• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram tretí rokovací deň 28. schôdze Národnej rady.

  O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní požiadali poslanci Ivan Chaban, Viktor Stromček a Peter Zajac.

  Tak ako včera sme ukončili včerajší rokovací deň a som oznámil, budeme teda pokračovať v prerušenej rozprave v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 562.

  Do rozpravy ústne prihlásený posledný poslanec je pán poslanec Lazár. Potom samozrejme dokončíme tento bod. Je tu žiadosť pani ministerky Žitňanskej, že ešte pred prerokovaním zákona o ÚRSO, že by ten krátky bod, čo má, že by mohla predniesť. Je s tým všeobecný súhlas?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Takže, pán poslanec Lazár, nech sa páči, máte slovo a jeden z dvoch mikrofónov.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda, pán predseda, pani ministerka, pán minister. Nebudem už dlho rozprávať o tomto zákone, pretože včera prebehla pomerne obsiahla rozprava. Je tu už aj pán kolega Jurčík, takže môžeme kľudne začať.

  Tento zákon nastavuje základné pravidlá fungovania energetiky ako takej v štáte. Aby som to mohol porovnať s niečím iným, pretože energetika je relatívne špecifický odbor, ktorému sa nie každý z nás alebo každý z občanov venuje, je tu aj pani ministerka, tak použijem prirovnanie. Je to niečo ako Obchodný zákonník pre obchodné spoločnosti, ktorý tak isto nastavuje základné kritéria a pravidlá fungovania jednotlivých spoločností. Tento zákon a úlohou tohto zákona je nastaviť princípy, ale hlavne systémové opatrenia, v ktorých sa môžu jednotlivé spoločnosti, ktoré pôsobia v energetike, pohybovať, ktoré môžu aplikovať, respektíve, ktoré môžu využívať vo svoj prospech alebo v neprospech niekoho iného. A presne o to ide. Že v prospech koho alebo v prospech niekoho sa budú tieto systémové opatrenia využívať. Vy mnohokrát rozprávate o jednej veci. Že všetky tieto veci alebo všetky tieto zákony sa prijímajú preto, aby sme zjednodušili administratívnu činnosť jednotlivých spoločností, uľahčili im prácu, aby nemali toľko veľa, keď to poviem takto zjednodušene, papierovačiek.

  Dovoľte mi, aby som si, alebo nedá mi, aby som si nespomenul na jeden moment, keď sme tu rozprávali o zákone. Bol to pomerne krátky zákon, čo sa týka textu, ale pomerne obsiahly, čo sa týka, alebo respektíve pomerne významný, čo sa týka jeho obsahu. Išlo o zákon, ktorý ukladal spoločnostiam pred podaním cenových návrhov, to už jedno, či už na cenu elektriny, cenu plynu, respektíve ceny tepla, aby takýto návrh bol schválený valným zhromaždením spoločnosti. Pamätám si veľmi dobre, ako tu, myslím si, že pán kolega Chren, ešte vtedy argumentoval, bol to tak isto pán minister, že tento zákon sa prijíma preto, aby sme uľahčili prácu a život v týchto spoločnostiach. Pretože mnohokrát vraj je to administratívne veľmi náročné, aby sa valné zhromaždenie zišlo, aby valné zhromaždenie prijalo rozhodnutie. Treba povedať, že takým istým spôsobom dnes zdôvodňujete prijatie tohto zákona. Že tak isto sa prijíma preto, aby sme uľahčili život a činnosť spoločnostiam, ktoré pôsobia v energetike. Avšak, aká bola skutočnosť v tom prvom prípade? A na tom chcem poukázať asi čo môžeme očakávať aj od tohto zákona. Pretože rozprávať o tom môžeme čokoľvek, dôležité je, čo sa napíše. A najdôležitejšie je to, akým spôsobom v skutočnosti to bude fungovať v praxi. Keď sme vtedy podali pozmeňujúci návrh, na to si tiež pamätám veľmi dobre, že v poriadku, ak chceme uľahčiť administratívnu činnosť a zjednodušiť prácu v spoločnostiach, kde je veľa akcionárov, tak obmedzme tento zákon, že bude platiť len v spoločnostiach, kde je myslím si, že menej než päť akcionárov a obrat je väčší než 500 mil. slovenských korún v bývalých korunách. Samozrejme, že tento zákon neprešiel. A to je jasný dôkaz toho, že už aj vtedy, keď sme hovorili o tom, že ideme uľahčovať činnosť spoločnostiam, vôbec nešlo o to, aby sme uľahčili činnosť spoločnostiam. Išlo o to, aby sme vyšli v ústrety veľkým nadnárodným spoločnostiam a veľkým monopolom na Slovensku. Či už je to SPP, Slovenské elektrárne alebo Rozvodné závody. Keď sme to kritizovali, hovorili ste, že nemáme pravdu. Pretože tento zákon, teraz myslím zákon o povinnosti schvaľovať cenové návrhy valným zhromaždením, tento zákon, sa jednoznačne robil len a len kvôli týmto veľkým spoločnostiam. Bohužiaľ, nedá mi, aby som nepovedal, že tak isto aj tento zákon, ktorý sa pripravil pomerne narýchlo, aj napriek tomu, že sme naňho mali dostatok času, sa robil len a len preto, aby sa uľahčil život a činnosť práve len týmto veľkým spoločnostiam. Aby sa posilnila ešte viac ich dominancia na trhu a aby sa ešte viac znevýhodnil zákazník, respektíve odberateľ.

