• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 5. rokovací deň 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali: pán poslanec Otto Brixi, Pavol Frešo, Juraj Miškov, Lucia Nicholsonová. Na zahraničnej pracovnej ceste je poslanec Maroš Kondrót.

  Podľa schváleného programu pristúpime k prvému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z . o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 339. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 335.

  Teraz poprosím pána ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáša Boreca, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 339.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predložil na prerokovanie návrh zákona, ktorým sa mení zákon a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pričom sa rieši nový spôsob generovania správcov.

  Správca bude po novom môcť vykonávať svoju činnosť v rámci väčšieho obvodu ako doteraz. Zoznam správcov sa zároveň rozčlení na tri oddiely, a to oddiel reštrukturalizačných správcov, oddiel konkurzných správcov pre právnické osoby a oddiel konkurzných správcov pre fyzické osoby. To umožní správcom vykonávať iba tú agendu, o ktorú majú naozaj záujem.

  Ďalší tematický okruh súvisí so systematickou úpravou ukladania sankcií, lehotami na zánik zodpovednosti za správny delikt a dopĺňajú sa dôvody vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov.

  V súvislosti s touto novou úpravou prihlasovania pohľadávok u správcu sa novela zaoberá aj okruhom otázok súvisiacich s vedením kancelárie správcu.

  Toľko úvodom. Ďakujem pekne. Skončil som, pani predsedajúca.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, pánovi poslancovi Borisovi Suskovi.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma 22. januára 2013 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 339.

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie, a konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Dôvodová správa obsahuje náležitosti v zmysle zákona o rokovacom poriadku. Z pripojenej doložky zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie vyplýva, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie.

  Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Návrh zákona sa predkladá s cieľom novej úpravy generovania správcov a navrhuje sa aj zmena územných obvodov, z ktorých môže byť vymenovaný správca.

  Predmetný návrh tiež zavádza vydávanie preukazu pre správcu a upravujú sa lehoty na zánik zodpovednosti, ukladanie sankcií a dopĺňajú sa dôvody vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po rozprave uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že uvedený vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. januára 2013 č. 335 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali

  - Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

  Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak, takže ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy. A vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 358. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 336.

  A teraz opäť odovzdávam slovo pánovi ministrovi spravodlivosti, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, poslanci, na rokovanie v prvom čítaní predkladám vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to z dôvodu, že ochrana osobných údajov je jedným z ľudských práv, z ktorých časť agendy bola po zrušení funkcie podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny v septembri 2012 delimitovaná na ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

  Návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na druhý polrok roku 2012.

  Predloženým zákonom sa zabezpečuje dôsledná transpozícia smernice o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo o voľnom pohybe týchto údajov, a to s ohľadom na pripomienky Európskej komisie z roku 2006, analýzu doterajšej aplikačnej praxe, ako aj s ohľadom na rýchly rozvoj spoločenských zmien a vývoj informačných technológií, ktoré v značnom rozsahu zasahujú práve do oblasti ochrany osobných údajov.

  Návrh zákona bol zároveň koncipovaný tak, aby sa ním zabezpečilo plnenie úloh pre oblasť ochrany osobných údajov vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky, ktorých spolugestorom sú rezorty financií, vnútra a zahraničných vecí.

  Návrh zákona poskytuje prehľadnejšiu úpravu práv a povinností osôb začlenených do procesu spracovania osobných údajov, čo predstavuje účinnejší spôsob na zabezpečenie rovnakého výkladu a uplatňovania pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov.

  Sprehľadnením a zavedením jednoznačnej právnej úpravy sa posilní právna istota nielen fyzických osôb jednotlivcov pri ochrane ich osobných údajov a uplatňovaní ich práv, ale aj v povinnostiach prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ako aj právna istota v oblasti postavenia úradu pri nezávislom výkone dozoru nad ochranou osobných údajov, ktorá svojou povahou predstavuje neoddeliteľnú súčasť základných práv a slobôd.

  Predkladané znenie návrhu zákona predstavuje základné a súčasne nevyhnutné kroky pre konsolidáciu slovenského právneho poriadku v oblasti ochrany osobných údajov. Na tieto zmeny bude nadväzovať prijatie dvoch vykonávacích predpisov, a to vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o skúške fyzických osôb na výkon funkcie zodpovednej osoby a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

  Predkladaný návrh zákona predpokladá po jeho prijatí vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a informatizáciu. Tieto vplyvy sú uvedené a detailne popísané v doložke vybraných vplyvov.

  Tento návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania a vláda Slovenskej republiky ho schválila na svojom rokovaní dňa 9. januára 2013.

  Tento návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je aj v súlade s právom Európskej únie.

  Ďakujem za slovo. Skončil som, pani predsedajúca.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslancovi Petrovi Gažimu.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského výboru, teda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 ods. 1 podal v prvom čítaní spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 358.

  Konštatujem, že návrh zákona bol podaný v lehote určenej § 72 rokovacieho poriadku, to jest 15 dní pred konaním schôdze, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.

  Návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Stupeň zlučiteľnosti návrhu s právom Európskej únie je podľa vyjadrenia navrhovateľa úplný. Návrh položky vybraných vplyvov bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Súčasťou návrhu sú v súlade s legislatívnymi pravidlami aj návrhy vyhlášok Úradu na ochranu osobných údajov.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 336 z 11. januára 2013 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval:

  - ústavnoprávny výbor,

  - výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a

  - výbor pre obranu a bezpečnosť a

  - výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30, resp. do 32 dní, od jeho prerokovania v prvom čítaní.

  Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto ústne? Nie je tomu tak. Ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a zároveň vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 276, spoločná správa výborov má tlač 276a.

  Teraz poprosím opäť pána ministra Boreca, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady do druhého čítania vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Tento návrh je iniciatívnej povahy. Návrhom zákona sa zabezpečuje riadna transpozícia smernice Rady č. 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovarom a službám v reakcii na oznámenie Európskej komisie z júna minulého roka. V oznámení Európska komisia upozornila na nesprávnosť vymedzenia definície nepriamej diskriminácie a na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 4. marca 2011, v ktorom súd vyhlásil čl. 5 ods. 2 smernice za neplatný, a to s účinnosťou od 21. decembra 2012.

  V návrhu zákona sa upravuje definícia nepriamej diskriminácie tak, aby bola v súlade so smernicou. V nadväznosti na uvedené rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie sa návrhom zákona ďalej odstraňuje výnimka, ktorá umožňovala pri poskytovaní poistenia a ďalších súvisiacich finančných služieb použiť pohlavie ako faktor pre výpočet príspevok, príspevkov a dávok a následne tak vytvoriť rozdiely v príspevkoch a dávkach medzi mužmi a ženami.

  V nadväznosti na túto zmenu sa novelizuje aj zákon č. 8/2008 Z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrhom zákona sa ďalej upravuje aj negatívne vymedzenie diskriminácie v súvislosti s dočasnými vyrovnávacími opatreniami. V tejto súvislosti sa rozširuje možnosť ich prijatia pre všetky subjekty verejnej správy a poskytuje sa táto možnosť aj iným právnickým osobám. Návrhom sa reaguje na dlhodobé problémy aplikačnej praxe a odporúčania Európskej únie a Výboru pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie. Tento návrh zákona bol predmetom skráteného pripomienkového konania, pričom vláda Slovenskej republiky ho prerokovala a schválila na svojom rokovaní dňa 31. októbra v roku 2012.

  Ďakujem pekne, skončil som, pani predsedajúca.

 • Ďakujem, dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny poslancovi Vladimírovi Jánošovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dovoľte mi v súlade s § 79 rokovacieho poriadku predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pod tlačou 276a, vo výboroch v druhom čítaní.

  Uvedený návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 18. decembra 2012 pod číslom 383 pridelila na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien ako gestorskému výboru. Uvedené výbory vládny návrh zákona prerokovali v určenej lehote a zhodne ho odporúčali Národnej rade schváliť s pripomienkami.

  Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská od poslancov tých výborov, ktorým návrh zákona nebol pridelený na prerokovanie. Pripomienky, ktoré vyplývajú z uznesení výborov, sú uvedené v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor navrhuje hlasovať o oboch pripomienkach spoločne s odporúčaním ich schváliť.

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade aj zákon ako celok schváliť v znení pripomienok uvedených v spoločnej správe výborov.

  Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru 22. januára 2013 pod číslom 58.

  Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Nie je tomu tak, ukončujem, pán poslanec Kuffa, jeden poslanec, ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Dobrý deň, vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne. Ja len krátko chcem reagovať na tento tzv. antidiskriminačný zákon, ktorý nadväzuje na zákon o poisťovníctve. Chcem toľko povedať ja ako muž, ja sa necítim byť diskriminovaný tým, keď sú zmluvy so ženami výhodnejšie uzatvárané ako s nami mužmi. My muži možno naozaj aj na tých cestách veľakrát sa správame agresívnejšie, máme väčšie sklony k alkoholu ako ženy a tým pádom sú tu spojené aj možné riziká aj pri dopravných nehodách. Ak štatisticky je to vyhodnotené tak, že ženy sú v tomto smere lepšie, opatrnejšie, zodpovednejšie, ja ako muž chcem takto od tohto pultu povedať, ja sa vôbec preto necítim byť diskriminovaný.

  Pán minister, prepáčte, ale ja pri tomto návrhu zákona, ja budem hlasovať ako poslanec proti preto, aby som podporil ženy. Zdá sa mi tuná naozaj na jednej strane, že dávame do poriadku súlad s európskymi smernicami a na druhej strane, skutočná diskriminácia, ktorá sa tuná deje, a to nielen ako u nás, ale vôbec celkovo vo svete, tou sa v skutočnosti nezaoberáme. Toto ja nepovažujem za diskrimináciu. Ďakujem pekne.

 • 15

  Ďakujem. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca nie sú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. A keďže pán poslanec bol posledný, vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán minister, chcete zaujať stanovisko? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Chcel som vyjadriť stanovisko k záverečnej správe alebo spoločnej správe. Stotožňujem sa so všetkými závermi vyplývajúcimi zo spoločnej správy a po schválení príslušných pozmeňujúcich návrhov uvedeným spôsobom odporúčam schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení tento zákon č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a taktiež zmenu zákona č. 8/2008 o poisťovníctve. Takže to je všetko. Veľmi pekne ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme pokračovať

  informáciou o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v druhom polroku 2012 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2013.

  Materiál vlády má tlač 360.

  A opäť poprosím pána ministra spravodlivosti Tomáša Boreca o uvedenie tohto materiálu. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si na dnešné rokovanie predložiť vám informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v druhom polroku roku 2012 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v roku alebo v prvom polroku roku 2013.

  Informáciu predkladám na základe § 4 zákona č. 19/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky pravidelne polročne informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulých, v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania, čo dnes činím.

  V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a bolo publikovaných 17 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto materiálu.

  V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v prvom polroku tohto roku. Celkom ide o 6 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, avšak vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcii Európskej únie sa dá predpokladať, že bude nutné prijať viaceré aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec tohto zámeru.

  Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať, aby ste vzali túto informáciu na vedomie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo poverenému členovi ústavnoprávneho výboru, poslancovi Miroslavovi Kadúcovi a poprosím ho, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výbore.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 14. januára 2013 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady.

  Vláda Slovenskej republiky predkladá informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády, a to v polročných intervaloch.

  Uvedený zákon, vychádzajúc z čl. 120 ods. 2 Ústavy, vymedzil oblasti, v ktorých vláda môže aproximačné nariadenia vydávať, podmienky ich vydávania a kontrolný mechanizmus. Jeho súčasťou je aj uvedená povinnosť vlády informovať Národnú radu Slovenskej republiky, Slovenskej republiky. Podľa § 4 ods. 3 citovaného zákona Národná rada môže po prerokovaní požiadať vládu, aby právnu úpravu navrhovanú ako aproximačné nariadenia predložila ako návrh zákona.

  V hodnotenom období bolo prijatých 17 aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v prvom polroku tohto kalendárneho roka bude prijatých 6 návrhov aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Väčšina z nich bola, aj bude z oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia.

  V závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže stať, že bude nutné v tomto polroku pripraviť nové vnútroštátne predpisy aj nad rámec uvedeného počtu. Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu dňa 22. januára 2013 na svojej 27. schôdzi a uznesením č. 160 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky informáciu vziať na vedomie.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak, ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Takže ak sa nikto neprihlásil, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Predpokladám, že pán minister nechce zaujať stanovisko.

  Pristúpime teraz k druhému čítaniu, ktoré má predkladať pán minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Áá, už je tu. Pán minister je rýchly.

  Takže pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy.

  Návrh vlády má parlamentnú tlač 274 a spoločná správa výborov má tlač 274a.

  Teraz poprosím podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, aby návrh vlády odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si predložiť návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s medzinárodnou zmluvou - Protokolom o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy. Cieľom protokolu je konkretizácia a interpretácia niektorých ustanovení Lisabonskej zmluvy vo vzťahu k členským štátom Európskej únie, najmä však voči Írsku. Zohľadňujú sa v ňom totiž výhrady Írska k Lisabonskej zmluve v kontexte írskeho právneho poriadku a spoločenských zvyklostí. V tomto smere protokol pojednáva o otázkach, ako sú právo na život, zdaňovanie, bezpečnosť, obrana či vojenská neutralita. Prijatie protokolu je naplnením sľubu poskytnúť osobitné záruky, ktorý európski lídri dali Írsku na zasadnutí Európskej rady v júni 2009. Tento prísľub bol výmenou za druhé írske referendum o Lisabonskej zmluve, predstavujúce podmienku pre úspešne zavŕšenie ratifikačného procesu Lisabonskej zmluvy.

  V súlade so závermi Európskej rady bude protokol po nadobudnutí platnosti inkorporovaný do primárneho práva Európskej únie. Pôvodným zámerom členských štátov bolo, aby k podpisu protokolu došlo súčasne so zmluvou o pristúpení Chorvátska k Európskej únii. Zámer sa však z dôvodu potreby viacerých formálnych krokov na úrovni Európskej únie nepodarilo naplniť a protokol bol podpísaný až v priebehu mája a júna 2012.

  Vláda Slovenskej republiky súhlasila s uzavretím protokolu v decembri 2011 a za Slovensko ho podpísal s výhradou ratifikácie stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Európskej únii Ivan Korčok dňa 16. mája 2012. Po podpise protokolu je teraz potrebné, aby s protokolom vyslovila súhlas aj Národná rada Slovenskej republiky a súčasne aby rozhodla o tom, že protokol má prednosť pred zákonmi podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky. Vnútroštátny schvaľovací proces bude zavŕšený ratifikáciou prezidentom Slovenskej republiky.

  Na slovenský právny poriadok nemá protokol žiadne dopady, práve naopak aj vo vzťahu k Slovenskej republike poskytuje záruky proti prípadným dopadom Lisabonskej zmluvy na niektoré oblasti. V súlade s vlastnými ustanoveniami má protokol nadobudnúť platnosť 30. júna 2013, ak budú do toho termínu uložené u depozitára ratifikačné listiny všetkých členských krajín Európskej únie. V opačnom prípade nadobudne platnosť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uložení poslednej ratifikačnej listiny. K dnešnému dňu ukončili schvaľovacie procedúry vnútroštátne a ratifikačnú listinu uložili tri členské krajiny Európskej únie: Írsko, Rakúsko a Slovinsko. Ostatné -rovnako ako Slovenská republika - tak plánujú urobiť v priebehu prvého polroka 2013.

  Ukončenie schvaľovacieho procesu v Slovenskej republike je potrebné vnímať ako podmienku nevyhnutnú pre nadobudnutie platnosti protokolu, ktorým sa realizuje prísľub európskych lídrov daný Írsku.

  Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si požiadať, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas a tiež aby rozhodla o tom, že protokol je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre európske záležitosti poslanca Andreja Kolesíka, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda, pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy, tlač 274.

  Návrh na vyslovenie súhlasu s protokolom pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 302 z 20. novembra 2012 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, zahraničnému a výboru Národnej rady pre európske záležitosti.

  Za gestorský výbor určil výbor pre európske záležitosti a lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 25. januára 2013.

  Ústavnoprávny výbor uznesením z 22. januára 2013 č. 168, výbor pre európske záležitosti uznesením z 22. januára 2013 č. 50 a zahraničný výbor uznesením z 21. januára 2013 č. 30 odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písmena d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s protokolom súhlas a rozhodnúť, že protokol je medzinárodná zmluva podľa článku 7 odseku 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov a poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť s protokolom súhlas a rozhodnúť, že protokol je medzinárodná zmluva podľa článku 7 odseku 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s protokolom (tlač 274a) vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru z 22. januára 2013 č. 52. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.

  Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku - pán poslanec Jozef Mikloško. Ale pána poslanca nevidím v sále, takže stráca možnosť vystúpiť v rozprave, a v tejto chvíli vyhlasujem rozpravu ústnu. Chce sa niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Nie je tomu tak, ukončujem. Pán poslanec Hlina. Takže to je jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy.

  A nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, kto by to čakal, že k tomuto bodu vystúpiť. Aj som bol príjemne prekvapený, že pán Mikloško sa prihlásil, lebo stále som rozmýšľal, či niekto sa prihlási k tomuto bodu, a som si myslel, teda malú dušičku, aj sa mi to potvrdilo, ale prekvapil pán Mikloško, i keď sa znova prekvapil, že tu nebol. Ale čo sa dá k tomuto bodu povedať?

  Dovoľte, ja chcem povedať jednu vec. Chcem poďakovať írskemu ľudu za to, že má takýto protokol. Ono to tak krásne znie, že o obavách írskeho ľudu. Viete, že keď by sme skúsili rozobrať tú hĺbku toho, že aké obavy má írsky ľud, a to tu je. Neviem, kto z vás si pozrel ten protokol, o čo sa obáva írsky ľud. Obáva sa o to, aby procesy integrácie nezasahovali do ich autonómnych súčastí, ktoré tam je právo na ochranu života, rodiny, ochranu rodiny, práv v súvislosti so vzdelaním, s obranou. To je úplne krásne a obdivujem írsky ľud, tak ako obdivujem ľudí a národy, hrdé národy, ktoré boli, prispeli niečím do, či do Európy, ale aj celkovo do civilizácie. Tak ako írsky ľud historicky, nepasujem sa za odborníka na históriu Írska, ale čo som len tak zbežne pozeral, tak naozaj ten jeho proces bol dlhodobý, proces tej sebaprezentácie a vytvorenia si toho. Čiže možno práve preto sú tak úzkostliví na to, že čo sa s nimi ide robiť, resp. nejde robiť. Ako je to krásne inšpiratívne, keby sme sa nad tým zamysleli. Žiaľ, nezamýšľame sa nad tým. Takže toto chcem, aby zaznelo formálne a symbolicky, že ďakujem írskemu ľudu. Tak jak ďakujem aj iným národom, opakujem sa, aj národu tvrdej šije, hej, aj ľuďom, aj národom, ktorí proste vytvorili aj to, že sme tam, kde sme. Keď trošku preženiem, keď trošku zjednoduším, viem, že to není, nie je dobrá vizitka pre nás, vážení kolegovia, ale keby na nás záležalo, tak v Európe ešte skáčeme zo stromu na strom. To, tá naša porobníckosť, tá naša nevoľníckosť, to naše pridanie sa, akceptovanie úplne, úplne hroznou vizitkou. A tak ako je hroznou vizitkou práca tohto parlamentu, na to dlhodobo upozorňujem, že mi to hrozným spôsobom chýba. Považoval som si za potrebné poďakovať írskemu ľudu.

  Bodaj by raz vznikol protokol o obavách slovenského ľudu alebo občanov Slovenska voči niečomu, že by boli schopní vytvoriť takýto zásadný dokument, ktorý sa tak krásne volá a bude uložený medzi inými dôležitými listinami, ktoré tvorili a formovali Európsku úniu. Vyjadrujem obavu, že k tomu by sme sa, k tomu sa asi ťažko dopracujeme už aj skrz politickú reprezentáciu, ktorú máme a ktorej tak na tom záleží, ako sme svedkami. Ak si niekto čisto teoreticky dal prácu a pozrel si obavy írskeho ľudu, nemožno s nimi nič iné, len súhlasiť. Čiže sa pripájam aj k textácii. Čiže rozdelím to na dve roviny. Obdivujem už len to, že vôbec niečo také vzniklo, a druhý krok je, že aj obsahovo sa stotožňujem s tým protokolom. Pre tých, ktorí z vás ste ho nečítali, tak si to prípadne pozrite. Je to jeden a pol strany. Kľudne z vďaky a z úcty írskemu ľudu by ste to mohli urobiť tesne pred hlasovaním. Tak by to bolo také akože formálne symbolicky by sme to urobili zadosť. A možno by to niektorých z nás zobudilo, že by sme si spomenuli, že načo vlastne tu sme, že možno by niekto sa tak strhol a povedal: "Fíha, však kto by to bol povedal, že aj toto je dôležité."

  Viete, to, čo sme sa my dopracovali, k čomu sme sa my dopracovali, ja budem končiť, nechcem už tu bolestínsky plakať, ale nedá mi. Možno má význam už ani nie tu to rozprávať, ale medzi tých ľudí ísť a povedať, že na jednej strane existuje hrdý, silný, slobodný národ, ktorý je schopný spraviť protokol, a na druhej strane je tu slovenský parlament, ktorý už dávno neslúži tomu, čomu má slúžiť.

  Vážení kolegovia, my ani nerozoberáme, o čom hlasujeme, a tým budem končiť, my sme aj prostredníctvom týchto zákonov zabezpečili to, že, páni, Kmotrík dostal od každého občana tejto krajiny jeden a pol euro. Od každého občana na jeho elektráreň. Pán Hatina dostal od každého občana tejto krajiny jedno euro...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, pán poslanec, chcem vás upozorniť, že hovorte k rozprave.

 • ... myslím si, že majú dosť. Aby sme pri tej absurdite, ktorá tu je, a tá je obrovská, aby sme náhodou, keď to budeme chcieť zmeniť, keď náhodou budeme chcieť robiť parlament, taký parlament, ako má byť. To znamená, má udržiavať udržateľnosť a zmier. Aby potom paradoxne nenapísali obavy títo ľudia, pre ktorých tento parlament, tento slúži. To už by bola úplne krásnou, ale zároveň absurdnou, ale aj naším výsmechom, vizitkou pre nás v Európe.

  Verím, že ešte tu nájdeme niekde niekoho, ktorý si povie, že nechce byť toho takto plne účastný. Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou jeden poslanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Kvasnička.

 • Ďakujem. Ja by som chcel pri pánovi Hlinovi len na jednu vec zareagovať, na také zovšeobecňujúce poňatie írskeho ľudu. S tými všeobecninami je vždycky problém. Ja mám rád konkrétnych ľudí, menovite, konkrétne. Keď sa to skrýva za ľud, vždy je to podozrivé. A najmä pri tých Íroch by som vám rád dal taký námet. Možno treba pozrieť do Keltskej obrody, hnutia asi 100 rokov starého. Možno treba čítať Jamesa Joycea a jeho Ulyssesa alebo, alebo J. B. Shawa, aby ste vedeli, že je to zložitejšie s tými Írmi. Čo, samozrejme, neznamená, že nemáme s úctou sňať klobúk pred heroickými chvíľami, ktoré aj v takýchto zložitých a kontroverzných národoch, ako sú Íri, jestvujú. Tak len toľko.

 • Pán poslanec Hlina nechce reagovať. Ukončujem a vyhlasujem rozpravu za skončenú. A pán minister nechce zaujať stanovisko. Pán spravodajca? sa pýtam. Nechce. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pokračujeme druhým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 281, spoločná správa výborov má tlač 281a.

  Teraz poprosím pani ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú, aby vládny návrh zákona odôvodnila. Nech sa páči, pani ministerka.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 281.

 • Dobrý deň prajem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh zákona bol vypracovaný na základe uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo č. 55 z 10. mája 2011 k Informácii o systémových opatreniach na ochranu pred vstupom neregistrovaných omamných a psychotropných látok na Slovensko. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je gestorom úloh na úseku sledovania legálneho pohybu omamných a psychotropných látok, ktoré zabezpečuje na základe ustanovení zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných, psychotropných látkach a o prípravkoch v znení neskorších predpisov, ako aj na základe ratifikovaných medzinárodných dohovorov OSN, Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961, Dohovoru OSN o psychotropných látkach z roku 1971 a Dohovoru OSN o boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988.

  Základným cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky na zaobchádzanie s rizikovými látkami a splnomocniť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydávať zoznam neregistrovaných omamných a psychotropných látok, tzv. rizikových látok, všeobecne záväzným právnym predpisom. Návrh zákona rozšírením definície prípravkov ustanovuje podmienky na zaobchádzanie aj s potencionálne rizikovými látkami, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako u omamných látok a psychotropných látok. Návrh zákona ustanovuje aj podmienky na zaraďovanie a vyraďovanie rizikových látok zo zoznamu rizikových látok a obsahuje aj niektoré terminologické spresnenia v nadväznosti na platnú sústavu študijných odborov a sústavu špecializačných odborov.

  Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi požiadať vás o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani ministerka. Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre zdravotníctvo poslankyni Emílii Müllerovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výboru o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som vystúpila ako spravodajkyňa výboru k spoločnej správe k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 281. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre zdravotníctvo.

  Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami. V časti IV spoločnej správy sú uvedené jednotlivé pripomienky.

  Gestorský výbor rokoval dňa 29. januára 2013 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť, ako aj schváliť všetky pripomienky obsiahnuté v spoločnej správe.

  Pani predsedajúca, skončila som, môžte otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. V tejto chvíli sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Nie je tomu tak, ukončujem možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Prerušujem prerokovanie o tomto bode programu a pristupujeme k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 293, spoločná správa výborov má tlač 293a. Opäť dávam slovo pani ministerke, aby vládny návrh zákona odôvodnila.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 293.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Zámerom predloženého vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je riešenie aplikačných problémov, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe pri uplatňovaní tohto zákona.

  Navrhuje sa zrušenie vydávania rozhodnutí o zriadení centra, keďže v praxi neprinieslo žiadny kvalitatívny efekt. Takisto sa precizujú ustanovenia upravujúce označenia univerzitnej a fakultnej nemocnice. Pre záchrannú zdravotnú službu sa navrhuje spresnenie, ustanovenie upravujúcich žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a ustanovení o kritériách hodnotenia žiadostí na ich prevádzkovanie. Mení sa doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Takisto poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby sa rozširuje okruh jeho povinností.

  Navrhuje sa, aby podrobnosti o náležitostiach hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby upravil všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Takisto sa v tomto návrhu dopĺňa nové zdravotnícke povolanie, povolanie zubný asistent a zriaďuje sa nová stavovská organizácia Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. Upravuje sa zoznam automatických uznávaných špecializácií lekárov a zubných lekárov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady z roku 2005/36 ES o uznávaní odborných kvalifikácií. V súvislosti s utajeným pôrodom sa precizujú ustanovenia o vykonaní úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v tomto prípade. Navrhuje sa, aby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby, ako aj vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menším. Upravuje sa aj náplň preventívnej urologickej prehliadky a v rámci preventívnej gastroentorologickej prehliadky sa dopĺňa skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva.

  Vážená pani predsedajúca, vážene panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi požiadať vás o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani ministerka, dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre zdravotníctvo poslancovi Richardovi Rašimu, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne. Príjemný dobrý deň prajem. Vážená pani predsedajúca, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k spoločnej správe k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 293.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami. V časti IV spoločnej správy sú uvedené jednotlivé pripomienky.

  Gestorský výbor rokoval dňa 29. januára 2013 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť, ako aj schváliť všetky pripomienky obsiahnuté v spoločnej správe.

  Pani predsedajúca, skončil som, môžte otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.

 • Ďakujem pán spravodajca. Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala tri písomné prihlášky. Za poslanecké kluby MOST - HÍD Tibor Bastrnák, za poslanecký klub SDKÚ - DS Viliam Novotný a ďalším písomne prihláseným pán poslanec Ivan Uhliarik.

  V tejto chvíli dávam slovo pánovi spravodajcovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. Dovoľte mi, aby som podal pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 293:

  V článku I. sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:

  "13. § 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

  (5) Orgán príslušný na vydanie povolenia preruší konanie o zrušení povolenia podľa odseku 1 písm. a), ak sa voči držiteľovi povolenia vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu. Orgán príslušný na vydanie povolenia v konaní o zrušenie povolenia pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa osobitného predpisu."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

  "22a) § 64 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."

  Body 13 až 54 vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie:

  Navrhuje sa, aby orgán príslušný na vydanie povolenia prerušil konanie o zrušení povolenia, ktoré bolo začaté na žiadosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v prípade, ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva u tohto poskytovateľa dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo vedie konanie o uložení pokuty. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže vykonávať dohľad len u poskytovateľov, preto sa prerušením konania o zrušení povolenia počas trvania tejto prekážky zamedzí, aby dohliadaný subjekt počas výkonu dohľadu zrušením povolenia stratil status poskytovateľa.

  Bod 2. V čl. I sa za bod 37 vkladá nový bod 38, ktorý znie:

  38. § 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

  "(5) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe konanie o zrušení licencie podľa § 74 odseku 1 písm. a) preruší, ak sa voči držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu (odkaz 60b pod čiarou) alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu (odkaz pod čiarou 22a). Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v konaní o zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu (odkaz 60b pod čiarou) alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa osobitného predpisu (odkaz na 22a)."

  Body 38 až 54 vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie:

  Navrhuje sa, aby komora príslušná vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, masér, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ prerušila konanie o zrušení licencie, ktoré bolo začaté na žiadosť držiteľa licencie v prípade, ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva u držiteľa licencie dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo vedie konanie o uložení pokuty. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže vykonávať dohľad len u poskytovateľov, preto sa prerušením konania o zrušení povolenia počas trvania tejto prekážky zamedzí, aby dohliadaný subjekt počas výkonu dohľadu zrušením licencie stratil status poskytovateľa.

  3. V čl. I sa za bod 48 vkladá nový bod 49, ktorý znie:

  49. Doterajší text § 92 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

  "(2) Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú."

  Body 49 až 54 vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.

  Ustanovuje sa, že lehoty podľa tohto zákona neplynú, kým trvajú prekážky, ktoré viedli k prerušeniu konania.

  4. Za čl. IV vládneho návrhu zákona sa vkladá nový článok V, ktorý znie:

  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z. a zákona 421/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

  V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

  "o) bezodkladne oznamuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (41bb pod čiarou) a komore príslušnej na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (41bc pod čiarou) na základe ich vyžiadania začatie a skončenie výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti ((§ 18 ods. 1 písm. b)), vedenie konania o uložení pokuty podľa § 64 ods. 2 a jeho právoplatné skončenie.

  Poznámky pod čiarou k odkazom 41bb a 41 bc znejú:

  "41 bb) § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  41 bc) § 68 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."

  Čl. V vládneho návrhu zákona sa primerane prečísluje.

  Odôvodnenie:

  V nadväznosti na zmeny navrhované v čl. I vládneho návrhu zákona sa rozširujú ďalšie činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o oznamovanie skutočností potrebných pre prerušenie konania a ďalšie pokračovanie v konaní o zrušenie povolenia a v konaní o zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

  Tento pozmeňujúci návrh bol daný do vašich lavíc. A ešte veľmi krátky komentár. Je to pozmeňujúci návrh, ktorý vzniká z iniciatívy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože sa v praxi stávalo, že u subjektov, pri ktorých vykonával dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tieto subjekty mnohokrát požiadali o ukončenie činnosti a zrušenie licencie, a teda Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako nezávislý kontrolný úrad nevedel túto kontrolu dokončiť, pretože subjekt v priebehu kontroly zanikol a vyhol sa potencionálnym sankciám, až boli zistené pri porušení poskytovania zdravotnej starostlivosti. Preto predkladám tento pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne.

  A, vážená pani podpredsedníčka, ďalej dávam návrh vyňať zo spoločnej správy body na osobitné hlasovanie, sú to body 7, 9,10,17 a 32. Ďakujem pekne. Skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec. Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Bastrnák za poslanecký klub MOST - HÍD. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Milé dámy, vážení páni, vážená pani podpredsedníčka, vážená pani ministerka, dovoľte mi v krátkosti sa vyjadriť k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z., tlač 293.

  Nemám v úmysle politicky kritizovať obsah tohto návrhu, radšej sa budem snažiť sústrediť na niektoré konkrétnosti. Jednou úlohou opozície, hlavne pri súčasnej prevahe vládnucej strany, môže byť napríklad upriamenie pozornosti na niektoré nedokonalosti zákona. Tie totiž môžu spôsobiť, že dobrou vôľou prípadne zákon minie svoj cieľ. A jeho výsledný efekt bude menší, resp. iný, ako sa vo všeobecne očakáva.

  Zákon obsahuje aj kladné prvky, ich hodnotu, resp. efektivitu však ukáže len čas. Medzi nich môžeme zaradiť napríklad skutočnosť, že kritéria hodnotenia žiadostí na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej zdravotnej služby budú konkrétnejšie. To je jednoznačne kladný prvok, jeho dopad však závisí aj od ľudského faktora, ktorý obísť nemôžeme. Ako som spomínal, čas nám to ukáže.

  Ďalej si myslím, že môžem pozitívne hodnotiť aj to, že sa zriaďuje samostatná stavovská organizácia pre zdravotníckych záchranárov. Nie som veľkým zástancom týchto stavovských organizácií osobne, ale keď ostatné povolania toto majú, tak, samozrejme, oni si to zaslúžia.

  Ďalej kladne hodnotím, že sa ustanovia podrobnosti o poučení predchádzajúceho informovaného súhlasu pre vykonanie sterilizácií osoby aj v jazyku národnostnej menšiny - to by som privítal aj v iných zákonoch. Ďalej upravuje sa náplň preventívnej urologickej prehliadky, takisto gastroenterologickej prehliadky sa dopĺňa skríning rakoviny konečníka, hrubého čreva. Ja si myslím, že tieto veci môžeme jednoznačne kladne hodnotiť.

  Ale práve opačným znamienkom hodnotím časť zákona, podľa ktorej povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocníc bude vydávať ministerstvo zdravotníctva. Obávam sa, že to znamená príliš veľkú centralizáciu, to znamená, že v tejto veci všetka moc sa sústredí v rukách ministerstva, ktoré môže určovať, čo potrebujú alebo nepotrebujú občania. Riziko využitia tejto moci na politické ciele je evidentné, hlavne pri jednofarebnej vláde. Ministerstvom vydávané povolenia spolu s ostatnými kolegami považujem aj ja za snahu zo zavedenia vyššieho stupňa centralizácie.

  Musím sa však priznať, že návrh zákona sa pre mňa stáva neprijateľnosť z úplne iného dôvodu. Tento dôvod je veľký počet pozmeňujúcich návrhov podaných poslancom vládnucej strany, resp. ich obsah. Síce niektoré z nich obsahuje pozitíva, napr. návrh podaný poslancom Ivanom Vargom vo veci prevencie. Mnoho ďalších však obsah návrhu zákona menia záporným smerom, sem zaraďujem napríklad efekt posilnenia postavenie veľkých štátnych nemocníc na úkor menších. O tom som už rozprával. Alarmujúce sú aj niektoré ďalšie zmeny, napr. keď riaditeľom jednotlivých nemocníc dáva, dá sa povedať, plná moc na to, aby určovali aké, ako, aké pre vás budú pracovať jednotliví lekári. V tejto veci už protestovali aj stavovské organizácie, ktoré sú občas považované za partnerov vlády, často sú však len hračkou na stole vlády. Osobne v tom nevidím veľa racionality, skôr ovládnutie zdravotníctva celkom, veď nezabudnime na snahu o vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne.

  Na znovuzavedenie výmenných lístkov tiež môžem mať rôzne politické alebo odborné názory. Ale obsah pozmeňujúcich návrhov, tak ako to bolo podané, je celkom neprijateľný. Dôsledkom toho sa opakovane zväčšuje zaťaženie všeobecných lekárov prvého kontaktu, ale aj pacientov. Obsah ďalšej časti návrhu ohrozuje nie len ich, ale aj mnoho ďalších účastníkov systému. Veď poisťovne už nemusia povinne uzatvoriť zmluvy s lekármi. Znamená to, totiž znamená to tiež centralizáciu, resp. možnosť pre vládu rozdeľovať spoločnosť na dobrých a zlých. Ak jednotlivé články zdravotníckeho systému nebudú hodnotené podľa objektívnych kritérií, bude to znamenať výrazné spomalenie, resp. znemožnenie vývoja zdravotníctva na Slovensku. Tento problém sa bude týkať hlavne všeobecných lekárov, pričom dobre vieme, že ak sa ich postavenie spoločnosti radikálne nezmení k lepšiemu, v priebehu desiatich rokov budeme súperiť s akútnym nedostatkom všeobecných lekárov. Bude to mať za následok, že pacienti budú chodiť k špecialistom už bez výmenných lístkov, aj keď to zákon prikáže, lebo nebude mať kto ich vystavovať. V skutočnosti je teda zavedenie výmenných lístkov týmto spôsobom spolu s tým, že poisťovne nemusia už uzatvoriť zmluvu s lekármi, je veľmi škodlivá záležitosť, ktorá môže ďalej diskreditovať profesiu všeobecného lekára. Oni aj v súčasnosti sa nachádzajú na periférii systému zdravotníctva, nemôžeme sa čudovať, že o niekoľko rokov budú absentovať lekári prvého kontaktu, ktorí by nás mali liečiť. Tento návrh teda spolu znamenajú výrazný problém, ktorí ohrozuje aj budúcnosť našej spoločnosti.

  Z uvedeného dôvodu, prepáčte, lebo nezaznamenal som tie body, ktoré pán poslanec Raši vyňal na osobitné hlasovanie, takže možno, že sa budem opakovať, ale ja by som chcel niektoré body vyňať na osobitné hlasovanie spoločnej správy, a to body: 3, 7, 9, 10, 16, 17, 18 a 32. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci Raši a Blanár. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, tak ako si veľmi správne povedal, na mnohé veci je to naozaj vec, vec názoru a postoja a tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené na výbore, boli urobené preto, aby sa fungovanie systému zlepšilo, aby sa vychytali tie problémy, ktoré súčasný fungujúci systém prináša. A aby sa nie oslabilo, ale posilnilo postavenie všeobecného lekára ako základnej jednotky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Takže možno je to vec náhľadu, ktorý pretrváva ešte z čias Zajacovej privatizácie, keď sa naozaj zdravotníctvo rozdalo za babku všetkým, ale tieto návrhy systému jednoznačne pomôžu. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec, rovnako chcem sa vyjadriť k vášmu vystúpeniu, ktoré, myslím si, že v niektorých častiach bolo minimálne také schizofrenické. Pretože vy ste predstaviteľom strany, ktorá bola súčasťou vládnej koalície niekoľkokrát, aj keď ste zmenili teraz stranu, a vy ste boli tí, ktorí ste uvoľnili liberalizáciu v zdravotníctve tak, že dnes je zdravotníctvo rozchytané tak, že bezbreho tam vznikajú ďalšie vzťahy, ktoré nemôžu byť pokryté finančnými zdrojmi, lebo na to jednoducho nie je. A boli ste, mimochodom, aj pri tom, keď sa schvaľovala Zajacova reforma, ktorá viedla k absolútnej privatizácii zložiek, ktoré boli nosnými z hľadiska financovania v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. A preto z vašej strany počuť slová ako ovládnutie zdravotníctva sa mi nezdajú byť celkom úprimné. Z vašej strany počuť slová, ako vznikne jedna zdravotná poisťovňa, je len vysvedčením toho, aký je váš pohľad na zdravotníctvo, pretože práve tým, že tu vznikli ďalšie súkromné poisťovne, zdroje, ktoré platia ľudia povinne do zdravotného poistenia slúžili súkromným poisťovniam na to, aby mohli tvoriť aj zisk, čo je pre mňa absolútne amorálne, a nemôžem to vôbec prijať. Preto zdá sa mi to byť neúprimné. A to, že hovoríte, že poisťovne nemusia uzatvárať zmluvy. Nuž azda pohľad ten, že tu bude môcť zmluva s hocikým, teraz nechcem hovoriť vôbec o kvalitatívnych parametroch lekárov, uzavretá bez toho, že či je potrebný, alebo nie je potrebný, či sú na to finančné prostriedky, alebo nie. To jednoducho nejde. Čiže ja si myslím, že tento zákon je dobrý a je potrebné, aby sme ho schválili. Ďakujem.

 • S reakciou pán poslanec Bastrnák. Nech sa páči.

 • Vážený pán poslanec Raši, samozrejme, vieš dobre, že v mnohých veciach máme taký istý názor. Na druhej strane si myslím úprimne, že ako s týmto zákonom, bohužiaľ, pre všeobecných lekárov a lekárov prvého kontaktu neurobíte nič pozitívne. V niektorých veciach, ako som spomínal, pacientom poškodíte a iste, že to, že všeobecní lekári nebudú mať tú istotu, že poisťovňa s nimi uzatvorí zmluvu, to znamená, že iste to povolanie dehonestujete. A bude to tak, ako som to hovoril, za desať rokov nebude nás kto liečiť v prvom kontakte.

  Pán poslanec Blanár, viete, vaša reakcia bola úplne politická, opakujete stále tie isté veci, s ktorými ja ako veľmi ťažko môžem súhlasiť. A je to pravda, že som bol pri Zajacovych reformách, ale keď ste tu boli, tak musíte na to pamätať, že ja som bol z vládnej strany ten poslanec, ktorý podal také pozmeňujúce návrhy k tomu zákonu, ktorým sa práve zabránila privatizácia, a aj SMER vtedy to podporil tie návrhy. To je jedna vec.

  Druhá vec je to, že stojím za to, a je to napísané vo vládnom návrhu, že bude tu centralizácia. Bude centralizácia, lebo pre všeobecné nemocnice ministerstvo bude vydávať povolenie, bude centralizácia kvôli tomu, lebo bude jedna poisťovňa, a bude centralizácia aj preto, lebo aj v prvom kontakte budete rozdeľovať ľudí pre dobrých a zlých. A nenecháte to pacientom, aby pacient povedal, ktorý lekár je dobrý, ktorý nie. Ten lekár je dobrý, s ktorým on uzatvorí kontrakt, a nie ten, s ktorým uzatvorí poisťovňa zmluvu. A, samozrejme, tým pádom ste aj proti slobodnej voľby lekárov, čo je veľmi smutné. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďalším písomne prihláseným do rozpravy za klub SDKÚ - DS je pán poslanec Viliam Novotný, ale ho tu nevidím.

  Pán poslanec Uhliarik, nech sa páči.

 • Vážení páni poslanci, pani poslankyne, pani predsedajúca, dovoľte mi, aby som sa krátko vyjadril k návrhu zákona, ktorý predstavila pani ministerka a ktorá alebo a ktorý znamená pre pacientov aj pre lekárov niekoľko zlých správ. Budem sa dotýkať hlavne dvoch zásadných vecí v tomto zákone. Podobne ako môj predrečník dotknem sa výmenných lístkov a zmlúv pre lekárov.

  Na začiatok mám pre vás dve správy, jednu dobrú a jednu horšiu, obe priamo súvisia s týmto zákonom. Najskôr tú dobrú. Dobrá správa je to, že do zdravotníctva alebo do štátneho rozpočtu, ako chcete, pôjde na základe tohto zákona viac peňazí, pretože ľudia si budú musieť kupovať viac liekov. Dôvodom je tá zlá správa, ak schválite zákon, o ktorom práve rokujeme, donútite ľudí, aby sa stretávali s chorými ľuďmi v už aj tak v preplnených ambulanciách, aj keď nemusia. Opätovné zavedenie tzv. výmenných lístkov spôsobí, že človek napríklad s bolesťami kolena alebo chrbta bude hodiny tráviť v tej istej čakárni s ľuďmi, ktorí majú napríklad chrípku. Skutočne tomuto pozmeňujúcemu návrhu je ťažko rozumieť, asi naozaj dôvodom je to, aby do štátneho rozpočtu prišlo viacej peňazí. Lekciu z medicíny mala v tomto prípade asi dať nám poslancom pani ministerka zdravotníctva, pravdepodobne nám ešte ju dá. Ale predtým poviem, že tým, ktorí nie sú lekári, ale myslím si, že vieme to všetci, že chrípka je vírusové ochorenie, a znamená to, že sa šíri vzduchom. V čakárňach, kde sa stretáva množstvo ľudí, môže sa stať, že tento rok alebo po zavedení tohto zákona neochorie 100-tisíc ľudí, ako sme tomu svedkami teraz, ale oveľa viac.

