam ako klient, ja som tam ako pacient a ja chcem vedieť, čo mi je, a chcem vedieť, čo mi na to môže byť poskytnuté. Ak mi toto, tento eHealth alebo teda tá elektronická zdravotná služba umožní zlepšiť tieto veci, tak to bude super, ale skutočne potrebujeme vedieť, akým spôsobom to bude fungovať pre toho pacienta, v ktorých ohľadoch mu to zlepší veci, samozrejme, ako to bude môcť využiť.

  Takže zaujíma ma v tomto ohľade aj to vlastníctvo, teda či vlastníkom tej zdravotníckej dokumentácie budem ja, alebo to bude ten lekár, ktorého si ja zvolím ako toho svojho ošetrujúceho, lebo už poznáme prípady, že sa stalo, že lekár zomrel, a zrazu majiteľom zdravotnej dokumentácie je nejaká ambulancia a ľudia sa nevedeli dostať k zdravotným kartám, k zdravotnej dokumentácii. Takže skutočne, či to budem ja, alebo to bude ten lekár, alebo to bude štát, alebo to bude tá firma, ktorá bude spravovať ten informačný systém...

 • Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán kolega, je 17.00 hodina, buď dokončite krátko, alebo prerušíme potom. Nech sa páči.

 • Ja už v podstate som na konci, len prichádza práve to hlasovanie a všetci sa sem narojili a neberú ohľad na to, že tu niekto rozpráva. Tak by som poprosil, ste sa mali vyrozprávať vonku a nie teraz to ťahať sem dovnútra. Ďakujem.

  Takže skutočne ide o to, kto bude majiteľom tej zdravotnej dokumentácie, či to budem ja, či to bude lekár, či to bude štát, alebo to bude tá firma, ktorá bude spravovať ten elektronický systém a ktorá v konečnom dôsledku môže istým spôsobom tie údaje aj zneužiť.

  Takže, pani ministerka, ešte raz by som len zopakoval, aby ste mi potom vedeli reagovať. Takže čo konkrétne to prinesie mne ako pacientovi, kedy to bude nasadené, čo sa zlepší a koľko to bude stáť? Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Na vystúpenie pána Hraška je jedna faktická poznámka.

  Nech sa páči, Jozef Viskupič.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Mňa by v tom duchu, čo sa pýta Igor, a zaujímal jeden fakt, na ktorý tu upozornil jeden z rečníkov, myslím, že to bol pán poslanec Novotný, a to je 165 pozmeňujúcich návrhov od vládnych poslancov. Myslím si, že e-health a vôbec elektronizácia štátnej správy a vôbec celej, celého verejného priestora je skutočne dobrým procesom, ale čo umožňujú pozmeňovacie návrhy, ktoré nemohli byť v rámci štandardnej legislatívnej procedúry pripomienkované, ale mohli byť možno aj, a chcem veriť tomu, že to tak nebolo pod rôznymi lobistickými záujmami, pretláčané a pretlačené do predkladaného návrhu zákona, mne osobne minimálne spôsobuje to, že som veľmi opatrný, čo 165 pozmeňujúcich návrhov robí pri jednom - a podľa mňa, podľa mňa ambíciou jeho by malo byť kvalitným návrhom zákona - vôbec robí.

  Takže ak sa dostanem k odpovedi, k tomu, či náhodou lobisti nepretlačili 165 lobistických záujmov do návrhu zákona, budem rád, ak sa toto dozviem. Ďakujem.

 • Dámy a páni, poprosím ešte o trošku kľudu, ešte Igor Hraško zareaguje na faktickú a následne potom bude pauza na hlasovanie.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Jofo, ďakujem ti za poznámku a ja som ešte v podstate tam pozabudol v tej rýchlosti s tým, že sa blížila tá 17.00 hodina, že možno v tých pozmeňovákoch nájdeme aj takú, takú zaujímavosť, perličku. Našiel som...

 • Ruch v sále.

 • Poprosím kolegov, aby sa, ak by sa mohli trošku utíšiť, lebo už je tu naozaj ruch ako vo včelíne alebo v úli. V tom pacientskom sumáre som našiel v bode č. 3, že údaje z pacientskeho sumára sú poskytujúce, poskytované ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotnému pracovníkovi záchrannej služby a - teraz, toto je zaujímavé -, že zdravotníckemu pracovníkovi operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečení odkladnej zdravotnej starostlivosti osobe vložením preukazu poistenia s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Takže ak môj preukaz poistenca bude niekde na nejakej..., operačnom stredisku, to asi nie je možné, hej.

  Dobre, ďakujem, pani ministerka, keď to vysvetlíte. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Budeme pokračovať o 17.05 hodine hlasovaním a následne ďalším rokovaním o tomto bode.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pekné popoludnie, dámy a páni, máme jedno hlasovanie pred sebou. Poprosím vás o registráciu v hlasovacom zariadení.

  Pán poslanec Andreánsky uvedie v druhom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 377 o ochrane nefajčiarov. Je to tlač 384.

 • Krátka pauza.

 • Pán spravodajca, nech sa páči.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 384.

 • Ďakujem, pán predseda, v rozprave k návrhu zákona o ochrane nefajčiarov vystúpili: pani poslankyňa Horváthová a páni poslanci Kuffa, Chren, Viskupič a Novotný.

  Pani poslankyňa Horváthová podala dva pozmeňujúce návrhy. Prvý návrh obsahuje tri pripomienky, druhý návrh spoločne s pánmi poslancami Hraškom, Hubom, Mičovským a pani podpredsedníčkou Jurinovou obsahuje tiež tri pripomienky.

  Pán poslanec Kuffa podal jeden pozmeňujúci návrh a pán poslanec Chren jeden pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje štyri pripomienky.

  Pristúpime k hlasovaniu o bodoch zo spoločnej správy. Pani poslankyňa Horváthová podala návrh vyňať body 1 a 2 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.

  Dajte, prosím, hlasovať o bode 1 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 106 za, 1 proti, 32 sa zdržalo.

  Tento bod sme schválili.

 • Dajte, prosím, hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 108 bolo za, 32 sa zdržalo.

  Aj tento bod sme schválili zo spoločnej správy.

 • Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 3 až 5 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, všetci boli za.

  Tieto body sme schválili.

 • Tým sme vyčerpali hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch spoločnej správy.

  Aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch predložených dnes, dávam najskôr hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, všetci boli za.

  Máte súhlas, pán spravodajca, môžme hlasovať o návrhoch.

 • Teraz môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy v poradí, v akom boli predložené.

  Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Horváthovej o bodoch 1, 2, 3 spoločne, navzájom súvisia.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 38 za, 36 proti, 67 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

 • Hlasujeme o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Horváthovej a pánov poslancov Hrašku, Hubu, Mičovského a pani podpredsedníčky Jurinovej.

  Hlasujeme o bode 1.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 36 za, 16 proti, 89 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

 • O bode 2 je bezpredmetné hlasovať, lebo sme schválili body 1 a 2 spoločnej správy.

  Hlasujeme o bode 3.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 28 bolo za, 11 proti, 102 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kuffu.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 55 za, 5 proti, 78 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Chrena 1 až 4.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 50 za, 9 proti, 81 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Tým sme vyčerpali hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, návrhoch z rozpravy. Pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť postúpenie prerokovania návrhu zákona do tretieho čítania ihneď. Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 114 za, 1 proti, 26 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku do rozpravy. Vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať v záverečnom hlasovaní.

 • Prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi, gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 117 bolo za, 1 proti, 21 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Schválili sme novelu zákona č. 377 o ochrane nefajčiarov.

  Bol to, dámy a páni, jediný bod prerokovaný, o ktorom sme hlasovali.

  Vyhlasujem krátku prestávku do 17.15 hodiny a budeme pokračovať v rokovaní programu.

  Želám našim hokejistom pevnú vôľu a dobrý výsledok.

 • Krátka prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať. Poprosím pani ministerku, pána spravodajcu.

  Pán poslanec Lipšic.

 • Ďakujem. Pán predseda, mám procedurálny návrh, aby sme prerušili rokovanie schôdze teraz - aj tak tu nebudú poslanci, v zásade hráme štvrťfinále - a rokovali o hodinu dlhšie zajtra v piatok. Dávam takýto procedurálny návrh, lebo myslím, že je to také úprimnejšie, ako sa tuná potulovať po televízoroch.

 • Pán poslanec, evidentne Národná rada nie je uznášaniaschopná, čiže môžem sa len spýtať, či je všeobecný súhlas?

 • Prejav súhlasu i nesúhlasu v sále.

 • Nie je, bohužiaľ, nedám ani hlasovať, lebo evidentne nebudeme uznášaniaschopní.

  Takže poprosím teraz do rozpravy. Pán poslanec Matovič.

 • Ruch v sále.

 • Pokračovanie rokovania o vládnom návrhu zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 408.

 • Pán predseda, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, k návrhu zákona o elektronizácii zdravotníctva, keď to tak môžem nazvať, by som chcel povedať možno iba pár slov a veľmi stručne.

  Hneď na začiatok si myslím, že zažívame, alebo teda chcem konštatovať, že sme v dobe elektronizácie a v dome elektronickej a bolo by asi smiešne dnes bojovať proti elektronizácii a zároveň si uvedomujem, že vždy budú paranoici, ktorí budú za každým rohom pomaly vidieť ufóna, ktorý nám bude nahliadať do nejakej zdravotnej dokumentácie, ale na druhej strane chápem ľudí, ktorí majú obavy, že teoreticky sa také niečo môže stať. Len čo mňa robí kľudným, tak je to, že napr. na Slovensku už vyše 20 rokov máme elektronické bankovníctvo a ja som za tých 20 rokov nezaregistroval prípad, že by sa niekde na internete potuloval nejaký výpis z účtu kohokoľvek z nás alebo akéhokoľvek občana na Slovensku. Takže ak sme to boli schopný urobiť pred 20 rokmi s technológiami ochrany omnoho nižšími, ako máme dnes, tak o to viac verím, že po 20-ročnom pokroku elektronizáciu zdravotníctva takisto s citlivými údajmi, ako sú možno tie bankové výpisy, takisto dokážeme zvládnuť tak, aby žiaden človek nebol žiadnym spôsobom poškodený.

  Čo v mojom prípade hovorí pre elektronizáciu, tak je to, že dnes lekári, bohužiaľ, veľmi podstatnú časť trávia vypisovaním papierov, čakaním na výsledky z vyšetrení, jednoducho zabíjajú čas, čo je veľmi v neprospech pacienta. Čiže z tohto pohľadu aj elektronizácia zdravotníctva de facto nám môže skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a možno zaujímavý príklad, čo sa týka ochrany alebo rizika zneužitia informácii v zdravotnej karte, tak si myslím, že paradoxne môže elektronizácia napomôcť tomu, aby tieto dáta boli bezpečnejšie. Poviem príklad, akým spôsobom to teda funguje dnes. Dnes ľubovoľný lekár má ľubovoľnú upratovačku a teoreticky, ak by sa niekto chcel dostať k zdravotnej dokumentácii kohokoľvek z nás, stačí dať iba správnu ponuku cez nastrčenú upratovaciu firmu tomu jednému konkrétnemu lekárovi, u ktorého viete, že sa nachádza tá zdravotná dokumentácia a táto upratovačka teoreticky, ktorá s týmto nie práve s čistým úmyslom by upratovacie služby poskytovala, dokáže odkopírovať, na noc vziať zdravotnú dokumentáciu kohokoľvek z nás. V systéme elektronického zdravotníctva už takáto upratovačka šancu nebude mať, takže paradoxne vidím tam možnosť ešte väčšej ochrany tej zdravotnej dokumentácie, ako je dnes tá zdravotná dokumentácia chránená. Použil som možno taký zvláštny príklad, ale naozaj realisticky a viem, že aj dnes ochrana zdravotnej dokumentácie funguje asi tak, že keď si lekár zavolá druhému lekárovi alebo sestra nejakému druhému lekárovi známemu a chce zistiť niečo o niekom náhodou, lebo teda je to možno človek, o ktorom sa hovorí, ktorý mal nejakú tragédiu doma alebo niečo, zavolá a po telefóne sa informácie podajú mnohokrát. Čiže netvárme sa, že teraz zrazu tým, že to bude elektronické, bude to menej bezpečné, hovorím v tomto prípade určite príklad elektronizácie slovenského bankovníctva hovorí sám za seba, nie sú to údaje alebo sú to údaje rovnako možno háklivé, ako sú údaje tie zdravotné, tam sme to zvládli aj pred 20 rokmi, aj počas celých predošlých 20 rokov, pevne verím, že v tomto prípade takisto situáciu zvládneme. Čiže ja to vnímam, môže byť vyššia bezpečnosť, lekári budú mať viacej času na to, aby sa venovali pacientovi a nie byrokracii a tým pádom si myslím, že to je dobrý návrh. Samozrejme, spolieham sa na to, že ministerstvo, aj teda všetci, ktorí to budú doťahovať dokonca, že ustrážia, že naozaj to, aby sa náhodou nestalo to, čo teda niekto tu s tým straší. Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky páni poslanci Lipšic a Mičovský. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Lipšic.

