• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prajem príjemný deň, budeme pokračovať štvrtým rokovacím dňom 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní požiadal pán poslanec Ivan Chaban ako jediný.

  Pokračujeme v prerušenej rozprave v druhom čítaní o návrhu poslancov Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach a príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení katastrálneho zákona. Tento návrh máte pod tlačou 364.

  Prosím spoločného spravodajcu, aby zaujal miesto, vidím, že už je na svojom mieste a do rozpravy, pretože budeme pokračovať v prerušenej rozprave, je ako posledný prihlásený pán navrhovateľ, poslanec Ondrej Dostál, ktorému teraz odovzdávam slovo.

  Nech sa páči. Je to jeho vystúpenie v rozprave.

  (Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Petra ZAJACA, Petra OSUSKÉHO a Františka ŠEBEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 364.)

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán exminister, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh, a potom k nemu niečo poviem. Pozmeňujúci návrh poslanca Ondreja Dostála k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 364).

  1. V čl. I sa slová „Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a zákona č. 540/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:“ nahrádzajú slovami „Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č 540/2008 Z. z. a Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 235/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:“.

  2. V čl. I sa v bode 1 vypúšťajú slová „alebo či bol urobený úkon na jeho získanie“.

  3. V čl. I sa vypúšťa bod 2. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie: Legislatívno-technické zmeny súvisiace s uverejnením Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 235/2001. Nález bol uverejnený dňa 26. 7. 2011, v dôsledku čoho stratili ustanovenia, pri ktorých Ústavný súd konštatoval nesúlad s ústavou, platnosť dňa 26. 1. 2012.

  A predsa len by som rád k tomu niečo povedal. Ten zákon, ako som hovoril už v úvodnom vystúpení, rieši tri okruhy problémov alebo chcel riešiť tri okruhy problémov. Prvým a snáď najdôležitejším bolo narušenie vlastníckych práv, možnosť stavať na cudzích pozemkoch, ktoré v mene dostavby diaľnice z Bratislavy do Košíc presadila Ficova vláda v minulom volebnom období, ktoré ostro kritizovala opozícia v minulom volebnom období, ktoré opoziční poslanci napadli na Ústavnom súde ešte v minulom volebnom období, pretože mali pochybnosti o súlade takejto možnosti stavať diaľnice na cudzích pozemkoch s ústavou. A možno je to slabé povedať, že mali pochybnosti, bolo im to jasné, že je to v rozpore s ústavou, a tak to potvrdil aj Ústavný súd. Ústavný súd si, žiaľ, dával veľmi načas, rozhodol o tom podnete, ktorý prišiel veľmi rýchlo, prišiel pár dní potom, ako zákon nadobudol platnosť a účinnosť. Ústavný súd rozhodol, myslím, až po troch rokoch. Rozhodol až v roku 2011. Je dosť veľký problém, že tento parlament, v ktorom väčšinu tvoria poslanci strán považujúcich Ficov diaľničný zákon za protiústavný, nenovelizoval tento zákon ako jednu z prvých vecí, ktorú mohol urobiť potom, čo bol konštituovaný voľbami.

  Došlo reálne k poškodeniu vlastníckych práv, ten zákon bol protiústavný. Z môjho pohľadu jediná prednosť, jediný dôvod, prečo sme ten zákon nemali novelizovať hneď, ale počkať na Ústavný súd, je, že teraz to máme potvrdené. Teraz to vieme, že je to v rozpore s ústavou, teraz to povedal Ústavný súd a teraz, aj keď by sa niekedy v budúcnosti dostala k moci vláda podobná tej Ficovej, tak nebude môcť takéto riešenie presadiť, lebo už vie a má to potvrdené Ústavným súdom, že tento spôsob riešenia a urýchľovania výstavby diaľnic, ktorý aj tak k ničomu nevedie, je protiústavný. Ale teda musím povedať, že je vážnou chybou, že k zmene zákona pristupujeme až teraz. Stalo sa to v dôsledku toho, že najprv malo ministerstvo dopravy nejaké výhrady, tak sme museli prepracovať ten návrh, stiahnuť to, čo sme dali v marci a neskôr sa poslanecké návrhy odsúvali, až sa stalo to, že nielenže bol publikovaný nález Ústavného súdu v Zbierke zákonov, ale dokonca uplynulo pol roka odvtedy, čo sa tak stalo, tak ustanovenia, ktoré boli hlavným dôvodom predloženia tej novely, zo zákona vypadli. Dnes tam už nie sú, takže ich nemôžeme vypustiť, preto som predložil ten pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil. Napriek tomu si myslím, že má zmysel takýto zákon prijímať, aj keď protiústavnosť zákona je už ošetrená rozhodnutím Ústavného súdu a my nemôžeme spraviť ani to symbolické gesto, že pred uplynutím polročnej lehoty, keď už vieme, čo je protiústavné, vypustíme zo zákona protiústavné ustanovenia. Má to zmysel preto, lebo to, čo bolo v zákone protiústavné, nie je jediný problém toho zákona. Ten zákon obsahuje mnohé ustanovenia, ktoré vytvárajú špeciálny režim pre výstavbu diaľnic, opäť v mene idey pána expremiéra Fica dostavať diaľnice do Košíc z Bratislavy do roku 2010, ktoré obmedzujú účastníkov konania, znižujú im mieru informovanosti, skracujú im lehoty na vyjadrenie, skracujú im lehoty na odvolanie. Pritom sú to veci, ktoré z hľadiska celého toho procesu znamenajú pár dní, čiže nemôžu zásadným spôsobom urýchliť výstavbu diaľnic, ale z hľadiska jednotlivca, ktorý má mať možnosť sa vyjadriť, sú to zásadne rozdielne veci, keď mám na vyjadrenie alebo na odvolanie týždeň a keď mám na vyjadrenie alebo na odvolanie 15 dní, je to štandardný režim podľa správneho poriadku alebo stavebného zákona. Kto niekedy prišiel s takýmito vecami do kontaktu, vie o čom hovorím. Aj takéto ustanovenia ideme týmto návrhom zmeniť a došlo čiastočne k úprave na základe konzultácií s ministerstvom dopravy a na základe pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložil pán poslanec Přidal. Možno je to trošku ústupok, ale predovšetkým je to lepšie riešenie z hľadiska toho, že tie ustanovenia budú vykonateľné, nebudú spôsobovať žiadne problémy v aplikačnej praxi a nebudú znamenať žiadnu zásadnú komplikáciu, žiadnu zákonnú prekážku pre to, aby sa na Slovensku stavali diaľnice, ako sa nám to tu pokúšajú nahovoriť naši momentálne opoziční kolegovia.

  Myslím si, že máme v tom zákone opraviť všetko, čo je v ňom zlé, máme opraviť nielen to, čo je v rozpore s ústavou, pretože nielen to, čo je v rozpore s ústavou, je problém v tomto zákone. Posledná vec sú kompenzácie. Štát, respektíve parlament prijal zákon, ktorý bol protiústavný a ktorý nebol protiústavný iba nejakým akademickým spôsobom, ktorý sa nikoho nedotýka. Ten zákon bol protiústavný tým, že narušil vlastnícke práva konkrétnych ľudí, a tí ľudia majú právo na odškodnenie. Keď sme s návrhom prichádzali, tak boli na stole akési dve filozofie toho odškodnenia. Prvá, ktorú presadzovali predkladatelia, bola, že štát má byť aktívny, štát nemá čakať na to, že kto z poškodených si spomenie, že by mohol mať nárok na odškodnenie za to, že štát protiústavným zákonom zasiahol do ich vlastníckych práv a staval im na ich pozemkoch bez vykúpenia, bez vyvlastnenia cesty. A druhá filozofia bola, že však každý sa môže domáhať a ak sa cíti poškodený, môže ísť na súd a môže niečo vysúdiť, môže tú ujmu preukázať na súde. Tieto dve filozofie sa dlho bili, nakoniec sa ale stretli v návrhu, ktorý je premietnutý opäť medzi pozmeňujúcimi návrhmi pána poslanca Přidala a ktorý spočíva zhruba v tom, že zákon priznáva nárok na odškodnenie vlastníkom pozemkov, ktorí boli poškodení Ficovým diaľničným zákonom, ktorý je protiústavný, ale vyžaduje od nich, aby sami prejavili istú aktivitu a aby o to odškodnenie požiadali, a stanovuje tam lehotu jedného roka od nadobudnutia účinnosti zákona, kedy môžu s týmto právom prísť a požiadať o odškodnenie, a keď v tejto lehote svoje právo neuplatnia, tak zanikne. Myslím si, že je to vyvážený kompromis a je to riešenie, za ktoré sa nemusíme hanbiť, aj keď ideme odškodňovať niečo, čo sme my, teraz hovorím o doterajšej alebo momentálnej koaličnej väčšine, nespôsobili, niečo, čo sme kritizovali, ale napriek tomu je to zodpovednosť štátu voči vlastným občanom. Čiže chcem požiadať ešte raz o podporu tohto zákona, chcem požiadať o podporu oboch predložených pozmeňujúcich návrhov a verím, že síce neskoro, ale predsa len spravíme to, čo je potrebné spraviť.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Dostála sa prihlásil jediný pán poslanec, Ľubomír Vážny. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou a slovo má pán poslanec Vážny.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Dámy a páni, škoda že len dve minúty, ale už sa s tým musím vysporiadať. Takže páni poslanci, možnosť stavať na cudzích pozemkoch ste zachovali týmto zákonom. Pretože tu definujete to, že stavebné povolania, ktoré sú platné od 26. júla alebo do 26. júla, podľa nich, protiústavných stavebných povolení sa môže stavať ďalej. S tým ste nepohli nič. Ako ste sa s tým vysporiadali a kto zapríčiňuje tu tie škody, ktoré, pán poslanec Dostál, hovoríte? Však vy, vaša vláda, ste aktivovali 51 kilometrov tých protiústavných stavebných povolení do života. Prečo ste tie stavebné povolenia, keď ste už mali nález Ústavného súdu, prečo ste ich nespravili a nezmenili v režime ústavnosti? My sme ten zákon chystali s tým, že je na hrane s ústavou, ale že je ústavný. A vy ste takí farizeji, že máte v rukách nález Ústavného súdu a aktivujete tie stavebné povolenia do života, a vôbec ste sa nevysporiadali s tými vlastníkmi, len ste definovali v tomto zákone to, že ak je takéto stavebné povolenie vyvolané, tak do februára 2013 sa musí dohodnúť s tým vlastníkom, ak nesúhlasí, alebo potom pôjde na vyvlastnenie. No, tak toto je teda ústavnosť z vašich úst, krásna.

  Ďalší moment je ten, že ani jedno stavebné povolenie ste dodnes nezískali, za rok a pol ani jeden kilometer stavebného povolenia ste nezískali. Čiže toto ma na tom celom mýli, ja určite nechcem ísť proti ústave, ale budúcnosť je v tom, verte mi, že bude treba urobiť niečo iné, ale v intenciách nálezu Ústavného súdu, pretože to, čo ste urobili, ste vlastne aktivovali a ďalej aktivujete tie protiústavné konania, pretože s tým vlastníkom, napríklad na úseku Dubná skala – Turany, kde je šesťdesiatšesť nevysporiadaných vlastníkov, ste sa vôbec nevysporiadali, nijako. On je ďalej poškodzovaný a výstavbou podľa týchto protiústavných povolení aktivujete to odškodnenie do života.

 • Reagovať teraz na faktickú poznámku chcete vo faktickej alebo v záverečnom slove potom? Lebo vaše vystúpenie bolo posledné v rozprave, tak sa pýtam, či chcete aj dve minúty využiť aj potom záverečné slovo? Tak dajte mu dve minúty, poprosím, pánovi navrhovateľovi.

 • Pán poslanec Vážny, že sa nehanbíte vyčítať niečo tejto vláde, čo sa týka protiústavného stavania diaľnic na cudzích pozemkoch práve vy, ktorý ste to spôsobili, ktorý, nieže na hrane, vy ste vedeli, že je to protiústavné, vám to bolo jasné. Je lož, čo hovoríte, že sa s tým nijako nevysporiadavame, ten pozmeňujúci návrh hovorí o tom, že je potrebné preukázať vlastnícke právo najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania. Čiže s tým sa vysporiadavame, vysporiadava sa s tým aj ten pôvodný návrh aj v podobe, ako ho navrhujeme upraviť. Zdá sa mi naozaj absurdné, aby ste vy kritizovali to, čo ste spôsobili. My sme sa pokúsili to napraviť, ja nie som hrdý na to, ako dlho nám to trvalo, povedal som to, že by som bol rád, keby sme možno v septembri roku 2010 zmenili tento zákon, a nie čakali na Ústavný súd, ale taká je realita. My sme sa pokúsili to zmeniť, trvalo to trochu dlhšie, ale treba to urobiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vyčerpali sme všetkých rečníkov v rozprave, a preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Teraz sa vás pýtam, pán poslanec, chcete v záverečnom slove reagovať? Nie, pán spravodajca takisto nie. Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Dohodli sme si hlasovanie o 11.00 hodine o všetkých prerokovaných bodoch vrátane toho, čo sme prerokovali dnes.

  Bude teraz nasledovať druhé čítanie o

  návrhu poslancov Martina Fronca, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je pod tlačou 463 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 463a.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Martinovi Froncovi, aby návrh zákona odôvodnil.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Moje vystúpenie nebude dlhé, celkom krátke, a som rád, že v takomto komornom zložení, pretože tá skúsenosť hovorí, že keď je v tomto zložení, tak tá debata býva racionálna, pretože po včerajšku, po tých excesoch a neuveriteľnom narcizme už sa mi zastavuje rozum.

