• Príjemné dobré ráno, vážené panie poslankyne, páni poslanci.

  Otváram 15. rokovací deň 11. schôdze Národnej rady.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali páni poslanci Číž, Goga, Choma, Varga. Na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Ľudovít Kaník.

  Pristúpime k návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 a návrhu na použitie majetku Fondu v roku 2013 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Návrh má tlač 265 a spoločná správa výborov má tlač 265a.

  Teraz prosím predsedu Výkonného výboru Fondu národného majetku Branislava Bačíka, aby návrh uviedol. Nech sa páči, pán predseda.

  (Rokovanie o návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2013 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, tlač 265.)

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám uviedol návrh, ktorý máte vo svojich laviciach predložený ako tlač 265.

  Fond Národného majetku Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodku majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrh doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku fondu a návrh na použitie majetku fondu v roku 2013 podľa ustanovenia § 28 ods. 3 písm. b) zákona o privatizácii.

  Predložený materiál obsahuje okrem návrhu uznesenia, predkladacej správy aj samotný návrh na použitie majetku fondu, ktorý sa skladá z nasledovných častí:

  Prvá časť je zameraná na predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov fondu v roku 2012, kde pôvodný návrh na použitie majetku fondu v roku 2012 v súlade s rozhodnutím vlády Národná rada schválila vo výške 505 miliónov eur v prospech štátnych finančných aktív. Doplnok číslo 1 navrhuje zvýšiť použitie majetku fondu v roku 2012 v súlade s rozhodnutím vlády o 30 miliónov eur, to znamená na celkový objem 535 mil. eur. Opätovne tieto finančné prostriedky budú použité na posilnenie štátnych finančných aktív.

  Druhá časť materiálu obsahuje samotný návrh doplnku číslo 1 k návrhu na použitie majetku fondu v roku 2012 podľa zákona o privatizácii, kde je už predpokladaný spomínaný návrh vo výške 535 863-tisíc eur.

  Obsahom tretej časti sú plánované príjmy a výdavky fondu v roku 2013. V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy fond svoj návrh odkonzultoval s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a následne ho predložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Tá uvedený návrh schválila, kde sa uvažuje, že fond do predloženého materiálu zapracoval aj požadované pripomienky na základe pokynov Ministerstva financií Slovenskej republiky.

  Na základe porovnania použiteľných peňažných prostriedkov z platných záväzkov a očakávaných výdavkov fondu predpokladáme, že bilancia fondu na konci roku bude prebytková a to vo výške 35 miliónov euro.

  V prípade nepriaznivého vývoja hospodárskych výsledkov v prirodzených monopoloch, ktorý by mal za následok nižšie príjmy fondu z dividend dôjde k výpadku príjmov, čo ovplyvní schopnosť fondu splácať svoje záväzky a očakávané výdavky. A, naopak, ak fond získa ďalšie zdroje z dividend nad rámec navrhovaného rozpočtu, budú všetky použité v súlade s rozhodnutím vlády a Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážení páni poslanci, vychádzajúc z očakávanej bilancie príjmov a výdavkov v rokoch 2012 a 2013, fond odporúča odsúhlasiť rozsah použiteľného majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona o privatizácii do výšky 535 863-tisíc eur pre rok 2012 a pre rok 2013 441 170-tisíc euro.

  Ďakujem pani podpredsedníčka, toľko na úvod z mojej strany.

 • Pán predseda, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov a teraz, prosím, teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Michalovi Bagačkovi, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2013 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 265) v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 12. októbra 2012 č. 244 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a

  výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti.

  Výbory, ktorým bol návrh pridelený o ňom rokovali nasledovne:

  Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet rokoval o návrhu 15. novembra 2012 a prijal k nemu uznesenie č. 100, ktorým odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrh na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2013 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schváliť.

  Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predloženom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

  Gestorský výbor na základe stanoviska Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet odporúča Národnej rade Slovenskej republiky:

  1. zmenu rozsahu využitia majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 26. júna 2012 uznesením č. 52 schválila Národná rada Slovenskej republiky vo výške 505 863 600 eur o 30 mil. eur na celkový objem vo výške 535 863 600 eur,

  2. návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2013 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške 441 170 700 eur schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.

  Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrh na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2013 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 265a) bola schválená uznesením gestorského výboru z 26. novembra 2012 č. 95.

  Súčasne výbor poveril mňa ako spravodajcu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu a poveril ma právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

  Ďakujem, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.

 • Pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú. Predpokladám, že ani predkladateľ, ani spoločný spravodajca sa nemajú k čomu vyjadriť.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2013 až 2015.

  Návrh má parlamentnú tlač 264 a spoločná správa výborov má tlač 264a.

  Teraz opäť prosím predsedu Výkonného výboru Fondu národného majetku Branislava Bačíka, aby návrh uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám v krátkosti uviedol materiál, ktorý máte opätovne predložený vo svojich laviciach, ktorý sa týka návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na roky 2013 až 2015.

  V zmysle ustanovenia § 34 ods. 5 zákona č. 92/1991 o privatizácii predkladá Fond národného majetku Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na roky 2013 až 2015 po predchádzajúcom prerokovaní vo vláde Slovenskej republiky a následne na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Predkladaný rozpočet nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2013 až 2015 bol prerokovaný a schválený výkonným výborom fondu dňa 15. 10. 2012 a následne bol prerokovaný aj v dozornej rade fondu. Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 17. októbra 2012 tento materiál vzala na vedomie a uznesením č. 574 odporučila predsedovi Výkonného výboru predložiť na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Pri tvorbe rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2013 až 2015 sa vychádzalo už zo zmenených legislatívnych podmienok týkajúcich sa fondu z prehodnotenia rozsahu činnosti fondu a jeho personálneho zabezpečenia a činnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o privatizácii. V nadväznosti na súčasnú štruktúru, rozsah úloh fondu a predpoklad ich ďalšieho vývoja pri plánovaní rozpočtu na rok 2013 fond navrhuje celkové náklady na jeho činnosť vo výške 2,3 mil. eur. Chcem dať do pozornosti pánov poslancov a pánov poslankýň, že úspora fondu oproti roku 2012 sa pohybuje vo výške 442-tisíc eur. Súčasťou predpokladaného materiálu sú aj výdavky fondu, ktoré boli predmetom schvaľovania predchádzajúceho rozpočtu a návrh rozpočtu v štruktúre rozpočtovej klasifikácie zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015.

  Ďakujem pekne za pozornosť. Toľko z mojej strany, pani podpredsedníčka.

 • Pán predseda, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A znova dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Michalovi Bagačkovi a prosím ho, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dovoľte predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2013 až 2015, tlač 264 v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 12. októbra 2012 č. 244 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti.

  Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet o predmetnom návrhu rokoval 15. novembra 2012 a prijal uznesenie č. 99, ktorým odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na rok 2013 schváliť s tým, že bude zabezpečená účelná úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku.

  Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný, nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Gestorský výbor na základe stanoviska návrhu Národnej rady pre financie a rozpočet odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2013 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2013 až 2015, tlač 264a bola schválená uznesením gestorského výboru z 26. novembra 2012 č. 96.

  Súčasne výbor poveril mňa ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu a poveril ma právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

  Ďakujem, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.

 • Pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Zrejme nechce zaujať stanovisko ani pán predseda výkonného výboru, ani spoločný spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasledujúcim bodom programu je

  návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne je pod tlačou 260, spoločná správa výborov je pod tlačou 260a.

  Návrh uvedie generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Dušan Muňko. Prosím ho, aby sa ujal slova. Nech sa páči, pán generálny riaditeľ.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení predkladám návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013 na schválenie.

  Tento návrh rozpočtu schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 534 z 10. októbra 2012. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne zohľadňuje platný právny stav v súčasnom období a dopad zákona č. 252/2012 Z. z. z 10. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2003.

  Návrh rozpočtu základných fondov vychádza z údajov základne Sociálnej poisťovne, z dostupných štatistických údajov v oblasti hospodárstva a demografie a je zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015. S návrhom štátneho rozpočtu je zosúladené tiež platby zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré sú určené na krytie deficitu spôsobené druhým pilierom, ako aj finančná výpomoc z dôvodu platobnej neschopnosti základného fondu starobného poistenia v zmysle § 157 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.

  Pre rok 2013 je zapracovaný transfer zo štátneho rozpočtu v sume 689,100 mil. eur. V návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013 sa predpokladá, že príjmy v bežnom roku dosiahnu 6,712 mld. eur a výdavky 6,705 mld. eur. Bilančný rozdiel v bežnom roku by mal predstavovať 7,3 mil. eur. Po zapracovaní predpokladaného prevodu zostatku z roku 2012 v sume 549,300 mil. eur by zdroje mali predstavovať 7,261 mld., čo znamená, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2013 by malo skončiť celkovým bilančným rozdielom 556,600 mil. eur.

  Sociálna poisťovňa predpokladá v príjmovej časti rozpočtu na rok 2013 najväčšie riziká v oblasti:

  - výberu príjmov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva z dôvodu nenaplnenia predpokladaného medziročného rastu príjmov v závislosti od aktuálneho vývoja makroekonomických ukazovateľov z dôvodu poklesu tempa rastu priemernej mzdy a rastu zamestnanosti oproti predchádzajúcim prognózam. Predpokladaný rast priemernej mzdy 2013/2012 z júnových prognózach bol 4 % a teraz sa momentálne nachádzame, v septembri sa už odhadoval 0,1;

  - dopadu novely zákona o sociálnom poistení od 1. septembra 2012, resp. od 1. januára 2013 z dôvodu nenaplnenia predpokladaných pozitívnych dopadov novely na objem príjmu od ekonomicky aktívneho obyvateľstva najmä:

  - výstup sporiteľov z druhého piliera pri dočasnom otvorení v období od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013,

  - povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru.

  Všetky uvedené riziká budú mať za následok nevyhnutnosť vyššieho transferu zo štátneho rozpočtu pre Sociálnu poisťovňu na krytie deficitu v dôchodkovom poistení.

  Ako som už povedal, návrh rozpočtu sa predpokladali výdavky 6,705 mld., z nich najväčšiu časť 5,894 mld. predstavujú výdavky na dôchodkové dávky, čo je takmer 88 % z celkových výdavkov. Dôchodkové poistenie zahŕňa výdavky základného fondu starobného poistenia, základného fondu invalidného poistenia.

  Deficitným základným fondom aj po zarátaní zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov je len základný fond starobného poistenia. Tento deficit bude Sociálna poisťovňa vykrývať v zmysle § 167 ods. 1 zákona o sociálnom poistení z rezervného fondu solidarity a z vnútorných zdrojov, to znamená z tých základných fondov, ktoré vykazujú prebytok finančných prostriedkov. V roku 2013 predpokladá Sociálna poisťovňa postupy do dôchodkových správcovských spoločností príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 416,100 mil. eur.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015. Dovoľujem si vás požiadať o jeho schválenie.

 • Pán generálny riaditeľ, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci poslancovi Viliamovi Jasaňovi, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013, máte to ako tlač 260.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 244 z 12. októbra 2012 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013 na prerokovanie v termíne do 22. novembra 2012 týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

  Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý na základe rokovania výborov predkladá Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013.

  Výbory prerokovali návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013 v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013 prerokovali a odporučili obidva výbory Národnej rade Slovenskej republiky a odporúčajú ho schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 29 z 22. novembra 2012 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 102 z 15. novembra 2012 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky sú rozpočtované takto:

  zdroje celkom 7 261,826 mil. eur, výdavky 6 705,243 mil. eur.

  Výbor ma poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu tejto správy.

  Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013 bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 33 z 22. novembra 2012.

  Ďakujem. Skončil som. Otvorte rozpravu.

 • Pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne.

  Áno, pán poslanec Brocka. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni, je to škandál. Naozaj je to škandál. My sa bavíme o rozpočte jednej z najdôležitejších inštitúcií v tomto štáte.

  Výdavky Sociálnej poisťovne na úrovni 6,7 miliardy eur, to je viac ako polovica všetkých príjmov štátneho rozpočtu. A predkladá návrh rozpočtu náš kolega, poslanec. Poslanec Národnej rady.

  Ja som o tom hovoril už pred pol rokom, dámy a páni, že je tu veľký neporiadok v tejto krajine, že mnohé veci sme my legislatívne neporiešili, lebo nás to ani vo sne nenapadlo, žeby sa také situácie mohli stať.

  Napríklad nikdy nebolo tak, žeby generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne bol poslanec Národnej rady. Veď poslanec Národnej rady vo výbore schvaľuje rozpočet Sociálnej poisťovne. Poslanec Národnej rady je iná moc.

  My sme včera celý deň diskutovali o ústave, o stave justície. A hovorili sme o trojdelení moci, že tu existuje zákonodarná moc, že tu existuje výkonná moc a že tu existuje súdna moc. Ale toto je guláš predsa. Naozaj nás to nikdy nenapadlo, aby sme za generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne vymenovali poslanca Národnej rady, lebo to sa nepatrí. To duch slovenskej ústavy ani nepripúšťa. To, že sa tak stalo za vlády SMER-u a prvýkrát - tak som to považoval za nedorozumenie. A oni sú tak rafinovaní a tak šikovní, že vedia akože nájsť medzery v zákone, tak hovorili, že zákon to nezakazuje. To síce zákon nezakazuje a ja viem aj, prečo to nezakazuje, lebo Sociálna poisťovňa ako inštitúcia, ako verejnoprávna inštitúcia bola neskôr, ako bol zákon o konflikte záujmov, ale to nepripúšťa zdravý sedliacky rozum.

  Keď som o tom prvýkrát hovoril tu v pléne po voľbách, keď sa tak stalo, že poslanec Národnej rady sa stal generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne, tak SMER na to zareagoval, že do októbra tento konflikt, lebo to je konflikt záujmov ako vyšitý, to je konflikt záujmov ako vyšitý, že to do októbra vyriešia. A my sme sa dozvedeli, že v októbri vláda schválila rozpočet, ale žiaden konflikt neriešila. A náš kolega poslanec 19. decembra predkladá návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne. Ako keby sa nič nestalo.

  Dámy a páni, ak si niekto myslí, že veď aj primátori, aj poslanci v tejto sále sedia, a sú zároveň poslanci, tak je to trošku iné. Je to v tom iné, že my rozpočty miest a obcí tu v tejto Národnej rade neschvaľujeme.

  Čiže tí primátori a starostovia si môžu povedať, že oni nie sú v konflikte záujmov, lebo naozaj nemusí to byť konflikt záujmov, ale toto považujem za flagrantné porušenie ústavy, ducha ústavy. Jednoducho, toto je škandál.

  A ja chcem povedať za poslanecký klub KDH, že za rozpočet Sociálnej poisťovne môžeme hlasovať, ale vy, pán poslanec, si musíte vybrať. Vy si musíte vybrať, či chcete byť ďalej poslancom Národnej rady, alebo chcete byť generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Mičovský.

  Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

 • Dobré ráno. Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Ja som tu včera rozprával v inej súvislosti o svedomí. A myslím si, že to veľmi dobre zapasuje aj do tohto ranného vstupu.

  Jasná vec je, že veľmi často sa tu stretávame, alebo ja už som si všimol, že je tu pomerne časté, že veci sú podľa zákona v poriadku. A že môžeme povedať, že zákon nebol porušený. Ale práve, že sa domnievam, že mnohokrát je to otázka istej sebareflexie, či neboli porušené iné a možno, že vyššie normy, ktoré by mali ovplyvňovať chod správania sa tejto stopäťdesiatky a napokon aj všetkých občanov krajiny.

  A ja si myslím, vážený pán Brocka, že vy ste to práve presne vystihli. Zákon je v poriadku, otázka svedomia tých, ktorí boli priamo do tejto záležitosti nejakým spôsobom zainteresovaní, je podľa mňa veľmi otvorená, a hoci to nedokážeme zákonom vyriešiť, mali by sme dokázať reflektovať práve na takéto situácie. A myslím si, že aj pán generálny riaditeľ poisťovne by mal nepočúvať možno to, čo hovoria poslanci, ale skúsiť popočúvať hlas vlastného svedomia a urobiť z toho záver, ktorý nám umožní takéto veci ďalej nepočúvať a neriešiť. A v duchu vysokej morálky pokračovať v tom, čo je naša hlavná povinnosť.

  Takže ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Cieľom môjho vystúpenia nebolo dotknúť sa nášho kolegu poslanca Dušana Muňka.

  Ja si viem predstaviť, že zostane ďalej naším kolegom, že zostane ďalej poslancom Národnej rady a budeme si ho všetci vážiť a budeme s ním spolupracovať.

  Ja si viem predstaviť, že zostane generálnym riaditeľom a budeme s ním naďalej spolupracovať ako s najvyšším predstaviteľom jednej z najdôležitejších inštitúcií v tejto krajine.

  Ale dve veci, jedno i druhé proste nepripúšťa elementárna slušnosť, aj morálka, aj etika. Pán kolega, ak SMER-u, ak SMER kašle na svoj imidž, tak vy to máte v rukách a vy môžete vylepšiť svoj imidž. A určite tým nepoškodíte SMER. Určite tým SMER-u pomôžete, lebo to správanie bude výrazom aj vyššej politickej kultúry. Ale jedno i druhé proste nemôžete robiť, ak si chcete zachovať imidž seriózneho človeka. Seriózneho politika.

 • Do rozpravy sa prihlásil pán predkladateľ. Nech sa páči, pán poslanec Muňko.

 • Pán Brocka, máte trošku skreslené predstavy. Poviem prečo. Pri prvom menovaní generálneho riaditeľa mňa do Sociálnej poisťovne, nebol som poslancom a nebol som tuná. Keby ma vláda pani Radičovej nebola neoprávnene odvolala, čo nakoniec konštatoval Ústavný súd, tak by som tu dneska nebol sedel.

  Tým, že ste ma odvolali neprávom, za čo mi Ústavný súd dal za pravdu a, naopak, mi ešte aj zaplatil tie dva roky, ktoré som nevykonával riaditeľa Sociálnej poisťovne, ktoré som odovzdal v prospech Sociálnej poisťovne. Čiže môj mandát sa predĺžil do roku 2016 na základe rozhodnutia Ústavného súdu.

  Prečo som prišiel do Sociálnej poisťovne? Nemienim tam, možno tam nebudem dlho. Až pokiaľ vysporiadam veci, ktoré tak výborne robili výbery v Sociálnej poisťovni, a hlásili, jak som bol neschopný riaditeľ.

  Požiadal som štátny dohľad, aby sa vysporiadali veci, pretože uzávierka za rok 2010 bola spravená tak, že platby, ktoré nabehli cez štátnu pokladňu, boli zaregistrované v 2011 a ďalej.

  Až uznám za vhodné, tak iste odstúpim z funkcie generálneho riaditeľa. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie s faktickou poznámkou pán poslanec Brocka. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Nech sa páči.

 • Pán kolega Muňko, dobre, môžeme tak trošku aj o minulosti. Teda ja pripomeniem tú genézu. Vy ste sa ako generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne vo voľbách 2010 stali poslancom Národnej rady. Teda prišli ste sem ako poslanec.

  Mnohí iní sem prišli ako poslanci a predtým boli generálni riaditelia, ale jednoducho tejto funkcie sa vzdali a boli poslancami Národnej rady.

  Vy ste toto neurobili. To bol prvý precedens. Samozrejme, že som to kritizoval aj vtedy, lebo už vtedy mi bolo, by som povedal, proti zdravému rozumu, aby ste vy ako generál tejto inštitúcie tu hlasovali za svoj rozpočet. Veď čo by za to dali iní generálni riaditelia, keby tu mohli hlasovať za svoj rozpočet? Proste, bolo to proti zdravému rozumu, proti duchu ústavy, aj keď to vtedy zákon vyslovene nezakazoval.

  Ale dnes už vy ste prešli opačným postupom. Vy ste boli poslanec alebo ste poslanec Národnej rady a SMER vás vymenoval za generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. To znamená ešte horšie, ale, prosím, veď ja vám želám a dokonca si myslím, že by sme vám mali vytvoriť priestor, aby ste všetko, čo v Sociálnej poisťovni treba dať na poriadok, dajte na poriadok.

  Ale byť aj studený, aj horúci, to proste nejde. Ja viem, že SMER to dokáže. Teda ukazuje, že to dokáže, ale vy by ste mohli vylepšiť imidž SMER-u, naozaj. Stačí si vybrať jedno, keď pre vás, a cítite sa byť skôr vo funkcii generálneho riaditeľa, budem vám držať palce, aj všetkých desať prstov. Ale byť zároveň aj poslanec Národnej rady, proste to nejde. Možno, že u vás áno, ale podľa z dravého sedliackeho rozumu nie.

 • Chcete reagovať, pán poslanec? Nie.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Pán navrhovateľ, chce sa vyjadriť? Nie.

  Pán spravodajca. Áno. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ja som pôvodne bol pripravený, že budeme argumentovať odborne k obsahu. Možno o výdavkoch, že sa budeme baviť. Možno o príjmoch, že sa budeme baviť, ale zrejme to nikoho nezaujíma. Ale bavíme sa o politike.

  Možno, pán kolega Brocka, tak rozporuplne ste vystupovali. A možno je to tým, ako ste minule povedali, že si tu občas zdriemnete, máte nízky tlak, zrejme ste sa ešte neprebrali. A potom asi akože ste sa prebrali, lebo sám ste konštatovali, že zákon to nezakazuje.

  Áno, zákon to nezakazuje. A pán kolega tu jasne povedal, že tu nebude dlho. Urobí rozpočet. Pripraví rozpočet. A rozhodne sa tak, ako treba.

  A pán Mičovský, ak ste počuli pána kolegu, tak určite ste pochopili, že o vyššom princípe bolo treba hovoriť vtedy, keď vláda ho odvolala svojvoľne, neoprávnene. Vtedy sa bavme o vyššom princípe, keď vláda rozhoduje tak, ako rozhodovala v minulosti.

  A ja tu ešte vystúpim viackrát v budúcnosti, pretože tá vláda, resp. niektorí ministri odvolali a poslali ľudí z ministerstiev preč neoprávnene a teraz prehrávajú jeden súd za druhým. A bude to musieť niekto platiť.

  A potom vám poviem, koľko to bolo peňazí, na ktorom ministerstve to bolo. A spýtam sa, že kto to bude z vyššieho princípu platiť. No my všetci to budeme platiť, pretože prišli a robili také obrovské výmeny, a ja to nazvem, že bezcharakterné, ale o tom do budúcnosti a potom sa budeme baviť o tých vyšších princípoch.

  Ja len toľko som chcel. Nebol som pripravený na takúto odpoveď, ale na nejakú inú. Ďakujem pekne.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že po bode, po prerokovaní návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by sme pokračovali v prerušenej rozprave o Správe o potravinovej pomoci Slovenskej republiky.

  Má tam, ešte je písomne prihlásený pán poslanec Hlina, aby sme tento bod ukončili.

  A potom budeme pokračovať o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309 o podpore obnoviteľných zdrojov, aby sme teda nemali nejaký bod nedorokovaný, takže uzatvoríme potravinovú pomoc a potom pôjdeme k zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov.

  Teraz v rokovaní pokračujeme

  návrhom rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2013 až 2015.

  Návrh je uverejnený ako tlač 266. A spoločná správa výborov ako tlač 266a.

  Teraz poprosím predsedníčku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Moniku Pažinkovú, aby návrh uviedla. Nech sa páči, pani predsedníčka, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je povinný predložiť návrh rozpočtu na nasledujúci rok schválený dozornou radou úradu bez zbytočného odkladu vláde Slovenskej republiky a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Predložený návrh rozpočtu úradu vychádza z východísk rozpočtu verejnej správy.

  Pri zostavení návrhu rozpočtu sa prihliadalo na úlohy, ktoré sú pre úrad definované v zákone 581/2004 Z. z., ako i na zabezpečenie fungovania úradu. Rozpočet je zostavený tak, aby boli efektívne a hospodárne použité zdroje rozpočtu - príspevky od zdravotných poisťovní, ako aj vlastné zdroje.

  Správna rada úradu v súlade s § 25 ods. 1 písm. e) zákona 581/2004 Z. z. prerokovala návrh rozpočtu na svojom zasadnutí a odporučila predložiť rozpočet dozornej rade úradu na schválenie.

  Dozorná rada schválila návrh rozpočtu na svojom zasadnutí a prijala uznesenie 165/2012.

  Vláda prerokovala návrh rozpočtu úradu dňa 10. októbra 2012 a prijala k nemu uznesenie 536/2012.

  Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

  Predmet predkladaného materiálu nie je upravený v práve Európskej únie. Z uvedeného dôvodu materiál neobsahuje príslušné doložky.

  Čiže chcela by som povedať, že príjmy úradu v roku 2013 predstavujú 35,7 milióna eur a výdavky 17,7 milióna eur, v roku 2014 36 milión eur, výdavky 17,8 milióna eur a v roku 2015 36,4 milióna eur a výdavky 17,6 milióna eur.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2013 - 2015.

 • Pani predsedníčka, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A teraz prosím predsedu výboru pre zdravotníctvo poslanca Richarda Rašiho, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Príjemný dobrý deň prajem.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 244 z 12. októbra 2012 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2013 až '15 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 22. novembra 2012.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na uvedené roky spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh rozpočtu bol predložený v súlade so zákonom číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňa 15. novembra 2012. Výbor svojím uznesením číslo 103 vyjadril súhlas s predloženým návrhom rozpočtu a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou schváliť s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške, budem hovoriť v tisícoch eur: 35 711-tisíc a výdavky vo výške 17 796-tisíc.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2013 až '15 dňa 20. novembra 2012. Výbor svojím uznesením číslo 30 vyjadril súhlas s predloženým návrhom rozpočtu a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou schváliť s tým, že príjmy sa budú rozpočtovať vo výškach, ako som povedal.

  Výbor NR SR pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 27. novembra 2012. Výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2013 - 2015 schváliť.

  Výbor NR SR pre zdravotníctvo odporučil Národnej rade, aby s návrhom rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2013 - 2015 odôvodnila na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predsedníčka úradu pani Monika Pažinková, a poveril mňa ako spoločného spravodajcu výborov predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.

 • Pán predseda, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Nie je tomu tak, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Predpokladám, že pani navrhovateľka nemá k čomu zaujať stanovisko, podobne aj spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem aj ja. Prajem pekné sviatky.

  Budeme pokračovať v prerušenej rozprave o správe o potravinovej pomoci Slovenskej republiky, tlač 286.

  Prosím pána ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov a spravodajca Roberta Puciho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Do rozpravy je ešte písomne prihlásený pán poslanec Alojz Hlina, ktorému teraz dávam slovo. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pokračovanie rokovania o Správe o potravinovej pomoci v Slovenskej republike, tlač 286.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia, som rád a oceňujem, teda že sme sa vrátili k rozrobenej práci. To znamená, to, čo sme mali rozrobené, tak sa pokúsime dokončiť a nakoniec sa to možno aj podarí, že konečne povieme ľuďom pravdu, na čo je určený parlament (povedané so smiechom), lebo podľa mňa je v tejto krajine ešte zopár idealistov, ktorí si myslia, že aj na to, aby pomáhal ľuďom. Chyba lávky, vážení! Parlament je určený na to, aby pomáhal bohatým - sofistikovaným a čoraz sofistikovanejším spôsobom. Tu teraz ukončíme rozpravu a budeme hlasovať o správe o, ani nie tak o potravinovej pomoci. To sa mohol kľudne volať ináč: správa o chudobe alebo správa o potravinách pre chudobných. O nej budeme hlasovať, kde vlastne skonštatujeme, ak neprejde môj návrh uznesenia, čo mám obavu, či prejde, ale prejde návrh, trápny návrh, ktorý skonštatuje, že teda beriem na vedomie alebo proste nič, zase tak jak teda býva dobrým zvykom v tejto krajine, že nič.

  To znamená, že cirka pol milióna chudobných ľudí si mohlo pomôcť, vďaka neschopnosti si nepomôže, ale zároveň pri tom istom hlasovaní, a to bude ten, to bude tá "krása" v úvodzovkách, budeme, neviem, či sa to podarí stihnúť, dúfam, že nie, pripravujeme sa na obštrukciu.

 • Krátka pauza. Smiech v sále.

 • Pán kolega, ja som o obnoviteľných zdrojoch a energie vám dokážem 3 hodiny z hlavy rozprávať. Dobre?

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Páni poslanci, pán poslanec Kondrót, dobre - a pán poslanec Hlina - venujme sa správe o potravinovej pomoci.

 • Tri hodiny vám budem z hlavy rozprávať o obnoviteľných zdrojoch energie. Dobre? Ale to chcem povedať, že tu dôjde k tej krásnej, krásnemu spojeniu, kde vlastne príde zákon o tom, že ako treba pomôcť bohatým, aby mali viac, ja nie som žiaden boľševik, vôbec nie, ja nikomu nezávidím, oprostený z dvoch základných vlastností Slováka - závisti a nenávisti, ale mi to príde nenáležité pomáhať bohatým, aby mali ešte viac. A na úkor koho? Na úkor chudobných, ktorým zároveň budeme hlasovať o tom, že nemohli sme rozdať potravinovú pomoc kvôli tomu, že sme neschopní. Povedzme si pravdu, kvôli tomu, že sme neschopní. O tom to celé je. Tá absurdita, ktorá sem za chvíľočku dôjde a bude sa tváriť pomaly ako zeleno, zelený zákon, je zákerná. Je úplne zákerná. Áno a ešte je zákerný ten ďalší rozmer v tom, ktorý, možno si nie všetci uvedomujú, že to skrátené konanie toho zákona, pre ktorý tu sedí pán Malatinský, je kvôli tomu, aby keď sa, keď naberú zákonnú istotu budúcich výnosov, tak dôjde k veľkým majetkovým presunom, ale v rámci účtovného obdobia roku 2012. To znamená v režime daňovo odvodovom v roku 2012. A to potrebujú, lebo ako všetci dobre vieme, sme tu schválili iks zákonov, ktoré od 1.1.2013 rádovo menia daňovo-odvodové zaťaženie. Čiže čo robíme? SMER doniesol iks zákonov, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie, ale zdôvodnili to tým, že chcú vybrať viacej na daniach, ale zároveň svojim kamarátom donesú zákon, ktorý rýchlo preženú parlamentom, aby stihli neplatiť viac. Aby stihli daňovo-odvodový režim v roku 2012, lebo v roku 2013 by museli zaplatiť viac. No poraďte mi, kde ešte sa dá viac a ako pomôcť? Kolegovia!

 • Reakcia z pléna.

 • Budem k zákonu. Všetko so všetkým súvisí. To už múdrejší ľudia povedali, pán Kondrót, takým ani po členky nesiahate, pokiaľ dneska budete za to hlasovať, múdrejší ľudia, všetko so všetkým súvisí.

 • Reakcie z pléna.

 • To nie sú invektívy, to je konštatovanie. To je konštatovanie.

  Nemáte kúska hanby pre Vianocami sem toto doniesť...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Prosím vás pekne, ja vediem schôdzu, tak vás poprosím, pán poslanec. Dobre? Zdržme sa. Aj jeden, aj druhý.

  Nech sa páči, pán poslanec Hlina.

 • Správa o chudobe alebo správa o potravinách pre chudobných, ktorá tu teraz je prejednávaná za veľkého záujmu poslaneckého zboru, dneska ešte som dokonca prekvapený, ale dva dni predtým, či kedy sme rozprávali, bolo ďaleko menej. To je to, čo som tu hovoril. To je to, že už sa ani nehráte. Že už sa tu ani nikto nehrá, lebo na tých hlasoch chudobných spočíva moc a to sú teda aj, povedzme si pravdu, častokrát vaši ľudia, ktorí uverili tomu, že im chcete pomôcť. Chudáci, oni tomu uverili, že im chcete pomôcť! A tak aspoň pro forma, kvôli štábnej kultúre by ste tu mali sedieť a srdnato bojovať, že to nie je pravda! Že to nie je pravda, že potravinová pomoc sa nerozdáva kvôli tomu, že ste neschopní alebo že niekto je neschopný. Povedzte, že to je kvôli vychýlenej zemskej osi aspoň. Skúste niečo, veď na tých kluboch si vždycky viete všetko ospravedlniť, tak nájdite nejaký dôvod, že prečo sa nerozdáva potravinová pomoc v roku 2012 a v 2013. Pri tých absurditách, ktorými sme tu svedkom, tak tu kľudne možno niekto príde a povie: "Kvôli vychýleniu zemskej osi." Ale aspoň ukážte nejaký záujem, že vám na to záleží. Nezáleží! Vy sem prídete na to hlasovanie, ktoré nevieme, kedy bude, a úplne bez hanby, bez ničoho, ľavou zadnou, studenou rukou a už po neviem koľkom vypitom poháriku zahlasujete úplne zľahka, bez problémov, bez akéhokoľvek rozporu morálneho, etického, za dve veci: že ste nepomohli chudobným, aby dostali nejakú múku, no však načo, hej, a že zároveň pomôžete bohatým.

  Vážení, správa o potravinách pre chudobu nie je sranda. To je vážna vec. A to je to znamenie, ktoré nám sem prišlo, lebo na každého raz dôjde. Na každého raz dôjde a to znamenie, ten kto si to fakt zoberie a rozanalyzuje, tak povie, že to už nám niečo ukazuje, že už, že už aj možno tá vyššia moc zhora sa na to nemôže pozerať, tak nám dovolila spojiť dve veci dokopy, aby bola tá absurdita úplne jasná. Ale nepohne to tu s nikým, mám pocit. S nikým ani trošku to nezatrasie, ešte tu bude po mne niekto vykrikovať!

  Oceňujem, že v novembri bola, bolo schválené, aby sa táto správa prejednávala v parlamente. Veľmi dobre. To, čo prišlo z ministerstva pôdohospodárstva ako spracovaný materiál, tiež veľmi dobre. Oceňujem, naozaj vidno, že sa niekto tomu venoval zodpovedne, chronologicky, ale je to len postup, je to len chronológia. Ja mám pocit, že niečo tam zabudli dopísať. Tam chýba záver. Tam chýba ukončenie. Tam chýba rezultát. Tam chýba opatrenia. Tam proste. Ja. Budem zmierlivý v čase vianočnom, predvianočnom, že možno zabudli, ak tak, prípadne treba narýchlo doložiť tie posledné dve strany alebo jeden a pol strany aspoň, kde sa povie, stala sa chyba, zodpovedný za to je Fero Mrkvička, Janka Zelerová a neviem kto a títo ľudia, žiaľ, už teda, žiaľ, pre nich, nerobia na ministerstve pôdohospodárstva, niektorým z nich bol znížený plat. Proste to tam mi chýba. A ešte v opatrení mi chýba to, že by niekto povedal - je nám to ľúto, že sa to takto stalo, preberáme politickú zodpovednosť za to, že sa to stalo a pokúsime sa urobiť do budúcna tak, aby sa to už nestalo. To mi v tej správe, či sa na mňa hneváte, alebo nie, chýba. Tá správa je chronológia, ako čo prebiehalo, a na konci to tam chýba. Znova to skončí, tak jako v tejto veci, veci končia. V tomto štáte veci končia. To znamená, nič. Znova nikto nič. Nikto nezahučí, nikoho nevyhodia, nikomu neznížia plat, o politickej zodpovednosti už vôbec nebudeme rozprávať a znova ideme ďalej. Úplne s kamennou tvárou bez mihnutia brvy okom ideme ďalej a tých ľudí necháme v tom, v tom pocite, že v tejto krajine je všetko možné, ešte ani tu blbú múku tým chudobným nevieme rozdať, ani za to nikto nemôže. Pol milióna ľudí približne by si mohlo týmto pomôcť. Ja neviem presne, koľko by to vychádzalo tej múky alebo čoho, hej, niekoho by sa to možno dotklo, alebo nie. Ale niekomu to fakt pomôže a to je, preto je náležité, že tá správa bola predložená. To som rád, že vtedy pri tom hlasovaní sme si to uvedomili, že to není nejaký parciálny spor, či nejaká skupina piatich ľudí zarobí o 25 miliónov eur ročne viac. To sa sem dostane a aj schváli. Takže to som rád, že kvôli tých pol milióna chudobným ľuďom sme sa o tejto správe mohli dozvedieť. Zatiaľ, že nikto za to nie je pomaly zodpovedný. A teraz budem apelovať na to, aby sme dokončili tu správu tak, aby sem prišla ešte raz a aby tam doložili ten záver, lebo predpokladám, že v mojom vystúpení to nestihneme sem dobehnúť z toho ministerstva a doložia sem ten záver, že koho vyhodili, komu znížili plat. Ale ja nevolám po krvi, ja nie som nejaký krvilačný, že by mi na tom nejako sakramentsky záležalo, že by niekoho vyhodili. To je princíp, lebo keď urobíš chybu, musíš platiť. V tejto krajine, tu sa robí úplne, budeme zmierliví, možno nevedome chyba, nebudem hovoriť, že keby náhodou aj vedome, že účelovo, ale nič. Nikto neplatí, ani nemá pocit, že by mal, hej, že vyviesť nejakú zodpovednosť. Pomaly sa začuduje, však ako je to vôbec možné, hej, by som ja mal niesť nejakú zodpovednosť alebo niekto by mal viesť zodpovednosť za chybné rozhodnutie. Čiže predpokladám, že to nestihneme. Čiže to uznesenie prečítam na konci, by malo byť také, že teda nech sa nám vráti ešte raz táto správa do parlamentu s týmto koncom, ktorý tam v dnešnej správe, ako isto uznáte, chýba. Ja keby som k tej samotnej správe, ako to trebárs ja vnímam, ja nebudem robiť sudcu tuná z tohto, netrúfam si to, to úplne zanalyzovať, ale z povedaného si dovolím tak pre jednoduchosť, aj pre ľudí to teda zjednodušiť, že asi ako.

  Prvá potravinová pomoc, v ktorej sa aj niečo rozdalo, chvalabohu, prebiehala v nejakých normách, mantineloch určených za pána Simona. Bolo vysúťažených viac, ako sa pôvodne myslelo, to znamená aj viac roboty s tým spojenej. To znamená, keď je viacej, no tak potrebujete väčší sklad. Pôvodne sa možno rátalo, že menej. Nepodarilo sa všetko rozdať. Ale nie je to, chvalabohu, v tomto nie sme jediní v Európe, ako častokrát vieme byť, hej. To znamená, sa to nepodarilo všetko rozdať aj v iných krajinách, myslím, že Portugalsko, ešte nejaké iné krajiny tam boli, Estónsko. A v tomto treba byť zmierlivý a mať pochopenie čiastočné - áno, bolo to prvý krát - nevedeli sme, bolo niečo určené, proste stala sa chyba, tí, ktorí si mysleli, že to dokážu z tej potravinovej banky zistili, že to nedokážu. Ale niečo sa rozdalo. To znamená, tých 400-tisíc alebo koľko ľudí nejakú tu múku alebo nejaké tie kolienka dostali. Dosť ľudí, ktorí si pomohli. Takže toto je vyhodnotenie toho obdobia za predchádzajúceho pôsobenia pána ministra Simona.

  A ja teraz napr. neviem celkom presne ten, tú preskočku, ktorú, o ktorej vy tu tak zložito sa tam hovorí, kedy kto môže alebo nemôže. Ale ja som pripravený veriť tomu, že vyhlásiť súťaž po voľbách nemôže byť z politického hľadiska dobré, lebo by sa to hneď vrátilo, že proste, jak je možné vyhlásiť a po voľbách to sa nerobí, politicky nekorektné, hneď ju treba zrušiť a neviem čo. Čiže aj tu som pripravený sa na to pozerať objektívne, to znamená, že pokiaľ ten stav zostal otvorený a pripravený pre vás, aby ste vy nemali zviazané ruky, že niečo bolo alebo nebolo vykonané, aby to zbytočne nešlo do novín, že po voľbách Simon ešte vyhlásil nejakú súťaž. Podľa mňa to bolo korektné, že to takto zostalo. Ale ja neviem, ten jeden deň, dva dni alebo neviem čo. Ale z toho celého, z toho môjho laického pohľadu na celý ten problém mi to vychádza naozaj teraz tak, pán minister, že, to, že sme to zbabrali, spackali pre ďalšie roky - nehovorím, že vy - ale niekoho musíte z toho ministerstva hodiť cez hradby. To sa tak obrazne hovorí. Veď už aj starí Rimania vraveli, že proste musíte ľudu hádzať cez hradby, lebo potom sa ten ľud nahnevá. Nemôžte byť tak arogantní, tak sebastrední, tak presvedčení o svojej neomylnosti a bohorovnosti a sile, že nehodíte cez hradby nikoho! Musíte sem tam niekoho hodiť cez hradby. Musíte nájsť niekoho, kto je za to zodpovedný.

