• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prajem všetkým príjemný deň, otváram piaty rokovací deň 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní požiadali páni poslanci Ivan Chaban, Szilárd Somogyi a pani poslankyňa Jana Vaľová.

  Budeme pokračovať v prerušenej rozprave v druhom čítaní o návrhu poslancov Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Je to tlač 338.

  Prosím teraz pána poslanca Ľudovíta Kaníka, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov a rovnako tiež spoločnú spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci, pani poslankyňu Moniku Gibalovú, ktorá je určená ako náhradníčka za pani poslankyňu Natáliu Blahovú, aby zaujala miesto určené pre spravodajcov. Sme v prerušenej rozprave. Ústne prihlásení sú ešte páni poslanci Štefan Kužma a pani poslankyňa Viera Tomanová.

  Slovo dávam pánovi poslancovi Štefanovi Kužmovi, ktorý je riadne ústne prihlásený do rozpravy, pán poslanec, nech sa páči.

 • Rokovanie o Návrhu poslancov Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 338.

 • Vážené dámy, vážení páni, tento zákon, ktorý predkladáme, nevznikol z ničoho, ale vznikol na základe dlhoročných skúseností s praxou a životom mnohých ľudí u nás, mnohých občanov, s tým, s čím sa stretávame hlavne na východnom Slovensku. Mnoho rokov sa venujem problematike odkázaných, sociálne vylúčených ľudí. Stretávam sa so sociálnymi pracovníkmi, terénnymi pracovníkmi, starostami, primátormi, učiteľmi a výchovnými pracovníkmi a stále ma upozorňujú na jav, že sa stále častejšie stáva zvykom, keď veľmi mladí ľudia, mnohokrát maloletí, prípadne 15 - 16-roční, nám zakladajú rodiny a netaja sa dôvodom, prečo to robia, netaja sa dôvodom tým, že je lepšie žiť zo sociálnych dávok ako chodiť do školy alebo pracovať.

  Na ostatnej konferencii, ktorú sme mali v Polomke, kde sa zúčastnili vyše 100 odborníkov v danej oblasti, ma zaujalo vystúpenie riaditeľky jednej školy, ktorá mi povedala alebo ktorá verejne tam povedala všetkým, že musí riešiť frustrácie deviatačok päťnásťročných, ktoré sú frustrované z toho, že nie sú tehotné alebo nemajú niekoho, s kým by vo veľmi krátkej dobe otehotneli a mohli mať tak čo najskôr dieťa. Vôbec nie sú ochotné sa baviť o tom, že by išli niekde do učilišťa alebo hľadali si prácu, lebo chcú žiť tak, ako žijú ich rodičia, mať čo najviac detí a čo najskôr brať sociálne dávky. Myslím si, že všetci, kto chceme pomôcť týmto ľuďom, by sme sa mali nad tým zamyslieť. Skutočnou pomocou je to, aby títo ľudia sa zaradili do normálneho života, aby tieto deti skončili základné školy, aby skončili nejakú strednú školu, aspoň učilište, aby sa aspoň vyučili, aby mohli nastúpiť do práce a potom si založiť rodinu, keď už sa o svoju rodinu vedia hmotne postarať.

  Tento náš zákon je do istej miery takýmto krokom. Nie je nejaký tvrdý, ako by niekto povedal, lebo skutočne v tomto zákone sa hovorí o tom, že aspoň jeden z rodičov, keď už to pätnásť, šestnásťročné dievča má porodiť, tak aspoň ten jej partner by mal alebo si urobiť to učilište, alebo aspoň chvíľu pracovať. Stačí chvíľu pracovať alebo dochodiť aspoň učňovskú školu a už sa tento zákon týchto ľudí nedotkne.

  Čiže o čo nám ide? Ide nám jednoznačne o motiváciu našej mládeže, aby sa najskôr postarala o svoju budúcnosť dochodením aspoň učilišťa, v čom im nikto, nikto na svete nebráni, a aby si, alebo aby si našli aspoň nejaké zamestnanie, než začnú, aspoň jeden z nich zamestnanie, než začnú zakladať rodinu. Myslím si, že to je požiadavka, ktorú vie splniť úplne každý, každý mladý človek.

  Reagovali sme a ja prednesiem pozmeňovacie návrhy aj na tie prípady, kedy objektívne príčiny týmto ľuďom bránia sa zamestnať, napríklad to, že sú invalidní. Reagujeme aj na to, a to sa týka hlavne tých starších, o ktorých mnohí hovoria, že už s tým nič neurobíme, že ak nesplnia tú podmienku, tak toto krátenie nebude dôvodom na zhoršenie ich situácie, lebo pozmeňovacím návrhom, ktorý teraz predložím, sa zmení vlastne aj pôvodný návrh, čo sa týka sociálnych dávok. Čiže tie sociálne dávky, ktoré mali pred narodením, ostanú. Skutočne týmto tento zákon má snahu skôr pôsobiť na mladých ľudí, na mladých chlapcov a dievčatá, aby nám pätnásť, šestnásť, niekedy aj štrnásťroční nezakladali si rodiny.

  Veľa sa hovorí, že nemôžeme trestať deti za ich rodičov a podobne, že sú to peniaze pre deti, no peniaze pri narodení dieťaťa, keď má to dieťa pár dní, tak určite nepreberá dieťa, preberá to rodič, a to isté rodičovský príspevok a nikde v našich zákonoch, absolútne nikde sa nehovorí, čo musí s týmito peniazmi urobiť. Čiže, ak zajtra skončia, po prevzatí na druhý deň skončia v hracích automatoch, ak na druhý deň sú vymenené za alkohol, za cigarety, absolútne nič to tomu rodičovi nebráni. Čiže toto by si mali uvedomiť tí, ktorí hovoria, že berieme deťom peniaze. Nie, tieto peniaze sa znižujú rodičom, ktorí s nimi doteraz mohli nakladať absolútne, absolútne ako chceli, a nebolo ani najmenšou podmienkou štátu pri ich odovzdávaní, že má sa niečo pre deti z nich kúpiť.

  Treba si uvedomiť ešte jeden fakt, tento náš systém, ktorý vlastne u nás dvadsať rokov funguje, a pred pätnástimi, dvadsiatimi rokmi sme počúvali, že to už treba nechať tých rodičov tak, že to teraz ako musíme pre deti, a deti budú iné, a keď budeme na nich ináč vplývať a keď budeme dávať rôzne príspevky, tak sa to zmení. Dneska po dvadsiatich rokoch už dávno tieto deti majú deti a situácia sa nezmenila. Je to presne ten istý stav, ako ich rodičia. Snáď sa to zmenilo len v tom, že ich rodičia, ktorí boli ešte za socializmu naučení robiť, a stratili prácu potom, tak ich deti už absolútne žiadne návyky nemajú, pracovné, že ich rodičia v drvivej väčšine nemali problém čítať, písať, dnes už mnohé z týchto detí tento problém majú. Čiže situácia sa veľmi, objektívne povedané, zhoršuje a musíme hľadať nové opatrenia, lebo to, čo sa tuná dvadsať rokov zastávalo, predstava, že viac peniazmi systém vyriešime, že najlepšia pomoc je platiť za všetko, že tým pomáhame tým deťom, sme im vlastne ublížili a dozrel čas na zmenu prístupu.

  Z mojej strany nie je to prvý zákon. Ja už som predkladal i zákony, ktoré, naopak, a to som si pokladal za povinnosť najprv predložiť zákony, ktoré, naopak, umožňujú získať pracovné návyky, ktoré umožňujú byť ľuďom aktívni. Za bývalej vlády mi neprešli, ale teraz už mi prešli, kde rozširujem možnosť pracovať nielen pre obec, ale rozširujem aj možnosť pracovať pri úprave ciest, pri úprave parkovísk, čiže pre kraj, čiže aj pre tých nezamestnaných z obcí, kde ich je priveľa na veľkosť ich obce.

  Myslím si ale, že tento zákon po pozmeňovacích návrhoch rieši všetky pripomienky, ktoré boli aj na výbore prednesené, tak by nemal byť problém ho prijať. Viem, že narazí na odpor. Mnohí ľudia si u nás zvykli žiť z rôznych príspevkov a dávok, mnohí ľudia si zvykli žiť z obrany týchto príspevkov a dávok, z písania grantov, z písania projektov, požiadaviek, a, samozrejme, zmena sa im nebude páčiť. Ale my potrebujeme, aby táto komunita sociálne vylúčených ľudí sa zaradila do spoločnosti, aby mala možnosť a bola motivovaná pracovať a učiť sa tak, ako väčšina obyvateľov krajiny a nie, aby sme ju rôznymi grantami a projektmi udržali, udržiavali vo vylúčenosti, ako to je dnes. To skutočne pomáha len tým vypisovačom rôznych projektov.

  Preto vás prosím o podporenie návrhu tohto zákona a prednesiem vám pozmeňovacie návrhy, o ktorých som hovoril.

  Prvý návrh. Článok 1 druhý bod znie:

  V § 4 sa za ods. 1 vkladajú nové ods. 2, 3, ktoré znejú:

  "Rodičovský príspevok je mesačne 50 % zo sumy uvedenej v ods. 1, ak aspoň jedna z oprávnených osôb

  za obdobie posledných troch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok nepoberala materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte,

  za obdobie posledných štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok

  a) nebola nemocensky poistená najmenej 270 dní; do obdobia dní sa započítava aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu, alebo obdobie vykonávania zárobkovej činnosti, ktorá zakladá nárok na daňový príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorých nebola povinne nemocensky poistená, alebo

  b) nestala sa absolventom strednej školy alebo vysokej školy,

  c) sa sústavne nepripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole alebo

  d) nevykonáva zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na daňový príjem zo závislej činnosti z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, nevykonáva odbornú činnosť mimo územia Slovenskej republiky alebo nečerpá rodičovskú dovolenku.

  Ak sa obdobia uvedené v ods. 2 písm. b) v prvom bode navzájom kryjú, započítajú sa len raz. Ustanovenie ods. 2 sa nepoužije, ak sú obidve oprávnené osoby invalidné s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak jedna z oprávnených osôb je invalidná s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 % obdobia podľa ods. 2 písm. b) prvého bodu získané oboma oprávnenými osobami sa sčítajú. Prvá veta na každú oprávnenú osobu platí rovnako. Doterajšie ods. 2 až 6 sa označujú ako ods. 4 až 8.

  Poznámky pod čiarou s odkazom 18a až 18c znejú:

  "18a) § 49a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

  18b) § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  18c) § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov."

  V tejto súvislosti navrhujem vyňať zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie tretí bod s odporúčaním neschváliť.

  Odôvodnenie. Navrhujem, aby sa v skutočnosti pre zníženie sumy rodičovského príspevku nesledovali v prípade, ak obidvaja rodičia dieťaťa sú invalidní s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. V prípade, že jeden z rodičov je invalidný s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, navrhujem, aby sa obdobia nemocenského poistenia získané obidvom rodičom spočítavali.

  Druhý návrh. Doterajší článok 2 sa vypúšťa. Doterajšie znenie návrhu zákona, doterajší článok 2 sa vypúšťa, doterajší článok 3 sa označuje ako článok 2 a z názvu sa vypúšťajú slová "a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi".

  Odôvodnenie. Doterajšie znenie návrhu zákona kombinuje zníženie rodičovského príspevku pre dlhodobo nepracujúcich rodičov so znížením dávok v hmotnej núdzi pre takýchto rodičov. Po schválení návrhu zákona v doterajšej podobe by sa celkový príjem po narodení dieťaťa znížil oproti stavu pred narodením a zároveň by sa pravdepodobne nezabezpečilo dodržanie ústavných nárokov na minimálne životné podmienky, keďže by kvôli doterajšiemu článku II môže celkový príjem rodiny klesnúť aj pod hranicu základnej dávky v hmotnej núdzi. Článok 45 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky znie: "Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc od štátu." Zníženie celkového príjmu po narodení dieťaťa nie je možné interpretovať ako pomoc štátu. Riešením tejto kolízie je vypustenie článku 2 z návrhu zákona, ktorý rieši znižovanie dávky v hmotnej núdzi. Zároveň sa v návrhu zákona ponecháva zníženie rodičovského príspevku pre dlhodobo nepracujúcich rodičov.

  Čiže týmito dvoma pozmeňovacími návrhmi vlastne odstraňujeme pripomienky, ktoré mala práve opozícia na výbore, teda všetky pripomienky, ktoré mala opozícia na výbore voči tomuto zákonu. Teda dúfam, že po týchto pozmeňovacích návrhoch už nebude mať problém nik v tejto sále dané návrhy schváliť. Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Štefana Kužmu sa prihlásila pani Viera Tomanová. Pani poslankyňa je jediná, ktorá sa prihlásila s faktickou poznámkou, a preto uzatváram možnosť prihlásiť sa ďalej s faktickou a slovo dávam pani Viere Tomanovej. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán Kužma, pán Kaník, obhajujete neobhájiteľné. Nehnevajte sa, ale hovoriť o tom, že z dávky sa dá vyžiť, je úplne smiešne. Stačilo, keby ste zajtra, pardon, včera boli so mnou na výjazde alebo keby ste zajtra išli so mnou, aby ste sa dozvedeli, ako to je. Nedá mi, aby som nepripomenula, a pán Kaník by to mal vedieť, pretože pomoc v hmotnej núdzi tak, ako je v súčasnosti nastavená, bola nastavovaná za neho s účinnosťou od 1. 1. 2004 podľa "599-ky" a v tejto chvíli musím povedať, ani jeden, ani jeden nezamestnaný človek bez príjmu nedostáva pomoc v hmotnej núdzi do úrovne sumy životného minima. Táto spoločnosť uznala sumy životného minima za spoločensky uznanú hranicu, pod ktorou je núdza. Čiže dá sa povedať, že ak dávame ľuďom pomoc v hmotnej núdzi cestou dávky a peňažných príspevkov, tak im pomáhame len z hľadiska nejakého existenčného minima.

  A pripomeniem ešte jednu vec, kam sa chceme dostať? Tam, kam sme sa dostali v roku 2004, že Rómovia ak dodnes idú kradnúť, zoberú drevo a trpia ľudia, ktorí s nimi v osadách bývajú? Viete, ja teda asi si myslím, že to, čo sme nastavili a boli dve hranice rodičovského príspevku 256 eur a 164, 22 eura, že bolo správne. Potrebovali ste znížiť 256 eur a zakrývali ste to tým, že zvýšite a predĺžite vymeriavací základ pre priznanie materského, ale to sa vám nepodarilo.

 • Pán Kužma bude reagovať, len dajte mu, prosím vás, dve minúty.

  Pán poslanec, treba stlačiť trojku, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. No tu je ten obrovský rozdiel medzi nami dvomi. Vy aby ste mohli poznať realitu, idete na chvíľu na výjazd a ja tam žijem. To je ten obrovský rozdiel. A s tým máme všetci, čo žijeme na východe problém, že panstvo z Bratislavy príde si na výletík, a myslí si, že pozná reálny život v chudobných krajoch. Všetko tam vyzerá, ako tu hovorí kolega, inak. Keby ste videli tie 15 - 16 ročné rodičky, keby ste pochodili tie desiatky škôl, kde tieto deti chodia, tak ako ja som ich pochodil, keby ste rozprávali s týmito učiteľmi, ktorí by vám hovorili presne konkrétne veci, toto dajte do zákona, keby ste hovorili s tým množstvom, jak ja za tie roky, sociálnych pracovníkov, ktorí nemajú vznešené prejavy, ale hovoria veľmi konkrétne, toto dajte do zákona, toto potrebujem zmeniť, keby ste hovorili s tými starostami, ktorí úplne presne vedia, čo treba dať do zákona, tak by ste sa na to absolútne ináč pozerali.

  A ak vy uznávate systém, že dávajme peniaze, aby niekto nekradol, tak kde sa zastavíme? Koľko budeme musieť dávať, aby sa nekradlo. Jednoducho kradnúť sa nesmie a ja si neviem predstaviť, aby v tejto krajine nám nejaký zlodej povedal, keď mi nedáte dosť peňazí, ja budem kradnúť. Nie! Jednoducho kradnúť sa nesmie.

  A nikdy sa nikomu ešte nepomohlo v histórii, keď sa mu dáva niečo zadarmo, za nič. A už vôbec nie 14 - 15 ročným dievčatám za to, že rodia.

 • Ďalej sa do rozpravy prihlásila pani poslankyňa Viera Tomanová ako posledná prihlásená k tomuto návrhu zákona. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, želám pekné dobré ráno, myslím si, že bolo krásne, ale tieto vystúpenia, pán Kužma, určite k tomu krásnemu ránu neprispejú. Dovoľte mi, aby som zareagovala.

  15 - 16 ročná mamička a to som ja tu vystupovala a vtedy ste ma div, opozícia, nezjedli, keď som hovorila o tom, že nechceme, aby dostávala rodičovský príspevok, čo sme nakoniec aj presadili, pretože nechceme, aby deti rodili deti, a treba robiť opatrenia.

  Pán Kužma, tým, že im zoberiete základnú obživu, zoberiete základnú obživu novorodencovi, dojčaťu, dieťaťu predškolského veku, základnú, kde vlastne treba povedať, že všetky tieto dávky idú prakticky už cez osobitného príjemcu, a zabezpečujú sa predovšetkým tie nevyhnutné platby, ktoré sú, tak týmto ľuďom nepomôžete a nepomôžete ani tým 15 - 16 ročným matkám.

  Pán Kužma, ja si pamätám obdobie, kedy nám žilo v chatrčiach 15 tisíc ľudí. Dnes ich žije tam 135-tisíc ľudí. 135-tisíc! Ja si pamätám obdobie, kedy každý Róm pracoval. Každý Róm. Ja si pamätám obdobie, keď v '93. roku poberal podporu najvyššiu na Slovensku jeden Róm, ktorý bol kopáčom. A podporu preto, že zarábal obrovské peniaze, pretože poctivo pracoval. V priebehu piatych rokov nezamestnanosti jeho rodina totálne schudobnela a dnes žije v chatrči. V chatrči, aby ste vedeli.

  A teraz ešte jedno. Ja neobhajujem Rómov, ja tu obhajujem všetkých rodičov, ktorí majú poberať rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok je štátna, dávka štátnej sociálnej podpory, teda touto spoločnosťou uznaná pomoc rodinám a udalostí, akou je narodenie dieťaťa, cez príspevok a príplatok a potom zabezpečenie rodičovského príspevku. Urobili sme viacero krokov a medzi iným aj rodičovský príspevok, ktorý sme navŕšili pre matky, ktoré pracovali a platili príjem a rozhodli sa priviesť na svet dieťa, sme išli na 256 eur. Túto sumu ste jednoznačne znížili, povedzme si to na rovinu a vysvetľovali ste, že rovnaký prístup ku všetkým matkám. Teraz je to to isté. 190 a 95 eur. 190 eur tá, ktorá bola poistená, ktorá sa rozhodla priviesť na svet dieťa, a 95 eur, ktorá nepracovala. Myslím si, pán Kužma, že vaše vystúpenie nebolo dobré a že jednoznačne idete s trestaním tých matiek, ktoré žijú v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Ak tu chcete o čomkoľvek hovoriť, mali by ste hovoriť, súčasné vládne zoskupenie, o tom, ako dať ľuďom prácu, ako ich zamestnať, ako dať aj Rómom prácu a ako ich zamestnať. V tejto súvislosti ale budem hovoriť o tom vo svojom vystúpení, ale nedá mi, aby som nezareagovala na vaše vystúpenie. Ani ja si neželám, aby rodili 15 - 16-ročné matky a dokonca mladšie, 11, 12, 13-ročné. Nie sú pripravené na to, nielen aby rodili, ale nie sú na to pripravené ani fyzicky, ani psychicky, ani schopnosťami postarať sa o dieťa.

  Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, máme pred sebou, a to už v druhom čítaní, návrh zákona skupiny poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa, samozrejme, mení a dopĺňa aj zákon o pomoci v hmotnej núdzi, ktorých cieľom, ako uviedli v dôvodovej správe, je motivovať rodičov nájsť si prácu, udržať si zamestnanie, a to aj v nižšie platených funkciách, pričom formu zvolili zníženie dávky štátnej sociálnej podpory rodičovského príspevku. Dovolím si, vážené kolegyne a kolegovia, pripomenúť, že účelom štátnej sociálnej podpory je podporiť vzniknutú sociálnu udalosť v rodine, ktorou je v tomto prípade narodenie dieťaťa a potreba riadnej a celodennej starostlivosti o toto dieťa do troch rokov veku bez rozdielu a nie motivácia pracovať.

  Predložený návrh je zlý. Ba dokonca zákerný, pretože hodlá trestať rodičov detí, a to tých detí, ktoré žijú v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti, pohybujúcou sa na úrovni od 20 do 37 %, rodičov, ktorých jediný príjem je iba v rámci pomoci v hmotnej núdzi a nedosahuje taktiež dlhodobú, dlhodobo sumu životného minima. Rodičov detí, ktorí žijú v biede. A keď hovorím o vysokej miere v nezamestnanosti, mali by ste vedieť, že práve naopak, vysoká miera zamestnanosti je účinným liekom na riešenie problémov v zdravotníctve, pretože viac ľudí bude platiť do zdravotných poisťovní odvody. Je účinným liekom na riešenie schodku, ktorý ste zapríčinili zavedením, nerozmysleným zavedením a bez dostatočných analýz druhým kapitalizačným pilierom, teda systémom starobného dôchodkového sporenia, ktoré je vlastne starobným dôchodkovým investovaním bez akýchkoľvek, bez akéhokoľvek kroku, ktorým by ste smerovali k tomu, aby ste týmto investorom budúcim, aby ste nejakým spôsobom pomohli uchovať ich peniaze. Keď hovorím o miere nezamestnanosti, neustále vám stúpa miera nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti dosiahla k 31. decembru 15 %. Ďaleko vyššia miera nezamestnanosti aká tu bola v roku 2009, kedy sme boli na vrchole, a vrcholila celosvetová finančná kríza a, samozrejme, hospodárska kríza celkovo. Netvrdím, že nás nezasiahla. Kým SDKÚ robila tlačové konferencie, my sme prijímali konkrétne opatrenia na pomoc jednotlivým skupinám, a to pomocou osobitnej skupiny, v ktorej boli začlenení nielen odborníci, ale aj jednotlivé kategórie ľudí, ktorých sa práve táto hospodárska celosvetová kríza dotýkala, od podnikateľov cez živnostníkov, cez zástupcov zamestnancov, teda nielen zástupcov zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a podobne.Keď hovoríme o vysokej miere nezamestnanosti, o ktorej ste hovorili, že ju dokážete vyriešiť, dokonca tu bola nejaká stávka pána Kaníka s pani Jankou Vaľovou, musím hovoriť o tom, že spustili ste alebo pán Mihál, teda je to vaše vládne zoskupenie, program Očista. Nemala by som žiadne výhrady proti programu očisty, keby neznamenal a keby nepredchádzali a nesúviseli s prípravou programy Očisty aj listy, ktoré listy, ktoré boli zaslané z ústredia práce a z ministerstva práce v septembri a v novembri a kedy vám išlo predovšetkým o to, aby sa ľudia vyraďovali z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V rámci systému Očista, ako to robíte? Poviem vám. Ľudia pracujú na dohody za 136 eur aj nejakých tuším 90 centov, to je jediná forma pomoci, ktorú môžu využívať. Samozrejme, že sa to boja priznať, ale ja nikdy nezabudnem na slová pána Špirku, keď mi povedal, že ľudia budú ochotní ísť pracovať aj za tisíc, aj za 2-tisíc korún, a žiadna minimálna mzda tu nemusí byť. Ani nemusí byť, pretože týmto ľuďom, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce, pracujú na plný pracovný úväzok a týmto ľuďom zamestnávateľ dopláca. Ja som si myslela, že im dopláca možno 300 eur, ale nie, keš a dopláca im 50 eur a tí ľudia pracujú na plný pracovný úväzok. A nie je to v jednom podniku a v jednej spoločnosti a v jednej firme. Týchto ľudí ste donútili v rámci programu Očista chodiť na úrady práce napriek tomu, že úrad práce by mal pomôcť sprostredkovávať zamestnanie, ušiť pracovné miesto na konkrétnu osobu prostredníctvom agenta. Týchto ľudí ste donútili chodiť na úrady práce každý týždeň, niektorých dokonca dvakrát do týždňa, len aby ste ich mohli vyradiť, pretože keď pracuje na takúto dohodu za 136 eur, zamestnávateľ, keď druhýkrát odíde z práce, ho vyradí a nájde si ďalšieho, ktorý vďačne tú dohodu príjme.

  A ešte ďalšia vec, týmto ľuďom, ktorí majú mizivé príjmy a nemajú z čoho existovať, vlastne vyťahujete peniaze vreckové, peniaze z vrecák na cestovanie. Niektorí musia dochádzať do úradu práce 50, 70 km a za to musia zaplatiť a majú príjem minimálny. Mám pokračovať ďalej o tom, čo ste urobili za rok a pol? Že ste neboli schopní vyčleniť žiadne projekty, teraz nakoniec, že v januári a februári idete s projektami cez ústredie, cez, áno, aj cez ústredie práce, národnými projektami, ktoré sú nezmyselné? Ktoré je bohapusté plytvanie peniazmi? O tom mám hovoriť tu? Mám hovoriť o programe, ktorý bol teda schválený a ktorý bol zameraný na to, aby sme riešili protipovodňové opatrenia? Výborne, protipovodňové opatrenia, hlásim sa všetkými dvadsiatimi za to, aby protipovodňové opatrenia sa urobili, ale tak ako sa robia? Netvrdím, že v niektorých mestách nepomohli a neurobili sa veci. Ale väčšina, a to je viac ako miliarda korún, je v lufte. Je to obrovský projekt, ktorý vlastne spustila vláda a je realizovaný úradom splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu. Integrovaný manažment povodí a krajiny pozostáva z vytvorenia približne 6 135 tisíc m3 vodozádržných systémov na zníženie rizika prívalových vôd. Povedzme si výborné, konečne pomôžeme ľuďom chrániť ich majetky, ale nielen ľuďom, ale aj štátu, aj obciam, aj vyšším územným celkom. Ale je zaujímavé, že inžinier a nebudem ho menovať, je výkonným manažérom programu, človek, ktorý pracuje na úrade vlády. Zároveň bol predsedom v občianskom združení, teda v mimovládnej organizácii Ľudia a voda. Toto združenie sa podieľalo na prvom realizačnom projekte - protipovodňových opatreniach v najväčšom počte obcí a svojím pôsobením v obciach mali vplyv na najviac financií. Nebudem hovoriť ani konkrétnu sumu, ale je to suma viac ako 1 milión 200, skoro 200-tisíc, 200-tisíc eur. Na schvaľovaní príspevkov pre obce sa podieľal už spomínaný človek, z rozpočtu na protipovodňové opatrenia však boli zakúpené aj USB kľúče, dataprojektory alebo fotoaparáty. Nezávislí odborníci na základe prieskumu tvrdia, že opatrenia nezodpovedajú cene, neupravené drevo má veľmi malú životnosť, pod vplyvom prírodných živlov ako sú slnko, voda či ľad. Dokonca sa niektoré z kotviacich driev dajú vytiahnuť rukou. Stačí sa pozrieť na video, ktoré je na mojej webovej stránke. Ako potom môže takáto zdrž udržať 30 tisíc kubických metrov vody? Asi veľmi ťažko. A dokonca v niektorých prípadoch ešte zhorší prívalovú vodu. Netransparentnosti výberu dodávateľov nasvedčuje aj jedna z podmienok. Ak chceli obce získať príspevok, museli vykonať prieskum trhu do 30 marca 2011, pretože od 1. apríla začali platiť prísnejšie kritériá v systéme verejného obstarávania. Obce týmto mohli a zrejme ovplyvňovali výsledky prieskumu trhu, čoho výsledkom je skutočnosť, že zo zoznamu všetkých dodávateľov sú aj takí, ktorí boli úspešní v rámci prieskumu trhu vo viacerých obciach.

  Zaujímavosťou tohto priebehu je, že takmer vo všetkých obciach, v prevažnej väčšine obcí bola úspešná ponuka na základe prieskumu trhu vo výške 90 tis. eur, na ktorú obce aj uzatvorili zmluvu o dielo na stavebné práce. No niektorí z dodávateľov získali aj viac ako 600-tis. eur. Objavil sa aj prípad, kde v obci oslovili miestneho podnikateľa v rámci potravinárskeho obchodu. Ten mal v čase oslovenia o predloženie cenovej ponuky oprávnenie iba na prípravné práce k realizácii stavby a dokončovacie stavebné práce. Podľa aktuálneho živnostenského, teda výpisu zo živnostenského registra, získal oprávnenie pre uskutočňovanie stavieb niekoľko dní potom, ako ho obec oslovila.

  Takýchto pochybení, ako aj pochybení v súvislosti s uzatvorením pracovnej zmluvy pre ľudí, ktorí vykonávali tieto opatrenia, ktoré mali byť v súlade so zmluvami o dielo, nie je a takto by sme mohli hovoriť o projekte, či už sú to stáže, projekt stáží pripravovaných alebo je to projekt, ktorý hovorí taktiež o vzdelávaní. Včera v Pravde o tom dokonca som čítala článok, že niektorí dôchodcovia by mohli z toho naši žiť, stoosemdesiat rokov, pre tridsať ľudí - odborníkov. Keď hovorím o nezamestnanosti, dovoľte mi pripomenúť ešte jednu vec, že tí ľudia, ktorí chodia sa hlásiť na úrady práce, a prišli o prácu a boli vyradení z evidencie uchádzačov o prácu, dnes sú bez akéhokoľvek príjmu, bez akéhokoľvek príjmu.

  Hovoríte vlastne aj o ďalších veciach, kde pán Kužma predložil určitý zmäkčovací prístup k predloženému návrhu. Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že v rámci zamestnávania ste pre občanov tejto spoločnosti, neurobili nič, absolútne nič a či sa to týka aktivačných prác, kde meškajú peniaze na vyplatenie. Či sa to týka chránených dielní, kde ľudia nedostali výplaty za mesiace december a január, sú to invalidi, ktorých priemerný dôchodok je ešte nižší ako je starobný dôchodok, priemerný starobný dôchodok na Slovensku. Na týchto ľudí ste absolútne zabudli. Spustili ste teraz cez ministerstvo práce zopár projektov, ktoré sú nedostatočne pripravené, ktoré sú neodborne pripravené a ktoré sú neefektívne.

  Ale vráťme sa k tomuto návrhu zákona, ktorý ste predložili. Zákernosť tohto návrhu spočíva v tom, že rodičovský príspevok, skupina poslancov navrhuje znížiť o 50 % v absolútnom vyjadrení, teda o 95 eur na mesiac, pričom pre účely poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi sa má započítavať plná výška, teda 190 eur na mesiac. Tento zlý návrh siaha na samú podstatu života novonarodeného dieťaťa a matky, keď im neumožňuje prežiť. Je totálne necitlivý voči novonarodenému dieťaťu, ktorému nedáva šancu na zdravý vývoj, na kvalitnú, dobrú a láskavú opateru rodiča.

  Je potrebné uvedomiť si aj to, čo rodič do dieťaťa počas tých rokov, kedy sa o dieťa stará, čo doňho vkladá a čo doňho zaseje. Tento návrh smeruje k jedinému, k úspore finančných prostriedkov na jednej strane na tých najslabších a na druhej strane na tých, ktorí by mali byť v budúcnosťou tohto národa, teda proti deťom. Do roku 2007 dochádzalo na Slovensku k neustálemu poklesu novonarodených detí a k zvýšeniu dávok štátnej sociálnej podpory, ktoré boli tiež, zvýšenie týchto dávok boli tiež jedným zo stimulov, ktorí prispievali k zvýšeniu počtu novonarodených detí. Ide o nasledovné nástroje, ktoré prispievajú k riešeniu nepriaznivého demografického vývoja. Zavedenie príplatku, príspevku pri narodení dieťaťa. Hovorím o sume takmer 830 eur. Nové sociálne dávky pre zárobkovo činných rodičov do troch rokov veku. Zvýšenie prídavku na dieťa a zavedenie jeho valorizácie. Príplatok prídavku na dieťa pre nepracujúcich rodičov, poberateľov dôchodkových dávok, ako náhrady za neposkytovaný daňový bonus k prídavku na nezaopatrené dieťa. Príspevku pri starostlivosti o dieťa a mimochodom, ktorí ste zvýšili na 230 eur, a myslím si, že pán Kužma, mali ste na tom lví podiel. Neustále príspevok, ktorý narastal do konca roku 2010, a poberalo ho viac ako 5 500 mamičiek. Dnes ho poberá sotva tisíc a dokonca matky o ňom ani nevedia. Zákon o náhradnom výživnom, ktorý sme schválili, kde sme finančne podporili osamelých rodičom s deťmi. Náhrada výživného deťom, ktorých výška sirotského dôchodku nedosahovala a nedosahuje ani výšku minimálneho výživného. Taktiež sme razantne zvýšili pomoc v hmotnej núdzi, či už samotnej dávky pre rodičov s deťmi, alebo zavedenie možnosti poskytnutia príspevku na bývanie na jedno miesto, ak ho obývajú dve rodiny, dvakrát. T. j. v každej rodine, mladej rodine s deťmi, ale i starým rodičom, dôchodcom. Ak prispievali, samozrejme, na náklady na bývanie a, samozrejme, za podmienok stanovených týmto zákonom.

  Teraz na adresu pána poslanca Kaníka a exministra, ktorý veľmi dobre si musí pamätať, že zavedenie zákona o pomoci v hmotnej núdzi obsahuje motivačný charakter, a teda aj dodnes ten motivačný charakter je zabezpečovaný a sa dodržiava, vzhľadom na tom, aby skutočne dávka nebola vyššia ako, a pomoc v hmotnej núdzi, aby nebola vyššia, aby sa ľuďom oplatilo pracovať. Máme veľmi nízku minimálnu mzdu, máme veľmi nízku priemernú mzdu, máme veľmi nízky dôchodok. Všetko spolu súvisí. Čím nižšia mzda, tým nižšie dôchodky a v tejto súvislosti, pán Kaník, chcem povedať jedno. Na internete koluje a spomínali ste to aj vy, vo svojom vystúpení, prípad šesťčlennej rodiny, teda dvoch rodičov a štyroch detí, kde hovoria, že táto rodina má príjem viac ako 640 eur.

  Ten, kto vymyslel tento príklad, klamal hneď v prvom bode, pretože základná dávka pre dvoch rodičov a štyri deti bez ohľadu na to, či majú jedno, dve, tri, alebo štyri deti, nie je 212 eur, ale je 156 eur.

  A môžem pokračovať ďalej, pretože títo ľudia bývajú v chatrčiach a do chatŕč nejde žiadny príspevok na bývanie. To je ďalších 89 eur dolu. Ak idete sa pozrieť na aktivačné práce, ktoré vám meškajú, a nevyplácate ich, teda ústredie práce ako keby nemalo peniaze na aktivačné príspevky, ale pritom má 49 mil. 900-tis. eur na nezmyselný projekt, odsúdený aj Združením miest, obcí Slovenska a každým starostom obce, kde vyhrala firma z Banskej Bystrice, ktorá má päť zamestnancov a mala by školiť tisíce, tisíce nezamestnaných pre tento projekt. Dovolím si tvrdiť, absolútne nezmyselný a tieto peniaze nedávajú reálne ľuďom šancu, ktoré sú zneužívané takýmto spôsobom, zamestnať sa a ani udržiavať pracovné návyky v rámci aktivačných prác, lebo aktivačné práce nie je zamestnanie. Je to len udržiavanie pracovných návykov. Ľudia musia pracovať 20 hodín týždenne, t. j. 80 hodín mesačne a treba si uvedomiť, že to je polovica pracovnej doby ako takej, a títo ľudia nedostávajú za to polovicu alebo teda v priemere polovicu z minimálnej mzdy. Dostávajú aktivačný príspevok 62 eur aj nejaké centy a v tejto súvislosti sa treba ísť pozrieť, kto sa dostane na aktivačné práce, do jednotlivých obcí. Čiže ďalších 126 eur zhruba dolu z tejto sumy, z tých 640 eur. Ani sa nenazdáme, keď to takto spočítame, tak sme v skutočnosti o 300 eur dolu.

