• Ctené poslankyne, ctení poslanci, poprosím vás dostaviť sa do rokovacej sály, čoskoro začneme. Ďakujem.

 • Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.

 • Dobré ráno prajem. Kým prídu zvyšné poslankyne a zvyšní poslanci, poprosím členov grémia, keby sa mohli dostaviť na krátku poradu do veľkej zasadačky vzadu. Ďakujem pekne.

 • Zasadnutie poslaneckého grémia.

 • Po zasadnutí poslaneckého grémia.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 5. schôdze Národnej rady. O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali: poslankyňa Cibulková a poslanci Kondrót, Lazár, Mamojka, Paška, Štefanov, Švantner a Zelník. Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Vládny návrh zákona má tlač 80. Spoločná správa výborov má tlač 80a.

  Prosím, predsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Návrh tohto zákona vypracovalo ministerstvo financií v súvislosti so schválením majetkovej účasti Slovenskej republiky v Európskom finančnom stabilizačnom nástroji. Európsky finančný stabilizačný nástroj je súčasťou komplexného balíka opatrení, o ktorých rozhodla Rada Ekofin-u 9. mája 2010. Národná rada vyslovila s rámcovou zmluvou, ktorou sme sa pripojili k tomuto finančnému stabilizačnému nástroju súhlas 11. augusta 2010 a prezident ju ratifikoval 31. augusta 2010. Zmyslom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre poskytnutie a realizáciu špecifických štátnych záruk v súlade s rámcovou zmluvou.

  Navrhovaný zákon nebude mať dopad na štátny rozpočet, nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty VÚC, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, zamestnanosť ani podnikateľské prostredie. Odporúčam Národnej rade, aby schválila návrh zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet poslancovi Jozefovi Kollárovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predkladám spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a ústavnoprávneho výboru o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 80.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní s tým, že Národná rada Slovenskej republiky pridelila vládny návrh zákona o špecifických štátnych zárukách výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Obidva uvedené výbory prerokovali spomínaný materiál v stanovenom termíne ...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán Kollár, prepáčte. Poprosím pána podpredsedu Horta a pána poslanca Brocku, aby diskutovali tichšie. Ďakujem pekne. Nech sa páči.

 • Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania stanoviská poslancov Národnej rady. Obidva spomínané výbory, výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor, odporúčajú schváliť predmetný materiál a z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor teda na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 80, schváliť. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie. Spoločný spravodajca? Tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k hlasovaniu. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v prerušenom rokovaní hlasovaním v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní, tlač 80.

  Spoločným spravodajcom je predseda výboru pre financie a rozpočet, poslanec Jozef Kollár. Prosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu ako o celku, ktorým Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďakujem.

 • Poprosím poslancov, aby sa prezentovali a hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 78 poslancov, hlasovalo 77 za, 1 bol proti.

  Návrh je schválený.

  Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia pre druhé a tretie čítanie, pristúpime k tretiemu čítaniu a otváram rozpravu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 77 poslancov, hlasovalo 76 za, 1 je proti.

  Návrh je schválený.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pokračujeme v prerušenom rokovaní hlasovaním v druhom čítaní o

  vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

  Dávam spoločnému spravodajcovi predsedovi ústavnoprávneho výboru poslancovi Radoslavovi Procházkovi, aby hlasovanie uvádzal.

  Predtým dávam slovo pánovi Brockovi, ktorý vystúpi s procedurálnym návrhom. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni, milí kolegovia, mám procedurálny návrh. Keď sme koaličné strany dávali do svojich programových téz a programového vyhlásenia návrh na zúženie imunity, tak sme vedeli koľko nás je a rátali sme s podporou aj opozičných poslancov. Ale bohužiaľ, včera tá rozprava bola v takom duchu a v takej atmosfére, že sme aj vlastnou vinou zabránili tomu, aby v sále mohli o tomto návrhu hlasovať aj opoziční poslanci. A ja si myslím v tejto situácii, že my koaliční poslanci, keďže sme predstaviteľmi inej politickej kultúry, môžeme si dovoliť také gesto, že naozaj o tomto návrhu môžeme hlasovať aj o mesiac a ja takýto procedurálny návrh dávam.

