• Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás o zaujatie miesta v rokovacej sále. Je čas, ktorý pán predseda určil na začatie rokovania 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Preto prosím aj členov vlády, aj pána ministra financií a školstva, všetkých ostatných, aby...

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Páni poslanci. Prosím pánov poslancov, aby sme sa prezentovali, či Národná rada Slovenskej republiky je schopná uznášať sa.

 • Prezentácia.

 • 61 prítomných. Konštatujem, že nie.

  Preto vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku. Pätnásťminútovú, páni poslanci. Prosím, panie poslankyne, páni poslanci, o 14.20 hodine budeme pokračovať.

  Prosím teraz predsedov poslaneckých klubov, aby sa, koaličných predsedov poslaneckých klubov, aby sa zúčastnili stretnutia u pána predsedu.

 • Pätnásťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otvoril som rokovanie 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Pri prezentovaní poslancov, či Národná rada je uznášaniaschopná, som zistil, že nie, preto zisťujem opäť uznášaniaschopnosť Národnej rady. Prosím, aby ste sa prezentovali a osvedčili svoju účasť na rokovaní.

 • Prezentácia.

 • 133 poslancov je prítomných.

  Konštatujem, že Národná rada je schopná uznášať sa.

  Chcem vás informovať, že overovateľmi na 6. schôdzi Národnej rady budú páni poslanci Nagy a Matejička, ich náhradníkmi pán poslanec Oravec a pani poslankyňa Rošková.

  Ďalej vás chcem informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní požiadali poslankyne a poslanci Cibulková, Kondrót, Kubánek, Ondruš a pán poslanec Štefanov.

  Šiestu schôdzu Národnej rady zvolal pán predseda podľa čl. 83 ods. 2 a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 45 poslancov. Žiadosť o zvolanie schôdze ste dostali spolu s pozvánkou, návrh, ktorý poslanci navrhujú prerokovať, je návrh na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Richarda Sulíka z funkcie predsedu.

  O tomto návrhu programu schôdze dám, panie poslankyne, páni poslanci, hlasovať.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme o

  návrhu programu 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 131 za návrh, 2 sa zdržali.

  Konštatujem, že program 6. schôdze sme schválili.

  Ešte predtým, ako udelím slovo navrhovateľovi pánovi podpredsedovi Národnej rady, poslancovi Ficovi, sa s procedurálnym návrhom prihlásil pán poslanec Paška.

 • Rokovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 74.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán predseda a podpredsedovia, členovia vlády, chcem sa v mene poslaneckého klubu SMER - sociálna demokracia ospravedlniť za oneskorenie, ale počas obedňajšej prestávky prebiehali rokovania výborov a my sme mali zasadnutie poslaneckého klubu pred otvorením tejto schôdze a o tú nejakú minútku, dve sme to nestihli. Ospravedlňujem sa, kolegyne, kolegovia, že sme museli začať trošku neskôr. Ďakujem pekne.

 • Budeme pokračovať v rokovaní.

  Teraz poprosím pána podpredsedu a poslanca Národnej rady Roberta Fica, aby za skupinu poslancov odôvodnil a uviedol podstatné dôvody, ktoré viedli poslancov k podaniu návrhu na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady.

  Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani predsedníčka vlády, vážené dámy a páni, skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá predložila návrh na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Sulíka, si plne uvedomuje závažnosť svojho návrhu a striktne ho odlišuje od návrhu na vyslovenie nedôvery individuálnemu členovi vlády alebo celej vláde. Návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády alebo vláde vyplýva zo vzťahu medzi parlamentom a vládou, ktorá najvyššiemu zákonodarnému zboru zodpovedá za svoju činnosť. Aj preto sú podobné návrhy v slovenskom parlamentnom živote veľmi časté.

  Iniciatíva poslancov smerujúca k odvolaniu predsedu parlamentu je vo svojej podstate naozaj závažnejšia. Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným zborom Slovenskej republiky a Ústava Slovenskej republiky jej z tohto titulu priznáva jedinečné právomoci. Od Národnej rady sa očakáva, a má na to vytvorené všetky právne a procesné predpoklady, že bude svoje výlučné postavenie realizovať efektívne a dôstojne, nastavujúc tak kvalitatívnu, ale aj etickú úroveň pre ostatné štátne a samosprávne orgány nášho štátu.

  Ak sa v takomto výnimočnom najvyššom orgáne Slovenskej republiky jeho členovia poslanci rozhodnú v súlade s podmienkami stanovenými Ústavou Slovenskej republiky odvolať predsedu, musia na tento krok existovať vážne dôvody. O to viac, ak k voľbe predsedu Národnej rady Slovenskej republiky došlo len nedávno, po júnových parlamentných voľbách.

  Hovorím o vážnych dôvodoch nie preto, že by predseda Národnej rady mal výnimočné postavenie v rámci nášho zákonodarného zboru, aj keď disponuje určitými právomocami v zmysle ústavy a rokovacieho poriadku, jeho pozícii kvalitatívne zodpovedá označenie "primus inter pares". Predseda Národnej rady je len prvý poslanec medzi rovnými poslancami tohto ústavodarného a zákonodarného zboru. Pričom prvý je v skutočnosti práve celý parlament.

  Primus inter pares by určite mal byť jeden z najváženejších členov zákonodarného zboru s kvalitami a skúsenosťami osoby spôsobilej zvládnuť riadenie najvýznamnejšieho orgánu Slovenskej republiky. Malo by ísť o osobu prejavujúcu úctu k ústave a jej inštitútom, a to obsahovo a procesne tak, aby to vyvolávalo dôveru vo fungovanie nášho mimoriadne živého parlamentného systému demokracie.

  Na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky musia existovať vážne dôvody predovšetkým preto, lebo touto vnútornou parlamentnou iniciatívou vysielame posolstvo všetkým občanom Slovenskej republiky, ako aj štátnym a samosprávnym orgánom, že v slovenskom parlamente nie sú splnené všetky podmienky na to, aby mohol plniť jedinečnú funkciu, ktorá sa od neho podľa Ústavy Slovenskej republiky očakáva. Teda že bude ako príklad pre všetkých efektívne a dôstojne vykonávať svoje právomoci a bude zrkadlom skutočnej podstaty demokracie.

  Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky sa domnieva, že dôvody na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Sulíka z funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa Slovenskej republiky existujú. A sú presvedčení, že výmena na poste predsedu Národnej rady Slovenskej republiky poslúži celému parlamentu, celému politickému životu a dobrému menu Slovenskej republiky v zahraničí.

  Rešpektovali sme, že na základe výsledkov júnových parlamentných volieb sa predsedom Národnej rady Slovenskej republiky stal predseda tretej najsilnejšej politickej strany, hoci získala iba jednu tretinu hlasov víťaza volieb. Rešpektovali sme, že predsedom Národnej rady sa stal človek bez akýchkoľvek skúseností z politického života. Človek, ktorý nikdy neprejavoval a ani neprejavuje primeraný vzťah k Slovenskej republike, k jej symbolom, k histórii či najvýznamnejším udalostiam. Rešpektovali sme, že stojí na čele nestabilného politického subjektu hodnotovo na míle vzdialeného od hodnôt, na ktorých stojí mladá Slovenská republika. A sme v prípade odvolania pána Sulíka z tejto funkcie pripravení rešpektovať inú nomináciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky z radov vládnej koalície, ktorý bude spôsobilý dôstojne reprezentovať úlohu primusa medzi rovnými a dávať Národnej rade rozmer, aký si táto vzácna inštitúcia zaslúži. Takéhoto kandidáta bude poslanecký klub politickej strany SMER - sociálna demokracia voliť, a to napriek tomu, že SMER - sociálna demokracia suverénne parlamentné voľby vyhrala s náskokom, pri ktorom by nemali byť žiadne pochybnosti o jeho práve nominovať politika do funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa Slovenskej republiky.

  Obraciam sa aj na skúsených politikov z ostatných troch strán vládnej koalície, politikov, z ktorých viacerí boli súčasťou slovenského parlamentného a exekutívneho života od prvých slobodných volieb. Neskláňajte hlavy a nerešpektujte v mene udržania krehkej vládnej koalície takúto vrcholnú reprezentáciu Národnej rady Slovenskej republiky v podobe predsedu Národnej rady, o ktorom ste nepochybne presvedčení, tak ako absolútna väčšina občanov Slovenskej republiky, že znižuje vážnosť nášho parlamentu a dôveru v neho. Nájdite skutočného predsedu...

 • Nájdite skutočného predsedu Národnej rady Slovenskej republiky spomedzi svojich radov a my ho budeme, ako som už uviedol, voliť.

  Vážené dámy a páni, možno by niekto očakával, že dnešné rokovanie o odvolávaní predsedu Národnej rady bude zo strany predkladateľov koncertom špinavej muziky, že budeme argumentovať protokolárnymi medzinárodnými alebo osobnými faux pas predsedu Národnej rady, ktorých bolo za rekordne krátky čas rekordne veľa.

  O chvíľku by sme si možno zvykli aj na jeho pre spisovnú slovenčinu tak typické "oukej", ktorým začína a končí skoro každú svoju myšlienku. Nebudeme sa zaoberať ani jeho aktivitami smerujúcimi proti krehkým pravidlám vnútorného parlametného života. Tvoríme ich spoločne 20 rokov a budeme ich tvoriť ďalších 30 rokov, kým dosiahnu primeranú kvalitu porovnateľnú s vyspelými demokraciami.

  Je mi ľúto, že som na poslaneckých grémiách svedkom nepochopiteľného ustupovania a mlčania politických matadorov vládnej koalície, keď pozorujú tieto neodôvodnené a detinské zásahy do vytvorenej rovnováhy vzťahov.

  Naším hlavným dôvodom, pre ktorý sme sa rozhodli podať tento mimoriadne závažný návrh, je vzťah pána Sulíka k Ústave Slovenskej republiky a k inštitútom, ktoré Ústava Slovenskej republiky upravuje, osobitne k referendu ako najvyššej forme priamej demokracie.

  Vieme tolerovať politickú neskúsenosť, avanturizmus, prvky bezbrehého liberalizmu, ignorovanie symbolov a udalostí bezvýhradne spojených s našou krajinou. Od predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa však ako od prvého očakáva, že Ústava Slovenskej republiky bude pre neho civilnou bibliou, že ju bude v praxi aplikovať s najlepším vedomím a svedomím, že bude vzorom pre všetkých.

  Predkladatelia návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady rešpektujú, že v období pred voľbami stál na čele petičnej iniciatívy, ktorej cieľom bolo získanie potrebného počtu podpisov na vyhlásenie referenda, a to aj napriek tomu, že išlo čisto o súčasť predvolebnej kampane politickej strany, ktorej je predsedom. Niet žiadnych pochýb, že išlo o účelovú politickú manipuláciu, pretože predmetom referenda podľa petičnej akcie mali byť otázky, ktoré sa dajú vyriešiť prijatím obyčajných alebo ústavných zákonov. Okrem toho bolo zrejmé, že výsledky referenda, ak by bolo úspešné, by mali iba odporúčajúcí charakter, pretože v slovenskom právnom poriadku neexistuje príkaz žiadnej povahy, ktorým možno viazať poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pri hlasovaní.

  O účelovej politickej manipulácii by sa nedalo hovoriť vtedy, ak by petičná akcia viedla k referendu napríklad s otázkou, či občania súhlasia s ďalšou výstavbou atómových elektrární, alebo inou dôležitou otázkou verejného záujmu, ako konštatuje čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

  Ak sa dokonca politická strana, ktorá organizovala petičnú akciu, stala súčasťou vládnej koalície ako jej druhá najsilnejšia strana, máme právo sa spýtať, prečo je treba vynaložiť 7 200-tisíc eur a organizovať celé Slovensko 18. septembra, aby sme dostali odpoveď, odporúčajúcu odpoveď, na otázku, či má Národná rada zákonom zrušiť povinnosť fyzických a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom? Prečo, ak je toto základ politického programu druhej najsilnejšie politickej strany vo vládnej koalícii, a prijatie takéhoto zákona jednoducho nedohodla pri rokovaní o vládnom programe, keď ustúpila úplne od všetkého? Počnúc zákazom zvyšovaní daní, zavedenia odvodového bonusu, legalizácie marihuany až po zakotvenia legálnych zväzkov homosexuálov.

  Načo je treba referendum za 7 mil. eur vo veci priestupkovej imunity poslancov, keď už vo volebnom období 2006 - 2010 bola prijatá novelizácia zákona o priestupkoch práve z dielne politickej strany SMER - sociálna demokracia, na základe ktorej má poslanec Národnej rady, napríklad pri dopravnej nehode, práva a povinnosti občana bez imunity? Nemôže teda napríklad odoprieť dychovú skúšku na alkohol.

  Načo treba organizovať referendum v otázke zníženia počtu poslancov Národnej rady na 100 zo 150, keď takéto rozhodnutie tak či tak patrí do výlučnej ústavodarnej kompetencie Národnej rady a nemôžte viazať žiadneho poslanca žiadnym príkazom?

  Načo treba referendum k obstarávaniu osobných motorových vozidiel orgánmi verejnej moci s obstarávacom cenou maximálne 400-tisíc eur? Prečo teda pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky nejazdíte na takomto aute, ale používate oficiálne vozidlá Úradu na ochranu ústavných činiteľov značky Audi či Mercedes, pokiaľ sa nemýlim, ak máte také výhrady k reprezentačným limuzínam, ktoré podľa mňa osobne patria k výkonu druhej najvyššej ústavnej funkcie našej krajiny?

  Tá istá otázka platí aj na voľby prostredníctvom internetu a na zmenu tlačového zákona. Prečo tieto obyčajné zákony neprijmete v Národnej rade, veď ste súčasťou aktuálnej väčšiny?

  Z tohto pohľadu je úplne zrejmá zbytočnosť referenda a úplná zbytočnosť miliónových nákladov.

  Predkladatelia návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky si uvedomujú, že demokracia nie je lacná, a preto s plným rešpektom prijali rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča vyhlásiť po ukončení petičnej akcie referendum s uvedenými otázkami na 18. septembra tohto roku. Prezident inú možnosť nemal, pretože na vyhlásenie zbytočného referenda - a takto ho označujú prakticky všetky politické strany a verejnosť - boli splnené zákonné podmienky.

  Po politickej účelovej manipulácii s referendom však došlo zo strany predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ku krokom, ktoré považujeme za zneúctenie Ústavy Slovenskej republiky a referenda. V rámci zabezpečenia priebehu referenda predseda Národnej rady ako predseda politickej strany, ktorá referendum iniciovala, nenominoval do Ústrednej referendovej komisie predstaviteľa svojej strany. Je zarážajúce, vážené dámy a páni, že okrem SMER-u a KDH tak neurobila žiadna iná politická strana. Hoci iným, ako politickej strane SaS, toto nie je možné vyčítať, pretože petičnú akciu ani neorganizovali, ani nepodporovali.

  Neúcta predsedu Národnej rady a predsedu strany k ústave a k referendu pokračovala ďalej. Z 50 obvodných referendových komisií zabezpečil účasť predstaviteľov svojej strany len v piatich. Predseda Národnej rady súčasne verejne vyhlásil, čo je primerane zaznamenané, že pre jeho stranu sú dôležití len zástupcovia v okrskových referendových komisiách, pretože, ako uviedol, citujem, "tí vedia to sčítanie ovplyvniť".

 • Takúto neúctu k Ústave Slovenskej republiky a k priamej demokracii doteraz nepreukázal žiadny slovenský ústavný činiteľ.

  Netreba pripomínať, že sú to len členovia okrskových referendových komisií, ktorí sú za svoju prácu finančne odmeňovaní, čo vrhá ďalší tieň na počínanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Možno máme praktickú otázku. Politická strana SaS má asi 300 členov. Čo motivovalo ďalších 5 000 ľudí, ktorí sú v okrskových referendových komisiách, že išli za túto stranu pracovať? Existujú medzi stranou a týmito členmi okrskových komisií nejaké špeciálne zmluvy? Také zmluvy, ako sme videli napríklad pred parlamentnými voľbami, ako ich organizovala Strana demokratickej ľavice? Radi by sme poznali odpoveď na túto otázku.

  V období po vyhlásení referenda prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom došlo k ďalším udalostiam, ktoré zvýrazňujú oprávnenosť dôvodov na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. K udalostiam, ktoré nemajú obdobu v slovenskom parlamentarizme a vo vzťahoch medzi ústavnými činiteľmi.

  Ako som už uviedol, predseda Národnej rady Slovenskej republiky odoslal všetkým starostom a primátorom na Slovensku oficiálny list v súvislosti s konaním referenda. V liste okrem iného žiada primátorov a starostov, aby o konaní referenda informovali svojich spoluobčanov prostredníctvom miestneho rozhlasu, čo sa dá považovať za zneužitie postavenia predsedu Národnej rady na propagáciu referenda, ktorú iniciovala práve politická strana, na čele ktorej stojí predseda Národnej rady. Ak mám správnu informáciu, všetky tieto listy boli zaslané na náklady Národnej rady Slovenskej republiky.

  Oveľa závažnejšie však je, že v tom istom liste predseda Národnej rady oznamuje starostom a primátorom, že referenda sa zúčastní tak prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ako aj predseda najsilnejšej opozičnej strany SMER - sociálna demokracia.

  Čakám, pochopiteľne, na vyjadrenia prezidenta Slovenskej republiky, ale prvé náznaky potvrdzujú, že ani prezident nikdy takéto vyhlásenie nedal a nikdy nikomu nedal súhlas s tým, aby mohlo byť použité jeho meno na propagáciu referenda. Ale toto musí pán prezident vyhlásiť osobne v piatok, keď sa vráti zo zahraničia.

  Pokiaľ ide o moju osobu, chcem pred Národnou radou opakovane vyhlásiť, že som neposkytol verejnosti nikdy žiadnu informáciu o mojom úmysle referenda sa zúčastniť. Naopak, predsedníctvo strany, ktorú vediem, dalo k referendu jednoznačné stanovisko, že referendum je zbytočné a že za daných podmienok ho nepodporí a ani nemôže odporučiť svojim členom a sympatizantom, aby sa ho zúčastnili.

  Pýtam sa, ako je možné, že druhý najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky si dovolí vo svojom oficiálnom liste zaslanom pravdepodobne všetkým primátorom a starostom bez môjho súhlasu a bez akéhokoľvek môjho verejného vyhlásenia a možno aj bez súhlasu a bez akéhokoľvek verejného vyhlásenia prezidenta Slovenskej republiky vyhlásiť, že sa referenda zúčastníme?

  Predseda Národnej rady ma o pripravovanom liste, samozrejme, neinformoval a dozvedeli sme sa o ňom až po početných sťažnostiach primátorov a starostov, ktorí rovnako reagujú aj na časť bilbordov politickej strany SaS, na ktorých je na podporu účasti v referende použité moje priezvisko.

  Na takéto zneužitie mena predsedu najsilnejšej opozičnej politickej strany na Slovensku žiadne vysvetlenie neexistuje. Takéto zneužitie je o to závažnejšie, že predseda Národnej rady opakovane v médiách kriminalizoval predsedu opozičného SMER-u, avšak v mene politickej manipulácie verejnosti nemá zábrany použiť bez súhlasu cudzie meno na podporu svojej vlastnej politickej aktivity.

  S ľútosťou musím konštatovať, že sme za posledných 20 rokov nezaznamenali na slovenskej politickej scéne takéto nekorektné správanie medzi ústavnými činiteľmi - zneužívanie cudzieho mena na politické ciele. Je to zahanbujúce a dehonestujúce funkciu predsedu Národnej rady.

 • V zhode s oficiálnym stanoviskom strany SMER - sociálna demokracia ešte raz oznamujem, že referenda, ktoré iniciuje politická strana SaS a ktoré je zbytočné a ktoré zbytočne bude stáť 7,2 mil. eur, sa nezúčastním. Opätovne žiadam predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby upustil od ďalšieho zneužívania cudzieho mena bez súhlasu, aby oznámil starostom a primátorom, že jeho informácia o účasti najvyššieho predstaviteľa opozičného subjektu v referende bola účelovo zavádzajúca. Rovnako je nevyhnutné stiahnuť všetky spomínané bilbordy, pretože obsahujú klamlivé tvrdenia.

  Túto absurdnú informáciu a situáciu, vážené dámy a páni, je možné porovnať so stavom, kedy by sa starostom a primátorom a cez bilbordy oznámilo celému Slovensku, samozrejme, bez súhlasu a vedomia predsedu Národnej rady, že aj on súhlasí so zvýšením dane z príjmu pre právnické osoby z 19 na 40 %. To je presne taká kvalitná informácia, ako vy ste vypustili v súvislosti so stranou SMER - sociálna demokracia.

  Vážené dámy a páni, referendum ako najvyššia forma priamej demokracie nemá na Slovensku ľahký život. Po sérii neúspešných referend a veľmi tesnom výsledku úspešného referenda o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sú politické strany a občianske hnutia veľmi opatrné či už v spúšťaní petičných akcií, alebo v organizovaní referenda prostredníctvom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Opatrnosť je namieste, pretože nikto už nemá záujem znižovať vážnosť tohto ústavného inštitútu a vystavovať ho akýmkoľvek nerozumným skúškam. Prikazuje nám to rešpekt a úcta k ústave a k priamej demokracii.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Sulík svojím správaním zasadil referendu na Slovensku smrtiaci úder. Najskôr účelová manipulácia v mene predvolebnej kampane, potom ignorovanie tvorby ústrednej a obvodných referendových komisií, neuveriteľné vyhlásenie o ovplyvňovaní sčítavania hlasov v okrskových komisiách, zneužívanie politického oponenta ústavného činiteľa na stranícke ciele, distribúcia klamlivých tvrdení starostom a primátorom - toto všetko zanechá na záujme verejnosti o referendum hlboké rany. Dá sa očakávať, že toto referendum, ktoré nikto nechce, bude mať historicky najnižšiu účasť. Referendum, ktoré bude za to aj primerane drahé a ktoré spôsobí obrovské traumy do budúcnosti pri organizovaní akéhokoľvek referenda, ktoré však môžeme naozaj na Slovensku niekedy potrebovať.

  Takéto neúctivé správanie sa nedá prepáčiť nikomu a už vôbec nie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý by mal byť, ako som tu už viackrát uviedol, vzorom pre všetkých občanov Slovenskej republiky a ostatné štátne a samosprávne orgány našej vlasti pri aplikácii Ústavy Slovenskej republiky a pri dodržiavaní pravidiel korektného politického súperenia.

  Predkladatelia návrhu sú preto presvedčení, že dôvody na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Sulíka sú tak vážne, že by mali viesť Národnú radu Slovenskej republiky k rozhodnutiu v zmysle predloženého návrhu.

  Ďakujem pekne.

 • Dávam slovo predsedovi mandátového a imunitného výboru pánovi poslancovi Gálovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu v mandátovom a imunitnom výbore. Pán poslanec, pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 2. septembra 2010 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 6. septembra 2010 č. 53 na prerokovanie a zaujatie stanoviska Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky rokoval o návrhu 8. septembra 2010 na svojej 4. schôdzi. Mandátový a imunitný výbor hlasoval o návrhu uznesenia, ktoré navrhla skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže návrh získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, predmetný návrh uznesenia mandátový a imunitný výbor schválil.

 • Pán predsedajúci, prosím, otvorte k tomuto bodu rozpravu.

 • Ďakujem, pán predseda, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Podľa § 28 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku o možnosť vystúpiť v rozprave požiadal pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík.

  Chcem ešte predtým, ako, pán predseda, vám udelím slovo, informovať, že som dostal ďalšie tri písomné prihlášky pánov poslancov do rozpravy: pán poslanec Mikuš, Solymos a pán poslanec Maďarič.

  Pán predseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Dobrý deň, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členova vlády a, dobrý deň, pani premiérka.

  Správa, že pán Fico podá návrh na moje odvolanie z postu predsedu Národnej rady, ma v prvom momente neuveriteľne prekvapila. Bol som presvedčený, že to musia byť skutočne mimoriadne a závažné dôvody, keď som nedostal ani len obvyklých 100 dní. Vedel som však, že nechať rokovať parlament do druhej hodiny rána, tolerovať viac-menej všetky absencie poslancov alebo meniť zákony po tom, ako ich parlament schválil, to by pre pána Fica dôvody na odvolávanie neboli. To by totiž počas minulého volebného obdobia musel podporiť odvolanie môjho predchodcu pána Pavla Pašku.

  S napätím som teda čakal na tlačovú konferenciu, kde pán Fico oznámil argumenty pre moje odvolanie, a dozvedel som sa priam nehorázne, neslýchané dôvody:

  1. som použil slovo "ovplyvniť",

  2. nenominoval petičný výbor ani strana SaS nikoho do Ústrednej volebnej komisie a

  3. si nectím Európsku úniu.

  Tieto tri dôvody sú uvedené aj v písomnej správe.

  Áno, je pravda, že do Ústrednej volebnej komisie ani strana SaS, ani petičný výbor nenominoval člena. Tento termín sme jednoducho "prešvihli". To sa stáva aj v lepších rodinách.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán Fico z tejto skutočnosti vyvodil, že sa staviam k referendu ako k nepotrebnej udalosti. Tejto výčitke by sa dalo rozumieť, keby ten istý pán Fico nám predvčerom nebol oznámil, a dnes opäť, že strana SMER nemôže odporučiť svojim voličom a sympatizantom, aby sa referenda zúčastnili. Ten pán Fico, ktorý mňa kritizuje za to, že nerobím dostatočne veľa pre to, aby referendum bolo úspešné, ten istý pán Fico odporúča svojim voličom sa referenda nezúčastniť.

  Ak by pán Fico konal zásadovejšie a nie iba zbrklo reagoval na politických súperov, nemusel by teraz vyzerať pomätene. 25. augusta on sám vyhlási, že strana SMER pristupuje k referendu plnou vážnosťou a že robí všetky potrebné úkony, a týždeň neskôr vyzve svojich voličov, aby sa referenda nezúčastnili.

  Pán Fico, nezdieľam síce vaše hodnoty, ale uznával som vás ako zdatného stratéga a vynikajúceho politického marketéra. To, čo teraz predvádzate, je splašený politický amatér. Možnože by bolo lepšie vážiť jednotlivé kroky, lebo čoskoro sa zosmiešnite aj pred vašimi vlastnými kolegovcami.

  Keďže veľký vodca nevie v tomto momente, čo vlastne chce, vyzývam opätovne všetkých voličov strany SMER, aby sa aj oni zúčastnili referenda. Referendum je tu pre všetkých. Už dávno to nie je iba stranícka akcia.

  Áno, strana SaS, keď vznikala, tak rozbehla toto referendum, k tomu poviem hneď viac, ale najneskôr v tom momente, ako prezident referendum vyhlásil na dňa 18. septembra, týka sa toto referendum všetkých občanov a ten, kto si hovorí demokrat, by nikdy nemal vravieť, že odporúča svojim voličom, aby sa nezúčastnili.

  Spomeniem tie listy, ktoré ste vy spomínali pri tejto príležitosti. Áno, z mojej pozície predsedu Národnej rady som rozposlal všetkým starostom, primátorom celkovo 2 800 listov, ktoré stáli Národnú radu vrátane poštovného, obálok a samotných listov 2 500 eur. Myslím si, že je povinnosť každého ústavného činiteľa vyzvať občanov k tomu, aby sa referenda zúčastnili. Je pravda, že v týchto listoch som poprosil pánov starostov, aby aj prostredníctvom obecného rozhlasu dali o tejto možnosti, ktorá sa týka priamo ľudí, kde priamo ľudia môžu rozhodovať, vedieť.

  Áno, napísal som v tých listoch, že aj pán Fico sa zúčastní referenda, nepísal som, že strana SMER, ako ste vo vašom prejave spomenuli. Vychádzal som, uznávam, vychádzal som zo súkromného rozhovoru medzi štyrmi očami a neopýtal som sa, či to môžem zverejniť. Jednoducho som v dobrej viere predpokladal, že to zverejniť môžem. U pána prezidenta a pani premiérky som sa na toto opýtal, či môžem zverejniť to, že sa referenda zúčastnia. U vás som to, pán Fico, predpokladal. A chcel by som ešte uviesť, že som sa za toto opäť medzi štyrmi očami pánovi Ficovi aj ospravedlnil.

