• Pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás dostaviť sa do rokovacej sály, budeme pokračovať šiestym dňom 9. schôdze Národnej rady.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 9. schôdze Národnej rady.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali pán poslanec Peter Zajac a pani poslankyňa Anna Vitteková.

  Pristúpime k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 99.

 • Reakcie z pléna.

 • Prepáčte mi, prepáčte mi, pokračujeme, pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 122 a spoločná správa výborov má tlač 122a.

  Poprosím pána ministra financií, aby tento zákon uviedol a odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vypracovanie predkladaného materiálu vyplýva zo zámeru, ktorý je vyjadrený v programovom vyhlásení vlády, v ktorom sa vláda zaviazala vrátiť právny stav zákona o hazardných hrách pred rok 2009.

  Zámerom predloženého návrhu zákona je preto úpravou vybraných ustanovení zákona, týkajúcich sa kasína v rekreačnom komplexe tzv. veľké kasíno, reagovať na aktuálny vývoj spoločnosti z pohľadu verejného záujmu o tento druh hazardných hier. Z uvedeného dôvodu, ako aj v záujme zjednotenia podmienok prevádzkovania všetkých hazardných hier v kasíne, sa navrhujú zo zákona o hazardných hrách vypustiť ustanovenia, týkajúce sa veľkého kasína a s tým súvisiace ustanovenia týkajúce sa osobitného druhu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier vo veľkom kasíne.

  Podmienky prevádzkovania hazardných hier v kasíne sa po schválení navrhovaných zmien budú riadiť len ustanoveniami zákona o hazardných hrách, všeobecne platnými pre prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. Nakoľko žiadna spoločnosť reálne neprevádzkuje uvedený typ hazardnej hry a Ministerstvo financií Slovenskej republiky neeviduje žiadosť o uvedenie individuálnej licencie na prevádzkovanie tohto typu hazardnej hry návrh zákona nepredpokladá žiadny dopad na verejné financie.

  Z uvedeného dôvodu návrh zákona nebude mať dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, nebude mať vplyv na životné prostredie, ani vplyv na zamestnanosť, tvorbu pracovných miest a podnikateľské prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. Spoločný spravodajca je predseda výboru pre financie a rozpočet poslanec Jozef Kollár, ktorému dávam slovo, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu pod tlačou 122a.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 106 z 13. októbra tohto roku pridelila vládny návrh zákona týmto výborom, výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy.

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť pod tlačou 122. Predmetná správa výborov Národnej rady o vládnom návrhu zákona tlač 122a bola schválená uznesením gestorského výboru pod č. 96 z 26. novembra tohto roku.

  Výbor určil poslanca Kollára ako spoločného spravodajcu výborov a poveril ma predniesť spoločnú správu na dnešnej schôdzi a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Ďakujem pekne. Poprosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal písomnú prihlášku od pána poslanca Brocku, ktorý bude hovoriť za poslanecký klub KDH, to je jediná prihláška. Máte procedurálne návrhy? Nie. Pán Brocka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, dámy a páni, už pán minister financií vo svojom úvodnom slove uviedol, že vlastne touto novelou zákona o hazardných hrách by sme sa nemuseli zaoberať, ak by predchádzajúca vláda nezmenila účelovo tento zákon pred rokom pre jeden konkrétny projekt, ktorý vošiel do povedomia slovenskej verejnosti pod názvom megakasíno.

  Keď som sa pozrel spätne na dôvody, ktoré viedli predchádzajúcu vládu k zmene zákona o hazardných hrách, tak v dôvodovej správe som našiel vetu, že podnetom na vypracovanie návrhu boli dovtedajšie skúsenosti pri uplatňovaní zákona o hazardných hrách v praxi s prihliadnutím na rozvoj odvetvia hazardu na území Slovenskej republiky i v európskom priestore v ostatnom období.

  Len pripomínam, teda, tú dojemnú starostlivosť predchádzajúcej vlády o nedostatočný rozvoj hazardu na Slovensku aj v európskom kontexte. A aby boli poslanci spokojní pri hlasovaní, aby nemali prípadne nejaké výčitky, tak dokonca je tam aj veta, že návrh nebude mať dopad na obyvateľov. Samozrejme, skutočnosť s hazardom, najmä, ak nie je regulovaný, tak je úplne opačná. Ten dopad na obyvateľov je, samozrejme, v mnohých ohľadoch katastrofálny, lebo to nie je len o zábave. A aj preto reakciou na tú novelu zákona predchádzajúcej vlády bola petícia občanov, ktorým to nebolo jedno, že sa bývalá vláda rozhodla dať takto zelenú hazardu nebývalých rozmerov na naše pomery. Ale rád by som povedal v kontexte s týmto zákonom alebo aj s touto petíciou, že my sme mali v posledných mesiacoch tri petície občanov. Petície občanov, ktoré sa dostanú do Národnej rady, majú podmienku, že ich musí podpísať najmenej 100-tisíc občanov, 100-tisíc občanov podpísaných pod petíciu znamená, že keby v tej chvíli volili poslancov do parlamentu, tak štyroch sem dostanú určite. Čiže, je to vážna vec a tie tri petície boli nielen o megakasíne, ale bola petícia aj pivárov a bola aj petícia sporiteľov v treťom dôchodkovom pilieri.

  Pre petíciu pivárov, pre petíciu sporiteľov v treťom pilieri môžem konštatovať, že tieto dve petície boli úspešné v tom zmysle, že už sme rokovali o zákonoch, ktoré sa týkali jedných aj druhých. Spokojní sú, teda, prepáčte, že to hovorím tak s úsmevom, ale spokojní sú aj pivári, aj tí, čo si odkladajú peniaze, alebo čo majú radi pivo, že sa nezvyšuje daň na pivo, tak ako táto vláda pôvodne plánovala, aj keď ja som za zvyšovanie daní spotrebných v prípade piva, ale chcem povedať, že oni, už tí signatári petície, dosiahli čo chceli, a tak isto aj tí sporitelia v treťom dôchodkovom pilieri tiež dosiahli už svoje, lebo nebudeme zhoršovať podmienky sporenia v treťom pilieri. Ale rozdiel medzi týmito petičiarmi je ešte aj v tom, že kým tí, ktorí majú radi pivo a ktorí si sporia v treťom pilieri, tak tí podpisovali petíciu pri obrane svojich práv. Signatári, ktorí podpísali petíciu proti megakasínu, tí bojovali, tí mali ušľachtilejší motív, lebo tí sa angažovali v petícii v prospech iných. Možno ich samých, tých, ktorí tú petíciu podpísali, sa to vôbec netýkalo, čiže oni sa angažovali v prospech tretích osôb, aby bolo na Slovensku menej ľudí závislých od hazardu, aby bolo menej rozvrátených rodín, aby bola nižšia kriminalita a aby bolo viac pohody v tejto krajine. Ak dovolíte, rád by som povedal ešte aj iné slová v tejto súvislosti, pretože tá petícia proti megakasínu prebehla v Národnej rade tak bleskovo a rýchlo, pardon, páni...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán poslanec, poprosil by som, páni, venovať pozornosť.

 • Viem, že to je vážne, čo hovoríte, ale aj ja toto považujem za veľmi vážne, a keďže tá petícia, naozaj, prebehla tu v pléne tak rýchlo, neviem či dve, tri minúty to trvalo, že tí, ktorí sme chceli v diskusii a v rozprave vystúpiť, sa nám to vlastne nepodarilo, lebo tu sa prehodil program niektorých, teda poradie bodov, a tak tá diskusia vlastne k tomuto ani nebola žiadna.

  Ja som veľmi rád, že rozpočtový výbor, ktorý sa vtedy tou petíciou zaoberal, ju zobral na vedomie a s uznesením, ktorým sme sa zaoberali aj my v pléne, kde sa konštatuje, že petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku, ktorej signatári žiadajú Národnú radu, prezidenta, vládu a príslušné orgány miestnej správy a územnej samosprávy, aby prijali rozhodnutia na zabránenie výstavby centra hazardných hier na území Slovenskej republiky, projekt Metropolis, nakoľko táto výstavba predstavuje hrozbu zvýšenej kriminality, drog, prostitúcie, organizovaného zločinu, závislostí a zhoršenia morálneho prostredia, vytvorenia centra gemblerstva a rozvratu mnohých rodín na Slovensku. Čiže som veľmi rád, že táto naša koaličná vláda si to vlastne ako záväzok zobrala aj do programového vyhlásenia vlády a dnes sa zaoberáme zmenou tohto zákona.

  Signatári tej petície, keď otvorili, to vlastne oni neotvorili prví ten problém, inšpirovala ich predchádzajúca vláda, lebo hazardné hry a ich dôsledky na život jednotlivca v spoločnosti sú veľmi vážne. Má to aj svoje finančné dôsledky aj pre jednotlivca, aj pre štát. A, samozrejme, verejné orgány v tomto priestore majú nezastupiteľnú úlohu.

  Keďže to nie je už len forma zábavy a relaxu, neškodného rozptýlenia, v každej slušnej normálnej krajine existujú formy regulácie a hranice, ktoré treba strážiť, prípadne posilňovať. Aby projekt výstavby megakasína na Slovensku skončil, a myslím to teda z pohľadu úspešnosti tých signatárov, tak je potrebné prijať tento zákon. Oni boli úspešní doteraz v zápase, ak to tak môžem nazvať, so samosprávou a, samozrejme, aby boli tak úspešní ako signatári tých predchádzajúcich petícií, ktoré som spomínal, tak je potrebné, aby sme schválili v uvedenej podobe aj vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o hazardných hrách.

  Rád by som sa vrátil ešte k niektorým otázkam, ktoré súvisia s hazardom. A to je hráčska závislosť. Považujem za dôležité k tomu povedať pár slov. Gamblerstvo je psychická závislosť od hazardných hier a jeho liečba je veľmi problematická a málo úspešná. Prvým krokom býva nevinná hra za pár drobných a občasný úspech. V ďalšej fáze, pri vyšších stávkach zákonite prichádzajú väčšie prehry. Gambler nevidí iný únik z dlžôb len nové a nové investície, ktoré sa mu podľa jeho chorobného presvedčenia musia vrátiť aj s úrokmi. Tajná vášeň sa v rodine prevalí, a ak aj hneď neznamená rozklad všetkých väzieb, ten je už na dohľad, pretože veritelia sú neľútostní. Gamblerstvo je v porovnaní s alkoholizmom a inými závislosťami o to nebezpečnejšie, že pri jeho liečbe nemožno použiť žiadne farmaceutické prípravky.

  Vo väčšine prípadov sa problémy s gamblerstvom nezjavia za noc. Človek s takýmto problémom pravdepodobne začal ako rekreačný hráč. Ako závislosť postupovala, vzťahy s priateľmi a rodinou trpeli, škola, práca, spoločenské povinnosti sa strácali a účty zostávali nezaplatené. Napriek negatívnym okolnostiam gamblujúca osoba pokračuje v hraní. Nemusí si dokonca ani plne uvedomovať ako je pohlcovaný gamblerstvom. Hrá, až pokým sa dôsledky nestanú príliš veľké na to, aby ich ignoroval.

  Chorobné hráčstvo nie je vrodené, ale najviac ohrozenými skupinami sú mladí ľudia. U detí a dospievajúcich vznikajú závislosti všetkých druhov a tiež patologické hráčstvo omnoho rýchlejšie ako u dospelých ľudí. Ďalej sú to muži vo veku 20 až 35 rokov. Je to podmienené túžbou víťaziť u muža v tom veku. Ďalej nebezpečné povolania z tohto pohľadu sú podnikatelia, čašníci a tiež hyperaktívne deti s poruchami pozornosti.

  Pri závislosti existujú podľa odborníkov tri fázy. Tá prvá je vyhrávacia, keď budúci hráč zväčša nezáväzne investuje nie veľkú sumu. Výhrou vzrastá jeho sebavedomie a viera, že môže opäť vyhrať. Druhá fáza je prehrávacia, keď už nadobúda črty chorobnosti, keď hráč prehráva stále viac peňazí a snaží sa ich vyhrať späť a je neschopný prestať hrať. Stráca nad sebou kontrolu, klame, berie veci z domu, klame príbuzných, požičiava si od kolegov a náhodných známych. Tretia fáza je fáza straty kontroly. Fáza takpovediac zúfalstva, ktorá má za následok nielen narušenú povesť, predlžovanie času stráveného hrou, páchaním trestnej činnosti za účelom získania financií. Hráč je presvedčený, že ak vyhrá, všetko dá opäť do poriadku.

  Dôsledkami gamblerstva sú nielen zdravotné problémy mentálne, fyzické, sociálne, finančné, problémy v škole a v práci, problémy so zákonom. Mohol by som v ich vymenovaní pokračovať. Gambleri sú veľmi dobrí klamári. Zvyčajne klamú, aby zamaskovali svoju závislosť a psychicky často zneužívajú svoje najbližšie okolie a vťahujú do svojich finančných problémov ostatných.

  A ako hazardný biznis prispieva k nárastu hráčskej závislosti? No, to je hotová veda. Hazardné spoločnosti alebo teda spoločnosti, ktoré podnikajú v tejto oblasti, sú vyzbrojené psychologickými technikami, marketingovými štúdiami a počítačovými analýzami hráčovho vlastného správania s účelom urýchliť zisk a vyťažiť ešte väčšie sumy. Kasína investujú obrovské prostriedky do výskumu s cieľom dosiahnuť predĺženie času, ktorý gambler strávi pri hracom stroji, pretože čím dlhšie hráč hrá, tým viac prehrá a kasíno profituje. Do najmenších detailov od sedačiek pri výherných automatoch, ktoré sú ergonomicky prispôsobené tak, aby boli čo najkomfortnejšie, obrazovky majú taký sklon, aby sa hráč nemusel pri hre hrbiť, hru možno ovládať jednoduchými pohybmi, je zásobovaný jedlom, nápojmi, všetko kvôli tomu, aby hráč nemusel opustiť priestor, v ktorom hrá. Korporácie míňajú milióny na to, aby dizajnovali výherné automaty tak, aby hráči hrali na nich donekonečna, takpovediac.

  A teraz niekoľko čísiel, teda k štatistike, že aké prostriedky sa točia v tomto biznise, trebárs aj u nás, 90 % ziskov týchto spoločností pochádza od 10 % najoddanejších hráčov. Viaceré štúdie potvrdzujú, že závislí hráči produkujú kasínam neproporčný podiel ziskov. Štúdia, ktorá teda nie je najnovšia, ale uvádza, že neuveriteľných 54 % zisku pochádza od 1 % problémových hráčov. Na Slovensku sa odhaduje, že problémy s gamblerstvom má okolo päťdesiattisíc ľudí. Je to skupina ľudí vo veku od 18 do 24 rokov. A koľko Slováci ročne minú na hazardné hranie? Spoločnosť Tipos uvádza údaj z roku 2008 - 20 mld. Sk, teda ešte v slovenských korunách, z čoho na výhrach bolo vyplatených 6 mld. korún.

  Samozrejme, problém s hazardom nevyriešime schválením tejto novely zákona. Vážnym problémom je už tá miera možnosti hrať s vidinou veľkého víťazstva už dnes v hracích automatoch, ktoré sú pomaly v každej obci, na každom sídlisku a, samozrejme, príklady toho, ako to škodí spoločnosti, ja som ten príklad už spomenul, keď sme tu riešili problém záplav v niektorých častiach Slovenska. A dokonca sme teda prijali viacero zmien zákonov, aby sme mohli pomôcť okamžite niektorým postihnutým obciam. Tak v jednej konkrétnej obci 50 %, to je odhad miestnych, hovoria, že skončilo v hracích automatoch. Peniaze určené na záchranu pred povodňami skončili v hracích automatoch. Ja si myslím, že to je jeden dôvod, pre ktorý by sme sa, samozrejme, mali aj v ďalších mesiacoch týmto problémom zaoberať a mali by sme sa vrátiť, teda, k príslušnej legislatíve. V tomto kroku a dnes si myslím, že urobíme krok, veľký krok správnym smerom, ak prijmeme tento vládny návrh zákona.

  Dámy a páni, ďakujem za vašu pozornosť, aj za to, že ten zákon podporíte.

 • Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami sa prihlásili traja poslanci. Uzatváram možnosť. Pán poslanec Fronc, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Asi si všetci uvedomujeme, že tak ako iné negatívne javy v spoločnosti ani hazard sa nám nepodarí dostať do situácie, že nebude existovať v spoločnosti. Ale čo si myslím, že môžeme urobiť, je, aby sme ho minimálne držali pod kontrolou a vytesnili ho na okraj spoločnosti. A chcem sa vrátiť k tomu aj preto, že keď sa tu odôvodňovalo, prečo to megakasíno by sme mali pustiť, tak tu zaznievali slová, koľko to prinesie finančných prostriedkov do rozpočtu, ako sa vybuduje infraštruktúra, rekreačná zóna a podobne. No, odvolalo sa tu na ten známy výrok jedného z Fláviovcov, cisára Vespasiana, že "Pecunia non olet", ale pokiaľ peniaze spôsobia bolesť, utrpenie a rozvrat rodín, tak potom si myslím, že tie peniaze naozaj smrdia. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som doplniť pána poslanca Brocku v tom, že skutočne tento zákon len vracia do normálu stav, ktorý bol pokazený minulou vládnou koalíciou, ktorá účelovo pripravila zmenu zákona o hazardných hrách pre jeden projekt. Považujem vždy za zlé a škodlivé, keď zákony sa prispôsobujú jednej spoločnosti, a tak je to aj v tomto prípade. Bohužiaľ, tie dôvody, pre ktoré bol v minulosti upravený zákon o hazardných hrách, tiež považujem za zlé, pretože sa argumentovalo len krátkodobým prínosom. Ale je viac ako evidentné, že dlhodobé spoločenské náklady sú omnoho vyššie ako krátkodobé prínosy z podobných projektov. Ja osobne tiež vidím budúcnosť Slovenska, úspešnú budúcnosť, najmä vo vzdelaní a nie v podpore hazardu. Ďakujem.

 • Pán kolega Brocka, ďakujem za váš príspevok. Ja tento návrh novely zákona považujem predovšetkým za daňovú záležitosť. Diskutoval a konzultoval som ju aj s pánom ministrom Miklošom, kde sme si veci vyjasnili, kde ma presvedčil, že ide iba o zvrátenie daňovej a odvodovej anomálie, ktorú schválila predchádzajúca vláda. Som však trošku rozčarovaný z toho, a tu sa asi budeme zásadne rozchádzať v názore. Na jednej strane veľmi liberálny názor, na druhej veľmi konzervatívny a ja by som advokoval za aspoň čiastočný pragmatizmus. Tá petícia, hovoríte, že ju podpísali práve tí, ktorých sa to netýka. To ma na tom naozaj znepokojuje. Ja si myslím, že to by mali podpísať tí, ktorých sa to týka.

  My ideme brániť obrovskému celosvetovému investorovi, ktorý tu chce vybudovať kongresový rekreačný komplex. Ak hovoríte o závislostiach, tak nebuďme farizeji a potom zrušme naozaj všetky kasína. Prečo niektoré nechávame existovať, iné nie? Drogy a prostitúcia, tie už dávno sú tu a je to naozaj len na polícii, aby konala a aby tieto nešváry zo spoločnosti odstraňovala, bez ohľadu na to, či tu bude nejaké veľké kasíno, alebo nebude. Je to primárne veľká zahraničná investícia, firma, ktorá má výbornú reputáciu po celom svete a nemôžeme sa pozerať len na vplyvy na závislosť, ktoré aj tak spochybňujem, ale tak isto na vplyvy na štátny rozpočet. Z južnej časti Bratislavy sme mohli vytvoriť luxusnú celosvetovú turistickú destináciu a tým, čo ste predviedli, tak jednoducho hovoríme, že nie, nechceme vás tu.

 • Ďakujem. Teraz sa pýtam, ktorí poslanci, aha, prepáčte mi, pán Brocka reaguje na faktické poznámky.

 • Ďakujem tým, ktorí zdieľajú rovnaký názor na projekt megakasína pri Bratislave. Ani by som nereagoval, keby som nepočul názor kolegu Drobu. Pán kolega, vám vadí, že to podpísali ľudia, ktorí s tým nemajú problém? Veď ľudia, ktorí majú s tým problém...

 • Hlasy z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, nevykrikujte, prosím vás.

 • Pán kolega, veď ľudia, ktorí už s tým dnes majú problém, tak vedia, čo to znamená peklo na zemi. Ľudia, ktorých deti sú dnes v zariadeniach v cudzine alebo na Slovensku a už prišli o všetky prostriedky, lebo naozaj nie pri gemblerstve, ale pri liečení svojich najbližších. Ak vy to považujete za chybu, že to podpísali iní, ktorí s tým problém nemajú len preto, že si to uvedomujú, veď tí ľudia potrebujú od nás pomoc, ktorí s tým problém nemáme. Ak by sme tomu dali zelenú, ak by sme tu vybudovali naozaj druhé Las Vegas, pán kolega, tak tie peniaze sú prekliatím. Sú prekliatím aj pre vás, aj pre mňa, aj pre celú krajinu. Nie všetko je v peniazoch. Sú bohatí ľudia, ktorí sú nešťastní, ktorí sa možno topia v peniazoch, ale v tom nie je ani spokojnosť, ani šťastie. Pán kolega, som trošku sklamaný z vášho vyjadrenia, ale dúfam, že to neznamená, že nebudete hlasovať za vládny návrh zákona.

 • Ďakujem. Teraz poprosím, keby sa prihlásili rečníci do rozpravy. Aj ja mám snahu sa prihlásiť, tak keby ste ma tam dopísali ako tretieho rečníka v poradí. A slovo má pani poslankyňa Žitňanská.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, páni ministri, vážené dámy, páni, o megakasíne, ktorého výstavbu posvätila vláda Roberta Fica, a ktoré by malo vyrásť v blízkosti bratislavskej Petržalky už bolo veľa povedané, aj dnes tu. Aj kolega Brocka už veľa hovoril o tom. Dovoľte mi však zopakovať niektoré kľúčové argumenty, prečo sme tento projekt od začiatku kritizovali a prečo sme sa rozhodli novelou zákona o hazardných hrách urobiť v tejto veci nápravu. A budem hovoriť aj o číslach, o ekonomike, aby teda sme nehovorili len o nejakých morálnych aspektoch. Hlúpy sa učí na vlastných chybách, ale múdry sa učí na chybách tých druhých. My takéto zariadenie zatiaľ na Slovensku nemáme, to je fakt. Ale existujú mnohé kasína, veľké kasína vo svete, kde vieme už povedať o tom, aké sú dopady takéhoto pôsobenia.

  Máme ďalej vlastné skúsenosti aj s množstvom hracích automatov, ktoré sa nachádzajú roztrúsené po slovenských mestách či dedinách. Tie spôsobili veľa trápenia jednotlivcom, ich rodinám, sú vážnym spoločenským problémom, pretože tieto automaty tam nie sú preto, aby na nich ľudia vyhrávali, ale práve preto, aby vyhrávali tí, ktorí ich do krčiem a barov nainštalovali. Už dnes sa na Slovensku odhaduje počet patologických hráčov na päťdesiattisíc nešťastných ľudských osudov, ak nerátame ich rodiny a zasiahnuté komunity. Teraz tie konkrétne čísla. V Kanade 30 % hráčov hazardných hier prišlo o prácu a osobne zbankrotovali, v priemere zanechali za sebou dlhy vo výške stopäťdesiattisíc dolárov. Vo Francúzsku sa 20 % zadĺžených hráčov dopustilo trestného činu krádeže, či podvodu. V štáte Nevada má jednu z najvyšších mier kriminality v Spojených štátoch. V mestských aglomeráciách, kde majú veľké herne, sa zvýšil počet krádeží motorových vozidiel o 25 %. A takto by sa dalo pokračovať aj ďalej.

  Podľa doterajších skúseností z iných krajín zvýšená kriminalita spojená s kasínami postihuje okolie približne do sedemdesiat kilometrov. Ide napríklad o krádeže. A keďže asi každý piaty gembler je závislý na psychotropných látkach, v okolí takýchto zariadení sa darí obchodu s drogami. Navyše kasína a herne často slúžia aj ako práčky špinavých peňazí.

  Spomeniem ešte jednu štúdiu, ktorú ste už možno počuli. V roku 2004 publikoval bývalý poradca prezidenta Reagana, ekonóm na univerzite v Illinois Ron Grinolds kritickú štúdiu, podľa ktorej zo štyridsiatichšiestich dolárov, ktoré štát získa z hry, musí na oplátku vynaložiť na spoločenské dopady dvestoosemdesiatdeväť dolárov, teda takmer šesťnásobok.

  Dopady však nie sú len ekonomické. Napríklad dieťa, ktorého rodič sa stane patologickým hráčom, sa k hre dostáva podstatne skôr ako jeho rovesníci. Čísla z Belgicka hovoria, že mladí začínajú s hazardnými hrami v priemere ako trinásť a pol roční a minú v priemere mesačne 33 eur. Deti, ktoré vyrastajú v rodine s gemblerom majú väčšie problémy v škole. Častejšie trpia depresiami a majú vyššie sklony k samovraždám. Navyše, mnohé z týchto detí sa následne tiež stávajú patologickými hráčmi. Aj pre všetky tieto argumenty a určite som ich nevymenovala všetky.

  V prípade Petržalky napr. dôjde ku komplikácii s dopravou. Mali a majú obyvatelia nielen spomínanej sedemdesiat kilometrovej zóny oprávnené obavy prijať túto investíciu s otvorenou náručou. Hoci investor od začiatku hovoril, že plocha s hracími automatmi bude zaberať len nepatrnú časť z celého rekreačného komplexu, zároveň zdôraznil, že bez kasína od svojho zámeru ustúpi. Čiže, nejde o nepodstatnú súčasť tohto projektu. Najnovšie prišiel aj s ponukou zredukovať počet hracích automatov. Má to byť údajne ústretový krok, len aby sa nezmenili ideálne podmienky, ktoré pre nich vytvorila bývalá koalícia. Zároveň sme sa dopočuli od zástupcu investora, že ak sa zmenia podmienky v zákone o hazardných hrách, presunú svoju investíciu do susedného Maďarska.

  V tejto súvislosti by som rada citovala komentár Petra Šuca, ktorý píše, citujem: "Čuduj sa svete, napriek sľubným výnosom tento biznis ženú odvšadiaľ bičom. Napríklad Orbán nedávno na kolegov našich investorov, ktorí prišli s úplne podobnou ideou, tak zrúkol, že ich vyvlastní a podobne, že utekali z Maďarska svinským krokom."

  Všetko zlé je aj na niečo dobré. A som rada, že téma výstavby megakasína otvorila aj debatu o hazardných hrách ako takých. Petíciu proti megakasínu podpísali desaťtisíce obyvateľov z celého Slovenska, ktorí nie sú voči hazardu ľahostajní. Preto dúfam, že dnes schválime v tomto parlamente novelu zákona o hazardných hrách, ktorá zruší všetky výhody kasína v rekreačnom prostredí a neskôr nájdeme silu sprísniť aj samotné prevádzkovanie hazardných hier, či už v rôznych zariadeniach alebo aj na internete. Som za podporu podnikania, ale som proti podporovaniu podnikania s ľudským nešťastím. Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Glváč. Uzatváram možnosť. Nech sa páči.

 • Možno je to čudné, ale podporujem a podpisujem všetko čo povedala pani kolegyňa, ale myslím si, že je v tom aj trošku farizejstva. A poďme byť trošku dôslednejší, a tak ako povedala a podpísali ju desaťtisíce túto petíciu, desaťtisíce ľudí z celého Slovenska. Áno, viem, trošku nezvyklé, keď sa vyjadrujú občania Sabinova k tomu, čo má byť v Petržalke, ale nech sa páči, ale podpisujem i to, čo hovoria výskumy. A myslím si, že ďaleko nebezpečnejšie sú tie všetky automaty po krčmách. A tie robia rodiny nešťastnými. Matky ožobračujú o príjmy. A poďme sa zamyslieť nad týmto. Do megakasína nepôjde občan a obyčajný človek zo Sabinova hrať, pretože nemá ani na slušné oblečenie, aby sa tam vôbec dostal. A nebuďme farizejskí a poďme sa zamyslieť nad zákazom všetkých automatov vo všetkých dostupných krčmách. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pani Žitňanská reaguje na faktickú poznámku. Pán Kužma, poprosím, cez faktické, keby ste mohli sa zapájať do diskusie. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No, viete, to, že to podpísali desaťtisíce ľudí z celého Slovenska, ja si myslím, práveže je to aj výrazom toho, že pochopili, že tie dopady nie sú len na tú konkrétnu zónu. Tie dopady, o ktorých som hovorila, tie ekonomické dopady, to, že my všetci budeme sa skladať na ich liečbu. Však tak ako sa skladáme na liečbu toxikomanov a iných, proste tie dopady naozaj sa týkajú každého jedného daňového poplatníka na Slovensku. Čiže to, ja si myslím, že je úplne logické a navyše, títo ľudia proste majú aj osobnú skúsenosť. Nie je pravda, že tých stodvadsaťpäťtisíc ľudí, ktorí podpísali petíciu, nič nemajú alebo vôbec žiadnu skúsenosť. Mnohí z nich sú takí, ktorých sa tento problém bytostne dotýka, pretože majú niekoho vo svojom okolí alebo vo svojej rodine, ktorý, žiaľ, proste trpí touto chorobou, lebo ide o chorobu závislosti. A ďalšia poznámka. Ja sa veľmi teším tomu, čo ste povedali, pán poslanec, a budem rada, keď naozaj v tejto snemovni nájdeme tu odvahu baviť sa o tých hracích automatoch, o tom či majú, alebo nemajú miesto v jednotlivých tých krčmách. A ja veľmi budem podporovať myšlienku vytesnať tieto hracie automaty mimo obytných zón tak, aby naozaj neohrozovali tých najbiednejších, neohrozovali deti. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. V rozprave vystúpi pán poslanec Ďurkovský.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni, pán minister, dovoľte mi zareagovať možno na niektoré pripomienky alebo názory, ktoré tu boli predložené. Ja mám, samozrejme, ten pohľad ešte stále trochu z iného zorného uhla, nielen z toho všeobecného, ale z hľadiska priameho dopadu tohto projektu v rámci Bratislavy ako hlavného mesta. Celý tento projekt vznikol tým spôsobom, že investori, ktorí mimochodom vo svojej podstate prišli s prvým veľkým investičným celkom do Bratislavy, ktorý bol Polus, v čase, kedy nám ešte nikto nedôveroval z hľadiska ekonomického prostredia, prišli tentokrát s iným názorom. Prišli s názorom vybudovať megakasíno ako rekreačno-kongresový komplex. Hneď na začiatku konštatovali, že hlavná a nosná idea tohto projektu sa jedná o megakasíno. Tak ako tu bolo povedané, v prípade, že by boli nútení odstúpiť od zámeru vybudovať megakasíno, boli by nútení odstúpiť i od projektu vybudovať kongresové a zábavné centrum. Zo strany hlavného mesta sme im predniesli jednoznačný názor, aby pristúpili práve k tej druhej časti investície, ktorú mesto potrebuje rovnako a doposiaľ nenašlo investora na to, aby tu takýto zábavný park vybudovali. Nie, ten zámer jednoznačne bol odmietnutý z tohto pohľadu. Jasne to dokumentuje to, že investor je orientovaný predovšetkým na hazardné hry.

  Ten problém hazardných hier je na jednej strane, to čo spomínal Julko Brocka a Janka Žitňanská, v súvislosti s dopadom na psychiku, na gemblerstvo, na všetky negatívne skutočnosti, ktoré majú vplyv na jednotlivcov, či našich, či tých, ktorí tam chodia hrávať. Ale, dámy a páni, je tu ešte jeden veľmi dôležitý moment. A ten moment je dopad tejto investície z hľadiska infraštruktúry na celé mesto. Pri diskusiach s rôznymi záujmovými skupinami, keď to mám povedať tak, to znamená, na jednej strane investor prišiel a tlačil ten projekt, na druhej strane bola záujmová skupina zo strany signatárov petície. Treba jasne povedať, že existujú vo svete skupiny, ktoré dovážajú hráčov na konkrétne hráčske miesta, ktorí prídu na toto miesto len preto, aby hrali, aby využili možnosť gemblerstva, doslova do písmena bez toho, že by mali záujem nejako spoznať okolie tohto miesta a zoznámiť sa v rámci turistiky s kultúrnymi danosťami miesta a podobne. To znamená, týmto spôsobom sa uvažuje v tomto projekte tiež o dovážaní takýchto turistov, ktorí by do tohto komplexu prichádzali len hrať. Presne to, čo hovorila pani poslankyňa Žitňanská, je zámer zo strany aj Maďarska, aj Rakúska, ani nie zámer, respektíve je to skutočnosť, že tieto projekty odmietajú. Tvrdo ich odmietajú a posúvajú na územie iných štátov.

  Je na nás ako sa rozhodneme a ako budeme postupovať proti tomuto projektu. Ja by som vás chcel všetkých vyzvať a požiadať, aby ste tento vládny návrh zákona podporili aj z iného pohľadu. V súčasnosti, a takisto viacerí ste to spomínali, existuje legislatíva, ktorá hovorí o schvaľovaní a povoľovaní hracích automatov. Je to prenesený výkon štátnej správy, ktorú štát delegoval na jednotlivé mestá a obce, ale príslušný starosta alebo primátor nemá jednoducho šancu pri splnení všetkých zákonných podmienok, aby takýto automat v príslušnom zariadení nepodpísal. Práve to je to "bé", ktoré my budeme musieť dopovedať pri komplexnom systémovom riešení gemblerstva, hracej vášne ako takej pri komplexnom riešení týchto zákonov. Ten počet týchto automatov narastá, priatelia. A narastá, dovolím si povedať, geometrickým radom.

  Prečo je to tak, to je to, čo spomínal, myslím, aj pán poslanec Glváč. Nie je to, že by ľudia, ktorí jednoducho nemajú finančné prostriedky, že by nešli hrať. Práve naopak, títo ľudia v domnení, že ľahkým spôsobom sa môžu dostať rýchlou cestou, práve vtedy, keď nemajú finančné prostriedky, k väčším obnosom, využívajú formu hracích automatov. Je jednoznačne dokázané, že práve v čase ekonomických problémov, krízy, tento druh "športu" je veľmi, veľmi využívaný práve u nižších sociálnych skupín. A to je rovnako nebezpečenstvo pre celú našu spoločnosť.

  Pán poslanec Brocka tu citoval, a tým by som viac-menej chcel skončiť, povedal, že signatári boli úspešní v boji so samosprávou. No, treba povedať, že samospráva ešte skôr tento projekt znegovala práve prístupom z titulu územného plánu. Projekt našťastie nespĺňal atribúty územného plánu. Nemohol byť povolený a ja verím, že ani v budúcnosti nebude povolený. Ale, aby sa takéto projekty nepresťahovali, ako povedal môj kolega, pán prešovský primátor: tak mi pošli tento projekt k nám do Prešova, my ho zrealizujeme, aby sa tento projekt nezrealizoval na ktoromkoľvek území našej krajiny, je potrebné prijať aj takýto zákon ako vláda navrhuje. Ďakujem pekne a verím, že tento návrh zákona podporíte.

