• Pekné dopoludnie, dámy a páni. Vítam vás na 13. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na základe žiadosti skupiny 34 poslancov Národnej rady.

  Poprosím vás teraz o prezentáciu, aby sme zistili, či sme uznášaniaschopní.

 • Prezentácia.

 • 132 prítomných.

  Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

  Na 13. schôdzi budú overovateľmi pani poslankyňa Anka Vitteková a pán poslanec Jozef Viskupič. Ich náhradníkmi bude pán poslanec Pavol Goga a pán poslanec Jozef Mikloško.

  O ospravedlnenie požiadala pani podpredsedníčka Renáta Zmajkovičová a páni poslanci Miroslav Číž, Milan Géci, Ladislav Kamenický, Mojmír Mamojka, Jozef Mihál, Lucia Nicholsonová, Peter Pollák a Ľubica Rošková.

  Skupina poslancov, ktorá predložila žiadosť, navrhuje na tejto schôdzi prerokovať jeden bod, je to uvedené v pozvánke, ktorú máte, a návrh uznesenia, ktorý chce skupina prijať, je uvedený v tlači pod číslom 354 a je to

  návrh na prijatie uznesenia Národnej rady k nevymenovaniu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozefa Čentéša, riadne zvoleného Národnou radou Slovenskej republiky.

  Podaný návrh som podľa § 17 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a zaslal som ho, samozrejme, aj vláde Slovenskej republiky, aby zaujala stanovisko.

  Budeme teraz, dámy a páni, hlasovať o návrhu programu.

  Pán poslanec Viskupič, ešte nie je schôdza, najprv musíme schváliť program. Dobre? Tak vás poprosím.

  Budeme hlasovať o návrhu programu.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 59 bolo za, 74 bolo proti, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že sme program, tak ako ho navrhla skupina poslancov, neschválili.

 • Ďakujem vám za účasť. Vyhlasujem 13. schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie 13. schôdze NR SR sa skončilo o 11.07 hodine.