  Ťažko budete presviedčať o niečom inom, ak v tom prvom prípade to prax jasne ukázala. Pretože, ak sme to mysleli skutočne vážne, že to robíme len a len preto, aby valné zhromaždenia prebiehali jednoduchšie, tak sme nevideli absolútne žiaden dôvod a žiaden problém v tom, prečo by Národná rada nemohla schváliť tento pozmeňujúci návrh. Pretože SPP má troch akcionárov, Slovenské elektrárne majú dvoch akcionárov, Rozvodné závody majú dvoch akcionárov. Takže tam nie je absolútne žiaden problém zvolať valné zhromaždenie operatívne a prijať akékoľvek rozhodnutie. Napriek tomu tento návrh neprešiel.

  Z tohto si dovolím dedukovať záver, že tak isto ako v tomto prípade prvom, keď sme sa pod rúškom technicko-legislatívnych, operatívnych a efektívnych opatrení skrývali, išlo v skutočnosti o veľké monopoly. Tak isto aj v tomto prípade, v zákone o energetike, ktorý nastavuje základné kritéria činnosti spoločnosti, ide v konečnom dôsledku o veľké spoločnosti, ktorým uľahčujeme činnosť a život na Slovensku. Pán kolega Jahnátek to veľmi jasne popísal a ja spomeniem len jeden z tých jeho bodov, ktoré on konkrétne uviedol. A to bol ten prípad počas plynovej krízy. Samozrejme, starý zákon ukladá nejaké základné povinnosti SPP, respektíve iným spoločnostiam v čase hospodárskej núdze alebo v čase ohrozenia krajiny, aké opatrenia majú vykonať. Všetky tieto opatrenia pochopiteľne niečo stoja. Pretože akékoľvek budovanie záloh, budovanie rezervných kapacít, to všetko sú v konečnom dôsledku peniaze, to všetko sú v konečnom dôsledku náklady. Lenže to všetko, sú v konečnom dôsledku aj istoty nielen pre občanov Slovenskej republiky ale aj pre podnikateľov, či už veľkých alebo malých. Pretože, mali sme veľmi dobrú možnosť vidieť, čo sa udialo v prípade, keď zrazu prestal prúdiť plyn. Došlo k úplnému a totálnemu ochromeniu krajiny, relatívne ten úkon bol úplne jednoduchý. Niekto zatvoril kohútiť. Preto je nevyhnutné, aby tieto rezervné kapacity existovali, aby existovali v takom objeme, aby boli schopné zabezpečiť činnosť krajiny aj v čase takýchto kritických situácií. Bohužiaľ, tento prípad poukázal na to, že aj v dnešných časoch je takéto niečo možné. Preto navrhujem, aby tento zákon bol vrátený predkladateľovi na prepracovanie a dopracovanie a potom bol znovu predložený do Národnej rady. Pravdepodobne to už bude predkladať nová vláda a ten dôvod je úplne jednoduchý. Ten čas, ktorý sme stratili... (Pre ruch v sále sa poslanec odmlčal).

 • Nech sa páči, môžete pokračovať. A nevyrušujte pána poslanca. Nech sa páči.

  Lazár, Ladislav, poslanec NR SR

  Ja som tu vnímal taký potencionálny koaličný rozhovor, tuná kolegov.

 • Úsmevná poznámka vystupujúceho.

