• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím vás dostaviť sa do rokovacej sály, budeme pokračovať druhým dňom 9. schôdze Národnej rady.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram druhý rokovací deň 9. schôdze Národnej rady. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie svojej neúčasti písomne požiadali poslanci Ján Mikolaj a Peter Zajac. Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 95, výsledky rokovania výborov sú pod tlačou 95a. Poprosím pána ministra financií Ivana Mikloša, aby tento návrh zákona odôvodnil a poprosím spoločnú spravodajkyňu pani poslankyňu Zuzanu Aštaryovú, aby zaujala miesto pre spravodajcu. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným cieľom predloženia predkladaného návrhu zákona je zrušenie oslobodenia od spotrebnej dane pre uhlie a zemný plyn, ktoré sú určené na výrobu tepla pre domácnosť s teplárňami, čím sa odstráni nesúlad s legislatívou Európskej únie, upravujúcou zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, a tiež vypustenie daňového zvýhodnenia pre zemný plyn CNG určený na použitie ako pohonná látka, a to na základe odporúčaní Európskej komisie.

  Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2011 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 8,6 mil. eur a v rokoch 2012, 2013 a 2014 vo výške 14,2 mil. eur za každý z týchto rokov. Návrh zákona bol schválený na rokovaní vlády dňa 22. septembra 2010. Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2011. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre financie a rozpočet poslankyni Zuzane Aštaryovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávneho výboru a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, tlač 95.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 91 z 12. októbra pridelila vládny návrh zákona, tlač 95, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 55 zo dňa 18. novembra, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 76 zo dňa 15. novembra a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením č. 63 zo dňa 18. novembra. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Nebudem ich čítať, sú uvedené v spoločnej správe, máte ju všetci.

  Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu, tlač 95, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 100 z 26. novembra 2010. Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu výborov a súčasne ju poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal písomnú prihlášku od pána poslanca Marcinčina. Poprosím, pán poslanec, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Ivana Švejnu, Jozefa Kollára, Andreja Mateja a Antona Marcinčina k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, tlač 95.

  V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku navrhujem vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z., číslo parlamentnej tlače 95, vykonať nasledovné zmeny a doplnky:

  "K čl. I, po 1., za doterajší bod 3 sa vkladajú nové body 4 až 6, ktoré znejú:

  "4. V § 29 ods. 1 znie:

  "(1) Základom dane je množstvo zemného plynu vyjadrené v megawatthodinách (MWh) s výnimkou podľa ods. 2.".

  5. V § 29 sa za ods. 1 vkladá nový ods. 2, ktorý znie:

  "(2) Základom dane stlačeného zemného plynu použitého ako pohonná látka je množstvo zemného plynu vyjadrené v kilogramoch (kg).".

  Doterajší ods. 2 sa označuje ako ods. 3.

  6. V § 30 ods. 2 znie:"(2) Sadzba dane na zemný plyn sa ustanovuje, ak je

  a) používaný ako pohonná látka vo výške 0,141 eur/kg,

  b) používaný ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh,

  c) dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu vo výške 9,36 eura/MWh.".".

  Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: vzhľadom k tomu, že mernou jednotkou stlačeného zemného plynu CNG v obchodnom styku je kilogram, je potrebné upraviť aj sadzbu spotrebnej dane, ak je CNG používané ako pohonná látka, a to z dôvodu, že pri prepočte MWh/kg by dochádzalo k nepresnostiam spôsobeným meniacou sa kvalitou zemného plynu, meniaca sa hustota a výhrevnosť zemného plynu. Súčasne je potrebné ustanoviť sadzbu dane na zemný plyn, ktorý bude dodávaný na výrobu tohto produktu, ktorý je možné ustanoviť v jednotkách MWh, keďže sa jedná o dodávky zemného plynu. Jedná sa o osoby, ktoré nie sú daňovým dlžníkom, ani obchodníkom so zemným plynom. Sadzby spotrebnej dane v oboch prípadoch navrhujem ustanoviť na úrovni minimálnej sadzby dane podľa Smernice Rady č. 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny.

  2. Za doterajší bod 10 sa vkladajú nové body 11 až 13, ktoré znejú:

  3. "11. V § 36 ods. 3 znie:

  "(3) Daňový dlžník v daňovom priznaní uvedie:

  a) celkové množstvo zemného plynu, ktoré dodal, a to v megawatthodinách, alebo ak ide o stlačený zemný plyn v kilogramoch,

  b) množstvo zemného plynu v megawatthodinách z množstva zemného plynu podľa písm. a), z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním,

  c) množstvo zemného plynu v megawatthodinách z množstva zemného plynu podľa písm. a), ktoré dodal na účely oslobodené od dane,

  d) množstvo zemného plynu v megawatthodinách z množstva zemného plynu podľa písm. a), ktoré dodal bez dane,

  e) množstvo zemného plynu v megawatthodinách, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou,

  f) množstvo zemného plynu v megawatthodinách z množstva zemného plynu podľa písm. a), ktoré spotreboval na výrobu stlačeného zemného plynu,

  g) celkové množstvo zemného plynu v megawatthodinách, z ktorého vznikla daňová povinnosť,

  h) celkové množstvo zemného plynu v kilogramoch, ak ide o stlačený zemný plyn z množstva zemného plynu podľa písm. f), z ktorého vznikla daňová povinnosť,

  i) výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť.".

  12. V § 38 sa ods. 1 dopĺňa písm. f), ktoré znie: "f) spotrebovaného na výrobu stlačeného zemného plynu."

  13. V § 38 za ods. 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: "(2) Daňový dlžník je povinný priebežne viesť evidenciu množstva vyrobeného stlačeného zemného plynu v kilogramoch."

  Doterajší ods. 2 sa označuje ako ods. 3. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodom 1.

  O všetkých bodoch pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu navrhujeme hlasovať spoločne.

 • Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Prepáčte, rozprava je otvorená. Faktické poznámky k tomuto bodu nie sú. Pýtam sa, či sa do rozpravy hlási niekto ústne. Hlási sa pán Pelegrini. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Pán poslanec Pelegrini máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som sa v krátkosti vyjadril k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Na úvod si dovolím zacitovať z programového vyhlásenia vlády z časti doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch: "Vláda Slovenskej republiky podporí rozvoj kvalitnej, dostupnej a integrovanej dopravnej infraštruktúry, konkurenčné dopravné služby, užívateľsky prijateľnú, ekologicky a energeticky efektívnu bezpečnú dopravu."

  Prečo som zacitoval z vyhlásenia vlády? Tento zákon, ktorý dnes máme pred sebou, ruší výnimku na stlačený plyn CNG a zavádza spotrebnú daň vo výške minimálnej sadzby, samozrejme, ak prejde pozmeňujúci návrh poslancov, ale tým absolútne porušuje a je v príkrom rozpore s programovým vyhlásením vlády, pretože nemôžme skonštatovať, že by zavedenie spotrebnej dane na stlačený plyn, ktorý využíva hlavne verejná hromadná doprava, by bolo podporou ekologicky a energeticky efektívnej a bezpečnej dopravy. Zároveň si myslím, že vláda klame hneď od začiatku, keď vo svojej dôvodovej správe konštatuje, že predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Uvedomme si, že palivo pre dopravné prostriedky verejnej hromadnej dopravy je nákladom, ktorý je započítavaný do ceny cestovného a zároveň aj do kalkulácie úhrady výkonov vo verejnom záujme, ktoré obce a vyššie územné celky musia hradiť zo svojich rozpočtov, alebo si tieto náklady musia kompenzovať zvýšením cestovného. Ak mi bude niekto z kolegov argumentovať, ako to bolo na výbore, že veď tieto spoločnosti si môžu tieto náklady kompenzovať tak, že nájdu úspory vo vlastnej réžii a nemusia tak žiadať od obcí a samospráv vyššiu úhradu, alebo nemusia zvýšiť cestovné, tak sa potom pýtam, prečo sumu vo výške navrhovanej 1,5 mil. eur, ktorú máme získať zo spotrebnej dane, neušetrili tie spoločnosti už teraz. Veď 53 % autobusov na stlačený plyn jazdí v Bratislave, ďalších 21 % v Košiciach. To je 75 % celej spotreby CNG a v týchto mestách boli doteraz primátori vládnej koalície a prečo netlačili na tie spoločnosti, aby uvedených skoro 60 mil. korún ušetrili už v tom období. Preto, ak by sme argumentovali tým, že sa majú nájsť úspory v rámci nákladov spoločností, tak sa potom pýtam, prečo sme doteraz takéto zvýšené náklady týmto spoločnostiam platili? Ale to len ako malú pripomienku.

  Viete, ak motivujeme samosprávu a verejnú dopravu, aby sa naozaj správala ekologicky a podporujeme zavádzanie či trolejov, električiek alebo aj autobusov na stlačený plyn, tak by sme nemali zasahovať a demotivovať samosprávu takýmito opatreniami ako navrhol minister financií, pretože po prvé, obstarávacie náklady takýchto vozidiel sú značne vysoké. A len ten benefit z lacnejšieho plynu oproti nafte môže kompenzovať tieto zvýšené náklady. Zároveň infraštruktúra, ktorá je potrebná na prevádzku týchto vozidiel je naozaj investične náročná, pretože musia sa budovať plničky na plyn a pod. Myslím si, že takýmto zásahom absolútne stopneme ambície, ktorým sme sa aj zaviazali v Bielej knihe, kde sme do roku 2020 zaviazaní nahradiť až 23 % fosílnych palív alternatívnymi palivami a z toho 10 % má tvoriť stlačený plyn. Myslím si, že zavedením tejto dane v minimálnej sadzbe, aj napriek tomu, že smernica nám neprikazuje takúto daň zaviesť, je absolútne v rozpore s programovým vyhlásením vlády a ide proti podpore ekologizácie dopravy.

  Vláda, ktorá už si právom zaslúži prívlastok vláda zdražovania a chaosu, sa naozaj vybrala zase tou najjednoduchšou cestou - siahnuť do peňaženiek občanov, pretože buď obce budú z vlastných rozpočtov platiť viac za výkony vo verejnom záujme, alebo túto daň budú musieť kompenzovať zvýšeným cestovným a v konečnom dôsledku to opäť zaplatia cestujúci. Preto, aby aj páni poslanci koalície nemuseli hlasovať za zákon, ktorý je v príkrom rozpore s programovým vyhlásením vlády, dávam procedurálny návrh vrátiť uvedený vládny návrh zákona na dopracovanie v zmysle § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku. A na záver, len teda som rád, že bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý aspoň z časti znižuje tú uvedenú daň, aj keď podľa môjho názoru by sme ju nemali zaviesť, alebo by sme ju mali zaviesť v nejakom časovom horizonte. Pri tabaku to vieme spraviť, pri cigaretách vieme navrhnúť zvyšovanie dane postupne na niekoľko rokov dopredu tak, aby si tabakové firmy vedeli vyrátať čo ich v nasledujúcich rokoch čaká a nie pri verejnej doprave sme zaviedli tú daň minimálnu v plnej výške bez toho, aby sme, možnože, postupovali postupne po jednotlivých krokoch, aby sme v nejakom horizonte časovom takúto daň dosiahli.

  Takže, vážené kolegyne a kolegovia, žiadam vás, aby sme nepodporili takýto vládny návrh zákona, ktorý výrazne zasiahne do rozpočtov samosprávy a do verejnej hromadnej dopravy. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto. Uzatváram rozpravu. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie. Spoločná spravodajkyňa? Tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 96. Výsledky rokovania výborov majú tlač 96a. Poprosím pána ministra financií, aby uviedol tento návrh zákona a poprosím spoločného spravodajcu pána poslanca Štefanca, aby zaujal miesto pre spravodajcu. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, hlavnými cieľmi navrhovaného zákona, návrhu zákona, je odstránenie niektorých deformácií a výnimiek, zavedenie nového systému zdaňovania zmesi minerálneho oleja s biogénnou látkou a tiež zníženie deficitu verejných financií.

  Konkrétne ide o zrušenie daňového zvýhodnenia plynového oleja tzv. červenej nafty a zrušenie oslobodenia skvapalnených plynných uhľovodíkov LPG. Zároveň s uvedenými opatreniami predložený návrh zákona mení systém daňového zvýhodňovania zmesí minerálneho oleja s biogénnou látkou tak, že nahrádza doterajší administratívne náročný systém stodvadsiatichdvoch daňových režimov tzv. novým environmentálnym pravidlom. Daňovo zvýhodnené budú len tie zmesi minerálneho olejov, ktoré obsahujú minimálny obsah biogénnej látky stanovený zákonom pre dané referenčné obdobie. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2011 predpokladáme dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 92,7 mil. eur, v roku 2012 vo výške 94,7 mil. eur, v roku 2013 97 mil. a v roku 2014 99,3 mil. eur. Návrh bol schválený na rokovaní vlády 22. septembra 2010 a účinnosť zákona sa predpokladá od 1. januára 2011. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet pánovi poslancovi Štefancovi, aby informoval o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh, stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, pán minister, ctení hostia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 99 z 13. októbra 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, tlač 118, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, stanoviská poslancov Národnej rady podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku.

  K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 64 zo dňa 18. novembra 2010, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 72 zo dňa 15. novembra 2010 a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 43 zo dňa 24. novembra 2010. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v tomto bode, z tejto správy vyplynulo jedenásť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúčal o návrhoch Národnej rady v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť a o bode spoločnej správy č. 8 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu v súlade s § 79 ods. 4, § 73 Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Predmetná správa výborov Národnej rady o vládnom návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 109 z 26. novembra 2010 a výbor určil poslanca Ivana Štefanca za spoločného spravodajcu výborov.

  Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedo;stal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Pán poslanec Ondrej a pán poslanec Záhumenský. Uzatváram možnosť prihlásiť sa... Dobre. Pán poslanec Vážny. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Pán Ondrej, pán Matej, prepáčte, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, pán minister, aj kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby som predložil dva pozmeňovacie návrhy poslancov pána Kollára, Ivana Švejnu, Ondreja Mateja a pána Marcinčina, pána poslanca Marcinčina. Takže, "pozmeňovák", pozmeňovací návrh týchto poslancov č. 5, ktorý ste obdržali.

  V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhujeme vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, číslo parlamentnej tlače 96, vykonať nasledovné zmeny a doplnky: K čl. II. V bode 4 § 14a ods. 3 sa tretia veta, ktorá znie: "Na účely prílohy č. 1 sa bioetanolovou zložkou rozumie zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu s minimálnym obsahom bioetyltercbutyléteru podľa prílohy č. 1.“ nahrádza novou vetou, ktorá znie: „Na účely prílohy č. 1 sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať minimálny podiel tejto zložky podľa prílohy č. 1.“.

  Odôvodnenie: Zavedením bioetanolovej zložky ako referenčnej hodnoty posúdenia percentuálneho obsahu biopalív (bioetanolový ekvivalent) je umožnené pridávať do pohonných látok rôzne druhy biopalív v objeme, ktorý po a) musí zodpovedať iným právnym predpisom, napr. vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, po b) umožňuje optimálne využitie zdrojov biopalív, možností a technológií, po c) umožňuje Slovensku začleniť sa na trh motorových palív Európskej únie bez obmedzenia. Predkladaný návrh plne zohľadňuje aj sektorové ciele a trajektórie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

  Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predniesol pozmeňujúci návrh č. 6 v súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350, tlač 96.

  V čl. I v bode 49 § 46g odsek 3 znie:

  "(3) Odberný poukaz na odber označeného plynového oleja vydaný podľa § 11 predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 15. januára 2011.".

  Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že ustanovenie § 10 ods. 1 písm. c) zostáva v platnosti, je potrebné predmetné ustanovenie upraviť.

  2. Za doterajší bod 44 sa vkladajú nové body 45 a 46, ktoré znejú:

  "45. § 39 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:

  "(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 31 ods. 1 je povinná viesť evidenciu minerálneho oleja po a) prijatého, po b) vydaného, po c) stavu zásob minerálneho oleja.".

  Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

  46. V § 39 ods. 5 sa slová "až 3" nahrádzajú slovami "až 4".".

  Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Ustanovenia navrhujem doplniť z dôvodu, aby osoba, ktorá preveruje na území Slovenska minerálny olej z iného členského štátu, prepravuje, pardon, aby osoba, ktorá prepravuje na území Slovenska minerálny olej z iného členského štátu Európskej únie mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, bola povinná za účelom kontroly splnenia povinností uvádzať na trh minerálny olej s obsahom biopaliva podľa zákona o obnoviteľných zdrojoch energie, viesť evidenciu prijímaného minerálneho oleja.

  K čl. II. V bode 2 sa uvádza veta "§ 2 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: "nahrádza novou uvádzacou vetou, ktorá znie: "§ 2 sa dopĺňa ods. 4 a 5, ktoré znejú:" po a) v § 2 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie: "(5) Na účely tohto zákona sa energetickým obsahom pohonných látok rozumie dolná výhrevnosť udávaná trojjednotou na kilogram alebo (prepisovateľka: nezrozumiteľné slovo) jednotku (v MJ/kg alebo v MJ/I - uvedené v pozmeňovacom návrhu).".

  Odôvodnenie: V súlade s prílohou č. III smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/Európskej emisie a 2003/30/ES sa upravuje definícia energetického obsahu pohonných látok.

  2. V bode 4 § 14a ods. 4 znie: "(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa ods. 2 je povinná najneskôr do 25. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka podať colnému úradu hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív (ďalej len "hlásenie"), a to na tlačive, ktorého vzor zverejní Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.". Odôvodnenie: Za účelom vyššej miery flexibility navrhujem ustanoviť, aby vzor tlačiva, hlásenia o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív, určilo a zverejnilo na svojej internetovej stránke Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

  3. V bode 7 § 16 ods. 5 sa slová "§ 16 ods. 1 písm. o), r) až u)" nahrádzajú slovami "§ 16 ods. 1 písm. o), r) až u)".

  Odôvodnenie: Uvedené sa navrhuje z dôvodu, aby správny delikt týkajúci sa nepodania hlásenia o plnení povinnosti uvádzať na trh biopalivá bol posudzovaný a sankcionovaný samostatne, resp. aby za ostatné správne delikty, ktoré kolidujú aj s nepodaním hlásenia musela byť uložená vyššia pokuta ako len za nepodanie hlásenia.

  4. V bode 10 v prílohe č. 1 tabuľke č. 1 sa slová "2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 11 49" nahrádzajú slovami "2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49".

  Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu.

  5. V bode 10 v prílohe č. 1 v tabuľke č. 2 sa slová "2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49" sa nahrádzajú slovami "2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49".

  Odôvodnenie: Takisto ide o legislatívno-technickú úpravu. O všetkých bodoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch navrhujem hlasovať spoločne. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami sa neprihlásil nikto. Do rozpravy sa prihlásil spravodajca. Čiže, má teraz slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, vážený pán minister, chcem sa ospravedlniť a odvolával som sa v spoločnej správe na tlač 118. Pre úplnosť, aby nevznikli pochybnosti, teraz by som vám prečítal spoločnú správu k tlači 96a, kedy Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podal Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku túto spoločnú správu.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 92 z 13. októbra 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.

  Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení tento zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja a mení a dopĺňa zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanoviská poslancov Národnej rady podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi takto: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 60 zo dňa 18. novembra 2010 a Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 77 zo dňa 15. novembra 2010, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením č. 64 zo dňa 18. novembra 2010. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov v súlade s § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Celkový počet poslancov bol 13, prítomných 9, za návrh hlasovali 2, 4 poslanci boli proti, 3 sa zdržali.

  Čo sa týka pozmeňovacích návrhov, gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch č. 1, 2, 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bode spoločnej správy č. 3 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky príslušný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Predmetná správa výborov Národnej rady o vládnom návrhu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 105 z 26. novembra 2010. Výbor určil poslanca Ivana Štefanca za spoločného spravodajcu výborov.

  Ďakujem, pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem vám. Takže, teraz sme mali správnu správu. Faktická poznámka nie je žiadna. Slovo má pán poslanec Záhumenský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, v dôvodovej správe uvádzate, že predkladaný návrh zákona, ktorým rušíte daňou zvýhodnený plynový olej, tzv. červenú naftu, je z dôvodu šetrenia alebo zníženia deficitu verejných financií, čo už v prvom čítaní som tu odôvodňoval, že tento návrh neprinesie to, čo očakávate. Šetrenie alebo škrtanie nerovná sa šetrenie, neplatí to vždy a v tomto prípade určite toto neplatí, keďže daňou zvýhodnený olej alebo červená nafta sa využíva práve v najintenzívnejších oblastiach a s výrobou, ktorá má najväčšiu pridanú hodnotu, tak práve tento sektor zasiahnete a dôjde k významnej likvidácii práve výroby v poľnohospodárstve s vysokou pridanou hodnotou. Keďže dôjde k likvidácii tejto výroby, tak príde aj k znižovaniu zamestnanosti, aj k znižovaniu spotreby, čo bude mať dopad ďalší na DPH-čku, ale aj na výber a vami navrhovaný alebo očakávaný príjem 16 až 18 mil. eur bude ďaleko menší ako budú výpadky vo verejných financiách z titulu nezamestnanosti, to znamená z titulu zníženia dane z príjmov, odvodov do sociálnych a zdravotných poisťovní a následne aj výdavkov cez Sociálnu poisťovňu na podporu ľudí, ktorí prídu o prácu.

  Ja som odhadoval, že týmto opatrením, ale aj návrhom štátneho rozpočtu príde počas budúceho roku o prácu v poľnohospodárstve takmer 10 tis. ľudí, čo bude znamenať výpadok pre verejné financie takmer 50 mil. eur. To znamená, že tento návrh nedá sa nazvať tým, čo by spôsoboval najmä v poľnohospodárstve, že by došlo k zlepšeniu a konsolidácii verejných financií, ale naopak, bude kontraproduktívny a bude znamenať len likvidáciu jedného sektora. Kým daňovo zvýhodnený olej alebo červená nafta používaná v železničnej doprave sa bude prenášať na plecia cestujúcich a bude znamenať zdraženie dopravy a možno aj, že bude musieť štát prispieť ďalšou dotáciou na riešenie ekonomickej situácie v železniciach, tak v poľnohospodárstve dôjde k likvidácii sektoru, lebo poľnohospodári si nebudú môcť preniesť zvýšené náklady do svojich produktov, keďže Slovensko a slovenské poľnohospodárstvo je v otvorenom trhovom prostredí a potraviny z iných okolitých krajín a najmä z európskej "pätnástky", kde sa nachádzajú poľnohospodári ďaleko v lepšom konkurenčnom prostredí z titulu vyššej podpory, či už z hľadiska priamych platieb alebo aj štátnej pomoci, tak z toho titulu nie je možné navyšovať ceny, čo sa nepremietne do zvýšenia cien pre spotrebiteľov, ale dôjde k likvidácii výroby na Slovensku. Čiže, ak kolega Pelegrini nazval túto vládu vládou zdražovania a chaosu, treba jej pridať ešte prívlastok likvidácie, lebo tento návrh neznamená nič iné len likvidáciu intenzívnej výroby. Napriek tomu, že vo vašom programovom vyhlásení vlády uvádzate, že budete v prvom rade v kapitole poľnohospodárstva podporovať výrobu s vysoko pridanou hodnotou, tak práve tento návrh je proti výrobe s vysoko pridanou hodnotou, lebo najviac nafty sa spotrebováva práve vo výrobe s vysoko pridanou hodnotou.

  Z toho dôvodu mi dovoľte navrhnúť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. V predloženom návrhu zákona navrhujem vypustiť body č. 4, 9, 11, 13, 14, 15, 37, 43, 44 a 46 a ponechať jednotlivé ustanovenia zákona v pôvodnom znení. Vlastne sú to body, ktoré sa týkajú červenej nafty a zachovania inštitútu červenej nafty pre poľnohospodárov, ale aj pre železničnú dopravu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami sa neprihlásil nikto. Posledný rečník v rozprave je pán poslanec Vážny. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na úvod chcem skonštatovať to všeobecne známe, že tento návrh zákona bol urobený povrchne, pretože v návrhu nie je finančné vyjadrenie vplyvu primiešavania bio zložiek do nafty, ktorý významne znižuje výnos z dane, a tým pádom deformuje svojím spôsobom aj celkové výpočty ohľadne úspory realizovanej týmto vládnym návrhom.

  Tak isto tu chcem zdôrazniť to, že tento návrh na zrušenie tzv. červenej nafty navyše prichádza len niekoľko mesiacov po tom, čo Európska komisia povolila Slovenskej republike využívať takýto inštitút do konca roku 2012, čo je tak isto s veľkým otáznikom a kontraproduktívne. Čo sa týka poľnohospodárov, pár slov o tom povedal a pozmeňujúci návrh predložil pán poslanec Záhumenský. Čiže, poľnohospodárom sa nebudem venovať, viac by som sa venoval železničiarom, pretože toto postihne aj Železničnú spoločnosť Slovensko, ktorá je čisto štátna spoločnosť a ktorú štát za výkony vo verejnom záujme dotuje. Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá realizuje osobnú železničnú dopravu, tento vplyv ju postihne, zvýšenie spotrebnej dane na červenú naftu o 2,3 mil., cca o 2,3 mil. eur, pričom podnik ročne spotrebuje cca 16 mil. litrov nafty a toto je dosah, ktorý ju významne zasiahne. To znamená, že Železničná spoločnosť Slovensko pri zabezpečovaní výkonu vo verejnom záujme na rok 2011 potrebuje bez všetkých opatrení 230 mil. eur, ak sa zrealizujú všetky úsporné ozdravné opatrenia, ak sa znížia niektoré vlakové kilometre, ak sa zvýši cestovné, čo toto je osobitný balík problémov, pretože týmto vyženieme cestujúcich zo železničnej dopravy.

  A štát sa venoval aj modernizácii, aj venuje modernizácii osobných železničných vozňov. Významne. Investuje tam veľké prostriedky a takýmito krokmi budú chodiť vlaky ešte prázdnejšie, čo je kontraproduktívne. Takže, keď odhliadneme od tohto problému, že týmito tzv. úspornými opatreniami vyženieme cestujúcich zo železničnej dopravy a zvýšime podiel osobnej individuálnej cestnej dopravy, ako aj verejnej hromadnej dopravy autobusovej, čo si myslím, že nie je dobrá koncepcia. Tak, ak odhliadneme tieto problémy a tieto úsporné opatrenia, ku ktorým sa vyjadrujem kriticky, budú všetky uplatnené, ktoré spočívajú v tom zvýšení cestovného a znížení vlakových kilometrov, bude potrebovať Železničná spoločnosť Slovensko 205 mil. eur. Má v rozpočte uvažovaných 150 mil. eur, to znamená zase len štát bude musieť dotovať 55 mil. eur Železničnú spoločnosť Slovensko. A teraz ešte k tomu vplyvom zrušenia zvýhodnenia červenej nafty bude musieť pridať cca 2,3, 2,5 mil. eur, čo si myslím, že zase len štát ide sám proti sebe. Na jednej strane zruší túto výhodu pre Železničnú spoločnosť Slovensko a na druhej strane mu zo štátneho rozpočtu bude musieť pridať viac. Čiže, toto si myslím, že nie je koncepčné riešenie, ale nekoncepčné riešenie a treba sa nad ním určite zamyslieť, a preto by som chcel vyjadriť podporu k tomu pozmeňovaciemu návrhu, ktorý tu bol predložený, aby ostalo zvýhodnenie červenej nafty v pôvodnom znení.

  Na záver len trochu kriticky na pána spravodajcu, lebo povedal to nedopatrením a aby nevznikli pochybnosti, samozrejme, to nedopatrenie sa môže stať, ale to, aby nevznikli pochybnosti, bolo príliš jemné, pretože spoločnú správu, aj mňa ste s tým trošku zamotali, lebo som rýchlo pozeral, čo to je, aká spoločná správa, čiže treba sa vyvarovať takýmto chybám a nie, aby nevznikli pochybnosti, ale aby nebol celý zákon zmetený takýmto chybným krokom. Čiže, bolo to treba vysvetliť jednoznačne, ale bolo to napravené a myslím si teda, že je rokovaciemu poriadku učinené zadosť. Takže, ďakujem za vystúpenie, skončil som.

 • Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Pán poslanec Vážny, ja by som len rád v krátkosti zareagoval na tú problematiku Železničnej spoločnosti Slovensko, a to ako ju efektívne riadiť a kde nájsť, dajme tomu, 2,3 mil. eur. V roku 2006 sme nechali Železničnú spoločnosť Slovensko s historicky najlepším hospodárskym výsledkom a hlavne, čo bolo dôležité, sa podarilo po takmer desiatich rokoch zastaviť pokles tržieb, nezvýšili sme ho, ale tento pokles sme zastavili, a to tým, že sme pravidelne prispôsobovali grafikon vlakovej dopravy cestujúcim a nie železničiarom, ktorí ho používajú dodnes ako dopravu za prácou na základe "režiniek".

  Štyri roky sa s grafikonom nerobili žiadne zásadné zmeny. Štyri roky sa tento stav, v tomto stave nepokračovalo a ja verím tomu, že nový manažment Železničnej spoločnosti Slovensko práve týmto spôsobom, že bude prispôsobovať vlakové spojenia cestujúcim, občanom Slovenskej republiky, by nemal mať problém dostať viacej tržieb do svojej kasy. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Vážny chce reagovať na faktickú poznámku.

 • Pán poslanec Matej, trošku sa zamyslite nad tým, čo ste povedali a pozrite sa trošku aj do zrkadla, alebo porozprávajte sa so železničiarmi o tých úspechoch, ktoré ste urobili vy a je to už úplne mimo normálneho komentovania, ale čo sa týka grafikonu, myslím, že dobre viete, a ak neviete, tak každý rok sa menil a prispôsoboval grafikon potrebám železničnej spoločnosti, nielen potrebám železničnej spoločnosti, lebo to musí byť obojstranná potreba, ale najmä cestujúcim a zároveň sme hľadali možnosti harmonizácie železničnej dopravy s autobusovou dopravou. Čiže, nie je pravda, každý rok sa prerába grafikon a robí sa aj nový cestový poriadok a hľadajú sa také kroky, aby bola železničná spoločnosť, aby poskytovala železničná spoločnosť služby čo najúčelnejšie a, samozrejme, čo najvýhodnejšie pre občanov. Čiže, toto sú úplné nezmysly a čo sa týka hospodárskeho výsledku, takisto sa pozrite, alebo urobte si normálne, čo ste dosiahli vy a čo dosiahla súčasná Železničná spoločnosť Slovensko, kde aké zadĺženie ste zanechali vy a aké zanecháva teraz, pretože tie čísla sú pomerne jednoznačné a nerozprávajte potom nezmysly takéhoto typu, že vy ste nechali čistý stôl a nezadlženú spoločnosť, lebo to, ozaj, nesúvisí vôbec s pravdou. A nie je to pravda. A ja len hovorím to, že treba zachovať červenú naftu, pretože štát dospeje k nelogickému riešeniu, že na jednej strane zruší výhodu červenej nafty pre Železničnú spoločnosť Slovensko a na druhej strane bude musieť dotovať aj pri zavedení všetkých úsporných opatrení, ktoré nesporne realizovať treba. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie. Spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pokračujeme druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 97, výsledky prerokovania vo výboroch sú v tlači 97a. Poprosím pána ministra, aby tento vládny zákon odôvodnil a poprosím spoločného spravodajcu, aby zaujal miesto pre spravodajcu. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným cieľom návrhu zákona je spresnenie definície jednotlivých tabakových výrobkov z dôvodu ich jednoznačného zaradenia a následne spravodlivejšieho zdaňovania spotrebnou daňou z tabakových výrobkov. Ďalej je cieľom nahradiť koncepciu najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet, koncepciou váženej priemernej ceny cigariet ako referenčnej hodnoty pre minimálnu spotrebnú daň z cigariet v členských krajinách Európskej únie a tiež postupne zvýšiť sadzbu spotrebnej dane z cigariet do roku 2014 v dvoch krokoch, a to zvýšením sadzieb s účinnosťou od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 a zvýšením sadzieb s účinnosťou od 1. marca 2013 tak, aby boli zabezpečené minimálne sadzby stanovené v Európskej únii.

  Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom v roku 2011 sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vo výške 15,9 mil. eur. V roku 2012 21,2 mil. eur, v roku 2013 42,1 mil. eur a v roku 2014 vo výške 53,9 mil. eur. Návrh zákona bol schválený na rokovaní vlády dňa 22. septembra 2010 a účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2011. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet, poslancovi Kažimírovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Predkladám vám spoločnú správu pod tlačou 97a. Je to spoločná správa, ktorú vypracoval gestorský výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a musím povedať, že v podstate Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 93 z 13. októbra tohto roku pridelila vládny návrh tohto zákona trom výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona žiadne ďalšie stanoviská poslancov Národnej rady. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, tak urobil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a takisto Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť, tak urobil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Obdržali sme päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto. O bodoch spoločnej správy 1, 2, 3, 4, a 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby vládny návrh zákona, ktorý som spomenul, bol schválený s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Takisto tento výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril, aby som navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Ďakujem.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Slovo má pán poslanec Matej.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister financií, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predniesol pozmeňujúci návrh skupiny poslancov pána Ivana Švejnu, Jozefa Kollára, Ondreja Mateja a Antona Marcinčina k vládnemu návrhu zákona, tlač 97, v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Doporučujem vykonať nasledovné zmeny a doplnky v predkladanom vládnom návrhu.

  K čl. I bod 8 znie: "8. V § 6 ods. 1 až 3 znejú:

  "(1) Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet a s výnimkou podľa § 44i ods. 1 sa ustanovuje takto: opis tovaru - cigary, cigarky, tabak, sadzba dane - 77,14 eura/1000 kusov, 70,90 eura/kilogram.

  (2) Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa ods. 3 a § 44i ods. 2 sa ustanovuje takto: opis tovaru - cigarety, kombinovaná sadzba dane - špecifická časť 59 eur/1000 ks, percentuálna časť 23 % z ceny cigariet.

  (3) Minimálna sadzba dane z cigariet je 90 eur/1000 ks s výnimkou podľa § 44i ods. 3.".".

  Odôvodnenie: Jedná sa o legislatívno-technické ustanovenia alebo resp. o legislatívno-technickú úpravu.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa do rozpravy chce niekto ešte prihlásiť. Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 98, výsledky rokovania výborov sú v tlači 98a.

  Dávam slovo pánovi ministrovi financií, aby vládny návrh zákona odôvodnil a poprosím spoločného spravodajcu pána poslanca Marcinčina, aby zaujal miesto pre spravodajcu. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona navrhuje zvýšenie spotrebnej dane z piva, predpokladá sa, že navrhované zvýšenie základnej a zníženej sadzby dane na pivo bude mať vplyv na obyvateľov a domácnosti, a to prostredníctvom zvýšenia ceny tohto tovaru. Vo vládnom návrhu zvýšenie koncovej ceny predstavuje aj po započítaní dane z pridanej hodnoty približne 5 centov na pol litra 10-stupňového piva. Navrhovanou úpravou sa predpokladá dodatočný príjem do štátneho rozpočtu v roku 2011 vo výške 14,9 mil. eur, v roku 2012 vo výške 25,5 mil. eur, v roku 2013 vo výške 26 mil. eur a roku 2014 vo výške 26,6 mil. eur. Medzitým ale došlo k politickej dohode na nižšom zvýšení spotrebnej dane, ktoré bude navrhnuté v poslaneckých návrhoch, ktoré zhruba znižuje túto výšku, a teda znižuje aj výšku príjmu dodatočného, ale teda aj výšku predpokladaného zvýšenia spotrebnej dane z piva na polovičnú úroveň oproti predpokladanej úrovni pôvodným vládnym návrhom zákona.

  Vládny návrh zákona bol prerokovaný a schválený vo vláde dňa 22. septembra 2010 a predpokladá sa účinnosť zákona od 1. januára budúceho roka. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet, poslancovi Antonovi Marcinčinovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výboru pre financie a rozpočet, tlač 98a. Národná rada pridelila vládny návrh zákona o spotrebnej dani z piva trom výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré návrh zákona prerokovali v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ústavnoprávneho výboru, výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie tak isto neprijal platné uznesenie. Z uznesenia výboru vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. V podstate sú to dva technické návrhy, o ktorých gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne a schváliť ich.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Zároveň výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma jednak predniesť spoločnú správu výborov a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Ďakujem.

 • Ďakujem, otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal písomnú prihlášku od pána poslanca Buriana. Pán poslanec Kaník má procedurálny návrh, ale až keď skončí... A písomne prihlásený, potom vyzvem. Pán Burian, máte slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy, páni, vážený pán minister, niekto si tu nechal pero, môžem ho venovať niekomu. Chcem len teda na úvod povedať, že to je ďalší zákon zo skupiny zákonov, ktoré prispejú k zvýšeniu nákladov, jednak je to pre firmy, jednak aj pre občanov Slovenskej republiky, jednak je to ďalší zákon zo série zdražovania a série doslova chaosu. Chaos, ktorý ste už aj počuli od spoločného spravodajcu, kde výbor, ktorý je gesčným výborom tohto zákona, neprijal platné rozhodnutie, lebo nie je jasné na čom sa vôbec vláda, prípadne Národná rada a hlavne koalícia dohodnú. A výsledkom bolo to, že sa neprijalo platné uznesenie vo výbore, ktorý je gesčný. Už by som povedal, pochyboval by som o tom a mohlo sa teda zadeklarovať, že sa príjme nejaký iný návrh, ale jednoducho neprijať platné rozhodnutie je podľa môjho názoru nie hodné toho, že v prvom čítaní všetci koaliční partneri alebo všetci koaliční poslanci hlasujú za daný zákon, a potom vo výbore neprijmú platné uznesenie. Nechápajúc a nepochopiac toto celé, ale asi to vyzerá, že je tu strach pred petíciou, ktorá bolo veľmi silná a veľmi tvrdá vo vzťahu k vláde. Myslím, že asi vychádza z jasných predpokladov a z jasných téz, ktoré bolo vidieť už v predchádzajúcom období pri zvyšovaní zo spotrebnej dane z piva, kde po roku 2006 zaniklo sedem malých pivovarov, kde prišlo o prácu asi 1200 ľudí. Myslím, že sme mali veľmi dobrú ukážku toho, akým spôsobom alebo k čomu sme dospeli pri zvýšení spotrebnej dane z piva. Je jasné, že zvýšením aj komodít, ktoré súvisia s výrobou piva ako je jačmeň, chmeľ, bude súvisieť aj ďalšie zdražovanie piva. Čiže, ale to je, by som povedal, toto je už taký celosvetový problém alebo problém, ktorý nemá len Slovensko, ale tým chcem definovať, že toto nie je jediná časť, ktorá prispeje k zvýšeniu a takouto vysokou spotrebou dane určite, určite k tomu dospejeme.

  Už z úst pána ministra bolo deklarované, že vláda alebo koaličná rada sa dohodla, alebo ministerstvo financií navrhlo zníženie tejto spotrebnej dane. Myslím si, že aj po znížení spotrebnej dane na polovicu, stále budeme v najvyššej, alebo budeme mať najvyššiu spotrebnú daň z okolitých krajín, teda krajín V4 a v krajinách Európskej únie sa budeme pohybovať na popredných miestach s najvyššou spotrebnou daňou.

  Nerozumiem teda tomu, že stále len do toho piva nejakým spôsobom sa ministerstvo financií, hlavne táto koalícia aj v predchádzajúcom volebnom období v roku 2002 - 2006 a teraz v tomto období v 2010 sa tiež opiera zase do piva, pričom víno nechávame na 0-percentnej dani, čo nie je celkom pravda, že teda v nejakých tézach bolo, som čítal vo vyjadrení, že spotrebné dane na víno nemajú v rámci európskej krajiny oporu. No, myslím si, že nie je to celkom pravda, takmer 50 % krajín Európskej únie používa spotrebnú daň na víno, dokonca aj jeden najväčší producent ako je Francúzsko, má tiež spotrebnú daň na víno.

  Nehovoriac o alkohole, ktorý v roku 2003 stúpol len o minimálnu položku alebo minimálnu časť. Neviem, či je teda vyššie loby, alebo lepšie lobistické skupiny boli, podporovali, povedzme, nie zvýšenie spotrebných daní a kompenzáciu alebo nejaké, by som povedal, nejaké logické vyrovnanie, vyrovnanie spotrebných daní v rámci týchto komodít. Ale myslím si, že asi to bude pravdou a možno vyššie alebo lepší záujem, možno aj niektorých predstaviteľov, ktorí boli prezentovaní možno v niektorých masmediálnych komunikačných prostriedkoch. Možno bolo definované, prečo, povedzme, tieto spotrebné dane nestúpajú. Čiže, musím povedať, že vzhľadom k tomu, že teda neakceptujú sa im požiadavky a kompromisný návrh, ktorý podali aj zväz pivovarníkov alebo pivovarníctva na Slovensku, kde kompromis bol, myslím, že navýšenia asi o 6,5 %. Myslím, že asi je zbytočné podávať takéto návrhy, alebo hľadať kompromis, lebo vláda je jednoznačne rozhodnutá. Potrebuje získať viac ako 7 mil. eur zo spotrebnej dane z piva, a tým pádom riešiť problém štátneho rozpočtu. Myslím si, že niekde inde by sa dali nájsť peniaze a ak by sa našiel ten kompromisný návrh, teda možno u toho zníženia, ktorý predostreli zväz pivovarníkov, možno by vláda prišla, možno o tri, štyri milióny eur, ale bolo by to možno asi niečo, to čo by som povedal, nelikvidovalo hlavne malé pivovary a malé pivovarníctvo na Slovensku a hlavne zamestnanosť v týchto regiónoch. Lebo zamestnanosť v týchto regiónoch, každý máme plné ústa ako im zabezpečíme regionálnu zamestnanosť, naopak, vyzerá, že v tomto zákone len potierame tieto skutočnosti.

  Ja len poznámku. Za chvíľu budeme preberať zákon o elektronických pokladniach. Ak by niekto uvažoval celkom zmysluplne a myslím, že už tu aj číslo bolo povedané asi, zisk zavedenia, skoršieho zavedenia elektronických pokladní, by bol príjmom do štátneho rozpočtu niekde na úrovni 150 mil. eur. Myslím, že toto je oproti tomu banalita a nemuseli by sme zaťažovať, stresovať a vôbec dostávať do problémov pivovarníctvo a možno aj ďalšie segmenty nášho trhu, ktoré určite nepomôžu akcelerácii ekonomiky, ktorá zhodou okolností v budúcom roku sa ráta, že klesne, klesne takmer o jedno percento. Čiže, myslím si, že ak pravicová vláda uvažuje o spriehľadnení trhu alebo zlepšení podmienok na tomto trhu, myslím, že toto nie je zákon z tejto dielne, a práve naopak, myslím si, že ide proti regionálnej zamestnanosti a proti, a teraz s filozofiou zdražovania, a hlavne vytvára takú právnu neistotu chaosu, ktorý je, sa odzrkadľuje aj v tomto zákone, ale myslím, že aj v najbližších zákonoch. Preto myslím si, že nie je hodný podpory tento zákon. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Štefanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán poslanec Burian, zaujalo ma, že ste hovorili o zvyšovaní spotrebných daní na víno, ale nepredložili ste pozmeňovací návrh. Je to dosť charakteristické, že často hovoríte, ako by sa to dalo urobiť ináč, ale zatiaľ žiadny konkrétny návrh, žiadne konkrétne riešenie tohto druhu neprišlo.