  Preto vás chcem poprosiť, aby ste tento zlý pozmeňujúci návrh pána poslanca Andreánskeho zákona neschválili, inak nebudú mať ľudia na Slovensku iba klasickú alebo prasaciu, alebo vtáčiu chrípku, ale aj každý rok tzv. chrípku SMER-ácku. Výmenné lístky nikdy neplnili tú úlohu alebo inú funkciu ako šikanovanie pacientov. Argumentácia, že všeobecný lekár musí mať všetky informácie, v tomto prípade kríva nielen na jednu, ale na obe nohy. Podľa tohto návrhu, ktorý dal pán poslanec Andreánsky za SMER, výmenný lístok odnesie pacient od všeobecného lekára k špecialistovi, ale nikto neprinúti pacienta, aby odniesol informáciu o vyšetrení u špecialistu naspäť ku všeobecnému lekárovi. Taký lístok by sa musel napríklad volať návratka. Dôsledkom tohto návrhu bude ešte viac pacientov v už dnes preplnených čakárňach všeobecných lekárov či pediatrov a skutočne ich zbytočné preháňanie. Argumentáciou v dôvodovej správe zavedenia výmenného lístku tohoto pozmeňovacieho návrhu je zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a zamedzenie kontraindikácií pri užívaní liekov či duplicite vyšetrení. Rád by som ale vedel ako, keď tento návrh, opakujem, nezavádza povinnosť vrátiť sa so správou od špecialistu k všeobecnému lekárovi. Pri absencii tejto povinnosti toto odôvodnenie absolútne neobstojí a stane sa presne to, čo v minulosti. Strana SMER aj v minulosti tvrdila, keď sa výmenné lístky zaviedli, že to pomôže tomu, aby všeobecný lekár organizoval zdravotnú starostlivosť pre pacienta. Povedal, kam má ísť, kam nemá ísť, aby ho jednoducho lepšie liečil. V praxi to ale nefungovalo. Jediné, čo fungovalo, bola skutočnosť, že keď vás bolel napríklad chrbát a potrebovali ste ísť k neurológovi, tak ste sa najprv museli alebo najprv ste si museli vystáť alebo odčakať niekoľko hodín u všeobecného lekára, a preto to pokladám za zhoršenie informovanosti a zhoršenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

  To, čo je ale oveľa nebezpečnejší návrh, je to, že sa potichu ruší istota zmluvy so zdravotnými poisťovňami pre všeobecných lekárov a pediatrov. Ministerstvo argumentuje posilnením významu všeobecného lekára. Na jednej strane sa všeobecnému lekárovi pridávajú úlohy, pretože musí vyšetrovať aj tých pacientov, nielen mu napísať možno všeobecný výmenný lístok, ale na druhej strane beriete istotu všeobecných lekárom a pediatrom, že budú mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Často ako argument počúvame, že ústrednou zložkou nášho systému by mal byť tzv. rodinný lekár, ktorý pacientovi ten lístok iba nevypíše, ale ktorý ho aj vyšetrí. Napíše opis problému, diagnózu atď. Keď chceme a uznávate, že keď chceme, aby to urobil poriadne a nevypísal len ten lístok, bude mu to trvať možno okolo pol hodiny. Kto to ale zaplatí, keď ten daný lekár nebude mať zmluvu a nebude mať istotu zmluvy so zdravotnou poisťovňou? Čo je ale horšie, kto zaplatí lieky, ktoré mu špecialista odporučí? Ak totiž dnes nemá lekár s poisťovňou zmluvu, lieky v plnej výške hradí pacient. Ak lekár napríklad odporučí antibiotiká, a pacientov všeobecný lekár nebude mať zmluvu, pacient zaplatí tieto antibiotiká v plnej výške.

  Rovnako si myslíme, že pre pacientov všeobecných lekárov, ktorí stratia zmluvu so zdravotnou poisťovňou, je útechou vysvetlenie, že, citujem: "zdravotná poisťovňa oznámi 2 mesiace dopredu pacientovi, že ruší zmluvu s lekárom a zároveň poskytne zoznam lekárov, u ktorých sa tento pacient liečiť musí, aby sa nestalo, že svojho obvodného lekára stratí". No neviem ako a som prekvapený, že si navrhovateľ myslí, že týmto je to vyriešené, pretože v drvivej väčšine obcí na Slovensku je len jeden lekár či už všeobecný, alebo jeden pediater. Zdravotná poisťovňa zruší zmluvu tomuto lekárovi v obci a pacient bude šikanovaný nielen tým, že musí čakať na výmenný lístok, ale aj že musí ísť do vedľajšej obce, ale do tejto obce sa musí nejakým spôsobom dostať. Zdravotná poisťovňa bude platiť sanitku, keďže je to povinnosť výmenného lístku? Akým spôsobom sa bude musieť dostať? Samozrejme, prináša to ďalšie náklady jednak pre pacientov a ďalšie hodiny, ktoré pacient len kvôli výmennému lístku bude musieť cestovať do vedľajšej obce. Bude znamenať tento návrh jak horšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov vo vidieckych oblastiach a, samozrejme, nielen dostupnosť, ale aj kvalitu, pretože mnoho ľudí jednoducho k lekárovi nepôjde. Častým argumentom ministerstva je aj to, že dôjde k lepšej kontrole predpisovania liekov. No, v tomto prípade naozaj absolútne nie. Veď viac ako jedna tretina liekov, jednu tretina liekov predpíše všeobecný lekár dnes na odporúčanie špecialistov. Komu potom zoberie zdravotná poisťovňa zmluvu? Ako to bude dokazovať všeobecnému lekárovi, ktorý zvýši preskripciu, alebo špecialistovi, ktorý to doporučil? Na druhej strane o zhruba 30 % liekov, ktoré predpíšu rozliční špecialisti, ani dnes všeobecný lekár nevie a ani nebude vedieť. Ako sa to zmení týmto zákonom? Nijako, pretože, tak ako som hovoril, pacient nemá povinnosť doniesť návratku všeobecnému lekárovi a špecialisti budú naďalej predpisovať lieky a všeobecný lekár o nich nemusí vedieť. Pravdepodobne mi dáte za pravdu v tom, že je rozdiel aj v tom, že lekár má povedzme mladších pacientov v nejakom meste alebo povedzme v nejakom podniku, v závode, a je rozdiel medzi lekárom, ktorý má starších pacientov, ktorí potrebujú a spotrebujú oveľa viacej liekov. Tomuto lekárovi tiež zdravotná poisťovňa zoberie zmluvu len preto, že má väčšiu preskripciu? Štát nám nejde iba prikazovať, kde máme byť poistení, ale tu sa ruší aj princíp slobodnej voľby lekára. Neviem si predstaviť, kam budú chodiť dôchodcovia, keď v obci jediný všeobecný lekár stratí zmluvu a oni budú musieť dochádzať do susedného mesta. Mám pocit, že je to iba spôsob, ako držať pred zavedením jednej poisťovne v šachu súkromných všeobecných lekárov a pediatrov. A po vzniku jednej zdravotnej poisťovne bude štát určovať, kto bude mať ambulanciu a kto nie. Lekár nemá inú možnosť, iba pracovať ako lekár alebo ísť na úrad práce a bude chcieť za každú cenu túto zmluvu získať.

  A uznávame všetci, že za každou cenou sa skrýva potenciálna korupcia. S mnohými lekármi som rozprával a s touto zmenou, ktorá zvýši počet pacientov v už aj tak preplnených čakárňach a ktorá ruší istotu zmluvy so zdravotnou poisťovňou, zásadne nesúhlasia. Mnohí lekári mi písali nesúhlasné maily. Dovoľte mi prečítať veľmi krátko jeden z nich:

  "Vážený pán poslanec, dovoľujem si obrátiť sa na vás so žiadosťou o zamietnutie, eventuálne úpravu návrhu, ktorý je súčasťou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a predkladateľom tohto návrhu je pán poslanec SMER-u Ladislav Andreánsky. Jeho schválenie by viedlo k podpore korupcie, k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti či k ešte väčšiemu nezáujmu o odbor všeobecné lekárstvo medzi mladšou generáciou lekárov. V prípade, napr. žeby došlo k extrémnej situácii a k nezazmluvneniu napríklad 500 lekárov, prístup k zdravotnej starostlivosti bude obmedzený u takmer 700-tisíc pacientov, ktorí budú musieť vyhľadať vzdialenejšieho lekára, ktorý už teraz je preťažený, a tým pádom kvalita zdravotnej starostlivosti aj tak bude klesať u vystresovaného lekára s preplnenou čakárňou pre pacientov. Som mladá lekárka v príprave na špecializáciu vo všeobecnom lekárstve. Po návrate z Českej republiky mi bolo uznaných 2 roky praxe. V súčasnosti neexistuje žiadna zhodná cesta, ako si urobiť špecializáciu zo všeobecného lekárstva. Nemocnica ma nezamestná, žiadny obvodný lekár ma nezamestná, granty nie sú, žiadny rodinný príslušník nie je lekár. Je možnosť realizovať to ako samoplatca, ale asi treba byť nezamestnaný, aby sa to dalo zrealizovať. Samozrejme, za tú dobu vás musí živiť niekto iný. Ak bude presadený tento návrh, ani keby sa mi podarilo spraviť špecializáciu, nebudem mať žiadnu istotu ohľadne ďalšieho zamestnania. Mala som ešte nejaké zvyšky ilúzii, že by som si založila prax na princípe konkurencie, kde sa ukáže, kto je lepší, nech pacient rozhodnú na princípe slobodnej voľby a demokracie, nie nejakého monopolu ako za komunizmu. Nech poisťovne zazmluvnia začínajúceho lekára a potom, napr. po dvoch rokoch, nech si kontrolujú, testujú a posudzujú kvalitu zdravotnej starostlivosti, ale neberte nám posledné pracovné ideály a šancu začať pracovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia a pacientom umožniť možnosť slobodnej voľby lekára. Po návrate z Českej republiky mám strach, že začnem tento iracionálny nápad - vrátiť sa domov a pracovať v krajine, ktorá ma vyštudovala - ľutovať. V skutočnosti bola Česká republika voči mne ústretovejšia ako moje Slovensko. S pozdravom." Podpis.

  Tento mail prišiel mnohým z vás, či už poslancom za stranu SMER alebo poslancom za súčasnú opozíciu. Tento list išiel takisto na vládu. Toľko jeden z mnohých lekárov z praxe, ktorí vidia aj dnes, aká je situácia reálna s vekovým priemerom všeobecných lekárov na Slovensku, a ktorí stratili po tomto návrhu akékoľvek ilúzie, že sa táto situácia môže zlepšiť.

  Podotýkam, že tieto pozmeňovacie návrhy nevideli ani zástupcovia komôr - Slovenskej lekárskej komory, ktorí na zdravotníckom výbore zásadne protestovali proti týmto návrhom. Protestovali a hovorili o obrovských problémoch, ktoré to prinesie a ktoré to môže priniesť pri predpisovaní liekov. Preto navrhujem, aby si pani ministerka tieto poslanecké návrhy neosvojila a stiahla ich. Inak vojde do dejín ako prvá ministerka, ktorá nieže posilňuje, ale likviduje lekárov prvého kontaktu.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci: Raši, Horváthová, Andreánsky, Hlina, Blanár, Mezenská, Müllerová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán spravodajca Raši.

 • Ďakujem pekne. Najprv jedna taká faktická poznámka. Niektoré z návrhov, ktoré som vymenoval, body som dal vyňať na osobitné hlasovanie. Takže tí chytrejší viete asi, o ktoré body ide. Tým ostatným to potom vysvetlí v záverečnej správe pani ministerka. Ale chcel by som zareagovať na jednu novú chorobu, ktorú pán poslanec Uhliarik nazval, že SMER-ácka chrípka. Veľmi zaujímavé pomenovanie, lebo naozaj niekedy chrípky zvyknú mať pomenovania podľa regiónov, z ktorých sa šíria, ale, pán poslanec, keď tu vznikne nejaká SMER-ácka chrípka, tak vaše pôsobenie vo funkcii ministerstva zdravotníctva na to, aby som ho naozaj adekvátne pomenoval, by som musel nazvať ako KDH-ácka rakovina. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Horváthová, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Uhliarik podotkol alebo okomentoval dva také hlavné body, ktoré aj mne prekážajú v tomto návrhu, vládnom návrhu zákona. Chcem sa dotknúť v tejto časti tých výmenných lístkov. Ja som strávila v privatizačnej príprave dni a dni, hodiny strávené na špecializovaných ambulanciách imunoalergologických a vždy som bola zástancom toho, že ten pacient by mal prísť s nejakým odporúčaním od všeobecného lekára, lebo chodili s neuveriteľným simplexnými vecami, chodili s vecami, ktoré absolútne nepatria na tú imunálnu a alergologickú ambulanciu, takže dosť to zdržovalo toho lekára. Keď mali odporúčajúci lístok, bol napísaný veľmi stručne, nečitateľný, alebo bol napísaný, že ad imunológ, že neplnil svoju funkciu. Keďže som sa zúčastnila posledného výboru, zažila som spôsob vlastne ako zavádzanie, opätovné zavádzania týchto výmenných lístkov, ako bolo realizované. Som z toho veľmi smutná, sklamaná, pretože bol podsunutý pozmeňovák, ktorý nebol ani prečítaný, ani poinformovaní sme neboli v prvom kole o tom, o čom ten pozmeňovák je, v tak dôležitej veci, ako je zavádzanie výmenných lístkov.

  Pani ministerka uviedla, že chce zvýšiť vážnosť všeobecných lekárov a chce, aby oni určovali a aby oni komplexne pozerali na tohto pacienta a určili kam má ísť. Bohužiaľ, tým citujem vlastne z navrhovaného bodu, že: "v tomto odporúčacom lístku bude stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovení choroby, vrátane kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia." Odôvodnenie odporúčania, to neprinúti toho lekára, aby komplexnejšie pozeral na pacienta. Neprinúti to pediatra, aby si sadol, aby pozrel tomu dieťaťu do ucha, aby urobil niečo naviac, čo robí doteraz. To, čo robil doteraz, akurát na tom strávi pol hodinu dlhšie a ten pacient si to v čakárni odsedí. Čiže v tomto formáte nemôžem súhlasiť s týmito výmennými lístkami.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Pán doktor, ja by som sa chcel vyjadriť takisto k výmenným lístkom.

  Ide o posilnenie všeobecných lekárov. Načo by nám boli všeobecní lekári, keby neliečili? Robia dispečerov v podstate. Alebo si myslíte, že každý náš občan je tak zdravotne vzdelaný, aby sám na 100 % vedel určiť svoje ochorenie a behať tak od jedného špecialistu k druhému. Všeobecní lekári bežne v Európskej únii vyliečia zhruba 80 % pacientov, čiže ľudí, ktorí navštívia ich ambulanciu, 20 % posielajú k špecialistom. U nás je to presne opačne, vyliečia asi 20 % a 80 % ľudí navštívi špecialistov. Na druhej strane tým neúmerne zaťažujeme ambulancie špecialistov, kde sú čakacie doby na vyšetrenie a ošetrenie až niekoľkomesačné, čo si viete v praxi určite aj vy overiť, ja sa s tým denne stretávam. A ešte sa chcem zastaviť k tej chrípkovej epidémie. Mimo chrípkovej epidémie budú výmenné lístky, ako vy ich nazývate, tiež príčinou šírenia vírusov, alebo nebudú? A teraz nech sedia v čakárňach u všeobecného lekára ľudia, ktorí majú virózu a ktorí majú nejaké močové, dajme tomu, močové problémy, sedia. To je všetko, ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem povedať, že takto nejako si to predstavujem v tom parlamente, že naozaj vecný, logický, fundovaný príspevok, radosť počúvať. Akú drobnú poznámku si predsa len neodpustím, tá SMER-ácka chrípka, to je vtipné, to by mohlo aj zľudovieť a myslím, že možno aj niečo na tom bude. Nechcem sa teda dostať pod nejakou paranojou, ale keď si, keď vnímame, ako sa pani ministerka spolu s pánom Rašim vrhajú do náruče chlapcov, ktorí všetko vedia od mäsozávodov cez upratovanie policajných staníc až po zdravotníctvo...

 • Reakcia v pléne. Prerušenie vystúpenia rečníkom.

 • Moment, dohovorím! Že keď to vnímame v tomto kontexte, že ak utekajú oproti a sa vrhajú, tak možno by sme na tom možno kúsok pravdy našli. Monopolizácia lekární prebieha presne podľa plánu, to, čo sa predpokladalo, krásne beží, čiže i keď to na prvú šupu vyzerá, že úplne je absurdné, v tejto krajine je naozaj všetko možné, čiže nedá sa možno vylúčiť aj to. Reklama na Theraflu ide, monopolizácia prebieha, ešte potrebujú zákon, takže SMER-ácka chrípka - nová to diagnóza, ktovie pod akým číslom. Ďakujem.

 • Vážený pán poslanec Uhliarik a exminister zdravotníctva Slovenskej republiky, dovoľte mi, aby som to naozaj pripomenul pre všetkých, pretože vaše pripomienky naozaj znejú po vašom pôsobení trošku tak groteskne, pretože keď tak hodnotím vaše pôsobenie, tak nenachádzam v tom pôsobení absolútne nič pozitívneho. A teraz to neberte vôbec osobne, pretože ste ani nestihli v podstate vďaka hádkam, ktoré ste mali v koalícii. A ak vy hovoríte, že sa niekto zapíše do dejín, určite každý, kto nejakým spôsobom pôsobí vo významnej funkcii, sa môže zapísať do dejín, ukáže čas. Ale dovoľte, aby som vám pripomenul, že vy ste sa určite nezmazateľne zapísali do dejín slovenského zdravotníctva tým, že za vášho pôsobenia ste ho nezvládli tak, že musela byť vyhlásená mimoriadna situácia na Slovensku, ktorá sa vyhlasuje len v čase, keď sú živelné pohromy alebo je tu vojnový stav, pretože do takého stavu ste vy doviedli slovenské zdravotníctvo.

  A ešte sa vám jedna vec podarila, čo sa nepodarilo žiadnemu ministrovi, a dúfam, že už sa nepodarí. Dokázali ste postaviť dva významné stavy v zdravotníctve proti sebe: lekárov a sestričky. To sa nikomu ešte nepodarilo, ako ste vy zhoršili situáciu v zdravotníctve.

  Pán minister, exminister, dovoľte, aby som povedal, že vaša kritika nie je úprimná, a to, že sa snažíme napraviť tie všetky chyby, ktoré ste urobili aj so zodpovednosťou, ktorá s tým je spojená, je len prejavom toho, že chceme naozaj v tom zdravotníctve a že pani ministerka chce v zdravotníctve urobiť nápravu a že chce ju posunúť dopredu, aj keď to nebude jednoduché.

 • Takže ja, abstrahujúc od akýchkoľvek politických útokov a konfrontácie, považujem príspevok pána poslanca Uhliarika za naozaj vecný.

  Ja rovnako na základe doteraz dostupných informácií aj tejto rozpravy si vytváram obraz o tom, že zákon systémom poskytovania zdravotných služieb, zdravotnej starostlivosti veľmi zásadne so dopredu nepohne. Naopak, som presvedčená, že aj zavedením týchto výmenných lístkov znova rozbujnie a sa rozšíri byrokratizácia, administrácia lekárov už dnes viac administrujú ako ošetrujú a liečia. Takže vnímam to tak, že ide to na úkor tej činnosti a tých služieb, ktorí lekári, ktoré lekári naozaj majú poskytovať, okrem toho rovnako sa domnievam, že bude to viesť k prehĺbeniu šikany pacientov, ktorí už dnes s výnimkou dôchodcov, pre ktorých už dnes s výnimkou dôchodcov je naozaj veľkým luxusom vôbec ochorieť.

  Takže v ďalšom prípade vlastne mne ani tento zákon nedáva odpoveď na to, ako systémovo zabezpečiť redukciu spotreby liekov, ako zamedziť čoraz väčšiemu vplyvu a rozbujneniu samotného farmaceutického priemyslu. Takže pokiaľ tento zákon nedáva odpoveď na tak zásadné otázky, naozaj ani ja zaňho nemôžem zahlasovať, pretože aj pre mňa nepredstavuje systémovú zmenu, ako zlepšiť a sprehľadniť poskytovanie zdravotných služieb. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Müllerová, nech sa páči.

 • Vážený pán poslanec Uhliarik, ja už som na výbore sa snažila vysvetliť, prečo si myslím, že je dôležité, aby sa zase výmenné lístky zaviedli. Ja som človek, ktorý 35 rokov pracuje v praxi, jednak v štátnej, jednak v neštátnej. Neviem, či vy ste toľko ako niekedy pracovali. Chcem povedať to, že pokiaľ ide o hierarchiu, ako sa má liečiť, tak myslím si, že obvodný lekár nemá robiť len dispečera, ale má naozaj v prvom rade, keď k nemu pacient príde, pokúsiť sa ho liečiť. Až keď pacient príde na kontrolu po jeho liečbe a nemá sa lepšie, vtedy ho posiela na jednotlivé odborné vyšetrenia, samozrejme, s výmenným lístkom. Nie je pravdou, že sa potom od odborníka nevracia pacient k svojmu lekárovi. Vždy každý má nakázané, aby sa vrátil k svojmu lekárovi, aj tam chodí, pretože len na doporučenie toho-ktorého odborného lekára mu pol roka môže potom predpisovať obvodný lekár daný liek, ktorý doporučil odborník.

  Ďalej si myslím, že naozaj tieto výmenné lístky, pokiaľ sa zavedú, zabráni sa duplicitám vyšetrení, prípadne ešte väčšiemu počtu vyšetrení u tých istých odborníkov, nebude sa predpisovať toľko liekov, pretože už pri reakciách troch liekov, ktoré pacient užíva, vznikne z toho chemická látka, ktorá ani nevieme, aký má účinok. Takže myslím si, že aj z tohoto dôvodu. A pokiaľ ide o tú chrípku, že sa nakazia u obvodného lekára, to sa môžu aj u špecialistu. Ďakujem.

 • S reakciou, pán poslanec Uhliarik, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Budem krátko reagovať, ďakujem za všetky pripomienky.

  Čo sa týka pána poslanca Rašiho, že tí chytrejší vedia, o ktoré sa jedná, že pravdepodobne pán poslanec vie už, ako sa bude hlasovať o 11.00 hod., a pán poslanec asi vie, že má krištáľovú guľu, že akým spôsobom budú poslanci tento zákon schvaľovať.

  Čo sa týka pani Horváthovej, pani doktorky Horváthovej, naozaj si to pacient odsedí a plne s vami súhlasím.

  Čo sa týka pani, pána poslanca Andreánskeho. Hovoríte aj vo svojom návrhu, že ide o posilnenie všeobecného lekára. Pán poslanec, pravdepodobne ste ma nepočúvali dostatočne dôsledne, ja som povedal, že vtedy by to došlo k posilneniu, keby pacient mal povinnosť sa vrátiť od špecialistu, aby o tom ten všeobecný lekár vedel. V prípade, že ste tento pozmeňovací návrh nedali, ten lekár jednoducho nebude vedieť, kým tu nebude elektronická zdravotná karta, s čím od toho špecialistu odchádza.

  A čo sa týka pána poslanca Blanára a rozkolu sestier a lekárov, viete, to farizejské hlasovanie SMER-u, keď zahlasovali za zákon o platoch sestier, a potom poradca pána premiéra, bývalý šéf Slovenskej lekárskej komory to dal na Ústavný súd, naozaj hovorí za všetko. Pán poslanec, rád hovoríte o nemorálnosti zisku zdravotných poisťovní, od 1. 8. 2011 je v platnosti zákon, ktorý som predložil a ktorý táto Národná rada schválila a ktorý zásadne obmedzuje zisk.

  Ste už takmer rok vo vláde, máte väčšinu, prečo ste tento zisk doteraz neobmedzili ďalej? Ďakujem pekne.

 • Nech sa páči, pán poslanec Novotný, ktorý je prihlásený do rozpravy za poslanecký klub SDKÚ - DS. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, dovoľte, aby som vystúpil k tomuto vládnemu návrhu zákona o poskytovateľoch, nebude to jednoduché vystúpenie, lebo pôvodne, ak by som vystupoval len k tomu, čo priniesla pani ministerka do Národnej rady, čo schválila vláda Slovenskej republiky ako vládny návrh zákona, ani by som tak dlho nemusel možno rozprávať, ale omnoho zaujímavejšie sú možno pozmeňujúce návrhy, ktoré boli minulý týždeň v utorok schválené na výbore pre zdravotníctvo väčšinou, teda kolegami zo strany SMER, ktoré výrazným spôsobom menia dopad a charakter tohto vládneho návrhu zákona, čiže dnes už by som ho už nazval možno vládno-poslanecký návrh zákona. Ak by sme sa mali vyjadriť len k vládnemu návrhu zákona a jednou vetou charakterizovať, že o čo tu ide, tak by sa to dalo povedať, že je to zákon o centralizácii slovenského zdravotníctva.

  Dámy a páni, môže sa vám to páčiť, myslím to na pánov a dámy naľavo, môže sa vám to nepáčiť, na pánov a dámy napravo, ale o tom je tento návrh zákona, je o centralizácii moci, o centralizácii riadenia, o centralizácii slovenského zdravotníctva. Žiaľ, pozmeňujúce návrhy, ktoré prešli na výbore, tomu dávajú ďalšiu špecifikáciu, je to zákon o šikanovaní pacientov a zdravotníkov, resp. bude to zákon o šikanovaní pacientov a zdravotníkov, ak ho takto, kolegovia zo SMER-u, schválite, ja zaňho hlasovať určite nebudem.

  Čo teda prinášal vládny návrh zákona? Rád by som sa pozastavil pri troch dôležitých momentoch. Jednak presúval alebo navrhuje presunúť kompetenciu vydávať povolenia všeobecným nemocniciam zo samosprávnych krajov, z VÚC-iek na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Ten argument, ktorý cítiť a ktorým sa ministerstvo zdravotníctva zvykne brániť proti kritike, je ten, že chce mať ministerstvo zdravotníctva lepšiu kontrolu nad všeobecnými nemocnicami. Teda preto chce ministerstvo zdravotníctva vydávať povolenia všeobecným nemocniciam, ktorým dnes povolenia vydávajú samostatné kraje, aby zvýšilo svoju možnosť a schopnosť kontrolovať tieto nemocnice.

  Dámy a páni, neverím tomu. Neverím tomu a úprimne sa vyznám, prečo tomu neverím, lebo ak by chcelo ministerstvo zefektívniť svoju kontrolu, tak by prinieslo zákon s paragrafmi, v ktorých sa hovorí o tom, za akých podmienok, s akým súhlasom, so súhlasom od koho alebo bez súhlasu od koho môže ministerstvo zdravotníctva vykonávať kontrolnú činnosť. Posilnilo by svoje kontrolné zložky. Ministerstvo zdravotníctva má veľmi slabé svoje kontrolné zložky, lebo kontrolu v slovenskom zdravotníctve vykonáva predovšetkým Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pamätám sa veľmi dobre na diskusiu aj v pléne Národnej rady, aj na výbore pre zdravotníctvo, keď sa hovorilo o tom, že ministerstvo by malo aktívnejšie skontrolovať materiálno-technické a personálne normatívy, dožadovala sa toho napríklad Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Odpoveď ministerstva je pravidelne: "Nemáme na to kapacity, nemáme kým to skontrolovať, nestíhame viac ako niekoľko nemocníc do roka, lebo jednoducho tam treba prísť, treba to všetko skontrolovať, treba to naštudovať, treba tam poslať ľudí, techniku, je to náročné."

  Čiže ak by ministerstvo chcelo zvýšiť kontrolu alebo posilniť niektoré kontrolné kompetencie pre zmenu úradu pre dohľad, veď na to sa tento úrad vytvoril a na to ho rešpektovala aj Ficova vláda, tento úrad, veď boli veľké diskusie o zrušení, tak by posilňovala kontrolné kompetencie. Ale, tu sa mení len kompetencia vydávať povolenie na zriaďovanie všeobecnej nemocnice, resp. zobrať toto povolenie.

  Idúc v logike argumentácie ministerstva zdravotníctva, sa opýtam ináč. To keď samosprávnemu kraju zoberiete možnosť vydávať povolenia v nemocnici, ktorú zriaďuje, keď pánovi županovi Blanárovi zoberiete možnosť vydávať povolenie na nemocnicu v Dolnom Kubíne, ktorú zriaďuje, to on ju ako potom bude kontrolovať, keď ministerstvo tvrdí, že teraz, keď nevydáva povolenie, nevie kontrolovať? To pán župan Blanár nebude vedieť skontrolovať vlastnú nemocnicu, ktorú zriaďuje? Zjavne vidíte, že toto škrípe, toto ustanovenie nie je dobré a neprospieva ničomu inému, iba centralizácii, iba tomu, aby ministerstvo zdravotníctva vedelo rozhodnúť o tom, či vo Svidníku má alebo nemá byť nemocnica. Rozhodne o povolení, hotovo, nemusí sa pýtať Chudíka, župana v Prešovskom kraji, proste rozhodne a hotovo. Považujem to za zlé ustanovenie, ustanovenie ktoré povedie k centralizácii slovenského zdravotníctva.

  Ďalším z takýchto ustanovení je skutočnosť, že fakultnou nemocnicou podľa návrhu zákona bude môcť byť iba taká, ktorá je zaradená do koncovej siete a nachádza sa v sídle fakulty, resp. vysokej školy. No keď som sa pri predchádzajúcom ustanovení pýtal na názor županov a samosprávnych krajov, teraz naozaj som zvedavý, ako to hodnotia dekani a rektori, alebo tí na to prídu až trochu neskôr, pretože, dámy a páni, toto je o tom, že ministerstvo zdravotníctva chce rozhodovať o tom, kde bude a kde nebude fakultná nemocnica. Dnes totižto o zriadení fakultnej nemocnice rozhodol akademický senát, pán dekan, resp. univerzitný senát, pán rektor, pretože je to ich kompetencia zriaďovať kliniky, oni vedia zriadiť kliniku. Ministerstvo zdravotníctva nevie zriadiť kliniku, ale vie rozhodnúť o dôležitejšej veci - o peniazoch a o tom je toto ustanovenie. Áno, je pravda máme veľa fakultných nemocníc, je pravda že nám narástli ako huby po daždi, ale skúsme si to rozmeniť. Ministerstvo zdravotníctva ide znížiť počet fakultných nemocníc, to je cieľ? Tomu rozumiem, je to argument, ak by s tým súhlasila aj akademická obec, ak by to s nimi bolo dohodnuté. Nezachytil som ich reakcie na toto ustanovenie, možno pani ministerka takúto reakciu má, že s tým súhlasia. No len je tu ešte jeden problém, že fakultnou nemocnicou môže byť iba taká, ktorá je v koncovej sieti. Viete, čo je koncová sieť? Je to zoznam nemocníc, ktoré sa vydávajú nariadením vlády Slovenskej republiky. Pani ministerka príde s návrhom nariadenia na vládu, v stredu vláda rozhodne o zozname nemocníc v koncovej sieti. Dámy a páni, sú tam len štátne nemocnice a sv. Alžbeta, jediná neštátna nemocnica v Bratislave. Čiže je to skoro výhradne zoznam štátnych nemocníc, toto ustanovenie je o tom, že ministerstvo zdravotníctva hovorí, fakultné nemocnice môžu byť len štátne nemocnice. A ja sa pýtam prečo? Prečo napr. fakultnou nemocnicou nemôže byť nemocnica Šaca v Košiciach, kde by bola klinika popáleninovej chirurgie. Také oddelenie popálenín, aké je v Šaci veľmi ťažko nájdete niekde inde na Slovensku. To tam študenti nemôžu chodiť, to nemôže byť fakultná nemocnica? O čo tu ide, o menej tabuliek? Nedáva logiku. Ja vám poviem, o čo tu ide: o peniaze. O peniaze tu ide, pretože, ako ste si iste všimli, plán zavedenia platby za diagnózu, teda spravodlivého ohodnotenia výkonov zdravotníkov sa odsúva, počul som termín, že 2016, preložím to do slovenského jazyka, po parlamentných voľbách a veľmi ma to mrzí.

  Samozrejme, za všetko môže predchádzajúca vláda, to akože v argumentácii SMER-u nemôže chýbať, len mňa mrzí niečo úplne iné, že táto vláda stráca ambíciu zaviesť spravodlivý systém ohodnotenia práce zdravotníkov nemocníc v tomto funkčnom období. To znamená, že systém platieb pre poskytovateľov bude taký ako doteraz, prípadne sa bude ešte horšiť. To znamená, Všeobecná zdravotná poisťovňa povie, o koľko navýši ktorej nemocnici alebo zníži platbu, a najlepšie platby majú fakultné nemocnice. Fakultné nemocnice budú len štátne nemocnice, ktorým Všeobecná zdravotná dá vyššie platby, o toto tu ide v tomto návrhu, všetko ostatné sú reči okolo toho. Toto je návrh a cieľ tohto návrhu.

  Vládny návrh zákona mení a upravuje aj podmienky pre výberové konania na záchrannú zdravotnú službu a predlžuje obdobie, na ktoré sa vydáva povolenie zo 4 na 6 rokov. No, mnohí, ktorí máte trošku dlhšiu pamäť, si iste pamätáte posledné výberové konania na ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa realizovali v blahej pamäti ešte za pána ministra Rašiho. Bolo okolo toho veľa diskusie, veľa podozrení, veľa zjavných aj menej zjavných nespravodlivostí a veľká diskusia.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Môžem vás na chvíľočku prerušiť, pán poslanec?

  Len chcem oznámiť členom poslaneckého grémia, že začína o 10.45 hodine poslanecké grémium, tak vás poprosím. Ale my budeme pokračovať v rozprave.

  Nech sa páči pán poslanec, ospravedlňujem sa.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pokračujem teda ďalej. Pamätáme sa na tú diskusiu, ktorá vtedy v spoločnosti bola a teší ma to, že ministerstvo zdravotníctva cíti, že potrebuje s týmto výberovým konaním a organizáciou celého výberového konania, fungovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby niečo robiť, to ohodnocujem. Bojím sa ale, že to, čo je momentálne napísané v zákone, nijak významným spôsobom neohrozí tie hlavné, resp. nezmení tie hlavné podozrenia, ktoré vznikali v roku 2009/2010. Takže zrejme v rokoch 2013, 2014 budeme svedkami repete podobných diskusii, nejasností a neistoty ohľadom výberu ambulancii záchrannej zdravotnej služby. Ale čo chcem povedať, je veľmi prekvapivé to posunutie času, na ktoré sa vydáva povolenie zo 4 na 6 rokov. Nedostal som doteraz odpoveď, že prečo. Vychádzajú mi síce také politické špekulácie, že teda aby tá ďalšia vláda, ktoré vzíde po parlamentných voľbách 2016 nestíhala odsúťažiť nové ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ale neverím, že ministerstvo zdravotníctva by malo takéto pohnútky, ale tú logiku sme nenašli. Pýtali sme sa na výbore pre zdravotníctvo, tú logiku prečo zo 4 na 6 rokov, sme nenašli.

  Zaujímavé, vo vládnom návrhu je zriadenie jedenástej stavovskej komory v slovenskom zdravotníctve. Musím povedať, že náš rezort zdravotníctva je, žiaľ, charakteristický vytváraním veľkého množstvo komôr. Viem, že je to veľmi elegantné, takúto komoru vždy vytvoriť, všetci sa tešia, lebo dokopy nič nedostali, len problémy. Osobne si myslím, že omnoho záhodnejšie ako vytvárať pre každé zdravotnícke povolanie, ktorých máme viac ako písmen abecedy, komoru, by bolo riešiť silu a kompetencie týchto komôr, ale aj schopnosť financií a ufinancovania úloh, ktoré komora má zo zákona. Toľko teda k vládnemu návrhu zákona, znovu zopakujem, že je to zákon o centralizácii moci v zdravotníctve do rúk ministerstva zdravotníctva.

  No ale teraz poďme už k tým pozmeňujúcim návrhom. Minulý týždeň v utorok výbor pre zdravotníctvo - veľká hŕba pozmeňovákov, opozícia na to mala asi 10 min. predtým, ako sa výbor rozbehol, no ale už ako nejdem diskutovať o tom, že patrilo by sa tie pozmeňujúce návrhy aspoň dať kolegom, teda ktorí sa venujú problematike zdravotníctva. Ak už budem skromný, 24 hodín je asi veľa, ale večer pred prerokovaním návrhu zákona, lebo zrejme už boli napísané. No ale nechajme to, taká je metóda práce, tak my šikovnejší si to prečítať vieme a pochopiť vieme, o čom sú tieto pozmeňujúce návrh. Ale čo ma ruší, je úplne niečo iné. To, že minulý utorok boli pozmeňujúce návrhy, zásadné pozmeňujúce návrhy, ktoré zasahujú do systému fungovania zdravotníctva, predložené na výbore pre zdravotníctvo, a dneska ako pozerám na hodinky, je utorok, prešiel týždeň, o 17.00 hod. budú aj schválené, poznajúc teda pevnosť hlasovacej mašinérie najsilnejšej strany v tomto parlamente. Pripomienkové konanie, názor verejnosti, nezáujem? Nikoho to nezaujíma? Kto stihol, sledoval v utorok, tak niečo zachytil, že je v televízii, potom pobehovali stavovské organizácie, asociácie niečo zistili jak s tými výmennými lístkami. Včera som mal zdravotnú komisiu na Košickom samosprávnom kraji. Analyzovali sme list od Asociácie súkromných lekárov, ktorí nesúhlasia s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Andreánskeho ohľadom zrušenia povinnosti uzatvárať zmluvy so všeobecnými lekármi. Viete, tak narýchlo, chvatne, niekto niečo stihol, niekto nestihol, niekto počul, že vlastne budú tie výmenné lístky, nebudú tie výmenné lístky. Pani ministerka, no tak sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré idú nad rámec vládneho návrhu zákona. Vám sa páčia, to je síce dobre, že sa vám páčia návrhy, ktoré dávajú vaši kolegovia zo SMER-u, ale patrilo by sa takéto zmeny prediskutovať v pripomienkovom konaní. Nehnevajte sa, nechcem byť právny purista, ale ja si myslím, že zavedenie výmenných lístkov, že možnosť zaviesť trojsmennú prevádzku v nemocnici, že možnosť odzmluvniť všeobecných lekárov - aj keď pán poslanec Raši vyňal teraz tieto body zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie - a ďalšie a ďalšie zmeny , nejdem ich všetky vymenovať, lebo nemám ambíciu vás tu zabávať do 16.00 hod. poobede, ale myslím si, že by sa oddalo to dať do pripomienkového konania, keď ministerstvo zdravotníctva sa chystá posilniť pozíciu všeobecných lekárov. To je pozitívne, len sa ju chystáte skôr oslabiť, si myslím, resp. ich zbytočne šikanovať, ako posilniť ich pozíciu.

  Chcem možno k tomu povedať aj to, že svedkami generálky na takýto spôsob prerokovania legislatívy sme boli už v decembri. Iste sa pamätáte na vládny návrh zákona o liekoch a vládny návrh zákona o rozsahu. Zásadné stanoviská pani ministerky a ministerstva zdravotníctva, že zľavy v lekárňach, tak ako ich presadila a schválila predchádzajúca vláda, sú zlé. Ministerstvo s nimi nemôže a nebude súhlasiť. A potom na výbore zdravotníctvo - veľké prekvapenie - pozmeňujúci návrh pána poslanca Rašiho, s ktorým ministerstvo už súhlasilo, ktorý zavádza podľa mňa omnoho horší a hlavne netransparentnejší systém zliav v lekárňach. Myslím, že lekárnici sú doteraz v šoku, celkom sa z toho nepozbierali, lebo tak veľmi verili strane SMER, že zrušiť tie akože zlé zľavy v lekárňach, na základe ktorých pacient mohol menej doplácať, a nakoniec prišiel pozmeňujúci návrh, ktorý zavádza zľavy iným spôsobom, ale za úplne netransparentných podmienok bez toho, aby vôbec bola nejaká kontrola o tom, aké zľavy budú zavedenie. A teraz to isté, výmenné lístky sa zavedú na základe pozmeňujúceho návrhu pána poslanca kolegu, ten sa rozhodol, že teda cíti potrebu zaviesť výmenné lístky, a už sú v zákone! Žiadne pripomienkové konanie, žiadne názory odborných sekcií v pripomienkovom konaní, proste kto stihol, tak sa vyjadril, únia špecialistov stihla včera, dnes to bude schválené, Asociácia súkromných lekárov stihla už v utorok minulý týždeň. Dámy a páni, nehnevajte sa, ale nepáči sa mi takýto spôsob prerokovania legislatívy. SMER má veľkú silu, má 83 poslancov, vie v parlamente schváliť čokoľvek, aj zrušiť gravitačný zákon, aspoň dodržujte riadny legislatívny postup, aby sme sa normálne v pripomienkovom konaní vedeli vyjadrovať a diskutovať o jednotlivých návrhoch. Nepoužívajte skratky, nie je to hodné takej silnej politickej strany, ktorá má takú veľkú väčšinu v Národnej rade, nepotrebujete to! Načo používate takéto skratky?

  Dovoľte mi zastaviť sa teda pri týchto pozmeňujúcich návrhoch, pri troch takých najzávažnejších momentoch, ktoré prinášajú. Prvé je už to spomenuté a premieľané aj dnes v rozprave - zrušenie povinnosti zdravotných poisťovní uzatvárať zmluvy so všeobecnými lekármi. Pán poslanec Raši vyňal tieto pozmeňujúce návrhy na samostatné hlasovanie, čiže z logiky by som predpokladal, že asi ste sa rozhodli, kolegovia, to, čo ešte v utorok bol dobrý nápad, v utorok o týždeň už nepovažovať za tak dobrý nápad. Áno, naozaj Asociácia súkromných lekárov to považuje za zlý nápad. Je to zlý nápad a je dokonca v kontradikcii podľa môjho názoru, keď sa snažím vžiť do logiky s výmennými lístkami, ktoré chcete zaviesť. Chcem ale povedať aj niečo omnoho dôležitejšie. Viete, SMER pred voľbami sľuboval istoty. Povedali ste, že budú istoty, tento návrh je v poradí už druhý, ktorý ruší istotu, ktorú v zdravotníctve máme. Tie istoty rešpektoval Zajac, rešpektoval Valentovič, rešpektoval Raši, rešpektoval Uhliarik, akurát za pani ministerky Zvolenskej to akosi už nechcete rešpektovať. Hovorím o fixnom doplatku na lieky a hovorím o povinnosti poisťovne uzatvárať zmluvu so všeobecnými lekármi. Sú tu ustanovenia, ktoré sú v zákone od roku 2004. Zrazu ich potichu začínate meniť! Pozmeňovák v decembri k zákonu o lieku a o rozsahu, teda k týmto dvom zákonom, lebo sa to krylo, zrušil pravidlo fixného doplatku, teda ak dávate zľavu z doplatku na lieky, musí sa rozdeliť medzi zdravotnú poisťovňu a pacienta a teraz rušíte, ale resp. ste sa pokúsili - nebyť reakcie Asociácie súkromných lekárov a všeobecných lekárov - zrušiť povinnosť poisťovne uzatvoriť zmlúv. Prečo tak potichu, prečo tak poza búčky? Však sľúbili ste istoty, tak dajte nové istoty tým lekárom a neberte im tie, ktoré ako-tak majú v zákone a, zopakujem, ktoré rešpektovali všetci ministri sprava aj zľava, len akosi teraz ich teraz nechcete rešpektovať a potichu ich pozmeňujúcimi návrhmi poslancov dávate zo zákona von.

  No dobre, tak vžívam sa teda pozitívne do myšlienky, že SMER opraví vlastnú chybu, ktorá vlastne nebola vo vládnom návrhu, ale ktorú vlastne vymyslel minulý utorok, ale vlastne ju dnes opraví. Teda vyzerá to nádejne, že tá povinnosť uzatvárať zmluvy so všeobecnými lekármi zostane v zákone, no ale poďme k tým výmenným lístkom.

