• Pekné popoludnie, dámy a páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 11. schôdze Národnej rady.

  Poprosím vás o prezentáciu, aby sme zistili, či sme uznášaniaschopní.

 • Prezentácia.

 • Prítomných je 116 poslankýň a poslancov.

  Národná rada je uznášaniaschopná.

  Overovateľmi na tejto 11. schôdzi budú pani poslankyňa Ľubica Rošková a pán poslanec Ján Mičovský. Ich náhradníkmi bude pani poslankyňa Anna Vitteková a pán poslanec Jozef Viskupič.

  O ospravedlnenie na dnešnom rokovacom dni požiadala pani poslankyňa Obrimčáková a pán poslanec Peter Pollák.

  Dámy a páni, dovoľte teraz, aby som privítal na balkóne Národnej rady v rokovacej sále pani Giedre Švediene, ktorá je hlavná audítorka Národného kontrolného úradu Litovskej republiky, ktorá je na pracovnej návšteve Slovenskej republiky. Buďte vítaní!

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, včera 26. novembra 2012 pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval Ľubomíra Vážneho za podpredsedu vlády Slovenskej republiky. Uvedeným dňom sa jeho mandát poslanca neuplatňuje. Nastúpenie náhradníka Františka Petra na neuplatňovaný mandát poslanca Vážneho vykonáme teraz ako prvý bod tejto schôdze.

  Návrh programu schôdze ste dostali do lavíc. Ešte skôr, ako dám slovo všetkým, ktorí chcú navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu, uvádzam, že na návrh gestorských výborov stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k návrhu štátneho rozpočtu a návrhy rozpočtov príslušných inštitúcií uvedú ich predkladatelia, tak ako sú uvedení v návrhu programu. Nato, aby mohli svoje materiály uviesť, potrebujú náš súhlas s ich vystúpením. Navrhujem, aby sme schválením programu 11. schôdze zároveň uložili alebo umožnili aj vystúpiť predkladateľom.

  Teraz vás požiadam o návrhy na zmenu a doplnenie programu.

  Pán poslanec Kaník.

 • Pán predseda, mám dva návrhy. Žiadam, aby bol do programu zahrnutý bod - informácia predsedu vlády o príčinách, ktoré viedli k úvahám o možnom predaji U. S. Steel a o stave rokovaní vlády a U. S. Steel k tejto téme. To je jeden bod. Druhý bod, aby predseda vlády predložil písomnú správu k uvedenej téme, to znamená písomná správa s tým istým obsahom.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte mi dať tiež návrh na zaradenie do programu, aby sme požiadali o informáciu predsedu vlády o príčinách odmietnutia dialógu so štrajkujúcimi pedagógmi počas trvania štrajku, príčinách vyostrenej rétoriky na adresu štrajkujúcich a návrhoch vlády na upokojenie situácie a jej možné riešenie. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dávam návrh, aby minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu, kde bude informovať Národnú radu o tom, po prvé, v akom štádiu prebral rokovania o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, t. j. aká bola pozícia, čo bolo dosiahnuté od októbra 2011 do konca februára 2012? Po druhé, či došlo k zmene pozície rezortu po výmene na čele rezortu, a ak áno, tak k akej? Po tretie, aký pokrok sa dosiahol v Bruseli pre Slovenskú republiku za obdobie marec 2012 až december 2012? A po štvrté, časový harmonogram schvaľovacieho procesu a postup nasledujúcich krokov Slovenskej republiky vo vyjednávaniach. Ďakujem pekne.

 • Áno, pán predseda. Prosím vás o zaradenie bodu, aby minister školstva pán Čaplovič podal informáciu o stave v školstve v súvislosti so štrajkom. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem poprosiť, aby sme o bodoch 80 a 81, ktoré ste navrhli zaradiť na rokovanie 11. schôdze, ide o voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, rokovali dnes o 16.30 hod. Zo skúseností z minulých volieb, keď sme si nevytvorili aspoň polhodinový časový priestor na podanie spravodajskej správy, prípadne diskusiu o týchto bodoch programu, alebo pri akýchkoľvek voľbách vznikali isté zmätky, nedorozumenia, tak odporúčam stanoviť presný termín začatia rokovania na 16.30 hod. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Miškov.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, podávam procedurálny návrh, ktorým žiadam v zmysle ustanovenia § 128, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a pána ministra Počiatka o podanie správy o tom, aké opatrenia prijalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre objasnenie situácie po páde diaľničného mosta v Kurimanoch a akým spôsobom prebieha vyšetrovanie v rámci rezortu. Žiadam, aby správu minister predniesol ešte na tejto schôdzi dňa 13. decembra 2012. Ďakujem.

 • Pani podpredsedníčka Jurinová.

 • Ďakujem pekne. Žiadam vás o zaradenie bodu do programu schôdze, aby minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Lajčák podal informáciu o stave ľudských práv a spôsobe implementácie prijatých smerníc v súvislosti práve so zmenou kompetenčného zákona a zrušením podpredsedu vlády pre ľudské práva. Žiadam zároveň o zaradenie tohto bodu na deň 11. 12., čo je symbolický Deň po dni ľudských práv. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Dávam návrh na zaradenie bodu programu, aby Národná rada prijala uznesenie, že vyjadruje poľutovanie nad tým, že v našej krajine je vo vláde minister životného prostredia, ktorý sa vyjadruje pozitívne k ťažbe kyanidovou metódou. Je to naozaj absolútne absurdné, aby minister životného prostredia akejkoľvek krajiny sa k tejto ťažbe vyjadroval pozitívne, z úcty k všetkým ľuďom, k všetkým organizáciám, ktoré kedy-tedy bránili prírodu. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Chcem vás poprosiť, pán predseda, aby ste spojili rozpravu k bodom 59 a 60, nakoľko vecne súvisia, len z formálneho hľadiska bolo potrebné túto novelu, tento návrh dávať do zvlášť zákonov.

 • Ďakujem pekne. Budeme teraz hlasovať o uvedených návrhoch.

  Pán poslanec Kaník žiadal, aby predseda vlády informoval o predaji U. S. Steelu a aby predložil správu k danej téme. To sú dva body. Samozrejme, informácia môže byť na výbore, správa do 30 dní, to znamená na budúcej schôdzi. Takže budeme teraz hlasovať o dvoch návrhoch.

  Najprv budeme hlasovať o návrhu, aby predseda vlády informoval.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 63 za, 78 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Druhý návrh pána poslanca Kaníka bol, aby pán predseda vlády podal správu na nasledujúcu schôdzu.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 63 za, 77 proti, 4 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Beblavý chce od pána predsedu vlády informáciu, prečo odmieta, odmietaš, komunikovať so štrajkujúcimi učiteľmi?

 • Reakcia poslanca.

 • Nemusíte opakovať. Hlasujeme.

 • Smiech v sále.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 63 za, 79 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Galko žiada od pána ministra poľnohospodárstva správu v štruktúre, ako ste predniesli. Je to jedna správa, len aby obsahovala tieto náležitosti, čiže na januárovú schôdzu. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 142 bolo za, 1 proti, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme schválili.

  Pán poslanec Fronc žiada, aby pán minister školstva podal správu o stave, informáciu o stave školstva v súvislosti so štrajkom.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 62 za, 79 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Hrušovský žiada, aby sme o bodoch 80 a 81 rokovali o 16.30 hod. ešte predtým, ako budeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, všetci boli za.

  Tento návrh sme schválili. Takže o 16.30 hod. prerušíme rokovanie a začneme rokovanie o bodoch 80 a 81.

  Pán poslanec Miškov, len si upresníme, správa - januárová schôdza, lebo vy žiadate trinásteho...

 • Ak môžem teda, podľa § 128 ods. 1 rokovacieho poriadku Národná rada môže od vlády, vedúcich ústredných orgánov, predsedu Výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky a vyšších štátnych funkcionárov žiadať správy o otázkach patriacich do ich pôsobnosti. Správu musia podať do 30 dní alebo v inej lehote určenej Národnou radou, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní. Mnou navrhovaná lehota je 18 dní, to znamená, že spĺňa podmienky, že nie je kratšia ako 15 dní.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, viem, poznám, navrhujem. Januárová schôdza, nemáme s tým problém. Podporiť na januárovej schôdzi. Prebieha stále vyšetrovanie, chcete veci, ktoré podľa mňa v januári budú oveľa konkrétnejšie. Môže byť?

 • Reakcia poslanca.

 • Dobre.

  Hlasujeme o správe, ktorú predloží pán minister na januárovej schôdzi.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 143 za, 1 sa zdržal.

  Návrh sme schválili.

  Pani podpredsedníčka Jurinová žiada ministra zahraničných vecí o informáciu o stave ľudských práv.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 58 za, 1 proti, 80 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Hlina žiadal hlasovanie o uznesení. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 30 za, 78 proti, 14 sa zdržalo, 13 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Gál, môžem vás poprosiť ešte raz, prečo chcete spájať, sú to dva... Je tam meritum veci?

 • Dobre. Takže hlasujeme o spojení rozpravy bodov 59 a 60.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 142 bolo za, 1 sa zdržal.

  Návrh sme schválili. Takže bude spojená rozprava k bodom 59 a 60.

  Poprosím navrhovateľov, aby si to potom ustrážili.

  Budeme teraz hlasovať o návrh programu 11. schôdze ako o celku so schválenými zmenami, tak ako boli odsúhlasené.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 93 bolo za, 3 proti, 48 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme program 11. schôdze.

  Dámy a páni, chcem vás informovať, že o prvom bode programu, ktorým je informácia mandátového a imunitného výboru o nastúpení náhradníka, budeme hlasovať ihneď po jeho prerokovaní.

  O ďalších piatich bodoch programu, t. j. o voľbe poslanca za člena výboru, o dvoch vrátených, pretože začneme potom rokovaním o dvoch návrhoch, ktoré vrátil pán prezident, a o dvoch návrhoch vlády na skrátené legislatívne konanie, ktorým jedným je naše zmrazenie platov, budeme hlasovať naraz po ich prerokovaní.

  Ak Národná rada vysloví súhlas so skrátenými konaniami, hneď po hlasovaní pristúpime k prvým čítaniam a o 16.30 hod. prerušíme, budeme pokračovať návrhom bodov 80, 81. O 17.00 hod. budeme hlasovať o prerokovaných bodoch, ak bude o čom, a po hlasovaní budeme hlasovať v tajnej voľbe o návrhoch, ktoré uvádzajú body 80 a 81.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Vážená Národná rada, ja by som chcel pripomenúť, že pod záštitou troch podpredsedov Národnej rady, pani Laššákovej, Jurinovej a pána Figeľa, bude vo štvrtok 29. novembra o 12.15 hod. ekumenické stretnutie poslancov Národnej rady, kde sa k nám prihovoria zástupcovia evanjelickej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a rímskokatolíckej a židovskej náboženskej obce. Dneska je posledná možnosť sa prihlásiť, tak ako to bolo v pozvánkach, ktoré ste dostali písomne. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pristúpime teraz k informácii mandátového a imunitného výboru o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca.

  Pán predseda výboru Miroslav Číž nám podá informáciu.

 • Rokovanie o informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 27. 11. 2012 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.

  Po prvé. Prezident Slovenskej republiky vymenoval dňa 26. novembra 2012 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho do funkcie podpredsedu vlády Slovenskej republiky. V zmysle čl. 77 ods. 2 ústavy sa uvedeným dňom jeho mandát poslanca neuplatňuje.

  Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát poslanca, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak však boli na kandidátnej listine uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí získali aspoň 3 % prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet hlasov.

  Predseda Národnej rady Pavol Paška vzal vymenovanie poslanca Ľubomíra Vážneho za podpredsedu vlády Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 27. novembra 2012 č. 305 na vedomie a súčasne vyhlásil v súlade s § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012 za stranu SMER – sociálna demokracia dňom 27. novembra 2012 náhradník František Petro, narodený dňa 23. 5. 1961, bytom Ploské.

  V tejto súvislosti rovnako predseda Národnej rady Pavol Paška zobral svojím rozhodnutím z 27. novembra 2012 pod číslom 304 vyhlásenie náhradníka Andreja Holáka, ktorý vykonáva funkciu štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, že sa vzdal práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Ľubomíra Vážneho, na vedomie.

  Následne predseda Národnej rady Pavol Paška rozhodnutím z 27. novembra 2012 č. 306 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, aby preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady v znení neskorších predpisov a podal Národnej rade informáciu o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.

  Po druhé. Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z citovaných predpisov a rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tieto úkony: jednak oboznámil sa s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady, ako aj so zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady, ktoré sa konali 10. marca 2012, vrátane príloh.

  Podľa prílohy 1 uvedenej zápisnice nastupuje za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho strana SMER – sociálna demokracia, ktorého mandát sa neuplatňuje, náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia František Petro, narodený 23. 5. 1961, bytom Ploské.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal tieto skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade, aby prijala toto uznesenie: Uznesenie Národnej rady z 27. novembra 2012 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada berie na vedomie

  po prvé, že podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho, ktorý je členom vlády Slovenskej republiky. Jeho mandát sa v zmysle § 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky neuplatňuje.

  Po druhé, že podľa § 47 ods. 6 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 27. novembra 2012 č. 305 vyhlásil nastúpenie náhradníka na uvedený neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia, ktoré je uvedené v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady z 10. marca 2012, tak, že za stranu SMER - sociálna demokracia nastupuje dňom 27. novembra 2012 náhradník František Petro.

  A po tretie mi dovoľte ešte uviesť informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem za slovo, vážený pán predseda.

 • Ďakujem pekne, pán predseda výboru.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A budeme hlasovať teraz o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol pán predseda mandátového a imunitného výboru. Poprosím vás, aby ste sa registrovali a hlasujeme o uznesení, ktoré konštatuje nastúpenie náhradníka za pána poslanca Vážneho.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 137 bolo za, 1 proti, 2 sa zdržali.

  Schválili sme uznesenie.

  Poprosím teraz pána Františka Petra, aby sa dostavil do rokovacej sály a zložil

  sľub poslanca.

  Pripomínam, že ho zloží tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu a povie slovo "sľubujem". Podá ruku predsedovi Národnej rady a potvrdí zloženie sľubu svojím podpisom.

  Poprosím pani podpredsedníčku Renátu Zmajkovičovú, aby prečítala text sľubu.

 • Príchod poslanca do rokovacej sály.

 • Ústavou predpísaný sľub poslanca znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

  (Akt skladania sľubu poslanca.)

 • Teraz - blahoželám, pán poslanec - zaujmite, prosím, svoje miesto. Želám vám veľa úspechov vo vašej práci nielen tu v pléne, ale aj vo výboroch, do ktorých budete zaradený.

  A budeme teraz pokračovať práve návrhom na zaradenie pána poslanca za člena výboru, je to tlač 241.

 • Rokovanie o návrhu na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výboru Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 241.

 • Ide o výmenu za pána poslanca Vážneho, ktorý odišiel do funkcie podpredsedu vlády, je pán poslanec František Petro navrhnutý do výboru pre hospodárske záležitosti. Chce sa niekto vyjadriť k tomuto návrhu?

  Ak nie, dávam hlasovať.

 • Reakcia z pléna.

 • Už to odhlasujme.

  Ja sa ospravedlňujem, ale myslím si, že by s týmto nemal byť problém.

  Takže potom budeme hlasovať o ďalších prerokovaných bodoch tak, ako som povedal.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 135 bolo za, 1 proti, 1 sa zdržal.

  Pán poslanec, ste od tejto chvíle členom výboru pre hospodárske záležitosti.

  Ďakujem pekne, dámy a páni, ešte raz sa ospravedlňujem. Podľa vopred uvedenej informácie sme mali o tomto hlasovať až neskôr.

  Takže pôjdeme ďalej a budeme v druhom a treťom čítaní rokovať o zákone zo 17. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

  Technici, môžme pokračovať, či potrebujete nejaký čas na prestávku? Takže môžeme pokračovať.

  Poprosím pána poslanca Cicoňa, aby nás informoval o výsledku prerokovania zákona vo výbore. Je to zákon, ktorý vrátil pán prezident Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou. Tlač je pod č. 308.

 • Rokovanie o zákone zo 17. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 308.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi oboznámiť vás so správou Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo 17. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím z 8. novembra 2012 vrátil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnej rade. V rozhodnutí uviedol dôvody vrátenia zákona a v časti III navrhol dve pripomienky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 279 z 9. novembra 2012 pridelil predmetný návrh zákona, vrátený prezidentom, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru.

  Určený výbor prerokoval zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky vrátane pripomienok prezidenta Slovenskej republiky na svojej schôdzi dňa 20. novembra 2012 a uznesením č. 138 odporučil predmetný vrátený zákon po opätovnom prerokovaní schváliť, a to v znení pripomienok prezidenta uvedených pod bodom 1 a 2 v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky.

  Gestorský výbor na základe stanoviska ústavnoprávneho výboru k predmetnému zákonu, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky, odporúča o pripomienkach prezidenta pod bodmi 1 a 2 hlasovať spoločne a tieto schváliť. Odporúča ďalej, aby vrátený zákon bol v znení uvedených pripomienok schválený ako celok.

  Výbor ma zároveň poveril ako spravodajcu, aby som Národnú radu informoval o výsledku rokovania gestorského výboru o predmetnom vrátenom zákone. Správa ústavnoprávneho výboru o výsledku prerokovania uvedeného zákona, vráteného prezidentom Slovenskej republiky (tlač 308a), bola schválená uznesením č. 154.

  Prosím, pán predseda, aby ste otvoril rozpravu.

 • Otváram rozpravu, pán spravodajca. Nemám žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť v rozprave. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Chcete, pani podpredsedníčka? Nie.

  Pán poslanec Hlina, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážení kolegovia, k vrátenému zákonu dovoľte uviesť nasledovné. Budem krátky. Spravím si taký malý mostík pomocný, taká určitá absurdita, ja sa za ňu čiastočne ospravedlňujem, že by Národná rada prijala uznesenie k ministrovi, ktorý je za, alebo je pozitívny v kyanidovej metóde, je určitá absurdita, priznávam, ale pokiaľ by sme pracovali systémom, že takú dostaneš, takú vráť, plus 10 %, tak bola namieste. A myslím si, že je čas pracovať takýmto systémom.

  Ja neverím tomu, že je niekde ešte inde krajina na svete, a môže to byť, nechcem sa niektorých krajín dotknúť, aj fakt že na úrovni rozvojových, kde by sa minister zahraničných vecí k takejto metóde vyjadroval takto, takýmto spôsobom.

  Súvisí to s prejednávaným zákonom, lebo hovoríme o zodpovednosti, o zodpovednosti za prijaté rozhodnutie, to znamená aj prípadne aj prijaté rozhodnutie pána ministra životného prostredia. Ono totižto, aj keby všetci, všetci ministri boli za...

 • Ruch v sále. Zaznenie gongu.

 • ... za túto "progresívnu metódu", tak len pro forma by mal byť minister životného prostredia proti.

  Ale vzhľadom k tomu naozaj, že v akej krajine žijeme, takže tomu nie je možné sa čudovať. Súvisí to teda s tým.

  Ja som si to pozrel, že prečo to pán prezident vrátil. Pán prezident namietal, namietal teda okrem iného aj bod 4, v ktorom sa hovorí, že je potrebné v prípade, že si chcete uplatniť nejakú škodu, postupovať tak a využiť všetky účinné prostriedky, aby ste dosiahli nápravu. To bolo proste navrhované ustanovenie. Prezident v tom vrátenom navrhuje tento odsek neuplatniť, kde sa odvoláva na to, že právo by malo byť v zmysle ústavy, už by to malo byť zabezpečené, čomu sa tešíme.

  Ale mne to nedalo, aby som teda upozornil na to, že, a využil všetky možnosti, ktoré mám, na to, aby som upozornil na niektoré fakty, ktorými v konečnom dôsledku môže dôjsť k poškodeniu, aby mne potom prípade niekto nevyčítal, že prečo som vtedy niečo nepovedal, keď som mohol a mohol som niečomu zabrániť.

  Čiže ja sa v zásade s týmto stotožňujem. Ja len teda využívam túto možnosť na to, že pravdepodobne dneska sa ešte dostaneme k zákonu, ku ktorému som, ako viete, bol fakt veľmi proti a nič sa po mesiaci nezmenilo, naozaj nič v tejto veci, to znamená zákon o tom, ktorý hovorí, že proste treba platiť súkromnú daň pre súkromné firmy vo výške 14 % a tá celková suma, z ktorej sa rádovo zvyšuje.

  Ja využívajúc aj tento zákon, ktorý tu prerokúvame, ako poslanec som využil možnosti existujúce, pýtal som sa pani ministerky na to, aby mi povedala, že či bude - to, čo som ja hovoril -, alebo nebude mať vplyv tento zákon na hodnotu zdravotných poisťovní v prípade, keď sa budú odpredávať alebo odkupovať. A zmyslom aj tohto môjho dnešného vystúpenia je teda, že činím všetko tak, ako je v zákone napísané, že mám činiť všetko. Nebude to explicitne uvedené v tom ustanovení, lebo to vypúšťame na základe pripomienok pána prezidenta, ale teda aby to bolo zaznamenané.

  Čiže činím a avizujem, že na moju žiadosť, kde som sa pýtal, že či áno, alebo nie, som dostal absurdnú a arogantnú odpoveď, kde vlastne mi bolo napísané, ako keby som nevedel, že k samotnej hodnote zdravotnej poisťovne je potrebné ohodnotenie nezávislého odborníka a že novela reaguje na podnety z praxe a nemá ambíciu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť hodnotu.

