• Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vítam vás v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás informovať, že som zvolal poradu predsedov poslaneckých klubov, na ktorej prerokovávame priebeh rokovania 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Predsedovia poslaneckých klubov požiadali ešte pred otvorením 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa mohli poradiť so svojimi poslaneckými klubmi, prestávku na rokovanie klubov do 10.30 hodiny.

  Preto chcem vám oznámiť, že rokovať začneme nie o 10.00 hodine, ako bol pôvodne stanovený termín začiatku rokovania, ale o 10.30 hodine a chcem vás aj informovať, že ma poprosili predsedovia vašich poslaneckých klubov, teda všetkých parlamentných politických strán, aby ste sa do tohto času zúčastnili rokovania na poslaneckých kluboch, kde vám budú oznámené závery z rokovania porady predsedov. Ďakujem pekne.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím, aby ste sa dostavili a zaujali svoje miesta v rokovacej sále, aby som mohol otvoriť rokovanie 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Otváram rokovanie 29. schôdze Národnej rady. Poprosím vás, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a overili, či je Národná rada uznášaniaschopná.

 • Hlasovanie.

 • 115 poslancov prítomných.

  Konštatujem, že môžeme rokovať a prijímať rozhodnutia.

  Chcem informovať, že overovateľmi na 29. schôdzi Národnej rady budú poslankyňa Kiššová a pán poslanec Krajkovič, ich náhradníkmi poslanec Horváth a pani poslankyňa Vitteková. Ďalej chcem informovať, že o ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní požiadali poslanci Chaban z poslaneckého klubu SDKÚ - DS a pán poslanec Raši z poslaneckého klubu strany SMER - sociálna demokracia.

  Návrh programu vám bol rozdaný. Pristúpime teraz k schvaľovaniu programu schôdze. Pýtam sa, či má niekto do programu návrhy, alebo iné zmeny oproti navrhovanému programu?

  Pán predseda poslaneckého klubu SMER Paška, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, žiadam, aby do programu dnešnej schôdze bol doplnený nový bod - uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky ku krízovému stavu vo Finančnej správe Slovenskej republiky, ktorého text znie:

  Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky okamžite vykonať opatrenia na riešenie kritickej situácie v daňovom informačnom systéme finančného riaditeľstva, bezodkladne predložiť návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009, je to predĺženie lehoty na zavedenie povinnosti daňovým subjektom doručovať podania elektronickými prostriedkami a bezodkladne predložiť návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333 o orgánoch štátnej správy. Je evidentné, že minister financií Ivan Mikloš a nominanti SDKÚ - DS, ktorí zodpovedajú za chod finančnej správy, ako aj za implementáciu a prechod na nový informačný systém...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne a kolegovia, chcel by som požiadať o symbolickú minúta ticha vzhľadom na to, že sa dnes vo veku nedožitých 23 rokov s nami naveky rozlúči vami tak úprimne milovaná a ľuďmi tak úprimne nenávidená priestupková imunita.

 • Pán poslanec Poliačik. Nie.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu, ktorým žiada doplniť program rokovania 29. schôdze Národnej rady pán predseda Paška. Nebudem opakovane prednášať znenie. Bolo dostatočne odôvodnené.

  Prezentujme sa a o návrhu hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 72 za návrh, 30 proti, 38 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

 • Návrh sme schválili.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu programu so schváleným doplnením programu o návrh uznesenia. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme. Páni poslanci, vyhlasujem toto rokovanie, hlasovanie za zmätočné.

  Budeme teraz hlasovať, ako som uviedol, o programe schôdze, tak ako bol program navrhnutý, tak ako bol pozmeňujúcim návrhom doplnený. A teraz budeme hlasovať o programe ako celku.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných. 140 za návrh, 2 nehlasovali.

  Národná rada návrh programu 29. schôdze schválila.

  Teraz pristúpime k druhému čítaniu o zákone z 31. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii miestnej štátnej správy, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Návrh máte v laviciach rozdaný ako tlač 621. Prosím, teraz, aby z poverenia pre obranu a bezpečnosť poverený poslanec Stanko informoval Národnú radu o výsledku prerokovávania vráteného zákona vo výboroch.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, máte slovo. Prosím, o kľud v rokovacej sále.

 • Dámy a páni, výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone o vojenských obvodoch podáva Národnej rade túto správu. Predseda Národnej rady pridelil vrátený zákon ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov neoznámili gestorskému výboru žiadne stanovisko.

  Prezident republiky vo svojom rozhodnutí zo 17. februára 2012 uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Ak Národná rada Slovenskej republiky zákon opätovne schváli, navrhol túto zmenu:

  V čl. I siedmy bod znie:

  „7. V § 6 ods. 4 sa slová „obrany štátu“ nahrádzajú slovami „obrany a bezpečnosti štátu“.

  Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor pre obranu a bezpečnosť nebol uznášaniaschopný. Pripomienka prezidenta Slovenskej republiky uvedená v III. časti jeho rozhodnutia zo 17. februára 2012 V čl. I siedmy bod znie: „7. V § 6 ods. 4 sa slová „obrany štátu“ nahrádzajú slovami „obrany a bezpečnosti štátu“. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon s pripomienkou. Správa bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem sa prítomných poslancov opýtať, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky? Nie. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pardon, pán poslanec Baška, prepáčte. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec Baška.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi tretíkrát vystúpiť a budem veľmi krátko rozprávať k tejto novele zákona o vojenských obvodoch. Plne sa stotožňujem s pripomienkami a s návrhom pána prezidenta Slovenskej republiky. Hovoril som to už v rozprave v prvom a v druhom čítaní. Myslím si, že keď schválime túto novelu zákona o vojenských obvodoch, môže dôjsť v budúcnosti k možno aj stratám na životoch, na ohrození zdravia a majetku občanov Slovenskej republiky. A podľa mňa toto orgány štátnej moci nemajú robiť. Čiže plne súhlasím s tým, čo pán prezident povedal, aby sme zákon ako celok neschválili. Ja pevne verím, že, panie poslankyne, páni poslanci, budete hlasovať tak, ako pán prezident namietal v tomto vrátenom zákone. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Kľud, páni poslanci! S faktickými poznámkami pán poslanec Ondruš a Galko. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Ondruš.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega, ja ťa chcem podporiť v tom tvojom vystúpení aj na základe praktických skúseností. Som poslancom za okres, do ktorého patrí vojenský obvod, a musím povedať, že skutočne aj rozhovory so starostami, do ktorých katastrálneho územia vojenský obvod na Záhorí patrí, majú veľmi negatívne skúsenosti a svojim spôsobom bijú na poplach pred tým, aby bol prijatý takýto zákon, pretože, bohužiaľ, máme aj konkrétne skúsenosti, kedy takýto vstup do vojenského priestoru, vojenského obvodu spôsobil nejaké ujmy na zdraví a podobne aj ľuďom, ktorí sa v tých lesoch pohybujú ako domáci a veľmi dobre poznajú to prostredie, veľmi dobre si za tie roky zvykli na to, že ide o vojenský priestor, v ktorom treba zachovávať isté pravidlá. A práve títo starostovia ma viacerí upozorňovali na to, že...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále!

  Nech sa páči.

 • ... Ďakujem pekne, pán predseda. Práve títo starostovia ma upozorňujú na to, že takýto zákon je veľmi nebezpečný a ich vlastné skúsenosti hovoria o tom, že skutočne hrozia tragédie, ktoré môžu stáť aj ľudské životy. A musím povedať, že mám podobné skúsenosti aj z východného Slovenska, kde aj z minulosti opäť starostovia upozorňovali, že skutočne aj ľudia, ktorí sa tam pohybujú takpovediac ako v domácom prostredí, aj tí sa vystavujú riziku a niekedy sa to riziko aj v nepríjemnej podobe prejaví. Takže skutočne musím povedať, že tento návrh zákona na základe praktických skúseností ľudí, ktorí v najbližšom okolí a bezprostredne teda v rámci obcí do katastra ktorých patria vojenské obvody, majú tieto skúsenosti. Hovoria o tom, že také bezbrehé potulovanie sa po týchto priestoroch môže byť veľmi nebezpečné pre samotných ľudí a vlastne pre verejnosť. Ďakujem.

 • Pán poslanec Galko. Páni poslanci, poprosím vás, ukľudnime sa. Pán poslanec Galko.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že tento zákon, to nie je zákon pre starostov, ale zmenu platnej právnej úpravy žiadajú predovšetkým samotní občania. Je to pre občanov. Ide o zabezpečenie predovšetkým vstupu na turisticky zaujímavé miesta napr. Vihorlat, Sninský kameň, resp. na prístupové cesty napríklad na Vyhnianské jazero. My vieme, že došlo k výraznému zníženiu početného stavu ozbrojených síl a došlo k redukcii výcviku profesionálnych vojakov na území vojenských obvodov. Len v posledných rokoch bolo práve na Záhorie vydané asi 14-tisíc povolení na vstup do vojenského obvodu Záhorie. A pri tomto počte veľmi ťažko efektívnym spôsobom zabezpečiť kontrolu vstupu osôb. Navyše ten zákon, ktorý je, neupravuje ani povinnosti týchto osôb, ktoré majú toto povolanie, a nemá ani sankcie. Navrhovaný zákon práve tento nedostatok odstraňuje, ustanovuje povinnosti, definuje priestupky a následne aj sankcie za porušenie povinností, odstraňuje subjektivizmus, pretože doteraz to funguje tak, že kto má pečiatku, tak ten má moc a občania nemajú možnosť sa v prípade zamietavého stanoviska nejakým spôsobom niekde odvolávať. Pripomínam, že Česká republika umožnila tento vstup už v roku 1998. Takisto je v novom zákone viacero možností získavania informácií o dočasnom zákaze vstupu na území vojenských obvodov či na webových stránkach ministerstva, takisto webových stránkach obcí, na vývesných tabuliach. To znamená, že naozaj zákon je ľudí. Budú tam umiestnené tabule vo vnútri vojenských obvodov, ktoré doplnené piktogramom a pruhovým označením. Miesta ako letiská, muničné sklady - tam bude trvalý zákaz vstupu a toto budú kontrolovať príslušníci Vojenskej polície a ukladať pokuty. Ja by som vás chcel poprosiť o podporu tomuto zákonu. Je to aj súčasť našej dohody bývalých štyroch koaličných strán.

 • Pán poslanec Baška chce reagovať na vystúpenie pánov poslancov vo faktických poznámkach. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja budem reagovať len na pána poslanca Galka, ako spomínal. Súhlasím s tým, že došlo k výraznej redukcii počtov ozbrojených síl Slovenskej republiky, a práve preto, ako som hovoril v minulosti v prvom, druhom čítaní o tomto zákone, o novele tohto zákona, tak by sme mali k tomu pristupovať úplne inak...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... prehodnotiť počet vojenských obvodov tu na Slovensku, možno niektoré zrušiť a niektoré vojenské obvody zredukovať alebo zmeniť hranice týchto vojenských obvodov, následne urobiť, teda urobiť predtým, než sa to odovzdá mestám a obciam urobiť pyrosanáciu a takýmto spôsobom tento problém riešiť alebo riešiť prístup do už potom do bývalých vojenských obvodov. Ja si myslím, že je to oveľa korektnejšie k občanom, ako to riešiť touto novelou. Ďakujem veľmi pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o zákone za skončenú.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči, ak sa chcete, môžete sa vyjadriť k rozprave.

 • No nie, pán predseda, nechajte, prosím, hlasovať o pripomienke pána prezidenta. Odporúčam schváliť pripomienku pána prezidenta uvedenú v časti IV.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k hlasovaniu o vrátenom zákone pánom prezidentom. Pán spoločný spravodajca z poverenia výboru pre obranu a bezpečnosť navrhuje hlasovať o jednej pripomienke, ktorú pán prezident vo svojom odôvodnení uviedol ako dôvod pre vrátenie. Gestorský výbor odporúča pripomienku prijať. Páni poslanci. Prosím? Ešte raz.

 • V časti IV. spoločnej správy. To je to, čo sme čítali v spoločnej správe. To je legislatívno-technická viac-menej.

 • V článku 1, siedmy bod znie: V § 6 odsek 4 sa slová "obrany štátu" nahrádzajú slovami "obrany a bezpečnosti štátu". Hlasujeme o tejto pripomienke, páni poslanci. Prezentujme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 133 za návrh, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh.

 • Hlasy z pléna.

 • Pardon, schválili sme návrh.

  Teraz, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o zákone, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie ako celku so schváleným...

 • V znení schválenej pripomienky.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 78 za návrh, 52 proti, 7 sa zdržalo.

  Národná rada po opätovnom prerokovaní návrh zákona o vojenských obvodoch vrátený pánom prezidentom na opätovné prerokovanie schválila.

  Budeme teraz pokračovať v rokovaní

  o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva,

  ktorý prerokovávame ako tlač 616. Poprosím pána prvého podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figeľa, aby návrh vlády uviedol a odôvodnil.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne, páni poslanci v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám na skrátené legislatívne konanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

  Cieľom predloženého návrhu je urýchlené vytvorenie podmienok na efektívne čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Vzhľadom na blížiaci sa záver programového obdobia 2007 - 2013 čelí Slovenská republika výzve dočerpania, resp. vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Bez prijatia adekvátnych opatrení na národnej úrovni, ktoré by urýchleným spôsobom zvýšili efektívnosť čerpania finančných prostriedkov existuje riziko, že príde o značný objem týchto prostriedkov v záverečných rokoch, a tým by sa pripravila o možnosť pokračovať v procese odstraňovania negatívnych dôsledkov finančnej, resp. hospodárskej krízy.

  Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie skráteného legislatívneho konania o predmetnom vládnom návrhu zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za uvedenie návrhu, poprosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Dávam slovo teraz predsedovi výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu poslancovi Janišovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vlády vo výbore.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán predseda, vy ste pridelili so svojim rozhodnutím Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predložený návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý máme pod tlačou 616 prerokovať ho s termínom ihneď. Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu prerokoval tento návrh na skrátené legislatívne konanie na svojej 47. schôdzi dnes pred rokovaním pléna Národnej rady. Informujem plénum Národnej rady, že výbor neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh zákona nezískal požadovanú podporu. Zo strany spravodajcu nateraz všetko, pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, prosím zaujmite miesto pre spravodajcov, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky, pýtam sa či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne? Nie, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu, s ktorým Národná rada vysloví, alebo nevysloví súhlas s požiadavkou vlády, aby sme zákon prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Poprosím o návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon.

 • Panie poslankyne, páni poslanci budeme hlasovať k návrhu na vyslovenie súhlasu s prerokovaním zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 72 za návrh, 6 proti, 48 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh, na základe ktorého poprosím podpredsedu vlády, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona uviedol a odôvodnil.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, ctené dámy poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky na rokovaní Národnej rady uviesť v prvom čítaní samotný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/ 2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Účelom predloženého návrhu je zaviesť inovatívne opatrenia a nástroje, ktoré umožnia efektívnejšie a transparentné dočerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Blížiaci sa záver programového obdobia 2007 až 2013 a z toho vyplývajúce záväzky v Slovenskej republiky v oblasti implementácie finančnej pomoci z fondov Európskej únie predstavujú hlavné dôvody zavádzania uvedených inštitútov. Tieto docielia nielen ich rýchlejšie čerpanie, ale zároveň znížia administratívnu záťaž spojenú so schvaľovaním predložených žiadostí o pomoc a podporu. Tento návrh zákon prerokovala a schválila vláda dňa 1. februára 2012.