 • Čiže nová vláda, určite v novom zložení, to už je jedno v akom. A preto tento zákon, ktorý nastavuje základné kritériá fungovania energetiky na Slovensku, by mal byť dopracovaný a urobený tak, aby s ním súhlasila väčšia časť parlamentu, aby to nebola len tá minimálna koaličná väčšina, pretože dotýka sa nás všetkých, či už priamo, alebo nepriamo. Priamo ako občanov tejto republiky a nepriamo ako zamestnancov, resp. ako účastníkov trhu, ktorí pôsobia a nakupujú výrobky, ktoré v konečnom dôsledku niekto produkuje. A na to, aby to mohol produkovať, potrebuje mať vytvorené základné podmienky pre činnosť.

  To, že sa premeškal čas, bolo to tu viackrát spomenuté. Áno, je to pravda, premeškal sa tento čas, ale nepremeškali sme ho my tu pléne, poslanci Národnej rady, a preto to nepovažujeme úplne za férové, ak teraz rýchlo, rýchlo musíme niečo schváliť len preto, aby sme neostali v hanbe v Európskej únii. Podľa mňa, už v tej hanbe ostaneme, bude to hanba v prvom rade ministerstva, resp. koaličných partnerov ako takých a treba veci pomenovať pravým menom. Bol dostatočný čas pripraviť kvalitný zákon. A len preto, že sme sa dostali teraz do časového stresu vinou niekoho, ktorý nekonal, si myslím, že nie je správne prijať zákon, ktorý nie je dobrý pre Slovensko, nie je dobrý pre občanov a verte, nie je dobrý ani pre väčšinu spoločnosti na Slovensku. Samozrejme nemyslím tie veľké monopoly, pretože pre tých to bol vytvorený a pre tých sa vytvára a týmto sa znovu, raz a znovu zas vychádza v ústrety. A vychádza sa im v ústrety presne tak, ako to bolo v čase privatizácie, keď na Slovensku skutočne máme jeden obrovský unikát. Keď štát, ktorý vlastní 51 %, si nevie v spoločnosti presadiť nič a spolumajiteľ, alebo spoluakcionár, ktorý má 49 %, si vie presadiť všetko. Ja som už raz použil taký príklad a použijem ho znovu, to je presne asi taký prípad, ako keď svokra má v dome 49 % a rozhoduje o celom dome, akým spôsobom bude dom fungovať, ako sa bude dom spravovať. To si asi tiež nevie nikto z nás reálne predstaviť. A to je a toto presne sme na Slovensku urobili. Nehovorím, že ste to urobili vy, pán minister, lebo vy ste tu nebol, urobili to iní a je skutočne zarážajúce, že v tomto trende máme tendenciu ísť ďalej, aby sme aj napriek tomu, že sme už týmto spoločnostiam vytvorili úplne optimálne podmienky, aby sme im zľahčili život a podnikanie na Slovensku maximálne, ako sa dá, myslím tým zľahčili, terajšiu koalíciu, tak im pripravujete znovu ďalší zákon, ktorý im umožní ešte jednoduchšie podnikať na Slovensku, ešte získať dominantnejšie postavenie, čo v konečnom dôsledku určite nepodporuje voľný trh tak, ako vaša strana hlása.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec bol posledný ktorý sa prihlásil ústne do rozpravy. Preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán minister, chcete zaujať stanovisko k rozprave?

  Nech sa páči.

 • Príjemné dobré ráno. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi teda krátko zareagovať na vystúpenia, ktoré zazneli v rozprave včera a aj dnes.

  Nie je pravda, ba priam je čistá lož, ak tuto pán poslanec Janiš tvrdí, že neprijatím transpozície smerníc tretieho energetického balíčka do slovenskej legislatívy nám nič nehrozí. Európska komisia nám už 29. septembra 2011 poslala formálne upozornenie, že infringement, niektorí poslanci za SMER to volajú aj impeachment, a týmto formálnym upozornením začala konanie voči Slovenskej republike. Slovenská republika v zmysle požadovaných termínov prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí Európskej komisii zaslala list, v ktorom požiadala o predĺženie lehoty na vypracovanie stanoviska do 30. januára 2012. Európska komisia, žiaľ, túto žiadosť neschválila. Takže opäť nie je pravda, že s Európskou komisiou sa dá kedykoľvek na termínoch dohodnúť.

  Na základe tejto skutočnosti bol dňa 20. novembra 2011 z ministerstva hospodárstva zaslaný list ministerstvu zahraničných vecí, aby bolo Európskej komisii zaslané stanovisko Slovenskej republiky, ktoré popisovalo proces transpozície smerníc a tvorby predmetných zákonov. Súčasťou tohoto stanoviska bola aj informácia, že schválenie oboch zákonov sa predpokladá na tejto schôdzi koncom januára s účinnosťou zákonov od 1. marca 2012.