  Len pre úplnosť pripomínam, že sme nominovali viacej ako 6 000 okrskových zástupcov, 6 000 ľudí sme postavili na to do okrskových komisií, na to, lebo najlepšie vedia hlasovanie - a teraz dôjde to nešťastné slovo vytrhnuté z kontextu - "ovplyvniť". Áno, použil som v tejto súvislosti slovo ovplyvniť, no z podstaty veci je rozhodne každému zrejmé, že to znamenalo dohliadať nad korektným priebehom referenda a zabrániť akejkoľvek manipulácii.

  Tu by som rád pripomenul, že to bola práve strana SMER, ktorá v novembri 2009 čelila vážnym a najmä reálnym podozreniam z kupovania hlasov rómskych spoluobčanov. Existujú videozáznamy, ako autobusy zvážajú Rómov častokrát nič netušiacich k volebným miestnostiam a ako vnášajú a vynášajú volebné lístky. Dokonca existujú aj výpovede svedkov. Ja len pripomínam, že štyria členovia Ústrednej volebnej komisie vtedy odmietli podpísať zápisnicu z dôvodu, že v Košickom kraji vynášal šofér na pokyn člena SMER-u starostu Mutafova z volebnej miestnosti prázdne a opečiatkované volebné lístky.

  Mimochodom, pýtam sa, či bolo niečo platné tým štyrom členom Ústrednej volebnej komisii, že sa pod záverečnú správu nepodpísali. Samozrejme, platné im to nebolo nič.

  Opäť tvrdím: Dôležité je mať ľudí v okrskových komisiách. Tam máme vyše 6 000 našich sympatizantov.

  No a v tejto chvíli práve predseda strany, ktorá je vystavená masívnym a reálnym podozreniam z kupovania hlasov a volebných machinácií, navrhuje moje odvolanie, lebo som povedal slovo "ovplyvniť". Zrejme pre pána Fica sú skutky menej ako slová, ale tak to býva u ľudí, ktorí nikdy nič poriadne nerobili.

 • Tretí dôvod môjho odvolávania je taký absurdný, že som spočiatku neveril vlastným očiam. Vraj poškodzujem záujmy slovenského parlamentarizmu a teraz citujem, "poškodzujem záujmy slovenského parlamentarizmu v orgánoch Európskej únie", pretože som s platnosťou od 1. októbra zrušil post osobitného stáleho zástupcu Národnej rady pri Európskom parlamente a v iných inštitúciách Európskej únie.

  Na úvod len jedno upresnenie, ktoré však tiež stavia tento argument SMER-u do iného svetla. Tento post nebol zrušený, avšak z dôvodu mimoriadnej finančnej náročnosti zostáva v tejto chvíli neobsadený. Dovoľte mi, aby som vám bližšie objasnil ďalšie okolnosti.

  Tento stály zástupca Národnej rady má na starosti najmä kontakt s orgánmi Európskej únie, pod čím si treba predstaviť komunikáciu, pre ktorú nie je potrebné byť v Bruseli. Okrem toho robí doprovod našim poslancom, keď tam prichádzajú na občasné služobné cesty. Verte mi, nie je to veľa roboty, a ak existuje čosi ako teplé miestečko, tak toto je krásny príklad. Celkové náklady na našu zástupkyňu, na zástupkyňu Národnej rady pri Európskej únii, slečnu Gregušovú, ktorá je dcérou kamaráta pána Pašku, boli za posledných 14 mesiacov 114-tisíc eur. To je 8 145 eur mesačne. Pritom zároveň ministerstvo zahraničných vecí má v Bruseli 70 ľudí. Spýtal som sa ministra zahraničných vecí pána Dzurindu, či by nám vedela ambasáda poskytnúť tie služby, ktoré sú viazané na komunikáciu s Bruselom. Po kladnej odpovedi som sa rozhodol toto miesto nechať v tejto chvíli neobsadené, čím Národná rada ušetrí 100-tisíc eur ročne.

  Skutočne ma prekvapilo, že toto, že dcéra kamaráta poslanca, ktorá už nemá dostávať približne dvojnásobok platu bežného poslanca, má byť dôvod na moje odvolanie, má byť jedným z troch dôvodov na moje odvolanie.

  Samozrejme, že v servilnosti voči Bruselu sa pánovi Ficovi nevyrovnám, ale predsa len hovoriť to, čo klamne nazýva zrušením teplého miestečka a uvádza to ako dôvod, považujem za veľmi pritiahnuté za vlasy takisto ako moje, ako ostatné dôvody, ktoré sú uvedené.

  Pán Fico, plne nechápem, že máte evidentný problém s tým, že aj referendum nám, teda strane SaS, pomohlo dostať sa do parlamentu. A ja to nepopieram, pomohlo nám to, ale to nebolo samoúčelné po prvé a po druhé je to len synergický efekt, že nám to pomohlo, podstata je tá, že občania môžu priamo vyjadriť svoj názor. Aby ste sa dostali do parlamentu vy pred 10 rokmi, museli ste zobrať čiernych 300 mil. korún od vašich sponzorov, ktorí, vaši sponzori, následne doslova vyrabovali túto krajinu. Celkové náklady na to, aby sa SMER stal parlamentnou stranou, neboli len 300 mil. čiernych korún a existujú na to veľmi, veľmi nepríjemné indície typu nahrávka, zmluva, ale najmä výpoveď priameho svedka, ktorého vy ste síce nazvali, že nevie, čo rozpráva, ale takto sa v Taliansku napríklad rozoberajú mafiánske gangy, že nájdu človeka priamo odtiaľ, ktorý ide svedčiť. Pán Hanzel je takýto svedok, ktorý teda sa niekoľkokrát vyjadril a menoval presné sumy a, no mne by to bolo veľmi, veľmi nepríjemné.

  Čiže aby sa SMER stal parlamentnou stranou, nebolo to len 300 mil. korún, v čiernych peniazoch tieto náklady, ale mnoho ďalších miliárd, ktoré si následne vybrali ctení páni sponzori.

  Na rozdiel od vás, pán Fico, my v SaS sme to spravili so všetkými, v súlade so všetkými zákonmi a zatiaľ čo vy ste zákon porušili a do parlamentu ste sa dostali takpovediac podvodom. Toto je prvý podstatný rozdiel medzi nami dvomi. Ja mám to, čo vy ste už dávno stratili. Pán Fico, ja mám česť.

 • Predpokladám, že každému súdnemu človeku je zrejmé, že 7 mil. eur, ktoré keď budú vynaložené nadarmo, tak budem prvý, ktorý sa pôjde poďakovať vám ako predsedovi strany SMER, že ste tak usilovne všetkých od toho odhovárali, je len skutočne kvapka v mori oproti tomu, o čo táto krajina prišla za posledné štyri roky.

  Druhý podstatný rozdiel medzi nami dvomi, pán Fico, je ten, že vy ste sa nikdy neživili vlastnou prácou, nikdy ste nepocítili, čo to znamená byť reálne za niečo zodpovedný, neviete, čo to znamená spraviť...

 • Reakcie z pléna.

 • Poprosil by som pána predsedajúceho. Ďakujem pekne.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, prosím. Nereagujte, pán poslanec, na výkriky poslancov.

 • Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, nechajte si, ak chcete reagovať na vystúpenie, faktické poznámky ako možnosť a nie vykrikovať. Nech sa páči.

 • Oukej. Tak ja budem teda čítať ďalej.

 • Reakcia z pléna.

 • Nikdy ste... Oukej.

  Nikdy ste nepocítili, čo to znamená byť, reálne byť za niečo zodpovedný v zmysle, že niečo neurobíte, zlé rozhodnutie, a pocítite to na vašich príjmoch. Toto ste nikdy nezažili. Akékoľvek vaše zlé rozhodnutie neznamenalo pre vaše príjmy vôbec nič. A presne tak sme aj dopadli.

  Potom, ako ste sa podvodom dostali do parlamentu, napáchali ste na našej krajine obrovské škody preto, lebo ste nikdy nepocítili zodpovednosť za zlé rozhodnutie. Neverím, že po všetkom tomto dokážete pokojne správať.

  Možno ste niekedy hrozne dávno, na začiatku vašej kariéry, to mysleli úprimne s politikou. Ale zlyhali ste a stratili ste dávno svoje ideály. Nad tým sa, prosím, zamyslite skôr, než budete najbližšie hovoriť o hanbe.

  Na záver už len dve krátke poznámky ako reakciu na vystúpenie pána Fica.

  Referendum sme, tri, prepáčte, referendum sme podali pred voľbami, samozrejme, nemohli sme vtedy vedieť, že budeme súčasťou vlády, a predpokladám, že ako právnik, pán Fico, veľmi dobre viete, že keď je referendum raz podané, že už ho ovplyvniť nevieme.

  Druhá poznámka sa týka auta, na ktorom jazdím. Nemám len dve, mám až tri, tiež som prekvapený takýmto veľkým luxusom a plytvaním. A jeden z mojich prvých dotazov, keď som na túto pozíciu nastúpil, bolo, že som sa pýtal pána Lipšica ako ministra, pod ktorého spadá Úrad na ochranu ústavných činiteľov, či by najbližšie auto, ktoré sa bude nakupovať, mohlo byť Škoda Super B v cene do 40-tisíc eur a ja sa budem na ňom veľmi rád voziť a moji kolegovia ministri takisto. Žiaľ, dostal som od pána Lipšica odpoveď, že za vašej vlády bolo toľko áut nakúpených, že teraz sa najbližšie štyri roky nebudú kupovať vôbec žiadne. No a...

 • Smiech v sále a potlesk.

 • A úplne nakoniec len jedna poznámočka. Pán Fico, nespomínajte nabudúce moje protokolárne faux pas, lebo ja to viem robiť takisto vo vašom prípade.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána predsedu sa prihlásili ôsmi páni poslanci. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Podmanický.

 • Ďakujem pekne. Pán Sulík, to ste hádam nemysleli vážne, čo ste tu doteraz rozprávali?! Ak ste sa chceli hájiť tým, že ste spomínali voľby do vyšších územných celkov a nejaké pochybnosti pri niektorých voľbách, veď predsa tam nie je priama zodpovednosť predsedu strany, to je lapidárne iný príklad než vo vašom prípade, keď hovoríme o vašej priamej zodpovednosti pri výrokoch, ktoré ste povedali. A môžete si tomu hovoriť, ako chcete, jednoducho "ovplyvňovať" znamená ovplyvňovať.

  Slovo "ovplyvňovať" je slovo z Trestného zákona, napríklad pri trestnom čine nepriamej korupcie, tam budete darmo sudcovi vysvetľovať, že vy ste nemysleli ovplyvňovať, ale mysleli ste, ja neviem, hájiť alebo niečo iné. Takže nerobte si z nás, nemyslite si, že sú tu ľudia vysedení v košíku, pán Sulík. My dobre vieme, čo znamenajú slová ovplyvňovať, a keď ste ich použili, tak je celkom jasné, ako ste ich použili. A je to smutné, že sa pritom smejete a hájite sa pritom nejakými slaboduchými argumentami.

  Pán Sulík, ak chcete nejakým spôsobom ospravedlniť vaše, vaše listy, ktoré ste posielali starostom za peniaze Národnej rady, pán Sulík, existuje trestný čin marenia prípravy referenda, kde sa používa slovo "lesť" pri príprave referenda. Ja by som bol veľmi zvedavý na názor kompetentných orgánov, či v tomto prípade nedošlo aj k tomuto trestnému činu, lebo použili ste lesť za účelom toho, aby ste iných prinútili hlasovať v referende.

  Takže ja by som sa na vašom mieste až tak neusmieval, lebo to sú vážne činy a navyše je zvýšená trestná sadzba pri tom, ak takýto trestný čin vykoná verejný činiteľ. A vy ste druhý najvyšší ústavný činiteľ. Takže prestaňte si robiť srandu z tohto národa, pán Sulík!

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda parlamentu, som presvedčená, že si nevážite Ústavu Slovenskej republiky, pretože ako druhý najvyšší ústavný činiteľ ste zaviazali zmluvou štyroch poslancov Národnej rady z vašej politickej strany SaS, aby, že nevystúpia z vášho poslaneckého klubu a budú podporovať túto vládu. Poslanecký mandát je slobodný a nie je viazaný žiadnou zmluvou. Mám za to, že títo poslanci vykonávajú svoj mandát s výhradou a vy ste ich k tomu ako druhý najvyšší ústavný činiteľ zaviazal.

 • Vážený pán predseda, myslím si, že táto debata mala byť o niečom inom, ako ste to predviedli v svojom slove. Myslím, že ste mali vysvetliť niektoré svoje kroky a neurobili ste tak, ale toto sme už zažili aj pri programovom vyhlásení vlády, že sa to týkalo obsahu, ale boli to znôšky hlúpostí a arogancie. A myslím si, že toto tu v parlamente nikdy nebolo ani v minulom období, aby či už vy alebo vaši kolegovia, ktorých ste sem dostali, a ja nehodnotím, akým spôsobom, aby tu používali slová ako, citujem, včera na predsedu Najvyššieho súdu, "sviňa", "debil" alebo podobne. Toto tu nikdy nebolo. A myslím si, že od toho ste mohli tento parlament ušetriť.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Vážený pán predseda parlamentu, očakával som, že vaša obhajoba bude naozaj vecná, ale uchýlili ste sa naozaj k neúctivým pomenovaniam, ktoré nielenže nepatria do slovníka druhého najvyššieho ústavného činiteľa, ale myslím si, že možno ani poslanca. Hovorili ste o pomätenosti vyzerajúce a amaterizme politickom.

  Nuž, ak vy hovoríte, že "ovplyvniť" znamenalo "dohliadať" alebo niečo iné, mám taký pocit, že namiesto toho miesta, ktoré ste zrušili v Bruseli, by ste asi potrebovali zamestnať niekoho, kto bude vykladať vaše vyjadrenia, pretože vždy, keď niečo poviete, potrebujete to dovysvetľovať. A v prípade, že by sme nezvolali túto mimoriadnu schôdzu, tak by sme sa ani nedozvedeli, že ako ste to vlastne mysleli. Ale predpokladám, že nebudeme musieť takto zvolávať schôdze, lebo budete mať niekoho, ktorý bude dovysvetľovať vaše faux pas a vaše vyjadrenia. Pretože druhý najvyšší ústavný činiteľ by mal vedieť, čo má povedať, komu to má povedať, ako to má povedať a správne formulovať bez toho, aby to potom musel vysvetľovať, pretože reprezentujete Slovenskú republiku, nielen tento parlament, ale i Slovenskú republiku.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Pán predseda parlamentu, udali ste tón dnešnej diskusii a obávam sa, že po tomto odvolaní a na základe toho, ako ste sa obhajovali, prídu ďalšie odvolávania vašej osoby. Ale k tomu sa vyjadrím po obsahovej stránke vo svojom príhovore.

  Teraz by som chcel reagovať formálne na to, čo ste povedali. Pán predseda parlamentu, iste ste si všimli, alebo vám to povedali, že v tomto parlamente sedí napríklad pán poslanec Hrušovský, pán poslanec Hort, pani poslankyňa Vášáryová, pani poslankyňa Kiššová, pán poslanec Blanár a tak ďalej atď., mohol by som pokračovať, a pán poslanec Fico, pochopiteľne. Čiže žiadny Fico, je to pán poslanec Fico, o ktorom ste hovorili a o ktorom ste sa vyjadrovali tak, ako ste sa vyjadrovali.

  Prosím vás pekne, uvedomte si, že v tomto parlamente sú poslanci, na ktorých sa obraciate, v opačnom prípade podľa vašich rečí to potom vyzerá tak, že v tomto parlamente sedí 149 poslancov a jeden Sulík.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Pán predseda Národnej rady, pán Sulík, pre vás je postoj k referendu, ktoré ste chystali už v predvolebnom čase, veď ste už oňho opreli vaše predvolebné oblbovanie, teda pre vás je toto referendum také významné, keď už splnilo účel, že vám nestojí za pozornosť jeho realizácia, a preto "prešvyhnete" termín a hodíte ľuďom blbú výhovorku, že ste proste "prešvyhli" termín.

  Pán predseda parlamentu, mňa nezaujíma ani veľmi neuráža to, že kto tam konkrétne je na tom mieste, kde ste práve vy, mňa uráža to, že dehonestujete post predsedu parlamentu Slovenskej republiky, a tým pádom sa dotýkate a dehonestujete - zamyslite sa nad tým a konečne technicky zvládnite teda, keď ste hovorili, že to len, to je len, to sú len technické prkotiny, vám to bude trvať tri mesiace a budete úplne úžasní profesionáli v prejave vo vystupovaní. Tak konečne s tým niečo robte, pretože urážate cítenie občana Slovenskej republiky!

 • Pán predseda Národnej rady, ja by som vás chcel iba poprosiť, aby sme si veci ujasnili, lebo tu nám niekto tu vyčítal, koaličným poslancom, že sa nejako neslušne vyjadrujú, myslím, že sám ste postrehol to, že jeden poslanec zo strany SMER vás nazval pri vašom prejave blbcom, aby ste povedali, kto to bol, nech sa tu teda nehrajú na niečo, čo nie sú.

  A takisto by som vás chcel poprosiť, aby ste sa opýtali pána Fica na to, čo myslel tým, keď povedal, že toto musí pán prezident vyhlásiť, keď sa vráti. Či takisto to slovíčko "musí" nemyslel trošku inak v kontexte nato, keď vám teda vyčítajú slovíčko "ovplyvniť".

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda parlamentu, aj váš príspevok, v ktorom ste zmiešali jablká s hruškami, nič ste vlastne nekonkretizovali, jednoznačne dokazuje to, že nie ste v obraze. Ale čo je horšie, pán predseda parlamentu, dokázali ste svojím príspevkom aj to, že neviete, čo vám hovorí jedno jediné slovo, ktorým je etika.

  Vaše vyjadrovania "zbrklo reagoval", "podvodom sa dostali do parlamentu", "boli pomätení" atď. nemá skutočne so slovníkom predsedu parlamentu nič spoločného. Pomätený ste v prvom rade boli vy v reakcii na pána prezidenta ohľadom referenda. Absolútne ste nemali prehľad, čo hovorí naša ústava, a podobne ako my, aj vy ste skladali sľub na ústavu. Pán Sulík, konečne si uvedomte, že reprezentujete nielen seba, ale aj celý náš parlament, zatiaľ.

 • Veľmi pekne ďakujem. Súhlasím s tým, čo tu bolo povedané pri návrhu na odvolanie predsedu parlamentu, pretože on naozaj nemá úroveň. Nemá úroveň ani dnes, keď sa snažil seba obhajovať, pretože jediné jeho obhajovanie bolo v tom, že škôlkarsky pľul na toho, kto mu povedal, že je zlý. To sa robí v škôlke, pán Sulík, toto sa presne robí v škôlke. Skúste obhajovať niekedy sám seba.

  Keď hovoríte o ľuďoch, ktorí dvadsať rokov nič nerobili, tak sa pozrite po svojej ľavej ruke, po svojej pravej ruke, obidvaja, všetci sú dvadsať rokov v politike, čiže všetkých svojich kolegov ste nazvali, že nič nerobili, lebo všetci sú dvadsať rokov v politike.

 • A práve ste si mohli aj dnes všimnúť...

 • Reakcie z pléna.

 • Ja si ich za to vážim, že sú v politike, ja len nehovorím to, čo hovorí pán Sulík, pretože nech si pozrie životopis pána Mikloša, ktorý tiež nikdy v súkromnej sfére nebol. Viete, je rozdiel byť v súkromnej a vo verejnej sfére, ale to tiež možno časom pochopíte.

  A dnes práve konkrétne nesiete konkrétne dôsledky za svoje rozhodnutia, pretože povedať, že "ovplyvniť" znamená "kontrolovať", to ako keď niekto zavraždí niekoho strelou a povie, že iba nechcel ho zavraždiť, len chcel, aby mal viacej železa v krvi. Pozrite si dobre...

 • Smiech v sále.

 • Pozrite si dobre, presne ako vyzerá napríklad životopis predsedu strany SMER Roberta Fica. Sedem rokov zastupovania Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva a jednotlivé výhry v milión korunách, to je práca bez zodpovednosti? Jednoducho vy nemáte nič načítané, vy strieľate presne ako ten škôlkar alebo ako jeden kolega, ktorý včera hovoril, no ale mne niekto povedal, že vy ste boli horší alebo lepší ako predtým. To je proste smiešnosť, ktorá na pôdu tohto parlamentu nepatrí.

  To, čo ste počuli pri úvode prejavu predsedu strany SMER Roberta Fica, boli fakty a vy ste hovorili len blato.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, to, že si nevážite Ústavu Slovenskej republiky, o tom ste nás už presvedčili. To, že absolútne devalvujete inštitút referenda, o tom ste nás už presvedčili. To, že si nevážite mnohé zákony, že vám nič nehovorí etiketa alebo protokol, to nechajme bokom. Ale viete, čo mňa najviac mrzí a trápi, že druhý muž tejto krajiny, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, si neváži Slovenskú republiku!

 • Ďalší prihlásený písomne do rozpravy za poslanecký klub SDKÚ - DS je pán poslanec Mikuš, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia, Slovensko má parlamentnú demokraciu, slobodne voleného prezidenta a Národnú radu, má nezávislú súdnu moc. Popri delegovanej moci majú občania možnosť zasahovať priamo do riadenia štátu formou referenda. A práve pripravované septembrové referendum sa stalo pre opozičných politikov v súčasnom parlamente zámienkou, aby navrhli odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z jeho funkcie.

  Ak mal niekto o opodstatnenosti konania referenda pochybnosti, mal ich vysloviť skôr, prípadne si mal objavené nejasnosti nechať posúdiť v inštitúciách, ktoré na to máme. Teraz je už neskoro.

  Referendové otázky navrhol iniciátor petičnej akcie, teda strana Sloboda a solidarita. Ak občania podporili túto akciu, petíciu, svojimi podpismi, potom prejavili vôľu, aby sa plebiscit uskutočnil presne takto. Nie sme na to zvyknutí, ale keď sa pozrieme napríklad do Švajčiarska, tam je referendum všeobecnou výbavou politického systému a využíva sa často. Pritom posledný švajčiarsky plebiscit sa týkal síce háklivej témy, výstavby mešít v krajine, ale určite nešlo o nejakú ústrednú a neodkladnú otázku. Ak by sme ju posudzovali očami niektorých dnešných slovenských opozičných poslancov, asi by sme zneucťovateľov ústavného poriadku našli rovnako vo Švajčiarsku. I keď my nie sme Švajčiari a k ich forme zložitej demokracie, zažitej demokracie máme ešte ďaleko, patrí sa nám ctiť vôľu občanov, nech už sa prihlásili k akémukoľvek referendu, odhliadnuc od toho, aké sú otázky. Nehovoriac o tom, že referendová akcia sa chystala pred júnovými parlamentnými voľbami a pri pokračujúcej vládnej konštelácii by dnes bola situácia úplne iná.

  Opakujem, posudzovať opodstatnenosť referenda je v súčasnosti zbytočné. Dôležitejšie je, či bude mať platný výsledok a čo by znamenalo rešpektovanie tohto výsledku pre budúcnosť. Týka sa to napríklad priamo nás, ako sedíme v sále. Ak by sa naplnilo prianie účastníkov petície a potom i referenda, do ďalšieho funkčného obdobia by v tejto budove s veľkou pravdepodobnosťou nezasadlo 150, ale 100 poslancov. Rešpektovanie vôle občanov by teda znamenalo znížiť počet poslancov o jednu tretinu.

  Vieme si predstaviť fungovanie takejto inštitúcie v takto silno zredukovanej podobe? Vieme si... Bola by funkčná? Bolo by potrebné urobiť súvisiace opatrenia v celom volebnom systéme? Nepotrebovali by sme vážnu zmenu ústavy? Nešlo by o šetrenie na nesprávnom mieste? To sú otázky, na riešenie ktorých by mal mať iniciátor referenda v prípade jeho úspechu pripravené scenáre. A tam by som videl jeho zodpovednosť.

  Protesty proti osobe Richarda Sulíka v iných oblastiach, ako je chystané referendum, sú rovnako zatiaľ neopodstatnené. Ak má niekto výhrady k tomu, ako predsedá Národnej rade Slovenskej republiky, domnievam sa, že koná unáhlene. Národná rada v súčasnosti, v súčasnom zložení pracuje dva mesiace, predseda parlamentu je vo funkcii ešte o čosi menej, to je krátky čas na to, aby sme robili takéto súdy. I vláde sa podľa našich obyčajov zvyčajne prisudzuje 100 dní, až potom sa pristupuje k prvým hodnoteniam jednotlivých ministrov. Minimálne na takúto skúšobnú dobu má právo aj predseda parlamentu.

  Slovensko je v náročnej ekonomickej situácii a potrebuje stabilitu, aby sa s rozvahou a pokojom prijali opatrenia potrebné na jej riešenie. Čakajú nás vážne rozhodnutia súvisiace s prijatím opatrení. Tie pôjdu cez parlament a ten potrebuje stabilného šéfa. I keby bol Richard Sulík hypoteticky odvolaný, post predsedu parlamentu obsadí iný nominant vládnej koalície. To by však trvalo určitý čas, ktorý nám môže chýbať. Navyše, kde je záruka, že opoziční politici si nenájdu inú malichernú pohnútku, aby neodvolávali aj jeho nástupcu? Takto vyprovokovaný vývoj by som pokladal za hazard, nerozvážnosť, podkopávanie stability potrebnej na uskutočnenie nevyhnutných reforiem.

  V najbližšom čase nás čakajú rokovania o dôležitých zákonoch, kde bude potrebný súzvuk vládnych aj opozičných poslancov. Spomeniem návrh zákona o znížení poslaneckej imunity. Chceme dať občanom, všetkým našim voličom, signál, že sa nebudeme skrývať za zbytočné privilégiá. Do budúcna chceme dostať do parlamentu ďalšie návrhy ústavných zákonov, v ktorých by sa mala zakotviť disciplína v udržiavaní zdravých verejných financií. Čas na takéto konsenzuálne zmeny ozaj dozrel. Celá Európska únia si uvedomuje, že cesta ďalšieho zadlžovania je neschodná. Mali by si to uvedomiť aj všetci politici na Slovensku a podľa toho konať, parlament nevynímajúc.

  Poslanec v Národnej rade napokon rozhoduje vždy sám za seba napriek politickým partnerstvám či koaličným dohodám. Poslanci majú právo odvolávať z postov vedúcich predstaviteľov vrátane svojho predsedu. Toto právo nikomu neupieram. Ale ako som povedal, každý z nás by si mal dobre zvážiť, či koná zodpovedne a podľa svojho svedomia alebo či len podlieha politickým hrám. Uvedomme si to, keď budeme niekoho odvolávať, nielen Richarda Sulíka, ale aj kohokoľvek v budúcnosti.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Osuský.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ako konzervatívec som vo veciach využitia možnosti referenda zdržanlivý. Napriek tomu sa hlásim k tomu, že som bol členom dvoch petičných výborov, na konci ktorých snaženia bolo referendum, bolo to referendum za priamu voľbu prezidenta a vstup do NATO. To, čo znamenalo prezidentovanie Vladimíra Mečiara a následné, samoamnestia a iné veci, leží dodnes ako mrak nad slovenskou demokraciou. To, že sa tu dnes kope do SaS a jej predsedu kvôli tomu, že sa 18. septembra koná referendum, je ovšem zároveň kopaním do státisícov občanov Slovenskej republiky, ktorí využili svoju možnosť zúčastniť sa petície. A nech už si ja myslím o niektorých otázkach alebo o celom tomto referende čokoľvek, jednoducho tí občania využili svoje práva. A útoky na SaS a jej predsedu sú jednoducho útokmi na slobodnú vôľu vyjavenú občanmi. To nesvedčí o nadmernom vzťahu k ľudu, aký strana SMER inak na všetky strany preukazuje, a domnievam sa, že tí občania mali právo podpísať petičné hárky a z dostatočného počtu podpisov vyplynuli celkom reálne právne dôsledky a tieto dôsledky znamenajú referendum, ktoré sa koná absolútne v súlade so všetkými pravidlami. Nebolo na tom nič nezákonné, nebolo na tom nič než to, že si státisíce občanov prajú mať možnosť odpovedať na takéto otázky. Môžme si o nich myslieť čokoľvek, ale máme ctiť slobodného a slobodne sa rozhodujúceho sa občana tejto krajiny.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Musím sa postaviť na obranu pána poslanca Mikuša, pretože som nepočul v jeho prejave ani slovo o tom, že by spochybňoval pozíciu SaS v súvislosti s referendom tak, ako nám to tu hovoril pán poslanec Osuský. Zjavne nereagoval na predrečníka.