  Vážený pán predseda, ctené dámy poslankyne a páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona v prvom čítaní a následné ďalšie legislatívne schvaľovanie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister, prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Poprosím pána predsedu výboru, aby Národnú radu informoval o stanovisku a odporúčaní výboru k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona o podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, tak dovoľte, aby som vám podal v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku ako i pravidlá, ako i legislatívne pravidlá.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písmeno c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Ďalej odporúčam, aby predmetný návrh prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu aj ako gestorský výbor. Zároveň odporúčam, aby výbory prerokovali, výbory aj gestorský výbor prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní ihneď.

  Pán predseda, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem. Páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem sa opýtať, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Nedostal som žiadne písomné prihlášky. Nie, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a poprosím pána spoločného spravodajcu, aby predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému návrhu zákona.

  Nech sa páči.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 77 za návrh, 55 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh. Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a súčasne za gestorský výbor určuje výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu s tým, že výbory prerokujú v druhom čítaní vo výboroch tento zákon ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 77 za návrh, 56 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Národná rada návrh schválila.

  Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády aj predsedovi výboru za spoluprácu pri prerokovávaní návrhu zákona a poprosím teraz pani ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky predložila a odôvodnila

  návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý prerokovávame ako tlač 618.

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Rokovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 618.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky podáva Národnej rade návrh na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25 z roku 2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pri zadávaní určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblasti obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Transpozičná lehota na jej prijatie márne uplynula 21. augusta 2011.

  Prerokovať vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní je potrebné z dôvodu že v súčasnosti je voči Slovenskej republike vedené konanie Európskej komisie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa porušenia, čísla porušenia, č. 2011/1133 z dôvodu nesplnenia povinnosti vykonať opatrenia za účelom transpozície obrannej smernice.

  Okrem uvedeného vzniká riziko, že oneskorená transpozícia predmetnej smernice môže vyvolať ďalšie formálne konania Európskej komisie voči Slovenskej republike v konkrétnych prípadoch zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorá v súčasnosti nie je právne reglementovaná.

  Navyše neprebraním obrannej smernice vzniká riziko, že povinné osoby budú postupovať podľa ustanovení platného zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nie je v súlade s obrannou smernicou, čím sa nevytvára prostredie hospodárskej súťaže pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti.

  Uvedené skutočnosti znamenajú hrozbu značnej hospodárskej škody, ktorá môže mať v prípade neuskutočnenia rýchlej nápravy, t. j. prebratia opravnej smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky, negatívny účinok.

  Ďakujem pekne a poprosím o prerokovanie návrhu na skrátené legislatívne konanie. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani ministerka, za uvedenie a odôvodnenie návrhu. Poprosím pána predsedu Janiša, aby informoval Národnú radu o stanovisku výboru k predloženému návrhu vlády.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Predmetný návrh na skrátené legislatívne konanie ste predložili výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu s návrhom prerokovať ihneď. My sme tento návrh na skrátené legislatívne konanie prerokovali dnes dopoludnia na svojej 47. schôdzi. Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko predložený návrh zákona nezískal požadovanú podporu. Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem za stanovisko výboru. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem sa opýtať, či sa chce niekto z poslancov prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky? Nie. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Poprosím o návrh uznesenia.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 66 za, 1 proti, 60 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Schválili sme návrh.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k rokovaniu o vládnom návrhu zákona a poprosím pani ministerku, aby z poverenia vlády návrh uviedla a odôvodnila.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, na rokovanie schôdze Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.

  Navrhovaná právna úprava rešpektuje skutočnosť, že národná bezpečnosť zostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu, je však potrebné zohľadniť, že postupné vytváranie európskeho trhu s obrannými zariadeniami je nevyhnutné z hľadiska posilňovania európskej priemyselnej a technologickej základne obrany a z hľadiska rozvoja vojenských spôsobilostí potrebných na realizáciu európskej bezpečnosti a obrannej politiky.

  Transpozíciou právnej úpravy sa prispieva aj k rozvoju diverzifikácie európskej...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci! Pani ministerka, poprosím vás, aby ste na chvíľočku prerušili svoje vystúpenie a poprosím kolegov poslancov o zachovanie kľudu v rokovacej sále.

  Nech sa páči.

 • Transpozíciou právnej úpravy sa prispieva aj k rozvoju diverzifikácie európskej dodávateľskej základne v oblasti obrany, najmä presadzovaním účasti malých a stredných podnikov a netradičných dodávateľov v európskej technologickej a priemyselnej základni obrany posilňovaním priemyselnej spolupráce a podporovaním hospodárnych a pohotových dodávateľov na nižšej úrovni. Transpozičná lehota na prebratie smernice do národnej legislatívy uplynula 21. augusta 2011.

  Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, poprosím o prerokovanie tohto návrhu v prvom čítaní.

 • Ďakujem, pani ministerka, za odôvodnenie a poprosím pána predsedu výboru, aby z poverenia výboru informoval o stanovisku výboru k predloženému návrhu vlády na prijatie zákona o verejnom obstarávaní.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

 • Ruch v sále.

 • Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam Národnej rade, aby sa po rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ďalej odporúčam, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárstvo a výstavbu...

 • Neutíchajúci ruch v sále. Vystúpenie prerušené predsedajúcim.

 • Páni poslanci, kľud. Poprosím vás, nedajme sa vyrušovať.

  Nech sa páči.

 • ... a výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej, aby sme určili gestorský výbor, ktorý odporúčam, aby bol výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej navrhujem, aby prerokoval predmetný návrh zákona aj výbor pre financie a rozpočet. Ďalej, aby prerokoval, mimo tento návrh zákona 25 o verejnom obstarávaní, aj výbor pre financie a rozpočet, teda bezpečnosť, hospodárstvo, financie a ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárstvo ako gestorský výbor.

  Ďalej navrhujem, aby predmetné výbory prerokovali v druhom čítaní tento návrh vo výboroch ihneď a gestorský výbor taktiež ihneď.

  Pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal písomné prihlášky, preto sa pýtam, či sa chce niečo prihlásiť do rozpravy ústne? Nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhoch uznesení k prerokovávanému návrhu vlády.

  Poprosím, pán predseda, aby ste návrhy predložili.

 • Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 70 za návrh, 60 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili. Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prideľujeme predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre financie a rozpočet s tým, že za gestorský výbor určujeme výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a predmetné výbory prerokujú tento návrh zákona ihneď.

 • Páni poslanci, návrh, tak ako ho predložil pán predseda výboru, je zrozumiteľný a hlasujeme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 75 za návrh, 55 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pani ministerke, aj pánovi predsedovi výboru. Teraz, panie poslankyne, páni poslanci, poprosím predsedov výborov, ktorým boli návrhy prerokované v skrátenom a prvom čítaní pridelené na rokovanie, aby informovali o čase rokovania ich výborov o návrhoch zákonov.

  Pani predsedníčka Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja okrem informácie o výbore dávam aj...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... návrh, aby sme skrátili obedňajšiu prestávku z dvoch hodín na jednu hodinu, to znamená od 12.00 hod. do 13.00 hod., aby sme mali obedňajšiu prestávku

 • Potlesk, ruch a hlasy v sále.

 • , a po druhé chcem pripomenúť členom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že budeme mať zasadnutie výboru o 12.00 hodine na čísle dverí 34 oproti výboru branno-bezpečnostného. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja som mal v úmysle zvolať ústavnoprávny výbor na 13.00 hod., ale v závislosti teda od toho, ako dopadne hlasovanie o procedurálnom návrhu pani poslankyne Laššákovej.

 • Zvolávam výbor pre obranu a bezpečnosť ihneď.

 • Zvolávam zasadnutie výboru pre financie a rozpočet ihneď.

 • Ja by som chcel poprosiť pána predsedu Procházku, aby zvolal výbor ihneď, aby sme my v obedňajšej prestávke mohli ako gestori prerokovať všetky pripomienky, ktoré vzniknú k týmto dvom návrhom zákonov, aby sme o 14.00 hod. mohli predložiť spoločnú správu výborov. Ja zvolávam môj výbor na 13.00 hod., páni kolegovia, dúfam, že do 13.00 hod. by ste mohli prerokovať vaše návrhy zákonov s tým, že my by sme o 13.00 hod. zasadli, prerokovali v druhom čítaní a potom aj ako gestorský výbor. Ďakujem vám.

 • Pani predsedníčka Laššáková, aj vzhľadom na čas, ktorý navrhoval na zvolanie pán predseda gestorského výboru, neodporúčam, aby sme skracovali prestávku, resp. čas, ktorý zvykneme mať na obed, ale aj rokovanie, preto, lebo predpokladám, že už aj vzhľadom k tomu, o čom sme rokovali na porade predsedov poslaneckých klubov, tie rokovania výborov nebudú jednoduché a nemusia byť ani krátke. Budeme?

 • Hlasy v sále.

 • Takže pani poslankyňa netrvá na hlasovaní.

  Prerušujem rokovanie do 14.00 hodiny.

 • Hlasy v sále.

 • Prepáčte ešte, páni poslanci. Páni poslanci, pán predseda ústavnoprávneho výboru.

 • Ústavnoprávny výbor o 11.30 hodine, ďakujem.

 • Hlasy v sále.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vám oznámiť, že na základe požiadania predsedu gestorského finančného výboru nemôžeme začať rokovať, tak ako sme si dohodli, o štrnástej, ale výbor potrebuje ešte dorokovať a prijať spoločnú správu k zákonom, ku ktorým bol určený ako gestorský výbor. Pán predseda ma uistil, že do 14.30 hodiny výbor môže skončiť rokovanie, preto odkladám začiatok, resp. pokračovanie rokovania 29. schôdze na 14.30 hodinu.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ešte pred začatím rokovania chcem poprosiť predsedov poslaneckých klubov, aby sa dostavili na krátku poradu do rokovacej miestnosti poslaneckého grémia. Poprosím predsedov poslaneckých klubov, ešte finančný výbor rokuje, ale potrebujem dohodnúť ďalší procesný postup pri prerokovávaní zostávajúcich troch bodov programu 29. schôdze.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, prerušili diskusie v skupinách. Budeme pokračovať v rokovaní. Páni poslanci, pán predseda Čaplovič, pán poslanec Janiš, Mikuš. Páni poslanci, prosím, zaujmite svoje miesta. Pán poslanec Marcinčin.

  Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia.

 • Pán poslanec! Pán poslanec Kubovič.

  ... o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, ktorý máte ako parlamentnú tlač 617. Bol vám doručený aj návrh výborov, ktorý máte rozdaný ako tlač 617a.

  Poprosím teraz, pardon, pán poslanec Paška.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, tlač 617.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja len na upresnenie. Vzhľadom na to, že sme dnes niekoľkokrát sedeli ako predsedovia poslaneckých klubov a snažili sme sa nájsť riešenie, a keďže vidím, že pravdepodobne ešte stále neexistuje zhoda na riešení situácii vo finančnej správe, bol by som rád, keby sme sa najprv dohodli na spôsobe hlasovania, aby sme mali možnosť sa pripraviť na podávanie pozmeňujúcich návrhov, pretože pravdepodobne nie je v koalícii vôľa na to, aby sa reálne riešila situácia vo finančnej správe.

  Takže navrhujem, aby sme asi hlasovali po tomto návrhu, ktorý prednesie pán podpredseda vlády a potom aby sme rokovali o návrhu zákona, ktorý je ďalším bodom programu, aby sme sa mohli pripraviť na predloženie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem.

 • Áno, pán predseda klubu. Tiež som chcel odporučiť, aby sme o každom zákone rokovali vždy po jeho prerokovaní, neodkladali...

 • Ruch v sále.

 • , hlasovali vždy po jeho prerokovaní, nechcel som stanovovať presný termín hlasovania ako bývalo zvykom na 17.00 hodinu, aby sme si takto vytvorili aj istý procedurálny priestor na možné zmeny, prípadne doplnenia niektorých doterajších stanovísk a postojov.

  Teraz poprosím pána podpredsedu vlády, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh zákona o podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva uviedol a odôvodnil, a prosím poslancov, aby počúvali a udržiavali kľud v rokovacej sále.

  Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Vážený pán predseda, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

  Účelom predkladaného návrhu je zaviesť inovatívne opatrenia a nové nástroje, ktoré umožnia efektívnejšie a transparentné dočerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Blížiaci sa záver programového obdobia 2007 - 2013 a z toho vyplývajúce možnosti plus záväzky Slovenskej republiky v oblasti implementácie finančných prostriedkov z fondov EÚ predstavujú hlavné dôvody zavádzania týchto inštitútov, ktoré zároveň docielia nielen urýchlené dočerpanie, ale aj znížia administratívnu záťaž spojenú so schvaľovaním predložených žiadostí o pomoc a podporu. Podčiarkujem aj toto, pretože v niektorých diskusiách som počul o potrebe ďalších ľudí. Nie, to, čo je navrhované, odbremení doterajšiu administratívu.

  Návrh bol schválený vo vláde 1. februára. Chcem povedať na margo aj rokovaní aj vo výbore, resp. vo výboroch, že pozmeňovacie návrhy, ktoré dávajú do súladu tento návrh s tým, čo medzitým bolo prijaté vo forme poslaneckej iniciatívy. A takisto prechodné ustanovenia, ktoré stanovujú účinnosť navrhovanej novely na 1. apríl 2012, sú plne v súlade so samotným návrhom. A teda ako navrhovateľ, resp. predkladateľ súhlasím s týmito návrhmi, ktoré sú uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady.

  Vážený pán predseda, týmto žiadam o podporu a schválenie predloženého návrhu. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za uvedenie a odôvodnenie návrhu. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  A poprosím pána poslanca Přidala, ktorého poveril gestorský výbor, aby Národnú radu informoval o stanovisku výboru k predloženému vládnemu návrhu zákona o poskytovaní pomoci z fondov Európskeho spoločenstva.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, prvý podpredseda vlády, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výboru k predmetnému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a tým i neskorších predpisov.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 29. februára pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky rokoval o návrhu zákona dnes. Uznesením č. 366 odporučil Národnej rady Slovenskej republiky tento návrh schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o návrhu rokoval tiež dnes. Uznesením č. 331 odporučil Národnej rade...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... Slovenskej republiky tento zákon schváliť a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením č. 243 odporučil predmetný návrh zákona schváliť.

  V časti IV. spoločnej správy sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Je ich osem. Majú charakter technicko-legislatívnych úprav, resp. zmien účinnosti a gestorský výbor doporučuje o týchto návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.