  No, ďalší krok zo strany Európskej komisie, ktorý očakávame v prípade neprijatia tohto tretieho energetického balíčka, je odôvodnené stanovisko, na ktoré musíme odpovedať. A po tejto odpovedi môžeme byť do júna na súde a môžeme byť zo strany Európskej komisie pokutovaný. Takže nijaké dva roky času, pán kolega, ako ste sa snažili zľahčovať a priestor na akékoľvek dohody. Jednoducho pravidlá zo strany Európskej komisie sú jasné a Európska komisia dodržiavanie týchto pravidiel vyžaduje. No a ja som rád, že nakoniec, pán kolega, ste priznali skutočný dôvod, pre ktorý ste sa odrazu rozhodli bojovať proti prijatiu týchto zákonov. Skutočným dôvodom podľa vašich slov ani nie tak zákon o energetike, ale je to zákon o regulácii v sieťových odvetviach. No dobre, položme si teda otázku, komu najviac prekáža navrhovaný zákon o regulácii? Nie je to náhodou súčasný, už viac ako štyri roky dočasný dvojjediný predseda Rady pre reguláciu a predseda ÚRSO, nominant SMER-u pán Holjenčík? Nie je to náhodou práve martinský spolurodák predsedu výboru pre hospodárstvo a kolegu poslanca, pána Janiša? Páni poslanci, Janiš, Jahnátek, Faič, veď nehrajme tu divadlo na poslancov. Veď povedzme otvorene, o čo tu ide. Celý váš humbug okolo týchto zákonov, celé obvinenia ohľadne toho, ako sú tieto zákony šité horúcou ihlou, aké sú nedokonalé, aké sú zlé, je iba dymová clona silného lobingu pána Holjenčíka, inak nazývaného Harabina slovenskej energetiky.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcel som reagovať ešte na niektoré konkrétne pripomienky, ktoré odzneli v rozprave, na pána Jahnátka, na pána Faiča, možno aj na pána Lazára, ale myslím si, že je to úplne zbytočné, pretože skutočne táto diskusia nie je vená, táto diskusia je politická a je pod silným vplyvom lobingu spomínaného pána Holjenčíka. Páni poslanci, chcel by som na vás apelovať, nedajte sa obalamutiť pri rozhodovaní o týchto zákonoch. Tieto zákony sú tu pre ľudí a prinášajú výhody koncovým odberateľom. Proti ľuďom je to, že z dôvodu neschválenia týchto zákonov spotrebiteľom budú aj naďalej vládnuť monopoly. Bola to táto vláda, bolo to toto ministerstvo hospodárstva, ktoré umožnilo príchod najväčšieho počtu alternatívnych dodávateľov energií a vytvorilo tak tlak na dovtedy monopolných dodávateľov.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je síce krátko pred voľbami a priestor pre rôzne politické predvolebné hry. Chcel by som vás však požiadať o zodpovednosť pri hlasovaní o uvedených zákonoch ktoré transponujú smernice tretieho energetického balíčka.

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Pán spravodajca, máte záujem vystúpiť, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Neskĺznem do politickej roviny. Očakával som takú normálnu debatu, že zaznejú tu nejaké pripomienky aj z mojej strany, aj zo strany iných diskutujúcich. A všetko sa to zvrzlo na nejaký lobing šéfa ÚRSO-a. No, tak potom je ozaj silný.

  Nemáte pravdu, pán minister. Po prvé, vám poviem jednu vec, vy ste zodpovedný za predloženie implementácie tretieho balíčka. Ministrom ste od júna 2010. Píše sa februára 2012. A vy tu idete vydierať Národnú radu, čo sa stane, keď sa to neschváli?! To nemyslíte vážne. Pán minister, vy ste zodpovedný. Takto sa s Národnou radou ani nerokuje, ani nedebatuje. Očakával som pravý opak, že vyviniete všetko úsilie na to, aby ten zákon prešiel, aby sa vykonzultovali, vykomunikovali všetky možné veci, ktoré vadia jednej i druhej strane, a nie tak, že sa budete vyhrážať poslancom. S tým tu nepochodíte.