 • Ale ja budem reagovať na predrečníka, dovolil som si to, pretože celé vystúpenie vo faktickej bolo o niečom inom.

  Ja chcem oceniť vystúpenie pána poslanca Mikuša, bolo fundované, slušné a vlastne aj vysvetlil podstatu referenda, aj všetko. Chýba mi ale, pán poslanec, aký je, vystupovali ste za poslanecký klub SDKÚ, aký je postoj SDKÚ k referendu, čo SDKÚ ide robiť v súvislosti s referendom? Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Solymos za klub MOST - HÍD, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia poslanci, pre mňa, pre nového poslanca, vcelku kuriózna situácia, ešte sme ani nezačali pracovať v pravom slova zmysle a už odvolávame druhého najvýznamnejšieho ústavného činiteľa našej krajiny, ako keby spáchal trestný čin alebo vyhlásil vojnu. Určite aj preto, že som začínajúci poslanec, pozícia občana je vo mne podstatne silnejšia ako pozícia poslanca politika. Možno preto sa mi zdá, že táto situácia je kuriózna. Očakával by som od nás, od cteného parlamentu, že 24 hodín denne budeme riešiť podstatné veci. Veci, kvôli čomu nás volili občania. Kde sa budeme pýtať vlády, kedy a ako začnú riešiť povodne, nezamestnanosť, postavenie menšín a ďalšie otázky, nie rečami. Činmi, termínmi, kontrolou.

  Čo majú občania z poslaneckých angličtín, z poslaneckých faciek a z tohto odvolávania? Nič. Divadlo a akurát pocit, že všetko ide po starom. A občania si hovoria: "Zase sa hádajú, je to to isté, ako to bolo predtým." Namiesto toho, aby sme im dennodenne jednoducho a ľudsky vysvetľovali, v akom stave je naša krajina, prečo je nutné zvýšiť DPH, prečo sa musíme uskromniť, že čo to znamená pre dnešok, pre zajtrajšok, pre ich deti, pre ich rodičov, pre nich samých. Namiesto prospešného, rozumného konsenzu pre našich voličov, prepáčte mi, hráme sa na to, kto je väčší demokrat a ctiteľ ústavy a kto komu zavarí.

  Podľa môjho názoru sa nevieme vyzliecť z košele dejinnej nenávisti medzi predchádzajúcim a súčasným. Nový sa nemá právo mýliť, aj keď si myslím, že aspoň sto dní áno, a ten predchádzajúci, nech by to bol sám Stephen Hawking, je určite hlúpy a zlý a ten súčasný je ten najmúdrejší. A ten bývalý má pocit, že za každú cenu má právo, ba priam povinnosť klásť prekážky. A my v tomto úspešne pokračujeme a mňa to mrzí.

  Chcel by som byť členom parlamentu, ktorý bude tým iným, novým a lepším parlamentom, predvádzajúcim nie malicherné žabomyšie divadielka, ale skutočnú prácu. Ja osobne, aj náš poslanecký klub určite budeme mať tento cieľ pred našimi očami.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými.

  Pán poslanec Podmanický.

 • Pán poslanec, v mnohom, čo ste povedali, alebo s mnohým, čo ste povedali, sa dá len súhlasiť. Ale na to, aby parlament zvýšil politickú kultúru, je potrebné zvýšiť aj kultúru diskusií. A, bohužiaľ, čo sa včera stalo v tomto parlamente, že sa neumožnilo vystúpiť predsedovi Najvyššieho súdu, tak to istotne nie je príspevok k zvýšeniu politickej kultúry. Jednalo sa o zákon o Súdnej rade, kde predseda Najvyššieho súdu je predseda Súdnej rady. To znamená, mal právo vystúpiť s názorom Súdnej rady. Je to legitímne zvolený predseda Najvyššieho súdu, hoci môžeme mať naňho rozličný názor. Ale neumožniť mu vystúpiť, tak to istotne neprispieva k politickej kultúre.

  A mám obavu, pán poslanec, hoci nie som si istý, že aj vy ste hlasovali za to, aby sa predsedovi Najvyššieho súdu zabránilo vystúpiť v tomto parlamente.

 • Pán poslanec, zdieľam vaše pocity takisto. Ako nový poslanec som si myslel, že v parlamente sa v prvom rade rieši alebo mali by sa riešiť dôležité veci a namiesto toho tu SMER vykrikuje o premrhaných siedmich miliónoch eur, ale ani raz som nepostrehol, že by tu hovorili o nejakých pätnástich miliardách eur, čo je, keď dobre rátam tuším iba dvetisíckrát viac, ktoré oni preflákali, o čo zvýšili zadlženie Slovenska, ktoré budú musieť splácať naše deti. O tomto nehovoria. Ako slúži im to ako krásna zámienka na to, aby zakryli svoje šafárenie, rozkrádačky, ktoré tu štyri roky robili, a vykrikujú tu a vyčítajú niekomu alebo ľuďom, že vlastne na najvyšší prejav svojej vôle, ktorú môžu prejaviť v referende, ľudia minú 7 miliónov eur. Oni nás zadlžili o 15-tisíc miliónov eur a o tom nehovoria ani slovo.

 • Páni poslanci, ktorí ste začali protestovať, pán poslanec reagoval na pána predrečníka, kde hovoril o tom, že on má tiež také isté pocity, a zdôvodnil prečo.

  Takže, pán poslanec Jasaň, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, dobré vystúpenie, ale skôr do radu vlády a do radov koaličných poslancov. To, čo ste hovorili, že by sme tu mali riešiť a o čom by sme mali rokovať, by mala predložiť táto vláda. Ona už vládne, ako mne bolo v minulom volebnom období veľmi často hovorené, že nehovorte, čo bolo, ale čo je, lebo už vládnete. Začali ste vládnuť, predložte do parlamentu, čo a ako chcete robiť pre občanov.

  Toto dnešné alebo tohtotýždňové piate rokovanie Národnej rady vôbec nesvedčí o tom, že ste pripravení urobiť niečo pre týchto občanov. Ak to budete robiť, určite aj my sa k tomu veľmi radi pridáme. Vy nerobíte nič iné, len útočíte na bývalých predstaviteľov vlády a hlavne na Roberta Fica. Nič som od vás iné za toto obdobie, čo sme v parlamente, nepočul.

  Ďakujem pekne.

 • Ako posledný písomne prihlásený vystúpi pán poslanec Maďarič.

 • Vážený pán predsedajúci, pán predseda, dámy a páni, zdá sa mi, že s pánom Sulíkom, s jeho podporou to také jasné nie je. Vypočul som si prejavy predstaviteľov jeho dvoch koaličných partnerov, veľa obhajoby v nich nezaznelo, a vrcholní predstavitelia KDH, tí, myslím, že už radšej odišli. Možno je to preto tak, že doslova každý deň prináša nové a nové dôvody na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu parlamentu.

  Jedným z nich, ktorý rezonuje už dlhšie, je jeho snaha odstrániť z Bratislavského hradu jazdeckú sochu kráľa Svätopluka. Odstraňovanie sôch je nepochybne barbarstvo a odstraňovanie sochy Svätopluka je navyše protislovenský čin. Politik, ktorý toto urobí, by si mal byť vedomý, že v slovenských dejinách zostane zapísaný navždy a predovšetkým ako ten, ktorý potupil jednu z najdôležitejších tradícií slovenskej histórie, ten, ktorý dal odstrániť Svätopluka.

  Prečo sa vlastne Richard Sulík rozhodol bojovať so sochou Svätopluka? Určite nie preto, žeby pochyboval o historickom význame tohto panovníka alebo žeby tá socha urážala jeho estetické cítenie. Také veci ako slovenská história alebo umenie určite nie sú pre pána Sulíka také vzrušujúce ako napríklad lukratívne pozemky v Bratislave, ktoré je možné predať sebe samému a za pár mesiacov zarobiť na ich ďalšom predaji desiatky miliónov. To bolo, to bola zrejme, pán Sulík, tá vaša vlastná práca, ktorou ste sa tiež živili a na ktorú ste taký pyšný, ako ste nám to pred chvíľkou dokazovali.

  Politik Richard Sulík má na zápas s kráľom Svätoplukom iné dôvody. Politické a pragmatické. V určitom okamihu totiž sa zazdalo predsedovi marketingovej strany SaS, že odstránenie jazdeckej sochy je dobrá téma, ktorá sa môže zapáčiť niektorým jeho voličom a predovšetkým môže prekryť jeho vlastné kauzy a množstvo koaličných problémov. Spomedzi nich môžeme spomenúť neplnenie viacerých kľúčových volebných sľubov a súčasne zvyšovanie daní, alebo také maličkosti, ako je utajovanie spolucestujúcich v lietadle do Salzburgu alebo tolerovanie nezverejnenia mena človeka, ktorý sa pokúsil korumpovať poslanca Matoviča.

  Svätopluk sa dobre hodí aj na to, aby sa zabudlo na nehorázny zámer ovplyvňovať sčítanie hlasov v referende, čo médiá zhovievavo komentovali ako jazykový omyl. A pán Sulík naozaj dnes tu presviedčal, že "ovplyvniť" je "dohliadať". Ale ovplyvniť neznamená dohliadať. Ale vami nominovaní "dohliadači" môžu ovplyvňovať a vy ste ich k tomu aj inštruovali a to nie je faux pas, to nie je malicherná pohnútka, to je zločin proti demokracii. A vy ste už po tomto výroku mali sám odstúpiť z funkcie predsedu parlamentu.

 • Je to nepochybne nízka motivácia zakrývať vlastné prešľapy odstraňovaním sochy Svätopluka, ale čo sa dá čakať od kultúrneho barbara, ktorý sa zjavne domnieva, že dejiny Slovenska sa začínajú momentom, kedy bola schválená rovná daň.

 • Smiech v sále.

 • Aby sme však úplne pána Sulíka nepodceňovali, musím povedať, že jeho odvaha odstraňovať sochy nie je slepá. Aj on pochopil, že na odstránenie sochy potrebuje viac než len svoju drzosť. A tak si zostavil na zamýšľaný účel komisiu, presnejšie povedané, politický tribunál. Je príznačné, že novinári túto porotu zavádzajúco nazývajú komisiou historikov napriek tomu, že historik zaoberajúci sa stredovekom, skorým stredovekom, je v tejto komisii len jeden. Táto komisia bola zostavená presne tak ako v 50. rokoch minulého storočia, aby posvätila politickú objednávku. Preto bola starostlivo zostavená iba z tých ľudí, ktorí sa k soche Svätopluka už predtým vyjadrili kriticky. Odporúčania tejto politickej komisie už poznáme: sochu premiestniť. Ale dôvody sú pochybné a veľmi chabé.

  Podľa komisie odborníci na 9. storočie našli na soche toľko chýb, že sa dá preukázať, že nejde o sochu Svätopluka a je vraj len verejnou dohodou, že ju budeme takto nazývať. To je v oblasti posudzovania umeleckých diel naozaj unikátny názor. A ďakujem vám, pán Sulík, že ste nepoverili svoju komisiu posudzovaním sôch a obrazov iných historických postáv. Predstavte si napríklad tvrdenie o soche Árpáda v Budapešti, že nazývať toho muža na koni Árpádom je len akási verejná dohoda. A ako by dopadli početné obrazy a sochy napríklad Krista v renesančných scenériách alebo v rúchach, aké nikdy táto historická postava nemohla mať oblečené.

  Ďalším dôvodom na odstránenie sochy je údajne nevhodné umiestnenie na barokovom nádvorí Bratislavského hradu s podtónom, že špeciálne socha Svätopluka by mala byť umiestnená len na takom mieste, o ktorom vieme s určitosťou, že sa na ňom tento panovník vyskytol. Dá sa len žasnúť nad takýmto prísnym nárokom, ktorý neberie do úvahy, že Svätopluk je širším symbolom Slovenska, ktorý oprávňuje postaviť mu sochu prakticky kdekoľvek na našom území, nehovoriac o tom, že kráľ, ktorý stojí na začiatkoch aj našej štátnosti, patrí práve na čestné nádvorie Bratislavského hradu, ktorý je jedným zo symbolov nášho štátu.

  Dôvodom na odstránenie má byť aj dvojkríž na štíte jazdca, ktorý je pre komisiu diskutabilný. Ak však chceme vážne diskutovať o rovnoramennom dvojkríži na umeleckom diele a označovať ho takmer za fašistický, mali by sme byť potom dôslední a pozrieť sa napríklad na erb mesta Nitra, ktorého súčasťou je takisto rovnoramenný dvojkríž, pričom nie je vylúčené, že jeho korene siahajú práve do čias Svätopluka. A pýtam sa: Trúfne si slávna Sulíkova komisia povedať, že mesto Nitra má vo svojom erbe gardistický znak? A budeme v logike Sulíkovej komisie žiadať mesto Nitra, aby tento erb odstránila alebo zmenila? Ak je niekto diskutabilný a treba ho odstrániť zo štítu nášho štátu, je to práve Richard Sulík, pretože on robí hanbu Slovensku a degraduje funkciu predsedu parlamentu.

  Priťažujúcim dôvodom pre Svätopluka má byť aj to, že inštaláciou sochy sa údajne zviditeľnila politická strana SMER - sociálna demokracia pred voľbami. Áno, je pravdou, že ak táto socha bola odhaľovaná za účasti najvyšších ústavných činiteľov, v danom čase boli v týchto pozíciách viacerí predstavitelia strany SMER - sociálna demokracia. Richard Sulík by však mohol zájsť ešte ďalej ako komisia a mohol by obviniť slovenských voličov, že takúto nehoráznosť dovolili. No pripomeňme, že pri odhaľovaní sochy boli aj iní predstavitelia: súčasný prezident, dvaja bývalí prezidenti, siedmi župani, predstavitelia cirkví, viacerých spoločenských organizácií, mnohí občania a v neposlednom rade bol tento akt požehnaný aj listom morálnej a duchovnej autority Slovenska kardinálom Korcom. Kým on vo svojom liste konštatuje, že socha Svätopluka je požehnaním pre Slovensko, súčasný predseda parlamentu a jeho politická komisia ju považujú zrejme za prekliatie. Jednoznačne ide o zvrátený zámer Richarda Sulíka odstraňovať sochu významnej postavy našich dejín z toho dôvodu, že o nej rozhodla predchádzajúca garnitúra.

  Ak bude socha Svätopluka z Bratislavského hradu odstránená, bude to nevídaný precedens novodobých cenzorov a barbarov v našej histórii. Bude to dôkazom toho, že pre niekoho ešte stále môže byť na Slovensku kontroverzné všetko slovenské. Bude dôkazom toho, že si nevážime ani svoju históriu, ani samých seba. Bude to dôkazom nízkej, úbohej, barbarskej úrovne súčasného predsedu parlamentu a jeho pomáhačov. No predovšetkým to bude ďalší dôvod na to, aby bol z hradného vrchu odstránený Richard Sulík.

  Dámy a páni, a poviem to ešte tretí raz, nie Svätopluk, z hradného vrchu treba odstrániť Richarda Sulíka.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami pätnásti poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami. Posledný je pán poslanec Kaník.

  Takže, pán poslanec Krnáč, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán poslanec, v prvom rade ma prekvapuje, že vaša argumentácia sa vôbec netýka toho, čo je uvedené na samotnom návrhu, ale budiš. Tak keď je reč o, teda o tej soche Svätopluka, poviem vám len z technického pohľadu. Som človek, ktorý niekoľko rokov pracuje s koňmi, a mám skúsenosti s tým, ako sa kone správajú a ako sa s nimi pracuje. A poviem vám len jednu vec. Ja keď pozerám na tú sochu a každý, kto pracuje s koňmi, vám to potvrdí, ten výraz toho zvieraťa je výraz týraného zvieraťa. Ak toto má byť symbol Slovákov, tak potom sa hanbím. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Maďarič povedal hneď v úvode svojho vystúpenia vec, s ktorou sa dá podľa mňa s úspechom polemizovať. Povedal, že odstraňovanie sôch je barbarstvo. No on je mladý človek, ale človek by musel patriť k ešte existujúcej skupine našich občanov, ktorí sa domnievajú, že dejiny štátu začínajú víťazstvom pracujúceho ľudu vo februári ´48.

  Pretože v duchu teórie o barbarstve odstraňovania sôch by sa z kancelárie svojho ministerstva mal štyri roky pozerať na impozantnú sochu vodcu národov, najväčšieho génia ľudstva, génia jazykovedy, vojenskej vedy a všetkých vied sveta generalisima Josifa Vissarionoviča Stalina. Ten totižto stál pred oknami jeho ministerstva a barbari, dokonca ešte v tom čase na základe Chruščovových pohnútok, ho odstránili.

  Je možné, že pán minister Vážny by sa s úľubou pozeral na krásneho belavého Gottwalda, bez krvavých rúk, ktorý stál pod oknami jeho ministerstva. A vida, barbari ho odstránili dynamitom.

  Krajina by mohla byť zamorená najhroznejšími ľuďmi v podobe majestátnych sôch, ak by sa niekedy sochy neodstraňovali. Preto apriórne, a slovo barbarstvo použil pán exminister minimálne 20-krát, nie je barbarstvo odstraňovať sochu niečoho, čo nie je namieste, čo je nie je adekvátne a čo akýmsi spôsobom prieči zdravému rozumu.

  Je otázkou osobného názoru každého, čo si myslí o Svätoplukovi na nádvorí Bratislavského hradu. Ale téza, že sochy odstraňujú len barbari, by viedla k tomu, že by som chodil do práce na Univerzitu Komenského...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Maďarič, pán exminister kultúry, to bude osobne ku vám. Viete, keď hovoril váš pán predseda o ovplyvňovaní a, povedal by som, účelovo manipuloval s tým slovom, tak som sa neozval, ale vy ste exminister kultúry a ja si myslím, že profesná česť jednoducho nedovolí isté veci konať, tak ako keby matematik v záujme politickom tuná hovoril, že dva krát dva je päť, tak aj vy by ste nemali so slovom "ovplyvniť" manipulovať. Svätý František z Assisi ovplyvnil, a to uznáte, celé generácie ľudí. Ako? Zle ich ovplyvnil? Slovo ovplyvnil, tak ako ho posúvate do roviny, je čisto účelová manipulácia, ktorá profesne vám nepatrí. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Maďarič, bývalý minister kultúry, takisto by som mal, vy ste tu v rámci vašej nejakej až umeleckej licencie hovorili o protislovenskom čine, nejakej urážke estetického cítenia. Rozmýšľal som, bol som si tú sochu pozerať, strávil som v jej prítomnosti, keďže tam máme blízko poslanecké kancelárie, asi hodinu. Zdá sa mi, že tá socha sa prioritne hodí alebo hodila pred voľbami a teraz sa hodí aj na takéto vyjadrenia vám. Takisto, ako hovorí pán poslanec Fronc, Svätopluk ovplyvnil celé generácie a Svätopluk, ako vidíme, ovplyvňuje aj teraz, ale zdá sa mi výrazné zneužívanie tejto osobnosti na umeleckou licenciou prenesené, kto má kde skončiť a na akom hradnom vŕšku.

  Tak ja by som vás poprosil, aby, socha jednak sa neodstraňuje. Ja tu pozerám a čítam niečo ohľadom premiestňovania sochy. Existujú veci, ktoré z hľadiska vytvorenia sochy a kreácie v rámci umeleckej licencie osobitého autora je, tvorí veľké tenzie a takisto si myslím, že by nemala byť táto socha zneužívaná na takéto vyjadrenia.

  A poslednú vec by som mal, keďže váš kolega, pán predseda výboru pre médiá a kultúru hovoril o tom, že nazývame sa tu všetci poslancami, tak tiež by som vás chcel upozorniť na to, že sa bavíme...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Vážený pán poslanec Maďarič, aj vy ste pripomenuli hriech pána predsedu Národnej rady Sulíka, keď hovoril o ovplyvňovaní výsledkov referenda v okrskových referendových komisiách. Ale nepochybne toto budeme počuť ešte mnohokrát. Ale ja neviem, ako inak možno chápať tie slová pána predsedu Národnej rady ako tak, ako ich vysvetlil, teda že zástupcovia SaS v okrskových referendových komisiách majú dohliadať na korektný priebeh hlasovania.

  Domnievate sa snáď, že SaS pripravuje zmanipulovanie referenda, inštruoval svojich zástupcov v referendových komisiách, chcel to udržať utajené, ale náhodou sa pán predseda Národnej rady Sulík preriekol a prezradil to? To si naozaj vážne myslíte?

 • Ďakujem. Ja by som chcela len sa vyjadriť k tej časti vystúpenia, ktoré sa dotýka sochy a komisie. Spochybňovanie sochy kráľa Svätopluka a jeho umiestnenie na hradnom nádvorí je, dovolím si povedať s plnou vážnosťou, snaha po pošliapávaní sebavedomia nášho národa. Nikto, teda keby niekto chcel povedať, že svätý Václav, ktorý je umiestnený na Václavskom námestí v Prahe, je osoba, ktorá ani nie je zaznamenaná v historických prameňoch, a teda jej existencia je pochybná, tak by každý Čech prinajmenšom vytreštil oči a myslel by si o človeku, ktorý by toto, nie to, čo vyhlásil, ale ako to vyhlásil a čo spochybňuje, že je hádam pominutý na rozume.

  Vážení, keď niekto začne uvažovať nad tým, že Svätopluk sa nepodobá Svätoplukovi, no tak to je hádam sen. A keď som videla, že vážená komisia vystrčila do mediálnej arény nežné žieňa, pretože nikto z nich sa tam nedokázal seriózne posadiť, tak to je tiež zlý sen. A celé tie "tanečky" okolo umiestnenia a existencie sochy Svätopluka sú nepochopené a nemiestne.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Maďarič, beriem vaše dôvody na uvedené, ktoré sú uvedené v návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady, hoci s nimi nesúhlasím, ale pridávať k týmto dôvodom odvolávania jeho postoj k soche je už troška malicherné. Lebo určite nebol to pán predseda Sulík, ktorý inicioval hneď posudzovanie tejto sochy, nakoľko sa to udialo z úst a vyjadrení umelcov hneď po odhalení tejto sochy, a nerozhodol sám z vlastnej vôle, ale prizval k tomu aj odborníkov.

  Ja si ctím históriu tejto krajiny, ctím si dejiny slovenského národa a budem veľmi rád, keď bude stáť v hradnom areáli alebo aj na nádvorí dôstojná, zdôrazňujem, dôstojná socha Svätopluka, ale nie táto, ktorá má určité estetické vady. Však sa pozrite, čo tam na tej soche fotografujú japonskí turisti. Parafrázujúc s majorom Teraským, dobre, že ste nedali do rúk Svätopluka ľahký guľomet.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No ja asi budem všetkým teraz protirečiť, lebo sa veľmi teším, že táto debata o Svätoplukovi a o profesorovi Kulichovi takýmto spôsobom pokračuje, lebo keby si mal profesor Kulich so svojím Svätoplukom platiť takúto reklamu, tak by sa absolútne nedoplatil. A okrem toho si myslím, že konečne ľudia na Slovensku vedia, kto bol Svätopluk, vedia, za akých okolností vznikol, vedia niečo o našich národných dejinách tým pádom, no a jednoducho táto debata so všetkým zlým prináša aj dobré výsledky.

  Ale aby som sa teda vrátil k meritu veci a k tomu, o čom hovoril pán poslanec Maďarič. Pre mňa osobne nie je ani takým problémom v tejto chvíli diskusia o soche Svätopluka, o všetkom, čo s tým súvisí. Problém je pre mňa v súčasnosti komisia, ktorú určil pán predseda. A preto táto komisia, preto, lebo tá komisia, od začiatku bolo jasné a od začiatku táto komisia a všetci členovia v tejto komisii deklarovali, aký majú prístup k tejto soche absolútne negatívny. Z tohto dôvodu ten výsledok bol jasný, ktorý komisia musela vysloviť, a sa s ním aj takto rátalo. No ale navyše pani predsedkyňa tejto slávnej komisie celú túto komisiu a celú kauzu absolútne spolitizovala. To je, to je ten najväčší problém, s ktorým my sme nerátali, že sa tak stane. A jednoducho toto sa nemalo stať, lebo to vlastne dehonestuje akúkoľvek prácu tejto, a už to dnes môžem povedať, "komisie historikov", lebo historik je tam naozaj len jeden.

  Čiže ja si myslím, že debata o Svätoplukovi neskončila, bude pokračovať a, vážení, keď budete veľmi chcieť, tak bude aj mimoriadna schôdza k tejto téme.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán poslanec Maďarič, ja plne podporujem všetky slová, ktoré ste povedali vo svojom vystúpení, a zdá sa, že sa ukázalo, že tu sa neposudzuje socha podľa historických prameňov, ale podľa toho, ako kto pozná postavenie koňa, ako kto si pamätá z predchádzajúceho obdobia, kde stála socha Stalina atď., namiesto toho, aby sa viedla vecná debata napríklad o zložení komisie, čo hovoril pán poslanec Jarjabek.

  Veď predsa dať tam jedného odborníka z toho obdobia a dopredu vedieť, že sú to všetko ľudia, ktorí sa vyjadrili negatívne voči tejto soche, no tak jasný výsledok sa musel očakávať.

  Nedať tam napríklad profesora Kučeru, ktorý sa cieľavedome a dlhodobo zaoberá touto témou, to asi si zvykáme, že takéto iné názory sú neni dôležité a napokon v rámci nového prístupu k demokracii nie je potrebné ich poznať tak, ako ani poznať názor predsedu Najvyššieho súdu tu v tomto parlamente, pretože to nám nevyhovuje.

  Nuž a niektorí pripomínajú 50. roky a potom tie roky oteplenia, nuž ale potom urobme komisiu aj na všetky sochy, čo urobil pán Kulich. Aj tú, ktorá je teraz pred parlamentom. Veď tá je urobená rovnako pánom profesorom. Chcete v tom pokračovať, pán predseda parlamentu? Asi áno. Nuž ak by sme takto pokračovali ďalej, tak potom by sme museli prehodnotiť aj všetky sochy prvého československého prezidenta T. G. Masaryka, ktorý napríklad, keď mal nejaký hriech, vyznamenal najvyšším štátnym vyznamením prvej Československej republiky Benita Mussoliniho. Ideme takýmto spôsobom?

  Takže, pán poslanec, plne sa podpisujem aj ja pod tie slová, čo ste povedali, pretože neodznievajú tu žiadne argumenty, len pseudoodborné argumenty.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Maďarič, naňho budem predovšetkým reagovať a niektoré jeho vyjadrenia aj doplním. Chcem sa naozaj držať odbornosti.

  Viete, ja som mal dvoch učiteľov, profesorku Štefanovičovú a profesora Kučeru. Na rozdiel od profesora Kučeru, ten svoje názory nikdy nemenil, žiaľ, moja profesorka Štefanovičová ich v súčasnosti zásadne menila. A toto pre mňa osobne veľmi trápi. Viete si vy vôbec predstaviť, že by takáto diskusia o sochách významných dejateľov bola v Maďarskej republike alebo v susednej Poľskej republike?

