• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vítam vás na rokovaní Národnej rady. Prajem príjemný dobrý deň.

  Otváram siedmy rokovací deň 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 28. schôdze požiadali poslanci Ivan Chaban, Ján Mikolaj a Igor Štefanov.

  Podľa schváleného programu pristúpime k prvému čítaniu o návrhu poslanca Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov. Nebudem ďalej o tomto zákone informovať vzhľadom na skutočnosť, že pán Matovič nie je prítomný. Vie niekto, či pán Matovič sa nachádza v Národnej rade alebo? Nenachádza sa. Na poslaneckom grémiu sa dohodneme, čo s tým zákonom. Čiže pán Matovič nie je prítomný, nemôže predložiť zákon, pretože je jediný navrhovateľ, tak nemôže ho zastúpiť ani iný poslanec.

  Na základe toho pristúpime k ďalšiemu bodu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslancov Jozefa Viskupiča, Martina Poliačika, Jany Žitňanskej a Miroslava Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Ide o autorský zákon.

  Dávam slovo poslancovi Jozefovi Viskupičovi. Ani pán poslanec Viskupič tu nie je, ani pán poslanec Poliačik, ani Jana Žitňanská, ani pán poslanec Beblavý. No, je to úchvatné inak, pokiaľ sme sa na grémiu dohodli, že budeme pokračovať v tých prvých čítaniach. Napriek tomu, že už stratili termín možnosti prerokovať v tomto volebnom období, a trvali na tom, títo navrhovatelia, že je to nedemokratické, aby sa o tom nerozprávalo, a nechodia ani do práce. Takže prekročíme aj tento bod.

  Pristúpime k prvému čítaniu o návrhu poslanca Dušana Bublavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aby som nemusel čítať tú úvodnú časť vzhľadom na skutočnosť, že pán poslanec Bublavý tu taktiež nie je prítomný, tak, no, budeme si musieť asi spraviť poslanecké grémium a dohodnúť sa čo s týmito zákonmi, ktoré boli tak tvrdo presadzované niekoľko mesiacov a keď sa dostanú na program, tak ich nemá kto predložiť. Predpokladám, že dnes mítingy ráno nie sú.

  Ďalším bodom je prerokovanie prvého čítania o návrhu poslanca Andreja Ďurkovského na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Návrh ústavného zákona je uverejnený ako tlač 466 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 461. K tomuto bodu uvádzam, že navrhovateľom bol aj poslanec Marián Kvasnička, ktorý ako navrhovateľ zobral späť svoj podpis spod tohto návrhu ústavného zákona, ako aj spod nasledujúceho návrhu zákona, ktorý budeme prerokovávať pod tlačou 467. Ako navrhovateľ dvoch návrhov ostáva poslanec Andrej Ďurkovský, ktorého ako prvého z možných navrhovateľov vítam v Národnej rade, že prišiel do práce a ktorému teraz odovzdávam slovo, aby návrh ústavného zákona pod tlačou 466 uviedol.

  Pán poslanec, nech sa páči.

  (Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja ĎURKOVSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 466,

  a rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja ĎURKOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 • Navrhovateľ vzal listom z 9. februára 2012 svoj návrh zákona späť.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda Národnej rady. Ja by som si hneď na začiatok dovolil požiadať, aby som mohol mať úvodné slovo k obidvom návrhom zákonov súčasne.

 • Kladné reakcie z pléna.

 • Áno, nech sa páči, pán poslanec, urýchlime tým rokovanie Národnej rady.

 • Ja to, to úvodné slovo urýchlim skutočne veľmi, z veľmi jednoduchého a logického dôvodu, lebo vidím, že preplnená snemovňa má úžasný záujem o tieto návrhy zákonov, ktoré poslanci vypracovali a nedá mi, aby som možno nekonštatoval, že je to svojím spôsobom výsmech práce poslancov, ktorí si dali tú námahu, aby tieto návrhy zákonov predložili, ale nebolo im umožnené, aby v rámci riadneho legislatívneho procesu tieto návrhy predložili a, samozrejme, boli riadne prerokované a prípadne, či schválené alebo neschválené. Tento návrh obidvoch zákonov, ktoré spolu súvisia, sa dotýka témy, ktorá už bola v tomto parlamente niekoľkokrát prerokovávaná, bola rozoberaná v rámci verejnosti a dotýka sa, samozrejme, témy, ktorá je veľmi, istým spôsobom, dovolím si povedať, ožehavá, dotýka sa poslaneckej imunity. Tento návrh, ktorý som si dovolil predložiť, ale nie je možno taký, aký by očakávali viacerí, to znamená, nezbavuje poslancov paušálnej poslaneckej imunity, tak ako by mnohí očakávali, ale predkladaný návrh umožňuje, aby sa poslanci jednoducho svojej imunity vzdali, pokiaľ sa tak rozhodnú. Toto rozhodnutie je výlučne postavené na ich dobrovoľnej vôli, to znamená, môžu sa vzdať svojej imunity, či, samozrejme, priestupkovej alebo trestnoprávnej s tým, že indemnita ako taká je zachovaná. Tento návrh, ja som pôvodne rozmýšľal aj vzhľadom na to, že celý tento proces týchto návrhov poslaneckých prebieha v takej trochu, dovoľte mi povedať, výsmešnej atmosfére, to znamená, že všetci vieme, že nebudú tieto návrhy odsúhlasené. Tak som rozmýšľal, že ho jednoducho, obidva návrhy stiahnem, ale nakoniec som sa rozhodol, že tak neurobím. A neurobím tak z veľmi jednoduchého a prozaického dôvodu, lebo istým spôsobom som idealista, a som idealista v tom zmysle, že možno predpokladám, že niekedy v budúcom období jeden z týchto návrhov alebo možno obidva niektorý z poslancov, ktorí prejdú do nasledujúceho volebného obdobia, vzhľadom na to, že ja osobne nekandidujem, tento návrh si osvojí, možno ho dopracuje, predloží ho do poslaneckej snemovne a možno sa s ním táto snemovňa bude opätovne zaoberať.

  To je ten jeden z tých dôvodov, prečo som si dovolil tento návrh predložiť aj v tomto štádiu prerokovania. Ja vás, dámy a páni, nebudem ďalej obťažovať úvodným slovom k obidvom návrhom, očakávam, že dopadne tak, ako množstvo, tento návrh alebo tieto návrhy zákonov tak, ako množstvo ďalších poslaneckých návrhov, ktoré sú tu predložené, ale verím, že predsa len istým spôsobom, predsa len má tento návrh ten význam, že je to aspoň jedna myšlienka, ktorá tu bola predložená. Je to myšlienka, ktorá má reálny základ aj v iných štátoch Európskej únie, vzhľadom na to, že podobnými zákonmi sa riadi napríklad susedné Poľsko, čiže nie je to idea, ktorá by bola istým spôsobom vytiahnutá len tak na základe možno myšlienky jedného poslanca, ale je založená na reálnom základe.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne. Rozumiem tomu, pán kolega, že ste v tomto úvode uviedli nielen 466, ale aj 467? Vzhľadom na skutočnosť, že pán Martin Poliačik, ktorý by mal plniť funkciu spravodajcu tu nie je, ale je tu pani poslankyňa Janka Dubovcová z ústavnoprávneho výboru, tak ju poprosím, aby si splnila svoju spravodajskú informáciu. Môžem ja?

  Pani poslankyňa, aj k jednému aj k druhému zákonu.

 • Áno, k obidvom, pán predsedajúci, áno.

 • Ďakujem veľmi pekne, takže budeme teraz pokračovať vystúpením spravodajcu v prvom čítaní. Teraz najprv k zákonu číslo.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hort Milan, podpredseda NR SR

  Ktorý máte pod tlačou 467.

  Dubovcová Jana, poslankyňa NR SR

  Ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky (tlač 466).

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hort Milan, podpredseda NR SR

  Štyristo šesťdesiatšesť, pardon, dobre, a potom to bude 467.

  Dubovcová Jana, poslankyňa NR SR

  Týmto podávam spravodajskú informáciu za ústavnoprávny výbor k zákonu na vydanie ústavného, k návrhu zákona na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 466. Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh ústavného zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. V dôvodovej správe sa uvádza, že predkladaný návrh ústavného zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh ústavného zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. augusta 2011 č. 461 navrhujem, aby návrh ústavného zákona prerokovali všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.

  Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a odporúčam, aby výbory predmetný návrh ústavného zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu ústavného zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému návrhu.

 • Nech sa páči, môžete pani spravodajkyňa aj.

 • Môžete aj tú druhú, áno, pretože tým, že sme to uviedli naraz, tak bude spoločná rozprava.

  Nech sa páči.

 • Predkladám informáciu spravodajcu k tlači 467 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Ďurkovského a Mariána Kvasničku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona bol doručený poslancom v pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Navrhovaný právny predpis vo všetkých troch článkoch nadväzuje a súvisí s návrhom ústavného zákona (tlač 466). Nemožno teda hovoriť o súlade aktuálne prejednávaného návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky tak, ako píšu navrhovatelia v dôvodovej správe. Tento stav môže nastať až potom, čo zmeny navrhované v ústave sa stanú jej imanentnou súčasťou. V ďalšom dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade so zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a právom Európskej únie. Informuje tiež, že jeho prijatie a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Návrh zákona nebude mať dopad na environmentálnu oblasť, podnikateľské prostredie, zamestnanosť.

  Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, vyplýva z nej, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. augusta 2011 č. 462 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k obidvom predloženým návrhom zákonov, ústavného zákona a zákona.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu aj k tlači č. 466 aj k tlači č. 467. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne? Nikto. Vo vzťahu k obom zákonom vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz sa chcem spýtať, v súlade s rokovacím poriadkom tie body, ktoré neboli prerokované, by sme mali posunúť až na koniec schôdze. Medzitým sa ale dostavil do rokovacej sály pán poslanec Jozef Viskupič, ktorý má návrh zákona, ktorý máme pod tlačou 522. Je všeobecný súhlas, aby pán Viskupič mohol svoj návrh predložiť? Ďakujem pekne.

  Pán Viskupič, nech sa páči.

  (Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA, Martina POLIAČIKA, Jany ŽITŇANSKEJ a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), tlač 522.)

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem kolegom, keďže schôdzu mal otvárať bod 54, tak som sa pripravoval na vystúpenie, zároveň tento zákon predkladám spolu s kolegami Poliačikom, Žitňanskou a Beblavým, takže by som veľmi rád prišiel a pristúpil k prvému predloženiu teda zákona v prvom, v prvom čítaní. Jedná sa o zmenu autorského zákona pod, pod gesciou v podstate, alebo kompetentným orgánom pre autorský zákon ako taký je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia médií, audiovízie a autorského práva. Ministerstvo malo novelu autorského zákona pôvodne zaradenú na štvrtý kvartál roku 2013. Následne sme chceli aj pod tlakom odbornej verejnosti a vôbec k tomu, aby sme mohli pristúpiť aspoň k čiastočnej úprave autorského zákona, nám bolo z hľadiska ministerstva vyhovené, mohli sme pristúpiť k tomu, aby sme predložili novelu autorského zákona pod hlavičkou takzvanej Creative Commons. V tomto návrhu sme sa snažili vyjsť aj, alebo vyjsť zo súčasnej právnej úpravy, ktorá je v § 46 autorského zákona Českej republiky, a na základe konzultácie s kolegami aj, aj iných krajín sa zdala práve úprava pre verejné licencie vhodná na používanie aj u nás. V rámci našej zmeny sme chceli vytvorenie, navrhnúť vytvorenie výnimky z použitia písomnej formy pre nevýhradné licenčné zmluvy, do ktorej vlastne, tejto skupiny, patria aj verejné licencie. Zároveň sme v rámci ponechania obojstrannej flexibility zmluvných strán pri autorskom zákone, kedy nadobúdateľ licencie môže byť prijímateľom, alebo naopak, navrhovateľom zmluvy. Obidve tieto situácie sú bežné a hlavne sme chceli vyjsť v ústrety obrovskej komunite ľudí, ktorí sa dotýkajú s autorskými právami pri používaní siete internet, kde súčasná právna úprava sa zdá viac-menej veľmi rigidná alebo pri niektorých formách používania viac-menej až nepoužiteľná. Ide o to, aby sme mohli urobiť v rámci ochrany autorských práv taký krok, ktorý autorov chráni a zároveň umožňuje ich diela používať veľmi flexibilne v sieti, alebo teda v sieti internet. Zároveň však nie je to iba úprava, ktorá by vychádzala v tomto kroku, o čom by som sa vyjadril neskôr.

  Hovoríme o tom, že prejav vôle urobený podľa ods. 3 predkladanej novely má byť pokladaný za neodvolateľný, to jest taký, ktorého dôsledky trvajú maximálnu prípustnú dobu, spravidla do doby uplynutia majetkových práv autora alebo po dobu v ňom uvedenú. Ak nie je v návrhu vyslovene uvedené inak, v prípade jeho zmeny je tento považovaný za iný, nový prejav vôle, ktorý zasahuje do trvania platnosti pôvodného návrhu.