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Oukej. Teraz poprosím s procedurálnym návrhom pána Osuského, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Môj procedurálny návrh je presne ten istý. Odložiť hlasovanie na najbližšiu schôdzu, pretože, ak, niečo považujem za dôležité a potrebné, zdravý sedliacky rozum káže, že nemôžem dosiahnuť 90 hlasov pri 76 prítomných poslancoch. To by znamenalo, že sa sami budeme podieľať na, presne vzaté, nedôstojnom zakončení tejto závažnej kapitoly snahe parlamentu. Domnievam sa teda, že sa hlasovanie má odložiť o mesiac, presne tak, ako sme z hľadiska korektnosti odložili hlasovanie o zložení rozhlasovej rady. Jednoducho, máme hlasovať okrem iného i v súlade so zdravým rozumom a ten káže, že 77 prítomných nemôže hlasovať o ústavnom zákone.

 • S procedurálnym návrhom vystúpi pán Pavol Abrhan.

 • Ďakujem pekne. Ja chcem vo svojom procedurálnom návrhu upozorniť ctených kolegov, pokiaľ prijmeme takúto filozofiu, a ani na októbrovej schôdzi sa nezúčastní opozícia, tak budeme donekonečna odkladať hlasovanie o tomto návrhu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. O slovo požiadal podpredseda parlamentu Milan Hort. Vystúpi v rozprave, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, včera som dal procedurálny návrh, aby sme včera nehlasovali po tom, čo sa udialo v parlamente, keď tu vznikla tá hektická situácia, po tom, čo sme sa dozvedeli na grémiu. Mám názor na politickú kultúru, ktorá sa tu predvádzala ostatné štyri roky, ale som presvedčený, že včera sa stal prešľap. Výsledkom našich dohôd, večerných, bolo štátnické vystúpenie pána podpredsedu parlamentu Hrušovského a bolo ospravedlnenie sa Igora Matoviča, pána poslanca Igora Matoviča, za to, že mu uleteli nervy. Videli sme tu situácie, aj z tohto pultu, ako bol predseda parlamentu nazvaný hochštaplerom a videli sme provokácie pána Kaliňáka vo vzťahu k pánovi poslancovi Matovičovi.

  My sme urobili krok, ktorý poznám aj z rodinného prostredia. Každý z nás vie urobiť chybu aj prešľap. Ale, keď dokáže nájsť v sebe dostatok sily a povedať, prepáčte, tak ako to vieme povedať svojim manželkám, svojim rodinám, ak sa vzápätí nestane to, že sa na to zabudne, a že ideme ďalej, tak je chyba na druhej strane.

  Priatelia, ktorí si myslíte, že opozícia, ktorá bola pri vláde štyri roky a dávala sama trikrát návrh na zrušenie imunity, prostredníctvom pána predsedu Pašku dvakrát a prostredníctvom pani Zmajkovičovej jedenkrát a pri návrhoch pána predsedu Pašku v jednom prípade za to zahlasoval iba jediný poslanec, podpredseda Číž, ak si myslíte o nejakom úprimnom záujme tejto opozície hlasovať za zrušenie imunity, tak sme všetci naivní.