  Viete vy vôbec o tom, že keď sa postavila socha majstra Jána Husa na Staromestskom námestí, aká bola veľká diskusia v tom období, či je to dobré, esteticky krásne, pekné alebo či ten Ján Hus tam patrí? A nakoniec tam stojí desaťročia, stáročia na tomto Staromestskom námestí.

  Vážení, naozaj vážme slová, nesúďme Svätopluka. Svätopluk patrí tam, kde stojí. A predovšetkým konečne som pochopil, čo znamená SaS: Svätopluk alebo Sulík.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne. Mňa v prvom rade upútalo to, čo hovoril kolega poslanec Maďarič, že s podporou pána Sulíka je to slabé. Nuž teda ak si myslí, že podpora závisí od množstva rétorických cvičení objednaných a straníckych čiarok, ktoré niekto dostane za to, že tu vystúpi, tak je na veľkom omyle. My považujeme pána Sulíka za človeka na svojom mieste, ktorý si robí svoju prácu tak, ako najlepšie vie, a zo dňa na deň je to lepšie. Čo sa týka...

 • Smiech v rokovacej sále a potlesk.

 • Čo sa týka diskusie okolo sochy Svätopluka pred vstupom do Hradu, tak k tomu asi len jedna veta. Táto socha patrí na strechu SMER-u a nie pred Hrad.

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, kľud! Pán poslanec Abrhan, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Maďarič, vy ste sa dožadovali vystúpení a vyjadrení vrcholných predstaviteľov KDH. Oni sa nevyjadrili preto, lebo niet sa k čomu vyjadriť. Vo vašom podaní návrhu sú dôvody, sú dôvody, ktoré vôbec nesúvisia s výkonom funkcie predsedu Národnej rady. Vy zdôvodňujete odvolanie predsedu Národnej rady tým, čo Richard Sulík konal a čo sa vám nepáči, že konal ako predseda strany. Z toho dôvodu nie je sa k čomu vyjadriť.

  Vo vašom odôvodnení nikde som nečítal o soche Svätopluka. Vy ste toto podanie rozšírili vo svojom vystúpení, iste ako exminister na to máte právo, ale chcel by som vás upozorniť, že aj tento dôvod je falošný. Predseda parlamentu k dnešnému dňu nerozhodol nijakým spôsobom o odstránení, premiestnení alebo posunutí sochy Svätopluka. Nijakým spôsobom. Dokonca na tlačovej konferencii na novinársku otázku, či po odporúčaní tejto komisie môže sa stať, že socha zostane na tom istom mieste, tak pán predseda povedal, že áno, aj takýto stav môže nastať.

  Takže ak nemáte dôvody, tak radšej takéto návrhy nepredkladajte.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Matovič, nech sa páči.

 • Pán poslanec, hovorili ste, alebo teda spomínali ste doslova, že je to naozaj nízka motivácia odstraňovať vlastné prešľapy alebo prekrývať vlastné prešľapy odstraňovaním sochy Svätopluka. Naozaj mi to pripadá, že aj celé toto odvolávanie predsedu parlamentu, aj debata o Svätoplukovi je práve vaša nízka motivácia prekrývať vaše vlastné prešľapy, aby sa o nich nehovorilo. Aby sme nehovorili o tom, ako ste rozkradli Slovensko, ako ste ho zadlžili. A naozaj celá táto schôdza je jedno veľké prekrývanie vašich prešľapov.

  A za seba môžem povedať, že tisíckrát radšej budem podporovať nejakého prostorekého Sulíka (smiech v sále) ako nejakého sociálne cítiaceho zlodeja a klamára.

 • Pán poslanec Maďarič krásne zakončil to, čo predseda SMER-u pán Fico začal, to všetko vlastne sa deje v jednom a tom istom duchu. Celá politika, ktorá je takýmito vystúpeniami vlastne nesená, je politika v duchu: "Robme cirkus, robme teátro, aby sme zakryli to, čo sme tu narobili." Pán Matovič to veľmi presne, mi to zobral z úst. Celé toto všetko slúži na jednu jedinú vec, všetky tie reči dokonca o Svätoplukovi, veď tu neodvolávame Svätopluka, ale Sulíka, slúžia na jednu jedinú vec (potlesk), zakryť tu katastrofálny výkon politiky, ktorý SMER robil štyri roky.

  Ja som si tu otvoril len tak stránku ukradli.sk a na prvej stránke tu vidím, keď sa tu hovorilo o 7 miliónoch za referendum, hneď nástenkový tender 350 mil., dotácie pre sociálne podniky 340 mil., tender na elektronické mýto 6 mld., súdny spor v kauze TIPOS 483 mld., predaj kvót CO2 dve miliardy. Toto je to, čo vy potrebujete zakryť! Dymová clona len na to, aby ľudia, médiá, všetci sa zaoberali takýmito hlúposťami, ktoré ste tu odprezentovali, a aby nevnímali to, čo naozaj túto krajinu buď posúva späť, alebo ju vracia dozadu. Vy ste ju štyri roky drancovali, štyri roky ste ju vracali dozadu a teraz nám bránite v tom, aby sme to mohli niekam posunúť dopredu, takýmto zdržovaním. Sto dní dať vláde na to, aby mohla rozbehnúť svoju prácu, to vám absolútne nič nehovorí. Keby sa to stalo vám, tak už tu robíte cirkus, že tu nikto si nectí demokraciu.

  Takže o toto ide. Robiť cirkus a divadlo a len v tom ste boli dobrí, nič iné poriadne robiť neviete.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Maďarič, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaník, no konečne sa SDKÚ prebralo, teší ma to.

  Pán poslanec Osuský, vy v snahe predniesť čo najsugestívnejšiu a najoriginálnejšiu faktickú poznámku ste si azda neuvedomili, že ste porovnali Svätopluka so Stalinom, ale možno, že to teda takto vnímate, a okrem toho ste aj porovnali demokratickú Slovenskú republiku s obdobím stalinizmu.

  Čo sa týka pána Dostála a pána Fronca, no pán Sulík nepoužil slovo "ovplyvniť" vo všeobecnom slova zmysle a to nebol ako svätý František, ale priamo so slovami "ovplyvniť sčítavanie hlasov". No sú proste jednoducho veci, ktoré akokoľvek chcete, nevysvetlíte. A či on nechtiac prezradil zámer, alebo neprezradil, je nepodstatné. Je to absolútne neprijateľný, škandalózny výrok od predsedu parlamentu demokratického štátu. Pán Dostál, môžete to vysvetľovať akokoľvek chcete.

  A čo sa týka toho, že odstránenie sochy, pán poslanec Gál, sa vám môže zdať niečo malicherné. Táto socha je symbol. Pod touto sochou boli uložené, bola uložená zem zo všetkých kútov Slovenska. Bola požehnaná aj listom kardinála Korca. Čiže odstraňovať tento symbol, už zámer odstraňovať tento symbol je podľa mňa neprípustný a to, že ten zámer pán predseda Sulík má, to dokazuje, akými ľuďmi obsadil komisiu. Tí ľudia nemohli dať ani iné odporúčanie, ako dali. To znamená, že si stojím aj za tým, že to je dostatočný dôvod tiež na to, aby bol pán Sulík odvolaný.

  A je moje slobodné právo poslanca akékoľvek dôvody dnes uvádzať a aj ich nejakým spôsobom argumentačne podporovať, takže nechápem, prečo ste taký zaskočený, že uvádzam aj sochu Svätopluka.

 • Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Traja. Štyria, piati, šiesti, siedmi.

 • Smiech v sále.

 • Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Posledný pán poslanec Číž.

  Pani poslankyňa Belousovová, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, panie poslankyne, témou dnešnej mimoriadnej schôdze je návrh skupiny poslancov na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Sulíka.

  Na úvod chcem povedať, že nie sme naivní, aby sme si mysleli, že tento návrh snáď prejde. Vládna koalícia je na začiatku svojho obdobia a túžba po moci prehluší hlas svedomia aj logiky, ktorý by vám možno povedal, že pán Sulík nemá čo robiť na poste predsedu Národnej rady, to jest byť jedným z troch najvyšších ústavných činiteľov tejto republiky. Lenže povolebné koaličné počty nepustia. Aby mohol existovať a fungovať váš povolebný koaličný zlepenec, musela SaS prispieť svojimi 22 hlasmi tesnej parlamentnej väčšine aj za cenu, že sa predsedom Národnej rady Slovenskej republiky stane človek absolútne nespôsobilý zastávať túto funkciu. Prečo?

  Budem hovoriť len o niektorých dôvodoch, pretože je ich strašne veľa. Napriek tomu, ako som povedala, že vieme, že návrh na odvolanie predsedu parlamentu pána Sulíka neprejde, Slovenská národná strana bude hlasovať za jeho odvolanie.

  Chcem povedať, že nie je to ani výsledok politických nejakých dohôd medzi SMER-om a Slovenskou národnou stranou, pretože žiadne politické rokovania na túto tému neboli, teda na tému odvolania pána Sulíka. Je to možno na škodu, to len tak do našich opozičných radov, napriek tomu Slovenská národná strana bude hlasovať.

  A prečo teda podporíme tento návrh na odvolanie pána Sulíka? Je to preto, že je zásadný rozdiel - to, čo tu ešte nepadlo - medzi hodnotami, ktoré vyznáva pán Sulík a jeho strana, a hodnotami, ktoré vyznáva Slovenská národná strana a ktoré by mali byť hodnoty ľudské a demokratické. Pokúsim sa aspoň niektoré uviesť poporiadku, i keď možno kuso.

  Pán Sulík a jeho strana verejne a programovo obhajuje dekriminalizáciu marihuany, ani slovom však nespomenie, že dekriminalizácia drog, ktorú on obhajuje, prispieva ku kriminalizácii spoločnosti a spôsobuje nešťastie a zničené životy mnohých, mnohých ľudí.

  Pán Sulík a jeho stranícki kolegovia verejne ešte pred voľbami obhajoval prerušenie tehotenstva až do 8. mesiaca života plodu. Nehovorím už o tom, že verejne - a preňho, ako je typické, dostatočne chrapúnsky - dehonestoval aj ženy, ktoré sa postavili na odpor proti týmto jeho programovým ponukám alebo tézam. Pýtam sa, či nie je legalizácia vraždy nevinného a ešte nenarodeného dieťaťa vraždou? A čo na to hovoria kresťania z KDH a SDKÚ? Pretože v názve "kresťansko" máte. Aké ľudské hodnoty to pán Sulík vyznáva?

  A prečo to hovorím? Pretože Slovenská republika je štát, v ktorom viac ako 80 % obyvateľov sa hlási ku kresťanstvu, ku kresťanským hodnotám, a ja vám chcem položiť otázku: Ako môže byť na čele parlamentu kresťanského štátu de facto človek, ktorý vyznáva, teda štátu, ktorý vyzná väčšinovo kresťanské hodnoty, človek, ktorý ich programovo neuznáva a popiera?

  Pán Sulík absolvoval, a to je ďalší dôvod, príklad tú spomínanú večeru so svojimi hosťami v Salzburgu. Až po výzve verejnosti, keď sa to prevalilo, predložil doklad, že cestu lietadlom si platil, v poriadku. Pán Sulík je však verejná osoba, je, opakujem to aj preňho, aby si to uvedomil, druhý najvyšší ústavný činiteľ v tomto štáte. Jeho morálnou aj ústavnou povinnosťou je povedať, s kým bola večera, kto tam bol a o čom sa hovorilo. Alebo potom si máme myslieť, že to bola večera vďačnosti jeho zahraničným a domácim sponzorom za volebnú kampaň, a tým aj výsledky volieb a nejaké prísľuby do budúcnosti?

  No, spomeňte si, vážená koalícia, aký cirkus ste robili ohľadom návštevy ministra Počiatka na lodi. Teraz sa chcem opýtať, páni z koalície a takisto aj z médií, vy ste vtedy robili kravál, doslova kravál v médiách aj v parlamente a prečo dnes mlčíte, vážení páni z koalície? Prečo?

  No odpoveď je tiež, ja som to v úvode povedala, pretože aj vy potrebujete hlasy SaS a vlastnému svedomiu, sediac na teplých miestach, zapchávate ústa.

  Pán Sulík, a to tu bolo dostatočne rozoberané, vlastne odsabotoval vlastné referendum. Odsabotoval vlastné referendum, pretože už ho nepotrebuje, naopak, politicky mu škodí a pravdepodobne to budú vyhodené peniaze, tých 7,2 mil. eur. Zoberte, že tých 7,2 mil., keď premeníme ešte na koruny, aby tomu ľudia lepšie rozumeli, a dali by sme napríklad ľuďom z vytopených oblastí len, čo ja viem, okolo 200-tisíc alebo tých 270-tisíc, ako to vychádza, tisícka ľudí na východnom Slovensku v tých najviac postihnutých povodňami oblastiach alebo na severe, aj nás na Kysuciach, by dostali viac ako 200-tisíc korún a mohli by si za to kúpiť stavebný materiál a zreparovať a nejakým spôsobom si pomôcť. Takto sú tieto peniaze vyhodené na to, čo ja nazývam pokračovanie predvolebnej kampane SaS. Veď referendum bolo vlastne o volebnej kampani SaS a referendum, ktoré bude teraz, je pokračovanie tejto kampane. Len je tu jeden rozdiel. Kampaň ste si robili, mimochodom, ste hovorili o tom, že vaša kampaň stála niekoľko 100-tisíc eur, tak to je skutočne výsmech zdravému rozumu, pretože pán Sulík lietal ako modrý superman nad celým Slovenskom na takom počte bilbordov, že je výsmech hovoriť, že ste na to minuli pár stotisíc. Lenže vtedy je rozdiel. Vtedy ste si to platili za peniaze sponzorov, ale teraz to chcete zaplatiť z peňazí daňových poplatníkov, ktorí by to potrebovali na niečo iné.

  Ja hovorím za Slovenskú národnú stranu, hovorím aj za seba osobne, že ja sa referenda nezúčastním, pretože všetky otázky, na ktoré sa pýtate v referende, sedíte v laviciach, máte väčšinu, môžte všetko splniť koaličnou väčšinou. Dajte si návrhy zákonov, odsúhlaste ich a nemusí sa vyhadzovať toľko peňazí, ktoré by sa dalo použiť inde.

  Teda ja vyzvem aj svojich sympatizantov, sympatizantov Slovenskej národnej strany, z logiky vecí, čo som povedala, že je to pokračovanie vlastne volebnej kampane SaS, naši členovia, členovia Slovenskej národnej strany, a naši sympatizanti nie sú volebnými aktivistami SaS a pána Sulíka. My odmietame robiť jeho povolebnú kampaň, a preto sa referenda nezúčastníme.

  Ďalej k referendu ešte by som chcela zopár poznámok, okrem peňazí. Pán Sulík si je vedomý, že referendum bude politické fiasko. A to je skutočný dôvod, o ktorom nehovoril, a preto nenominoval do Ústrednej volebnej komisie vlastne svojho zástupcu. Nijaké zabúdania. On ich nominoval tam, kde chce znížiť riziko svojho fiaska, teda do okrskových komisií, a otvorene povedal o tom, že nerozpakuje sa ústavný činiteľ, predseda zákonodarného zboru, hovoriť o tom, že tam budú na ovplyvňovanie. Už tu sme počuli právne, jazykové rozbory slova ovplyvňovať. No ako môže ovplyvňovať ten člen vo volebnej komisii výsledok? No jedine tak, že bude robiť ešte nejakú volebnú kampaň.

  V nedeľnej relácii STV "O 5 minút 12", myslím, že to bolo "O 5 minút 12", pán Sulík vysvetľoval, že zabudli nominovať svojich reprezentantov do Ústrednej volebnej komisie a že teda v tých okrskových, ako bolo povedané, ich dali kvôli ovplyvňovaniu sčítania. Naozaj mi to pripomína príhodu, ktorú mi rozprával jeden pán ešte z čias socializmu, a ona, táto príhoda, s ktorou sa s vami podelím, pripomína to vysvetľovanie pána Sulíka.

  Pán Sulík, Komunistická strana mala tiež lektorov, ktorí mali ľuďom vysvetľovať vyhlásenia a rozhodnutia vyšších činiteľov a orgánov strany, teda KSS. Na jednom takomto školení sa jeden lektor rozčuľoval a druhý sa ho pýta, že: "Čo to nevieš ľuďom vysvetliť?" A on povedal: "Viem, ale sám to nechápem." Čiže to je vlastne to isté, čo vy stvárate v televíznych reláciách okolo referenda.

  Tak ste vy pôsobili, pán Sulík, aj v tejto televíznej relácii. Vysvetlenie bolo klasické a možno stráviteľné, len vy nechápete, že ako vysoký ústavný činiteľ zodpovedáte, a predstaviteľ zákonodarného zboru, aj za činnosť, zákonodarnú činnosť a vlastne týmto svojím spôsobom správania dávate návod celej politickej, ale nielen politickej reprezentácii zhora dole, že ako je možné v záujme cieľa proste vysvetľovať všetko a konať absolútne bez škrupulí za hranou zákona.

  Toto vaše správanie aj vysvetlenie je dané tým, že vnútorne osobnostne nemáte zakomponované demokratické a ľudské hodnoty a určite nemáte zakomponovanú ani elementárnu slušnosť, čo ste viackrát predviedli v Národnej rade, ale aj na televíznych obrazovkách, a preto nepatríte, práve pre tieto vaše vnútorné danosti, na post predsedu Národnej rady.

  Chcela by som, aby ste moje slová nebrali nejako, alebo výhrady, osobne. Osobne proti vám nič nemám, ale hodnotovo ako verejný činiteľ zlyhávate. Pod týmto sa podpisujem a podčiarkujem. Toto sa nedá naučiť ani nadrilovať za pár chvíľ, v ktorých ste vo funkcii. Vaše konanie ukazuje vaše charakterové nedostatky a vaše, neurazte sa, hodnotové, vašu hodnotovú vykoľajenosť.

  Ja si spomeniem, že keď som s vami bola v jednej diskusnej relácii pred voľbami, v "De facto", kde bol moderátorom súčasný pán minister kultúry, ktorý potom na druhý deň akoby urobil náhle rozhodnutie a odišiel do strany SaS a vtedy tam kopal tiež za SaS, a to tak na okraj, vy ste hovorili o tom, že máte heslo: "Krásavec nie som, ale hrám fér." Myslím si...

 • Reakcia z pléna.

 • Alebo fešák, to je už jedno.

  Myslím si, že jednoducho s tou prvou časťou sa dá súhlasiť, ale to, čo ste predviedli v politike, svedčí o tom, že...

 • Smiech v sále a potlesk.

 • ... nehráte fér.

  Pretože, pán Sulík, vaše vyjadrenie k referendu nie je náhoda. Totiž do tejto kategórie, ako bolo podobné vyjadrenie, patrí aj list, ktorý ste ako predseda parlamentu, vraj na náklady parlamentu, poslali starostom a primátorom s tým, že majú prispieť k úspešnosti referenda a ľudí vyzývať k účasti aj mestskými a obecnými rozhlasmi.

  Čert zober tých, ako bolo povedané, 2 500 eur, čo stáli známky. Pointa je inde, problém je inde. Vy si ako ústavný činiteľ, ste si dovolili niečo, čo od roku 1989 v tomto štáte ste sa, ešte nestalo. Jednoducho vraciate nás pred rok ´89 a svojou výzvou robíte psychický nátlak na starostov a primátorov, ktorí oprávnene môžu mať obavy, že ak nebudú vašimi aktivistami a cez rozhlas a inak občanov nevyzvú, tak ponesú potom dôsledky vrátane dôsledkov toho, že im viete vrátiť toto ako člen vládnej koalície, ktorá má dôležité rezorty, ministerstvo hospodárstva a ďalšie. Takéto nátlakové metódy, takéto direktívy sa diali za čias komunizmu, keď všetci museli rozpracovávať uznesenia a rozhodnutia straníckych činiteľov a orgánov.

  Takže, pán Sulík, blahoželám vám, pán predseda demokraticky zvoleného parlamentu, k takýmto postupom! Blahoželám vám k takémuto chápaniu princípov demokracie!

  Pán predseda, vy sa však aj ináč chováte ako nedemokratický funkcionár, dokonca horší ako niektorí komunistickí činitelia. Stalo sa typické pre vládnu koalíciu, že obviňuje kdekoho z bolševizmu, ale bolševizmus si nesiete vy sami v sebe. On sa prejaví vtedy, keď sa človek dostane k moci. A u pána Sulíka je to úplne, úplne číro-číro viditeľné.

  A teraz sa znovu vrátim aj k likvidácii sochy kráľa Svätopluka. Pán predseda, veď vami vymenovaná komisia na posúdenie sochy Svätopluka, spôsoby, obsadenie a kreovanie, nie je o nič horšia, ako boli robené normalizačné komisie v 70. rokoch. Aj sa táto komisia správa tak a také sú aj výsledky. Veď keď tam ľudia videli, kto je členom tej komisie, dopredu bol jasný výsledok. Veď skutočne ste odmietli takú kapacitu ako profesora Kučeru. Čiže vy máte bolševistické metódy, pán Sulík, a to si myslím, že je to hrozné, že sedí na čele Národnej rady demokratického štátu človek s bolševistickým vnímaním a vôbec zmýšľaním! A môžete si do programu dať niečo iné.

  Chcem sa vás opýtať ešte k tejto komisii. Na základe akých kritérií bola zostavená komisia? Akú mala metodiku práce? Aký je potom hodnoverný a objektívny jej výsledok? Je to diletantský a nedemokratický prístup.

  A ja vám poviem, čo vám vadí na soche kráľa Svätopluka, prečo ste sa chytili tejto témy. Preto, že Svätopluk je symbolom zjednotenia Slovákov. Opakujem, Svätopluk je symbolom zjednotenia Slovákov. To, či už bol kôň taký, hentaký alebo, to sú proste malicherné detské blbosti. Svätopluk je jednoducho symbol a vy sa bojíte národnej jednoty a uvedomenia Slovákov ako národa. Tvárite sa ako superdemokrat odchovaný Západom. Tam ste vyrastali, a pritom sám používate bolševistické, nedemokratické metódy. Sochy, ja súhlasím s pánom Maďaričom, rúcajú barbari. Sochy sú svedectvom histórie, dejov. Mne by nevadilo, keby boli hocijaké sochy, aj tých najväčších diktátorov. A viete prečo, demokrati, pán Osuský a spol.? Aby si ľudia uvedomili, že takéto niečo ľudstvo zažilo a aby malo memento, že to už zažiť nechce. To si myslím, že je pointa sôch.

  Napríklad viem o tom, že v Taliansku majú, myslím, v Ríme, pylón, ktorý je postavený, na ňom je napísané "Duce" a je postavený Mussolinimu. Oni ho nezrúcali, pretože to boli ich dejiny, a tento pylón je symbolom toho, že touto cestou Taliani nikdy ísť nechcú. Iba ten, kto sa chce tváriť demokraticky a podlizovať niekomu, rúca sochy.

  Pán predseda Sulík, nebudem už ďalej rozvíjať všetky vaše nedemokratické politické prešľapy. Médiá ich priniesli povinne, lebo už sa aj tí, ktorí vám fandia, nemohli pred tým zakrývať oči.

  Uvediem však, že vy nemáte ani len spoločenské predpoklady na zastávanie funkcie. Spomeniem napríklad to kladenie vencov na Javorine, kde ste prišli v rifliach. Viete, môžete vy hovoriť, že chcete tak osloviť mladých voličov, že chcete tak dokumentovať, ako ste s prostým ľuďom bližšie a neviem čo. Ale určite nie ste! Pretože tí si nemôžu, tí ľudia, ktorí chodia ako naozaj normálni, obyčajní ľudia, a vy sa chcete aspoň oblečením pokrytecky k nim priblížiť, oni jednoducho nemôžu si dovoliť, tak ako ste sa vyjadrili, v tom Salzburgu kulinárske zážitky na molekulárnej úrovni za niekoľko desiatok tisíc korún. A to, že idete napríklad na Javorinu klásť veniec v rifliach, vy si nevážite ani tých mŕtvych. Vy si skutočne nevážite ani tých mŕtvych, ktorých sme povinní povinnou úctou. Zbytočne sa niektorí usmievate.

  A na tom neformálnom stretnutí s diplomatmi. Viete, choďte si, ako chcete, keď vás nikto nevidí. Ale všade vás vidia, ste, bohužiaľ, reprezentant, bohužiaľ, Slovenskej republiky aj vo voľnom čase. Takže...

  A nechcem už spomínať Liberálny dom. Ten tu ešte nikto nespomenul. To bol čo? Príspevok transparentnosti, čestnosti?

  Na záver. Vrátim sa ešte raz k tomu vášmu pamätnému mottu volebnej kampane, teda "Fešák nie som, ale hrám fér". S prvým tvrdením súhlasím a vy s ním asi ťažko niečo urobíte. Ak by ste však chceli naplniť druhú časť tvrdenia, museli by ste sám odstúpiť z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže to však ste neurobili doteraz, musela byť táto schôdza, keďže na rozdiel od vás sa snažím brať veci fér aj ja, aj poslanci klubu Slovenskej národnej strany, budeme v rámci tej fér hry hlasovať za vaše odvolanie. Pretože toto hlasovanie nie je len o vás, pre nás je to aj hlasovanie o tejto koalícii, o jej politike, ktorú robí tak, že negatívne dopady si odnesú jednoduchí ľudia. Je to aj hlasovanie o štýle politiky, ktorú tu predvádzate niekoľko týždňov v podaní vládnej koalície a z ktorej je skutočne normálnemu človeku zle.

  Pán Sulík, vám sú na míle vzdialené hodnoty demokracie, vám je na míle vzdialené všetko, hlavne čo je národné. Svojím správaním tieto hodnoty pošliapavate. Svojím správaním robíte hanbu Národnej rade Slovenskej republiky aj Slovenskej republike.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pani poslankyne Belousovovej sa prihlásili pán poslanec Peter Osuský, ďalej Juraj Blanár, Ľudovít Kaník, Ondrej Dostál, Igor Matovič. Celkom piati poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou na vystúpenie predrečníka.

  Slovo má pán poslanec Peter Osuský, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, na úvod len ozaj malé jazykové okienko. To slovo "boľševistický" trhá uši. Prídavné meno od slova "boľševik" je "boľševický". Tým som jazykové okienko uzavrel.

  Prosím vás, znova a znova sa tu demagogicky napáda náklad 7 mil. eur na vykonanie referenda. Bolo, samozrejme, v možnostiach všetkých zákonodarných zborov prijať takú úpravu, ktorá napríklad pre to, aby referendum mohlo sa konať, bude vyžadovať 3 mil. A tým pádom je táto otázka míňania peňazí vyriešená. Toto referendum sa koná plne v súlade so zákonmi. Náklady naň sú absolútne v súlade s tým, že táto krajina počíta so zákonom o referende. Hovoriť o povodňových škodách v súvislosti s takto minutými peniazmi je skutočne priečeniu sa platným normám. Iná vec, že by sa dalo hovoriť o povodňových škodách v súvislosti s nástenkármi a tendristami, prípadne v súvise s garážovými firmami, teplými vzduchmi a podobne. To by bola možno téma, kde by sa našli peniaze na povodňové škody. Ale ak sa míňajú v súlade so zákonom, ťažko povedať, že je, sú vyhadzované.

  Pokiaľ ide o tú opakovane potvrdenú tézu, že len barbari búrajú sochy, ako ste sa k tomu prihlásili, tešilo by ma vidieť vašu reakciu povedzme na sochu sv. Štefana na dnešnom námestí SNP alebo na sochu admirála Horthyho v Košiciach, keby sme takú zdedili. Iste by ste s rovnakou intenzitou bránili Horthyho i sv. Štefana, pretože sú dokumentmi histórie.