  Rozhodnutia, ktoré sa robia nie sú jednoduché, ale rozhodnutia sú len dobré alebo populárne. Vy ste robili vždy tie druhé. Vy ste robili len rozhodnutia populárne, a preto ten stav chaosu, o ktorom hovoríte, vznikol za vašej vlády, kedy ste premrhali verejné výdavky. Mali ste s dispozícii takmer 750 mld. v korunách viac na verejné výdavky a ľudia to nepocítili. Bohužiaľ, chaos, o ktorom hovoríte, vo verejných financiách vznikol aj v minulom roku, keď takto pred rokom ste revidovali štátny rozpočet, kde chýbalo na strane príjmov takmer 2 mld. eur, ale na strane výdavkov ste ani jedno euro, cent neušetrili. Dokonca ste sa ani nepokúsili ušetriť tieto verejné výdavky. To bol základ rozvráteného stavu vo verejných financiách, ktorý ste spôsobili vy.

  Takže, opatrenia, ktoré sa tu dnes robia, nie sú chaotické, ale sú len práve pokusom o navrátenie stavu, normálneho stavu do verejných financií o konsolidáciu vo výške 1,7 mld. eura, pretože to, čo sa robilo za minulej vlády, práve to bol ten chaos, o ktorom hovoríte. Ďakujem.

 • Pán poslanec Burian chce reagovať. Skúste ešte raz. Dobre, nejde. Poprosil by som pánov pozrieť funkčnosť zariadenia. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pán predseda, vážený pán poslanec Štefanec, ak budeme my vo vláde a budeme riešiť tento problém, riešili by sme ho asi určite inak a systémovo. Ale nie to a ten chaos je tým, že najprv dáte 49-percentnú spotrebnú daň, potom to tu sú rôzne petície, potom je chaos, na výbore vôbec ako členovia výboru, teda za koalíciu, vôbec nehlasujú za tento zákon. Myslíte, že toto je normálne riešenie? Potom sa deň pred Národnou radou sa tu vydefinuje nejaké zníženie spotrebnej dane, a potom sa mňa pýtate ako koaličného poslanca, prečo sme nedali návrh na zvýšenie spotrebnej dane z vína. Ja som vám presne povedal vo svojom príhovore, ak by zaviedli registračné pokladne od 1.7. máte, a toto nie je z mojich úst, ale z úst koaličného poslanca, ktorý definoval, že je to 150 mil. eur. To je výsledok toho, čo teraz riešite 7 mil. na rozdiel toho, že by ste získali niekde inde peniaze. Naopak, riešite to iba chaosom a zdražovaním. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy prihlásiť niekto ústne. Traja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Slovo má pán poslanec Kaník.

 • Vážené dámy, vážení páni, v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov navrhujem vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov vykonať nasledujúce zmeny a doplnky.

  K čl. I. Za doterajší bod 1. sa vkladá nový bod, ktorý znie:

  "2. V § 5 ods. 5 a 6 znejú:

  "(5) Malý samostatný pivovar je povinný správcovi dane oznámiť skutočnosť, a to do 15 dní od jej vzniku, že skutočné množstvo vyrobeného piva v kalendárnom roku

  a) prevýšilo 100 tis. hektolitrov, nie však 200 tis. hektolitrov vrátane, alebo že nie je splnená niektorá z ďalších podmienok podľa ods. 1 a uplatniť zníženú sadzbu dane podľa § 7 ods. 1 písm. c) na množstvo piva vyrobeného v kalendárnom roku,

  b) prevýšilo 200 tis. hektolitrov, alebo že nie je splnená niektorá z ďalších podmienok podľa ods. 1 a uplatniť základnú sadzbu dane na množstvo piva vyrobeného v kalendárnom roku.

  (6) Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti podľa ods. 5, je malý samostatný pivovar povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli skutočnosti podľa ods. 5. Z rozdielu dane sa neuplatní pokuta podľa osobitného predpisu. V dodatočnom daňovom priznaní vyznačí zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka a uvedie rozdiel medzi daňou vypočítanou podľa

  a) základnej sadzby dane a daňou uvedenou v riadnom daňovom priznaní, ak boli splnené skutočnosti podľa ods. 5 písm. b) alebo

  b) sadzby dane podľa § 7 ods. 1 písm. c) s daňou uvedenou v riadnom daňovom priznaní, ak boli splnené skutočnosti podľa ods. 5 písm. a).".".

  Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

  Bod 2 nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

  Navrhuje sa diferencovať malý samostatný pivovar na základe množstva vyrobeného piva za kalendárny rok tak, že sa navrhujú dva druhy malých samostatných pivovarov. A to malý pivovar s ročnou výrobou piva do 100 tis. hektolitrov vrátane a malý pivovar s ročnou výrobou piva od 100 tis. hektolitrov do 200 tis. hektolitrov. Na uvedenú úpravu nadväzujú ustanovenia týkajúce sa dvoch znížených sadzieb na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom.

  2. Doterajší bod 2 znie: "2. V § 7 ods. 1 písm. a) sa číslo "1,65" nahrádza číslom "2,10". To znamená, týmto sa navrhuje upraviť základná sadzba dane na pivo.

  3. Doterajší bod 3 znie: "3. V § 7 ods. 1 písm. b) znie: "b) znížená sadzba dane 1,50 eura/stupeň Plato/hl na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom, ktorého ročná výroba piva je najviac 100 tis. hl vrátane.".

  Zdôvodnenie. Navrhuje sa diferencovať výšku zníženej sadzby dane na pivo vyrobenej v malom samostatnom pivovare, a to aj v závislosti od vyrobeného množstva piva.

  4. Za doterajší bod 3 sa vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:

  "4. V § 7 sa ods. 1 dopĺňa písm. c), ktoré znie: "c) znížená sadzba dane 1,80 eura/stupeň Plato/hl na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom, ktorého ročná výroba piva je viac ako 100 tis. hl, najviac však 200 tis. hl.".

  5. V § 7 ods. 2 znie: "(2) Znížená sadzba dane podľa ods. 1 písm. b) sa uplatní na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom, ktorého ročná výroba piva je najviac 100 tis. hl vrátane a znížená sadzba dane podľa ods. 1 písm. c) sa uplatní na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom, ktorého ročná výroba piva je viac ako 100 tis. hl, najviac však 200 tis. hl.".".

  Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

  Zdôvodnenie. Navrhuje sa diferencovať výšku zníženej sadzby dane pre pivo vyrobené v malom pivovare v závislosti od vyrobeného množstva piva.

  6. Za doterajší bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie: "5. Za § 43d sa vkladá § 43e, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 43e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2011. Malý samostatný pivovar je povinný oznámiť colnému úradu do 31. marca 2011 predpokladanú ročnú výrobu piva v hektolitroch.".".

  Doterajšie body sa primerane prečíslujú. Bod nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

  Doterajšie body 2, 3 a nové body 2, 3, 4 a 5 upravujúce § 5 ods. 5 a 6, § 7 ods. 1 písm. a) až c) a § 7 ods. 2 nadobúdajú účinnosť 1. marca 2011. Nový bod 6 upravujúci § 43e nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

  Ďakujem za pozornosť. To je všetko.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto. Ďalší v rozprave je pán poslanec Matej. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister financií, kolegyne, kolegovia, včera vám bol rozdaný pozmeňujúci návrh skupiny poslancov pána Švejnu, Kollára, Ondreja Mateja, Antona Marcinčina označený pracovne pod bodom 8. Týmto ho neprednášam. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto. Slovo má pán poslanec Záhumenský.

 • Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, tento návrh zákona, ktorý zdražuje spotrebnú daň z piva je z veľkého balíka pripravených zákonov, ktorý hovorí o zdražovaní, ale v tomto prípade skutočne platí aj slovo chaos, lebo to, čo sa udialo okolo piva od predloženia vládneho návrhu zákona prejdeného vo vláde až doteraz, nebolo poznamenané ničím iným len chaosom.

  Ja som vo svojom prvom vystúpení, v prvom čítaní, dosť podrobne, si myslím, zdôvodňoval prečo vláda pristupuje k likvidačnému kroku vo vzťahu k pivovarníkom, sladovníkom, sladovníckemu priemyslu, ale aj poľnohospodárom. A či stojí tých kalkulovaných prvých 14 mil. pre budúci rok alebo pri súčasnom návrhu, ktorý odznel v pozmeňovacom návrhu, no len 7 mil., či stojí za to, aby sa zlikvidoval jeden sektor a stratilo sa veľké množstvo pracovných príležitostí, a či sa vláda nedokázala poučiť, keď v podobnom zložení v roku 2003 zvýšila spotrebnú daň na pivo, kde došlo k likvidácii siedmich pivovarov a došlo 1 200 ľudí o prácu.

  Môj kolega, Jožko Burian, to veľmi presne zdôvodnil, nebudem sa opakovať. Ja by som chcel skutočne apelovať na zdravý rozum vládnych poslancov, aby sme zvážili, či tých pár tisíc eur, doslova pár tisíc eur, v tomto ponímaní je to až 7 mil. celkovo čo kalkulujete, čo bude príjem pre štátny rozpočet, či nebude opäť kontraproduktívny na verejné financie a či množstvo nezamestnaných a zníženie výroby a likvidácie práve nebude mínusovou položkou pre verejné financie.

  Ja osobne si myslím, že áno. A aj návrh, ktorý predniesol pán poslanec Kaník vyplýva asi z toho, že bol cez víkend doma, pivovarníci zo Steigru mu povedali, že či vláde stojí za to, aby zlikvidovala aj tento malý pivovar s návrhom, keď ste znížili hranicu pre malý pivovar z 200 tis. hl na 100 tis. hl. A práve tento jeden jediný pivovar bol týmto návrhom postihnutý.

  Neviem, či ten návrh smeroval proti práve tomuto pivovaru a ktosi tento pivovar nemá rád. A pánovi Kaníkovi doma vysvetlili, že bude to znamenať buď zníženie výroby na 100 tis. hl, aby dokázali prežiť. To znamená zníženie výroby, zníženie daní a zníženie zamestnanosti v danom regióne, alebo likvidáciu tohto pivovaru ako takého. Tak sa predložila ďalšia sadzba, stredná sadzba niekde na úrovni 1,80 eura/stupeň Plato/hl, ale tieto sadzby, ktoré sú dané, skutočne, stále sú v kategórii likvidácie a najmä likvidácie malých pivovarov.

  Je známe, že len 8 % produkcie piva pochádza z malých pivovarov. Ak zoberieme, že vláda plánuje 7 mil. príjem do štátneho rozpočtu, tak je to asi 500 až 560 tis., čo dostane z malých pivovarov. Stojí za to, za tých 500 tis. zlikvidovať malé pivovary na Slovensku? Všetky krajiny v okolitých štátoch podporujú malé pivovary, aby boli zachované regionálne chute, aby bola zachovaná regionálna zamestnanosť, aby sa aj cez malé pivovary budoval turizmus a podobne.

  Iba na Slovensku ideme cestou likvidácie. A keď hovorím, že táto vláda je aj vládou likvidácie a vo vzťahu k poľnohospodárstvu určite, je tento zákon aj z pohľadu zvyšovania spotrebnej dane na pivo. Pivovarníci prišli s návrhom, že do 6 - 7 %, pokiaľ by došlo k zvýšeniu, že to vedia rozdýchať tak, aby nemuseli zdražovať pivo, práve pre najslabšiu skupinu obyvateľstva, keďže až 80 % spotrebiteľov piva sú práve občania z najnižších príjmových skupín. To znamená, že na jednej strane zaťažíme a vyberie peniaze od tých najslabších, ktorí sú v spoločnosti, na druhej strane zlikvidujeme najmä malé pivovary, aj veľké pivovary, umožníme ďalší dovoz piva zo zahraničia a vláda sa bude tešiť, že má 7 mil., pritom len pri zavedení registračných pokladníc o čosi skôr dokáže získať do štátneho rozpočtu desiatky až stovky miliónov.

  Ja by som chcel skutočne požiadať vládnych poslancov, aby ste ešte zvážili do hlasovania či nestojí za to tento návrh zákona vrátiť na dopracovanie a nájsť možnosť ako tú sadzbu z piva ešte znížiť. A to zníženie, ktoré bolo predložené vládnymi poslancami je stále nedostačujúce na to, aby sa zachoval efekt zachovania aj pivovarov, aj výroby a nemyslím si, že to bude mať pozitívny dopad na verejné financie. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce navrhovateľ zaujať stanovisko? Nech sa páči.

 • Áno, ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi zaujať stanovisko k vystúpeniam poslancov k tomuto zákonu a dotknem sa trochu aj tých zákonov pred tým.

  Opoziční poslanci neustále hovoria o zdražovaní a chaose a pán poslanec Záhumenský k tomu pridal aj likvidáciu. Tak vám chcem znovu pripomenúť, vážení páni poslanci a panie poslankyne, že ideme zaplatiť účet, ktorý vystavila Slovensku vláda Roberta Fica. Rozhadzovali ste, rozkrádali verejné zdroje takým spôsobom, že účet narástol, žiaľbohu, do takých rozmerov, že sa nedá zaplatiť aj bez zvyšovania niektorých daní. Miera korupcie na Slovensku počas vlády Roberta Fica dosiahla rekordné úrovne, aké nemala nikdy. Podľa svetového ekonomického fóra sme dokonca zo 139 krajín, ktoré boli sledované, na predposlednom 138. mieste, čo sa týka klientelizmu a korupcie vlády a vládnych činiteľov a toto vyhodnotenie bolo urobené presne na konci funkčného obdobia vašej vlády, vlády Roberta Fica. Áno, prešustrovali ste obrovské množstvo peňazí, ktoré sa rozhajdákali, rozplytvali a dnes sa musia zaplatiť.

  Takže, ak hovoríte o zdražovaní, tak vám chcem pripomenúť, že len musíme platiť účet, ktorý ste tejto krajine vystavili vy. Čo sa týka toho údajného chaosu a likvidácie, ja som veľmi rád, že pán Záhumenský už nepoužíva argument, že likvidujeme poľnohospodárstvo a o koľko sa zníži zamestnanosť v poľnohospodárstve. Na minulej tento argument používal, až kým mu kolega Golian neukázal na číslach ako klesla zamestnanosť v poľnohospodárstve počas štyroch rokov vlády Roberta Fica. Aj na tom vidieť účelovosť vašej argumentácie.

  Čo sa týka pána poslanca Buriana a toho jeho vystúpenia, kde hovorí, že máme byť, vraj, pod vplyvom lobistov, lebo pivo navrhujeme, víno nie a alkohol nie. Chcem pripomenúť, že my sme uvažovali aj o zavedení spotrebnej dane na víno. Dôvody, prečo sme tak neurobili, sú nasledovné. Chceli sme ho zaviesť aj preto, že sme chceli zaťažiť, pretože spotrebnou daňou je zaťažené nielen víno alebo pivo, ktoré sa, teda pivo a bolo by víno, keby sa zaviedla, ktoré sa tu vyrába, ale všetko, ktoré sa tu spotrebováva, teda aj to, ktoré sa dováža. Nezavedenie spotrebnej dane na víno nakoniec nedalo sa to urobiť kvôli tomu, že po prvé, sme nevedeli prijať dostatočné opatrenia, ktorými by sa to čiastočne kompenzovalo našim vinohradníkom, keďže v žiadnej z okolitých krajín nie je zavedená spotrebná daň z vína. A ďalší dôvod je ten, že víno vyrábajú stovky, až tisíce pestovateľov a výrobcov vína, teda administratívne náklady zavedenia spotrebnej dane pri víne sú enormne vysoké a nedá sa to ani dostatočne kontrolovať. Čiže, toto boli hlavné dôvody, nie žiaden lobing.

  U alkoholu pripomínam, že výrazné zvýšenie spotrebnej dane z alkoholu bolo to posledné, bolo urobené ešte za vašej vlády v apríli tohto roka. A to je dôvod, prečo vlastne dnes nepristupujeme k zvýšeniu spotrebnej dane z alkoholu, pretože jednoducho bolo výrazné zvýšenie a, samozrejme, ďalšie zvýšenie je spojené s rizikami čierneho pálenia, s rizikami falšovania a čierneho dovozu.

  Čo sa týka lobingu, vy nás obviňujete aj ohľadom údajného lobingu, čo sa má týkať tých registračných pokladní. Ja sa k registračným pokladniam vyjadrím podrobnejšie pri bode, ktorý sa bude týkať registračných pokladní, len vám chcem povedať, pán poslanec Burian, že tu narábate s absurdnými a nezmyselnými číslami, ktoré som ja počul doteraz hovoriť len od práve lobistov, výrobcov týchto pokladní.

  Chcem vám pripomenúť, vy hovoríte, že na pokladniach by sa dalo získať naviac 150 mil. eur. Tak vás chcem upozorniť, že daňové riaditeľstvo za vašej vlády, za vlády Roberta Fica, keď sa schvaľoval zákon o registračných pokladniciach, vyčíslilo odhad, keby to všetko išlo ako má ísť, na 15 mil. eur. Vy tu rozprávate o čísle 150 mil. eur.

  Je to síce len nula, ale keď pridáte niekde nulu, zdesaťnásobí to tú sumu, takže, môžem vám povedať, že ak, a budem hovoriť viac pri bode, ktorý sa toho týka, aj o lobingu, aj o tom, akým spôsobom ste prijali zákon v neprospech všetkých podnikateľov a obchodníkov a v prospech pár výrobcov a dovozcov týchto zariadení.

  Čo sa týka návrhu pána poslanca Kaníka, alebo ešte aj k tej procedúre, vy to nazývate chaosom, vy nazývate chaosom to, čo je normálnou procedúrou, parlamentnou procedúrou prijímania zákonov. Áno, za vás to bolo inak. Za vás si sadol Fico s Mečiarom a so Slotom, a to na čom sa dohodli, to vy ste zrazili opätky a odhlasovali. My sme iná koalícia. Áno, my sme koalícia, kde aj poslanci si môžu povedať a hovoria, kde počúvame názory, samozrejme, aj všetkých zainteresovaných, a kde sa konečné znenie zákona pripravuje nakoniec tu v Národnej rade, pretože Národná rada je zákonodarným orgánom, pričom za vás bola len poslušným vykonávateľom pokynov trojice Fico, Mečiar, Slota. Takže, áno, v tom je rozdiel. Ak to niekomu pripadá ako chaos, nech sa páči, ale skôr to svedčí o tom, čo ste ochotní vy akceptovať a ako vy chápete parlamentnú demokraciu a doslova podriadené pôsobenie, nedôstojné pôsobenie poslancov v takomto režime, v akom ste štyri roky fungovali.

  Návrh pána poslanca Kaníka, samozrejme, že sme konzultovali a v koalícii sme o tom diskutovali, jednoducho prichádza preto, že to zvýšenie pôvodne navrhnuté vo vládnom zákone pre pivovar Steiger, lebo týka sa to len jeho, by bolo naozaj takým, že by mohlo byť likvidačné, keďže to zvýšenie bolo asi 90-percentné, z 1,20 eura na 2,10 eura.

  Zároveň ale meníme ten systém, ktorý bol doteraz, pretože ho nepovažujeme za správny, pretože Steiger nebol malým pivovarom a pri hranici 200 tis. hl mal takú istú mieru spotrebnej dane a zdanenia ako mali, naozaj, malé pivovary. Takže, myslíme si, že je to riešenie kompromisné, kedy budú vlastne tri sadzby, a kedy vlastne budú sadzby pre malé pivovary, stredné pivovary a veľké pivovary, je riešením.

  A za rozumný kompromis považujem aj to, na čom sme sa nakoniec dohodli, pretože pripomínam, že to zvýšenie pôvodne malo byť 47-percentné, 49-percentné, nakoniec bude 27-percentné, ak schválite to, ako sú navrhnuté pozmeňovacie návrhy, tak by malo byť 27-percentné pri veľkých pivovaroch a 23-percentné pri malých pivovaroch. A pri tom jednom pivovare, pri tých stredných pivovaroch by nebolo likvidačné. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. Záverečné slovo si žiada aj spoločný spravodajca. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, takisto nebudem hovoriť o chaose, pretože nejde o chaos, ide o balík 1,7 mld. eur, ku ktorým nás svojím spôsobom zaviazala minulá vláda. Dobre, ale čo teda urobíme s pivom? Je to vec na nejakú ľahkú diskusiu, alebo je to aj vážna vec? Podľa petície, ktorú sme dostali, je to pomerne vážna vec, keďže veľmi veľa ľudí bolo schopných podpísať petíciu, vyjadriť svoj občiansky postoj. Pre nich je to možno trošku odľahčenejšia téma, je to možno boj s pivným mozoľom, je to možno boj za krásne figúry, hlavne mužov, je to boj proti alkoholizmu, či je to ľahká, je to ťažká téma.

  Je to možno aj o niečom inom. Je to možno aj o podpore spotreby lacného krabicového vína, ktoré ničí zdravie na úkor piva, ktoré obsahuje viac ako dvetisíc minerálnych látok a vitamínov, kde ideálna spotreba ako potravinového doplnku pre muža sú dve pivá denne, pre dámy, žiaľ, iba jedno pivo denne. A kto mal z únavy, z vyčerpania afty, tak viete, že netreba ísť do lekárne, stačí si dať hoci len jedno malé pivo.

  Prečo hovorím, že ideme podporiť lacné krabicové víno. Kvôli dvom veciam, kvôli substitučnému efektu, a teraz si dovolím dva ekonomické termíny, substitučný efekt a cenová elasticita dopytu alebo spotreby. Cenová elasticita u piva je pomerne veľká. Ak zvýšite cenu o jedno percento, zníži sa spotreba o jeden a pol percenta. Substitučný efekt znamená, že ak môžte drahší výrobok nahradiť iným, tak sa rozhodnete o ten iný. Rozhodnete sa o výrobok, ktorý dovážame, na ktorý je nulová sadzba spotrebnej dane. Mnohí sa rozhodujú o krabicové víno, ktoré je v podstate odpadom, a ktoré už teraz je výhodnejšie z hľadiska alkoholizmu a prerátania alkoholu na eurá, obsahu alkoholu na eurá, než pivo. Iste, možno že niekto to bral aj tak, že voda bola premenená na víno a nie na pivo. Ale nie na to krabicové víno. A nie je na nás, aby my sme určovali, či ľudia majú kupovať víno alebo pivo. My sa máme snažiť o daňovú neutralitu, aby sme nie my určovali, ale aby to určovali slobodní ľudia.

  Zvýšime teda, zvýšime cenu piva. Ak zvýšime cenu piva, každý z nás si ho, kľudne, dá ďalej. My ho budeme piť ďalej, ak sme teda neprešli na whisky a podobné produkty, ktoré zvyšujú prestíž a tak ďalej, ale pivo je nápoj bežných a obyčajných ľudí s malým o. Je to nápoj študentov. Je to nápoj, pri ktorom sa rozpráva, pri ktorom sa diskutuje, pri ktorom sa ventiluje.

  Naše návrhy tým, že zvyšujú cenu, jednak samozrejme, že postihnú zamestnanosť v regiónoch. Nižšia spotreba znamená nižšiu výrobu. Nižšia výroba, samozrejme, znamená nižšiu zamestnanosť.

  Zároveň zvyšujeme závislosť Slovenska na dovoze vína, z ktorého máme nulový príjem na spotrebnej dani. Zároveň znížime príjmy z vyvolaných aktivít investícií, ktoré súvisia s výrobou a spotrebou piva. Zároveň nerešpektujeme ani regionálny kontext. Česká republika už teraz má asi o polovicu nižšiu spotrebnú daň z piva ako my.

  Nerešpektujeme ani kontext domáceho trhu. Hovorím o tom kontexte preto, že, samozrejme, spotrebné dane sú prvou vecou pre každú vládu, na ktorú čiahne, ale musí to byť v nejakom kontexte regionálnom a v kontexte substitučných výrobkov.

  A nakoniec, nepomáha ani cestovnému ruchu. Dovoľte teda na záver zopakovať otázku, čo urobíme s pivom? Na výbore, finančnom výbore sme schopní sa dohodnúť ako koalícia a našli sme kompromis podľa môjho názoru, ktorý bol kompromisom pre všetkých zúčastnených a na čom sme sa vedeli dohodnúť. Je škoda, že potom prišlo niečo, čo ja chápem ako rozhodnutie zhora. A keď hovorím zhora, nemyslím od najvyššieho, ale iba zhora.

  My sme však poslanci a my svojím hlasom, svojím menom podpisujeme zákony. Preto sme tu, a preto hlasujeme pod svojím menom, a preto si to každý môže potom pozrieť na internete, ako kto z nás hlasoval.

  Som za to, aby sme zvyšovali kultúru pitia piva, aby sme zvyšovali kultúru pitia zdravého nápoja. A veľmi dúfam, že prijmeme dobré rozhodnutie, možno aj, ak by to malo byť rozhodnutie dotknúť sa piva a vína naraz, spoločne, robiť to v kľude. Akékoľvek iné rozhodnutie, samozrejme, uznáte za vhodné, tak by sme mali všetci hlasovať. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pokračujeme druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 109. Výsledky rokovania výborov majú tlač 109a.

  Poprosím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála, aby vládny návrh zákona uviedol a poprosím spoločného spravodajcu poslanca Zoltána Horvátha, aby zaujal miesto pre spravodajcu. Ďakujem. Nech sa páči, pán minister.

 • Dobrý deň všetkým prítomným. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa navrhuje novelizovať tri zákony.

  V čl. I sa navrhujú zmeny a doplnenia zákona o sociálnom poistení, ktorými sa v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky postupne realizuje reforma odvodového systému. S cieľom zjednotenia výberu odvodov a daní sa novo definujú základné pojmy, a to zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba a zamestnávateľ. Súčasne sa novo definuje osobný rozsah a vznik a zánik sociálneho poistenia tak, aby tieto základné pojmy boli v zásade kompatibilné so zákonom o dani z príjmov. Navrhuje sa, aby fyzické osoby, ktoré majú príjem zo zárobkovej činnosti zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podliehali sociálnemu poisteniu a boli povinné platiť poistné na sociálne poistenie. Osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nebudú podliehať nemocenskému poisteniu, dôchodkovému poisteniu a poisteniu v nezamestnanosti.

  S cieľom redukovať neodôvodnené vyplácanie nemocenských dávok a v záujme efektívneho a účelného vynakladania finančných prostriedkov na tieto dávky sa navrhuje skrátenie ochrannej lehoty zo súčasných štyridsaťdva dní na sedem dní. Nárok na nemocenskú dávku sa v zásade navrhuje podmieniť neexistenciou príjmu podľa zákona o dani z príjmov za obdobie, v ktorom trvá dôvod na poskytovanie nemocenskej dávky. Súčasne sa navrhujú opatrenia, ktorých účelom je zabrániť zneužívaniu nemocenského poistenia a dávok z neho poskytovaných.

  Navrhuje sa nevyplácanie predčasného starobného dôchodku jeho poberateľom, ktorí súčasne vykonávajú zárobkovú činnosť ako jedno z opatrení na finančnú stabilizáciu základného fondu dôchodkového poistenia. Ide o poberateľov dôchodkov vo veku blízkom dôchodkovému veku, ktorí nestratili zamestnanie a sú zabezpečení príjmom zo zárobkovej činnosti. Nárok na predčasný starobný dôchodok zostáva týmto poistencom zachovaný až do dovŕšenia dôchodkového veku a počas výkonu zárobkovej činnosti im zanikne len nárok na jeho výplatu. Po skončení výkonu zárobkovej činnosti sa jeho výplata obnoví, a to aj s príslušným prepočtom jeho sumy. S cieľom udržať odôvodnenú mieru solidarity v dôchodkovom poistení sa navrhuje zachovať redukciu a zvýšenie priemerného osobného mzdového bodu na určenie sumy dôchodkovej dávky na úrovni hodnôt platných v roku 2011. Z dôvodu postupného znižovania rozdielov v sumách dôchodkových dávok sa navrhuje s účinnosťou od 1. januára 2012 nový mechanizmus valorizácie dôchodkových dávok pevnou sumou, určenou v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien vo vzťahu k priemernej sume starobného dôchodku. S cieľom zjednodušenia a priblíženia odvodových a daňových povinností zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb sa navrhuje zjednotenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie s príjmom zo závislej činnosti alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov a zachováva sa jeho súčasná maximálna výška. V nadväznosti na zmeny v zákone o sociálnom poistení, týkajúce sa definície základných pojmov, je potrebné vykonať v čl. II zmeny v zákone o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a v čl. III zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci poslancovi Zoltánovi Horváthovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 109, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 109 zo 14. októbra 2010 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet ako i Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili schváliť, a to ústavnoprávny výbor uznesením č. 59 z 15. novembra, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 78 z 18. novembra a výbor pre sociálne veci uznesením č. 19 z 18. novembra. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrhy prerokovali, prijali sedemdesiatpäť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré máte v spoločnej správe s tým, že gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v IV. časti tejto spoločnej správy nasledovne: spoločne o bodoch 1 až 46, 48 až 75 so stanoviskom gestorského výboru schváliť a bod 47 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.

  Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu a zároveň sa hlásim ako prvý.

 • Ďakujem pekne. Máme tri procedurálne návrhy, alebo sú to len omylom stlačené, pán Muňko, pán Jarjabek, pán Brocka? No, veď najprv písomne prihlásený. Takže, pán Muňko, máte procedurálny návrh? Nie, poprosím zmazať. Pán Jarjabek? Nie. Pán Brocka, máte procedurálny návrh? Nie. Pán Richter? Dobre, poprosím zmazať všetky procedurálne návrhy. Nechajte tak, páni, zmažú to hen tam. Otváram rozpravu. Písomne do rozpravy je prihlásená pani poslankyňa Natália Blahová a má slovo. Nech sa páči.

 • Nie, nie ste Natália Blahová, pán poslanec. Ale vy ste sa prihlásili ústne. Ako spravodajca? Dobre. Tak teraz máte slovo vy a po vás má slovo pani poslankyňa Natália Blahová.

 • Presne tak, ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy a páni, predložený vládny návrh je jedným z postupných krôčikov na ceste k zjednoteniu výberu daní a odvodov. V rámci rozsiahlej diskusie o tomto zákone sme našli širokú zhodu minimálne v stranách vládnej koalície o návrhoch, ktoré predloženú novelu precizujú a vylepšujú. Rád by som upriamil vašu pozornosť na niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré som v rámci rokovania gestorského výboru navrhol a so súhlasom kolegov ich máte pred sebou v spoločnej správe výborov. Navrhujem z osobného rozsahu zamestnanca pravidelne, ale aj nepravidelne odmeňovaného, na účely sociálneho poistenia vylúčiť žiaka strednej školy a študenta vysokej školy v období pracovného vyučovania. Finančný dopad na realizáciu tohto zámeru by bol vyšší ako samotné príjmy. Rovnako navrhujem vyňať aj členov volebných komisií.

  Status samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia by sa mal podľa mňa pevnejšie naviazať na daňové predpisy. Takýto status bude preto odvodený od daňovej registrácie. Druhou podmienkou statusu SZČO je dovŕšenie plnoletosti. V tejto súvislosti je potrebné novo upraviť skončenie povinného sociálneho poistenia SZČO v prípade zrušenia daňovej registrácie. Ďalej navrhujem vypustiť z okruhu osôb, ktoré môžu využiť dobrovoľné nemocenské poistenie, okrem poberateľov predčasných starobných dôchodkov, aj poberateľov starobného dôchodku a invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. U týchto osôb navrhujem jednoznačne upraviť zánik dobrovoľného nemocenského poistenia dňom priznania týchto dôchodkov. Prečo takýto návrh? Poberatelia vymenovaných dôchodkov sú v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti zabezpečení dôchodkovou dávkou. Ďalej navrhujem rozšíriť okruh príjmov, z ktorých bude zamestnanec odvádzať poistné o podiel na zisku vyplatených obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva a vylúčiť z okruhu príjmov príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré platili, platí zamestnávateľ na zamestnanca. Súčasne navrhujem definovať vymeriavací základ zamestnávateľa na účely úrazového a garančného poistenia, na fyzické osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vzhľadom na komplikované situácie, ktoré by mohli nastať v praxi pri rozpočítaní vymeriavacieho základu na obdobie od vzniku poistenia, navrhujem, aby sa vyplatený príjem zohľadňoval a rozpočítaval na obdobie maximálne dvanástich kalendárnych mesiacov v poslednom kalendárnom roku.

  Ďalej navrhujem, aby register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového poistenia obsahoval údaje aj o fyzických osobách vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Predložený návrh prináša aj účinné nástroje proti zneužívaniu systému pred neodôvodneným čerpaním dávok. Mám na mysli súbeh predčasného dôchodku a zamestnania. Netajím, že nepovažujem navrhované riešenie za ideálne. Preto som navrhol, a je to obsiahnuté v spoločnej správe výborov, úpravy, ktoré majú prispieť k jednoznačnej aplikovateľnosti v praxi. To, čo sa tu rokmi vyvinulo, je ukážkou toho, ako sa dobrá a dobre mienená myšlienka dá zneužiť. Možnosť predčasného odchodu do dôchodku bola jedným z nástrojov, ktoré mali pomôcť ľuďom, ktorí prišli v období tesne pred dosiahnutím dôchodkového veku o prácu a nie sú atraktívnymi na trhu práce, slušne žiť. Teda, aby neboli do dosiahnutia nároku na starobný dôchodok vystavení životu na sociálnych dávkach, hoci celý život poctivo pracovali. Žiaľ, prax je dnes taká, že ľudia poberajú predčasné dôchodky bez toho, aby stratili prácu. Predčasný dôchodok sa im vlastne stáva prilepšením k platu a takto čerpané peniaze potom nám chýbajú v dôchodkovom fonde. Podobne ako zákon bojuje aj s ďalším negatívnym javom, ktorý so sebou prináša vysoká nezamestnanosť a snaha ľudí nestratiť príjem. Je ním rozšírené zneužívanie práceneschopnosti.

  Okrem mojich návrhov by som však chcel podporiť aj návrhy svojich kolegov z výboru pre sociálne veci a bývanie, či už sú to návrhy pána predsedu Brocku, ktoré predlžujú ochrannú lehotu tehotnej zamestnankyne na osem mesiacov, spresňujú všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky a spresňujú vymeriavacie základy. Alebo návrhy kolegyne Gibalovej na jednotné zvyšovanie invalidných dôchodkov podľa miery zníženia zárobkovej schopnosti a návrh na zvýšenie, zvyšovanie úrazovej renty k 1. januáru na rozdiel od súčasnej právnej úpravy odvedené len od miery medziročného rastu spotrebiteľských cien v národnom hospodárstve vykázané Štatistickým úradom.

  A v podobnom duchu by som mohol pokračovať pri ďalších bodoch zo spoločnej správy, čakajú nás však aj ďalšie vážnejšie rozhodnutia. Dámy a páni, tento návrh síce prináša isté dopady v podobe vyšších odvodov a vyššieho administratívneho zaťaženia podnikateľskej sféry. Myslím si však, že toto zaťaženie je vykompenzované prínosom vyčistenia právneho prostredia tak, aby sme mohli pristúpiť k zjednoteniu výberu daní a odvodov, čím sa zároveň vytvoria podmienky pre ich efektívnejší výber, a tým aj možnosť na postupné znižovanie daňového a odvodového zaťaženia. Na záver, dámy a páni...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán Horváth, poprosím ctených kolegov o kľud v miestnosti, keby ste mohli venovať pozornosť pánovi poslancovi Horváthovi. Nech sa páči.

 • Na záver, dámy a páni, mi dovoľte predložiť jeden pozmeňujúci návrh do pléna. K čl. I bod 57 a 58, 63 až 65 a § 293bx v 91. bode sa vypúšťajú. Súčasne sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov. K čl. IV. Článok IV znie: "Čl. IV Účinnosť. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.". Navrhujem ponechanie súčasného mechanizmu zvyšovania dôchodkových dávok a úrazových dávok z dôvodu, že mechanizmus navrhovaný vo vládnom návrhu potiera princíp zásluhovosti a znevýhodňuje poberateľov dôchodkov, ktorí sa na financovaní dôchodkového systému podieľali väčšou mierou. Ďalej navrhujem vyňať zo spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky na osobitné hlasovanie bod 30 až 32, bod 37, bod 63 a bod 75, kde odporúčam tieto body neschváliť v prípade schválenia môjho pozmeňujúceho návrhu. Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto. Slovo. Faktická poznámka? Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pán Muňko, vy ako na tom? Zmazať, hej? Dobre. Slovo má pán Brocka, nech sa páči.

 • Veľmi stručne, že nesúhlasím s návrhom spravodajcu v tej časti o pozmeňovacích návrhoch, kde navrhuje, aby sme vypustili z vládneho návrhu zákona spôsob valorizovania dôchodkov o pevnú sumu. To znamená, že budem inak hlasovať ako odporúča spravodajca pri vypustení časti bodov zo spoločnej správy, aby sme ich neprijali, čiže, budem hlasovať tak, ako odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy výbor pre sociálne veci.

 • Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami. Chcete reagovať na faktickú poznámku, pán poslanec? Nie. Písomne prihlásená je poslankyňa Natália Blahová. Nech sa páči.

 • Pekný deň prajem všetkým. Ďakujem pán predseda za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené dámy, páni, dovoľte mi, aby som vám v rámci rozpravy predniesla svoj pozmeňujúci návrh a taktiež návrh pána Igora Matoviča a Eriky Jurinovej.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pani poslankyňa Tomanová, poprosil by som vás tichšie rozprávať, počuť to až sem a poprosím aj ostatných pánov poslancov, keď majú rozhovory, tak choďte prosím vás von, aby sme mohli venovať pozornosť pani poslankyni Blahovej. Nech sa páči.

 • Verím, že tento návrh bude mať širokú podporu nielen v radoch koalície, ale aj v radoch opozície, pretože prináša samé dobré veci. Jednou z nich je napr. predĺženie a zvýšenie materskej z doterajších 28 týždňov na 34 týždňov, z doterajších 55 % vymeriavacieho základu na 60 % vymeriavacieho základu s tým, že ambíciou vlády je, aby toto percento a dĺžka materskej vzrastali kontinuálne po všetky štyri roky vládnutia tejto vlády tak, aby prispeli k saturovaniu straty príjmov rodičov zostávajúcich na materskej dovolenke. Ďalej sa predlžuje materská pre mamy dvojičiek a teda mamy viacerých detí, ktoré sa narodili súčasne až na 43 týždňov. Zaujímavosťou alebo ďalšou z takých pozitívnych zmien je, že iná osoba, ktorá sa o dieťa stará, medzi tieto iné osoby patrí aj náhradný rodič, doteraz mala právo poberať materskú len do 8 mesiacov veku dieťaťa. Ako všetci dobre viete, dieťa do náhradnej rodiny prichádza niekedy aj v oveľa vyššom veku, táto doba sa teda predlžuje na 3 roky, takže náhradný rodič bude môcť poberať materskú do 3 rokov veku dieťaťa.

  Takže, prešla by som k čítaniu tohto pozmeňujúceho návrhu, k jeho objemu by som chcela pripomenúť, že všetko čo je uvedené v návrhu zákona č. 461/2003 Z. z. musí byť prenesené aj do zákonov súvisiacich s matkami alebo rodičmi pracujúcimi v silových zložkách, takže preto tento objem. Tak prichádzam k čítaniu samotného návrhu.

  Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Natálie Blahovej, Igora Matoviča, Eriky Jurinovej na zmenu a doplnenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 109.

  K čl. I.

  1. 21. bod znie: "§ 21 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie: "(5) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá opätovne nadobudla právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, alebo ktorá mala prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 26 vzniká odo dňa opätovného nadobudnutia právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby. Podmienkou pre vznik týchto poistení je, že k 1. júlu alebo k 1. októbru kalendárneho roka predchádzajúceho dňu, v ktorom opätovne nadobudla právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ku dňu skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia jej príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu, alebo výnos súvisiaci s podnikaním alebo s inou samostatne zárobkovou činnosťou za predchádzajúci kalendárny rok bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tejto osobe zaniká 30. júna alebo 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatne zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, ak tento zákon neustanovuje inak.".".

  2. Za 35. bod sa vkladajú nový 36. bod až 41. bod, ktoré znejú:

  "36. V § 48 ods. 2 sa slová "28. týždňa" nahrádzajú slovami "34. týždňa".

  37. V § 48 ods. 3 znie: "Poistenkyňa má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na materské, ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, alebo je osamelá. Nárok na materské osamelej poistenkyni zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské a poistenkyni, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, nárok na materské zaniká uplynutím 43. týždňa od vzniku nároku na materské.".

  38. V § 48 ods. 5 a 6 znejú: "(5) Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov, alebo materské sa jej nevyplácalo, pretože pôrod nastal skôr ako určil lekár, má nárok na materské do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Osamelá poistenkyňa má nárok na materské do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

  (6) Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov z iného dôvodu ako je uvedený v ods. 5, má nárok na materské do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Osamelá poistenkyňa má nárok na materské do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.".

  Bod 39. V § 48 ods. 8 znie: "(8) Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské, osamelá poistenkyňa má nárok na materské najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a poistenkyňa, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.".

  40. bod. V § 49 ods. 1. znie: "(1) Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Osamelý iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, má nárok na materské v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské a iný poistenec, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské 37 týždňov od vzniku nároku na materské. Iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.".

  41. V § 51 ods. 1 sa slová "ôsmich mesiacov" nahrádzajú slovami "troch rokov".".

  Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 36 až 93.

  3. 44. bod znie: "§ 57 vrátane nadpisu znie: Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok

  (1) Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak

  a) poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie,

  b) dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky zamestnancovi a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol v deň vzniku tohto nemocenského poistenia alebo

  c) dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky, nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci deň.

  (2) Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pravdepodobný denný vymeriavací základ poistenca, ktorý mal prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.".".

  4. 45. bod sa vypúšťa.

  Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 46 až 93.

  5. 46. bod znie: "V § 58 ods. 3 znie: "(3) Úhrn denných vymeriavacích základov určených podľa ods. 2 nesmie byť vyšší ako suma denného vymeriavacieho základu určená z 1,5-násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.".".

  6. 76. bod sa vypúšťa.

  Súčasne sa vykoná prečíslovanie 77 až 93.

  7. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II až IX, ktoré znejú: Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákonov uvedených v písomnej podobe môjho návrhu.

  1. V § 152 ods. 1 znie: "V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí policajtke materská dovolenka po dobu 34 týždňov, osamelej policajtke patrí materská dovolenka po dobu 37 týždňov a policajtke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí patrí materská dovolenka po dobu 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj policajtovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.".