 • S faktickou poznámkou, resp. s faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Ďurkovského, dvaja páni poslanci. Traja. Končím možnosť ďalších prihlášok. Nech sa páči, pán poslanec Čaplovič.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, ešte aj naďalej do 21. decembra primátor hlavného mesta Bratislavy, mňa mrzí, že ste neboli tak dôsledný aj pri petícii o záchrane PKO, tak ako ste dôsledný v súvislosti s týmto, a to ma veľmi mrzí. Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán primátor, ďakujem za vaše vystúpenie. Vy ste popísali nejaký typ návštevníka Bratislavy, ktorý bol prezentovaný ako niečo negatívne. Ja vôbec nevidím žiadny problém v tom, že sem priletí niekto veľmi bohatý, zavrie sa na tri dni do kasína, minie peniaze a odletí preč. Som sprievodca po Bratislave, mám veľmi rád starú Bratislavu a pamiatky a samozrejme, že budem rád, ak si turisti pozrú celé Staré Mesto, ak sa naučia niečo z našej histórie, niečo z našej kultúry, ale berme to ako fakt, že takíto turisti jednoducho existujú a otázka stojí, že či ich budeme mať my, alebo ich bude mať niekto iný. Ja, samozrejme, zahlasujem za tento pozmeňovací návrh, zahlasujem za neho, ale výlučne z daňových dôvodov. Nesúhlasím s tým, aby bol projekt daňovo zvýhodňovaný, avšak snažme sa naozaj nehádzať polená pod nohy investorovi, ktorý je celosvetovo známy, je to solídna firma a jednoducho si myslím, že ak tu chce byť a bude tu ochotný byť za pravidiel, ktoré platia pre všetkých, tak mu nebráňme v tom, aby prišiel. Ja sa osobne poznám s niektorými ľuďmi, ktorí do tých kasín chodia a majú dosť peňazí, ich hlavná motivácia nie je vyhrať peniaze, oni sa chcú uvoľniť, oni sa chcú zrelaxovať. Naozaj, tí bohatí ľudia nechodia do kasína preto, aby ešte viac zbohatli. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán kolega, že ste ma upozornili, že aj Prešov je ohrozený, takže, samozrejme, dvihnem ruku proti a dúfam, že s pánom Hagyarim, ktorý ostal pri primátorskom kresle, si to ujasníme a, samozrejme, ani my to nechceme do Prešova. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Ďurkovský chce reagovať. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Čaplovič, v súvislosti s tou vašou poznámkou. Prečo ste neprotestovali, keď sme rovnakým postupom postupovali pri vytvorení Eurovey alebo River Parku, ktorá, myslím, zožala veľké úspechy nielen u Bratislavčanov, ale aj u návštevníkov mesta, rovnakým postupom? Čo sa týka druhej pripomienky pána poslanca Drobu, ja som mal na mysli špeciálnu skupinu turistov, konkrétne čínskych turistov. Čínskych turistov, ktorých dovážajú letecky do takýchto miest a sem prichádzajú len a výlučne za gamblerstvom, vzhľadom na to, že vo svojej krajine s tým majú problém. A tento druh turizmu, ktorí si nebudú, títo turisti si nebudú pozerať naše mesto, nebudú pátrať po kultúrnych pamiatkach po celej krajine, oni sem prídu len a výlučne hrať. A s tým je spojená práve požiadavka na infraštruktúru a práve na to, čo všetko s tým súvisí. Áno, môžme povedať, že sa jedná o dobrý krok z titulu napr. rozvoja nášho letiska, ale v konečnom dôsledku, položme si otázku, či to budú čisté a jasné peniaze, na ktorých tento štát bude zarábať. Tých, o ktorých vy hovoríte v súvislosti s tým, že sa prídu len relaxovať do kasína, to je systém kasína Baden-Baden, kde je prísna a tvrdá regulácia a akonáhle niekto prehráva viac ako má, tak ho majiteľ kasína nevpustí do tohto kasína. To je iný druh a práve k týmto zákonom, tak ako to majú tam upravené, by sme mali pristupovať. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som vystúpil preto, aby som tlmočil postoj SaS, aj teda preto, že koalícia je rôznorodá a myslím si, že aj naši, najmä naši partneri by mali vedieť, ako sa na túto problematiku dívame. Zákon podporíme a spravíme to preto, lebo je takáto dohoda v koalícii a spravíme to aj preto, lebo tento zákon napráva zlý stav. Ten stav, ktorý bol zrealizovaný niekedy, povedzme pred rokom, hovorí v podstate o tom, že odvod je, neviem, neviem presne, asi 24 %. Keď ale niekto má vyšší základ, tak už je to len 22, potom 20 a klesá to až na nejaké, nejakých možno že 16 % a toto je vec, ktorá je v príkrom rozpore s daňovou spravodlivosťou. Predstavme si rovnú 19-percentnú daň z príjmov, tak že by sme povedali dobre, ten kto má zisk do sto mil. eur, ten bude platiť 19 %, kto má viac, tak bude platiť už len 15 a kto má nad miliardu, bude platiť 12. No, nebolo by to jednoducho spravodlivé. Tie distorzie, ktoré takéto pravidlo vnáša do systému jednoducho sú príliš zlé. Daňová spravodlivosť všeobecne je hodnota, ktorá v našej spoločnosti ešte stále nie je dostatočne, nemá dostatočnú prioritu a som veľmi rád, že práve táto vláda robí kroky, rozumné kroky, ktoré daňovú spravodlivosť zvyšujú, a preto tento zákon podporíme. Rád by som ale povedal pár slov k tomu megakasínu, a to nasledovne.

  Po prvé, bránime podnikaniu. Niekto chce prevádzkovať pekáreň, niekto iný chce prevádzkovať kasíno a my tomu druhému povieme nie, nám sa nepáči. Ten kto chce prevádzkovať obchod s alkoholom, a to máme na alkohol päťtisíc mŕtvych ročne, tomu nepovieme nič, ten kto chce prevádzkovať kasíno, tak za to, že sú za tým tie osudy jednotlivých obetí veľmi nepekné, ale jednoducho štát nesmie do tohto, do takejto miery zasahovať a diktovať ľuďom, že, no, tak toto už pre teba nie je dobré, to ti nedovolíme. Lebo jednu vec tým robíme a síce utlmujeme, udupávame zodpovednosť každého jednotlivca, jednoducho sloboda niečo stojí a naša spoločnosť si musí na to zvyknúť, musí si na to zvyknúť, že keď niekedy sa niekto upije k smrti, a to evidentne tolerujeme, tak jednoducho niekto aj prehrá celý svoj majetok.

  A ešte raz, tie osudy sú veľakrát nešťastné, ale aby sme všetkým zakázali, padlo tu číslo od pani kolegyne Žitňanskej, že dvadsať percent, dobre spomínam dvadsať percent hráčov, že sa stálo závislými. No, dobre, tak stále osemdesiat percent hráčov vie hrať zodpovedne. A tým ideme teraz zakazovať. No, ale keby to bolo to zakazovanie, ale my sa nebavíme o to, že poďme zakázať úplne hracie automaty na Slovensku. My ideme len povedať, nesmie byť konkrétne tento jeden. V desiatkach malých herniach, ktoré sú fakticky nekontrolovateľné, tak tam to dovolíme. Tam je to v poriadku, tam zatvárame oči, tvárime sa, že to neexistuje, lebo je to niekde pozašívané po nejakých úzkych uličkách a pivniciach a tam nám to nevadí, lebo nie je to tak na očiach. Ale keď sa postaví jedna veľká herňa, tak, ktorá by bola oveľa lepšie pod kontrolou, a preto aj súhlasím s mojím predrečníkom, pánom poslancom Ďurkovským.

  Áno, kontrolujme, riadne ich kontrolujme, zaveďme aj napr. pravidlá, ktoré sú v Baden-Badene, ja takisto by som súhlasil s pravidlom, a dokonca, a teda aj sa uplatňuje, keď niekto je príliš opitý, už nedostane ďalší alkohol. V poriadku. Keď niekto prehrá za deň nejakú určitú čiastku, tak nedovoľme mu ďalej hrať. Tak dobre. Nebránim sa tomu. Ale len tak to zakázať, preto lebo, no, lebo vlastne čo? Ten argument, no, že v okolí sedemdesiat kilometrov, v okolí takéhoto kasína alebo dvadsať kilometrov v okolí kasína stúpne kriminalita, alebo stúpne prostitúcia. No áno, ale potom niekde inde klesne. A preto, radšej to majme na jednom mieste koncentrované, ako keď tie dámy majú byť rozlezené po celom meste, to je, akože len teda ďalší, ďalší argument. Ale všeobecne my zatvárame oči, my sa tvárime, že my jednoducho zakážeme. My zakážeme hazardné hry a je po probléme.

  Tak výborne, no, tak Amerika v 30. rokoch minulého storočia zakázala alkohol, ale nebolo po probléme, akurát sme, akurát sme, teda nie my, ale našťastie my, ale oni teda pomohli výraznému vzrastu mafií a viacero dnes veľkých a ctených rodín vyrástlo na tom, že pašovali alkohol. No tak, toto evidentne nevedie, jednoducho ľudia nebudú nikdy takí, ako si my predstavujeme. Ľudia budú mať svoje neduhy a musíme s nimi žiť a ja osobne by som takisto ľutoval, keby som nemohol ísť nikdy viac do kasína. Ja tam tiež idem niekedy a idem tam pre radosť. Teraz už síce v poslednom čase nie, lebo nechcem o sebe čítať v Novom čase, ale tu pán poslanec Galbavý si pamätá, že máme za sebou nejakú návštevu ešte z minulého volebného obdobia, samozrejme.

 • Smiech v sále. Potlesk.

 • Hrali sme veľmi zodpovedne, prehrali sme všetko, čo sme si zaumienili prehrať a potom sme odišli.

 • Ten argument s tými, ten argument s tou práčkou špinavých peňazí, ten takisto neobstojí, ten neobstojí ani len trochu, lebo tých špinavých peňazí sa, samozrejme, dnes pere oveľa viac v tých maličkých. My vieme jeden veľký subjekt, skrátka, ďaleko lepšie kontrolovať.

  Samozrejme, keď existujú argumenty ako napr. infraštruktúrne problémy, ako ste vraveli, pani poslankyňa Žitňanská, to je niečo iné, to skrátka musíme posúdiť, ale berme to tak, je tam nejaký objekt, kde bude prúdiť toľko ľudí dnu a toľko von a toľko zamestnancov a bavme sa o tom, že či tá infraštruktúra je na to vhodná alebo nie, alebo či to z tohto pohľadu obmedzíme, dovolíme, zakážeme. Ale povedať, no, je tam kasíno, a preto to zakážeme, je to zatváranie očí pred problémom. Aj by som povedal ešte pár slov k dovážaniu turistov. No, pán Ďurkovský, keď prídu turisti z Číny, plné lietadlo, a ostanú tam zavretí v tom kasíne tri dni a zahrajú si a potom znovu odídu a nepozrú si mesto... Prečo by sme s tým mali mať problém? Veď, či prídu do Las Vegas alebo sem, nech si kľudne prídu, pokiaľ nepáchajú nejaké veľké zlo. Tam budú teda určite viac pod kontrolou a možnože nejakí z nich si mesto pozrú. Podobný problém ako je gamblerstvo, ako je alkohol, ako sú cigarety, je aj marihuana. Opäť raz zatvárame oči a tvárime sa, že stačí to len zakázať a všetko je vybavené, ale nakoniec veľa štúdie vraví, že aj kriminalita by možnože klesla, aj ceny by klesli a riešenie nie je to zakazovať. Riešenie je svoje deti tak vychovávať, aby boli zodpovedné k svojmu vlastnému životu, ale my, keď všetko zakážeme z pozície štátu...

 • Ďakujem, ďakujem mojim kolegom. My, keď všetko zakážeme z pozície štátu, tak sme zobrali v podstate motiváciu rodičom, lebo veď, no, veď nech si robia, čo chcú, veď štát sa o nás všetkých postará. Ale to nie je dobré. Jednoducho na to sú tu rodičia, aby deťom povedali, čo je dobré a čo je zlé a nie štát. Ďakujem veľmi pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána predsedu, siedmi páni poslanci, ôsmi. Končím možnosť ďalších prihlášok. Pán poslanec Viskupič.

 • 38.

  Ďakujem, pán predsedajúci. Ja súhlasím s tým rozobraním toho problému na dve roviny. Prvá rovina bola tá daňová, preto takisto hovorím, že predložený návrh podporím. Druhá rovina bola, ktorú spomínal pán predseda parlamentu dlhšie. Zaoberal sa problémom gamblerstva. Ja som počúval vlastne aj argumenty predrečníkov, aj kolegu Jura Drobu. Gamblerstvo je problém Slovenska. Zakazovanie skutočne nič nerieši, pretože ten stav roztrúsených, malých a nezakázaných, ale povolených podnikov alebo zariadení, ktoré máme v mestách, dedinách, malých dedinách, niekedy aj mimo akéhokoľvek dohľadu, tvorí tento problém, a preto si myslím, že táto investícia by na Slovensku priniesla jednak pracovné miesta, jednak možné daňové príjmy a mali by sme riešiť tam, kde ten problém vzniká, nemusíme ani pozerať niekde do Ameriky na problém prohibície. My ho máme. Môžem spomenúť problém v Trnave, kde každá vysoká škola má minimálne dve, tri kasína hneď oproti cez ulicu. A nikto, nikto to nerieši a všetky zákazy, ktoré sa dejú, tak sa dejú s tým, že si trh pomôže a pomáha si spôsobom takým, že je to až nekontrolovateľné. Ďakujem.

 • Pán predseda Sulík, ja s vami súhlasím v tom, že to nejde zakázať, ja som to povedal vo svojej poznámke, ale treba to určite vytesniť na okraj spoločnosti a kontrolovať tak, ako sa dá. Na druhej strane, ale nemôžem súhlasiť s vami, ako vy tu argumentujete o istej podpore toho ako podnikania, prepáčte, ale ja vidím, že v mnohých iných oblastiach obmedzujeme podnikanie. Prečo potrebuje niekto špeciálnu licenciu na podnikanie so zbraňami a neumožňujeme mu podnikať, aby predával tanky a delá? Sú veci, ktoré jednoducho spoločnosť musí istým spôsobom kontrolovať a vytesniť, a to megakasíno a táto vec je, myslím už pomaly na tej úrovni, že niekto chce predávať tanky a my povieme, tak obchoduj, ty chceš podnikať, my ti nebudeme brániť. No, tak ako v tomto s vami, naozaj, súhlasiť nemôžem. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja s vami, pán predseda, súhlasím, že áno, doteraz sme si zakrývali veľakrát oči pred tými hracími automatmi a pred tými nešťastnými osudmi a ja som to aj povedala, ja som rada, že aj táto téma megakasína otvorila viac tú verejnú diskusiu a ja som za to aj vzhľadom k tomu, čo povedali iní naši kolegovia, poďme to riešiť, poďme sústrediť tieto automaty do nejakých zariadení, ktoré budú pod prísnou kontrolou. Úplne s vami súhlasím. Tak isto súhlasím s tým, že nedá sa to zakázať. Nedá sa to zakázať, ale dá sa urobiť niečo pre prevenciu. Dá sa o tom hovoriť, dá sa hovoriť o negatívnych dopadoch, aj o gemblerstve, ktoré tu niektorí kolegovia spochybňujú, že to nie je až také dôležité, alebo nie je to téma. Tak isto vo svete v takýchto zariadeniach sú školení tí zamestnanci, ktorí vedia posúdiť, kedy už niekto má dosť. Tak ako v baroch už nenalejú tomu opitému, tak tuto by mal byť niekto kto mu klepne po prstoch, že už ďalej nehraj. A to sa nedeje. Čiže, poďme do prevencie, poďme do školenia týchto ľudí, poďme do vytesnenia týchto zariadení na okraj, nie tak ako oproti vysokej škole, oproti základnej škole, neviem, kde všade sa tieto nachádzajú. A už iba poslednú poznámku. To s tou koncentráciou prostitúcie, že ak by sme tu mali to megakasíno, že by sa to sem presunulo a inde by bol pokoj, predpokladám, že ani vy sám tomu neveríte, lebo keď je dopyt, tak je aj ponuka. A to ako ekonóm určite viete. Ďakujem.

 • Pán predseda hovorí, súhlasí s pani Žitňanskou, že 20 % má problémy s hazardom, ale prečo zakazovať 80 %, ktorí s hazardom problémy nemajú. My nezakazujeme hazard. Predsa kasína, herné automaty zostávajú, ale má to svoje hranice, pán predseda. Ten projekt megakasína to nie je investícia, o ktorú by sa iné krajiny bili. Projekt megakasína je investícia, ktorú nikto nechce. Veď je to všeobecne známa vec, že chceli byť v Slovinsku, chceli byť v Maďarsku, proste ich všetci odmietli. Prosím vás, veď to je aj vecou istej hrdosti. To nie je zdravá investícia. Ak je to odpad, tak to normálny človek odmieta. Veď boli prípady, že zo Západu tu niektorí chceli do východných krajín vyvážať aj komunálny odpad a sme sa proti tomu bránili a považujeme to za trestný čin. Jednoducho sú veci, o ktoré, myslím si, nemusíme stáť.

  A čo sa týka ochrany podnikania, samozrejme, veď aj my sme za ochranu a rozvoj podnikania, ale je rozdiel podnikanie a podnikanie. Pri takej bezbrehej slobode alebo vnímaní podnikania by aj mafiáni pri tzv. ochrane drobných podnikateľov, keď vyberajú výpalné, mohli mať pocit, že aj oni sú podnikatelia. Ale to snáď nie! Čiže, ja si myslím, pán predseda, že sloboda má svoje hranice aj v podnikaní, najmä vtedy, keď sa tým ohrozuje ľudská dôstojnosť. Aj keď nie možno vaša alebo moja, ale niekoho iného.

 • Automaty v dedinských krčmách a keby sme ich spočítali, sú ich stovky a tisíce, sú omnoho nebezpečnejšie ako vysoko kontrolované a sofistikovane riadené a strážené kasíno. To je akože fakt. Je chybou, keď sa zameriavame na to, čo je najviditeľnejšie a cez ruky nám preniká, lebo tam sa rodí gemblerstvo. Tam sú tie dopady osudov najhoršie, keď naozaj v dedinke otec rodiny ide do krčmy a tam presedí pri automate a prehrá celú výplatu. Na to sa treba zamerať a viem, že aj v minulom období sa tu sprísňovali podmienky pre kasína, ale absolútne sa prehliadalo to, čo sa deje v tých obyčajných dedinských krčmách a dedinských herniach. Tam treba pozornosť zamerať, tam sú tie dopady toho zla, ktoré sa tu popisujú, najväčšie.

 • Ďakujem pekne. Ja liečim závislých dvadsaťpäť rokov, štvrťstoročie sa zaoberám aj gemblermi a chcem upozorniť na dva rôzne prístupy k tomuto problému, ku vzniku, príčinám, ako aj tu sa to ukazuje, represívny prístup možného vzniku závislosti alebo preventívny. Zakazovanie či u alkoholizmu, ten príklad máme tiež z prijatého zákona, nezmyselného, ochrana mládeže z minulého volebného obdobia, ktorý je nevykonateľný, absolútne nemôže pomôcť k ochrane toho, či naši dorastajúci budú piť, alebo nebudú piť. A tento zákon, ktorý teraz meníme, chápem tak isto, že bol to účelový zákon a treba ho zmeniť. Treba ho zmeniť preventívne a systematicky. Zneli tu niektoré mýty, ktoré pán predseda Sulík napravil a ja to budem dopĺňať. Mýtus je, že trinásť- a polročný pôjde do nejakého kasína do Bratislavy a stane sa gembler. Mýtus je, že v riadenom zariadení, štátom dozorovanom, môže vzniknúť závislosť, pretože sa tam opakovane nedostane takýto človek. V Las Vegas nikoho nepustia takého, že ide von vyžobrať peniaze a potom ide hádzať do rulety, čiže toto je mýtus. Takto sa na to dívať, je zlý prístup. Dobrý prístup je, že zákon treba zásadne preorať a treba zariadenia dať niekde, kde napríklad nie sú spolu účinné dve možné závislosti. Tieto zariadenia nemajú čo hľadať v krčmách, pretože keď alkohol oslabí mozog a kontrolu človeka, tak dochádza k tomu, že aj začne hrať. Čiže, my musíme ...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ja vítam túto diskusiu, myslím si, že po dlhej dobe je to diskusia, kde sa bijú proti sebe myšlienky, bijú sa proti sebe dva odlišné názorové prúdy a teším sa na ďalšie diskusie aj s pánom kolegom Brockom, aj s pani kolegyňou Žitňanskou. Myslím si, že diskusiou nájdeme také riešenie, ktoré naozaj bude kompromisom a bude vyhovovať všetkým. Moja jediná pripomienka na záver je, že nebráňme niekomu, kto tu chce podnikať v rámci a v medziach existujúceho zákona, aby sem vstupoval. Nedémonizujme zahraničného investora, ktorý sem príde a prinesie miliardy eur, ktoré budú návratné v priebehu niekoľkých rokov. Petíciu považujem za zásah do slobody podnikania, osobne mi vadí a nikdy takéto niečo nebudem môcť podporiť, ale ako som povedal, budem hlasovať za pozmeňujúci návrh, ktorý vyrovnáva pravidlá, aby boli rovnaké pre všetkých.

 • Ja by som len nadviazal na tú poslednú vetu, ktorú predseda povedal, že nechajme to na rodičoch, aby vychovávali svoje deti. Ako učiteľ môžem povedať, mnohokrát to rodičia nezvládajú a treba to veľmi aktívne podporovať aj v školách, treba si konečne otvoriť oči a intenzívne pracovať, aby preventívne programy, ktoré sa týkajú prenosu sexuálnych chorôb, drogových závislostí, závislosti na počítačových hrách a závislosti aj na gemblerstve boli aktívnou súčasťou programov už na základných školách, aby sa s deťmi o tom rozprávalo od začiatku a potom, keď vychováme generáciu, ktorá sama bude zodpovedne rozhodovať o tom, ako naloží so svojou slobodnou vôľou, tak sa nebudeme musieť baviť o represiách, lebo tu budeme mať generáciu ľudí, ktorá dobre bude vedieť, akým spôsobom má zachádzať so svojím vlastným životom. Ďakujem.

 • Pán predseda chce reagovať na vystúpenia poslancov.

 • Ďakujem za faktické poznámky. Tiež by som chcel ako môj kolega Juraj Droba oceniť tú kultivovanú úroveň ako tu riešime pomerne náročný problém. V podstate moje vystúpenie malo slúžiť na dve veci. Chcel som po prvé deklarovať, že my tento zákon podporíme, i keď máme iné dôvody, ale podporíme ten zákon. Po druhé, chcel som, aby bol jasný, zrejmý náš postoj v tejto veci, to ale neznamená, že my teraz začneme všetko robiť pre to a necháme všetko ostatné tak a budeme len bojovať za megakasíno a robiť nejakú ďalšiu petíciu, to určite nie. Ale tak, toto je náš postoj a áno, ako povedal Juraj, možno že v budúcnosti by sme si to mali naozaj vydiskutovať preto, lebo v tých základných predpokladoch sa zhodujeme, ako počúvam napríklad v tom, že keď už raz musíme s týmto neduhom žiť, mali by sme s ním žiť tak, že je pod kontrolou. A predsa lepšie bude pod kontrolou v jednom veľkom stánku, ako keď to bude rozdrobené po meste.

  No, a, pani Žitňanská, čo ste vraveli, že veď ponuka, tam, kde je dopyt, je aj ponuka, áno, no, ale veď práve, toto je to odôvodnenie, prečo, keď bude tá ponuka hen tam lepšia, prečo sa ten dopyt presunie. Čiže, v podstate ste mi do určitej miery nahrali.

  Padla tu reč ešte o mafii. No tej mafii sa práve teraz veľmi dobre darí, keď majú desiatky malých herní, čiže, ja by som vás napríklad, keby že chcem byť zákerný, mohol obviniť, že vlastne vy chcete, aby sa im darilo ďalej, lebo hento by im trošku vysušilo živnú pôdu, keby tu bolo jedno veľké kasíno, ktoré naozaj, ktoré je naozaj dôsledne kontrolované.

  Posledná vec je megastavba, megainvestícia, ktorú nikto nechce. No tak dobre, no, keď tam tiež v okolitých krajinách nie sú schopní možno diskutovať vecne a podľahli nejakým, že všetko zlé je, tak veď buďme radi, že máme možnosť pritiahnuť sem niekoľkotisíc pracovných miest.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán minister, podpredseda vlády sa chce vyjadriť. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, naozaj aj mne sa tá diskusia páčila. Bola veľmi vecná, kultivovaná, aj keď musím povedať, že z tej diskusie by mohol človek nadobudnúť dojem, že rozhodujeme o tom, či bude megakasíno, alebo nebude. O tom nerozhodujeme, my rušíme jedno doslova ekonomicky perverzné rozhodnutie bývalej vlády, ktorým zaviedla degresívnu maržu, teda znížené zdanenie megakasín. Čím väčšie kasíno, čím viac automatov, tým menšia daň. O tomto rozhodujeme a aj vtedy, vtedy ako opoziční poslanci sme proti tomu protestovali, jednoznačne sme tvrdili, že toto rozhodnutie je dôsledkom lobistického tlaku tých investorov, ktorí takéto kasíno chcú postaviť. A ja nemám žiaden dôvod spochybňovať všetky tie argumenty, ktoré tu odzneli zo strany protivníkov takýchto zariadení, ale zároveň súhlasím s tým, že riešenie určite nespočíva v zákazoch a v takýchto represívnych krokoch, preto pri posudzovaní takéhoto niečoho, či megakasíno áno alebo nie, musí a bude musieť, chvalabohu, zohrať rozhodujúcu úlohu stanovisko samosprávy v tých miestach, kde sa o takomto niečom rozhoduje. Čiže, toto by som len chcel možno upozorniť, že to rozlíšenie toho, na akej úrovni o čom rozhodujeme. A je našou zodpovednosťou, aby sme rozhodovali o pravidlách, ktoré sú celoštátne, preto takáto deformácia, aká sa dostala do zákona v minulom volebnom období a akú presadila bývalá vláda a bývalá koalícia, to je zodpovednosť Národnej rady, parlamentu a, samozrejme, aj podmienky prevádzkovania hazardných hier, aj tých automatov v tých krčmách, kde chcem naozaj zdôrazniť to, čo povedal pán poslanec Chaban, kde naozaj, a viacerí ste to hovorili, je to menej pod kontrolou, je to nebezpečnejšie, je to rozptýlenejšie, kde sa stretávajú dve závislosti, závislosť od alkoholu a prípadné gemblerstvo a hráčska vášeň. Takže, považujem to a vnímam tú diskusiu aj ako dobrý podnet pre mňa ako ministra financií, keďže tento zákon je v gescii ministerstva financií, aby sme rozmýšľali nad tým ako legislatívu upravovať tak, aby sme tieto citlivé veci, aby sme riziká zmenšovali, ale nie spôsobom takým, že budeme všetko zakazovať, lebo sa obávam, že potom tie dôsledky alebo ten konečný výsledok môže byť rádovo horší, pretože len zákazy určite nič nevyriešia. Mali by sme asi nastavovať pravidlá tak, aby sme regulovali a znižovali tie negatívne dôsledky, ale aby sme zároveň minimálne zasahovali do slobody a slobodného rozhodnutia slobodných ľudí.

  Takže, ďakujem pekne a verím, že táto vnútro koaličná debata bola užitočná aj pre ďalšie zmeny v tomto zákone, ale myslím, že sa jasne zhodujeme na tom, že to hlasovanie nebude o tom, či bude, alebo nebude megakasíno a kde bude, ale o tom, že rušíme perverznosť, ktorá sa do zákona dostala v minulom volebnom období. Ďakujem pekne.

 • Pán spoločný spravodajca sa nechce vyjadriť k rozprave. Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme pokračovať rokovaním o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona 617/2007, ktorý prerokovávame ako tlač 89.

  Prosím, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky vládny návrh zákona uviedol a odôvodnil pán minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda. Pán minister, máte slovo.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 89.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, myslím, že táto predloha vám neponúkne takú interesantnú pôdu na zaujímavú diskusiu, ale je to najmä preto, že ide skôr o technickú odpoveď na zmenu rozpočtových pravidiel z roku 2008. V roku 2008 došlo k zmene rozpočtových pravidiel, na základe ktorej nebude možné poskytovať dotácie v jednotlivých rezortoch tak ako tomu bolo doposiaľ. V našom rezorte poskytovanie dotácií upravovalo okrem rozpočtových pravidiel ešte aj niekoľko ďalších právnych noriem. Na základe týchto noriem bol vydaný výnos, interný predpis, výnos o poskytovaní dotácií. Ako som sa zmienil podľa novely rozpočtových pravidiel z roku 2008 takto ďalej postupovať nemožno, je potrebné systém poskytovania dotácií zjednotiť. Využívame túto príležitosť na to, že predkladáme teda návrh zákona v dvoch častiach. V tej prvej umožňujeme naďalej poskytovať dotácie s tým, že chceme podporovať mimovládne organizácie, neziskové organizácie, chceme naďalej umožňovať poskytovať dotácie na spoločné projekty Slovenskej republiky s OECD, a to aj právnickým osobám, ktoré nie sú štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie. V druhej časti sa novelizuje zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci tak, aby sme mohli transparentne tieto dotácie poskytovať. Mení sa systém z grantov na dotácie, zavádzajú sa pravidlá, aby celé to konanie bolo transparentné, určuje sa inštitúcia, ktorá bude tieto dotácie poskytovať, zverejňovať výzvy na jednotlivé programy a projekty v súlade s národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci na svojom webovom sídle.

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás poprosiť o podporu pre tento zákon.

 • Ďakujem pekne, pán minister. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov. A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, ktorého určil zahraničný výbor, pánovi poslancovi Pavlovi Kubovičovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a súčasne aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Pán spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 12. októbra 2010 č. 87 pridelila návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 15. novembra 2010 č. 66, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením z 18. novembra 2010 č. 73, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 25. novembra 2010 č. 24. Z týchto uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplýva jeden pozmeňujúci návrh, a to Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedený pod bodom 4 spoločnej správy, ktorý má zabezpečiť sprehľadnenie postupu prideľovania dotácií. Gestorský výbor odporúča tento pozmeňujúci návrh schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 37 z 25. novembra 2010. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predkladaním príslušných návrhov podľa ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Konštatujem, že som do rozpravy dostal písomnou formou prihlášku pána poslanca Miroslava Beblavého a po jeho vystúpení bude možnosť prihlásiť sa ústne. Slovo má pán poslanec Beblavý.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona. Tento pozmeňujúci návrh vychádza z vládou schváleného materiálu o stransparentnení poskytovania dotácií všetkými rezortmi, ale keďže tento návrh zákona bol vládou schválený ešte predtým než vláda schválila ten návrh stransparentnenia dotácií, tak jedinou možnosťou ako ho do zákona dostať je práve cez pozmeňovací návrh, preto som si dovolil pripraviť pozmeňovací návrh, ktorý vám predložím. Tento pozmeňovací návrh bol prerokovaný a aj technicky konzultovaný s ministerstvom práve na úrovni aj pána štátneho tajomníka, takže myslím, že by s ním nemuseli byť žiadne problémy. Keďže trošku dlhšie rozprávam, ospravedlňujem sa, budem ho musieť teda celý prečítať, bude to chvíľku trvať.

  Bod 1. V čl. I § 4 ods. 1 znie:

  " (1) Dotácia podľa § 2 písm. a) sa môže poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len "žiadosť"), ktorú predloží žiadateľ o dotáciu v lehote uvedenej pri zverejnení výzvy na webovom sídle ministerstva.".

  Tu len upresňujeme dikciu a vypúšťame lehotu, to je taká technická vec. Dovoľte mi, než budem pokračovať ďalej, povedať ale jednu vec, na ktorú som takmer zabudol, a to je to, že chcem zároveň navrhnúť, aby sme bod 1 spoločnej správy dali na osobitné hlasovanie s návrhom neschváliť, nie preto, že by bol zlý, on je vecne dobrý, ale pretože pokrýva len časť toho, čo pokrýva tento pozmeňovák a ten pozmeňovák ho, by som povedal, vecne rozširuje a prekonáva, ale keďže nemôžeme schvaľovať oboje, tak si dovolím navrhnúť tento bod vyňať na osobitné hlasovanie s návrhom neschváliť.

  Dovoľte mi pokračovať ďalej.

  Bod 2. V čl. I § 4 sa za ods. 1 vkladá nový ods. 2, ktorý znie:

  " (2) Výzva podľa ods. 1 sa zverejňuje najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadosti. Výzva obsahuje najmä:

  1. Základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,

  2. Formulár žiadosti v elektronickej podobe,

  3. Okruh oprávnených subjektov,

  4. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,

  5. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,

  6. Termín, postup a vyhodnocovanie žiadostí,

  7. Zloženie komisie,

  8. Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.".

  Doterajšie ods. 2 a 3 sa označujú ako ods. 3 a 4. Vnútorné odkazy sa primerane prečíslujú. Tu sa zakladajú podmienky v tomto bode, čo má obsahovať zverejňovaná výzva.

  Bod 3. V čl. I § 7 sa dopĺňa ods. 3 až 7, ktoré znejú:

  "(3) Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom, ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba, odkaz 11, nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

  (4) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.

  (5) Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácie práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

  (6) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle:

  a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti;

  b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce 2 roky;

  c) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti;

  d) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti;

  e) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii;

  f) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.

  (7) Ustanovenia osobitného predpisu, odkaz 12, o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté."

  Poznámky pod čiarou k odkazu 11 a 12 znejú: "11) § 116 Občianskeho zákonníka, odkaz 12) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov."

  Ostávajúce ustanovenia vrátane poznámok pod čiarou sa primerane prečíslujú.

  Zavádza sa mechanizmus vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácií komisiou a definujú sa aj podmienky fungovania tejto komisie, ako aj sa definuje, čo ministerstvo musí zverejňovať vo vzťahu k žiadostiam o dotácie.

  Bod 4. V čl. II v bode 6 § 10a ods. 6 znie:

  "(6) Výzvu na predloženie programov a projektov podľa ods. 2 zverejňuje agentúra v súlade s príslušným Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci na svojom webovom sídle v lehote najmenej 1 mesiac pred termínom predkladania žiadostí.