  O čo ide, jednoducho ja nechcem skúmať prečo, ako, ale jednoducho vo vysokoškolskom zákone je jedna nespravodlivosť, chyba, ktorá tam je, ktorá vlastne diskriminuje istú skupinu. Náš vysokoškolský systém je nastavený tak, že keď čosi preukážeš, a to preukázanie je, jedno z nich je ukončenie doktorandského štúdia, tak istým spôsobom dostávaš väčší priestor, väčší podiel v tej sfére vedy, výskumu a vzdelávania. Jednoducho ten, kto získa titul PhD., môže potom aktívnejšie robiť, môže byť školiteľom, môže byť oponentom a má aj väčšiu šancu získať finančné prostriedky na výskum prostredníctvom grantov. Ale v študijnom odbore katolícka teológia sa stalo, že absolventi, sú to jediní absolventi doktorandského štúdia, ktorí nezískavajú týmto titul PhD.. Takže túto chybu sa moja novela snaží napraviť, nič viac a nič menej. Možno si poviete, že je to maličkosť, život pozostáva, ako povedal jeden filozof, zo samých maličkostí, ale sám osebe nie je maličkosťou. A takisto samo osebe vzdelávanie a vysokoškolský život a život v priestore vedy a výskumu určite nie je maličkosťou.

  Ďakujem zatiaľ.

 • Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pánovi poslancovi Miroslavovi Beblavému, aby nás informoval o výsledku rokovania výborov o tomto zákone, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru, ktorým je výbor práve pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Dovoľte mi, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní, ktorú podáva ako gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 13. septembra 2011 č. 605 sa uzniesla prerokovať tento návrh v druhom čítaní a pridelila ho dvom výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

  Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory tento návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady prerokovali a iné výbory o ňom zatiaľ nerokovali.

  Gestorský výbor vo svojom uznesení konštatoval, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, pánov Fronca, Hrušovského a Abrhana, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, boli dané tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor podal svoje stanovisko v uznesení z 5. októbra 2011 č. 296 a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení z 28. septembra č. 89. A oba výbory zhodne odporúčali návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV. spoločnej správy.

  Ďalej mi dovoľte uviesť to, že gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o tomto návrhu a hlasovať aj o návrhu, ktorý je uvedený vo IV. časti spoločnej správy, a oba schváliť, teda schváliť aj konkrétny pozmeňovací návrh aj následne návrh zákona z dielne pánov poslancov ako celok.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhov zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 10. októbra, č. 94 a týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby som na schôdzi Národnej rady vykonal funkciu spravodajcu a informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku návrhu gestorského výboru a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Takže, vážené dámy, vážení páni, ďakujem, skončil som spravodajskú informáciu a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Ešte predtým, ako vám udelím slovo, chcem informovať, že ako prvý písomne sa do rozpravy prihlásil pán navrhovateľ Martin Fronc, tak skúsme, ak to nevadí ani jednému, ani druhému, uprednostniť toho, ktorý skôr prejavil záujem.

  Nech sa páči, pán poslanec Fronc.

 • Ďakujem pekne. Ja som sa prihlásil do rozpravy z dôvodu, aby som urobil zadosť zákonnému postupu. Keď sme predkladali tento návrh zákona ako, predsa len ste človek, ktorý má aj tie skúsenosti, ma dosť istil s účinnosťou zákona a bola daná na 1. januára, ale vzhľadom na známe okolnosti, dnes keby sme zákon schválili, tak táto účinnosť už je nie v súlade s legislatívnym procesom, preto dávam pozmeňujúci návrh:

  V článku 2 sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, teraz máte slovo, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi vystúpiť tiež k tomuto návrhu zákona, ktorý podali páni poslanci v druhom čítaní. Chcel by som vyjadriť postoj k tomuto návrhu, ktorý je podporný. Zdá sa mi, že ten samotný návrh prináša naozaj zmenu, zmenu k lepšiemu. Tá zmena k lepšiemu je v tom, že bude u absolventov štúdia teológie naozaj zjavné, za aký, teda, že ich tituly sú rovnocenné v oblasti teda doktorandského štúdia, samozrejme, sú rovnocenné s ostatnými titulmi a myslím si, že je to niečo, po čom akademická obec venujúca sa teologickým vedám volala už dlhšie a som rád, že kolegovia poslanci z KDH si vybrali túto zmenu a predložili ju. A keďže je to pravdepodobne posledná zmena z vysokoškolského zákona v tomto volebnom období, či už teda bude schválená alebo nebude, tak chcel by som im poďakovať aj za túto spoluprácu a chcel by som vás aj poprosiť, aby sme to spoločne podporili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Obrimčáková a pán minister Mikolaj. Nech sa páči. Zostane navždy minister.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela iba krátko k tejto novele vysokoškolského zákona, že mne osobne je ľúto, že nebola vôľa prijať pripomienku, ktorú som prezentovala aj pri rozprave pri prvom čítaní aj na výbore pre vzdelávanie, a síce, týka sa absolventov doktorandského, nielen teda doktorandského študijného programu katolíckej teológie, ale predovšetkým bohoslovcov, ktorí študujú na gréckokatolíckej fakulte, a títo v budúcnosti nebudú môcť vykonať rigorózne konanie a získať tak titul ThDr., nakoľko v návrhu táto dôležitá skutočnosť nie je zakomponovaná.

  Ďakujem pekne.

 • Nech sa páči, pán poslanec Mikolaj.

 • Pán poslanec Beblavý, nie je to tak, ako ste povedali, pretože tento problém sa naozaj riešil už pred tromi-štyrmi rokmi. Bol niekoľkokrát konzultovaný s Konferenciou biskupov Slovenska a prijal sa taký návrh, aký doporučili oni v tom čase. Teraz povedzme je iný názor, prevláda iný názor, ale nie je jednotný. Treba povedať, že nie je jednotný. Pravdu má pani poslankyňa Obrimčáková. Prišla pripomienka na tri strany, kde sa naozaj ten titul, ktorý je udávaný a ktorý je na všetkých katolíckych univerzitách vo svete známy a platný, tak o ten sa teraz príde.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, teraz dávam možnosť poslancom sa prihlásiť do rozpravy ústne k prerokovávanému bodu programu. Pani poslankyňa Žitňanská. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som predniesla dva pozmeňujúce návrhy, jeden v mene skupiny poslancov a druhý v mojom mene.

  Prvý pozmeňujúci návrh.

  V článku I. sa na začiatku pred pôvodný bod návrhu zákona vkladajú body 1 a 2, ktoré znejú:

  1. V § 16a ods. 1 písm. d) sa slová "zdravotným postihnutím" nahrádzajú slovami "špecifickými potrebami".

  2. V § 16a odsek 7 znie:

  "(7) Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami možno použiť na finančné zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami vzhľadom na ich špecifické potreby.".

  Doterajší bod návrhu zákona sa označuje ako bod 3.

  Čl. I.

  2. Článok I. sa dopĺňa bodmi 4 až 7, ktoré znejú:

  4. V § 57 odsek 4 znie:

  "(4) Ak je súčasťou overovania schopností so štúdium, na štúdium prijímacia skúška (odsek 3), uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho činnosť, pardon, sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb (§ 100, odsek 7 písm. b)) určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

  Po piate. § 73 odsek 3 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

  "o) špecifickej potrebe (§ 100)."

  Po šieste. V § 96 odsek 3 sa slová "so zdravotným postihnutím" nahrádzajú slovami "so špecifickými potrebami".

  Po siedme. § 100 vrátane nadpisu znie:

  "§ 100. Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami."

  (1) Vysoká škola vytvára všeobecné prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

  (2) Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent

  po a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,

  po b) s chronickým ochorením,

  po c) so zdravotným oslabením,

  po d) s psychickým ochorením,

  po e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,

  po f) s poruchami učenia.

  (3) Študent predkladá na účely vyhodnocovania jeho špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb najmä

  po a) lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo

  po b) vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga, odkaz 49aa.

  (4) Študent podľa odseku 2, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na

  po a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,

  po b) individuálne, individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných jednotiek študijného programu pre študentov so zmyslovým postihnutím,

  po c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,

  po d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,

  po e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

  (5) Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta podľa odseku 2 na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

  (6) Špecifické potreby študenta podľa odseku 2, ktorému sú poskytované podporné služby, môžu byť prehodnocované, a to aj na žiadosť študenta.

  (7) Na vysokých školách pôsobia

  po a) špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami,

  po b) koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len "koordinátor"). Koordinátorom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak je koordinátorom fyzická osoba, výkonom činnosti ho poveruje rektor. Ak na vysokej škole pôsobí aj koordinátor pre fakultu, výkonom činnosti ho poveruje dekan. Ak je koordinátorom fyzická osoba, ide spravidla o vysokoškolského učiteľa. Ak je koordinátorom právnická osoba, zmluvu o výkone činnosti s ním uzatvára rektor. Právnická osoba môže zabezpečovať činnosť koordinátora aj pre viac vysokých škôl. Činnosť koordinátora je zabezpečovaná z prostriedkov fondu na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím.

  (8) Špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami plnia úlohu metodických, znalostných a koordinačných centier a sú zriadené na

  po a) Univerzite Komenského v Bratislave,

  po b) Technickej univerzite v Košiciach.

  (9) Koordinátor najmä

  po a) aktívne sa podieľa na identifikovaní uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a študentov so špecifickými potrebami,

  po b) vyhodnocuje špecifické potreby uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami a študentov so špecifickými potrebami, rozsah zodpovedajúcich podporných služieb a podieľa sa na ich zabezpečovaní,

  po c) zabezpečuje spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami vysokej školy alebo fakulty a so zamestnancami vysokej školy, najmä im poskytuje informácie a poradenstvo v súvislosti so špecifickými potrebami študentov,

  po d) vykonáva poradenstvo pre študentov podľa odseku 2 pri zabezpečovaní podporných služieb a tieto služby pre nich koordinuje,

  po e) každoročne podáva návrh na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, najmä na zabezpečenie materiálno-technických pomôcok a vybavenia. Koordinátor fakulty predkladá návrh koordinátorovi vysokej školy.

  Po f) každoročne predkladá vysokej škole správu o podmienkach využívania podporných služieb za vysokú školu. Koordinátor fakulty spolupracuje s koordinátorom vysokej školy pri príprave správy.

  (10) Podrobnosti o pôsobnosti koordinátora ustanovuje vnútorný predpis vysokej školy.

  (11) Ministerstvo metodicky usmerňuje vysoké školy pri poskytovaní podpory podľa tohto paragrafu."

  Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

  "49aa. § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 133/2010 Z. z.. § 19 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Po tretie. V čl. II sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem bodov 1, 2, 4 až 7", tu poprosím bol preklep, čiže až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013. Odôvodnenie: Dňa 28. apríla 2010 prezident Slovenskej republiky ratifikoval Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nakoľko Slovenská republika je týmto Dohovorom viazaná a súčasné znenie zákona dostatočne nerieši problematiku osôb so zdravotným postihnutím, je potrebné túto problematiku riešiť podrobnejšie. Súčasťou nového znenia zákona týkajúceho sa podpory študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami je definovanie takéhoto študenta, spôsob preukazovania jeho špecifických potrieb, definovanie podporných služieb takémuto študentovi, definovanie pozície koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami a jeho povinností. Navrhované znenie umožňuje, aby sa uchádzačovo študentovi so špecifickými potrebami určila forma a spôsob vykonania prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a definuje študenta so špecifickými potrebami. Študent so špecifickými potrebami má podľa druhu jeho špecifickej potreby určenej na základe vyhodnotenia jeho študijných schopností nárok na podporné služby. Súčasná legislatíva nerieši koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Navrhované znenie definuje koordinátora a zároveň definuje aj rozsah jeho činnosti.

  Dovoľte mi teraz predniesť v mene skupiny poslancov ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý znie:

  1. V čl. I sa na začiatku pred pôvodný bod návrhu zákona vkladajú body 1 až 3, ktoré znejú:

  V paragrafe. Po prvé. V § 47 odsek 1 sa vypúšťa druhá veta.

  Po 2. V § 47 odsek 9 znie:

  "(9) Návrh na udelenie alebo neudelenie štátneho súhlasu predkladá vláde ministerstvo. Návrh na neudelenie štátneho súhlasu ministerstvo predkladá, ak dospeje k záveru, že udelenie štátneho súhlasu nie je vo verejnom záujme, a tento návrh odôvodní. Vláda rozhodne o žiadosti do deviatich mesiacov od jej doručenia na ministerstvo. Pred predložením žiadosti vláde si k nej ministerstvo vyžiada stanovisko Akreditačnej komisie."

  3. V § 47 odsek 12 sa na konci pripája táto veta: "Po udelení štátneho súhlasu žiadateľ zosúladí bez zbytočného odkladu svoj názov s názvom, pod ktorým má pôsobiť ako súkromná vysoká škola."." Doterajší bod návrhu zákona sa označuje ako bod 4.

  2. Čl. I sa dopĺňa bodmi 5 až 9, ktoré znejú:

  "5. V § 77 odsek 8 znie:

  "(8) Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan najviac na jeden rok

  po a) prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo

  po b) uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru."