 • Ďakujem. Informačný systém je fajn vec, možno by mal ísť ďalej pán poslanec, mal by odhaľovať možno aj personálne nominácie a konflikty záujmov v zdravotníctve. Poviem to na príklade.

  Ing. Róbert Rigo od leta je členom dozornej rady na SÚSCH-u, jednej z najväčším nemocníc a zároveň je člen dozornej rady vo firme vlastniacej MEDICAL GROUP SK, jedného z najväčších dodávateľov v rezorte zdravotníctva. To je tiež konflikt záujmov ako vyšitý, na ktorý by bol dobrý informačný systém, lebo v štátnom ústave dozerá na to, aby nakupovali čo najlacnejšie, a v súkromnej firme, aby predávali čo najdrahšie. Napr. v auguste minulého roku zákazka SÚSCH v hodnote 120-tisíc eur na dodanie liekov, víťazom bola firma MEDICAL GROUP. Spoločnosť MEDICAL GROUP pôvodne mala iný názov, volala sa FAKON a zakladal ju pán predseda parlamentu Paška, bol tento systém služieb na to, aby odhalil, že v tejto malej firme sa začala dariť za prvej vlády Roberta Fica, za štyri roky sa jej podarilo zdesaťnásobiť jej biznis so slovenskými nemocnicami zo 4,4 mil. eur na 46 mil. eur.

  A posledná ešte otázka na pána poslanca Matoviča, na najväčšieho bojovníka proti finančným skupinám pána premiéra. Umožní tento systém informačný zistiť, kto je dnes skutočným vlastníkom firmy MEDICAL GROUP SK a kto sa teda skrýva za schránkovými firmami na Cypre a na Belize? Umožní tento informačný systém takúto firmu s neznámymi schránkovými vlastníkmi vylúčiť z verejného obstarávania? Neumožní, pretože vždy táto vláda, ak si má vybrať medzi záujmami bežných ľudí, záujmami biznisu, uprednostní...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Oceňujem racionálny pohľad pána poslanca Matoviča na problém eHealthu, myslím si, že je veľmi dobré, keď rizikám, ktoré tu evidentne existujú, dokážeme pripísať reálne váhy, vôbec nepochybujem o tom, že to nie je jednoduché, ale predpokladám, že stojíme pred klasickým príkladom toho, keď môžme s vaničkou vyliať aj dieťa, bolo by veľmi nesprávne, keby sme možno z dôvodu toho, že existuje kopu rôznych korupčných podozrení pri zavádzaní takýchto veľkých elektronických aktivít, použili aj k tomu, aby sme dopredu apriori povedali, že dáme takémuto návrhu z toho pohľadu a z toho dôvodu stop. Preto som presvedčený, že je dobré, keď budeme pokračovať v tejto diskusii, respektíve keď tento návrh podporíme a, samozrejme, bude veľmi dobre, ak zároveň bude v tejto chvíli možné povedať, že riziká, ktoré bývajú spojené s korupčným správaním, dokážeme v tejto súvislosti z vôle vlády vylúčiť. O to ju prosím. Ďakujem.

 • Pán poslanec, nie, reakcia. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pani ministerka.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vznieslo sa tu množstvo jednak otázok, jednak technického, časového a celkového charakteru. Ja sa budem snažiť zodpovedať naozaj na všetky, aj keď možno trošku riskujem, že vzhľadom teda na aktivity, ktoré prebiehajú teraz v televízii, ma možno budete nenávidieť, ale nebudem to predlžovať viac, ako je to nutné. chcela by som povedať, že vzhľadom na to, že my sme už na prvom čítaní mali takúto diskusiu a ja som povedala, že to považujem nie na informatický, hlavne za výsostne spoločenský projekt, dovolila som si v rámci tých intencií, keďže na vás nielen ako poslancov a ako odborníkov vo vašich oblastiach, ale aj ako ľudí skutočne určite zaujíma, už pred niekoľkými týždňami alebo neviem presne dátum, priznám sa, technicky na vašom intranete takéto tie základné body k tomu aj vyvesiť, aby ste to mali všetci k dispozícii.

  Pán poslanec, ja budem veľmi riskovať, lebo už jedno mínus u vás mám, ktoré si, dúfam, teda naozaj budem sa snažiť nejakým spôsobom ho predsa len zmeniť na to plus, ale predpokladám, že vzhľadom na hodinu, kedy ste pracovali na tej našej stráne, ste to mali na notebooku, na ktorej nemáte myšku, lebo to sú linky, musíte to rozkliknúť, čiže pozrite sa na to, ja som to vyskúšala cez prestávku, funguje to, prvá otázka je vidieť, aby bolo vidno, ako je, a všetky ďalšie podotázky treba dvakrát kliknúť a to sa rozklikne. Teraz to určite funguje, ja som to vyskúšala, čiže myšku by to nabudúce, naozaj to funguje. Takže toľko k tomu, že predsa len na niektoré veci, možno keď tak tá informatizácia, keď tu odznelo množstvo vôbec ako pochybností na Slovenskej republike na úrovni vlastne nášho vzťahu k týmto veciam, fungujú možno lepšie, ako by sme mysleli.

  Ja sa pokúsim ísť postupne, keď dovolíte, aby sme to mali v takých celkoch, a to možno najprv sa vyjadrím k tým dátumom. Prečo účinnosť zákona? Hovoríme tu stále o roku 2016. Účinnosť zákona je rok 2013, poviem, že pokiaľ ide o elektronickú zdravotnú knižku občana, je to jedna z priorít projektu elektronické zdravotníctvo a v súčasnosti sa realizuje, je nosným projektom tejto prvej fázy. A tento projekt, má byť zmysel zmluvy skončený ku koncu roku 2013. V rámci tohto projektu sa vlastne zrealizuje vytvorenie Národného portálu zdravia a jeho naplnenie tým základným informačným obsahom. Vytvorí sa, spustí sa skúšobná prevádzka aplikácií: elektronická zdravotná knižka, e-preskripcia, e-medikácia a e-alokácia. Potom následne máme množstvo činností naviazané na ďalšie a iné termíny, skutočne tam my potrebujeme hovoriť o tom, že ako to bude prebiehať, čiže dovolím si veľmi stručne len povedať, že služby eHealth, na ktorej sa momentálne pracuje v rámci tohto projektu elektronickej služby, reálne začnú fungovať od roku 2013. Uvedený rok 2016 je zákonom dané prechodné obdobie, ktoré má slúžiť na jeho postupné pripájanie všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - lekární, ambulancií, laboratórií, nemocníc - ide približne o 12-tisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V návrhu zákona sú uvedené prechodné ustanovenia, ktoré umožňujú postupný nábeh eHealth aplikácií. Nikde vo svete to nebola záležitosť pár mesiacov. Systém bude plne funkčný, keď sa k nemu pripoja všetky ambulancie, lekárne, laboratóriá a nemocnice. Toto pripájanie je náplňou druhého veľkého projektu v rámci eHealth, projektu Národného zdravotníckeho informačného systému, ktoré sa, ktoré sa buduje v rámci, z peňazí EÚ v rámci OPIS-u a má byť realizované do septembra 2015. Preto povinnosť používať elektronickú zdravotnú knižku, preukaz zdravotníckeho pracovníka a ďalšie e-health aplikácie je navrhovaná od 1. 1. 2016.

  Tu by som sa zastavila k tej zásadnej otázke, ktorá tu padla, a to, ak nechceme mať svoje údaje na internete, bude mi poskytnutá zdravotná starostlivosť? Áno, tuto to jasne hovoríme, je to povinnosť používať zdravotnú knižku, ale musím povedať, že to nie je nič nové, pán poslanec, vaše údaje všetky, tak ako ich voláte - trenírky, už na internete dávno sú. Ale na rozdiel od e-healthu sú, sú oveľa menej chránené. Dnes vás žiadny lekár neošetrí bez toho, aby si to elektronickou dávkou vykázal do svojej poisťovne. Tie údaje už v tejto chvíli, ja sa teším, že ste skutočne v dobrom zdraví, pretože to nie je o tom, že pán doktor teraz len zapisuje a do tejto, dáva do, do skrine nejakú tú, naozaj tiež, ako to bolo správne povedané, nie veľmi dobre chránenú dokumentáciu, pretože ani to nemusí byť konšpiráciou od upratovačky, tie dvere sú väčšinou papierové, keď niekto chce, by sa dostal aj tam. Ale keď hovoríme čisto o tom, kde behajú, a či povedať, že e-health zavesí vaše údaje na internet, nie je správne v tejto dobe, pretože každý jeden výkon, ktorý vám je poskytnutý, lekár nahadzuje automaticky do dávky, posiela do zdravotnej poisťovne. Tam ho revízny lekár prejde, odobrí, či bol poskytnutý riadne, či patrí do verejného zdravotného poistenia, vracia späť potvrdenú túto dávku a na základe tejto vzniká úhrada. Od roku 2006 je už povinnosť materiálno-technického vybavenia či ambulancie, alebo nemocníc mať nielen počítače, ale aj pripojenie na..., to sa nejako volá špeciálne, ale je to v podstate na internet. Čiže musím povedať, že to nie je o tom, že by sme menili ten systém a vešali niekam vaše dáta. Tie dáta nejakým spôsobom sú kumulované či už na pôde vašej poisťovne, alebo teda sú v dávkach, ktoré zasiela lekár. Je pravda, že v tejto chvíli ešte sme v takom medzistupni, kde lekári zasielajú dávky elektronicky a väčšinou ich posielajú ešte aj na takzvanom pevnom nosiči, čiže tu máte ešte ďalšiu vec, kde na cédečku tie vaše údaje idú poštou, kde sú chránené teda listovým tajomstvom, ale tu máme ochranu výrazne, výrazne silnejšiu. Je to aj odpoveď na to, čo spomínal pán poslanec Novotný ako negatívum, že v podstate na tej kartičke nie sú základné údaje, a môžem smelo povedať, že bez vášho súhlasu - skutočne z tej kartičky môžte jesť párky, lebo nikto ju nezneužije. Tie údaje nenosíte so sebou na kartičke, ona je vstupným kľúčom a tieto údaje a tam sa dostanem aj k tomu, k tej otázke vznesenej - záchranár, operačné stredisko - fungujú tak, že nie sú možné tie zdravotné údaje pripárovať k vašim demografickým údajom. Samozrejme, povieme hackeri, podobne asi všetko je možné, ale v tejto chvíli oproti súčasnému stavu tá bezpečnosť je neporovnateľná. Tie údaje sú na serveroch zhromaždené v tejto chvíli len v tých poisťovniach, tu sú hlboko chránené, neprepájajú sa vôbec s údajmi o vašej osobe a vaša kartička funguje na množstvo levelov tým, že vy vlastne strčením, strčením... (povedané so smiechom), zasunutím, čo sa ešte tak slušne s tou kartičkou, vložením, vložením tej kartičky vznikajú rôzne štádiá, kto môže. Tak ako ste povedali, základom je váš primárny lekár. Je to lekár, s ktorým si vy totiž uzatvárate písomnú dohodu o tom, že chcete, aby bol tým pilierom vašej zdravotnej starostlivosti aj teraz. Ten má prístup k vašim všetkým vyšetreniam. Lekár, u ktorého vy idete, ale nemá ju, prístup sám, pri vložení vašej kartičky, musíte vy zadať svoj PIN, vy ho zadávate, aby on sa dostal k vašim veciam. Takisto pri špecialistoch on vidí len svoje. V lekárni, aj v prípade že na recepte máte napísané niekoľko liekov, on vidí len ten, ktorý chcete v lekárni vyberať. Takže toto je skutočne ošetrené a je to prípad aj záchranára. Áno, v prípade, že nemáte so sebou svoju kartičku, ste na tom tak ako teraz, záchranár urobí všetky...