  Takže, vážené dámy, páni, keď chcete hovoriť o pomoci v hmotnej núdzi, tak treba potom hovoriť pravdu, ako to skutočne vyzerá. Treba skutočne povedať, že hmotná núdza nepomôže ľuďom vykročiť z biedy, ani nepomôže udržať, aby v tejto biede sa nezabárali stále hlbšie a hlbšie. Keď hovorím o pomoci v hmotnej núdzi, hovorím o všetkých, pretože máte, atakujete hranicu 400-tisíc nezamestnaných a z toho viac ako polovica je určite majoritná časť nášho obyvateľstva.

  Ešte sa vrátim k tej hmotnej núdzi. Vždy je tam aktivačná časť a motivačná časť v tom, že z hmotnej núdze sa odpočítava minimálne štvrtina, teda 25 % z príjmu, ktorá sa nezapočítava do príjmu pre účely v hmotnej núdzi, a tým pádom vždy ten človek, ktorý ide pracovať, a nezapočítava sa mu jedna štvrtina, teda 25 % mzdy, je to preňho motivačné, pretože má väčší príjem, keď pracuje, a je doplnený dávkou ako pomocou v hmotnej núdzi.

  Viete, ja si veľmi dobre pamätám, keď rodičovský príspevok bol 3790 korún a bez ohľadu na to, či matka mala jedno, alebo dve, alebo tri deti, nemala nárok na pomoc v hmotnej núdzi. Ja sa spýtam, kto dokáže prežiť z 3790 korún, vtedy boli ešte slovenské koruny, asi veľmi ťažko, hovorím o roku 2004, o roku 2005, asi veľmi ťažko a títo ľudia si neudržali ani strechu nad hlavou, prišli o strechu nad hlavou a potom sa čudujeme, že koľko ľudí zachraňujú. O čo viac nás stoja tie deti, ktoré sa dostanú z titulu strašnej biedy a v zúfalom stave a s omrzlinami do nemocníc a potom nemocnice zachraňujú ich životy. Asi to je o iných nedostatkoch a nie o nedostatkoch v pomoci v hmotnej núdzi.

  Zavedením nových zákonov, a to príspevku pri starostlivosti o dieťa, rodičovskom príspevku, sme skutočne umožnili dobrovoľne sa rodičom rozhodnúť, do akej miery a ako dlho sa chcú a budú starať o svoje deti, kedy sa rozhodnú pracovať, a využijú príspevok pri starostlivosti o dieťa, ktorý môže byť každému dieťaťu poskytnutý do troch rokov na každé dieťa, resp. jednorazový bonus, ktorý bol zakotvený v zákone o rodičovskom príspevku, umožňoval vlastne rodičom akýmsi spôsobom aj štart do toho, aby išli pracovať. Okrem uvedenej pomoci mladým rodinám s deťmi určite pomocou boli aj ďalšie prijaté legislatívne opatrenie, ako bolo rozšírenie okruhu poistencov štátu o poberateľky materského, úprava započítavania rodičovskej dovolenky pre nárok na dávku v nezamestnanosti a ďalšie opatrenia, ktoré znamenali znižovanie ohrozenosti rodín s deťmi chudobou, a to v rôznych sociálnych udalostiach. Nedá mi, aby som nepripomenula jeden marketingový ťah, a to poviem, materské, zvýšenie vymeriavacieho základu dnes na 65 % a predĺženie na 34 týždňov, teda o šesť týždňov povedzme si a z akej výšky vymeriavacieho základu? Dva roky starého, prosím. Nie z aktuálneho. Veľmi dobre to marketingovo znie, keď prepočítate a poviete, že ste im pridali 38,- eur, ale povedzme si z akého základu.

  Na druhej strane pán Mihál, spolu s vami, vládnou koalíciou, ste to odobrili, vytvoril balíky poistení. Ja sa spýtam, na čo je slobodnej umelkyni, matke, materské v súvislosti aj s pripoistením sa pre nezamestnanosť. Absolútne zbytočné. Takže treba si uvedomiť, že vaša pomoc pre ľudí iba marketingovo znie. V skutočnosti nie je žiadna. Okamžite nástupom do vlády pripravili ste novelu predmetných zákonov, znížili ste rodičovský príspevok pre matky, ktoré v dôsledku starostlivosti o dieťa prišli o príjem, zo sumy 256 eur na 190 eur, vraj v záujme odstránenia diskriminácie a zjednotenia sumy rodičovského príspevku, pre všetkých na jednu úroveň. Čiže znížili ste mesačnú výšku rodičovského príspevku z úrovne minimálnej mzdy, pretože za týchto rodičov sa platili odvody do sociálneho poistenia, zo strany štátu, t. j. o 66 eur mesačne a pán minister blahosklonne zdôvodňoval a zdôrazňoval, že súčasne zvýši pre ostatné matky, rodičovský príspevok cca o 26 eur, necelých 26 eur. Zabudol však, dámy a páni, povedať, že ide o fiktívne zvýšenie, pretože o to, o čo sa zvýšil rodičovský príspevok, o to sa znížila pomoc v hmotnej núdzi.

  Čiže matky, ktoré boli v hmotnej núdzi, nedostali vôbec nič. Ako keby ste im presuli tých necelých 26 eur z jedného vrecka do druhého. Taktiež neprekážala skutočnosť, že matky, ktoré prišli o príjem, narodením dieťaťa a poberajú materské pre účely ktorého boli poistené, a platili odvody do fondu nemocenského poistenia, sú diskriminované tým, že dňom narodenia dieťaťa, nemajú nárok na poberanie rodičovského príspevku, tak ako každá iná matka. Čiže to, že sa poistili pre túto udalosť, nemajú, nie je dôvodom na to, aby im bol vyplatený, aby im bola vyplácaná štátna sociálna dávka, bez skúmania príjmu, ktorá je vyplácaná každému rodičovi.

  A hľa, je tu opäť tá istá situácia. Matky, ktoré pracovali a boli poistené, budú mať rodičovský príspevok 190 eur a tie, ktoré nepracovali, lebo žijú v regióne s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosťou, alebo sú invalidnými občiankami s ťažkým zdravotným poistením, neschopné práce, budú potrestané a výška ich rodičovského príspevku bude v skutočnosti 95,- eur na mesiac, ale pre účely v hmotnej núdzi, sa im táto suma započíta vo výške 190 eur. To je zákernosť, diskriminácia, porušovanie ústavných práv matiek a novonarodených detí.

  Dámy a páni, zo súčasného vládneho zoskupenia, vy ste tu nielen pre podnikateľov a finančné skupiny, ale predovšetkým pre občanov Slovenska. A to nielen pred voľbami, ale počas celého volebného obdobia.

  Pán poslanec Kužma povedal, že Bratislavčania a páni, ktorí sa dostanú raz za čas. Ja som v teréne skoro stále. Poznám veľa rómskych osád, stretla som sa s beznádejou vyškolených terénnych sociálnych pracovníkov z radov Rómov, ktorí hovoria o tom, keby sa čokoľvek udialo, nič nepomáha rodinám, iba ich stále hlbšie a hlbšie zatláča do stavu biedy.

  Stretla som sa s učiteľmi, ktorí sú totálne znechutení z toho, že v priebehu vyučovacieho procesu sa venujú deťom, ktoré sú špinavé, zanedbané, ktoré majú vši, a musím hovoriť aj o iných parazitoch. Samozrejme, že vzniká problém, pretože tieto deti nemá kto obriadiť, nemá kde obriadiť. Preto boli zmysluplné projekty, ktoré chceli riešiť obce komplet en bloc, a komplexný prístup, kde sa bolo treba riešiť bývanie, zamestnanie, sociálne služby, preventívnu zdravotnú starostlivosť, a takto by som mohla riešiť a postupovať ďalej. A to nielen pre Rómov, ale pre všetkých obyvateľov danej obce bolo možné a peniaze v rámci Európskeho sociálneho fondu a ďalších fondov boli na to, aby ich obce na toto použili, aby zlepšili život svojim spoluobčanom.

  Vážené dámy, páni so súčasného vládneho zoskupenia, vy ste otrokmi podnikateľov, ale musím povedať, nie tých dobrých a slušných, pretože tí dobrí a slušní vás nepotrebujú. Uvedomujú si totižto hodnotu ľudského kapitálu, starajú sa oň, ale vy ste otrokmi tých, ktorí sa snažia obchádzať právne predpisy a svojich zamestnancov tlačia do role otrokov. Toto ste potvrdili prijatím Zákonníka práce. A to, že vás ovládajú finančné skupiny potvrdzuje aj ďalšia novela o starobnom dôchodkov sporení, teda o investovaní, alias druhý pilier, v rámci ktorého ste tým istým matkách, ktorým znižujete rodičovský príspevok prispievate na starobu z príjmu 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve zo štátneho rozpočtu. 60 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve z toho platíte odvody za všetky tieto matky, ktorým teraz znižujete rodičovský príspevok.

  Tieto peniaze sú vynakladané neefektívne. DSS-ky, finančné inštitúcie si z nich strhajú poplatky za vedenie účtu, správu z fondu, zhodnotenie majetku, ale aj ďalšie skryté poplatky z peňazí zo štátneho rozpočtu. Tieto peniaze z dlhodobého hľadiska sa znehodnocujú a v mladosti, v čase keď prídu na svet deti týmto deťom nedáte prežiť, nedáte im najesť. Ale na starobu pre šesť finančných spoločností peniaze zo štátneho rozpočtu pre nich odkladáte.

  Toto je vaša politika, dámy a páni, vo vzťahu k matkách a k mladým rodinám s deťmi.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami štyria, končím možnosť sa prihlásiť do faktických. Bohužiaľ, pán poslanec, to je váš problém.

  Takže, pán poslanec Matej, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani kolegyňa, no aj hodinky mi zastali 9:45 hod. so spŕškou demagógie, ktoré ste tu vychrlili. Už sa nemohli ani moje hodinky na to pozerať. Ale k veci, žijeme dobu, kde musíme hľadať pravdu a hovoriť si pravdu, či nás bolí menej, alebo viac. A jedna pravda je, že rodenie detí nemôže byť zamestnanie, a štát takéto zamestnanie nemôže podporovať.

  Predložený návrh zákona poslancami stanovuje pravidlá, respektíve upresňuje pravidlá pri získaní rodičovského príspevku. Takisto ako vy a vaša vláda si napríklad stanovila pravidlá na udeľovanie licencie na emisie, ktoré ste potom úspešne rozkradli.

  Takže nevidím vôbec dôvod útočiť na samotnú podstatu, a preto tento návrh poslancov rieši problematiku práve v kraji, kde my žijeme na rozdiel od vás, kde raz za čas sa prídete ukázať, a pozeráte sa len na jednu stranu mince.

  A posledné čo chcem povedať, protipovodňové opatrenia. Keď žijem v takomto regióne a osobne som navštívil ešte pred týmto projektom spústa obcí, ktoré vyplavujú malé potoky a nielen raz za štyri roky. Protipovodňové opatrenia priniesli najlepší efekt a je to jeden z najlepších projektov pre ochranu obydlia týchto ľudí, obcí, ich majetku a zároveň ponúkli prácu tým ľuďom o ktorých hovoríme, že ich musíme pomôcť. Jedine keď týmto ľuďom dáme prácu a nebudeme im dávať ani korunu, ani cent zadarmo, tak môžme sa pozerať s nádejou do budúcnosti, že nám títo ľudia nebudú rabovať majetky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, nikdy by ste tak nehovorili a také reči neviedli, keby ste východ nepoznali len z výjazdov. Pekne na autíčku, priveziem sa

 • , ponúknu ma a myslím si, že všade som bol a všetkému rozumiem. My čo tam žijeme, my poznáme situáciu, my čo tam žijeme päťdesiat rokov poznáme situáciu. My poznáme situáciu aj v osadách, kde nechodíme len na výlety a návštevy, ale poznáme aj ľudí žijúcich a situácie ľudí žijúcich pri týchto osadách a tí by vám niečo povedali na tieto vaše bratislavské teórie.

  Viete čo by vám povedali? Príďte tam žiť na niekoľko rokov, rokov, vychovajte tam deti a potom nebudete takéto hlúposti hovoriť, ako hovoríte tu. Toto odkazujú všetci tí, čo tam žijú, tým, čo tam chodia len na výlet a robia si z toho agendu.

 • Áno, ďakujem veľmi pekne. Nesúhlasím so všetkým, čo tu pán predrečník pán Kužma predo mnou povedal. Ja chcem, naopak, podporiť slová pani Tomanovej, lebo vo svojom vystúpení pomenoval veci pravým menom. Tiež žijem na východe, tiež poznám osady, tiež chodím medzi nich nielen teraz, ale aj predtým tridsať rokov, takisto možno ako on, ale tento návrh nerieši daný problém. Znížením sociálnej dávky sa zvýši len chudoba týchto ľudí a trestáme tie matky, ktoré vlastne žijú v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti. Myslím si, že by sme mali hľadať riešenie, nájsť im najprv prácu v regióne v ktorom žijú.

  My vieme predsa, že oni sa nemôžu sťahovať so svojimi rodinami niekde za prácou inde, nie sú schopní na základe svojej chudoby si zabezpečiť bývanie pre rodinu, dochádzku detí do školy a na druhej strane vieme, že pracujú v prevažnej miere ako zamestnanci na obciach formou buď aktivačných prác, menších obecných služieb a iných aktivitách, kde starosta pri najväčšej miere a snahe nemôže všetkých zamestnať. Nemá toľko príležitostí, ale nemá ani dostatok finančných zdrojov z ministerstva. A preto ja si myslím, že zníženie dávky má zvýšiť, ako bol predkladateľmi navrhovaný základný live motív, že má zvýšiť motiváciu ľudí pracovať. A kde budú na tom východe pracovať, keď už tak veľmi chceme aby boli sociabilní, aby sa prispôsobili, aby boli, kde budú tí Rómovia, alebo iní sociálne znevýhodnení ľudia s nízkym vzdelaním pracovať? Ja si myslím, že je to problém, ktorý treba riešiť komplexne, a vytrhnutie len jednej dávky, jedného problému nevyrieši to, čo nám na východe trápi.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pani kolegyňa vo svojom diskusnom príspevku ste hovorili aj o protipovodňových opatreniach, ktoré organizoval a realizovali v spolupráci, nemenovaný pán poradca pani premiérky.

  Keď som sa v minulom roku pýtala pani premiérky, čo si o týchto aktivitách myslí, vysoko ich obhajovala. Už troška iný názor bol pána ministra Nagya, ktorý síce pripustil, že to nie je celkom kóšer, ale dáva to ľuďom robotu. Keď sa v diskusiách rozprávame s odbornou vodohospodárskou verejnosťou, názor na gro týchto protipovodňových opatrení, ktoré sa vykonali, hraničí s katastrofickými následkami, ktoré predvídajú. Pretože protipovodňové opatrenia, ktoré sa realizovali na gro obciach sa vykonávali mimo zákonných predpisov, mimo stavebných povolení. Ja sa pýtam, kto bude zodpovedať za to, keď sa tieto hrázky a prehrázky, ja neviem ako by som to všelijako nazvala, roztrhnú, keď sa začnú topiť tohtoročné snehy, čo to spraví na jar? Budú za to zodpovedať starostovia obcí, ktorí tieto protipovodňové opatrenia realizovali? Bude za to zodpovedať nemenovaný poradca? Kto bude za to zodpovedať? Ja som za to, dajme ľuďom prácu, ale dajme im prácu tak, aby sa tieto aktivity vykonávali zmysluplne, aby mali svoje opodstatnenie a aby boli v súlade so zákonom.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči pani poslankyňa Tomanová, môžte reagovať na faktickú poznámku.

 • Veľmi pekne ďakujem pán predsedajúci. Viete pán Kužma, ja vám poviem jednu vec. Aj vy prídete k rómskej osade v autíčku, bohužiaľ, do rómskej osady vlak nechodí! Ale ja nechcem, aby táto diskusia bola o Rómoch, ja som len pripomenula niektoré veci v súvislosti s Rómami, pretože táto diskusia je o matkách a o rodičoch, ktorí môžu čerpať rodičovský príspevok.

  Vy radšej pošlete z Úradu vlády nákladné auto plné lentiliek a gumových cukríkov. Prepáčte, z toho sa tie deti nenajedia. Takže veľmi dobre sa zamyslite nad tým, čo hovoríte.

  Trvám na všetkom, čo som tu povedala, a trvám na tom, že vždy som v živote chránila a budem chrániť ľudí, bežných ľudí práce. A to sa týka aj rodičovského príspevku, ktorý by mali dostávať tí rodičia, ktorí sa skutočne o deti starajú a ktorí by asi si myslím, nemal byť rovnaký, tak ako to hovoríte aj vy a mal by byť, zohľadňovať to, že diskriminované matky, ktoré boli poistené pre účely materského a ktoré sa rozhodli prísť o tento príjem, aby priviedli dieťa na svet.

  Myslím si, že si zaslúžia minimálnu mzdu, tak ako to bolo nastavené s účinnosťou od 1. 1. 2010, ako to nastavila vláda Roberta Fica.

  Zastávam aj druhý názor, rodičovský príspevok patrí všetkým a mal by byť v sume, tak ako sme ho nastavili 164 eur 22 centov.

  Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pripomienky, ktoré boli nezmyselné, neúčelné, neodborné a nezohľadňovali potreby ľudí.

 • Podľa rokovacieho poriadku o slovo sa hlási pán navrhovateľ. Nech sa páči.

 • Chcem by som zareagovať na pani kolegyňu Tomanovú, pretože bola ministerkou štyri roky, zaoberala sa touto problematikou a myslím si, že mali by sme o týchto veciach diskutovať. Ja sa snažím veľmi pozorne počúvať a nedívať sa hlavne na tieto veci cez uhol len opozično-koaličný, alebo optiku opozično-koaličnú. Aj hľadať v slovách pani Tomanovej, to,čo, s čím by sa súhlasiť dalo.

  Je mnoho vecí, lebo toto je veľmi zložitý a komplikovaný systém, ktorý by isto bolo treba urobiť lepšie, vylepšiť, a môžem povedať, že aj ja som čakal, že za ten rok a pol sa podarí viac. Ale to je tak asi všetko, s čím sa môžme zhodnúť a stotožniť vo veľmi všeobecnej rovine. Ale v tých ostatných veciach, obávam sa, že pani poslankyňa je úplne vedľa z hľadiska vecného riešenia a neponúka žiadne konkrétne riešenia, len, len lamentácie. A taký pseudohumanizmus, ktorý nijakým spôsobom neposúva veci k lepšiemu. Obviňuje nás, že atakujeme väčšinovú populáciu týmto návrhom. Akým spôsobom by sa to mohlo udiať. Veď tento návrh zavádza pravidlo, že na štátnu sociálnu podporu má nárok tá rodina, kde aspoň jeden z rodičov za posledné štyri roky aspoň sem-tam pracoval. No ukážte mi všeobecne vo všeobecnej populácii rodiny, pre ktoré je toto problém.

  Ja som v mnohých diskusiách vyzýval ľudí, poslucháčov, divákov, nech ma informujú, či takýto prípad poznajú, aby normálna rodina, ktorá sa snaží poctivo a slušne vychovávať svoje deti, za štyri roky ani jeden z jej členov, to znamená ani otec, ani matka o prácu, ani nezavadili. Nie je takýto prípad, až existuje, lebo vždy sa môže, samozrejme, stať, tak je veľmi výnimočný. Z tohto pohľadu je absolútna nepravda, že tento návrh nejakým spôsobom sa dotýka všetkých. Dotýka sa len tých, ktorí sa naučili systematicky fungovať až zabezpečovať si svoje živobytie cez sociálne dávky a cez zväčšovanie, počet svojej rodiny, jednoducho povedané cez rodenie detí.

  Pani poslankyňa v závere svojho vystúpenia veľmi emotívne poukazovala na to, ako sa do nemocníc dostávajú deti s omrzlinami, zanedbané, ako učitelia musia pracovať v triedach so špinavými a zanedbanými deťmi. A ja sa pýtam, a to sme už zmenili tento zákon, ktorý podľa pani poslankyni k tomuto stavu povedie? No veď nie. Veď teraz sa vypláca taká sociálna podpora, ako bola nastavená pani poslankyňou Tomanovou ako ministerkou. Ako to, že tie deti sú zanedbané? Ako to, že majú omrzliny? Ako to, že sú špinavé? No ja vám poviem, prečo je tomu tak. Pretože tie peniaze vôbec neputujú k deťom. Pretože tie peniaze putujú úplne niekde inde, kde ich využijú a zneužijú ich nezodpovední rodičia, ako pán poslanec Kužma správne povedal, alkohol, cigarety, automaty. Toto máme zachovávať? Toto má štát financovať z daní slušných ľudí? A potom konštatovať, že deti sú zanedbané, majú omrzliny, sú špinavé a žijú v zaostalom prostredí.

  No jednoducho musíme si, až nie sme slepí, hluchí a až nechceme zle ľuďom, ktorí žijú v chudobnom prostredí, tak si musíme otvorene povedať, že ten systém nefunguje. Že ten systém je nastavený zle, že ten systém škodí tým ľuďom, pretože deti sú zanedbané, otrhané, špinavé, a ako pani poslankyňa povedala, aj s omrzlinami.

  Pani poslankyňa sama uviedla, že sa pamätá na časy, keď tu bolo 15-tisíc ľudí obývajúcich chatrče, že dnes ich je 135-tisíc. Ako je to možné, keď máme štátnu sociálnu dávku, ktorá všetkým poskytuje rovnaké možnosti? Nie je to, neznamená to, že to je asi niečo zlé? Keď vtedy bolo 15-tisíc a teraz je 135-tisíc? Neznamená to, že tento systém treba radikálne prestaviť? Alebo sa budeme ďalej prizerať a konzervovať a tolerovať tento stav a za päť, desať rokov si povieme, že nemáme 135-tisíc ľudí žijúcich v chatrčiach, ale 250-tisíc. A za ďalších x-rokov to bude možno 500-tisíc. A potom to bude riešiť kto? Kto bude financovať sociálny systém, ktorý by mal udržať pri živote a zabezpečiť základné životné podmienky takejto armáde chudobných ľudí zvyknutých žiť na sociálnych dávkach. Pretože tento systém generuje chudobu, rozširuje chudobu, rozmnožuje ju. Tento systém vytvára chatrče, vytvára nové nelegálne osady. Tento systém ukazuje deťom, ktoré sa narodili len preto, aby zabezpečili svojim rodičom ďalšiu sociálnu dávku a ďalší systém príplatkov, že takto treba žiť, takto treba opakovane recyklovať tento spôsob života a znova na neho nastupovať. Všetci, ktorí pod pláštikom falošného humanizmu, falošnej solidarity a falošnej ľudskosti takýto systém tolerujú, sa správajú antisociálne a necitlivo k týmto ľuďom, pretože tento systém rozširujú a chudobu rozmnožujú.

  Pani poslankyňa Tomanová sa hodne venovala nezamestnanosti, aj keď to nie je predmetom samotného zákona. Ale vo väzbe na to, že hovoríme o tom, že tento zákon má motivovať k udržaniu a hľadaniu si práce, poukazuje na to, že aká práca, a aj iní kolegovia a kolegyne, ktorí sa prihlásili vo faktických poznámkach. Ale zároveň, zároveň kritizujú a napádajú systém, ktorý do dnešného dňa práve týmto ľuďom, ľuďom, ktorí dlhé roky žili bez práce, zabezpečil pracovné miesta. Podľa štatistiky je to do dnešného dňa 7 700 pracovných miest. Myslíte si, že je to ľahké vytvoriť v odľahlých regiónoch, kde naozaj o prácu je veľká núdza 7 700 nových pracovných miest? Ja si myslím, že vôbec nie.

  Miesto toho, aby sme sa zjednotili, a spoločne presadzovali a rozširovali takýto systém, ktorý nielen ľuďom dáva prácu, a tí ľudia nepracujú len tak, že prenášajú veci z jedného miesta na druhý, aby niečo robili, alebo zametajú ulice, ale vykonávajú zmysluplnú činnosť, ktorá má za cieľ a aj prináša ochranu mnohomiliónových hodnôt, majetku a zdravia občanov v obciach, v ktorých žijú, tak tento systém budeme napádať. Škoda, že pani poslankyňa odišla, lebo by som jej to veľmi rád povedal tak, aby som na ňu videl, ale nemôžem povedať nič iné. Tu niekoho jednoducho veľmi mrzí, že tieto peniaze nešli veľkým stavebným firmám na veľké zákazky, za ktoré je možné dostávať a rozdávať provízie. Niekoho veľmi mrzí, že tieto peniaze sa rozdelili po malých čiastkach na stovky obcí. V týchto stovkách obcí prinášajú efekty, dávajú ľuďom prácu, ale nie je možné za to vypýtať žiadnu províziu.

  Takže pani poslankyňa tu lobuje za systém, ktorý háji veľké stavebné firmy, ktorých mrzí, že nedostanú veľkú zákazku. Kto tu háji potom záujmy ľudí? Kto tu háji záujmy občanov? Ja si myslím, že pani poslankyňa to určite týmto nie je.

  Druhý pilier, ktorý pani poslankyňa veľmi rada spomína a ktorý jej leží v žalúdku odjakživa, je práve dobrou ukážkou toho, aký rozdielny prístup môže štát zaujať k tomu, aká je úloha materstva a rodiny v spoločnosti. Druhý pilier vysoko oceňuje hodnotu materstva a vysoko oceňuje úlohu matky v spoločnosti, ale nevytvára podmienky na to, aby korumpoval práve hotovostnými platbami kohokoľvek, a motivoval k tomu, aby zamenili za vysokohodnotnú úlohu materstva zabezpečovanie si bezpracného príjmu prostredníctvom hotovostnej sociálnej dávky. To je veľký rozdiel, ale opäť paradoxne, to čo je v prospech matky, to čo je v prospech rodiny, pani poslankyni Tomanovej vadí.

  Tento návrh zákona je len prvým krokom, ktorý má smerovať k tomu, že systém, ktorý je zlý a ktorý nám prináša obrovské problémy, systém, ktorý je časovanou bombou, ktorú keď nebudeme riešiť, tak táto krajina môže sa raz zobudiť do dňa, kedy táto situácia bude nezvládnuteľná, je potrebné prijať. Po ňom musia nasledovať ďalšie, ktoré budú smerovať k tomu a budú orientované tak, aby štátna a akákoľvek iná pomoc zo štátu bola viazaná na to, že ľudia musia vyjadriť a k tomu prispieť svojou aktivitou, svojou snahou a svojím prístupom k tomu, čo im spoločnosť poskytuje ako pomoc.

  Zaujímavé, ešte aby som nezabudol, bolo, keď pani poslankyňa spomenula, že úroveň sociálnej dávky ste nastavili vy, ja ako minister. Ako keby pani poslankyňa zabudla, že štyri roky bola ministerka. Tak keď podľa nej je ten systém nesprávny a zlý, čo robila tie štyri roky na ministerstve? Lebo áno, má pravdu, nezmenila na tomto základnom princípe nič, ale zaviedla veľmi mnoho úplne nezmyselných ďalších príplatkov k dávkam, ktoré práve vytvorili ten systém, že dávky sa nám nabaľujú a vytvárajú v sumáre príjem, ktorý je vyšší alebo môže byť vyšší ako príjem z práce.

  Uvediem taký veľmi jednoduchý aspoň jeden príklad za všetky. Počas môjho pôsobenia sme zaviedli prospechové štipendium na základných školách. Malo za cieľ to, aby sme ukázali už od malička, že snažiť sa, učiť sa dobre sa oplatí. Aby sme rodičom, ktorí už mnohí žijú ako žijú, a pravdepodobne tam veľa nezmeníme, ale cez jasný ekonomický motivačný faktor ukázali, že keď sa ich dieťa bude dobre učiť, tak budú sa mať aj oni lepšie. A keď sa bude dieťa učiť dobre, je väčšia šanca, že skončí strednú školu, že možno pôjde na vysokú školu, získa tak vzdelanie a už sa nevráti do chatrče, už sa nevráti do osady, ale bude pracovať, získa prácu, založí si rodinu a bude žiť úplne ináč. A o toto nám ide.

  Pani Tomanová zmenila tento systém veľmi kurióznym spôsobom a zmenila túto dávku na všeobecnú dávku za dodržiavanie povinnej školskej dochádzky, na ktorú má nárok každé dieťa, ktoré pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia bez ohľadu na to, ako sa snaží alebo nesnaží. Ako k tomu prídu tie ostatné deti, ktoré chodia do školy úplne normálne a pretože to je povinnosť, máme povinnú školskú dochádzku. Toto sú absolútne deformácie, ktoré nemajú v systéme čo hľadať.

  Keď máme povinnú školskú dochádzku a dieťa nechodí do školy, treba odobrať rodinné prídavky, nielen ich pozastaviť ako je to realizované teraz, čo je tiež výsledok pôsobenia pani Tomanovej ako ministerky. Potom dieťa začne chodiť do školy a prídavky sa doplatia. Takže dieťa chodí týždeň do školy, potom dva týždne nechodí alebo mesiac, potom zasa týždeň do školy, zasa sa prídavky doplatia. Aký toto má zmysel? Akurát ukazujeme tým ľuďom, ktorí takto zneužívajú sociálny systém, že len ho zneužívajte, len ho zneužívajte, veď my vám dáme peniaze, nám to vôbec nevadí.

  Vážené dámy a páni, čaká nás dlhá cesta pri náprave tohto systému. Ale keď k tomu nenaberieme odhodlanie, odvahu a silu, tak budeme ľutovať a naše deti nám to budú veľmi vyčítať. Záver by som len chcel ešte povedať, že v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom, ktorý predniesol pán poslanec Kužma, je potrebné vyňať na osobitné hlasovanie zo spoločnej správy aj bod 13 a 14.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami, dvaja, traja páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Pán poslanec Matej.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec Kaník, ja som rád, že si otvoril ešte jednu vážnu tému, netýkajúcu sa len tohto, ale všeobecne celej situácie, v ktorej sa nachádzame, že dennodenne čelíme v rôznych oblastiach života, argumentácií, že ideme meniť niečo, čo tu dobre fungovalo desať, pätnásť, osemnásť rokov. No keď ja sa pýtam, že ak to tak dobre fungovalo, prečo dnes je kríza na Slovensku, v Európe, vo svete? A presne táto problematika je dôkazom toho, že systém, tak ako bol doteraz nastavený, zrejme nefungoval. Nie že zrejme, ale určite nefungoval, lebo túto problematiku nevieme riešiť. A možno ju nevieme riešiť preto, lebo sa s ňou živia ľudia, ktorí ju nechcú vyriešiť. Lebo my dotujeme rôzne organizácie a rôznych ľudí, ktorí majú tzv. systém vyriešiť, ale keby sme ho vyriešili, tak potom by o tieto peniaze zrejme prišli. Tam je tá podstata veci.

  A spomenul si dôležitú vec, my musíme týchto ľudí naučiť návykom, pracovným návykom. A mne je veľmi, veľmi ľúto, keď nevieme nájsť ani zhodu na tom, že projekt protipovodňových opatrení takúto prácu týmto ľuďom dáva a bude dávať. Verím tomu, že bude dávať. Ja chcem vyzvať všetkých tých, ktorí tento projekt kritizujú, nech si dajú toľko námahy, nech obídu si všetky koncové obce, obce tam, kde sa tento projekt realizoval, a stretnú sa s dvomi skupinami ľudí. So skupinou ľudí, ktorým sa týmto pádom chráni majetok, lebo časť vody sa zadrží, a tá voda, čo ide dole nižšie je minimálne čistá a je jej menej, ale aj s tou skupinou ľudí, ktorí tieto protipovodňové aktivity vykonávajú, a to sú títo občania a ľudia. Oni si to vedia vážiť a sú radi, že sme im túto prácu dali. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Bolo to veľmi trefné a vcelku výstižné, čo si, pán Kaník, povedal. A treba doplniť jeden alebo niekoľko, zopár fenoménov, že teda nízka mzda, nízke dôchodky a tak ďalej, ako aj minimálna mzda, ktorá je, samozrejme, z nášho pohľadu, z môjho pohľadu zbytočná. To je všetko zapríčinené tým, aký sme tu mali v minulosti režim. Samozrejme, že nie je jednoduché zamestnať ľudí s nízkym vzdelaním, ale my spôsobom, ktorým doteraz sme tých ľudí finančne podporovali, tento status nielenže držíme alebo resp. predlžujeme, ale ešte ho prehlbujeme. Samozrejme, nikdy nikto nemôže povedať, že v minulosti všetci Cigáni, ako to bolo už viackrát spomenuté, pracovali. No celkom to nie je pravda. Bolo ich strašne veľa, ktorí len fingovane pracovali, ale nemyslím si žeby to bolo jednoduché.

  Nie je vôbec jednoducho zabezpečiť prácu pre tých ľudí. Ja chápem, že ten človek, ktorý do tej práce chodí, má záujem získať čo najviac zdrojov, a správa sa každý modelovo, dokonca aj ten, čo do tej práce nechodí. Čiže svojím spôsobom jedine normálnym nastavením dávok, normálnym. To znamená, ktoré pôjde k motivácii, možno zmení modelové správanie ľudí.

  Ja si myslím, že môžem k tomu čosi povedať, lebo som nejaký ten piatok nejak tu fabriku viedol, a viem veľmi dobre, čo najviac ľudí motivovalo. Najviac ľudí motivovalo, dostatok finančných zdrojov za to, čo urobili. Ale keď nikto nič nerobí a napriek tomu dostáva peniaze, no to je viac ako cesta do pekla.

  Určite je treba si uvedomiť, že tento zákon treba podporiť, tak ako funguje, tak ako je navrhovaný, lebo to čo fungovalo doteraz, a na základe čoho vznikla tá bieda, ktorá dneska je, to treba zásadne zmeniť. Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec, môžte reagovať na faktické.

 • Ja len veľmi krátko. Jedna príhoda, ktorá sa mi stala, lebo o týchto protipovodňových prácach tu už beží dlhšie debata. Pani Tomanová sa veľmi, veľmi prudko pustila do boja proti tejto, tomuto veľmi úspešnému projektu. A keď som prvýkrát na to reagoval s podivením, že prečo proti tomu bojuje, tak následne za mnou prišiel jeden jej kolega, pretože máme tu ľudí, ktorí tiež žijú v regiónoch a ktorí s tým majú skúsenosti, ja ho nebudem určite menovať, aby som mu nespôsobil v klube Smeru nejaké problémy, ktorý mi povedal, že tento projekt je výborný, že nechápe prečo sa vedie proti nemu zo strany pani ministerky takáto kampaň. A to ukazuje na to, že naozaj tí ľudia, ktorí majú skúsenosti z reálneho prostredia, z praxe, z regiónov, vedia, že to je dobrá vec, ktorá pomáha ľuďom. A tí, ktorí sedia za zeleným stolom a počúvajú lobistov, tak tí potom bojujú za niečo iné.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Pani spravodajkyňa? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať teraz druhým čítaním o návrhu poslancov Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá. Návrh máte pod č. 339.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Kaníkovi, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1991 Zb. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí a ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, zavádza obdobné kritérium, ako v predchádzajúcej rozprave sme o ňom hovorili, pre posudzovanie nároku na priznanie príplatku k príspevku pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa.

  Navrhovaným kritériom je podmienka, aby aspoň jeden z rodičov počas posledných štyroch rokov, ktoré predchádzajú vzniku nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, bol nemocensky poistený, to znamená pracoval v súhrne aspoň dvestosedemdesiat dní alebo sa pripravoval na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole, alebo sa stal absolventom vysokej školy alebo strednej školy.

  Návrh zákona bude mať priaznivý dopad na verejné rozpočty. Neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ďakujem za pozornosť.

 • Teraz dávam slovo pani poslankyni Blahovej a prosím ju, aby ako spoločná spravodajkyňa informovala Národnú radu o prerokovaní tohto návrhu vo výboroch. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som vás zoznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (tlač 339) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady v druhom čítaní podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 444 z 24. mája 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

  Návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 229 z 15. júna 2011, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 188 zo 14. júna 2011, Výbor Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 69a z 27. júna 2011. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny návrh zákona prerokoval dňa 13. júna 2011, ale neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výborov, vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch č. 1 a 2 uvedených v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom schváliť. Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a v treťom čítaní, a informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre sociálne veci č. 81 z 27. júna 2011.

