• Ctené poslankyne, ctení poslanci, poprosím vás dostaviť sa do rokovacej sály, čoskoro začne schôdza. Ďakujem.

  Poprosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokračovať v schôdzi.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram tretí rokovací deň 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali poslanci: Cibulková, Kondrót, Kubánek, Štefanov.

  Podľa schváleného programu pristúpime k

  informácii o predložení výročných správ politických strán a politických hnutí za rok 2009.

  Materiál je uvedený ako tlač 40.

  Poprosím predsedu výboru pre financie a rozpočet poslanca Jozefa Kollára, aby uviedol informáciu výboru. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a na základe poverenia Národnej rady Slovenskej republiky predkladám ako predseda výboru Informáciu o predložení výročných správ politických strán a politických hnutí za rok 2009 (tlač 40).

  Podľa uvedeného zákona vyplýva politickým stranám a politických hnutiam povinnosť každoročne predložiť Národnej rade do konca apríla výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Na základe oprávnenia Národnej rady boli všetky politické strany upozornené, že im vyplýva povinnosť predložiť výročné správy za rok 2009 do 30. apríla 2010 v listinnej a v elektronickej podobe. Pre pomoc a uľahčenie práce politické strany obdržali aj príslušné náležitosti, ktoré obsahujú a chronologicky upozorňujú na všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o politických stranách.

  Výbor prerokoval uvedenú informáciu dňa 19. mája 2010. Súhlasil s vyplatením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu všetkým šiestim parlamentným stranám a dvom neparlamentným stranám, ktoré ešte v predchádzajúcich voľbách získali viac ako 3 % hlasov. Išlo o Komunistickú stranu a Slobodné fórum.

  Výbor konštatoval, že výročnú správu do 30. apríla tohto roku predložilo 46 strán a 4 strany správu nepredložili s tým, že 36 strán bolo písomne požiadaných o odstránenie nedostatkov s termínom do 30. júna tohto roka. Do tohto termínu neodstránilo nedostatky 17 strán.

  Hlavne neparlamentné strany porušujú takmer permanentne zákon o politických stranách, ako aj zákon o účtovníctve, nakoľko v riadnom termíne 14 strán nepredložilo účtovnú závierku overenú audítorom a strany neoprávnene zaúčtovávajú aj položky v súvahe a vo výkaze ziskov a strát a ďalšie nedostatky. Preto listom z 2. augusta tohto roku som požiadal podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií, aby začal správne konanie podľa § 31 ods. 2 písm. a) o politických stranách a politických hnutiach o uloženie pokuty za neodstránenie nedostatkov. Treba zdôrazniť, že práca ministerstva financií pri vymáhaní finančných prostriedkov za uložené pokuty je neefektívna a nehospodárna voči štátnemu rozpočtu. Od roku 2000 bolo celkom začatých 205 správnych konaní. Bolo vydaných 192 rozhodnutí o uloženie pokuty, ale z toho je 182 nevymožiteľných. Od roku 2005 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky eviduje 85 strán, ktoré sú v likvidácii, ale bez výmazu z registra. Aj v tomto prípade je potrebná legislatívna zmena. Je nevyhnutné, aby bol novelizovaný zákon o politických stranách so zameraním na efektivitu a hospodárnosť, a prijať také ustanovenia, ktoré odstránia porušovanie zákona o politických stranách. Ďakujem za pozornosť.

  Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce sa k rozprave vyjadriť navrhovateľ? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vzhľadom na to, že už rokovali príslušné výbory a sú splnené podmienky na pokračovanie rokovania v skrátenom legislatívnom konaní, prerokujeme v druhom čítaní tlače 72 a 63. Potom by sme prerokovali bod 31 programu, návrh na odvolanie a voľbu zástupcov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 57), a návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2009 (tlač 58).

  Pristúpime teraz k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z . o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 72, spoločná správa výborov má tlač 72a.

  Prosím podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa predkladá ako iniciatívny návrh v nadväznosti na opatrenia vlády Slovenskej republiky prijaté v oblasti riešenia situácie vzniknutej povodňami na území Slovenskej republiky.

  Materiál reaguje na skutočnosť, že na finančné krytie zabezpečovacích a záchranných prác pri odstraňovaní dôsledkov povodní na území Slovenska je potrebné získať ďalšie finančné zdroje do štátneho rozpočtu. Preto sa prostredníctvom doplnenia zákona o hazardných hrách navrhuje, aby národná lotériová spoločnosť, ktorou je TIPOS, akciová spoločnosť, uhradila do štátneho rozpočtu mimoriadny odvod vo výške 40 mil. eur, pričom príjmom z tohto odvodu sa zabezpečí vykonávanie opatrení súvisiacich s povodňami, ako aj opatrení na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľov v oblastiach postihnutých povodňami.

  Paralelné doplnenie zákona o dani z príjmov súvisí s novelizáciou zákona o hazardných hrách a upravuje spôsob zahrnutia tohto odvodu ako nákladu do základu dane z príjmov pre prípad, že by sa úhrada tohto odvodu stanovila po častiach, pričom úhrada niektorej časti by presiahla zdaňovacie obdobie roka 2010.

  Navrhované riešenie je výhodné v tom, že rieši finančné krytie zabezpečovacích a záchranných prác v súvislosti s povodňami tak, aby nedošlo k ďalšiemu zvyšovaniu deficitu štátneho rozpočtu. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet poslancovi Ivanovi Štefancovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Keďže pán Štefanec sa nemohol dostaviť zrejme kvôli dopravným problémom, poprosím Jozefa Kollára, aby predniesol správu, stanovisko.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako iste viete, myslím, že Gagarinova ulica je zatopená celá a odstavená od premávky, takže pravdepodobne kolega Štefanec niekde tam uviazol, takže prednesiem spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávneho výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

  Národná rada uznesením č. 48 zo 7. septembra 2010 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne a gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona žiadne pripomienky.

  K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: 1. odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť. Toto odporúčanie prijal výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a rovnako tak výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplynuli rovnako žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa spomínaný zákon o hazardných hrách, ako aj zákon o dani z príjmov, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.

  A predmetná správa výborov poverila, ako spomínal predsedajúci, poslanca Štefanca za spoločného spravodajcu.

  Ďakujem pekne za pozornosť. Poprosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie.

  Spoločný spravodajca? Tiež nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej nasleduje

  návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2009.

  Návrh je pod tlačou 58, spoločná správa výborov má tlač 58a.

  Návrh uvedie poverená zastupovaním generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Renáta Bálintová. Prosím, aby ste sa ujali slova. Nech sa páči. Dobrý deň prajem.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy, vážení páni, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení predkladám návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2009. Návrh bol prerokovaný v Dozornej rade Sociálnej poisťovne, ktorá k nemu schválila súhlasné stanovisko. A tiež bol predmetom rokovania vlády Slovenskej republiky, ktorá ho schválila uznesením 26. apríla 2010.

  Návrh účtovnej závierky je vypracovaný v súlade so zákonom o účtovníctve a príslušnými opatreniami ministerstva financií. Je spracovaný v štandardnej štruktúre s tým, že jeho súčasťou je v súlade so zákonom o sociálnom poistení tiež správa o kontrolnej činnosti Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Hospodárenie Sociálnej poisťovne bolo v roku 2009 významnou mierou ovplyvnené hospodárskou krízou a taktiež 2. dôchodkovým pilierom. Príjmy v bežnom roku predstavovali 5,402 mld. eur a výdavky 5,758 mld. eur, z čoho vyplýva, že v bežnom roku hospodárenie Sociálnej poisťovne skončilo s bilančným rozdielom mínus 356 mil. eur.

  Celkový bilančný rozdiel, t. j. vrátane zostatku z minulých rokov, bol v sume 419,9 mil. eur. Je to menej, ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte, o 321,2 mil. eur.

  V súvislosti s príjmami Sociálnej poisťovne, pri ktorých bolo 96-percentné plnenie rozpočtu, najväčší podiel na výpadku mali príjmy z bežného poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, u ktorých bol výpadok 550 mil. eur, a nižšie plnenie príjmov z titulu návratu poistencov z 2. dôchodkového piliera, u ktorých bol výpadok 121 mil. eur, ktorý súvisel s tým, že namiesto v rozpočte schváleného počtu vystúpených 150 000 sporiteľov skutočne vystúpilo z 2. piliera 65 900 sporiteľov. Pokles plnenia príjmov bol kompenzovaný prostriedkami zo štátnych finančných aktív, pri ktorých bol nárast o 370 mil. eur.

  Výdavky Sociálnej poisťovne boli vyššie o 204 mil. eur. Najväčší podiel na výdavkoch mali výdavky na dôchodkové dávky, ktoré v roku 2009 predstavovali 87,5 % výdavkov Sociálnej poisťovne. Najhoršia situácia bola vo fonde starobného poistenia, v ktorom celkové zdroje vrátane prevodu z predchádzajúceho roka a štátnych finančných aktív boli na úrovni 3,234 mld. eur. Výdavky však predstavovali 4,266 mld. eur, t. j. hospodárenie v ňom skončilo s deficitom 1,32 mld. eur. Na krytie tohto deficitu boli použité predovšetkým prostriedky rezervného fondu solidarity, ale aj všetkých ostatných základných fondov. Hospodárska kríza sa výraznou mierou prejavila aj vo výdavkoch na dávku v nezamestnanosti, ktoré predstavovali 172,4 mil. eur, čo bolo viac o 108,6 mil. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom. Nárast bol zaznamenaný aj vo výdavkoch na nemocenské dávky, garančné dávky, ale aj dôchodkové dávky.

  V roku 2009 vytvorila Sociálna poisťovňa správny fond vo výške 161,9 mil. eur. Spolu so zostatkom správneho fondu z roku 2008 mala k dispozícii 182,3 mil. eur. Čerpanie zo správneho fondu predstavovalo 146,8 mil. eur, z toho bežné výdavky predstavovali 93 % a kapitálové výdavky 7 %.

  Takže toto sú základné informácie týkajúce sa hospodárenia Sociálnej poisťovne v minulom roku a dovoľujem si vás, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, požiadať aj s prihliadnutím na stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne a vlády Slovenskej republiky k návrhu účtovnej závierky o prijatie uznesenia schvaľujúceho tento návrh.

 • Ďakujem pekne. Prosím spoločného spravodajcu predsedu výboru pre sociálne veci poslanca Júliusa Brocku, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, milí kolegovia, dovoľte predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2009.

  Predseda Národnej rady návrh účtovnej závierky pridelil na prerokovanie výborom, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Výbor pre sociálne veci je zároveň gestorským výborom. Obidva výbory návrh účtovnej závierky prerokovali a odporúčajú Národnej rade tento návrh schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet odporúčajú Národnej rade schváliť návrh účtovnej závierky za rok 2009 s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli: tvorba fondov 6,178 091 mld. eur, výdavky, t. j. náklady 5,758 234 mld. eur a bilančný rozdiel 419,857 mil. eur.

  Túto spoločnú správu výbor pre sociálne veci schválil na svojom rokovaní dnes ráno.

  Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa chcem prihlásiť ako prvý.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Ústne sa hlási pán Brocka. Ešte niekto? Pán Muňko. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Nech sa páči, pán Brocka.

 • Dámy a páni, možno by nebolo treba vystupovať k tomu, čo je už za nami, s čím sa nedá nič robiť, pretože účtovná závierka za rok 2009 je skončená záležitosť a mohli by sme pracovať na zlepšovaní činnosti Sociálnej poisťovne a dôchodkového systému u nás spoločne ďalej. Ale považujem za potrebné vystúpiť pri tomto bode v kontexte so schvaľovaním záverečného účtu za minulý rok, pretože tak ako je návrh uznesenia, tak môže vyvolávať v niekom pocit alebo predstavu, že kým v záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 2009, o ktorom sme rokovali včera, je schodok medzi príjmami a výdavkami na úrovni takmer 2,8 mld. eur, to znamená, inými slovami, v starej mene chýbalo v minulom roku alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol takmer 85 mld. korún, tak si tak nejako uvedomujeme spoločne, že to bolo v minulom roku veľmi zlé, že sme minuli oveľa viac, ako sme vyprodukovali.

  A keď pozeráte na účtovnú závierku Sociálnej poisťovne. Tak tam je bilančný rozdiel plus 419 mil. eur, to je suma takmer 13 mld. korún. Čiže v Sociálnej poisťovni majú peniaze, teda im akoby zostalo naviac. A mohlo by to vyvolávať takú klamlivú predstavu, že so Sociálnou poisťovňou je všetko v poriadku. No a práve na toto chcem upozorniť a príp. rozmeniť trošku na drobné tieto čísla. Čo to znamená? Bilančný rozdiel a príp. finančná situácia alebo stav financií v Sociálnej poisťovni, priatelia, tam je to rovnako zlé ako v štátnom rozpočte, resp. Sociálna poisťovňa výrazne prispieva svojím hospodárením k veľmi nepriaznivým číslam vo verejných financiách.

  A chcem to dokumentovať takisto na niektorých číslach. V minulom roku boli príjmy Sociálnej poisťovne na úrovni 5,4 mld. eur. Bolo to menej, ako sme predpokladali v návrhu rozpočtu v minulom roku, o 235 mil. eur. Čiže oproti rozpočtu, plánovanému predpokladu príjmov príjmy sa plnili iba na 95 %, to znamená, vybrali sme v minulom roku menej, ako sme očakávali. Samotné príjmy len od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, to znamená, od tých, ktorí pracujú, ktorí platia odvody, tak príspevok od nich do Sociálnej poisťovne bol na úrovni 4,24 mld. eur. To znamená, v minulom roku sa vybralo na poistnom 4,24 mld. Ale výdavky v minulom roku boli 5,76 mld. Dámy a páni, vybralo sa 4,2 mld. a výdavky boli 5,7 mld. Čiže tento rozdiel len v roku 2009 bol 1,5 mld., to je mínus 45 mld. Sk. Samozrejme, v tabuľkách a v tom ekonomickom prepočte aj vo forme, akou sa to predkladá do Národnej rady, tak máme prebytok, ale len vďaka iným príjmom Sociálnej poisťovne, napr. zo štátnych finančných aktív. To znamená, nebolo na výplaty dôchodkov aj z dôvodu, že napr. mnohí ľudia si sporia v 2. pilieri, a preto časť peňazí teda nešla na dôchodky terajších dôchodcov, ale na budúce dôchodky sporiteľov. A štát previedol jednou účtovnou operáciou zo štátnych finančných aktív viac ako 884 mil. eur. Čiže Sociálna poisťovňa dostala nenávratný príspevok, jednorazový príspevok, neopakovateľný príspevok. A keďže aj v tomto návrhu účtovnej závierky sa jasne konštatuje, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2009 skončilo horším výsledkom, ako sa predpokladalo v návrhu rozpočtu, keď sme o tom pred rokom rokovali, o 321 mil. eur, to je takmer 10 mld. Sk, čiže menej sa vybralo, oveľa viac sa vyplatilo, čiže skutočný rozdiel v priebehu jedného roka je katastrofálny. Samozrejme, s tým nemôže nič urobiť Sociálna poisťovňa. Oni sú len administrátori toho, čo tam príde a čo musia na základe platnej legislatívy vyplatiť. Ale pre nás zákonodarcov je to vážna výzva, vážny signál, že jednoducho s dôchodkovým systémom musíme robiť vážne zmeny. Samozrejme, teraz nie je priestor v diskusii o tom, čo všetko treba urobiť.

  Ja chcem upozorniť alebo vybrať možno jeden-dva príklady a poukázať na to, aké máme obrovské rezervy. Tá prvá je v tom, že už si nemôžeme dovoliť plytvať. To znamená, to, čo je určené na dôchodky alebo čo ľudia posielajú do Sociálnej poisťovne, aby sa vyplatilo našim rodičom, tak by sa to malo vyplatiť na dôchodky našim rodičom. Existuje ale v dnešnej legislatíve a v tomto systéme veľa prípadov, ako sa to zneužíva. Ľudia, ktorí majú dobré informácie a ktorí vedia, ako dostať peniaze zo Sociálnej poisťovne, mnoho razy neprávom, neodôvodnene tento systém zneužívajú, len napr. na jednej dávke. To je ošetrovné, nemocenská dávka, ktorú môžete dostať od SP, ak budete platiť povinne nemocenské poistenie ako zamestnanec. Alebo ju môžete platiť dobrovoľne, ak sa rozhodnete, že ju budete platiť. Ak viete, že vám dieťa dnes ochorelo a vy sa dnes prihlásite na dobrovoľné nemocenské poistenie, tak má nárok člen domácnosti čerpať nemocenskú dávku. A predstavte si také príklady z praxe, že dvaja manželia sa takto dobrovoľne poistili nemocensky, hoci boli poistení aj povinne, a zaplatili Sociálnej poisťovni, to je konkrétny príklad, vyberám z podkladov Sociálnej poisťovne, na poistnom 1 600 eur, ale na dávke zo Sociálnej poisťovne dostali 10 600 eur. Je to celkom dobrý biznis, ak vložíte jednu desatinu a dostanete desaťkrát toľko. A títo ľudia sa prihlásili na dobrovoľné poistenie v deň teda, keď malo nastať plnenie. A keď dieťa vyzdravelo, tak sa odhlásili z platenia dobrovoľného poistenia. A keby som vám to demonštroval na číslach, aby ste vedeli, že sa nebavíme o malých sumách, tak by to bola za tri roky kumulatívne suma 1 mld. Sk. A ako to rástlo? V roku 2007 bol počet prípadov vyplatených takto nemocenských dávok z dobrovoľného nemocenského poistenia 35 000.

 • Hlasy v sále.

 • Prepáčte, pán Brocka. Poprosím pánov poslancov, keby mohli venovať pozornosť. Pani Vaľová, poprosím vás, trochu tichšie. Ďakujem vám.

 • V roku 2007 to bolo 35 000 prípadov, zaokrúhľujem na tisíce. Minulý rok už to bolo 74 000, čiže raz toľko, nárast. Kým vyčerpali v roku 2007 238 mil. Sk na takéto dávky, tak minulý rok už to bolo takmer 500 mil., čiže za tri roky 1 mld. Ja mám dokonca podozrenie, že u niekoho, kto je šikovný a má tieto informácie, sa dokonca dá na tom založiť aj podnikanie. Proste ľuďom takto radiť, ako sa dá zarobiť na biede alebo na nie dobrej pozícii Sociálnej poisťovne. Samozrejme, sú to ďalšie príklady, napr. súbeh predčasný dôchodok a zamestnanie. My sme predsa prišli so zámerom, aj bývalá vláda, aj súčasná alebo tí, ktorí sa v tomto pohybujú už viac rokov, že predčasný dôchodok mal byť náhradou za stratu príjmu a mal pomôcť tým, ktorí sú pred dôchodkom, nemôžu sa zamestnať, aby teda mali z čoho žiť. Ale dnes je bežné, že ľudia sa prihlásia a poberajú predčasný dôchodok a zároveň pokračujú v práci alebo zamestnajú sa a poberajú aj plat, aj predčasný dôchodok. Jasné, on je znížený, či o 6 alebo 12 %, je to neporovnateľne menej. A, samozrejme, toto je luxus, ktorý si rovnako už do budúcna nemôžeme dovoliť. A preto chcem vyzvať, aj z tohto miesta aj pri tejto príležitosti, aj príslušníkov opozície, aby sa do tohto procesu zmeny, samozrejme, zmeny k lepšiemu v dôchodkom systéme a pomoci Sociálnej poisťovne pripojili, aby sme tieto zmeny robili spoločne. Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  S faktickou poznámkou sa prihlásila pani Vaľová. Ešte niekto? Ešte pán Ondruš. Uzatváram možnosť faktických poznámok.

 • Ruch v sále.

 • A, pani Vaľová, nech sa páči, a poprosím poslancov o pozornosť.

 • Pán kolega Brocka, povedali ste veľmi takú dobrú vetu, ku ktorej by som sa ja chcela pripojiť, že Sociálna poisťovňa s tým nemôže nič urobiť, ale je to vážna výzva pre zákonodarcov. Tak aj ja by som chcela dať jeden návrh. A keďže, samozrejme, KDH, SDKÚ a SaS má väčšinu, tak hneď poradím, ako ušetríme 1 mld. Sociálnej poisťovni. Iba to treba chcieť. Ale nebudem predbiehať, či ozaj táto koalícia to bude chcieť. Ročne 1 mld. úverujeme podnikateľov zo Sociálnej poisťovne, z toho dôvodu, ako ste nastavili legislatívu 2. piliera. A hneď to vysvetlím. Ak podnikateľ alebo firma neodvedie do Sociálnej poisťovne odvody 18 %, samozrejme, to v Sociálnej poisťovni chýba, lebo sú to spojené nádoby. Ale Sociálna poisťovňa, aj keď daná firma neodvedie za poistenca peniaze, 9 % musí odviesť do 2. piliera z garančného fondu. Pýtam sa: Tým sa nechceme legislatívne zaoberať? Veď Sociálna poisťovňa takisto bude prispievať k dôchodkom, ako ste povedali. A je potrebná na dôchodok občanov, ktorí tu pracovali 40 rokov, ako 2. pilier, ktorý ešte iba bude vyplácať dôchodky.

  A preto si myslím, že aj tu sa musíme legislatívne zamyslieť, pretože toto nastavenie nie je správne. A myslím si, že už vôbec nie je správne, aby sme to nastavili takým spôsobom, ako to teraz je, bez zmien, ústavným zákonom. Tak sa pýtam ešte raz: Prečo úverujeme súkromné firmy a podnikateľov, ak oni neodvedú do Sociálnej poisťovne peniaze? Druhý pilier tie peniaze dostane bez toho, aby tí, ktorí 2. pilier, nazvem to, riadia alebo obhospodarujú bez...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem vám pekne.

  Poprosím pána kolegu tu dole vpravo, aby netelefonoval. Ďakujem vám pekne. Ďakujem.

  S faktickou poznámkou pán Ondruš, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja nadviažem na kolegyňu Vaľovú. A v podstate naozaj súhlasím, že za túto situáciu nie je zodpovedná samotná Sociálna poisťovňa. A dokonca súhlasím aj s tým, že jednou z vážnych príčin je situácia v dôchodkovom systéme. Ale v podstate túto situáciu ste vlastne nastavili v čase, keď ste vytvorili 2. pilier, a v čase, keď sme teda vedeli, že keď sa minú peniaze z privatizácie SPP, tak začne v Sociálnej poisťovni pravidelne vznikať obrovský schodok, ktorý bude treba sanovať pravidelne práve dotáciou zo štátneho rozpočtu. Takže táto situácia nie je prekvapujúca a je systémová a bude ešte mnohé roky trápiť Sociálnu poisťovňu a nás všetkých, pokiaľ naozaj neurobíme zásadnú systémovú zmenu v dôchodkom systéme, čo sa týka 2. piliera. Samozrejme, treba brať do úvahy, že k tejto situácii prispela aj ekonomická kríza, rast nezamestnanosti. Ten opäť narobil vážne problémy v Sociálnej poisťovni, pokiaľ ide o príspevky. A to opäť je riešenie mimo Sociálnej poisťovne. To sa týka proste všeobecne ekonomickej situácie. Ale, tak ako povedala aj pani poslankyňa Vaľová, jednoducho ja takisto som za to, aby sme sa, tak ako ste nás vyzvali, tým zaoberali. A myslím si, že v prvom rade sa treba pozrieť na 2. pilier.

 • Ďakujem pekne.

  Na faktické poznámky reaguje pán Brocka.

 • Áno, treba sa pozrieť aj na 2. pilier, súhlasím s pánom poslancom Ondrušom.

  A k pani poslankyni Vaľovej. No dával som si veľký pozor, aby som svoje vystúpenie nespolitizoval, aby som sa nedotkol nejakým spôsobom opozície. Ale, pani poslankyňa Vaľová, veď to, že Sociálna poisťovňa úveruje podnikateľov, tých nezodpovedných alebo tých, ktorí nemajú na to, alebo sú v ťažkej situácii a neplatia príspevok do 2. piliera za svojich zamestnancov, ste sa dozvedeli kedy? Dnes? Teda, prepáčte, ale veď pán Muňko bol váš nominant, riaditeľ Sociálnej poisťovne. Ak on to vedel, tak prvá to mala vedieť pani ministerka, vaša nominantka. A pýtam sa, prečo ste to za tie štyri roky neurobili, veď to nie je nová vec dnes, ako iné veci, že vyjdú na povrch dnes, alebo včera. Ale veď toto je štyri roky známa vec, alebo dva roky, alebo tri roky, veď to ste mali možnosť zmeniť. Ale súhlasím s vami, áno, toto je takisto jeden z príkladov, ktoré sú na zmenu v našej legislatíve.

 • Ďakujem pekne.

  Ďalší v rozprave a posledný zároveň vystúpi pán Muňko.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, ja som pripravil materiál, ktorý, som povedal, odovzdám výboru sociálnemu, aby sme sa zamysleli, či je to koalícia alebo opozícia, z hľadiska pokiaľ sa týka Sociálnej poisťovne.

  Problémy v Sociálnej poisťovni sú ďaleko hlbšie. My sme spracovali spolu s pani Dr. Bálintovou a ďalšími pracovníkmi vôbec návrh určitých legislatívnych zmien, ktoré som ja odovzdal podpredsedovi vlády. A dal som ich, samozrejme, aj predsedovi výboru, aby sa zamyslel. A takisto som mu pripravil tabuľky, ktoré jasne ukazujú o problémoch v Sociálnej poisťovni.

  Ale predtým, ako prídem k Sociálnej poisťovni, by som chcel povedať pár čísiel. Sociálna poisťovňa, tu už bolo povedané, nebudem sa vracať, pokiaľ sa týka príjmov a výdajov, pretože treba povedať jednu vec, že príjmy, samozrejme, ohrozujú v Sociálnej poisťovni. Jednak je to zdravotníctvo, ktoré je zadlžené a neplatí, či sú to fakultné nemocnice alebo sú to nemocnice, ktoré sú pod VÚC-kami alebo pod samosprávami. To je jedna záležitosť. Ale ony nielenže ohrozujú, že neplatia za svojich zamestnancov, ale zároveň vytvárajú druhotnú platobnú neschopnosť, pretože sú tu dodávatelia, ktorí im dodávajú prádlo, lieky, resp. akékoľvek iné veci. Čiže zadlženosť, možno odhadovať, zdravotníctva, pretože som rokoval skoro so všetkými fakultnými nemocnicami a takisto zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sú pod vyššími územnými celkami, proste sa odhaduje možno 6 mld., možno až do 10 mld. korún. Čiže ony prakticky neplatia jednotlivým dodávateľom. To je jedna vec. Preto ďalší dodávatelia, hlavne tí, ktorí sú menší, nemôžu zaplatiť Sociálnej poisťovni. To, čo tu povedala aj pani riaditeľka Bálintová alebo aj čo tu povedal pán predseda Brocka, je, že to proste ekonomicky aktívne obyvateľstvo potom neodvádza.

  Ďalší problém je, že sú tu aj veľké firmy, ktoré robia štátne zákazky. A pokiaľ ich štát nezaplatí, trebárs Doprastavu, alebo ďalším firmám, tak prakticky takisto Doprastav neplatí malým dodávateľom čiže subdodávateľom. A keď platí, tak to im kráti a znova ich dostáva do platobnej neschopnosti. Tých problémov je, samozrejme, viac, tak ako tu bolo povedané.

  Predčasné dôchodky. Len predčasných dôchodkov, ktorí sú zamestnaní, je cez 50 000. Čiže 50 000 ľudí pracuje. A sú to ľudia väčšinou, ktorí pracujú v štátnej správe a samospráve a zároveň berú predčasný dôchodok, na úkor toho, že by ďalších 50 000 ľudí, sú na úrade práce, z týchto prostriedkov proste dostalo to pracovné miesto. My sme pripravili legislatívne úpravy, ktoré som ja odovzdal. A predpokladám, aj keď, samozrejme, niektoré úpravy môžu byť prehodnotené, potom je to z hľadiska toho, čo tu povedal pán predseda Brocka, z hľadiska nezamestnanosti a nemocenského, že podnikateľ prihlási penzistov a 2 dni robia, na ďalší deň odchádzajú na práceneschopnosť a sú na práceneschopnosti dva-tri mesiace.

  V celej legislatíve sú obrovské diery, pri ktorých by sme radi chceli, teraz aby sme sa zjednotili, opozícia aj koalícia, na legislatívnych úpravách, pretože nie je možné, aby každý rok zo štátnych aktív bolo prideľované do Sociálnej poisťovne, na budúci rok je to 1,4 mld. eur. Z toho prakticky skoro 1 mld. ide do 2. piliera.

  Treba sa takisto vrátiť k úpravám, ktoré sme legislatívne dali a ktorými sme nesledovali žiaden iný nekalý záujem, ale sledovali sme to, aby sme pomohli Sociálnej poisťovni a pomohli štátnemu rozpočtu.

  Pokiaľ nepríde k zmenám v 2. pilieri, jednoznačne sa nevyrieši nič v Sociálnej poisťovni.

  Najhoršie na tom je to, že keď ešte si uvedomíte, že ministerstvo financií predá štátne dlhopisy, predá ich za sumu možno 4 % alebo podľa toho, ako sa im podarí to predať, a ja tie peniaze, ktoré dostanem do Sociálnej poisťovne, odvediem šiestim správcovským spoločnostiam na konzervatívny fond čiže na úložky. Čiže zoberte si, viete, asi aké sú úložky a čo je asi záležitosť.

  Preto doporučujem proste, aby sme sa dohodli a hlavne sociálny výbor proste pripravil spolu s ministerstvom práce a sociálnych vecí legislatívu, ktorá by tieto veci a tieto diery, ktoré v zákone č. 461/2003 Z. z. sú...

 • Vystúpenie prerušené predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán Muňko. Pán Viskupič, poprosím netelefonovať v tejto miestnosti. Ďakujem vám.

 • A ten má 30 dodatkov.

  Druhá vec. By som vás chcel upozorniť, že treba, páni poslanci, pozerať sa na Sociálnu poisťovňu úplne ináč. A iný pohľad mám aj ja po tých dvoch rokoch, kedy som bol v Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa je jedna veľká banka. Keď zoberiete priemerné mzdy v Sociálnej poisťovni, sú na úrovni 680 eur. Čiže nemôžete čakať ani kvalitu od ľudí, ktorí majú dvadsaťtisíc korún, hlavne pri výbere poistného, ale aj pri dôchodkoch.

  Druhá záležitosť. Vytýkali ste mi, že sme neprepúšťali ľudí. Ľudí sa nedá prepúšťať, keď len počet dôchodkov tento rok vzrastie, pretože idú silné ročníky, o zhruba dvanásťtisíc až devätnásťtisíc, tých ľudí, ktorí pôjdu tento rok do dôchodku, ako to bolo v predchádzajúcom roku. A ďalší ročník je takisto silný. Tieto ročníky povojnové sú veľmi silné. Druhá vec, je tu pani riaditeľka Bálintová, môže na to reagovať, pracovníci majú na dôchodkovej sekcii 40 prípadov denne vyriešiť. Keď ich nevyriešia, tak ich robia v nadčasoch alebo chodia soboty, nedele do práce.

  Hovoríme o výpočtovej technike. Za celú dobu som nepodpísal novú zmluvu. A podpisoval som len dodatky, ktoré sú tam. Ja sa teraz nechcem ospravedlňovať. Ale stav v Sociálnej poisťovni je taký, že sú tam niekde osemročné, niekde desaťročné počítače. Sociálna poisťovňa si môže dovoliť len to, čo jej dovolí správny fond. My sme mali v správnom fonde 3,5 % nastavených. Teraz je to 2,9 %. A za minulý rok sme ušetrili na správnom fonde, pretože sme nerobili skoro žiadne obstarávanie ani výstavbu, zhruba 33 mil. eur.

  V Sociálnej poisťovni je hŕba problémov, jednak tým, že tá administratíva sa zvyšuje. Druhá záležitosť je, že v roku 2004 bolo do Sociálnej poisťovne presunutých zhruba z úradu práce 12 mld. pohľadávok, ktoré mala Sociálna poisťovňa vymáhať. Do roku 2008, pokiaľ som tam nedošiel, sa s tými pohľadávkami nič nerobilo. Tie pohľadávky ostali tak, ako boli, niektoré premlčané, niektoré prekludované. Čiže tam takisto treba prijať legislatívu. Ale, hovorím, to je všetko v tých materiáloch, ktoré som dal.

  Ja tu nechcem hovoriť len o problémoch, treba ale skutočne sa zamyslieť, že pokiaľ nenastavíme dôchodkový systém tak, ako by mal byť, a pokiaľ sa nevyrovnáme s 2. pilierom, pretože nie je možné, aby z malého Slovenska bolo 1,3 mil. ľudí v 2. pilieri, z toho 400 000 neodvádza nič a ďalších 300 000 odvádza proste z minimálnej mzdy, čiže treba sa nad tými vecami skutočne zamyslieť a prehodnotiť túto celú situáciu, pokiaľ túto legislatívnu zmenu nespravíme, tak vás upozorňujem, že bude to mať dopad na verejné financie, či to bude v rokoch 2011, 2012. Čím skôr si k tejto veci sadneme, odborná komisia alebo tá, akú si vôbec zvolí podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí, tým lepšie, ale treba jednoznačne sa vrátiť k veci. A netreba ho kritizovať ani za 2. pilier, ani za niektoré veci ďalšie, ktoré chce riešiť, pretože jednoducho tá situácia je tam neúnosná. To treba povedať otvorene. A to je len otázka.