  Výzva obsahuje najmä:

  1. základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,

  2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,

  3. okruh oprávnených subjektov,

  4. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,

  5. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti,

  6. termín postupu vyhodnocovania žiadosti,

  7. zloženie komisie,

  8. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie."

  Bod 5. V čl. II v bode 6 sa za § 10a vkladajú § 10b a 10c, ktoré vrátane nadpisov znejú: "§ 10b Vhodnocovanie žiadostí

  (1) Žiadosti vyhodnocuje najmenej 3-členná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom, ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba, odkaz 1d), nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorej je žiadateľ členom.

  (2) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá, vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.

  (3) Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácie práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

  § 10c Zverejňovanie informácií.

  (1) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle:

  a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti;

  b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce 2 roky;

  c) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti;

  d) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti;

  e) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii;

  f) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.

  (2) Ustanovenia osobitného predpisu, odkaz 1e), o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté."

  Poznámky pod čiarou k odkazom 1d) a 1e) znejú: "1d) § 116 Občianskeho zákonníka, 1e) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov."

  Ostávajúce ustanovenia vrátane poznámok pod čiarou sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Ide o ekvivalentné ustanovenia k čl. I, ale vzťahujúce sa na zákon o rozvojovej pomoci.

  Ďakujem veľmi pekne za prípadnú podporu.

 • Ďakujem pekne. S reakciou na pána poslanca Beblavého, ktorý vystúpil v rozprave s pozmeňujúcim návrhom sa vo faktickej poznámke neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. A teraz dávam priestor. Kto sa chce k tejto problematike, k tomuto návrhu zákona do rozpravy prihlásiť ústne? Konštatujem, že nie, neexistuje snaha prihlásiť sa ústne, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa, pán minister, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nech sa páči, je to vyjadrenie v záverečnom slove. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Len veľmi stručne. Pozmeňujúci návrh pána poslanca Beblavého je akceptovateľný, bol dotvorený v spolupráci s MZV a navrhujem, aby poslanci podporili aj tento pozmeňovák a znovu si dovolím poprosiť o podporu pre tento zákon. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ja mám len jednu otázku na predkladateľa, a to je, že budeme hlasovať o všetkých štyroch bodoch spoločne? Áno.

 • Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme hlasovať o 11.30 hodine a v súlade so schváleným programom tejto schôdze pokračujeme druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Vládny návrh zákona má tlač 86 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 86a. Prosím teraz podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pána Jozefa Mihála, aby tento vládny návrh zákona odôvodnil. Spravodajcom k tomuto návrhu zákona je pán predseda výboru pán Július Brocka.

  Pán minister a podpredseda vlády, nech sa páči, je tu priestor pre vaše úvodné é slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, vládny návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ďalší zo série zákonov o dotáciách, ktoré budú postupne predstavované, alebo sú postupne predstavované jednotlivými rezortami. Cieľom vládneho návrhu zákona v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je podporovať vybrané oblasti sociálnej sféry, ktoré si vyžadujú svojou povahou a aktuálnosťou podporu. Návrh zákona upravuje jednotlivé druhy dotácií, ich účel, podmienky ich poskytnutia a zároveň sleduje maximálnu hospodárnosť a efektívnosť použitia dotácií. Druhy dotácií sú navrhované tak, aby zodpovedali zmenám v právnych úpravách v sociálnej oblasti predovšetkým v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, štátnej sociálnej podpory a pomoci v hmotnej núdzi. Zvyšuje sa adresnosť podpory prostredníctvom dotácií a jednoznačne sa upravujú aj oprávnení žiadatelia. Návrh zákona v poskytovaní dotácií zachováva už osvedčené mechanizmy podpory. Najmä podporu terénnej sociálnej práce, rozvoj sociálnych služieb a opatrení v prirodzenom prostredí, podporu sociálnej integrácie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, podporu sociálnej inklúzie ohrozených detí, podporu rozvoja nedostatkových sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Návrh zákona nemá za cieľ riešiť finančné povinnosti za zodpovedné subjekty a dôraz kladie na podporu nedostatkových a absentujúcich nástrojov sociálnej politiky, najmä na podporu špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, nízkoprahových zariadení a podporu sociálnych služieb pre rodiny s deťmi. V záujme transparentnosti sa ustanovuje povinnosť Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejniť na svojom webovom sídle podrobné podmienky a postup pri posudzovaní žiadosti o dotácie, ktorých poskytovanie je v jeho pôsobnosti, ako aj postup schvaľovania poskytnutia dotácií. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojom webovom sídle bude zverejňovať aj zoznam schválených dotácií a ich sumu, zároveň aj zoznam neschválených dotácií s dôvodom ich neschválenia. Na dotácie podľa vládneho návrhu zákona nie je právny nárok. Dotácie budú poskytované v rámci schválených limitov, výdavkov kapitoly ministerstva na jednotlivé rozpočtové roky. Ďakujem za vašu pozornosť a poprosím vás o podporu tohto návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády. Aj vy zaujmite miesto určené pre navrhovateľov a slovo má teraz pán poslanec a predseda výboru Július Brocka, ktorého navrhol ako spoločného spravodajcu výbor pre sociálne veci. Žiadam ho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov, ako aj o stanovisku gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážení členovia vlády, dámy a páni, milí hostia, okrem iného dnes sú tu naši spoluobčania z Naháča a z Hornej Krupej, sú krajania niektorí z nás.

 • Potlesk. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán predseda, dovoľte, aby som aj ja ich veľmi úprimne privítal na balkóne Národnej rady. Nech sa páči.

 • Dámy a páni, ako predseda výboru predkladám spoločnú správu výborov k tomuto vládnemu návrhu zákona. Rokovali o ňom tieto výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre ľudské práva, národnostné menšiny a výbor pre sociálne veci, ktorý bol gestorským výborom. Poslanci iných výborov, ktorí nie sú členmi týchto výborov, ktoré o ňom rokovali, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu. Po prerokovaní návrh zákona odporúčajú schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre ľudské práva, národnostné menšiny a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Pozmeňovacie návrhy a doplňujúce návrhy, ktorých je celkovo osemnásť, máte v spoločnej správe. Nebudem ich čítať. Gestorský výbor odporúča v znení týchto pozmeňovacích návrhov aj plénu Národnej rady vládny návrh zákona o dotáciách schváliť. Odporúčam, aby sme potom pri hlasovaní o návrhoch 1 až 18 zo spoločnej správy hlasovali spoločne a schváliť. Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem aj vám, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal písomnou formou prihlášku pána poslanca Martina Poliačika, ktorému teraz udeľujem slovo. Po jeho vystúpení a prípadne faktických poznámkach bude možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, pán minister, Naháč a Horná Krupá. Mám tu tiež jeden z pozmeňovacích návrhov, ktoré idú v línii väčšieho stransparentnenia dotačných systémov na jednotlivých ministerstvách. Teda pripojím sa ku kolegovi Beblavému z predchádzajúceho bodu. Je to síce trošku dlhý a nudný, ale veľmi užitočný pozmeňovák, takže rovno sa pustím do čítania, nech to máme rýchlo za sebou.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, len poprosím čítať trošku pomalšie ako pán poslanec Beblavý v predchádzajúcom zákone, lebo niekto to musí aj prepisovať a potom tí ľudia majú s tým dosť veľký problém. Čiže, pokojne to prečítajte. Nemusíme sa ponáhľať. Nech sa páči.

 • Budem sa snažiť krotiť svoju mladícku, teda, energiu.

  Takže, bod 1. V § 12 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a na konci sa pripájajú tieto vety: "Na účely posudzovania žiadosti o dotáciu zriaďuje ministerstvo komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Členovia komisie posudzujú žiadosti nezávisle, členovia komisie a im blízke osoby, poznámka 40), nesmú byť žiadateľmi ani zaujatí voči žiadateľovi, štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, spoločníkmi právnickej osoby, ktorá je žiadateľom a osobami, ktoré sú zamestnancami žiadateľa."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 40) znie: "§ 116 Občianskeho zákonníka."

  Súčasne sa vykoná prečíslovanie doterajších odkazov 40 až 42 a poznámok pod čiarou k týmto odkazom.

  Bod 2. V § 12 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4, ktorý znie: "Spôsob hodnotenia žiadosti o dotáciu podľa ods. 1 posudzovania a schvaľovania žiadosti, postup pri výkone činnosti komisie a spôsob výberu členov komisie ustanoví všeobecný záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

  Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

  Bod 3. V § 14 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie: "Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje:

  a) úplné znenie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií podľa tohto zákona,

  b) často kladené otázky,

  c) okruh žiadateľov o dotácie podľa § 12 ods. 1,

  d) do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka

  po 1. kritériá na hodnotenie a posudzovanie žiadostí podľa § 12 ods. 1, a ich váha,

  po 2. časový harmonogram hodnotiaceho a posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí podľa § 12 ods. 1,

  po 3. zloženie komisie podľa § 12 ods. 1, a to meno, priezvisko, pracovné zaradenie členov komisie a adresu ich pracoviska,

  e) do 31. januára príslušného rozpočtového roku schválený rozpočet na dotácie v pôsobnosti ministerstva a predpoklad na nasledujúce dva roky,

  f) formulár žiadosti v elektronickej podobe,

  g) informácie o výstupoch z uskutočnenia aktivít a činností, na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa § 12 ods. 1, ak ich má ministerstvo k dispozícii."

  Odôvodnenie k bodom 1 až 3. Navrhuje sa už v zákone upraviť mechanizmus posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie na tento účel zriadenou komisiou. Súčasne sa definujú základné kritériá na členov komisie a zvýrazňuje sa nezávislosť členov komisie. Zároveň sa navrhuje, aby všetky podrobnosti hodnotenia posudzovania a schvaľovania žiadostí, spôsob výberu členov komisie upravilo ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

  Navrhuje sa tiež základný rozsah informácií, ktoré musí ministerstvo v ustanovenom termíne zverejniť na svojom webovom sídle.

  Bod 4. V § 16 sa na konci pripája táto veta: "Informácie uvedené v § 14 ods. 3 písm. d) na rok 2011 zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 31. januára 2011."

  Odôvodnenie: V súvislosti s návrhom na doplnenie § 14 treba aj v prechodných ustanoveniach upraviť prechodné termíny na splnenie ustanovených povinností v roku 2011.

  Bod 5. V prílohe 1 v bode 2.7. "Rozpočet" sa v časti "Bežné výdavky" dopĺňa riadok, ktorý v stĺpci "Položka" znie: "cestovné náhrady na účely dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. k)."

  Odôvodnenie: V súvislosti s novonavrhovaným účelom dotácie na zabezpečenie rekreačnej činnosti v rámci poskytovaných sociálnych služieb pre deti v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení, treba osobitne v rozpočte na tento účel zaradiť položku cestovné náhrady.

  Chcel by som upozorniť ešte na dve zmeny oproti tej verzii, ktorá bola rozdaná do poslaneckých lavíc. V bode 3 v časti c) okruh oprávnených žiadateľov som prečítal iba ako okruh žiadateľov. Vypadlo tam slovo "oprávnených", je to chyba, ktorú som urobil, teda nie je to chyba, ktorú by som urobil. Naschvál som to slovo vypustil po konzultácii s pracovníčkami ministerstva, sociálnych vecí a rovnako v bode 3 v časti g) nemá ísť o informácie od žiadateľa, tak ako bolo napísané vo verzii, ktorú máte v laviciach, ale ide iba o informácie o výstupoch z uskutočňovania aktivít, tak ako som to prečítal, keď som čítal návrh pozmeňováku. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou neevidujem žiadneho pána poslanca, ani pani poslankyňu. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou a teraz otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Nie je nikto v sále, kto by chcel diskutovať k tomuto návrhu ďalej, a preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa pána podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, či chce v záverečnom slove reagovať na rozpravu. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som sa vyjadril k spoločnej správe a k pozmeňovacím návrhom, ktoré z nej vyplývajú a zároveň k pozmeňujúcemu návrhu pánov poslancov Poliačika a Beblavého. Najskôr k pozmeňovacím návrhom, ktoré sú súčasťou spoločnej správy. Hneď na úvod poviem, že súhlasím so všetkými pozmeňovacími návrhmi, so všetkými bodmi, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Sú to jednak návrhy, ktoré precíznejšie definujú pôvodné návrhy vo vládnom návrhu zákona, sú to rôzne legislatívno-technické zmeny a úpravy textu, tak aby sa predišlo napríklad dezintpretet..., dezinpretat..., dezinpretet..., aby sa predišlo problémom pri interpretácii, to je tak komplikované slovo, že tak isto treba niektoré veci zjednodušiť v návrhu, aby presne k tomuto nedochádzalo, čo sa podarilo teraz mne.

  No, a pokiaľ ide o vecné zmeny, tak oceňujem napríklad návrh na doplnenie dotačných mechanizmov na podporu rekreačnej činnosti ťažko zdravotne postihnutých detí, ktoré sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, ďalej oceňujem doplnenie možnosti poskytovania dotácie aj na rekondičné aktivity pre poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov alebo výsluhových dôchodkov. Zároveň tento návrh vlastne umožňuje v súlade, v kontexte celého zákona umožňuje zachovať podporu rekreácie dôchodcov aj po 1. januári 2011 s tým, že na rozdiel od súčasného stavu, kedy je rekreácia dôchodcov organizovaná prostredníctvom jediného organizátora alebo žiadateľa, sa upravuje možnosť, aby sa o dotáciu uchádzali viacerí žiadatelia, ktorí splnia zákonom precízne ustanovené podmienky. Takže z tohto dôvodu by som rád tieto návrhy podporil.

  Ďalej je tam veľmi dobrý návrh, aby sa cieľová skupina žiadateľov rozšírila aj o neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí spĺňajú podmienky registrácie a ide hlavne o rôzne jedinečné aktivity napríklad edičné činnosti pre svoje cieľové skupiny klientov. To by bolo teda k spoločnej správe. A pokiaľ ide o návrh pánov poslancov Poliačika, Beblavého, myslím si, že by som mal odporučiť prijatie týchto pozmeňovacích návrhov, pretože ide znova o precíznejšie formulácie, hlavne pokiaľ ide o postupy hodnotenia žiadosti o dotáciu, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií na webovej stránke ministerstva.

  Takže, z týchto dôvodov vás poprosím tak ako o podporu vládneho návrhu zákona, tak ako aj o podporu jednotlivých pozmeňovacích návrhov. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Pán spravodajca nechce využiť právo záverečného slova, preto prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme ďalej pokračovať druhým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku.

  Vítam na rokovaní pani ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, ktorá bude mať teraz seriál svojich zákonov. Tento máte ako tlač 76 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 76a. Pani ministerka, nech sa páči, je tu priestor pre odôvodnenie zákona z vašej strany a spravodajcom je pán poslanec Jurčík, ktorý sa pripraví, ktorý bude vystupovať po úvodnom slove pani ministerky. Môžte zaujať miesto, pán spravodajca. Nech sa páči, pani ministerka.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 600/2008 Z. z., tlač 76.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 600/2008 Z. z.. Ide vo svojej podstate o technickú novelu, ktorej cieľom je upraviť rozpočtové určenie príjmov z udržiavacích poplatkov, a to z pohľadu pôsobnosti zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh súčasne reflektuje vydanie kodifikovaného znenia Nariadenia európskeho parlamentu a Rady č. 469/2009 zo dňa 6. 5. 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá aktualizuje súvisiace odkazy na právo Európskej únie. Aby som to, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zjednodušila, tak vo svojej podstate ide o to, aby príjmy z udržiavacích poplatkov a príplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, mali jasne zadefinované v súlade s európskou legislatívou, že pomerná časť týchto príjmov odvádza úrad za Slovenskú republiky Európskej patentovej organizácii spôsobom vo výške a lehotách ustanovených medzinárodnou zmluvou. Poprosím o prejednanie návrhu zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, slovo má teraz pán poslanec Ľudovít Jurčík, ktorého ako spravodajcu určil výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a má priestor na informáciu o výsledku rokovania výborov a tiež odôvodnenie návrhu a stanoviska gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Vážená pani ministerka, panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma uznesením č. 78 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o položkách s dvojitým použitím, ma určil ako spravodajcu za gestorský výbor k vládnemu návrhu. Vážený pán predsedajúci, poprosil by som, aby ste k tomuto návrhu otvorili rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu prihlášku formou písomnou, a preto sa pýtam, kto sa do rozpravy hlási ústne? Neevidujem ani ústnu prihlášku do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa tým pádom, vzhľadom, že nebola žiadna rozprava, dúfam, že stanovisko nechce zaujať ani navrhovateľ ani spravodajca, prerušujem rokovanie o tomto bode programu s tým, že budeme, pravdepodobne, o ňom hlasovať o pol dvanástej, podľa toho ako sa dohodneme vo vzťahu k hlasovaniu o rozpočte. Teraz nasleduje v súlade so schváleným programom druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.

  Tento vládny návrh má parlamentnú tlač 105 a informáciu výborov máte ako tlač 105a. Teraz dávam slovo ministerke spravodlivosti, aby vládny návrh zákona odôvodnila. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade na schválenie návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Dôvodom na vypracovanie predmetného návrhu zákona je ustanovenie § 37 d) ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého právne vzťahy pri poskytovaní dotácií podľa doterajších predpisov musia byť zosúladené s § 8a ods. 1, 3 a 6 predmetného zákona najneskôr k 1. januáru roku 2011. Inak dotáciu po 1. januári 2011 nemožno poskytnúť. Poskytovanie dotácii v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky je v súčasnosti upravené výnosom vydaným na základe § 8 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V predloženom návrhu zákona sa ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrola poskytovania dotácií v pôsobnosti úradu vlády. Návrh zákona určuje tiež okruh osôb, ktoré môžu o dotáciu požiadať. Návrh zákona bol prerokovaný vo výboroch Národnej rady v ústavnoprávnom výbore, výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny a vo výbore pre financie a rozpočet, ktoré odporučili návrh s pripomienkami schváliť. Dňa 29. novembra 2010 výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy a prijal v tomto smere informáciu o prerokovaní vládneho návrhu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Za vládu môžem konštatovať, že všetky pripomienky výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v informácii o prerokovaní vládneho návrhu zákona pod bodmi 1 až 11 vláda akceptuje. Poprosím o prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, v predchádzajúcom bode urobil pán spravodajca jednu chybu. Nedočítal celú správu spoločnú, preto prerušujem rokovanie o tomto bode. Pani ministerka, týka sa to aj vás, čiže nepotrebujem, aby ste sa vzďaľovali a žiadam teraz pána spravodajcu, vzhľadom na skutočnosť, že nebola spoločná správa prečítaná tak, ako v súlade s rokovacím poriadkom má byť prečítaná, aby to teraz urobil, pretože sú tam dva body, o ktorých musí byť informovaná Národná rada o vzťahu k návrhu zo spoločnej správy, čo sa týka gestorského výboru a čo sa týka návrhu na hlasovanie. Ďakujem za porozumenie. Nech sa páči.

 • Chcem sa všetkým ospravedlniť, ja som si to všetko doplietol trošku, lebo som mal rozrobené niektoré veci iné, ešte raz ospravedlňte ma. Prečítam vám uznesenie výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Pod bodom 3 spoločnej správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ide o dva drobné. V čl. I v 1. bode sa slová "zo 6. 5. 2009" nahrádzajú slovami "zo dňa 6. mája 2009". Čiže to je jedna zmena. Ide vyslovene o legislatívno-technickú pripomienku, kde treba explicitne pomenovať slovne teda ten dátum. Toto je v súlade s názvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 469/2009. Prešlo to cez Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. S odporúčaním schváliť gestorského výboru. A druhý, druhá pripomienka, druhý pozmeňujúci resp. doplňujúci návrh. Pod bodom 2 je v čl. I, v celom bode 2 sa za slovo "nariadenia" vkladajú slová "Európskeho parlamentu a Rady". Čiže to je zasa legislatívno-technická pripomienka. Čiže nemení to nijakým spôsobom zmysel ani podstatu ani význam, ide len o technické, legislatívno-technické pripomienky, kde sa spresňuje skrátená citácia. Citácia právneho aktu v súlade so zaužívanou praxou. A znovu to prešlo cez výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu s odporúčaním návrh schváliť. Ospravedlňujem sa ešte raz, ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pre poriadok, vzhľadom na to, že to bolo teraz dané na poriadok, musím otvoriť rozpravu opätovne, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy na základe spoločnej správy. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu teraz definitívne za skončenú. Poprosím tých, ktorí budú protokolovať zo záznamu rokovanie o tomto bode, aby zobrali na vedomie túto skutočnosť a prerušujem rokovanie teraz definitívne. Pani ministerka má právo záverečného slova ešte. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja chcem len k tlači 76 povedať toľko, že pozmeňovacie návrhy, ktoré sú obsahom spoločnej správy, sú pozmeňovacie návrhy, ktoré odporúčam schváliť. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. V tejto chvíli budeme pokračovať prerušeným bodom, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Úvodné slovo už pani ministerka uskutočnila.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Dostálovi, ktorého ako spoločného spravodajcu určil výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, aby nás informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, tlač 105, vo výboroch a z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, keďže gestorský výbor neprijal spoločnú správu, uvádzam iba informáciu. Predmetný návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 19. októbra 2010 pridelila na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor bol určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a zhodne ho odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská od poslancov tých výborov, ktorým návrh nebol pridelený na prerokovanie. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplývajú z uznesení výborov sú uvedené v časti IV informácie, konkrétne ide o 11 bodov, o 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

  Gestorský výbor neschválil záverečné stanovisko k návrhu zákona ako spoločný spravodajca v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhujem nasledovný postup pri hlasovaní. Hlasovať spoločne o bodoch 1 a 3, spoločne o bodoch 2, 7, 8 a 9, spoločne o bodoch 4, 6 a 10 a samostatne o bode 11. A v prípade, že bude schválený bod 3, o bode 5 sa hlasovať nebude. Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca, otváram rozpravu. Nemám žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy a pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Pán poslanec Ivan Chaban ako jediný. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne a slovo má pán poslanec Ivan Chaban. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Týka sa troch bodov.

  1. V § 2 ods. 1 písm. f) sa text pôvodného návrhu "boja proti drogám, drogovým a iným závislostiam" mení na znenie "presadzovania cieľov a zámerov protidrogovej stratégie".

  2. V § 2 ods. 5 písm. a) návrhu sa text "v oblasti boja proti drogám, drogovým a iným závislostiam" mení na text "v protidrogovej oblasti".

  3. V § 2 ods. 5 sa dopĺňa písm. g) v znení: "zmenu stavby alebo stavebnú úpravu zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb".

  Odôvodnenie: Pre bod 1 a 2 je rovnaké, jedná sa o zmenu zastaraných slovných spojení, ktoré sú už archaizmami a v štátnych dokumentoch a právnych normách by sa nemali vyskytovať, ich pôvod je v bývalom režime, kedy sa o všetko bojovalo. Bod 3. V obsahu využiteľnosti dotácií sa dopĺňa aj možnosť využitia dotácie na potrebné stavebné úpravy budov, v ktorých prebieha prevencia, liečba či resocializácia drogovo závislých osôb, ktoré sú často zastarané a v zanedbanom stave. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickými poznámkami sa nehlási nikto, pán poslanec bol jediný prihlásený do rozpravy, a preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pani ministerka, chcete zaujať stanovisko k navrhovanému riešeniu zo strany pána poslanca? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, pokiaľ ide o pozmeňovací návrh pána poslanca Chabana, tak odporúčam ho podporiť. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán spravodajca? Nie. Perušujem rokovanie o tomto bode programu a pristúpime teraz k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Vládny návrh zákona máte pod tlačou 106 a spoločnú správu výborov pod tlačou 106a. Opäť vás poprosím, pani ministerka, aby ste odôvodnili aj tento návrh, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá vládny návrh, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú aj niektoré ďalšie zákony, predovšetkým zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Predkladaný návrh zákona vychádza z programového vyhlásenia vlády a jeho podstatou je zabezpečiť zverejňovanie všetkých zmlúv, ktoré uzatvára štát alebo samospráva, ktoré sa týkajú nakladania s majetkom štátu alebo použitia verejných financií s tým, aby tieto zmluvy nadobudli účinnosť až ich zverejnením. Návrh bol vypracovaný predovšetkým s cieľom zaviesť jasné pravidlá, ktoré zabezpečia transparentné a hospodárne nakladanie s majetkom štátu a samospráv a s verejnými prostriedkami. Zverejňovanie zmlúv vytvára priestor, aby občania, ale aj mimovládne organizácie mohli kontrolovať nakladanie s majetkom štátu a samospráv, s čím sa zvýši tlak na štátne organizácie, ale aj samosprávu, aby nakladali s majetkom štátu hospodárne a zodpovedne.

  Podľa navrhovanej právnej úpravy budú teda všetky písomné zmluvy tzv. povinných osôb podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorými sa nakladá s majetkom štátu, účinné až po ich zverejnení na internete. Na internete sa budú ďalej zverejňovať všetky objednávky a faktúry, ktoré sa týkajú nakladania s majetkom štátu. Ruší sa aj možnosť uzatvárania tzv. nevypovedateľných zmlúv a do právneho poriadku Slovenskej republiky sa zavádzajú tzv. imperatívne normy pre prípad, že zmluvný vzťah na základe zmluvy, ktorá sa má zverejňovať, bude v sebe obsahovať cudzí prvok. Na dosiahnutie tohto cieľa zverejňovania zmlúv bolo potrebné novelizovať tri právne predpisy: základný kódex súkromného práva Občiansky zákonník, zákon o slobodnom prístupe k informáciám a obchodný zákonník. Všetky tieto tri novely sú predmetom predloženého návrhu zákona a ja si dovolím aj v druhom čítaní požiadať poslancov o podporu zverejňovania zmlúv, ktoré uzatvára štát a samospráva. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Spravodajcom je pán poslanec Ondrej Dostál. Poprosím ho teraz, aby nás informoval ako nominant ústavnoprávneho výboru o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedol spoločnú správu výborov z poverenia gestorského výboru. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. októbra 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 106, na prerokovanie dvom výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Oba výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený na prerokovanie, prerokovali návrh zákona a odporúčali návrh zákona schváliť, zároveň schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV. spoločnej správy, ide o 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pod bodmi 1 až 9 spoločne s návrhom schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky navrhovaný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.

  Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal prihlášku pána poslanca Ivana Štefanca, ktorému teraz dávam slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem vám veľmi pekne za slovo, pán podpredseda, ctené dámy, vážení páni, vážená pani ministerka, milí hostia, dovoľte mi, aby som predložil k tomuto návrhu zákona jeden pozmeňovací návrh, ktorý sa týka precizovania zverejňovania zmlúv, ten návrh má nasledovné znenie.

  V čl. III bod 1 v § 5a ods. 4, 7 a 8 znejú nasledovne: "(4) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia alebo nimi založená právnická osoba, v ktorej vlastnia väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel, alebo ktorú ovládajú väčšinovým podielom na hlasovacích právach, alebo vymenúvajú viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu, sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len register). V registri sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená povinnými osobami uvedenými v prvej vete. Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe, register je informačný systém verejnej správy.

  (7) Povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky vydajú účastníkovi zmluvy na jeho požiadanie písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Ak sa zverejnila zmluva, ktorá má vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu, povinná osoba bezodkladne zasiela písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy príslušnej správe katastra.

  (8) Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie podľa ods. 6 sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovenie zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje."

  Toľko teda z citácie pozmeňovacieho návrhu. Jeho odôvodnenie, ako som spomínal, je také, že účelom navrhovanej zmeny zákonnej úpravy je precizovať spôsob a miesto zverejňovaných zmlúv, ktoré uzatvára obchodná spoločnosť, ktorú ovláda cez majetkové zapojenie ministerstvo, ostatný orgán štátnej správy alebo verejnoprávna inštitúcia. Miestom zverejnenia takejto zmluvy má byť Centrálny register zmlúv. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás požiadal o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec bol jediný prihlásený písomne. Faktické poznámky na jeho vystúpenie neevidujem, a preto sa pýtam, kto sa teraz hlási do rozpravy ústne? Pán poslanec Pavol Kubovič. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy k tomuto návrhu zákona a slovo má pán poslanec Kubovič.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážení páni poslanci, pani poslankyne, dovoľte mi, aby som predložil jeden pozmeňujúci návrh k predkladanému návrhu zákona, a to je pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Františka Šebeja, Juraja Drobu a Pavla Kuboviča k tomu vládnemu návrhu zákona.

  Tento pozmeňujúci návrh obsahuje jeden bod, a to v čl. III sa v § 5a ods. 3 dopĺňa písm. g), ktoré znie: "zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí."

  Odôvodnenie tohto návrhu. Je dôležité, aby zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí sa nepovažovala za povinne zverejňovanú zmluvu. Ak by takáto zmluva ňou bola, mohlo by to v medzinárodných vzťahoch spôsobiť komplikácie a to, že jednotlivé zastupiteľské úrady iných štátov v Slovenskej republike, by mohli získať informácie o výške nájomného za prenájom nehnuteľností. Porovnávaním by totiž mohlo byť Slovenskej republike vytknuté nerovnaké zaobchádzanie s jednotlivými štátmi. Sekundárnym následkom by mohlo byť, že by tieto štáty prehodnotili svoj prístup pri prenájme nehnuteľností pre potreby zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v cudzine. Okrem toho by mohlo dôjsť ku zverejneniu údajov o osobách v diplomatickom zbore toho ktorého štátu, ktorého by sa táto uvedená zmluva týkala. Dovolím si poznamenať, že ďalšie komplikácie v tejto oblasti zverovania takéhoto typu zmlúv by mohli spôsobiť tzv. imperatívne normy, ktorými majú byť navrhované ustanovenia, a to § 48a, § 490 ods. 2, § 497 ods. 2, § 582a, § 879n Občianskeho zákonníka. Tieto by totiž vylúčili použitie rozhodného práva, ktoré sa často musí použiť pri uzatváraní zmlúv v cudzine napr. pri nájme nehnuteľností či dodávaní tovarov a služieb od miestnych subjektov. Týmto pozmeňujúcim návrhom vlastne sledujeme to, aby Slovenskej republike nevznikali v medzinárodných vzťahoch žiadne komplikácie so zverejňovaním takéhoto typu zmlúv.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Kuboviča sa prihlásil pán poslanec Juraj Droba. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

 • Ja iba pár slovami chcem povedať, že sme o tom diskutovali veľmi dôsledne s predsedom zahraničného výboru pánom Šebejom, tak isto s pánom Kubovičom. Ide o čisto praktickú vec, ktorá zjednoduší mnohé veci a chcel by som poprosiť a požiadať o podporu aj zástupcov opozičných strán. Je to naozaj rozumné rozhodnutie, nemá nič spoločné s ideológiou. Takže, ak to podporíte, budeme radi. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec bol jediný prihlásený ústne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Poprosím teraz pani ministerku o záverečné slovo a zhodnotenie rozpravy.

 • Ďakujem veľmi pekne. Rada by som sa vyjadrila, vážené dámy a páni poslanci, k predloženým pozmeňovacím návrhom. Ja za predkladateľa, za vládu akceptujem pozmeňovacie návrhy, ktoré sú predmetom spoločnej správy a odporúčam ich prijať a chcem sa poďakovať aj pánom poslancom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že vylepšujú text zákona, sú akceptovateľné a odporúčam ich takisto prijať a dovoľte mi na záver, aby som ešte raz sa na vás obrátila s prosbou a so žiadosťou o podporu zverejňovania zmlúv. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán spravodajca? Nie je záujem vystúpiť v záverečnom slove. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Tento vládny návrh zákona má tlač 107 a spoločnú správu máte ako tlač 107a. Opäť poprosím ministerku spravodlivosti, aby aj tento vládny návrh zákona odôvodnila. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, na rokovanie Národnej rady si vám dovoľujem predložiť v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich a ďalšie súvisiace zákony. Ide o zákon, ktorý vychádza z programového vyhlásenia vlády a reaguje na existujúcu situáciu, ktorá je v justícii. Je všeobecne známym faktom, že súčasná situácia v justícii, nízka úroveň vymožiteľnosti práva, stav korupcie, klientelizmu, ako aj spôsob a metódy riadenia správy súdov vytvorili na Slovensku atmosféru nedôvery voči súdom, sudcom a právnemu štátu ako takému. Tento fakt je súčasne východiskovou myšlienkou, ktorá ovplyvňuje znenie navrhovaného zákona.

  Návrh zákona otvára justíciu verejnej kontrole. Ide o najväčšie otvorenie justície verejnej kontrole a súčasne je postavený na princípe posilňovania nezávislosti sudcov a spretŕhaní väzieb, ktoré by mohli ovplyvňovať sudcov pri rozhodovaní. Zo skoro stovky zmien, ktoré navrhujeme, absolútna väčšina posilňuje nezávislosť sudcov, oslabuje vplyv predsedov súdov na ich rozhodovaciu činnosť a otvára justíciu kontrole verejnosti. Považujem toto za významný krok nielen pre sudcov, ale predovšetkým pre občanov, ktorí majú právo na nestranného a odborne zdatného sudcu.

  Účelom tohto návrhu zákona je teda vytvoriť legislatívne podmienky pre zlepšenie reálneho inštitucionálneho fungovania nezávislého súdnictva v Slovenskej republike, pretože nezávislé súdnictvo je jedným zo základných pilierov fungovania právneho štátu. Nástrojmi, o ktoré sa opierame pri predkladaní tohto návrhu zákona, sú transparentnosť výberu sudcov, ako aj predsedov súdov spôsobom otvoreného výberového konania a prostredníctvom verejnej kontroly týchto procesov. Prehľadnosť a predvídateľnosť rozhodovania súdov a sudcov prostredníctvom zverejňovania súdnych rozhodnutí, ako aj zavedenie inštitútu odlišného stanoviska sudcov senátu, ďalej je to skvalitnenie možnosti lepšej špecializácie sudcov cez zamedzenie nepredvídateľného preradenia sudcu do inej agendy bez jeho súhlasu a v neposlednom rade posilnenie prekážok pre obchádzanie náhodného pridelenia zákonného sudcu.

  Nezávislosť a nestrannosť výkonu funkcie sudcu je zvýraznená aj tým, že zákon zamedzuje vzniku situácie, kedy sa sudca po výkone funkcie vo výkonnej alebo zákonodarnej moci priamo vracia do výkonu funkcie v správe súdnictva na pozíciu predsedu či podpredsedu súdu. K posilňovaniu nezávislosti sudcov prispieva aj to, že o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu už nebude rozhodovať ani minister, ani súdna rada, ale v dvojinštančnom konaní disciplinárny súd.

  Podľa mojej mienky navrhované opatrenia predstavujú základné a nevyhnutné kroky pre konsolidáciu justičného systému na Slovensku. Na tieto zmeny budú v zmysle programového vyhlásenia nadväzovať ďalšie zmeny koncepčného charakteru, ktoré vyžadujú dlhší čas. Ide najmä o hodnotenie sudcov, úpravu systému príplatkov sudcov, úpravu disciplinárnej zodpovednosti sudcov a disciplinárneho konania, prípadne systémové opatrenia, ktoré sa týkajú vzdelávania sudcov a vyšších súdnych úradníkov.