 • Prerušenie vystúpenia okoloidúcim poslancom.

 • Ja viem, že je hokej, ale toto je fakt zaujímavé. Záchranár urobí všetky tie úkony životzachraňujúce tak ako teraz, v prípade, že máte kartičku, sú rôzne stupne a záchranár s vašou kartičkou bez vášho PIN-u na svoj PIN, že je záchranár, dostane len ten malý výcuc toho základu, že či máte alergie alebo potom, čo je tam to malé, len to, čo potrebujete k svoju životuzachraňujúcemu úkonu. Takže takto je stanovená vlastne celá tá koncepcia, ktorá je. Musím povedať, skúsim to fakt zostručniť, som otvorená na akékoľvek aj interné dopyty, pretože, pozrite, aj ten materiál kľudne dodáme k akýmkoľvek ďalším veciam. Čiže áno, tam v podstate vy nevstupujete, tak ako teraz nevstupujete do tých vzťahov, nie je to na vašom rozhodnutí, je to pravdou. Čo sa týka finančných nárokov musím povedať, že je, bola spomenú čiastka, ktorá je vysoká, a bola spomenutá smerom k roku 2015 - úspora poisťovní. Len podľa tejto štúdii realizovateľnosti, ktorú ste aj spomínali, pán poslanec, sú jasne rozložené už tie benefity a áno, poisťovne v prvom roku budú prispievať sumou niečo cez 3 milióny, následne je to dokopy okolo 9,3 milióna, ale štúdia realizovateľnosti, ktorá skutočne bola, táto analýza, potvrdená jej správnosť aj Európskou komisiou, hovorí jasne, že tie úspory, a preto poisťovne, lebo oni respondenti, gro týchto benefitov finančných budú dosahované už postupne, a to v roku 2014 sa rátajú už vo výške - pardon, len teraz v tej rýchlosti, som si to tu vypísala - v 2014. je to 11,4 milióna predpokladanej úspory; v roku 2015 35,2; v roku 2016 50,2; čiže už v roku 2014 oproti 9,3; ktoré na to vydajú, na úsporu, už 11 usporia. Tam preto aj takáto je tam tá rýchla návratnosť, o ktorej ste hovorili, a ja chcem poďakovať za podporu tej myšlienky, pretože je to naozaj nóvum, ale možnože ja takisto som v zdravotníctve od roku 2002 a prvé, čo som v zdravotníctve zažila, bola konferencia o e-healthe. Ale ja si myslím, že práve dneska sme v prelomovom období, kedy sa od tej prípravnej fázy, práve týmto legislatívnym procesom tie naše už pripravené veci ideme dávať do realizačnej fázy. To je za ten celý čas, čo ja vnímam, jeho obrovský posun. Nemyslím si, že je to finančne, že je to časovo málo ambiciózne, a je pravdou, ja nebudem sa hrať na tú hru, kto je lepší minister a kto toho menej pokazil, poviem iba toľko, že určité zdržanie tu naozaj nastalo, pretože tento rok bude e-health spustený v skúšobnej prevádzke, bude nasledovať pilot, veľký pilot a následne ten roll out, čiže pripojenie všetkých. Zdržanie nastalo v roku 2010, kedy ministerstvo financií pozastavilo na celý jeden rok realizačný projekt ESO 1 a následne projekt, ktorý okrem iného slúžil aj na pripájanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a tento projekt sa nedostal ani do štádia schválenej štúdie uskutočniteľnosti, tam je reálne meškanie fyzické dva roky. Pri legislatívnej norme, skutočne áno, musíme hovoriť o postihnutí všetkých vzťahov, ale časovo ide o to, aby bola prijatá tak, aby dátumy v nej sa aj reálne dali splniť. Preto podstatné je, v akom reálnom stave ten projekt je a bol. A musíme zase povedať úprimne, že z dôvodu tohto pozastavenia nebol pripravený a obstaraný projekt Národného zdravotníckeho informačného systému, ktorý všetkých zdravotníkov pripojí, a ten projekt ESO 1 bol pozastavený na 1 rok. Takže tam vznikol určitý posun. Podstatné je, že v tejto chvíli už si dávame záväzné termíny a takisto máme aj, máme stále, stále hovoríme o tej istej cene, ktorú nemeníme, a takisto sme ju uviedli aj v materiáloch, ktoré sú prístupné, ja sa snažím, čo si spomínam, čo všetky boli ako dopyty, a hovoríme o zmluvnej cene asi 40 mil. eur, je to prefinancované z OPIS-u, z európskych peňazí, čo ale neznamená, že je to predražené, je to veľký národný projekt, je to veľká zmena, a keď budeme sa baviť o tom, čo je veľa a málo alebo čo všetko by niekde malo byť a nie je, prvotná je skutočne bezpečnosť, sú to citlivé údaje. A práve preto aj ten spôsob, že na tej vašej kartičke nič nenosíte, pretože ak ju stratíte, nič sa nestane, len vám za 2 eurá vydajú novú. Takisto napríklad čítačky, ale čítačky budú, keďže tieto dve veci sú kompaktné s elektronickým občianskym preukazom, na základe ktorého sa do svojho portálu tiež budete môcť obmedzene dostať k tým informáciám, tak čítačku dostanete k elektronickému preukazu od ministerstva vnútra zdarma ako občan a táto slúži, navyše funguje do nej tá naša kartička zdravotnícka. Vy aj naďalej máte právo na bezplatné výpisy a informácie od poisťovní, toto je navyše benefit, kde si skutočne aj z pohodlia domova môžte vždy skontrolovať všetko, čo sa deje na vašom účte. Takže nevnímam to ako zmenu, že niečo, čo niekde leží, nasýpame.

  Musím takisto v tejto súvislosti sa vyjadriť k tomu, kto nasype údaje, lebo. Tam existuje a je to overený model, ktorý naozaj tie európske štáty, inak prijatím tohto zákona sa dostaneme niekde tak do stredu zhruba, keď to poviem tak laicky, medzi európske štáty. Ani špička, ani koniec, nie je to nejaká topka, ako hovoríme. Nie je to nič nadštandardné. Tak európske štáty... K čomu som to mala? To prvé, čo som chcela povedať, prepáčte, táto, toto zrýchlenie ma tak ako znervózňuje. Dúfam, že je ešte 0:0, lebo ma fakt budete nenávidieť. (Reakcie z pléna: "Prehrávame 2:0") Teraz som sa ešte aj dekompenzovala.

 • Povedané so smiechom. Reakcie z pléna.

 • Nevzdávajte sa, veď dneska ste tak negatívne ladení, to všetko vždy nakoniec dobre dopadne!

 • Povedané so smiechom. Reakcie z pléna.

 • Áno, tá bezpečnosť je na prvom mieste. Takže tam skutočne je podstatné, že tá investícia týmto spôsobom. Nemyslíme si, že by nejakým spôsobom netradične sme situáciu riešili. Je pravdou, že je to obrovská úspora. Je to veľký ekonomický projekt. Z nášho hľadiska je to veľký spoločenský projekt. Ja pevne verím, že som nezabudla na nejakú dôležitú otázku alebo nejakú dôležitú námietku, ktorá voči nemu bola vznesená.

  Áno, dopracovávali sme do zákona možnosť, aby aj práve elektronickým preukazom bolo možné doňho vstúpiť. Vybrali sme si tú ťažšiu cestu, ktorá ale pre takýto projekt je lepšia podľa nás jednoznačne, upraviť ho samostatným zákonom, neupravovať len množstvo zdravotníckych zákonov a tam potom vzniklo aj množstvo možno legislatívno-technických drobných pripomienok. Napriek tomu, ja som presvedčená o tom, že predkladáme zákon v naozaj dobrej kvalite a predkladáme zákon s reálnymi termínmi.

  A čo to prinesie pre vás ako pre pacienta? Nie je to všeliek. Nie je to všeliek na to, aby k vám váš lekár bol slušnejší, ako je. Ale je pravda, že možno, keď mu odbúrame administratívu, možno, že keď bude mať viacej na všetko času, že nájde si čas vám vysvetliť, čo vám naozaj je, ako ste spomínali vy, pán poslanec. Rovnako to nie je všeliek ani na všetky ostatné informácie. Je to naozaj pacientsky orientovaná záležitosť, ktorá zároveň okrem toho, že usporí peniaze, zabráni tomu, aby sme sa otravovali spústou liekov, ktorá navzájom nepasuje, aby sme sa vedeli objednávať k lekárovi, aby sme vedeli skutočne na nejakej úrovni komunikovať.

  Ja len tak možno na záver poviem, že mňa mimoriadne povzbudilo, mali sme k nejakej úplne inej téme teraz stretnutie s Jednotou dôchodcov a musím povedať, že som žasla nad technickými informáciami, ktorými dámy a páni ako disponovali, a mimoriadne povzbudzujú tento projekt a tešia sa naňho. Takže pevne verím, že presvedčíme aj tých, čo sa boja, a musím znova povedať, ak vôbec vás s tým... (povedané so smiechom), vôbec som to teraz nemyslela na vás, lebo tých otázok, ako ste videli, je veľa. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí sa nemáte prečo starať, ako beží úhrada za vašu zdravotnú starostlivosť, nato máte tú poisťovňu. Treba im len povedať, že nie je zmena v tom, že niečo, čo tam nebolo na tom internete, zrazu bude. Ale bude to tam bezpečnejšie, bude sa to pohybovať pod dozorom a hlavne ho budete mať vy, pretože vašou kartičkou vy vidíte aj všetky vstupy, ktokoľvek sa vám pozrie do tej karty, vy to časovo vidíte.

  Čo sa týka zastupiteľnosti, tam je to riešené tak ako pri zákonnom zástupcovi, hocičom. Keď ste v kóme, súd určí, kto vykonáva, a tam automaticky ide aj tá zdravotná starostlivosť.

  Takže ak niečo, som k dispozícii a pevne verím, že ten výsledok nie je preto, že sme všetci nefandili.

  Takže ďakujem veľmi pekne.

 • Pán spravodajca, chcete? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh na zvolenie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Je to tlač 479 a správa výborov má 479a.

  Poprosím vás, pani ministerka, aby ste odôvodnili návrh.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), pardon, Dozorná rada Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má 5 členov, ktorými sú predseda dozornej rady, podpredseda dozornej rady a ďalší traja členovia dozornej rady. Keďže predseda, podpredseda a dva členovia dozornej rady sa písomne vzdali funkcií zastávajúcich v dozornej rade a písomné žiadosť doručili Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 26 ods. 8 písm. a) zákona zaniká dňom 18. apríla 2013 výkon funkcie predsedu dozornej rady MUDr. Rudolfovi Sokolovi, MPH; podpredsedu dozornej rady Ing. Marte Jančovičovej, MPH; členovi dozornej rady MUDr. Dušanovi Smolkovi, MPH, a členovi dozornej rady MUDr. Františkovi Jurčagovi, MPH.