  Keď pani Zmajkovičová zistila, že to prejde, tak stiahla svoj návrh. Ja vás vyzývam, dali sme včera gesto a dali sme preloženie hlasovania na dnes. Nič nebráni poslancom opozície, aby prišli dnes do sály a prejavili svoj názor. Ak budeme hrať ďalej túto hru, ktorá je veľmi neúprimná, nebudem sa vracať k tomu, že po referende a keď toto vyjmete. Navrhovateľka, ministerka spravodlivosti tu jasne včera povedala, prečo súhlasí s tým, že aj imunita sudcov. Veď to nie sú bodyguardi, tá imunita. To je iba o tom, aby sa ľudia slušne chovali. Ak toto nevieme pochopiť a budeme hrať túto hru ďalej, tak neviem to odkomentovať, už. Prosím vás, majú šancu prísť, sú v priestoroch parlamentu, tak ako to včera avizovali. Nič im nebráni vyjadriť svoj názor. Včera sme urobili gesto. Gesto, aby sa včera v tej hektike nehlasovalo.

  Ráno je múdrejšie večera. Pán Igor Matovič sa ospravedlnil. Čo má ešte koalícia urobiť? To nás naozaj budú politickej kultúre učiť ľudia ako pán Fico a pán Paška? My, čo sme tu viac rokov, si pamätáme na horšie situácie v tomto parlamente. Nemajú právo nám dávať lekcie z politickej kultúry. Urobili sme maximum.

 • Žiadam, aby sa hlasovalo, keď už bol vznesený procedurálny návrh, o procedurálnom návrhu a žiadam vás všetkých, aby sme tento procedurálny návrh neprijali, a aby sme vyjadrili stanovisko k imunite aj poslancov aj sudcov tak, ako to hovorí vládny návrh zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami sa prihlásili poslanci Matovič, Osuský, Procházka, Viskupič a Fronc. Uzatváram možnosť faktických poznámok. Pán Matovič, nech sa páči.

 • Viem, že som spôsobil to, že tu dnes musíte byť znova, hoci ste už mohli byť doma, ale chcem sa vyjadriť k tomu môjmu včerajšiemu ospravedlneniu. Ospravedlnil som sa preto a napriek tomu, že mám v čerstvej pamäti 10. február tohto roku, kedy poslanec Jarjabek za SMER poslancovi Janišovi za SDKÚ vynadal, podľa mňa, desať razy horšie a povedal to do mikrofónu, vtedy poslanci SMER-u sa rehotali, ako keby našli nejaké drevené želiezko, čapkali mu a fandili mu.

  Včera, keď ja som povedal, podľa mňa, adekvátnu reakciu na obvinenie z pašeráctva a zlodejstva od pána Kaliňáka, tak tí istí poslanci za SMER odrazu bučali ako teliatka a pískali a tvárili sa, že odrazu to je niečo strašné. Jednoducho moralizujú a sú to obyčajní farizeji a pokrytci.

 • Súhlasím v zásade takmer so všetkým, čo povedal kolega Hort. Áno, urobili sme dosť. Ale napriek tomu si neviem predstaviť v kontraste s názorom, ktorý zaznel predtým, že to môžu urobiť vždy. Ak sa hlasuje o imunite, o ktorej som hlboko presvedčený, že je i želaním občanov tejto krajiny, tak je potrebné, aby tí, ktorí o tom nechcú hlasovať, sa obnažili v tom, že utečú zo sály. Ja som tu bol pred dvanástimi rokmi a zažil som úteky HZDS zo sály, keď sa išlo o niečom hlasovať. Proste, ak sa ide hlasovať o imunite, nechcem hlasovať, keď tu nikto nie je. Chcem hlasovať vtedy, keď tí, ktorí nechcú, zbabelo utečú zo sály pred zrakmi kamier a pred zrakmi verejnosti. A nebudú sa môcť v októbri na nič vyhovárať, keď to bude 17. bod programu. Budú musieť utiecť zo sály.

 • Poprosím o kľud v sále. S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Procházka.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, môžem vás poprosiť, nediskutovať tu krížom cez sálu a dať priestor pánovi Procházkovi. Ďakujem.