  Dámy a páni, keď SMER príde k moci v zdravotníctve, zacúvame. Spátečka, cúvame. Teraz cúvame do roku 2008. Vtedy Valentovič, pán minister Valentovič znovu zaviedol výmenné lístky, odporúčacie lístky. To znamená, keď chcete ísť špecialistovi, musíte navštíviť najprv svojho všeobecného lekára z dôvodu, aby vám vypísal lístok. Darmo, že vy viete, ku ktorému špecialistovi chcete ísť, a viete, prečo tam chcete ísť, viete, že vám hučí v ušiach, viete že vás boli koleno, viete, že vás bolí chrbát, viete, že aj pred troma rokmi ste mali podobné potiaže s chrbtom a presne viete, ku ktorému pôjdete doktorovi, lebo už máte k nemu dôveru, poznáte ho , nie vy musíte ísť po výmenný lístok. Cieľ, samozrejme, všetko má nejaký cieľ, cieľom je vlastne podľa pána poslanca, nemôžem povedať podľa ministerstva zdravotníctva, lebo tomu sa len poslanecký návrh zapáčil, teda podľa pána poslanca je cieľom to, aby sa posilnila pozícia všeobecných lekárov a aby všeobecní lekári riadili pohyb pacienta v systéme. Teda zabránilo sa zbytočným návštevám špecialistov, zabránilo sa zbytočným duplicitným vyšetreniam.

  Dámy a páni, ako tak pozerám, táto rozprava nebude taká jednoduchá a krátka, tak ak budete mať ešte chuť, tak v časti ústne prihlásených vám niekoľko takých výmenných lístkov, keď sa mi to podarí vytlačiť, čo mi poslali kolegovia, ukážem, naozaj posúďte sami, aj tí, ktorí ste nelekári, ako neobyčajne dôležitý je tento výmenný lístok a ako bohatú informáciu poskytuje špecialistovi na vyšetrenie, ale vrátim sa k meritu vecí, považuje tento návrh za zbytočné šikanovanie pacientov a za zbytočné šikanovanie zdravotníkov. O to viac, že, priatelia, to, že ešte viete, ku ktorému chcete ísť špecialistovi, tvrdí ministerstvo zdravotníctva, resp. pán poslanec predkladateľ, že to ešte nestačí, lebo čo keď ten všeobecný lekár vie, že vlastne toho špecialistu nepotrebujete a že on vie lepšie, ku ktorému špecialistovi treba ísť, to by som ešte ako tak vedel prijať ten argument, ale skúste prijať ten argument, keď napríklad ste v Bratislave, pracujete v Bratislave, strašne veľa východniarov tu pracuje. Chcete ísť k špecialistovi, váš všeobecný lekár je v Sobranciach, pôjdete najprv po výmenný lístok do Sobraniec, pricestujete nazad, navštívite svojho špecialistu? Nie je toto šikanovanie?

 • Ruch v sále.

 • Ja nespochybňujem, dámy a páni, ako lekár by som si nikdy nedovolil spochybniť to, že k vám príde pacient s potiažmi a vy sa potrebujete poradiť so špecialistom, tak píšete výmenný lístok. Ja som neurochirurg, čiže vysoký špecialista, čo sa týka systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale bežne posielam výmenným lístkom pacienta na cievne vyšetrenie, bežne ho posielam späť k neurológovi, bežne ho posielam k ortopédovi, pretože potrebujem diferenciálne diagnosticky niečo vylúčiť. Napíšem, na čo mám podozrenie, na čo potrebujem odpoveď, na tom sa nič nemení, to funguje aj dnes. Pacientov si posielame výmennými lístkami a lekárskymi správami, o tom sa tu nehovorí. Tu sa hovorí o povinnosti, tu sa hovorí o povinnosti, že ak potrebujete ísť k neurológovi, ak potrebujete ísť na krčné, ak potrebujete ísť k očnému lekárovi z iného dôvodu, ako predpísanie okuliarov, lebo len predpísanie okuliarov máte v návrhu zákona, keď potrebujete ísť k ortopédovi, tak musíte si skrátka ísť vybrať výmenný lístok. Šikanuje to pacientov, predlžuje to ich prístup k zdravotnej starostlivosti, už nehovorím ani o prípadoch, keď máte všeobecného lekára v Kežmarku a vy pracujete v Nitre, v Bratislave alebo v Banskej Bystrici, čo je niečo úplne bežné dneska na Slovensku. Jedným z argumentov, ktorým SMER odôvodňuje tento návrh, je aj to, že všeobecný lekár bude mať informáciu o pohybe pacienta v systéme.

  Dámy a páni, prídete k všeobecnému lekárovi, poviete, že vás bolí koleno a chcete ísť k ortopédovi, lebo neviete, že chcete ísť k ortopédovi, keď vás bolí koleno, mohli ste ísť aj na ušné, to je pravda, no tak on vám teda vypíše ten výmenný lístok bohatého obsahu s nasledujúcim znením - prosím o odborné vyšetrenie ad ortopedická ambulancia. Vy teda navštívite ortopéda, ten vám niečo odporučí, odídete domov. O dva mesiace vás bude znovu bolieť koleno, znovu navštívite všeobecného lekára, znovu poprosíte o odporúčací výmenný lístok a on vám povie: "Ale veď ja som vás pred dvoma mesiacmi poslal k tomu ortopédovi, nemali ste mi náhodou doniesť výsledok vyšetrenia?" A pacient odpovie: "Nie. Nikde mi to v zákone, nikto nepredpisuje, že ja mám nejakú povinnosť ako pacient, ja som už ten lístok stratil. Ale on mi dával také malé žlté tabletky, to sa pamätám." No tak mu teda napíše ďalšie odborné vyšetrenie a pošle ho výmenným lístkom, lebo čo urobí, bude liečiť koleno v ambulancii všeobecného lekára v dnešnej dobe pri dnešných zobrazovacích metódach? Ideme takto zacúvať?

 • Ruch v sále.

 • Čiže všeobecný lekár má riešiť všetky potiaže pacientov, povedal by som, bez toho, aby mal dostatok informácií o celkovej diagnóze? Pretože ju nemá, nie všetko viete fyzikálne vyšetriť na ambulancii všeobecného lekára. Včera som bol ráno so svojou dcérou a svojim synčekom u pediatra, teda u všeobecného lekára pre deti a dorast, aby som bol presný. Pani doktorka bola značne nervózna, lebo od rána tam bolo veľa chrípiek, a verím jej, že bola nervózna, veľa respiračných infektov, tak som sa konečne dostal na poradie, vyšetrila, predpísala antibiotiká. Poobede som sa stretol s pani doktorkou úplne náhodne a pýtam sa jej: "Pani doktorka, koľko ste mali dneska pacientov na ambulancií všeobecného lekára?" A ona povedala: "77". Myslíte si, že ešte potrebuje ďalších 10, ktorým bude vypisovať lístok? Má málo pacientov? A o tom to celé je, dámy a páni. A mohol by som pokračovať dlho a hovoriť konkrétne prípady, chcete zaviesť výmenné lístky, chcete zlostiť pacientov, chcete, aby dlhšie čakali na zdravotnú starostlivosť, chcete predlžovať čakanie, milí kolegovia zo SMER-u, urobte to. To je vyše rozhodnutie, ja s tým súhlasiť nebudem.

  Ak chcete riešiť pohyb pacientov v systéme a ak chcete riešiť to, aby mal všeobecný lekár všetky informácie, sú na to omnoho efektívnejšie nástroje v 21. storočí ako výmenný lístok s textom "prosím o odborné vyšetrenie". Hovorím vám to s plnou vážnosťou, že sú na to omnoho efektívnejšie spôsoby, ako to, aby pacient sedel medzi chrípkami a hnačkami. Ďalším pozmeňujúcim návrhom, ktorý prišiel do tohto vládneho návrhu zákona je niečo, čo sa tu dostalo z iného návrhu zákona o poskytovateľoch, ktorý bol predložený na túto schôdzu Národnej rady, ktorý ste si pozreli program schôdze Národnej rady, určite ste si všimli, že je predložená iná novela zákona o poskytovateľoch z dielne kolegov poslancov Rašiho, Baláža a Valockého.

  O čom bol tento poslanecký návrh zákona? Bol o strašení zdravotníkov. Bol o tom, aby SMER mal kladivo na zdravotníkov, tak ako je potrebné kladivo na čarodejnice, tak treba mať kladivo aj na zdravotníkov, predovšetkým na odborárov. No, čuduj sa svete, samého ma to prekvapilo, očakával som, že zdravotnícki odborári a Lekársky odborový zväz sa tak, ako sme tomu boli svedkami počas prvej Ficovej vlády, stiahne do ulity, hneď ako príde ľavicová vláda, a vyčká až kým sa vráti pravicová vláda, voči ktorej vznesie zásadné požiadavky. Vo väčšinou voči Ficovej vláde až tak zásadné požiadavky odborári nevznášali v prvom období jej vládnutia. Ale čuduj sa svete, odborári sa nezľakli Ficovej vlády a odborári pokračujú v nastoľovaní svojich požiadaviek, lekári sa domáhajú tretej etapy zvyšovania miezd, sestry sa domáhajú zvyšovania miezd, na ktoré predchádzajúca vláda nechala rezervu 50 miliónov eur, a nechcú dať pokoj. Nuž tak musí si už vláda aj po skúsenostiach v Žiline nájsť nejaké kladivo a o tom bol tento poslanecký návrh zákona. Znovu podotýkam, že poslanecký návrh zákona, ktorý neprešiel riadnym pripomienkovým konaním, ktorý poslanci predložili do Národnej rady a o ktorom ministerstvo zdravotníctva zrejme by len skonštatovalo, že tiež sa to pani ministerke páči. Pani ministerke sa vôbec páčia také návrhy, ktoré tu predkladajú poslanci zo strany SMER. Chcem povedať, že tento návrh, ktorý predložili poslanci do Národnej rady fungoval na troch základných postulátoch.

 • Ruch v sále.

 • Prvým postulátom bolo, že riaditeľ po prerokovaní - veľmi to zjednoduším, aby som dlho nehovoril - riaditeľ po prerokovaní s odborovou organizáciou alebo zamestnancami môže zaviesť dvoj- alebo trojzmennú prevádzku v nemocnici. Pozor! Prerokovanie neznamená súhlas, prerokovanie neznamená súhlas! Prerokovanie znamená, že si zavolá odborárov a povie im: "No tak rozhodol som sa od budúceho týždňa zaviesť trojzmennú prevádzku." Oni povedia: "My nesúhlasíme." - "Nevadí, už sme to prerokovali," a zavedie ju. Je to zjavné kladivo na odborárov: "Chcete štrajkovať? Nepáči sa vám to, ako to funguje?"

 • Neutíchajúci ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, chcem sa spýtať, či máte ešte dlhšie vystúpenie, alebo budete pokračovať?

 • Tak poprosím vás, aby sme mohli odhlasovať. Ďakujem pekne.

  Dámy a páni budeme teraz hlasovať o prerokovaných bodoch. Poprosím vás o registráciu v systéme, skontrolujte si svoje hlasovacie karty.

  Pani poslankyňa Vaľová bude uvádzať v prvom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 5 o službách v zamestnanosti. Je to tlač 362.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 362.

 • Ďakujem veľmi pekne. Prosím, pán predseda dajte hlasovať o návrhu, ktorý vzišiel z rozpravy, vrátiť návrh zákona zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 60 za, 77 proti, 1 nehlasoval. Návrh sme neschválili.

 • Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 82 za, 54 proti, 5 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

 • Teraz v súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie:

  - Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj,

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 116 za, 2 proti, 24 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Senko uvedie v prvom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 434 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry, je to tlač 361.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, tlač 361.

 • V rámci diskusií k predmetnému bodu programu nevystúpil žiaden poslanec, nebol podaný žiaden procedurálny návrh.

  Vzhľadom k tomu prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 88 za, 52 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, teraz, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady:

  - ústavnoprávnemu výboru,

  - výboru pre financie a rozpočet a

  - výboru pre kultúru a médiá;

  a ďalej, aby za gestorský výbor určila výbor pre kultúru a médiá a že výbory prerokujú návrh zákona do 30 dní a gestorský do 32 dní.

  Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 125 za, 16 sa zdržalo. Návrhy sme schválili.

  Pani poslankyňa Hufková uvedie hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii. Je to tlač 287.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 287.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec.

  Budeme teraz hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 3 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy.

  142 prítomných, 95 za, 47 sa zdržalo.

  Body sme schválili.

 • Pán predseda, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 130 za, 12 sa zdržalo. Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku do rozpravy. Vyhlasujem ju za skončenú.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných,139 za, 3 sa zdržali.

  Schválili sme vládny návrh zákona o pôsobnosti pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii.

  Pán poslanec Záhumenský uvedie hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona č. 152 o potravinách. Je to tlač 279.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, tlač 279.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave vystúpili štyria poslanci. Podali dva procedurálne návrhy, preto, prosím, budeme najprv hlasovať o týchto procedurálnych návrhoch.

  Ako prvý podal procedurálny návrh pán poslanec Galko, a to vrátiť návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie. Prosím, dajte o tom hlasovať.

 • Hlasujeme o procedurálnom návrhu vrátiť zákon na dopracovanie.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 61 za, 78 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

 • Druhý procedurálny návrh, a to nepokračovať v rokovaní o predloženom návrhu zákonu, predložil pán poslanec Simon. Prosím, dajte o ňom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 62 za, 77 proti, 1 sa zdržal. Návrh sme neschválili.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 7 s návrhom gestorského výboru návrhy schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch 1 až 7 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 80 za, 17 proti, 42 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o bode č. 8 spoločnej správy, ktorý navrhol vyňať na osobitné hlasovanie pán poslanec Simon. Gestorský výbor navrhuje bod schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 80 za, 11 proti, 49 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento bod sme schválili.

 • V rozprave vystúpil pán poslanec Matovič a predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý má tri body. Budeme hlasovať o nich spoločne. Prosím, dajte, o nich hlasovať.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 97 za, 44 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy aj pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, dajte, prosím, hlasovať o postúpení vládneho návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 80 za, 9 proti, 53 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Končím možnosť sa prihlásiť. Pán poslanec Beblavý, do rozpravy? Takže nemám prihlášku.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pripomienok s odporúčaním gestorského výboru prerokovaný vládny návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 80 za, 11 proti, 49 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh novely zákona č. 152 o potravinách.

  Pani poslankyňa Košútová uvedie hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona č. 220 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Je to tlač 280

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 280.

 • Ďakujem pekne za slovo. V rozprave vystúpili traja poslanci. Pán poslanec Fecko, Hlina a Záhumenský. Pán poslanec Fecko a Záhumenský podali pozmeňujúce návrhy. Pán poslanec Fecko navrhol tiež vyňať na osobitné hlasovanie bod č. 4 spoločnej správy.

  Pristúpime však k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 3, 5, 7 až 12 s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 79 za, 58 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Tieto body sme schválili.

 • Teraz budeme hlasovať o bode spoločnej správy č. 4, ktorý vyňal na osobitné hlasovanie pán poslanec Fecko.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode č. 4 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 80 za, 36 proti, 25 sa zdržalo.

  Aj tento bod sme schválili.

 • Ďakujem. Ďalej budeme hlasovať o bode spoločnej správy č. 6 s návrhom gestorského výboru tento bod neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 1 bol za, 80 proti, 60 sa zdržalo.

  Tento bod sme neschválili.

 • Ako prvý v rozprave vystúpil pán poslanec Fecko, ktorého pozmeňujúci návrh má 8 bodov. Pán poslanec žiada o každom z navrhnutých bodov hlasovať osobitne.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 43 za, 78 proti, 12 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

  Tento bod sme neschválili.

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 46 za, 78 proti, 15 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o treťom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 35 za, 78 proti, 22 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o štvrtom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 45 za, 78 proti, 15 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschváli sme návrh.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o piatom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 48 za, 77 proti, 13 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o šiestom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 46 za, 79 proti, 12 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o siedmom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 39 za, 78 proti, 22 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o ôsmom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fecka.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 48 za, 79 proti, 14 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďalej v rozprave vystúpil pán poslanec Záhumenský. Predložil jeden pozmeňujúci návrh označený v pravom hornom rohu rímskou dvojkou.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Záhumenského, ktorý je označený rímskou dvojkou.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 77 za, 1 proti, 62 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Ďakujem. Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch zo spoločnej správy, aj o pripomienkach z rozpravy, mám splnomocnenie gestorského výboru, dajte, prosím, hlasovať o postúpení vládneho návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 84 za, 9 proti, 46 sa zdržalo a 3 nehlasovali.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku do rozpravy, vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených pripomienok s odporúčaním gestorského výboru prerokovaný zákon schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za, 14 proti, 46 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Schválili sme vládny návrh novely zákona č. 220.

  Pán poslanec Záhumenský uvedie v druhom čítaní hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013.

  Je to tlač 290.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 99 za, 39 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tieto body sme schválili.

 • Ako prvý v rozprave vystúpil pán poslanec Csicsai, ktorého pozmeňujúci návrh obsahuje 4 body.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pripomienkach pána Csicsaia spoločne.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave vystúpili traja páni poslanci, z toho jeden podal pozmeňujúci návrh. Najskoršie pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 3 s návrhom gestorského výboru body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 22 za, 89 proti, 29 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch zo spoločnej správy, aj o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o postúpení vládneho návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 85 za, 3 proti, 49 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Pán poslanec, do rozpravy? Asi nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku v znení schválených pripomienok s odporúčaním gestorského výboru prerokovaný zákon schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 84 za, 2 proti, 54 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme vládny návrh zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýroby.

  Pán poslanec Panáček bude v druhom čítaní uvádzať hlasovanie o návrhu mandátového a imunitného výboru na vydanie zákona č. 372 o priestupkoch. Je to tlač 233.

 • Hlasovanie o návrhu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tlač 233.

 • Pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec - Alojz Hlina. Keďže neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a taktiež nevyplynuli zo spoločnej správy žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, sme v treťom čítaní.

  Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu v treťom čítaní. Nemám prihlášku do rozpravy.

  Vyhlasujem ju za skončenú.

 • Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tlač 233, ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Hlasujeme. 141 prítomných, 136 za, 1 proti, 4 sa zdržali.

  Schválili sme novelu zákona č. 372.

  Pán poslanec Fecko uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslancov Cicoňa, Brixiho a Martvoňa na vydanie zákona č. 138 o lesnom reprodukčnom materiáli, tlač 350.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antonína Cicoňa, Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z., tlač 350.

 • V rozprave nevystúpil nik a neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Hlasujeme. 142 prítomných, 95 za, 46 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený poslanecký návrh zákona na prerokovanie výborom:

  - Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie;

  ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že určené výbory poslanecký návrh zákona prerokujú v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 133 za, 9 sa zdržalo.

  Návrhy sme schválili.

  Pani poslankyňa Kučerová uvedie hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Faiča a Martvoňa na vydanie zákona č. 99. Je to Občiansky súdny poriadok. Tlač 369.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Faiča a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, tlač 369.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, k predmetnému návrhu zákona nevystúpil nikto a nebol podaný žiadny iný návrh.

  Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 81 za, 44 proti, 17 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ďalej aby za gestorský výbor určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určený gestorský výbor prerokuje návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 107 za, 1 proti, 31 sa zdržalo, 1 nehlasoval. Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Matovič uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslancov Abrhana, Hrušovského, Gibalovej a Fronca na vydanie zákona č. 595 o dani z príjmov. Je to tlač 271.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Pavla Hrušovského, Moniky Gibalovej a Martina Fronca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 271.

 • V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu, pán predseda, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Hlasujeme. 140 prítomných, 53 za, 78 proti, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

  Pán poslanec Varga uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslancov Brixiho a Rašiho na vydanie zákona č. 355 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, je to tlač 298.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 298.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje poslanecký návrh v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Hlasujeme. 140 prítomných, 80 za, 59 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, v zmysle vášho rozhodnutia, že prerokuje tento návrh zákona ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že gestorským výborom bude určený hlasovaním výbor pre zdravotníctvo. Výbory prerokujú tento návrh do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od prvého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Hlasujeme. 141 prítomných, 129 bolo za, 10 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrhy sme schválili.

  Pán poslanec Matovič uvedie hlasovanie v prvom čítaní o návrhu pána poslanca Richarda Vašečku na vydanie zákona č. 145 o správnych poplatkoch. Je to tlač 292.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 292.

 • Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.

  Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 51 za, 1 proti, 89 sa zdržalo a 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili a nebudeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

  Pani poslankyňa Nachtmannová uvedie v prvom čítaní hlasovanie o návrhu poslancov Brixiho, Martvoňa a Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme. Je to tlač 375.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho, Antona Martvoňa a Jozefa Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme, tlač 375.

 • V rozprave vystúpil jeden z predkladateľov, pán poslanec Mikloško.

  Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 126 za, 1 proti, 12 sa zdržalo a 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Prosím, pán predseda, teraz dajte hlasovať o tom, že návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky prideľuje na prerokovanie:

  - Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport,

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a

  - Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky;

  zároveň, že za gestorský výbor určuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, že určené výbory prerokujú návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho pridelenia na prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Hlasovanie.

 • Hlasujeme. 142 prítomných, 138 za, 4 sa zdržali.

  Návrhy sme schválili.

  Pán poslanec Susko uvedie hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona č. 8 o správcoch, je to tlač 339.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 339.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, nebol podaný žiaden procedurálny návrh, preto prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 91 za, 49 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie:

  - Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

  - Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

  Ďalej aby za gestorský výbor určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 125 za, 16 sa zdržalo. Návrhy sme schválili.

  Pán poslanec Gaži uvedie v prvom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona o ochrane osobných údajov, je to tlač 358.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 358.

 • Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec.

  Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku predložený vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 81 bolo za, 61 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, teraz dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie:

  - ústavnoprávnemu výboru,

  - výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj,

  - výboru pre obranu a bezpečnosť a

  - výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny,

  ďalej, že za gestorský výbor určuje výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.

  Určené výbory prerokujú predmetný návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 130 bolo za, 8 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Jánoš uvedie hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona č. 365 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach. Je to tlač 276.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 276.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, nepodal však žiaden pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, pristúpime teda k hlasovaniu o pripomienkach zo spoločnej správy.

  V časti IV spoločnej správy sú dve pripomienky a gestorský výbor navrhuje hlasovať o nich spoločne s odporúčaním výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 95 za, 4 proti, 41 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Ďakujem. Hlasovali sme o všetkých pripomienkach zo spoločnej správy.

  Gestorský výbor ma oprávnil predniesť návrh podľa § 84 ods. 2 rokovacieho poriadku o tom, že Národná rada pristúpi k rokovaniu o návrhu zákona v treťom čítaní ihneď.

  Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu, pán predseda.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 103 za, 2 proti, 36 sa zdržalo.

  Návrhy sme schválili.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených pripomienok. Gestorský výbor odporúča zákon schváliť.

 • Pardon, otváram, pardon, pán spravodajca, otváram, sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Ospravedlňujem sa. Nemám prihlášku do rozpravy. Vyhlasujem ju za skončenú.

  A teraz, pán spravodajca.

 • Takže ešte raz. Ďakujem pekne. Dajte, prosím, pán predseda, hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených pripomienok. Gestorský výbor odporúča zákon schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 92 za, 2 proti, 48 sa zdržalo.

  Schválili sme novelu antidiskriminačného zákona.

  Pán poslanec Kadúc uvedie hlasovanie o návrhu uznesenia k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2012 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády v I. polroku 2013. Je to tlač 360.

 • Hlasovanie o informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky

  v II. polroku 2012 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2013, tlač 360.

 • Ďakujem. Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto, prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády v II. polroku 2012 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády v I. polroku 2013.

  Dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 138 bolo za, 3 sa zdržali.

  Uznesenie sme schválili.

  Ďakujem. Pán poslanec Kolesík uvedie hlasovanie v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy.

  Je to tlač 274.

 • Ďakujem, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Protokolom o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy, a rozhodla, že Protokol o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy je medzinárodná zmluva podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, všetci boli za.

  Uznesenie sme schválili.

  Pani poslankyňa Müllerová uvedie v druhom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 139 o omamných látkach. Je to tlač 281.

 • Zaznievanie gongu.

 • Ešte chvíľočku vás poprosím, dámy a páni, toto je ostatné hlasovanie.

 • Zaznievanie gongu.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 281.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden pán poslanec, nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh, preto by sme mohli pristúpiť k hlasovaniu o bodoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 8 zo spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch 1 až 8 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 122 bolo za, 15 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Tieto body sme schválili.

 • Pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť postúpenie prerokovaného návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

  Dajte, prosím, o tomto návrhu hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 136 bolo za, 5 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku, vyhlasujem ju za skončenú.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 140 za, 2 sa zdržali.

  Schválili sme vládny návrh zákona č. 139 o omamných látkach.

  Dámy a páni, odhlasovali sme všetky prerokované body.

  Chcem vás ešte informovať o výsledkoch stretnutia poslaneckého grémia, ktoré sa stretlo pred hlasovaním pred 11.00 hodinou. Chcem, tak ako aj na grémiu, zareagovať na situáciu z piatka minulého týždňa a vyjadriť svoj názor, že správanie navrhovateľov, ktorí odignorovali, napriek tomu že bol riadne v pléne schválený rokovací čas, svoje vlastné poslanecké návrhy, považujem za veľmi nekorektné a takisto aj niektoré vyhlásenia. Dovolím si odporučiť z tohto miesta všetkým tým, ktorí majú zúfalý pocit z neustálej účasti pred kamerami, že existuje množstvo reality show, kde tak môžu učiniť, a chcem ich požiadať, aby nedehonestovali svoje kolegyne a kolegov jednak správaním, kedy ignorujú dokonca vlastné návrhy legislatívne a takisto aj dohody z, či už z poslaneckého grémia, alebo z pléna Národnej rady.

  Preto navrhujem zmenu programu 14. schôdze nasledovne:

  Poobede, keďže vyhlásim obedňajšiu prestávku, budeme pokračovať v prerušenej rozprave. Pán poslanec Novotný nemá ešte skončené svoje vystúpenie. Potom bude možnosť sa prihlásiť do rozpravy ešte ústne.

  A po prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona budeme pokračovať bodom č. 73, je to tlač 376, a ďalej bodmi až po bod 79 s tým, že bod "Správa o vyšetrovaní kauzy Gorila" je tak, ako sme ho pevne stanovili, vo štvrtok 7. februára o 9.00 hodine. Potom budeme pokračovať bodom 28 a potom bodmi 40 až 71.

  Návrhy zákonov, ktoré boli pôvodne v programe ako pod číslami 32 až 39 budú zaradené na koniec rokovania schôdze. Chcem upozorniť, že ak dôjde k potrebe z pohľadu priebehu schôdze, body 32 až 39 navrhnem vyradiť z rokovania schôdze alebo programu 14. schôdze.

  Ešte vás chcem upozorniť, že voľba členov Rady rozhlasu a televízie, je to bod 81, bude vo štvrtok 7. februára. Dostanete takúto zmenu okamžite, ako ju odhlasujeme, do svojich lavíc, aby ste si mohli, samozrejme, pripraviť tí, ktorí máte spravodajcovstvo alebo návrhy, aby ste sa mohli pripraviť.

  Čiže dávam hlasovať o

  návrhu na zmenu programu.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 122 za, 1 proti, 7 sa zdržali, 4 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pekne.

  Pán predseda výboru pre európske záležitosti pán poslanec Blaha.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte mi pripomenúť členom výboru pre európske záležitosti, že o 12.00 hodine, čiže ihneď, v tridsiatke je zasadnutie výboru pre európske záležitosti. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, chcem oznámiť, že sťahujem moje body programu 45 a 75, tlač 379 a tlač 380 z dôvodu, že program ide absolútne mimo kvôli "zodpovednému" prístupu niektorých kolegov. Nemám tie body absolútne politicky odkonzultované, takže ich sťahujem a mám pocit, že po piatku by mi niektorí kolegovia neodsúhlasili ani návrh uznesenia, že Slovensko je v Európe. Ďakujem pekne.

 • Pán predseda výboru Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Len by som chcel upozorniť ctených kolegov a členov výboru pre kultúru a médiá, výbor pre kultúru a médiá bude o 12.00 hodine v patričnej miestnosti. Poprosil by som, ide o krátky výbor. Bol by som veľmi rád, keby ste boli presní. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem uviesť pre záznam, že pri zákone, ktorý predložili pán poslanec Brixi a Martvoň a Mikloško som hlasoval proti a chcel som hlasovať za. Je to tlač 375. Ďakujem.

 • Do záznamu poprosím.

  Pán poslanec Kaník.

 • Pán predseda, chcem vás len upozorniť, že v zmysle rokovacieho poriadku vy nemáte právo vyraďovať body z programu, na to potrebujete tri kluby. Vy máte právo len zaraďovať, tak nevyhrážajte sa nám. Ďakujem.

 • Pán predseda výboru Beblavý.

 • Dobrý deň. Chcem len kolegom pripomenúť, že o 12.30 hodine máme zasadnutie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Ďakujem.

 • Ďakujem. Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Budeme pokračovať v prerušenej rozprave o 14.00 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 12.00 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v popoludňajšom rokovaní 5. dňa 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v prerušenej rozprave o druhom čítaní, v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Je to tlač 293. Pani ministerka je tu, pán spravodajca takisto.

  Dnes dopoludnia svoje vystúpenie prerušil pán poslanec Viliam Novotný. Týmto mu dávam slovo, aby ho dokončil, vystupuje za klub SDKÚ - DS. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pokračovanie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 293.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, dovoľte mi teda, aby som pokračoval tam, kde som prerušil svoje vystúpenie z dôvodu hlasovania v doobedňajších hodinách, a práve som začal vtedy hovoriť o treťom pozmeňovacom návrhu, ktorý si určite zaslúži našu pozornosť aj pozornosť pléna, ktorý bol podaný na výbore pre zdravotníctvo. Minulý týždeň v utorok pán poslanec Valocký dal tento pozmeňovací návrh a hovoril som o tom, že aby sme poznali zmysel a charakter tohto pozmeňovacieho návrhu, musíme chvíľu hovoriť aj o poslaneckom návrhu zákona z dielne poslancov Raši, Baláž, Valocký, ktorý bol predložený na práve prebiehajúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Pán poslanec Raši ho nakoniec na výbore pre zdravotníctvo stiahol, ale bez toho, aby sme poznali, čo bolo predmetom návrhu tohoto zákona, je ťažko hovoriť potom o pozmeňovacom návrhu, takže vrátim sa do toho okamihu, keď som hovoril o tom, že SMER prostredníctvom troch kolegov poslancov si pripravuje kladivo na zdravotníkov. Tentoraz kladivo na odborárov, ktorí pôsobia v nemocnici, na Lekársky odborový zväz a na ostatné odborové organizácie, prostredníctvom práve tohto poslaneckého návrhu zákona o poskytovateľoch.

  V podstate prinášal tento návrh zákona tri dôležité momenty. Tým prvým momentom bolo, že riaditeľ nemocnice, veľmi to zjednoduším, riaditeľ nemocnice môže rozhodnúť o prechode na dvojzmennú alebo trojzmennú prevádzku, teda o zmene pracovného režimu. Po prerokovaní takejto zmeny s odborovou organizáciu, resp. so zástupcami zamestnancov. Hovoril som o tom, že je to v rozpore so Zákonníkom práce, kde sa hovorí, že akákoľvek zmena pracovného režimu podlieha súhlasu odborovej organizácie. Dámy a páni, je to Zákonník práce, ktorý schválila už táto snemovňa po parlamentných voľbách vďaka hlasom poslancov zo SMER-u. Dnes, keď budete hlasovať o pozmeňovacom návrhu podobného znenia v zákone o poskytovateľoch, tak v podstate negujete to, čo je schválené v Zákonníku práce, ale, aby toho nebolo dosť, návrh, poslanecký návrh zákona, ktorý bol stiahnutý, riešil aj ďalšie momenty, ak teda pre prípadných štrajkujúcich zdravotníkov nebude stačiť hrozba toho, že riaditeľ nemocnice rozhodne o prechode na iný pracovný režim, na dvoj- alebo trojzmennú prevádzku, a nezarobia si na službách, poviem to jednoducho a po slovensky, tak prichádzajú ďalšie hrozby. V prípade krízovej situácie je možné zobrať registráciu zdravotníkovi, ktorý v krízovej situácii neuposlúchne tie príkazy, ktoré sú preňho určené. Zobrať mu registráciu nielen jednorazovo alebo na nejaké obdobie, ale na desať rokov, dámy a páni. Dať mu finančnú pokutu, finančný trest, ktorý príslušný správny orgán vymeria rádovo v tisícoch eur, a do tretice, sa v poslaneckom návrhu novelizoval aj Trestný zákon v zmysle, že takému pracovníkovi v zdravotníctve, ktorý neuposlúchne príkazy v krízovej situácii, je možné ho potrestať až odňatím slobody do výšky dvoch až päť rokov.

  Dámy a páni, všetci, ktorí poznáme, ako funguje nemocnica, zažili sme núdzový stav na sklonku predminulého roka, veľmi dobre vieme, že problémom núdzového stavu nebolo to, že by niekto zo zdravotníkov neuposlúchol príkazy, ktoré v krízovej situácii, alebo úlohy, ktoré v krízovej situácii pred neho boli postavené, ale problém bol v tom, že mnohí sa dali na práceneschopenky, boli PN, a preto chýbali v nemocniciach, napriek tomu, že vláda zaviedla núdzový stav a situácia bola neudržateľná v niektorých nemocniciach. O tom ale tento poslanecký návrh zákona nebol, tento poslanecký návrh zákona je bu, bu, bu. Bol o strašení. Nakoniec ho ale kolegovia stiahli, ale jedna jeho tretina, práve tá týkajúca sa prechodu na trojzmennú resp. dvojzmennú prevádzku, v prípade ak tak rozhodne riaditeľ po prerokovaní s odborovou organizáciou alebo so zástupcami zamestnancov, je vo forme pozmeňovacieho návrhu aj v tejto vládnej novele zákona. A znovu opakujem, že jediným cieľom tohto návrhu je strašiť, je zastrašovať odborárov, je zastrašovať zdravotníkov v nemocniciach.

  Uisťujem vás, že asi mi tu nikto nenalepí nálepku, že som nejakým veľkým fanúšikom odborárov v zdravotníctve. Predchádzajúca vláda a ja osobne som s nimi užil nejakú tú tortúru, ale poviem vám úprimne, že napriek tomu, že predchádzajúca vláda čelila núdzovému stavu, s takýmto návrhom do parlamentu neprišla. Dnes je tu veľmi pokútne cez poslanecký pozmeňovací návrh vpracovaná do vládneho návrhu zákona.

  A pomaly už plyniem k záveru svojho vystúpenia a naozaj, kto ma počúval a koho to zaujíma, táto téma, teraz si prehráte jednotlivé momenty, tak si naozaj musí položiť otázku, že o čom vlastne tento vládny návrh zákona je. Ako to bude vlastne v praxi fungovať? Ja hovorím, že je o centralizácii moci a o šikanovaní pacientov a zdravotníkov, ale v skutku o čo ide? Prečo pani ministerka doniesla tento vládny návrh zákona do parlamentu? Prečo páni poslanci zo SMER-u pripravili rad pozmeňovacích návrhov, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou plénum schváli. O čo tu ide? Čo je cieľom tohto zákona? Ako to bude v praxi fungovať? A chcem veľmi úprimne povedať, že ak aj tieto čiastkové opatrenia akosi spolu nesúvisia a celý zákon sa zdá byť nesúrodým, treba ho vidieť v súvislostiach. Strana SMER nám, dámy a páni, po kvapkách, potichu, bez veľkého ohlasu verejnosti, ktorá nemá ani veľmi šancu diskutovať, dávkuje zmeny v zdravotníctve, ktorými sa pripravuje na zásadné zmeny v sektore, v rezorte zdravotníctva. Po zastrájaní sa znárodnením poisťovní - o chvíľu budeme znovu diskutovať o návrhu zákona - po vyhrážaní sa lekárom Trestným zákonom, ktorý sa nateraz akosi nerealizuje, začína strana SMER ukazovať svoje svaly aj nemocniciam a ambulantným lekárom.

  Pripravuje si kladivo na rozbitie dnešnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. O tom je tento návrh zákona a dávam ho do pozornosti všetkým riaditeľom nemocníc, všetkým zriaďovateľom nemocníc, pánom županom, pánom primátorom, súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárom na všeobecných aj špecializovaných ambulanciách.

  Tento návrh zákona je o príprave na rozbitie súčasnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  Dnes je na programe centralizácia vydávania povolení nemocniciam, doteraz to bola kompetencia samosprávnych krajov, ale pozornému uchu neujde ani ohlasovaná pripravená reštrukturalizácia lôžkovej siete, keď chcete plán na ďalšie rušenie lôžok. Hrozby straty povolenia, ktoré bude odteraz vydávať ministerstvo zdravotníctva, ktoré je zároveň 100-percentným akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, najväčšej poisťovne na Slovensku, primäje nemocnice k poslušnosti, ak by sa im náhodou niektoré návrhy na rušenie lôžok, resp. oddelení nepáčili.

  Je pravdou, že redukcia siete na Slovensku by mohla systému prospieť. Aj predchádzajúca vláda robila reštrukturalizáciu optimalizáciu siete lôžkových zariadení. O tom tu niet pochýb. Máme nadkapacitu nemocníc a máme nadkapacitu ambulantných špecialistov, či sa to niekomu páči, alebo nie. Tak sa to vyvinulo v slovenskom zdravotníctve. Problém je ale, keď sa reštrukturalizácia nebude robiť na základe objektívnych skutočností, namiesto kvality dostupnosti, efektívnosti, či spokojnosti budú rozhodovať iné parametre. A o týchto iných parametroch je tento vládny návrh zákona.

  Obávam sa preto, že nezaniknú najhoršie, ale politicky nepohodlné zariadenia. Peniaze sa budú ďalej nalievať do stále väčšmi sa zadlžujúcich štátnych nemocníc a poskytovatelia môžu pomaly zabudnúť na spravodlivý systém odmeňovania za ich prácu, teda na prechod za, na systém platba za diagnózu. V praxi to bude znamenať a môže znamenať, že zdravotná starostlivosť sa v niektorých regiónoch vzdiali občanom tejto krajiny.

  Priznám sa, že najväčším šokom pre mňa a zrejme aj pre mnohých ambulantných špecialistov, ale aj všeobecných lekárov bol návrh, ktorý vyzerá tak, že nakoniec bude späťvzatý a neschválený týmto plénom Národnej rady na zrušenie povinnosti zdravotných poisťovní uzatvárať zmluvy so všeobecnými lekármi.

  Praktickí lekári, ktorí sa starajú aspoň o jedného poistenca zdravotnej poisťovne, majú dnes nárok na zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Podľa pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol schválený minulý týždeň v utorok, o ktorom som tu už veľmi podrobne hovoril vo svojom vystúpení, mala táto istota prestať platiť. Poisťovňa mala mať možnosť vášho všeobecného lekára odzmluvniť a vám dať veľkoryso dva mesiace dopredu vedieť, že váš všeobecný lekár nebude mať zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, aj spolu so zoznamom lekárov, ktorým zmluvu zatiaľ nezrušila.

  Keďže tento poslanecký návrh prišiel z dielne poslancov SMER-u, nemám veľké pochybnosti o tom, že je to alebo bol to práve záujem Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aby nezazmluvňovala niektorých všeobecných lekárov. Viem si totižto len veľmi ťažko predstaviť, že by to bol záujem niektorej zo súkromných poisťovní, ktoré sa SMER chystá znárodniť.

  Takže ako čítať túto hru, ako čítať tento vládny návrh zákona s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré budú s veľkou pravdepodobnosťou schválené? Ako snahu o získanie kontroly nad celým slovenským zdravotníctvom. Dámy a páni, o to tu ide dnes a o tom budeme dnes o 17.00 hodine hlasovať.

  Vzhľadom na to, že tu bolo podané veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov vo výbore pre zdravotníctvo aj vzhľadom na to, že mnohé z týchto pozmeňujúcich návrhov by mali prejsť riadnym pripomienkových konaním, dávam procedurálny návrh, vážený pán spravodajca, vrátiť predložený vládny návrh zákona na prepracovanie.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. Na vystúpenie pána poslanca sú štyri faktické pripomienky. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými.

  Nech sa páči, Dušan Jarjabek. Nie je tu, takže Mihál Jozef. Tiež tu nie je. Peter Osuský. Takisto tu nie je.

  Pán Richard Raši, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja len som chcel trošku prebrať kolegov, lebo naozaj po tejto uspávanke hororovej asi každý z nás sa desí, čo bude.

  Myslím si, že všetky tieto, celé toto strašenie, ktoré tu pán poslanec Novotný predviedol, čo všetko pacientov čaká, tak vo všetkom tom, čo sa bude diať v teréne, ukáže reálna prax. A myslím si, že keď sa pacientov spýtame, keby mali označiť, ktoré boli obdobie temna pre nich a ktoré boli obdobím nejakej jasnejšej budúcnosti, tak tie obdobie temna sa stále spájajú s pôsobením pána poslanca Novotného, večnou dvojkou opozičného zdravotníctva.

  Ďakujem pekne.

 • S reakciou na faktické nech sa páči, pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne za slovo. Nie, nie, nie, do osobných invektív ma pán poslanec Raši nevtiahne, dneska srší humorom a osobnými invektívami na každého rečníka. Takže naozaj do toho sa nepúšťam, ani nebudem o tom diskutovať. Veď jedno povedal ale správne pán poslanec Raši - prax ukáže. Prax ukáže, čaká nás rok 2013, rok, keď bude rásť nezamestnanosť, keď budú zdražovať lieky, keď budú pacienti preháňaní po nezmyselné výmenné lístky a keď sa budú rušiť ambulancie špecialistov, možno aj všeobecných lekárov, lebo človek nikdy nevie, kedy prídu s novým pozmeňujúcim návrhom na ďalšom rokovací výboru pre zdravotníctvo do iného vládneho návrhu alebo poslaneckého návrhu zákona. Budú sa rušiť oddelenia, budú sa možno rušiť celé nemocnice a medzitým bude verejnosť vášnivo diskutovať o znárodnení verejného zdravotného poistenia, lebo očakávam túto tému v priebehu jarných mesiacov.

  Prax reálne ukáže, či istoty, ktoré sľubovala strana SMER sa naozaj v praxi ukážu.

  Zatiaľ sledujem len to, že sa ukazujú neistoty, že istoty, ktoré sľubovali sa akosi nenapĺňajú. O tom treba veľmi pokojne diskutovať, akú pozíciu bude mať všeobecná nemocnica, keď jej povolenie bude vydávať ministerstvo zdravotníctva, keď keď Všeobecná zdravotná jej bude chcieť nezazmluvňovať celé oddelenia a keď akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne 100-percentným akcionárom je ministerstvo zdravotníctva. Čo myslíte akú silnú vyjednávaciu pozíciu bude mať takáto všeobecná nemocnica a akú silnú vyjednávaciu pozíciu bude mať špecialista v takom istom garde, ako som tom pred chvíľou popísal. A to ukáže prax, takže ja nemusím byť nervózny, ani používať...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Týmto sme vyčerpali časť písomne prihlásených do rozpravy. Pýtam sa teraz, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Končím možnosť prihlásiť sa.

  Štyri mená sú na displeji. Pán Šuca, Blanár, Kuffa a Novotný.

  Nech sa páči, Peter Šuca, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňovací návrh, teda môj, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Šucu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 293).

  V súlade s článkom Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania, alebo trestania (ďalej len "dohovor") z 26. novembra 1987 ratifikovaného prezidentom Slovenskej republiky dňa 27. 4. 1994, bol členskými štátmi Rady Európy zriadený Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (ďalej len "Výbor CPT"). Výbor CPT organizuje pravidelné, alebo ak si to dané okolnosti podľa jeho názoru vyžadujú, návštevy miest podliehajúci jurisdikcii Slovenskej republiky, kde sa nahrádzajú osoby zbavené slobody na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu.

  Aby Výbor CPT mohol splniť svoju úlohu, každá zmluvná strana podľa dohovoru musí vytvoriť na to vhodné podmienky, povoliť vstup na svoje územie, právo cestovať bez obmedzenia, poskytnúť všetky informácie o miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody, povoliť neobmedzený prístup do ktoréhokoľvek miesta, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody, vrátane práva neobmedzeného pohybu v týchto miestach a ďalšie informácie, ktoré má zmluvná strana k dispozícii a ktoré sú potrebné na splnenie úloh Výboru CPT.

  Kontrolou plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení uvedených v správe pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú vykonal Výbor CPT pri svojej poslednej návšteve, bola zistená potreba právnej úpravy v oblasti ciel policajného zaistenia (ďalej "CPZ"), aby boli v súlade s odporúčaniami Výboru CPT z jeho návštev Slovenskej republiky.

  Z tohto dôvodu je nutnosť zjednotenia postupov na výkon služby a činnosť útvarov Policajného zboru v CPZ a pre obmedzenie osobnej slobody pri zriaďovaní a zrušovaní CPZ, ich materiálnom vybavení, režime, výkone dozoru, lekárskom vyšetrení pred umiestnením zatknutých osôb príslušníkmi Policajného zboru, príslušníkmi Vojenskej polície a poverenými orgánmi Finančnej správy Slovenskej republiky.