  Viete, ak je toto oficiálna odpoveď ministerského úradníka, tak naozaj ma to uráža, vážení kolegovia. Dúfam, že uznáte, že či má nejaký, niečo ambíciu, alebo nemá. Ja som sa nepýtal, či má niečo ambíciu, alebo nemá. Ja som sa pýtal jasne a zrozumiteľne, že či prijatím tohto zákona dôjde k zvýšeniu bilančnej hodnoty zdravotných poisťovní, čo môže mať vplyv na to, keď ich neskôr štát bude odkupovať, čím by vznikla škoda.

  A ak prejednávame zákon o vzniknutej škode, čiže je to namieste. Čiže skôr, ak tu niekto na mňa začne kričať, aby som hovoril k veci, tak vedzte, že hovorím k veci, hej. A to chcem na to apelovať. Čiže takúto odpoveď som dostal.

  Ja som sa ináč, mimochodom, pýtal pani ministerky. Odpovedala mi nejaká úradníčka. Uráža ma to nie preto, že som neviem čo, ale preto, že tá štábna kultúra nebola. Pokiaľ naozaj sa dopracujeme k takej kultúre, že na oficiálnu žiadosť poslanca niekto vám odpovie takýmto, by som povedal, až mimoriadne arogantným, neprofesionálnym spôsobom, tak čosi nie je správne.

  Takže, a to vystúpim teda, až keď budeme priamo o tom zákone hovoriť, nedozvedeli sme sa, že či bude, alebo nebude mať táto novela zákona vplyv na hodnotu tých zdravotných poisťovní, keď ich bude neskôr, ako sa avizuje, štát odkupovať, čím môže byť spôsobená škoda, hej. Čiže hovorím to preto, aby to tu bolo zaznamenané, že som sa na to pýtal.

  A ešte k tej arogancii doplním aj to a sa spýtam, lebo ja som sa v tej druhej časti môjho listu pýtal, že či, aby sme v tej ambícii, ktorej ja sa tu veľmi často aj hrozím, že byť niekde pioniersky, novátorsky a jediný a neviem aký, však vieme, že nikdy to nedopadlo dobre, tak som sa pýtal, že či je možné sa dopracovať k nejakej komparácii odvodových systémov do zdravotného poistenia v iných krajinách. Vážení, prišla mi odpoveď: "Komparáciu odvodových systémov jednotlivých európskych krajín nemá odbor poisťovníctva a makroekonomiky k dispozícii."

  Priznám sa, ja naozaj neviem, čo robí potom takýto odbor, keď nevie, ako to robia inde, a na základe čoho oni spracovávajú materiály. Dopracovať sa k takejto odpovedi od ministerstva zdravotníctva, to vám z výrobného závodu alebo TJ Liesek, alebo ja neviem čo, vám odpovie profesionálnejšie.

  Budem ešte hovoriť, keď tu bude priamo sedieť naša pani ministerka, ale hovorím, teda pri tomto zákone je to príslušné, keď hovoríme o tom, že je možné spôsobiť škodu, tak dávam na zváženie, apelujem, vážení, ideme spôsobovať škodu, nikto to nevyvrátil. Pravdepodobne nechce alebo nevie, alebo nechce povedať pravdu, lebo kľudne by stačilo stanovisko z ministerstva zdravotníctva: Prijatím uvedeného zákona nevzniká alebo nezvyšuje sa bilančná hodnota zdravotnej poisťovne, čo môže mať... Kľudne by stačilo také a potom môžme neskôr, ale vidíte, prišla odpoveď, že sa k tomuto nevyjadrili.

  Čiže ja v mojom presvedčení zotrvávam, že ideme spôsobovať škodu tejto krajine a asi aj v zmysle tohto po prezidentovi vrátenom zákone bude potrebné asi aj postupovať, uvidíme, aké možnosti nám to bude, alebo resp. nebude poskytovať.

  Takisto ešte sa vrátim naspäť k pánovi, nášmu, ministrovi životného prostredia. Naozaj, je to mimo akúkoľvek misu, keď minister životného prostredia sa ku kyanidovej metóde vyjadruje pozitívne. To je absurdum ad absurdum. To je naozaj možné iba v našej krajine. A znova v zmysle asi pravdepodobne prijatého zákona budeme hovoriť aj o tom, že či takýmto rozhodnutím, lebo vyzerá, že sa pripravuje to, čo som ja tušil, aj som to avizoval, že nás tu začnú všetci masírovať, že kyanidová a lúhovať. Lebo už keď není čo lúhovať, tak treba vylúhovať to, čo sme tu dostali, že tam masírovanie bude prebiehať, bude prebiehať intenzívne. Na konci však bude spôsobená škoda. A znova pre pamäť v tejto miestnosti budem rád, keď to bude zaznamenané, že som to avizoval.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec, boli ste jediný v rozprave. Vyhlasujem ju za skončenú. A, pán spravodajca, nechcete sa vyjadriť. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Znovu pre tých, pretože sa viacerí obraciate na mňa, ktorí máte pochybnosť o spôsobe hlasovania, dávam do pozornosti, že prerokujeme teraz druhý návrh zákona, ktorý vrátil pán prezident, potom prerokujeme dva návrhy na vyslovenie súhlasu alebo nesúhlasu so skráteným legislatívnym konaním a budeme potom o týchto štyroch veciach, bez ohľadu na to, kedy to skončí, ak to skončí aj skôr, hlasovať. A ak vyslovíme súhlas so skráteným konaním, tak budeme pokračovať prvým čítaním v týchto návrhoch.

  Takže teraz poprosím pána Dušana Bublavého, aby uviedol materiál, ktorý má tlač pod číslom 325, a je to pánom prezidentom vrátený zákon č. 377 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava.

 • Rokovanie o zákone z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 325.

 • Ďakujem za slovo. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325), v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 299 z 19. novembra 2012 pridelil zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Prezident republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 3044-2012-BA z 19. novembra 2012 vrátil zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Uviedol dôvody a v časti III navrhol jednu pripomienku: V čl. I dvadsiatom piatom bode v § 31c ods. 2 a 3 sa slová „do 1. januára 2012“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2013“.

  Výbory prerokovali vrátený zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, na svojej 19. schôdzi. Uznesením č. 139 z 20. novembra 2012 vyjadril súhlas s pripomienkou uvedenou v III. časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky a odporučil zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkou prezidenta republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, na svojej 12. schôdzi, uznesením č. 58 z 27. novembra 2012 vyjadril súhlas s pripomienkou uvedenou v III. časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky a odporučil zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkou prezidenta republiky.

  Gestorský výbor na základe stanoviska Ústavného výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky pripomienku, ktorá vyplynula z rozhodnutia prezidenta pod bodom III a ktorá znie: v čl. I dvadsiatom piatom bode v § 31c ods. 2 a 3 sa slová „do 1. januára 2012“ nahrádzajú slovami „do 1. januára 2013“, schváliť.

  Zároveň odporúča zákon z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v znení pripomienky prezidenta republiky schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 325a), bola schválená v druhom čítaní uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj dňa 27. novembra 2012 č. 60. Zároveň gestorský výbor poveril spravodajcu, aby predniesol spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Nemám písomnú prihlášku. Do rozpravy sa neprihlásil nikto, vyhlasujem ju za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme teraz rokovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu výboru pre financie a rozpočet na vydanie zákona č. 120 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, je to tlač 326.

  Poprosím pána podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra, aby odôvodnil vládny návrh.

 • Rokovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov, tlač 326.

 • Dobrý deň, dámy a páni, prajem vám všetkým príjemný dobrý deň. Vážené dámy a vážení páni, predkladám na rokovanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Cieľom pozmeňujúceho návrhu z dielne výboru je s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a s ohľadom na stav verejných financií Slovenskej republiky neuplatniť v roku 2013 zvýšenie platu podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Čiže nezvýšiť tieto platy, ale ponechať platy na úrovni roku 2011.

  Predmetný návrh zákona predpokladá úsporu výdavkov štátneho rozpočtu v sume 1,5 mil. eur. Návrh sa týka ústavných činiteľov okrem sudcov, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a prokurátorov.

  Predmetný návrh výboru zároveň reaguje na vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 - 2015, v ktorom je už zohľadnený pozitívny vplyv návrhu výboru. Neschválením navrhovanej úpravy by došlo k narušeniu stanoveného fiškálneho rámca, čím by bolo ohrozené splnenie deklarovaného cieľa v oblasti verejných financií. V prípade nesplnenia stanoveného cieľa môžu hroziť pre Slovenskú republiku sankcie zo strany Európskej komisie.

  Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky návrh na skrátené legislatívne konanie schváliť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády.

  Pán poslanec Petráš je určený spravodajca.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Zb. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 326).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 303 zo dňa 22. novembra 2012 pridelil nášmu výboru uvedený návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní ihneď. Výbor rokoval o tomto návrhu dňa 23. novembra 2012 a prijal k nemu uznesenie č. 119.

  Výbor súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a zároveň odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať návrh vlády na skrátené legislatívne konanie ihneď.

  Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte rozpravu, prosím.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku, dávam možnosť, písomnú prihlášku, dávam možnosť sa prihlásiť ústne. Nie je záujem o rozpravu. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pán minister životného prostredia Slovenskej republiky Peter Žiga uvedie návrh vlády na skrátené konanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, je to tlač 288.

 • Rokovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 288.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám z dôvodu, že od 1. januára 2013 sa zásadne mení rozsah, pokrytie, ako aj princípy a podmienky prideľovania emisných kvót a ich obchodovania formou dražby.

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky má povinnosť oznámiť Európskej komisii do 28. februára 2013 množstvo bezodplatných kvót, ktoré má register Únie bezodplatne prideliť jednotlivým účastníkom schémy obchodovania, a preto musí požadovať od povinných účastníkov schémy obchodovania údaje k úrovni výroby každej prevádzky a následne tieto údaje spracovať a do 28. februára 2013 ich prostredníctvom vnútroštátneho správcu oznámiť registru Únie, ktorý ich následne môže prideliť.

  Ak zákon nenadobudne účinnosť 1. januára 2013, môže nastať situácia, že emisné kvóty nebudú pridelené povinným účastníkom schémy obchodovania včas. Ak z titulu nepridelenia bezodplatných emisných kvót vzniknú povinným účastníkom schémy obchodovania hospodárske škody, môžu povinní účastníci schémy obchodovania žiadať štát o náhradu škody, čím môžu následne vzniknúť veľké hospodárske škody aj štátu.

  Povinnými účastníkmi schémy obchodovania sú významné podniky, v ktorých prebiehajú energeticky náročné výrobné procesy, napríklad papierne a celulózky, železiarne a oceliarne, tehelne, sklárne, hlinikárne a zlievarne, cementárne a vápenky, magnezitky.

  Neschválením návrhu zákona s termínom účinnosti 1. januára 2013 dôjde k oneskorenému prechodu z druhého do tretieho obchodovateľného obdobia 2013 až 2020 a s tým spojeného výkonu povinností ministerstva životného prostredia pri určovaní množstva bezodplatných emisných kvót a ich následného prideľovania povinným účastníkom schémy obchodovania a ich dražieb.

  Od 1. januára 2013 je potrebné zákonom ustanoviť aukcionára emisných kvót, ktorým bude Exportno-importná banka, ktorá distribuuje výnos z dražieb emisných kvót na európskej aukčnej platforme na účet štátu. Ak Exportno-importná banka nebude môcť začať činnosť aukcionára emisných kvót od 1. januára 2013, Slovenská republika nebude môcť predávať voľné emisné kvóty na trhu z predaja, z ktorých sa v roku 2013 očakáva príjem vo výške 105 mil. eur, a v dôsledku uvedeného môže dôjsť k navyšovaniu schodku verejných financií o výšku 105 mil. eur.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, verím, že návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami schválite.

  Ďakujem pekne. Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pán poslanec Babič je určený spravodajca. Poprosím ho o informáciu o výsledku prerokovania návrhu vlády vo výbore.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 271 z 9. novembra 2012 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 288) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 13. schôdzi dňa 20. novembra 2012. Výbor uznesením č. 65 z 20. novembra 2012 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 11. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Nemám písomnú prihlášku. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť v rozprave. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Poprosím teraz, vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás o zaujatie miesta v rokovacej sále.

 • Zaznievanie gongu. Ruch v sále.

 • Dámy a páni, poprosím vás ešte raz, aby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli odhlasovať štyri prerokované body. Dva návrhy, ktoré vrátil pán prezident na opätovné prerokovanie, a dva návrhy na skrátené legislatívne konanie, jedným je návrh na úpravu zákona o platových náležitostiach ústavných činiteľov a druhý návrh, ktorý predniesol pán minister životného prostredia Peter Žiga.

 • Zaznievanie gongu.

 • Budeme hlasovať teraz v druhom a treťom čítaní o zákone zo 17. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Zákon vrátil pán prezident na opätovné prerokovanie Národnou radou.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Cicoňovi.

 • Hlasovanie o zákone zo 17. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 308.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o pripomienkach prezidenta pod bodmi 1 a 2 spoločne. Odporúčanie gestorského výboru je schváliť.

 • Dámy a páni, poprosím vás, skontrolujte si registráciu vašich karát, či ste riadne zaregistrovaní v systéme, a budeme teraz hlasovať o návrhu tak, ako ho predniesol pán spravodajca. Sú to pripomienky pána prezidenta.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 128 bolo za, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že sme odhlasovali pripomienky pána prezidenta.

  Ďalej.

 • Pán predseda, schválili sme pripomienky prezidenta, sme v treťom čítaní. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Dobre. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či má niekto záujem vystúpiť. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme hlasovať o návrhu ako o celku.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o zákone ako o celku v znení schválených pripomienok s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 83 bolo za, 13 proti, 34 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme po opätovnom prerokovaní schválili novelu zákona č. 514 o zodpovednosti za škodu.

  Pán poslanec Bublavý uvedie teraz v druhom a treťom čítaní hlasovanie o zákone č. 377 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, ktorý vrátil pán prezident na opätovné prerokovanie, je to tlač 325.

 • Hlasovanie o zákone z 26. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 325.

 • Pán predseda, najskôr budeme hlasovať o pripomienke prezidenta republiky, ktorá je uvedená v spoločnej správe, s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o pripomienke pána prezidenta.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 132 bolo za, 1 sa zdržal.

  Pripomienku pána prezidenta sme schválili.

 • Pán predseda, v druhom čítaní sme rozhodli o pripomienke prezidenta republiky a sme v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu v treťom čítaní. Nemám prihlášku. Vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o vrátenom zákone ako o celku v znení schválenej pripomienky prezidenta republiky s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 79 za, 41 proti, 12 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme po opätovnom prerokovaní schválili návrh zákona č. 377 o hlavnom meste Bratislava.

  Pán poslanec Petráš uvedie hlasovanie o návrhu vlády na skrátené konanie o návrhu výboru pre financie a rozpočet na vydanie zákona č. 120 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, je to tlač 326.

 • Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov, tlač 326.

 • Pán predseda, dajte hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 127 bolo za, 3 proti, 5 sa zdržali.

  Národná rada vyslovila súhlas so skráteným konaním.

  Pán poslanec Babič uvedie teraz hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, je to tlač 288.

 • Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 288.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 11. schôdzi Národnej rady. Prosím, pán predseda, dajte o tomto návrhu hlasovať.

 • Hlasujeme o návrhu vysloviť súhlas alebo nesúhlas so skráteným konaním.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 80 bolo za, 44 proti, 10 sa zdržali.

  Vyslovili sme súhlas so skráteným legislatívnym konaním o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

  Budeme pokračovať prvým čítaním v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu výboru pre financie a rozpočet na vydanie zákona č. 120 o platových pomeroch ústavných činiteľov.

  Pán poslanec a pán predseda výboru Daniel Duchoň uvedie návrh zákona.

 • Striedanie predsedajúcich schôdze.

 • Rokovanie o návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 323.

 • Nech sa páči, pán predseda výboru, uveďte návrh zákona.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám odôvodnil návrh výboru pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 120 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov, uvedeného ako tlač 323...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Prepáčte chvíľku. Páni poslanci, poprosím vás o pokoj v rokovacej sále, aby sme mohli, aby predkladateľ mohol uviesť návrh zákona. Kto si potrebuje niečo vybaviť, nech sa páči. Poprosím vás, páni poslanci, o pokoj.

  Nech sa páči, pán predseda.

  Duchoň Daniel, poslanec NR SR

  Áno, ďakujem.

  Návrh je podávaný v súvislosti so súčasným stavom verejných financií a ekonomickou situáciou Slovenskej republiky, pričom navrhuje v roku 2013 neuplatniť zvýšenie platu podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ale navrhuje ponechať platy na úrovni roku 2011.

  Predmetný návrh sa v predloženom znení týka ústavných činiteľov okrem sudcov, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a prokurátorov. Je však záujem túto oblasť implementovať do návrhu zákona formou pozmeňujúceho zákona v druhom čítaní.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republiky viazaná.

  Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a tiež nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  Predmetný návrh zákona bude mať pozitívny dopad na štátny rozpočet, pretože sa navrhuje ponechať platy v rovnakej výške ako v roku 2011 a 2012, čo predstavuje úsporu vo vzťahu k predpokladanej výške výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013.

  Účinnosť návrhu zákona je navrhovaná na 1. január 2013 a vzhľadom na skutočnosť, že návrh zákona aj svojimi finančnými dopadmi je naviazaný na návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013.

  Týmto si vás dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu na vydanie zákona, ktorý máte uvedený ako tlač 323.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán predkladateľ, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorsky výbor pre financie a rozpočet, poslancovi Vladislavovi Petrášovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážený páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 323), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.

  Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú spoločenskú problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

  Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 písm. c) o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní. Za druhé, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 298 z 15. novembra 2012 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorsky výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému zákonu.

 • Pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Hlási sa pán poslanec Hrušovský.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale, pán poslanec, bolo treba, aby vás technici vedeli zapnúť, sa prihlásiť do rozpravy. Technici, poprosím vás. Takže, nech sa páči, pán poslanec Hrušovský je jediný, ktorý sa ústne prihlásil do rozpravy.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, priznám sa, že táto téma sa pravidelne opakuje každý rok od roku 2008 preto, lebo ak tí, ktorí ste tu neboli skôr ako my poniektorí, tak chcem len povedať, že my si zmrazujeme platy na úroveň roku 2008. Takáto je pravda a to treba aj slovenskej verejnosti povedať.

  Ale iné, čo ma inšpirovalo k tomuto vystúpeniu, boli posledné protestné, alebo akokoľvek ich nazveme, zhromaždenia rôznych skupín zamestnancov v štátnej a verejnej správe, ktorí sa domáhali zvýšenia platov. Naposledy, minulý týždeň vo štvrtok alebo v piatok, bol takýto protest vyšších štátnych úradníkov na súdoch Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky prijala s nimi dohodu - a predpokladám, že takýto návrh pozmeňovací v druhom čítaní niekto z poslancov predloží -, že rovnako nebudeme valorizovať platy sudcom, ale čiastka, ktorá sa ušetrí týmto nevalorizovaním, pôjde na platy...

 • Reakcia z pléna.

 • Prosím? Pôjde na platy súdnym úradníkom.

  Priatelia, ja som bol doteraz presvedčený, že my ideme šetriť. A nie to, čo ušetríme, rozdávať. Preto, lebo takýto záväzok sme prijali aj prijatím ústavného zákona o dlhovej brzde.

  Preto by som rád požiadal vládu Slovenskej republiky, ale ak mi vedia aj navrhovatelia odpovedať, vlastne čo sa stane s peniazmi, ktoré štát ušetrí tým, že platy ústavných činiteľov sa nebudú valorizovať? Teda či okrem tých pol miliardy eur, ktorá je navrhnutá ako rezerva premiéra vlády Slovenskej republiky, k nej na rozdávanie pribudne aj čiastka, ktorú ušetríme na nevalorizovaní našich platov a iných ostatných ústavných činiteľov.

  Bol by som nerád, keby sme túto pravdu nevedeli, preto, lebo ináč to stráca zmysel, ináč to nie je solidarizovanie sa so situáciou, ktorá je a ktorá ohrozuje sociálne istoty mnohých ľudí na Slovensku. A preto by som len chcel v tomto vystúpení upozorniť a požiadať vládu Slovenskej republiky, aby tieto peniaze skutočne ušetrila, tak ako si predsavzala, a na budúci rok sme dosiahli deficit štátneho rozpočtu na úrovni troch percent.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja páni poslanci: pán poslanec Madej, pán poslanec Číž a pán poslanec Poliačik. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Madej, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Hrušovský, chcem vás ubezpečiť, že úspory vykonané aj týmto zákonom určite budú patriť k tým, ktoré budú sa snažiť Slovensko naviesť k fiškálnej disciplíne.

  Pokiaľ sa jedná o platy sudcov, v tejto veci musím povedať, že došlo k veľmi zaujímavému konsenzu aj na stretnutí s najvyššími predstaviteľmi súdnej moci. To sú tie stretnutia, ktoré organizoval pán predseda Národnej rady Pavol Paška, na ktoré opozícia odmietla ísť. Ale to sú tie odborné stretnutia, na ktorých sa vydiskutovávajú tieto otázky. A, samozrejme, pokiaľ ste nabádali na zmrazenie platov, tak práve konsenzus a dohoda z týchto stretnutí je, že na jednom zo zasadnutí výborov Národnej rady, predpokladáme, že Ústavnoprávneho výboru, bude ako dočasné riešenie predložený návrh na zmrazenie platov sudcov pre rok 2013 ako dočasné opatrenie, ktoré má pomôcť tiež k fiškálnej disciplíne. Určitá časť prostriedkov, ktoré sa zabezpečia úsporou, bude, samozrejme, vykrývať, vykrývať úspory aj vo výdavkovej strane štátneho rozpočtu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán predseda klubu, no, dúfam, že tieto slová sú vedené v tej rovine bona fide, v dobrej vôli. Lebo iste poslaneckému klubu, ktorý vedieš, neušlo, že tie posledné informácie o stave slovenskej ekonomiky, výbere daní a podobne, sú veľmi zložité a suma 500 mil. eur, s ktorou pracujeme, pravdepodobne vyskočí na sumu 700 a možno aj viac. Vláda pravdepodobne bude vystavená v súlade aj s rozpočtom návrhu, ktorý tu je, ďalším výzvam, takže naozaj potrebujeme ešte ďalšiu diskusiu na túto tému aj diskusiu na tému etika šetrenia.