  Mňa prekvapuje pán poslanec Kaník, keď hovorí, že treba sa zaoberať 1. pilierom. Keď ten zákon tu prebiehal, bolo nás tu možno 10 alebo 15 poslancov, keď bola rozprava. Vtedy sme upozorňovali, presne si pamätám, kto tu sedel, aký to bude mať celkový dopad na Sociálnu poisťovňu. Prešlo to, funguje to tak 4 roky, nehovoriac o tom, že všetky prepočty, ktoré vtedy boli robené, boli robené zle, len keď si to zoberiete, vidno, že do dôchodkového fondu sme doteraz dali 5,6 mld. eur navyše, ako to bolo proste nastavené v roku 2003. A do 2. piliera bolo odvedených doteraz 3,5 mld. eur.

  Takže treba sa vôbec zamyslieť, hovorím, nad celým tým, tak ako je to nastavené, a vrátiť sa k zákonu č. 461/2003 Z. z. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánovi Muňkovi.

  S faktickými poznámkami sa prihlásili štyria poslanci. Uzatváram možnosť.

  A dávam slovo pánovi Maďaričovi. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Muňko, veľmi oceňujem tvoj konštruktívny a vecný tón, ktorý si ukázal v tomto príspevku, aj to, že si v danej oblasti odborník. Reagoval si aj na určité výhrady, ktoré boli vznesené voči tvojej práci, a, myslím si, tiež pomerne presvedčivo. Celkovo si preukázal, že tvoje odvolanie z funkcie riaditeľa bolo neodôvodnené a čisto politické.

 • Ďakujem pekne.

  Pán Poliačik, nech sa páči.

 • Pán Muňko, súhlasím s vami, že dlhodobo treba mnohé veci v dôchodkovom aj sociálnom systéme riešiť, aj v systéme Sociálnej poisťovne. Mám pre vás dobrý literárny tip. Je výborná knižka, napísal ju pán Sulík a volá sa Odvodový bonus. Mnohé z tých vecí, ktoré tam nájdete, dajú vám odpoveď na tie otázky, ktoré ste si dneska dali.

 • Ďakujem pekne.

  Poprosím pána Matoviča.

 • Pán poslanec Muňko, ja by som najprv chcel oceniť takú vašu, by som povedal úprimnosť, možno prostorekosť, keď ste povedali, že v Sociálnej poisťovni sú diery, ktoré my sme dali. Veľmi sa mi táto veta páčila, keď som ju teda správne pochopil. Zároveň oceňujem to, že ste teda hovorili, že poďme spoločne hľadať cesty, ako tieto možno diery zaplátať alebo tú situáciu v Sociálnej poisťovni vyriešiť. Toto beriem.

  Trošku taká asi neúprimnosť, si myslím, bolo to, keď ste hovorili o tom, ako o niečom novom, že na Slovensku je 50 000 pracujúcich dôchodcov v štátnej správe a ako túto situáciu treba riešiť, ako je to nespravodlivé. Dobré ráno. Myslím si, že dnes ste si prečítali správy, že teda od nového roku dôchodcovia v štátnej správe pracovať nebudú. A teraz odrazu vy sa tvárite, ako kebyže je to na základe možno vášho návrhu. Nie. Táto koalícia nabrala odvahu povedať dôchodcom v štátnej správe, že si budú musieť vybrať, či budú mať dôchodok alebo budú pracovať, a vy štyri roky ste na to odvahu nenabrali.

 • Ďakujem pekne.

  Pani Tomanová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, uviesť, že samotný minister súčasnej vládnej koalície má tiež leví podiel na nenaplnení príjmov Sociálnej poisťovne za uplynulé roky, pretože neplatil odvody, ba dokonca sám nabádal podnikateľov a učil ich ako obchádzať platenie daní a odvodov. Takže, prosím, pozrite sa do vlastných radov.

  Pán Muňko, mňa veľmi teší to, že ste vystúpili, ale na druhej strane musím veľmi pripomínať aj skutočnosť, že sme urobili celý rad krokov, aby sme odstránili nedostatky, ktoré boli zavedené pri prvej reforme s účinnosťou od 1. 1. 2004, keď súčasná vládna koalícia bola taktiež vtedy vo vláde, ktorá urobila množstvo neprimeraných krokov. Len riešenie invalidov nás stálo viac ako 2,2 mld. Takže prosím, aby ste si uvedomili, že tomu, kto pripravil reformu v roku 2004, sa podarilo sprivatizovať starobu.

  A povedala by som ešte aj ďalšiu vec. Dokonca ministerstvo financií prispelo k tomu, aby vznikal veľký dlh v Sociálnej poisťovni, pretože v prvých rokoch po zavedení tejto reformy sa neplatili v plnej výške štátne finančné aktíva tak, ako boli odvádzané príspevky do 2. piliera zo Sociálnej poisťovne. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem vám.

  Na faktické poznámky reaguje pán Muňko. Nech sa páči.

 • Vážený pán poslanec Matovič, ja, viete, nie som odborník na mediálnu oblasť, ale vy nie ste odborník na sociálne veci. Ja som si preštudoval odvodový bonus, preštudoval som si hrubú mzdu, nebudem sa k tomu vyjadrovať, pretože nieže nie som odborník na túto vec, ale to treba si celé zrátať. Keď mi dnes neplatia, keď to dám dohromady, podnikateľské prostredie, počas krízy, tak keď to dám hrubej mzdy, tak mi ešte menej budú platiť. Ale nechcem sa k tomu dnes vracať, pretože k tomu si treba skutočne sadnúť. A z tých prepočtov, ktoré predchádzajúca vláda z roku 2004 nastavovala, ani jeden nesedí. A robili to proste, tvrdia, odborníci. Keby to robili správne, tak by sme nemuseli dotovať dôchodkový fond, ako ho dotujeme z ostatných fondov. Ale hovorím, nechcem to dehonestovať, lebo to sú tí ľudia, ktorí v tej veci nepracujú proste a nie sú v tom odborníci. Treba si sadnúť a spraviť si všetky prepočty a potom budete vidieť, vôbec ako to je celé nastavené.

 • Ďakujem pekne.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľka? Nie. Ďakujem.

  Spoločný spravodajca? Áno. Nech sa páči.

 • Už by som nemusel, ale predsa len si neodpustím krátku poznámku z rozpravy. Tu zaznelo ani nie v rozprave, ale vo faktickej poznámke od pána poslanca Maďariča, ktorý reagoval na odvolanie bývalého riaditeľa Sociálnej poisťovne, akože to bolo účelové, politické. No, prepáčte, dámy a páni, ja som si myslel, že ma nemôže už nič prekvapiť v tejto sále, ale toľko precedensov, ktoré zaviedla predchádzajúca vláda, a nie keď vládli, ale potom ešte, keď skončili, je, veď sa s nimi stretávame každý deň, ani vo sne nenapadlo predsa zákonodarcov, ktorí pripravovali a schvaľovali v tejto sále zákon o Sociálnej poisťovni, že riaditeľ Sociálnej poisťovne bude zároveň sedieť ako poslanec v Národnej rade. Predstavte si paradox, že by pán Muňko predkladal účtovnú závierku ako riaditeľ a ja predseda sociálneho výboru by som ho zároveň poveril, aby bol spravodajcom k tomuto bodu, a on by si sadol sem. Čiže ako by to vyzeralo? On by najprv predniesol správu, sadol by si tam, potom by ho predsedajúci vyzval, aby predniesol spoločnú správu, tak by si presadol tam. Veď, prosím vás, veď malé dieťa tomu rozumie, že to sa nepatrí, aby riaditeľ Sociálnej poisťovne, alebo inak, prosím, mohol kandidovať do Národnej rady, ako riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti. Ďalší príklad, štátna firma. A ten človek je poslanec. Veď že bol zvolený za poslanca, že kandidoval, to je s kostolným poriadkom. Ale sedieť na oboch stoličkách, veď to je taký konflikt záujmov. No veď, povedzte, existuje väčší? Veď pán poslanec Muňko sedí v sociálnom výbore a on sa má zároveň kontrolovať ako riaditeľ Sociálnej poisťovne? Čiže pán poslanec Muňko keď bol zvolený za poslanca ako riaditeľ Sociálnej poisťovne, on sám mal odstúpiť. A keď ho to nenapadlo, tak to malo napadnúť kohokoľvek zo strany Smer. Jeho predseda ho mal stiahnuť, lebo to sa nepatrí. Naozaj sa to nepatrí. Vy ste tento precedens zaviedli a teraz možno niektorý z koaličných poslancov, ktorí tu sedia, možno by chcel byť riaditeľom Sociálnej poisťovne. Ale ja som presvedčený, že my nebudeme pokračovať v takejto tradícii. Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať

  návrhom na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Návrh je pod tlačou 57, správa o výsledku prerokovania návrhu vo výbore má tlač 57a.

  Dávam slovo ministrovi práce Jozefovi Mihálovi a prosím ho, aby návrh vlády uviedol.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, podľa § 123 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov dozorná rada je dozorný orgán a kontrolný orgán Sociálnej poisťovne.

  Podľa § 123 ods. 4 zákona členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada.

  Podľa § 123 ods. 5 za člena dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

  Vláda predkladá do Národnej rady návrh na odvolanie doterajších zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky v Dozornej rade Sociálnej poisťovne, a to pánov Petra Siku, Františka Palka a Mareka Lendackého.

  A zároveň vláda navrhuje do dozornej rady Sociálnej poisťovne Patríciu Bojkovú, Vladimíra Tvarošku a Jána Mikulíka. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  A dávam slovo pánovi poslancovi Zoltánovi Horváthovi a prosím ho, aby podal správu o prerokovaní návrhu vo výbore pre sociálne veci.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

  Návrhy na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predložila Národnej rade Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky (tlač 57).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 40 z 23. augusta 2010 pridelil návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

  Výbor Národnej rady pre sociálne veci prerokoval predložené návrhy na odvolanie a voľbu zástupcov Sociálnej poisťovne navrhnutých vládou Slovenskej republiky a konštatoval, že boli predložené v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z.

  Uznesením č. 10 z 26. augusta výbor súhlasil s predloženými návrhmi na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Výbor uznesením č. 10 odporúča Národnej rade podľa § 123 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z. 1. odvolať Petra Siku, Františka Palka a Mareka Lendackého, zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky, z Dozornej rady Sociálnej poisťovne, 2. zvoliť Patríciu Bojkovú, Vladimíra Tvarošku a Jána Mikulíka, zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky, do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporúča Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, aby sa odvolanie zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a voľba zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne konali verejným hlasovaním, a to spoločne o odvolávaní a spoločne o voľbe zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky.

  Na zvolenie členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V prípade nezvolenia zákonom stanoveného počtu členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých vládou Slovenskej republiky sa vykoná nová voľba.

  Zároveň vám uznesenie bolo rozdané. Máte ho v laviciach. Čítať ho nebudem.

  Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa z pánov poslancov chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky. Áno, pán poslanec Kaník. Ďalšie prihlášky nie sú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne ďalším poslancom. Nech sa páči, pán poslanec Kaník.

 • Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, Sociálna poisťovňa, aj dozorná rada ako jej súčasť, je nesmierne dôležitá inštitúcia, ktorú je najvyšší čas skutočne spraviť tak fungujúcou inštitúciou, ako by fungujúcou mala byť. Dlhé roky sa táto inštitúcia, ktorá má predovšetkým finančnú úlohu, správala viac ako úrad, viac ako sociálny úrad, ktorý sa zaoberal všetkým možným, ale málo dôrazu dával na to, aby bol najlepší vo vyberaní príspevkov, čo je jej hlavná úloha. A preto čaká ju teraz veľká úloha sa pretransformovať skutočne na funkčnú finančnú inštitúciu, ktorá bude príspevky dobre, rýchlo a efektívne vyberať a potom v zmysle zákona vyplácať tie náležitosti, tie dávky, ktoré jej zákon na to ukladá. Preto nielen dozorná rada, ktorá je tu navrhnutá, ale aj jej ďalšie úrady a jej nový riaditeľ budú stáť pred touto úlohou. A verím, že sa jej zhostia veľmi dobre.

  Veľakrát sa v súvislosti so Sociálnou poisťovňou hovorí o nastaveniach, o jej deficitoch, o tom, ako to malo byť. A preto nedá mi, aby som sa v krátkosti nevyjadril aj k tejto otázke. Máme za sebou štyri roky, kedy bola absolútne premárnená možnosť pokračovať v započatej reforme dôchodkového systému a nastaviť a vyladiť nastavenia Sociálnej poisťovne tak, aby deficity, ktoré nás najviac trápia, nevznikali. Keď sa tu mnohokrát hovorí o tom, že to je zle nastavené, tak jednoducho musím povedať, nie je to zle nastavené. Akurát dôchodková reforma je kontinuálny proces, ktorý nie je bodom, v ktorom sa niečo zmení a na druhý deň všetko funguje, ale je to proces, ktorý musí pokračovať.

  Sociálna dôchodková reforma, ktorá bola spustená a pripravená v oblasti 1. piliera, mala významne sociálny rozmer. Vďaka nej sa do dnešného dňa zvýšili dôchodky vyplácané z 1. piliera zhruba o 40 % od jej spustenia. Je to vďaka reforme a vďaka tomu, aké tam boli nastavené mechanizmy zvyšovania dôchodkov. Zároveň ale táto reforma predpokladala, že postupne, ako sa bude vyvíjať, budú veci vylaďované, upravované tak, a je to napísané v koncepcii od samého začiatku, ako sa to má urobiť, aby deficit bol postupne eliminovaný, aby deficit sa postupne dostával pod kontrolu a aby sme ho v konečnom dôsledku odstránili a nastavili vyvážený systém.

  Žiaľbohu, v uplynulom období vládna koalícia sa zameriavala a obrovskú energiu vrhala do deštrukcií 2. piliera, ktorý funguje, a do snahy rozbiť tento funkčný systém a absolútne nespravila vôbec, ale vôbec nič v oblasti 1. piliera, v oblasti Sociálnej poisťovne, v oblasti riešenia deficitov. Štyri roky sme premárnili takto a teraz budeme musieť, a nové orgány Sociálnej poisťovne, sa zhostiť tejto úlohy a veľmi, veľmi rýchlo tieto nedostatky odstraňovať. Držím novému vedeniu Sociálnej poisťovne a všetkým jej orgánov v tomto úsilí palce a budem sa jej snažiť v tom čo najviac pomáhať. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Petrák s faktickou poznámkou a pani poslankyňa Tomanová na vystúpenie pána poslanca Kaníka. Končím možnosť ďalším poslancom sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Petrák.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, tie vaše slová, ktoré ste povedali, ste snáď nemysleli vážne. Celé obdobie vášho vládnutia bola jedna prechádzka, ktorá znamenala metódu pokusov a omylov. Keď ste robili dôchodkovú reformu, vôbec ste nevedeli, čo nastavujete. Keď ste išli schvaľovať parametre 2. piliera alebo pomer odvodov do 1. a 2. piliera, ešte pred rokovaním vlády boli úplne iné čísla, ako ste na rokovaní vlády schválili. Ja neviem, o čom rozprávate, lebo počas vášho ministrovania ste nevedeli, čo máte robiť. A po štyroch rokoch ste zrazu došli osvietený a idete tu hovoriť o tom, ako ste to mali krásne namaľované.

  Ak hovoríte o tom, že ten systém je dobre nastavený, jednoznačne klamete, ak hovoríme o tom, kde chýbajú finančné prostriedky, tak už pri zavádzaní 2. piliera sa hovorilo, že transformačné náklady na reformu dôchodkového systému budú stáť niekde 600 mld. až 800 mld. Sk, pričom sa na tieto účely vyčlenilo nejakých smiešnych 65 mld. Sk. Kde ste dobre nastavili tento systém? Neklamte, prosím vás.

 • Ďakujem pekne. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ja mám hlasovú indispozíciu. Pán poslanec Kaník, vy si trúfate povedať, že je dobre nastavený tento systém, tých 88 mld. Sk, ktoré ste predpokladali lepším výberom poistného, lepším vymáhaním pohľadávok, nezmyselným a nedobrým odhadom počtu ľudí, ktorí budú poberať predčasný dôchodok? Mimochodom, ste nastavili, aby ľudia popri príjme od 43. roku veku života mohli poberať dôchodok, predčasný starobný dôchodok. Veď to sú totálne nezmysly. Tým, že ste zle odhadli počet ľudí, ktorí vstúpia do 2. piliera, tým, že ste odhadovali, že znížením a sprísnením kritérií pre posudzovanie invalidity budete riešiť situáciu, bolo to v podstate 2,985 mld. eur vaším zlým odhadom.

  Pán Kaník, dovoľte mi povedať ešte jednu vec. V tejto súvislosti ste jediný človek, ktorému sa podarilo sprivatizovať starobu na Slovensku. Vy sa nehanbíte vôbec vystupovať k tomuto problému?

 • Na pána poslanca Petráka. Ja som dlho pátral, lebo sa to viackrát objavuje aj v médiách, odkiaľ pochádza ten bohapustý nezmysel, že pred rokovaním vlády boli iné čísla, ako boli na rokovaní, odkiaľ pochádzajú tie bohapusté nezmysly, ktoré sa objavujú aj v médiách, že sme neočakávali taký vstup ľudí do 2. piliera, ako sa to nakoniec stalo. Takže z tohto miesta ixtýkrát, pretože som to aj napísal viackrát, je to nezmysel. Presne sa naplnilo to, čo ministerstvo predpokladalo, ten počet ľudí, ktorý predpokladalo, bol mierne, mierne prekročený. A považujem to za úspech, že 1,5 mil. ľudí zhruba dobrovoľne bez akéhokoľvek donucovania do tohto systému vstúpilo a že sa vďaka tomuto medzi nich rozdelilo do dnešného dňa už viac ako 3,6 mld. eur. Je to najväčší sociálny program, aký táto krajina spustila a realizuje, a možno najväčší sociálny program v Európe. Takže tieto peniaze sú peniaze ľudí. Patria tým ľuďom, ktorí sú v tom systéme, a každý mesiac sa ich majetok vďaka tomuto zvyšuje.

  Pani poslankyňa Tomanová, my sme mali nejaký odhad vyberania a vymáhania pohľadávok. Že ste to vy nezvládli a že neviete vyberať pohľadávky alebo ste nevedeli dohliadať na to, aby Sociálna poisťovňa plnila svoje úlohy, to je vaše masielko na hlave.

  Sprísnenie invalidity, pani bývalá ministerka, pani poslankyňa. Veď vy ste nezmenili ani čiarku na tom systéme z hľadiska invalidity, ktorý som ja zaviedol. Veď ten systém platí dodnes. To, že Ústavný súd rozhodol veľmi diskutabilným rozhodnutím, že sa nemá prehodnocovať invalidita, je vec Ústavného súdu. Ale ona sa prehodnocuje predsa dodnes. Na tom je systém postavený, že ľudia sa neustále preposudzujú, či sa ich zdravotný stav zmenil alebo nie. A znova opakujem, platí ten istý systém, ktorý som...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nie.

  Pán spoločný spravodajca? Ďakujem pekne pánovi spoločnému spravodajcovi.

  A poprosím teraz pána podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky predniesol

  vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

  ktorý prerokovávame ako tlač 63.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tak ďalej, sa predkladá najmä z dôvodu potreby realizácie novej legislatívnej úpravy, a to zavedenia nového príspevku, ktorý nájdete v návrhu zákona pod § 50j. Ide o príspevok na zmierňovanie následkov povodní, živelných situácií a zároveň na prevenciu pred takýmito udalosťami pre budúcnosť.

  Účelom tohto opatrenia je podporiť obce, podporiť samosprávne kraje, podporiť právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, ďalej, podporiť štátne podniky Hydromeliorácie, Vodohospodárska výstavba, aby mohli za účelom likvidácie následkov povodní a za účelom prevencie pred prípadnými ďalšími ničivými udalosťami a živelnými pohromami vykonávať preventívne opatrenia s tým, že si budú môcť zamestnať ľudí z evidencie úradov práce, ktorí sú nezamestnaní a sú v evidencii najmenej 3 mesiace.

  Výhodou tohto príspevku pre tieto subjekty, napr. pre obce, je to, že schéma financovania je veľmi výhodná pre takýchto zamestnávateľov, napr. pre obce, pretože z celkových mzdových nákladov stačí zamestnávateľovi prefinancovať 5 %, 85 % mzdových nákladov prefinancuje Európsky sociálny fond, 10 % je prefinancovaných zo štátneho rozpočtu. Pre lepšiu názornosť znamená to, ak si obec zamestná pracovníka na minimálnu mzdu na plný úväzok v pracovnom pomere, platia sa odvody, tak minimálna mzda je 307,7 plus odvody, ktoré platí zamestnávateľ, spolu je to približne 416 eur ako cena práce alebo teda mzdové náklady. Obci postačí 5 %, to znamená 20,8 eura. A za túto sumu si vlastne zamestná zamestnanca na plný úväzok na dobu 6 mesiacov. Zvyšok dostane z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu.

  Tento príspevok, ako sa ukazuje v praxi, bude zrejme veľmi vítaný a žiadaný. Už máme veľmi veľa ohlasov. Pýtajú sa nás hlavne starostovia obcí, kedy to bude, ako to bude, žiadajú detaily. Pripravujeme sa, samozrejme, na to a očakávame, že po schválení zákona vami v Národnej rade a po zverejnení v Zbierke bude navrhovaná účinnosť tohto opatrenia, to znamená, už koncom septembra budú môcť obce, kraje a tak ďalej čerpať peniaze a zamestnávať si ľudí. Očakávame, predpokladáme v tomto roku zamestnanie približne 500 takýchto pracovníkov, na budúci rok odhadujeme okolo 5 000 vytvorených pracovných miest, za týmto účelom, máme, samozrejme, na to v rozpočte pripravené príslušné finančné prostriedky.

  Návrh zákona zároveň obsahuje aj niektoré ďalšie opatrenia, napr. navrhuje sa upravenie kompetencií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k realizácii projektov a programov, ďalej sa napr. navrhuje ustanoviť rozsah absolventskej praxe na minimálne 3 mesiace. Dôvod je, aby toto opatrenie, absolventská prax dávala reálny zmysel. Stretli sme sa v praxi s tým, že niektoré firmy absolventov doslova zneužívali tým, že ich zamestnali len na veľmi krátku dobu. A potom takéto zamestnávanie, takáto absolventská prax jednoducho zmysel nedáva.

  Ďalej navrhujeme vypustiť niektoré aktívne opatrenia na trhu práce z dôvodu nízkej miery ich využívania. A konkrétne navrhujeme vypustiť dva príspevky, príspevok na podporu zamestnávania absolventov, vzdelávania a prípravy pre trh práce (§ 51a). Dôvod, tento príspevok sa vôbec, ale vôbec nevyužíva. Za celú dobu jeho existencie ho nevyužil žiadny uchádzač, nula, čistá nula.

  A ďalej navrhujeme aj zrušiť príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a), a to z dôvodu jeho nízkeho využívania. Tento príspevok využívalo v priemere 40 uchádzačov ročne.

  Ďalej, meníme nastavenie v § 54, kde ide o pilotné projekty. Stretli sme sa totižto v praxi s tým, že tieto pilotné projekty podľa § 54 boli zneužívané, neplnil sa účel. Myslím si, že za exemplárny príklad slúžia pilotné sociálne podniky, čo, dúfam, netreba ďalej komentovať. Ja osobne som navštívil niekoľko úradov práce za tých niekoľko týždňov, čo som vo funkcii. A stretol som sa osobne s ďalšími prípadmi, síce nie tak finančne náročného projektovania, ako boli pilotné sociálne projekty, ale predsa len s tým, že prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a, samozrejme, aj štátneho rozpočtu sa míňajú neúčelne, pod zámienkou pilotných projektov.

  Ďalej chceme napr. zosúladiť zadávanie zákazky a odoberanie výrobkov ako náhradné plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Takisto ide o spresnenie. Dochádzalo tam k určitým zneužívaniam doterajšieho zákona. Čiže chceme, aby to plnilo svoj účel.

  Napokon si dovolím ešte spomenúť, že navrhujeme predĺžiť až do konca roku 2011 účinnosť príspevku v § 50d zákona, t. j. príspevku na podporu udržania zamestnanosti. To je príspevok, ktorý dostane zamestnanec a zamestnávateľ na úhradu časti odvodov v prípade, že zamestnanec je na 60 % priemernej mzdy doma (tzv. prestoje). Tento príspevok mal pôvodne končiť koncom roka 2010, navrhujeme posunúť ho ešte do roku 2011.

  Ďakujem za pozornosť a verím, že tento návrh zákona podporíte.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu.

  A poprosím pána poslanca Horvátha, ktorého poveril výbor pre sociálne veci, rodinu a bývanie, aby Národnú radu informoval o stanovisku k predloženému vládnemu návrhu zákona. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podáva v súlade so zákonom o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 47 zo 7. septembra 2010 predložila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu.

  Návrh zákona odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 30, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 27, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 21 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 13 z 9. septembra. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali 4 doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, ktoré máte v spoločnej správe, čítať ich nebudem.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich návrhov schváliť.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch 1 až 4 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom schváliť ich.

  Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy prihlásiť okrem pána poslanca Ondruša aj niekto iný. Konštatujem, že nie. Končím možnosť prihlásiť sa ďalším poslancom. Pán poslanec Ondruš.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, ja som už, keď sme prerokovávali vo výbore návrh na skrátené legislatívne konanie k tomuto zákonu, prezentoval postoj spoločne s ďalšími kolegami, v ktorom sme vyjadrili výhrady voči návrhu na skrátené legislatívne konanie z toho dôvodu, že ten návrh bol odôvodnený iba úplným minimom ustanovení, ktoré táto novela zákona obsahuje. Drvivá väčšina ustanovení, ktoré táto novela obsahuje, nemá nič spoločné so zrýchleným skráteným legislatívnym konaním. A domnievame sa, že bolo chybou, že tento celý zákon išiel takýmto spôsobom, pretože sa nevytvoril dostatočný časový priestor na diskusiu a debatu k viacerým návrhom, ktoré tento zákon obsahuje. Napriek tomu som teda v pléne ani vo výbore nehlasoval proti tomu návrhu, a to z toho dôvodu, že aj my sa stotožňujeme s takými návrhmi, ktoré obsahuje tento zákon, pokiaľ ide o zavedenie nového príspevku.

  A myslíme si, že skutočne obciam a mestám tento nový príspevok pomôže, a sme radi, že takýto príspevok tu bude existovať, ale musím konštatovať, že aj pán minister za tento jeden pozitívny návrh schoval aj množstvo ďalších návrhov, o ktorých neprebehla adekvátna diskusia, vzhľadom na to, že nie je možné o nich diskutovať v priebehu dvoch dní, ktoré na prerokovanie celého tohto zákona sme v Národnej rade dostali. Z tohto dôvodu nebudem tu teraz hovoriť o konkrétnych ustanoveniach, voči ktorým máme výhrady, pretože je ich naozaj dosť. Vychádzajú, samozrejme, aj zo zásadne odlišného konceptu v niektorých oblastiach.

  Napr. domnievame sa, že je potrebné zachovať čo najširší vejár možností a nástrojov na ovplyvňovanie politiky práve preto, aby bolo možné na úrovni úradov práce uskutočňovať adresnú politiku, adresnú, ktorá presne zodpovedá individuálnym potrebám v tom-ktorom prípade. A ak jednoducho zúžite počet nástrojov, tak nevyhnutne paušalizujete a v tom prípade vystavujeme pracovníkov na úrade práce, že sa budú dostávať do situácií, že nebudú schopní reagovať na konkrétne individuálne potreby, lebo jednoducho môžu zistiť, že v konkrétnych prípadoch jednoducho neexistuje nástroj, ktorým by bolo možné nejaký problém občanov alebo firiem, pokiaľ ide o zamestnávanie, vyriešiť. Domnievam sa, že nič nás, naozaj nič nás nestojí, ak necháme v zákone aj nástroje, ktoré doteraz využívané boli málo alebo neboli využívané vôbec, pretože je to otázka len jedného paragrafu v zákone. A zároveň ale stále vytvárame možnosť, že ak by sa taká situácia v budúcnosti objavila, tak, samozrejme, tento paragraf je možné využiť. Nie sú s tým spojené ani žiadne finančné náklady. Tie potom podľa takých reálnych skúseností z praxe možno nastavovať vždy pri schvaľovaní štátneho rozpočtu.

  V zmysle týchto výhrad mi dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý vypracovala pani poslankyňa Tomanová a ktorý predkladám a zdôvodním v tejto chvíli s tým, že v súlade s rokovacím poriadkom ho podporilo vyše 15 poslancov Národnej rady, aby mohol byť zaradený do rokovania aj v druhom čítaní v pléne Národnej rady.

  Takže pozmeňujúci návrh. Vládny návrh zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení takto:

  Bod 1. V čl. I sa vypúšťajú body 1 až 7.

  Navrhujeme vypustiť tieto novelizačné body, ktorými by sa podľa vládneho návrhu mala zrušiť kompetencia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovať a schvaľovať regionálne programy a projekty na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode, financované z Európskeho sociálneho fondu, ako aj participácia zamestnávateľov a odborov pôsobiacich v danom regióne. Tento vládny návrh znamená ničím neopodstatnený návrat k neželanému centralizmu. V podstate obmedzuje právomoci okresných úradov práce, aby práve tí ľudia, ktorí najlepšie poznajú situáciu vo svojom územnom obvode, mohli sa zapájať do riešenia problémov.

  Bod 2. V čl. I sa vypúšťajú body 9 až 11.

  V nadväznosti na návrh dávame návrh vypustiť novelizačné body 1 až 9, ktorým sa navrhuje zachovať regionálne programy a projekty, na zlepšenie situácie na trhu práce sa navrhuje zachovať aj vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie v rámci týchto regionálnych projektov a programov.

  Bod 3. V čl. I sa vypúšťajú body 15 a 18.

  Tento návrh reaguje na vypustenie § 51a, ktorý upravuje príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce. Vypustenie príspevku, ktorý v súčasnosti poskytuje úrad práce zamestnávateľovi, ak prijme do pracovného pomeru absolventa vzdelávania a prípravy na trh práce, je zlým opatrením, pretože prestane motivovať zamestnávateľov, aby zamestnávali absolventov, na vzdelávanie ktorých úrad práce už vynaložil nemalé finančné prostriedky; súvisí to s tým, čo som aj spomínal, že sa nedomnievame, že je správne vypúšťať aj také nástroje, ktoré nepatria medzi tie, ktoré sa najčastejšie používajú.

  Bod 4. V čl. I sa vypúšťa bod 21.

  Zdôvodnenie tohto návrhu je také isté, ako som zdôvodnil ten predošlý.

  Bod 5. V čl. I novelizačný bod 22 znie: "V § 53c ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová "alebo pilotného projektu" a v druhej vete sa vypúšťajú slová "alebo pilotné"."

  Tento návrh súvisí práve s ďalšími návrhmi technicky, ktoré predkladáme v tomto pozmeňujúcom návrhu.

  Bod 6 nášho pozmeňujúceho návrhu. Za § 53c sa vkladá nový § 53ca Pilotné projekty, ktorý znie: "Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj pilotné projekty na overovanie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie a úrad; tieto projekty sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo sú financované zo štátneho rozpočtu."

  Navrhujeme ponechať doterajšie znenie § 54, podľa ktorého sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj projekty financované prevažne zo zdrojov Európskej únie alebo v kombinácii so štátnym rozpočtom. Ide totiž o projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, schvaľované ministerstvom alebo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré realizujú jednotlivé úrady. Ide tiež o individuálnu štátnu pomoc investorovi schválenú vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou na základe žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitných predpisov formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta a príspevku na vzdelávanie zamestnanca prijatého na vytvorené nové pracovné miesto, ako aj o investičnú pomoc schválenú vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta. Vládny návrh v novelizačných bodoch 21 a 22 pritom nijako nesúvisí s pomocou sanácie dôsledkov povodní, ktoré sú prevenciou na predchádzanie hroziacim škodám a ani inak nespĺňajú kritériá na skrátené legislatívne konanie.

  Bod 7. V čl. I sa vypúšťa bod 24.

  Zdôvodnenie tohto návrhu je rovnaké ako to predošlé.

  Bod 8. V čl. I novelizačný bod 32 znie: "V § 65b sa vypúšťajú slová "§ 64a"."

  Tento návrh zdôvodňujeme tým, že vlastne nadväzuje na náš iný návrh, a to ponechať v platnosti § 51a, 53a a 54.