  Ďalej by som sa vyjadril tak štruktúrovane k predkladanému návrhu k bodu 2, kde sme hovorili o tom, aby neplatnosť vzdania sa práv, ktoré môžu ešte iba vzniknúť, je všeobecne akceptovaná právna zásada, ktorej cieľom je ochrana záujmov autora, a to predovšetkým záujmov autora v ekonomickej oblasti. V niektorých situáciách je však prioritnejším autorovým záujmom umožniť používanie jeho diela, možno v rámci reklamy, marketingu alebo vôbec všeobecného rozšírenia v čo najširšej miere, a to aj vtedy, ak udelenie novej licencie v prípade vzniku nového spôsobu použitia diela je nemožné alebo neúnosne náročné. Tak je to spravidla, ako som spomínal, aj pri použití verejných licencií vzhľadom na často používaný konkludentný spôsob uzatvárania licenčnej zmluvy, dlhé časové trvanie platnosti návrhu na uzavretie zmluvy a vzhľadom na možnosť nadobúdateľa poskytovať licenciu ďalej, tretím stranám. V takýchto situáciách považujeme za vhodné vytvoriť autorovi možnosť udeliť súhlas aj na neznáme spôsoby použitia diela. Obmedzenie tohto práva na nevýhradné bezodplatné licencie, v ktorých je takýto súhlas výslovne uvedený, považujeme za medzinárodne overenú a dostatočnú ochranu pred jeho zneužitím alebo mylným použitím. V porovnateľnom rozsahu je táto možnosť vytvorená napríklad aj v autorskom zákone Nemecka.

  Ďalej v bode 3 ohľadom inštitútu postúpenia licencie je možné využiť aj tento inštitút práve pri zavádzaných verejných licenciách. V tomto prostredí je však spravidla možnosť informovať autora o postúpení výrazne limitovaná nedostupnosťou jeho adresy, na ktorú má byť informácia zaslaná, alebo dokonca nemožnosť identifikácie autora. Oba tieto prípady však nastávajú v súlade s autorovou vôľou, ak sa bavíme v miere Creative Commons. Z tohto dôvodu je vhodné umožniť autorovi dať súhlas s postúpením licencie, ak nebude spätne informovaný o vykonaní tohto postúpenia.

  V bode 4 ustanovenie § 60, ktorý sme sa snažili vytvoriť, vytvoriť na základe požiadavky smernice 2001/29/ES, ktorá vyžaduje ochranu v omnoho užšom rozsahu. V zmysle čl. VII bod smernice, citujem: „Členské štáty zabezpečenia primeranú právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva vedome, bez oprávnenia niektorú z nasledujúcich činností.“ Na základe toho považujeme obmedzenie možnosti autora udeliť súhlas na výkon činnosti podľa § 60 ods. 1 písm. a) za neodôvodnené. Preto takéto udelenie súhlasu je v rámci nami zavádzaných verejných licencií štandardne používané. Porovnateľne s navrhovaným znením je riešená aj požiadavka, ako som spomínal v predlohe, alebo kde sme čerpali nejakým spôsobom v autorskom zákone Českej republiky.

  Chcel by som poznamenať, že na základe celkového toho procesu a po dohode s ministerstvom na legislatívnej úprave podľa pravidiel legislatívneho procesu ohľadom tohto návrhu prebehlo, prebehlo aj pripomienkové konanie, kde nebola znesená žiadna zásadná pripomienka. V takom tom, v hlavnom duchu, v návrhu, ktorý sme predložili sa zákon zaoberá formou uzatvárania licenčnej zmluvy. Cieľom návrhu je umožnenie používania verejných licencií, takzvaných Public Licenses, ktoré teraz platný zákon vlastne neumožňuje. Zároveň sme spolupracovali so skupinou Creative Commons Slovensko, ktorá je národným zoskupením nasledujúcim ciele neziskovej organizácie Creative Commons so sídlom v Amerike. Naším zámerom bolo a je teda umožniť voľný prístup k autorským dielam, umeleckým výkonom a iným predmetom ochrany v rozsahu vôle nositeľa práv. Vďaka Creative Commons budeme mať možnosť spoločne zdieľať umenie, vedu, kultúru v našej spoločnosti. Ak sa pozrieme na problematiku Creative Commons, nositeľ práv môže vybrať z rôznych typov voľných licencií, ktoré môže následne použiť pri sprístupňovaní svojho diela. Creative Commons poskytujú RDF/XML metadáta, ktoré popisujú licenciu a dielo tak, aby bolo jednoduché automaticky spracovať a vyhľadať licencované diela a iné predmety ochrany. Ďalšie informácie o Creative Commons by som chcel len stručne vymenovať, kde je zavedený funkčný systém Creative Commons, sú to štáty ako Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada, Chile, Čína, Kolumbia, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Ekvádor, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Guatemala, Hongkong, Maďarsko, nebudem ich asi vymenovávať všetky, je ich veľa. Je, je až zarážajúce, že v podstate aj štáty ako, ako Vietnam, Taiwan, Peru, Filipíny toto v právnom systéme zavedené majú. My sme uvedení aj na základe našej snahy medzi štátmi v prípravnej fáze s cieľom zavedenia systému v budúcnosti. Zároveň sme boli ocenení za túto snahu aj na medzinárodnej úrovni napriek tomu, že teda legislatívny proces pravdepodobne neumožní hlasovať o tom, o tomto zámere v druhom čítaní a pravdepodobne budeme, pravdepodobne niekto sa bude musieť zaoberať touto aj v nasledujúcom volebnom období. Chcel by som upriamiť pozornosť, že je to výrazná pomoc pre našich autorov a umelcov, aby tento inštitút do nášho právneho systému o zmene autorského zákona zavedený bol. Ide o to, ak ste autorom umeleckého alebo vedeckého diela, výkonným umelcom alebo zhotovovateľom databázy a chcete, aby vaše predmety používali, môžete využiť neportovanú verziu licencií, rozhodne sa, rozhodnete sa, ako sa váš predmet ochrany bude používať a podľa toho zvolíte vhodnú licenciu. Pri výbere licencie vám Creative Commons poskytne html kód, ktorý môžete používať pridaním informácie o licencii na vašu stránku a informáciu o tom, ako si vybrať licenciu na jednej z niekoľkých voľných hostingových služieb, ktoré majú inkorporované Creative Commons. Creative Commons neregistruje vaše záznamy, ani neuchováva záznam o vašej voľbe.

  Chcel by som vás upozorniť teda, že sa jedná o rozšírenie slobody autora a jedná sa o to, že minimálne šesť rokov sa s týmto inštitútom na Slovensku nič nerobilo. Keďže chceme, aby sloboda autora bola rozšírená a aby sme upravili náš právny systém do podoby tej, alebo autorský zákon, ako má väčšina štátov Európskej únie, ale aj sveta, chcem vás poprosiť o podporu tejto novely, ktorá rozšíri slobodu autorov a priblíži nás licenčne k štátom, ktoré úspešne túto licenciu a ochranu autorských práv v tejto miere používajú.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán kolega, ale musíte zaujať miesto určené pre navrhovateľov, lebo v tejto chvíli ste navrhovateľ zákona. A teraz dám slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre kultúru a médiá, pani poslankyni Kataríne Cibulkovej, aby nás oboznámila so spravodajskou informáciou.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážená Národná rada, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhoch poslancov, pána Jozefa Viskupiča, Martina Poliačika, Jany Žitňanskej a Miroslava Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti, ktoré sú určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia zákonu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 23. septembra 2011 a v zmysle § 73 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor ústavnoprávny a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote 30 dní a gestorský v lehote 32 dní.

  Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Písomnú prihlášku do rozpravy som nedostal. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz bude nasledovať ďalší bod schváleného programu, ktorým je prvé čítanie návrhu poslancov Mariána Kovačócyho a Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Ide o Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento návrh má tlač 482 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí predsedu Národnej rady pod číslom 467.

  Dávam slovo pani poslankyni Renáte Zmajkovičovej, aby návrh zákona uviedla. Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KOVAČÓCYHO a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 482.

 • Ďakujem za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, ja veľmi krátko. S podobnou právnou úpravou vystúpil a prišiel s takýmto návrhom aj moji kolegovia, pán poslanec Droba a pani poslankyňa Kiššová. Cieľom tejto predloženej novelizácie je umožniť úpravu majetkových vzťahov snúbenca pred vstupom do manželstva a takáto úprava v Občianskom zákonníku prezentuje.

 • Pozn. red.: správne má byť "absentuje".

 • Ale keďže vieme, kolegyne, kolegovia, čo čaká zákony v prvom čítaní, ja verím tomu, že nastávajúci parlament sa bude zaoberať touto právnou úpravou, a ja som skončila, pán predsedajúci.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Spravodajkyňou je pani Jana Laššáková, určil ju gestorský výbor, ktorým je výbor ústavnoprávny.

  Pani spravodajkyňa, aj vás poprosím, aby ste sa ujali spravodajskej funkcie. Predpokladám v takom rozsahu ako navrhovateľka.

 • Áno, ja budem tiež veľmi stručná. Pani navrhovateľka uviedla návrh. Chcem podať spravodajskú informáciu. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku, ako aj v legislatívnych pravidlách. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku dohodla na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní a v prípade, že sa tak stane, aby to prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, a za gestorský výbor, aby bol určený ústavnoprávny výbor. Skončila som.

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Áno, otváram všeobecnú rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Nikto. Aj v tomto prípade vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A budeme pokračovať teraz prvým čítaním o návrhu poslancov Anny Belousovovej a Rudolfa Pučíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Návrh máte uverejnený ako tlač 483 a návrh na jeho pridelenie je číslo 468.

  Dávam slovo pani poslankyni Anne Belousovovej, aby návrh zákona uviedla. Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny BELOUSOVOVEJ a Rudolfa PUČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, tlač 483.

 • Pán podpredseda Národnej rady, ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na úvod niekoľko poznámok k práci Národnej rady, ktorá súvisí s tým, že tento zákon alebo návrh zákona, ktorý sme ako predkladatelia s kolegom Pučíkom predložili 18. 8. minulého roku, to znamená pred presne pol rokom a k prerokovaniu sa dostávame dnes.

  Cestou sem, keď som prichádzala a keď prichádzate aj vy do Národnej rady, tak vidíte, ako tá inštitúcia vyzerá zvonku. Prechádzame po dlaždiciach, ktoré sú zahádzané vajcami. Keď sa z Národnej rady pozriete tuná z toho veľkého schodišťa, tak vidíte, že okná Národnej rady vyzerajú hrozne, pretože tiež sú zahádzané kadečím. Národná rada vyzerá zvonku hrozne. Je výsledkom práce nielen tejto súčasnej vládnej koalície, ale je to aj výsledok práce politických špičiek za dvadsať rokov. Pretože občania tým, ako vyzerá Národná rada zvonku, vyjadrili svoj protest s takouto politikou, politikou, ktorá je arogantná, ktorá si neváži ľudí, ktorá neberie do úvahy mienku ľudí. A keď sa pozriete zvnútra, ako vyzerá Národná rada, tak chcem povedať, že ten stav špiny a toho výzoru zdevastovanej alebo obhádzanej Národnej rady vajcami a banánmi, ten stav nájdeme aj vnútri. Pretože vnútri Národnej rady funguje tak Národná rada, že jednoducho sa nedodržujú Národnou radou, ktorá je zákonodarným orgánom, elementárne zákony, že Národná rada porušuje zákony. Tam sme sa dostali, vážení kolegovia, že sa tu nedodržujú základné princípy demokracie, ale ani základné princípy elementárnej ľudskej slušnosti. Čiže tak ako vyzerá Národná rada zvonku, tak vyzerá aj zvnútra. Slová sa týkajú tých kolegov, tieto, ktoré som povedala, ktorí v ošiali väčšiny, väčšiny naprieč politickým spektrom pol roka odsúvali túto novelu zákona. Ešte raz vám chcem povedať, keď sa tak skvelo na tom bavíte a usmievate, že 18. 8. sme s kolegom Pučíkom predložili tento návrh zákona, ktorý nebol prerokovaný. Dnes sa mnohé, tento návrh zákona, všetci dobre vieme, že sa týka malej novely zákona o obecných voľbách.

  Tento návrh zákona sme predložili na základe kontaktov s ľuďmi. Čiže nikto nás nemôže obviňovať toho 18. 8. z nejakého predvolebného populizmu pri riešení rómskej otázky, pretože ja osobne som vtedy nevedela, možno niektorí z vás už vedeli, že sú upečené predčasné voľby. Čiže 18. 8. vychádzajúc z podnetov občanov hlavne východného Slovenska, mnohí z vás, ktorí ste odsúvali tento zákon, ste tiež z východného Slovenska, ja som zvedavá, čo poviete na volebných mítingoch svojim voličom, ktorí by privítali novelu zákona o obecnom zriadení v tom zmysle, aby minimálna podmienka na to, aby mohol niekto kandidovať na starostu alebo primátora, bolo ukončené stredoškolské vzdelanie. Vychádzala som z podnetov aj občanov ako predsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, napríklad z Bystrian a ďalších východoslovenských obcí, pretože situácia je tam naozaj zúfalá. Pretože občania majú starostu, ktorý je negramotný. Myslím si, že by si to mohla vypočuť aj pani poslankyňa Vaľová, pretože sa to týka východného Slovenska, pani kolegyňa. Nie, ja hovorím teraz od mikrofónu. Takže takýto je záujem poslancov z východného Slovenska o riešenie problémov cigánskej otázky na východnom Slovensku. Hlas Cigána je tiež hlas voliča, ale vy nepočúvate tých občanov, ktorí jednoducho majú negramotného starostu. Vy ste ľahostajne prešli to, že starosta nevedel prečítať ani sľub. Sa na tom všetci bavili od ľudí po politické špičky, ale nič sa, nič sa neudialo.

