• Vážené poslankyne, vážení poslanci, poprosím vás usadiť sa. Poprosím pánov poslancov, aby sa usadili, budeme pokračovať 4. schôdzou Národnej rady. Pán minister a páni poslanci, poprosil by som vás, keby ste mohli ísť diskutovať von. Pán Kaliňák, pán podpredseda, ďakujem vám pekne.

  Otváram 4. schôdzu Národnej rady. Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali.

 • Prezentácia.

 • Zisťujem, že prítomných je 126 poslancov. Národná rada je uznášaniaschopná.

  Na 4. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Jana Kiššová a Mikuláš Krajkovič. Náhradníkmi budú poslanci Zoltán Horváth a Pavol Goga. O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadal poslanec Vladimír Jánoš, Ján Počiatek, Ján Slota a Štefan Zelník.

  Program schôdze je navrhnutý tak, ako ste ho dostali v pozvánke. Pristúpime k schvaľovaniu

  návrhu programu 4. schôdze Národnej rady.

  Pýtam sa, či má niekto návrhy na zmenu alebo doplnenie programu. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod chcem požiadať, aby mi bol poskytnutý dostatočný priestor, pretože chcem podať dva návrhy na zmenu programu a budem požadovať trošku viac času.

  Ten prvý súvisí s bodom č. 10 navrhnutého programu, čo je návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s veriteľskou zmluvou, zrozumiteľnejšie, je to pôžička Grécku. Chcem požiadať, aby tento bod programu bol presunutý na septembrovú schôdzu. Moje odôvodnenie znie: Podľa časového rámca dohôd, ktorý sa volá "Road map for the review of the adjustment programme for Greece", majú byť IWG doručené všetky podklady, ako sú napĺňané podmienky ozdravného plánu v Grécku, 19. augusta a Rada ministrov má rozhodnúť o tom, či plní Grécko všetky podmienky až...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Poprosím, zapnite mikrofón pánovi Paškovi.

 • ... je nelogické, aby sme rokovali o podmienke, o pristúpení k tejto veriteľskej zmluve, ktorú s odkladacím bremenom podpísal bývalý premiér pán Robert Fico s podmienkou, že sme ochotní pristúpiť k tejto zmluve len za predpokladu, že Grécko bude plniť všetky prísne predpoklady. Je nelogické, aby vláda Slovenskej republiky nútila parlament rozhodnúť bez toho, aby sme vedeli, či sú naplnené podmienky, alebo nie sú naplnené podmienky. Preto vás žiadam, aby sme tento proces nedramatizovali a netraumatizovali aj slovenskú verejnosť a aby ste presunuli tento bod na september, kedy budú veľmi jasne...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Dobre, pán Paška. Ďakujem vám zatiaľ.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán predseda, poprosím vás, však ja nič, len je program, ku ktorému...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • No veď predneste. Pán Paška, prosím vás, predneste návrh, ale nemusíte ho desať minút odôvodňovať. Veď ja si zapíšem návrh...

 • Ja mám minútu podľa rokovacieho, pán predseda, ja mám minútu podľa...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • No ale opätovne vám nejaká minúta vypršala. Takže poprosím vás druhý návrh predniesť. A keby ste zapli pánovi Paškovi mikrofón. Nech sa páči.

 • Pán predseda, neobmedzujte ma v mojom práve, máte to v rokováku.

  Ten druhý návrh je, dámy a páni, pán predseda, aby boli body č. 7 a 8, ktorý je vládny návrh ústavného zákona, Ústava Slovenskej republiky, a bod č. 8 vládny návrh zákona č. 301 Trestný poriadok, takisto presunuté na septembrovú schôdzu. Opätovne upozorňujem, že podľa mnohých právnych názorov je porušená ústava tým, že vláda získala zákonodarnú iniciatívu pred chvíľočkou vyslovením dôvery, a preto neboli dodržané zákonné lehoty na predloženie zákonov, ktoré idú štandardným legislatívnym procesom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Budeme o týchto dvoch návrhoch hlasovať.

  K tomu návrhu č. 2 od pána poslanca Pašku by som rád povedal, že túto pripomienku už predniesol na grémiu. Nechal som vypracovať právnu analýzu, ktorá vraví, že tak, ako je to navrhnuté, je to v súlade s ústavou a ďalšími normami.

  Čiže my teraz pristúpime k hlasovaniu. A poprosím, aby ste teraz hlasovali o návrhu č. 1, to znamená presun bodu 10 programu na pôžičku Grécku na septembrovú schôdzu. Prosím vás, hlasujte teraz. Vypustenie, prepáčte, vypustenie z terajšieho programu. Tak.