  Takisto gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. schváliť v znení schváleného, teda schválených pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú v spoločnej správe.

  Prosím, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Prosím, zaujmite svoje miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem informovať, že som nedostal žiadne písomné prihlášky.

  Chcem sa opýtať, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona o podpore poskytovanej z fondov Európskej únie ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky?

 • Zaznievanie gongu.

 • Konštatujem, že nie. Preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

 • Zaznievanie gongu.

 • A prosím poslancov, ktorí nie sú prítomní v rokovacej sále, ale sú prítomní v budove Národnej rady, aby sa dostavili do rokovacej sály na hlasovanie o vládnom návrhu zákona.

 • Zaznievanie gongu.

 • Poprosím teraz pána spoločného spravodajcu. Prepáčte, pán spoločný spravodajca.

 • Pauza. Zaznievanie gongu.

 • Poprosím, pán spoločný spravodajca, uvádzajte jednotlivé návrhy hlasovaní k vládnemu návrhu zákona, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Preto môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, sú to body 1 až 8. A navrhujeme hlasovať spoločne, s odporučením teda gestorského výboru, schváliť.

 • Páni poslanci, poslankyne, budeme teraz hlasovať o bodoch zo spoločnej správy pod poradovým č. 1 až 8, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 69 za návrh, 52 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Body zo spoločnej správy pod poradovým č. 1 až 8 sme schválili. Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predseda, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, sme v treťom čítaní, prosím otvorte rozpravu.

 • Ešte, áno, pán spoločný spravodajca, otváram rozpravu o vládnom návrhu zákona, ktorý prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy? Nie. Preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru zákon schváliť.

  Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 70 za návrh, 53 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva schválila.

  Ďakujem pánovi ministrovi, spoločnému spravodajcovi.

  A poprosím teraz pani ministerku spravodlivosti Žitňanskú, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky v Národnej rade uviedla a odôvodnila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý prerokovávame ako tlač 619.

  Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne pán predseda. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, na dnešné rokovanie schôdze Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblasti obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.

  Navrhovaná právna úprava rešpektuje skutočnosť, že národná bezpečnosť zostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu. Je však potrebné zohľadniť, že postupné vytváranie európskeho trhu s obrannými zariadeniami je nevyhnutné z hľadiska posilňovania európskej priemyselnej a technologickej základne a obrany a z hľadiska rozvoja vojenských spôsobilostí potrebných na realizáciu európskej bezpečnosti a obrannej politiky.

  Transpozíciou právnej úpravy sa prispieva aj k rozvoju diverzifikácie európskej dodávateľskej základne v oblasti obrany, najmä presadzovaním účasti malých a stredných podnikov a netradičných dodávateľov v európskej technologickej a priemyselnej základni a obrany, posilňovaním priemyselnej spolupráce a podporovaním hospodárnych a pohotových dodávateľov na nižšej úrovni.

  V súvislosti s navrhovanom právnou úpravou boli predefinované výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré predstavujú konečné penzum dovolených exempcií z postupov zadávania zákaziek.

  Právna úprava prináša dve nové legálne definície zákaziek - civilná zákazka a zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti.

  Nosná časť navrhovanej právnej úpravy je obsiahnutá v novej piatej časti návrhu zákona. Keďže pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti existuje reálny predpoklad vzniku alebo postupovania utajovanej skutočnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočnosti, ktoré uchádzač alebo záujemca je povinný zabezpečiť.

  Ďalším z prostriedkov ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky je inštitút "Bezpečnosť dodávok". Právna úprava pravidiel a postupov pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti novokoncipuje aj oblasť subdodávok. Systémom opatrení verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zadávaní zákazky vytvoriť priestor pre hospodársku súťaž aj v oblasti obrany a bezpečnosti.

  Transpozičná lehota na prebratie smernice do národnej legislatívy uplynula 21. augusta 2011. Slovenskej republike bolo podľa čl. 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie doručené formálne oznámenie Európskej komisie týkajúce sa porušenia č. 2011/1133 z dôvodu nesplnenia povinnosti vykonať opatrenia za účelom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblasti obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.

  Poprosím o prerokovanie návrhu zákona.

 • Ďakujem, pani ministerka, za odôvodnenie návrhu, prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov a dávam slovo pánovi poslancovi Přidalovi, ktorý z poverenia výboru bude Národnú radu informovať o stanovisku výboru k predloženému vládnemu návrhu zákona.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní podáva teda túto spoločnú správu.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 29. februára 2012 č. 845 pridelila tento predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval dnes, neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o návrhu rokoval takisto dnes, uznesením č. 332 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval dnes a svojím uznesením č. 244 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o návrhu rokoval dnes, neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

 • Ruch v sále.

 • Neruším Vás? Dobre.

  V časti IV. z uznesení výborov Národnej rady pod bodom 3 tejto správy...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, prosím o kľud v rokovacej sále.

 • ... vyplývajú pozmeňujúce návrhy. Tých pozmeňujúcich návrhov sú 4, sú v časti IV. s tým, že gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch spoločne a o všetkých s odporúčaním schváliť. Takisto gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rady Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť.

  Prosím, pán predseda Národnej rady, otvorte rozpravu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu, ku ktorému sa ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky do rozpravy hlási celkom, hlásia celkom štyria poslanci, posledný pán poslanec Kažimír. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Kollár.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Petra Kažimíra, Antona Marcinčina a Ivana Švejnu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 619.

  1. Názov návrhu zákona sa mení nasledovne: „Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z.“

  2. Za čl. I. sa vkladá nový čl. II., ktorý znie:

  „Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

  1. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie: „Monitorovací výbor".

  (1) Zriaďuje sa Monitorovací výbor Finančnej správy Slovenskej republiky (v ďalšom texte len „Monitorovací výbor“). Činnosť sekretariátu Monitorovacieho výboru zabezpečuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

  (2) Monitorovací výbor vykonáva dohľad a kontrolu nad Finančnou správou Slovenskej republiky pri plnení zákonných úloh.

  (3) Monitorovací výbor má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky z členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Z členov Monitorovacieho výboru vymenuje prezident Slovenskej republiky predsedu Monitorovacieho výboru, ktorý zvoláva a riadi schôdze Monitorovacieho výboru.

  (4) Člen Monitorovacieho výboru sa môže oboznamovať so všetkými dokumentmi a činnosťami, ktoré vykonáva finančná správa, daňové úrady a colné úrady. Na získanie poznatkov si Monitorovací výbor môže pozývať na svoje schôdze k prerokovávaným otázkam vedúcich predstaviteľov alebo zamestnancov finančnej správy, daňových úradov, colných úradov ako aj tretie osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na výkone pôsobnosti finančného riaditeľstva, daňových úradov a colných úradov.

  (5) Monitorovací výbor o svojich zisteniach a návrhoch informuje ministerstvo financií a prezidenta Slovenskej republiky.“

  2. V paragrafe... Poprosím pána poslanca Beblavého, keby ma nerušil, lebo nepočujem ani sám seba, keď hovorím.

  2. V § 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

  „odsek 10...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, nerušme sa jeden druhého navzájom. Prepáčte, pán poslanec, pán predseda výboru Kollár. Pán poslanec Kaník.

  Nech sa páči, môžete pokračovať.

 • Ďakujem pekne. § 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

  „(10) Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov Monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Členstvo v Monitorovacom výbore nie je viazané na trvanie mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky."

  „(11) Činnosť Monitorovacieho výboru podľa § 4a sa ukončí schválením Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá bude ustanovená po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012.“

  3. Doterajší článok II sa označuje ako článok III s tým, že článok II nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

  Odôvodnenie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky sa v súčasnosti nachádza v stave krízy, kedy si neplní svoje zákonom stanovené úlohy, v dôsledku zlyhania vedenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky pri implementácii nového informačného systému.

  Slovenskej republike hrozia vážne hospodárske škody z dôvodu ohrozenia plynulosti výberu daní a poplatkov. Vznik ďalších škôd hrozí v prípade, ak si daňové subjekty uplatnia náhradu škody voči štátu v dôsledku omeškania štátu s plnením si svojich záväzkov v zákonom stanovených lehotách. Pretrvávajúci krízový stav výrazným spôsobom poškodzuje podnikateľské prostredie Slovenskej republiky a ohrozuje jej dôveryhodnosť v zahraničí.

  Navrhuje sa preto zmena zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanoví osobitný orgán kontroly plnenia zákonných úloh (spomínaný Monitorovací výbor) vykonávaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Úlohou Monitorovacieho výboru by malo byť vykonávanie dohľadu a kontroly nad Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky pri plnení úloh spojených s riešením krízového stavu v tejto inštitúcii na časovo obmedzené obdobie, to znamená do schválenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky ustanovenej po voľbách uskutočnených 10. marca 2012.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami sa nehlási z poslancov na vystúpenie pána poslanca Kollára žiaden poslanec. Pán poslanec Burian je ďalším poslancom prihláseným do rozpravy k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona. Nech sa páči, pán poslanec Burian.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená pani ministerka, už vzhľadom k avizovaným problémom, ktoré myslím si, že veľmi sú jasné a pre každého podľa mňa súdneho človeka veľmi, veľmi ohromujúce, aký je stav momentálne na Finančnej správe Slovenskej republiky.

  Tento katastrofálny stav na finančnej správe ma podmieňuje k tomu, aby som podal pozmeňujúci návrh, priamu novelu zákona o verejnom obstarávaní a v závere zhodnotím, alebo v závere odôvodním, prečo teda tak činím. Myslím, že pre každého je jasné, že tento stav, ktorý je pretrvávajúci na finančnej správe, aj podľa včerajšieho prieskumu, poslaneckého prieskumu, jasné, že takýto stav nemôže naďalej pretrvávať a preto mám snahu priamou novelou tohto zákona upraviť niektoré, niektoré opatrenia, ktoré môžu napomôcť tomuto riešeniu a jednoducho nebudú sankcionovať podnikateľskú časť na území Slovenska.

  Takže pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku a v znení neskorších predpisov podávam pozmeňujúci návrh.

  1. Za Čl. I sa dopĺňa nový Čl. II, ktorý znie:

  „Čl. II. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení takto:

  1. § 165a znie:

  „(1) Podľa § 13 ods. 5 druhej a tretej vety postupuje správca daň, ktorým je colný úrad pri správe daní podľa osobitného predpisu (odkaz na poznámku 33) od 1. januára 2013 a podľa § 14, § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje od 1. januára 2013.

  (2) Ak sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012, povinnosť doručovania podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 mu vznikne od 1. januára 2013. Ak daňový poradca, advokát alebo zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty a tento zástupca nie je daňovým poradcom alebo advokátom, začali pri správe daní daňový subjekt zastupovať po 1. apríli 2012, povinnosť doručovania, doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 vznikne od 1. januára 2013."

  2. Čl. II sa označuje ako Čl. III, ktorý znie: „Tento zákon nadobúda účinnosť 31. marca 2012."

  V nadväznosti na vloženie nového článku sa upraví aj názov návrhu zákona.

  A teraz odôvodnenie: Vzhľadom k obrovským problémom, ktoré vznikli zavedením informačného systému, nového informačného systému KONS na finančnej správe a s tým súvisiace elektronické doručovanie daňových priznaní, je nutné presunúť tento termín povinného elektronického doručovania daňových priznaní až na termín 1. januára 2013.

  Po prvé chcem povedať, nie je to dogma, že, že teda 1. 1. 2013, ak sa tento systém dokáže absorbovať alebo dokáže zabezpečiť rýchlejšie odovzdávanie pre podnikateľské subjekty, môže byť tento termín skrátený. Ale jednoducho v dnešnom stave, tak ako sa nachádza finančná správa, bohužiaľ, v tomto katastrofálnom stave, nie je možné sankcionovať podnikateľov, ktorí majú záujem takéto elektronické podávanie dávať, jednoducho tým, že daňová správa už aj v minulosti mala problém s prijímaním takýchto elektronických podaní. A dnes my sme povedali v zákone, že musí byť povinne, musí povinne podnikateľský subjekt od 1. 4. podávať elektronické doručovanie daňových priznaní.

  To znamená, ale druhá vec a už som tu počul také poloklamstvá, pololože. Jednoducho štát príde o niečo, ak daňové subjekty to nebudú podávať elektronickou formou. Jednoducho nikto nebráni žiadnemu podnikateľskému subjektovi doručovať tieto daňové priznania elektronickou formou. Ale znovu opakujem. Ak je niečo nefunkčné, nemôžem niečo zabezpečiť a nútiť a sankcionovať podnikateľskú časť, teda celý podnikateľský sektor za to, alebo preto, že jednoducho niekto tu nezabezpečil efektívny fungujúci informačný systém, ktorý mimochodom kolabuje, ktorý dnes niekto sa snaží v dnešnej chvíli, teda možno začiatkom tohto roku, niekto chce naštartovať niečo, čo malo byť funkčné, asi pred polrokom otestované a na čo mali byť jednoducho zabezpečené systémové kroky, ktoré, bohužiaľ, kolabujú. A myslím si, že najlepšie si je vypočuť ľudí priamo z daňovej správy alebo z finančnej správy. Myslím, že my sme to absolvovali a ten jasný dôkaz alebo jasným dôkazom je to, čo aj ľudia priamo na týchto daňových alebo na tejto finančnej správe jasným spôsobom povedali. Čiže znovu opakujem. Nepodsúvajme tu nejaké pololože. Jednoducho ten, ktorý môže podať elektronické podanie, a jednoducho dá, dá sa teda, alebo že bude tá šanca, aby finančná správa akceptovala takéto riešenie, bude mať tú možnosť. Nič mu v tom nebráni. Ale jednoducho v dnešnom stave sa to nedá. A ak si niekto myslí, že potrestám niečo, za to, že som sprznil tento systém alebo nezabezpečil fungovanie tohto systému, ktorý mimochodom je srdcom a finančným tokom v rámci celého Slovenska, tak je na podľa mňa na veľkom omyle.

  Ďakujem pekne za pozornosť a za podporu tohto návrhu.

 • Pán poslanec Počiatek, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, musím povedať, že minister Mikloš profesionálne úplne zlyhal. Svojou nekompetentnosťou uvrhol daňovú správu do doby kamennej. Koncepcia UNITAS bola vytvorená za našej vlády a súčasťou tohto obrovského projektu zjednocovania výberu daní, ciel a odvodov a nespochybniteľne veľmi dôležitého projektu bolo aj nasadanie nového informačného systému finančnej správy, po starom daňových úradov.