  2. V § 152 ods. 4 druhá veta znie: "Ak policajtka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov, osamelej policajtke sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a policajtke, ktorá porodila súčasne dve alebo viac detí sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždňov.".

  3. V § 153 ods. 2 prvá veta znie: "Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje policajtke alebo policajtovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej policajtke alebo osamelému policajtovi sa poskytuje 31 týždňov a policajtke alebo policajtovi, ktorý prevzal dve alebo viac detí 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.".

  4. Za § 287e sa vkladá § 287f, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011. Policajtke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a policajtovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 152 ods. 1 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.".

  Čl. III. Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákonov uvedených v písomnej podobe môjho návrhu.

  1. V § 143 ods. 1 prvá veta znie: "V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí colníčke materská dovolenka v trvaní 34 týždňov, osamelej colníčke patrí materská dovolenka po dobu 37 týždňov a colníčke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí patrí materská dovolenka po dobu 43 týždňov.".

  2. V § 143 ods. 5 druhá veta znie: "Ak colníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov, osamelej colníčke sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a colníčke, ktorá porodila súčasne dve alebo viac detí sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždňov.".

  3. V § 144 ods. 2 prvá veta znie: "Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje colníčke a colníkovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej colníčke a osamelému colníkovi sa poskytuje 31 týždňov a colníčke a colníkovi, ktorý prevzal dve alebo viac detí 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku.".

  4. Za § 268k sa vkladá § 268l, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011. Colníčke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a colníkovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 143 ods. 1 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.".

  Čl. IV. Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov uvedených v písomnej forme pozmeňujúceho návrhu.

  1. V § 56 ods. 1 znie: "V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí sudkyni rodičovská dovolenka počas 34 týždňov, osamelej sudkyni patrí rodičovská dovolenka počas 37 týždňov a sudkyni, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí patrí rodičovská dovolenka počas 43 týždňov. Rodičovská dovolenka patrí aj sudcovi, ktorý sa stará o dieťa.".

  2. Za § 151n sa vkladá § 151o, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011. Sudkyni, ktorá nastúpila na rodičovskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a sudcovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 56 ods. 1 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.".

  Čl. V. Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov, ktoré sú uvedené v písomnej forme môjho návrhu.

  1. V § 87 ods. 1 znie: "V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí prokurátorke materská dovolenka v trvaní 34 týždňov, osamelej prokurátorke patrí materská dovolenka v rozsahu 37 týždňov a prokurátorke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí patrí materská dovolenka po dobu 43 týždňov.".

  2. V § 87 ods. 2 druhá veta znie: "Materská dovolenka v takomto prípade patrí odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej prokurátorke v trvaní 31 týždňov a prokurátorke, ktorá prevzala dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.".

  3. Za § 265c sa vkladá § 265d, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011. Prokurátorke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a prokurátorovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 87 ods. 3 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.".

  Čl. VI. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 580/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 166 ods. 1 znie: "V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov, osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.".

  2. V § 167 ods. 2 druhá veta znie: "Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov, osamelej žene sa poskytuje materská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždňov.".

  3. V § 169 ods. 2 znie: "Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1 sa poskytuje žene a mužovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí sa poskytuje v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 2 sa poskytuje v trvaní troch rokov odo dňa skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa prvej vety alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky veku, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní šesť rokov odo dňa skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa prvej vety alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.".

  4. Za § 252d sa vkladá 252e, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011. Žene, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a mužovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011 patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.".

  Čl. VIII. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákonov uvedených v písomnej podobe môjho návrhu:

  1. V § 102ad ods. 1 prvá veta znie: "V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí príslušníčke materská dovolenka po dobu 34 týždňov, osamelej príslušníčke patrí rodičovská dovolenka po dobu 37 týždňov a príslušníčke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí patrí rodičovská dovolenka po dobu 43 týždňov.".

  2. V § 102ad ods. 4 druhá veta znie: "Ak príslušníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako 6 týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej rodičovská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov, osamelej príslušníčke sa poskytne rodičovská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a príslušníčke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí sa poskytne rodičovská dovolenka do uplynutia 37 týždňov.".

  3. V § 102ae ods. 2 prvá veta znie: "Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje príslušníčke alebo príslušníkovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej príslušníčke alebo osamelému príslušníkovi v trvaní 31 týždňov a príslušníkovi alebo príslušníčke, ktorí prevzali dve alebo viac detí 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.".

  4. Za § 209f sa vkladá § 209g, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011. Príslušníčke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a príslušníkovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 102ad ods. 1 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.".

  Čl. VIII. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov uvedených v písomnej podobe môjho návrhu.

  1. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slovo "42" nahrádza slovom "sedem".

  2. V § 7 ods. 2 písm. a) sa slovo "šiestich" nahrádza slovom "ôsmich".

  3. V § 10 ods. 3 a 4 sa slová "28. týždňa" nahrádzajú slovami "34. týždňa".

  4. V § 10 ods. 5 sa slová "22. týždňa" nahrádzajú slovami "28. týždňa" a slová "28. týždňa" sa nahrádzajú slovami "34. týždňa".

  5. V § 10 ods. 9 sa slová "22 týždňov" nahrádzajú slovami "28 týždňov" a slová "ôsmich mesiacov" sa nahrádzajú slovami "troch rokov".

  6. V § 10 ods. 12 sa v prvej vete slová "37. týždňa" nahrádzajú slovami "43. týždňa".

  7. V § 10 ods. 13 znie: "Policajtka a profesionálna vojačka, ktorej sa vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov z iného dôvodu ako je uvedené v ods. 4 a je osamelá, má nárok na materské do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa vzniku nároku na materské. Policajtka a profesionálna vojačka, ktorej sa vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov z iných dôvodov ako je uvedené v ods. 4 a porodila súčasne dve deti alebo viac detí, má nárok na materské do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 43. týždňa odo dňa vzniku nároku na materské."

  8. V § 10 ods. 14 sa slová "31. týždňa" nahrádzajú slovami "37. týždňa" a slová "ôsmich mesiacov" sa nahrádzajú slovami "troch rokov".

  9. V § 10 ods. 16 sa slová "ôsmich mesiacov" nahrádzajú slovami "troch rokov".

  10. V § 10 ods. 18 druhá veta znie: "Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednej policajtke alebo len jednej profesionálnej vojačke. To neplatí, ak nárok na materské vznikne policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi počas obdobia uvedeného v ods. 8.".

  11. Doterajší text § 14 sa označuje ako ods. 1 a dopĺňa sa ods. 2, ktorý znie: "Rozhodujúce obdobie na zistenie čistého denného služobného platu policajta alebo čistého denného služobného príjmu profesionálneho vojaka je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby.".

  12. V § 16 ods. 1 až 3 sa slovo "42" nahrádza slovom "sedem".

  13. V § 16 ods. 2 písm. b) sa slovo "šesť" nahrádza slovom "osem".

  14. V § 16 ods. 4 sa vypúšťa písm. a). Súčasne sa zrušuje označenie písm. b).

  15. V § 68 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písm. b). Súčasne sa zrušuje označenie písm. a) a vypúšťajú sa slová "u policajtov".

  16. V § 68 sa vypúšťa ods. 13.

  17. Za § 143u sa vkladá § 143v, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2011.

  (1) Policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.

  (2) Ak ochranná lehota začala plynúť pred 1. januárom 2011 a jej plynutie neskončilo do 31. decembra 2010, posudzuje sa aj po tomto dni podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010.".

  Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie: "§ 152 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 166 ods. 1 Zákonníka práce.".

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pani poslankyňa, prepáčte, preruším vás, je tu čas na hlasovanie. O 14.00 hodine, takto, aj tak sú faktické poznámky, aj tak viem, že sú ďalší rečníci do rozpravy. Čiže, prerušme to teraz, dajme päť minút prestávku a o 11.35 budeme pokračovať hlasovaním.

  (Prestávka).

  (Po prestávke).

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v prerušenom rokovaní hlasovaním v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

  tlač 92. Poprosím spoločného spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet, poslanca Ondreja Mateja, aby hlasovanie uviedol. Najskôr budeme hlasovať o návrhu zo spoločnej správy výborov, potom o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, k návrhu vládneho návrhu zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač 92a, v rozprave vystúpili štyria poslanci a minister financií Ivan Mikloš. Boli podané štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Procedurálny návrh nebol podaný. Zároveň v rozprave boli podané dva návrhy na vyňatie bodov zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie, a to návrh pána poslanca Buriana vyňať body 1 a 13 a môj návrh vyňať body 9 a 10. Preto prosím, pán predseda, aby sme hlasovali o bodoch č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 12 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. A 11, pardon, ešte bod 11.

 • Poprosím hlasovať o bodoch, ktoré práve uviedol pán poslanec Matej.

  (Hlasovanie). Dobre, takže toto hlasovanie poprosím zrušiť. Pán poslanec, ešte raz, uveďte hlasovanie, o ktorých bodoch budeme hlasovať.

 • Čiže 2 až 8, 11 a 12 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Prosím, hlasujte, páni poslanci, ešte raz.

  (Hlasovanie). Zo 146 prítomných poslancov hlasovalo 77 za, proti 6, 62 poslancov sa zdržalo, 1 nehlasoval.

 • Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 a 13 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Prosím, hlasujte teraz.

  (Hlasovanie). Zo 146 prítomných poslancov hlasovalo 140 za, 3 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Tento návrh bol schválený.

 • Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch 9 a 10 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Prosím, hlasujte teraz.

  (Hlasovanie). Prítomných 148 poslancov, hlasovali 2 za, 138 proti, 8 sa zdržali.

  Tento návrh nebol schválený.

 • Ďakujem. Pán predseda, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch. Ako prvý bol podaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Buriana. Prosím, dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Prosím, hlasujte teraz o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Buriana.

  (Hlasovanie). Zo 147 poslancov 69 hlasovalo za, 73 proti, 5 sa zdržali.

  Tento návrh nebol schválený.

 • Ako druhý bol podaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Petráka. Prosím, pán predseda, dajte o ňom hlasovať.

 • Prosím, hlasujte teraz o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Petráka.

  (Hlasovanie). Zo 148 prítomných poslancov hlasovalo 68 za, 74 proti, 5 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Tento návrh nebol schválený.

 • Ďakujem. Ako tretí bol podaný pozmeňujúci návrh skupiny poslancov pána Kollára, pána Mateja, pána Marcinčina a pána Švejnu, ktorý obsahoval osem bodov. Prosím, dajte hlasovať naraz o všetkých ôsmich bodoch.

 • Prosím, hlasujte o pozmeňujúcom návrhu týchto pánov poslancov, teraz.

  (Hlasovanie). Zo 148 prítomných poslancov hlasovalo 78 za, 6 proti, 64 sa zdržali.

  Tento návrh bol schválený.

 • Ďakujem. Ako posledný pozmeňujúci návrh bol pozmeňujúci návrh pána poslanca Kažimíra. Prosím, dajte hlasovať teraz.

 • Prosím, hlasujte o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kažimíra.

  (Hlasovanie). Zo 148 prítomných poslancov hlasovalo 141 za, 2 boli proti, 4 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Tento pozmeňovací návrh bol schválený.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, odhlasovali sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Zároveň sme odhlasovali všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré odzneli v rozprave. Navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Poprosím, hlasujte teraz o tom, že vládny návrh zákona bude v treťom čítaní prerokovaný ihneď.

  (Hlasovanie). Zo 148 prítomných poslancov hlasovalo 79 za, 61 proti, 7 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Tento návrh bol schválený.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Nech sa páči.

 • Pán predseda, dajte prosím hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 148 poslancov, hlasovalo 79 za, 65 proti, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

  Pokračujeme hlasovaním v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov,

  tlač 95. Spoločnou spravodajkyňou je členka výboru pre financie a rozpočet poslankyňa Zuzana Aštaryová. Prosím, uveďte hlasovanie.

 • Vážený pán predseda, k návrhu zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Bol podaný jeden pozmeňujúci návrh skupiny poslancov a jeden procedurálny návrh. Pristúpme teda k hlasovaniu o procedurálnom návrhu. Podal ho poslanec Pelegrini, ktorý navrhol, aby bol vládny návrh zákona vrátený na dopracovanie.

 • Prosím, hlasujte teraz o procedurálnom návrhu pána poslanca Pelegriniho.

 • Hlasovanie.

 • Zo 147 prítomných poslancov hlasovalo 70 za, 76 proti, 1 sa zdržal.

  Tento návrh nebol schválený.

 • Teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy. Spoločne o bodoch č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Poprosím, hlasujte teraz o bodoch zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Zo 148 prítomných poslancov hlasovalo 142 za, nikto nebol proti, 6 sa zdržali.

  Tento návrh je schválený.

 • Hlasovali sme o všetkých bodoch zo spoločnej správy, a preto môžme pristúpiť k hlasovaniu o skrátení lehoty podaného návrhu skupiny poslancov.

 • Poprosím, hlasujte teraz o skrátení lehoty.

 • Hlasovanie.

 • Zo 147 prítomných poslancov hlasovalo 78 za, 2 boli proti, 67 sa zdržali.

  Tento návrh bol schválený.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu poslancov Švejnu, Kollára, Marcinčina, Mateja. Prosím, dajte hlasovať o všetkých bodoch spoločne.

 • Prosím, hlasujte teraz o pozmeňovacom návrhu uvedených pánov poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Zo 148 prítomných poslancov hlasovalo 79 za, 1 proti, 68 sa zdržalo.

  Pozmeňovací návrh bol schválený.

 • Pán predseda, prosím, odhlasovali sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe a taktiež sme odhlasovali pozmeňujúce doplňujúce návrhy, ktoré odzneli v rozprave. Navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Prosím, páni poslanci, hlasujte o tom, že vládny návrh zákona bude prerokovaný ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Zo 148 prítomných poslancov hlasovalo 78 za, 57 proti, 13 sa zdržali. Schválili sme, že pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nehlási. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

 • Takže, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o vládnom návrhu ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 148 poslancov, hlasovalo 78 za, 69 proti, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

  Poprosím spoločného spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet poslanca Ivana Štefanca, aby uviedol hlasovanie v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  tlač 96. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte mi informovať vás, že v rozprave vystúpili traja poslanci. Nebol podaný žiadny procedurálny návrh. Traja poslanci podali dohromady tri pozmeňujúce návrhy. Z toho pán poslanec Matej dva a pán Záhumenský jeden. Navrhujem, aby sme teraz najskôr hlasovali o bodoch zo spoločnej správy č. 1, 2 a 4 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Prosím, hlasujte teraz o bodoch zo spoločnej správy 1, 2 a 4.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných poslancov. Hlasovalo 79 za, 5 proti, 62 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Body 1, 2, 4 zo spoločnej správy boli schválené.

 • Teraz budeme hlasovať o bode č. 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Prosím, hlasujte teraz o bode č. 3 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, hlasovali 4 za, 73 proti, 69 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Bod 3 zo spoločnej správy nebol schválený.

 • Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhoch, ktoré odzneli v rozprave. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať najskôr o skrátení lehoty podaných návrhov.

 • Prosím, hlasujte teraz o skrátení lehoty pre tri pozmeňujúce návrhy.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 77 za, 12 boli proti, 57 sa zdržalo.

  Návrh na skrátenie lehoty bol schválený.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o dvoch pozmeňovacích návrhoch pána poslanca Mateja.

 • Hlasovanie.

 • Zo 147 prítomných poslancov hlasovalo 135 za, 0 proti, 10 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Dva pozmeňovacie návrhy pána poslanca Mateja boli schválené.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Záhumenského.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 70 za, 70 proti, 6 sa zdržali.

  Tento pozmeňujúci návrh nebol schválený.

 • Odhlasovali sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, aj tie, ktoré odzneli v rozprave. Navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Zo 147 prítomných poslancov hlasovalo 78 za, 63 proti, 6 sa zdržali.

  Tento návrh bol schválený. Pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, hlasovalo 75 za, 67 proti, 3 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

  Poprosím spoločného spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet pána poslanca Kažimíra, aby uviedol hlasovanie v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov,

  tlač 97. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, k návrhu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, tlač 97, v rozprave vystúpil iba jeden poslanec a bol tak isto podaný jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Nepadli žiadne procedurálne návrhy. Takže, teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, a to spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4 a 5.

 • Prosím, hlasujte teraz o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných poslancov, hlasovalo 140 za, 0 proti, 3 sa zdržali.

  Spoločná správa v týchto piatich bodoch bola schválená.

 • Teraz môžme pristúpiť k hlasovaniu o návrhoch, ktoré odzneli v rozprave. A to musíme hlasovať o skrátení lehoty podaných návrhov.

 • Prosím, hlasujte teraz o skrátení lehoty na pozmeňujúci návrh.

 • Hlasovanie.

 • Zo 146 prítomných poslancov hlasovalo 125 za, 1 bol proti, 19 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

 • Ďalej ako prvý a jediný pozmeňujúci a doplňujúci návrh podal pán poslanec Matej. Prosím, aby sme o ňom hlasovali.

 • Prosím, hlasujte teraz o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Mateja.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, hlasovalo 140 za, 0 proti, 7 sa zdržali.

  Pozmeňujúci návrh pána poslanca Mateja sme schválili.

 • Pán predseda, navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď. Prosím, hlasujeme.

 • Prosím hlasujte o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, hlasovalo 113 za, 3 proti, 28 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Pán Stromček? Nič. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Nech sa páči.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku. Schváliť prosím.

 • Nech sa páči, prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Zo 147 prítomných poslancov hlasovalo 100 za, 9 proti, 36 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 106/2004 o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

  Pristúpime k hlasovaniu o druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov,

  tlač 98. Poprosím spoločného spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet poslanca Antona Marcinčina, aby hlasovanie uviedol.

 • Vážený pán predseda, k návrhu zákona č. 107/2004 Z. z., tlač 98, v rozprave vystúpilo päť poslancov a minister financií pán Mikloš. Bol podaný jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Procedurálny návrh nebol podaný. Teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 a 2 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Poprosím, hlasujte teraz o tomto návrhu na schválenie spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, hlasovalo 135 za, 0 proti, 7 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme spoločnú správu schválili.

 • Teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu, ktorý odznel v rozprave a dajte, prosím, najprv hlasovať o skrátení lehoty podaných návrhov.

 • Prosím, hlasujte teraz o skrátení lehoty.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 83 za, 3 boli proti, 58 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Tento návrh sme schválili.

 • Ako prvý a jediný pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol návrh poslancov pána Kaníka a Kollára a hlasujme, prosím, o všetkých šiestich bodoch spoločne.

 • Prosím, hlasujte teraz o pozmeňujúcom návrhu poslancov Kaníka a Kollára.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 147 poslancov, hlasovalo 79 za, 6 proti, 61 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Pozmeňovací návrh bol schválený.

 • Pán predseda, odhlasovali sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe a ktoré odzneli v rozprave. Navrhujem hlasovať o tom, že vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Prosím, hlasujte o tom, že prerokujeme vládny návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných poslancov, hlasovalo 82 za, 58 proti, 7 sa zdržali.

  Tento návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 146 poslancov. Hlasovalo 73 za, 66 proti, 7 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme neschválili vládny návrh novely zákona o spotrebnej dani z piva.

 • Ďakujem vám, kolegyne a kolegovia, schôdza pokračuje, máme dva procedurálne návrhy. Pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne, ja len chcem pripomenúť členom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že dneska máme zasadnutie výboru. Autobus bude čakať o 12.10 hodine. Ďakujem pekne.

 • V poriadku, zvolávam poslanecké grémium v miestnosti vzadu.

  Schôdza pokračuje o 14.00 hodine. Ďakujem vám.

 • Prerušenie rokovania o 12.06 hodine.

 • Pán predseda, žiadam vás o zvolanie poslaneckého grémia. Ihneď.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prajem príjemné popoludnie. Budeme pokračovať v prerušenej schôdzi Národnej rady. Prerokovávame druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Máme ho pod tlačou 109 a výsledky rokovania výborov máme ako tlač 109a. Prosím teraz podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pána Jozefa Mihála, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov. Vidím, že pán spoločný spravodajca z výboru pre sociálne veci pán Zoltán Horváth už tak učinil a budeme teraz pokračovať v prerušenej rozprave. Pred prestávkou obednou sme prerušili vystúpenie pani poslankyne Blahovej, ktorej teraz dávam slovo, aby ho mohla dokončiť. Ona bola jediná prihlásená do rozpravy písomnou formou. Po jej vystúpení a prípadných faktických poznámkach bude možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ako kolegovia vtipne poznamenali, ideme pokračovať vo Hviezdoslavovom Kubíne. Na tomto predloženom pozmeňujúcom návrhu je vidno, aká nedokonalá je naša legislatíva. Jedna zmena v jednom zákone spôsobí to, že v ostatných zákonoch treba túto zmenu vykonať osobitne tak, že pokračujeme v zmenách pre silové zložky:

  "Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2011.

  (1) Policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu 68) pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.

  (2) Ak ochranná lehota začala plynúť pred 1. januárom 2011 a jej plynutie neskončilo do 31. decembra 2010 posudzuje sa aj po tomto dni podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:§ 152 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 166 ods. 1 Zákonníka práce."

  Článok IX. Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z. a zákona č. 151/2010 sa dopĺňa takto: Za § 215i sa vkladá § 215j, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011.

  Profesionálnej vojačke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a profesionálnemu vojakovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa § 166 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce účinného od 1. januára 2011, ak ide o profesionálnu vojačku a profesionálneho vojaka podľa § 169 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce patrí táto dovolenka podľa § 169 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce účinného od 1. januára 2011."

  Doterajšie čl. II až IV sa označujú ako články X až XII.

  K čl. IV vykoná sa legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenami a doplneniami navrhnutými v čl. I.

  Prichádzame k odôvodneniu. K čl. I, k bodu 1. Navrhujem precizovanie ustanovenia právnej úpravy opätovného vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá opätovne nadobudla takéto právne postavenie.

  K bodom 2 a 7 navrhujem o šesť týždňov predĺžiť obdobie poskytovania materského z nemocenského poistenia zo všeobecného systému sociálneho poistenia a materského z nemocenského zabezpečenia osobitného systému sociálneho zabezpečenia. Súčasne navrhujem zvýšenie sumy materského z 55 % na 60 % vymeriavacieho základu. V rámci prechodných ustanovení navrhujem predĺženie obdobia poskytovania materského aj tým oprávneným osobám, ktorým vznikol nárok na materské pred 1. januárom 2011 a trvá aj po 31. decembri 2010 a zvýšenie jeho sumy za obdobie od 1. januára 2011. Súčasne navrhujem úpravy v ochrannej lehote realizovať aj v nemocenskom zabezpečení osobitného systému sociálneho zabezpečenia. V osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia navrhujem zmenu systému valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia profesionálnych vojakov tak, aby systém valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia vojakov bol rovnaký, ako sa v súčasnosti uplatňuje u policajtov.

  K bodu 3. Navrhujem precizovať ustanovenie pravdepodobného denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok a novo upraviť tento inštitút pre poistencov, ktorým bolo prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo čerpania rodičovského príspevku.

  K bodu 4. Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s novo navrhovanou úpravou v bode 3.

  K bodu 5. Navrhujem precizovať právnu úpravu určenia úhrnu denných vymeriavacích základov na účely určenia výšky nemocenských dávok v prípade vzniku nároku na nemocenskú dávku z viacerých poistení.

  K bodu 6. Navrhujem zachovať súčasnú právnu úpravu rozhodujúceho obdobia na platenie poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu.

  K pôvodnému čl. IV. V článku upravujúcom účinnosť návrhu zákona sa vykonajú legislatívno-technické úpravy súvisiace s prečíslovaním novelizačných bodov v čl. I.

  Preto navrhujem vyňať zo Spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky na osobitné hlasovanie body č. 14, 20, 26 a 65 s odporúčaním neschváliť.

  Ďakujem všetkým prítomným za pozornosť a chcela by som týmto vyzvať koalíciu, tak i opozíciu, aby za tento návrh hlasovali, pretože tento návrh naozaj prináša len dobré veci v prospech rodiny a je v záujme nás všetkých, aby sa mladé rodiny, aby ich situácia bola stabilizovaná a aby sa mali dobre. Tak ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami na vystúpenie pani poslankyne sa prihlásili pani poslankyňa Jana Vaľová, pán poslanec Dušan Čaplovič, ďalej Martin Poliačik, Viliam Jasaň, Erika Jurinová, Igor Matovič. Celkom šesť. Slovo má pani poslankyňa Vaľová. Vidím, že nie je prítomná. Pán poslanec Ondruš, skúste to skôr stlačiť, nie až vtedy... Nie, nie. Ja vám dám priestor, len poprosím, treba sa prihlasovať v súlade s rokovacím poriadkom v čase vystúpenia. Čiže, dajte tam ešte, prosím vás, pána. Už je tam pán poslanec Ondruš. No, slovo má teraz pán poslanec Dušan Čaplovič. Nech sa páči.

 • Pardon, vy môžte, pani poslankyňa, až na záver. Nemusíte sa teraz...

 • Vážená pani poslankyňa, vážený pán minister, ja viem, že v tejto Národnej rade má každý toľko práva, koľko má moci. Ale žiadam vás, odstráňte tento legislatívny a rokovací suterén, keď pozmeňujúci návrh pani poslankyne za stranu SaS a v súvislosti v spojitosti s ministrom SaS je väčší a rozsiahlejší často ako samotná novela. Čiže, je to veľká novela novely v druhom čítaní. A to sa stalo aj včera pri predkladaní v tandeme pána ministra Krajcera a poslancov pána Viskupiča a pani poslankyne Kiššovej. Naozaj, nerobme si z Národnej rady takýto systém práce, ktorý žiadate od poslancov, či koaličných alebo opozičných, aby sme to posúdili za dve hodiny a vyhodnotili legislatívne. A ja myslím, že v slušnom parlamente sa takéto veľké rozsiahle novely noviel, teda v rámci poslaneckej iniciatívy a pozmeňujúceho návrhu, vracajú do výboru na prerokovanie, aby sa skutočne našiel istým spôsobom konsenzus a riešenia odborného, profesijného pri predkladaní novely zákona, ktoré v tomto prípade predkladá ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Pán poslanec Martin Poliačik, nech sa páči.

 • Pani poslankyňa, pani kolegyňa, veľmi rád by som vám vyjadril úprimnú sústrasť za to, že tak jednoduchú zmenu tu musíte čítať pol hodiny. Je to, samozrejme, na škodu legislatívneho systému a uznávam, že je to vec, ktorej by sme sa mali vyhnúť, ale na druhej strane určite treba povedať aj to, že keby sme mali systém legislatívy okolo sociálnych vecí jednoduchší a mohli by sme jednu zmenu urobiť v jednom zákone a nemuseli by sme ju robiť v deviatich naraz, tak by sme si všetci do budúcnosti jednak ušetrili kopec práce, pracovníkom v administratíve by sme ušetrili kopec práce takisto a sociálny systém by bol oveľa prehľadnejší. Ďakujem.

 • Pán poslanec Viliam Jasaň, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Trošku sa vydýcham lebo som počul, že je tu Hviezdoslavov Kubín. Ja si myslím, že to je taká tragikomédia. Vážená pani kolegyňa, podpredsedníčka výboru, keď som na výbore, kde bolo vyše sto pozmeňovacích návrhov, navrhol pánovi ministrovi, aby to stiahol a doplnili sa všetky pozmeňovacie návrhy, tak som ani len netušil, že priamo v deň schvaľovania tohto zákona prídete s ďalšími pozmeňovacími návrhmi, ktorých je dosť a, dokonca, nemá sa to hovoriť o tom kto nerečnil, ale je tu aj návrh, ktorý pozmeňuje už pozmeňujúci návrh schválený vo výbore. Takže som očakával, že na záver svojho vystúpenia požiadate, vy, vášho ministra, ktorému, vy, kolegovia, dávate pozmeňujúce návrhy, aby to stiahol, aby sa to dopracovalo, aby sa dalo na pripomienkové konanie znova, aby z toho mohol byť jasný, čistý zákon pre tých, ktorí s tým zákonom budú ďalej pracovať. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Erika Jurinová, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Som naopak rada, že existuje možnosť podať pozmeňovací návrh priamo v pléne, pretože práve tento pozmeňovací návrh akokoľvek zložito vyzerá je naozaj jednoduchý a v podstate umožní hneď od januára matkám, ktoré sú už na materskej dovolenke, aby si svoju životnú úroveň zvýšili. Je to práve to, čo väčšina opozičných poslancov kritizovala. Takže, som rada, že sme mohli vyjsť s týmto pozmeňovákom a druhá vec, ktorej sa chcem dotknúť, ide naozaj o zrušenie veľkého handicapu rodičov alebo iných poistencov alebo pestúnskych rodičov, ktorým sa naozaj otvoril trošku ten priestor na zvýšenie úrovne alebo zlepšenie situácie v rodine tým, práve že tie deti, ktoré si adoptujú, na deti, ktoré si adoptujú, príp. sa o ne starajú, môžu poberať materské práve do veku až troch rokov.

 • Ďalej pán poslanec Branislav Ondruš, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, ďakujem aj vám za možnosť zareagovať. Ja sa chcem pripojiť k pánovi kolegovi Poliačikovi a tiež chcem vyjadriť pani kolegyni Blahovej úprimnú sústrasť za to, akým brutálnym spôsobom ju pán minister Mihál zneužíva na obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a skutočne dávam klobúk dolu za ten rečnícky výkon, ktorý ste tu, pani kolegyňa, podali pri predkladaní toho návrhu, čomu sa dalo excelentne vyhnúť. Stačilo, aby ten návrh ste podali tak, ako ste podávali plno iných návrhov pri rokovaní výboru a mohol sa objaviť už v spoločnej správe, ktorú máme z výboru predloženú na toto rokovanie k tomuto bodu programu. No, a ja teda na záver len vyjadrujem pochopenie pre vaše úsilie, čo najrýchlejšie schváliť tento zákon, lebo som pochopil, že každá ďalšia minúta prerokovávania tohto zákona v druhom čítaní hrozí, že budete musieť ako vládni poslanci vystupovať s ďalšími a ďalšími pozmeňovacími návrhmi, ktoré vám narýchlo budú pripravovať na ministerstve práce.

 • Pán poslanec Igor Matovič, nech sa páči.

 • Pripojím sa k tradícii. Ja by som sa takisto chcel pripojiť k svojmu predrečníkovi, ktorý sa pripojil k svojmu predrečníkovi a takisto vyjadrujem úprimnú sústrasť nad tým, že pani poslankyňa Blahová tu musíte počúvať takéto, neviem ako to nazvem, excesy poslancov Smeru.

 • Reagovať bude teraz pani poslankyňa Blahová, nech sa páči.

 • Ďakujem pán predsedajúci. Začala by som po rade pánom Čaplovičom, bohužiaľ, pán poslanec, zdá sa mi, že nie celkom dobre ste počúvali, lebo to nie je žiadna veľká novela. Tých novelizačných bodov je tam práve preto, a ja som to už niekoľkokrát aj v rozprave spomínala, že každá zmena sa odrazí v zákonoch týkajúcich sa silových zložiek. Bohužiaľ, preto je to takto rozsiahle. Inak, zmena je v podstate jednoduchá a je na prospech rodín, rodičov, matiek s dvojičkami, náhradných rodičov. Pán Jasaň, mali ste námietku o tom, že nejakým spôsobom neprimeraným, snáď, predkladáme pozmeňujúce návrhy v pléne. Neviem, čo je na tom neprimerané, hlavne, keď tu tá možnosť legislatívna je. Nejdeme mimo a nad rámec zákona a kto sme sledovali dianie v parlamente v minulom období, sme veľmi dobre oboznámení o tom, čo sa tu dialo a za akých podmienok prechádzali zákony. Pán Ondruš, brutálnym spôsobom som týraná. Pán minister by mal o tom niečo vedieť. Obávam sa, že o tom nič nevie, len ja by som o tom brutálnom týraní, možno by som obrátila kartu na druhú stranu, brutálne týraná a zneužívaná, nechodila som v oranžovej vestičke s vlajkou, vtedy by som si asi pripadala brutálne zneužívaná. Takže, toľko k vašej poznámke.

  Chcela by som na záver povedať, že tento zákon alebo vôbec zákon, aj tento pozmeňujúci návrh je v záujme detí, je v záujme ich rodičov a odstraňuje nezrovnalosti, diskriminácie, precizuje zákon. Nevidím dôvod, prečo by takýmto spôsobom mala opozícia doňho skákať. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Blahová bola jediná prihlásená do rozpravy písomne. A teraz otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústnou formou. Registrujem pánov poslancov a pani poslankyne v tomto poradí: Dušan Jarjabek, Július Brocka, Dušan Muňko, Igor Matovič, Viera Tomanová, Branislav Ondruš. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Slovo má pán poslanec Dušan Jarjabek. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán spravodajca, pani poslankyňa Blahová, ja poruším tradíciu, ja vám nevyslovím úprimnú sústrasť.

  Dámy a páni, navrhovaná novelizácia, ktorá mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úvodných paragrafoch definuje základné pojmy a v osobitnej časti k čl. I. bod 1 až 3 komentuje na konkrétnych príkladoch. Okrem množstva iných príkladov sa v nej uvádza, že pre potreby tohto zákona sa za zamestnanca považuje osoba, ktorá citujem: "Vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov." Podľa návrhu by tak poisteniu podliehali všetky príjmy takto definovaného okruhu osôb.

  Dovoľujem si však upozorniť, že podľa autorského zákona existuje popri honorári, teda riadnej odmene za vytvorenie a verejné použitie diela na základe konkrétnej autorskej zmluvy, povinnosť prevádzkovateľov platiť tzv. tantiémy, čo je druh autorskej odmeny, ktorá nie je priamo závislá na vôli a pracovitosti autora, ale vzniká ako dodatočný, neplánovaný a autorom priamo neiniciovaný dôsledok jeho predchádzajúcich tvorivých aktivít. Autorský zákon určuje používateľom rozličných umeleckých diel platiť po dobu sedemdesiat rokov isté malé percento z dosiahnutých tržieb ako odmenu autorom literárnych diel, prekladateľom, ale aj filmovým a televíznym tvorcom, hudobným skladateľom a výtvarníkom. Opakujem, na vznik a výšku takto dosiahnutého príjmu v roku, napr. 2011, nemá autor nijaký vplyv, pretože nie je v ich možnostiach vplývať na hudobnú redakciu, napr. okresného rozhlasu, ktoré skladby uvedie, či nejakého divadla v Brazílii, Európe, či siahne po slovenskej dráme, alebo uvedie akúkoľvek inú. Autorov pri vysporiadaní takýchto odmien zastupujú ochranné organizácie, ktoré, opäť v zmysle autorského zákona, majú svoju pôsobnosť a na ich kolektívnom rozhodnutí potom závisí výška ročného vysporiadania tantiém pre jednotlivých autorov. Je to zložitá záležitosť. Napokon autorské práva sú upravené medzinárodne platnými právnymi predpismi a pred niekoľkými rokmi sme si vydýchli, keď sa nám podarilo konečne prijať novú právnu úpravu pre tento druh problematík.

  Dovolím si ešte upozorniť, že umelec nemôže svoje príjmy vznikajúce ako dôsledok predchádzajúcich tvorivých aktivít ukončiť. Autor nie je v rovnocennej situácii so samostatne zárobkovou osobou, ktorá príde na príslušný úrad a vráti živnostenské oprávnenie. Môže byť dokonca aj starý, chorý, ba aj nebohý, ale na tantiémy má stále v zmysle autorského zákona právo. V tom poslednom prípade, teda ako mŕtvy človek, je na tom relatívne dobre. Podľa § 8 ods. 1 písm. g) zákona o daniach z príjmov citujem: "Príjmy zo zdedených práv, vrátane práv príbuzných, autorskému právu nepodliehajú odvodovej povinnosti." Navrhujem preto, aby sme aj v prípade žijúcich autorov urobili rozumný krok a ich príjmy, na ktoré nemajú vplyv by sme mali z platenia poistného vylúčiť. Toľko na úvod istej problematiky, dámy a páni. Pozmeňujúci návrh v tejto forme prednesie pán kolega, pán poslanec Ondruš. Ja by som skutočne chcel len upozorniť na túto problematiku, hoci sa na prvý pohľad netýka mnohých a určite to nie sú státisíce, aby sme ju zobrali do úvahy, lebo ona svojím špecifikom si naozaj zaslúži svoju povinnosť a je to isté špecifické postavenie tohto druhu ľudí, ktorí, podľa môjho názoru, by takýmto spôsobom boli aj istým právom poškodení a pán minister, myslím, že aj na vašom výbore prebehla táto debata veľmi korektne, a hovorím, tie správy mám len sprostredkovane, čiže poprosil by som, aby ste sa touto témou zaoberali a eventuálne na tento návrh zareagovali. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Faktické poznámky neevidujem, ďalej prihlásený do rozpravy je pán poslanec Július Brocka, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, dámy a páni, rokujeme o novele zákona o sociálnom poistení, ktorý je súčasťou balíka tých návrhov zákonov, ktorým vládna koalícia chce riešiť problém verejných financií. Zámer vlády znížiť deficit verejných financií pod 5 % HDP nie je maličkosť. Odráža sa to na jednej strane na zvyšovaní príjmov cez zvyšovanie daní a na druhej strane cez úspory, úsporné opatrenia zamedziť plytvaniu. Napriek tomu, ale tento návrh zákona obsahuje aj zmeny, ktoré zvyšujú niektoré dávky, ktoré sú poskytované cez zákon o sociálnom poistení, dokonca navrhujú predĺženie doby poberania týchto dávok. Ja mám však jeden pozmeňovací návrh, ktorý patrí k tej druhej skupine úprav a zmien, a to sú práve tie úpravy, ktoré sa snažia zamedziť plytvaniu verejných zdrojov, ktoré sa snažia šetriť zdroje Sociálnej poisťovne, tak ako je to na jednej strane obsahom už aj vládneho návrhu zákona, zároveň sú aj ďalšie návrhy na úspory alebo na zamedzenie plytvania aj v spoločnej správe, ktorá je k tomuto návrhu zákona z rokovania výborov a ja k nim pridávam ešte jeden pozmeňovací návrh, ktorý sa týka výšky ochranného príspevku a ide tiež o snahu znížiť mieru plytvania práve cez tento príspevok. Tento návrh sa týka zmeny výšky ochranného príspevku, ktorý sa poskytuje občanovi v hmotnej núdzi, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav trvajúci nepretržite viac ako tridsať dní. K zneužívaniu tohto príspevku dochádza najmä z dôvodu, že tento ochranný príspevok, jeho výška je rovnaká ako výška aktivačného príspevku, a práve starostovia obcí, ktorí vytvárajú podmienky na realizáciu menších obecných služieb pri výkone, ktorý občan v hmotnej núdzi môže získať aktivačný príspevok, je zrejmé, že ochranný príspevok z uvedeného dôvodu zneužívajú práve ľudia, ktorí sú na tzv. aktivačných prácach. Z toho dôvodu navrhujem zníženie sumy ochranného príspevku pre občana v hmotnej núdzi, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav trvajúci nepretržite dlhšie ako tridsať dní, a to na sumu 55 % zo sumy 63,07, to je na sumu 34,69 eura.

  Teraz dovoľte, aby som po tomto zdôvodnení prečítal návrh, môj pozmeňovací návrh.

  Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie: "Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004, zákona č. 191/2004, zákona č. 453/2004, zákona č. 613/2004, zákona č. 614/2004 a ďalších, ako to budete mať uvedené v tom návrhu, ktorý vám bude rozmnožený, sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 14 sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie:

  "Ochranný príspevok je 34,69 eura mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom, podľa § 7 písm. f) alebo fyzickú osobu s nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 7 písm. f), ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje."

  Doterajší ods. 3 sa označuje ako ods. 4.

  2. V § 17 ods. 1 a 2 sa slová "§ 14 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 14 ods. 2 alebo 3".

  Tretí bod, posledný. Za § 33j sa vkladá § 33k, ktorý znie: "Občanovi v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 7 písm. f) alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 7 písm. f), ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ktorým vznikol nárok na ochranný príspevok do 31. decembra 2010 a ktorým nárok na tento príspevok trvá aj po 31. decembri 2010, sa vypláca ochranný príspevok podľa zákona účinného do 31. decembra 2010, najdlhšie do 30. júna 2011."

  Doterajšie čl. III a IV sa označujú ako čl. IV a V.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Brocku sa prihlásil jeden pán poslanec, Viliam Jasaň. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má pán poslanec Jasaň, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, ja sa ospravedlňujem, že možno naťahujem čas, ale nedá mi to nepovedať na adresu pána predsedu výboru pre sociálne veci, výboru toho, výboru, ktorý prerokoval vyše stopäť pozmeňujúcich návrhov na výbore, že ak predkladá pozmeňujúci návrh na rokovaní Národnej rady opozičný poslanec, tak je to logické, lebo on nemá inú šancu, lebo na výbore mu to neprejde, tak sa pokúsi v pléne, ale ak predkladá k vládnemu návrhu zákona koaličný poslanec, ktorého je jeden podpredseda a druhý predseda výboru, a dokonca svojmu ministrovi, tak to naozaj svedčí o tom, že ten vládny návrh zákona nemohol byť dobre pripravený, alebo sa títo poslanci, ktorí mali možnosť sa priamo podieľať na jeho tvorbe, sa nezúčastnili. A je mi úplne trápne už to tu opakovať toľkokrát, pretože keby sme tu sedeli ešte možno deň, dva k tomuto zákonu, tak by tu boli ďalšie a ďalšie pozmeňujúce návrhy a ony nie sú zlé, ony nie sú zlé tie, ktoré boli teraz predkladané, k tým nemám ja výhrady, ale prečo za štyri mesiace sa to tam nedostalo. A prečo sa do tohto vládneho návrhu zákona tieto pripomienky nezapracovali skôr, než sa to dalo na výbor, resp. tu. Mne forma prekáža. A na tom by sme sa mali všetci zamyslieť, lebo takto to ďalej naozaj nejde. Koľko ešte pozmeňovacích návrhov, už pozmeňovacích návrhov to pomení? To je ten problém. A urobí to predseda a podpredseda výboru, tak akože, prepáčte. Nečudujem sa, pretože na výbore som zažil aj to, že predseda predložil pozmeňujúce návrhy, za ktoré potom ani nehlasoval. Tak asi je tu niekde chyba. Skúste sa nad tým zamyslieť, aby v budúcnosti bol ľahší priebeh predkladania a rokovania o týchto zákonoch. Ďakujem.