  Naozaj potrebujeme našej spoločnosti vysvetliť skutočný stav verejných financií u nás, skutočný stav krízy. Musíme začať veľmi korektne diskutovať aj prognózy na budúci rok, ktoré rovnako nie sú vyriešené bez toho, že by sme vytvárali nejaké nedobré stavy. Ale diskusia sa musí výrazne racionalizovať a naozaj všetky vrstvy nášho obyvateľstva, všetky, musia pochopiť, že situácia je naozaj veľmi zlá, je mimoriadna a že v danom prípade potrebujeme racionalitu a konsolidovať verejný rozpočet.

 • Pán kolega, každý rok s väčším alebo s menším cirkusom prechádzame cez to isté. Ja som to hovoril pred dvoma rokmi a hovoril som to pred rokom a hovorím to aj dnes, je naozaj čas, aby sme sa zamysleli a napísali zákon o odmeňovaní verejných činiteľov, resp. ústavných činiteľov, odznova, ešte raz. A nebojme sa napríklad povedať v ňom, že plat poslanca má byť pevná suma, alebo pevná suma valorizovaná o infláciu, alebo pevná suma valorizovaná podobne ako dôchodky. Ale tie nožnice už sa nám otvorili tak neskutočne, že to, čo reálne poslancovi zákon priznáva, a to, čo poslanec dostáva, už sú absurdným spôsobom odlišné sumy a toto sa nedá robiť donekonečna.

  Zbytočne sa okolo toho vždycky vytvára politické pnutie, zbytočne to vytvára tlak aj zo strany verejnej mienky, kde mnohí by najradšej boli, možno keby sme pracovali zadarmo. Pozrime sa konečne na ten zákon odznovu, aj na odmeny poslancov, aj na odmeny sudcov, aj na odmeny ostatných verejných činiteľov, a postavme to tak, aby sme to nemuseli každý rok meniť, zmrazovať alebo akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať.

  Ďakujem.

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Hrušovský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.

  Pán poslanec Číž, chcem ťa ubezpečiť, že naozaj ma vedie k tomu len dobrá vôľa, bona fide, alebo dobrý úmysel. Ja som sa len opýtal a tak trošku mi pán poslanec Madej potvrdil tú moju obavu.

  Pán poslanec Madej, toto rozhodnutie má mať šetriaci efekt, ak tomu dobre rozumiem. Ale potom si nerozumieme minimálne v tom, že na ministerstve spravodlivosti sa nešetrí. A vy ste platy súdnym úradníkom zvýšili kompenzáciou za zníženie alebo nevalorizovanie platov sudcov. Rovnaký argument by som mohol použiť teraz, že ponúkame čiastku, ktorá bude k dispozícii nevalorizovaním platov ústavných činiteľov na zvýšenie platov učiteľov. Ale ja to nenavrhujem preto, lebo ja nie som zástancom takýchto krátkodobých, možno čiastočne aj populárnych riešení. Nenavrhujem to.

  Ale ja som si myslel, naozaj, že ten cieľový moment je šetrenie. Nie rozdávanie. Ale tu si možno treba dovysvetliť celý tento príbeh každoročného opakovania sa traumy, ktorá sprevádza tento parlament, celú verejnosť. Je to téma na jednej strane aj populárna, ona môže byť aj nepopulárna. Podľa toho, ako to z nás kto uchopí a podá či už verejnosti, alebo médiám. Tak potom je taký obraz o celom odmeňovaní, platov ústavných činiteľov. (Potlesk).

 • Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie. Chce sa vyjadriť k rozprave spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A pokračujeme v rokovaní v skrátenom legislatívnom konaní prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 289. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 272.

  Teraz prosím ministra životného prostredia Slovenskej republiky Petra Žigu, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike. Medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v Kjótskom protokole, obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok, práv a povinností toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku, a práva a povinnosti prevádzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a účastníkov systému obchodovania a pôsobnosť orgánov štátnej správy.

  Návrh zákona nadväzuje na nariadenie a rozhodnutie Európskej únie, ktoré ustanovujú

  - monitorovanie a nahlasovanie emisií skleníkových plynov,

  - overovanie správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditáciu overovateľov,

  - zriaďovanie registra Únie na obdobie obchodovania začínajúceho od 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami,

  - prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót,

  - určité obmedzenia vzťahujúce sa na využívanie medzinárodných kreditov z projektov priemyselných plynov,

  - referenčné hodnoty na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel a harmonogram, správu a iné aspekty obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie.

  Účelom návrhu zákona je zabezpečiť efektívne fungovanie schémy obchodovania v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby z pohľadu životného prostredia boli v schéme obchodovania začlenení prevádzkovatelia, ktorí majú významný vplyv na celkové emisie skleníkových plynov v Slovenskej republike.

  Verím, že vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami schválite.

  Pani predsedajúca, ak dovolíte, ja by som sa ešte vyjadril ku kolegovi pánovi poslancovi Hlinovi, lebo priamo tuná v pléne v rámci rozpravy k inému zákonu ma slovne napadol a dosť nevkusným spôsobom. Pán poslanec, musím povedať, pretože ja som nikdy nebol zato, aby sme nediskutovali a veľmi pragmaticky diskutovali. A považujem vaše osočenie voči mojej osobe za zvláštne, pretože ste neboli pri tom, keď som niečo hovoril, a máte len sprostredkované informácie, tak dovoľte, aby som vaše informácie uviedol na pravú mieru, aby ste boli dostatočne informovaný.

  Včera na Hospodárskej a sociálnej rade bola poskytnutá sociálnym partnerom informácia o spôsobe spracovávania zlata na Slovensku a bola predložená informácia od dvoch ministrov: od ministra životného prostredia a od ministra hospodárstva. V danej správe sa konštatuje, akým spôsobom sa zlato u nás získava, aké sú metódy jeho spracovania, a zároveň som v diskusii povedal, že 90 % zlata za posledných 20 rokov vo svete bolo získaných kyanidovou metódou lúhovania zlata a 95 % všetkých technológií, ktoré momentálne vo svete sú, využívajú túto techniku na získavanie zlata. Zároveň som povedal, že legislatíva Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia ovplýva dostatočnými prostriedkami na to, aby bolo dôsledne chránené životné prostredie prostredníctvom EI a posudzovania vplyvov na životné prostredie. A zároveň obce, ktoré sú dotknuté daným spôsobom ťažby, majú právo veta pri udeľovaní stavebného povolenia alebo dobývacieho povolenia. To je všetko, čo som k tejto téme povedal. Nijakým spôsobom som kyanidovú metódu nepodporil. Konštatoval som, že momentálne legislatíva je dostatočná.

  Ja sa ale zamýšľam, pán poslanec, čo vás viedlo k tomu, aby ste mňa napadli. A v tejto súvislosti ma napadá možno jedno také pravidlo alebo uvádza sa to už aj v Evanjeliu podľa Matúša, že prečo vidíte smietku v oku svojho brata, keď vo vlastnom nevidíte brvno. A možno, pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka a potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka tvojho brata.

  A ja vám poviem, prečo ste to otvorili. Pretože sám, pán poslanec, porušujete zákony Slovenskej republiky. Vy protizákonne ste postavili unimobunku na pobreží Dunaja a porušili ste hneď štyri zákony: zákon 364/2004, zákon 7/2010, zákon 338/2000 a zákon 50/1976. Boli ste vyzvaný orgánmi štátnej správy, aby ste sa dostavili na prejednanie danej záležitosti 23. 11., a nedostavili ste sa na toto prejednávanie. A momentálne ste vyzvaný, aby ste čiernu stavbu z pobrežia Dunaja odstránili do 30. 11.

  Tak vás vyzývam ako zákonodarcu, ako poslanca Národnej rady, aby ste dodržiavali zákony Slovenskej republiky.

  Pani predsedajúca, skončil som. Ďakujem.

 • Teraz dávam slovo... Pán minister, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

  A dávam slovom spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, poslancovi Jánovi Babičovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 65 z 20. novembra 2012 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 27. novembra 2012. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy a o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie a je obsiahnutá v judikatúre súdneho dvora Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 9. decembra 2012 č. 272 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.

  Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy hlásia pán poslanec Mičovský, pán poslanec Hlina, pán poslanec Štefanec. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán poslanec Mičovský.

 • Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, zdá sa mi neúctivé voči občanovi Slovenskej republiky, aby pri prejednávaní tohto zákona nezaznela dnes a práve v tejto súvislosti jedna pietna spomienka. Je to pietna spomienka na 75 mil. eur, o ktoré sme občanov, ktorých denne presviedčame o veľkej potrebe kryť schodok na regulárny chod tejto krajiny, pripravili práve v rokoch minulých, myslím, že to bol rok 2006 alebo 2007, keď v súvislosti s emisnými kvótami a ich predajom sa nám stratilo 75 mil. eur. Obrovská čiastka. Možno len aktuálne prirovnanie, práve toľko tuším chýba teraz na tých druhých 5 % pre učiteľov. Nechcem tu prihrievať politické polievočky. Chýba to aj na množstvo iných miest. Jednoducho tie peniaze patria občanom Slovenskej republiky a môžme sa spoločne spýtať, kedy ich dostanú.

  Nie je možno dôležité rozprávať o samotnej obrovskej čiastke 75 mil. eur, ale možno o tom, že táto čiastka a súvislosti, ktoré sú s ňou spojené, symbolizujú tie stále viac a viac sa roztvárajúce nožnice medzi tým, čo je politik schopný peknými rečami občanom, ktorí mu dajú mandát, sľúbiť a medzi tým, ako reálne žalostne môže vypadať jeho konkrétna politická prax.

  Ja viem, v tejto súvislosti určite by ste mi veľmi radi pripomenuli - a kľudne to môžte urobiť a ja s tým budem súhlasiť -, že vtedajší predseda vlády a zároveň súčasný pán premiér konal napokon rázne. Odišiel najprv pán minister životného prostredia Chrbet, za ním pán minister životného prostredia Turský a potom na chvíľočku nastúpil, ak si dobre pamätám, pán Čaplovič ako zastupujúci minister životného prostredia.

  Bola to pekná forma, len ja sa spytujem: A aký ostal obsah po týchto, síce dôležitých, ale predsa len relatívne prázdnych politických gestách? No obsah je ten, že 75 mil. eur dodnes občanom ktosi dlží. Je to obrovská čiastka.

  A ja si dovolím, nie je to asi zvykom vás poprosiť, aby ste ma nebombardovali vo faktických poznámkach tým, že predsa my sme tu zákonodarcovia a že výkonná moc patrí niekde inde a prečo by sme my tieto veci mali riešiť. Ja som presvedčený, že ten mandát od občanov Slovenskej republiky sme dostali práve preto a možno jedine preto, aby sme všetkými možnými spôsobmi hájili ich záujmy. A ja si myslím, že záujem, v dnešnej dobe zvlášť, nájsť 75 mil. podivne stratených eur v súvislosti s emisnými kvótami je skutočne legitímnym záujmom, a ja si myslím, že 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky je plne kompetentných nato, aby sa pokúsili tieto chýbajúce peniaze v každom prípade získať tam, kam patria, do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  Možno to nebude jednoduché, ale som presvedčený, že statočná a potrebná cesta je práve takáto. Nehovorte, na tom nezáleží, ale hovoriť o tom, že urobíme pre to všetko a že možno sem budú prichádzať páni ministri, ktorí politicky zodpovedajú za to, aby sa v tejto republike vykonávalo vyšetrovanie, tak ako sa má, a aby sa súdilo, tak ako sa má, dovtedy - pred všetkých stopäťdesiatich, nie pre ľavicu a pre pravicu, ale pred 150 zástupcov ľudu, ktorí budú pýtať pre svojich občanov 75 mil. eur naspäť, pretože taká je spravodlivosť a tak hovorí aj ľudskosť, logika a podstata tejto veci.

  No dobre, to bol úvod. Ale ja, samozrejme, chcem sa vyjadriť aj k zákonu, ktorý teraz prerokovávame a o ktorom chcem povedať, že v zásade, keď som si ho prečítal, je relatívne zložitý, ale nenachádzam na ňom nejaké veci, ktoré by som chcel priamo považovať za nevhodné. Naopak, je tam kopa zmien oproti pôvodnému zneniu, ktoré sa mi zdajú správne, a chcem v tejto súvislosti oznámiť, aj v nadväznosti na to entrée, ktoré som pred chvíľočkou mal, len to, že pri druhom čítaní predložím pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu a bude sa to týkať § 33 ods. 8, ktorý hovorí o sankciách pre ľudí, ktorí sú zákonom pomenovaní ako zasvätené osoby, a to sú teda ľudia, ktorí požívajú vysokú dôveru ako štátni úradníci a ktorí majú možnosť v prípade, že by sa chceli vydať po stopách Jána Slotu, urobiť zase nejaké nepekné milióny mínusové pre občanov tejto krajiny.

  Nuž aby sa tak nestalo, tak ja ďakujem autorom tohto návrhu, že už na to mysleli, že sankcie sú tam pomerne veľké, ale predsa len budem mať veľmi praktický a veľmi jednoduchý pozmeňujúci návrh práve k tejto osmičke, pretože tam sa hovorí, že osobám zasväteným, zodpovedajúcim za obchodovanie s týmito kvótami, je možné buď a) teda uložiť povinnosť vykonať nápravné opatrenia, alebo im udeliť pokutu do výšky 700 000 eur, alebo ich požiadať, aby škodu, ktorú spôsobili - alebo zaviazať, nie požiadať -, aj nahradili.

  No zdá sa mi to paradoxné po tejto skúsenosti, ktorú republika má s postupom ministra životného prostredia za Jána Slotu, aby sme boli takí mäkkí v tejto osmičke v tej tridsaťtrojke, paragrafe, a hovoriť, že buď - alebo. Vážený zlodej, nuž, keď ťa prichytia, budeš musieť možnože vrátiť a možnože ti dáme pokutu a možnože len nápravné opatrenia. Môj pozmeňujúci návrh sa bude týkať jednoducho toho, aby zasvätená osoba, ktorá sa dopustí takého žalostného postupu, verme, že je to už potenciál, ktorý nehrozí, ale dobre, že na to myslíme, bola povinná urobiť nielen zákonné opatrenia, nápravné, ale aby aj bola povinná zaplatiť pokutu, možno od nuly, ale až do výšky tých 800-tisíc euru, a, samozrejme, aby aj láskavo vrátila ten lup, ktorý by svojím činom na majetku občanov Slovenskej republiky spôsobila.

  A už budem končím len tým, že mi to pripomína vlastne aktivitu spred minulého týždňa, keď som s pánom kolegom Procházkom a Kadúcom predložil zákon o štátnom podniku, jeho novelu, kde sme veľkú pozornosť venovali práve zvýšenej zodpovednosti štátnych úradníkov za svoje činy, za svoje konanie, ktoré má ísť tak ďaleko, tá zodpovednosť, že v prípade, ak sa štátny úradník dopustí toho, že jeho pričinením sa spôsobí na úrade, za ktorý zodpovedá, škoda, nuž že je povinný nielen symbolicky zaplatiť nejakú tú pokutu a zaplatiť politickú daň, ale zaplatiť aj plnú škodu, ktorá jeho počínaním nenáležitým vznikla.

  A vtedy mi odkázal pán minister Jahnátek, že nech si snívam tie svoje sny naďalej, tak ja si ich budem snívať a tvrdím, že takéto ustanovenie aj v súvislosti s týmto zákonom, ale, samozrejme, aj v celej šírke toho, čo tu riešime, bude musieť prísť, pretože to je riešenie, ktoré je správne. Ľudia, ktorí majú vysokú dôveru a vysoký mandát, musia mať aj vysokú zodpovednosť. A preto som hlboko presvedčený, že raz to skutočne, tento sen bude dosnívaný do reality a že aj v takomto prípade budeme musieť sa zhodnúť na tom, že taká vysoká sankcia v podobe náhrady celej škody je nutná.

  Lebo niekto mi odpovedal vtedy tak zaujímavo, že - a kto by vlastne potom išiel robiť tú zasvätenú osobu v tomto prípade alebo do toho štátneho podniku, keď je tu taká veľká hrozba? Pôjde tam robiť každý slušný človek, ktorý bude vedieť, že má v takomto zákone oporu a že si povie, áno, som tu zaviazaný vysokou zodpovednosťou, a preto nemôžem si dovoliť žiadne úchylky, aj keď ma možno na to niekto bude nahovárať, čo býva, žiaľ, dosť častá prax z desaťročí posledných dvoch. Nuž a kto si povie, že to nedokáže, takúto ťarchu uniesť, nuž tak potom si bude musieť povedať, že radšej na ponuku takéhoto typu nebude reflektovať.

  Takže predložím pozmeňovací návrh, ktorý sa bude týkať toho, aby tie tri body neboli alternatívne, ale aby boli jednotné, čo sa týka sankcií.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami páni poslanci Huba, Štefanec, Fecko. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Huba, pán predseda výboru.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcem podporiť stanovisko môjho predrečníka. Tiež som sa dodnes neuzmieril s tým, ako Slovensko prišlo o spomínaných 75 mil. eur. Vyzývam všetkých kompetentných, aby ďalej v tomto smere konali, aby sa tie prostriedky, teda aspoň sčasti, vrátili do nášho štátneho rozpočtu, aby sme ich mohli ďalej využívať v tejto našej neradostnej ekonomickej situácii. A tiež som za to, aby sa aj do tohto zákona dostali opatrenia, ktoré by naozaj účinne zabránili niečomu podobnému v budúcnosti.

  Ale chcem sa vyjadriť zároveň aj k filozofii toho zákona, ako to naznačil môj predrečník, som za to, aby prostriedky získané z predaja emisií, emisných kvót naozaj plynuli do envirofondu alebo do osobitne zriadeného fondu ako účelovo viazané prostriedky na skutočne zelené projekty, ktoré nesľubujú len zlepšenie životného prostredia, ale sú schopné priniesť aj obrovské sociálne a následne aj ekonomické benefity.

  Zároveň by tým SMER dokumentoval, že myslí vážne svoje vlastné programové vyhlásenie, programové vyhlásenie svojej vlády, kde sa veľa hovorí o naštartovaní zelenej ekonomiky a trvalo udržateľnom ekonomickom rozvoji. Toto sú práve potenciálne zdroje a veľmi aktuálne možnosti, ako týmto sľubom z programového vyhlásenia vlády dostáť.

  A ešte keď mám slovo, tak jedna zmienka o tom, čo hovoril pán minister o tej kyanidovej metóde a o tých 90 percentách, myslím, že porovnával neporovnateľné, pretože takto sa to ťaží zväčša v krajinách a v regiónoch s podstatne menšou hustotou obyvateľstva a tie povolenia boli vydané v inom období, ako je...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Mičovskému osobitne zato, že nezabudol a spomenul škandál s predajom emisných kvót za 75 mil. eur. Som hlboko presvedčený, že práve toto bol jeden z dôvodov, prečo dnes je vláda postavená pred úlohu, ako riešiť deficit. Ten deficit vznikol najmä v rokoch 2008 - 2009 tým, že sa nehospodárne narábalo s verejnými zdrojmi, a tým, že došlo k takým rozkrádačkám, ako sme toho boli svedkami pri predaji emisií alebo pri mýtnom tendri, či pri nástenkovom tendri. Na tieto veci preto by sme nemali zabúdať, mali by sme ich si stále pripomínať a robiť všetko pre to, aby sa to už nestalo. Pretože v súčasnosti, keď celá ťarcha konsolidácie verejných zdrojov dopadá na plecia občanov cez zvýšené dane, odvody a poplatky, tak si musíme uvedomiť, že dôvody sú predovšetkým v zlom hospodárení a v rozkrádaní s verejnými zdrojmi v rokoch 2008 a 2009. Práve emisný škandál je takýmto výkričníkom, na ktorý by sme nemali zabudnúť. Ďakujem.

 • Pán predseda výboru Fecko, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, ja len krátko tiež. Ďakujem pekne pánu kolegovi Mičovskému, že sa vrátil aj do minulosti a musíme si to pripomínať, pretože pokiaľ sa nebudeme vedieť vysporiadať s minulosťou, nebudeme vedieť, kde sme, ako sa máme z toho poučiť a kam chceme ísť.

  Najväčší problém, ako už aj on spomenul, je v tom, že u nás chýba osobná hmotná zodpovednosť, že máme iba tú politickú, a to je to najhoršie, čo tu máme, pretože všecko je okej, na všeckým prižmúrime oko a riešime to iba po politickej úrovni. Dúfam, že sa raz dožijem, že v našej republike bude aj v parlamente zdravý rozum, pôjde nám o vec, o dobrú vec pre našich občanov a nebudeme sa musieť hanbiť pred našimi predkami, ktorí tu boli, ako nás vychovali, kam kráčame a kam by sme chceli ísť.

  Samozrejme, vítam aj ten pozmeňujúci návrh a jednoznačne zaňho zahlasujem. Ďakujem pekne.

 • Reakcia, pán poslanec Mičovský, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí reagovali na moje vystúpenie. Ale len veľmi stručne chcem pripomenúť, že za chvíľočku budeme sa venovať vážnemu zákonu o štátnom rozpočte, budeme odpovedať na otázku, kde hľadať chýbajúce zdroje, a chcem teda veľmi pekne poprosiť celú 150-ku, aby sme sa pozreli aj týmto smerom. Nie kvôli tomu, aby sme ľudí nehodných dostali kdesi do kriminálu, už ich čert ber, prepáčte za výraz, ale aby sa tieto veci neopakovali. Lebo som presvedčený, že ak dokážeme zabrániť ich opakovaniu, tak budeme mať veľmi peknú kôpku peňazí pre pána ministra financií navyše a to vlastne chceme spoločne dosiahnuť. Ďakujem.