  Za našej vlády bola vyobstaraná dodávka uceleného, komplexného, presne špecifikovaného a robustného informačného systému na platforme SAP-u od dodávateľa IBM. Súčasťou tejto zmluvy boli zároveň jednoznačné záruky za dodané služby, ako aj presný harmonogram implementácie a testovania tohto nového systému. Ministerstvo financií pod vedením Mikloša výrazným a zásadným spôsobom zmenilo podstatu pôvodnej zmluvy s IBM. Ministerstvo financií podpísalo dva dodatky, a to najmä dodatok č. 2, ktorý je najzávažnejší. To je aj dodatok, ktorý sa stal základom sporu medzi Mikulčíkom, priateľom pána Mikloša a zároveň jeho nominantom na post šéfa daňového riaditeľstva a pani Červenákovou, blízkou spolupracovníčkou a tiež blízkou rodinnou priateľkou pána Mikloša, ktorú nominoval na post vedúcej služobného úradu. V médiách sa pani Červenáková opakovane vyjadrila, že ona sama odišla z ministerstva financií práve preto, že bola nútená podpísať zo strany ministerstva dodatok č. 2 a nebola ochotná ho podpísať preto, lebo obsahoval klauzuly, ktoré boli pre ňu už neznesiteľný a príliš veľký problém. Naopak, minister Mikloš tvrdí, že ju vyhodil, aj keď nikdy presne nepovedal prečo, ibaže stratila jeho dôveru. Zaujímavé. Takže dodatok č. 2 nakoniec podpísal Mikulčík osobne na základe Miklošovho splnomocnenia, teda zjavne s plným súhlasom pána Mikloša.

  Čo teda priniesol tento slávny a kľúčový dodatok č. 2? Po prvé. Úplne zásadne odklonil koncepciu od riešenia pôvodne postaveného na SAP platforme k nejakému nešpecifikovanému mačkopsu, ktorý obsahuje aj v úvodzovkách zázračný IS KONS, ktorý sa v súčasnosti pokúša Miklošov manažment na finančnej správe nasadiť do ostrej prevádzky a absolútne sa mu to nedarí. Ešte závažnejší je fakt, že tento IS KONS nie je dodávaný ako ucelený a presne definovaný systém, ale má to byť výsledok akejsi činnosti množiny špecialistov, za ktorých činnosť nikto nenesie zodpovednosť a nikto nenesie ani záruky za kvalitu ich práce. Čiže ministerstvo financií podpísalo dodatok, ktorým sa vzdalo záruk kvality a IBM nenesie žiadnu zodpovednosť za vykonané práce. Keby niekto chcel to spochybniť, dodatok č. 2 príloha 5 čl. 3.

  Ďalej sa ukázalo, že všetci títo špecialisti takzvaní, sú z firmy BankProSoft a DIMANO, ktorí sú subdodávateľmi firmy IBM. Tento fakt bol nespochybniteľne preukázaný opakovane na výboroch, ako aj prieskumoch. Bol potvrdený samotnými členmi manažmentu finančnej správy, ako aj priamo pracovníkmi finančnej správy. Všetky tieto firmy média uvádzajú ako firmy blízke priateľovi Ivana Mikloša pánovi Mikulčíkovi. Takže firmy blízke Mikulčíkovi, zavesené pod IBM, dodávajú špecialistov, ktorí na kolene programujú nejaký systém IS KONS, a pritom je to hlavný informačný systém finančnej správy, po starom daňových úradov. Nikto nikdy nevidel presnú špecifikáciu tohto systému. Čiže takýmto trápnym a úplne neprofesionálnym spôsobom tu nejaké malé firmy, doslova a dopísmena, lepia ťažiskový informačný systém štátu. Takýmto primitívnym spôsobom teda vzniká samotný systém a následne prichádza fáza jeho nasadenia. Tak toto je už úplne žalostné, čo sa udialo. Neprebehlo vôbec žiadne testovanie v reálnej prevádzke a žiadne zaškoľovanie pracovníkov. Absolútna nehoráznosť. Pri nasadzovaní takýchto systémov by samotné testovanie bol veľký projekt a adekvátne zaškolenie všetkých pracovníkov by trvalo minimálne niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Ale Miklošov „dream team" tieto pre nich úplne nepodstatné časti jednoducho vynechal. Takže nahodili neotestovaný, nedoladený a surový produkt do živej prevádzky a katastrofa bola na svete. Je úplne zrejmé, že to nemohlo vôbec ináč dopadnúť, ako tak že nič poriadne nefunguje a pracovníci na daňových úradoch pracujú ako v dobe kamennej, manuálne. O tom, ako to vyzerá, by sa dalo kvetnato rozprávať hodiny, ale nechcem tu s tým zdržovať a keby niekto mal záujem, tak mu to rád odprezentujem...

 • Prerušenie vystúpenia pokrikmi z balkóna.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie, prerušujem rokovanie schôdze na 10 minút. Panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Galko, poprosil by som vás, keby ste išli svojich hostí upokojiť ma balkón.

  Prerušujem rokovanie, páni poslanci, prosím.

 • Neutíchajúci hluk a výkriky na balkóne.

 • Pán poslanec Galko, poprosil by som vás, keby ste išli upokojiť svojich hostí na balkón.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 29. schôdze vystúpením pána poslanca Počiatka, ktorého vystúpenie nevhodným spôsobom prerušili účastníci rokovania na balkóne Národnej rady.

  Nech sa páči, pán poslanec Počiatek, máte slovo.

 • Ďakujem opäť za slovo. Takže budem pokračovať tam, kde som skončil. Čiže popis tej katastrofy, o tom by som tu mohol rozprávať naozaj dlhé hodiny a škoda, že ste nemali možnosť vidieť to, čo videli členovia finančného výboru počas prieskumu na konkrétnych daňových úradoch, kde vyhasli už aj posledné nádeje manažmentu finančnej správy kamuflovať a zatĺkať a nehovoriť úplne celú pravdu o tom, v akom stave sa tento informačný systém v skutočnosti nachádza. Ale veľmi milé pracovníčky a pracovníci finančnej správy veľmi ochotne sa podelili s nami o svoje skúsenosti s týmto famóznym systémom, ktorý svetový krízový manažment Ivana Mikloša nasadil do živej prevádzky na finančnej správe.

  Len uvediem také príklady, že prečo to voláme doba kamenná. Pretože ten manuálny režim, v ktorom fungovali, bol častokrát na to až žalostný pohľad, keď sa snažili vypisovať si na papieriky nejaké čísla, ktorými si neboli až tak úplne na 100 % isté, pretože ten systém im len niečo čiastkovo ukazoval. Potom sa snažili z nejakých iných systémov si vytlačiť nejaké daňové priznania. Komické bolo napríklad, že sa im to tlačilo jeden riadok na jednu A4, kde si museli rukou napísať, ktorý riadok daňového priznania si vlastne vytlačila, aby vedela to správne číslo doplniť do ručne vyrobenej papierovej excelovskej tabuľky, kde si dopísala teda ďalšiu sadu čísiel. Potom to celé na kalkulačke zrátala, aby si to overila, musela ísť MHD si pozrieť spis na úplne iný úrad, kde sa dočítala zase ďalšie číslo a po tejto, veľmi sofistikovanej automatickej kompletizácii rukou vyrobenej tabuľky sa rozhodla, vzhľadom na svoju skúsenosť, že či teda vrátku napríklad DPH vráti, alebo nevráti. A takto by som mohol pokračovať hodiny. Došlo to až do takých absurdít, že ten krízový manažment bol schopný nás presviedčať, keď sme videli na vlastné oči, že niečo funguje, že to vlastne funguje. Dokonca, presviedčali aj tie pracovníčky, že oni to zle chápu, že ten systém vlastne funguje aj keď im to nič neukazuje a tak ďalej a tak ďalej.

  No ale to, že ten stav je havarijný, je absolútne nespochybniteľné, že fungujú, nie že v neoptimálnom režime, ale že v katastrofálnom režime funguje, je tiež úplne neodškriepiteľné a jasné a dá sa to kedykoľvek zverifikovať. No napriek tomu, Mikloš sa tvári, že on za to nie je vôbec zodpovedný. A že v podstate len zlyhal manažment, preto odvolal, viac-menej aj tak len nastrčenú bábku, bývalého šéfa finančnej správy Krnáča a druhá výhovorka je, že dodávateľ starého systému predsa neposkytol súčinnosť, takže preto sa to všetko stalo.

  Pravda je však úplne iná. A Mikloš ako obvykle hrubo zavádza. Už v auguste 2011 vedeli presne, čo od tohto starého dodávateľa chcú, aby im poskytol teda dostatočnú súčinnosť v tej integrácii. Od septembra, čiže v auguste 2011 už vedeli, čo presne potrebujú, a od septembra uzavreli päť rôznych dodatkov s touto firmou a tie boli tiež o súčinnosti pri prechode nový systém. Čiže ak v auguste vedeli, čo od nich chcú, keby neboli babráci, tak by to vyriešili už vtedy. Buď by to zazmluvnili, alebo nezazmluvnili, alebo by sa rozhodli akokoľvek, ale mohli okamžite ešte minulé leto riešiť, ako sa s tým vysporiadajú. Čo, samozrejme, neurobili, lebo babráci sa tvárili, že všetko je v pohode a nič netreba riešiť. Potom, čo som si pozrel tieto jednotlivé dodatky, tak je jasné, že Miklošove výkriky, že podávanie žaloby sú úplne trápny marketingový úhybný manéver, pretože tam žiadna hmota na nejaké podávanie žalôb nie je, a to preto, že oni totižto s touto firmou ten kľúčový dodatok, ktorý riešil tú finálnu sumu tých požiadaviek na tú asistenciu, ktorú od tejto firmy chceli, nepodpísali. To znamená, že ten dodatok, ináč mimochodom dodatok 221, nebol nikdy podpísaný zo strany finančnej správy, ergo nemajú akú súčinnosť vymáhať.

  Vôbec sa nemienim venovať tým argumentom, či starý systém bol dobrý, alebo zlý. Faktom zostáva, že nasadzovanie tohto nového systému bolo absolútne nezvládnuté, a to z viacerých dôvodov. Čiže je úplne jasné, že ide o manažérske zlyhanie, pretože podcenili situáciu minulé leto, neriešili to, čo mali, a teraz sa už len vyhovárajú jednak teda na manažment, ktorý Mikloš sám nominoval, alebo na nejakú firmu, ktorá neposkytla podľa nich súčinnosť, čo nie je pravda. Je taktiež úplne logické, že táto firma nie je povinná im poskytnúť súčinnosť, pokiaľ to nemajú na zmluve a holý fakt je, že na zmluve to nemajú. Je teda jednoznačné, že zlyhal celý Miklošov tým a najmä on sám. Vôbec sa nezaujímal o stav projektu v minulosti a všetkých, čo do tohto megaprojektu nasadil, boli babráci. Začína to Ďurajkom, ktorý bol v skutočnosti hlavný projekt manažér celého projektu UNITAS, Mikulčíkom, Červenákovou, Krnáčom a ďalšími. Čo je žalostné, že ešte pred týždňom aj niečo sa tváril, že viac-menej sa nič nedeje a že to majú úplne pod kontrolou, ale z dvoch výborov a dvoch prieskumov sa zúčastnil iba na neverejnej časti jedného z nich a potom utiekol s trápnou výhovorkou, že má vážnejší dôvod, ktorým bola stranícka tlačovka, čiže už keď bolo jasné, že ten stav je naozaj havarijný a treba ho nejako riešiť, nemal ani toľko chochmesu, aby zostal na výbore a argumentoval, že ako to teda vlastne celé je. Jasný dôkaz, že absolútne zlyhal. Je podľa mňa úplne nekompetentný v projektoch takéhoto rozsahu a významu.

  Nakoniec vďaka prieskumom a výborom pod obrovským tlakom muselo ministerstvo financií priznať, že situácia je vážna. Dnes sa opäť tvária, že teda áno, že oni uznávajú, že situácia je vážna. Logicky, čo iné môžu povedať, pretože tam už sa nedá kam uhnúť, lebo je to zjavné. Dokonca teda začali aj niečo riešiť a je to najmä to, že začali lietať nejaké nepodstatné hlavy, aby sa ukázala akože nejaká akčnosť, že niečo sa teda rieši. Nič sa však v zásade nezmenilo a toto je ten hlavný problém. Lebo ľudia, ktorí na projekte páchajú škody, sú tí istí. Vykopli nejakého nepodstatného v tomto celom Krnáča, a to, že tam nie je Mikulčík, alebo či je, alebo nie je, je tiež otázne, ale tiež to na veci nič nemení, pretože celý zvyšok tímu je ten istý. Keď sa pozrieme na to, čo SDKÚ rozpráva o tom, ako je dôležité zlepšovať výber daní, podporovať podnikateľské prostredie a zlepšovať ho, ako treba dôsledne informatizovať a ako je to cesta k modernému a úspešnému Slovensku. Tak tu máte úplne najjasnejší dôkaz ako to teda myslia vážne. Absolútne zbabraný zúfalým spôsobom spackaný projekt, z ktorého dnes naozaj hrozia veľké škody pre krajinu. Nikto dnes nevie presne povedať, kedy tento systém bude v plnej prevádzke. Finančná správa pod obrovským tlakom finančného výboru, ktorý tam bol na prieskume vyprodukovala cez noc akúsi A4 s nejakými miľnikmi, termínmi, do ktorých sa majú jednotlivé moduly spúšťať. Niektoré z nich upozorňujem budú v nábehu až niekedy v júni.

  Čiže sa tu bavíme o niekoľkých mesiacoch, a keď zarátame k tomu ešte predchádzajúce mesiace, tak nám vo finále hrozí stav, že niekoľko mesiacov, 4 a viac mesiacov nemala finančná správa plnohodnotný funkčný informačný systém. Fungovali v manuálnom režime, kde nie je vôbec záruka, že všetky aktivity, ktoré vykonali, boli korektne vykonané a je absolútne evidentné, že vznikajú škody, pretože videli sme preukázateľne štósy papierov, ktoré sú po termíne, po lehotách, z čoho môžu plynúť a pravdepodobne budú plynúť sankcie, a o tom, že by sme nejakým spôsobom bojovali proti daňovým únikom s takýmto vetchým, primitívnym systémom, na ktorom dnes fungujú, nemôže byť vôbec ani reči. Navyše a teraz hlavný problém, k čomu tu aj boli tie pozmeňujúce návrhy, je, že nám trvalo dva týždne zobjektivizovať situáciu alebo vážnosť situácie, ktorá na finančnej správe je. Manažment Miklošov je šikovný jedine v jednej veci, a to je zatĺkať a vyhýbať sa priamym odpovediam a dať relevantné presné informácie, takže sme si ich museli poskladať prácne sami, ale podarilo sa nám to.

  Čo je však problém, ešte aby som teda tú objektivizáciu informácií. Viete, že bol Najvyšší kontrolný úrad na kontrole a dúfam, že pani Machová si už nájde konečne čas a oboznámi sa s protokolom, pretože to je jediná podmienka, aby sa stal tento dokument verejným. My sme už tie závery počuli, ten protokol sa formálne nezmení, pretože finančná správa nemá možnosť namietať ani meniť jednotlivé ustanovenia, ktoré sú tam napísané. Môže sa s tým len oboznámiť a takto sa stane ten dokument už potom verejným. Takže ak ju náhodou zaujíma a ak to má byť tá krízová manažérka, ktorá toto všetko vyrieši, pýtam sa, prečo už ten dokument neprečítala, odkedy ho má, pretože tam by sa zjavne dozvedela aj veľa objektívnej pravdy o tom, aký je stav, keď už by povedzme nám neverila, ale mohla by veriť vlastným očiam, pretože nie je nič jednoduchšie ako zísť do kancelárie a dozvedieť sa, ako to naozaj na finančnej správe dnes funguje. Čo ale už sa povedať dá, že NKÚ skonštatovalo len to, čo my sme tvrdili a vedeli.