 • Pán poslanec Dušan Muňko. Pardon, pán poslanec, sekundu. Pán poslanec Brocka nechce reagovať, tak teraz, pán poslanec Muňko, nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni. Do rúk sa nám dostal návrh zákona, ktorý zďaleka nie je tým potrebným impulzom ku zmene dôchodkového systému, aké Slovensko potrebuje. Prináša iba čiastkové riešenia, ktoré majú zakryť neschopnosť ministerstva práce, vlády a koalície a pozrieť sa globálne na problém verejných financií a pripraviť ucelenú reformu. Návrh zákona je rozvláčny, podľa môjho názoru by potreboval prepracovať vo všetkých bodoch, nehovoriac o tom, že ide v poradí už o tridsiatu siedmu novelu, takže prehľadnosť v tejto právnej norme je na bode nula. Pritom zákon ukladá zamestnancom, živnostníkom a podnikateľom veľké množstvo povinností, ktorých neplnenie sa tvrdo trestá. Tu by malo byť pre ministerstvo a vládu morálny záväzok pripraviť nové úplné znenie zákona, ktoré by bolo možné prehľadne a jasne stanovilo práva a povinnosti dotknutých občanov. Ako nám však koalícia touto novelou dokazuje, neprejavuje ani len základnú snahu pomôcť verejnosti. Tento chaos zvyšuje fakt, že pri schvaľovaní tejto novely najprv bolo stopäť pozmeňovacích návrhov, potom sedemdesiatpäť a teraz prišli ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré, si treba podrobne prečítať a argumentovať, nehovoriac, že tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré dnes došli, sú zlé.

  Prosím vás, ako chcete pripraviť takýmto spôsobom seriózny zákon? To, že vznikla táto situácia ma neprekvapuje, keď návrh predkladá minister, človek, ktorý nepracuje na základe vlastného presvedčenia a poznania, ale pod tlakom koalície alebo verejnej mienky v snahe byť čo najkrajší a najlepší. Už veľa ráz sme boli svedkami ako prezentoval svoje názory a vzápätí doslova ich ako malý žiačik musel pod dohľadom premiérky korigovať a poprieť seba samého. Kde je teda v jeho návrhu odbornosť, argumenty, za ktorými by si stál a trval na nich? Treba tiež pripomenúť, že tento návrh predkladá človek, ktorý je známy svojím poradenstvom na tému ako neplatiť odvody. Nechcem tu povedať to, čo povedal predseda výboru sociálnych vecí, že pripravil svojimi odbornými poradami zhruba o 1 miliardu. To svedčí o serióznosti, nie že to hovorí koaličný, resp. opozičný politik, ale to povedal koaličný predstaviteľ a ešte predstaviteľ, predseda sociálneho výboru.

  Nehovoriac už o tom, že strana SDKÚ predložila zmenu, pretože celý zákon, pokiaľ sa týka valorizácie, je absolútne zlý a má platiť od roku 2012, tak prečo by sme mali už v roku 2011 vyvodiť búrku nevôle voči dôchodcom? Ale nemôžem to nepovedať, to, čo tu mám napísané, z toho dôvodu, pretože zatiaľ platí to, čo tu pán minister predložil. V dôsledku uvedených skutočností sa nám dostáva na stôl návrh zákona, ktorý je zlý, neprijateľný vo viacerých stránkach. Za jeho najväčší nedostatok považujem spôsob ako upravuje valorizáciu starobných dôchodkov. Navrhovaný spôsob väčšinu dôchodkov poškodzuje, a to už teraz sme v situácii, kedy 7 % z obyvateľov Slovenska žije na hranici chudoby, keď 40 % dôchodcov nedosahuje príjem na hranici minimálnej mzdy. Ako chce teda koalícia posunúť životnú úroveň našich občanov dopredu, keď navrhovaná valorizácia dôchodcov o dôchodkoch roztvára nožnice medzi životnou úrovňou aktívneho obyvateľstva a dôchodcov, teda medzi mzdami a dôchodkami. Očakávaný rast HDP postupne zvýši príjmy aktívnemu obyvateľstvu a dôchodcovia majú živoriť. Taká je predstava v tomto návrhu zákona, tak ako je predložený. Návrh koalície valorizovať dôchodky mesačne o 2,82 eura, ročne to bude zhruba 33,84 eura. Za desať rokov 330 eur. Kde už vtedy bude Európa?

  Z toho mi vychádza, že naši dôchodcovia dosiahnu úroveň európskych dôchodcov možno o niekoľko desiatok rokov. Návrh valorizácie je zlý, politický. Vláda, ktorá v roku 2004 zaviedla súčasný model valorizácie, chce ho zrušiť, čím popiera samu seba. Pritom nik doteraz nevysvetlil, prečo im vtedy tento systém vyhovoval a teraz už nie. Za vysvetlenie nemôžem prijať to, že potrebujú na dôchodcoch ušetriť. Neprijateľné je to, ako koalícia s týmto návrhom ponáhľa, hoci má nový spôsob valorizácie platiť až od roku 2012. Tempo jeho prípravy je také vysoké, že nebol prerokovaný so zástupcami týchto, ktorých sa to dotýka, dôchodcov. Rada vlády pre seniorov nebola k tomuto bodu zvolaná, o tej väčšej vážnej zmene nerokovala. Nie je seriózne zo strany vlády, ani ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pána Mihála, ktorý je podpredsedom tejto rady. Rokovanie sa neuskutočnilo napriek tomu, že Jednota dôchodcov o to žiadala. Pýtam sa prečo? Je to arogancia moci, je to strach, že by museli čeliť odborným argumentom, na ktoré by nemali odpoveď? Iné vysvetlenie na to nemám. Eticky je navrhovaná zmena valorizácie neprijateľná, pretože poškodzuje tých, ktorí sa nedokážu brániť, niektorým chýbajú sily na to, aby si privyrobili, nedovoľuje im to zdravotný stav, alebo inde sú zase pre svoj vek diskriminovaní.

  Keď minister Mihál začal hovoriť o tom, že siahne na materské a rodičovské dávky, zdvihla sa verejná vlna odporu mamičiek. Okamžite v úvodzovkách našiel potrebné milióny a mamičky ukrátené nakoniec neboli. Alebo iný príklad. Keď minister Mihál chcel vytiahnuť koncoročné odmeny na ministerstve, opäť už avizuje, už našiel na to peniaze. Pýtam sa, prečo pátračský talent neuplatňuje v prospech dôchodcov a nenájde milióny na zachovanie doterajšieho spôsobu valorizácie alebo miernejší dopad finančnej krízy na týchto ľudí? Je to preto, lebo ho títo ľudia nezaujímajú, je to preto, lebo táto skupina ľudí je už zo svojej podstaty sociálne orientovaná, a teda nie je voličská základňa pre pravicovú vládu zaujímavá. Tento návrh valorizácie je neprijateľný preto, že zavádza ďalšie neodôvodnené rozdiely medzi dôchodcami. Veď okrem valorizácie starobných dôchodkov sú v súčasnosti na raste miezd závislé aj platy ústavných činiteľov, valorizácie výsluhových dôchodkov či výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty. A zatiaľ som nezachytil správu, že by sa mal meniť spôsob výpočtu uvedených dávok a orientovať sa podobne ako valorizácia dôchodkov len na jedno kritérium - infláciu. Tento návrh teda neodôvodnene poškodzuje starobných dôchodcov.

  Na verejnosti minister pán Mihál a koaliční poslanci argumentujú tým, že navrhovaný spôsob valorizácie bude v konečnom dôsledku pre dôchodcov výhodný. Je to účelové zavádzanie, nie je to pravda. Moje prepočty sa zhodujú s prepočtami Jednoty dôchodcov na Slovensku, podľa ktorých bude vládou navrhovaný spôsob valorizácie výhodný iba pre dôchodcov s príjmom do výšky 156 eura. Ide relatívne o malú skupinu dôchodcov, iba 6 % z ich celkového počtu. Ak by sme chceli rátať s takouto valorizáciou od roku 2011, tak by sme dôchodky asi zvýšili o 2,82 eura. To je oproti súčasnému modelu pre 94 % dôchodcov jednoznačne nevýhodné. O tom, že treba šetriť nepochybuje nik. Ak sme túto potrebu premietli do podmienok seniorov, potom sa mi pozdáva návrh už spomínanej Jednoty dôchodcov na Slovensku, tá navrhuje, aby sa dôchodky valorizovali o jednotnú sumu a nie percentuálnu ako doteraz. Súčasne žiada, aby sa zachovali obidve veličiny vplývajúce na dôchodky - rast priemerných miezd a inflácia. Pri takejto valorizácii sa za hranicami výhodnosti posúva na úroveň dôchodku vo výške 351,72 eura. Takýto návrh je výhodný už pre 65 % dôchodcov.

  Zásah je teda pomerne pre veľkú skupinu seniorov, do ktorej patria ľudia s nižším priemerným dôchodkom, teda najzraniteľnejší. Takáto valorizácia by prihliadala na reálnu situáciu dôchodcov, postihla by iba tých, ktorí majú nadštandardné dôchodky. Súčasne táto valorizácia rešpektuje potreby úspor v prvom dôchodkovom pilieri, ale koalícia veľmi dobre vie, prečo chce pri valorizácii prejsť na pevnú sumu a súčasne odbúrať vplyv priemernej mzdy. Bojí sa ekonomického vývoja na Slovensku. Sú predsa známe fakty, že Slovensko láka zahraničných investorov, a predovšetkým na lacnú pracovnú silu. Priemerná mzda na Slovensku dosahuje zhruba 30 % miezd krajín pôvodnej európskej pätnástky. Pri našom raste HDP, ktoré patrí na špičku Európskej únie, je teda predpoklad, že priemerná mzda v hospodárstve bude rásť a ak chce vláda na dôchodcoch čo najviac ušetriť, potrebuje tento fakt valorizácie dôchodcov vylúčiť.

  Zabúda však aj na to, že slovenské dôchodky siahajú na európske dôchodkové dno a žiť z nich už teraz je vo väčšine prípadov nedôstojné. Vo výške priemerného dôchodku je Slovensko z tridsiatich štátov Európskej únie na 21. mieste. Kým priemerný Nór má dôchodok 1760 eur, priemerný slovenský dôchodok sa žije z 350 eur. Veľmi zlá vizitka je aj, že priemerný dôchodok na Slovensku predstavuje len 47 % priemernej mzdy. Na stole máme teda návrh zákona, ktorý ignoruje potreby vyše 1 mil. obyvateľov Slovenska, to už samo o sebe je dosť na to, aby tento vládny návrh parlament neprijal, dal ho úplne prepracovať. Chcel by som vás ale poprosiť o jednu vec, pretože dnes tie pozmeňovacie návrhy, ktoré boli podané pani Blahovou, je časť z nich dobrá a som presvedčený, že opoziční poslanci ju podporia. Ale poprosil by som vás o jednu vec a poprosil by som, pán podpredseda parlamentu, aby tento bod, keď skončí táto rozprava, bol daný a aby sa o tomto zákone hlasovalo trebárs na konci tejto schôdze, keď bude končiť, aby sme mohli si veľmi seriózne preštudovať tie pozmeňujúce návrhy, ktoré tu boli dnes dané, či ich predložil, kvitujem, že sa SDKÚ zobudila, a že pán Horváth predložil z hľadiska zákona o valorizácii, ale chcel by som vás poprosiť, aby sme si v kľude mohli, nie to, že zajtra budeme, a mohli tiež tie pozmeňujúce návrhy, ktoré pani Blahová dala, aby sme si ich mohli kľudne preštudovať, zrovnať, dať dohromady. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Muňka sa prihlásili pán poslanec Igor Matovič, Július Brocka, Ľudovít Jurčík, pani Viera Tomanová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má pán poslanec Igor Matovič.

 • Pán poslanec Muňko, ja, naozaj iba v dobrom, chcem dve veci. Prvá vec. Dotýka sa ma, a aj keď to nie je teda pre mňa osobné, ale keď poviete nejakú takú formuláciu, že minister je človek, ktorý radil ľuďom ako neplatiť odvody. Myslím si, že naschvál ste povedali tú vetu touto formou, z ktorej ako keby, že teda sála, že vlastne minister je človek, ktorý navádzal ľudí, aby porušovali zákon. Nie, minister je človek, ktorý radil ľuďom ako využiť diery v zákonoch, ktoré vy ste v tých zákonoch nechali. Takže, myslím si, že to je dosť podstatný rozdiel a bolo by fér, aby ste touto formou možno prezentovali svoj názor na neho.

  Druhá vec. Trochu ma mrzí, že ste skĺzli do toho, do takého populizmu klasického, ktorý teda tak úplne prirodzene patrí k strane Smer, že už tu nejaké dva alebo tri mesiace hovoríte o valorizácii, či už teda pevnú sumu a strašíte nejakými 2,5, 2,8 eurami mesačne a na druhej strane za tri, štyri vety priznávate, že tá valorizácia bude od roku 2012. Ako fakt, ja neviem. Využívate schopnosti pani Vaľovej, ktorá teda, že vraj predtým bola veštica a viete, aká bude inflácia, aký bude rast miezd na budúci rok, keď môžete rovno teraz povedať, že na základe inflácie a rastu miezd v roku 2011, bude v roku 2012 valorizácia o 2,8 eura. Neviete. Tak, prosím vás, nestrašte ľudí. Bude to výrazne viacej podľa predpokladov a tým, čo robíte, že stále ľudí strašíte, dôchodcov o tom, že dostanú 2,5, 2,8 eura mesačne, spôsobujete jedno jediné, že ľudia žijú v strachu zo zdražovania. A je úplne zbytočný ten strach a tento strach spôsobuje to, že následne máme málo peňazí v štátnom rozpočte, lebo ľudia jednoducho nekupujú tovar, neplatí sa DPH-čka, a to spôsobuje iba to, že znova tí ľudia na to doplatia. Doplatia na vás.

 • Ďalej s faktickou poznámkou pán poslanec Július Brocka, nech sa páči. Pán poslanec Muňko, budete reagovať, ale až na záver.

 • So záverečnou časťou vystúpenia pána poslanca Muňka súhlasím v tom zmysle, že sám tiež navrhujem, aby sme hlasovali o zmenách aj o tomto zákone až zajtra o 11.30. Čiže nie na koniec, ale zajtra o 11.30, ale druhá vec, na ktorú chcem reagovať, pán poslanec Muňko, ale to vás chcem opraviť, lebo ste ma citovali, a chcem to dať na pravú mieru. Ja som nereagoval na pána ministra Mihála v súvislosti s plytvaním v Sociálnej poisťovni a v súvislosti so zneužívaním napr. dobrovoľného nemocenského poistenia. Ja som reagoval na vás, pán Muňko, keď ste boli generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Ja som reagoval na pani bývalú, pani ministerku Tomanovú, že ona to plytvanie a zneužívanie nedostatočných zdrojov Sociálnej poisťovne na to nijako nereagovala. Napríklad takýmto legislatívnym návrhom, ktorý je dnes tu, v Národnej rade, že to musíme robiť až my teraz. Čiže, pán Muňko, ja som nenapádal a nekritizoval vtedy ešte nie ministra Mihála, ale ja som hovoril o vás.

 • Teraz pán poslanec Ľudovít Jurčík s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Veľa už povedali predo mnou pán Matovič a pán Brocka. Ja mám taký možno trošku iný pohľad na vec, alebo trošku doplním. Spomínali ste, pán Muňko, že bude trvať desiatky rokov, kým sa dostanú dôchodcovia na úroveň okolitých štátov. Myslíte, predpokladám tých štátov, ktoré sú na západ od našej hranice. Zabúdate na jednu vec, že štyridsať rokov tu komunisti vládli na tvrdo, no a ďalšie roky to tu ovplyvňujú, asi to niekto musí zaplatiť. Jednoducho, nemožno donekonečna si myslieť, že zrazu nejakým šibnutím čarovného prútika sa tu niečo udeje. Do konca alebo, pardon, do začiatku druhej svetovej vojny Československo patrilo medzi desiatku najlepších krajín na svete. Kam sme sa dostali od vojny po zmene režimu? Kam? Kto to spôsobil? Niekto to zaplatiť musí. Samozrejme, tie milióny, možno by ste mohli hľadať v minulosti v Sociálnej poisťovni, tam tiež boli spôsoby niektoré, ktoré, dá sa povedať, neboli zrovna najšetrnejšie, ale to je na inú debatu. No, a spomínali ste, že len 47 % priemernej mzdy je výška dôchodku priemerná. No, tak pokiaľ ja viem, tak Medzinárodná organizácia práce je viac-menej spokojná s tým, keď to bude aspoň 45. Čiže, už by sme to splnili. A v konečnom dôsledku, neverte tomu, že nechceme tým dôchodcom dať peniaze, len má to jeden malý háčik. Treba povedať, že odkiaľ, resp. kto zoberie za to zodpovednosť, keď sa bude tento štát stále a stále viac zadlžovať. Jednoducho to nejde. No, a keď pôjde, tak potom dáme, veď to je úplne jednoduché. Z dlane sa chlp nedá vytrhnúť. Ďakujem.

 • Posledná, ktorá sa prihlásila s faktickou poznámkou, je pani poslankyňa Viera Tomanová. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som zareagovala na pána Muňka a povedala, že to nebol jediný problém toho zákona, o ktorom hovoril. Pán poslanec Muňko mohol vytiahnuť ďalšie veci, ktoré sú tu. Je tu redukcia, antiredukcie, predĺženie a redukcie, ktorá dnes táto redukcia a antiredukcia spôsobuje, že máme viac ako dvanásť skupín dôchodcov, ktorým sa inak priznávajú dôchodky.

  Pán poslanec Brocka pri prvom čítaní povedal o tom, že práve v tom je, to je spravodlivé, že dôchodky boli priznávané spravodlivo a vtedy sa zohľadňovalo. Predsa to nie je pravda, pán poslanec, dokonca pri výpočte dôchodkov, a mnohí ľudia prídu aj o to, že pracovali a boli poistení a počas práce nepoberali dôchodky a dôchodky sa im valorizovali. Čiže, ja by som bola veľmi rada, keby ste skutočne zvážili tento návrh a v rámci, to nielen tak ako pán Muňko žiadal, aby tento zákon mali sme čas na prerokovanie do zajtrajšieho dňa, ale aby bol vrátený výboru pre sociálne veci a bývanie a aby tento zákon bol opätovne prerokovaný vďaka pozmeňujúcim návrhom, ktoré tu boli predložené, aby bol opätovne prerokovaný vo výbore pre sociálne veci a bývanie, a to v nadväznosti na § 34 rokovacieho poriadku.

 • Reagovať teraz na faktické poznámky bude pán poslanec Muňko. Poprosím, pán poslanec, na budúce trojku pri faktickej stláčať a nie to, čím sa prihlasujeme do rozpravy. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Páni poslanci, ja som sa nikdy nesnažil nikoho urážať. Ja sa vás snažím presvedčiť, alebo zobudiť vás, že tá "461" je zlá. Podotýkam, je tam tridsaťsedem noviel. Podstata veci je druhý pilier. Povedzme si to na rovinu. Pokiaľ nezmeníme druhý pilier, ja netvrdím, že netreba druhý pilier, ale tvrdím, že treba zmeniť a tento celý zákon prepracovať. Vy si zoberte jednu vec. Ja si neviem predstaviť, čo bude robiť riaditeľ Sociálnej poisťovne, keď tento zákon prejde s týmito pozmeňovacími návrhmi a zákon bude prijatý. Musíte brať do úvahy, že sú tam ľudia, ktorí majú 500-eurové platy, majú vzdelanie nie základné, ale majú stredné odborné alebo majú gymnázium. Musia podľa toho zákona robiť. Čakal som od pána ministra, že príde s novelou zákona, alebo príde s novým zákonom niekedy v roku 2011 alebo 2012, ale ten zákon treba od podlahy prekopať.

  Ja som nepočul argumentáciu, keď sa spýtate ktoréhokoľvek ekonóma na Slovensku, že ten zákon je dobrý. Teraz už berme to, že či ho tvorila vláda tá alebo iná, či sme ho mrvili my, posledné záležitosti s tými novelami, ktoré sú. Ide o ďalšiu novelu. Pôjde ďalšia novela, preto som povedal, načo sme sa vôbec ponáhľali s tou valorizáciou, keď mala ísť od roku 2012. Vy ste s tou vecou prišli. Prišli ste s inými vecami. Ja som pánovi ministrovi predložil návrhy, ktoré Sociálna poisťovňa dala, aby ich zapracoval. Ale treba si skutočne sadnúť a nájsť politickú zhodu k tejto celej záležitosti. Pri tej kríze, ktorá dnes v Európe je, ktorá neskončila. Pokiaľ nenájdeme, nemáme šancu riešiť verejné financie. To nie je len Sociálna poisťovňa, to je zdravotná poisťovňa, odvody, to je verejná správa, to je samospráva. Páni, tam sú hlavné rezervy.

 • Ďakujem. Pán poslanec, oslovili ste ma ako podpredsedu parlamentu, predpokladám, že na tú výzvu, ktorú ste predniesli na záver, bude reagovať pán spravodajca, ktorý sa teraz hlási do rozpravy, ale keďže ste ma v tej súvislosti vyzvali a tým, že sa SDKÚ konečne prebudilo, je prebudená SDKÚ a nebolo to príjemné prebudenie. Pán poslanec, v súlade s paragrafom rokovacieho poriadku, myslím, že 28, máte teraz priestor pred pánom poslancom Matovičom ako spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som reagoval na výzvy opozičných poslancov s tým, že je veľa pozmeňujúcich návrhov, čo si osobne nemyslím, lebo nie je ich až tak moc. V minulom volebnom období to bolo na bežiacom páse takýmto spôsobom predkladané, ale napriek tomu, pán kolega Muňko, nie je možné až hlasovanie odložiť na koniec schôdze, nakoľko aj tento zákon súvisí so štátnym rozpočtom, ktorý o pár dní budeme prerokovávať. Čiže, tento zákon je potrebné, skutočne, lebo má dopad na štátny rozpočet a má dopad 103 mil. eur navýšenia, teda ideme viac dávať. Takže naozaj, je to veľmi potrebné, aby sme zajtra o 11. 00 hod. o tomto zákone hlasovali, a týmto aj chcem poprosiť predsedu Národnej rady, resp. predsedajúceho o to, aby hlasovanie o tomto zákone preložil zajtra na 11.00 hodinu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Je to vaša kompetencia takýto návrh podať, v takom prípade sa rešpektuje len drobná úprava, že to nebude o 11.00, ale o 11.30, pretože sme si prijali zmenu hlasovacieho času dopoludnia. Pán poslanec Igor Matovič ďalej prihlásený do rozpravy. Nech sa páči.

 • Pán predseda, pán minister, panie poslankyne a páni poslanci, nechcem sa vyjadrovať k celému tomuto zákonu a chcem zúžiť svoju pozornosť naozaj iba na pozmeňovací návrh, ktorý predložila Natália Blahová a chcem vyzvať ako opozičných poslancov, aby sme sa teraz nehrali na formu, jak tuším pán poslanec Jasaň povedal, že jemu prekáža forma, že teda sa to takouto formou na poslednú chvíľu predkladá. Podľa mojich informácií pani exministerka Tomanová tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré, teda tento pozmeňovací návrh, mala už včera k dispozícii, ktorý si teda získala nejakou svojou cestičkou cez ministerstvo, ktoré možno tieto návrhy odobroval.

  Takže, mali ste ich, myslím, že dostatočne včas k dispozícii pri vašej odbornosti a pri tom počte asistentov, ktorý máte k dispozícii, bez problémov ste si ich mohli preťuknúť a, naozaj, skúsme toto úplne brať nepoliticky. Povedzme si iba to, že teda naozaj, tým matkám chceme pomôcť, alebo im nechceme pomôcť.

  Keď im nechceme pomôcť, tak sa hrajme tu na politické hocijaké hry, ale nevidím absolútne ani najmenší dôvod, aby sme hádzali polená pod nohy samotnému tomu pozmeňováku a odsúvali ho nejako a spochybňovali nejakú legitimitu predkladania alebo formy predkladania.

  Predĺženie materskej, zvýšenie materskej, predĺženie ochrannej lehoty pre matky, zrovnoprávnenie matky, ktorá sa stane matkou adoptovaním dieťaťa a tej matky, ktorá dieťa porodí, že obidve budú mať rovnakú dĺžku materskej. Toto sú podľa mňa momenty, ktoré sú veľmi cenné na tomto pozmeňovacom návrhu a viem, že vy ste to neboli schopní spraviť. Jednoducho, vy ste mali iné starosti. Vy ste si naháňali kšeftíky a tie matky vás nezaujímali. Ale teraz kvôli tomu, že ste, jednoducho, na tie matky kašlali a pani ministerka si tam robila nejakú knižku za 20 mil., tak, prosím vás, nehádžte nejaké míny tomuto pozmeňovaciemu návrhu, sklopte uši, stlačte gombík a budete mať čisté svedomie, že to, čo vy ste nedokázali, spravili sme my za vás, budete spokojní vy, budeme spokojní my a nehádžte, ešte raz hovorím, polená pod nohy tomuto pozmeňovaciemu návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Dve faktické poznámky na vás, pán poslanec. Pani poslankyňa Magda Košútová, pán poslanec Branislav Ondruš. Pani Tomanová, tiež faktická? Skúste trojku, prosím vás, potom vám tam naskakuje jedna minúta a musíme to reparovať. Najskôr pani Košútová a potom pán Ondruš a prosím vás, ale páni poslanci, tí, ktorí sa prihlasujete navyše, tak skúste dodržiavať rokovací poriadok, že počas vystúpenia, alebo hneď po jeho skončení treba. Takže Košútová, Ondruš, Šuca, Tomanová. Lebo nabudúce uzatvorím možnosť prihlásiť sa predtým než to vymenujem a bude znova konflikt. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Matovič, skutočne máte pravdu, len na vás sme čakali, kedy prídete a kedy predložíte tieto návrhy. Gratulujem vám.

 • Pán poslanec Ondruš, nech sa páči.

 • Pán kolega, ja prijímam, samozrejme, vašu výzvu, aj keď teda od vás znie veľmi nedôveryhodne, aby sme zbytočne nepolitizovali, ale mali by ste sa aj vy tým riadiť a neriadite sa. Napríklad, keď nám vyčítate tu akési prepočty o 2,8 eura v prípade valorizácie, hoci nevieme, aká bude valorizácia, pretože nevieme východiskové parametre pre valorizáciu pre rok 2012. No, ale keď sa všetky tieto prepočty objavujú či už v médiách alebo vo vystúpeniach predstaviteľov občianskej spoločnosti, občianskych združení, tak vás musím upozorniť, že porovnávajú potenciálnu valorizáciu, aká by vychádzala v roku 2011 podľa starého a podľa nového spôsobu.

  Takže, prosím, buďte aj vy korektný, ale, pravdepodobne, klamete ako zvyčajne neúmyselne, pretože vy, jednoducho, vôbec nesledujete čo hovoria iní, vy počúvate iba sám seba. A v tej súvislosti vás chcem ubezpečiť, že my máme záujem pristúpiť čisto vecne a odborne aj k novelizácii tohto zákona a myslím, že ste zachytili vo vystúpení pána poslanca Muňka pripravenosť podporiť konkrétne pozmeňovacie návrhy, ktoré sú namierené v prospech niektorých sociálnych skupín, napr. aj matiek na materskej dovolenke, v tomto prípade, povedzme, matiek s viacerými deťmi, ale práve preto vás vyzývame, aby ste očistili, jednoducho, tú novelu a aby sme spoločne sa zhodli na veciach, lebo sú tam, naozaj, veci, na ktorých sa dokážeme zhodnúť a tie sme pripravení aj my podporiť. A nedávajte tam tie ostatné veci, na ktorých jednoducho tá zhoda neexistuje, lebo potom nám beriete možnosť, aby sme v konečnom dôsledku ako celok ten zákon podporili.

  Takže, my sme pripravení, dajte nám priestor na serióznu diskusiu a nie na takýto legislatívny terorizmus a budeme postupovať aj my s vami vecne.

 • Pán poslanec Peter Šuca, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Matovič, ja iba naviažem na váš slávny výrok zo včerajška na margo poslancov za stranu SMER - sociálna demokracia o tých plechových ksichtoch. Keď ste vystúpili teraz v rozprave, tak ste povedali, že sa budete vyjadrovať k zákonu. Tak použijem tie plechové, ale opravujem výraz, z vašich plechových úst v rozprave zazneli bludy, nič konkrétne k zákonu, a tak ako vždy invektívy na stranu SMER - sociálna demokracia. Ďakujem.

 • Přihořívá. Teraz pani poslankyňa Tomanová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Matovič, najskôr by som si na vašom mieste preštudovala to, čo sme urobili pre mladé rodiny s deťmi a vôbec pre rodiny s deťmi a taktiež, že so zákonom o novom rodičovskom príspevku a príspevku pri starostlivosti prišla naša vláda. Skúste sa pozrieť, aká bola podpora mladých rodín predtým a ako vyzerala podľa posudzovania SILC-u, EU SILC, ako vyzerali mladé rodiny s deťmi a deti do 17 rokov z hľadiska ohrozenia biedou a chudobou.

  Na druhej strane, pán Matovič, vyprosím si akékoľvek vaše invektívy o akejsi knižke za 20 mil., o ktorej ja nemám ani potuchy a nevymýšľajte si hlúposti a prestaňte s táraninami a prestaňte osočovať aj pani poslankyňu Vaľovú. Ja by som bola zvedavá, keby sme my začali si robiť posmech z vašej nevedomosti a nepoznania zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

 • Pán poslanec Matovič, skúste aj vy sa prihlásiť skôr, aby sme to nezdržiavali. Nech sa páči.

 • Pani Košútovú, na ňu nebudem reagovať. Pán Ondruš, hovoríte, sú nejaké prepočty v médiách a vy vlastne citujete prepočty v médiách, treba si uvedomiť, že tie médiá citujú vyjadrenia politikov SMER-u, ktorí tu strašia už tie, naozaj, tie dva mesiace o 2,5, 2,8 eura zvyšovaní dôchodkov. Pán Šuca, hovoríte, že som hovoril bludy. Ja sa pýtam, zvýšili ste materskú za tie štyri roky? Predĺžili ste materskú za štyri roky? Pomohli ste matkám dvojičiek, trojičiek? Zrovnoprávnili ste matku, ktorá si adoptuje dieťa s tou, ktorá ho porodí? Ani jednu vec z tohto ste neurobili. Nepredĺžili ste ochrannú lehotu pre matky. Aké bludy? Jednoducho, je to krutá pravda, samozrejme, pre vás sú to bludy, lebo sa toho bojíte. Ale to je pravda.

  A, pani Tomanová, vy hovoríte, že mám si odpustiť nejaké, neviem čo, invektívy. A, vy, neviete o nejakej knižke? Ja som to postrehol v médiách. Podľa mňa to bolo dosť hodnoverne prezentované, keď tú knižku neviete, alebo o čom je reč, ja by som vám ju, možno, dneska aj požičal. Tuto tá knižka je a táto knižka, za túto knižku vy ste zaplatili 20 mil. korún. Za túto knižku, za nejakú štúdiu, ktorá bola absolútne k ničomu. Tých 20 mil. korún, za tie peniaze ste mohli zrovnoprávniť tie matky, ktoré si adoptujú deti s tými, ktoré ich porodia a celé štyri roky by celé náklady to z toho vykrylo. Vy ste miesto toho, za túto knižku zaplatili 20 mil. korún, to bola vaša sociálna politika. Toto je sociálna politika strany SMER.

 • Ďalej sa do rozpravy prihlásila pani poslankyňa Viera Tomanová, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, pán minister, dámy poslankyne, páni poslanci. Dovoľte mi uviesť, že dôchodkový systém je nepochybne jeden z najdôležitejších, ale aj najkomplikovanejších segmentov politiky v každom štáte. Na Slovensku jeho špecifikum, azda aj najcharakteristickejšou črtou, ktorá je slovo, ktoré vystihuje súčasný stav, a to je chaos.

  Chaosom začala bývalá vláda Mikuláša Dzurindu, keď po viac ako ôsmich rokoch dôslednej prípravy reformy dôchodkového systému začatej tandemom pani Keltošovej a pánom Tkáčom, zavŕšenej za ministra Magvašiho prijatím zákona číslo 413/2002 o sociálnom poistení, pod vedením toho istého premiéra po voľbách v tom istom roku, v roku 2002, vtedajšia vládna garnitúra najskôr zákon novelizovala a následne ho ešte pred jeho uvedením do praxe zrušila a nahradila ho nesystémovo založeným zákonom, zákonom č. 461.

  Nesystémovosť zavŕšila zákonom o starobnom dôchodkovom sporení a toto všetko nazvala honosne dôchodkovou reformou, ktorá však vychádzala z veľmi mylných predpokladov, nerešpektovala ani vtedajší stav slovenskej spoločnosti a už vôbec nie jeho budúcu štruktúru. O nesystémovosti zákona nasvedčuje aj skutočnosť, že vláda tento nový zákon ešte pred nadobudnutím jeho účinnosti napochytre dvakrát menila a následne si jeho diletantské riešenie vyžiadalo doteraz tridsaťdva zmien. Dnes sa zaoberáme tridsiatou štvrtou novelou zákona v priebehu ôsmich rokov, čo považujem z hľadiska stability právneho poriadku za chaos a oslabovanie princípov právneho štátu.

  Samozrejme, môžete namietať, že aj za môjho vedenia rezortu sme zákon viackrát novelizovali. Museli sme tak postupovať a som presvedčená, že ho aj naďalej budeme viackrát novelizovať, pretože tvrdím, že samotný pôvodne prijatý zákon bol postavený na chabých a nesprávnych základoch tzv. Kaníkovej dôchodkovej reformy. Ak postavíme dom na zlých základoch s množstvom systémových chýb, je jasné, že môžeme očakávať v lepšom prípade jeho pravidelnú opravu a zvyšovanie celkových nákladov na dom, no v horšom prípade aj jeho zrútenie. A takto je to aj so zákonom o sociálnom poistení a celou dôchodkovou reformou, ktorej model sa už v Chile totálne zrútil.

  Musím konštatovať, že to čo vidíme zo strany súčasného vedenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pod taktovkou pána Mihála sa dnes už nedá nazvať inak, len ako nebývalý legislatívny chaos, ktorý nerešpektuje základné legislatívne princípy a vedie k rozkladu sociálneho systému. Už si pomaly zvykáme na metódu práce pána ministra systémom pokus - omyl, pokus - omyl, vychádzajúci z toho, že čo sa mi prisnilo, to do zákona dám a uvidíme, čo to spraví. No, v prípade takéhoto zákona, ktorý vážne zasahuje tak do verejných financií, ako aj do budúceho sociálneho postavenia občanov poistencov, je táto svojská, dovolím si povedať, mihálovská metóda absolútne neakceptovateľná.

  Tak si teda pomenujme fakty a postupy pána ministra. Potom, čo novelu zamietli už v pripomienkovom konaní zamestnávatelia a odbory a dotknuté občianske združenia, najmä Jednota dôchodcov, Národná rada pre občanov so zdravotným postihnutím, samozrejme, aj mamičky, ale aj relevantné rezorty, pán minister návrh zákona zásadne prepracoval, čím zmenil pôvodnú filozofiu novely, avšak neakceptoval päťdesiatpäť vážnych pripomienok. O tom, ako si pán minister predstavuje dialóg so zainteresovanými občianskymi združeniami nasvedčuje aj fakt, že prepracovaný návrh zákona pán minister nepredložil na rokovanie takým dôležitým orgánom ako je Rada vlády pre seniorov, Rada vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, či Rada vlády pre rodovú rovnosť, v ktorej majú zastúpenie aj mamičky. Týmto obišiel dôležité dotknuté občianske združenia. Keďže ide o zákon, ktorý je na základe zákona o tripartite povinným predmetom rokovania tripartity, pán minister síce formálne predložil novelu na rokovanie hospodárskej - sociálnej rade, avšak v snahe o oslabenie účinnosti rokovaní predložil zásadne prepracovaný návrh zákona účelovo len dva dni pred jej rokovaním, čím fakticky sa znemožnilo prerokovanie takého dôležitého materiálu v štruktúrach sociálnych partnerov.

  To znamená, že jednotlivé zväzy, združené či už v Konfederácii odborových zväzov alebo v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení, ktoré sa chceli a mali sa k novele vyjadriť, toto už jednoducho stihnúť nemohli. Je treba povedať, že zákon o sociálnom poistení je jedným z najťažších zákonov v našom právnom poriadku, a preto nielen z toho dôvodu, že im nebola dodržaná 10-dňová lehota na predloženie zákona, ale najmä z dôvodu, že jednoducho dva dni nemôžu postačovať sociálnym partnerom na preštudovanie tak náročného zákona a jeho prerokovanie v príslušných orgánoch. Bolo potrebné dať viac času na prípravu. Považujem to za hrubé obídenie a priam ignoráciu dotknutých skupín obyvateľstva, s ktorými naša vláda viedla vždy korektný dialóg.

  No, ako keby to nestačilo, ministerstvo si, vedomé nedobre vypracovanej novely, následne pripravilo spolu stopäť vecných pozmeňovacích návrhov, ktoré boli rozdané poslancom výboru pre sociálne veci, samozrejme, v súčasnej dobe koaličným, ktorí si tieto návrhy osvojili. O tom, že išlo o pozmeňovacie návrhy z dielne pána ministra svedčí aj to, že návrhy prednesené niektorými poslancami vysvetľoval a odôvodňoval sám pán minister.

  Ja si dovolím len pripomenúť, že k pôvodne predloženým tridsaťjeden pozmeňovacím návrhom pána Horvátha dnes tu boli predložené ďalšie, myslím si, že ich je sedem. Zo svojej praxe v legislatíve som nezažila, aby počet vecných pozmeňovacích návrhov prevyšoval počet novelizačných bodov samotnej predlohy zákona. Aj toto svedčí o tzv. kvalite práce pána ministra. No a korunu tomuto neštandardnému procesu nasadil predseda výboru pre sociálne veci, keď na rokovaní výboru nedovolil vystúpiť pánovi Kamilovi Peterajovi, ani hercovi pánovi Kovárovi, ktorí zastupovali záujmy umelcov. Toto všetko boli dôvody, pre ktoré následne poslanci klubu SMER na znak protestu odišli z rokovania výboru. O tomto škandále ste, páni novinári, sediaci na balkóne, nepísali, hoci ste boli na rokovaní prítomní.

  Ale poďme k vecnej stránke návrhu novely. Samotná dôvodová správa uvádza a dovolím si citovať: "Vládnym návrhom zákona sa novo definujú základné pojmy zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, vymeriavací základ." Súčasne aj novo sa definuje osobný rozsah sociálneho poistenia a vznik a zánik sociálneho poistenia tak, aby tieto základné pojmy a zásady boli kompatibilné s príslušnými daňovými predpismi. Toto považujem za zásadné porušenie pravidiel tvorby zákona. Medzi elementárne pravidlá tvorby zákonov totiž patrí pravidlo, že základné pojmy, ktoré sú v zákone, musia byť zachované. Ak chcem novo definovať základné pojmy, musím pristúpiť k novému zákonu. No, ešte horšie je to, že redefinícia základných pojmov hrubo zasahuje do základných pojmov pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, a to všetko bez akejkoľvek teoretickej prípravy a diskusie s odbornou vedeckou verejnosťou z oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Takýto legislatívny postup považujem za vrchol amatérstva, ale aj za útok na základy právneho štátu.

  Takto to nejde, pán minister. Je to bohapusté prznenie legislatívy. Bolo by azda lepšie, keby ste spolu s vašou štátnou tajomníčkou namiesto venovania sa hlúpostiam, konečne si sadli, naštudovali veci a pracovali systémovo, a to na základe vykonaných analýz, predovšetkým keby ste rešpektovali aj elementárne systémové zákonitosti a súvislosti sociálnej a právnej vedy.

  Pozrime sa, teda, aké dopady budú z predloženého návrhu zákona. Novela znamená, zhorší sa sociálna situácia väčšiny obyvateľstva. Len zopakujem, zhorší sa sociálna situácia väčšiny obyvateľstva. A to konkrétne znížením príjmov všetkých zamestnancov v dôsledku rozšírenia vymeriavacieho základu pre platbu poistného na všetky druhy sociálneho poistenia, čo napokon aj sám predkladateľ v dôvodovej správe priznáva. Zníži sa ochrana zamestnancov po skončení pracovného pomeru, a to drastickým spôsobom, skrátením ochrannej lehoty v rámci nemocenského poistenia.

  Mimoriadne citeľne sa zasiahne do parametrov poberateľov dôchodkových dávok, pretože sa znižuje valorizácia a tiež zavádza rozsiahla reštrikcia v oblasti výplaty dávok predčasných starobných dôchodkov a ich následné započítanie do budúcich dôchodkových nárokov. V tejto súvislosti si dovolím pripomenúť, že tu už zazneli, a ja sa veľmi čudujem, keď sme toto pripomienkovali aj na výbore pre sociálne veci, že ide problém a valorizácia nakoniec, valorizovať a dnes upravovať valorizáciu v § 82 pre rok 2012 je skutočne predčasné, že vtedy ani predseda výboru, ktorý dnes má s tým zásadné problémy, k tejto veci nevystúpil a na túto vec nereagoval.

  Pokračujem však ďalej, tie nevýhody. Zvýši sa odvodové zaťaženie podnikateľov najmä z dôvodu odstránenia výnimiek úľav. Negatívny vplyv bude mať na podnikateľské prostredie, čo sa konštatuje aj v stanovisku ministerstva financií.

  Návrh zákona tak, ako aj jeho súčasný právny stav, znižuje a spochybňuje princíp sociálnej bezpečnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia. Ide o uplatnenie rovnakého zaobchádzania, ktoré samo o sebe nie je v rozpore s diferenciáciou výšky dávok. Keďže návrh zákona sa týka aj verejnej správy, ktorá nemá vo svojich rozpočtoch kalkulované zvýšené výdavky na odvody zamestnancov, návrh zákona bude mať aj negatívny dopad na stav verejných financií, pretože nemožno očakávať, že inštitúcie verejného sektora budú v snahe vyjsť s pridelenými prostriedkami konať inak ako prepúšťať zamestnancov, čím sa zvýši nezamestnanosť a náklady na jej riešenie. To isté sa môže stať, samozrejme, aj v súkromnom sektore, na čo poukazujú samotní zamestnávatelia.

  Realizácia predmetného návrhu bude znamenať pre Sociálnu poisťovňu aj zvýšenie výpadkov kategórie ekonomickej klasifikácie 642. V tejto súvislosti pripomeniem, že Sociálna poisťovňa z hľadiska "IT-čka" nie je pripravená na to, aby zvládla takúto novelu, ktorá je v súčasnosti pripravená. Realizácia predmetného návrhu bude znamenať aj oslabenie sporivých sklonov obyvateľstva v treťom pilieri a nie je vylúčené, že aj jeho postupnú likvidáciu, na čo poukazujú aj doplnkové dôchodkové spoločnosti a, samozrejme, aj petícia sporiteľov.