  Cieľom je upraviť správny postup pri zabezpečovaní lekárskeho ošetrenia osoby, ktorá má byť umiestnená do cely, resp. v ďalších prípadoch ustanovených v zmysle § 44 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov vrátane vyžadovania vyjadrenia lekára, či môže byť osoba umiestnená v cele, a lekárske ošetrenie a vyjadrenie lekára, či môže byť osoba umiestnená v cele, ktoré zabezpečuje umiestňujúci orgán alebo policajt v určenom zdravotníckom zariadení.

  Vzhľadom k opakovanému odmietnutiu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti písomne sa vyjadriť pred umiestnením do cely policajného zaistenia k zdravotnému stavu osoby, ktorá má byť umiestnená do cely policajného zaistenia a je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, je zranená, alebo osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, je potrebné povinnosť písomne sa vyjadriť uložiť poskytovateľovi v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov. Doteraz táto povinnosť nebola poskytovateľovi v zákone uložená.

  Návrh na zmenu a doplnenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov bol prerokovaný a schválený dňa 18.1.2013 na úrovni zástupcov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

  Teraz by som prečítal konkrétne paragrafové znenie.

  1. V čl. I vládneho návrhu zákona bode 37 sa v § 79 odsek 1 dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:

  "zd) na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba,

  ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená, alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia."

  2. V čl. I vládneho návrhu zákona sa za bod 37 vkladajú nové body 38 a 39, ktoré znejú:

  38. V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

  "c) odseku 1 písm. zd) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a) prvého bodu". 39. § 79 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

  "(7) Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byt' umiestnená v cele policajného zaistenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva."

  Ostatné body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.

  Bod 3. V čl. III vládneho návrhu zákona sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

  3. § 8 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

  "d) neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená, alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotných výkonov potrebných na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia, tieto náklady hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky".

  Body 3 až 7 vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy v poradí je pán Juraj Blanár. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som skôr, ako predložím svoj pozmeňujúci návrh, povedal zopár informácií alebo aj svojich postrehov k tomu, čo tu už doteraz odznelo, a predovšetkým pánovi poslancovi Novotnému, ktorý sa prihlásil aj do ústnej rozpravy. Škoda, že tu nie je, ale predpokladám, že ma bude počuť. Povedal veľmi veľa, ako to už poznáme z jeho strany, že vo väčšine sú to len slová a slová. Tak ako to bolo, aj keď zastupoval vládnu koalíciu a obhajoval návrhy, ktoré tu predkladal bývalý minister zdravotníctva pán Uhliarik. A nemusím pripomínať, že bol aj vtedy v parlamente, keď tu bol bývalý pán minister Zajac a predkladal mnohé zákony, ktoré doviedli zdravotníctvo tam, kde sa dnes nachádza. A stále bol to ten istý pán poslanec Novotný. Musel som to povedať a poviem mu to aj osobne, keď tu bude, pretože potom to vyznieva z jeho strany ako keby, keď niekto nezainteresovaný sa pozrie, ako keby bol najväčším obhajcom zdravotníctva, ale pritom sa podpísal pod jeho súčasný stav, pod stav, v ktorom sa dnes nachádza.

  A novela zákona, ktorú predkladá pani ministerka, práve reflektuje na všetky tie veci, ktoré sa tu nazbierali aj vďaka tým zákonom, ktoré podporila vtedajšia koalícia aj s pánom poslancom Novotným. Zapracováva mnohé aplikačné skúsenosti, ktoré priniesol život jednoducho a je potrebné ich zohľadniť. Ale v prvom rade je to zákon, ktorý prináša stabilizáciu do zdravotníctva a financovania. Pretože to je, vážené dámy a páni, dnes najväčší problém, že ten balík peňazí sa nám veľmi nerozširuje. Práve naopak, ale stále tých poskytovateľov akosi je viacej, každý má na všetko nárok, ale nikto sa nezamýšľa nad tým, či naozaj to aj spoločnosť potrebuje, či to naozaj pacienti tam potrebujú práve, kde to je, alebo kde má niečo nové vzniknúť.

  Áno, môže to vyznieť, že je to centralizácia, ale úprimne poviem, že ja som rád, pretože niekto musí byť zodpovedný za to ako sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, pretože ak to bude takto, že si to bude môcť hocikto liberálnym spôsobom, a teraz vôbec sa nechcem dotknúť nikoho z hľadiska odbornosti. Tu ide z hľadiska množstva poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo aj duplicity poskytovania zdravotnej starostlivosti. No, potom to bude tak, že budeme musieť čoraz viac na úkor iných vecí v spoločnosti vydávať v rozpočte na zdravotníctvo, ale stále nebudeme mať tú kvalitu, ktorú chceme.

  A preto som presvedčený, že tento zákon prináša vylepšenia a, samozrejme, že bude mnoho vecí vyhodnocovaných, ale som presvedčený, že to prijme aj verejnosť pozitívne, aj v oblasti práve tak zmieňovaných výmenných lístkov, pretože s pánom kolegom Andreánskym sa už dlhšie poznáme a pôsobí v zdravotníctve aj na krajskej úrovni a vie práve tú aplikačnú prax dobre zhodnotiť, že či je to dobré, alebo nie. Možno pre občanov to môže byť pre niektorých vnímané, že budú musieť ísť viackrát ku svojmu obvodnému lekárovi, ako to bolo doteraz, ale keď budú vedieť, že robia to práve preto, aby mohli k tomu lekárovi ísť bez toho, aby mu museli zaplatiť ešte ďalšie finančné prostriedky okrem toho, čo si platí do zdravotného poistenia, tak to pochopia, že je to dobre, pretože práve výmenné lístky majú zabrániť tomu, aby tu bola duplicita preskripcie. Aby tu bolo zabránené duplicite vyšetrovaní, aby tu sa dostal konečne ten pacient pod nejaký manažérsky prístup niekoho, ktorý sa má o neho starať. Veď predsa obvodný lekár už z hľadiska svojho financovania je tak predurčený pre túto činnosť, pretože má tzv. kapitácie, to znamená, že je zaplatený, je zaplatený za každého pacienta 24 hodín a 31 alebo 30 dní v mesiaci bez ohľadu na to, či príde k tomu lekárovi obvodnému, alebo nepríde. A tam je povedané všetko. To znamená, že on by mal byť ten najbližší jeho lekár, ktorý pozná jeho anamnézu a veľmi dobre bude vedieť posúdiť, že kde ho pošle alebo nie. A som presvedčený, že mnohí, ktorí budú musieť ísť pre výmenné lístky, tak tam obvodný lekár už vie, či je to opodstatnené, alebo nie, ale zároveň u tých, ktorí to možno nie celkom dobre vyhodnocujú, ten obvodný lekár bude vedieť urobiť prvé opatrenia úplne iného rázu, a o to tu predsa ide. O nič iné, len o to, aby sa to dalo do nejakého poriadku, pretože teraz tu poriadok nie je.

  Mohol by som pokračovať ďalej aj zo skúseností, ktoré máme, ktoré máme v nemocniciach, ktoré patria pod správu krajských samospráv. Ale to nie je teraz predmetom tejto novely. Ale predsa len spomeniem jednu vec, ktorá sa týka aj pozmeňujúceho návrhu. S pani ministerkou rokujeme a hľadáme riešenia pre aj krajské nemocnice, ktoré sú v správe samosprávnych krajov. A nie je to tak, ako hovoril pán poslanec Novotný, že sa tu nerokuje so zväzmi, s komorami, a ešte neviem, čo spomínal, dokonca sa nám snažil nahovoriť, že v rámci druhého čítania nemáme právo prednášať akékoľvek pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú s verejnosťou a s profesnými zväzmi prekonzultované. Keď to on robil počas svojho pôsobenia, tak to bolo úplne v poriadku. Asi nepozná rokovací poriadok, pretože ten umožňuje a dáva právo poslancovi také niečo urobiť. A myslím si, že poslanec je ten, ktorý už musí zodpovedne posúdiť, že čo naozaj je potrebné prediskutovať a aj má nejaké penzum informácií a čo si myslí, že predloží a že jednoducho nič na tom nezmení a nechá to na posúdenie snemovne, či to bude schválené, alebo nie.

  Čiže my sme rokovali s ministerstvom, bolo aj ostatné rokovanie Združenia samosprávnych krajov, kde sme sa zhodli na tom aj s pani ministerkou, že kompetencia, ktorá bola navrhovaná v tejto novele, aby sa presunula na ministerstvo zdravotníctva, ostane v kompetencii samosprávnych krajov z viacerých dôvodov, pretože v súčasnosti aj vláda schválila tzv. audit samosprávy, kde má posúdiť, koľko má kompetencií samospráva a ako sú tie kompetencie kryté finančne. A myslím si, že toto všetko je v nejakom procese, a dovtedy, to čo je potrebné pre ministerstvo, a to sme pochopili je, aby ministerstvo mohlo vykonávať dohľad. Dohľad nad tým, či napĺňajú tie jednotlivé nemocnice, to znamená aj nemocnice štátne a nielen nemocnice, ktoré sú v správe samosprávy, vo väčšine krajskej samosprávy, alebo prípadne aj nemocnice iné, aby mohli vykonávať dohľad.

  A myslím si, že tu došlo ku kompromisu, a preto mi dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k predkladanej novele zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  1. V čl. 1 sa bod 4 vypúšťa.

  2. V čl. 1 sa bod 5 vypúšťa.

  3. V čl. 1 sa vkladá za bod 37 nový bod 38, ktorý znie:

  V § 81 ods. 1 sa za písm. a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

  "b) ak ide o plnenie povinností podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia držiteľmi povolení podľa § 11 ods. 2 písm. g), aj ministerstvo zdravotníctva,".

  To je doplnenie toho, čo ministerstvo potrebuje, aby mohlo rovnako vykonávať dozor, a chápeme to, a predovšetkým nad nemocnicami, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti.

  Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e). A ešte podotýkam, že nasledovné body sa primerane prečíslujú a vykonajú sa aj legislatívno-technické úpravy súvisiacich bodov.

  4. V čl. 1 bod 49, ktorého nadpis znie:

  "§ 1021 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013."

  Odsek 5 a 6 sa vypúšťajú.

  Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 5 až 12.

  V tejto súvislosti, vážené dámy a páni, si dovolím rovnako dať procedurálny návrh v súvislosti s hlasovaním a chcel by som požiadať, aby o bode č. 4 spoločnej správy sa hlasovalo samostatne, pretože súvisí s týmto pozmeňujúcim návrhom, kde je navrhované prečíslovanie, kde, samozrejme, odporúčam neschváliť tento bod spoločnej správy a uchádzam sa o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý práve reflektuje na to, čo je potrebné v zdravotníctve urobiť a na dohodu aj medzi ministerstvom a samosprávnymi krajmi.

  Vážené dámy a vážení páni, toľko k predkladanej novele a chcel by som vás požiadať o podporu nielen môjho pozmeňujúceho návrhu, ale aj spoločnej správy, ktorá prešla naozaj veľkým prerokovávaním a zmenami, a celého zákona rovnako.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca sú dve faktické poznámky. Končím možnosť.

  Nech sa páči. Prvým je Igor Hraško.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Blanár, dotkol si sa tam niektorých bodov. Ja som si teda len niektoré z nich poznačil, lebo rezonujú nielen teda v súvislosti so zdravotníckymi zákonmi, ale aj s inými. A mám tento pocit, odkedy som nastúpil do parlamentu. Takže len budem rozširovať trošku to povedomie v súvislosti s tým, čo si teda hovoril.

  Konzultácie so zväzmi na rôznych teda úrovniach, ako hovorím, nielen týkajúce sa zdravotníckych zákonov sú polemické, pretože mám taký pocit, že sa komunikujú len v tých medziach, aby to mali jednotlivé ministerstvá posvätené tieto svoje návrhy. Ja mám totižto spätnú väzbu napríklad od lekárnikov, ktorí teda nie sú za to, ako sa schválili zákony, čo sa týka odbornosti, čo sa týka zľavových systémov a podobne. Takže naozaj neviem, s kým sa komunikovalo v rámci tohto, keď sami lekárnici sú proti tomu. Možno sa komunikovalo len s biznismenmi, ktorí robia biznis s liekmi, ale nie sú to skutoční odborníci. Ale to je opäť na inú debatu.

  Ďalej si sa dotkol dohľadu. Dohľad treba, ale ja by som povedal, že doteraz ministerstvo nevykonávalo dohľad nad, teda nad nemocnicami, pretože stále sa šafári s financiami v nemocniciach, samozrejme, rôznymi spôsobmi. A mne to je teraz jedno, či je to za tejto vlády, za tých predchádzajúcich, furt sa v nemocniciach rozkrádalo. A mám informácie, že sa tam záhadným spôsobom rozdávajú zákazky, napr. na upratovanie a pod.

  Ďalej už len na margo výmenných lístkov. Možno by sa viac mali počúvať aj občania, pretože mne ľudia, teda voliči hovoria, že výmenné lístky sú vo väčšine prípadov, žiaľ, byrokratická buzerácia. Takže skutočne je otázne, či tie výmenné lístky majú alebo nemajú opodstatnenie. Ďakujem.

 • S ďalšou faktickou poznámkou, nech sa páči, Jozef Mikloško.

 • Počuli sme tuná, že zdravotníctvo sa nachádza v kríze a najmä zrovna financovanie. Dáva sa to všetko len na minulú vládu. Samozrejme, je to troška zložitejšie. Ja som nedávno čítal v zahraničných novinách, že Slovensko dáva veľa financií do zdravotníctva, omnoho viac ako iné štáty. Bola tam štatistika za 2000 - 2009, že Slovensko dáva najviac zo všetkých štátov EÚ a vzhľadom na HDP do zdravotníctva. Zdravotníctvo je však, iste som to tu už povedal, čierna diera, kde, každého rozpočtu, nielen nášho a stále vyššia úroveň zdravotníckej starostlivosti, ceny týchto úkonov, stále nové a drahšie lieky, nové a drahšie prístroje atď. znamenajú, že vždy sa všetko minie, čo sa do zdravotníctva dá.

  Stále oddlžovanie nemocníc je tiež nekonečný proces, ktorý ani tento zákon nerieši. Nedávno som sa dozvedel na internete, že prípad onkologického pacienta zo Slovenska, ktorý sa sťažuje, že zo dňa na deň jeho chemoterapeutický liek 10-krát zdražel. Je toto možné? Ja ako zástupca seniorov tiež postrádam v tomto zákone nejaké konkrétne opatrenia v prospech seniorov a na uľahčenie ich života s priemernou penziou 370 euro, sú často seniori odstavení od zdravotníckej starostlivosti. Ďakujem.

 • S reakciou na faktické poznámky, nech sa páči, pán Juraj Blanár.

 • Pán poslanec Mikloško, áno, popísali ste práve stav, kde oprávnene môžu mať pacienti pocit, že nedostávajú zdravotnú starostlivosť takú, akú by mali mať. Áno, je to aj kvôli tomu, že všetky tie lukratívne veci, ktoré, a činnosti, ktoré prinášali finančné prostriedky a boli ziskové, boli sprivatizované aj vďaka hlasom KDH. To si treba úplne otvorene povedať.

  A všetko ostatné, čo je potrebné robiť pre pacientov, ostalo na všeobecných nemocniciach, a toto musia urobiť za ten zvyšok peňazí, zatiaľ čo všetci ostatní nemajú problém si dialýzy prevádzkovať a splácať úvery, magnetické rezonancie, lekárne prevádzkovať. A mohol by som menovať ďalej. Toto si treba uvedomiť. Tu treba dať nejakú reguláciu.

  Pán poslanec Hraško, a ešte, prepáčte, ešte pánovi Mikloškovi predsa len chcem povedať, čo sa týka vydávania, koľko dáva Slovenská republika na zdravotníctvo. Ja viem určite jednu vec, že v Slovenskej republike ide jeden z najväčších podielov z financií, ktoré idú do zdravotníctva, práve na lieky. To je naozaj problém Slovenska. Tuším, ak sa nemýlim, je to až okolo 40 % a v európskych krajinách sa to pohybuje niekde okolo 20-25%.

  A práve aj toto opatrenie, ktoré tu prednáša pani ministerka v tomto návrhu, má zamedziť tým zbytočným duplicitným priskripciám, aby sa znížili práve náklady na lieky, ale nemyslím si, že sme v tej pozícii, ako ste povedali, z hľadiska financovania.

  No a čo sa týka pána poslanca Hraška, pán poslanec, toto je dohľad nejaký iný, ako vy hovoríte, pretože určite ministerstvo si dohliada na svoje nemocnice manažérsky, ale tu ide o to, že toto je dohľad nad licenciu, ktorú dostane. A to je niečo iné.

 • S ďalším vystúpením v rozprave podľa poradia je pán Štefan Kuffa. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda, pán predseda, môj kolega z výboru, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi niekoľko slov k predkladanému návrhu zákona a rovnako aj k ďalším pozmeňovacím návrhom.

  Chcel by som v úvode hneď poukázať na pozmeňovací návrh pána Andreánskeho, ktorý predkladal na našom zdravotníckom výbore, dva pozmeňovacie návrhy. A chcem sa dotknúť práve pozmeňovacieho návrhu, kde navrhovaná úprava s princípom zmluvnej voľnosti ruší povinnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou, teda ruší povinnosť poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

  V reálnej praxi sa môže naozaj to stať, ak táto povinnosť sa zruší, ja to osobne nevnímam ako za dobrú vec, pretože v mnohých chudobných regiónoch Slovenska sa môže stávať to, že sa zhorší prístup k zdravotnej starostlivosti u mnohých občanov. Myslím si, že vo veľkých mestách nemusí byť tento problém, pretože títo občania, myslím si, aspoň že teda majú na to, aby si zaplatili toho lekára, ale v tých obciach a regiónoch mnohých miest a obcí Slovenska na to tí samotní poistenci mať nebudú.

  Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu výmenných lístkov u lekárov, teda aby predpisovali, teda aby tie výmenné lístky šli od lekárov prvého kontaktu, či sú to pediatri alebo všeobecní lekári, tak ja si dovolím mať tak aj trošku iný odlišný názor, však, samozrejme, môžeme ho mať rôzny, ja keď som mal možnosť ako komunikovať s lekármi, lekári vítajú ako túto zmenu, tak mne sa to zdá tiež logické, aj poviem aj dôvod.

  Bude to teraz tak vyzerať, možno pán predseda bude aj spokojný, to, čo odprezentujem, no ale jednoducho stáva sa v praxi aj iná vec. To nie je len to, že ja neviem, bolí ma ucho alebo čosi také, a stojím v tej ambulancii medzi ľuďmi a pacientmi s chrípkou, ale sú chronickí, tzv. chronickí by som povedal hypochondri, ktorí chodia stále s nejakým problémom a špeciálnym, a oni nejdú cez svojho obvodného lekára, idú priamo za špecialistami.

  Ja keď pozerám veľakrát tie ambulancie špecialistov, tak tie sú prepchané. Vlastne, to je tá druhá stránka mince, hej, že keď my ako občania na jednej strane je to síce pre občanov dobré, že slobodne sa môžu rozhodnúť, ale zas na druhej strane si uvedomujem aj tú skutočnosť, akoby my občania sme ešte neboli dostatočne zrelí na to, aby sme to naozaj efektívne využívali. Potom sa to stáva, že sa to zneužíva. A v podstate potom tie ambulancie špeciálne, a to je jedno, či je to kardiológia, nefrológia alebo neurológia, alebo čokoľvek, alebo krčné a podobne, tak sú tieto zase špecializované lekárne, teda ambulancie sú prepchaté.

  Samozrejme, aj tieto výkony, neviem to porovnať z hľadiska financií, že čo je pani ministerka ekonomicky výhodnejšie, ak to tie výkony urobí ten lekár prvého kontaktu alebo špecialista. No dovolím si to povedať takto tuná z voleja, že ten špeciálny zákrok je aj ekonomicky náročnejší vo vzťahu k vykazovaniu, vo vzťahu k postaveniam zdravotným, teda aj tá nákladovosť, by som povedal, na tú liečbu a starostlivosť o našich občanov tu stúpa.

  Teda ja, keď som mal možnosť komunikovať, dúfam, že to nehovorím zle, ale s lekármi keď som komunikoval, tak z mojej pozície a s tými, s ktorými som bol dostupne, tak tie výmenné lístky a zavedenie týchto výmenných lístkov, vítajú. Tu by som chcel poprosiť, neviem, či vôbec to je možné, ale ak by pán kolega Andreánsky ten prvý pozmeňovák stiahol, neviem, že či to je možné, udeje sa to, tak ďakujem, hej. Tak v podstate myslím si, že to by bolo k tomu, čo som chcel povedať.

  Ďalšia vec, ktorá tuná je. O tomto návrhu zákona, ja som to pani ministerke aj v prvom čítaní povedal, že nebudem hlasovať zaň, žiaľ, nebudem. Aj som povedal dôvod. A myslím si, že z tohto pléna, keď som dával pozor, v prvom čítaní bol som, pani ministerka, sám, ktorý som hlasoval proti. A dôvod je ten istý, ktorý zopakujem, a dneska ste ho tiež v úvode aj uviedli. A to je práve sterilizácia žien a informovaný súhlas v jazyku národnostných menšín.

  Ja v zásade, pani ministerka, som zásadový človek. Ja som zásadne proti sterilizáciám. Niekoľkokrát som tuná v tomto pléne vystúpil. Tak ani cez takúto, by som povedal, skutočnosť, hej, nebudem hlasovať, žiaľ, za tento návrh zákona, ale ja neviem, možno niekto sa bude tešiť, niekto bude smútiť, ale tak už veci vlastne sú tu. Toto plénum ako rozhodne v tejto veci.

  Toto je jeden z tých vážnych dôvodov, prečo nebudem hlasovať. Trošinku tak, ak mi dovolí to pán podpredseda, vrátim sa len málinko k predchádzajúcemu pánovi ministrovi a antidiskriminačnému zákonu. Mňa v tej chvíli to tak nenapadlo, ale viem si predstaviť aj skutočnú diskrimináciu. Tá, ktorá tu bola predkladaná, boli sme z tohto pléna, však sme hlasovali už o tomto návrhu zákona, boli sme len dvaja poslanci, ktorí sme hlasovali proti tomuto návrhu zákona. Už je to odhlasované. Väčšina bola za, takže tento zákon je ako schválený.

  Ale ja tu na druhej strane, tu by som to vítal, že bola tá pozitívna diskriminácia žien. A ženy boli zvýhodňované. Ale koľkokrát v tej reálnej praxi, a chcem sa dotknúť práve tejto oblasti, kde my muži naozaj sme diskriminovaní a zároveň aj bezmocní. Kedy? Keď tehotná matka, žena rozhoduje o bytí alebo nebytí svojho budúceho dieťaťa, o potrate. Kde je otec? Ja sa pýtam, kde je otec? Kto sa pýta otca na názor? Jednoducho, tak je to pertraktované a predkladané tejto spoločnosti, že žena má právo. No dobre, žena má právo, síce ja to síce súhlasím s tým, ale rozhodovať o sebe samej, ale nie o niekom cudzom. A to je v podstate to budúce dieťa, ktoré sa má narodiť.

  Ešte niekdy sa nestalo, že z počatého dieťaťa žena by poradila psa alebo mačku, alebo stoličku, alebo stôl, či už živý, alebo neživý predmet, ale vždycky je to tak, že porodí dieťa. Vždycky.

  Pohľad na otázku života môj je iný. Samozrejme, nemusíte kolegovia s tým súhlasiť. Dovolím si tu ešte pripomenúť jednu vec, ktorá bola preberaná minulý týždeň na našom výbore, kde okrem dvoch bodov programu som si dovolil otvoriť ešte aj ja túto rozpravu, kde som požiadal pani ministerku, aby nám podala vysvetlenie k potratovým pilulkám Medabon a Mifegyne.

  Na moju otázku pani ministerka minulý týždeň v utorok uviedla k týmto potratovým pilulkám toto, dovolím si to citovať: "V tejto chvíli naša vyhláška nepozná chemické prerušenie tehotenstva, takže pokiaľ by lekár aplikoval tento liek," podčiarkujem liek, ja to nepovažujem za liek, ale za otravu tieto dve pilulky, "skutočne sa dopúšťa porušenia zákona." Je to chvályhodné, že to pani ministerka povedala.

  Nie je možné legálne vykonať chemické prerušenie tehotenstva. Toto povedala pani ministerka na našom zdravotníckom výbore. Dodávam - to je môj osobný postoj - že ani zákon o umelom prerušení tehotenstva zákon č. 73/1986 Z. z., § 7 neumožňuje vykonať, resp. vykonávať potrat mimo zdravotníckych zariadení. To nám potvrdila aj pani ministerka a to aj uznala, že chemický potrat, ktorý sa realizuje v podstate tuná, vzbudzuje riziko, že tento potrat v podstate sa aj reálne prakticky realizuje mimo zdravotníckych zariadení.

  Okrem iného aj podľa textu príbalového letáku týchto dvoch piluliek, žena môže potratiť doma aj na ulici, v autobuse a kdekoľvek. Teda toto hovorí príbalový leták týchto dvoch piluliek. Teda inak, ženy budú potrácať mimo zdravotníckych zariadení. Kde? Kdekoľvek na ulici. To nevieme kde, lebo ani netušíme, ani nevieme, kde túto ženu práve toto postihuje. Je to úplne absurdné pre 21. storočie.

  Chemický potrat zdanlivo by mohol byť predkladaný alebo tieto pilulky, že aké to je humánne, aké je to dobré. Je to čosi hrozné, čosi strašné, pretože, čo som sa mal možnosť poradiť s odborníkmi, tak tento potrat prebieha tak, že najprv je zabité dieťa, potom sú umelo vyvolávané kontrakcie uteru maternice a dochádza k tomu potratu.

  Dochádza k tomu potratu bez dohľadu lekára odborníka a naozaj sa to môže stať úplne absurdne a paradoxne na ulici alebo v autobuse, kde si to neviem ani predstaviť, že by čosi také sa mohlo stať. Aj vyhláška k zákonu č. 73/1986 o umelom prerušení tehotenstva bližšie určuje, že potrat sa vykoná v zariadení ústavnej starostlivosti. Jednak to hovorí aj zákon, aj vykonávacia vyhláška ministerstva zdravotníctva.

  Otázka na pani ministerku, ŠÚKL je podriadený vám, pani ministerka, alebo rozhoduje sám? Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Je podriadený ministerstvu? Áno. Spadá. Ďakujem.

  No ale ak to páni zo ŠÚKL ešte nepočuli, tak odkazujem, že minister tejto krajiny dal vyhlásenie verejné, že u nás nie je možné legálne vykonať chemické prerušenie tehotenstva. Toto odkazujem pre nich. Preto majú, resp. dávno mali konať zrušiť túto registráciu potratových tabletiek Medabon a Mifegyn - dôvod jednoduchý - ich registrácia je v rozpore s naším zákonom, s našou legislatívou. Treba ich len odtiaľ vyradiť alebo jednoduchý spôsob, stačí ich len tam vyškrtnúť.

  Samozrejme, ja to pomenovávam laicky, ale myslím si, že ak sa chce, je to možné, máme sa o čo oprieť. Platná legislatíva stále tuná je.

  Registrácia piluliek bola nelegálna a nie nevyhnutná. ŠÚKL je povinne tieto registrácie zrušiť, pretože sa dostávame do rozporu so zákonom a lekári, ktorí by, ak by sa začala tá distribúcia a konali by v tej veci, dostávali by sa do rozporu so zákonom, pani ministerka, sama ste to uviedli aj na našom zdravotníckom výbore, a to myslím, že nikto nechce, aby naši lekári boli skrze práve takejto potratovej pilulky kriminalizovaný.

  V závere len chcem toľko spomenúť, že pri týchto pilulkách obeťou sa naraz stávajú dvaja. To je matka a dieťa. Zabíja táto pilulka telo dieťaťa a dušu ženy. Tú dušu ženy zabíja natoľko, že veľakrát tie postaborčné syndrómy, a ženy, ktoré trpia depresiami, sú poznačené na celý život a veľmi ťažko sa vysporiadavajú s takouto skutočnosťou. Navyše pri chemickom potrate, tento potrat je realizovaný pri plnom vedomí. Nechcem hovoriť, že ten chirurgický potrat je lepší a chemický je ten horší. Aj jeden, aj druhý je zlý, rovnako sú zlí, zlé obidva tieto typy, typy potratov. Veľakrát dochádza k tomu, že pri chemickom potrate, tá maternica sa nevyčistí. Bulvár bude písať a predkladať našim dievčatám a ženám to, že dochádza len k nejakej silnejšej menštruácii a v podstate k ničomu inému nedochádza. Veľakrát a to je tá skutočnosť, v maternici zostávajú zvyšky tiel z dieťaťa. Neraz naozaj tieto ženy aj na tieto následky zomierajú. Viem si to živo predstaviť, ak by čosi také sa udialo na ulici alebo v autobuse. Môže sa stať, že naozaj aj reálne táto žena zomrie.

  V Poľsku a Maďarsku, dve susedné krajiny, túto registráciu odmietli a táto registrácia nebola zrealizovaná ani v Poľsku, ani v Maďarsku. Demografický vývoj na Slovensku, myslím si, že nie je až taký priaznivý a taký dobrý, aby sme si mohli dovoliť takýto luxus a zabíjali nenarodené deti. Určite nie, pretože nijaké, ani školské, ani zdravotnícke, ani sociálne reformy nebudú. Nebudú, lebo nebudú pre koho.

  Poprosil by som vás, pani ministerka, z tohto miesta, aby silou vašej osobnosti ste sa zasadili za to, aby z tohto registra tieto dve potratové pilulky, ktoré ja neoznačujem za liek, ale za otravu, aby naozaj boli vyškrtnuté a vymazané z tejto registrácie.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca sú faktické poznámky. Jeden, dva, tri, traja kolegovia, končím možnosť prihlásiť.

  Nech sa páči, pán Richard Raši.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, ctené kolegyne, kolegovia, chcem uviesť len niektoré informácie na správnu mieru. Čiže sme členmi Európskej únie, a keď prebehne registrácia akéhokoľvek lieku v ktoromkoľvek štáte na úrovni Európskej únie, je registráciou platnou aj u nás. Pani ministerka, ani keby chcela, nemôže zmeniť rozhodnutie orgánov, či už je to EMA, alebo je to registrácia v štátoch Európskej únie a to, čo vie a čo aj prezentovala je to, že keďže toto chemické prerušenie tehotenstva nie je vo vyhláške, preto sa u nás robiť nemôže. A to aj povedala, to aj poslala dokonca písomne, pán poslanec, priamo vám.

  Ale že na výbore ste začali rozprávať o tom, že to nie je liek, že to je jed, a vôbec rozprávali ste o téme umelého prerušenia tehotenstva, len jeden moment nám unikol všetkým v tej debate, jedna informácia. Hovoríte o názoroch mužov, ale ani raz ste nespomenuli, aký majú názor ženy. Ja si myslím, že umelé prerušenie tehotenstva je rozhodnutie pre každú ženu mimoriadne vážne, mimoriadne vážne, a predpokladám, že väčšina žien alebo takmer žiadna žena ho neurobí iba tak. Tak si myslím, že keď rozprávame o takejto vážnej téme, ktorej ste sa venovali na výbore a venujete sa aj tu, aj keď nesúvisí priamo so zákonom, ktorý je predkladaný, tak sa spýtajme aj žien a spýtajme sa aj odborníkov, ktorí sa o ženy starajú, pretože ja som bol pri mechanických prerušeniach tehotenstva, a teda tiež to nie je príjemný pohľad. Chodil som ako študent medicíny a možno, že chemické prerušenie tehotenstva raz v budúcnosti, keď sa žena rozhodne alebo žena s partnerom rozhodne, bude možno šetrnejšou formou, aj keď teraz v súčasnosti nie je možná, takže tu by som naozaj sa trošku otvoril a bol trošku demokratickejší a nechal, nech sa vyjadria aj ženy k tejto vážnej téme, nie iba my muži. Ďakujem pekne.

 • S ďalšou faktickou pán Martin Poliačik.

 • Štefan, povedal si A, ale treba povedať aj B. Z európskej legislatívy, ktorá je takisto pre nás záväznou, vyplýva povinnosť prístupu k metódam reprodukčného zdravia pre každú ženu rovnako. Dnes ale máme na Slovensku regióny, kde vďaka výhrade v svedomí v niektorých nemocniciach neexistuje nikto, kto by robil interupcie. To znamená, že máme mnohé ženy, ktoré na základe svojho vlastného slobodného rozhodnutia nemajú finančné možnosti ani logistické možnosti, to znamená dostať sa niekam, kde je možné to urobiť, a mnohé ženy z Oravy musia naozaj, ak nájdu na to financie, chodiť na prerušenie tehotenstva do súkromných kliník v Bratislave a to tiež nespĺňa normy, ktoré na nás ukladá Európska únia.

  Ja určite nie som zástancom interupcií, ale mám toľko úcty k rozhodnutiu každej ženy a resp. každej dvojice, to znamená spoločné rozhodnutie matky a otca toho plodu, že nechám to rozhodnutie na nich, a prax nám ukazuje, že práve liberalizácia v tejto legislatíve znižuje počet potratov, lebo je spájaná aj s väčšou osvetou a sexuálnou výchovou na školách a takisto znižuje počty zranených alebo usmrtených žien v dôsledku neodborne vykonaných zákrokov na čiernom trhu. Takže hovorme, keď už hovoríme A, hovorme aj B, a to, že každá žena by mala mať ten prístup rovnocenný s inou.

 • S ďalšou faktickou poznámkou pán Igor Matovič.

 • Števo, chcel by som Ti z tohto miesta aspoň za seba vyjadriť obdiv, že systematicky pri každej príležitosti, ktorú máš, či to je na výbore možno v tomto prípade, možno aj trošku nesúvisiaco priamo s predkladaným návrhom zákona, zastávaš svoje hodnoty a chrániš život tak, ako si ľuďom sľúbil v predvolebnej kampani.

  Je mi sympatický aj tvoj názor na chemickú interrupčnú tabletku, kedy to nazývaš skorej otravou jako liekom, a myslím si, možno pre nás ostatných, že aj ten tvoj postoj typu, že dobre, napriek tomu, že Európska únia takéto niečo nám v podstate prikazuje, aby sme automaticky akceptovali, že mali by sme ukázať, že v niektorých názoroch, ktoré Európska únia zastáva sme svojbytný, sme samostatní a vieme mať svoj vlastný názor, ktorý možno práve chráni rodinné hodnoty, tradičné hodnoty a nie je proti životu, ale bojuje za život. Lebo ja som naozaj presvedčený o tom, že pôjdeme do veľmi ťažkého obdobia, že Európska únia bude schopná prijať zvrhlosti typu homosexuálne manželstvá, prijme zvrhlosti typu adopcie detí homosexuálmi a bude nám nariaďovať iba preto, lebo sme členom Európskej únie, aby sme tieto zvrhlosti automaticky aplikovali aj na Slovensku. Ja si nemyslím, že je žiaden dôvod, aby sme klopili hlavu a zvrhlosti aplikovali na Slovensku len preto, lebo sme Spoločenstvom alebo sme členmi nejakého Spoločenstva, ktoré sa nazýva Európska únia.

 • S reakciou na faktické poznámky pán Štefan Kuffa.

 • Pán kolega Raši, chcem vám povedať, ja som tak správne tiež orientovaný chlap, ale chcem vám povedať, že vás mám rád, aj si vás vážim, aj pani ministerku mám takisto rád a nie som do nej zamilovaný. Aj kolegov si vážim, aj vážim si aj váš názor, ale cez to všetko s ním nesúhlasím. Potrat alebo prerušenie tehotenstva, ako to delikatesne nazývame, nie je prerušením, ale ukončením, je to vražda, je to zabitie dieťaťa. Koniec. V tom sa nedá, v tom tehotenstve sa pokračovať nedá.

  Ja som nehovoril, a teda som nechcel ani to tak nejako veľmi porovnávať, že čo je lepšie. Hej. Vy ste boli ako študent pri tom potrate. No je mi to ľúto, keď vás takto nútili byť pri tom potrate, vidíte, slobodný tento, slobodné rozhodnutie dneska je také, že ako študent by ste to mohli aj odmietnuť, hej, lebo máte na to právo. A keď študentov nútime, aby boli pri tom potrate, tak je to čosi veľmi, veľmi zlé a negatívne.

  Registrácia týchto dvoch piluliek, dovolím si aj tak nesúhlasiť a poviem si znova tento názor, dostáva sa do rozporu s našou platnou legislatívou v tejto krajine, preto znova vyzývam aby ŠÚKL, ale aj pani ministerka konali v tejto veci a z tohto registra tieto dve pilulky boli vyškrtnuté, vymazané. Drzo to zaradíme medzi lieky, medzi lieky. Nerobme to! Naša budúcnosť, alebo budúcnosť tejto krajiny je práve v rodine tradičných hodnotách. Toto je naša budúcnosť. Nemusíme sa opičiť po Západe a všetko len tak servilne ako prijímať. Myslím si, že aj táto krajina, aj tento ľud tejto krajiny má ten potenciál a môže aj Európu, Európe ukázať aj smerovanie, aj to svetielko. Svetlo vychádza z východu, ešte stále to tak, chvalabohu, je. Oni na Západe len vidia, ako tá žeravá guľa zapadá, ale tým svetlom môže byť aj naša krajina pre celú Európu, aj iné krajiny. Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Novotný, máte slovo.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, dámy a páni, tak pred chvíľou ma pán spravodajca napomenul, že keď som hovoril, každý tu zaspí v tejto sále, tak chcem vás trošku zobudiť, aby sme neboli taký prispatí, aj keď je také nejaké spacie počasie a zatiahnuté oblaky nad Bratislavou. Chcel by som sa ešte predsa len zastaviť pri výmenných lístkoch, dámy a páni. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší, ale ukážem vám aj niekoľko reálnych výmenných lístkov z praxe a rozhodnite sa sami, veď uvážte to, ale musím mať aj ja svoju dušu na pokoji, aj svedomie na pokoji, že urobil som všetko pre to, aby sme dnes znovuzavedenie výmenných lístkov tak, ako to navrhli poslanci na výbore pre zdravotníctvo, nezaviedli.

  Chcem hneď na úvod povedať, že veľmi si vážim prácu všeobecných lekárov, či už pre dospelých, alebo pre deti a dorast a nijakým spôsobom nechcem dehonestovať, práve naopak, chcem pochváliť ich zodpovednú a spoločensky dosť málo ocenenú a váženú prácu. Stále ako si tých v úvodzovkách "po starom obvodných lekárov" vnímame tak, že no tak oni tam sedia na tej ambulancii a idem k nim len s tou najzákladnejšou diagnózou a mnohokrát to v tých čakárňach nevyzerá veľmi dobre, ani čo sa týka vybavenia, sú to staršie ambulancie, staršie polikliniky. Chcem len povedať, že ambícia ministerstva zdravotníctva, žiaľ, nie je vyjadrená vo vládnom návrhu zákona, len dodatočne verbálne vyjadrená podporou pozmeňujúcich návrhov, sa mi páči. Naozaj potrebujeme posilniť inštitúciu všeobecných lekárov v Slovenskej republike.

  Dámy a páni, máme problém so všeobecnými lekármi. Máme problém, je to málo zaujímavé pre absolventov lekárskych fakúlt byť všeobecnými lekármi. Nemáme dobre vyriešený systém vzdelávania a prípravy všeobecných lekárov. Akosi sa to žiadnej fakulte nechce robiť, a keď to aj robí, tak naráža na reálne implementačné problémy v praxi. Pravdou je, že priemerný vek všeobecných lekárov na Slovensku už prešiel cez hranicu 50 rokov, dokonca v mnohých prípadoch sú už všeobecní lekári v dôchodkovom veku a máme problém ich v praxi nahradiť lekármi, ktorí by mali ambíciu robiť prax všeobecného lekára. Je to problém a hovoríme o tom možno v období dvoch, troch, štyroch ministrov zdravotníctva, keď si to prehrám ten film nazad, ako hovoril pán spravodajca, ja už si niečo pamätám ako večná dvojka v rezorte, takže si to prehrávam tak spätne ten film a naozaj všetci ministri úprimne chceli posilniť všeobecné lekárstvo a hľadali nejaké modely, ako to urobiť, ale nikomu sa to nejak veľmi významne nepodarilo a nepodarilo sa urobiť nejaký prielom.

  Chcem tiež povedať, že si vážim odbornosť a prax a skúsenosť všeobecných lekárov, a nikto nespochybňuje, chcem to podčiarknuť, že prídete k všeobecnému lekárovi, Števo Kuffa, s nejakými potiažmi poradiť sa: "Čo mám robiť? Čo poviete, pán doktor, pani doktorka, ako to vy vidíte, aké treba doplniť vyšetrenia?" Idem k všeobecnej lekárke pre deti a dorast a povie mi, že so synom potrebujem ísť na pľúcne alebo na krčné. Ona to vidí tak, ona chce mať istotu. Treba urobiť výter na K plus C. O tom tu nikto nediskutuje. Tieto výmenné lístky sú ale o niečom inom. Tieto výmenné lístky nie sú o tom, že lekár lekárovi posiela správu o tom, že potrebuje doplniť, spresniť, dodiagnostikovať, diferenciálne dodiagnostikovať pacienta, aby sa vedel lepšie rozhodnúť predpísať exaktnejšie antibiotiká, presnejšie, citlivejšie antibiotiká alebo nejakú inú liečbu. Tento prípad je o tom, že vy paušálne vždy keď budete potrebovať ísť k špecialistovi s výnimkou troch prípadov, ktoré sú uvedené v návrhu zákona, pardon, v pozmeňovacom návrhu, ktorý sa teda asi pretaví do návrhu zákona. Nuž tak vtedy musíte navštíviť všeobecného lekára.

  Dámy a páni, na Slovensku máme slobodnú voľbu lekára. Pacient veľakrát vie, ku komu chce ísť a prečo chce k nemu ísť. Áno, my môžme diskutovať a je legitímne diskutovať o tom, či je to tak dobre v systéme, alebo nie? Máme aj iné systémy. Aj v Českej republike zavádzajú niektoré zdravotné poisťovne riadenú starostlivosť, kde vám zdravotná poisťovňa presne povie, ku ktorému špecialistovi, dokonca ku ktorému lekárovi máte ísť. A vtedy máte určitý bonus, určité výhody vo vašom zdravotnom poistení. Aj v Nemecku máme výmenné lístky. Môžte ísť k špecialistovi bez všeobecného lekára, ale zaplatíte si nejaký cash alebo cez všeobecného lekára na výmenný lístok a nedoplatíte si cash u špecialistu. Čiže táto diskusia nie je nič mimoriadne. Je na mieste. Ja ale hovorím, že tak ako sú dnes navrhnuté výmenné lístky pozmeňujúcim návrhom, neriešia ani jeden z týchto dotknutých problémov, o ktorých hovorím. Riešia iba to, že budú šikanovať pacientov, ktorí vedia ku ktorému špecialistovi chcú ísť. Oni k nemu dokonca aj pôjdu, oni už ho majú vopred vybratého. Tá komunikácia totižto medzi pacientom a všeobecným lekárom bude nasledovná: "Pán doktor, nechcem už toľko čakať, viete, nechcem už toľko. Veď ja len potrebujem ísť na tú neurológiu. Veď mi dajte papierik, pani sestrička." A doktor, ktorý má 77 pacientov - moja všeobecná lekárka pre deti a dorast, u ktorej som bol včera s deťmi, mala 77 pacientov na ambulancii s respiračnými infektmi a s chrípkami - ten papierik aj cez tú sestričku pošle. Lebo nestíha. Lebo to sa nedá naozaj všetko stihnúť dokonale. A musí sa venovať tým pacientom, u ktorých chce ona rozhodnúť o definitívnej diagnóze a o liečbe. Tam preberá tú plnú zodpovednosť. Nie pri tom, že pošle niekoho na výmenný lístok.