  Takže vieme už aj to, čo sme sa už konečne dozvedeli od finančnej správy, že systém už doteraz stál 23,6 milióna eur, čo je plnenie zo zmluvy IBM. Navyše sa dokúpil hardvér, ktorý bol nevyhnutný údajne preto, aby mohli bežať zároveň starý aj nový systém. A to bolo za sumu 5,3 milióna, čiže bavíme sa tu o zábavke za 30 miliónov eur. Nie o nejakom malom systémiku pre Jednotné roľnícke družstvo. No a teraz, čo nás čaká? Problém je v tom, že ten systém naozaj plnohodnotne nefunguje. Existuje nejaký harmonogram nábehu toho systému, ale čo je skôr zbožným želaním tohto súčasného, tzv. krízového manažmentu, ktorému ja neverím. No a, či sa to naozaj stane a nestane, to sa uvidí. Ja osobne som presvedčený o tom, že ten problém len „boptná" ako v sopke, ten hrniec sa tlakuje, pretože množstvo vecí sa zbiera, tlačí pred sebou. Tie papiere, ktoré sme tam videli, ktoré tie kopy papierov, ktoré sú čoraz väčšie a väčšie a už sú skoro také veľké, že tie úradníčky nielen, že nevidia nič v systéme, ale už sa nevidia ani navzájom. Tak hrozí to, že oni, samozrejme, je jasné, že tieto papiere budú musieť jedného dňa nejakým spôsobom doklepkať do toho systému, pretože niekto to tam dostať nejak musí a už len toto doklepkávanie bude trvať rádovo mesiace, a to ja neviem si ani, naozaj netrúfam si odhadnúť, koľko to naozaj bude trvať, ale toto sme do toho ani nezarátali.

  Ale ak ten systém nezačne v tých kľúčových moduloch fungovať okamžite správne, tak ten problém sa bude kopiť, kopiť a kopiť a do čoho to vyústi, ja dnes ani neviem povedať. A teraz tu je jadro problému, čo, s čím máme problém. Keby nemal výbor pre financie právomoci, ktoré mal a v rámci prieskumu nebol schopný nahliadnuť do kuchyne tých jednotlivých úradníčok a úradníkov na finančnej správe, nikdy by sme sa tú skutočnú pravdu nedozvedeli, no ale tento výbor za chvíľku končí svoju činnosť a kým bude nový alebo kým bude nová vláda, kým bude nejaký nový tím, máme tu nejaké vákuum a v tomto vákuovom období nebude žiadna autorita, ktorá by mohla pozerať na prsty a dohliadať na to, či sa plní ten harmonogram, či ten systém nabieha, či nevzniká ešte väčšie riziko, čo sa vlastne v skutočnosti deje.

  Preto tu prišiel nejaký kompromisný návrh, ktorý predniesol predseda výboru Kollár, ktorý hovorí o zriadení akejsi rady, ktorá bude mať právomoc aspoň monitorovať to, čo sa tam deje a objektivizovať pravdu. To je celý záujem. Nie je v tom žiadna politika, ide len o to, aby sa verejnosť a všetci dozvedeli, aký je skutkový stav, aby sme sa vyhli tomu, že tento tzv. krízový manažment Ivana Mikloša bude zatĺkať a skrývať pravdu pod koberec. Takže na toto to všetko je a neviem si predstaviť, aký problém s týmto vôbec niekto môže mať. Však uvidíme, ako budú poslanci za to hlasovať, ako sa toto vyvinie, pretože sa jedná o úplne apolitickú monitorovaciu činnosť a keby naozaj nebol naštartoval výbor pre financie túto svoju investigatívu, tak by sme sa nikdy tieto dôležité a holé fakty nedozvedeli. Nikdy by sme sa od ministra Mikloša nedozvedeli, že ten stav je naozaj katastrofálny a havarijný, ale dnes to už vieme a treba na to naozaj dozerať. Predpokladám, že minister ako obvykle, keďže je tu prítomný nevystúpi v rozprave, ako je to u neho zvykom, ale až na záver v rozprave, keď nebude možné na neho reagovať. Takže vypočujeme si určite aj túto jeho časť, ale vyzývam ho tým, aby keď chce vystúpiť, aby vystúpil v rozprave. Ďakujem za slovo.

 • Pán poslanec Poliačik sa hlási s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Počiateka. Nech sa páči.

 • Ja by som iba, pán kolega, vás poprosil, keby ste mohli uvádzať celé mená, lebo nie je Krnáč ako Krnáč. Ďakujem.

 • Ďalší poslanec prihlásený do rozpravy. Pán poslanec Kažimír, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo, za možnosť vystúpiť v tento okamih pred plénom Národnej rady. Chcem vám oznámiť vec, ktorú mnohí možno aj viete. Viete veľmi dobre, že som v minulej vláde pôsobil na pozícii štátneho tajomníka ministerstva financií a tým pádom som mal priamy kontakt s tým, čo sa volá projekt UNITAS. Viete veľmi dobre, že projekt UNITAS, to znamená zjednotenie výberu daní, cieľ a odvodov sa ťahá cez tri vlády Slovenskej republiky, čo je dôkazom o tom, že tu existuje politický konsenzus a záujem na tom, aby fungovanie budúcej finančnej správy smerovalo k dvom zásadným cieľom.

  Prvý zlepší výber daní, odvodov a cieľ. Lepší a efektívnejší boj s tým, čomu sa hovorí daňové úniky, a teraz nemám na mysli len klasickú takú intelektuálnu, intelektuálne poňatú, poňatý spôsob optimalizácie daní, ale mám na mysli aj klasické kriminálne činy, ktoré sa špeciálne venujú daňovým deliktom v oblasti zneužívania dane z pridanej hodnoty. Veľmi dobre viete, že rezort financií priniesol odhady o tom, že skoro 30 % predpísanej DPH nám končí práve v tých oblastiach kriminálnych živlov a ide vlastne o výpadok daní v objeme vyše miliardy eur. Pri požiadavkách na ďalšiu konsolidáciu a znižovanie deficitu je toto jeden z kľúčových zdrojov, ktorý by nám mohol pomôcť našej krajine plniť si medzinárodné záväzky bez toho, aby sme zaťažovali prostredie ďalšími daňami alebo spomaľovali hospodársky rast znižovaním ďalších verejných výdavkov.

  Takže zlepšenie výberu - prvý cieľ a druhý cieľ - lepšie a priateľskejšie podnikateľské prostredie hlavne v kontakte z budúcou alebo s existujúcou finančnou správou, pretože veľmi dobre viete, čo znamená pre podnikateľskú verejnosť kontakt s touto správou. Z tohto pohľadu projekt UNITAS považujem aj za vlastné dieťa, a preto ma veľmi mrzí, veľmi mrzí, že prvý míľnik odštartovaný teraz 1. januára sa vyvíja presne tým smerom, ako tu bol popísaný či už poslancom Počiatkom, alebo pánom kolegom Burianom, alebo predtým pánom predsedom finančného a rozpočtového výboru pánom Kollárom. Je to pre mňa veľké sklamanie a musím povedať, že my sme do poslednej chvíle, aj keď sme vedeli, že už to vyteká z hrnca rezortu financií vedenom pánom ministrom Miklošom, nechceli sme túto tému zneužívať na politických tlačovkách a viete, že sme neboli ani prví, ktorí túto tému vytiahli von. Prečo? Preto, pretože daňová, colná a finančná správa má vzbudzovať u ľudí rešpekt a možno to preženiem, ale majú sa jej tí, čo platia dane, tak zdravo aj báť.

  Čo dnes vedia ľudia, čo vedia ľudia o finančnej správe? Vedia, že je v úplnom chaose, vedia, že je v neporiadku, v rozklade, že pracovníci finančnej správy sú pod psychickým a časovým tlakom. Čo je, samozrejme, absolútna, automatická inšpirácia ešte na väčší tlak na daňové úniky. Mimochodom, ak si myslíme, že daňové úniky sa dejú len z vôle subjektov, ktoré chcú tento systém zneužívať, je úplne samozrejmé, že sa to deje aj na základe bielych vrán vnútri inštitúcií, ktoré vyberajú dane a odvody. A chcem sa vás opýtať, ako asi môžu vnímať takýto ľudia takéto prostredie, keď dnes, dnes, dnes alebo minimálne pred týždňom, pred desiatimi dňami si nevedeli úradníci na finančnej správe ani overiť, kto zaplatil a kto nezaplatil daň. Nehovoriac o hroziacej, hroziacej hanbe z hľadiska neplnenia si medzinárodných záväzkov, z hľadiska hroziacich škôd z možných plnení za sankcie a omeškanie plnenia si zákonných povinností zo strany finančnej správy ako takej.

  Treba upozorniť aj na to, že asi ste zaregistrovali , že odborárska organizácia, ktorá pracuje a legálne pôsobí v tejto inštitúcií, zvažuje vyhlásenie štrajkového štrajkovej pohotovosti. To je absolútny precedens v tejto krajine. Viete si vôbec predstaviť, v akej situácii sa finančná správa môže nachádzať, ak ľudia, ktorí v nej pracujú a pracuje v nej vyše 5-tisíc ľudí, štátni zamestnanci, ktorí tam pracujú 15 - 20 rokov za svoje platy, ktoré sú menšie, menšie ako priemer, priemer odmeňovania v národnom hospodárstve, sú ochotní sa podpísať pod petície, prísť vyslať reprezentantov na rokovanie výboru a sú ochotní sa pretláčať k mikrofónom na tlačových konferenciách, kde ich predstavitelia tvrdia, tvrdia niečo úplne opačné, čo nemá nič, nič spoločné so samotnou realitou.

  Toto sú jasné znaky toho, že finančná správa sa nachádza nachádza v momente zvratu až rozvratu. Ak hovoríme o potrebe zriadenia monitorovacieho výboru, na ktorej mimochodom sme sa boli boli schopní väčšinou zhodnúť predstavitelia výboru pre financie a rozpočet, tí istí ľudia, ktorí boli schopní niekoľko mesiacov pracovať na texte a na následnom prijatí ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým sa doteraz tu mnohí z nás chválime, tak tí istí ľudia si boli schopní sadnúť za jeden okrúhly stôl, boli schopní riadiť výbory formou vyšetrovania, boli schopní ísť na na prieskumy, kde museli rozvíjať to klbko pravdy až do, do, do poslednej nitky.

  Treba si uvedomiť, že ten vlak, ktorý sa volá finančná správa, 10. marca vojde do tunelu a vyjde z neho niekedy, keď sa ukončia koaličné rozhovory politických strán, ktoré sa dostanú po voľbách do parlamentu a dosiahnu nejakú politickú dohodu na zloženie novej vlády. Nikto dnes nevie predpokladať, koľko dní, koľko týždňov to bude trvať. Z tohto pohľadu pre mňa je nepochopiteľný odmietavý postoj k vzniku takéhoto výboru, ktorý by mal pozostávať z členov, z vybraných členov výboru pre financie a rozpočet. Na vôli by sme to nechali pánovi prezidentovi. Nechápem to ani pre, ani ten odpor, ani zo strany predstaviteľov SDKÚ, lebo podľa nás je to férová ponuka, ktorá hovorí o tom, že stav, ktorý by trval tie ďalšie týždne by sa objektivizoval, to znamená, hocikto by na to do toho kresla si sadol či na rezorte financií, alebo na finančnom riaditeľstve, by nemohol politicky zneužívať aktuálny stav, ak bude objektivizovaný celý ten, celý ten čas monitorovacím výborom, ktorý bude pozostávať zo zástupcov celého politického spektra.Toto podľa nás je je veľmi férovým, férový návrh, ktorý nemá za cieľ politizovať projekt, ale má za cieľ za cieľ držať projekt pod tlakom z hľadiska nevyhnutnosti potreby čím skôr sa dostať z krízového stavu a zabrániť možnému ďalšiemu zakrývaniu, zakrývaniu pravdy, pravdy ako takej.

  Toto sú všetko informácie s ktorými predstúpili aj moji kolegovia, máme, zachytili sme takisto takýto, takúto obranu pána ministra pri pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Burian a týka sa odloženia povinnosti predkladania daňových priznaní na DPH elektronickou formou. Vraj tu dôjde, vraj by mohlo dôjsť k miliónovým škodám. No tak musím povedať, že pri „hearingu" na na poslaneckom prieskume samotný štátny tajomník pán Tvaroška tvrdil, že zvažovali túto možnosť a nakoniec sa rozhodli ju odmietnuť a nebola tam ani zmienka o tom, že by mali týmto pádom hroziť nejaké škody. A chcem upozorniť, že práve plénum tejto Národnej rady niekedy koncom minulého roku na návrh ministerstva financií sama posunula o tri mesiace platnosť tohto ustanovenia, bolo pôvodne tá povinnosť mala by fungovať od 1. januára tohto roku. Kvôli reálnemu alebo reálnemu vyhodnoteniu situácie na finančnej správe to bolo v predstihu posunuté na 1. apríl a keď sa to tu v parlamente obhajovalo, nikto nikdy nehovoril, že by mali vzniknúť nejaké škody. Tak nepoznám, nepamätám si finančnú doložku, ktorá by hovorila o takýchto škodách. Ak tomu tak je, tak buď sa teda klamalo vtedy, alebo sa klame, klame teraz. Myslím si, že sú to celkom logické, logické argumenty, ktoré ktoré možno bude sa pokúšať úplne logicky vyvracať pán, pán minister.

  Situácia na finančnej správe je veľmi podobná situácii hodín v Národnej rade, ktorý, ktoré už ani tie nejdú a ja vyzývam pána ministra, ak bude odchádzať z postu, z postu, ktorý si zrejme zapamätá na celý život, aby zhasol za sebou svetlo, pretože do takejto situácie minimálne finančnú správu naozaj dostal. Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami pán poslanec Fořt a Matej.

  Nech sa páči, páni poslanci, najskôr pán poslanec Fořt.