  Nakoľko v zmysle § 26 ods. 3 zákona členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky, predkladám návrh Národnej rade Slovenskej republiky na voľbu predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady nasledovne:

  - do funkcie predsedu dozornej rady navrhuje vláda prof. MUDr. Jána Zvonára, CSc.,

  - do funkcie podpredsedu dozornej rady MUDr. Ľubomíru Romanovú, PhD.,

  - do funkcie člena dozornej rady MUDr. Rastislava Šipoša,

  - do funkcie člena dozornej rady MUDr. Róberta Illéša a

  - do funkcie člena dozornej rady MUDr. Františka Jurčagu, MPH.

  Nasledovní kandidáti spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky na zvolenie členov dozornej rady. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pani ministerka. Pán poslanec Valocký je určený spravodajca.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k návrhu na zvolenie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Funkčné obdobie je päťročné. Výbor rokoval o predloženom návrhu dňa 14. mája 2013. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo sa oboznámil s predloženým návrhom a konštatoval, že navrhovaní kandidáti spĺňajú požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. a), d) a e) a § 26 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. Materiál obsahuje životopisy navrhovaných kandidátov. Výbor zobral na vedomie vzdanie sa funkcie ku dňu 18. apríla 2013 predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Rudolfa Sokola, podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  Marty Jančovičovej, člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Dušana Smolka, člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Františka Jurčagu. Výbor súhlasil s návrhom vlády a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoliť

  - Jána Zvonára do funkcie predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

  - Ľubomíru Romanovú do funkcie podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

  - Rastislava Šipoša, Róberta Illéša a Františka Jurčagu do funkcie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Ďalej výbor odporučil podľa § 39 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov voľbu predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady vykonať verejným hlasovaním spoločne. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Mám písomné prihlášky do rozpravy, za klub OĽaNO pán Matovič a potom ešte písomne je prihlásený pán poslanec Hlina a pán poslanec Mikloško.

  Takže pán poslanec Matovič.

 • Pán predseda, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, ja by som chcel pri tejto voľbe poukázať na absurdnosť vlastne politických nominácii alebo systému, ako máme nastavený na Slovensku. Na túto A4 som si teraz napísal SMER, teraz tú A4 roztrhnem na štyri časti (názorná demonštrácia), nie tým, že likvidujem SMER, ale budete za chvíľku vedieť, čo tým myslím. Čiže teraz tú mám 4 časti. Všade je SMER. Jedno je vláda, ktorej súčasťou je ministerstvo zdravotníctva. Ďalšie je parlament, ktoré, kde má väčšinu SMER, ďalšie je, povedzme si, nemocnice, fakultné nemocnice alebo také, ktoré môže ovplyvniť ministerstvo zdravotníctva, kto tie nemocnice bude viesť, čiže de facto nominanti SMER-u, a ďalší je vraj nezávislý Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A dnes to, čo tu vlastne práve ideme urobiť, tak vlastne vláda, kde má väčšinu SMER, kde, ktorej súčasťou je ministerstvo zdravotníctva, ktoré nominuje ľudí do nemocníc, navrhuje, aby sme zvolili do Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, alebo tento bol ten úrad, ľudí, ktorí budú kontrolovať výkon zdravotníckych služieb v zariadeniach, ktoré vedú nominanti SMER-u, a zároveň teda tá vláda navrhuje, aby títo ľudia boli zvolení v parlamente, kde má väčšinu SMER. Nepripadá vám to choré? V podstate ideme si voliť ľudí sami alebo tá moc, ktorá nám tu na Slovensku vládne, si ide zvoliť cez parlament, kde zase má svoju väčšinu, ide si zvoliť ľudí, ktorí ju majú, de facto majú kontrolovať. Potom sa tvárime, že máme nezávislý Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Prd makový! Asi by sa to tu nemalo hovoriť, ale toto nie je žiadny nezávislý úrad nad zdravotnou starostlivosťou. Toto je čisto politická nominácia, ktorú dnes takýmto spôsobom ideme zvoliť, a tak ako som si vypočul teda od spravodajcu, tak vlastne ten návrh má byť ešte volený verejne a o všetkých štyroch ľuďoch naraz. Počul som aj tuto od opozičných kolegov, že jedného človeka trebárs chceli voliť z tých, ktorého tam ste navrhovali, ale myslím si, že už asi logicky ho nebudú voliť, keďže sa bude voliť o všetkých štyroch naraz a zároveň verejne. Toto je čisto robenie z poslancov SMER-u hlasovacie stroje. Nič viac, nič menej. Toto nie je nezávislý Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Toto je šaškáreň a ilúzia nezávislosti tohto úradu. Mne to je iba ľúto. S tým chcem upozorniť a vyzvať možno vás v SMER-e, myslím si, že nepotrebujete, aby tento úrad bol vo vašich rukách, a sami cítite, že asi nad tou zdravotnou starostlivosťou, ktorá môže byť niekedy poskytnutá aj vám samým alebo vašim blízkym príbuzným, asi nad kvalitou alebo tú kvalitu poskytnutia tej zdravotnej starostlivosti by mali posudzovať naozaj nezávislí ľudia. Nie tí, ktorí budú kryť chrbát možno svojmu riaditeľovi, ktorého nominoval váš minister.

  A sami uznáte, že toto asi pravdepodobne, takýmto spôsobom sa nedovoláme nezávislého posúdenia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia, mal som aj takú uštipačnú poznámku, ale na predrečníka, ale hryznem si. K tomuto ja som sa zapísal písomne, že chcem vystúpiť. Možno viacerí aj tušíte, že prečo. Ale ešte skôr poviem občanom, teda som rád za odpoveď, takže pravdou, čo je pravdou. Chorobopisy budú na internete prijatím tohto zákona, a keď s tým nesúhlasíte, môžte sa sťažovať na lampárni. Uvidíme. To treba povedať. Pardon, ešte poznámku, ak teraz vravíte, že revízny lekár. Rozsah oprávnených osôb po vstupe, prijatí toho zákona bude rádovo väčší. Lekárnik môže sa tam pozerať a možno aj tá študentka, ktorá tam bude brigádovať...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, neviem, či vám neušlo, ale už sme pri inom návrhu. Keby ste boli taký láskavý.

 • Pardon. Úrad nad dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Viete, kde inde to mám povedať a informovať, lebo občanov treba informovať, že čo tu stvárate a čo tu robíte, a vy im to nedopoviete. Tam im treba dopovedať. Však im povedzte, že budú chorobopisy na internete, či sú s tým spokojní. Ja im to teraz hovorím a oznamujem. Tak, pardon, že som si to dovolil.

  K tomuto. Zas ideme k tomu istému. Zas ideme k tomu, čo som sa tu trošku potešil, že prišla celkom dobrá diskusia na zdravotnícku agendu, a znova ideme tam, kde sme boli. Máte tu nejakých nominantov a idete o nich hlasovať a ani neviete, kto to je. Ja tiež neviem, kto to je, priznám sa. Ja len, Zvonár, pán Zvonár, to mi rezonuje. Viem, že bol starosta Rače. Ja, čestné slovo, neviem, čo oprávňuje vo vedomí starostu, bývalého starostu Rače kandidovať za, myslím, že predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ja fakt neviem. A preto by som bol zvedavý si to vypočuť, že kde si myslí, že teda nabral toľko skúseností, že bude platnou súčasťou dozornej rady úradu pre dohľad. To, ja neviem, chcem veľa? Ja keď vám, to nechcete, ja mám, ja naozaj by som si to rád vypočul, lebo ten úrad na dohľad, a ešte takto poviem, ako pani ministerka hovorila, že som si to mal rozkliknúť, je to pravda, ospravedlňujem sa, hneď som sa ospravedlnil. Čiže netrpím tým, žeby som, keď sa pomýlim, že budem tu robiť zo seba tohto. Čiže a teraz som si tiež pozrel, chvalabohu, tiež nemám nejaké skúsenosti s týmto úradom, ale tento úrad je dôležitý. Viete, to není nejaký úrad, ja neviem, ak tu minule pán minister vnútra, civilnej ochrany, kde údajne niekto chodí často. Ja som tam v živote nebol. Úrad na dohľad je dôležitý. Tu citujem z ich stránky, teda dúfam, že som si správnu otvoril, že ak sa občan domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, vtedy sa obracia na ten úrad. No to je vážna vec. A dozorná rada dohliada na to, aby ten úrad pracoval správne. Znova vážna vec. To nie je povinná jazda, to sú fakt skutočnosti, ktoré by nás mali vzopäť k tomu, že teda aspoň nech sa prídu ukázať. Samozrejme, to by som, juj, strašne veľa chcel, však iní tu neboli, sudcovia tu neboli, tak prečo by sem mali prísť takíto, ale na výbor, problém? To chcem teda navrhnúť ako procedurálny návrh. Verím, že môžem, pán predseda.

 • Reakcia z pléna.

 • Tak dávam procedurálny návrh, aby sme odložili hlasovanie o tomto bode programu do času, kým sa kandidáti na členov do Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nepredstavia na výbore.

  Pán Valocký, vy ste platným členom, čiže vášho výboru pre zdravotníctvo.

 • Reakcia z pléna.

 • Nie, nie, nechcem. Odložiť hlasovanie. Odložiť hlasovanie do času, kým sa nepredstavia na výbore pre zdravotníctvo. Oznámi sa, verím, procedurálnym návrhom, že kedy tam prídu, a ja sa tam prídem pozrieť. Chcem vedieť, kto bude dozerať na to, aby zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne. Ja neviem, chcem tak veľa? Pani ministerka, máte možnosť k tomu vystúpiť.

  Povedzte, chcem tak veľa? Nie? Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Kuffa, faktická poznámka. Končím možnosť sa prihlásiť.

 • Ďakujem za slovo. Tie politické nominácie, tie sú hotovým nešťastím pre túto krajinu, hej, to je dlhodobá záležitosť. Nie je to len pre, v tomto prípade Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Chcem podporiť kolegu Hlinu tuná s týmto návrhom, nech by sa prišli títo kandidáti aspoň predstaviť na výbor, zdravotnícky výbor, aby sme mali možnosť im aj položiť otázku a spoznať týchto ľudí, aby to neboli nejakí anonymní, o ktorých tu budeme hlasovať.

  Ku chorobopisom, aj keď kolega trošku odbočil, a to, že budú zverejnené na internete, a ten e-health, tiež ho vnímam ako nebezpečnú situáciu. Takisto tí hackeri majú možnosť nabúrať tieto elektronické systémy. Navyše, bude to stáť 120 mil. korún. Aj keď kolega ma tuná posunul, že patrím do doby kamennej, uvidíme, čo prinesie čas. Informácie o pacientovi a o našom zdraví sú oveľa citlivejšie ako naše účty v bankách, oveľa citlivejšie.

  Možno raz do budúcna sa to bude ešte aj politicky zneužívať a pred voľbami vytiahnu nejaké možno ochorenia kandidátov na poslancov a podobne, ktoré sa budú zneužívať, a ešte aj vo volebnej kampani sa to bude používať. Nevnímam túto elektronizáciu za teda celkom šťastné ako riešenie, pretože túto obavu oprávnene tuná mám, skúsenosti to potvrdzujú. Ďakujem.

 • Chcete reagovať, pán poslanec? Nie.

  Takže pán poslanec Mikloško.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, ja nerád ľudí kádrujem alebo nejakých odsudzujem. Viem, že sa môžu rýchlo aj polepšiť, aj zmeniť, každých sedem rokov sa nám všetky bunky zmenia, môžeme byť celkom novým človekom.