  Ja sa vrátim k diskusii. Unbudling ako gro tretieho balíčka, alebo úplné vlastnícke oddelenie, alebo prenajatie siete, alebo v podstate to, čo je teraz a len so silnou kuratelou ÚRSO-a nad všetkými tokmi medzi matkou a dcérou, ktorá sa volá preprava. Plus presun majetku z matky do prepravy. Očakával som, že skôr, ako sa rozhodnete pre nejaký systém, že predložíte nejaké analýzy. Úplné vlastnícke oddelenie, áno preto, alebo nie preto, prinesie to Slovensku alebo verejnosti toto a toto. To isté som očakával pri ďalšom systéme, pri prenájme prepravnej siete a na základe toho som očakával, že niečo sa dostane do zákona. Nič z toho ste neurobili. Jednoducho ste tu praskli zákon a schváľte ho. Neviem, či ste pracovali s nejakými analýzami alebo alternatívami výhodnosti, aby ten zákon alebo ten unbudling bol v prvom rade vo verejnom záujme. Podľa toho, čo zaznelo v médiách, ak zbrzdilo rokovanie alebo prípravu tohoto zákona, rokovanie s nejakým českým investorom, tak určite to nebolo vo verejnom záujme. Pán kolega Chren tu včera veľmi obhajoval, vrátane toho, čo som ja namietal, že by bolo dobré, keby že tie nehnuteľnosti, kde vlastníci v podstate nemajú doriešené pod energetickými alebo pod energetickými sieťami, aby sme doriešili, tak tu vehementne citoval z nejakého nálezu Ústavného súdu, lenže ten nález Ústavného súdu hovorí úplne o niečom inom, ako som rozprával ja. Takže na tom, čo som povedal, trvám a bude dobre, keď sa bavíme o autách, tak hovoriť o autách a nie o bicykloch, lebo ten, to čo tu včera spomínal, nemá nič spoločné s tým, čo som ja namietal.

  Pán kolega Chren tu včera aj niečo rozprával o korekčnom faktore. Ja o korekčnom faktore poviem pri zákone o regulácii niečo a na margo toho, iba to,čo povedal, mám dojem, že vôbec nevie, čo je to korekčný faktor. Ak mi nájdete vo vašom zákone niečo, že kurzové rozdiely medzi dolárom a eurom, že to rieši váš zákon, ktorý ste tu vy včera dali, tak sa kľudne môžem s vami o hocičo staviť. Nemáte to v zákone. Úplne, úplne, ako by som povedal, od veci. Ja stále tvrdím to, čo som včera tvrdil, že by sme mali doriešiť tie ústavné problémy, a keď ich chceme riešiť, či to je dobré alebo zlé, a to aj na margo kolegu Přidala, ktorý včera sa angažoval tiež v tomto zákone, či to je dobré alebo zlé, ja vravím, keď to neriešime, je to zlé a treba to riešiť.

  Ak zákon nedefinuje, a v čase krízy, v čase krízy, v čase, keď je viac nezamestnaných a ľudia sa dostávajú do finančných problémov, platiť energie, my nevieme zadefinovať v zákone zraniteľného spotrebiteľa alebo odberateľa, tak keď ho neriešime, ja vravím, že je to zlé. Ak v zákone popúšťame uzdy dodávateľom energií, teda monopolom zatiaľ, tak je to dobré alebo zlé, ja hovorím zlé. Nemôžeme im ani v čase teraz nejak popúšťať uzdy viac, ako ich majú dnes. Považujem to za nie dobré riešenie.

  Bola tu včera spomínaná aj energetická komisia. Ja to poviem úplne na rovinu. Ja som šéfom tejto komisie bol aj v minulom volebnom období, aj v čase plynovej krízy bola energetická komisia a pán exminister Jahnátek na túto komisiu chodil a vždy tá komisia bola taká plodná debata. Výmena názorov, lebo nikdy nemôže byť aj ten, čo predkladá návrh zákona, aj tí, ktorí na základe neho sa majú správať, nemôžu byť v zhode. To, čo som zažil na poslednej energetickej komisii, to som nezažil za desať rokov v politike. Pán minister uviedol zákon a zhruba nejakých 30 - 40 ľudí nemalo absolútne žiadne pripomienky. Ticho ako v kostole. A ak som mal domnienku, že niečo nie je v poriadku, tak práve toto ticho a táto spokojnosť energetických firiem vo mne vzbudila ešte väčší podozrenie, že ten zákon nemôže byť v poriadku. Nemôže byť v poriadku.

 • Reakcia na hlas predkladateľa.

 • Teda, áno, jedine, áno, vydržte, jedine, kto namietal bol šéf ÚRSO-a, jedine ten namietal, že nie je všetko v poriadku, ale so zákonom o ÚRSO-e nikto iný, všetci boli spokojní. A keď som z úst zástupcov monopolov počul obhajobu tohto zákona, tak ma málom vystrelo.