  6. V § 80b, odsek 3 sa za slová "pracovný čas" vkladajú slová "alebo týždenný rozsah pracovnej činnosti, ak ide o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru."

  Po siedme. V § 80b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

  "(6) Údaje v registri zamestnancov v rozsahu meno a priezvisko, tituly a údaje o pracovnom pomere alebo dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa odseku 3 sa sprístupňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu 38b." Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

  Po ôsme. V § 102 odsek 2, písmeno k) sa za slovo "udelenie" vkladajú slová "alebo neudelenie".

  Po deviate. Za § 113ad sa vkladá nový § 113ae, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ ae.

  Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2012. Právnické osoby, ktorým bol udelený štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola zosúladia svoj názov s názvom, pod ktorým sú oprávnené pôsobiť ako súkromná vysoká škola do 31. augusta 2012."."

  Po tretie. V čl. II sa slová "1. januára" nahrádzajú slovami "1. apríla". Odôvodnenie: Aby sa predišlo situácii, že právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola, si zmení názov tak, aby z neho bolo zrejmé, že ide o vysokú školu, hoci nevie, či jej bude štátny súhlas udelený, naďalej sa ponecháva ako súčasť žiadosti názov, pod ktorým chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ale vyžaduje sa, aby po udelení štátneho súhlasu došlo k premenovaniu právnickej osoby.

  Súčasná právna úprava neupravovala možnosť ministerstva predložiť vláde návrh negatívneho rozhodnutia v prípade, keď sa Akreditačná komisia vyjadrila kladne k možnosti poskytovania vysokoškolského vzdelania žiadateľom. Minister tak v prípadoch týkajúcich sa udeľovania štátneho súhlasu bol vo vzťahu k vyjadreniu Akreditačnej komisie v inej pozícii ako v prípadoch vyjadrenia sa Akreditačnej komisie napríklad k spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pri ktorých má možnosť rozhodnúť inak, ako je vyjadrenie Akreditačnej komisie. Navrhované znenie umožňuje, aby minister predložil vláde návrh podľa vlastného uváženia, ak dospeje k záveru, že udelenie štátneho súhlasu nie je vo verejnom záujme. Aby sa odstránili rôzne pochybnosti o pôsobení vysokoškolských učiteľov na viacerých vysokých školách, prípadne sa vytvorili podmienky na verejnú kontrolu takýchto prípadov, keď môže dochádzať k odmeňovaniu tej istej osoby za niekoľko pracovných pomerov na ustanovený týždenný pracovný čas, pričom nie je možné, aby takýto zamestnanec naplnil svoje pracovné povinnosti vo všetkých úväzkoch. Vytvárajú sa zákonné podmienky na sprístupňovanie základných informácií o pracovných pomeroch, vysokoškolských učiteľoch a výskumných pracovníkoch. Doterajšie súkromné vysoké školy nemajú zosúladený svoj názov s názvom schváleným vládou pri udelení štátneho súhlasu. Na odstránenie nejasností ohľadom ich právnej formy sa určuje termín, do ktorého je potrebné to napraviť.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pani poslankyne Žitňanskej pán poslanec Mikolaj a pán poslanec Osuský. Končím možnosť ďalších prihlášok do faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikolaj.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by mal len jednu metodickú pripomienku, pretože nepovažujem za správne, aby sa opäť robilo to, čo táto vláda nám spravila niekoľkokrát, myslím v tomto období dosluhujúcej vlády, keď novelu zákona, ktorú predkladá niektorý z poslancov a ktorá má povedzme jeden-dva riadky, sa, ministerstvo školstva prostredníctvom pánov poslancov doplní rozsahom, ktorý je možno desaťnásobne väčší, ako je samotný návrh novely zákona a nesúvisí s tým, čo v samotnej novele bolo predložené. Takýto postup umožňuje to, že sa ministerstvo školstva vyhne rokovaniu vlády, vyhne sa stanovisku pána prezidenta, nie som si istý, či pán prezident podpísal a vie o tom, čo ministerstvo školstva po konzultácii s pánmi poslancami predkladá do Národnej rady, predkladajú páni poslanci, ale viem, ako to beží, a preto, aj keď ten obsah povedzme je v poriadku, ale tá forma, ktorá bola zvolená, tak tú považujem za nesprávnu.

  Ďakujem pekne.

 • ... predseda. Musím veľmi oceniť to, čo kolegyňa Žitňanská uviedla ako doplnenie existujúceho stavu. Samozrejme, diskusia o právnej čistote je oprávnená, ale v konečnom dôsledku sa jedná o vysoko záslužnú úpravu, a môžem povedať, že i z pozície bývalého zodpovedného, jedného z pracovníkov univerzity veľmi oceňujem to, čo bolo predložené, a nemyslím si, že by v konečnom dôsledku mala prevážiť, povedzme, nejaká taká pozícia právne puristická nad prospechom veci. A ak sa budeme držať toho, že nie hádam salus patriae, ale salus transparentnosti vysokého školstva a jeho korektnosti vo vzťahu k rôznym veciam vrátane mnohočíselných úväzkov a podobne, je toto krok správnym smerom, na ktorý normálni poctiví vysokoškolskí pracovníci oprávnene roky čakali.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chcem sa... Pardon, prepáčte, páni poslanci, nevyhlasujem, zabudol som na jednu povinnosť.

  Pán minister školstva chce v rámci rozpravy vystúpiť.

  Ospravedlňujem sa, pán minister, aj vám.

 • Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vyjadrím sa len veľmi krátko k trom, ku trom zmenám. Akceptujem tú pripomienku pána exministra, pána poslanca Mikolaja, ale som presvedčený, že ide o zmeny, ktoré, ktoré sú dôležité, ktoré nie sú ani politicky konfliktné a pomôžu slovenskému školstvu.

  Po prvé, zverejňovanie mien zamestnancov vysokých škôl pomôže znížiť informačnú nerovnosť, pomôže dostať do verejnosti informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sa nielen mladí ľudia, ale aj zamestnávatelia dokázali lepšie rozhodnúť pri výbere buď školy na štúdium, alebo pri výbere potom absolventov škôl do zamestnania. Informácia o tom, či zamestnanec školy pracuje na jednej škole, na troch alebo na piatich, je dôležitá preto, aby študent vedel, či mu tento pedagóg bude k dispozícii len na prednáškach alebo či aj na konzultačných hodinách napríklad. Ale tieto informácie chýbajú aj zamestnávateľom, ako som povedal, aj dokonca vedeniu škôl. Takže verím tomu, že zverejnenie časti registra pomôže slovenskému školstvu.

  Ďalšia zmena spočíva v tom, aby mohol minister, zjednodušenie to poviem, vyjadriť pri žiadosti o schválenie novej vysokej školy vládou, aby minister mohol vyjadriť aj svoj nesúhlas. Takto to v minulosti nebolo podľa zákona a nútilo to ministrov k niekedy až bizarným opatreniam, niekedy minister jednoducho tú žiadosť nepredložil na vládu, aj keď zo zákona musel. Niekedy minister predložil na vládu, na vládu návrh, s ktorým sa nie celkom vnútorne stotožňoval. Takže po tejto zmene by minister mohol, mohol predložiť návrh na vládu v súlade so svojím presvedčením.

  A tretia zmena už je len taká technická. Ide o to zosúladenie názvov žiadateľov, o súhlas s pôsobením súkromnej vysokej školy a s názvom tejto vysokej školy, pretože žiadateľ, samozrejme, nie je bežné, aby mal vo svojom názve slová vysoká škola alebo univerzita, kdežto názov vysokej školy, ktorý schváli vláda, takéto, takéto slová musí mať vo svojom názve. Doteraz to bolo tak, že v praxi sa stávalo, že vysoká škola sa volala inak ako žiadateľ, ktorý požiadal o vznik vysokej školy, a teda právne to spôsobovalo veľké problémy. Touto zmenou dosiahneme, že sa názvy zosúladia, a teda prax, prax bude bez týchto problémov.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ešte chce pán poslanec Mikolaj na vystúpenie pána ministra reagovať s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Naozaj, k tomu, pán minister, že by bolo korektnejšie, keby ste to predložili ako vy, ako vlastný vládny návrh novely zákona o vysokých školách, pretože je to rozsiahla zmena zákona o vysokých školách. A po druhé, teda k upresneniu, je síce pravda, že Akreditačná komisia dáva stanovisko a minister ho musí poslať na vládu, ale nie je pravda, že vláda musí rozhodnúť kladne. Vláda môže rozhodnúť, a to sa aj v minulosti stávalo, že vláda rozhodla záporne. To znamená, že nedovolia zriadiť súkromnú školu. Takže toto, čo tu máte, nie je tak celkom presné, že umožňuje ministrovi dať aj záporné stanovisko, vláda, lebo minister je členom vlády, takže vláda aj doteraz mohla dať záporné stanovisko. Čo sa aj v minulosti dialo.

  Ďakujem pekne.

 • Nech sa páči, pán poslanec Mamojka ako posledný.

 • ... predseda. No, mrzí ma, prišiel som neskoro, lebo toto pašovanie do tejto novely som nepredpokladal, keby som tu bol skôr, tak vás, pán minister, argumentačne načnem inak. Počúvajte ma, prosím vás, buďte taký láskavý, urobte si poriadok v zásadných veciach. Zas mi tu nekorektným formálno-právne legislatívnym spôsobom, ale aj vecným, zapácha zákerný boj, úplne zbytočný, medzi verejnými a súkromnými školami s tým, že v dvoch minútach nemám na to priestor. Ale vyberiem z kontextu. Urobte si poriadok napríklad z hľadiska akreditácií a garancií doktorandského štúdia, habilitácie a menovacieho konania v situáciách, keď máte tam garantov a spolugarantov, ktorí sú päť rokov mŕtvi. Nie je to jeden. Kedy tam máte exotických garantov, ktorí v živote fakultu ani nevideli. A mne ide len o jedno. Majte konečne rovnaké kritériá a rovnaké hodnotenia na rovnaké kritériá. Ja som mal smolu, že aj s pánom poslancom Mikolajom sme sa možno neskoro stretli pri káve, s vami vôbec už to nestihnem. Ja som otvorene povedal, že je dosť racionálne a celkom múdrych myšlienok v tej uvažovanej novele zákona o vysokých školách, ktorú ste pripravili. Ja som vám to na chodbe povedal. Ale načo zas tieto poťaťahy? Načo je to dobré v liberálnej spoločnosti? Vy ste reprezentant liberálnej spoločnosti. Kedy si už uvedomíte, nech je tu korektná súťaž všetkých vysokých škôl, aj súkromných aj verejných navzájom, a nepoužívajte trápne direktívno-mocenské metódy na likvidáciu škôl, ktoré sa vám z určitých dôvodov nepáčia. Je to len o tom. Je tu boj o študenta, je tu, populačné ročníky aké sú, ja to chápem, je to aj pud sebazáchovy, ale aj toto, čo sa navrhuje, ale vytŕham z kontextu, lebo som prišiel pozde, moja chyba, chýba tu diskusia, chýba tu korektná súťaž. Ja som vytrhol z kontextu len garantov a spolugarantovanie, ktoré je, je tam džungľa! Pozrite sa na to. Ak to tak nebude, ja to dám na pranier v parlamente, v médiách i na akademickej pôde. A bude potom iná diskusia.

  Ďakujem.

 • Nech sa páči, s faktickou poznámkou môžete reagovať na pána poslanca Mamojku, pán minister. A Mikolaja, na obidvoch.

 • Pán poslanec, viete, že garantov má na starosti Akreditačná komisia. Pokiaľ poznáte konkrétne prípady, prosím, oznámte mi ich a budem okamžite konať.

 • Pýtam sa pána navrhovateľa, či sa chce vyjadriť?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja dokonca si myslím, že je mojou povinnosťou sa v tejto chvíli vyjadriť. Najprv len zareagujem na kolegyňu Obrimčákovú. Aj ja som dostal listy, ale problém je v tom, že je veľmi ťažko tento, túto vec, tie tituly riešiť v tomto prípade, aby sme uspokojili všetkých a bolo to aj v súlade so zákonom, pretože, áno, tých, ktorých sa to týka najviac, si chválili to, čo bolo platné v prijatom zákone v roku 2002, kde dostali titul ThDr. aj PhDr.. Ale tu zase namietli všetky ostatné vysoké školy, že to nie je spravodlivé, pretože za jedno štúdium jedni získavajú dva tituly. To poznáš. Takže ja si myslím, že toto riešenie zatiaľ, ktoré sa nám podarilo aj dohodnúť, je najlepšie, ale nehovorím, že bezchybné. To je prvá poznámka.

  Druhá. Ja pokladám za povinnosť reagovať, pretože tie pozmeňujúce návrhy idú nad rámec novely a predkladateľ má povinnosť povedať, že či s nimi súhlasí, a ak by s nimi nesúhlasil, tak by sa o nich nemalo rokovať. Vzhľadom na to, že obsahove v zásade s týmito obidvoma pozmeňujúcimi návrhmi súhlasím, takže, áno, myslím si, že je v poriadku, ak budú zahrnuté teda a bude sa o nich aj hlasovať.