  Tuná sa mi niečo nezdá, a preto si dovolím pár slov povedať k téme predseda dozornej rady. A iste týchto kandidátov si zvolíte, ale snáď predtým by malo zaznieť niečo o tomto kandidátovi, ktorého tu predstavujete, no. Ja myslím, že predseda dozornej rady v takejto vážnej roli by mal naozaj byť nepolitický, nadstranícky, určite odborník. Tuná hovoríte, čo všetko by mal vedieť, tak by mal mať najmenej trojročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu a v oblasti poskytovania zdravotníckej, zdravotnej starostlivosti. Tak možno aj tá posledná položka, kandidát spĺňa, aj keď to neviem tiež sám posúdiť, no, ja viem to, ja som zo Svätého Jura, či som bol blízko Rače, kde som ho zažil ako 2007 - 2010 ako pána starostu Rače. Nepatrí sa mi ho posudzovať nejako, iste by to nebolo problematické získať odtiaľ viac informácií, ale som tam chodieval na rôzne príležitosti a videl som, že tento pán mimoriadne polarizoval, by som, a rozštiepil tú spoločnosť a tak príliš, príliš fandil strane, za ktorú tam bol, no. Čiže na komunálnej úrovni to nie je zvykom, na komunálnej úrovni ide vlastne o ľudí, o ich záujmy, o ich problémy a toto teda tam naozaj som nijako nezažil. Čiže tam som si všimol, že nejako veľmi sa opiera o stranu, ktorá ho tam vyslala, a aby som povedal, na komunálnej úrovni je to choré, to všetci dobre viete, starostovia a primátori miest, že tam treba byť iný.

  No ale tiež si myslím, že ide aj o určitý konflikt záujmov v tomto prípade, lebo on, ten pán Zvonár, má kopu funkcií v zdravotníctve, a teda on by ich mal pravdepodobne aj kontrolovať, aj keď neviem presne, že ktorá z tých jeho funkcií naozaj patrí pod neho, no. Na druhej strane aj slovo jeden mandát stačí, tu mnohí skloňujeme a v tomto prípade tiež toto nijako nesedí, no. Od '94. je garant odboru a riaditeľ Eurorehab, ani neviem, čo to je, neštátne zdravotnícke zariadenie, v poriadku. Bol garantom UKF v Nitre do roku 2011, v poriadku, už nie je v tom. Je poslanec Bratislavského samosprávneho kraja a na Slovenskej zdravotníckej univerzite garantom odboru doteraz od roku 2012, no. Neviem, ktoré z tých inštitúcií patria pod dozornú radu, ale napríklad pred pár týždňami som videl, možno je to mesiac-dva, že sa stal riaditeľom Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku v Lešti, no. Keby som nebol s pánom ministrom obrany tam na trojdňovej veľmi vydarenej akcii, tak by som nevedel, čo to je Lešť, čo to je, vlastne tento útvar. To je mimoriadne vážne zdravotné zariadenie, ktoré nám snáď celý svet závidí, chodia sa tam rehabilitovať mnohí armádni ľudia z iných armád, na výcvik tam chodia a tak ďalej. Čiže to je vážna veľká funkcia. Neviem, či to patrí tiež pod tú dozornú radu alebo či to nepatrí len pod ministerstvo, ale je to zdravotníctvo. Je to fyzioterapia, je to proste rehabilitácia a tak ďalej, no.

 • Reakcia z pléna.

 • No, ešte, ešte som neskončil, pán spravodajca, ešte som neskončil.

  Je doposiaľ na vysokej škole sociálnej, zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety, čo je silno na zdravotníctvo zameraná škola a je profesorom na katedre fyzioterapie SZU, to asi, čo to je? To je...

 • Reakcie z pléna.

 • Zdravotná univerzita, no. Čiže tých funkcií je veľa, a teda sa mi zdá zvláštne, že takýto človek, ktorý je v proste v zdravotníctve po uši, by naraz mal tieto funkcie alebo tieto teda zariadenia zdravotníctva nejakým spôsobom kontrolovať.

  Tak nenavrhujem nič, no čo môžem navrhnúť? Nič. Rád by som vedel, že či aj tí ostatní sú tak blízko k tej vašej strane SMER-u, alebo sú to odborníci iní, voľakto by to mohol zdôvodniť. Keď sú odborníci, chvalabohu, budem veľmi rád za nich hlasovať, no len v tom prvom prípade mám vážne otázky, a to možno by ste mi vedeli odpovedať alebo ma ubezpečiť, to nie je tak, ako si to ja myslím. To, že tento pán polarizuje spoločnosť, to som zažil naozaj na vlastnej koži viackrát v tej Rači, ale hovorím, odvtedy je ďaleko, možno, že sa už dávno zmenil a že dneska je, lebo tuná musí byť človek nad všetkými objektívny a pre ľudí a nie pre proste niekoho tam.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Na vaše vystúpenie registrujem jednu faktickú poznámku. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Raši.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Mikloško, keďže ste neboli v bývalom parlamente, tak vám len zopakujem, že procedúra navrhovania členov je rovnaká, ako bola za bývalej vlády, keď takisto členovia dozornej rady úradu pre dohľad prešli presne touto procedúrou, boli nanominovaní do dozornej rady politickými stranami, ktoré tvorili bývalú vládu, ale rozdiel je v tom, že kým sa teraz členovia dozornej rady vzdali, a preto je nutné nanominovať nových, predtým boli členovia dozornej rady bezdôvodne odvolaní.

  A čo sa týka odborných kritérií, spĺňajú presne kritériá podľa zákona a myslím si, že nikto z nich nie je spochybniteľný a na ďalšej strane, je tam ponechaných kvôli kontinuite dozornej rady aj člen, ktorý tam bol nanominovaný bývalou vládou a ktorý sa osvedčil v dozornej rade ako mimoriadne aktívny. Čiže, myslím si, že netreba hľadať nejakú senzáciu tam, kde nie je. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Teraz sa pýtam, že či sa chce niekto, á, pán poslanec, ako reakcia na faktickú poznámku. Nech sa páči.

 • Rád by som vedel, že kto, ale to mi poviete potom v kuloároch, že kto je ten z minulej vlády, ale to, že bol niekto bezdôvodne odvolaný, to, samozrejme, ja za to nemôžem a som proti tomu, aby sa každou vládou všetko vymieňalo, raz s tým treba prestať. No, viete, teraz je situácia taká, že nevedel som ani o tom, že je možné dať nejaké návrhy, možno to neišlo od poslancov, možno to išlo od odborníkov, od univerzít, od, neviem. No ale ja chcem zdôrazniť to, že dnes sa ľudia boja, aby ich KDH alebo opozícia nominovala do Súdnej rady na súdy alebo niekde inde, pretože keď sa prezradia, že KDH s nimi sympatizuje, tak ich akurát nikto nezvolí. Čiže dneska je situácia takáto. Tá polarizácia sa prejavuje viac ako treba, ale nemala by sa prejavovať tam, kde ide o odbornosť. A to je, myslím, toto výsostne oblasť odborná.

 • Ďakujem, pán poslanec. Teraz dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Nikto nevyužil možnosť. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pani ministerka, chcete sa vyjadriť k rozprave? A, pán spravodajca? Áno, nech sa páči.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, videli sme typické farizejstvo pána poslanca Matoviča v priamom prenose. Keď on bol vo vláde v minulom volebnom období, vyhodila sa celá správna rada, menil sa predseda úradu, pán minister to vie potvrdiť, vymenila sa celá dozorná rada. Teraz ja som jasne čítal, 18. apríla, to patrí aj pre pána poslanca Hlinu, 18. apríla 2013 sa celá dozorná rada vzdala, vzdala svojho mandátu. Čiže keď to vyhovuje pánovi Matovičovi, že bol vo vláde, a vtedy ich odvolávali, nominovali, volili, tak teraz už zrazu tu trhá papieriky na štyri časti, čo všetko je SMER. Hej?

  Po druhé pánovi poslancovi Mikloškovi, pri všetkej úcte, pán poslanec, ja neviem, či aj vôbec viete, o čom hovoríte. Dobre? Ďakujem veľmi pekne.

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Kľud, prosím, v miestnosti.

  Ďalším bodom programu je druhé čítanie o návrhu poslanca Richarda Rašiho na vydanie zákona (ruch v sále) - páni poslanci, prosím, kľud, ak vás môžem poprosiť, choďte si to vonku povedať -, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona má parlamentnú tlač 422. Spoločná správa výborov má tlač 422a.

  Dávam slovo poslancovi Richardovi Rašimu, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 422.

 • Príjemný podvečer prajem. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy, vážení páni kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil návrh tohto zákona, ktorým sa mení zákon č. 576 o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Cieľom predloženého návrhu zákona je úprava zoznamu chorôb pre potreby implementácie klasifikačného systému DRG v Slovenskej republike, ktorý sa rozširuje o nové jednotlivé diagnózy a skupiny diagnóz. Podstatou zmeny je hlbšia diferenciácia zoznamu chorôb s cieľom presnejšieho zatriedenia hospitalizačných prípadov v klasifikačnom systéme DRG a s tým súvisiacou primeranou úhradou za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

  Rozšírenie zoznamu chorôb je predpokladom pre realizáciu vývoja v prvej fáze z verzie systému, prvej verzie systému DRG pre Slovenskú republiku.

  Vážená pani podpredsedníčka, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.

 • Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo poslancovi Vladimírovi Balážovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k spoločnej správe k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Obidva výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a a doporučili Národnej rade návrh zákona schváliť.

  Gestorský výbor rokoval 14. mája 2013 a doporučil Národnej rade návrh zákona schváliť v predloženom znení.

  Pani podpredsedníčka, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu.

  Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku, a to pána poslanca Novotného z klubu SDKÚ - DS. Nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán navrhovateľ, vážený pán spravodajca, dámy a páni, v tej časti svojho vystúpenia, kde budem hovoriť aj o ministerstve zdravotníctva, tú časť svojho vystúpenia som povedal aj pri predchádzajúcom návrhu zákona, to hovorím len tak pre poriadok, ktorí ste tu neboli, že neohováram ani nehovorím zle o pani ministerke zdravotníctva v jej neprítomnosti, pretože hneď na úvod chcem povedať, že pýtal som sa na výbore pre zdravotníctvo a musím sa rečnícky opýtať aj tu v pléne, že nerozumiem, nerozumiem naozaj, prečo bol tento návrh zákona predložený ako poslanecký návrh. Prečo toto nie je vládny návrh zákona? Hneď chcem povedať, že pán navrhovateľ pán poslanec Raši aj na výbore pre zdravotníctvo v podstate pripustil, že vyťahuje tŕň z päty ministerstvu zdravotníctva tým, že on predkladá tento návrh zákona. Na základe zmluvy s nemeckými partnermi pri zavádzaní transparentného financovania nemocníc prostredníctvom DRG, teda platby za diagnózu, o ktorej sme dneska už tu hovorili v pléne, je Slovenská republika viazaná alebo sa zaviazala prijať zoznam diagnóz ako záväzný právny predpis. A ministerstvo zdravotníctva, pri všetkej úcte, na to akosi pozabudlo. Termín je tu a ministerstvo zdravotníctva nepredložilo tento vládny, ktorý by mal byť vládny návrh zákona. Musím povedať, že je to zlá vizitka pre ministerstvo zdravotníctva a zlá vizitka aj pre pani ministerku zdravotníctva a znovu zopakujem to, čo som povedal pri zákone o elektronickom zdravotníctve, keby ministerstvo zdravotníctva venovalo viac energií zavádzaniu elektronického zdravotníctva a príprave na prechod na spravodlivý spôsob odmeňovania nemocníc, teda na spôsob platby za diagnózu a menej vytváraniu nezmyselnej jednej zdravotnej poisťovne, určite by urobilo viac dobra pre slovenské zdravotníctvo.

  Hovoril som o tom pri zákone o elektronickom zdravotníctve, že keď si nová vláda, ktorá prišla v roku 2012 vytýči v dvoch kľúčových projektoch, ktoré sa dlhodobo pripravujú v slovenskom zdravotníctve, teda systém platba za diagnózu a systém elektronické zdravotníctvo, termín zavedenia k 1. januáru 2016, tak zjavne musím konštatovať, že zrejme neprikladá ministerstvo zdravotníctva týmto projektom takú dôležitosť a vážnosť, ako by prikladať malo.