  Návrh vypustiť bod č. 10 z programu nebol schválený.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 142 poslancov za hlasovalo 58, proti 66, zdržalo sa 18.

  Návrh nebol schválený.

  Poprosím vás teraz o druhé hlasovanie, a to vypustenie bodov 7 a 8 z programu schôdze. Prosím, hlasujte teraz.

  (Hlasovanie). Zo 143 prítomných poslancov hlasovalo 65 za, 75 proti, zdržali sa 3.

  Návrh pána poslanca Pašku nebol schválený.

  Teraz dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

  (Hlasovanie). Zo 143 prítomných poslancov hlasovalo 79 za, 20 bolo proti, zdržalo sa 44.

  Konštatujem, že program 4. schôdze Národnej rady je schválený.

  Pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať, že o prvých štyroch bodoch programu budeme hlasovať ihneď po ich prerokovaní.

  Pristúpime k rokovaniu o

  návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh, ktorý má parlamentnú tlač 34, bol vypracovaný na základe návrhu poslancov členov poslaneckého klubu za stranu MOST - HÍD. Ide o zmeny v zaradení poslancov tohto klubu do výborov.

  Chce sa niekto z poslancov vyjadriť k tomuto návrhu? Nie. Pristúpime teda k hlasovaniu.

  Keďže podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku nie je v tomto prípade ustanovené tajné hlasovanie, podávam návrh, aby sme o návrhu na zmeny v zložení výborov hlasovali verejne a jedným hlasovaním. Je všeobecný súhlas s týmto návrhom?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Áno, ďakujem.

  Dávam hlasovať o návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady podľa tlače 34. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, hlasovalo 141 za, 1 bol proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady.

  Pokračujeme ďalším bodom, ktorým je návrh uznesenia Národnej rady k určeniu výborov na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov.

 • Rokovanie o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov.

 • Návrhom uznesenia, ktorý ste dostali ako tlač 35, Národná rada určuje a poveruje výbory ako svoje kontrolné orgány prerokovaním predkladaných materiálov a plnením úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov. Obdobný postup bol zvolený aj v uplynulom volebnom období. Aktualizovaný je v súlade s kreovanými výbormi v V. volebnom období a platnými zákonmi.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce do rozpravy prihlásiť ústne. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, hlasovalo za 141, 0 proti, 3 sa zdržali.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia k určeniu výborov Národnej rady na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov.

  Ďakujem. Nasleduje rokovanie o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády je uverejnený ako tlač 37.

  Poprosím ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, aby návrh vlády odôvodnila. Pani ministerka, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.

  Vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady predkladám na rokovanie Národnej rady návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

  Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, sa predkladá na rokovanie Národnej rady v súvislosti s navrhovanou legislatívnou zmenou týkajúcou sa opätovného zriadenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako samostatného ústredného orgánu štátnej správy.

  Organizácia činnosti vlády a organizácia ústrednej štátnej správy má dôležitý vplyv na fungovanie každého štátu, a to aj v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, je tiež dôležitým sprostredkovateľom rýchlej a účinnej pomoci občanom Slovenskej republiky, ktorí sa potýkajú s odstraňovaním rozsiahlych škôd spôsobených povodňami. Z tohto dôvodu existuje naliehavý spoločenský záujem na opätovnom zriadení samostatného ministerstva pôsobiaceho v tejto oblasti.

  Kvalitné plnenie úloh samostatného ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť životného prostredia je nevyhnutné pre zabezpečenie rýchlej a účinnej pomoci občanom Slovenskej republiky postihnutým povodňami. Navrhnutá zmena v organizácii ústrednej štátnej správy povedie k okamžitým účinným riešeniam, ktorými sa zabráni vzniku ešte väčších škôd na majetku občanov Slovenskej republiky. Aj preto je nevyhnutné urýchlene umožniť prostredníctvom novelizácie kompetenčného zákona vytvorenie legislatívnych podmienok pre vznik samostatného Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

  Vzhľadom na uvedené závažné okolnosti vláda Slovenskej republiky na základe § 89 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhuje s cieľom zabrániť ešte väčším hospodárskym škodám prerokovať tento vládny návrh novely kompetenčného zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona bol prerokovaný a schválený vládou dňa 28. júla 2010.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Dávam slovo poverenému členovi výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslancovi Alexandrovi Slafkovskému, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie vo výbore. Pán Slafkovský, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, dámy a páni, dovoľte mi predniesť informáciu o rokovaní Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 26. júla 2010 č. 17 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 37), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 3. schôdzi dňa 3. augusta 2010. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom zákona vysloviť súhlas s tým, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 37), v skrátenom legislatívnom konaní a prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky - dátum bude dopísaný podľa schválenia - k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (tlač 37). Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje na skrátené legislatívne konanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 37), ktorý prerokuje na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem, pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán Slafkovský.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Dvaja. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Pán Beblavý, nech sa páči.