 • Pán Kažimír, ja mám len jednu technickú, lebo vo svojej, vo svojom príspevku do rozpravy ste spomenuli termín biela vrana v kontexte, že sú to pracovníci daňových úradov, ktorí kolaborujúc s tými páchateľmi trestných činov, ktorí krátia daň, tak len vás chcem upozorniť, že biela vrana je zavedená, je zavedený pojem pre troška inú kategóriu ľudí. Je to ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu, takže by som vás chcel poprosiť, keby ste do budúcna aj keď ste to asi mysleli inak, tento termín využívali, tak ako sa má a nepoužívali ho v tomto kontexte negatívnom. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Kažimír, ja ťa chcem poprosiť, aby si hovoril pravdu, pokiaľ je to možné a nie polopravdu a fabulácie, lebo vôbec som nevedel o tom, že sa stretol finančný výbor, že pripravoval toto riešenie, ktoré ste predložili, až keď ste boli dohodnutí, tak potom mi zavolal pán predseda výboru, že aby som sa išiel oboznámiť s tým, čo ste sa dohodli. No tak, nemôžem byť niekde, kde neviem o tom, že ste sa podľa mňa tak pokútne stretli a riešili, riešili niečo, čo ste predložili. A druhá vec je, že mám jeden problém. V jednej vete povieš, pán kolega, že necháme to na pána prezidenta a bude to z finančného výboru, a o tri vety na to následne povieš a bude to určite zo zástupcov všetkých politických subjektov, tak ja to tu nevidím. Tak neviem, že či to sa nechá na pána prezidenta a tým pádom nemôžeš zaručiť to, čo si následne povedal , že to bude zložené zo všetkých politických subjektov. Myslím si, že jednoznačne ide len o politický akt a prejav, ako sa ukázať. Ďakujem.

 • O vystúpenie požiadal pán podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš.

  Ešte predtým, pán poslanec Kažimír.

 • Ďakujem. Pánovi Fořtovi ďakujem za ornitologické poučenie, opravujem sa, teda nie je to biela vrana aj keď určite v tomto zmysle sú aj biele vrany a máme ich mnoho a väčšina vo finančnej správe a opravujem sa, boli to, či sú to čierne ovce teda.

  A pánovi Matejovi, snáď len toľko, že, samozrejme, bude môcť vyjadriť svojim hlasovaním postoj k textu a ja som vyjadril len svoju, svoje presvedčenie o tom, že pán prezident, prípadne ak túto možnosť dostane, tak sa presne takým spôsobom napríklad mohol by postaviť, to znamená, že by mohol rešpektovať dohodu naprieč politického spektra ako takého. A o politiku tu naozaj nejde, lebo veľmi dobre vieš, pán poslanec, lebo keby sme mohli citovať zo správy NKÚ, tak by ste zhoreli v hanbe niektorí, ktorí sa tu musíte za tieto veci stavať. Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán minister financií a podpredseda vlády Mikloš.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, keďže sa diskutuje viac o daňovej správe ako o verejnom obstarávaní, tak si dovolím vystúpiť, pána poslanca Počiatka by som chcel upokojiť, pretože mal obavy, že či, že vystúpim až v záverečnom slove, takže by som odporúčal, pán poslanec, prečítať si rokovací poriadok, v ktorom sa jasne hovorí, že v záverečnom slove môže vystúpiť len navrhovateľ alebo spravodajca. Nie som ani jedným, ani druhým, preto vystupujem, samozrejme, v rozprave. Nebudem reagovať na rôzne invektívy a obviňovania, ktoré tu padli, poviem vecne k pozmeňovacím návrhom, ktoré odzneli.

  Najskôr chcem povedať, že áno, v daňovej správe sú problémy, tá situácia nie je jednoduchá. Situácia nebola zvládnutá manažmentom finančnej správy, preto som pred deviatimi dňami vyvodil personálnu zodpovednosť voči najvyššiemu šéfovi finančnej správy, a nová poverená prezidentka konala ďalej a vyvodzovala zodpovednosť ďalej. To, čo najviac dnes daňová správa potrebuje, je pokoj na prácu, na to, aby mohli intenzívne pracovať a aby sa tie výzvy, ktoré pre daňovú správu sú, zvládli. Politizovanie tohto problému veci nijako ale nijako nepomôže, a to že k politizovaniu dochádza je evidentné a zjavné. Čím, samozrejme, nijako nechcem obmedzovať kompetenciu a právo poslancov Národnej rady plniť svoju kontrolnú funkciu a kontrolovať všetky verejné inštitúcie.

  Som však presvedčený, že pozmeňovacie návrhy, ktoré predložené boli, neprispejú k riešeniu problému, ale sú skôr, myslím si, politicky motivované a chcel by som povedať, prečo si to myslím, čo ale i navrhujem zároveň. Čo sa týka posunu termínu na povinné podávanie daňových priznaní...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • ... čo sa týka posunu termínu na povinné podávanie daňových priznaní od 1.4. elektronicky, ktorý predložil pán poslanec Burian, chcem povedať, že na to nie je žiaden dôvod. Opakujem, nie je na tom žiaden dôvod, nie je na to žiaden dôvod.

  Problémy, ktoré dnes v daňovej správe existujú a ktoré nezakrývam, nesúvisia s tým, že by bolo ohrozené podávanie daňových priznaní elektronicky. Ak dovolíte, nie je to moje vyjadrenie, je to vyjadrenie poverenej prezidentky finančnej správy pani Machovej, z ktorej stanoviska k tomuto návrhu vám prečítam to podstatné: "Súčasné znenie zákona ukladá povinnosť od 1. 4. 2012 povinné podávanie daňových priznaní všetkých subjektov. Keďže ide o obdobie po podávaní rozhodujúcej časti daňových priznaní na daň z príjmov právnických a fyzických osôb, po danom dátume sa jedná predovšetkým o podávanie priznaní na daň z pridanej hodnoty. V súčasnom období je situácia nasledovná - daňová a colná správa využíva elektronickú komunikáciu s daňovými subjektmi formou zaručeného elektronického podpisu už dlhšie obdobie. Počet takýchto subjektov je asi 60-tisíc. Ďalších 30-tisíc subjektov komunikuje s daňovou správou elektronicky na základe zmluvných vzťahov. Do 27. 2. 2012, teda do predvčerajška, bolo prijatých 59 661 dohôd daňových subjektov o elektronickej komunikácií cez EZÚ. Spolu teda ide o zhruba 55 % subjektov, ktoré už dnes komunikujú s finančnou správou elektronicky. Dôvody na neposúvanie termínu povinného elektronického podávania daňových priznaní sú nasledovné, opakujem dôvody na neposúvanie termínu.

  1. Elektronická komunikácia s daňovými subjektmi je z pohľadu spracovania, chybovosti a rýchlosti najefektívnejšou formou. Práve tieto aspekty spracovania považujeme v súčasnom období za rozhodujúce, aby bol zvládnutý proces podávania daňových priznaní." Inými slovami, dopoviem to vlastnými slovami, ak dovolíte, posun tohto termínu nezmenší mieru problémov v daňovej správe, ale naopak zväčší, pretože sa bude musieť aj skenovať a bude sa popri elektronickom podaní musieť robiť aj v papierovej forme.

  Druhý dôvod, ktorý uvádza pani prezidentka Machová: "Od 1. 3. je plánovaná ďalšia etapa kampane na uzatváranie dohôd o elektronickej komunikácií. Na daňových úradoch sú vyčlenení zamestnanci mimo správcov daní, ktorí sa tejto agende budú na plno venovať. Organizačne vie finančná správa proces uzatvárania zmlúv a dohôd na elektronickú komunikáciu finančnej správy zvládnuť aj bez legislatívnej zmeny." Koniec stanoviska, dnešného stanoviska pani Machovej.

  A ja k tomu, ak dovolíte dodám pár slov aj vlastných. Čo sa teda týka elektronického zberu údajov, máme mesiac na to, aby sa druhá polovica, teda zhruba 100-tisíc subjektov, aby jednoducho zmluvne uzavrela a vytvorila si podmienky na to, aby elektronicky komunikovať mohli. Mesiac, pretože tá povinnosť je od 1. apríla. Zároveň platí, že čo sa týka dane z príjmu fyzických z príjmu právnických a fyzických osôb, tá sa musí podať do 1. 4., čiže tá môže byť podávaná ešte aj písomne na tlačivách a nie elektronicky a táto povinnosť bude až od 1. 4. a mesačný čas je dostatočný na to, aby sa tá polovica subjektov, ktoré tak neurobili, aby si náležitosti usporiadali.

  Čo sa týka elektronickej komunikácie, tie dnešné problémy, ktoré sú najmä problémy s prístupovými právami, tieto problémy s prístupovými právami nemajú vplyv na elektronické podávanie, dokonca je to naopak. A naopak je to preto, že povinná elektronická komunikácia, ktorá je už v prevádzke, že ňou sa zrýchli a spresní spracovanie podaní, odstráni sa chybovosť pri vyťažovaní zo skenovania. Zároveň sa uľahčí daňovým subjektom proces podávania daňových priznaní, nehovoriac o tom, že sa im aj znížia náklady na spracovanie podaní. Odhad je, že náklady, keď sa bude všetko podávať elektronicky, tie ročné náklady pre podnikateľov, pre daňovníkov budú až 20 mil. eur nižšie.

  Čo sa týka elektronického zberu údajov, poviem aj pár údajov o zabezpečení. Bezplatný identifikátor pre autentifikáciu do systému už je v produkcii, elektronický zber údajov je v činnosti od 18. 1. 2012. Čo sa týka spôsobu komunikácie, ten je dimenzovaný na predpokladaný objem podaní, keď by boli, čiže kapacitne je to dostatočné. Výkonnosť elektronického zberu údajov je spracovanie 190 podaní za sekundu. Čiže dovoľte mi zhrnúť, že tie problémy, ktoré dnes v daňovej správe sú a sú a riešia sa, riešia sa intenzívne, nesúvisia s povinnou elektronickou komunikáciou, ktorá je od 1. 4., dokonca platí, naopak, že ak by bola posúvaná táto povinnosť do budúcna, tak objem problémov sa nezmenší, ale zväčší, a preto nevidím žiaden dôvod na posúvanie tohto termínu a tohto dátumu.

  Čo sa týka druhého návrhu, ktorý bol predložený a ktorý sa týka monitorovacieho výboru, k tomu by som rád podotkol nasledovné. Nielenže sa nebránim tomu, aby poslanci Národnej rady kontrolovali tento proces riešenia problémov, ktoré pri zavádzaní informačného systému, ale vôbec pri transformácii daňovej správy sú, ale vítam to. Ale myslím si, že riešenie, ktoré sa navrhuje tu zmenou zákona, mimochodom nepriamou novelou úplne iného zákona, a zdá sa mi to dosť teda také trýznenie legislatívy, si myslím, že existuje omnoho lepšie riešenie, ktoré vám chcem ponúknuť.

  Chcem vám ponúknuť päť alebo šesť, lebo v tom návrhu je päť členov finančného výboru, pokiaľ viem Národná rada má šesť strán, takže môže to byť päť, môže to byť šesť, ako chcete, ktorých navrhujem, že viem vymenovať a nie 9. marca, ako je váš návrh, ale zajtra ich viem menovať za členov riadiaceho výboru UNITAS-u. Riadiaci výbor UNITAS-u sa denno denne zaoberá riešením týchto problémov aj zavedením informačného systému. Nemám s tým problém, aby právomoci členov toho riadiaceho výboru boli presné také isté, ako ste ich navrhovali, že sa budú môcť oboznamovať s akýmikoľvek materiálmi, môžu byť efektívne zapojení do kontroly tohto procesu od zajtra. Podľa vášho návrhu budú môcť byť zapojení od 9. marca, ak som dobre počul ten návrh a zmenou, účelovou zmenou zákona. Samozrejme, nie je to tak, pán poslanec Kažimír povedal, že 9. či 10. marca vojde finančná správa do tunela a z toho tunela vylezie, až keď vznikne nová vláda. Samozrejme, nie je to pravda, samozrejme, že finančná správa má svoj manažment ľudí, ktorí sú zodpovední za jej chod zo zákona a budú zodpovední aj do 10. marca, aj po 10. marci, tak ako, samozrejme, aj vláda dosluhujúca bude zodpovedná a bude pracovať dovtedy, kým nebude vymenovaná novou vládou, ktorá vzíde z volieb. Ale ak treba celý ten čas a opakujem nie od 9. marca, ale od zajtra z vašej strany, ak máte záujem monitorovať, kontrolovať tento proces, nemám s tým žiaden problém, ak dostanem dnes mená poslancov finančného výboru, či už piatich, alebo šiestich, tak ich viem svojím rozhodnutím, pretože je to interný riadiaci akt ministra financií, sú, je štatút UNITAS-u, riadiaceho výboru UNITAS-u, ktorého členmi sa môžu stať a môžu túto kontrolu robiť od zajtra. Toto ponúkam, a preto by som odporúčal neschváliť ten návrh na odsun termínu povinnej elektronickej komunikácie, pretože naňho nie je žiaden dôvod, a namiesto riešenia zmenou zákona, účelovou zmenou zákona zriadením monitorovacieho výboru, ponúkam účasť poslancov finančného výboru v riadiacom výbore UNITAS-u. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána ministra a podpredsedu vlády celkom štyria páni poslanci, posledný pán poslanec Federič.

  Pán poslanec Počiatek.

 • Ďakujem za slovo. Ten návrh by bol veľmi ústretový v prípade, že by to nebolo tak, že tak ako tých členov viete vymenovať, vy ich viete zároveň aj odvolať a, bohužiaľ, ja vám neverím. Takže verím viac prezidentovi v tom, že on si nanominuje, koho bude chcieť a ako bude chcieť, a určite myslí a berie túto zodpovednosť veľmi vážne.

  Čo sa týka posunu termínu, vy tu tvrdíte, že sa tu jedná o nejaké politizovanie, čo vôbec nie je pravda. Naozaj sa snažíme objektivizovať pravdu a hľadať pragmatické riešenia, ak to politizujete, tak to skôr vy. Keď by ste boli totižto na prieskume, tak by ste videli, aká je tá realita, vy sa tvárite, že ten systém bude plne funkčný v tej dobe, čo ja si nemyslím. Bodaj by bol, ale nevyzerá to tak a opierate sa o informácie, ktoré vám poskytuje vaša nominantka pani Machová, tak ako predtým vám poskytovali informácie zase tiež vaši nominanti, a vidíme, ako to dopadlo. My sme s pani Machovou už aj osobne komunikovali, videl som, aký prehľad zhruba v tento moment má a ona v tento moment nie je ešte schopná poskytovať aj vám ani nikomu úplne relevantné informácie. A viem to tiež vydokladovať, pýtali sme sa jej množstvo otázok, na ktoré nevedela priamo odpovedať, ona to proste ešte v hlave nemá prehľad. Teda to, čo ona vám teraz tvrdí, je úplne nespoľahlivé a nepodstatné.

  Ďalšia vec je, že keby možnože aj chcela získať lepší prehľad o tom, ako to naozaj je, mala by si prečítať ten protokol Najvyššieho kontrolného úradu, čo dodnes neurobila, lebo keby tak bola bývala urobila, tak by bol už dnes verejný.