  Chcel by som trošku zareagovať aj na to, čo hovoril kolega Mikolaj. Týka sa toho, tej žiadosti o zriadenie súkromnej vysokej školy. Je to tak, ako si to povedal. Jednoducho vláda rozhodovala a vláda rozhoduje a dokonca ani..., minister je povinný predložiť do vlády návrh, ale žiaden zákon nezaväzuje a nemôže ani zaväzovať ministra, aby hlasoval za návrh, s ktorým on osobne nesúhlasí. Čiže, ale je to v poriadku, tým, že je to takto ako čistejšie, súhlasím s tým, takže z toho pohľadu tie návrhy sú dobré. Ten návrh, ktorý sa týka tých zmien, dneska so špecifickými potrebami zavedený názor je osôb s postihnutím. Myslím, že špecifikuje detailnejšie starostlivosť o týchto ľudí, ktorá aj dnes v zákone je, len nie je tak podrobne rozpísaná a neustanovuje jednotlivé detaily. To si myslím, že naozaj môžeme urobiť, že to je v prospech ako ľudí, ktorí sú s postihnutím. Toľko, pán predseda, moje vyjadrenie.

  Ďakujem pekne a, samozrejme, uchádzam sa o podporu cteného parlamentu pre návrh celého zákona.

 • Ďakujem. Pán spoločný spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem tak navrhovateľovi, ako aj spravodajcovi a poslancom, ktorí aktívne pristupovali k predloženému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vysokých školách.

  A požiadam teraz pána poslanca Beblavého, aby ako jeden z navrhovateľov za skupinu poslancov uviedol a odôvodnil návrh, ktorý predložil a ktorý smeruje k zmene a doplneniu zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

  Nech sa páči, pán poslanec Beblavý.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, tlač 617.

 • Ďakujem veľmi pekne. Tento návrh zákona bol predložený ešte na jar minulého roku, ešte v blahých časoch koaličnej spolupráce, takže bol predložený štyrmi poslancami zo štyroch koaličných klubov. Okrem mňa to boli pán poslanec Dostál za klub MOST - HÍD, pán poslanec Krnáč za klub SaS a pani poslankyňa Žitňanská za klub KDH. Bol to pre mňa a je to príklad toho, čo sme spolu mohli dokázať a v niektorých rokoch sme aj dokázali v prípade iných zákonov, a verím a dúfam, že dnes sa nám podarí ešte aj tento, toto konkrétne zlepšenie dokončiť. Nebudem zdržovať.

  V prvom čítaní bola vecná diskusia o povahe zákona. Chcem povedať, že jeho hlavným cieľom nie je ani tak zásadne meniť procesy administratívneho charakteru, ako skôr výrazne zvýšiť množstvo informácií poskytovaných v súvislosti s fondmi Európskej únie, ako aj upraviť niektoré otázky konfliktu záujmov a rozhodovania tak, aby nemohli vznikať pochybnosti.

  Tento návrh zákona bol prerokovaný výbormi, ktoré ho všetky, všetky podporili. Boli zatiaľ k nemu prijaté zmeny, ktoré sú podľa mňa úplne, úplne v poriadku, a preto si myslím, že, že ho môžeme, môžeme schváliť bez zásadnejších problémov, a dovoľujem si vás týmto požiadať o podporu a spoluprácu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za uvedenie návrhu. Poprosím teraz povereného spravodajcu, pána poslanca, pána poslanca Přidala, aby ako spoločný spravodajca určený výborom pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu informoval Národnú radu o výsledku prerokovávania návrhu vo výboroch a stanovisku gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán poslanec Přidal.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu k predmetnému návrhu zákona. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 2. júna 2011 č. 495 pridelila tento predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Všetky výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 15. júna 2011, je to uznesenie č. 233, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet uznesením zo 14. júna 2011 č. 187, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením zo 16. júna 2011 č. 150 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport uznesením zo 16. júna 2011 č. 73.

  V časti IV. v spoločnej správe je potom uvedených šesť návrhov pozmeňujúcich a doplňujúcich s tým, že gestorský výbor odporúča o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať tak, že o bodoch 1 až 5 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť a o bode 6 hlasovať samostatne, teda s odporúčaním neschváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v bode 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave na gestorskom výbore k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov schváliť.

  Pán predseda, prosím, otvorte diskusiu.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pán poslanec Beblavý sa hlási ako jeden poslanec, ktorý chce vystúpiť. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený kolega, budem stručný. Keďže je to jedna z tých noviel, ktoré boli odkladané od júna, tak musím predložiť pozmeňovací návrh posúvajúci účinnosť, keďže pôvodná účinnosť bola 1. septembra. Dovoľte mi teda predniesť tento pozmeňujúci návrh v nasledovnom znení:

  V čl. I v 13. bode v nadpise sa slová "od 1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "od 1. marca 2012".

  Bod 2. V čl. I v 13. bode v § 46ab ods. 1 až 4 sa slová "do 31. augusta 2011" nahrádzajú slovami "do 29. februára 2012".

  Bod 3. V čl. II sa slová "1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "1. marca 2012".

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy, takže vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť k rozprave? Ďakujem pekne. Pán spravodajca? Tiež nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A podľa schváleného programu teraz nasleduje druhé čítanie o návrhu poslancov Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii, tlač 366.

  Dávam slovo teraz predsedovi Národnej rady Pavlovi Hrušovskému, aby návrh ústavného zákona odôvodnil.

  Pán predseda.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii, tlač 366.

 • Ďakujem pekne. Pán podpredseda, predsedajúci, kolegyne, kolegovia, už niekoľkokrát v rokovacej sále spolu s ďalšími kolegami predkladám návrh ústavného zákona, ktorým sa pokúšame zmierniť krivdu, ktorá sa stala za éry vládnutia na Slovensku, ktoré zanechalo nielen zlý dojem, ale aj zanechalo nám dedičstvo niektorých zlých rozhodnutí, s ktorými by bolo žiaduce sa vysporiadať. V prípade, ak dôjde k odklonu od demokratického uplatňovania verejnej moci spoločnosti, vzniká otázka, akým spôsobom sa má udiať náprava rozhodnutí, ktoré je možné hodnotiť ako protiústavné, respektíve protizákonné. Je možné uvažovať o riešení - buď hrubá čiara za minulosťou (odkašľanie), pardon, alebo o riešení založenom na uplatnení zodpovednosti voči tým, ktorí sa mohli dopustiť páchania závažných trestných činov.

  Verejný záujem v právnom štáte odôvodňuje, aby každý štátny orgán mohol svoje predchádzajúce rozhodnutie, či už vlastné alebo osoby vykonávajúcich túto právomoc v predchádzajúcom období prehodnotiť vrátane jeho prípadnej zmeny alebo zrušenia. Opačný postoj môže viesť jedine k zneužitiu ústavného práva, ktorého dôsledkom je oslabovanie právnosti štátu. Je preto vo verejnom záujme právo zmeniť, alebo zrušiť rozhodnutie o udelení amnestie, ak sa má tým nastoliť skutočne ústavný a právny stav. Inštitút amnestie ako žiadna iná norma právneho poriadku nemôže byť určená na to, aby ona sama slúžila bezpráviu. Právny poriadok má slúžiť len a len spravodlivosti, a nie nastoľovaniu bezprávia. Právo znamená chcieť spravodlivosť. Právny poriadok slúži spravodlivosti, a nie bezpráviu. Spravodlivosť ale znamená merať všetkých rovnakým metrom.

  Panie poslankyne, páni poslanci, rozhodnutie o udelení amnestie podľa čl. 102 písm. i) ústavy je všeobecne záväzným predpisom, ktorý sa zverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Každý všeobecne záväzný právny predpis možno nielen prijať, ale ho aj doplniť, meniť alebo ho aj zrušiť. Som tej mienky, že v prípade amnestií z 3. marca 1998 a 7. júla toho istého roku boli z dôvodu verejného záujmu, ako aj nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti splnené podmienky pre ich zmenu, a to z nasledujúcich dôvodov.

  Amnestia sa vzťahuje vždy na konkrétne uvedené trestné činy alebo tresty. Uvedené amnestie však nezodpovedajú vymedzeniu amnestie, aká sa používa v ústavnom práve. V prípade uvedených amnestií nejde o amnestie v právnom zmysle, pretože sa vzťahujú na neohraničený okruh ľudí a okruh konaní. Právo na udelenie amnestie nie je zaručené Ústavou Slovenskej republiky, ani žiadnym iným právnym predpisom. Udeľovanie milosti nie je súčasťou základných práv a slobôd a nejde ani o právny inštitút, na ktorý by si občan Slovenskej republiky mohol nárokovať.

  Prezident Slovenskej republiky je podľa svojho sľubu, ktorý skladá pred Národnou radou podľa čl. 104 ústavy, povinný vykonávať svoje právomoci v záujme občanov a zachovávať aj ústavu a ostatné zákony. Mečiarove amnestie, tak ako sme si zvykli dlhé roky tento bezprecedentný stav pomenovávať, však týmto kritériám nezodpovedajú, pretože neboli vydané v záujme občanov, a ani k dosiahnutiu občianskeho zmieru v záujme odstránenia možných zdrojov napätia v spoločnosti, ako sa to uvádza v amnestii z 3. marca 1998. Všeobecné odsúdenie zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny a široké negatívne ohlasy na zmarenie referenda jasne vyvracajú tvrdenia o občianskom zmiere a odstránení napätia. Naopak, rozpory sa tým prehĺbili a napätie sa len zvýšilo. Uvedené amnestie neboli udelené v záujme občanov, ale v zjavnom rozpore s týmito záujmami, možno teda hovoriť o zneužití práva a svojvoľnom konaní.

  V demokratickom a právnom štáte nie je možné tolerovať stav, kedy predstavitelia vládnej moci zneužijú inštitút amnestie na to, aby vylúčili trestno-právnu zodpovednosť osôb, ktoré sa podieľajú alebo podieľali na štátnej moci, za trestné činy spáchané v súvislosti s výkonom verejnej moci v štáte, ktoré majú celospoločenský dopad, to je v danom prípade zjednodušene povedané: predstavitelia vládnej moci udelia amnestiu vlastne sami sebe. V demokratickej spoločnosti totiž konanie verejných činiteľov a predstaviteľov štátnej moci musí podliehať prísnym pravidlám a kontrole zo strany verejnosti, aby sa zabránilo možnosti zneužívať štátnu moc na vlastné, či už osobné, stranícke alebo iné ciele.

  Zneužívaním inštitútu amnestie na oslobodenie spod možného trestného stíhania by sa tak vylúčila zodpovednosť predstaviteľov štátnej moci za činy spáchané počas výkonu ich funkcie, čo je však postup v priamom rozpore so základnými princípmi demokratického a právneho štátu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, toto sú hlavné dôvody, ktoré som považoval z hľadiska jednak politického, právneho, ale aj ústavného vyjadriť za skupinu navrhovateľov a požiadať vás, aby sme dokázali prejaviť dostatok odvahy a vysporiadali sa s touto traumou minulosti, ktorá sprevádza vlastne celú novodobú históriu slovenskej štátnosti, otvorili dvere spravodlivosti a občanom Slovenskej republiky povedali pravdu.

  Pán podpredseda, ďakujem, svoje vystúpenie a odôvodnenie návrhu ústavného zákona o zrušení amnestií som skončil.

 • Ďakujem, pán predseda, nech sa páči, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov a teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z ústavnoprávneho výboru, pánovi poslancovi Ondrejovi Dostálovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som podal informáciu o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) v druhom čítaní vo výboroch.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 31. mája 2011 č. 477 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému návrhu ústavného zákona.

  Návrh poslancov Národnej rady na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii odporúčali schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením z 15. júna 2011 č. 92 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 15. júna 2011 č. 92.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny neprijali platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov príslušného výboru podľa čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady.

  Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo rokoval o návrhu ústavného zákona na schôdzi 16. júna 2011, nehlasoval o návrhu uznesenia, nakoľko nebol uznášaniaschopný.

  Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť zaradil návrh ústavného zákona na program 18. schôdze 21. júna 2011, o návrhu nerokoval, nebol uznášaniaschopný.

  Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie do schôdze gestorského výboru 27. júna 2011 o návrhu ústavného zákona nerokoval. Dodatočne 28. júna 2011 doložil výpis zo zápisnice, ktorým oznámil, že výbor neprijal platné uznesenie.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor rokoval o návrhu spoločnej správy 27. júna 2011. Záverečné stanovisko k návrhu zákona neschválil.

  Podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov ako spoločný spravodajca podávam informáciu o výsledkoch rokovania výborov a navrhujem, aby po rozprave Národná rada hlasovala o návrhu zákona ako celku.

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy? Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom programu je druhé čítanie o

  návrhu poslanca Národnej rady Andreja Ďurkovského na vydanie zákona o miestnom poplatku za zaťaženie pozemných komunikácií na území obce, tlač 332.

  Dávam teraz slovo pánovi poslancovi Ďurkovskému, aby návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni, nebudem sa veľmi podrobne venovať v úvodnom slove tomuto návrhu zákona, tento návrh sme diskutovali už v prvom čítaní, dovoľte mi len veľmi krátko sa dotknúť toho, čo je cieľom tohto návrhu. Návrh predpokladá, že návrh zákona o miestnom poplatku na zaťaženie pozemných komunikácií na území obce má snahu umožniť miestnym samosprávam, aby si na základe miestnych podmienok mohli regulovať také situácie, respektíve má prispieť k tomu, že na základe takto vyberaného poplatku získajú samosprávy prostriedky na sanovanie problémov s prehustenou dopravou v určitých miestach a problémov s miestnou dopravou v slovenských mestách všeobecne. Návrh predpokladá, že stavebník bude zaťažený osobitným druhom miestneho poplatku. Poplatok by mal byť platený jednorazovo, pričom stanovenie podmienok, kto sa stane poplatníkom, obsahuje jednotlivé ustanovenia návrhu zákona. Spoplatnený by mal byť poplatník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu, súčasťou ktorej sú odstavné a parkovacie stojiská v počte minimálne 10 kusov.