 • Reakcie z pléna.

 • Vinník. Je to, teraz neviem, či smejete na mne alebo na pani Žitňanskej, ale pre túto vec, pre zdravie tejto spoločnosti, pre aj takú katarziu je to dôležité, aby ste povedali, že Fero Mrkvička a Jana Zelerová, je zodpovedná za to, že pol milióna ľudí nedostane potravinovú pomoc v roku 2012 a 2013 tým, že si nesplnili načas a dôsledne svoje povinnosti. Pán minister, neobíďte to akože ľavou zadnou, tak jak sa to tu obchádzalo celých 22 rokov, tak jak ste dokázali chytiť len nejakého človeka, čo kompóty bral, a keď už začal pýtať viac ako kompóty, tak to už sa nepáčilo tým, ktorí už brali viac kompóty, no tak ho kefli po krku. Čiže naozaj nemôžme už takýmto systémom robiť. Musíte pre správu o tom, že pol milióna ľudí nedostane pomoc, nedostane potraviny, ktoré by im pomohli, musíte niekoho hodiť cez hradby.

  Samotný návrh uznesenia za chvíľočku prečítam. Ešte chcem teda povedať, že pán minister, ja som na vás apeloval. Viete, my sme, ja teda neviem, či vy ste z fachu, ale ja som z fachu, vášho fachu, z poľnohospodárskeho, lebo ja som fakt to aj študoval, aj som v tom prostredí vyrastal a u nás sa na povedané slovo začalo sadiť, hej? Chlapi si podali ruky a začali sadiť, hej. To bola ešte stará škola. Neviem. Teraz to funguje inak. Spravíte zmluvu ako Vojna a mier - a nič neplatí. To je také gentlemanské. Ešte v tých starých školách to takto fungovalo. Ale ja som vtedy na vás apeloval, v tomto rozmere, keď ste tu predkladali v zrýchlenom, v modernom móde konaní, aby sa pomohlo poľnohospodárom kvôli tomu, že bolo sucho. A ja som teda apeloval, že teda verím, že o rok, keď sa stretneme, tak z tých požičaných peňazí sa niečo vráti. Tak k tomu sa budeme blížiť. Tam som vtedy apeloval, že teda to chlapské slovo, že vyberiete takých, ktorí to aj vrátia. Nieže teda len dostanú ďalšiu pomoc, aby sa to znova niekde v tej bezodnej jame stratilo. A teraz tiež chcem na vás apelovať v tom, ako sa hovorí, z fachu, hej, tak chlapsky, že teda, že keď sa stala chyba, tak to treba nejakým spôsobom doriešiť.

 • Krátka pauza.

 • Čiže to uznesenie predložím, či zahlasujete, uvidíme.

  A chcem ešte poprosiť jednu vec, pán minister. To mi tiež v tej správe chýbalo, a to vás chcem teda aj k tomu vyzvať kvôli tým pol milióna chudobným ľuďom, či veríte, či nie, sú tu. A majú častokrát, ráno sa zobudia a nevedia, čo na obed budú dávať do hrnca. Tu idete pomáhať za hodinu ľuďom, ktorí nevedia, či, no. Toto prehltnem. Kvôli týmto ľuďom vás chcem vyzvať, či by ste nepreverili, že s takou pokornou malou dušičkou prísť a napísať ešte raz do toho Bruselu, že by si sa náhodou vzhľadom k tomu, že títo ľudia, naozaj tu máme s tým problém, došlo k pochybeniu, či by sa to nedalo prehodnotiť, že by sme sa mohli znova o túto pomoc uchádzať. Nasypať si trošku popola na hlavu, povedať, stala sa chyba, hej, ale, prosím vás, to, že sa stala chyba, tých pol milióna ľudí nezbohatlo. Práve naopak. Hej? A to je ten apel na vás, že či by ste boli schopní túto pokoru prijať a napísať nejaký takýto list. Lebo keď nie, tak znova existuje ďalšia možnosť. A to už potom bude problém aj pre túto krajinu, že keď by chudobní ľudia napísali list do Bruselu a povedali, prosím vás, my sme chudobní, ale máme babrákov nezodpovedných, neschopných úradníkov a politických predstaviteľov, že nám, to, čo vy ponúkate neboli schopní zadministrovať. Prosím vás, ale my sme chudobní tak či onak. Viete a to bude len ten problém pre túto krajinu. To by bola ta hanba, ktorú by si nikto, keby bol slušný človek, tak by z nej očervenel. Keby takýto hromadný list chudobní ľudia zo Slovenska napísali do Bruselu a povedali, že prosím vás, my sme chudobní tak či tak. A ešte k tomu máme aj nezodpovedných a neschopných politikov. To už by bola len hanba. Ja nehovorím, že ho chcem písať, ale ten text sa mi už v hlave vynára, že čo by tam malo byť napísané. Preto, ja si myslím, že by bolo lepšie, pán minister, keby ste skúsili, či predsa len by sa nedalo do toho Bruselu napísať. A chcem povedať na záver a jednu vec, lebo ja pracujem systémom výsledkov, a by som povedal, že plánu B. Plán B v tejto chvíli znamená to, že pokiaľ by sme nenašli spoločný úzus v tom, že treba doniesť správu, kde bude doplnená, doplnené tie posledné dve strany, ktoré tam teraz chýbajú a nenašli by sme v sebe tu pokoru, že by sme skúsili napísať tomu Bruselu, či by sa to nedalo prehodnotiť. Tak, pán minister, žiaľ, potom prepáčte, ak budem musieť urobiť jednu vec, že toľko ešte mám aj kamarátov, ktorí mi nejakú tonu-dve alebo tri tony múky dajú a ja vám ju, ich prídem tým chudobným rozdávať pred vaše ministerstvo. Ale to si za klobúk nedáte. Len na dokumentovanie toho, že sa tie veci dajú urobiť. Ja som raz robil pokus, že sme 100 kg múky pred Tescom rozdávali, za 12 minút sme ho rozdali. Ale ináč tí chudáci ľudia nevedeli, o čo ide. Čiže oni neprišli kvôli tomu, že chcú múku, oni prišli len, že nevedeli, len niekto im dával do ruky. Chcel som s tým dokumentovať, za koľko sa to dá zorganizovať. 100 kg múky za 12 minút pri ľuďoch, ktorí to nečakali. To znamená, keď máte ľudí, ktorí to očakávajú, tak predpokladám, že rádovo silnejšie. Pán minister, neberte to osobne, pokiaľ by sme nenašli nejaký úzus, tak len chcem znova na silnejšiu dokumentáciu a väčšiu expresiu toho, že tej neschopnosti štátu, vám dokázať pred budovou vášho ministerstva a dokonca som rozmýšľal, že aj možno pred vaším domom. Lebo my sme v slobodnej krajine, chvalabohu, zatiaľ a ja si viem vybaviť aj zaujatie verejného priestranstva pred vaším domom a tých chudobných ľudí tam doviesť a tam im tu múku budem rozdávať.

 • Krátka pauza. Reakcia z pléna.

 • Pán minister, dokončím a potom vám aj zodpoviem aj na vašu otázku. Toto chcem urobiť, ale ja dúfam, že nebude to potrebné urobiť. Ja verím, že dáte signál vašim, že to uznesenie moje prejde a že vy si to na tom vašom ministerstve pre pokoj a dobro tejto krajiny niekoho nájdete, že sa bude musieť prihlásiť na www.profesia.sk. A do životopisu si napíše, bývalý úradník ministerstva pôdohospodárstva. Lebo taký je život. Za chyby sa platí. V tejto krajine nikto neplatí za chyby. Nikto. Ešte sa smeje ostatným do očí. A to tých ľudí uvádza do beznádeje a rezignácie. To je veľmi nebezpečné, sociologické fenomény.

  Pán minister, a na vašu otázku ja som sa snažil v krátkosti zodpovedať. Pán Simon z toho, čo tu bolo povedané, rozdal 400-tisíc ľudom múku a nejaké kolienka a stala sa aj nejaká chyba. Ale pri robote sa stane chyba. Pri robote sa stane chyba. Obzvlášť, keď to robíte prvýkrát, obzvlášť, keď už máte nejaké noty, ktoré vám niekto nechal, aj ľudí, s ktorými to máte robiť. Tam budem zmierlivý. Zmierlivejší, nieže zmierlivý. Ale hovorme o tom, že rok 2012, 2013, tí ľudia nedostanú tej múky, tie kolienka alebo neviem čo. Ale pomohlo by im to. Potešili by sa tomu. O tom to je celé. Pre týchto ľudí potrebujeme z tohoto parlamentu poslať signál, že sa o nich niekto zaujíma. O chudobu, že sa niekto zaujíma. Okrem toho, že sa tu zaujímame o veľkých hráčov biznisu a robíme im z ich života podnikateľské nebo už teraz. Tak aj tento signál, bolo by dobre, keby z tohto parlamentu odišiel.

  A teraz, ak mi dovolíte, ja som nevedel nájsť návrh toho uznesenia. Ja som ho požičal, že či by ste mi ho požičali naspäť.

 • Krátka pauza. Odovzdanie návrhu uznesenia rečníkovi.

 • Ak dovolíte, ja by som prečítal alebo tak sa to má, pán spravodajca, prečítam návrh uznesenia, o ktorom teda budeme hlasovať. Ešte je dôležité, aby sme aj zaň zahlasovali, o to vás chcem poprosiť.

  Návrh uznesenia k správe o potravinovej pomoci Slovenskej republiky (tlač 286): "Národná rada Slovenskej republiky s veľkým znepokojením vníma informácie, ktoré boli predložené v správe o potravinovej pomoci Slovenskej republike. Z uvedeného materiálu je zrejmé, že došlo k viacerým pochybeniam, ktoré v konečnom dôsledku viedli k tomu, že Slovensko nezrealizovalo potravinovú pomoc v roku 2011 v schválenom rozsahu a následne v rokoch 2012 a 2013 sa v dôsledku týchto pochybení programu potravinovej pomoci nezúčastňuje, resp. Slovenská republika bola z programu vylúčená. Potravinová pomoc sa týka viac ako pol milióna našich obyvateľov. Je preto nevyhnutné, aby sa tieto skutočnosti dôsledne vyšetrili a boli prijaté adekvátne - podčiarkujem - adekvátne opatrenia. Národná rada Slovenskej republiky žiada predkladateľa, aby v termíne do 60 dní predložil doplnenú správu, v ktorej bude jasne pomenované, kto je za uvedené nedostatky zodpovedný, v prípade, že sa okrem politickej zodpovednosti preukáže pochybenie konkrétnych zamestnancov ministerstva pôdohospodárstva, resp. iných zúčastnených subjektov Národná rada Slovenskej republiky žiada predložiť informáciu, ako Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v takomto prípade postupovalo." Pán spravodajca, nech sa páči.

 • Odovzdanie návrhu uznesenia.

 • Ak dovolíte, myslím si, že na tom uznesení nie je nič zlé. Ak by sme sa vedeli na tom zhodnúť, bol by som rád, keby prípadne aj pán minister sa k tomu vyjadril, že či vidí na tomto návrhu uznesenia niečo zlé. Ja si myslím, že pre takú aj našu psychohygienu spoločenskú a spoločnosti by bolo dobré sa k tomu, k takémuto uzneseniu postaviť čelom, ale zároveň po tých 60 dňoch aj prísť s niečím takým, čo ľuďom pomôže nezatrpknúť, lebo, žiaľ, darí sa to tomuto parlamentu strašne dobre a strašne rýchlo, že ľudia rezignujú a zatrpknú na to, že ešte v tejto krajine to, o čom sme tu včera rozprávali, to znamená spravodlivosť, existuje. Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami pani poslankyňa Žitňanská, Kuffa, Brocka, Pecko, Mičovský, Hraško a chcel mať poznámku krátku aj pán minister. Takže, nech sa páči, pán minister.

 • Faktickú poznámku. Pán poslanec Hlina, aj v diskusii aj v návrhu uznesení ste sa zaujímal alebo vlastne celé to vystúpenie smerovalo k tomu, aby som pomenoval tých dvoch zodpovedných, teda tých zodpovedných, ktorí vlastne toto spôsobili. Nemusíte to dávať ani do uznesenia, ja vám to hneď poviem.

  Systém štátnej správy je taký, že rozhodujú najvyšší a úradníci potom vykonávajú.

 • Ruch v sále.

 • Z hľadiska - môžem pokračovať? Z hľadiska metodiky a kontaktu s Európskou komisiou bolo zodpovedné ministerstvo pôdohospodárstva na čele s ministrom Simonom, za realizáciu programu bolo PPA-čka - platobná agentúra a chcem vám povedať, ten, kto riadil ministerstvo, už tam nie je, je vaším koaličným partnerom - pán Simon; a ten druhý zodpovedný, ktorý je, je generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry pán Haraj, ktorý už nie je zamestnancom rezortu. Čiže to máte tie mená, ktoré ste pýtali. Ďakujem.

 • Reakcie z pléna.

 • Pani poslankyňa Žitňaská, nech sa páči.

 • Reakcie z pléna.

 • No fakt je ten, že pán minister, mali by ste v rozprave vystúpiť, ale...

 • Reakcie z pléna.

 • Ja som súhlasila, ja som súhlasila, páni poslanci, už sa nebudeme, pán minister, pán minister, dobre.

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Pán minister v rámci dvoch minút chcel odpovedať pánovi....

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre, nechcel mať záverečné, nechcel vystúpiť v rozprave.

  Pani poslankyňa Žitňanská, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja by som nadviazala na pána poslanca Hlinu. On skončil svoj príhovor s tým, že včera sme sa tu bavili o spravodlivosti a o stave justície, a tým chcem aj ja začať. Práve to, čo ľudia pociťujú ako najväčšiu krivdu z tých našich stretnutí, ktoré mávame s ľuďmi, je to, že sa nevedia domôcť spravodlivosti, že tu platí iný meter na obyčajných ľudí, bežných ľudí, iný meter na ľudí, ktorí majú nejaké postavenie, že oni sú popoťahovaní za každú hlúposť a veľké kauzy, veľké prešľapy zostávajú nepotrestané. Preto, keď pán poslanec Hlina apeloval na to, že nech sa to naozaj vyšetrí a nech je niekto exemplárne potrestaný, nie je to preto, že je krvilačný alebo aj ja, že by som bola krvilačná, ale pretože naozaj ľudia potrebujú vidieť, že tu funguje nejaká elementárna spravodlivosť. Proste nie je možné, že zmiznú tony múky a potravín a ja neviem čoho všetkého, proste myslím si, že ešte nebol vynájdený taký stroj, ktorý keď niečo osvietite jak v tých detských kreslených filmoch, tak odrazu to, to zmizne, proste takéto niečo sa nedeje, takže naozaj v tomto ja by som tiež apelovala na to, aby sa to riadne prešetrilo, aby vinníci boli potrestaní. A ešte k tomu vášmu nápadu, pán poslanec, aby sme napísali alebo pán minister napísal list do Bruselu v mene chudobných alebo aby chudobní napísali do Bruselu, ja si myslím, ak dnes poslanci SMER-u zahlasujú za zákon obnoviteľných zdrojov, tak potom máme iného adresáta komu môžme písať alebo komu môžu písať chudobní a mali by a to sú tí páni, ktorí vďaka súhlasu SMER-u každoročne prídu alebo sa dostanú k desiatkam miliónov eur z peňazí všetkých daňových poplatníkov, takže je tu nový adresát, komu treba písať o potravinovú pomoc. Ďakujem.

 • Pán poslanec Bugár, procedurálny návrh.

 • Pani predsedajúca, nehnevajte sa, ale ja som ešte za tých 23 rokov, čo som v politike, nezažil prvoaprílový žart v decembri. Paragraf 28 hovorí o tom, že, samozrejme, aj členovi vlády hocikedy sa udelí slovo do rozpravy a § 33 hovorí o faktickej poznámke.

  Ale pán minister nie je poslancom, keď chce byť poslancom, nie je problém, môže odstúpiť.

 • Pán poslanec Bugár, áno, uznávam, dala som slovo pánovi ministrovi, mal ísť od rečníckeho pultu.

  Nech sa páči, pán poslanec Kuffa.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Pán minister, milí kolegovia, kolegyne, ja som tiež pozorne počúval pána ministra, jeho správu, ktorú tu čítal vyše 30 minút, viac ako pol hodiny trvalo prečítanie tých 13, resp. 14 strán. Naozaj chýba tu záver. Aký? Ako pomôcť týmto ľuďom a aké vyvodia sa dôsledky? Dobre sa kritizuje a to je len potom politikárčenie, keď kritizujem svojho predchodcu, že rozdal len 400-tisíc ľuďom potravinovú pomoc. Tam, kde sa pracuje, urobí sa aj chyba. Ale tuná za ďalšie nasledujúce roky za rok 2012 a 2013 tú potravinovú pomoc neposkytneme vôbec. 500-tisíc ľudí chudobných na Slovensku čaká na túto potravinovú pomoc. Tak ako kolega Hlina to tu spomenul a si to vyskúšal - rozdávanie 100 kíl múky, tiež mám isté skúsenosti s poskytovaním či už potravinovej, alebo humanitárnej pomoci, ale chce to nasadenie. Nasadenie a svoj vlastný čas. Veľakrát je potrebné do toho zapojiť dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní aj bezplatne, ale ak to budú veľakrát úradníci alebo nejakí dohodári, alebo nejakí takí ľudia, ktorí chcú zase len zbohatnúť na týchto chudobných, samozrejme, táto distribúcia bude haprovať. To vyvodenie dôsledkov aj na ministerstve je priam nevyhnutné. Ako k tomu príde 500-tisíc ľudí, ktorí majú dostať túto potravinovú pomoc či už múku, alebo vo forme cestovín. Naozaj nie je možné sa vykrúcať a stále len politikárčiť tuná, lebo predchodca to, predchodca hento. Som teraz ministrom, konám teraz. Je rok 2012, ste tam, pán minister, trištvrte roka, takisto máte rok 2013 pred sebou a tá potravinová pomoc, z vašej správy sme sa dozvedeli, že nebude poskytnutá ľuďom. Napíšte ten list v mene chudobných ľudí do toho Bruselu!

 • Aj ja sa pýtam, pán poslanec Hlina, na čo tu je parlament, ak má pomáhať, aby pomáhal chudobným alebo bohatým? No predsa aj malé decko vie, že má pomáhať chudobným. Áno, chudobným! Vy, ja v opozícii by sme sa mohli venovať možno riešeniu menších problémov. Tie väčšie sú logicky na pleciach vlády. Inými slovami riešenie verejného záujmu, resp. väčších problémov by malo byť, čo malo byť, je povinnosťou vlády. A čoho sme dnes svedkami? Posledný deň roka v parlamente zrejme sme svedkami absurdných krokov vlády. Na jednej strane, že potravinová pomoc v Slovenskej republike tým najchudobnejším na Slovensku nebude, ale milióny, desiatky miliónov eur mecenášom SMER-u ako vianočný darček bude! Už je tu pán minister Malatinský. Nato je parlament?

 • Ďakujem pekne. Pán kolega ja som bol tiež rád, keď som videl to chronologické spracovanie celej tejto, by som povedal, že udalosti, ktorá sa mala udiať, a pomoc chudobným, je to jedna z mála, ktorú som zažil v parlamente, že to bolo jasné, definované. Hoci pán Simon, samozrejme, že doplnil to, čo tam malo byť a nebolo, takže, samozrejme, že vie o tom najlepšie ako bývalý exminister.

  Hovorili ste, že idú znamenia. Áno, idú znamenia asi aj slovenskému národu, ktorý dal, aby ho zastupovali poslanci, no len či títo chcú, to znamenie registrovať, zachytiť a poučiť sa z neho, to je už na každom svedomí a vedomí. Ako ste hovorili, že vyvodí sa z toho politická zodpovednosť. No to je u mňa to najhoršie, hej, lebo politická, to nie je ani hmotná, ani osobná. Spomínali ste, že na slovo na Slovensku sa nedá stavať, no žiaľ už ani na niektorých písomne daných skutočností sa stavať nedá na Slovensku, takže ideme dolu riadnym kopcom. Keď niečo sa robí prvýkrát, ako bolo spomenuté, že nemáme s tým skúsenosti, tak ja, keď idem do veci prvýkrát, tak tá príprava je taká, že ráta so všetkým možným, lebo neviem, čo sa môže vyskytnúť v danej situácii, a vyzerá, že tu asi bolo riadne podcenené. Ako sa to rozdávalo, hovorila aj kolegyňa zo samosprávy, že vlastne ona sa hanbila, keď to musela v takomto doslova v havarijnom stave pre požívatinu dávať ľuďom, hanbila sa za štát. To znamená, žiaľ, je to hanba na rezort pôdohospodárstva a dúfam, že sa z toho poučíme. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Lojzko, ty rád používaš slovo identifikovať a mne sa to celkom páči. Ja som v tvojom príhovore identifikoval ako kľúčové slovo, slovo zodpovednosť a myslím si, že to je právne, že takéto kľúčové slovo z toho, čo si povedal, zaznieva, a zároveň si niečo spomínal o hradbách, z ktorých treba niektorých zodpovedných zhodiť, ako symboliku. No ja si myslím, že takáto symbolika vlastne sa dá veľmi efektívne preniesť do toho, aby vysokí štátni úradníci boli skutočne reálne, nie fiktívne alebo symbolicky zodpovední za svoje rozhodnutia, ktoré vykonávajú z poverenia ľudu tejto krajiny a v jeho prospech mali by teda. No a ak som 7. novembra 2012 predkladal tu zákon o štátnom podniku, teda jeho novelizáciu, ktorá sa mala týkať významného alebo najvýznamnejšieho štátneho podniku v tejto krajine - Lesov Slovenskej republiky, tak som tam venoval dôležitú časť práve otázke zodpovednosti, kde som jasne aj s kolegami predkladateľmi tvrdil, že tu nemôže už fungovať ďalej symbolika, ale že vysokí úradníci, ktorí prijmú mandát, sú povinní tento mandát vykonávať s takou zodpovednosťou, že v prípade, že to nebudú vykonávať správne, nebude symbolika, ale tvrdé postihy, ktoré možno postihnú doživotne aj tohto úradníka, ktorý prijal takúto ponuku. Som presvedčený, že takýto zákon tento parlament, táto sieň zákonnosti raz bude musieť prijať. Dovolím si povedať analógiu, ktorá je asi veľmi otrepaná, ale mne sa celkom páči, ak Cato, neviem či mladší, či starší, v rímskom senáte často zdôrazňoval, že Kartágo musí byť zničené, tak chcem zdôrazniť, že takýto zákon o vysokej zodpovednosti štátnych úradníkov bude musieť byť v tejto sieni zákonnosti aj prijatý. Nech to pán minister hodnotí akokoľvek, odkázal mi, aby som sníval svoje sny, ja ho budem snívať a verím, že aj dosnívam. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dodo, ty si pomenoval veľmi jasne niektoré skutočnosti nielen teda v súvislosti s chudobou a s potravinami, ktoré mali smerovať pre chudobných. Ale v tých súvislostiach, pretože aj tie súvislosti sú dôležité, ktoré sú dôležité pre celú spoločnosť a pre fungovanie toho, ako sa niektoré skutočnosti dejú a najmä teda z pohľadu vládnej moci, pretože tá je zodpovedná za rozdeľovanie, aj za prideľovanie a za všetky ostatné úkony s tým spojené. Takže prečo sa veci dejú tak, ako si vlastne popísal. Nuž vlády sa tuná menia zatiaľ v obdobiach po štyroch rokoch. Raz je to štyri roky doprava, potom štyri roky čudne doľava, potom zase doprava, úplne doľava, či sú to štyri roky, či to je menej, to je už v podstate jedno. Ale zatiaľ každá vláda alebo teda každý, kto bol pri koryte, keď to tak nazvem, si niečo snažil urvať z toho veľkého koláča. Takže každá nastupivšia vláda má niečo na tú predchádzajúcu a už to tuná sledujeme dosť dlhý čas. Vyhadzujú si to, samozrejme, adekvátnym spôsobom na oči. Ale tá nová, resp. tá staršia má niečo na tú nastupivšiu aj na tú predchádzajúcu, takže sa tuná tvária systémom štekajúceho psa, lebo vedia, že sa navzájom nemôžu pohrýzť. Preto sa nemusíme čudovať tomu, prečo ľudia nesedia v base za to, že niekto spreneveril milióny, za to, že sa niečo neuskutočnilo, niečo neurobilo, pretože akonáhle by sa to začalo tak sa rozbehne celý systém zatvárania. Ale to oni nepotrebujú, pretože ešte je tu stále nádej, že sa opäť vymenia a zase niekto iný bude chcieť byť pri koryte a ešte kúsok z toho mála si pre seba niečo urvať. Takže niet u nás čomu čudovať.

 • Ďakujem veľmi pekne. Bolo toho viac čo povedané. Ja znova len pripomeniem, lebo tá metóda pripomínania je vcelku dobrá, že máme fakt fantastickú šancu hlasovať v rámci jedného hlasovania, nie spoločne, ale v rámci jedného hlasovania o tom, že prečo sme neboli schopní alebo ako sme neboli schopní pol milióna ľuďom chudobným rozdať potraviny kvôli neschopnosti, povedzme tú pravdu, kvôli neschopnosti a zároveň budeme hlasovať, ak to neprehodnotíte, o zákone, ktorý pomôže bohatým. No to je úplne krásne pred Vianocami. Viete a potom budete chcieť tuná si spievať koledy a piť šampanské. Ale ja nie som pokrytec. Ja vám hovorím už teraz, ja s vami žiadne koledy spievať nebudem. Ja si s vami nepripijem. Naozaj, ja viem, že vám to bude jedno, že či áno, alebo nie. Ale neurobím to, lebo sa to nepatrí. A neviem, či pán minister vystúpi, lebo to, čo som očakával, že zaujmete stanovisko k tomu návrhu uznesenia, to je pre mňa v tejto chvíli kľúčové. Takže neviem, či vystúpite v rozprave, alebo kedy ho zaujmite, lebo podľa toho sa aj ja zariadim. Ďakujem.

 • Teraz otváram rozpravu ústnu. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do ústnej rozpravy? Dvaja poslanci, Simon, Matovič, Hlina, Brocka. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Pán poslanec Simon.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, tak ako som aj písomne k tomuto materiálu, keď som vystúpil, som sa poďakoval kolegovi Hlinovi, že tento materiál sa dostal na pretras alebo na rokovanie Národnej rady. Myslím si, že patrí to sem. V tej chvíli som nevedel, že budem mať oveľa vyššiu aktuálnosť dnes prerokovať tento materiál v kontexte s tým materiálom, ktorý predkladá aj pán Malatinec, ale je to pravda.

 • Reakcie v pléne.

 • Malatinský, pravda, prepáčte. V každom prípade je treba si povedať a zopakovať niektoré skutočnosti a snaha pána kolegu Hlinu, aby bol skutočne zodpovedný potrestaný, za to sa môžem len podpísať. Tak ako som povedal, nech ktokoľvek v tejto Národnej rade rozdá alebo zabezpečí rozdať vo vláde 412-tisíc občanom potravinovú pomoc, môže zobrať skalu a hodiť do mňa alebo ak treba, tak si do mňa aj kopnúť.

  Prvá Ficova vláda nastavila mantinely. Nastavila mantinely, že máme zabezpečiť rozdanie 45-tisíc ton pšenice v podobe potravinovej pomoci a máme to urobiť pomocou charitatívnych organizácii, čo bolo fatálna hlúposť a blbosť. Hold, tie pravidlá, že sa vlády menili, ja nemôžem ovplyvniť. Tie pravidlá som zdedil a musel sa s nimi vysporiadať. Že som sa s nimi dokázal vysporiadať tak, že 412-tisíc ľudí dostalo túto pomoc a 88 000 nestalo pomoc, je faktom. Ale je faktom aj to, že za roky 2012 a 2013 ani jeden jediný odkázaný nedostane ani kilo múky, ani cukru, ani oleja, ani ničoho iného, aby sme im dokázali pomôcť.

  A keď je treba pomenovať za toho, že kto je za to zodpovedný, pán kolega Hlina, ja vám to poviem. Existuje jeden jediný človek, ktorý je za to zodpovedný, a tým je minister pôdohospodárstva pán Jahnátek, ktorý sedí vedľa mňa. Dôvod? Na rok 2012 Slovenská republika vďaka mojim rokovaniam dostala 5 mil. eur na potravinovú pomoc. Dlho sme rokovali, aby Slovenská republika z daňových peňazí daňových poplatníkov nemusela kofinancovať tento program. Pôvodne tam bolo len 114 mil. Dorokovali sme, že Európska komisia nadvihla túto čiastku na pôvodných 500 mil., tak ako po iné roky, povedala, že nie je potrebné kofinancovať. Toto zverejnila vo vestníku Európskeho spoločenstva 9. marca, deň pred parlamentnými voľbami. Do nie celého mesiaca nastúpila Ficova vláda. Takisto ako ktorákoľvek iná krajina v Európskej únii, ktorá sa zapojila do potravinovej pomoci, mal dostatočný priestor na to, aby urobil verejné obstarávanie. Stačilo zatlačiť gombík. Pán minister vtedy otáľal a bál sa prijať na seba politickú zodpovednosť. Dnes sa neštíti postaviť sa za tento rečnícky pult alebo pred médiá a kritizovať mňa za to, že som neurobil verejné obstarávanie na tento tovar.

  Pán minister, ale ja som od vás nezachytil ani jedno slovo, že by ste kritizovali mňa, že po páde vlády Ivety Radičovej som neurobil verejné obstarávanie na propagáciu rýb a rybičiek, ktoré ste podpísali vy za viac ako 600-tisíc eur pre televíznu spoločnosť TA3. Je to také isté verejné obstarávanie. Nebol to Robert Fico, ktorý vyhlasoval, že vláda, potom čo stratila dôveru tohto parlamentu, má svietiť a kúriť? A teraz si beriete túto zodpovednosť na seba alebo tú drzosť kritizovať za to, že mi sme pri svietení a kúrení vybavili pre túto krajinu 5 mil. eur potravinovej pomoci, ktorú ste vy nedokázali zabezpečiť jeho rozdanie? Nedokázali ste si nastaviť svoje mantinely? V tomto materiáli ste sa priamo k tomu priznali. Priznali ste sa k tomu, že pod dvoch týždňoch ste zadali pripraviť materiál na rokovanie vlády, aby vláda prijala politické rozhodnutie, či v tom programe budete pokračovať alebo nebudete pokračovať. Je to jasne zadokumentované na Úrade vlády, na stránke, 16. mája v programe vlády materiálom, ktorý ste iniciatívne nechali pripraviť vy.

  Pán minister, ja vám nezazlievam, že ste sa báli rozhodnúť. Ale keď ste sa nebáli prijať funkciu ministra pôdohospodárstva, tak ste sa mali týmto postojom dostatočne vysporiadať. Ja keď som nastúpil prvýkrát na tento post v roku 2002, v polovici októbra 2002, tak som, úprimne priznám, nevedel, či sa ministerské kreslo, alebo ministerstvo je alebo pije. Na trinásty deň od môjho nástupu som už rokoval s komisárom Európskej únie za to, aby sme vyrokovali lepšie podmienky, pretože celý prístupový proces, ktorý dovtedy riadil za pôdohospodárstvo minister Koncoš za SDĽ, sa končilo 12. decembra 2002. Za to, že som bol na trinásty deň rokovať v Bruseli sme dokázali pre Slovenskú republiky vyjednať viac kvóty na mlieko, viac kvóty na izoglukózu, čo je výrobný potenciál a takisto navýšiť balík peňazí na plán rozvoja vidieka o ďalších dodatočných 90 mil. eur. Teda zlepšiť východiskovú bázu Slovenskej republiky a napraviť to, čo minister za SDĽ opomenul. Pripomínam to len preto, lebo ani ja som nevedel čo to je. Ale pri tých problémoch som sa s tým musel vysporiadať. Môj predchodca mi nepovedal, že prístupový proces 12. decembra končí. Ja som vám deň pred nástupom držal tlačovku a verejne odkázal, a keď som vám odovzdal úrad, tak som vás upozorňoval na potravinovú pomoc a nutnosť jeho okamžitého riešenia. Takže keď niekto je zodpovedný za to, že v roku 2012 sa nerozdáva, tak je to súčasný minister pôdohospodárstva. A nie sú to úradníci ani Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ani ostatných, ktorých pán minister do dvoch týždňoch každého jedného vyhodil. Ani sa ich nespýtal, že čo treba urobiť alebo čo vám leží najviac na stole, alebo čo je horúce. Ani sa s nimi nepovadil, ani sa neporozprával. Už som poukázal na to, že, dámy a páni, po Ficovej vláde, keď som nastúpil, tak riaditeľ Pôdohospodárskej agentúry, do ktorej kompetencii aj táto oblasť patrí. Odišiel po troch mesiacoch zo svojej funkcie. Nie preto, lebo by som ho nevedel nahradiť. Mal som človeka, s ktorým som Pôdohospodársku platobnú agentúru na zelenej lúke staval a vedel najviac a vie najviac o Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Ale bolo to preto, lebo som chcel od neho všetky informácie, aby Slovenská republika nenabehla na stenu. Za to, že minister odvolal týchto ľudí mu nevyčítam. Je to jeho právomoc. Ale za to, za škody, ktoré z toho vznikli je zodpovedný jedine a jedine pán minister. A keď je treba pomenovať, tak treba pomenovať, že za to, že nie je rozdávaná potravinová pomoc za rok 2012 je zodpovedný minister pôdohospodárstva, spôsobil škodu tejto krajine v objeme 5 mil. eur. To, že tá škoda tam je, svedčí aj list Európskej komisie, ktorý v tomto materiáli pán minister na poslednej alebo predposlednej strane uvádza, kde samotná Komisia nám vytýka, že tým, že sme ustúpili od programu potravinovej pomoci na rok 2012, sme spôsobili škodu tomuto programu v objeme 5 mil. eur. Rovnaká čiastka, keď budem vychádzať z predpokladu, že tých 500 mil. je aj na rok 2013, tak zhruba rovnaký objem peňazí 5 mil. eur by dostala aj Slovenská republika na rok 2013. Prečo sme to nedostali? No preto, lebo po dvoch mesiacoch pán minister nebol schopný odovzdať žiadosť.

  Pán minister v tomto materiáli popisuje, že boli rokovať 31. mája, teda v posledný deň, keď to bolo treba odovzdať, boli rokovať v Bruseli. Ja si kladiem otázku: Kde boli tí ľudia, keď priamo v Bruseli posledný deň boli upozornení na to, že Slovenská republika tu ešte nemá odovzdané papiere a poklady na rok 2013? Prečo nezavolali vtedy ministrovi a povedali, že, pán minister, v tejto chvíli potrebujeme vám zaslať ešte s dnešným dátumom akýkoľvek list do Bruselu. Pán minister, môžete odpovedať na čo len chcete, ale faktom je, že za vás nie je rozdané ani kilo múky, ani cestovín, ani cukru.

 • Reakcia v pléne.

 • Pán minister, ja viem, že pre vás je to ťažké a neustále musíte vstupovať do môjho vystúpenia, ale pravdou je, že toto je skutočnosť. Nikto nemôže poprieť, že keď som bol ministrom, za pravidiel, ktoré nastavila Ficova vláda sme rozdali 412-tisíc ľuďom potravinovú pomoc.

  Kolegyňa Žitňanská sa tu vyjadrovala, že kde zmizla tá múka? No tá múka nikde nezmizla. Ona nikdy nebola ani vyrobená. Som o tom presvedčený. Ale to nie je problém, pretože európsky program sa môže ukončiť na úrovni 100 % úspešnosti alebo na úspešnosti 90 %, 80 %. My sme skončili teda na úspešnosti 82 %. Problém je, že tie peniaze ešte dnes, ktoré sa mali vrátiť do Bruselu, ktoré firma zložila v objeme 150 eur za každú tonu tovaru, ktorý prebral teda v objeme 1 180-tisíc eur, ešte nie je vrátená naspäť do Bruselu. Pričom je treba povedať, že pán minister v tomto materiáli sám uvádza, že ešte na dotaz mojej vlády, kým som bol ministrom, Komisia 25. mája odpovedala tým, že jediným správnym postupom je vydať rozhodnutie o prepadnutí kaucie a poslať túto kauciu naspäť. To znamená, že nech sa táto spoločnosť odvoláva, súdi sa, koľko len chce, takýchto súdnych sporov v rámci Európskej únie bolo niekoľko desiatok. Ani jedna neskočila v prospech spoločnosti, ale v prospech Európskej únie, pretože nemá nárok na túto podporu. Preto, lebo ona dostala pšenicu, mala dodať múku. Keď nedodala múku za dodanú pšenicu, musí zaplatiť. Keby to bolo inak je to trestný čin neoprávneného obohatenia. Som o tom presvedčený. To znamená, že žiadna iná možnosť neexistuje a daná zmluva sa odvoláva aj na priamo na nariadenie, že sa musia dodržať podmienky nariadenia Európskej komisie, ktorým sa to vykonáva. Preto, musím jednoznačne ešte raz zopakovať, že nie je možné vyžadovať alebo kritiku, alebo svoju zodpovednosť, lepšie povedané, prenášať na svojho predchodcu, pán minister, keď Európska komisia oznámila, že máme koľko peňazí na potravinovú pomoc, koľko peňazí na rozdávanie, koľko na prepravné náklady, deň pred parlamentnými voľbami. Od dňa parlamentných volieb, teda od 9. marca do 4. apríla, kým ste nastúpili, neubehlo toľko času, aby ste potom nemohli uskutočniť verejné obstarávanie tak ako v iných ostatných členských krajinách Európskej únie. Áno, v tom materiáli sú napísané otázniky, že ministerstvo nereagovalo, kvázi že som tam postavený do pozície, že sme ťahali čas, ale to ste zabudli uviesť do toho materiálu, že to bolo preto, lebo existovala, existuje súdne rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru vo vzťahu k potravinovej pomoci, a v skutočnosti, že na tento program v roku 2011 plánované na rok 2012 bolo len 114 miliónov euro. A Európska komisia chcela od členských krajín, aby spolufinancovali, a my sme sa prihlásili podmienečne, že chceme sa zúčastniť, ale tak, že nebude to stáť daňových poplatníkov Slovenskej republiky ani jeden jediný deravý cent. Toto sme dorokovali a dostali ste na stôl 5 miliónov eur a možnosť rozdávať tým, ktorí sú najviac odkázaní. Nezvládli ste to, ale verejné obstarávanie za ten krátky čas, čo ste ministrom ste už zvládli a zvládli ste podpísať aj zmluvu so spoločnosťou TA3. Televízia, ktorá má sledovanosť 20% dostane na propagáciu rýb 640-tisíc eur, keď celkový balík po mojom znížení sa znížil na milión eur, treba povedať, že prvá Ficova vláda v pláne rozvoja vidieka na propagáciu rýb a rybičiek plánovala 2,8 milióna eura. To bol tiež dobrý biznis pre niekoho. Treba povedať, že aj tí, ktorí sú blízko SMER-u ako PENAM, sa do tohto programu na 45-tisíc ton prihlásili s ponukou 5 200 ton. Takže je možné mňa kritizovať za to, že sme verejne zvládli verejné obstarávanie tak, že na miesto 5200 ton sme dostali 20 024 ton a rozdali sme trikrát viac, než pôvodne sa plánovalo v celom v tomto programe. To že 3,5-tisíc ton sa nerozdalo, hold, musím povedať, že je mi to nesmierne ľúto.

  Ale v každom prípade, pán minister, keby ste v roku 2012 aj v roku 2013, ste zabezpečili pre viac ako 400-tisíc ľudí v tejto krajine, ktorí sú na to odkázaní, potravinovú pomoc, by ste urobili ešte jeden osožný krok. Tým, že my sme dali 16,5-tisíc ton múky a cestovín zadarmo na trh v Slovenskej republike, sme znížili cenu múky a cestovín na Slovenskom trhu. Keby ste tam dali ten cukor, ktorý sme tam plánovali, a nebolo to náhodou, že sme tam plánovali cukor, ale plánovali sme cukor preto, lebo cukor na Slovensku je zvyčajne drahší ako v celej Európskej únii, v ostatných členských štátoch. Pokiaľ by sa to udialo a ten cukor by sa dostalo zadarmo k občanom Slovenskej republiky, cena cukru pre každého aj pre podnikateľov, aj pre súkromníkov, fyzické osoby by, som presvedčený, že by klesla na Slovensku a tým pádom by to tlačilo na protiinflačne a pomáhalo celej ekonomike. To znamená, že tých 5 miliónov eur nielen škoda, že sme nerozdali tým, ktorí sú odkázaní, ale to má aj dopad celospoločenský.