  A úplne posledná poznámka. Skutočne stojí na Foro Italico mramorový obelisk, v ktorom je vytesané "Dux Mussolini" a skutočne je to pre Talianov dokumentom doby. Keby ste tam boli, videli by ste, ako vyriešili túto otázku, ktorá je možno na hrane, ale každopádne, keď si to celé zabsolvujete...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďalej s faktickou poznámkou bude vystupovať pán poslanec Juraj Blanár. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, dovoľte, aby som dodal do vášho vystúpenia zopár ešte informácií práve v tej časti, kde ste hovorili o obsadení okrskových komisií stranou SaS a povedzme petičným výborom a neobsadením práve do obvodných volebných komisií, teda referendových komisií a Ústrednej referendovej komisie.

  Nuž, ono je to asi práve preto, že ten prístup SaS čisto podnikateľsko-marketingový bral do úvahy čisto len tie pozície, ktoré sú platené a tie sú platené len v okrskoch, lebo na obvodoch ani v Ústrednej volebnej komisii nie sú platené. Nuž a keď to zoberieme z tohto pohľadu, bolo povedané, že 6-tisíc okrskových komisií, pán Sulík spomínal, bolo obsadených. Pokiaľ viem, tak strana SaS ani toľko členov nemá, takže musela v každom prípade sa veľmi snažiť, aby obsadila ľudí, ktorí nie sú ani ich členmi, a dostali zaplatené. Len ma mrzí, že už pri tom poslednom ste mohli sa zložiť, tak ako ste sa zložili na ten Liberálny dom, na mzdy tých, ktorí by vás zastupovali v obvodných volebných komisiách aj v referendovej komisii, a nie sa hlúpo vyhovárať, že ste jednoducho zmeškali termín.

  Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Ľudovít Kaník, nech sa páči.

 • Vážená pani poslankyňa, ja len k tomu hraniu sa a zneužívaniu histórie na politickú debatu, tu znova poviem, toto nie je schôdza o odvolaní alebo potvrdení Svätopluka, ale Sulíka a vtláčanie nám do toho, že si nevážime slovenskú históriu pre vzťah k nejakej soche. Každá socha môže byť kritizovateľná, nech zobrazuje hocikoho. Ja za seba poviem, ale myslím si, že hovorím za všetkých alebo takmer všetkých, ale určite za všetkých poslancov, my si slovenskú históriu nielen vážime, my sme na ňu veľmi hrdí. Takisto sme hrdí aj na Svätopluka, aj na všetky ostatné kniežatá, kráľov, cisárov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že táto krajina sa nejak vyvíjala a nejak bola spravovaná. Ale nevtláčajte nám, že keď s niečím nesúhlasíme, takže spochybňujeme slovenskú históriu. Je to plytké, je to také povrchné. Bavme sa skutočne o podstate veci a neuznanie alebo kritizovanie sochy kohokoľvek ešte neznamená, že to znamená neuznanie toho, koho tá socha mala zobrazovať, ale, žiaľbohu, sa jej to asi moc dobre nepodarilo.

 • Pán poslanec Ondrej Dostál s faktickou poznámkou.

 • Vážená pani poslankyňa Belousovová, hovoríte, že odmietate robiť kampaň referendu, no ale nejako sa vám to nedarí. Ja si myslím, že strana SaS by sa vám osobne, ale najmä, samozrejme, SMER-u, mala poďakovať za to, že ste pomohli zviditeľniť tému referenda v tomto období. Pretože táto schôdza a mediálny rozruch, ktorý vyvolávate, tú tému zviditeľňujú oveľa viac, ako neviem koľko biliardov má strana SaS zaplatené.

  Niektoré argumenty, ktoré ste použili, však špeciálne z vašich úst pôsobia trochu komicky. Ak hovoríte o vyhodených peniazoch na referendum v súvislosti s tým, čo by sa dalo z tých peňazí pomôcť občanom poškodeným povodňami, tak ak by sme inak robili nástenkové, emisné a podobné tendre, tak tu môžu byť povodne ešte ďalších 20 alebo aj 100 rokov a nebude problém bohato odškodňovať všetkých poškodených.

  Keď spomínate let alebo výlet pána Sulíka do Salzburgu, tak nemôžem sa ubrániť úsmevu, keď niečo také hovoríte práve vy, keďže váš predseda mal v minulosti tiež vážne problémy s vysvetľovaním a objasňovaním svojich letov aerotaxi, stíhačkami a podobne.

  A kladenie vencov v rifliach, verejné vystupovanie? No, spomínam si na jedno verejné vystúpenie pri odhaľovaní dvojkríža, kde váš predseda, a teda zrejme budúci protikandidát na post predsedu SNS, vystupoval evidentne - a sám to priznal - podgurážený ríbezľovým vínom.

 • Ďalej vystúpi Igor Matovič s faktickou poznámkou, nech sa páči.

 • Pani poslankyňa Belousovová, spomínali ste vo vašom prejave vraždy nenarodených detí. Ja sa preto potom chcem opýtať, či ste aspoň jeden jedinýkrát v tomto parlamente vy osobne a strana SNS navrhla alebo podporila nejaký zákaz vraždenia nenarodených detí. Viem, že ste to neurobili. A myslím si, že je to čisto iba preto, lebo ste obyčajní farizeji a pokrytci.

  Hovorili ste potom, že referendum je v podstate pokračovanie kampane SaS. Bol by som potom veľmi rád, aby aj SNS pokračovala v predvolebnej kampani, kde ste sľúbili obetiam povodní, že im všetci poslanci za SNS darujete svoj prvý poslanecký plat. Dnes sme dostali na účet už svoj druhý plat a ja som stále v médiách nepostrehol, že by poslanci za SNS svoje platy obetiam povodní darovali.

  Chcem vám tiež nažalovať niečo také trošku osobné, že ako ste začínali vystupovať, tak jeden váš opozičný kolega mi tak do uška pošepol, doslova citujem, "Anču počúvať nebudem" a odišiel. Chcem vás preto poprosiť, aby ste sa správala demokraticky a v tej svojej opozícii to trošku tiež demokraticky prefackala.

  Za seba vám môžem sľúbiť v súvislosti s tým, čo sa stalo, že už o vás budem písať len ako o dáme, ale na druhej strane - zase aby ste si nenamýšľala - na základe vášho správania a vyjadrovania ste pre mňa takou dámou ako váš kolega Slota abstinentom.

 • Reagovať na faktické poznámky bude teraz pani poslankyňa Belousovová, nech sa páči.

 • V prvom rade by som chcela zareagovať na vás, pán predsedajúci, ak rozpráva od veci, čo bolo celé vystúpenie pána Matoviča, máte mu zobrať slovo, naštudujte si rokovací poriadok.

  Pán Osuský, takisto jazykové okienko za jazykové okienko. Táto krajina, vám opakujem s nekonečnou trpezlivosťou, sa nazýva Slovenská republika.

  A takisto na pána Sulíka by som adresovala viaceré otázky. Výraz jeho demokratickosti je aj to, že ani nesedí pritom, keď poslanec chce od neho odpovede na otázky. Myslím, že to hovorí o všetkom.

  Pán Osuský a pán Kaník, vy ste si vytrhli z toho, čo som hovorila, jedine jedno a na to ste reagovali, a to bola socha Svätopluka. To znamená, že všetky ostatné argumenty, ktoré sa týkali nespôsobilosti pána Sulíka vykonávať funkciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, sú pravdivé, pretože na tie ste reagovať nevedeli ani ste reagovať nemohli.

  Pán Dostál, ja som nepovedala, že my robíme kampaň referendu. Ja som hovorila o tom, že my nie sme aktivisti strany SaS. Môžte si pozrieť záznam. A o vyhodených peniazoch hovorme aj v súvislosti so 111 mld., ktoré Dzurindova vláda, neviem, či ste boli vtedy v parlamente, venovala na oddlženie bánk, ktoré následne vyčistené, oddlžené kúpili zahraniční investori.

  Pán Matovič, vy ste vedľa ako vždy, a nielen teda v tom vašom príspevku, pretože si zoberte moje hlasovanie. Ja som, čo sa týka interrupcií, podporila v minulom období. Vy sa naučte, vám dobre radím, ako sa volám, a prestaňte trieskať sprostosti, lebo moje výchovné metódy sú dostatočne účinné - si to zapamätajte!

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Do rozpravy je ďalej prihlásený pán poslanec Martin Poliačik. Martin Poliačik, registrujem, nie je v rokovacej sále, prepadá mu poradie.

  Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Pavol Paška, nech sa páči.

 • Pán podpredseda, dámy a páni, pán podpredseda Národnej rady, dovoľte, aby som ako jeden z navrhovateľov zaujal svoje stanovisko k návrhu na odvolanie pána predsedu Národnej rady Richarda Sulíka a aby som sa pokúsil veľmi vecne zargumentovať jednu z rovín, ktorú sme v návrhu interpretovali. Pokúsim sa, aj keď možno sem-tam odbehnem, lebo už to tak je, hovoriť najmä o poškodzovaní dobrého mena nielen Národnej rady, slovenského parlamentu, ale aj celej Slovenskej republiky z pohľadu nášho spoločného európskeho domu.

  Aby to bolo zrozumiteľné, čo chcem povedať, začnem príbehom. Príbehom, ktorý začali snívať milióny Slovákov po zmenách v roku ´89, kedy, chválapánabohu, generácia politických lídrov pochopila, kde je esencia našej budúcnosti, nášho bytia a kedy sa začal formovať veľmi úspešný príbeh našej európskej integrácie a nášho súčasného európskeho bytia.

  Taký obraz, ktorý je možno dnes veľmi symbolický, pretože tiež súvisí s referendom, a už o tom bola dnes reč, je pohľad na korzo pod Michalskou bránou, kde pri jednom stole v kaviarni, ktorú nebudem menovať, aby som neporušil zákon, sedia všetci, ešte raz zdôrazňujem, všetci lídri politických strán na Slovensku a zanechávajú odkaz ľuďom, že niet inej cesty, len cesta integrácie ako budúcnosť Slovenska ako samostatnej krajiny a cesta Slovákov ako svojprávneho, emancipovaného národa.

  Prečo o tom hovorím? Aj dnes máme pred sebou referendum, ale na rozdiel od tohto obdobia spojeného s pozitívom, s perspektívou a s budúcnosťou Slovenska je referendum, ktoré nás čaká 18. septembra, žiaľ, spojené s manipuláciou, nezodpovednosťou, zneužívaním, porušovaním ústavnosti, jednoducho všetkým tým, čo sme si kedysi dávno všetci tí, čo sme pri tom boli, ani vo sne nemysleli, že nás ešte môže postretnúť.

  Teraz trošku odbočím. Tomáš sa smial, lebo ma pozná za tie roky. Sledoval som minule zábery z odchodu amerických jednotiek z Iraku. Bol tam prestrih na amerického vojaka, ktorý sa tešil a hovoril: "Is been done", všetko hotovo. Keď o takýto, o takýto, takýto, nechcem použiť, pejoratívny výraz, prešlo prvé referendum o našej európskej integrácii a všetci sme sa, chválabohu, tešili, ani som si nemyslel, že môže nastať situácia, v ktorej sme sa ocitli aj dnes, že niekto, a niekto na najvyššej ústavnej funkcii, povie: "Is been done", je hotovo, Európa ma nezaujíma a bude si hľadať tisíc tzv. racionálnych, ekonomických a iných dôvodov, ktorými bude odôvodňovať svoju antieurópsku aroganciu a ktorými bude potierať všetky tie roky od polovice 90. rokov, kedy tento úspešný slovenský integračný, európsky príbeh začal. A všetkým tým, ktorí náhodou pri tom neboli, lebo ja som mal tú česť a šťastie pri tom byť, chcem pripomenúť, o čo všetko išlo. Aj tu v tejto Národnej rade. A nehovorím to len tak, pretože nakoniec poviem, kde je zvrátenosť myslenia pána predsedu Národnej rady Sulíka a kde je zvrátenosť jeho argumentov, tzv. čistých riešení, poznáme to z odvodového bonusu, ekonomický utilitarizmus a neviem čo všetko možné a kde je nebezpečie takýchto postojov ústavných činiteľov členských krajín Európskej únie. A ako by to náhodou bolo, keby nedajbože, nedajbože sa náhodou, ako sa pán Sulík stal predsedom Národnej rady, sa boli stali európskymi lídrami ľudia jeho typu, a teraz môžme začať od 50 rokov alebo povojnových rokov, o zmluvách o uhlí a oceli a o atóme až po Rímske zmluvy, v ktorých by boli tento svoj nezmyselný, individuálny, subjektívny prístup a predstavu o tom, že on je ten, ktorý bude vštepovať svoju predstavu, a ako by to bolo dopadlo.

  Chválapánubohu, na čele Európskej únie a štátov, ktoré v povojnovej Európe začali kreovať, napriek neuveriteľnej tenzii národnej, ekonomickej, napriek neuveriteľným záujmom ekonomickým a národným, Francúzi, Nemci, Angličania, veľké národy, ktoré Európu tisícročie kreovali, v živote, chválapánubohu, nepoužívali tento nezmyselný ekonomický subjektívny utilitarizmus alebo upätosť na presvedčenie, že ja som ten, ktorý budem lídrom a ja budem diktovať.

  Viete, tu mi nedá, a nechcem, aby som pri každom vystúpení používal vtip, ale teraz mi to opäť napadlo. Poznáte to, keď sa po diaľnici z Trnavy do Bratislavy rúti v protismere auto a v rozhlase na Zelenej vlne alebo čo to je, alebo v Dopravnom servise hlásia, že:"Upozorňujeme všetkých vodičov na diaľnici z Trnavy do Bratislavy, že tam ide šialenec v protismere, jeden." No a ten to počúva, ktorý šoféruje, a hovorí: "Akože jeden, všetci."

  Musím sa vrátiť k podstate kreovania našej európskej súčasnosti aj preto, aby som dokumentoval logiku nášho odmietania postoja a stanovísk pána predsedu Národnej rady. Sú tu ľudia a tváre, ktorý ten proces veľmi dobre poznajú, od konventu cez integračný výbor, potom výbor pre európske záležitosti, zahraničný výbor. Sám som mal tú česť byť nielen predsedom zahraničného výboru v období rokov 2002 až 2006, ale najmä som mal tú česť po tom, ako si kolegyne a kolegovia zvolili mňa, ako predseda Národnej rady v minulom období predsedať konferencii predsedov národných parlamentov členských krajín Európskej únie.

  Musím vám povedať, že som sa nestretol, a teraz pátram v pamäti, či existuje európsky parlament, ktorý som nenavštívil, a či existuje líder národného parlamentu, s ktorým by som si nebol podal ruku a s ktorým by som nebol viedol či už všeobecný, alebo veľmi intímny dialóg na tému Európa, inštitúcie. Veď nakoniec Lisabonská zmluva, dnešná aplikovateľnosť a snaha, a to je tá podstata, o ktorej budem o chvíľu hovoriť, je výsledkom dlhoročných diskusií lídrov.

  Mal som tú možnosť pri príležitosti 50. výročia Rímskych zmlúv mať veľmi osobnú večeru asi so šiestimi najvyššími predstaviteľmi Európskej únie, bol tam vtedajší pán premiér Prodi, bol tam taliansky prezident, bol tam pán predseda Európskej komisie Barroso, bol tam môj priateľ, ktorý, mimochodom, pred voľbami nás navštívil, pán prezident Bundestagu Lammert a hovorili sme tak veľmi frivolne a laškujúc o všetkých nedostatkoch Európskej únie, o rozbujnenosti administratívy, o obrovských nákladoch, ktoré stojí európska demokracia. Ani jeden z nich, dámy a páni, ale nepovedal to alebo neurobil nikdy to, čo si dovolil pán predseda Sulík, a to napriek relatívnej racionalite a podstate toho, o čom sa môžme prieť, a to je, čo stojí demokracia, a teraz môžme ísť od Churchilla až po všetky osobnosti, ktoré k tomu zaujímali stanovisko, si ale v praktickej rovine nedovolil to a nerealizoval to, čo si dovolil po pár týždňoch svojej existencie na poste predsedu Národnej rady ako reprezentant národného parlamentu pán predseda Sulík.

  A viete, kde je dôvod? Jednoducho pocit, že ste niekým na tom najvyššom, a teraz použijem vyjadrenie jedného veľmi významného človeka, ktorého nebudem ale menovať, že ste aj na tom najvyššom kresle, kde sedíte, stále sedíte len na svojom zadku, ale niekto vás tam dostal. A vy musíte rešpektovať názory, väčšinové názory tých, ktorí vás tam dostali. Toto je, žiaľ, vlastnosť, ktorá dnešnému predsedovi parlamentu nie je vlastná.

  Keď sa vrátim opäť do toho obrazu, o ktorom som hovoril o tom, ako tí americkí vojaci odchádzali, nedá mi, a nechcem iritovať, nedá sa zmieniť o tom, čiu hru a akú hru v dnešnom komplikovanom globálnom finančno-ekonomickom svete pán predseda Sulík a niektorí predstavitelia sediaci v tomto parlamente hrajú? Komu prospieva po rokoch ambície, ktorá bola naplnená našou integráciou, dehonestácia Slovenska ako plnoprávneho a váženého člena Európskeho spoločenstva?

  Dámy a páni, otvorte si webové stránky a pozrite sa na názory či predstaviteľov Európskej banky centrálnej, alebo komisariátov, alebo Olliho Rehna, alebo ostatných predstaviteľov Európskej komisie, kam sme to dopracovali. To na to tie milióny Slovákov mali ten svoj sen o európskej integrácii, aby prišla generácia nezodpovedných politikov, ktorí hovoria, je hotovo, už nikoho nepotrebujeme, už sme v Schengene, už sme v Európskej únii, už to môžme mať na háku, už sa máme dobre?

  Dámy a páni, odmietam to a budem to odmietať, keď, a vrátim sa do minulosti, sedelo tu 43, tak ako vy teraz, 43 predsedov európskych parlamentov, ktorým som predsedal, a tu v tejto miestnosti som presadil niečo, čo sa nazýva bratislavský mechanizmus, mechanizmus, ktorým sa dodnes riadi Európska únia a európsky parlamentarizmus.

  A môže tu tárať Sulík o mne, čo chce, či som zaplatil nejakej svojej kamarátke za účasť alebo za reprezentáciu v Európskej únii v našom stálom zastúpení toľko alebo hentoľko, zajtra sa stretnem s prezidentom Bundestagu, v Lisabone so šéfom parlamentu, v Taliansku, vo Francúzsku, s každým, a keď prídete aj vy, ak vás pustí, pán Sulík, pretože pravdepodobne nebude škrtať len náklady na našu európsku parlamentnú reprezentáciu, ale tak možno vás pustí do Čane na východ, keď tam postavíte diaľnicu, alebo možno niekde inde, tak sa dozviete, čo je to bratislavský mechanizmus a že je to mechanizmus, ktorý presadil slovenský národný parlament a všetci lídri európskeho parlamentarizmu dodnes o tom vedia. A nikto sa nepýtal, či to stálo dve koruny alebo 20 korún, alebo 20 miliónov.

  Nikto sa nepýtal v 50. rokoch, keď sa začali formovať jasné kontexty našej európskej budúcnosti, čo to bude stáť. Lebo to sa môže pýtať len - no, nechcem použiť výraz.

  Jednoducho aj preto si myslím, že je tragédiou pre postavenie slovenského národného parlamentu v Európskej únii, že na jeho čele stojí človek, ktorý nepochopil, o čom sú vzťahy. Nepochopil, o čom je celý ten komplikovaný mechanizmus, o čom je vízia budúcnosti, a nepochopil, že pravdepodobne aj tá demokracia niečo stojí.

  Chválapánubohu, keď naši atlantickí partneri, Spojené štáty a bývalý prezident Franklin Delano Roosevelt rozhodoval o vstupe Spojených štátov do vojny, aby oslobodil Európu, nerozmýšľal ako Sulík. Chválapánubohu, že lídri ako Mitterrand, Schroeder, Blair a dnešní lídri nerozmýšľajú ako Sulík. Neviem si predstaviť, čo by sme robili a ako by sme žili. Neviem si predstaviť, ako vo veku nárastu radikalizmu, terorizmu, všetkých tých najväčších nerestí, ktoré postihujú demokratický svet, by sa nielen európska, ale aj svetová demokratická civilizácia vyrovnávala s nástrahami, keby na čele a lídrami krajín, ktorí sa k tomu otvorene hlásia a postavili, stáli ľudia ako Sulík. No Boh nás ochraňuj, dámy a páni!

  Ak má byť dôvodom dehonestácie nášho postavenia len to, či to stojí 7-tisíc euro, alebo 5-tisíc euro, alebo 10-tisíc euro, ak rozmýšľame v týchto intenciách, tak to zabaľme, a ak naozaj povieme Grékom, nie, kašleme na vás, nám je dobre, ak povieme eurovalu, nám je dobre, kašleme na vás, fajn.

  Ja vám chcem povedať, že každý, kto má pozná, či už z pôsobenia tu ako poslanca, či už z pôsobenia ako predsedu zahraničného výboru, a nielen tu, ale aj v Európe, alebo z pôsobenia ako predsedu Konferencie predsedov parlamentov Európskej únie, vie, že ja tomuto áno nikdy nepoviem. A budem činiť každý možný okamih všetko preto, aby som vás zobudil z tej letargie. Aby ste si uvedomili, že esencia parlamentarizmu, esencia ústavnosti a demokracie je niekde inde ako v náhodilých, postnočných prebudeniach človeka, ako je Sulík.

 • Chcem vás o to dôrazne požiadať. To všetko prejde, demokracia je o tom, aj moc. Raz je to tak, raz ste hore, raz ste dole, hovoríte s ľuďmi, ponúkate riešenia a hľadáte podporu, tak to funguje a dúfam, že to tak aj bude fungovať naďalej. Len nepodľahnime, prosím vás, samoľúbosti a tomu, čo vy tak veľmi vďačne používate a čomu sa hovorí populizmus.

  Mimochodom, pre tých, ktorí neviete, populisti bola americká strana niekde v konci 19. storočia a na rozdiel od tej všeobecnej predstavy, ktorá sa ponúka, bola to strana, ktorá mala veľmi konkrétne riešenia, stavala, alebo programové ciele boli výstavba železníc v Spojených štátoch amerických a razba strieborných mincí, takže, ale to len naozaj tak na okraj pre tých hlavne, a teraz v dobrom to myslím, kolegyne, kolegovia, ktorí ste tu po prvýkrát a niekedy mám pocit z vašich vyjadrení, že ste veľmi rýchlo skĺzli do takého plytkého politického populizmu, ktorý, bohužiaľ, s konštruktivizmom amerických populistov, ktorí postavili na rozdiel od vás, ktorí diaľnice ste zastavili, aj tie železnice, a ktorí razili tie mince na rozdiel od vás, ktorí poškodzujete euro, používate veľmi lacné a veľmi plytké argumenty preto, aby ste si vybavili svoje častokrát aj osobné účty.

  Ale dostávam sa teraz k podstate, po tom príbehu, po tom európskom príbehu musím skonštatovať, že dúfam, že je zrozumiteľné, prečo si myslím, že zrušením stáleho zastúpenia Národnej rady Slovenskej republiky, a teraz sa vôbec nejdem prieť, ja nakoniec som sa bavil o tom s pánom predsedom Národnej rady, koľko to stojí, ako to stojí, a musím vám povedať, že nepovažujem celkom za korektné, ako to povedal, že to som si teda ja nejakej kamarátke tam dal. Toto zastúpenie fungovalo stále a dúfam, že bude fungovať ďalej. A kľudne sa môžeme baviť o úpravách tarifných platov ministerstva zahraničných vecí, pretože to nie je výmysel ani predsedu Národnej rady a nie je to žiadny individuálny akt.

  Ale ešte raz. Ak ten úspešný príbeh našej európskej integrácie aj dnes má, a aspoň tento argument prijmite, jeden nespochybniteľný parameter a to je najvyššia podpora občanov na Slovensku a najvyššia dôvera v Európsku úniu občanov Slovenska, tak vás chcem poprosiť, nekazte ten obraz. Nedehonestujte, a obraciam sa aj na pána predsedu parlamentu Sulíka, nedehonestujte úsilie generácií slovenských politikov od deväťdesiatych rokov, ktorí keď začali kresliť a maľovať tú víziu tohto úspešného príbehu, išli s kožou na trh a vôbec nerozmýšľali, že či tá ich cesta do toho Bruselu alebo kdekoľvek, kde bolo treba lobovať za slovenské záujmy, bude stáť sto euro alebo päťsto euro, ale jednoducho sledovali svoj cieľ.

  Ak dovolíte, ja vám prečítam teraz aj racionálne dôvody, prečo si myslím, že krok, ktorý urobil pán predseda Sulík, je aj v rámci celého lisabonského kontextu absolútne nezrozumiteľný a v sérii od neprijatia, nepodporenia Lisabonskej zmluvy niektorými z vás, ktorí tu dnes sedíte vo vládnej koalícii, cez odmietanie eurovalu, cez napádanie európskych inštitúcií, cez spochybňovanie legitimity 27 lídrov, hovorím o 27, aj o Robertovi Ficovi, ktorý v danom momente bol tým lídrom, ktorý, či sa vám to páči, alebo nie, stále zostane tým európskym lídrom, ktorého budú všetci považovať za človeka, ktorý si osvojil európsku solidaritu ako princíp, na základe ktorého fungujeme v rámci našej domácej prosperity.

  Pán Sulík, ja vás opätovne žiadam, vykašlite sa na svoje ekonomické vízie, prestaňte hodnotu demokracie a našej národnej reprezentácie prepočítavať cez svoju prizmu letov do Salzburgu a vašich parametrov, či ste zarobili na pozemkoch toľko alebo hento a či to je drahé, alebo to je lacné. Skúste, ak máte túto schopnosť, čo ja tak trošku pochybujem, sa nad tým zamyslieť a emóciami a očami tých ľudí, ktorí vás dostali nielen na toto miesto, ale ktorí svojím úsilím, a nebolo to ľahké v deväťdesiatych rokoch, sedí tu pán minister zahraničných vecí, ktorí nás všetkých dostali, lebo to bol kontinuálny proces, dostali tam, kde, dúfam, sme všetci chceli byť a kde, dúfam, všetci chceme zostať.

  A teraz dovoľte len niekoľko argumentov, ktorými chcem odôvodniť nezmyselný krok pána predsedu.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Richard Sulík zrušil svojím rozhodnutím post stáleho zástupcu Národnej rady v Európskom parlamente. Tu ešte predsa len dovolím si ešte jedno odbočenie, sedia tu ľudia aj z SDKÚ a ľudia z KDH, ktorí boli účastníkmi aj toho veľmi komplikovaného procesu hľadania optimálneho vzťahu vlády, bolo to za vlády pána premiéra Dzurindu, a postavenia Národnej rady a záväznosti aktov vlády a postojov Národnej rady.

  Teraz poviem niečo, čo možno si ako osoba veľmi neprispejem, ale ja napríklad som nehlasoval vtedy za ústavný zákon, pretože, a mám ten pocit dodnes, že ak získa vláda legitimitu a ak získa príslušný minister legitimitu, je legitímny vo svojom konaní vo všetkých aktoch. A to postavenie národného parlamentu a otázka kontroly je otázka vnútorných mechanizmov. Napriek tomu sa vtedy presadil určitý mechanizmus, ktorý povýšil Národnú radu do polohy, kedy má byť akýmsi lídrom. Je to tak trošku paradox, ale Európa žije v tom paradoxe, otázka demokratického deficitu, postavenie Európskeho parlamentu a všetky tie veci, ktoré dodnes, mimochodom, nie sú vyriešené, sú dobrým príkladom na to, o čom stále hovorím, že akékoľvek skĺznutie do subjektívnej roviny a snaha interpretovať svoje osobné postoje, ktoré budú absolútne separované od tendencie, ktorá je nespochybniteľná, a to je konsenzus a snaha o konsenzus a snaha o zladenie záujmov 27 členských krajín, je cesta do pekla.

  A preto opakujem a budem to opakovať, buď pán Sulík ako predseda Národnej rady, ktorý dnes v zmysle Lisabonskej zmluvy reprezentuje národný parlament, ktorý získal neuveriteľné právomoci a ktorý môže prostredníctvom mechanizmov v Európskej únii ovplyvňovať veľa vecí, pochopí, že sme súčasťou európskej rodiny, alebo nech ide preč. Pretože je to dehonestujúce, aby celé to úsilie od deväťdesiatych rokov dnes zvalil niekde do kúta človek, ktorý o tom nemá ani dunstu! Pri všetkej úcte.