  A čo ste hovorili o tom, že elektronická komunikácia, dnes paradoxne sú na tom najhoršie tí, ktorí komunikujú elektronicky, pretože tá manuálna prevádzka vyžaduje papiere na to, aby to vedeli aspoň ako-tak tie úradníčky posunúť ďalej. Čiže keď niekto komunikuje elektronicky, je dnes úplne stratený. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán minister, rozporovali ste moju, môj prímer o vjazde do tunela po 10. marci, odvolávate sa na to, že vláda funguje ďalej a, samozrejme, aj vy v pozícii ministra financií. Ja len možno sa opýtam, ale moja vedomosť je o tom taká, že za posledné dva mesiace, ani za posledné dva týždne, keď tá téma rezonuje naozaj v médiách aj v Národnej rade, si nepamätám, že by bola na túto tému zvolaná mimoriadna vláda, resp. že by sa ňou vláda vôbec zaoberala na riadnom zasadnutí. Mám na mysli situáciu vo finančnej správe ako takej. Z tohto dôvodu ja nemám dôvod, hovorím za seba, nemám dôvod veriť tomu, že by to ďalšie preklenovacie obdobie by sa tomu mala vláda, rezort venovať iným spôsobom ako doteraz, a ja, bohužiaľ, som na vlastné oči videl a na vlastné uši počul, akým spôsobom ste buď na výbor vôbec neprišli, alebo ste z neho predčasne odišli na politickú tlačovku. Na prieskumy ste si vôbec nenašli čas, počul som vašu reakciu na prednesenú správu, priebežnú správu šéfom NKÚ, naozaj nemám dôvod si myslieť, že budete pristupovať k tomu inak, ako doteraz, to znamená, že sa budete snažiť tú chybu si nepriznať. A hovorím to úplne pokojným hlasom, lebo tak to vnímam. A ak hovorím o elektronickej komunikácii, tá podstata je v tom, že my nehovoríme o zrušení možnosti, my hovoríme o zrušení povinnosti podávať elektronickou formou, to je jedná vec. Ak treba, upriamujem vás na dnešný text nášho poriadku, ktorý hovorí, že po 1. 4., ak finančná správa neumožní daňovému...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, dal si návrh, aby členovia finančného výboru mohli byť súčasťou riadiaceho výboru pre UNITAS. Pokiaľ mám dobrú vedomosť, keď nie, tak, prosím, ma oprav, v kompetencii riadiaceho výboru je nielen monitorovať súčasný stav, ale aj vstupovať do procesov, navrhovať riešenia a prijímať opatrenia. Čiže ponúkaš spoluprácu oveľa vyššiu, ako len monitorovací výbor, a práve z úst pána Kažimíra som sa dozvedel pred malou chvíľou, že on sa len spolieha, že pán prezident vymenuje nejaké paritné zastúpenie v rámci parlamentu. Myslím si, že hlavný motív tohto pozmeňujúceho návrhu je práve, aby pán prezident vymenoval len tých členov finančného výboru, o ktorých má záujem strana Smer. Takže ja si myslím, že ten návrh, ktorý bol podaný z tvojich úst je oveľa, oveľa lepší pre riešenie a zistenie stavu na daňových úradoch. Ďakujem.

 • Pán predseda, vážený pán minister, keďže dlhé roky sa už poznáme, myslím, že to bolo jedno z tých vašich pokornejších vystúpení, a myslím, že tak ako je žalostný stav finančnej správy, tak možno aj vaše vystúpenie bolo. A teraz k vecnému problému. Už myslím, že aj Peter Kažimír spomenul, my ideme dávať možnosť, nie sankcionovať tých, ktorí nebudú môcť dávať elektronicky doručovať daňové priznania. Čiže to je veľký rozdiel. Pán minister, ak by ste boli na tom daňovom úrade, zistili by ste, že práve že sa táto finančná správa vracia do doby kamennej. Do doby kamennej tým, že jednoducho musí ručne spracovávať dáta. Ten, ktorý podá elektronicky tieto dáta, jednoducho si to musí "printskrínovať" konkrétna pracovníčka a hľadať v tom zložitom procese, čo bolo vôbec podané. Pritom jedna pracovníčka nevie, čo bolo podané na jednom daňovom pracovisku alebo na druhom. Jednoducho nie sú ani prístupové práva tých ľudí zabezpečené. Čiže tam je obrovský bordel na tom a my keď do toho bordelu vložíme tento segment, tak bude mať problém, aby sme nesankcionovali daňové subjekty za to, že jednoducho nie je pripravený tento informačný systém. My nedávame, my nechceme sankcionovať tieto subjekty, my dávame im možnosť, to je veľký rozdiel a netvrdíme že 1. 1. 2013 je konečný termín. Ak sa toto dopracuje, môže to byť aj polrok tohto roku. A druhá vec, pokiaľ ide o UNITAS, my nemáme záujem o riadiacu činnosť, UNITAS je o riadení. My máme záujem o monitorovanie, a to je veľký rozdiel, to riadenie zostáva vo vašej zodpovednosti a na vašom masle na hlave, nikoho iného. Čiže netlačte teraz do UNITAS-u členov výboru a tí budú nebodaj zodpovední za celú finančnú správu, to je obrovský rozdiel. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, je to neuveriteľné, že ste splietli takúto konštrukciu, kde monitorovací výbor, ktorý by mal byť nezávislý od vás, vy ho chcete menovať a, samozrejme, tým pádom aj odvolávať a má kontrolovať ľudí, ktorí zlyhali a zlyhali preto, lebo boli nekvalitne vybraní ministrom financií, a to možno aj dvakrát, uvidíme, ako sa zachová pani Machová. A chcem vám pripomenúť, že už raz ste mali verejné vyhlásenie, aby sa zástupca SMER-u mohol zúčastniť privatizačnej komisie, a bol som to ja, ktorý tam mohol zostať iba dve minúty. Lebo za dve minúty ste sa vysporiadali s cudzím prvkom v komisii. Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pani navrhovateľka, pani ministerka spravodlivosti sa chce vyjadriť k rozprave.

  Nech sa páči, pani ministerka.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dámy a páni, chcem sa vyjadriť k rozprave tohto návrhu zákona. Návrh zákona, ktorý rieši transpozičný deficit našej právnej úpravy verejného obstarávania, ktorý vláda navrhla riešiť v skrátenom legislatívnom konaní preto, aby sa Slovenská republika vyhla sankciám.

  Predmetom tejto debaty nebola novela zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom tejto debaty boli pozmeňovacie návrhy, ktoré nijako, ale naozaj nijako nesúvisia s návrhom zákona ako takého.

  Dámy a páni, nesvedčí kvalite legislatívneho procesu, keď schvaľujeme v skrátenom legislatívnom konaní narýchlo k zákonu pozmeňovacie návrhy, ktoré navyše nemajú nijaký súvis so samotnou podstatou právnej úpravy. Výsledkom takýchto návrhov je, že znásobujeme chaos, namiesto toho, aby sme prinášali riešenia. Pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené v pléne tento chaos ešte viac znásobujú.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, ja si vás dovolím poprosiť o pozornosť, pretože chcem upozorniť na to, že tieto pozmeňujúce návrhy si odporujú. Páni poslanci, ktorí ste podpísali obidva tieto pozmeňovacie návrhy, či už je to pán poslanec Burian, alebo pán poslanec Kažimír, alebo pán predseda poslaneckého klubu strany SMER. Podpísali ste dva pozmeňujúce návrhy, kde jeden predpokladá vymenovanie monitorovacieho výboru do 9. marca a druhý navrhuje účinnosť zákona 31. marca. Realizácia obidvoch pozmeňujúcich návrhov naraz nie je jednoducho možná. Takisto ako nie je možné, aby 1. marca nadobudol tento zákon účinnosť, pretože dnes je 29. februára.

  Dámy a páni, ja si dovolím odcitovať rokovací poriadok. Podľa § 94 ods. 2 rokovacieho poriadku pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon možno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú, ak s tým navrhovateľ vyjadrí súhlas najneskôr pred hlasovaním.

  Pán predseda, vyslovujem súhlas s pozmeňovacím návrhom č. 4 zo spoločnej správy. To jest posun účinnosti návrhu zákona, pretože objektívne nie je možné, aby tento návrh zákona nadobudol účinnosť 1. marca. S ostatnými pozmeňovacími návrhmi nesúhlasím.

  A možno ešte pár slov. Ja som v tejto rozprave naozaj veľa počula o tom, že nejde o politiku. Je 29. februára, 10. marca sú voľby, samozrejme, že ide o politiku, a nejde o nič iné ako o politiku.

  Dámy a páni, viackrát sa už podarilo, že sme si vybrali za obeť právny poriadok Slovenskej republiky vtedy, keď išlo o politiku. Tesne pred voľbami v roku 2010 sme úplne zbytočne, podľa môjho hlbokého presvedčenia, sprznili ústavu v článku, ktorý sa týka vlastníckeho práva, len preto, aby si strana SMER spravila predvolebnú kampaň na úplne nepoužiteľnom zákone o preukazovaní pôvodu majetku. Ja vás chcem poprosiť neprznime právny poriadok aj teraz desať dní pred voľbami len preto, že ide naozaj len o politiku. Ďakujem pekne.

 • Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Pardon, nie, áno k rozprave. Prerokovali sme návrh, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona.

 • Zaznievanie gongu.

 • Pán predseda poslaneckého klubu Paška.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vás požiadať, aby pani ministerka upresnila, čo nám vlastne povedala. Ona akceptuje len posunutie účinnosť pôvodného návrhu zákona, ktorý sa týkal verejného obstarávania a namieta, že všetky ostatné návrhy, ktoré odzneli v rozprave nedáva súhlas. Áno?

 • Ja som rozumel vystúpeniu pani ministerky tak, že ako ste skôr uviedli, súhlasí s posunutím termínu lehoty účinnosti pôvodného navrhnutého zákona v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré predpokladala vláda, že ho prerokujeme skôr, ale nesúhlasí a vyjadrila postoj, že je nad rámec zákona, že sú nad rámec zákona podané dva pozmeňovacie návrhy.

 • Hlas z pléna.

 • Tak, tak. Takže to je stanovisko navrhovateľa. Samozrejme, o pozmeňovacích návrhoch v súlade s rokovacom poriadkom podľa § 94, ak navrhovatelia využijú právo vzniesť námietku, Národná rada musí rozhodnúť hlasovaním. Ďalší procedurálny postup bude závisieť od výsledku hlasovania o námietke. Viacej nemám čo k tomu dodať.

  Poprosím teraz pána spoločného spravodajcu, aby Národnej rade uvádzal hlasovania najskôr zo spoločnej správy a potom návrhy, ktoré boli predložené v rozprave.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili páni poslanci Kollár, Burian, Počiatek, Kažimír. Páni poslanci Kollár a Burian podali pozmeňujúce návrhy.

  Pán predseda, môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy o bodoch 1, 2, 3 a 4 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Páni poslanci, ešte pred hlasovaním poprosím o krátku poradu so spoločným spravodajcom.

 • Krátka pauza.

 • Prerušujem hlasovanie na 10 minút a poprosím...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci! Vyhlasujem 10-minútovú prestávku, poprosím...

 • Neutíchajúci ruch v sále.

 • Poprosím, pán poslanec, pán predseda Paška. Páni poslanci, nechcem spraviť procedurálnu chybu. Poprosím vás, aby ste chápali aj dôvod, prečo sa potrebujem poradiť, vidieť spoločnú správu výboru, spôsob, ktorý navrhol pri hlasovaní, sme pred hlasovaním. Potrebujem naozaj sa uistiť o tom, ako výbor zaujal stanovisko v spoločnej správe. Viacej nemám čo k tomu dodať.

  Pán predseda Paška.

 • Ja chcem poprosiť o minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, procedurálne pravidlá sú veľmi jasné. Spoločnú správu, ktorú schválil gestorský výbor, navrhol spôsob hlasovania. Nikto a sledoval som rozpravu nenavrhol iný spôsob hlasovania a spravodajca, ktorý zo zákona riadi hlasovanie, navrhol tak, ako gestorský výbor rozhodol. Dajte hlasovať.

 • Pán predseda. Vyhlasujem 10-minútovú prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu. Poprosím teraz, aby sme sa sústredili na hlasovanie. Poprosím spoločného spravodajcu, aby zopakoval návrh, o ktorom žiada hlasovať ako o prvom.

 • Pán predseda. Pristúpme k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov o bodoch 1, 2, 3 a 4 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 128 za návrh.

  Národná rada body 1 až 4 zo spoločnej správy schválila. Prosím, ďalší návrh.

 • Pán predseda, musím konštatovať, keď sme schválili bod 4 zo spoločnej správy, kde je účinnosť zákona, tento bod 4 sa bije s pozmeňujúcim návrhom poslancov Kollára, Kažimíra, Marcinčina a Švejnu, a preto podľa môjho názoru nemôžme dať o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať.

 • Páni poslanci. Pán poslanec Kažimír.

 • Ako spolupredkladateľ tohto pozmeňujúceho návrhu si uplatňujem námietku proti stanovisku pani ministerky.

 • Áno, proti stanovisku spravodajcu.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o námietke.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 85 za návrh, 31 proti, 13 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh. Prosím námietku.

 • Hlasy v sále.

 • Dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kollára.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 88 za návrh, 31 proti, 11 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Krátka pauza.

 • Pán predseda, dajme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Buriana.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Buriana.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 95 za návrh, 17 proti, 18 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh.

 • Pán predseda, sme v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu.

 • Krátka pauza.

 • Panie poslankyne, páni poslanci prerušujem rokovanie a zvolávam poslanecké grémium.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás informovať o výsledku rokovania poslaneckého grémia.

 • Môžem poprosiť o pozornosť?

  Po konzultácii aj s legislatívnym odborom, ale aj zosúladení zákona s rokovacím poriadkom a Ústavou Slovenskej republiky som dospel k záveru, že aby sme o zákone ako celku mohli hlasovať, je treba urobiť zásadnú opravu v doteraz schválených pozmeňovacích návrhoch a nevieme to urobiť inak, ako vrátiť zákon do druhého čítania, ktoré vrátenie si bude vyžadovať pripraviť v normatívnej podobe zmenu, podpísať potrebným počtom 30 poslancov a vrátiť na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. Preto prerušujem rokovanie na pol hodinu, stanovili sme si pre seba vzájomné povinnosti, ktoré je treba urobiť preto, aby sme dodržali aj legislatívny postup, ale aj legislatívnu čistotu a neschválili zákon, za ktorý by sa Národná rada a my všetci hanbili. Takže poprosím o porozumenie. Vyhlasujem polhodinovú prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím všetkých, ktorí nie sú v rokovacej sále, ale sú v budove Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa dostavili. Po ťažkých a zložitých rokovaniach sme, zdá sa, dospeli k zhode na riešení, ktoré by mohlo byť kompromisom pre prijatie zákona. Aspoň technickým a legislatívnym, nie politickým, pán poslanec, som zabudol povedať. Preto odporúčam, aby sme, pokiaľ je to možné, sa dostavili do rokovacej sály a pokračovali v prerušenom rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa a mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní, ktorý prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pán poslanec Matej? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Mám procedurálny návrh. Nevidím najmenší dôvod, pán predseda Národnej rady, aby sme tu za hodinu aj niečo sa snažili nájsť riešenia alebo ste hľadali riešenia pre krytie vedomého konania poslancov Národnej rady pri prijímaní zmätočných pozmeňujúcich návrhov. Preto žiadam, aby sme ukončili rozpravu v treťom čítaní a hlasovali o zákone ako celku. Nie je najmenší dôvod. Hlasovanie, ktoré prebehlo o námietke a následne o pozmeňujúcom návrhu, hlasovali poslanci s vedomím, lebo boli upozornení tak ako predkladateľom, tak aj spravodajcom, že konajú zmätočne, a preto svoju vôľu, či chcú prijímať zmätočné zákony, alebo nie, môžu vyjadriť v riadnom hlasovaní po treťom čítaní. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zatiaľ nemám najmenšiu pochybnosť o tom, že rokovanie o tomto návrhu zákona neprebieha v súlade s ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku. Vašu pripomienku akceptujem.