 • Pán poslanec Hlina, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, bol som vyzvaný aj spomenutý, tak skúsim krátko k tomu povedať, lebo mám niečo iné na robotu.

  K tejto veci, keď tu bolo spomenuté, aj si spomeniem aj ja dozadu, že ja si spomínam na tie emisie, fakt som sa skoro kvôli tomu utopil, aj vtedy som porušil, údajne, nejaký zákon, lebo som sa na loďke splavoval a som sa chcel ukotviť pri Dunaji na úrovni ministerstva životného prostredia a zadymiť tým ľuďom, aby som teda symbolizoval, že čo sa v tejto krajine deje, a naozaj sa deje. Táto krajina je fakt zasnúbená, krajina zasnúbená. Eldorádo není v Peru alebo, ja neviem, kde to všade hľadajú, to "eldorádo" je tu. To "eldorádo", ja vám poviem, to, keby ste prišli do banky a poviete, že chcete urobiť najväčšie Audi centrum v Európe, tak vám povedia: A vy máte občiansky? Veď to by sa vás takto v banke spýtali.

  My máme, my, tu ľudia nemajú čo jesť, ale máme najväčšie Audi centrum v Európe. Ale, dobre, pripusťme, že môže byť niekde krajina, kde zatnú krompáčom a vykopú ropu, ja neviem, Arménsko, Turkmenistan, neviem čo, a ten, kto zatne krompáčom a vykope ropu, tak si postaví niečo proste nenáležité, proporčne nevhodné, ale proste naplní to jeho ego.

  Ja som sa nedozvedel, že by sme niekde mali ropu, to znamená, že sú ľudia, ktorí našli ropu, ale v štátnom rozpočte, hej, proste to je to. To je proste, keby sa niekto tým zaoberal a zamýšľal, že ako je vôbec možné, že v tejto krajine máme najväčšie Audi centrum v Európe, tak na to príde. To je najjasnejší dôkaz.

  A toto, že tu týchto ľudí, ktorí našli ropu v štátnom rozpočte, bolo veľa a motajú sa všade, kde sa len dá, a nič im není sväté. Ja si pamätám, ja som robil ix akcií na námestí, sme na to upozorňovali, my sme hovorili, neviem, ktorí chodíte, ktorí nie, do kostola, že zo zvončeka, viete, že keď idete z kostola, tak dáte do zvončeka. A my sme mali na Orave jedného chlapca, ktorý z tých peňazí niečo zobral, hej, a to bolo teda, že to všetky babky ruky zalamovali, že čo to je za človeka, keď ešte vie zobrať z peňazí, ktoré idú do zvončeka. No a toto je tiež presne ten prípad, že to proste není hanby, není boja, není nič rešpektu pred ničím, čo je zo zvončeka. Z podhlavnice mŕtvej vyberiete. Viete, že to je presne to, že nebojíme sa nikoho a ničoho a len čakáme, jastríme jak jastraby, že kde sa čo zjaví. Čiže ja, ale tu, nedajboh, aby som teda nehovoril, že nepripúšťam, že sa to môže zmeniť, hej, ale identifikujem tu veľký problém.

  Ja sa len vrátim, jak neviem, jak pokračujete, nepokračujte, pán minister, že či tých, ja už ani neviem, koľko to bolo, však to boli všetky hrozné peniaze, že kde sú a kde skončili, či v tej plechovej garáži. Ja som tiež doviezol plechovú garáž na Námestie SNP, či niekto do toho bije, alebo nebije, že by sme chceli tie peniaze, to by bolo tiež zaujímavé zistiť.

  K tomu, čo ste ma tu vy nejakým spôsobom oslovili, ja pripúšťam, že ja som začal, hej, ale to je, viete, to je znova, že plus 10 % ak dostaneš, vráť plus 10 %. Ja som vedel, ja som není Nostradamus, ale priemerný analytik som, ja som vedel, tušil a viem, že bude proste proces ovplyvňovania verejnej mienky na to, aby ste Detvancom vedľa tej dediny kopali, rozkopali kopec. Ja viem, že bude, hej. Otázka stojí, a mňa to zaujíma aj z profesného hľadiska, že akých máte stratégov, že ako vlastne to manipulovanie a ten proces, akým spôsobom bude prebiehať, jak sa budú tie nastavenia dopĺňať, jak to bude zacvakávať, jak tam bude tá synergia prebiehať a na konci bude z toho výstup, kde ešte bude slávobrána. Tým Detvancom normálne to tam rozkopete a ešte bude aj k tomu slávobrána.

  Pán minister, ja som povedal, čo som povedal, a povedal som, že vy ste sa vyjadrili pozitívne, hej, alebo vy ste, proste vy ste tu doslovne zopakovali, ale výstup z toho, a ja som tam nebol, kde ste vy boli, hej, nikto ma tam nepozval, tak nabudúce ma pozvite a budem presný. Ale z toho, čo ste hovorili, tak mi vyšlo to, čo som povedal. Viete, to bola krásna symbióza a ináč možno je to aj symbolika, že tu máte aj pána kolegu Malatinského, ktorý to doplnil v tej symbióze. Vy ste, viete, že jeden, druhý prihral druhému, pán minister Malatinský to doplnil, dáme tomu sociálny aspekt a je to vybavené.

 • Reakcia ministra.

 • Nefabulujem. Ja hovorím, ja som zvedavý, že ako to bude prebiehať. Ja som na tú, na ten proces som zvedavý, hej. Ale chcem vás upozorniť, chcem vás upozorniť na to, že vedzte, že ľudia sa budú pýtať, komparujte. Nehovorte, preboha, však pán Huba to už tiež identifikoval, nehovorte ľuďom, že 90 %, kde je vedľa dediny, niekto vykope jamu - veď ja neviem kde? V Burundi, Faso, možno, alebo Džibuti, alebo ja neviem kde, hej. Ale nerobte to. Tá firma, ja som tam bol, keď tam bol protest, tá firma došla, prenajala si kanceláriu v Detve, v strede, a ponúka ľuďom prístup na internet. Rozumiete? To je presne, jak keď prišli Španieli, Španieli tak koho nevyvraždili, tak potom im dávali sklíčka a ja neviem. Však to je takýto prístup už v 21. storočí, preboha, opustime sa z toho!

  Ja viem, že nás budete presviedčať, že aký je tam sociálny rozmer a ekologický. Ja viem, že tam nájdete aj ekologický rozmer v tom, v tej ťažbe zlata to bude nakoniec ekologický, lebo tam v tej jame že vysadia stromčeky, je neviem čo. Ja viem, že niekto aj takú štúdiu bude schopný napísať. Ale z úcty k vášmu postu, ja som to hovoril, však keď budete mať dobrých tých stratégov a manipulátorov, možno to ustojíte, možno oblbnete, však v tejto krajine naozaj je všetko možné. Aj vy z úcty k svojmu postu ako ministra životného prostredia, v zásade k všetkým tým ľuďom, aj profesne, proste to nerobte. Vy nemôžte ku kyanidovej metóde konštatovať, čo ste skonštatovali. Však to sa nerobí! To sa nerobí ani v tom Burundi, Faso.

  A, pán kolega, ja ešte k tej vašej, k tej vašej, čo ste vy tu spomínali, a teda ste mi vyčítali, nuž poviem vám, no teda, a dokonca tri zákony som porušil, však som si to, tak ste to rýchlo povedal, že som si to nestihol ani zapísať, že aké. Nuž, ak to ich, tak je niekto iný, kto o tom rozhodne, že áno a pravdepodobne možno aj nejakú pokutu dostanem a bude urobené spravodlivosti zadosť.

  A presne aj o to mne ide! Ja tiež chcem, aby bolo urobené spravodlivosti zadosť, ak niekto 24 hektárov lesa oproti Národnej rade ohodnotí na 15-tisíc euro a zamení to s lesami v Rimavskej Sobote, tak prosím vás, ja si vyprosím, zo mňa blbca nech tu nikto nerobí!

 • Reakcia z pléna.

 • Pán kolega, bolo to v inej debate, tu súvisí všetko so všetkým, rozhodnutie na základe splnomocnenia, ktoré bolo vo fotokópii, dneska sme mali pána Trnku na výbore, kde hovoril, že ako katastre zapisujú. Najvyšší súd donútil kataster v Lučenci túto zmenu zapísať na základe splnomocnenia, ktoré bolo vo fotokópii, nebolo doložené v originále a nebol tam odtlačok pečiatky. Ja vyjadrujem presvedčenie, môj názor, že bolo sfalšované. Na základe toho bolo to zapísané, tie zmeny.

  Ale ja som chcel urobiť spravodlivosti zadosť, ja som poprosil podnik, ktorý patrí vám, a vy ako ekológ by ste mali povedať, super, že to toho Hlinu napadlo, výborne, však treba, z dvanástich, a opakujem, z dvanástich som mal desať podpisov. Potom, pán minister, ste zasiahli a tie zostávajúce...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, rokujeme o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Myslím si, že ste už pánovi ministrovi to, čo ste chceli povedať, povedali.

 • Tak ale ma oslovil, tak len doplním, a teda len poslednú vec. Môžem?

 • K tomu ďalšiemu konaniu teda tej spravodlivosti, bude to ťažké, viem, že to bude ťažké. Vy ste mi hovorili, že som nikde nebol. Nuž ja som bol tu dvadsiateho, ale ináč povedzte aj vašim, najskôr ste ma vyzvali, že mám byť dvadsiateho druhého na nejakom konaní, potom mi prišla zmena, že dvadsiateho, ale dvadsiateho sme tu mali schôdzu, kde na každom hlase záležalo. Kde na každom hlase, ja som tu poctivo sedel od 9.00 hod., celú noc som nespal jak maturant, aby som nezaspal. Som bol tu na 9.00 hod. nastúpený, hej, a zároveň som mal byť na druhej strane Dunaja. No, žiaľ, nestihol som to. Bol tam jeden človek, ktorý ma ospravedlnil. Takže to na margo toho, hej. Ja rešpektujem to, čo rešpektovať treba, ale je nepomer, je obrovský nepomer v tom, čo hovoríte.

  Ak máte pocit, že som niečo porušil, tak vedzte, že príde tu na rokovanie zákon, zjednodušene nazvem ho, o hausbótoch. Viete, ak niekde vadí tá unimobunka na tom nábreží, kde ináč vedľa toho je obrovská budova, tak vedzte, že orgány, ktoré, alebo firmy, ktoré patria pod vás, píšu jak českí žandári, proste toľko hausbótov, čo my tu máme, to nemajú podľa mňa nikde. Však tam keby prišla povodeň, tak len už kvôli tomu vznikne povodeň, že tam je toľko tých hausbótov. Takže, viete, znova je to nepomer.

  Buďme spravodlivý ku každému. Buďte aj ku mne. Ja uznávam, vravíte brvno, ja nemyslím, že je to brvno, ale som pripravený si ho vybrať, ale buďte spravodlivý na každého, to je veľmi dôležité, to sa vám zíde, dobre sa s tým pracuje, nemusíte si veľmi pamätať, ľahšie sa s tým žije.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca nie sú faktické poznámky. Teraz ďalší a posledný v rozprave je prihlásený pán poslanec Štefanec.

  Nech sa páči, pán Štefanec.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Dámy a páni, pán minister, dovoľte mi, aby som sa vyjadril pár poznámkami k predloženému návrhu zákona.

  Prvá poznámka je, že som presvedčený, že tento zákon potrebujeme, že to je nielen povinnosťou transpozície európskych smerníc, ale ozaj že tento zákon je potrebný preto, aby sme sa posunuli ďalej k lepšiemu využitiu obnoviteľných zdrojov, k lepšiemu dosiahnutiu cieľov, aj čo sa týka emisií pri napríklad splnení cieľov Stratégie 2020 na Slovensku.

  Druhá poznámka súvisí s tým, čo mi tam chýba a k čomu chcem v druhom čítaní predložiť pozmeňujúci návrh a ten sa týka prevádzok biometánu. Možno je to nedopatrením, že táto časť vypadla zo zákona, ale som presvedčený, že keď budeme sa sústreďovať na využitie obnoviteľných zdrojov, ktoré máme na našom území, a budeme podporovať tieto zdroje, tak môžeme znížiť našu energetickú závislosť od zahraničia, najmä od Ruskej federácie, ako je tomu na Slovensku. Môžeme byť sebestačnejší a naviac môžeme znížiť to riziko, ktoré nám vyplýva z našej orientácie, na súčasné surovinové zdroje. Inými slovami, môžeme si zlepšiť diverzifikáciu a tá vždy pomôže, keď máme väčšiu možnosť výberu používať rôzne suroviny, tak vždy je to na prospech konečného spotrebiteľa.

  Preto si myslím, že podpora biometánu, ktorý ešte na Slovensku sa neprodukuje, ale tie príležitosti sú naozaj veľmi veľké, si zaslúži pozornosť a zaslúži si aj zmienku v tomto návrhu zákona. Ako som povedal, budem sa uchádzať, dámy a páni, o vašu podporu s takýmto pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní, pretože som presvedčený, že je to správne nielen z hľadiska splnenia cieľov, ktorý si kladie za cieľ aj tento zákon, ale predovšetkým z hľadiska dlhodobých potrieb slovenského hospodárstva a osobitne energetiky.

  Tá tretia poznámka sa týka očakávaných výnosov. Dočítali sme sa, že budúci rok, ako aj ďalšie dva nasledujúce roky, tento zákon má priniesť do štátneho rozpočtu výnos 105 mil. eur. Preto moja otázka v tejto súvislosti je na pána ministra, ako ste sa dopočítali k tomuto číslu, lebo vieme, že navrhovaná forma obchodovania s emisiami je burza, takže predpokladám, že to je len nejaká forma odhadu. Zaujímala by ma ale metóda, akú ste použili pri kvantifikácii týchto údajov. Pretože sa obávam, ak táto čiastka nebude naplnená, tak tu môžeme mať ďalší výpadok, dámy a páni, pri napĺňaní príjmov štátneho rozpočtu. Vieme, že budúci rok to nebude jednoduché, vláda to vôbec neskrýva, pán minister financií si sám vyčlenil polmiliardovú rezervu, to tu ešte neboli v histórii Slovenska. A pokiaľ budeme mať pochybnosti o napĺňaní príjmov v rozpočte aj z týchto zákonov, tak má nielen minister financií, ale aj celá vláda, a tým, samozrejme, aj nielen parlament, ale všetci občania vážny problém, keď sa nebude napĺňať príjmová časť štátneho rozpočtu v budúcom roku. Z môjho pohľadu ten rozpočet je vážne ohrozený, najmä na otázky zo strany príjmov, a nemyslím tým len týchto 105 mil., ale myslím tým daňové príjmy, keďže vláda neúmerne zvyšuje dane, tak tie príjmy sú naozaj ohrozené. Pretože keď sa posúva to riziko konsolidácie a ťažisko konsolidácie na občanov zvýšenými daňami, odvodmi, poplatkami, existuje tu veľké, veľké riziko, že príjmová časť nebude naplnená.

  Preto ma naozaj zaujíma ten spôsob kvantifikácie, ja verím, že tam bola použitá metóda, ktorá je reálna, aj čo sa týka súčasného vývoja cien, pretože ak by tomu tak nebolo, tak možnože tá rezerva ministra financií ani nebude dostatočná.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Na vaše vystúpenie neregistrujem žiadne faktické poznámky a zároveň vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ?

  Nech sa páči.

 • Ja, pán poslanec, len k tomu vášmu poslednému vystúpeniu, a síce ako bola kvantifikovaná tá výška tých 105 mil. eur. Veľmi jednoduchý výpočet. Na Slovensku sa v predchádzajúcich obchodovacích obdobiach, to znamená 2005 až 2007 a 2008 až 2012, prerozdeľovalo asi medzi 32 až 33 mil. ton kvót, tie boli prideľované zadarmo. Teraz aj na základe tohto zákona dochádza k zmene a tá zmena hovorí o tom, že časť podnikov bude dostávať kvóty zadarmo a časť sa bude obchodovať. A vychádza to, že obchodovať, teda odplatne prideľovať podnikom sa bude asi 15 mil. ton kvót. A ako ste správne povedali, to obchodovanie bude prebiehať na burze, čiže aj cena ktorá bude vygenerovaná, bude úplne transparentná a bude formou burzy vygenerovaná.

  Ale, samozrejme, existujú isté odhady a kvantifikované a kvalifikované analýzy, akým spôsobom by sa mala vyvíjať táto cena. A môžem povedať, že momentálne na trhu sa pohybuje tá cena okolo medzi 6,50 až 8,50 eur za tonu. Čiže my sme volili takú priemernú strednú hodnotu, môže to byť aj menej, ale je veľký predpoklad, že to bude viac peňazí ako 105 mil. eur. Pretože Európska komisia pripravuje aj jedno z opatrení, aby primäla podniky, ktoré, a celá táto schéma má primäť podniky k tomu, aby boli tlačené k výmene technológií, ktoré produkujú veľa CO2 a iných skleníkových plynov, aby boli primäté k tomu, aby ich vymenili a investovali práve do týchto technológií. Takže bude stiahnutý nejaký objem, volá sa to back loading, bude stiahnutý istý objem emisií z trhu, aby sa umelým spôsobom zvýšila cena a potom v roku 2016 až 2017 bude vrátený tento objem späť na trh. Čiže je predpoklad, že tá cena pôjde skôr hore, ako dole, a bude sa pohybovať niekde medzi 8 až 10 eur. To je predikcia na budúce obdobia, takže úplne kvantifikovaný a kvalifikovaný výpočet 105 mil. eur.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán minister. Chce zaujať k rozprave stanovisko spravodajca? Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

  návrhu poslancov NR SR Jána Podmanického, Viliama Jasaňa a Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Návrh zákona má tlač 244. Spoločná správa výborov má tlač 244a.

  Dávam slovo poslancovi Viliamovi Jasaňovi, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, kolegovia, tak ako som už v prvom čítaní hovoril, cieľom predkladaných zmien v tomto návrhu zákona je spresnenie úpravy obdobia nemocenského poistenia na účely určenia rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu. Súčasne sa spresňuje vznik a zánik dôchodkového poistenia žiaka strednej školy v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Tiež sa spresňuje úprava vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení v prechodnom období do 31. januára 2013. A návrhom sa snažíme alebo navrhujeme odložiť povinnosť obce a vyššieho územného celku poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 v lehote do 60 dní odo dňa podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

  Tento návrh bol prerokovaný v určených výboroch a pripomienky, ktoré boli predložené, boli na rokovaní výboru prerokované a schválené.

  To je všetko, pani podpredsedníčka.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec, zaujmite svoje miesto.

  Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre sociálne veci poslankyni Viere Šedivcovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Viliama Jasaňa a Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Viliama Jasaňa a Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (ďalej len "gestorský výbor"), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 319 zo 6. novembra 2012 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

  II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  III. Návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 20. novembra 2012, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 96 z 15. novembra 2012 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 31 z 22. novembra 2012.

  IV. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali dvanásť návrhov, ktoré máte v IV. časti tejto spoločnej správy pod tlačou 244a.

  V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

  VI. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v IV. časti tejto spoločnej správy nasledovne: spoločne o bodoch 1 až 8, 10 až 12 so stanoviskom gestorského výboru schváliť, bod 9 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.

  Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Vieru Šedivcovú vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 35 z 22. novembra 2012.

  Ďakujem. Skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce hlásiť niekto, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Pani poslankyňa Gibalová, pani podpredsedníčka Jurinová. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Gibalová.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne a kolegovia poslanci, v prvom čítaní k tlači 244, novele zákona o sociálnom poistení podanej skupinou poslancov, som vystúpila a vyjadrila som viac-menej holými vetami výhrady k nepriamej novele zákona o sociálnych službách sformulovanej v čl. 4 predkladanej novely. Dovoľte, aby som sa vrátila k argumentom, ktoré by mohli byť inšpiráciou prehodnotenia prijatia ustanovenia, ktoré odkladá do roku 2015 povinnosti obce a VÚC poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 zákona o sociálnych službách v lehote do 60 dní.

  Jednou z kľúčových funkcií zákona o sociálnych službách je vytvoriť právny mechanizmus na poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a ktoré sú v súvislosti so zabezpečovaním základných životných podmienok na poskytnutie určitých sociálnych služieb aj odkázané, pričom definícia "nepriaznivá sociálna situácia" je vymedzená práve v spomínanom zákone o sociálnych službách v ustanovení § 2 ods. 2 tohto zákona.

  Z predmetu právnej regulácie zákona o sociálnych službách vyplýva, že ide o zákon, ktorý časťou svojho normatívneho obsahu smeruje aj k vytvoreniu právnych podmienok na zabezpečenie základného práva podľa čl. 39 ods. 2 ústavy, to je práva každého, každej fyzickej osoby, kto je v núdzi, na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok. V zmysle čl. 51 ods. 1 ústavy sa základného práva podľa čl. 39 ods. 2 ústavy možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú, t. j. zákon o sociálnych službách treba považovať za jeden z osobitných zákonov, ktorý smeruje k zabezpečeniu základného práva podľa čl. 39 ods. 2 ústavy a ktorého prijatie ústava predpokladá.

  Tento záver možno vyvodiť aj z textu § 6 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách, podľa ktorého fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou, spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti.