  Najväčšie dôsledky novely však bude znášať zamestnanec. Okrem iného aj znížením jeho celkových príjmov. Potvrdzuje to aj samotná dôvodová správa, kde sa píše, ja odcitujem: "Dôležitým predpokladom v prípade rozšírenia základu pre výpočet odvodov je fakt, že dodatočné odvodové bremeno uvalené na uvedené druhy príjmov bude znášať zamestnanec. Očakáva sa, že zamestnávatelia nezmenia objem nákladov práce, čo znamená, že v prípade potreby upravia výšku vyplatených hrubých miezd na úrovni spoločnosti. Dotknúť sa to môže najmä výšky vyplatených odmien, ktoré sú najflexibilnejšou zložkou príjmov. Znamená to, že z pohľadu zamestnávateľa zostanú náklady práce nezmenené a predpokladá sa pokles, resp. pomalší nárast miezd u zamestnancov v porovnaní s nezmeneným stavom." Toľko citát.

  Pán minister, berúc do úvahy dopady novely zákona, sa teda pýtam, komu vlastne poslúžia takéto zmeny? Žeby výlučne technokratom zanieteným za každú cenu zlúčiť daňový systém so systémom sociálneho poistenia, ktoré si trúfajú dosiahnuť bez elementárnych znalostí systémových väzieb sociálnej sféry? Mohli sme si to dnes vypočuť od niektorých kolegov, ktorí tu reagovali na zložitosť zákonov.

  Ja znovu upozorňujem, že tento systém a jeho zjednodušenie neznamená zlepšenie podmienok sociálnej ochrany pre občanov Slovenskej republiky. Preto musím nevyhnutne položiť otázku. Ako sa zásadne zlepší finančná situácia Sociálnej poisťovne po prijatí tejto novely? Ako sa zlepší sociálna ochrana poistencov a príjmová situácia súčasných a budúcich dôchodcov? Dôvodová správa totiž na tieto otázky odpoveď nedáva. Trúfa si na toto predkladateľ odpovedať?

  Dámy a páni, bez ambície urobiť komplexnú analýzu vládnej predlohy zákona, nedá mi, nezmieniť sa aspoň o niektorých navrhovaných zmenách. Nemôžem sa totiž stotožniť so zavedením neobvyklej legislatívnej metódy spočívajúcej v radikálnej vecnej zmene vymedzenia základných pojmov cestou novely zákona. Konkrétne ide predovšetkým o zmenu pojmov zamestnanec a zamestnávateľ, SZČO a ďalšie, ktoré popierajú základné vymedzenie týchto pojmov v systéme pracovného práva a v doterajšom systéme sociálneho poistenia. Okrem toho novo vymedzené pojmy sú obsahovo nejasné a budú spôsobovať interpretačné problémy v právno-aplikačnej praxi.

  Zásadne nemôžem súhlasiť ani s rozšírením vymeriavacieho základu pre platby odvodov sociálneho poistenia na odstupné, odchodné, príspevky zo sociálneho fondu, odmeny pri výročiach jubilea, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, na cenu alebo výhru prijatú zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom a ďalšie príjmy zamestnanca podliehajúce dani z príjmu.

  Niektoré z týchto príjmov majú charakter odškodnenia za prepustenie z práce alebo ukončenie ekonomicky aktívnej časti života a nie sú príjmom za vykonanú prácu. Mám na mysli konkrétne odstupné a odchodné. Ja som na túto tému už vystupovala a som upozorňovala na to, že zamestnávateľ, resp. zamestnanec nemôže niesť riziko podnikania svojho zamestnávateľa. A na druhej strane zamestnávateľ by, a dobrý zamestnávateľ to aj robí, by mal pamätať vlastne na riziká, ktorým je zamestnanec vystavený a mal by myslieť aj na to a pomôcť mu pre zabezpečenie sa v starobe, v chorobe, pri strate živiteľa a podobne.

  Príspevok na dopravu je náhradou pre zamestnanca za zvýšené náklady na dopravu do zamestnania alebo na cestovné pri výkone práce z miesta výkonu práce ako náhrada za výdavky vzniknuté zamestnancovi pri výkone práce. Funkcia príspevku na regeneráciu pracovnej sily je hlavne v prospech zamestnávateľa a vychádza z poznatkov medicíny a psychológie, že oddýchnutý a zregenerovaný zamestnanec je schopný odvádzať plnohodnotnejšiu prácu. Tak isto odmeny v rámci rôznych súťaží organizovaných zamestnávateľom, nemusia byť bezprostredne zviazané s pracovnou činnosťou zamestnanca. A samotná súťaž a príprava na ňu býva často zvyčajne organizovaná vo voľnom čase zamestnanca.

  Musíme si uvedomiť, že podľa teórie sociálneho poistenia aj terajšej právnej úpravy je jedným z esenciálnych znakov sociálneho poistenia strata alebo zníženie príjmu zo zárobkovej činnosti. Súťaže, odchodné, športovanie, návštevu divadla, či dopravu do zamestnania možno asi sotva považovať za zárobkovú činnosť. Nie je preto vecne a systémovo odôvodnené tieto bonusy zaťažovať odvodovou povinnosťou.

  Zahrnutie príspevkov zamestnancom poskytovaným zo sociálneho fondu do vymeriavacieho základu pre platbu poistného na sociálne poistenie pre zamestnanca aj pre zamestnávateľa bude mať negatívny vplyv na motiváciu zamestnávateľov tvoriť sociálny fond. Pritom práve sociálny fond realizuje väčšina zamestnávateľov prostredníctvom práve tohto fondu sociálnu politiku na podnikovej úrovni.

  V tejto súvislosti musím povedať, že podporím určite pozmeňovací návrh, a tak ako ho aj prijal výbor pre sociálne veci v rámci správy gestorského výboru pána Horvátha. Myslím si, že to je správne. Rozšírenie vymeriavacieho základu pre platby poistného pre zamestnanca aj zamestnávateľa bude znamenať zvýšenie ceny práce, čo v nadväznosti na ďalšie negatívne vplyvy súčasnosti, pripomeniem globálnu krízu, o ktorej vlastne už aj vy hovoríte, môže znamenať rušenie pracovných miest alebo nevytváranie pracovných miest a ďalší rast nezamestnanosti. Pritom vysoká miera nezamestnanosti a nedostatok ponuky voľných pracovných miest by mal naopak motivovať vládu k podpore tvorby pracovných miest v duchu programového vyhlásenia vlády, v zmysle ktorého sa, ako ukazuje lživo, zaviazala zvyšovať životnú úroveň obyvateľstva.

  Rozšírenie vymeriavacieho základu pre platby poistného na sociálne poistenie bude mať negatívny dopad predovšetkým na nízko príjmové skupiny občanov, nakoľko budú platiť vyššie odvody a to z tej časti príjmov, z ktorej neplatia daň vzhľadom na odpočítateľnú položku pri určení základu dane. Pritom skupiny občanov s vyšším príjmom, či už zamestnanci alebo SZČO, týmto opatrením postihnutí tak nebudú.

  Rozšírenie vymeriavacieho základu pre platby poistného na všetky druhy sociálneho poistenia znamená zníženie príjmu zamestnancov a zvýšenie ceny práce. Za osobitne neprijateľné považujem zahrnutie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie do vymeriavacieho základu pre platbu poistného na sociálne poistenie. Ide o osobitný inštitút dobrovoľnej odloženej spotreby, ktorým zúčastnení zamestnanci a SZČO si vytvárajú zdroje na svoje zabezpečenie v starobe. V súčasnosti sú tieto príspevky oslobodené od dane, čím štát motivoval občanov, aby si sporili na zabezpečenie vyššieho ako základného štandardu v postproduktívnom období života, aby neboli výlučne závislí iba od štátom organizovaného systému zabezpečenia príjmov na starobu.

  Malo by byť záujmom štátu, aby sa do doplnkového dôchodkového sporenia zapojil čo najväčší počet občanov, aby bol aspoň čiastočne odbremenený verejný dôchodkový systém, ktorý je v hlbokom deficite vďaka druhému pilieru a následkom vytvorenia súkromného kapitalizačného pilieru, v rámci povinného verejného dôchodkového zabezpečenia. Ešte niekoľko desaťročí verejný dôchodkový systém vlastne v deficite aj bude.

  Štát by mal naopak hľadať všetky možné spôsoby ako motivovať občanov, aby si dobrovoľne odložili časť terajších príjmov na to obdobie života, keď v dôsledku staroby alebo choroby o možnosť zabezpečiť si príjem ekonomickou aktivitou vlastne prídu.

  Osobitnú časť účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia tvoria zamestnanci pracujúci v zamestnaniach zaradených do tretej a štvrtej kategórie zdravotného rizika a ďalšie skupiny zamestnancov, ktorí sú účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia povinne a zákon ukladá ich zamestnávateľom prispievať na ich doplnkové dôchodkové poistenie.

  Petíciu proti legislatívnym zásahom do systému doplnkového dôchodkového sporenia vlastne organizátori odovzdali do podateľne Národnej rady. Nesúhlas s pripravovanými zmenami v nej svojím podpisom vyjadrilo viac ako 221-tisíc ľudí.

  Ďalej zásadne nemôžem súhlasiť ani s navrhnutým modelom valorizácie dôchodkových dávok. Uvedomme si, prosím, že model valorizácie pána ministra bude totiž znamenať sústavné znižovanie dôchodkov v porovnaní s aktuálnou úrovňou miezd v štáte, a tým ďalšie znižovanie kúpyschopnosti občanov v postproduktívnom veku. Zmena výpočtu len na základe inflácie znamená oproti predchádzajúcemu spôsobu výpočtu, keď sa zohľadňoval aj rast miezd, zníženie čiastky, o ktorú sa bude valorizovať dôchodok v roku 2012 a, pravdepodobne, zníženie aj v ďalších rokoch.

  Zvyšovanie dôchodkov iba o mieru inflácie vypočítanú zo sumy priemerného starobného dôchodku spôsobí plošné znižovanie dôchodkov pre všetkých. Ani najnižšie dôchodky po valorizácii navrhnutej v predloženom návrhu zákona nedosiahnu takú sumu, akú by dosiahli pri zachovaní súčasného modelu valorizácie dôchodkov.

  Napriek tomu, že sa prihováram za túto valorizáciu a zachovanie tohto modelu valorizácie do budúcnosti, pretože nepredpokladám, že tu bude kríza trvale pretrvávať a si plne uvedomujem skutočnosť, že rok 2011, aj rok 2012, by mohla byť, zrejme, aj výhodnejšia valorizácia práve len na báze koeficientu, ale je otázne, pretože nikto z nás nemá vešteckú guľu. A predpokladám, že ani pán Matovič, a dá mi za pravdu, aby sme mohli jednoznačne povedať, aký ten vývoj v roku 2014 bude.

  To nepadalo na pani poslankyňu Vaľovú, a ja by som bola veľmi rada, keby ste si takéto poznámky, skutočne, na jej adresu odpustili. A vôbec na adresu všetkých, aby tu panovalo aspoň trochu zmierlivé prostredie bez urážok a osočovania.

  Pri raste ostatných ekonomických ukazovateľov v štáte by veľmi rýchlo väčšina poberateľov dôchodkov totižto takouto valorizáciou, aká bola navrhnutá v novele zákona, aká bola navrhnutá potom na výbore pre sociálne veci, by sa dostali až do hranice chudoby. A do budúcnosti ich kúpyschopnosť by bola skutočne mizivá. A preto som veľmi rada, že ste sa dohodli, a že ste pristúpili na protesty zo strany verejnosti, zo strany Jednoty dôchodcov na Slovensku, ale možnože ste trošku počúvali aj to, čo sme hovorili do budúcnosti a zostávame pri valorizačnom mechanizme, ktorý navrhol pán Kaník v reforme, a ja ľuďom, ktorí ho vtedy udržali, tento valorizačný mechanizmus, skutočne ďakujem.

  Dopad nižšej valorizácie dôchodkov kumulovanej počas niekoľkých rokov by spôsobil podstatné zhoršenie ekonomickej situácie poberateľov dôchodkov a ohrozenie ich schopnosti zabezpečovať si základné životné potreby v starobe tak, ako im to zabezpečuje Ústava Slovenskej republiky. Pritom ide aj o skupinu ľudí, ktorí budú odchádzať do dôchodku v blízkej budúcnosti, a ktorí si nemohli nasporiť na dôchodok z dôvodu všeobecne nízkej mzdovej úrovne v bývalom Československu, ktorá v podstate pretrváva dodnes.

  Myslím si, že to je najvýraznejší nedostatok. Nízke mzdy v správe z rokov 1980 a predchádzajúcich osemdesiatych rokov a predchádzajúcich.

  Súčasne navrhnutý valorizačný mechanizmus, ak by ste ho uplatnili, by znamenal také zníženie dôchodkov k pomeru ku mzdám v štáte, že Slovenská republika by neplnila skutočne základný záväzok Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia, ktorý ustanovuje minimálnu úroveň starobného dôchodku, a to ako percentá, a to 40 % z priemernej mzdy.

  Nemožno súhlasiť z môjho pohľadu ani so skrátením ochrannej lehoty zo štyridsaťdva dní na sedem dní. Ochranná lehota by mala byť zachovaná. Zamestnanec po skončení zamestnania môže mať zdravotné problémy a nemusí, a najmä pri chorobách z povolania, nemusí byť lekárom, sedem dní stačiť na to, aby takéto rozhodnutie vykonali. Tie rozhodnutia trvajú podstatne dlhšie.

  Poistenci budú poškodení aj v oblasti nemocenských dávok. Ustanovuje sa totiž nanovo maximálna suma denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok. Do vymeriavacieho základu sa majú zahŕňať aj plnenia, ktoré zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi s pravidelným mesačným odmeňovaním po skončení pracovno-právneho vzťahu. Takéto riešenie by bolo administratívne náročné a pre zamestnávateľov je aj ťažko realizovateľné, nakoľko zamestnanec mohol mať pred zánikom povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti, v poslednom kalendárnom roku poistenia pracovno-právny vzťah s viacerými zamestnávateľmi. Som toho názoru, že ak došlo k zániku poistenia, tak z hľadiska poistných princípov by nemalo byť platené žiadne poistné.

  Vážené kolegyne a kolegovia, sústredila som sa len na niektoré najzávažnejšie problémy predlohy novely zákona o sociálnom poistení, no nemôžem sa ubrániť dojmu, že snahy o jednotný výber daní a poistných odvodov nabral hochštaplerské technokratické tendencie a snahy bez sociálnej dimenzie. Pripomína mi to obdobie roku 1990, v ktorom rezort financií sa dostal na čelo reformných a sociálna sféra len dopĺňala ekonomické transformácie o sociálnej reforme ako reakciu na ekonomistické snahy. Myslím si, že toto nie je dobrý smer.

  Na záver by som ešte rada podotkla, že považujem za veľmi škodlivú sociálnu politiku, ak sa výpadok vo verejných financiách vrátane Sociálnej poisťovne snaží vláda vyrovnať spôsobom, že uvaľuje bremeno hlavne na bežných ľudí práce.

  A čo takto, zaťažiť významnejšie kapitál, páni a dámy. Aj včerajšie, aj dnešné výsledky rokovania v pléne sú dokladom toho, že vláda pani Radičovej pokračuje, myslím si, že ešte bezohľadnejším spôsobom v ožobračovaní slušných ľudí práce, ktorí si prostriedky na život obstarávajú výlučne svojou poctivou prácou.

  Kde zostali predvolebné sľuby o posilňovaní strednej vrstvy? Vtedy som s tým veľmi súhlasila, myslela som si, že skutočne strednú vrstvu tvoria väčšinou ľudia, ktorí majú zamestnanie a životné potreby si zabezpečujú vlastnou prácou, aj keď je veľmi ťažko definovať strednú vrstvu u nás, keď si vezmete, že 65 % z hľadiska príjmovej stratifikácie obyvateľov Slovenska má príjem do päťsto eur.

  Myslím si, že stredná vrstva napriek všetkému, aj keď je takto slabo honorovaná, má taký slabý príjem, je dominantnou pre fungovanie štátu. Ukazuje sa, že predvolebné sľuby politikov terajšej koalície o znižovaní daní a odvodov boli skutočne len prázdne reči na lapanie voličov. A na osvieženie pamäti, chcem sa spýtať, kto to, kto vlastne spôsobil ten enormný výpadok v prvom pilieri. Hovorím o viac ako 1 mld. eur v slovenských korunách, teda, pardon v eurách, a v slovenských korunách je to viac ako 30 mld. korún. Nebola to tá istá politická partia, ktorá má väčšinu aj v tejto vláde?

  Ja by som bola veľmi rada, keby skutočne sme skončili s takýmito reformami, aké tu boli prijímané, pretože aj pri reforme v roku 2004 bolo seknuté, sekli sme sa o 88,8 mld. Predpoklady, ktoré sme predpokladali, že vyberieme, bude lepší výber poistného, že ušetríme na invalidných dôchodkoch, že výplata predčasných dôchodkov nás bude stáť okolo 500, max. 600 mil. Pozrime sa dnes koľko je to, sú to zhruba 9 mld. korún, ktoré sa vyplácajú na predčasné dôchodky. Môžeme hovoriť o tom, že sme počítali, že do druhého piliera vstúpi 400 až 600-tisíc ľudí. Vstúpilo milión päťstošesťdesiattritisíc ľudí. Čiže, toto sú všetko veci, a keď to napočítame z hľadiska výpadku a to čo sa malo ušetriť, z čoho sa mala realizovať vlastne reforma v roku 2004, tak zistíme, že pomyselných 88 mld., skoro 90 mld. je v lufte.

  Nedá mi aj sa nespýtať, pán minister, ste matematik, porátali ste, prosím, už o koľko vaším pričinením sa znížili príjmy do Sociálnej poisťovne? Myslím tým skutočne na tohoročné aktivity v podobe a v úvodzovkách poviem "cenných rád" tým, ktorí si osvojili rady vášho typu ako sa vyhnúť odvodom, ako neplatiť dane, koľko podnikov, a môžte ukazovať knihu donekonečna niekoľkokrát, treba sa pozrieť, pretože tú knihu nevydala Tomanová, je to Zvyšovanie úrovne klientskej starostlivosti, a je to jedna časť, jedna časť z jedného projektu. Mali by ste hovoriť, posudzovať projekt ako celok. Ak tá vec, táto brožúra nespĺňala predpoklady, tak ten finančný manažér, ktorý mal na starosti tento projekt, spravil zásadnú chybu a nemal ju pripustiť, a nemala byť preplatená. Ja by som sa rada spýtala: ktože preplácal tieto náklady? Asi tak. A potom môžeme hovoriť a diskutovať ďalej.

  Viete, pán minister, za niekoľko rokov budeme hodnotiť vaše projekty, ktoré ste pustili, a ktoré bežali. A budeme hodnotiť aj to, ako tie projekty vyzerajú v teréne. Ja mám niekoľko desiatok listov, ktoré prišli, možno že sa blížia už aj k stovke, a ktoré boli odoslané aj do Bruselu, ako postupujete s Európskym sociálnym fondom. Ako ste nič nepreplatili. Ako rušíte rozhodnutia. Ako sa zatajujú manažéri projektov pred neziskovými organizáciami, ako nie sú schopní konkretizovať konkrétne veci. Ako robia prieťahy pri platbách a podobne. Ja by som si toto všetko zvážila, aby som sa skutočne venovala kvalite práce a nie rôznym táraninám a rečiam, ktoré nie sú vôbec konkrétne. Ja by som ešte predsa len sa spýtala, že u vás v dôvodovej správe je vyčíslených 25-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré v rokoch 2006 a 2009 možno riadiac sa vami, verejne prezentovanými radami, prerušovali svoju činnosť a takto sa vyhli plateniu sociálnych odvodov. Sú to ešte vyššie čísla, pán minister. O koľko teda Sociálna poisťovňa prišla, keď vy sám ste, ako je verejne známe, neplatili dlhodobo odvody do Sociálnej poisťovne. A teraz chceme tieto prostriedky, ktoré boli svojrázne ušetrené na určitej skupine ľudí, vytiahnuť z vrecka slušných, pracovitých, bežných ľudí platiacich si fakt poctivo odvody po celý život. Myslím si, že je hanba klamať ľudí a miesto sľubovaného znižovania daní a odvodov siahať im do vrecka zvyšovaním odvodov, znižovaním príjmov ich poctivej práce.

  Bolo by bývalo možno dobré, pán minister, keby ste sa postavili pred Radu vlády pre seniorov a pre dôchodcov a vysvetlili im tieto veci a počuli, čo vlastne a o čom hovoria a čo ich vlastne ťaží. Osobne považujem vaše počínanie v kresle ministra práce, sociálnych vecí a rodiny za vrchol, nielen vrchol amatérstva, ale aj za vrchol arogancie. Potom ako vyzerá aj výsledok, ktorý tu máme dnes na stole. Hovorím o návrhu zákona, kde zákon má, teda novelizačných bodov deväťdesiattri a predložených novelizačných pozmeňovacích bodov z vašej dielne, pán minister, a nechcite, aby som to musela dokazovať, že sú to z vašej dielne všetky tie pozmeňovacie návrhy, a to tak ku zákonu o sociálnom poistení, ako aj k zákonu o rodičovskom príspevku a o príspevku pri starostlivosti o deti, pretože aj pani poslankyňa Blahová, ktorá predniesla v prvom kroku na výbore tridsať jedna pozmeňovacích návrhov, prišla dnes okolo, nie sedemnásť pozmeňovacích, prišla dnes s ďalšími viac ako štyridsiatimi siedmimi pozmeňovacími návrhmi.

  Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, z dôvodov, ktoré som tu prezentovala, v žiadnom prípade nepodporím vládnu predlohu novely zákona o sociálnom poistení. No, v snahe zachrániť aspoň čo sa dá a vyhnúť sa najproblematickejším škodlivým dopadom novely, predkladám spolu so skupinou poslancov pozmeňovací návrh.

  V čl. I novelizačný bod 1 vypustiť.

  Odôvodnenie: Navrhuje sa ponechať doterajšie znenie vymedzenia pojmu zamestnanec, zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba.

  Novelizačné body 42 a 46 vypustiť.

  Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať doterajšiu úpravu denného vymeriavacieho základu, nie ho znižovať na 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu.

  A 3. bod. Bod 57 znie: "V § 82 ods. 1 a 2 znejú:

  "(1) Dôchodkové dávky vyplácané k 1. januáru kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka sa zvyšujú v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien, od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka a od priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa dôchodkové dávky zvyšujú. (2) Dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára kalendárneho roka o pevnú sumu určenú ako súčin priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku podľa ods. 1 a percenta určeného o ako súčet jednej polovice priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien podľa ods. 1 a jednej polovice medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky podľa ods. 1. Pevná suma zvýšenia dôchodkových dávok sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka. Dôchodkové dávky priznané od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roku sa zvyšujú odo dňa ich priznania.".".

  Bod 4. Body 57, 58, 63 až 65 a § 293bx v 91. bode sa vypúšťajú. V tejto súvislosti sa prečíslujú novelizačné body.

  K čl. IV. V čl. IV sa vykonajú legislatívne úpravy technického charakteru v súvislosti s prečíslovaním novelizačných bodov v čl. I.

  Na odôvodnenie navrhujem, aby sa dôchodkové dávky a úrazové dávky zvyšovali valorizačným mechanizmom, v ktorom sa zohľadnia tri ukazovatele, a to rast inflácie, rast priemernej mzdy a rast priemerného starobného dôchodku. Čiže, napriek tomu, že sú tu už pozmeňovacie návrhy, navrhujem o týchto pozmeňovacích návrhoch hlasovať osobitne a neschváliť, samozrejme, body 30 až 32 a 37 spoločnej správy. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Prihlásilo sa šesť poslancov s faktickými, sedem poslancov s faktickými poznámkami. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou a slovo má pán poslanec Brocka.

 • Pani poslankyňa Tomanová, aj by som niekedy skúsil podporiť vaše pozmeňovacie návrhy, ale vy sama tak znehodnocujete svoje vlastné vystúpenia, napr. tým, ako ste komentovali, alebo opisovali rokovanie o tomto zákone vo výbore pre sociálne veci. Pani poslankyňa, veď tam boli médiá, veď tam boli prítomní hostia a vás môžu konfrontovať, že to bolo úplne inak. Vy ste hovorili, že korunu som tomu zasadil, keď som pánu Peterajovi nedal slovo? Pani poslankyňa, veď ja som trikrát otvoril rozpravu, aj pre hostí. V rozprave vystúpil zástupca Jednoty dôchodcov pán Vajnorský, vystúpil zástupca Národnej rady pre zdravotne postihnutých pán Miechura, dokonca aj za tú skupinu umelcov, za pána Peteraja, pána Kovára a pána Lipu, vystúpila, myslím, pani Brestenská, pani Brezovská, pardon. Čiže, všetci mali možnosť vystúpiť. Ale keď pán Peteraj v záverečnej reči pána ministra, ministrovi skákal do reči, tak to som mu nedovolil. A vy ste toto zneužili, toto bola zámienka, pri ktorej ste odišli z rokovania výboru, ale to najpodstatnejšie, čo chcem povedať pri tejto veci, pani poslankyňa, všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré poslanci predložili vo výbore pre sociálne veci, na výbore 18. novembra, tak 15. novembra, tri, štyri dni predtým, som všetkým poslancom, aj vám poslal, aby ste si ich mohli prečítať a sa s nimi zoznámiť.

  Pani poslankyňa, nespomínam si na takú prax, že by ste vy, vtedy ako ministerka alebo v inom výbore, takýmto spôsobom pristupoval predseda výboru k rokovaniu, trebárs aj o veľkom počte pozmeňovacích návrhov. Pani poslankyňa, ste veľmi neobjektívna a musím povedať, že aj nevďačná.

 • Prerušenie vystupujúceho časomerom.

 • Ďakujem, slovo má pani poslankyňa Blahová.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani poslankyňa, je veľkou škodou všetkých občanov Slovenska, že stav verejných financií vás začal zaujímať až v poslaneckej lavici. Naozaj, je to veľká škoda. Je vidno, že sa vás to dotýka až teraz, napr. z toho, ako ste rozpočtovali rodičovský príspevok. Sekera štátneho rozpočtu bola okolo 60 mil., takto vás zaujímali verejné financie. Na rok 2011 sa rozpočtovalo zodpovedne. Napriek tomu, že čierneho Petra ste nechali tejto vláde. Spomínali ste nejaký vrchol amatérstva a prznenie legislatívy. Kritizujete to, že v rámci rozpravy boli prednesené pozmeňovacie návrhy. Napriek tomu to kritizujete a vzápätí niekoľko desiatok minút prednášate svoj návrh zákona. Tohto mohli byť tiež prítomní ušetrení, keby ste sa riadne zúčastňovala na zasadaní výboru a nevymýšľala pseudo dôvody na to, aby ste sa vyhli demaskovaniu tomu, že by ste museli hlasovať proti dobrým zákonom, ktoré sú prínosom napr. aj pre mladé rodiny. Povedali ste, že pán minister a štátna tajomníčka sa nemajú venovať hlúpostiam a táraninám. Považujem toto vaše vyhlásenie za absolútnu drzosť v súvislosti s vaším pôsobením. Ťažko sa mi chápe, že považujete stratu desiatok miliónov za hlúposť. Dotácie pre sociálne podniky, 340 mil. korún, 20 mil. korún spomínaná knižka, prešustrované eurofondy, toto sú pre vás hlúposti a táraniny. Bohužiaľ. Ďakujem.

 • Pani bývalá ministerka, o kvalite vášho ministrovania ste nás už presvedčili, napr. v spomínaných projektoch sociálnych podnikov. Písaním predražených analýz, školení, kniha za 20 mil. a iné. To bolo amatérstvo, šafárenie, rozkrádanie a verím, že niekto za toto bude niesť aj zodpovednosť, či finančnú alebo aj trestnú. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja skôr ako začnem, poviem, že pani poslankyňa Tomanová, ja oceňujem, že ste bola vysoko odborná, teda ste všetky veci odborne zdokumentovala tak, že kde sú tie chyby, tak ste na tie chyby poukázala a možno ste chceli koalícii ukázať, že sa veci dajú robiť aj ináč a možno ste chceli prispieť a poradiť. Nebudem, pani poslankyňa Tomanová, tak ako ostatní impertinentná, nebudem osobná, nebudem urážlivá, ako to pravá strana v tomto parlamente, v tomto parlamente presadzuje, pretože by som sa musela pred ľuďmi hanbiť na ulici a myslím si, že mnohí sa musia hanbiť na ulici. A aj keď poviem trošku od veci, ale poviem o chvíľu k zákonu. Ak boli pravicoví poslanci u nás počas kampane, tak mali desať ľudí. My sme mali kopu ľudí, tak ja si myslím, že tá pravica nech je odborná a nech nie je impertinentná, nech neuráža, pretože, ozaj, ľudia toho už majú dosť. Ja si myslím, že ten zákon, to zvýšenie odvodového zaťaženia podnikateľov, najmä z dôvodu odstránenia úľav, poškodí malým a stredným podnikateľom, čo mi je veľmi ľúto, pretože možno aj my máme resty za bývalej vlády voči stredným a malým podnikateľom. A tak isto ma veľmi mrzí, tak ako ste spomenuli, tá ochrana zamestnancov po skončení pracovného pomeru, pretože zamestnanci ozaj môžu ochorieť a sedem dní je veľmi krátka lehota na to, aby sme chránili ľudí, ak prídu bez svojho pričinenia, bez svojho dôvodu o prácu. Takže, ja poprosím všetkých kolegov, prosím vás pekne, buďte odborní tak, aby sme sa nemuseli hanbiť za to, čo v tomto parlamente predvádzame, pretože ľudí zaujímajú skutočné výsledky práce a odbornosť. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Poliačik.

 • Pani kolegyňa Tomanová, takto pred rokom sme mali, resp. vy ste mali ešte tuto v parlamente, ja som vtedy ani netušil, že tu budem, ale bol tu zákon 572 o sociálnom poistení, v ktorom sa nejakým spôsobom stalo, že podľa vzorca, ktorý bol schválený v tejto Národnej rade, mohol niekto dostať dávku v nezamestnanosti vo výške až 4 953 eur mesačne. Tomu hovorím legislatívny chaos. A viete, čo to chcelo, aby sa také niečo nestalo? No, jeden pozmeňováčik a kľudne aj v rozprave. A také niečo by sa nestalo. Takže, my radšej dáme pozmeňováky, aby nakoniec boli zákony dobré, než ich tam nedať, schváliť niečo a vtedy ešte bez riadneho pripomienkového konania a schváliť potom hlúposť v parlamente. Takže, to bude asi na porovnanie toho, akým spôsobom pracoval ten parlament predtým a akým funguje teraz. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaník.

 • Pani poslankyňa Tomanová strašne dlho hovorila, strašne rozsiahlo a od Adama k Eve a naopak, že v priebehu týchto dvoch minút je veľmi ťažké skutočne reagovať na všetko, čo bolo povedané a reagovať na to tak, aby sa to uviedlo na pravú mieru. Preto sa ospravedlňujem, že budem len vo všeobecnosti alebo niektoré veci. Pani poslankyňa strašne často hovorila o sociálnej ochrane a znižovaniu, ale ani raz nepovedala nič o udržateľnosti priebežného systému. Tak ja len pripomínam, pani poslankyne, všetkým, že pokiaľ nenastolíme systém, ktorý dokážeme odfinancovať, ktorý dokážeme udržať, ale budeme neustále zvyšovať dlh tohto systému, tak skončíme tak ako tie krajiny, ktoré podobným spôsobom šafárili a dnes znižujú dôchodky o 10 a viac %, tie, ktoré sú reálne vyplácané a ďalšie benefity, včítane platov, ako je Írsko, Portugalsko, Grécko, Španielsko a to ešte nie sú v tom najhoršom. Takou cestou alebo do takej situácie by sme sa určite dostať nechceli, a preto je nevyhnutné v priebežnom systéme urobiť zmeny. Vy ste ich za štyri roky neurobili. Vy ste ten systém nechali na pol ceste, tam, kde som ho zanechal ja, ale keďže táto veľká zmena sa nedá urobiť hneď a naraz a dokonale, ani som nikdy netvrdil, že táto vec je dokončená. Vy ste neurobili nič, dnes nesmierne kritizujete, ale zároveň aj obhajujete ten stav, ktorý je, tak dosť nechápem potom tú neustálu kritiku na moju osobu, ktorá doteraz stále zaznievala. Popri tom stále opakujete nepravdy, ktoré sú pre vás mantrou. Jednou z takou neprávd, len pre nedostatok času poviem len tú jednu, je, že sme neočakávali, že prejde do druhého dôchodkového pilieru toľko ľudí. Ja som presne toľko ľudí očakával a deficit je spôsobený niečím úplne iným.

 • Ďakujem, pán predseda. Pani poslankyňa Tomanová, nehnevajte sa na mňa, ale ja nerozumiem, že vy nedokážete pochopiť, že tá kniha, teda, ktorou tu mával pán poslanec Matovič a myslím, že aj pán minister Mihál, je skutočne nepoužiteľná. Veď pochopte, že táto kniha, tá štúdia, analýza, akokoľvek to nazvete ten dokument, ten má pomáhať vylepšovať fungovanie úradov práce. No, ale tak jednoducho pochopte, že je nepoužiteľná pre nedoštudovanú novinárku v pozícii štátnej tajomníčky a detského lekára, ktorý pôsobil ako tieňový minister školstva a nikto nevie, ako sa vlastne objavil...

 • Prerušenie vystupujúceho predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán Ondruš, prepáčte mi. Pán Poliačik, poprosím nevykrikovať, nemáte slovo. Dobre? Tak, nech sa páči, pokračujte.

 • ... a nikto ani nevie, ako sa objavil na poste generálneho riaditeľa Ústredia práce. Takže, ak detský lekár povie, že je nepoužiteľná pre riadenie úradov práce, tak to jednoducho sedí.

 • Ďakujem pekne. Na faktické poznámky reaguje pani poslankyňa Tomanová.

 • Viete, veľmi ťažko je reagovať na tú znôžku, ktorá tu odznela, ale nedá mi, aby som nereagovala na pána Matoviča, keď vykrikoval o tom, že čo všetko urobili, predĺžili materskú a podobne. Navrhujete. Ja to kvitujem, každý máme inú cestu, ale ja len pripomeniem, zaviedli sme príplatok pri príspevku pri narodení dieťaťa, nové sociálne dávky pre zárobkovo činných rodičov detí do troch rokov veku, príplatok k prídavku na dieťa pre nepracujúcich rodičov, napr. invalidných rodičov, ktorí nemali, nový valorizačný mechanizmus na prídavok na dieťa, zvýšenie prídavku na dieťa, razantné, nový zákon o rodičovskom príspevku pre tú istú kategóriu žien, pre ktoré vy predlžujete materskú, sme zvýšili rodičovský príspevok na minimálnu mzdu. Taktiež sme pripravili ďalšie právne predpisy, zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, kde sme riešili problémy občanov so zdravotným postihnutím, rozšírili sme okruh poistencov štátu o poberateľky materského, čiže vlastne sme pomohli mamičkám tak, aby sme uzatvorili ten kolotoč, že vypadávali zo systému, osobných asistentov, úprava započítavania rodičovskej dovolenky pre nárok na dávku v nezamestnanosti a podobne. A pokiaľ ide, pán Kaník, na vaše reakcie, nedá mi, aby som nepovedala, že sme odstránili aj veci, ktoré sa týkali práve, a ktoré ste vy v reforme robili zle. Upravovali sme a poviem nie málo, od 3,5 mil. sme zlepšovali hospodárenie Sociálnej poisťovne až do 10,9 mil. ročne legislatívnymi úpravami. Vaše likvidačné snahy o likvidáciu invalidov, o likvidáciu viacdetných rodín v rámci hmotnej núdze, toto všetko sme vyriešili. Pán Poliačik, prosím vás, nehovorte tu nezmysly a naučte sa niečo o sociálnom zabezpečení.

 • Ďakujem pekne. Tak, na rade je ďalší, posledný prihlásený do rozpravy. Pán poslanec Ondruš, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ak je novela zákona o sociálnom poistení vzorom, akým chce súčasná vláda meniť zákony, tak možno kabinet Ivety Radičovej nazvať vládou legislatívneho terorizmu. Nič lepšie nedokazuje, že máme dočinenia s politikmi, ktorých pracovnou metódou je netransparentnosť, podvádzanie, zahmlievanie s cieľom dezorientovať tú časť verejnosti, ktorá tejto problematike rozumie, aby zburcovala pozornosť aj ostatných ľudí. Hovorím to preto, lebo zásadné a podstatné zmeny v zákone o sociálnom poistení robí vláda spôsobom, ktorý umožňuje vyhnúť sa širšej verejnej diskusii. Napríklad zmena valorizácie dôchodkov sa v zákone objavila až po medzirezortnom pripomienkovom konaní, hoci ju do zákona dalo ministerstvo práce, čiže práve to ministerstvo, ktoré samotný zákon aj pôvodne navrhovalo. Zásadné zmeny dotýkajúce sa nemocenského poistenia zamestnancov urobilo ministerstvo až prostredníctvom poslaneckého pozmeňovacieho návrhu priamo na výbore, hoci ide o tak rozsiahlu zmenu, že samotný pozmeňovák zabral šesť strán textu. A takto by som mohol uvádzať aj ďalšie príklady. Aj na základe diskusie na sociálnom výbore, kedy pozmeňovacie návrhy vládnych poslancov vysvetľoval a obhajoval sám pán minister a nie samotní poslanci, je zrejmé, že nešlo o iniciatívu samotných poslancov, ale o podvodné konanie ministra práce, ktorý nemal odvahu urobiť zásadné zmeny v zákone štandardným a transparentným spôsobom. Nemožno sa tomu čudovať, lebo vo všeobecnosti možno konštatovať, že takmer všetky predkladané návrhy sú buď v rozpore s medzinárodnými dohovormi, resp. štandardmi, alebo brutálne znižujú sociálne práva ľudí a o viacerých návrhoch platí jedno aj druhé. Hovorím, samozrejme, o návrhoch, o ktorých sme rokovali na zasadaní výboru, nie o návrhoch, ktoré padajú v tomto druhom čítaní na pléne. Napríklad návrhy týkajúce sa zmien nemocenského poistenia znamenajú prísnejšie podmienky nároku na nemocenské dávky pre zamestnancov, pritom dohovor Medzinárodnej organizácie práce je Európska sociálna charta, hovoria, že pri krátkodobých dávkach, akou je práve nemocenské, sa nemá dávať podmienka doby poistenia pre vznik nároku na ňu. Je jasné, že vláda s takýmto návrhom prísť nemohla. Vyhovoriť sa na poslaneckú iniciatívu je jednoduchšie.

  Podobným príkladom je skrátenie ochrannej lehoty zo štyridsaťdva na sedem dní. Som zásadne proti takémuto ničím neodôvodnenému zhoršeniu postavenia zamestnancov, navyše v situácii, keď títo ľudia prišli o prácu. Preto predkladám pozmeňovací návrh, ktorý znie takto:

  1. Body 27 a 29 znejú: "27. V § 32 ods. 1 a 2 sa slovo "42" nahrádza slovom "40" a slovo "6" sa nahrádza slovom "8".

  Bod 29. "V § 32 ods. 3 sa slovo "42" nahrádza slovom "40"."

  Vážený pán spoločný spravodajca, keďže tento bod sa svojím spôsobom bije s bodom 18 v spoločnej správe, tak vás prosím, aby ste vyňali na osobitné hlasovanie bod 18 spoločnej správy k zákonu.

  Opačný efekt, aký prináša vládna novela i s pozmeňovacími návrhmi vládnych poslancov, má priniesť môj ďalší pozmeňovací návrh. Ten teraz prednesiem.

  V bode 70 sa v § 112 do doplneného odseku 10 vkladá za slová "zúčtujú sa sumy" slovo "neoprávnene". Na záver doplneného ods. 10 sa vkladá veta: "Zúčtovanie jednotlivej dávky a povinnosť vrátiť dávku sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka patrila."

  Jednak ide o legislatívno-technickú zmenu a jednak sa jednoznačne zakotvuje, že vrátiť vyplatené dávky predčasného starobného dôchodku bude musieť len ten, kto ich dostal vyplatené neoprávnene. Zakotvuje sa tiež premlčanie povinnosti vrátiť neoprávnene vyplatené dávky predčasného starobného dôchodku po uplynutí troch rokov, pretože presne tieto tri roky je aj premlčacia doba pri nároku.

  Ďalej navrhujem v bode 91 vypustiť, navrhujem, pardon, ďalšiu zmenu, tá znie: "V bode 91 sa vypúšťa § 293bq."

  Ide o neodôvodnenú diskrimináciu predčasných starobných dôchodcov vo vzťahu k vládnej novele zákona. Musím však upozorniť, že v spoločnej správe už máme ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré zakazujú dobrovoľné sociálne poistenie aj ostatným kategóriám dôchodcov. Takže, ak budú prijaté tie, tak tento pozmeňujúci návrh, samozrejme, nemá logiku, aby získal podporu.

  Zároveň chcem ešte uviesť ďalší pozmeňujúci návrh. A ten pozmeňujúci návrh znie takto:

  "V bode 91 sa z § 293bt vypúšťajú ods. 3 a 4 a ods. 5 sa prečísluje na ods. 3."

  Cieľom tejto zmeny je zamedziť alebo vyhnúť sa možnej retroaktivite, zamedzenie súbehu predčasného dôchodku a práce by sa tak malo týkať iba predčasných dôchodcov, tých, ktorí teda v budúcnosti nastúpia na predčasný dôchodok, nie tých, ktorí na predčasný dôchodok nastúpili teraz za doterajších podmienok. Toto je aj najjednoduchšie riešenie a vzhľadom na redukciu dôchodkov, ktorá poberateľom ostáva aj po dosiahnutí dôchodkového veku, teda myslím riadneho dôchodkového veku, nie sú títo poberatelia záťažou pre rozpočet Sociálnej poisťovne. Okrem iného to nie je veľká skupina poberateľov, keďže od roku 2007 je možné požiadať o predčasný starobný dôchodok iba dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku.

  Napokon chcem ešte uviesť v podstate mimo poradia vzhľadom na jednotlivé paragrafy pozmeňovací návrh k bodu 73 novely. Toto je totiž typická zmena, ktorá vychádza z podľa mňa absurdnej logiky súčasnej vlády, aby nemusela siahnuť na miliardy súkromných fondov, chce zobrať miliónom ľudí po troškách aj z toho mála, na čo im ešte nesiahla. Navrhujem teda pozmeňovací návrh v tomto znení:

  "V bode 73 sa v § 138 ods. 1 na koniec vety vkladá čiarka namiesto bodky a za ňou slová "ak tento zákon neustanovuje inak"." Zároveň sa v bode 73 v § 138 dopĺňa o nový ods. 2, ktorý znie:

  "(2) Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa odstupné, odchodné, cestovné náhrady, náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách, náhrada za sťažené podmienky."

  V bode 73 sa v § 138 ods. 2 až 18 prečíslujú na ods. 3 až 19.