 • Vážení kolegovia, vážené kolegyne, ďakujem vám za možnosť vystúpiť. Dovoľte mi v rozprave sa len vyjadriť k nie návrhu samotnému, teda k návrhu zmeny kompetenčného zákona, ale k návrhu na skrátené konanie, ktoré je predmetnom nášho rokovania v tejto chvíli. Ale len pre istotu chcem zdôrazniť, že samotný vecný návrh zmeny kompetenčného zákona, osobitne obnovenie ministerstva životného prostredia, pokladám za vysoko pozitívne opatrenie, ktoré teda prijme náš parlament, dúfajme, ale môj príspevok sa bude týkať skôr formy, to znamená formy skráteného legislatívneho konania.

  A tí z vás, ktorí tu boli v minulom volebnom období, si pamätajú, že aj posledná zmena tohto kompetenčného zákona, ktorá práve zrušila toto ministerstvo, bola tiež prijatá v skrátenom legislatívnom konaní a pri jeho odôvodnení použila bývalá vládna koalícia argumenty, ktoré teda podľa názoru renomovaných právnikov nenapĺňali dôvody na skrátené legislatívne konanie, a bolo to považované za jeden z mnohých príkladov, by som povedal, nedodržiavania princípov právneho štátu a nedodržiavania princípov, na ktorých je táto snemovňa postavená, keďže si sama v rokovacom poriadku určila, za akých okolností bude zákony prijímať v skrátenom legislatívnom konaní.

  Tými okolnosťami sú práve hroziace závažné hospodárske škody, naliehavý záujem štátu a niektoré ďalšie formulácie, ktoré sú v rokovacom poriadku.

  Ťažko bolo argumentovať, že to, či sa zruší ministerstvo životného prostredia o jeden mesiac skôr alebo neskôr, zabráni alebo spôsobí nejaké závažné hospodárske škody, napriek tomu bývalá vládna koalícia to tak schválila v snahe mať jeden z ďalších predvolebných tromfov.

  Preto ma zaujímalo, keď sme my ako jeden z našich prvých krokov, alebo teda vláda, ktorú sme aj dnes podporili, schválili, naopak, opätovné zriadenie tohto ministerstva, ktoré, opakujem, ja veľmi podporujem v skrátenom legislatívnom konaní. Položil som si otázku, či sa teda nestávame tým, čo sme kritizovali a aký je teda naliehavý záujem tohto štátu na tom, aby ministerstvo životného prostredia vzniklo nie 1. októbra, ale 1. septembra. Z tohto dôvodu som sa obrátil aj na troch renomovaných právnikov, ktorí v minulosti kritizovali zneužívanie inštitútu skráteného legislatívneho konania, so žiadosťou o ich právny názor na to, či návrh vlády napĺňa podmienky, ktoré sú ustanovené v legislatíve pre skrátené legislatívne konanie. A musím povedať, že z tých troch stanovísk, ktoré som dostal, jedno hovorí o tom, že tie podmienky splnené sú, a dve hovoria, že podľa názoru osobného tých právnikov splnené nie sú. Z toho mne vychádza, že toto, táto žiadosť sa, ktorú vláda predkladá, je minimálne, by som povedal, diskutabilná a sú možné rôzne legitímne názory na to, či tá podmienka splnená je, alebo nie je.

  Ja ako poslanec, ktorý sa snaží podporovať túto vládu, a tým pádom teda, že sú názory také a onaké, budem hlasovať za, aby sme teda v skrátenom legislatívnom konaní tento zákon prijali. Pretože v okamihu, keď právne názory nie sú jednotné medzi renomovanými právnikmi, je to možné, ale chcel by som poprosiť vládu Slovenskej republiky reprezentovanú pani ministerku spravodlivosti, aby nás nenútila v budúcnosti podrobovať sa takýmto skúškam a schvaľovať opatrenia, ktoré, na ktoré môžu byť rôzne právne názory o tom, či je oprávnené skrátené, alebo nie je oprávnené skrátené legislatívne konanie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi Beblavému. Sú prihlásené štyri faktické poznámky. Uzatváram možnosť faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán Číž.