  Bod 9. V čl. I sa vypúšťa bod 33.

  V nadväznosti na návrh, aby sme ponechali príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy na trh práce, navrhujeme ponechať aj splnomocňovacie ustanovenie na podrobnú úpravu výšky a dĺžky poskytovania príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 51a.

  Bod 10. V čl. I novelizačnom bode 34 § 72p znie:

  Odsek 1: "Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných od 1. januára 2011."

  Odsek 2: "Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) za rok 2010 zadaním zákazky podľa § 64 alebo odoberaním výrobkov alebo služieb podľa § 64a účinných do 31. decembra 2010 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca 2011."

  Bod 11. Novelizačný článok III znie: "Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 568/2009 Z. z. sa mení takto: "V § 58 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: "Návrh na pozastavenie činnosti sprostredkovateľa alebo zrušenie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa odseku 2 je oprávnený podať a) príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní36i), b) príslušný orgán štátnej správy v oblasti služieb zamestnanosti36j), ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, c) Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci36k), alebo d) fyzická osoba, ktorá bola činnosťou sprostredkovateľa poškodená."."." Poznámky pod čiarou k odkazom 36i) až 36k) znejú: "36i) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 36j) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 36k) Zákon č. 125/2006 Z. z.o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov."

  Tento návrh reaguje na vládny novelizačný bod 8, podľa ktorého pri zrušení oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa sa postupuje podľa § 58 živnostenského zákona. Navrhujeme upraviť subjekty, ktoré sú oprávnené dávať živnostenskému úradu návrh na zrušenie oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pozastavenie činnosti sprostredkovateľa. Týmito subjektmi sú podľa súčasnej právnej úpravy daňové úrady, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty práce, ako aj občan, ktorý bol činnosťou sprostredkovateľa poškodený.

  Vážené kolegyne a kolegovia, ospravedlňujem sa v niektorých prípadoch za nudné čítanie, ale dodržiavajúc rokovací poriadok som musel prečítať presné znenie pozmeňujúcich návrhov. Pevne verím, že tieto pozmeňujúce návrhy podporíte. V takom prípade nám vytvoríte dostatočnú možnosť, aby sme pri plánovanej veľkej novele tohto zákona, ktorú pán minister už ohlásil, mohli podrobnejšie prediskutovať všetky tieto návrhy, pretože sa domnievame aj my, že aplikačná prax dokazuje, že v niektorých prípadoch si tento návrh zákona vyžaduje upraviť niektoré terajšie ustanovenia aj v oblastiach, do ktorých sa púšťa tento vládny návrh novely. Ale domnievame sa, že v súčasnosti vo viacerých prípadoch tento vládny návrh neupravuje tie ustanovenia správnym spôsobom. Ak nám vytvoríte dostatočný priestor na diskusiu tým, že dnes z tejto novely, o ktorej rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, vypustíme tieto ustanovenia, verím, že sa nám spoločne môže podariť pripraviť skutočne kvalitnú novelu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

  Vážený pán predsedajúci, pán minister, ďakujem za pozornosť a odovzdávam pozmeňujúci návrh spoločnému spravodajcovi.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca sa prihlásila pani poslankyňa Vaľová a pán poslanec Matovič.

  Nech sa páči, máte slovo, pani poslankyňa Vaľová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som svojho kolegu podporiť v tom, že sú tam nástroje, ktoré predkladateľ necháva. A tieto nástroje sme vlastne za bývalej vlády vypracovali my. A, samozrejme, ak fungujú, predkladateľ ich necháva. A dokonca im predlžuje účinnosť, ako je § 50d. Len, pán predkladateľ, ak sú nástroje, ako tvrdí predkladateľ, ktoré sa nevyužívajú, áno, samozrejme, môže sa stať, že niektorý nástroj sa nevyužíva, tak som čakala, že ich nahradia novými a lepšími nástrojmi a že teda nebude táto novela urobená legislatívnym skráteným konaním, ale nové nástroje prídu, aby podporili trh práce.

  Ak sa okliešťujú kompetencie, ako ste podotkli, pán Ondruš, úradom práce, napr. pri pilotných projektoch, viem to pochopiť, lebo ako počúvam nominácie budúcich riaditeľov na úradoch práce, tak sú to väčšinou predstavitelia politických strán a predsedovia politických strán a úrady práce väčšinou obsadí KDH. A väčšinou nominuje tam svojich predsedov politických strán. Preto chcem povedať, že neviem a očakávam, aká bude odbornosť. A možno aj toto je dôvod pána ministra, že predkladá oklieštenie tých úradov práce. Budem to sledovať. A myslím si, že pán minister bude mať ťažkú prácu, ak takíto odborníci skutočne zasadnú na stoličky riaditeľov úradov práce.

  A čo sa týka § 54, kde sú pilotné projekty, chcela by som povedať, nahádžme všetky sociálne podniky do jedného vreca. A chcela som povedať opäť, že som navštívila humenský sociálny podnik, kde judikatúra Európskeho súdu hovorí, že sociálne služby, ktoré tam boli vykonávané, vôbec nespadajú pod ten paragraf, aby rušili nejakú hospodársku súťaž. Takže pozrime sa na tie projekty objektívne a tam, kde bola myšlienka dobrá zamestnávať skutočne nezamestnaných a ľudí z nevyhovujúcich skupín, tak sa skúsme na to pozrieť. A sme zvedaví na vaše pilotné projekty, aké budú.

 • Hlas v sále.

 • Pán poslanec Ondruš, povedali ste, že veď nič nás nestojí, ak necháme nejaký nevyužívaný nástroj v zákone. Myslím si, že to je dosť zásadný omyl. Pravdepodobne nemáte šajnu o tom, že tisíce zamestnancov úradov práce o akomkoľvek slovíčku v zákone musia byť vyškolené, musia ho poznať, musia vedieť, ako ten nástroj ľuďom ponúknuť. Vlastne stojí nás to obrovské peniaze. A vy hovoríte, že nič nás to nestojí. Ale ďakujem vám v podstate, že na základe tohto som pochopil celú mediálnu politiku Smeru: "Nasľubovať ľuďom modré z neba, veď nič nás to nestojí. To, že tým ľuďom už to nakoniec nedáme, to už nie je podstatné." Jeden príklad za všetky, diaľnica do Košíc do roku 2010, hurá, ľudia sa tešili, že veď nič nás to nestojí. To, že už potom ten sľub nesplníme, to nie je podstatné?

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zareagujem iba na tú jednu časť, ktorá sa zdala byť celkom vecná v prípade vystúpenia pána Matoviča. Pán Matovič, ja si, samozrejme, uvedomujem, a máte presne pravdu, že to, čo nás to stojí, je to, že pracovníci úradov práce musia ovládať tie nástroje. A podľa mňa je to presne tak v poriadku. Ja sa domnievam, že pracovníci úradov práce sú presne na to, aby ovládali nástroje, ktoré zákon umožňuje. A nikdy by som nešiel a nežiadal, aby na úradoch práce pracovali ľudia, ktorí neovládajú legislatívu, ktorou sa majú riadiť, a ktorí neovládajú nástroje, ktorými sa môžu zúčastňovať alebo ktorými môžu pomáhať riešiť sociálne problémy konkrétnych ľudí a riešiť konkrétne problémy, napr. pokiaľ ide o zamestnanosť v danom regióne. Takže, áno, máte pravdu. Ja si myslím, že je to správne. A som presvedčený o tom, že daným pracovníkom aj na základe teda rozhovorov s nimi a skúseností, ktoré mám, je rozhodne oveľa príjemnejšie, ak dokážu riešiť konkrétnu sociálnu situáciu daného občana vďaka tomu, že zákon pozná taký prípad a má nástroj na taký prípad, ako keď danému občanovi musia povedať, že viete čo, neviem vám pomôcť, pretože my nemáme žiadne také zákonné ustanovenie, ktoré by sa dalo aplikovať na tento váš konkrétny prípad. Preto hovorím o tom, že keď máme tých nástrojov čo najviac, tak umožňujeme naozaj individuálny prístup. Aj keby to mal byť nástroj, ktorý sa použije len zopárkrát, umožňujeme absolútne individuálny prístup ku každému konkrétnemu prípadu. A vlastne tá paušalizácia, ktorá sa teraz aj podľa avíza pána ministra bude diať, je podľa môjho názoru práve v protichode k takémuto prístupu, ktorým by sa sociálna práca mala vyznačovať. Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chcem sa opýtať pána ministra, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči.

 • Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Chcel by som sa vyjadriť k návrhom, ktoré tu zazneli, a k diskusii.

  Najprv by som sa rád vyjadril k návrhu, ktorý bol prednesený v spoločnej správe výborov, ktorý prišiel z výboru pre sociálne veci. Tam v podstate ide o to, ponechať príspevok na presťahovanie za prácou, nevypúšťať ho zo zákona. Ja môžem povedať za seba, že akceptujem takýto návrh, pretože je faktom to, že súčasné nízke využívanie tohto príspevku je dané prísnym nastavením podmienok jeho poskytovania. Čiže súhlasím. Pozrieme sa pri práci na pripravovanej ďalšej novele zákona o službách zamestnanosti na nastavenie týchto podmienok. A odporúčam takisto za seba, ak sa k tomu môžem takto postaviť, teda ponechať príspevok na presťahovanie za prácou. Čiže súhlasil by som s pozmeňujúcim návrhom, ktorý vzišiel z rokovania výboru.

  Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré predniesol pán poslanec Ondruš. Takisto sme o tom už hovorili na výbore fakticky dnes ráno. Takže len zopakujem pre poslancov, ktorí na výbore neboli, v prvom rade ide o filozofický postoj k tomuto zákonu. Jednu filozofiu prezentoval pán Ondruš, aj teraz tou poslednou faktickou poznámkou. Takže je nám jasné ako. Náš postoj je taký, že odporúčame zjednodušovať zákony. Zákony by mali byť jednoduché, prehľadné, zrozumiteľné. Mali by byť také, aby nám nezaťažovali administratívu. Viete, na úradoch práce dnes pracuje vyše 11 000 zamestnancov. A hovorím, ja som si niektoré úrady práce prešiel. Sťažujú sa mi zamestnanci, koľko rôznych agend musia riešiť. Čiže nielen v tejto novele, ale hlavne v tej ďalšej, ktorú pripravujeme, ktorú chystáme na ministerstve práce a ktorú predložíme vám niekedy po novom roku, tak tam chceme ďalej redukovať niektoré príspevky, ktoré sa nevyužívajú, alebo zlučovať niektoré nástroje, optimalizovať to, aby sme zároveň dosiahli aj to, aby neboli zamestnanci úradov práce tak preťažení a zavalení agendami, ako je to v súčasnosti. My ťažko môžeme hovoriť o znižovaní administratívy, keď tomu nepomôžeme vhodne nastavenou legislatívou.

  Ešte sa vyjadrím k tým kompetenciám úradov práce. Ak nejaký úrad práce na základe poznatkov zo svojho regiónu navrhne nejaké opatrenie alebo nejaký návrh na pilotný projekt, veď to je v poriadku. Nikto tej iniciatíve brániť nebude, ale to schválenie týchto projektov pôjde cez ústredný orgán. To znamená, nebudú mi partizáni na úradoch práce vymýšľať tzv. pilotné projekty tak, že keď tam potom prídem pozrieť, aká je tam situácia, zistím, že vzdelávanie nastupujúcich živnostníkov je riešené takým pilotným projektom, že živnostník dostane do ruky CD a má si ho pustiť na svojom počítači. Tam si má pozrieť nejaké inštrukcie, ako sa podniká. Je tam nejaké video. No je to skrátka niečo úplne úžasné. A firma, ktorá tento projekt vypracovala a ktorá ho pilotným spôsobom šíri po pol Slovensku, pilotne na jednom mieste, a nie na viacerých úradoch práce naraz, tak za to inkasuje sumu v prepočte 300 eur za 1 CD. Takže takéto niečo ja nemienim ďalej podporovať, a preto aj návrh na zmenu § 54. My tu nemáme peniaze na rozhadzovanie, prosím pekne.

  Dobre. To je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť a opakujem, verím vo vašu podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister, za zaujatie stanoviska k rozprave.

  Pán spoločný spravodajca sa nechce vyjadriť.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem pánovi navrhovateľovi a spoločnému spravodajcovi.

  A poprosím pána predsedu ústavnoprávneho výboru a poslanca Národnej rady Procházku, aby poslancom Národnej rady odôvodnil

  návrh volebného poriadku o voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky a o odvolávaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si predložiť návrh volebného poriadku o voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky a o odvolávaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky predkladá Národnej rade podľa § 125 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.

  Dôvody pre predloženie tohto návrhu volebného poriadku sú jednoduché.

  Doteraz platný volebný poriadok bol schválený uznesením Národnej rady z 12. decembra 1997. A v tomto čase z dôvodov opakovanej zmeny príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákonov, z ktorých vychádzal, už nie je aktuálny a zneniu týchto zákonov nezodpovedá.

  Zároveň 1. februára 2011 končí funkčné obdobie generálneho prokurátora Slovenskej republiky a je preto potrebné určiť pravidlá pre podávanie návrhov na voľbu generálneho prokurátora a postup pri prerokúvaní týchto návrhov tak na schôdzi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady, ako aj na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ako takej.

  Návrh volebného poriadku prerokoval ústavnoprávny výbor na svojej 7. schôdzi 2. septembra 2010 a uznesením č. 25 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby tento návrh volebného poriadku schválila.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci, poprosím vás, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu, ktorý predložil pán predseda ústavnoprávneho výboru, ktorá bude aktuálna ku koncu roka, kedy potrebujeme mať schválený volebný poriadok na voľbu generálneho prokurátora, ktorému končí jeho funkčné sedemročné obdobie.

  Pokiaľ sa poslanci v rozprave vyjadriť nechcú, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A zároveň vyhlasujem do 11.00 hodiny prestávku, po ktorej budeme pokračovať hlasovaním o jednotlivých prerokovaných bodoch a o ďalších bodoch, o ktorých budeme musieť hlasovaním rozhodnúť.

  Chcem vás informovať, že ešte dopoludnia vykonáme tajnú voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku a člena Rady Slovenskej televízie. V 5. schôdzi je zaradený aj bod na odvolanie troch členov Rozhlasovej rady. Zatiaľ prebieha diskusia vo výbore, ako naložíme s týmto bodom, ale to až po 11.00 hodine, po hlasovaní.

  Panie poslankyne, páni poslanci, 5-minútová prestávka.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán poslanec Čaplovič má procedurálny návrh. Pán poslanec Čaplovič, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia pléna Národnej rady, dnes si pripomíname Pamätný deň rasového násilia holokaustu, 69. výročie prijatia hanebného tzv. židovského kódexu. Dovolím si požiadať vedenie parlamentu a vás, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, aby sme si tento pamätný deň pripomenuli minútou ticha. Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o minútu ticha, aby sme povstali a uctili si obete holokaustu.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch programu 6. schôdze Národnej rady.

  Poprosím teraz poverených spravodajcov k jednotlivým návrhom zákonov, aby predniesli návrhy uznesení, prvého pána poslanca Kaníka k prerokovanému bodu,

  ročnej účtovnej závierke Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2009,

  ktorý sme prerokovali ako tlač 44.

  Nech sa páči pán, poslanec Kaník.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpili žiadni poslanci ani neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, preto, prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 134 za návrh, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Pán poslanec, teraz vás poprosím, aby ste predniesli uznesenie k prerokovanému bodu programu, ktorým je

  Výročná správa o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2009.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpili žiadni poslanci a ani neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Preto, prosím, aby ste dali hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré máme v prílohe.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol pán poslanec Kaník.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 139 za návrh, 1 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Aj tento návrh uznesenia Národná rada schválila.

  Poprosím pána poslanca Dostála, aby z poverenia výboru pre ľudské práva, národnostné menšiny v Národnej rade predložil návrh uznesenia k prerokovávanej

  výročnej správe Ústavu pamäti národa za rok 2009.

  Pán poslanec Dostál.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, k návrhu uznesenia neboli doručené žiadne stanoviská ani pozmeňujúce návrhy. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o predloženom návrhu uznesenia, teda o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie výročnú správu Ústavu pamäti národa a žiada vládu Slovenskej republiky o urýchlené riešenie sídla Ústavu pamäti národa v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Vyhlasujem toto hlasovanie za neplatné.

  Budeme hlasovať, páni poslanci, ešte raz, prosím technikov. Ďakujem. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 131 za návrh, 9 sa zdržalo.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Ďakujem, pán poslanec Dostál.

  Poprosím pána poslanca Fecka, aby z poverenia výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predniesol návrh uznesenia k

  výročnej správe Slovenského pozemkového fondu za rok 2009.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Žiadam, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k výročnej správe Slovenského pozemkového fondu za rok 2009 v tomto znení: "Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2009."

 • Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci, o návrhu uznesenia k prerokovanej výročnej správe pozemkového fondu.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 136 za návrh, 5 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Poprosím pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Kollára, aby predniesol návrh uznesenia k prerokovávanej

  informácii o predložení výročných správ politických strán a politických hnutí za rok 2009.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým berie na vedomie predloženú informáciu o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2009. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol pán predseda pán poslanec Kollár.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 138 za návrh, 3 sa zdržali.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokovávame ako tlač 72, k hlasovaniu ktorého poprosím opäť pána poslanca Kollára.

  Pán poslanec Štefanec bol určený ako spoločný spravodajca výboru pre financie, rozpočet a menu, aby uvádzal návrhy hlasovaní. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec ani nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh, dajte, prosím, hlasovať, že Národná rada posúva tento zákon do tretieho čítania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 81 za návrh, 17 proti, 44 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu k predloženému vládnemu návrhu zákona v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa chce niekto z poslancov prihlásiť do rozpravy. Konštatujem, že nie je tomu tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A poprosím pána spoločného spravodajcu, aby predniesol návrh uznesenia v treťom čítaní.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať, že Národná rada schvaľuje tento návrh zákona.

 • Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 79 za návrh, 24 proti, 42 sa zdržalo.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila.

  Poprosím pána poslanca Brocku, predsedu výboru pre sociálne veci a bývanie, aby predniesol návrh uznesenia k prerokovanému bodu programu, k

  návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2009.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Pán podpredseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, že Národná rada schvaľuje účtovnú závierku Sociálnej poisťovne za rok 2009. Čísla som uviedol presne pri rozprave, keď sme o tomto bode rokovali.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu uznesenia, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 141 za návrh, 1 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Poprosím pána poslanca Horvátha, aby z poverenia výboru pre sociálne veci a bývanie predložil Národnej rade

  návrh na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne,

  ako aj navrhol Národnej rade spôsob hlasovania o návrhu na odvolanie členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Prosím, najprv dajte hlasovať o tom, aby sa odvolanie a voľba konali verejným hlasovaním a aby sa jedným hlasovaním odvolali a ďalším hlasovaním zvolili členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Prosím, dajte hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Horváth navrhol o odvolaní členov Dozornej rady hlasovať verejne.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 77 za návrh, 55 proti, 11 sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrh na vykonanie spôsobu voľby Národná rada schválila, na základe schváleného uznesenia budeme hlasovať o odvolaní dozornej rady verejne.

  Prosím o prednesenie návrhu.

 • Teraz, prosím, dajte hlasovať o časti A návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky odvoláva z Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky, a to Petra Siku, Františka Palka a Mareka Lendackého. Prosím, dajte hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 78 za návrh, 64 proti, 4 sa zdržali.

  Národná rada Slovenskej republiky hlasovaním odvolala uvedených zástupcov ako členov z Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Prosím, pán poslanec, návrh.

 • Teraz, prosím, dajte hlasovať o časti B návrhu uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky volí Vladimíra Tvarošku, Jána Mikulíka a Patríciu Bojkovú, zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky, za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 78 za návrh, 64 proti, 4 sa zdržali.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila Patríciu Bojkovú, Vladimíra Tvarošku a Jána Mikulíka za zástupcov navrhnutých vládou do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

  ktorý prerokovávame ako tlač 63.

  Prosím pána povereného spravodajcu výboru pre sociálne veci a bývanie, aby Národnej rade predniesol návrhy hlasovaní, jednak tie, ktoré odzneli v rozprave, ale aj pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal gestorský výbor. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Konštatujem, že v rozprave vystúpil jeden pán poslanec a predložil 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, avšak najprv, prosím, pán predseda, dajte hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy 1 až 4, tak ako som uviedol, spoločne.

 • S odporúčaním gestorského výboru schváliť ich prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 126 za návrh, 20 sa zdržalo.

  Pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy pod bodmi 1 až 4 sme schválili.

 • Ďalej, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána Ondruša, ktoré predniesol, je ich 11, nepožiadal, aby sme hlasovali jednotlivo, takže navrhujem, ak súhlasí predkladateľ, hlasovať o nich spoločne. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Ondruš súhlasíte s hlasovaním spoločne o všetkých návrhoch. Áno. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 67 za návrh, 54 proti, 25 sa zdržalo.

  Konštatujem, že pozmeňujúce návrhy, ktoré predložil pán poslanec Ondruš, sme neschválili.

  Týmto hlasovaním sme odhlasovali všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona.

  Zákon prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní, preto pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona.

  Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy k tretiemu čítaniu. Nie. Preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A poprosím pána spoločného spravodajcu, aby uviedol návrh uznesenia k prerokovanému vládnemu návrhu zákona.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o zákone ako celku.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 78 za, 41 proti, 27 sa zdržalo.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila.

  Poprosím teraz pána poslanca Procházku, a predsedu výboru ústavnoprávneho, aby predložil Národnej rade návrh uznesenia k

  návrhu volebného poriadku o voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky a o odvolávaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky v tomto znení: "Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje volebný poriadok o voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky a o odvolávaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky."

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 145 poslancov prítomných, 128 za návrh, 7 proti, 9 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Ďakujem, pán poslanec Procházka.

  Panie poslankyne, páni poslanci, tým sme odhlasovali všetky doteraz prerokované body programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Dovoľte mi teraz, aby som v mene štyroch poslaneckých klubov, SDKÚ – DS, SaS, KDH a Most – Híd, podal návrh na doplnenie programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. A prosím, aby Národná rada hlasovaním rozhodla o zaradení návrhu, ktorý predkladá vláda Slovenskej republiky, na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ste dostali ako tlač pod číslom 79. Prosím, panie poslankyne, páni poslanci hlasujme o návrhu, ktorý som v mene štyroch poslaneckých klubov predniesol.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 85 za návrh, 32 proti, 18 sa zdržalo, 6 nehlasovalo.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zaradila do rokovania programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o špecifických štátnych zárukách.

  Ešte predtým, ako budeme pokračovať v rokovaní, procedurálne návrhy, pani poslankyňa Laššáková a pán poslanec Rafaj.

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcem len pripomenúť členom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že máme dnes zasadnutie výboru tu v Národnej rade, v zasadačke č. 34, o 12.30 hodine. Ďakujem pekne.

 • Pán predsedajúci, chcem požiadať o zmenu zápisu pri hlasovaní zo včera pri mojom mene pri tlači 26, keď som hlasoval za, aj som to odporúčal svojim kolegom, ale som vykázaný ako proti. Ďakujem. Prosím dať to do zápisu.

 • Prosím Kanceláriu Národnej rady, aby tento zápis uviedla v oficiálnom zápise z rokovania 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako pristúpime k rokovaniu o novom zaradenom bode programu, chcem sa opýtať pánov poslancov, či je všeobecný súhlas, aby aj napriek tomu, že nebola dodržaná 30- dňová lehota na prerokovanie vládneho návrhu ústavného zákona podľa rokovacieho poriadku medzi prvým a druhým čítaním, ktorá uplynie zajtra, ak by dnes bol predpoklad tento návrh ústavného zákona ešte prerokovať, s takýmto postupom.

 • Hlasy v sále.

 • Ďakujem pekne.

  Teraz poprosím podpredsedu vlády a ministra financií, panie poslankyne, páni poslanci, aby odôvodnil

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  A chcem vás ešte poprosiť, panie poslankyne, páni poslanci, že po prerokovaní skráteného legislatívneho konania, ak poslanci schvália uznesenie o tom, že súhlasia so skráteným legislatívnym konaním, navrhujem taký postup, aby sme pristúpili k prvému čítaniu, po ktorom ešte dopoludnia vykonáme tajnú voľbu člena televíznej rady a predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky. A musíme sa ešte vysporiadať so zaradeným bodom programu, ktorým je návrh na odvolanie troch členov Rozhlasovej rady. Je všeobecný súhlas? Ale to len za predpokladu, že do 12.00 hodiny by sme stihli návrh na skrátené legislatívne konanie a prvé čítanie, ihneď po prerokovaní vládneho návrhu zákona. Áno, ďakujem pekne. Pán podpredseda vlády, máte slovo.

 • Vystúpenie prerušené predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán podpredseda vlády, pán poslanec Burian sa hlási.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa opýtať na dve veci.

  Prvá vec, procedurálny návrh. Nemám tu tlač, o ktorej hovoríme dnes a ktorú bude pán minister prezentovať, vôbec ju v laviciach nemáme. Ja si teraz idem pozerať na internet, o akú tlač a materiál ide. Vôbec sme neboli pripravení na to, aby sme takýto materiál vôbec vedeli preštudovať.

  A druhá vec. Bol by som rád, aby bolo zaprotokolované, pri včerajšom hlasovaní ma vykázalo, že som hlasoval pri návrhu záverečného účtu verejnej správy...

 • Ruch v sále.

 • Bolo vykázané, že som hlasoval za uznesenie. Chcem, aby bolo zaprotokolované, že som bol proti. Čiže prvý procedurálny návrh je, nemáme ten návrh zákona, a druhý je, aby bolo zaprotokolované to hlasovanie. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem len pre poriadok upozorniť, že doručovanie poslancom je možné dvojakým spôsobom, elektronickou poštou, predpokladám, že všetci ste sa mohli s obsahom týchto návrhov zákonov oboznámiť, sú zverejnené, a na stole pri prezentácii sú aj písomné výtlačky. Päťminútovú prestávku vyhlasujem na to, aby si to poslanci mohli prevziať a oboznámiť sa s návrhom.

  Vyhlasujem 5-minútovú prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali miesto, ktoré vám je určené v rokovacej sále.

  A pána podpredsedu vlády a ministra financií prosím, aby odôvodnil stručne a jasne dôvody, ktoré viedli vládu k podaniu návrhu na skrátené legislatívne konanie o zákone, ktorý sme zaradili na rokovanie 5. schôdze. Nech sa páči, pán podpredseda vlády, máte slovo.

  Páni poslanci, pán poslanec Kubovič, sadnite si na svoje miesto, aj všetci ostatní, aj pán poslanec Gaľa.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zmyslom predkladaného návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách je vytvoriť legislatívne prostredie na poskytnutie a realizáciu špecifických záruk vyplývajúcich a súvisiacich s tzv. ochranným valom, čiže s Európskym finančným stabilizačným nástrojom. Na to, aby sme splnili svoje záväzky a aj schválenú zmluvu tu v parlamente 11. augusta, je nevyhnutné schváliť tento zákon, ako aj jeho skrátené legislatívne konanie.

  Skrátené legislatívne konanie odôvodňujem predovšetkým tým, že záväznosť rámcovej zmluvy je pre jednotlivé členské štáty eurozóny podmienená splnením vnútroštátnych legislatívnych podmienok. V prípade, že by sa v Slovenskej republike neprijala potrebná legislatíva v čo najkratšom časovom období, mohol by sa ohroziť celý mechanizmus finančnej stabilizačnej pomoci, čo by mohlo mať značné následky na medzinárodné záväzky, ktoré Slovenská republika v rámci svojho členstva v eurozóne prijala. A zároveň by to mohlo znamenať značné hospodárske škody, a to nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre ostatné členské krajiny eurozóny.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále, páni poslanci.

 • Chcem len doplniť, že už vo všetkých krajinách s výnimkou Belgicka a Slovenska bola schválená potrebná legislatíva a proces bol ukončený. Na to, aby celý ten mechanizmus mohol začať fungovať, musí byť ukončený vo všetkých krajinách. Takže ak by sme pokračovali štandardným legislatívnym procesom, nie cez skrátené konanie, tak by sme to jednoducho nemohli už stihnúť a z hľadiska aj situácie, ktorá je na svetových finančných trhoch, kde sa znovu opakujú turbulencie, by to mohlo znamenať naozaj vážne hospodárske škody nielen v Slovenskej republike, ale aj širšie a zároveň nesplnenie záväzkov, ku ktorým sme...

 • Vystúpenie prerušené predsedajúcim.

 • Pán minister Chmel, prosím, nevyrušujte poslancov. Poďte si sadnúť na svoje miesto.

 • ... sa zaviazali. Takže chcem vás poprosiť, aby sme tento skrátený postup podporili, pretože naozaj je to vážna vec a je to aj časovo akútna vec a sú splnené podmienky, ktoré sú v zákone vymenované, najmä z hľadiska hospodárskych škôd a aj zahraničnopolitických záväzkov, vyplývajúcich z uzavretej medzinárodnej zmluvy. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister, za odôvodnenie dôvodov na skrátené legislatívne konanie.

  Poprosím teraz povereného člena výboru pre financie, rozpočet a menu pána predsedu výboru Kollára, aby Národnú radu informoval o postoji výboru pre financie, rozpočet a menu k predloženému návrhu vlády.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 61 z 8. septembra tohto roku pridelil výboru pre financie a rozpočet uvedený návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Výbor v skrátenom legislatívnom konaní prijal uznesenie č. 28 z 8. septembra, v ktorom súhlasí s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s rokovacím poriadkom prerokovať návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  A jedna poznámočka k pánovi poslancovi Burianovi. Keby ste sa boli zúčastnili včera o 19.00 hodine zasadnutia nášho výboru, tak tú istú tlač by ste našli v lavici, priamo v miestnosti, kde zasadá výbor. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Skončili ste?

 • Ďakujem.

  Prosím, pán podpredseda vlády, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov, vy, pán predseda, miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pán poslanec Burian. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, chcem na úvod povedať, že za tento materiál budeme hlasovať, ale nerozumiem jednému základnému pojmu. A to je ten, že v minulosti veľmi kritizovaný teda inštitút skráteného legislatívneho konania sa dnes dostáva ako samozrejmý fakt na stoly poslancom Národnej rady. A ja sa ospravedlňujem za ten včerajší výbor. Ja som pravdupovediac prehliadol pozvánku na včerajší výbor. Ale cez to všetko chcem povedať, keďže o tomto mechanizme vieme už z predošlej schôdze a 19. augusta, myslím, alebo 11. augusta bol schvaľovaný teda ten ochranný val, prečo už vtedy sa nerozmýšľalo o tom, aby do vlády takýto materiál mohol prísť. Mali sme na to minimálne mesiac, aby takýto materiál uzrel svetlo sveta vo vláde a nešiel skráteným legislatívnym konaním.

  Ja chcem apelovať na to, že predpokladám, že tento materiál je dôležitý vo vzťahu k našim záväzkom. Mne sa veľmi páčilo vystúpenie pána ministra financií, ktorý, by som povedal, rétoriku relatívne dosť výrazne zmenil vo vzťahu k európskemu valu a všetkej tej kritike, ktorá bola tu. A mám pocit z dnešného pohľadu na turbulencie na finančnom trhu a všetky nástrahy, ktoré boli v čase teda prijatia aj predchádzajúcou vládou týchto opatrení, pokiaľ sa týkalo ochranného valu a ďalších, že sú dnes, by som povedal, veľmi, veľmi teda touto vládou akceptované.

  Ja znovu opakujem, nemám problém s týmto materiálom. Mám problém so spôsobom a s filozofiou skráteného legislatívneho konania, lebo tento materiál sa dal realizovať normálnym legislatívnym procesom, pokiaľ by niekto nezanedbal to, čo mal urobiť, pokiaľ sa týka štátnych záruk. Ďakujem.

 • Pán poslanec Muňko chce reagovať s faktickou poznámkou na vystúpenie pána kolegu Buriana. Nech sa páči.

 • Ja len chcem reagovať, že v krátkej dobe okrem ochranného valu dôjde aj ku gréckej pôžičke, ak nechceme mať problémy s Bruselom, budeme to musieť riešiť doma.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu. Poprosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, a pána predsedu a spoločného spravodajcu Kollára, aby predniesol návrh hlasovania k návrhu vlády na vyslovenie súhlasu Národnej rady so skráteným legislatívnym konaním. Pán poslanec Kollár.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet súhlasí s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prerokovať návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách. Ďakujem pekne. Poprosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu s vyslovením súhlasu na skrátené legislatívne konanie. Pán poslanec Abrhan má poruchu na zariadení?

 • Výkriky v sále.

 • Hlasovanie.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem toto hlasovanie za neplatné.

  Technici, pán poslanec Abrhan, technika je v poriadku?

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme opakovane o návrhu s vyslovením súhlasu na skrátené legislatívne konanie.

 • Hlasovanie.