  Pán poslanec Raši sa snaží zachraňovať situáciu. Ja ho dneska budem skoro chváliť celé svoje vystúpenie. Snaží sa zachrániť situáciu prostredníctvom tohto poslaneckého návrhu zákona. Napriek tomu musím konštatovať, že nie je to na prospech veci. Prečo?

  Pretože po prvé, tento zákon neprešiel štandardným pripomienkovým procesom. Áno, bol v skrátenom pripomienkovom konaní, čo nám povedali úradníci z ministerstva zdravotníctva, ktorí prišli na výbor pre zdravotníctvo, rozumiete, svoju robotu si neurobia, ale potom sú múdri, že teda bolo 7-dňové pripomienkové konanie, viete, také bleskové, taká kniha (gestikulácia ukazujúca hrúbku), pán poslanec ju tu má, 7-dňové pripomienkové konanie. To naozaj, táto, o tejto knižke hovoríme, hej? Také dlhšie čítanie to je. 7-dňové pripomienkové konanie. Teda neprešla štandardným pripomienkovým konaním a je to vidieť v tomto materiáli, ja budem veľmi konkrétny, kde je to vidieť v tomto materiáli.

  Ľudia platia do verejného zdravotného poistenia peniaze a mali by vedieť, kam plynú prostriedky z verejného zdravotného poistenia, mali by vedieť a mali by sme klásť dôraz na to, aké kritériá používame na rozdelenie peňazí z verejného zdravotného poistenia, a určite uznáte, že tieto kritériá by mali byť transparentné. Musím konštatovať a to nie je znovu teraz politické, že či to SMER robí lepšie alebo horšie, ako to robilo SDKÚ a KDH, to nie je vôbec o tejto téme, ale buďme úprimní, že financovanie slovenských nemocníc nie je najtransparentnejšie. Máme tu taký zvykový systém uzatvárania zmlúv, proste nejaké zmluvy tu už boli uzatvorené a tak sa trošku upravujú a valorizujú a približne sa nejak tak ako navýšia a znížia a vždy sa nejako rozhodne, príjme sa nejaká stratégia, ale prechod na spravodlivý systém odmeňovania nemocníc formou platba za diagnózu by bol rozhodujúcim a kľúčovým krok ku tomu, aby naozaj zdravotníci za svoju prácu dostali primeranú odmenu, boli zaplatení tak, ako si to za svoju prácu zaslúžia.

  Treba povedať, že vláda Ivety Radičovej presadila pred troma rokmi zavádzanie systému platba za diagnózu, spomínaného DRG, ale treba povedať aj to, že už prvá vláda Róberta Fica mala DRG vo svojom programovom vyhlásení vlády. Treba povedať, že za 4 roky k nemu pristúpila podobne laxne, ako k tomu bude pristupovať tieto 4 roky, teda že v 2016. Viete, vtedy tiež mali v 2010. Ale reálne za vlády Ivety Radičovej sa naštartoval proces zavádzania systému platba za diagnózu.

  Treba povedať aj to, že myslím si, že prístup, ktorého budeme svedkami k systému DRG v tomto funkčnom období, bude podobne, ako som už spomínal pri eHealthe pomerne laxný a taký nedokonalý, taký nedotiahnutý. Prvým dôkazom toho je, že tak kľúčovú vec, ako je klasifikácia chorôb predkladáme poslaneckým návrhom zákona, ich ministerka tu ani nie je, ju to veľmi nezaujíma, ako sa budú klasifikovať choroby na Slovensku, ministerstvo zdravotníctva zaspalo čas pri príprave tohto zákona, termíny na zavedenie DRG sú odsunuté skoro na neurčito až do roku 2016, nejestvuje prepojenie medzi projektom informatizácie zdravotníctva a zavádzaním DRG, chýbajú potrebné vykonávacie predpisy, predovšetkým katalóg výkonov. Ale znovu zopakujem, že plačem na nesprávnom hrobe, lebo toto treba hovoriť pani ministerke zdravotníctva, nie pánovi poslancovi Rašimu, ktorý v dobrej vôli vyťahuje tŕň z päty ministerstvu zdravotníctva a pomáha mu. Len znovu sa vrátim k tomu, že je to paradoxne trochu na škodu veci. Klasifikácia chorôb sa na Slovensku používa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Medzinárodná klasifikácia chorôb 10, MKCH 10, lekári to poznáme, tú knižku sivožltú máme všetci na stole, je súčasťou nášho právneho poriadku ako príloha zákona o zdravotnej starostlivosti. Na kódy medzinárodnej klasifikácie chorôb 10 sa viaže množstvo ďalších predpisov. Dovoľte mi spomenúť napríklad: rozdelenie prioritných a neprioritných chorôb, indikačný zoznam kúpeľnej starostlivosti, zoznam chorôb, pre ktoré sa tvoria čakacie zoznamy. Kódy medzinárodnej klasifikácie chorôb 10 ideme alebo, respektíve pán navrhovateľ navrhuje teraz nahradiť iným zoznamom, a to nemeckou modifikáciou medzinárodnej klasifikácie chorôb 10. Treba povedať, že návrh tejto novely neuvažuje o dopadoch na ostatné predpisy, o ktorých som hovoril, teda o rozdelení na prioritné a neprioritné choroby, o indikačnom zozname na kúpeľnú starostlivosť a o zozname chorôb, pre ktoré sa tvoria čakacie zoznamy.

  Teda moja otázka je reálna a praktická, ako budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykazovať diagnózy od 1. septembra, keď novela nadobudne účinnosť? Podľa nemeckého číselníka, ktorý prináša novela pána poslanca Rašiho, či podľa Setovej zdravotníckej organizácie? Bude jestvovať prechodné obdobie a bude existovať nejaký prevodník, nejaký mostík medzi jednou klasifikáciou a druhou klasifikáciou? Alebo nie? Na to táto novela nepamätá, o tom táto novela nehovorí nič.

  Ďalšia moja otázka je trošku taká kacírska. Je vôbec takáto zmena potrebná? Ja viem, že je dohoda medzi Slovenskou republikou a nemeckou firmou, ktorá teda nám to know-how poskytla, ale je potrebné pre nemecký zoznam diagnóz prijímať takýto zákon? Nebolo by podstatne praktickejšie a pohodlnejšie celý číselník chorôb presunúť do nižšej právnej normy, ktorá sa dá flexibilne upravovať a ktorá by sa mohla týkať napríklad len nemocníc? Nemecká modifikácia tohto zoznamu chorôb sa totižto vyvíja. Znamená to, že, žiaľ, budeme musieť v Národnej rade kvôli každej zmene bežať do parlamentu a novelizovať zákon, lebo reálne tak to bude vyzerať. Niečo sa tam udeje a novelizujeme tri riadky. Ďalšia novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ďalšie tri riadky v tomto telefónnom zozname budeme musieť novelizovať.

  Na predloženej verzii nemeckého číselníka vidno, že nejde ešte o finálny produkt. Predkladateľom tohto návrhu alebo navrhovateľom tohto, tejto novely chýbal jednotný terminologický dohľad. Viacerí odborníci budú zrejme prekvapení z nového názvoslovia, ktoré im Národná rada vnúti. Keďže k použitej terminológii neprebehla odborná diskusia, lebo naozaj pripomienkové konanie bolo len 7-dňové, zrejme sa veľmi skoro, dámy a páni, dneska som Nostradamus, takže pokračujem ďalej, dočkáme novej verzie prekladu, prípadne rozsiahlej novelizácie tohto číselníka, ktorý Národná rada schváli alebo sa chystá schváliť, kde budú jeho tvorcovia nútení zapracovať opodstatnené pripomienky. Na jednej strane sú totižto v dokumente, keď sa doňho začítate, silou-mocou poslovenčované názvy ochorení, častí ľudského tela či terminológia medicínskych výrobkov, nie je to však dôsledné. V niektorých prípadoch narazíte na nekonzistentnú terminológiu, napríklad pojem zlomenina sa uvádza raz ako fraktúra, inokedy ako zlomenina podľa toho, kto predkladal ktorý riadok. V takomto dokumente sa však nebude tak ľahko dať vyhľadať a nebude teda dobre slúžiť svojmu účelu. Zoznam diagnóz nie je úplný. V nemeckom origináli obsahujú niektoré diagnózy špeciálny znak: hviezdičku, krížik či výkričník, ktoré stanovujú v akom kontexte sa môžu tieto diagnózy použiť. Diagnóza s krížikom sa napríklad môže použiť na kódovanie etiológie ochorenia, teda príčiny ochorenia, kým diagnóza s hviezdičkou kóduje manifestáciu ochorenia a môžme ju použiť ako primárny kód. V slovenskej verzii, o ktorej teraz rokujeme, chýbajú hviezdičky, krížiky, výkričníky. Pre použitie na účely DRG sa tak stráca jedna z dôležitých vlastností toho celého, pre ktoré sa to vlastne predkladá, pre ktoré meníme medzinárodnú klasifikáciu chorôb na nemecký číselník alebo na nemeckú klasifikáciu chorôb. Zoznamu chorôb chýba aj popis jednotlivých diagnostických kódov, t. j. vysvetlenie, na ktoré zdravotné stavy sa kód vzťahuje a na ktoré už nie. Bez tejto informácie nemá zoznam pre používateľa veľkú pridanú hodnotu. Ako som už spomínal, novela bola v krátkom pripomienkovom konaní, na ktoré väčšina subjektov nestihla zareagovať, a žiadnu zo vznesených pripomienok navrhovateľ nezapracoval, hoci na portáli právnych predpisov je vyznačené, že predkladateľ pripomienky akceptoval. Ak má táto novela pomôcť k praktickému zavádzaniu DRG, a ja chcem, aby bolo DRG zavedené, a myslím si, že aj strana SMER by mala chcieť a chce, aby bolo DRG zavedené, tak tento nemecký číselník, tento nemecký spôsob klasifikácie chorôb tomu veľmi nenapomôže, skôr bude komplikovať situáciu. Nie preto, že ho netreba zaviesť, ale preto, ako sa zavádza a ako je pripravený. Prečo?

  Ešte raz to zhrniem: Po prvé, lebo zoznam nie je identický s nemeckou predlohou, kódom diagnóz chýbajú špeciálne znaky a popis diagnóz, zoznam nebude flexibilný a včas aktualizovaný, pretože je v zákone, nie v podzákonnej forme a zasahuje do vykazovania diagnóz v celom sektore, nielen v rozsahu zavádzania DRG, pričom nijako nerieši dôsledky tohto zásahu. Zdôrazňujem, že pán navrhovateľ za to nemôže, ale je to lajdáckosť a neprofesionalita ministerstva zdravotníctva.

  Navrhujem preto pánovi predkladateľovi aj pánovi spravodajcovi, aby sme stiahli materiál z rokovania a vrátili ho autorom z ministerstva na prepracovanie, teda dávam procedurálny návrh stiahnuť na prepracovanie tento návrh zákona. A keď už sa bude prepracuvávať, tak navrhujem presunúť nemecky číselník do podzákonnej normy a v zákone vytvoriť ministerstvu zdravotníctva splnomocnenie pre aktualizáciu kódov diagnóz pre účely DRG. Z jednoduchého dôvodu, aby v celom tom procese, keď budú vznikať nové a nové úpravy, nové detaily, pribudnú výkričníky a hviezdičky, aby sme nemuseli naozaj riešiť novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, pri ktorej budeme pripisovať 3 výkričníky a 2 hviezdičky, lebo myslím si, že týmto by sme sa v Národnej rade naozaj nemuseli zaoberať, keď tento nemecký klasifikačný systém slúži len pre potreby alebo mal by slúžiť pre potreby zavádzania systému DRG.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec, na vaše vystúpenie registrujem 5 faktických poznámok. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Pán poslanec Poliačik, nech sa páči.