 • Ďakujem. Vážený pán Beblavý, ja vcelku mám porozumenie pre to, čo ste povedali, a počúval som vás pozorne a chcel by som vás poprosiť, či by ste rovnako takto nevystúpili ešte, aby ste nám rovnako takto vyložili právne inštitúty a etiku toho problému vo vzťahu k obidvom zákonom trestným, aj k zákonu o novele ústavy. Budem vás veľmi pozorne rovnako počúvať ako teraz. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda.

  Pán poslanec, ja by som veľmi pekne poprosil a naozaj teda bez vyrývania, úplne konštatačne. Problém, problém renomovaného a nerenomovaného právnika, o ktorom ste hovorili, z hľadiska politického, čo je to renomovaný a čo je to nerenomovaný právnik? Lebo mne ako neprávnikovi to nie je jasné.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Smiech v sále.

 • Ďakujem za slovo. Dovolím si nesúhlasiť s pánom kolegom poslancom...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prosím pánov poslancov, trošku kľudu a počúvať kolegu.

 • Dovolím si tentokrát nesúhlasiť s pánom poslancom Beblavým. Tak ako rýchlo sa toto ministerstvo zrušilo, nech sa tak rýchlo aj obnoví.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán Madej, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pokiaľ si pamätám, tak ministerstvo bolo zrušené v riadnom legislatívnom procese, nie v skrátenom.

  Ale chcel by som zareagovať na predrečníka v tom, že, pán poslanec Beblavý, do istej miery možno súhlasiť s tým, že máte pochybnosti, ale ja sa pridám k tomu názoru, že ide o hrubé zneužitie rokovacieho poriadku. Pretože odvolávať sa na povodne, keď podľa kompetenčného zákona, novely, prešli všetky kompetencie na ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré vie nakladať so svojimi kompetenciami a môže riešiť aj túto problematiku. To znamená, že nie sú naplnené ani trošku podmienky na to, aby sme v skrátenom legislatívnom konaní mohli obnovovať ministerstvo životného prostredia.

  Chápajúc dohodu v koalícii, je legitímne obnoviť ministerstvo životného prostredia z vášho pohľadu, ale na druhej strane nebolo by dobré dávať takú snahu, takú snahu novému budúcemu ministrovi, aby sa čo najskôr dostal na svoj post, pretože by určite v rámci riadneho legislatívneho procesu aj on na svoje miesto počkať mohol.

 • Ďakujem vám. Pán Beblavý, nech sa páči, vaša reakcia na faktické poznámky.

 • Pán kolega Jarjabek položil otázku, takže ja, pokiaľ viem, tiež nie som právnik, slovo "renomovaný" nie je právnický terminus technicus, je to terminus normálneho slovenského jazyka a, samozrejme, ohodnotenie právnika z tohto pohľadu je vždy, ako sa hovorí v angličtine "eye of the beholder"- kto sa díva. Takže možno ten, koho ja považujem za renomovaného, vy by ste nepovažovali.

  Ja som to spomenul preto, že nešlo o len môj subjektívny názor, ale práve ako neprávnik som si chcel vyžiadať názor ľudí, ktorých ja si vážim, ale tým by som ich nejak nechcel vnucovať vám, že by ste si ich vy museli vážiť.

  A, pán poslanec Madej, ten váš argument, prečo to koalícia robí, si myslím, neobstojí, pretože ústava nijak nebráni vláde, alebo teda prezidentovi vymenovať ďalšieho člena vlády aj bez portefeuille. To znamená, že koalícia by mohla mať ministra a strana MOST by mohla mať ďalšieho ministra úplne bez problémov. Takže ja by som povedal, že keď už hľadáme v tom nejaké negatívne veci, tak nehľadajme tie, ktoré tam nie sú. Ja si myslím, že je za tým úprimná snaha čo najrýchlejšie obnoviť toto veľmi dôležité ministerstvo.

  Len som teda chcel požiadať vládu, aby v tejto legitímnej a dobrej snahe sme naozaj nešli niekam blízko toho, kde teda sme v minulosti boli v prípade vašej koalície, kde, ak sa nemýlim, bolo spočítané, že bolo skrátené legislatívne konanie použité 54-krát za volebné obdobie a viac ako 10 % zákonov bolo tak prijatých. Tak bol by som ja ako poslanec nerád, keby sme v tomto nasledovali nejaké parlamentné tradície minulé. A zároveň teda verím, že v tomto tá aj nová politická legislatívna kultúra bude iná a aj súčasná osoba pani ministerky spravodlivosti je pre mňa zárukou, že to tak bude.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Poprosím pani poslankyňu Laššákovú s príspevkom. Vzdáva sa. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľka?