  A, pán minister, je možné napísať do tohto materiálu, čo sa len chce, je možné doplniť, ako sa len chce, ale je pravdou, že len rozhodovať na základe povrchných informácii, potom vás núti k tomu, aby ste sa konfrontovali s tvrdeniami, ako prijala polícia, že trestný čin sa nestal, hoc ste to prehlasovali aj s premiérom tejto krajiny na samom začiatku, trestný čin sa nestal. Ale pravda je, že občania, ktorí na to boli odkázaní, tak tí potravinovú pomoc dostať nedostali. A preto snahu kolegu Hlinu, aby sa to vyšetrilo a pomenovalo, veľmi rád podporím. Podporím ho preto, lebo ja už dnes viem, že kto je za to skutočne zodpovedný. Je treba povedať, že to nie sú úradníci ministerstva. Nie sú to úradníci, ktorí pána ministra upozorňovali na to, že, pán minister, je najvyššia chvíľa, aby ste politicky rozhodli, či ideme verejne obstarávať, alebo odstúpime od programu. Pán minister toto politické rozhodnutie nechcel prijať. Chcel toto politické rozhodnutie preniesť na vládu Slovenskej republiky svojim iniciatívnym materiálom. Robert Fico na rokovaní vlády k tomuto bodu odkázal pánovi ministrovi, že zodpovednosť je na jeho pleciach, a odmietol prijať uznesenie k tomuto materiálu a prerušil rokovanie k tomuto materiálu a už sa k tomu viac nevrátil. Som presvedčený, že Robert Fico vie prečo. Som presvedčený, že pochopil aj z tej mojej výzvy, ktorá nasledovala po tomto materiáli, že by sa pán minister mal ospravedlniť pánovi premiérovi za to, že ho zavádzal. Asi si to naštudoval.

  Pravdou je, že existuje jeden jediný človek, ktorý nesie zodpovednosť, politickú zodpovednosť a tým je minister súčasnej vlády. Je treba povedať, že ja ako minister som niesol a nesiem politickú zodpovednosť a nebudem sa tomu brániť a vyvinovať sa spod toho za rok 2011, že za nastavených mantinelov prvej Ficovej vlády sme dokázali rozdať 412-tisíc ľuďom potravinovú pomoc, a koľkokrát vystúpim, toľkokrát poviem, že mi je ľúto, že tie pravidlá boli nastavené tak, že nám neumožnili dotiahnuť a rozdať aj pre tých zvyšných 88-tisíc ľudí. Ale, keď sme u toho, tak ja som v tomto materiáli opätovne, keď som prečítal, sa nedočítal jeden fakt. Pán minister aj v tomto materiáli, ale aj v materiáli, ktorý predložil do vlády, konštatuje, že zlyhala Potravinová banka Slovenska ako charitatívna organizácia. V zmluve, ktorú platobná agentúra podpísala, s potravinovou bankou sú aj sankčné mechanizmy. Pán minister, pristúpte sem a povedzte, akú sankciu ste udelili tejto organizácii, ktorá nezvládla svoju úlohu, nesplnila to, k čomu sa zmluvne zaviazala, a sľúbila, že to splní. Kedy ste im dali pokutu a akú? Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami 4 poslanci, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pán poslanec Kuffa, vy máte procedurálny či faktickú?

  Pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne, chcel by som poopraviť kolegu Simona, a síce v tom, že tá kampaň za tých temer 700-tisíc eur, ona nebola urobená verejným obstarávaním. Ona bola urobená prieskumom trhu. Prieskum trhu je v podstate taká obľúbená zábava našich kolegov zo strany SMER pretože, ja som sa s takýmto niečom stretával pravidelne na ministerstve obrany, keď sa formou prieskumu trhu kupovali štvornásobne predražené tempestované počítače, gumené člny bez motorov. A vidím, že táto obľúbená zábava napriek ubezpečeniu premiéra Slovenskej republiky, že táto strana bude bez korupčných škandálov, naďalej u kolegov zo SMER-u pretrváva, čiže nič prekvapujúceho.

  Na druhej strane, ja osobne som veľmi sklamaný, pretože už aj minulý rok, keď sme sa rozprávali a diskutovali sme o ministroch vlády Slovenskej republiky, tak práve o pánovi ministrovi Jahnátkovi sa šírilo, že to je čestný človek, pracovitý človek, ktorý chodí 10 až 12 hodín denne do práce a ktorý jediný na tom ministerstve hospodárstve nekradne. To znamená, že človek, ktorý naozaj, ktorému o niečo ide, ktorý tam drie, síce mu uniká, to čo mu tam vyvádzajú tí jeho úradníci, ale funguje alebo sa snaží fungovať čestne. O to väčšie sklamanie sú pre mňa tieto ryby bez ohľadu na to, že nejaká STV-čka to chcela urobiť za 150-tisíc euro, už len to, že niekto vymyslí takú stupiditu, že zaplatí televízii temer 20 miliónov korún v dnešnej situácii za to, aby sme kupovali to, čo aj tak kupujeme, je niečo neuveriteľné. Ďakujem pekne.

 • Ja si myslím, že je naozaj symptomatické, ako hovoril aj pán poslanec Simon, že rokujeme dnes vlastne o dvoch bodoch. Jednak je to potravinová správa, kde mali dostať pomoc od štátu tí najchudobnejší a nedostali ju. A za chvíľku budeme rokovať o návrhu zákona, ktorého cieľom je, aby dostali od pomoc od tých najchudobnejších tí najbohatší. To považujem za absurdné a je tuná presvedčenie v tejto sále, že nakoniec vláda zlomí charaktery poslancov, zlomí ich svedomie každého jedného z nich, aby za pomoc pre najbohatších zahlasovali. Ja podám v priebehu rozpravy návrh, aby sa hlasovalo podľa mien. Aby každý poslanec tu vstal povedal, či je za to, aby tí najchudobnejší zo svojich výplat pri platení elektriny platili tých najbohatších, aby sme chudobným brali a bohatým dávali. Aby sme si takto raz a navždy otočili jánošíkovské heslo a urobili v takomto predvianočnom období možno za bieleho dňa, možno v noci takéto škandalózne rozhodnutie. Ale každý z poslancov bude mať šancu, pevne verím, osobne sa k tomu prihlásiť.

 • Ďakujem za slovo. Pozorne som počúval kolegu Simona. Aj vyjadril aj tú ľútosť, že sa mu to všetko tak nepodarilo, ako to myslel. A ja to beriem, lebo človek, ktorý pracuje, má právo sa aj pomýliť, ale 412-tisíc ľudí dostalo tú konkrétnu pomoc, 88-tisíc, hovoril, za zhoršených podmienok nepodarilo sa poskytnúť túto pomoc, ale toho roku nedostal nikto. 412-tisíc ľudí chudobných a nula, to je nepomer a na rok 2013 takisto nula. To nemôže byť len o nejakej politike alebo politikárčení. 82 % je viac ako je 0 % . A tak ako aj spomenul tuná, to sú také dva silné paradoxy zvlášť ešte v období Vianoc. Chudoba a bohatí. No v tejto krajine, žiaľ, to je tak strašné, to je hrozné, ma to veľmi mrzí, hej. Bohatí, tí ktorý majú nadbytok tak nemajú hanbu ešte okradnúť tých chudobných, ktorý majú nedostatok, ktorí ešte sú odkázaní na tú múku. Ak by sa bolo podarilo dostať na ten trh potravinovej pomoci tú múku, cestoviny, rovnako aj cukor, ako to spomenul tu kolega Simon, áno, minulý rok to bolo to, že aj trh zareagoval, múka a cestoviny aj bežne dostupné pre ostatných občanov zlacňoval, pretože, samozrejme, znížil sa ten dopyt po tej múke, rovnako keby sa podarilo dostať na ten trh aj cukor aj toho roku a naozaj je to veľmi trápne, že náš cukor je najdrahší v širokom okolí, nielen cukor, ale aj potraviny. My máme tak drahé potraviny, len susední Poliaci možno, Maďari alebo Rakúšania majú oveľa lacnejšie potraviny, my máme tak drahé potraviny, jednak aj tá kvalita je veľmi otázna a toto by naozaj aj ja si myslím, že takto by trh zareagoval, že cena cukru by zlacnela pre všetkých.

 • Ďakujem pekne. Na kolegu Galka a Lipšica si myslím, že nebudem reagovať, ďakujem im za pripomienky.

  No, pán kolega Kuffa, musím povedať, že ste trafili klinec po hlavičke, skutočne podstata tejto správy je v tom, že v roku 2011 sa podarilo rozdať 412-tisíc ľuďom potravinovú pomoc, hoc vláda Roberta Fica nám vykrikovala, že sme nejakou rozvojovou africkou krajinou a sociálne cítiaca vláda nedokáže rozdať, zabezpečiť potravinovú pomoc pre tých najodkázanejších, v roku 2012 ani pre jedného, ako ste povedali nula, a rovnako v roku 2013 potravinová pomoc nula, len preto lebo niekto sa bál prijať včas a dostatočne razantne svoje politické rozhodnutie za to, že sedí na stoličke a musí niesť zodpovednosť. Ďakujem.

 • V rozprave vystúpi pán poslanec Matovič, pripraví sa pán poslanec Hlina.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, milé dámy, milí páni. Ja by som možno na začiatku nadviazal na vystúpenie poslanca Hlinu, aj potom nejaké také faktické otázky, v ktorom to vystúpenie síce bolo pekné krasorečnenie a o hľadaní spravodlivosti, ale sálala pre mňa z neho jedna veľká nespravodlivosť, a to je to, čo aj teraz bolo opakované vo faktickej poznámke aj kolegu Kuffu, že vlastne pri hľadaní spravodlivosti sme ochotní vzhľadom na to, že minister Simon je v súčasnosti s nami spolu v opozícii, možno s kolegom Hlinom v nejakej Ľudovej platforme, tak sme ochotní kývnuť rukou a povedať si, že keď niekto ukradol 3,5 milióna kilogramov múky a cestovín...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Prepáčte, pán poslanec, páni poslanci z poslaneckého klubu KDH, ja by som poprosila, ak nebudete počúvať pána kolegu poslanca, tak aby ste rokovali mimo sály. Ďakujem.

 • Že keď niekto ukradol 3,5 milióna kilogramov múky a cestovín, resp. urobil to, alebo či to bol už úradník, ale na vrchole tohto ministerstva bol kolega Simon, ale vzhľadom na to, že to je jednoducho náš opozičný brat alebo brat v Ľudovej platforme, tak sa tvárime, že však v poriadku, hlavne, že zabezpečil rozdanie pre 82 % ľudí, pre 412-tisíc ľudí tú potravinovú pomoc zabezpečil. Pán minister Simon viedol ministerstvo, ktoré umožnilo, aby niekto ukradol 3,5 milióna kilogramov múky a cestovín, ktoré patrili do rúk chudobných ľudí. Mňa zaujíma týchto 3,5 milióna kilogramov múky a cestovín. A nemienim si zakrývať oči iba preto, že kolega Simon teraz s nami sedí spoločne v opozičnej lavici a nebudem sa tváriť, že však urobil svoju robotu na 82 %.

  Kolega Fecko, ktorý tu momentálne nie je, ale veľmi oduševnene zvykne hovoriť o tom, že Biblia hovorí - nepokradneš - a nehovorí o tom, že nepokradneš toľko alebo toľko, ale že nepokradneš. A ja si myslím, že keď raz je minister zodpovedný za to, aby zabezpečil rozdanie potravinovej pomoci, je jeho úlohou zabezpečiť rozdanie potravinovej pomoci pre 500-tisíc ľudí a nie pre-412 tisíc ľudí.

  Takisto to, čo tu bolo ukázané pánom ministrom Jahnátkom, keď ukazoval vlastne sklady, ktoré podpísalo ministerstvo, s ktorými súhlasilo, v ktorých mali byť uskladnené tieto potraviny alebo teda múka a cestoviny, a napríklad ten jeden sklad, ktorý nemal strechu, a bola to de facto bytovka bez strechy a na tom druhom poschodí, ministerstvo pod vedením pána ministra Simona podpísalo, že tam môže byť uskladnených 3,5 milióna kilogramov múky a cestovín, tak je to podľa mňa vrcholné zlyhanie ministerstva pod vedením pána ministra Simona. A poviem to napriek tomu, že sme spoločne v opozícii. Lebo keď chceme hľadať spravodlivosť, tak mali by sme byť dôslední a nemali by sme byť povrchní. Lebo keď pri hľadaní spravodlivosti si zakryjeme oči pred pravdou iba preto, lebo niekto je náš opozičný brat, tak to nie je hľadanie spravodlivosti, ale to je povrchnosť sama osebe, ktorou sa nikdy k spravodlivosti nedopátrame.

  Ja osobne nevyznám sa do hĺbky do tejto témy. Z toho, čo tu bolo predložené, počúval som prezentáciu pána ministra. On de facto čítal správu, ktorá je aj na internete k dispozícii. Mám z toho pocit, že rok, zjednodušene, 2001 bol zlyhaním ministerstva pod vedením pána Simona. Rok 2012, potravinová pomoc na rok 2012 je vaše spoločné zlyhanie, aj vy ste mohli urobiť niečo a nemuseli ste čakať, že príde minister a príde prevziať tú svoju moc, a v tomto prípade takisto sa líšim od kolegov, ktorí hovoria, že to je pochopiteľné, že nový minister alebo starý minister nechce urobiť nejaký krok, aby nebol obviňovaný, že podpísal nejakú zmluvu alebo vyhlásil nejaké verejné obstarávanie, aby mu to niekto nevyčítal. Minister musí byť odvážny a musí si stáť za svojimi krokmi. Ak viem, že štátu hrozia nejaké škody, a v tomto prípade, že chudobným hrozia nejaké škody, bolo psou povinnosťou ministra Simona konať a nie vyčkávať na to, kedy príde minister Jahnátek.

  Na druhej strane, od pána alebo od pána ministra Jahnátka by som očakával podľa toho, čo tu je popísané, väčšiu aktivitu a aj od úradníkov alebo priamo od vás, že sa naozaj do toho obujete od prvého dňa, ktorý ste prišli do ministerstva, na ministerstvo, a ak vám, ak je pravda to, čo hovorí kolega Simon, že vás upozorňoval na tento problém, v ten prvý deň ste to mali riešiť a myslím si, že by ste veľa dokázali vyriešiť. Čiže rok 2012 a potravinovú pomoc na rok 2012 vidím ako váš spoločný hriech, nieže vidím, ale čítam, ako váš spoločný hriech, a rok 2013 je čisto hriech vašeho ministerstva pod vaším vedením. Lebo je napísané konkrétne v tejto správe to, že Slovenská republika informovala v stanovenom termíne Komisiu, že uvedené informácie poskytne v priebehu júna 2012. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 121/2012 bolo potrebné do 31. 5., čiže do 31. mája tohto roku informovať komisiu o podrobnostiach programu, o hlavných charakteristikách a cieľoch, detailoch programu, počte organizácií, časovom harmonograme rozdávania potravín, type potravín, ktoré sa budú rozdávať a o ostatných informáciách. Do 31. 5. bola povinnosť nášho ministerstva informovať Komisiu o tom, o týchto skutočnostiach, ktoré som teraz čítal, a vy ste boli schopní informovať do termínu iba o tom, že budete o tom informovať v júni.

  Ale kebyže, dobre, teda teoreticky ste do termínu povedali, že budete budeme informovať na budúci mesiac. Keď už raz takýto prešľap urobím, tak aspoň dodržím a budem informovať v júni. Sľúbili ste Komisii, mali ste do mája, sľúbili ste, že budete do júna, a informovali ste v júli, ako je teda presne napísané aj v tej správe, ktorú ste predložili, lebo až 10. 7. ste poslali list ministerstva na Komisiu o pridelení celkového finančného balíka vo výške 4,5 mil. eur s nadefinovaním potravín, ktoré sa plánovali distribuovať (ryža, cestoviny, cukor, múka). Čiže ešte raz, povinnosť, zákon, nariadenie, alebo ako to máme nazvať, bolo do 31. 5. Vaše ministerstvo odpísalo - budeme až v júni, čiže do 30. 6. - a v skutočnosti ste informovali 10. 7. Tým pádom je to čisto vaše zlyhanie.

  Myslím si, druhá vec je, že osobne si myslím, že celkovo takáto forma pomoci zo strany Bruselu je hlúposť a je vlastne byrokratický nezmysel. Prečo Brusel nepovie a takisto, ako takýmto spôsobom nám prispeje peniazmi na to, aby my sme tu nakupovali múku a cestoviny, prečo nepovedia: "Tu máte peniaze, dajte, subvencujte vašich chudobných, určite si vašich 500-tisíc najchudobnejších ľudí a k sociálnym dávkam alebo inej pomoci, ktorú týmto ľuďom dávate, pridajte týchto 5,50 a nech si kúpia z toho múku a cestoviny.

  Načo sa zaťažujeme sami seba hľadaním organizácií, ktoré budú rozdávať múku, ktoré najprv ju budú vyrábať verejnými obstarávaniami? Nech nám dajú peniaze, my ich rozdelíme tým chudobným, keď nám naozaj chcú pomôcť. Keď nám chcú ublížiť a možno vytvárať zbytočne takéto situácie, nech to naďalej byrokrati z Bruselu robia takýmto primitívnym, hlúpym spôsobom.

  Čiže ešte raz, nedokážem sa stotožniť zatiaľ s jednotným opozičným videním, ktoré tu prezentoval najprv kolega Hlina, ale teda potom aj ostatní poslanci. Odmietam hrať takúto hru na spravodlivosť, že budem ukazovať prstom na vládnu moc iba preto, lebo oni vládnu, a odmietam naďalej takisto z druhej strany pozerať, že vládna moc ukazuje všetko, že chybu sme urobili iba my alebo bývalá koalícia, alebo iba minister Simon. Myslím si, že keď si čestne, keď ste čestní chlapi, jeden aj druhý, a ja si naozaj myslím, že obidvaja v skutočnosti ste, tak pôjdete tam do salónika a poviete si áno, spravil som chybu aj ja, aj ty, už si to nevyčítajme, spravili sme to, kajajme sa, urobme všetko preto, aby do budúcna sa takýto hriech nestával a presvedčme spoločne Komisiu, aby nám dali peniaze a nenútili nás kupovať múku, vyrábať cestoviny, hľadať charitatívne organizácie s pofidérnymi skladmi a zabezpečovať distribúciu chudobným. Dajme chudobným peniaze, oni si kúpia to, čo potrebujú, a urobte niečo pre spoločnú vec a nekonečne sa nehádajte o malichernostiach, nepolitikárčite zbytočne, lebo spravodlivosť je pravdepodobne niekde uprostred medzi vašimi stanoviskami.

 • Faktické poznámky páni poslanci: Simon, pani poslankyňa Šedivcová, pán poslanec Galko. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Simon.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Matovič, no, ja by som vás chcel poprosiť, aby ste ma nazývali menom, takže nie Simon ale Šimon, to len tak na okraj a nie som žiadnym bratom v Ľudovej platforme. A naozaj chránim záujem občanov tejto krajiny bez rozdielu. A za tým rečníckym pultom som povedal, niekoľkokrát zopakoval, že nech zoberie kameň a hodí do mňa alebo nech si do mňa kopne ten, ktorý dokáže zabezpečiť podľa tých pravidiel, ktoré Ficova vláda mi nechala, rozdanie viac ako 412- tisíc ľuďom, pomoc.

  Vaša kritika k tomu, že som mal konať, keď hrozili škody. 9. marca, áno, hrozila škoda, že nastúpi vláda SMER-u. To sa aj stalo. A tá škoda sa prejavila, prejavuje aj tým, že 410-tisíc ľudí nedostane potravinovú pomoc, ktorí sú na to odkázaní aj v roku 2012, aj v roku 2013. A za to sa môžete poďakovať aj vy. Však ste boli toho aktívnou súčasťou. Aj ja by som mohol povedať, že ste bratom v strane istoty, lebo vaše vystúpenie potvrdzuje to, že pre vás je viac cenné, keď niekto nič nerozdá, než to, keď niekto rozdá 412-tisíc.

  Ja som nepovedal, že som bez hriechu, ale v každom prípade musím povedať, že mali by ste prísť aj do toho Kráľa a pozrieť sa na tú budovu bez strechy, lebo tá strecha je plochá. A je to administratívna budova, kde sú kancelárie a kde sú aj ostatné priestory, kuchyňa závodná a podobne, takže mohli by ste sa prísť a nielen podľa toho, čo sa tu povie. A mňa vonkoncom nezaujíma, z akých priestorov sa rozdávalo, ale to, že 412-tisíc ľudí túto pomoc dostalo a v tomto a budúcom roku nedostane ani jeden.

 • Ďakujem pekne. Ja nemám ani najmenší dôvod obviňovať súčasného ministra ani jeho rezort, ale ja si veľmi dobre pamätám, ako bývalá vláda okolo tohto projektu robila veľkú kampaň, aký je to dobrý projekt. Od samého začiatku tí, ktorí v teréne, v regiónoch mali zabezpečovať rozdelenie tejto potravinovej pomoci, narážali na prekážky, na problémy, takže určite sa stotožňujem s pánom Matovičom v tom, že projekt ako celok nebol dobre pripravený a myslím si, že ak to bol projekt bývalej vlády, tak mali zabezpečiť všetko tak, aby sa potravinová pomoc dostala občanom v hmotnej núdzi, ktorí na to čakali. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. No, pán kolega Matovič, mňa zaujala tá pasáž, kde ste sa venovali tomu listu, ktorý mal byť zaslaný do 31. mája s tými špecifikáciami, a miesto toho bol zaslaný list, v ktorom sa písalo, že ten list bude zaslaný v júni a následne bol ten list zaslaný až v júli. Tejto veci som sa venoval aj ja vo svojom príspevku v rozprave. Od tej doby sa mi to trošku rozležalo v hlave a ja som nadobudol presvedčenie, že to bolo urobené úmyselne. Že to bolo urobené úmyselne ako nejaké alibi na to, aby tá potravinová pomoc vôbec nemusela byť rozdávaná, aby sa ministerstvo so súčasným vedením mohlo venovať iným, bohumilejším činnostiam. Osobne neverím tomu, že by sa nenašiel úradník, keď už teda pán minister nemal tú vedomosť, ktorý by pána ministra upozornil na to, že nie je možná výnimka z takéhoto všeobecne záväzného nariadenia.

  Dneska mnoho vecí vypláva na povrch a vyplavuje sa na povrch a bohviekoľko sa ich ešte vyplaví, samozrejme, že je oveľa pohodlnejšie venovať sa plneniu vreciek finančným mecenášom SMER-u pri všelijakých škandalóznych kampaniach na sladkovodné ryby za 20 miliónov korún, ako organizovať nejakú potravinovú pomoc pre chudobných. Veď koniec-koncov, keď sa vynaloží týchto 20 miliónov korún, možno že aj nejaký jeden chudobný si na základe tejto kampane nejakého toho kapra kúpi. Takže pre mňa sa veľa vecí aj počas tejto rozpravy osvetlilo. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Matovič, vaša reakcia.

 • Pán poslanec Simon, ja naozaj, úprimne som si myslel, že po maďarsky správne sa povie Simon a že všetci ľudia, čo vám hovoria Šimon, vám ubližujú, takže dobre, tak ja vám odteraz budem hovoriť Šimon, lebo je mi to prirodzenejšie, ten mäkčeň som tam nevidel, takže budem tak hovoriť.

 • Reakcia z pléna.

 • Maďarský pravopis neovládam, keď počujem, odzadu že by som ho mal ovládať, ale tak dobre, už ho ovládam.

  Pán poslanec Simon, vy ste boli 20 mesiacov ministrom, odvtedy, odkedy ste prevzali úrad, dovtedy, dokedy skončil deadline na rozdávanie pomoci. Mali ste 20 mesiacov na to, aby ste opravili prípadné chyby po SMER-e. A keď oni zadali, že to musí byť rozdávané cez charitatívne organizácie, a vedeli ste, že tie charitatívne organizácie nie sú to schopné nejako zabezpečiť, iniciatívne mali ste im chodiť okolo zadku, mali ste im tam dať 20, 30, 150 svojich ľudí, ale mali ste všetko urobiť preto, aby tieto organizácie tú distribúciu zvládli. Dvadsať mesiacov ste rozdávali a mali ste zabezpečiť rozdanie potravinovej pomoci pre 500-tisíc ľudí. Citujem vás, povedali ste: "Mňa vonkoncom nezaujíma, že 412-tisíc ľudí dostalo pomoc." Použijem vaše slová: "Mňa vonkoncom nezaujíma, že ste rozdali pomoc pre 412-tisíc ľudí. Mňa vrcholne ale zaujíma, že pod vaše ministerstvo, pod vaším vedením umožnilo, aby sa doslova vyparilo 3,5 mil. kg múky a cestovín a táto pomoc sa nedostala ľuďom v núdzi. Toto ma zaujíma. Ak minister Jahnátek tu prezentoval informáciu, že nejaká budova nemala strechu a v skutočnosti strechu má, ako vy hovoríte, tak to by bola hanba ministra Jahnátka, verím, že sa v rozprave alebo v záverečnej reči k tomu vyjadrí, či tam teda budova strechu má, alebo nemá, ale ja zase predpokladám, že keď minister tu niečo ukáže, tak si ta tým, stojí.

 • Pán poslanec Hlina do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení kolegovia, tak po krátkej chvíli som tu opäť. Sa trénujem na poobedie, na poobedie plánujem mať dlhý, siahodlhý prejav o obnoviteľných zdrojoch energie a robím si takú mentálnu prípravu, aby som to dobre zvládal. Takže každý, vážení kolegovia, ktorí už máte nakúpené darčeky v Pandorfe, lebo včera, predvčerom ste nakupovali, a zaujímajú vás obnoviteľné zdroje energie, tak odporúčam prísť na moju prednášku v trvaní siahodlhom.

  Teraz sa vrátim k tejto veci. Ja som hovoril o tom, o tej genialite, až znamení, že sa nám podarilo spojiť dve veci, to znamená správu o chudobných a pomoc pre bohatých.

 • Povedané so smiechom.

 • Akože. O tom som hovoril, niekto do toho dáva politiku, ale to je život. To je život, to je parlamentná sála, nebudem sa k tomu viacej rozvádzať, ja len sa pokúsim zrekapitulovať to, čo som povedal, že možno to niekde, aby tu nezaniklo, že aké sú možnosti, aký je plán B, hej? Vždycky je dôležité mať the B cup, teda taký záložný plán, hej, aby sme vedeli, že čo, keď ten prvý náhodou nevyjde.

  Pán minister stále do teraz nevystúpil, čo mi je ľúto v tom, že či sa stotožňuje s mojím uznesením, skúsim sa ho takto zľahka nakloniť, či až potom poviete?

 • Krátka pauza. Reakcia ministra.

 • Ale na vašom stanovisku záleží a to treba rešpektovať, však to je úplne v poriadku, vy dáte stanovisko a takže, ak som to dobre pochopil, pán minister práve povedal, že on nemá s tým problém. Dobre som to povedal?

  Takže, vážení kolegovia, je zelená. Hej? Máte zelenú, keď budeme hlasovať, síce neviem kedy, či na Štedrý deň, či na prvý sviatok, či medzi sviatkami, či neviem dokedy vás bude zaujímať prednáška o obnoviteľných zdrojoch energie. Alebo o piatej ráno, o šiestej ráno a budeme hlasovať aj o tomto, tak práve zaznela zelená, ja vám nechcem sa do vašich nejakých interných mechanizmov montovať, ale pán minister zrejme má problém s tým uznesením, čo je dobré, a tomu sa teším, lebo naozaj na konci by sme mali teda toho politického nánosu sa zbaviť, i keď sa to nedá, to som si tiež vedomý toho, ale pomenovať aj vinníkov okrem politickej zodpovednosti, ktorú ja už teraz bez nejakého veľkého trpenia a premáhania sa už môžem čiastočne skonštatovať, že čiastočná je aj na pánovi Simonovi, je, a on to sa ani, mám pocit, tomu nebráni, hej, o miere, nech si to vydiskutuje a zdá sa, že sa dopracujeme, že je určitá politická zodpovednosť na pánovi ministrovi, ale musíte si nájsť obeť. To znamená a už pán bývalý minister hovorí, že v zásade nevidí problém, že by nejaký ministerský úradník, ja si myslím, že áno, lebo tí ministerskí úradníci musia za vami cupitkať, hej, im musí na tom záležať, hej, oni musia za vami cupitkať, ťahať vás za rukáv, podpíšte to, urobte to, nejakých takých zopár tam treba nájsť. Určite tam sú takí, ktorí za to môžu. Bolo tu naznačené, že niekde sa dá dať nejaká chyba u potravinovej banky, že tam asi niečo, nie všetko, čo sa deklarovalo, prešlo, a to teda keď pustíte pod zelenej, ktorú ste práve dostali, že o tých 60 dní by bolo dobré, keby ten záver bol doplnený. Čiže to by bolo fakt výborné. A ja v prípade, že odložíme to, že sa o niečo neskôr ale dozvieme aspoň akú-takú pravdu o potravinovej pomoci pre chudobných ľudí o 60 dní, tak ja tiež prehodnotím to, že či budeme to skúšať, za koľko rozdáme 3 tony múky pred domom pána Jahnátka, alebo pred jeho ministerstvom, to tiež ešte počká. Ale tá výzva, ktorá zaznela, a ja si myslím, že by nebola zlá aj v tom období tých 60 dní, kým budeme čakať na novú správu, že prehodnotiť aj s tou dávkou určitej pokory a priznania si chyby, lebo tí chudobní tu sú tak či tak. Hej? Že či by sme, teda nestálo za to tým do toho Bruselu napísať, ale to si môžme prípadne vydiskutovať ináč tak, aby sme spôsobili čo najmenšie škody. Ale ja potrebujem cítiť vôľu, hej? To znamená, ako onehdá vravel bývalý premiér, kde je vôľa, tam je cesta, ale neni autorom toho výroku, hej, autorom toho výroku je niekto dávno predtým, takže pokiaľ budem cítiť, že je vôľa sa k tomu nejakým spôsobom vrátiť, tak to ocením a bude to dobré, myslím si, že aj pre túto krajinu a hlavne pre tých chudobných, ktorých tu, žiaľ, máme a netvárme sa, že ich nemáme, tak ako máme bohatých, tak máme aj chudobných.

  Takže to je k tomu, a teda neviem, kedy to samotné hlasovanie bude, ale naozaj formálne náležitosti som splnil, aby sa o tom uznesení hlasovalo, už ako zaň zahlasujete aj po udelenej zelenej od vášho ministra, nechám len na vás. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Poliačik a Matovič, faktické poznámky. Končím možnosť.

  Pán poslanec Poliačik.

 • Alojz, autor toho výroku je neznámy, je to anglické staré porekadlo. Ďakujem.

 • Chcel som iba doplniť informáciu, ktorú som pred tým nemal úplne alebo teda som ju nepostrehol, že pri tých 3,5 mil. kg múky a cestovín, našťastie, aspoň tam sme mali zábezpeku, takže vlastne priama nejaká škoda nehrozí, ale každopádne 3,5 mil. kg múky a cestovín sa chudobným ľuďom nedostalo, to naďalej je vina pod gesciou pána Simona.

 • Chcete reagovať, pán poslanec Hlina? Nie. Takže pán Brocka do rozpravy, nie je prítomný, stráca poradie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú a, pán minister, nech sa páči, chcete sa vyjadriť?

 • Takže ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, skôr než sa dostanem k záverečnému slovu, by som chcel odpovedať, lebo som sa hlásil, ja som chcel hneď odpovedať tu kolegovi Matovičovi, len som nedostal slovo. Nejak, nejak na mňa zabudli, takže, čo sa týka v roku toho zlyhania, v roku 2013, na to mu chcem odpovedať, lebo sa to dostalo do polohy, že do konca mája sme mali odpovedať a odpovedali sme, že budeme odpovedať. Čo sme mali odpovedať do konca mája, to je to podstatné. A teraz ja to prečítam, lebo v tej správe to máte, ale nejak sa to zahmlilo a nikto sa nevenuje tým detailom.

  Mali sme Komisii oznámiť do konca mája, do konca mája, ja som nastúpil 4. 4., hlavné charakteristiky a ciele, detaily programu, ešte raz, keď chcete, detaily programu, musíte vedieť, čo idete dávať, s kým to idete dávať a za akých podmienok. To musíte vysúťažiť. Čiže dovtedy už mala byť verejná súťaž ukončená.

  Za druhé mali sme oznámiť počet organizácii, časový harmonogram rozdávania potravín, znovu, to musíte mať vysúťažené, veď musíte vedieť, kto to ide rozdávať, čiže až vtedy môžte povedať, koľko organizácii to bude rozdávať, lebo keď nemáte verejné obstarávanie, neviete, koľko organizácií to ide rozdávať.

  A potom tam bola tretia vec, ktorú bolo treba zadefinovať do toho konca mája, to je typ potravín, ktoré sa budú rozdávať a ostatné informácie. Tam som s tým typom potravín nemal žiadny problém, kľudne mohlo ísť to, čo navrhoval minister Simon, ja som len mal podmienku, aby sme robili nákup tých potravín na tom voľnom trhu, aby sme pokiaľ možno robili nákup u slovenských výrobcov. To sme hľadali riešenie. Čiže kvôli tomuto sme my nevedeli do konca mája vydefinovať, lebo sme nemali nič na stole od môjho predchodcu.

  My sme, pán Simon požiadal listom o zapojenie sa do potravinovej pomoci na rok 2012, ale prípravu na to bolo treba robiť už v roku 2011. Krajiny, ktoré sa zapojili do potravinovej pomoci v roku 2012 ako Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Česko mali vysúťažených distribútorov potravín už v októbri-novembri 2011. Jednoducho to začali súťažiť a už išlo len o to, ako sa finančne doplní, či bude spoluúčasť finančná, alebo nebude. Ale vedeli ste, čo idete, aký objem, a sám ste, pán Simon, vedel, že toto je ešte otázka k diskusii na Európskej komisii, či tam štát bude prispievať na potravinovú pomoc, alebo nebude. Čiže tohto sa to vôbec netýkalo, ale už sa dalo hovoriť o potravinovej pomoci. Keď vedeli Španieli, Taliani, Francúzi, Česi už mať v novembri vysúťažené podmienky, prečo to neurobilo naše ministerstvo? Vy ste mohli kľudne urobiť už prípravu na celý súťažný proces a to, čo bolo kľúčové, to verejné obstarávanie bolo potrebné ukončiť najneskôr do 31. 3., to je ten problém. Lebo potom ste už mali robiť zmluvy. Ja som v úvodnej reči, keď som predkladal túto správu, povedal, keby som hneď 4. 4. v deň nástupu do funkcie bol vypísal verejnú súťaž na dodávateľa, najskôr by som dokázal podpísať a detailizovať všetky tieto veci, ktoré sme mali do 31. 5. Komisii odoslať, najskôr by som to mal v polovičke augusta. Čiže to sa reálne nedalo spraviť. Preto ešte raz opakujem, zlyhanie v roku 2013 bolo z toho dôvodu, že 4. 4. na stole nebolo nič, akurát suma, ktorú žiadal niekedy v januári pán Simon, a to bolo vsjo. Ani bodka viac. Čiže nebol vôbec proces predpripravený.

  To bolo v roku 2012. Rok 2013 už sa rozbiehal relatívne dobre, lebo sa stala vec, ktorá sa nikdy pánu Simonovi nemohla podariť, to jest, že do programu sa nám prihlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. To bola komora, ktorú pán Simon nikdy neuznával, to bola komora, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť a má združených skoro všetkých poľnohospodárov, prvovýrobcov na Slovensku a potravinárov, s výnimkou jednej bývalej regionálnej komory, a to je v Dunajskej Strede, ktorá sa za pána Simona odtrhla z SPPK a nazvala sa Agrárnou komorou Slovenska. Čiže táto komora, ktorá mala svoje kancelárie v 42 okresoch Slovenska, povedala, že ide pomôcť ministerstvu a bude rozdávať potravinovú pomoc. Zároveň sme vyriešili ten kardinálny problém, ktorý bol v skladovaní. Lebo princíp bol založený na niekoľkých krokoch. Dodávateľ vyrobí a dodá zo svojich skladov odberateľovi distribútorov. Čiže do distribučných skladov tie sklady, ktoré pán Simon odsúhlasil, ste videli na tých obrázkoch, my sme urobili dohodu so štátnymi hmotnými rezervami a s ministerstvom vnútra, že oni nám uskladnia tie potraviny, čiže sme si vyriešili problém skladovania a určite v podmienkach štátnych hmotných rezerv, kde sa skladujú obilniny, potraviny pre celé Slovensko pre krízové stavy, majú iné podmienky ako výrobňa, kde sa demontujú batérie a kovový šrot a podobne. Čiže aj toto sme vyriešili, ale ja som to nevedel do 31. mája, lebo som na to nemal jednoducho čas. Ja som potreboval určitý časový priestor, ale toto nám už bolo v tom júli jasné, že toto už máme vysúťažené, máme vyjednané, teraz sme potrebovali od tej Komisie, aby nám prolongovala termín, aby sme hovorili s nimi, že jednoducho sme nastúpili noví, musíme to chytiť celé od začiatku, ale už máme riešenie.

  Európska komisia, list prišiel až v septembri, ale my sme vedeli stanovisko 6 až 8 týždňov dopredu, už teraz neviem presne. Povedali, že už ani ďalej nerobte. My vás jednoducho zastavujeme, zlyhali ste v roku 2011 a jednoducho my vám nevieme prolongovať termín v roku 2012, lebo toto je uznesenie Európskeho parlamentu a Komisia nemá právo meniť termín. Čiže toto bol ten reálny dôvod. No ale škoda, že odišiel pán poslanec, ja som mu chcel odpovedať aj na tých 3,5 tisíca ton.

  Viete, tu sa to s takou ľahkosťou teraz prenieslo a zrazu sa povedalo, že vlastne ten Simon je hrdina, veď on rozdal 16-tisíc ton a nerozdal len 3,5 tisíca ton.

  Ale to má jeden veľký háčik. Viete, pán Simon tu, myslím, že v prvom vystúpení povedal, že na základe jeho iniciatívy sa podpísal dodatok a prolongoval sa termín, že sa potravinová pomoc môže urobiť do konca februára 2012. Nie je to pravda. Európska komisia rozhodla, že sa prolonguje termín do konca februára 2012 a dala pokyn tým štátom, ktoré realizovali potravinovú pomoc, aby urobili dodatky k týmto zmluvám ohľadne termínu, bodka. Naše ministerstvo, naša PPA-čka pod vedením pána vtedajšieho ministra Simona urobila nadprácu, urobila nadprácu. Zrazu sa do dodatku číslo 1 zaviedla tzv. fikcia dodávky. Celý princíp kontroly potravín bol založený na tom: vyrobíš - dodáš distribútorovi - dôjde skontrolovať PPA-čka ako dozorný kontrolný orgán - podpíšu sa dokumenty, a keď sa dokumenty podpíšu, Európska komisia, respektíve PPA-čka, ktorá dostala peniaze od Európskej komisie - preplatí náklady s tým spojené.

  Vytvorením fikcie dodávky, ktorú pán Simon urobil sa stalo jedno: Zrazu, on totiž podpísal, že sklady dodávateľa sa zároveň stali skladmi odberateľa. A tam je ten Pohronský Ruskov, Sládkovičovo, Trnava atď., vymenované sklady, ktoré patrili dodávateľovi, sa zrazu stali skladmi odberateľov. Nebolo to možné skontrolovať. Ako ste to chceli skontrolovať, keď to bolo furt v tom jednom sklade?

  A ešte popravde, veď to neboli nejaké sklady, veď tieto potravinové podniky nemajú nejaké pofidérne sklady, ale to boli veľké silá. Ja som s tými ľuďmi z toho Euromillsu rokoval. Hovorím, povedzte pravdu, mali ste to vyrobené? Hovorím, sú dve veci. Vyrobené sme to mali, nemali sme to nabalené v kilových balíkoch. Lebo pre nás je nemysliteľné, my vám dokážeme 3,5 tisíca ton za jeden deň nasáčkovať na baličke, ale nám povedzte termín kedy, lebo ja nemôžem si dovoliť rozložiť 3 500 paliet plných potravín po svojom priestore, lebo mi zablokujete celú fabriku. Povedzte mi, ktorý deň to odoberiete a my vám zo sila, lebo nikto nevie, či toto je švédska alebo fínska pšenica, my vám ju jednoducho z nášho sila, to čo vám sme povedali, to vám nasáčkujeme a si to odlifrujte. Zoberte si to preč.