  Dámy a páni, považujem to za zbytočnú šikanu, tak ako je to teraz navrhnuté. Chýba mi spätná väzba pri tomto návrhu. Keby bol eHealth a pani ministerka by povedala, že ona si myslí, že to odporúčanie by malo byť v systéme. Ale všeobecný lekár sa vie rozhodnúť, aj špecialista na základe toho, že vidí celú zdravotnú dokumentáciu pacienta. Vie posúdiť, kedy bol na inom špecializovanom vyšetrení, aké by ešte potreboval doplniť vyšetrenie. Či biochemické vyšetrenie spred dvoch mesiacov je ešte dobré, alebo potrebuje nejaké iné vzhľadom k zdravotnému stavu. Vtedy by som pripustil diskusiu, že áno, mám, každý lekár, ku ktorému príde pacient so svojim kódom a so svojou kartičkou poistenca plnú informáciu o zdravotnom stave pacienta. Tak naozaj sa poďme o tom rozprávať, či ten pacient má blúdiť v systéme alebo nemá. Lenže táto spätná väzba alebo, keď chcete, kontrola v tomto systéme momentálne na Slovensku neexistuje. Pretože ako som to už hovoril aj doobedu, vás keď pošle niekto k špecialistovi odporúčacím výmenným lístkom, volajte, ako chcete. Je to lístok na ktorom odporúčame. Nemáte žiadnu povinnosť výsledok vyšetrenia doniesť naspäť k všeobecnému lekárovi. Áno, môžte ho doniesť naspäť alebo aj nemôžte. Kolegovia, ktorí ambulujete, ktorí máme prax, sme lekári, máme pacientov, ktorí k nám prídu s veľmi podrobným výpisom zo zdravotnej dokumentácie, s veľmi podrobnou informáciou. A máte takých, ktorí prídu s nedostatočnou informáciou. Skoro žiadnou informáciou. Prakticky o ňom neviete nič. Tak bolo, má výmenný lístok. Čo vám ten pomôže? Tento problém ale výmenné lístky neriešia. Výmenné lístky riešia šikanu. To, že musíte ísť, aj keď viete, kde máte ísť k špecialistovi, a všeobecný lekár vám musí vypísať lístok, aj keď vopred vie, že vám ho vypíše tam, kde si to vy budete pýtať. Jednoducho preto, lebo má 77 pacientov v deň deň v ambulancii. No nestíha. Čo má robiť? Od rána je v jednom kole. A ešte idem k ďalšej dôležitej veci. K efektu toho celého. Viete, to ma trošku ruší, že to prichádza poslaneckým pozmeňovacím návrhom. To prišlo vládnym návrhom zákona, je na to dohoda vlády, ministerstvo má predstavu o pohybe pacientov v systéme, má kvantifikovaný efekt, koľko ušetrí na zbytočných duplicitných vyšetreniach zavedením výmenných lístkov. Ja by som poprosil aj o to, aby ministerstvo možno rozanalyzovalo roky 2008 až 2010, kedy predchádzajúca prvá Ficova vláda zaviedla výmenné lístky, koľko sa ušetrilo? No veď my, SMER už raz zavádzal výmenné lístky v roku 2008. Zaviedol ich. V 2010-om sme ich zrušili - vláda Ivety Radičovej. Aký efekt priniesli tie výmenné lístky? Bolo menej duplicitných vyšetrení? Klesli náklady poisťovní u špecialistov? Nie je korektné si pýtať tieto údaje? Nie je korektné sa pýtať na tieto údaje? Podľa mňa je to korektné. Keď chcete urobiť takúto zmenu v systéme a zaťažiť pacientov tým, aby chodili po zbytočných vyšetreniach.

  Dámy a páni, veľa som počul o tom, ako to bude v praxi fungovať. Počul som o tom, ako kolegovia hovorili o tom, že na výmennom lístku bude krátka anamnéza. Budú napísané výsledky vyšetrení, bude napísané, na čo presne sa pýta všeobecný lekár, čo potrebuje doplniť. Lenže nič také nie je napísané ani v zákone, teda v pozmeňovacom návrhu, ospravedlňujem sa, stále mi to akosi nejde von z úst. Čiže v pozmeňovacom návrhu a nevyzerá to, že by mal byť na základe tohto pozmeňujúceho návrhu, že by mala byť vydaná nejaká vyhláška, v ktorej to bude popísané, ako taký výmenný lístok bude vyzerať. Lebo ak výmenný lístok má vyzerať napríklad takto, dámy a páni.

 • Ukazovanie vzoru.

 • Jeden takýto ukážem. Mám ich tu viacej. Dovolil som si načerpať informácie z blogu jedného z mojich kolegov špecialistov, ktorý zverejnil ešte v roku 2008, nič sa na tom nemení: "Prosím o vyšetrenie biochem. Asi pol roka ju zapeká, 5 aj 7 dní nemá stolicu." Myslím si, že toto je pomerne široký výpis zo zdravotnej dokumentácie, na základe ktorej špecialista okamžite vie, aké boli urobené vyšetrenia pacientovi, ako má ďalej postupovať, akú bral zatiaľ pacient liečbu, aké má iné diagnózy. Čo poviete na takýto výmenný lístok? Tento sa mi veľmi páčil: že, žiadne oslovenie, len "Gastroenterologické vyšetrenie, diagnóza R 10.1". Naozaj tento výmenný lístok, pre ktorý pacient posedel tri hodiny na ambulancii všeobecného lekára, má neobyčajne veľkú výpovednú hodnotu pre špecialistu. Poďme k ďalšiemu. To sú z praxe. Tento napríklad neviem ani prečítať. Naozaj vidno, že všeobecný lekár je už skúsený odborník, ktorý sa zbytočne nezdržuje písaním, akurát diagnóza je tu prečítateľná. Aj to teda číslom, samozrejme. Keď som hovoril o tom, že väčšina výmenných lístkov bude vyzerať veľmi jednotne, tak tu je jeden taký takzvaný paušálny: "Prosím o odborné vyšetrenie. Ďakujem." Naozaj. O odborné vyšetrenie tu je napísané, tak špecialistom, samozrejme. Prosím o odborné vyšetrenie. Ďakujem. To je takzvaný univerzálny lístok, ktorý vie vydávať každá sestra cez dvere, aby zbytočne nezaťažovala pána doktora, ktorý rieši iné a dôležitejšie prípady. Verte mi, že dôležitejšie na ambulancii všeobecného lekára. Čo poviete na toto? To je strojom písané: "Prosím o odborné vyšetrenie. Ďakujem." No a keď som v minulosti hovoril, že bude sa to... Ďalší: "Prosím o odborné vyšetrenie u pacienta. Ďakujem." Tento pán kolega bol omnoho slušnejší. Ten napísal, že: "Prosím láskavo o odborné vyšetrenie." Aj podpis je tu. Ale zvlášť by som vyzdvihol tento lístok, ktorý je naozaj charakteristický tým, že predsa len aj tá sestra má tej práce dosť a musí vypisovať péenky a hlavičky na recepty a ospravedlnenky do materskej škôlky a do školy a pre zamestnanie a kladenku a neviem čo ešte všetko tak, aby tak naozaj sa zbytočne s tými dvadsiatimi pacientmi, ktorí denne prídu pre výmenný lístok, sa nezdržiavala. Čo poviete na takúto pečiatku? Veľmi praktická. S textom: "Prosím o odborné vyšetrenie. Ďakujem." Univerzálna. Môžte použiť k akémukoľvek špecialistovi.

  Dámy a páni, ja si myslím, že výmenné lístky sú krokom, ktorý bude šikanovať pacientov a bude zbytočne zaťažovať všeobecných lekárov. Efekt, ktorý si vytýčil predkladateľ, poviem to veľmi opatrne, strana SMER, ministerstvo zdravotníctva, pán poslanec, sa podľa mňa v praxi veľmi ťažko naplnia. Práve naopak, pacienti to budú vnímať ako zbytočnú záťaž, administratívnu záťaž, ktorá im bráni dostať sa k lekárovi, ku ktorému vopred vedia, že potrebujú ísť. A verte mi, ak máte svojho všeobecného lekára v Košiciach a pracujete v Spišskej Novej Vsi, alebo je to naopak, čo je úplne bežné na Slovensku, bude to znamenať aj ekonomické náklady pre toho pacienta, aby si pre takýto nezmyselný lístok s pečiatkou - Prosím o odborné vyšetrenie - išiel. Dámy a páni, naozaj to chcete? Naozaj to chcete schváliť? Takto bez odbornej diskusie, bez pripomienok?

  Dávam preto návrh vyňať bod 16 na samostatné hlasovanie. Týka sa výmenných lístkov. A chcem vás, dámy a páni, poprosiť, aby sme znovuzavedenie výmenných lístkov nepodporili. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci: Kuffa, Raši, Mičovský. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Kuffa.

 • Ďakujem za slovo. Aj pánu kolegovi za prezentovanie tuná týchto výmenných lístkov. Ja som len chcel tak doplniť, že skutočne v tej reálnej praxi okrem tej komunikácie cez výmenné lístky. Áno, veľakrát sú nečitateľné a tie odkazy vyzerajú veľmi vtipne, ale komunikujú lekári veľmi často priamo telefonicky. Ja neviem, možno že teraz tak si dovolím aj tak nesúhlasiť ako možno s tým kolegom.

  Ja skôr sa prikláňam za tie výmenné lístky, lebo si myslím, že sú prospešné. Tak ako som ja som to aj v tej rozprave tuto spomenul. Samozrejme, sú aj tieto nuansy, ktoré tu boli odprezentované, a nedá sa prečítať ten lístok. Alebo veľakrát je to neopodstatnené. Možno sestrička to medzi dvermi podá, ten lístok. Ale v mnohých prípadoch naozaj je to opodstatnené, aby tí odborní lekári špecialisti neboli zaťažovaní. Myslím si, že každý obvodný lekár, či je to pediater, alebo všeobecný lekár najprv toho svojho pacienta vyšetrí, vylieči ho. Teda ho lieči. A až potom ho posiela ku odborníkom. Ono je to tak, keď je to ten rodinný lekár, tak v zásade je to tak, že tí lekári nás už poznajú, hej, aj rodinných príslušníkov, aj podľa veľkosti topánok. A kto je hypochonder, tak toho tiež poznajú. Veľakrát už potom ten lekár prvého kontaktu takého hypochondra, no pošle ho aj na tie odborné vyšetrenia, ale už aj špecialisti sú otrávení z neho, že toľko každých len obťažuje a stále si len vynucuje, aby mu bola diagnostikovaná nejaká choroba. Ale myslím si, že veľakrát sa to odbúra, to zaťaženie práve cez výmenné lístky, aby sme neobťažovali špecialistov lekárov. Naozaj, trebárs kardiologické alebo nefrologické vyšetrenia, akékoľvek, gynekologické, aby sa šlo len v nevyhnutných prípadoch, kedy lekár prvého kontaktu to nezabezpečí.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Dovoľujem si ctené kolegyne a kolegov im prečítať, ako ten pozmeňujúci návrh znie, lebo presne to, čo pán poslanec Novotný ukázal, bol pokus vás naschvál zaviesť.

  Pretože práve preto, aby neboli výmenné lístky typu ad ortopedické alebo iné vyšetrenie, práve preto sa v pozmeňujúcom návrhu, ktorý bol predložený hovorí:

  "Špecializovaná ambulantná starostlivosť sa podľa § 7 ods. 1 uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára; v odporúčaní všeobecný lekár uvedie údaje uvedené v § 19 ods. 2 písm. a), h), i). Ďalej uvedie stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, ďalej uvedie predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania."

  To znamená, že lekár toho pacienta na to, aby ho mohol poslať k špecialistovi, musí vyšetriť. Aj keď ho vyšetrí, tak ho mnohokrát už nikde nepošle. Čiže také lístky, aké ukazoval pán doktor Novotný podľa tohto návrhu zákona nebudú môcť byť. Pacient bude musieť byť vyšetrený a presne tým sa očakáva, že mnohokrát ten ambulantný lekár alebo ten rodinný lekár daného pacienta už aj doošetruje, pretože ho najlepšie pozná.

  Takže boli ste zámerne zavedení, pretože také lístky, ako ukazované boli, takéto podľa nového návrhu zákona byť nemusí. Bude to normálna lekárska správa. A všetci veríme, že mnohokrát tan ambulantný lekár, ktorý je vzdelaný a najlepšie pozná toho pacienta, už pacienta zbytočne nebude musieť preháňať na ďalšie vyšetrenia. A keď ho pošle, tak ho pošle úplne cielene a pacient pôjde iba na to špecializované vyšetrenie, ktoré naozaj potrebuje a nestane sa, že pacient pôjde na vyšetrenie...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Mičovský, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Pre mňa táto debata o tých výmenných lístkoch pripadá tak trošinka zvláštne, ako keby sme rozprávali o niečom, čo by malo byť na takom 20. miestne, a my sme tomu z voľajako z nejakých dôvodov prisúdili miesto medzi prvou trojkou. Ako keby som rozmýšľal nad autobusovou dopravou a miesto toho, aby som sa zamýšľal nad tým, aké kvalitné, bezpečné, rýchle, pohodlné autobusy mne poskytnú dopravcovia, tak viedol diskusie o tom, či si mám kúpiť lístok cez internet, alebo mám stáť pred autobusom v rade, alebo využijem inú možnosť. Jednoducho myslím si, že v zdravotníctve by sme mali venovať pozornosť oveľa závažnejším veciam a mne táto téma výmenných lístkov pripadá ako taká zástupná. Ale rozumiem, média tomu venujú pozornosť, dá sa tomu aj pomerne ľahšie rozumieť ako nejakým závažným ekomomicko-zdravotníckym súvislostiam, a tak sa predsa aj ja pridám potom k tejto úvahe, asi tým, čerpajúc z vlastných skúsenosti, že by som vari pri úcte k všetkým lekárom prejavil istú úctu aj voči pacientom a nepovedal, že sú všetci hypochondri, a nechal možno na nich a na ich dobrom vzťahu k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý mnohokrát tu je, ale nehovorí sa o tom, aby ozaj, ako to ste to tu povedali mnohí, aby zašiel za ním a povedal: "Pán lekár, tak pichá, bolí, trápi ma to, kde by ste ma poslali?" Ale ak zase ten pacient v tej chvíli vie, že ozaj ten problém, ktorý má, mu vedia poriešiť v tej ortopédii alebo, prepáčte, neviem, ktorý lepší útvar by ma teraz napadol, nuž tak vari, ozaj dajme potom prednosť úcte voči nemu a jeho rozhodnutiu a nenúťme ho stáť v tom rade, už bez ohľadu na to, či tam bude chrípková epidémia, bude plná čakáreň, alebo bude len poloprázdna, ozaj ten pán lekár všeobecný má čo robiť, aby tie lístky kontroloval...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • S reakciou pán poslanec Novotný. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Diskusia o postavení všeobecných lekárov, o ich úlohe v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ale aj o tom, ako by mala byť integrovaná, prepojená zdravotná starostlivosť, sú témou, o ktorej treba diskutovať. Treba diskutovať s odborníkmi, nie spôsobom, že sa predložil pozmeňujúci návrh a potom v poloprázdnej snemovni niekto niečo povie o tejto problematike. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ale reagovali na mňa faktickými poznámkami.

  K pánovi poslancovi Kuffovi hovorím, že ja rozumiem, čo povedal, a rozumiem aj jeho argumentom, aj telefonickej komunikácie, ale teraz riešime povinné výmenné lístky aj vtedy, keď pacient vie, ku ktorému špecialistovi chce ísť, čiže nepotrebuje sa poradiť so všeobecným lekárom, ani nejde s nejasnou diagnózou k všeobecnému lekárovi. Ak chceme riešiť to, čo si povedal, aby všeobecný lekár poskytoval viac zdravotnej starostlivosti, áno, na to sú nástroje, napríklad kombinácia kapitačnej a výkonovej zložky v platbách pre všeobecné ambulancie, ale výmenné lístky to nevyriešia. Výmenné lístky budú len šikanovať a zbytočne znovu zaťažovať všeobecného lekára, takisto ako budú zaťažovať pacienta.

  Čo sa týka pána poslanca Rašiho, no ja sa pamätám na tie isté argumenty v roku 2008, keď sa zavádzali výmenné lístky, ale ja som tie výmenné lístky nepísal, ktoré som čítal. To je prax. To je realita. A čo ak pán doktor to nenapíše na výmenný lístok, lebo nebude mať na to čas? A napíše len meno a priezvisko, prosím o odborné vyšetrenie a číslo diagnózy. Vtedy ho špecialista nevyšetrí? A vráti ho na doplnenie? Nie, pán poslanec, ja hovorím o praxi, tak to fungovalo, keď sa zaviedli v roku 2008 výmenné lístky.

  K pánovi poslancovi Mičovskému poviem, že naozaj trafil klinec po hlavičke. Slovenské zdravotníctvo má množstvo veľkých problémov, ale strana SMER má neuveriteľnú schopnosť odpútavať pozornosť. Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko pani ministerka? Áno.

  Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

 • Dovoľte mi len, prosím, veľmi stručne. Tak ako opakovane a rád hovorí pán poslanec Uhliarik - nie som lekárka. Nie som lekárka a, pán doktor, keď ma bolí chrbát, ja naozaj neviem, či mám ísť k ortopédovi, neurológovi, či mám len chrípku alebo či mám infarkt, či mám ísť k kardiológovi, ja to neviem.

  Pre mňa je naozaj veľmi podstatné, tá myšlienka, že mám svojho primárneho lekára, lekára, ktorému vyjadrujem špeciálnu dôveru práve preto, že je to lekár, s ktorým ako s jediným uzatváram dohodu, lekár, ktorý ma ani nemôže odmietnuť, ani ma neodmietne. Po tom, ako som skutočne pozorne dlho počúvala, nedá mi, aby som nevyužila toto miesto a nepoďakovala nášmu všeobecnému lekárovi, ktorý našu rodinu presne lieči už niekoľko generácii, rovnako ako našej pediatričke, pretože nič z toho, čo sme tu opisovali, sa našťastie nám nestáva. Skutočne primárni lekári, aspoň pokiaľ ja mám skúsenosť, odvádzajú svoju prácu dobre a pokiaľ máte primárneho lekára, ktorý ju odvádza tak, ako, sme len ľudia, ako tu bolo ukazované, prosím, využite slobodnú voľbu lekára a tohto lekára vymeňte.

  Musím povedať, že manažment pacienta formou výmenných lístkov je bežnou praxou a uznávanou praxou v rámci zdravotníctva v európskych krajinách. Je tak v Nemecku, deje sa tak v Holandsku, kde vás ani bez výmenného lístka nehospitalizujú. Musím povedať takisto, že to, čo je základom a na čom pracujeme od začiatku v spolupráci s odbornou verejnosťou, či už sú to komory, nebudem menovať všetky, aby som niekoho nevynechala, sú pravidlá. Pravidlá fungovania trhu, to je veľmi podstatné. A vzhľadom na priebeh týchto prác na ministerstve zdravotníctva a musím povedať, že môjho pohľadu veľmi zdarný priebeh, a práve preto, že sa chystáme v tomto roku predostrieť na odbornú verejnú diskusiu celkový koncept systému fungovania zdravotného systému, špeciálne práve s dôrazom na postavenie všeobecného lekára v tomto systéme, som poprosila pánov poslancov, aby netrvali na niektorých z poslaneckých návrhov. Pevne verím, že tá diskusia, ktorú potom spolu povedieme k tomu celkovému systému, mnohé z týchto vecí vyrieši a znova opakujem, áno, našou prioritou je silné postavenie všeobecného lekára, pretože nejde o šikanu. Ja si neviem dosť dobre neviem ako pacient predstaviť, čo sa myslí pod pojmom paušálne - potrebujem ísť k špecialistovi. Nie som lekár, ja skutočne neviem, k akému špecialistovi pri subjektívnej potiaži potrebujem ísť. Chcem mať tú istotu, že nie som vhodená do systému, čo sa teraz častokrát deje, nie som odkázaná sama na seba, ale skutočne tu niekto, kto má za mňa zodpovednosť a manažuje ma v tom systéme, pretože aby sa mi nestalo, že s tou bolesťou v chrbte skutočne to odsedím aj u toho neurológa, aj u toho ortopéda a skutočne, aby som nezistila, že nakoniec mám infarkt. Takže ďakujem za pochopenie a prosím o podporu predloženého návrhu.

 • Ďakujem, pani ministerka. Žiada si záverečné slovo pán spravodajca? Nežiada.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A nasleduje prvé čítanie o návrhu poslancov Miroslava Kadúca a Igora Matoviča na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

  Návrh ústavného zákona je uverejnený ako tlač 376. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborov je v rozhodnutí č. 354.

  Teraz dávam slovo poslancovi Miroslavovi Kadúcovi, aby návrh ústavného zákona uviedol.

  Chcem, chcela som len uviesť, že sme si odsúhlasili, že budeme mať spojenú rozpravu aj k tomuto návrhu, aj k ďalšiemu návrhu poslancov Kadúca a Igora Matoviča k, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Ste chceli to povedať? Áno, ja by som to bola pred rozpravou uviedla.

  Takže, nech sa páči, dávam vám slovo, aby ste návrh ústavného zákona uviedli.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Igora Matoviča na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 376,

  a o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č.153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, tlač 377.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Úvodom by som sa rád vyjadril, k tomu poradiu, keďže je to bod niečo cez 70, tento mal prísť až na záver. Ak pán predseda považoval za nekorektné to, že sa, to, čo sa stalo v piatok a ako sankciu spravil to, že presunul všetky body na koniec, tak ja považujem za nekorektné toto. Postavil nás pred hotovú vec bez toho, aby sme to mohli zmeniť, a ten bod, ktorý mal prísť nakoniec, prišiel teraz. Čoho dôsledkom bolo aj to, že niektorí, teda jeden poslanec konkrétne stiahol jeden bod, teda dva body kvôli tomu, že to nemal politicky predrokované. Nám toto hrozilo tiež, ale sme sa rozhodli, že to predložíme tak, ako sme plánovali. K veci...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Ja len krátku poznámku, keďže ste tu skomentovali, ja keď predkladáte návrh zákona, ja predpokladám, že ste pripravený, a viete ako navrhovateľ to odôvodniť, tak by vás to nemalo prekvapiť, že je to podľa poradia. Nech sa páči, uveďte návrh.

 • Ale áno. Ale aj tak som prekvapený. Dobre k veci. Budem hovoriť o zásade o troch veciach. Prvou vecou je, že sa vám pokúsim vysvetliť ten text návrhu zmeny ústavy. V ďalšej časti to odôvodním a v tretej časti, ak na to príde, tak vyjadrím sa aj vo vzťahu k obžalobe, ktorá bola podaná.

  Naprv ešte, dovoľte mi v krátkosti taký krátky teoretický úvod. Ak sa mení nejaká právna norma, tak má to zväčša tri dôvody. Tými dôvodmi sú:

  Minimálne to, že existuje nutnosť, aby sa presne vymedzili alebo určili právne vzťahy, ktoré sú neurčité alebo môžu mať dvojitý alebo viac významov.

  Po druhé. Môže to byť, že musia byť tieto vzťahy upravené, aby to bolo v prospech spoločnosti.

  A tretím dôvodom je, že subjekt, ktorý si vykladá právne vzťahy nevie, ako si ich má vyložiť, ako ich má použiť, a o to viac, ak tento subjekt môže byť ovplyvnený politickou mocou.

  Keď si zoberiem situáciu, ktorá nastala s ohľadom na tú ostatnú judikatúru, ktorá tu bola z Ústavného súdu, boli to tri rozhodnutia, vo veci Tvaroška, dvakrát vo veci Čentéš, tak nemôžme hovoriť o tom, že prezident alebo subjekt, ktorý vykladá právo, nevedel, aká je lehota, a nevedel, aké má povinnosti. Ten dôvod je potom pre mňa jasný. Z tohto dôvodu navrhujeme nasledovnú úpravu:

  Tým gro je, že ak do určitej lehoty nedôjde k vymenovaniu určitého subjektu, ktorý je volený, alebo nedôjde k oznámeniu dôvodov, pre ktorý nebude vymenovaný, táto osoba sa uplynutím tejto lehoty, ktorú zdôvodním, bude považovať za vymenovanú. Tento návrh ústavného zákona zavádza alternatívny ústavný mechanizmus vymenovania osoby do funkcie generálneho prokurátora, sudcu, predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Tento mechanizmus sa spustí iba v prípade, ak nedôjde k vymenovaniu osoby do funkcie alebo k oznámeniu prezidenta o vymenovaní v stanovenej lehote. Navrhovanou novelou, konkrétne v článku 145 ods. 1, ods. 3 a v článku 150 ústavy sa zavádza právny mechanizmus posilňujúci právnu istotu u osôb zvolených do funkcie generálneho prokurátora, sudcu, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu. Nielen u týchto osôb, ale aj u občanov Slovenskej republiky existuje legitímne očakávanie, že po splnení zákonných predpokladov na výkon vyššie uvedenej funkcie a ostatných ústavných požiadaviek budú v primeranej lehote do funkcie vymenované, alebo im bude oznámené, že vymenované nebudú. Ešte raz, existuje tu na základe ústavnej praxe legitímne očakávanie o tom, že nastane nejaký právny následok. Ako predkladatelia zdieľame taký názor, že uvedenými aktmi menovania rozličných verejných funkcionárov bola zavedená ústavná prax a vzniklo spoločnosti toto legitímne očakávanie. Spomeniem iba niekoľko týchto menovaní:

  Napríklad 24. októbra 2012 bol, vláda schválila uznesenie, ktorým navrhla vymenovať post predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Prezident ju vymenoval 26. novembra 2012. To jest mesiac po oznámení. Dňa 9. decembra 2009 vláda schválila uznesenie, ktorým navrhla konkrétnu osobu na post generálneho guvernéra, pardon, guvernéra Národnej banky Slovenska. Prezident ju vymenoval 12. januára, dva mesiace. Ďalší príklad. Dňa 13. novembra vláda, 13. novembra 2003 vláda schválila uznesenie, ktorým navrhla opäť konkrétnu osobu na post členov regulačnej rady. Prezident ich vymenoval dňa 11. decembra 2003, mesiac po návrhu.

  Z uvedeného je teda zrejmé, že lehota, počas ktorých sa vymenúva konkrétna osoba, ktorá bola zvolená sa v priemere pohybuje od mesiaca po 60 dní. Toto je ústavná prax, ktorá tu funguje, ak ma pamäť neklame viac ako 10 rokov, ak to vzhliadnem na funkciu prezidenta, tak je to rokov 13. Možno teda hovoriť o ústavnej praxi, ktorá bola pánom prezidentom zavedená. Predpokladám, že všetci, ktorí tu sedíme, máme záujem na tom, aby sa spoločnosť netraumatizovala takými vecami, ktoré sa netýkajú riešenia krízy. A preto mi dovoľte povedať vám, že nerobíme nič iné týmto naším návrhom, iba potvrdzujeme ústavnú prax, ktorú zaviedol pán prezident. Potvrdzujeme to nepísané právo do práva písaného, aby nebolo možné od tohto sa odchýliť. Ja práve z tohto dôvodu nevidím dôvod na to, aby ste tento návrh, návrh nepodporili a ak by ste aj našli nejaký dôvod, tak vás prosím, aby ste ho teda podporili. Ďakujem.

 • Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, pánovi poslancovi Martinovi Poliačikovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma 22. januára 2013 určil za spravodajcu k návrhom poslancov Národnej rady Miroslava Kadúca a Igora Matoviča na vydanie Ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, a zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2001 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh ústavného zákona aj zmeny zákona boli doručené poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční ich prvé čítanie, a konštatujem, že oba návrhy spĺňajú po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Dôvodové správy obsahujú náležitosti v zmysle zákona o rokovacom poriadku. Z pripojených doložiek zlučiteľnosti návrhu, návrhov právnych predpisov s právom Európskej únie vyplýva, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená ani v jednom, ani v druhom prípade v práve Európskej únie a že je obsiahnutá, nie je obsiahnutá v judikatúre súdneho dvora Európskej únie. Zo znenia návrhov ústavného zákona aj novely zákona je zrejmý ich účel. Navrhovatelia predkladajú návrh i s cieľom zaviesť alternatívny ústavný mechanizmus vymenovania osoby do funkcie generálneho prokurátora, sudcu, predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Tento mechanizmus by sa spustil v prípade, ak by nedošlo k vymenovaniu osoby do funkcie alebo k oznámeniu prezidenta o nevymenovaní v stanovenej lehote.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po rozprave uzniesla podľa § 73 ods. 3 písmena c zákona o rokovacom poriadku na tom, že uvedený návrh ústavného zákona aj uvedený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 153/2001 Z. z. prerokovala v druhom čítaní.

  V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady z 11. januára číslo 354 a v zmysle jeho rozhodnutia číslo 355 z toho istého dátumu, navrhujem aby návrh ústavného zákona aj návrh zákona naň nadväzujúci prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor v oboch prípadoch navrhujem ústavnoprávny výbor a navrhujem, resp. odporúčam, aby výbory predmetné návrhy aj ústavného zákona, aj zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor, aby ich prerokoval do 32 dní od prerokovania obidvoch návrhov v Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda tu nie je, takže, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu k obidvom bodom. Ďakujem.

 • Ešte nemôžem otvoriť všeobecnú rozpravu k obidvom bodom, lebo nebol ešte prednesený, či ste predniesli aj ten druhý návrh zákona o prokuratúre? Áno. Tak potom je to v poriadku, otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne?

  Pán poslanec Matovič. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, milí kolegovia, už nadviažem na to, čo vlastne už kolega Miro Kadúc povedal v úvodnej reči predkladateľa, kedy povedal niečo v tom duchu, že existuje legitímne očakávanie, že pán prezident bude konať v takýchto situáciách, aká na Slovensku nastala a ja si teda z tohto dôvodu kladiem nieže otázku, v podstate hovorím, že máme dve možnosti. Môžeme legitímne očakávať, že budeme mať seriózneho prezidenta, alebo túto naivnú vieru opustíme a zabezpečíme zákonom, aby keď v prípade, že seriózneho prezidenta nemáme, aby zákon zabezpečil, že prezident musí do určitého termínu konať.

  Ako ste si všimli, tak opozícia sa v podstate v tejto veci rozdelila na také dva tábory. Jedna skupina si povedala, že správny krok je prezidenta obžalovať a hnať ho na hranicu, hoci opozícia veľmi dobre vie, že jednoducho nemá k tomu hlasy. A druhá skupina, k nej by som zaradil predkladateľa aj mňa, sme si povedali, že poďme úprimne riešiť problém a nepoďme robiť divadlo. Poďme opravovať chybu, ktorú pravdepodobne v ústave máme, ktorá umožňuje to, aby viac jako rok, rok a pol prezident nekonal a vlastne takýmto spôsobom predlžoval agóniu v spoločnosti, traumatizoval a stresoval verejnosť. Keď sa na to pozrieme trošku z helikoptéry alebo z pohľadu obyčajných ľudí na nás, ktorí v tejto sále konáme, a na to čo sa okolo voľby generálneho prokuratúra za posledné dva roky a tri mesiace deje, tak je to, tak ako sa vyjadrila bývalá premiérka Slovenskej republiky, jedna veľká fraška z každej strany. Aj zo strany vtedajšej vládnej moci a vtedajších vládnych poslancov, aj zo strany dnešnej vládnej moci a dnešnej opozície, jednoducho všetci máme v tom svoj podiel viny. Spôsob, akým sa znásilňovala demokracia a hľadal mechanizmus na to, aby bol zvolený ten správny kandidát bol vyslovene nedôstojný, nedôstojný Národnej rady a podľa mňa, opakujem ešte raz, bolo to znásilňovanie demokracie. Aj keď uznávam a Ústavný súd to takisto uznal, že JUDr. Čentéš bol legitímne zvolený za kandidáta na generálneho prokurátora, napriek tomu sa mi všetko, čo tomu predchádzalo, nezdalo v súlade s takými nepísanými pravidlami demokracie. Možno beriem argument aj teda niektorých poslancov, ktorí hovoria, že bolo to preto, lebo sme sa takýmto spôsobom práve bránili možno nedemokratickým tlakom, možno nejakej hrozbe úplatkárstva alebo niečoho podobného, bránili tlakom ľudí, ktorí chceli ovládnuť kandidatúru možno na svoj obraz. Bohužiaľ, a zároveň jedným dychom chcem dodať to, že si myslím, že práve to, čo tu vidíme toho, tie dva roky a tri mesiace, tento doslova politický boj o funkciu generálneho prokurátora, je dôsledok toho, že Slovensko 23 rokov po revolúcii trpí tým, čo sme komunizmu najviac vyčítali. Trpí tým, že je správna knižka tej správnej politickej strany rozhoduje, a nie to, kto je najlepší a kto má najlepšie predpoklady zastávať funkciu.

  Naozaj, keď sa jedni aj druhí zamyslíme, či opozícia, alebo koalícia, či jedni, alebo druhí poslanci, tak nerobíme nič iné, iba je to boj o spolitizovanie v podstate generálnej prokuratúry. Lebo ak by dnes vládla súčasná opozícia, tak by tu ste zvádzali rovnaký súboj zase vy poslanci SMER-u za svojho nominanta a rovnako by ste možno sa snažili tam presadiť toho svojho. Ja som hlboko presvedčený, že Slovensko 23 rokov po revolúcii si konečne zaslúži dobu, kedy politické nominácie na takto dôležitých postoch odložíme bokom. Kedy generálneho prokurátora, nebude voliť politická reprezentácia, ale možno iba odborná verejnosť, kde ľudia, ktorí najlepšie poznajú parametre na dobrého generálneho prokurátora, tí ho budú voliť a nie politici, ktorých podľa mňa absolútna väčšina má kopu za ušami, a takýmto spôsobom si na tento post chcú dosadiť človeka a teraz nehovorím o jedných, o druhých, o všetkých si tam chcú dosadiť človeka, ktorí ich jednoducho v tej správnej chvíli nezradí. Bohužiaľ, takéto politizovanie kontrolnej zložky štátu nastáva aj v polícii, aj na súdoch, aj teda v tomto prípade, vidíme sami, na prokuratúre.

  Celá kauza okolo doktora Čentéša, voľby kandidáta na generálneho prokurátora a vymenovania generálneho prokurátora je preto podľa mňa jednoznačným, rukolapným a najlepším dôkazom toho, že Slovensko trpí rakovinou politických nominácií. Rakovinou, ktorá náš systém rozožiera. Systém, kedy si politici dosadzujú spriaznené duše na prokuratúru, políciu, súdy, je chorý. Politici musia žiť neustále v strachu, že nikto ich neprikryje na prokuratúre, že nikto ich neprikryje na polícii ani na súdoch. My, bohužiaľ, takýto systém nevytvárame a nič pre to nerobíme, aby to takto fungovalo. Viem, bolo by to menej príjemné byť potom asi politikom, bolo by to menej komfortné, lebo by sme nevedeli, z ktorej strany kto udrie a z ktorej strany nás kto sleduje. Ale myslím si, že vtedy by výkon politiky bol z našej strany trošku úprimnejší a nebolo by to o výhodách s politikou spojenými.

  V tejto súvislosti si dovolím ale aj na jeden fakt a takú, by som povedal, neúprimnosť opozičných strán. 8. februára, čo teda neviem, dnes sa mi zdá, že je piateho, keď si dobre pamätám, čiže za tri dni to bude rok, podpredseda parlamentu Hort vtedy predložil Národnej rade uznesenie, ktoré mohlo pána prezidenta vyzvať, verejne vyzvať uznesením Národnej rady, aby konal, plnil si svoje povinnosti a vymenoval zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora a vtedy skupina poslancov z KDH okolo pána vtedajšieho predsedu Národnej rady pána predsedu Hrušovského, boli to konkrétne poslanci: Abrhan, Hrušovský, Stanko, Kvasnička, Přidal, Marcinčin, Radošovský. Títo páni sa zdržali. A týmto dosiahli to, že Národná rada neprijala uznesenie, ktoré mohlo takýmto verejným spôsobom vyzvať pána prezidenta na to, aby konal a kandidáta legálne a legitímne zvoleného kandidáta Národnou radou vymenoval do funkcie. Čiže ešte raz vtedy opozičné strany ktorí boli, teda vtedy koaličné, disponovali väčšinou v parlamente a bez problémov mali hlasy na to aby odhlasovali uznesenie, ktoré by vyzvalo verejne z pozície Národnej rady pána prezidenta, aby konal. Vtedy, kedy koaličné strany - dnešné opozičné strany mali väčšinu, svoju väčšinu nevyužili, 6 ľudí z KDH, vtedajších koaličných poslancov zradilo, keď to takto môžem nazvať. Nevyužili svoju väčšinu v pléne a neschválili uznesenie, ktoré schváliť mohli. Dnes, kedy svojou väčšinou alebo väčšinou na obžalobu prezidenta nedisponujú, dnes zrazu už aj všetci, aj pán Hrušovský sa podpisujú pod obžalobu prezidenta a chcú teda rozhodnúť a búšia tu teda na poplach a chcú svojimi hlasmi rozhodnúť o obžalobe prezidenta. Keď chceme iný dôkaz farizejstva, myslím si, že zbytočne netreba ďaleko chodiť a tento je úplne nádherný, 8. 2., kedy vtedajšia koalícia disponovala väčšinou, svoju väčšinu nevyužila na to, aby prijala uznesenie a vyzvala prezidenta, dnes kedy opozičné strany nedisponujú dostatočným počtom hlasov, v tomto prípade ústavným počtom hlasov, dnes sú zrazu hrdinovia a bojujú a chcú a predkladajú obžalobu. Jednoducho toto je farizejstvo na druhú a je mi ľúto, že tu ľudia z KDH a tí, ktorí takýmto spôsobom hlasovali alebo nehlasovali pred rokom, že tu dnes nesedia. Aj toto je pre mňa jeden z dôvodov, prečo som sa pod obžalobu konkrétnu nepridal, lebo jednoducho nechcem robiť alibi a kryť chrbát ľuďom, ktorí sa takto farizejsky v politike správajú.

  Ak sa vrátim k tomuto návrhu, ktorý tu predložila, ktorí sme tu predložili s Mirom Kadúcom, je veľmi jednoduchý a mrzí ma, že pravdepodobne neprejde, lebo teda počul som také vyjadrenia, ale myslím si, že Slovensko si naozaj v tejto ťažkej dobe zaslúži, aby sme ho netraumatizovali, nestresovali. A keď vieme, že tak či tak je kandidát na generálneho prokurátora politická figúrka, nebojím sa to povedať, je, lebo jednoducho väčšina v pléne rozhoduje, tak nenechávajme zase zároveň prezidentovi, ktorý môže byť z druhého nejakého tábora inak zmýšľajúceho politicky, priestor na vlastnú úvahu, niekoľkoročnú úvahu, či niekoho vymenuje, alebo nevymenuje. Komu to pomáha? Ľuďom to na Slovensku určite nepomáha, zbytočne tu je téma, ktorou súčasná vládna moc nabíja kaliber opozície, aby opozícia mohla vyskakovať 3 metre 30 a predkladať obžaloby prezidenta. Nepomáha to ani opozícii dnešnej. Jednoducho nikomu to na Slovensku nepomáha. Vidíme, že v tejto veci pravdepodobne je slabé miesto ústavy. Dali sme, aj Ústavný súd kandidoval, že prezident má slobodnú vôľu sa rozhodovať, môže posudzovať dôvody, nech posudzuje, ale povedzme: "60 dní, OK, pán prezident," alebo dajme 90, to je jedno, ale dajme tam nejakú dobu.

  Dajme mu, prezidentovi, priestor, nerobme z neho figúrku, ktorá by bola nesvojprávna a bude iba podpisovať nejaký papier. Dajme mu priestor na jeho vlastnú úvahu, teda keď ju chce mať a keď to považujeme za správne, ale určime dobu, kedy sa rozhodnúť má. A keď sa dovtedy nerozhodne, tak považujeme kandidáta automaticky zvoleného. Toto nie je ustanovenie, ktorým by sme prezidentovi brali nejakú právomoc. Brali by sme týmto iba prezidentovi právomoc svojvoľne donekonečna naťahovať dobu, čo asi nie je správne. A keď dnes predkladáme tento návrh zákona, tak tento návrh zákona už nepomôže nám. Je dosť možné, že Ústavný súd rozhodne tak, že všetko v poriadku, a vy si zvolíte svojho vlastného kandidáta na prezidenta. Ja viem, že súčasný prezident sa vyjadril pred voľbami či po voľbách 2010 tuším, či kedy to bolo, alebo pred prezidentskými voľbami, že sa cíti akoby členom SMER-u. Ok, jednoducho takto sú karty rozdané, je to váš človek. Ale teraz nejde o Ivana Gašparoviča. Keď ste si všimli, nehovorím tu o mojej osobnej skúsenosti s klamstvami pána prezidenta, ale hovorím o princípe, hovorím o funkcii a hovorím o právomociach, ktoré sú spojené s akýmkoľvek prezidentom, ktorý na Slovensku v budúcnosti bude. Či to bude váš, náš alebo akýkoľvek, zelený, modrý, fialový, bordový, vždy by sme mali trošičku dať mu tie právomoci, nech sa rozhodne, ale odtiaľ potiaľ. Dať mu termín. Pán prezident, uplynula ti doba. 60 dní uplynulo, nebol si oznámiť ani dôvody, prečo nevymenuješ, nebol si schopný ani povedať, že vymenuješ, v tom prípade automaticky kandidát, ktorého Národná rada zvolila, je automaticky zvolený. Hovoríme a veľakrát to tu zaznieva, že sme parlamentná demokracia. Tak nerobme zo seba tajtrlíkov, ktorí sa budú doprosovať roky prezidentovi, aby vymenoval a rešpektoval kandidáta, ktorého legitímne Národná rada zvolila, a teraz nejde o Čenteša, aj akéhokoľvek, aj toho, ktorého si možno zvolíte vy. Keď sme raz parlamentná demokracia, tak hrajme aspoň jedna k jednej s pánom prezidentom akýmkoľvek, červeným, modrým, ako som povedal, je to úplne jedno s akým, ale vyžadujme si, aby tá vzájomná komunikácia mala nejaké pravidlá a nejaké mantinely. Súčasný stav, kedy prezident donekonečna môže traumatizovať spoločnosť a znepríjemňovať život ľuďom na Slovensku, nie je zdravý, nie je podľa mňa v súlade s parlamentnou demokraciou, a preto predkladáme návrh zákona, ktorý jemným citlivým spôsobom problém rieši. Neberieme právomoci, iba dávame termín dokedy pán prezident sa môže láskavo rozhodnúť. Viem, že je to možno naivné, napriek tomu vás z tohto miesta prosím o podporu.

  Myslím si, že ak odložíme politikárčenie v tomto prípade bokom, tak si myslím, že by ste tento návrh boli schopní podporiť, lebo je to dobrý návrh v prospech dobrej veci. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Mičovský. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

 • Ďakujem veľmi pekne, vážená pani podpredsedníčka. No, vzniká celkom zaujímavá situácia, možno z nej dačo vyťažím, ale úplne s tým najlepším úmyslom.

  Možno sa patrí podporiť to, o čom rozprával tu môj oddielový kolega Igor Matovič, ale okrem toho, že poviem, prečo to viem podporiť, tak chcem povedať najprv na úvod to, že jednoducho ja patrím do tej druhej skupiny, do skupiny, ktorá cítila hlas svedomia a bez ohľadu na to, aby som sa zamýšľal nad nejakým politikárčením, vyhodnotiac to, čo sa udialo okolo voľby prokurátora, a považujúc to za kardinálnu vec doby, som sa k obžalobe pridal. Takže zdanlivo v tejto fáze by sa dalo povedať, že s tým mojím oddielovým kolegom pánom Matovičom ako keby sme nešli jednotným smerom, ale práve chytiac sa toho, čo povedal na záver a zdôrazniac, že je veľmi potrebné, aby sme vedeli v tomto parlamente viesť konštruktívne diskusie o tom, čo ozaj je potrebné urobiť, zdá sa mi, že Igor Matovič predviedol práve veľmi elegantný príklad toho, že treba hľadať nie šarvátky a pripomienky čohosi, čo bolo a čo sa už nedá odstať, ale že treba hľadať konštruktívny spôsob, ako navrhnúť systémové riešenia. Riešenia, ktoré vyťažia z chýb, z ktorým by sme sa mali poučiť a ukážu to, čím by sme sa mali uberať v budúcnosti. Takže oceňujem ako človek, takpovediac z opačného vnútroklubového brehu, človek, ktorý to cítil trocha inakšie, ako povedal kolega Matovič. Jeho konštruktívny prístup a myslím si, že toto je jedna z ukážok toho, akoby sme sa mali v parlamente správať v záujme budúcnosti, ktorú by sme mali vložiť do dobrých zákonov.

  Myslím, že toto, čo predložil pán Kadúc a pán Matovič, je jeden z dobrých zákonov a politikárčenie by som tam nehľadal. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Vyhlasujem všeobecnú za rozpravu, za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko pán navrhovateľ a pán spravodajca? Ďakujem pekne.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje

  správa o opatreniach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre objasnenie situácie po páde diaľničného mosta v Kurimanoch.