  Počet dopravných prostriedkov, ktoré budú v budúcnosti parkovať na týchto odstavných a parkovacích stojiskách, totiž priamo zaťaží dopravu na danom mieste tak, ako je uvedené vyššie. Predpokladaný návrh zákona zavádza osobitný druh miestneho poplatku, ktorého osobitosť spočíva vo viacerých bodoch. Ide o miestny poplatok, ktorý nie je obligatórny, ako je to pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viazanosť použitia a využitia výnosu tohto poplatku je daná tak, ako pri inom miestnom poplatku, jeho zavedenie však spočíva na vôli konkrétnej obce. Jeho úlohou nie je jednak získať, je jednak získať prostriedky na riešenie problémov v miestnej doprave, vzniknutých intenzívnou výstavbou, ale i takisto pomôcť pri regulácii intenzívnej výstavby podľa miestnych podmienok.

  Dôležitú úlohu tu budú hrať všeobecne záväzné nariadenia obcí, ktoré si určia všetky potrebné náležitosti z hľadiska výšky vyberania a správy tohto poplatku, ako aj to, kto bude od poplatku oslobodený. Návrh zákona to ponecháva na samotných obciach a ako predkladateľ mám na mysli najmä budovy škôl, nemocnice, zariadenia poskytujúce sociálne služby a podobne.

  Zatiaľ toľko z hľadiska úvodu na diskusiu.

  Ďakujem pekne, skončil som.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov. A teraz požiadam pána poslanca Antona Marcinčina z výboru pre financie rozpočet, aby nás informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru ako spravodajca.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predniesol informáciu o výsledku prerokovania výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávneho výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, o výsledku prerokovania návrhu poslanca Andreja Ďurkovského na vydanie zákona o miestnom poplatku za zaťaženie pozemných komunikácií na území obce (tlač 332) v druhom čítaní podľa zákona o rokovacom poriadku.

  Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade so zákonom o rokovacom poriadku túto informáciu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.

  Národná rada uznesením č. 441 pridelila návrh poslanca Ďurkovského na vydanie zákona o miestnom poplatku za zaťaženie pozemných komunikácií na území obce týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu poslanca Ďurkovského stanoviská poslancov Národnej rady podané v súlade so zákonom o rokovacom poriadku.

  K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská.

  1. Odporučenie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi prijali výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ide o body 1 až 16 uvedené v čl. IV tejto informácie, ktorú máte k dispozícii.

  2. Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca Ďurkovského na vydanie zákona o miestnom poplatku za zaťaženie pozemných komunikácií na území obce, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto informácie a v stanoviskách poslancov gestorského výboru podľa zákona o rokovacom poriadku neprijal odporúčanie Národnej rade Slovenskej republiky k návrhu poslanca Ďurkovského.

  Predmetná správa výborov bola prerokovaná s prijatím uznesenia gestorského výboru č. 211. Výbor určil poslanca Antona Marcinčina za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť informáciu výborov na schôdzi Národnej rady a predložiť návrh na ďalší postup.

  Vážený pán predsedajúci, ďakujem, môžete, prosím, otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu. Písomnú prihlášku som nedostal od žiadneho z poslancov, a tak sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne? Neevidujem ani ústnu prihlášku, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom, ktorý budeme prerokovávať je druhé čítanie o návrhu poslancov Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Tento návrh má tlač 338 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 338a.

  Dávam teraz slovo poslancovi Ľudovítovi Kaníkovi, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Kamila KRNÁČA, Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 338.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vážená snemovňa, predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov, má za cieľ zvýšiť motiváciu, nájsť a udržať si zamestnanie aj v nižšie platených pozíciách a zároveň odstrániť negatívnu motiváciu u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva zabezpečovať a zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok viazaných na počet detí.

  V čl. I sa uvádza kritérium na posúdenie aktivity rodičov pri snahe hľadať a udržať si prácu, alebo študovať s cieľom pripraviť sa na výkon budúceho povolania. Počas štvorročného obdobia pred vznikom nároku na dávku sa požaduje, aby aspoň jeden z rodičov bol nemocensky poistený, to znamená zamestnaný aspoň 270 dní. Za rovnakú aktivitu ako je práca, sa považuje aj štúdium na vysokej škole, rovnako aj absolvovanie vysokej školy v prvom alebo druhom stupni, alebo strednej školy v sledovanom období.

  V prípade ak rodina, ktorá žiada o rodičovský príspevok, nespĺňa tieto kritériá, znižuje sa výška rodičovského príspevku o 50 percent. Následne sa výška rodičovského príspevku kedykoľvek môže zvýšiť na plnú výšku, ak aj počas poberania rodičovského príspevku rodina žiadateľa splní tieto kritériá. Do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského.

  V čl. II sa novelizuje zákon o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi tak, že prípadné zníženie výšky rodičovského príspevku nebude zakladať nárok na zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, ktorá by kompenzovala dôsledky zníženia výšky rodičovského príspevku, čím by sa účinky navrhovanej novely zákona významne znížili.

  Vážené dámy, vážení páni, situácia, ktorá je dnes realitou a ktorá nastala po zmenách uskutočnených v sociálnom systéme v predchádzajúcom období, je charakterizovaná najmä tým, a tým je aj všeobecne známa, že pri viacpočetnejších rodinách sa príjem získavaný cez sociálne dávky a rôzne príplatky k týmto dávkam rovná alebo je dokonca vyšší, ako je príjem rodín, ktoré získavajú prostredníctvom práce. Tento stav je veľmi nepriaznivý. Nepriaznivý je pre samu spoločnosť, pretože je to časovaná bomba, ktorá vedie k tomu, že tento spôsob života sa recykluje, opakuje, rozširuje, následkom tohto je rast chudoby v dotknutých lokalitách, rozširovanie osád a absolútna zmena podmienok života obyvateľstva v najviac dotknutých regiónoch, predovšetkým na východnom Slovensku. Myslím si, že nemôžeme nečinne prizerať, nečinne sa prizerať na tento jav. Tento jav je naozaj zničujúci, je to ako choroba, ktorá zasiahla celú spoločnosť a viac alebo menej, nebadane sa rozširuje. Keď nezasiahneme a naďalej budeme tolerovať stav, aj keď to možno bude vyzerať takzvane humánne, stav, ktorým financuje spoločnosť rodiny za to, že rozširujú počet svojich členov, že deti rodia deti, že už štrnásť-, pätnásť-, šestnásťročné dievčatá odchádzajú na materskú dovolenku a to sa stáva ich životným údelom, pokiaľ sa len dá.

  Myslím si, že takýto spôsob vytvorí situáciu, ktorá nebude ani ufinancovateľná, ktorá demotivuje, demotivuje tých, ktorí chcú žiť iným spôsobom života od toho, aby si zabezpečovali svoj príjem prácou. Pretože život v prostredí, ktorý predkladá alebo ukazuje takýto model správania a snaha vymaniť sa z takého modelu je potom takmer nemožná. Tento návrh zákona má za cieľ preťať tento bludný kruh, tento začarovaný kruh a ukázať na to, že práca sa oplatí a pracovať sa oplatí, že tí, ktorí budú pracovať, ktorí pracujú aj v menej kvalifikovaných pracovných pozíciách, to znamená aj za nižšie úrovne mzdy, sa budú mať vždy aj z hľadiska hmotného zabezpečenia lepšie ako tí, ktorí rezignovali alebo nikdy záujem o zabezpečovanie si príjem prácou nemali.

  Tento návrh zákona je v Národnej rade už veľmi dlho. Podávali sme ho, myslím, že v júni, a len neustálym posúvaním sa dostal až do tesne predvolebného obdobia. Som však presvedčený, že tu by sme mali zotrieť akékoľvek stranícke kritériá a stranícke uhly pohľadu. Toto sú problémy, ktoré trápia všetkých občanov Slovenska bez výnimky, predovšetkým tých, ktorí žijú v odľahlejších regiónoch východného Slovenska. Trápia ich bez ohľadu na to, ku ktorej politickej strane inklinujú, a preto naozaj by sme mali zobrať zodpovednosť do svojich rúk a rozhodnúť sa. Rozhodnúť sa v prospech tých ľudí, ktorí chcú svoj život a život svojej rodiny zabezpečovať príjmom z práce. A potom môžeme dúfať, že sa situácia začne obracať k lepšiemu.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, vy zaujmite miesto určené pre navrhovateľov. Miesto určené pre spravodajcov prenechajte pani poslankyni Natálii Blahovej, ktorú teraz žiadam, aby ako spravodajkyňa určená výborom pre sociálne veci informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov, aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som vás oboznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada uznesením č. 443 z 24. mája 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny.

  Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Návrh zákona odporučili schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 189 zo 14. júna 2011, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 68 z 27. júna 2011. Ústavnoprávny výbor Národnej rady návrh zákona prerokoval dňa 15. júna 2011, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny návrh zákona prerokoval dňa 13. júna 2011, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali pätnásť pozmeňujúcich návrhov.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 v tejto spoločnej správe a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne.

  Spoločne o bodoch 1 až 3, 5 až 13 a 15 so stanoviskom gestorského výboru schváliť.

  Spoločne o bodoch 4 a 14 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.

  Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade a informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnenie návrhu a stanovisko gestorského výboru.

  Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 80 z 27. júna 2011.

  Ďakujem, skončila som spravodajskú informáciu.

 • Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som nedostal písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne? Pani poslankyňa Jana Vaľová, ďalej pán poslanec Štefan Kužma a pani poslankyňa Viera Tomanová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Slovo má pani poslankyňa Jana Vaľová, nech sa páči.

 • Príjemný dobrý deň, kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, dovoľte mi, aby som zaujala krátke stanovisko k návrhu k novele o rodičovskom príspevku, tlač 338.

  Cieľom návrhu tejto novely zákona je, že predmetný legislatívny návrh má za cieľ motivovať občanov zmarginalizovaných skupín, ktorí poberajú rodičovský príspevok, aby si hľadali a udržali prácu, aby platili nemocenské poistenie, pričom túto aktivitu musia preukázať počas štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok. Inak ich nárok sa zníži o 50 percent výšky tohto príspevku. Inými slovami, aby výška týchto dávok závislá od toho, či poberatelia sa snažia zaradiť sa do pracovného procesu alebo nie. Ešte presnejšie by bolo možno cieľ predmetného návrhu novely zákona opísať ako obmedzenie dostať sa k rodičovskému príspevku pre tých, ktorí sa v systéme parazitujú tým, že sa snažia budovať mnohodetné rodiny s následkom takto riešiť svoju ekonomickú situáciu.

  Áno, takéto prípady sa vyskytujú v spoločnosti a môžem s tým iba súhlasiť, ale jednoducho nemôžem súhlasiť v novele tohto zákona s tým, že táto novela má obrovskú slabinu. A táto slabina je, že ak by došlo k naplneniu tohto návrhu v praxi, došlo by k absolútnej zmene doterajšieho princípu poskytovania rodičovských príspevkov. Tento príspevok je totiž poskytovaný pre dieťa, a nie pre rodiča. Dieťa nemá ako ovplyvniť správanie rodiča, ktorý nevyvíjal dostatočnú aktivitu pred vznikom nároku na rodičovský príspevok pre dieťa, pričom bude potrestané dieťa, a nie rodič. Je faktom, že problém zneužívania sociálnych dávok je skutočným problémom, ale jeho riešením však nemôžeme ísť proti tým, ktorí danú situáciu nezavinili, v tomto prípade proti deťom. Preto odporúčam túto situáciu v spoločnosti riešiť iným spôsobom, to znamená, že netrestať deti za správanie ich rodičov, pretože tieto deti ozaj za to nemôžu, ale chápem, že je to treba v spoločnosti riešiť, lebo je to určitý precedens v spoločnosti, a preto navrhujem z dôvodu tejto výraznej slabiny tohto zákona, aby sme o predmetnej novele zákona, aby sme ju zamietli ako celok, aby sme o nej viacej nerokovali a vrátili ju na prepracovanie, a žiadam o tomto hlasovať.

  Ďakujem.

 • Rozumiem tomu tak, pani kolegyňa, že to je procedurálny návrh z vašej strany pred hlasovaním o zákone a o jeho možných pozmeňujúcich návrhoch.

  Ďakujem pekne.

  Skôr ako dám slovo, pardon, pán kolega, musíme počkať na faktické, až potom... S faktickou poznámkou sa prihlásila pani poslankyňa Viera Tomanová ako jediná. Uzatváram možnosť reagovať faktickou poznámkou na predrečníka.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Vaľová, veľmi pekne ďakujem za trefné, adresné vyjadrenie sa k tomuto problému, ale ja zastávam ešte jeden názor, a ten názor je, že skupina, ktorá predkladá tento vládny návrh, skutočne nemá reálny záujem o pomoc rodinám a poviem, z akého dôvodu.