 • Ďakujem veľmi pekne. Krátko. Keď už sme začali tak diskutovať na túto tému, tak, a viedla sa tu debata o renomovaných, nerenomovaných právnikoch, tak sa mi tak ponúka, neberte to v zlom, podobizeň, že renomovaný, nerenomovaný právnik, to je ako renomovaný, nerenomovaný umelec. Ale naozaj to nemyslím v zlom.

  Myslím si, že problém skrátených legislatívnych konaní je vážna vec. Chcem povedať, že je úmyslom vlády nepredkladať tejto ctenej snemovni návrhy na skrátené legislatívne konania viac, ako je to naozaj nevyhnutné a keď sú podľa názoru vlády splnené zákonné predpoklady na predloženie návrhu na skrátené legislatívne konanie. Chcem povedať, že na vláde na túto tému prebehla diskusia pri tomto návrhu zákona, konkrétne pri návrhu novely kompetenčného zákona, a väčšina vlády sa priklonila k tomu názoru, že záujem na urýchlenom zriadení ministerstva životného prostredia spĺňa kritériá na skrátené legislatívne konanie.

  Myslím si, že prípad, ktorý budem predkladať v nasledujúcom bode, je jednoznačnejší a prebehol aj na vláde bez diskusie. Opakovane chcem deklarovať vôľu vlády nezneužívať skrátené legislatívne konania.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani ministerka.

  Žiada si k rozprave zaujať stanovisko spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Hlasovať budeme po prerokovaní ďalšieho bodu.

  Teraz pristúpime k

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády je pod tlačou 41.

  Opäť poprosím pani ministerku Luciu Žitňanskú, aby návrh vlády odôvodnila. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady predkladám na rokovanie Národnej rady návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

  Zákon č. 224/2010 Z. z. zaviedol do Trestného poriadku zásadnú zmenu do koncepcie trestného konania, ktorá sa prejavila v § 241 ods. 1 písm. f) a v § 244 ods. 1 písm. h). Táto zmena, ktorá by mala byť účinná 1. septembra 2010, to znamená tohto roku, znamená ohrozenie plynulosti trestného konania a s tým súvisiace riziko, že o vine, nevine obžalovaného nebude rozhodnuté v primeranom čase bez zbytočných prieťahov.

  Osvetlím bližšie. Ide o to, že od 1. septembra tohto roku má byť účinná novela, ktorá rozširuje možnosť, aby súd vrátil vec na došetrenie prokurátorovi nielen z procesných, z dôvodu procesných chýb, ale prakticky z akýchkoľvek dôvodov. A existuje vážna a reálna obava, že po tejto zmene, ktorú schválil predchádzajúci parlament a ktorá by mala byť účinná 1. septembra, sa veľa vecí vráti zo súdov na prokuratúry úplne bezdôvodne napriek tomu, že prípadné dokazovanie môžu vykonať samotné súdy.

  Podľa štatistiky, ktorú predložil generálny prokurátor, dnes v takomto štádiu konania sa nachádza zhruba 750 trestných prípadov. A cieľom vlády je zabrániť tomu, aby sa znovu vrátil ten takzvaný pingpong medzi súdom a prokuratúrou v trestných veciach, ktorý predlžuje trestné konania.

  Dĺžka trestného konania je pre trestne stíhanú osobu obdobím, v ktorom je v právnej neistote o jeho výsledku, či už o vyslovení viny, alebo oslobodení spod viny obžaloby. Rovnako pre poškodeného, teda obeť trestného činu, zdĺhavosť konania, aj keď s konečným výsledkom, ktorý je v prospech nároku poškodeného, môže znamenať podľa svojej intenzity zdĺhavosti až zamietnutie spravodlivosti. Neprimeraná dĺžka trestného konania, kedy spravodlivosť prichádza neskoro, aby ešte dávala zmysel pre dotknutých, popiera základné právo na riadnu súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v nadväznosti na základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, garantované čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

  Na základe uvedeného preto podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady, keďže môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, navrhuje vláda Národnej rade, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

  Návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona bol prerokovaný a schválený vládou 28. júla 2010.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem vám.

  Dávam slovo poverenej členke ústavnoprávneho výboru poslankyni Jane Dubovcovej, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie vo výbore. Pani Dubovcová, nech sa páči.

 • Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, vážený predseda, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 2. augusta 2010 č. 24 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 41.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh na skrátené legislatívne konanie na 4. schôdzi 5. augusta 2010. Uznesením z 5. augusta 2010 č. 5 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh na skrátené legislatívne konanie schváliť.

  Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie. A, nech sa páči. Končím, ukončujem možnosť sa prihlásiť do rozpravy ústne.

  Pán Madej, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani ministerka, pán minister, pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, ja si len dovolím veľmi v krátkosti a rýchlo k predmetnému návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie trošku zapolemizovať s názorom pani ministerky.

  V prvom rade je potrebné uviesť, že meníme, resp. v prípade, ak Národná rada Slovenskej republiky dá súhlas na skrátené legislatívne konanie, budeme meniť zákon, ktorý ešte nenadobudol účinnosť. To je v praxi aj v legislatívnom procese nie najšťastnejšie riešenie, na ktoré musím upozorniť, a je len vecou názoru, názoru možno súčasnej vládnej koalície, že zákon, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť, spôsobí v praxi problémy a o tom by som si tiež dovolil zapolemizovať.

  Čo sa týka vecného odôvodnenia návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, myslím si, a som o tom presvedčený, že v prípade, ak zákon nadobudne účinnosť, hoci aj keby ste sa rozhodli v riadnom legislatívnom procese návrh zákona schváliť, tak za ten krátky čas možno uvidíme v praxi, ako táto možnosť bude v praxi akceptovaná, aplikovaná súdmi, a možno tie obavy, ktoré máte, sa v žiadnom prípade ani nenaplnia.

  Dovolím si zapolemizovať s pani ministerkou, ktorá uviedla, že súd bude môcť bezdôvodne vrátiť obžalobu, odmietnuť obžalobu a vrátiť prokurátorovi, pretože s tým, že následne, pokiaľ by sa nevrátila obžaloba, dokazovanie by vykonali súdy. Ja si ale chcem dovoliť pripomenúť, že schválená novela v tomto ustanovení hovorí o možnosti vrátiť, odmietnuť obžalobu a vrátiť vec na došetrenie, ak neboli zabezpečené alebo predložené dôkazy, ktoré pre rozhodnutie súdu sú podstatné a ktoré zabezpečujú, predložené mohli a v konaní mali byť.

  Ide o to, že možno nekvalitu prípravného konania takýmto spôsobom budeme nahrádzať v súdnom konaní, kde budeme riešiť dlhšie dokazovanie, viacej zaťažíme súdy. A nám sa to možno vďaka nekvalitnému prípravnému konaniu vráti v tom, že vo väčšom rozsahu budú obžalovaní aj oslobodzovaní.

  V tomto zmysle polemizujem s tým, že či práve tá právna istota toho obvineného, následne obžalovaného je zabezpečená v tom, že bude obžalovaný, že prebehlo možno prípravné konanie, ktoré nedostatočne zabezpečovalo jeho práva, pretože sa neprihliadalo na niektoré dôkazy, na ktoré sa prihliadať malo. A tým aj polemizujem s tým, že či sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie z toho dôvodu, že by mali byť ohrozené základné ľudské práva a slobody, čo podľa môjho názoru splnené nie sú.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami nie je prihlásený nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľka? Nie. Tiež si nežiada pani spravodajkyňa. Či žiada?

 • Nežiada. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  V rokovaní schôdze budeme pokračovať hlasovaním o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

  Prosím povereného člena výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslanca Alexandra Slafkovského, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, páni, keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, pán predsedajúci, prosím vás, dajte hlasovať o návrhu uznesenia v tom znení, ako som ho prečítal.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 142 poslancov je za 78, proti 62, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Teraz budeme hlasovať o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 41).

  Dávam slovo členke ústavnoprávneho výboru poslankyni Jane Dubovcovej, aby hlasovanie uviedla. Nech sa páči.

 • Pán predseda, navrhujem, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v tomto znení: Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 41).

 • Ďakujem. Predtým, ako dám hlasovať... Aha, máte kartu, oukej. Takže, prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, hlasovalo 78 za, 63 proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Na základe súhlasu Národnej rady so skráteným legislatívnym konaním pristúpime k prvému čítaniu zákona o vládnom návrhu, prepáčte, pristúpime k prvému čítaniu

  vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 38. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie je v rozhodnutí č. 18.

  Pani ministerka Žitňanská, prosím, uveďte tento návrh zákona.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.

  Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, predložený návrh zákona na rokovanie Národnej rady predkladá vláda ako iniciatívny materiál. Účelom návrhu je opätovné zriadenie samostatného ústredného orgánu štátnej správy v oblasti tvorby...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, poprosím o kľud, aby mohla pani Žitňanská dokončiť.

 • ... v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, a to Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Vzhľadom na tento účel je potrebné vykonať zmeny v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

  Predložená novela zákona vstupuje iba do tých ustanovení, ktoré je potrebné novelizovať v súvislosti s opätovným zriadením ministerstva životného prostredia.

  V súvislosti s presunom kompetencie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia z ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja sa navrhujem zmena názvu tohto ministerstva, a to na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás o podporu predloženého návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslancovi Alexandrovi Slafkovskému. Nech sa páči, pán Slafkovský.

 • Ďakujem pekne. Ja k predloženému návrhu nemám žiadne doplňujúce informácie. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave, teda niet k akej, čiže prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Hlasovať budeme po prerokovaní ďalšieho bodu.

  Pokračujeme rokovaním v skrátenom legislatívnom konaní prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 42. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výboru je v rozhodnutí č. 25.

  Nech sa páči, pani ministerka spravodlivosti, prosím, aby ste vládny návrh zákona uviedli.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie pléna Národnej rady vláda predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Vláda tak reaguje na novelu Trestného poriadku, ktorá bola urobená zákonom č. 224/2010 Z. z. a ktorá má nadobudnúť účinnosť 1. septembra tohto roku, a ide o zmenu, ktorá sa prejavila, ako som hovorila už v predchádzajúcom vystúpení, v § 241 ods. 1 písm. f) a v § 244 ods. 1 písm. h). Vláda je toho názoru, že táto zmena, ktorá bola urobená v Trestnom poriadku, nezodpovedá koncepcii Trestného poriadku, ktorá bola prijatá trestnými rekodifikáciami v roku 2005.

  Pre pánov poslancov, aby bolo zrejmé, tak dnes platné znenie, ktoré chceme zachovať aj po 1. septembri 2010, znie: § 241 ods. 1 písm. f) "obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu".

  Kdežto ustanovenie, ktoré má byť účinné od 1. septembra, rozširuje túto možnosť súdu vrátiť vec prokurátorovi nielen v prípadoch závažných procesných chýb, nielen v prípade, ak sa zistí porušenie práva na obhajobu, ale "ak neboli zabezpečené a predložené dôkazy, ktoré sú pre rozhodnutie súdu podstatné a ktorých zabezpečenie a predložené mohli byť a mali byť".

  Nehovorila som, tak ako tvrdil pán poslanec Madej, že bez dôvodu. Povedala som prakticky z akéhokoľvek dôvodu, pretože táto formulácia je taká vágna, že sa pod ňu schová prakticky akýkoľvek dôvod.

  Sme presvedčení, že zmena uvedených ustanovení, ktorá bola vykonaná zákonom č. 224/2010 Z. z., nezodpovedá nutnosti zefektívnenia, zrýchlenia trestného konania, pretože by prispela k predĺženiu dokazovania v prípravnom konaní. Výsledkom aplikovania týchto zmien by bol faktický návrat dokazovania v trestnom konaní do stavu, ktorý platil pred prijatím rekodifikácií.

  Preto navrhujeme vykonať zmenu ustanovení § 241 ods. 1 písm. f) a § 244 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku v takom znení, ako platí právna úprava od prijatia rekodifikácií až k dnešnému dňu. A preto má vláda záujem zabrániť tomu, aby zmena schválená predchádzajúcim parlamentom nadobudla účinnosť.

  Chcem povedať aj tiež v nadväznosti na to, čo hovoril pán poslanec Madej v súvislosti so skráteným legislatívnym konaním, nejde len o predstavy vládnej koalícii, vláda predkladá tento návrh zákona aj po konzultácii s Generálnou prokuratúrou, ktorá v tomto zmysle aj poskytla podklady, ako som uviedla už v rozprave k skrátenému legislatívnemu konaniu. Tých prípadov, ktoré dnes je na súdoch, kde ešte neprebehlo prvé pojednávanie, a teda sa to môže týkať, je cca 750 a v zásade je dôvodná obava, že aj dvoj-, trojmesačná účinnosť novej právnej úpravy by mohla znamenať veľmi urýchlené konanie v týchto veciach práve v tom smere, že by súdy vrátili tieto veci späť prokuratúre, čo by nepochybne znamenalo predĺženie týchto konaní.

  Vážená snemovňa, prosím o podporu tohto návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, poslankyni Jane Dubovcovej. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo.