  Ďakujem za pozornosť, skončila som spravodajskú informáciu.

 • Ďakujem.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ešte predtým, čo otvorím rozpravu k tomuto bodu, chcem vás informovať, že pán predseda Národnej rady zvoláva poslanecké grémium na trištvrte na jedenásť, to znamená o 10.45 hodine.

  Ďakujem pekne.

  A otváram rozpravu k tomuto bodu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy? Konštatujem, že dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Marcinčin.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte veľmi krátko k tomuto návrhu a možno aj k viacerým návrhom nášho kolegu poslanca Kaníka.

  Základná otázka pre mňa je, komu tento a podobné návrhy nepomôžu. Nepomôžu Rómom. A nepomôžu učiteľom v zmiešaných obciach. Nepomôžu lekárom v zmiešaných obciach. Nepomôžu ani starostom a ostatným obyvateľom zmiešaných obcí. Komu teda pomôžu? Pomôžu jednému človeku, možno jednej strane. Pomôžu pánovi poslancovi Kaníkovi pred voľbami. Možno sa začne nazývať "rómobijec Kaník", ale nikomu inému v tejto krajine nepomôžu. Do zmiešaných obcí nepríde viac pomoci, viac peňazí pre starostov, viac metodológie pre starostov, viac pomoci pre ľudí, ktorí tam chcú bývať. Príde tam menej peňazí, o trošku menej, ale menej, to je jediné riešenie, ktoré nikomu nepomôže.

  A chcem ešte niečo povedať, kedysi pred dvadsiatimi a viacerými rokmi sa všeobecne citoval Lenin. Citovala sa strana, citovali sa rôzni predstavitelia komunistickej strany a revolúcie. Samozrejme, že už nikto nevedel, či Lenin to, či ono povedal, len bolo dobré sa vždy zastrešiť nejakým výrokom.

  Teraz poslanec Kaník hovorí o tom, že Rómovia v osadách nás stoja osem percent HDP. Ja som autor štúdie a myslím, že nikto iný na Slovensku takúto štúdiu nerobil. V Európe vznikli podobné štúdie, asi ďalšie dve, ale o Slovensku žiadna. A poznám to číslo, viem, čo to číslo znamená, a viem, kam to číslo mieri. Tá štúdia skutočne je veľmi citovaná napríklad aj Európskym parlamentom pri príprave rómskej stratégie.

  Lenže poslanec Kaník túto štúdiu nevidel, nečítal a nič o nej nevie, pretože inak by nemohol to číslo takto citovať. Len sa mu páčilo to číslo, je dobré zastrešiť sa niečim, dneska už nie Leninom, tak dneska sa zastrešme nejakými analytikmi. Ja som zvedavý, akým analytikom sa zastrešoval, lebo to číslo som vyrátal iba ja.

  Obávam sa, že pán poslanec sa zachoval ako hlupák. Ako hlupák, ktorý ak sa mu to hodí, zoberie si nejaký lesklý kamienok a ukazuje ten kamienok všetkým ostatným. On ukazuje, že 8 % HDP nás stoja Rómovia v osadách. Je to absolútna manipulácia, absolútna hlúposť. A ja prosím pána poslanca, ak chce byť rómobijec, dúfam, že SDKÚ nechce byť rómobijcom, nechce byť tou stranou, ktorá sa vrhne do extrémizmu, a skôr nech začne pomáhať obyvateľom zmiešaných obcí, zmiešaným regiónom na Slovensku, aby dosiahli aspoň tu normálnu životnú úroveň, ktorú na Slovensku máme a ktorú si my ostatní užívame. My ostatní, ktorí nežijeme práve v tých regiónoch, kde deti chodia na dve zmeny do školy, kde riaditelia nemajú peniaze na to, aby mali kabinety, družiny, pretože nemajú priestory, lebo nezdedili budovy škôl zo socializmu. A my im, samozrejme, žiadne peniaze na nové priestory nedáme, kde nemáme peniaze ani pre úrad pre verejné zdravotníctvo, na základné veci, ale pán poslanec zobral 8 % ako hlupák. Je mi to veľmi ľúto. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja, pardon, traja.

  Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec, to je čo? Dvíhate si? Ja som sa pýtal na faktické totiž.

  Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Matej, nech sa páči.

 • Pán kolega, ďakujem pekne za slovo, pán kolega Marcinčin, troška ma prekvapilo to, že si sa nechal uniesť tak osobnostne, že možno niekto citoval niečo z tvojej štúdie. Ale neviem, náhodou nepochádzaš z Prešova, a práve z východu a nie si náhodou tak veľmi dlho medzi Bruselom a Bratislavou troška odtrhnutý od reality, čo sa tam deje? Obávam sa, že áno.

  A ja by som poprosil, vyvarovať sa možno aj to, lebo tieto záznamy niekedy, fakt sa možno čudujete, ale pozerajú si aj, aj deti alebo hovorí sa o nich. Ak my z tohto rečníckeho pultu budeme používať vulgarizmy, tak nejdeme dobrým príkladom pre naše generácie a ty si niekoľkokrát spomenul, že nemáme peniaze na toto, nemáme peniaze na hento. No máš pravdu, no nemáme ich preto, pán kolega Marcinčin, lebo ich dávame ľuďom, ktorí nepracujú a ktorí zneužívajú systém, a musíme meniť systém a nemôže sa stávať, aby po dávky v hmotnej núdzi alebo rodičovské príspevky si chodili ľudia, po tieto dávky na osobných autách, a my ešte ideme ich obhajovať a tvrdiť, že keď im dáme viac a viac peňazí zadarmo, že sa o nich postaráme. Ešte raz opakujem, výsledkom je, že sa z niekoľko násobil počet týchto obyvateľov a keď budeš mať chuť diskutovať a nielen prísť a povedať svoj názor, tak rád Ťa privítam a poďme spolu po mnohých obciach, tak ako som ich prešiel za rok a poL v našom kraji, aby si sa porozprával práve s ľuďmi aj z jednej strany a z druhej strany a aby si videl, že tento problém sa rieši len vtedy, keď sa ľuďom práca dá a nedajú sa im peniaze zadarmo, a sú také obce, kde to starostovia urobili na svoje triko. Takže, poprosím, niekedy je lepšie vážiť slová a kľud.

 • Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Ja chcem ako predseda mandátového a imunitného výboru každého poprosiť, aby sa zdržali takých osobných invektív a neslušných výrazov, osočovaní. Ja viem, že sa zvolebnieva, ale predsa len minimálnu etiku, slušnosť by sme mali zachovať aj v tomto predvolebnom období.

 • Vážený pán predsedajúci, ja by som chcel doplniť môjho kolegu Antona Marcinčina a vyzvať s istým návrhom predkladateľov tohoto bodu programu. My dnes rokujeme na poslednej regulárnej plánovanej schôdzi Národnej rady. V teple, v teplúčku rokujeme o zásadnom radikálnom znižovaní štátnej pomoci tým, ktorí sú najviac ohrození. A osobitne dnes, možno v niektorých častiach je živelná pohroma. Možno by sme mali prijať vyhlásenie, aby vláda, príslušné ministerstvá urobili opatrenia, aby na Slovensku nepomrzli desiatky, možno stovky ľudí, ktorí rozoberajú možno dnes svoje drevenice, aby mali čím kúriť, a ja si uvedomujem, že zámer, ktorý viedol predkladateľov k novele tohto zákona je, je dôvodný, ale myslím si, že s takýmto návrhom musí prísť vláda. To je tak vážne rozhodnutie, s takýmito nemôžu prichádzať poslanci Národnej rady. A preto si myslím, že v tejto chvíli by páni poslanci urobili lepšie, ak by svoj návrh stiahli, aby sme o ňom vôbec nehlasovali. Ak neurobíme nič iné.

 • Nech sa páči, pán poslanec Marcinčin, môžte reagovať na faktické.

 • Dovoľte len niekoľko bodov. Po prvé nekandidujem, čiže nie je to moja predvolebná nejaká snaha. Po druhé nepohybujem sa medzi Bruselom a Bratislavou, ale Bratislavou a východom a skutočne som z východu a som na to hrdý. Ale na rozdiel od mnohých prítomných a mnohých predvolebných odborníkov vo vašej strane sa tejto oblasti venujem systematicky. To je ten rozdiel. Samozrejme, tieto riešenia sa nedajú vymyslieť za pol roka, nedajú sa urobiť behom troch mesiacov. Jediné riešenie je systematická práca. Takže žiadne predvolebné reči, žiaden predvolebný rasizmus, ale systematická práca. A pokiaľ ide o dávky, dávky, ktoré sú určené pre deti, štát má všetky nástroje, aby sa tieto dávky dostali k deťom. Dávky, ktoré sú určené pre hmotnú núdzu. Štát má nástroje a mal by mať nástroje, aby kontroloval majetok žiadateľov. Čiže ak niekto chodí autom po dávky v hmotnej núdzi, o ktoré sa tento zákon netýka, tak je to slabina štátu, že nevie skontrolovať majetok žiadateľov, tak ako zákon prikazuje. Ďakujem pekne.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie. Budeme mať teraz poslanecké grémium a na poslaneckom grémiu by sme sa mali aj rozhodnúť, ako bude pokračovať dnešný rokovací deň.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru. Pristúpime k hlasovaniam, a to budeme hlasovať o prerokovanom návrhu poslanca Kaníka a, samozrejme, ešte máme opakované voľby člena Rady Rozhlasu a televízie a kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií na voľné miesta sudcov.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím, aby ste zaujali svoje miesto v rokovacej sále. Pristúpime teraz k rokovaniu o bodoch programu, ktoré sú zaradené na program 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ešte predtým vás chcem informovať o výsledku rokovania poslaneckého grémia. Dohodli sme nasledujúci postup v rokovaní. Budeme pokračovať tak a v poradí prerokovávania jednotlivých bodov programu, ako sú navrhnuté a schválené na program 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že po hlasovaní o jednom prerokovanom bode programu pristúpime k opakovanej voľbe člena Rady Rozhlasu a televízie a kandidáta na vymenovanie za člena výberových komisií uskutočňovaných výberové konanie no voľné miesta sudcov. Tieto voľby budeme uskutočňovať, uskutočníme verejne, ale pomocou hlasovacích lístkov, čo znamená, že na vykonanie tejto voľby budeme potrebovať dlhší čas, preto po odhlasovaní návrhu zákona o rodičovskom príspevku uskutočníme verejné voľby pomocou hlasovacích lístkov. Po voľbe, ktorej preruším rokovanie Národnej rady do 14.00 hod. A chcem informovať, že na návrh všetkých poslaneckých klubov je odporúčanie, aby sme dnes o 17.00 hodine nehlasovali, ale hlasovali o prerokovaných bodoch zajtra o 11.00 hodine. Pýtam sa, či je s takouto dohodou všeobecný súhlas? Áno.

 • Hlasy z pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Teraz poprosím pani poslankyňu Blahovú, aby z poverenia výboru pre sociálne veci predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslancov na vydanie zákona o rodičovskom príspevku, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý prerokovávame ako tlač 338. Pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpili poslanci pani Vaľová, pán Kužma, pani Tomanová...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský Pavol, predseda NR SR

  Prosím o pokoj, páni poslanci.

 • Najprv teda budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Vaľovej nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 69 za návrh, 41 proti, 23 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Národná rada návrh, procedurálny návrh pani poslankyni Vaľovej schválila.

 • Potlesk v sále.

 • Pokračovať o návrhu zákona Národná rada na základe schváleného uznesenia nebude.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz budeme pokračovať v rokovaní opakovanou voľbou člena Rady rozhlasu a televízie a kandidáta na člena výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov. Chcem ešte pred voľbou informovať, že v opakovanej voľbe člena Rady Rozhlasu a televízie kandidátka Ivana Zelizňáková vzala svoj súhlas s kandidatúrou, a teda do opakovanej voľby postupujú kandidáti Krejča a Lintner. Do opakovanej voľby na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov postupujú všetci navrhnutí kandidáti. Poprosím o kľud. Chcem informovať o spôsobe označovania lístkov pri verejnej voľbe, kde svoju voľbu vyjadríte tak, že na každom hlasovacom lístku a pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tu alternatívu, za ktorú hlasujete. Pri voľbe člena Rady rozhlasu a televízie je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva "za" najviac u jedného kandidáta. Pri voľbe kandidátov na vymenovanie za členov výberovej komisie je možné označiť alternatívu "za" aj u všetkých kandidátov. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný. Poprosím teraz overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie, a poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu. Hlasujeme páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, rád by som informoval, že pri hlasovaní poslednom som sa pomýlil, a hlasoval som omylom za, ale môj pôvodný návrh bol proti. Takže, poprosím, opraviť v tomto smere hlasovanie. Ďakujem.

 • Ďakujem pán predseda. Chcem pripomenúť členom zahraničného výboru, že zahraničný výbor je o 12.00 hod. tu v budove. Ďakujem.

 • Takisto by som chcela pripomenúť členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že zasadnutie výboru bude o 12.00 hod. na čísle 32. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím všetkých, aby ste, aby sme pristúpili k voľbám.

 • Hlasovanie.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste tí, ktorí ste ešte hlasovať neboli a chcete, aby ste tak urobili, a zároveň ma poprosil pán predseda ústavnoprávneho výboru o oznámenie zvolania výboru ústavnoprávneho na 12.00 hodine. Poprosím členov ústavnoprávneho výboru, aby rešpektovali žiadosť predsedu na zvolanie výboru, o 12. 00 hod. ústavnoprávny výbor.

 • Hlasovanie.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa spýtať, či všetci poslanci, ktorí chceli hlasovať, aj tak urobili, resp. mohli hlasovať. Ak áno, tak vyhlasujem voľby za skončené a poprosím skrutátorov, aby zrátali hlasy odovzdané pre jednotlivých kandidátov a vyhlásili o 14.00 h na začiatku odpoludňajšieho rokovania výsledky verejnej voľby na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie a kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií na voľné miesta sudcov. Prerušujem teraz rokovanie nie pre všetkých. Overovatelia zrátavajú hlasy a po ich zrátaní oznámia výsledok verejnej voľby. Ďakujem pekne.

 • Prerušenie rokovania o 11.49 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 13.00 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prajem všetkým príjemné popoludnie. Budeme pokračovať v rokovaní 5. dňa 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím teraz povereného overovateľa pána poslanca Kolesíka, aby oznámil výsledky verejného hlasovania, najskôr o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska. Pán poslanec, nech sa páči oboznámte nás s výsledkami volieb.

 • Ďakujem pán predsedajúci. Dovoľte mi oboznámiť vás, ctené plénum, s výsledkami verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo dnes dopoludnia. Išlo o opakovanú voľbu. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 137 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 63 neplatných a 74 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Henricha Krejču hlasovalo za 7 poslancov, proti 23 poslancov a hlasovania sa zdržalo 44 poslancov. Za Ľubomíra Lintnera hlasovalo za 49 poslancov, proti 2 poslanci a zdržalo sa 23 poslancov.

  Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol v opakovanej voľbe za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska zvolený žiaden z kandidátov.

 • Ďakujem pekne. Čiže konštatujem aj ja, že nikto nebol zvolený za člena Rady. Teraz vás poprosím, pán overovateľ, o oznámenie výsledkov hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov. Aj v tomto prípade ste boli poverený, aby ste nás s výsledkom voľby oboznámili, nech sa páči.

 • Ďakujem pán predsedajúci. Dovoľte mi predniesť informáciu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutučňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov, ktoré sa konalo rovnako dnes dopoludnia a rovnako išlo opakovanú voľbu.

  Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 137 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutuňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 62 neplatných a 75 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Petra Bebeja hlasovalo za 33 poslancov, 9 bolo proti, 33 sa zdržalo hlasovania, za Máriu Hencovskú hlasovalo za 34 poslancov, 9 bolo proti, 32 sa zdržalo, za Tomáša Kamenca hlasovalo za 37 poslancov, 8 bolo proti, 30 sa zdržalo, za Ľuciu Kurilovskú hlasovalo za 38 poslancov, 9 bolo proti, 28 sa zdržalo, za Ľubomíra Schweighofera hlasovalo za 41 poslancov, proti boli 4, 30 sa zdržalo.

  Na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že za kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov nebol zvolený žiaden kandidát. Ďakujem pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem. Potvrdzujem aj ja, že ani jeden z kandidátov nebol zvolený.

  Teraz, vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v prerušenej rozprave v druhom čítaní o návrhu poslancov Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefan Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení, pardon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa. Tento návrh sme obdržali ako tlač 339. Poprosím teraz pani spoločnú spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci poslankyňu Natáliu Blahovú, aby zaujala miesto určené pre spravodajcov, a budeme pokračovať v rozprave, do ktorej je prihlásený pán poslanec Ľudovít Kaník ako navrhovateľ. Po ňom sa pripraví posledný ústne prihlásený, a to je pán poslanec Štefan Kužma. Pán poslanec Kaník, nech sa páči, máte slovo.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, tlač 339.

 • Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, chcem zareagovať na rozpravu, ktorá tu prebiehala k tomuto zákonu, predovšetkým na pána Marcinčina, ktorý teraz je neprítomný, pretože, jedným slovom povedané, emócie k riešeniu takejto závažnej otázky nepomáhajú. Emócia nás môže priviesť k tomu k čomu pána poslanca priviedla, a to k veľmi silným slovám. Ja som už počul na svoju adresu naozaj rôzne charakteristiky, ktorými ma častovali predovšetkým exponenti opozície alebo aj v čase keď boli vládnou koalíciou predovšetkým zo Smeru, takže pán Anton Marcinčin sa zaradil do tejto skupiny ľudí svojimi vyjadreniami, ktoré vyplývajú len z jeho nesprávne pochopenej a interpretovanej informácie, ktorú prevzal z médii.

  Tu sa nejedná o to, že by náklady na financovanie sociálneho systému dotýkajúcich sa rómskych komunít tvorili 8 % HDP. To nikto nepovedal. Ale jedná sa o to, že z otvorených zdrojov, ktoré si každý môže nájsť prostredníctvom internetu a štúdiám venujúcim sa tejto problematike sa dnes už venujú mnohí ľudia a mnohé štúdie na túto tému boli publikované. Z týchto informácií vyplýva, že prepad HDP spôsobený neefektívnym riešením rómskej problematiky môže byť vo výške 7 - 8 %. Áno, každý kto má o to záujem, si to na internete môže nájsť. Do tohto prepadu ale sa nezapočítavajú náklady na sociálne dávky. Ale aj to, že tento rezervoár, obrovský rezervoár pracovných síl je nevyužitý, že keby sa pristúpilo k iným spôsobom riešenia, keby sme si nakupovali, ako tu navrhujú poslanci Smeru za peniaze daňových poplatníkov nekradnutie, keby sme nekupovali za peniaze daňových poplatníkov motiváciu k rozširovaniu rómskych osád, k rodeniu detí za peniaze, tak by celá naša krajina mohla byť bohatšia, by mohla HDP Slovenska významné stúpnuť, mohli by byť zapojené do pracovného procesu mnohé pracovné sily, mohla by byť vzdelanostná štruktúra podstatne vyššia. Táto vec sa nedá dosiahnuť zo dňa na deň, ani z roka na rok. Desiatky rokov sme, nielen my, čo tu sedíme v tomto parlamente, ale celá spoločnosť sa uberala nesprávnym smerom pri prístupe k tejto problematike. Pristupovali sme k riešeniu problémov sociálne odkázaných, z ktorých významná časť patrí k rómskemu etniku ako k riešeniu nejakých nesvojprávnych osôb. Robili sme to asi takým spôsobom, ako keď narkomanovi sa podáva ďalšia dávka drogy, len aby nebol problém, aby neboli abstinenčné príznaky. Neliečil sa problém, ale pokračovalo prehlbovanie závislosti. Závislosti na nesprávnej sociálnej pomoci, závislosti na štáte, pokračovalo zotročovanie závislosťou na sociálnych dávkach. A toto treba prerušiť, s týmto treba skončiť, a toto je podstatou návrhu, ktorý tu predkladám a ktorý obhajujem. Keďže pán poslanec prišiel do rokovacej sály, tak už môžem hovoriť priamo k nemu.

  Existujú viaceré prístupy. Za mnohé roky sme mohli byť svedkami toho, že sa stovky miliónov minuli na tzv. riešenie rómskeho problému. Vznikli mnohé štúdie, vznikli mnohé neziskové organizácie, ktoré napísali stohy projektov, na ktoré získali množstvo grantov. A aké sú výsledky? Je menej rómskych osád? Je menej chudoby v daných regiónoch? Zmenila sa vzdelanostná štruktúra? Nie. Situácia je z roka na rok horšia. Že, Tóno, vieš, môžme k tomu pristupovať intelektuálne, ľavicovo, ako zrejme je tebe blízke, keďže prvým gratulantom k tvojmu emotívnemu vystúpeniu bola pani Tomanová a ako som povedal, keď si tu nebol prítomný, zaradil si sa svojim emotívnym vystúpením a tvrdými slovami práve do tejto skupiny, ktorá ma rada častovala rôznymi nelichotivými prívlastkami, a dá sa z toho žiť ako spokojne celý život. Naozaj je množstvo ľudí na Slovensku vzdelaných, ktorí si na tom postavili slušné živobytie, že riešia túto problematiku v zmysle písania projektov, získavania grantov, zaoberania sa touto problematikou, navrhovania riešení, zvolávaní konferencií, písaním štúdií, ale situácia sa nezlepšuje. Situácia sa zhoršuje, a to mňa trápi. Ja nie som človek, ktorý vymýšľa virtuálne riešenia. Ja som človek, ktorý rieši daný problém. Ako minister som tento problém vecne riešil. Môžem sa ťa, Tóno, rovno spýtať, ako si ty už vyriešil, čo si vyriešil ty z tohto problému okrem toho, že si napísal štúdiu? Ako si svojim návrhom zlepšil situáciu v oblasti komunít, ktoré sú odkázané na sociálne dávky? Ja mám za sebou úplne konkrétne a jasné výsledky. Po zavedení tých opatrení, ktoré som ako minister presadil, po zmene systému vyplácania sociálnych dávok sa nielenže zapojili desiatky tisíc predtým ľudí, ktorí predtým vôbec nepracovali a dávno stratili sociálne návyky, ale začal sa aj postupný prerod vnímania reality práve v týchto spoločenstvách. V TREND-e asi pred rokom, myslím alebo možno niečo viac, bolo publikovaných niekoľko článkov, ktoré sa zaoberali napríklad vývinom pôrodnosti po zavedení týchto opatrení, kde sa konštatovalo, že napríklad pôrodnosť v sociálne segregovaných osadách začala klesať. Ja si myslím, že toto sú výsledky, ktoré znamenajú posuny, ktoré budú trvať roky. Tento pozitívny posun bol zvrátený nástupom Smeru a politiky pani Tomanovej, ktorá opäť prišla s riešeniami, dajme viac peňazí do týchto skupín a vrátili sme sa tam, kde sme boli. Len skutočné riešenia môžu pomôcť vyriešiť túto problematiku. A že na to bude treba odvahu a že na to bude treba silu a že bude treba zahodiť za hlavu staré a nefunkčné prístupy o tom niet pochýb. Ale ja na tom budem trvať, aj keď budem určite predmetom kritiky zo strany ľavicových intelektuálov a tých, ktorí tzv. riešia rómsku problematiku doteraz.

  A možno je vhodná chvíľa a dovoľte mi preto, aby som ju využil. Vyzývam všetkých na otvorenú a verejnú diskusiu, všetky mimovládne organizácie, všetkých politických predstaviteľov, o tom, ako chceme riešiť, ale konkrétnymi krokmi, práve tento problém, ktorý kvári Slovensko, predovšetkým niektoré regióny a ako reálne, nie slovami, nie míňaním peňazí, ale reálnymi zmenami dosiahnuť zmeny v tejto oblasti. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. S faktickou poznámkou sa prihlásil na vaše vystúpenie iba pán kolega Anton Marcinčin, jediný. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má pán Marcinčin.

 • Vážený pán bývalý minister a poslanec Kaník, nekádrujte. Nenáleží vám to, aby ste vy kádrovali a zaraďovali ľudí do pravice, ľavice, hore, dole. O mne to robil iba jeden pán minister, už nie je ministrom, tiež ma kádroval. Ak sa chcete pridať k pánovi Kotlebovi je to vaša vec, ale ja budem proti. Ja som ekonóm, to je všetko. Som ekonóm a budem vždy používať rozum a vždy budem argumentovať v lepšie riešenia, v také, ktoré sú dobré pre Slovensko. Nielen pre mňa, nielen pred voľbami. Nielen pred voľbami treba sa zaujímať o veci, ktoré sú veľmi dôležité a veľmi pálčivé.Pár mesiacov, mesiac pred voľbami idete robiť nejaké zhromaždenia. Vaše výsledky poznáme, pán bývalý minister. Sám ste povedali, že situácia sa nezlepšila. Ale aj vďaka vám sa nezlepšila. A to sú vaše slová, že sa nezlepšila. A takisto, že štúdie sú zbytočné, ale veď vy ste citovali štúdiu, vy ste mali potrebu zastrešiť svoj zákon nejakým číslom, ktoré vzišlo z konkrétnej štúdie. Nie ja. A to je ináč prístup, ktorý sa používa nie v Sovietskom zväze a nepoužíval sa ani v socialistických štátoch. Používa sa v Amerike, Británii atď., že rozhodnutiam musia predchádzať poctivé štúdie, poctivé ekonomické analýzy. Čiže áno, pre vás sú to nejaké virtuálne riešenia, virtuálne veci, ktorým nerozumiete, ako som vás usvedčil predtým a ktoré považujete za zbytočné. Vy vo svojej hlave máte riešenia, ktoré sú podľa vás dobré. No dobré podľa vás, ale buďme opatrní, lebo nejde len o vás. Ide o Slovensko a tých experimentov sme tu už mali dosť. Aj ten komunistický, aj ten Sulíkov, aj tých ďalších...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Chcete reagovať, pán kolega? Nemám pri sebe kartu. Skúste ho zapnúť z miesta. Ďakujem. Nech sa páči.

 • Pán Marcinčin, vkladáte mi do úst slová, ktoré som nepovedal, a zrejme v nedostatku argumentov prekrúcate to, čo som povedal. Nepovedal som, že situácia sa nezlepšila. Práve som zdôraznil, že po zavedení mojich opatrení ako ministra sa významne zlepšila. A potom ten stav bol opäť zvrátený späť po nástupe pani Tomanovej a strany Smeru k moci a k riešeniu tejto problematiky. Presný opak, ako tvrdíte. Nepovedal som, že štúdie sú zbytočné. Nič také nezaznelo v mojom prejave. Akurát som povedal, že to nestačí. Že nestačí len celý život žiť z toho, že navrhujeme štúdie a nenavrhujeme konkrétne riešenia. Alebo píšeme štúdie a nenavrhujeme konkrétne riešenia a položil som vám priamu otázku. Čo ste vy konkrétne urobili preto, aby sa to zlepšilo. Neusvedčili ste ma v žiadnom prípade z toho, že tomu nerozumiem, pretože ten údaj, ktorý ste vy z médií prevzal a ktorý som tak, ako bol interpretovaný, nepovedal, nepochádza z vašej štúdie. Pochádza z otvorených zdrojov na internete a hovorí o dopade na HDP. A keď ste tu neboli, ja som vysvetlil v sále, ako to bolo myslené a čo sa všetko do toho zahŕňa. Trvám na tom, že je to jednoducho tak.

 • Posledný prihlásený do rozpravy k tejto téme je pán poslanec Štefan Kužma. Nech sa páči.

 • Vážené dámy, páni, tento návrh, ktorý tu teraz predkladáme je v parlamente už takmer rok. Čiže nie pred voľbami, ale takmer rok je v parlamente. Prešiel cez prvé čítanie, potom bol odsúvaný, lebo boli odsúvané všetky poslanecké návrhy. Prišiel do parlamentu v čase, keď sa ešte nikomu nesnívalo, že padne vláda a že budú predčasné voľby. Tento návrh chce riešiť jednu z troch oblastí, ktoré pokladáme za najproblémovejšie práve v riešení otázky sociálne vylúčených skupín. Prvým veľkým problém je zamestnanie, kde je skoro 100 % nezamestnanosť u týchto ľudí. Druhým je kriminalita, ktorú pociťujú hlavne tí, čo bývajú vo väčšej alebo menšej vzdialenosti od týchto prevažne osád. A tretím problém je vzdelanie a pôrodnosť veľmi mladých ľudí. To, čomu hovoríme, že deti rodia deti.

  Za posledných šesť rokov, čo v tomto parlamente predkladám zákony, ktoré majú riešiť tieto problémy, som ich predložil približne desať. Na všetky tieto oblasti. Zo tri, a niektoré boli aj schválené, riešili oblasť možnosti zamestnania týchto ľudí, ktorí nemajú väčšinou žiadnu kvalifikáciu. Takisto som predložil aj zákony riešiace problém kriminality a takisto aj zákony riešiace problém vzdelania a pôrodnosti. Tento zákon, ktorý teraz predkladáme práve rieši túto poslednú oblasť. Skutočne si musíme povedať, či štát má motivovať 800-eurovým príspevkom deti, aby nám rodili deti. Aké podmienky my kladieme? My kladieme veľmi jednoduché podmienky na to, aby tento motivačný príspevok bol vyplatený. Buď chodiť do školy po skončení základnej školy, urobiť si školu, včetne najjednoduchšej učňovskej školy, čiže ukončiť strednú školu a nemusí byť s maturitou, ale ukončiť akékoľvek učilište alebo keď nie je schopný to, tak nájsť si prácu, a to aspoň jeden jediný z rodičov. To už sú skutočne tie najzákladnejšie podmienky, ktoré dávame. Treba si uvedomiť jednu vec. Mnohí hovoria, že je to voči rómskej komunite. Áno, drtivá väčšina týchto prípadov je alebo možno skoro 100 %, lebo nestretol som sa skutočne mimo sociálne vylúčených osád, že by ani jeden z rodičov si neurobil ani len učilište alebo ani chvíľu nepracoval, ani nič. To v podstate je pravda, že tam sa to skoro nevyskytuje. Ale poznám aj obrovské množstvo Rómov, ktorí skončili školy, ktorí si našli prácu, ktorí sú zamestnaní. A poviem vám rovno, aj dnes som komunikoval s jedným takým a ani jeden z nich to neriešil spôsobom, že na základnej škole mal dieťa alebo ihneď po škole mal dieťa a nehľadal si ani zamestnanie, ani, ani nijakú učňovku. Ani jediný z tých, ktorí sa dokázali vymaniť z tých osád, ani jediný z tých, ktorí dokázali vyštudovať a dneska pracujú, tak nezvolil tento systém. A 800-eurový príspevok motivačný by skutočne nemal byť platený na to, aby sa nám ľudia uberali tou cestou, cestou žiadnej kvalifikácie, žiadnej práce. My musíme opačne motivovať, presne opačne to musíme motivovať, aby sa vybrali tou cestou, akou sa vybrali tí, ktorí sa z tých osád dostali a ktorých nie je málo a ktorých mnoho poznám. Aby tí rodičia tlačili svoje deti, aby získali nejaké vzdelanie, znovu opakujem, aj najjednoduchšie, aj vyučiť sa za hocičo a nie, aby mali čo najskôr dieťa, aby sa vyplatilo 800 eur, ktoré sa vyplácajú aj 15-, 16-ročným, my na východe vieme, že celý ten systém, ktorý bol urobený, sa obchádza. Kto je z východu, každý pozná, čo znamená kupovať si roky, čiže prísť k týmto peniazom i keď dotyčný nemá 18 rokov, že ten systém existuje a aby skutočne tieto motivačné peniaze nám nekončili na obrovských oslavách, konaných ešte pred narodením dieťaťa, lebo sa normálne vyberajú pôžičky, na ktoré sa ručí týmito štátnymi peniazmi, a tieto pôžičky končia väčšinou v alkohole a herniach a podobne.

  Čiže, ak štát motivuje, je to správne, finančne, aby sa nám rodili deti, tak ich musí zároveň, tých rodičov motivovať, aby najprv získali nejaké vzdelanie, alebo sa zamestnali a potom zakladali rodinu. Čiže k elementárnej zodpovednosti, ktorá je samozrejmá pre drtivú väčšinu obyvateľov.

  Preto si myslím, že tento zákon by nemal byť problémom pre nikoho tuná ho podporiť, komu čo len trošku záleží na budúcej generácii, ktorému čo len trochu záleží na tom, aby sme budúcu generáciu viedli k učeniu sa a viedli k práci. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou sa prihlásil na vystúpenie pána poslanca Kužmu jediný, dvaja poslanci, pán poslanec Marcinčin a pán poslanec Tomčo. Uzatváram možnosť reagovať s faktickou poznámkou. Skôr, ako dám slovo pánovi poslancovi Marcinčinovi, nebol som tu vtedy, keď ste reagovali predtým, neviedol som schôdzu. Ak by ste chceli niekomu nadávať do hlupákov, zoberiem vám slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za upozornenie, pán predsedajúci, a ale teraz vážne, pán poslanec Kužma, určite na mnohých veciach sa dokážeme zhodnúť a nielen my dvaja, ale myslím si, že všetci, ktorí tu sedia. Problém je, že vaše riešenie nie je riešením v tomto smere, 244-tisíc pracovných miest chýba na Slovensku, ak by sme chceli dosiahnuť tú istú mieru zamestnanosti, ako má Česká republika. Asi pol milióna pracovných miest tu chýba, ak by sme chceli mať tú mieru zamestnanosti, čo Rakúsko. A to je ten problém. To je to, čo vám povie každý starosta. Zamestnanie pre rodičov, školu pre deti, vzdelanie pre deti. Ak rodičia nepracujú, deti nevidia žiaden dôvod na to, aby sa vzdelávali. A ak sa vzdelávajú, nerobia väčšinou tak kvôli tomu, že im štát v tom vychádza v ústrety, pretože vieme, že je to štát lepší a lacnejší nakoniec, ak sa vzdelávajú, ale väčšinou to robia napriek tomu. A podľa definície pasce chudoby my vieme, že to nie je osobné zlyhanie jednotlivca, je to situácia, z ktorej sa človek sám nevymaní a do ktorej vo väčšine prípadov ho dostáva dokonca svojou reguláciou štát. Preto štát teraz a v tom, v mnohých veciach sa zhodneme, aj vy ste sám povedal, že štát musí mať nástroje, štát musí motivovať, pre štát je lacnejšie, ak tých ľudí vytiahne hoc aj za uši z chudoby, z osád, ak sa bude snažiť, aby decká mali kde sa vzdelávať, aby nemuseli chodiť do dvojsmenných základných škôl, aby prváci nechodili na druhú smenu, aby mali priestory na družinu, aby sme mali predškolskú výchovu, veď všetci vieme, že to je najlepšia investícia, predškolská výchova v celom vzdelávacom systéme, že áno, ale nie sekundu pred voľbami...

 • Vystúpenie prerušené časomierou.

 • Pán poslanec Štefan Tomčo je druhý prihlásený s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán poslanec, s vaším návrhom zákona súhlasím a ako Východniar poznajúc situáciu a problematiku v rómskych osadách, tento zákon úplne rád podporím. Tí, ktorí tu diskutujú a v živote neboli v rómskej osade, odporúčam ísť tam aspoň na jeden týždeň a a priori si myslím, že pozitívna diskriminácia v prospech Rómoch je veľmi škodlivá a učí týchto našich rómskych spoluobčanov žiť zo štátnych dávok a nikdy nebudú nútení chodiť do práce. Ďakujem.