  Dnes sa teda mnohí politici a politické strany chytajú vo voľbách aj slamky v podobe riešenia problémov s rómskou menšinou. Dátum podania tohto zákona, ešte raz ho opakujem, 18. 8., svedčí o tom, že z našej strany nešlo o žiadny predvolebný populizmus. A ešte si dovolím jednu poznámku. Pol roka ste si nenašli čas na prerokovanie nami navrhovaného zákona, ktorý, znovu opakujem, vznikol na základe mnohých požiadaviek hlavne občanov z východu, z východného Slovenska. A pre porovnanie. Nie v auguste, ale na jeseň predložili páni poslanci Suja, Krnáč a Kalist novelu zákona o poľovníctve. Bol to vlastne zákon, ktorý bol schválený de facto na ochranu zvierat, aby sa v poľovných revíroch nestrieľali psy, mačky a tak ďalej. Ešte raz, tento zákon bol predložený na jeseň minulého roku 2010. My sme s kolegom Pučíkom zákon predložili niekoľko mesiacov predtým. Tento náš zákon ste odsúvali z arogancie parlamentnej väčšiny, ale tento zákon o zvieratkách ste prerokovali. Na to sa našiel čas. Ja chcem občanom dať na zváženie. Ja som tiež za ochranu zvierat, ale nepripadá vám choré, aj tá dlhá rozprava, ktorá tu bola pri tomto zákone, že vám sú, vážení kolegovia a kolegyne, prednejšie zvieratá ako ľudia? Ako ľudia, ktorí žijú v podmienkach na východnom Slovensku, ale už sa ten problém blíži aj do Bratislavy a za chvíľu ho pocítite, že jednoducho im niekto doslova spravuje peniaze, pretože peniaze do obecného rozpočtu sa dostávajú z podielových daní, a tie sú z peňazí pracujúcich občanov a spravujú ich tí, ktorí nepracujú. Je to parazitizmus v priamom prenose ešte plus znásobený tým, že starosta je negramotný alebo pologramotný. Čiže vy ste sa tu zaoberali v niekoľkohodinovej rozprave tým, aby sa nestrieľali chúďatá zvieratká psy a mačky v poľovných revíroch, ale absolútne je vám jedno, že niekto parazituje na pracujúcich ľuďoch. Tak mi vysvetlite tento váš postup. Ja by som rada vedela nakoniec, keď je to aj tak len formálne vystúpenie, že prečo ste takto postupovali? Vy si myslíte, keď nevidíte ľudí a keď sa demografický vývoj uberá tak, ako sa uberá, že vám na tie dôchodky zarobia psy a mačky? Alebo normálni ľudia, ktorí budú pracovať a normálne fungovať, a vy im nechcete vytvárať ani elementárne podmienky na to, aby žili vo svojich obciach ako ľudia.

  Keď som povedala a začala som tým, že prichádzam tu každé ráno, Národná rada je obchádzaná vajcami, zvnútra vyzerá takisto. Chcela by som povedať, že ste situáciu na Slovensku doviedli do stavu, kedy vonkajší vzhľad Národnej rady korešponduje s tým vnútorným, a to znovu je adresované všetkým naprieč politickým spektrom, pretože čím ďalej, tým viacej sa vzďaľujete od ľudí.

  A teraz k tomu zákonu. Cieľom predkladaného zákona je vo voľbách do orgánov samosprávy obmedziť alebo upraviť pasívne volebné právo. To znamená oprávnenie byť volený do funkcie starostu či primátora mesta. Teda aby najnižšia kvalifikačná podmienka bola stredná škola. Myslíme si, že je to pochopiteľné, pretože aj demokracia, ktorá má svoje čaro, by mala mať svoje obmedzenia. A je to aj logické. Pozrite sa, obec alebo mesto, alebo mestská časť je zriaďovateľom školských zariadení. To znamená základných škôl alebo materských škôl. Aká je kvalifikačná podmienka na riaditeľa školy? Všetci vieme. Vysoká škola. Ako ho môže riadiť človek, ktorý nemá ukončenú ani základnú školu? Veď je to hlúposť. Čiže aj demokracia musí mať nejaké hranice, a preto sme navrhovali, aby starosta mal strednú školu. Alebo ďalšia vec. Poznáte zákon, obecné zákony, ktoré sa týkajú kontrolórov. Podmienka na to, aby niekto mohol vykonávať funkciu kontrolóra na obci alebo meste, je stredná škola. Ale podmienka toho, ktorý riadi vlastne celý úrad a celú obec alebo mesto, nie je obmedzená. Zdá sa vám to demokratické? Mne sa to zdá jednoducho hlúpe. A tí, ktorí sa boja, že budeme obviňovaní z nejakého rasizmu alebo neviem z čoho, tak myslím si, že už by sme sa konečne týchto pocitov mali zbaviť, lebo keď my nebudeme riešiť problém, tak problém bude riešiť určite nás.

  Mohla by som rozprávať ešte veľmi dlho, ale naozaj musím vyjadriť svoje sklamanie nad postupom Národnej rady a znovu si pýtať vysvetlenie od tých, ktorí ste hlasovali, prečo zákon, ktorý sa týka ochrany psov a mačiek ste, hoci bol predložený neskôr ako naša novela, z jesene, stihli prerokovať, v plamenných rečiach ste tu mnohí vystupovali, a prečo zákon, ktorý sa týka živých ľudí, ste prerokovať nechceli, pretože ste vedome hlasovali za jeho odsúvanie. Ešte raz hovorím. Pol roka ste tento zákon odsúvali. To znamená, že ste vlastne nám ako poslancom upierali demokratické právo vyvíjať zákonodarnú iniciatívu. Možno zo slušnosti by ste mi mali aspoň odpovedať na túto otázku. Tá boľševická hlasovacia mašinéria, ktorá tu fungovala v Národnej rade čím ďalej, tým viac ku koncu volebného obdobia, bez ohľadu na politické tričká, naprieč politickým spektrom.

  Ďakujem.

 • Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pánovi poslancovi Tiborovi Glendovi, aby nás oboznámil so spravodajskou informáciou.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Belousovovej a Rudolfa Pučíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (tlač 483). Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 18. augusta 2011 č. 468 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto návrhu zákona. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, tak sa pýtam, kto sa hlási ústne? Pán poslanec Viskupič ako jediný, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Pán poslanec Viskupič, máte priestor na vystúpenie v rozprave.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani navrhovateľka, kolegyne, kolegovia, pán spravodajca, ja len veľmi stručne. Mňa zaujal presne ten bod, ktorý tu kritizujeme viacerí, chcem povedať, predmetom vášho, vášho vystúpenia alebo odôvodnenia návrhu zákona bolo zavádzanie možného vzdelanostného cenzu a celkom som sa tešil na rozpravu v druhom čítaní, keďže si myslím, že touto otázkou by sa Národná rada mala zaoberať. Mňa však zaujal jeden fakt, ktorý tu kritizujeme viacerí a to je blokovanie poslaneckej zákonodarnej, ústavodarnej iniciatívy. Tuná sa úplne stotožňujem s vami, ani raz som nehlasoval za odsúvanie zákonov, možno aj preto tu teraz vystupujeme tak často, keďže máme predložené množstvo zákonov, ktoré boli od júna, nielen od augusta, odsúvané, myslím si, že na pôde Národnej rady by malo zaznieť, že od júna, z môjho pohľadu hlavne preto, že medzi poslaneckými návrhmi bolo aj zrušenie priestupkovej imunity, sa, bola blokovaná poslanecká iniciatíva, myslím si, že toto je neoprávnený fakt a stav, ktorý v Národnej rade bol od júna, čiže zákony, ktoré boli predložené podľa legislatívneho procesu v máji, vlastne niektoré prerokovávame až teraz. Myslím si, že do budúcna by malo byť toto poučením, a možno verejnosť aj preto je takým spôsobom vyburcovaná, že mnohé návrhy, myslím, že ich bolo päťdesiatdva v sume, neboli a nemohli byť prerokované v riadnom legislatívnom procese, a viac-menej teraz formálne zaznievajú na pôde Národnej rady, vediac, že k druhým čítaniam pravdepodobne nepríde. Takže vás veľmi podporujem a vnímam tú kritiku ako oprávnenú, pretože si myslím, že aj keď s nejakým názorom nesúhlasím, tak, ako voltairovsky sa hovorí, dáme život za to, aby mohol zaznieť. Tuná od mája zaznievať nemohli.

  Ďakujem.

 • Faktické poznámky neevidujem. Pán poslanec, skúsme skôr. Takže nie. Faktické poznámky neevidujem. Pán poslanec bol jediný prihlásený do rozpravy, chcem sa spýtať, pani navrhovateľka, chcete využiť právo záverečného slova?

 • Viete, moje záverečné slovo bude veľmi, veľmi stručné. Ja som sa vás opýtala, tých, ktorí ste hlasovali za odsúvanie tohto návrhu zákona od, už pol roka, prečo ste to urobili a prečo ste napríklad dali prednosť na jeseň podanému zákonu o ochrane zvieratiek? Prečo sú vám prednejšie zvieratá ako ľudia? Odpovede som sa nedostala. Viete, čo si myslím, vážení páni kolegovia a kolegyne? Že tí, ktorí ste takto hlasovali, a bez ohľadu na politickú príslušnosť a tričká, ja vás nazývam boľševikmi, nie Národná rada ako inštitúcia, nie tá nevinná budova, ktorá by mala byť svätyňou národa, ale vy by ste si zaslúžili niekoľko vajec do hlavy, prepáčte mi, tak a možno by sa vám potom v tých hlavičkách aj rozbresklo.

  Ďakujem pekne.

 • Pán spravodajca, chcete vystúpiť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A ďalším bodom je prvé čítanie o návrhu poslanca Radoslava Procházku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

  Poprosím vás, kolegyne a kolega, skúste si to ísť vyrozprávať niekde mimo rokovacej sály, chceme pokračovať.

  Návrh má parlamentnú tlač 484 a návrh na pridelenie a prerokovanie výborom máte ako rozhodnutie číslo 481.

  Dávam slovo poslancovi Radoslavovi Procházkovi, aby návrh zákona uviedol, nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava PROCHÁZKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, tlač 484.

 • Veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je to prvé čítanie o návrhu zákona dvadsaťosem dní pred skončením volebného obdobia, čiže nemá význam, aby som vás zaťažoval technikáliami a detailami. Možno na vysvetlenie účelu a cieľu tejto zákonnej úpravy taký osobný príbeh. A práve v tejto chvíli som si to rozmyslel, vidím, že by to bolo úplne zbytočné, takže, takže k tomu cieľu bez osobného príbehu. Návrh zákona odpovedá na spoločenskú potrebu vyvolanú skutočnosťou, že napriek množiacim sa správam o extrémne vysokých škodách, ktoré štát utrpel v dôsledku rôznych nevýhodných transakcií uzavretých v jeho mene konkrétnymi osobami, žiadna z týchto osôb nečelí reálnej hrozbe, že by za takéto konanie mohla niesť inú než iluzórnu zodpovednosť, majúcu v tom najhoršom prípade podobu jedného-dvoch dní mediálnej pozornosti. V časoch, keď enormne rastie tlak na verejné financie a môže byť ohrozená schopnosť štátu financovať niektoré zo svojich základných funkcií, je nevyhnutné prijať opatrenie, ktoré jednak priblíži povinnosti verejných funkcionárov k povinnostiam ostatných občanov a jednak vytvorí priestor pre aspoň čiastočnú náhradu škôd, ktoré Slovenskej republike vzniknú v dôsledku úmyselného alebo vedome nedbanlivého porušenia povinností zo strany verejných funkcionárov. Účelom navrhovanej úpravy je teda dať štátu, respektíve jeho daňovníkom reálnu a účinnú možnosť získať späť prostriedky, o ktoré štát alebo jednotky územnej správy prídu v dôsledku vedomého porušenia povinnosti verejných funkcionárov pri práve a nakladaní so zvereným majetkom a s finančnými prostriedkami. V tejto súvislosti dáva zákon nové procesné nástroje aj tým orgánom, ktoré sa doteraz často sťažovali na absenciu reálnych možností usilovať o nápravu pochybení, na ktoré vo svojej kontrolnej a dozorovej činnosti prídu. V návrhu zákona sa teda zavádza hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov s rovnakým štandardom zavinenia, aký sme prijali v nedávnej novele trestného zákona, teda so štandardom zavinenia v podobe takzvanej vedomej nedbanlivosti, zavádza sa možnosť poistenia verejného funkcionára pre prípad vzniku takejto zodpovednosti a zároveň sa zavádza návrhové oprávnenie generálneho prokurátora podať v mene štátu alebo samosprávy žalobu o náhradu takejto škody. Z rokovaní, ktoré som ako navrhovateľ zákona absolvoval jednak s predstaviteľmi poisťovní a jednak s vedením generálnej prokuratúry, vyplynula potreba prijať viaceré úpravy predloženého návrhu zákona, čo by sa za normálnych okolností dalo absolvovať v druhom čítaní. Ale to je v tejto chvíli možno ani nie otázne, ale rozhodnuté. Čo sa týka súladu s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, predložený návrh zákona do nich nijako nezasahuje, nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí a vyšších územných celkov a nebude mať dopad ani na environmentálnu oblasť, podnikateľské prostredie či zamestnanosť, s výnimkou teda dopadu pozitívneho.

  Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, aj vám, vážené kolegyne, kolegovia.

 • Ďakujem, dávam teraz slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor.

  Pani poslankyňa Dubovcová, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Predkladám spravodajskú informáciu v prvom čítaní k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, ktorú máte ako tlač 484. Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prijatie tohto návrhu zákona, jeho aplikácia v praxi si podľa vyjadrenia navrhovateľa nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Návrh zákona nebude mať dopad na environmentálnu oblasť, podnikateľské prostredie, zamestnanosť. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. augusta 2011 č. 484 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa hlási ústne? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o návrhu poslancov Dušana Čaploviča, Viliama Jasaňa a Branislava Ondruša na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku niektorým príslušníkom československých, zahraničných a spojeneckých armád, ako aj domáceho protifašistického a protinacistického odboja v rokoch '39 až '45 a vojnovým sirotám. Návrh má tlač 486 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí predsedu č. 485.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Viliamovi Jasaňovi, aby návrh zákona uviedol.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana ČAPLOVIČA, Viliama JASAŇA a Branislava ONDRUŠA na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných a spojeneckých armád, ako aj domáceho protifašistického a protinacistického odboja v rokoch 1939-1945, tlač 486.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, napriek tomu, že aj tento návrh zákona sme predložili ešte na septembrovú schôdzu a rôznym spôsobom sa to dostalo na, až na dnešné rokovanie, napriek tomu tento návrh zákona predkladáme a verím, že aj nové zastupiteľstvo v akomkoľvek zložení sa tým bude zaoberať. Návrhom tohto, tento zákon, návrh tohto zákona sa má dotýkať odškodnenia takzvaných vojnových sirôt, teda ľudí, ktorí stratili svojich rodičov počas druhej svetovej vojny a do dnešného dňa sa na nich z rôznych dôvodov zabudlo. Z histórie vieme, že už trikrát boli odškodnení rôzni, rôzni ľudia, na ktorých, ktorých sa dotkli vojnové zločiny počas druhej svetovej vojny. Tieto siroty padlých hrdinov v druhej svetovej vojne život ľahký nemali a aj dnes ešte žijúci žijú dosť ťažkým spôsobom. Preto predkladáme toto, tento návrh na jednorazové finančné odškodnenie týchto ľudí, nie je ich veľa, ani finančná čiastka nie je veľká, a myslím si, že aj s odstupom toľkých rokoch si to títo ľudia zaslúžia, a verím, že tento návrh zákona podporíte.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem.

  A teraz dám slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor, pani poslankyni Ľubici Roškovej, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila ako určená spravodajkyňa v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, Viliama Jasaňa a Branislava Ondruša na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku niektorým príslušníkom československých, zahraničných a spojeneckých armád, ako aj domáceho protifašistického a protinacistického odboja v rokoch 1939 až '45 a vojnovým sirotám (tlač 486) a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 485 z 19. augusta 2001

 • Pozn. red.: správne má byť "19. augusta 2011".

 • navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Dôvody predloženia návrhu zákona uviedol jeho navrhovateľ. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní a v prípade, že sa tak stane, aby návrh prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore aby bol prerokovaný do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Neevidujem žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa do rozpravy hlási ústne? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu.

 • Reakcie z pléna.

 • Ďalším bodom je prvé čítanie návrhu poslancov, pardon, 64 bod, bol som informovaný, že poslanci tento návrh, ktorý mal predkladať pán poslanec Galbavý, stiahli z rokovania Národnej rady, čiže o ňom rokovať nebudeme. Bod č. 65 je taktiež z rokovania Národnej rady stiahnutý.

  Takže pristúpime k ďalšiemu bodu, ktorým je návrh poslanca Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Ide o prvé čítanie a poprosím pána poslanca, aby sa ujal slova. Máte to ako parlamentnú tlač 417 a pridelenie výborom je pod číslom 418.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla PAVLISA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, tlač 417.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, účelom predloženého návrhu zákona je vytvorenie právneho prostredia na zabezpečenie transparentného nakladania s majetkovými účasťami štátu. Aj keď spomenutý návrh som predkladal pred viac ako tromi mesiacmi, myslím si, že dnes je o to aktuálnejší, a verím, že bude aktuálnejší aj po voľbách v novom funkčnom období.

  V zmysle súčasnej právnej úpravy o privatizácii majetkových účastí štátu a Fondu národného majetku Slovenskej republiky na podnikanie právnických osôb, ktoré nemajú charakter prirodzených monopolov, a podľa dnes platnej úpravy rozhoduje na návrh Fondu národného majetku iba vláda. Aj z tohto dôvodu navrhujem, aby o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní akejkoľvek právnickej osoby bez ohľadu na to, či majú charakter prirodzeného monopolu alebo nie, rozhodovala vláda a zároveň Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády.

  Ako predkladateľ návrhu zákona mám za to, že zavedením prísnejších kritérií nakladania s majetkovými účasťami štátu a Fondu národného majetku sa dosiahne vyššia miera kontroly zo strany občanov, ktorá pomôže eliminovať prípadné nekalé praktiky a v minulosti vzniknuté pochybenia, ktoré môžu sprevádzať privatizáciu.

  Ďakujem za pozornosť a prosím o podporu môjho zákona.

 • Ďakujem. Teraz poprosíme pána poslanca Petra Žigu, ktorého navrhol gestorský výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako spravodajcu k tomuto bodu, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k návrhu zákona pána poslanca Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 90/1991 Zb.

 • Pozn. red.: správne má byť "92/1991 Zb.".

 • o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. My to máme ako tlač 417.

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, o dopade na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na obyvateľstvo, zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 10. júna 2011 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona prerokoval v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

  Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nemám žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu.

  Ideme na bod č. 67 pôvodného návrhu, ktorým je návrh poslancov Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Má tlač 418 a návrh na jeho prerokovanie výborom je v rozhodnutí predsedu Národnej rady č. 422.

  Dávam slovo teraz pani poslankyni Erike Jurinovej, aby návrh zákona uviedla. Spravodajcom je pán poslanec Ľudovít Jurčík.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 418.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hort Milan, podpredseda NR SR

  Pán Žiga. Dobre. Nech sa páči.

 • Vážené dámy a páni, dovoľte mi predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, ktorý predkladá skupina poslancov Igor Matovič, Erika Jurinová, Martin Fecko a Jozef Viskupič. Snahou predkladateľov, teda nás, bolo zamedziť, aby sa, aby dochádzalo k možnože klamlivej reklame alebo k uvádzaniu nesprávnych koncových cien pre užívateľov služieb, ktoré poskytujú najmä cestovné kancelárie. Ide o zavedenie povinnosti predávajúceho, respektíve poskytovateľa služby, aby pri reklame uvádzal celkovú konečnú cenu ponúkaných služieb, ktorú spotrebiteľ skutočne zaplatí. V praxi sa totiž často stávalo, že spotrebiteľ bol reklamou uvedený do omylu, respektíve, že cena uvádzaná v reklame vzbudzovala dojem, že je nižšia, ako bola následná konečná cena, ktorú mal spotrebiteľ za zájazd a s ním súvisiace služby poskytované predávajúcim uhradiť.

  Druhá časť návrhu sa týka zabezpečenia výkonu dohľadu nad predmetným ustanovením. To znamená, že v novele je zahrnuté aj prechodné ustanovenie alebo teda ustanovenie, ktorým sa naozaj určujú sankcie za nedodržiavanie tohto zákonom určeného poskytovania konečnej ceny. Súčasťou novely zákona je i prechodné ustanovenie, čo znamená, že zákon sa nebude vzťahovať na propagačné materiály, ktoré boli objednané a zadané do tlače pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zákon nebude mať dopad na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na zamestnanosť, ani na podnikateľské prostredie. Všetko je uvedené v doložke vybraných vplyvov.

  To je všetko k tomu zákonu a už možno takisto by som sa na záver dotkla len jednej témy, a to, že tento zákon bol, tak ako mnoho iných, predkladaný do Národnej rady už v júni minulého roku. To znamená, že pol roka bolo upierané právo poslanca na jeho legislatívnu činnosť. Veľa zákonov, ktoré sme si vypočuli včera a dnes, by naozaj istým spôsobom veľmi mohli jednak uľahčiť život ľuďom, možnože niektoré aj inštitúciám, ale, bohužiaľ, chybou, ktorá sa stala, sme doplatili vlastne všetci poslanci na to, že naše zákony budú síce prednesené, ale ťažko povedať, či sa ešte niekedy k nim budeme vedieť vrátiť.

  Ďakujem vám.

 • Ďakujem. Pána poslanca Žigu opäť poprosím, aby splnil spravodajskú informáciu aj k tomuto návrhu zákona, lebo ho na to ako náhradníka určil gestorský výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil ako alternanta za pána poslanca Jurčíka, za spravodajcu k návrhu zákona poslancov Igora Matoviča, pani Jurinovej, Fecka a Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. My ho máme ako tlač 418.

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. O dopade na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na obyvateľstvo, zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júna 2011 č. 422 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, ani ústne sa nikto nehlási, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu.

  No a bude pokračovať náš program prvým čítaním o návrhu poslancov Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka, Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov. Máte ho ako tlač 419 a návrh na jeho pridelenie má č. 423. Mám tu napísané, že by ho mal predložiť pán poslanec Matovič. Nie je prítomný. Pán Viskupič, vy idete?

  Tak poprosím za navrhovateľov pána Viskupiča, aby návrh predložil.

  Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 419.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v celej rade nami predložených zákonov a noviel si dovoľujem predložiť aj ďalšiu. Začnem možno úplne rovnako ako predchádzajúce. Tento návrh sme dávali alebo bol prijatý 10. 6. 2011, takže sme ôsmy mesiac po tom, ako sme chceli o danom návrhu rokovať. Cieľom naším bolo zavedenie nového inštitútu zníženia, krátenia alebo úpravy poslaneckého platu do zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o platových pomeroch").

  Podstatou predmetného inštitútu bolo zníženie poslaneckého platu v prípade súbehu výkonu funkcie poslanca a inej verejnej funkcie alebo činnosti v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch právnických osôb a spoločenstiev a s účasťou štátu, v spoločnosti s účasťou štátu, územnej samosprávy alebo Fondu národného majetku a tú sumu, ktorá bude predstavovať 90 percent z úhrnného ďalšieho mesačného príjmu, prevyšujúcu výšku životného minima, ktorý poberá poslanec Národnej rady z týchto iných činností. Volali sme, alebo ľudovo sa tomuto hovorilo zákaz alebo obmedzenie ambície reťazenia funkcií, respektíve obmedzenie činnosti takzvaných superfunkcionárov alebo superposlancov. Zníženie poslaneckého platu sa príjmov z iných činností nebude dotýkať, pričom maximálna hranica, okrem teda verejných, pričom maximálna hranica zníženia platu poslanca je obmedzená výškou aktuálnej platnej sumy životného minima. Ak teda poslanec poberá iný ďalší príjem ako plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aj po zavedenom znížení musí dosiahnuť aspoň výšku životného minima.

  Predkladaný zákon vychádza z dvoch pilierov, a to zdôraznenia zodpovednosti poslanca za náležitý výkon svojej funkcie a v nadväznosti na to znemožnenia neprimeraného používania príjmov plynúcich z výkonu viacerých verejných či iných funkcií pri náležitom výkone.

  Článok 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") implikuje záväzok poslanca Národnej rady Slovenskej republiky svedomito vykonávať mandát. Ústava tak nevychádza len z koncepcie voľného poslaneckého mandátu, ale zároveň jasne postuluje imperatív starostlivého výkonu poslaneckého mandátu. Tento imperatív možno ďalej odvodiť z postavenia Národnej rady ako ústavodarného a zákonodarného orgánu, ktorý používa priamu legitimitu od zdroja moc, a preto z tohto dôvodu poslanci ako reprezentanti ľudu sú povinní vykonávať svoj mandát s náležitou starostlivosťou.

  Myslím si, že analogicky je napríklad aj výkon funkcie predsedu vyššieho územného celku, starostu obce, primátora mesta, inej verejnej funkcie v orgáne verejnej správy, napríklad riaditeľ magistrátu hlavného mesta, predstavujúci neuralgický bod pre realizáciu samosprávnych funkcií orgánov územnej samosprávy. Úloha prvého úradníka mesta, respektíve vyššieho územného celku, iná verejná funkcia v orgánoch verejnej správy a funkcia v ústavodarnom alebo zákonodarnom orgáne predstavujú časovo, odborne, verejne exponované funkcie. Náročnosť citovaných funkcií je na druhej strane dostatočne a nad pomery priemerných občanov Slovenskej republiky dostatočne platovo ohodnotená. V praktickom politickom živote sa však možno sústrediť s kumulovaním výkonu, pardon, stretnúť s kumulovaním výkonu verejných funkcií, najmä funkcie poslanca, predsedu VÚC, starostu obce, respektíve primátora, riaditeľa nemocnice, prednostu mestského úradu. Dôsledkom takéhoto súbehu nie je len súbežné používanie dvoch často nadštandardných príjmov z verejných rozpočtov, ale hlavne nedôsledný výkon oboch funkcií či iných činností. Nedôslednosť výkonu možno najveľavravnejšie reprezentuje nedostatočná účasť poslancov na schôdzi Národnej rady, aj keď je nutné povedať, že príčin tohto nezáujmu poslancov o život v plenárnej sále je viac.