  Čiže toto sa udialo, pán Simon, s týmto ste sa vôbec nepochválil. Ale vytvorila sa fikcia dodávky, veľmi nebezpečný fenomén. Zrazu nebolo možné kontrolovať cez PPA-čku a tie srandičky, ktoré tam pán Simon rozpráva, že im neumožnili a podobne, vlastne nebolo čo, že neumožnili skontrolovať v distribučnom sklade tieto potraviny. No nebolo čo, lebo sklad dodávateľa oni právo kontrolovať nemali, o takej podmienke nikde zmluva nehovorila, ale zároveň dodatkom č. 1 urobili to, že sklad dodávateľa urobili skladom odberateľa, čiže Euromills povedal, ale čo chcete kontrolovať? Tu máte môj doklad, že ja to mám vyrobené a tým to skončilo. Euromills žiadal len jedno - nadiktujte nám autá a nadiktujte nám inštitúcie, kedy si tých 3,5 tisíca ton zoberiete. Euromills nič iné nezaujímalo. Euromills sa právom cíti podvedený štátom, lebo Euromills tie podmienky splnil, len ich nesplnila odberateľská organizácia distribučná Potravinová banka Slovenska, ktorá bola zazmluvnená vtedajšou Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, vtedajším ministerstvom pôdohospodárstva, tí si neplnili. A môžem povedať aj prečo si neplnili. Oni jednoducho nemali na to peniaze. Zoberte si, to je charita. Charita robí dobrý skutok, ale charita nikdy nedisponuje veľkými prostriedkami. A jednoducho títo ľudia, keď začali distribuovať 20-tisíc ton potravín, na to potrebujete obrovský cash flow, aby ste mohli tie kamióny, tie nájmy, všetko zaplatiť.

  Tam stačilo urobiť jedno a to vyčítam pánu Simonovi, a keď hovorím, že nekonal, myslím jedno - stačilo urobiť polročnú dočasnú pôžičku cez PPA-čku na Potravinovú banku Slovenska, vyriešiť im cashový problém, oni by sa zrevitalizovali, za pol roka by to vrátili, lebo okamžite, ako by boli predložené faktúry, by Európska komisia, lebo PPA-čka by preplatila charite tieto peniaze a charita to mohla vrátiť tú pôžičku, ktorú by od PPA-čky dostala. To bola celá finta pán Simon. Robíme tu vedu z nejakého nedodania potravín, pritom stačilo takúto jednoduchú vec spraviť. Ale keby ste sa tomu bol venoval, bol by ste na to aj došiel, len vy ste mal inde záujmy.

 • Potlesk. Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, ja vás poprosím, nevykrikujte.

 • Takže celé sa to dalo vyriešiť trošku inak. Ale chcem sa dostať k tej koncovke. My sme získali neuveriteľné zlé meno v Komisii, lebo vedeli o problémoch, však majú tu stále zastúpenie a vedeli, čo sa deje s potravinovou pomocou.

  Ale najhoršie, prečo sa nepodarilo, a chvíľu sme boli aj v tom zavádzaní, že to musí byť charitatívna organizácia. Potom sme vlastne došli na to, že to môže byť nezisková organizácia. Ani jedna charita na základe správania a výsledkov porád, ktoré boli, ktoré mali buď na PPA-čke, alebo s pánom ministrom, povedali, že nikdy nechcú mať už nič spoločné s ministerstvom pôdohospodárstva. Povedali, že jednoducho ony, veď tam dokonca pán Simon, ja si to meno nepamätám, tam jedna, jedna charitatívna organizácia, tam jedna pani došla aj o rodinný dom kvôli tomu, že vy ste neriešili financie. Lebo tá charitatívna mala založený svoj dom a tá pani došlo o to. Lebo pán Simon neriešil cash flow pre tieto organizácie. Čiže my sme získali, my sme mali v polovici pol roku, teda v pol roku 2012 také meno na trhu, že žiadna charitatívna organizácia nechcela s nami vôbec rokovať. Ale ešte raz hovorím, našli sme našťastie Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru, ktorá by nám bola vytiahla tento problém a bola by nám pomohla v tomto probléme, ale 2012-ty vážne, ja už som ho nevedel vyriešiť. Ale 2013-ty sme chceli reálne riešiť. Len na to Komisia nám v júli, bolo zasadnutie, myslím, že ministrov a povedali, chlapci už ani nepokračujte. Jednoducho ste zlyhali, je to hanba, hádate sa, lebo ten Euromills, to sú za tým bohatí Luxemburčania a tak ďalej. Čiže to nie je niekto, to je seriózna firma, ktorá má serióznych akcionárov a tí si takisto sťažovali na pomery na Slovensku a na riadenie celého procesu cez pána Simona si takisto sťažovali v tom Bruseli. A Brusel nám povedal, jednoducho zlyhali ste, nedáme vám to.

  Nevedeli sme o tých troch dôvodov, ktoré nakoniec napísali, tie sme dostali až písomne, ale vedeli sme už v polovici júla, že Slovensko potravinovú pomoc na rok 2013 nedostane.

  Čiže toto je možno to doplnenie, ktoré sa nedalo vyčítať z materiálu a nedalo sa to tam ani celkom vtesnať, lebo ja som sa snažil urobiť materiál chronologicky. Zato tam nie je žiadny záver, dámy a páni, lebo vy ste ho nepýtali. Vy ste chceli informáciu o potravinovej pomoci. Tak som sa ju snažil vám predložiť a úvodom som povedal, ja som nenapísal jednu čiarku v tomto materiáli. To písali ľudia, ktorí v tom čase boli na ministerstve pôdohospodárstva za pôsobnosti pána Simona, aby to bolo objektívne, aby to nebolo motivované nejakými nástupcami, ktorí prišli so mnou buď na PPA-čku, alebo na ministerstvo.

  Keď táto správa nevystihla vaše očakávania, ospravedlňujem sa, ale snažili sme sa urobiť maximum, aby ste dostali objektívnu informáciu.

  A keď ma kritizujete, máte právo, veď je to váš názor, ale ja mám, pokladal som si za povinnosť vám odpovedať, prečo ten rok 2013 tak zlyhal.

  Dámy a páni, mal som tu pripravené aj záverečné slovo, ale myslím si, že v tomto momente je zbytočné, lebo cez odpoveď pána Matoviča som vlastne vysvetlil mnohé veci, ktoré som chcel ešte povedať v záverečnej reči. Takže máte pred sebou dlhý program, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste venovali toľko času tomuto bodu.

  Už asi nebudem mať možnosť ani vystúpiť k tomto parlamente, prajem vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, všetko do nového roku a, pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať druhým čítaní o vládnom návrhu zákona číslo 309 o podpore obnoviteľných zdrojov energie, tlač 334.

  Poprosím pána ministra hospodárstva, aby odôvodnil vládny návrh zákona.

  Poprosím potom pána spravodajcu, aby sa pripravil. Pán poslanec Kondrót je spravodajcom.

  Pán minister, nech sa páči.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 334.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladám za účelom spresnenia a doplnenia doterajšej zákonnej úpravy podpory výroby elektriny a z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a výroby biometánu.

  V prvom rade by som chcel ešte raz vysvetliť prečo ministerstvo hospodárstva v súčasnosti prišlo s týmto návrhom. Ako iste viete Úrad pre reguláciu sieťových odvetví do konca novembra 2012 vydal cenové rozhodnutia v rámci cenovej regulácie v elektroenergetike a v plynárenstve pre rok 2013, pričom určil aj ceny elektriny a plynu pre domácnosti. Jednou z regulovaných položiek, ktorá významne ovplyvňuje koncové ceny elektriny, je tarifa za prevádzkovanie systému.

  Táto tarifa zahŕňa v sebe podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ale predovšetkým podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobkov elektriny a tepla.

  Vzhľadom na to, že sa postupne rozvíja oblasť podpory obnoviteľných zdrojov energie vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a podpory biometánu, úprava musí obsahovať nielen pravidlá, ktoré budú zabezpečovať plnenie cieľov vyplývajúce z legislatívy Európskej únie a zohľadňovať oprávnené záujmy regulovaných subjektov pri výrobe elektriny a biometánu, ale musí tiež obmedziť špekulácie niektorých výrobcov elektriny pri výrobe elektriny, ako aj eliminovať premietnutie nákladov na podporu týchto zdrojov do koncovej ceny za dodávku elektriny pre všetkým odberateľov elektriny.

  Práve po ukončení cenových konaní regulačného úradu na základe poznatkov pri posudzovaní cenových návrhov boli zanalyzované tieto skutočnosti a následne premietnuté do tohto legislatívneho návrhu, ktorý znižuje dopady na koncového odberateľa elektriny. Aby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mohol legislatívny návrh aplikovať už v roku 2013, je potrebné, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. januára tak, aby sa využili všetky možné nástroje na elimináciu zvyšovania cien elektriny, resp. na možnosť ich zníženia.

  V prípade nevyužitia týchto nástrojov je riziko, ktoré je v dnešnej hospodárskej situácii o to väčšie, že pri vysokých cenách elektriny hrozia dopady negatívneho vývoja ekonomiky, zhoršenia konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, zvýšenia rizika odchodu investorov do iných regiónov a krajín, zhoršenia podnikateľského prostredia, ale dopady z hľadiska zabezpečenia primárnych a únosných cien elektriny pre domácnosti.

  Predísť týmto rizikám a možným škodám je hlavný dôvod predloženia tohto návrhu. Uisťujem vás, že týmto účelom aj v budúcnosti využijem všetky možnosti, aby som mohol dať regulačnému úradu nástroje na elimináciu zvyšovania alebo znižovania cien energie.

  V tejto súvislosti by som však chcel spomenúť ustanovenie, ktoré je napádané a medializované, ide o úpravu hranice podpory pre zdroje do 300 megawatt. Na hospodárskom výbore bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorým sa hranica 300 MW ruší a navrhuje sa podpora pre zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom nad limit určený v písm. a) alebo b) § 3 ods. 3 tohto zákona. Zdôrazňujem však, že nárok na podporu budú mať len tie zdroje, ktoré budú uvedené do prevádzky, modernizované alebo rekonštruované po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona. V žiadnom prípade sa to netýka ani jedného zdroja, ktorý je v súčasnosti prevádzkovaný.

  Zároveň návrh zákona splnomocňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby všeobecne záväzným právnym predpisom určil podmienky, ktoré bude musieť splniť zariadenie výrobcu elektriny na účely podpory. Okrem toho samotná výstavba zdrojov nie je živelný proces. Je regulovaný v zmysle možností daných smernicami Európskej únie. Dnes takýto zdroj môžu stavať iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ktoré vydáva ministerstvo hospodárstva v správnom konaní. Na to, aby ministerstvo hospodárstva vydalo osvedčenie pre väčší zdroj, je nutné splnenie niekoľkých predpokladov a podmienok vrátane stanoviska Slovenskej energetickej prenosovej sústavy, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví či poukázania na skúsenosti odbornej spôsobilosti. Takáto úprava nabáda vlastníkov alebo prevádzkovateľov, aby zdroje modernizovali alebo rekonštruovali a tak dosiahli vyššiu účinnosť, nižšie emisie, lepšiu hospodárnosť prevádzky.

  Skupina zdrojov, ktorej sa úprava môže dotýkať, samozrejme, až po rekonštrukcii, alebo významnej modernizácii, bude mať určite nižšiu výkupnú cenu, podporu, teda podporu doplatkom ako súčasne podporované zdroje práve z dôvodu zefektívnenia tejto prevádzky.

  Ďalším napádaným ustanovením je ustanovenie vo vzťahu k rekonštrukcii a modernizácie energetických zariadení a následnej podpore zdrojov. Návrhom sa vypúšťa ustanovenie, že náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, musia byť vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, ak má byť zdroj po rekonštrukcii podporený.

  Ustanovenie týkajúce sa 50 % sa do zákona dostalo novelou v roku 2011. Na základe skúseností ÚRSO, na základe aplikačnej praxe sme došli k názoru, že hranica nie je optimálne nastavená. Nerieši dobre problematiku. Myslíte si, že aj v roku 2011 bola vykonaná analýza na 50 % s dopadmi tohto riešenia? Teda nebola. Ak sa navrhuje, aké riešenie sa navrhuje? ÚRSO pri cenových konaniach už teraz veľmi dôsledne sleduje práve splnenie kritéria modernizácie a rekonštrukcie. Regulovaný subjekt k cenovému konaniu prikladá aj doklady preukazujúce uskutočnenie rekonštrukcie alebo modernizácie vrátane analýzy vykonaných zásahov. Zároveň musí predložiť aj znalecký posudok preukazujúci splnenie podmienok rekonštrukcie alebo modernizácie, čo v minulosti nebolo, kde sa preukáže technické zdôvodnenie, napríklad zvýšenie účinnosti, úspora nákladov na prevádzku a podobne, čo zabezpečuje hodnoverné preukázanie, že došlo k zhodnotenie zariadenia rekonštrukciou alebo modernizáciou, čo následne ÚRSO ešte kontroluje.

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v roku 2012 fyzicky preveril celkom 134 takýchto zdrojov a v prípadoch, kde zistil rozpory s deklarovaným stavom bolo nariadené neoprávnenú vyplatenú podporu vrátiť.

  Základný vzorec pre stanovenie výkupnej ceny už dnes stanovuje vyhláška č. 225/2011 Z. z., v kalkulácii sú započítané na ročnom základe odpisy investičného majetku, úroky, cena práce vrátane ostatných osobných nákladov, prevádzkové náklady a režijné náklady. Do celkovej ceny je zahrnutý aj zisk v priemernej hodnote cca 6 %. Najpodstatnejšiu časť tvorí odpis z majetku, do ktorého sa v prípade rekonštruovaných zdrojov započítava len hodnota technického zhodnotenia alebo, inak povedané, uvažuje sa s odpismi z preinvestovaných prostriedkov. Pre lepšiu zrozumiteľnosť, ak hodnota modernizácie alebo rekonštrukcie, to sú tie spomínané natierané ploty, je 10-tisíc, tak do kalkulácie vstupuje odpis len z tejto hodnoty, ak je preinvestovaný 1 milión do kalkulácie vstupuje odpis z jedného milióna. Aj laikovi musí byť jasné, že takto stanovená výkupná cena musí byť nižšia ako výkupná cena pre nový zdroj.

  Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, jak by som vysvetlil podstatu z dôvodu podpory vysoko účinnej kombinovanej výroby, dovoľte mi pripomenúť, že platný zákon 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, za prvé. Za druhé, elektriny s vysoko účinnou kombinovanou výrobou, čiže to patrí, za tretie, biometánu.

  Týmto zákonom preto okrem smernice Európskej únie o podpore elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov je transponovaná aj smernica č. 2004/8 Európskej únie o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou. Cieľom podpory kombinovanej výroby elektriny a tepla je práve lepšie využitie primárnych energetických zdrojov pri zásobovaní energií prostredníctvom vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny alebo mechanickej energie a tepla s následne znížením emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého.

  Kombinovanou výrobou je technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha buď teda výroba elektriny a tepla, alebo mechanickej energie a tepla, alebo mechanickej energie tepla a elektriny. V prípade veľkých výkonov podľa zákona, čo sú tie zdroje nad 1 MW je vysoko účinnou kombinovanou výrobou kombinovaná výroba, pri ktorej v porovnaní so samotnou výrobou tepla a samostatne výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie vo výške najmenej 10 %. Tu je jasne stanovená vyššia účinnosť, lepšie využitie práve týchto palív od dovozu, ktorých je závislá Slovenská republika.

  Jednou z technológií kombinovanej výroby je aj paroplynová elektráreň, ktorá využíva zemný plyn ako palivo na kombinované získavanie elektriny a tepla. Práve v októbri 2012 bola v Európskom parlamente a Európskou radou schválená smernica 2012/27 o energetickej efektívnosti, ktorou sa okrem iného zrušuje smernica 2004. Hlavným cieľom je zvýšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie úspor primárnej spotreby energie. Podľa tejto smernice vysoko účinná kombinovaná výroba a centralizované zásobovanie teplom a chladom predstavujú významný potenciál úspor primárnej energie, ktorý je v Únii do značnej miery nevyužitý.

  Podobne je aj jednou z priorít energetickej politiky Slovenskej republiky z roku 2006, ako aj stratégie energetickej bezpečnosti z roku 2008 podpora vysoko účinnej kombinovanej výroby. Preto som veľmi prekvapený, že je tu kritika za podporu tejto vysoko účinnej kombinovanej výroby. Čo sa týka podporovaných zdrojov, ešte raz zdôrazňujem, že nárok na podporu budú mať len tie zdroje, ktoré budú uvedené do prevádzky, modernizované alebo rekonštruované po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona a bude im vydané osvedčenie ministerstva na výstavbu energetického zariadenia vydávané v správnom konaní. V žiadnom prípade sa netýka ani jedného zdroja, ktorý je v súčasnosti prevádzkovaný.

  Zároveň návrh zákona splnomocňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby všeobecne záväzným právnym predpisom určil podmienky, ktoré bude musieť splniť zariadenie výrobu elektriny na účely tejto podpory. Tiež bolo povedané, že takáto výroba je efektívna iba za určitých podmienok. Jednou z nich je, že sa podarí na trhu umiestniť aj vyrobené teplo. Ale ak sa to nepodarí, potom nemôže vyrábať teplo a potom nie je vysoko účinná kombinovaná výroby a nemôže byť teda podporená.

  S podporou vysoko účinnej kombinovanej výroby zdrojov na báze plynu je treba spomenúť ešte jeden pohľad, a to pohľad na energetický mix. Je nesporné, že základ bilancie elektrizačnej sústavy budú tvoriť jadrové elektrárne. Ako dôležitý prvok pri získavaní bezpečnosti zásobovania elektrinou a trvalo udržateľného zdroja. Podľa národného akčného plánu sa obnoviteľné zdroje schválené vládou v októbri 2010, by podiel výroby elektriny z OZE mal byť v roku 2020 cca 23 %, ale práve na reguláciu elektrizačnej sústavy budú slúžiť tepelné elektrárne a naším cieľom je, aby to boli zdroje čo najúčinnejšie, s najlepšími energetickými a environmentálnymi parametrami.

  Jednou z hlavných úprav je skutočnosť, tohto zákona je skutočnosť, že aj podľa dnes platnej úpravy je nariadené neoprávnene vyplatenú podporu vrátiť. Nie je to zatiaľ v zákone stanovené a kompetencia uložiť sankciu za nesplnenie tejto povinnosti sa v predloženom návrhu upravuje. Veľmi podstatou skutočnosťou je aj to, že regulačný úrad bude mať možnosť medziročne znížiť výkupnú cenu zo zdrojov o 20 %.

  Všetci máme v živej pamäti fotovoltaické zdroje, ktoré bolo možné znížiť o výkupnú cenu len o 10 %, ale náklady na technologické zariadenia na trhu s týmito technológiami klesali až o 30 až 40 %. A nemohlo sa to do toho zníženia preniesť. Uvedené navrhujeme preto, že nechceme, aby sa situácia zopakovala a v prípade zámerov s výstavbou bioplynových staníc. Na tento segment sa zameral záujem investorov a prevádzkovatelia distribučných spoločností, ktorí vyplácajú podporu, vydali povolenie na pripojenie pre bioplynové stanice celkom vo výške viac ako 140 MW, čo naša energetika ani producenti biomasy nie sú schopní zvládnuť. V prípade, že by novela nebola prijatá, došlo by k značným národohospodárskym škodám, a to predovšetkým z toho dôvodu, že by značne narástla cena elektriny pre konečného spotrebiteľa. Jedná sa o sumu cca 150 mil. eur, a to len z dôvodu pripojenia zariadení na výrobu elektriny z bioplynu, na ktoré sa teraz sústreďuje záujem investorov. A to už vôbec nehovorím o možnosti ohrození potravinovej bezpečnosti Slovenska, pretože sa pestujú energetické plodiny na úkor potravín.

  Veľmi podstatnou skutočnosťou je aj jednoznačné definovanie doby uvedenia zariadenia do prevádzky a inštalovaného výkonu. Tu sa reaguje na zistenia pri kontrolách vykonaných úradom hlavne vo fotovoltaických zdrojoch. Tých bolo skontrolovaných 1 217. Kontroly boli ukončené koncom októbra tohto roku, kde bolo zistené, že stavebné úrady vydávali a správoplatňovali kolaudačné rozhodnutia na zdroje, ktoré vôbec nestáli, neboli prevádzkyschopné alebo dokončené. Novela zákona tento stav odstráni.

  Novela taktiež zužuje podporu pre fotovoltaické zdroje so 100-kilovou na 30 a priznávam sa, že takýto návrh bol už predložený v Národnej rade aj v minulom období, avšak z dôvodu skrátenia volebného obdobia sa nedostal na rokovanie.

  V prípade vodných zdrojov sa zužuje podpora len do výšky 5 MW. Podotýkam, že v oboch prípadoch to bude platiť opäť len pre zdroje uvedené do prevádzky po 1. 4. 2013. Ďalej sa upresňuje výroba elektriny v ostrovnej prevádzke, ktorá je nesprávne zamieňaná s výrobou elektriny pre vlastné využitie zariadení výrobcu elektriny pripojeného k distribučnej sústave, nakoľko výrobcovia s takýmto režimom prevádzky sú oslobodení od poplatkov za tarifu, za prevádzkovanie systému a tarifu za systémové služby. Ustanovuje sa povinnosť pre výrobcu elektriny vrátiť prevádzkovateľovi regionálnej siete distribučnej sústavy doplatok, ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona, nakoľko boli zistené pri kontrolách rôzne špekulácie a praktiky účastníkov trhu.

  Návrh zabraňuje zneužívaniu postavenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy na trhu s elektrinou, zamedzuje špekulatívnemu správaniu subjektov pri obchodovaní s elektrinou, pri predkupoch presnejším definovaním ceny za predaj elektriny, s cenou najmenej vo výške ceny elektriny za straty. V neposlednom rade sa novelou umožňuje nielen zvyšovať, ale po novom aj znižovať výšku príplatku v závislosti na zmeny cien vstupných surovín použitých pri výrobe elektriny, a to z dôvodu výrazných výkyvov cien palín na trhoch.

  Často bolo uvádzané, že podpora vysoko účinnej kombinovanej výroby - dusíme podporu obnoviteľných zdrojov, ale absolútne tomu tak nie je. Záväzný cieľ pre rok 2020 v oblasti obnoviteľných zdrojov energie je daný na základe smernice 2009, ktorú som už spomínal, v ktorej je povinnosť Slovenska zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v pomere k hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 6,7 % v roku 2005 na 14 %.

  Základným strategickým dokumentom, ktorý označuje plnenie tohto cieľa v jednotlivých rokoch, je, ako som už spomenul Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý bol schválený v roku 2010.

  Zostáva zachované ustanovenie o tom, že podiel biomasy v zdrojoch do 200 MW bude podporovaný tak ako doteraz. Doteraz sa nenašiel ani jeden výrobca, ktorý by vyrábal elektrinu na zariadení s vyšším výkonom, nakoľko už dnes sú značné problémy s dostatkom tejto suroviny za prijateľnú cenu.

  Plnenie cieľa je v roku 2009 a v 2010 v súlade s odhadmi, ktoré boli urobené v minulých rokoch. V súčasnosti je podiel obnoviteľných zdrojov energie na úrovni 11 % . Vysoko prekračujeme plnenie orientačnej trajektórie, ktorú stanovila smernica, a preto splnenie cieľa 14 % v roku 2020 je reálne.

  Poznamenávam, že 14 % podiel obnoviteľných zdrojov máme mať v roku 2020 a nie v roku 2013 alebo 2014. Preto našim cieľom je do budúcnosti presadzovať také riešenie podpory obnoviteľných zdrojov, ktoré bude znamenať znižovanie nákladov na dosiahnutie cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.

  Chceme podporovať predovšetkým zdroje s najnižšími nákladmi, ktorých cena je čo najbližšie trhovej. Tu je aj príklad predloženého návrhu zákona, pričom podotýkam, že ustanovenia nemajú ani v jednom prípade retroaktívny charakter.

  Navrhované ustanovenia prispejú k možnému zníženiu nákladov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v rámci podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, a elimináciu premietnutia týchto nákladov do koncovej ceny za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov elektriny.

  Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi požiadať vás o schválenie predmetného návrhu zákona.

 • Ďakujem. Pán poslanec Kondrót.

  Poprosím, dámy a páni, o súhlas, aby ešte pán spravodajca nás informoval o priebehu.

  Potom prerušíme.

  Bude obedňajšia prestávka do 14.00 hodiny.

  A potom začneme s rozpravou.

  Je tu 31 prihlásených ľudí.

  Takže, pán spravodajca, poprosím vás ešte o informáciu, a potom vyhlásim obedňajšiu prestávku.

 • Ďakujem pekne, pán predseda.

  Vážený pán minister, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 334 v druhom čítaní.

 • Ruch v sále.

 • Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predloženému návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z . z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

  Čl. I.

  Národná rada Slovenskej republiky k uzneseniu z 18. decembra 2012 č. 375 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

  Čl. II.

  Rokovania výboru sa zúčastnil Daniel Lipšic poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý nie je členom výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený.

  Čl. III.

  Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť

  - Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 18. decembra 2012 č. 158 a

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením z 18. decembra 2012 č. 104.

  Čl. IV.

  Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV.

  Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.

  Čl. V.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní, bola schválená uznesením z 18. decembra 2012 č. 105.

  Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda, ďakujem. Skončil som.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Ja len ešte pre poriadok prečítam tých, ktorí - otváram rozpravu - ktorí sú písomne prihlásení za kluby: KDH Alojz Přidal, SaS Juraj Miškov, SDKÚ - DS Jozef Mikuš, OĽaNO Igor Matovič.

  A potom je ešte prihlásený písomne: páni poslanci : Lipšic, Hudacký, Hlina, Zajac, Viskupič, pani poslankyňa Mezenská, páni poslanci Mičovský, Fecko, Hraško, Kuffa, Poliačik, Brocka, pani poslankyňa Jana Žitňanská, páni poslanci Galko, Švejna, Chren, KrajceR, Vašečka, Érsek, Beblavý, pani podpredsedníčka Jurinová, pán poslanec Mikloško, Škripek, Kadúc, Štefanec a Fronc. To sú písomne prihlásení.

  Takže vyhlasujem, prerušujem rokovanie. Vyhlasujem obedňajšiu prestávku.

  A o 14.00 hodine začneme vystúpením za klub KDH pán poslanec Alojz Přidal.

 • Prerušenie rokovania o 12.06 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Príjemné popoludnie panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v popoludňajší rokovaní, v popoludňajšom rokovaní 15. dňa 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v prerušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, tlač 334. Pán minister zaujal svoje miesto.

  Prosím spravodajcu, aby pána Kondróta prosím, aby zaujal miesto spravodajcu. Je tu niekto z hospodárskeho výboru, ktorý by nahradil poslanca Kondróta?

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Byť na výbore a byť členom výboru, skoro, ale... Takže, pán spravodajca, vitajte, zaujmite miesto.

  A nech sa páči. Dávam slovo pánovi poslancovi Přidalovi.

 • Pokračovanie rokovania v skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 334.

 • Vážené dámy a páni, milé kolegyne, kolegovia, dúfam, že nás tu bude za chvíľu viacej, a preto to, čo som chcel povedať na začiatku poviem nakoniec, ale začnem pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré som si pripravil, ktoré tu kolegovia z opozície podpísali, takže ich najprv prečítam.

  Ten prvý návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 334 sa mení takto:

  V čl. I sa vypúšťajú body 7, 9 a 29. Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  V prípade schválenia tejto zmeny sa táto premietne do ustanovenia účinnosti v čl. II.

  Odôvodnenie:

  Vypustením bodu 7 sa ruší navrhovaná podpora pre zdroje s celkovým inštalovaným výkonom do 300 megawatt. Vypustením bodu 9 sa pre podporu po rekonštrukcií alebo modernizácii opätovne stanovuje, že náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musia byť vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. A bod 29 sa stáva vypustením bodu 7 bezpredmetným. Pán kolega Kondrót, to je prvý pozmeňujúci návrh.

  Ten druhý, keďže viem, že tento neschválite, je taká ústupová cesta, ktorú vám ponúkam:

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 334 sa mení takto:

  V čl. I sa vypúšťa bod 9, ostatné body sa primerane prečíslujú.

  V prípade schválenia tejto zmeny sa táto premietne do ustanovenia v účinnosti v čl. II. Odôvodnenie:

  Vypustením bodu 9 sa pre podporu po rekonštrukcii alebo modernizácii opätovne stanovuje, že náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu musia byť vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.

  No a pozmeňujúci návrh 3:

  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 334 sa mení takto:

  V čl. I sa vypúšťajú body 8 a 10. Ostatné body sa primerane prečíslujú.

  V prípade schválenia tejto zmeny sa táto premietne do účinnosti v čl. II.

  A to odôvodnenie je, že vypustením bodov 8 a 10 sa zachováva podpora pre fotovoltické zdroje s inštalovaným výkonom do 100 kilowatt, teda tak ako je to dnes v platnom zákone.

  Teraz pár slov, hlavne k tomu tretiemu pozmeňujúcemu návrhu. V tom samotnom návrhu zákona je niekoľko reštriktívnych opatrení proti obnoviteľným zdrojom energií, predovšetkým fotovoltike. Tá fotovoltika od roku 2009, keď bol schválený pôvodný zákon 309 o podpore obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla, teda KVET-u, ktorý pripravilo ministerstvo hospodárstva na čele s vtedajším ministrom pánom Ľubomírom Jahnátkom si prešla pomerne zložitým vývojom od absolútnej podpory, až, ako sa to ukazuje dnes, absolútny zákaz. Absolútna podpora znamenala v roku 2010 boom fotovoltiky a prírastok 185,6 megawattu výkonu fotovoltických elektrárni pri výkupnej cene 425 eur za megawatthodinu. V prvom polroku 2011 následne potom poklesla výkupná cena o 10 %, ale aj tak za 6 mesiacov sa nainštalovalo alebo inštalovalo 302,5 MW výkonu. V roku 2010 a v prvom polroku 2011 na základe zákona o podpore OZE a KVET-u z dielne SMER-u sa celkovo nainštalovalo 488 MW výkonu fotovoltických elektrárni. To je jeden jadrový jaslovskobohunický blok.

  Kapacity a povolenia pre tieto inštalácie si vo veľkej miere rozdelilo medzi seba pár vyvolených, ale tí už dnes nevlastnia prakticky nič, pretože to stihli výhodne predať zahraničným investorom, fondom a bankám. Ako to bolo s fotovoltikou v druhom polroku 2011? Do platnosti vstúpila tzv. Jurčíkova novela, bol to zákon 558/2010 Z. z. z 15. decembra, ktorá obmedzila podporu v prípade fotovoltiky iba pre inštalácie do 100 kilowatt a aj to iba na strechách a v druhom polroku roku 2011 sa nainštalovalo 18,2 MW, pričom výkupná cena poklesla o 33 %. No a potom prišiel rok 2012 a výkupná cena bola opäť znížená, medziročne o 50 %. Aby ani to nestačilo, ÚRSO sa následne k 1. 7. 2012 opäť rozhodlo zmeniť proti vlastnému právnemu predpisu výkupné ceny. Proti predpisu, keďže v roku 2011 sa to udialo tiež k 1.7., avšak to bolo nariadenie zo zákona 558/2010 Z. z. V roku 2012 také nariadenie nebolo, pričom ÚRSO vo vlastnej vyhláške 225/2011, hneď v základných pojmoch. Prvé písmeno, teda druhé písmeno b) tam uvádza, že regulačný rok sa považuje, za regulačný rok sa považuje kalendárny rok. Nová výkupná cena bola stanovená na 119 eur za megawatt, čo na doplatku roku 2012 znamená 59 eur za MW. Keďže pri takejto výkupnej cene pre fotovoltiku sa momentálne jedná o nenávratnú investíciu, od 1. 7. 2012 sa neinštalovalo prakticky nič. V prvom polroku to bolo 9,5 MW. Teda od 488 MW nainštalovaných v roku 2010, v prvom polroku 2011 podľa zákona z dielne SMER-u sa dostávame k 27 MW nainštalovaným v druhom polroku 2011 a v roku 2012. Výkupná cena v porovnaní s rokom 2010 je pre nové inštalácie, ktoré by aj mohli teoreticky pribudnúť v roku 2013, o 72 % nižšia. A od doplatku treba odpočítať odvod do jadrového fondu, tarifu za prevádzku systému, systémové služby, ktoré musí majiteľ fotovoltického zariadenia zaplatiť naspäť distribučnej spoločnosti za každú kWh, ktorú si sám vyrobí a spotrebuje u seba. Takže z deklarovanej podpory mu ostáva 0,03 eura na kW. Ak má rodinný dom na streche 4 kW inštalovaného výkonu, vyrobí 4 000 kWh, ktoré si aj sám spotrebuje, dostane vďaka podpore obnoviteľných zdrojov ročne asi 120 eur. Túto sumu si musí vyfakturovať a zdaniť a mesačne vystavovať reporty a aj si z toho pokryť prevádzku a údržbu zariadenia. Preto nemá žiadny význam ustanovenia novely, ktoré navrhuje zníženie inštalovaného výkonu zo 100 na 30 kW či retroaktívne pokuty, keďže fotovoltika je už len pre pár skalných fanúšikov, výrobné firmy a pár ekologicky zmýšľajúcich občanov, ktorí si takto chcú znížiť výdavky na energie a zvýšiť energetickú efektivitu, či jednoducho to robia z presvedčenia.

  Páni, ja vás chcem vyzvať, neberte malým a chudobným a nedávajte bohatým a mocným!

  Dámy a páni, ja neviem, či sem ešte niekto príde. Ale chcel by som prejsť k tomu podstatnému. Vážené dámy, kolegyne a kolegovia, ja neviem, či sa mám smiať, alebo plakať. Neviem, či sa mám tešiť, alebo hnevať. Neviem, či vám mám, páni kolegovia zo SMER-u, zlorečiť, alebo sa za vás modliť. To vlastne viem, aj keď neviem, či sa dokážem za vás modliť. Veď ja nie som ani taký silný, aby som spoločne s vami, páni Brixi, Martvoň, Podmanický, chodil sa tu modliť v parlamente, lebo by som sa bál. Bál by som sa, že niektorí z vás sa mi potom a nielen mne, ale celému Slovensku vysmejete do očí. Ja som si pozrel hlasovanie v tom skrátenom legislatívnom konaní. Pozrel som si hlasovanie v prvom čítaní a výnimkou z tých menovaných bol pán poslanec Podmanický. Keď ma počujete, pán poslanec Podmanický, vďaka vám, pán kolega. Stúpli ste v mojich očiach. A v mojich očiach stúpli aj všetci tí poslanci SMER-u, ktorí tu boli prítomní a nehlasovali v prvom čítaní za túto zbojsko-darovaciu novelu zákona prijímanú v skrátenom legislatívnom konaní. Zbojsko-darovaciu novelu zákona! Ona je prijímaná v skrátenom konaní aj napriek tomu, že sám predkladateľ píše, že nie je splnená základná materiálna podmienka na postupovanie takýmto procesom. V doložke vplyvov, pán minister Malatinský, vy to píšete, nie ja. Vy ste to písali a napísali ste, že prijatie tejto novely nebude mať žiadny vplyv na verejné financie. To nehovorím ja, to hovoríte vy, pán minister. Páni a dámy. Dnes nejde o žiadny iný zdroj. O žiadnu podporu pre Slovnaft ani Slovenské elektrárne, ani Nováky, ani Vojany. Títo to už potvrdili. U. S. Steel - dneska som sa dočítal v SME - rozmýšľa. Tam som sa dočítal, pán minister, že rozmýšľate nad novými stimulami pre U. S. Steel. Že nevylučujete návštevu centrály v Pittsburgu. Myslím, naozaj že by to bolo osožnejšie, keby ste s pánom premiérom sedeli v lietadle a leteli do Pittsburgu, ako tu predkladali túto zlodejskú novelu. Milí občania, aj k vám sa chcem prihovoriť. Kolegyne, kolegovia, ja naozaj neviem, či sa mám smiať, alebo plakať. Smiať cez slzy nad krivdou, alebo plakať nad krivdou. Dnes dostane niekto dar v hodnote 500 mil. eur, 15-ročné dotácie na podporu výroby elektriny a tepla v bratislavskom PPC. Ja neviem, či sa mám na vás hnevať, že zahlasujete tak, ako zahlasujete, kolegovia zo SMER-u, alebo sa mám tešiť a radovať, že dnes je prvý deň konca vlády jednej strany. Dnes sa rodí nová kauza. kauza, ktorú vám budeme pripomínať tri roky. Dnes sa rodí kauza, ktorá je väčšia ako mýtny tender, nástenkový tender, emisie, páni a dámy zo SMER-u, vy ste vydržali nekradnúť, nekradnúť vo veľkom, 9 mesiacov. Ale ono to prišlo. Nevydržali ste. Včera, predvčerom som si mohol myslieť, že pán premiér Robert Fico o tom nevie. Že pán minister Malatinský o tom nevie. Že za tým je len pán Jozef Holjenčík, biely kôň, ktorý je a ostane hanbou v slovenskej energetike. Houby, nie je to tak. Pán Robert Fico to vie! Robert Fico vie, že dnes tu poslanci SMER-u odsúhlasia majiteľovi PPC darček v hodnote 500 mil. eur. Ja sa môžem mýliť, môže to byť 400 alebo 700 miliónov eur. Dnes tu, páni kolegovia, podpíšete bianco šek na konanie bielemu koňovi pánovi Holjenčíkovi, ktorý, keď sme sa ho na výbore pýtali, o akú sumu ide, tak len mekotal ako koza. Aké podmienky, aké kritéria musí splniť obdarovaný majiteľ PPC sme sa nedozvedeli. Pán Holjenčík povie, koľko musí do PPC investovať. On to povie, on to stanoví alebo ten, ktorý mu povie, čo má povedať. Až dodnes bola ta investícia do nutnej rekonštrukcie alebo modernizácie vo výške 50 % investičných nákladov. Odhadujem 100 mil. eur. Ten, kto chce dostávať dotácie ďalej na PPC musí investovať 100 miliónov eur. Dnes vypustením bodu 9 to už vie, koľko bude musieť majiteľ PPC investovať, aby dostával dotácie, len Pán Boh a ten muž, ktorý to oznámi pánovi Holjenčíkovi. Pán minister, koľko tipujete, že bude majiteľ PPC musieť investovať? Bude to tisíc, 10-tisíc, milión eur? Prefarbia vrátnicu? Natrú zábradlia, nadstavia komín? Je toto vôbec možné? Pýtam sa, je to možné? Je. Na Slovensku je to tak, by povedal Janko zo Žiliny. Jednoducho na Slovensku je to tak.

  Milí občania, dnes niekto dostane dar v hodnote 500 miliónov eur. Počítajte so mnou a kontrolujte ma. 500 mil. krát 30, lebo mne sa lepšie ráta v korunách, je 15 miliárd korún. Za 4-5 miliárd sa dá na Slovensku kúpiť pozemok a postaviť dom, miliónov, nie prepychový, ale slušný dom. Za tri milióny sa dá kúpiť byť. Za 15 miliárd sa dá postaviť 3 000 domov. V 3 tisícoch domoch môže bývať 10-15-tisíc ľudí? Dnes, niekto dostane dar bývanie pre 15-tisíc ľudí. Dnes niekto ukradne toľko domov a bytov, koľko ich je v Hlohovci alebo koľko ich je v Seredi, alebo koľko ich je v Senci, alebo koľko ich v Skalici, alebo koľko je ich v Snine. A tento dar budú splácať normálni ľudia 15 rokov. Jednoduchí, normálni ľudia to zaplatia v cene elektrickej energie.

  Páni poslanci SMER-u, nie ste tu, ale možno ma počúvate. Ja by som vám chcel povedať, že to, čo tu dnes darujete niekomu mocnému, keby ste darovali sebe, tak každý z vás, čo tu sedí, dostane 5 miliónov eur, 150 miliónov korún. Vy tomu obdarovanému nezávidíte? Ani trochu? Neštve vás to? Dámy a páni, až do dnešného dňa som si myslel, že Rober Fico je momentálne najsilnejší muž na Slovensku. Houby, priatelia. Sú tu mocnejší. Majitelia PPC súčasní alebo budúci.