  Správa je uvedená ako tlač 336 a správa výboru ako tlač 336a.

  Nech sa páči, pán minister, môžete uviesť správu.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 336 z 27. novembra 2012 požiadala ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložiť správu o tom, aké opatrenia prijalo ministerstvo pre objasnenie situácie po páde diaľničného mosta v Kurimanoch a akým spôsobom prebieha vyšetrovanie v rámci rezortu.

  Nešťastie, ktoré sa stalo dňa 2. novembra 2012 pri výstavbe objektu č. 206 - most na diaľnici nad bezmenným potokom v kilometri 5,438 diaľničného úseku D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek, ešte nie je vyšetrené. Počas betónovania tohto mosta č. 206 sa zrútila dočasná podporná konštrukcia. Nešťastie si vyžiadalo 4 ľudské životy a 9 pracovníkov bolo zranených. V súčasnosti stále prebieha vyšetrovanie a v jeho priebehu nemáme, ani nemôžeme mať podrobné informácie až do doby jeho ukončenia. Preto zatiaľ nie je možné definitívne určiť, čo bolo skutočnou príčinou tejto katastrofy. Avšak v súčinnosti s Národnou diaľničnou spoločnosťou bolo prijatých viacero preventívnych opatrení.

  Na pokyn ministra dopravy bol ešte v ten istý deň o 19.00 hodine vydaný pokyn na zastavenie všetkých stavebných prác na celej stavbe až do odvolania. Stavebný dozor zápisom v stavebnom denníku toto rozhodnutie potvrdil dňa 4. 11. 2012. Dňa 9. 11. 2012 predložil zhotoviteľ technologický postup na odstránenie následkov havárie mosta. Predkladané technologické postupy boli odkonzultované s Národnou diaľničnou spoločnosťou a odsúhlasené vyšetrovateľom.

  Dňa 13. 11. sa podľa odsúhlaseného technologického postupu uskutočnil neúspešný odstrel časti podpornej konštrukcie, ktorá ohrozovala bezpečnosť nasledujúcich prác. Po neúspešnom odstrele bol vyhotovený doplnok k pôvodnému technologickému postupu a po následnom odsúhlasení všetkých kompetentných orgánov a inštitúcií a pod dohľadom vyšetrovateľa bol dňa 15. 11. 2012 uskutočnený úspešný riadený odstrel zvyšku dočasnej podpornej konštrukcie. Priestor bol rozdelený podľa na tri pásma podľa vzťahu k vyšetrovaniu, pričom časť priestoru, na ktorú dopadli pri havárii zvyšky mostnej konštrukcie a podpernej konštrukcie, je podriadená zvláštnemu režimu pod dohľadom vyšetrovateľa. Dňa 27. 11. 2012 bol odsúhlasený technologický postup na odstránenie sutín z následkov havárie a 29. 11. sa začala realizácia odstraňovania sutín za pomoci ťažkej stavebnej techniky. Práce sa vykonávajú za neustáleho informovania a konzultácii s vyšetrovateľom a so súdnym znalcom, ktorý následne priebežne určil ďalší postup prác. Práce prebiehajú bez komplikácií. Predpokladaný termín ukončenie odstránenie sutín pri priaznivých klimatických podmienkach je začiatok februára 2013. Stavebný dozor a projektový manažér zhotoviteľa sú v neustálom kontakte s vyšetrovateľom. Všetky úkony na mieste havárie sú konzultované a odsúhlasované vyšetrovateľom. Vyšetrovateľ dostáva dokumentáciu a doklady potrebné pre zisťovanie príčin havárie. Odstraňovanie všetkých sutín a manipulácia s oceľovou podpornou konštrukciou je povolená iba s jeho súhlasom. Následne sa odstránené sutiny ukladajú podľa pokynov vyšetrovateľa na vyhradenom oplotenom mieste stráženom strážnou službou. Z priebehu prác na odstraňovanie následkov havárie je vyhotovená fotodokumentácia a videozáznam. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom, ktorý nainštaloval opäť vyšetrovateľ. Zhotoviteľ vytvoril špeciálne skladové plochy na uskladnenie materiálu z havarovaného objektu. Obmedzenie pracovnej doby je limitované klimatickými podmienkami, a to najmä na čas, kedy je denné svetlo.

  Na pokyn ministra dopravy Národná diaľničná spoločnosť preverila všetky rozostavané mostné konštrukcie aj bezpečnosť práce na diaľničných stavbách. Rovnako minister rozhodol, že na všetky dočasné podperné a podporné konštrukcie, ktoré môžu stratou svojej stability ohroziť život a zdravie pri práci, budú zhotovitelia predkladať aj nezávislý statický posudok od autorizovaného odborníka. Okrem úsekov na diaľnici D1 Jánovce - Jablonov bolo skontrolovaných aj 28 mostov na stavbe diaľnice D1 Dubná Skala - Turany a 15 mostov na stavbe diaľnice D1 Fričovce - Svinia. Národná diaľničná spoločnosť preverila používanie podpornej konštrukcie od spoločnosti Skruže Weise SK na všetkých stavbách vo svojej kompetencii. Ministerstvo dalo preveriť používanie predmetných podporných konštrukcií na všetkých stavbách realizovaných v rezorte dopravy. Uvedená podporná konštrukcia sa na preverených stavbách nepoužíva. Vzhľadom ku kolapsu podpornej skruže na moste č. 206 stavby D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek, bolo zakázané použitie skruží od spoločnosti Weise na všetkých stavbách v rezorte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

  Národná diaľničná spoločnosť nariadila na základe pokynu ministra spracovať oponentské statické posudky pre všetky podperné systémy pre 5 mostov, pre všetky dočasné konštrukcie vyžadujúce statický výpočet a pre konštrukcie, ktoré môžu stratou svojej stability ohroziť život a zdravie pri práci. Národná diaľničná spoločnosť žiada vypracovať nezávislé odborné posúdenie takýchto konštrukcií, ktoré bude doložené pred ich realizáciou alebo použitím.

  Dňa 8. 11. 2012 bol zvolaný mimoriadny kontrolný deň stavby, kde Národná diaľničná spoločnosť požiadala zhotoviteľa o okamžité vykonanie auditu systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kvality oplotenia časti staveniska. Všetci pracovníci, zhotovitelia absolvovali opakované preškolenie BOZP. V Národnej diaľničnej spoločnosti sa systém vzdelávania školenia BOZP vykonáva vstupnými školeniami pred začatím prác a opakovane v stanovených termínoch podľa platenej legislatívy. NDS zabezpečila dňa 11. 12. 2012 preškolenie koordinátorov bezpečnosti na všetkých stavbách. Národná diaľničná spoločnosť bude požadovať dôsledné dodržania všetkých ustanoveniach zmluvy so zvýšenou pozornosťou na úlohy vyplývajúce práve z BOZP.

  Dňa 6. 12. boli obnovené práce na diaľničnom úseku s výnimkou objektu 206. V súčasnom období sa pracuje na určení časového dopadu na lehotu dokončenia výstavby celého diela. Tento je závislý od priebehu v súčasnosti realizovaného procesu odstraňovania sutín na stavebnom objekte č. 206 a pasportizácie časti diela, na ktorých bola prerušená výstavba. Predpokladané predĺženie lehoty výstavby z titulu havárie podpernej skruže je z hľadiska zmluvných podmienok na strane zhotoviteľa diela. Zhotoviteľ vykoná všetky práce súvisiace s demontážou havarovanej podpernej konštrukcie a jej odvozom na určené miesto podľa schváleného technologického postupu tak, aby priestor objektu mostu č. 206 bol prístupný pre práce a expertízy a následne pre stavebnú činnosť, ktorej termín závisí od povolenia vyšetrovateľa. Nad rámec dohľadu stavebného dozoru prebiehajúce stavebné práce prebiehajú pod dohľadom hlavného inžiniera stavby, resp. jeho povereného zástupcu v rozsahu minimálne dvakrát týždenne osobnou obhliadkou. Pred vykonaním prác je zhotoviteľ povinný predkladať stavebnému dozoru detailný harmonogram prác a technologické postupy.

  Ďakujem za slovo. Skončil som.

 • Ďakujem pekne, pán minister, prosím povereného člena výboru pre hospodárske záležitosti poslanca Michala Bagačku, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania správy vo výboroch.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 7. januára 2013 č. 320 pridelil predmetnú správu na prerokovanie Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o správe rokoval 29. januára 2013 a uznesením č. 109 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať na vedomie správu o opatreniach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pre objasnenie situácie po páde diaľničného mosta v Kurimanoch.

  Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spravodajcu podať správu o výsledku prerokovania správy o opatreniach ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pre objasnenie situácie po páde diaľničného mosta v Kurimanoch vrátane návrhu uznesenia Národnej rady, ktoré tvorí prílohu tejto správy.

  Skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala tieto písomné prihlášky: za klub KDH je prihlásený pán poslanec Pavol Zajac a ďalej sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Miroslav Beblavý z klubu SDKÚ - DS.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Zajacovi.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, pán spravodajca, vážené kolegyne a kolegovia, keď sme sa 2. novembra minulého roku dozvedeli z médií, že sa v Kurimanoch na moste stala táto tragédia a že zahynuli ľudia a ďalší boli zranení, všetci sme zhrození.

  Dovoľte mi hneď na úvod povedať a vyjadriť hlbokú sústrasť príbuzným a pozostalým po týchto obetiach, pretože sme na pôde Národnej rady a určite si to títo príbuzní a pozostalí zaslúžia.

  Ale keďže sme na pôde Národnej rady, na pôde volených zástupcov ľudu sme tu poslancami Národnej rady a pán minister je ministrom vlády Slovenskej republiky, nedá mi, aby som túto obrovskú tragédiu, ktorá na tomto type stavieb sa na Slovensku, ani v bývalom Československu ešte nestala, aby som nedal ju do tejto politickej roviny.

  Vážený pán minister, po takejto obrovskej tragédii všade vo svete, ale aj na Slovensku je bežné a štandardné, že minister zodpovedný za príslušný rezort po zabezpečení nevyhnutných úkonov, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť, vyvodzuje politickú zodpovednosť a tou politickou zodpovednosťou za túto obrovskú tragédiu, malo byť vo vašom prípade odstúpenie z funkcie. Vôbec pritom nezáleží na tom, kde ste v čase tragédie bol alebo kde ste boli ďalšie dva dni. To je parciálna záležitosť. Naozaj po svojom návrate na Slovensko ste mali vyvodiť politickú zodpovednosť. Mŕtvi ľudia na tejto stavbe a zranení si to určite zaslúžia. Plná politická zodpovednosť bola na vašej strane a mali ste odstúpiť. Keďže ste tak neurobili, tak následne túto politickú zodpovednosť voči vám mal vyvodiť predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Keďže ani on ju nevyvodil, plnú politickú zodpovednosť za túto tragédiu v Kurimanoch nesie premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Politickú zodpovednosť za mŕtvych a zranených v Kurimanoch má Robert Fico tým, že nekonal. Obzvlášť preto, že za prvej vlády Roberta Fica vám dal verejne žltú kartu. Bolo to v inej súvislosti, ale tú žltú kartu vy ste už raz dostali. Teraz mala nasledovať červená karta. Nestalo sa tak.

  Poďme teraz k procedúre, akým bola táto stavba obstarávaná a zabezpečovaná, pretože ešte v ten piatok, keď sa tá obrovská tragédia stala priniesli médiá informáciu, že sa tak stalo preto, lebo táto stavba mala nízku cenu. Aj minulý týždeň kolega Choma to tu povedal vo faktickej poznámke, že je presvedčený o tom, že ten most spadol preto, lebo tam bola nízka cena zazmluvnená. Tak poďme si povedať, aká je procedúra obstarávania. Treba si to povedať aj preto, lebo po svojom návrate z dovolenky ste hneď prvý deň povedali, že za túto tragédiu môže stavebná firma. Tak poďme si povedať, ako sa obstaráva takáto stavba. V prvom rade NDS-ka ako akciová spoločnosť štátu ministerstva dopravy pri vypísaní súťaže na takýto typ stavby dodá všetkým záujemcom súpis prác, ktoré by sa mali realizovať na tejto stavbe a celú projekčnú a technickú dokumentáciu. Následne stavebné firmy a ich odborníci si túto dokumentáciu naštudujú a v priebehu tej prípravy jednotlivých ponúk, keď prepočítajú jednotlivé súpisy prác, prechádzajú celú dokumentáciu, kladú obstarávateľovi NDS otázky. Týchto otázok bolo v tejto súťaži zhruba 250.

  Možno by som o týchto otázkach nehovoril, keby niekoľko dní po tragédii vy ste nevystúpili na tlačovej konferencii a jednu z týchto otázok a odpovedí nepoužili na to, že ste tvrdili, že technológia mohla byť hocijaká na tejto stavbe, preto tej procedúre sa venujem viacej. V tých 250 otázkach, ktoré boli položené jednotlivými firmami a odpoveďami NDS sa nachádzali rôzne otázky, od toho, aký náter má byť na ktorej konštrukcii, otázky typu, že jednotliví dodávatelia zistili, že sú tam iné výmery a NDS-ka to alebo opravila tie výmery alebo technológiu, alebo neopravila, ako ten, kto túto súťaž vypísal. A technológia výstavby tohto mosta je možno kľúčovou otázkou, prečo tento most spadol. V technológii výstavby tohto mosta boli zadefinované, dovolím si to prečítať, tak to bolo aj v súpise prác, ktorý, ktorý jednotliví dodávatelia obdržali. Položka sa volá: "Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, mostné výsuvné skruže." Jednotliví dodávatelia sa niekoľkokrát v otázkach pýtali, či nemôžu zmeniť technológiu výstavby mostov. A tak to bolo pri otázke č. 91, 92, 109 a 117. Pri všetkých týchto otázkach im NDS odpovedala - dodržte platnú dokumentáciu, dodržte to, čo ste obdržali. To znamená mostné výsuvné skruže.

  Áno, pri otázke 230 a 237 na znova tú istú otázku bolo odpovedané NDS-kou, že môžu byť použité aj alternatívne technológie. Ale medzitým bola ešte otázka 142, v nej jeden z dodávateľov, keďže sa nevie, ktorý sa pýtal, dal námietku, prečo sú výsuvné skruže označené množstvom 12 814 kubíkov. Je to technická záležitosť, ale predsa len musím krátko vysvetliť. Výsuvné skruže sa nielenže naceňujú inou cenou ako pevné skruže, ale aj iné množstvo fakturované sa píše do súpisu prác. To znamená zhruba šírka mostu krát výška výsuvnej skruže krát dĺžka mostu a z toho vyšlo 12 814 metrov kubických. Ale odpoveď z NDS-ky prišla, teda firmy to namietali, že by to mal byť celý priestor pod mostom a odpoveď z NDS prišla, áno, celý priestor pod mostom 110 667 metrov kubických. Po týchto otázkach, ktoré kládli jednotlivé firmy, dajú svoje ponuky a na základe týchto ponúk a ďalších kritérií, ktoré sú stanovené, komisia vyberie víťaznú ponuku. V tomto prípade to bola ponuka od firmy Váhostav v konzorciu s firmou Bögl a Krýsl. Cena, výsledná cena na tomto úseku diaľnice bola cca 60 mil. eur plus DPH. Podotýkam, že táto cena má, obsahuje v sebe aj 10 % rezervu na prípadné naviac práce.

  Ale vráťme sa naspäť ku mostu objektu č. 206 a ku kľúčovej otázke, ktorá sa dotýka technológie mostu. Dodávateľ po všetkých otázkach, ktoré položil, pristúpi ku podpisu zmluvy a v tej zmluve je súpis prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo a tam je položka znova - mostné výsuvné skruže 110-tisíc kubíkov. Mimochodom, neviem si predstaviť, lebo niekoľkokrát už aj v tomto pléne bolo povedané, že príliš nízka cena, keď seriózna slovenská stavebná firma, ktorá patrí ku lídrom na stavebnom trhu dá určitú, po celej tejto procedúre, ktorú som len v krátkosti spomínal, dá cenu, ako môže niekto prísť a povedať, že je to nízka cena, keď túto cenu ešte aj zazmluvní, ešte aj s 10-percentnou rezervou na ďalšie predpokladané možné naviac práce? Takže táto cena, táto položka, táto technológia bola v projektovej dokumentácii, ale bola aj po týchto otázkach aj zazmluvnená.

  Podotýkam, že táto stavba bola financovaná, je financovaná z prostriedkov Európskej únie. Každá zmena musí byť schvaľovaná nielen NDS-kou, ale aj ministerstvom dopravy. Keďže som sa toľko venoval technológie výstavby tohto mosta alebo mostovky, tak musím povedať jednu veľmi závažnú vec. Táto technológia výsuvných skruží bola nielen vysúťažená, zazmluvnená, ale táto technológia je aj fakturovaná. Vo faktúre za september 2012, ktorú som mal možnosť vidieť, je fakturovaných zhruba už k 30. septembru 30-tisíc kubíkov výsuvnej mostnej skruže. Kto to podpísal? Podpísal to stavebný dozor, hlavný inžinier stavby, ľudia vo vedení NDS? Ako to, že sa stavia jedno a fakturuje iné? Pre všetkých vás, ktorí budete kedykoľvek robiť stavebné práce, chcem povedať, že na stavbe sa vždycky musia fakturovať skutočne vykonané práce, skutočne vykonané práce. Inak je to podvod. Ak došlo ku zmene technológie výstavby, to sa môže na stavbe stať, situácia na stavbe a vývoj na stavbe môže dospieť k tomu, že treba použiť inú technológiu, ale stavebná firma, dodávateľ musí o túto zmenu požiadať investora a musí to byť príslušnými orgánmi schválené, posúdené. V prípade, že je to europrojekt, musí to byť schválené aj ministerstvom dopravy.

  Dovoľte mi, aby som sa v tejto chvíli povenoval ešte stavebnému dozoru. Hneď na začiatok musím povedať, že na stavbe sú vždycky viacerí kľúčoví hráči. Je to, samozrejme, stavebná firma. Áno, stavebná firma, dodávateľ má hlavnú ťarchu a hlavnú zodpovednosť za to, aby dielo bolo urobené čo najkvalitnejšie a podľa príslušných noriem a predpisov. Ale táto stavebná firma má svojho partnera a tým je stavebný dozor, ktorý zastupuje investora, v tomto prípade NDS, to znamená štát, lebo diaľnice stavia štát. Štát si vymyslel NDS, akciovú spoločnosť, aby tá realizovala diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku a aby ich prevádzkovala a udržiavala.

  Ďalej je na stavbe kľúčovým hráčom projektant. Jednotliví títo traja partneri si môžu prizvať, samozrejme, stavebného geodeta napríklad alebo NDS má na stavbách nielen stavebného dozora, alebo dozorov, ale aj HIS-a, to je hlavný inžinier stavby. To je ďalší človek alebo ľudia, ktorí majú kontrolovať a pripravovať priebeh výstavby a príslušné zmeny. Takže NDS-ka má na stavbe dosť ľudí na to, ktorí by mali kontrolovať technológiu, BOZ a kvalitu stavebných prác a materiálov, ktoré sú dodávané.

  Chcem sa spýtať, pán minister, bol stavebný dozor prítomný na stavbe pri začiatku betonáže? Podpísal súhlas na začiatok betonáže mostovky na objekte č. 206? Prečo to hovorím? Na stavbe ktorá sa stavia, sú veľmi dôležité aj vonkajšie klimatické podmienky. Nie je to jedno, či sa betónuje pri mínusových alebo plusových teplotách, nie je jedno, či prší, sneží, všetky tieto atribúty môžu mať obrovský vplyv na samotnú technológiu a kvalitu výstavby. Takže prítomnosť stavebného dozora pri začiatku takej kľúčovej technológie, akým je betonáž mostovky, je nevyhnutá. Všetci, čo sme boli na východnom Slovensku deň predtým, vieme, že celý deň lialo, pršalo, v Kurimanoch aj snežilo. Táto obrovská vlhkosť, ktorá bola, ktorá padla na zem, mohla mať a ja nechcem špekulovať, vplyv na podložie, podpery tejto pevnej skruže, ktorá tam nemala ani byť.

  Chcem sa spýtať, pán minister, stavebný dozor, ktorý na tomto moste mal na starosti tento betónový most, má osvedčenie Stavebnej komory slovenských inžinierov na dozorovanie tohto typy stavby? Má dostatok a mal dostatok skúsenosti na to, aby všetky vplyvy - o niektorých budem ešte hovoriť - dokázal posúdiť a vyhodnotiť a možno aj zastaviť betonáž, keď vidím, že niektoré veci nie sú v poriadku?

  Ďalej sa vás chcem spýtať, prečo museli byť odvolaní z tejto stavby pomocní stavební dozori NDS, mimochodom, zo strediska v Prešove, ktorí mali toto osvedčenie na dozorovanie tohto typu stavieb a mali aj dostatok skúsenosti, ale v priebehu minulého roka boli odvolaní z tejto stavby, pretože príliš tomu rozumeli, príliš chceli, aby sa stavalo tak, ako sa má stavať, aby sa nerobili habaďúry. Museli odísť z tejto stavby, samozrejme. Potrebovali sme tam takého, ktorý bude na všetko kývať hlavou!

  V súvislosti s dozormi sa chcem spýtať, prečo, keď Úrad pre verejné obstarávanie v novembri minulého roku rozhodol o námietke jedného z uchádzačov na externý stavebný dozor na túto stavbu a vyslovene napísal do tohto rozhodnutia, nech NDS rozhodne o externom stavebnom dozore, prečo tak dneska vo februári ešte nie je učinené? Prečo, keď to nevie NDS dozorovať sama, prečo nevie v súťaži, v ktorej boli, samozrejme, námietky a táto súťaž trvala príliš dlho, ale prečo od novembra nerozhodla?

  Ďalej sa vás chcem spýtať, či je v poriadku, že bola zastavená technológia príslušných skruží, zastavené ďalšie používanie aj na ostatných stavbách, keď sú teda tie stavby aj po nezávislých statických posudkov v poriadku? Teda keď sú v poriadku, prečo bolo to pozastavené?

  Keď sme pri samotnej výstavbe tohto mosta, sedia v tejto sále viacerí, ktorí majú štátnicu zo statiky, ja viem minimálne o troch, sám som jeden z nich, keď sme v pondelok po tragédii v denníku Sme videli fotografiu tesne pred pádom mosta a zbadali sme jednu pomerne štíhlu podperu v strede mosta, tak, musím sa priznať, aby som hovoril za seba, že ma zamrazilo. Mimochodom, na vedľajšom poli, ktorý zostal stáť, tie podpery boli dve, určite si to všetci pamätáte, keď sa to druhé pole išlo odstreliť a podarilo sa to až na druhýkrát. Tá konštrukcia akonáhle bola podoprená dvakrát v tretinách a v dvoch tretinách mostu, je oveľa staticky únosnejšia.

  A vrátim sa znova ku tým kubíkom obostavaného priestoru konštrukcie, či cena za 110-tisíc kubíkov podpernej konštrukcie, ktorá robí, mimochodom, pre vašu informáciu 393-tisíc, samotné skruže alebo, jednoducho povedané, debnenie mostovky na tomto jednom objekte stojí 393-tisíc eur bez DPH. Mimochodom, je to druhá najväčšia položka v súpise prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Tak keď máme na debnenie tohto mosta skoro 400-tisíc eur bez DPH, tak či všetci zúčastnení na tejto stavbe, lebo ja si nedovolím dneska povedať, prečo to spadlo, tak ako niektoré médiá už presne vedia, že to spadlo pre jeden kĺb v tej podpernej konštrukcie. Prečo, keď máme 400-tisíc eur v rámci bezpečnosti, únosnosti statickej, neboli tie dve podpery urobené ako na vedľajšom poli? Áno, ja viem, niektorí mi hneď povedali, na tom vedľajšom poli v strede tiekol potok, tak tam ju v strede nemohli podoprieť. Áno, neviem v tejto chvíli a nevidel som statický posudok na túto jednu podperu, možno to statikovi vyšlo, ale možno mu to vyšlo za určitých podmienok, to znamená, mohla nastať chyba aj v samotnej realizácii tej jednej podpery a mohlo sa tam stať, že kdesi nejaký kĺb, ale bolo to určite na hranici statickej únosnosti. Takisto na pád tejto jednej podpery alebo celého toho debnenia mohla mať vplyv samotná betonáž mostovky, samozrejme, aj to mohlo mať vplyv. Nie je jedno, ako sa takáto mostovka betónuje, z ktorého konca sa začína a kde sa končí a aké množstvo betónu sa vyleje. Ale v tejto chvíli, ja predpokladám, že ani nikto z mojich kolegov, to nevieme posúdiť.

  Takže predsa len po týchto technických informáciách, ktoré zazneli v médiách, sa vrátim ku tej politickej rovine. Politická rovina bola od prvej minúty pádu mosta, aj cez médiá daná do roviny, že most padol preto, lebo tam bola nízka cena. Vo svojom vystúpení som sa snažil vám ukázať, že tá technológia tam nemala čo robiť, debnenie na tom moste stálo 400-tisíc eur, samotné debnenie. Aj tí, čo nie ste stavbári, si viete predstaviť, že to nie je až tak málo, 12 mil. slovenských korún len za samotné debnenie. Takže vôbec nebol problém v nízkej cene.

  A vrátim sa na začiatok, mala byť vyvodená politická zodpovednosť, pretože tak v okolitých krajinách, všade vo svete - niekoľko týždňov nato som počul, že v Egypte havaroval autobus s miestnymi obyvateľmi a došlo ku tragédii a viacero ich zomrelo, minister odstupuje aj v Egypte. Aj na Slovensku máme z minulosti skúsenosti, že odstúpil po tragédii minister. Toto malo byť vyvodené aj vami, pán minister, po tejto obrovskej tragédii, s úcty tým mŕtvym a zraneným, ktorí zomreli, a k im príbuzným a pozostalým, a keď ste to nevedel urobiť ako chlap vy, mal to urobiť pán premiér. Pán premiér Robert Fico svojho času povedal, že nebude váhať ani minútu s odvolaním takýchto ministrov, obzvlášť u vás, keď ste už raz žltú kartu dostal. Plnú politickú zodpovednosť za túto tragédiu nesie premiér Robert Fico.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Na vaše vystúpenie registrujem jednu faktickú poznámku, dve. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Pán Matovič, už to bolo po ukončení.

  Takže, pán poslanec Daniš, nech sa páči.

 • Áno, ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán kolega, nemám toľko priestoru vo faktickej poznámke, aby som mohol reagovať na všetko, čo tu odznelo. Tak aspoň zopár poznámok. Politická zodpovednosť - holý nezmysel! Holý nezmysel a dokonca si myslím, tak ako to tu predniesol pán minister Počiatek, že urobil všetko racionálne, tak ako sa v danej situácii urobiť malo. A to, prosím, hovorím, pretože tiež celý život som sa zaoberal realizáciou stavieb.

  Ďalej za haváriu môže vždy zhotoviteľ, stavebná firma. Ty si to naopak, ešte raz, za haváriu vždy môže a predovšetkým zodpovedá zhotoviteľ, stavebná firma, zdôrazňujem. Nízka cena, musíme predsa všetci uznať a pokiaľ ste aspoň trochu kritický, že v čase, keď je skutočne veľmi vysoký dopyt po stavebných prácach a ponúk je málo, tak skutočne niektorí dodávatelia sú nútení ísť úplne na hranu, úplne na hranu, pretože im nič neostáva, ináč by museli zavrieť firmu, prepustiť zamestnancov a toto sú tie momenty rizika, toto sú, pokiaľ človek má ísť. Toto sú tie momenty, keď sa rozhodujem, čo do tých nákladov vložím a čo nevložím.

  Prečo most spadol? Nuž môžme o tom polemizovať, taktiež si o tom polemizoval. Ja vychádzam z toho, že vyšetrovanie ešte uzavreté nie je a konečná verzia sa nám ešte dostane. Všeobecne sa usudzuje na kolaps podpornej konštrukcie tej skruže.

  Stavebný dozor, nuž stavebný dozor musí konfrontovať to, čo je v projekte...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujeme, pán poslanec. Nech sa páči, pán poslanec Mičovský.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Zaznel tu návrh, že pán minister mal pri tejto závažnej tragickej stavebnej udalosti odstúpiť. Ja si myslím, že je to skutočne tak. Nie kvôli tomu, že by za to pán minister zodpovedal, nie kvôli tomu, že by mal úmysel neurobiť všetko, čo mu z funkcie prináleží, ani dokonca tobôž, samozrejme, nie kvôli tomu, že by nebol sám otrasený tragédiou, ktorá sa v jeho rezorte stala, ale z úplne prozaického základného odborno-ľudského dôvodu. Ministri v Egypte a v iných viac a menej vyspelých krajinách v takýchto prípadoch odstupujú nie kvôli tomu, že by pociťovali osobnú zodpovednosť, ale kvôli tomu, aby otvorili možnosť a vylúčili akékoľvek podozrenia z toho, že môže pri vyšetrovaní takýchto závažných vecí, ktoré majú veľký význam preto, aby sa v budúcnosti neopakovali, otvoriť priestor natoľko, že tam nevznikne ani tieň podozrenia, že nejaké veci by on ako človek, ktorý v tej chvíli bol na vrchole riadenia tohto rezortu to mohol nejakým spôsobom ovplyvňovať.

  To znamená, vidím v tom potrebnú kultúru, ktorá by nemala byť odvodená z toho, aby sme ministrov pranierovali a chudákov hnali z funkcií, ale kvôli tomu, aby sme ukázali, že takéto veci sú hodné poučenia a že vieme otvoriť priestor pre to, aby všetci, ktorých sa to dotklo viac alebo menej, mohli byť s takýmto vyšetrovaním spokojní a aby nevznikol, pán minister, na vás, na vašom rezorte a na vašich všetkých budúcich nástupcov ani tieň podozrenia, že tento úkon považujú za nejaký málo významný. Naopak, je veľmi významný, škoda, že ste tak neurobili. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Reakcie na faktické poznámky pán poslanec Zajac. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán Mičovský, podporili ste ten môj názor alebo ste to ešte rozvinul za politickú zodpovednosť, na začiatku ste povedal, že pán minister nie je zodpovedný, samozrejme, za chod ministerstva a chod NDS-ky. Ako jediný akcionár je zodpovedný, chceli ste tým povedať asi že nebol priamo zodpovedný za výstavbu toho mosta, ale politickú zodpovednosť ako minister nesie.

  Pán kolega Daniš, ja som nepovedal, že stavebná firma nemá zodpovednosť za stavbu. To v žiadnom prípade, to ste si určite všimol. Ale my sme tu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, sme dneska politici, ja ovplyvňovať chod súkromnej firme stavebnej neviem, ja neviem navrhovať súkromnej stavebnej firme, akciovej spoločnosti, kto má odstúpiť a kto nemá odstúpiť. Ja tam nemám vplyv, ale dneska tu sedím ako poslanec Národnej rady, mám zodpovednosť a mám zodpovednosť za kontrolu vlády Slovenskej republiky a jedným z nich je aj pán minister dopravy. A naozaj jeho politická zodpovednosť za riadenie ministerstva a za NDS-ku a za túto tragédiu je v plnej miere.

 • Ďakujem. Ďalší do rozpravy je prihlásený pán poslanec Miroslav Beblavý. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, nie som stavbár a ani nebudem sa vyjadrovať k tejto veci z pohľadu stavby a kto za to zodpovedá, a budem sa vyjadrovať k pohľadu predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorá je k tomuto tiež v jednom bode relevantná.

  Vo všeobecnosti chcem vám povedať, že hlavnou úlohou parlamentu, samozrejme, jednou z úloh je aj kontrolovať vládu, ako aj kolega Zajac spomínal, ale, samozrejme, úplne tou najhlavnejšou je prijímať zákony a po tejto tragédii sa objavili viaceré otázky nad tým, že či a ako, ktoré zákony treba zmeniť, aj boli niektoré pomerne silné reči hneď, ale zatiaľ sme nezaregistrovali nejaké zmeny zákonov alebo návrhy súvisiace s touto tragédiou. Mne to osobne vadí menej, pretože si myslím, že to takéto zmeny treba robiť najmä, keď už je vec vyšetrená, a možno o nich ani nebolo treba hneď z úvodu hovoriť. Samotná tá správa tiež hovorí v podstate o tom, že kým sa nedošetrí, nevieme, nevieme veľa o tom, čo a prečo, aké sú z toho poučenia.

  Napriek tomu, dovoľte mi, pán minister, hovoriť o jednej veci a to je zmluva o, to je poistná zmluva, ktorú vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti uzatvorilo ako poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti v júni tohto, minulého roku, teda v júni 2012, a je to zmluva, ktorá je v tejto chvíli účinná. To je zmluva, ktorá chráni v niektorých ustanoveniach Národnú diaľničnú spoločnosť pred dôsledkami chýb svojich manažérov a členov orgánov, ale v iných ustanoveniach poisťuje aj týchto členov ako fyzické osoby. Dovolím si uviesť, že to robí nielen pre členov predstavenstva, ale robí to aj pre ostatných riadiacich zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti a poisťuje ich proti občianskoprávnym dôsledkom, teda náhrade škody, pokutám a podobne súvisiacim s výkonom ich činnosti, ale zároveň ich poisťuje aj proti nákladom na trestné konanie, teda právne zastupovanie pri akýchkoľvek trestných konaniach voči nim vedených a takisto v prípade týchto občianskoprávnych a trestnoprávnych konaní ich chráni proti alebo refunduje náklady na PR alebo teda manažment dobrej povesti. Vo všetkých týchto prípadoch ako fyzickým osobám, nie, teda nehradí tie náklady NDS a náklady, ktoré s týmto má Národná diaľničná spoločnosť, ale chráni aj tieto fyzické osoby. A zároveň táto zmluva je uzatvorená tak, aby chránila retrospektívne 6 rokov dozadu, to znamená, že napríklad v prípade, že by niekedy aj minulí členovia orgánov boli odsúdení k škode, napr. z mýtneho tendra, tak podľa tejto zmluvy sú poistení proti takejto náhrade škody, pokiaľ im nebude súdom preukázaná, nebude oficiálne odsúdený za úmyselný trestný čin v tejto veci. Tá zmluva je veľmi štedrá, poistné krytie je na 70 mil. eur, to znamená, že viac ako 2,1 mld. korún škôd, a je pomerne drahá, jej ročný náklad je 326-tisíc eur a spolu to vychádza teda takmer milión eur teda počas jej trojročného fungovania. Táto zmluva je obhajovaná zo strany manažmentu NDS tým, že ide o krytie záujmov spoločnosti, nie osôb, ale musím povedať, že takúto interpretáciu musíme jednoznačne odmietnuť z toho dôvodu, že táto interpretácia sa týka len časti zmluvy a úplne ignoruje tú, všetky tie krytia, ktoré sa týkajú jednotlivcov a ktoré nemajú nič spoločné s firmou ako takou. Takisto sa odvolávajú na to, že kryjú len neúmyselné konanie, v tej súvislosti chcem povedať, že teda áno, kryjú aj všetky nedbanlivostné prehrešky, čo súvisí napríklad aj s tým, o čom sa dnes bavíme. Ale kryjú aj napríklad úmyselné prehrešky, pokiaľ nie sú za také vyhlásené súdom v oficiálnom trestnoprávnom rozsudku, resp. dokonca aj v tom prípade kryjú náklady na obhajobu v trestnom konaní predtým. To znamená, že nie je ani pravda, že by sa teda to krylo len náklady a záujmy spoločnosti, nie je ani to pravda, že by to krylo len neúmyselné škody, kryje to absolútne všetky možné škody spôsobené počas ich činnosti, paradoxom dokonca je, že ak dostanú pokutu od výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, tak aj táto pokuta bude krytá v rámci tejto poistky, pokiaľ nejaký súd im nepovie, že úmyselne porušili ústavný zákon o konflikte záujmov, takže sa za naše peniaze dokonca porušili proti pokutám z našej, z našej strany.

  Z týchto dôvodov dnes výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal voči týmto manažérom, ktorí takto poistili iných, ale aj samých seba, stíhanie alebo teda konanie, aby som bol presný právne a budeme sa tejto téme venovať. Prečo k tej téme vystupujem tu? Chcem využiť jednak to, že diskutujeme o tragédii, ktorá naozaj otriasla asi nami všetkými aj verejnosťou, kde otázka zodpovednosti trestnoprávnej, občianskoprávnej, politickej je predmetom diskusie aj tejto Národnej rady, kto ju nesie, kto nesie ktorú časť, a preto by som chcel, pán minister, vás požiadať, aby ste vo svojom záverečnom slove alebo teda v inom vystúpení, predpokladám, že ešte budete hovoriť, aby ste povedali svoje politické stanovisko k tomu, či považujete za v poriadku aj v kontexte takej tragédie, ako sú Kurimany, aby takéto zmluvy boli uzatvárané firmami vo vašom rezorte? A ak teda s nimi súhlasíte, samozrejme, potom prijímate za to politickú zodpovednosť za takéto zmluvy. A ak neprijímate, či čo urobíte preto, aby takéto zmluvy boli čo najskôr zrušené. Ten dôvod, prečo naozaj, by som povedal, úplne nechcene neplánovane tragédia v Kurimanoch toto všetko, by som povedal, dala na stôl, je naozaj to, že dneska nikto nevie, kto bude zodpovedný, či to bude samotná stavebná firma, či sa tam preukáže nejaká zodpovednosť ľudí vyššie a vyššie, napr. v Národnej diaľničnej spoločnosti. Ale jedno vieme, že pokiaľ im, pokiaľ by komukoľvek, ktorémukoľvek manažérovi NDS nebol preukázaný úmyselný trestný čin v tejto súvislosti, tak táto poistná zmluva bude znamenať, že akékoľvek pokuty alebo náhrady škody, ktoré on ako fyzická osoba platí za svoju nedbanlivosť alebo za porušenie zákona, akékoľvek obhajoba v prípade trestnoprávneho následku bude hradená touto poistkou, teda de facto z našich prostriedkov, keďže sme, keďže zaplatila NDS z našich spoločných prostriedkov toto poistné. Ak by to tak bolo a ak by sme to považovali za vhodné, tak sa obávam, že dospejeme do situácie, kde naozaj akákoľvek koncept zodpovednosti manažérov za to, čo sa deje v ich spoločnosti, v štátnych firmách by, by sa stratil a myslím si, že by to bolo veľmi, veľmi nešťastné.

  Chcem povedať na záver, ja už som to naznačil a tým chcem aj skončiť, že je neobvyklé a normálne, že sa tu prestreľuje opozícia s vládnou stranou o zodpovednosť a o to, kto má odstúpiť a prijímať zodpovednosť. Táto zmluva bola podpísaná v júni minulého roku, teda keď už bol ministrom pán minister Počiatek. Napriek tomu ja chcem povedať, že pre mňa oveľa dôležitejšie než to, než za koho sa tá zmluva podpísala, pretože videl som už aj nejaké zmluvy, ktoré boli podpísané za prvej Ficovej vlády, videl som nejaké zmluvy, ktoré niekedy tí istí manažéri podpisovali dokonca aj za Radičovej vlády, nehovorím, že v tejto istej firme, tam som ešte tú možnosť nemal. Zdá sa mi v tejto súvislosti oveľa dôležitejšie, ako sa k tomu postavíme dnes. A preto chcem za seba povedať, pán minister, že ak dnes príjmete a v najbližšom čase jasné stanovisko k neprijateľnosti týchto zmlúv, ja osobne nebudem volať po vašej politickej zodpovednosti v tejto situácii, budem, naopak, rád, že ste zasiahli a, naopak, ak vy považujete za vhodné a budete ich obhajovať, čo, samozrejme, je vaše plné právo, ak ste presvedčený, že je to správny krok, tak ale potom musím konštatovať, že aj vy potom budete zodpovedný a bude to úplne legitímne a nie nejakým spôsobom také obvyklé, prekáračské na to poukazovať. Takže chcel som len k tomu vystúpiť a chcel som vás požiadať, aby ste, aby ste nám k tomuto dali stanovisko. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Na vaše vystúpenie registrujem jednu faktickú poznámku, uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Hraško.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolega Beblavý, spomínali ste, teda, že aj v rámci tej správy, že sa tam urobilo niekoľko vecí. Ja by som povedal, že zatiaľ môžeme v rámci predloženej správy konštatovať len toto: niekto porušil niečo a za to zomreli ľudia.

  Dúfajme, že pri ďalšej správe, ktorá bude predložená do parlamentu pánom ministrom budeme konkrétne hovoriť, kto porušil, čo porušil a že za to bude vyvodená zodpovednosť patričná.

  No a teraz k tej zodpovednosti keďže sme hovorili aj o zodpovednosti manažérov tak poistenie zodpovednosti zamestnancov sa bežne robilo, keďže som robil aj v tejto oblasti v tomto segmente poisťovníctva, tak robil som aj takéto zmluvy zamestnancom a bolo bežné, že zamestnanci si tieto zmluvy platili sami. Boli však aj také firmy, ktoré veľkoryso tieto zmluvy zaplatili zo svojho vrecka, boli to predovšetkým firmy, ktoré robili s ručným náradím a na stavbe, pokiaľ zamestnanci pracovali, mohlo sa im stať, že im to niekto ukradol, takže nebola to nejaká priama ich vina alebo priama zodpovednosť, ale to tuná sa mi zdá, že veľkoryso zo štátnych peňazí, lebo tam to boli firemné, toto sú štátne peniaze, čiže peniaze daňových poplatníkov sa platia zaujímavé zodpovednosti zamestnancom jednej spoločnosti a ešte k tomu takým zahmlievajúcim spôsobom. Akože ja už dopredu predpokladám, že asi v také niečo budem robiť, keďže takúto poistku mám spravenú a dokonca mi to ešte zaplatí štát.

  Tak to je už vrchol drzosti, by som povedal, manažmentu Národnej diaľničnej spoločnosti, ak si dovolí svojim manažérom zaplatiť z daní daňových poplatníkov, teda občanov Slovenska takéto prenádherne poistky, no to sa potom manažuje takýto podnik!

 • Ďakujem, pýtam sa teraz, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Do rozpravy sú prihlásení 4 páni poslanci. Pán poslanec Matovič, Hlina a Hudacký, Vašečka.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič.

 • Reakcia z pléna.

 • 17.00 hodín, tak vyhlasujem krátku prestávku, kým začneme hlasovanie.

 • Krátka pauza.

 • Do hlasovania. Kým príde pán predseda.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené dámy, vážení páni, poprosím vás o zaujatie svojich miest. Budeme pokračovať hlasovaním o prerokovaných bodoch.

  Poprosím pána predsedu výboru pre zdravotníctvo Richarda Rašiho, aby uviedol hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona č. 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Je to tlač 293.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 293.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave k návrhu zákona vystúpili poslanci: Raši, Bastrnák, Uhliarik, Novotný, Šuca, Blanár a Kuffa. Poslanec Novotný podal procedurálny návrh. Poslanci Raši, Bastrnák, Blanár a Novotný podali navrhli na vyňatie niektorých bodov zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie a poslanci Raši, Šuca a Blanár podali konkrétne pozmeňujúce návrhy.

  Vážený pán predseda, môžme pristúpiť k hlasovaniu. Dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Novotného vrátiť návrh zákona na dopracovanie.

 • Hlasujeme o procedurálnom návrhu vrátiť návrh na dopracovanie.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 60 za, 77 proti, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďakujem pekne. Pristúpime k hlasovaniu o bodoch zo spoločnej správy. Dal som návrh na vyňatie bodov zo spoločnej správy 7, 9, 10, 17 a 32. Poslanec Bastrnák (vyslovené po slovensky), dal návrh na vyňatie bodov zo spoločnej... (reakcie z pléna), "Baštrnák" (vyslovené po maďarsky), ospravedlňujem sa Maďarom (smiech v sále), zo spoločnej správy 3, 7, 9, 10, 16, 17, 18 a 32. Poslanec Blanár podal návrh vyňať bod 4 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.

  A poslanec Novotný podal návrh vyňať bod 16 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.

  Vážený pán predseda, dajte teraz, prosím, hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19 až 31, 33 a bode 34 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Takže body 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19 až 31, 33 a 34.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 83 za, 30 proti, 25 sa zdržalo.

  Tieto body sme schválili.

 • Ďakujem pekne. Dajte, prosím, hlasovať o bode 3 zo spoločnej správy osobitne s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bode 3. Odporúčanie je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za, 57 proti, 2 sa zdržali, 3 nehlasovali.

  Bod 3 sme schválili.

 • Ďakujem pekne. Dajte, prosím, hlasovať o bode 4 zo spoločnej správy osobitne s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 133 proti, 7 sa zdržalo.

  Tento bod sme neschválili.