  Ako poverená členka Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 73 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v prvom čítaní spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 42), podávam túto informáciu.

  Návrh zákona sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní schválenom uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 10. augusta 2010.

  Z formálno-právnej stránky predložený návrh obsahuje náležitosti uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a právom Európskej únie. Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie. Nevyvoláva sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení vládneho návrhu zákona.

  Ako spravodajkyňa k tomuto vládnemu návrhu zákona by som považovala za potrebné ešte dodať, že okrem toho, na čo poukazuje vláda v odôvodnení predloženia tohto návrhu, že ním je zabezpečené reálne naplnenie práva stíhanej osoby na súdnu ochranu aj na uplatnenie. Ide tu aj o pomoc pri uplatňovaní nestrannosti súdu vzhľadom na to, že sudca ako nestranný a nezávislý sudca a súd ako nestranná a nezávislá inštitúcia týmto spôsobom bude mať zabezpečené rovnosť účastníkov v konaní, že ju môže takýmto spôsobom aplikovať. To znamená, že v trestnom konaní súd nebude postupovať iným spôsobom ku právam stíhanej osoby ako ku právam advokáta.

  Chcem poukázať na to, že doterajšia právna úprava, ktorá by nadobudla účinnosť od 1. septembra, vlastne by umožňovala súdu, aby vracal v prípade nedostatkov prokurátorovi návrh prokurátora obžalobu, ale v prípade postupu advokáta takéto oprávnenie súd nemá, čiže ide aj o vyváženie postavenia obidvoch týchto strán v spore v trestnom konaní.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní na prebiehajúcej 4. schôdzi Národnej rady a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 2. augusta 2010 č. 25 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokoval v druhom čítaní Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský ihneď.

  Navrhujem predsedovi Národnej rady, aby otvoril rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Nie. Ukončujem možnosť. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz budeme hlasovať v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.

  Dávam slovo spravodajcovi z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslancovi Alexandrovi Slafkovskému, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči. Poprosil by som aj poslancov, aby sa dostavili do sály, budeme hlasovať.

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • Ja len oznamujem, aby poslanci prišli do sály, že budeme hlasovať, keď pán Slafkovský prednesie návrh uznesenia.

  Pán Slafkovský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Takže prvé hlasovanie. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 95 poslancov, hlasovalo 78 za, proti 16, zdržalo sa 0, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Ďalej pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú ihneď.

 • Ďakujem. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 116 za, 3 boli proti, 14 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

  Aj o tomto vládnom návrhu zákona rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní.

  Prosím spravodajkyňu, ktorú určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, poslankyňu Janu Dubovcovú, aby hlasovanie uviedla. Nech sa páči.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní na prebiehajúcej 4. schôdzi Národnej rady.

 • Ďakujem pekne. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 132 poslancov hlasovalo 81 za, 39 proti, 12 sa zdržali.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Ďalej pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru s tým, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní ihneď.

 • Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, hlasovalo 125 za, 1 bol proti, 6 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  V tomto momente prerušujeme schôdzu a pokračujeme zajtra o 9.00 hodine.

  Žiadam predsedov výborov, aby prerokovali... Prepáčte mi, pani Sabolová Mária má...

 • Ďakujem pekne za slovo. Chcem zvolať výbor zajtra ráno o ôsmej, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie. Máme jeden bod programu: kompetenčný zákon. O pol deviatej bude ústavnoprávny, tak aby sme to zvládli. Tak ráno o ôsmej členov výboru pre pôdohospodárstvo do rokovacej miestnosti k jednému bodu: kompetenčný zákon.

 • Ďakujem, pán predseda. Zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru nazajtra o 8.30 hod., číslo dverí 150. Dva body rokovania: novela kompetenčného zákona, novela Trestného poriadku. Ďakujem.

 • Členovia hospodárskeho výboru, výbor bude zajtra 8.30 hod. tu v budove Národnej rady, miestnosť oproti kancelácii kancelára.

 • Ďakujem. Pán Procházka, ešte niečo? Nie.

  Poprosím pána Chomu.

 • Výbor pre regionálny rozvoj bude zasadať zajtra o 8.30 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Schôdza pokračuje zajtra o 9.00 hodine ráno. Ďakujem vám.

  Prosím ešte o pozornosť. Zajtra sa bude hlasovať o 11.00 hod., keď skončíme s rozpravou skôr, tak bude prestávka do 11.00 hod. Ďakujem.

 • Prerušenie rokovania o 18.42 hodine.