 • Reagovať na faktické poznámky teraz bude pán poslanec Štefan Kužma. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, Tóno, asi ťa prekvapím, ale nechodil som do predškolského zariadenia, nechodil som, chodil som na dvojsmennú školskú prevádzku. Zároveň môj kamarát, s ktorým som teraz ako hovoril, a pracuje na úrade práce, Róm, tiež nechodil do zariadenia, vyrástol so mnou na jednom dvore a takisto chodil ako ja na dvojsmennú prevádzku a nebol to ten problém. Problém bol v tom, že mu ani vo sne nenapadlo riešiť najprv mať deti, potom školu, ani jeho rodičom, to bol problém. A keď si si všimol, alebo možno si si nechcel všimnúť, ako mnohí, ktorí hovoríte o práci, našou podmienkou tuná nie je u týchto mladých ľudí, že musia mať prácu. Stačí, keď budú mať záujem sa niečo vyučiť, a oni dnes tisíce z nich na tých učňovkách sú, ale dovŕšením narodenín 16 rokov, a to si môžeš overiť na východe, ja som tých škôl pochodil, dovŕšením 16 rokov odchádzajú zo školy, lebo už majú nárok na sociálne dávky. Čiže ak týmto zákonom len zmeníme to, že ten šestnásťročný ešte ten rok, ak je to nejaké dvojročné učilište, alebo trojročné, ak tam dochodí, lebo mu to výhodnejšie, keď si raz založí rodinu, tak už ten zákon mal veľký úspech. A ten zákon nie je predvolebný, neviem, či si naschvál nepočul, bol predložený pred skoro rokom a je zo série desiatich zákonov, ktoré ja som na tú tému v tých troch oblastiach za posledných päť rokov dával. Čiže neobstojí ani táto výhovorka.

 • Moc vás nepočúvali, pán kolega. Teraz by som chcel dať ešte slovo pánovi Kaníkovi, ktorý sa ako navrhovateľ prihlásil do rozpravy. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Chcel by som ešte predložiť pozmeňovací návrh, ale predtým predsa len pár slov. Tóno, si povedal, že si ekonóm, tak ja som tiež ekonóm, aj Štefan Kužma je ekonóm, a keď ťa počúvam, tak dosť nerozumiem, potom s čím máš problém? Pretože podľa toho, čo si hovoril, súhlasím s tým a to je podstata našej politiky, že práca je najlepšie sociálne zabezpečenie, a práca, dať prácu je najlepšia sociálna politika. Ale keď sociálne dávky dávajú taký istý príjem, ako je príjem z práce, tak akú to má ekonomickú logiku, že tí ľudia majú záujem o prácu? No nemajú. A máme o tom desiatky príkladov. Aj pri napríklad protipovodňových prácach, kde tie miesta vytvorené boli, práca ponúknutá bola, ale ľudia ju odmietli práve preto, že sa im to neoplatilo, pretože sociálne dávky boli vyššie, ako tie príjmy, ktoré majú z práce, nehovoriac o ďalších výhodách, ako je napríklad priestupková imunita, ktorú všetci poberatelia sociálnych dávok reálne majú. Ale poďme teda a ešte možno jedna vec o samotnej práci.

  Keď som bol minister, pracovalo v rámci aktivačných prác takmer sto tisíc ľudí. Dneska je to podstatne menej. Prečo? Pretože ten systém sa zdeformoval, pretože sa nevyužíva a pretože tou cestou, ktorú sme my ukázali, sa ďalej nepokračuje. Treba sa na ňu vrátiť.

  Takže dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh.

  K článku I. prvý bod znie: V § 3a sa za ods. 2 vkladajú nové ods. 3 a 4, ktoré znejú:

  "3. Nárok na príplatok k príspevku nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. a) alebo b), ak táto oprávnená osoba alebo druhý rodič dieťaťa

  a) v období posledných štyroch rokov predchádzajúcich k dňu uplatnenia nároku na príplatok k príspevku

  1. nebol nemocensky poistený minimálne 270 dní. Do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu, alebo obdobie vykonávania zárobkovej činnosti, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, z ktorých nebola povinne nemocensky poistená, alebo

  2. sa nestala absolventom strednej školy alebo vysokej školy.

  b) sústavne sa nepripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole, alebo

  c) nevykonáva zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, nevykonáva obdobnú činnosť mimo územia Slovenskej republiky, alebo nečerpá rodičovskú dovolenku na výkon prác vykonávaných na základe dohôd o práci a vykonávaných mimo pracovného pomeru sa neprihliada.

  4. Ak sa obdobia uvedené v ods. 3 písm. a) v prvom bode navzájom kryjú, započítavajú sa len raz. Ustanovenie ods. 2 sa nepoužije, ak oprávnená osoba a druhý rodič dieťaťa sú invalidné s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ak jedna z osôb uvedených v druhej vete je invalidná s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, obdobia podľa ods. 2 písm. b) prvého bodu získané oboma osobami uvedené v druhej vete sa sčítavajú, prvá veta na každú z týchto osôb platí rovnako. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako ods. 5 až 7.

  Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú: § 49a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 599/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Doterajšie odkazy 5a až 5h a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa označujú ako odkazy 5d až 5k a poznámky pod čiarou ako 5d až 5k."

  V tejto súvislosti navrhujem vyňať zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie prvý bod, v prvom bode s odporúčaním neschváliť. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Faktické poznámky na vaše vystúpenie, pán kolega, neevidujem, preto uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Vy ste boli posledný, definitívne posledný prihlásený do rozpravy a tak sa pýtam, že, vyhlasujem rozpravu za skončenú, či chcete ešte využiť právo záverečného slova. Nie. Pani spravodajkyňa? Taktiež nie.

  Čiže prerušujem rokovanie o tomto bode programu a nasleduje druhé čítanie

  návrhu poslanca Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Tento návrh zákona je uverejnený ako tlač 352 a spoločná správa výborov má tlač 352a. Dávam slovo poslancovi Jurčíkovi, aby návrh zákona odôvodnil. Spravodajcom je pán poslanec Přidal, ktorého prosím, aby sa pripravil. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, po pomerne slušne dlhej dobe, skoro ôsmich mesiacoch, sa dostávame k druhému čítaniu zákona, ktorého cieľom je predovšetkým zrovnoprávniť stav s užívateľom motorových vozidiel, myslím to v tom pohľade, že aby všetci, ktorí využívajú rovnaké motorové vozidlo, mali aj rovnaké podmienky technického charakteru, ktoré svojím spôsobom determinujú používanie vozidla. Ide tu hlavne o to, aby všetci tí, ktorí nemali pred koncom roka 2009, pretože prišlo k zmene, zákonnej úprave v roku 2010, k 1. 1. 2010, aby mali rovnaké možnosti ako tí, ktorí si zaobstarali rovnaké vozidlo po 1. 1. 2010. Ide o to, len o to, aby si tí, ktorí v súlade so zákonom, alebo buď na základe zákona, ktorý platil dovtedy, si boli povinní v prípade klasifikácie vozidla ako N1 povinní namontovať tzv. ochrannú oddeľovaciu mrežu, prípadne znehodnotiť jedno sedadlo tak, aby bolo vozidlo určené maximálne pre 4 osoby, aby tí všetci si to mohli dať do pôvodného stavu, pretože zákonná úprava po 1. 1. 2010 zvýhodňuje vodičov, ktorí majú analogické vozidlo a ktorí na účely odpočtu dane z pridanej hodnoty si nemuseli urobiť túto úpravu.

  Samozrejme, že tento stav nie je taký by som povedal komplikovaný, ale pre používanie, bežné používanie vozidla, ale som presvedčený o tom, že v nejednom prípade tí majitelia motorových vozidiel sa cítia ukrivdení alebo ukrátení vzhľadom na to, že sú v jeho používaní obmedzovaní a to obmedzenie je spôsobené len iným, inou dobou nákupu vozidla alebo zaobstarania. Umožní to hlavne takisto predpokladám veľké množstvo občanov, ktorí si chcú kúpiť vozidlo, ktoré je už jazdené a, samozrejme, na trhu ich je niekoľko desiatok tisíc, ktoré ale stoja, a častokrát aj možno sociálne slabším rodinám neumožňujú si kúpiť vozidlo trebárs robustnejšie, väčšie, len pre to, lebo teda alebo nie je o to vozidlo záujem preto, lebo má túto vstavanú mrežu.

  To je všetko, čo k tomu mám povedať, je to, by som povedal, zákon, ktorý je výhodný pre veľmi široké masy obyvateľstva, a myslím si, že v tomto prípade by nebolo vhodné, keby sme sa pozreli na to, kto ten zákon predkladá, ale pozerali sa na to, pre koho je určený. Nie vždy je to v tejto snemovni obvyklé, ale v tomto prípade by som zdvorilo požiadal o výnimku. Ďakujem.

 • To bolo úvodné slovo pána poslanca Ľudovíta Jurčíka, ktorý odôvodnil návrh zákona, a teraz poprosím pána spravodajcu, ktorého z výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu určili ako poslanca, ktorý má plniť spravodajskú povinnosť, aby nás informoval o výsledku rokovania výborov, aby zdôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu k predmetnému návrhu zákona podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.

  Chcem konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 24. mája 2011 č. 447 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky,tí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 15. júna 2011, je to uznesenie č. 224, potom Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením zo 16. júna 2011 č. 162 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením z 21. júna 2011 č. 81.

  V časti IV spoločnej správy sú uvedené 4 doplňujúce a pozmeňujúce návrhy a gestorský výbor odporúča hlasovať o týchto návrhoch spoločne, o bodoch teda 1 až 4 s odporúčaním schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

  Prosím, pán podpredseda Národnej rady, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku a tak sa pýtam, kto sa do rozpravy hlási ústne? Pán poslanec Milan Laurenčík ako jediný. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Slovo má pán poslanec Milan Laurenčík.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil dva pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu. Jeden je legislatívno-technický, kde budem chcieť zmeniť účinnosť, pretože od účinnosti, ktorá bola navrhovaná v zákone, už uplynul nejaký čas, lebo ten návrh sa stále posúval, takže už nie je aktuálna a druhým pozmeňovacím návrhom by som chcel zjednodušiť prestavbu vodidiel na pohon LPG. Tento pozmeňovací návrh je z dielne ministerstva dopravy, ktorý som si osvojil a ktorý chcem predniesť. Takže začal by som tým prvým.

  Pozmeňovací návrh poslanca Milana Laurenčíka k návrhu zákona, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Článok 2 znie: "Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012."

  Odôvodnenie:

  V dôsledku presunutia rokovania o návrhu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách z júlovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky je nutné posunúť navrhovanú účinnosť zákona.

  Druhý môj pozmeňovací návrh. Pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Milana Laurenčíka, Zuzany Aštaryovej k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 352).

  V čl. I sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 - 3, ktoré znejú:

  1. V § 18 ods. 4 písm. d) znie:

  "d) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe podľa § 17 ods. 1 písm. a) až g), i) a j), ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou."

  Odôvodnenie:

  V rámci hromadnej prestavby jednotlivého vozidla sa pri montáži plynového zariadenia, podobne ako pri prestavbe jednotlivého vozidla, nebude vyžadovať súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu.

  2. V § 18 ods. 17 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "protokol o technickej kontrole vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h)".

  Odôvodnenie:

  V rámci hromadnej prestavby sa nebude vyžadovať protokol o technickej kontrole vozidla, pretože ako podklad pri montáži plynového zariadenia stačí predloženie protokolu o montáži plynového zariadenia (§ 18 ods. 17 písm. f)) vydaný pracoviskom montáže plynového zariadenia.

  3. V § 18 ods. 17 písm. d) sa na konci sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

  "protokol o emisnej kontrole motorového vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h)".

  Pôvodný bod 1 sa označuje ako bod 4.

  Odôvodnenie:

  V rámci hromadnej prestavby sa nebude vyžadovať protokol o emisnej kontrole vozidla, pretože ako podklad pri montáži plynového zariadenia stačí predloženie protokolu o montáži plynového zariadenia (§ 18 ods. 17 písm. f)) vydaný pracoviskom montáže plynového zariadenia.

  V čl. I sa za bod 4 vkladá bod 5, ktorý znie:

  "5. V § 23 ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí pre vozidlá kategórie L 1E vyrobené pred 1. januárom 2000."

  Pôvodný bod 2 sa označuje ako bod 6.

  Odôvodnenie:

  Pri malých motocykloch, ktoré nepodliehajú evidencii a od 1. januára 2013 podľa § 112b ods. 2 podliehajú evidencii, je potrebné požiadať o výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii, časť II. Pre vozidlo kategórie L 1E sa navrhuje vypustiť povinnosť absolvovať kontrolu originality vozidla z dôvodu, že ide najmä o staršie malé motocykle (Babety a podobne) malej hodnoty a povinným vykonaním kontroly originality pre prevádzkovateľov týchto vozidiel by sa proces povinného zaevidovania vozidiel predražil.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolil by som si vás požiadať o podporu týchto mojich pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ešte k hlasovaniu. O každom tom pozmeňovacom návrhu by som žiadal hlasovať osobitne. Ďakujem.

 • Rozumiem tomu tak, pán poslanec, že boli prednesené dva pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne.

  Pán poslanec bol jediný prihlásený do rozpravy. Faktické poznámky na jeho vystúpenie neexistujú, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chcem sa spýtať pána navrhovateľa, či sa chce vyjadriť k rozprave? Nie. Pán spravodajca? Takisto nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a teraz budeme pokračovať druhým čítaním

  o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je pod tlačou 362 a spoločnú správu máte ako tlač 362a.

  Dávam teraz slovo pani poslankyni Magdaléne Vášáryovej, aby za skupinu poslancov tento poslanecký návrh zákona odôvodnila. Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Predstupujem už druhýkrát v druhom čítaní pred vás, vážené dámy, vážení páni, s návrhom zákona, ktorý umožní prevod nepoužiteľného majetku ministerstiev do majetku obcí alebo vyšších územných celkov. V dôvodovej správe máte, tohto zákona máte jasné zdôvodnenie prečo toto predkladáme, ja len chcem pripomenúť, že mne osobne, predkladám to preto, pretože nám ide o záchranu obranného systému, ktorý bol vybudovaný od vzniku Československej republiky, je to unikátny systém betónových bunkrov, každý z nich je postavený podľa iného plánu, no to je naozaj unikát, potom už boli tieto bunkre stavané podľa jedného, jednej mustry, jedného architektonického plánu. Tieto bunkre z veľkej časti sa ešte zachovali a pretože sú postavené okolo bývalej kontrolnej hraničiarskej cesty na železnej opone, budú môcť byť využité na cyklistickej ceste, ktorá touto cestou pôjde tu okolo Bratislavy a okolo rieky Moravy. Takže len vám pripomínam tento problém, je to už dávno, čo sme to predkladali, ale chcela som vám to pripomenúť.

  Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov. Slovo teraz dávam spoločnej spravodajkyni z výboru pre financie rozpočet, pani poslankyni Zuzane Aštaryovej, ktorú určil tento výbor ako spravodajkyňu, a žiadam ju, aby nás informovala o výsledku rokovania výborov, a tiež, aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Pani spravodajkyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada uznesením č. 472 z 31. mája 2011 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov (tlač 362) týmto výborom: Výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

  Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu skupiny poslancov stanoviská poslancov Národnej rady.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská:

  Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť - výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 201 zo dňa 14. júna, ústavnoprávny výbor uznesením č. 234 zo dňa 15. júna, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 93 zo dňa 15. júna; odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 79 zo dňa 21. júna.

  Z uznesenia výboru pod bodom III. tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV.

  Gestorský výbor odporúča o návrhoch Výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:

  O bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4, 5 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neodporučil schváliť, nakoľko predložené uvedené návrhy nespĺňajú potrebné náležitosti v zmysle legislatívnych pravidiel.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady schváliť.

  Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu a súčasne ju poveril predniesť spoločnú správu výborov a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynú z rozpravy. Ďakujem veľmi pekne, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy? Pani poslankyňa Vášáryová ako jediná. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci a dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pána poslanca Martina Fedora a mňa Národnej rade k tomuto návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov tlač 362.

  K čl. I

  K bodu 1. Pred prvý novelizačný bod sa vkladajú dva novelizačné body, ktoré znejú:

  1. V § 1 ods. 1 sa za slová "(ďalej len "ministerstvo")" vkladá čiarka a slová "ak tento zákon v § 3 ods. 2, 8 a 9 a § 4 ods. 3 neustanovuje inak".

  2. V § 3 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pričom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je povinné pri majetku štátu uvedenom v ods. 8 uplatniť najskôr postup podľa ods. 8 a 9".

  Doterajšie novelizačné body sa prečíslujú.

  Odôvodnenie:

  V § 3 ods. 8 a 9 sa navrhuje, aby samostatne len Ministerstvo obrany Slovenskej republiky bolo povinné ponúknuť, a to bez protihodnoty, majetok štátu príslušnej obci a nadväzne vyššiemu územnému celku na území, ktorých sa nachádza majetok štátu, o ktorý neprejaví záujem žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia a ktorého všeobecná hodnota je najviac 3 300 eur.

  V tejto súvislosti je potrebné uviesť aj to, že v § 1 ods. 1 platného zákona je zavedená spoločná legislatívna skratka "ministerstvo" pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V nadväznosti na uvedené je potrebné upraviť, a tým aj zosúladiť platné a navrhované znenie zákona.

  Po druhé. K bodu 2. Bod 2 znie:

  Bod 2. V § 3 ods. 10 sa slová "odseku 6" nahrádzajú slovami "odsekov 6 a 8".

  Odôvodnenie: Ide len o legislatívno-technickú úpravu.

  Bod 3 môjho pozmeňujúceho návrhu. K bodom 3 a 4. Znenie týchto dvoch novelizačných bodov je potrebné zlúčiť do jedného novelizačného bodu, ktorý znie:

  V § 3 ods. 12 a 13 uvádzacej vete, sa slová "odseku 8" nahrádzajú slovami "odseku 10".

  Doterajšie novelizačné body sa prečíslujú. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu.

  Bod 4. K bodu 6.

  Bod 6 sa vypúšťa.

  Doterajšie novelizačné body sa prečíslujú.

  Odôvodnenie: Z dôvodu jednoznačnosti textu a zabránenia možných problémov v aplikačnej praxi, je potrebné navrhované znenie § 4 ods. 3 vypustiť, nakoľko z neho jednoznačne nevyplýva spôsob a ani časové hľadisko, ako bude ďalej správca s týmto prebytočným majetku štátu nakladať.

  Bod 5. K bodu 7. Prechodné ustanovenie v bode 7 znie:

  "§ 4b. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2012. Na postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vo všeobecnej hodnote najviac 3300,- eur, ktorým sú stavby a pozemky tvoriace so stavbami jeden funkčný celok a ostatné stavby, ktorý slúžil ozbrojeným silám Slovenskej republiky a bol ponúknutý v osobitnom ponukovom konaní pred 1. marcom 2012, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona účinné do 1. marca 2012. Odôvodnenie: Prechodné ustanovenie § 4b bolo potrebné sprecizovať a výstižnejšie upraviť.

  K čl. II. Článok II znie: Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012. Odôvodnenie je jednoduché, aktualizuje sa dátum k účinnosti zákona.

  Toto je teda doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý sme predložili. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem. Faktické poznámky nie sú, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a zároveň predpokladám, že nechcete zaujať stanovisko k vlastným návrhom. Pani spravodajkyňa? Nie. Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz budeme pokračovať druhým čítaním o návrhu poslancov Petra Kalista, Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (tlač 347).

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Krnáčovi, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej Rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista, Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 347.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v druhom čítaní predkladám novelu zákona o poľovníctve, ktorá reaguje na veľmi silný dopyt zo strany verejnosti, zo strany majiteľov domácich zvierat, aby novela zákona o poľovníctve doznala zmien, ktoré, bohužiaľ, v roku 2000 boli prijaté v takej forme, ktoré sú na dnešné pomery na to, aby vlastne bol vyvážený vzťah medzi majiteľmi zvierat a poľovníkmi a v správaní sa vlastne v poľovníckom revíre, v poľovnom revíre, aby boli tieto vzťahy vyvážené.

  Pôvodný zákon o poľovníctve z roku 1962 definoval, že člen poľovnej stráže môže usmrcovať v poľovnom revíri psy, ktoré mimo svojho vplyvu, mimo vplyvu svojho vedúceho vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu, môžu byť zastrelené.

  V roku 2009 bol prijatý úplne nový zákon o poľovníctve, ktorý zabezpečil, že z neho vypadlo to slovné spojenie, ktoré zabezpečovalo definíciu, že to zviera je mimo vplyvu svojho majiteľa alebo vedúceho, a vďaka tomu sa stalo, že od roku 2009 od novelizácie, teda resp. od nového zákona o poľovníctve, vlastne bolo možné zastreliť v poľovnom revíri psa, ktorý bol do 200 m od akejkoľvek trvalo obývanej budovy, dokonca aj v blízkosti svojho majiteľa, napriek tomu, že sa jednalo o psa, ktorý bol evidentne dobre živený, ktorý mal obojok, ktorý bol označený a ktorý evidentne nebol mimo kontroly svojho majiteľa. Týchto prípadov sa začalo množiť tak veľa, že vznikol spoločenský dopyt na vyriešenie tohto problému. Vznikla petícia, ktorú podpísalo niekoľko desiatok tisíc ľudí, majiteľov zvierat domácich na to, aby novela poľovníckeho zákona bola upravená a aby vzťahy medzi majiteľmi zvierat a poľovníkmi boli dané do vyváženej polohy. Vďaka tomu, sme sa s pánmi poslancami Kalistom a Sujom, ktorý, bohužiaľ, medzitým prišiel o mandát, ako náhradník, to znamená, že pán Suja už nefiguruje v zozname predkladateľov tohto zákona, takže vlastne momentálne ten zákon figuruje pod dvomi menami, pod mojím a kolegom Kalistom, sme sa rozhodli, že túto nápravu zjednáme. V roku 2011 28. 4. bol predložený tento zákon, ešte predtým bol síce v pôvodnej verzii 3. 3. predložený, ale vzhľadom na dohodu koaličnú o sťahovaní poslaneckých návrhov, musel byť opätovne o mesiac predložený znova, takže teraz hovoríme o tom, ktorý bol predložený 28. 4. 2011, s navrhovanou účinnosťou od 1. 8. 2011. Bohužiaľ bol síce prerokovaný v prvom čítaní, ale druhé čítanie sa odkladalo takmer rok. Máme už rok 2012, začiatok roka 2012, tento zákon je chvalabohu konečne v druhom čítaní, máme príležitosť ho uviesť do praxe. Pevne verím, že do praxe bude uvedený. O čo v tejto novele ide?

  V tejto novele zákona o poľovníctve ide o to, aby definícia voľne pohybujúceho psa, voľne pohybujúceho sa psa, bola jednoznačne určená. To znamená pes, ktorý je v dohľadnej blízkosti od svojho majiteľa, to znamená v konkrétnom znení, v tomto prípade do 50 m, nemôže byť považovaný za voľne pohybujúceho sa psa bez kontroly a vďaka tomu nemôže byť a nesmie byť zastrelený.

  Ďalšia vec je, že pokiaľ ten pes je jednoznačne označený, to znamená, že nejedná sa o túlavého psa, má náhubok alebo postroj výraznej farby odlišnej od farby srsti, tak takisto sa nemôže jednať o psa, ktorý môže byť len tak zastrelený, a preto je aj definícia ďalšia v novele zákona tohto uvedená, aby v prípade, že sa takéto niečo stane, tak aby vlastne v rámci tých vyvážených vzťahov, bolo možné, aby mohol majiteľ žiadať odškodné, v prípade takéhoto zastrelenia, takého psa. To je to, čo napr. v súčasnej verzii, v súčasnej podobe zákona absentuje. Takisto v rámci vyváženia týchto pravidiel a vzťahov, je zavedené aj nové pravidlo. To znamená, ak voľne pohybujúci sa pes predsa len spôsobí škodu v rámci poľovného revíru, tak, naopak, poľovné združenie alebo reprezentanti poľovného združenia majú zas právo vymáhať odškodné, vymáhať náhradu škody na zveri, ktorú takýmto spôsobom pes, dajme tomu, roztrhal. Zároveň sa definuje aj vzdialenosť, teda resp. predmet vzdialenosti, na ktorú sa vzťahuje tento zákon, pretože doteraz to bolo 200 m od trvalo obývanej budovy, čo napr. v prípade chát alebo fariem, neplatilo. To znamená, že podľa súčasnej verzie zákona, kedykoľvek môžme zastreliť psa alebo mačku, rovno pred dverami napr. chaty víkendovej alebo farmy, v prípade, že pozemok, na ktorom sa toto zviera pohybovalo, bol zaradený do poľovného revíru, a v tomto prípade musím poznamenať, že poľovných revírov, teda resp. poľovné revíry pokrývajú viac než 90 % územia Slovenska, čo v praxi znamená, že na drvivej väčšine územia Slovenska je možné v súčasnej verzii zákona zastreliť psa napriek tomu, že sedí vedľa majiteľa, len preto a dokonca môže byť aj na pozemku toho dotyčného majiteľa, je to, bohužiaľ, tak, nesmejte sa. Sú také konkrétne prípady, vôbec to nie je smiešne, pretože sa jedná o významný zásah aj do práv vlastníckych, toho majiteľa, pretože jeho vec mu bola poškodená, a dokonca bez náhrady škody, podľa súčasnej verzie zákona.

  V navrhovanej novele zákona sa rieši aj odstrel mačiek, ktorý bol v rovnakom režime ako odstrel psov, vzhľadom na to, že mačky ani zďaleka nemajú možnosť vplývať v poľovnom revíri tak významným spôsobom ako psy, to znamená, že páchať také škody a takého rozsahu, napr. obzvlášť na vysokej, tak mačky navrhujeme zakázať strieľať úplne. Poviem aj z jedného dôvodu, prečo. Nielen preto, že by tá mačka, dajme tomu, ako to bolo spomenuté, páchala napríklad škody na vtákoch alebo napríklad, ja neviem, ako bolo spomenuté, na krížení sa s mačkou divou, ale aj v tom prípade, že mačky majú veľmi silnú, mačky majú veľmi silnú sebakontrolnú, sebakontrolný mechanizmus pri reprodukcii a to v takom zmysle, že v prípade, že na danom území funguje určité množstvo mačiek, a vy ich stade postupne odstraňujete tie mačky, tak ich silnou reprodukciou sa tie mačky zas dostávajú naspäť do obehu. Čiže vlastne odstrel mačiek, nech by bol v akomkoľvek množstve, tak nezabezpečí pokles množstva tých mačiek v danom teréne. To znamená, že vlastne my odstrelom mačiek nedokážeme zabezpečiť elimináciu mačiek z daného prostredia. Jediné, čo by tu pomohlo, by bola systematická kastrácia mačiek, pretože mačka je teritoriálne zviera, a v rámci daného teritória si udržiava rozptyl špecifický, aby na danom území iná mačka nepôsobila. Ak vykastrujeme mačku, tak to teritórium si udrží a zároveň znížime jej reprodukčnú schopnosť. Ak odstránime mačku, tak iná mačka, ktorá sa narodí, tak má šancu prežiť na tom novo získanom území a generujeme vlastne nové a nové generácie, ktoré vlastne sa nijakým spôsobom týmto odstrelom neredukujú.

  Čiže toto je navrhovaný zákon a poprosím vás o podporu, aby konečne tento nepriaznivý stav, ktorý je dokumentovaný na množstve smutných prípadov bol odstránený. Ďakujem.

 • Ďakujem, teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslancovi Ľubošovi Martinákovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

  Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán predkladateľ, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 460 z 24. mája 2011 pridelila poslanecký návrh zákona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 227 z 15. júna 2011 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento poslanecký návrh zákona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov neschváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní poslaneckého návrhu zákona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie číslo 106 z 28. júna 2011.

  V citovanom uznesení výbor ma poveril ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu a ako spravodajca sa do rozpravy hlásim prvý.

 • Ďakujem, otváram rozpravu k tomu programu. Samozrejme, evidujem vás ako prvého vystupujúceho. Po vás za Klub SaS pán Martin Poliačik, pán poslanec Poliačik a ešte tu mám prihlášku, písomnú prihlášku pána poslanca Fecka.

  Takže pán spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, do poslednej chvíle som dúfal a veril, že páni navrhovatelia vezmú tento zákona späť. V súčasnosti žijeme v tak hektickom období a našich občanov trápia celkom iné probléme existenčného charakteru v období hospodárskej a finančnej krízy, než na to, aby sme sa tu venovali na 90 % pri návrhu tohto zákona mačkám a psom, pri všetkej úcte ku všetkým žijúcim tvorom, teda aj k nim.

 • Ale keď už takto páni poslanci sa rozhodli, takže som sa skutočne prihlásil kvôli tomu do rozpravy.

  Najprv pôjdeme k problematike mačiek. Mačka divá v našich revíroch sa vyskytuje podľa posledného sčítania v počte 2 700 kusov. Jedná sa o vzácny genofond pôvodnej mačky divej, ktorý už v Európe nie je rozšírený v takom veľkom množstve. Okrem toho mačka divá sa v našich revíroch skutočne nachádza už len sporadicky. Najväčším problémom je to, že mačka divá sa bežne v prírode pári s mačkou domácou, to znamená s mačkou, ktorá ujde do poľovného revíru. Netreba vám zdôrazňovať k akej deformácie genofondu nášho pôvodného druhu mačky divej v tomto prípade dochádza.

  Pán exposlanec, pán Suja, ktorý už nie je momentálne poslancom, ale sú tu členovia výboru, nám vo výbore tvrdil, že má hoc len ústny súhlas ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. To sa veľmi čudujem a ak je to pravda, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v tomto prípade na čele s ministrom pánom Zsoltom Simonom má riadne maslo na hlave. Budeme sa venovať teraz existujúcemu zákonu o poľovníctve. Vážení prítomní, nikto z nás nepochybuje o tom, že najdôležitejšou časťou výkonu práva poľovníctva je chov zveri, zveľaďovanie jej stavu a súvisiace činnosti s týmto chovom zveri. Rieši to § 20 a hneď ochranou genofondu zveri. Budem citovať: "odsek 1. ministerstvo dbá, aby v prírode zostali zachované všetky pôvodné druhy zveri", čiže ministerstvo dbá. Ako v tomto prípade dbalo ministerstvo, hoc by aj nemal písomný súhlas, nijak sa nevyjadrovalo k tomuto poslaneckému návrhu zákonov dnes už bývalej koalície.

  Odsek 2 § 20 ohľadom ochrany genofondu zveri rieši problém zachovania genofondu. A síce, budem citovať: "v záujme ochrany genofondu zveri sa zakazuje v písmene b) krížiť medzidruhovo a medzidruh poddruhovo zver a krížiť zver s inými živočíchmi". Pýtam sa, ako ministerstvo dodržuje ustanovenie tohto paragrafu ohľadom ochrany genofondu zveri, aj napriek tomu, že tu nie sú zástupcovia z ministerstva.

  Čo sa týka ďalšieho problému mačky domáce v našich revízoroch, ide o tom, že počty kusov mačky divej u nás podľa posledného jarného sčítania je okolo 2 700 kusov. Počet ulovených mačiek túlavých bol 9 216 kusov podľa informácie a podľa štatistiky, ktorý dávajú poľovní hospodári Slovenskej poľovníckej komore. Čiže 9 200 kusov túlavých mačiek bolo ulovených. Z toho čísla vidíme, že je ohranná veľká pravdepodobnosť medzidruhového kríženia mačky divej s mačkou domácou.

  Tu by som chcel apelovať aj na ochrancov mačiek a psov. Vieme všetci dobre, že pokiaľ pri vlastnom dome sa staráme o mačku, dávame jej pravidelne jesť, staráme sa o ňu, táto mačka odbehne k susedovi, odbehne za plot, ale nepôjde svojvoľne loviť a vyhľadávať potravu hlboko do lesa.

  Viem aj to, vážení ochrancovia zvierat, že robíte skutočne ušľachtilú osvetovú činnosť aj v tejto oblasti. Ale vidíme sami, že zrejme to nestačí.

  Ďalším veľkým zádrhelom v oblasti týchto mačiek je veľmi závažné ochorenie u dievčat - toxoplazmóza. A preto sa čudujem, že jedným z navrhovateľov je aj doktor medicíny, pán poslanec Peter Kalist. Totiž prvá generácia krížencov má ešte veľa génov z mačky domácej. Títo kríženci nie sú z ďaleka tak plachí ako mačka divá.

  Bolo veľa prípadov, keď kríženci, prvý kríženec mačky divej a mačky domácej aj s mačiatkami sa dostal až k ľudských obydliam, deti sa s nimi aj pohrávali, môže niektoré poškrabať a boli prípady, že aj poškriabal. Dievčatko buď sa bojí, ako každé dieťa sa priznať, alebo keď sa prizná môže to byť už neskoro. A ako všetci dobre vieme, toxoplazmóza spôsobuje nedonosenie plodu. Áno, je to tak závažné ochorenie.

  Jedným z najväčších znalcov našej prírody, teraz už, bohužiaľ, nebohý, je profesor Pavel Hell. Pavel Hell je autorom, vedúci kolektívu knihy, ktorá sa dostala na náš knižný pult nedávno, Rys a divá mačka v slovenských Karpatoch a vo svete. Zaoberá sa pán profesor okrem iného aj tým možným krížením mačky divej mačkou domácou, prenosom chorôb a tak ďalej. Jeho posledný výrok, keď zhrnieme o týchto mačkách je, budem citovať: "Preto je povinnosťou poľovníkov túlavé mačky v revíroch likvidovať". To neznamená či smie, alebo nesmie, samozrejme, zákon musí byť dodržaný, je povinnosťou likvidovať. Toto tvrdí profesor Pavel Hell, uznávaná osobnosť. Nie každému je profesor Pavel Hell známy. Pavel Hell celý svoj život zasvätil poľovníctvu, pracoval na Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene a 46 rokov pracoval vo vedúcej funkcii v poľovníckom výskume. Je a bol autorom mnohých knižných, veľmi hodnotných publikácií a bol členom medzinárodnej poľovníckej organizácie. Bol dokonca členom Redakčnej rady, dá sa povedať najprestížnejšieho zahraničného časopisu European Journal of Wildlife Research, veľmi známy pre poľovníkov medzinárodný časopis. Bola to skutočná osobnosť.

  Prejdime teraz k psom, ktorých takisto dávate tu návrhy. Naposledy všetci máte rozdané pozmeňujúce návrhy jestvujúceho pozmeňujúceho zákona od Martina Fecka a od Igora Sidora. Keď môžem v krátkosti zhrnúť tento pozmeňujúci návrh, ale ešte dokončíme myšlienky o psoch. Vy tu, pán navrhovateľ, navrhujete, ak je pes označený viditeľne, napr. obojkom celkom inej farby ako je srsť, aby poľovník videl, že sa jedná o registrovaného psa, aby ho nechal tak. Ja s tým skutočne ako poľovník takmer pri všetkej skromnosti takmer s 30-ročnou poľovníckou praxou tvrdím, že je to veľmi zlý návrh aj ohľadom psov. A síce prečo.

  Pes, ktorý nie je vychovávaný na poľovné účely durí často zver vo vysokom stupni gravidity, či sa to jedná o vysokú zver alebo o srnčiu zver. Je teda humánne, aby títo psy voľne pustení, o ktorých sa majiteľ buď nestará alebo z nedbanlivosti pustí do revíru, do lesa, je humánne, ak túto zver prenasleduje vo vysokom stupni gravidity? To je jedna otázka pre navrhovateľov.

  Mám ďalšiu otázku. Je to humánne, ak túto zver durí s týždenným jelenčaťom alebo srnčaťom? Je to humánne? A práve preto spoločné poľovačky, ktoré sú uskutočňované durením na diviačiu zver, na čiernu zver, na vlka, na líšky sú práve preto a z týchto dôvodov uskutočňované v neskorých jesenných mesiacoch alebo v zimných mesiacoch. Práve skončili koncom januára, resp. v polovici januára spoločné poľovačky. Práve preto, že žiadna zo zvierat divo žijúcich nie je v tomto čase v žiadnom stupni gravidity. Totiž aj u vysokej zveri, ktorá je oplodnená počas ruje, je plod v latentnom stave. Áno, tak múdro si to zariadila príroda. A práve preto tieto spoločné poľovačky nie sú organizované v čase, keď je zver v nízkom alebo vyššom stupni gravidity alebo jún - Mesiac poľovníctva - vtedy vrhajú, či vysoká zver alebo srnčia zver mladé. Práve aj do tejto oblasti nie sú plánované spoločné poľovačky, iba individuálne poľovačky, a to posiedkou alebo postriežkou.