 • No, pán kolega, ty si bol taký veľmi zmierlivý, ale ono to treba asi naozaj povedať nahlas, že sú tu proste, je tu šliapané po pravidlách. Je tu šliapané po pravidlách a ja po pravde nemám žiadne kapacity na základe toho, že nemôžem pozrieť do, do pripomienkového konania, ktoré by v takejto veci malo prebehnúť na vláde, aj názory odborníkov, tak nám je tu v podstate šiahnuté na možnosť nejak kompetentne sa rozhodnúť o tej bychli obrovskej, ktorá tu je hodená ako poslanecký návrh. Ja mnohé veci, ktoré si hovoril v tom príspevku, zneli veľmi rozumne, zrejme sa aj týkajú toho, akým spôsobom bol návrh postavený a predložený. Veľmi sa divím, že keď už pán predkladateľ teda vytrhuje tŕň z päty pani ministerke, tak prečo tu ministerka neostala sedieť? Ona má možnosť kedykoľvek vstúpiť do rozpravy, môže kedykoľvek vystúpiť. Ak je to naozaj tak, že tu pán poslanec zachraňuje ministerstvo, tak ja neviem, možno keby som ja bol minister, tak by som tu ostal sedieť a išiel by som si obhájiť takýto materiál, ktorý predkladám najvyššej, najvyššiemu zákonodarnému zboru v krajine. Takto to vyzerá naozaj iba ako lajdáckosť, napochytre aj nejaká urobená zlátanina, ktorá nedáva možnosť poslancom Národnej rady, aby sa k nej naozaj kompetentne vyjadrili, a ukazuje nám, že tie pravidlá, ktoré by sme tu mali dodržiavať, majú nejaký zmysel, žeby sme si z nich jednoducho nemali robiť trhací kalendár, lebo to sa pri takto obrovskom poslaneckom návrhu práve teraz deje. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Tiež výnimočne teda nebudem kritizovať pána poslanca Novotného, ale toho, kto mu ten príspevok napísal, lebo mu ho napísal zle. Lebo bodka, čiarka, výkričník, hviezdička, ale z celého toho tvojho vystúpenia mám veľký otáznik, pretože to nejde o písanie nemeckého klasifikačného systému. Každý lekár sa musí riadiť medzinárodnou klasifikáciou chorôb. Od roku, v roku '93 bola naposledy vydaná medzinárodná klasifikácia chorôb a tento zoznam je doplnením diagnóz podľa WHO, pardon, korekcia terminológie bola robená v spolupráci Slovenskej akadémie vied, odborného vedenia, ktoré viedol prof. Hrušovský, ktorý je, myslím si, že je nespochybniteľná autorita. Dopĺňanie kódov bolo robené v spolupráci s NCZI a tá časová tieseň vznikla preto, lebo svojho času šéf úradu pre dohľad podpísal zmluvu a jednoducho bolo to treba urobiť, prišla výmena vlád a 700-stranový materiál s doplnením niekoľko tisícich diagnóz je naozaj, myslím si, že je komplikovaná práca, a preto sa to chystalo, aby sa nemuselo opravovať ani v najbližšej, ani v neskoršej dobe. Predchádzajúca klasifikácia bola 20 rokov stará. A kto si ju z lekárov prečíta v kľude, tak naozaj zistí, že nájde mnohé diagnózy, ktoré neboli pomenované a ktoré sa pri vykazovaní poisťovní skrývali pod iné diagnózy. Tu nenájdete nič politické, je to čisto číra medicína a doplnenie diagnóz, ktoré robili odborníci, nie politici. Nikto tam nedal nič naviac, ako bolo treba, len to, čo sa nevyhnutne malo doplniť, a tá časová tieseň vznikla práve preto, že zmluva sa podpísala, došlo k výmene vlád a jednoducho bolo treba tento materiál urobiť, aby sa v DRG mohlo pokračovať. Nič iné tam nie je. Ďakujem pekne.

 • S Ďalšou faktickou, nech sa páči, Ivan Uhliarik.

 • Ďakujem. Čo sa týka DRG a jeho vôbec princípu, tak nikto z nás asi zdravotníkov to nespochybňuje, nakoniec tu aj zaznelo v rozprave, že začalo, táto problematika začala v roku 2006 ešte prvou Ficovou vládou. Problém je, že ten zákonný rámec sa nastolil v marci roku 2011 a pán poslanec jak Novotný, tak aj súčasní vládni poslanci vedia, že pracovné skupiny každý mesiac pravidelne sedeli, a som rád, že tu zaznelo, že to nie je politická vec, že je to vecná vec.

  A vecná je aj moja ďalšia pripomienka, pretože vieme, že toto je len prvá časť problému. Pán poslanec Raši na jednej zdravotníckej konferencii ešte v marci roku 2012 mal v ruke katalóg výkonov, ktorý bol ešte hrubší ako tento materiál a ktorý hovoril o tom alebo teda pán poslanec hovoril o tom, že bude to 100 % prijaté - ešte stále to nemáme. Práve preto, že toto nie je politická vec, otvára sa mi otázka, či naozaj niekoho záujmom nie je do roku 2016, aby nemocnice mali vyššie platby, aby štátne nemocnice mali vyššie platby ako menšie nemocnice, pretože princíp DRG je ten, že za každú diagnózu je zhruba rovnaká úhrada na zdravotnú starostlivosť, či operácia je robená vo fakultnej nemocnici v Košiciach alebo v menšej nemocnici povedzme na Myjave. Takže podľa môjho názoru je to tiež len polovičné riešenie, samozrejme, je to potrebné.

  Som rád, že je to dané do parlamentu, ale pýtam sa aj, kedy bude katalóg výkonov? Ďakujem.

 • S ďalšou faktickou pani Eva Horváthová.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja takisto, samozrejme, sa pripájam k tomu, že DRG systém potrebujeme, potrebujeme ho už dlhé roky na zlepšenie financovania zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti. Trošku som sa zľakla, keď pán poslanec Novotný hovoril o tom, že sú tam, že je tam dosť veľa chýb, tak dúfam, že sa bude mýliť a že to tak nie je a že to nebudeme musieť každú chvíľku meniť, ako načrtol. Chcem sa opýtať pána predsedu výboru, že či by nebolo tak na zváženie do budúcna, keď ide o takýto materiál, ktorý v podstate tvorí väčšiu časť len zoznam chorôb, nevytláčať to v tlačenej podobe pre všetkých poslancov, lebo sa mi to zdá taká, také zbytočné plytvanie tým papierom. Dneska v tej elektronickej podobe je všetko možné, že teda môžme si to prečítať, je to dostupné na internete, zdá sa mi to také zbytočné. Ďakujem.

 • S ďalšou faktickou Štefan Kuffa.

 • Ďakujem za slovo. Ja chcem reagovať na pána kolegu hneď v úvode, keď spomínal tie zdravotné poisťovne a chystaná tá jedna zdravotná poisťovňa. Naozaj, ten, monopolné postavenie zdravotnej poisťovne na Slovensku, keď teda vznikne a dôjde teda k tomu, vytvára to nebezpečné prostredie na to, že jedna poisťovňa bude diktovať podmienky všetkým poskytovateľom zdravotníckych služieb, čo vnímam ako riziko.

  Pán predseda Raši to vysvetlil, to na tú bychlu, že to pracovali na tom odborníci, ja som mu chcel pogratulovať, že predkladá taký ten, takúto bychlu tuná hrubú, k tomu výkonu som mu chcel pogratulovať, ale to upresnil tuná cez tú faktickú poznámku, ale doceňujem to, že cez ten DRG systém naozaj bude spravodlivé prerozdeľovanie a ohodnotenie zdravotníckych výkonov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Tak toto doceňujem a k tomuto gratulujem.

 • S reakciou na faktické, nech sa páči, Viliam Novotný.

 • Ďakujem pekne. No ostaňme naozaj v tej vecnej rovine toho problému. Pán poslanec má pravdu v tom, že, pán poslanec Raši má pravdu v tom, že medzinárodnou klasifikáciou chorôb MKCH 10 sa musí riadiť každý lekár. Samozrejmá vec. Preto hovorím o tom, že možno by bolo lepšie túto nemeckú klasifikáciu pre potreby DRG mať v podzákonnej norme a nemusíme ju mať ako prílohu zákonov, lebo je to "pohodlnejšie", v úvodzovkách hovorím, keď ju bude treba upravovať vzhľadom k tomu, že vyvíja sa aj DRG, aj nemecký číselník. To je len dobrá rada, prvá poznámka.

  Druhá. Trvám na tom, že preklad nie je korektný a nejde len o to, že raz je tam fraktúra, raz je tam zlomenina, to len bol ilustratívny príklad. Naozaj bolo to robené hekticky, robilo to veľa ľudí, ja tomu rozumiem, to nie je jednoduché to prekladať. Chýbajú tam aj tie špecifikácie, ktoré, tak nadnesene jednoducho hovorím, že hviezdičky a výkričníky, ktoré v nemeckom modeli sú, ale v slovenskom modeli nie sú. Čiže to naozaj treba korektne povedať, že to tam nie je, teda myslím si, že preklad nie je ideálne urobený, lebo bol urobený možno trochu v časovej tiesni. Robilo to viacej ľudí, ktorí to predkladalo, a čím viac by sa to bolo pripomienkovalo, tým viac by sa to bolo vyčistilo.

  Ale to, čo je dôležité, chýba prevodový mostík medzi medzinárodnou klasifikáciou chorôb 10 a nemeckou klasifikáciou chorôb, teda čo je čo. Odkiaľ to budem vedieť, keď použijem jeden kód, ktorý kód z toho druhého zodpovedá presne tomu, ktorý som dal podľa medzinárodnej klasifikácie 10? Ktorý zodpovedá nemecký kód tomuto kódu? Chýba popis diagnostických kódov, to jest, na aké zdravotné stavy sa tento diagnostický kód vzťahuje. Čiže obávam sa toho, že budeme to musieť znovu a znovu novelizovať, leda ak to nie je len o tom, že sa to pro forma splní, lebo aj tak to má fungovať až v 2016.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Tým sme vyčerpali písomnú časť rozpravy, na základe písomných prihlášok rozpravu, pýtam sa teraz, či sa chce niekto prihlásiť ústne? Nie je tomu tak, takže vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce sa k nej vyjadriť navrhovateľ? Nie. Ďakujem. Spravodajca takisto nie. Prerušujem rokovania o tomto bode programu.

  Teraz pristúpime k rokovaniu o prvom čítaní, k prvému čítaniu o vládnom návrhu zákona o pomocných prípravkoch k ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona je uvedený pod tlačou 457, a návrh na jeho prerokovanie vo výboroch je v rozhodnutí č. 433.

  Teraz prosím pána ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 457.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom navrhovaného zákona je ustanoviť podmienky uvádzania pomocných prípravkov o ochrane rastlín na trh, podmienky ich používania, skúšania ich účinnosti a ich kontrolu.

  Návrh súčasne vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v oblasti pomocných prípravkov a povinnosť osôb pri uvádzaní pomocných prípravkov na trh, ich distribúcii, skladovaní, manipulácii, používania a zneškodňovaní.

  Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny vplyv aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

  Pozitívny vplyv na štátny rozpočet bude z dôvodu úhrady finančných nákladov žiadateľmi na hodnotenie pomocných prípravkov a za administratívne úkony spojené s vydávaním rozhodnutí o autorizácii, povoleniu autorizáciu alebo za povolenie pomocného prípravku.

  Negatívny vplyv vznikne priamymi a nepriamymi nákladmi orgánov štátnej správy, orgánu štátnej odbornej kontroly a poverených odborných pracovísk pri výkone činností vyplývajúcich z ustanovení navrhovaného zákona.

  Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, ani sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Navrhovaný zákon bude mať pozitívny vplyv na zdravie ľudí, zdravie zvierat a na životné prostredie.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prijatím navrhovaného zákona sa zosúladí uvádzanie pomocných prípravkov o ochrane rastlín na trh a ich používanie so zásadami obozretnosti a prevencie pri ochrane zdravia ľudí, zdravia zvierat a životného prostredia.