  Vážené dámy, vážení páni, chcem vás poprosiť, aby ste podporili najväčšie otvorenie justície na Slovensku. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Spravodajcom alebo spravodajkyňou k tomuto návrhu zákona je pani poslankyňa Jana Dubovcová, ktorú určil ústavnoprávny výbor a teraz ju žiadam, aby nás informovala o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Bavíme sa o tlači 107. Pani spravodajkyňa, poprosím prečítať podstatné časti spoločnej správy. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Týmto oboznamujem, vážení poslanci, vážená pani ministerka, prítomných so znením spoločnej správy výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní, ktoré máte ako tlač 107.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. októbra 2010 č. 128 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým vládny návrh zákona bol pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. odporúčal schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 15. novembra 2010 č. 68. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o návrhu nerokoval, nakoľko v zmysle § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím o pokoj v rokovacej sále. Necháme pani spravodajkyňu dočítať spoločnú správu. Po jej dočítaní otvorím rozpravu a preruším rokovanie o tomto bode programu, aby sme sa mohli dostať k hlasovaniu o štátnom rozpočte. Nech sa páči, pani poslankyňa. Poprosím všetkých, vrátane členov vlády, vrátane ostatných, aby sme elegantne dospeli k hlasovaniu o štátnom rozpočte. Nech sa páči.

 • Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  1. V čl. I za bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie: "3. V § 12 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: "(4) Počas dočasného pridelenia je sudca členom pléna toho súdu, na ktorý je dočasne pridelený, nemá však právo byť volený do orgánov sudcovskej samosprávy toho súdu, pričom jeho volené funkcie na súde, z ktorého bol preložený, nezanikajú.".".

  Nasledujúce body sa prečíslujú.

  2. V čl. I v 3. bode v § 13 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová "ak osobitný predpis neustanovuje inak".

  Poznámka pod čiarou k odkazu 5c) znie:

  "5c) Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

  3. V čl. I 15. bode v § 28 ods. 1 sa nad slovom "predpisu" odkaz "7" nahrádza odkazom "5a".

  4. V čl. I 15. bode v § 28 ods. 5 prvá veta znie: "Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie."

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ešte raz vás prosím o pokoj, pokúsime sa skončiť vystúpením spravodajkyne. Ak tak nenastane, to znamená, nebude tu pokoj v rokovacej sále, preruším rokovanie. Ale poprosím vás, aby sme sa pohli trošku dopredu, všetkých dôrazne žiadam, aby sme venovali pozornosť vystúpeniu spravodajkyne. Nech sa páči.

 • Čítam pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Bod 5. V čl. I bod 16 znie: "16. V § 30 ods. 7 sa slová "organizované Justičnou akadémiou" a slová "justičných čakateľov" vypúšťajú."

  6. V čl. I sa za 20. bod vkladá nový 21. bod, ktorý znie:

  "21. V § 41 ods. 1 znie:

  (1) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných miestnostiach súdu. Sudcovi môže sudcovská rada na základe jeho žiadosti povoliť, aby plnil svoje funkčné povinnosti v domácom prostredí, a to v rozsahu určenom zásadami prijatými Súdnou radou po dohode s ministrom. Ak sudcovská rada nerozhodne o žiadosti...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pani poslankyňa, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme pokračovať.

 • Hlasy v sále.

 • Budeme pokračovať v tomto bode po, pravdepodobne, po hodine otázok a po interpeláciách, ktoré budú popoludní.

 • Hlasy v sále.

 • Poprosím vás, dnes je streda, budeme pokračovať po 14.00 hodine. Pani poslankyňa, vrátime sa k tomuto bodu po 14.00 hodine. Vyhlasujem teraz prestávku do 11.31, čiže tri minúty. Poprosím všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť hlasovania o štátnom rozpočte na rok 2011, nech sa dostavia do sály. Prestávka do tridsaťjeden. Ešte má slovo v procedúre pani poslankyňa Mária Sabolová.

 • Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, chcela by som vám len pripomenúť, že dnes o 12.00 hodine sú v Národnej rade Dni vidieka. Mal by sa predstaviť región Turiec a chcela by som vás týmto po hlasovaní, čiže zhruba o pol jednej, nie o dvanástej, ako ste dostali aj mailom pozvánku, po hlasovaní na Západnej terase prísť sa podeliť o skúsenosti vidieť regionálne zvyky, ak môžete a nemáte iný program, ste srdečne pozývaní celým Vidieckym parlamentom Slovenskej republiky.

 • Ďakujeme za pozvanie regionálnemu parlamentu. Určite prídeme, pani poslankyňa.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, zaujmite svoje miesto určené pre vás v rokovacej sále. Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch programu 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ako o prvom budeme hlasovať o prerokovanom

  vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013,

  ktorý prerokovávame ako tlač 81.

  V rozprave k prerokovávanému návrhu vystúpilo celkom dvadsaťosem poslancov. Poprosím teraz pána spoločného spravodajcu, predsedu výboru pre financie a rozpočet pána poslanca Kollára, aby predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona. Najskôr prosím pána poslanca, aby predložil Národnej rade návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe a potom návrhy, ktoré podali poslanci pri vystúpeniach v rozprave.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ešte, prepáčte, pán predseda. Pán poslanec Ďurkovský.

 • Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Ja mám len jeden procedurálny návrh, ktorý súvisí s návrhom zákona, ktorý sme neprerokovali dnes. Je to vládny návrh zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a tak ďalej. Ja mám len ten návrh, aby bol stanovený pevný termín rokovania na piatok dopoludnia o 9.00 hodine, ak sa môžme na tom dohodnúť. Bol som viacerými poslancami oslovený v tomto duchu.

 • Pán poslanec, ďakujem za návrh. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s návrhom.

 • Súhlasné hlasy z pléna.

 • Ďakujem. V piatok ráno o 9.00 hod. návrh zákona o miestnych daniach. Nech sa páči, pán predseda, uvádzajte hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani premiérka vlády Slovenskej republiky, vážení členovia vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 pod tlačou 81 v rozprave vystúpilo celkom dvadsaťosem poslancov a odznelo stosedem diskusných príspevkov. V záverečnom slove vystúpil aj minister financií a podpredseda vlády Slovenskej republiky pán Mikloš. V rozprave pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podali ôsmi poslanci. K dispozícii máme spoločnú správu pod tlačou 81a, ktorá obsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy z rokovania výborov a požiadavku na vládu Slovenskej republiky. Okrem toho máte rozdané aj pozmeňujúce, doplňujúce návrhy poslancov, ktoré boli prednesené v rozprave dňa 3. a 7. decembra 2010. Procedurálny návrh, konštatujem, že nebol podaný žiaden. Teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy.

  Hlasujme, prosím, o bode č. 1, časť IV. s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu tak, ako ho predložil pán spoločný spravodajca.

  Hlasujeme o bode č. 1, IV. zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 78 za, 3 proti, 65 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Teraz hlasujeme, prosím, spoločne o bodoch č. 1b časť II., 1a časť III. a 1b časť III. s návrhom gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 2 za, 129 proti, 15 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že body 1b, 1a a 1b III. sme neschválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Ďakujem pekne. Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhoch, ktoré odzneli v rozprave. Ako prvý pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Záhumenský. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o prvom podanom pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Záhumenský.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 68 za, 72 proti, 6 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh sme neschválili.

  Prosím, teraz dajte hlasovať o pozmeňovacích návrhoch, ktoré v rozprave predložil pán poslanec Vážny.

 • Ako druhý pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podal pán poslanec Vážny. Podal tri návrhy a navrhol hlasovať o každom bode samostatne. Hlasujme, prosím, o návrhu pod bodom č. 1.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Vážneho.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 67 za návrh, 72 proti návrhu, 7 sa zdržalo.

  Bod č. 1 z návrhu pána poslanca Vážneho sme neschválili.

 • Dajte, prosím, hlasovať o návrhu pána poslanca Vážneho pod bodom č. 2.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 67 za návrh, 72 proti, 7 sa zdržalo.

  Bod č. 2 pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Vážneho sme neschválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu č. 3 pána poslanca Vážneho.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, za návrh 66 poslancov, 72 proti, 8 sa zdržalo.

  Neschválili sme ani tretí návrh pána poslanca Vážneho.

  Prosím o ďalší návrh.

 • Ako tretí pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Ondruš. Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ondruša.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 69 za návrh, 72 proti, 5 sa zdržalo.

  Pozmeňovací návrh pána poslanca Ondruša sme neschválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Ako štvrtý pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Galis. Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Galisa.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 69 za návrh, 73 proti, 5 sa zdržalo.

  Pozmeňovací návrh pána poslanca Galisa sme neschválili.

  Prosím, dajte hlasovať o návrhu, ktoré predložil pán poslanec Čaplovič.

 • Pán poslanec Čaplovič predložil dva návrhy a navrhol rovnako hlasovať o každom bode samostatne. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu pod bodom č. 1.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňovacom návrhu pod bodom č. 1, ktorý predložil pán poslanec Čaplovič.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 65 za návrh, 71 proti, 8 sa zdržalo.

  Prvý z pozmeňujúcich návrhov pána poslanca Čaploviča sme neschválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Dajte, prosím, hlasovať o návrhu pod bodom č. 2 pána poslanca Čaploviča.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 67 za návrh, 70 proti, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme pozmeňovací návrh pod bodom 2 pána poslanca Čaploviča.

  Prosím, dajte hlasovať o návrhu pána poslanca Petráka.

 • Dajte, pán predsedajúci, hlasovať o návrhu pána Petráka. Podal jeden návrh. Hlasujeme o tomto návrhu.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Petrák.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 69 za návrh, 74 proti, 4 sa zdržali.

  Návrh pána poslanca Petráka sme neschválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Ako siedmy pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Blanár. Podal jeden návrh. Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Blanár.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 70 za návrh, 74 proti, 3 sa zdržali.

  Pozmeňovací návrh pána poslanca Blanára sme neschválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Ako ôsmy pozmeňujúce návrhy podal pán poslanec Švejna. Sú uvedené v ôsmich bodoch a odporučil hlasovať o týchto bodoch spoločne.

  Dajte, prosím, hlasovať o návrhoch pána poslanca Švejnu pod bodmi č. 1 až 8 spoločne.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu tak, ako ho predložil pán spoločný spravodajca návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Švejna.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 79 za návrh, 8 proti, 60 sa zdržalo.

  Pozmeňovacie návrhy pána poslanca Švejnu sme schválili.

  Prosím, uveďte ďalšie hlasovanie.

 • Ďakujem pekne. Týmto sme odhlasovali všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy a návrhy, ktoré odzneli v rozprave.

  Navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať vládny návrh zákona o štátnom rozpočte ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 76 za návrh, 68 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2011. Otváram rozpravu o tomto bode programu, pýtam sa, či sa chce niekto z prítomných pánov poslancov do rozpravy prihlásiť. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prosím vás, pán spoločný spravodajca, aby ste predložili hlasovanie o uzneseniach v rámci prerokovávania návrhu zákona v treťom čítaní. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 ako o celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu tak, ako ho predložil pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, za návrh 78 poslancov, proti návrhu 69.

 • Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2011.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2011 až 2013 a zároveň v uznesení bude uvedené, že žiada vládu Slovenskej republiky dôsledne zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2011. Túto požiadavku sme už odhlasovali pod bodom č. 1 v časti IV. spoločnej správy.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, návrhu rozpočtu verejnej...

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, ospravedlňujem sa, toto hlasovanie vyhlasujem za neplatné.

  Páni poslanci, teraz hlasujeme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 78 za návrh, 67 proti, 2 sa zdržali.

  Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie, ktorým berie na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2011 až 2013.

  Panie poslankyne, páni poslanci, na základe odporúčania predsedu Národnej rady, prerušujem teraz rokovanie 9. schôdze. Hlasovať o jednotlivých prerokovaných bodoch, tých, ktoré sme prerokovali dopoludnia, ale aj popoludní, budeme o 17.00 hodine. Prerušujem rokovanie.

  Ešte predtým dávam slovo pánovi poslancovi Novotnému a Viskupičovi. Pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pozývam vás na 5. ročník projektu Dialóg. Je venovaný prevencii. Môžte si na výbore pre zdravotníctvo do 16.00 hodiny dnes odmerať v akej ste kondícii, akú máte hodnotu tlaku krvi, hladiny cukru a cholesterolu, podiel tuku a svalstva v tele a v neposlednom rade, aká je zdatnosť vášho srdcovo-cievneho systému. Poďte venovať desať minút prevencii, preventívnemu vyšetreniu. Ďakujem pekne.

 • 155.

  Pán poslanec Viskupič. Prosím, páni poslanci, ešte vypočujme si oznámenia pánov. Pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel informovať ohľadom čísla hlasovania 119, kedy som hlasoval za a v elektronickom výpise mi píše akoby som nehlasoval.

 • Smiech v rokovacej sále.

 • Prerušujem rokovanie schôdze do 14.00 hodiny. Pán poslanec Paška, pardon.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, ja len v tej eufórii, ktorá zavládla, chcem upozorniť na to, že máme schválený program, ktorý hovorí, že hlasujeme o prerokovaných bodoch vždy o 11.30 hodine. To znamená, považoval by som za korektné spýtať sa, či je všeobecný súhlas s tým, čo navrhol pán predseda Národnej rady, ale vzhľadom na to, že určite ste rozradostený z tejto chvíle, že sa vám podarilo konečne prijať rozpočet, tak vám to teraz odpúšťam. Ďakujem pekne.

 • Prerušenie rokovania o 11.52 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v popoludňajšom rokovaní šiesteho dňa 9. schôdze Národnej rady, a to v prerušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, tlač 107, kde ešte svoje vystúpenie ako spravodajkyňa nedokončila pani poslankyňa Dubovcová. Nech sa páči, dávam vám slovo.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 107.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Pokračujem v oboznámení uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to oboznamovaním pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú pod bodmi 1 až 27 v tlači, ktorá bola rozdaná pod č. 107a. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

  a) Spoločne o bodoch 1 až 9 a 11 až 27 s návrhom schváliť. Osobitne o bode 10 s návrhom neschváliť. Ďalej odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.

  Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 24. novembra 2010 č. 105 a týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, žiadam o otvorenie rozpravy.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Dvaja, traja, končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Pán poslanec Poliačik, nech sa páči, máte slovo. Pripraví sa pán poslanec Beblavý a potom pán poslanec Madej.

 • Ja počkám, kým kolega dotelefonuje.

 • Práve som ho chcel upozorniť, že, pán poslanec, do rokovacej sály ani mobil nemôžte nosiť, nie ešte telefonovať. Nech sa páči.

 • Vážení vytrvalci, všetci, ktorí tu sedíte, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, veľmi vítam návrh zákona, ktorý máme práve teraz na stole, lebo je krokom k tomu, že jeden z najdôležitejších záväzkov a sľubov, ktoré sme dali našim voličom pred voľbami, sa dostáva k realizácii. Nebudem hovoriť obšírne o celom zákone, lebo to je viacej v kompetencii predkladateľa, ale chcel by som sa povenovať hlavne jednej veci, a to je pozmeňovací návrh, ktorý som podal aj na výbore, je súčasťou spoločnej správy a ktorý mení jednu z chýb alebo jednu z praktík, ktoré sme mali možnosť sledovať v justičnom systéme doteraz, a to výnimočná pozícia justičných čakateľov.

  Opäť sme sa stali svedkami toho, že nejaký nástroj, ktorý bol na začiatku možno myslený celkom dobre, sa v nesprávnych rukách zvrtol a z nástroja, ktorý mal pomáhať sa stal nástroj, ktorý šikanuje, nástroj, ktorý zvýhodňuje určitú skupinu ľudí a nástroj, ktorý neslúži verejnému záujmu, ale iba záujmom obmedzenej skupiny ľudí. Justiční čakatelia mali byť ľudia, ktorí na súdoch mali byť systematicky pripravovaní na budúcu pozíciu sudcu a mala v nich byť záruka kvalitnej budúcej generácie sudcovského stavu. Mali byť vyberaní v objektívnych výberových konaniach, podľa objektívnych kritérií. Mali byť vyberaní tak, aby sa justičnými čakateľmi stali len tí najlepší a mali byť vyberaní tak, aby sme sa o desať alebo pätnásť rokov nemuseli za sudcov v tejto krajine hanbiť.

  Miesto toho boli vyberaní vo výberových konaniach, ktoré ani najlepší právnickí odborníci by neboli schopní odpovedať na otázky v tých testoch, ktoré dostali títo justiční čakatelia, pri tom ako boli prijímaní do práce. Keď spomeniem iba jeden príklad, ak máte v teste otázku, že ktorý deň bola prijatá novela nejakého zákona a v ktorý deň ten zákon vstúpil do platnosti, to nie je otázka, ktorá vypovedá o tom, či ste dobrý právnik alebo nie. To je otázka, ktorá vypovedá iba o tom, či ste ten test videli vopred alebo nie. Takýchto justičných čakateľov teraz na Slovensku máme. Pozrieme sa na ich priezviská a počujeme ozvenu dôb minulých. V tých priezviskách vidíme priezviská súčasných sudcov a vidíme to, ako generácia sudcov, ktorú tu máme teraz, si za sebou ako kométa so svojím závojom ťahá svoju vlastnú budúcnosť a ako keby sudcovský stav sa stal dedičnou záležitosťou. Na to, aby sme to mohli zmeniť, sa treba ešte pozrieť na druhú skupinu ľudí. Vyšší súdni úradníci už teraz častokrát hrajú kľúčovú úlohu v rozhodnutiach sudcov, pri ktorých pracujú. Pomáhajú im, orientujú sa v ich práci, sú dobre zorientovaní v práci na súdoch, ale zrazu majú vedľa seba niekoho, kto sa tam dosť pokútnym spôsobom dostal a napriek tomu je o niečo vyššie ako sú oni.

  Aby sme toto mohli zmeniť, treba tieto dve skupiny ľudí zrovnoprávniť. V tom pôvodnom návrhu zákona, ktorý máme na stole, sú zrovnoprávnení formálne, ale nazdávam sa, že bude lepšie, keď budú zrovnoprávnení úplne. Keď justičných čakateľov ako takých zrušíme, dáme im možnosť ďalej pracovať na súdoch ako vyšší súdni úradníci a upravíme prácu vyšších súdnych úradníkov tak, aby v ich práci bola zahrnutá aj príprava na možné povolanie sudcu v budúcnosti. Zabezpečíme tým to, že sa opäť dostaneme do situácie, keď na sudcov budú pripravovaní tí najlepší, ktorí tú prácu majú vykonávať, keď budúci sudcovia budú takí ľudia, ktorí sa v prostredí súdov pohybujú dlhé roky a keď budúci sudcovia budú tí, ktorí sa tam nedostali vďaka tomu, že ich mamička, otecko alebo dobrí známi ich tam nejakým spôsobom dostali, ale dostanú sa tam vďaka svojej kvalifikácii a kvalite svojej vlastnej práce.

  Nechcem teraz brýzgať na všetkých am blok. Verím tomu, že je veľa justičných čakateľov, ktorí sa tam dostali aj vďaka svojim schopnostiam a budú mať možnosť obhájiť svoju kvalifikáciu v dennodennej práci a po zmene, ktorú navrhujem aj v konkurencii zo strany vyšších súdnych úradníkov. A som presvedčený o tom, že ak sa podarí tento zákon schváliť aj s tým pozmeňovacím návrhom, ktorý máme v spoločnej správe, tak tým prispejeme k výraznému zlepšeniu situácie pre výber budúcich sudcov. Takže vás prosím, podporte aj zákon, aj ten konkrétny pozmeňovací návrh, ktorý máme ako súčasť spoločnej správy. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Beblavý a pripraví sa pán poslanec Madej.

 • Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja by som predniesol teda pozmeňujúci návrh, skladajúci sa z dvoch častí. V prvej časti by som sa venoval otázke majetkových priznaní sudcov, kde v podstate musíme opäť raz upresňovať právnu úpravu v reakcii na to, že určitá časť populácie v tomto prípade, bohužiaľ, je to priamo tá časť, ktorá je zodpovedná za integritu súdneho systému, využíva akúkoľvek medzeru a neprecíznosť zákona na to, aby nemusela urobiť určité úkony. Konkrétne ide o to, že konkrétne sa jedná o majetkové priznania sudcov. Už dnes zákon ukladá Súdnej rade aj predsedovi povinnosť zverejňovať, teda sudcom ukladá povinnosť predkladať majetkové priznania a Súdnej rade aj predsedovi ukladá povinnosť zverejňovať tieto majetkové priznania. V praxi však bola navrhnutá taká forma majetkových priznaní, alebo ktorá sa používa, z ktorej sa nedozvie nikto nič a dokonca ešte aj tieto majetkové priznania Súdna rada odkladá ich zverejniť čo najneskôr, napr. ešte stále, pokiaľ viem, v tejto chvíli nie sú zverejnené minuloročné majetkové priznania, hoci už je december roku 2010. Z tohto dôvodu si dovolím pristúpiť k predloženému pozmeňovaciemu návrhu, ktorý to sprecizuje spôsobom, ktorý by asi v spoločnosti, kde je predsedom Súdnej rady a členmi Súdnej rady sú ľudia, zhruba viac konajúci vo verejnom záujme, by asi nebol potrebný.

  V čl. I sa za bod 17. vkladá nový bod 18, ktorý nie:

  "Bod 18. § 32 vrátane nadpisu znie: "§ 32 Majetkové priznanie

  (1) Sudca je povinný počas celého obdobia výkonu funkcie sudcu deklarovať svoje majetkové pomery

  a) do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu funkcie sudcu,

  b) do 31. marca každého kalendárneho roka pôsobenia vo funkcii sudcu.

  (2) Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o

  a) právnom dôvode a o dátume nadobudnutia nehnuteľného majetku a cene jeho obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí o cene podľa osobitného predpisu, odkaz pod čiarou 11a),

  b) každej hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tejto veci, cenu obstarania a pri vlastnom zhotovení výdavky na zhotovenie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,

  c) každom majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorej hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tohto majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, pri odplatnom prevode cenu obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,

  d) hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo nepresahuje 6600 eur, ak ich súhrnná hodnota presahuje 16 600 eur, na účely majetkového priznania sa ocenia cenou obvyklou,

  e) príjmoch dosiahnutých v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie sudcu a z výkonu iných činností.

  (3) Sudca je povinný deklarovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho neplnoletého dieťaťa a manžela, ktorý s ním žije v domácnosti, a to aj vtedy, ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoločného majetku. Ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoločného majetku, sudca deklaruje majetkové pomery svojho manžela v majetkovom priznaní oddelene od svojich majetkových pomerov.

  (4) Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie sudcu, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.

  (5) Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa ods. 1 až 4 sa oznamujú predsedovi Súdnej rady, ktorý zabezpečí v Súdnej rade vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku sudcu a ich uchovávanie.

  (6) Ustanoveniami ods. 1 až 5 nie je dotknutá deklaračná povinnosť predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu podľa osobitného predpisu. Poznámka pod čiarou, odkaz 14).

  (7) Predseda Súdnej rady je povinný zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia podľa § 31 ods. 1, oznámenia podľa § 31 ods. 3 a majetkového priznania na voľne prístupnej webovej stránke v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona, odkaz pod čiarou 14a), a to každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.".

  Poznámka pod čiarou k odkazu 11a) znie:

  "11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.".".

  Myslím, že zdôvodnenie tohto návrhu som povedal v úvode, takže nebudem zdržovať.

  Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by som chcel predložiť, sa týka inej témy. Je to v podstate o zrovnoprávnení v duchu aj navrhovanej legislatívy troch skupín vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov a poradcov pôsobiacich na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Ide o to, že asi nikto nepochybuje, že ľudia, ktorí pôsobia ako poradcovia ústavných sudcov, pôsobia minimálne v rovnakej pozícii reálnej ako vyšší súdni úradníci, povedzme, na okresnom súde, ale vďaka teda neprecíznemu zneniu legislatívy by bolo možné vlastne ich vylučovať z tohto postupu. Z tohto dôvodu navrhujem nasledovný pozmeňujúci bod, ktorý bol vypracovaný kolegom Procházkom, a ktorý teda ja si dovolím ale predniesť.

  Bod 1. V čl. III sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:

  "Bod 1. § 10 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie:

  "(3) Poradcovia majú nárok na vykonanie odbornej justičnej skúšky za rovnakých podmienok ako vyšší súdny úradník. Odkaz pod čiarou 4a)".

  Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

  "4a) Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.".

  Doterajší novelizačný bod v čl. III sa označuje ako bod 2.

  Bod 2. V čl. VI bode 1. v navrhovanom § 21a ods. 2 znie:

  "(2) Za výkon funkcie vyššieho súdneho úradníka sa považuje aj výkon funkcie justičného čakateľa a súdneho poradcu. Odkaz pod čiarou 14a)."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

  "14a) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.".

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Madej.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Vážená pani ministerka, dúfam, že ste si na mňa vyhradili dostatočný časový priestor, nakoľko aj pozmeňovacie návrhy vzhľadom na vážnosť témy budú dosť rozsiahle a aj vzhľadom na vážnosť témy budú, myslím si, že primerane závažné.

  Ja by som chcel ctenej Národnej rade pripomenúť ústavný článok 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Ja by som si chcel dovoliť pripomenúť čl. I, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je Slovenská republika okrem iného aj právny štát.

  Obávam sa, pani ministerka, že tieto články ústavy týmto návrhom zákona absolútne popierate a týmto návrhom zákona spôsobujete, že v Slovenskej republike do budúcnosti nebudú rozhodovať nezávislé súdy, ale budú to súdy vládnej koalície, asi presne tak, akú predstavu máte aj o generálnom prokurátorovi, ktorý má byť nie generálny prokurátor Slovenskej republiky, ale generálny prokurátor pravicovej vládnej koalície.

  Tieto svoje predstavy, tieto svoje predstavy pretavujete do návrhov zákonov, ktoré okrem iného si dovolím pripomenúť zákon o Súdnej rade, vrátený prezidentom Slovenskej republiky, bude predmetom rokovania Národnej rady ako jeden z ďalších programov schôdze, kde zavádzate inkompatibilitu výkonu funkcie predsedu súdu s výkonom funkcie člena Súdnej rady, čo je podľa nášho názoru v rozpore s čl. 141a) Ústavy Slovenskej republiky. Mnohé ďalšie zákony, snaha o podriadenie si po finančnej stránke súdnictva, a to zlúčením kapitoly Najvyššieho súdu, Generálnej prokuratúry s kapitolou ministerstva spravodlivosti sú už len takým marginálnym dôkazom o tom, že sa snažíte absolútne, ale absolútne chytiť moc v súdnictve, podriadiť ju koaličnej rade. A z toho vznikajú návrhy, ktoré dávate do parlamentu, personálne návrhy na generálneho prokurátora a rovnako nebezpečné aj vaše budúce personálne návrhy na sudcov. Pretože vládna koalícia už nechce rozhodovať o tom, kto bude len generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, na čo máte prirodzene právo čo do počtu poslancov Národnej rady, horšie je to už so spôsobom, aký predvádza táto vládna koalícia v Národnej rade Slovenskej republiky, ale čo je horšie, súdnictvo, ktoré má byť nezávislé, súdy, ktoré majú rozhodovať nestranne a nezávislo o Slovenskej republike, tak vládna koalícia chce už rozhodovať o tom, kto na Slovensku bude a kto nebude sudcom. Môžete tu rozprávať aj s pánom poslancom Poliačikom a ďalším kvetnaté reči o tom, kto, ako, kedy sa v minulosti dostal do funkcie, či už justičného čakateľa, vyššieho súdneho úradníka alebo sudcu. No, dobre, ale potom urobte, dámy a páni, hrubú čiaru. Všetkých dajme preč z funkcií a urobme výberové konania nanovo.

  Čo vy chcete, chcete chytiť moc, keby ste vedeli, samozrejme, v takom prípade preukázať, že sa dostali do funkcií nesprávnym spôsobom. Vy chcete chytiť do ruky moc nielen výkonnú, nielen v Národnej rade zákonodarnú, ale aj v súdnictve rozhodovať o tom, kto bude a kto nebude sudcom.

  V navrhovanom znení § 29 predmetného zákona meníte, pani ministerka, pomery o tom, akým spôsobom budú kreované výberové komisie na funkcie predsedov, na funkcie sudcov. Uskutočňuje sa výberové konanie na základe päťčlennej výberovej komisie, pričom členov výberovej komisie vymenuje predseda súdu z databázy tak, aby jeden člen bol zvolený Národnou radou, dámy a páni, ctená verejnosť, nezabúdajte, kto má väčšinu v Národnej rade, je to súčasná vládna koalícia, ďalej jeden člen z kandidátov zvolených Súdnou radou, zástupcovia súdnictva, ďalej dvaja členovia z kandidátov vymenovaných ministrom. Nezabúdajte, dámy a páni, na to, kto je v súčasnosti minister predsa za súčasnú pravicovú koalíciu. Teda, v Národnej rade jeden, dvaja vymenovaní ministrom, už máme troch členov výberovej päťčlennej komisie, ktorí budú menovaní politicky. Ako môžu, sa pýtam, dámy a páni, politicky menovaní členovia výborovej komisia rozhodovať o výbere na kandidáta na sudcu, o výbere sudcu vo výberovom konaní? No, nebudú rozhodovať nijak inak, ako si to politicky praje pani ministerka, prípadne celá vládna koalícia. Zostávajúci člen výberovej komisie bude zvolený na žiadosť, bude zvolený sudcovskou radou súdu na žiadosť predsedu súdu. Je mi veľmi ľúto, že sa vládna koalícia uchádza k takýmto praktikám v rámci súdnictva, pretože to dokazuje neúprimnosť toho, tých vašich krokov, ktoré robíte do budúcnosti.

  Aj z toho dôvodu je prvý a považujem za najvážnejší pozmeňovací návrh ten, ktorý predkladám, označený aj pod mojím menom, ktorý má dva body a dovolím si ho v súlade so zákonom o rokovacom poriadku predniesť. Súčasne by som dovolil, vzhľadom aj na množstvo pozmeňovacích návrh, problémov, ktoré v rámci tohto návrhu zákona, tento návrh zákona spôsobí, podať procedurálny návrh. A to prvý, taký, na základe ktorého sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie, že nebude pokračovať v rokovaní o predmetnom návrhu zákona, alternatívne v prípade, keď neprejde tento procedurálny návrh, navrhujem, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že vráti predmetný návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie.

  Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu k problematike, ktorú som uviedol, si myslím, že je jednoznačný. A to po prvé, prvý bod v čl. I v bode 15 sa vypúšťa celé znenie § 29. Odôvodnenie už bolo povedané. V krátkosti len poviem, navrhujeme ponechať výberové komisie tak, ako boli, to znamená, aby majoritu pri zostavovaní výberových komisií mali súdy, sudcovská samospráva a správa súdov. Aby neboli priamo politicky ovplyvňované, a to cez pani ministerku, pri všetkej úcte, a cez Národnú radu, v ktorej má vládna koalícia väčšinu. Tento návrh je, myslím si, že celkom jednoznačný a podľa môjho názoru aj jednoznačne odstraňuje prípadný rozpor s citovanými článkami ústavy.

  Čo sa týka druhého pozmeňovacieho návrhu, ktorý si v tejto súvislosti dovolím navrhnúť, je tiež absolútna koncentrácia moci, ktorá sa nám dáva do pozornosti zo strany ministra spravodlivosti, a to vo výberových komisiách na obsadzovanie funkcií predsedov súdov a podpredsedov súdov. Aj v tejto súvislosti navrhujeme, aby pôvodné, pôvodný spôsob zostavovania výberových komisií zostal zachovaný a aby sa od tejto, podľa môjho názoru veľmi nešťastnej úvahy a snahy vládnej koalície aj pri predsedoch súdov si zľahčiť svoj vplyv a zjednodušiť svoj vplyv a zasahovanie do súdnictva, aby sa tomuto zabránilo.

  Preto prednášam druhý pozmeňovací návrh, ktorý sa týka čl. VII, v ktorom sa vypúšťa bod 11 a 12. Odôvodnenie bolo povedané.

  Dámy a páni, ja si dovolím zareagovať aj na pána poslanca Poliačika, pretože pán poslanec Poliačik, ktorý tu nie je prítomný, ale predsa ho budem menovať, sa hlavne tu, ale aj na predchádzajúcich rokovaniach Národnej rady, a to vo výboroch, priznal k tomu, že vládnej koalícii jednoducho vadia ľudia, dámy a páni, vy máte červené súkno, vidíte niektoré osoby, vidíte mladých ľudí, ktorí vykonávali funkcie justičných čakateľov, vyšších súdnych úradníkov a jednoducho to, že niekde pracujú, plnia si zodpovedne svoje úlohy a vykonávajú svedomite svoju prácu, vám nestačí. Hľadáte za nimi akékoľvek súvislosti, ktoré neviete preukázať. Neviete, doteraz ste jediným spôsobom nepreukázali, že ten konkrétny človek sa dostal do funkcie justičného čakateľa, na pozíciu justičného čakateľa alebo justičného vyššieho súdneho úradníka nesprávne. Toto neviete preukázať, ale otvorene sa nehanbíte rozprávať o tom, že vám títo ľudia vadia a kvôli nim meníte zákony.

  Je to skutočne podľa môjho názoru, možno si to médiá, alebo to nie je až také zaujímavé, nevšimli, ale škandalózne konania, keby to robila iná vládna koalícia, tak toto pravicové zoskupenie a minimálne väčšina z neho, by už bola štyri týždne držala hladovku v Bruseli, aby si ich všimli ako nedemokraticky iná vláda postupuje s takýmito istými návrhmi zákona. Likvidujú sa ľudia aj pri iných zákonoch, aj z hľadiska menovania výberových komisií, obsadzovania postov a jednoduchým dôkazom bola ostatná voľba generálneho prokurátora.

  To, že vám vadia ľudia, to je jedna vec. To, že nerešpektujete právo, že nerešpektujete spôsob, akým boli ustanovení, je vec druhá. Aj z toho dôvodu si myslím, že rušiť inštitút justičných čakateľov je veľká škoda. Spôsobí to negatívny zásah do súdnictva. Podľa môjho názoru aj pri práci, aj z hľadiska rozvrhu práce a možno aj z hľadiska budúcej kvality personálneho obsadenia. Tu si ale znovu dovolím zopakovať svoj názor, pokiaľ vám nevyhovujú ľudia, ktorí sú teraz, s veľkou radosťou ich súčasná vládna koalícia vymení za svojich možno prisluhovačov alebo čokoľvek, čo je ale, dámy a páni, v rozpore s princípmi nezávislého súdnictva.