  Ale pristúpme teraz k pozmeňujúcemu návrhu Martina Fecka a Igora Sidora. Čo sa týka mačiek Martin Fecko a Igor Sidor tu v krátkosti pre vysvetlenie navrhujú, aby sa nepoľovalo na mačky, ktoré sú viditeľne označené, aj keď sa nachádzajú 500 m, kilometer posledného obydlia, takže aby na tieto sa nepoľovalo. To jednoducho s tým tiež nemôžem súhlasiť. Po prvé by som sa spýtal pána Fecka, ako viditeľne označiť tie mačky, ak chceme čosi také dať do zákona? A po druhé, či budú viditeľne alebo neviditeľne označené, spôsobujú takisto alebo sú príčinou toho, že sa bude meniť a narušovať pôvodný genofond mačky divej u nás. Najväčším problémom rozpoznania genofondu je to, že my prvé ani ďalšie krížence fenotypovo, to znamená vzhľadom, nerozlíšime od mačky divej. To znamená, ja ako poľovník, ak by aj bol kríženec mačky divej s mačkou domácou, čo nie som si istý a to platí pre každého poľovníka, na to nemôžem strieľať, teda nemôžem ich loviť. Čiže vidíme, že k degenerácii genofondu tu jednoznačne nieže môže dôjsť, ale skutočne aj dochádza.

  V ďalšom v týchto pozmeňujúcich návrhoch od pána Martina Fecka a Igora Sidora sa pojednáva o poľovníckej, o Slovenskej poľovníckej komore. Vidím tu mnoho nezrovnalostí, pretože sa tu uvádza, v čl. 6 odôvodňujú, nikto nemôže nútiť k združovaniu niekoho v stavovských organizáciách.

  Vážení páni navrhovatelia, bohužiaľ, musím konštatovať, že nie ste v obraze. Slovenská poľovnícka komora nie je žiadna stavovská organizácia. Okrem iného zákon o poľovníctve 274/2009 Z. z. o poľovníctve prešiel dvomi etapami medzirezortného pripomienkového konania. Dvakrát bol prerokovaný v legislatívnej rade vlády po vrátení prezidentom na opätovné prerokovanie a zákon bol schválený ústavnou väčšinou 93 poslancov. Opakujem, ústavnou väčšinou 93 poslancov. Je to vaše právo dávať zmeny prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu cez 15 poslancov, to uznávam, ale nepovažujem to skutočne za vhodné, a to hlavne až v druhom čítaní, aby sme robili takéto zásadné zmeny.

  Ale teraz trošku na oboznámenie aj ostatných o tom, čo je, a prečo je Slovenská poľovnícka komora. Slovenská poľovnícka komora nie je cieľom, ale prostriedkom na jednotnú organizáciu a riadenie poľovníctva na Slovensku. Je teda správcom a garantom kompetencií, ktorej jej boli dané a ktoré jej boli zverené štátom. Hovoríte tu, spomínate aj členské príspevky. Aj ja mám veľa dotazov o tom. Chcem upozorniť na neznalosť zákona aj tých, ktorí sa domnievajú, že dvakrát platia členské príspevky. Nie je tomu tak. Držitelia poľovných lístkov sú členmi komory prostredníctvom svojej poľovníckej organizácie, to znamená Slovenského poľovníckeho zväzu. Členské ako fyzické osoby platia svojej poľovníckej organizácii, Slovenskému poľovníckemu zväzu a nie je pravdou, že platia naviac ešte aj členské príspevky Slovenskej poľovníckej komore. Nie je skutočne tomu tak. Slovenská poľovnícka organizácia je samosprávnou organizáciou na úseku poľovníctva. Toľko skutočne k tomu.

  Mnoho bolo dotazov aj na to, že prezidenti, viceprezidenti, členovia predsedníctva, prezídia a tak ďalej Slovenskej poľovníckej komory poberajú vysoké platy. Vôbec tomu nie je tak. Totiž v poľovníckej samospráve prezident, viceprezidenti, členovia prezídia, predseda a členovia dozornej rady, disciplinárnej komisie nie sú zamestnancami v trvalom pracovnom pomere a nemajú uzavreté ani dohody o výkone prác mimo pracovného pomeru a za svoju prácu nie sú odmeňovaní. Počuli ste dobre, nie sú odmeňovaní. Tvrdenia o vysokých príjmoch prezidentov, viceprezidentov a ostatných funkcionárov sú účelové, nepravdivé a zavádzajúce.

  Vážení prítomní, keďže sme tu tento zákon prerokovávali už v prvom čítaní, už vtedy sme sa o tomto zmieňovali, zareagoval som hlavne na tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré tu dali páni poslanci. Na základe toho, čo som predniesol podávam procedurálny návrh v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 73 ods. 3 písm. b), aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. Pán poslanec Kalist.

 • Ďakujem pekne. No keďže pán kolega aj priamo mňa oslovil, tak, bohužiaľ, musím zareagovať, aj keď som pôvodne nechcel. No najprv k tomu genofondu. Tak pokiaľ toľké roky dochádza k medzidruhému kríženiu mačky divej a mačky domácej, tak niečo také ako čistý genofond mačky divej neexistuje. V tomto prípade by sme mohli tvrdiť, že existuje čistý genofond Slovákov alebo čistý genofond nejakého vlka alebo niečoho podobného. Nič také na svete neexistuje. Buď sú tie zvieratá navzájom krížiteľné a v tom prípade akýmikoľvek zásahmi nedokážeme tomu zabrániť, to neskôr poviem aj v rozprave krátko k tomu, alebo nie sú krížiteľné a potom je to úplne jedno, či sa stretnú alebo nestretnú.

  No a teraz skôr k tej toxoplazmóze. Pán kolega, veľmi zle ste si to naštudoval, alebo kto vám to písal, tak vám tam urobil hrubú chybu. Áno, konečným hostiteľom toxoplazmózy sú mačkovité šelmy, a to najmä mačka domáca, ale toxoplazmóza sa môže nachádzať kľudne aj u cicavcov, hlodavce, vtáky a medzi hostiteľmi tých toxoplazmagondií, teda pôvodcov môžu byť kozy, ovce, králiky, prasce, kravy, kurčatá a samozrejme aj iné vtáky, takže mali by sme strieľať aj ich. A u všetkých tých zvierat môžu byť prítomné infekčné štádiá v tkanive, to je najčastejšie, v svaloch, teda v mäse a mozgu. Dokonca tie tkanivové cysty môžu byť životaschopné celý život toho zvieraťa. A pre nákazu od mačky, z trusu mačky, čo je najčastejší spôsob nákazy, človek, ktorý prišiel do styku s toxoplazmózou získava imunitu na celý život. To značí, že to, že dievčatko sa poškriabe a dostane ako malé dieťa infekciu toxoplazmózu a potom neskôr otehotnie, je blud. To nie je možné. Problém môže nastať jedine v raritnom prípade, pokiaľ ochorie žena v istom štádiu tehotenstva. Nikdy inokedy. Takže nezavádzajte, prosím.

 • Ďakujem pekne. Takže, pán kolega, ak si ma vyzval osobne, tak musím, samozrejme, reagovať. Takže dovoľ, že ako viditeľne označiť mačku. Necháme na výber. Nech si každý majiteľ, ktorý si nechce odstreliť svoju mačku, nech si označí. Ja keď som v prvom kole, keď to ešte bolo, tak...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Bugár Béla, podpredseda NR SR

  Pani poslankyňa! Nech sa páči, prepáčte, pán poslanec.

 • ... tak sa rozprávalo, že mačka nie je v stave nosiť nejaký viditeľný nejaký obojok. Žiaľ, opak je pravda, pretože osobne som videl niekoľko desiatok mačiek aj u nás, aj v Bulharsku, ktoré mali normálny obojok, a fungovali. To znamená, predpokladám ako ty, keď si poľovník, že, samozrejme, prevažna väčšina tých ochrancov zvierat a mačiek, samozrejme, to nie sú tie mačky, ktoré sú bežne v tom dedinskom prostredí, ktoré sa túlavajú, takže tí, ktorým na nich až tak veľmi záleží, tí si môžu dať mačku označiť.

  Čo sa týka komory poľovníckej, to ešte sa vyjadrím, ak budem mať pozmeňovací návrh. Ale keď je podľa mňa zásadný nejaký, nejaká zásadná zmena je tam, tak ja hovorím, že nezrušujeme komoru. To by bolo trošku o nejakej dlhšej debate. Chceme to postaviť na dobrovoľnosti. Čo je na tom zlé, ak to postavíme na dobrovoľnej báze? Chceš komoru? Maj. Nechceš? Nemaj. Je to predsa dobrovoľná organizácia združovaná. Poľovníci nie sú nejakí, by som povedal, zamestnanie poľovník. Je to dobrovoľné združenie občanov, a preto by mala byť na dobrovoľnosti aj komora. Nemôže predsa vzniknúť zo zákona. To je volovina. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán kolega, ako ste sám povedal, ste aktívnym poľovníkom, a teda neviem, či vo vašom prípade vaše vystúpenie v rozpore so stretom záujmov. Som absolútne proti strieľaniu mačiek a myslím si, že by sme v Národnej rade Slovenskej republiky sa mali venovať problémom, ktoré fakt ťažia ľudí, a nie legalizovať ciele a terče pre mačkopoľovníkov. Ďakujem.

 • Nech sa páči, môžte, pán poslanec Martinák, reagovať na faktické.

 • Tak ďakujem za slovo. Tak najprv ku pánovi kolegovi poslancovi Kalistovi. Hovoríte o čistom genofonde. Ešte tento genofond u nás máme a síce aj vďaka tomu a hlavne tomu, ako ste počuli, ak ste dobre počúvali, cez 9 200 mačiek bolo ulovených vlani, predvlani a tak ďalej.

  Je 2 700 mačiek divých, 9-tisíc bolo ulovených. Čiže keby sme ich neulovili, je obrovská pravdepodobnosť kríženia. To by bolo k tomu.

  Ďalšie také vaše pripomienky k toxoplazmóze. Tieto, nie som lekár, tieto údaje mám od vašich kolegov infektológov. Možno ste infektológ, možno nie, ja neviem, ani to neskúmam.

  Čo sa týka pána Fecka, nejde tu u vás o rušenie komory. To je samozrejmá vec, ale nemôžte konštatovať, keď táto komora slovenská, poľovnícka je v zmysle zákona samospráva pre výkon práv poľovníctva, nemôžte si ju zamieňať, ako tu citujete aj s pánom Sidorom, že sa jedná o stavovskú organizáciu . To vôbec nie je pravda.

  A čo sa týka pána poslanca Tomča, na začiatku som uviedol, že som bol skutočne hlboko presvedčený, že navrhovatelia zoberú späť túto novelu zákona, pretože Slovensko a našich občanov ťažia v čase krízy celkom iné problémy existenčné, finančné, existenčného charakteru, a teda nie je vhodné, pri všetkej úcte ku všetkému živému, to znamená aj k mačkám a psom, aby sme sa bavili skutočne teraz dve tretiny o mačkách a psoch. S tým s vami súhlasím.

 • Pán navrhovateľ, pán poslanec Krnáč chce vystúpiť v rozprave. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Ja len veľmi krátko zareagujem. Tak, ako ste spomínali, keď každý rok ulovíme 9-tisíc mačiek, a každý rok ďalší budeme zas loviť 9-tisíc mačiek, tak to znamená jediné, že toto opatrenie je absolútne neúčinné. Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi, ale treba sa normálne prihlásiť, viete, ja nevidím na každú stranu.

  Takže, nech sa páči, samozrejme, ako spravodajca, nech sa páči.

 • Skutočne len faktickou chcem zareagovať, práve že je účinné, pretože ten genofond ešte zostal zachovalý. A ja skutočne v tejto oblasti verím viac pánovi profesorovi Pavlovi Hellovi, ktorý je jedným z našich, spýtajte sa hocikoho, najuznávanejších odborníkov, bol teda, v oblasti poľovníctva a ochrany prírody.

  Celý svoj život venoval tomu. Štyridsaťšesť rokov bol členom tých organizácií, ktoré sa venovali, vedeckej rady poľovníctva a tak ďalej, skutočne odborník medzinárodného formátu. Ďakujem.

 • V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Poliačik. Nech sa páči.

 • Ďakujem pán predsedajúci. Ja úplne súhlasím s tým, že je potrebné riešiť aj iné problémy, pán kolega, ale keby bola naozaj úprimná snaha na vašej strane ich riešiť, tak by sme na začiatku nemali napríklad pozmeňovací návrh pána Madeja, ktorý chcel všetky druhé čítania vylúčiť z programu, lebo mnohé z nich naozaj riešia zásadné problémy slovenskej spoločnosti. Takže tu vidím trošku takej schizofrénie, že či chceme, alebo nechceme tie zásadné problémy slovenskej spoločnosti riešiť.

  Súhlasím aj s tým, že pre niekoho môže byť rozprávanie o mačkách a psoch a vôbec o zvieratách, márnením času, ale garantujem vám, pán kolega, že keď strelíte psa a keď niekto strelí vás, tak veľkosť utrpenia je rovnaká. Zviera má schopnosť trpieť rovnako ako človek a tým pádom je len humánne, ak sa budeme v Národnej rade zaoberať aj tým, že by sme bezdôvodnému utrpeniu zvierat mali zabraňovať.

  Čo sa týka mačiek. Mačka a človek žijú spolu minimálne 4 500 rokov, 4 500 rokov sa pri človeku vyskytuje mačka ako jeho spoločník. Viete, kto bol najväčším nepriateľom mačiek v Čechách a na Slovensku a všeobecne v Európe, pán kolega? Poľovníci. V 19. storočí to boli práve poľovníci, ktorí úplne vyhubili mačku divú v Čechách. A to, že ešte nejaké stále máme na Slovensku, je iba vďaka tomu, že ich poľovníci nestihli vystrieľať.

  Ale zároveň, stovky a stovky rokov žijú na slovenských dedinách mačky pri domoch, mačky domáce. Poľovný zákon, o ktorom tu hovoríme, platí od '59 roku. To mi chcete povedať, že za tie stovky a stovky rokov, čo hociktorá mačička od hociktorého domu mohla zabehnúť do lesa, keby bol vážne, tak vážne naštrbený genofond mačky divej, žeby sme tu ešte vôbec nejaké mačky divé mali? Nie, toto dokazuje iba, že vaše tvrdenie je absolútne nesprávne. To hovorí jedine a jasne, že mačka divá si svoj genofond dokáže obrániť sama, a to vďaka tomu, že je teritoriálne zviera a mačku domácu do svojho teritória nevpúšťa.

  A dokazuje aj to, aj to, že ak máme niekomu dávať vinu za to, že tu máme málo kusov mačky divej, tak sa máme v prvom rade pozerať na poľovníkov, ktorí ju vystrieľali po celej Európe.

 • Ak má byť nejaké riešenie na tento stav, tak sú to systematické kastračné programy. Kastrovaná mačka a podviazaný alebo sterilizovaný kocúr sa nebudú krížiť v lese s nikým. Zároveň budú vykrývať to teritórium, ktoré si prirodzene strážia a budú zabraňovať tomu, aby sa ďalšie mačky dostávali do lesa.

  Takže ak chceme naozaj riešiť tu situáciu, o ktorej rozprávate, tak veľmi rád s vami budeme hovoriť v budúcnosti, keď príde na pretras pripravený zákon o ochrane zvierat. A potom sa budeme rozprávať o tom, že ako reálne toto riešiť, lebo to riešenie, o ktorom hovoríte vy, zbytočne spôsobuje utrpenie mačkám alebo ich zabíja a nerieši problém, o ktorom tu rozprávame.

  Čo sa týka psov, pozrite sa, prosím, na tie dva obrázky predo mnou. Ten pes, ten čuvač, bol strelený priamo na pozemku svojho majiteľa. Len vďaka tomu, že v zákone nie je farma alebo salaš definovaný ako stále obývané miesto, sa doterajší zákon na toto miesto nevzťahoval. A len vďaka tomu, že takmer každá voľná plocha na Slovensku mimo intravilánu, je poľovným revírom, bolo možné na tohto psa strieľať. Pes, ktorý je pracovný pes a stráži ovce, bol postrelený kvôli tomu na majetku, na pozemku majiteľa, len vďaka tomu, že zákon ako platil doteraz, bol nedokonalý.

  Pozrite sa na ten druhý obrázok. Dlhé roky trénovaný pes, ktorý slúžil k ochrane zvierat, ktorý slúžil k tomu, že rysy ktoré boli vychované v zajatí, vychovával a pomáhal k tomu, aby bol rys pustený naspäť do prírody, alebo, naopak, tak tento pes bol zastrelený iba kvôli tomu, že pán poľovník si nebol istý v šere, že či to nie je náhodou vlk. Strieľal do šera. Zastrelil psa, ktorý mal obrovskú hodnotu a pomáhal pri ochrane prírody a vyvádzaní malých rysov do prírody. Čo by sa bolo stalo, keby v tom šere bolo dieťa? Hneď vedľa toho psa. Alebo jeho majiteľ. Stále si myslíme, že súčasná úprava je dobrá? My tu nie sme kvôli tomu, aby sme zbytočne dvíhali práva zvierat na úkor práva človeka.

  My tu nie sme kvôli tomu, aby sme zabránili v normálnej práci poľovníkov v lesoch, ale väčšina poľovníkov, s ktorými sme hovorili, páni a dámy, súhlasí s tým znením zákona, ako sme ho predložili do parlamentu, teda moji kolegovia v SaS.

  Každý slušný poľovník vám povie, že je absolútna hlúposť strieľať na psa, o ktorom je na prvý pohľad jasné, že má majiteľa niekde v okolí. Väčšina to nerobí. Existuje tu pár bláznov na Slovensku, ktorí si neplnia svoje povinnosti a strieľajú na všetko čo sa hýbe. Existuje pár bláznov na Slovensku, ktorí vďaka tomu, aby si mohli streliť na živý terč, budú falšovať potvrdenia, predávať si potvrdenia o lesnej stráži len vďaka tomu, aby si navzájom kryli chrbát. A toto je neprípustné.

  To, čo chceme spraviť, je urobiť rovnováhu medzi tým, ako sa budú ochraňovať zvieratá voľne žijúce, a ako budú ochránené zvieratá, ktoré sú chované svojimi majiteľmi, teda mačky a psy.

  Posledná vec, nie je tu, bohužiaľ, pani kolegyňa Rosová, takže budem informovať za celú pracovnú skupinu, ktorá pracuje na ochrane zvierat v tomto parlamente. Ako viete, táto pracovná skupina sa stretávala počas celého volebného obdobia a boli v nej zástupcovia všetkých politických strán, vrátane teda našich parlamentných platforiem. A z aktivity tejto pracovnej skupiny teraz vzniklo aj podanie na Ústavný súd, ktoré tiež bude riešiť to, že pri odstreloch psov a mačiek v lesoch sú ľudia zbavovaní veci, ktorú vlastnia, bez možnosti náhrady. Takže sú aj ďalšie kroky na to, aby sme túto situáciu riešili.

  Pevne verím, že v tejto snemovni, v tomto pléne, v tejto Národnej rade sa nájde dostatok poslancov, ktorí nebudú povyšovať záujmy poľovníckej loby nad možnosť spoločenských zvierat prežiť život so svojimi majiteľmi. Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca... s faktickou poznámkou? S faktickou poznámkou, pán poslanec Kolesík.

  Nech sa páči. Ako jediný. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

 • Hlasy z pléna.

 • No ale musíte to tam nechať, počkať aspoň tri minúty. A teraz skúste zatlačiť.

  Vás ignoruje už aj zariadenie, vidíte.

 • Tak musíte nechať zaregistrovať tú kartu, pokiaľ ste mali náhradnú.

  Nemôžeme ísť, lebo opravujú mu kartu a zariadenie.

 • Tak ja môžem zatiaľ, pán predsedajúci, ak mi dáte nový čas. Ďakujem.

 • Nech sa páči. Zapnite dve minúty, dajte pánovi poslancovi Kolesíkovi. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Martin, pri všetkej úcte, ja ako absolvent prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, nemal by som akýkoľvek problém odborne diskutovať na vami predložený návrh novely zákona o poľovníctve. Len vieš, zaráža ma, že ste si vedomí ako predkladatelia situácie, ktorá na Slovensku je a keby sme mali trošku inú prognózu rastu napríklad, ako bola dnes informácia, že bola znížená na 1,1 %, keby bola aspoň tých 1,7, ktorú deklarovala vaša bývalá vláda, ktorú ste vy položili, keby bola vyššia, nemám problém desať rokovacích dní odborne tu vystupovať a polemizovať a potom hlasovať. Ale nehnevaj sa, bohapusto si robiť predvolebnú kampaň na takejto téme, tak to je pod úroveň. A myslím si, že to je aj pod tvoju úroveň.

 • Ďakujem pekne. Ja mám celý život, chovám psov vlčiakov, dokonca z košického útulku si beriem domov do rodinného domu často aj týrané zvieratá, týraných psov.

  Určite je dobré nájsť si spôsob, ako nájsť akúsi rovnováhu medzi milovníkmi zvierat a poľovníkmi, ktorí sú tiež milovníci zvierat, ale o tom nebudem hovoriť.

  Mňa sa dotkli tie vaše dva obrázky. Ja by som tam dal jeden tretí, ktorý sa stal mne, pretože robím celý život s deťmi, organizujem detské tábory a stalo sa mi, že dieťa ktoré sa mi hralo na lúke pri lese, mimo obce, ďaleko mimo obce, mi pohrýzol pes. Mal obojok, bol označený, podľa toho sme našli aj toho majiteľa.

  Čiže chcem vás len požiadať, aby ste v budúcnosti takýmito obrázkami nevydierali nikoho, lebo to, čo ste urobili teraz, vás vôbec nectí. Ďakujem.

 • Pán poslanec Poliačik, môžte reagovať na faktické poznámky.

 • Ja som si neni vedomý toho, vážení kolegovia, že tým, že tu preberáme nejakú tému, tak svet naokolo sa zastavil. Veď predsa všetky ostatné problémy sa riešia, zákony sa prijímajú. Všetky zákony, ktoré tu aj tak dneska schválime alebo neschválime, budú mať rovnaký dátum účinnosti, alebo taký dátum účinnosti, ktorý majú napísané v návrhu, takže v podstate na legislatívnom procese sa vôbec nič nemení bez ohľadu na to, či sa o mačkách a psoch rozprávame alebo sa nerozprávame.

  Čo sa týka tej poslednej poznámky, samozrejme, že treba vyvažovať povinnosti a práva, a treba prísne trestať každého majiteľa, ale majiteľa psa, ktorý spôsobí ujmu inému človeku, dieťaťu alebo aj inému zvieraťu. Ale tie obrázky sú tu na to, aby sme si aspoň na chvíľku pripomenuli, že to je reálne utrpenie a reálna krv, a treba to riešiť.

 • V rozprave vystúpi pán spravodajca. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Žiadal som do rozpravy z toho dôvodu, že skutočne chcel som zareagovať, aj zareagujem na pána kolegu poslanca, na pána poslanca Poliačika. Za tieto dve minúty sa obávam, ktoré by som mal do faktickej poznámky, by som to nestihol a, naopak, pán Poliačik môže reagovať na mňa.

  Pán Poliačik, ja som vôbec netvrdil, že sa tu zaoberáme mačkami a psami a že riešime to zákonom a zasahovaním do zákona o poľovníctve, že je to márnenie času. Nejak zle ste počuli. Ja som povedal, že za súčasnej, a trvám na tom, situácie, zložitej pre všetkých občanov nášho Slovenska, hlavne pre najnižšie sociálne vrstvy, kedy táto bieda a chudoba a vplyv hospodárskej krízy ich tlačí k zemi, sa tu zaoberáme dve tretinou mačkami a psami. To som tvrdil a za tým si samozrejme stojím, je to skutočne trápne.

  Ďalšia vec, že trpia zvieratá, je samozrejmé, že trpia zvieratá. Bohužiaľ. Ja som takisto majiteľom a chovateľom poľovného psíka. Mám doma poľovného psíka. Lenže príčinou sú ľudia a síce držitelia týchto psov a mačiek. Ja som už tu aj vravel ochrancom zvierat, ktoré zrejme boli na balkóne, že teda chápem a podporujem ich osvetovú činnosť, ale zrejme, zrejme skutočne to nestačí. Zvieratko domáce totiž nie je hračka, ktorú keď dostanem, keď chcem sa s ňou pohrám a potom odložím. Tu jednoducho nie je možné odložiť.

  Ďalej sme sa bavili o mačke divej, či je tu ešte čistý genofond, niekto tvrdil, že nie je vôbec ohrozený genofond a tak ďalej. Pán kolega Poliačik, škoda, že ste si to neujasnili s pánom kolegom Kalistom, ktorý je navrhovateľ, a je to doktor medicíny. Pán Kalist totiž dnes tvrdil, že už nie je čistý genofond. Vy tvrdíte úplne opak, že genofond vôbec nie je ohrozený. Tak najprv skúste sa nejak dohodnúť. Veď ste z jednej skupiny, zo SaS-ky, stojíte za tento návrh a každý tvrdí skutočne niečo iné. Divá mačka, hovoríte, či je ohrozeným, nie je ohrozený druh. Je veľmi vážne ohrozený druh od roku 1998, zákon ju chráni celoročne. Čiže z toho vyplýva, že je ohrozený tento druh a genofond. Niekedy bolo povolené loviť divú mačku, podobne ako rysa v mesiacoch november, december, december, január, február, až do konca februára, podobne ako to bolo s rysom, ale sme videli, že tieto stavy neúmerne skutočne klesajú, takže je celoročne hájená. Hovoríte, strieľať do šera a čo keby tam bol človek a tak ďalej. Úplne s vami súhlasím, ale to nevyriešime týmito opatreniami, ktoré vy chcete a plánujete zaviesť ohľadom túlavých mačiek a psov v poľovných revíroch. Totiž každý, kto je poľovníkom a vlastní zbraň, musí vedieť, ako s ňou zaobchádzať. Musí mať na pamäti, že je to stále smrtiaca zbraň, musí mať na pamäti jednu vetu, že môže strieľať len na viditeľný a jasne rozpoznateľný cieľ. Toto nám hovorí zákon o poľovníctve. Čiže s tým s vami súhlasím, že strieľať do šera.

  Pán poslanec Poliačik, ale aj pán navrhovateľ Krnáč. Jedna vec skutočne, pri všetkej úcte ku všetkému, aj k vám, je prezentovať takéto obrázky i z ľúbivo chovateľov mačiek ku psíčkarom, dvakrát, trikrát pred parlament, iné je pohladkať psíka, zobrať mačičku do náručia, vážení páni, a iné je rozumieť odbornej problematike veci. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána spravodajcu s faktickými traja. Končím možnosť sa prihlásiť. Pán poslanec Kalist.

 • Ďakujem pekne, ja len na upresnenie, pán kolega. Ja som povedal, že pokiaľ platí, to čo tvrdíte, že sa tieto mačky navzájom krížia, tak už sa krížia stovky rokov. Pokiaľ to neplatí, že majú čistý genofond, tak sa potom nekrížia. To bola len reakcia na váš návrh. Nič iné. Ďakujem.

 • Ja tiež, ja som v podstate reagoval na, na vaše tvrdenie, pán kolega, a snažil som sa vám dokázať čisto formálnou logikou, že nie je pravdivé, keby ste zrovna tvrdili, že gorily chodia po Slovensku, tak to budem vyvracať len ako výrok, ja som to nevyvracal ako odborník. To je všetko. Vďaka.

 • Ďakujem. V súvislosti s tým, čo ste spomínali, že každý majiteľ zbrane by mal byť za ňu zodpovedný a mal by vedieť, kedy ju má použiť. No áno. Mal by. V reálnej praxi sa to nedeje, nedeje sa to napriek tomu, že zákon túto povinnosť ukladá, k tejto zodpovednosti a v tomto konkrétnom prípade, v prípade toho odstrelu psa, ten zákon dokonca ani tú povinnosť neukladá, čiže tam je vlastne úplne ponechané tomu poľovníkovi na svojvôli akého psa a za akých okolností zastrelí. Čiže toto je to, k čomu vlastne smerujeme, aby tá svojvôľa bola z toho zákona odstránená, a ak niekto porušuje zákon, tak potom má niesť zodpovednosť. Ale v súčasnej podobe toho zákona, zodpovednosť za zastreleného psa na vlastnom pozemku blízko majiteľa nikto nenesie.

 • Pán poslanec Martinák, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. V podstate, pán Kalist, tu vám ani nemám čo povedať, pretože každý máme rôzny názor na genetiku. Uznávam, vy ste doktor medicíny, ja mám lesnícku fakultu a takisto lesnícku genetiku sme brali, možnosti kríženia a tak ďalej, čiže sú tu určité pravdepodobnosti.

  Čo sa týka pána Poliačika, vy ste tu nič odborného mi nevraveli, len o nejakých výrokoch a čo sa týka pána Krnáča, pán kolega, pán poslanec Krnáč, ja som nevravel, mal by, ale musí byť zodpovedný za tú svoju zbraň a nie kedy sa mu chce, nič mu to neukladá. Opäť ste mimo. Skúste si trošku len prečítať, to vám skutočne radím, zákon o zbraniach a strelive, ktorý jasne hovorí, ako sa má chovať, kde môže použiť zbraň, jednak poľovnú, čo sa týka držania zbrane, a jednak krátku zbraň, čo sa týka nosenia zbrane. Je tam úzko, úzko definované, o čo sa jedná. Je tam definovaná krajná núdza a nutná obrana. Čiže poľovník musí vedieť, nie mal by vedieť, pretože potom, keby len mal vedieť, nezrobí skúšky z poľovníctva, nezrobí skúšky o zbraniach a strelive a tým pádom je vylúčený z toho, aby nie že nosil zbraň, ale čo i len ju držal v poľovných revíroch a doma vo svojom sejfe. Ja k tomu len toľko.

 • Pán poslanec Martinák. Pán poslanec Fecko, nech sa páči, je, pardon, prihlásený ako posledný písomne do rozpravy. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne pán predseda. Už tu debatujeme dosť dlho, takže prejdem priamo k svojmu návrhu, ktorý tu už bol spomínaný a ktorý máte rozdaný v laviciach, takže dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh poslanca Martina Fecka a Igora Sidora k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré máme pod tlačou číslo 347.

  1. V čl. I prvý bod vypustiť.

  Odôvodnenie: Je potreba ponechať mačky ako nepriaznivý vplyv na poľovníctvo a na ochranu prírody, nakoľko ich voľný pohyb po revíri je veľkým nebezpečenstvom pre voľne žijúce vtáctvo.

  2. V čl. I tretí bod vypustiť.

  Odôvodnenie: Je potreba, aby zostal zákaz voľného pohybu mačiek domácich, nakoľko ich voľný pohyb po poľovnom revíri je veľkým nebezpečenstvom pre malú zver a spevavé vtáctvo.

  3. V čl. 4, v článku... Späť! V čl. I štvrtý bod sa za slovo "psa" dopĺňajú slová "alebo mačky" a slová "písm. f)" sa nahrádzajú slovami "písm. f) alebo g)".

  Odôvodnenie: Ide o rozšírenie o náhradu škody v prípade neoprávneného odstrelu mačky domácej.

  4. V čl. I siedmy bod znie:

  7. V § 29 odstavec 1, písm. g) znie:

  " g) usmrtiť mačku domácu, voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 metrov od najbližšej pozemnej stavby (odkaz na poznámku pod čiarou číslo 23a); to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne označená."

  Odôvodnenie: Ide o možnosť usmrtenia mačky domácej v poľovnom revíri.

  5. Čl. I sa dopĺňa o bod 8, ktorý znie:

  "8 V § 17 odstavec 1 sa vypúšťa písm. g). Doterajšie písm. h) sa označuje ako písm. g)."

  Odôvodnenie: Zmluva o užívaní poľovného revíru nebude zrušená z dôvodu ukončenia členstva užívateľa poľovného revíru v komore.

  6. Čl. I sa dopĺňa o bod 9, ktorý znie:

  "Bod 9. V § 43 odstavec 1, slovo "je" sa nahrádza slovom "môže byť".

  Odôvodnenie: Nikoho nemôžeme nútiť k združovaniu sa v stavovských organizáciách.

  Bod 7. Čl. I sa dopĺňa o bod 10, ktorý znie:

  "10. V § 51 odsek 4 sa vypúšťa písmeno d)."

  Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

  Odôvodnenie: Poľovný lístok bude vydaný obvodnou komorou aj osobe, ktorá splní príslušné podmienky a nebude členom komory.

  8. V čl. II sa slová "1. augusta 2011" nahrádzajú slovami "1. apríla 2012".

  Odôvodnenie: Zmena účinnosti je odôvodnená s ohľadom na dodržanie lehôt v legislatívnom procese.

  Toto je môj pozmeňujúci návrh a, pán spravodajca, žiadam hlasovať nasledovne, spoločne o bodoch 1 až 4, to sa týka vlastne odstrelu mačky divej, mačky domácej, pardon, spoločne o bodoch 5 až 7, týkajúce sa poľovníckej komory a samostatne o bode 8, to je vlastne účinnosť.

 • Hlasy z pléna.

 • 5 až 7, áno. Spolu. Bod 8.

  Takže trošku k pozmeňujúcemu návrhu. Samozrejme, ja som tiež ochranca prírody, ochranca zvierat, aj chovateľ zvierat, takže viem sa vžiť aj do jednej, aj do druhej, by som povedal, duše ľudí, ktorí sme na druhej strane. Zas na druhej strane hovorím, že pre mňa v lese zastupuje mačku, mačka divá. A mačka domáca, to je tá domestikovaná a ako som už povedal predtým na výzvu pána Martináka, opakujem znovu, že pokiaľ je to ten môj domáci miláčik, ktorý proste ho máme, tak ho označme viditeľne, keď už vidíme, že sa dostane tých 200 metrov ďalej do toho lesa, do tej lesnej nejakej, do lesného porastu alebo do iných území a nebude odstrelená. To isté aj o psovi domácom alebo pes u mňa nahrádza v lese vlk dravý. To znamená, máme ho tam a ten tú svoju niku tam si plní, ako potrebuje, takže berme takto, že áno, je to tak a ja si myslím, že musíme nájsť nejaký, možno že v budúcnosti, dobré bolo to otvoriť, teraz je to, je to pravda, máme to od apríla už na stole, stále sa to odďaľuje, možno, že sme to mohli ešte preberať, možno že ešte trošku vážnejšie, ale beriem tak, že áno, je to tu, takže tento môj návrh, myslím, že nevychádza z nejakých takýchto fantazmagórii, ale normálny reál, ktorý tam je, a musím povedať, že aj to vtáctvo nemusí to byť iba spevavé,to je aj kurovité a iné. Prakticky je tam problém a v súčasnosti, keď máme posledných 300 párov tetrovov, posledných 700 párov hlucháňov, to znamená, už o jarabiciach ani nehovorím, jarabíc máme posledných 6 000 párov na Slovensku. To je taký rapídny pokles, ktorý nepamätá, hej, naša kalifa na to nepamätá na Slovensku. Nám za našej éry vymierajú druhy, ktoré tu ešte pred 20 rokmi v pohode fungovali. Z celkového počtu 360 druhov viac-menej, máme 27 kriticky ohrozených. Nehovorím o dravcoch, hovorím aj o kurovitých niektorých, ktoré sú tam. Proste je to problém. To znamená, nerád by som bol, aby sme ešte aj týmto, by som povedal, že spôsobom devastovali aj tú lesnú, to lesné vtáctvo, ktoré sa tam nachádza.