  Páni novinári, sledujte PPC! Sledujte to, či o chvíľu nezmení majiteľa, lebo o tom sa už v kuloároch rozpráva. Médiá, zobuďte sa! Páni, ja neviem, či sa mám smiať, alebo plakať, tešiť sa, alebo hnevať. Viem jedno, že dnes som nemohol mlčať. A ďakujem všetkým kolegom, ktorí tu budú hovoriť v tejto rozprave a snažiť sa budú poukázať na túto neprávosť. V novele tohoto zákona sú podstatné len dva body, 7 a 9. Všetko ostatné je hmla. Ale dnešný deň je aj začiatok. Začiatok konca vlády Roberta Fica. Chvalabohu. Ďakujem za pozornosť vám všetkým a požehnané Vianoce.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. Prihlásili sa už zrejme všetci, ktorí chceli reagovať. Takže uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Desať pánov poslancov, jedenásť, registrujem.

  Takže, nech sa páči, pán poslanec Brocka.

 • Pán poslanec Přidal. Možno by ani nebolo treba vás dopĺňať, lebo to, čo ste povedali, tak stačí, ak by to prešlo do ucha každému voličovi SMER-u, ak to nezaujíma poslancov za SMER.

  Ale ja vás predsa len doplním v tej vašej reči o tom, že Robert Fico sa hrá na silného muža. On sa hrá nielen na silného muža, on sa hrá aj na sociálne cítiaceho politika. To už dávno nie je pravda. Veď to skrátené konanie o tomto zákone je iba preto, aby jeho ľudia mohli kradnúť! Kradnúť v tieni štátneho rozpočtu! V tieni pozornosti médií! Toto je lúpež desaťročia!

  Keď si predstavíte, že tento rok končíme v parlamente, posledný deň rokovať pred Vianocami a poslanci SMER-u tu chcú hlasovať za lúpež desaťročia, tak toto bude udalosť roka. Toto bude posolstvo z Národnej rady. Ja som myslel, že ministrovi Malatinskému stačila tá nakladačka, ktorú dostal od poslancov opozície pri prvom čítaní. Ale evidentne je to veľký cynik.

  Pán minister, ja by som vás chcel vyzvať: Zmiznite odtiaľto! Vy nezastupujete verejný záujem, vy zastupujete nenažraných pažravcov zo zákulisia SMER-u! Vy tu nemáte v tejto budove čo robiť!

 • Že pätnásťročia, a nie desaťročia, aj to ešte trošku dlhšie. Pozrite sa, ja poviem iba toľkoto, čo som povedal v piatok. Malým beriete, veľkému jednému chcete dať. Tí, ktorí to mysleli vážne, išli do produkcie obnoviteľnej energie, išli do svojich záväzkov, zobrali si úvery, išli cez eurofondy a tak ďalej, tí podľa tohto zákona skrachujú a bola by plnila ten záväzok voči Bruselu iba jedna spoločnosť. A to je v tomto prípade Penta cez Paroplynový cyklus. Naozaj to, čo tu povedali aj moji kolegovia. Či ide o lúpež, alebo nejde o lúpež, ja to takto nehodnotím. Ja hovorím, že ide tzv. "správne prerozdelenie peňazí." A to prerozdelenie práve peňazí ide od tých malých k tomu jednému veľkému. Takže záväzky si splníte, aj zarobíte.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Pred pár dňami v rozprave o stave školstva som povedal, že vláda už nevládne. Že politici nevládnu, ale že vládne úzka skupina bohatých oligarchov, ktorá rozhoduje o tom, čo sa tu na Slovensku a kde deje. Je mi smutno a som roztrpčený. Nejakých 60 miliónov na platy učiteľov - nie sú. Ale na toto peniaze sú. Páni, vy ste vyslovene vazalmi oligarchov. Držia vás pod krkom, že sa nemôžete ani nadýchnuť. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Přidal to vyjadril veľmi presne. Mňa napadá v tejto súvislosti veľmi zaujímavý výrok Roberta Fica, ktorý tvrdil, že jeho súčasná vláda je bez škandálov. Pritom škandálmi sú jeho zákony, ktoré predkladá do tejto Národnej rady. Je až zarážajúce, že posledný deň rokovania Národnej rady sa venujeme takémuto škandalóznemu zákonu. Tento návrh zákona je dôkazom, že SMER nevládne, ale SMER poslúcha svojich sponzorov. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa zodpovedne pripravil na dnešnú rozpravu, aj dostatok materiálov som si pripravil a budem tu sa snažiť analyzovať, keď prídem na rad, že či zemný plyn je obnoviteľný zdroj energie okrem iného, ale ja chcem povedať aj ďalšiu vec, že tu nie celkom zaznela.

  Ten tlak na to, že prečo to tu má tak preletieť cez parlament v tomto roku? Nuž končí zdaňovacie obdobie roku 2012, ktoré je iné, ako to, ktoré nám pripravila táto vláda na rok 2013. Daňové odvodové podmienky v roku 2013 budú rádovo inšie. Otázka stojí, že či dôvodom, skutočným dôvodom na skrátené nie je to, že sa chystajú nejaké veľké majetkové a iné presuny, ktoré majú vplyv na súvahy a vôbec na zdaňovanie a odvody, a čiže už o jednom vrze okrem toho, že sa zabezpečia výnosy na dlhé roky dopredu niekomu, tak ešte sa aj prišporí na tom, že sa to urobí v daňovo-odvodovom roku 2012. Viete a to je potom tá absurdita, že tu nás tri týždne minister Kažimír presviedčal o tom, že potrebujeme zvýšiť to, to, to, nato, aby sme vybrali viac, a vy tu o týždeň neskôr, ak sa tu Kazimír tri týždne griloval, donesiete zákon pre vašich kamarátov, ktorí chcú ušetriť na tom, čo ste pripravili na budúci rok. No absurdita jak vyšitá a nehovorím už o tej skutočnom, to už je na úrovni znamenia, že zdá sa, že sa bude spoločne hlasovať o správe o chudobných, o potravinách pre chudobných spolu so zákonom pre bohatých. To režisér nevymyslí, to je skutočne režírované tým najväčším režisérom a ten je život a ten nám chce niečo dokázať. To je fakt, ja nie som žiaden fatalista, ale na úrovni znamenia, že to takto vyšlo. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne kolegovi Lojzovi Přidalovi. Spomenul jednu súvislosť, že Robert Fico sa choval alebo komunikuje ako najsilnejší. Ono to je veľmi nielen diskutabilné, ale vratké, pretože sila nevyplýva ani z popularity, ani z financií, ani z nejakého majstrovstva rétoriky, ale z pravdy a slobody. A ja mám obavu, ktorá sa napĺňa práve s takýmito škandalóznymi návrhmi, že napriek zaváhaniu, pribrzdeniu v minulom týždni premiér Fico nie je slobodný, keď takéto návrhy zákonov prináša do parlamentu. Jeho ministri ich tu obhajujú a je len otázka času, kedy sa táto slabosť, resp. slabá sila, pretože sa neopiera o slobodu a o pravdu, prejaví aj vo verejnosti a o to teraz vlastne ide. Škody alebo cena za poznanie je veľká. Demokracia rastie na skúsenosti, na poznaní, ale aj na zodpovednosti a odhodlaní občanov. Ďakujem, pán kolega.

 • Krátka pauza.

 • Prerušenie vystúpenia navrhovateľom.

 • Pardon, zapnite pánovi Hudackému.

 • Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. Spomínal si, že občania Slovenskej republiky zaplatia niekoľkostomiliónový darček len zo zvýšenej ceny energie, ktoré skutočne tie dopady budú na energiu a teda na jej vyššiu cenu. Ale ja hovorím, že občania Slovenskej republiky zaplatia za tento darček ešte raz, a to cez dane, ktoré sú bohato pripravené na budúci rok, takže občania Slovenskej republiky budú postihnutí dvakrát a poskladajú sa dvakrát na tento niekoľkostomiliónový darček. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Milý Lojzo, začal si pozmeňovákmi, bod 7, 9, 29. Dvadsaťdevina, tá sa viaže na body predchádzajúce, takže k tej sa nebudem vyjadrovať.

  Bod 7 sme vypustili. Tam vyrážaš otvorené dvere, tie sme v podstate zrušili, aj keď bol absolútne zbytočný a nepodstatný, sme ho zrušili v spoločnej správe na výbore.

  A bod 9: 50-percentná nutnosť investovať z celej mojej investície, ktorú mám za chrbtom je hlúposť, ktorú tu kedysi presadil a navrhol Jurčík. Nikto nevie povedať, prečo nie 40, prečo nie 60, prečo 80? Ale to obmedzenie je hlúposť. Predstavte si, že máte za sebou fabriku, ktorá stála 100 miliónov. 10 rokov už beží, beriete 10 rokov podporu, splnili ste všetky podmienky, ešte 5 rokov budete brať podporu a poviete si, že idete investovať 10 alebo 20 miliónov, čo je 10 - 20 % do modernizácie, do rekonštrukcie, do zvýšenia efektívnosti, účinnosti, čo je zmyslom zákona o KVET-e, idete investovať tieto prostriedky, požiadate, dokladujete, koľko ste investovali, požiadate o doplatok alebo nejakú podporu zo štátu a dostanete na týchto 10 alebo 20 %. To staré beží, to je odpísané, to beží, dostanete na nové, takže je úplne zbytočne nútiť niekoho, aby nevedno prečo, aby vyrábal, preinvestoval 50 %, keď mu stačí 20 na modernizáciu, zvýšenie efektívnosti, účinnosti, zníženia dopadu na životné prostredie. Skutočne toto nemá význam.

  Milý Lojzo, skús, vzdaj sa poslaneckého mandátu, staň sa hovorcom alebo členom predstavenstva nejakej veľkej energetickej firmy a presvedč ich, že keď natrieš bránu na zeleno, že ty vydupeš na ÚRS-e 15-ročnú úsporu. Ukáž to, prosím ťa! Čím ich dokážeš tým presvedčiť, že modernizoval, že si dvihol technickú úroveň, že si zmenil dopad na životné prostredie, že si zefektívnil výrobu energie a že dokážeš...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ešte chvíľočku, len teda pripomínam, že teraz o 14.30 hodine je grémium, takže ktorí ste pozvaní na grémium, aby ste tam šli.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič.

 • Zarážať ma môžu dve veci. Samozrejme, tak ako každého jedného v opozícii samotný návrh zákona, ale aj to, že tu z celého SMER-u okrem tých ľudí, ktorí tu sedieť musia za rečníckym stolom, sedí jeden jediný poslanec.

  Z 83 ľudí tu sedí jeden, jediný poslanec! Ja mám pocit, že sa hanbia a rozmýšľajú na tým, že akým spôsobom sami pred sebou, keď pri Vianociach alebo na konci roku budú sumarizovať rok, ako sami pred sebou pred tým zrkadlom ospravedlnia ten hriech, ktorý dnes tu spáchajú. Ja pevne verím ľuďom v SMER-e, ktorí ste tam možno tí noví, nepoškvrnení, ktorí ešte s tou politikou nemáte príliš veľa spoločného a ktorí ste tu prvýkrát, že sami nedovolíte, aby tento zákon prešiel. Je to zlodejstvo najväčšieho rangu. Ak neviete v čom, poďme si sadnúť dozadu do salónika, sadneme si, budem vám to vysvetľovať a skúsime vám povedať podstatu. Nepočúvajte klamstvá, ktoré vám hovoria ľudia, možno pán minister a ktorí sa vám snažia nahovoriť, že všetko je v poriadku, alebo to, čo hovorí pán spravodajca. Odtiaľto chcem, možno, reagujem na Lojza, chcem vysvetliť to, čo dal v tom pozmeňováku, keď dáva vypustiť bod 7, znamená, že chce naďalej zachovať, aby podpora bola do 200 MW, a Lojzo, máš pravdu, treba vypustiť bod 7, lebo to, čo urobil výbor, iba zrušil vrchný limit. To znamená, že odpálil 200 MW a urobil podporu do trilióna megawattov a to je drastický rozdiel, ale čudujem sa, že to nevie sám spravodajca.

 • Ďakujem veľmi pekne. Nenadviažem na pána poslanca Přidala a naozaj symptomatické, že tu zo SMER-u dnes nikto nie je, ale myslím si, že v dnešnej dobe už nestačí len zostať ticho a za krádež zahlasovať a byť ticho. Včera na výbore to vyzeralo naozaj veľmi jednoznačne okrem pána spravodajcu, ktorý tam mal otázky, na ktoré mu nikto neodpovedal, musím povedať, nevystúpil nikto zo SMER-u ani na výbore. Prečo si výbor nepozve odborníkov na energetiku, v kľude, aby im porozprávali, či ten zákon je dobrý alebo zlý. Lebo viete aj vy, že je to krádež. Viete to! A vedia to aj vaši poslanci.

  Ale poviem vám jeden iný príbeh, kde ide o pána Fica. V roku 2005, keď sme robili novú kodifikáciu Trestného práva, tak ma navštívil vtedy pán poslanec Fico s tým, že SMER je ochotný podporiť novú trestnú kodifikáciu, čo bolo fajn, aj ju podporil nakoniec, za to som mu vďačný. To bolo v čase, kedy pre kauzu svoju bytu musel odstúpiť vtedajší český premiér Stanislav Gross. Pamätám si, ako mi vtedy pán Fico povedal, že to je naozaj teda blbé, že musel odstúpiť. Nejde až tak totiž to o to, že si nahonobil peniaze na byt, to, to je v poriadku, ale že ho pri tom pristihli. Gross bol proste, že ho pri tom pristihli. Kradnúť je OK, len vás pri tom nemôžu pristihnúť. A robíte to aj teraz. A ak by sme pred týždňom na toto neupozornili, nepristihli by sme vás pri krádeži, tak tento zákon už máte schválený. Je v šuflíku. Penta alebo ktokoľvek bude vlastniť PPC už má darček pod vianočným stromčekom a problém je, že sme vás pristihli pri krádeži, a preto tuná nie je nikto z poslaneckého klubu SMER-u okrem vás, pán spravodajca.

 • S reakciou na faktické poznámky, pán poslanec Přidal.

 • Pán kolega Muránsky, hovoríte SMER-ákom, že záväzky si splníte, aj zarobíte. Poslanci SMER-u nezarobia. Ja som presvedčený, že poslanci SMER-u nezarobia, jednoducho zarobí nejaký mecenáš, nejaký silný muž. Mne je ale len ľúto to, že toto všetko zaplatia v cene elektrickej energie jednoduchí ľudia. Jednoduchí ľudia, tí ľudia, ktorým SMER sľúbil istotu. Istoty, mne je z toho zle. Ja som presvedčený, že i mnohým poslancom SMER-u je z toho zle, a preto tu nesedia, aj preto je tu len pán spravodajca a ešte jeden poslanec SMER-u. Pán Kondrót, spoločná správa bola schválená na výbore. Z vašej reakcie som pochopil, že som vás trafil. Na výbore jednoducho ste to prevalcovali, ale ja verím, ja vám ešte dávam šancu, ja verím, že v poslancoch SMER-u v niektorých sa ozve svedomie a poslúchnu Pentu, ktorá hovorí, že tento zákon by mal ísť odtiaľto preč.

 • Ďakujem. O slovo požiadal pán podpredseda Ján Figeľ a po ňom o slovo požiadal pán minister.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, vyzerá, že SMER už má Vianoce. Slovensko má ešte len advent a toto dnešné rokovanie o dôležitom návrhu zákona aj finančne, aj hospodársky, ale aj politicky je ako keby ukážkou, kto si čo stráži alebo váži a kto tu dôsledne obhajuje verejný záujem.

  V tomto parlamente zaznelo slovo o majstrovstve v populizme z úst predsedu SMER-u dnes predsedu vlády. Marketing, ktorý je veľkým umením aj obchodu, aj v politike, v médiách, chyby bývalej koalície napomohli tomu, že s heslom - ľudia si zaslúžia istoty - SMER získal 44 % tých, ktorí hlasovať prišli. Vznikla vláda istôt, nielen heslo, že ľudia si zaslúžia istoty, ale aj subjekt, ktorý to garantuje. Vláda istôt, ktorá si zaradila do svojej zostavy dvojnásobok štátnych tajomníkov. Nedávno aj ďalšieho vicepremiéra pre tzv. veľké investície, aj keď nikto nevie aké a za čo. S podporou disciplinovaných 83 mandátov poslancov tu realizuje svoju politiku.

  My sme sa aj vtedy pýtali aj dnes, ktorí sú to tí ľudia, ktorí si zaslúžia istoty, kde je ten zoznam? A po ďalšie: aké istoty? Kde je ten recept, resp. program na istoty v živote aj spoločenskom, aj osobnom. Tu som sa pýtal ako predseda parlamentnej strany v máji pri prerokovaní programového vyhlásenia vlády, či to bude len vláda jednej strany, pretože tak to vyšlo z volieb, alebo holding finančných a ekonomických skupín. Odpoveď je stále jasnejšia. Vynára sa z hmly rétoriky, sľubov, ale hlavne vďaka konkrétnym postojom, návrhom a rozhodnutiam. Postupne, hlavne od leta, od augusta vláda istôt a hlavne aj na tejto schôdzi potvrdzuje, že to, čo sme tvrdili od začiatku, že to bude holding záujmových, finančných a ekonomických skupín, nie vláda istôt pre občanov, sa potvrdzuje. Štátny rozpočet, zákon roka a zákony, ktoré naň nadväzujú, potvrdzujú, nielen nereálnosť, ale aj škodlivosť, antisociálnosť opatrení. Na tejto schôdzi v priebehu posledných týždňov SMER schválil toľko konkrétnych zákonov, ktoré berú peniaze z peňaženiek všetkých ľudí na Slovensku, že to len potvrdzuje nie otázku, ale už odpoveď. Nie sú to istoty pre ľudí, ale pre niekoľkých a niektorých na zozname. Vyššie dane, vyššie odvody, vyššie poplatky, drahšie lieky, to všetko prichádza s novým rokom 2013.

  Pred pár hodinami sme si povedali, žiaľ, potravinová pomoc pre chudobných tohto roku a budúceho roku nebude. Mínus 10 mil. pre chudobných. Robert Fico veľmi marketingovo, veľmi falošne za vlády Ivety Radičovej vytýkal, že dehonestujeme chudobných. Nerobte z ľudí žobrákov! To bolo heslo, keď sa realizovala tá pomoc, ktorá už je za nami.

  Páni a dámy, ale faktúry za elektrinu aj pre tých chudobných pošlete. Faktúry, ktoré pôjdu vo forme príspevkov aj pre dotovaných producentov elektrickej energie, o ktorých rokujeme. Okolo 30 mil. ročne získajú práve vďaka tomuto zákonu tí, ktorí budú špeciálne posúdení a vybratí štátnym orgánom. Chcem aj na základe toho, čo Robert Fico tu ohlasoval a nie tak dávno, keď hovoril, že nerobte z ľudí žobrákov, vláde odkázať: pán minister, nerobte z ľudí ani žobrákov, ale ani hlupákov!

  Naopak, finančné ekonomické skupiny sa môžu tešiť aj na Vianoce, aj po Vianociach, pretože vláda si ich ošetruje a chráni. Pripravované vyvlastnenie zdravotných poisťovní, monopolizácia. To je istota vyplatenia budúcich ziskov aj v ťažkých rokoch. Práve prerokovávaný zákon o obnoviteľných zdrojov energie, to sú darčeky vlády Roberta Fica len pre finančnú skupinu Penta ohlásené v posledných mesiacoch. Robert Fico v jednej televíznej relácii ukázal denník s pekným titulkom, ktorý mu lahodil, lebo bolo o daniach pre veľké firmy. Ja chcem, pán minister, vám, pretože zastupujete aj premiéra, ukázať dnešné noviny, denník, ktorý píše, titulok je tak veľký, že netreba ani okuliare: "Smer ochráni zisky Penty." SMER ochráni zisky Penty. Priatelia, ako máme prezývať premiéra, ktorý si dovolil verejne a opakovane nazývať kolegu, bývalého ministra vlády Ivana Uhliarika Pentliarikom. Bolo to falošné, krivé. Už aj Penta verejne v tom istom denníku, pán minister, a oficiálne odkazuje vláde - zaujímavé - odkazuje vláde, že novela je zlá a rezort by ju mal stiahnuť.

  Pán minister, aby sa to zakrylo, tá súvislosť, tie obvinenia, tie podozrenia, tak je podaný pozmeňovák, ktorý neobmedzuje výkon technologicky, resp. energeticky, čo je ešte horšie riešenie, aby ste unikli z týchto obvinení dávate ešte horšie riešenie pre Slovensko. Pán minister, vy ste boli šéfom, prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Ako nezávislý ste vstúpili do vlády. Teraz tu sedíte nielen ako nezávislý, ale ako člen vlády jednofarebnej a zdá sa ako keby opustený. Okrem spravodajcu, ktorý je tu povinne sú tu len dvaja poslanci SMER-u. Vo vážnej veci, aj finančnej, aj politicky. Pán minister, hospodárska politika, ako viete, aj z vašej praxe by mala ponúkať efektívnu, striedmu politiku pre rast samotnej ekonomiky, hrubého domáceho produktu, zamestnanosti pre inovácie, súťaživosť, férové a atraktívne podnikateľské prostredie. Aká je však realita alebo nastupujúci trend? Stimuly - po prvýkrát v moderných dejinách Slovenska - na udržanie zamestnanosti v niektorých firmách, selektívna dotačná politika, len pre niektorých, selektívne vyberaných, len pre vyvolených. Navyšovanie dotácii v energetike, ktorú rétoricky naháňate osobitnými odvodmi a kdečím, ale v skutočnosti im plánujete veľmi pohodlné prostredie do budúcnosti.

  Narúšanie transparentnej hospodárskej súťaže, vyvlastňovanie, protiústavné opatrenia, napríklad, ktoré nás naháňajú teraz z prvej Ficovej vlády, dobiehajú nás, odchody firiem, investorov zo Slovenska. Čo to tu presadzujete? Na Vianoce, teraz v chvate, narýchlo. Prečo skrátené konanie? Aké a komu hrozia škody? Slovensku nie. Možno budúce ušlé zisky, ktoré chcete garantovať.

  Pán minister, ten návrh nevznikal u vás. Prečo ho obhajujete? Aj váš hovorca potvrdil, že to vzniklo u pána Holjenčíka na úrade pre reguláciu. Tento návrh, pán minister, je proti programovému vyhláseniu vlády, za ktoré tu hlasovalo 83 momentálne neprítomných poslancov SMER-u. Proti programu vlády, a toto je o dvojtvárnosti. Lebo program hovoril, že bude podporovať väčší podiel produkcie energií z domácich zdrojov. Pán minister, ja vám chcem tak chlapsky povedať, majte odvahu a majte statočnosť, stiahnite tento návrh z rokovania, pretože tým prejavíte svoju skutočnú nezávislosť, ale aj statočnosť. Slovensko nepotrebuje takéto vianočné dary. Ani bohatým sa vraj nepáčia. Tak načo? Cui bono? Komu to má slúžiť?

  Dámy a páni, napriek účinnej a úspešnej volebnej rétorike, lepšie povedané, volebnej pretvárke SMER-u o inom strane, o inom predsedovi sa SMER vracia k svojej tradičnej a osvedčenej praxi. Ohýbanie zákonov, nerešpektovanie dohôd, skutočný nezáujem o bežných ľudí, plné ústa populizmu, no predovšetkým veľká starostlivosť o mecenášov a podporovateľov. Áno, dámy a páni, toto je pravdivá tvár SMER-u. Tí poslanci, ktorí tu nie sú, resp. vy traja, ktorí ste tu za SMER možno ani nemáte predstavu, čo vaši ministri pripravujú vo vláde, len tu poslušne a regulárne stláčate tlačidlá. Vedzte, že to nie je len o tom. To je o spoluzodpovednosti za všetko, čo váš premiér a vaši ministri predkladajú. Takto si občania Slovenska vrátane vašich voličov istoty nepredstavovali. Uverili rečiam o istotách, veď sám Robert Fico vyhlásil, že vy ste majstri populizmu, majstri populizmu.

  Ak schválite tento zákon, tak je na svete ďalšia istota. Hovorí sa tomu rana istoty, že ľudia sa budú finančným a ekonomickým skupinám pravidelne skladať zo svojich daní na obrovský balík dotácií, z daní, ktoré ste im zvýšili, z odvodov, ktoré ste im zvýšili, z poplatkov, ktoré ste im zvýšili. Ľudia už pociťujú a, žiaľ, veľmi pocítia tie istoty a bude to boľavé. Lebo po tejto vláde a po opatreniach, ktoré postupne vstupujú do života na Slovensku bude hospodársky úpadok, rekordná nezamestnanosť a zdražovanie.

  Ak bude zákon, dámy a páni, v nezmenenej podobe schválený, obrátime sa na prezidenta republiky a zvážime aj ďalšie kroky. Ďakujem pekne.

 • Na vaše vystúpenie registrujem deviatich poslancov. Uzatváram možnosť prihlásiť sa. Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

 • Pán podpredseda Národnej rady, dve krátke poznámky k vášmu vystúpeniu. Áno, to skrátené konanie o tomto zákone je preto, aby sa k návrhu zákona nemohli vyjadriť tí postihnutí, ktorým SMER berie. Lebo keď na jednej strane tým bohatým dáva, aj v tomto prípade chudobným berie. Tým, ktorí vyrábajú elektrinu skutočne z obnoviteľných zdrojov. Tí, ktorí protestujú a ktorých hlasy SMER nepočuje.

  A tá druhá poznámka. Keď ste spomínali dnešnú tlač, Hospodárske noviny a ten titulok palcový, že SMER ochráni zisky Penty. Pán podpredseda, v kuloároch Národnej rady sa hovorí, že PPC, paroplynový cyklus v Bratislave to už nie je Penta, ale že to je človek z pozadia SMER-u. A vlastne inými slovami môžem povedať, že na Slovensku sa finančné skupiny rozširujú o nového člena k J&T a Pente pribudoval SMER.

 • Treba povedať, že ak je to tak, že sa budú meniť majetkové podiely, tak uznáte teda hádam všetci, hádam uznáte, že to treba urobiť ešte podľa starých pravidiel roku 2012. Však hádam ten nový nebude platiť dane roku 2013. Tie dane sú určené pre niekoho iného, nie pre mecenášov SMER-u. Ja chcem, tuná pán Figeľ veľmi pekne povedal, že na čo upozornil, že jak ste tu sám, a mne tiež chýba tá tylová obrana. Idem do boja, som teda spravodlivý, lebo viem, že chcem dobre, ochraňujem dokonca štát pred hospodárskymi škodami a viem, že mám za sebou vojakov, že stoja pri mne, vedľa vás. A nikoho nemáte, žiadna tylová obrana, žiadna fundovaná, fundovaná obrana, žiaden energoexpert tu za vás nebojuje. Viete, že furt s faktickými a nám to tu dáva, odborne nám vysvetľuje ako strieľame do vetra. Hrozne to chýba, že nerobí to dôstojnosť tomu predkladanému návrhu. Dokonca by som povedal, že to robí to, čo naozaj v skutočnosti tento návrh zákona je. Že je to paškvil, že je to brutálne lobistický zákon. A ja som už ráno povedal, že ak tu bola predstava taká, že za toto zahlasujeme a potom pôjdeme spolu spievať koledy. No ja nepôjdem s vami, pokiaľ by toto nastalo, spievať koledy. To vám garantujem. Ale odporúčam, teraz skončime to, skončíme ten trapas, stiahnite ten brutálne lobistický zákon. Odhlasujme za to, čo sme tu urobili, poďme si zaspievať koledy a ideme domov. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pán podpredseda Figeľ hovoril o tom, komu zákony Ficovej vlády pomáhajú, komu nie. Na jednej strane na Slovensku máme stále viac a viac nezamestnaných, ktorí doplácajú na politiku vlády jednej strany. Máme stále viac ľudí, ktorí cítia zvýšené dane, odvody, poplatky. A na druhej strane pár vyvolených, ktorým vláda dáva darčeky. Vlastne predseda vlády mal pravdu, keď hovoril o tom, že jeho zákony dopadnú len najbohatších. Vtedy sme si mysleli, že to bude zvýšenými daňami. Dnes vieme, že jeho zákony dopadnú na najbohatších tým, že ich odmení. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda Národnej rady, pri všetkej úcte, opäť sa potvrdila stará slovenská pravda, že čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. Je to čiastočne folklór, čiastočne neznalosť, čiastočne povinná jazda a ani ma nezaráža hlboká neznalosť.

  Kopli ste si do Ľuba Vážneho, to je taká povinná vec, zrejme osobná trauma, ale ja by som rád upriamil vašu pozornosť na úvodné slovo pána ministra, kde povedal, citujem: "Zdôrazňujem však, že nárok budú mať na podporu len tie zdroje, ktoré budú uvedené do prevádzky, modernizované alebo rekonštruované po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona. V žiadnom prípade sa netýka ani jedného zdroja, ktorý je v súčasnosti prevádzkovaný. Okrem toho samotná výstavba zdrojov nie je živelný proces, je regulovaný v zmysle možností daných smernicami Európskej únie. A dnes takýto zdroj môžu stavať iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ktoré vydáva ministerstvo hospodárstva v správnom konaní. A na to, aby ministerstvo vydalo osvedčenie je treba splniť viacero podmienok, ako je stanovisko SEPSA, ÚRSO, preukázanie odbornej skúsenosti, odbornej spôsobilosti," atď., atď. Prosím vás, skúste trošičku venovať pozornosť aj úvodnému slovu pána ministra. Ja tým, že prejavy sú napísané, obštrukcia je dohodnutá. Tuná mám mám jeden voľný, jednu kópiu úvodného slova pána ministra.

  Poprosím vás, kto má skutočne záujem, zoberte si to, dajte si to prefotiť a rozdajte si to a možno vyškrtáte polovicu zbytočných slov vo vašich napísaných prejavoch. Som zvedavý, či má niekto záujem, lebo tu je odpoveď na všetky otázky, ktoré ešte zaznejú, všetky dezinformácie a dezinterpretácie tohto zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať podpredsedovi parlamentu Jankovi Figeľovi za to, že pripomenul aj tú záležitosť zníženia alebo zrušenia vôbec limitu pre inštalovaný výkon, pre dané energetické zariadenia. Práve to zrušenie tohto limitu jednoznačne poukazuje na tú slabú alebo úplnú netransparentnosť toho celého procesu, pretože akonáhle tam nebude limit, ako sa majú zariadiť niektoré tie spoločnosti, ktoré realizujú povedzme výrobu elektriny alebo tepla z týchto zariadení. Aká je tu predvídateľnosť, ak nepoznajú podmienky za ktorých budú môcť získať podporu alebo nezískať podporu? Budú na milosť a nemilosť jednej závislo nezávislej inštitúcii, ktorá sa nazýva ÚRSO. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani podpredsedkyńa. Páni a dámy, keď v tejto podobe schválite tento zákon, prekročíte pomyselný rubikon a naozaj tu bude už len vláda oligarchov. Mám dve krátke poznámky. Som presvedčený, že keď takto sa budú míňať štátne peniaze, bude krajina chudobná, budú ľudia chudobní a aj zisky oligarchov pôjdu dole. Zdá sa, že aspoň jedna veľká ryba si to uvedomila. Keď reagovala tým, že tento zákon treba stiahnuť. Pán podpredseda Národnej rady citoval pána premiéra Fica z minulého obdobia: "Nerobte z ľudí žobrákov!" Zdá sa my že tá veta zostala nedopovedaná, že mala znieť: Nerobte z ľudí žobrákov, nechajte to na nás, my z nich žobrákov urobíme! Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, chcel by som doplniť vystúpenie pána podpredsedu Národnej rady v tom zmysle, on povedal, že tento zákon podľa jeho názoru nevznikal na ministerstve hospodárstva, ale vznikal u pána Holjenčíka. Ja si myslím, že nevznikal ani u pána Holjenčíka.

  Tento zákon evidentne vznikal u jedného z akcionárov strany SMER. je takým verejným tajomstvom, že strana SMER má, hneď keď vznikla, tak mala a má svojich akcionárov, ktorí majú významné rozhodovacie právomoci. A o tom, že je to tak, svedčí aj skutočnosť, na ktorú tu už upozornil Jozef Mikuš vo svojom vystúpení, ale nejak to odznelo bez bez povšimnutia. Pozmeňovací návrh, ktorý zvyšoval inštalovaný výkon až do 300 MW bol prvýkrát predložený na predchádzajúcej schôdzi Národnej rady, vtedy ešte poslancom Vážnym, na výbore pre hospodárstvo a to nepriamou novelou zákona o núdzových zásobách ropy. Akurát vtedy to neprešlo, pretože legislatívci namietali, že je to nepriama novela iného zákona. Takže snaha prepašovať tu túto nehoráznosť, ktorou chcete okradnúť ľudí o obrovské peniaze, tu už bola takýmto pokútnym spôsobom, keďže to predtým nevyšlo, tak sa o to pokúšate teraz skráteným konaním. A o tom, kto je v pozadí, ťažko povedať, ale tiež ma prekvapila informácia, že Penta, ktorá sa tu spomína stále, sa postavila jasne proti schváleniu tohto zákona, čo potvrdzuje tie informácie ktoré mám aj z iných zdrojov, že Penta vraj už nie je alebo nemá byť vlastníkom PPC a vlastníkom PPC má byť práve jeden z akcionárov SMER-u. Takže teraz to už má logiku úplnú a nehoráznosť, ktorú sa tu chystáte spraviť je naozaj neslýchaná.

 • Ďakujem pekne, teraz asi nemá zmysel špekulovať i tom, kto je a bude vlastníkom PPC, koniec koncom aj súčasný vlastník má veľký záujem na tom, aby, keď to bude predávať, tak to bolo predané takom zákonnom rámci, ktorý bude garantovať obrovské výnosy. Takže Penta reálne má záujem, samozrejme, že tento zákon prijať, ale má dobré PR oddelenie. To len ako jedna poznámka.

  Druhá poznámka - kde ten zákon vznikal. Pán minister, ja som dostal pomerne veľa listov a mailov aj od ľudí z vášho rezortu, ktorí ma upozornili na nehoráznosť tejto novely, preto som o tom hovoril minulý týždeň, ktorí ma upozornili na to, že išla novela mimo pripomienkového konania, v skrátenom konaní, bez ich vedomia. Ľudia z vášho rezortu - odborníci - to veľmi dobre vedia. Pýtal som sa včera na výbore pre hospodárstvo, ktorá iná krajina dotuje paroplynové cykly s výkonom nad 200 MW. Vaša odpoveď bola, že Poliaci o tom uvažujú? Inými slovami žiadna iná krajina v Európskej únii nedotuje elektrárne tohto typu s výkonom nad 200 MW, nijaká iná krajina! Budeme to robiť len my.

  Posledná poznámka ešte k pánovi premiérovi. Ak je tento návrh zákona taký dobrý a naozaj ide o niečo v prospech občanov, kde je pán premiér? On sem zvykne chodiť, búchať po stole, vykrikovať. Kde je? Kde je premiér Fico? Aby tento zákon obhajoval? Ja som videl minulý týždeň jeho zmoknuté vyjadrenie, že čo bolo v minulosti s PPC nič k tomu zákonu, nič na jeho obhajobu, boli ste prichytení pri krádeži. A preto teraz ste ticho všetci. A preto tu dnes z poslancov SMER-u...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Dovolím si nadviazať na svojho predrečníka, lebo som to chcel aj tak v podstate ako reakciu na pána podpredsedu povedať. Ja sa obávam, že arogancia, s akou SMER predkladá tento návrh zákona a arogancia, s akou ešte v podstate akože ešte ústretoví krok a ruší horný limit, svedčí skôr o tom, že niekto pre Roberta Fica veľmi nebezpečný, ho drží veľmi pevným stiskom za partie, ktoré sú veľmi citlivé pre každého jedného chlapa. Možno je to tým, že vlastní nahrávku o nejakých 30 a 45 miliónoch získaných vlastnou hlavou, možno je to tým, že vlastní nahrávku z nejakého konšpiračného bytu na Vazovovej ulici. Možno niečím ešte iným omnoho silnejším. Ale ja si myslím, že jeho tichosť, a to arogancia, ktorou SMER chce presadiť tento návrh zákona, jednoznačne svedčí o tom, že niekto veľmi vplyvný, veľmi vplyvného človeka v SMER-e na veľmi vysokej pozície veľmi pevným stiskom drží za veľmi citlivé partie pre každého jedného chlapa.

 • Pán poslanec Figeľ, nech sa páči s reakciou.

 • Ďakujem pekne všetkým kolegom, chcel by som zareagovať osobitne na Maroša Kondróta, ja nemám žiadnu osobnú traumu vo vzťahu k dnes k pánovi exkolegovi, predtým a následne dnes vicepremiérovi Vážnemu. Pretože aj predtým jeho pôsobenie vyzeralo ako minister delegát a dnes vyzerá znovu ako vicepremiér delegát, delegovaný kýmsi, pre akési záujmy. Uisťujem vás, že som mal odvahu stúpiť na mínové pole, ktoré zanechal, riešiť témy, ako bolo zbabrané a predražené mýto, takisto veľmi už známe a po celej Európe citované predražené protiústavné a podvodné projekty, alebo kšefty podpísané za obrovské financie na 30 rokov. Neskutočné kšefty 30-ročné. Budiž, toto už je za nami. To, že predkladá cez núdzové zásoby ropy podobnú myšlienku do legislatívy len potvrdzuje, že je delegovaný na mnohé iné záujmy, obávam sa, že nič veľké grandiózne nepostaví a to je skôr vo verejnom záujme, pretože po 9 mesiacoch vstupovať do vlády s takými ambíciami skôr vyvoláva otáznik. A to, že máme navyše ďalších a ďalších úradníkov, štátnych tajomníkov tiež považujem skôr za stratu než za zisk pre verejnosť. Chcem týmto len povedať hlavne pánovi ministrovi, aby ste neboli, pán minister, vy ministrom delegátom, ale naozaj nezávislým, odborne zdatným človekom ktorý háji verejný záujem a skutočne rieši hospodárske problémy Slovenska, Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Miškov, nech sa páči, máte slovo. Jaj, prepáčte, teraz som prevzala.

  Pán minister, nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslankyne, poslanci, ja by som chcel reagovať na niektoré, niektoré, kritiku k tomuto zákonu. Najmä tým, že stále tu rozprávame, celý zákon je organizovaný pre paroplynový cyklus.

  Každopádne ten zákon podporuje aj Paroplynový cyklus, ak bude rekonštruovať, ak bude investovať a ak bude investovať. Koľko? Podľa toho bude, samozrejme, tá podpora vyzerať. Dneska ja som to hovoril v úvodnom slove, že my máme už dneska na to, stanovenie tej ceny kalkuláciu, a táto kalkulácia, samozrejme, do nej sa započítavajú odpisy majetku, úroky, cena práce, proste všetky základné veci, ktoré sú potrebné na uznanie, uznanie takejto, takejto steny. To znamená, že my pri nejakej slabej investícii ani nevypočítame žiadnu podporu, takže to sú bezpredmetné, bezpredmetné kritiky. Dôležité je, že keďže kombinovaná výroba elektriny a tepla vysokoúčinná sa používa pri nijakých obmedzených zdrojoch, tak, samozrejme, mestá, ktoré spĺňajú väčší odber tepla, je to Bratislava, Košice, tam sa oplatí, samozrejme, aj stavať väčšie zdroje, buď teda nové, alebo rekonštruovať staré. Nevidím dôvod, prečo by mali byť tieto zdroje vynechané z takejto podpory, keď ostatné sú?

 • Reakcie z pléna.