  Páni, ten zákon nie je dobrý. Skúsme sa teda vrátiť a viem, že na výbore ste všetci boli zvyknutí, že stačí hodiť zákon, aj keď je zlý alebo nedokonalý, urobíme tlačovku a však to na výbore poslanci opravia, hej, však budú sedieť týždeň, dva a tam budú robiť pripomienkovacie konanie. Toto sa dialo. Áno, úprimne poviem za 18 mesiacov tie zákony, ktoré chodili do výboru, a ale aj z ministerstva dopravy, boli zlé a všetky sa opravovali. Tak to bolo z fotovoltaikou, tá sa vo výbore úplne prerobila. Tak to bolo s verejným obstarávaním, kde ste skoro zastavili výstavbu diaľníc, znova sa týždeň na tom makalo, aby sme to dostali do normálnej podoby. Tak to bolo s obnoviteľnými zdrojmi, tak to bolo so zákonom o elektronických komunikáciách, kde týždeň trvalo na výbore, kým sme ho dali do poriadku a tuto už nebol čas. A úprimne poviem nebol ani čas, ale hlavne nebol normálny prístup. Takže ak si ministerstvo zamieňa, že so všetkými svojimi kapacitami, kádrami, personálnymi, finančnými analýzami, s legislatívou, že poslanci s jedným asistentom a s dvoma administratívnymi pracovníčkami vo výbore budú opravovať ich zákony, tak to treba rýchle vrátiť späť a možnože nastane poriadok vtedy, keď sa budú normálne zákony tvrdo vracať vláde, aby do Národnej rady chodili také, ako majú byť. Nie je možné, aby k nim bolo desiatky a desiatky pozmeňovákov, nie je možné, aby legislatíva Národnej rady v podstate mala desiatky a desiatky pripomienok, legislatívnych.

  Pán kolega Lazár, vrele s vami nesúhlasím, že valná hromada by mala odsúhlasovať ceny. Aj tak sa to nedialo v reálnosti, preto lebo teplo sa nedá schvaľovať. Jednoducho neurobíte cenu, ten systém je komplikovaný a zložitý s tou valnou hromadou, hlavne tam, kde valná hromada pozostáva z viacerých vlastníkov, a keď je tam ešte mesto, tak je to ešte komplikovanejšie, čo sa týka zvolávania, termínov zvolávania. Čo sa týka toho, že najskôr ÚRSO dá predbežnú cenu plynu, na to sa niečo naráta, toto sa schváli, potom ÚRSO dá definitívnu cenu a znova a znova dookola. To značí, že keby sme išli týmto spôsobom, tak niekedy cenu tepla by sme ľuďom dali možno v máji s platnosťou od januára. Aj tak sa to, nechcem povedať,že obchádzalo, ale hľadali sa všelijaké kľučky. Tento zákon bol šitý čiste na SPP, ale ak ste toto chceli riešiť, aby, ja neviem, SPP, to išlo cez valnú hromadu alebo nejakým iným spôsobom, tak ste mali vymyslieť niečo iné. Ale vy ste zákonom, ktorý bol namierený proti SPP v podstate zablokovali všetky energetické firmy na Slovensku vo všetkých mestách tým, že to musí robiť valná hromada. Jednoducho sa to nedalo časovo stíhať. Ja na úvod alebo na záver tohto zákona prerokovania toľko k rozprave.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Takže podľa dohody budeme pokračovať

  informáciou o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2011 a o zámere prijímania ďalších nariadení vlády v I. polroku 2012 (tlač 611).

  Prosím teraz pani ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú o uvedenie tohto návrhu.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Dámy a páni, predkladám pravidelnú informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2011 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády v I. polroku 2012. V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a bolo publikovaných 21 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené aj v prílohe materiálu. V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády, ktoré vláda predpokladá prijať v prvom polroku 2012. Celkom ide o tri aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky.

  Informácia v predloženom znení bola schválená uznesením vlády 11. januára 2012 a poprosím o schválenie predloženej informácie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pani ministerka.

  Teraz dávam slovo poverenej členke ústavnoprávneho výboru pani poslankyne Dubovcovej a prosím ju, aby podala správu o výsledku prerokovania tohto materiálu vo výbore.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pán predseda. V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 19/2002 Z. z. vláda predkladá túto informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach z toho dôvodu, aby Národná rada mohla po prerokovaní požiadať vládu, aby právnu úpravu ako aproximačné nariadenie predložila ako návrh zákona.

  V hodnotenom období ako už uviedla pani ministerka bolo prijatých 21 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky a predpokladá sa, že prvom polroku tohto kalendárneho roku budú prijaté ešte tri nariadenia daného druhu.