  Čo sa týka poľovníckej komory, tak tú ja beriem, proste som dobrovoľne združený a keď ma niekto bude nútiť, aby som zo zákona musel byť v komore, tak u mňa to není dobrovoľnosť, hej. To je povinnosť, ktorá tam je proste, a jak som povedal, poľovník neni zamestnanie. Poľovník je záujmová činnosť, hobby. Ja tak isto som ornitológ a keby mi niekto povedal, že musím vstúpiť do ornitologickej komory, ktorá je zo zákona, tak mu poviem, že asi viete, kde má všetko pokope. Takže berte takto, že toto beriem, že áno. Keď komoru chcú, tak nech na dobrovoľnej báze. Nech tam prispievajú, nech ju majú a je to vybavené. Takže to je môj názor. A preto my nerušíme komoru, pretože malo to byť asi na pretrase na tom veľkom poľovníckom zákone, ktorý mal byť, to je tá dvadsiata malá novela, ale mala byť aj tá veľká, ktorú vyzerá, že už v tomto volebnom období, samozrejme, to nestihneme. Takže bude to až na ďalšej vláde, ako sa s tým vysporiada. Ale beriem tak, že toto by malo byť na dobrovoľnej báze, a nemôže byť poľovný lístok ani užívanie revíru podmienené členstvom v komore. Čo sa týka kompetencií, ako tu pán kolega Martinák hovoril, áno, kompetencie prebehli na komoru. Ja som si to tiež prečítal. Nie som poľovník a musím povedať, že, žiaľ, tie financie nám asi štátu nechýbajú. Hej, ktoré proste prešli na komoru, kde boli napríklad lesné úrady mali vydávanie poľovných lístkov. Zrazu my sa tu handrkujeme na každom eure, cente a tam proste sa v pohode presunula kompetencia a peniaze idú ako členské, sa im nezdaňuje, proste je to príjmom komory. Takže to sa mi tiež nepáči. A asi všetci dostali určité listy od poľovníkov. Aj mňa oslovili aj obyčajní, ktorí hovoria, že je to nejaká abnormalita. Tak preto tento pozmeňujúci návrh, ktorý, myslím si, že nelikviduje komoru, ale dáva dobrovoľnosť všetkým poľovníkom, ktorí sú združení a vykonávajú túto činnosť. Čo sa týka účinnosti, tak, samozrejme, táto vyplýva z toho, že sa tento zákon stále odďaľoval, a momentálne pôvodná účinnosť by prakticky nebola zmysluplná. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.

  A chcel by som vás napriek politickým spektrom ešte poprosiť, aby sme z politiky nerobili politikárčenie, aby sme si vstúpili do seba, a do budúcna, aby sme nerobili to panské huncútstvo v tejto politike, pretože ja osobne, ak tu budú či takí, alebo onakí, ja osobne, bolo mi cťou, že som mohol byť členom zákonodarného zboru Slovenskej republiky a pobývať tu a zapájať sa do legislatívneho procesu v tých oblastiach, ktorým sa rozumiem, a dúfam, že tí, čo prídu po nás, nebudú to brať ako "ja, ja veľký", ale "my všetci občania" a budú robiť zákony pre občanov tejto republiky, ktorí si to zaslúžia. Musím povedať jeden menší citát. Neni to z mojej hlavy. Netupme a nepotupujme cestu pravdy a spravodlivosti slovenského národa. Pretože ináč si nezaslúžime byť dedičmi našich predkov tohto tu v slovenskej zemi a ja som veľmi rád, že slovenský národ pod Tatrami ostal. Keď sme boli tisíc rokov pod Maďarmi, potom sme boli pod Čechmi alebo neviem, ako to nazvať, a my sme tu, my žijeme. Tak keď máme konečne list vlastníctva na našu republiku, Slováci, vládnime si tak, aby sa tu Slovák mal normálne, aby sme si tu mohli žiť a pokojne nažívať aj ďalšie generácie. Aby sme nevyháňali ľudí, našich Slovákov do sveta, pretože máme šikovných ľudí, a bol by som veľmi rád, keď by ste takúto filozofiu, každý z vás prijal. Pretože my, keď sme dávali na Ústavu a sme sľubovali, tak sme sľubovali, že svoje povinnosti budeme vykonávať v záujme občanov. To znamená, moje "ja" sa musí premeniť na "my občania". Vstupom do tejto rokovacej sály a do tohto parlamentu by ste si to mali všetci poslanci uvedomiť, že nie moje ego, ale naši občania, ktorí nás volili a ktorí nám dali hlas. Ďakujem pekne, to som vám chcel ešte povedať.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Fecka traja páni poslanci. Pán poslanec Martinák, vy sa hlásite do rozpravy? Hej, dobre. Pani poslankyňa Košútová a posledný pán poslanec Záhumenský. Nech sa páči, pani poslankyňa Košútová.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Poľovníctvo a poľovnícka samospráva má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Aj preto, že združuje takmer 57-tisíc držiteľov poľovných lístkov, sa v minulom volebnom období veľmi ťažko rodil zákon o poľovníctve. Veľmi dobre si to pamätám, pretože som bola členkou výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, a tento zákon bol na stole od roku 2007 a prechádzal všetkými stupňami pripomienkového konania, až sa ho konečne podarilo v roku 2009 schváliť. A myslím si, že zákon, ako bol schválený, bol schválený dobre. A preto sa chcem opýtať, či sme tu kvôli tomu, aby sme tak, ako tu bolo povedané, riešili pár bláznov na Slovensku, ktorí ani nemuseli byť poľovníkmi. A aby sme celú situáciu dramatizovali a riešili tu každého zastreleného psa a mačku. A čo ma ešte viacej na pozmeňovacom návrhu pána kolegu zarazilo, že chce riešiť zásadné zmeny prostredníctvom krátkej poslaneckej novely, ktorá bolo zameraná len na psy a mačky, a chce zmeniť zmeny v komore a nepripustiť verejnú diskusiu k navrhovaným zmenám formou medzirezortného pripomienkového konania. Myslím si, že súčasný systém samosprávy je dobre fungujúci a zabezpečuje prenesenie výkonu štátnej správy. Pokiaľ mám informácie, tak z celkového počtu 25 profesných a stavovských komôr až v štrnástich prípadoch vyplýva z konkrétneho príslušného zákona povinnosť členstva.

 • Ďakujem. Pán kolega, označovanie mačiek tak, aby ho poľovník v poraste registroval je dosť ťažko možné, a vy to v zákone a v návrhu respektíve ani neuvádzate. Podľa vášho návrhu zákona, respektíve pozmeňovacieho návrhu, ak ja pôjdem so svojim kocúrom po lese alebo po poraste, môže ho poľovník odstreliť aj keď kocúr bude odo mňa vo vzdialenosti päť, desať, pätnásť metrov? Páni kolegovia, pani kolegyne, ja si myslím, že tento návrh nie je dobrý, nie je jednoznačný, a preto, prosím, aby ste ho nepodporili. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. K odborným otázkam ja sa vyjadrím vo vystúpení, ale neodpustím si poznámku ku kolegovi Feckovi, k tomu jeho záveru vystúpenia. Skutočne som nenašiel súvislosť medzi jeho výzvou a zákonom o poľovníctve. Bolo to púhočistý populizmus, ktorý patrí na mítingy. Prosím vás, kolegovia, kolegyne, nerobme mítingy pri predkladaní zákonov. Venujme sa téme, ak chceme hovoriť o téme ako takej a nevyzývajte ľudí, nehovorte do morálky a všetkého možného, čo patrí na míting. Lebo skutočne to, čo si tu predviedol, to skutočne sú mítingové reči, ktoré s týmto zákonom absolútne nesúvisia. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ešte pán poslanec Fecko chce reagovať na vystúpenie pánov poslancov. Nech sa páči.

 • Pán kolega Záhumenský, dobre, beriem, ďakujem za tento. Neviem koľko ešte ráz tu vystúpim v tomto parlamente. Tak to proste ber, ako kolega. Poučím sa. A pán kolega Tomčo. Tak neviem, či by som povedal, tí maznáčikovia, ktorých budeme mať proste, hej svojich, tie mačky. To nie sú dedinské mačky, ktoré proste nám unikajú pravidelne, tak predpokladám, keď si ju budeš mať pri sebe, hej, tak asi a bude označená nejak viditeľne, tak prakticky nepôjdeš s ňou asi s rukou do lesa, že budeš mať na rukách a budeš s ňou tam chodiť, ja si asi predpokladám, že asi nie, hej. No, vieš ako, takže asi tak. Toľko z mojej strany.

 • Ďakujem pekne. Ešte predtým ako udelím slovo pánovi spoločnému spravodajcovi, pán poslanec Fecko bol posledný písomne prihlásený do rozpravy. Preto teraz sa pýtam prítomných pánov poslancov, či sa chce ešte niekto do rozpravy prihlásiť k predloženému návrhu zákona ústne? Pán poslanec Madej? Čo? Aká porucha? Stláčate gombíky, potom sa sťažujete na techniku. Tak asi vám tá farba pristane, no tak. Nie, no tak, prosím technikov, aby odstránili poruchy na hlasovacích zariadeniach pánov poslancov, aby nedošlo, nedajbože, k omylu. Pán poslanec Martinák, Záhumenský, Kalist. Páni poslanci, ešte niekto do rozpravy? Nie. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

 • Ďakujem za slovo. Skutočne už teraz v krátkosti zareagujem na pána kolegu, pána poslanca Fecka. Pretože tie dve minúty asi nebudú stačiť. Skutočne v krátkosti. Ja teraz nie, dve minúty by som mal, keby som mal faktickú poznámku. Takže využívam preto tento čas. Takže, vážení navrhovatelia. K tým označovaniam obojkov na psy a na mačky. To je vôbec najhoršie riešenie aké ste mohli nájsť. Každý poľovník, ktorý je držiteľom poľovného psa, pred začiatkom honu, kedy psíka dáva na pohon samotný, dáva mu preč obojok z krku. Jednoducho prečo? Našlo sa skutočne aj v našej oblasti mnoho prípadov, že psík, mačka neviem, zatiaľ som sa s tým nestretol, s obojkom u mačky, ale psík sa zadrhol na obojku na rôznych prekážkach, konároch a vám uhynie. Čiže vy tomu psíkovi zrobíte viac zle ako dobre. Ďalej je tu problém s dlhosrstými plemenami u psov, kde tá srsť vôbec, sa stane obojok kvôli tejto srsti neviditeľný. V ďalšom, čo sa toľko na označovanie tými nešťastnými obojkami, ďalej, čo sa týka pána poslanca Fecka ohľadom toho vtáctva, má skutočne do veľkej miery pravdu. Ja sa vás, páni navrhovatelia, ešte jednu vec chcem spýtať a síce: Ako vyriešite problém túlavých mačiek v poľovných revíroch južných oblastí Slovenska, kde je chov bažantov, mladých bažantov? Ako chcete tie mláďatá, bažančatá, uchrániť od túlavých mačiek? Skúste navrhnúť. Potom poviem dobre, v poriadku. Ale zatiaľ s tým skutočne nemôžem súhlasiť. Čo sa týka, ako budete riešiť problém v uznaných a samostatných bažantniciach? Skúste si naštudovať, čo sú to uznané samostatné bažantnice v zákone o poľovníctve. Ako chcete chrániť tam bažančatá? V ďalšom ešte k tej Slovenskej poľovníckej komore. Pán Fecko, ja trvám na to, čo ste tu uviedli, že je to strašná chyba a zavádzajúce ak tvrdíte, že Slovenská poľovnícka komora je stavovská organizácia. Nie je. Spravuje poľovníctvo. Veď to máte v zákone. Teraz ste operovali, či to nebude drahšie pre štát, ak Slovenská poľovnícka komora nebude vykonávať svoju činnosť? Či by nebolo lepšie? Nie, nebude to lepšie. Doteraz Slovenská poľovnícka komora dostáva od štátu v priemere za tieto roky, odkedy funguje, 90-tisíc eur ročne. Počuli ste dobre, 90-tisíc eur ročne a ostatné si zabezpečuje z vlastných príjmov a zdrojov. Tie vlastné príjmy a zdroje predstavujú predovšetkým platby za užívanie poľovných revírov. Ten, kto si chce prenajať poľovný revír, zrejme má na to peniaze, je to nadštandard a vtedy platí tieto úhrady na základe bonitácie poľovných revírov Slovenskej poľovníckej komore. Ďalej sú to tržby z rôznych akcií, tak ako je mesiac lesov, rôzne propagačné akcie ako sú poľovnícke výstavy.To, na tom si trvám a stojím. A skutočne môžem povedať, že v tejto oblasti je to jednoznačné. Ak sa štát rozhodne samosprávu vylúčiť z riadenia poľovníctva a zabezpečiť výkon organizácie riadenia kontroly výlučne prostredníctvom špecializovanej štátnej správy, to znamená lesnícka sekcia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, krajské a obvodné lesné úrady a zo zdrojov, pozor, teraz štátneho rozpočtu, je takmer isté, že dopad na štátny rozpočet bude predstavovať významné zvýšenie rozpočtu rezortu pôdohospodárstva. Bude to mať negatívny dopad na finančný rozpočet. V súčasnej situácii je to skutočne lepšie a je to len zavádzajúce aj vďaka úvodzovkám našich médií, televízii aj dokonca v niektorých lesníckych časopisoch boli také názory zo strany čitateľov, že dvakrát duálne platiť členské. Nie je to pravda, to už som pred tým vravel, že to skutočne nie je pravda. Tak nemýľme si a nezavádzajme. Ja nevravím, že ty, pán kolega, zavádzaš, ale pre niekoho to môže byť zavádzajúce. Slovenská poľovnícka komora je organizácia samosprávna. Dostáva zo štátneho rozpočtu, ako som vravel, môže dostať, nemusí. Ale nie je to stavovská organizácia.

 • Pán poslanec Záhumenský, nech sa páči, je ďalší poslanec prihlásený k zákonu, ktorý prerokovávame v rozprave ústne. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne pán predseda. Ctené kolegyne, kolegovia. Pán kolega Poliačik priniesol sem dva srdcervúce obrázky psov, ktorým bolo ublížené, a k tomu pridal príbeh o poľovníkoch, ktorí sú svojim spôsobom hyeny, lebo takýmto spôsobom trýznia a trápia zvieratá. Treba povedať snáď aj pravdu o tých dvoch obrázkoch, ktoré sú tuná dole, aby verejnosť vedela vlastne, ako sa tie príbehy stali. V prvom rade slovenský čuvač, ktorý je tuná ukázaný ako postrelený, čo z nás nikoho, samozrejme, neteší. Ale je to príbeh z farmy aktivistu pána Hlinu, ktorý bol zastrelený viac ako 200 metrov od jeho farmy. Tento pes všeobecne ohrozoval okoloidúcich. Po útoku dokonca tento pes, keď útočil na poľovníka, boli dva varovné výstrely vystrelené a keď tento pes bol zasiahnutý, tento poľovník zavolal políciu. Poľovník zavolal políciu, aby ten prípad vyšetrila. Polícia prípad prešetrila. Zistila, že sa nejedná o žiadny priestupok ani iný trestný čin pri tomto prípade, v plote farmy pána Hlinu boli diery, ohrozoval tento pes okoloidúcich, to znamená, že tento pes, alebo lepšie povedané, jeho majiteľ, sa nesprával tak, aby ochránil tohto psa a uchránil tohto psa od utrpenia, ktoré tu pán Poliačik prezentuje, a bola robená veľká mediálna kampaň ohľadne tohoto prípadu. Takže je celkom nekorektné, podsúvať verejnosti, že akí sú poľovníci hyeny a ako sa správajú nehumánne. To isté platí o vlčiakovi, ktorý, bolo povedané, že odchováva rysa. Tak tento prípad tiež je iný, tento pes bol zastrelený päť kilometrov od obydlia. Ctené dámy a páni, päť kilometrov od obydlia bez sprievodu, bez doprovodu. Bol sám, bolo to na večer, či bol na love, alebo na niečom podobnom, neviem a tento poľovník, ktorý tohto psa zastrelil, oznámil tento prípad majiteľovi. To znamená, že ani títo poľovníci sa nesprávali ako hyeny, ale toto je skutočnosť, ktorá sa stala a bola tak isto súčasťou šetrenia políciou. Takže bol by som rád, keby sme nerobili lacný populizmus pred voľbami a neukazovali, ako chceme vlastne chrániť milovníkov psov, ako chceme chrániť psov a mačky, a vieme, že, samozrejme, ľudia majú radi zvieratá, hlavne, keď sú súčasťou členov rodiny, a aj psy aj mačky sú ako členmi rodiny a tak sa k nim aj správajú. Ale musíme si povedať, že tak jak v spoločnosti, tak aj v prírode, musia byť veci vyvážené. A takisto, ako má právo na ochranu pes, tak má právo aj na ochranu zver, tak má na právo na ochranu aj chránená zver. Dotknem sa v krátkosti, v návrhu zákona, ktorý tu bol prezentovaný, kde sa navrhuje absolútny zákaz odlovu mačiek. Kolega Martinák už hovoril o tom, že v našej prírode sa ešte nachádza chránený druh mačky divej. Pokiaľ chceme zachovať tento genofond a či sa budeme o tom prieť, či to je čistý genefond, alebo to je genofond z čias letopočtu pred Kristom, či vtedy bol čistý genofond, alebo kedy, každopádne je to uznávaný, uznávaný genofond mačky divej, ktorá v našej prírode je. Týchto kusov je pár a je ich treba chrániť. Ak nechceme mať na Slovensku mačku divú, ktorá bude mať ryšavé uši, čierne brucho a biely chvost, a budeme tomu hovoriť mačka divá, tak potom skutočne hrozí, že ak pustíme voľne túlajúce sa mačky, ktoré sa musia starať o svoje živobytie, kde sa môžu páriť v prírode, a vieme dobre, že ich rozmnožovací potenciál je obrovský, tak tieto škody na mačke divej môžu byť veľké. Ale o čo horšie je, vieme, že mačka divá je veľký predátor spevavcov, vtákov a malej drobnej zveri. To znamená, že, myslím, kolega Fecko tu hovoril, koľko máme párov jarabíc a ako klesajú stavy bažantej zveri a prepelice a podobne malá poľovná zver, úžitková zver, ale všetky spevavce sú zákonom chránené. A každý ornitológ vám povie, ako je schopná mačka loviť všetky vtáky. A ak chceme teda chrániť spevavce a chceme chrániť chránené živočíchy, ak chceme chrániť aj poľovné úžitkové druhy zveri, tak potom si musíme povedať, kde je rovnováha medzi voľne sa túlajúcimi mačkami v divočine, domácimi mačkami. Ak chceme chrániť chránený živočích mačku divú, tak si povieme, čo vlastne chceme chrániť? Takže nerobme si lacný populizmus tým, že povieme, a nebudeme strieľať mačky a miláčikovia mačiek si myslia, že ich mačky sú ohrozené. Vôbec to nie je pravda. Mačka je teritoriálne zviera, to znamená, že pokiaľ mačka nie je túlavá, tak sa väčšinou zdržuje pri obydliach. Nemá dôvod zabiehať ďaleko ako tých 200 metrov od obydlia, aj keď vybehne, keď niekto býva na okraji dediny. Takže tento návrh považujem za úplne scestný a nemá žiadnu oporu nikde. To znamená, že ja predložím návrh, aby tento nezmysel z tohto návrhu odišiel, lebo si myslím, že túlavé mačky a obzvlášť kopu mačiek ľudia povyhadzujú do prírody, ktoré sa trápia, ktoré nie sú naučené sa starať a loviť, a jednoducho uhynú. Takéto obrázky tu neukazujeme, ako sú, hlavne po Vianociach povyhadzované mačatá do prírody, ktoré nevedia si uloviť ani myš, ktoré schudnú na kosť, ktoré sú plne začervivené a skarpavené a ktoré jednoducho uhynú od hladu v tejto divočine. Také obrázky tu nedonesieme. A nehovoríme o tom, že toto je reálny obraz, a takto to reálne vypadá. Alebo máme domáce mačky a domácich kocúrov, ktoré sú väčšie pomaly ako divé mačky, ktoré perfektne sa adaptovali. Dokážu loviť všetku zver, malé zajace, jarabice, spevavce a tak ďalej a dokonca sú schopné páriť sa aj s divou mačkou. Toto je reálny obraz o tom, že čo vlastne robí domáca mačka vo voľnej prírode, že preto si myslím, že toto je absolútny nezmysel. Čo sa týka ochrany psa, súhlasím, že je treba urobiť určité opatrenia preto, aby nedošlo k určitým omylom. Ak mám nazvať omylom to, že ide doprovod so psom, a hlavne v prírode, ak ide po lesnej ceste. Ten návrh ktorý hovorí, že 50 metrov, ak je doprovod, ak je pes od doprovodu 50 metrov, že sa nemôže strieľať. Prosím vás, to je v teréne nerealizovateľné. To nie je, že ste na lúke a že vidíte na 50 metrov psa. Terén alebo príroda sú aj lesy, sú aj remízky. Idete po lesnej ceste a 10 metrov od vás je pes, ktorý je na lúke alebo je na vedľajšom poli a nevidíte doprovod. Nie je možné jednoducho zabezpečiť to, že ak ten pes je 50 metrov, a kto zmeria tú vzdialenosť, to už vôbec nechcem hovoriť o tom, aby takýto pes nemohol byť nakoniec ulovený. A že sa nemôže stať, že by bol ulovený, a ten návrh, že mu stačí, aby mal obojok. Obojok je aj tenký, aj široký, psi sú aj chlpatí, aj hladkosrstí a kľudne sa môže stať, že na chlpatom psovi ten obojok nevidíte. Čiže zase je to nejednoznačný výklad. Preto ja dám pozmeňovací návrh, aby psy, ak idú ich majitelia vyvenčiť do prírody, mali náhubok. Aj z toho dôvodu, že mne sa dvakrát stalo za môjho života, že ma napadli psy v divočine. V prírode. Vlčiak s rotvajlerom zaútočili na mňa aj s kolegom a musím povedať, že mali sme pri sebe zbraň a sme tieto psy usmrtili, ktoré boli ďaleko od obydlia, boli ďaleko od ľudských obydlí, kde by mohli byť akože pri dome, zaútočili na nás absolútne ako vlci. Boli jednoznačne na love a keby sme neboli mali zbrane, neviem, ako by to dopadlo, a neviem, ako by to dopadlo, ak by tam išiel turista alebo ak by tam išlo malé dieťa. Neviem, ako by takýto prípad dopadol a kto by niesol zodpovednosť za takéto psy a kto by ukazoval tuná tie skaličené deti a turistov, ktorých napadnú túlavé psy. Takže položme si otázku, áno, je treba chrániť psov, o ktorých sa majitelia starajú, ale takisto, ako som povedal o mačkách po Vianociach, vidíme spústu miláčikov vyhádzaných do prírody. Pri cestách čakajú a pozerajú sa za každým autom, ktoré ich zoberie, lebo boli vyložené z auta. Stoja na tom jednom stanovisku, až uhynú. Uhynú od hladu, lebo nie sú schopní absolútne sa o seba postarať. To sú psi, ktorí boli vyhodení z auta, a pochopiteľne sú svorky psov, ktoré chodia systematicky loviť do prírody, ja dokonca poznám ľudí, ktorí majú strážne psy, vlčiaky, tri-štyri vo svojom areáli a na večer ich vypúšťajú, aby sa išli nažrať do prírody. Toto je reálny obraz, ktorý sa deje, a myslím si, že takisto ako má právo na ochranu pes, tak môžme tu ukazovať obrázky roztrhanej srnčej zveri, roztrhaných mláďat a podobné srdcervúce obrázky. A kto zaručí ochranu týmto zvieratám? Kto im ju zaručí? Čiže musia byť nejaké pravidlá a tie pravidlá sú, že túlavý pes, ktorý skutočne je od obydlia a nemá svojho majiteľa, tak je škodnou v prírode. Je ho treba z tohto, z tejto prírody odstrániť. Na to bolo robených veľa výskumov. A ak chceme uchrániť psa, ktorý je s majiteľom na prechádzke a ide ho majiteľ vyvenčiť, prosím vás, dajme mu náhubok. To nie je problém pre toho psa a kľudne môže behať, môže sa vyvenčiť, môže v tej prírode vystrájať, neohrozuje zver, neohrozuje turistov, neohrozuje vlastne nikoho a nepotrebujeme skúmať, či na vedľajšom chodníku ide jeho majiteľ a 10 metrov od neho ide pes a túto úlohu to absolútne splní. Čo sa týka toho návrhu ohľadne poľovníckej komory. Nebudem ho rozoberať detailne. Snáď len všeobecne. Pri veľkej novele alebo pri novom zákone o poľovníctve, ktorý bol prijatý, sa dali určité kompetencie a preniesla sa určitá, určitý výkon štátnej správy na poľovnícku samosprávu, na poľovnícku komoru a myslím si, že je absolútne nekorektné, aby sme pozmeňujúcim návrhom päť minút pred hlasovaním zrušili komoru, zrušili celý systém, zrušili povinné členstvo, celý ten systém nabúrali bez toho, aby takýto nejaký návrh prešiel úplným legislatívnym procesom. Myslím si, že nie je sa kam ponáhľať, keď starý zákon bol od roku 1947 a nový bol prijatý, myslím v roku 2010, 2009, tak napriek tomu, že sú voľby, je priestor pre novú vládu. A ja viem, že vždy, keď sa prijme veľká novela nového zákona, že je potrebné vyčistiť mnohé vzťahy. Ja viem, že nie celkom sú doriešené problémy škody zverou, ktoré treba nejakým spôsobom riešiť. Nie celkom je stotožnená poľovnícka verejnosť s poplatkami do komory a ďalšími a ďalšími vecami, ktoré tam sú. Ale prosím vás, je to absolútne odborná téma, na ktorú nestačí päť minút pred hlasovaním tuná predložiť návrh a celé to rozbúrať, a preto si myslím, že by sme k tomuto nemali pristúpiť, a skutočne vás chcem požiadať a vyzvať, aby sme nechali túto zmenu a tieto zmeny v zákone o poľovníctve na novú vládu, ktorá príde, a celé všetky tie návrhy prejdú plným legislatívnym procesom. Že prejde medzirezortným pripomienkovým konaním, že prejde pripomienkovým konaním verejnosti a tak ďalej. Toto je korektné robiť k zákonu, ako to, že doňho udrieme, rozbijeme ho a budeme sa tváriť, že hurá, spravili sme si určité očko u určitej skupiny ľudí, ktorí nechcú platiť nikdy za nič. Je pravda, že komora je zo zákona povinná, a myslím si, že mnoho stavovských organizácií je povinných zo zákona, je možné otvoriť otvorenú diskusiu nie pár skupín ľudí, ale celej širokej poľovníckej verejnosti, či má byť komora povinná, alebo má byť zo zákona povinná, alebo má byť dobrovoľná a čo všetko vlastne komora plní, aké funkcie má. Ale otvorme plnú diskusiu. Nehovorme len krátko pred voľbami populisticky, že rýchlo to zrušíme, a budeme kričať, my sme vám zrušili poplatky a nepýtame sa, čo to prináša.

  Preto mi dovoľte predložiť pozmeňujúci návrh k zákonu č. 274/2009 v znení zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. V Čl. I. vypúšťajú sa body 1, 3 a 7.

  Odôvodnenie: zrušenie zákazu voľného pohybu mačiek a lovu mačiek v priestoroch poľovného revíru spôsobí veľké škody na drobnej, čiastočne, pardon, druhovej čistote chráneného živočícha mačky divej, ktorá je navyše ohrozeným druhom našej fauny. Taktiež premnoženie túlavých mačiek v poľovnom revíri spôsobí veľké škody na drobnej poľovnej zveri, ktorej stavy sú hlboko pod normovanými stavmi, a spôsobí veľké škody na spevavcoch, ktoré sú zákonom chránené.

  2. V Čl. I. sa mení bod 6 takto:

  V § 29 ods. 1 písmeno f) znie: "f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa 19a) vo vzdialenosti väčšej ako 200 metrov od najbližšej pozemnej stavby 23a);" to sa vzťahuje poľovného psa a na psa, ktorý má nasadený náhubok. "To sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a psa, ktorý má nasadený náhubok."

  Odôvodnenie: Zákaz lovu voľne sa pohybujúceho psa do 50 metrov od sprievodnej osoby je problematické realizovať, vzhľadom k tomu, že táto osoba nemusí byť viditeľná najmä v lesnom poraste, a pes, ktorý má náhubok, nemôže spôsobiť žiadne škody na drobnej zveri a mláďatách ostatnej zveri a náhubok neprekáža psovi vo voľnom pohybe po prírode a ani takýto pes nie je schopný ublížiť na zdraví ostatným turistom pohybujúcich sa v prírode.

  3. Čl. II. znie: Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

  Ctené dámy a páni, snáď ešte dve poznámky. Myslím, že, pán poslanec Krnáč, keď ste pripravovali zákon, ste hovorili, že je možné psa usmrtiť jeho sprievodcovi pod nohami. Je to absolutná lož. Ja by som bol rád, keby sme nepoužívali takéto nepravdy, že je možné strieľať na psa, ktorý má doprovod. Zákon to zakazuje. Ak sa nájde nejaký hlupák alebo niekto porušuje zákon, prosím vás, na to je trestný poriadok, na to je trestný zákon, na to je občiansky poriadok z hľadiska priestupkov, ale nezavádzajme verejnosť. Neklamme verejnosti, že je možné strieľať na psa, ktorého doprovod vedie, dokonca ešte povedzte, dokonca na vodítku, vedľa nohy mu sedí a že ho niekto môže zastreliť. Toto sú nepravdy. Toto sú nepravdy, tak nepoužívajme čistý populizmus na to, aby sme nafúkli ten problém, ktorý tu je, a chceme strašiť, že čo všetko poľovníci zlého robia prírode a akým spôsobom ohrozujú dokonca zdravie ľudí. A už tu bolo povedané, myslím kolegom Martinákom, ak poľovník strieľa na nejasný cieľ, a nejasnú zver nemôže strieľať podľa zákona o poľovníctve. Môže vystreliť len vtedy, ak zver jasne rozpozná, ak ciele jasne rozpozná, ak vie, kam strieľa. To znamená, že ak niekto strieľa na nejasný cieľ, porušuje zákon. To by sme mohli hovoriť o všetkých zákonoch, ktoré porušujú vodiči v autách, a teraz im zakážme jazdiť, lebo ktosi porušuje zákon, zakážme všetkým jazdiť, ako to nemôžme takto paušalizovať. Prosím vás, nerobme z legislatívy trhací kalendár a nerobme a nepredstavujme to, čo nie je pravda. Neklamme a nenahrávajme si, aby verejnosť nás vnímala ako našich záchrancov. My sme tí, ktorí to chceme chrániť. Venujem sa téme odborne. Vynechajme populizmus a myslím si, že len toto prospeje veci. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Záhumenského 7 pánov poslancov. Posledný pán poslanec Tomčo. Nech sa páči, pán poslanec Viskupič, ako prvý.

 • Ďakujem. Pán poslanec, ja by som sa tiež snažil dotknúť nejakej otázky, ktorú ste hovoril úplne na začiatku. Myslím si, že beží konanie ohľadom toho psíka z .., ktorý to je, a ste ho na začiatku svojej rozpravy spomínali a uviedli ste zopár nepravdivých faktov. Toto konanie nie je uzavreté a myslím si, že tak ako ste sa vy párkrát ohradili, že nemajú sa používať populistické argumenty aj pri tejto téme, tak aj zavádzanie vo veci, kde prebieha priamo ešte šetrenie by sme nemali na pôde parlamentu robiť. Jedná sa o niekoľko faktov, ktoré ste hovorili. Išlo o to, že tento psík bol postrelený buď poľovníkom, keďže v tom čase bola ohlásená poľovačka piatich poľovníkoch. Aj keď to je spochybniteľný fakt, pretože následne bolo uvádzané, že sa pohyboval s maloletým dieťaťom v okolí. Zároveň, čo o tomto viem, je tá vec, že po štyroch dňoch alebo piatych dňoch od uvedeného výstrelu alebo postrelenia tohoto psíka ohlásil strelec po medializácii to, že konal v krajnej núdzi, čo, samozrejme, vyvracia to, že mal to ohlásiť, vlastne ak konal takto hneď daný deň. Zároveň je spochybniteľné to, čo ste hovorili pohyb 200 metrov od, voľný pohyb, pretože pes sa pohyboval so stádom, takže neviem, či je vhodné uvádzať tento príklad, pretože si myslím, že skutočne niekto sa zľakol až potom, ako boli veci okolo postrelenia medializované.

 • Pán kolega Záhumenský, ja s vami úplne súhlasím, čo sa týka iných problémov spojených s chovaním a s ochranou zvierat. Veľmi dobre vieme, aká je na Slovensku situácia. Preplnené útulky bez akejkoľvek podpory systematickej zo strany samospráv. Karanténne stanice, kde kvôli priestorovým problémom sú utrácané zdravé jedince. Množitelia, ktorí chovajú fenky zavreté v pivniciach, a nepoužívajú ich na nič iné, iba na rodenie nových a nových vrhov šteniat. Akútne chýbajúca legislatíva, ktorá by upravovala chov psov a iných spoločenských zvierat, toto všetko sme si veľmi dobre vedomí. Kvôli tomu tá skupina na ochranu zvierat v parlamentne vznikla a ak naozaj chceme toto riešiť, ja vás pozývam k tomu reálne rozprávať o tej podobe návrhu zákona o ochrane zvierat, ktorý už teraz čoskoro bude verejnosťou pripomienkovaný, a naozaj sa môžme opäť k tomu posadiť a komplexne riešiť túto vec ako takú a nemám nič proti tomu, aby sa v rámci toho nanovo otvoril aj poľovnícky zákon. Mne sa napríklad ten nápad s náhubkami páči, ale tak, ako ste to napísali do toho pozmeňováku, zároveň zaň nemôžem zahlasovať, lebo je spojený s vecami, s ktorými nesúhlasím. Takže možno, keby sme sa o tom boli porozprávali skôr, tak by sme tam našli nejakú zhodu. Obávam sa, že teraz je už neskoro. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ďakujem za vystúpenie a som rada, že si načrtol iný uhol pohľadu na prejednávanú situáciu, ako nám tu doteraz kolegovia sa snažili prezentovať. Aby sme nechránili len psov a mačky, ale aj osoby a ostatné vtáctvo a zvery, ktoré sa v lesa pohybujú. Ak niekto nestretol v lese voľne sa pohybujúceho psa a, božechráň, dvoch, tak nevie pochopiť, čo mu vlastne hrozí. A preto by som aj napriek tomu, že si myslím, že zákon 274/2009, ako som už povedala, je dobrý, podporím tvoj pozmeňovací návrh, pretože sa snažíš v rámci kompromisu tento stav vylepšiť a prosila by som a doporučujem všetkým kolegom, aby sme zmeny, čo sa týka ohľadne komory nechali na širokú diskusiu a nech sa vyjadria aj tí, ktorých sa to bezprostredne týka, teda poľovníci v celej republike. Až potom príjmame, aby sme prijali závery ohľadom celého riešenia otázky dobrovoľného alebo nedobrovoľného členstva v komore. Ďakujem.

 • Ďakujem. Chcem sa ohradiť voči populizmu, ktorým som bol ako pri mojom pozmeňováku napadnutý, pretože tento pozmeňovací návrh bol ešte plánovaný na letné mesiace, kedy v apríli bol daný návrh tohto zákona, a to, že sme to stále presúvali, nie je to z mojej viny. To znamená, vyzerá, že o žiadnom populizme nemôžem hovoriť, nakoľko ja som si iba plnil svoju klasickú poslaneckú povinnosť. Takže asi toľko.