  A myslím si, že každý súdny poslanec Národnej rady bez ohľadu na to, či je z koalície alebo opozície, by mal zvážiť pozmeňovacie návrhy, ktoré boli a by mal zvážiť aj to, či sa inštitút justičných čakateľov, ktorých tak nemáte radi, zachová. Ja si myslím, že by sa zachovať mal, ale z toho dôvodu, by sa nemali podporiť pozmeňovacie návrhy zo spoločnej správy a pozmeňovacie návrhy, ktoré boli prednesené v rozprave a nemal byť schválený zákon. Vzhľadom na tú prepojenosť tejto právnej úpravy, myslím si, že by bolo bezpredmetné predkladať nejaký pozmeňovací návrh.

  Dovoľte mi, aby som ale predniesol ďalšie pozmeňovacie návrhy, nakoľko vidíme, že ten boj, ktorý zohráva teraz ministerstvo spravodlivosti aj so sudcami ako stavom, spôsobuje aj nedostatky v legislatíve a spôsobuje to, že návrhy zákonov nie sú riadne prerokované, neuskutočňujú sa rozporové konania s inštitúciami, ktoré majú právo sa k tomuto, k týmto návrhom zákonov vyjadrovať.

  Ja pociťujem ľútosť minimálne v tom, že sa neprihliada na pozmeňovacie návrhy Súdnej rady. To je orgán, ktorý možno si predstavitelia vládnej koalície ani nevšimli, že je upravený v Ústave Slovenskej republiky a nepripúšťajú sa ani iné názory, pretože ten účel, ktorý som na začiatku pomenoval, je úplne jasný.

  Dovoľte mi, aby som v tejto súvislosti predniesol pozmeňovacie návrhy k predmetnému návrhu zákona, ktoré sú označené celkovo pod bodmi 1 až 24.

  Bod 1. K čl. I bod 1 § 11 znie: "§ 11. Pridelenie sudcu.

  Odsek 1. Sudcu prideľuje na výkon funkcie na určitý súd Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len Súdna rada) po predložení podkladov na podanie návrhu na menovanie sudcu a jeho pridelenie.

  Odsek 2. Na Najvyšší súd Slovenskej republiky možno prideliť len sudcu, ktorý dosiahol vek 40 rokov.

  Odsek 3. Na krajský súd ako odvolací a Špecializovaný trestný súd možno prideliť len sudcu, ktorý dosiahol vek 35 rokov.

  Odôvodnenie. Podanie návrhu na menovanie sudcu je ústavou zverené Súdnej rade Slovenskej republiky a pridelenie na výkon funkcie na určitý súd je len následným aktom. Predkladateľ preto neodôvodnene kladie dôraz na pridelenie sudcov na základe výsledku výberového konania. Preto sa navrhuje, aby pridelenie nebolo viazané na samotné výsledky, ale na predloženie podkladov na podanie návrhu na menovanie a pridelenie sudcu. Predkladanie výsledkov patrí príslušnému predsedovi súdu. Stanovením vekového limitu pre pridelenie na Najvyšší súd sa pozmeňujúci návrh vracia do pôvodnej úpravy a zhoduje sa s vekovým cenzom pre sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vekový limit pre krajský súd vyjadruje zvýšené požiadavky pre sudcov odvolacích senátov. Na druhej strane umožní pridelenie sudcu aj bez vekového limitu do prvostupňových senátov."

  Bod 2. V čl. I bod 2 sa vypúšťa.

  Odôvodnenie. Doterajšia právna úprava dočasného pridelenia sa plne osvedčila. Vytvára možnosti potrebnej mobility sudcov v prípade neočakávaného nápadu agendy na súdoch rovnakého stupňa, aj na súdoch vyššieho stupňa a vytvára aj možnosť prehlbovania sudcovských zručností a znalostí pre sudcov nižších stupňov na súdoch vyšších stupňov. Doterajšia prax je známa vo vyspelých súdnych systémoch. Odôvodnenie navrhovanej zmeny nie je predložené súdnou praxou a je namietané tak sudcovskými radami, súdmi všetkých stupňov a Súdnou radou.

  Bod 3. V čl. I v bode 5 § 14 ods. 2 znie:

  "Odsek 2. Na krajský súd ako súd odvolací a špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý dosiahol vek 35 rokov. Na Najvyšší súd možno preložiť len sudcu, ktorý dosiahol vek 40 rokov."

  Tu platia dôvody, ktoré boli uvedené v bode 1 pozmeňovacieho návrhu.

  Bod 4. V čl. I bode 8 v § 22 ods. 2 písm. a) namiesto slova "minister" sa vkladajú slová "predsedu tohto súdu, na ktorom vykonáva sudca funkciu".

  Osobným úradom sudcu je súd, na ktorom sudca vykonáva funkciu, a preto je prirodzené, ak o začatí trestného stíhania, aj na základe súhlasu Ústavného súdu, je vyrozumený predseda tohto súdu, ktorý môže prijať potrebné opatrenia a podať aj návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie.

  Bod 5. V čl. I bod 8 v § 22 ods. 3 sa dopĺňa druhou vetou, ktorá znie: "Výkon funkcie sa pozastavuje dňom doručenia prvostupňového rozhodnutia disciplinárneho senátu."

  Odôvodnenie. Pozmeňovacím návrhom sa spresňuje ustanovenie § 22 predmetného zákona.

  Bod 6. V čl. I bode 10 na konci § 22 ods. 4 sa dopĺňa veta, ktorá znie: "Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zaniká po uplynutí troch rokov od doručenia prvostupňového rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie nebolo právoplatne ukončené."

  V súlade s doterajšou úpravou je dôvodné upraviť časové obmedzenie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu. Osobne si myslím, že trojročná lehota je v tomto dostatočná.

  Bod 7. V čl. I bod 14 v § 24 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňa sa nová veta, ktorá znie: "To platí aj vtedy, ak sa osoba, ktorá vykonávala funkciu uvedenú v predchádzajúcej vete, stane sudcom po ukončení výkonu tejto funkcie."

  Obmedzenie výkonu riadiacej funkcie sa musí týkať nielen sudcov, ale aj tých, ktorí sa stanú sudcami po ukončení výkonu inej verejnej funkcie, pokiaľ si to teda zákonodarca želá.

  Bod 8. V čl. I bod 16 sa vypúšťa.

  Doterajšia povinnosť sudcov vzdelávať sa v Justičnej akadémii nie je škodlivá a nebráni mu ani využívať iné možnosti, avšak tak, ako to bude aj uvedené v bode 9, aj bod 8. Máme za to, že Justičnú akadémiu je potrebné ponechať. Je výslovne uvedené v zákone.

  Bod 9. V čl. I v bode 18 v § 35 ods. 2 za slovom "zabezpečujú" sa dopĺňajú slová "Justičná akadémia a ďalšie".

  To znamená, tak ako som spomenul, výslovné uvedenie Justičnej akadémie ako inštitúcie zabezpečujúcej vzdelávanie sudcov, k čomu aj bola zriadená, je na mieste, aby bola uvedená v zákone a nebráni ani iným možnostiam vzdelávania. Ale neznehodnocujme, prosím, postavenie Justičnej akadémie ako takej.

  Bod 10. V čl. I bod 24 znie: "Bod 24. V § 69 ods. 2 znie:

  "Odsek 2. Funkčný príplatok za výkon funkcie sudcu patrí sudcovi Špecializovaného trestného súdu a sudcovi Najvyššieho súdu mesačne v sume rovnajúcej sa dvojnásobku nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok."."

  Navrhovaným znením sa odstráni nedôvodná vnútorná diferenciácia sudcov na Najvyššom súde a diskriminácia vyslovená Ústavným súdom a súčasne sa všetci sudcovia Najvyššieho súdu dostanú na platovú úroveň danú sudcom Špecializovaného trestného súdu, ktorý je súdom nižšieho stupňa. Ide o návrh, ktorý má síce vplyv na rozpočet súdu, ale reaguje na aktuálny nežiaduci stav. Bude reakciou na opakované uznesenia pléna Najvyššieho súdu, na základe ktorých zatiaľ zákonodarná moc nereagovala. Prijatie návrhu pomôže odstrániť aspoň jeden z neuralgických bodov zaťažujúcich vzťah súdnej moci na jednej strane a na druhej strane zákonodarnej moci a výkonnej.

  Nie je odôvodnené udržiavať rozdielne platové pomery sudcov Najvyššieho súdu tak, ako sa to mieni novým navrhovaným ustanovením § 69 ods. 4.

  Bod 11. čl. I bod 26 sa vypúšťa.

  Odôvodnenie. Navrhovanou zmenou sa zachová odmena spojená s dosiahnutím životného jubilea a za mimoriadne výsledky v mimo rozhodovacej činnosti.

  Bod 12. V čl. I bod 37 sa navrhuje: Vypustiť.

  Súdna rada nevytvára disciplinárne senáty z kandidátov, ktorých sama navrhla, ale len z kandidátov, ktorých jej predložil minister spravodlivosti, Národná rada a sudcovská rada. V disciplinárnom senáte nemá Súdna rada ani jedného kandidáta, ktorého by navrhla, ale napríklad minister spravodlivosti, ktorý by bol naďalej oprávnený na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania má v prvostupňovom trojčlennom senáte jedného svojho nominanta, v druhostupňovom päťčlennom senáte dvoch. Preto nie je opodstatnené odňať Súdnej rade kompetenciu podať disciplinárny návrh len preto, že disciplinárne senáty boli, aj, a zostavuje aj z nominantov ministra a návrhové oprávnenie sa ponecháva na ministrovi.

  Bod 13. V čl. I v bode 39 § 122 vrátane nadpisu znie: "§ 122

  Odsek 1. O začatí disciplinárneho konania upovedomí sudcu predseda disciplinárneho senátu neodkladne, najneskôr do 10 dní od podania návrhu doručením návrhu. Ak je podaný aj návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, upovedomí sudcu o podaní návrhu na disciplinárne konanie predseda toho senátu, ktorému bol pridelený návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

  Odsek 2. Predseda senátu, ktorému bol pridelený návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu neodkladne, najneskôr do troch dní od podania návrhu, určí termín vypočutia sudcu k takému návrhu. O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu je disciplinárny senát povinný rozhodnúť, vyhotoviť a doručiť sudcovi rozhodnutie do päť dní odo dňa podania návrhu. Disciplinárny senát môže sudcu vypočuť a rozhodnúť v mieste výkonu funkcie sudcu.

  Odsek 3. Predseda senátu poučí sudcu o práve zvoliť si obhajcu z radov advokátov alebo sudcov a vyjadriť sa ku skutočnostiam, ktoré sú uvedené v návrhu na disciplinárne konanie alebo v návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu a o práve navrhnúť dôkazy na svoju obhajobu.

  Odsek 4. Ak sa sudca neustanoví na vypočutie v konaní podľa ods. 2 disciplinárny súd rozhodne aj v jeho neprítomnosti.

  Pozmeňovací návrh reaguje na nejasnosti podaného návrhu a zásadne oddeľuje konanie od disciplinárneho návrhu od konania o návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

  Bod 14. V čl. I v bode 48 sa vypúšťajú paragrafy 158o a § 151q.

  Úprava navrhnutá pod bodom 48 je svojou podstatou retroaktívna, čo je ústavne neprípustné a v rozpore s princípom deľby moci, keď by mal zákonodarný zbor negovať platné a účinné rozhodnutie Súdnej rady o dočasnom pridelení a jeho trvaní, t.j. zasahuje do mandátu zákonného sudcu. Nie je výnimočná situácia, ak parlament nerozhodne o personálnych návrhoch. Vytvára sa tým možnosť ďalšieho posilnenia počtu kandidátov nominovaných ministrom. Okrem toho, vzhľadom na návrh k bodu 15 je uvedené prechodné ustanovenie neaktuálne.

  Ja si osobne myslím, že takú kompetenciu, aby mohol minister dávať ďalších členov v prípade, ak nestihnú príslušné orgány lehotu do 28. februára, to znamená, už nielen troch, ale celú výberovú komisiu, to je ďalšia zvýšená koncentrácia moci v rukách ministra spravodlivosti, pretlmočené do priamej reči.

  Pozmeňovací návrh č. 15. V čl. VII bod 1: § 3 ods. 9 znie:

  "Odsek 9. Člen senátu, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím senátu alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k zápisnici o hlasovaní. Odlišné stanovisko sudcu sa doručuje a uverejňuje rovnako ako ostatné časti rozhodnutia, ak to ustanoví osobitný predpis."

  Podľa môjho názoru, odlišné stanovisko by nemalo byť predmetom alebo súčasťou rozhodnutia, ale by malo byť len súčasťou zápisnice. A z tohto dôvodu zo systematického hľadiska nemožno súhlasiť s koncepciou zavedenia separátneho kvóta. Ide o do istej miery aj nepriamu novelizáciu zákonov, takže je potrebné v takomto prípade aj iný, zmeniť inú právnu úpravu.

  Bod 16. V čl. VII bod 8 sa navrhuje vypustiť.

  Skrátenie funkčného obdobia predsedu súdu nie je odôvodnené. Skrátením funkčného obdobia sa tlak na podriadenosť predsedu súdu výkonnej moci bude ďalej zvyšovať vyššou frekvenciou menovaní.

  Nie nadarmo, dámy a páni, predseda súdu a podpredseda súdu mal funkčné obdobie päť rokov. Funkčné obdobie päť rokov presahuje volebné obdobie Národnej rady, a teda aj vlády Slovenskej republiky. Pokiaľ funkčné obdobie predsedu súdu budú tri roky, v takomto prípade jeho funkčné obdobie nebude presahovať funkčné obdobie výkonnej moci a zákonodarnej moci, čo spôsobí jeho riziko z hľadiska tlaku, ktorý môže spôsobovať výkonná moc na nezávislosť a nestrannosť jeho rozhodovania pri výkone jeho funkcie. Ja vám chcem len pripomenúť, že nebolo to tak dávno a sedeli aj mnohí z poslancov vládnej koalície, súčasnej vládnej koalície v parlamente, keď sa predlžovalo funkčné obdobie generálneho prokurátora na sedem rokov, keď možno mnohí z nich aj kvôli takej právnej úprave hlasovali, a to funkčné obdobie je dobré, lebo presahuje funkčné obdobie Národnej rady a zabezpečuje, garantuje stabilitu. A tú stabilitu treba, pretože vidíme, čo sa dneska v štáte slovenskom deje.

  Bod 17. V čl. VII bod 13. V § 37 ods. 10 sa na konci dopĺňa veta: "Rovnako uvedené údaje ministerstvo zverejní aj na webovom sídle súdov Slovenskej republiky."

  Odôvodnenie: Zverejnenie na webovom sídle súdov je výrazom toho, že výber a menovanie predsedov do súdu je tiež vecou súdnictva, nielen vecou výkonnej moci.

  Bod 18. V čl. VII bod 17. V § 38 ods. 5 sa vypúšťajú slová "alebo z iných závažných dôvodov".

  Pozmeňovacím návrhom sa sleduje ponechanie prerokovania odvolania predsedu súdu so Súdnou radou. Možno si to niektorí nevšimli, ale v tomto pozmeňovacom návrhu predmetný vládny návrh zákona, jeho hlavným účelom je, aby sa v ňom vypustilo prerokovanie odvolania predsedu súdu so Súdnou radou, čo je veľmi, ale veľmi nepríjemné z hľadiska toho, že preukazuje, naďalej preukazuje tú tendenciu, ktorú sa súčasná vládna výkonná moc snaží so súdnictvom urobiť.

  Bod 19. V čl. VII bod 18 sa navrhuje vypustiť.

  Odôvodnenie: Niet dôvodu na skrátenie funkčného obdobia podpredsedu súdu. Taktiež z piatich na tri roky. Odôvodnenie bolo povedané už aj pri predsedovi súdu, teda nielen pri podpredsedoch.

  Bod 20. V čl. VII bod 19 sa navrhuje vypustiť.

  Niet racionálneho dôvodu na vypustenie kompetencie kolégia predsedov sudcovských rád navrhovať členov výberových komisií. Tento pozmeňovací návrh je súladný s pozmeňovacím návrhom, ktorý som na inej listine predložil, aby z hľadiska zloženia výberových komisií výberové komisie zostali podľa doterajšej právnej úpravy.

  Bod 21. V čl. VII bod 22 sa navrhuje vypustiť.

  Odôvodnenie: Zásadne nemožno súhlasiť, aby počty sudcov určovala výlučne výkonná moc bez dohody so Súdnou radou Slovenskej republiky. Ak bude výkonná moc určovať počty sudcov len na základe vlastných kritérií, hoci aj bez prerokovania, je vylúčené, aby súdnictvo mohlo plniť požiadavky podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru.

  Bod 22. V čl. VII bod 25 sa navrhuje vypustiť.

  Navrhovaná zmena v § 74 ods. 4, podľa ktorej by o určovaní počtu sudcov, voľných miest sudcov a zamestnancov na Najvyššom súde Slovenskej republiky mal rozhodovať nie predseda Najvyššieho súdu, ale minister spravodlivosti, je aj v rozpore s platným zákonom o rozpočtových pravidlách. Predseda Najvyššieho súdu na rozdiel od iných predsedov súdov vykonáva správu Najvyššieho súdu aj tým, že v oblasti personálnej určuje počty sudcov a ostatných zamestnancov súdu na voľné miesta sudcov.

  Bod 23. V čl. VII bod 26: Za § 82 sa vkladajú § 82a § 82b, ktoré vrátane nadpisov znejú nasledovne: "§ 82a

  Odsek 1. Súdy uverejňujú právoplatné rozhodnutia a ďalšie rozhodnutia uvedené v osobitnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.

  Odsek 2. Súdy uverejňujú rozhodnutia na webovom sídle súdov Slovenskej republiky (ďalej len webové sídlo súdov), uverejňovanie, organizačne a technicky zabezpečuje ministerstvo v spolupráci s krajskými súdmi a Špecializovaným trestným súdom a Najvyšším súdom.

  Odsek 3. Pred uverejnením rozhodnutia sa v ňom anonymizujú údaje v súlade s osobitným predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

  Odsek 4. Súdy na žiadosť fyzických a právnických osôb sprístupnia aj rozhodnutia, ktoré neboli uverejnené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona za podmienok uvedených v ods. 1 až 3, pokiaľ sú v elektronickej podobe. Rozhodnutia, ktoré nie sú v elektronickej podobe sprístupnia za podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

  § 82b

  Na webovom sídle súdov sa publikujú aj štatistické údaje o činnosti súdov, jednotlivých senátov a sudcov. Za publikovanie údajov zodpovedajú predsedovia súdov."

  Dámy a páni, súdne rozhodnutia ako výsledok činnosti súdov a súdnictva ako celku, nie je dôvodné prezentovať na webovom sídle orgánu výkonnej moci, a to ministerstva spravodlivosti, pretože to svojím spôsobom priamo-nepriamo, ale minimálne poukazuje na zasahovanie do nezávislosti súdnictva zo strany výkonnej moci. Nie je kompetenciou ministerstva spravodlivosti tieto veci zabezpečovať po stránke inej ako organizačnej. A ten, kto má záujem nahliadnuť do akéhokoľvek rozhodnutia súdu, by mal vedieť, že sa obracia na súdnu moc, nie na moc výkonnú.

  Bod 24. V čl. VII bod 27: V § 92 ods. 2 písm. e) sa na konci vety pridáva bodkočiarka a dopĺňajú sa slová "pravidlá určovania počtu sudcov ustanoví po dohode so Súdnou radou".

  Zákonné oprávnenie ministerstva spravodlivosti ustanoviť podrobnosti o pravidlách určovania miest a sudcov a voľných miest sudcov je dôvodné modifikovať tak, že konečné slovo v tak zásadnej otázke, akou je otázka personálneho stavu sudcovského zboru, nemôže byť prijaté bez dohody so Súdnou radou Slovenskej republiky a orgánov sudcovskej samosprávy. Bez takéhoto prístupu nie je možné hovoriť o nezávislosti súdnictva ako celku.

  Toľko k navrhnutým pozmeňovacím návrhom. Ja by som požiadal pani spravodajkyňu, aby o každom pozmeňovacom návrhu na jednej aj druhej listine, to znamená o tých dvoch a o ďalších dvadsiatich štyroch dala hlasovať samostatne, nakoľko sú to pozmeňovacie návrhy, ktoré sa po vecnej stránke od seba veľmi odlišujú a možno očakávať, že aj názory na ne budú rôzne a pri niektorých by sme mohli očakávať, napriek uvedomeniu si súčasnej politickej reality, možno aj schválenie zo strany ostatných kolegov.

  Dámy a páni, ja by som vás chcel poprosiť podporiť tieto pozmeňovacie návrhy, pretože podľa môjho názoru minimálne v časti návrhu zákona, ktorý sa týka ustanovenia výberových komisií, je samozrejmé, že o neústavnosti rozhodne Ústavný súd, ale ja si dovolím vysloviť podozrenie, že tak ako ste naformulovali obsadzovanie výberových komisií na sudcov na súdoch v Slovenskej republike, táto právna úprava, a to je môj názor, je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. A v prípade jej schválenia, opätovne ohlasujem, že môžete očakávať podanie na Ústavný súd vo veci, a to návrh na vyslovenie nesúladu schválenej právnej úpravy s Ústavou Slovenskej republiky. A to z hľadiska rozporu najmä s čl. I ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, prosím vás o podporu pozmeňovacích návrhov. A skôr o podporu aj procedurálneho návrhu, a to vrátiť návrh zákona na dopracovanie, pretože tento návrh zákona, z tohto návrhu zákona necítiť len snahu o transparentnosť, čo je možno pekný obal, ktorý tu predkladajú jeho navrhovatelia, ale cítiť hnev, boj a zlosť. A cítiť z neho snahu o zvýšenie a koncentráciu moci výkonnej, v rozpore, alebo proti moci súdnej, a dokonca aj zákonodarnej, lebo možno si to neuvedomujete, ale tým, že spôsobujeme nerovnováhu moci v prospech moci výkonnej na úkor moci súdnej, do istej miery takýmito návrhmi zákonov, ktoré schvaľuje Národná rada, ukracuje aj svoju kompetenciu, vytvára nevyváženosť jednotlivých mocí v štáte, čo sa môže veľmi, veľmi skoro vypomstiť.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, podľa rokovacieho poriadku predseda Najvyššieho súdu žiada o možnosť vystúpiť v rozprave. A chcem sa opýtať, či je všeobecný súhlas na vystúpenie.

 • Nesúhlasná reakcia pléna.

 • Nie je všeobecný súhlas. Žiadam vás, aby sme sa prezentovali a hlasovali o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 33 poslancov. Takže, pokračujeme ďalej.

  K vystúpeniu pána poslanca Madeja s faktickými poznámkami sa prihlásili štyria. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podopredseda, kolegyne, kolegovia, ja tu verejne chcem podporiť a pripájam sa k vystúpeniu pána poslanca Madeja. A tiež zastávam názor, že predložený návrh zákona obsahuje ustanovenia, ktoré jednoznačne svedčia o politizácii súdnictva.

  Zákon výrazne mení pomery v justícii. Výrazne mení pomery v postavení sudcov, justičných čakateľov a zlým signálom je to, a to považujem naozaj za dosť závažné, že o predloženej novele zákona neprebehlo rozporové konanie. A akoby sa ignorovali ústavné inštitúcie ako je Súdna rada, ale aj stavovské sudcovské rady. A tieto pripomienky neboli brané do úvahy. Dokonca, ani ako som už uviedla, nebolo rozporové konanie a práve v pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Madeja sú tie veci, ktoré dávala v rámci rozporového kanania, pripomienkového konania aj Súdna rada.

  Podporujem preto pozmeňujúce návrhy pána poslanca, ktoré predložil tak, aby justícia ako tretí pilier moci v právnom štáte mohla rozhodovať nezávisle. Ďakujem pekne.

 • Ja by som len veľmi rád upresnil k tomu, čo som povedal, ak to bolo zle pánom kolegom Madejom pochopené. Ja som nepovedal, že justičných čakateľov sa máme zbaviť, alebo by mali zo súdov odísť. Ja som povedal to, že sa majú vyrovnať podmienky medzi nimi a vyššími súdnymi úradníkmi a tak isto, aby sa vytvorilo prostredie na súdoch, aby aj jedni aj druhí v rámci nového zaradenia, mali možnosť pripravovať sa na funkciu sudcu. Ak preukážu súčasní justiční čakatelia, že sú kvalifikovaní, že sa vyznajú a majú na to, aby boli sudcami v budúcnosti, tak aj v tejto konkurencii, verím tomu, že obstoja a sudcami sa stanú. Takže, ja im nejdem hádzať polená pod nohy, len chcem vyrovnať podmienky pre všetkých, aby boli na tej istej úrovni možnosti stať sa sudcami. Ďakujem.

 • Pán poslanec Číž, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Madej, ak ste mali pocit, že formulujete popis existujúceho stavu tvrdo, tak chcem vám povedať, že nepopisujete. Dostávame sa do politického suterénu. Vážené kolegyne, kolegovia, v tomto štáte ústava stojí na troch pilieroch, troch mociach: zákonodarnej, výkonnej a súdnej. Máme tu predstaviteľa Súdnej rady, prerokoval sa zákon o sudcoch a prísediacich a tomuto predstaviteľovi tretej moci v štáte odmietnete dať slovo? Dostávame sa do politického suterénu, do ktorého sme, o ktorom som si myslel, že sa už dostať slovenský parlament nemôže. Je vám vážna hanba.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, môžte reagovať na predchádzajúceho rečníka.

 • Pán podpredseda, ďakujem pekne, ďakujem aj za vašu manipuláciu, chcem vám povedať...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Chcel som hovoriť pánovi Madejovi o tom, že určite, ak požiada o slovo, opäť nastúpi a chcel som varovať aj iných, aby to neurobili. Bohužiaľ, sa medzitým prihlásil pán minister. Môžte mi dať, pán, šéf Súdnej rady, môžte mi dať minútu, keď už ste mi zasiahli do dvoch minút, pán predseda, predsedajúci. Ďakujem.

 • Už od programového vyhlásenia, vážené kolegyne, kolegovia, sa vinie základná niť v justícii, vymeniť nepohodlných ľudí, vymeniť nepohodlných ľudí. V programoch SDKÚ bola permanentná škandalizácia predsedu Najvyššieho súdu Harabina bez akýchkoľvek vecných dôkazov. Pokračuje to permanentne už viacerými zákonmi, pokračuje to ťažkými obštrukciami vo väzbe na štátny rozpočet a teraz hanebne ešte aj tým, že sa znižuje volebné obdobie, ten ťažko vybonovaný presah cez volebné, cez volebné obdobia parlamentu, aby ten predseda Najvyššieho súdu bol čo najnezávislejší. Ten obrovský cirkus čo predvádzate s voľbou generálneho prokurátora, ako chcete dať, ako chcete dať občanom tohto štátu dať na vedomie to, že chcete zvoliť čestného a korektného generálneho prokurátora, ktorý bude garantom dodržiavania zákonnosti na Slovensku, pri tých obrovských politických cirkusoch, čačkách a obchodoch, ktoré tu permanentne predvádzate. Pani ministerka...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec Kolesík, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Madej, ďakujem ti veľmi pekne za vecné vystúpenie, ktoré naozaj bolo plné vecných informácií tak ako to, ako to v našom súdnictve naozaj, naozaj je a ako to funguje a najmä, aké riziká prináša, prináša táto novela. Ja si osobne myslím a prekážajú mi tu dve veci. Väčšina tých súdnych alebo tých justičných čakateľov sú mladí, vzdelaní, šikovní ľudia, ktorí museli dokázať, že niečo vedia. Do týchto ľudí bol investovaný veľký čas a obrovské prostriedky. Vy ich proste jednou novelou všetkých zmetiete. Mne to vážne pripomína, vážne mi to pripomína politické čistky á la päťdesiate roky, ktoré vy, páni poslanci z koalície, sa snažíte aplikovať v terajšej, terajšom čase. Naozaj, to sú päťdesiate roky, pán Poliačik. Darmo sa rozčuľujete. To sú päťdesiate roky, čo vy idete robiť, čo vy idete robiť so súdnictvom.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, môžte reagovať len na pána poslanca Madeja a neoslovovať iných poslancov.

 • Prepáčte, pán predsedajúci. Takže, naozaj, pán poslanec Madej opísal tú situáciu tak a predložil také pozmeňujúce návrhy, ktoré túto vašu neuveriteľnú snahu o politizáciu súdnictva zmieria a ja ich určite podporím. Ďakujem.

 • Pán poslanec Madej, môžte reagovať na faktické poznámky. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, chcel by som sa poďakovať všetkým predrečníkom za faktické poznámky. Môžem povedať, že trvám na tom, že súčasná vládna koalícia spolitizováva súdnictvo, snaží sa zobrať všetku moc do rúk, ale nielen moci výkonnej, nielen zákonodarnej, kde má väčšinu, ktorú viacmenej niekedy sa bojí a nebojí mať, ale aj moci súdnej, čo je veľmi nebezpečné, dámy a páni, práve kvôli tomu, že zákony, ktoré menia, menia celkový charakter štátu, ktoré majú až hraničné podozrenie o nesúlade s ústavou. Sú odôvodnené len jedným, že sa vám jednoducho, dámy a páni, a to vám budeme opakovať stále, nepáčia ľudia. Pán poslanec Poliačik, veď vy ste rozprávali o tom, kto je koho syn, kto bol predtým sudca, či má deti sudcov, nemá deti sudcov v justícii a tak ďalej. Ja by som si dovolil povedať niečo podobné ako pán poslanec Kolesík. Veď si zoberte, boli také roky, a možno ich trafil aj pán poslanec Kolesík, keď boli také kvóty, že odkiaľ, z akého stavu mohol byť niekto sudcom a mohol byť niekto v takom a v takom povolaní a v inom povolaní. A to, čo ste vy v rámci rozpravy hovorili, bolo presne o tom. Vám sa nepáčil pôvod nejakého justičného čakateľa, vymenovávali ste, že tam sa to traduje z generácie na generáciu, ale predneste dôkaz, prečo je to zlé. Ale mne to skutočne pripomína, že tu začínate kastovať, menujete, ktorí ľudia sa vám nepáčia, sú nepohodlní a kvôli nim meníte zákony. Toto je veľmi zlé, až choré, v tomto údajne demokratickom štáte, ktorý vy nabúravate.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pani ministerka, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nech sa páči, máte slovo.

 • Áno, ďakujem pekne. Rada sa vyjadrím v rozprave. Pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k pozmeňovacím návrhom, ktoré boli predložené a potom aj k samotnej rozprave. Ako predkladateľ alebo za predkladateľa návrhu zákona sa stotožňujem so všetkými závermi vyplývajúcimi zo spoločnej správy výborov Národnej rady a mám za to, že ich zapracovanie prispeje ku kvalite právnej úpravy, aj sa stotožňujem s odporúčaním gestorského výboru na hlasovanie o bodoch 1 až 9 a 11 až 27 s návrhom schváliť a osobitne s hlasovaním o bode 10 s návrhom neschváliť. Čiže, stotožňujem sa s odporúčaním gestorského výboru. Vítam a chcem veľmi pekne poďakovať pánovi poslancovi Beblavému za jeho pozmeňovací návrh, ktorým sa precizuje právna úprava majetkových priznaní, majetkových priznaní sudcov a hlavne sa zavádza lehota, do ktorej majú byť zverejnené majetkové priznania sudcov, pretože naozaj je pravda, napriek zákonnej úprave, Súdna rada za rok 2009 do dnešného dňa nezverejnila majetkové priznania sudcov. Rovnako viem akceptovať a nemám problém, považujem za vylepšenie druhý pozmeňovací návrh pána poslanca Beblavého a asi nikoho neprekvapím, keď poviem, že sa neviem stotožniť so žiadnym pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Madeja a chcem poprosiť a požiadať poslancov, pokiaľ chceme naplniť zámery programového vyhlásenia vlády v oblasti justície, aby podporili predložený návrh zákona s pozmeňujúcimi návrhmi tak, ako vyplývajú zo spoločnej správy pozmeňujúcimi návrhmi pána poslanca Beblavého, ale bez akceptovania pozmeňujúcich návrhov pána poslanca Madeja, pretože tie nás vracajú späť do existujúceho stavu.

  Dovolím si, ale vyjadriť sa predsa len trošičku aj k rozprave, pretože zase tu boli päťdesiate roky, politizácia a suterén. Tak, keď suterén a politizácia, asi za suterén a politizáciu každý považujeme niečo iné. Ja za politizáciu a suterén považujem to, že to bol SMER, ktorý počas minulého volebného obdobia zveril justíciu do rúk Mečiarovi. Dovolil mu obsadiť kreslo ministra spravodlivosti, a tým sa to celé začalo, lebo potom sme len videli, ako sa dá systém zneužívať. Ja rozumiem aj pánovi poslancovi Madejovi, aj ďalším poslancom za stranu SMER, že cítia zodpovednosť za stav justície za tie posledné štyri roky. A rozumiem aj tomu, že je to nepríjemné, pretože aj vy musíte cítiť, páni poslanci, že verejnosti veľmi vadí existujúci stav justície, kam sa dostala za posledné štyri roky. A dnes možno nielenže cítite zodpovednosť, ale možno vám to dnes už aj vyhovuje. Neviem. Ale áno, ja si myslím, že súčasný stav vyžaduje výrazné zmeny, preto sa k týmto výrazným zmenám, ako povedala pani poslankyňa Laššáková, aj hlásim. Hlásim sa k doteraz najväčšiemu otvoreniu justície verejnej kontrole. Hlásim sa k tomu, aby sme vytvárali podmienky na zúženie priestoru pre vnútornú korupciu a klientelizmus na súdoch a hlásim sa k posilňovaniu nezávislosti sudcov pri ich rozhodovaní v konkrétnych kauzách a oslabeniu vplyvu predsedov súdov a ministra na rozhodovanie v jednotlivých kauzách. Ja si myslím, že je čas prestať si klamať a povedať si pravdu. A síce tá pravda je, že nielen prieťahy v súdnom konaní sú problémom našej justície, ale problémom našej justície je aj nedôveryhodnosť a hlavne to, že dnes negarantuje svojím spôsobom fungovania nestranné rozhodovanie v jednotlivých prípadoch.

  Buďme úprimní, problémom dnešnej justície je aj tušená, možno ťažko preukázateľná korupcia a ovplyvňovanie v súdnictve. Spomeňme si napríklad na lístoček, ktorý dostala v spise pani sudkyňa Lauková. Ako jej predsedníčka súdu odkazovala, že možno sa treba zamyslieť nad prepustením z väzby jedného obžalovaného. A môžem pokračovať jednotlivými, jednotlivými kauzami. Áno, myslím si, že keď chceme dosiahnuť zmenu vnímania justície, musíme si priznať aj tieto nepríjemné veci. Musíme si priznať aj to, že zo súdnictva sa stal zakonzervovaný stav, ktorý klonuje sám seba, ktorý naozaj klonuje sám seba. Kvalitní odborníci v tomto systéme majú malú šancu sa do neho dostať, pretože sudcovské miesta sú spravidla vopred zadané pre tých správnych ľudí. Proste, počúvame to na chodbách súdov. Keď je vypísané výberové konanie, proste, chodby hovoria o tom, pre koho je vypísané výberové konanie. Potom nemusia byť výberové konania. Toto je stav, ktorý je neprijateľný. Preto, ja si myslím, že naozaj stačilo a treba povedať dosť a treba sa postaviť čelom a otvorene a pustiť sa naozaj odvážne aj do väčších zmien.