 • 120 poslancov prítomných, 79 za návrh, 9 proti, 31 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh na skrátené legislatívne konanie sme schválili.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Poprosím pána podpredsedu vlády a ministra financií, aby z poverenia vlády návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona o špecifických štátnych zárukách vypracovalo ministerstvo financií v zmysle úlohy E.3. uznesenia 486.

  A týmto návrhom zákona sa vlastne umožní účasť Slovenska na Európskom finančnom stabilizačnom nástroji, pretože doterajšia legislatíva neumožňovala prijímanie takýchto záruk. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s rámcovou zmluvou, tzv. ochranným valom, súhlas 11. augusta 2010 a prezident ju ratifikoval 31. augusta 2010. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem za uvedenie návrhu.

  Poprosím pána spoločného spravodajcu, aby zaujal stanovisko ako predseda výboru pre financie a rozpočet. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Poprosím, dajte hlasovať o mojom návrhu.

 • Až po rozprave, pán poslanec.

  Najskôr otvorím rozpravu k predloženému vládnemu návrhu zákona, ktorú v tejto chvíli otváram. Nedostal žiadne písomné prihlášky. Do rozpravy sa hlási pán poslanec a exminister financií Počiatek. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, ja len veľmi krátko by som chcel vystúpiť k tomuto návrhu, a to len aby sme si všetci uvedomili, aby nám to bolo všetkým úplne jasné, aký je rozdiel medzi gréckou pôžičkou a týmto eurovalom alebo stabilizačným programom. Už veľa sa tu totiž povedalo k tejto téme v minulosti. A neviem, či si úplne každý uvedomuje, že v jednom scenári sú obidva tieto mechanizmy úplne identické.

  Hlavný problém s gréckou pôžičkou alebo pôžičkou Grécku bol ten, že Slovensko si na to musí požičať a požičia Grécku, v prípade, že by Grécko si splnilo svoju domácu úlohu a po nejakých rokoch vrátilo tie prostriedky, ktoré mu budú požičané, tak by Slovensko ešte na tom zarobilo. Problém nastáva v prípade, že by si Grécko nesplnilo svoju domácu úlohu, neupratalo svoje verejné financie a išlo do defaultu, ergo tá pôžička by zlyhala a tým pádom by Slovensko prišlo o tieto prostriedky. Čo bol teda hlavný argument proti gréckej pôžičke? Ako je to v eurovale?

  A teraz o zárukách, o ktorých sa tu bavíme v skrátenom legislatívnom konaní. Záruka neznamená, že si Slovensko nemusí priamo požičať nejaké finančné prostriedky a niekomu ich musí požičať, len vystaví záruku. Len ten trik je v tom slovíčku len. Opäť platí to isté. V prípade, že si daná krajina, ktorá bude čerpať prostriedky z tohto eurovalu, splní domácu úlohu, vráti tie prostriedky alebo nebude ich potrebovať využiť, tak je všetko v poriadku. Problém nastáva opäť v scenári, že si nesplní domácu úlohu. A tam sa dostávame do tej istej situácie čo v Grécku. Keď vystavíme záruku a krajina, ktorá čerpala z tohto eurovalu prostriedky, pôjde do defaultu, tak Slovensko bude musieť tieto prostriedky zaplatiť a príde o ne. Len aby nám to všetkým bolo jasné, že v tomto scenári, čiže v tom negatívnom scenári, sú obidva tieto mechanizmy identické, a euroval v prípade, že krajina zlyhá v splatení tých svojich záväzkov, sú úplne identické. Ďakujem za slovo.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Počiatka traja páni poslanci, štyria. Končím možnosť ďalších prihlášok. Pán poslanec Muňko bol posledný. Páni poslanci, rešpektujem istú neskúsenosť niektorých poslancov s prihlasovaním sa s faktickými poznámkami, preto poprosím venovať tomu väčšiu pozornosť, aby nedochádzalo k zbytočnému nedorozumeniu. Pán poslanec Maďarič je posledný.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič.

 • Pán poslanec Počiatek, pôžička Grécku a euroval nebolo to isté. Pôžička Grécku, vlastne tam sme nemali inú možnosť, buď ju schváliť, alebo neschváliť. Eurovalom iba vytvárame podmienky, aby do budúcna sa podobné pôžičky mohli poskytnúť krajinám, ktoré sa dostanú do nejakých problémov, a my naďalej budeme mať možnosť sa rozhodnúť, či tu pôžičku poskytneme alebo nie. Takže myslím si, že vaše zavádzanie tým, že euroval a Grécko je to isté, tak nie je namieste, dupľom od exministra financií.

 • Po prvé treba si dať hlavne pozor na to, aby euroval nikdy nemusel byť použitý. V eurovale sú podmienky, za ktorých je možné čerpať následne. A tie podmienky hovoria o tom, že krajina musí vyčerpať všetky svoje možnosti a nesmie sa chovať nezodpovedne. A až potom sa dáva súhlas. A na ten súhlas musí byť konsenzus všetkých štátov, ktoré euroval vytvárali. Takže vôbec nemusí k tomu dôjsť, aby sme vôbec niečo poskytovali, pretože najprv treba veľmi tvrdo posudzovať. Je tam jedno slabé miesto. Vtedy, keď sa niečo takéto stane, nesmie sedieť na pozícii ministra financií alebo vo vláde človek typu vás, pán Počiatek, socialisti, ktorí radi súhlasia s čímkoľvek, len aby sa rozdávalo, pretože sami počítajú, že raz sa dostanú svojou nezodpovednou politikou do podobnej situácie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vrelo nesúhlasím s tým, čo už tu bolo povedané. A chcem len povedať, že problém eurovalu je trošku zložitejší. A nie je pravdou to, že v eurovale bude rozhodovať členská krajina, ale už konkrétna organizácia alebo konkrétna komisia, ktorá vznikla so správou eurovalu. Čiže nebude do toho vstupovať žiadna členská krajina Európskej únie, žiadna členská krajina, ktorá do toho eurovalu vstúpila, bude rozhodovať iba ten inštitút alebo tá inštitúcia, ktorá vznikla ako špecifický systém pre uplatňovanie eurovalu.

 • Ruch v sále.

 • Čiže tu nezavádzajme, nehovorme o nezmysloch, o tom, kto má byť ministrom alebo nemá byť ministrom, jednoznačne iba je ten fakt, že bude rozhodovať táto inštitúcia, ktorá práve bola zriadená na tento inštitút spravovania eurovalu.

  Ešte chcem pripomenúť, a myslím si, že vypočujem si od pána navrhovateľa, pána ministra financií, chcem sa opýtať, aký je rozdiel, povedzme, medzi Gréckom a Portugalskom alebo inými krajinami, aký bude problém, povedzme, týchto krajín, ktoré dlhodobo neplnia maastrichtské kritériá, ktoré dlhodobo nezabezpečujú rast ekonomiky. A dokonca Portugalsko v čase, keď bolo konjunkturálne obdobie, znižovalo svoj hospodársky rast alebo hrubý domáci produkt. Takže ja si myslím, že môže kľudne nastať situácia relatívne v skorom čase a budeme veľmi prekvapení, že Grécko nie je len špecifickou krajinou, ale že tu bude ďalších špecifických krajín. Na jednej strane odsudzujeme Grécko a na druhej strane nemáme mechanizmus na to, akým spôsobom zabrániť práve takémuto, by som povedal, riešeniu celoeurópskeho problému, lebo to nie je problém len krajín PIGS-u, krajín typu Grécka, ale aj ostatných krajín. Ďakujem pekne.

 • Ja som chcel niečo podobné povedať, čo povedal pán poslanec Burian, ale odporúčam pánovi podpredsedovi vlády, aby do druhého čítania poslanecký návrh rozšíril aj o Grécko, zmenšíme problémy, ktoré budeme mať s Bruselom. A poprosím pána poslanca Kaníka, aby prakticky nevysvetľoval veci, ktoré sa vysvetliť nedajú. Pokiaľ nebudeme tieto veci riešiť, budeme ich možno riešiť o mesiac, ale s väčšou blamážou. Takže by som odporúčal pri tomto jednom hlasovaní pozmeňujúci návrh, aby ste ho dali a my ho podporíme. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Počiatek, hovoril si pravdu, pretože dôvody na prijatie a schválenie eurovalu sú v princípe tie isté ako dôvody na grécku pôžičku. Aj princíp eurovalu je taký istý ako princíp gréckej pôžičky, také isté ale nie sú postoje vládnej koalície, ako boli v prípade eurovalu pred voľbami a ako sú po voľbách, pretože euroval ste kritizovali, ale nie je to nič prekvapivé, pretože napr. tu prítomný minister financií Mikloš pred voľbami hovoril, že najlepšie riešenie na svete je znižovanie daní. Odporúčal to aj rade protikrízovej, ale po voľbách je tu zvyšovanie daní.

 • Toto je to isté a je to zase dobrý príklad klamania a zavádzania voličov v priamom prenose.

 • Pán poslanec Počiatek chce reagovať na vystúpenia poslancov.

 • Ďakujem za slovo. Pán Matovič, tá analógia je naozaj taká istá v prípade gréckej pôžičky aj eurovalu, pretože my sme v prípade Grécka tiež len odblokovali možnosť iným krajinám poskytovať pôžičky a v druhom kroku by tak či tak sa musel vyjadriť parlament k tomu, či tú grécku pôžičku poskytneme alebo nie. A vidím, že vy vnímate tú analógiu takisto aj v prípade eurovalu, že teraz síce týmto postupom alebo týmto krokom, ktorý teraz konáme, odblokujeme mechanizmus. A potom budeme opäť zvažovať? To bude teda postoj opäť Slovenska voči európskej solidarite, že keď príde na lámanie chleba, zase budeme rozmýšľať nad tým, či to urobíme alebo neurobíme? Chápem to tak správne? Aby sa to v budúcnosti nestávalo, a to súhlasím, že dôležitejšie je pripraviť podmienky tak, aby sa žiadna krajina nedostala do takejto situácie, a o tom je aj proces, ktorý teda prebieha, o ktorom sme aj žiadali byť a, dúfam, budeme pravidelne informovaní, aké budú nové pravidlá hry v rámci celej Európskej únie a dodržiavanie týchto pravidiel a aké budú aj sankcie za to, my sme tiež sa zasadzovali za veľmi prísne sankcie, aby k takýmto situáciám už v budúcnosti nedochádzalo.

  Ale ešte raz sa vrátim k tomu, len chcel som pripomenúť všetkým, aby si uvedomili, že tieto dva mechanizmy, grécka pôžička aj euroval, sú svojím spôsobom identické, pretože riešia ten istý problém. Problém, prečo to nebolo v jednom balíku, bol, že sa konalo rýchlo a grécka pôžička vznikla pred eurovalom, keďže euroval vtedy neexistoval. Ale filozofia je úplne identická. Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť. Nech sa páči.

 • To stihnem, áno, ďakujem pekne. Ďakujem za všetky príspevky v diskusii.

  Je to zaujímavé, je to zaujímavé počuť z vašich úst, pán poslanec Počiatek, z vašich, pán poslanec Maďarič, že je to to isté. Keď je to to isté, prečo ste nehlasovali za grécku pôžičku? Pán poslanec Počiatek bol možno na riviére, ale vy ste boli tu, nehlasovali ste. Keď je to to isté, prečo ste za to nehlasovali? My tvrdíme, že to nie je to isté, a preto sme boli proti gréckej pôžičke a budeme za val, aj keď proti ochrannému valu sme mali značné výhrady. Takže ak niekto klamal, tak ste klamali vy, pretože pred voľbami v Bruseli ste zrazili opätky, podpísali všetko, potom ste hľadali výhovorky, ako z toho vycúvať. A keď sa tu hlasovalo o gréckej pôžičke, tak ste zbabelo ušli. A dnes tvrdíte, že grécka pôžička je to isté, čo je ochranný val, a že za ochranný val idete hlasovať. Prečo ste teda nezahlasovali za grécku pôžičku? My sme hovorili aj pred voľbami to isté, že odmietame grécku pôžičku, a odmietli sme ju, napriek tomu, že ste nám tvrdili, že to tvrdíme len pred voľbami a že keby sme po voľbách vládli, že by sme zrazili opätky, tak ako ste ich zrazili vy. Jasne sa ukázalo, že to tak nie je.

  A, pán poslanec Burian, odporučím prečítať si, ako to je, lebo nerozhodujú síce krajiny, rozhodujú zástupcovia krajín. Každá krajina tam má svojho zástupcu. A keď všetci desiati, teda všetci dnes už sedemnásti súhlasia, tak len vtedy je schválená záruka pre ktorúkoľvek krajinu. Takže ten princíp, o ktorom hovoril aj pán poslanec Kaník, samozrejme, platí. A, samozrejme, cez nášho zástupcu v tom Európskom stabilizačnom mechanizme, tam zastúpenie máme.

  A posledná veta, ktorá sa týka toho, že sme hovorili, že dane by sa nemali zvyšovať a teraz ich zvyšujeme. Áno, budeme musieť niektoré dane zvyšovať, pán poslanec Maďarič, pretože ste tak šafárili, tak neuveriteľne šafárili, rozkrádali a plytvali verejnými zdrojmi v tejto krajine, že ste prevzali pred štyrmi rokmi krajinu s rekordným ekonomickým rastom, prevzali ste plnú špajzu a prestretý stôl a nechali ste nám dlhy, vybrakovanú špajzu, stôl so špinavými obrusmi, na ktorom...

 • Hlasy z pléna a potlesk.

 • ... okrem faktúr po lehote splatnosti nebolo nič. Takže z vašich úst počúvať o tom a hádzať to na terajšiu vládu, že musí zachraňovať verejné financie, ktoré rozhadzovaním, nekompetentnou, nezodpovednou politikou ste dostali do situácie blízkej gréckej, a v oblasti verejných financií sme v situácii blízkej gréckej, o čom svedčia jasne údaje, minuloročný deficit 8 %, tohtoročný deficit blížiaci sa k 8 %, považujem za drzé a perfídne, ak vy idete vyčítať dnešnej vláde, že tieto po vás zdedené problémy musí riešiť aj zvyšovaním niektorých daní a odvodov. Ďakujem pekne.

 • Pýtam sa pána poslanca Kollára, či sa chce vyjadriť k rozprave.

 • Ja len dve kratučké poznámky, ak dovolíte.

  Človek by predpokladal, že ľudská pamäť je dlhšia ako 5 mesiacov, pretože práve v máji, keď sa rozhodlo o eurovale ako o mechanizme, tak na politickej úrovni s tým súhlasil váš bývalý predseda strany Smer – sociálna demokracia, bývalý premiér tejto krajiny.

  A po druhé, pán poslanec Burian aj pán exminister Počiatek, strana Sloboda a Solidarita nemenila svoj názor ani pred tromi mesiacmi, ani v máji, keď sa euroval schválil ako mechanizmus ako taký, a nemení ho ani dnes. Vždy sme tvrdili, že euroval je zlé riešenie, ale iné, bohužiaľ, momentálne nie je. A boli sme stále proti pôžičke Grécku. A tento názor držíme ako v máji, tak aj teraz a tak to bude aj do budúcna. Ďakujem.

 • Poprosím vás, pán poslanec, keby ste predniesli teraz ako spoločný spravodajca určený výborom návrh na pridelenie návrhu zákona výborom na prerokovanie a určenie gestorského výboru, ako aj lehoty na prerokovanie.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 62 z 8. septembra 2010 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 10. septembra 2010. Poprosím, dajte hlasovať o mojom návrhu.

 • Pán poslanec, prvé hlasovanie musí byť o návrhu so súhlasom prerokovať zákon v druhom čítaní a po tomto hlasovaní bude nasledovať to hlasovanie, ktoré...

 • Takže odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla podľa 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojom návrhu.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 127 za návrh, 1 proti, 4 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu, ktorý ste predniesli ako prvý.

 • Takže nebudem ho opakovať, poprosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojom návrhu.

 • Hlasujeme, o pridelení návrhu zákona výborom. Pán predseda uviedol výbory, ktorým pán predseda Národnej rady pridelil návrh na prerokovanie aj s lehotou, do ktorej ho prerokovať majú.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 128 za návrh, 5 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vedomý si toho, že uplynul čas, v ktorom zvykne byť obedňajšia prestávka, predsa len s istou odvahou sa pýtam, či je ešte vôľa vykonať tajnú voľbu tak, aby počas obedňajšej prestávky sme odvolili, skrutátori zrátali hlasy a v prípade nevyhnutnosti popoludní sme opakovali voľbu.

  Prosím ale ešte zostaňte v laviciach preto, lebo najskôr a predtým, ako k tajnej voľbe pristúpime, chcem vás informovať, že pri návrhu na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku ide o opakovanú voľbu.

  Hlasovanie vykonáme na dvoch hlasovacích lístkoch, ktoré sú farebne rozlíšené. V pravom hornom rohu je uvedené písmeno A alebo B. Chcem pripomenúť, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku zakrúžkovaním vyjadríte vôľu "za" alebo "proti", alebo "sa zdržiavam". Platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva "za" najviac u jedného kandidáta. Neplatný je ten, ak je iná úprava hlasovacieho lístka.

  Budeme hlasovať aj o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie.

  Chcem poprosiť povereného člena výboru pre kultúru a médiá, aby uviedol návrh na voľbu člena Rady Slovenskej televízie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, zahajujem tajnú voľbu o

  návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie

  a o

  návrhu na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Ešte predtým, ako sa rozídeme na hlasovanie a na obedňajšiu prestávku, pán poslanec Žiga a pán poslanec Štefanec.

  Nech sa páči, pán poslanec Žiga.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prosím členov výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva, výbor bude zasadať o 12.30 hodine pod západnou terasou na mínus 2. poschodí v miestnosti č. mínus 213. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte mi pripomenúť členom výboru pre európske záležitosti, že 5. zasadnutie výboru sa uskutoční o 13.00 hodine v zasadačke výboru. Ďakujem.

 • Pán predseda výboru Jarjabek, nech sa páči, odôvodnite voľbu člena Rady Slovenskej televízie. Nech sa páči. Páni poslanci, aj tí, ktorí už čakáte na možnosť tajnej voľby, vyjadriť svoju vôľu, počúvajme ešte pána predsedu výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, aby mohla prebehnúť voľba člena Rady Slovenskej televízie, predkladám správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie (tlač 48). Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky čítať nebudem, lebo ho máte pred sebou.

  Dovoľte text. Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov sa dňom 31. marca 2010 skončilo funkčné obdobie piatim členom Rady Slovenskej televízie. Nakoľko na 49. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky boli zvolení len štyria členovia rady, je potrebné vykonať novú voľbu, aby Rada Slovenskej televízie bola úplná. Podľa § 9 ods. 1 zákona Rada Slovenskej televízie má 15 členov, preto je potrebné zvoliť jedného člena Rady Slovenskej televízie.

  Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia podľa § 9 ods. 2 zákona boli vyzvané, aby predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady. Do stanoveného termínu výbor dostal jeden návrh kandidáta na člena rady. Je to Mgr. Andrej Miklánek a návrh predkladá Mediálny inštitút.

  Gestorský výbor prerokoval predložený návrh kandidáta na voľbu člena Rady Slovenskej televízie a konštatoval, že spĺňa všetky náležitosti a je v súlade s kritériami uvedenými v § 10 ods. 2 až 6 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, ako i podmienok v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, z uvedeného dôvodu je spôsobilý, aby bol volený do rady.

  Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 24 zo 7. septembra 2010 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby 1. konštatovala, že podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov sa dňom 31. marca 2010 skončilo funkčné obdobie piatim členom Rady Slovenskej televízie, nakoľko na 49. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky boli zvolení len štyria členovia rady, je potrebné vykonať novú voľbu, aby Rada Slovenskej televízie bola úplná, b) je potrebné zvoliť jedného člena rady, aby Rada Slovenskej televízie mala 15 členov podľa § 9 ods. 1 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, 2. zvolila a) podľa § 9 ods. 2 zákona o Slovenskej televízii v tajnom hlasovaní jedného člena Rady Slovenskej televízie na šesťročné funkčné obdobie, 3. voľbu uskutočnila tajným hlasovaním podľa § 39 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem, pán predseda. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem za odôvodnenie návrhu na voľbu člena televíznej rady.

  Zahajujem tajné hlasovanie.

  (Akt tajného hlasovania.)

  Panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa spýtať, či všetci tí, ktorí majú právo voliť, toto právo aj využili. Ak nie, dávam vám možnosť. Pani poslankyňa Vášáryová, boli ste voliť už? Nech sa páči, lebo o chvíľu vám toto právo odnímem.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem tajnú voľbu za skončenú a prosím skrutátorov, aby zrátali hlasy odovzdané pre jednotlivých kandidátov.

 • Prerušenie rokovania o 12.26 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 13.56 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani premiérka, členovia vlády Slovenskej republiky, poprosím, aby ste zaujali všetci svoje miesta určené pre vás v rokovacej sále, pravidelným bodom programu každej schôdze vo štvrtok o 14.00 hodine je

  hodina otázok,

  ktorú ako bod rokovania otváram.

  Chcem informovať, že poslanci predložili celkom 42 otázok na predsedníčku vlády a 37 otázok na členov vlády.

  Overovatelia vyžrebovali poradie, v akom budú či pani premiérka alebo členovia vlády poslancom na otázky odpovedať.

  Predtým ako udelím slovo pani premiérke, chcem ju poprosiť, aby informovala, ktorý z členov vlády nebude prítomný na hodine otázok a koho ste určili, aby za neprítomného člena vlády odpovedal, a potom, pani premiérka, vás poprosím o odpovede na otázky, už tam zostanete. Nech sa páči, pani premiérka, udeľujem vám slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som v znení § 130 ods. 7 a § 131 ods. 7 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnila z dnešnej hodiny otázok a interpelácií neprítomných členov vlády a oznámila ministrov poverených ich zastupovaním.

  Pán minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda je na zahraničnej pracovnej ceste v Paríži, ospravedlňuje sa, bude ho zastupovať podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny pán Rudolf Chmel. Pán minister hospodárstva a výstavby pán Juraj Miškov je na zahraničnej pracovnej ceste v Číne, zastupovať ho bude prvý podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií pán Ján Figeľ. Pán minister vnútra sa ospravedlňuje, má vážne prijatie, bude prítomný na interpeláciách. Ďakujem.

 • Už si stihol? Pardon. Tak pán minister vnútra je tu. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem a poprosím vás zároveň, aby ste odpovedali na prvú položenú a vyžrebovanú otázku, ktorú vám kladie pán poslanec Jasaň. Nie je prítomný v rokovacej sále, preto stráca právo na odpoveď.

  Ale je v rokovacej sále pán poslanec Choma, ktorý sa vás, pani premiérka, pýta: "Ako budete financovať (vláda SR) zastavenú výstavbu diaľnic cez PPP projekty, ak Európska únia vzhľadom na vašu európsku negatívnu politiku nebude súhlasiť s realokáciou zdrojov z fondov Európskej únie?"

  Nech sa páči, môžete odpovedať.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj za otázku pánovi poslancovi Chomovi.

  Vážený pán poslanec, najskôr mi dovoľte zareagovať na dezinformáciu, ktorú obsahuje vaša otázka. Po prvé, vláda Slovenskej republiky nerozhodla o zastavení výstavby diaľnic cez PPP projekty a nezastavil ju ani rezort dopravy. Príčinou neúspechu konkrétneho PPP projektu na výstavbu diaľnice D1 bolo opakované posúvanie termínov jej začatia. Konzorciu, ktorému minulá vláda zverila päť úsekov D1, nestačilo ani šesťnásobné posunutie termínu. Konzorcium nezabezpečilo zdroje na splnenie svojho záväzku z koncesnej zmluvy. Po vyše 16 mesiacoch čakania bolo naozaj načase povedať dosť a termín ďalej nepredlžovať. Predchádzajúca vláda podpísala zmluvu, ktorú investor nedokázal plniť.

  Po druhé. Ako iste viete, Európska komisia nedala kladné stanovisko, ktoré bolo podmienkou na uvoľnenie miliardového úveru. Komisia mala výhrady k vplyvu stavby na chránené územia a žiadala od Slovenskej republiky prijať príslušné opatrenia. Predchádzajúca vláda napriek tomu, že o tomto probléme vedela, dovolila spustiť prípravné práce na niektorých miestach budúcej trasy D1. Takže, prosím, reči o zastavení výstavby sú nemiestne, pretože žiadna skutočne reálna výstavba podložená zdrojmi sa nespustila a nemohla spustiť bez súhlasu financujúcej banky.

  Po tretie. Bolo by politicky veľmi príjemné, priam pohodlné, spustiť výstavbu a strihať pásky. Veď podstatnú ťarchu týchto nákladov by platili budúce vlády. Ale dovoľte mi, rozhodnúť inak. Nebudeme realizovať nevýhodné, predražené a financiami nekryté stavby. Ministerstvá za predchádzajúcej vlády veľmi menili štatistiky. Priam manipulovali s výhodnosťou tohto konkrétneho projektu na dobudovanie D1. Usvedčili ich z toho vlastné dokumenty, o ktorých sa verejnosť dozvedela len krátko pred voľbami. Pamätám si, ako pán bývalý minister dopravy Ľubomír Vážny tvrdil, že má aj 30 analýz o údajnej výhodnosti tohto PPP projektu. Napokon sa ukázalo, že zverejnená analýza hovorila o najmenej 20-percentnom predražení oproti financovaniu cez konvenčnú výstavbu. Potom zrazu takým mávnutím čarovného prútika sa do podkladov pre vládu dostalo predraženie už "iba o 0,9 %". Rada vám pripomeniem, ako tento čarovný prútik pracoval, bolo to nafukovaním priemernej očakávanej inflácie na nereálnych 6 % ročne, manipuláciou s tzv. sociálno-ekonomickými benefitmi, ktoré sa nijako nepotvrdili, nehovoriac o tom, že predchádzajúca vláda potichu a nenápadne rok po podpise koncesnej zmluvy 31. marca tohto roka predĺžila zmluvné lehoty výstavby úsekov D1, a to bez toho, aby sa toto spomalenie premietlo do zníženia ceny.

  Takže zopakujem. Súčasná vláda nezastavila výstavbu diaľnice D1. V podstate nemala čo zastaviť, keďže konzorcium nepreukázalo potrebné zdroje na splnenie záväzku. A jediné, čo nám reálne zostalo, sú naozaj vyrúbané stromy a zásah do chránených oblastí, ktorý narazil na nesúhlas Európskej komisie. Zmluva na výstavbu diaľnice zanikla 31. augusta 2010, pretože sme odmietli ju opätovne predlžovať na preukázanie finančného krytia.

  Vážený pán poslanec, zároveň by som vám veľmi rada pripomenula, ako sa na Slovensku doteraz stavali diaľnice. V rokoch 1998 až 2002 začala vláda stavať vyše 29 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest na celkovo 7 úsekoch. Zároveň v tomto období dokončila spolu vyše 83 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest na celkovo 15 stavbách. Obsahujú to aj vaše správy. V rokoch 2002 až 2006 vláda začala stavať spolu 84 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest na 11 úsekoch. Zároveň v tomto období dokončila z toho predchádzajúceho viac ako 77 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest na celkovo 21 stavbách. V rokoch 2006 až 2010 začala vláda stavať 63 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest konvenčnou metódou a zároveň spustila PPP projekt na dostavbu rýchlostnej cesty R1, ktorý sa dokončí v tomto volebnom období. Zároveň dokončila vyše 135 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest na celkovo 22 stavbách. Len pripomínam, a vy to viete, že väčšinu z týchto dokončených úsekov začala vláda stavať pred rokom 2006, celkovo ide o takmer 90 kilometrov diaľnic dokončených do konca roku 2008.

  Táto vláda v programe výstavby diaľnic a rýchlostných ciest pokračuje od začiatku svojho pôsobenia. V auguste tohto roka spustila výstavbu 16-kilometrovej rýchlostnej cesty Košice – Milhosť. V roku 2011 začne vláda práce na výstavbe úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov v dĺžke vyše 18 kilometrov, ďalší úsek D1 Hubová – Ivachnová v dĺžke vyše 15,4 kilometra a aj stavbu obchvatu Žiaru nad Hronom v dĺžke 6,6 kilometra. V roku 2012 bude vláda pokračovať vo výstavbe diaľnic na viacerých úsekoch. Sú to D1 Budimír – Bidovce, D3 Čadca – Svrčinovec, D1 Fričovce – Svinia, R1 Banská Bystrica – Ružomberok, R2 Zvolen-východ – Kriváň.

  Ministerstvo dopravy dnes aktualizuje program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest tak, aby obsahoval reálny plán financovania z fondov Európskej únie, prostriedkov štátu a ďalších zdrojov vrátane, vrátane financovania prostredníctvom PPP projektov. Sme zároveň presvedčení, že sa podarí vysúťažiť ceny významne nižšie, ako boli dohodnuté v predraženom spomínanom PPP kontrakte a, znovu podčiarknem, finančne nie krytom.

  Časový horizont dokončenia úsekov D1 bude možné zodpovedne odhadnúť až po prevzatí staveniska a dokumentácie od koncesionára, ktorému sa nepodarilo financovanie zabezpečiť. Mnohé úseky diaľnic a rýchlostných ciest sú v štádiu preverovania projektovej a majetkovej pripravenosti. Analyzujeme tiež, ktoré z nich ponúkajú najlepší pomer úžitku a ceny. Na ich financovanie sa uvažuje so zostávajúcimi zdrojmi z eurofondov i s novými zodpovedne pripravenými projektmi verejno-súkromného partnerstva. Predovšetkým plánujeme financovať cez PPP výstavbu menších balíkov úsekov rýchlostných komunikácií, kde predpokladáme viac uchádzačov v tendri, otvorenejšiu súťaž, a teda výhodnejšiu cenu pre štát. A urobíme to tak preto, aby sme nielen podpisovali slávnostne zmluvy, ale aby boli investori naozaj schopní zohnať aj potrebné peniaze na túto výstavbu a aby sme nemuseli šesťkrát posúvať termín, aby sme sa nakoniec dozvedeli, že zdroje sa nepodarilo zabezpečiť.

  Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií by sa mal v najbližších dňoch, schvaľovali sme mu na vláde pracovnú cestu, stretnúť s komisárom pre regionálnu politiku. Na tomto stretnutí prerokujú návrh zmien priorít dopravnej politiky vlády Slovenskej republiky a dohodnutý postup rokovaní o revízii príslušných operačných programov. Nie je dôvod pochybovať o tom, že orgány Európskej komisie aj po mojom predbežnom predrokovaní, po naplnení všetkých formálnych požiadaviek navrhnuté zmeny schvália. Reálne sa vďaka tomu zrýchli výstavba diaľnic z európskych fondov bez nadmerného zaťaženia našich verejných financií. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem za odpoveď.

  Chcem sa opýtať pána poslanca Chomu, či chce položiť pani premiérke doplňujúcu otázku. Nech sa páči.

 • Áno. Vážená pani premiérka, musím konštatovať, že vaša odpoveď ma neuspokojila, pretože ste na ňu vlastne neodpovedali. Bola ako vždy z môjho pohľadu všeobecná a naozaj ste neodpovedali presne na to, na čo som sa pýtal, čo ma nesmierne mrzí.

  Musím opäť konštatovať, že to, čo robí vaša vláda s výstavbou diaľnic reálne, je naozaj opakovaním histórie zastavenia alebo pozastavenia výstavby diaľnic z roku 1998, keď nastúpila Dzurindova vláda. Dnes sme teda v situácii, kedy sa nepokračuje vo výstavbe ani len cez PPP projekt na D1 od Vrútok po Prešov, čo stále zdôvodňujete nejakou predraženosťou, pričom ja som dodnes naozaj nevidel z vašej strany jedinú relevantnú nejakú štúdiu, v ktorej by bolo jasne urobené zhodnotenie či porovnanie cien diaľnic. Ja som presvedčený, že cena výstavby týchto úsekov prvého balíka PPP je rozhodne nižšia v prepočte na kilometer ako ceny, za ktoré stavala Dzurindova vláda diaľnice a tunely na nich. A verte, že viem, o čom hovorím.

  Ja si myslím, že pre to, aby ste pred verejnosťou vyzerali dobre, tvrdíte teda, že budete pokračovať vo výstavbe diaľnic, ale že budete na to hľadať iné zdroje. A tam smerovala moja otázka, o aké iné zdroje ide. Hovoria vaši odborníci v médiách, že realokácia fondových peňazí z ostatných rezortov je možná, bezproblémová.

  A čo sa týka Európskej komisie, že jej odsúhlasenie bude bezproblémové. Ja si myslím, že sa však hlboko mýlite, pretože ak aj prehliadnem to, že aj vaši koaliční partneri budú mať veľmi vážne problémy s odsúhlasením toho, aby ste im z rezortu odobrali fondové peniaze, ale o., k., predpokladajme, že vláda sa dohodne, myslím si, že samotné odsúhlasenie v Európskej komisii bude veľmi zložitá vec, obzvlášť po tom, ako sa vyjadrujete k európskej politike solidarity k ostatným členským krajinám.