  Z týchto záruk vyplývajúcich z čl. 39 ods. 2 ústavy a osobitného zákona, ktorým je zákon o sociálnych službách, v súvislosti s právami fyzických osôb odkladom povinností obce a VÚC do roku 2015 poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 v lehote do 60 dní by fyzická osoba, prijímateľ sociálnej služby, stratila záruky, ktoré definuje Ústava Slovenskej republiky a poskytuje zákon o sociálnych službách, čím by sa navodil stav právnej neistoty.

  Ústavný súd vo svojom náleze 13/0981 v kontexte s právami, ktoré zákon o sociálnych službách poskytuje prijímateľom sociálnych služieb, poukazuje na doterajšiu judikatúru, v ktorej už viackrát vyslovil právny názor, podľa ktorého v právnom štáte, v ktorom sú ako jeho neoddeliteľné súčasti okrem iných stelesnené aj také princípy, ako sú právna istota a spravodlivosť, princíp materiálno právneho štátu, čo možno spoľahlivo vyvodiť z čl. 1 ods. 1 prvej vety ústavy, sa osobitný dôraz kladie na ochranu práv, tých práv, ktoré sú predmetom jej úpravy. Povinnosťou všetkých štátnych orgánov je zabezpečiť reálnu možnosť ich uplatnenia tými subjektmi, ktorým boli priznané. To je citát z nálezu Ústavného súdu a citáty z judikátov Ústavného súdu.

  Z toho vyplýva, že bolo a je povinnosťou Národnej rady ako jediného zákonodarného orgánu Slovenskej republiky ustanoviť prijímateľom sociálnych služieb jednotlivé práva tak, aby mohli aj reálne a bez neodôvodnených obmedzení uplatňovať a aj boli uplatňované. Ak hovoríme o neodôvodnených prípadoch, domnievam sa, som presvedčená, že to je práve ten prípad, viď zdôvodnenie v osobitnej časti predmetnej novely zákona o sociálnom poistení, a teda nepriamej novele zákona o sociálnych službách, kde sa v čl. IV vylučuje na dobu určitú, do roku 2015, povinnosť obce a VÚC poskytnúť a zabezpečiť sociálnu službu.

  Účelom zákona o sociálnych službách nie je a ani nemôže byť uspokojenie, resp. ochrana fiškálnych záujmov obcí a vyšších územných celkov, ale prednostne zabezpečenie dostupnosti kvality služby pre fyzické osoby, ktoré sú na tieto služby odkázané.

  Kolegyne a kolegovia zo SMER-u, chcem vás ušetriť od ďalšieho knokautu od Ústavného súdu, a preto aj na základe argumentov a citácií nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré som použila v tomto svojom vystúpení alebo ich interpretovala, vás vyzývam nepodporte tento návrh. Som presvedčená, že Ústavný súd pri kvalifikovanom podaní a sťažností od občanov postihnutých zo zákona nemožnosťou dostať sa k sociálnym službám v tejto veci potvrdí nesúlad s Ústavou Slovenskej republiky.

  Vážené kolegyne, kolegovia, chcela som poskytnúť vecné argumenty hodné na zamyslenie a domnievam sa, aj na akceptáciu, a na základe týchto argumentov podávam pozmeňujúci návrh poslankyne Moniky Gibalovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a to:

  1. Čl. IV sa vypúšťa.

  2. Čl. V sa označuje ako čl. IV.

  Odôvodnenie: Odloženie 60-dňovej lehoty odo dňa podania o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 bude znamenať nedostupnosť občanov k sociálnym službám a výrazne sa zvýši možnosť korupcie pri vybavovaní poskytovania sociálnej služby. Preto sa navrhuje vypustením čl. IV z návrhu novely zákona o sociálnom poistení zachovať 60-dňovú lehotu na poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnej služby po doručení žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby tak, ako ustanovuje platný zákon o sociálnych službách.

  K bodu 2: Legislatívna úprava súvisiaca s vypustením čl. IV.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami pani poslanci Novotný, Vaľová, Tomanová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Novotný, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som podporiť pozmeňovací návrh, ktorý predložila pani poslankyňa Gibalová, a myslím si, že tento problém je omnoho komplexnejší, ako ho riešia predkladatelia tejto poslaneckej novely zákona. Naozaj budeme potrebovať vyriešiť celú problematiku poskytovania sociálnych služieb.

  Problém o tom, či si prijímateľ sociálnej služby môže vybrať toho poskytovateľa sociálnej služby, ktorého by si on najradšej uprednostnil, sme už vyriešili v minulosti. Určite sa pamätáte na to, ako sme v júni riešili problém s financovaním sociálnych služieb, a to, čo nakoniec predložili kolegovia zo SMER-u, síce odsunulo problém, ale nijak nevyriešilo financovanie sociálnych služieb. A teraz tu máme znovu len takú náplasť, ktorou sa snažíme prekryť problém, ktorý reálne existuje. To znamená, tým, že sa podľa návrhu predkladateľov jednoducho zruší táto lehota, čo sa vyrieši? Ľudia budú dlhšie čakať na sociálne služby. Nevyriešime financovanie sociálnych služieb. Nevyriešime zadlžovanie sociálnych služieb. Jednoducho len ľudia budú čakať dlhšie. Dlhšie bez toho, aby sa vedeli reálne dovolať služby, na ktorú majú nárok. Pretože to, že sú na túto službu odkázaní, je už posúdené. Akurát berieme, resp. predkladatelia navrhujú zrušiť túto časovú lehotu.

  Myslím si, že k riešeniu problematiky kvalitných sociálnych služieb a poskytovania sociálnych služieb nevedú takéto skratky. Ani tá skratka, ktorú ste, kolegovia zo SMER-u, predviedli na schôdzi, keď ste jednoducho vypustili spôsob financovania sociálnych služieb tak, ako bol uvedený v zákone. Ani táto skratka, že jednoducho sa vypustí táto lehota, a tým je to vybavené. Koľko budú títo ľudia čakať na sociálnu službu? Roky?

  Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Vaľová, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, ja by som sa chcela k tomu vyjadriť. Viete, zákon o sociálnych službách je jeden z veľmi ťažkých zákonov a musím povedať, že skutočne prvý zákon, ktorý uzrel svetlo sveta, bol práve z dielne SMER-u. Vy ste boli rovnako pred nami vo vláde, boli ste po nás vo vláde a nemali ste tú odvahu nejakým spôsobom veci riešiť. Veci sa neporiešia, ani pozmeňovák pani Gibalovej, možno sa celkom neporiešia ani práve tým, čo predkladáme v zákone. Ale jednoducho, ak nevyriešime financie, ak nepríde novela zákona o sociálnych službách, tak nevyriešime tieto veci. A jasne si povedzme, že pokiaľ nebudú financie, tak sa tu hráme iba so slovami, či je to do 60 dní, alebo to bude neskôr, alebo skôr. Ale povedzte si, ako ste vy vyriešili financovanie sociálnych služieb? No nijako. Zobrali ste tým sociálnym zariadeniam, ktoré mali peniaze alebo ktorým boli pridelené, a prerozdelili ste pre tých, ktorí nemali.

  Máte pravdu, treba komplexne veci riešiť a v prvom rade treba vyriešiť financie. Čiže myslím si, že tým, že sme momentálne túto situáciu oddialili, sa pripravujeme určite na novelu zákona o sociálnych službách. A keďže ešte to nie je komplexne vyriešené, tak potrebujeme čas nato, aby sa to doriešilo. Pretože ja si spomínam ešte rétoriku, keď tu sedela pani poslankyňa, s pani poslankyňou Gibalovou a povedali, že sa ani do takéhoto zákona nepustili, pretože bol by to vážny problém. Nesúhlasili by s tým VÚC-ky, mestá, obce.

  Tento zákon je tu, treba ho riešiť, ale vždycky to pripadne práve SMER-u, ktorý musí toto riešiť komplexne, pretože vy dávate iba čiastkové riešenia a tie naozaj občanom sociálne služby nevyriešia.

  Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Tomanová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja sa chcem vlastne k tomu pridať, čo povedala pani poslankyňa Vaľová, ale predtým by som si dovolila upozorniť pani Gibalovú, že Ústavný súd, pokiaľ rozhodoval, menil len jednu maličkú časť, ktorá sa prakticky vôbec nemusela ani novelizovať, a týkala sa vlastne toho, čo riešil Ústavný súd, podnikania v sociálnych službách. Už konečne, pani Gibalová, by ste mohli začať hovoriť pravdu o sociálnych službách.

  Chybou bolo v sociálnych službách ich odovzdanie v roku 2001 s účinnosťou od 1. 4. 2001, 1. 7. 2002 a 1. 1. 2003, že boli nepripravené a že nebolo doriešené financovanie a boli odovzdané z podmienok, teda z kompenzácií orgánov štátnej správy do miestnej samosprávy a regionálnej samosprávy, ktoré finančné zdroje na to nemali.

  Takže v tejto chvíli si myslím, že skutočne je potrebné doriešiť sociálne služby a nevyriešila to, ba skôr, by som povedala, iba prehĺbila problémy novela predchádzajúcej vlády, teda súčasnej opozície.

 • S reakciou pani poslankyňa Gibalová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. No, ja si myslím, že práve toto je čiastkové riešenie a veľmi nelogické. Ja, mne nič iné neostáva, len domnievať sa, lebo som presvedčená o tom, že, áno, podľa dohody s vládou samosprávy musia ušetriť na budúci rok 200 mil. eur. Ale ja sa pýtam: Prečo by mal redukčnú diétu znášať občan a ešte navyše občan v núdzi? Je toto jedno z tých opatrení, ktoré majú pomôcť obciam prekonať zlú finančnú situáciu? Je to bezohľadné a necitlivé voči občanom, na ktorých sa ukladajú veľké bremená.

  Ja opäť zopakujem citáciu z nálezu Ústavného súdu, ktorú ja chápem ako judikát pre ďalšie podobné prípady: "Účelom zákona o sociálnych službách nie je a ani nemôže byť uspokojenie, resp. ochrana fiškálnych záujmov obcí a vyšších územných celkov, ale zabezpečenie dostupnosti a čo najvyššej kvality sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú na ich poskytovanie odkázané." A ja som presvedčená o tom, že ak toto prijmete, tak vytvoríte obrovský priestor pre velikánsku korupciu v obciach aj na VÚC-kach.

 • Nech sa páči, pani podpredsedníčka Jurinová je prihlásená do rozpravy ústne.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne teda pár slov najskôr k pozmeňováku, ktorý predkladala pani poslankyňa Gibalová, a dovoľte takisto vlastne vyjadriť jej podporu k tomu, čo chce urobiť. Tiež si myslím, že odsúvanie riešenia problémov do budúcna vec nevyrieši. A ohľadom toho pingpongovania, že ktorá vláda čo urobila, no fakt je ten, že ani jedna, ani táto druhá vláda zatiaľ riešenie nemá. Potvrdili mi to stretnutia s niektorými poskytovateľmi sociálnych služieb, ktorí tvrdia, že na samotnom ministerstve im povedali, že, bohužiaľ, riešenie zatiaľ nemajú. Takže len budeme dúfať, že teda táto vaša vláda bude tá, ktorá problém s financovaním sociálnych služieb skutočne vyrieši. Ale skutočne.

  Ja by som sa dotkla teda konkrétne novely, ktorá je predkladaná v tom duchu, že mám záujem predložiť pozmeňovací a doplňujúci návrh, ktorý sa bude týkať platenia dobrovoľného nemocenského poistenia pre osoby, ktoré sú, ktoré robia asistentov ťažko zdravotne postihnutým osobám. Vieme, že sú vyňaté, pretože sú poistencami štátu, z možnosti platiť si dobrovoľné nemocenské poistenie, pretože viaceré osoby, ktoré túto asistenciu poskytujú, to majú ako jediný zdroj príjmu, zdá sa mi nespravodlivé, že práve takúto možnosť nemajú.

  Ešte jeden zaujímavý moment, vlastne krátky čas odvtedy, ako sme tu veľmi dlho debatovali o samotnom zákone o sociálnom poistení, debata bola dlhá, nie vždy príjemná, ale v podstate aj táto poslanecká novela je znakom toho, že naozaj nebola veľmi dobre pripravená. Že páni poslanci zapĺňajú, zalátavajú diery, ktoré v nej zostali, a v podstate dobre, že to robia. Pretože hovorili, že chcú naozaj, aby po prijatí novely zákona o sociálnom poistení boli príjmy do štátneho rozpočtu vyššie, a verím, že takto sa to podarí.

  Takže dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh Eriky Jurinovej k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 244). V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

  V poslaneckom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:

  I. V čl. I sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 až 2, ktoré znejú:

  1. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

  "(3) Dobrovoľne nemocensky poistená môže byt' aj fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a)."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie: "Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov."

  2. § 19 ods. 2 sa dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie:

  "c) fyzická osoba, ktorá ma podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a)."

  V súvislosti s vložením nových bodov sa vykoná prečíslovanie doterajších bodov.

  Odôvodnenie: Podľa platnej právnej úpravy, konkrétne § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a) v rozsahu najviac 12 rokov, povinne dôchodkovo poistená a poistné za takúto osobu platí štát. Zákonom č. 521/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, účinnom od 1. 2. 2012, sa tejto skupine fyzických osôb asistenciu odňala možnosť byť dobrovoľne nemocensky poistenou osobou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti. Prijatím novely zákona o sociálnom poistení tak nastala absurdná situácia, keď fyzická osoba vykonávajúca osobnú asistenciu sa nemôže dobrovoľne nemocensky poistiť a ani dobrovoľne poistiť v nezamestnanosti, nakoľko nespĺňa podmienku dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby, keďže podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o sociálnom poistení je povinne dôchodkovo poistená.

  Navrhovanou právnou úpravou sa umožňuje fyzickým osobám, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu, prihlásiť sa dobrovoľne si platiť nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti, a to tak, že táto skupina osôb sa explicitne uvedie medzi osobitné skupiny dobrovoľne nemocensky poistené osoby, ktoré sú uvedené v § 14 ods. 2, a to ako nový odsek 3. U týchto osôb ide často o pomer obdobný ako uzavretie dohody a práve tým, že sú zaradení medzi poistencov štátu, mali by mať možnosť sa dobrovoľne nemocensky poistiť, a tým sa zabezpečiť pre prípad choroby, kedy nebudú môcť vykonávať toto svoje zamestnanie.

  Týmto vás žiadam o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pani podpredsedníčky s faktickými poznámkami páni poslanci Mihál, Podmanický, Huba. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Mihál.

 • Ďakujem za slovo. Prajem pekný dobrý deň. Ja nesúhlasím celkom so slovami mojej predrečníčky, ktorá v úvode svojho príspevku hovorila o tom, že je dobré, že poslanci SMER-u sa rozhodli aspoň touto formou odstrániť chyby, ku ktorým došlo v letnej novele, v zákone 252/2012, pretože ak by to mali urobiť poriadne, tak by tá novela poslanecká vyzerala úplne inak. Ja som očakával, že čo tam dáte, páni poslanci, pani poslankyne, a som sklamaný z toho, že ste množstvo problémov, ktoré v zákone 252 boli schválené, vôbec neodstránili.

  Pani podpredsedníčka parlamentu tu teraz rieši problém dobrovoľného dôchodkového poistenia pre osobných asistentov. No ja sa pýtam, akým spôsobom budú riešené ženy na rodičovskej dovolenke, za ktoré dnes platí dôchodkové poistenie štát, ktoré budú po novom pracovať na dohodu dajme tomu za 100 eur mesačne, aby si vylepšili svoj rozpočet v rodine, a tým pádom stratia postavenie poistenca štátu a ich nárok na budúci dôchodok bude výrazne nižší ako pred novelou 252.

  A takýchto problémov, ktoré nie sú vyriešené, je v novele veľmi veľa. Takže s tým tvrdením, že poslanci SMER-u opravili omyly, ktoré sa zaviedli, zavliekli do zákona v lete novelou 252, vôbec nesúhlasím. Tých problémov je obrovské množstvo, obrovské množstvo a nie sú vôbec riešené. Takže je to zbabrané tak, ako to bolo zbabrané v lete, je to zbabrané aj v tejto poslaneckej novele. Je mi veľmi ľúto, doplatia na to ľudia, ktorí za nič nemôžu, ktorí si chcú privyrobiť, a doplatia na nešťastným, hlúpym, babráckymi spôsobom zavedené odvody z dohôd.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ja vás považujem za férového človeka, o to viac ma mrzí, že vo vašom vystúpení zazneli niektoré neférové vety.

  V prvom rade považujem za neférové, keď hovoríte o tom, že treba obciam, treba trvať na tom, že obce a samosprávne kraje majú povinnosť do 60 dní poskytovať sociálne služby, hoci vy veľmi dobre viete, pani poslankyňa, že pri prenose týchto kompetencií na samosprávu zo strany štátu neboli náklady na tieto kompetencie finančne kryté a dodnes nie sú finančne kryté. Je veľmi jednoducho zo zákona povedať, že toto budeš ty a ty robiť, ale ja ti na to peniaze nedám a ešte sa potom tváriť, ako tu niekto háji záujmy ľudí. To je, pani podpredsedníčka, od vás neférové.

  A takisto sú neférové vaše vyjadrenia, že novelizujeme zle pripravený zákon o sociálnom poistení, lebo v zásade opravujeme chyby, ktoré tam spôsobil aj pozmeňovací návrh vášho kolegu pána poslanca Matoviča. Nehovoriac o tom, že opravujeme aj chyby, ktoré spôsobil alebo nedomyslel pozmeňovací návrh pána poslanca Kaníka.

  Takže prosím vás, pani podpredsedníčka, zachovajte si svoju férovú tvár, tak ako vás poznáme, a nepoužívajte takéto argumenty.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja by som, naopak, chcel veľmi stručne podporiť pozmeňovací návrh pani podpredsedníčky Jurinovej. Súhlasím aj s názorom pána poslanca Mihála, že rieši len časť problému, ale myslím si, že aj malé zlepšenie alebo čiastočné zlepšenie je lepšie ako žiadne. A preto za ten návrh budem hlasovať. Ďakujem.

 • S reakciou pani podpredsedníčka, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne všetkým poslancom za reakcie.

  K pánovi Mihálovi môžem povedať akurát to, že plne súhlasím s tým, čo povedal. Bohužiaľ, myslela som to, že opravujú poslaneckou novelou, za tým si stojím, pretože opravujú si to, čo si zle navrhli.

  Na margo pána predsedu výboru, škoda, že ste sa nevyjadrili možno aj k téme toho pozmeňovacieho návrhu samostatne a že venovali ste sa len teda tomu, že sa vám nepáči, ako neférovo som pristúpila k tomu.

  Ja by som ešte možno na margo toho už viackrát pomenovaného, aj inokedy, pozmeňovacieho návrhu Igora Matoviča. Zostala som dosť prekvapená, keď som si prečítala vlastne pozmeňovák, ktorý išiel cez výbor, v ktorom upravujete teda to, čo Matovič spôsobil, Matovičov pozmeňovák spôsobil. Ale pritom som zistila, že úplne meníte filozofiu toho, aký bol pôvodný návrh na zámer dohodnutý a prispôsobujete to vlastne dohode, ktorú urobil pán minister so študentami. Ako chápem, že dohoda ministra so študentami možno mala prednosť, ale v tom prípade nerozumiem tomu, prečo ste zachovávali obidve hranice veku. Podľa mňa je to úplne zbytočné, pretože to, ako to bolo dohodnuté predtým, je úplne v rozpore s tým, ako je to urobené teraz vo vašej novele, alebo teda v spoločnej správe.

  No a čo sa týka samotného pozmeňováku, ja naozaj budem veriť a apelovať na poslancov, aby pomohli aspoň jednej skupine ľudí, ktorí podľa mňa doplácajú na nepozornosť možno ešte bývalej vlády.

  Ďakujem pekne.

 • O slovo v súlade s rokovacím poriadkom požiadala pani podpredsedníčka Národnej rady. Nech sa páči, pani podpredsedníčka.

 • Veľmi sa ospravedlňujem, že ešte raz, ale je to len taká technická vec, že zistila som, že v pozmeňovacom návrhu, ktorý vám bol rozdaný, alebo je, je jedna gramatická chyba. Hneď v prvom bode pozmeňovacieho návrhu je namiesto značky "paragraf" písmenko "v". Takže týmto by som to chcela opraviť. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa to má už poznačené.

 • Ďakujem. Pán poslanec Mihál s faktickou poznámkou, nech sa páči.

 • Ja znovu nadviažem na slová pani podpredsedníčky, ktoré tam zazneli zhora a ktorým hodnotila...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Ale môžete reagovať len na jej vystúpenie.

 • Dobre, rešpektujem, tak nebudem teda kritizovať dohodu pána ministra so študentmi, ktorá je naozaj veľmi, veľmi hlúpa, a čo si tí stredoškoláci pomyslia, veď uvidíte.

 • Vystúpili všetci tí, ktorí boli prihlásení do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Áno.

  Nech sa páči, pán navrhovateľ.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ja len tri krátke poznámky.

  Tá prvá, viete, dobieha nás zlá decentralizácia, pán kolega Novotný, ktorú ste urobili vy, keď prešli na obce kompetencie bez peňazí, prešli, a nielen v tejto oblasti, to je o školách, prešli budovy, prešli zariadenia v takom stave, ako prešli, a obce a vyššie územné celky sa teraz boria s problémami. To je prvá poznámka.

  Druhá poznámka na adresu kolegýň a kolegov, ktorí sú vo výbore pre sociálne veci. Vážené dámy a vážení páni, odišli ste z rokovania výboru, ktorý sa zaoberal týmto návrhom zákona, kde ste mali možnosť prísť a pomenovať to množstvo tých problémov a nedostatkov, ktoré tam sú. To je záverečné vystúpenie, pán minister bývalý. Takže ste tam mali možnosť prísť a povedať a mohli sme si rozdiskutovať aj tie pozmeňovacie návrhy, bol na to priestor a čas.

  O tej poznámke o možnosti úplatkov sa radšej vyjadrovať nebudem, pretože by som možno zaťal do veľmi živého niekoho a to nebudem robiť.