 • Pán kolega poslanec Záhumenský, skutočne ti môžem len poďakovať za odborný a odôvodnený výklad v tvojej rozprave aj za tvoj pozmeňujúci návrh. Okrem iného aj za to, že si nazval veci v tomto návrhu pravými menami o populizme. Skutočne nevnášajme populizmus, nevnášajme tento populizmus teraz pred voľbami do závažných zmien o zákone o poľovníctve. A ešte k tomu lovu zveri atď. Skutočne v zmysle zákona o poľovníctve, poľovník, nie, že či môže, musí. Jednoducho môže strieľať len na jasne viditeľný a rozpoznateľný cieľ. Nemôže sa jednoducho stať, aby strieľal, na čo nevidí. Aj keď rôzne tragédie sa aj v tom poľovníctve skutočne stávajú, aj čo sa týka zranení, aj čo sa týka životov, ale nesmieme to paušalizovať. Nepoukazovať na to, že každý je taký poľovník a vôbec už nepoukazovať na to, že poľovníkom robí radosť strieľať na nejaké živé terče. Väčšina poľovníkov sú čestní ľudia a konkrétne, aj keď ja chcem si zastrieľať, tak si dojednám strelnicu a sa môžem skutočne ostrieľať na plastické holuby a nie na mačkách a na psov, lebo ľúbivé sú slová, ako chcete ochraňovať mačky a psy, iná je skutočnosť a iné sú odborné vedomosti. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán kolega, miešate rôzne situácie, rôzne prípady, aby ste dokladovali to, že tento zákon alebo táto novela zákona o poľovníctve je nezmyselná. Napríklad miešate do toho aj krajnú núdzu a nutnú obranu. To sú prípady, ktoré ste popisovali o trhaní nejakých malých detí a podobne. Na toto sa tento poľovnícky zákon nevzťahuje a ani táto novela to nerieši. To zostáva v platnosti tak, ako to bolo doteraz. To znamená, že úplne bez problémov funguje stav ochrany a obrany v prípade, že pes sa správa agresívne. Na základe toho, čo ste spomínali, vy ste apelovali, aby sme neboli populistickí, tak ich zasa naopak strašíte. Na jednej strane poviete, že do 10-tich metrov vy vlastne nemôžete vidieť v poraste nejakého vodcu, nejakého s sprievodcu toho zvieraťa. Na druhej strane sa vás pýtam, ak vy do 10-tich metrov neviete, že či pri tom psovi je človek a vy po ňom vystrelíte, je toto normálne?

 • Ďakujem. Chcel som povedať niečo v tom v zmysle, ako povedal pán poslanec Krnáč, takže vzdávam sa slova.

 • Pán poslanec Záhumenský chce reagovať na vystúpenia poslancov.

 • Ďakujem pekne. V krátkosti, pán kolega Viskupič, hovoríte, že tento prípad nie je uzavretý. Ja mám informáciu od Stupavských poľovníkov, že klamete. Ale ak nie je uzavretý, tak prečo ho tu prezentujete? Prečo prezentujete závery z neuzavretého prípadu, kde sám vlastne hovoríte, že používame ho účelovo. Tak nechajte prípad uzavrieť a potom ho medializujte, keď bude uzavretý, ale nevytrhujte ho z kontextu.

  A to isté chcem povedať kolegovi Krnáčovi, ak hovoríte o krajnej núdzi, čo sa týka čuvača. Na tohto psa boli vystrelené dva varovné výstrely. To znamená, že bol v nutnej obrane ten človek, ktorý na neho strieľal. Podľa mojich informácii bol v nutnej obrane aj podľa šetrenia polície, bol v nutnej obrane. To znamená, tam došlo k nutnej obrane a vtedy vystrelil na tohto psa. Dva varovné výstrely a tretí strieľal na psa. To znamená, že ja nespájam zákon o nutnej obrane alebo zákon o zbraniach, kde je nutná obrana riešená, a tento prípad, ktorý tuná je. Ale bol by som rád, keby sme, ak chcete používať nejaké prípady, používajte veci, ktoré sú právne uzvreté a potom ich predkladajte, ale nepodsúvajte ich akože neuzavreté, lebo vždy sa môže niekto odvolávať a ten prípad sa potom naťahuje.

  Pán kolega Poliačik, zákon o poľovníctve nerieši ochranu psov, ale tam je zákon o psoch a čo sa týka ochrany ostatných zvierat rieši zákon o ochrane krajiny a prírody. To znamená, že to nie je účelom zákona o poľovníctve, sú tam dva iné zákony, ktoré túto problematiku riešia, takže skôr si treba pozrieť tie zákony a tam to je uvedené.

  Pán kolega Fecko, k tvojmu populizmu ja nemám nič z hľadiska populizmu k tvojmu pozmeňovaciemu zákonu, týka zákona, ja iba hovorím, že toto je neštandardné, päť minúť pred hlasovaním takýto zákon predložiť. Keď som hovoril o populizme, hovoril som o tom tvojom závere vystúpenia. To znamená, že tie tvoje výzvy, ktoré si nám tu dával, výzvy verejnosti, ktoré si kládol, to nemá nič spoločné so zákonom. To sa týkalo populizmu, nie tvoj pozmeňujúci návrh. Ďakujem.

 • Pán poslanec Kalist je posledný poslanec prihlásený do rozpravy. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, teda, vážené dámy, páni kolegovia, strašne dlho tu už rozprávame o tomto zákone. Podľa mňa až príliš dlho, takže ja sa budem snažiť svoje vystúpenie čo maximálne skrátiť, ale fakt mi nedá nezareagovať na niektoré veci. Neustále tu niekto hovorí, že sa jedná o predvolebné, o populizmus a neviem o čo ostatné. Dámy a páni, tento zákon je jedenásty mesiac v parlamente. V čase, keď bol predkladaný, nikto z nás, určite z predkladateľov, určite ani netušil, že budú nejaké predčasné voľby a vôbec jedenásť mesiacov v apríli minulého roku určite nie a že vôbec to budeme prejednávať až o 11 mesiacov. Ja som si naivne myslel, že v máji minulého roku dávno zákon je prejednaný, Národná rada dostane možnosť o ňom hlasovať v druhom, treťom čítaní a uvidíme, ako sa vážení poslanci, poslankyne rozhodnú. Takže reči o tom, že je to predvolebná kampaň a podobné veci sú nepravdou alebo teda zavádzajúce. Bohužiaľ, tak to vyšlo, ale nemá to s tým nič, vôbec nič spoločné.

  Teraz k tomu, k tým poľovníkom. Odznelo tu číslo, že asi 60-tisíc ľudí má poľovnícke lístky, sú členmi poľovníckeho združenia. Ja som presvedčený, že drvivá väčšina z nich sú slušní ľudia. Slušní ľudia, takí ako hocktorí iní "nie poľovník". Ľudia, ktorí nebudú strieľať, keď niečo nevidia. Ľudia, ktorí sa správajú v lese tak, ako sa právať majú, a viem to z prvej ruky, môj dedo bol celý život poľovník a tiež som nejaké roky, aj keď ja sám nie som poľovník, s ním v tom lese strávil. Ja som to videl, videl som ako dokonca on nadával na mnohých aj poľovníkov aj nepoľovníkov, neslušných ľudí, ktorí sa nesprávali tak, ako sa sluší a patrí. Či už je to les alebo čokoľvek iné. Takže aby bolo jasné, nikto nechce ani v najmenšom spochybňovať to, že poľovníci, teda poľovníkov a ich nejakú úlohu v lese v ochrane prírody a v tých ostatných veciach. Aj áno, aj v odstrele škodnej, určite nie. Len my chceme vyrovnať šance. Toto je náš základný cieľ, pretože dnes a je to historicky dané, Slovensko je poľovnícka krajina a je vlastne okrem zastavaného územia všetko ostatné poľovným revírom, zhruba povedané 90 %, nie je to iba zastavané ale intravilán atď. Ale keď to trošku tak preženiem tak 90 % slovenského územia je poľovný revír, už to povedal aj kolega Krnáč. A poľovným revírom je napríklad aj hrádza pri Dunaji, kde sa bežne prechádzajú ľudia so svojimi psami. A určite sa to nestáva pravidelne, v pomere v tom koľko tam je psov, koľko ľudí sa tam prechádza, koľko je tam poľovníkov, ale môže sa to stať a stáva sa to, že príde ten jeden z mnohých - neslušný poľovník- a vyhráža sa, ja netvrdím, že je to niekto z vás alebo niekto ľudí, ktorých poznáte, ja ho nepoznám toho, čo sa vyhrážal, ale vyhráža sa slušným ľuďom a robí, bohužiaľ, bohužiaľ, robí hanbu tým ostatným poľovníkom, vyhráža sa len tým, že mu proste zastrelí psa, lebo je v poľovnom revíry, a pritom ten pes dokázateľné nič nerobí. Dokonca aj tuto odznelo v rozprave už, že väčšina tých psov, tých domácich miláčikov, keď ho vysadíte z auta, čo, samozrejme, ťažko odsudzujem, toto je, toto je nedôstojné, to by sa nemalo robiť, zdochne od hladu. Oni nevedia loviť, nevedia sa správať ako "dravá zver v lese", tým netvrdím, že neexistuje a nemôžme niekde nájsť psa , ktorý, ktorý je schopný toto spraviť. Nám ide o vyrovnanie šancí v tom, že keď dokázateľne je ten človek, ten pes tam s človekom v prírode a náhodou odbehne, veď je to takisto zviera, môže sa stať, každý urobí chybu, aby ten pes len hlúpou chybou, malou chybou, ktorú, ktorú sa tí ľudia v drvivej väčšine prípadov snažia napraviť, hľadajú, kričia, volajú po tom psovi a snažia si ho chytiť a odniesť naspäť. Dobre, urobili chybu, súhlasím, ale je tá chyba tak obrovská, že ten pes za to musí zaplatiť životom. A tu je tá Lilica. Lilica bola suka, ktorá, ktorá akože bola vlastne unikátna. Tento pes dokázal vychovávať a vyvádzať rysy do voľnej prírody a podieľal sa na unikátnom celoeurópskom programe, na programe, v ktorom by bolo možné vytvoriť metodiku, ako dostať rysy aj do oblastí, kde už predtým vyhynuli. A nepremysleným, aj keď zákonným spôsobom, výstrelom poľovníka došlo k zahataniu celého projektu.

  Medzitým títo majitelia už skúšali troch ďalších psov, a tento mladý rys, niekoľkomesačný rys žiadneho z tých psov zatiaľ neprijal, zatiaľ nevedia, čo bude ďalej. Ten poľovník urobil všetko podľa zákona, ale práve nato tu je Národná rada, aby sme sa my zamysleli nad tým, že všetci, že či náhodou sú tie, nie je ten, tá šanca posunutá v neprospech niekoho alebo v prospech niekoho iného. A ja pevne verím, že to nebol a nie je žiaden zlý úmysel, lebo o tom svedčia aj tie počty, áno, samozrejme, zďaleka, síce zastrelí sa 17-tisíc psov a mačiek ročne, ale tak keby každý jeden poľovník zastrelí jedného psa, tak by to malo byť 60-tisíc, takže tu už len na týchto číslach vidno, že to nie je pravda, že každý poľovník si s radosťou strelí do živého terča, to vôbec nie je pravda. Ja len týmto chcem apelovať, že skúste sa zamyslieť, kolegyne, kolegovia, nad tým, že vieme to, vieme to trošku zrovnoprávniť, vieme nájsť nejaký modus operandi, že proste aby bolo možné sa prechádzať po dunajskej hrádzi so psom, kde skutočne nie je žiadna zver, lebo tam je toľko korčuliarov a toľko ľudí, že tam pomaly nie sú ani operenci nad tými hlavami. A bez toho, aby sa mohol stretnúť jedného z tisíc, jedného z desaťtisíc zlého poľovníka, keď som si ho už tak vymyslel, a nemusel sa báť o svojho psa alebo mačku. A odznelo tu kopec, kopec argumentov odborných takých, onakých určite áno, každý má svoj kus pravdy. Ja len na túto jednu takú takú trošku emotívnu stránku apelujem, že tí psy a mačky sú domáci miláčikovia, sem tam, samozrejme, sa môžu stať tie prípady, o ktorých hovoríte, ale existuje strašne veľa, bohužiaľ, strašne veľa zneužití tohto zákona alebo nesprávneho vyhodnotenia, akokoľvek to nazveme a opakujem, nemyslím si, že to je nejaký zlý úmysel, ale neviete to vylúčiť, nevieme to vylúčiť.

  A z toho dôvodu chceme aspoň trochu to zmeniť, aspoň pokiaľ, pokiaľ toho psa, mačku označíte, pokiaľ bude jednoznačne jasné, že majiteľ je tam, sa ho snaží nájsť, nehovorím o nejako zatúlanom psovi, ktorý je tam piaty mesiac a skutočne loví, hovorím o psovi, ktorý teraz pre desiatimi minútami zdrhol majiteľovi, hovorím o psovi, ako bola Lilica, kde majiteľka kričala: "Nestrieľajte!" A som presvedčený z tých vás, čo sú tu poľovníci, že keby počuli , že niekto kričí nestrieľajte, tak by ste nestrelili. Som ja o tom presvedčený, nepoznám vás všetkých do detailu, ale som o tom naozaj presvedčený, úprimne. Ale napriek tomu sa to stalo. A tomuto chceme zabrániť. A keď sú tam nejaké nezrovnalosti, stále sa dajú, stále sa dajú akože vyžehliť, upraviť, spraviť, žiaden zákon na svete nie je úplne stopercentný, ideálny a neviem aký by sme chceli, aj keby všetci sme chceli mať také zákony. Takže našim cieľom nie je útočiť proti poľovníkom, to v žiadnom prípade, našim cieľom je skutočne aspoň trochu to posunúť, mať, dať možnosť ľuďom, že keď som s tým psom a stane sa chyba, tak nech ten pes okamžite nemusí za to zaplatiť životom. Ako náhle ujde a bude tam dva mesiace v tom lese skutočne robiť škodu, bohužiaľ, ale pokiaľ, pokiaľ skutočne zdrhol teraz a stali sa, bohužiaľ, prípady aj také, že stávajú sa horšie veci určite, ale zo susedskej zloby niekto niekomu zastrelí psa 201 metrov za domom, len preto, že je zlý. To neznamená, že keby nebol poľovník, tak nebude zlý, on je pravdepodobne zlý celý svoj život. Ale stali sa takéto prípady a týmto prípadom chceme zabrániť, ničomu inému, to značí nebudem tu rozoberať, tu sú väčší odborníci, čo sa týka poľovníctva určite. A len len na toto apelujem, pokiaľ by bolo možné túto stránku veci zvážiť, bol by som veľmi rád, keby všetci poslanci v tejto Národnej rade tento zákon, návrh zákona podporili. Ďakujem.

 • Pán poslanec Kalist bol posledný ústne prihlásený do rozpravy. S faktickými poznámkami na jeho vystúpenie dvaja páni poslanci. Pán poslanec Záhumenský, Martinák.

  Nech sa páči pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Kalist, hovoríte o tom, že po hrádzi chodí kopu ľudí a že len chodia aj psy vyvenčiť. Ja sa vás chcem spýtať, stalo sa vám už niekedy, že ste si po prírode a oproti vám sa objaví veľký pes, či to bol vlčiak, alebo to bol nejaký iný veľký pes a nevedeli ste, či ho máte obísť, alebo predísť, alebo ujsť pred ním, alebo čo máte robiť? A že vám nebolo všetko jedno a že ste mali veľmi zlý pocit, že čo ten pes s vami spraví? Asi áno, myslím si, že nie je na Slovensku človek, ktorý takto príhodu nemá, ktorý chodí po prírode, a myslím si, že pokiaľ tento pes, či už má majiteľa a dokonca vidíte aj majiteľa, že je desať metrov od toho psa, a ten pes voľne behá a skutočne ide z neho strach, nie je rozumnejšie mu dať náhubok? Nie je rozumnejšie, aby ho aspoň, keď aj psychicky nejakým spôsobom nevyrušoval, toho ďalšieho účastníka, ktorý je v prírode.? Ak hovoríte o tej Lilici, chcem povedať dve veci. Prvá je tá, že tento pes bol ulovený 5 kilometrov od obydlia, nebol tam žiadny majiteľ ani majiteľka a nikto nekričal: Prosím vás, nestrieľajte! Nezavádzajte, neklamte, nerobte z toho citový príbeh, nikto nekričal, že nestrieľajte, bol 5 kilometrov v revíri. A už nechcem hovoriť o tom, že celý ten, celý ten príbeh odchovu a vypúšťania rysa bol nelegálny. To znamená, že nebol na to žiadny žiadne povolenie a tento človek, ktorý to robil, tak to nemá príbeh s tým psom, ktorý bol v prírode, že sa stalo to, čo sa stalo. Chcem povedať ďalej, že chcete rušiť komoru návrhom, ktorý tu bol zo zákona, pritom komora je a má byť garantom disciplíny. Ak budú povinne poľovníci v komore, tak musia podliehať pravidlám, ktoré platia v komore. Všetky disciplinárne prehrešky sú riešené na komore na disciplinárnom senáte atď., čiže tam je priestor na to, aby sme nedisciplinovaných poľovníkov vylučovali z radov poľovníkov. Takže, prosím vás...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kalist, nie všetky plochy sú poľovným revírom v súlade so zákonom o poľovníctve. Ide mi o to, aby som vás vyviedol zrejme z nevedomosti, nehovorím, že to robíte schválne alebo populisticky, čo sa týka tej nešťastnej hrádzi na Dunaji, ktorá je aj upravená pre beh, pre športoviská atď. Plochy, ako sú napríklad cintoríny, nádvoria, verejné priestranstvá, súkromné obydlia aj súkromná chata, ak je zapísaná v liste vlastníctva, takisto táto hrádza na Dunaji je nepoľovná plocha. Veľmi jednoducho si to vyberiete z katastra nehnuteľností, tam sa jednoducho strieľať nesmie, takže netreba neviem či už zrejme nechcete tu teda už až strašiť ľudí, že nebehajte po hrádzi, lebo vás postrelí nejaký poľovník. To sú nepoľovné plochy, ako aj ostatné nádvoria. Je to tak, choďte si to pozrieť na kataster nehnuteľností. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, ja len ohľadom tých 5 kilometrov. Ja som povedal, že pes, tá Lilica bola, bola strelená podľa zákona, áno, samozrejme, o tomto nepolemizujeme a práve preto chceme tento zákon zmeniť a neviem, no mne majitelia Lilice povedali, že kričali: Nestrieľaj! To je tvrdenie proti tvrdeniu asi, asi tu nezistíme ako pravdu, neviem, alebo teda tá pani, dcéra takisto kričala. A čo sa týka komory, to sú, to sú otázky na predkladateľa pozmeňujúceho návrhu, lebo v našom v našom návrhu tento, táto vec nie je. A čo sa týka hrádze, pokiaľ, pokiaľ je mne známe,tak je to poľovný revír, ale nemôžem sa hádať, lebo nemám aktuálny výpis registra v hlave, ale v každom prípade máme svedectvá ľudí, ktorí prišli aj za nami a ktorí hovorili o tom, že sa im niekto s puškou v ruke na hrádzi vyhrážal, že sa im zastrelí psa, ako hovorím, určite je to výnimočný prípad, určite je to skôr skôr jeden z ako z tých najnepoctivejších a možno, že to ani nebol člen poľovníckeho združenia. To sa nijakým spôsobom nedozviem, keďže nikto ho nelegitimoval. Ja len hovorím, že odkiaľ som mal tieto informácie. Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán navrhovateľ sa chce vyjadriť, nech sa páči.

 • Ďakujem. Hovorí sa, že vyspelosť spoločnosti sa dá posúdiť podľa toho, ako sa tá spoločnosť správa ku zvieratám. V našom prípade sa jedná o veľmi nevyvážený zákon a jeho výsledkom nie sú virtuálne prípady. To sú nie sú len domnienky o tom, že zlé prípady sa stali, to sú konkrétne reálne činy, ktoré sa udiali, a ja netvrdím, a to nie je nemierené proti všetkým alebo väčšine poľovníkom, ale, bohužiaľ, existuje aj v skupine týchto poľovníkov, existuje skupina ľudí, ktorí nehľadia na nič. A ešte ak ich v tom ten zákon podporuje, ak im umožňuje nehľadieť na akékoľvek okolnosti, ktoré nasvedčujú o tom, že nie je správne, aj keď mi to zákon povoľuje, nie je správne konať, tak ako konám, tak v tom prípade sa dejú strašné veci. Tento zákon nie je vyvážený a celou a celým účelom tejto novely je len vyvážiť tento zákon. A je to tak vyvážené, že aj samotní zástupcovia poľovníkov uznávajú, že toto je dobré riešenie, aj samotní zástupcovia ochranárov uznali, že je to dobré riešenie. A, samozrejme, že na obidvoch stranách aj na strane majiteľov ochranárov aj na strane poľovníkov sa našli tí extrémisti, ktorí tvrdia, že uhoďme to na jednu stranu úplne alebo na druhú stranu úplne, jedni by chceli strieľať poľovníkov, druhí by chceli vystrieľať všetky psy a všetky mačky, aj keby sedeli vedľa majiteľa, ale toto nie je to, o čom Národná rada je. Národná rada je o tom, aby v rámci demokratických hodnôt nastavila pravidlá slušného fungovania spoločnosti, aby čo najväčšiu skupinu aj majiteľov aj poľovníkov chránila a zároveň im ukladala práva a povinnosti, aby bolo na obidve strane vyvážené. Čo sa týka tých vyjadrení, ktoré tu odzneli, že poľovníci, ktorí sa správajú protizákonne, tak by nemali byť poľovníkmi. No áno, ja s tým súhlasím, bohužiaľ, sa takíto ľudia vyskytujú medzi nami a v tomto prípade ich ten zákon chráni a ja vám konkrétne poviem môj osobný príklad, nie niečo čo som počul, nie niečo, čo bolo medializované, ale konkrétne môj osobný príklad, kde pri farme, keď som pracoval s koňmi, tak prišli tam poľovníci, ktorí strieľali v dohľadnej vzdialenosti, to bolo pár sto metrov odo mňa, strieľali len preto, aby mohli streliť bažanta, ešte to aj smerom na farmu a keď som sa ohradil, že či sa naozaj zbláznili, tak mi zahlásili, že či majú zastreliť aj mňa. Našťastie tam bol jeden z nich, to je konkrétny príklad, ktorý som ja zažil, to nie je vypočuté. Našťastie tam bol jeden, našťastie, ja vám len hovorím o tom, aká situácia je. Boli dosť ďaleko na to, boli dosť ďaleko na to, aby som ich naháňal a zároveň sa stalo to, že jednej z nich bol trocha vyspelejší mentálne, tak im povedal,že poďte radšej preč, pretože boli nejakí traja alebo štyria. Nemal som čas riešiť ich, pretože som riešil kone, ktoré sa mi v tom čase splašili. Čiže toto je problém, ktorý sa stáva, a ja opäť hovorím, že nie je to väčšina poľovníkov, ktorí robia problémy, ale je tu veľmi malá skupina poľovníkov, ktorí nehľadia na okolnosti a ešte ich v tom zákon podporuje. Takže ja vás prosím, aby ste tú súčasnú formu zákona z tej vyslovene nevyváženej zmenili na vyváženú. To neznamená, že ideme teraz vychádzať v ústrety akémukoľvek extrémistickému majiteľovi alebo akémukoľvek extrémistickému ochranárovi zvierat. Ďakujem.

 • Pán navrhovateľ, pardon, či spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, počuli sme v týchto rozpravách, ale aj vo faktických poznámkach veľa rôznych názorov na prednesenú novelu zákona o poľovníctve, ktorú dali páni poslanci. Počuli sme tu rôzne názory na označenie psov a mačiek, sami navrhovatelia sa v podstate nevedia ujednotiť hlavne, čo sa týka označovania mačiek v revíroch. Boli medzi samotnými navrhovateľmi a ich súkmeňovcami veľmi vážne rozdiely v ponímaní genofondu. Pán poslanec Kalis tvrdil, že už nie je čistý genofond mačky divej, pán Poliačik, ktorý ho podporoval zase tvrdil, že genofond mačky divej nie je ohrozený. Ďalej ma mrzí jedna vec, že predkladali ste návrhy cez 15 podpisov v druhom čítaní ohľadom Slovenskej poľovníckej komory. Máte to trošku dopletené, keď tvrdíte, že v návrhu zákona, že je to stavovská organizácia. Slovenská poľovnícka komora je profesná samosprávna organizácia, treba podčiarknuť, že sa jedná skutočne o samosprávnu organizáciu. Ďalej ma ďalšia vec mrzí, že k tomuto zákonu, hoc nie je to vládny návrh zákona, nedalo žiadne stanovisko ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde § 20 ohľadom chovu zveri jednoznačne hovorí o tom a ukladá ministerstvu, že ministerstvo dbá na zachovanie genofondu zveri, pôvodnej zveri, hlavne ak sa jedná o taký vzácny druh zveri ako je mačka divá, ktorá od roku 1998 je celoročne hájená v zmysle zákona o ochrane prírody. Ďalej ministerstvo si zrejme neuvedomilo, že týmto zákonom alebo touto zmenou zasahujete aj do zákona č. 326/2005 Z. z. a síce do zákona o lesoch, kde v piatom dieli sa pojednáva o využívaní lesov verejnosťou a iné využívanie lesov, kde § 31 ods. 1 písm. o) hovorí o tom, že zakázanou činnosťou v lesoch je aj voľne púšťať psov, okrem psov poľovných a služobných pri výkone povinností alebo iné domáce zvieratá, to znamená aj mačku domácu voľne púšťať do revírov. Čiže zasahujete aj do zákona o lesoch. Ako to chcete meniť o päť minút dvanásť? Je to skutočne šité horúcou ihlou a hlavne Slovenská poľovnícka komora, aké názory na ňu máte. Ja myslím, že východisko treba hľadať niekde celkom inde, to že sú túlavé psy a mačky v revíroch, nie je vina mačiek a psov, ale je to vina ľudí, pretože jedno si musia uvedomiť chovatelia psov a mačiek, že tento ich domáci miláčik, ako som už spomínal, nie je žiadna hračka, nie je hračka, ktorú keď nechcem, môžem odložiť, musím sa skutočne o ňu svedomite starať. A preto treba apelovať na zvýšenie osvety a tam teda hľadať príčinu a nie zasahovať nezmyselne , skutočne neodborne a nezmyselne do zákona o poľovníctve, pričom ste zasiahli aj do zákona o lesoch.

  Vážení prítomní, ja verím, že vyhrá zdravý rozum, odborný nad vašimi emóciami a že môj návrh, aby Národná rada sa uzniesla na tom podľa § 73 ods. 3 písm. b), že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona, že to schváli väčšina poslancov tohto parlamentu. Ďakujem za pozornosť.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Bolo to rozprava aj pre mňa osobne veľmi zaujímavá. Som vo veľkých rozpakoch, lebo zažil som niekoľko situácii, kde som bol, a cítil som sa v ohrození života práve z divokých psov, ktorí pri normálnej mojej prechádzke alebo pri behu vyleteli za mnou a som sa cítil byť naozaj ohrozený na živote. Teda ja by som rád, aby sme naozaj zvážili, nevnášali do toho príliš ani jeden ani druhý názor, ale nechcem diskutovať preto, lebo rozprava skončila. Odporúčam, aby navrhovateľ, spravodajca ale aj predkladatelia pozmeňujúcich návrhov využili čas zajtra do 11.00 hod, kedy budeme o návrhu hlasovať a zvážili aj dôsledky prípadného prijatia nejakej zmeny, aby sme neurobili zbytočne chybu.

  Teraz budeme rokovať, páni poslanci, o návrhu skupiny poslancov, ktorí chcú, aby Národná rada schválila zmenu Ústavy Slovenskej republiky. Poprosím pána poslanca Maďariča, aby ako jeden z navrhovateľov Národnej rade uviedol a odôvodnil návrh a dôvody, ktoré ho viedli aj spolu s kolegom Madejom na zmenu Ústavy Slovenskej republiky. Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Mareka Maďariča a Róberta Madeja na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. vznení neskorších predpisov, tlač 363.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte mi stručne uviesť a vlastne aj pripomenúť o čom je návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, ktorý predkladám spolu s poslancom Madejom.

  Navrhujeme aby sa Národná rada uzniesla na tom, že článok 11 ústavy bude znieť: "Slovenská republika zaručuje základné individuálne práva a slobody.", a v článku 34 ods. 3 sa na konci doplní veta: "Slovenská republika uznáva len princíp individuálneho výkonu práv osôb patriacich národnostným menšinám." Priznávame, že navrhovaná novela Ústavy Slovenske republiky je reakciou na schválenú novú ústavu dnes už Maďarska, nie Maďarskej republiky, ktorá v čl. d) zakotvuje, že Maďarsko nesie zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hraníc a podporuje uplatnenie ich kolektívnych práv a vytvorenie ich kolektívnych samospráv.

  Domnievame sa, že práve na tieto ustanovenia o podpore kolektívnych práv Maďarov žijúcich v zahraničí, musíme adekvátne a primerane reagovať. Adekvátne znamená, že po schválení novej maďarskej ústavy už nestačí zo strany Slovenskej republiky len deklarovať, že odmietame uplatnenie právnych noriem iného štátu na našom území, pretože deklarácie tohto typu nie sú právne záväzné a nemajú vlastnosti potrebné na vyvolanie právneho účinku.

  Náš návrh, domnievame sa, je aj primeranou reakciou, pretože nijakým spôsobom existujúce práva príslušníkov menšín neobmedzuje, nezužuje a nesťažuje ich vymožiteľnosť. Navyše zmysel tohto návrhu sa nevyčerpáva len v otázke slovensko-maďarských vzťahov, Ústava Slovenskej republiky totiž nikde výslovne neurčuje, že poskytnutá ochrana základných práv a slobôd sa zaručuje iba jednotlivcom, čo predstavuje podľa nášho názoru jej koncepčný nedostatok. Ak tento návrh schválime, bude nespochybniteľné, že všetky základné práva a slobody priznané Ústavou Slovenskej republiky v druhej hlave ústavy sa každému človeku zaručujú ako jednotlivcovi. Čiže ešte raz a veľmi stručne povedané, navrhujem právny prostriedok, ktorý preventívne pôsobí na ochranu štátu a súbežne zvyšuje kvalitu ochrany základných práv a slobôd priznaných Ústavou Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi a v jednej osobe aj navrhovateľovi zmeny Ústavy Slovenskej republiky. Prosím, aby zaujal miesto pre navrhovateľov, a poprosím teraz pána predsedu výboru ústavnoprávneho, ktorého výbor poveril, aby bol spoločným spravodajcom pri rokovaní o predloženom návrhu zákona. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne pán predseda. Dovoľte, aby som teda predložil kolegyniam a kolegom spravodajskú informáciu. Národná rada uznesením z 31. mája 2011 č. 474 pridelila návrh pánov poslancov Maďarica a Madeja na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady, okrem mandátového a imunitného, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, na kontrolu činnosti SIS, na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.

  Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona.

  Návrh poslancov Mareka Maďariča a Róberta Madeja na vydanie ústavného zákona odporučili schváliť dva výbory, pôvodne ústavnoprávny uznesením z 15. júna 2011 č. 232 a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá uznesením z 15. júna 2011 č. 89. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie do rokovania gestorského výboru, ktoré bolo 27. júna 2011 nehlasoval, avšak 28. júna 2011 doložil uznesenie č. 98, ktorým tiež odporučil návrh ústavného zákona schváliť. Výbory Národnej rady pre financie a rozpočet, pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pre zdravotníctvo, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pre sociálne veci, pre ľudské práva a národnostné menšiny a pre obranu a bezpečnosť, tieto výbory neprijali platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň 3/5 väčšiny všetkých členov príslušného výboru podľa čl. 84 ods. 4 ústavy spojený s § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady.

  Z uznesení výborov Národnej rady, ktoré odporučili schváliť vyplynul doplňujúci návrh a to v tomto znení: V čl. 1 druhý bod sa na konci pripájajú slová "a etnickým skupinám".

  Dôvodom tohto návrhu je legislatívno-technická potreba, ktorá zodpovedá teda súčasnému textu ústavy v odseku 3.

  Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor rokoval o návrhu spoločnej správy 27. júna 2011, avšak záverečné stanovisko k návrhu novely ústavy neschválil. Podľa § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku ako spoločný spravodajca podávam informáciu o výsledkoch rokovania výborov, práve som ju podal a dovoľujem si vás požiadať, vážený pán predseda, aby ste otvorili rozpravu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem aj ja vám. Prosím zaujmite miesto pre spravodajcov. Chcem informovať, že som dostal do rozpravy, ktorú zároveň otváram, jednu písomnú prihlášku za poslanecký klub strany MOST - HÍD - pána poslanca Vörösa, ktorému zároveň udeľujem týmto možnosť vystúpiť. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctená Národná rada, v slovenskom zákonodarnom zbore od roku 2010 pribudli nové a nové legislatívne iniciatívy a vyhlásenia, ktoré určitým spôsobom reagujú na zákony iného štátu. Po prvýkrát to bol zákon o štátnom občianstve, ďalšia takáto iniciatíva bola reakcia slovenského parlamentu na základný zákon Maďarska formou vyhlásenia. A teraz je tu na našom stole ďalší návrh, a to taktiež reakcia na maďarskú ústavu formou novelizácie Ústavy Slovenskej republiky. Osobne si myslím, že v súčasnosti nás trápia oveľa väčšie hospodárske a spoločenské problémy, ktorými by sme sa mali vecne zaoberať.

  Ale keď už tento návrh predložili, nedá mi nezapojiť sa do diskusie o ňom. Pre tu žijúce národnosti je úplne jedno, čo obsahuje ústava inej krajiny, pretože pre nás to nemá žiadnu právnu relevanciu. Právne následky pre príslušníkov národnostných menšín prinesie len a len ústava a zákony Slovenskej republiky. O tejto skutočnosti netreba ani debatovať, netreba to zdôrazňovať žiadnymi parlamentnými vyhláseniami, pretože je to nespochybniteľný fakt. Bohužiaľ, vždy, keď sa zákonodarcovia snažia nejakým spôsobom reagovať na vyhlásenia, zákony alebo aj ústavu Maďarskej republiky, vždy sa to valí na nás, na tu žijúcich Maďarov, občanov tejto republiky. My strpíme negatívne následky nezhôd, ktoré sa vytvárajú medzi politikmi oboch krajín. Zdá sa, ako keby Maďari na Slovensku boli istými rukojemníkmi štátu v bojovej pohotovosti. My však nechceme žiť na Slovensku ako rukojemníci, ale ako plnohodnotní a plnoprávni občania. Ctená Národná rada, treba už konečne skonštatovať, že kolektívne práva nie sú práva od čerta. Pri prvom čítaní tohto zákona sa neustále hovorilo o tom, ako by priamym následkom zabezpečenia kolektívnych práv pre národnostné menšiny bolo rozbitie celistvosti alebo porušenie územnej integrity Slovenskej republiky. Početné zahraničné príklady však svedčia o pravom opaku tohto tvrdenia. Úspešná a spokojná národnostná menšina, ktorá má zakotvené právo na všestranný rozvoj individuálne, aj kolektívne, nielenže neohrozuje integritu, ale práve naopak, je stabilizujúcim faktorom v spoločenskom dianí. Dovoľte, aby som vás upozornil na to, že kolektívne práva sú zakotvené v našej ústave, hoci nie explicitne. K objasneniu toho mi dovoľte, aby som definoval čo sú vlastne kolektívne práva.

  Podľa rumunského politológa Valerius Stojča, citujem: "Kolektívne práva sú také individuálne práva, ktoré si vyžadujú určitý kolektívny inštitucionálny rámec, v ktorom môžu byť uplatnené." Koniec citátu. Existuje totiž skupina individuálnych práv, ktoré zo svojej povahy nie je možné uplatniť individuálne, len v spojitosti s inými ľuďmi, teda v kolektíve. Ktoré sú tieto práva? Je to napríklad právo zhromažďovať sa, združovať sa, vytvoriť politické strany alebo aj sloboda náboženského vyznania a viery. Patria sem takisto práva príslušníkov národnostných menšín na vzdelanie v ich jazyku, právo používať ich jazyk v úradnom styku, právo zúčastňovať sa riešení veci týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín. A nepochybne sem patrí aj právo národov, to znamená aj národa slovenského na sebaurčenie, na ktoré sa odvoláva preambula, aj naša ústava. Všetky tieto práva sú takého charakteru, ktoré jednoducho nie je možné uplatniť inak ako kolektívne spolu s ostatnými príslušníkmi danej skupiny bez ohľadu na to, či ide o národnostnú menšinu alebo skupinu ľudí zhromažďujúcich sa na inej ako národnostnej alebo etnickej báze. To, že kolektívne práva existujú, ba čo viac, vzájomne sa nevylučujú s individuálnymi právami, dokázalo už viacero politológov a právnikov. Stačí si preštudovať rôzne medzinárodné štúdie a publikácie, ktoré boli v tejto problematike zverejnené. Nezabudnite, prosím, vážené panie poslankyne a páni poslanci, ak zahlasujete za tento návrh novelizácie ústavy, spochybňujete všetky práva národnostných menšín, ktoré sú zakotvené v ústave a ktoré nie je možné uplatniť inak ako kolektívne. Ak vylúčenie uznania kolektívnych práv sa bude týkať len národnostných menšín v takom znení, ako to navrhuje opozičný SMER, nebude to ničím iným ako tvrdou a jasnou diskrimináciou tu žijúcich národností a spochybnením všetkých zákonov, ktoré zakotvujú ich práva.