 • No tak jadro sa do toho ťažko môže zapojiť, pretože jadro nebude byť schopné dodávať takýto podiel tepla, ako, ako dodávajú tieto kombinované výroby. Takže z tohto dôvodu, z tohto dôvodu si myslím, že je to v poriadku, a ten zákon, keď postihuje všetkých možných výrobcov, tak sú tieto podpory na mieste. Ďalej by som chcel povedať, že, samozrejme, tá iniciácia tohto zákona bola v kombinácii alebo v diskusii s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý, ktorý upozornil, že príde k značným národohospodárskym škodám práve zvýšením, možnom zvýšení tarifu, keď nezasiahneme týmito účinnými paragrafmi tohto zákona, a to odhadoval na 150 mil., čo by vstupovalo do toho tarifu. Ale my keď sme v zákone zdôvodnili, že či to bude mať vplyv, toto nebude mať vplyv, ten vplyv, ten vplyv len očakávame, že môže nastať. To znamená, že on nastane akoby, akoby v cene, v cene, v možnej cene elektrickej energie budúcich období. Takže tie základné veci, čo sú tie výtky, skutočne to musí až nejaká investícia nastať, až vtedy toto celé má zmysel a tá cena, ktorá bude podporou, tá bude sa, samozrejme, odvíjať od tej ceny, aká tá investícia bola. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána ministra s faktickými poznámkami 8 pánov poslancov, páni poslanci: Viskupič, Lipšic, Matovič, Hraško, Žitňanská, Mezenská, Hlina, Zajac. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, aj ty si, aj spravodajca, tak trojku stlačte, pán spravodajca. Asi na druhej nie je? Aj, aj Kondrót? Kondrót deviaty, dobre. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Viskupič, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán minister, chcem vás aj informovať, keďže vy tu sedíte a medzičasom prebehlo poslanecké grémium, a vzhľadom na to, koľko je poslancov prihlásených v rozprave, sa vám tento zákon nepodarí na tejto schôdzi pretlačiť. Ja by som vás chcel poprosiť z tohoto miesta, keďže skrátené legislatívne konanie nie je treba a pôjde pravdepodobne možno ohnutím a využitím, ak odcitujem pána predsedu parlamentu: "demokratickou väčšinou" k odsunutiu bežiacej rozpravy, a to kvôli tomu, že už vám odtrnulo, našiel sa mechanizmus, keďže ÚRSO môže rozhodovať do 31. 3. alebo teda do 1. 4., tak už nie je treba hnať cez túto poslaneckú snemovňu tento zákon tak, aby si poslanci SMER-u polámali nohy. Chcem vás teda poprosiť, stiahnite tento návrh a nekazte Vianoce poslancom vládnej strany a všetkým tu a hlavne občanom Slovenskej republiky. Pokazené Vianoce pod obrovskou mierou podozrenia, že tento zákon vám nachystali lobisti, sú pokazenými Vianociami všetkých obyvateľov Slovenska a ja si myslí, že takto skúšané a budúcim rokom skúšané obyvateľstvo na Slovensku si to nezaslúži. Ďakujem.

 • Ďakujem, ja si myslím, že by si poslanci, ktorí budú hlasovať za tento zákon zlámali nohy, skôr sa mi zdá, že tak si zlomia chrbtice.

  Ale k pánovi ministrovi, pán minister, vy hovoríte, že prečo by nemali aj veľké teplárne dostávať, teda paroplynové cykly. No veď celý zákon sa týka podpory tých malých. Pri vodných elektrárňach je to do 5 MW. Nad 5 MW nie je, že ? Vy navrhujete znížiť dokonca tú úroveň, tam vám to nevadí, že ju znižujete, že malí dostávajú, veľkí nie, vadí vám to len pri vysoko účinnej kombinovanej výrobe. Čo to je za nezmysel, pán minister? Pri, idete znižovať podporu aj pri solárnej na 30 kW zo 100, tam je tiež hranica na tých najmenších a znižujete ju ešte. A zrazu vám vadí, že pre tých najväčších nie je pri paroplyne hranica? Treba ju zrušiť, lebo by boli diskriminovaní veľkí? Nevadí vám to nikde inde - pri vode, pri slnku - len zrazu pri paroplyne. Aká zvláštna starostlivosť.

  A druhá vec je, tie investície. Včera nám povedal pán Holjenčík, že on ešte nevie, vydá nejakú vyhlášku, komu dávajú, čo bude považované za modernizáciu, rekonštrukciu. Uvidíme, bude vyhláška. Ale môj názor je, ja pánovi Holjenčíkovi neverím. Neverím mu. A podpisujú mu v tomto parlamente bianco šek, aby on napísal, čo bude alebo nebude považovať za rekonštrukciu, modernizáciu. To ja odmietam. To ja odmietam, aby jeden človek v tejto krajine rozhodoval, ktorej skupine finančnej, ktorému sponzorovi alebo ktorému mecenášovi bude vyplácať desiatky miliónov eur, na ktoré sa na inkase poskladajú občania, na účtoch za elektrinu. To je podľa mojej mienky nehorázne, si myslím.

 • Pán minister, ja sa snažím vždycky, keď ktokoľvek hovorí a keď ho aj trebárs nemám rád, a teraz nehovorím konkrétne o vás, ale snažím sa počúvať a nájsť tam možno nejaký kúsok pravdy a stále sa snažím si myslieť, že ten človek to možno myslí dobre, len nie je pochopený. A ja by som úprimne vám z tohto miesta chcel poradiť jednu vec. Vzhľadom na to, že vidíte, že čítame ten zákon inak, ako ho prezentujete vy. Keď vieme a grémium dohodlo to, čo hovoril aj Jozef Viskupič, že tak či tak o piatej skončíme a o piatej budete asi si gratulovať k Vianociam a ku koncu roku, tak či tak o tom sa bude prerokovať na januárovej schôdzi, pravdepodobne tento zákon. Skúste rovno teraz prisľúbiť, že všetkým záujemcom z opozície, prípadne odborníkom, ktorých by si doniesli, urobíte v januári jeden deň okrúhly stôl, budete sa tým ľuďom venovať a vysvetlia sa naozaj všetky veci, prípadne, že ste ochotní doplniť návrh zákona tak, aby neboli žiadne pochybnosti, že možno jeden človek od stola niekde v ÚRSO bude rozhodovať, že či dá tomu žralokovi, alebo tej veľrybe nejakú podporu a urobte takéto gesto dobrej vôle, aj toto je vhodné predvianočného obdobia. Urobte gesto dobrej vôle. Ukážete, že ste minister na správnom mieste, a behom toho januára vieme to možno spoločne trošku vycibriť tak, aby neboli v opozícii pochybnosti. Myslím si, že toto by bol správny krok a keď teraz vystúpite, poviete, že takéto niečo urobíte, úplne inak, si myslím, že aj bude prebiehať ďalšia tá rozprava a nepôjdeme so zlým pocitom na Vianoce.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán minister, obhajujete to teda tým, ten zákon, že bude to platiť pre podniky, ktoré buď sa postavia nanovo, alebo budú zrekonštruované. Viete, ono vždycky je tu nejaká pochybnosť, že za aké vysoké investície sa bude považovať teda rekonštrukcia alebo nejaká obnova, no a keďže prax ukazuje, že zvyčajne sú tieto veci dosť manipulované, tak potom je tu otázka, že kto určí, že je to adekvátna investícia hodná tejto podpory. Bude to niekto z ministerstva alebo nejaká iná osoba? No ale opäť sú tu pochybnosti, že ako to určí, na základe čoho a či to skutočne nebude priamo na mieru šité povedzme investícii paroplynového cyklu, povedzme, že zainvestujú milión eur. No ale keď majú už dneska dopredu vypočítaných 27 miliónov každý rok, tak sa im to bohovsky oplatí.

  Takže oni zainvestujú milión, akože zrekonštruovali niektorú časť, á hurá 26 miliónov majú prvý rok a ďalších pätnásť rokov 27. Takže skutočne sú to tieto obavy, že aj napriek tomu, že to teda obhajujete aj týmto spôsobom, že je to na nové, prípadne na rekonštruované veci, tak sú tu pochybnosti.

  Ja sa chystám takisto do rozpravy, pretože mám nachystané iné veci. Hovoríte, že treba podporovať v prvom rade malých. V prvom rade by bolo treba podporovať rodiny, pretože tie potrebujú v prvom rade ušetriť, pretože už v súčasnosti majú vysoké náklady. Snažia sa, znižujú si náklady, áá bisťu, znižujú sa zisky tým, ktorí im dodávajú energie a tak tí potom idú hore. Tak potom načo ľudia šetria? Tak im skutočne treba dať možnosť šetriť reálne, ale potom aby niektorí, tí, ktorí sú dodávateľmi, aby im nedvíhali ceny za to, že ľudia ušetria a potom od nich odoberajú menej.

  Takže toto sa ja chystám povedať v rozprave. Hádam budem mať čas. Keď nie, vôbec mi to nebude vadiť, pretože tiež sa chystám na Vianoce. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Žitňanská, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, dovoľte, aby som vám zacitovala z rozhovoru, ktorý poskytol denníku SME pán Holjenčík na tému tých stropov:

  "Kto v kombinovanej výrobe spadá do výkonu 200 až 300 MW?" Odpoveď: "Nájdite si to na našej stránke."

  "Koľko sa plánuje nových veľkých paroplynov?" - "Neviem. Dôležité je, aby sme zrovnoprávnili podmienky pre všetkých výrobcov."

  "Prečo potom 300 MW, ak napríklad v Malženiciach je paroplyn s vyšším výkonom?" Odpoveď: "Lebo by nám tam už padlo jadro, čo je proti smernici Únie."

  Pán Holjenčík o tom hovorí, ja si to nevymýšľam, on o tom hovorí, takže zjavne vy obhajujete neobhájiteľné. Boli ste prichytení pri čine, ktorému sa hovorí podvod alebo podvrh. Už len to, že z neho cúvate, že už sami ste povedali, že budete meniť tento zákon. Priznávate, že ste urobili chybu. Viete a ja svoje deti učím tomu, že keď sa pomýlim, keď urobím chybu, tak sa ospravedlním. Myslím si, že je načase, aby ste sa ospravedlnili celému Slovensku, ale aj poslancom za vládnu stranu SMER, že ste ich chceli takto dobehnúť. V skrátenom legislatívnom konaní ste im chceli podsunúť niečo, o čom oni, chudáci, nemali ani páru. A vy ste veľmi dobre vedeli, do čoho idete a neviete to vôbec, ale vôbec teraz obhájiť. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Mezenská. Nech sa páči.

 • Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov likviduje subjekty vyrábajúce elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ide proti nim. Ide proti ich záujmom a včera to na hospodárskom výbore potvrdili aj zástupcovia Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu. Tento návrh zákona ide proti energetickej politike a koncepcii samotného štátu. Ja vás pekne prosím, prestaňte zneucťovať túto parlamentnú pôdu, prestaňte nás, poslancov, aj občanov v tento posledný rokovací predvianočný deň traumatizovať. Prosím vás, aby ste si čestne priznali svoj omyl a aby ste stiahli tento sporný zákon.

 • Ďakujem veľmi pekne. Možnosti, aké ľudstvo má, teda nemá ich moc, ale hovorí sa, že veľa vyrieši studená fúzia, hej, že pokiaľ, z pohľadu energetiky studená fúzia. Možno sa to niekomu podarí v nejakých laboratóriách, možno aj v Európe určite to nebude na Slovensku, lebo tomu neverím, i keď sú tu ľudia, ktorí tomu chceli uveriť, ja nie. Ale pokiaľ by sme to nevyriešili studenou fúziou alebo mimozemšťanmi, tak stále z pohľadu tej energetiky ten zemný plyn je veľmi silným médiom. A viete, ja mám taký pocit, že tu dochádza k takému uzavretiu toho cyklu. To znamená, že kto sa dostane k rúre, kto má tú silu do tej rúry urobiť dieru a napojiť ďalšiu rúru a urobiť si paroplyn a kto má tú silu ešte, teda už také všetky vymoženosti má a ešte si aj vybaví dotáciu. Tých ľudí je strašne málo. Viete, že to je uzavretý cyklus, ktorého sme tu svedkom a v zásade, možno ani pre tých, ktorí to dokážu, im sa netreba čudovať, že to chcú, lebo chcú si uzavrieť cyklus. Ale majte úctu k nám, že nie všetci sme zo stromu padnutí a není našou úlohou týmto ľuďom pomáhať. Našou úlohou je prijímať zákony, spravodlivé pre občanov tejto krajiny, čo určite nie je prípad tohto zákona. Ďakujem.

 • Vážený pán minister, vo svojom vystúpení ste hovorili, ja som si stihol poznamenať: "po určitej rekonštrukcii tých zariadení" alebo: "až nastane nejaká investícia", alebo ďalej ste hovorili: "Tento zákon sme pripravili v diskusii s ÚRSO, bude pripravená vyhláška". V návrhu novely v bode 29: "ÚRSO určí kritériá, podľa ktorých sa bude vzťahovať podpora pre zariadenie do 300 MW." Teraz bez obmedzení. Kto sa nájde v týchto kritériách? Doteraz podmienky podpory boli jasne určené zákonom. Prečo si robíte srandu z poslancov Národnej rady? Prečo má jeden človek v tejto republike rozhodnúť o stámiliónoch eur? My sa máme naňho teraz spoľahnúť? Dneska váš hovorca povedal, že tento zákon nebol pripravovaný u vás na ministerstve. Prečo ste včera na hospodárskom výbore hovorili, že u vás na ministerstve bol pripravovaný? Prečo v skrátenom legislatívnom konaní? Stiahnite ten zákon, nech to ide v normálnom legislatívnom konaní. Budú sa môcť k tomu vyjadriť naozaj odborníci, ktorí tomu rozumejú a naozaj, keď znižujeme pri slnečnej, pri vodnej energii výkon, tak by sa prišlo na to, ak by sa do toho zapojili odborníci, že treba podporu znížiť aj pri paroplyne. Aj tam treba znížiť hranicu podporovaného výkonu, ale to by museli do toho vstúpiť odborníci, nie niekto z pozadia akcionárov SMER-u. Stiahnite tento zákon!

 • Pán poslanec Kondrót, pán spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som rád doplnil pána ministra, resp. zopakoval to, čo bolo povedané, lebo mám pocit, že to tu stále jasne nezaznelo. Rozprávame sa, bavíme sa o investíciách nových. Čiže nie staré. Môžete mať akúkoľvek starú veľkú fabriku za sebou, je to o novej investícii a otázka je, či bude na zelenej lúke alebo v existujúcom zariadení. Na zelenej lúke musí na to dostať povolenie, takisto ako v existujúcom zariadení musí na to dostať povolenie. Keď to vybudujete, prídete na ÚRSO a poviete: Toľkoto ma to stálo. Milión eur, 10 miliónov, 100 miliónov. A z toho sa odvíja, nie z toho, čo bolo predtým. Z toho sa odvíja na pätnásť rokov nejaká podpora, pokiaľ sa dokáže, že to splnilo podmienky tohto zákona. To znamená, že vyššia efektivita, že je to priaznivý dopad na životné prostredie, že sa modernizovalo, že sa rekonštruovalo a že vychádza niečo nové. Čiže žiadne natieranie zelených brán.

  A prosím vás, vážení kolegovia, vzniká tu nejaký mýtus, všetci rozprávate alebo mnohí rozprávate o podpore malých. Ale vysoko účinná výroba energie a tepla, kombinovaná výroba energie a tepla není o malých, preboha. To sú veľké celky, kde sa o 10 % zvyšuje, to je zákon o tom, ako podporiť veľké celky, o tom, aby dokázali účinnejšie využívať tie zdroje, ktoré majú, tie zdroje, ktoré majú, čiže to nie je o malých, to je presne o kombinovanej výrobe energie a tepla.

 • Reakcie v sále.

 • O tom je tento zákon. Tak to netlačte, že sa likvidujú malí.

 • Toto je zákon o kombinovanej výrobe energie a tepla, prosím vás, o vyššej účinnosti, o vyššej efektivite, o nových investíciách, ktoré majú nárok na podporu zo strany štátu v zmysle smernice Európskej únie.

 • Ruch v sále.

 • Darmo sa smejete. Ja viem, že anjelským hlasom vám môžeme spievať, anjelským hlasom, vy budete tvrdiť, že toto pero je zelené. Nech sa páči, tvrďte si, čo chcete, ale toto tu musieť, zaznieť muselo. Ďakujem pekne.

 • Príjemný dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na moju zdravotnú indispozíciu budem v rozprave k novele zákona 309 o obnoviteľných zdrojoch energie výrazne kratší, ako by som pôvodne chcel byť a nebudem ani kričať na teba, pán minister, nevládzem a okrem toho, už sa teším na Vianoce. Teda aj napriek svojej chorobe, keby som bol radšej v posteli, považujem za nevyhnutné a veľmi potrebné, aby som aspoň predniesol stanovisko klubu SaS.

  Poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita dôrazne protestuje proti predkladanej novele zákona, a to nielen kvôli obsahu, ale aj kvôli spôsobu, akým je táto novela predkladaná. Za najvážnejší problém považujeme spôsob, akým sú predkladané a vládnou väčšinou prijímané zákony, ktoré majú nesmierny dopad na celé národné hospodárstvo. Predložiť krátko pred Vianoce v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona, o ktorej neprebehla žiadna odborná diskusia, nijaký otvorený dialóg so subjektmi pôsobiacimi na energetickom trhu, neprebehlo ani riadne medzirezortné pripomienkové konanie. Predložiť novelu, ktorá navyše podľa slov hovorcu ministerstva hospodárstva z dnešných Hospodárskych novín ani nevznikla na ministerstve hospodárstva, ale si ju napísal, podobne ako si napísal - a upozorňoval som na to v zákone o regulácii v sieťových odvetviach - sám veľkomocný pán predseda ÚRSO pán Holjenčík - neviem, či tu sedí - nominant strany SMER.

  Vážené dámy a páni, toto považujem za stratu poslednej štipky zodpovednosti voči občanom tejto krajiny a súdnosti a úcty voči poslancom parlamentu.

  Vážený pán minister, ak tvrdíš, že je potrebné takto narýchlo prijať zákon kvôli účinnosti od 1. 1. 2013 kvôli údajným veľkým hospodárskym škodám, pýtal si sa pána Holjenčíka, či o tom celý rok nevedel? Prečo to predkladá teraz, pred Vianocami? Veď pán Holjenčík je tam, ak sa nemýlim, 5 rokov, vy vládnete od apríla, je december a teraz prídete na to, že treba v skrátenom legislatívnom konaní prijať túto novelu, pretože hrozia údajne veľké hospodárske škody.

  Kde bol pán Holjenčík vtedy, keď vaši kolegovia z prvej vlády Roberta Fica schválili zákon o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý vytvoril pre vybrané podnikateľské skupiny fotovoltický Klondike na Slovensku? Cena za elektrickú energiu sa dôsledkom

  nárastu TPS tarify vyšplhala vtedy na jednu z najvyšších v celej Európskej únii. Preto mi znejú falošným tónom upozornenia o rizikách negatívneho vývoja ekonomiky, zhoršovania konkurencieschopnosti slovenského priemyslu alebo zvýšenia rizika odchodu investorov do iných krajín v prípade neprijatia tejto novely. Keby som chcel byť uštipačný, tak by som povedal, že na tieto riziká ste mali upozorňovať vašich kolegov pri novele Zákonníka práce alebo rušení rovnej dane. Pretože toto sú skutočné riziká pre slovenskú ekonomiku. Pokiaľ chcete niečo urobiť s vysokými cenami energie, myslím si, že je prvý, nie postačujúci, ale nevyhnutný predpoklad, a to je vymeniť predsedu regulačného úradu. Vymeniť pána Holjenčíka. Pokiaľ na to nájdete odvahu, pokiaľ na to nájdete politickú podporu, toto je prvý nevyhnutný krok k tomu, aby sa na Slovensku v energetike urobil poriadok. Môj kolega poslanec Martin Chren ho nazval Harabinom slovenskej energetiky a ja sa plne pod túto nálepku kedykoľvek podpíšem.

  Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v mnohom sa určite nezhodneme, ale snáď sa dokážeme zhodnúť aspoň na tom, že hospodárska situácia na Slovensku je vážna. Povedal by som veľmi vážna. Nerobte preto kroky, ktoré túto hospodársku situáciu ešte viac zhoršia. Rútime sa do veľkej čiernej diery a vy namiesto toho, aby ste pribrzdili, prípadne otočili tým kormidlom a pokúsili sa vyhnúť tej veľkej čiernej diere, vy ešte pridávate plyn.

  Pán minister, dajte tejto novele čas na odbornú diskusiu, analyzujte, prepočítajte dopady navrhovaných opatrení, zvolajte po Novom roku okrúhly stôl, energetickú konferenciu, dialóg, čokoľvek, ale nerobte, prosím, energetickú politiku takýmto spôsobom za zatvorenými dverami a pod vplyvom rôznych lobistických skupín. Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Viskupič. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Ja len jeden doplnok, už vieme a podľa všetkých parametrov bežiacej schôdze vieme, že účinnosť k 1. 1. pravdepodobne nebude dodržaná a čo sa v opätovnom otvorení rozpravy, ak pán minister teda nestiahne tento zákon, stane, tak v druhom čítaní v januári sa pravdepodobne zmení účinnosť tohto zákona na 1. 3. Ja sa teda pýtam takisto ako ty, načo nám bolo skrátené legislatívne konanie, načo sme teda pri skrátenom legislatívnom konaní a veľmi lživo a podvodne pod hroziacimi škodami, veľkými hospodárskymi škodami, prejednávali tento bod tu a teraz. Viem asi aj prečo. Malo sa to stať rýchlo a potichu. Nestalo sa tak, nie je to ani rýchlo, ani potichu, no tak mám pocit, že aj tá tak často označovaná rozdrobená, rozhádaná opozícia si môže zapísať jedno víťazstvo. Odkryla túto tému, rozprávala o nej toľko, že sa to nestane ani rýchlo, ani potichu, v januári cez demokratickú väčšinu posunutý návrh sa sem dostane znova. Najprv to boli ropné zásoby, teraz sú to obnoviteľné zdroje, takže si myslím, že tí mecenáši a lobisti majú tak kreatívne právne tímy, že túto lobistickú tému vedia zaradiť do akéhokoľvek zákona, ktorý nesúvisí priamo s témou. Pýtam sa ešte raz, kde je tu verejný záujem? Verejný záujem tuná ja nevidím žiadny. Kazíte Vianoce Slovákom. Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Mikuš za poslanecký klub SDKÚ - DS.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, pán spravodajca, už dosť dlhú dobu prerokovávame zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  V niektorých krajinách Európy tieto dva súvislé názvy v našom jednom zákone majú rozpracované v dvoch zákonoch. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov, zákon o podpore vysoko účinnej kombinovanej výroby. Myslím si, že pre účel tejto novely toto spojenie je priam geniálne, pretože ja by som po schválení, ak sa schváli táto novela, tak tento zákon nazval zákon o likvidácii obnoviteľných zdrojov a neuveriteľnej podpore fosílnych palív vo vysoko účinnej kombinovanej výrobe. Prečo?

  Dôvod, prečo vznikla, zazrela svetlo sveta táto novela, je jasný. Podpora v súčasnej dobe jedinej firme, ktorá spĺňa podmienky, aby mohla využiť zvýšenú cenu odberu elektrickej energie po minimálnom zásahu, aj keď pán minister alebo v zákone sa hovorí, že, samozrejme, bude to nové. To, že je to tak, dokazuje pozmeňujúci návrh, ale hlavne dokazuje to, ktoré ďalšie kroky alebo ďalšie body v novele sa nachádzajú, napríklad, že sa odbúravajú niektoré podmienky, ktoré spomenutá firma - Paroplynový cyklus dnes nespĺňa. Preto je odbúrané 20 % obnoviteľné zdroje pre túto oblasť, preto je odbúrané nejakým spôsobom nadefinované množstvo alebo veľkosť rekonštrukcie, resp. novej technológie a odôvodňovať to tu nejakými informáciami, že máme to vo vyhláške, neobstojí. Alebo budeme to mať vo vyhláške, neobstojí. Teda čo potvrdzuje to, čo som povedal? Pozmeňujúci návrh spred zhruba 2 mesiacov na hospodárskom výbore hovorí vyslovene len o zvýšení celkového inštalovaného výkonu do 300 MW a súbežne nevťahuje sa na iné výroby.

  Pán minister, vy ste boli ticho, celú rozpravu v skrátenom legislatívnom čítaní, aj v prvom čítaní, dokonca ste neodpovedali na otázky ani na výbore. Dnes ste prvýkrát vystúpili v rozprave a lepšie by ste boli urobili, keby ste neboli vystúpili. Vy ste potvrdili toto, čo som ja teraz povedal. Že ide o účelovú záležitosť jednej jedinej firmy, napriek tomu, že v dôvodovej správe, vo všeobecnej časti to nemáte, čo som upozorňoval v prvom čítaní. Dôvodová časť - sa tam zahmlievavo hovorí o tom, že treba urobiť nejaké poriadky s fotovoltickými elektrárňami, ktoré, ešte raz podotýkam, tie parametre nastavila bývalá Ficova vláda a v ktorých zákonne urobila poriadok minulá vláda a myslím si, že obnoviteľné zdroje či jedny, druhé, tretie, štvrté, sú nastavené dobre. Keď neprešiel pozmeňovák na výbore, prišlo skrátené legislatívne konanie. A do toho sa už dostalo aj to, lebo pravdepodobne niekomu došlo medzitým, že narastie cena energie. Takže ak niekoho ideme podporiť, čo ÚRSO už nebude mať inú možnosť, len zakomponovať do ceny energie, niekomu musíme zobrať. Čiže zoberieme tým, na ktorých ešte nemá podľa predsedu Holjenčíka z včerajšieho výboru ešte výsledky kontrol a nevieme koľko, možno toľko, koľko bude treba, pretože zástupkyňa fotovoltických, Asociácie fotovoltaických elektrární na Slovensku povedala jasne, nie je metodika kontrol, resp. je rôzna. Pán minister, neodpovedali ste ani vy, ani pán predseda Holjenčík. Čiže zoberie sa tam, no ale aby v budúcnosti nerástli tie peniaze, pretože je možné, že narastú aj iné elektrárne vysoko účinného KVET-u, ktoré budú tiež čerpať, pretože to bude obligatórna časť a jednoducho to je nárokovateľná položka, takže vrazíme polená pod nohy prakticky všetkým obnoviteľným zdrojom, kde je tendencia rastu.

  Pán minister, už v prvom čítaní som povedal, že a spýtal som sa vás, koho rukou bol písaný tento návrh zákona. V záverečnej diskusii, v záverečnom slove ste povedali, že zodpovednosť beriete a robilo to ministerstvo hospodárstva. Včera na výbore ste povedali, že to písal pán Holjenčík. Čiže ÚRSO. Na to som vám povedal a tu to zopakujem: Takéto novely zákona sa musia robiť po dlhej diskusii, mali by byť v súlade so všetkými právnymi a dohodnutými dokumentmi na Slovensku, to znamená v tomto prípade programové vyhlásenie vlády, koncepcia rozvoja energetík, koncepcia rozvoja obnoviteľných zdrojov, atď., atď. V skrátenom legislatívnom konaní takýto zásah do energetických zákonov je sabotáž. Pán minister, to je sabotáž energetiky. Bohužiaľ, musím to skonštatovať. Na laboratórnych váhach by ste mali merať, pretože dnes vytvárate rovnaký Klondike ako za prvej Ficovej vlády pre fotovoltiku, dnes vytvárate rovnaký Klondike pre vysoko účinný KVET z fosílnych palív. To je niečo neuveriteľné!

  Takže ak ste včera povedali, že to písalo ÚRSO alebo predseda Holjenčík, kto držal ruku predsedovi Holjenčíkovi? Tu niekto spomína Pentu, niekto už spomínal a idú tu kuloárne informácie, že to môže byť niekto iný, že dokonca ani Penta nemá takú silu, aby držala ruku tvorcovi zákona. Pán minister, vy ste stratili akúkoľvek aktivitu alebo iniciatívu v tvorbe nejakej koncepcie, nejakej zodpovednosti za hospodárstvo, za energetiku tohto štátu, ale vy dokonca ani neriadite to ministerstvo, pretože ho riadi nejaká ruka, ktorá držala ruku predsedu Holjenčíka. Dnes ste opäť povedali dôvod tejto novely - len v rozšírení možností lepšieho výkupu elektrickej energie do budúcna, opäť len pre fosílne palivá.

  Ak sa vrátim ešte k tým dôvodom, o ktorých hovoril, aj vy ste hovorili v prvom čítaní a pán predseda Holjenčík včera na výbore, že dôvod je urobiť poriadok, zvýšiť kompetencie ÚRS-a, aby mohli nejakým spôsobom sankcionovať fotovoltaické elektrárne, ktoré nesplnili isté podmienky. Včera na výbore, aj dnes sa pýtam: Prečo vznikli tieto problémy? Prečo boli pripojené tie elektrárne distribučnými spoločnosťami? Prečo ÚRSO o tom nevedelo, keď záverečné povoľovačky, cenové výmery, kto bude niesť zodpovednosť za to, akým spôsobom bude vyvodená zodpovednosť a kde bolo ÚRSO teda v tom čase? Dnes, keď treba sankcionovať a práve v zákone o verejnom obstarávaní?

  A poslednú poznámku ku včerajšiemu výboru, pán minister, prišla tam zástupkyňa asociácie jednej z inštitúcií, je jedno aká. Podľa všetkého jediná asociácia, jediné združenie právnických osôb vôbec v energetike, ktoré funguje na Slovensku.

  Pán minister, vy ste boli tiež predsedom takej podobnej asociácie zamestnancov, zamestnávateľov, pardon, predtým ako ste boli minister. Zaobchádzalo sa s vašou asociáciou zo strany exekutívy alebo poslancov tak ako včera s pani šéfkou a to nehovorme teraz o výbore, hovorme o tom, čo bolo pred tým, kým sa vytvoril tento zákon. Pretože ak chceme sociálny zmier, ako tu hovorí táto vláda, tak takýto zásah do fungovania podnikateľských subjektov, ale hlavne energetiky, ktorá sa bude dotýkať každého podnikateľského subjektu, musí byť prerokovaná s týmito subjektmi. No ale vy ste povedali, že to písal pán Holjenčík.

  Tento návrh zákona nikdy nemal uzrieť svetlo sveta a už vôbec nie v skrátenom legislatívnom konaní, pretože nie je ani jeden dôvod, aby v skrátenom legislatívnom konaní bol. Ani vecný, ani odborný, ani zákonný. A dokonca to pochopil aj predseda parlamentu, ktorý evidentne dáva najavo, že nemusí byť tento zákon schválený na tejto schôdzi.

  No a tak trochu prečo je to sabotáž. Trend svetový, európsky, mal by byť aj trend slovenský - prečo podporovať obnoviteľné zdroje a nepodporovať fosílne palivá. Obnoviteľné zdroje totiž spôsobujú, resp. podporujú diverzifikovanosť výroby, podporujú znižovanie emisií uhlíka, včetne plynu, teda včetne plynových elektrární, ktoré idete podporovať, podporujú udržateľnosť výroby energií do budúcna, podporujú sebestačnosť a v konečnej fáze vlastne podporujú energetickú bezpečnosť našej krajiny.

  Jedna kríza a Slovensko bolo takmer v panike a v nejakej hospodárskej pohotovosti a zachránili nás cudzí investori, resp. zahraniční investori. Pán minister, tomuto treba predchádzať do budúcna. A preto podpora obnoviteľných zdrojov napriek tomu, že dnes nie sú lacnejšie ako výroba nejakých iných typov.

  Nuž asi viete, že dnes bola tlačovka predsedu vlády, ktorý povedal, že Enel žiada 800 mil. eur na dostavbu Mochoviec, 34-percentný vlastník štát. Na dostavbu Mochoviec. Dvakrát 440 mega. Na 1 MW na dostavbu cirka milión eur. Na dostavbu.

  To nehovorím o nákladoch na výskum, vedu, ktoré robia iné štáty. Všetky iné podpory, ktoré má jadro, napríklad. Pán minister, vy viete že jedna fotovoltaická elektráreň má investičné náklady 1,1 milióna? Super. Prečo ich nepodporujete? Prečo ich zabíjate? Prečo zabíjate obnoviteľné zdroje?

  Výskum, veda v obnoviteľných zdrojoch idú tak raketovo dopredu, že to čo je dnes, možno pravdou vás, čo tu obhajujete tieto nezmyselné postupy, o rok, o dva už nebude pravda. A vy sa tu zaväzujete 15 rokov, 15 rokov podporovať fosílne palivá.

  A to teraz povedzme, že je to šitý zákon na jednu firmu. Vy obetujete celú energetiku slovenskú kvôli jeden firme! Ale čo sa môže stať? A povedzte mi, že sa to stať nemôže. Táto jedna firma, a otázka znie ešte aj, že či táto jedna firma, ktorá dnes spĺňa podmienky tohto zákona, dnes ich spĺňa, a je to jediná firma, ktorá dnes spĺňa.

  Samozrejme, že je viacero firiem, ktoré po nejakých rekonštrukciách, tiež budú spĺňať, ale táto jediná spĺňa. Keď ste vy vyhodili tie podmienky v zákone, ktoré sú tam, a môžem sa ich dotknúť, pretože sme v druhom čítaní. Pán minister, veď ona spraví úplne malú rekonštrukciu a bude spĺňať podmienky zákona! A je to na jednom človekovi v tomto štáte, ktorý to uverí alebo ktorý to dá! Tú vyhlášku bude písať pravdepodobne tá istá ruka, ktorá písala tento zákon. Tá ruka, ktorá potrebuje tú dotáciu, pre tú konkrétnu firmu.

  Aký budete mať vy dosah na to potom, pán minister, keď vy dneska nemáte dosah ani na to, aby ste stiahli návrh zákona? Pretože totiž po tom, čo stalo na výbore, pán minister máte len jednu možnosť alebo teda dve možnosti: buď stiahnete návrh, alebo odstúpite! To predsa nie je možné, aby ste vy povedali a rezignovali ste na svoju funkciu, na funkciu ministra - ja som zákon nerobil, to on! To je pre mňa neuveriteľné.

  Takže ešte k tým obnoviteľným zdrojom, ktoré dnes majú určitú nákladovosť. Sám ste povedali vy, vie to aj kolega spravodajca, že len čo sa schválila koncepcia za prvej Ficovej vlády pre podporu fotovoltaických elektrární, čo nechápem prečo, pretože to bol Klondike pre vybraté skupiny firiem, pretože v tom čase už vedeli v Nemecku a v Česku to, čo sme sa my dozvedeli o dva roky, že návratnosť tých investícií je dva-tri-štyri roky. Pretože cena panelov klesla o 50 %. Ale tí v Nemecku to už vedeli. A tie panely, ktoré tam vyrobili, a tí Nemci to tam zastavili, tak ich za polovičnú cenu predávali na Slovensko, ale tie firmy budú brať 15 rokov neuveriteľné drahú, teda budú neuveriteľne draho predávať zo zákona elektrickú energiu, a občania Slovenskej republiky to budú doplácať, pán minister. Presne toto isté sa deje dnes pre fosílne palivá. Dva roky trvalo, kým Slovensko pochopilo, že zle nastavilo fotovoltaické elektrárne. Odmyslím si, že to bolo chcené. Možno to bolo nechcené. Možno sme nevedeli, teda Ficova vláda nevedela. Ale o dva roky to bolo jasné. Celá Európa vie, že neenergetické zdroje musíme podporovať, aby sme udržali vôbec Európu v konkurencieschopnosti. A my ideme úplne opačným smerom.

  A teraz nielen to, že podporujeme tú jednu konkrétnu firmu týmto zákonom, lebo vy kvôli tej jednej firme obetujete to, čo teraz poviem. Totiž, nie je tu málo ľudí, ktorí peniaze majú na Slovensku. A investovať do vratných investícií, tiež nie je jednoduché. Nuž vy vytvárate také podmienky, aby tu možno mohli vznikať ďalšie, 200-, 300-, 400-, 500-megawattové elektrárne vysoko účinné, ktoré, keď budú spĺňať tieto podmienky, biznis na 15 rokov majú. Kto to zaplatí? Občania Slovenskej republiky.

  Pán minister, ak už neviete vy alebo vláda, pretože sa pýtam, prečo mlčí pán premiér, prečo pán premiér k tomuto nepovie nič? Čiže vláda Slovenskej republiky, keď už nevie odmeniť svojich mecenášov, sponzorov, pretože treba znižovať schodok, tak si nájde na to obyvateľov a firmy, ktoré to zaplatia.

  Takže koľko môže byť tých peňazí? Dnes ich môže byť neuveriteľné veľa a energia môže ísť neuveriteľne rýchlym spôsobom hore. Cena teda. A prečo je to zlé? Je to zlé preto, resp. aby to nebolo také zlé, tak vy na druhej strane robíte nejaké veľmi malé technické korektúry, ktoré majú ale veľmi ďalekosiahly dopad.

  Napríklad to, že zrušíte pri 200, ani nie 200 MW, a jednoducho zrušíte tam podiel, nutný podiel obnoviteľných zdrojov, vlastne vy tým podnikateľom hovoríte, a tým podnikateľom, aj tým, ktorí budú mať ten vysoko účinný KVET, ale aj tým ktorí majú tie obnoviteľné zdroje, že vy tie obnoviteľné z droje nepotrebujete. A tí z tých obnoviteľných zdrojov zase vedia, ale my už nebudeme vyrábať lebo tamten to nemusí od nás zobrať. Pretože je jasné, že tie obnoviteľné zdroje dnes sú kúsok drahšie ako tie z vysoko účinného KVET-u. Ale pozor, všetci to vedia, že tie obnoviteľné zdroje sú teraz drahšie! Ale všetci vedia, že po roku 2020 budú lacnejšie. Všetci to vedia, pán minister, len Slovensko nie. A pán minister, vaše ministerstvo, resp. pán Holjenčík, ale predpokladám, že to vedia. Viete to aj vy, vie to aj pán Holjenčík, vedia to všetci, aj odborná verejnosť to vie. Len myslím si, že poslanci SMER-u to nebudú vedieť, resp. budú musieť konať.

  Prečo je to zlý zákon ešte v protismere toho, že ruší dobré podmienky obnoviteľných zdrojov. Totiž obnoviteľné zdroje, hlavne na Slovensku, kde sme najlesnatejšia, jedna z najlesnatejších krajín v Európe, a máme jedny z najväčších fariem, teda najväčšiu farmu máme, 450 hektárov, to sme jediní, ktorí máme, poľnohospodári mi to potvrdia. Druhí Česi majú 260-hektárové farmy. Pre takéto veľké farmy je práve výhoda toho, aby efektívne mohli využívať svoje, svoju pôdu alebo svoj majetok, ktorý majú, alebo v prenájme, aj na energetické zdroje.

  Máme obrovský problém s nezamestnanosťou na vidieku, pretože sme väčšinou vidiecka krajina. A máme tam mnoho nekvalifikovaných ľudí, ktorým nevieme nájsť pracovné miesto. Tie obnoviteľné zdroje prinášajú taký multiplikačný efekt pre slovenskú ekonomiku, že keby to niekto narátal, tak nie v Nemecku bude platiť, teda nie na Slovensku bude platiť ten nemecký slogan, ktorý majú, že radšej budem kupovať nemeckú energiu o jeden cent drahšie ako zahraničnú, ale u nás to bude platiť niekoľkonásobne viac.

  Čo je na jednej strane, jeden pán minister začne hovoriť, kupujte slovenské výrobky, podporujme slovenských výrobcov. A na druhej strane iný minister ide podporovať ruský plyn alebo nejaký, ja neviem, ázijský, iný plyn. A nepodporuje naše výrobky. Pretože jednak biomasa, jednak nadprodukty v trvalo trávnatých porastoch môžu byť krásnym zdrojom výroby elektrickej energie, ktoré by sme mali podporovať z tých peňazí, ktoré teraz budú tiecť, bohužiaľ, pre, v krátkej dobe pravdepodobne len pre jednu, ale v dlhšej budúcnosti pre druhú, čo som presvedčený o tom, že je to veľmi zlé pre slovenskú energetiku, veľmi zlé pre slovenských podnikateľov a slovenských občanov. Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Muránsky.

  Končím možnosť. A pán poslanec Maránsky a pán poslanec Sulík. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Muránsky.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Ja iba chcem povedať toľko, že chcem doplniť pána poslanca. Pozrite sa, dneska 54 % skleníkových plynov produkujú tri krajiny. Je to Brazília, je to India a je to Čína. Ale tá zodpovednosť predsa len zostáva na tých krajinách, ktoré sú v rámci hospodárstva vyššie, a sú to krajiny Európskej únie, a je to, sú to Spojené štáty. A tie aj majú vyššie záväzky k tomu, aby tvorili väčší podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

  A táto energia z obnoviteľných zdrojov, bohužiaľ, teda stále ako bolo tu aj povedané, je drahšia. No proste, musí byť doplatená z iných, iných zdrojov štátu. No a to je stále veľmi zaujímavé, a preto je to aj predmetom možných špekulácií, akým spôsobom tieto doplatky na túto elektrickú energiu alebo aj iné, alebo zdroje tepla bežia. No a tu je to, bohužiaľ, v tomto zákone alebo bolo to v tomto zákone, pokiaľ neprejdú niektoré pozmeňujúce návrhy, ale aj tak som si nie celkom istý, proste dosť evidentné, že tí ktorí dlhodobejšie sa snažili o to, aby vytvorili takéto obnoviteľné zdroje z malých zdrojov, či to už boli malé vodné elektrárne, či to boli fotovoltaické články, či to boli, ja neviem, iné zdroje alternatívneho zdroja, teda elektrickej energie, no tak tí budú týmto zákonom postihnutí. A tie prostriedky, ktoré štát mal doplatiť na produkciu tejto elektrickej energie z alternatívnych zdrojov alebo z obnoviteľných zdrojov, by boli bývali presunuté do zdroja jednej veľkej firmy pod názvom Penta a za Paraplynový cyklus. A ten...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne. No veľmi zaujímavý príhovor, pán kolega Mikuš. A možno najneskôr teraz by si mohol pán minister Malatinský uvedomiť, že ako nestraník, legitimizuje túto vládu, ktorá teda nie je, určite nie je čestná, a kazí si pri tom povesť. Presne takisto ako pán minister Borec, ktorý možno mal nejaké pekné zámery, ale nakoniec patrí presne k tým ľuďom, ktorí umožňujú zlo preto, lebo mlčia.