 • A preto budem hovoriť stále, že nech to stojí koľkokoľvek, nech sa baví s pánom ministrom zahraničných vecí, urobte zmenu tarifných platov, pretože to postavenie zástupcu je otázka tarify, ktorý je stanovený zákonom alebo vyhláškou. Ale dôrazne protestujem proti tomu, aby sme zrušili stále zastúpenie Národnej rady. Aj preto, že je to poškodzovanie slovenského parlamentu v inštitúciách v Európskej únii, ináč okrem Malty všetky krajiny majú toto zastúpenie, okrem Malty všetci majú. Je to nesúlad s dynamikou medziparlamentných vzťahov, rozšírenie kompetencií národných parlamentov je od 1. 12. stanovené Lisabonskou zmluvou.

  Pre mňa, a to by som možno, aj keď to nie je tu priestor, ale vznikne, pán minister zahraničných vecí, prepáčte, využívam, že ste tu, pán predseda parlamentu argumentuje tým, že vieme alternovať zastúpenie Národnej rady cez výkon nášho stáleho zastúpenia v Bruseli. Nuž, dámy a páni, ale toto je klasická ukážka nepochopenia princípov demokracie. To včera sme tu zažili, keď sme videli, akým arogantným spôsobom exekutíva vstupuje do súdnej moci, ale to je takisto ako, prepáčte, tá nezávislosť pilierov demokracie parlamentného, a teda zákonodarného zboru a exekutívneho zboru, nemôže mať žiadne výnimky. To jednoducho tak nejde. To si to skúste premyslieť v hlave. Ja by som bol veľmi rád, keby aj na úrovni ministerstva zahraničných vecí sa k tomu zaujalo stanovisko, pretože je to principiálny nezmysel. Zrušme parlament a potom nechajme vládu, nech prijíma zákony, nech robí, nech nás zastupuje a veľvyslanci budú robiť hento a tamto a môžu robiť čokoľvek.

  Tých argumentov by som, dámy a páni, naozaj mohol používať veľmi veľa, ale dovoľte, aby som na záver skonštatoval, že to sú tie racionálne dôvody, pre ktoré sme aj do návrhu, do vecného návrhu na odvolanie pána predsedu Národnej rady uviedli tento európsky rozmer a poškodzovanie národných, štátnych záujmov a poškodzovanie dobrého mena národného parlamentu v rámci európskeho kontextu.

  Ja dúfam, že keď nič iné, samozrejme, od predstaviteľov vládnej koalície nič iné neočakávam ako podporu, a skúste nad tým rozmýšľať. Skúste nad tým aspoň rozmýšľať a pozrite si niektoré tie veci, pozrite si ten kontext, pozrite sa, ako nás poškodzujú niektoré rozhodnutia aj vlády, aj vedenia parlamentu z hľadiska našej európskej ambície a nášho fungovania vo veľkej európskej rodine.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Pašku siedmi páni poslanci sa prihlásili, posledný pán poslanec Matovič. Ako prvý pán poslanec Osuský. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Osuský.

 • Pán poslanec Paška tu so zápalom hodným lepšej veci bojuje o jedno celkom reálne teplé miesto, ale najväčšia záhada pre mňa je to, ako dramaticky sa takmer spája osud slovenskej integrácie v Európe s týmto miestom. Nuž dobre, ja napríklad, aj keď bol taký pohľad na nás upretý, som hrdý za to, že som bol jeden z tých, ktorý žiadal, aby sa v súvislosti s prijímaním Európskej ústavy a potom Lisabonskej zmluvy konalo na Slovensku referendum. Domnievam sa, že to bol jeden z troch dôvodov, keď sa referendum malo konať. A dodnes som hrdý aspoň na to, že som zdvihol svoj hlas proti tomu, že sa nekonalo.

  Samozrejme, že môžme sa domnievať, že európska integrácia súvisí i s tým, že budeme podporovať tých, ktorí rozhadzovali, ktorí roky míňali, budeme podporovať záchranu krkov bánk, ktoré požičiavali nezodpovedným nezodpovedne, a to všetko zakryjeme pláštikom Olliho Rehna a podobných.

  Ja napríklad som hrdý na svoju premiérku i na svojho ministra financií, ktorá v mene malej krajiny povedala "nie" podpore tureckého hospodárenia, a tým sa nechcem dotknúť vonkoncom tureckých priateľov, ale takýto je na Slovensku jazykový úzus. Inými slovami, je dobré, že Slovensko ukázalo, že to ide aj inak.

  A pokiaľ ide o ten pekný historický exkurz pána poslanca k americkým populistom 19. storočia, konečne som pochopil, prečo opäť SMER so zápalom hodným lepšej veci bojoval za širokorozchodnú ako konkurenciu dráham Železníc Slovenskej republiky. No hernajs, u nás už sú tie železnice postavené! Tak správni populisti aspoň nejakú železnicu postaviť musia. A keď už nebolo na strieborné mince, aspoň bronz na koňa sa našiel.

 • Ďakujem. Pán Paška, váš prejav a prejav vašich predrečníkov zo strany SMER bol plný výhrad voči tomu, čo je to vlastne kultúra, čo je to slušnosť, čo je to úcta. Stále sa dožadujete týchto termínov, aby boli uplatňované v parlamentnej demokracii, aby vystupovanie v parlamente, dokonca pán Jarjabek to jednoznačne zadefinoval, akým spôsobom by sa mali poslanci a predstavitelia verejnej moci oslovovať v rámci parlamentu. A je to minimálne zaujímavé, že vo vašom prejave niekoľkokrát zazneli vety v štýle, ako je Sulík. Takže poprosím vás ako bývalého predsedu Národnej rady, aby ste v prvom rade sám dodržiavali to, čo vaši spolupútnici so strany SMER dožadujú sa aplikácie v parlamente. Ďakujem.

 • Pán poslanec, pán podpredseda Hort.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Pavol Paška, najviac ma zaujalo v tom vašom vystúpení tá časť, kde ste rozprávali o úžasnej šanci Slovenska po roku 1989. Áno, vnímam to aj ja ako jeden z najfantastickejších darov ten dar slobody, ktorý sme dostali a je medzníkom našej histórie. Nie som si ale celkom istý, že tento názor zdieľajú všetci vaši kolegovia z vášho poslaneckého klubu nielen pre ich minulosť, ale aj pre mnohé vystúpenia v tomto parlamente. Som si ale istý, že jeden človek tento názor naozaj nezdieľa.

  Na rozdiel od vás, ktorý ste sa dokázali vo vzťahu k roku 1989 k tým hodnotám prihlásiť, aj keď ste povedali pokorne, že ste vtedy kachličkovali kúpeľňu, tak váš predseda, váš predseda strany povedal viackrát, že on si tohoto dátumu ani nevšimol, ani tejto zmeny. Je to pre mňa dosť problémové, aby som prijal tie vaše slová, ktoré ste tu povedali úprimne, aj po tom, keď ešte existuje jeden skanzen toho totalitného režimu, ktorý sa volá Lehota pod Vtáčnikom. A tam váš predseda chodieva s tými ľuďmi, ktorí absolútne neprijali rok 1989 a to, čo prišlo po ňom. Dozvedám sa, že sa to tam končí Piesňou práce, plače sa tam nad starými dobrými časmi. Skúste si, prosím vás, túto schizofréniu vysvetliť, aby ste potom tu, keď budete vystupovať a hovoriť tie krásne veci, boli zajedno aspoň s vaším pánom predsedom.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Paška, ja som veľmi pozorne počúval, strašne dlho som nechápal, o čom vy vlastne hovoríte. Ako vždy veľmi silné gestá, veľmi emotívne vyjadrovanie, divadelný prejav, ako je pre vašich špičkových predstaviteľov veľmi vlastné, a furt som nerozumel, čo to je za problém, kde vy vlastne vidíte to dehonestovanie a ten odklon od európskej integrácie. A potom som sa začal zamýšľať, že odkiaľ vlastne pochádza tá vaša taká submisivná poloha voči nejakým takým tým zahraničným autoritám, tá kolenačková politika, také to "vlezlo" neviem kam všade, nechcem na, v tejto, v tomto pléne povedať kam niekomu. A ono to naozaj pekne zapadá, keď si človek zoberie to kachličkovanie kúpeľne, to nevšimnutie si, že tu bol 17. november. A ja si ešte pamätám, ako ľudia, veľmi podobní vám, aj keď dnes už v staršom veku, vtedy takto podobnými slovami obhajovali tú veľkolepú politiku Moskvy a Sovietskeho zväzu, ktorá nám prináša tie svetlé zajtrajšky.

  Vy ste len otočili trošku viac smer na západ. Dnes rovnako nekriticky ste ochotní reprezentovať byrokraciu, nie demokraciu, ale európsku byrokraciu, ktorá ohrozuje demokraciu a slobodu, a keby platila svojich lobistov, tak vy by ste bol asi najlepšie platený lobista po tomto prejave európskej byrokracie. Znova zdôrazňujem, byrokracie. A vy by ste toto Slovensko predali za to, aby ste mohli hovoriť, že to je jedno, koľko to stojí. To je jedno, koľko to stojí veľa peňazí, lebo vy neviete, že tie peniaze pochádzajú z daní našich občanov. Že najprv niekto musí zarobiť tie peniaze, aby ich nejaký vládni predstavitelia rozdeľovali. A vy hlavne milujete rozdeľovanie peňazí.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Paška, hovorili ste vo svojom príhovore, že pán predseda Sulík nepochopil, že demokracia niečo stojí. Myslím si, že on to chápe veľmi dobre. A myslím si, že práve vy ste nepochopili, koľko stojí demokracia, keď tu neustále hovoríte vy a predstavilelia vašej strany, že peniaze použité na referendum budú zbytočne vyhodené. Pán poslanec, to sú peniaze, ktoré musíme zaplatiť za demokraciu, pretože tak sú občania tejto krajiny, štyristo tisíc ľudí si referendum želá.

  Hovoríte, že my spochybňujeme dvadsaťsedem lídrov Európskej únie. Ja si myslím, že my nikoho nespochybňujeme. A mám pocit, že zrovna vy a vaša strana spochybňuje legitimitu štyristotisíc občanov tohto štátu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán Paška, ako som už hovoril v mojom prejave, miesto pri Európskej únii sme nezrušili, len ho, len dočasne nebude obsadené. Napriek tomu teda plamenne obhajujete zotrvanie slečny Gregušovej, lebo chápem, že teda kamarátova dcéra, keď už nebude mať tieto slušné peniaze, že... No ja by som tiež za to bojoval na vašom mieste, ale naozaj stavať to do roviny, že teraz nás pomaly, že by nás mali ísť vylúčiť z Európskej únie, pokladám tak, no skrátka, nejak neprimerané. I keď tie peniaze aj mňa by tešili.

  Druhá vec, ktorú ste vraveli, je, že teda ja všetko vidím cez peniaze alebo teda všetko nejak preratúvam a nemali by sme sa pýtať, čo to stojí? No toto je práve tá tragédia, ktorou nás obšťastnili socialisti, že oni sa nepýtajú, čo to stojí, lebo to oni nikdy neplatili. A preto dnes máme 8-percentný deficit, lebo vy a vaši kolegovia ste sa nepýtali, teda prepáčte, nie vy osobne, ale vláda, ktorú sme tu štyri roky mali, sa nepýtala teda, čo to stojí, a dnes my musíme splácať následky toho, že vy ste sa nepýtali, čo to stojí.

  Poslednú vec, ktorú by som chcel povedať, je, ešte raz k tomu miestu, sedí tu pán minister zahraničných vecí, myslím, že to nie je žiadna tragédia, keď tie funkcie, tie úkony, ktoré robila slečna Gregušová, bude robiť jeden z jeho ľudí, ktorých tam máme 70. Nemyslím si, že teraz dôjde k nejakým štátnym krízam len kvôli tomu, že nebude to náš človek, ktorý nás stojí 114, 100-tisíc eur ročne, ale bude to niekto, koho nám poskytnú ľudia, ktorí tam aj tak sú.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec, ja som chcel, možno cítil som nejakú potrebu, možno jednou vetou nejako hodnotiť ten váš prejav, ale dá sa povedať, že vy ste si to zhodnotili sám. Doslova po polhodinke asi vášho prejavu, ktorý som nejako moc nechápal, tak ste povedali doslova to, čo teraz poviem, "ak dovolíte, tak vám teraz prečítam aj racionálne dôvody", že tým ste povedali všetko o tom svojom prejave, čo ste hovorili.

 • Pán poslanec Paška chce reagovať na vystúpenie pánov poslancov, nech sa páči.

 • Ja, len jedna reakcia. A bude to asi symptomatické a najlepší dôkaz toho, že to, čo som hovoril, je, bohužiaľ, veľmi citlivé.

  Pán predseda Národnej rady, aj vo svojom vystúpení, aj teraz definujete postavenie zastúpenia Národnej rady ako akúsi moju subjektívnu hračku, kde je niekto, kto má ku mne nejaký osobný vzťah, a detto máte jasný dôkaz toho, že som plytval peniazmi.

  Ja len pre tých, ktorí chcú normálne počúvať a používajú hlavu nielen na nosenie klobúka, chcem povedať, že je to naozaj zastúpenie, ktoré vyplýva z našich záväzkov voči Európskej únii a Európskemu parlamentu, že tam pôsobili ľudia aj v predchádzajúcom období za rovnakých podmienok. A tiež ich tam niekto nominoval, pretože ľudia väčšinou všade tam, kde sa ocitnú, napĺňajú určité dôvody.

  Takže, pán predseda, ja vás chcem len z tohto pohľadu poprosiť, už prestaňte sa obhajovať alebo prestaňte obhajovať vec, ktorou poškodzujete záujmy Národnej rady tým, že je to nejaký môj výmysel, a opakujete tu už dnes asi tretíkrát alebo štvrtýkrát nejaké prepojenia a závažnú devastáciu alebo plytvanie zdrojmi. Aj moji predchodcovia, všetci, vždy toto zastúpenie tam bolo.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Jarjabek, udeľujem vám teraz slovo ako ďalšiemu poslancovi, ktorý sa prihlásil do rozpravy ústne. Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo.

  Vážený pán predseda parlamentu, vážení páni podpredsedovia parlamentu, vážení páni členovia vlády, ctení kolegovia, dámy a páni, keď som po prvýkrát skočil do tohto parlamentu, do tejto siene, tiež to nebolo o nejakom krásnom počasí, o nejakých ružových obláčikoch. A tiež to tu vrelo, ale trošku inak.

  Súčasný pán minister zahraničia sa ako nový premiér napríklad aj za týmto mikrofónom vyjadroval o opozícii veľmi nevábne. Spomínal napríklad "krvavé paprče" a vtedajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky mal o vedení schôdze a rokovacom poriadku podobnú voľnú, ak chcete, grotesknú predstavu, akú zažívame teraz.

  Ale čo som si od prvých chvíľ na tejto pôde vždy ctil a vážil, stretol som tu v rôznych straníckych radoch celý rad naozaj múdrych, vzdelaných, rozhľadených a charakterných osobností. Ľudí, medzi ktorými sa často iskrilo, keď sme debatovali o politických veciach, ale s ktorými sme veľmi konštruktívne a bez nejakých pokynov straníckych sekretariátov hľadali čo najlepšie východiská pri riešení tých otázok, ktoré sa týkali normálnych občanov. S výnimkou tých najmilitantnejších sme si dokázali na chodbách popriať pekný deň, zjesť popri sebe v príjemnej atmosfére obed či spoločne navštevovať divadelné premiéry, koncerty a výstavy a nepostávať tam výlučne obklopení svojimi fan klubmi.

  Ako všetko, aj vzťahy medzi ľuďmi sa menia. Pred rokmi určovali tón správania sa poslancov medzi sebou i v kontexte s inými návštevníkmi parlamentu ešte bardi, ktorí dačo v mladosti odkukali v dobrej spoločnosti možno ešte pred rokom štyridsaťosem. Platila vtedy dokonca aj taká obyčaj, že sa pojem parlament odvodzoval od francúzskeho "parlé" alebo, ak chcete, talianskeho "parláre". Diskutovalo sa v kluboch, na výboroch, s novinármi na chodbách, v bufete i v rokovacej sále. Ľudia v tejto budove si vymieňali názory a myšlienky. Dokonca sa navzájom aj počúvali. A neraz i poúčali. A všeličomu priučili.

  Dnes tu vládne, dámy a páni, dáky chaos v tomto parlamente. Vo výboroch čakáme na poslancov, ktorí sú v iných výboroch, často nevieme v ktorých. Pomaly a iste sa stráca akákoľvek poslanecká autorita v tom najlepšom slova zmysle. No a jednoznačne ten neporiadok, ktorý tuná vládne, sa stále ťažšie a ťažšie zvládavá, a teraz mám na mysli skutočne ten aparát parlamentu, tých chudákov tajomníkov, ktorí sa takýmto spôsobom musia nejako vyrovnať.

  Skutočne toto nie je, dámy a páni a pán predseda, ktorého sa to tiež týka najviac, dámy a páni, toto nie je veľký žúr. Toto je parlament Slovenskej republiky. Toto je parlament Slovenskej republiky, v ktorom by sme mali prijímať skutočne tie najdokonalejšie podľa nášho úmyslu zákony a v každom prípade by sme to mali s občanmi myslieť dobre a nerobiť si z nich srandu, ako to v niektorých prípadoch vyzerá.

  Dnes sme sa napríklad rozhodli debatovať o tom, či je predseda Národnej rady Slovenskej republiky, teda druhý muž po prezidentovi v tomto štáte, tým správnym mužom na správnom mieste. Dámy a páni, to už nie je reč o predsedovi jednej politickej strany. Tu je reč o osobnosti, ktorú sme hlasovaním tohto ctihodného zhromaždenia vyzdvihli do pozície, v ktorej veľmi výrazne ovplyvňuje život Slovenskej republiky doma i v zahraničí. Reprezentuje nás, a nielen nás stopäťdesiat poslancov, ale vyše päťmiliónové spoločenstvo Slovákov a našich menšinových spoluobčanov a náš štát. A ja si myslím, že je to veľmi vážny dôvod napríklad na to, aby o rozpravu k takémuto vážnemu bodu programu prejavili veľmi seriózny záujem všetci tí, ktorí v našom spoločenskom systéme majú vážne a významné pozície. Veď predsa ešte o stupienok vážnejšou témou by už mohlo byť iba odvolávanie prezidenta.

  Dámy a páni, tým, že sa bavíme konkrétne o predsedovi parlamentu, ktorý je taký, aký je, bavíme sa aj o istých hodnotách, ktoré tuná reprezentujeme. Ten-ktorý každý z nás o istých hodnotách. Je dnes, ctení kolegovia, v programe či už verejnoprávnej, alebo inej slovenskej televízie, to je jedno ktorej, prenos z tohto zhromaždenia, z tejto debaty, v ktorej by malo ísť o veľa, v ktorej by malo ísť o to, akým smerom sa chce táto spoločnosť poberať? Aká názorová skupina ľudí z tej-ktorej, onakej strany tuná existuje a čo presadzuje? Nie.

  Veď občanov republiky, ak ich nepokladáme za úplných ignorantov, musíme aj informovať. Jedni o tom, prečo si myslíme, že pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky vykonal činy nezlučiteľné so statusom druhého muža v štáte, a druhí o tom, že tie činy boli iba malichernosťami, z ktorých sa nestrieľa. Nielenže občania nemajú priame informácie o tom, čo tu dnes zazneje, a zase dostanú len stručný headeline, bola debata a takýto výsledok je tu. Je tu veľmi biedne zastúpenie iných spoločenských, takzvaných, alebo politických celebrít, ktoré medzi nás v prípade vážnych bodov programu zvyknú prichádzať.

  Nie je to iba ďalším dokladom faktu, že v našom parlamente sa prestalo diskutovať, vyjadrovať názory a počúvať protinázory, ale že tu vznikla akási partokratická mašina, ktorá produkuje svoje koalično-opozičné čísla a nič iné ju nezaujíma. Že skrátka my vieme, že vy viete, že je to len také zabíjanie času a poďme domov, ako to tu prostoreko pred časom povedal jeden môj kolega.

  Pán predseda, toto je tiež už v tejto chvíli vaše maslo na hlave. A to si treba veľmi vážne uvedomiť a spýtať sa, čo ste spravili pre to, aby to tu nebolo, ak ste to raz kritizovali, že to tu bolo? Viete, už naši starí predkovia prišli na to, že jedna kvapka nič nezmení, ale vytrvale padajúce kvapky dokážu meniť svet. Dokážu zlomiť silu skaly, dať organizmom život, ale aj ich zabíjať.

  Aj v žalároch patrilo trýznenie kvapkajúcou vodou k tým najdesivejším procedúram. A keď si porátame, koľko sa tých kvapiek nazbieralo za niekoľko málo týždňov vo funkcii druhého muža v štáte predsedovi Národnej rady Slovenskej, sú to ešte počty, ktoré nás môžu nie nezaujímať alebo nám môžu dvíhať náladu, alebo je tu už hrozba, že kroky začínajú mať deštruktívnu silu a je len otázkou času, kedy sa to prejaví. Znovu otázka: Uvedomujete si to, pán predseda parlamentu?

  Dámy a páni, v tomto ja vidím dôvod, ale i zmysel nášho dnešného rokovania a dokonca jeho duchovnú i spoločenskú misiu, ak chcete, aj odkaz. Naozaj tu nebudem opakovať známe story o mobiloch, kraťasoch, bláznivých výletoch za kulinárskymi zážitkami, straníckou poštou s pečiatkou parlamentu alebo o Svätoplukovi, o ktorom určite ešte budeme veľmi dlho počuť, a proste je to téma, ktorá nemá konca.

  Ale pri tejto príležitosti aspoň jednu vetu pánovi poslancovi Krnáčovi. Vy ste hovorili o tom, že sa vám tá socha nepáči, aj ste zdôvodnili, prečo sa vám nepáči, hovorili ste čosi o koňovi a o svojom vzťahu ku koňom. No ja sa spýtam, ale, pán poslanec, podľa toho, čo ste povedali, tak Picasso kreslil iba invalidov? Veď to, čo ste povedali, absolútne popiera akúkoľvek umeleckú štylizáciu. A zostaňme pritom, páči sa, nepáči. To je fajn, ale tam by to malo začať aj skončiť.

  Dámy a páni, hovoril som o zmysle nášho rokovania. Budem veľmi pozorne počúvať, tak ako som to robil doteraz, každého, kto tu dnes vystúpi, pretože nie výsledok hlasovania, ale my, každý jeden tu dnes povieme veľmi vážne slovo o tom, ako bude vyzerať slovenský parlamentarizmus v budúcnosti. My tu vlastne dnes pred tvárou verejnosti a s vedomím, že elektronické databázy nám to kedykoľvek pripomenú, povieme, aké odborné, ľudské a spoločenské kvality má mať v tejto chvíli a v tomto okamžiku muž hoden toho byť druhým mužom v tomto štáte.

  Pán pretedseda, musím sa spýtať, po tých pár týždňoch, čo ste vo funkcii, myslíte si, že zvládavate zodpovedne úlohu druhého muža v štáte? Musím sa spýtať, pán predseda parlamentu, nemali by ste formálne poslancov aspoň spájať a nie ich rozdeľovať tými mnohými protirečivými rozhodnutiami, ktoré ste už stihli počas svojich niekoľkých dní spraviť?

  A celkom na záver, pán predseda, otázka, myslíte si podľa seba, že spĺňate kritériá druhého muža v tomto štáte?

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými piati. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Krnáč.

 • Ďakujem. Na margo vašej otázky, tu nejde o to, či sa páči, alebo nepáči, pretože pokiaľ by sme to podľa tohto posudzovali, tak potom tie sochy by mohli vyzerať kadejako. Tu ide o určitý základný princíp, že ak teda ideme budovať nejaký symbol, s ktorým by sa mala stotožniť väčšina ľudí, tak ten symbol by mal byť dostatočne, by som povedal, slušný voči všetkým ľuďom, ktorí sa s ním chcú stotožniť a nie útočiť na nejaké primitívne pudy ľudí, ktorí si proste chcú niečo dokázať. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Jarjabek, pravdu povediac, nečakal som, že budem od vás počuť nič hodné zapamätania, a prekvapil som sa. Počul som príspevok do teórie estetiky a výtvarného umenia, v ktorom ste gýč nazvali umeleckou štylizáciou. To si zapamätám a budem to používať. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja som si na internetovej stránke Slovenskej národnej rady pred chvíľkou otvoril stanoviská, resp. posudky všetkých členov komisie, ktorí posudzovali sochu, ktorá je tam, kde je. Ja som ale presvedčený o tom, že v histórii umenia vzniklo mnoho vzácnych výtvarných diel na objednávku. Toto výtvarné dielo vzniko na objednávku a bolo zneužité. Ten, kto ho vytvoril, ho vytvoril preto, pretože mal odovzdať nejaký kus, okolo ktorého sa mohli urobiť veľké tance. A keďže sa niekto ozval, že sa mu tieto tanečky okolo toho nepáčili, že to všetko je scestné, tak ho teraz chcete odvolať z postu predsedu slovenskej Národnej rady. To si myslím, že je absolútne neprimerané.

  Pretože keby to výtvarné dielo malo byť takým výtvarným dielom, ako sú práce Michelangela, Da Vinciho alebo iných veľkých umelcov, aj Picasso sem-tam niečo urobil na objednávku, ale toto, čo bolo tu urobené, nebolo urobené preto, aby potešilo oko návštevníka, ale bolo urobené preto, aby sa mohla okolo toho urobiť politická sláva. A že niekto chce túto slávu nabúrať a narušiť, tak dnes vám je nepohodlný. Ale takto sa normálni parlamentní, slušní poslanci nesprávajú. O tom ste tu pred chvíľkou hovorili, že vám je ľúto za tým, čo by mohlo byť v parlamente, aby bol parlament skutočne tým miestom, kde sa ľudia stretávajú.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Jarjabek, povedali ste, že si myslíte, že úlohou tohto parlamentu je prijímanie dobrých zákonov a diskutovanie o nich, no ja by som to podpísal, aby som sa s vami stotožnil. Ale musím povedať, že tieto slová mi v tejto chvíli zaznievajú neúprimne a farizejsky, pretože celé volebné obdobie, minulé, sme podávali desiatky zákonov, ktoré vy ste jednoducho len preto, že boli opozičné, hneď pri prvom čítaní hodili arogantne do koša, bez akejkoľvek diskusie, bez schopnosti prijať čo len jeden jediný. Takže nie je dobré to hovoriť, ak sa domnievate, že my, ktorí tu sedíme, sme stratili pamäť.

  Ďakujem.

 • Pán predseda Jarjabek, musím konštatovať, že ste neuviedli žiadne nové alebo iné dôvody na odvolanie pána predsedu. A čo som bol prekvapený, tak ste sa domáhali vysielania Slovenskej televízie. Som prekvapený preto, že v minulom volebnom období pri prerokovávaní odvolávaní ministrov ani raz ste sa takéhoto niečoho nedovolávali. Napriek tomu, že dnes nerokujeme v noci, ale rokujeme v priebehu dňa a v tom minulom volebnom období každé takéto odvolávanie bolo sprevádzané rokovaním počas noci.

  Hovorili ste o tom, že vznikla partokratická mašina, ktorá rozhoduje. Som prekvapený a bol by som rád, keby ste povedali, kedy tá mašina vznikla, lebo na začiatku 5. schôdze napr. prešiel návrh na úpravu vyradenia niektorého bodu vašej poslankyne, čiže tá partokratická mašina nevznikla v tomto volebnom období, ale ako už pán poslanec Fronc hovoril, veľmi dobre fungovala v tom predchádzajúcom volebnom období.

  Ďakujem.