  Cieľom tejto novely je preto posilnenie zodpovednosti poslanca vykonávať svoj mandát so všetkou vážnosťou a starostlivosťou, ktorá prináleží k výkonu verejnej funkcie. Končím, pán kolega.

  Poslanec, ktorý súbežne vykonáva volené funkcie, ktoré sú časovo, odborne náročné, bude znášať iba zníženie poslaneckého platu o zrážku za súbežný výkon verejných a iných funkcií či činností. Predmetné zníženie však nemožno chápať ako sankciu za súbežný výkon, ale práve naopak, vychádza z ústavného imperatívu svedomitého výkonu poslaneckého mandátu a predstavuje tak nepriamy impulz pre to, aby sa vytvoril priestor na náležitý výkon poslaneckého mandátu dbajúceho na dôležitosť ústavodarného a zákonodarného orgánu, akým Národná rada Slovenskej republiky chce byť, má a mala by byť.

  Myslím si, že tento návrh zákona mohol byť prerokovaný aj od júna niekoľkokrát, keďže patril do sumy poslaneckých návrhov, bol odložený až na túto dobu.

  Vážené kolegyne a kolegovia, nereťazenie funkcií sa vyskytuje nielen vo volebnom programe Obyčajných ľudí, ale aj vo viacerých stranách, preto vás pri tomto kroku, ktorý sa dal ešte urobiť aj toto volebné obdobie, bohužiaľ, teraz už asi nie, vás prosím o podporu tohto návrhu zákona aspoň v tomto prvom čítaní.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Švejna, splňte si aj vy svoju spravodajskú povinnosť, lebo ste určený gestorským výborom pre financie a rozpočet.

  Nech sa páči.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k návrhu poslancov Národnej rady Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov (tlač 419), ako spravodajca výboru pre financie a rozpočet.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s ústavou a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenia jednotlivých ustanovení návrhu. Po rozprave odporučím, aby po prvé, podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a po druhé, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 423 z 13. júna 2011 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali tieto výbory: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram aj k tomuto bodu všeobecnú rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, či sa niekto hlási ústne? Nie je tomu tak, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A budeme pokračovať ďalším bodom, ktorým je tejto istej skupiny poslancov návrh na prvé čítanie, od pána Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Návrh má tlač 420 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 424.

  Predpokladám, pán poslanec Fecko, že idete vy za pána Matoviča návrh odôvodniť, lebo pán Matovič ešte stále nie je prítomný.

  Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 420.

 • Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, vážení hostia, pán predsedajúci, dovoľte, aby som síce v poslednom kole Národnej rady v tomto volebnom období, ale predsa predniesol náš návrh zákona, ktorý sme mali tiež, ako povedal kolega Viskupič predtým, už predložený pred mnohými a mnohými mesiacmi a dostal sa až do tejto polohy ako je. Takže vážení, dovoľte, aby som predniesol jeho zdôvodnenie.

  Podľa prvej vety čl.12 Ústavy Slovenskej republiky: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach." Podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky: "Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám." Súčasné znenie zákona nezakladá všetkým občanom rovnaké právo stať sa kandidátom na poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky. O možnosti byť volený, respektíve o samotnej kandidatúre do Národnej rady Slovenskej republiky nerozhoduje slobodná vôľa občana, ale politická strana, ktorá ako jediná v zmysle platnej právnej úpravy používa pasívne volebné právo, to znamená právo byť volený. Skutočnosť, že pre reálne uplatňovanie práva byť volený vyžaduje sa vstup do politickej strany, je popieranie základného ľudského práva a slobody ústavného práva byť volený, ktoré by malo byť uplatniteľné bez ohľadu na existenciu alebo vstup do politickej strany. Pýtam sa, prečo do komunálnych volieb môžu kandidovať nezávislí a uchádzať sa o priazeň voličov, poslanci, a do Národnej rady nie? Podľa mňa je to diskriminujúce, a preto predkladáme tento návrh zákona, aby obrazne povedané a jednoducho popri kandidátkach politických strán bola jedna kandidátka, kde budú nezávislí kandidáti, ktoré by mali podľa nášho názoru, samozrejme, je to vec iba technikálií splniť tieto podmienky, ako to je v znení našom predkladanom, novele zákona. Mali by 90 dní pred dňom volieb zapisovateľovi ústrednej volebnej komisie poslať, že kandidujú, mali by mať, každý takýto kandidát by mal mať minimálne päťtisíc podpisov občanov, ktorí s jeho kandidatúrou súhlasia, a zložil by úhradu 100 eur, navrhujeme. Ale to sú iba technikálie. Takže takýmto spôsobom by sme si predstavovali, že by sa tá rovnosť vyrovnala.

  Aká je najväčšia reklama politika? Podľa mňa jeho vlastný život. Aký žije, žil a aký chce žiť. Preto ja sa pýtam, politici, mali by sme byť vzorom, mali by sme tu byť výkvetom aj životnej aj odbornej cesty, ktorú sme doteraz životom prešli. To je jedno, či máte 30 rokov alebo 60, alebo 50.

  Pýtam sa, vieme, akých poslancov chce náš volič? Ja odpovedám za seba a myslím, že aj za viacero voličov, že časť našich voličov, ktorá sa cíti byť veriacimi, a myslím, že to nie je nepodstatná časť našich voličov, sa dennodenne za nás, za svetskú vrchnosť modlí týmto spôsobom. Svetskej vrchnosti daruj spravodlivosť, tichosť, udatnosť a múdrosť. Urob ju udatnou v protivenstvách, zachovaj ju stálou v dobrom a posilňuj ju v ťažkostiach. Pýtam sa, sme takí? Poslanci Národnej rady, sme takí? Takých nás chcú mať naši voliči.

  Politik, máš byť tichý a pokorný srdcom, aby si vedel načúvať hlasu svojho voliča, svojho občana. Tak jak som minule povedal, prídeš, sľubuješ na ústavu, sľubuješ, že tvoje povinnosti budeš vykonávať v záujme občana. Sme takí? Pýtam sa, máme tu byť iba stále o svároch? Ryba smrdí od hlavy. Aký si majú vziať potom vzor tí, ktorí dennodenne prichádzajú do práce, dennodenne si štikajú na štikačky svoj pracovný čas, aby mali zaplatené. Pozrite, koľko nás tu je, to som upozorňoval stále. S takouto dochádzkou ja sa nikdy v živote nestotožním.

  Preto pýtam sa, prečo by nemali možnosť naši voliči si vyberať zo spektra ľudí, ktorým veria, dôverujú a ktorí si hovoria, že sú občania s veľkým O, ktorí chcú ísť kandidovať do Národnej rady. Prečo by sme im nemohli dať takúto šancu, voličom, aby si, nech si vyberú. Viete, aký je súčasný stav? Jedno, čo mi veľmi tu vadí. Nejaký lobing, ktorý tu stále omieľame. V súčasnosti tridsať okresov Slovenska nemá tu poslanca v Národnej rade. Chcete mi povedať, že tieto okresy nedostanú ani cent, lebo nemá kto za nich lobovať? My sme tu poslanci NR SR, nie NR mesto, nie NR obec. Sme NR SR, Slovenskej republiky. To znamená, bol by som veľmi rád, keby sa to, ako pani kolegyňa Vaľová hovorila, proste sme ďaleký východ, áno, bol by som veľmi rád, keby ten ďaleký východ nebol ďalekým východom, a tak ako mali ísť napríklad eurofondy na vyrovnanie rozdielov, aby sa toto posielalo tam, kde to má ísť. Tak preto, vidíte, čo sme za tých dvadsať rokov dokázali. Ja som tu nebol. Som tu iba rok a pol. Takže, žiaľ, je to výčitka do vašich radov a v súčasnosti bol by som veľmi rád, keby sme dali šancu, aby občania si mohli aj z takýchto osobností, ktorí, oni dôverujú im, lebo je to o dôvere občanov, a ktorí si myslia, že ich nesklamú, aby bola takáto šanca. Myslím, že toto sleduje náš návrh zákona. Som si vedomý, že už to nedozreje do plnej zrelosti, že skončí to po prvom čítaní, lebo druhé asi už nebude. Takže bol by som rád aj napriek tomu, aby ste naprieč politickým spektrom si vstúpili do svedomia a povedali, že či dáme šancu aj nezávislým poslancom, ktorí, tvrdím, že pri rozumnej úvahe vedú, musia sa vedieť zhodnúť na tých základných pravidlách, ktoré potrebujeme v politike, riešiť každodenné problémy ľudí a všetkých problémov, ktoré máme v živote.

  Preto by som vás chcel požiadať, aby aspoň v tom prvom čítaní tento zákon bol podporený naprieč politickým spektrom.

  Ďakujem pekne. Otvorte rozpravu, pán predsedajúci.

 • Ešte musím dať slovo spoločnému spravodajcovi, až potom môžem otvoriť rozpravu, a preto prosím pána poslanca Krnáča, aby si splnil svoju spravodajskú povinnosť.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 15. júna 2011 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka, Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 420).

  Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  V doložke verejných vplyvov prekladatelia uvádzajú, že navrhovaný právny predpis neovplyvní rozpočet verejnej správy, čomu oponuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v stanovisku z 10. júna 2011, keď žiada kvantifikáciu vplyvu na rozpočet verejnej správy na bežný rok a tri nasledujúce. Ostatné vplyvy v doložke sú charakterizované negatívne.

  Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júna roku 2011 č. 424 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 26. augusta, pardon, do 30 dní od prerokovania a gestorský výbor, aby prerokoval predmetný návrh zákona do 31 dní od prerokovania, od prerokovania v prvom čítaní.

  Ďakujem. Otvorte, prosím, rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, do rozpravy sa hlási niekto ústne? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz, ak dovolíte, sa vrátime k jednému preskočenému bodu, lebo už je tu pán navrhovateľ Dušan Bublavý. Ide o bod, ktorým je prvé čítanie o

  návrhu pána poslanca Dušana Bublavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Návrh zákona má parlamentnú tlač 464 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 464.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Dušanovi Bublavému, aby tento návrh odôvodnil.

  Ako spravodajkyňa sa pripraví pani poslankyňa Rošková.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás stručne uviedol do filozofie tohto zákona, ktorý si dovolím touto cestou predložiť.

  Tento návrh, ktorý vám predkladám, nie je návrh mojej sebevôle, ale jeho potrebu a užitočnosť si vynucuje samotná prax a ťažký životný údel ťažko zdravotne postihnutého občana, ktorý je liečený formou chemoterapie.

  Asi skoro všetci z nás tu prítomných v sále sme sa stretli so životnou situáciou, kedy niekto z nášho okolia bol postihnutý onkologickým ochorením, ktoré bolo liečené formou chemoterapie. Človek postihnutý touto chorobou je človek, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a má zvýšené výdavky na svoj život, na svoje liečenie. Pravda je taká, že mnoho takto chorých ľudí nemá dostatočné finančné možnosti, aby si aspoň mohli svoje utrpenie vylepšiť tým, že na chemoterapiu sa dopravia individuálne motorovým vozidlom, a preto sú odkázaní na dopravu sanitkou.

  Prax ukazuje, že táto forma dopravy nie je celkom vhodná pre takto liečených ľudí, a to z niekoľkých dôvodov. Jeden je ten, že po chemoterapii býva veľmi často pacientovi nevoľno a zvracia. Druhý je ten, že po chemoterapii je oslabená imunita a v sanitke, kde je pacientov viac, môže byť človek v riziku, že sa nakazí inou chorobou. Tretí dôvod, prečo je forma takejto dopravy veľmi nevhodná, je tá, že na sanitku človek po chemoterapii čaká aj niekoľko hodín, kým je doprava zabezpečená.

  Pre tieto dôvody sú ľudia nútení zabezpečiť si individuálnu dopravu a, samozrejme, nie všetci si túto možnosť môžu dovoliť z finančných dôvodov. Prijatím môjho návrhu zákona by sme umožnili, aby človek absolvujúci liečbu chemoterapiou aspoň mohol eliminovať zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na pohonné látky. Pre pripomenutie uvediem, že sa nejedná o žiadne veľké peniaze, jedná sa o 16,7 percenta sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo momentálne predstavuje sumu 30,95 eur. A to, že individuálna doprava podľa môjho názoru dáva oveľa väčšiu šancu ťažko zdravotne postihnutému občanovi, aby jeho liečba bola úspešná. Môže tam byť psychická vzpruha pre tohto ťažko postihnutého občana, kde mu môže robiť doprovod niekto z blízkych rodinných príslušníkov, menšie riziko nákazy v sanitke, infikácia, odstráni sa takzvaná krížová cesta týchto ľudí, ktorí sú v sanitke, lebo ako vieme, tak sanitka než dovezie pacienta alebo odvezie na liečbu, tá pobehá po celom okrese alebo po kraji, než dovezie do daného cieľa pacienta, a odstránia sa aj náklady na sanitku, ktoré tiež nie sú nemalé, ako vieme, tá doprava je veľmi náročná a veľmi drahá aj sanitkou.

  Verím, že sa zamyslíte, vážené kolegyne a kolegovia, nad racionálnou potrebou tohto zákona a svojím rozhodnutím pomôžete ťažko zdravotne chorým ľuďom v ich utrpení.

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Bublavému za uvedenie návrhu.