  Vzhľadom na uvedené, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie tohto návrhu. Ďakujem.

 • Ďakujem, nech sa páči, zaujať miesto pre navrhovateľov. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pánovi poslancovi Róbertovi Pucimu.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 130 zo 7. mája 2013 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Preto podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie, odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

  Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie, nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 15. apríla 2013 č. 433 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory:

  - Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania návrhu zákona v Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne. Nech sa páči, zaujmi miesto pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Teraz sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť ústne? Je tomu tak, dvaja páni poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, prvý v poradí, Zsolt Simon.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nedá mi, aby som nevystúpil v prvom čítaní k tomuto návrhu zákona, a to z jedného jediného dôvodu - tento návrh zákona podľa mojej mienky je potrebné dať na notifikáciu, to je jeden okruh problémov a druhá, je v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády, ktorú vláda prijala. Vláda bude, citujem: "Vláda bude prijímať len také vnútroštátne predpisy pre domácich výrobcov v základných surovinách pre potravinárske účely, ktoré nepôjdu nad rámec harmonizovanej legislatívy Európskej únie."

  Tento návrh, ktorý pán minister pred chvíľkou uviedol, o pomocných látkach ide jedna k jednej priamo nad rámec európskej legislatívy. Tento zákon kopíruje zákon 405/2011 Z. z., zákon o rastlinolekárskej starostlivosti, s jedným rozdielom. V tom zákone z roku 2011 je napísaná chemická látka a tu je napísaná pomocná látka. Základná pointa, kolegyne a kolegovia, vážený pán minister, je asi v tom, že rovnakú podmienku v programovom vyhlásení vlády mala aj tá predchádzajúca vláda Ivety Radičovej, kde my sme naozaj tento zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a pomocných látkach a všetko to, čo bolo zapísané v zákonnej polohe, prelúskali, a to, čo tam nepatrilo, sme stade vypustili.

  Myslím si, že úradníci, ktorí takýmto spôsobom by mali prísť o teplé fleky, pretože keď nemám kde posúvať papier, tak nemusím tam sedieť, pripravili návrh zákona o pomocných látkach, aby si zabeštelovali svoje teplé fleky na ÚK SÚP-e a takýmto spôsobom vytvorili priestor pre seba.

  Vaše tvrdenie alebo vyjadrenie, že nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, nie je pravdivou a neobstojí, pretože pokiaľ na Slovensku pri pomocných látkach bude musieť byť poplatok za registráciu a tak ďalej, budú sprísnené podmienky, tak to jednoznačne bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie aj v podobe zvýšených poplatkov, ktoré naši kolegovia farmárov v Maďarsku, v Českej republike, v Poľsku nemajú. A potom ako majú im, majú konkurovať, keď mi im prikladáme zo zákona ďalšie a ďalšie námety.

  Práve preto by som vás chcel vyzvať, pán minister, aby v ďalšom legislatívnom procese ste prehodnotili pokračovanie s týmto návrhom zákona a dali tento návrh zákona absolútne do súladu s tým, k čomu ste sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády. Ďakujem pekne.

 • Ďalším rečníkom, ďakujem, prihláseným do rozpravy je Ľubomír Galko. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No, pán kolega Simon, ani neviete jak múdro ste hovorili.

  Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister vlády istôt pre občanov, vážené kolegyne, kolegovia, hneď na úvod chcem oznámiť, že poslanci za stranu SaS tento vládny návrh zákona nepodporia. Tento zákon neskrýva v sebe nič iné, len ďalšie zhoršovanie podnikateľského prostredia, byrokraciu, zaťažujúcu administratívu, štátne výpalníctvo, korupciu a návod na korupciu, likvidáciu domácich slovenských podnikateľov a malých výrobcov.

  Viete, pán minister, do toho, aby ste konečne začali aspoň imitovať nejakú prácu pri zastupovaní záujmov slovenských poľnohospodárov a potravinárov, vás bolo treba vyslovene dokopať. Mám na mysli teraz rokovania o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky v Bruseli, ale doma vymýšľate iniciatívne hlúposti a škodlivé zákony nad rámec pravidiel Európskej únie a nad rámec zdravého rozumu. Tento zákon, tak ako je predložený, našim poľnohospodárom a potravinárom vyslovene škodí. Akoby nestačilo, že dotácie sú pre Slovensko voči starým krajinám Európskej únie maximálne nespravodlivé, idete vlastnou legislatívou znevýhodňovať Slovensko voči ostatným krajinám. Idete pretlačiť ako iniciatívny materiál ďalšiu byrokraciu, ďalšie šklbanie a ožobračovanie slovenských podnikateľov. A opäť budeme pápežskejší ako pápež.

  Brusel má v tomto jasno. Všetky nebezpečné látky - pesticídy, herbicídy a insekticídy - má dnes klasifikované ako účinné látky a všetky podliehajú registrácii. A tak je to dnes aj na Slovensku. Podnikatelia, ktorí tieto látky uvádzajú do obehu, manipulujú s nimi, používajú ich, majú presne vyšpecifikované svoje povinnosti tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a zdravie občanov, nezávadnosť potravín a kvalitné životné prostredie. U nás túto problematiku riešiaci zákon, rieši zákon o chemických látkach, ktorý obsahuje všetky povinnosti nakladania s účinnými látkami, plus niekoľko vyhlášok ministerstva pôdohospodárstva, ktoré nakladanie s týmito látkami upravujú: klasifikácia, označovanie, etikety, takzvaná bezpečnostná karta, vývoz, dovoz, testovanie, kontrola a tak ďalej, sú úplne postačujúce. Regulácia je dnes teda dostatočná.

  Podľa tohto návrhu, pán minister, podľa tohto návrh zákona ešte aj kuchynskú soľ, o ktorej sa vie, že skvelo hubí slimákov, bude treba autorizovať. Aj sódu bikarbónu alebo kypriaci prášok do pečivo bude treba autorizovať. Tie totižto šikovné gazdinky používajú ako účinné látky na zásaditú pôdu, napríklad, keď pestujú čučoriedky. Podľa tohto vášho zákona si budú musieť dať schváliť autorizáciu nielen na predaj a skladovanie kuchynskej soli, ale aj keď ju budú chcieť prebaliť. Tak absurdný zákon predkladáte. Takisto vitamín C, kyselina askorbová je absolútne neškodná látka. Pridáva sa od nepamäti prakticky do všetkých prípravkov na ochranu rastlín, pretože svojimi konzervačnými účinkami ich chráni pred skazením. Po novom už to bude porušením zákona, pokiaľ sa to spraví bez patričnej pečiatky úradu.

  Pán minister, idete navrhnutým zákonom o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín zvyšovať náklady pre poľnohospodárskych prvovýrobkov. Klamete, keď uvádzate, že návrh zákona nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie. To je lož.

  Na druhej strane neklamete a tým sa vlastne demaskujete, o čo vám ide, keď uvádzate že bude mať pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy. A ten bude mať z dôvodu úhrady finančných nákladov za hodnotenie pomocných prípravkov a za administratívne úkony spojené napríklad s vydávaním rozhodnutí o autorizácii. Zároveň predpokladáte príjem do štátneho rozpočtu aj z výnosu pokút. A práve preto pokladáme tento zákon za štátne výpalníctvo, keďže slovenskí podnikatelia budú musieť dávať autorizovať prípravky, ktoré sa v iných krajinách autorizovať nemusia. Budú platiť more, more poplatkov za každú jednu položku:

  - 33 eur za autorizáciu pomocného prípravku,

  - 33 eur za predĺženie doby platnosti autorizácie pomocného prípravku,

  - 33 eur za prebalenie pomocného prípravku, 33 eur za zmenu a doplnenie autorizácie pomocného prípravku,

  - 33 eur za povolenia na používania pomocného prípravku na účely výskumu a vývoja,

  - 33 eur za povolenia na paralelný obchod pomocného prípravku,

  - 33 eur za autorizáciu pomocného prípravku vzájomných uznávaním a dokonca aj

  - 16,5 eura za prevod autorizácie pomocného prípravku na inú fyzickú osobu, podnikateľa alebo na inú právnickú osobu.

  Okrem toho bude platiť kolky za výpisy z Obchodného registra, budú predkladať more potvrdení, budú lietať na úrady, za úradníkmi tváriacimi sa dôležito a všetko ich to bude stáť kopu ďalších peňazí. Ani to tu nebudem všetko citovať, čo ste tam do toho zákona dali. A nielen to, úbohí podnikatelia budú živiť laboratóriá Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, budú platiť vzorky, testy a všetko okolo toho. Paradoxne, toto všetko budú musieť zaplatiť aj vtedy, ak úradníci rozhodnú, že výrobok autorizovať netreba alebo autorizáciu produkt nedostane. Sme presvedčení, že zákon bude navádzať na korupciu týkajúcu sa konkurenčného boja medzi koncernami. Tento prípravok zautorizujeme a tento nie, to bude záležať na svojvôli úradníkov.

  Vám SMER-ákom asi nestačí naše tretie miesto najkorupčnejšej krajiny na svete. Vy sa chcete zrejme prepracovať na čelo tohto rebríčka. Pán minister Jahnátek, idete podporovať takto chemické nadnárodné koncerny na úkor malých výrobkov a na úkor poľnohospodárskej prvovýroby. Je to skôr na plač, pán minister, nie na smiech, to, čo stvárate. Lebo tie veľké spoločnosti sa s tými 33 eurami vysporiadajú oveľa jednoduchšie ako malí výrobcovia. My SaS sme presvedčení, že dostatočnú obozretnosť, prevenciu a zdravé životné prostredie nám zabezpečuje nie štandardne, ale nadštandardne už súčasná legislatíva. Tento navrhnutý zákon neprispeje k zvýšeniu toho, čo máme už štandardne alebo nadštandardne zabezpečené inými legislatívnymi normami. Bude slúžiť len k ďalšiemu ožobračovaniu prevažne malých slovenských podnikateľov a prvovýroby v poľnohospodárstve.

  Dôkazom nášho tvrdenia je aj to, že táto oblasť nie je v Európskej únii doteraz harmonizovaná. To znamená, v iných krajinách neplatí. O to je nebezpečnejšia, lebo bude zvýhodňovať zahraničných podnikateľov podnikajúcich nielen v ich krajinách, pretože ich produkty budú lacnejšie a konkurencieschopnejšie oproti slovenským, ale aj na Slovensku, lebo pre nich naša legislatíva nebude platiť.

  Pán minister, už ste prijali kopu noriem, ktoré likvidujú domácich podnikateľov z radov obchodníkov, poľnohospodárov a potravinárov, napríklad zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch alebo zákon o potravinách. Dokonca, ako správni socialisti, koketujete aj s takou drzosťou, ako je schválenie povinných odvodov do nejakého reklamného odbytového fondu. Týmto návrhom zákona znova sťahujete slučku okolo hrdla malých a stredných podnikateľov v slovenskom poľnohospodárstve. A dokedy ešte, pán minister?

  Pýtam sa vás, tých podnikateľov chcete ošklbať úplne donaha, lebo ich z akéhosi neznámeho dôvodu neznášate? Ja už vám naozaj nerozumiem v tomto.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán minister, keď budete takto pokračovať, tak ich rady zdecimujete natoľko, že už nebude mať na to množstvo úradníckych zadkov, vrátane toho vášho, kto pracovať.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. To bol druhý a posledný rečník v rozprave, ktorú týmto vyhlasujem za skončenú. Keďže uplynula 19.00 hodina a keďže aj pán minister pokračuje ďalšou legislatívou zajtra ráno, odporúčal by som reagovať na ňu, ak súhlasíte, zajtra ráno.

  Ďakujem pekne, dámy a páni, hokej beží, treba na záver sa sústrediť a pomôcť našim. Ďakujem.

 • Reakcie v sále.

 • A nielen ja. Odporúčam nielen to, ale aj urobiť niečo pre úspech.

  Všetko dobré a pekný večer.

 • Prerušenie rokovania o 19.02 hodine.