  Vážené dámy, vážení páni, vďaka tomu, že terajšie vládne strany dokázali spolupracovať a nájsť spoločnú reč, sa od roku 2010 zmiernilo národnostné napätie medzi väčšinovým národom a národnostnými menšinami. Domnievam sa, že v tejto politike musíme pokračovať, pretože v takýchto ťažkých časoch si nemôžeme dovoliť, aby sa vyostrilo napätie v spoločnosti. Čakajú nás parlamentné voľby. Aj preto si myslím, že Národná rada by nemala pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona, preto v zmysle § 73 ods. 3 písm. b) zákona o rokovacom poriadku týmto dávam procedurálny návrh, aby Národná rada nepokračovala v rokovaní tohto návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Vörösa dvaja páni poslanci. Pán navrhovateľ a pán poslanec Rafaj.

  Nech sa páči, pán poslanec Maďarič.

 • Pán kolega, nepredpokladám, že si si neprečítal tú niekoľkoriadkovú novelu, navrhovanú novelu ústavy, a preto ma zaráža tvrdenie, že touto novelizáciou sa na niekoho niečo valí. Veľmi rád by som počul fakticky, čo sa na koho valí touto novelizáciou ústavy, ale to nie je to najpodstatnejšie. Ak ústava Maďarska zakotvuje, že Maďarsko bude podporovať uplatnenie kolektívnych práv Maďarov žijúcich mimo hraníc Maďarska a ak súčasne ty si väčšinu svojho príspevku minul na zdôvodňovanie toho, že kolektívne práva, citujem: "nie sú od čerta", a teda že sú uplatniteľné, tak som si ani nemyslel, že tu ešte v týchto dňoch bude daný taký ďalší vážny argument pre potrebnosť novelizovať Ústavu Slovenskej republiky týmto spôsobom, pretože je tu nielen zo strany Maďarska ten zámer podporovať uplatňovanie kolektívnych práv, ale vystúpil si tu spôsobom, že vlastne sa ako reprezentant, politický reprezentant menšiny budeš alebo budete usilovať o uplatňovanie kolektívnych práv, a kolektívne práva, to si myslím, že sa zhodne na tomto väčšina tohto parlamentu, tie neuznávame. My uznávame individuálny výkon veľmi širokých práv národnostných menšín a ďalších ľudí žijúcich na území Slovenskej republiky. Takže svojím spôsobom "ďakujem" za ďalší vážny argument na to, aby tento parlament veľmi jasne zadefinoval aký je výkon práv osôb patriacich k menšinám...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Ďakujem, pán predseda. Som prekvapený, že pán poslanec takto otvorene obhajuje kolektívne práva, ktoré prisudzuje ako univerzálne právo pre akúkoľvek skupinu, hoci, jedine kolektívne právo, ktoré zadefinovala ešte Charta Organizácie Spojených národov je vyslovene viazané len na sebaurčovacie právo národa. Ja viem, že predstavitelia maďarskej menšiny tu majú dlhodobo problém pochopiť základnú lexiku a rozdiel medzi národom a národnosťou. Častokrát sme počúvali z ich strany terminus technicus "národné spoločenstvo" alebo "národnostné spoločenstvo". Práve vy zavádzate aj právnu, aj spoločenskú neistotu takýmito neprávnymi posunmi a som prekvapený, keď hovoríte o napätí, tak vždy len v súvislosti s tým, že ak sa upravuje a precizuje nejaká právna norma, ktorá sa môže dotýkať práv menšín, tak upozorňujete na akúsi hrozbu napätia, čo mi nepríjemne mrazí chrbát, pretože sa automaticky evokuje kosovský model, kde práve sa uplatnila výnimka práve v kolektívnom práve, kde kosovská menšina získala samostatnosť. Pán poslanec, dúfam, že mi vo faktickej poznámke na záver odpoviete, či tieto kroky majú smerovať k tomu, že aj vy sa usilujete o akýsi autonómny štatút podobný kosovskému modelu, pretože veľmi by nám to pomohlo.

 • Áno, pán poslanec Vörös vám chce odpovedať na vašu otázku. Nech sa páči.

 • Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za faktické poznámky, ale ako sme si to mohli vypočuť, naši kolegovia naďalej nechcú pochopiť, prečo je pre nás, pre národnostné menšiny, tento návrh ústavného zákona neprijateľný. Chcem vás upozorniť na to, že záujmom celého politického spektra v súčasnosti musí byť to, aby v krajine vládol národnostný zmier a pokoj, aby sme sa mohli sústrediť na také spoločenské problémy, ktoré trápia všetkých občanov bez ohľadu na ich národnosť. A verte mi, že takýchto problémov máme v súčasnosti viac než dosť. Práve preto opätovne vás prosím, berte do úvahy nás spoločný záujem. Ďakujem.

 • Pán poslanec Vörös bol jediný poslanec prihlásený do rozpravy k návrhu písomne. Dávam možnosť teraz prihlásiť sa do rozpravy ústne. Pán poslanec Rafaj, Procházka, Blanár a pán poslanec Madej. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Pán poslanec Madej má pokazené svoje technické zariadenie, preto sme sa dohodli, že všetky jeho záujmy, úkony nie, budeme akceptovať, ak zdvihne ruku. Tak zdvihol ruku. Nech sa páči. Pán poslanec Rafaj. Nie, nie, pán poslanec Madej, počkajte, zase vy ste... aha.

  Nech sa páči, pán poslanec Rafaj.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda, aj predsedajúci tejto schôdze. Dámy a páni, chcem v mene svojom, aj v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany predstaviť istý posun oproti prvému čítaniu, kde som rovnako vystúpil a upozornil som, že tak či tak Slovenská republika, ktorá je viazaná medzinárodnými dokumentmi musí dodržiavať aj všetky princípy medzinárodného práva a toto právo je aj v tomto prípade pri využívaní práv menšín výsostne individuálne. Mal som pocit, že sa ako keby vylamujú otvorené dvere, ale na druhej strane plne chápem, že v prípade nášho južného suseda a jeho exteritoriálnych noriem, pretože pán kolega z MOST-a - HÍD nespomenul, bohužiaľ, výpočet exteritoriálnych noriem, ktorých subjektom sa stala Slovenská republika a jej štátni občania. A v tom prípade má každý štát legitímne právo na legitímnu recipročnú obranu. A keďže nie je vylúčené, že budeme naďalej atakovaní cezhraničnou legislatívou zo strany nášho južného suseda, je nevyhnutné stanoviť v najvyššom zákone Slovenskej republiky explicitne to, čo je len vyplývajúce z interpretácie medzinárodného práva a ich zásad, a to, že výkon akýchkoľvek práv, čiže nielen práv národnostných menšín, aby bolo jasné, je zásadne len individuálny. Veď máme tu napríklad aj odborárov, ktorí síce kolektívne vyjednávajú alebo rokujú, ale chápe sa v praxi, samozrejme, len výkon individuálneho práva konkrétneho zamestnanca. V tejto súvislosti chcem oponovať tým, ktorí majú predstavu, že vraj tu máme zakotvené kolektívne právo naviazané na kolektívny výkon práv menšín, pretože veľmi by ma zaujímala, aká je vlastne nároková vymožiteľnosť, myslím aj subjektu. Kto zoberie na seba požiadavku a bude hovoriť v mene x-tisíc ľudí, ktorí sa hlásia k nejakej menšine, napríklad. A z tohto príkladu je vám zrejmé, že nijaká kolektívna vymožiteľnosť, ani nijaký kolektívny vymáhateľ ako kvázi etnické odbory, keby som to tak mal nazvať, neexistuje. Nie je to v praxi realizovateľné. Takže z tohto dôvodu je zrejmé, že môže ísť len o individuálny výkon práv.

  Keď Slovenská republika prijímala základné dokumenty medzinárodné, ktoré sa týkali úpravy práv menšín, predovšetkým Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov, dobre viete, že už tento dokument vo svojej preambule sa odvoláva na taký výkon práv pre príslušníkov menšín, ktoré nesmú viesť k poškodzovaniu práva väčšiny alebo k akejsi apatii, napríklad osvojiť si štátny jazyk, keď hovoríme konkrétne o tomto type dokumentu.

  Takisto Slovenská republika prijala k jednotlivým článkom v roku '96 aj výklad, čo sa myslí pod konkrétnym výkonom práv. Napríklad pri článku 8 je jasne definované, že chápeme to bez ujmy na výučbe v štátnom jazyku. No veď ale dnes predsa vidíme, že toto sa nedodržiava, že veľa príslušníkov, a mladých, mladých príslušníkov predovšetkým maďarskej menšiny, neovláda štátny jazyk. Keď rozprávajú v ankete pre niektoré elektronické médium, tak občania, diváci tam vidia titulkovanie, pretože nevie odpovedať. Ale to len na margo toho, kde sú možno problémy a nie je podstatné, nie je podstatné teraz riešiť, či je niekto schopný sa učiť aj povedzme štátny jazyk.

  Prioritné je v tejto súvislosti stanoviť základné pravidlá, ktoré obsahuje a má obsahovať ústava ako najvyšší zákon a preto, keďže je tu aj rôzna výkladovosť či už zo strany menšín, alebo materskej krajiny, ktorá povedzme maďarskú menšinu sa snaží nejakým spôsobom zastrešovať, alebo aj lobovať na medzinárodnej scéne a zároveň je tu rozpor s medzinárodným právom. Som za to, aby parlament Slovenskej republiky schválil takúto novelizáciu ústavy, ktorá nikoho nepoškodzuje, je plne právne komfortná, je v súlade so všetkými medzinárodnými dohovormi, mimo tých individuálnych právnych názorov, ktoré možno citoval kolegu z MOST-a - HÍD, ale tie nemajú nijakú právnu oporu. My sa máme držať legitímnych, schválených medzinárodných dokumentov a ich výkladov a preto som za to, aby sme podporili takúto zmenu ústavy, práve kvôli tomu, aby bol konečne na Slovensku aký-taký aspoň etnický pokoj, alebo pokoj v spolunažívaní medzi príslušníkmi rôznych etník a majoritného obyvateľstva, pretože vidíme, že aj kríza, aj posledné udalosti a kauzy pripomínajúce jedno ochlpené zviera vzbudzujú dosť vážne napätie už v spoločnosti. Takže chcel by som poprosiť všetkých, aby sme na tejto poslednej schôdzi ukázali spoločnosti aspoň akú-takú základnú názorovú jednotu, bez ohľadu na to, či ide o koalíciu, alebo opozíciu a tento návrh z dielne dvoch poslancov zo strany SMER - sociálna demokracia podporili. Ďakujem.

 • Pán predseda aj spoločný spravodajca Procházka, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel predložiť pozmeňovací návrh k tlači 363a, a to v tomto znení:

  Prvý bod pozmeňovacieho návrhu: "Čl. 1 novelizačného bodu 1 sa vypúšťa."

  A to z týchto dôvodov: Navrhovaná úprava v článku 11 ústavy je duplicitná a mätúca vo vzťahu k už existujúcej úprave v článku 12, z ktorej vyplýva, že základné práva sa v Slovenskej republike zaručujú všetkým (ods. 2), pričom tento pojem odkazuje na ľudí, ktorí sa rodia rovní v dôstojnosti a právach (ods. 1). Je preto zrejmé, že nositeľom základných práv a slobôd môžu byť len osoby, pričom z ústavnej aj európskej judikatúry vyplýva, že ak to povaha predmetného práva pripúšťa, jeho nositeľom môže byť okrem fyzickej osoby aj právnická osoba. Zakotvenie pojmu "základné individuálne práva a slobody" nemá vo vzťahu k tejto otázke žiadnu pridanú hodnotu.

  Okrem toho ide o pojem neštandardný a odporujúci terminológii, zaužívanej vo vnútroštátnych, aj nadštátnych katalógoch ľudských práv a základných slobôd. Tá zaužívaná terminológia je práve buď ľudské práva a základné slobody, alebo základné práva a slobody.

  Použitím navrhovaného pojmu by sa text ústavy zbytočne zahltil verbálnym balastom bez akéhokoľvek normatívneho významu a s otáznym symbolickým významom.

  Podstatným dôvodom pozmeňovacieho návrhu v tejto časti je tiež fakt, že deklarovaný účel úpravy je možné dosiahnuť úpravou v štvrtom oddiele druhej hlavy ústavy, tak ako to navrhovatelia navrhujú v druhom bode novelizačného bodu 1 a ako to ja navrhujem zmeniť druhou časťou pozmeňovacieho návrhu, ktorá znie takto:

  "Čl. 2 novelizačného bodu 1. sa mení takto:

  Článok 34 ods. 3 znie takto: Práva podľa tohto oddielu sa občanom, patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám, zaručujú ako osobné práva a ich výkon nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky, k zmene jej štátneho zriadenia podľa článku 3 ods. 1 a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva."

  Dôvody sú nasledovné:

  Deklarovaným účelom navrhovanej úpravy je predísť možnosti kolektívneho uplatňovania práv, patriacich k príslušníkom národnostných menšín a etnických skupín, to znamená ich uplatňovanie inak, ako občanmi, ako fyzickými osobami, prípadne právnickými osobami tam, kde to povaha práva pripúšťa. Tento účel je legitímny. Vhodnejším spôsobom jeho realizácie, než deklarácia nejakého princípu, v tomto prípade princípu individuálneho výkonu, je však jednak zakotvenie povahy týchto práv ako práv osobných, a jednak rozšírenie zákazu cieľov, ktoré sa nimi majú sledovať, o ochranu jednotnosti a nedeliteľnosti územia Slovenskej republiky, tak ako túto jednotnosť a nedeliteľnosť zakotvuje práve článok 3 ods. 1, čiže článok upravujúci štátne zriadenie Slovenskej republiky ako štátu s jednotným a nedeliteľným územím. Táto nedeliteľnosť štátneho územia je totiž širším pojmom ako územná celistvosť štátu, keďže sa nevzťahuje len k ochrane vonkajších hraníc, ale aj k povahe Slovenskej republiky ako unitárneho štátu, na ktorom žiadna územno-správna jednotka nedisponuje ani zvrchovanosťou, ani autonómiou.

  Preto sa navrhuje, aby práva podľa štvrtého oddielu druhej hlavy sa zaručovali len ako práva osobné a aby ich výkon nesmel viesť ani k zmene štátneho zriadenia Slovenskej republiky podľa článku 3 ods. 1 ústavy, to znamená napríklad k premene unitárneho štátu na štát federatívny, konfederatívny, alebo inak zložený zo zvrchovaných alebo autonómnych územno-správnych entít.

  Nad rámec tohto pozmeňovacieho návrhu dovoľte, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ešte pár krátkych viet k doterajšiemu priebehu rozpravy. Myslím si, že o čo viac sa príslušníci národnostných menšín a etnických skupín budú na Slovensku cítiť ako doma, o to lepšie sa nám tu bude žiť aj všetkým ostatným. Práve preto som v situácii, keď som mal príležitosť podporiť zákonnú úpravu, ktorá smerovala k tomuto cieľu, túto zákonnú úpravu aj podporil. Nie som fanúšikom getoizácie menšín a ich vytesňovania na okraj spoločnosti. Som fanúšikom zmysluplnej ochrany legitímnych záujmov občanov Slovenskej republiky a takýmto záujmom nepochybne je harmonické spolužitie všetkých občanov bez ohľadu na to, k akej národnostnej menšine alebo etnickej skupine ako jednotlivci patria. Verím, že môj pozmeňovací návrh smeruje práve k tomuto cieľu.

  Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Pán poslanec Blanár je ďalší prihlásený do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladateľ, dovoľte, aby som sa zapojil rovnako do rozpravy a zareagoval aj na niektoré už vystúpenia, ktoré boli predo mnou, aj ako podpredseda zahraničného výboru.

  Všetky tie argumenty, ktoré tu odzneli zo strany pána poslanca Vörösa za stranu MOST - HÍD, keď som si zanalyzoval, tak ma priviedli k jednému, a to chcem vám aj teraz trošku priblížiť, aby ste to možno dokázali vnímať. Jeho príspevok začal tým, že keď sa zmení nejaká legislatíva v okolitých krajinách, nie je dôvod, aby automaticky sa menila legislatíva tu, na Slovensku, pretože však to nemá žiadny vplyv na územie Slovenskej republiky a na život na Slovensku. Čiže tým vyjadril, že v podstate je bezvýznamné sa tým zaoberať, lebo to nemá žiadny dopad na Slovenskú republiku a na občanov, ktorí tu žijú a v rozprave ďalej veľmi významne obhajoval kolektívne práva, že oni v podstate už sú a je ich potrebné ich uplatňovať a že aj keď to nie je explicitne povedané v ústave, ale že už dnes sú tam zadefinované.

  A dovoľte mi, vážené dámy a vážení páni, vlastne skonštatovať na základe toho, čo tu bolo povedané, že v podstate tým vyjadril, že súhlasí s tým, že v ústave Maďarska je niečo takéto zadefinované, že kolektívne práva sa majú uplatňovať, a tým to vlastne podporil, svojím vyjadrením, pretože povedal, že explicitne to nie je síce povedané, ale sa to uplatňuje. A pritom, myslím si, že sa zhodneme na tom spoločne vo všetkých demokratických krajinách. Aj na základe skúseností, ktoré sú tu z histórie, sa ukázalo, že uplatňovanie kolektívnych práv je niečo, čo je veľmi nebezpečné. Preto aj naša ústava hovorí o tom, že majú byť individuálne práva ctené a nie celkom jasne definuje, ako je to s právami kolektívnymi a preto prichádza navrhovateľ, môj kolega, naši kolegovia pán Maďarič, aj pán Madej s návrhom, ktorý má jasne explicitne povedať niečo, čo všetci podľa nášho názoru uznávame. Ale zdá sa, že niekomu to tu vadí a dokonca ma prekvapilo aj to, že napriek tomu, že predkladateľ nič také nepovedal vo svojom úvodnom slove. Bolo tu povedané niečo zo strany pána Vörösa, že sa tu vlastne vyvolávajú napätia, nacionálne, národnostné napätia, čo vôbec nie je pravda, vážené dámy, vážení páni. Žiadne národnostné napätia, podľa mňa, sú tu neni a práve naopak, Slovensko môže byť príkladom pre to, ako riešiť a vytvárať dobré podmienky pre národnostné menšiny. Je tu množstvo úprav, ktoré sú nadštandardné, ktoré zaručujú národnostným menšinám tu, na Slovensku naozaj skvelý, by som povedal, rozvoj a nie je tomu tak, ako bolo povedané, že sa tu vytvárajú napätia. Ja sa skôr domnievam a myslím si, že nie som ďaleko od pravdy, že práve strana, ktorá je tu na etnickom princípe, ktorá sa tvári, že je aj slovenská a má názov MOST - HÍD, tak jej jediná agenda je, aby tie národnostné napätia sa tu práve naopak vytvárali, pretože ináč nebudú mať žiadnu agendu. A príkladov by som mohol spomenúť veľa.

  Na zahraničnom výbore sme sa zaoberali mnohými otázkami súvisiacimi s maďarskou ústavou, ktorá je dnes terčom kritiky nielen Európskej únie, ale aj iných demokratických krajín mimo Európskej únie. Jedine my sa tvárime, akože sa nič nedeje.

  Čiže, dámy a páni, myslím si, že napriek právnym výkladom, ktoré si ctím, ktoré môžu byť aj iné, myslím si, že zadefinovanie práve explicitne daného stavu, že nebudú uznávané kolektívne práva do našej ústavy. Vytvoríme ešte lepšie, priaznivejšie prostredie, alebo by som povedal, stabilnejšie prostredie pre rozvoj národnostných menšín tu, u nás, bez akýchkoľvek pochybností. A podotýkam, bez akýchkoľvek pochybností, pretože v prípade, že to tam nie je takto zadefinované, tie pochybnosti stále sa budú vyťahovať a na nich sa bude niekto stále viesť a viesť a možno aj do tohto parlamentu pod rúškom, že sa budem tváriť, že chcem vlastne obhajovať národnostné menšiny, ale v skutočnosti to asi tak nie je.

  Možno sa mýlim, ale dovoľte mi, aby som tento názor vyjadril a preto chcem absolútne podporiť tento návrh, ktorý tu predkladajú moji kolegovia a myslím si, že prispeje k tomu, aby sme jasne sebavedomo zadefinovali, ako to myslíme so Slovenskou republikou a ako to myslíme aj so stabilizáciou národnostných menšín, ktoré, podotýkam, u nás majú naozaj práva, ktoré v mnohých krajinách by nám mohli závidieť.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Blanára neevidujem. Preto uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou a posledný prihlásený do rozpravy je pán poslanec Róbert Madej. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán spravodajca, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som na úvod predniesol pozmeňovací návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky.

  Bod 1. Článok 2 znie: "Článok 2 Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012."

  Odôvodnenie: K uvedenému pozmeňovaciemu návrhu uvádzam tým, že sa navrhuje upraviť účinnosť návrhov zákona, a to od 1. apríla 2012, vzhľadom k tomu, že došlo, samozrejme, k všeobecne známemu predĺženiu priebehu legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky a v záujme toho, aby zákon nenadobudol účinnosť predo dňom jeho publikácie, čo by znamenalo jeho celkom zrejmú a zjavnú protiústavnosť.

  Dámy a páni, ja by som si dovolil s ohľadom aj na uplynulú, takmer uplynulú rozpravu k predmetnému návrhu ústavného zákona poďakovať sa všetkým, ktorí vystúpili v rozprave k tomuto návrhu zákona, poďakovať sa aj za podporné argumenty a dovolím si polemizovať s niektorými argumentmi, ktoré boli uvedené v neprospech tohto návrhu ústavného zákona.

  Pán poslanec Vörös demaskoval svojím vystúpením to, čo vlastne je účelom tohto návrhu zákona. Ak doteraz možno z iných politických strán existovali kritici tohto ústavného zákona o tom, že tento ústavný zákon je zbytočný, veď tu nie sú žiadni občania, ktorí by, respektíve žiadne hlasy, ktoré by hlásali a viedli Slovensko ku kolektívnym právam, či už menšín alebo iných osôb, tak práve pán poslanec Vörös v rozprave túto skutočnosť potvrdil, čím zdôraznil a ja zdôrazňujem tiež, potrebnosť prijatia tohto ústavného zákona.

  Pán poslanec Vörös ďalej v rozprave uviedol, dovolím si to parafrázovať, že žiadne iné právo sa na územie Slovenskej republiky nevzťahuje, na občanov Slovenskej republiky taktiež nie. Toto si dovolím, možno expresívne povedať, že takéto vyjadrenie už pomaly od politika z národnostnej strany možno považovať za vedome prezentovanú nepravdu, až lož. Pán poslanec si musí byť vedomý toho, že zákony, ktoré sú prijímané v Maďarskej republike, a to je Ústava Maďarskej republiky, ako aj nadväzujúci volebný zákon, priznávajú práva občanom cudzích štátov, ktorí sa hlásia k národnostnej menšine, medzi inými aj volebné právo národnostných menšín na území susedných štátov, volebné právo Maďarska, Maďarskej republiky. Povedzte mi už, ak toto nie je extrateritoriáolny účinok právnej úpravy Maďarska na územie iných štátov, tak čo potom? Preto trvám na tom, že je to vedomé prezentovaná nepravda.

  Čo sa týka ďalších vystúpení, dovolím si poznamenať k pozmeňovaciemu návrhu pána poslanca Procházku, že oceňujem námet na diskusiu z hľadiska prezentovaných pozmeňovacích návrhov, nateraz môžem povedať, že máme záujem diskutovať a schváliť bod 2 pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Procházku s tým, že pokiaľ by sa preformulovali ustanovenia, ktoré sa týkajú tohto pozmeňovacieho návrhu, avšak nemožno súhlasiť s vypustením bodu 1 návrhu ústavného zákona, takže odporúčam pozmeňovací návrh v bode 1 neschváliť.

  Verím, napriek tomu, že pokiaľ bude schválený bod 2, bude to znamenať takú kvalitatívnu zmenu novely ústavy, teda návrhu ústavného zákona, ktorá zabezpečí a umožní, aby konsenzom v rozsahu nevyhnutnom na prijatie ústavného zákona bol tento zákon schválený.

  Ďakujem pekne za vystúpenie aj ďalších kolegov, ja pevne verím, že s ohľadom aj na ten vývoj, ktorý v súčasnosti v rámci krajín V4, v rámci maďarsko - slovenských vzťahov je, dá za pravdu tým, ktorí si myslia a prezentujú nevyhnutnosť a potrebnosť prijatia tohto návrhu ústavného zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec bol posledný prihlásený do rozpravy. S reakciou sa hlási vo faktickej poznámke iba pani poslankyňa Edita Pfundtner. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Ja sa chcem obrátiť na pána predkladateľa, pána poslanca Madeja. Pán kolega, ozaj si myslíte, že stav v našej spoločnosti si priamo a neodkladne pýta tento ústavný zákon? Bola by som rada, keby ste mi vysvetlili, ako sa teraz tieto práva priznávali. Mali tu žijúce menšiny kolektívne práva? Asi poznáte odpoveď. Potom nerozumiem potrebe tejto úpravy.

  Viete mi povedať aspoň jeden prípad, kedy naši občania maďarskej národnosti pri výkone svojich menšinových práv ohrozili ústavné fungovanie našej krajiny? Ohrozili zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenska? Ja taký prípad, pán kolega, nepoznám. Slovenská spoločnosť v súčasnej dobe zápasí s neporovnateľne vážnejšími problémami. Ľudia na námestiach demonštrujú svoje postoje a hlavne v takých časoch je mimoriadne dôležitá úloha nás politikov zabezpečiť všetky podmienky na to, aby sa situácia upokojila a aby ľudia mohli žiť v pokoji, v bezpečí a s istotami, na ktoré sú zvyknutí.

  Pán kolega, neberte ľuďom istoty, zaslúžia si ich. Veľkosť človeka...

 • Ruch v sále.

 • Nevykrikujte, prosím vás, ja som tiež nevykrikovala do vášho vystúpenia!

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, no veď! Ešte navyše dáma hovorí, tak poprosím o pokoj.

 • Veľkosť človeka a politika je v tom, že vie dávať. Aj tým niekedy, že nemení veci, ktoré meniť netreba. Tvrdíte, že vami navrhovaná zmena nie je namierená voči príslušníkom národnostných menšín. Ako to? Veď sa to nebude vzťahovať na Viktora Orbána a členov jeho kabinetu. Ani neovplyvní maďarskú ústavu, bude sa to vzťahovať na nás.

  Pán poslanec, odpustite mi, ale o vašom dobrom úmysle pri tvorbe tohto návrhu voči maďarskej menšine si dovoľujem vážne...

 • Preušenie vystúpenia časomerom.

 • Reagovať bude teraz pán poslanec Madej.

 • Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel povedať, že ja mám za to, že v súčasnosti je či už v otázke menšín, práv menšín, pokoj. A myslím si, že naopak, vo vnútri štátu by sa mali aj politici MOST - HÍD vyjadrovať tak, aby neroznecovali, nepodnecovali vášne. Tu je pokoj a bude. A myslím si, že o to máme skutočne všetci záujem.

  Na druhej strane ale pokiaľ máme záujem hájiť záujmy Slovenskej republiky, tak musíme si všímať súvislosti, ktoré sa u nás dejú.

  Pani poslankyňa, pravdepodobne ste dobre nepočúvali príhovor predrečníka, vášho kolegu, ktorý sedí pri vás, pána poslanca Vörösa, bol to práve on, ktorý mal celkom veľký elaborát toho, akým spôsobom je potrebné sa domáhať kolektívnych práv, práv menšín a práve táto otázka by mala byť kladená jemu, či medzinárodný štandard, ktorý základné práva a slobody viaže ako na individuálne práva, budeme posúvať právnymi názormi z Budapešti práve na kolektivizáciu týchto práv. Myslím si, že to by určite nebolo správne.

  Čo sa týka vzťahov, ktoré na Slovensku sú, pravdepodobne ste zabudli, že sme ovplyvňovaní vzťahmi, ktoré plynú zo zahraničia, z Maďarskej republiky a zabudli ste na to, že udeľovanie štátneho občianstva, volebného práva v inom štáte pre štátnych občanov Slovenskej republiky sú skutočne závažné skutočnosti, na ktoré je potrebné reagovať aj týmto zákonom a opatreniami vlády.

 • -------------------VYMAZAŤ !------------------------------

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa pána navrhovateľa, či chce využiť právo záverečného slova? Ďakuje, či že nie. Pán spravodajca? Tiež nie.

  Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu a teraz bude nasledovať môj návrh na prijatie uznesenia Národnej rady na k výzve adresovanej prezidentovi Slovenskej republiky. Poprosím teraz, vyhlasujem 5-minútovú prestávku, lebo sa musíme prestriedať pri vedení parlamentu. O 5 minút budeme pokračovať, keď zabezpečím účasť ďalšieho člena z vedenia Národnej rady. 5 minútová prestávka, budeme pokračovať o 5 minút.

  Končím vyhlásenú prestávku, lebo vidím, že tu mám pána predsedu, ktorému odovzdávam v tejto chvíli vedenie schôdze Národnej rady.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať tak, ako uviedol pán podpredseda, návrhom na prijatie uznesenia Národnej rady k výzve adresovanej pánovi prezidentovi Slovenskej republiky. Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo.

 • Rokovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Horta na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k výzve adresovanej prezidentovi Slovenskej republiky, tlač 613.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, máte pred sebou pod tlačou 613 návrh môj na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k výzve adresovanej prezidentovi Slovenskej republiky. V tomto návrhu, ak bude schválený, Národná rada Slovenskej republiky žiada prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča, aby rešpektoval rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 a v súlade s ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky urýchlene pristúpil k vymenovaniu Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Toľko uznesenie a teraz mi dovoľte na úvod zopár slov. 17. júna v tajnej voľbe sme zvolili pána Čentéša za generálneho prokurátora. Čo sa týka tajnej voľby a otázky je zákonnosti, polemiku v čase jej konania vyvolala len možná verejná voľba prokurátora...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, prosím o kľud v rokovacej sále.

 • Pán exminister a ostatné kolegyne, poprosím aj ja.

  Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Pán poslanec, vy sa sústreďte na uvedenie návrhu.

 • Tak poprosím poslancov, aby vám to umožnili a nevyrušovali. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Čo sa týka tajnej voľby a otázky jej zákonnosti, polemiku v čase jej konania vyvolala len možná verejná voľba prokurátora. Jozef Čentéš však bol zvolený v tajnej voľbe, platnej podľa starého ako aj novelizovaného rokovacieho poriadku. Platnosť a zákonnosť tejto tajnej voľby nepriamo potvrdil aj Ústavný súd, keď v rozhodnutí pléna Ústavného súdu pod č. 100/2011 vyslovil, že uskutočnením tajnej voľby dňa 17. júna 2011 pominuli dôvody, pre ktoré bolo rozhodnutie o dočasnom pozastavení účinnosti novely rokovacieho poriadku prijaté a ani v súčasnosti neexistujú iné, ktoré by signalizovali reálnosť alebo aspoň potencionálnosť ohrozenia základných práv a slobôd, značných hospodárskych škôd, či iný nenapraviteľný následok.

  Prezident Slovenskej republiky podľa článku 102 Ústavy Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva generálneho prokurátora. Podľa pána prezidenta je na jeho rozhodnutí, či kandidáta vymenuje, alebo nie. Keďže toto ustanovenie ústavy používa formulácie vymenúva a teda dostatočne neprecizuje povinnosť prezidenta vymenovať generálneho prokurátora. Tento článok však nemožno izolovať od celého znenia ústavy. Treba vziať do úvahy aj článok 101 Ústavy Slovenskej republiky, kde prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov, ktorý stanovuje prezidentovi povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Osobne som toho názoru, že za riadny chod ústavných orgánov nemôžeme považovať stav, kde funkcia generálneho prokurátora neobsadená viac ako pol roka, pričom kandidát na túto funkciu spĺňa všetky zákonné predpoklady pre kandidáta na generálneho prokurátora a bol riadne zvolený Národnou radou v štandardnej tajnej voľbe.

  Ako argumentoval aj sám pán prezident v podobnom prípade, keď odmietal vymenovať pána Tvarošku za viceguvernéra Národnej banky Slovenska, to je nález pléna Ústavného súdu 14/6-38. Citujem: "Prezident má v prípadoch, keď má vymenovať kandidáta zvoleného vládou alebo parlamentom, notariálnu funkciu, ktorá spočíva v povinnosti overiť nielen súlad postupu Národnej rady v procesnej rovine, ale má aj povinnosť overiť splnenie predpokladov podmienok alebo náležitostí ustanovených ústavou a zákonmi, teda overiť súlad v obsahovej rovine."

  JUDr. Čentéš spĺňa všetky tieto predpoklady. Bol dodržaný procesný postup voľby generálneho prokurátora v Národnej rade a takisto pán Čentéš spĺňa všetky predpoklady vyžadované zákonom pre zvolenie do funkcie generálneho prokurátora.

  Pán prezident sa nemôže rozhodovať len na základe svojich sympatií, resp. nemôže svoj postoj odôvodňovať tvrdením, že JUDr. Čentéšovi nedôveruje. To, že sa mu nepáči, nie je dôvodom. Niektorí z vás už vopred avizovali, že Národná rada nesmie zasahovať do právomoci prezidenta. Tu by som chcel upozorniť na čl. 86 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý vraví, že do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí, najmä uznášať sa na ústave, ústavných a ostatných zákonoch a kontrolovať aj ako sa dodržiavajú. Keďže sa domnievam, že konanie pána prezidenta v tomto prípade vyvoláva pochybnosti a myslím si, že prezident Slovenskej republiky nekoná svoju povinnosť, týmto uznesením Národnej rady ho chcem vyzvať, aby vymenoval Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora, a tým zabezpečil riadny chod generálnej prokuratúry ako orgánu ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických, právnických osôb a štátu. Je to v súlade s ústavou čl. 149.

  Na záver mi dovoľte, vás požiadať o podporu tohto návrhu, pretože tak ako avizovali všetky poslanecké kluby vládnej koalície, sú za to, aby pán prezident v tejto oblasti konal. Verím, že tento návrh získa podporu. Ďakujem za pozornosť.

 • Poprosím teraz pána predsedu ústavnoprávneho výboru, aby Národnú radu informoval o stanovisku výboru k predloženému návrhu uznesenia. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Sám ste ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 23. januára 2012 č. 625, pridelili návrh poslanca Národnej rady a podpredsedu Národnej rady Milana Horta na prijatie uznesenia k výzve adresovanej prezidentovi Slovenskej republiky, bol práve prednesený ten návrh uznesenia. Výbor tento návrh prerokoval na svojej 54. schôdzi 24. januára 2012 a 31. januára na svojej 57. schôdzi o tomto návrhu uznesenia hlasoval. Hlasoval tak, že uznesením č. 361 odporučil Národnej rade predložený návrh uznesenia schváliť.

  Dovoľujem si vás požiadať o otvorenie rozpravy, pán predseda. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, do rozpravy som nedostal žiadne prihlášky.

 • Ruch vsále.

 • Nikto sa nehlási do rozpravy, preto končím možnosť ďalších...

 • Ruch v sále.

 • Tak nehlási sa, veď nevidím, že by sa niekto hlásil. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie a zvolávam predsedov poslaneckých klubov do rokovacej miestnosti poslaneckého grémia, aby sme sa dohodli o ďalšom pokračovaní rokovania 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Predpokladám, že budeme potrebovať čas dlhší na rokovanie. Nechcem poslancov zdržiavať v rokovacej sále, preto prerušujem rokovanie dnešného rokovacieho dňa. Zajtra o 9.00 hod. budeme pokračovať prerokovávaním vládnych návrhov zákonov, ktoré vláda predložila na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky a všetkými ostatnými bodmi, ktoré sú zaradené na program rokovania schôdze.

 • Prerušenie rokovania o 18.24 hodine.