  Tretia poznámka, k tej nepriamej novele. Pani kolegyňa tu síce nie je, ale tá súčasná ekonomická situácia sťažuje, výrazne sťažuje aj naozaj oprávnené požiadavky na poskytovanie sociálnych služieb. No, jednoducho nie sú možnosti. A ja si nemyslím, že ak bude zákonom stanovená doba, že dovtedy musíte, tak aj tam, kde jednoducho nie sú na to vytvorené prostriedky, tak ako to budú riešiť? Čo budú robiť? Nič. My len sa snažíme vyriešiť dielčie do roku 2015, kedy predpokladáme, že sa tá situácia zmení a vrátime sa možno k určeniu tejto doby. Ale teraz jednoducho niet. Veď mnohé obce nedokážu za súčasnej situácie ani plniť základné funkcie obce a nieto ešte dať aj peniaze na, hovorím, oprávnené požiadavky tých ľudí. Jednoducho to tak, jednoducho to tak sa nedá.

  A verte, že v tejto problematike sa vyznám, veď už 24 rokov moja manželka pracuje v jednom takom veľkom zariadení, kde chodia ľudia už z celého Slovenska, a viem, s akými dennodennými problémami sa stretávajú. A najhoršie je to naozaj od toho roku, keď bola spustená decentralizácia.

  Takže my si nekladieme za cieľ komplexne riešiť problém. Snažíme sa aspoň niečo, to, o čom si myslíme, že by sme touto krátkou novelou mohli vyriešiť.

  Ja verím, že sa nám podarí v budúcom roku vyriešiť aj ďalšie problémy v sociálnej oblasti tak, aby ľudia, ktorí majú oprávnené požiadavky na sociálne služby, tie sociálne služby dostali a boli spokojní.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predkladateľ. Chce sa, chce záverečné slovo pani spravodajkyňa? Ďakujem pekne. Týmto prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  V rokovaní 11. schôdze budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 230. Spoločná správa výborov má tlač 230a.

  Nech sa páči, pán minister, môžete zákon odôvodniť.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka ako predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom vládneho návrhu zákona o Národnom jadrovom fonde je zosúladiť národnú legislatívu s požiadavkami Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Európskej komisie, ktorú uviedlo vo svojom stanovisku k notifikácii nariadenia vlády z dôvodu možnej štátnej pomoci pri riešení historického dlhu záverečnej časti jadrovej energetiky.

  Predložený návrh zákona reaguje na toto stanovisko a ministerstvo hospodárstva navrhuje riešiť problematiku získavania finančných prostriedkov na krytie historického dlhu nasledovne:

  Ministerstvo hospodárstva navrhuje doteraz vyberaný odvod zo spotreby elektriny na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z. na účet Národného jadrového fondu odvádzať priamo do štátneho rozpočtu, rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva, ktorá tieto finančné prostriedky následne, a to mesačne, prevedie na účet Národného jadrového fondu.

  V prípade, že dovoz elektriny bude vyšší, ako jej vývoz z územia Slovenskej republiky, budú takto prevádzané finančné prostriedky znížené o súčin efektívnej sadzby odvodu a rozdielu hodnôt sumárne dovezenej elektriny a sumárne vyvezenej elektriny z územia Slovenskej republiky. Tento rozdiel zostane v štátnom rozpočte.

  Zo sumy vybratej na účet Národného jadrového fondu za roky 2011 a 2012 bude odpočítaná suma, ktorá tvorí súčin efektívnej sadzby odvodu a rozdielu hodnôt sumárne dovezenej elektriny a sumárne vyvezenej elektriny z územia Slovenskej republiky. Výška takto vypočítanej sumy sa následne v termíne do 31. marca 2013 prevedie z účtu Národného jadrového fondu do štátneho rozpočtu, rozpočtovej kapitoly ministerstva hospodárstva. Zostatok sumy zostáva na účte Národného jadrového fondu a bude použitý na krytie historického deficitu finančných prostriedkov záverečnej časti jadrovej energetiky.

  Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Schválenie návrhu zákona nebude mať vplyv na zvýšenie ceny elektriny pre domácnosti a podnikateľov. Návrh zákona bude mať negatívny aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

  A týmto, vážení, vážená pani podpredsedníčka, vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán minister.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Marošovi Kondrótovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovoľte mi podať spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú máme pod č. 230a. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. októbra 2012 č. 261 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  III. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 20. novembra 2012 č. 130 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predloženom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný, nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

  IV. Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  V. Gestorský výbor na základe stanoviska Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k predmetnému návrhu zákona vyjadrenom v uznesení, ktoré je uvedené pod bodom III tejto správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 94 z 26. novembra 2012. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Nikto? Pani, aha, pani poslankyni nejde karta. Uzatváram možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení páni, pani kolegyne, páni kolegovia, ja som sa v prvom čítaní k predloženému vládnemu návrhu neprihlásila, k vládnemu návrhu o Národnom jadrovom fonde, ale počas zvažovania nad obsahom tohto návrhu pri príprave na druhé čítanie som sa zamyslela nad zmyslom predkladaného návrhu. Lebo tak, ako to bolo aj odprezentované a okomentované predkladateľom návrhu pánom ministrom, že v podstate to vyzerá a vyznieva ako nevinný prevod z účtu na účet, z účtu fondu, jadrového fondu na účet ministerstva hospodárstva. Ja som sa zamyslela nad zmyslom nielen samotného návrhu, pre ktorého je tento prevod kľúčovým bodom, ale vôbec aj nad samotným prevodom, resp. touto transakciou.

  Nie je mi zrejmé, že či tým, že vlastne odčerpáme prostriedky z jadrového fondu, nedôjde tak na strane záväzku kumulácie finančných prostriedkov na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie záverečnej časti jadrovej energetiky, k určitému výpadku a deficitu, čo nám znemožní plniť tento záväzok. A zároveň ako v samotnom vládnom návrhu, tak aj v dôvodovej správe mi chýba zdôvodnenie a premostenie toho, že ak to prejdú, ak tieto prostriedky a výber týchto odvodov prejde na účet ministerstva hospodárstva, aké bude ich účelové využitie.

  Takže dovolím si položiť tieto tri základné otázky: zmysel predloženého vládneho návrhu, plnenie kumulácie záväzku zberu finančných prostriedkov z odvodov za jadrovú energetiku a zároveň ma zaujíma účelové využitie presunutých prostriedkov na účet ministerstva hospodárstva.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani poslankyni. Neregistrujem žiadne faktické poznámky. Vyhlasujem týmto rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko pán navrhovateľ?

  Nech sa páči.

 • Ja teda k zmyslu zákona musím povedať, že tento zákon je proste zákonom, ktorý upravuje zberanie prostriedkov na riešenie záverečného cyklu. A tak, jak bola právna úprava doteraz riadená, tak touto formou nebola spokojná Európska komisia a na základe toho sme upravili formu, ktorá po vzájomnej diskusii, predpokladáme, že bude v poriadku, lebo doteraz nám presne nebolo stanovené, aké to riešenie bude mať, proste písomné stanovisko nemáme. Ale na základe diskusií, ktoré vedieme s Komisiou, tak sa domnievame, že toto riešenie bude veľmi blízke k tomu, ktoré bude správne.

  A musím povedať, že tieto prostriedky nebudú, pretože ony, aj keď sa presunú do kapitoly ministerstva hospodárstva, tak v konečnom dôsledku budú použité len na ten záverečný cyklus. To znamená na vyraďovanie, na ten účel, na ktorý sú. Mechanizmus chodu tokov v štátnej správe je proste, má svoje pravidlá, tak podľa toho sa tento zákon upravil.

  To je všetko.

 • Ďakujem, pán minister, pán navrhovateľ. Pán spravodajca nechce záverečné slovo. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má tlač 226. Spoločná správa výborov má tlač 226a.

  Teraz poprosím pani ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú, aby návrh odôvodnila. Nech sa páči, pani ministerka.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na druhý polrok 2012 riešenie aplikačných problémov súčasných ustanovení zákona. Predovšetkým návrhom zákona sa spresňujú niektoré ustanovenia, napríklad ustanovenia upravujúce oznamovacie povinnosti na účely mesačného prerozdeľovania poistného a ročného prerozdeľovania poistného, komplexne sa upravuje zoznam dlžníkov a jeho náležitosti, ako aj postup pri podaní námietok voči výkazu nedoplatkov a forma plnenia oznamovacích povinností voči zdravotnej poisťovni. V návrhu zákona sa súčasne realizuje aj jedno z opatrení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktorých cieľom je konsolidácia verejných financií a celkové zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013 v súlade s požiadavkami Európskej únie.

  V súlade s uvedeným sa ustanovuje samostatný spôsob platenia zdravotných odvodov z dividend a navrhuje sa osobitný režim ročného zúčtovania zdravotného poistenia pre príjem z dividend, pričom sa vynímajú zo súčasného režimu tak, aby iné príjmy neznižovali základ pre výpočet odvodov z dividend. Na zdravotné odvody z dividend sa bude vzťahovať vyšší maximálny vymeriavací základ, tak ako pre ostatné príjmy, a zdravotné odvody budú vyberané formou zrážky pri výplate.

  V návrhu zákona sa v záujme transparentnosti prerozdeľovacieho poistného zavádza aj kontrolný mechanizmus zaraďovania poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín.

  Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi požiadať vás o podporu predloženého návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo poslancovi Ivanovi Vargovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, dovoľte mi, aby som ako spravodajca určený gestorským výborom predniesol spoločnú správu k prerokovaniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226a).

  Predmetný návrh vládneho zákona bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská od poslancov, ktorí nie sú členmi týchto výborov. Všetky tri výbory prerokovali tento vládny návrh zákona, všetky tri výbory vyslovili súhlasné stanovisko a navrhujú predmetný návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.

  Celkove z prerokovania výborov vyplynulo 26 pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov, ktoré boli prerokované na gestorskom výbore, a gestorský výbor doporučuje o týchto 26 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch hlasovať nasledovne: o bode 1, 3 až 26 spoločne s návrhom schváliť, o bode 2 samostatne s návrhom neschváliť.

  To je asi v podstate všetko k spoločnej správe. Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram teraz rozpravu. Do rozpravy som dostala dve písomné prihlášky. Prihlásení písomne sú pán poslanec Tibor Bastrnák a pán poslanec Jozef Mihál.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Tiborovi Bastrnákovi, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, milé dámy, vážení páni, nakoľko systém zdravotnej starostlivosti je permanentne v centre pozornosti našej spoločnosti, každá vláda by sa mala snažiť vytvoriť vhodné podmienky na jej efektívne fungovanie. Na ceste k tomu je nevyhnutné aj zabezpečenie dostatočného toku financií a jeho sprehľadnenie. Svojou filozofiou a obsahom v niektorých častiach aj prerokovávaný návrh zákona sleduje podobný cieľ. Za účelom zabezpečenia vyšších príjmov zdravotných poisťovní tento návrh napríklad podstatným spôsobom rozširuje odvodovú povinnosť prijímateľov dividend. Pri príjmoch označovaných ako dividendy sa navrhuje zvýšenie odvodovej sadzby z 10 na 14 % a zavádza sa osobitný režim ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Zároveň sa dividendy vynímajú zo súčasného režimu tak, aby iné príjmy neznižovali základ pre výpočet odvodov z nich. To bude mať za následok výrazné zvýšenie odvodového zaťaženia predovšetkým tých občanov, ktorí majú súbežne príjmy zo závislej činnosti a z dividend.

  Pre spoločnosti vyplácajúce dividendy sa stanovujú relatívne široké oznamovacie povinnosti, okrem toho tie budú povinné z vyplácaných dividend strhávať preddavky na poistné a odvádzať ich zdravotným poisťovniam. To prinesie nezanedbateľnú administratívnu záťaž najmä pre akciové spoločnosti s vyšším počtom akcionárov. Z uvedených dôvodov hodnotím uvedené opatrenie jednoznačne negatívne. Zo systémového hľadiska, ak vláda chce zabezpečiť konsolidáciu verejných financií aj prostredníctvom zdanenia dividend, mala by to urobiť transparentným spôsobom prostredníctvom príslušných daňových zákonov a nie nedokonalým spôsobom cez legislatívu zo zdravotného poistenia. Tak ako je návrh predložený, pravdepodobne neprinesie očakávaný efekt, a to vzhľadom na existujúce početné množstvo možností relatívne jednoducho obísť.

  Medzi ďalšie novosti zavedené týmto návrhom patrí zavedenie pravidiel určených pre zdravotné poisťovne pri vedení zoznamov z dlžníkov, ako je obstarávanie niektorých aplikačných problémov, odstránenie niektorých aplikačných problémov technického charakteru a určitých terminologických nedostatkov. Zavedenie explicitných pravidiel pre vedenie verejného zoznamu dlžníkov zdravotnými poisťovňami podľa môjho názoru možno hodnotiť pozitívne. Tieto pravidlá možno hodnotiť ako primerané a vyvážené vo vzťahu k právam a povinnostiam platiteľov poistného. S touto, ako aj s ďalšími úpravami technického charakteru môžno súhlasiť.

  Návrh zákona taktiež zavádza povinnosť pre Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonať dohľad nad zaradením poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín, úrad bude povinný vykonať dohľad na účely mesačného prerozdeľovania zdravotnej poisťovni raz za polrok a skontrolovať zaradenie najmenej 300 poistencov. Zavedenie tejto povinnosti možno hodnotiť pozitívne. Prípadné vykazovanie nesprávnych údajov v tejto oblasti niektorou zdravotnou poisťovňou by mohlo mať značný dopad na výsledok prerozdeľovania poistného a spôsobiť poškodenie ostatných poisťovní. Ostáva dúfať, že úrad pri určení počtu poistencov, ktorých zaradenie do nákladových skupín bude predmetom kontroly, zohľadní aj veľkosť poistného kmeňa tej-ktorej poisťovne, resp. priebežné výsledky kontroly.

  Vidíme, že pri hodnotení návrhu zákona kladne vyznievajú najmä tie časti, ktoré svojím charakterom sledujú využitie možnosti ponúkanej informatizáciou spoločnosti v 21. storočí. Ak však sledujem návrh zákona ako celok, nedá sa nezbadať, že ministerstvo zdravotníctva neakceptovalo početné návrhy verejných inštitúcií, odbornej verejnosti a zdravotných poisťovní na rozšírenie novely o ďalšie, neraz dôležité zmeny. Vyplýva to hlavne z vyhodnotenia pripomienkového konania, pričom snaha o dosiahnutie čo najširšieho konsenzu by mala byť prioritou v otázke súvisiacich so zdravotníckym systémom.

  Hodnotiac obsah návrhu zákona ako celok, musíme konštatovať, že návrh nerieši žiadne zo zásadnejších problémov, ktoré existujú v oblasti financovania zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotného poistenia. Nezostáva nič iné, ako veriť, že ministerstvo zdravotníctva okrem zmien technického charakteru v budúcnosti pripraví aj účinné opatrenia na skutočné ozdravenie a zefektívnenie systému. Je to spoločným záujmom všetkých obyvateľov Slovenska.

  A preto by som chcel ešte vám predložiť pozmeňujúci návrh k príslušnému zákonu.

  Tak prvý môj návrh. Navrhujem v čl. I návrhu zákona za bod 5 vložiť nové body 6 a 7, ktoré znejú:

  Bod 6. V § 10b ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová "ak nie je v odseku 4 ustanovené inak".

  Bod 7. V § 10b ods. 4 sa za slová "na základe ktorej plynú" vkladajú slová "výhry a ceny podľa osobitného predpisu25a."

  Poznámka pod čiarou v odkaze 25a znie: "§ 8 ods. 1 písm. i) a j) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov."

  A doterajšie body 6 až 46 sa označia ako body 8 a 48.

  Zdôvodnenie: S účinnosťou od roku 2011 bol podstatne rozšírený okruh príjmov, ktoré podliehajú v rámci zdravotného poistenia odvodovej povinnosti. Cieľom týchto zmien bolo predovšetkým zabezpečiť, aby poistenci, ktorí platili minimálne alebo žiadne odvody a ktorí majú iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti a zo živnostenského podnikania, primerane prispievali do systému zdravotného poistenia. Aplikačná prax tejto právnej úpravy schválenej koncom roku 2010 ukázala, že medzi príjmy podliehajúce daňovým odvodom sa dostali aj také, pri ktorých platenie odvodov nie je náležité. Konkrétne ide o výhry z reklamných súťaží alebo žrebovaní a ceny z verejných a iných súťaží. V prípade, že hodnota takejto výhry alebo ceny presahuje sumu 165,97 eura, je povinnosťou poistenca zaplatiť nielen daň, ale v rámci ročného zúčtovania poistného aj odvody na zdravotné poistenie vo výške 14 %. Predmetné príjmy majú pritom spravidla neopakujúci sa náhodný charakter. Povinnosť platenia zdravotných odvodov, navyše súbežne so zdanením, nie v jednom prípade znemožňuje výhercovi užívanie takejto výhry alebo ceny. Ten je nútený ju predať, aby si mohol splniť svoje povinnosti voči štátu, resp. zdravotnej poisťovni. Takáto situácia vzniká najmä u poistencov z ekonomicky slabších skupín obyvateľov. Je pritom pozoruhodné, že výhry v lotériách a iných podobných hazardných hrách podľa tej istej právnej úpravy nezakladajú povinnosť platiť zdravotné odvody.

  Z uvedených dôvodov navrhujem vypustiť povinnosť platiť zdravotné odvody z výhier a cien uvedených v § 8 ods. 1 písm. i) a j) zákona o dani z príjmov. Z takého opatrenia nebude mať prakticky žiadny dopad na hospodárenie zdravotných poisťovní, pretože odvody z predmetných príjmov predstavujú zanedbateľnú časť druhého zdravotného poistenia.

  Druhý môj návrh, tiež k príslušnému návrhu zákona. Navrhujem v čl. I návrhu zákona vypustiť body 12, 13 a 16.

  Zdôvodnenie: Platenie zdravotných odvodov z dividend a ďalších podielov na zisku obchodných spoločností bolo prostredníctvom legislatívnych zmien schválených Národnou radou zavedené s účinnosťou od roku 2011. Účelom bolo predovšetkým odstránenie opodstatneného zvýhodnenia poistencov, ktorí nemali alebo mali len minimálne príjmy z pracovnej činnosti alebo ktorí poberali príjmy označované ako dividendy. Odvody a sadzba bola pre dividendy stanovená vtedy na 10 %.

  Možno súhlasiť s vládnym návrhom v tom, že je potrebné zjednotiť odvodovú sadzbu pre dividendy s odvodovou sadzbou platnou pre ekonomicky aktívnych poistencov, ktorá je 14 %. Na druhej strane nemožno súhlasiť s navrhovanou úpravou, podľa ktorej sa dividendy vynímajú zo súčasného režimu tak, aby iné príjmy neznižovali základ pri výpočte odvodov z nich. Rovnako nemožno súhlasiť so zvýšením maximálneho vymeriavacieho základu pre odvody z dividend na dvojnásobok oproti stropu pre ostatné príjmy.

  Navrhované opatrenia už nemajú nič spoločné so spomenutým pôvodným racionálnym cieľom zavedenia platenia zdravotných odvodov z dividend, ale ich podstatou je zdanenie dividend.

  Ak chce vláda zabezpečiť konsolidáciu verejných financií aj prostredníctvom zdanenia doterajších nezdanených kapitálových príjmov fyzických osôb, nech to urobí transparentným spôsobom prostredníctvom príslušných daňových zákonov.

  Predložený vládny návrh zákona o zdravotnom poistení prináša neopodstatnenú diskrimináciu predovšetkým tých poistencov, ktorí majú súbežne príjmy z pracovnej činnosti a príjmy z dividend. Pre takýchto poistencov by súhrnný maximálny ročný vymeriavací základ predstavoval až 180-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve oproti 60-násobku platnému pre poistencov, ktorí nemajú príjmy z dividend. Takýto poistenec by mohol za budúci rok na odvodoch zaplatiť až sumu presahujúcu 15-tisíc eur, čo je trikrát viac, ako je strop u poistenca, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti alebo zo živnosti. Okrem toho poistenec, ktorý má príjmy len z dividend, by bez ohľadu na ich výšku nezaplatil viac ako dve tretiny spomenutej sumy.

  Z uvedených dôvodov navrhujem úpravu vládneho návrhu tak, aby naďalej platil jednotný ročný maximum vymeriavacieho základu vo výške 60-násobku primeranej mzdy v národnom hospodárstve, do ktorého by sa zahŕňali všetky príjmy podliehajúce odvodovej povinnosti vrátane dividend.

  Ďakujem pekne za vašu pozornosť.

 • Ďakujem. Ďalší v rozprave vystúpi písomne prihlásený pán poslanec Jozef Mihál, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi niekoľko poznámok k vládnej novele zákona o zdravotnom poistení. Vopred hovorím na úvod svojho príspevku, že nebudem predkladať žiadny pozmeňovací návrh, človek sa učí na vlastných chybách. Na minulých schôdzach Národnej rady som si dal záležať, podával som množstvo pozmeňovacích návrhov, či k novele zákona o sociálnom zdravotnom poistení, či napríklad k Zákonníku práce. Na vlastnej koži som zažil, že škoda energie. Je to tu, ako keby hrach na stenu hádzal. Prijímate zákony, ktoré poškodzujú Slovensko, keď to poviem jednou vetou, poškodzujú záujmy občanov Slovenskej republiky, ničia podnikateľské prostredie, ktoré prispejú k znižovaniu zamestnanost. Ale komu niet rady, tomu niet pomoci. Čiže žiadny pozmeňovací návrh k novele zákona o zdravotnom poistení predkladať nebudem, pretože som si vedomý, že ani by ani náhodou neprešiel dupľom, keď by bol predkladaný poslancom SaS. Ale dovoľte niekoľko poznámok, ktoré si nemôžem odpustiť pri tejto príležitosti.