 • Vážená pani premiérka, viem, že by ste chceli pokračovať, ale váš čas určený na odpovede na otázky poslancov uplynul v tejto chvíli.

 • Hlasy v sále.

 • Pätnásť sekúnd ale, panie poslankyne, páni poslanci.

 • Pán poslanec, ďakujem veľmi pekne. Ja si vašu odbornosť vážim. Analýzu stavby za akú cenu máme pripravenú? Pracujeme na nej. Dodáme to. Môžeme diskutovať.

 • Ďakujem pekne.

  Budeme pokračovať teraz odpoveďami členov vlády na otázky poslancov, tak ako bolo ich poradie vyžrebované.

  A prvého poprosím pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu, aby odpovedal na otázku pána poslanca Mikolaja, ktorý sa vás pýta: "Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch definuje povinnosť umiestnenia štátnych symbolov na základných a stredných školách. Na základe vyjadrení niektorých riaditeľov základných škôl školy tieto symboly v školách predpísaným spôsobom neumiestnili. Pýtam sa vás preto, pán minister, či máte prehľad o tom, ako sa zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky v praxi dodržuje a ako mienite túto situáciu riešiť."

  Nech sa páči, môžete na otázku odpovedať.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, vážený pán poslanec, dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov vykonáva podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve Štátna školská inšpekcia. V školách, kde boli na slávnostné otvorenie školského roka pozvaní zástupcovia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a kde sa zúčastnili zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie, bol školský rok otvorený v súlade s ustanoveniami zákona. Štátna školská inšpekcia bude v rámci svojho inšpekčného výkonu v priebehu školského roka 2010/2011 mapovať aj túto oblasť. Bude sledovať dodržiavanie zákona. Poznatky a zistenia bude priebežne konzultovať s ministerstvom. Zároveň bude o zistených nedostatkoch informovať zriaďovateľov príslušných škôl a školských zariadení. Pri zistení nedostatkov bude v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve na odstránenie zistených nedostatkov s cieľom odstrániť zistené nedostatky uplatňovať adekvátne opatrenia.

  Pán poslanec, vážime si štátne symboly. Ja osobne si myslím, že bolo lepšie napĺňať ich pekným obsahom, než tlačiť ich zákonom. Ale zákon už je. Pokiaľ ešte ide o to vyhodnotenie jeho vplyvu, tak účinnosť bola iba od 1. 9. tohto roka, takže je len veľmi ťažké dostatočne presne vyhodnotiť vplyv tohto zákona v priebehu niekoľkých dní.

  A na záver chcem povedať, že verím, že naše diskusie sa viac než touto témou budú zaoberať problematikou kvality vysokých škôl, učebníc a príp. športovania detí. Ďakujem pekne z a pozornosť.

 • Ďakujem za odpoveď.

  Pán poslanec chce položiť doplňujúcu otázku. Nech sa páči.

 • Vážený pán minister, problém je v tom, že niektoré základné a stredné školy verejne deklarovali, že zákon nedodržia. Dokonca to deklarovali vo verejných médiách. Ten zoznam určite je na ministerstve školstva aj Štátna školská inšpekcia má. A povedali, že symboly neboli a nebudú. Zákon o štátnych symboloch je platný od roku 1993. Toto bola len novela tohto zákona, ktorá upresňovala otázku štátnych symbolov vo vzťahu k školám a niektorým ďalším verejným inštitúciám alebo niektorým zastupiteľským orgánom. Čiže relevantné podnety na porušenie zákona tu sú, bez ohľadu na to, aký je váš alebo môj názor na tento zákon. A preto sa vás na to pýtam, pretože Štátna školská inšpekcia predkladá správu o svojej činnosti vám, a vy dokonca schvaľujete štruktúru správy, čo všetko Štátna školská inšpekcia vykonáva. Aj plán práce, myslím, schvaľujete Štátnej školskej inšpekcii. A pokiaľ takéto nedostatky sú verejne publikované, si myslím, ste povinný voči tomu zasiahnuť. Okrem toho ministerstvo školstva je zriaďovateľom niektorých špeciálnych škôl alebo bilingválnych gymnázií, takže tam tá zodpovednosť už je v podstate stopercentná.

 • Vážený pán poslanec, nemám žiadnu informáciu, že by došlo k porušeniu zákona na školách, ktorých sme zriaďovateľom. A tie ostatné informácie vyhodnotí Štátna školská inšpekcia a bude postupovať podľa zákona. To znamená, bude informovať zriaďovateľov, v kompetencii ktorých je prípadný postih.

 • Ďakujem, pán minister, za odpoveď.

  A poprosím teraz pána ministra obrany Galka, aby odpovedal na ďalšiu položenú a vyžrebovanú otázku, a to pána poslanca Bašku, ktorý sa vás pýta: "Kto podpísal osvedčenie Vojenskej spravodajskej služby č. 100480/BS-4/2010 vydané dňa 26. júla 2010?"

 • Ďakujem pekne. Dobrý deň. Vážený pán poslanec Baška, už po niekoľkýkrát ma vyzývate, aby som zverejnil informáciu z bezpečnostného spisu preverovanej osoby, ktorá podlieha režimu ochrany pred zverejnením. Urobili ste to isté už aj na verejnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Nerozumiem, prečo sa ma na toto pýtate. Veď vy predsa nelegálne získanou kópiou tohto dokumentu disponujete. Vy chcete, aby som porušoval zákon, pán poslanec? Predseda vašej strany tento dokument dokonca zverejnil na kameru. Bolo tam, bohužiaľ, vidno nielen podpis, kto to osvedčenie podpísal, bolo tam vidno ešte množstvo iných vecí, množstvo iných údajov príslušníka Vojenskej spravodajskej služby, príslušníka Vojenskej spravodajskej služby, ktorý podstatnú časť svojho pracovného života zasvätil práci pre spravodajské služby, práci pre Slovenskú republiku. A to neboli 4 roky, pán poslanec, to bola podstatná časť jeho pracovného života. Takémuto človeku ste zverejnili jeho identitu, zverejnili ste jeho pracovné zaradenie, zverejnili ste jeho rodné číslo. A to je mne ako ministrovi obrany veľmi, veľmi ľúto. Vy ste týmto dokumentom disponovali aj na výbore pre obranu a bezpečnosť, na verejnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Nerozumiem, prečo chcete do niekoľkonásobného porušenia zákona namočiť aj mňa. Veď ten nelegálne získaný dokument máte, ale v poriadku.

  Domnievam sa, že viem, o čo vám vlastne ide tou otázkou, a preto vám teraz dám informácie, ktoré by mali zodpovedať už všetky vaše otázky týkajúce sa tohto prípadu a zároveň aj túto jednu konkrétnu takým spôsobom, aby som ja ten zákon neporušil. Pán poslanec, ako bývalý minister obrany iste viete, že Vojenské spravodajstvo je špeciálna služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany Slovenskej republiky v pôsobnosti ministerstva v rozsahu ustanovenom zákonom č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve. Rovnako verím, že ste ako bývalý minister obrany boli zo strany vašich podriadených podrobne informovaný o znení § 3 ods. 1 uvedeného zákona, podľa ktorého Vojenské spravodajstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister. Ten zo zákona vymenúva a odvoláva riaditeľov Vojenského obranného spravodajstva a Vojenskej spravodajskej služby. Preto má aj postavenie vedúceho štátneho orgánu podľa osobitného predpisu, ktorým je vo vzťahu k výkonu bezpečnostných previerok Vojenské spravodajstvo. Vychádzajúc z uvedeného je minister obrany Slovenskej republiky oprávnený podpisovať osvedčenia a rozhodnutia vydané podľa § 26 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, ak Vojenské spravodajstvo vykonáva bezpečnostné previerky podľa § 18 ods. 2 uvedeného zákona.

  Pán poslanec, tento postup som si rozhodne nevymyslel ja, vychádza priamo z interných normatívnych aktov, ktoré upravujú organizáciu Vojenského spravodajstva a ktoré schválili a podpísali ešte vaši predchodcovia vo funkcii ministra obrany. Rovnako, a čo je dôležité, je potvrdený relevantným stanoviskom príslušného štátneho orgánu, ktoré mám k dispozícii.

  S obsahom konkrétnych predpisov, ktoré platili počas celého obdobia výkonu vašej funkcie ministra obrany až doteraz, ako aj s konkrétnymi oprávneniami pri výkone bezpečnostných previerok v pôsobnosti Vojenského spravodajstva sa môžu vaši stranícki kolegovia osobne zoznámiť na ďalšom neverejnom rokovaní osobitného kontrolného výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva, ak výbor požiada o ich predloženie. Umožňuje to zákon o Vojenskom spravodajstve, konkrétne ustanovenia o kontrolnej právomoci výboru v § 5 ods. 3 tohto zákona.

  Záverom odpovede by som sa vám, pán poslanec, chcel osobne poďakovať za citovanie čísla konkrétneho dokumentu, ktoré uvádzate vo vašej otázke. Je tak evidentné, že tento dokument sa nenachádza len v rukách predsedu strany Smer, ktorý ho prezentoval na tlačovej konferencii. Ten pri efektívnej medializácii prípadu neopomenul na kameru priblížiť celý text vami citovaného osvedčenia, ktorý je až doteraz, ešte stále, k dispozícii verejnosti na viacerých videozáznamoch dostupných na internete. Pri tejto akcii ste boli až natoľko úspešný, že sa vám v eufórii podarilo plošne zverejniť rodné číslo a ďalšie údaje dotknutej osoby, jednoznačne v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov. Podotýkam, že jediný originál tohto dokumentu je dodnes v trezore na príslušnom útvare Vojenského spravodajstva a váš zdroj informácií je čoraz nervóznejší, keďže už teraz zistil, že ide o trestný čin podľa § 374 Trestného zákona, a naňho sa nevzťahuje poslanecká imunita. Váš zdroj je pravdepodobne jedným z úzkeho okruhu oprávnených osôb, ktoré k dokumentu mali v inkriminovanom čase prístup. A verím, že sa znova poriadne zapotí, keď mu túto informáciu sprostredkujú médiá alebo vy osobne. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Pán poslanec, chcete položiť doplňujúcu otázku? Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, po prvé, takto podpísané osvedčenie nie je žiadna utajovaná skutočnosť, podobné osvedčenie som dostal aj ja domov normálne poštou. To je po prvé. Čiže nehovorili sme o žiadnej utajovanej skutočnosti, o ktorej hovoríte vy.

  Mňa by skôr zaujímala ešte jedna vec, prečo ste potom vytvorili, keď ste si svojím konaním taký istý, komisiu, ktorú ste vytvorili vy, keď sám ste spomínali, že Vojenskú spravodajskú službu podľa špeciálneho zákona kontroluje a môže kontrolovať len osobitný výbor na kontrolu Vojenskej spravodajskej služby alebo Vojenského spravodajstva, jedine ten ju zo zákona môže kontrolovať. Čiže mi povedzte, čo bude kontrolovať tá vaša kontrolná skupina, ktorú ste vy vytvorili, nejaké stopy bude zametať alebo čo bude robiť, aby tie termíny proste potom sedeli s tou previerkou a s celým tým procesom vymenovania a následne po 6 dňoch odvolania riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby pána Hudeca. Nemyslíte si, že pánovi Hudecovi ste pomohli svojím konaním aj vy svojím rozhodovaním, ktoré nebolo v súlade so zákonom?

 • Ďakujem pekne za otázku. Pán poslanec Baška, zopakujem ešte raz, lebo neviem, či som sa nevyjadril dostatočne jasne, resp. myslím si, že som sa vyjadril dostatočne jasne, jediný originál, ktorý bol kedykoľvek vyrobený, je dodnes uzamknutý v trezore bezpečnostného spisu. Neviem, ako sa mám vyjadriť už jasnejšie. To, že vy ste váš originál dostali do svojich rúk a že ste si ho prevzali, neznamená, že takisto to bolo urobené aj s týmto jediným originálom, ktorý nikdy neopustil ten bezpečnostný spis. To je prvá vec. Vy veľmi dobre viete, akému režimu podlieha vyrábanie kópií tohto osvedčenia. Môžem vám povedať teda ešte viacej. Bola vyrobená jedna jediná kópia, ktorá bola riadne zaevidovaná a je takisto súčasťou tohto bezpečnostného spisu. Ani táto kópia nikdy neopustila tento bezpečnostný spis. Akákoľvek iná kópia, akýkoľvek iný dokument, ktorým disponujete vy alebo ktorým disponuje hocikto iný, bol vyrobený nelegálne.

  Ešte na tú druhú otázku by som len v rýchlosti odpovedal. No áno, máte pravdu, dostala sa ku mne informácia, ktorá spochybnila túto previerku, spochybnila priebeh tej previerky a vôbec spochybnila na základe jedného dokumentu určité časové súvislosti. Ja som sa k tomu postavil veľmi čestne. Tá informácia došla z prostredia Vojenského obranného spravodajstva, pán poslanec, bola to informácia, na základe ktorej som konal. Až do vyriešenia prípadu som radšej pána Hudeca z pozície odvolal. Ten dokument, ktorý mi bol predložený a na základe ktorého mi bol daný výklad, že to nie je v poriadku, mi predložil človek, ktorý už nie je na tej pozícii vo Vojenskom obrannom spravodajstve, kde nastúpil počas éry vašej vlády.

  Čo sa týka toho ublíženia pánovi Hudecovi, ja to zopakujem ešte raz, ja si myslím, že som tu už povedal dosť, aby si dámy poslankyne aj páni poslanci urobili názor, kto tu komu ubližoval, koľkokrát kto komu ublížil a ako ste sa vy ako zástupcovia Slovenskej republiky zachovali k človeku, k otcovi dvoch malých detí, ktorý skutočne, skutočne drvivú väčšinu svojho profesionálneho života zasvätil službám, a to nebolo len počas vašej éry, ale ešte dávno predtým, ktorý dnes už bude musieť, samozrejme, venovať sa niečomu inému. To je v podstate všetko. Ďakujem vám.

 • Ďakujem, pán minister, za odpoveď na otázky pána poslanca Bašku.

  Poprosím vás, aby ste neodchádzali, preto, lebo musíte odpovedať na ďalšiu otázku, ktorú vám položil pán poslanec Poliačik, ktorý sa vás pýta: "V českých médiách sa objavili informácie o manipuláciách pri nákupe zbraní. Mnohé sa týkali aj kontaktov na Slovensku. Preverujete tieto informácie? Ak áno, aké sú doterajšie výsledky?"

  Nech sa páči.

 • Vážený pán poslanec, informácie v médiách či už slovenských alebo českých týkajúce sa ministerstva obrany, predovšetkým tie, ktoré hovoria o obstarávaní a nákupoch, vždy preverujeme. V prvej fáze nás zaujíma to, či rezort daný obchod realizoval a či bola uzavretá konkrétna zmluva. Potom nasledujú ďalšie kroky. Informácie, ktoré sa v poslednom období objavili v českej tlači, uvádzajú dva veľké obchody, nákup mínometov a nákup ľahkých obrnených vozidiel, ktoré malo Ministerstvo obrany Českej republiky údajne realizovať spoločne so slovenským ministerstvom obrany. Časť týchto informácií sme začali preverovať už pred ich zverejnením v českej tlači na základe určitých indícií. Každú takúto informáciu preverujeme a urobíme všetko pre to, aby sme každé podozrenie z takéhoto "obstarania" či, lepšie povedané, obchodu na účet štátu odhalili a aby každé možné porušenie zákona bolo preverené, prešetrené a, čo je najdôležitejšie, aby bola vyvedená a vyvodená aj trestná zodpovednosť. Na to sú však príslušné orgány ako polícia, prokuratúra a súdy. Záleží mi na tom, aby peniaze daňových poplatníkov išli tam, kam patria, čiže ozbrojeným silám, vojakom, a nie do vreciek zbrojárskej loby, skorumpovaných politikov alebo kohokoľvek iného.

  Tieto informácie, ktoré sa objavili v českých a slovenských médiách, sú, samozrejme, zarážajúce, pretože explicitne hovoria o možných praktikách typických pre korupciu a porušovanie pravidiel verejného obstarávania. Preto aj slovenské ministerstvo obrany podnikne všetky kroky potrebné na odhalenie takýchto nekalých obchodných zámerov, zámerov obísť pravidlá a dostať sa k významným obchodným kontraktom podvodom, nie verejnou súťažou a nie predložením najlepšej cenovej ponuky. To sa týka aj súťaží, ktoré sú síce podľa pravidiel, ale pri racionálnom posudzovaní podmienok súťaží, ich výsledkov a dôkladnom podrobnom porovnaní všetkých súvislostí znalosti trhu a ponúk vzbudzujú silné podozrenie z ich manipulácie. To, čo sme doteraz zistili, nás nepresvedčilo, že obstarávanie na ministerstve obrany bolo realizované vždy v súlade so zákonom a s cieľom zabezpečiť vojakom to, čo im patrí, a niekedy aj to, čo nežiadali. A to nežartujem. Napr. je toľko pertraktovaná modernizácia vrtuľníkov Mi-17 M, podľa vyjadrenia generálneho štábu vzdušné sily vôbec neplánovali žiadnu modernizáciu vrtuľníkov Mi-17 M. Opakujem, vôbec neplánovali žiadnu modernizáciu. To je nová informácia. Proces realizácie tohto biznisu za skoro 60 mil. eur naštartovalo ministerstvo. Koncovku poznáme. Obchod je uzavretý, vrtuľníky sú bez životnosti alebo na konci životnosti. Hlavne že budú modernizované. A otázne je, či to bude za najmenej peňazí a či ich modernizácia v takom rozsahu je pre potreby ozbrojených síl aj pri plnení medzinárodných záväzkov Slovenska vôbec nutná. Toto nechávame posúdiť odborníkom, ale môžete si byť istí, že nad tým určite len tak nemávneme rukou. V prípade údajného spoločného nákupu mínometov sme v prvej fáze preverili dostupnú dokumentáciu na ministerstve. Zatiaľ sme nezistili relevantné informácie, že by Ministerstvo obrany Slovenskej republiky s Českou republikou takýto nákup pripravovalo alebo realizovalo. Z hľadiska potrieb ozbrojených síl a finančných limitov rozpočtu teraz považujeme za dôležitejšie zabezpečiť základné prevádzkové a výcvikové náležitosti. Ale určite tak ako v prípadoch, o ktorých sme už verejnosť informovali, ak sa ja dozviem skutočnosti o tom, že niekto v tejto českej tlači popisovanej korupčnej afére za slovenské ministerstvo konal protizákonne, postúpim tieto informácie tam, kam patria, čiže vyšetrovateľom a prokuratúre. Česká strana nás zatiaľ nekontaktovala, ale v prípade, že tak urobí, budeme, samozrejme, spolupracovať a poskytneme potrebnú súčinnosť. Dnes by ešte bolo predčasné vynášať súdy v spomínaných kauzách v Českej republike, ktoré podľa českých denníkov údajne siahajú až na Slovensko. Určité kroky sme už ale podnikli. Výsledky vyšetrovania sa verejnosť, samozrejme, dozvie. Len pre pamäť ešte pripomeniem kauzu nákupu člnov bez motorov. Okamžite sme konali a podali sme trestné oznámenie už druhé na Generálnej prokuratúre. Prvé bolo vo veci modernizácie vrtuľníkov. Ďalší, mimoriadne zaujímavý nákup a veľmi divné obstarávanie sa konalo pri nákupe ľahkých obrnených vozidiel údajne tiež spoločne s Českou republikou. Myslím si, že spolupráca s Ministerstvom obrany Českej republiky je pre naše ministerstvo žiaduca a môže byť častá aj obojstranne prospešná. Avšak chceme spolupracovať ako dva štáty a určite nechceme, aby bola naša spolupráca v znamení takto popisovaných neprijateľných obchodných praktík. Nedopustíme, aby za ministerstvá dojednávali obstarávania niektorí pochybní obchodníci či zástupcovia zbrojárskej loby. A chceme s týmto v minulosti, zdá sa, veľmi populárnym trendom raz a navždy skončiť.

  Zamyslel sa už niekto z tých, ktorí v minulom volebnom období mali možnosť zastaviť takéto praktiky, nad tým, kam až takéto konania alebo nečinné prizeranie sa môže viesť? Buď si niekto túto zodpovednosť neuvedomoval, alebo to niekto urobil zámerne. Ak sa ja ako minister obrany dozviem, že ktorýkoľvek podnikateľ alebo niekto iný v minulosti konal v rozpore so zákonom v rámci verejného obstarávania, nebudem zhovievavý. Urobím to, čo mi ukladá zákon a hodnoty, ktoré zastávam. Nebudem sa nečinne prizerať a nebudem tolerovať netransparentné obstarávanie a obchádzanie zákona. Verejné obstarávanie a konkrétne zmluvy sú preto v súčasnosti predmetom preverovania, a to nielen tie, ktoré boli podpísané krátko pred voľbami alebo tesne po nich. Ak sa potvrdí dôvodné podozrenie z porušenia zákona, budú tieto zmluvy a všetky zistenia šetrenia postúpené orgánom činným v trestnom konaní. Je v našom spoločnom záujme, aby sme odhalili nekalé praktiky, ktoré, ako sa zdá, boli na dennom poriadku. Chcem ale pri tom povedať a ubezpečiť vás všetkých, že tento náš záujem sa nebude týkať len minulosti. Ani teraz a ani v budúcnosti nebudem tolerovať podobné konanie, a to ani na strane dodávateľov, ani na strane lobistov a ani na strane zamestnancov ministerstva. S týmto sa veľmi rýchlo vysporiadame.

  Dámy a páni, chcem sa dotknúť ešte jednej dôležitej problematiky. Našou prvoradou povinnosťou je zabezpečiť vybudovanie ozbrojených síl, ktoré dokážu efektívne a účinne brániť nielen územie Slovenskej republiky, ale tiež plniť aj medzinárodné záväzky. V neposlednom rade, tak ako to ukázali aj posledné udalosti, mám na mysli povodne, chceme pomáhať občanom tejto republiky a zachraňovať ich majetok a ich životy. Niekto si tu evidentne pomýlil zmysel existencie a činnosti ministerstva obrany. Obrana daného štátu nie je a nemôže byť lukratívnym biznisom, ale obrovskou zodpovednosťou za bezpečnosť a obranu tejto krajiny a nielen to. Ak by sme dopustili, aby finančná situácia rezortu zapríčinená už spomínanými praktikami ohrozila bezpečnosť nášho štátu, ohrozili by sme tým aj bezpečnosť spojencov Slovenskej republiky, ohrozili by sme tým naše záväzky vyplývajúce z členstva v Severoatlantickej aliancii, tým by sme ohrozili aj globálnu bezpečnosť, pretože náš príspevok na zabezpečenie stability v krízových oblastiach zohráva veľmi dôležitú úlohu, oveľa dôležitejšiu, ako si myslíme. Začnime, prosím, preto myslieť a konať zodpovedne a netvárme sa, že tisícky kilometrov vzdialené ozbrojené konflikty sa nás netýkajú, len preto, že sa neodohrávajú bezprostredne za našimi hranicami. Terorizmus ako novodobý fenomén ohrozuje každého z nás a je predo dvermi. Nepodceňujme to. Nedovoľme obchodníkom so zbraňami, aby za naše peniaze, teda za peniaze daňových poplatníkov, zatláčali do úzadia obranu štátu a robili si tu svoj vlastný biznis. Toto by malo byť v záujme nás všetkých, tak koalície, ako aj opozície a takisto aj širokej verejnosti. Toto by malo byť v záujme všetkých slušných ľudí.

  Myslím, že tým som odpovedal na vašu otázku, pán poslanec. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Pán poslanec Poliačik, chcete položiť doplňujúcu otázku? Nie.

  Ďakujem, pán minister obrany, za odpovede na otázky ako pána poslanca Bašku, tak pána poslanca Poliačika.

  A poprosím teraz pána ministra Krajcera, aby odpovedal na otázku, ktorú mu položil pán poslanec Jarjabek, ktorého overovatelia vyžrebovali a ktorý sa vás pýta: "Čo pripravujete v oblasti legislatívy pre výtvarníkov?"

  Môžete odpovedať.

 • Ďakujem za otázku, pán predseda výboru. Uvedomujem si, že nielen výtvarné umenie, ale aj iné oblasti umenia už roky potrebujú legislatívu, ktorá nebude brzdou, ale naopak, pomôže rozvoju umeleckej tvorby na Slovensku. Slovensko je už dávno medzi krajinami, ktoré sú bohaté na umelecké prejavy v mnohých oblastiach. A v mnohých oblastiach sme aj dosiahli svetovú úroveň. A slovenskí umelci sú akceptovaní v medzinárodnom meradle. Čo tu však dlhé roky chýba, to sú ekonomické nástroje a zodpovedajúca legislatíva, ktorá by umožňovala aj skutočne talentovaným umelcom uživiť sa tvorivou prácou a zároveň by dostala kvalitné umenie bližšie k širokej verejnosti, tak ako je to vo vyspelých krajinách, v prípade výtvarného umenia napr. na verejné priestranstvá a do verejných stavieb a podobne. Nie je tajomstvom, že mnohí a medzi nimi aj mimoriadne kvalitní aktívni umelci, nielen výtvarníci, spisovatelia, hudobní skladatelia a iní umeleckí tvorcovia bojujú s existenčnými problémami. Na druhej strane sme svedkami toho, ako sa napriek obrovskému stavebnému boomu, najmä teda v predchádzajúcich rokoch, zabudlo na to, že verejné priestranstvá a architektonicky náročné stavby je možné skultivovať hodnotnými výtvarnými dielami.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prepáčte, pán minister, poprosím vás o zachovanie kľudu v rokovacej sále, počúvajme odpovede členov vlády a nevyrušujme členov vlády zbytočnými intervenciami. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zatiaľ sa však žiadnej z porevolučných vlád nepodarilo tieto neustále sa prehlbujúce problémy v oblasti podpory umeleckej tvorby vyriešiť prijatím zodpovedajúcej legislatívy. Nielen výtvarné umenie, ale celá oblasť umenia vyžaduje na riešenie pretrvávajúcich problémov ucelený legislatívny rámec. Podpora tvorby a vznik nových hodnôt a diel je jedna z úloh, ktoré deklarovala vláda vo svojom programovom vyhlásení. Ministerstvo kultúry v súčasnosti pracuje na jej rozpracovaní do konkrétnych opatrení. A pokiaľ prijme rozhodnutia o nevyhnutnosti legislatívnych opatrení, nebude riešiť separátne jednotlivé oblasti, ale bude celú oblasť umenia riešiť komplexne. Ministerstvo kultúry však súčasne prehodnotí možnosti iniciovať úpravy súčasnej platnej legislatívy, ktorá nie je v kompetencii rezortu kultúry. To ale, samozrejme, sú otázky do budúcna. Týka sa to, povedzme, daňového systému, resp. stavebného zákona. Pred nami však stoja aj dôležité opatrenia nelegislatívnej povahy, ktoré by mohli uspokojiť verejný záujem v oblasti výtvarného umenia.

  Hoci ministerstvo čelí už niekoľko rokov kritike umeleckej a odbornej verejnosti kvôli nedostatočnej a nesystémovej podpore súčasného výtvarného umenia, napriek mnohokrát deklarovanému verejnému prísľubu založiť slovenskú tzv. kunsthalle, ktorá by doplnila existujúcu inštitucionálnu bázu v oblasti umenia, tento krok sa, bohužiaľ, doteraz nepodarilo zrealizovať. Táto úloha je pre ministerstvo kultúry stále aktuálna, hoci, povedzme si pravdu, stav verejných financií v súčasnom období by ju asi ťažko umožnil realizovať. Treba len ľutovať, že sa možno k takémuto návrhu alebo opatreniu, alebo riešeniu nepristúpilo v rokoch predchádzajúcich, kedy naozaj slovenská ekonomika generovala najmä v oblasti daňových príjmov aj zdroje navyše.

  Ministerstvo kultúry je pripravené urobiť legislatívne a iné opatrenia na podporu umeleckej tvorby, avšak v súčasnosti musí veľmi dôsledne a najmä racionálne zvážiť každý, hoci čiastkový krok, ktorý bude mať dopad na verejné financie. Verím, že naše návrhy, ktoré budú realizované v prospech umeleckej tvorby na Slovensku, radi podporíte.

 • Pán poslanec Jarjabek, nech sa páči.

 • Ďakujem za odpoveď, pán minister. To je všetko pravda, čo ste povedali. Pod to sa dá podpísať. Naozaj od roku 1989 sa pre výtvarnú obec spravilo veľmi málo. Ale vy ste iba skonštatovali to, na čo ja sa pýtam. A ja by som vás veľmi pekne poprosil, napr. v oblasti trhu s výtvarným umením, chystajú sa, vy ste spomenuli, nejaké daňové zákony, nejaké návrhy daňových zákonov, mňa by práve zaujímalo to, aké zákony bude ministerstvo kultúry iniciovať v rámci týchto štyroch rokov, aby sa skutočne niečo pohlo dopredu, lebo, hovorím, pravda je v tom, že od roku 1989 ten trh s výtvarným umením ako keby stál. Ale ktoré sú to tie konkrétne návrhy, ktoré vy pripravujete, ktoré by ste chceli, aby sa zrealizovali počas týchto štyroch rokov? Ďakujem za odpoveď.

 • Ďakujem aj ja za doplňujúcu otázku. No nekonštatoval som len stav, ale hovoril som práve aj o tých veciach, ktoré teda spomínal pán poslanec Jarjabek. To znamená, že áno, sú možnosti riešenia, či už je to v oblasti verejných stavebných investícií. V minulosti sa to jednoducho aplikovalo, že časť nákladov stavby sa využila na nákup výtvarných diel. Ja som preto aj povedal, že škoda, že možno v čase naozaj obrovského stavebného boomu na Slovensku sa s takýmto návrhom, možno aj za vašej vlády, neprišlo. Vtedy naozaj bola situácia, keď bol obrovský dopyt po nehnuteľnostiach. Developeri naozaj stavali takmer všade, kde sa stavať dalo. A možno to stálo určite za úvahu aspoň sa pokúsiť o takéto riešenie. Súhlasím s tým, že nie je systémové zaväzovať, aj keď sa teda bavíme o verejnom sektore, stavebníka k takejto povinnosti zákonnej, ale možno aspoň istý kompromis bolo možné urobiť.

  To, čo som spomínal ďalej, opäť nie v rámci konštatácie stavu, ale v rámci možností, ako túto situáciu riešiť, to je práve oblasť daňového systému. Treba byť však, myslím si, v každej oblasti realista, tak ako asi nemá zmysel pri súčasnom stave verejných financií uvažovať o predložení zákona o financovaní kultúry. Bol by jasne odsúdený na neúspech takýto návrh. Tak je pravdou, že aj v čase, keď sa rušia daňové a odvodové výnimky, s čím sa plne stotožňujem, tak je veľmi komplikované začať uvažovať o takomto riešení. Ja napriek tomu som povedal aj v tej úvodnej časti, že ministerstvo sa zamýšľa aj nad touto oblasťou. A určite sa budeme snažiť prísť s návrhom, ktorý by možno teoreticky aspoň do istej miery mohol znižovať časť daňového základu v prípade nákupu originálov umeleckých diel. Pozerám sa, je tu minister financií, určite si o tom myslí svoje. A ako sa hovorí, iniciatíve sa medze nekladú. Ale nechcem byť iniciatívny spôsobom, že iniciatíva bude dopredu odsúdená na zánik. Ja si uvedomujem a poznám tie oblasti, kde by sa dalo prispieť a pomôcť aj výtvarníkom, aj iným umelcom. Treba naozaj však brať do úvahy stav verejných financií a jednoducho akútnu potrebu tejto vlády konsolidovať verejné financie, ktoré sú naozaj v rozklade, o čom viete všetci, aj vy súčasní opoziční predstavitelia. A zároveň, aj keď táto vláda má naozaj ambíciu čistiť či už daňový alebo odvodový systém, napriek tomu sa zamýšľame aj nad touto oblasťou. To je všetko, pán predsedajúci.

 • Ďakujem za odpoveď na otázku pána poslanca Jarjabka.

  Teraz poprosím opäť pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu, aby odpovedal teraz na otázku pána poslanca Čaploviča, ktorý sa vás pýta, pán minister: "Prečo ste súhlasili so zrušením stálej Rady vlády pre vedu a techniku, keď v programovom vyhlásení vlády sú veda a výskum prioritou a napr. v Českej republike je Rada vlády pre vedu, výskum a inovácie pod garanciou predsedu vlády?"

  Nech sa páči, môžete odpovedať na otázku.

 • Ďakujem pekne. Ja tomu rozumiem tak, že Rada vlády pre vedu a techniku sa neruší. Je síce navrhnutá na zrušenie novelou zákona č. 575/2001 Z. z., teda kompetenčného zákona, podľa dôvodovej správy k tejto novele tento poradný orgán zostane ako poradný orgán vlády, ale vláda si ho zriadi podľa § 2 ods. 2 toho istého zákona.

 • Ďakujem za odpoveď, pán minister.