  Ústavnoprávny výbor prerokoval túto informáciu vlády 31. januára 2012 na svojej 57. schôdzi a uznesením č. 362 odporúča Národnej rade informáciu vziať na vedomie.

  Pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, či hlási niekto ústne. Konštatujem, že do rozpravy sa nikto nehlásil, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. A ešte raz ďakujem poslancom za zhovievavosť voči pani ministerke, ktorá tiež ďakuje.

  A pristúpime teraz k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach (tlač 653).

  Pán minister hospodárstva, nech sa páči, môžete odôvodniť aj tento návrh zákona.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predloženým návrhom zákona o regulácii v sieťových odvetviach ministerstvo zabezpečuje prebratie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72 Európskeho spoločenstva z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh z elektrinou, ktorou sa zrušuje Smernica 2003/54 Európskeho spoločenstva a Smernice Európskeho parlamentu Rady 2009/73 Európskeho spoločenstva z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55 Európskeho spoločenstva. Zároveň zosúlaďuje ustanovenia zákona s nariadeniami tzv. tretieho energetického balíčka.

  Predložiť návrh zákona o regulácii sieťových odvetviach ako samostatný návrh prijalo ministerstvo s cieľom zabezpečiť prehľadnosť a zrozumiteľnosť právnej úpravy vzhľadom na počet novelizácií doteraz platného zákona o regulácii sieťových odvetví ako aj navrhovaný rozsah novely tohto zákona. Dôležitým momentom boli aj významné koncepčné zmeny súvisiace s tretím energetickým balíčkom.

  Týmto návrhom ministerstvo v zmysle Smerníc Európskej únie navrhuje zveriť všetky právomoci národného regulačného orgánu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a zároveň zachovať Radu pre reguláciu ako nezávislý kolektívny odvolací a konzultačný orgán voči vymedzeným rozhodnutiam Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Súčasne tiež navrhuje, aby predsedu a podpredsedu úradu volila a odvolávala Národná rada Slovenskej republiky. Opatrenia obsiahnutými v navrhovanej právnej úprave sú zamerané najmä na podporu liberalizácie trhu s elektrinou a zemným plynom, na zlepšenie práv a informovanosti odberateľov a na podporu regionálnej spolupráce. Úrad bude spolupracovať s ostatnými regulačnými orgánmi, Európskou agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky a Európskou komisiou s cieľom napredovania integrácie trhov s elektrinou a plynom.

  Návrhom zákonom sa zabezpečuje vyššia nezávislosť regulačného úradu a jeho právomoci v oblasti určovania regulovaných cien ako aj kontrolnej činnosti v regulovaných subjektoch. Úrad bude zabezpečovať uplatňovanie transparentných a nediskriminačných pravidiel na trhu. Úradu je zverená pôsobnosť najmä v oblastiach, ktorými sú určovanie regulačnej politiky v rozsahu zodpovedajúcom zodpovednosti úradu, normotvorba, čo je vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, príprava návrhu pravidiel trhu a spolupráca pri príprave návrhov iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti pôsobnosti úradu, vykonávanie cenovej regulácie v sieťových odvetviach, rozhodovanie vo vymedzených oblastiach vecnej regulácie, monitorovacia pôsobnosť v rozsahu vyžadovanom smernicami, kontrolná a sankčná pôsobnosť, a to vo vzťahu k povinnostiam regulovaných subjektov ustanovených alebo určených na základe zákona o regulácii v sieťových odvetviach, zákona o energetike a nariadení Európskej únie pre oblasť vnútorného trhu s elektrinou a plynom.

  Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy ani vplyv na životné prostredie. Očakáva sa pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie tohto návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán minister.

  Prosím teraz pána poslanca Stanislava Janiša, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch.

 • Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte, aby som predložil informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý máme pod tlačou 563.

  Národná rada v decembri pridelila tento zákon ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval a neprijal platné uznesenie, nakoľko jeho návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu nerokoval, preto lebo nebol uznášania schopný, nebol dostatočný počet poslancov.

  Gestorský výbor o návrhu spoločnej správy rokoval a záverečné stanovisko k návrhu neschválil. Súčasne gestorský výbor poveril mňa, aby som podľa rokovacieho poriadku informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania.

  Pán podpredseda z mojej strany všetko.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu a konštatujem, že som dostal písomnú prihlášku dvoch pánov poslancov. Ako prvý vystúpi pán poslanec Jahnátek. Ako prvý, pán spravodajca? Dobre. Takže ako prvý vystúpi pán poslanec, ktorý je spravodajcom. Potom pán poslanec Jahnátek a potom pán poslanec Chren. A po vystúpení pána poslanca Chrena otvorím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pán spravodajca, nech sa páči, môžete vystúpiť v rozprave.