  Teraz poprosím pani poslankyňu Roškovú, aby z poverenia výboru pre sociálne veci Národnú radu informovala o stanovisku a odporúčaní gestorského výboru k predloženému návrhu zákona.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tak dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila ako určená spravodajkyňa v prvom čítaní k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Bublavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 464) a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 464 zo 17. augusta 2011 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Predložený návrh umožňuje kompenzovať zvýšené náklady aj pre takého občana, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a absolvuje liečbu chemoterapiou. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní a v prípade, že sa tak stane, aby návrh prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby sa výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore, aby bol prerokovaný do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem, pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem za informáciu o rokovaní výboru a stanovisku výboru k predloženému návrhu zákona.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu, chcem sa prítomných poslancov a poslankýň spýtať, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som nedostal žiadne písomné prihlášky? Konštatujem, že nie, preto rozpravu vyhlasujem za skončenú. Ďakujem navrhovateľovi, pani spoločnej spravodajkyni.

  A poprosím teraz pána poslanca Dostála, aby za skupinu poslancov v Národnej rade uviedol a odôvodnil návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorý prerokovávame ako tlač 587

 • Pozn. red.: správne má byť "tlač 67".

 • .

  Nech sa páči, pán poslanec Dostál. Páni poslanci a poslankyne, pani poslankyne!

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Petra ZAJACA, Petra OSUSKÉHO a Františka ŠEBEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, tlač 67.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, budem stručný. Ide o novelu zákona o komunálnych voľbách, ktorú sme predložili do parlamentu ako skupina poslancov OKS ešte na jeseň roku 2010, keď sa blížili komunálne voľby, touto novelou sme sledovali jediný cieľ, odstrániť prekážky slobodného šírenia informácií v čase pred komunálnymi voľbami a priblížiť právnu úpravu volebnej kampane pred komunálnymi voľbami modernejšej a liberálnejšej, slobodnejšej úprave, ktorá je obsiahnutá v zákone o parlamentných voľbách. V skratke povedané, išlo o to, aby štát nevymedzoval, že kedy sa má konať kampaň, ako dlho, ale stanovil minimálne obmedzenia týkajúce sa jednak elektronických médií a jednak plôch, ktoré vyhradzujú obce pre jednotlivých kandidátov. Ostatné veci by neboli upravené.

  Tento návrh nebol prerokovaný ani v prvom čítaní, pretože na návrh SMER-u a s podporou časti poslancov KDH tento návrh bol vyradený z rokovania, čím pádom stratil šancu byť prerokovaný pred komunálnymi voľbami v roku 2010 a tým pádom nemalo zmysel, zmysel v ňom pokračovať. Začal sa pripravovať volebný kódex, ktorý by mal komplexne upraviť všetky typy volieb, preto nemalo zmysel s takýmto návrhom prichádzať a opätovne žiadať o jeho zaradenie na schôdzu. Keďže konajú sa predčasné voľby, bohvie, ako to bude s volebným kódexom.

  Požiadal som predsedu Národnej rady, aby zaradil tento návrh tak, aby mohol byť prerokovaný a aby sme odstránili prekážky slobodného šírenia informácií pred komunálnymi voľbami. Požiadal som ho v čase, ktorý umožnil zaradiť ho na predchádzajúcu schôdzu, čo by umožnilo schváliť ho na tejto schôdzi v druhom a treťom čítaní. Žiaľ, nestalo sa tak.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie návrhu a teraz poprosím pána poslanca Somogyiho, aby z poverenia výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Národnú radu informoval o stanovisku výboru k predloženému návrhu zákona.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Prednesiem spravodajskú správu k návrhu poslancov Národnej rady Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Tento návrh máte pod tlačou číslo 67.

  Vážená snemovňa, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k tomuto návrhu predkladateľov, ako som čítal v úvode. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona.

  Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Poprosím, páni poslanci, o kľud v rokovacej sále, a poslankyne.

 • Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zo 14. novembra 2011 pod číslom 587 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadne písomné prihlášky, preto sa pýtam, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne?

  Nie, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Ďakujem pánovi navrhovateľovi, spoločnému spravodajcovi.

  Pristúpime, páni poslanci, k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poprosil by som teraz pani poslankyňu Aštaryovú, aby ako spoločná spravodajkyňa Národnej rade predložila návrhy hlasovaní k prerokovávanému. Pardon, ospravedlňujem sa, pána poslanca Janiša, aby ako predseda výboru, ale aj poverený spravodajca výborom predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu na vydanie zákona poslancov Kaníka, Homoľu, Kužmu a Mateja o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktorý prerokovávame ako tlač 570.

  Nech sa páči, pán poslanec Janiš.

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila HOMOĽU, Štefana KUŽMU a Ondreja MATEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 570.)

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, poprosím vás, ešte pred hlasovaním zaujmite svoje miesta v rokovacej sále a poprosil by som pánov poslancov, aby do rokovacej sály nenosili žiadne nápoje. Totiž aj včera sa stalo, že nedopatrením sa rozlial pohár, ktorý spôsobil nefunkčnosť viacerých hlasovacích jednotiek, tak by som poprosil, aby sme rešpektovali odporúčanie technikov a citlivosť techniky, ktorú máme nainštalovanú, a zároveň aj rokovací poriadok, samozrejme.

  Nech sa páči, pán predseda výboru.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 41 za návrh, 57 proti, 33 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila.

  Poprosím pána poslanca Poliačika, aby ako poverený spravodajca výborom pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport predložil Národnej rade návrhy uznesení k prerokovávanému návrhu na vydanie zákona poslancami Žitňanskou a Procházkom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výchove a vzdelávaní, ktorý prerokovávame ako tlač 575.

  Poprosím o návrh.

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ a Radoslava PROCHÁZKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 575.)

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpili traja poslanci a padol jeden procedurálny návrh od pani kolegyne Obrimčákovej.

  Takže, prosím, najprv dajte hlasovať o jej procedurálnom návrhu nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu nepokračovať v rokovaní.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 68 za návrh, 56 proti, 12 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Teraz, prosím, dajte, pán predseda, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných poslancov, 58 za návrh, 61 proti, 17 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh na pokračovanie rokovania o návrhu zákona.

  Poprosím pána poslanca Kolesíka, aby z poverenia výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uviedol návrhy hlasovaní k prerokovávanému návrhu poslanca Beblavého na vydanie zákona o Študentskom pôžičkovom fonde a o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov (tlač 571).

  Nech sa páči, pán poslanec Kolesík.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., tlač 571.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpil jeden poslanec, keďže v rozprave nebol podaný iný návrh ako môj, v súlade s mojím odporúčaním, prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 73 za návrh, 56 proti, 10 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Kvasnička bol poverený výborom pre zdravotníctvo, aby Národnej rade predložil návrhy uznesení k prerokovávanému návrhu poslankyne Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorý prerokovávame ako tlač 576.

  Pán spoločný spravodajca, nech sa páči.

 • Hlasovanie o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z., tlač 576.

 • Pán predseda, kolegyne, kolegovia, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Kľud, páni poslanci.

 • Prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Neboli totiž žiadne pozmeňovacie návrhy, ani procedurálne.

  Dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 61 za návrh, 1 proti, 74 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.

  Neschválili sme návrh.

  Ďakujem pánovi poslancovi Kvasničkovi a poprosím pani poslankyňu Pfundtner, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho predložila Národnej rade návrhy k prerokovávanému návrhu poslancov Drobu a Kiššovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a Notársky poriadok, ktorý prerokovávame ako tlač 577.

  Nech sa páči.

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja DROBU a Jany KIŠŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, tlač 577.)

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpila jedna pani poslankyňa, avšak nebol podaný žiadny procedurálny návrh.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní. V druhom.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 30 za návrh, 5 proti, 103 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila a rokovať o návrhu zákona ďalej nebude.

  Pán poslanec Jurčík bol poverený výborom pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, aby predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému návrhu poslanca Chrena na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o efektívnosti pri používaní energie, ktorý prerokovávame ako tlač 578.

  Pán poslanec Jurčík.

  (Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina CHRENA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., tlač 578.)

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.

 • Počuli ste návrh, panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 36 za návrh, 1 proti, 97 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh.

  Pán poslanec Vážny bol poverený výborom pre hospodárstvo, dopravu a výstavbu, aby Národnej rade predložil návrhy k prerokovávanému návrhu zákona, ktorého predkladateľom je pán poslanec Stromček o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý prerokovávame ako tlač 579.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viktora STROMČEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, tlač 579.

 • Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiadny z poslancov. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme o návrhu, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 70 za návrh, 4 proti, 61 sa zdržalo, 6 nehlasovalo.

  Národná rada návrh neschválila.

  Pani poslankyňa Vitteková, poprosím vás, aby ste predložili Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému návrhu Ondreja Dostála na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rodine, ktorý prerokovávame ako tlač 581.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 581.

 • K uvedenému návrhu zákona, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 35 poslancov za návrh, 61 proti, 39 sa zdržalo, 6 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili, ďakujem pani poslankyni Vittekovej, pardon, neschválili.

  Poprosím teraz pána poslanca Švejnu, aby z poverenia výboru predložil Národnej rade Slovenskej republiky návrhy hlasovaní k prerokovávanému návrhu poslancov Matoviča, Juriniovej

 • Pozn. red.: správne má byť "Jurinovej".

 • , Fecka, Viskupiča o návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o voľbách a zákon o politických stranách.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších prepisov, tlač 582.

 • Odporúčam, aby Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.

  Prosím, dajte o tomto hlasovať.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a o návrhu hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 26 poslancov za návrh, 65 proti, 44 sa zdržalo, 5 poslancov nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ospravedlňujem sa, že som zle prečítal meno pani poslankyne Jurinovej na Juriniovú. Je to len nedopatrenie. Jurinovú.

  Poprosím teraz pána poslanca Ďurkovského, aby z poverenia výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj predložil Národnej rade návrhy hlasovaniu k návrhu zákona poslancov Hrušovského, Mikuša, Kollára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorý prerokovávame ako tlač 525.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Jozefa MIKUŠA a Jozefa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 525.

 • Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 58 poslancov za návrh, 10 proti, 73 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Národná rada návrh neschválila.

  Poprosím pani poslankyňu, pardon, pána poslanca Radošovského, aby z poverenia výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslancov Slotu a Rafaja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení, ktorý prerokovávame ako tlač 573.

  Pán poslanec, poprosím vás o návrh.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 573.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave nezaznel žiadny návrh, takže môžete dať hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

  Poprosím, dajte hlasovať.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 28 poslancov za návrh, 21 proti, 87 sa zdržalo, 6 nehlasovalo.

  Návrh Národná rada neschválila.

  Poprosím teraz pani poslankyňu Tkáčovú, aby z poverenia výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslancov Štefanca, Drobu, Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o lesoch, ktorý prerokovávame ako tlač 506.

  Pani poslankyňa, poprosím vás o návrh.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠTEFANCA, Juraja DROBU a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, tlač 506.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpili traja páni poslanci. Pán poslanec Martinák podal procedurálny návrh v zmysle § 73 ods. 3 písm. b) nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

  Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasujeme o návrhu zákona nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • 141 poslancov prítomných, 75 za návrh, 49 proti, 14 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili, na základe ktorého, schválenia návrhu, Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o zákone.

  Pán poslanec Glenda bol poverený výborom pre verejnú správu a regionálny rozvoj, aby Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k návrhu poslancov Renáty Zmajkovičovej a Mariána Kovačócyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o priestupkoch, ktorý prerokovávame ako tlač 513.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Renáty ZMAJKOVIČOVEJ a Mariána KOVAČÓCYHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tlač 513.

 • Ďakujem, ďakujem pekne. Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 65 za návrh, 1 proti, 71 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Poprosím teraz pána poslanca Fecka, aby z poverenia výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslanca Galbavého a Tkáčovej na vydanie zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov a poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorý prerokovávame ako tlač 515.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša GALBAVÉHO a Jarmily TKÁČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, tlač 515.

 • Ďakujem. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 62 poslancov za návrh, 61 proti, 15 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila.

  Poprosím pána poslanca Radošovského, aby z poverenia výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj predložil Národnej rade návrh hlasovania k návrhu poslanca Procházku a Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení, kľud, páni poslanci, ktorý prerokovávame ako tlač 580.

  Pán poslanec, poprosím o návrh.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava PROCHÁZKU a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 580.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave zaznel jeden procedurálny návrh pána poslanca Faiča, ktorý dal návrh na nepokračovanie o rokovaní, v rokovaní o tomto zákone, návrhu zákona.

  Dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, ktorý predložil v rozprave pán poslanec Faič, ktorý navrhol, aby Národná rada nepokračovala v rokovaní o návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • 140 poslancov prítomných, 72 za návrh, 50 proti, 14 poslancov sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Poprosím teraz pána poslanca Pellegriniho, aby z poverenia výboru pre financie a rozpočet Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k predloženému návrhu poslancov Kažimíra, Počiatka a Buriana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov. Prerokovávame návrh ako tlač 517.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KAŽIMÍRA, Jána POČIATKA a Jozefa BURIANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 517.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 67 za návrh, 45 proti, 24 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila.

  Pokračovať v rokovaní o návrhu zákona ďalej nebude.

  Pani poslankyňa Dubovcová bola výborom ústavnoprávnym poverená ako spoločná spravodajkyňa k prerokovávanému návrhu zákona poslanca Ďurkovského, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, ktorý prerokovávame ako tlač 466.