  V zákone o druhom takzvanom kapitalizačnom pilieri, teda zákon 43 z roku 2004 o starobnom dôchodkovom sporení hovorí o tom, že za všetky tieto mamičky, a to hovorím v tomto prípade aj za rómske mamičky, platíme odvody, a to aj do druhého piliera, a z vymeriavacieho základu odvody 60 percent z priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pri priemernej mzde okolo 766 eur a platení zhruba 60 percent vlastne platíme za tieto mamičky viac ako, skoro cca okolo 500 eur. Tieto peniaze sú stratové, platené sú zo štátneho rozpočtu. Nikto nevie, kedy a za akých podmienok si tieto mamičky rentu kúpia, teraz ich necháme, ich deti, zahynúť od hladu, keď budú napoly mŕtve, poskytneme im zdravotnú starostlivosť, ktorá nás vyjde nesmierne draho, ale podstatné je, že platíme za tieto mamičky poistenie do šiestich finančných spoločností.

  Ďakujem.

 • Ďalej sa prihlásil do rozpravy pán Kužma, ale v súlade s rokovacím poriadkom chce reagovať navrhovateľ, ktorý má prednosť.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Vaľová, áno, jedná sa o zmenu, zásadnú zmenu princípu, pretože sa ukazuje a ukázalo sa, a povie vám to skoro každý občan tejto krajiny, že súčasný princíp je zlý. Je to zlý princíp, ktorý vytvára situáciu, že zo sociálnych dávok sa dá žiť lepšie a mať vyšší príjem ako z práce.

  Komu sa to páči, pre koho je to správne, kam to vedie a k čomu to motivuje? Akurát k tomu, že tých ľudí, ktorí takýmto spôsobom trvale žijú, je stále viac a viac. Pretože rozmýšľajú logicky. No prečo by mal ísť do práce, keď cez sociálne dávky získa viac? Spoločnosť, ktorá takýto systém vytvorí a potom ho aj udržuje pri živote, ide sama proti sebe.

  Veď vy ako primátorka Humenného s tým máte osobnú skúsenosť. Veď Podskalka, tak ako poznáte veľmi dobre, že? A spýtajte sa Humenčanov, čo by vám na to povedali, že či je dobrý takýto systém, že budeme naďalej posielať sociálne dávky tam, kde vôbec nejdú ku prospechu dieťaťa.

  Hovorí sa, povedali ste to aj vy, povedala to aj pani poslankyňa Tomanová, že tieto dávky sú určené v prospech dieťaťa. Ale veď čo sme slepí? Nevidíme, ako tieto dávky putujú a kam putujú? Že vôbec neputujú ku dieťaťu, že putujú k ich rodičom? Pretože nie dieťa si ide vybrať tú sociálnu dávku na poštu, ale rodič. A to, čo s tou sociálnou dávkou urobí, je na ňom a na jeho zodpovednosti alebo nezodpovednosti v tomto prípade. Dajme sociálne dávky, dajme vyšší rodičovský príspevok zodpovedným rodičom. Peniaze, ktoré sa ušetria takýmto spôsobom, že sa nebudú utápať v alkohole, cigaretách a u úžerníkov, o to zvýšme potom rodičovský príspevok pre tých, ktorí sa zodpovedne starajú o deti, a poskytnime im väčšiu, väčšiu podporu.

  A k tomu, čo povedala pani poslankyňa Tomanová. Áno, za matky, ktoré sa starajú o dieťa, sa štát rozhodol, keď sme my boli pri vláde, že uznávame túto naozaj dôležitú materskú úlohu a že nebudeme tie matky trestať za to, že odídu z pracovného procesu, ale že budú ocenené tým, že na ich aj osobný dôchodkový účet, ale aj do Sociálnej poisťovne, aj do Sociálnej poisťovne sa im odvádzajú odvody, ako keby mali mzdu vo výške 60 percent priemernej mzdy.

  Je to ocenenie alebo ohodnotenie spoločnosti, úlohy matky v spoločnosti. A tieto peniaze, na rozdiel od toho, o čom sa bavíme teraz, ale nemotivujú k nesprávnemu správaniu, pretože tá matka tie peniaze nedostáva, tá ich nedostane na ruku, nemôže s nimi ísť do obchodu, či matka či otec, a kúpiť si za to niečo úplne iné a dieťa potom behá nahé po blate a mraze.

  Toto je rozdiel. Toto je veľký rozdiel v tom, k čomu motivujeme a či motivujeme zodpovedne, alebo motivujeme tak, že sa to absolútne míňa účinkom, ba dokonca má to kontraproduktívne účinky.

  Takže toľko poznámka k tomu, čo tu zaznelo.

 • Ďakujem, to bolo vystúpenie pána navrhovateľa v rozprave. Preto je možné dať faktické poznámky a hlásia sa celkom traja kolegovia, respektíve dve kolegyne a jeden kolega.

  Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pani Viera Tomanová, Jana Vaľová a Viliam Jasaň budú vystupovať vo faktických poznámkach.

  Slovo má pani Viera Tomanová. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, neustále budete obhajovať kšeft tohto tisícročia, kšeft pre šesť dôchodkových správcovských spoločností, kde za tieto ženy platíte odvody. Veľmi dobre viete, že ak by sa niečo s tou ženou stalo, môže bez problémov tieto prostriedky zdediť jej priateľ, ktorému ich odkázala, peniaze sa totálne minú účinkom.

  Takže, pán Kaník, neobhajujte, prosím, neobhájiteľné. Môžem pohovoriť o tom, ako sú stanovení osobitní príjemcovia, ako pokračuje potichučky projekt IP karty, E-Pay karty, ktorý totálne prepadol a ktorý je absolútne neúčelný. Hlavne, že naň dávame 4 milióny eur na to, aby niekto, kto vyrobí E-Pay karty, na ňom zarobil.

  Keď hovorím o osobitnom príjemcovi, hovorím o tom, že aj peniaze typu rodičovský príspevok sú čerpané prostredníctvom osobitného príjemcu, ak by mali byť zneužité. Takže ja by som bola veľmi rada, keby ste sa skutočne na to reálne pozreli.

  Nedá mi ešte, aby som nepovedala jednu vec, a to, keď hovoríme o... a vy ste hovorili o šesťstoeurovom príspevku rodín. Prosím vás pekne, príklad, ktorý koluje na internete, je absolútne zavádzajúci, pretože títo ľudia, ktorí žijú v osadách, jednak nedostávajú 126 eur na aktivačný príspevok, pretože nedostávajú sa na aktivačné práce, nemáte na ne vraj peniaze, ale máte na miliardové projekty opatrovateľskej služby, zase určené len niekomu.

  Pán Kaník, treba povedať aj to, že títo ľudia nemajú 212, ale len 156 eur, tak ako ten príklad je na internete uvedený, pretože štvorčlenná rodina, šesťčlenná rodina, teda manželia s dvomi deťmi majú nárok iba na 156 eur. A nemajú nárok na príspevok na bývanie, lebo bývajú v chatrči, a zo 600 eur sme na 300 eurách.

 • Pani poslankyňa Jana Vaľová je ďalej prihlásená do faktickej poznámky.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, pán Kaník, trošku ste ma nepočúvali, pretože ja som povedala, že súhlasím s tým, že ľudia sa snažia niektorí budovať mnohodetné rodiny s následkom riešiť si svoju ekonomickú situáciu. S tým súhlasím.

  Nedávala by som do toho iba Rómov, pretože nemyslím si, že by sme sa mali skĺznuť na túto plochu, na ktorú ste skĺzli, ale keď ste už na ňu skĺzli a hovoríte ako o primátorke, tak vám niečo poviem. Áno, ja mám skúsenosti, pretože ja reálne riešim problémy ľudí v teréne na rozdiel od mnohých poslancov a možno aj vás. Len viete, ak im zoberieme peniaze, pýtam sa, kto im dá prácu? Pretože ako ste spomenuli osadu Podskalku v Humennom, je tam 90 percent ľudí nezamestnaných a nemajú šancu sa zamestnať, lebo nezamestnanosť, ktorá je za vašej éry, je 15-percentná. A to ste sľúbili Zákonníkom práce, že do roka urobíte 10 percent, pán Kaník. Nezabúdajte a stavili ste sa so mnou, že prídete odpracovať tieto práce na osadu Podskalka. Tak ja vás tam budem veľmi rada vítať a rada vás tam uvidím, pretože už je 15 percent.

  Čiže prv zoberieme ľuďom, prv dajme ľudom prácu, to znamená, že ste skoro zrušili aktivačné práce na budúci rok, nečerpáte nič z Fondu sociálneho rozvoja, títo ľudia nemajú možnosť kde pracovať a my im zoberieme peniaze. Viete, čoho ja sa bojím, pán Kaník? Ja som za, poďme do zníženia dávok, ale dajme možnosť týmto ľuďom pracovať, nech to vytvorí štát, pretože následne budú nasledovať rabovačky, následne sa budú rozbíjať okná, tak ako to bolo za vašej vlády, keď si spomínate, a pán Kaník, nerozbijú vám okná, ani tam vašej pani kolegyni, ktorá je, ale rozbijú okná Humenčanom a rozbijú okná ľuďom, ktorí žijú v tomto reáli.

  Takže ja nehovorím o tom, že podporujme takéto marginalizované rodiny, ale poďme riešiť problém ako celok.

  A ešte niečo, pán kolega, ak si dávate na svoj web, čo ste povedali pani Vaľovej, tak vás prosím pekne, buďte chlap a dajte, čo povedala pani Vaľová vám. Lebo takáto reklama, takáto polopravda, že to som povedal pani Vaľovej, ale už moja odpoveď tam nie je, viete, pán kolega, buďte celý chlap, nebuďte polovičný. Aj ten zákon je o polovičnom chlapovi, dajme ľuďom...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.

 • Pán poslanec Jasaň je posledný prihlásený s faktickou poznámkou. Skôr ako mu dám slovo, prepáčte, pán poslanec, zastavte mu čas, poprosím. Dostane nový čas. Chcem Vás informovať, že na základe požiadavky všetkých poslaneckých klubov na 11.00 hodinu zvoláva pán predseda parlamentu zasadnutie poslaneckého grémia na obvyklé miesto.

  Skončíme faktickými poznámkami, vyhlásim prestávku na rokovanie grémia, čiže páni poslanci Kužma a Tomanová potom vystúpia v rozprave až po hlasovaní.

  Takže nech sa páči, pani poslankyňa, máte priestor na faktickú, pardon, pán poslanec Jasaň.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, ja rozumiem, čo, predkladateľom, čo chcú docieliť. To je, to je veľmi zrejmé, ale nemôžem vôbec súhlasiť s formou, ako to chcú urobiť. Ja by som nemal výhrady voči tej represii, ktorú tam navrhujete, ale predtým by som bol rád, keby štát vytvoril podmienky na prácu pre týchto ľudí, ponúkol im tú prácu, a keď to oni odmietnu, prosím, nech nasleduje represia. S tým nemám problém. Ale hneď len pristúpiť k tomu a dať všetkých do jedného vreca, pretože on jednoducho tú prácu si nemá kde nájsť, a pritom, že v súčasnosti už vyše štyristotisíc ľudí nemá prácu a z toho vyše dvestotisíc ľudí už vyše roka nemôžu nájsť prácu, a vy idete takýmto spôsobom ukracovať rodiny, aj keď mnoho z tých rodičov by si zaslúžilo možno päť po zadku, lebo sa nestarajú o deti.

  A v čom ja vidím najväčší problém, že tým budú trpieť deti. Deti sa nepýtajú na svet a nepýtajú sa, nevyberajú si rodinu. Skúste tam nájsť inú formu, ako by tie finančné prostriedky boli využité v prospech detí a potom by som možno s vami, s vami aj súhlasil. Ale za takúto formu, ako to teraz pripravujete, len škrty a represie, nič nepomôžeme tým ľuďom a naozaj, ja sa bojím toho, čo hovorila aj kolegyňa Vaľová, že takíto ľudia budú prinútení, žiaľ, na iný spôsob života, a to iné nechcem charakterizovať, čo môže nastať.

  Ďakujem.

 • Reagovať, pán Kaník, chcete alebo nechcete? Tak skúsme sa tak, no, z miesta môžete, oni vás tam, oni vás zapnú aj bez karty.

  Zapnite pánovi Kaníkovi mikrofón, prosím vás.

 • Takže veľmi krátka reakcia. Áno, tú prácu je dobré hľadať a nachádzať a vieme, že to neni ľahké, pretože sa jedná o ľudí zväčša buď úplne bez kvalifikácie alebo s nízkou kvalifikáciou, a vieme, aká je ekonomická situácia. A preto je veľmi podivuhodné, že tuším predvčerom pani Tomanová ostro vystúpila proti projektu vodozádržných a protipovodňových opatrení, ktoré práve dáva prácu zatiaľ sedemtisíc sedemsto ľuďom prevažne tohto typu. Ja som si prešiel tie dediny mnohé, kde sa tieto projekty vykonávajú, a nielenže robia nesmierne užitočnú prácu, ktorá nie je zbytočná a ktorá ochraňuje občanov, ich majetok a majetok obcí pred mnohomiliónovými škodami, ale dáva to prácu týmto ľuďom. Takže my sa snažíme a nachádzame, ako takýmto ľuďom dať prácu, ale jednoducho funguje, keď je, a to, to sa ukázalo aj pri týchto prácach, keď je vyšší príjem zo sociálnych dávok, tak ani na tieto práce nechceli nastúpiť. Darmo, že bola práca. Lebo je to logické. Vy by ste sa chovali v zásade veľmi podobne. Keď máte zabezpečený príjem bez toho, že by ste museli chodiť do práce, a ten príjem je rovnaký alebo dokonca vyšší, ako keby ste do tej práce išli, no tak by ste pracovať nešli. Veď to je na hlavu postavené, to je choré a treba to zmeniť.