  Navrhujem teda vypustiť z vymeriavacieho základu tie príjmy, ktoré sú tam vymenované: odchodné, odstupné, ale aj napr. príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na súkromné alebo služobné účely a tak ďalej, to čo som tam všetko vymenoval. Vychádzam totiž z filozofie, že ide o istú formu náhrady za činnosť navyše alebo formu odškodnenia za odchod zo zamestnania. A podľa mňa je neprijateľné a absurdné, opakujem, neprijateľné a absurdné, aby sme na plecia radových občanov takto prenášali záťaž, ktorú spôsobuje zlý a neudržateľný dôchodkový systém, nastavený iba v prospech úzkej skupiny finančných investorov.

  Napokon predkladám ešte jeden pozmeňujúci návrh, ten pozmeňujúci návrh znie:

  "V bode 1 sa v § 5 za slová "s ťažkým zdravotným postihnutím" vkladajú slová "a okrem fyzickej osoby, ktorá vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu mimo pracovnoprávnych vzťahov a obchodných vzťahov"."

  Odôvodnenie k tomuto pozmeňujúcemu návrhu obsahovalo vlastne celé vystúpenie pána poslanca Jarjabka na úvod tejto rozpravy. Jednoducho ide o to, aby sme vylúčili z odvodov príjem plynúci z tantiém, pretože je to vlastne dodatočný, neplánovaný a autorom neovplyvniteľný dôsledok jeho predchádzajúcich aktivít a na vznik a výšku tohto príjmu nemá v príslušnom roku autor nijaký vplyv.

  Toto, vážené kolegyne a kolegovia, platí aj o novom spôsobe valorizácie dôchodkov. Je to ďalší príklad zločinného rozmýšľania súčasnej vládnej koalície. Áno, zločinného, a to z viacerých dôvodov.

  Po prvé preto, lebo nový spôsob valorizácie mal obrať dôchodcov o desiatky eur každý rok oproti terajšiemu spôsobu. Svedčia o tom prepočty nie SMER-u, ale tak ako to tu zaznelo, napr. Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré sa, mimochodom, iba v centoch líšia od prepočtov, ktoré ešte predtým zverejnili napr. odbory alebo jeden zo slovenských denníkov. Tieto prepočty celkom jednoznačne usvedčujú zo lži viacerých vládnych predstaviteľov, ktorí už vyše mesiaca omieľajú, že nový spôsob valorizácie zvýhodní dôchodcov s podpriemernými penziami na úkor dôchodcov s nadpriemernými penziami. Z týchto prepočtov je jasne vidieť, že to nie je pravda. Nový spôsob valorizácie by mal znevýhodniť už dôchodcov, ktorí majú dôchodok nad alebo od 156 eur, čo je hlboko nielen pod priemerným dôchodkom, ale aj pod životným minimom. Tento nový spôsob by mal byť výhodný pre 6 % dôchodcov a pre mnohých z nich iba o pár centov mesačne. Všetci ostatní by v ňom mali strácať. Takže, toto nie je žiadny akt solidarity, toto je znásilňovanie solidarity. Toto je demagogické prekrúcanie solidarity, ktorého výsledkom je nanútená solidarita chudobných dôchodcov s bohatými súkromnými dôchodkovými fondmi. Bezohľadne chcete kradnúť z poloprázdnych vreciek penzistov, aby ste mohli napchávať tučné kontá súkromných finančných špekulantov. A teraz vám predložím najjasnejší dôkaz vášho zločinného rozmýšľania.

  Vážený pán minister, vy ste 21. júla po rokovaní vlády novinárom v súvislosti s chýbajúcimi peniazmi na dôchodky v Sociálnej poisťovni povedali, citujem: "Nevylučujem, že sa na prechodné obdobie upravia odvody do druhého piliera." Koniec citátu, k čomu ste dali aj jasné vysvetlenie. Opäť vás citujem: "Súčasný pomer 9 : 9 nie je veľmi šťastný a v Európe je taká štedrosť v druhom pilieri ojedinelá." Koniec citátu. Ale minulý týždeň ste po rokovaní sociálneho výboru vyhlásili, citujem: "Ak má byť dôchodkový systém udržateľný, tak musíme urobiť opatrenia, ktoré nám zabrzdia nárast prostriedkov na výplatu dôchodkov. Nemal som na výber. Alternatívou bolo totiž zvýšiť dôchodkový vek." Koniec citátu.

  Ako je možné, pán minister, že koncom júla bolo alternatívou zmeniť odvodový pomer medzi prvým a druhým pilierom, ktorý, podľa vašich slov, nie je veľmi šťastný, ale onedlho už bolo jedinou alternatívou zvýšenie dôchodkového veku. Ja vám to poviem, pán minister. Toho 21. júla ste totiž dodali, že všetko závisí od koaličných rokovaní. Takže, nie demografická kríza, nie rozpočtové šafárenie predchádzajúcej vlády, ani žiadne predstierané úsilie o solidaritu medzi dôchodcami, ale bezohľadné rozhodovanie vašej koaličnej rady a tá uprednostnila záujmy súkromných dôchodkových fondov pred právami penzistov. Toto boli dôvody pre zmenu valorizácie dôchodkov. A opakujem, takej valorizácie, ktorá mala poškodiť deväťdesiatštyri penzistov. Úplným výsmechom vašich proklamovaných motivácií pre nový spôsob valorizácie dôchodkov, opakujem, neustále ste hovorili o zvýšení solidarity medzi bohatými, medzi bohatšími a chudobnejšími dôchodcami a tak isto o ušetrení prostriedkov v dôchodkovom systéme, je ten dnešný návrh, aby vlastne v novele valorizácia vôbec nebola. Takže, celé mesiace sme počúvali o tom, ako tento návrh je jediný možný, jediný správny, jediný spravodlivý a solidárny, ale zrazu to tak nie je.

  Vážené kolegyne a kolegovia, verím, že som predniesol pádne argumenty proti novele zákona o sociálnom poistení z dielne vlády Slovenskej republiky, do značnej miery aj v znení pozmeňovacích návrhov v spoločnej správe. Chcem vás bez emócií požiadať, aby ste túto navrhovanú novelu odmietli. Z tohto miesta chcem povedať, že sa pripájam k pánovi poslancovi Muňkovi a, samozrejme, oceňujem konkrétne pozmeňovacie návrhy, ktoré odzneli v druhom čítaní v tejto rozprave k druhému čítaniu a, samozrejme, že sme pripravení sa k týmto konkrétnym niektorým návrhom aj kladne postaviť. Ale práve preto navrhujem, aby sme vytvorili priestor pre serióznu prípravu zákona, ktorý je od samého začiatku zlý a na takej sme pripravení sa aj podieľať. Zároveň vám, pán minister, navrhujem, aby ste, ak novela v znení pozmeňovacích návrhov, či už zo spoločnej správy alebo tých, ktoré boli vládnymi poslancami predložené v druhom čítaní v tejto rozprave predsa len prejde, aby ste zabezpečili vydanie úplného znenia zákona v zbierke, aby sa v ňom ľudia mohli lepšie orientovať.

  Úplne na záver, vážený pán spravodajca, navrhujem, mám dva procedurálne návrhy. Po prvé, oceňujem vaše rozhodnutie, že sa o pozmeňovacích návrhoch bude hlasovať aj zajtra, aj keď je fakt, že ani to nebude znamenať dodržanie tej 24-hodinovej lehoty, ale uvedomujem si, že je to vytvorenie časového priestoru na to, aby sme si presne oddelili pozmeňovacie návrhy a zorientovali sa v nich, ktoré chceme a ktoré nechceme podporiť. Zároveň mám však dva procedurálne návrhy, a to vrátiť z druhého čítania tento návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie a druhý procedurálny návrh, ak by ten prvý neprešiel, navrhujem nepokračovať v rokovaní o tejto novele zákona. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem veľmi pekne. Do rozpravy sa prihlásilo sedem poslancov s faktickými poznámkami. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou a slovo má pán poslanec Kužma.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán kolega Ondruš, veľmi ste sa tu oháňali slovom zločin. Zločiny, prosím vás, ak sa tu páchajú zločiny, alebo ak niekto pácha zločiny a vy o tom viete, pán kolega Ondruš, prosím vás, ihneď bežte s tým na prokuratúru, lebo zločin je trestná vec v tejto krajine. Ak také niečo nemáte a nemáte čo podať, tak prosím vás, miernite sa, chovajte sa slušne a nepoužívajte slovník politikov komunistických zo stalinskej éry. Vtedy to bolo veľmi obľúbené takto hovoriť v demokratických parlamentoch.

  Pán kolega, nazvali ste podvodom alebo podvodníkmi tých, ktorí poslanci v spolupráci s ministerstvom robia pozmeňovacie návrhy, myslím si, nie je tu pani kolegyňa Tomanová, Vaľová, mali by ste utekať rýchlo sa ísť za nimi ospravedlniť sa, lebo množstvo, množstvo, desiatky pozmeňujúcich návrhov takto prednášal najprv pán kolega Madej minulé štyri roky, a potom ho vystriedala pani kolegyňa Vaľová. Oceňujem, že viete byť kritický aj do vlastných radov a takéto konanie pána Madeja, Vaľovej a pani Tomanovej nazývate podvodom, ale myslím si, že nebolo to najvkusnejšie.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Jurčík.

 • Ďakujem, pán predseda. Už tu trošku kolega Kužma povedal niečo o zločinnosti, takže nebudem sa opakovať, ale jedno ma tak trošku zaráža. Viete, kto obral tých dôchodcov o tie milióny? No, práve vy ste ich obrali o tie milióny, lebo vy ste miesto toho, aby ste túto krajinu viedli tak, ako bola vedená predtým, vy ste išli presne opačným smerom. Takže, o tie milióny, bohužiaľ, o tie ste ich obrali vy. No, a absurdity typu, že majú nejaké miliardy súkromné spoločnosti. Nie. Tie miliardy patria tým ľudom, tie spoločnosti ich len spravujú. Viete, pán Ondruš, medzi tým je rozdiel. Medzi tým je dosť veľký rozdiel a napriek tomu, že ste osočovali ešte predtým vzdelanie niektorých ľudí, ja si nedovolím túto vec takisto aplikovať smerom k vám, ale myslím si, že v tomto prípade, keď príde po tom vedení, ktoré tam bolo, na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj pohonič, aj ten to bude robiť lepšie. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Blahová.

 • Ďakujem za slovo. Pán Ondruš, som si istá, že v komunistickej strane by vám veľmi rýchlo vysvetlili po takomto prejave ako sa správať k vedeniu, takže, tam ste sa to isto nenaučili. Bohužiaľ, to bol jediný prejav slobody, ktorý sa na vás, zrejme, nalepil, lebo slobodou je rovnako, ako vaša kolegyňa pani Tomanová, rovnako aj vy ste mohli predložiť svoje pozmeňujúce návrhy. Otočme však kartu. Taký zvláštny nový terminus technicus ste zaviedli a mne sa veľmi páči, ja vás často citujem, takže, otočím kartu a poviem vašou rečou: pán Ondruš, vašimi pozmeňujúcimi návrhmi ste nás tu pätnásť minút legislatívne terorizovali. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Ondruš, trošku úcty a slušnosti k ctenému plénu by nezaškodilo. Aj mladému človeku ako ste vy. Mladosť neznamená každého dookola urážať. Hovorili ste tu o zločinnom konaní. Dobre. Povedzte, kto je zločincom. Povedzte to. Nehovorte o zločinnom konaní, povedzte, kto je zločincom a odporúčam vám, aby ste si to dali overiť orgánom činným v trestnom konaní. Oni sú tí, kto majú právo povedať, že niekto je zločinec. Pokiaľ sa, vy, do tej pozície orgánu činného v trestnom konaní nedelegujete sám. To je ale potom iný prípad. A mimochodom, pán poslanec Ondruš, neoznámenie spáchania trestného činu je trestným činom spolupáchateľstva. Takže, v tomto smere by ste mali uvažovať a pokiaľ toto nespravíte, tak len predvádzate také biľakovsko-gottwaldovské rétorické cvičenie. A to vám, zrejme, aj pristane, lebo veľmi často tak pôsobíte. Je mi ľúto, že to tak musím povedať. A celkom na okraj, pán poslanec, tantiémy, áno, dostávajú ich často bez vedomia, bez vlastného pričinenia v danom okamihu, ale to neznamená, že ich nedostávajú. A o tom je novela zákona. Keď ich dostávajú, nie, že ich nedostávajú, ak ich nedostávajú, nemajú z čoho platiť. A oni dostávajú, či o tom vedia, alebo nevedia. Takže, treba trošku zvažovať, že o čom vlastne tá novela zákona je. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Gibalová.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pán poslanec, výsledok a zámer vášho vystúpenia je, aby ľudia dostali strach. Navrhnutý spôsob valorizácie zvýhodní ľudí práve s najnižšími dôchodkami. Tí, ktorí protestujú proti navrhovanej valorizácii, ktorá je v prospech nízkopríjmových dôchodcov sa nezmieňujú napr. o mechanizme tvorby aktuálnej dôchodkovej hodnoty podľa § 64 zákona, ktorá zakódovala každoročné prehlbovanie nerovnosti výšky dôchodkov určených v predchádzajúcich rokoch a výšku dôchodkov určených v budúcich rokoch. Tieto nožnice sa roztvárajú podstatne viac ako valorizačné nožnice. To len tak na okraj pre kolegov po mojej ľavej aj po mojej pravej strane. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Brocka.

 • Ja už som sa faktickými nechcel angažovať v rozprave k tomuto zákonu, ale záver vášho vystúpenia, pán kolega, ma mierne šokoval. Ja som taký demagogický prejav v tejto sále a od tak mladého človeka už dávno nepočul, ale ja si myslím, že to je nebezpečné aj pre stranu SMER, lebo vo vás rastie vášmu predsedovi taká konkurencia, že by sa mal začať obávať. Vy ste už zatienili nielen pani Tomanovú, ale vy máte ťah na bránu, vy idete na predsedu.

 • Ale ja sa obávam, že keď vy budete predseda, tak to už nebude strana SMER, ale to bude komunistická strana.

 • No, ja len nadviažem presne na to, čo pán Brocka hovoril, pretože to isté som chcel povedať. Braňo, ty aký si mladý, taký si komunistický. Ty si, skutočne, taký komunista telom, dušou, myslením, krvou, všetkým, že keď som počul to, čo si ty tu rozprával, no, na teba by bol Brežnev aj Stalin hrdý. To boli také nezmysly, ale takou červenou demagógiou podfarbené, že som už naozaj dlho také nepočul, naozaj len pán predseda Fico s tebou môže súperiť v tomto a ty sa ho snažíš predbehnúť. Také nezmysly ako dôchodcovia, chudobní, napĺňajú vrecká dôchodkových správcovských spoločností. Dôchodcovia predsa vôbec nemajú existujúce nič spoločné a nič neplatia tým smerom, ani koruna z ich príjmov, dôchodkov tam tým smerom nejde, to sú také nezmysly a ty vieš, že sú to nezmysly, len zneužívaš nevedomosť väčšinovej populácie, keď takýmto naozaj komunistickým spôsobom sa ich snažíš oklamať.

  A predsa len na margo dvoch vecí. Valorizácia, ja tak isto, ako je o mne známe, ako som povedal pri prvom čítaní, nesúhlasím s tou valorizáciou ako bola navrhnutá, a preto sme ju pozmeňujúcim návrhom po diskusiách navrhli vyňať von, aby sme získali čas na spravodlivejšiu valorizáciu, pretože sa nám nepáči, že by sme rovnostárskym spôsobom začali dvíhať dôchodky a poškodzovať dôchodcov, ktorí majú dôchodky viac ako priemerné, a tých už je pol milióna dnes, vďaka tomu dôchodkovému systému, ktorý platí po mojej reforme.

  A druhá vec: pomer odvodov. No, ja vám poviem prečo je dobrý ten pomer odvodov aký je, 9 : 9 do druhého piliera a do prvého. V Maďarsku urobili to, iným spôsobom, na čo ste sa chystali vy a čo určite urobíte, keby ste sa dostali zasa k veslu. Okradli dôchodcov a dnes, keď tí dôchodcovia nebudú môcť, tak im zostane len 30 %.

 • Prerušenie vystupujúceho časomerom.

 • Ďakujeme pekne. Na faktické poznámky reaguje pán poslanec Ondruš.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Len dve poznámky. Po prvé, páni, zločin je slovo, ktoré nájdete aj v slovníkoch a má svoj sémantický význam a nie každý zločin je trestným činom. Áno, áno, máte pravdu, trestný čin by som bol povinný ohlásiť. Nie každý čin, ktorý možno nazvať zločinom je trestným činom, podobne ako napr. nie každý podvod, ktorý možno nazvať podvodom je trestným činom podvodu. Takže, po prvé, nehovoril som o trestných činoch a hovoril som celkom konkrétne, pán poslanec Pado, ktorý tu nie je, koho označujem alebo komu pripisujem to zločinné konanie.

  Druhá poznámka. Nuž, vážení kolegovia, odchovaní, vychovaní, dospievajúci v komunistickej dobe, na rozdiel odo mňa. Vidím, že vo vás z tejto doby ostalo všetko dobré, ako zvykli komunisti hovoriť a absolútne chápem, že vrcholom vášho boľševického rozmýšľania je veľká vôľa a veľmi by ste boli radi, keby ste mohli riadiť všetko, dokonca už aj personálnu politiku v našej strane. Nuž, ale tá doba, kedy ste mohli všetko riadiť a personálnu politiku úplne všade, tá už je, našťastie, dvadsať rokov preč. Aj keď vidím, že vám je za ňou veľmi ľúto, pretože, vážení kolegovia, skúste vyhodiť zo svojich faktických poznámok slová komunista, komunistický a pod. a uvidíte čo v nich zostane. Nezostane v nich z vecného hľadiska ale absolútne nič.

 • Ďakujeme pekne. K rozprave chce zaujať stanovisko navrhovateľ. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som ...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte mi, pán minister. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a navrhovateľ teraz zaujme stanovisko.

 • Teda, ak dovolíte, pár reakcií na to čo tu zaznelo v rozprave. Najprv chcem zdôrazniť, novela zákona má tri ciele. Nanovo definovať platiteľov poistného, nanovo definovať vymeriavací základ tak, aby sme sa čo najviac priblížili k zákonu o daniach z príjmov, aby sme pripravili pôdu pre zavedenie jednotného výberu daní, cla a odvodov, ktoré je plánované od roku 2013, a ak sa nám to podarí, bude to veľký krok dopredu na Slovensku. Privítajú to úplne všetci, aj dôchodcovia.

  Druhá vec, ktorá tu je, je zamedzenie únikom pri čerpaní hlavne nemocenských dávok neodôvodneným spôsobom, a to je presne to, na čo som ja štyri roky upozorňoval, či na svojich blogoch alebo potom v tej dobre, v tejto snemovni už spropagovanej knižke, takže, snáď ma nikto neobviní, že si ju znovu propagujem, pretože určite ma niekto obviní, že znovu tu robím si reklamu. Tá knižka nie je nič iné ako výsmech toho čo tu tie minulé štyri roky bolo. Ja ako minister nemôžem predsa nechať tie diery v zákone také, ako som na ne upozorňoval a dlhodobo ich kritizoval. Veď predsa, keby som to neurobil, tak prvé čo spraví opozícia je to, že mi to obúcha o hlavu, prečo s tým nič nerobím a určite mám nejaké nekalé úmysly, a neviem, a neviem... Takže to, čo robíme v zákone, je presne to, čo ste mali urobiť už dávno vy. Mleli ste prázdnu slamu, nič iné počas štyroch rokov a pozerali ste sa na to, vrátane pána generálneho riaditeľa Muňka, v tom čase, ako utekajú milióny či miliardy zo Sociálnej poisťovne. Neviem či vám to vyhovovalo, mne nie. Teraz, keď môžem veci ovplyvniť, tak ich aktívne ovplyvňujem. To je celé.

  Tretia vec sú zmeny v dôchodkovom systéme. V súlade s programovým vyhlásením vlády sme sa pustili do zmeny valorizácie, pretože vieme všetci, vieme to naozaj všetci, že v súčasnom stave je prvý pilier neudržateľný, to vieme naozaj všetci, aj pán bývalý generálny riaditeľ Muňko na to vo svojich analýzach, ktoré tu vlastne neustále pripomína, dlhodobo upozorňoval, a preto s tým musíme niečo urobiť. Ak aj prejde pozmeňovací návrh pána poslanca Horvátha, chcem upozorniť na to, že súčasťou programového vyhlásenia vlády je, treba zaviesť vyššiu solidaritu aj do valorizácie dôchodkových dávok. Čiže, ak to neurobíme v tejto novele, tak sa o to budeme pokúšať v novele ďalšej, ktorá nepochybne nejaká ďalšia príde.

  Tým sa dostávam a, pardon, ešte jednu vec som chcel poznamenať, padli tu námietky na to, že zaťažujeme zamestnancov a tak ďalej a tak ďalej. Odmietam takéto tvrdenia, pretože zamestnanec, ktorý dostáva svoj plat a robí, dajme tomu za pásom, a zarába možno 400, možno 500 eur mesačne a nemá žiadne možnosti na rôzne triky a vymýšľania, tak ten bude platiť tie isté odvody ako ich platil doteraz. To, čo robíme, je namierené na diery, ktoré, či už vedome alebo nevedome, využívali niektoré skupiny osôb.

  Čo chcem ďalej zdôrazniť, vyšší výber poistného, ktorý sa zalepením týchto dier dosiahne, pôjde hlavne do rodinnej politiky. Chcem pripomenúť jedno číslo, táto vláda dáva v rozpočte na rok 2011, o ktorom tu ešte bude diskusia, o približne 105 mil. eur viac ako dala predošlá "sociálne orientovaná vláda" na rodinnú politiku v roku 2010. O 105 mil. viac dáva naša vláda na rodinnú politiku a zdroje sme našli hlavne týmito úpravami v zákone o sociálnom poistení, kde lepíme tie diery, dieročky a dieriská, cez ktoré nám peniaze utekali.

  Teraz mi dovoľte, aby som sa vyjadril k jednotlivým pozmeňovacím návrhom. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy pána poslanca Horvátha, pokiaľ ide teda o valorizáciu, k tomu som už vlastne povedal. Ak aj táto snemovňa schváli vyňatie teda tohto návrhu na osobitné hlasovanie a bude hlasovať za zrušenie navrhovanej valorizácie, chcem ešte raz zdôrazniť, že k zmene valorizácie skôr či neskôr musí prísť. Je možné, že ak sa to teda urobí neskôr, s väčším časovým odstupom, nie v takom chvate, v akom sme, naozaj, museli novelu pripravovať, pretože bol ohrozený štátny rozpočet, tak môže byť, že ten mechanizmus sa nám podarí zdokonaliť a urobiť ho lepším, čo, samozrejme, v takom prípade podporím.

  Pokiaľ ide o návrhy skupiny poslancov, ktoré vlastne predniesla pani poslankyňa Blahová, sú to návrhy, ktoré veľmi dobrým spôsobom zvýhodnia, ani by som nepovedal, že zvýhodnia, ale skôr zavedú spravodlivosť pokiaľ ide o poskytovanie materskej pre náhradné rodiny, pre adoptívnych rodičov a pod. Znova je to vec, ktorá sa mala dávno, dávno urobiť. Všetci dobre viete, že toto je presne agenda pani poslankyne Blahovej. Čiže, tu si, naozaj, vyprosím, ja ako minister, aby som bol obviňovaný z nejakého nátlaku na pani poslankyňu a neviem z akých manipulácií, pretože toto je skutočne jej agenda, toto bola jej iniciatíva a by som poprosil, aby sa všetky mamičky, ktoré pozitívne pocítia tento nový mechanizmus, aby sa jej poďakovali. Mne ďakovať nemusia. (Potlesk). Pán poslanec, aj vám, samozrejme.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán navrhovateľ, skončili ste s prejavom?

 • Nie, ešte mám pár myšlienok. Pán poslanec Jasaň s faktickou poznámkou reagoval na to, že by sa nemali dávať pozmeňovacie návrhy k návrhom, ktoré boli vlastne prednesené už cez spoločnú správu. No, ale predsa, to isté urobil napr. pán poslanec Ondruš, pani poslankyňa Tomanová, tak teda niektorí môžu, niektorí nemôžu, však ja mám teda aspoň o práci v poslaneckej snemovni takú predstavu, že poslanec má v tom procese právo na to, aby poslanecké návrhy dával. Veď o tom je predsa práca poslanca. Tak neviem, či to treba ďalej komentovať. Pán Jarjabek tu vlastne vytiahol problém s tantiémami, pokiaľ ide o umelcov. Ja tomuto problému veľmi dobre rozumiem a, samozrejme, viem, čo sú to tantiémy a viem ako to funguje. Znova sa vrátim tam, kde som začal. Zjednocujeme daňový systém a systém odvodový. Ak tantiémy sú zadefinované v zákone o dani z príjmov ako príjem z podnikania inej samostatnej zárobkovej činnosti, čiže patria pod § 6 zákona o daniach z príjmov, tak potom musia ísť podľa tejto našej filozofie aj do vymeriavacieho základu pre výpočet poistného na sociálne poistenie. Je otázkou, či...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte mi, prosím, pekne. Pán Švantner, keď môžte, telefonujte vonku. Ďakujem vám. Nech sa páči.

 • Je dobre položenou otázkou, či tieto tantiémy, naozaj, majú ísť do § 6 zákona o dani z príjmov. Ja by som rád túto diskusiu presunul do diskusie k prípadnej budúcej novelizácii zákona o daniach z príjmov, pretože, ak by sa tantiémy presunuli pod § 8 medzi tzv. ostatné príjmy, potom by to bolo rovnako, ako to teraz bude pri zdedených autorských právach, ktoré už pod § 8 zákona o dani z príjmov sú, a to znamená, že z nich tí dedičia poistné neplatia, ani platiť nebudú. Čiže, túto diskusiu poprosím niekedy, keď tu bude diskusia k zákonu o daniach z príjmov, tak tam ju treba otvoriť. Pokiaľ tantiémy patria pod § 6, tak budú patriť aj do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. Pán poslanec Brocka, pozmeňovací návrh, ktorým sa má zmeniť ochranný príspevok, plná moja podpora, okrem iného tu ide vlastne o získanie zdrojov, ktoré sú na rodinnú politiku tak, ako to už tu bolo spomenuté. Ja sám som behom tých pár mesiacov miliónkrát počul námietky na to, akým spôsobom sa ochranný príspevok zneužíva. Preto podporujem tento návrh. Ďalej v diskusii zazneli pripomienky od pána poslanca Muňka, ktorý namieta, že ide o čiastkové riešenia a pod. No, podľa mňa, ak toto sú čiastkové riešenia, tak určite lepšie čiastkové riešenia ako žiadne, pretože sa nemôžeme pozerať, znovu opakujem to, čo som už hovoril na to, akým spôsobom je Sociálna poisťovňa v problémoch preto, lebo je deravý zákon. Lepšie sú čiastkové riešenia, ako sa štyri roky pozerať na to, ako cez tie diery peniaze utekajú.

  Pokiaľ ide o pani poslankyňu Tomanovú. Vždy pani poslankyňa Tomanová vo svojich vystúpeniach hovorí, tak ako hovorila dnes, bola by rada, keby tu bolo zmierlivé prostredie v diskusii bez urážok, bez osočovania a tak ďalej. Plne súhlasím. Ale potom by som pani poslankyňu poprosil, keď hovorí napr. o mne alebo o pani štátnej tajomníčke, aby nepoužívala také hanlivé rôzne prirovnania, výrazy, lebo to mi nedáva dokopy tú požiadavku na zmierlivé prostredie a bez urážok a bez osočovania. Nejde to dohromady. Niekto by chcel, aby na neho bolo ťuťu muťu, ale pritom sám ostatných opľúva, kydá na nich a pod. Pozrite, vecne. Ak sme prebrali rezort v takom stave v akom sme prebrali, nemôžeme sa tváriť, že je tam všetko v poriadku, že eurofondy sa čerpali úplne kóšer, že sociálne podniky bola vynikajúca vec. Nemôžeme chodiť do Bruselu s tým, že, viete čo, dajte nám tých 10,5 mil. eur na tie sociálne podniky, lebo to bola skvelá vec, keď dokonca sama bývalá ministerka uznala, že ten nápad so sociálnymi podnikmi bol naozaj zlý a snažila sa robiť všetko, čo sa dalo, aby to nejako ututlala, ale už bolo neskoro. Nemôžeme sa pozerať na rôzne projekty, ktoré tam dnes sú, ktoré sú jednoducho nadhodnotené, vysoko nadhodnotené. Typický príklad sú rôzne vzdelávania a pod. Už bolo medializované, tá kapustáreň pri Hlohovci, nebudem menovať, aby som nerobil reklamu, istá kapustáreň pri Hlohovci, kde na tridsať zamestnancov dostali 900 tis. eur na vzdelávanie, aby lepšie tlačili kapustu do tých sáčkov, zrejme. Prerátajte si, 30 tis. eur na školenie jedného zamestnanca, aby lepšie lepil sáčky s kapustou. Dáva to nejakú logiku niekomu? Pani ministerke, pani bývalej ministerke asi áno, keď sa pod takýto projekt podpísala.

  Kto, kto schválil 20 mil. korún na túto "štúdiu"? Ja sa pýtam, naozaj, kto? Možno nie pani Tomanová, ale niektorý z jej podriadených, tzn. minimálne politickú zodpovednosť za to, že za tento, naozaj, hlúpy a primitívny text dostal niekto 20 mil. korún. V tejto knihe, ktorá vyzerá byť na prvý pohľad hrubá, takže, možno že by mala mať, naozaj, cenu, dajme tomu 2 000 eur, ale teda nie určite 20 mil. korún, je kopa vaty, kopa obrázkov, krásnych, farebných, a preto hovorím že 2 000 eur, nie 1 000 eur, ktoré by som povedal, keby to bolo čierno-biele. Politickú zodpovednosť nesie bývalé vedenie za to, že 20 mil. korún padlo za takýto nezmysel. Ak chcete inak počuť, mesto Nitra a 12-tisíc dôchodcov, ktorí žijú v Nitre, by nemalo dostať vianočné príspevky na revanš toho, že 20 mil. korún sme vyplytvali za predošlého vedenia na takýto nezmysel. Celé mesto Nitra by bolo bez vianočných príspevkov. Samozrejme, to hovorím ako príklad. Tie vianočné príspevky my dôchodcom vyplatíme. A to je zároveň aj odpoveď na to, aká sme my nesociálna vláda. Akým spôsobom poškodzujeme dôchodcov. Ako ich poškodzujeme? Škrtli sme vianočné príspevky? Zvyšujeme dôchodkový vek? Nerobíme ani jedno, ani druhé.

  Zaoberáme sa zmenou valorizácie tak, aby sme pridali tým starodôchodcom, tým, ktorí majú 150, 200-eurové dôchodky, invalidným dôchodcom a pod. Pani poslankyňa Tomanová ma obvinila, že som nerokoval s dôchodcami a pod., že som nerokoval so zdravotne postihnutými ľuďmi. To nie je pravda. Možno, že som nevyužil inštitút, ktorý sa volá Rada seniorov, to nie je inštitút, ktorý by pôsobil na mojom ministerstve, ale spýtajte sa pána Vajnorského, či so mnou bol, alebo nebol. Mal u mňa hodinu priestor na to, aby sme si diskutovali s ním ako s predsedom Jednoty dôchodcov problémy, ktoré sú pri valorizácii. Čiže, ja som ho prijal a pozorne som jeho návrhy a jeho pripomienky počúval. A stretli sme sa nie jedenkrát, bolo to opakovane. Pokiaľ ide o zdravotne postihnutých občanov, tak neviem, asi sa už zabudlo na tie demonštrácie zdravotne postihnutých, ktoré boli, myslím, v roku 2008 pred Úradom vlády, keď demonštrovali zdravotne postihnutí za nové, ako sú poškodení tými novými zákonmi, ktoré pani poslankyňa tu vyzdvihuje ako úžasné sociálne opatrenie. No, tak to, že je nejaký zákon, ktorý hovorí o peňažných kompenzáciách, neznamená, že ten zákon je dobrý. Bohužiaľ.

  Rokovania na tripartite. Dva dni pred rokovaním dostali zúčastnení účastníci materiály. Áno, dostali ich tri dni pred rokovaním, keď nerátame víkend, keby sme rátali, tak by to bolo päť dní. Dostali ho s tým, že na predsedníctve tripartity to bolo dohodnuté. To znamená, že tento postup bol odsúhlasený. Preto považujem za podpásovú reakciu vyťahovať tu niečo, že nebola diskusia a diskusia prebehla presne podľa pravidiel tripartity a s odsúhlasením jednotlivých partnerov v sociálnom dialógu. Mimochodom, keď sme pri tom sociálnom dialógu, pani Tomanová tu už nie je, ale rád by som sa jej opýtal takto medzi štyrmi očami, ale zároveň pred svedkami, kedy konečne vráti tie peniaze, ktoré dostala ako expertka za "prácu" pre tzv. Centrum sociálneho dialógu. Na predošlej schôdzi Národnej rady sľúbila, že tých pár tisíc eur aj s pani bývalou štátnou tajomníčkou Kršíkovovu vrátia. Do dnešného dňa sa to nestalo. Zdôrazňujem ešte raz pre tých čo nepočúvate, obidve sľúbili, že peniaze vrátia, do dnešného dňa sa tak nestalo. Sociálny dialóg v praxi.

  Hovoríte o amatérstve pri prijímaní zákonov. Dobre. Je to síce témou pre rodičovský príspevok, čo je vlastne zákon, ktorý budeme prejednávať o pár minút. Ja som si dal tú prácu a naštudoval som si rozpravu, ktorá prebehla približne pred rokom v tejto snemovni, keď bývalá ministerka Tomanová odôvodňovala nový zákon o rodičovskom príspevku, ktorým sa zaviedol vyšší rodičovský príspevok 256 eur pre matky, ktoré boli predtým nemocensky poistené, tak pani ministerka vtedy odôvodňovala tie finančné dopady asi takto. Počet rodičov, ktorým zostane príspevok na úrovni 164 eur sa odhaduje na 97 tis. mesačne. Realita je tá, že počet týchto rodičov je len 90-tisíc a ďalej pani Tomanová vtedy hovorila: počet rodičov, ktorí budú poberať 256 eur sa odhaduje na cca 29 770 v roku 2010. Realita je tá, že počet týchto rodičov je okolo 45-tisíc. Čiže, veľmi amatérskym spôsobom bol urobený odhad pri tomto zákone, ale dobre, dobre, dobre. Čo bolo ale pre mňa šokujúce, sú ďalšie výpočty. Pani Tomanová ďalej tvrdila: zavedenie tohto zákona, čiže toho zvýšenia rodičovského príspevku, si vyžiada v roku 2010 výdavky v sume cca 278 tis. eur.

  Teraz, poďte so mnou, prosím vás, trošku počítať. Ja viem, dá to námahu, ale skúsme to. V roku 2009, kedy ešte platil jednotný rodičovský príspevok 164 eur, boli výdavky v rozpočte 269 mil. Pani exministerka v rozprave hovorila o náraste na 278 mil. Ak zabudneme na valorizáciu, je to podľa jej slov nárast o 9 mil. A teraz rátajme, 30-tisíc rodičov, ktorí mali dostávať ročne o zhruba 1 000 eur viac na tom vyššom rodičovskom príspevku, 30 tis. krát tisíc je 30 mil., rozhodne nie 8. 30 mil. je normálny výpočet, 8 mil. je tá prognóza bývalej ministerky. To je tak zhruba 4-krát menej alebo viacej, ako chcete, z ktorej strany to vezmete. Tak toto bol, teda naozaj, amatérsky výpočet.

  Ja do toho ešte pripojím aj pána ministra financií Počiatka, aby sa potešil. Pán minister Počiatek, vtedajší minister financií, potom v rozprave k štátnemu rozpočtu povedal asi toto: rodičovský príspevok medziročne rastie o 1,87 %, čím by malo byť zabezpečené pokrytie príspevku v rozsahu pripravovanej zmeny zákona o rodičovskom príspevku s účinnosťou od januára 2010. Takže, zvýšenie rodičovského príspevku na 256 eur pre tých predpokladaných 30-tisíc žien malo znamenať, že postačí vám 1,8 % zvýšenie v rozpočte tých plus 30 mil., čo je, naozaj, dolný odhad, ste vy zrátali, že to je 1,8 % zvýšenie. Nakoniec sa v rozpočte na rodičovské príspevky na rok 2010 objavila suma 271 mil. Čiže, z roku 2009, kde bolo 269 mil. ste do roku 2010 nastavili 271 mil., čiže plus 2 mil., čiže plus 0,7 % napriek tomu, že ste mesiac predtým schválili zákon o rodičovskom príspevku, kde je tá potreba navýšenia rozpočtu, bola najmenej tých 30 mil. Pridali ste do rozpočtu 2 a potom ste chodili a hovorili, že rozpočet deficitný iba o 5,5 % a tak ďalej a tak ďalej. A my sme teraz vlastne zistili, že ten deficit je 8 % a tak ďalej a tak ďalej, ale to už je iná téma. Takže, toľko k tomu amaterizmu, kto akým spôsobom prijíma zákony a tak ďalej.

  Pán poslanec Ondruš, pozmeňovacie návrhy, niečo z toho je, naozaj, dobré. Hlavne zvýšenie ochrannej lehoty na osem mesiacov pre tehotné matky. Páči sa mi, že to pán poslanec skopíroval z nášho poslaneckého, myslím tým ako koaličného poslaneckého návrhu, ktorý je v spoločnej správe výborov, ktorý teda to rokovanie poslanci za Smer opustili, statočne. Inak tie pozmeňovacie návrhy nestoja príliš veľa za komentár. Pokiaľ ide o ten pomer na dôchodkové sporenie alebo poistenie v prvom pilieri 9 : 9. Toto sa pre vás stalo už také úplne obľúbené. Toto som tu už počul asi tak dvadsiatykrát. Keď sa ma v lete novinár špekulatívnym spôsobom spýtal, či si viem v krajnom prípade predstaviť zmenu pomeru odvodov zo súčasných 9 : 9 na iný pomer, tak som mu povedal, tak ako si viem predstaviť, že na Úrad vlády v tomto momente spadne meteor, tak isto si viem predstaviť, že sa zmení pomer z 9 : 9 na nejaké iné číslo. To, že tu s tým teraz takto chodíte a dávate mi to do úst, to sú jednoducho podpásovky, na ktoré asi na niečo lepšie sa neviete zmôcť, tak dobre. Budem to ešte, zrejme, počúvať celé štyri roky, ale dobre.

  Pokiaľ ide o návrhy, procedurálne, vrátiť zákon, alebo nepokračovať v rokovaní, tak myslím si, že je to zbytočné komentovať. Myslím si, že návrh zákona je dobrý, pozmeňovacie návrhy, či zo spoločnej správy alebo poslanecké návrhy pani poslankyne Blahovej, najmä, a pána poslanca Brocku, tento návrh veľmi významným spôsobom vylepšujú a zároveň zabezpečujú finančné krytie, a preto vás na záver môjho vystúpenia poprosím o podporu navrhovaného zákona a pozmeňovacích návrhov pani poslankyne Blahovej a pána poslanca Brocku. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Je predpoklad, že to bude do 17.00 hodiny, že skončíte? Nech sa páči, lebo nebudeme mať o čom, keď neskončíte. Hej.

 • Úplne stručne. Ďakujem za slovo. Ja len chcem konštatovať, že v rozprave vystúpilo osem poslancov, bolo podaných šesť pozmeňujúcich návrhov a dva procedurálne návrhy. Zároveň boli vyňaté na osobitné hlasovanie zo spoločnej správy body 14, 20, 26 a 65 ako i 30, 32, 37, 63 a 75. Pán predseda, to je všetko. Ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Máme desať minút pred piatou, nebudeme teda začínať s ďalším bodom pred hlasovaním. Takže takto, tento bod programu bol odložený na zajtra na 11.00 hodinu, preto o 17.00 hodine nie je o čom, 11.30, áno. Ste sa jak zrazu zjavili, pán Ondruš, zdravím.

 • Smiech v sále.

 • Chýbali ste tu pánovi ministrovi, tak rýchlo. Takže, zajtra o 11.30 sa bude hlasovať o tomto zákone a pokračujeme druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.

  Vládny návrh má tlač 111. Výsledky z rokovania výborov sú v tlači 111a.

  Pán minister, prosím, uveďte a odôvodnite vládny návrh zákona. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rodičovskom príspevku a zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa je v kontexte programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, vyjadrením snahy o prehĺbenie jedného zo základných záujmov štátu upriamených na občana. Podpora rodiny a v rámci nej vytváranie predpokladov starostlivosti o dieťa v rannom veku jeho života je jednou z rozhodujúcich priorít vlády. Navrhuje sa právna úprava, ktorá reaguje na potreby poskytovateľov tejto starostlivosti pri súčasnom akceptovaní reálnych finančných možností štátu. Rodičovský príspevok sa navrhuje poskytovať všetkým rodičom v rovnakej sume na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa, resp. do 6 rokov veku, ak ide o dieťa uznané za dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Navrhuje sa zachovať podmieňovanie nároku na rodičovský príspevok zabezpečením riadnej starostlivosti a existenciou trvalého pobytu alebo prechodného pobytu rodiča na území Slovenskej republiky. V porovnaní s platným právnym stavom sa navrhuje upustiť od podmienky nevykonávania zárobkovej činnosti, čím sa rodičovský príspevok stane nie zanedbateľnou súčasťou príjmovej zložky prevažného počtu rodín s malými deťmi. Zmenou definície riadnej starostlivosti o dieťa sa rozširuje priestor rodiča na výber pre neho efektívneho spôsobu starostlivosti o dieťa, a to bez následku zníženia alebo straty nároku na rodičovský príspevok. Starostlivosť môže poskytovať buď osobne rodič, alebo má možnosť zabezpečiť jej poskytovanie inou fyzickou alebo právnickou osobou. Rodičovi sa takýmto spôsobom umožňuje získať, alebo udržať si svoje doterajšie zamestnanie a spolu s príspevkom získať dostatok peňažných prostriedkov na financovanie starostlivosti o dieťa inou osobou.

  Očakávaným vedľajším efektom navrhovanej zmeny je rozšírenie záujmu tretích osôb o poskytovanie služieb mladým rodinám spočívajúcich v starostlivosti o deti. V podobe alternatívy k nároku na rodičovský príspevok sa navrhuje zachovať poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa v prípade zabezpečenia starostlivosti o dieťa v zariadení starostlivosti o deti počas výkonu zárobkovej činnosti, absolvovania štúdia, prípadne prípravy rodiča na pracovné uplatnenie. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa navrhuje poskytovať v sume preukázaných výdavkov najviac však v sume 300 eur mesačne. Doterajšiu úpravu jednorazového príspevku rodičovi sa v dôsledku zrušenia obmedzenia vykonávať zárobkovú činnosť na nárok na rodičovský príspevok navrhuje ako nadbytočnú zrušiť. Zmenou obsahu riadnej starostlivosti o dieťa a súčasne zachovaním paralelnej právnej úpravy poskytovania príspevku na starostlivosť o dieťa sa zvyšuje podiel štátu na ekonomických aspektoch starostlivosti o dieťa. Ďakujem za pozornosť a poprosím vás o podporu tohto návrhu zákona.