  Pán poslanec Čaplovič.

 • Ďakujem. Pán minister, ja len skutočne. Stála rada vlády je niečo iné v tej hierarchii ako rada vlády. Stála Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, nová, nakoniec, dostala toto povýšenie, myslím, výrazne prierezové povýšenie. A ja si myslím, že naozaj táto rada vlády, ktorá by mala mať názov "Rada vlády pre vedu, výskum a inovácie", by bola tým, čo napr. poznám v Maďarsku, v Poľsku, a teraz hovorím v rámci V-4, a v Českej republike, kde na čele rady vlády, v Českej republike, je súčasný predseda vlády a podpredsedami takejto rady vlády sú minister školstva, minister financií a minister hospodárstva.

 • Ďakujem. Ja som presvedčený o tom, že nezáleží na tom, ako sa nazýva tá rada a v ktorom paragrafe je zachytené, že bude existovať, a koľko slov je v jej názve, že to vede nepomôže, vede pomôže, pokiaľ budeme pretláčať systém financovania taký, aby peniaze išli za špičkovou vedou, teda za vedcami, ktorí publikujú v karentovaných časopisoch s vysokým impaktom, za vedcami, ktorí sú uznávanými kapacitami na pracoviskách, ktoré doteraz už veľa toho ukázali. A momentálne sa to tak nedeje. Keď sa pozrieme na štatistiky citácií, tak vidíme, že často peniaze smerované na vedu idú na pracoviská, ktoré nedokážu vykázať merateľným spôsobom svoje výsledky. A to jednak demoralizuje celý ten sektor a, samozrejme, to má vplyv aj na zvyšok spoločnosti a jej ochotu financovať vedu, pretože keď verejnosť vidí, že peniaze určené na vedu sa často dostávajú subjektom a do oblastí, ktoré vedu nerobia, ale, ako sa hovorí, robia skôr pavedu, tak verejnosť má menšiu motiváciu potom nejaké peniaze politikom odobriť, politikom, ktorí aj chcú dať viac, vidia, že veda je perspektívou pre Slovensko. Ale jednoducho bez toho, aby sa zmenil systém financovania vedy, bez toho sa to nepodarí ani politikom, ktorí uznávajú význam vedy na Slovensku a nielen na Slovensku.

  Takže ešte raz zhrniem. Ja myslím, že v tom názve to nebude, je to skôr v tom, ako dokážeme financovať vedu, ako to dokážu urobiť politici, ale nielen politici, ako to dokážu urobiť aj inštitúcie, ktoré sú určené zákonom, ako to vie zvládať napr. samotná Slovenská akadémia vied vo svojom vnútri, tak aby peniaze, ktoré ona v rámci svojej kapitoly distribuuje, išli naozaj tam, kde sa robí kvalitná veda, aby to kritérium, ktoré hovorí, že mali by sme mať my ako malá krajina ústav na každý odbor, bolo o niečo slabšie, pretože potom sa stáva, že máme aj ústavy, ktoré sú slabšie. Ale nechcem hovoriť len o Slovenskej akadémii vied. Podobne je to na vysokých školách, kde stále nedokážeme presúvať peniaze za kvalitnou vedou. A to sa potom prejavuje nielen v tom, že máme v porovnaní so zahraničím slabšiu vedu, v tom, že na vedu ide menej peňazí, ale aj vo výsledkoch vysokých škôl, pretože pokiaľ na vysokých školách nerobia pedagógovia, ktorí vedia robiť vedu, a teraz uznávam, že sú v tom výnimky, že nemusí byť aj harfistka špičkovou vedkyňou na to, aby dokázala učiť hrať na harfu, ale vo väčšine prípadov je to tak, že pokiaľ učia na vysokých školách ľudia, ktorí nedokážu písať papere také, ktoré sú citované v karentovaných časopisoch, tak sa dá s dosť veľkou pravdepodobnosťou to predpokladať. Ďakujem.

 • Pán minister, ďakujem za odpoveď.

  Čas určený na hodinu otázok a odpovedí premiéra vlády, premiérky, členov vlády vypršal. Ďakujem za účasť na rokovaní.

  Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pred obedňajšou prestávkou sme uskutočnili tajné hlasovanie o

  návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie

  a

  návrhu na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Chcem poprosiť teraz overovateľa, ktorého žiadam, aby informoval Národnú radu o výsledku tajných volieb ako člena Rady Slovenskej televízie, tak aj predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku. Nech a páči, pán poslanec Poliačik.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Mám tú česť vyhlásiť výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie, ktoré sa konalo 9. septembra, teda dnes.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 143 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 143 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie 143 poslancov odovzdalo hlasovacie lístky, z nich bolo 31 neplatných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Andreja Miklánka hlasovalo 82 poslancov, proti hlasovalo 19 poslancov a zdržalo sa hlasovania 11 poslancov.

  Na voľbu člena Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Slovenskej televízie zvolený Andrej Miklánek.

  Taktiež mám tú česť vyhlásiť výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Na tajné hlasovanie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky hlasovacie lístky odovzdali všetci a zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných a 134 teda platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Ľubomíra Neslušana hlasovalo 67 poslancov, proti hlasovalo 60 poslancov a zdržalo sa hlasovania 7 poslancov, za Jána Valka hlasovalo 63 poslancov, proti hlasovalo 62 poslancov a zdržalo sa hlasovania 9 poslancov.

  Na voľbu predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia teda konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku zvolený ani jeden kandidát.

  Preto na ďalšej schôdzi bude potrebné uskutočniť novú voľbu.

  Z tohto miesta by som veľmi rád za členov komisie požiadal poslancov v nasledujúcich tajných voľbách obozretnejšie pristupovať k voľbám, uistiť sa, že vyjadrujú svoju vôľu pri obidvoch alebo všetkých kandidátoch, ktorí sú na lístku, pretože považujeme v komisii za neprimerané, aby tak veľké množstvá hlasovacích lístkov boli neplatné. Ak sú neplatné z vôle poslanca, dá sa na to prihliadať, ale ak sú neplatné z nepozornosti alebo z toho, že niekto nepozná pravidlá a zákon, tak by sa to nemalo diať v Národnej rade. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec, za uvedenie výsledkov tajnej voľby.

  Konštatujem, že v tajnom hlasovaní sme za člena Rady STV zvolili Andreja Miklánka a nezvolili predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku.

  Prerušujem na 5 minút rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, po prestávke budeme pokračovať bodom programu interpelácie poslancov na členov vlády Slovenskej republiky.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v prerušenom rokovaní 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Bodom programu sú

  interpelácie poslancov.

  Otváram bod interpelácie. Chcem vás informovať, že som nedostal žiadne písomné prihlášky poslancov, ktorí by chceli vystúpiť s interpeláciou na premiérku, členov vlády Slovenskej republiky, preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť k tomuto bodu programu do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie, preto vyhlasujem tento bod programu za skončený.

  A navrhujem, aby sme pokračovali v rokovaní o jednom bode programu, o ktorom som vás informoval, že ho budem konzultovať s výborom pre kultúru a médiá, ktorý prerokovával návrh, ktorý sme zaradili do programu rokovania 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,

  návrh na odvolanie troch členov Rozhlasovej rady.

  Chcel by som poprosiť pani poslankyňu Kiššovú, členku výboru pre kultúru a médiá, aby Národnej rade odôvodnila návrh, ktorý je dôvodom na to, aby Národná rada Slovenskej republiky odvolala troch členov Rozhlasovej rady. Pani poslankyňa Kiššová, nech sa páči, máte slovo.

 • Dobrý deň. Výbor pre kultúru a médiá na svojom poslednom a predposlednom zasadaní prerokoval podnet Aliancie Fair-play, kde bolo podanie na troch členov Rozhlasovej rady, ktorí porušili zákon, a to tým, že kandidovali v posledných voľbách do Národnej rady. Toto je v rozpore so zákonom o Slovenskom rozhlase, pretože členovia Rozhlasovej rady nemôžu vystupovať v mene politickej strany ani v jej prospech. Výbor skonštatoval na svojom zasadnutí, že došlo k porušeniu zákona, a odsúhlasil návrh na odvolanie týchto členov. Rovnako zaviazal predsedu výboru, aby k tomuto vypracoval tlač. Toto sa udialo a na ďalšom zasadnutí, kde bola vypracovaná správa k tomuto, ten istý výbor, ktorý konštatoval, že došlo k porušeniu zákona, že súhlasí s návrhom na odvolanie týchto troch ľudí, neodsúhlasil správu, ktorá k tomuto bola vypracovaná. Z toho dôvodu zrejme na tejto schôdzi nebude možné toto prerokovať, pretože neexistuje k tomu písomná tlač. Toľko som sa k tomuto dozvedela, a preto som sem aj dobehla, pretože sme to doteraz riešili, štyria právnici sa nevedeli zhodnúť na tom, akým spôsobom sa s touto situáciou dá vysporiadať.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Ak sa nevedia dohodnúť štyria právnici, musí sa dohodnúť 150 poslancov. Jednoducho Národná rada má oprávnenie zo zákona o návrhu rozhodnúť hlasovaním. A v tejto chvíli nevidím inú možnosť a iné riešenie, aj keď pri použití práva môžeme ten výklad mať rôzny, a názory tiež, ale v tejto chvíli považujem vaše odôvodnenie za návrh, ktorým žiadate, aby Národná rada odvolala troch členov Rozhlasovej rady.

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, počúvajte teraz poslancov, nie právnikov.

  A poprosím vás, aby ste, ak ešte chcete Národnej rade doplniť vaše zdôvodnenie, pokračovali vo svojom vystúpení.

 • Ja som to svojimi slovami prerozprávala, v princípe ide o to, môžem k tomu dať aj nejaký siahodlhejší komentár.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, majte rešpekt a úctu k slečne či dáme poslankyni.

  Nech sa páči.

 • Takže navrhujem uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, že Národná rada Slovenskej republiky A. konštatuje, že členovia Rozhlasovej rady Alexander Koreň, Stanislav Háber a Eva Jaššová konali v rozpore s § 10 ods. 4 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov počas volebnej kampane do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010, B. odvolala podľa § 12 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov z funkcie členov Rozhlasovej rady Alexandra Koreňa, Stanislava Hábera a Evu Jaššovú. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, za návrh uznesenia. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

 • Hlasy z pléna.

 • Odpovede z pléna.

 • Do rozpravy všetci štyria páni poslanci. Áno? Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Rafaj.

 • Vážený pán predsedajúci, využívam možnosť vystúpiť v rozprave, aj keď tým vlastne legitimizujem nelegitímny krok mojej kolegyni z výboru, pretože minúta procedurálneho návrhu by mi nestačila na zdôvodnenie konania, ktoré nie je v súlade s rokovacím poriadkom. A, prepáč, pán predseda, ale napriek tomu, že sme možno bohovia v tejto sále, nemáme právo rozhodovať a vziať výklad do svojich rúk, pretože v skutočnosti nemáme o čom rokovať. Ja som predpokladal, že pani spravodajkyňa k tomuto návrhu dá návrh, aby sa predmetný bod preložil na októbrovú schôdzu, kde by sa dala možnosť, aby náš gestorský výbor, pre kultúru a médiá, zaujal stanovisko. Neviem si predstaviť, na základe čoho pani Wienk má takú legitimitu, aby dosiahla jednak zaradenie bodu programu na výbore, kde sme to teda akceptovali, boli sme tak demokratickí, že áno, pretože počty tam boli rôzne, ale skutočne, dámy a páni, my nemáme o čom rokovať. Toto je nelegitímne rokovanie, pretože neexistuje uznesenie nášho gestorského výboru, pre kultúru a médiá, kde mala byť prijatá tlač a mal byť prijatý teda aj návrh uznesenia. A preto budem ja pokračovať podľa rokovacieho poriadku a dávam procedurálny návrh, aby sa o tomto bode nerokovalo, bodka, s tým, že predpokladám, že bude návrh prerokovaný na októbrovej schôdzi. Čiže znovu to musí prejsť gestorským výborom, pre kultúru a médiá, a musí mať tento návrh všetky náležitosti, aj keď hovorím k danému meritu, že je tu vážna pochybnosť, či vôbec takéto skonštatovanie je v súlade s ústavou, pretože hovoríme o odobratí mandátu alebo členstva, pri využití volebného práva, teda pasívneho volebného práva, ktoré je zaradené medzi všeobecné ľudské práva, ktoré obsahuje aj charta implementovaná do našej ústavy, a stojí teda nad. V zákone sa to nehovorí, keby to bol takýto výklad, že člen rady nesmie kandidovať za politickú stranu, tak by to tam bolo imperatívne uvedené. Ale nie je to tak, je tam len uvedené, že nesmie vystupovať v prospech alebo v neprospech politickej strany a tak ďalej. A, po ďalšie, v prípade situácie, že by došlo k skutočnému konfliktu záujmov, keď by teda využité volebné právo bolo naplnené a on by zložil sľub poslanca, tak vtedy má 30 dní člen rady na to, aby si vysporiadal náležitosti podľa môjho názoru aj pre túto situáciu, aj pre situáciu, keď je zvolený a keď je napr. v konflikte záujmov. Neviem, ako skončila voľba televíznej rady, ale máme tam človeka, ktorý momentálne je v konflikte záujmov reálnom, neviem, či bol teda zvolený, má 30 dní na to, aby si daný konflikt vysporiadal. Takže ja dúfam, že sa neznížime na to a že budete natoľko demokratickí, aby sme neporušili zákon a túto záležitosť vyriešili o mesiac presne v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca šiesti páni poslanci.

  Pán poslanec Maďarič.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Rafaj, chcem poznamenať k vášmu vystúpeniu, že o tomto návrhu na odvolanie členov Rozhlasovej rady rokujeme v tejto chvíli s veľkým rizikom procesného pochybenia, čím dávame aj potenciálne odvolaným členom Rozhlasovej rady zase do rúk argument, aby spochybnili prípadné teoretické odvolanie, pretože návrh na odvolanie členov Rozhlasovej rady má právo dať výbor na základe parlamentnej tlače, ktorú výbor neschválil. Čiže sa domnievam, pani poslankyňa, že by bolo naozaj bez rizika a spochybnenia tejto otázky treba presunúť tento bod na ďalšiu schôdzu parlamentu. Nechápem, prečo chcete lámať cez koleno, možno aj rokovaním výboru pre kultúru a médiá, spôsobenú procesnú chybu. A som toho istého názoru, inak ako to aj povedal pán poslanec Rafaj.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, aj napriek tomu, že sú poslanci prihlásení s faktickými poznámkami, vzhľadom na to, že vznikli vážne procesné pochybnosti o ďalšom postupe rokovania o tomto bode programu, poprosil by som z každého poslaneckého klubu jedného zástupcu, ktorý je členom výboru pre kultúru a médiá, aby do zasadačky za rokovacou sálou prišiel na krátku poradu s pánom predsedom Národnej rady. A dohodneme riešenie, ktoré bude spĺňať všetky náležitosti a odstráni pochybnosti o možnom, nedajbože, porušení práva v súvislosti s voľbou, resp. odvolávaním členov Rozhlasovej rady.

  Prerušujem na desať minút rokovanie a poprosím vás, aby v takomto zložení poslanecké kluby vyslali svojich zástupcov na stretnutie.

 • Hlas z pléna.

 • Môžeme to riešiť po faktických, ale, páni poslanci, chceme riešiť problém, tak ako som povedal, nechcem, aby zbytočne okolo toho sa vytvárali pochybnosti. Prerušujem rokovanie.

  Nasleduje 10-minútová prestávka.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o výsledku rokovania expertov pre kultúrnu politiku jednotlivých poslaneckých klubov k prerokovávanému bodu programu. Je tam niekoľko zdanlivých pochybení, ktoré by mohli spôsobiť pochybnosti, ak by Národná rada pokračovala v rokovaní bez toho, že by sme nekonzultovali ešte ďalej, ako pokračovať pri prerokovávaní tohto bodu programu tak, aby sa tieto pochybnosti odstránili celkom. Preto po dohode so zástupcami poslaneckých klubov pán predseda navrhuje prerušiť rokovanie o tomto bode programu na tejto schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a pokračovať v rokovaní o ňom na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bude podľa plánu zvolaná v októbri, ktorá by mala byť 7. schôdzou Národnej rady. Pýtam sa, či s týmto návrhom pána predsedu je všeobecný súhlas, s takýmto ďalším spôsobom rokovania.

 • Odpovede z pléna.

 • Ďakujem pekne, panie poslankyne, páni poslanci, pani poslankyňa, aj vám.

  A chcem sa opýtať, či ešte považujete za aktuálne faktické poznámky, keďže sme prijali rozhodnutie, ktoré bolo meritórne v tejto veci vami odsúhlasené, aby ste sa vo faktických poznámkach vyjadrili k tomu, o čom už táto Národná rada nerokuje. Pán poslanec Procházka, vzdáva sa, predpokladám, aj Kaliňák, takisto Jarjabek aj Senko. To sú všetci. Ďakujem pekne.

  Budeme pokračovať, páni poslanci, v rokovaní 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky prerokovávaním

  vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokovávame ako tlač 27.

  Prosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh ústavného zákona predniesla a odôvodnila poslancom Národnej rady pani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v druhom čítaní predložila vládny návrh zákona novely ústavy, ktorej účelom je zúžiť imunitu poslancov Národnej rady len na hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky alebo vo výboroch Národnej rady a za výroky prednesené pri výkone funkcie poslanca v Národnej rade a v jej orgánoch.

  Súčasne sa návrhom odbúrava potreba súhlasu Národnej rady na trestné stíhanie poslancov Národnej rady. Obdobným spôsobom sa navrhuje zúžiť aj imunita sudcov, ktorá má v prvom rade zabezpečiť nezávislosť pri výkone súdnictva. Naďalej pritom zostáva zachované zakotvenie potreby súhlasu Národnej rady, resp. Ústavného súdu na vzatie poslanca, resp. sudcu do väzby.

  Imunita má garantovať slobodný výkon poslaneckého mandátu. Imunita sudcov má zabezpečiť nezávislosť pri výkone rozhodovacej činnosti. Domnievame sa však, že imunita nemôže chrániť poslancov a sudcov pred trestným stíhaním vo veciach, ktoré s ich poslaneckou a sudcovskou činnosťou nesúvisia. Na tomto princípe navrhovaný ústavný zákon zrovnoprávňuje poslancov a sudcov s ostatnými občanmi štátu a ponecháva imunitu len za hlasovanie v parlamente, za výroky prednesené v Národnej rade a u sudcov za ich rozhodovaciu činnosť.

  Ako som uviedla aj v prvom čítaní, tento návrh ústavného zákona v predloženom znení nie je novým návrhom. V tomto identickom znení bol prerokovávaný Národnou radou už trikrát. Takisto treba povedať, že problematika imunity, ale aj sudcov je témou, o ktorej verejná politická diskusia prebieha už pomaly dvadsať rokov, dá sa povedať. Je to téma, ktorá bola predmetom mnohých odborných aj vedeckých diskusií na rôznych fórach. A legitimita tohto návrhu sa opiera predovšetkým o postoj ľudí, o verejnú mienku, kde vysoká miera nedôvery občanov v politikov a kritika práve inštitútu imunity v tom rozsahu, ako je dnes v našom právnom poriadku zakotvená, práve prispieva k tejto nedôvere občanov voči politikom.

  Ja by som sa v tejto chvíli chcela dotknúť trošičku aj témy, ktorá bola diskutovaná, po tých celých rokoch, čo sme o tomto návrhu alebo identickom návrhu novely ústavy diskutovali aj tu na pléne tejto Národnej rady, chcela dotknúť diskutovanej otázky zúženia imunity sudcov, pretože myslím, že v tom rozsahu, v akom sa o tejto téme hovorilo tentokrát, sa o nej v minulosti nikdy, ale naozaj nikdy nehovorilo.

  Ja chcem prezentovať svoje hlboké presvedčenie, že je dôležité, aby ústavnoprávne postavenie ústavných činiteľov bolo rovnocenné. A som presvedčená, že nie je žiadny zásadný dôvod na to, aby boli zásadné odlišnosti, pokiaľ ide o ústavnoprávne postavenie ústavných činiteľov aj vo vzťahu k imunite.

  Zaznievali v tejto debate slová o ohrození nezávislosti justície. A ja si preto dovolím zacitovať z najnovšej správy, z tohtoročnej správy z marca 2010, zo správy Benátskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva, konkrétne zacitovať z časti, ktorá práve pojednáva o externých vplyvoch na súdnu moc. V tejto časti pod názvom "Oslobodenie od nadmerného externého vplyvu" sa práve hovorí o tom, aké majú byť garancie nezávislosti súdnictva pred externým vplyvom. A práve tu sa hovorí, že v tomto kontexte je potrebné riešiť aj otázku trestnej a občianskej zodpovednosti a imunity sudcov. A teraz budem citovať trošku z tohto dokumentu, pretože to považujem za dôležité, pretože v debate, ktorá sa viedla na pôde Národnej rady, ale aj mimo nej na túto tému, zaznievali argumenty, ktoré podľa mojej mienky boli skreslené. V správe Benátskej komisie, citujúc stanovisko Poradnej skupiny európskych sudcov, sa píše: "Pokiaľ ide o trestnú zodpovednosť, Poradná skupina európskych sudcov sa domnieva, že sudcovia by mali byť podľa všeobecného práva trestne zodpovední za priestupky spáchané mimo ich sudcovského úradu," a ďalej, "trestná zodpovednosť by nemala byť sudcom uložená pre neúmyselné zlyhanie pri výkone ich funkcií," citujem, "pre neúmyselné zlyhanie pri výkone ich funkcií." Keď si pozrieme ústavnoprávnu dikciu, tak ako vyplýva z navrhovanej právnej úpravy novely ústavy, navrhovaná právna úprava v predloženom návrhu ide oveľa, oveľa ďalej, pretože chráni sudcov pri ich rozhodovacej činnosti všeobecne širšie, než dokonca odporúča Poradná skupina európskych sudcov. Benátska komisia ďalej argumentovala práve v prospech obmedzenia imunity sudcov len na funkčnú imunitu sudcov aj kritikov bulharskej ústavy v tomto smere, kde hovorí: "Sudcovia by nemali požívať všeobecnú imunitu, ako je to stanovené napr. v bulharskej ústave, podľa všeobecných noriem, samozrejme, potrebujú ochranu pred občianskymi žalobami na konanie v dobrej viere pri výkone ich funkcie. Nemali by však mať všeobecnú imunitu, ktorá ich chráni pred trestným stíhaním za nimi spáchané trestné činy, za ktoré by sa mali zodpovedať pred súdmi."

  Dámy a páni, dovolila som si čítať z dokumentu, kde naozaj nemožno predpokladať v tomto smere akýkoľvek záujem na potieraní nezávislosti súdnej moci. A navyše som citovala pasáže, ktoré sú stanoviskom Poradnej skupiny európskych sudcov čiže nie vládnych inštitúcií ani parlamentných inštitúcií.

  Myslím, že je dôležité toto povedať v diskusii, aká sa viedla k tomuto návrhu zákona. Preto ja som presvedčená, že je vecne správne zúženie imunity poslancov aj zúženie imunity sudcov v rozsahu, ako je to navrhnuté, a že je vecne správne, keď sú ústavnoprávne garancie nastavené pre všetkých ústavných činiteľov rovnako. To je vecná rovina, to je odborná rovina.

  Ja si uvedomujem, že dnes o tomto návrhu rozhoduje parlament, zákonodarný zbor, ktorý je zároveň politickým orgánom, a rozhodnutie, ktoré dnes bude prijaté, je rozhodnutím politickým. A v záujme dobrého politického rozhodnutia ja rozumiem aj argumentom, aby v záujme priechodnosti zúženia poslaneckej imunity bola vyňatá sudcovská imunita za predpokladu, že táto téma nezostane zatvorená pre tento parlament a tento parlament bude otvorený diskusii na túto tému aj v budúcnosti.

  Cítila som za potrebné to povedať, pretože som sa viackrát verejne vyjadrovala, že za týmto návrhom stojím. Ale, opakujem, dnes je návrh na zúženie poslaneckej aj sudcovskej imunity politickým rozhodnutím tohto parlamentu, ktorý dá signál verejnosti, v akej miere má záujem postaviť svoje postavenie v otázkach, ktoré nesúvisia so slobodným výkonom poslaneckého mandátu a slobodným výkonom rozhodovacej činnosti sudcu, na roveň každého jedného občana. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani ministerke, za uvedenie návrhu.

  Teraz poprosím pána poslanca a predsedu ústavnoprávneho výboru Rada Procházku, aby Národnú radu informoval o výsledku prerokovávania návrhu ústavného zákona vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského, ústavnoprávneho, výboru. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. augusta 2010 č. 34 pridelila vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky, na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady okrem Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona.

  Určené výbory prerokovali návrh ústavného zákona v určenej lehote s týmto výsledkom: Ústavnoprávny výbor, mandátový a imunitný výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre kultúru a médiá, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny neprijali platné uznesenie. Návrh nezískal v žiadnom z týchto výborov súhlas potrebnej trojpätinovej väčšiny všetkých členov príslušného výboru, tak ako to vyžaduje čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 53 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.

  Gestorský výbor na návrh spravodajcu hlasoval o záverečnom stanovisku gestorského výboru, ktorým bol nárh vládny návrh novely ústavy schváliť, pričom tento návrh v záverečnom stanovisku nezískal požadovanú trojpätinovú väčšinu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.

  Spoločnú správu výborov Národnej rady preto predkladáme bez takéhoto záverečného odporúčajúceho stanoviska, ale ústavnoprávny výbor ju požadovanou väčšinou schválil uznesením zo 6. septembra 2010 č. 27. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.

  Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem informovať, že som nedostal žiadne písomné prihlášky. Pýtam sa preto, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Pán poslanec Glváč a Maďarič. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Glváč.

 • Vážené vedenie schôdze, vážené poslankyne, vážení poslanci, hoci o tejto téme už sa narozprávalo strašne veľa, dovolím si pár poznámok týkajúcich sa imunity, a to v prvom rade poslaneckej imunity. A potom sa budem venovať imunite sudcovskej.

  Veľká väčšina z vás, najmä starších kolegov si uvedomuje, že prijatím tohto zákona by boli nabúrané základné ústavné princípy Slovenskej republiky a stratila by sa vyváženosť trojdelenia moci v prospech výkonnej moci voči zákonodarnej a súdnej. Počúvame to všade, aj v útrobách parlamentu, a povedzme si to otvorene, ako sa stretávame. A myslím si, že poslanci vládnej koalície nie sú úprimní v tomto. A čakám, že sa vyjadria v rozprave, pretože nás potľapkávajú po pleciach a rozprávajú, že: "Nemôžeme si vziať našu imunitu, je to na vás zo Smeru, my si to nemôžeme dovoliť, musíme držať vládnu koalíciu." Tak sa k tomu otvorene postavte a nájdite si aspoň naozaj tie základné veci, ktoré vám vadia na tomto zákone. Kľudne ich môžem pomenovať. Dokladom mojich slov bolo i rokovanie v niektorých výboroch. A myslím si, že všetci viete, o čom hovorím.

  Ak tu včera niekto hovoril o kultúrnom barbarstve v spojitosti s inou témou, s čím nemôžem súhlasiť, nakoľko kultúra nie je merateľná veličina, tak tento návrh je právne barbarstvo a útok na demokraciu na Slovensku, aký tu snáď ešte nebol. Všetci to, samozrejme, berieme len populisticky možnože, lebo nám idú brať nejakú imunitu. Naozaj mi nejde o svoju imunitu. Pochopíte to možno, keď budem hovoriť o imunite súdov. V prípade jeho prijatia sa tu môže totižto stať, že zákony a rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky budú prijímané na základe osobných rozhodnutí ľudí z výkonnej moci, napr. policajta stojaceho pri Štefánke, kde pri dôležitom rozhodnutí alebo rozhodovaní v Národnej rade si vás dvoch, jedného, štyroch, piatich odchytí, a budete mať problémy dostaviť sa na rokovanie Národnej rady, alebo iného obyčajného policajta, teda výkonnej moci, ktorý si takto zastaví a zoberie na paškál na x hodín, či 24, 48, 76 sudcu, ktorý má rozhodnúť o väzbe alebo neväzbe závažného zločinca, ktorý, samozrejme, keď mu uplynie lehota, môže zdrhnúť a vyhnúť sa trestnému stíhaniu. To znamená, výkonná moc má prednosť pred zákonodarnou, súdnou?

  Príkladom, a nebudem používať tak ako pani ministerka alebo štátna tajomníčka na výbore, len aby to bolo pekné, príklady z Bulharska, Rumunska, hoci som ju musel upozorniť, že máme napr. aj v Čechách nejakým spôsobom upravenú imunitu, sú Čechy. Pamätáme si, ako bol zvolený prezident Havel? Páni poslanci vládnej koalície, uvedomujete si to, ako bol zvolený prezident Havel, akým podobným spôsobom, ako je to upravené vo Veľkej Británii dnes? Tak neuvádzajme, aby sa to ľahšie zapáčilo ľuďom, len Bulharsko, Rumunsko. Poučme sa aj z takýchto príkladov a nerobme len populistické rozhodnutia, lebo si myslíme, že ľuďom sa to páči, že zoberieme tým poslancom tú ich nejakým spôsobom

  nadradenú možnosť alebo nadradené niečo, čo ostatní ľudia nemajú, a to je imunita, chápané cez, že môžu ísť rýchlejšie ako ostatní obyčajní ľudia.

  Teraz pár poznámok k súčasnej právnej úprave imunity sudcov, čo je podľa mňa ešte dôležitejšie ako imunita v niektorých prípadoch, ako je ponímaná nezmyselne, či môžeme ísť šesťdesiatkou alebo sedemdesiatkou a či nás môžu alebo nemôžu pokutovať.

  Podľa § 136 ods. 3 dáva súhlas na trestné stíhanie alebo vzatie do väzby súdu a generálneho prokurátora Ústavný súd Slovenskej republiky. Chcem upozorniť každého, kto rozprával aj na výboroch o prokurátorskej imunite, žiadna neexistuje. Na viacerých výboroch sme sa bavili, čo s prokurátorskou imunitou, žiadna nie je. Ak Ústavný súd odoprie trestné stíhanie alebo vzatie do väzby, je to počas trvania funkcie sudcu Ústavného súdu alebo funkcie sudcu alebo funkcie generálneho prokurátora podľa čl. 136 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky vylúčené.

  Podľa čl. 145 ods. 2 druhej vety Ústavy Slovenskej republiky v splnomocňovacom ustanovení ústavodarca delegoval úpravu rozsahu imunity sudcov na zákonodarcu, to znamená, rozsah imunity sudcov ustanoví zákon. Ide o zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 29 ods. 1 tohto zákona "za rozhodovanie nemožno sudcu ani prísediaceho stíhať, a to ani po zániku ich funkcií".

  Podľa § 74 ods. 2 písm. e) zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, ak príslušný orgán oznámi predsedovi Ústavného súdu, že žiada Ústavný súd o vydanie súhlasu na trestné stíhanie alebo na vzatie do väzby sudcu alebo generálneho prokurátora Slovenskej republiky, predsedu Ústavného súdu, prerokuje žiadosť a rozhodne o žiadosti príslušného orgánu, pričom umožní osobe, ktorej sa žiadosť týka, vyjadriť sa o veci. Ak sa žiadosť týka sudcu Ústavného súdu, ten nehlasuje.

  Ústavný súd Slovenskej republiky od svojho vzniku rozhodoval podľa čl. 136 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky už niekoľkokrát. Podotýkam, vo všetkých prípadoch bol navrhovateľom generálny prokurátor. Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý je najvyšším garantom ústavnosti, zákonnosti a objektívnosti celého procesu, pri rozhodovaní o takýchto žiadostiach dôsledne skúma, či sú splnené nevyhnutné podmienky na udelenie súhlasu na trestné stíhanie. Ústavný súd v takýchto prípadoch ešte nikdy nezlyhal a konanie vždy v zmysle Ústavy Slovenskej republiky bolo vykonané. Štatisticky vydal súhlas na trestné stíhanie viackrát ako nesúhlas, 10 : 8.

  Prečo spomínam terajšiu právnu úpravu imunity a jej mechanizmus u sudcov Ústavného súdu a generálneho prokurátora? Z jednoduchého dôvodu. Podľa môjho názoru je vyhovujúca, funkčná a nedá sa zneužiť, resp. veľmi ťažko sa dá zneužiť. Keby sme ju zrušili, tak mechanizmus, ktorý príde, sa dá ďaleko rýchlejšie a viac zneužiť ako ten, čo existuje. Súčasný kontrolný mechanizmu dáva sudcovi dostatočnú ochranu pred krivým obvinením a pred svojvôľou policajných orgánov, o návrhoch ktorých sudca môže rozhodovať. Ak by bol schválený navrhnutý model, mohol by ktorýkoľvek policajný vyšetrovateľ aj na najnižšej úrovni kedykoľvek začať trestné stíhanie sudcu, ministerka spravodlivosti by mohla okamžite sudcovi pozastaviť výkon funkcie sudcu. Vzniká tak riziko, že by sa nástroje trestného práva stali prostriedkom na odstránenie nezávislého zákonného sudcu a personálne zmeny na akomkoľvek stupni súdnej moci.