 • Ďakujem pekne. Dajte, prosím, hlasovať o bode 7 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 1 bol za, 135 proti, 3 sa zdržali.

  Tento bod sme neschválili.

 • Ďakujem pekne. Dajte, prosím, hlasovať o bode 9 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 9 za, 125 proti, 6 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďakujem pekne. Dajte, prosím, hlasovať o bode 10 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 130 proti, 10 sa zdržalo.

  Tento bod sme neschválili.

 • Ďakujem. Dajte, prosím, hlasovať o bode 17 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 134 proti, 5 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Bod sme neschválili.

 • Ďakujem pekne. Dajte, prosím, hlasovať o bode 32 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 1 za, 135 proti, 3 sa zdržali.

  Bod sme neschválili.

 • Ďalšie body vyňaté na osobitné hlasovanie sú body 16 a 18.

  Dajte, prosím, hlasovať o bode 16 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 81 za, 51 proti, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Bod sme schválili.

 • Ďakujem pekne. Dajte, prosím, hlasovať o bode 18 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 79 za, 40 proti, 20 sa zdržalo.

  Tento bod sme schválili.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Tým sme vyčerpali všetky body zo spoločnej správy a pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch vyplývajúcich z rozpravy.

  Aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch predložených dnes, dávam najskôr hlasovať o skrátení doby lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 106 za, 24 proti, 7 sa zdržali.

  Máte súhlas, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, teraz môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy v poradí, v akom boli predložené.

  Hlasujeme o mojom pozmeňujúcom návrhu, o všetkých štyroch bodoch spoločne.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 80 za, 1 proti, 59 sa zdržalo.

  Váš návrh sme schválili.

 • Ďakujem pekne. Hlasujeme, prosím, pán predseda, o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šucu, o všetkých troch bodoch tohto návrhu spoločne.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 80 za, 60 proti.

 • Pozn. red.: Správne má byť 80 za, 0 proti, 60 sa zdržalo.

 • Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Blanára, o všetkých štyroch bodoch tohto návrhu spoločne.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 80 za, 2 proti, 58 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Pán predseda, dajte, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť postúpenie prerokovania návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

  Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 79 za, 53 proti, 5 sa zdržali.

  Sme v treťom čítaní, otváram rozpravu.

  Nemám prihlášku, vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 79 za, 57 proti, 4 sa zdržali.

  Schválili sme novelu zákona č. 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

  Pán poslanec Poliačik bude uvádzať hlasovanie v prvom čítaní o návrhu pánov poslancov Miroslava Kadúca a Igora Matoviča na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky. Je to tlač 376.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Igora Matoviča na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 376.

 • Ďakujem, pán predseda, v spoločnej rozprave vystúpil jeden poslanec. Neboli podané žiadne procedurálne návrhy ani k jednému z návrhov.

  Preto dajte, prosím, hlasovať o tom, aby Národná rada najprv podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku prerokuje predložený návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 19 za, 80 proti, 39 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Nebudeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

  Ešte vás poprosím, pán poslanec aj o uvedenie hlasovania v prvom čítaní o návrhu pánov poslancov Miroslava Kadúca a Igora Matoviča, na vydanie zákona č. 153 o prokuratúre. Je to tlač 377.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č.153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, tlač 377.

 • Ďakujem, pán predseda. Rozprava teda bola spojená, vystúpil v nej jeden poslanec, žiadne procedurálne návrhy neodzneli.

  Preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 20 za, 79 proti, 40 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili a nebudeme pokračovať v rokovaní.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, odhlasovali sme prerokované body.

  Pán poslanec Matovič? Pán poslanec Hlina? Nie. Jaj, to sú, to sú rozprava. Ďakujem pekne.

  Vyhlasujem krátku prestávku do 17.21 hodiny a budeme pokračovať v rozprave.

 • Reakcia z pléna.

 • Smiech v sále.

 • Krátka prestávka.

 • Po krátkej prestávke.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať v rokovaní programu 14. schôdze.

  Poprosím pána ministra dopravy, aby zaujal miesto, ako aj pán spravodajca.

  Pán poslanec Matovič je prihlásený do rozpravy.

 • Pokračovanie rokovania o správe o opatreniach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre objasnenie situácie po páde diaľničného mosta v Kurimanoch, tlač 336.

 • Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán poslanec. Dámy a páni, poprosím tých, ktorí nemajú záujem o rozpravu, aby radšej odišli zo sály. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Začnem možno tak trošku netradične, ale poviem najprv jeden dátum a to bol 10. august 2009. Neviem, či je v tejto sále niekto, kto automaticky vie, čo sa v ten deň stalo, ale teda pravdepodobne asi niekto áno.

  V tento deň Slovensko takisto zažilo jednu tragédiu a to bola tragédia v bani Handlová. Vtedy 20 baníkov a banských inžinierov jednoducho zrazu zomrelo a rodiny nemali svojich mužov, svojich svojich synov a po tomto, po tejto tragédii všetky tieto rodiny očakávali, možno niektoré aj v takom zlom pocite a nie v práve príjemných emóciách, že veľmi rýchlo príde spravodlivosť. Od tohto dátumu uplynulo 3 a pol roka a spravodlivosť zďaleka tu nie je. Medzičasom síce začali alebo boli vytýčené nejaké súdne pojednávania, ale tam, ako je na Slovensku zvykom, sa obvinení nedostavili a tuším, myslím, že minulý týždeň to bolo v médiách, že nejaký takýto súd prebiehal a práve tým pozostalým sa obvinení na chodbe smiali do tvárí. Týmto príkladom som chcel ilustrovať to, akým spôsobom na Slovensku hľadáme spravodlivosť. Tri a pol roka a rodiny týchto baníkov, ktorí v bani Handlová zahynuli, sa stále spravodlivosti nedomohli. Tí, ktorí zomreli, tí už tú spravodlivosť nepotrebujú, ale rodiny týchto ľudí ju veľmi akútne potrebujú. A ono sa v inej veci síce hovorí alebo taká ľudová múdrosť hovorí, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.

  A ja si myslím, že v otázkach spravodlivosti práve ľudia od nás očakávajú alebo od Slovenska očakávajú, že Slovensko bude štát, ktorý zabezpečí hlavne rýchlu spravodlivosť. A možno aj menší trest, ale rýchlo je omnoho väčším zadosťučinením ako väčší trest, ale po niekoľkých alebo mnohých rokoch. Bohužiaľ, Slovensko z tohto pohľadu nie je spravodlivý štát, nie je štát, ktorý vie zabezpečiť rýchlu spravodlivosť.

  Dnes je takisto druhý, možno zaujímavý deň. Je 11 rokov odvtedy, odkedy boli zatvorené nebankové inštitúcie Horizont a BMG. Vieme, že bol nejaký pán Majský z niečoho obvinený a za tých jedenásť rokov, keď sa pozrieme na dnešný stav, tak úplne v pohode si pán dôchodca Majský chodí na poľovačky, chodí, užíva svoje majetky a spravodlivosti zadosť učinené nebolo. Uplynulo 11 rokov a človek, ktorý bol obvinený, naďalej si užíva úplne beztrestnú slobodu.

  Obávam sa na základe týchto dvoch príkladov, že rovnakým spôsobom dopadne aj tragédia v Kurimanoch. Nebolo to 20 ľudí, nebolo to 100-tisíc alebo neviem, koľko bolo poškodených ľudí v Horizonte a BMG, boli to "iba" štyria ľudia, ktorí zahynuli, ale obávam sa, že rovnakým, veľmi laxným spôsobom budeme hľadať spravodlivosť aj v tomto prípade. Preto som chcel z tohto miesta apelovať na pána ministra, aby využil svoju prítomnosť vo vláde, ktorá ľuďom sľúbila istoty pred voľbami. Jednou zo základných istôt, ktorú od vás ľudia očakávajú, je to, že zabezpečíte rýchlu a účinnú a spravodlivú spravodlivosť.

  Keď som minulý týždeň, myslím, pozeral rebríček, ja neviem, čo to presne, aké hodnotenie bolo, odpusťte, ak nebudem úplne presný, ale bolo tam 141 krajín hodnotených na základe rozličných kritérií, podnikateľské prostredie a neviem čo, podobne. Vo vymožiteľnosti práva sme obsadili až 140. miesto zo 141. Myslím si, že nie je moc pekná vizitka, keď pred nami boli pomaly všetky krajiny subsaharskej Afriky. Vymožiteľnosť práva je práve to, čo v takýchto situáciách potrebujeme. To, čo potrebujú príbuzní ľudí z Kurimian. Je teraz úplne jedno, kto bol vinovatý, ale potrebujeme čo najrýchlejšie ukázať prstom a tohto človeka podrobiť spravodlivému trestu. Je úplne jedno, či bude vinovatý predošlý minister, súčasný minister, statik, realizátor, ktokoľvek. Jednoducho ale musíme veľmi rýchlo ukázať prstom, lebo toto od nás očakávajú ľudia. Preto ešte raz, pán minister, z tohto miesta ťa prosím, aby si sa prihovoril na vláde aj u svojho kolegu, aj teda u celej vlády, aby ste v prvom rade sa snažili v takýchto situáciách, nie riešiť možno ten konkrétny prípad, ale zmeniť systém tak, aby to nebolo o tom, ako som povedal pri Handlovej: 3,5 roka a spravodlivosť nikde, ako som povedal pri Horizonte a BMG: 11 rokov a spravodlivosť nikde.

  Snívam preto o Slovensku, nie ktoré bude odstrašujúcim príkladom na 140. mieste zo 141 vo vymožiteľnosti práva, ale o Slovensku, ktoré bude vzorom. Ja si myslím, že na to máme. Sme relatívne malá krajina, ktorá má na to právo a mohla by byť v niečom aj svetu vzorom a nemali by sme vždy, len v takýchto rebríčkoch zaostávať.

  Čoho sa však obávam, že k spravodlivosti a k hľadaniu spravodlivosti sa efektívne dopracujeme iba vtedy, ak Slovensko opustí cestu straníckych nominácií. Spomínal som to tu už dnes v inej rozprave. Ale systém, ktorý umožňuje, aby si politická moc dosadzovala svojich ľudí do vedenia polície, prokuratúry a súdov, nikdy nebude spravodlivý. Kým politici, politická väčšina, ktorákoľvek, pravá - ľavá, modrá - červená, je úplne jedno, bude mať takúto právomoc, že si bude určovať ľudí, ktorí vlastne tú spravodlivosť majú zabezpečiť, dovtedy sa spravodlivosti nedomôžeme a obávam sa, že dovtedy stále sa budeme pohybovať za tými africkými krajinami vo vymožiteľnosti práva.

  Čiže ak sa chceme, ak chceme urobiť ústretové kroky k spravodlivosti, musíme si v prvom rade naliať čistého vína a pochopiť, že stranícke nominácie hlavne v týchto kontrolných inštitúciách v štáte jednoducho sú rakovinou, sú nádormi, ktoré rozhlodávajú systém a nikdy sa spravodlivosti nedomôžeme, ak akýkoľvek politik bude mať pocit, že si dosadil niekde človeka, ktorý ho v správnej chvíli prikryje.

  Čiže, pán minister, ešte raz, ste vláda istôt a jedna zo základných istôt, ktorú od vás ľudia očakávajú, je to, že zabezpečíte rýchlu, účinnú vymožiteľnosť práva. Pevne verím, že urobíte všetko pre to, aby v tomto prípade sa to nenaťahovalo 3 a pol roka, ale aby ten výsledok bol omnoho rýchlejší, aby ste veľmi rýchlo ukázali prstom na správneho človeka, ktorý je zodpovedný, a veľmi rýchlo, aby sme ho potrestali.

  Uvedomujem si, že môžete povedať na to, že vy ako minister nemôžete spraviť nič, čím by ste ovplyvňovali vyšetrovateľov, ale myslím si, že máte v rukách možnosť predkladať zákony, ktoré akékoľvek vyšetrovanie v takýchto veciach urýchlia. Čiže nemusíte nejakou osobnou iniciatívou vybavovať nejakú vyšetrovateľskú protekciu, ale meňte systém. Meňte systém tak, aby dokázal zabezpečiť rýchlu spravodlivosť.

 • Do rozpravy pán poslanec Hlina. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, na úvod len poviem, že naozaj vďačím už komu-tomu, ale že nie som odkázaný na to, aby som musel robiť niektoré veci, ktoré robia niektorí kolegovia, ale to možno niekedy inokedy.

  Pán minister, nič v zlom, vy ste nesvojprávny, alebo ste svojprávny? Lebo vy ste tu čítali správu, ktorú vám asi niekto pripravil a ste vraveli teda, že "minister povedal". Však vy ste minister, nie? Či sa niečo zmenilo? Alebo? Viete, to je taká možnosť, keď niekto povie, nepodstatná technická vec, ale naozaj, vy ste čítali správu, hovorili: "minister rozhodol". Čiže vy ste rozhodli. Vy ste mali povedať: "Ja minister som rozhodol."

 • Reakcia z pléna.

 • Ale nič zlé. Ja som to pochopil, len to prišlo naozaj také zvláštne. To prišlo také ľuptákovsko-migašovské.

 • Reakcia z pléna. Smiech v sále.

 • Viete, že ja som tu teda v tých onehdá skvostných, hviezdnych časoch nebol, ale počul som, hej? Čiže viete, čiže takto vám niekto pripraví podklady a vy si onikáte, alebo? Viete, no to je ako taká (smiech v sále), taká vsuvka na začiatok, že vyruším, no. Prosím?

 • Reakcia z pléna.

 • Veď správa, ale vy ste minister, nie? Či nie ste minister? Lebo niekedy človek má taký pocit, že teda že, no, ste tam alebo plníte úlohy, ktoré boli zadané, ale, pán kolega, tak teda to bol ten môj úvod, hej? Naozaj to vyznelo trápne. No mne to prišlo trápne a verím, že tu kopa kolegov si to ani nevšimlo, kopu to ani neprišlo divné, ja viem. Ale mne to príde divné. Keď niekto číta: "minister rozhodol", a pritom on je minister. No tak to je také zvláštne, dobre. Ale, ja to poviem možno citátom z jedného filmu, že: "Mňa ani...", a teraz vám to ako robím takú, ja nemám záujem si s vami tykať, aby ste ma, ale v tom filme sa hovorilo, že: "Mňa ani nehnevá, že vstúpil, ale že vystúpil."

  Viete, pán kolega, mňa fakt netrápi, že ste boli niekde v Kuvajte či v Dubaji, alebo ja neviem kde, mne je to úplne jedno. Vôbec, dokonca mám možno pre to pochopenie, hej, že človek ide, bol preložený, ale mňa hnevá, že ste sa nevrátil. Viete, to je kľúčový moment. To je kľúčový moment tohto celého. V slušných krajinách by to bol úplne jednoznačný, betónový, nespochybniteľný, rýchly dôvod na odvolanie. A ešte by sa teda tí z toho radu, by bol ten minister, ešte by sa tak okúňal, aby teda z toho nebol až taký veľký škandál, lebo to je fakt, fakt hanba. Čiže, pán kolega, ja sa vôbec nad tým, či ste boli v Dubaji, mne to je jedno, ale že ste sa nevrátili. To je kľúčový moment.

  Ale zdá sa, že tu som si to poznačil, že kto všetko vás miluje, premiér vás miluje, finančníci vás, kto by vás tu odvolával, však? Takže to je, ale čo ja chcem povedať, viete, pán kolega, vy by ste mali byť určite bez akých no doubt, bez akýchkoľvek pochybností prvý, ktorý by mal ísť na ranu. Prvý. Každý slušný parlament, a to potom s tým chcem skončiť, tým apelom, hej, by sa nemal ani chvíľku rozpakovať, že kto ako prvý pôjde, koho ako prvého bude tento parlament odvolávať, ak by teda, samozrejme, nejakú tú sociálnu senzitivitu parlament mal, hej, že by vnímal, teda že ako ľudia čo vnímajú. Ak by to prišlo, deklarujem, že budem prvý alebo druhý, to je úplne jedno, ale budem určite jeden z tých, ktorí to podpíšu.

  Pán kolega, ja vám poviem, ja som to tak už dávnejšie písal, ale nedá mi, aby som, mám tú možnosť vám to povedať priamo.

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Kolegovia, poprosím vás. Skúste, pán poslanec, sa sústrediť na to, čo chcete oznámiť.

 • Ináč ja aj keď idem dole a vidím tam SBS-kára a poviem: "Pán kolega," neviem prečo, aj tu tomu pánovi, kto nás obsluhuje, tiež poviem: "Pán kolega," čiže aj tu pánovi kolegovi poviem, že: Pán kolega". Tak možno mám zvyk. Ak vadí, môžem zmeniť.

  Takže, vážený pán minister, chcem povedať, že ste ignorant, dokonca totálny ignorant, a poviem, poviem prečo. Ja som nalietal stovky tisíc kilometrov, teraz v januári som 50-tisíc kilometrov nalietal, to chcem, ináč hovorím aj preto, že teda že čo tu teda bolo, že ako kto čo vybavuje, ja si vybavujem veci vtedy, keď je voľno, hej? Ale, to už tu niekto vybavuje vtedy, keď zasadáme, ale to je druhá vec.

  Ale čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že mám akú-takú znalosť toho, že ako sa dá skade dostať kam, hej? Poznám prípady, kde z vnútrozemia, z Číny sa dá dostať za 24 hodín do Viedne. Poznám. Z Ohňovej zeme možno, pridajte 12 a dostanete sa. V tomto kontexte, vážený, dostať sa z Dubaja, či kde ste to boli, to je ako vlakom z Trenčína, hej? Čiže toto chcem na úvod povedať, že neriešme to, hej? Dostať sa z Dubaja, ak ste teda boli v tom Dubaji, do Viedne v dnešných možnostiach je nič. To nebol absolútne žiaden problém. Myslím, že to aj niekto z tých novinárov vyčíslil, že nejakých 8 letov tam bolo, hej?

  A teraz, ja vám poviem, že čo sa mohlo stať, že, teda že ste neprišli. Lebo viete, keby vám spadol dom, tu, čo máte na kopci, tak možno by ste sa vrátili hneď, možno nie, možno vám je to jedno, ja neviem, to je, to je, neriešme. Ale vy ste minister. Minister okrem toho, že čítate sám seba v tretej osobe, tak on ten minister je ináč aj človek s politickou zodpovednosťou, hej? To je taká, ktorú by ste teda mali mať. Ja viem, že sa to v škole neučí, ale ja vám to, keď chcete, niekedy vysvetlím, že čo to znamená politická zodpovednosť. Čiže takouto musíte vedieť narábať, musíte ju cítiť. Keď ju necítite vy, mal by ju cítiť váš šéf, v tomto prípade premiér.

  Pán kolega, ak ste sa teda nevrátili z toho Dubaja hneď a pokračovali ste v tých štátnických činnostiach na pláži, tak aké varianty sú, hej, že prečo? Ja som si to tu takto rozpísal, aby som teda ľuďom, aby som neurobil chybu.

  Varianta A - ste ignorant, to ste, to nebudeme o tom ďalej debatovať, ale existuje také niečo, ono sú typy inteligencie a je taká, že sociálna, emočná a neviem aká. Ale vy ste ignorant a teraz doplňujem, v tej variante A, ignorant s nulovou sociálnou inteligenciou, lebo vám sa vo vašom rezorte, za ktorý nesiete politickú zodpovednosť, sa vám stala tragédia, vás to rozrušilo natoľko, že ste možno dva-tri telefonáty urobili, ale pokračovali ste ďalej v štátnických činnostiach na pláži. Možno je, to je prvá varianta.

  Druhá varianta je, že ste držgroš. To znamená, ste cítili, že by ste sa mali vrátiť, ale ja to tiež poznám zo skúseností, že...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, skúste, naozaj, vážne vás poprosím, je tu člen vlády a bolo by dobré, keby ste naozaj používali argumenty, ktoré smerujú k téme, prečo tu dnes sedíme a neurážali členov vlády. Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Ja už neviem, ak už toto není, ak už toto není k téme, tak už neviem potom, čo je k téme. Pán predseda, ako nič v zlom. A ja neurážam nikoho, ja hovorím, robím skríning personálny, človeka, ktorý berie štátne peniaze a má politickú zodpovednosť, tak to, hádam, ešte môžeme v parlamente, nie? Nikoho neurážam. Pokračujem ďalej.

  Pán kolega, môžete, tak dobre, nie držgroš, tak poviem, že máte mimoriadne silne vyvinutý cit pre peniaze a jeho míňanie. To znamená, že vám bolo ľúto, lebo to poznám zo skúseností, keď si meníte letenku, tak tam sú poplatky s tým spojené. Čiže vy by ste sa teda chceli vrátiť, ale vám naúčtovali možno 200-300 euro viac, ste povedali, však to je moc veľa, to, to hádam neminiem, tak ste pokračovali ďalej.

  Tretia varianta, tú ešte poviem, možno ste nedostali povolenie na štart. Ja, v tom čase, myslím, tak bola nejaká Formula, ja to poznám, to je traffic. Ja som bol v Pekingu, keď bola olympiáda, tam, nedajboh, vybehnúť z rytmu, lebo potom ste pol dňa pomaly čakali na letisku. Čiže poznám to, že keď tam bol, tá F1, tam takých ľudí, ktorí majú vlastné jety, bolo asi viacej, vydáva sa povolenie na štart, možno ste nedostali povolenie na štart mimo plánu, to znamená, preto ste sa nemohli vrátiť. Ale toto je fakt, to sa, v tomto prípade by som sa, plus-mínus, aj mohol ospravedlniť, že som naškrtol z niečoho hrozného pána ministra, "hrozného", že tam prípadne bol vlastným jetom. To, samozrejme, môže bez akýchkoľvek pochybností vyvrátiť okamžite, tu položí palubné lístky a povie, že Hlina tomu nerozumie. To je úplne najjednoduchšie, čo môže urobiť.

  Pravdou je, a teraz končím všetky tri varianty, vážení, či veríte, či nie, ani jeden nie je vizitkou sociálnodemokratického ministra. Pokiaľ som tu dobre počúval za ten rok, tak vy ste vláda, ktorá je sociálnodemokratická. No tak viete, to musíte uznať, že nie je to dobrou vizitkou akéhokoľvek sociálneho, sociálnodemokratického ministra. Ja tu mám napísané, aj Rockefeller by sa vrátil skôr. To len naši niektorí politici to majú pomýlené.

  Ale, pán minister, budem končiť. Ešte skôr, ako poviem, poviem ešte z druhého, že čo k tomu mostu samotnému, k tým Kurimanom, že čo vlastne zabíjalo. Zabíjala chamtivosť, to treba povedať. Na moste v Kurimanoch zabíjala chamtivosť. Ja som to nazval ako smrtonosná diaľničná konštanta, ktorá v tejto krajine úplne platí. Tak jak existuje bratislavská konštanta s narábaním verejného majetku, tak existuje diaľničná konštanta, ktorá v zásade hovorí o tom, je úplne jedno, koľko by ten most štát stál, tí chlapi, ktorí betónovali, by dostali stále tých 5 alebo 8 euro, ako dostávajú. To je tá smrtonosná diaľničná konštanta.

  To, s akým vysvetlením ste sa vrátili z Dubaja, ja neviem, kde vám to skrslo, že kde je chyba, hej, že v tej cene nie je vôbec, tam vôbec nie je v tom problém. Keby to aj stálo o miliardu viac, ako by ste to vy vysúťažili, tak aj tak by tí chlapi dostali to isté a keby sme pripustili tú logiku, tak aj tie, samozrejme, tie skruže by boli to isté, ale keby ste vy mali pocit, že by neboli, tak ten nárast tých cien by potom asi znamenal, že tie skruže by mali byť z titánu, hej, normálne titánové krásne skruže, NASA by nám ich tu mohla raketoplánom Challenger spustiť zhora s balónom nejakým héliovým a proste tak by sme si to mohli všetko dovoliť, nech tie skruže máme poriadne.

  Ono to, nechcem už zaťažovať, lebo vidím, že to je na dlhšie, to je, to je trápenie tohto celého systému u nás, hej, že ten chudák na tej stavbe, ktorý robil druhého, to je Pamiatka zosnulých, to je tiež druhá vec, hej, že tí chudáci tam robili, Pamiatka zosnulých, pán minister v Dubaji, dozor bohviekde, NDS-ka bohviekde, však to bol predĺžený víkend, bol piatok, hej, vážení, kto by robil, nie? Zopár živnostníkov, tam chudákov, tí áno, tí betónovali za tých 7 euro či koľko, ale ostatní nerobili. A to bude asi celé, celé zakopané. Tam niekde to bude zakopané, že kde, kde je problém, že kto mal robiť a nerobil. A prečo tých chlapov ste nechali druhého, na Pamiatku zosnulých betónovať a iných, iní už dávno si ťukali na čelo, však oni nebudú druhého robiť.

  To je ten problém, tu sa s tým zápasíme dlho a budeme sa s ním trápiť, že koľko tí skutočne ľudia dostanú. Ja som vás tu ináč aj vtedy vyzval, samozrejme, nula bodov, že to, taký parameter pre ľudí by bol zaujímavý, hej, že z tej ceny vysúťaženej, ktorú vy vravíte, že nízka, že koľko je podiel, že koľko tí chlapi v tých montérkách, viete, lebo o to ide, ten chlap v tých montérkách drží to, hej, z toho, z tej betonárky a on do tých armatúr to sype, že koľko je podiel týchto ľudí na celkovej cene. Viete, koľko je tých kravatárov vo fialových sakách, ktorí vlastne robia tú, čo všetko vlastne robia, hej? Logistické zabezpečenie. Hej, že to by bol zaujímavý parameter, zistiť, že koľko je podiel pre tých chlapov v tých montérkach, ktorých necháte robiť na deň zosnulých a koľko je podiel pre tých kravatárov aj vo fialových sakách. To som vás vtedy vyzval, samozrejme, ste nereagovali. Chcem tým povedať, že ja mám podozrenie, že tí, čo tam mali byť, tam neboli, okrem chlapov v montérkach, hej, a vy hráte hru na čas, ktorá tu vždycky zabrala, zafungovala, hra na čas hovorí - počkaj, zľahne zem, prach usadne, veci sa zabudnú, aké také vysporiadanie sme tým ľuďom dali a nič a zase nič. To bude presne to isté. Správa pre chudobných od pána Jahnátka nič, Kurimany, zas, vyjadrujem, žiaľ, obavu, že zase nič. Nikto nezahučí, nikoho nevyhodia, nikomu nestiahnu z výplaty, po pěšinke, pekne tichúčko sa to celé učeše a zas sa bude pokračovať rovnakým systémom. Nehodíte nikoho cez hradby, jak som to tu minule pánovi Jahnátkovi hovoril, lebo on povedal, že on nemá hradby, ani vy nemáte hradby, čo by ste hádzali, však všetci si tam držíte svorne dokopy, ktovie kedy kto, kedy koho bude potrebovať. Však to tu pekne vidno, jak jemne s vami narábajú. Ktovie kedy tohto ja váženého pána ministra niekedy budem potrebovať. A tým skončím a to chcem teda ten môj apel záverečný nejakým spôsobom povedať a zrekapitulovať, hej.

  Pán kolega, pán minister, to, že vám spadol most vo vašom rezorte ešte ergo neznamená, že by ste mali odstúpiť. To som nikdy nepovedal. Ani nehovorím. To, že zdá sa, že výsledky vyšetrovania preukážu, že došlo k elementárnemu zanedbaniu povinností vašich ľudí pod správou vášho ministerstva, už znamená, že by ste mali odstúpiť, resp. by vás mal niekto odvolať. Ale pre mňa vnútorne tá nulová empatia, to, že ste proste sa neboli ochotný vrátiť z toho Dubaja, že ste tých ľudí, že proste ste to ani vnútorne necítili, že: "Ježiš, musím utekať!" To ja neviem, kolegovia, na niečom sa vieme dohodnúť? Môže byť sympaťák, neviem čo, ale toto je politická zodpovednosť, to je vážna vec. Tým vysielate aj signál pre ľudí, ktorí hovoria, že teda je tam niekde, že niekde za niečo, ja som sa to v Číne naučil. Ak spravíš chybu, musíš platiť. Keď neplatíš, tak ťa to pokazí. A to my tu robíme. Viete, my nenecháme ľudí, ktorí urobia chybu, my z tej falošnej - čo to je, solidarita? Alebo čo to je? Že čo nebol by ministrom, čo by mu to ublížilo? Neublížilo. Ale jeho to pokazí, my sekundárne to hovoríme, lebo to už múdrejší vedia, že za chyby sa platí! A keď ho nenecháte zaplatiť, tak ho to pokazí. V konečnom dôsledku mu urobíte zle. Stala sa chyba, stala. Možno v ten moment to tak necítil, možno by si na druhý deň rád dal pozor, ale pravdou je, že v slušných krajinách by už nebol ministrom dopravy, nebol. To len na Slovensku, v tejto krajine, v tomto parlamente, kde je všetko možné, tu sedí vo fialovom saku, klepká si a vie, že sa mu nič nestane. Viete, to je presne to, nie je vám to trošku zvláštne? Niekto musí zahučať, musí, spadol most, pochybenia sú jasné, boli mŕtvi, nie? Netreba? Kamenní ste? Zostanete kamenní?

  A ten apel teda je, očakávam, že sa zjaví v tomto parlamente listina na odvolanie ministra dopravy pána Jána Počiatka. Mimoriadne by ma to potešilo a deklarujem, že sa bez akýchkoľvek výhrad pod takýto návrh podpíšem. Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky páni poslanci Daniš a Martvoň a Kuffa, končím možnosť a Bagačka. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Daniš.

 • Áno, ďakujem, pán predseda. Pán kolega Hlina, ja si myslím, že toto je vážna téma a treba zachovať vážnosť a elementárnu slušnosť. Viete, ja skutočne protestujem, ako si vy dovoľujete vôbec urážať tohto ministra. Ten už čosi dokázal, ten už čosi riadil, to je manažér, nie postaviť sa za pult a prebehnúť 7 dolín, čo vás v momente napadne, to tu servírujete. Čo toto je za kultúra prejavu? O čom hovoríte? Keby ste si bol prečítal ten materiál, tak by ste prišiel na to, to, čo pán minister aj v úvode povedal, že rozhodol, on rozhodol o opatreniach, ktoré bolo v danom čase treba urobiť, aj sa stali. Nie je rozhodujúce a na tom ste tu mulatoval, prosím vás pekne, niekoľko minút, že kde bol a kedy sa vrátil. Veci sa zariaďovali, každý je nahraditeľný, každý má zástupcu. Bol tu štátny tajomník, ktorý to bezprostredne riadil. Celé Slovensko to videlo, vy nie?

  Prosím vás pekne, a smrtonosná diaľničná konštanta, viete, ja už neviem, či sa z vás smiať, plakať, ja som fakt robil v realizácii v stavebníctve celý život, nuž toto, čo počúvam, mne sa vlasy ježia. A len tak, mimochodom, prosím vás pekne, vy nechápete základné princípy. Poviem vám to na príklade. Keď jeden elektrikár bude montovať takýto luster a dostane 100 eur a keď bude montovať zlatý luster, ktorý má tisícnásobne väčšiu cenu, myslíte, že dostane tisíckrát toľko? O čom to hovoríte? Čo sú základné veci, to sú triviálne veci. Vám to niekedy vysvetlím. Tu ide o pracnosť nejakú. Koľko ten človek musí vynaložiť, aby dostal nejakú prácu. Nie o cene. Nuž len to je zbytočné o tomto...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Hlina, no, myslím si, že nie je šťastné, že z tejto tragickej situácie sa snažíte vytĺcť politický kapitál. Myslím si, že viac by ste urobili, keby ste boli postihnutým rodinám nejako vy osobne pomohli, ako teraz vyslovene tu to riešili takým spôsobom, ako to riešite. V danej situácii, myslím si, že naša vláda dostatočne preukázala, boli tam dvaja ministri, štátny tajomník, ktorí sa hneď venovali tej situácii. Podľa mňa dokonca nie je dôležité, aby v podstate pán minister tam bol hneď v ten deň, keď sú tam dvaja iní ministri, ale dôležité je, aby to potom riešil, potom teda čo sa následne stalo, teda je dôležité, aby sa to vyšetrilo, aby sa tej rodine v ťažkej situácii pomohlo. Čiže nemyslím si, že aj pre pozostalých, že že by bolo dôležité, aby sa niekto chodil pozerať na ich mŕtvych. Tu je skôr dôležité, aby sa tej rodine a tým rodinám postihnutým pomohlo. A myslím si, že pán minister Počiatek v tej danej situácii dokázal, že mu ten osud tých rodím není ľahostajný, mám pocit, že ich aj bol osobne navštíviť a zároveň hneď to ako sa vrátil, riešil. Čiže viac by ste fakt bol urobil, pán poslanec Hlina, kebyže ste osobne vy bol pomohol tým rodinám, alebo my ostatní poslanci, ako to teraz tu riešiť a vytĺkať z toho politický kapitál. Ja týmto chem znova vyjadriť úprimnú sústrasť postihnutým rodinám. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Aj ja chcem vyjadriť úprimnú sústrasť týmto rodinám, ktorých sa dotklo toto nešťastie v Kurimanoch, najmä tým, kde otcovia rodín prišli o životy. Ale, samozrejme, aj je mi ľúto aj to, že boli aj tam ďalší zranení. Neviem si dostatočne predstaviť, že keď by som bol ministrom a stalo by sa to mne a bol by som ministrom dopravy, že by som neprišiel na miesto tragédie. To nie je ospravedlnenie. To, že dvaja iní ministri idú si dolámať nohy a idú na miesto tragédie. Ja sa pýtam, kde bol tento rezortný minister, ktorého sa to dotýkalo. Osobne si o ministrovi dopravy nemyslím, že je až taký dobrý manažér, keď na severovýchode zrušil vlaky na Slovensku a títo ľudia nemajú ako cestovať. Keď toto hovoríme, že to sú tie manažérske schopnosti, tak pre mňa toto manažérske schopnosti nie sú. V kultúrnych krajinách, naopak, na rozdiel od predrečníka si myslím to, že minister, akýkoľvek minister, pri takýchto tragédiách má zvážiť zotrvanie vo svojej pozícii, vo svojej funkcii. A to je jedno, že či to je teraz momentálne minister za SMER alebo by to bol ktokoľvek z pravice. Hovorí to aj nielen o celkovej kultúre, ale vôbec aj o kultúre tohto človeka.

  Na záver chcem len toľko spomenúť, že aj trest má výchovný účinok. Určite áno, lebo to je aj tá odmena, samozrejme, odmena aj pochvala, ale ak robíš čosi zlé a čosi si zbabral, má nasledovať tento trest. To je jednoducho vo výchove, takto to platí. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, ja mnohokrát rád počúvam aj tvoje vystúpenia, lebo sú naozaj mnohokrát zo života a sú niekedy aj zábavné, ale v tomto zmysle a v tomto vystúpení naozaj udiala sa dosť vážna a veľmi tragická vec a vzhľadom na tieto skutočnosti, myslím, že tvoje vystúpenie nebolo vhodné. Ďakujem.

 • Pán poslanec Hlina, vaša reakcia.

 • Ďakujem veľmi pekne. No kde skôr začať, aby som to stihol. Ja len k tej poznámke, že kto bol zachraňovať situáciu a že bol v tých Kurimanoch, myslím, že tam bol chudák Robo Kaliňák, ktorý je všade, a poslali tam pre istotu aj Zvolenskú. No odrazu ste tam mohli aj Čaploviča poslať. Viete, že to je také, akože tam mal byť minister dopravy, lebo to bol most, viete, aby sme, v tomto by to formálne takto, tomu sa hovorí štábna kultúra alebo niečo, čo tu v zásade vôbec nepoznáme.

  Pán kolega, ja som to mal minule na jazyku, pán Martvoň, ale teraz vám to poviem. Tento rektálny skialpinizmus vašej strany, ja neviem, skúste zvážiť, vás to dehonestuje úplne podľa mňa aj voči vašim kolegom, hej, že to je také akože už naozaj sa to až ťažko počúva. Ja mám pochopenie, som milosrdný, ale niekedy, čo je moc, to je veľa, hej. A k tomu odškodneniu. Tieto demagogické reči, kto má čo pomôcť alebo nemá pomôcť, tu vláda pomohla, ale pomohla z peňazí zo štátnych zdrojov. Prosím vás, to je, to bol hrubozrnný, hrubozrnný populizmus, absolútny, to normálne rozum stojí!

  A kolegovia, verte alebo neverte, moja sociálna empatia je rádovo vyššia ako kolegu ministra Počiatka. Čiže so mnou tu, prosím vás, nepolemizujte, či ja na niečom chcem alebo nechcem si vytĺkať politický kapitál. Na tomto určite nie. Verte, že poznám iné témy, kde sa to dá ďaleko lepšie. Ja len upozorňujem na to, kde to žijeme a čo je toto za parlament, o čom rozpráva, ani brvou nemihne! Ste tu úplne všetci kameňáci, tu budete obhajovať vášho ministra, ktorý sa vám nevráti z Dubaja, keď mu spadne most, veď to sa nedá obhájiť! Veď keby to mne niekto povedal, počúvaj, však povedz niečo tomu Počiatkovi, zastaň sa ho, tak by som si poťukal po čele, čo sa dá na to povedať, nechajme to prejsť trápnym mlčaním. A rektálni skialpinisti normálne sa tu prihlásia a hovoria, no veď to rozum stojí!

 • Pán poslanec Hudacký do rozpravy.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán minister, aj keď nie rezortný alebo z toho rezortu vlastne, ku ktorému aj táto správa platí, a neviem, čo teda také závažné mal pán minister Počiatek, teda že odišiel, pretože toto je veľmi dôležitá správa a bolo treba, aby vydržal do konca, v prípade vedel možno aj reagovať na tie pripomienky a názory poslancov. Ale nevadí. V každom prípade tá správa, ktorú predložil pán minister Počiatek, je, slušne povedané, sucho konštatačná. Konštatuje sa, čo je do určitej miery aj správne, veď v takých správach sa teda obyčajne hovorí o tom, že všetko je v procese vyšetrovania, že sa na tom podieľajú súdni znalci, experti, orgány činné v trestnom konaní a podobne. Keďže bola to vážna tragédia so stratami na životoch, inak by to ani nemohlo byť. Takáto správa jednoznačne musí konštatovať, že sa to vyšetruje, že všetko sa dôsledne vyšetrí a že všetky potom tie analýzy alebo tie výsledky vyšetrovania budú slúžiť na to, aby jednak sa takéto veci neopakovali, na druhej strane poslúžia k tomu, aby ľudia kompetentní, zodpovední, ktorých, ktorým sa dosvedčí, teda že zanedbali svoje povinnosti a že teda musia odísť, resp. že budú musieť zdieľať nejakým spôsobom tú zodpovednosť a aby sa už viac k takejto práci možno ani nedostali.

  Čo ale som očakával, že v tejto správe bude určite a viac, je to, že z pohľadu ministerstva dopravy mohlo byť ďaleko viac analyzované, akým spôsobom sa na tejto tragédii podieľalo nesprávne alebo podieľali nesprávne rozhodnutia alebo rozhodovania ľudí z podriadenej organizácie Národnej diaľničnej spoločnosti, pretože títo minimálne skrz posudzovania technológií používaných v rámci takýchto projektov, skrz svojich stavebných dozorov, skrz výberu externých stavebných dozorov. Jednoducho jednoznačne mali byť nejakým spôsobom posúdení, či konali kompetentne, či konali zodpovedne, takže v tejto správe mi takáto analýza chýba, resp. takéto zhodnotenie tejto situácie určite chýba.

  Ja som, samozrejme, aj preto, že som ako bývalý štátny tajomník pôsobil na ministerstve dopravy, tak som sa zaujímal o to, čo všetko sa tam stalo. Aj keď priamo na ministerstve dopravy som cestnú dopravu v gescii nemal, takže priznám sa, že nie som ani v tomto ani nejak veľký odborník, ale na druhej strane som sa zaujímal o to, pretože bola to vážna situácia, tragická situácia a chcel som vedieť, čo je všetko za tým, kde sa všetko čo pokazilo, kde kto zlyhal, a myslím si, že pri týchto konzultáciách dokonca, keďže som predsedom hospodárskeho výboru a táto správa bola aj na našom výbore, pýtali sme sa štátneho tajomníka, pretože pán minister tam opäť neprišiel, že kde oni vidia tie dôvody, prečo k takejto tragédii došlo. Ja som dostal z pozadia mnoho informácií, že ten stavebný dozor tam nebol, stavebný dozor NDS-ky. Mimochodom, aj môj kolega Zajac povedal, že medzi tým teda, keď sa vládna strana SMER dostala k moci, vymenila stavebný dozor alebo viacerých stavebných dozorov, ktorí boli z Prešova. Čiže povedzme na túto stavbu nemali až tak ďaleko a mohli ďaleko operatívnejšie, ďaleko flexibilnejšie jednak sledovať celý ten vývoj situácie a celú realizáciu výstavby povedzme aj tohto mosta. Samozrejme, že títo stavební dozori boli vymenení a z Bratislavy, pokiaľ viem, je predsa len ďalej na miesto výstavby ako možno z Prešova. A to mám informácie nie zo strany opozície, ale zo strany vládnej strany, od ľudí, ktorí, teda dokonca musím povedať, že aj poslancov, že ten stavebný dozor jednoducho tam pravdepodobne nebol, alebo ja teda, samozrejme, nemám dôkazy, môžem len nejakým spôsobom takto konštatovať.

  No, už úplne zaujímavé rozhodnutie, teda výpoveď bola pána štátneho tajomníka na výbore pre hospodárske záležitosti, keď povedal, teda že ten stavebný dozor tam bol, ale zhodou okolností bol vtedy na toalete, ale dobre, že bol na toalete, pretože pravdepodobne by ho bolo tam zasypalo, ak by bol pod týmto mostom. Nechcem sa tu zmieňovať o technológii, či tie skruže, tie podpery boli technologicky v poriadku, na to zrejme dá odpoveď aj to vyšetrovanie, o ktorom tu už bolo hovorené, čo ale nemôžem opomenúť, je to, že jedno z tých opatrení, ktoré teda je aj uvedené v tejto správe, a to je, že pán minister rozhodol, že skruže od renomovanej spoločnosti Weize sú zakázané na všetkých stavbách. Ak si zoberiem do úvahy, že to je skutočne renomovaná spoločnosť, že tie skruže, tie technologické zariadenia sú certifikované na európskej úrovni, ja sa len obávam, že kedy príde k určitým povedzme súdnym konaniam v tejto súvislosti, pretože takýmto rozhodnutím ako keby bolo nepriamo povedané, tie skruže nezodpovedajú tým technologickým požiadavkám, a ja si myslím, že opak je pravdou. Zrejme nebol dodržaný technologický postup, hovorí môj kolega Zajac veľmi odborne, koniec koncov je aj odborníkom v tejto oblasti. Jasne povedal, že to nebude len samotnou tou skružou, tou podperou, ale zrejme bude to nedodržiavaním technologických postupov a predovšetkým tým rozhodnutím toho konečného subjektu, ktorý o tom rozhoduje, a teda stavebného dozoru, ktorý povie ten ortieľ. Áno, môžte liať betón.

  A tak ako opäť som dostal informácie, že obyčajne, ak ten stavebný dozor na takých stavbách nie je, ten stavebný dozor zavolá, resp. mu zavolajú telefonicky: "Všetko je pripravené, môžeme začať betónovať?" On ešte pre istotu povie: "Áno, teda je skutočne všetko v poriadku? Ak áno, môžte." Bohužiaľ, aj takéto praktiky na tých stavbách sú a rozprával som sa s viacerými stavbármi. Dokonca aj s tými, ktorí momentálne sú na tých stavbách, ktoré sú realizované v rámci tých diaľničných projektov. Takže toto všetko, ak si zoberieme do úvahy, nemohlo ani inakšie dopadnúť. To bola len otázka času, kedy dôjde k nejakej veľkej tragédii, a k nej aj došlo.

  Môžeme teraz konštatovať alebo teda posudzovať, kto akú zodpovednosť nesie, ale ja by som určite očakával od pána ministra, že preberie túto zodpovednosť a vyvodí dôsledky tak voči sebe. Ak už teda neurobil voči sebe, myslím si, že tam bolo dosť tých ľudí, predovšetkým z podriadenej organizácie na NDS-ke, ktorí mali skladať účty, mali skladať účty, a toto sa už mohlo objaviť aj v tejto povedzme predbežnej správe. Ja verím, že to sa objaví v záverečnej správe, ale nie preto, aby sme si tu teraz nadávali alebo hovorili, že kto aký má podiel viny, nehovoriac o tom, že úplne scestné veci okolo samotných zdrojov, a teda, či bolo dostatok zdrojov na to, tam tá skruž mohla byť lepšia, alebo nemohla byť lepšia.