  Pán poslanec Paška.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, súhlasím, otvorte rozpravu v treťom čítaní. Ďakujem.

 • No veď bola otvorená, pán poslanec. Nebola uzavretá, preto teraz sa pýtam poslancov, kto sa chce do rozpravy prihlásiť? Pani poslankyňa Laššáková, pán poslanec Matej.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene 31 poslancov Národnej rady predniesla návrh na opakovanie druhého čítania k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 619. Skupina poslancov Národnej rady podľa § 85 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu zákona, ktorý máme ako tlač 619.

  Navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje len na schôdzi Národnej rady, tak ako je to uvedené v § 85 ods. 4 písm. c) zákona o rokovacom poriadku. Tridsaťjeden podpisov mám v prílohe. Ďakujem pekne. Prosím, pán predseda, dajte o mojom návrhu hlasovať.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či sa chce ešte niekto vyjadriť v rozprave. Ja sa, priznám sa, pán poslanec Matej, nerozumel celkom, či ste predložili procedurálny návrh, alebo čo ste žiadali vašim postojom od predsedajúceho.

  Nech sa páči, pána poslanca Mateja. Zapnite pána poslanca Mateja.

 • Ja som dal návrh, aby ste ukončili rozpravu v treťom čítaní, lebo ste ju otvorili. Následne ste zistili, že sa tu prijali zmätočné pozmeňujúce návrhy na základe námietky. Nebolo na stole žiadne riešenie a ja som dal návrh hlasovať ukončiť rozpravu v treťom čítaní, ako malo byť ihneď, a hlasovať o zákone ako celku, aby sme tu nekryli a nehľadali riešenia, keď vedome poslanci Národnej rady dvakrát hlasovali po upozornení predkladateľom a spravodajcom zmätočne. Ďakujem.

 • Pán poslanec, ukončiť rozpravu môže len predsedajúci schôdze. Potom, ak sa do rozpravy neprihlási nik z prítomných poslancov, alebo ak v rozprave vystúpia tí, ktorí sa do rozpravy prihlásili. Ja som tú možnosť do rozpravy prihlásiť sa dal. Pani poslankyňa Laššáková bola jediná, ktorá sa prihlásila. V tejto chvíli ukončujem rozpravu.

  Plním vaše želanie a pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu za skupinu 31 poslancov, ktorý predložila pani poslankyňa Laššáková, ktorí sa v zmysle § 85 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku domáhajú, aby sme vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prepáčte, páni poslanci, nie je rozdaný pozmeňovací návrh do lavíc? Poprosím, toto hlasovanie vyhlasujem za neplatné. Páni poslanci, ja som dostal návrh, ktorý možno kvalifikovať ako procedurálny návrh. Chcem vás uistiť o tom, že sú splnené podmienky zákona o rokovacom poriadku, je tu podpredseda Hort, ktorý môže dosvedčiť. Takže dávam v tejto chvíli hlasovať o procedurálnom návrhu prerokovať zákon opakovane v druhom čítaní.

  Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 101 za návrh, 3 proti, 21 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  V zmysle toho istého ustanovenia § 85 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku dávam návrh, aby Národná rada po odsúhlasení prerokovať opakovane zákon v druhom čítaní rozhodla aj o mojom návrhu, že zákon prerokujeme len na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 104 za návrh, 1 proti, 21 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý prerokovávame v druhom čítaní. Otváram rozpravu. Panie poslankyne, páni poslanci, nemám písomné prihlášky. Do rozpravy sa ústne hlásia dvaja páni poslanci. Pán poslanec Kollár, pán poslanec Paška. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec a predseda výboru pre financie a rozpočet Kollár.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 619.

  V čl. I. v bode 80 nadpis pod paragrafom znie: „Prechodné ustanovenia", slová "do 29. februára 2012" sa nahrádzajú slovami „pred dňom účinnosti tohto zákona" a slová „po 29. februári 2012" sa nahrádzajú slovami „po dni účinnosti tohto zákona".

  2. V čl. V sa slová „1. marca 2012" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".

  3. V článku V sa slová „31. marca 2012" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".

  Odôvodnenie: Navrhujem, teda navrhuje sa úprava účinnosti návrhu zákona vzhľadom na zmeny a doplnenia vykonané v procese schvaľovania, navrhujem za zjednotenie účinnosti ku dňu vyhlásenia. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Beblavý s faktickou poznámkou na vystúpenie pána predsedu a pán poslanec Pado. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Beblavý.

 • Ďakujem pekne. Nechcem zdržovať. Len musím sa priznať, že v tejto súvislosti mi nedá nepovedať, že dneska ste tu celý deň kúpali ministra za SDKÚ v dôsledku, za dôsledky ktoré nastali za nedostatky vo finančnej správe. Niektoré tie výčitky boli politické, niektoré nepravdivé, niektoré oprávnenejšie, ale musím povedať, že mňa fascinuje, že musela to byť ministerka za SDKÚ ktorá vám vysvetlila, že ste napísali právny paškvil a že teda bez poslancov SDKÚ nevedeli ste napísať ani dva pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ak dobre čítam pozmeňovací návrh, ktorý máme teraz čerstvo v laviciach, tak tento pozmeňovací návrh mení pozmeňovací návrh, ktorý sme schválili pred hodinou a pol. Skvelé. Ďakujem pekne.

 • Jožo chceš? Kde je? Nie.

  Nech sa páči, pán poslanec Paška.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcel reagovať procedurálne, ale keďže som sa nedostal potom ako pán poslanec Matej zaútočil na grémium Národnej rady, pretože chcem upozorniť, dámy a páni, že spôsob, akým sa snažíme uviesť do života zákonnú normu, možno nie celkom obvyklým spôsobom, ktorá má uchrániť štát pred obrovskými národohospodárskymi stratami, ktoré zavinil minister Ivan Mikloš, minister financií je plne v súlade jednak so zákonom o rokovacom poriadku a je výsledkom kolektívnej politickej dohody na politickom poslaneckom grémiu.

  Pán poslanec, ja rozumiem, že úporne musíte brániť svojho ministra a partiu kamarátov, ktorá zbabrala prechod na nový spôsob informačného systému v finančnej správe, ale skúste pochopiť, že pravidlá legislatívnej praxe, ako aj rokovanie v tejto Národnej rade sa neriadia emóciami, ale sa riadia zákonom. Aj preto a budem teraz hovoriť ku svojim kolegyniam a kolegom z poslaneckého klubu SMER-u - sociálnej demokracie, sa chcem ospravedlniť, že to možno trvalo trošku dlhšie, ale chcem povedať, že sme veľmi pozorne a dlho analyzovali, ako zabezpečiť absolútne nespochybniteľný legislatívny proces. Pán poslanec Pado. Sme opakovane v druhom čítaní. Keby ste si pozorne prečítali ten návrh a zákon o rokovacom poriadku, tak by ste zistili, že postupujeme absolútne korektne na základe jednak veľmi širokej politickej dohody a jednak aj postojov ústavnoprávneho výboru ako aj právnikov, ktorí vedia o tom, ako má legislatívny proces vyzerať, trošku viac. Dámy a páni, bráňte svojho ministra akokoľvek, ale táto Národná rada má mandát ešte stále do 10. marca na to, aby normálnym, zákonom stanoveným spôsobom naprávala chyby v exekutíve, ktoré spôsobujú neschopní ľudia. Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pán poslanca Pašku, štyria páni poslanci. Pán poslanec Štefanec ako posledný. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Matej.

 • Pán kolega Paška, ako bývalý predseda Národnej rady, a vy ste sa čím riadili, keď ste hlasovali po dvojitom upozornení predkladateľom a spravodajcom, že idete hlasovať o námietke a následne ste hlasovali o pozmeňujúcom návrhu, pričom ste boli upozornení, že hlasujete za zmätok pri tomto zákone? Vy ste sa neriadili emóciami alebo ste sa riadili politickou dogmou strany SMER a sne, snívať v tejto krajine o Národnom fronte? Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Paška. Nie je to tak dávno, čo ste boli predsedom parlamentu a máme v živej pamäti vaše dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu a pokusu o sfalšovanie čistopisu zákona schváleného Národnom radou. Pán Paška, prosím vás pekne, vy nepoúčajte o tom, ako treba dodržiavať čistotu legislatívneho procesu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Veľmi sa divím, že si tu dovoľujete kritizovať prácu druhých, ľudia, ktorí nie ste schopní napísať jeden "pozmeňovák". Jak chcete vládnuť, keď jeden ľahký pozmeňovák nie ste schopní napísať a hodinu a pol sa radíte, ako sa dostať z vášho trojriadkového problému. Ja neviem, ako chcú riadiť túto krajinu ľudia, pre ktorých je prvý apríl skôr ako deviaty marec. Však aspoň poznať kalendár, ktorý tu už platí stovky rokov by malo byť základom. To už takú hanbu tu v parlamente nikto neurobil jak vy teraz. A zaujímavé, jedno si ale cením. Musím priznať, že si veľmi cením, že pán Paška sa rozhodol o legislatívne aspoň ako-tak čistú náhradu a nepoužil svoj starý osvedčený spôsob prepísať hotový zákon. Len tam zmeniť ako dva dátumy a bolo by OK. Lebo doteraz robil toto. Tak teraz je aspoň posun ku lepšiemu.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Paška, hovoríte o zákonnom riešení. Nuž, chcem vám opätovne pripomenúť, že vaše zákonné riešenie viedlo k zákonnému paškvilu. Ak by ste skutočne mali záujem o riešenie súčasnej situácie, tak prijmete ponuku pána ministra financií na účasť v riadiacom výbore UNITAS. Ďakujem.

 • Kolegovia, ešte raz, toto nie je moje individuálne rozhodnutie. Toto je rozhodnutie poslaneckého grémia. Skúste venovať, ak náhodou ešte SDKÚ-DS bude mať niekedy možnosť o niečom v tomto štáte rozhodovať, takúto mieru energie aj tomu, aby ten štát fungoval. Ďakujem.

 • Pán poslanec, spoločný spravodajca Přidal.

 • Pán predseda, nejdú nám tu hodiny. Je po siedmej a navrhujem, aby sme rokovali ďalej.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, len pre informáciu, prečo nejdú hodiny.

 • Ruch v sále.

 • Je priestupný rok a technika je, žiaľ, nadstavená

 • Smiech v sále.

 • trošku inak. Ja som sa informoval už o technickom nedostatku, takže toto je dôvod, ktorý spôsobil tento nedostatok. Poprosím, páni poslanci, o kľud. Pán spoločný spravodajca. Je všeobecný súhlas s tým, aby sme...

 • Hlasy zo sály. Áno.

 • Ďakujem.

  Pán spoločný spravodajca, prosím o predloženie návrhov. Chcete sa vyjadriť pani... Prepáčte. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pani ministerka ako navrhovateľka sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Veľmi krátko. Pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, k tejto rozprave možno jednu vetu a potom tri vety k návrhu zákona ako takému. Súhlasím, pán poslanec Paška, pravidlá legislatívnej praxe sa nemajú riadiť emóciami, ale zákonom. V každom prípade nedávame pánovi prezidentovi 15 dní, ktoré má na podpis návrhu zákona, tak ako momentálne bude znieť finálna verzia zákona

 • . Myslím, že toho sme si všetci vedomí.

  Ja za seba chcem povedať, že počas tohto volebného obdobia som predkladala v tomto parlamente naozaj veľa zákonov. Stála som tu veľmi často. Je mi možno ľúto, že práve pri tom v tomto volebnom období, ktorý predkladám sa stalo to, že návrh zákona, ktorý som predkladala za vládu sa stal tým výťahom pre pozmeňovacie návrhy, ktoré nesúvisia s tým základným návrhom zákona, s ktorým som prišla do parlamentu. Považujem za dôležité povedať aj to, že keby nebolo dôležité schváliť novelu zákona o verejnom obstarávaní, pretože je tu transpozičný deficit, tak tu, samozrejme, nestojím a netrvám na tom, aby tento návrh zákona bol prerokovaný. To cítim potrebu povedať na vysvetlenie a keďže je to asi posledná schôdza v tomto volebnom období a mám tu česť byť posledný predkladateľ pred vami, tak si dovolím na záver sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí podporovali návrhy zákonov z dielne ministerstva spravodlivosti toto volebné obdobie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujeme za poďakovanie, pani ministerka, aj my vám za aktívnu spoluprácu v tomto volebnom období. Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, o predloženie návrhu.

 • Pán predseda, v rozprave vystúpil pán poslanec Kollár a pán poslanec Paška. Pristúpme k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu pána poslanca Kollára.

 • Prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil za skupinu poslancov pán predseda výboru Kollár. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 125 prítomných, 103 za návrh, 1 proti, 20 sa zdržalo, 1 nehlasoval. Národná rada pozmeňovací návrh schválila.

 • Pán predseda, sme v treťom čítaní, prosím otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť. Nie. Preto rozpravu vyhlasujem za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi.

  Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujeme.

 • S odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 126 za návrh, 1 sa zdržal.

  Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

  Ďakujem pani ministerke za uvedenie, spoluprácu.

  Procedurálny, pán poslanec Paška.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na to, že sme schválili zákon v súčasnom znení, sťahujem svoj pôvodný návrh rozšírenia programu dnešnej schôdze. Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, aby sme zadosťučinili rokovaciemu poriadku, musíme o tomto návrhu dať hlasovať, ale až potom, ak pán poslanec Paška nájdete ešte ďalšie dva kluby, ktoré s týmto návrhom na vypustenie rokovania o tomto bode programu budú súhlasiť. Národná rada môže na návrh aspoň troch poslaneckých klubov, aj počas schôdze nový bod programu zaradiť alebo zaradený bod z programu vypustiť. O tomto návrhu, žiaľ, hlasovať nemôžem, ak pán poslanec Kollár.

 • Poslanecký klub SaS sa pripája k tomuto návrhu.

 • Poslanecký klub MOST- HÍD sa tiež pripája k tomuto návrhu.

 • Je všeobecný súhlas, páni poslanci, s týmto návrhom. Ďakujem pekne. Vyhlasujem rokovanie 29. schôdze Slovenskej republiky za skončené

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem za spoluprácu. Panie poslankyne, nemusí to byť posledná schôdza, preto v tejto chvíli vaše želanie podľa vášho očakávania nesplním.

  Prajem vám príjemný večer a dovidenia.

 • Rokovanie 29. schôdze sa skončilo o 19.11 hodine.