  A možno že toto by mohlo byť, pán minister Malatinský, pre vás na zamyslenie, či naozaj si takto takýmto strašidelným zákonom a prijatým za takýchto neakceptovateľných podmienok, či naozaj vy si chcete kaziť povesť. Či vám toto stojí za to? Či ste toto potrebovali? Ďakujem

 • Pán poslanec Mikuš, nech sa páči, reakcia.

 • Ďakujem pekne. Ďakujem kolegom za faktické.

  K Peťovi Muránskemu: no, Peter, trafil si k klinec po hlavičke. Cieľom Európskej únie, keď robiť niečo v energetike, je a dnes najväčším takým ťahúňom je zvýšiť efektivitu obnoviteľných zdrojov energie. Je naprosto jasné, a myslím, že to hovoril aj pán minister alebo neviem či pán spravodajca vo výbore, že áno ten vývoj ide veľmi rýchlo hore, a tie podmienky možné meniť. Bohužiaľ, ale zákon stanovuje podmienky na tie zmluvné výkupy, a tie už zmeniť nemožno. To je problém. Čiže súhlasím s tým, že je veľmi ťažké nastaviť tie podmienky pre výkup alebo pre dotovanie tej výroby, ale pre obnoviteľné zdroje, nie pre fosílne palivá. O tom nerozmýšľa nikto.

  No a o kvalite tohto návrhu zákona, musím ešte povedať jednu vec, čo som zabudol povedať vo svojom príhovore, a to je bod 17. No, pán spravodajca, tu niekto už hovoril, že je problém, pán spravodajca naznačil, že "ale veď sme to už dali von". No, ešte ste to nedali von. Ešte to treba schváliť.

  Ale problém je, že ten bod 17 je tak absurdný, prosím vás, prečítajte si ho, že hovorí o tom, že dotáciu by mal dostať ten, alebo resp. na množstvo elektriny vyrábanej vysoko účinnou kombinovanou, uplatní sa najviac na množstvo elektriny vypočítané ako rozdiel celkového množstva mínus energie z obnoviteľných zdrojov.

  Čiže dotácia by mala byť na neobnoviteľné, na ten rozdiel mimo obnoviteľných zdrojov. Ako totálne absurdné, ale to len hovorím, nie preto, že ste to dali von, to hovorím, alebo chcete to dať von, to hovorím preto, akou kvalitou je písaný a akou rukou je písaný tento návrh zákona.

 • Za poslanecký klub OĽaNO je písomne prihlásený pán poslanec Igor Matovič.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Čiže, vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, svojho času Robert Fico sa vyjadril, citujem: "Milujem finančné skupiny ako koza nôž". A mám taký pocit, že jak sa tu dnes bavíme, tak je to presne asi dôkaz tej lásky, že ich miluje ako koza nôž, len doteraz som si vždycky myslel, že keď niekoho milujem ako koza nôž, tak sa mu vyhýbam a robím mu naprieky a jednoducho ho nemám rád. Ale dnes nám Robert Fico a sprostredkovane cez svojich poslancov alebo cez svojho ministra dokazuje, že jeho láska, je trošku iná láska a koza nôž znamená urobiť všetko pre ne. A presne v tomto duchu je celý návrh zákona, ktorý pán minister Malatinský tu predkladá.

  Hneď úplne na samý začiatok zopakujem to, čo si myslím, že by pán minister pri akomkoľvek predložení zákona mal mať vždy na zreteli a to je to, že je dosť vo výraznom konflikte záujmov vzhľadom na to, že svoj vlastný dom prenajíma majiteľovi finančnej skupiny Penta. Preto by mal byť vždycky veľmi opatrný, až nadmieru opatrný, aby akýkoľvek zákon nemohol byť spájaný s týmto jeho osobným rodinným konfliktom záujmov.

  Zároveň Robert Fico svojho času po voľbách povedal, že naše opatrenia sa dotknú len 12 % najbohatších ľudí na Slovensku. A bolo to tu už veľakrát, kedy sme mu viacerí poslanci z opozície hovorili, že pravdepodobne to nie je v súlade s tým, čo robí, keď sľúbil, že postihne iba 12 % najbohatších ľudí na Slovensku a bolo to aj vtedy, keď zvyšoval daň právnickým osobám, bez ohľadu na to, aké boli veľké, hoci sľúbil, že zvýši iba tým najbohatším, zvýšil všetkým, aj malej firme v Medzilaborciach alebo na Zemplíne, či na Kysuciach, ktorá má možno jedného-dvoch zamestnancov, zvýšil tejto firme rovnako daň z príjmu právnických osôb ako veľkej firme alebo konkrétne SPP, alebo možno Paroplynovému cyklu, ktorý zarábajú rádovo vyššie sumy. Takisto 12 % najbohatších určite nebolo vtedy, keď poslanci SMER-u odhlasovali, že naďalej budú platiť ľudia koncesionárske poplatky a de facto odhlasovali tým pádom, že každý, kto má zástrčku bude platiť viac ako platiť mal a taktiež nefungovala rovnica, že 12 % nie je 100 % ľudí, ktorí tú elektriku majú, možno okrem tých pár chudákov v drevených chatrčiach.

  A taktiež aj dnešný zákon, keď sa poslanci SMER-u rozhodnú odsúhlasiť, tak sa dotkne znova všetkých ľudí, ktorí budú mať zástrčku. Je to obdobný zákon, ako ste predkladali pri koncesionárskych poplatkoch, kedy ste teda ľuďom povedali, že naďalej budú platiť tých 90 mil. eur a teraz rozdiel je možno iba v sume. Čiže teraz poviete, že áno, 30 mil. eur približne každý rok najbližších 15 rokov sa budete skladať tým finančným skupinám alebo konkrétnej finančnej skupine, o ktorej sa váš pán premiér rozhodol a váš predseda strany vyjadril, že miluje tieto finančné skupiny ako koza nôž.

  Nemôžem si pomôcť, ale zdá sa mi, že odvtedy, ako ste prebrali vládu, ste sa síce snažili alebo prebrali moc do rúk, ste sa snažili vytvárať dojem, že ste iný a odrazu sme tu mali taký, taký druhý variant premiéra, odrazu to bol Robert Fico 2, SMER číslo 2, ale na druhej strane, jak keby že si od začiatku chcete úmyselne šlapať po jazyku. Začalo to teda hlavne v tom auguste, kedy ste pod rúškom takej tmy alebo nezáujmu ľudí o politiku alebo pod rúškom toho, že ľudia boli na dovolenkách a vôbec nemali záujem riešiť, čo niečo poslanci v pléne riešia, tak vtedy ste naložili ľuďom poriadne, hoci je pravda, že teda tie zákony, ktoré najviac sa ich dotknú, tak sa ich dotknú až od nového roku, ale už vtedy ste jednoducho pod takýmto, by som povedal, pod takýmto rúškom nezáujmu ľudí v čase dovoleniek, ste zobrali 500 mil. eur zo šporničky, ktoré ľudia si odkladali, zo šporničky, do ktorej si ľudia odkladali peniaze na dôchodok z druhého piliera a presmerovali ste si ho do štátneho rozpočtu. Napríklad.

  Taktiež ste zaviedli všetkým živnostníkom na Slovensku, 88 % živnostníkom, ktorí dnes platia odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, ste im zaviedli od budúceho roku, že budú platiť o 20 eur viac. Vždy pri každom návrhu ste tu vyplakávali, ako vám chýbajú peniaze v kase a ako to len teda musíte urobiť. Taktiež ste zdvihli minimálne zdravotné odvody približne o 20 na 55 eur tým ľuďom, ktorí si ich dobrovoľne platia.

  Zdvihli ste správne poplatky. Napríklad ste zaviedli poplatok, že keď si človek chce doma presunúť dvere o meter vedľa, tak musí zaplatiť 750 eur poplatok, lebo si také niečo dovolil, asi je pravdepodobne buržuj a asi to je pravdepodobné, ten človek z tých 12 % najbohatších na Slovensku. Všetky kroky jednoducho, ktoré tieto robíte, všetky sú podľa mňa v duchu šlapania si po jazyku a popierania vašich predvolebných sľubov, že čokoľvek keď urobíte, bude to na úkor bohatých a bude to na úkor tých 12 % najbohatších na Slovensku. Dnešný zákon je presne v tomto duchu. Znova idete urobiť presný opak toho, čo ste pred voľbami sľúbili. Tým chudákom, ktorí dnes, ako to už spomenul, neviem, kto to presne bol, tuším pán Přidal, že dnes si montujú solar preto, lebo sú už o tom presvedčení, ani nie preto, že už by to bolo nejako ekonomicky výhodné, ale jednoducho je presvedčení, tak zeleno to nejako cíti a tak zeleno vidí svet, tak si namontuje solar na svoj rodinný dom alebo sa združí viacero majiteľov bytov a namontujú si to na činžiak a možno s víziou takou, že aspoň trochu im to zaplatí tie náklady, ktoré s tým mali spojené, tak tým to idete znižovať zo 100 kilowattov výkon na 30 kW. Ak by ste sa zamysleli nad tým a pozreli sa vlastne, že napríklad keď v roku 2011 za celý rok bolo inštalovaný výkon 320 megawattov týchto solárnych vlastne panelov na Slovensku alebo energie výkonu potenciálneho solárnych elektrární na Slovensku, a pozreli by ste sa na tento rok, že vlastne do 27. novembra bol inštalovaný výkon necelých 10 MW, čo je 32-krát menej, čiže iba 3 % z toho, čo bolo inštalované v roku 2011, tak toto vôbec nie je problém. Tým chudákom, ktorým teraz v tom činžiaku, ktorý sa už horko-ťažko na nejakých domových schôdzach dohodli, že si namontujú niečo takéto hore na strechu, tak teraz ste iba hodili poleno pod nohy alebo chcete hodiť poleno pod nohy a zoberiete im tú, tú možno podporu, ktorú mali, a už si nenamontujú nič. A na budúci rok to solar už bude nainštalovaný možno 1 megawatt a už asi budete spokojní.

  Na druhej strane idete v zákone, ktorý sa volá o podpore obnoviteľných zdrojov, podporovať niečo, čo obnoviteľné vôbec nie je. Aj to najmenej ustanovenie, ktoré vyžadovalo, aby tam nejaký podiel obnoviteľných zdrojov bol alebo obnoviteľných energií bol, tak aj to odtiaľ idete vyhodiť a idete čisto podporovať to, čo povedal aj pán Mikuš viacej krát, idete podporovať dovoz ruského plynu. Miesto toho, aby ste podporovali energiu, tú ktorú na Slovensku máme, malé vodné elektrárne, aj tým znižujete výrazne vlastne výkon, v ktorom môže byť inštalované, miesto toho, aby ste ľudí podporovali v tom, aby sa správali trošku na zeleno, aby si prírodu chránili, aby mali dobrý pocit, že teda si vyrábajú elektrinu z nejakého solaru, tak miesto toho idete podporovať, aby čo najviac cez tú rúru prúdilo a možno to aj je spojitosť s tým, že chcete vlastne čo najviac dohodiť biznis tým vašim kamarátom, ktorým ste prednedávnom odsúhlasili, že im vlastne podiel v SPP dovolíte odkúpiť, ktorý ste odkúpiť mohli vy.

  Čiže miesto podpory tých malých, drobných, tým pritiahnete dvojnásobne kohútik a veľkým ste dali strop, ktorý ste najprv posunuli na 300 MW ste teraz pod tlakom opozície, čo my sme si mysleli, že zoberiete zákon a budete utekať niekam preč, tak pod tlakom opozície, tým ste urobili ešte, ešte v podstate horšiu vec, lebo ste ten strop odpálili úplne. Ako keby že ste dali pod neho atómovú bombu a už nie je žiadny strop, už jednoducho ktokoľvek, čokoľvek, nech sa páči, do akéhokoľvek výkonu, hlavne, že to nebude z obnoviteľných zdrojov. Hlavne, že to nebude. My sa bojíme obnoviteľných zdrojov a len prosím vás nepoužívajte nič, čo je ekologické, čo je v prospech nejako trvalo udržateľného rozvoja krajiny, používajte čokoľvek, čo nám dovezie viacej plynu z Ruska a toto vám podporíme. Obnoviteľné zdroje v žiadnom prípade nie.

  Pôvodný zámer ste mali urobiť to veľmi, veľmi potichu, približne pred mesiacom, mesiacom a pol. Cez hospodársky výbor pán poslanec Ľubomír Vážny potichúčku predložil nenápadne pozmeňováčik a mysleli si, že vám to prejde. Myslel si, že vám to prejde. Neviem, kto mu to podstrčil do ruky, nepredpokladám, že si to písal sám, ale jednoducho niekto konkrétny za tým bol, kto vtedy chcel dosiahnuť, aby sa to schovalo iba do spoločnej nejakej správy, nenápadne, aby pozmeňováčik do zákona o núdzových zásobách ropy sa prepašoval a potichúčku, aby ste si schválili niečo, na čo by vám vlastne nikto nedošiel alebo možno by sme potom na to prišli, až keby to bolo schválené. Nevyšiel vám tento zámer, lebo minister Borec uznal, že teda asi to nie je úplne kóšer, ale nie možno ani tak obsahovo, ale to, že to vôbec s tým zákonom nesúvisí, tak kvôli možno legislatívnym problémom to radšej tento pozmeňovák ste vyhodili a dali ste ho, predložili ste ho do skráteného legislatívneho konania.

  Argumentujete s tým, že štátu hrozia hospodárske škody, lebo asi takto, tak si to musíme vysvetliť, lebo hospodárske škody sú dôvodom na to, aby bolo skrátené legislatívne konanie. Na druhej strane v dôvodovej správe píšete, že žiaden dopad alebo teda že hospodárske škody štátu nehrozia. Potom sa to dá vysvetliť iba tým, že ten, kto zákon písal, vedel, že hospodárske škody hrozia, ale nie štátu ale súkromnému vlastníkovi, ktorý vlastní asi nejakú správnu bratislavskú elektráreň, ktorá sa volá zhodou okolností PPC a ktorú zhodou okolností vlastní nejaký finančný žralok alebo finančná skupina, ktorá sa zhodou okolností volá Penta a tejto hrozia hospodárske škody. Ja som to tu spomínal už aj minule, že títo ľudia, ktorí ovládli štát, ktorí sprivatizovali, čo sa dalo, jednoducho nitky poťahovali a možno aj Gorila o niečom svedčí, ak si ju prečítame, ktorý takýmto spôsobom sa dostali k majetku, považujú veci verejné za ich vlastné a pravdepodobne preto presvedčili niekoho z vás, aby ste predložili tento zákon pod rúškom toho, že hrozia hospodárske škody, len zabudli vám povedať, že hrozia hospodárske škody im a nie nám ako štátu. O to viac ma mrzí, že vy ste neprekukli to, že tu niekto sleduje, keď vám ten zákon predkladal, že sleduje svoj vlastný prospech a nie prospech štátu, ale iba prospech toho, kto doteraz od roku '99 mal dotovanú výkupnú cenu elektriny a mohol vlastne pohodlne predávať elektrinu približne o 20 eur drahšie, ako by ju predával, ak by bol vystavený iba čisto samostatnému trhu.

  Tento niekto, kto doteraz 13 rokov bol ticho, podľa mňa vyvinul nadmiernu snahu a snažil sa najprv cez pána poslanca Vážneho a teraz cez vás, pán minister, predložiť zákon, ktorý by mu umožnil naďalej mať podporu, ale nie už 70 eur mať za 1 MW elektrickej energie vyprodukovanej, ale približne 83 alebo niečo o chlp menej ako 83 eur za 1 MW elektrickej energie, ktorá by táto bratislavská elektráreň vyprodukovala.

  Nesnažte sa mi nahovoriť, že toto je zhoda náhod, že 13 rokov je niekto vlastne ticho, nejaká elektráreň, ktorá si tu produkovala elektrinu za dotovanú, štátom dotovanú cenu, a teraz rýchlo pred Vianocami, kedy hrozí, že náhodou od budúceho roku by sme museli byť vystavení reálnemu trhu a dohadovať sa na tom trhu ako normálny každý iný podnikateľ na tržnej cene, tak že to nebol práve tento úmysel, že niekto, kto zistil, že zrazu by bol vystavený čisto iba trhu a nie nejakému protekčnému správaniu sa a protekčným dotáciám, tak zrazu prišiel za vami a povedal vám, predlož mi to tam, však sa poznáme. Ja sa obávam, a zatiaľ ste to nevyvrátili, že všetko tomu nasvedčuje, že to takýmto spôsobom zorganizované bolo. Hovoríte, že netreba sa obávať, že podporu bude mať len zdroj, ktorý bude rekonštruovaný po platnosti zákona. Samozrejme, ale zároveň vyhadzujete podmienku, ktorá hovorila o 50 % investície a túto vyhadzujete preč. A tak ako to tu obrazne povedal, myslím si, že pán Lipšic ešte v predošlej rozprave, ešte pri skrátenom legislatívnom konaní, bude im stačiť vymaľovať bránku na modro a budú mať podporu. Teoreticky je to možné. Zároveň s tým hovoríte, však nebojte sa, rozhodne objektívny štátny orgán. Objektívny štátny orgán, vo vašom ponímaní ÚRSO na čele s pánom Holjenčíkom. A ja sa pýtam, môžeme sa spoľahnúť na ÚRSO a na pána Holjenčíka, že on bude objektívny štátny orgán a že bude konať v záujme Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky, ktorých by mali zastupovať aj poslanci SMER-u v tomto pléne? Ja si myslím a som o tom na 100 % presvedčený, že nemôžme sa spoľahnúť, a poviem jeden jediný dôkaz. Ten jeden jediný dôkaz je práve ten spomínaný solár. Svojho času, keď pán Holjenčík viedol tento nezávislý štátny orgán, ktorého ste tam vy nominovali zhodou okolností, tak tiež tento orgán rozhodoval o tom, že za akú výkupnú cenu budeme vykupovať energiu, ktorú vyprodukujú tí, ktorí si inštalujú solárne panely a zriadia si slnečné elektrárne na Slovensku. A tento váš, alebo podľa vás nezávislý štátny orgán na čele s nezávislým odborníkom povedal, že bude vykupovať tu energiu, a počúvajte dobre, približne za 500 eur za 1 MW vyprodukovanej elektrickej energie. Dnešná výkupná cena je 119 eur za jeden vyprodukovaný megawatt v solárnej elektrárni. Čiže dnešná cena je približne 25 % z tej ceny, ktorú podľa vás nezávislý štátny orgán na čele s nezávislým štátnym úradníkom určil objektívne podľa vás, pred tromi rokmi pre ľudí, ktorí si postavia alebo zriadia na Slovensku solárnu elektráreň. Čiže, opačne povedané, podľa vás, nezávislý odborník na čele nezávislého štátneho orgánu s názvom ÚRSO, objektívne a nezávisle určil pred tromi rokmi o 300 % vyššiu cenu výkupnú pre solárnu elektrinu, ako je dnešná. Čiže 4-násobne vyššiu cenu. Ak si sám pozriete, ako sa vyvíjali ceny panelov za to obdobie, tak v žiadnom prípade neklesli na jednu štvrtinu z pôvodnej ceny spred troch rokov. Klesli o pár desiatok percent, ale v žiadnom prípade nie štvornásobne dole alebo jednoducho nestáli pred tromi rokmi 4-násobne viacej peňazí ako dnes. Ale aký to malo dopad. Alebo aký má dopad, toto podľa vás nezávislé rozhodnutie objektívne, nezávislého odborníka na čele nezávislého orgánu ÚRSO menujúceho sa na všetkých nás. Na štátny rozpočet žiadny. Ešte skôr by som povedal, že pozitívny, a to cez to, že vlastne, že aj tá elektrina podlieha nejakej DPH-čke a tým pádom aj z toho, čo vlastne tí, tú dotáciu, ktorú štát dal týmto výrobcom, ľudia de facto cez vyššie ceny elektriny museli zaplatiť vyššiu DPH-čku štátu. Čiže štát ešte mal z toho v podstate prospech. Ale kto na to doplatil a bude doplácať najbližších 15 rokov, odkedy, lebo tá podpora pre každú jednu tú slnečnú elektráreň je na 15 rokov, tak sú presne obyčajní ľudia. Za dva roky na základe platnosti toho, čo strana, za ktorú dnes ste nominantmi vo vláde, schválila, tak za dva roky bol inštalovaný výkon solárnych elektrární na Slovensku približne zaokrúhlene 500 MW. Tieto elektrárne za rok vyrobia približne 0,5 terawatthodiny elektrickej energie, čo je približne 1,7 % celkovej elektriny, ktorú Slovensko vlastne za rok spotrebuje. Pri podpore, lebo vzhľadom na to, že to boli podpisované zmluvy za tejto absurdnej ceny alebo za týchto absurdných podmienok a keď bola podpísaná tá zmluva pred rokom, dvomi a tromi vlastne na základe rozhodnutia nezávislého odborníka v nezávislom úrade ÚRSO menujúceho sa, pri cene dosahujúcej skoro 500 eur za jeden megawatt, je rozdiel, alebo vlastne medzi tržnou cenou a tou reálnou cenou približne povedzme že 400 eur na 1 MW. To znamená inak, jeden terawat, ktorý tieto slnečné elektrárne do roka vyrobia, znamená krát 400 eur, je približne 200 miliónov eur. A toto je čísielko, ktoré by nás malo zaujímať. Rozhodnutie podľa vás, odborníka na správnom mieste, nezávislého odborníka, nezávislého štátneho orgánu, objektívne rozhodnutie tohoto úradníka spôsobilo to, že ročne najbližších 15 rokov všetci ľudia na Slovensku sa budeme skladať približne 200 mil. eur každý jeden rok, aby sme zaplatili biznis, ktorý ste si pred tromi rokmi alebo strana SMER so svojimi kumpánmi z HZDS - či tu už neboli, či boli - a so Slotom tuná odhlasovali a schválili. 200 mil. eur sa ľudia vo zvýšenej cene elektriny skladajú na to, že máme 1,7 % elektriny na Slovensku vyrobenú solárnymi panelmi, na ktoré vy ste dávali dotáciu približne 400 eur voči tržnej cene elektriny. Aby sme si to predstavili možno trošku inak, dnešná tržná cena elektriny je približne 60 eur na jeden megawatt a tá výkupná bola skoro povedzme, že 460, aby sa nám to ľahšie počítalo. Čiže my sme platili podporu 6-7 razy viac, ako bola vlastne výrobná cena elektriny. Nie že výrobná cena, ale už tržná so ziskom, sme ešte dali k tomu 6-7 razy väčšiu sumu ako podporu na to, aby niekto vlastne vyrábal elektrinu v solárnych elektrárňach. Inak povedané, keď sme si vedeli kúpiť jeden kilowatt za korunu osemdesiat, tak takýmto spôsobom SMER schválil zákon, kde sme zabezpečili týmto ľuďom biznis na 15 rokov, že keď vyrobia elektrinu, jeden kilowatt elektriny v solárnej elektrárni, tak budú mať podporu na, budeme od nich vykupovať ako distribučka, alebo v podstate my všetci sa na to skladáme, budeme od nich vykupovať jeden kilowatt vyrobenej elektriny zo slnka približne za nejakých 14 korún. Čiže za korunu osemdesiat, keď hovorím v korunách, za korunu osemdesiat sme si mohli kúpiť na trhu. Nie, my sme kamarátom zabezpečili doživotný biznis na 15 rokov, teda biznis, že budeme od nich vykupovať každý jeden kilowatt za 14 korún. Akú to má prosím vás logiku? Bolo toto rozhodnutie, ktoré vy, poslanci SMER-u ste tu urobili pred tromi rokmi. Bolo toto rozhodnutie v prospech občanov Slovenskej republiky? To, čo, bolo to v súlade s tým, čo máte vy napísané za SMER-om? V súlade so sociálnou demokraciou? Čo podľa mňa to sociálne znamená, cítenie s tými biednymi, chudobnými. Bolo to v súlade s tým, teda čo sa prezentujete? Aké pozlátko na sebe máte oblečené? Bolo to sociálne rozhodnutie, alebo bolo to rozhodnutie v prospech finančných skupín, ktoré vedeli, že takýto zákon idete spáchať a ktoré veľmi dobre už mali nachystané pozemky, presne mali dohodnutý biznis a veľmi rýchlo inštalovali v roku 2011 320 MW slnečných elektrární po Slovensku. Čiže dnes, keď vidíte tieto elektrárne, tak z 99 % sú to práve tieto SMER-ácke, alebo tento SMER-ácky biznis, ktorý pred tromi rokmi ste tu schválili. A keď si to zrátame, že vtedy ste vlastne vašim rozhodnutím zabezpečili, že ľudia sa každým rokom 200 miliónmi eur, 6 miliardami korún skladajú na to, aby niekto mohol vyrábať, produkovať elektrickú energiu v solárnych elektrárňach po Slovensku a vynásobíte si to 15-imi, tak pred tromi rokmi ste tu schválili zákon, ktorý zabezpečil hlavne vašim kamarátom alebo kamarátom tých správnych ľudí, ktorí ten zákon od vás presadili, 3 mld. eur čistého, čo dostanú títo ľudia podporu iba za to, že vedeli v správnej chvíli, že si majú postaviť slnečnú elektráreň na Slovensku, a vedeli, že správni ľudia od vás, ktorí boli v tých správnych inštitúciách im schvália pripojenie a môžu tento biznis prevádzkovať. Dnes mnohí z tých, ktorí si to vtedy postavili, dnes mnohí už tie elektrárne nevlastnia a posunuli to ďalej. Jednoducho, bol to veľmi lukratívny biznis. Dvoj-, troj-, štvorročná návratnosť úplne bezproblémová. Kto by do toho nešiel? Toto ste boli schopní spraviť vy a vtedy ste sa spoliehali na to, že vlastne nezávisle rozhodne, nezávislý odborník na čele nezávislého štátneho orgánu, čiže pán Holjenčík na čele orgánu ÚRSO, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Takto nezávisle rozhodol. Dohodil 3-miliardový biznis nie na úkor štátneho rozpočtu, na úkor všetkých ľudí, ktorí odoberajú elektriku na Slovensku, že tri miliardy eur sa budeme 15 rokov skladať týmto ľuďom na ich solárne elektrárne.

  Čiže ak sa mám ja spoliehať na takéhoto človeka, ktorý bol schopný pred tromi rokmi dohodiť takýto obrovský biznis na úkor všetkých ľudí na Slovensku, tak sa v žiadnom prípade na neho spoliehať nechcem. Preto verím tomu, čo bude napísané v zákone a nie nejakému prísľubu, že však možno bude rozhodovať nejaký nezávislý orgán na čele ktorého je človek, ktorý svojho času bol schopný takéto niečo spáchať. Ešte raz. Rozhodol o tom, aby sme platili za jeden kilowatt vyrobenej elektriny približne 14 korún, hoci sme si ho na trhu vedeli kúpiť v tom čase za korunu päťdesiat až korunu osemdesiat. Ako to má logiku? Absolútne žiadnu. Môžme hovoriť o podpore obnoviteľných zdrojov, ale mala by mať nejaké hranice a určené nejaké mantinely. Nesmie to byť jednoducho bezbrehý biznis, alebo že niekto iba preto, lebo sa do toho vôbec nevyzná, alebo možno že sa pán politikov do tej problematiky vyzná, tak predloží zákon a na drzovku vlastne schváli niečo s odôvodnením, že sa to netýka štátneho rozpočtu, a všetko je vybavené. Ale to, čo tento váš nezávislý človek s vašou podporou a s vašou pomocou pred tromi rokmi spravil, malo taký dopad na ľudí, že každý rok sa musia skladať na 200 mil. eur, čo platia viac za elektrinu, ako museli platiť. Ak toto nechápete, tak si vydelme 200 mil. eur deleno 1,8 milióna domácností, tak vám vyjde približne 110? 110 eur! Každá slovenská domácnosť, sa každý rok zloží na to, že ste svojho času dovolili tomuto človeku rozhodovať o tom, že objektívne určí nejaké ceny sa každý rok na to bude doplácať 15 rokov 110 eurami ešte ďalších približne 13 rokov doplácať na vaše zlé rozhodnutie, na váš zlý úsudok a na zlé rozhodnutie tohto človeka. Ja si podporu obnoviteľných zdrojov takto nepredstavujem. Vzhľadom na to, čo tu bolo povedané a vzhľadom na to, že čo za posledné 2-3 týždne máme možnosť vidieť, kedy pomaly nie je týždeň, kedy by ste neurobili rozhodnutie alebo vláda neurobila rozhodnutie, že dohodne nejaký super luxusný biznis pre niektorú z finančných, až dvoch finančných skupín na Slovensku. Ako spomeniem príklad. Napríklad vyvlastnenie zdravotných poisťovní, ako to nazývate, kde de facto ide o to, že dopredu vyplatíte vlastníkom a znova finančnej skupine - zhodou okolností tej istej -, že dopredu vyplatíte približne 8 až 10-násobok zisku, čo môže byť približne suma okolo 400 mil. eur. To je jedno rozhodnutie spred možno troch týždňov.

  Ďalšie rozhodnutie bolo minulý týždeň v stredu, kedy sa vláda definitívne rozhodla, že nie, nezabojuje o to, aby zohnala peniaze na odkúpenie podielu v SPP, ktorý ste tak dlhoročne kritizovali a hlavne váš premiér. Ale že nie, že tento lukratívny podiel dohodíte znova, opäť, neviem s akou zhodou náhod znova finančnej skupine, zhodou náhod finančnej skupine zo Slovenska. Len teraz možno s iným menom. Ale že keďže sú dve, tak ako tak veľmi ľahko uhádneme. Zase dohodíte ho J&T a zbavíte Slovensko toho, aby mohlo mať v štátnom rozpočte každý rok 300 mil. eur z tohto štátneho podielu. To bol ďalší váš biznis v prospech finančných skupín a dnes idete urobiť ďalší biznis, ktorý bude o obnoviteľných zdrojoch, 30 miliónov eur, každý rok, na 15 rokov. Znova 450 mil. eur. Dobre. Možno 400. Ale možno 500. Čiže vymenuvávam. Pred dvomi týždňami zdravotné poisťovne 400 mil. eur v prospech Penty. Z vašeho pera, z vašich úst. Pred týždňom 300 mil. eur, ale každý rok, nie iba jednorázovo. Každý rok v prospech J&T. A dnes chcete schváliť 450 miliónov eur na najbližších 15 rokov v prospech Penty.

  Spamätajte sa, prosím vás, poslanci SMER-u. Je toto vari toto, čo ste sľúbili vy vašim vlastným voličom? Tri týždne a tri kľúčové rozhodnutia v prospech dvoch finančných skupín. Pomaly 1,5 miliardy, ktorú idete darovať, doslova darovať ľuďom len tak. Lebo ste si zmysleli, a to ešte nehovorím o tom, teda že pri SPP to bude ročne 300 mil. eur, 300 mil. eur, 300 mil. eur, naveky. SPP, ktoré má podpísaný lukratívny biznis s Gazpromom, kedy aj my, keď sa rozhodneme, že nebudeme žiaden plyn, alebo oni sa rozhodnú, keď žiaden plyn nebudú cez nás transportovať ďalej, budú musieť platiť. Toto ste dohodili alebo idete dohodiť, už to vláda definitívne odklepla finančnej skupine. Kým prestanete vládnuť za tri roky to bude miliarda. V tomto prípade to bude 450 mil., pri zdravotných poisťovniach 400 miliónov. To sú dokopy 2 miliardy eur. Na druhej strane sa nehanbíte živnostníkom zvýšiť odvody o 20 eur. Že majú každý mesiac platiť viac. Lebo pomaly sa tuná na kolomaž ide roztiecť aj Kazimír a Fico, že nemáte peniažky, chýbajú vám. Chcete šetriť, chcete byť zodpovední. Dve miliardy finančným skupinám a ľudí idete zdierať! Chudákom učiteľom, necháte ich v tom mraze stáť vonku, štrajkovať so študentmi, poviete im, nie nemáte tých 60 mil. eur. Nemáte ich, božechráň, nemáte ich. Nemáte ich, nemáte ich. Nehanbíte sa už trochu? Dve mld. deleno 60 mil. je koľko? 30 rokov by ste mali pre nich peniaze. Nie. Finančným skupinám áno, chudákom nie. Toto je podľa vás sociálna demokracia. Ja takto ale sociálnu demokraciu nevnímam. Možno už nastal čas, aby konečne na Slovensku niekto sociálnu demokraciu založil. Ja to nebudem, ale vy nie ste sociálna demokracia. Vy ste čistá biznis strana, ak toto spáchate. Rozhodnutia posledných troch týždňov svedčia iba o tom, že nemáte iný záujem, iba rozhodovať v prospech finančných skupín. Mrzí ma, že to robíte takýmto spôsobom, že pred Vianocami, kedy aj dnes som videl už na obchvate nebola jednoducho zápcha. Kedy možno už 20-30 % ľudí je doma, naháňa niekde darčeky, ozdobuje stromček a má úplne iné starosti a má na háku, či tu nejakí poslanci

  niečo schvália alebo neschvália, a možno počujú potom vás, pán minister, kedy vy poviete, však vlastne nemá to dopad na štátny rozpočet a vašim cieľom je, aby ste znížili ceny elektriny. A tí ľudia takýmto spôsobom vnímajú tie správy a to, čo im vy poviete.

  Ale moc nie je iba podľahnutie tomu, že môžem povedať čokoľvek a budem zneužívať vlastne neznalosť informácií toho môjho publika alebo vo vašom prípade neznalosť informácií alebo nedostatok informácií vašich voličov. Moc by mala byť spojená aj so zodpovednosťou. Ak by ste boli zodpovedný, tak sa postavíte pred tie kamery a poviete, že ľudia vy na to doplatíte. Lebo, keď mi tu tento zákon schválime, vy sa budete skladať Pente na to, aby my sme im mohli ročne dať 30 miliónov eur. Vašich 30 mil. eur. A keď si iba tých 30 mil. eur vydelíme 1,8 mil. domácností, tak je to 16-17, neviem rýchlo vypočítať, 17 eur každá jedna slovenská domácnosť ročne zaplatí na elektrine viac, iba preto, lebo vy dnes chcete schváliť tento návrh zákona. Na jednej strane im hovoríte, že nie sú peniaze, na druhej strane im poviete, že ešte plaťte sem, aby my sme mohli dať tým bohatým. Čiže tým najchudobnejším, lebo to sa dotkne aj tých najchudobnejších, aj tí musia veľakrát práve aj s tou elektrikou kúriť, čiže možno ju míňajú ešte viac ako tá priemerná domácnosť. Tým poviete, vy plaťte na to, aby sme my dali finančným žralokom. Toto nie je od vás fér.

  A vzhľadom na to, že tu tie posledné týždne takýmto spôsobom rozhodujete a že len dokazujete každým jedným rozhodnutím, či vláda, alebo parlament, že vám nejde o prospech obyčajných ľudí, ale že vám ide o prospech finančných skupín, ktoré pravdepodobne za vami stoja alebo niekoho z vás vysoko za veľmi citlivé miesto správnym spôsobom držia a vydierajú, tak som si dovolil vám prichystať taký špeciálny vianočný darček. Neviem, či ma kolegovia moji počujú, ale možno mi to donesú. Máte tu presne 84 fľašiek kokakoly. Máte 83 poslancov, pre vás, pán minister, tak isto, aby sa aj vám ušlo, lebo, keď v Gorile sa písalo o tom, že existuje na Vazovovej ulici tuším Vazovova sa volala, na Vazovovej ulici nejaký konšpiračný byt, kde sa nejakí ľudia s finančnej skupiny stretali s nejakými ľuďmi z politiky a pod rúškom nejakej tmy sa snažili dohadovať veľký biznis, tak vy dnes tým, čo predkladáte, vy ste urobili byt na Vazovovej z tohto pléna! Vy ste urobili z parlamentu konšpiračný byt! Vy už nemáte potrebu ísť na byt do Vazovovej a tam potichúčko si dohadovať kšefty, vy už jednoducho robíte všetko okato. Ja som nezažil noc dlhých nožov v tomto parlamente, ale bol to pre mňa ako obyčajného človeka, ktorý bol relatívne mladý, veľmi traumatizujúci zážitok. Keď som videl tú aroganciu moci, akou si vtedajšia moc vlastne presadzovala svoje a úplne bezbreho jednoducho valcovala všetko, čo bolo len trošku objektívne a čo malo len trošku iný názor, tak presne rovnaký pocit zažívam dnes z vás a nielen dnes, ale aj predošlé týždne. Aj pri tom rozhodnutí pri zdravotných poisťovniach, aj pri rozhodnutí pri SPP, aj pri tomto návrhu zákona, ktorý predkladáte. Pri všetkých týchto troch návrhov zákonov, ktorý len za tie tri roky, kým budete ešte vládnuť, budú mať dopad 2 mld. eur na obyčajných ľudí na Slovensku. Mám pocit, že vy ste dosiahli alebo už prekonali noc dlhých nožov. Vy už nepotrebujete byt na Vazovovej, vy v pohode a so všetkou aroganciou, ktorá vám je vlastná, a čudujem sa odkiaľ sa vo vás zobrala, bez problémov najväčšie biznisy a špinavé biznisy robíte v naj sieni zákonnosti, ako hovorí náš Janko Mičovský. V sieni, v ktorej by sme mali byť v prvom rade spravodliví. Na tomto mieste niekde stála ústava, na ktorú ste všetci prisahali a kedy ste hovorili, že budete hájiť záujmy občanov. Ja sa pýtam, čo je v záujme občanov na tomto zákone? Kedy človeku, ktorý bol schopný určiť výkupnú cenu na solárnu energiu tak, aby finančné skupiny, ktoré si postavia solárne elektrárne, zarobili na tom v priebehu 15 rokov 200 krát 15, čiže 3 mld. eur. Kedy tento človek, tomuto človeku chcete dať do ruky všetku moc, nech on objektívne rozhodne, že či Penta dostane a akú vlastne podporu dostane? Na tom nie je nič v prospech občanov Slovenskej republiky, na tom nie je nič, čo je v súlade s vaším sľubom poslanca, ktorý ste tu skladali. Ja neviem, nikdy som to nepovedal, ale dnes to poviem.

  Každý poslanec SMER-u, ktorý nájde v sebe to svedomie, to odhodlanie a tú odvahu v prvom rade, že zahlasuje proti tomuto zákonu alebo ho nepodporí, s otvorenou náručou ho privítame v našom klube. Sme nezávislí ľudia a budete mať u nás azyl.

 • Ruch v sále.

 • Ukážete, že ste ľudia a že nie ste len hlasovacie stroje. Lebo ja mám naozaj veľakrát z vás pocit a nielen z vás, aj z tých ľudí, ktorí sa trošku smejú teraz, že mnohokrát spĺňate len rolu takých hlasovacích strojov, ktorým sa povie ako hlasovať majú a tak zahlasujú. Ja som presne pred rokom v tejto sále, keď ešte o Gorile nebolo ani chýru, ani slychu, rozdával banány, lebo bol posledný deň schôdze pred Vianocami, tak som rozdával banány na každý jeden stôl a s tým, že najprv som nepovedal, čo to bolo a prečo tie banány tam sú, a bolo mi celkom potom aj smiešne, že keď si niektorí pýtali dupľu, lebo jeden zjedli, oni boli pekné žlté - dozreté a pýtali si dupľu, ale boli to vtedy ako zhodou okolnosti dvaja SMER-áci. Pýtali si vlastne teda dupľu, ja som im dupľu dal a až potom sme išli urobiť takú tlačovku malú alebo brífing, kde som povedal, že tie banány boli symbol. Symbol potravy pre opice, lebo bolo to v ten deň. Neviem, aké to rozhodnutie bolo, ale v ten deň toto plénum hlasovalo ako stádo cvičených opíc. Jednoducho niekto niečo povedal a svedomie zostalo bokom. Ja si myslím, že práve a naše deti to v školách učia učitelia na prírodopise, že človek sa odlišuje od opice tým, že má svedomie, že toto je ten podstatný rozdiel, ktorý medzi sebou máme. Aj keby, že možno skáčeme po strome, ale máme svedomie, tak to je jednoducho rozdiel a charakteristický znak človeka a opice a podľa môjho názoru poslanec, ktorý sľúbi na ústavu, že bude chrániť záujmy Slovenskej republiky, ktorý počúva rozpravu a dlhodobú rozpravu a možno vystúpenie 30-ich opozičných poslancov, ktorí povedia, že toto je zlodejina, a snaží sa vám to vysvetliť, a ktorý napriek tomu zahlasuje za tento zákon, dokazuje, že on svedomie nemá. A potom si kladiem otázku, či by som dnes nemal znova rozdávať banány. Nie, dnes vám banány rozdávať nebudem, lebo ja naozaj verím, že to svedomie v sebe máte a tento zákon v žiadnom prípade nepodporíte. Viem, že dnes sa o ňom hlasovať teda pravdepodobne nebude a že si posuniete na január, ale takisto verím, že ani v tom januári ho nepodporíte.