 • Na faktické poznámky, nech sa páči, pán poslanec Jarjabek, môžete reagovať.

 • Ďakujem pekne. Začnem odzadu.

  Pán poslanec Abrhan, to, čo ste povedali, je pravda, tá mašina, o ktorej ste hovorili, vznikla v roku 1998, hej, aby sme si rozumeli. Vtedy bolo to valcovanie, vtedy to bolo tuná skutočne veľmi veselé, pamätám si na to.

  Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické poznámky.

  Pánovi poslancovi Šebejovi iba toľko, že ak si vyrieši traumu z ´93. roku, ktorú stále nosí v sebe, a preňho je ´93. rok čímsi, s čím sa doteraz nevyrovnal, no potom sa môžeme o niečom baviť, ale myslím si, že ťažko, ťažko, pán poslanec. Vy si buďte v tej svojej ulite, aj tam zostaňte, skutočne to je dostačujúce aj pre mňa a predpokladám, že aj pre vás.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Zajac. Stráca poradie. Pán poslanec Rafaj.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, pôvodne som nechcel k tejto téme vystúpiť, ani keď som sa dozvedel o tom, že budeme rokovať, ale to, čo ma primárne viedlo k vystúpeniu, je ignorovanie povinnosti, ktorá vyplýva predsedovi parlamentu podľa § 43 ods. 1 písm. c), keď som pri doplnení programu schôdze, septembrovej, navrhol, aby pán predseda presne podľa tohto paragrafu podal Národnej rade správu o opatreniach, ktoré vykonal práve vo veci zriadenia komisie. Som presvedčený, že poslanci aj verejnosť majú právo na to, aby sa dozvedeli bližšie o dôvodoch, príčinách, ale aj postupoch a záveroch, ktoré sa dotýkajú inštalovania sochy kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade.

  Takže opomeniem politické dôvody a príčiny, pretože pokúsim sa rešpektovať tých 100 dní, ktoré má mať vláda, a teda aj vládna koalícia na to, aby si usporiadala pomery, ale, bohužiaľ, ako počúvam, za tých 100 dní sa to naakumulovalo aj pánovi predsedovi parlamentu, o tom hovorili dosť moji predrečníci. Takže mám zato, že práve toto konanie a podľahnutie istej ideologizácii vo veci objednávky na odstránenie sochy kráľa Svätopluka nectí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je druhý najvyšší ústavný činiteľ.

  Môžeme mať rôzne názory na estetiku, na orientáciu a na historické posolstvo rôznych osobností, ale z úlohy takto vysokopostaveného ústavného činiteľa, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku, a keďže v ústave máme v preambule zakotvenú cyrilo-metodskú tradíciu, ktorá so Svätoplukom, či chceme, či nechceme, súvisí, je to aj nerešpektovanie ústavnosti, ale predovšetkým tradícií a identity slovenského národa, ktorý je subjektom medzinárodného práva a predmetom práva na sebaurčenie národov, a teda z hľadiska tohto môžeme aj my dnes tu reprezentovať slovenský národ podľa jeho názorovej orientácie v slobodnom parlamente.

  Budem sa držať skôr tých vecných argumentácií. V prípade takejto objednávky, pretože ak sa tu argumentovalo, že vraj socha bola na nejakú objednávku politickú, ja som zas presvedčený, že práve táto komisia vznikla na konkrétnu politickú objednávku s konkrétnym politickým záverom a svedčí o tom aj necitlivý výber komisie, keď pán predseda parlamentu mal vo svojich rukách možnosť vybrať pluralitne a objektívne osobnosti, ktoré sú kompetentné k danej problematike hovoriť.

  A nie vybrať pomerne mladú historičku, ktorá je rovnako vzdialená od stredoveku, ako jej odborná kvalifikácia na moderné dejiny a predovšetkým špecializácia na totalitné systémy, ako je jej štúdium na Budapeštianskej univerzite práve na toto historické obdobie, pretože aj história je zložitá veda a podobne. Som presvedčený, že keby pán predseda parlamentu mal problémy s ľadvinami, asi by nešiel k zubárovi.

  Čiže som dosť prekvapený, že ak hovoríme o ranom stredoveku, tak obráti sa na odborníčku na najnovšie alebo moderné dejiny, resp. dejiny totalitných systémov, ktoré sa viažu predovšetkým na 20. storočie a nie na 9. storočie. Takže už tu vidíme ten odklon od vecnosti a objektívnosti.

  Chcem na margo tohto uviesť, že si dovolím sprostredkovane interpelovať pána predsedu Národnej rady v mene 181 osobností, ktoré sa podpísali pod iniciatívu "Svätopluk, symbol štátnosti", vyhlásenie občanov Slovenskej republiky, kde je množstvo skutočne osobnsotí a kde, keďže ide o závažnú vec, pretože títo občania hovoria, resp. postavili sa proti jednak aj mediálnej totalite, ale čo je za najzávažnejšie, hovoria, že ak bude pokračovať honba na čarodejnice v súvislosti s pokračovaním a závermi tejto komisie, a keďže sme poslanci a máme povinnosť uvádzať zákony do praxe, tak, citujem, "varujú dobrodruhov, ktorí si vzali za cieľ pokúsiť sa o odstránenie jazdeckej sochy kráľa Svätopluka z čestného nádvoria" atď., "aby sa vrátili z kratšej cesty", inak využijú všetky dostupné formy protestov, ktoré im umožňuje hlava dva v čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky. Čiže hovoríme o možnosti dokonca občianskych nepokojov.

  A myslím si, že z tohto dôvodu chcem vyzvať aj pána predsedu, aby veľmi citlivo pokračoval v tejto ním nastolenej a otvorenej otázke a aby skôr využil tú možnosť, o ktorej hovoril, že socha zostane tam, kde je, a že tam zostane rovnako aj nápis taký, ktorý je, a že sa nebude nič obrúsovať ani premiestňovať.

  Možno by bolo dobré prečítať si naozaj knihu profesora Matúša Kučeru "Kráľ Svätopluk" a oboznámiť sa aj s ďalšími historickými faktami. Možno teraz nehovorím priamo k pánovi predsedovi, ale možno aj k tej pseudokomisii, kde jednoznačne minimálne v šiestich až siedmich historických relevantných prameňoch vrátane arabských a hebrejských je Svätopluk uvádzaný s titulom "rex Sclavorum", čiže kráľ Slovákov, Slovenov, tá interpretácia je, samozrejme, v rámci vývoja jazyka veľmi zrejmá, že presne zodpovedá tej textácii, ktorá tam momentálne je.

  Úplne smiešne vyznievajú dôvody o istej podobnosti alebo nevhodnosti dvojkríža, ktorý vraj niečo pripomína. Chcem zdôrazniť, že ten symbol z čias totality ´39 - ´45 sa dotýkal kruhu v hornej aj v dolnej časti, teda zvislej, aj dvoch vodorovných. Keď si pozriete podrobne, čo je na štíte, tak nedochádza k dotyku kruhu. Po druhé, neviem si predstaviť historicky iný tvar štítu, ako je kruhový. Ak si pani Závadská myslí, že sme mohli použiť trojuholník alebo kosoštvorec, je to zrejme jej zvrátený názor, ale drvivá väčšina štítov vychádza z oválu, resp. z čistého kruhu.

  Mimochodom, bolo by si asi možno potrebné pozrieť dobovú rytinu René z Anjou, kde tu môžte vidieť presne tzv. lotrinský dvojkríž, identický, presne, aký má Svätopluk na svojom štíte. Takže je tu, samozrejme, aj historické prepojenie na Lotrinsko a existuje asi z 28 modifikácií klasického kríža aj tzv. kríž lotrinský, ktorý je presne ten, ktorý je zobrazený aj na štíte.

  Takže berieme iným spôsobom umelcovi možnosť zvýrazniť aj svoju interpretáciu možnej historickej udalosti alebo stvárnenia, asi skĺzavame do roviny reálneho socializmu, kde sa vyžadovalo naozaj reálne zobrazenie. Pokiaľ niekto kritizuje tento fakt, že kôň má, údajne je podkutý podkovami, ktoré sa objavili až neskôr, nuž teda, dámy a páni, prečo nie sme objektívni a prečo teda nezriadi pán predseda Národnej rady aj komisiu na posúdenie vhodnosti sochy sv. Štefana, kde koruna, ktorú má umiestnenú na hlave, bola historicky doložená až po jeho smrti. Čiže ako mohol sv. Štefan alias Vojka mať na hlave korunu? Čiže ja len vyvraciam argumenty a pseudoargumenty tzv. komisie a dúfam, že pán predseda Národnej rady, ktorý bude v konečnom dôsledku rozhodovať o osude a bytí tejto sochy, si dá vysvetliť naozaj argumenty a historické fakty a nepodľahne tej skupine, ktorá bola veľmi cielene vybraná. A je tam v podstate z tých deviatich len jeden jediný odborník na raný stredovek, pani prof. Štefanovičová. To všetko ostatné, to radšej nebudem komentovať pri všetkej úcte.

  Pokiaľ by sme, samozrejme, chceli ísť týmto spôsobom, tak rovnako namietam, prečo Caravaggio pri svojom slávnom obraze "Judášov bozk" dal rímskych legionárov do dobových šiat, ktoré pochádzajú až z neskoršej renesancie. A takto by sme mohli ideologicky posudzovať viacero umeleckých diel a zrejme by sme sa dostali niekde na scestie, kde by sme byť nechceli.

  Čiže, aby som to skrátil, v prípade, že nebude vypočutý hlas ľudu, hlas väčšiny, navrhujem pánovi predsedovi parlamentu, aby sme odhalili súčasne aj stĺp hanby komisii, umiestnili ho na čestné nádvorie, možno na to miesto uvoľnené po kráľovi Svätoplukovi a uviedli: "Tuto kedysi stála socha kráľa Svätopluka, ale z ideologických dôvodov", a teraz vymenujeme všetkých deviatich členov komisie a možno aj tých externých, ak si budú to želať, "a z rozhodnutia vtedajšieho predsedu parlamentu pána Richarda Sulíka bola táto socha odstránená."

  Takže už si zacitujeme na záver iba Jána Hollého zo Svätopluka: "Udatný, za zlé to nemaj nám, kráľu Slovákov, že pre lživé zdání toľko sme ťa zneúctili hanbou."

 • Ďakujem. Na vystúpenie pána poslanca ako jediný pán poslanec Gál. Nech sa páči.

 • Pán poslanec Rafaj, ja som už naznačil v mojej faktickej poznámke pánovi poslancovi Maďaričovi, že čo asi je jeden z tých problémov, čo ja vidím na tej soche. Hovorím, že budem veľmi rád, keď bude stáť socha Svätopluka v areáli Hradu, ale ktorá bude dôstojnou sochou, bude sochou, ktorú budú fotiť kvôli jemu historickému významu a nie kvôli koňovi a hlavne nie kvôli jednej časti, čo má kôň pod bruchom.

 • V rozprave ďalej vystúpi pán poslanec Poliačik, lebo pán poslanec Čiž sa vzdal. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, podpredsedovia parlamentu, panie kolegyne, páni kolegovia, nedá mi za celý poslanecký klub SaS sa tu postaviť a vyjadriť podporu predsedovi našej strany a predsedovi tohto parlamentu. Keďže našim opozičným kolegom tak veľmi chýbala, tak tu som a podporu otvorene vyjadrujem v rozprave k tomuto bodu.

  Chcel by som pohovoriť o troch veciach. Tá prvá vec je, náš postoj ku práci okrskových komisárov vo voľbách a v referende. Druhá vec je akýsi ideologický boj, ktorý vyústil až do tejto mimoriadnej schôdze parlamentu. A tretia vec je postavenie súčasného predsedu parlamentu.

  K tej prvej. Predtým, ako sme začali zostavovať, teda začali nominovať okrskových nominantov našich, SaS, aj do volieb do VÚC, aj do parlamentných volieb, aj do referenda, sme si urobili prieskum názorov ľudí na to, ako fungujú okrskové komisie na Slovensku. Nebudete veriť tomu, koľko nám prišlo e-mailov o tom, ako si stranícki nominanti v okrskových komisiách robili krúžky perom na palec a robili značky dodatočne na hlasovacích lístkoch o tom, ako boli to anonymné listy, ja len hovorím, takéto nám podnety prišli o tom, ako výsledky volieb z veľmi vzdialených dediniek boli skôr na obvodných komisiách ako najbližšie okrsky, ktoré boli vo vnútri miest. Po tom, ako sme boli schopní vždycky obsadiť cez 90 % okrskárov na Slovensku, nám prišlo mnoho odoziev, ktoré povedali, veľmi dobre, že obsadzujete mladých a zanietených ľudí, ktorí presne vedia, o čom hovoria, keď idú do okrskových komisií, lebo praktiky, ktorých sme boli svedkami v posledných 10-15 rokov na Slovensku, už nebadáme. Toto sa nám stalo pri VÚC-kach, toto sa nám stalo pri parlamentných voľbách. A preto hovoríme o tom, že sú dôležití okrskári aj pri referende, lebo zakaždým, keď nominujeme okrskárov, tak im hovoríme to, vy ste tí najdôležitejší ľudia, ktorí musia dozrieť na to, aby voľby prebehli v poriadku.

  Boli to naši zástupcovia v Košiciach, ktorí upozornili na to, že sa vyvážajú hlasovacie lístky z volebnej miestnosti. Boli to naši ľudia, ktorí vtedy spôsobili to, že štyria ľudia nepodpísali konečnú zápisnicu v Ústrednej komisii. Preto hovoríme o tom, že okrskári sú tak dôležití, a preto hovoríme, že oni sú tí, ktorí môžu ovplyvniť to, aby referendum alebo voľby prebehli podľa platného zákona.

 • Ja sám som písal príručky pre okrskárov pre každé voľby a takisto pre toto referendum a všetko, čo som do nich písal, bolo kvôli tomu, aby všetko prebehlo v súlade so zákonom. To je prvá vec.

  Druhá vec. Celé to, čoho sme tu teraz svedkami, je ideologický súboj dvoch pohľadov na politiku. Ten prvý pohľad je ten, ktorý prezentujú ľudia, ktorí si buď nevšimli 17. november, alebo vtedy kachličkovali svoju kúpeľňu a odvtedy celá ich politika vypovedá o tom, že mnohé praktiky nejak zabudli zmeniť spred roku ´89. Na druhej strane je tu nová politika, je tu politika ľudí, ktorí možno občas použijú nesprávne slovo, lebo sú tu krátko, ale na druhú stranu nemajú problém priznať chybu. Politika ľudí, ktorí chcú všetko robiť otvorene a transparentne, aby každý mohol im pozerať na prsty. Politika ľudí, ktorí 20 rokov pozerali na to, ako sa vyvíja a rastie demokracia na Slovensku, a povedali, si že je najvyšší čas na to, aby priložili svoju ruku k dielu. To je politika, ktorú predstavuje SaS v tomto parlamente. A táto politika, politika ľudí, ktorí odkedy prišli k moci, tak nerobia nič iné, iba upozorňujú na prešľapy bývalej vlády. Upozorňujú na predražené tendre, upozorňujú na nevýhodné zmluvy, táto politika je tak obrovským tŕňom, že súčasná opozícia neváha kľudne sa pustiť do odvolávania druhého najvyššieho ústavného činiteľa, len aby na chvíľku prehlušila vážnosť týchto obvinení.

  Poslednú vec, ktorú chcem povedať, predseda parlamentu, ktorý sa snaží šetriť prostriedky Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa len dá, je u mňa dobrý predseda. Predseda parlamentu, ktorý sa zodpovedne postaví k prekrúcaniu histórie priamo na nádvorí Bratislavského hradu, je u mňa dobrý predseda. A predseda parlamentu, ktorý vie chlapsky priznať chybu a učí sa na nej robiť svoju prácu čo najlepšie, je u mňa dobrým predsedom parlamentu a mal by zotrvať na svojej stoličke.

  Preto vás prosím, páni kolegovia, hlasujte proti návrhu za jeho odvolanie. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami piati, šiesti, končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami. Veľmi rýchlo som to urobil, lebo sa...

  Takže pán poslanec Blanár.

 • Vážený pán poslanec, bolo naozaj zaujímavé počúvať vaše vystúpenie, ako vy vlastne zachraňujete demokraciu na Slovensku. Píšete v manuáli, ako treba demokraciu dodržiavať, dokonca ste ten najpovolanejší, ako zabrániť manipuláciám vo volebných okrskových komisiách. Tak to tu ešte nebolo, priznám sa. Zdá sa, že nová generácia rastie, ktorá má patent na všetko a hlavne vie vidieť aj tam, kde sa nedá vidieť.

  Hovoríte o tom, že ste tu generácia, ktorá robí novú politiku. Áno, novú politiku, že žiadate zverejnenie zmlúv na internete od 6. mesiaca roku 2006, ale zmluvy, ktoré boli od roku 1998 vás vôbec nezaujímajú. Áno, to je nová politika, treba sa na to takto pozerať.

  Nepočul som odpoveď na to, čo by som očakával. Prečo ste neobsadili svojich zástupcov a rovnako petičný výbor do referendovej komisie ústrednej a do obvodných komisií. Na to som vôbec nepočul odpoveď. Iba o nejakom manuáli, ako vy viete, že kde sa čo robilo. Ak ste vedeli, že sa nejaké podvody robia, tak ste mali podať trestné oznámenie. Tu sú na to mechanizmy.

  Ale znova opakujem. Vaša politika je práve to, že meriate to cez marketingový, podnikateľský prístup, pretože okrskové komisie sú hodnotené. Každý dostane zaplatené. No ale obvodné, tie za to nedostanú žiadne peniaze, nikto, ani tá ústredňa. Mohli ste sa poskladať ako na ten Liberálny dom a kľudne ste tam mohli mať ľudí a my by sme dnes nemuseli vám poukazovať na to, ako ste marketingovo zneužili toto referendum. Nič viac.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, ešte ste zabudli povedať jednu vetu na koniec, že ten, kto podrží balónik pani premiérke, je pre mňa dobrým predsedom parlamentu. To ste zabudli povedať, tak som to chcel doplniť.

  Ale teraz vážne. Môžete použiť akékoľvek krásne slová, pán poslanec, ale nezakryjete, že či ovplyvňovanie okrskárov v referendových okrskových komisiách alebo list so znakmi klamstva na voličoch sú akty tohto predsedu parlamentu, ktoré stihol urobiť za niekoľko týždňov, čo je vo funkcii, ktoré majú podľa môjho názoru dokonca až kriminálne pozadie.

  Takisto dnes nezaznelo, za akých okolností prebehla voľba predsedu parlamentu. Ja zacitujem, keď nebol zvolený na prvýkrát za predsedu parlamentu, tak sa pre médiá vyjadril, že "vytvorili úplne vodotesný systém, aby sa druhýkrát táto chyba neopakovala".

  A dokonca pán najčistejší poslanec, najdemokratickejší poslanec, už dvihol ruku, pán poslanec Matovič povedal: "Pre istotu som pred hlasovaním ukázal svoj lístok Richardovi Sulíkovi. Povedal, že je to v poriadku."

  Dámy a páni, podľa Ústavy Slovenskej republiky je voľba predsedu parlamentu tajná. Máte pocit, že ste dodržali tajnosť voľby, keď ste museli v rámci vodotesného systému ukazovať lístky predsedovi parlamentu a ešte ste sa tým aj chválili? To je jeden prešľap za druhým. Jedno zákonné pochybenie za druhým a vy ho idete obhajovať? Aj páni z vládnej koalície z iných strán, to sa naozaj nehanbíte, koho ste dali na čelo Národnej rady Slovenskej republiky?!

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja s predrečníkom budem úplne súhlasiť. Táto koalícia nič nerobí, iba hľadá prešľapy. Samozrejme, nič nerobí, presne s tým súhlasím. Ale ja chápem, že treba kontrolovať, vážený pán kolega, ale myslím si, že vláda je tu preto, aby niečo urobila pre občanov. Pre občanov, ktorí čakajú na odškodnenie po povodniach. Pre občanov, ktorí žijú skutočne na prahu, teraz môžem povedať, biedy, pretože voda im všetko zobrala a ešte stále nie sú odškodnení. Zamyslite sa nad tým, že treba meniť regionálne rozdiely a zastavili ste diaľnice. Tak ako chcete urobiť, aby východ a západ bol prepojený, aby ľudia na východnom Slovensku mali prácu?

  Čiže, pán kolega, pevne s vami súhlasím. Táto koalícia nič nerobí, iba hľadá zlé niečo, čo urobila bývalá vláda. Tak vás prosím pekne, začnite už robiť, lebo ľudia na to čakajú.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec, veľmi ma teší a chcem vás pochváliť, že máte úžasné méty a ideály. Som rada, že pociťujete to, že prišiel čas, aby sa skutočne začalo robiť s korupciou a aby, no, držím vám v tom palce každopádne. Ale čaká váš úžasná sizyfovská práca.

 • Ale jedna vec, ktorú chcem povedať, treba si rozmyslieť kroky, ktorými to chcete dosiahnuť, a nasadiť svoj intelekt na to, pretože to, že ste niečo odhalili pri voľbách a vy ste nepoužili zákonné prostriedky na to, aby ste ich spochybnili, ich výsledky, no tak to čo je? To je mŕtvy chrobák. A čo vaše méty? Čo vaše ciele? Teda preložene - a ideály? Tak nech sa páči, super, pridám sa.

 • Ďakujeme. Pán poslanec Čaplovič, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán poslanec Poliačik, treba kľud zachovať. Aký dôvod máte na to, aby ste vy nehistorik, ktorý sa nezaoberá stredovekom, medivalistikou alebo mediristikou, tvrdili, že tam ide o falšovanie histórie? Akým právom ste mohli toto konštatovať, keď väčšina tej komisie je ľudí z novších alebo najnovších dejín? To ako keby prišli na konzílium lekárske k neurochirurgii a mali by sa k tomu vyjadrovať ortopédovia.

  Vážený pán poslanec Poliačik, vážte slová. Ja som medivalista, medirista a viem, čo je pravda a čo nie je pravda v tejto oblasti histórie. Veľa prameňov som konkrétnych študoval a preštudoval a poznám ich a myslím, že sa veľmi mýlite vrátane tých členov komisie, ktorí tieto súdy vyslovili.

  Po druhé. Čo vám iné ostáva, pán poslanec Poliačik, ako vysloviť podporu vášmu predsedovi strany a prostorekému, prostorekému a tretíkrát prostorekému predsedovi parlamentu, tak ako to nazval váš poslanec z obyčajných ľudí pán Matovič?

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Poliačik, povedali ste vo svojom vystúpení, že obsadzovanie miest v okrskových komisiách ste robili na základe prieskumov, názorov a anonymných listov a že sa tieto výsledky vo voľbách falšovali. Ak máte takéto znalosti, tak, prosím, podajte trestné oznámenie na ľudí, ktorí to robili, a toto budem považovať za transparentnú vec, ale nie to, čo tu obhajujete.

  Nechápete, ako môžu byť výsledky volieb z menších okrskov a vzdialenejších skôr v obvodných komisiách jako v obvodných komisiách mesta. No ja vám to poviem. Pretože tie obvodné komisie vzdialenejších miest majú niekedy osem voličov, takže to môžu ďaleko rýchlejšie spočítať a takisto môžu preto skôr uzavrieť protokol o výsledkoch volieb a doniesť ho na okrskovú komisiu. To považujem z vašej strany za neznalosť veci. Chcete robiť politiku, ktorá bude otvorená, transparentná, veľmi rada si na ňu počkám.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Poliačik, nech sa páči, môžte reagovať na faktické.

 • Čo sa týka tých detailov k voľbám, tak tam, kde sme mali konkrétne dôkazy, bolo, samozrejme, aj trestné stíhanie. To, čo bolo v Košiciach, tam bolo podané normálne oznámenie. Bolo trestné stíhanie a vec bola nakoniec do Košíc tým konkrétnym ľuďom, ktorí to urobili, podaná na doriešenie. Takže toľko k súčasnému stavu.

  K tým veciam, ktoré boli staršie. No, bohužiaľ, nám to prišlo ako anekdoty z volieb, ktoré boli niekoľko rokov staré. Takže bol to iba materiál, na základe ktorého sme my vytvárali metodické príručky pre našich okrskárov, aby sa nám proste takéto veci nediali.

  Ja som nehovoril o tom, že by sa falšovala história, ja hovorím, že ak je podozrenie z prekrúcania histórie, tak sa k nemu treba zodpovedne postaviť a to Sulík spravil. On nepovedal, že niečo je, že niečo je tak alebo nie je. Ale proste zostavil komisiu a chcel vedieť názor odborníkov. Je, samozrejme, otázne, ktorí odborníci sú alebo nie sú, ja to posúdiť neviem, vy možno áno, ale každopádne to nie je rozhodnutie z vlastného brucha. To je rozhodnutie na základe posúdenia historikov, ktorí boli v tej komisii.

  A čo sa týka zverejňovania zmlúv, ja naozaj nemám problém so zverejnením zmlúv akéhokoľvek dáta. Všetci, ktorí mali možnosť sledovať aj našu predvolebnú kampaň, aj našu rétoriku od volieb, môžu potvrdiť, že sme boli takisto kritikmi aj bývalých vlád spred roku 2006, ako sme boli kritikmi aj vlády Roberta Fica. Takže ja nemám problém, aby sa kľudne zverejnili zmluvy od ´89. roku o čom čomkoľvek.

 • Podľa § 27 sa o slovo prihlásil pán navrhovateľ. Nech sa páči, pán poslanec Paška.

 • Pán podpredseda, dámy a páni, dve vety. Chcem sa z tohto miesta zastať desaťtisícov poctivých členov, členiek okrskových volebných komisií, ktorí v období 20 rokov demokratických volieb zabezpečili, že aj my tu dnes môžme slobodne hovoriť. Hovorím to preto, lebo ak niekto počúval vystúpenie pána poslanca, musel nadobudnúť dojem, že sme 20 rokov žili v temnote a že sú to len poslanci SaS, ktorí konečne zabezpečia demokratické voľby.

  Ďakujem všetkým tým desaťtisícom členov okrskových komisií.

 • S faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými.

  Pán poslanec Slafkovský.

 • Ďakujem. Bol som osobne prítomný, pritom osobne som to videl a bol som na to upozornený v posledných voľbách do VÚC, ako boli kupované hlasy, ako bola snaha manipulovať voľby. A keď si človek prepočítal, z ktorých okrskov kto bol voliť, kedy a koľko, tak mu bolo jasné, že kto bol voliť a prečo. Len dôkazová núdza zapríčinila to, že trestné stíhanie nemohlo byť dotiahnuté do konca. Bohužiaľ, všetko sa to dialo v prospech kandidáta SMER-u.

 • Pán poslanec Poliačik, nech sa páči.

 • Pán poslanec, ja som nepovedal, že v tých komisiách robili desaťtisíce nespravodlivých alebo zločineckých ľudí. Ja som povedal, že často na miesta, kde nebol dostatok nominantov a kde častokrát iba starosta nominoval svojich ľudí, dochádzalo k veciam, ktoré neboli úplne v súlade so zákonom, že existovali miesta, kde sa hlasy sčítavali na zadnom sedadle v aute po ceste do obvodnej komisie a tak ďalej. Ja nevravím, ja nemám na to dôkazy, ináč by som dal trestné stíhanie, samozrejme, ale takých mailov prišlo priveľa na to, aby aspoň niektoré z nich sa nezakladali na pravde. To je všetko, čo som tým chcel povedať. Ja sám som od osemnástich rokov bol v niekoľkých komisiách, takže veľmi dobre viem, ako tam fungovali veci.

 • Ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Zajac. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, veľmi pozorne som počúval zdôvodnenie pána poslanca Fica s návrhom na odvolanie pána Róberta(? Richarda) Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady. Rád by som sa troška vrátil k tomuto zdôvodneniu, lebo myslím si, že už sme sa dostali veľmi ďaleko od tejto témy. Skúsim to zhrnúť do troch veľmi jednoduchých bodov.