 • Ďakujem. Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi predsedovi výboru pre sociálne veci poslancovi Júliusovi Brockovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči. Ešte raz by som chcel zopakovať, že aj pre poslancov, ktorí sa nachádzajú mimo sálu, že o 17.00 hodine dnes hlasovanie nebude, lebo nemáme žiadne body. Najbližšie hlasovanie je zajtra o 11.30 hodine o tých bodoch, ktoré budú pripravené a po tomto hlasovaní, jedno kedy to bude, pokračujeme s tajnou voľbou generálneho prokurátora. Nech sa páči, pán Brocka.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Národná rada 15. októbra t. r. pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a aj Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Výbory Národnej rady prerokovali návrh zákona a prijali viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré sú súčasťou spoločnej správy, ktorú máte k dispozícii. Nebudem ju preto celú preberať. Sú medzi nimi návrhy, ktoré sú teda na viac, ako sú zmeny vo vládnom návrhu zákona, tak napr. zavedenie jednej sumy rodičovského príspevku, ktorý sa v záujme právnej istoty rodičov pre jednu skupinu rodičov po 31. decembri 2010 zachováva aj vo výške 256 eur. Tento príspevok budú rodičia poberať do dvadsiatich mesiacov veku dieťaťa aj po 1. januári 2011. Následne budú aj títo rodičia poberať rodičovský príspevok namiesto dnešných 164,22 eura vo výške 190,1 eura. Ďalší návrh napr. pojednalo v úprave súm príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý sa navrhuje nariadením vlády Slovenskej republiky. Dámy a páni, gestorský výbor odporúča Národnej rade, aby sme návrh zákona v znení schválených pozmeňovacích návrhov schválili. Gestorský výbor zároveň odporúča, aby sme o pozmeňovacích návrhoch pod bodmi 1 až 9 v uvedenej IV. časti tejto spoločnej správy hlasovali spoločne so stanoviskom ich schváliť. Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som dostal písomnú prihlášku od pána poslanca Kužmu. Pán Kužma, máte slovo. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, páni, dovoľte mi predniesť veľmi krátky pozmeňovací návrh.

  V čl. II v bode 4 v § 5 ods. 1 písm. a) sa slová "300 eur" nahrádzajú slovami "230 eur".

  Jedná sa o zníženie príspevku, ktorý sa dáva zamestnaným rodičom, keď dávajú dieťa do opatery. Normálne zamestnaný rodič takto podľa nového zákona by mal rodičovský príspevok. Táto suma 300 eur bola podstatne vyššia, dá sa povedať skoro dvojnásobná, čo si myslím, že je neadekvátne aj ako suma na príspevok na jedno dieťa a aj z titulu výdavkov štátu. Suma, ktorú navrhujem, nám vlastne dáva dokopy výdavky štátu vlastne na rodičovský príspevok a to, čo štát ušetrí, lebo neplatí odvody, keďže rodič pracuje. Čiže takúto sumu navrhujem. Prosím vás o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou sa neprihlásil žiaden poslanec. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Zlé knoflíky tlačíte, páni poslanci. Máme troch prihlásených. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy ústne a slovo má pán poslanec Matovič.

 • Pán predseda, pán minister, panie poslankyne a páni poslanci, chcem vám predstaviť, teda predložiť pozmeňovací návrh, ktorý je teda môj, Natálie Blahovej a Eriky Jurinovej, ktorý rieši vlastne dva problémy, ktoré sme identifikovali, a to prvý je ten, že, myslíme si, že ak matka porodí naraz súčasne dve deti, tri deti, prípadne viacej detí, čiže dvojičky, trojičky a osmoričky, tak tá starostlivosť, ktorú musí poskytnúť týmto deťom v tom istom čase je určite vyššia ako starostlivosť pre jedno dieťa, takže v tom pozmeňovacom návrhu navrhujeme, aby vlastne matke, ktorá naraz porodila viacero detí, za každé jedno pridané dieťa bol zvýšený rodičovský príspevok o 25 %. Čiže príklad: v prípade, ak porodila dvojičky, tak bude mať 1,25-násobok riadneho rodičovského príspevku, ak trojičky 1,5-násobok riadneho rodičovského príspevku.

  Druhý problém, ktorý vlastne pri súčasnej právnej úprave existuje, je to, že tak ako doteraz sme brali rodičovský príspevok, tak bol vyslovene, tak aj zákonom definovaný, že matka získa rodičovský príspevok vtedy, ak v jej opatere je, alebo teda stará sa o dieťa, ktoré je do troch rokov a riadne sa o toto dieťa stará. V prípade, ak by sa riadne nestarala, tak teoreticky jej mohol byť zobraný rodičovský príspevok, alebo jej bolo odobraté dieťa. Na druhej strane, myslíme si, že táto situácia spôsobuje taký zaujímavý efekt, že tá nezodpovedná matka, ktorá má doma možno už ďalších sedem detí, ktoré jej behajú po ulici a porodí ôsme dieťa, týmto vlastne ju vôbec my netlačíme k tomu, alebo vôbec ju nezaujíma, aby sa riadne starala aj o tie ďalšie deti a vlastne aj zákonom sme ju tlačili do toho, že sme od nej vyžadovali iba starostlivosť len o to jedno, jediné dieťa. Myslíme si, že keďže štát vlastne jej platí ako náhradu príjmu rodičovský príspevok, tak týmto vyjadruje štát, že dáva matke pracovné voľno a platí ju vlastne ako matku na plný úväzok a myslím si, že matka na plný úväzok neznamená starať sa iba o jedno dieťa, ale starať sa aj o tie ostatné, jednoducho nezabúdať na tie ostatné, a preto sme v tom pozmeňovacom návrhu navrhli taký systém, aby sme brali iba jedno jediné kritérium, podľa nás ale teda také dosť najpodstatnejšie a to, aby v prípade, ak niektoré z tých detí, ktoré sú školopovinné, čiže nie je to do tých troch rokov, nechodí riadne do školy, alebo je to záškolák, podľa zákona nad 15 vymeškaných hodín mesačne a toto sa opakuje bez opravy alebo nápravy nasledujúce alebo vlastne tri mesiace za sebou, tak v tomto prípade, aby bol rodičovský príspevok znížený na polovičku. Áno, dopredu priznávam, že vzhľadom na to, že iné právne úpravy, ktoré upravujú dávky v hmotnej núdzi hovoria o tom, že alebo následne vlastne pri rodinách, ktoré majú nad päť detí, tieto dávky v hmotnej núdzi budú, alebo teda vlastne ten znížený rodičovský príspevok bude doplatený formou dávok v hmotnej núdzi.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále, nerušme sa jeden druhého, pán poslanec Muránsky, pán poslanec Muránsky...

 • Čiže, reálny dopad momentálne za súčasného právneho stavu toto opatrenie, alebo ten, tá zmena pohľadu na rodičovský príspevok bude mať efekt pri rodinách do štyroch detí. Na druhej strane už je iba na nás, aby sme následne nabrali odvahu a spoločne, možno teraz, aj s opozíciou sa pozreli, naozaj, na súčasný systém hmotných dávok, teda dávok v hmotnej núdzi a nabrali odvahu tuná tak isto priniesť nejakú zásluhovosť alebo nejakú formu, ktorá by robila rozdiel medzi rodinou zodpovednou a rodinou nezodpovednou. Ľuďmi, ktorí chcú byť prínosom pre spoločnosť a ľuďmi, ktorí iba chcú možno na tej spoločnosti parazitovať. Čiže, ešte raz opakujem, dva návrhy zákonov, jeden zvyšuje rodičovský príspevok o štvrtinu za každé jedno ďalšie dieťa narodené súčasne, čiže v prospech dvojičiek, trojičiek a podobne. A druhý návrh taký, ktorý znižuje rodičovský príspevok, ak sa matka nepostará o to, alebo nezabezpečí cez svojho otca alebo spoločne, aby ostatné deti, ktoré sú školopovinné, chodili riadne do školy. Tento návrh, ako keď zoberiem na určitú skupinu ľudí, ako priznávam, samozrejme, týmto návrhom do tejto skupiny, alebo teda bude sa tento návrh určite dotýkať aj problematickej skupiny, možno niektorých neprispôsobivých občanov a sami vieme, že deti žijúce, hovorím na rovinu, v rómskych osadách, nemajú žiadnu vnútornú motiváciu takú, ako sme mali, možno, my všetci tuto v tejto sále, chodiť do školy. Tak isto nemajú ich rodičia žiadnu motiváciu, aby tie svoje deti do školy posielali, pretože rodičia aj deti vedia, že chodiť do školy je vlastne zabitý čas, lebo tak či tak prácu nenájdem. A keďže, táto motivácia samotných detí a rodičov úplne absentuje, je, myslím si, že na nás, aby sme sa správali vlastne zodpovedne a využili sme všetky nástroje, ktorými môžme tieto deti do školy dostať, lebo myslím si, že každý z nás chápe, že jedna vymeškaná vyučovacia hodina v prípade decka z rómskej osady má výrazne väčšie následky ako jedna vyučovacia hodina možno dieťaťa z rodiny, ktorá si dôležitosť vzdelávania uvedomuje. Sám viem trebárs dobehnúť nejaké dva dni, pre štandardného študenta je niekedy možno problém, myslím si, že dieťa, ktoré nemá žiadnu motiváciu chodiť do školy a neuvedomuje si dôležitosť školy a tak isto jeho rodičia, dobehnúť tie dva dni je jednoducho nonsens, ani sa pomaly nedá. Tým pádom aj tých pätnásť navrhovaných hodín vymeškaných mesačne, si myslím, že je dostatočne veľa. Možno niekomu sa to zdá veľa, niekomu málo, ale v prípade týchto detí, v týchto spoločenstvách, tých pätnásť znamená ako možno medzi tými druhými deťmi päťdesiat, možno sto. Čiže, má to také isté devastačné účinky, čiže, tento návrh, konkrétne zníženie rodičovského príspevku v prípade záškoláctva sleduje nie to zobrať týmto rodinám z rodičovského príspevku, to nie je cieľom tohto pozmeňovacieho návrhu. Jediným cieľom je dostať tieto deti do školy, keďže si uvedomujeme, že každá jedna hodina, ktorú strávia tieto deti v škole na úkor pobytu niekde na ulici, je určite prínosom pre každého z nás a, samozrejme, v prvom rade pre tieto deti.

  Takže, poprosím vás, aby ste tento pozmeňovací návrh podporili, teraz budem trošku slušnejší aj voči kolegom zo SMER-u, nebudem hovoriť, že skloňte uši a stlačte tlačítka, ale poprosím vás, podľa mňa je to rozumný návrh, skúste ho podporiť. Teraz, aby som naplnil literu zákona, musím celý ten pozmeňovák prečítať. Je to na dve strany, takže, budem sa snažiť byť stručný.

  Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča, Natálie Blahovej, Eriky Jurinovej na zmenu a doplnenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., parlamentná tlač 111.

  K čl. I.

  1. V bode 8 v § 3 ods. 8 písm. a) sa za slová "§ 4 ods. 1" vkladajú slová "a 2 alebo § 4 ods. 3".

  2. 10. bod znie:

  "10.V § 4 ods. 2 znie:

  "(2) Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok podľa ods.1 sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom podľa § 3 ods. 2. Suma rodičovského príspevku určená podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.".

  3. Za 10. bod sa vkladá nový 11. bod, ktorý znie:

  "11. V § 4 sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie:

  "(3) Rodičovský príspevok je mesačne 50 % sumy uvedenej v ods. 1 a 2, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky 19). Poznámka pod čiarou k odkazu19) znie: "§ 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 19 až 26 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

  Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 11 až 17.

  Pokračujem, kde som skončil: "...ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uvedenému v § 5 ods. 1, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti. Suma rodičovského príspevku určená podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov."

  Doterajšie ods. 3 až 7 sa označujú ako ods. 4 až 8.

  4. 11. bod a 12. bod znejú:

  "11. V § 4 ods. 4 sa slová "odseku 2" nahrádzajú slovami "odsekov 1 a 2 alebo odseku 3".

  12. V § 4 sa vypúšťajú ods. 5 a 6.

  Doterajšie ods. 7 a 8 sa označujú ako ods. 5 a 6.

  Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21 sa vypúšťajú.".

  4. Za 12. bod sa vkladá nový 13. bod, ktorý znie:

  "13. V § 4 ods. 6 znie:

  "(6) Suma rodičovského príspevku uvedená v ods. 1 platná k 31. decembru sa upravuje od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu. Poznámka č. 23. Upravená suma rodičovského príspevku sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov. Sumu rodičovského príspevku ustanoví každoročne opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie zverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.".".

  Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 13 až 17.

  5. V 13. bode sa slová "vypúšťajú slová "alebo 2"" nahrádzajú slovami "slová "ods. 1 alebo 2" nahrádzajú slovami "ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3".

  6. Za 13. bod sa vkladá nový 14. bod, ktorý znie:

  "14. V § 7 sa za ods. 1 vkladá nový ods. 2, ktorý znie:

  "(2) Ak zaniknú dôvody, pre ktoré sa rodičovský príspevok vypláca v sume podľa § 4 ods. 3, suma rodičovského príspevku sa zvýši od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa začalo riadne plniť povinnú školskú dochádzku, najskôr po troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa rodičovský príspevok začal vyplácať v sume podľa § 4 ods. 3.".

  Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

  Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 14 až 17.

  7. 14. bod znie:

  "14. V § 7 ods. 4 písm. c) sa slová "alebo 2" nahrádzajú slovami "a 2 alebo § 4 ods. 3".".

  Odôvodnenie: Navrhujeme, aby sa rodičovský príspevok poskytoval v polovičnej výške, ak niektoré zo starších školopovinných detí, ktoré má rodič v starostlivosti, tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace riadne neplní povinnú školskú dochádzku, t. j. v mesiaci vymešká 15 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín. Rodičovi sa na nápravu povinnej školskej dochádzky dieťaťa navrhuje ponechať tri mesiace. Cieľom navrhovanej úpravy nie je znižovať výšku rodičovského príspevku, ale využiť hrozbu jeho zníženia na zlepšenie školskej dochádzky detí v starostlivosti rodiča. Tiež navrhujeme vzhľadom na zvýšené výdavky rodičov s viac deťmi, ktoré sa narodili súčasne (dvojičky, trojičky a pod.), zvýšenie sumy rodičovského príspevku o 25 % za každé dieťa a každé ďalšie dieťa narodené súčasne. Pre rok 2011 pri navrhovanej výške rodičovského príspevku 190,10 eura zvýšenie v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 47,50 eura. Celková výška rodičovského príspevku tak bude predstavovať v prípade rodičov dvojičiek 237,60 eura mesačne a v prípade trojičiek 285,10 eura mesačne. Predložený návrh má vplyv na štátny rozpočet. Pri priemernom mesačnom počte poberateľov rodičovského príspevku s dvojičkami, resp. trojičkami je to cca 2 550 osôb, vplyv na štátny rozpočet predstavuje zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2011 o cca 1,3 mil. eur, v roku 2012 o 1,6 mil. eur a v roku 2013 o 1,9 mil. eur.

  Navrhujem zároveň vyňať na osobitné hlasovanie prvý bod zo Spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky s odporúčaním neschváliť vzhľadom k tomu, že koliduje s bodom 4 tohto pozmeňovacieho návrhu. Ešte raz by som poprosil o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu, ktorým, myslím si, že robíme správne zmeny. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Pani poslankyňa Blahová, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela upozorniť v súvislosti na predložený návrh, že je to ďalší ústretový krok voči mladým rodinám, na ktoré doterajšia platná legislatíva nemyslela. Dvadsaťpäť percent k rodičovskému príspevku za každé ďalšie narodené dieťa súčasne je veľmi dobrou správou, verím, pre všetky viacdetné mamičky. Táto vláda, ako sme počuli, vyčlenila 1,3 mil. pre tieto mamy napriek tomu, že dáva tak na druhú stranu týmto zákonom alebo týmto pozmeňujúcim návrhom pripravuje istú sankciu pri zneužívaní štátnej sociálnej dávky, pretože napriek všetkému musíme podporovať uvedomelosť a nestarostlivosť o dieťa musí byť sankcionovaná. Deti sú naša budúcnosť, preto ich treba chrániť, a preto veľmi pekne prosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem.

 • Ďakujem. V prvom rade páčila sa mi myšlienka, že naozaj, matka na plný úväzok. Ide teda o rodičov, ktorí si naozaj zvolili to, že budú sa aj napriek tomu, že stratia určitú časť príjmu, starať o svoje dieťa a vtedy sa mi zdá veľmi dobré a solidárne vložiť k tomu ešte aj starostlivosť o, alebo nejako náznak starostlivosti o viac detí narodených v jednom čase. Naozaj, tá solidarita doteraz vlastne chýbala. Som rada, že sa nakoniec podarilo túto zmenu dopracovať, i keď na začiatku som mala pocit, že úradníci v tom videli veľkú zmenu filozofie celého rodičovského príspevku, takže, som naozaj rada, že tá cesta a ústretovosť sa našla.

  Tento pozmeňovací návrh takisto otvára možnosť vpustiť do zákona nejaký postih, možno za nezodpovedné rodičovstvo. Možno sa to zdá ako nejaký nástroj na strašenie, keďže pán Matovič sám povedal, že nejaké veľké zníženie alebo nejaké platby späť sa nám nevrátia, ale je to možno cesta do budúcna, možno aj taká nejaká myšlienka pre tých, ktorí sa veľmi hnevali na to, že sa zjednocuje rodičovský príspevok, lebo možnože dal by sa aj takýmto spôsobom alebo takouto cestou aj rozdeliť, alebo vytvoriť tá zásluhovosť rodičovských príspevkov, ale teda neboli by zásluhovaní tí, ktorí pracovali, na rozdiel od tých, ktorí nepracovali, ale zásluhovosť by bola tuná uvedená tým, ktorí sa naozaj poriadne starajú o svoje deti.

  Určite to súvisí aj s nejakými ďalšími potom možnosťami, ktoré bude treba dopracovať aj v iných zákonoch, naozaj, v tom zákone o sociálnych dávkach, ale...

 • Vystúpenie prerušené časomerom.

 • Pán poslanec Fronc, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Musím povedať, že podpora takých rodín, kde sa im narodia naraz dve alebo viac detí, je dobrá vec a rád to podporím, akurát mám otázku, že či pán minister má finančné krytie na ten dopad, ako spomínal kolega Matovič 1,3 mil. eur na budúci rok. A druhá vec je poznámka. No, ste vraveli, pán kolega, že nie je motivácia posielať deti do školy. Neviem, či viete, ale opakované zanedbanie povinnej školskej dochádzky je trestný čin pre rodiča alebo zákonného zástupcu. Ďakujem.

 • Pán poslanec Matovič, nech sa páči, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • Takže, najprv k tej, k pánovi Froncovi, to krytie finančné 1,3 mil. korún (správne je eur - pozn. red.) sme si prediskutovali, dali sme to posúdiť ministerstvu práce, sociálnych vecí a máme to odobrené, vlastne pán minister tieto peniaze vyčlenil, jednoducho zorganizoval si to. Nech sa páči, opýtať sa ho bližšie. A teda k tomu, áno, viem, že vlastne opakované zanedbanie školskej dochádzky je trestným činom, ale viete, jednoducho, keď žijete zo sociálnych dávok, také maličkosti, ako nejaké priestupky a trestné činy až tak moc vás nezaujímajú. Jednoducho ste nad vecou, že vám niekto nejakú pokutu vymeria, že neposielate svoje dieťa do školy. Jednoducho vás to nezaujíma, lebo jednoducho nemáte na to, aby ste zaplatili tú pokutu. Ten rebríček hodnôt je tam trošičku iný, a preto si myslím, že musíme a je našou povinnosťou, keďže sme možno súčasný stav, aký možno v týchto osadách je, svojím systémom alebo systémom, ktorý sme my nastavili, alebo ľudia, niektorí aj z vás, ktorí ste tu v tých predošlých rokoch nastavili, tak tie dôsledky teraz znáša celá spoločnosť a musíme využiť preto akýkoľvek nástroj, aby sme tie chyby, ktoré sa urobili v riešení situácie, povedzme, neprispôsobivých občanov, aby sme ich akýmkoľvek spôsobom naprávali. Toto je jedna z ciest, je to možno prvý krok v riešení, možno aj toho rómskeho problému. Samozrejme, ako som spomínal v rozprave, určite musí nasledovať zmena aj ostatných nadväzujúcich zákonov, aby toto opatrenie nebolo bezzubé a aby naozaj malo dopad a ten cieľ sme splnili, aby sme dostali tie deti do škôl, aby sme ich naučili, že tá škola pre ten život má zmysel. Samozrejme, nasledujúci krok musí byť to, aby sme dokázali týmto ľuďom ponúknuť nejakú adekvátnu prácu. Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Ondruš. Pripraví sa pán poslanec Kaník. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia kritizovali tento návrh novely, vládny návrh novely zákona už v prvom čítaní a zotrvávame na svojom kritickom postoji. Zotrvávame na ňom preto, lebo toto je klasický príklad toho, ako ste sa rozhodli šetriť na ľuďoch a brať ľuďom sociálne výhody, ktoré naša vláda im poskytla.

  Musím zopakovať, že súčasný právny stav, pokiaľ ide o tento zákon a pokiaľ ide o rodičovský príspevok, bol motivovaný tým, aby sme podporili zodpovedných rodičov. Opakujem, aby sme podporili zodpovedných rodičov. To znamená rodičov, ktorí plánovane pristupujú k svojich rodičovským povinnostiam, aj teda k budúcim rodičovským povinnostiam, a ktorí majú pozitívny vplyv pri výchove svojich detí tým, že deti týchto rodičov vyrastajú v rodinách, kde sú zvyknutí pracovať, kde tie deti vidia na príklade vlastných rodičov, že treba ráno vstávať a chodiť do práce. Keď sme v minulom volebnom období, keď pani ministerka Tomanová pripravovala tento návrh zákona, tak vychádzala práve z filozofie, aby ten vyšší rodičovský príspevok bol aspoň čiastočnou satisfakciou, aspoň čiastočnou motiváciou pre zamestnané matky alebo zamestnaných rodičov vo všeobecnosti, plánovať si svoje rodičovstvo a na istý čas opustiť svoje zamestnanie bez toho, aby riskovali obrovský výpadok príjmu. Preto bola zavedená vyššia suma rodičovského príspevku pre rodičov, ktorí boli 27 týždňov pred nástupom na rodičovskú dovolenku zdravotne poistení, inými slovami boli to pracujúci rodičia.

  Musím povedať, že táto novela zákona sa, aj vrátane tých pozmeňujúcich návrhov, "stará" opäť iba o tých istých, o ktorých sme sa postarali my. Ale stará sa iným spôsobom a je úplne zrejmé, že táto novela zákona úzko súvisí aj s novelou, o ktorej sme rokovali doteraz a v ktorej ste navrhli predĺžiť materskú dovolenku a aj zvýšiť príspevok na materskej dovolenke o 5 % z vymeriavacieho základu. V tejto chvíli a práve v tomto bode chcem upozorniť na to, že v skutočnosti, a teraz, naozaj, bez ohľadu na to, ako to nazvete, upozorním, že nehovorím o trestnom čine, ale že je to v podstate podvod na tých pracujúcich rodičoch to, čo ste pripravili. Vysvetlím, pani kolegyňa, vysvetlím.

  Na jednej strane teda v zákone o sociálnom poistení predlžujete poberanie podpory na materskej dovolenke, predlžujete materskú dovolenku a zvyšujete aj tú sumu z 55 % na 60 % vymeriavacieho základu. Ale treba si uvedomiť, že tento príspevok na materskej dovolenke poberajú iba matky, ktoré pracovali. Matky, ktoré nepracovali materskú dovolenku nemajú, a teda aj tú sociálnu dávku na materskej dovolenke. Čiže, sú to presne tie isté matky, ktoré v doteraz platnom znení zákona o rodičovskom príspevku majú nárok na ten vyšší rodičovský príspevok v sume 256 eur. Sú to presne tie isté matky. Čiže, vy na jednej strane tým matkám pridávate nejaké peniaze, pokiaľ ide o materskú dovolenku tým, že ju predlžujete, aj zvyšujete tam tú náhradu, ale tým istým matkám novelou tohto zákona o rodičovskom príspevku uberáte, pretože rušíte ten vyšší materský, ten vyšší rodičovský príspevok.

  A teraz vám poviem, ako to vyzerá v praxi. V praxi to vyzerá tak, že matke, ktorá mala vymeriavací základ, budem ľudovejšie hovoriť, ktorá mala hrubý plat 400 eur, pridáte, pokiaľ ide o materskú dovolenku 480 eur, ale zoberiete jej, pokiaľ ide o rodičovský príspevok 1188 eur. Matke, ktorá mala 500-eurový hrubý plat pridávate na materskej dovolenke 600 eur, ale na rodičovskom príspevku jej beriete 1188 eur. Matke, ktorá mala príjem, preskočím 600 eur, poviem 700 eur, pridávate na materskej dovolenke 840 eur, ale beriete jej na rodičovskom príspevku 1188 eur. Až pri hrubej mzde 1000 eur sa tá zmena, ktorú navrhujete pri materskej dovolenke a teraz pri rodičovskom príspevku, vyrovnáva. Čiže až matky, ktoré pôjdu na materskú dovolenku, ale predtým zarábali aspoň 1000 eur, až tým matkám sa táto zmena oplatí.

  Pán poslanec Matovič, dokonca musím povedať, že napriek tomu, že oceňujem, že sa usilujete vylepšiť postavenie matiek alebo rodičov, ktorým sa narodili dvojičky, trojičky alebo teda viac detí naraz oproti vládnemu návrhu, musím vás upozorniť, a vychádzam z toho, čo uvádzate v odôvodnení svojho pozmeňovacieho návrhu, že ani to čo navrhujete, nekompenzuje to zrušenie toho rodičovského príspevku, ktorý dnes platí. Pretože vy uvádzate, že celková výška rodičovského príspevku bude predstavovať v prípade dvojičiek 237,60 eur, ale dnes celková výška rodičovského príspevku predstavuje 256 eur, to znamená, že je stále vyššia, ako to čo navrhujete dvojičkám. V prípade trojičiek uvádzate, že bude celková výška rodičovského príspevku 285,10 eur, čo vzhľadom na valorizáciu, ktorá je zakotvená v dnešnom, v dnes platnom zákone o rodičovskom príspevku, približne vyrovnáva pri trojičkách to, čo dnes môžu dostávať v podobe rodičovského príspevku otec alebo matka na rodičovskej dovolenke, aj keď má iba jedno dieťa.

  Takže, musím povedať, že áno, tento pozmeňujúci návrh skutočne zvýhodňuje rodičov, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, ktorým sa narodili dvojičky, trojičky alebo viac detí oproti rodičom, ktorí majú iba jedno dieťa, to je pravda, a to je zmena oproti súčasnému stavu, ale keď si zoberiete tie sumy, tak dokonca aj rodičia dvojičiek budú dostávať nižší rodičovský príspevok, ako majú nárok na rodičovský príspevok dnes, dnes, teda ten vyšší rodičovský príspevok rodičia, teda tí rodičia, ktorí odišli zo zamestnania na rodičovskú dovolenku. To znamená, že v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku musím povedať, že ten váš pozmeňujúci návrh síce vylepšuje ten návrh, s ktorým prišla pôvodne vláda, ale táto pomoc je asi taká, ako keď niekomu najprv dolámete nohy a potom mu ponúknete, že ho budete nosiť na rukách, aby teda sa mohol presúvať.

  Pokiaľ ide o návrh na zvýšenie príspevku na 300 eur, tam chcem upozorniť na jeden fakt. Za prvých osem mesiacov roku 2010 bolo priemerné čerpanie tohto príspevku vo výške 66 eur. Čiže, je to hlboko pod tou hranicou 164,20 eur, ktorá je dnes stanovená a teda v priemere sa nedosiahlo čerpanie ani v tej maximálnej výške, aká existuje dnes. Vy ju takmer zdvojnásobujete, ale opakujem, priemerné čerpanie je 66 eur, takže je takmer isté, že aj tak sa vlastne tých 300 eur vôbec nebude čerpať, resp. sa bude čerpať len vo výnimočných prípadoch. Okrem toho na vlastnej skúsenosti môžem povedať, že dnes nie sú vytvorené, reálne nie sú vytvorené podmienky, aby najmä vo väčších mestských aglomeráciách mohli rodičia vo veľkej miere využívať služby ako sú materské školy, dokonca alebo skôr jasle, pretože jednoducho tieto neexistujú. Takže, považujem aj tento návrh na to zvýšenie toho príspevku na 300 eur len za také prelepenie očí.

  Vážené kolegyne a kolegovia z vládnej koalície, vy sa správate ako ľudia, ktorí si myslia, že ak niečo nevedia, alebo ak o niečom nevedia, tak to neexistuje. Vy možno nepoznáte dnešný stav, ako dnes vyzerá zákon o rodičovskom príspevku a o príspevku na starostlivosť o dieťa, a preto si myslíte, že vlastne niečo vylepšujete. Ale v skutočnosti, ako som vám jasne ukázal, keď si zoberiete, naozaj, som sa usiloval byť absolútne vecný, keď si zoberiete tú kombináciu, koľko tým pracujúcim rodičom pridávate v podobe materskej a beriete v podobe "rodičáku", tak v skutočnosti tí rodičia, tí pracujúci rodičia prichádzajú, naozaj, o veľa peňazí. A ako som povedal, až pri vymeriavacom základe 1 000 eur sa tie dve sumy vyrovnávajú. To je dôvod, vážené kolegyne a kolegovia, pre ktorý nemôžme vládnu novelu zákona o rodičovskom príspevku a o príspevku na starostlivosť o dieťa podporiť. A chcem vás vyzvať, aby ste podporili môj procedurálny návrh. Pán spravodajca, podávam dva procedurálne návrhy. Po prvé navrhujem, aby sme tento zákon vrátili na dopracovanie predkladateľovi a zároveň navrhujem ako druhý procedurálny návrh, aby sme ďalej nepokračovali v prerokovávaní tohto vládneho návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami šiesti. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými. Pán poslanec Brocka, nech sa páči.

 • Pán kolega Ondruš, rád by som aspoň jednu vetu, dve vety, dve. Začali ste tým, že toto je príklad, ako ide táto vláda šetriť na ľuďoch, rodičoch. Pán kolega, mohli by ste mať taký dojem, ak by ste porovnávali sľuby vašej vlády s reálnymi možnosťami vašej vlády v štátnom rozpočte. Ale minister Mihál to už spomenul vo svojom úvodnom slove alebo v predchádzajúcom bode, keď hovoril, že táto vláda dáva na rodinnú politiku o 105 mil. eur viac ako tá vaša, bývalá. A konkrétne v tomto zákone, v tomto zákone bude v rozpočte na budúci rok na túto dávku na rodičovský príspevok o 80 mil. eur viac ako bolo v tomto roku. Kolega Matovič navrhuje svojím pozmeňovacím návrhom, aby dostali rodičia v budúcom roku, práve rodičia dvoch, troch detí, ak sa im narodia naraz, tak o ďalších 40 mil. slovenských korún viac. Čiže, toto naopak, toto je príklad toho, ako táto vláda napriek kríze, napriek tomu, v akom stave zdedila verejné financie po vás, tak neškrtá všetkým, naopak, sú skupiny, ktorým pridáva.

 • Pán poslanec Kužma s faktickou.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Ondruš, je tu vôbec? Tu je. To delenie na zodpovedných, nezodpovedných rodičov. No, ja som zistil, že moja manželka je nezodpovedná. Zajtra má prísť, môžete jej to povedať. Ona nepracovala dvadsaťsedem týždňov pred druhým dieťaťom, lebo sme mali do dvoch rokov dve deti, čiže, bola tým vaším, týmto postihnutá. Väčšina mojich spolužiačok z vysokej mala už na škole v dvadsiatich štyroch, dvadsiatich piatich rokoch dieťa. Tiež klasifikovať ich ako nezodpovedných, myslím si, že toto ste trošku prehnali. A druhú vec, ktorú ste prehnali, ten váš výpočet, kde ste hovorili koľko stratia, koľko získajú. Bol veľmi špecificky urobený na prípad. Neplatí. Poviem vám, kedy absolútne neplatí a kedy pridávame. Ak je menší rozdiel medzi prvým druhým alebo druhým tretím dieťaťom ako sú tri roky už to neplatí, čo ste hovorili, absolútne, lebo nemal nárok by pri tom druhom na to vaše zvýšenie, zatiaľ čo na našom zvýšenú materskú má. Neplatí to absolútne, ani keď sa rodič rozhodne ísť po kratšej dobe ako tri roky do práce, lebo teraz už môže si zarobiť a dostane rodičovský. Obrovsky získava. Napríklad po dvoch rokoch, dnes už koľkí berú od dvoch rokov a neplatí to aj vďaka tomu, že dávame ešte príspevok na to zariadenie alebo na toho, kto mu bude dieťa opatrovať. Čiže, váš, toto čo ste vy vypočítali, platí de facto len pre prvorodených alebo deti, keď sú po väčšom rozdiele ako tri roky a zároveň je podmienka, že matka čerpá celé tri roky rodičovský príspevok a nejde pracovať. Lebo za nás, aj keď pôjde pracovať, tak ten rodičovský dostane, a tým pádom je zase na tom lepšie. Keby ste si urobili koľko je takých rodičov...

 • Prerušenie vystupujúceho časomerom.

 • Ja som plus mínus chcel povedať aj to, čo povedal pán Kužma. Naozaj sa ma dotýka, keď ste pomenovali matky, ktoré boli nezamestnané práve kvôli tomu, že vy ste neriešili krízu, ale svoje vlastné problémy. A odrazu trebárs kvôli kríze boli nezamestnané a nemali tú prácu, ale odrazu sú podľa vás nezodpovedné matky. Takisto ako povedal pán poslanec Kužma ako študentka, ktorá hneď po vysokej škole, ktorá sa pripravovala zodpovedne na svoje budúce povolanie, mala dieťa, podľa vás je nezodpovedná matka. Takisto žena, ktorá mala dieťa jedno, no a za tým, pritrafilo sa po dvoch rokoch, po troch rokoch mala ďalšie dieťa. Podľa vás je nezodpovedná matka. Naozaj, keď takto si predstavujete sociálnu politiku, sociálnu demokraciu, tak ako gratulujem.

  A myslím si, že trochu ste zneužili situácie, alebo vo vašom prípade sa moc nečudujem, keď tu hovoríte niečo o tom, že matkám berieme. My, žiadna matka, ktorá v súčasnosti má nejaký rodičovský príspevok, na zmene tohto zákona nestratí ani jednu jedinú korunu alebo ani jedno jediné euro. Skôr získa. Zmeny, ktoré tu navrhujeme, tak sa týkajú všetkých budúcich matiek, nie súčasných. Čiže, prosím vás, demagógie typu berieme matkám. Neberieme v žiadnom prípade súčasným matkám. To, že ten systém do budúcna meníme, je úplne druhá vec a pochopiteľná pre každého človeka, ktorý chápať chce. Len to už je na vás, či chápať chcete, alebo chcete, naozaj, tu stále predvádzať nejaký politický marketing.

 • Ďakujem. Pán Ondruš, spomínali ste, operovali ste slovom podvod. S tým, čo sa deje momentálne s rodičovským príspevkom. Nuž, celý podvod je, že zásluhovosť sa vracia tam, kam patrí, a to do materskej. Sám ste citovali z predošlých príspevkov pre diskutujúcich. Konečne bola zásluhovosť teda vrátená tam, kam patrí. Ambíciou vlády je, aby materská bola zvyšovaná do takej miery, aby pokryla hrubú mzdu, a to približne do roku matky, ktorá zotrváva na materskej dovolenke. Ak sa dostanete v budúcom volebnom období do vlády, môžete prekročiť ambície súčasnej vlády a natiahnuť materskú na tri roky, ak samozrejme, sa podarí tejto vláde skonsolidovať financie. Niečo vám prečítam, možno to budete poznať. Vláda bude presadzovať postupné zvyšovanie rodičovského príspevku v časovom horizonte do roku 2010 tak, aby saturoval stratu pracovných príjmov rodiča aspoň na minimálnej úrovni a súčasne umožní poberať rodičovský príspevok aj zárobkovo činným rodičom, a to aj v prípade, ak zabezpečia starostlivosť o svoje dieťa v čase výkonu zárobkovej činnosti jeho umiestnením v jasliach alebo v materskej škole. No, verte, alebo neverte, je to programové vyhlásenie vašej vlády, ktorá ho naplnila nasledovne. Rodičovský príspevok zdvihla len na 256, pričom minimálna mzda činí 307, rodičovský v tejto zvýšenej sume poberala len menšia skupina matiek, len do dvoch rokov dieťaťa a len tie, ktoré boli 270 dní poistené. Rodičovský príspevok smel poberať len rodič, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť. Takéto popretie vlastného programového vyhlásenia nemá obdobu. A toto považujem za podvod ja.

 • Ďakujem. Iné sme, pravdupovediac, ani nečakali, že by ste nám navrhli, aby sme podporili túto novelu zákona. Určite ste nemysleli vážne, že to chcete vrátiť na dopracovanie. Predpokladám, že by ste boli najradšej, keby sa to vrátilo do pôvodného stavu. Ale v tomto stave, v akom sa teraz nachádza tento zákon, som veľmi rada, že tá zásluhovosť sa, naozaj, vracia tam, kde má byť, do materskej, nie je v rodičovskom príspevku. Ešte ste ma zarazili, keď ste, naozaj, znovu sa vrátim, už to tu kolegovia hovorili, keď ste hovorili o zodpovedných a nezodpovedných rodičoch. Naozaj, sa mi nepáči, že ste diskvalifikovali skupinu matiek, ktoré, naozaj, ako bolo spomenuté, prechádzajú z materskej do materskej alebo z rodičovského príspevku na rodičovský príspevok, na matky, ktoré by si rady našli prácu, ale nedarí sa im a vlastne za toto ich chcete vy trestať.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem poďakovať pánovi Ondrušovi, že skutočne veľmi vecne a veľmi trefne vystihol problematiku a povedal o čo sa jedná. Aj o to, že sa jedná o tú istú skupinu len súčasná vláda pristupuje k inému spôsobu podpory matiek. Ja by som súhlasila aj s tým, keby ste to zvýšili na tých 100 % materskej tak, ako ste to sľúbili vo svojom programovom vyhlásení vlády, a pretože smernicu EÚ je na spadnutie o 100 % materskom po dobu teda minimálne osemnásť týždňov. Ale, viete, nedá mi, aby som nepripomenula niektoré veci, a to napr., že sme rozšírili okruh poistencov štátu o poberateľky materského, že študentky sa môžu pre účely materského poistiť, aj dobrovoľné poistenie, že za rodičov do šesť rokov veku dieťaťa platíme poistenie. Prosím vás, pekne, treba si naštudovať všetky ostatné predpisy súvisiace s týmto. A pokiaľ ide o minimálnu mzdu, pani poslankyňa Blahová, nedá mi, aby som nepovedala, že 256 eur je čistá a rovnala sa, skutočne, v čase schvaľovania zákona čistej minimálnej mzde, pretože odvody, ako som už povedala, títo ľudia sa stali poistencami štátu, sú poistencami štátu. Čiže, vlastne programové vyhlásenie bolo naplnené. A ešte jednu vec. Pán Matovič, treba si naštudovať ďalšie právne predpisy, týkajúce sa skutočne sledovania a využívania finančných prostriedkov, pretože napr. rodičovský príspevok sa poskytuje mesačne na každé dieťa a v prípade, že by sa nevyužíval na to dieťa, alebo rodič by nedodržiaval povinnú školskú dochádzku, sú tam ďalšie opatrenia zo strany obce až po mimoriadneho náhradného príjemcu dávky, čiže, je to mesačne sledované. Naviac, v tejto súvislosti pripomínam, treba si naštudovať aj zákon 305/2005 o sociálno-právnej ochrane detí, o výchovných opatreniach a o postupe ako sa postupuje voči...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem veľmi pekne. Takže, len veľmi stručne. Samozrejme, keď som hovoril o zodpovedných rodičoch, tak som sa nechcel dotknúť nejakým spôsobom rodičov, ktorí napr. si nemôžu nájsť prácu a hoci sa o to usilujú, a preto som hovoril o tom, že ide o rodičov, ktorí dávajú príklad a aj tým, že si hľadajú prácu, dávajú pozitívny príklad svojim deťom. Pokiaľ ide o tie matky na materskej dovolenke, to ako už vysvetlila pani poslankyňa Tomanová, tie sú kryté, kryté tým vyšším "rodičákom", pretože za nich štát platí nemocenské poistenie počas toho, ako sú na materskej. Čiže, aj keď sa reťazia tie materské dovolenky, tak majú nárok na ten vyšší príspevok a musím, pán poslanec Kužma, povedať, že moja manželka mala tri materské za sebou vždy po troch rokoch, takže viem, čo to je a nepovažujem ju, samozrejme, za nezodpovednú. Ale hovoril som, samozrejme, o rodičoch. Veď zodpovedným prístupom rodičov je aj to, že sa dohodnú, že jeden, ako to bolo napr. u nás, sa stará o to živobytie a druhý sa stará o rodinu. Čiže, samozrejme, opakujem, nebol. Naopak, stále si myslím to, čo som povedal, pokiaľ ide o ten zodpovedný prístup, ale isteže, rodičia, ktorí napr. si nevedia nájsť prácu, ich nemožno označiť za nezodpovedných. A chcem ešte povedať, samozrejme, k tej minimálnej mzde, tak na to práve reagovala, myslím, že pani kolegyňa Blahová ste práve prejavili absolútnu neznalosť pokiaľ ide o konštrukciu minimálnej mzdy vo vzťahu k tomu rodičovskému príspevku. A pán predseda Brocka, ja chcem povedať, že ja som si vedomý toho nárastu finančného, som si vedomý, ale ten finančný nárast bol jednak spôsobený tým, že tento rok už oproti teda minulosti výrazne rástol počet poberateľov toho vyššieho "rodičáku" a ten pomer sa vlastne preklopil v prospech tých, ktorí majú na ten vyšší "rodičák" a okrem toho, my by sme, samozrejme, pri plánovaní budúcoročného rozpočtu dali tiež viac peňazí.

 • Pán poslanec Kaník je ďalší prihlásený do rozpravy. Nech sa páči.