  Ja si myslím, že tým prvým krokom a hovorím o prvom kroku, tým prvým krokom je otvorenie justície verejnej kontrole, pretože aj súdna moc pochádza od ľudí, preto ľudia, občania sú tí najpovolanejší, ktorí môžu kontrolovať aj súdy, súdnictvo ako také. Preto nech ľudia vidia ako rozhoduje najvyšší orgán nad justíciou Súdna rada. Nech ľudia môžu sa ísť pozrieť, ako sa vyberajú noví sudcovia. Splaťme aj ten dlh, ktorý máme skoro dvadsať rokov a naozaj zverejňujme a sprístupňujme všetky rozhodnutia. A čo je dôležité pre nestranné rozhodnutie, spretŕhajme všetky nitky, aby predsedovia súdov nemohli šikanovať jednotlivých sudcov, a tým nepriamo ovplyvňovať aj súdne rozhodnutie. Myslím si, že súdnictvo a debata o súdnictve nie je len debata teoretická, sudcovia v mene Slovenskej republiky rozhodujú o vážnych otázkach bytia a nebytia jednotlivých ľudí, a preto je podstatné a mimoriadne dôležité, aby ľudia, ktorí vstupujú do súdnej siene, mohli dôverovať sudcovi a mohli dôverovať, že naozaj ich spor bude nestranne rozhodnutý. Preto vás prosím, páni poslanci, podporme tento prvý krok, podporte túto prvú zásadnú zmenu, ktorou je otvorenie slovenskej justície kontrole verejnosti, pretože je to prvý, ale zároveň nevyhnutný krok, aby sme vytvorili podmienky, v ktorých si môže justícia vydobyť dôveryhodnejšie postavenie. O to vás prosím. Ďakujem pekne.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu po konzultácii s pani navrhovateľkou, ktorá sa nechce vyjadriť k rozprave a pred tým ešte, pán poslanec, veď buďte trpezlivý, ste mladý, ale pred tým ešte ako pristúpime k rokovaniu o ďalšom bode programu s procedurálnym návrhom pán poslanec Madej.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, počas riadenia schôdze podpredsedom Národnej rady pánom podpredsedom Bugárom mám za to, že nebol dodržaný zákon o rokovacom poriadku a to v tom, že podľa ustanovenia § 28 zákona o rokovacom poriadku predsedovi Najvyššieho súdu udelí Národná rada slovo, ak o to požiada. Národná rada o tom hlasuje bez rozpravy. Nakoľko hlasovaním Národná rada nerozhodla, mám za to, že rozpravu sme ukončiť nemali, mali sme počkať až do rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o tom, či udelí predsedovi Najvyššieho súdu slovo a po tomto rozhodnutí, s týmto rozhodnutím sa vysporiadať, to znamená udeliť, alebo neudeliť slovo predsedovi Najvyššieho súdu a až následne zatvoriť rozpravu. Urobiť to tak, že po žiadosti predsedu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec, to je váš výklad rokovacieho poriadku, s ktorým nemôžem súhlasiť, ale o tom môžeme diskutovať osobne nie tu cez mikrofóny a v pléne Národnej rady, preto lebo je treba, aby ste dali do súvislosti aj § 34 s § 28. A potom si môžete urobiť iný výklad rokovacieho poriadku, ak vám aj radí pán predseda Najvyššieho súdu, tak obidvaja sa mýlite, preto panie poslankyne, páni poslanci, nemám k tomu čo viacej dodať, jedine nasledujúce, že pristúpime k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je zákon z 19. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. Prosím pani poslankyňu Dubovcovú, ktorú poveril ústavnoprávny výbor, aby Národnú radu informovala o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore ústavnoprávnom. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Rokovanie o zákone z 19. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 174.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Dovoľte mi, vážení páni poslanci, pani poslankyne, oboznámiť vás so správou Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 19. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, ktorý máte ako tlač 174 v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo 4. novembra č. 155 pridelil zákon z 19. októbra 2010 č. 185/2002, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru. Určený výbor rokoval o vrátenom zákone vrátane pripomienok prezidenta republiky a uznesením č. 94 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon č. 185/2002 o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky v znení pripomienok uvedených pod bodom 1, 5 a 6. Poveril mňa, poslankyňu Janu Dubovcovú, aby som Národnú radu informovala o výsledku rokovania gestorského výboru. Výbor odporúča hlasovať spoločne o pripomienkach pod bodom 1, 5 a 6 s návrhom schváliť, osobitne o pripomienke pod bodom 2, spoločne o pripomienkach pod bodom 3 a 4. K týmto bodom výbor nezaujal stanovisko.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem. Zaujmite miesto pre spravodajcu. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne som do rozpravy nedostal žiadne prihlášky. Ústne, preskakujete, páni. Pán poslanec Procházka, Číž, pán poslanec Madej. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Pán poslanec Procházka.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja budem veľmi stručný a myslím si, že najmä čo sa týka pripomienok č. 1, 5 a 6 ide zo strany prezidenta republiky o príkladný spôsob uplatnenia jeho právomoci suspenzívneho veta a dovoľujem si vás, kolegyne a kolegovia, požiadať o podporu formou hlasovania za tieto pripomienky 1, 5 a 6. Pre tých štrnásť ľudí v sále, ktorých by to možno mohlo zaujímať, čiže mojich kolegov z poslaneckého klubu, tak ja osobne budem hlasovať aj za pripomienku č. 2 a naopak, pripomienky č. 3 a 4 myslím si, že sú vyjadrením vecného názoru prezidenta republiky, kde nie je žiadna hrozba či už nesúladu s Ústavou alebo akýchkoľvek iných podobných okolností. Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán poslanec, a poprosím a udeľujem slovo pánovi poslancovi Čížovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, tento zákon súvisí s predchádzajúcim zákonom. Faktom je, že náš klub preferuje skôr vecné argumenty, rešpektuje mechanizmy prerokovania návrhov zákonov s tým, že pôvodne sme ani neuvažovali, že v druhom čítaní budeme rozoberať ešte niektoré otázky, ktoré súvisia s politickým prostredím, v ktorom sa tieto zákony prijímajú, ale vystúpenie pani ministerky, hlavne stanoviská, ktoré odznievajú v tejto Národnej rade, nás nútia k tomu, aby sme k tejto situácii, ktorá tu vzniká, zaujali stanovisko.

  Vážené kolegyne, kolegovia, iste vám neušlo, že už pri programovom vyhlásení sme zásadným spôsobom kritizovali neobyčajne vecnú prázdnotu tej časti, ktorá sa zaoberá justíciou a prakticky celé programové vyhlásenie stojí na tom, že sa treba vysporiadať s Harabinom, so Súdnou radou. Je tam síce jeden taký dosť nepríjemný moment, že celá Súdna rada podporuje predsedu Súdneho radu, zdokumentovala to niekoľkokrát stanoviskami, ktoré sme všetci obdržali a to drvivou väčšinou, vážené kolegyne, kolegovia, to znamená, nejde tu o nejaké dramatické rozdelenie sudcovského stavu alebo Súdnej rady alebo v podpore Súdnej rady, ale pomery, pomery sú 80 možno ku 20, možno ku menej ako 20 % v sudcovskom stave, ktoré by nerešpektovali existujúceho, riadne zvolenú štruktúru orgánov súdnej moci, ktorú teda reprezentuje Súdna rada, logicky aj jej predseda. Ten atak, ktorý je čisto politický, a ktorý nemá žiadne vecné zdôvodnenia, je neuveriteľne nepatričný, nepatrí do nášho parlamentu a je zásadným krokom späť v dosiahnutých štandardoch v politickej kultúre, v politickej morálke. Takýto atak, ktorý nesprevádzajú poukazy na vecné prípadné pochybenia či Súdnej rady, či predsedu Súdnej rady a trpezlivé a vecné presviedčanie a využívanie právnych a ústavných nástrojov, ktoré má k dispozícii prípadne aj výkonná moc. Ja som už niekoľkokrát aj za náš klub aj za seba demonštroval, že my takéto konanie rešpektovať budeme. Je prirodzené a rešpektujeme aj zodpovednosť ministerky za existujúci stav, ale tie slová, ktoré tu pani ministerka prednáša v tom zmysle, že ona usúdila, že na chodbách sudcov sa všeličo rozpráva a to ju vlastne oprávňuje nerešpektovať dobré mravy, dobrú vôľu pri zákonoch, akcentovať len čisto formálnu stránku práva, ako keby uplatňovanie práva nemalo naozaj veľmi silnú stránku morálky, kde sa rešpektujú zvyklosti, kde sa rešpektujú všetky ďalšie okolnosti, ktoré súvisia s tým, že ten, ktorý reprezentuje z výkonnej moci justíciu, vie garantovať verejnosti aj dobré spravovanie stavu. Ako vyzerajú takéto ataky, keď dneska sa vidí, že nie je ani len minimálna možnosť a pri týchto atakoch pani ministerky je to prakticky vylúčené, aby predseda Súdnej rady, teda predseda najvyššieho orgánu súdnej moci v tomto štáte, aby sa vytvorilo elementárne pracovné prostredie pre normálnu kooperáciu týchto dvoch nesmierne dôležitých persón, ktoré majú verejnosti garantovať zlepšenie stavu súdnictva. Predsa všetci vieme, že tak my, ako aj pani ministerka, nie sme spokojní s dosiahnutým stavom súdnictva. Ale je predsa úplne vylúčené, aby sa na akože jednostranný pohľad na zlepšenie stavu, pre ktorý je, pani ministerka, ani zďaleka nemáte celospoločenský súhlas, ani väčšinový súhlas, ani dostatočný menšinový súhlas. Je čiste vyjadrením ambícií vašej strany, ktorú reprezentujete, ale som presvedčený, že drvivá väčšina občanov sudov nechce, aby takýmto spôsobom to, čo vy usúdite, že by malo byť zlým a chcete to riešiť spôsobmi, ktorý je v hlbokom rozpore minimálne s dobrými zásadami a dobrými mravmi. Odhliadnuc od toho, že spoliehať sa vyslovene iba na naozaj jednoznačne väčšinový, väčšinový valec, ak dovolíte, keď sa má vrátiť tento termín, ktorým chcete prevaliť evidentné veci, ktoré sú súčasťou politickej kultúry a tu zostali. Robíte to permanentne, urobili ste to s rozhlasom a s televíziou, kde zvolené súdne rady s presahmi volebného obdobia, ktoré majú byť stabilizované, a ktoré musíme rešpektovať. Predsa nie je možné, keď sa vymení politická garnitúra, pani ministerka, nikdy to nespravíme, aby som začal vyhlasovať, že vami urobené reformy sú zlé a 6-ročné presahy súdnych rád, členov súdnych rád alebo iné predpísané veci, ktoré sú súčasťou stabilizácie súdnictva, jednoducho, zmením.

  Ja viem, že SDKÚ má skúsenosti s tým, ako sa robí zmena po politickej výmene. Pamätám si, čo sa dialo v Slovenskej televízii, kde ste vyhodili tých tridsaťdva redaktorov na to najvyššie poschodie, som presvedčený, že ste tú negatívnu skúsenosť vyhodnotili, a že už tento mechanizmus vyradíte zo svojich nástrojov politickej moci, ktorú chcete uplatňovať. Ale vôbec sa tak nedeje, toto sa deje, a to vidíme, tak sme to videli v rozhlase a v televízii pri zlučovaní, kde nemilosrdne bez akejkoľvek dohody s opozíciou a demonštrovanie verejnosti, že chcete to robiť korektne, a že máte na to aj nejaký súhlas, že chcete zmeniť existujúci mechanizmus za iný a znovu teda príde k politickým rokovaniam a že budú tieto politické rokovania potom mať nejaký výsledok, ktorý bude spočívať v tom, že spoločne sa v pomernom rámci dohodnú aj tie budúce rady, aby bolo jasné, že verejnoprávne médiá sa nebudú zneužívať. Čo sa týka súdnej moci, čo sledujeme to isté. Likvidovať riadne zvolenú Súdnu radu, hľadať rôzne dôvody na to, aby sa tento stav zmenil, vymýšľať neuveriteľné veci ako je verejnosť do Súdnej rady, pričom ide o výsostne odborný orgán, kde sú zásadné právne nedostatky.

  Pani ministerka, pán minister vám ich tam, pán prezident vám ich tam napísal a povedal, že z dôvodu jasnosti tých dôvodov sa ani nebude unúvať sem prísť a prednášať ich v Národnej rade. Veď tie sú nad slnko jasné a každý trošku korektný právnik musí vidieť, že také právne predpisy, ktoré sem dávate, že sršia politickou účelovosťou a ani si ich len poriadne nepripravíte tak, aby aspoň navonok vyzerali, že z formálno-právneho hľadiska sú správne. Rušíte retroaktivitu, resp. zavádzate retroaktivitu a som presvedčený, že tieto zákony, keď si ich náhodou pretlačíte koaličnou väčšinou budú predmetom rozhodovania Ústavného súdu, a že Ústavný súd poukáže na charakter toho, čo sa tu vlastne deje.

  Vážené kolegyne, kolegovia, som presvedčený, že politická kultúra musí pracovať s takými vecami pri uplatňovaní formálneho práva ako sú nadpozitívne práva, pani ministerka. Nadpozitívne práva, ktoré patria k politickej kultúre, že sa zaujímajú stanovisko iné. Nevydávam svoje stanovisko, na ktoré nemáte žiadny dôvod cez prieskum verejnej mienky a podobne, za väčšinové spoločnosti a budete rešpektovať reprezentáciu, akú rešpektujeme my a rešpektujeme vašu pozíciu v tomto štáte. Máte percentá, ktoré ste dostali vo voľbách a máme svoje percentá aj my. A v tomto zložení približne reprezentujeme aj verejnú mienku. A my sa nestotožňujeme s vaším vedením, pani ministerka, to znamená, že pokiaľ je rozpor vecí medzi vaším a naším vedením, v takom prípade zákon a poriadok Národnej rady ustanovuje mechanizmy riešenia toho konfliktu a rozdielneho pohľadu. A nerešpektovaním tohto pohľadu znamená, že zásadným spôsobom narušujete právnu klímu v Národnej rade Slovenskej republiky. Ja som presvedčený, že takýmito krokmi, ktoré sa začínajú opakovať častejšie a vrcholom bola voľba generálneho prokurátora, kde v priebehu voľby generálneho prokurátora ... (nezrozumiteľne vyslovené - pozn. red.) zavádzať, a to ešte veľmi nekvalifikovane a predkladať sem nejaký inštitút verejnej voľby a nekorektným spôsobom interpretujete veci, pričom v právnej teórii vám poriadny žiak tretieho ročníka Právnickej fakulty veľmi jasne vysvetlí, aký je rozdiel medzi tajnou a verejnou voľbou, a prečo tajná voľba dominuje vo všetkých parlamentoch pri personálnych voľbách jednotlivých funkcionárov. Veľmi jednoducho sa podarilo zatajiť občanom Slovenskej republiky, že v ústave našej republiky je napísané, že v časti politické práva, pani ministerka, je napísané, že občania si uplatňujú svoje právo v rovných, voľných a tak ďalej, ale predovšetkým tajných voľbách, pani ministerka, asi preto, že zákonodarca vie prečo sú v tajných voľbách, si občania cez politické práva uplatňujú svoju moc. Nie je žiadny problém, aby sme na túto tému robili rozpravu a bez problémov vysvetlíme verejnosti, prečo nie je dobré od takéhoto princípu ustupovať. Pani ministerka, cesta, na ktorú ste sa vydali, neviem či je to vaša vlastná iniciatíva, ale pravdu vám poviem, trošku sa čudujem, lebo ja inak si vás ako človeka, politika vážim, ale toto vás nectí. Tento mechanizmus, ktorý sem predkladáte a to, čo sa začína diať, podľa môjho názoru, už začína výrazne vzbudzovať predstavy o tom, že musíme sa pozerať do ústavy aj na to, čo to je právo na občiansky odpor a právo na občiansku neposlušnosť, pani ministerka, pretože začínate nemilosrdne rúcať dosiahnutý stupeň v organizácii súdnictva, jeho tvorby a neúnosnou politizáciou vytvárate situáciu, ktorá ohrozuje elementárne zásady parlamentarizmu Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyňa Laššáková s faktickou poznámkou spolu s pánom poslancom Beblavým. Končím možnosť ďalších prihlášok. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcem ťa podporiť, pán poslanec, vo svojom vystúpení. Už pri prerokovaní návrhu zákona o Súdnej rade sme poukazovali na nedostatky a na problémy, ktoré tento zákon môže priniesť a som rada, že pán prezident návrh zákona vrátil. Apelujem preto na vás všetkých pánov poslancov, aby tie pripomienky pána prezidenta, ktoré dal k návrhu zákona, aby ste si ich pozorne prečítali a myslím, že buďme uvážliví pri rozhodovaní o tomto návrhu zákona, pretože evidentne, ako aj pán poslanec povedal, ale aj pri prvom a druhom čítaní o návrhu zákona bolo poukázané na retroaktivitu a na možné ústavné problémy, ktoré s týmto zákonom budú súvisieť. Ja osobne si myslím, že by sme tento návrh zákona opätovne nemali prijať. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ja by som len dve vety chcel povedať. Prvá znie, že súhlasím, že treba veľmi dôsledne diskutovať o tej norme a byť otvorení aj voči odôvodnenej kritike, aj schválenej norme a myslím, že to preukáže aj parlament dnes, podľa toho ako sa postaví k pripomienkam prezidenta, alebo či sa k nim nepostaví paušálne odmietavo, čo si myslím, práve svedčí o tom, že to nie je žiadny valec, ale uvažujúci stroj. A druhá poznámka, čo by som povedal, pán poslanec Číž, že hoci vás obdivujem, lebo ste asi jeden z malého počtu poslancov, ktorý dokáže hovoriť ešte rýchlejšie ako ja v rozprave, tak ani tá rýchlosť, a tá razantnosť nedokáže zakryť to, že len jeden človek v tejto krajine za posledné roky brutálne znásilnil pani justíciu, ten človek sa volá Štefan Harabin a ten človek je váš chránenec a nič z toho, čo je v tom navrhovanom zákone, nielenže nie je ani znásilnením pani justície, ale nie dokonca ani jej obťažovaním. Je to naopak snaha o jej oslobodenie od, by som povedal, aspoň časti tých neželaných pozorností, ktoré sú jej dnes venované práve zo strany vášho chránenca. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán Beblavý, veď viete, niekedy je to na pousmiatie, niekedy na plač, toto čo hovoríte. Ten môj chránenec je riadne zvolený predseda Súdnej rady Slovenskej republiky a má podporu 1 700 sudcov. Tento chránenec má právo na riadny výkon svojho mandátu, nesie, keďže je zvolený, zodpovednosť za sudcovský stav. Ak máte politické výhrady, tak ich, prosím pekne, neustále prezentujte a budem ich veľmi pozorne počúvať ja, aj náš klub, celý, vám viem zagarantovať. Celý problém je, že on je zvolený riadne, pán Beblavý, a vy ho chcete nekorektným, neprávnym spôsobom zlikvidovať ako takého s tým, že pravdepodobne vaše videnie reality považujete za jediné a za tých okolností vás to oprávňuje na to použiť akékoľvek prostriedky, pán Beblavý. To s uplatňovaním zákonnosti, vás ako právnik, dovoľte mi upozorniť, nemá ale absolútne nič spoločné.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, som rád, keďže sa jedná o právnu úpravu, ktorú ste predkladali v Národnej rade vy, že ste prítomná aj pri tejto rozprave.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, už jeden z predrečníkov, a to pán predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uviedol, že pán prezident využil právo veta aj v súvislosti s právnou úpravou, o ktorej má pán prezident pochybnosti či je, alebo nie je v súlade s ústavou. Ja by som vám chcel pripomenúť, panie poslankyne, páni poslanci, prvé a druhé čítanie zákona o Súdnej rade, kde sme počas rokovania Národnej rady Slovenskej republiky v pléne, ako aj vo výboroch vám pripomínali, že právna úprava, ktorú ste navrhovali, vaša vláda a ktorú ste schválili v tejto Národnej rade, ktorú stoj čo stoj presadzovalo ministerstvo spravodlivosti bez ohľadu na následky, aby bola prijatá tak, ako prijatá nakoniec týmto parlamentom a vašou vládnou koalíciou bola, tak v súčasnosti jediné pozitívne, čo môžem konštatovať, že túto chybu si vládna koalícia, predpokladám aj podľa rokovania výborov a, dúfam, že aj podľa rokovania pléna, že túto chybu si vládna koalícia prizná. Aby to neostalo len tak bez povšimnutia, ja si vám dovolím pripomenúť, panie poslankyne, páni poslanci, akú právnu úpravu ste schválili. Pokiaľ si pamätáte, tak v zákone o Súdnej rade vláda navrhovala a bolo to aj schválené parlamentom, tzv. inkompatibilitu výkonu funkcie člena Súdnej rady a predsedu a podpredsedu súdu. Dokonca v právnej úprave, v ktorej ste navrhovali nielen inkompatibilitu, ale navrhovali ste aj zánik funkcie z dôvodu inkompatibility. Ako ste sa vysporiadali s intertemporalitou právnej normy, to znamená s jej vplyvom z hľadiska budúcnosti. Vysporiadali ste sa tak, že podľa prechodných ustanovení navrhovaného a schváleného § 30, člen Súdnej rady ustanovený do funkcie, ktorá sa od účinnosti tohto zákona stane nezlučiteľnou podľa uvedeného, je povinný do 30 dní od účinnosti zákona odstrániť dôvody nezlučiteľnosti, inak mu funkcia člena Súdnej rady zanikne uplynutím tejto lehoty.

  Prečo to hovorím? Pretože zase ide o ďalších ľudí, ktorí sa tejto vládnej koalícii nepáčili, táto vládna koalícia bola ochotná stoj čo stoj použiť akékoľvek právne prostriedky, akúkoľvek novelu zákona a až potom, nepočúvala ani opozíciu, ani odborné názory, ktoré sme tu v pléne a na výboroch dávali, a až potom ako návrh zákona vrátil pán prezident, sa, predpokladám, vládna koalícia prebudila, dúfam, ako šípková Ruženka a bude, dúfam, že hlasovať za vypustenie týchto protiústavných ustanovení zákona. Pripomínam, dámy a páni, že novela zákona o Súdnej rade mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia, čo nie je neústavné, ale je netradičné a nie je dobré, pokiaľ zákonodarca neumožňuje v rámci určitej legisvakančnej lehoty dotknutým subjektom sa prispôsobiť a vysporiadať s novou právnou úpravou. A keďže má byť táto právna úprava účinná odo dňa vyhlásenia, tak odo dňa vyhlásenia, teda odo dňa účinnosti budú mať dotknuté subjekty, mali mať dotknuté subjekty, teda členovia Súdnej rady, ktorí súčasne vykonávajú funkciu predsedu súdu alebo podpredsedu súdu čas 30 dní lehotu na to, aby došlo k zániku jednej z týchto dvoch funkcií, aby odstránili dôvody nezlučiteľnosti, spomenutú inkompatibilitu. Aj v súvislosti s účinnosťou, ktorá mala nastať dňom vyhlásenia, ja si myslím, že je dobré, keď si Národná rada a hlavne vládna koalícia prizná, že takáto právna úprava bola šikanózna a takáto právna úprava bola nasmerovaná zase proti niektorým ľuďom, ktorí sa tejto vládnej koalícii nepáčia a ktorí v súčasnosti vykonávajú súbežne dve funkcie, funkciu predsedu alebo podpredsedu súdu na strane jednej a funkciu člena Súdnej rady. Táto právna úprava, dámy a páni, tak ako aj uviedol pán prezident Slovenskej republiky, porušuje, podľa môjho názoru niekoľko článkov Ústavy Slovenskej republiky. V prvom rade ide o čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého, podľa ods. 1 písm. a) ústavy, sú ďalšími členmi Súdnej rady ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky. Ďalej tento článok upravuje, a to v ods. 2, že za člena Súdnej rady možno, podľa ods. 1 b) až d) ustanoviť osobu, ktorá je bezúhonná a má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. Ďalej čl. 141a v ods. 3 uvádza, že funkčné obdobie členov Súdnej rady je 5 rokov a v ods. 6 sa hovorí o podrobnostiach, o spôsobe ustanovenia členov Súdnej rady, o jej pôsobnosti, o organizácii a o vzťahoch k orgánom správy súdnictva a k orgánom sudcovskej samosprávy. Keď som uvádzal čl. 141a ods. 1 písm. a) ústavy, z toho jednoznačne vyplýva, že ďalšími členmi Súdnej rady sú ôsmi sudcovia volení sudcami Slovenskej republiky. Ústava, ktorá podľa môjho názoru, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností upravuje podmienky voliteľnosti za člena Súdnej rady neobmedzuje žiadneho sudcu v prístupe k tejto volenej funkcii. Dokonca by som si dovolil pripomenúť ustanovenie § 11 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z., teda predmetného zákona, podľa ktorého, a toto ustanovenie, dámy a páni, sa nemení, môže byť za člena Súdnej rady zvolený každý sudca, každý sudca, ktorý ku dňu volieb do Súdnej rady vykonáva funkciu sudcu. To znamená, touto právnou úpravou, nielen, ktorú schválila Národná rada za účasti hlavne tejto vládnej koalície, porušujeme nielen predmetný článok ústavy, ktorý som uviedol, ale tým, že táto právna úprava je v rozpore aj s právnou úpravou upravenou v tom istom zákone, hoci tej istej sily, vzniká nejednoznačnosť právnej úpravy a napadnutý, alebo porušený môže byť aj čl. 1 ods. 1, podľa ktorého je Slovenská republika právny štát.

  V dôvodovej správe, od ktorej, ja som veľmi rád, že páni predkladatelia alebo podporovatelia inkompatibility upúšťajú od nej, bolo uvedené, že zákonodarca je splnomocnený na prijatie takejto právnej úpravy obsiahnutej v zákone o Súdnej rade, novele zákona o Súdnej rade, ktorú vrátil pán prezident s pripomienkami, je splnomocnenie zákonodarcu takej úpravy, podľa ktorej pôsobnosť, organizácia a vzťah k orgánom správy súdnictva a sudcovskej samosprávy upraví zákon. Ja som ale presvedčený, že ústavodarca, podľa spomenutého čl. 141a ods. 6 ústavy nijako nesplnomocnil zákonodarcu na prijatie takej zákonnej úpravy, ktorá by podmienky uplatnenia pasívneho volebného práva u sudcov zužovala, ktorá by teda obmedzovala prístup sudcu, ktoréhokoľvek sudcu k funkcii člena Súdnej rady a takáto zákonná úprava, zavedená bez splnomocnenia ústavodarcom, výslovného splnomocnenia ústavodarcom je nad rámec ústavy a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Podľa môjho názoru, dámy a páni, už som dnes spomínal čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej vykonávajú v Slovenskej republike súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. Imanentným znakom aj právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1 je nezávislosť súdnictva a sudcovská nezávislosť. Ja som presvedčený, že táto Národná rada za posledné obdobie zákonmi, ktoré schvaľuje a minimálne, ktoré prerokováva, tak spochybňuje princípy právneho štátu zásahmi, negatívnymi zásahmi do súdnictva. Spochybňuje to, že na Slovensku sú, alebo budú v budúcnosti nezávislé a nestranné súdy. Základné zásady nezávislosti súdnej moci prijaté Organizáciou spojených národov v roku 1985, ako aj postoje Rady Európy k súdnictvu, ktoré sú formulované v doporučení výboru ministrov Rady Európy č. 12/1994 zdôrazňujú nevyhnutnosť nezávislosti sudcov v procese rozhodovania, jednanie bez prítomnosti bez akéhokoľvek obmedzenia, nepatričného vplyvu, hrozieb priameho alebo nepriameho zasahovania. Dámy a páni, ako tomu možno chápať, keď táto vládna koalícia sa snaží bojovať už asi proti všetkému. Proti generálnemu prokurátorovi a každému kandidátovi, proti výkonu funkcie člena Súdnej rady...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec Galbavý, nezabávajte pánov poslancov.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Galbavý. Hm. Ako tomu možno rozumieť, keď táto vládna koalícia teda bojuje proti kandidátom na generálneho prokurátora, bojuje proti sudcom, ktorí súčasne vykonávajú aj funkciu predsedu súdu a člena Súdnej rady. Ako tomu možno rozumieť, keď táto vládna koalícia sa snaží rozhodovať o tom, kto bude a kto nebude sudcom. Pred chvíľou sme prerokovávali zákon o sudcoch a výberové komisie chcete obsadzovať vy na základe politických objednávok. Ako tomu možno rozumieť, keď inak ako tak, že ide o hrozby priame a nepriame zasahovanie zo strany exekutívy sa tomu rozumieť inak, dámy a páni, skutočne nedá. Keď hovoríme o nezávislosti súdnej moci a z hľadiska aj postavenia členov Súdnej rady dovolím si citovať napr. stanovisko č. 1 Poradnej rady európskych sudcov, ktoré odporúča, citujem: "Vychádzajúc z odporúčania európskej charty základné princípy štatútu sudcov sú ustanovené vo vnútroštátnych normách najvyššieho stupňa a ich pravidlá v normách aspoň na legislatívnej úrovni." Ja osobne som rád, že úprava súdnej rady je v právnej norme najvyššieho stupňa, najvyššej právnej sily, a to v Ústave Slovenskej republiky, kde jednoznačne špecifikuje presne postavenie člena Súdnej rady, podmienky jeho voliteľnosti k výkonu tejto funkcie a som rád, že možno už prevažujú hlasy o tom, že meniť túto úpravu zákonom, teda právnou normou nižšej právnej sily, nemožno. Podľa ďalšieho názoru, a to Benátskej komisie, uvedeného v správe nezávislosti súdneho systému, to len na doplnenie toho, citujem: "Tento prístup Benátska komisia, a to právnu úpravu v normách najvyššej právnej sily plne podporuje. Základné princípy garantujúce nezávislosť súdnictva by mali byť ustanovené v ústave alebo v texte rovnakej právnej sily." To je ďalší argument, na základe ktorého sa môžme oprieť o to, že princíp, postavenie a výkon funkcie a všetky náležitosti týkajúce sa Súdnej rady, výkonu jej členov, prístup k tejto volenej funkcii by mali byť upravené v ústave a všetky akékoľvek právne normy s tým súvisiace by s ňou mali byť v súlade. Osobne si myslím, že Národná rada schválením zákona o Súdnej rade a predmetnej inkompatibility obmedzila prístup menovaným sudcom aj k volenej a inej funkcii podľa čl. 30 ods. 4 ústavy občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.

  Funkciu člena Súdnej rady možno podľa môjho názoru určite a jednoznačne subsumovať pod pojem volenej a inej verejnej funkcie, a teda požíva ochranu podľa čl. 30 ods. 4 ústavy. Dovolím si len pripomenúť, že Ústavný súd vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach výslovne uznal funkciu napr. rektora vysokej školy alebo predsedu Najvyššieho súdu za inú verejnú funkciu. Súčasťou obsahu práva podľa čl. 30 ods. 4 ústavy je, aby orgány, majúce povinnosť spolupôsobiť pri uchádzaní sa o funkciu a pri ustanovovaní do funkcie, si tieto povinnosti plnili, a tak zaručili možnosť prístupu k voleným a iným verejným funkciám. Ak tieto orgány porušia svoje povinnosti, a tak sťažia, alebo uľahčia, alebo znemožnia uchádzanie sa o funkciu alebo ustanovenie do funkcie niektorého uchádzača, tak tým porušia jeho právo podľa čl. 30 ods. 4 ústavy. Citujem z jedného nálezu Ústavného súdu a som presvedčený, že schválením takejto právnej normy, ktorá obmedzuje členov, pardon, ktorá obmedzuje určitú skupinu sudcov, obmedzila, alebo mohla obmedziť, pardon, vzhľadom na to, že právna úprava účinná nie je, mohla obmedziť prístup niektorým sudcom Slovenskej republiky, prístup k inej volenej funkcii, a to k funkcii člena Súdnej rady.

  Dámy a páni, ja som už aj spomínal intertemporalitu a retroaktivitu právnej úpravy a v tejto súvislosti som spomínal prechodné ustanovenie novely zákona o Súdnej rade. Dovolím si citovať z jedného rozhodnutia Ústavného súdu, podľa ktorého s inštitútom právnej istoty v právnom štáte úzko súvisí požiadavka zachovania legálne nadobudnutých práv. Vo všeobecnom vyjadrení to znamená, že nikomu nemožno odňať jeho riadnym spôsobom nadobudnuté práva na základe neskoršie vydaného právneho predpisu. Zo širšieho hľadiska túto požiadavku treba chápať tak, že je neprípustné odňať nadobudnuté práva, resp. ich obmedziť ex tunc, to je do minulosti pred účinnosťou nového zákona. Táto požiadavka ako imanentná súčasť právnej istoty sa vzťahuje predovšetkým na základné práva a slobody, ktoré sú v zmysle čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Jedným zo základných práv, spomenutých, je už právo spomenuté podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky na prístup k verejnej alebo inej funkcii, volenej funkcii. Podľa môjho názoru v tomto prípade by sa posudzovanie konfliktu intertemporality malo riadiť hľadiskom proporcionality a malo by viesť k záveru, že o takom spôsobe legislatívneho riešenia časového stretu právnych úprav, ktoré by nenarušilo princíp právnej istoty, by mala práve rozhodnúť Národná rada. Stal sa ale opak, stret, časový stret právnych úprav bol vyriešený tak, že v lehote, v krátkej lehote od účinnosti, pardon, od vyhlásenia schváleného zákona, malo dôjsť k zániku funkcie člena Súdnej rady a to z dôvodu nekompatibility, ktorá už tento dôvod sama narúša, alebo porušuje jeden zo spomenutých citovaných článkov ústavy.

  Z uvedeného dôvodu je možné skutočne sa nazdávať, že tak ako schválená právna úprava do istej miery porušuje ústavu v tom, že člen Súdnej rady alebo sudca má právo byť volený za člena Súdnej rady, čo mu garantuje Ústava Slovenskej republiky a naopak, čo ho obmedzuje schválený zákon o Súdnej rade. Na druhej strane ešte upravuje tie právne vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou zákona tak, že v krátkej lehote, 30-dňovej lehote, výkon funkcie člena Súdnej rady zaniká z dôvodu neodstránenia inkompatibility výkonu funkcie člena Súdnej rady s funkciou predsedu alebo podpredsedu súdu.