  To všetko závisí skutočne od stavebného dozora, ktorý povie alebo teda ktorý má v rukách výkresy a vie technologicky posúdiť, áno, ide tam jedna, dva, tri, 10 skruží. Takže všetko je v rukách ľudí. Ťažko posudzovať, však ako som už spomínal, opakujem sa, zrejme tí súdni znalci dajú tú odpoveď a bude dobre, keď sa z toho poučíme. Ale nechcem opomenúť ani tie etické a morálne aspekty toho všetkého. Ja nechcem nikomu vstupovať do svedomia, každý by mal teda dostatok odvahy, aby mohol povedať, že budem konať tak alebo onak.

  Ja na záver len chcem povedať, že bolo by dobré, aby sme tie výsledky toho vyšetrovania dostali v tej reálnej podobe v nejakej záverečnej správe, aby sme a vedeli z toho všetci poučiť a aby k takýmto situáciám už nedochádzalo. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami traja poslanci. Pán poslanec Jarjabek, Martvoň, Daniš. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán poslanec Hudacký, ja oceňujem to, čo ste povedali, aj ten taký realistický tón všetkého toho, čo ste povedali. Osobne si myslím, že dobre, že táto správa je tu, hoci si myslím, že žiadosť o túto správu prišla trošku predčasne vzhľadom na výsledky, ktoré táto správa obsahuje. V podstate ony ani žiadne iné nemôžu byť, ale viete, no čo iného povedať, keď niečo je v procese vyšetrovania, ako to, že je to v procese vyšetrovania? Nič vám nebráni predsa, aby o 3-4 mesiace ste podali alebo sme si vyžiadali ako Národná rada, ďalšiu správu o tomto procese a nerobili tuná nejaké predčasné závery preto, lebo to k ničomu nevedie. To iba vyslovene ako búri vášne na základe dohád, čo sa stať mohlo, nemohlo. Tá vina, ktorá sa tuná pripisuje, je teda tiež veľmi nekorektná, preto lebo vlastne vlastne obvinenie ešte nebolo vznesené. Otázka iná pre mňa znie aj z toho, čo ste vy povedali, či dôverujete vyšetrovateľom a dôverujete tomu, čo títo vyšetrovatelia v nejakom čase, resp. o nejaký čas prinesú ako dôvody celej tejto hroznej katastrofy, ktorá sa stala, a myslím si, že je absolútne neférové, aby túto katastrofu niekto zneužíval na tie pindy, čo sme tu počuli pred chvíľou.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Hudacký v podstate, dovolím si povedať, že vás ako odborníka si veľmi vážim. Ste človek, ktorý fakt do tejto oblasti, teda v ekonomike sa vyzná, ale myslím si, že v tomto prípade je to trošku také zvláštne. Vy ste bol práve v tom čase štátny tajomník a pán Figeľ bol v tom čase pán minister, keď sa práve táto firma vyobstarala. Chcem sa preto práve spýtať, ako sa stalo, že vlastne bola vyobstaraná firma za vás, ktorá už mala predtým negatívnu skúsenosť, že im v Čechách spadla nejaká stavba? Ako tu sa ja pýtam, ako je možné, že ste si nepreverili firmu, ktorá bola vyobstarávaná? Ako, samozrejme, teraz polemizujeme nad nejakými postupmi, či tam bol dozor, nebol alebo niečo také, ale prvotná príčina celého je to, že robila to firma, ktorá jednoducho už mala negatívne referencie, a nikto si to neoveril. Čiže tu sa ja fakt pýtam, že ako sa to stalo, a snažím sa fakt ísť v odbornej rovine, nie typu poznámok ako môj predchádzajúci, teda predchádzajúci vystupujúci, ktorý mňa tu za niečo kritizuje a ide s nápadmi, že do Tatier ťahá 200 Rómov v oblečení Ralph Lauren za 500 euro. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Hudacký, ja mám, ak dovolíte, len jednu poznámku, a to prakticky chcel som dopovedať to, čo som nestihol vo faktickej poznámke na kolegu Zajaca. Chcel som povedať pár slov o stavebnom dozorovi. Túto oblasť tiež ste nejak spochybnil. Určite mi dáte za pravdu, že hlavná úloha toho stavebného dozora je konfrontovať, či tá realizácia, vlastná realizácia stavebných prác je v zmysle platnej projektovej a rozpočtovej dokumentácie.

  Vyšetrovanie nie je ukončené, to ste zdôraznil a všetci sme zvedaví, čo bola tá príčina. Len chcem povedať jedno, viete, nemožno očakávať od dozora, ktorý nemá skutočne osobitné skúsenosti v statike, ako to povedal aj kolega Zajac, aby posúdil, či tá skruž není príliš štíhla, či nemala byť zavetrená aj v pozdĺžnom smere, nielen v priečnom, či to malo byť uchytené o tie piliere, alebo nemalo byť uchytené. Čiže mohol by, pokiaľ by tam bol skutočne formátu nejakého statika, ten dozor, ale toto rozhodne dozor nemohol ovplyvniť.

  No a, samozrejme, súhlasím s vami, že ten povel na betonáž, to nielen ústne, to po kontrole debnenia, výstuže, atď. sa urobí osobitným zápisom. Takže, prosím vás pekne, nepodsúvajte, ja by som pekne prosil, to je môj názor, tézu, že stavebný dozor mal niečo urobiť navyše a neurobil. Ďakujem.

 • Ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Vašečka. Nie je v sále, stráca poradie. A keďže nie je v sále, takže zároveň bol to posledný prihlásený ústne, takže ukončujem rozpravu.

  Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a pýtam sa, pán minister, či chce zaujať stanovisko?

  Samozrejme, nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, pôjdem, skúsim nejak postupne.

  Pán Zajac, tak je naozaj zarážajúce, že práve vy sa tu púšťate do úvah o vyvodzovaní politickej zodpovednosti, a uvidíme, čo to vyšetrovanie ukáže a kam až to vyvodzovanie politickej zodpovednosti bolo treba potiahnuť. Chápem, že sa snažíte politizovať celú situáciu aj obzvlášť v súvislosti s touto správou, ktorá mala byť vecná, pretože vám tečie do topánok.

  Prvá mikropoznámka, ak ste teda stavbár, mali by ste vedieť, že nepadol most, ale zlyhala podperná konštrukcia. V rámci tohto úplne zmätočného a úplne horúcou ihlou šitého tendra a obstarávania, ste práve vy umožnili, keď už ste elaborovali nad tým, aká technológia tam bola použitá. Vy ste umožnili použiť ľubovoľnú podpernú konštrukciu a v rámci toho, keď ste tu hovorili o tom, že ako sa to ráta, tak za vás sa zmenila aj metodológia výpočtu, práve na ten obostavaný priestor pod mostným telesom, čiže na metre kubické celkového obostavaného priestoru na tých 110-tisíc kubických metrov. Práve preto, že ste zmenili tú metodiku, pretože ste povolili ľubovoľnú technológiu použiť, tak ste zjednotili aj výpočet, čo sa bežne pri tej pôvodnej skruži nepoužívala táto metodika. Aj to svedčí o tom, že sa tam umožnilo proste nasadiť vami nasadiť ľubovoľnú technológiu.

  Keď hovoríte o fakturácii, že sa to teda faktúrovalo v tých metroch kubických, logicky, samozrejme, áno, pretože tak ste im to dovolili. Tak bol aj výkaz-výmer, po vašej zmene. Takže samo osebe to svedčí o tom, že tam došlo k tej zmene za vás.

  A keď už sa bavíme o tom, že ako môže vplývať cena na kvalitu, tak ja vám poviem. Práve to, že sa šetrí na všetkých technologických postupoch a aj v tom kontexte, aj na samotných skružiach. Médiá priniesli informáciu, že kolaps skruže mohlo spôsobiť nedostatočné zavetrenie jednej z tých strojok na jednej strane a že vraj nejakí odborníci sa vyjadrovali k tomu, že by to mohlo byť rádovo v ušetrení iba desiatok tisíc eur, ktoré mohli v konečnom dôsledku túto katastrofu spôsobiť.

  Čiže toto je spôsob, akým môžu nízke ceny ovplyvňovať kvalitu realizácie diela, nehovorím že samotného diela. A keď sa pýtate, že koľko stálo to debnenie, hovorili ste tu že tu v tom výkaze-výmere je 400-tisíc rádovo, čo je plus-mínus správna informácia. Ale vy neviete, koľko fakturovala firma Weise skruže svojmu tomu generálnemu dodávateľovi stavby. Keď vy neviete, koľko nakoniec tá skruž stála, to že ju vysúťažil ten hlavný dodávateľ za 400-tisíc, čo ešte neznamená, že Weisse aj nakoniec dostala za to 400-tisíc. A tam je práve ten medzičlánok, kde mohlo dôjsť k tlaku na tú cenu práve voči tejto firme. Čiže bude zaujímavé zistiť, koľko nakoniec fakturovala táto firma, verzus tých 400-tisíc, ktoré dostane hlavný dodávateľ.

  Aj vám poviem ešte jednu maličkosť, prečo ma to zaujíma, pretože v rámci toho, keď hlavný dodávateľ tendroval práve podpernú skruž na tento most, tak sa toho tendra zúčastnila aj štátna firma TOOŽ, ktorá vám asi niečo hovorí, Technická ochrana a obnova železníc, ktorá disponuje pomerne známou technológiou, ktorú všetci volajú ľudovo PIŽMO a nadcenili pre tohto generálneho dodávateľa to PIŽMO za 300-tisíc, rádovo 300-tisíc a nebola táto ponuka akceptovaná. Z čoho mne len hypoteticky vychádza, že pravdepodobne tá cena vo finále bola ešte nižšia. A tu vznikajú tie rozdiely, ktoré môžu vytvárať tlak na kvalitu.

  Ale ako som chcel už na začiatku povedať, toto je diskusia, do ktorej ste ma vtiahli v podstate vy, pretože na jednej strane všetci tu tvrdíte, ako treba počkať na vyšetrenie, ale medzitým a medzi riadkami tu všetci robíte závery. Ako keby ste presne vedeli, čo sa stalo a kto je za to, čo zodpovedný, čo sa teda ešte ukáže. To platí aj na aktivity stavebného dozoru. Vy ste tu vychrlili množstvo obvinení, na to je tu presne vyšetrovateľ, aby určil, čo kto kedy mal urobiť, neurobil, urobil a z toho vyvodiť nejaké závery. Vám to vôbec neprináleží. Na druhej strane je to len naozaj absolútne populistické tliachanie, čo tu robíme, aby ste si naozaj varili nejakú svoju politickú polievku.

  Čo sa týka pána Beblavého, keďže tu nie je, tak asi nemá zmysel na to reagovať.

  Pán Hlina je tu. Pán Hlina, ja si myslím že o trápnosti by sme sa mohli dlho v súvislosti s vami rozprávať vzhľadom na to, čo vy vystrájate mimo parlament, ale aj v rámci parlamentu. A v podstate som ani nemal záujem na to reagovať, ale nedá mi to, pretože by som rád vyslovil taký svoj názor na vás. Vy ste podľa môjho názoru taký insitný zabávač, taký mediánový. Ale taký výnimočný tým, že veľmi málo hovoríte k meritu veci, čo bolo napríklad vaše vystúpenie. Čiže niet ani moc na čo vecne reagovať vzhľadom na to, akú správu tu prerokúvavame. Ale faktom zostáva, že vy ste tu úroveň tých debát a zažil som ich tu už teda viac, znížili asi na úplne najnižšiu latku, akú som tu videl. Ale na druhej strane ma teší, že vás a inteligenčne vám blízkych to zabáva. Takže držím vám palce v tejto zábave. Mne sa na vás páči to, že vy sa viete pozabávať vlastne aj úplne sám a utvrdiť sa v tom, aký ste výnimočný a dobrý a zábavný hlavne. Dokonca si myslím, že aj vy sa takto zabávate aj sám doma pred zrkadlom, že vy si to tak sám porozprávate, lebo vy si úplne vystačíte sám. Vy si sám položíte otázku, tá vás vytočí, na tú reagujete, tá vás vytočí znovu a takto sa dostávate sám do nekonečnej vývrtky. No ale to je asi tak všetko, pretože okrem toho, že ste teda všetko vyriešili, tak všetko, na všetko poznáte odpoveď, niet moc na čo reagovať.

  A k pánovi Hudackému mám len poznámku. Vy ste tu sa zaoberali otázkou toho, že prečo sme dočasne do vyriešenia prípadu zakázali používanie týchto skruží. Ja si myslím, že to bol správny krok, pretože nepoznáme odpoveď. Ale faktom zostáva, že na tej, na tomto mostnom objekte skolabovala práve takáto skruž a nie je momentálne jasné, že z akého dôvodu. Ale jeden z dôvodov môže byť, že skolabovala sama skruž o sebe. A to sme museli vylúčiť. Čiže som zvedavý, čo budete hovoriť, keď sa náhodou ukáže, že skolabovala skruž z nejakých jej interných technických dôvodov.

  Takže aby som to zhrnul. Mrzí ma, že sa tu rozvinula takáto relatívne nevecná debata na takúto závažnú tému. Je úplne evidentné, že si musíme počkať na výsledky vyšetrovania, ktoré dúfam už nikto nebude spochybňovať a ja sám budem veľmi rád, keď sa to vyrieši čo najskôr, to je poznámka k pánovi Matovičovi. Dúfam, že sa to nebude naťahovať ako je, nie dlhšie, ako je to nevyhnutné, a myslím si, že v tomto prípade to nebudú roky, ale určite sa dozviete tú pravdu skôr a potom sa poďme baviť, že kto je za čo zodpovedný.

  Ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem, pán minister. Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A ďalej nasleduje

  Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2011.

  Správa vlády má parlamentnú tlač 297, správa výboru má tlač 297a.

  Teraz poprosím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka, aby správu uviedol.

  Poprosím pána ministra, nachádza sa určite tu niekde v priestoroch.

 • Krátka pauza.

 • 5-minútová prestávka.

 • Po 5-minútovej prestávke.

 • Kolegyne, kolegovia, takže vítam pána ministra.

  A nech sa páči, pán minister, poprosím vás, aby ste správu uviedol. Máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ospravedlňujem sa, ale nevidel som, že už skončil predchádzajúci bod.

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá Správu o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2011, ktorá obsahuje informácie o aktuálnom stave lesov a ich obhospodarovaní k 31. 12. 2011.

  Cieľom tejto správy je oboznámiť verejnosť s výsledkami hospodárenia v lesoch, analyzovať a hodnotiť dosiahnutý hospodársky výsledok v lesnom hospodárstve z pohľadu ekonomického, ochrany lesného ekosystému, spracovania dreva a rozvoja vidieka.

  Výmera lesných pozemkov v Slovenskej republike v roku 2011 dosiahla 2 011 467 hektárov, z toho porastovej pôdy 1 940 108 hektárov. Lesnatosť bola v roku 2011 približne 41 %.

  V lesoch Slovenka prevládajú z hľadiska drevinovej skladby dreviny listnaté, 60,5 %, dreviny ihličnaté tvoria 39,5 %.

  Zásoba dreva v lesných porastoch má rastúcu tendenciu a v roku 2011 466,07 milióna metrov kubických hrubiny bez kôry. V roku 2011 bolo vyťažených 9 467 407 metrov kubických drevnej hmoty.

  Podiel náhodných ťažieb má klesajúcu tendenciu. V roku 2011 dosiahol 4 991 660 kubíkov, čo predstavovalo 52,72 % z celkovej ťažby, čo je oproti roku 2010 menej o 1 167 000 kubíkov.

  V závere sú uvedené návrhy na udržanie ekonomického postavenia lesníctva a návrh v nasledujúcom krízovom období, keď tržby za drevnú hmotu sú jediným významných zdrojom príjmov. V oblasti obhospodarovania lesov sa navrhuje zabezpečenie strategických cieľov Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky.

  Predkladaná správa má informatívny, analytický a hodnotiaci charakter a nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálnu oblasť, životné prostredie ani informatizáciu spoločnosti.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslanca Tibora Lebockého, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania správy vo výbore.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, milé kolegyne, vážení kolegovia, Správu o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2011 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 265 z 8. novembra 2012 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý uvedenú správu prerokoval v určenej lehote.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie správu uznesením č. 72 z 20. novembra 2012 vzal na vedomie a odporučil ju Národnej rade Slovenskej republiky vziať na vedomie.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 85 z 20. novembra 2012 schválil správu o výsledku prerokovania Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2011, vrátane uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenej správe. Poveril ma ako člena výboru predložiť a predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky túto správu výboru a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je prílohou tejto správy.

  Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku.

  Pán poslanec Mikuláš Huba, nech sa páči, odovzdávam vám slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, dámy a páni, svoje vystúpenie na margo správy o lesnom alebo stave lesného hospodárstva za rok 2011 začnem, ak dovolíte, lakonickým konštatovaním, že stav v našom lesnom hospodárstve a v narábaní s drevom evokuje vážne otázky a vzbudzuje oprávnené obavy.

  Každý, kto čo i len trochu chodí po slovenských horách a dolinách, vie, aké obrovské množstvo dreva z nich v posledných rokoch odišlo. Chcem veriť, že zväčša nie ukradlo, ale predalo na ďalšie spracovanie. Keďže o dreve hovoríme ako o našom zelenom zlate, dalo by sa očakávať, že pri takomto trende čerpania a zhodnocovania produktov lesa Slovensko muselo nesmierne zbohatnúť.

  Všimol si niekto z vás, vážené kolegyne a kolegovia, že by sa niečo podobné bolo stalo? Žeby sme masívnym výpredajom nášho národného bohatstva nejako mimoriadne zbohatli? Nie. Stal sa, žiaľ, pravý opak. Celé lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel nariekajú, v akých sú problémoch. Pýtam sa, ako je to možné? A dozvedám sa aj také neuveriteľné odpovede, že je to tým, že dreva ťažíme vraj stále ešte málo a na vine sú akýsi zlí ochranári v rezorte životného prostredia, ktorí tej väčšej ťažbe dreva údajne bránia. Pritom moja dlhoročná osobná skúsenosť je práve opačná. Rúbe a ťaží sa nielen v národných parkoch, ale aj v národných prírodných rezerváciách.

  Mnohí, vrátane štátnej inšpekcie alebo teda Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa ma snažia presvedčiť o opaku. Ale, žiaľ, stále ešte viac verím vlastným očiam. Ba čo viac, likvidujú sa aj posledné zvyšky odľahlých karpatských pralesov, ktoré sme sa na medzinárodnom fóre zaviazali chrániť. Z toho všetkého je jasné, že naše lesy nie sú chránené príliš, ako to niekto tvrdí, ale príliš málo. Ak je drevo skutočne zeleným zlatom, potom len blázon alebo človek so zlými úmyslami ho bude vyvážať v podobne nespracovanej zelenej zlatonosnej hmoty.

  My však naše drevo vyvážame takmer zásadne nespracované, nezhodnotené. V roku 2011 sme takto vyviezli 2,84 mil. metrov štvorcových tejto vzácnej suroviny. Pritom nevyvážame zväčša žiadny drevný odpad, ale najmä v prípade ohličnatého dreva práve drevo najvyšších bonitných tried. V lepšom prípade ho všade prítomné a stále hladnejšie píly pracujúce na tri zmeny premieňajú na rezivo či iné polotovary takmer bez akejkoľvek pridanej hodnoty.

  Tretia možnosť je tá, že stále vo väčšom objeme naše zelené zlato končí v celulózkach a papierňach, ktoré za to ešte odmeňujeme investičnými stimulmi. Výsledkom je, že naše lesy, náš národný poklad sa menia na zdroj lacného zisku pre pár prevažne zahraničných podnikateľov alebo na hŕby papiera zväčša zbytočnej a obťažujúcej reklamy, ktorá proti našej vôli denne upcháva naše poštové schránky.

  Významný lesník, predvídavý odborník a uznávaný pedagóg pán profesor Papánek - nedožitú storočnicu, ktorého sme si nedávno pripomenuli - nás učil, že les okrem produkčnej funkcie plní aj celý rad mimoprodukčných funkcií. Ich hodnotu odhadol na trojnásobok hodnoty produkčnej. Nie náhodou podobne ako ja tu neraz argumentoval aj môj vzácny poslanecký kolega, lesník telom i dušou Janko Mičovský. Aj to je dôkaz toho, že lesníci a ochranári sa dokážu aj dohodnúť.

  Opakujúce sa katastrofálne povodne v horských a podhorských oblastiach a následné vysychanie prameňov, tokov či studní sú okrem iného aj dôkazom toho, ako sa znižuje retenčná schopnosť našich lesov, či presnejšie neraz už len bývalých lesov. Ak sú mimoprodukčné funkcie lesa také významné, dokonca významnejšie ako produkčné, prečo sa táto skutočnosť dôsledne nepremieta aj do ekonomiky lesného hospodárstva a celkovej filozofie lesníkov i laickej verejnosti?

  Keď si čítame správu o lesnom hospodárstve, príslušné časti kapitoly pôdohospodárstvo v zákone o štátnom rozpočte na rok 2013, ale najmä, keď chodíme po slovenských lesoch, a neraz už len bývalých lesoch, stretávame sa podchvíľou s názorom ako ohľad na mimoprodukčné funkcie údajne poškodzuje ekonomiku lesného hospodárstva. Takáto filozofia je podľa mňa doslova životu nebezpečná, najmä tvárou v tvár hroziacej klimatickej zmene.

  A ešte niečo týkajúce sa tejto témy. Ak je lesné hospodárstvo na tom ekonomicky skutočne zle, potom by sa okrem toho, že bude podstatne efektívnejšie hospodáriť so svojimi produktami, dalo očakávať, že bude maximálne efektívne narábať s verejnými zdrojmi. Ale nie je to vždy tak. A nemyslím tým, že bude nútiť lesných robotníkov pracovať za žobrácku mzdu alebo eliminovať kontrolnú funkciu lesných úradov, ale myslím to tak, že bude veľmi starostlivo posudzovať vynaloženie každého eura. Ako nás učí skúsenosť z minimálne jedného významného štátneho podniku v tomto rezorte, nakladá sa tu s verejnými zdrojmi veľmi podozrivo, až rozšafne.

  Iný konkrétny komentár mám k drevospracujúcemu priemyslu. Často sa tu zamýšľame nad záhadnými dôvodmi toho, prečo pre istú súkromnú firmu boli priklepnuté investičné stimuly bez toho, aby sa tento stále väčší konzument dreva z našich lesov zaviazal vytvoriť nové pracovné príležitosti. Ja mám v tejto súvislosti ešte jednu otázku. Keď už investičné stimuly, prečo ich nepodmieniť pozitívnymi ako sociálnymi, tak aj environmentálnymi opatreniami na zníženie znečistenia ovzdušia a vôd v prospech obyvateľov celého dolného Liptova a najmä Ružomberka a jeho miestnej časti Hrboltová, ktorá dlhodobo trpí kvôli vyústeniu z čistiarne odpadových vôd a kvôli nedostatočnej ochote túto situáciu riešiť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. S faktickými poznámkami traja poslanci. Uzatváram možnosť faktických poznámok.

  Pán poslanec Cicoň, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Pán Huba, pán kolega, nemôžem so všetkým súhlasiť, čo ste teraz povedal. Ťažba v pralesoch, môžte nám menovať jeden skutočný prales, kde sa realizovala ťažba? Ja taký, určite sa neťažilo v Dobročskom pralese a podobných. Takisto nie je pravda, že sa ťaží v piatom stupni ochrany. Viete dobre, že tam sa ťažby nerealizujú, skôr je to naopak a práve nerealizovanie a nespracovanie kalamitných porastov s piatym stupňom ochrany má za následok premnoženie kalamitné lykožrúta s následnou likvidáciou okolitých lesov hospodárskych.

  Takisto, že lesní robotníci robia za žobrácku mzdu, si myslím, že to nie je chyba lesného hospodárstva, ale zákona o verejnom obstarávaní, kde tie partie musia ísť do výberového konania a podliezajú si ceny, a tým pádom si môžu za to sami, že robia za také mzdy, aké robia. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, ďakujem, že si spomenul aj tie mimoprodukčné funkcie lesa, ktoré ja tvrdím, že sú najdôležitejšie, pretože odstraňovať následne následky toho, že robíme holoruby a doslova drancujeme tie lesné porasty, znamená následne eróziu, znamená následne povodeň, znamená následne škoda. Škoda na majetku ľudí, občanov Slovenskej republiky. A to si musíme uvedomiť. Takže u mňa nič nevyváži. Žiadne ekonomické výsledky nevyváži mimoprodukčnú schopnosť lesa, vododržnú, aby sme tú vodu, ktorú tam les má držať, aby nám ju tam držal. A myslím, že pán kolega Mičovský tomu rozumie podstatne viacej ako ja, a dúfam, že raz pochopíme, že pokiaľ vyrúbeme les, tak vyrúbeme si aj svoj život tu na Slovensku. Nebudeme mať šancu. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Mikuláš Huba, viackrát ste tu spomenuli akýsi masívny výpredaj, zostávajú bývalé lesy a tak ďalej. Ja si vás skutočne pri svojej skromnosti a 28-ročnej lesníckej prevádzke dovolím upozorniť, že všetky lesy na území Slovenska sú obhospodarované v zmysle platných lesných hospodárskych plánov. Tieto lesné hospodárske plány robia odborníci skutočne na vysokej úrovni. Za stav lesa zodpovedá odborný lesný hospodár. Druhá stránka je tá, že činnosť, ako sa hospodári v lesoch a kontrolu vykonávajú orgány štátnej správy.

  Ďalej takéto veľké pochybenia, ďalej ohľadom druhej veci, tzv. zlí ochranári. V roku 2007 som tu v parlamente vystúpil, že opatreniami tzv. paraochranárov, a tvrdím to aj dodnes, chránime lykožrúta v Tatrách. Žiadal som, aby orgány štátnej správy povoľovali v týchto lokalitách, kde bol lykožrút premnožený aj v piatom stupni ochrany výnimky, čo sa týka spracovania kalamitného dreva z titulu toho, že človek pozná vývojové štádiá lykožrúta.

  Ja sa pýtam. Kde sú teraz títo ochranári, keď tieto porasty v piatom stupni ochrany sú už zožraté? Čo sa týka holorubov, vieme, kde ich môžme robiť na piatich lokalitách a skúste si taktiež, pán poslanec Huba, všimnúť, že prirodzená obnova dosahuje permanentne 40 % z celkovej obnovy. To znamená, návrat k prirodzenému zmladeniu naďalej pokračuje a k prirodzenému pestovaniu lesov. Toto skutočne...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem za slovo. Stručne zareagujem na podnety, ktoré odzneli formou faktických poznámok. V prvom rade chcem poďakovať za podporu kolegovi Feckovi.

  Čo sa týka tej ťažby v národných prírodných rezerváciách, preto som tú osobnú skúsenosť spomínal, naozaj som zažil ťažbu, ktorá sa netýkala len suchých jedincov, ale aj živých jedincov. Dal som to teda aj inšpekciu ako podnet v auguste v Národnej prírodnej rezervácii Furkotská dolina. Nebola to lokalita, ktorá by bezprostredne susedila s turistickým chodníkom. Čiže žiadne tieto argumenty, ktoré by sa eventuálne dali akceptovať ako nejaká kalamitná ťažba, sa na to nevzťahovali. Bola to ťažba, ktorá výrazne prekračovala to, čo by pri všetkej tolerancii ochranárskej sa dalo akceptovať.

  Čo sa týka tej, toho rúbania v pralesoch. V lete sa veľmi medializoval prípad Veľkého Boku, teda lokality v centrálnej časti Národného parku Nízke Tatry, perspektívnej A-zóny národného parku, kde sa vyťažila väčšina tohto pralesného porastu. Ťažilo sa v národnej prírodnej rezervácii Smrekovica, kým sa nepodarilo zastaviť ťažbu tohto pralesa. Veľmi hrozila ťažba v prekrásnom pralese na Zadnej Poľane pred pár rokmi. Len sústredeným úsilím vedcov a ochranárov sa podarilo jej na poslednú chvíľu zabrániť. .

  Ten spor ochranári, nie ochranári, čo sa týka ťažby dreva v národných prírodných rezerváciách, pokiaľ sa držíme dikcie zákona o ochrane prírody a krajiny, tak naozaj ten štvrtý, piaty stupeň má byť bezzásahový a má byť ponechaný na samo vývoji. Takže to je vec na diskusiu kedy a za akých okolností je možné povoliť.

 • V tejto chvíli sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Mičovský, pán poslanec Hlina. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Pán poslanec Mičovský.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, pred chvíľou sa tu pomerne hodne používala stavbárska terminológia. A ja ešte chvíľu pri nej napodiv ostanem.

  19. januára som mal možnosť byť v Prahe, bola to sobota a zúčastnil som sa úplne náhodou - zareagoval som na ponuku tohto zaujímavého mesta - jedného dňa otvorených dverí. Bol to deň otvorených dverí vo firme Metrostav Praha, ktorý ponúkol úžasnú vec, môžme sa prejsť asi 3,5-kilometrovým tubusom metra budúceho. Metrostav jednoducho ponúkol zhruba 20-tisíc návštevníkom veľmi atraktívnu vec, prejsť po stavenisku, ktoré sa za nejaký čas stane elegantným, moderným pokračovaním siete metra v Prahe. V tej chvíli, keď sme tam boli, to, samozrejme, nevypadalo z hľadiska finálnej elegancie nejak povzbudivo, ale bolo to elegantné v úplne inom slova zmysle. A to tak a v tom, že pracovníci Metrostavu nám ponúkli fantastický zážitok. Ten zážitok spočíval v tom, že všetko bolo premyslené do detailov, že bolo možné od vstupu až po tom 3,5-kilometrovom výstupe absolvovať obrovské množstvo informácií, parádne urobených tabúľ. Celý ten dej trval asi iba 7 hodín. Napriek tomu tá príprava bola v propagácii, v plániku, ktorý sme dostali, a najmä v pripravených ľuďoch, ktorí stáli na jednotlivých lokalitách v hĺbke niekoľko desiatok metrov pod zemou, niekedy bola nad nami obloha, taký pásik úzky v tom kaňone. Väčšinou sme išli v tubuse. A ja som si uvedomil, a preto aj o tom hovorím, aká obrovská sila spočíva v tom, keď firma okrem svojej hlavnej činnosti vie túto činnosť aj fantasticky predať.

  Bola to ukážka toho, ako v podstate hrubú, špinavú, ťažkú a možno na prvý pohľad, ani na druhý pohľad nie veľmi atraktívnu činnosť ukázať občanom tak, že asi každý z nás, keď prešiel tie kilometre popod zem si povedal: No tak, panečku, toto bol zážitok, tí to vedia! Od generálneho riaditeľa až po neviem akého robotníka, to všetko stálo tam vyštafírované, a nech ste sa ich spýtali čokoľvek, tie odpovede boli také typický české, podrobné. Tí ľudia mali radosť z toho, že môžu odpovedať. A ja som sa vlastne s potešením rozpomenul na to, o čom chcem hovoriť teraz v pokračovaní.

  A to sa už týka Zelenej správy za rok 2011 o lesnom hospodárstve, ktorá je predmetom nášho podvečerného, zdá sa že záverečného dnešného rokovania. Ja som milovník zelených správ. Ja ich mám, myslím, že aj všetky v materiálnej podobe, a ozaj je to pre mňa a myslím, že nielen pre mňa obrovské bohatstvo informácií, ktoré sú pomerne komplexné, klobúk dole pred ich tvorcami, ktoré poskytujú základné, veľmi pútavé, a myslím, že aj pre nelesníkov podnetné informácie. A keby sme o nich chceli rozprávať, o každej stránke pár viet, no tak by sme v tejto chvíli možno museli ten večerný diškurz ozaj za povolený limit hodne pretiahnuť. A to ja už robiť nechcem. A preto poviem iba jednu vec z toho množstva, ktoré by sa dali, že, žiaľ, v Zelenej správe za lesné hospodárstvo pre rok 2011 mi na prekvapenie v tej sérii tých správ, ktoré mám naodkladané, po rokoch prvýkrát chýbala jedna veľmi dôležitá kapitola. Neviem, ako sa to stalo, ani nemyslím, že by bolo potrebné hľadať vinníka, lebo možno že každý z vás povie, veď je tam kopu iných informácií. Chybička sa tam môže dostať.

  Jednoducho chýbala tam kapitola o práci s verejnosťou. Preto som si dovolil ten úvod ohľadom Metrostavu. Ohľadom toho, čo urobili tí Pražania v metre toho 19. januára. A ja chcem sa pridať k tomu názoru, že táto činnosť vôbec nie je činnosťou, ktorú by sme mohli považovať za akýsi prídavok za niečo, čo, no tak, pohrajú sa, nepohrajú sa, s tou verejnosťou, však musia rúbať, veď musia hospodáriť, veď musia finančné toky ovládať, aby jednoducho tá obrovská činnosť lesnícka, ktorá je nepretržitou kontinuálnou, pokračovala. Ale ja práve jedným dychom dodávam, že to nie je správny pohľad. To nie je tá jediná činnosť, ktorú lesníci bez ohľadu na to či štátni, alebo neštátni musia vykonávať, lebo to čo sa udialo za posledné desaťročie v oblasti lesného hospodárstva, to je niečo, čo by sa dalo prirovnať k prechodu od praveku k novoveku.

  Roky od roku 2000 do roku 2010/2011 sa dajú hodnotiť z hľadiska práce s verejnosťou ako úžasný skok dopredu. Nie taký ten veľký skok čínsky, ale skok, keď na prelome tisícročí bol stupeň nepochopenia toho, čo vlastne robia lesníci pre spoločnosť, vyjadrený na nejakej stupnici, jednoducho poviem stovkou, sto bodov pre nepochopenie. A vďaka aktívnej práci lesníkov s verejnosťou, mimoriadne nápaditej, mimoriadne tvorivej, mimoriadne originálnej, sa na tejto stupnici, pohrám sa s číslami, poviem, že ak sa blížime k stupňu nepochopenia smerom k tej idealistickej, ideálnej nule, tak sme sa možno dostali k nejakej dvadsiatke-tridsiatke.

  Mnohonásobne sme znížili nepochopenie verejnosti pre lesnícku činnosť. A ja si myslím, že možno využijem túto chvíľu na to aby som predovšetkým poďakoval všetkým tým lesníkom zo štátnych a neštátnych organizácií, ktorí sa pustili do tej ťažkej a v úvode aj vysmievanej práci s verejnosťou.

  Dokonca si pamätám jedného kolegu z toho rezortu ochranárskeho, ktorý povedal, že čo teda tá vaša lesná pedagogika, čo to tu má znamenať? Veď to je niečo čo jednoducho asi by ste nemali ani vypustiť z úst, vy ste nejakí pedagógovia? Ale áno. Pri tých všetkých chybách a problémoch, ktoré v lesníctve existujú, naozaj kapitola, ktorú nazveme práca s verejnosťou, je asi jednou z najúžasnejších kapitol lesníctva v poslednom desaťročí. A preto, ak by som povedal, že mi tak trocha chýbajú informácie o tom, že existuje lesnícky skanzen, v ktorom za roky jeho činnosti, jeho chodníkom lesného času, prešlo okolo 300-tisíc návštevníkov zo 120-tich krajín sveta.

  Ak poviem, že pribudlo 20-30 lesníckych náučných chodníkov s veľmi úžasným zameraním pre rôzne typy návštevníkov a rôzne typy poučenia z lesa. Ak poviem, že máme tu významné lesnícke miesta, keď sme vytiahli svoju lesnícku históriu z hĺbky času, a zrazu na prekvapenie sme označili body a miesta, ktoré ľudia mnohokrát ani netušili, že ich máme. A my sme ich označili tak nápadito, že dokonca, nie že mi to chýba v tej zelenej správe, ale môžem povedať že možno to bolo až ocenenie na otvorenej scéne, že tam kde nenájdete doma pochopenie, tak nájdete vo svete.

  Stalo sa to vlani pri Komárkovej chate, jedno z významných lesníckych miest, obrovského znalca slovenskej prírody a poľovníka, keď prišli za nami priatelia lesníci z Nemecka a hovoria: "Prosím vás pekne, to ten systém významných lesníckych miest, to máte patentované u vás na Slovensku?" - "Nuž nie, to sme si ako odkukali trocha od UNESCO. UNESCO označuje svetové miesta prírodného a kultúrneho dedičstva a my si označujeme takto lesnícky, tak." - "A môžeme si to u nás v Nemecku zaviesť?" - "Budeme radi." Podobne kolegovia z Čiech.

  Tým len chcem dokumentovať, že to, čo sa urobilo, a možno ešte, by som povedal, aj ďalšie skratky, ako sú o Lesníckej informačnej kancelárii, s mapami, ktoré sa stali predmetom zberateľskej vášne milovníkov lesov. Alebo ešte raz a už nebudem hovoriť o týchto konkrétnych príkladoch -Stromy poznania - keď stovky škôl na Slovensku zakladajú s pomocou lesníkov miniarboréta a učia sa o hodnotách stromu a významu lesníkovej práce pre les.

  Takže ak táto kapitola tam chýba v zelenej správe, tak je dobré že nechýba v práci lesníkov. A tu by som možno mohol na to hlavné, čo som chcel upozorniť, aj skončiť ešte raz poďakovaním všetkým, ktorí vedia, že ten novovek v poznávaní lesníckej práce je dôležitý, pretože to nie je otázka chválenia sa tým, čo lesníci robia, to je otázka prizvania verejnosti k tomu, čo musíme spolu všetci urobiť, lebo už to tu zaznelo, niečo cez dva milióny hektárov lesa má Slovensko.

  To znamená, keď to povieme zjednodušene, každý druhý meter štvorcový na Slovensku patrí lesu. My nemáme významnejší atribút nášho životného prostredia ako je les. A na to všetko, keď to beriem z hľadiska počtu, neviem, či 2-tisíc lesníkov by sme narátali, nuž tí to nemôžu chápať ako to, že zabezpečíme lesy a verejnosť sa bude pozerať na našu prácu. Tí lesníci to môžu zabezpečiť len vďaka tomu, že celá veľká verejnosť bude rozumieť ich práci a bude aktívne spolupracovať na tom, že podporuje nie lesníkov, ale že podporuje základné atribúty toho, čo je pre život nás všetkých úplne nevyhnutné.

  Prečo sa mi len žiada dodať v súvislosti s témou, aj keď nie už priamo so zelenou správou, ale možno už, a bol by som veľmi rád, keby sa tak stalo, už budúca zelená správa pod kuratelou pána ministra Jahnátka to bude obsahovať, keby sme sa tam ozaj dotkli veci, ktorú môžeme považovať za jednu zo strategických záležitostí toho, čím musí lesné hospodárstvo prejsť. A to je otázka tých mimoprodukčných funkcií lesa. Je to natoľko dôležité, že v tomto prípade, povedal to už aj kolega Huba, máme obrovské historické skúsenosti. Máme profesorov, ktorí to vedia napočítať. Máme tradície, ktoré hovoria o tom, že táto téma je v podstate už celkom dobre prežutá, len chyba lávky, neexistuje tu žiadna konkrétna sila, ktorá by hovorila o tom, že keď to už tak všetko poznáme a vieme, aký je význam lesníkovej práce, ktorý sa teda nedá merať len tým drevom, nuž prečo to teda nedostávame aj do toho ekonomického reťazca toho, čo by sme potrebovali pre lesy zabezpečiť.

  Jednoznačne je to obrovská škoda, že stále konštatujeme, že drtivá väčšina tržieb pre lesné hospodárstvo pochádza len za drevo. Ja som presvedčený, že je to len otázka krátkeho času. Krátkeho, čo to je krátkeho z hľadiska večnosti? No neviem. Je to otázka trate, ktorú budeme musieť spoločne prebehnúť, aby sa mimoprodukčné funkcie lesa nepoužívali len ako klišé o tom, že áno, veď vieme oni rúbu, strieľajú, ale popritom majú aj nejakú vodičku, vzduch, pôdu, hygienu duševnú, aj fyzickú, aj nejaké zdravotné funkcie, ale aby sme si uvedomili, že táto záležitosť sa musí dostávať do rozpočtov, štátnych rozpočtov, do parlamentných diskusií, do bruselských centrál, do ául v Ríme, že budeme musieť o tom rozprávať ako o niečom, čo je jeden z veľmi rukolapných a jasných príkladov toho, ako môžeme lesnému hospodárstvu pomôcť nie tým, že budeme spomínať, čo všetko lesníci urobili v minulosti, ale čo musia urobiť do budúcnosti, aby sa reálne finančné toky zabezpečili práve v prospech toho, čomu lesníci slúžia pre nás všetkých.

  Takže bol by som veľmi rád, keby možno nie konkrétne čísla, lebo tie ešte určite ani o rok nebudú, ale keby konkrétne zámery ministerstva hovorili o tom, že musíme urobiť veľmi významné aktivity na to, aby sme pokročili vo sfére reálneho nápočtu mimoprodukčných funkcií lesa, ktoré musia dostať charakter raz tých tabuľkových nápočtov, ktoré dostávame k dispozícii poslanci pre jednotlivé rozpočtovacie obdobie jednotlivých rezortov.

  A ešte sa mi žiada jednu vec, ktorá tiež bola tu už naznačená, zdôrazniť, a už potom nebudem vás zdržiavať. Je to vec, ktorú som si všimol aj minule, pertraktoval ju práve v poslednom čísle časopisu Lesník, ktorý vydáva štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, teraz v januárovom a je tam aj reakcia na decembrové číslo. Ide o to, čo tu zaznieva, že máme tu zásadný problém s budúcnosťou lesného hospodárstva z hľadiska jeho možností produkovať drevnú hmotu, lebo je tu málo smreka...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, je po 19.00 hodine. Chcem sa spýtať, prepáčte, že či budete ešte, či máte viac ako dve minúty, alebo, lebo by som prerušila vaše, vašu rozpravu.

 • Pri všetkej úcte ku kolegyniam, kolegom, bude to do dvoch minút. Dobre, skončím.

 • Chcem len zdôrazniť, že ten spor začína mať asi také parametre, či by sme my mali teraz pripustiť, aby ten smrek, ktorý tak veľmi milujú drevári a ktorý tak ukázal sa ako veľmi nebezpečným pokusom, keď sme ho pred 100 rokmi všade vysádzali, by sa nemal predsa len v záujme finančných tokov zase sadiť viac, aby ho bolo dostatok pre lesníkov, že by mali tržby a pre drevárov, že by mali kvalitnú drevnú hmotu. Táto polemika ozaj vážne zaznieva a tak by som len končil s apelom na ďalšiu kapitolu, ktorá by mala v zelenej správe budúceho obdobia, budúceho roku jasne byť pomenovaná ako kapitola, kde sa povie, no tento problém medzi otázkou, či majú lesníci vyrábať to, čo sa dobre predáva, alebo majú zabezpečovať to, čo chráni tie základné atribúty nášho života, by mala byť raz navždy, napriek všetkým tým úvahám, kapitánom lesného aj drevárskeho priemyslu zodpovedaný jednoznačne a raz pre vždy. Lesníci musia produkovať nie to, čo sa dobre predáva, ale to čo potrebujeme všetci k životu, a preto táto polemika, ktorú považujem za nebezpečnú, je potrebné ju vtesnať aj v zelených správach do jasných koľají, kde sa dá prednosť prirodzenému rozsahu drevín, ktoré tu musíme pestovať, a nie efemérnym predstavám ľudí, ktorí majú možno, že dobrý úmysel, ale ktorý by v konečnom dôsledku spôsobili pre našu krajinu veľa zla.

  A ja toho pána nebudem menovať, ale je vysoký predstaviteľ správneho systému Lesov Slovenskej republiky ako vlajkovej lode slovenského lesníctva práve v tom januárovom lesníku hovorí o tom, no toho smreka nám treba viacej, lebo ako prežijeme. Nie treba nám viacej citu pre les a ja verím, že to dosiahneme spoločne aj vďaka všetkým nám, ako tu sedávame v našom parlamente. Pekný večer, ďakujem za pozornosť.

 • Kolegyne, kolegovia, končím dnešný rokovací deň. Poprosím... A, pán poslanec Choma, procedurálny? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ja som len zaregistroval, že pri hlasovaní číslo 134 som urobil chybu, a preto prosím opraviť záznam a uviesť, že som hlasoval za.

 • Ďakujem, pán poslanec. Poprosím dať do záznamu.

  Kolegyne, kolegovia, želám vám ešte pekný večer a zajtra o 9.00 v rozprave vystúpi pán poslanec Hlina.

 • Prerušenie rokovania o 19.05 hodine.