 • Vážené dámy, vážení páni, pôjdem úplne rovno k veci. Vôbec sa mi nepáči, že by rovnaký rodičovský príspevok mali dostávať rodičia, ktorí pracujú a zodpovedne sa starajú o svoje dieťa a tí, ktorí nikdy nepracovali. To je jadro toho, čo chcem povedať. Od začiatku, ako sa tento návrh zákona tu objavil, som túto svoju výhradu deklaroval a s pánom ministrom viedol dialóg. Žiaľbohu, nepresvedčil som ho a nedošlo k dohode na tom, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý by túto, podľa mňa, nespravodlivú rovnosť zavádzal. Tu, naozaj, rovnosť nie je na mieste. Tvrdenie, že štátna sociálna dávka má byť pre všetkých rovnaká, je niekoho názor, ale nie je to ani náboženstvo, nie je to napísané ani v Biblii, ani vytesané do kameňa, nie je to vo všetkých krajinách, tie prístupy sa rôznia a ja nevidím najmenší logický dôvod, aby ľudia, ktorí sa starajú, ktorí pracujú, ktorí odvádzajú do všetkých systémov patričné poplatky, boli, keď príde na nich životná situácia, že im vzniká nárok na to, aby im štát, ku ktorému sa správajú zodpovedne, niečo dal, aby ich ocenil úplne rovnakou čiastkou ako tí, ktorí visia na štáte, visia na sociálnych dávkach a žijú z toho a, pravdepodobne, ani nemajú inú ambíciu len takto, v tomto spôsobe života pokračovať. Takýmto spôsobom, takýmto prístupom motivujeme práve tých, ktorí takto žijú, aby v tom pokračovali, keď zdvihneme výšku sociálnych dávok a rodičovského príspevku na úroveň blízku minimálnej mzde pre všetkých rovnakú bez akéhokoľvek kritéria. Kde budeme motivovať k tomu, aby sa správali zodpovedne? Tak vlastne vyrábame, vyrábame nové špeciálne zamestnanie, špeciálnu kategóriu pre matky, ktoré nepracovali a rodiny, kde ani otcovia nepracovali a pracovať nebudú a budú, ich jedinou pracovnou náplňou bude, že každý, v najkratšom možnom čase, nechcem povedať, že každý rok, ale možno každý druhý rok, porodia ďalšie dieťa, aby si zabezpečili príjem, ktorý je blízky minimálnej mzde, im tento štát alebo tento sociálny systém chce poskytovať. A toto je zničujúce. Zničujúce pre sociálny systém, zničujúce pre krajinu, zničujúce pre zdravý vývin spoločnosti, že rovno hovorím, že pokladám takto riešený návrh rodičovského príspevku za nesprávny.

  Keďže však k dohode nedošlo ako som povedal, nepredložím teda žiaden pozmeňujúci návrh a s veľkým sebazaprením a len na základe toho, že následne spolu s kolegami sa pokúsime vypracovať poslaneckú novelu tohto zákona, ktorou sa budem snažiť docieliť to, aby vyššiu sadzbu rodičovského príspevku dostávali tí, kde aspoň jeden z rodičov za stanovené obdobie, dnes nebudem hovoriť aké dlhé, istú kritickú minimálnu dobu pracoval. A tí, ktorí tieto nároky nesplnia, to znamená ani jeden z rodičov nepracoval a aby sme nezabudli ani na študujúcich, kde ani jeden z rodičov neštuduje a nepripravuje sa tak na nasledujúce povolanie, aby takýto nárok na takúto dávku nemali. Pretože si myslím, že všade, kde je možné zásluhovosť zaviesť, tak ju zaveďme, pretože motivácia k pozitívnemu konaniu je to najlepšie, čo môžme urobiť, aby sme nastavovali zdravé vnímanie spoločnosti, jej členov voči tomu, čo od nich spoločnosť očakáva.

  Takže, toľko som len chcel povedať a deklarovať svoj postoj, tak ako som ho deklaroval od začiatku, opakovane vo všetkých diskusiách, či v rámci nášho klubu alebo na širších sedeniach a dúfam, že na februárovej schôdzi budeme môcť prejednávať túto spomínanú poslaneckú novelu v prvom čítaní. Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Kaníka traja páni poslanci. Pán poslanec Brocka.

 • Pán kolega, mohli, aj nemuseli ste prezentovať tento svoj postoj v druhom čítaní, keď rokujeme o tomto zákone, tento váš filozofický postoj, ale keď taký návrh predložíte, už aj teraz vyjadrujem svoj nesúhlas s tým, lebo za prácu je odmena, ale nie štátna dávka. Pán kolega, rodičovský príspevok je výraz ocenenia materstva, že ľudia, aj keď sú chudobní, aj keď sú slabí, predsa majú deti, lebo keby nebolo detí, tak ani vaša reforma dôchodkového systému je nanič, lebo sa prestanú rodiť deti. Pán kolega, miešame tu dve veci. Ak ste spomenuli náboženský princíp, keby sa tu mal dodržať náboženský princíp, tak by ste boli prekvapený, že takú istú odmenu vo vinici dostal ten, ktorý v nej pracoval poslednú hodinu, ako ten, čo tam drel od rána do večera. Takže, otvorili ste na záver veľmi vážnu tému, ale ja sa nevyhýbam diskusii.

 • Ďakujem pekne. Mali sme krátku diskusiu, pán poslanec Kaník, a ja si nepamätám na jej závery celkom, alebo nám odišlo do stratena, že prečo, naozaj, neriešiť otázku pracujúcich matiek alebo otázku zásluhovosti jej práce materskou, poberaním materskej. Tam sa rieši, naozaj, saturovanie príjmov skutočným percentom zo mzdy, ktorú tam tá konkrétna matka zarobila, takže, ak je, naozaj, toto cieľom, tak áno, ideme do toho, ideme do toho, aby sme predlžovali materskú, ideme do toho, aby sme percento zvyšovali, ale, naozaj, zásluhovosť v sociálnej dávke je, tak ako spomínal pán predseda Brocka, je to nekoncepčná záležitosť. To je všetko, ďakujem pekne a teším sa na ďalšiu diskusiu o tomto.

 • Pán poslanec, zdieľam z veľkej časti tvoje postoje a tiež si myslím, že mali by sme nabrať odvahu na to, aby sme nejakú zásluhovosť aj do sociálnych dávok premietli. Možno taký môj trošku iný pohľad na tú vinicu a tých pracovníkov, a ten čo robil jednu hodinu, a ten čo robil celý deň. To je veľmi povrchné povedať, že vlastne ten čo robil jednu hodinu a celý deň, mali to isté, ale ten čo robil jednu hodinu, on tam prišiel neskoro do tej vinice a mal možnosť robiť iba jednu hodinu. Pán kolega Kaník hovorí o systéme, kde by prišli do vinice dvaja a jeden sa chopí roboty a robí celý deň a druhý sa oprie o stĺp a celý deň nerobí. A to je jednoducho zásadný rozdiel. Čiže, v tej vinici a ten príklad z Biblie hovorí o tom, že je tam rovnosť šancí, čiže, keď jeden dostal šancu robiť celý deň a druhý dostal šancu robiť iba jednu hodinu, tak títo ľudia napr. boli následne rovnako odmenení, ale nehovorí to, že keď dvaja dostanú rovnakú šancu, že môžu robiť celý deň a jeden robí a druhý nerobí, že mali by byť rovnako odmenení.

 • Ďakujem. Áno, je to filozofická diskusia a ja sa jej určite nevyhýbam a rád budem o tom diskutovať, tak ako som diskutoval pri sociálnej reforme, ktorú som už realizoval a ktorú som predložil, ktorá tieto prvky stelesnené vo vete: pracovať sa oplatí, má zakotvené vo viacerých prvkoch. Rodičovské je ocenenie materstva. Určite áno, ale na druhej strane podľa mňa, väčšina zrejme bude súhlasiť, že rodičovské nemá byť zdroj obživy. Deti sú poklad národa a naša budúcnosť, ale je veľmi zlé a je scestné, keď sa pre niekoho stávajú zdrojom obživy skrz sociálny systém. A to, čo ja hovorím, je práve to, aby sme zabránili tomu a nemotivovali k takémuto nezdravému, až by som povedal perverznému správaniu, isté skupiny obyvateľstva tým, že neuvážene v dobrom úmysle, nepochybujem o dobrom úmysle, ale zle nastavíme motiváciou v sociálnom systéme.

  K pani poslankyni Blahovej, áno, v materskej zásluhovosť je, veď, samozrejme, tam ju chceme posilňovať a chceme aj dostať k tomu záväzku, ktorý v programe bol a ten prvý krok je prvým krokom, pretože také sú dnes možnosti a po ňom verím, že budú nasledovať ďalšie, ale platí to, čo som už povedal na začiatku. Tu nejde o hádku, kde a ako máme pridať, ale všetko musí zapadať do seba. Jednoducho nemôže nič vybočovať zo systému, nemôžme namotivovať ľudí, aby sa správali nezodpovedne k svojim deťom, nezodpovedne k svojim rodinám, nezodpovedne ku krajine. A to sa nám, naozaj, aj v dobrom úmysle podariť môže, pretože tak bol ten systém nastavený, keď som začal robiť reformu ja, ako to veľmi bolelo, kým sme ju dostali aspoň ako tak na nohy a tie negatívne moti...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána navrhovateľa, pána podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, či sa chce vyjadriť k vystúpeniam poslancov. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pán predsedajúci. Vážení poslanci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte záverečné slovo k rozprave.

  V rozprave som zachytil dva pozmeňovacie návrhy, ktoré by som rád z pozície navrhovateľa podporil. A to bol pozmeňovací návrh pána poslanca Kužmu na zníženie sumy príspevku na starostlivosť o dieťa z pôvodne navrhovaných 300 na 230 eur. Nie je to síce celkom v súlade so zámermi, pôvodnými zámermi ministerstva, pretože sme týmto spôsobom chceli práve aj podporiť vznik predškolských zariadení, prípadne ich rozširovanie, ale v poriadku, sme v situácii, kedy, naozaj, tých prostriedkov nie je príliš na rozhadzovanie a treba zvažovať každé euro a 230 eur je suma, ktorá v podstate vykrýva stratu rodičovského príspevku a stratu zdravotného poistenia, ktoré by inak štát platil v každom prípade za matku, ktorá je s dieťaťom doma. Takže, ak sa matka rozhodne vrátiť skôr do práce a zvolí si príspevok na starostlivosť o dieťa s tým, že dieťa dá do nejakého predškolského zariadenia a podporí ju štát v tejto forme, tak vlastne štát na tom určite finančne strácať nebude, keby sme to chladnokrvne kalkulovali, takže, môže to takto byť.

  A pokiaľ ide o pozmeňovací návrh pána poslanca Matoviča plus poslankyne Blahovej a Jurinovej, tak vítam ich iniciatívu v tom, aby sme v podobe navýšenia rodičovského príspevku o 25 % na každé dieťa podporili rodiny, v ktorých sa narodia dvojičky, trojičky, štvorčatá a podobne. Je fakt, že tam tie výdavky na starostlivosť o dieťa, na tie prvé kroky týchto detí alebo už len ten kočík, ktorý je teda drahší hneď na začiatku, sú vyššie ako u rodín, ktorým sa narodí jedno dieťa a touto formou im určite pomôžeme. A tá pomoc nie je bezvýznamná, ale práve naopak, preto by som rád tento návrh podporil a zároveň požiadal aj vás, poslancov, o podporu tohto návrhu.

  Zároveň v tomto návrhu je návrh aj na sankciu v prípade, že deti v rodine, kde rodičia poberajú rodičovský príspevok, si neplnia svoje školské povinnosti, čo je, samozrejme, v prvom rade otázka na rodičov, prečo si neplnia. Tak isto vyslovujem svoj osobný súhlas s takýmto návrhom. A zaznela potom v diskusii, vo faktických poznámkach otázka, kde tieto zvýšené nároky vykryť. No, to je, samozrejme, dobrá otázka a na mňa osobe ťažká otázka, je to približne 1,3 mil. eur, tak ako to potom vypočítali u mňa na ministerstve príslušní kompetentní ľudia. Tých 1,3 mil. eur treba, naozaj, niekde zobrať, ak si spomenieme na diskusiu, ktorá tu bola pred chvíľkou pri zákone o sociálnom poistení, tak tam práve bol pozmeňovací návrh pána poslanca Brocku, kde sa siahne do systému pomoci v hmotnej núdzi a zníži sa príspevok, tzv. ochranný príspevok v prípade dlhodobo práceneschopných a podľa našich prepočtov toto zníženie ochranného príspevku nám pokryje aj s dosť slušnou rezervou zvýšenie rodičovských príspevkov pre rodičov, ktorým sa narodili dvojičky, trojičky a tak ďalej. Myslíme si, že takýto vlastne presun finančných prostriedkov je veľmi správny, pretože podpora rodiny je skutočne jednou z významných priorít tejto vlády.

  Pán poslanec Ondruš, už tu nie je, tak neviem, či mám venovať drahocenný čas komentára k jeho príspevku, ale nedá mi to, nedá mi to. Pán poslanec Ondruš hovorí, že šetríme na ľuďoch, beriem im sociálne výhody, a že dokonca páchame podvody na ľuďoch. No, ja zopakujem to, čo som v podstate už hovoril v diskusii pri zákone o sociálnom poistení. Ak tu niekto robil podvody, tak to bola predošlá vláda, pokiaľ ide o práve návrh zákona o rodičovskom príspevku, ktorý takto pred rokom bol v tejto snemovni a bol uvedený vtedajšou ministerkou Tomanovou tým, že navýšenie finančných prostriedkov na rodičovské príspevky na tých 256 eur, bude štátny rozpočet stáť len zhruba 8 mil. eur naviac. Už som tu hovoril, ešte raz to poviem, radšej dvakrát meraj ako raz sa pomýľ, pri ňou odhadovaných 30-tisíc ľuďoch, ktorí mali brať vyšší rodičovský príspevok, čo je záťaž na finančný rozpočet okolo 1100 eur ročne na jedného poberateľa, pri 30-tisíc poberateľoch je to suma vyše 30 mil., 33 mil. eur a pani exministerka Tomanová v rozprave hovorila o náraste o 8 mil. A napokon sa do návrhu štátneho rozpočtu dostali plus 2 mil., ktoré v podstate nepokrývajú ani valorizáciu. Toto bol ten podvod na ľuďoch, ktorý tu bol pred rokom. To bol podvod. Urobili zmenu zákona, presadili zmenu zákona, tvárili sa ľudomilne, že 30-tisíc ľuďom pridávajú rodičovské príspevky, ale v rozpočte na to fakticky nevyčlenili žiadne peniaze. A ten ich podvod na ľuďoch my teraz riešime tým, že všetky tieto rodičovské príspevky, na ktoré vznikol nárok v konečnom dôsledku vyše 40-tisíc poberateľom, všetky tieto záväzky, ktoré tu zostali po predošlej vláde, ten nezaplatený účet, sme zaplatili my a znamená to, že reálne čerpanie na rodičovských príspevkoch, pre vašu informáciu, v roku 2010 nebude pôvodných 271 mil., tak ako to narozpočtovali Počiatkovci a Tomanovci, ale bude 335 mil. eur. Čiže, stojí nás to o 64 mil. viac ako narozpočtovala bývalá vláda. My, ale ideme vpred, a to tak, že na rodinnú politiku sme v rozpočte na rok 2011, už som to tu spomínal, vyčlenili plus 105 mil. eur oproti roku 2010.

  Na rodičovské príspevky nájdete v kapitole ministerstva práce sumu 351 mil. eur, to znamená je tam nárast približne 79 mil. oproti rozpočtu, ktorý tu zanechala predošlá vláda. Ďalej sme teda pridali tým dvojičkám, trojičkám. Pridali sme na materskej mamičkám, materskú sme, pridali sme, ak sa, samozrejme, schvália pozmeňovacie návrhy všetky, ktoré tu boli pripravené poslancami, ale pridali sme v tom zmysle, že rozpočet je na to pripravený. Čiže, okolo 18,5 mil. eur by malo stáť predĺženie a zvýšenie materskej. Ďalšie prostriedky nás stojí doplatenie rodičovského príspevku podľa pozmeňovacích návrhov tým mamičkám, ktoré dnes poberajú 256 eur, čiže, v žiadnom prípade sa tieto matky nebudú cítiť poškodené, pretože ten nárok, ktorý mali, sa im dodrží, vyplatí sa im to.

  Chcel by som ďalej zdôrazniť, že sociálny systém by mal byť systémom, v prvom rade solidárnym systémom, a preto by sociálne dávky nemali byť závislé na predošlých aktivitách poberateľov týchto dávok. To znamená, nemala by výška sociálnej dávky závisieť od toho, či poberateľ tej dávky predtým pracoval a bol, alebo nebol nemocensky alebo dôchodkovo poistený. Máme totižto systém sociálneho poistenia, kde sa tá zásluhovosť v podobe získania nárokov na dávky zo sociálneho poistenia plne prejavuje. Čiže, v sociálnom systéme máme napr. systém pomoci v hmotnej núdzi, kde výška dávky v hmotnej núdzi v žiadnom prípade nezávisí od toho, či predtým ten občan platil, alebo neplatil dane. Závisí od niečoho úplne iného. Máme napr. príspevok pri narodení dieťaťa, kde takisto nerozlišujeme pri tom príspevku alebo príplatku k tomuto príspevku, nerozlišujeme, nepýtame sa či poberateľ príspevku pri narodení dieťaťa predtým pracoval, alebo nepracoval.

  Máme prídavky na deti. Takisto poberajú sa v jednotnej výške bez ohľadu či ten rodič predtým alebo aj aktuálne pracuje, nepracuje. Máme napr. finančné kompenzácie invalidom, platby na rôzne zdravotné pomôcky a pod. Takisto sa nepýtame, či predtým ten občan platil, alebo neplatil odvody. Skrátka, má na to nárok, lebo to je sociálny solidárny systém. Prepáčte za prirovnanie, pohrebné 85 eur. Nepýtame sa či ten občan, ktorý zomrel predtým platil dane, alebo neplatil dane, jeho pozostalí dostanú príspevok v rovnakej výške, nech už jeho život bol vedený akýmkoľvek spôsobom. Tu, predošlá vláda v poslednom roku svojho vládnutia, zaviedla falošný systém finančne nevykrytý, aby si horko-ťažko upoteným spôsobom splnili jeden zo sľubov, ktorý dali do svojho programového vyhlásenia, splnili ho čiastočne, falošne a bez finančného krytia. My, tento falošný sľub sme splnili a všetky peniaze, ktoré mali ísť matkám, tak ako to vychádza v reálnom živote, tieto matky majú doplatené s tým, že presne tento finančný balík, naviac navýšený o ďalších 15 mil., navýšený o ďalšie prostriedky na materské, navyšujeme a zavádzame systém, ktorý je skutočne na jednej strane zásluhový, materská a na druhej strane solidárny v podobe štátnej sociálnej dávky, ktorá sa volá rodičovský príspevok.

  Pán poslanec Ondruš sa tu ďalej pokúsil o isté matematické prepočty toho, komu sa čo oplatí, alebo neoplatí. No, niekoľko k tomu poznámok. Sám pán poslanec povedal, že ak matka zarábala pred nástupom na materskú tisíc eur mesačne a viac, tak sa jej ten nový systém oplatí. To je dôkaz toho, že ten nový systém je naozaj dobrý, lebo tam, kde tá zásluha je, to znamená, ten príjem bol naozaj vysoký, tak ten náš systém, ktorý chceme takto presadiť, bude skutočne zvýhodňovať matky, ktoré mali predtým zaujímavý zárobok a súčasne bude solidárny k tým, ktorí takýto zárobok nemali, alebo nemali žiadny.

  Ďalej pripomínam, že v ďalšom roku chceme zase predĺžiť materskú, zvýšiť materskú v závislosti od finančných možností štátu. Už pri týchto finančných možnostiach, kedy riešime veľký deficit, sme materskú zvýšili, predĺžili, tak dúfam, že sa nám to podarí aj o rok. Čiže, bude to znamenať aj pri týchto prepočtoch typu pána Ondruša, že tá hranica tzv. výhodnosti - nevýhodnosti sa zníži a ešte viac žien, ktoré si platili nemocenské poistenie, pozitívne pocíti výhody systému, ktorý presadzujeme.

  Ďalej by som pánovi Ondrušovi pripomenul, že v jeho vystúpení sa objavilo ešte jedno číslo. Pán Ondruš hovoril o tom, že príspevok na starostlivosť na dieťa je len v priemere, len 66 eur. Áno, je to len 66 eur a ja by som toto číslo trošku posunul dvoma spôsobmi.

  Po prvé, tento príspevok poberajú tie matky, ktoré majú dieťa vo veku do troch rokov, ale pracujú. Pretože súčasný zákon, Tomanovej zákon to nazvem, popieral nárok na rodičovský príspevok tým ženám, ktoré mali "tú drzosť" a rozhodli sa vrátiť do práce skôr ako dieťa dosiahlo tri roky. To znamená, že takéto matky namiesto tých 256 eur, ktorými operuje vo svojich výpočtoch pán Ondruš, dostávali v priemere len 66 eur. Tak poprosím pána Ondruša, nabudúce, keď bude robiť nejaké prepočty, aby skúsil spočítať, aký "výhodný" bol ten predošlý systém pre matku, ktorá sa vrátila do zamestnania skôr ako dieťa dosiahlo tri roky a namiesto 256 eur, namiesto 164 eur alebo teda namiesto nami navrhovaných 190 eur, poberala len 66 eur. Táto matka, ktorá dnes poberá tých 66 eur, bude dnes dostávať minimálne 190, pretože ak sa rozhodne pre rodičovský príspevok, tak bez ohľadu na to, či pracuje, nepracuje, bude mať garantovaný rodičovský príspevok 190 eur, čiže trojnásobne sa zvýši pomoc od štátu pre takúto mamičku. Toto, dúfam, nepotrebuje ďalší komentár.

  Chcem zároveň zdôrazniť, že ten systém, ktorý tu bol v tomto roku, veľmi znevýhodňoval pracujúcich rodičov. Jednak to znamenalo, že ak prešli na príspevok na starostlivosť o dieťa, dostávali v priemere len tých 66 eur, to je, naozaj, veľké poškodenie a jednak to podporovalo, nazvem to, sklony k čiernej práci. Viem, že veľmi veľa mám pod tlakom takéhoto zlého zákona, jednoducho, pracovalo na čierno. Pretože tento hlúpy zákon im legálnu prácu znemožňoval. Náš návrh takéto falošnosti odstraňuje. Tie podvody na ľuďoch, o ktorých hovoril pán Ondruš, idú preč. Kto chce pracovať, či musí, či chce, nech je ten dôvod akýkoľvek, tak dostane rodičovský príspevok, alebo si môže zvoliť príspevok na starostlivosť o dieťa, keď to bude len tých 230 eur, tak bude to dramaticky vyššia suma ako doterajších maximálnych 164 eur, čiže tam ide v každom prípade o podstatný nárast, a preto nebola možnosť využívania tých služieb pre malé deti, jasle, predškolské zariadenia, pretože pri takejto podpore štátu o to ani nikto nemal záujem. Ak tento príspevok zvyšujeme, tak to znamená, že ten záujem bude vyšší, pretože bude aj možné, reálne možné, žiadať od týchto mám viac, a tie s tým mať problém nebudú, pretože štát ich podporí až sumou 230 eur.

  Ak trhová cena za umiestnenie dieťaťa, povedzme v jasliach, je dnes v Bratislave okolo 400 eur, možno aj viac, neviem, tak to si, naozaj, málokto mohol dovoliť. Ak takto pomôžeme mamičkám, ktoré sa z nejakého dôvodu musia vrátiť do práce, tak to znamená aj väčší tlak na tých poskytovateľov a, prirodzene, malo by to znamenať rozšírenie možností týchto služieb, a to okrem iného znamená aj o čosi vyššiu zamestnanosť, pretože nám vzniknú nové pracovné miesta práve v takto rozširovaných predškolských zariadeniach. Čiže, dosiahneme možno dva ciele jednou ranou.

  Ešte by som rád sa vyjadril k poslancovi Kaníkovi, ktorý navrhol, alebo ktorý teda hovoril, že treba sa zamyslieť nad celkovou filozofiou. Ja v tej všeobecnej rovine súhlasím, treba sa zamyslieť, určite aj to budeme robiť, máme to v pláne úloh. Máme to v legislatívnom pláne na budúci rok. V každom prípade budeme otvárať systém pomoci v hmotnej núdzi, zákon o službách zamestnanosti, pretože je veľmi veľa problematických bodov, nie je to len rodičovský príspevok, ale je toho viac, čo treba dať do poriadku a treba to dať do poriadku tak, aby sme motivovali ľudí k vyššej pracovnej aktivite. S tým, samozrejme, súhlasím. Ďakujem za vašu pozornosť a verím, že podporíte návrh tohto zákona. Ďakujem.

 • Pán spoločný spravodajca, nech sa páči. Tiež chce zaujať stanovisko k rozprave.

 • Iba veľmi stručne, pán podpredseda. V rozprave vystúpili štyria poslanci, traja s pozmeňovacími návrhmi. Pán poslanec Ondruš predložil dva procedurálne, o tých budeme hlasovať ako o prvých. Potom budeme hlasovať inak, ako som odporučil v spoločnej správe, keďže pán poslanec Matovič podal nový návrh, tak o bode č. 1 zo spoločnej správy budeme hlasovať osobitne. Ja súhlasím, aby sme ho neschválili a pán poslanec Kužma dal jeden pozmeňovací návrh.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie, ako aj aktívnu účasť pri rozprave o návrhu zákona, aj pánovi spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre sociálne veci a bývanie.

  Budeme teraz pokračovať v rokovaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokovávame ako tlač 113.

  Teraz poprosím pána ministra zdravotníctva, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uviedol a odôvodnil. Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážení predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona 95/2002 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. Návrhy na zmenu zákona 580 o zdravotnom poistení z dlhodobého hľadiska vytvárajú predpoklady pre synchronizáciu daňového a zdravotného systému, ktorá je predpokladom pre spoločné výberové miesto. Cieľom spoločného výberu daní, cieľ a odvodov je zjednodušenie a zníženie administratívnej náročnosti.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu. Teraz poprosím pána poslanca Markoviča, aby z poverenia výboru Národnú radu informoval o stanovisku, ako aj o návrhoch, ktoré boli prednesené a gestorským výborom schválené vo výboroch, ktorým bol návrh zákona pridelený na prerokovanie. Nech sa páči, pán poslanec.

 • V návrhu novely zákona o zdravotnom poistení v súlade s cieľom zjednotenia výberu sa technicky definujú základné pojmy ako zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ a cieľom je určiť taktiež osoby, ktoré nie sú povinné vykonávať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

  V návrhu zákona sa navrhuje platiť poistné za verejné zdravotné poistenie okrem § 5, 6, z dani z príjmov a aj z § 7 a 8 zákona z dani z príjmov a taktiež z dividend. Návrh zákona sa často skloňoval aj v súvislosti s platbami štátu za poistencov štátu, po dlhých rokovaniach s dotknutými ministerstvami sa v návrhu štátneho rozpočtu počíta so sumou, ktorá sa v percentách premieta do čísla 4,32.

  Vo výboroch, v ktorých sa prerokovával návrh, bolo uplatnených niekoľko pozmeňovacích návrhov.

  Po prvé a najzásadnejšie patria odvody z dividend, a to z dividend vyplatených fyzickým osobám, takže povinnosť pre právnické osoby z pôvodného návrhu vládneho sa ruší. Fyzické osoby budú dividendy poukazovať až v ročnom zúčtovaní poistného.

  Po druhé, alebo druhý pozmeňovací návrh, technicky doručoval a upresňoval doručovanie výkazu nedoplatkov. V praxi totiž dochádzalo k problémom pri doručovaní výkazu nedoplatkov vydaného zdravotnou poisťovňou s tým, že keď si to poistenec nevybral, jednoducho mu to nebolo možné doručiť. Preto tu tento pozmeňovací návrh upravuje, že nedoplatok mu musí byť vydaný do vlastných rúk. Je to iba technická vec.

  Ďalším zásadným je prerozdeľovací mechanizmus, ktorý pomôže zdravotným poisťovniam a to znenie upresňuje, čo je predmetom mesačného a čo predmetom ročného prerozdelenia medzi zdravotnými poisťovňami. Nejednoznačná formulácia totiž viedla k nedorozumeniam a sporom na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tu podotýkam, že percento prerozdelenia sa nemení.

  Ďalšie návrhy sú legislatívno-technického charakteru, úpravy sú v súlade so zmenami v daňovom a sociálnom návrhu. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ako aj právom Európskej únie.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, som presvedčený, že po prerokovaní tohto návrhu vyslovíte súhlas s jeho znením. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, dovoľte mi, aby som vás informoval o spoločnej správe výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 580 o zdravotnom poistení.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona prerokoval vládny návrh zákona. Vládny návrh zákona bol pridelený na prerokovanie na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo.

  Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy od poslancov, ktorí nie sú členmi výborov.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vládny návrh zákona a odporučil Národnej rade schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona a odporučil Národnej rade zákon schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu prerokoval vládny návrh zákona a odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady pre sociálne veci taktiež prerokoval vládny návrh zákona a odporučil návrh schváliť. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona a odporučil schváliť so zmenami a doplnkami.

  V časti IV. spoločnej správy sa nachádzajú pozmeňujúce návrhy, ktorých je celkovo sedemdesiatštyri, gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o zdravotnom poistení a doplnení zákona o poisťovníctve odporúča Národnej rade schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Poveril ďalej mňa, ako spoločného spravodajcu výboru, predniesť správu o prerokovaní výborov k návrhu zákona.

  Vážený pán predsedajúci, jednotné hlasovanie k jednotlivým bodom spoločnej správy uvediem pred hlasovaním, takže, môžte otvoriť rozpravu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Otváram rozpravu. Chcem informovať, že písomne sa prihlásili do rozpravy dvaja páni poslanci. Beblavý a pán poslanec Kalist. Nech sa páči, pán poslanec Beblavý.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja budem veľmi stručný. Asi poteším kolegov poslancov, my sme chceli s pani kolegyňou Žitňanskou predniesť pozmeňovací návrh, aby sa dal používať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako spôsob identifikácie Európsky preukaz zdravotného poistenia, ale pán minister upozornil kolegyňu, že ten technický návrh, aby sme to riešenie, nie je dotiahnutý, a že sa to musí, že to on urobí, ale že to urobí technicky správne. Takže, tým pádom nenavrhujem nič a ďakujem veľmi pekne za ústretovosť.

 • Dobrý večer, ďakujem pekne za slovo. Ja tak isto sa pokúsim byť stručný. Dovolím si podať pozmeňujúci návrh k predmetnému zákonu a prečítam jeho celého znenie. Bude naozaj krátky, na rozdiel od mnohých ďalších.

  Pozmeňujúci návrh. V prvom rade navrhujem vyňať bod 26 spoločnej správy na osobitné hlasovanie, pretože predkladám nové znenie bodu 10 k návrhu zákona.

  Takže, v čl. I, 10. bod vládneho návrhu zákona bude znieť takto:

  "10. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

  "g) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 10 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6; ak je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 a poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 5 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6.".".

  Veľmi zjednodušene v tomto pozmeňujúcom návrhu ide o zavedenie spravodlivejšieho percenta v prípade odvodov z kapitálových príjmov, teda konkrétne z príjmov z dividend.

  To je všetko. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Ďalší nemajú záujem, páni poslanci, dvaja sa prihlásili do rozpravy ústne, pán poslanec Novotný a pán poslanec Raši. Nech sa páči, pán poslanec Novotný.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, dámy a páni, svoje stanovisko a postoj k predloženému vládnemu návrhu zákona som, myslím, celkom podrobne vysvetlil v prvom čítaní, takže vás zbytočne nebudem s tým zabávať, ani zdržiavať.

  Dovoľte mi, aby som podať pozmeňovací návrh k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2005 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 113.

  1. V čl. I v 6. bode vládneho návrhu zákona v § 10b ods. 1 písmeno b) znie:

  "b) dosahovanie príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa osobitného predpisu okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta".

  Odôvodnenie: Precizuje sa ustanovenie tak, aby bolo zjednotené s daňovým zákonom.

  2. V čl. I v 12. bode v § 13 ods. 3 znie:

  "(3) Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 je základ dane z príjmov zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e). Ak poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím základom ním určená suma.".

  Odôvodnenie: Ustanovuje sa pre samoplatiteľa, aby platil aj z dividend, ak ich dosiahne.

  Chcem len upozorniť, že pozmeňovací návrh č. 1 je v kolízii s bodom č. 10 spoločnej správy, ktorý je ale vyňatý na osobitné hlasovanie, teda v prípade, ak bude schválený o mojom bode 1 sa nemôže hlasovať.

  Bod č. 2 môjho pozmeňovacieho návrhu je v kolízii s bodom č. 27 spoločnej správy, ktorý žiadam týmto vyňať, teda, žiadam vyňať bod 27 spoločnej správy na samostatné hlasovanie a ďalej žiadam pána spravodajcu, aby o bodoch 1 a 2 môjho pozmeňovacieho návrhu dal hlasovať osobitne. Ďakujem pekne.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 113.

  1. V čl. I sa za bod 56 vládneho návrhu zákona vkladá nový bod 57, ktorý znie:

  "57. Za § 31i sa vkladá § 31j, ktorý znie:

  "§ 31j. Pre rok 2011 je sadzba poistného pre štát 4,78 % z vymeriavacieho základu.".".

  Doterajšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: V nadväznosti na rozpočet na rok 2011 sa upravuje platba štátu za poistencov štátu. Navrhujeme, aby sa platba za poistencov štátu ponechala na úrovni roku 2010, čiže toho roku, nakoľko jej zníženie ohrozí systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike kvôli nedostatku disponibilných zdrojov, čo sa prejaví v obmedzení rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti, destabilizácii personálneho zabezpečenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zániku niektorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, predĺžení čakacej doby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a na zvýšenie zadlženia zdravotníckych zariadení.

  Možno ste si mnohí zachytili v médiách, ako pán minister zdravotníctva veľmi správne deklaroval, že zdravotníctvo nesmie mať znížené zdroje za poistencov štátu, pretože zdrojov v zdravotníctve je stále málo, čo sa prejavuje na zmluvách zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čo sa môže prejaviť v tom, že nebudú môcť byť stabilizovaní zdravotnícki pracovníci.

  Podľa návrhu ministerstva financií má byť miera inflácie približne 3,7 %, odhaduje sa, že nárast rastu energií bude 14 a viac percent a, naozaj, pri odsúhlasení platby za poistencov štátu v úrovni 4,32 môže reálne dôjsť k výraznému obmedzovaniu poskytovania zdravotnej starostlivosti, pretože kompenzačné mechanizmy, ktoré sú navrhnuté ako dividendy, môžu byť nulové a ostatné kompenzačné mechanizmy nevyvážia straty financií, straty resp. príjmy zdravotných poisťovní.

  Takže, vážený pán minister, vážení páni poslanci, žiadam vás o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami štyria páni poslanci. Končím možnosť ďalších prihlášok. Nech sa páči, pán poslanec Burian.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja sa ospravedlňujem, ale pozmeňovacími návrhmi, ktoré tu vstupujú do procesov, hlavne koaličnými, sa dosť výrazne mení podstata a filozofia zákonov. Ja sa chcem vyjadriť ako z finančného hľadiska. Chcem sa opýtať aj predkladateľa, aj Viliama Novotného a myslím, že je to ministerský návrh, takže aj pána ministra. Ako si myslíte, teda, že zárobková činnosť, že sa budú, budú sa, teda, samoplatitelia budú platiť aj daň z dividend, nemám s tým problém. Mám iba jediný problém, že hovoríme o zárobkovej činnosti. A čo sú napr. nepeňažné pôžitky? Akým spôsobom sa budú tieto, povedzme, dodividendovať, dodaňovať, alebo doodvodovať, nazvem to, aby som bol, teda, presný, lebo v konečnom dôsledku dnes postihujeme iba priame, a to rozumiem tomu, viac peňazí dostať do zdravotníctva tým, že ideme odvodovať zdravotnými odvodmi rôzne príjmy tak, aby bol, teda výška vymeriavacieho základu základom pre zaplatenie zdravotných odvodov.

  Preto sa pýtam, akým spôsobom sa budú nepeňažné, teda, príjmy konkrétneho človeka riešiť? Lebo potom zostaneme na pol ceste. A zase budú systémy obchádzania tohto zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, vymeriavací základ pre sadzbu poistného pre štát v roku 2010 sa pohyboval okolo 4,75 % a je všetkým jasné, že táto suma nepostačovala pre krytie potreby na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti čoho následkom, samozrejme, bol vytvorený deficit vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, v dôsledku nedostatku financií sa zadlžovali aj zdravotnícke zariadenia. Nehovoriac o tom, že vnútorný deficit, ktorý je v samotných zdravotníckych zariadeniach je niekoľko miliardový.

  Chcem veriť a som presvedčený, že volebné programy, ktoré predkladali jednotlivé politické strany, vychádzali zo serióznych analýz. Všetky politické strany, ktoré sú dnes v Národnej rade, dávali verejný prísľub práve z týchto dôvodov, že ak budú v parlamente, tak upravia vymeriavací základ pre štát na sumu 5 %. Ja som prekvapený, keď poslanecký návrh, ktorý si osvojili koaliční poslanci, vychádza na 4,32, alebo určuje vymeriavací základ 4,32 %.

  Chcem povedať, že niekoľko rokov sa stále hovorí o tom, že zdravotníctvo je v kríze a mnohí hovoria, už sa to hovorí iks desiatok rokov a stále to zdravotníctvo prežíva. Musíte si byť vedomí toho, že nie je možné robiť bez zabezpečenia financií žiadnu reformu v zdravotníctve, a že vaše kroky zásadným spôsobom znížia úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti.

  Dámy a páni, na všetko možné sa nachádzajú peniaze, len na zdravie a obnovovanie zdravia nie. Zdravotníctvo sa bude naďalej zadlžovať a bude to negatívne dopadať na ...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Raši, strašíte. Strašíte v odôvodnení vášho poslaneckého návrhu. Ja proti vášmu názoru a pohľadu na to, koľko by mal platiť štát za svojich poistencov nič nenamietam. A skôr by ma ale zaujímalo, odkiaľ má na to štát zobrať tie finančné prostriedky, lebo vy ste nám ten štát zanechali v takej situácii, v akej je, verejné financie v takom stave, v akom sú. Ale čo sa týka tohto odôvodnenia, dovolím si protestovať, pretože strašíte, fetišizujete. Jeden jediný ukazovateľ, z ktorého vyplývajú príjmy zdravotných poisťovní a veľmi dobre viete, že toto odôvodnenie je nepravdivé, že nemáte pravdu, pretože medziročný nárast zdrojov do rezortu je bezmála 2,2 %, teda o 85 mil. eur pôjde do zdravotníctva budúci rok viac ako v tomto kalendárnom roku. Disponibilné zdroje zdravotných poisťovní budú vyššie o 32 mil. eur ako tomu je v tomto roku, vďaka vyššiemu výberu od ekonomicky aktívnych a vyšším príjmom, vďaka rozšíreniu okruhu platiteľov zdravotného poistenia. Preto si myslím, že toto odôvodnenie nie je pravdivé, pretože v zdravotníctve budúci rok bude viac peňazí ako tomu bolo v tomto roku o 2,2 %. Zopakujem, celkové zdroje narastú o 85 mil. eur, disponibilné zdroje zdravotných poisťovní o 32 mil. eur. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Už to tu čiastočne odznelo, musím asi zopakovať, že niekedy zbytočne maľujeme čerta na stenu. Percento odvodu štátov za svojich poistencov je iba jedno číslo. Samozrejme, asi neexistuje nikto z nás, ktorý by si teoreticky to vyššie číslo neželal, ale skutočne najprv, úplne najprv je potrebné začať upchávať diery v systéme, stransparentniť procesy a až následne môžeme dolievať peniaze.

  Je pravdou, že zdravotníctvo na Slovensku už je roky, alebo sa označuje za roky v kríze a mnohokrát prežíva len vďaka obetavosti našich lekárov, sestier a, samozrejme, aj ďalšieho zdravotného personálu, ale toto nemôže pokračovať donekonečna. Opakujem, najprv potrebujeme urobiť v tom poriadok a až tak nalievať peniaze, lebo v súčasnosti nevieme presne, do čoho by sme vlastne tie peniaze nalievali. A jedno číslo, pán doktor Raši to určite vie, ako v medicíne všetko platí, jedno číslo nie je dostatočné na diagnózu celého systému. Takže, nebál by som sa tak toho jedného jediného ukazovateľa. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Tak k tomu jednému číslu sa nebudem vyjadrovať, lebo to má taký všeobecný rozmer. No, poprosil by som po prvé, žiadam vyňať ešte bod 66 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie, nakoľko návrh, ktorý som predniesol, koliduje s bodom 66. Chcem povedať iba pár vecí k faktickej poznámke pána poslanca Novotného a pána poslanca Kalista. Viem, o čom hovorím, pretože aj minister zdravotníctva Ivan Uhliarik žiadal o navýšenie percento za poistencov štátu a žiadal oňho preto, lebo vedel, že tie prostriedky potrebuje. Keby ich nepotreboval, keby boli nahradené výnosom z dividend a z ostatných opatrení, tak by o to nežiadal.

  Žiadal o to, bojoval na koaličnej rade, nebol úspešný. A žiadal o to preto, lebo aj ja som ministrom bol, on ministrom je a vie, koľko rezort potrebuje. Takže, možnože v ďalšej volebnej kampani použijem na súčasnú vládu heslo, že: " Raši vládu straší" a som zvedavý, čo vymyslí pán minister Uhliarik. Treba peniaze do rezortu. Uhliarik - figliarik.

 • Smiech v sále.

 • Braňo Mojsej zložil trošku šarmantnejšiu pesničku, pán kolega, ale len chcem upozorniť, pán poslanec, že už v rámci faktických poznámok a reakcie na poslancov nemôžete predkladať procedurálne návrhy na vyňatie niektorých bodov na samostatné hlasovanie, ak ste tak neurobili v rámci rozpravy, čo, ak som pozorne počúval, sa nestalo, ale to je predmetom úlohy, ktorú musí zvládnuť a posúdiť spoločný spravodajca. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána ministra, navrhovateľa návrhu zákona, či sa chce vyjadriť k vystúpeniam pánov poslancov. Pán minister? Nie. Pán spoločný spravodajca? Nie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu a zároveň chcem navrhnúť, aby sme vzhľadom na poveternostné podmienky, nízky tlak a istú únavu z dnešného rokovacieho dňa

 • Smiech v sále.

 • prerušili dnešné rokovanie schôdze Národnej rady a pokračovali zajtra o 9.00 hodine programom tak, ako je schválený v návrhu programu 9. schôdze Národnej rady.

  Páni poslanci, prosím o porozumenie. Naozaj, tie dôvody sú nie subjektívne, ale objektívne. Musíme rešpektovať aj želanie iných ako len nás, takže, dovidenia zajtra o 9.00 hodine. Prajem vám príjemný večer a dobrú noc.

 • Prerušenie rokovania o 18.43 hodine.