  Dámy a páni, dovolil som si citovať a spomenúť dôvody, podľa ktorých, podľa mňa usudzoval aj pán prezident, keď vrátil schválený zákon do Národnej rady Slovenskej republiky, a to najmä, čo sa týka pripomienok 1, 5 a 6. Dovolil som si vystúpiť práve kvôli tomu, aby tento zákon nebol opätovne prerokovaný bez povšimnutia, pretože na jednej strane sa teším, že koaliční kolegovia si priznajú chybu a odstránia právnu úpravu, ktorá je podľa môjho názoru v rozpore s ústavou, ale na druhej strane by som si dovolil to uviesť aj v tom kontexte, v ktorom koalícia v súčasnosti postupuje. Postupuje snahou bojovať proti každému v súdnictve, podriadiť si súdnu moc, zasahovať do nezávislosti súdnictva, rozhodovať o tom, kto v budúcnosti bude, alebo nebude sudcom. Jedno malé svetielko na konci tunela bude, pokiaľ body 1, 5 a 6, pripomienky pána prezidenta schválené budú, ale napriek tomu nemám v žiadnom prípade žiadne ilúzie o tom, že to s vládnou koalíciou a nezávislosťou súdnictva navzájom bude dobré. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Laššáková s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Madeja. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec oceňujem tvoje vystúpenie a oceňujem najmä to, že si znova pripomenul pánom poslancom tie výhrady, ktoré sme mali k predloženému návrhu zákona ako opozícia v prvom aj v druhom čítaní. Národná rada má prijímať zákony, ktoré sú v prospech občanov, ale zákony, a tiež zákony, ktoré nie sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Je veľmi dobré, že v našom právnom systéme máme brzdu, a tou brzdou je vlastne veto pána prezidenta, aby zákon, ktorý nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky mohol vrátiť na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. Ja si myslím, že treba tieto pripomienky pána prezidenta skutočne rešpektovať a uvidíme, ukáže čas, či schválený zákon, lebo predpokladám, že zákon schválený bude, či prinesie v praxi to proklamované, ktoré pani ministerka ako predkladateľka návrhu zákona ním chcela dosiahnuť. Ďakujem pekne.

 • O vystúpenie v rozprave požiadala pani ministerka spravodlivosti. Nech sa páči, pani ministerka Žitňanská.

 • Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pánovi podpredsedovi za slovo. Vážené dámy, vážení páni, ja som rada, že tento bod nie je prerokovávaný bez povšimnutia, pretože je dobre si pripomenúť, čo je podstatou tohto návrhu a síce, že je to otvorenie Súdnej rady verejnej kontrole, že podstata tohto návrhu zákona je, aby sa ktokoľvek, či už občan alebo novinár alebo mimovládny sektor mohol ísť pozrieť ako rokuje Súdna rada, aby si ktokoľvek mohol pozrieť aj na internete, ako a na základe akej rozpravy Súdna rada rozhoduje o tom, kto bude sudca, kam bude sudca preložený a aký je kariérny rast sudcu. Pretože to sú vážne rozhodnutia, ktoré Súdna rada robí vo vzťahu k sudcom ako ústavným činiteľom a myslím si, že je dôležité, aby sme preto videli, akým spôsobom pracuje Súdna rada.

  K téme nezlučiteľnosti chcem povedať dve poznámky. Za prvé chcem povedať, že ministerstvo spravodlivosti pri príprave týchto návrhov zákonov, ktoré momentálne predkladám v parlamente, nepracuje ako samostatný orgán, ktorý by sa s nikým neradil. Necháme si robiť aj oponentúry, právne analýzy, a to aj z právnických fakúlt. Jednou z tém, ku ktorým sme si nechali vypracovať právne analýzy aj z právnických fakúlt je téma nezlučiteľnosti funkcií Súdnej rady. Inak by som si nedovolila ten návrh predložiť. Ja si myslím, že vecne je riešenie nezlučiteľnosti predsedu súdu a člena Súdnej rady správna otázka. Vnímam opatrnosť poslancov pokiaľ ide o tento spôsob riešenia, ktorý je momentálne v schválenom návrhu zákona, a preto plne rešpektujem v tomto smere vôľu poslancov pokiaľ vo vzťahu k pripomienkam pána prezidenta pod bodom č. 1, 5 a 6 sa rozhodnú tieto pripomienky pána prezidenta schváliť. Robím to aj kvôli tomu, pretože považujem za kľúčové a mojím prvoradým cieľom je bez ďalšieho zdržovania prieťahov naozaj otvoriť rokovania Súdnej rady verejnosti. Je to naozaj podľa mojej mienky jeden z prvých a dôležitých krokov, aby aj tento vysoký ústavný orgán rokoval transparentne a nie za zatvorenými dverami.

  Dovoľte mi pri tejto príležitosti povedať dve poznámky k rozprave, ktorá prebehla k tomuto bodu a síce k vystúpeniu pána poslanca Číža. Pán poslanec Číž sa dotkol možno ani nie tak prerokovávanej témy, ale v rámci toho sa dotkol aj otázky vzťahu ministerstva spravodlivosti, mojej osoby a predsedu Najvyššieho súdu a argumentoval tým, že bol riadne zvolený. Nikto nespochybňuje právoplatnosť zvolenia predsedu Najvyššieho súdu. Ale zároveň k tomu treba povedať, že je ľahko byť zvolený, keď si predtým obsadím orgán, ktorý ma volí. A síce v tomto prípade to bola Súdna rada. A to ste pripustili, páni poslanci, za stranu SMER tým, že ste pripustili, aby rezort spravodlivosti ovládol HZDS na čele s Mečiarom. Budem to pripomínať, pretože je to pravda.

  Druhá téma, ktorá ma upútala, bola téma dobrých mravov. Pán poslanec Číž hovoril o dobrých mravoch a o politickej kultúre. Absolútne s ním súhlasím a vnímam dôležitosť slušnosti dobrých mravov a politickej kultúry vo vzťahu najvyšších ústavných pozícií vo vzťahu poslancov, vo vzťahu koalície a opozície a nemusíme navzájom súhlasiť, ale mali by sme sa rešpektovať navzájom. Ale, pokiaľ hovoríme o dobrých mravoch, v mojom vnímaní to má určitú hranicu. A prepáčte, pokiaľ, pokiaľ niekto sa kamaráti s mafiánom, pokiaľ niekto verejne klame a zneužíva svoju funkciu, môj rešpekt požívať nebude, pán poslanec Číž, pretože to považujem za rozpor s dobrými mravmi. Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pani ministerky pán poslanec Madej a Číž. Vedel som, ešte ste nebol ani zapísaný, pán poslanec. Nech sa páči, pán poslanec Madej.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel oceniť jedno a to, že pani ministerka podporila spomenuté pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhol pán prezident z dôvodu, z dôvodu prípadnej neústavnosti schváleného znenia časti zákona o Súdnej rade, ale chcel by som povedať, že podľa toho ako vystupovala pani ministerka mne sa, mne sa k vyjadreniu: rešpektujem rozhodnutie poslancov skôr zdá, že by to malo byť synonymom, alebo skôr použité priznávam si chybu, pretože skutočne už nikto nemá pochybnosti o tom, že schválená právna úprava bola v rozpore s ústavou v tých veciach a ustanoveniach, o ktorých sme hovorili. A to len kvôli tomu, a dovolím si to zopakovať, že vládnej koalícii sa nepáčili možno ľudia, funkcie alebo čokoľvek, snažila sa zvýšiť moc v súdnictve a jedno oceňujem, že aspoň v tejto jednej veci ste nateraz ustúpili, bohužiaľ, v ostatných nie. Ďakujem.

 • Pani ministerka, na to, aby ste ospravedlnili, vám evidentne známe, veľmi nekorektné konanie, ktorého sa dopúšťate, ale aj vy, ale hlavne vaši kolegovia. Viete, Aristoteles kedysi povedal svojmu učiteľovi Platónovi, že amicus Platos es, magis veritas es, si priateľ Platón, ale pravda ešte väčší. Toto je motív, prečo poviem toto, čo poviem, pani ministerka, to zneužívanie toho mafiána a podobne z roku 1994, mimochodom, nepochybne bol by som rád, keby predseda Súdnej rady na Slovensku ani takýto telefonát nemal a dajme všetky vedľajšie okolnosti bokom. Len malý drobný detail. Teraz sme tu držali minútu ticha za pána poslanca Valku, za bývalého šéfa Ústavného súdu pána Valku. Len v novinách Sme, ktoré nie sú pravdepodobne naklonené Smeru, som čítal, že pán poslanec Valko, teda pán advokát Valko na jeho aute, ktoré poskytol mafiánovi, aby ušiel pred spravodlivosťou, ktorú vy máte hájiť, do Čiech. Neviem, či to je pravda, pani ministerka...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec Číž, pán poslanec, vyjadrujte sa k tomu, o čom hovorila pani poslankyňa.

 • Hovorím. Hanebne... Nehovorte, prosím vás, pán predseda, nestrácajte dôstojnosť, pán predsedajúci.

 • Nezaťahujte do toho nebohého Valka, pán poslanec.

 • Pani ministerka obvinila šéfa Súdnej rady o tom, že pán advokát má priateľa pána ministra, aj pani ministerku, Valko, ktorý poskytol auto mafiánovi, aby ušiel do Českej republiky. Môže sa s tým pani ministerka vysporiadať, keď takto nehorázne zneužíva ten fakt voči predsedovi Súdnej rady? Všetko, pán predsedajúci.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú a prerušujem rokovanie o návrhu zákona, o zmene a doplnení o Súdnej rade, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. Pristúpime k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je

  vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

  ktorý prerokovávame ako tlač 112. Prosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uviedol a odôvodnil pán minister zdravotníctva Uhliarik.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložil návrh zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 Z. z. Tento návrh sa predkladá so zámerom zosúladiť právne vzťahy pri poskytovaní dotácií podľa doterajších predpisov § 8a odseku 1 až 3 až 6 najneskôr k 1. januáru 2011, inak by dotáciu po 1. januári nebolo možné ministerstvo zdravotníctva poskytnúť. Ministerstvo poskytuje vo svojej pôsobnosti dotácie na podporu projektov výskumu vývoja aj účelové dotácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. V predkladanom návrhu zákona ustanovuje ministerstvo podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií. Zákon obsahuje tiež ustanovenia o kontrole dodržiavania podmienok dotácie, ustanovenia o tom, že na poskytovanie dotácie sa vzťahujú aj ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, náležitosti žiadosti a náležitosti zmluvy o poskytnutie dotácie. Zakotvuje sa aj povinnosť ministerstva zverejňovať na svojom webovom sídle žiadosti o poskytnutej dotácii, zoznam žiadateľov, ktorým ministerstvo dotáciu poskytne a ďalšie informácie na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, panie poslankyne, ďakujem pekne za podporu predloženého vládneho návrhu zákona.

 • Ďakujem pán minister, dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo poslancovi Mariánovi Kvasničkovi a žiadam ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

 • Pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predložil spoločnú správu k predloženému návrhu, k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, tlač 112. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 112 z 15. októbra 2010 po prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a pridelila vládny návrh zákona podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval tento vládny návrh a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet tak isto prerokoval vládny návrh zákona a odporúča Národnej rade tento schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií dňa 16. novembra 2010 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Dovoľte, aby som uviedol teraz pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  1. V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:

  „d) realizácie jednotlivých úloh v rámci schválených národných programov.“.

  Odôvodnenie je, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky identifikovalo potrebu poskytovať dotácie nielen na národné programy podpory zdravia, ktoré sú v gescii Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tak, predseda zdravotného výboru hovorí, že nemusím ich čítať, máte ich uvedené v časti IV. tejto správy. Tak, dovoľte len, aby som rezultát gestorského výboru predniesol.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  1. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 3 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy nasledovne: o bodoch 1 a 2 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bode 3 osobitne s návrhom gestorského výboru neschváliť.

  2. Poveril spoločného spravodajcu výborov Mariána Kvasničku predniesť v súlade so zákonom o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo gestorským výborom č. 21 z 30. novembra 2010. To je všetko. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu programu a pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Pani poslankyňa Žitňanská, končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo aj s mikrofónom.

 • Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh spoločne s pánom poslancom Beblavým k tomuto návrhu zákona, ktorý znie:

  "1. V § 4 sa za ods. 7 pripájajú nové ods. 8 a 9, ktoré znejú:

  "(8) Žiadosti o dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý ani vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba, odkaz 8), nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

  (9) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až k) nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených v oznámení podľa odseku 7.".

  Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

  "odkaz 8) § 116 Občianskeho zákonníka.".".

  Doterajšie odkazy 8 až 13 sa označujú ako odkazy 9 až 14 a poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 13 sa označujú ako poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 14.

  "2. V § 5 odsek 8 znie:

  "(8) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle najmä

  a) úplné znenie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,

  b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,

  c) najmenej dva mesiace pred termínom ukončenia predkladania žiadostí verejnú výzvu podľa § 3 ods. 7 tohto zákona alebo oznámenie podľa § 4 ods. 7 tohto zákona, ktoré obsahuje okrem náležitostí podľa tohto zákona alebo osobitného zákona najmä:

  1. základný cieľ, kritériá a váhu kritérií, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti.

  2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,

  3. disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,

  4. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,

  5. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,

  6. termín postupu vyhodnocovania žiadostí,

  7. zloženie komisie,

  8. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,

  d) všetky schválené žiadosti vrátane dátumu ich schválenia, účelu a výšky žiadanej a poskytnutej dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie,

  e) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadostí,

  f) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií,

  g) často kladené otázky súvisiace s dotáciami.

  Odôvodnenie k bodom 1 a 2. Zavádza sa nový mechanizmus vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie, a to na to určenou komisiou. Súčasne sa definujú základné podmienky pre členstvo v tejto komisii. Vláda Slovenskej republiky 13. októbra 2010 schválila uznesením č. 695 návrh na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu, kde uložila ministrom implementovať pravidlá vyplývajúce z tohto návrhu do systému poskytovania dotácií s účinnosťou od 1. januára 2011. Na základe uvedeného vznikla potreba zosúladiť zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s týmito pravidlami, ktoré majú byť pre jednotlivé rezorty záväzné. Na účely vytvorenia podmienok pre transparentné poskytovanie dotácie sa navrhuje zaviesť nový mechanizmus vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie, a to na to určenou komisiou. Súčasne sa definujú základné podmienky pre členstvo v tejto komisii. Zavádza sa tiež povinné zverejňovanie čo najširšieho okruhu informácií generovaných v procese poskytovania dotácií. Zároveň žiadam, alebo teda navrhujem, aby sa o bode 2 zo spoločnej správy hlasovalo osobitne. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa bola jediná, ktorá sa prihlásila do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán minister chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Ďakujem pekne. Pán spravodajca? Nie.

  Budeme pokračovať druhým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, tlač 114.

  Pán minister Uhliarik, nech sa páči.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 114.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne a páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má za cieľ napríklad sprísniť reguláciu platobnej schopnosti zdravotných poisťovní, zvýšiť transparentnosť zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a poisťovňami, či zmeniť spôsob odvolania predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ďalšou zmenou alebo ďalšou skupinou zmien sú zmeny v prospech pacientov, zavádza sa ochranný limit na doplatky na lieky. Zdravotne postihnutí zaplatia na doplatkoch maximálne 30 eur za 3 mesiace, za štvrťrok, dôchodcovia maximálne 45 eur za štvrťrok. Akékoľvek ďalšie doplatky im preplatí zdravotná poisťovňa. Ruší sa povinnosť odporúčacích lístkov. Pacienti nebudú musieť pred návštevou špecialistu navštíviť svojho všeobecného lekára, ak to nepokladajú za prínosné. Navrhuje sa taktiež transformácia nemocníc, štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, transformáciou sa zavedie do hospodárenia ako zodpovednosť manažmentov, tak prehľadnejšie účtovníctvo a povinnosť auditu. Návrh zákona prichádza zo zmenami potrebnými na zavedenie platieb za diagnózu pred platby poisťovní nemocniciam, tzv. DRG systém je táto novela, predpokladá, alebo predkladá inštitucionálne predpoklady.

  Vo výboroch sme prerokovávali, kedy sme prerokovali tento zákon. Bolo uplatnených niekoľko pozmeňovacích návrhov. Dovoľte mi, predložiť niekoľko z nich. Platobná schopnosť poisťovní, pozmeňovací návrh, pri ktorom sa zmierňujú indikátory ako pomer krátkodobých pohľadávok a záväzkov, horná bezpečná hranica sa znižuje z 1,4 na 1,2 a dolná z 1,1 na 1,0 a účinnosť tohto indikátora sa odkladá na rok 2012. Ďalej je to registrácia zubných lekárov a ich kontinuálne vzdelávanie, navrhuje sa inštitút zrušenia registrácie nahradiť kompetenciou komory zubných lekárov, rozhodnúť o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania. Čo sa týka iného návrhu príspevku pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vzhľadom na nejednoznačný výklad ustanovení zákona o príspevku pre úrad, sa spresňuje ustanovenie tak, že základom pre výpočet príspevku je celková suma z ročného prerozdelenia poistného uvedená v rozhodnutí úradu. Dopad návrhu zákona na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ako aj právom Európskej únie. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, som presvedčený, že po prerokovaní tohto zákona vyslovíte súhlas. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre zdravotníctvo, poslancovi Novotnému. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi, aby som uviedol spoločnú správu k prerokovanému vládnemu návrhu zákona o zdravotných poisťovniach. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 114 z 15. októbra 2010 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje vládny návrh zákona podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie výborom. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vládny návrh zákona o zdravotných poisťovniach dňa 16. novembra a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o zdravotných poisťovniach dňa 18. novembra 2010 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu prerokoval vládny návrh zákona tak isto 18. novembra a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona o zdravotných poisťovniach dňa 16. novembra a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte uvedené v časti IV. tejto spoločnej správy a je ich celkom 52. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Dám o nich hlasovať tak, ako je uvedené v spoločnej správe.

  Výbor ďalej poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o zdravotných poisťovniach a o doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo gestorským výborom z 30. novembra 2010.

  Vážený pán predsedajúci, skončil som.

  Prosím, otvorte rozpravu v druhom čítaní.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu a konštatujem, že som dostal písomnú prihlášku dvoch poslancov. Ako prvý vystúpi pán poslanec Gaľa a pripraví sa pán poslanec Raši.

 • Vážený pán predseda, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, súčasná platná legislatíva ukladá zdravotníckym pracovníkom povinnosť sústavného vzdelávania počas výkonu praxe. Slovenská komora zubných lekárov je prvou komorou v rezorte zdravotníctva, ktorá má reálne skúsenosti a výsledky s aplikáciou príslušného zákona, ako aj vykonávacej vyhlášky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. SKZL zvolila postupy, ktorými sa jej podarilo dosiahnuť, že z 2670 stomatológov nesplnilo podmienky vzdelávania len asi 250 zubných lekárov, čo je cca 10 %. Podobný percentuálny predpoklad možno očakávať aj u iných skupín zdravotníckych pracovníkov. Doteraz platí, že ak zdravotnícky pracovník v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky vo vzdelávaní, komora príslušná na vedenie registra zruší registráciu a zároveň pozastaví licenciu a príslušný vyšší územný celok pozastaví povolenie na výkon činnosti. Po nadobudnutí právoplatnosti takéhoto rozhodnutia nemôže lekár, prípadne iný zdravotnícky pracovník vykonávať svoje povolanie. V prípade zubných lekárov by 10-percentný výpadok znamenal katastrofu hlavne oblastiach, kde ich je nedostatok, spomeniem len Bratislavu a Košice. Pozmeňujúci návrh, ktorý prešiel vo výbore pre zdravotníctvo, zmäkčuje tento tvrdý postup a hovorí, že komora príslušná na vedenie registra rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré zodpovedá chýbajúcim kreditom, určí rozsah, spôsob a lehoty na doplnenie vedomostí, preto vás poprosím o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu, ktorý, opakujem, vo výbore pre zdravotníctvo prešiel. Mrzí ma, že tieto relatívne tvrdé podmienky sa neodrážajú na hodnotení tých pracovníkov, ktorí sa systematicky sústavne vzdelávajú a neodráža sa ani na zmluvách s poisťovňami napriek tomu, že 150 kreditov v prípade zubných lekárov znamená stá tisíce korún, pretože nie sú to len kongresové poplatky, ale aj straty na absencii v ambulancií, cestovné, ubytovanie a ďalšie peniaze, ktoré súvisia s nadobúdaním príslušného počtu kreditov.

  V iných krajinách Európskej únie, za všetkých spomeniem Holandsko, ale v Čechách, to systematické sústavné vzdelávanie je teda vyhodnocované aj na zmluvách s poisťovňami a je príslušne, príslušne bonifikované.

  Chcem ešte využiť, možno trošku zneužiť príležitosť, že tu stojím a chcem krátko pohovoriť o situácii v slovenskej stomatológii, kde viac ako 70 % zubných lekárov je vo veku nad 54 rokov, vrátane aj mňa, bohužiaľ, a bude ťažko ich nahradiť kvôli malému počtu študentov na lekárskych fakultách. Treba jasne povedať, možno s troškou bolestnej irónie, že slovenský zubný lekár je ohrozený živočíšny druh v Slovenskej republike. Okolo sto zubných lekárov má schválený good standing, čo znamená, že v najbližšej dobe zrejme vycestujú do zahraničia a v počte pacientov na jedno lekárske miesto máme najvyšší počet pacientov vo V4. Dávam v dobrom tento stav do pozornosti príslušným ministrom a možno aj nám, slovenskému parlamentu, aby sme v blízkej budúcnosti sa snažili túto situáciu pochopiť a vyrovnať sa s ňou v čo najkratšom čase. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Raši a potom po vystúpení pána poslanca otvorím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctený pán minister, rozprava, moja rozprava bude pomerne krátka. Chcem len upozorniť na niektoré riziká zákona, predkladaného návrhu zákona, ktorej aplikácia v praxi, teda môže nastať. Prvá vec je transformácia fakultných nemocníc, resp. nemocníc, ktoré sú pod zriaďovateľskou pôsobnosťou ministerstva zdravotníctva na akciové spoločnosti a s tým spojené oddlženie. V súčasnej situácii všetci vieme, že na to, aby nemocnice mohli vzniknúť ako akciové spoločnosti a to je naozaj otázka filozofická či akciové spoločnosti chceme mať alebo nie, musia byť nielen ku dňu vzniku oddlžené, ale musia byť ich ekonomiky nastavené tak, aby nevytvárali ďalší dlh, pretože inač by museli ísť do konkurzu a hrozila by reálna, reálne ohrozenie ich existencie. Chcem tu vyhlásiť, ako som to povedal už niekoľkokrát, 1. 12., 1. 1. 2012 nevzniknú akciové spoločnosti zo všetkých nemocníc, a už určite nie z tých najzadlženejších, pretože aj keby sa peniaze na jednorazové oddlženie našli, ktoré ale v návrhu rozpočtu neboli, pokiaľ sa tieto nemocnice ekonomicky nedostanú do nulového alebo pozitívneho hospodárskeho výsledku, bude hroziť ich zánik a práve teraz sa deje, že u týchto nemocníc dochádza k znižovaniu zmluvných objemov. Čiže, myslím si, že pokiaľ sa tieto dve základné veci nevyriešia, bude to veľké riziko a ohrozí sa reálne existencia týchto nemocníc. A hneď aj poviem pánovi poslancovi Novotnému, že Raši teraz nestraší, teraz len upozorňuje.

  Druhá vec. Výmenné lístky. Ich zrušenie je krok, ktorý má slúžiť na to, aby pacienti zbytočne nečakali na jednu vetu: Prosím o vyšetrenie u odborného lekára. Na druhej strane zrušením výmenných lístkov sa úplne zruší regulačná funkcia obvodného lekára, pretože si myslím, a je predpoklad z terénu, že pacienti k obvodným lekárom teda po výmenné lístky chodiť nebudú, keďže po ne chodiť nemusia, čo sa prejaví na náraste počtu pacientov u ambulantných špecialistov. Ambulantní špecialisti sa cestou Slovenskej lekárskej komory pýtajú, kto im zaplatí za vykonané vyšetrenia týchto pacientov, pretože sa stane aj to, že ambulantní špecialisti budú vyšetrovať a liečiť aj takých pacientov, ktorých mohol odliečiť obvodný lekár. Čiže, reálne dôjde k nárastu počtu pacientov a k chýbaniu zdrojov na ich ošetrovanie na strane ambulantných špecialistov.

  Tretia vec. Neodvolateľnosť predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Myslím si, že je úplne jedno či predsedu Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odvoláva vláda alebo parlament, pretože predpokladám, že vláda má väčšinu v parlamente. Čiže, keď, aspoň zatiaľ, takže je to úplne jedno, lebo keď ho bude odvolávať parlament, bude to so súhlasom vlády, keď ho odvoláva vláda, je to väčšinou s podporou parlamentu. Čiže, je to len kozmetická úprava, ktorá naozaj nemá nejaký reálny význam. Keď ho minister bude chcieť alebo vláda odvolať, tak si to cez parlament urobí a je to úplne zbytočné opatrenie.

  Ďalšia vec. Spoluúčasť poistenca na úhrade zdravotnej starostlivosti, resp. limitácia tridsiatich, eventuálne 45 eur za kvartál. Chcem upozorniť a poprosiť pána ministra, aby hovoril, keď povie toto A, aby dopovedal aj B. Limit 30 až 45 eur. Do tohto limitu sa započítavajú iba doplatky za najlacnejšiu alternatívu, za najlacnejšie generikum v danej skupine, keď v súčasnosti máme viac ako 50 % liekov bez doplatku alebo s doplatkom do 1 eura, je predpoklad, že pacienti, ktorí zaplatia viac ako 30 alebo 45 eur, že sa im žiadne peniaze zo zdravotných poisťovní nevrátia, lebo takmer vždy budú mať možnú terapeutickú alternatívu, ktorá je s minimálnym doplatkom. Čiže, treba občanom opakovať to, aby si žiadali lieky bez doplatku alebo s doplatkom do 1 eura, lebo naozaj môžu byť veľmi nemilo prekvapení, keď budú očakávať peniaze zo zdravotnej poisťovne a dostanú informáciu, že vrátené im nebude nič, pretože mali možnosť dostať lacnejšiu alternatívu. Treba to veľmi poctivo komunikovať s pacientmi, bude to potom na hlavu pána ministra.

  Ďalšia vec. Zverejňovanie zmlúv. Zverejňovanie zmlúv je veľmi dobrá vec, ktorá ale urobí v teréne obrovský chaos, pretože zverejnenie zmluvy nepovie človeku, ktorý to bude čítať, nič o štruktúre poistencov v danom regióne, o počte poistencov v danom regióne, o špecifickom prístrojovom vybavení daného poskytovateľa, o personálnom vybavení daného poskytovateľa, o počte obyvateľov odbornosti v danom regióne alebo o počte poistencov príslušných pre toho ktorého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že zas zbytočne sa výrazne naštrbia vzťahy medzi poskytovateľmi, pretože za číslom limitu a za všeobecnými informáciami, ktoré zmluva obsahuje, nebude vidieť región štruktúru poistencov, vybavenie alebo aj náklady, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti do svojej ambulancie dal. Takže, tiež si myslím, že zverejňovanie zmlúv neprinesie očakávaný efekt transparentnosti, skôr prinesie ďalší rozruch a nepokoj medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Pán poslanec Kalist, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Tak, ja by som len chcel zareagovať kratučko na pána poslanca. Transformácia nemocníc sa ťahá, dá sa už povedať, desiatky rokov a je absolútne najvyšší čas tento marazmus a to ťahanie na netransparentných a neštandardných podmienkach v nemocničnej starostlivosti zastaviť. Nesúhlasím vôbec s tvrdením, že hrozí zánik nemocníc. Sú k tomu urobené kroky, transparentnosť zmlúv, ako aj ďalšie pripravované zmeny, ktoré budú viesť a povedú k upchatiu tzv. čiernej diery, by mali zabezpečiť životaschopnosť nemocníc a pokiaľ existuje nemocnica, ktorá nie je životaschopná, tak potom už je na vláde a ministrovi rozhodnúť o tom, že či vôbec ju potrebujeme, či potrebujeme nemocnicu každých 15 kilometrov. Nehovorím teraz o presných číslach, len približne.

  No, výmenné lístky, dovolím si podotknúť, že čiastočne ste ich rušili aj vy. Podľa môjho názoru sú výmenné lístky zbytočnou šikanou pacientov. Oni vôbec, vôbec neplnia požadovanú ani regulačnú, ani informačnú funkciu. Mnohokrát v praxi sa deje, že výmenné lístky podávajú pacientom cez dvere sestry. Tak načo sú nám výmenné lístky, ktoré sa takto devalvovali?

  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tu vôbec nejde o neodvolateľnosť, ale ide o princíp, že nie je možné, aby sme odvolávali kohokoľvek bezdôvodne. Pokiaľ je na to dôvod, legálny dôvod, kedykoľvek, nie je problém.

  A zmluvy a zverejňovanie zmlúv, tak tu musím, bohužiaľ, čiastočne súhlasiť. Samozrejme, samotné zverejnenie jednej zmluvy nič nevyrieši, ale snáď sa nám podarí časom dospieť k riešeniu, ktoré by znamenalo väčšiu transparentnosť v zdravotníctve. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Výmenné lístky, ktoré boli kedysi v minulosti, slúžili na komunikáciu medzi lekárom, obvodným lekárom alebo aj špecialistom a špecialistom. Bola chyba, že výmenné lístky skončili iba skutočne na to, že stávali sa akousi vstupenkou do odborných ambulancií. Myslím si, že mali sme sa baviť o obsahu, čo to má byť, čo má byť na výmennom lístku a pokiaľ nebude sa zdôvodňovať odosielanie pacienta obvodným lekárom k odbornému vyšetreniu, tak budeme pociťovať výrazný nárast pred odbornými ambulanciami a mnohé jednoduché ochorenia, skutočne, ktoré by mohli ich riešiť obvodní lekári, budú musieť robiť odborní lekári a to bude spôsobovať nervozitu nielen pre samotných zdravotníckych pracovníkov, ale samozrejme aj pre pacientov, ktorí sa budú kopiť pred odbornými ambulanciami.

  Chcem sa ešte venovať tej problematike, o ktorej hovoril pán poslanec Raši, o zverejňovaní zmlúv. Náš právny poriadok zabezpečuje, aby občan mal slobodnú voľbu lekára. Lekára alebo zdravotnícke zariadenie by takáto možnosť mala motivovať k tomu, aby čo najviac sa odliečilo pacientov, a aby bola aj lepšia, ako to susedné zdravotnícke zariadenie. Aká je však prax? Áno, pacient má právo vybrať si lekára, ale treba povedať, že zdravotnícke zariadenie má limit od zdravotnej poisťovne. Má finančný limit a ten finančný limit mu zároveň hovorí o tom, že má aj limit na odliečených pacientov. Ak teda je snahou zverejňovaním zmlúv dosiahnuť, aby sa prerozdeľovanie financií pre poskytovateľov uberalo smerom všetkým rovnako alebo aspoň primerane rovnako, tak toto bude demotivujúce jednak pre zdravotnícke zariadenia, ale samozrejme aj...

 • Vystúpenie prerušené časomerom.

 • Pán poslanec Valocký, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel obrátiť pozornosť na predrečníka ohľadne akciových spoločností. Všetci veľmi dobre vieme, že fakultné nemocnice a jedná sa to o fakultné nemocnice, nie o malé nemocnice na Slovensku, už dávno nie sú príspevkovými organizáciami v pravom slova zmysle, čiže, dá sa aj súhlasiť s formou akciových spoločností. Iba chcem upozorniť na niektoré problémy, ktoré môžu vzniknúť. Všetci veľmi dobre vieme, že v roku 2012 budú hospodáriť nemocnice podľa tohto predloženého návrhu zákona ako akciové spoločnosti, to znamená, že v roku 2013 budú musieť mať kladný hospodársky výsledok, inak sami na seba vypisujú konkurz. Keďže z 18 asi 15 nemocníc nespĺňa tieto kritériá, sú tam veľké zadĺženia, predpokladám, že v roku 2013 nemocnice budú musieť na seba vyhlasovať konkurz a bude ich viac ako polovica. Určite.

  Čiže, tu mi evokuje niečo, prečo sa tak ponáhľame s akciovými spoločnosťami, prečo neumoríme dlh, ktorý sme dostali pôžičku, ktoré fakultné nemocnice dostali pôžičku od ministerstva financií, ale ponáhľame sa veľmi rýchlo, aby sme do konca volieb stihli urobiť akciové spoločnosti, kde veľmi dobre vieme, že veľa z nich bude musieť na seba vyhlásiť konkurz. Čiže, predpokladám osobne, že príde nejaký strategický investor, ktorý už je zrejme aj nachystaný. To je prvá vec.

  Ak ste si všimli, minister vo svojom úvode vôbec nespomenul pri predkladaní zákona akciové spoločnosti, čiže, aj tu mi evokuje istý zámer toho, čo môže nasledovať. Ďalej by som chcel upriamiť pozornosť na to, že pri príprave akciových spoločností je potrebný...

 • Vystúpenie prerušené časomerom.

 • Pán poslanec Raši, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne. Keď sa tvorí návrh, ako sú akciové spoločnosti, keď to robil pán minister Zajac, tak akciovky, z akcioviek urobil tie akciové spoločnosti, ktorým vytvoril predpoklady na to, aby boli úspešné. Čiže, ja som očakával, že keď budú vznikať akciovky, tak vzniknú najprv z nemocníc, ktoré už teraz sú v pozitívnych číslach, ktoré majú kladný hospodársky výsledok, aby sa potvrdila správnosť filozofie vlády. Bohužiaľ, pani premiérka povedala, že ako prvé vzniknú akciové spoločnosti práve tie, ktoré sú najzadlženejšie. Preto, pán poslanec Kalist, si myslím, že keď najzadlženejšie nemocnice budú transformované na akciové spoločnosti bez toho, aby na to boli ekonomicky pripravené a oni na to ekonomicky pripravené nebudú, lebo Všeobecná zdravotná poisťovňa im níži limity, finančné limity za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak reálne dôjde k ohrozeniu ich činnosti. A tie rezervy sú minimálne, nastúpili do nich noví riaditelia, ktorí napriek tomu, že sa snažia robiť ekonomizačné opatrenia, veľký priestor už nemajú. Preto vravím, že toto opatrenie je rizikové a tvrdím, že najzadlženejšie nemocnice sa transformovať k 1. 1. 2012 nebudú. Ďakujem pekne.

 • Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, lebo pán poslanec Raši bol posledný, ktorý sa prihlásil písomne. Dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Pani predsedníčka výboru Sabolová, nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. A potom predseda garančného gesčného výboru pán poslanec Novotný.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem sa vyjadriť k jednej záležitosti, ktorá sa dostala do zákona ako pozmeňujúci návrh na výbore a týka sa vernostných programov v lekárňach a v lekárenskej starostlivosti. Poviem základné výhrady. Dovolím si potom tlmočiť pripomienky k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, ktorý je v spoločnej správe pod bodom 48, ktorý na výbore predložil pán predseda výboru pán Novotný, a potom si dovolím povedať aj krátky exkurz na porovnanie na základe prieskumov aj v iných krajinách Európy. Keďže na výbore neviem, či bol dostatok priestoru na to, využívam túto snemovňu na predloženie mojich výhrad a na začiatok poviem, žiadam na samostatné hlasovanie vyňať body 46, 47, 48 a neodporúčam o bode 48 hlasovať, pretože ide nad rámec zákona, nie je súrny, nepotrebujeme ho riešiť v tejto novele a bolo by dobré, aby sa dostal do novely zákona o lieku tak, ako by to malo byť v riadnom legislatívnom procese.

  Zhrniem základné výhrady. V lekárenstve sa vždy stretával princíp odborný a princíp obchodný. V záujme pacienta je zo strany regulátora potrebné akcentovať odborný prístup a potláčať obchodný. Zákonným zvýraznením obchodných postupov pacient chápanie lieku ako terapeutického prostriedku sa devalvuje na úroveň bežného spotrebného tovaru. Preto zásadná výhrada. Navrhovaná novela, ak trošku vidíte do systému, zvýhodňuje veľkých poskytovateľov v lekárenskej starostlivosti vlastniacich viac lekární a tým, že definuje podmienku prevádzky webového sídla. V ďalšom, marže verejných lekární v Slovenskej republike patria medzi tie najnižšie v Európskej únii. Normálny lekárnik vykonávajúci svoje povolanie vo vlastnej lekárni bude pod tlakom veľkých subjektov na jej zníženie a teda môže utrpieť kvalita poskytovanej lekárenskej starostlivosti.

  Ďalšou mojou zásadnou výhradou je riziko kartelizácie, zvýhodňovanie veľkých subjektov, dochádza k potieraniu konkurencie, neskôr sa dotknem jedného príkladu v Nórsku. Navrhovaná novela neprešla ani odbornou, ani akademickou, ani politickou oponentúrou. Myslím si, že takáto vážna zmena v zákone musí prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním cez lekárenskú obec a cez odbornú verejnosť.

  V apríli 2010, krátko sa dotknem aj v ďalšom texte, nemecký spolkový súd rozhodol o neprístupnosti zliav a bonusov v lekárňach v prípade predpisových liekov. Myslím, že by sme si mali brať príklad z vyspelých západných krajín a neexperimentovať v tak citlivej oblasti ako je cenotvorba liekov a s ňou úzko súvisiaca spotreba a celkové náklady, a preto nie ako vedľajší produkt tohto vážneho zákona, ktorý dnes prerokúvame.

  Po konzultáciách aj so Slovenskou lekárnickou komorou som presvedčená, tak ako hovoria, nebránia sa zákonnej definícii a regulácii vernosti pacienta konkrétnej lekárni. Majú však záujem zapracovať do týchto definícií aj odborné argumenty a odbornú stránku veci samotnej napr. povinnosť lekárne, ktorá má verného klienta evidovať a vyhodnocovať správnosť terapie, sledovať interakcie liekov, poskytovať fit back ošetrujúcim lekárom a poisťovniam a tak zvýrazniť nie obchodný, ale odborný farmaceutický význam vernosti konkrétnej lekárne konkrétnemu farmaceutovi.

  Kratučko, poprosím, o vašu trpezlivosť, aby sme to podložili aj odbornými výskumami a prieskumami a štúdiami. Už v roku 2001 nové právne predpisy liberalizovali nórsky systém prevádzkovania lekární. Táto liberalizácia viedla k radikálnym zmenám na trhu, ktoré smerovali k horizontálnej i vertikálnej integrácii. Horizontálna integrácia sa prejavila v podobe niekoľkých veľkých reťazcov z viac než 85-percentným podielom na trhu. A vertikálna integrácia viedla k tomu, že tieto reťazce sú vlastnené niekoľkými nadnárodnými distribútormi liekov. Dve štúdie komplexne vyhodnocujúce tieto zmeny sa zhodli v tom, že liberalizácia neviedla k cenovej konkurencii na trhu. Na základe nórskej skúsenosti možno konštatovať, že zvýšenie vplyvu obchodných spoločností v poskytovaní lekárenskej starostlivosti je spojené s vysokým rizikom kartelizácie a znížením vplyvu regulátora na dostupnosť liekov a ich cenotvorbu. Mohla by som pokračovať ďalej a porovnávať aj čísla, ale preskočím istú časť, čo je myslím dôležité, že štúdie a štúdia konštatuje, že vzhľadom k rastúcemu trendu znižovania úhrad z verejných zdrojov a zvýšenej spoluúčasti pacienta sa v budúcnosti bude vyžadovať viac seriózneho výskumu a myslím si, že aj na Slovensku, ktorý by kvalifikoval spotrebiteľské a zdravotné dôsledky podobných iniciatív ešte pred ich zavedením. A preto si myslím, že malo by to ísť cez medzirezortné pripomienkové konanie.

  A ešte snáď jedna konkrétna pripomienka k našej platnej legislatíve. Súčasný legislatívny stav na Slovensku umožňuje poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti znížiť konečnú cenu lieku pri zachovaní ustanoveného pomeru úhrady zdravotnej poisťovne a pacienta § 45 zákon č. 577/2004 Z. z. Využitie tohto ustanovenia v lekárenskej praxi bolo spresnené od 1. 12. 2009 novelou zákona č. 140/1998 Z. z., sme schvaľovali minulého roku. Táto novela nezakázala znižovanie cien, ale obmedzila marketingové postupy v súvislosti s výdajom predpisovaného sortimentu. V dôvodovej správe k návrhu novely schválenej v septembri minulého roku sa uvádza: Niektorí poskytovatelia lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach vo veľkej miere realizujú nekalé praktiky získavania pacienta poskytnutím finančnej odmeny, ktorú nazývajú sociálny príspevok najčastejšie vo výške 1 euro za každý lekársky predpis. Niektorí pacienti v snahe maximalizovať výšku získanej finančnej odmeny častejšie navštevujú lekárov s požiadavkou predpisovania lieku. Ide o nežiaduci jav, ktorý má charakter nekalej hospodárskej súťaže medzi verejnými lekárňami a zároveň má dopad na zdroje verejného zdravotného poistenia, pretože indukuje neodôvodnené a nehospodárne predpisovanie liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Na tejto záležitosti sme sa zhodli v minulom volebnom období vo výbore pri hlasovaní všetci poslanci. Čiže, to nie je záležitosť minulej vlády. Je to záležitosť normálneho zdravého postupu a zdravého rozumu. Platné znenie zákona 140 zakazuje držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti pacientovi poskytovať, ponúkať a sľúbiť v súvislosti s výdajom lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis diabetickej potraviny, ktorej výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie výhody alebo dary majetkovej alebo nemajetkovej povahy.

  Navrhovaná novela navodzuje mylný dojem, že v súčasnosti nemôže poskytovateľ lekárenskej starostlivosti znížiť konečnú cenu lieku a popiera regulačný nástroj limitujúci motiváciu pacienta k neúčelnej farmakoterapii v rozpore s citovanou dôvodovou správou a vyššie odbornou literatúrou a prieskumami a štúdiami. Úlohou farmaceuta vo verejnej lekárni nemožno regulovať na cenový boj, pretože sa v prostredí nízkej kúpyschopnosti značne redukujú možnosti odbornej konkurencie, ak tu bude obchodná. V prostredí informačnej asymetrie je úlohou regulátora stimulovať využitie metód odbornej konkurencie a v záujme udržateľnosti vzácnych zdrojov potláčať retailové metódy používajúce jednoduchý marketing. Takýto postup, zvýrazňujúci zdravotnícky charakter lekárne, má zásadné benefity pre celý systém zdravotne. Mohla by som ísť ďalej do publikovanej práce, ktorá potvrdzuje aktívnu účasť farmaceuta pri tvorbe liečby, čo chceme vlastne zaviesť aj pri účinnej látke. Ale ešte si dovolím niekoľko pripomienok, konkrétne k jednotlivým bodom pozmeňujúceho návrhu pod bodom 48.

  To sú konkrétne výhrady a tie už sú aj legislatívneho charakteru. V tom bode 48 v § 36, ktorý sa dopĺňa odsekom, sa píše v ods. 8, konštatuje o predpisových položkách. Zákon o liekoch nepozná pojem predpisové položky a nepredpisové položky. Lieky sa na základe spôsobu výdaja triedia na systémom uvedeným v § 38a v zákone o lieku a ďalšie účelové definície môžu viesť v praxi k nejednoznačnému výkladu. Použitie pojmov súhrn zliav a výhod v súvislosti s výdajom na lekárenský predpis je diskutabilné, keďže v zmysle zákona 147 § 8 o reklame sa zakazuje reklama liekov viazaných na lekársky predpis. Ponuka súhrn zliav a výhod v súvislosti s výdajom na recept síce nie je reklamou konkrétneho lieku, vytvára však klamlivý dojem, že užívanie liekov na predpis je štandardnou komerčnou spotrebiteľskou činnosťou. A v zmysle § 80 zákona 578 je zdravotnícky pracovník povinný vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne a v súlade s etickým kódexom. Mohla by som citovať povinnosti zdravotníckych pracovníkov v etickom kódexe, ale myslím si, že nesmú znížiť vážnosť povolania takéto reklamy na vernostné bonusy. Poslaním farmaceuta nie je predať čo najviac, ale je zabezpečiť objektívne použitie lieku a v prípade potreby pacientovi aj liek nevydať. Túto úlohu podporuje aj citlivo nastavený systém regulácie doplatkov, ktorých percentuálne vyjadrenie sa počíta dokonca na štyri desatinné miesta, ktoré motivujú pacienta užívať skutočne iba tie lieky, ktoré skutočne potrebuje a tak tlmí tlak pacientov na neúčelnú preskripciu.

  Mohla by som pokračovať ďalej v ods. 8 písm. a), kde sa ustanovuje, diskriminuje menších poskytovateľov, ktorí nemajú webové čísla. Mohla by som sa odvolať na programové vyhlásenie vlády, ktoré podporuje malých a stredných podnikateľov a myslím si, že tým pádom aj menšie subjekty v lekárenstve. Mohla by som hovoriť ďalej o dovolených zľavách text, ktorý hovorí v písm. e) z ceny uskutočniteľného nákupu alebo budúceho nákupu predpisových položiek alebo nepredpisových položiek je legislatívny nezmysel. Pojem nákup v lekárenskej starostlivosti neexistuje. Je zrejmé, že tieto termíny vypracoval niekto, kto vidí za lekárenstvom len obyčajný obchod. A preto stojí na zváženie, aby sme dali priestor pre takýto pozmeňujúci návrh, ktorý je len z množstva, ktoré máme predložené, aby prešiel riadnym legislatívnym procesom a aby sme zákon o lieku, o lekárenskej starostlivosti neskryli do zákona, ktorý neovplyvňuje ani zákon o lieku a zákon o lieku neovplyvňuje zákon o zdravotných poisťovniach. Bola by som veľmi rada, páni poslanci, aby sme sa zákonom o lieku a liekovej politike mohli zaoberať samostatným zákonom, ktorý je v legislatívnom návrhu v budúcom roku a myslím si, že bolo by to účelné, bolo by to lepšie a vyšli by sme v ústrety odbornej diskusii aj novému vedeniu lekárnickej komory, ktorá, si myslím, že má záujem, aby lieky a poskytovanie liekov bolo nielen v súlade so zákonom, ale aj pre zdravie obyvateľov. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Pán poslanec Kalist, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. No, vážená pani poslankyňa, ja som dosť dlho rozmýšľal nad tým, že či mi tieto vety niečo nevravia, alebo kde som tento text už počul a, bohužiaľ, musím povedať, že sa zo značného percenta zhoduje s textom stanoviska Slovenskej lekárnickej komory, o ktorom sme sa s ich predstaviteľmi rozprávali, pokiaľ sa nemýlim, včera. A neviem, možno sa mi to len zdá. Týmto návrhom sa, pani poslankyňa, v prvom rade šetria verejné financie. Totiž o tie isté, o to isté percento, o ktoré musí, alebo pokiaľ sa niekto dobrovoľne rozhodne dať zľavu pacientovi z doplatku na liek, tak o to isté percento alebo také isté percento musí dať zľavu aj zdravotnej poisťovni. Bohužiaľ, zdravotná poisťovňa, ktorú nám tu zanechala predchádzajúca vláda je dnes, teda všeobecná zdravotná v strate 55 mil. eur. A to sú strašné peniaze, ktoré musíme naškrabať odniekiaľ inokadiaľ, zavádzame odvody na nové príjmy, na kapitálové príjmy, na príjmy z prenájmov a pod. a skutočne pokiaľ existujú poskytovatelia lekárnickej starostlivosti, ktorí sú ochotní dobrovoľne bez akéhokoľvek nátlaku dať zľavu, tak prečo by sme im to neumožnili. My určite nechceme brániť v normálnej hospodárskej súťaži. Budeme brániť nekalej súťaži, ale normálnu, riadnu súťaž, čestnú, medzi podnikateľmi v každom prípade brániť budeme. Ďakujem.

 • Pán poslanec Markovič, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, len pár reakcií. Prvá vec, ten nórsky príklad nie je celkom správny, pretože ten sa týkal sieťového vlastníctva lekární, nie vernostných systémov. Takže toto nie je celkom dobrý príklad. Čo sa týka tej zľavy. Ja si myslím, že by bolo chybou, keď existuje momentálne situácia, keď výrobca liekov poskytuje zľavu, rabat, akúkoľvek nejakú výhodu smerom k distribútorovi, distribútor poskytuje zľavy, rabaty smerom k lekárňam a lekárne nemôžu v dnešnej situácii ďalej posunúť túto zľavu smerom na občana. A náš základný zámer je, a preto aj bol navrhnutý tento systém, aby práve sme riešili a vyriešili problém finančnej, veľkej finančnej záťaže v rámci poplatkov a doplatkov v zdravotníctve. Nemyslím si, že tento odborný verzus obchodný princíp je tu v konflikte, pretože ten odborný sa rieši pri kategorizácii liekov u regulátora. A tento bonus je čisto obchodný prvok, ktorý má zmierniť práve záťaž, ktorá je dnes neúmerná pri doplatkoch a poplatkoch pre občana. A preto by sme mali tento systém prijať a umožniť takéto zľavy pacientom dávať. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Sabolová, nech sa páči, môžte reagovať.

 • Ďakujem veľmi pekne. Áno, pán poslanec Kalist, máte pravdu, že je to materiál, ktorý bol spracovaný odborníkmi zo Slovenskej lekárenskej komory. Ja sa nechcem pasovať do odborníka na lekárenstvo. Myslím, že ani vy, ani nikto z nás nemá na to taký silný puvoár, aby sme mohli sa takto odborne vyjadrovať. Ale jednoducho, prvá pripomienka bola tá, že takáto novela vernostného programu, ktorý vôbec nie je potrebný pre túto legislatívu, ktorú dnes schvaľujeme, ide nad rámec zákona. Povedali sme, že nebudeme nepriamo novelizovať zákony, ktoré nemusíme. Moja výhrada je, nešetria sa tým tak výrazne verejné financie a na lieky, aby sme ho museli takto urýchliť a malo by prejsť riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Ja si myslím, že tak ako poznám výbor z minulého volebného obdobia, mnohokrát sa nám slová odborníkov ťažko počúvajú, pretože idú cez naše niekedy aj politické záujmy a dovolím si tvrdiť jedno vážne riziko, ktoré za tým vidím a to je sieť veľkých farmaceutických spoločností vlastniacich lekárne, ktoré ale môžu veľmi poškodiť normálne dlhoročne fungujúce dobré lekárne, ktoré musia prežiť aj v regiónoch, kde tie veľké firmy nepôjdu, lebo je to pre nich nezaujímavé. Ak to prejde verejným medzirezortným pripomienkovaním aj s tým, že budú jasné za porušenie zákona aj jasné sankcie, môžme sa o tom rozprávať, ale dáme im veľkú možnosť, ale nikto nikde nebude sledovať čo pacient, čo lekáreň, čo celá komora a čo celý farmaceutický biznis. Neverím tomu návrhu tak, ako je predložený. Mrzí ma to, ale neverím mu a za tento návrh v bode 48 hlasovať nemôžem.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Páni poslanci, panie poslankyne, vyzývam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru. Začneme hlasovať, máme prerokovaných, pokiaľ ma pamäť neklame, šestnásť bodov programu, takže za chvíľočku začneme hlasovať o jednotlivých bodoch.

 • Krátka prestávka.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa upokojili, zaujali svoje miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní hlasovaním o prerokovaných vládnych návrhoch zákonov, ktoré sme prerokovali dopoludnia, ale aj v odpoludňajšom rokovaní Národnej rady.

  Poprosím teraz pani poslankyňu Aštaryovú, aby z poverenia výboru pre financie, rozpočet a menu uviedla návrhy hlasovaní k prerokovávanému

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokovávame ako tlač 93.

  Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, k návrhu zákona č. 431/2002 o účtovníctve, tlač 93, v rozprave nevystúpili žiadni poslanci. Nebol podaný pozmeňujúci návrh ani procedurálny návrh. Pristúpme k hlasovaniu o bodoch zo spoločnej správy. O bode č. 1 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch zo spoločnej správy. O bode 1, ktorý gestorský výbor odporúča neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 1 za návrh, 103 proti, 36 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Hlasovali sme o všetkých bodoch zo spoločnej správy, a preto navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za, 4 proti, 58 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Zákon prerokovávame v treťom čítaní, pýtam sa či sa chce niekto z prítomných poslancov prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o vládnom návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 57 proti, 6 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Poprosím teraz pána poslanca Tótha, aby z poverenia výboru pre financie, rozpočet a menu predniesol návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prerokovávame ako tlač 102. Nech sa páči pán poslanec.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 102.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, k návrhu zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon, tlač 102, v rozprave nevystúpil nikto. Budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy. Navrhujem hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu tak, ako ho predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 76 za návrh, 1 proti, 61 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Sú ďalšie návrhy, pán poslanec?

 • Ďakujem pekne. V rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 poslancov prítomných, 78 za návrh, 55 proti, 7 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu o vládnom návrhu zákona. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť v treťom čítaní do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru, pán spoločný spravodajca.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu ako o celku s odporučením schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za, 59 proti, 4 sa zdržali.

  Konštatujem, že vládny návrh zákona sme schválili.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Poprosím teraz pána poslanca Štefanca, aby z poverenia výboru pre financie, rozpočet a menu predložil Národnej rade návrhy k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. Pán poslanec, prosím o návrh.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, tlač 118.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte mi informovať vás, že v rozprave vystúpil jeden pán poslanec, bol to pán poslanec Matej, podal jeden pozmeňovací návrh, procedurálny návrh nebol podaný.

  Pán podpredseda, dajte teraz hlasovať, prosím, o bodoch zo spoločnej správy 1 až 7 a 9 až 11 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhoch zo spoločnej správy pod poradovými číslami tak, ako ich uviedol pán poslanec Štefanec.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 77 za návrh, 1 proti, 60 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Body zo spoločnej správy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Teraz dajte, prosím, hlasovať o bode zo spoločnej správy č. 8 s návrhom gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasujeme o bode 8 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 77 za, 62 sa zdržalo. (pozn. red. - správne je: "77 proti")

  Bod 8 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podaného návrhu z rozpravy.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 77 za, 1 proti, 62 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Mateja.

 • Hlasujeme, páni poslanci. Kľud, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za, 7 proti, 55 sa zdržalo.

  Pozmeňovací návrh pána poslanca Mateja sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že vládny návrh prerokujeme v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 78 za návrh, 52 proti, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Pardon. Chceli ste, pán poslanec?

 • Pani poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy v treťom čítaní. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru, pán poslanec.

 • Áno, dajte, prosím, pán predsedajúci, hlasovať o schválení návrhu ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 60 proti, 3 sa zdržali.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o správe majetku štátu schválila.

  Teraz poprosím pána poslanca Tótha, aby z poverenia výboru pre financie, rozpočet a menu predložil návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí. Pán poslanec, prosím, o návrh.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, tlač 119.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, k návrhu zákona o majetku obcí 138/1991 Zb. tlač 119, v rozprave nevystúpil nikto.

  Navrhujem teraz hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, a to spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci o bodoch zo spoločnej správy, tak ako o nich navrhol hlasovať pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za, 63 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Navrhujem spoločne hlasovať o bodoch 5 a 8 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 77 proti, 64 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. V rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy a navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 77 za návrh, 57 proti, 6 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto v treťom čítaní o návrhu zákona prihlásiť do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za, 55 proti, 7 sa zdržalo.

  Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o majetku obcí.

  Teraz vás poprosím, pán poslanec, aby ste predložili návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o majetku vyšších územných celkov. Prosím o návrhy.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, tlač 120.

 • Vážený pán predsedajúci, k predmetnému návrhu zákona o majetku vyšších územných celkov č. 446/2001 Z. z. tlač 120. V rozprave nevystúpil nikto. Navrhujem hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne. Spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 s odporučením gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy, tak ako o nich navrhol hlasovať pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 63 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Tiež navrhujem hlasovať o bodoch 5 a 8 s návrhom gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 75 za návrh, 65 sa zdržalo.

  Body 5 a 8 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, odhlasovali sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 78 za návrh, 47 proti, 13 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Konštatujem, že sa do rozpravy nehlási nik z prítomných pánov poslancov. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími a doplňovacími návrhmi, s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona schváliť. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 54 proti, 9 sa zdržalo.

  Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o majetku vyšších územných celkov.

  Teraz poprosím pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, aby Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene a doplnení zákona o Slovenskej lesníckej komore, ktorý prerokovávame ako tlač 121. Prosím o návrhy, pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z., tlač 121.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, a síce spoločne o bodoch 1 a 2 s návrhom schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 7 proti, 56 sa zdržalo.

  Konštatujem, že body 1 a 2 zo spoločnej správy sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Ďakujem pekne. V rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Navrhujem hlasovať o tom, aby vládny návrh zákona bol prerokovaný v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 58 proti, 5 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu v treťom čítaní. Do rozpravy sa nehlási žiaden z prítomných poslancov, preto ju vyhlasujem za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru. Pán spoločný spravodajca.

 • Dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku s návrhom schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za návrh, 56 proti, 6 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokovávame ako tlač 108. Prosím, pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, aby z poverenia výboru predložil Národnej rade návrhy hlasovaní o zákone.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 108.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch zo spoločnej správy spoločne o bodoch 1 a 2 s návrhom schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 1 proti, 62 sa zdržalo.

  Body zo spoločnej správy 1 a 2 sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • V rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, vážený pán predsedajúci, navrhujem hlasovať o tom, aby bol vládny návrh zákona o ochrane vkladov prerokovaný v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za návrh, 11 proti, 50 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy sa nehlási žiaden poslanec, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, s odporúčaním gestorského výboru.

 • Dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona o ochrane vkladov ako o celku s návrhom schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 76 za návrh, 12 proti, 49 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o ochrane vkladov schválila.

  Teraz poprosím pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, aby Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 171/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorý prerokovávame ako tlač 122. Pán spoločný spravodajca, prosím, uvádzajte hlasovania.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 122.

 • Vážený pán predsedajúci, zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, v rozprave neboli taktiež podané žiadne návrhy. Nakoľko neboli predložené a schválené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, tak sme sa dostali do tretieho čítania. Poprosím, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Nehlási sa žiadny poslanec s možnosťou vystúpiť, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru vládny návrh zákona schváliť.

 • Dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku s návrhom schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 61 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada vládny návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona o správnych poplatkoch schválila.

  Poprosím pána poslanca Kuboviča, aby z poverenia zahraničného výboru predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorý prerokovávame ako tlač 89. Pán poslanec Kubovič.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 89.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, v rozprave k tomuto návrhu zákona vystúpil jeden poslanec, ktorý vylepšuje návrh, ktorý je predložený a je súčasťou spoločnej správy. Prosím, pán predseda, dajte najprv hlasovať o skrátení lehoty na pozmeňujúci návrh, ktorý zaznel dnes v rozprave.

 • Hlasujeme páni poslanci o procedurálnom návrhu skrátiť lehotu na prerokovanie k podanému pozmeňovaciemu návrhu skupiny poslancov.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 77 za, 2 proti, 57 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhoch.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, pristúpime k hlasovaniu o jedinom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť, ale podotýkam, že zaznel lepší návrh v rozprave.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 73 proti, 66 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Máte slovo.

 • Teraz môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Beblavého, ktorý odznel v rozprave a obsahuje päť bodov, o ktorých budeme hlasovať o všetkých spoločne.

 • Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Beblavého.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 78 za návrh, 7 proti, 54 sa zdržalo.

  Národná rada pozmeňovací návrh schválila.

  Ďalší návrh pán poslanec.

 • Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy a aj o návrhu pána poslanca, ktorý odznel v rozprave, mám splnomocnenie gestorského výboru a, prosím, dajte hlasovať o postúpení tohto návrhu do tretieho čítania.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 77 za návrh, 32 proti, 30 sa zdržalo,1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Aj končím rozpravu, keďže sa nikto neprihlásil s možnosťou vystúpiť. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 40 proti, 22 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva zahraničných vecí schválila.

  Poprosím teraz pána poslanca a predsedu výboru pre sociálne veci, rodinu, aby z poverenia výboru predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému

  vládnemu návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

  ktorý prerokovávame ako tlač 86.

  Pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, keďže bol podaný v druhom čítaní pozmeňujúci návrh, budeme najprv hlasovať o skrátení lehoty na hlasovanie podľa § 83.

 • Hlasujeme o návrhu o možnosti rokovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložili poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 78 za návrh, 4 proti, 56 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Teraz poprosím o návrhy hlasovaní zo spoločnej správy.

 • Pán podpredseda, teraz, poprosím, dajte hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy 1 až 18 so stanoviskom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 78 za návrh, 1 proti, 60 sa zdržalo.

  Body zo spoločnej správy 1 až 18 sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o návrhu, ktorý predložil v rozprave pán poslanec Poliačik.

 • Hlasujeme o návrhu skupiny poslancov.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 77 za návrh, 11 proti, 50 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Teraz, keďže toto sú všetky návrhy, o ktorých sme hlasovali z rozpravy alebo zo spoločnej správy, teraz môžete dať hlasovať o postúpení návrhu do tretieho čítania, keďže sme ...

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za, 10 proti, 52 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Konštatujem, že sa nik z prítomných poslancov do rozpravy neprihlásil, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru ...

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 77 za návrh, 6 proti, 56 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny schválila.

  Poprosím teraz pána poslanca Jurčíka, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu a poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden kolega, kolegyňa. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich zo spoločnej správy, a to o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 79 za návrh, 60 sa zdržalo.

  Body zo spoločnej správy sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 76 za návrh, 6 proti, 56 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pýtam sa, či sa chce niekto z prítomných poslancov do rozpravy prihlásiť. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru, pán poslanec...

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať a schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 79 za návrh, 7 proti, 51 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

  Poprosím teraz pána poslanca Dostála, aby z poverenia výboru pre ľudské práva predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Pán poslanec.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, tlač 105.

 • Pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec a predniesol jeden pozmeňujúci návrh. Dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty pre hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za návrh, 9 proti, 51 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím návrhy pozmeňovacie, ktoré sú súčasťou informácie. Dajte o nich hlasovať.

 • Dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 a 3 z informácie.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 79 za, 1 proti, 59 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme body 1 až 3.

  Prosím ďalší návrh.

 • 1 a 3. Nakoľko sme schválili bod 3 o bode 5 už hlasovať nemôžeme. Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 2, 7, 8 a 9.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 77 za, 2 proti, 61 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 4, 6 a 10.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 77 za návrh, 1 proti, 60 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Dajte, prosím, hlasovať o bode 11, to je už posledný návrh z informácie.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 78 za návrh, 3 proti, 58 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Chabana, ktorý zaznel v rozprave.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 78 za, 2 proti, 57 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Dajte, prosím, hlasovať o tom, aby sme prerokovali návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za návrh, 2 proti, 58 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy sa nehlási nik z prítomných poslancov. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru. Pán spoločný spravodajca ...

 • Nebola prijatá spoločná správa, takže ...

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 76 za návrh, 2 proti, 57 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník. Chcem informovať, že ešte pred hlasovaním o vystúpenie požiadala pani ministerka spravodlivosti. Pani ministerka.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 106.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si týmto otvoriť rozpravu v druhom čítaní k tomuto návrhu zákona.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Pán poslanec Kalist. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

 • Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, vážená pani ministerka, páni ministri, dovoľte mi, podať pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 106.

  1. V čl. III bod 5 znie: "5. Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 22c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011

  Odsek 1. Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2011, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2011 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2011.

  Odsek 2. Povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a nie je do 31. júla 2011 zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti".

  Tam je poznámka č. 30 a poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

  "30) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

  Navrhovanou zmenou sa zachováva pôvodný text a vlastne dopĺňa sa nový odsek 2, v ktorom sa vytvára prechodné obdobie, počas ktorého nebude povinne zverejňovanú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 7 zákona 581/2004. Toto obdobie ale skončí 31. júla 2011. Od 1. augusta 2011 už bude povinne zverejňovanou zmluvou aj zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ju uzatvára povinná osoba a ak sa týka nakladania s majetkom štátu, resp. hodnotami zavedenými v § 5a ods. 1.

  To je všetko. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chcem odporučiť, prerušiť rokovanie o tomto návrhu zákona, aby poslanci mohli preštudovať pozmeňovací návrh, poprípade, ak bude nevyhnutné, zasadol gestorský výbor. Hlasovať o návrhu zákona budeme zajtra o pol dvanástej dopoludnia. Ďakujem pani ministerke aj pánovi spoločnému spravodajcovi.

  A poprosím teraz pani poslankyňu Dubovcovú, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich, tlač 170.

 • Pozn. red. - správne je 107.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač.107.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovolím si pripomenúť procedurálny návrh, o ktorom sme hlasovali, nebolo dostatok poslancov na to, aby v rozprave mohol vystúpiť predseda Najvyššieho súdu. Mám za to, že o tomto procedurálnom návrhu by ste mali dať opätovne hlasovať. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec, nie je o čom dať hlasovať, preto lebo rozprava je skončená. Pán predseda Najvyššieho súdu už vystúpiť nemôže. Takže, ten procedurálny návrh stratil aktuálnosť, preto je zbytočné dávať o ňom hlasovať.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave k tomuto zákonu vystúpili traja poslanci, pán Poliačik, pán Beblavý, pán Madej. Poslanec Beblavý predložil dva bloky pozmeňujúcich návrhov. Prvý, ktorý obsahuje jeden pozmeňujúci návrh, druhý, ktorý obsahuje dva pozmeňujúce návrhy, o ktorých treba hlasovať spoločne, pretože spolu súvisia.

  Pán poslanec Madej predložil dva pozmeňujúce návrhy. Prvý, ktorý obsahuje dva pozmeňujúce návrhy a druhý, ktorý obsahuje dvadsaťštyri pozmeňujúcich návrhov. Navrhol hlasovať o každom osobitne. Pán poslanec Madej predložil aj dva procedurálne návrhy, a preto žiadam, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o prvom procedurálnom návrhu poslanca Madeja...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, prosím, upokojme sa, sústreďme sa na hlasovanie.

 • ... ktorým navrhuje nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

 • Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca

 • Ruch v sále. Smiech v sále.

 • Páni poslanci, pani spoločná spravodajkyňa, potrebujete, alebo potrebujeme prestávku?

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 54 za, 76 proti, 4 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o druhom procedurálnom návrhu poslanca Madeja, ktorým navrhuje vrátiť návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu vrátiť zákon navrhovateľovi na dopracovanie.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 62 za návrh, 77 proti, 1 sa zdržal.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o skrátení lehoty, aby sa o prednesených pozmeňujúcich návrhoch poslancov mohlo dnes hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 130 za návrh, 5 proti, 7 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Ešte predtým ako pristúpime k hlasovaniu chcem informovať, že poctivý nálezca mobilného telefónu priniesol mne sem mobilný telefón na tapete, ktorej je Bratislavský hrad.

 • Hlasy z pléna.

 • Takže, odmenu za nálezné pánovi poslancovi Kaliňákovi.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, a to spoločne o bodoch 1 až 9, 11 až 27 s odporúčaním schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch zo spoločnej správy 1 až 9, 11 až 27.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 79 za návrh, 1 proti, 61 sa zdržalo.

  Body zo spoločnej správy 1 až 9, 11 až 27 sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že bol schválený bod 9 zo spoločnej správy o bode 10 nehlasujeme. Stal sa bezpredmetným. Ďalej prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch poslancov, a to poslanca Beblavého o jeho prvom návrhu.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil za skupinu poslancov pán poslanec Beblavý.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 78 za, 43 proti, 20 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Ďalej, prosím, dajte hlasovať o návrhu poslanca Beblavého spoločne o obidvoch bodoch.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 77 za návrh, 34 proti, 30 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme pozmeňovacie návrhy pána poslanca Beblavého.

  Ďalší návrh.

 • Ďalej prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o prvom pozmeňovacom návrhu poslanca Madeja, a to osobitne o bode 1 z tohto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 62 za návrh, 77 proti, 1 zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať osobitne o bode 2 z tohto pozmeňovacieho návrhu poslanca Madeja.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 65 za, 75 proti. Návrh sme neschválili.

  Poprosím, pani poslankyni Dubovcovej nefunguje, má nefunkčné hlasovacie zariadenie. Poprosím technikov, keby sa pozreli na zariadenie.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o druhom pozmeňovacom návrhu poslanca Madeja, pričom ale nemožno hlasovať z neho, z tohto návrhu o bode 8, lebo bol schválený bod 5 zo spoločnej správy. Ďalej nemožno hlasovať o bode 20, lebo bol schválený bod 22 zo spoločnej správy. A o bode 23, lebo bol schválený 25. bod zo spoločnej správy. Pristúpme k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch poslanca Madeja osobitne po jednom.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 60 za, 76 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh.

  Budeme hlasovať o ďalšom, pani poslankyňa.

 • Prosím, dajte hlasovať o bode 2 pozmeňovacieho návrhu poslanca Madeja.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 62 za, 77 proti.

  Neschválili sme návrh.

  Ďalší návrh.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 61 za návrh, 77 proti.

  Neschválili sme návrh.

  Ďalší návrh.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 62 za návrh, 77 proti.

  Neschválili sme návrh.

  Ďalší.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 62 za návrh, 75 proti, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 61 za, 74 proti, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh.

 • Ruch v sále.