  Treba si uvedomiť, vážené kolegyne a kolegovia, že sudcovská imunita nie je výsadou sudcov, je to právo občana na spravodlivý súdny proces, na zákonného sudcu a na to, aby sudca nebol zastrašovaný politickou ani inou štátnou mocou. A toto je naša najväčšia obava, prečo za takýto zákon nemôžeme zahlasovať. Jej cieľom je zabezpečiť ochranu sudcov ako zástupcov štátu v štátnych orgánoch, súdoch, a tým následne zabezpečiť slobodné a nezávislé rozhodovanie súdov. Jej úlohou je zaistiť sudcovi nezávislosť, predovšetkým od výkonnej moci, a jeho sudcovskú právomoc slobodne zaisťovať a zaisťovať tak právo len na základe zákona.

  Rovnako si treba uvedomiť, vážené dámy a páni, že účelom imunity sudcu nie je vytvoriť nejakú osobitnú kategóriu nadobčanov, na ktorých sa vzťahujú zákony, ale naopak, účelom je ochrana sudcu pred zneužitím práva stíhať trestné činy a priestupky a používaním nátlaku prostriedkami trestného práva, používaním donucovacích prostriedkov, na ktoré sú oprávnené príslušné orgány výkonnej moci. Stále podotýkam, uvedomme si trojdelenie moci na výkonnú, súdnu a zákonodarnú.

  Slovenská republika je podľa čl. 1 ods. 1 ústavy demokratický a právny štát. Podľa môjho názoru za súčasť princípu právneho štátu možno považovať aj sudcovskú nezávislosť, ktorej súčasťou je tiež trestnoprávna sudcovská imunita a imunita v rozhodovacej činnosti. Vzhľadom na to, že ide o najvyššie ústavné princípy, je podľa mňa potrebné a nevyhnutné, aby zásah do imunity sudcu bol pod ochranou nezávislého a nestranného Ústavného súdu. Iba Ústavný súd môže dať predchádzajúci súhlas so začatím trestného stíhania sudcu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Glváča siedmi páni poslanci, posledný pán poslanec Jasaň. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Gábor Gál.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, bohužiaľ, mne sa nepodarilo včas sa prihlásiť do rozpravy, mal som pôvodne takýto zámer, aby som vedel vyjadriť svoj názor, keďže ste ma vo svojom vystúpení aj vyzvali, aby sme sa tiež ako koaliční poslanci vyjadrili. Tak veľmi v krátkosti.

  Trestnoprávna imunita je nám, tak ako je, na nič. Po uplynutí nášho mandátu orgány činné v trestnom konaní aj tak môžu pokračovať v trestnom stíhaní, trestný čin sa za ten čas nepremlčiava. Čiže v tomto nikoho z nás neochráni.

  Druhá vec je, že keď je poslanec obmedzený kvôli nejakému trestnému činu vo svojej osobnej slobode, tak aj tak na to potrebuje orgán činný v trestnom konaní, súhlas parlamentu. Čiže tá osobná sloboda nemôže byť bez súhlasu Národnej rady obmedzená.

  A do tretice, verte mi, ako predseda mandátového a imunitného výboru budem sa snažiť, aby u každého verejného činiteľa alebo teda poslanca, ktorý bude podozrivý zo spáchania trestného činu, bolo umožnené orgánom činným v trestnom konaní, aby v tomto konaní pokračovali aj počas jeho mandátu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ja som už vystúpil v rozprave k prvému čítaniu. Takže necítim potrebu opakovať tie argumenty. Ale tiež by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo pán poslanec Glváč povedal.

  V prvom rade by som chcel oceniť, že najmä v prvej časti svojho vystúpenia pán poslanec na rozdiel od mnohých iných poslancov naozaj bol veľmi transparentný. A v podstate veľmi transparentne povedal, že imunita je dobrá taká, aká je, a netreba ju meniť pre poslancov ani pre sudcov. A je mi ľúto, že potom v druhej časti svojej rozpravy sa uchýlil k rôznym takým ďalším kľučkám, ktorými, by som povedal, toto svoje veľmi otvorené a poctivé posolstvo trošku naštrbil. Takže tým pádom ja si cením, že zástupca strany Smer otvorene hovorí, že je to dobré, tak ako to je a nemeňme to a nielen pre sudcov, ale aj pre poslancov.

  Druhá vec, ktorú by som povedal, je že, každý inštitút má nejakú svoju históriu. A keď inštitút funguje dobre, nie je potreba ho meniť. To, že dneska tu rušíme poslaneckú imunitu, je dôsledkom, aktom mnohých poslancov pred nami vrátane teda niektorých z nás.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ste ma vypli. No keď ste nepustili stíhanie pána poslanca Kvorku, keď ste nepustili stíhanie mnohých iných poslancov, ktorí nemali nič spoločné s výkonom poslaneckého mandátu, za ich trestné činy, alebo teda údajné trestné činy, tak ste nás dostali do situácie, kde dneska nemôžeme nehlasovať za zrušenie imunity, pretože bola evidentne zneužívaná v minulosti opakovane mnohými poslancami.

  A tretia vec, čo by som povedal na záver. Ono sa ľahko obviňuje, kto vás potľapkáva po pleci. Ja neviem, kto vás potľapkáva po pleci ani vás nechcem v tomto smere sledovať, ale v parlamente každý nakoniec vyjadrí svoj záväzný názor hlasovaním, všetko ostatné sú len reči. Takže pozrime sa, keď skončí toto hlasovanie, kto ako hlasoval, podľa toho hodnoťme postoj politických strán aj poslancov, pretože to je tá jediná relevantná vec. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec, tiež som chcel reagovať na to obvinenie z neúprimnosti. Naozaj nie je dôležité, kto čo hovorí, komu kto potľapkáva po pleci. To sú reči, dôležité sú skutky. Skutky budú hlasovanie. A tie ukážu, aký majú postoj k zrušeniu imunity poslanci vládnej koalície, ale aj ukážu, aký majú postoj k zrušeniu imunity aj poslanci opozície. Všetky tie reči o imunite sudcov, o tom, že máme počkať na referendum, o tom, čo sa nám stane cestou do práce a ako nás budú pri Štefánke odchytávať, to všetko sú z vašej strany len zámienky. Myslím si, že je poctivejšie povedať rovno, že nechcete rušiť imunitu a nehľadať si zámienky a nevyhovárať sa. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Začal by som múdroslovím Vtáka poznáš po perí, strom po ovocí a, voľne dodávam, poslanca po hlasovaní, ako tu už zaznelo z úst predrečníkov.

  Pán poslanec Glváč povedal, že mu nejde o jeho imunitu. Tu nikomu nejde o jeho imunitu, ale sumárne sú mnohí, ktorým nejde o ich imunitu, proti tomu, aby o ňu prišli. To, že niekto nebude mať neprimeranú trestnoprávnu imunitu, nevnímam na rozdiel od poslanca Glváča ako právne barbarstvo, a to, že budem za múrmi parlamentu rovný všetkým občanom, nie je ohrozenie mojej zákonodarnej činnosti. Ja sa právom nestaviam do pozície blízkej ľudu, len pre ľud a všetko pre ľud, ja som normálny občan a nebojím sa mať rovnakú imunitu ako normálny občan.

 • Pán predseda parlamentu Sulík. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán Glváč, no obhajujete imunitu sudcov. Váš predseda pán Fico sa zároveň vyjadril, že s imunitou poslancov viac-menej problém nemá, teda so zrušením tejto imunity. No a taktiež sa prikláňam k mojim kolegom, ktorí vravia, že rečí sa dá povedať veľmi veľa, ale rozhoduje to hlasovanie a rozhodujú skutky.

  Ja vás teraz tu vyzývam, predložte pozmeňujúci návrh na vyňatie sudcovskej imunity. Tiež by som nepovedal, že všetci poslanci koaliční sú nadšení, že sa má imunita zrušiť, aby som teda sa netváril, že vždy to bolo tak, že my áno a vy nie a predtým naopak, ale veď poďte do toho. Predložte pozmeňujúci návrh na vyňatie sudcovskej imunity a potom uvidíme, kto tu len rozpráva a kto je ochotný stlačiť gombík za dobrú vec. Čiže, nech sa páči, keď máte tú odvahu. A ja budem hlasovať za váš návrh a potom budem hlasovať za zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov. Čiže rukavica je hodená.

 • Pán poslanec Glváč, ja takisto sa pripájam k predrečníkovi môjmu. Ďakujem vám za vašu úprimnosť, nečakal som, priznám sa, že takto verejne v podstate usvedčíte vášho predsedu z klamstva. Ten totiž už niekoľko mesiacov zavádza celú slovenskú verejnosť, že v podstate on a Smer nemá problém so zrušením poslaneckej imunity. Z vášho vystúpenia jednoznačne vyplynulo, že vy osobne, a myslím si teda, tým pádom je to aj názor ostatných poslancov Smeru, ste jednoznačne proti zrušeniu poslaneckej imunity. A tým pádom celé to divadlo vášho predsedu Fica o tom, že bude hlasovať za, keď to bude po referende, o tom, že bude hlasovať za zrušenie poslaneckej imunity, keď to bude oddelené od imunity sudcov ap., je naozaj jedno veľké trápne divadlo. A naozaj ďakujem vám za úprimnosť, že ste úprimne dokázali vyjadriť to, čo si myslíte. A naozaj som to nečakal.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Glváč, myslím si, že súhlasím s vami, že predkladateľom ani tak nejde o obsah tohto zákona, ale ako o čas, kedy bol podaný a kedy sa o ňom diskutuje. Teda je to len naozaj politický populizmus. A ak by ste to mysleli s tým obsahom zákona naozaj vážne, tak kľudne by ste počkali na referendum, predložili tento návrh zákona na budúce rokovanie ctenej snemovne, kde by sme videli výsledok toho, čo občania podľa vás naozaj chcú, a mohli by sme kľudne o tom hlasovať. Čoho sa bojíte? Že ste si to len tak vymysleli pred voľbami a krátko po voľbách?

  A nakoniec či niekto imunitu zneužije alebo nezneužije, je to vec jeho svedomia. A hociktorý z nás ak sa dopustí akéhokoľvek priestupku alebo trestného činu, či tú imunitu má alebo nemá, sa dosť znemožní pred celým Slovenskom. Takže, o čom sa tu bavíme? Ďakujem.

 • Pán poslanec Glváč chce reagovať na faktické poznámky pánov poslancov.

 • Ďakujem. Potreboval by som strašne veľa času, lebo ideme rýchle.

  Pán Matovič, vôbec ma neprekvapuje, že rozumiete aj tomuto, tak ako jadrovým elektrárňam, všetkému. V prvom rade nikoho som neusvedčil. Od začiatku tvrdíme, aj v minulom období, že to treba riešiť komplexne, lebo akoukoľvek inou zmenou alebo zlučovaním a obmedzovaním súdnej a výkonnej alebo súdnej a takej a zákonodarnej jedna tá nožička môže byť nižšia a mohlo by dôjsť k nevyváženému prostrediu.

  Pán Dostál aj iní, vôbec, ale vôbec sa nebránim tomu, že by som mal povedať, že s týmto návrhom nikdy nebudem súhlasiť, gro je obmedzenie súdnej imunity, ale aj poslaneckej, ale nie kvôli tomu, že by som mal problém. Koľkokrát bol vydaný poslanec a koľkokrát bol usvedčený? Hovoríte tu o Kvorkovi. Však Kvorku si stíhajte kľudne, máte ministra vnútra. Keď ho usvedčia, nie je žiadny problém, skončila doba, keď bol poslancom, dneska máte na to možnosť, nikto ho nebráni.

  Ďalej, páni poslanci z OKS, ešte vy rozumiete aj koňom, aj imunite, aj všetkému, aj umeniu, nech sa páči, ale ja hovorím len o tom, že keď chcete riešiť takýto závažný problém, ktorý naozaj môže mať ďalekosiahle následky, môžu nastať rôzne zmeny, ktoré dneska nevieme si ani predvídať, tak treba si naozaj sadnúť a naozaj to riešiť komplexne, nie tu nejakým populistickým návrhom, pričom to je jedno, či to navrhol taký alebo onaký poslanec.

  Pani ministerka, mal som ešte viacej poznámok. Na otázku pani vašej štátnej tajomníčke, keď som sa jej opýtal na výbore, že čo mala na mysli pani premiérka, keď nám ponúkla, že o sudcovskej imunite je ochotná rozprávať, a sľúbila to nášmu pánovi predsedovi, tak povedala, že ju politické dohody nezaujímajú, že toto je odborný návrh. Tak ja vám odborne na toto odpovedám, že ja toto nemôžem...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Posledným prihláseným do rozpravy je pán poslanec Maďarič. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, pani ministerka, pán predkladateľ, zásadné zúženie poslaneckej, sudcovskej imunity

 • Prečo nie aj prokurátorov?

 • je otázka určite mimoriadne odborná a určite aj politická, ako sa tu zmienila pani ministerka.

  Dovoľte, aby som sa venoval najprv tomu politickému rozmeru. Strany vládnej koalície si dali túto otázku, tento cieľ do programového vyhlásenia vlády, čo je, samozrejme, legitímne, z ich pohľadu správne a prospešné. Samozrejme, si určite boli vedomí toho, že na to potrebujú ústavnú väčšinu, ktorou nedisponujú. Preto bolo asi z ich pohľadu dôležité získať na to politickú vôľu a spoluprácu opozície. Postupovali však spôsobom, ktorý by som chcel pripomenúť. A tým, že koaličné strany po voľbách neboli ani len ochotné sa formálne stretnúť s najväčšou opozičnou stranou, takýmto spôsobom sa určite tá politická vôľa na ústavné zmeny, a toto nie je jediná zásadná, ktorú ste si dali do programového vyhlásenia vlády, nezískava.

  Viackrát som počul argumenty, že vlastne nejaké rokovania a takéto politické ani nie sú potrebné, pretože o imunite tento parlament alebo predošlý, to znamená aj strany, ktoré sú dnes v tomto parlamente, už ixkrát rokoval. A padali tu takéto návrhy na rôzne formy zúženia imunity poslancov. Je však faktom, že vy predkladáte aj zásadné zúženie imunity sudcov. A ja si nepamätám, že by sa z politického, ale aj odborného hľadiska viedli nejaké politické alebo odborné rokovania v minulosti o tejto otázke. Takže si myslím, že bolo potrebné iným spôsobom pristúpiť k opozičným stranám a rokovať o tejto otázke aj politicky.

  Súčasne bude sa konať 18. septembra o pár dní referendum, ktoré bude v určitom zmysle sa obracať na občanov aj s otázkou imunity. A vy, demokrati, chcete predbehnúť vôľu ľudí. Nezdá sa mi to v tejto súvislosti veľmi demokratické. Navyše, neviem, ako sa staviate k prísľubu premiérky Radičovej, že je ochotná, aby sa tento návrh v druhom čítaní prerokovával až po 18. septembri. Zrejme si ona uvedomuje jednak úskalie toho, že nemáte v tejto chvíli ústavnú väčšinu, a aj úskalie toho, že keď už raz ste ľudí k referendu dostali, je slušné, ešte prv ako prijme nejaké rozhodnutie tento parlament, nechať aj ľuďom, nech v priamej demokracii sa k tejto otázke postavia.

  Predkladáte návrh na zásadné zúženie imunity sudcov a poslancov zároveň s veľmi vážnymi vyhrážkami voči opozícii. Viackrát bol zmieňovaný výrok pána predsedu Sulíka o tom, že líder opozície pôjde do kriminálu. Ale v tejto sále, a nielen v tejto sále, sa to často hemží vyjadreniami o tom, že my sme všetci zlodeji, že my sme len kradli. To znamená, že aj my asi patríme do kriminálu. To takisto sa mi nezdá ako veľmi dobré východisko na zásadné zužovanie imunity poslancov. Ak teda máte naozaj úprimný záujem o zásadné zúženie imunity, a bolo tu už naznačované, že zrejme máte pochybnosti, že aj vo vašich vlastných radoch sú poslanci, ktorí s tým asi majú problémy, tak ste z hľadiska politického postupovali veľmi zle.

  Často som počul, že ste hovorili, že zúženie imunity je o dôveryhodnosti politikov v očiach občanov, že chcete týmto zvýšiť dôveryhodnosť politikov v očiach občanov. Lenže týmto postupom, aký som tu rekapituloval, ste vy v našich očiach mimoriadne nedôveryhodní. To je tá stránka politická.

  Z hľadiska odborného sme s vami pripravení o týchto otázkach diskutovať po konaní referenda. Ďakujem pekne.

 • Osem pánov poslancov. Končím možnosť. Páni poslanci, neskúšajme sa. Pán poslanec Senko bol posledný prihlásený s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Čaplovič.

 • Omylom som stlačil P-čko. Ja sa ospravedlňujem tým, ktorých som predbehol s faktickou poznámkou. Plne sa stotožňujem s tým, čo povedal môj kolega Marek Maďarič. Viete, že človek osobne nemá problémy s imunitou, ale to, čo sa deje za posledné dva mesiace, pre mňa vyvoláva isté nebezpečenstvá, ktoré sa tu objavujú. A ja som povedal jasne aj pánu Matovičovi, ktorý sa teraz o chvíľu znovu prihlási ako najmúdrejší z najmúdrejších, ktorý rozumie všetkému na tomto svete božom, že tento návrh bol šitý horúcou ihlou, príliš rýchlo a máme desať dní do referenda. A, pán predsedajúci: "Vox populi – vox Dei." ("Hlas ľudu je hlas boží.") Počkajme si na referendum. Ďakujem pekne.

 • Dovolím si najprv a hneď reagovať na pána Čaploviča, aby som nemusel sa do rozpravy hlásiť. Pán Čaplovič, toto je vrchol.

 • Pán predseda, musíte reagovať na pána poslanca Maďariča.

 • O. k., veď, v poriadku, tak potom zrejme využijem možnosť sa prihlásiť a budem potom reagovať na pána Čaploviča. Pán Maďarič, opäť vyzývam vás a vašich kolegov zo Smeru, poďte, majte tú odvahu, máte posledných možnože 15 minút, dokým bude ukončená rozprava, dajte pozmeňujúci návrh na vyňatie sudcovskej imunity a ukáže sa, kto tu varí z vody, kto to myslí vážne. Poďte do toho, hrdinovia, nech sa páči. Toľko rozpráva váš predseda o tom, že jemu ukrutne záleží na tých sudcoch, že on ako vie žiť s tým a vie si predstaviť, že sa zruší imunita.

  To, čo tu odznelo, že ten návrh bol šitý horúcou ihlou. Veď to je presne ten istý návrh, čo už raz bol predložený, prediskutovaný, čo už treba len teraz schváliť. Tak poďte do toho. Poďte a uvidíme, kto tu varí z vody, kto tu "tliacha" naprázdno a kto je ochotný stlačiť v rozhodujúcej chvíli gombík. Takže opakujem moju výzvu a dúfam, že teda máte toľko odvahy a niečo s tým spravíte.

 • Poďte na férovku.

  Pán poslanec Blanár.

 • Plne sa stotožňujem, pán poslanec Maďarič, s tým, čo ste povedali. A keď vás teraz vyzýval predseda parlamentu, aby ste urobili to gesto, potom si kladiem otázku, načo vlastne to referendum ste usporiadali, veď vy sa priamo tu priznávate, že vám vôbec nezáleží na tom, čo ľudia povedia. Vy ste ho len urobili kvôli tomu, aby ste sa ľuďom zapáčili pred voľbami.

 • Pán poslanec, aj vy, na pána poslanca Maďariča.

 • A potom hovoríte o niečom, čo vôbec s tým nesúvisí. Ja chcem povedať, pán poslanec Maďarič, že referendum pre týchto poslancov, ktorí ho zorganizovali, nie je vôbec dôležité a zaujímavé. Dúfam, že to bolo reagované na pána poslanca Maďariča, pán predsedajúci.

 • Pán poslanec, neviem, na čo sa tu stále hráte. A také, mi to pripadá úplne detinské, že teda pán predseda Fico vám vymyslel nejakú výhovorku, že teda budete sa baviť o zrušení imunity až po referende. Nedokážete si vymyslieť niečo iné. Stále dokolečka to opakujete. Vy ako si myslíte, že ľudia v referende budú hlasovať za zachovanie poslaneckej imunity? Alebo ten názor, keďže ste urobili všetko preto, aby na referendum neprišlo dosť ľudí, ten názor väčšinový, ktorí ľudia vyjadria v referende, vy nebudete považovať za smerodajný? Nebudete ho považovať za vox populi? Prečo sa tu tvárite, že teda nech je to až po referende? Tí ľudia v referende jednoznačne chcú vám zrušiť imunitu, tak im to uľahčite a zrušte ju teraz. pomôžte nám ostatným vám ju zrušiť a nebuďte zbabelci a neskrývajte sa tu za primitívne, trápne, detinské výhovorky.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Pán poslanec Maďarič, ja som v tomto parlamente nováčik a keď som kandidoval do Národnej rady, tak som tvrdil v kampani a tvrdím to aj teraz ako osoba, nepotrebujem žiadnu imunitu. Čomu však nerozumiem ako nováčik, je, že mesiac tu rokujeme o predloženom zákone vo výboroch aj teraz v pléne, mesiac ste vy odborníci mali dostatok času a priestoru na to, aby ste predložili kvalifikovaný pozmeňujúci návrh, a nie je. Keď vám vadí imunita, zrušenie imunity sudcov, ja vám tu z tohto miesta hovorím, že keby ste takto predložili návrh tak, ako hovoríte, že sa tomu rozumiete, zahlasoval by som za zrušenie imunity vrátane vášho pozmeňujúceho návrhu. Čiže prestaňte tu robiť politiku, prestaňte vťahovať referendum, prestaňte vťahovať občana do tejto debaty, ale urobte to, čo by ste mali vedieť, keď ste odborníci, predložte pozmeňujúci návrh, tak ako pri inom bode rokovania predložil váš poslanec, poslanec Ondruš, pozmeňujúci návrh. Ešte raz opakujem, keby ste ho boli predložili, mesiac sme rokovali o predloženom zákone, ja hovorím za seba, by som váš pozmeňujúci návrh podporil a zahlasoval by som zaň. Ďakujem pekne.

 • Nakoľko musím reagovať na pána Maďariča, tak by som chcel povedať, že súhlasím s pánom Maďaričom, ktorý už v rozprave nesúhlasil s tým, čo povie následne po ňom pán predseda parlamentu Sulík aj pán poslanec Matej.

  Toto je asi najdôležitejší zákon, ktorý zatiaľ je tuná v novom volebnom období, takže ja by som bol opatrný pri tých pozmeňujúcich návrhoch. A zobral by som si dozadu asi mesiac vyjadrenia pani premiérky. A znovu apelujem na to s týmto, ak chcela získať ústavnú väčšinu, ktorá bola deklarovaná, a vedela o nej už v programovom vyhlásení, a upozorňovali sme na to, mala prichádzať ona, lebo je to vaše stanovisko a váš záväzok voči voličom, s návrhmi, aby si získala opozíciu, aby zahlasovala za tento návrh, lebo ja by som tuná mohol hneď dať niekoľko desiatok pozmeňujúcich návrhov vrátane tých, ktoré by zasahovali do iných zákonov, ako sú napr. majáky jednotlivých ministrov, že ich nemajú voziť policajti, mimo silových, ktoré by mohli ohroziť základné funkcie štátu. Ale nemyslím si, že by mal policajt voziť ministra kultúry, ktorý ide večer do divadla alebo kde. A potom sa bavme aj o takýchto zákonoch. Ale je to taký komplex problémov, že to sa nedá riešiť tu. Ale súhlasím s vami naozaj, že o imunite, a nie je to žiadne zastieranie, poďme sa baviť. Ale poďte sa o tom baviť úprimne. Ale nedovolím, aby jedna z tých troch nožičiek bola urezaná, podrezaná, lebo na to doplatíme možno dneska my, ale o pár rokov možno na to doplatíte vy, lebo naspäť je cesta nemožná. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Ja len jednu kratučkú poznámku. Nechcem vyvolávať nejaké zlé nálady, ale mňa skutočne veľmi prekvapuje, že práve predstavitelia strany Smer hovoria o tom, že počkajme na referendum, lebo pokiaľ mi je známe z médií, tak vlastne váš pán predseda odporúčal svojim voličom na referendum neísť.

 • Hlas z pléna.

 • No áno, len, hovorím, ma to prekvapuje, nič viac.

 • Pán poslanec, nediskutujte s pánmi poslancami.

 • Dobre, to je všetko. Ďakujem.

 • Pán poslanec Senko. Počkajte, pán poslanec. Zapnite pána poslanca Senka.

 • Ďakujem za slovo. Stotožňujem sa s tým, čo povedal pán poslanec Maďarič. Určite nikto z nás nepochybuje, že medzi verejnosťou je veľmi populárna téma obmedzovania poslaneckej imunity. Dajú sa na tom získavať isté politické body. Dnes ste vy v koalícii, my sme v opozícii, o štyri roky to môže byť naopak, ale imunita má veľký význam hlavne pre opozičných poslancov. Dáva im istú záruku slobodného konania pri výkone a hlavne pri kontrole výkonnej moci. Sú tu skúsenosti v tomto smere aj z krátkej histórie slovenského parlamentarizmu, kedy poslanecká imunita pomáhala pri rôznych konfliktných situáciách. Svojím spôsobom poslanecká imunita zabezpečuje aj funkčnosť zastupiteľského zboru aj justície, poskytuje ochranu pred zneužitím trestného práva voči poslancom, ktorí prijímajú niekedy rozhodnutia alebo mohli by prijímať niektoré rozhodnutia, ktoré sú voči výkonnej moci. O imunite a o jej podobe a rozsahu môžeme ozaj diskutovať donekonečna, ale, opakujem, ona má svoj význam, hlavne pre opozíciu, má isté záruky slobodného výkonu mandátu poslanca a možnosti jeho výkonu bez možnosti istého trestnoprávneho nátlaku. Ďakujem.

 • Vážení predovšetkým koaliční poslanci, ktorí ste na mňa reagovali, dôveryhodnosť politikov spočíva aj v tom, že sľubujú voličom to, čo dokážu splniť. Ak to sami nedokážu splniť, ale chcú byť zodpovední, tak sa snažia si získať spojencov. Ale pre ich získanie sa nemôžu k nim chovať arogantne a nemôžu s nimi nerokovať. Z tohto hľadiska vy ani nie ste dôveryhodní, ani ste sa nechovali zodpovedne.

  Ja sa nehrám na nič v tejto sále, snažím sa hovoriť svoje názory, s ktorými, samozrejme, nemusíte súhlasiť. Mne sa zdá, že niekto iný reagujúci na akékoľvek vystúpenie tu predvádza nejaké hry. A určite to nie sme my, ktorí sme vtiahli do tejto otázky referendum. Referendum tu je. A ak, pán predseda Sulík, hovoríte mne a mojim kolegom, poďte do toho, súčasne povedzte vašim voličom, choďte od toho. Tak buď my, alebo referendum, vyberte si. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, o vystúpenie v zmysle § 28 zákona o rokovacom poriadku požiadal pán predseda Národnej rady. Pán predseda, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ctené panie poslankyne, ctení páni poslanci, celkom škoda, že táto zaujímavá debata čoskoro končí, ešte ju tak umelo predlžujem nejakou mojou výsadou teda, že môžem sa do rozpravy kedykoľvek prihlásiť. Ale aj vy budete mať tiež šancu s faktickými poznámkami. Chcem povedať pár vecí a potom ku koncu k vám, pán Maďarič, k tej vašej výzve.

  Tak najprv pán Čaplovič, toto je vrchol pokrytectva, čo ste tu povedali, že my nebudeme hlasovať za zrušenie imunity, lebo si počkáme na referendum. To hovoríte vy, čo vaša strana neodporúča vašim voličom sa toho referenda zúčastniť. Veď vy ste spravili všetko pre to, aby bolo neúspešné. A potom sa môžeme baviť o tom, kto je vlastne na vine, keď sa tu premrhá 7 mil. eur.

  Vravel pán Glváč, že Iveta Radičová mala prísť s návrhmi a veď ona sa mala snažiť o získanie vašich hlasov. Ale veď tuná ide predsa o nejaký vecný návrh. Veď ide o to, že zrušíme imunitu. Tak snáď nebudete ješitný a malicherný len za to, že neprišla pani premiérka? A teda vy ste teraz urazení, že nikto vás neoslovil. Veď na čo to riešite? Veď keď raz s tou vecou súhlasíte, keď to myslíte úprimne, že to chcete spraviť, tak to spravte, zahlasujte za to. Keď máte problém so sudcami, navrhnite ich vyňať a bude to.

  Takisto ten komplex problémov. Neviem, kto to povedal, že Krajcer jazdí s majákom. Ja teda pochybujem, že Krajcer jazdí s majákom. Ja som, čo som tie dva mesiace a tri dni vo funkcii predsedu parlamentu, nešiel s majákom ani raz. Ja dodržujem aj dokonca moji šoféri dodržujú aj pravidlá a podobne. A aký zmysel má, aký dôvod je spájať nejaký maják s imunitou?

  A preto opätovne vás vyzývam, páni poslanci, posledných pár minút máte na to, ja tu budem dovtedy čakať, keby ste to chceli náhodou spísať a pätnásti podpísať tu to rukou, veď to sú dve minúty. Treba len odvahu. Poďte do toho. Poďte, pozrite sa, sú tu kamery. Dnes večer to bude vo všetkých správach, že poslanci za Smer boli tí hrdinovia, ktorí nabrali odvahu a zrušili imunitu. Nám neostane nič iné, ako pritakávať, a potom uvidíme, čo sa stane.

  A neviem, pán Blanár alebo kto to, alebo pán Maďarič to povedal, že: "No referendum, musím povedať našim voličom od toho neviem čo." Keď dnes zrušíme imunitu, tak ja zajtra vyhlásim, že na toto referendum netreba ísť preto, lebo splnilo svoj účel

 • a konečne dokopalo poslancov Národnej rady, aby si tú imunitu zrušili sami.

  Len pre informáciu vám chcem povedať, jedenástykrát sa za históriu slovenského parlamentu tu diskutuje o imunite. Jedenástykrát hráte divadlo pre občanov, pre voličov, raz jedni, raz druhí, že my chceme, ale nemôžeme, raz pani premiérka nám nedošlo pofúkať bobenko, inokedy som videl hentoho s majákom. Poďte do toho. Poďte, hrdinovia, tu vás vyzývam, keď máte odvahu, napíšte ten pitomý papier, vyjmeme tú sudcovskú imunitu von, dáte 90 hlasov spolu s nami, o 20 minút neskôr môžeme odhlasovať zrušenie poslaneckej imunity. Poďte!

 • Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Pán poslanec Jasaň posledný.

  Pán poslanec Čaplovič, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, pri všetkej úcte k vašej funkcii si vyprosím tieto poznámky, čo ste povedali na moju osobu. Pri všetkej úcte k vašej funkcii, vy ste zdehonestovali a spolitizovali referendum a teraz pred chvíľou ste povedali slová, ktoré ďalej, ďalej zdehonestovali referendum na desaťročia v Slovenskej republike, tým, čo ste vyhlásili v súvislosti s tým, že nechoďte do referenda občania, keď my schválime terajšiu novelu ústavného zákona Slovenskej republiky. Ďakujem vám pekne za takýto príklad demokracie a spolitizovania referenda. Ďakujem veľmi pekne.

 • Skĺzlo sa to trošku do inej roviny. Pán predseda, pani premiérka nepoužíva nie "pofúkaj bobenko", ale "podrž balónik". To teda, aby sme si povedali.

  Ale vy ste niečo predložili. My musíme aj s tým, zlým vecným návrhom súhlasiť? Aj keby sme súhlasili s obsahom, ale ak to má byť kontraproduktívne, nejakým spôsobom nevyvážené, my s tým musíme súhlasiť? Nieže my máme dávať návrhy, keď je to zlé od piky, vy musíte to upravovať a vy musíte rokovať. Tak to nehádžte na nás.

  A nepochopili ste vôbec nič. Som povedal, 10, 100 vám vymyslím dôvodov, čo by som pozmenil z tohto návrhu. A nie sú to majáky, to je jeden dôvod, ktorý ma momentálne napadol. A ostatné otázky v referende sú načo potom. To znamená, celé je to o imunite, celé vaše referendum, tých 7 mil. To ste radšej mohli rokovať. Ďakujem.

 • Pán predseda, ďakujem, že si nastavil zrkadlo poslancom Smeru. Naozaj toto hlasovanie, ktoré čochvíľa príde, ukáže, ako naozaj im ide o to, aby boli rovní si so svojimi voličmi, alebo teda že či chcú stáť oni na tom piedestáli a že tí ľudia budú tam tí malinkí, ktorí budú niekde chodiť a budú mať jediné právo raz za štyri roky prísť oblbnutí k voľbám a hlasovať za správny smer.