  Poprosím pani poslankyňu Dubovcovú, aby predložila návrh uznesenia.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja ĎURKOVSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 466.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 40 poslancov za návrh, 65 proti, 34 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Ďakujem, pani poslankyňa. Pardon, nech sa páči.

  Moment. Najskôr návrh uvediem a potom môžete vy predložiť návrhy hlasovaní k ďalšiemu prerokovávanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa trestný poriadok, ktorého predkladateľom je pán poslanec Ďurkovský a kde bola poverená, aby spoločnou spravodajkyňou pri rokovaní o zákone bola pani poslankyňa Dubovcová, členka ústavnoprávneho výboru, ktorú prosím, aby predložila návrhy hlasovaní.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja ĎURKOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 467.

 • Pán predseda, prosím, dovoľte mi spýtať sa predkladateľa, že či neberie tento návrh späť z toho dôvodu, že veľmi nadväzuje na predchádzajúci návrh novely ústavného zákona.

 • Pýtam sa pána navrhovateľa, či uposlúchne výzvu a upozornenie pani spoločnej spravodajkyne?

  Pán poslanec Ďurkovský?

 • Beriem späť tento návrh.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani poslankyni Dubovcovej aj navrhovateľovi.

  A poprosím pani poslankyňu Cibulkovú, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho, pardon, výboru pre kultúru a médiá predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslancov Viskupiča, Poliačika, Žitňanskej, Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa autorský zákon (tlač 522).

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

  (Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA, Martina POLIAČIKA, Jany ŽITŇANSKEJ a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), tlač 522.)

 • Ďakujem za slovo. V rozprave k tomuto návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec.

  Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 poslancov prítomných v rokovacej sále, 60 za návrh, 56 proti, 21 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila a rokovať o návrhu zákona ďalej nebude.

  Pani poslankyňa Laššáková bola poverená výborom ústavnoprávnym, aby predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslancov Kovačócyho a Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, ktorú tlač, ktorý, návrh, prerokovávame ako tlač 482.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KOVAČÓCYHO a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 482.

 • Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Nebol podaný žiaden procedurálny návrh, preto dajte, pán predseda, hlasovať o postúpení zákona do druhého čítania.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 poslancov prítomných, 68 za návrh, 23 proti, 45 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila a pokračovať v rokovaní o zákone ďalej nebude.

  Poprosím pána poslanca Glendu, aby z poverenia výboru pre verejnú správu predložil návrhy hlasovaní k prerokovávanému návrhu na vydanie zákona, ktorý predložili poslanci Belousovová a Pučík o voľbách do orgánov samosprávy obcí (tlač 483).

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny BELOUSOVOVEJ a Rudolfa PUČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, tlač 483.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave vystúpil jeden pán poslanec, ktorý však nepodal žiadny procedurálny návrh.

  Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 poslancov prítomných, 51 za návrh, 7 proti, 79 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh na rokovanie o návrhu zákona Národná rada neschválila.

  Poprosím pani poslankyňu Dubovcovú, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslanca Procházku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorý, návrh, prerokovávame ako tlač 484.

  Poprosím o návrh.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava PROCHÁZKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, tlač 484.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave nevystúpil nikto, preto poprosím aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 139 poslancov prítomných, 42 za návrh, 19 proti, 75 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila a pokračovať v rokovaní o zákone ďalej nebude.

  Poprosím pani poslankyňu Roškovú, aby z poverenia výboru pre sociálne veci predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslancov Čaploviča, Jasaňa, Ondruša na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku niektorým príslušníkom československých zahraničných a spojeneckých armád, ako aj domáceho protifašistického a protinacionalistického odboja v roku 1939 až 1945 a vojnovým sirotám (tlač 486).

  Nech sa páči.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana ČAPLOVIČA, Viliama JASAŇA a Branislava ONDRUŠA na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných a spojeneckých armád, ako aj domáceho protifašistického a protinacistického odboja v rokoch 1939-1945, tlač 486.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, a preto prosím, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 134 poslancov prítomných, 107 za návrh, 1 proti, 22 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Národná rada návrh na rokovanie o návrhu zákona v druhom čítaní schválila.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, ďalší návrh.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Kľud, páni poslanci.

 • ... odstavec 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady odporúčam prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.

  Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.

  Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Prosím, prezentujme sa a o návrhu na pridelenie zákona výborom v lehotách, v ktorom majú výbory a gestorský výbor návrh prerokovať.

 • Hlasovanie.

 • 135 poslancov prítomných, 115 za návrh, 15 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

  Národná rada návrh schválila.

  Poprosím pána poslanca Žigu, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslanca Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý prerokovávame ako tlač 417.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla PAVLISA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, tlač 417.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto vás, pán predseda, požiadam, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 poslancov prítomných, 67 hlasovalo za návrh, 1 proti, 68 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh uznesenia sme neschválili.

  Ďakujem, pán spoločný spravodajca. A poprosím vás, aby ste ako poverený spravodajca výborom predložili Národnej rade návrhy uznesení k prerokovávanému návrhu poslancov Matoviča, Jurinovej, Fecka a Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o reklame, ktorý prerokovávame ako tlač 418.

  Prosím o prvý návrh.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 418.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Konštatujem, že v rozprave nevystúpil žiaden poslanec.

  Prosím, aby ste dali hlasovať.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Páni poslanci, prosím, aby sme sa upokojili.

  Nech sa páči.

 • Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 poslancov prítomných, 50 za návrh, 55 proti, 31 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.

  Návrh Národná rada na pokračovanie v rokovaní o návrhu zákona neschválila.

  Teraz poprosím pána poslanca Švejnu, aby z poverenia výboru pre financie a rozpočet predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslancov Matoviča, Jurinovej, Fecka, Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorý prerokovávame ako tlač 419.

  Poprosím vás o návrh, pán poslanec.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 419.

 • Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Odporúčam, aby Národná rada uzniesla sa podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.

  Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 141 poslancov prítomných, 28 za návrh, 65 proti, 44 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila.

  Teraz poprosím pána poslanca Krnáča, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslanca Matoviča, Jurinovej, Fecka a Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o voľbách do Národnej rady, ktorý prerokovávame ako tlač 420.

  Prosím o návrhy.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora MATOVIČA, Eriky JURINOVEJ, Martina FECKA a Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 420.

 • Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec, preto vás prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 138 poslancov prítomných, hlasovalo 15 poslancov za návrh, 71 proti, 49 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila.

  Poprosím teraz pani poslankyňu Roškovú, aby ako poverená spravodajkyňa výborom pre sociálne veci predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému návrhu poslanca Bublavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažko zdravotne, ťažkého, ťažkého zdravotného postihnutia o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý, návrh, prerokovávame ako tlač 464.

  Prosím o návrh.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana BUBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 464.

 • Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, a preto, pán predseda, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 poslancov prítomných, 66 za návrh, 8 proti, 63 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila a pokračovať v rokovaní o zákone ďalej nebude.

  Pán poslanec Somogyi bol poverený výborom pre verejnú správu a regionálny rozvoj, aby Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k návrhu poslanca Dostála, Zajaca, poslancov Dostála, Zajaca, Osuského a Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorý prerokovávame ako tlač 67.

  Nech sa páči, pán poslanec Dostál.

 • Pozn. red.: správne má byť "pán poslanec Somogyi".

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Petra ZAJACA, Petra OSUSKÉHO a Františka ŠEBEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, tlač 67.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujme sa a o návrhu hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 31 za návrh, 63 proti, 40 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Národná rada návrh neschválila.

  Prerušujem rokovanie a chcem požiadať členov poslaneckého grémia, aby sme sa ihneď teraz zišli v rokovacej sále poslaneckého grémia.

  Pokračovať budeme v rokovaní o 14.00 hodine pravidelným bodom programu hodina otázok a odpovedí. Hlasovať, panie poslankyne, páni poslanci, predpokladám, že by sme mohli aj skôr ako o 17.00 hodine. Neviem síce odhadnúť rozsah diskusie pri bodoch, ktoré sú navrhnuté, preto by som vás chcel požiadať, aby ste boli prítomní v budove. Ak nemáte dôvod byť prítomní pri prerokovávaní niektorých bodov v rokovacej sále, aby sme mohli, ak dokončíme rokovanie o všetkých bodoch programu, hlasovať, ak čas dovolí, aj skôr ako o 17.00 hodine.

  Pani predsedníčka výboru Sabolová a pán predseda Fedor si žiadajú o slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pozývam členov výboru na krátky výbor do našej rokovacej miestnosti teraz, hneď po prerušení schôdze.

 • Chcem požiadať členov výboru pre obranu a bezpečnosť na rokovanie výboru o 12.15 hodine. Ďakujem.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, predsedovia poľnohospodárskeho a brannobezpečnostného výboru zvolávajú rokovanie výborov.

 • Prerušenie rokovania o 11.53 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime teraz k

  hodine otázok,

  ako to vždy vo štvrtok ukladá zákon o rokovacom poriadku. V tomto prípade len jeden pán poslanec položil otázky dovčera, teda do 12.00 hodiny.

  Na predsedníčku vlády, pani Ivetu Radičovú, neboli položené žiadne otázky a pán poslanec Viskupič položil sedem otázok na podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša, ktorého bude zastupovať pán minister Jurzyca.

  Ešte pre poriadok, neprítomní sú: Ivan Mikloš, zastupuje minister Jurzyca, Lipšic, pána Lipšica zastupuje pani ministerka Žitňanská, pána Mihála zastupuje pán minister Uhliarik, pána Dzurindu znovu pán Jurzyca, takisto aj pána Krajcera, pána Zsolta Simona József Nagy a pán Figeľ, teda podpredseda vlády, a takisto podpredseda vlády Chmel by mali byť tu aj s pánom ministrom Miškovom.

  Takže prvá otázka od pána poslanca Viskupiča je tohto znenia: Z hľadiska predĺženia multilicenčnej zmluvy Microfox Enterprise Agreement

 • Pozn. red.: správne má byť „Microsoft“.

 • nebol vykonaný softvérový audit potrieb balíčkov Microsoft vo všetkých rezortoch. Podľa dostupných informácií pilotný audit prebehol len na ministerstve financií. Keďže, pardon, keďže ministerstvo je zodpovedné za pokračovanie zmluvy ako celku, prečo netrvalo na rovnakom audite na všetkých rezortoch?

  Pán minister, nech sa páči, môžete odpovedať.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené prítomné poslankyne a poslanci. Je pravdou, že ministerstvo financií vo svojom rezorte vykonalo audit využívania licencií Microsoft. Tým si splnilo povinnosti, ktoré mu ukladá uznesenie vlády a pravidlá využívania softvérových licencií. Ministerstvo financií nie je povinné realizovať úlohy v tomto smere za ostatné rezorty. Je to výhradne ich zodpovednosť a predpokladá sa, že sa tak deje. Ministerstvo financií nechce zasahovať do kompetencií rezortov a podriadených organizácií v oblasti využívania softvéru. Koľko a akého softvéru potrebujú jednotlivé inštitúcie, musí posúdiť samotná inštitúcia. Ministerstvo financií len metodicky vedie oblasť informatizácie a pre využívanie softvérových licencií vydalo príručku k metodickému usmerneniu pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe vydanej Úradom pre verejné obstarávanie.

  Ďakujem za pozornosť k tejto odpovedi.

 • Pán poslanec Viskupič, chcete mať doplňujúcu otázku? No, tak máte na to zariadenie, tam by ste mali, teda mohli položiť otázku už počas.

  Nech sa páči, prihláste sa. Máte slovo.

 • Ďakujem, pán minister. Vzhľadom na to, čo, čo ste hovorili, že existuje nejaký metodický pokyn, keďže ministerstvo financií je obstarávateľom pre všetky rezorty, tým pádom nesedí tá odpoveď, že nie je zodpovedné, a nedá sa týmto spôsobom tejto zodpovednosti zbaviť, keďže celkovým zámerom obstarávateľa pri multilicenčných zmluvách pre všetky rezorty je zodpovedné ministerstvo financií. Čiže v odpovedi a v zámere, ktoré samotné ministerstvo deklarovalo a deklaruje do budúcna, že k nemu príde. Ja sa pýtam na spiatočný stav. Či bolo, bolo v nejakej časovej tiesni alebo podobne, že, že prebehol iba ten pilotný audit v rámci ministerstva financií? Prečo sa tak neudialo, keďže je deklarované, že by sa to malo stať na iných rezortoch? To bol zmysel tej otázky a neexistuje podľa mňa možnosť, že ministerstvo nemá zodpovednosť, pretože to obstaráva alebo prihlasuje sa k tej zmluve centrálne za všetky rezorty. Takže nesie zodpovednosť.

 • Pán minister, nech sa páči. Môžete reagovať.

 • Pán poslanec, chcem sa opýtať, či mám položiť aj ďalšie otázky, ktoré sú podobné, nakoľko pán podpredseda vlády tu nie je?

 • Neviem nakoľko, keďže ich je šesť, oni nie sú podobné. Idú, idú viac-menej do hĺbky, ale súhlasím s tým, ak minister odpovie písomne na ostatné otázky, ak sa dá.

 • Ďakujem pekne. Nakoľko pán poslanec bol jediný, ktorý položil otázky, preto končím tento bod programu a ďakujem ešte raz aj za pochopenie.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, teraz nasledujú písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov podané do 4. januára 2012 (tlač 603).