 • Ďakujem. Chcem vás informovať, že to bolo vystúpenie v reakcii na faktické poznámky, čiže na neho už sa nedá reagovať teraz.

  Vyhlasujem teraz prestávku, predpokladám do 11.15 hodiny a na 11.00 hodinu zvolal pán predseda zasadnutie poslaneckého grémia.

  Prosím všetkých členov grémia, aby sa dostavili na jeho rokovanie.

  Prestávka do 11.15 hodiny, kedy budeme hlasovať o všetkých prerokovaných bodoch vrátane volieb.

 • Prerušenie rokovania do 11.15 hodiny.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem vás informovať, že na poslaneckom grémiu sme sa dohodli o ďalšom postupe rokovania na dnešnom rokovacom dni tak, že teraz pristúpime k hlasovaniu o všetkých prerokovaných bodoch programu.

  Ako o prvom bude programu budeme hlasovať o návrhu zákona, nazvem ho zjednodušene, o zrušení priestupkovej imunity.

  Potom by sme hlasovali postupne o ostatných prerokovaných bodoch programu, o prvom, o voľbe člena súdnej rady.

  Potom by sme hlasovali o prerokovaných návrhoch zákonov, po odhlasovaní ktorých by sme pristúpili k verejnej voľbe, ktorú ale budeme musieť uskutočniť pomocou hlasovacích lístkov, keďže technicky sa nedá použiť hlasovacie zariadenie, ktoré máme k dispozícii v priestoroch rokovacej sály poslaneckého grémia.

  Skrutátori ma upozornili, že vzhľadom na veľký počet kandidátov, ktorých budeme voliť, respektíve ani nie tak voliť, ako z veľkého počtu kandidátov vyberať, predpokladajú, že minimálne hodinu, ak nie viacej, bude skrutátorom potrebné nechať čas na zistenie výsledkov voľby. Preto odporúčam, aby sme dnes rokovanie Národnej rady prerušili po vyhlásení výsledkov voľby, po ohlásení, ktoré zistia skrutátori. A budeme pokračovať v utorok o 09.00 hodine ďalšími bodmi programu a rokovaním o nich, tak ako sme si ich schválili na utorňajšom rokovaní. Takže to je výsledok rokovania poslaneckého grémia.

  Má niekto z poslancov k tomuto procedurálnemu a procesnému postupu rokovania nejaký iný návrh?

  Nie. Preto ho považujem za prijatý.

  A poprosím teraz pani poslankyňu Dubovcovú, ktorá bola určená ako spoločná spravodajkyňa výborom ústavnoprávnym, aby predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému návrhu skupiny poslancov Hrušovského, Horta, Kollára a Solymosa na vydanie zákona o zrušení priestupkovej imunity.

 • Pozn. red.: správne má byť "Hrušovského, Mikuša, Kollára a Solymosa".

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa KOLLÁRA, Jozefa MIKUŠA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, tlač 360.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave k návrhu predmetného zákona vystúpili včera jedenásti poslanci, z nich traja, ktorých uviedol aj pán predseda Národnej rady, podali pozmeňujúci a doplňujúci návrh, a to pani poslankyňa Vitteková, ktorá predložila sedem doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, ktoré rozširujú personálnu pôsobnosť návrhu zákona a v nadväznosti upravujú súvisiace zákony.

  Poslanec Somogyi, ktorý navrhol zmeniť účinnosť navrhovaného zákona od 1. marca 2012 a poslanec Kollár, ktorý navrhol v prvom bode návrhu zákona vypustiť slová "člen vlády Slovenskej republiky".

  Možno preto pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, tak ako odporučil gestorský výbor.

  Navrhujem, aby sme potom hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch poslancov v poradí, v akom boli prednesené s tým, že informujem aj o tom, že tieto poslanecké návrhy nekolidujú s bodmi zo spoločnej správy.

  Ďalej potom po hlasovaní o týchto návrhoch predložím ďalšie návrhy na postup v hlasovaní.

 • Poprosím o prvý návrh hlasovania, pani poslankyňa.

 • Navrhujem, aby sme hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, tak ako odporučil gestorský výbor, a to spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6 a 7 s návrhom schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch zo spoločnej správy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 145 za návrh.

  Národná rada uvedené body zo spoločnej správy schválila.

  Prosím ďalší návrh.

 • Prosím, dajte hlasovať osobitne...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Kľud, páni poslanci.

 • ... osobitne o treťom bode s návrhom neschváliť.

 • Hlasujeme. Je to bod 3 zo spoločnej správy, ktorý bol osobitne vyňatý na samostatné hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 68 za návrh, 77 sa zdržalo.

  Neschválili sme bod 3 zo spoločnej.

 • Ďalej navrhujem, pán predseda, aby sme hlasovali o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch poslancov, pričom potrebujem informáciu od pani poslankyne Vittekovej, ktorá nenavrhla spôsob hlasovania, pritom podala sedem pozmeňujúcich návrhov, aby nám navrhla, ako máme hlasovať.

 • Poprosím pani predkladateľku z pozmeňovacieho návrhu, aby navrhla spôsob hlasovania.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem. Ja by som poprosila, aby sme o bode jedna, tento vyňali na samostatné hlasovanie a ostatné spoločne.

 • Ďakujem. Pán predseda, navrhujem, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Vittekovej, ktorý podala pod bodom 1.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o prvom z podaných pozmeňovacích návrhov pani poslankyne Vittekovej.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 70 za, 56 proti, 21 sa zdržalo.

  Neschválili sme pozmeňovací návrh uvedený pod poradovým číslom jedna skupiny poslancov, ktorý predložila pani poslankyňa Vitteková.

  Nech sa páči, ďalší návrh.

 • Navrhujem, aby ste dali hlasovať o ďalších šiestich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pani poslankyne Vittekovej spoločne.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňovacích návrhoch pod poradovými číslami 2 až 7.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 120 poslancov za návrh, 26 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Prosím, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Prosím o kľud, páni poslanci.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Páni poslanci, pán poslanec.

 • Návrh sa týka účinnosti zákona.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 146 za návrh, 1 nehlasoval.

  Schválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďalej prosím, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Kollára.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, ktorý za skupinu poslancov predložil pán poslanec Kollár.

  Kľud, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 78 za návrh, 1 proti, 66 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pani spoločná spravodajkyňa.

 • Pán predseda, po ukončení hlasovania v druhom čítaní navrhujem, aby ste dali hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 147 za návrh.

  Národná rada návrh schválila, na základe ktorého návrhu, panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Pýtam sa, či sa niekto z poslancov chce prihlásiť do rozpravy ústne, písomne som nedostal žiadne prihlášky. Nie. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie. Potlesk.

 • 147 poslancov prítomných, 147 poslancov hlasovalo za návrh.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila.

  Teraz poprosím pána predsedu výboru ústavnoprávneho, aby Národnej rade predložil návrh hlasovania k prerokovávanému

  návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky (tlač 615).

  Páni poslanci, poprosím vás, aby sme krotili emócie a sústredili sa na hlasovanie v ďalšom dôležitom rozhodnutí, ktoré musíme urobiť.

  Pán poslanec Matej, pán poslanec Matej.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja som navrhol, aby sa použilo hlasovacie zariadenie.

  Nakoľko je len jeden kandidát, nie som si istý, že či to ešte musí, tento návrh, prejsť plénom alebo ako ho...

 • Dobre. Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Madej navrhol, aby sa nepokračovalo v rokovaní o tomto bode.

  Čiže najskôr vás chcem poprosiť, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Madeja.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o procedurálnom návrhu pána poslanca Madeja, ktorý navrhol nepokračovať v rokovaní o tomto bode programu.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 67 za, 68 proti, 11 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda.

  Teraz, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky volí sudcu Krajského súdu v Trnave, Mgr. Dušana Čima za člena Súdnej rady.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu na voľbu pána Čima za člena Súdnej rady.

  Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 147 poslancov prítomných, 78 za návrh, 9 proti, 5 sa zdržalo, 55 nehlasovalo.

  Národná rada Slovenskej republiky pána Dušana Čima zvolila za člena Súdnej rady.

  Ďakujem, pán predseda, za spoluprácu pri prerokovávaní tohto bodu programu a poprosím teraz pána poslanca Přidala, aby... Pán predseda výboru strany SMER - sociálna..., pán predseda poslaneckého klubu, pardon, Paška.

  Nech sa páči.

 • Pán predseda, chcem požiadať, aby sme prijali uznesenie, ktorým sa obrátime na pána sudcu, aby neprijal výsledok tejto voľby. Je to škandalózne, čo ste urobili voľbou, ktorá prebehla pred chvíľočkou, ak nechceme byť v situácii, ako sme v situácii s generálnym prokurátorom, ktorého legitimita je spochybnená vašou manipuláciou, tak tento pán nemôže prijať funkciu v Súdnej rade.

 • Nech sa páči, pán poslanec Madej.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, je to škandalózne a hanebné rozhodnutie Národnej rady a vás ako predsedajúceho schôdze, preto sa pripájam k procedurálnemu návrhu, ktorý uviedol pán predseda poslaneckého klubu, klubu SMER Paška. Chcem ešte povedať, pán predseda Národnej rady, tento parlament nemá legitimitu na to, aby volil členov Súdnej rady. Od 22. mája 2012 bude nová Národná rada, ktorá bude môcť zvoliť nových členov Súdnej rady. Je to normalizácia súdnictva, ktorú robíte vy, a týmto ste to dokázali.

  Ďakujem.

 • Prosím poslanca Přidala, aby predložil návrhy hlasovaní ako spoločný spravodajca výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

  Páni poslanci.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili traja poslanci. Pán poslanec Pavol Paška podal návrh nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona a ja a pán poslanec Dostál sme podali pozmeňujúce návrhy. Pán predseda, najskôr budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Pavla Pašku, a to nepokračovať v rokovaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o procedurálnom návrhu, ktorý v rozprave predložil pán predseda klubu Paška, ktorý navrhol nepokračovať v rokovaní.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 68 za návrh, 69 proti, 10 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, najskôr je potrebné, aby poslanci podľa § 83 odsek 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rámci dnešnej rozpravy.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 79 za návrh, 4 proti, 63 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, informácia neobsahuje žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Prosím, dajte hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 78 za návrh, 29 proti, 40 sa zdržalo.

  Schválili sme pozmeňovací návrh, ktorý za skupinu poslancov predložil pán poslanec Přidal.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, teraz dajte, prosím, hlasovať o návrhu pána poslanca Dostála.

 • Hlasovanie.

 • Smiech v sále.

 • 147 prítomných, 78 za návrh, 44 proti, 25 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh.

  Teraz máte slovo.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 78 za návrh, 65 proti, 4 sa zdržali.

  Schválili sme návrh.

  Panie poslankyne, páni poslanci, návrh prerokovávame v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Chcem sa opýtať, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy v treťom čítaní? Nie, preto rozpravu vyhlasujem za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru.

 • Bez odporúčania, pán predseda, pretože bola informácia.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 78 za návrh, 46 proti, 23 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona schválila.

  Poprosím pána poslanca Beblavého, aby z poverenia výboru.

  Pardon, procedurálny, nech sa páči, pán podpredseda.

 • Pán predseda, v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady vás žiadam o možnosť vystúpiť.

 • Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, už sme v tejto konkrétnej veci jeden procedurálny spor mali, ktorého výsledok rozhodnutia bol taký, že kedykoľvek požiada podpredseda Národnej rady vystúpiť, tak vystúpiť môže.

  Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni. Pred chvíľou Národná rada Slovenskej republiky zvolila jedného člena Súdnej rady, a to pána Mgr. Dušana Čimu, sudcu Krajského súdu v Trnave. Tento návrh bol podaný predstaviteľmi vládnej strany SDKÚ. Pôvodne boli navrhnutí dvaja kandidáti, a to pán Mgr. Čimo, ktorý bol zvolený, a druhá kandidátka, JUDr. Soňa Mesiarkinová, ktorú spoločne navrhli predstavitelia politickej strany MOST - HÍD a Kresťanskodemokratického hnutia. Od samého začiatku, vážený pán predseda, sme už na zasadnutí výboru, ale potom aj na pléne Národnej rady Slovenskej republiky jasne kritizovali, že uvedená voľba je v rozpore so zákonom o Súdnej rade. Podľa § 24 ods. 2 zákona o Súdnej rade, predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi predsedovi Súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena Súdnej rady zvoleného Národnou radou do 60 dní po zániku funkcie člena Súdnej rady zvoleného Národnou radou. Tieto údaje predseda Národnej rady oznámi aj prezidentovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky. Zákon, vážené dámy a páni, teda predpokladá, že noví členovia Súdnej rady budú volení tak, aby v zákonnej lehote 60 dní po skončení funkčného obdobia doterajších členov sa mohli ujať funkcie a boli splnené aj ďalšie požiadavky zákona. Zákon predpokladá, že to môže byť po uplynutí funkčného obdobia predchádzajúcich členov, a to do 60 dní.