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda parlamentu, už včera som sa o vás zmienil vo svojom vystúpení, že nepoznáte slovo etika. Teraz týmto svojím vyjadrením ste to len dokázali, svojím osočovaním, používaním termínu ako vrchol pokrytectva, ak to vraj myslíme úprimne a tak ďalej. Viete čo, pán predseda? Vy svojím superliberalistickým postojom viete iba každého osočovať, kto má iný názor ako vy, takže taká je pravda, čím dlhšie budete na poste predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, tým to bude horšie s naším parlamentom, verte mi.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda parlamentu, som veľmi rád, že svojím vystúpením ste ukázali, kto tu "tliacha". No "tliachajú" asi tí, ktorí pred voľbami niečo sľúbili a teraz nevedia, čo s tým. Je to váš problém, nie je to náš problém. To po prvé.

 • A po druhé. Používate výrazy ako primitívne, trápne. Viete, tak sa správal jeden z vašich poslancov, ktorý dal na verejnosti najavo, že bol korumpovaný. A čo urobil? Správal sa zbabelo a primitívne. Vyriešte si problémy vo vašom klube a potom urážajte iných. Ďakujem.

 • No pán Kolesík sa prihlásil po uzávierke, pokiaľ si dobre spomínam.

  Pán Čaplovič, pozrite sa, k tomu referendu. Ako môžete vy v jednej vete povedať alebo teda ako môže vaša strana povedať, voliči nechoďte tam, a vy zároveň môžete povedať, že no veď ja si počkám na výsledky? Tak, samozrejme, dúfate v to, že nepríde dosť ľudí, aby vám tú imunitu zobrali. A tak to teraz rozprávate.

  Čo sa týka samotného referenda, je tam šesť otázok. Keď sme referendum rozbiehali, tak predsa sme nemohli vedieť, že budeme vo vláde. A dnes vieme nasledovné. Štyri otázky sú vo vládnom programe a z tých dvoch jedna je poslanecká imunita. A keď dnes si tú imunitu zrušíme, tak som pripravený povedať, že referendum splnilo už v predstihu svoj účel, konečne po sedemnástich rokoch slovenskí poslanci došli k rozumu a si tú imunitu vzali, lebo v kútiku duše, v jednom kútiku vedia, že ju nemajú mať, že im nepatrí, v druhom kútiku, samozrejme, by sa jej neradi vzdali.

  Prišiel, vidím, aj váš pán predseda. Pripomínam, že niekoľkokrát povedal, že nemá problém so zrušením poslaneckej imunity, ale len so sudcovskou imunitou. Podajte, prosím vás, pozmeňujúci návrh na vyňatie zrušenia sudcovskej imunity a poďme dnes zrušiť len poslaneckú imunitu. Je to len a len vo vašich rukách, páni poslanci, bez ohľadu na to, či som liberál, či ním nie som, a bez ohľadu na to, čo vy tu vyprávate o liberalizme a neviem čo. Ja viem, že vám sa liberalizmus nepáči. Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Nevidel som, pán podpredseda, ale rešpektujem tvoje právo. Nech sa páči, o vystúpenie podľa § 28 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku požiadal pán podpredseda, pán poslanec Fico. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som zaujal možno aj v mene celého poslaneckého klubu strany Smer – sociálna demokracia, ako aj v mene celej strany stanovisko k tejto problematike.

  Chcel by som urobiť krátky časový rozbor toho, čo sa vlastne stalo v súvislosti so zákonom, ktorý teraz prerokovávame.

  Po prvé chcem veľmi jasne pripomenúť vládnej koalícii, že si veľmi nekorektne dala do programového vyhlásenia vlády celý rad návrhov ústavných zákonov, na ktoré nemá väčšinu. Ak chce, aby tieto zákony boli prijaté, bolo potrebné s opozíciou rokovať a pripraviť si živnú pôdu na to, aby sa takéto ústavné zákony mohli stať slovenskou realitou.

  Po druhé by som chcel povedať, že nikto s nami o imunite, pokiaľ ide o obsah samotného návrhu zákona, nehovoril. Potvrdzujem však, že som dvakrát rokoval s premiérkou Slovenskej republiky s pani Radičovou na túto tému, ale nebola to diskusia obsahová. Bola to diskusia len procedurálna, ako sa k tomuto návrhu zákona postaviť. A môžem vám všetkým teraz pripomenúť, vážené dámy a páni, že pani premiérka v priamom rozhlasovom vysielaní v rozhlasových Sobotných dialógoch vyhlásila, že súhlasí s tým, aby sa o ústavnom zákone, o referende, rokovalo až po 18. septembri, teda po tom, čo prebehne referendum.

  Dvakrát sme sa stretli s pani premiérkou a hovorili sme o možnostiach, ako pripraviť návrh ústavného zákona, keď ste si ho už bez ústavnej väčšiny dali do programového vyhlásenia vlády, aby bola šanca na jeho schválenie. Veľmi jasne sme definovali a povedali sme, že nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby bola zrušená imunita sudcom Slovenskej republiky. A to hovoríme s plnou vážnosťou a plnou zodpovednosťou, pretože ja neverím tandemu, pánovi ministrovi Lipšicovi a pani ministerke Žitňanskej. Začať trestné stíhanie proti sudcovi, ktorý nebude mať imunitu, sa dá, vážené dámy a páni, takto, za sekundu. A takto isto môže ministerka spravodlivosti zastaviť výkon funkcie sudcu, ak sa jej sudca nebude páčiť alebo náhodou sudca bude preberať prípad, na ktorom vládnej koalícii záleží viac ako na nejakom inom prípade. To znamená, pre nás je principiálna požiadavka, že imunita sudcov v zákone nemôže byť.

  Pokiaľ ide o imunitu poslancov Národnej rady, povedal som pani predsedníčke vlády, že nikto s nami o obsahu návrhu ústavného zákona nerokoval a predsa nie je možné len tak prísť do parlamentu s návrhom ústavného zákona, keď nemáte ústavnú väčšinu, bez konzultácií a potom vytvárať tlak a vytvárať obraz, že to je tá zlá opozícia, ktorá nám neumožňuje plniť programové vyhlásenie vlády. Takáto hlúposť tu ešte nikdy nebola, aby sa vládna koalícia vyhovárala na opozíciu, že opozícia jej neumožňuje plniť svoj vlastný program.

  Pani premiérke som povedal a hovorím to aj tu pred vami, odložte hlasovanie, odložte rokovanie o tomto zákone po 18. septembri, po referende, tak ako to bolo povedané aj z úst pani premiérky, a rokujme cez expertné skupiny, ako upraviť imunitu poslancov tak, že to bude aj európske, že to bude aj funkčné, ale že aj bude zachovaná nejaká miera ochrany politikov, predovšetkým opozičných, pred útokmi, ktoré môžu prísť, pretože politický život prináša rôzne situácie. Toto všetko odmietate. Chcete od nás, aby sme slepo zahlasovali za váš návrh ústavného zákona, hoci ste s nami nehovorili, hoci ste sľúbili, že to bude po 18. septembri. Ale čo najmä chcete? Chcete najmä, aby ste voči nám mali nástroj, ktorý umožní kedykoľvek neposlušného opozičného poslanca zlikvidovať.

  Vážené dámy a páni, bol som to ja alebo to bol pán predseda Národnej rady, ktorý pre český denník Lidové noviny vyhlásil "Fico patrí do basy" (titulok v českých novinách)? To znamená, kriminalizácia predstaviteľov opozície je taká, aká tu jednoducho ešte podľa môjho názoru nikdy nebola. A prečo by sme my podporovali vaše návrhy zákonov, ktoré majú smerovať len a len k tomu, aby ste nás prenasledovali, robili nám zle, kriminalizovali nás? Takúto úlohu my určite plniť nebudeme.

  Pán predseda Národnej rady, vy máte jedinú povinnosť, poslať starostom a primátorom list, v ktorom napíšete, že ste klamali v súvislosti s mojou osobou, stiahnuť všetky billboardy, a vás prosím, začnite sa konečne správať v Národnej rade Slovenskej republiky ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky, a nie ako hochštapler. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána podpredsedu. Páni poslanci, neskúšajte, kto bude posledný. Prosím technikov, aby registrovali posledného poslanca, ktorým je pán poslanec Kaliňák. Končím týmto možnosť ďalším poslancom prihlásiť s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Viskupič.

 • Pán expremiér Fico, zároveň pán predseda politickej strany Smer a pán podpredseda parlamentu, vy máte teraz jedinečnú možnosť. Tá argumentácia, ktorú hovoríte, je presne naopak. Vy si teraz môžete pripísať politické body, keďže my sme hovorili o zrušení poslaneckej imunity, môžete si to pripísať vy sami do Smeru, lebo momentálne to stojí na tom, či budete hlasovať za alebo nebudete hlasovať za. Zdá sa mi, že ja nemám problém, keď sa bude komunikovať hocikde vonku, že poslanecká imunita bola zrušená vďaka Smeru. Nemám s tým najmenší problém. Tak sa za to postavte, tak ako ste naznačili gestom, môžete to urobiť práve teraz a takto.

 • Lusknutie prstami.

 • Ďakujem pekne. Pán podpredseda, no umožnili ste nám vrátiť sa do časov pána Mečiara, ktorý tu rovnako búchaval o tento pult ako vy teraz. Zjavne vám chýba tuná jeho pobyt, tak ho musíte nahradiť.

  Ale mám takú obavu, že ste asi, pán predseda, stratili pamäť alebo už absolútne ste stratili hanbu. Viete, ja som Prešovčan, a preto viem, že v Prešove ste mali svoj snem vašej strany, kde ste ako prvý predseda vlády posielali opozíciu do väzenia. Čiže hovoriť o kriminalizácii opozície sa dá hovoriť len v súvislosti s vami, lebo vy ste boli vtedy najvyšším predstaviteľom vlády a vy ste pred televíznymi kamerami a pred stovkami delegátov kriminalizovali opozíciu. Takže chcem vás poprosiť, vaše vlastné skutky nepripisujte iným. Toľko by ste si mohli pamätať, veď nie ste taký starý.

 • Ďakujem pekne. Pán podpredseda Fico, ja by som vám veľmi stručne chcel dve veci povedať.

  Prvá vec je, že ja som na vás vždy rešpektoval to, že ste sa snažili vo svojej politickej dráhe vyvarovať sa rôznych procesných, politických a rétorických kľučiek a snažili ste sa ísť po tom, na čom záleží voličom. Tak by som vás chcel vyzvať aj dnes. Myslíte si, že vašich voličov, našich voličov teraz zaujíma, či je to pred 18. septembrom, po 18. septembri, kto vás oslovil, kto s vami kedy rokoval a podobne? Myslím si, že nie. Myslím si, že je tu nejaká vec, ktorá je buď správna alebo nie je, tak hlasujte za ňu alebo proti nej. Ale naozaj neodchyľujte sa od svojej, by som povedal, pozitívnej stránky a nechoďte do rôznych bočných kľučiek, ktoré nie sú pre vás typické.

  A druhá vec, čo by som rád povedal, je, že pokiaľ ide o posielanie opozície do väzenia, o ktorom ste hovorili, vy veľmi dobre viete, že stačí 76 hlasov dnes na to, aby ktorýkoľvek poslanec bol vydaný na to. To znamená, ak...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Vážený pán poslanec Fico, ja som sledoval zvonka tých 10 rokov tančekov, myslím, zvonka parlamentu, a bez ohľadu na to, o aký typ imunity ide, a bez ohľadu na to, do akej miery je situácia v jednotlivých krajinách, a možnože niekde je rozumnejšie proste alebo niekde možnože je rozumnejšie aj zachovať nejakú imunitu, na verejnosti sa vytvorila práve pre tie politické tančeky, ktoré sa tu desať rokov robia, atmosféra a situácia, že verejnosť proste si žiada zúženie poslaneckej imunity. To je prvý bod.

  Po druhé, vy viete veľmi dobre, že ústavné zúženie imunity, teda trestnoprávne zúženie imunity poslancov, je niečo iné ako priestupková imunita a že referendum, ktoré bude 18. septembra, nie je v rozsahu trestnoprávneho zúženia imunity, ale priestupkovej imunity. Čiže tým, čo vy dnes hovoríte, hovoríte, že odmietate v akomkoľvek prípade zúženie trestnoprávnej imunity poslancov. To treba povedať jasne a jednoducho, lebo o to tu ide v podstate. A v každom prípade môžem povedať to, že ak neprejde toto zúženie imunity a ak nebodaj neprejde referendum, tak presne do polroka a do dňa bude na stole návrh zákona o zúžení priestupkovej imunity. A potom sa ukáže, či vôbec máte záujem o akékoľvek zúženie imunity. Tomu sa nebude dať proste vyhnúť, nebudete sa môcť z toho vykľučkovať. Tak len aby ste to vedeli.

 • Neviem, asi pravdepodobne by som teraz mal povedať všetkým poslancom Smeru, nech sa nadýchnu, ale, tak dobre, tak to poviem. Teda podľa mňa Fico patrí do basy, ak sa ukáže, že hlas podobný Ficovi je Ficov. A práve preto budem s radosťou hlasovať za zrušenie imunity, lebo si nemyslím, že by bolo správne, ak by sa ukázalo, že hlas podobný Ficovi je Ficov, aby tento parlament zbavoval toho človeka imunity a ten človek by sa potom mohol vyhlásiť doživotne za martýra, ktorému niekto ubližuje. Nie, myslím si, že v takej situácii, ak hlas podobný Ficovi bude Ficov, ten človek by mal automaticky do minúty sedieť tam, kde patrí.

 • Áno, pán podpredseda, toto je prejav demokracie zo strany vlády a koaličných strán: "V duchu my navrhneme, vy neprotestujte a hlasujte tak, ako my chceme." Nechcú sa rozprávať, nechcú diskutovať, chcú iba vnucovať, dokonca zavádzať, klamať, ale, bohužiaľ, aj zneužívať ako v priamom prenose pán predseda Sulík listom starostom a primátorom, keď sa neštítil bez súhlasu zneužiť meno a funkciu prezidenta Slovenskej republiky a meno a funkciu predsedu najsilnejšej parlamentnej strany. Toto je demokracia v podaní súčasnej vlády, v podaní súčasných koaličných strán. Motto: "Hlasujte a čušte, milá opozícia, váš názor nás nezaujíma."

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Fico, ako ste tu búchali päsťou a kričali, ja som fakt mala pocit, že mám také déjá vu a že tu stojí predseda HZDS Vladimír Mečiar. Ale ostatní kolegovia ma ubezpečili, že ste to vy.

  Ja by som iba jednu poznámku chcela povedať. A keď hľadáte nejaké motto, to motto by mohlo znieť: Vždy keď nehrozí, že imunita prejde, ste za, a vždy keď hrozí, že by mohlo to zrušenie imunity prejsť, hľadáte dôvody, prečo a ako sa to nedá. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Rád by som zareagoval na pána podpredsedu parlamentu. Referendum ako také bolo zneužité pred voľbami na politický marketing. Po voľbách už nikoho nezaujímalo. A jednou z referendových otázok je aj imunita poslancov. Po voľbách stranu SaS nezaujímalo. A môžeme sa možno hanbiť za to, ako politické strany obsadzujú aj ústrednú referendovú komisiu, kde sú dve politické strany zo šiestich politických strán zastúpené v Národnej rade. Súčasné koaličné strany nezaujíma referendum ani pred uskutočnením referenda, ani tie otázky, pretože zase predložili nejaký návrh ústavného zákona a snažia sa ho pretlačiť ešte pred referendom ako ďalší politický marketing. Nie sú ochotné diskutovať, pretože expertná komisia sa stretla raz a ďalšie jej stretnutie nebude, na expertnú alebo odbornú diskusiu tu asi čas nie je. Ja sa ešte raz chcem opýtať, možno aj touto cestou, ostatných, prečo nie je čas na diskusiu po referende, pretože z inštitútu referenda súčasná vládna koalícia, a aj z tejto témy, ako vidíte, dámy a páni, urobila úbohý politický marketing. Myslím si, že to nie je hodné na to, aby sme sa zaoberali takouto vážnou témou. A najviac ma mrzí úroveň vystúpení niektorých koaličných poslancov, za ktorú sa možno by mali skôr hanbiť. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda parlamentu pán Fico, poviem v šiestich bodoch k vášmu vystúpeniu, po prvé, zavádzate, ste neúprimný a nehovoríte pravdu, po druhé, chcete hlasovať po referende. Prečo? Aby ste mohli povedať, keďže veríte, že referendum bude neúspešné, všetko pre to robíte, že ľudia nechcú vôbec nijaké zužovanie imunity, pretože referendum bude neúspešné. Po tretie, keď hovoríte o manipulácii asi z vlastnej skúsenosti, videli sme, čo dokázal váš bývalý minister spravodlivosti. Po štvrté, pán podpredseda, už ste zabudli, ako ste začiatkom bývalého volebného obdobia sa dohodli s jednou súkromnou bezpečnostnou službou na sledovaní opozičných poslancov? Po piate, pán podpredseda parlamentu, napriek tejto skúsenosti my ako opozícia sme boli ochotní hlasovať za vašimi ľuďmi, vašimi poslancami predloženú novelu ústavy o zúžení poslaneckej imunity. A po šieste, pán podpredseda parlamentu, ak hovoríte, že sme po vás chceli ako koalícia, aby ste hlasovali za náš návrh, aj keď je zlý, vy ste mali možnosť spolu s vašimi poslancami predložiť pozmeňujúce návrhy, nepredložili ste ani jeden. Takže, pán podpredseda parlamentu, zavádzate, ste neúprimný a ešte k tomu aj nehovoríte pravdu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán podpredseda parlamentu, ak pani premiérka vám lživo verejne prisľúbila, že nie je problém odložiť toto hlasovanie na obdobie po konaní referenda, tak je to jednoducho preto, lebo vládna koalícia v skutočnosti nemá záujem na tom, aby imunita bola zrušená. Vládna koalícia dobre pozná náš postoj, že my napriek tomu, že nesúhlasíme s konaním referenda ako takého, odmietame správať sa nedemokraticky a doslova napľuť na inštitút referenda a odmietame preto rozhodovať v parlamente o veci, na ktorú sa pýta štyristotisíc občanov v jednej z referendových otázok bez ohľadu na to, čo hovorí pán poslanec Zajac. Tak ako povedal pán poslanec Pado, je evidentné, že vládna koalícia sama očakáva, že toto referendum nebude úspešné, a preto nebude mať silný argument na to, že občania priorizujú riešenie tohto problému. Z tohto dôvodu vládna koalícia potrebuje, aby sa o tom rozhodovalo teraz. A plne sa spolieha na našu serióznosť a na našu demokratickosť, že odmietame rozhodovať o tejto veci pred referendom. A preto sa spolieha vládna koalícia na to, že táto otázka vďaka našim hlasom nebude vyriešená, pretože, opakujem, vládna koalícia v skutočnosti hrá iba divadlo, tak ako ho hrá s referendom, a nemá záujem na tom, aby imunita bola zrušená, potrebuje len fackovacieho panáka, ktorým sa má stať opozícia.

 • Ďakujem pekne. Rozumiem nervozite niektorých poslancov za SaS. Aj mne by bolo nepríjemné, keby tí blogeri, ktorí ma volili, začali premenovávať stranu Sloboda a Solidarita na stranu amatérov Slovenska, aj ja by som bol z toho nervózny. A naozaj som videl dnes veľkú obhajobu, ako veľmi bojujú, najmä pán predseda Sulík, za tento zákon. Pred chvíľou tu bol veľmi plamenný prejav. Ale to, že ste tak nebojovali za svojich stodvadsať nápadov, ktoré ste hodili do koša a ktorými ste nalákali svoje percentá, to som naozaj nevidel, ten súboj. A tak sa ukazuje, že vám je naozaj jedno, čo v referende chcú voliči, pretože máme 6. schôdzu Národnej rady od začiatku tohto volebného obdobia a ešte stále som nezaregistroval, žiadny návrh na zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie rastu a podobne. Zato ale som zaregistroval...

 • Hlasy v sále.

 • Zle sa to počúva, ja viem, páni z koalície, ja sám to zle počúvam. Reagujem na to, čo povedal pán podpredseda parlamentu Fico.

 • Vystúpenie prerušené predsedajúcim.

 • Zato som ale si stihol všimnúť, ako veľmi nervózne sa začínate baviť o tomto zákone. Je predsa referendum. A voliči vám povedia, čo si o vašich skvelých nápadoch myslia. Prvý raz od volieb vám to povedia.

  A keď niekto nezaplatí clo a okradne štát, tak je pašerák. Keď niekto zneužíva študentov, ktorým neplatí, aby roznášali jeho noviny, tak je zlodej.

 • A keď pašerák a zlodej chce niekoho poučovať o morálke, tak sa sám tej basy zjavne bojí.

 • Vyhlasujem rozpravu o to tomto bode programu za skončenú.

  Chcem sa opýtať navrhovateľky pani ministerky spravodlivosti, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči.

 • Ruch a výkriky v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Kaliňák, pán poslanec Matovič, zachovajte trošku kľudu, dôstojnosť.

 • Potlesk a piskot.

 • Opustite rokovaciu sálu, páni poslanci, pán poslanec Matovič aj Kaliňák.

 • Neustály potlesk a piskot.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie Národnej rady, budeme pokračovať o 17.30 hodine.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Ctené panie poslankyne a páni poslanci, bol som vzadu. (Výkriky v sále: "Hanba!") Teraz zase čomu hanba je, a za čo zase? Prosím vás pekne, tak páni mali názorové nezhody, to sa stáva, nedošlo k žiadnemu fyzickému kontaktu. Páni si ešte majú trochu čo povedať.

  A teraz by som vás chcel pekne poprosiť, keby ste si mohli sadnúť, ukončíme rozpravu, máme ešte 4 minúty. A mohli by sme pokračovať hlasovaním?

  Nech sa páči, pán Paška. Prosím vás, zapnite pánovi Paškovi mikrofón.

 • Vážený pán predseda, ja pravdepodobne aj z úcty k funkcii, ktorú som mal tú česť zastávať, asi neprijmem tento váš frivolný a ľahtikársky spôsob vedenia tohto parlamentu, ale žiadam vás, aby ste okamžite zvolali poslanecké grémium. Ďakujem.

 • Áno, pán Paška, nech sa páči.

 • Hlas z pléna.

 • Nie, v poriadku, myslím si, že nemusíme to ďalej dramatizovať.

  Čiže zvolávam teraz poslanecké grémium, poprosím účastníkov dostaviť sa do veľkej rokovacej miestnosti a budeme pokračovať o 18.00 hodine ďalej.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále Národnej rady, ktoré je pre nás určené, rokovanie poslaneckého grémia skončilo.

  Chcem vyjadriť aj za ostatných reprezentantov politických strán istú ľútosť nad tým, čo sa odohralo v rokovacej sále. Naozaj, nectí nás to ako ústavných činiteľov Slovenskej republiky, ako volených zástupcov občanov Slovenskej republiky. A s ľútosťou musím konštatovať, že to nie je úroveň, ktorá patrí do tejto sály. Preto je táto ľútosť nad tým, čoho sme boli svedkami, a aj prosba na vás, aby každý z nás zvážil aj intenzitu svojho prejavu, poprípade aby sme, ak emócia začne byť silnejšia ako niekedy rozum, ovládali samých seba.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, považoval som to za dôležité povedať aj ako predsedajúci takmer dnešného celého dňa v Národnej rade Slovenskej republiky, a aj istý apel na nás na všetkých bez ohľadu, či sme z opozície alebo z koalície.

  Teraz budeme pokračovať záverečným vystúpením pani ministerky spravodlivosti, ktorá z poverenia vlády je navrhovateľkou zmeny Ústavy Slovenskej republiky a ktorá požiadala o zaujatie stanoviska k rozprave.

  Pani poslankyňa Belousovová, procedurálny návrh.

 • Vážený pán predseda, vážená Národná rada, ja som v prvom čítaní hlasovala o tom, aby poslanci nemali imunitu. Bola som za tento zákon, po tom, čoho sme boli svedkami, považujem za potrebné povedať pred celou Národnou radou, že mám taký dojem, že vládna koalícia hrala divadlo a v skutočnosti nechce, aby bol prijatý tento zákon, v opačnom prípade by ste namiesto rokovaní takým hrubým spôsobom neurážali opozíciu a neútočili na nás, a po tom, čoho som bola svedkom, jednoducho mi nedá, ak chcem mať ešte kožu na tvári, aby som v atmosfére, kedy ste nás dourážali, a nie je to prvýkrát, hlasovala za zákon. Čiže jednoducho chcela som hlasovať za to, aby poslanci nemali imunitu, ale tým, čo ste tu predviedli, sa tu jednoducho hlasovať nedá, pretože nedá sa od niekoho niečo chcieť, aby podporil váš zákon a pritom nás hlúpo a neodôvodnene urážal. Takže ja sa nezúčastním ani na rokovaní, ďalej ani na hlasovaní. To som chcela povedať. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, ctiac trojdelenie moci nebudem sa vyjadrovať širšie k dianiu v tomto parlamentu, lebo si myslím, že mi to v tomto zmysle "neprísluší", ale cítim potrebu sa vyjadriť k niektorým momentom tejto debaty, a síce k tým momentom, ktoré podľa mojej mienky veľmi vážnym spôsobom spochybnili fungovanie inštitúcií právneho štátu, pretože jedným z nosných argumentov, ktoré som si vypočula v tejto debate, bola obava zo zneužitia policajnej moci. A vypočula som si, že opozícia nedôveruje tandemu Lipšic – Žitňanská. Chcem povedať, že nedôverovala som tandemu Kaliňák – Harabin, napriek tomu aj s mojimi kolegami sme trikrát hlasovali za toto znenie návrhu zákona, tak ako je dnes tu predložený.

 • A po tomto vážnom spochybňovaní základov fungovania inštitúcií právneho štátu cítim potrebu ako ministerka spravodlivosti povedať predovšetkým občanom, že vedomá si všetkých nedokonalostí fungovania inštitúcií v Slovenskej republike, vedomá si vysokej miery nedôvery občanov k inštitúcii právneho štátu a najmä súdom ja som presvedčená, že tak ako je nastavený systém polícia – prokuratúra – súdy, že poskytuje základné garancie, aby nemohli inštitúcie tohto štátu len tak niekoho pred Štefánkou zobrať a zadržať. A chcem povedať s plnou vážnosťou vedomá si všetkých nedokonalostí fungovania našich inštitúcií, že dôverujem v zdravý základ demokracie a demokratických inštitúcií na Slovensku a preto som nemala problém vo vláde hlasovať za tento návrh novely ústavy a som presvedčená, že aj poslanci môžu s kľudným svedomím hlasovať za zúženie poslaneckej a sudcovskej imunity. Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie.

  Ešte pred hlasovaním pán podpredseda Hort. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na situáciu, ktorá sa vyvinula v Národnej rade, a verím, že hovorím za všetkých, vzhľadom na úprimnú snahu, aby tento zákon bol odhlasovaný vtedy, keď tu bude celá Národná rada, chcel by som požiadať vo svojom procedurálnom návrhu o presunutie hlasovania na zajtra, lebo ak budeme dnes hlasovať o zákone, ktorý potrebuje 90 hlasov, tak si myslím, že presunutie hlasovania na zajtra, keďže máme ešte zajtra riadnu schôdzu a do zajtra sa môže všeličo zmeniť, by bolo z našej strany poctivejšie, keby sme nechali hlasovanie na zajtra. Ďakujem pekne.

 • Viem, že procedurálny návrh sa začína podaním procedurálneho návrhu, ale aby sme sa vyvarovali trápnej situácie, musím oznámiť, že náš klub s tým nesúhlasí. Buď budeme hlasovať dnes, alebo to odložíme, iné možnosti nie sú. Aký je dôvod preložiť to na zajtra? Čo sa tým zmení? Zajtra snáď prídu kolegovia, ktorým niekto z nás z vládnej koalície takto dal muníciu, aby sa mohli vyhovoriť na to, že kvôli tomu odídu? Však oni nechceli za to hlasovať. Čo sa tým zmení, pán podpredseda Hort? Nič.

 • Panie poslankyne, páni poslanci...

  Pán poslanec Hort.

 • Béla, nebudeme tu viesť dialóg cez procedurálne návrhy, ale si ma oslovil, no tak ja hľadám spôsob, ako dosiahnuť a dať šancu tomu, aby ten zákon prešiel, pretože to je úprimná snaha nás všetkých. Je zrejmé, že ak budeme teraz hlasovať, že nemáme 90 hlasov. A povedal som vo svojom príspevku, že sa do zajtra môže ešte veľa zmeniť. Ďakujem pekne.

 • Ja by som chcel v súvislosti s tým, čo sa tu stalo, povedať to, že sa ospravedlňujem poslancovi Kaliňákovi za moju prchkú reakciu a mrzí ma situácia vlastne následná, ktorá vznikla.

 • Poprosím teraz predsedov poslaneckých klubov, aby prišli za predsednícky stôl, aby sme sa mohli poradiť o ďalšom postupe pri rokovaní Národnej rady. Pán poslanec Solymos. Pán podpredseda Bugár, môžem ťa poprosiť o chvíľku strpenia?

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím vás, keby ste zaujali miesta. Poprosím, ctení páni poslanci a panie poslankyne, keby ste mohli zaujať miesta, a budeme pokračovať v schôdzi. Pokiaľ zaujmete miesta, tak začnem s informáciami, ktorými sme sa dohodli s predsedami poslaneckých klubov. Prerušíme rokovanie o bode programu, ktorý sa týka imunity, o zmene ústavy, a prejdeme k ďalšiemu bodu,

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 28, spoločnú správu výborov máte ako tlač 28a.

  Pani ministerka Žitňanská, prosím, aby ste vládny návrh zákona odôvodnili.

  Pred tým, ako dám pani ministerke slovo, chcem sa spýtať, či je všeobecný súhlas s tým, že po tom, ako pani ministerka prednesie tento návrh zákona, by sme dnešnú schôdzu ukončili a pokračovali zajtra presne 9.00 hodine s tým, že hneď ako dokončíme zvyšné body, budeme hlasovať, čo môže byť medzi 9.30 až 10.00 hodinou. Je všeobecný súhlas s takýmto postupom? Ďakujem.

  Ja medzitým po tom, ako sa Igor Matovič ospravedlnil za svoju prchkú reakciu, vyzvem ešte dnes poslancov Smeru, aby sa zajtrajšieho rokovania o 9.00 hodine ráno zúčastnili.

  Pani Žitňanská, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, v súvislosti s predchádzajúcim bodom programu, novelou ústavy, ktorou sa navrhuje zúženie poslaneckej a sudcovskej imunity, vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

  Účelom navrhovanej úpravy je v nadväznosti na súčasne predkladanú a schvaľovanú zmenu Ústavy Slovenskej republiky (tlač 27) uviesť do súladu znenie citovaných zákonov so znením ústavy tak, ako to bude vyplývať zo schválenia návrhu na zúženie poslaneckej imunity a imunity ďalších ústavných činiteľov.

  Ďakujem veľmi pekne. Poprosím o prerokovanie návrhu.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Spoločným spravodajcom je predseda ústavnoprávneho výboru Radoslav Procházka, ktorému odovzdávam slovo, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem, pán predseda. Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada uznesením z 11. augusta 2010 č. 35 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok a ktorým sa mení zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 28), na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok a ktorým sa mení zákon o priestupkoch, odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre kultúru a médiá, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Mandátový a imunitný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijali platné uznesenie, nakoľko návrh nezískal potrebnú väčšinu. Uznesenia výborov Národnej rady neobsahujú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok a ktorým sa mení zákon o priestupkoch, schváliť pod podmienkou, že bude schválený vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky (parlamentná tlač 27).

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok a ktorým sa mení zákon o priestupkoch, bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady zo 6. septembra 2010 č. 28. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.

  Ďakujem, pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. To bol zrejme pokus o zrušenie procedurálneho návrhu. Hej? Poprosím vymazať pána poslanca Kollára.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce zaujať stanovisko navrhovateľka? Nie.

  Spravodajca? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dnes to bolo turbulentné, dúfam, že zajtra budeme minimálne múdrejší o dnešnú noc. Poprosím vás, naozaj presne o 9.00 hodine začíname, budeme mať hlasovania. Prosím vás pekne, nemeškajte.

  Na záver dávam ešte slovo pánovi Procházkovi ohľadne procedurálneho návrhu.

 • Ďakujem. Prosím členov ústavnoprávneho výboru, keby sa mohli okamžite dostaviť do miestnosti výboru na zasadnutie. Ďakujem pekne.

 • Pán Kollár, nech sa páči. Poprosím dať slovo pánovi Kollárovi.

 • Ďakujem. Poprosím členov výboru pre financie a rozpočet, že zasadnutie výboru bude zajtra o 8.30 hodine ráno. Prosím všetkých, aby sa dostavili, aby sme boli uznášaniaschopní. Ďakujem.

 • Prerušenie rokovania o 18.42 hodine.