 • ... mne sa do tých dvoch minút zmestí ešte desať takýchto prerušení, lebo chcem povedať len jednu vetu. Môžeme sa tu tľapkať po pleci, že akí sme kultúrni v porovnaní s nimi. Ono je to aj pravda, ale hlasovať o tomto návrhu s vedomím, že objektívne nemôže byť prijatý, lebo nás tu nie je dosť, je skoro taká istá zbabelosť, ako utekať zo sály. Ďakujem.

 • Ďakujem. Poprosím o faktickú poznámku pána Viskupiča.

 • Ďakujem. Ja mám podobný názor ako pán poslanec Procházka a tiež vyzývam k nejakému zdravému rozumu, keďže vieme všetci rátať a je nás tu dnes málo, tak sa pripájam k tomu procedurálnemu návrhu, a nie v úrovni žiadam, ale prosím, vyslovene prosím, aby sme hlasovali o takto dôležitom zákone, kde potrebujeme daný počet ľudí a daný počet poslancov, aby mohol vôbec prejsť. Zároveň by som si dovolil povedať pár slov k tomu, že včerajší konflikt mal predsa dvoch aktérov. Výzva na férovku prišla odtiaľ zhora a ja by som chcel, aby...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím, prepáčte mi, poprosím pánov, aby dodržali kľud. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pokračujte.

 • ... takže, myslím si, že aktéri boli dvaja a ja osobne čakám takisto nejaké gesto v rovine ospravedlnenia sa aj smerom od SMER-u. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou vystúpi pán Martin Fronc.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Sme tu viacerí, ktorí sme už neviem koľkokrát, už hlasovali za zrušenie priestupkovej imunity a obmedzenie imunity. Ja to urobím aj následne. Budem hlasovať za, keď takýto návrh podá aj súčasná opozícia, ale nemyslím si, že donekonečna predlžovať tento akt, je dobré pre spoločnosť. Nemyslím si, že je to akt nejakej zbabelosti. Je to jednoducho vec, ktorá v tejto chvíli už unavuje celú spoločnosť.

 • Ďakujem. Na faktické poznámky reaguje Milan Hort.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, ja som sa dnes zúčastnil poslaneckého grémia, kde to, čo som povedal vo svojom vystúpení bolo výsledkom poslaneckého grémia. Richard Sulík dal návrh a zástupcovia všetkých poslaneckých klubov vládnej koalície povedali názor, že takýmto spôsobom nie.

  Pán Procházka, ja som bol ten, ktorý som včera povedal, že keby sme včera hlasovali, tak to by bola zbabelosť. Ale potom, čo sa vo včerajších večerných hodinách udialo, čo považujem za prejav politickej kultúry, tak si myslím, že nebránilo nikomu, aby sem prišiel a vyjadril svoj názor hlasovaním. Za tým si stojím, a keď si spomeniem na všetko, čo sa okolo imunity dialo, ja som sám hlasoval za 13 rokov čo som v parlamente o zrušení imunity, možno 7-krát alebo 8-krát a nikdy som nehľadal kľučky. Dokonca ani vtedy, keď som prišiel ako novic do parlamentu, tesne po tom, ako bol unesený prezidentov syn štátnou mafiou, tak aj vtedy som sa rozhodol, že musíme posúvať aj politickú kultúru vyššie a že buďme si rovní, napriek rizikám, ktoré v tom období to so sebou prinášalo. Dnes to, čo tu predvádza strana SMER od samého začiatku, ako prišiel tento návrh do parlamentu, nie je nič iné, len obštrukcie. Bohužiaľ, včera sme im dali na to príležitosť, aby to slávnostne zakončili, ten svoj postoj, ale dnes už táto príležitosť neexistuje.

  Ja vás vyzývam, aj vzhľadom na skutočnosť, že si nevieme uvedomiť jednu vec. To je vládny návrh zákona, s ktorým takto nemôžeme manipulovať, my, ako parlament. Je to vládny návrh zákona, ktorý, keď skončila rozprava, sa má o ňom hlasovať, pokiaľ vláda nevyjadrí iné stanovisko. A urobili sme podľa mňa, maximum, čo sme urobiť mohli. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Pán Brocka, máte naozaj procedurálny návrh, lebo chcel som hlasovať o vašom pôvodnom.