  Vládna koalícia skončila. Ak máte rokovať, vážené dámy a páni, o zdražovaní, tak tvrdíte, že už na to nemáte mandát. Ak máte prijímať dôležité sociálne a hospodárske opatrenia, tvrdíte, že na to nemáte mandát, lebo vláda bola odvolaná a samotná vládna koalícia je v katastrofálnej kondícii. Ak však ide o prijímanie personálnych rozhodnutí, či už ide o ombudsmana alebo napĺňanie Súdnej rady, tam ste zrazu jednotní a pripravení zvoliť čokoľvek. Toto rozhodnutie, ktoré ste prijali, je nielen v rozpore so zákonom o Súdnej rade, ale je to predovšetkým rozhodnutie v záujme presadzovania straníckych nominantov. Ste vládna koalícia, ktorá má odvolanú vládu, a napriek tomu prijímate v rozpore so zákonom personálne rozhodnutia, ktoré budú významne ovplyvňovať charakter významného orgánu, ústavného orgánu Slovenskej republiky, Súdnej rady.

  Chcel by som pripomenúť, že ste si presadili voľbu niekoľko mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia Súdnej rady, pričom lehota na predloženie zvolených členov uplynie až 22. júla 2011, 2012, tak prepáčte, prečo, keď 22. júla 2012 je lehota, už teraz vy potrebujete, päť týždňov pred parlamentnými voľbami, si za každú cenu strčiť niekoho, kto je evidentne politicky nominovaný do významného Súdneho orgánu, ktorý je upravený Ústavou Slovenskej republiky. Verejne sa pýtam aj pána Procházku, aj pani poslankyne Pfundtnerovej, že prečo teda vzali návrh pani doktorky Mesiarkinovej späť? Pravdepodobne si uvedomili, že ide evidentne o snahu presadzovať politických nominantov. Keďže je zrejmé, že sa v súdnictve dejú neuveriteľné veci pod vedením pani ministerky Žitňanskej, že tu je normalizácia sedemdesiatych rokov ako vyšitá, že sú tu odvolávaní predsedovia okresných súdov, že sú podávané prísne stranícke nominácie, domnievam sa, že toto rozhodnutie nemôžeme akceptovať, a preto trvám na tom, pán predseda, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky tohto znenia. Národná rada Slovenskej republiky žiada Mgr. Dušana Čimu, aby neprijal rozhodnutie o zvolení za člena Súdnej rady.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dávam o návrhu uznesenia hlasovať. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 53 proti, 23 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh uznesenia Národná rada neschválila.

  Poprosím teraz pána poslanca Beblavého, aby...

 • Hlasy z pléna.

 • Kľud, páni poslanci.

  Pán poslanec Kaliňák, procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, Národná rada, z vašich rúk vyhlasujete aj vyhlásenie parlamentných volieb, preto chcem požiadať, aby sa Národná rada uzniesla, že 10. marca 2012 by sme vykonali aj voľby pre volebné obdobie roku 2016 až 2020, aby sme ušetrili peniaze a nemuseli robiť voľby takýmto spôsobom pravidelne, že tiež to môžme dopredu odhlasovať.

 • Nech sa páči, pán poslanec Beblavý.

 • Ďakujem, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol hlasovanie k tlači 463.

  V rozprave vystúpili traja poslanci, k poslaneckým návrhom sa vyjadril aj minister školstva Eugen Jurzyca. Dovoľte mi najprv ako spoločnému spravodajcovi podať návrh na skrátenie lehoty o hlasovaní o dnes podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, aby sme o dnes podaných pozmeňovacích návrhoch mohli rozhodnúť ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 78 za návrh, 7 proti, 58 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Schválili sme návrh.

  Prosím teraz o návrhy.

 • Ďakujem pekne. V súlade s rokovacím poriadkom budeme najprv hlasovať o návrhu zo spoločnej správy, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť. Upozorňujem však ako spoločný spravodajca, že v rozprave boli podané doplňujúce návrhy k tomuto návrhu zákona, ktoré ho dopĺňajú, a preto tento technický návrh z gestorského už nekorešponduje so skutočnosťou.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 2 za, 107 proti, 35 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďakujem pekne. Teraz pristúpme k hlasovaniu o prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý bol podaný v rozprave s pánom poslancom Froncom a týka sa zmeny účinnosti zákona.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 142 za návrh, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ako druhá vystúpila v rozprave pani poslankyňa Žitňanská, ktorá predložila dva súbory pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložený návrh zákona vecne rozširujú a s ktorými vyjadril pred hlasovaním svoj súhlas zástupca navrhovateľov, pán poslanec Fronc. Najprv budeme hlasovať o prvom súbore návrhov, ktoré predniesla pani poslankyňa Žitňanská a ktoré sa týkajú transpozície dohovorov o právach osôb zo zdravotným postihnutím do tohto zákona.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o prvom podanom pozmeňovacom návrhu skupiny poslancov, ktorý predložila pani poslankyňa Žitňanská.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 142 za návrh, 1 sa zdržal.

  Schválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o druhom súbore návrhov, ktoré predniesla pani poslankyňa Žitňanská, ktoré boli vypracované v širšom konsenze aj, aj s ministerstvom aj s ostatnými poslaneckými klubmi bývalej koalície a týkajú sa súkromných vysokých škôl a ďalších otázok. Upozorňujem však ako spoločný spravodajca, že o bode 3 podaného návrhu, ktorý sa týka zmeny účinnosti zákona už nie je možné hlasovať, keďže sme ho schválili zmenou účinnosti podanou pánom poslancom Froncom.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 77 za, 3 proti, 64 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh.

 • Tým sme odhlasovali všetky návrhy z rozpravy, pán predsedajúci. Takže vzhľadom na to, že sme v druhom čítaní schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako spoločný spravodajca predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď. Prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 79 za, 2 proti, 63 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Na základe schváleného návrhu pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa nehlási nik z prítomných poslancov, preto rozpravu vyhlasujem za skončenú. Čo ma oprávňuje dať návrh na hlasovanie o zákone ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru, pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 78 za, 2 proti, 62 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vysokých školách schválila.

  Poprosím teraz pána poslanca Přidala, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, ktorý prerokovávame ako tlač 358.

  Pán poslanec Přidal, nech sa páči, máte slovo.

 • Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, tlač 358.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec. Podal pozmeňujúci návrh. Najskôr je potrebné, aby poslanci podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku rozhodli o skrátení lehoty na hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 78 za, 2 proti, 60 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh.

  Prosím teraz o predloženie pozmeňovacích návrhov.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča uvedené body.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 77 za návrh, 3 proti, 58 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Schválili sme body zo spoločnej správy 1 až 5.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bode 6 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasujeme o bode 6 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 72 proti, 73 sa zdržalo.

  Neschválili sme bod 6 zo spoločnej správy.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu pána poslanca Beblavého, pozmeňujúceho.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 76 za návrh, 1 proti, 65 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 77 za návrh, 1 proti, 66 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy? Nie, preto ju vyhlasujem za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 78 za, 1 proti, 63 sa zdržalo.

  Návrh zákona Národná rada schválila.

  Poprosím teraz pána poslanca Dostála, ktorého poveril výbor ústavnoprávny, aby predložil Národnej rade návrh hlasovania k prerokovávanému návrhu poslancov na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii.

  Pán spoločný spravodajca, prosím o návrh.

 • Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii, tlač 366.

 • V rozprave vystúpil jeden poslanec. V druhom čítaní neboli predložené žiadne procedurálne návrhy, ani žiadne pozmeňujúce, ani doplňujúce návrhy, preto v zmysle § 84 ods. 1 rokovacieho poriadku by sme mali pristúpiť k tretiemu čítaniu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu v treťom čítaní o návrhu skupiny poslancov.

  Do rozpravy sa nehlási nik z prítomných poslancov, preto ju vyhlasujem za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o zákone ako celku s odporúčaním výboru...

 • Bez odporúčania gestorského výboru.

 • Hlasujeme, páni poslanci. Hlasujeme o ústavnom zákone, na prijatie ktorého je treba trojpätinová väčšina, teda minimálne 90 poslancov.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 2 proti, 61 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh ústavného zákona neschválila.

  Poprosím teraz pána poslanca Marcinčina, aby z poverenia výboru pre financie a rozpočet predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu poslanca Andreja Ďurkovského na vydanie zákona o miestnom poplatku.

 • Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja ĎURKOVSKÉHO na vydanie zákona o miestnom poplatku za zaťaženie pozemných komunikácií na území obce, tlač 332.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, v rozprave nevystúpil, bohužiaľ, žiaden poslanec. Pán predsedajúci, budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy číslo 1 až 16 bez odporúčania gestorského výboru.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, za hlasovalo 34, proti nebol nik, zdržalo sa 105 poslancov, nehlasovali 5.

  Návrhy sme neschválili.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali za body zo spoločnej správy, dajte teraz hlasovať o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení zákona do tretieho čítania. Nech sa páči.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za 72, proti 1, zdržalo sa 67.

  Návrh prešiel do tretieho čítania.

  Pristúpime teraz k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy sa nehlási nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.

  Pán poslanec, nech sa páči, môžete uviesť.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za hlasovalo 18, proti nebol nikto a zdržalo sa 122, nehlasovali 2.

  Zákon sme neschválili.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, teraz budeme hlasovať o dvoch návrhoch. Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov. Tak ako som už skôr informoval, toto verejné hlasovanie musíme vykonať hlasovacími lístkami. Chcem ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, informovať, že svoju voľbu vyjadríte tak na hlasovacom lístku, že pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete. Za, proti alebo zdržiavam sa. Pri voľbe člena Rady je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva "za" najviac u jedného kandidáta, pri voľbe kandidátov na vymenovanie za člena výberových komisií, je možné označiť alternatívu "za" aj u všetkých kandidátov. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný. Prosím všetkých overovateľov, aby zaujali, respektíve sa ujali svojej funkcie. Poprosím ich, aby hlasovali ako prví. A všetkých ostatných poslancov chcem upozorniť, že v tomto čase vyhlasujem voľby na člena Rady Rozhlasu a televízie a kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov.

  Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, tlač 612.

 • Hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov – nová voľba, tlač 614.

 • Po skončení aktu verejného hlasovania.

 • Pýtam sa, vážené panie poslankyne a páni poslanci, či všetci využili svoje právo hlasovať?

  Vyhlasujem hlasovanie za skončené a prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie.

  Vyhlasujem prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, skrutátori ukončili výsledky sčítavania hlasov, preto poprosím povereného skrutátora, aby Národnú radu informoval o výsledku verejnej voľby na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie a kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na verejné, na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na voľbe sa zúčastnilo 137 poslancov.

  Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok, zo 136 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 63 neplatných a 73 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  za Stanislava Benická hlasovalo za 0 poslancov, proti 23, zdržalo sa 50,

  - za Jána Dianiška hlasovalo za 0 poslancov, proti 23, zdržalo sa 50,

  - za Vladimíra Dobroviča hlasovalo za 0 poslancov, proti 24 poslancov, zdržalo sa 49 poslancov,

  - za Jozefa Foltýna hlasovalo za 0 poslancov, proti 23 poslancov, zdržalo sa 50 poslancov,

  - za Henricha Krejča hlasovalo za 9 poslancov, proti 21 poslancov, zdržalo sa 43 poslancov,

  - za Ľubomíra Lintnera hlasovalo za 30 poslancov, proti 8 poslancov a zdržalo sa 35 poslancov,

  - za Jozefa Mračna hlasovalo za 0 poslancov, proti 24, zdržalo sa 49 poslancov,

  - za Ľubomíra Šišáka hlasovalo za 0 poslancov, proti 23, zdržalo sa 50 poslancov,

  - za Ivanu Zelizňákovú hlasovalo za 10 poslancov, proti 19, zdržalo sa 44.

  Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska zvolený žiadny z kandidátov. Keďže nebol zvolený člen Rady z navrhnutých kandidátov, vykonala sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú kandidáti Ľubomír Lintner a Ivana Zelizňáková.

  Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Ďakujem, pán poslanec, za vyhlásenie výsledkov volieb.

  Poprosím, aby ste tak informovali Národnú radu aj o ďalšej voľbe, ktorú sme uskutočnili.

 • Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 137 poslancov.

  Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky a zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 136 platných a 1 neplatný.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za Petra Bebeja hlasovalo za 35 poslancov, proti 46, zdržalo sa 55,

  - za Máriu Hencovskú hlasovalo za 35 poslancov, proti 47, zdržalo sa 54,

  - za Tomáša Kameneckého hlasovalo za 40 poslancov, proti 47, zdržalo sa 49,

  - za Luciu Kurilovskú hlasovalo za 42 poslancov, proti 47, zdržalo sa 47,

  - za Ondreja Laciaka hlasovalo za 87 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 38,

  - za Ľubomíra Schweighofera hlasovalo za 44 poslancov, proti 43 poslancov, zdržalo sa 49.

  Na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

  Takže overovatelia konštatujú, že za kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií bol zvolený jeden kandidát, a to Ondrej Laciak.

  Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti.

  Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec, za ohlásenie výsledkov verejnej voľby. Budeme pokračovať v rokovaní o ďalšej voľbe podľa návrhu, tak ako volebná komisia odporúča plénu Národnej rady na ďalšom rokovacom dni.

  Dnešné rokovanie prerušujem, budeme pokračovať v utorok ráno o 9.00 hodine.

  Prajem príjemnú cestu domov a dovidenia.

 • Prerušenie rokovania o 13.03 hod.