  Vás, pán minister, by som chcel poprosiť, to čo som vás prosil cez faktickú. Ak máte úprimný záujem nájsť alebo nemať zbytočne nepriateľov a neurobiť si imidž, jaký si niektorí ministri urobili, ja neviem napríklad pán minister Vážny svojho času s rozhodnutím o mýtnom tendri. Jednoducho naveky ho bude mať na sebe nalepený, ale to bolo rozhodnutie o 200 mil. eur. To bola škoda za 200 mil. eur pre Slovenskú republiku. Vy, keď dnes schválite alebo budete naďalej presadzovať zákon v tomto znení, aký je, a naozaj by prišlo k tomu, že PPC bratislavské dostane podporu, či 27, alebo 30 mil. eur na 15 rokov, je to škoda 450 mil. eur. Dva razy väčšiu krivdu budete mať na sebe nalepenú a toto zo seba nezmyjete. Ak sa chcete tohoto zbaviť, tak využite ten čas, kým bude januárová schôdza, zvolajte okrúhly stôl k tejto téme, zavolajte tam novinárov, svojich poslancov, ktorým možno, ktorí sa chcú uistiť, že naozaj ich nenahovárate na niečo zlé. Zvolajte tam opozičných poslancov všetkých, ktorí sa zaujímajú. Zvolajte to aj niekde v kinosále, nech tam je kopa ľudí. Bavte sa s tými ľuďmi, stojí vám to za to. Urobte to, venujte tomu deň, dva, tri a uistite všetkých, že váš úmysel nie je zlý a nie je pochybný. Možno stačí doplniť do toho, čo predkladáte dve-tri vety a bez problémov vám za to aj z opozície zahlasujeme, ale urobte to gesto dobrej vôle a nechoďte cestou noci dlhých nožov.

  Ja naozaj, keď som tu spomínal tie tri kroky, či teda zdravotné poisťovne, SPP alebo tento zákon a dokopy 2 mld. v prospech finančných skupín, tak rovnako začínam byť nervózny zo samotného SMER-u v tom, že za posledné dva týždne, keď si dobre pamätám, sme mali tri rozpravy, ktoré boli posunuté do noci, čiže kedy vlastne arogancia väčšiny povedala, však sa bavte. Bavte sa proti noci, my vás počúvať nebudeme alebo nemusíme. Nechceme, aby to počuli ľudia, tak vás necháme rozprávať proti noci. Toto mi začína veľmi sa podobať na noc dlhých nožov. Pevne verím, že týmto smerom nechcete ísť.

  Na zdravíčko, pán Galis.

 • Reakcia z pléna.

 • Jasné, jasné, to je pre vás. Dobre. Pán Galis, ak ste náhodou nepočuli alebo ak si náhodou nepočul, môžeš, môžeš, v pohode. Ako je to preto, lebo nemusíte už chodiť na Vazovovu, ak tento zákon schválite. Už sa nemusíte schovávať na Vazovovu do nejakého bytu ako potajomky, ako spravili ste si byt na Vazovovej z parlamentu, takže nech sa páči, môžte sa tuto obslúžiť.

 • Reakcie z pléna.

 • Chladničku nemám, tak už nejako to vyriešite.

 • Krátka pauza.

 • Hovoríte ešte potom v bode c), že cena musí byť nižšia. Ešte takú zaujímavosť, že cena musí byť nižšia ako pre zdroje podľa bodu b). To je tiež napríklad príklad toho, čo vám hovorím, že možno stačí pár viet, pár slov, možno jedno číselko alebo 1 % a už by ste dokázali získať omnoho väčšiu podporu pre ten zákon. Keď napíšete takto, že cena musí byť nižšia ako pre tie druhé zdroje, tak nehovoríte vôbec, či to musí byť o 10 %, o 15, o 20 ? Úplne bez problémov stačí, že to bude o 1 desatinku centu nižšia cena, už splníme literu zákona. Takto postaviť podmienky alebo takto dať mantinely pánovi Holjenčíkovi na, v ÚRSO si myslím, že nie je správne, lebo vieme, čo s tým urobil, keď svojho času mohol rozhodovať o objektívnej cene za výkup solárnej energie v slnečných elektrárňach.

  Všimol som si teraz čas, že trošku dlho som hovoril, a chcel by som ešte pána Lipšica pustiť. Takže nech sa páči.

 • S faktickými poznámkami 7 poslancov, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pán poslanec Kondrót.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Matovič, klasický, typický matovičovský politický prejav. Katastrofické scenáre, plašenie, obviňovanie, populizmus najhrubšieho zrna. Okiadzanie, obviňovanie a potom, keď budú všetci vyplašení, tak príde Matovič celý v bielom a všetkých zachráni. Dobre, je to vaša politická téma, takto to máte naštudované, takto to máte urobené. Čo jediné nóvum je, že ste si našli novú obeť - pána Holjenčíka a pána ministra - a úplne bezdôvodne ich spochybňujete a už úplne presne viete, čo asi zlého spravia v budúcnosti. Dokonca ste si spomenuli, čo zlé urobil aj v minulosti. Nepokladám to za korektné, prepáčte. Roníte krokodílie slzy nad fotovoltaikou. Viete mi povedať, koľko sa dá dať na strechu rodinného domu? Pán poslanec Matovič, ak ste počúvali pozorne pána poslanca Přidala, on hovoril o 4 kilowattoch, 4 kW na rodinný dom. Ja čo som si zisťoval u kolegov a odborníkov z ministerstva hospodárstva, energetikov, tak na veľmi veľký rodinný dom sa dá dať maximálne 7 kW. Nech je 8. Takže tých 30 je úplne dostatočných, ak si niekto chce dať na 6-vchodový panelák v Petržalke alebo na výrobnú halu alebo na družstvo, tých 30 stačí a vzhľadom na to, že sa stovka zneužívala, tak sa prikročilo k tomuto kroku. Vieme si povynaliezať nové veci. Máte to politickú tému, máte to stále dokola, mám pocit, že nemáte ani skutočnú vôľu si naštudovať zákon, vniknúť do neho aj, keď ste vyzvali pána ministra k rozumnému kroku. Ja budem zvedavý, ak urobí takýto okrúhly stôl, koho tam pošlete a či budete hovoriť politicky alebo odborne. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. No opäť raz veľmi síce trochu dlhý, ale predsa len príhovor, ktorý išiel pod kožu. Nemám teraz na mysli Maroša Kondróta, ktorý tu s teflónovou tvárou si to tu odsedí, lebo jednoducho za tie roky, čo sedí v parlamentne je otrlý, ale mám na mysli pána ministra Malatinského, ktorý teda sa určite nemôže teraz cítiť príjemný. Hentam sedieť obklopený kokakolou, hore Markíza, takmer isté, že bude vo večerných správach, tak možno, že by stálo na zamyslenie pán Malatinský, či toto máte za potreby? Toto. Máte jachtu, krásny dom, máte peňazí viac, než v tomto živote miniete. Potrebuje si takto zničiť povesť? Za čo? A robíte, vy robíte štafáž vláde, ktorá si to nezaslúži. Pre nich je to dobrý deal, oni si vás tam pekne, tu si vás posadia, tu, aby nikto z nich tu nemusel sedieť a zažívať tieto nepríjemné chvíle, tak našli tvár, našli niekoho, nechcem hovoriť figúrku, ale tam si vás posadia a vy si to tu pekne všetko vylížte. Niečo vám z toho možno aj kápne, možnože aj tá funkcia, ale nehovorte, že sa cítite dobre. Nehovorte a ja viem teda o čom hovorím, že to chvíľku tuná sledujem, len vy ste tu nový v tomto, a keď sa niečomu hovorí, že niekoho ugrilovať, tak teraz vás Igor Matovič, teraz práve tu vás griluje a toto sa s vami bude ťahať dlho.

 • Ďakujem pekne. Igor, spomínal si, že moc by mala byť spojená so zodpovednosťou. Ja tvrdím, že moc musí byť spojená so zodpovednosťou a vyvodzovanie dôsledkov za to, čo sa stane, keď tá zodpovednosť bude niekde celkom inde, ako má byť. Myslím, že si konkrétne demaskoval tie sociálne istoty sociálnej demokracie. Ja si, kolegovia, myslím, zo SMER-u, že to nemá nič so sociálnou demokraciou, nehnevajte sa.

  A znovu na vás apelujem, aby ste sa spamätali a to svedomie sa u vás prebudilo, aby vás tá moc, ktorou momentálne disponujete, vás neopájala, ale pretože vás môže aj doslova zničiť a v konečnom dôsledku aj celkom, s prepáčením, zožrať. Ďakujem pekne.

 • Bolo povedané, že už netreba chodiť do bytu na Vazovovej. No netreba, lebo ako sa vraví: pod svetlom najväčšia tma. A toto presne SMER aplikuje. SMER sa učí. On sa naozaj mení. Mení sa oproti časom, keď tu bola prvá Ficova vláda a poučil sa v jednom - treba konať rýchlo. Treba bezohľadne a nekompromisne konať rýchlo. Kšefty treba urobiť ešte v časoch, keď ľudia veria tomu, že nejaké istoty prichádzajú, že to je tá dobrá vláda, keď je tu ešte vysoká podpora, netreba to odkladať do neskorších rokov vládnutia a takto presne SMER postupuje. Rýchlo urobiť kšefty v najpríhodnejších obdobiach - Vianoce alebo v lete, keď ľudia sú na dovolenkách, aby to rýchlo zbehlo, aby sme to mali rýchlo za sebou. Už si zvykli, už zbadali, že v zásade sa zatiaľ nič nestane. Už tu nerobil SMER pár dobrých sekov. Zobral ľuďom z dôchodkového sporenia obrovské sumy, zdvihol dane, zdvihol odvody, zvyšuje nezamestnanosť a ľudia zatiaľ stále preferencie držia. Takže rýchlo teraz treba spraviť ďalšie zmeny, ktoré povedú k dobrým biznisom. A jednu vec by som len doložil, že teraz sa bavíme o tom, že komu to vyhovuje, ale vôbec by som nebol prekvapený, ba dokonca som si skoro istý, že tak ako keď vznikla fotovoltaika, najprv bolo ticho a zrazu bolo spústu fotovoltaických elektrární. Aj teraz sú už pripravené určite skupiny, ktoré okamžite začnú stavať elektrárne presne tohto rozmeru a presne na ich kožu je to šité. A tieto skupiny 100 % sú absolútne prepojené s významnými vplyvovými skupinami v strane.

 • Ďakujem. Ja už som sa to pýtal viackrát. Pýtal si sa to aj ty v tvojom príspevku. A možno, že v záverečnom slove pán minister odpovie, či, ak nezvolá to nejaké to grémium alebo okrúhly stôl, ktorý sa môže zaoberať dopadmi tohto zákona, tak ja sa to skúsim opýtať ešte raz a možno, že na tejto schôdzi aj naposledy. Koho záujem tento zákon sleduje?

  Ja pri všetkej dobrej vôli aj napriek úprave cez hospodársky výbor neviem z toho zákona vypreparovať ten verejný záujem. Ten záujem, ktorý má každý jeden poslanec reprezentovať v tejto sieni zákonnosti. A ten symbol arogantnosti, tá kokakola, ona nie je srandovná, toto už fakt nie je o pití koly. Je to symbol arogancie moci, symbol arogantného úradníka, ktorý spôsobí 200 mil. škodu počas najbližších 15 rokov, pred tromi rokmi a 450 mil. škodu, ak tento zákon prejde. Ja nechápem jeden moment. Ak niekto si aj tým, že túto schôdzu ukončíme a nebudeme o tomto zákone hlasovať, nevie uznať jednoduchú chybu. Veď, keď sa robí, tak sa chyby robia. Prečo nepríde normálne gesto aj v tomto predvianočnom čase, že tento návrh zákona bol zlý. Nebolo treba ho prijímať v skrátenom legislatívnom konaní. Otvára obrovské množstvo otázok a niekto, nie že s teflónom, ale s navlečenou hrošou kožou...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že nie je zlý nápad stretnúť sa v priebehu mesiaca a vyrozprávať si niektoré veci. To myslím, že bol nápad dobrý, ale keď už som vás tak počúval, tak vlastne vy ste vyriekli už ortieľ dopredu, bez toho, lebo keby som sa chcel naozaj so záujmom stretnúť a vysvetliť niektoré veci, no tak nebudem rozprávať takýto plamenný prejav, ale tie určite ešte odznejú, pretože keby ste počúvali ministra a jeho argumentáciu, teraz ako uvádzal druhé čítanie myslím si, že by ste sa boli dozvedeli viacej. Ale ja si myslím, že už mnohí sa už ani nechcete dozvedieť, len pretože, dá sa povedať, že prejavy sú napísané odvčera, takže prečo by som možno v tomto zmysle mal niečo korigovať.

  Spomínali ste PPC, SPP, tak aj kolegovia, ktorí vystupovali alebo ešte budú vystupovať, tak aj ich sa treba spýtať, prečo sa predali tieto podniky. Aj to bolo v prospech republiky? Dvakrát ste to zopakovali. Bolo to v prospech republiky?

 • Reakcia z pléna.

 • Alebo, alebo niektorí aj tam sedia, rozkaz odznel a konali a podobne. Ja si myslím skôr, že kamery sú zapnuté a pre mnohých to naozaj znamená takú, takú, takú príchuť toho, ako keď v tej, v tom filme Doba ľadová tá veverička nájde ten svoj oriešok. Ďakujem.

 • Pán poslanec Kondrót, povedali ste takú zvláštnosť celkom, že dovolil som si spomenúť staršie rozhodnutie pána Holjenčíka. A vám to nepripadá namieste, keď dnes vy tu argumentujete alebo minister argumentuje s tým, že však sa spoľahnime - nezávislý orgán, nezávislý odborník na čele toho orgánu rozhodne. Nepripadá vám namieste sa pozrieť na schopnosť jeho rozhodovania práve tým, že spomeniem nejaké predošlé jeho rozhodnutie? A ja vám to ešte raz opakujem. Jeho predošlé rozhodnutie má taký dôsledok, že dnes Slovenská republika alebo ľudia na Slovensku sa každým rokom skladajú na 0,5 terawattu elektrickej energie, čo je 500-tisíc MW a na každý 1 MW sa dopláca približne 400 eurami. To znamená 200 mil. eur ľudia každý rok sa skladajú na vyššiu cenu elektrickej energie a toto je na základe rozhodnutia SMER-u a pána Holjenčíka. Takže ja si myslím, že práve, že to je namieste spomínať bývalé hriechy ľudí, na ktorých sa teraz ideme tváriť, že sú anjeli na správnom mieste.

  A, pán poslanec Bagačka, hovoríte, že už nemá zmysel nejaký okrúhly stôl, lebo som vyriekol ortieľ. Samozrejme, ja som nemyslel okrúhly stôl s tým, že výsledok toho okrúhleho stola bude iba, že pán minister niečo vysvetlí, ale myslel som okrúhly stôl taký, že sa tam doplnia možno dve, tri, štyri vety a budeme spokojní všetci a nebudeme zbytočne vyčítať vám niečo, čo teda možno ani nemáte v skutočnosti v úmysle. Len takýmto spôsobom nám to naozaj môžete dokázať, že to nemáte v úmysle, keď ukážete gesto alebo prejavíte to gesto dobrej vôle.

 • O slovo požiadal pán minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené poslankyne, poslanci, ja, samozrejme, vnímam, že zrýchlené legislatívne konanie sa minulo účinku, ale na druhej strane chcem povedať kľudne, môžme si k tomuto zákonu sa stretnúť a môžme, môžme ten čas, ktorý bude k riadnej schôdzi najbližšej, kde sa bude pokračovať, môžme ešte určite urobiť nejaké diskusné stoly, prípadne, prípadne nejaké doplnenia, ktoré by mohli byť užitočné.

  Ja chcem k tomu zákonu, ešte raz som tu bol pánom Mikušom obvinený, že som povedal, že zákon nepripravovali ministerstvo. Ja som povedal, že mali sme podnety do tohto zákona z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ale definitívne zákon spracovávalo ministerstvo a to vychádza aj z tej filozofie toho zákona. Takže takto som to povedal. Nikdy som nepovedal, že nám ÚRSO pripravilo tento zákon.

 • Ruch v sále.

 • Bola tu dvakrát alebo v dvoch posledných príspevkoch spomínané, že prečo vznikli problémy v obnoviteľných zdrojov a cena obnoviteľných zdrojov.

  Pán Mikuš povedal, že aj dneska sa dá 1 MW kúpiť za 1,1. Ja som robil vo firme, ktorá stavala obnoviteľné zdroje v čase, keď to začalo a vtedy stála 1 MW 3 milióny. Takže je pravdou, že keď tá cena bola štvornásobná k dnešnej, nebolo to uhádnuté celkom správne, ale ten náklad išiel skoro trojnásobne dole. Že sme takto odhadovali, to teda odhadovalo naše ÚRSO, ale aj v okolitých krajinách to robila, robila, robil úrad podobného typu. Tak spravili ešte väčšie nepresnosti. V Českej republike vyústil do toho, že museli prijať ešte daň z fotovoltaických elektrární, aby tú pomoc, ktorú najprv dali, tak aby ju iným spôsobom tým staviteľom zobrali. Takže treba si povedať, že áno, tápalo sa, dali sa 15-ročné zmluvy, tie už nejde zobrať späť, ale každopádne nie je prípustné, aby...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Prepáčte, pán minister, prepáčte. Kolegyne, kolegovia, chcem vás upozorniť, že stále sme v rozprave. Ktorí chcete diskutovať, tak vás poprosím mimo rokovaciu sálu. Ďakujem.

 • ... aby nedostali tú pomoc ešte tí, čo špekulovali, čo nemali ani tie elektrárne pripojené, čo ich nemali ani poriadne skolaudované. Možno pochybil aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v tom čase, ale jak si, jak viete, keď sa prijme takýto zákon on sa nejakým spôsobom k nejakému termínu ešte oplatí výhodnejšie, výhodnejšie zrealizovať, tak vtedy je tých zdrojov na pripojenie strašne veľa, keď tam bol termín koniec júna, myslím, 2010. Pri takej veľkej poslednej zmene, tak sa pripájala strašne veľa zdrojov a my ich efektívne vieme vyhodnocovať až v prebiehajúcom roku 2012. To je vlastne prvý rok, kedy s takým veľkým podiel fotovoltaiky sa musí vysporiadať distribučné spoločnosti, musí sa vysporiadať ÚRSO, musí sa vysporiadať všetci. No a ja si myslím, že tá cena sa prispôsobuje. Nakoniec už možno, že nie sme ďaleko od toho, že sa bude oplatiť obnoviteľný zdroj postaviť aj bez dotácie. To by bol vlastne ideál. A dúfam, že tým pádom, aj keď sa tá podpora bude dávať, tak by sa malo zmenšovať a mala by sa približovať k trhovej cene. Potom by sme reálne povedali, že my na obnoviteľné zdroje alebo aj na tie vysokoúčinné, pretože k tomuto by to malo smerovať, že ten doplatok by nemal byť nižší. To čo sme v minulosti dali, bohužiaľ, to už je zazmluvnené a tam ten poberateľ takejto podpory má nárok.

  No a SPP sa tu spomínalo tiež opäť v tomto vašom príhovore. Ja by som neoperoval s tými čiastkami, o ktoré prišiel štátny rozpočet, lebo keby sme to kúpili, tak si na to musíme požičať a nejaký čas by sme to vracali. Nehovorím jak by to bolo do budúcna, ale to je samostatná téma o budúcej stratégii SPP. To by bolo na dlhé rozprávanie, ale myslím si, že keby sme to kúpili, tak v rozpočte tie peniaze by aspoň hneď neboli, lebo by sme museli tú cenu splácať. Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána ministra päť faktických poznámok, šesť faktických poznámok. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Pán poslanec Viskupič posledný.

  Pán poslanec Hlina.

 • Ďakujem veľmi pekne. A chcem takto na záver už o 17.00 hod. vyjadriť určitú nádej, že nie je to tak zlé ako som myslel a predsa len ešte má zmysel. Čiže to absurdné spojenie, ktoré tu hrozilo, že budeme v jednom hlasovaní hlasovať o tom, že prečo sme chudobným neboli schopní rozdať múku a cukor, a zároveň by sme hlasovali o tomto zákone, sa našťastie nekoná, čo ma oprávňuje povedať, že nie je až také zlé, ako som si myslel. Čiže tie koledy si s vami pôjdem zaspievať. A bojovali ste srdnato, nestratili ste ani tvár, hej, to treba oceniť, lebo naozaj to netreba prehrať tak, lebo to nie je dobrá prehra. A verím, že, že v tom januári prídete s niečím, čo sa bude dať ustáť, lebo toto sa nedalo ustáť. Ďakujem pekne.

 • Pán minister, chcem sa vám vlastne poďakovať z tohto miesta, že ste prijali tú výzvu na nejaký okrúhly stôl alebo nejakú diskusiu ešte ďalej o tomto zákone a že ste otvorený tak, ako ste povedali, prípadnému doplneniu toho zákona. Ja si myslím, že si nezaslúži jednoducho, aby na základe jedného zákona, jedného zle zákona možno aj niekedy aj zle pochopeného zákona, aby ste si urobili meno zlého ministra, ktorý prišiel iba urobiť nejaký biznis pre nejakú konkrétnu finančnú skupinu do vlády. Čiže ešte raz vítam podanú ruku a teším sa na pozvánku.

 • Pán minister, bolo by fajn, keby mohli odborníci diskutovať, vláda Roberta Fica ale nechcela, aby ste diskutovali. Vy ste s týmto návrhom prišli do parlamentu bez pripomienkového konania, vy ste doňho prišli v skrátenom legislatívnom konaní. A keby minulý štvrtok okolo desiatej hodiny ste neboli upozornený vy, táto snemovňa a táto krajina, že v tomto zákone sú dva body, ktoré prihrávajú konkrétnej finančnej skupine desiatky miliónov eur, tak dnes je tento zákon už schválený. Potichu a bez pozornosti.

  Neviem, čo sa udeje budúci mesiac v januári, ale poslanci SMER-u, ktorí sú dnes ticho, to stačiť nebude. Odvaha sa neprejavuje tým, že niekto je ticho, ale poslanci prejavujú svoju odvahu a svoje skutky koniec koncov hlasovaním. A ja navrhnem, aby sa hlasovalo podľa mien, aby každý jeden poslanec SMER-u mohol povedať áno, alebo nie tomuto škandalóznemu zákonu a tomu, či zlomí, alebo nezlomí svoje svedomie.

  Posledná poznámka je k pánovi premiérovi. Ak by akýkoľvek iný zákon, o ktorom je pán premiér presvedčený že je dobrý a správny, bol predmetom takejto kritiky v parlamente tak je tu, kričí, búcha, ironizuje. Dnes tu premiér Fico chýba. Chýba tu preto, že keď sa krádež odhalí, tak sa k nej málokto chce priznať. Preto je ticho premiér, preto sú ticho vlastne všetci poslanci SMER-u.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, jedna vec je, že odkiaľ tie peniaze prídu, a druhá vec je, ako sa použijú. Tak to odkiaľ prídu, uberú sa z nejakej podpory doterajšej, ktorá bola hrozne vysoko nastavená, to v podstate dáva zmysel a o tom sa dá diskutovať a má aj zmysel diskutovať, či chceme to alebo ono podporovať, ale väčší problém je to, že čo sa s tými peniazmi ide spraviť. A vlastne idú byť odovzdané jednej, v podstate prichádza do úvahy iba jedna spoločnosť, a to je Paroplynový cyklus.

  No počuli ste tu za dnešný deň obrovské množstvo výhrad a k samotnému procesu najväčšia výhrada je tá, že ste sa to snažili tak potichu prepašovať a bez pripomienkového konania a bez a v skrátenom konaní. No tak teraz vám slúži ku cti, že aspoň ste teda pripustili debatu a nejakú odbornú diskusiu a až teraz si môžem dovoliť dať vám jednu radu. Stiahnete tento zákon! Keď ho dnes stiahnete, tak dnes večer ešte možno to bude v médiách, možno zajtra, ale už na Vianoce je to celé zabudnuté a môžete začať odznova, vráťte sa z kratšej cesty. Lebo keď ten zákon nestiahnete, tak do konca januára vám garantujem, bude veľa rôznych ľudí vypisovať blogy, vyjadrovať sa, samozrejme, opozícia sa bude k tomu vyjadrovať a budete to šesť týždňov musieť znášať a potom sa bude v januári v tom pokračovať. Aj tak neušetríte veľa času, radšej ten zákon stiahnite a spravte to tak, ako sa zákony majú predkladať, to znamená dajte ho v januári do medzirezortného pripomienkového konania. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, povedali ste jednu presnú a správnu vetu, že cieľ je, aby doplatok na obnoviteľné zdroje v budúcnosti bol teoreticky nulový alebo ten výkup nebol zvýhodnený. Áno je to, to je cieľ, ale k tomu cieľu vedie cesta. Tá cesta, ktorú, o ktorej hovorí dnešný zákon, je nastavená dobre. Pretože správne ste povedali, že v minulosti to bolo zle nastavené, bolo to za prvej Ficovej vlády. A zefektívnenie obnoviteľných zdrojov spravila Radičovej vláda, keď nastavila práve dobre fotovoltaiku aj, aj biometán a bioplyn. Čiže to je cesta. Ak chcete niečo v tej energetike pozitívne urobiť, tak bolo treba ďalej zefektívňovať obnoviteľné zdroje, ale nie ich likvidovať na úkor podpory fosilných palív a toto sa má robiť na základe nejakej vízie alebo stratégie, ktorú nemá Slovensko, alebo nechce ju mať, aj keď v programovom vyhlásení je naprosto jasne napísané, že vláda chce podporovať obnoviteľné zdroje. Nikde tam nie, je že chce podporovať fosilné palivá. A vy podporujete tie fosilné palivá len kvôli jednej firme, ale na energetiku to bude mať veľmi, veľmi ťažký dopad. A ak teda chceme niečo podporovať v budúcnosti na tej ceste toho minimálneho doplatku alebo toho kvázi nezvýhodňovonia ceny energie, čo bude viesť k zníženiu cien energie, tak nemôžme podporovať fosilné palivá, ktoré už dnes by mali fungovať bez doplatku a vy ich ešte rozširujete. Je to cesta späť, pán minister, a možno sa za ten mesiac niečo stane, osvieti tých, ktorí sú nad vami alebo, alebo teda bude sila ministerstva hospodárstva a tento zákon nebude schválený. Ďakujem.

 • Ďakujem, takisto by som chcel, ako to už veľakrát zaznelo v tejto diskusii, a pripojiť sa k tomu, aby ste tento návrh zákona stiahli, keďže už všetci vieme, že žiadne výrazné hospodárske škody nehrozia natoľko, aby sme sa týmto druhým čítaním nemohli zaoberať v januári, tak sa pripájam k tej výzve a zároveň vítam to, že by tento zákon nielen pri nejakom okrúhlom stole, ale aj pritom, že by mohlo byť legislatívnemu procesu urobené zadosť, mohol prejsť štandardným legislatívnym procesom. Chcem sa, chcem privítať to, že ten okrúhly stôl, ktorý pravdepodobne, alebo dúfam, teda že bude do januárovej schôdze zorganizovaný, možno ukázal na to, že sú ministri tejto vlády, ktorí si vedia možno pri tom skrátenom legislatívnom konaní priznať nejakú chybu, že sa pochybilo v nejakej parciálnej oblasti a príde nám zákon sem do pléna tak, že sa k nemu budú môcť vyjadriť toľko vyzývaní odborníci, že sa tu s nimi bude môcť oboznámiť s tými zámermi verejnosť a prebehne to štandardným konaním a nebudú tu musieť byť otvárané otázky tesne pred Vianocami o tom, či lobisti v taškách nosia paragrafové znenia zákonov a pašujú nám ich do debaty o obnoviteľných zdrojoch a potom do neba svieti to, že chceme urobiť v podstate plyn ako obnoviteľný zdroj, ja sa teda pripájam k tej výzve, stiahnite to, bude to fakt ústretové gesto aj v tomto predvianočnom období. Ďakujem.

 • Kolegyne, kolegovia, budem pokračovať hlasovaním, vyhlasujem prestávku do 17.10 hodiny. Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní programu 11. schôdze hlasovaním o prerokovaných bodoch programu.

  Na úvod chcem poprosiť pánov kolegov z OĽaNO Matoviča, Viskupiča aby si nezabudli zobrať kokakolu, potom, samozrejme, aby nezabudli priznať dividendy v majetkovom priznaní za reklamu americkej značky, ale hlavne aby nezabudli odviesť 14% na zdravotné poistenie z týchto dividend za reklamu, lebo z toho aspoň budú mať niečo ľudia na Slovensku.

 • Budeme teraz hlasovať, budeme teraz hlasovať, poprosím pána Roberta Madeja, aby uviedol hlasovanie o

  návrhu uznesenia k Správe o základných otázkach justície, je to tlač 327.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, pani poslankyne, páni poslanci v rozprave dvaja páni poslanci predložili samostatný návrh tak vyhlásenia, ako aj návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady, najprv predtým vzhľadom na to, že ide o návrh uznesenia, ktorý je súčasť predkladaného materiálu z vlády Slovenskej republiky, navrhujem, aby ste, pán predseda, dali hlasovať o tom, že Národná rada berie na, Správu o základných otázkach justície na vedomie.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 77 bolo za, 17 proti, 47 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, prosím, dajte ďalej hlasovať o

  návrhu vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k amnestiám udeleným Vladimírom Mečiarom

  v znení tak, ako ho predložil pán poslanec Hrušovský a bolo v písomnej podobe rozdané poslancom Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 64 za, 1 proti, 76 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o poslednom návrhu a to je

  návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky tak v znení, ako ho predniesla pani poslankyňa Žitňanská,

  ktorý bol tiež v písomnej podobe rozdaný poslancom.

 • Krátka pauza. Reakcie z pléna.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 65 za, 3 proti, 75 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Bagačka uvedie hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu doplnku číslo 1 k návrhu na použitie majetku fondu Národného majetku v roku 2012 a na použitie majetku Fondu v roku 2013. Je to tlač 265.

  (Hlasovanie o návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2013 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, tlač 265.)

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, v rozprave nevystúpili žiadni poslanci, a teda nepodali ani žiadne návrhy, takže, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu tejto správy.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 78 za, 1 proti, 64 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Budeme teraz ešte, pán poslanec, hlasovať aj o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na roky 2013 až 2015. Je to tlač 264.

 • Hlasovanie o návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2013 až 2015, tlač 264.

 • Ďakujem za slovo. V rozprave nevystúpili žiadni poslanci, nepodali žiadny návrh, teda, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu tejto správy.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 78 bolo za, 18 proti, 46 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Jasaň uvedie hlasovanie o návrhu uznesenia k

  návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013.

  Je to tlač 260.

 • Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 19. novembra 2012 k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2013, ktoré je prílohou tejto správy.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 79 bolo za, 21 proti, 43 sa zdržalo.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Pán predseda výboru pre zdravotníctvo Richard Raši uvedie hlasovanie o návrhu uznesenia k

  návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2013 – 2015, tlač 266.

 • Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2013 až 2015, tlač 266.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 77 bolo za, 65 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Uznesenie sme schválili.

  Pani Magda Košútová uvedie hlasovanie o návrhu uznesenia k

  Správe o potravinovej pomoci v Slovenskej republike.

  Je to tlač 286.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, v rozprave vystúpili štyria poslanci, z toho pán poslanec Simon a pán poslanec Hlina dvakrát. Pán poslanec Hlina podal svoj návrh na uznesenie.

  Najskôr však budeme hlasovať o uznesení, ktoré je súčasťou správy, tlač 286a.

  Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada berie na vedomie Správu o potravinovej pomoci v Slovenskej republike.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 76 bolo za, 4 proti, 61 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Teraz dajte, pán predseda, prosím, hlasovať o

  návrhu uznesenia, ktorý v písomnej podobe je predložený od pána poslanca Hlinu.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 40 za, 4 proti, 97 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, odhlasovali sme všetky prerokované body programu 11. schôdze.

  Dovoľte, aby som vás informoval, že o 14.30 hodine poobede sa stretlo poslanecké grémium, aby sme hovorili o tom, ako pokračovať alebo ukončiť schôdzu. Keďže sa u niektorých kolegov objavili názory, že by pravdepodobne v záujme pokračovania ich debaty o zákone 309 bolo lepšie preložiť Vianoce, čo pravdepodobne by som uznesením prekročil svoje právomoci, nedám o tom hlasovať, ale dám hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky z 19. decembra 2012 k určeniu dňa skončenia 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určuje ako deň skončenia 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 19. december 2012 o 17.25 hodine s tým, že neprerokované body programu 11. schôdze Národnej rady sa zaradia do návrhu programu nasledujúcej schôdze.

  Upozorňujem, že podľa odsúhlaseného harmonogramu fungovania Národnej rady pre rok 2013 to bude schôdza, ktorá začne 29. januára budúceho roka. Takže dávam hlasovať o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • 114 prítomných, 82 bolo za, 22 sa zdržalo, 10 nehlasovalo.

  Konštatujem, že sme návrh uznesenia schválili.

  Nech sa páči, videl som tam prihlášky, nech sa páči, pán predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia pán Hrušovský.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Schôdza skončila, my sa rozchádzame domov. Tá emócia je silná, poznačená aj adventom. Ja by som chcel popriať všetkým nám požehnané, milostiplné a pokojné vianočné sviatky, do nového roku veľa zdravia, Božieho požehnania za celý poslanecký klub Kresťanskodemokratického hnutia.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda poslaneckého klubu OĽaNO, pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem. Dovolil by som si tiež pri príležitosti Vianoc za poslanecký klub OĽaNO zapriať tak kolegom alebo popriať kolegom poslancom a poslankyniam, kolegyniam a zároveň obyvateľom Slovenska šťastné a veselé Vianoce a veľa úspechov do nového roku 2013 a nedá mi nepoznamenať, keďže aj v tejto predvianočnej atmosfére si pán predseda dovolil, keďže srší vtipom, niektoré poznámky, tak o prekladaní Vianoc nemôže byť reči a kolu berte ako dar vášmu poslaneckému klubu. Ďakujem.

 • Pani predsedníčka poslaneckého klubu SMER - sociálna demokracia pani poslankyňa Laššáková.

 • Vážený pán predseda, podpredsedovia, predsedovia výborov, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne, aby som za celý poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia poblahoželala vám všetkým, milé kolegyne, kolegovia, ale aj všetkým obyvateľom Slovenska pokojné a požehnané vianočné sviatky. Vytvorte si peknú pohodu pri vianočnom stromčeku, dobre si oddýchnite a do nového roku želám všetkým dobré zdravie, pokoj a veľa úspechov. Ďakujem.

 • Pán predseda poslaneckého klubu strany MOST - HÍD pán poslanec Solymos.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte aj mne, vážené kolegyne a kolegovia, aby som v mene poslaneckého klubu MOST - HÍD tradične dvojjazyčne, ako je u nás zvykom, vám zaprial pekné a krásne Vianoce a šťastný a úspešný nový rok.

  Kedves kolégách és koléga nők, a HÍD parlamenti frakció nevében kívánok mindenkinek nagyon boldog békés Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog Új évet.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujeme pekne. Pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem, pán predseda, milé kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám, ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle na Slovensku poprial požehnané Vianoce a do nového roku pevné zdravie, veľa úspechov a spokojnosti. Ďakujem.

 • Pán predseda poslaneckého klubu SaS, pán poslanec Miškov.

 • Vážený pán predseda, milí kolegovia, kolegyne, dovoľte mi aj v mene poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita zaželať všetkým vám a takisto občanom Slovenska bez rozdielu rasy, vierovyznania, sexuálnej orientácie šťastné a veselé sviatky.

 • Smiech v sále.

 • Aj keď to tu chvíľami vyzeralo, že sa naozaj blíži ten koniec sveta, ako ho predpovedali Mayovia, ja pevne verím, že sa tu 29. januára spoločne stretneme a že ten rok 2013 bude pokojnejší a slobodnejší pre nás všetkých. Ďakujem veľmi pekne.

 • Dúfam, že neporuším nejaký spoločenský bontón. Ja som chcel vám takisto všetkým poďakovať, ale aj popriať požehnané sviatky, veľa zdravia, Božieho požehnania a to Božie požehnanie želám aj Ľubošovi, ktorého si vážim, ktorý sa hlási k ateizmu. S Božím požehnaním, to je všetko. A zároveň, viete, toľko emócií tu bolo, teraz pred tými vianočnými sviatkami, z času na čas sa necháme uniesť, všetkých kolegov chcem poprosiť o odpustenie, ktorých som urazil. Nebolo to cielene, ani nejako úmyselné. Či je to z ľavej, alebo z pravej strany, ja by som rád pri tom vianočnom stole, keď pri Štedrej večeri, tak si aj na vás spomeniem, tak ak som vás urazil, tak prosím aj o odpustenie vás. Boh vám žehnaj aj celej tejto krajine.

 • Ďakujem. Predpokladám, že mnohí z vás ste nepočuli ešte v rómčine nejaký vinš, tak dovoľte, aby som v rómčine teda vám poprial.

  But sastipen the bacht le devlestar tumenge mangav pre kaja karačoňa. Ačhen devleha.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ešte pán poslanec Matovič.

 • Ja viem, že už som tretí z nášho klubu, ktorí sme navyše (smiech v sále, ruch v sále) a nechcem vám popriať po trnavsky, lebo myslím si, že tak už slovenčina tu zaznela, ale inšpiroval som sa trošičku Števom Kuffom a viem, že mnohí, mnohým som možno slovne ublížil a chcel by som sa vlastne aj takouto cestou tiež inšpirovaný Števom Kuffom komukoľvek z vás, koho sa moje slová dotkli, ospravedlniť z tohto miesta, lebo myslím si, že do toho nového roku by sme mohli ísť s čistým stolom.

  A ešte jednu vec. Raz som počul takú múdru vec od múdreho muža, že najlepšie je priať si múdrosť, lebo, že keď budeme mať múdrosť, pochopíme, že keď nebudeme mať dostatok zdravia, šťastia a lásky, pochopíme, prečo ich nemáme.

 • Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte aj mne poďakovať sa za spoluprácu v roku 2012. Chcem takisto zaželať pokojné, pekné sviatky v kruhu rodiny a hlavne vysloviť prianie, aby sme aj rok 2013 strávili v Národnej rade v politicky kontroverznej, prirodzenej, ale korektnej diskusii a hľadaní východísk pre Slovensko.

  Vyhlasujem 11. schôdzu za skončenú a tak, ako bývalo zvykom, dovoľte, aby na záver nás pozdravili deti zo Základnej umeleckej školy tu v Bratislave z Exnárovej ulice a potom by som vás chcel pekne pozvať na pohár sektu do poslaneckého salónu. Ešte raz, ďakujem veľmi pekne, pekné sviatky, všetko dobré.

 • Vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy v Bratislave na Exnárovej ulici. Interpretácia populárnych piesní v podaní sólovej speváčky. Spev vianočných kolied a piesne „Tichá noc“ v podaní detského súboru.

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • Učiteľka Základnej umeleckej školy

  Krásne a požehnané Vianoce vám praje Základná umelecká škola, Exnárova 6. Dovidenia.

 • Ďakujeme.

  Ďakujem pekne, dámy a páni, za vašu trpezlivosť.

  A teraz už len to ostatné, pozývam na ten sľúbený pohár sektu.

 • Rokovanie 11. schôdze NR SR sa skončilo o 17.48 hodine.