  Pán poslanec Fico vo svojom zdôvodňovaní používal veľmi silné, ale zároveň aj veľmi vážne slová, ako je demokracia, parlamentná demokracia, tradícia, Slovenská republika. Ja si dovolím odcitovať tunak jeden drobný citát z roku 2000. Teda ani nie z roku 1980, ani nie z roku 1989, ale z roku 2000. Robert Fico na otázku, aký bol podľa vás režim, teda komunistický, odpovedal: "Nevnímal som ho nejako detailne. Získal som prácu a venoval som sa jej. Keď sa pozerám späť, nezisťujem, že v roku 1989 by v mojom živote nastal nejaký zásadný prelom". Na druhú otázku: "Nenapadlo vám rovno v novembri zložiť stranícku knižku?" Odpoveď: "Nie. Sústredil som sa na prácu." To sú výroky z roku 2000.

  Dovoľte, aby som ešte citoval tri výroky pána poslanca Fica z čias, keď bol už predsedom vlády Slovenskej republiky. Čiže vysokým, jedným z najvyšších ústavných činiteľov. Prvý citát: "Mal by byť ticho a užívať si slobodu." To je citát z roku 2008 o poslancovi Ivanovi Miklošovi. Druhý citát: "Opozícia môže byť rada, že sedí v parlamente a nie vo väzení." To je citát z roku 2007.

  Dovoľte mi teraz jednoduchú otázku. Človek, ktorý nevie rozlíšiť totalitný štát od demokratického, a človek, ktorý ako predseda vlády posiela celú opozíciu do väzenia, aké má oprávnenie vyjadrovať sa vôbec k takým vysokým a vznešeným a vážnym inštitúciám, ako je Národná rada a jej predseda? Ja proste to cítim ako obrovský nepomer, ako nepomer, ktorý, ja neviem, či má napomáhať nejakej politickej kultúre, myslím si, že vonkoncom nie.

  Po prvých slobodných voľbách v roku 1990 boli predsedami Slovenskej národnej rady alebo Národnej rady Slovenskej republiky, bolo viacej predsedov. Bolo ich dosť. Každý z nás si ich môže pripomenúť, každý z nás si ich môže zaradiť, zoradiť, každý z nás môže povedať svoje preferencie. Ja si veľmi dobre pamätám, a treba to tu povedať, lebo o takúto vážnu vec ide, veľmi dobre si pamätám prvého ponovembrového, v slobode zvoleného predsedu Slovenskej národnej rady Františka Mikloška, pamätám si aj ďalších predsedov, jedného, druhého, tretieho, štvrtého. A ja želám pánovi predsedovi Sulíkovi, aby sa zaradil do tej galérie predsedov Národnej rady, ktorá je tou pozitívnou časťou tejto galérie. Lebo sme tu mali aj negatívne prípady, nechcem ich tu zmieňovať. Naozaj nechcem.

  Je na začiatku svojej dráhy a má pred sebou štyri roky, má štyri roky čas na to, aby ukázal, aký bude predseda Národnej rady. Na to nestačí ani mesiac, ani šesť týždňov. A nehnevajte sa a tie dôvody, o ktorých sa tu dneska hovorí, po dvoch mesiacoch na žiadne nejaké posudzovanie za štyri roky nestačia.

  Druhý bod. Celá tá diskusia a aj ten návrh sa nesie v takom duchu, ako keby tu stála proti sebe ekonomika na jednej strane a kultúra na druhej strane. Hovorí sa tu o kultúre, o tradícii a znova vo veľmi vznešených slovách. Lenže viete, my musíme jasne povedať, a teraz hovoríme o koaličných poslancoch, že je to pre nás aj otázka kultúry v tom najširšom zmysle slova. My nemôžeme pôdu kultúry, kultúrnu tradíciu opustiť, ale nemôžeme dopustiť ani to, aby si niekto oblasť kultúry, umenia, jazyka uzurpoval. Lebo to, čo urobila bývalá koalícia tesne pred voľbami, to nebolo ničím iným, iba pokusom uzurpovať si kultúru a tradíciu a dejiny. Ničím iným.

  Ak tunak sa dnes, ak tu dnes padli také slová o komisii, ktorá mala posudzovať Svätoplukovu sochu, ja sa pýtam, čo to je, keď sa hovorí o Jánovi Kulichovi, ktorý bol autorom hlavy Vladimíra Iľjiča Lenina Uľjanova v nadživotnej veľkosti? Čo to znamená, keď sa hovorí o Jánovi Kulichovi, ktorý bol prvým normalizačným rektorom na Vysokej škole výtvarných umení a povyhadzoval, pani poslankyne a páni poslanci, povyhadzoval národného umelca Ľudovíta Fullu, národného umelca Vincenta Hložníka a ďalších a ďalších z tejto školy? To nie je náhodou kultúrne barbarstvo? Ja si myslím teda, že to kultúrne barbarstvo bolo (potlesk) a nemožno to ani dnes popísať ináč ako kultúrne barbarstvo.

  Čo to znamená, že okolo sochy Svätopluka behajú po nociach nahatí francúzski turisti, to je kultúra? Prepáčte, to teda určite kultúra nemôže byť.

  Čiže ešte raz, uzurpovať si kultúru a pokúšať sa uzurpovať si kultúru je to najväčšie barbarstvo, aké sa môže v demokratickej, slobodnej kultúre stať.

  Tretí bod je veľmi stručný. Ja rozumiem tomu, že dnešná opozícia využíva a zneužíva vlastne dnešné odvolávanie predsedu Národnej rady na negatívnu referendovú kampaň. Nie je to veľmi morálne, ale o morálke, myslím, netreba hovoriť, pretože pán poslanec Fico ako predseda vlády v roku 2010, to nebolo tak dávno, povedal aj toto: "Čo ja s tým mám, čo je morálne alebo nie je morálne? Na morálku sa mňa nepýtajte. Mňa to nezaujíma absolútne." Tak potom o akej morálke sa tu máme v tejto chvíli baviť?

  To nie je morálka odvolávania, to je nemorálnosť odvolávanie alebo návrh na odvolávanie zneužiť na negatívnu referendovú kampaň. Ale prosím, na to má opozícia plné legitímne právo. Ale dôvody na odvolanie samotné sú také chabé, aké zatiaľ ja sa nepamätám, že by sa v prípade predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vôbec kedykoľvek za posledných 20 rokov použili.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca šiesti. Môžem uzavrieť? Deviati poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Glváč, nech sa páči.

 • Ďakujem vám veľmi pekne za zhrnutie celej rozpravy, bolo to naozaj celé poučné. Nebudem dlhý. Len teda neviem, kto rozprával o väzení, treba si tie výroky pozrieť, tam nič o väzení nie je.

  Ale chcel by som vám možno len jednu vec pripomenúť, že aj majster Chudík hral všelijaké postavy, aj to je umenie, a dneska ho asi ste nevyobcovali z kultúrnej obce. Ale dnes vám ani nesmrdí hlas pani, vašej kolegyne z koalície, Vášáryovej, ktorá hrala všetky všelijaké Anny Ivanovny a neviem, ale myslím, že treba ju odsúdiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega, ono tu odznelo veľa čiastkových otázok od Svätopluka po referendum, ktoré nie sú čiastkovými otázkami, to sú významné ústavné záležitosti a otázky, ale kopu drobností, ktoré možno tu nemali čo hľadať. Ale všetky tie drobnosti vytvárajú mozaiku, to všetko sú čriepky jednej mozaiky, ktorej reprezentantom momentálne je pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

  Keď vyhrali naši v Moskve, boli sme hotoví, keď sa darí športovcom, keď sa darí umelcom, sme nadšení, a právom, lebo nás reprezentujú. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky je minimálne a, samozrejme, aj podstatne vyšší ako náš mančaft, ktorý včera vyhral v Moskve, reprezentuje 5,5 mil. obyvateľov tohto štátu. A ja mám obavy, čo ste povedali, že každý sa naučí. To nie je o pánovi Sulíkovi, keby tam sedel Janko Mrkvička a choval by sa rovnako, bolo by to o tom istom, to nie je osobné. Učiť sa na poste predsedu Národnej rady Slovenskej republiky forme a obsahu, to je tragédia, to je pozde. Možno sa mu to aj podarí, ale ja osobne to nemienim trpieť. Nič osobne proti tomu nemôžem spraviť, ale ja keď niekoho reprezentujem, tak som permanentne pod balvanom zodpovednosti, že niekoho reprezentujem a chcem ho reprezentovať špičkovo, lebo reprezentujem všetkých, nielen seba.

  A pán predseda zatiaľ - zatiaľ mám taký dojem - je imúnny pred tým balvanom zodpovednosti. S tým, že už Rimania hovorili, že forma bez obsahu nie je ničím. A obsah bez formy je strašne málo. A zatiaľ ja hľadám, hľadám, bádam a držím vám palce, lebo každý sa učí, každý je človek, môže robiť chyby, ale bodaj by som sa mýlil! Ja som z hľadiska vašej formy obsahu, pán predseda, strašný skeptik.

 • Pán poslanec Zajac, prepáčte, pán kolega, čo poviem, ale musím to povedať. Dokedy vy v parlamente nebudete vedieť nič povedať konštruktívne okrem kádrovania? Už naozaj chápem, prečo treba Svätopluka dať preč. Pretože vám leží meno Kulicha v žalúdku, to je boj proti Kulichovi, nie proti Svätoplukovi.

 • Vážený pán poslanec, prečítajte si názory osobností, skutočných osobností slovenskej kultúry na Svätopluka a na túto sochu: Ľubomíra Feldeka, Pavla Dvořáka a Božidary Turzonovovej, asi to by vám malo stačiť, aby ste sa spamätali.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Vážený pán poslanec, pri vašom vystúpení vždy cítim, že máte tendenciu sa vracať pred rok ´89, a mám taký pocit, že to je taká databáza pre vás jediná na vedenie politiky. Ale odvtedy už prešlo 20 rokov a je potrebné sa pozerať trošku ináč na veci.

  A keď hovoríte o tvorcovi tej sochy, o ktorom sa môžeme vždy baviť, pretože každému sa umenie páči také alebo onaké, preto je umením. Tak prečo ste tu za týmto pultom nevyzvali pána Sulíka, aby vymenoval ďalšiu komisiu na všetky sochy, ktoré pán Kulich vytvoril? Aj toho Jánošíka v Terchovej. Prečo, keď ste taký principiálny? Urobte to! Hovoríte o tom, že...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... zneužívame negatívne referendum na kampaň. Pán poslanec, a vám naozaj nevadí, keď tu pán predseda hovorí o tom, aký on je skvelý manažér a jediný čosi v živote urobil na rozdiel od tých druhých, že mal mesiac na to, aby podal návrh na zastúpenie do referendovej komisie? Mesiac to vedeli, prepána, však to mohli hneď vtedy urobiť! Oni to neurobili a vám stačí, že len povedal, akože sme na to zabudli? Vám to absolútne nevadí? Mne to vadí, pretože jednoznačne tým preukázali, že toto referendum je len čisto marketingový ťah a na manipuláciu ľudí. Nič iné. A mrzí ma, že vás, človeka, ktorý sa intelektuálne zaoberá mnohými otázkami, takéto niečo nevadí. To ma naozaj mrzí.

 • Ďakujem. No posledný, ktorý vystúpil v rozprave, teda z tých oficiálnych, mám pocit, že sa snažil o určitú rekapituláciu aj isté vyviňovanie. No ale ja som šokovaný, že nie je dôležité, čo posudzujeme v prípade sochy Svätopluka, ale že rovnako dôležité je to, že kto bol autor - a tomu sa hovorí už kádrovanie.

  Tak to potom poďme kádrovať, ako to už bolo povedané, hercov, novinárov, spisovateľov, ale aj niektorých politológov, ktorí sa dnes tvária pravicovo a v ´68. vypisovali úvodníky do svojich knižiek.

 • Kde sme to? To chceme sa vybrať na túto cestu?

  A, pán poslanec Zajac, prezraďte mi, prosím vás, kto je vlastne zodpovedný za to, že aj iní nahí občania Európskej únie skáču do Fontány di Trevi. Autor tej fontány, nebodaj?!

 • Smiech v sále.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Zajac, vy ste typický predstaviteľ tých niekoľko ľudí z OKS, ktorí tvoria vašu stranu, že čo sa vám nepáči, je všetko zlé. Nech si o tom iní ľudia myslia, čo chcú, podľa vás je to zlé. To po prvé.

  Po druhé. Vy idete hodnotiť výroky Roberta Fica? Pozrite si, koľko preferenčných hlasov v týchto voľbách získal, pozrite si, aké obrovské množstvo ľudí má jeho osobnú dôveru. A vy ho idete hodnotiť?

  Ja vás veľmi dobre poznám a žijem v Bratislave a som tu dlho, poznám vaše názory, poznám vaše vystupovanie, možnože bude čas, keď si dám tú námahu a budem citovať vaše rôzne výroky. Pripravím sa a oboznámim, bude to veselé hovorenie.

  A po tretie. Znova ste preukázali svojím vystúpením len to, že vám vôbec nejde o sochu, tá socha vám je ukradnutá, vám len prekáža, že ju vytvoril Kulich. Nič iné v tom nie je.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Zajac, okrem iného tvrdíte, že nie sú žiadne dôvody na odvolávanie terajšieho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Richarda Sulíka. A dôvody, ktoré už boli tu viackrát dané, nie sú dôvodmi, potom vôbec si neviem predstaviť, aké iné dôvody, a vážnejšie, by mali byť na odvolávanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, keď okrem iného pán Sulík robí veľmi zlé meno Slovenskej republike a nášmu parlamentu. Pán Richard Sulík asi zabudol, že reprezentuje aj nás ostatných a nielen seba.

  Ďalej tvrdíte, nechajme ho predsa štyri roky pracovať, nech ukáže, čo vie, zlepšuje sa atď. Veď za tak krátku dobu zrobil už toľké faux pas, že ja osobne ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky si neviem vôbec predstaviť, ako bude ďalej parlament fungovať pod vedením tejto osoby.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec, vy ste tu otvorili otázku morálky. Ale ja odmietam, aby ste vy boli ten, kto bude diktovať, aká morálka má byť, aby ste vy vystupovali ako nespochybniteľná morálna autorita. Predovšetkým preto, lebo o morálke môžme diskutovať, ale to, čo vy vo svojich vystúpeniach a vaši kolegovia z OKS robíte, to nie je diskusia o morálke, to je kádrovanie, navyše kádrovanie selektívne. Vy kritizujete síce Kulicha za jeho prednovembrové správanie sa, ale rovnakým spôsobom nepristupujete k tým, ktorí sa správali rovnako alebo podobne a dnes sú vašimi politickými súpútnikmi. Napríklad umelcov, ktorí sa verejne pred zrakom celého národa, využijúc svoju prirodzenú autoritu vyplývajúcu z popularity, postavili proti ľuďom, ktorí podpísali Chartu ´77 v rámci tzv. anticharty, medzi ktorých patrí aj vaša kolegyňa z vládnej koalície pani Vášaryová.

 • Preto takéto, takéto kádrovanie, takéto selektívne kádrovanie je amorálne, pán poslanec Zajac, a s morálkou nemá nič spoločné.

  A ak ste povedali, že pán Fico nemá právo kritizovať v prípade takých, aby som vás citoval, "vážených inštitúcií, ako je Národná rada Slovenskej republiky a jej predseda", tak dnes tu diskutujeme o tomto všetkom práve preto, lebo terajší predseda Národnej rady robí už dva mesiace všetko preto, aby funkcia predsedu Národnej rady k váženým inštitúciám nepatrila.

 • Áno, pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Ctené koelgyne, kolegovia, z roka na rok klesá dôvera obyčajných ľudí voči politikom. Sedel som tu 4,5 hodiny...

 • Smiech v sále.

 • No, 4,5 hodiny som sedel v tejto sále a poctivo som počúval diskusiu, aj vďaka niektorým diskutujúcim, ktorí tu vystúpili, sa niet čudovať prečo. Zo Sulíka sa za päť hodín diskusie pri jeho odvolávaní stál, zopakujem, protištátny živel, hanobiteľ slovenskej ústavy, vrah nenarodených detí, boľševik, diktátor, barbar, podporovateľ mäkkých drog (potlesk) a na záver človek, ktorý chce roztopiť sochu Svätopluka.

  No, k Richardovi Sulíkovi poviem len toľko, Richarda Sulíka poznám dlhšie, považujem ho za slušného človeka a poviem aj prečo.

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... Richard Sulík nepochopil svoju funkciu ako priestor a príležitosť...

 • Potlesk. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, pán poslanec, prosím vás, k pánovi Zajacovi sa vyjadrujte.

 • Vám sa to ťažko počúva, ale poviem to. Richard Sulík nepochopil svoju pozíciu predsedu parlamentu na to (potlesk) ako príležitosť, aby...

 • ... bol rovnejší medzi rovnými, na obohacovanie sa. Vážim si ho, to je pre mňa viac, ako je protokol alebo kravata, či dobrý oblek, tak preto nebudem podporovať váš návrh na odvolanie.

  Ďakujem pekne.

 • Na faktické poznámky pán poslanec Zajac, nech sa páči, môžte reagovať.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nebudem reagovať nejako konkrétne, aj keby som mohol, poviem znova len tri veci. Po prvé, ja si nemyslím, že tá časť slovenskej kultúry, ktorá je demokratická a ktorá je za rozmanitosť v kultúre, sa má za čo hanbiť. Nemyslím si, že ju treba nejako ani obraňovať, ani obhajovať, myslím si, že dnes sa obráni a obháji sama, ale pokladám za nenáležité, aby sa vytváral na pôde Národnej rady jednoducho dojem, ako keby jediným zástancom kultúry boli tí, ktorí proste hovoria to, čo hovoria, ako napríklad pán Kučera alebo pán Čaplovič, alebo ktokoľvek. Ale je tu veľmi silná časť slovenskej kultúry, ktorá proste hovorí iné, je to prirodzené a je to dobré. Viac k tejto veci v tejto chvíli ani nechcem povedať, pravdu povediac. Len túto jednu vetu ako apel na poslancov a poslankyne Národnej rady, aby si uvedomili, že je tu veľká časť slovenskej kultúry a je to slovenská kultúra, ktorá žije v Slovenskej republike, ktorá tvorí najväčšiu časť slovenskej kultúry a ktorá má iný názor ako niektorí z vás. To je všetko.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán poslanec bol posledný, ktorý sa prihlásil ústne do rozpravy.

  Podľa § 28 rokovacieho poriadku o slovo sa hlási pán predseda Národnej rady, nech sa páči.

 • Smiech v sále.

 • Nejakú dobrú náladu máte dnes.

 • Pozdravujem kolegov, dúfam teda, že oceníte vecnú rovinu toho, čo idem teraz povedať, tým, že nevyvolá to opäť 15 faktických poznámok.

  No, dovolím si v podstate posledné slovo, keďže to poobedie bolo venované mne, tak dožičte mi tú radosť, prosím vás, možnože už naposledy.

 • Povedané so smiechom. Smiech v sále a potlesk.

 • Trošku ma, trošku ma, aj mňa trochu mrzí, že miestami som mal dojem, že debata bola o odvolávaní Svätopluka, ako povedal kolega Kaník. Je pravda, že začal s tým pán Maďarič, ja si myslím, že zbytočne v rámci tejto diskusie, ale musím povedať, že aj, aj od nás sa viacerí pridali k tomu.

  A chcel by som vás uistiť, a preto som si vlastne vypýtal slovo, v jednej veci. Určite si vypočujem aj...

  Takto, po prvé, nie som v tejto veci rozhodnutý, môžu vám to potvrdiť vaši kolegovia pán Jarjabek a Čaplovič.

  Po druhé, určite si vyžiadam alebo budem sa snažiť získať aj iné názory, konkrétne od dvoch spomínaných kolegov poslancov som si vyžiadal písomný názor, ktorý mám dostať zajtra. Takisto sa chcem stretnúť s pánom Kulichom ešte tento týždeň. Vravím vám, nie som rozhodnutý, trochu ma mrzelo, že sa to nieslo celé v duchu, že ja idem odstraňovať sochu.

  Ďalšiu vec, ktorú by som chcel povedať, ja nemám žiadne osobné účty na vybavovanie. Ja pána Kulicha ani nepoznám, dlho som o ňom nevedel, toto nie je môj, no chcem povedať, že biznis, ale to je ako oukej.

 • Povedané so smiechom a smiech v sále.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem veľmi pekne, nie je mojou, kolega z MOST-u (smiech v sále), nie je mojou nosnou témou.

  Chcem vás teraz úplne vážne poprosiť, lebo to je okrem toho, že tu miestami teda si tu dávame do krvi, tak skúsme niekedy aj vecnú rovinu, chcem vás poprosiť, skúste mňa vnímať ako človek, ktorý sa objektívne bude snažiť v tejto veci rozhodnúť a nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým. Ja si tu nejdem na tejto soche účty vybavovať. Netvrdím, že vôbec si neviem žiadne, ale určite nie ohľadne tejto sochy.

  No, čo sa týka tých argumentov, samozrejme, odvolanie, zrejme bolo povedané všetko a ja chcem úplne na záver mojim kolegom každopádne sa poďakovať za podporu, bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Prvý zážitok, zhodou okolností dnes som presne dva mesiace v úrade a, samozrejme, že ako pán Mamojka a ešte aj jeho kolega poznamenali, s čím aj súhlasím, toto tu nie je na to, aby som sa učil štyri roky, ale požadujem pre seba tých 100 dní, čiže mám od môjho menovania ešte 40.

  Ja vám veľmi pekne ďakujem a, no, som rád, že zatiaľ žiadne faktické. Takže dovi.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

  Pán navrhovateľ, nech sa páči, môžte sa vyjadriť v rozprave.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Je mi ľúto, že veľmi vecný tón, ktorý za skupinu poslancov, ktorá podala návrh na zvolanie tejto mimoriadne schôdze s cieľom odvolať pána predsedu Národnej rady zo svojej funkcie, sa nepodarilo udržať aj kvôli nemu, pretože jeho prvá reakcia na vystúpenie predkladateľa pána podpredsedu Národnej rady a predsedu SMER-u - sociálnej demokracie pána Roberta Fica bola všetkým, len nie odpoveďou, vecným, argumentačným spôsobom, ale vyvolala alebo otvorila tu bránu do emócií, ktoré potom pretkávali celú diskusiu a počas celej rozpravy k tomuto návrhu.

  Je to škoda o to viac, že sme sa nedozvedeli ani len elementárne odpovede na základné otázky, ktoré sme kládli a tie boli položené veľmi jednoducho a vecne.

  Prečo pán predseda Národnej rady Richard Sulík ako druhý najvyšší ústavný činiteľ zneužíva inštitút referenda ako jeden z najvážnejších inštitútov priamej demokracie a dehonestuje ho spôsobom, ktorý neprináleží tejto funkcii?

  Prečo pán predseda Národnej rady Richard Sulík hovorí o manipulácii na úrovni okrskových rerferendových komisií, ktoré by mali priniesť očakávaný efekt pre jeho politickú stranu?

  Prečo pán Richard Sulík, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, zneužil svoju pozíciu a manipuloval autoritami štátu, či už ústavnými činiteľmi, ale aj predstaviteľmi a najvyššími predstaviteľmi opozície v záujme zabrániť fiasku dehonestácie referenda ako inštitútu priamej demokracie?

  Nedozvedeli sme sa odpoveď na otázku, prečo pán predseda Národnej rady Richard Sulík naďalej poškodzuje dobré meno slovenského parlamentu a Slovenskej republiky v rámci či už európskeho parlamentarizmu, alebo náš riadneho plnoprávneho členstva v Európskej únii?

  Nedozvedeli sme sa odpoveď na otázku, prečo pán predseda Národnej rady Richard Sulík bez akéhokoľvek konzultovania alebo názoru pléna Národnej rady, ktorej predsedá, zrušil stále zastúpenie Národnej rady Slovenskej republiky pri Európskom parlamente?

  Dozvedeli sme sa ale rôzne emotívne názory, postoje, pejoratívne hodnotenia, nielen pán podpredseda Národnej rady a predseda SMER-u - sociálnej demokracie, ale aj iní predstavitelia opozície.

  A na záver sme sa z úst pána Zajaca, toho najväčšieho kádrovčíka, dozvedeli, že vlastne by sme tu ani nemuseli byť, lebo však načo sme tu, lebo však tých 900-tisíc ľudí, ktorých reprezentujeme, on neberie vážne, lebo však to sú ľudia, ktorí, žiaľ, majú iný názor ako on a on ako predstaviteľ špičky demokracie, ktorá má tento autokratívny rozmer, ich k ničomu nepotrebuje.

 • Aj to je dôvod, aby som vás opätovne požiadal, aby sme pri tajnom hlasovaní podľa svojej najlepšej vôle a rozumu vyjadrili svoj názor a odvolali z funkcie predsedu Národnej rady pána Richarda Sulíka.

  Ďakujem.

 • Pán spravodajca, nech sa páči, môžte sa vyjadriť k rozprave.

 • Ďakujem pekne. Keďže pán Paška, pán poslanec Paška dal také otázky, tak ja sa tiež idem spýtať, mám také dve otázky. Sme pyšní na to, čo sme tu poobede stvárali, na našu prácu? Spravili sme niečo dobré poobede pre Slovensko?

 • Reakcie z pléna. Potlesk.

 • Ďakujeme. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ešte pred tým, čo by sme pristúpili k tajnému hlasovaniu, chcem vás požiadať o súhlas, aby sme mohli rokovať po siedmej. Hneď vysvetlím prečo. Ak bude výsledok, aby sme mohli, predsedajúci, oznámiť výsledok tajného hlasovania, a to asi bude po siedmej. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Takže podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predseda Národnej rady sa odvoláva v tajnom hlasovaní, a to takým spôsobom, že nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, to znamená 76 poslancov, sa vyjadrí v prospech odvolania.

  Pristúpime k tajnému hlasovaniu. Na hlasovacom lístku máte uvedené "hlasujem za odvolanie", "proti odvolaniu" a "zdržiavam sa hlasovania". Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná len jedna z alternatív.

  Prosím teraz všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh tajného hlasovania. Pristúpime teda k vykonaniu tajného hlasovania, nech sa páči.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či ste využili právo sa zúčastniť v tajnom hlasovaní. Ešte raz posledná možnosť sa zúčastniť tajného hlasovania, s vyplazeným jazykom to ešte môžte stihnúť. Ďakujem pekne.

  Takže vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. A teraz počkáme, kým overovatelia spočítajú hlasy. Predpokladám, že za takých desať minút by to mohlo byť, ale vyhlasujem prestávku do 19.00 hodiny. O 19.00 hodine, ak bude výsledok, vás budeme o ňom informovať.

 • Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci. Panie poslankyne, pán poslanec Muránsky, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále.

  Volebná komisia mi oznámila, že sú výsledky tajného hlasovania o návrhu na odvolanie pána predsedu Národnej rady v tejto chvíli k dispozícii. Preto prosím povereného člena, aby Národnú radu informoval o výsledku tajného hlasovania.

 • Vážení kolegovia, mám tú česť informovať o výsledku tajného hlasovania o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Na tajné hlasovanie, na odvolanie predsedu Národnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 85 hlasovacích lístkov, teda na odvolaní bolo prítomných 85 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 85 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné a z 83 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka hlasovalo za 64 poslancov, proti 18 poslancov a zdržal sa jeden poslanec. Podľa čl. 90...

 • Potlesk. Reakcie z pléna.

 • Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.

  A overovatelia teda konštatujú, že v tajnom hlasovaní Richard Sulík nebol odvolaný z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Panie poslankyne, páni poslanci,

  konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní neodvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Týmto vyhlasujem 6. schôdzu za skončenú, na ktorej vám ďakujem za aktívnu účasť na rokovaní. A chcem vás informovať, že zajtra ráno o 9.00 hodine budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky prerokovávaním bodov programu tak, ako boli schválené do programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prajem vám príjemný zbytok dňa. Dovidenia zajtra ráno.

 • Rokovanie 6. schôdze NR SR sa skončilo o 18.59 hodine.