  Otváram rozpravu a pýtam sa či sa hlási niekto z prítomných poslancov do tohto bodu? Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom je pravidelný bod nášho rokovania, a to interpelácie poslancov. Písomné žiadosti, prihlášky do interpelácií nemám. Preto sa pýtam, či sa hlási niekto ústne do interpelácií? Či chce interpelovať niekto jeho člena vlády? Konštatujem, že nie je to tak. Preto vyhlasujem aj tento bod za skončený.

  A zároveň vás chcem informovať, že navrhovatelia vzali späť svoje návrhy na prijatie uznesení Národnej rady, a to tlač 411, 481 a 523. Sú to body 71 až 73 schváleného programu.

 • Interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 4. januára 2012 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané do 4. januára 2012, tlač 603.

 • Teraz pristúpime k prerokovaniu

  návrhu Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 530.

  Prosím teraz povereného člena zahraničného výboru, pána poslanca Juraja Drobu, aby návrh výboru uviedol.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Opäť sa ospravedlňujem za svoj zatiahnutý hlas, ešte stále maródujem. Snáď mi bude rozumieť. Účelom Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky je stanovenie postupu pre navrhovanie, schvaľovanie a organizovanie zahraničných pracovných ciest poslancov a zamestnancov pre poskytovanie náhrad a pre predkladanie vyúčtovania a hodnotení týchto ciest, ktoré súvisia s výkonom funkcie poslanca alebo s výkonom práce zamestnanca Národnej rady. V súčasnosti platná Smernica o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená 9. februára 2007 uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 262. Z tohto dôvodu v nej ešte nemohol byť zohľadnený prechod na novú menu – euro, ale ani vstup Slovenska do schengenského priestoru. Okrem zohľadnenia týchto skutočností má navrhovaná smernica za cieľ zefektívnenie procesu predkladania a rozhodovania o zahraničných pracovných cestách poslancov a zamestnancov, a tiež dosiahnutie úspor pri realizácii samotných zahraničných pracovných ciest, keďže ma zároveň zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 86 poveril plniť úlohy spravodajcu, podávam aj spravodajskú informáciu.

  Zahraničný výbor návrh smernice prerokoval 11. októbra 2011 na svojej 23. schôdzi, pričom prijal uznesenie č. 86, ktorým vyslovil s návrhom smernice súhlas a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky smernicu schváliť.

  Pán predsedajúci, buďte taký láskavý a otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko som nedostal žiadnu písomnú prihlášku poslancov. Konštatujem, že nie.

  Pán poslanec Šebej. Nech sa páči. Môžete vystúpiť v rozprave a končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Ako jediný vystúpi pán poslanec Šebej.

 • Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, skutočne vás nechcem oberať o čas, ale chcem vás poprosiť o podporu. Toto je technická smernica, ako ste počuli od spravodajcu, ktorú, ktorú vypracovala Kancelária, ktorú potrebujeme prijať, aby, aby sme niečo urobili so spôsobom organizácie zahraničných ciest budúcich, nie našich, budúcich poslancov. A ide aj o to, že, že smernica, ktorá bola doteraz platná, vôbec nebrala do úvahy, že už máme euro, že tam neplatíme korunami a podobné a ďalšie veci. Jedná sa o technickú smernicu a prosím teda o podporu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán spoločný spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Ďakujem pekne. Takže prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu.

  A zároveň do 14.30 hodiny prerušujem rokovanie Národnej rady. O pol tretej, o 14.30 hodine pristúpime k hlasovaniam a, samozrejme, potom vystúpi pán predseda Národnej rady a ukončíme túto schôdzu a, samozrejme, predpokladáme, že aj toto volebné obdobie. Slávnostnou teda hymnou. Takže o pol tretej, 14.30 hodine prosím, aby ste zaujali svoje miesta a budeme hlasovať.

 • Prerušenie rokovania do 14.30 hodiny.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste si zaujali, teda aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále. Pristúpime k hlasovaniam o jednotlivých prerokovaných bodoch nášho programu.

  Takže teraz pristúpime k hlasovaniu o písomných odpovediach členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady (tlač 603).

 • Hlasovanie o písomných odpovediach členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané do 4. januára 2012, tlač 603.

 • Národná rada berie na vedomie písomné odpovede členov vlády.

  Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 114 poslancov, za 63, zdržalo sa 50, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že uznesenie sme schválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady a zamestnancov Kancelárie Národnej rady (tlač 530).

  Dávam slovo poverenému členovi zahraničného výboru, pánovi poslancovi Jurajovi Drobovi, aby uviedol hlasovanie o návrhu tohto uznesenia.

 • Hlasovanie o návrhu Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 530.

 • Pán predsedajúci, konštatujem, že v rozprave vystúpil jeden poslanec a nepadli žiadne pozmeňovacie návrhy. Dajte, prosím, hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov schvaľuje smernicu o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v znení, ako je uvedená v tlači č. 530.

 • Nech sa páči. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 122 poslancov, za 66, zdržalo sa 55 poslancov, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že uznesenie sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v súvislosti s ukončením V. volebného obdobia teraz vystúpi predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský.

  Pán predseda, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani premiérka, vážený pán podpredseda vlády, členovia vlády, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som na záver nášho predčasne ukončeného volebného obdobia, ktoré končí týmto dnešným rokovaním, sa vám prihovoril s krátkym príhovorom. Kríza je základný pojem, ktorým možno vystihnúť charakter V. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Mnoho prijímaných rozhodnutí bolo odôvodnených či poznačených práve krízou. Je to kríza medzinárodného, finančného a ekonomického systému, ktorá sa premieta do našich pomerov aj v podobe krízy politického systému, krízy morálnej, krízy medziľudských vzťahov, krízy politickej kultúry a politickej diskusie. A nakoniec aj ústavnej krízy, ktorá vyvrcholila v skrátení volebného obdobia prijatím ústavného zákona o vypísaní predčasných parlamentných volieb. Napriek týmto ťažkostiam si parlament plnil svoju funkciu zákonodarného zboru a prijímal po dostatočných rozpravách a efektívne rad právnych noriem a ďalších rozhodnutí. Nešlo teda o obdobie diskontinuity, ale o obdobie, ale ani o obdobie nečinnosti. Národná rada Slovenskej republiky pracovala a plnila si svoje ústavné povinnosti. Schválili sme 206 zákonov. Z toho 176 predložených vládou Slovenskej republiky, 26 návrhov zákonov predložených poslancami a 4 návrhy zákonov, ktoré predložili parlamentné výbory. Čomu sa nesmierne teším aj napriek problémom, ktoré sme medzi sebou mali, že sme dokázali v tomto pléne, v tejto Národnej rade schváliť 3 ústavné zákony. Aj keď dva z nich ma netešia, ale je to isté povzbudenie, že aj v čase krízy sa dá politika robiť zodpovedne, a osobitne ma teší schválenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Na tento zákon by som chcel aj v súvislosti s prebiehajúcou krízou poukázať. Tento zákon, ktorý určuje maximálnu výšku verejného dlhu. S uspokojením chcem konštatovať, že práve tento návrh ústavného zákona bol prijatý naprieč politickým a ideologickým spektrom. Chcem sa všetkým vám, kolegyne, kolegovia, poďakovať za tento vecný a zodpovedný prístup. K tomuto volebnému obdobiu si dovolím, žiaľ, poznamenať viacero kritických pripomienok. Množia sa znepokojivé príznaky. Dopustili sme, aby sa stratila vecná rovina politických debát a namiesto toho vystúpili do popredia ideologické stanoviská, heslá a častokrát aj roznecovanie vášní. Dopustili sme, aby sa naše zákonodarné zhromaždenie začalo meniť na permanentnú predvolebnú tribúnu. Dialóg sa častokrát z rokovaní strácal a býval vykázaný do kuloárov. Akoby sa poslanci zaň pred verejnosťou hanbili a obávali sa, že budú pokladaní za nedostatočne zásadových, ak budú nachádzať spoločnú reč naprieč líniou, ktorá delí vládne strany od opozičných. Takáto polarizácia neveští nič dobré a nevypovedá nič lichotivé o stave našej politickej kultúry a ani o atmosfére našej spoločnosti.

  Kolegyne, kolegovia, finančná a ekonomická kríza má nevyhnutne aj rozmer morálny a politický. A to sa týka pôvodu tejto krízy a jej dopadov. Ľudia strácajú vieru v seba, v budúcnosť, v demokraciu, slobodu, zákony a, žiaľ, aj v právo. Prestávajú veriť, že môžu spolurozhodovať o osude svojom a o osude tejto krajiny. Základy demokratického a slobodného zriadenia sa ocitajú pod rastúcim tlakom, ktorý ich môže vážne ohroziť. Doposiaľ, v pokojnejších časoch k tomu nedošlo. To nás však neoprávňuje nahovárať si, že k tomu nemôže dôjsť, a to navyše v podmienkach, keď sa v kríze ocitajú aj medzinárodné organizácie, do ktorých sme len nedávno vstupovali so zámerom posilniť a stabilizovať náš demokratický systém. Nezabúdajme, že kríza, ktorej čelíme u nás doma, má svoj kontext v Európe a vo svete, ktorý je sám zmietaný v čoraz vážnejších napätiach. Tieto napätia môžu vyústiť do nových a rozsiahlych medzinárodných konfliktov a tie nás môžu postaviť do situácie, v ktorej si nebudeme môcť dopriať ani ten prepych, ktorý sme mali doteraz, keď sme mohli toľko priestoru venovať malicherným vnútorným sporom.

  Nezabúdajme na to, že Národná rada Slovenskej republiky má aj svoje funkcie v oblasti bezpečnostnej a zahranično-politickej. Zhrniem, kolegyne, kolegovia. Podstatou všetkých úloh, ktoré tu zostávajú pre nový parlament a pre novú koalíciu, je čeliť súčasnej kríze vo všetkých jej rozmeroch, predísť ďalšiemu vzostupu odcudzenia u občanov. Musíme všetkými silami zabrániť tomu, aby kríza ďalej podkopávala demokratické zriadenie a aby vyvolala u obyvateľov tak veľkú stratu dôvery, že by to znamenalo stratu podpory pre ústavné základy slobody, ktoré sme začali v našej krajine klásť pred dvadsiatimi dvomi rokmi. Nikto čo i len trochu zodpovedný nemôže chcieť stav, keď budeme musieť konštatovať, že v našej krajine ešte stále máme demokraciu, no už bez demokratov, ktorí sa k nej hlásia, sú k nej lojálni a pokladajú ju za svoju. Verím, že sme túto osudnú čiaru ešte neprekročili. Musíme dokončiť proces, v strede ktorého sa nachádzame tak, aby navrhované zmeny priniesli blahodarné výsledky a neboli len ďalšou zbytočnou záťažou pre ľudí, ktorí aj bez nich už majú nadmieru svojich starostí. Je treba stlmiť momenty, ktoré polarizujú spoločnosť. Bude treba zamerať sa na vecnú rovinu problémov a hľadať možnosti spolupráce na ich riešení naprieč straníckymi a ideologickými deliacimi čiarami s väčším úsilím, nech tomu bolo doteraz. Aby sme vrátili dôveru v právny štát, je dôležité pokračovať v zápase v boji s korupciou a klientelizmom. Kríza akiste predstavuje hrozbu, môže byť však aj zdrojom poučenia a možno dôvodom na to, aby sme si nanovo uvedomili hodnotu slobody a demokracie a aby sme si uvedomili hodnotu inštitúcií, ktoré ich trvanie podmieňujú.

  Kríza môže byť zdrojom motivácie aj pre novú zodpovednejšiu politiku. Rozširovanie priamej demokracie, obchádzanie inštitúcií a právnych postupov nie je riešením daného stavu, tak ako nie sú naň odpoveďou ani diktátorské ambície. To nie sú riešenia, ale nebezpečné pokušenia. Naša cesta môže viesť len cez zachovanie zastupiteľskej demokracie v plnom zmysle slova a zachovanie slobody, ktorá nie je a nemôže byť slobodou mimo inštitúcií a mimo zákona. Ak sa uspokojíme s niečím menším, bude to opustenie povinností, za ktoré nám nikto ďakovať nebude.

  Ctené kolegyne, kolegovia, to, čo tu hovorím, je teda výzvou pre súčasných aj budúcich členov najvyššieho zákonodarného zboru Slovenskej republiky. Byť poslancom znamená požívať poskytnutú dôveru občanov. Je to predovšetkým služba, nie privilégium. A už vôbec to nie je dôvod na spupnosť. Služba znamená povinnosť. Berme ju vážne a splňme ju. Okamih skúšky pevnosti našich inštitúcií a našich charakterov nastáva s väčšou rýchlosťou a väčšou naliehavosťou, než sme si mohli myslieť dva-tri roky naspäť.

  Kolegyne, kolegovia, bolo mi veľkou cťou a potešením s vami v tomto volebnom období spolupracovať. Prajem mnoho šťastia vám a celej našej vlasti.

 • Ďakujem pánovi predsedovi Národnej rady.

  Vážená pani premiérka, členovia vlády, vážená Národná rada Slovenskej republiky, v súlade so zákonom o štátnych symboloch teraz zaznie štátna hymna Slovenskej republiky.

 • Štátna hymna Slovenskej republiky.

 • Ďakujem. Ďakujem za účasť a vyhlasujem 28. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skončenú.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán predseda Národnej rady zvoláva teraz poslanecké grémium.

 • Rokovanie 28. schôdze NR SR sa skončilo o 14.48 hodine.