 • Reakcia z pléna.

 • Nech sa páči, dajte, prosím vás, pánovi Brockovi mikrofón.

 • Áno. Mám ešte jeden návrh, lebo doteraz ste o mojom prvom návrhu nedali hlasovať. Navrhujem, aby sme sa koaliční poslanci zišli na spoločnom poslaneckom klube, teraz v kinosále, aby sme túto diskusiu neviedli pred médiami na verejnosti.

 • Reakcia z pléna.

 • Oukej. Ďakujem pekne. Ideme teraz hlasovať o procedurálnom návrhu, spoločnom návrhu pána poslanca Brocku a pána poslanca Osuského, a to, či bod programu o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení ústava v znení neskorších predpisov, či tento bod, hlasovanie o tomto bode odsunieme na ďalšiu, na najbližšiu schôdzu Národnej rady.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 74 poslancov. Národná rada nebola uznášaniaschopná.

  Pokračujeme hlasovaním o prerušenom rokovaní v druhom čítaní o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi ústavnoprávneho výboru, Radoslavovi Procházkovi.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 27.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Nemyslím si, že procedurálny návrh je možné odbiť tým, že nebola Národná rada uznášaniaschopná, a tým vlastne ako keby hlasovanie bolo absolvované, ale to je možno mimo toho rámca, ku ktorému teraz vystúpim.

  Konštatujem, že neboli podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Bol podaný procedurálny návrh, o ktorom zatiaľ platné hlasovanie neprebehlo a v prípade, že je všeobecná zhoda, že nie je potrebné hlasovať o tom procedurálnom návrhu v situácii, kedy bude Národná rada uznášaniaschopná, tak je treba v treťom čítaní pristúpiť k hlasovaniu o návrhu ústavného zákona ako celku s tým, že gestorský výbor neprijal žiadne záverečné odporúčanie.

  Môj osobný názor, ak dovolíte, v tejto chvíli je ten, že o procedurálnom návrhu bude musieť byť hlasované v situácii, kedy Národná rada bude uznášaniaschopná. Ďakujem.

 • Dobre. Takže po dohode s podpredsedami Národnej rady sme sa dohodli, že urobíme teraz prezentáciu, či nás je dostatok a potom budeme opätovne hlasovať o procedurálnom návrhu.

  Poprosím, panie poslankyne, páni poslanci, prezentujte sa iba, teraz.

 • Prezentácia.

 • Zrejme došlo k technickej chybe. Poprosím vytiahnuť kartičky a ešte raz zistiť a vložiť a poprosím vás ešte raz sa prezentovať.

 • Prezentácia.

 • Národná rada je uznášaniaschopná, konštatujem a ideme teraz opätovne hlasovať o procedurálnom návrhu.

  Poprosím, panie poslankyne a pánov poslancov, aby teraz hlasovali o tom, či posunieme hlasovanie o imunite na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomní 76, za 43, proti 4, zdržali sa 26.

  Procedurálny návrh je schválený.

  Hlasujeme, o imunite budeme hlasovať na najbližšej schôdzi Národnej rady.

  Vzápätí poprosím hlasovať o tom, aby sme aj vládny návrh zákona, ktorým sa mení Trestný poriadok, ktorý priamo súvisí s tou imunitou, aby sme hlasovali aj o tom, či aj tento zákon posúvame na najbližšiu schôdzu. Prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomní 78, za 73, proti 2, zdržal sa 1. Ďakujem.

  Aj tento návrh bol schválený.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za vašu účasť a vyhlasujem 5. schôdzu Národnej rady za skončenú. Ďakujem pekne.

 • Rokovanie 5. schôdze NR SR sa skončilo o 14.09 hodine.