  V prvom rade vládna novela dramatickým spôsobom zvyšuje poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku, čiže dividend. Aby bolo jasné, o čom hovorím. Doteraz platilo, že sadzba poistného z dividend bola len 10 %, v prípade zdravotne postihnutého občana len 5 % a vymeriavacím základom pre odvody na zdravotné poistenie z dividend mohla byť najviac maximálna suma, niečo vyše 27-tisíc eur. Čiže teoreticky za súčasného stavu mohli odvody na zdravotné poistenie z dividend dosiahnuť v tom najhoršom, z pohľadu podnikateľa, možnom prípade sumu okolo 2 700 eur. Novela zákona však veľmi dramatickým spôsobom zvyšuje vymeriavací základ pre občana, pre poistenca, ktorý má príjem z dividend, potenciálne až na sumu 141 480 eur, čo pri zvýšenej sadzbe, ktorá sa navrhuje na 14 %, potenciálne znamená odvody na zdravotné poistenie až vo výške 19 807 eur, čiže viac ako sedemkrát ako doteraz. To nie je o pár eur, to je sedemnásobné potenciálne zvýšenie odvodov na zdravotné poistenie. Áno, zasiahne to nenávidených podnikateľov, ktorí zdierajú zamestnancov, ktorí dosahujú vysoké zisky, no tak tak im treba.

  Chcem ale povedať, že toto opatrenie, tak ako už aj spomínal môj predrečník pán kolega, je možné veľmi-veľmi jednoduchým spôsobom obísť, a tak ako je obchádzanie odvodov doslova národným športom na Slovensku, tak takáto novela prispeje k tomu, že sa stane ešte národnejším športom. Ani tá slovenská hádzaná nemá šancu sa chytať.

  Pretože napríklad tieto vysoké odvody z podielov na zisku nebude platiť taký ich príjemca, ktorý nie je zdravotne poistený na Slovensku. Ja som to už uvádzal na ostatnej schôdzi, pripomeniem ešte raz. Toto všetko sa týka len občana, ktorý je zdravotne poistený na Slovensku, a všetci tí, ktorí vedia, o čom je zdravotné poistenie, ako to funguje, ako fungujú predpisy v rámci Európskej únie, príslušná smernica atď., dobre vedia, že stačí sa zamestnať, možno formálne, ale mať zamestnanie napr. v Českej republike, v Poľsku, v Maďarsku, v Rakúsku, čiže v niektorom inom štáte Európskej únie, a tým pádom sa nášho podnikateľa Slováka, majiteľa eseročky, žiadne odvody z dividend vzťahovať nebudú.

  Ďalej je tu rozdielny režim pri platení odvodov z dividend podľa toho, za ktoré účtovné obdobie sa dividenda vypláca. Tu pripomeniem pre tých, ktorí nevedia, že ak sa bude v budúcom roku vyplácať dividenda za účtovné obdobie za rok 2003, alebo ešte staršie obdobie, keďže na základe novely zákona o dani z príjmov pôjde o príjem, ktorý bude zdanený zrážkovou daňou a v daňovom priznaní sa neobjaví, tak takýto príjem nebude po novom podliehať zdravotnému poisteniu. Dividendy vyplatené za rok 2004 až 2010, tie na základe prechodných ustanovení zákona nepodliehajú vôbec odvodom na zdravotné poistenie. Odvodom na zdravotné poistenie podliehajú až dividendy vyplatené za rok 2011 a potom postupne za rok 2012 a ďalšie roky.

  Čiže je tu jednoduché riešenie. Prečo by mal podnikateľ, ktorý tvorí každý rok zisk, si vyplatiť podiely na zisku zo zisku za rok 2011, ak má ešte nerozdelený zisk za staré roky? Samozrejme, že najskôr si vyplatí ten nerozdelený zisk, ktorý má za staré roky, a tí, ktorí vedia, ako to funguje vo firmách, vedia, že túto možnosť budú, samozrejme, firmy hojne využívať.

  Na druhej strane dnešný zákon hovorí o tom, že tzv. drobný akcionár, to znamená akcionár, ktorý má nejaké akcie, napr. zamestnanecké akcie, a poberá dividendu do výšky minimálnej mzdy, čiže do výšky asi 327 eur, tak je oslobodený od platenia podielov, od platenia poistného na zdravotné poistenie z takýchto dividend v takomto malom rozsahu.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Pán poslanec, prepáčte, že vás prerušujem, len vás chcem upozorniť, že o pol priatej budeme, pristúpime k prerokovaniu dvoch návrhov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa. Takto sme si to odsúhlasili, takže aby ste vedeli, že o pol piatej vás ešte raz preruším, hej.

 • Vládna novela toto oslobodenie pre drobných akcionárov ruší, čiže aj naozaj drobulinký, mikroskopický akcionárik, ktorý bude poberať jeden cent, symbolicky, dividendy, bude musieť z tejto dividendy platiť zdravotné poistenie. To považujem naozaj za nešťastné, hlúpe a zbytočné.

  Ďalej tí, ktorí nevedia, ako to funguje vo firmách, ak sa zavedie takéto dramatické zvýšenie odvodov na zdravotné poistenie z podielov na zisku, z vyplatených podielov na zisku, tak ďalším jednoduchým riešením je, tie podiely na zisku si jednoducho nevyplácať. Prečo by si mal spoločník eseročky vyplácať podiel na zisku vo forme dividendy, keď ho môže vytiahnuť zo svojej eseročky milión päť rôznymi inými spôsobmi tak, aby sa mu to dostalo do vrecka, ale aby to nebol podiel na zisku v tej jeho oficiálnej podobe. Čiže tých cestičiek je naozaj veľa. Ja pre krátkosť času ich, tých milión päť cestičiek, menovať nebudem, možno niekedy nabudúce, keď s pani ministerkou budeme preberať, akým spôsobom sa toto opatrenie minulo, bohvie prečo, účinku. Samozrejme, množstvo spoločností takéto opatrenie vystraší a znamená to v každom prípade, keď nebudem hovoriť o cestičkách, ako to obísť, znamená to v každom prípade zásadné zhoršenie podnikateľského prostredia na Slovensku. A táto dobrá správa pre budúcich investorov sa nepochybne veľmi rýchlo rozšíri do sveta a Slovensko získa ďalší čierny bod na potenciálnej mape investora-záujemcu o to, či svoju investíciu umiestni sem, alebo do Rumunska, do Maďarska, na Ukrajinu a podobne. Čiže takáto zmena rozhodne nepomôže rozvoju slovenskej ekonomiky.

  Ja teraz samoukončím svoje vystúpenie, preruším, ak môžem, pretože v druhej časti sa chcem vrátiť k inej téme, ktorá súvisí s týmto zákonom. Pani podpredsedníčka, keby sme sa mohli takto dohodnúť.

 • Samozrejme, samozrejme, pán poslanec. Takže preruším rokovanie o tomto bode programu.

 • Ďakujem za pochopenie, porozumenie a druhú časť príspevku prednesiem po tejto prestávke.

 • No a v tejto chvíli prerušujem, začíname o 16.30 hod. A poprosím ešte predsedu výboru pre kultúru a médiá pána poslanca Dušana Jarjabka, aby prišiel do sály. Ďakujem. Takže o 16.30 hod. pokračujeme.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, zmením poradie a budeme pokračovať teraz -

  návrh na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.

  Návrh je uverejnený ako tlač 295.

  A teraz poprosím povereného člena výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny poslanca Pavla Hrušovského, aby návrh uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ctené kolegyne, kolegovia, z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny dovoľte, aby som predložil správu k voľbe predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.

  Súčasnému predsedovi Správnej rady Ústavu pamäti národa končí funkčné obdobie koncom januára 2013. Na základe tejto skutočnosti pán predseda Národnej rady vypísal voľbu na predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa a stanovil termín 5. novembra, do ktorého termínu mohli oprávnené subjekty navrhovať kandidátov.

  Chcem informovať, že k tomuto termínu boli doručené dva návrhy. Poslanecký klub SaS navrhol pána Michala Dzurjanina a poslanecké kluby Kresťanskodemokratického hnutia a SDKÚ - DS a MOST - HÍD navrhli spoločne pána Františka Mikloška.

  Podrobnejšie údaje o navrhnutých kandidátoch máte v tlači 295.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý na základe splnomocnenia zo zákona, ale aj uznesenia Národnej rady prerokoval obidva návrhy kandidátov a konštatoval, že obidvaja kandidáti spĺňajú zákonom predpísané podmienky na voľbu, a preto výbor odporúča, aby Národná rada hlasovaním o návrhoch na zvolenie predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa rozhodla na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Skončil som, pani podpredsedníčka.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku a to je pán poslanec František Šebej, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, považoval som si za povinnosť vystúpiť k tomuto bodu s tým, že chcem veľmi stručne hovoriť k dvom témam. Naozaj veľmi stručne.

  Tou prvou je, že kto by mal vlastne, kto, aký človek by mal zastávať funkciu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa? Pretože v tlači prebehlo vyjadrenie, myslím, podpredsedníčky Národnej rady, že sa hľadá človek s príslušnou kvalifikáciou. Tak ja skúsim povedať, čo je kvalifikácia v tomto konkrétnom prípade.

  V tomto konkrétnom prípade totiž platí, že kvalifikácia nie je len akademický termín, počet publikácií, pedagogická činnosť a podobne, ako je to v prípade iných funkcií. Napríklad keby sme vyberali šéfa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. V tomto prípade platí, že tá ešte omnoho dôležitejšia kvalifikácia je osobný príbeh človeka, ktorého vyberáme.

  O osobnom príbehu hovorím preto, že Ústav pamäti národa nie je jednoducho akademickou historiografickou inštitúciou, ale je to inštitúcia, ktorá už bola vytvorená tak, že mapuje, vysporadúva sa s dedičstvom dvoch totalitných systémov. Jednak fašizmu z rokov ´38 až ´45 a jednak komunizmu z rokov ´48 až ´89. A nato, aby človek bol na čele takejto inštitúcie, by mal byť kvalifikovaný svojím životom, jeho odkazom. Ja sa domnievam, že v tejto chvíli máme pred sebou jedného takéto kandidáta, ktorý tieto kritériá spĺňa, a to rovnako intelektuálne, odborne, ale hlavne morálne.

  František Mikloško, za ktorého sa chcem prihovoriť, je človek, ktorý sa do tejto funkcie kvalifikoval príbehom svojho života, o ktorého integrite nemôže byť ani najmenšia pochybnosť a ktorý sám je svojím spôsobom personifikáciou, stelesnením takejto pamäti.

  František Mikloško ako člen tajnej cirkvi, ako odporca totalitného režimu si za toho režimu preskákal svoje a dokázal, že sa nebojí sa mu postaviť. Bol matematik, ktorý pracoval v Akadémii vied, ale potom bol nútený aj nepracovať ako vedecký pracovník, ale pracoval manuálne ako robotník, pretože nemohol ďalej pracovať ako matematik. V roku 1988 to bol on, ktorý bol hlavným organizátorom sviečkovej demonštrácie, prvého vystúpenia verejného slovenských veriacich proti totalitnému režimu.

  Napísal aj publikácie, ktoré sa histórii venujú a venujú sa špeciálne histórii totality a histórii tajnej cirkvi na Slovensku. Ja sa domnievam a domnieva sa to spolu so mnou celý klub strany MOST - HÍD a podľa všetkého, som presvedčený, aj poslanci zvyšných dvoch klubov predkladajúcich tento návrh, že lepšieho kandidáta v tejto chvíli niet.

  Ja by som preto z úcty k inštitúcii, na čelo ktorej ideme voliť kandidáta, z úcty k nášmu spoločnému priateľovi, teda mám na mysli Františka Mikloška aj mňa, k nebohému Jánovi Langošovi, ktorého duchovným dieťaťom je tento ústav, z úcty k tomuto všetkému by som sa prihováral za to, aby sme zvolili Františka Mikloška a nehrali žiadne hry na stranícke vplyvy. On bude zárukou toho, že Ústav pamäti národa si bude plniť svoju funkciu tak, ako to predpokladá zákon.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami štyria poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Huba.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Neviem, čo to znamená, ako procedurálny alebo...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Reakcie z pléna.

 • Málo sily asi budete mať. Páni poslanci, máte málo sily, ešte je len utorok. Pán poslanec Kaník posledný.

 • Takže môžem? Ďakujem za slovo, pani predsedajúca.

  Za uplynulých 23 rokov sa na Slovensku v rôznych vedúcich funkciách vystriedali rôzni ľudia. Niektorí mi vadili preto, lebo boli neznámi, iní preto, lebo boli smutne známi. Ani jedno z týchto hodnotení sa nevzťahuje na kandidáta menom František Mikloško. Práve naopak, som presvedčený, že ide o kandidáta, ktorý má príslušnú kvalifikáciu na vedenie Správnej rady Ústavu pamäti národa, v tom sa zhodujem s mojím predrečníkom a konštatujem to aj nezávisle na ňom, myslím, že sme paralelne prišli k tomuto istému poznaniu.

  František Mikloško svojím životným príbehom dokázal dve veci alebo dokumentuje dve charakterové vlastnosti, ktoré sa pod jednou strechou, strechou jednej osobnosti, stretávajú veľmi zriedkavo, a to nielen na Slovensku. Na jednej strane bol obeťou prenasledovania zo strany predstaviteľov minulého režimu, na druhej strane neprechovával voči nim nenávisť a dokáže odpúšťať. Ale podotýkam v súvislosti práve s touto kandidatúrou, že odpúšťať nerovná sa zabúdať.

  Chcel by som zároveň pripomenúť, že nie som ani zďaleka jediný člen poslaneckého klubu OĽaNO, kto podporuje túto kandidatúru, zhodli sme sa prakticky, ak si dobre pamätám, všetci na tom, že Františka Mikloška podporujeme.

  A ešte by som chcel povedať jedno, tá voľba tohto kandidáta by bola zvlášť príhodná v dňoch, keď si pripomíname výročie nežnej revolúcie, o ktorú sa...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo. Ja by som chcel tiež vyjadriť podporu kandidátovi pánovi Františkovi Mikloškovi. Veľmi krátko moju osobnú skúsenosť, keďže som mladšieho veku. Ja si ho pamätám ešte z čias podzemnej cirkvi ako študent ku koncu 80. rokov a práve by som chcel zdôrazniť to, že mňa aj ďalších mladých ľudí fascinoval práve svojím veľmi pozitívnym a hlbokým pohľadom na dejiny Slovenska, zároveň takým veľmi hrdým a povznášajúcim spôsobom.

  Preto si myslím, že naozaj je vynikajúcim človekom a som nesmierne, na tento post, a som nesmierne rád, že taký ako keby ten môj chlapčenský sen alebo predstava, že môžem byť pri realizácii toho ako dospelý muž v Národnej rade Slovenskej republiky. Preto aj ja s ďalšími kolegami tiež podporujeme kandidatúru pána Františka Mikloška na tento post.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Súhlasím s kolegom Šebejom, že v tomto prípade to naozaj nie je o akademických tituloch. Ústav pamäti národa je o histórii národa, ale o tej temnej histórii, a preto pokladám za dôležité, aby človek, ktorý bude na čele tohto ústavu, osvedčil svojím životom isté postoje a myslím, že František Mikloško to urobil. Preto som presvedčený, že naozaj je vhodný kandidát, ktorého Národná rada by mala zvoliť a v tomto prípade naozaj zabudnúť na politické tričká. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. S dovolením, len veľmi krátko sa vyjadrím k problematike, ktorá je nepochybne môjho srdcu blízka, lebo akokoľvek existencia Ústavu pamäti národa je tak trochu i naším dieťaťom a tým hovorím za tých, ktorí spolu s Jánom Langošom tento zákon presadzovali a podporovali.

  Môžem povedať, že na rozdiel od mnohých iných volieb stojíme dnes pred voľbou, kde sú dvaja dobrí kandidáti. Kandidáti neporovnateľní, ale kandidáti dobrí.

  O priateľovi Ferovi Mikloškovi tu už zaznelo to, čo zaznieť malo. Jeho život je ukážkou človeka, ktorý videl zlo hnedej i červenej totality, ktorý bol iniciátorom ospravedlnenia sa za to, čo sme vyviedli v tejto krajine 50 tisícom svojich spoluobčanov. Ale zároveň ako kresťan bol i ten, ktorý dokázal odpustiť všetkým tým, ktorí ho niekedy preventívne zatvárali v rámci zachovania tábora socializmu.

  Máme teda dvoch dobrých kandidátov, pričom i ten druhý kandidát nie je zlý kandidát, je to kandidát, ktorý bol voľbou Jána Langoša. Pracoval s ním dlhé roky a je zriedkavou udalosťou, že sú dvaja dobrí kandidáti.

  Smutné bude, ak sa táto voľba nenaplní a neprospeje to pamäti národa, lebo máločo potrebuje táto krajina tak, ako udržiavať svoju chatrnú, vratkú a vetchú pamäť.

 • Ďakujem. Chcel by som vyjadriť takisto, ako tu zaznelo z úst mojich predrečníkov, podporu kandidatúre a kandidátovi pánovi Mikloškovi Františkovi, ktorý pre mňa znamená symbol parlamentarizmu a parlamentarizmu ako takého. Nemyslím teraz na nejakú stranícku príslušnosť. A zároveň s tým, že som bol aj členom komisie, ktorá chystala nové legislatívne, alebo novú legislatívu ohľadom fungovania úradu, ktorý, alebo ústavu, ktorý má čo hovoriť do pamäti národa, myslím si, že by bol dôstojným reprezentantom toho, aby pamäť národa dvoch režimov, ktoré sme mali v 20. storočí, bola dostatočne ad jedna známa, zdokumentovaná a zároveň živá v spoločnosti, keďže je symbolom, ako hovorím, jednak budovania nového parlamentarizmu a môže byť aj jeho morálny prínos do slovenskej spoločnosti pri budovaní pamäti národa dôležitý.

  Verím v to, že bude sa venovať režimom, oboch(obom) zločinných(zločinným) režimov(režimom), ktoré sme v 20. storočí mali, rovnako a nebude vytvárať v spoločnosti obraz toho, že niektoré prvky zbožťuje a niektoré nevynáša na svetlo sveta. Zároveň chcem vyjadriť aj väčšinovú podporu nášho poslaneckého klubu pre tohto kandidáta.

 • Tých dobrých kandidátov na rôzne pozície vždy môže byť viac. Aj tu bola možnosť zvoliť si z viacerých kandidátov a určite viacerí z nich by boli dobrými kandidátmi. Ale v konečnom dôsledku je potrebné zhodnúť sa na jednom a ja som veľmi rád, že sme vôbec nemali ťažkú úlohu tentokrát a že SDKÚ - DS bez nejakých zložitých debát a úvah mohlo a vyjadruje podporu Františkovi Mikloškovi.

  To, čo tu bolo povedané, myslím, že dostatočne vystihuje to, že je to skutočne ten najlepší kandidát, a preto to nebudem opakovať. A len zdôrazním tú skutočnosť, že nestačí však, aby sme mali dobrého kandidáta. Je dobré ho zvoliť. Je dobré, aby tento kandidát bol zvolený. A myslím si, že František Mikloško by bol skutočne ten najlepší z momentálne dostupných riaditeľov Ústavu pamäti národa.

  Ďakujem.

 • Reakcia poslanca.

 • Lebo ešte som neotvorila ústnu rozpravu. Ale môžete. Nech sa páči, máte podľa rokovacieho poriadku právo, takže nech sa páči.

 • Ruch v rokovacej sále.

 • A, prepáčte, pán poslanec Šebej, nevšimla som si. Nech sa páči s reakciou.

 • Veľmi stručne. Kolegovia, prosím vás, bol by som rád, keby sme pri voľbe zabudli na to, že František Mikloško je kandidátom troch poslaneckých klubov. Zabudli na to, kto je z ktorej strany, a zvolili ho jednoducho preto, že je to on. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Budem stručný, pani podpredsedníčka.

  Chcem vyjadriť poďakovanie všetkým mojim predrečníkom. Myslím, že by sme dlho mohli analyzovať a aj sa vyjadrovať k navrhnutým kandidátom. Bolo tu už viackrát povedané, že obidvaja sú dobrí, ale predsa len mi nedá povedať, že jeden z tých dvoch je lepší. A nie preto, že som ho navrhol, resp. že sme ho navrhli spoločne tri kluby, ale preto, lebo, dámy a páni, je to tak, darmo by sme sa snažili hovoriť niečo iné. A nakoniec aj poslanci strany vládnej koalície mali možnosť posúdiť kvality obidvoch navrhovaných kandidátov na rokovaní výboru pre ľudské práva, ktorý odporučil za splnenia podmienok obidvoch na voľbu v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Je nás tu málo. Myslím, že traja alebo štyria, jeden z nich Peter Osuský, Julo Brocka, ktorí sme boli pri zrode Ústavu pamäti národa. A vtedy z tohoto miesta nebohý Ján Langoš, dámy a páni, brilantným spôsobom zdôvodnil, prečo aj Slovensko takúto inštitúciu potrebuje mať. Nie je to inštitúcia, ktorá by sa chcela niekomu pomstiť alebo niekoho, nedajbože, odsúdiť. Je to inštitúcia, ktorá by sa mala usilovať o to, aby národ nestratil pamäť, aby národ dokázal si uvedomiť všetko zlo, ktoré tu za minulé obdobia, za fungovania rôznych režimov, sa na ľuďoch páchalo, a teda ten cieľ je veľmi ušľachtilý, myslím si, že aj dôstojný a na ktorý zabúdať nemôžeme.

  Na záver mi predsa len nedá povedať s ľútosťou niečo, dámy a páni z koalície, rád by som počul aspoň jeden váš hlas a stanovisko k navrhnutým kandidátom. Obraciam sa na vás aj preto, lebo ste zvolili taktiku alebo trik, ktorý sa dá veľmi ľahko prehliadnuť. Nenavrhli ste nikoho. A neviem v tejto chvíli preto, či čakáte, alebo si kladiem otázku, že či nemáte lepšieho. A ak ho máte, tak prečo ste ho nenavrhli? Preto sa obraciam aj na vás, lebo tri strany, štvrtá opozičná vyjadrila svoj postoj, piata má svojho vlastného kandidáta, čo je normálne a v parlamentných demokraciách samozrejmé, si bude voliť svojho. Ale my rozhodnúť nemôžeme.

  Preto vás prosím o podporu kandidáta troch poslaneckých klubov. A neurobíte zle ani pre seba, ani pre stranu a neurobíte zle ani pre Slovensko.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Šebej bol prihlásený písomne do rozpravy. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Predpokladám, pán poslanec Hrušovský, že...

 • Reakcie z pléna.

 • Poprosím. Takže vyhlasujem, ústne do rozpravy pán poslanec Hlina, pán poslanec Kuffa. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Hlina.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, ťažko mi je po záverečnom slove, ale chcel som fakt, naozaj, veľmi krátko a stihnem to, že ja som bol, lebo ja som sa venoval tým tajným voľbám a tomu charakteru, ako tu prebiehajú, dlhšie a chcem byť konzistentný úplne až do konca.

  Ja som bol na verejnom vypočutí, keď bol, teda sa predstavoval, svoju víziu fungovania, aj pán Mikloško. A to je to, chcel som sa podeliť o tú emóciu, že naozaj som bol na vypočutí, ktoré malo svoju dôstojnosť, svoju hĺbku, a určite bolo namieste aj úradu, do ktorého daný človek kandiduje. A bolo to úplne o niečom inom, ako som bol predtým na vypočutí, kde boli kandidáti vášho kolegu pána Kolesíka, kde to naozaj bolo na takej tenkej hrane k veľkej a naozaj veľkej fraške.

  Pán Mikloško, to chcem povedať, ako ho vnímam. Aj keď som bol teda na tom vypočutí, nie je len kandidátom tváre a príbehu a v zásade je nepoužiteľný, je aj kandidátom obsahu. On, ja som si pozorne vypočul to, čo predstavoval, že ako si predstavuje fungovanie toho úradu, o ktorom máločo vieme. Ja som sa tiež čudoval, že sídli na ministerstve dopravy, ale hovoril naozaj triezvo a vecne. A sympatické priority boli tri. Kratučko.

  Má ambíciu zozbierať príbehy sedemdesiatich tisícov ľudí, ktorí boli nejakým spôsobom perzekvovaní v minulom systéme. Teraz to robí údajne sedem ľudí. Tam to pekne pán Mikloško vypočítal, že keby to v takomto tempe šlo, tak to trvá sto rokov.

  Druhú prioritu hovoril o tom, že nevenujeme sa ľuďom, ktorí boli zavlečení do Ruska. Ja som minule na STV, išiel pekný dokument o jednom človeku, ktorého porodila matka v tom vyhnanstve. Znova predstavil takú triezvu a reálnu, realistickú víziu že spolupráce so študentami na tých inštitútoch historických v Moskve. Znova vec, ktorá je plná obsahu, ale aj významu.

  A tretie hovoril, že chce byť aktívny v prípade, že sa mu to podarí, v múzeu príbehov v Bruseli. Ja mu prajem, nech sa mu to podarí. Ja už neviem, komu sa to má podariť, byť predsedom tej Správnej rady, ak nie Mikloškovi.

  My máme taký problém. Naozaj máme problém. Ja to vidím, že my sa tak bojíme tej minulosti, a my sme, ja neviem, možno, asi aj hádam jediná krajina alebo hlavné mesto v bývalom os bloku, kde sme si nepomenovali nič podľa historických súvislostí. Ak viete, mi pomôžte, ale neverím, že je iné hlavné mesto v Európe, ktoré nemá pomenovanú svoju ulicu podľa niektorých udalostí, kde sa menil režim z komunistického na demokratický. Bratislava je. Tých prvenstiev má veľa, záporných, a toto je jej ďalšie. Bratislava nemá Ulicu 17. novembra, Bratislava nemá ulicu ani 68-eho, Bratislava nemá nič. My sa bojíme sami seba. Bojíme sa svojho tieňa. A verím, že keby sa podarilo, že pán Mikloško by sa stal predseda tohto úradu, žeby aj tieto témy otváral. Nie sú samoúčelné. Sú plné významu. A majú určite význam možno aj pre mladých ľudí, aby zistili, že čo a kedy bolo.

  Na záver len poslednú poznámku. Nič nie je horšieho ako bývalý fajčiar. A poviem aj z osobnej skúsenosti, nič nie je horšie ako bývalý komunista. Lebo ten bývalý komunista sa vám tak bude biť do hrude, aký on už není, viete, že to je až smiešne. A to, čo tu bolo aj spomenuté, že v prípade pána Mikloška, on sa nemusí biť do hrude, že nebol a nemusí byť bojovný. On naozaj nebol. Prežil taký príbeh, ako ho spomínal pán Hrušovský, a má v sebe tú veľkosť. Je vysporiadaný. Dokáže odpustiť.

  A ja vám na záver poviem, že v mojom prípade hádam možno prvýkrát s kľudom Angličana budem hlasovať za.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Osuský.

 • Pani predsedajúca, musím súhlasiť s kolegom Hlinom vo veci toho nášho strachu z hlásenia sa k niečomu, k čomu by sme sa pri zdravom rozume hlásiť mali. Pred mnohými rokmi v čase temnej totality som mal možnosť byť jedenkrát v Luxembursku, v hlavnom meste tejto krajiny. A na moje počudovanie, obdiv a nadšenie na hlavnom námestí tohto, na kopcoch rozloženého mesta som našiel Platz Jean Palach - Námestie Jana Palacha. V centre veľkovojvodstva Luxemburského(Luxemburského veľkovojvodstva) v roku 1975.

  Dodnes nemáme nič podobného. A i to je taký príznak. Kedysi sa uvažovalo o pomenovaní priestoru, kde je Pamätník oslobodenia Bratislavy, oproti Filharmónii pri kostole Notre Dame. Ako vieme, tam niekde boli rozháňaní ľudia vodnými delami. A v tom čase primátorovi mesta, ktorý bol členom KDH, som navrhol, aby sa tento nepomenovaný kúsok trávy a stromov nazval Námestie statočných. Pravda je, že sa toho neujal. A pravda je, že ani prvý zdvihnutý hlas tejto krajiny proti totalite tým pádom nemá nijaké označenie. Bol to paradox, lebo to navrhoval vnuk evanjelického biskupa. A tí, ktorí boli polievaní z vodných diel, boli katolíci. Ale aj tak som považoval za primerané, aby sme si ich pamätali aspoň v tejto podobe.

 • S reakciou pán poslanec Hlina, nech sa páči.

 • Áno, je pravda, pán Osuský, že táto krajina je plných, plná smutných príbehov a strachu z vlastného tieňa. Ja som včera prechádzal cez Krakov, aj v Krakove je Ulica Jana Palacha, len tá Bratislava ani náhodou, ani náhodou.

  Ja som v niektorých veciach mierne radikálny a možno to bude cesta a spôsob, že vypýtať veľa a v pol ceste sa stretneme. Ja by som kľudne spravil petíciu, že nech Kozia ulica, kde býva aj generál Lorenc okrem iných, by sa kľudne mohla nazývať obetí ŠtB a, chúďa, Timravinej ulica, tam, kde býva Biľak, by sa kľudne mohla nazývať Jana Palacha. Ja by som bol za. Samozrejme, pani Timrave by sme určite vedeli dať inú dôstojnú ulicu v Bratislave.

  Možno toto bude spôsob, že vypýtať veľa a na pol ceste sa stretneme. V Bratislave máme ulice ôsmu, deviatu a neviem akú všelijakú, ešte dokonca aj z minulého režimu, ale na tieto veci ani za toho pána, jak sa povie, si nevieme spomenúť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec, ale o piatej by sme mali hlasovať. Mali by sme pokračovať hlasovaním o prerokovaných bodoch a po hlasovaní budeme pokračovať v rozprave a po ukončení rozpravy k obidvom bodom budeme zase pokračovať v tajnej voľbe.

  Takže vyhlasujem dve minúty prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budeme teraz hlasovať o prerokovaných bodoch.

  Ako o prvom budeme v prvom čítaní hlasovať o návrhu výboru pre financie a rozpočet na vydanie zákona č. 120 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.

  Poprosím pána poslanca Petráša, aby uviedol hlasovanie. Sme v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Hlasovanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 323.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec. Odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu, pán predseda, hlasovať.

 • Hlasujeme. Vyhlasujem toto hlasovanie za neplatné. Poprosím vás, dámy a páni, aby ste každý ešte raz zaregistrovali svoju hlasovaciu kartu. Skontrolujte si, prosím vás, či bola prijatá hlasovacím zariadením.

  Takže predchádzajúce hlasovanie bolo neplatné a budeme ešte raz hlasovať o návrhu postúpiť zákon do druhého čítania. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 144 bolo za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Ešte druhé hlasovanie.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 298 z 15. novembra 2012 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 144 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehotu.

  Chcem požiadať príslušných predsedov výborov, aby zvolali zasadnutie výborov na prerokovanie návrhu tak, aby sme mohli druhým a tretím čítaním o tomto návrhu pokračovať zajtra o 9.00 hod. ráno. Ďakujem pekne.

  Teraz v prvom čítaní budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, je to tlač 289.

  Poprosím pána poslanca Babiča.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 289.

 • V rozprave vystúpili traja páni poslanci, ktorí však nepodali žiadne pozmeňujúce návrhy, preto prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 83 za, 34 proti, 28 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 136 bolo za, 10 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili, pridelili návrh výborom a určili lehotu.

  Takisto chcem poprosiť príslušných predsedov výborov, aby zvolali zasadnutie výborov na prerokovanie tohto návrhu tak, aby sme mohli v druhom a treťom čítaní rokovať v pléne o tomto návrhu zajtra ráno po ukončení rokovania o návrhu o zákone č. 120 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.

  Poprosím teraz pani poslankyňu Šedivcovú, aby uviedla v druhom čítaní hlasovanie o návrhu pánov poslancov Podmanického, Jasaňa a pani poslankyne Vaľovej na vydanie zákona č. 461 o sociálnom poistení, je to tlač 244.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Viliama Jasaňa a Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 244.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave vystúpili dve pani poslankyne, pani Monika Gibalová a pani Erika Jurinová. Prosím však, pán predsedajúci, dajte hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4.

 • Ešte raz, prepáčte, pani spravodajkyňa, ešte raz.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 131 za, 14 sa zdržalo.

  Máte súhlas, pani spravodajkyňa.

 • Ďakujem. Pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhoch 1 až 8, 10 až 12 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy 1 až 8 a 10 až 12. Odporúčanie je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 82 za, 62 sa zdržalo.

  Tieto body sme schválili.

 • Prosím, pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o deviatom návrhu zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasujeme o bode č. 9 zo spoločnej správy. Odporúčanie je neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 1 bol za, 90 proti, 52 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhoch podaných poslancami v rozprave. Prosím, pán predsedajúci, o návrhu pani poslankyne Gibalovej nemôžeme dať hlasovať, lebo sme schválili bod 12 zo spoločnej správy.

 • Námietka. Zapnite pani poslankyňu.

 • Uplatňujem si námietku, žiadam hlasovať.

 • Takže hlasujeme o námietke pani poslankyne.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 64 za, 80 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Vašu námietku sme neprijali.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, teraz hlasovať o návrhu pani poslankyne Jurinovej.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 64 za, 5 proti, 77 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

 • Konštatujem, že sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy a z rozpravy. Prosím teraz, pán predsedajúci, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 81 bolo za, 20 proti, 44 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nie je o ňu záujem. Vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme. Odporúčanie výboru je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 81 bolo za, 27 proti, 37 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme novelu zákona č. 461 o sociálnom poistení.

  Pán poslanec Kondrót uvedie v druhom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona č. 238 o Národnom jadrovom fonde, je to tlač 230.

  (Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 230.)

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave vystúpila jedna pani poslankyňa, ktorá nepodala pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Keďže spoločná správa neobsahuje žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

  Paška, Pavol, predseda NR SR

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 109 za, 2 proti, 30 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nemám prihlášku do rozpravy. Vyhlasujem ju za skončenú.

  Kondrót, Maroš, poslanec NR SR

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 103 bolo za, 3 proti, 40 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o jadrovom fonde.

  Dámy a páni, odhlasovali sme prerokované body programu. Navrhujem, aby sme pokračovali a ukončili rozpravu o predsedovi, o voľbe predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa. Voľbu vykonáme na základe žiadosti poslancov tajným hlasovaním po tom, ako ukončíme rozpravu.

  Chcem vás ešte požiadať o jednu zmenu v programe. Vzhľadom na to, že predpokladám, že ešte chvíľu bude rozprava k tomuto návrhu a potom prebehne tajná voľba na základe žiadosti skupiny poslancov, máme otvorený bod, ktorý, zákon 580, ktorý predkladá pani ministerka, ktorá, žiaľ, zajtra je na pracovnej ceste, navrhujem, aby sme pokračovali, ak sa nám nepodarí dnes do 19.00 hod., čo je vysoko pravdepodobné, ukončiť rozpravu k tomuto bodu, v rokovaní o tomto bode až vo štvrtok ráno o 9.00 hod. Dnes nebudeme vedieť dokončiť 12. bod, ktorým predkladateľom je, kde predkladateľom je pani ministerka zdravotníctva, ktorá je zajtra mimo, a budeme pokračovať v rozprave a rokovaní o tomto bode vo štvrtok 9.00 hod. Je všeobecný súhlas?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Áno. Dobre.

  Ďakujem pekne. Samozrejme, ešte vás chcem informovať, že takisto návrh na, alebo tajné hlasovanie na členov Rady pre retransmisiu vykonáme na základe požiadavky skupiny poslancov tajne a uvedie to pred voľbou pán predseda výboru Jarjabek.

  Takže budeme pokračovať teraz v prerušenej rozprave o

  návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.

  Ešte pán predseda výboru Hudacký.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem oznámiť členom výboru pre hospodárske záležitosti, že zasadnutie výboru bude zajtra o 8.15 hod. v miestnosti č. 183. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ja chcem oznámiť rovnako zasadnutie finančného výboru zajtra o 8.40 hod. v miestnosti 31. Ďakujem.

 • Zasadanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bude v zasadačke výboru o 8.30 hod. zajtra. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Takže budeme teraz, pán poslanec Kuffa je prihlásený do rozpravy, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Dámy a páni, poprosím vás o pozornosť, budeme pokračovať v rozprave.

 • Ďakujem za slovo. Milí kolegovia, kolegyne, vážený pán predseda, dovoľte mi niekoľko slov k navrhovanému kandidátovi na predsedu Ústavu pamäti národa...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Paška Pavol, predseda NR SR

  Pán poslanec, prepáčte. Dámy a páni, poprosím vás, pokračujeme v rozprave alebo venujte pozornosť vystupujúcemu, alebo radšej odíďte zo sály.

 • Pán predseda, spokojne môžu si tuná takto štebotať, ja si svoje poviem a kto chce, nech počúva, a kto nechce, nemusí počúvať. Nemusíte ich upozorňovať, ja to zvládnem, to je niekoľko slov, ktoré chcem povedať.

  Pán Mikloško je človek, ktorý je aj nositeľom, dalo by sa povedať, aj roku 1989, roku teda slobody, ale aj toho predchádzajúceho roku, roku ´88, kedy s odvahou sa dokázal aj s ďalšími ľuďmi postaviť na odpor vtedajšej totalite. Má tu svojho brata. Ja by som to tak povedal, že tí Mikloškovci mali odvahu postaviť sa totalite a komunistickému režimu na odpor.

  Dneska tuná čelíme v týchto chvíľach zase inému, inej novodobej totalite. Prepáčte mi, možno niektorých sa to dotknem, ale to je ten liberalizmus. Rovnaký je to náročný a ťažký súboj, aký sa viedol pred rokom ´89.

  František Mikloško je osobnosťou, ktorému nechýba odvaha. Je to charakterný človek, a teda chcel by som aj vyzvať kolegov z ľavice, tí, ktorí naozaj tak to budú cítiť vo svojom vnútri a vo svojom srdci a nebudú nejak viazaní nejakým príkazom a straníckou príslušnosťou, chcel by som ich poprosiť o podporu.

  Myslím si, že z pravej stany spektra nebude problém tohto kandidáta podporiť. Neviem si ani predstaviť, že by mohol byť ešte lepší a vhodnejší kandidát na tak vážny post a vážnu pozíciu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Faktické poznámky na vaše vystúpenie nie sú. Pán poslanec Kuffa bol posledným prihláseným. Prerušujem rokovanie o tomto bode.

  Poprosím teraz pána predsedu Jarjabka, aby uviedol tajnú voľbu, aby uviedol

  návrh na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte, aby som vás oboznámil so správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Máte to pod tlačou 304.

  Predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu listom zo dňa 4. októbra 2012 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov skončí dňom 15. decembra 2012 funkčné obdobie pani Dane Podrackej a dňom 26. januára 2013 pánovi Vladimírovi Holanovi a pánovi Milanovi Vendrinskému.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 9. októbra 2012 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov rady. Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie členov rady: Mgr. Rastislav Blaško, PhDr. Marta Danielová, Mgr. Ján Dianiška, Mgr. Ingrid Fašiangová, PhDr. Štefan Fejko, Mgr. Marián Gábor, Vladimír Holan, Mgr. Jozef Chudík, PhDr. Eva Jaššová, Mgr. Ľubomír Kmec, PhDr. René Lužica, PhDr. Dana Podracká, Ing. Ladislav Štibrányi, Ing. Dušan Vagaský, Bc. Peter Vrábel.

  Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Pani podpredsedkyňa Národnej rady, nevykrikujte, lebo nepočujem sa tuná.

  Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 51 z 21. novembra 2012 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 304) a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby

  po prvé, konštatovala, že dňom 15. decembra 2012 skončí funkčné obdobie pani Dane Podrackej a dňom 26. januára 2013 pánovi Vladimírovi Holanovi a pánovi Milanovi Vendrinskému;

  po B, je potrebné zvoliť troch členov rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala 9 členov (§ 6 ods. 1 zákona);

  po druhé, zvolila podľa § 6 ods.1 a 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov troch členov rady na obdobie šesť rokov. Jednému členovi rady, ktorý získa najvyšší počet hlasov, začne funkčné obdobie plynúť dňom 16. decembra 2012 a dvom členom rady začne plynúť dňom 27. januára 2013;

  po tretie, voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním podľa § 39, teda verejným hlasovaním, ale skupina poslancov dáva návrh na tajné hlasovanie. Podľa § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov použitím hlasovacích lístkov;

  po štvrté, uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený potrebný počet členov z navrhovaných kandidátov. Do druhého kola postupujú tí kandidáti, ktorí v prvom kole neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov druhého kola je minimálne dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.

  Ďakujem, pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne. Pristúpime teraz...

 • Ruch v sále.

 • Poprosím teraz...

  Otváram rozpravu. Chce niekto sa vyjadriť k návrhu, ktorý predniesol pán predseda výboru?

 • Ruch v sále.

 • Takže pristúpime k voľbe.

  Páni poslanci, ja vás nechcem znervózňovať, ale musím dať hlasovať o návrhu skupiny poslancov, aby sme, tak ako predniesol navrhovateľ, vykonali voľbu tajným spôsobom. Takže poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta.

 • Ruch v sále. Zaznievanie gongu.

 • Takže, dámy a páni, poprosím vás, budeme teraz...

 • Ruch v sále. Zaznievanie gongu.

 • Poprosím aj overovateľov, ktorí, poprosím overovateľov, aby sa takisto vrátili a zaregistrovali sa, aby sme mohli dať hlasovať o dvoch návrhoch: o návrhu na vykonanie voľby predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa tajným hlasovaním a o vykonanie voľby členov Rady pre vysielanie a retransmisiu tajným hlasovaním.

  Takže prezentujme sa a hlasujeme. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 109 prítomných, 84 za, 19 proti, 4 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Odsúhlasili sme spôsob hlasovania.

  Pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu. Poprosím a upozorňujem, že na jednom hlasovacom lístku je viacej kandidátov, aby si, kolegyne, kolegovia, dali pozor na vyplnenie každej pozície, aby hlasovací lístok bolo platný. Takže u každého kandidáta je potrebné označiť vaše hlasovanie.

  Takže pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu. Poprosím overovateľov, aby odvolili ako prví.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Kolegyne, kolegovia, páni poslanci, boli ste už všetci voliť? Vykonali ste tajnú voľbu? Takže, kolegyne, kolegovia, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a vyhlasujem prestávku do vyhlásenia výsledkov tajných volieb.

 • Prestávka. Spracúvanie výsledkov hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prerušujem rokovanie programu 11. schôdze. Budeme pokračovať zajtra ráno o 9.00 hod. vyhlásením výsledkov tajných volieb a potom budeme pokračovať druhými a tretími čítaniami v skrátenom legislatívnom konaní. Prerušený bod rokovania, ktorý uviedla pani ministerka, budeme pokračovať až vo štvrtok ráno o 9.00 hod. A poprosím, aby ste avizovali kolegom, ktorí sa potom chcú prihlásiť do rozpravy ústne, aby teda v ten štvrtok boli prítomní, pretože budeme pokračovať v prerušenej rozprave.

  Takže ešte raz, prerušujem rokovanie a dovidenia zajtra o 9.00 hod.

 • Prerušenie rokovania o 18.39 hodine.