 • Ďakujem za slovo. Nazval by som všetko, čo sa tu udialo od jeseni minulého roku ohľadom ÚRSO-a taký boj o ÚRSO. Včera mi bolo až dojímavé, ako SMER a SaS bojovali a vyčítali si, že kto kedy ovládol a chce ovládnuť ÚRSO. Páni, ako vy medzi sebou, čo sa týka ÚRSO-a, myslím, že medzi vami v tomto smere vôbec nie je rozdiel. Jedni aj druhí ste to ÚRSO chceli ovládnuť.

  Po nástupe tejto vlády boli tri pokusy, nebola to implementácia tretieho balíčka, boli tri pokusy ako niečo urobiť s ÚRSO-m. Na jeseň 2010 ministerstvo hospodárstva zavesilo na web návrh novely zákona o ÚRSO-e, kde podstatou tohto návrhu bolo zrušenie regulačnej rady. Preto zrušenie regulačnej rady, lebo v čele regulačnej rady bol človek a tento človek, ktorého zvolila regulačná rada, na základe zákona prijatého v myslím, že marci 2007, vykonával súčasne aj predsedu úradu. To značí, že keď zrušíme regulačnú radu, zrušíme aj predsedu úradu. No skôr, ako to uzrelo svetlo sveta, dostalo sa to nejakého ďalšieho legislatívneho procesu pod tlakom úplne normálnych vyhlásení, že to takto to robiť nejde, tak ste to stiahli. To bol prvý pokus. Druhý pokus, bol ten istý cieľ, len ste zmenili taktiku a gro tohto zákona, ktorý tu bol poslanecký v Národnej rade, a dopredu poviem, že v čase, keď som bol požiadaný dokonca o spolupodpísanie tohto návrhu zákona, keď som si ho prečítal, tak som hneď povedal, že takýto návrh zákona nemôžem podporiť a že ho nepodporím. A tak sa aj stalo.

  Gro tohto zákona bolo, že tak ako v jeseni ste chceli regulačnú radu zrušiť, hej, tak na jar 2011 ste zo šesťčlennej regulačnej rady urobiť trinásťčlennú radu. Ako obrat o 180 stupňov, keďže regulačná rada volí predsedu regulačnej rady, trinásť členov, sedem našich, teda vašich, a šesť starých, zmeníme predsedu regulačnej rady a tým pádom aj predsedu regulačného úradu. Išli ste až tak ďaleko, že na určité prechodné obdobie, kým sa nedohodne vláda s regulátorom na nominácii predsedu úradu, dokonca mal minister hospodárstva menovať šéfa regulačného úradu. Tak toto ako s nezávislosťou úradu, o ktorú tu v podstate vždy ide, nemá ozaj nič spoločné. Ozaj nič spoločné, aby minister hospodárstva, do ktorého patrí gestorsky energetika, si ešte aj politicky menoval predsedu regulačného úradu. Tak v tomto smere ste bývalého ministra predbehli, tí to urobili aspoň inteligentnejšie v marci 2007. Tento návrh prišiel do Národnej rady a neprešiel ani prvým čítaním, áno, aj mojím hlasom preto, lebo nemôžem v marci 2007 kritizovať bývalého ministra Jahnátka, že si sprivatizoval ÚRSO, a oni to urobili oveľa inteligentnejšie, oni urobili dva cenové úrady, § 3 rozdelili na 3 a na 3a a tým pádom na zelenej lúke si urobili, urobili miesto a priestor na to, aby to všetko vymenili. Ale ak to vtedy bolo zlé a bolo to zlé riešenie a bolo to násilné riešenie, ja som ho kritizoval, tak nechcite odo mňa, aby som ešte horšie riešenie, ako podporoval už ako vládny poslanec. My máme svoju politickú, vy ste tu noví, vy nemáte politickú pamäť, vy neviete, takže vy kľudne môžete robiť čokoľvek, ale ja obraty, ja obraty o 180 stupňov v názoroch robiť nebudem.

  Napriek tomu, že som bol vládny poslanec, napriek tomu , že som bol predseda výboru, jednoducho tento návrh nemohol z mojej strany dostať ani pol hlasu. My sme vytvorili Úrad pre reguláciu v sieťových odvetví. Minulý rok mal desať rokov tento úrad a my sme nezávislosť úradu v roku 2001, urobili celý systém úradu tak, aby ozaj bol nezávislý. Zakomponovali sme do inštitucionalizovania ľudí tri najvyššie ústavné posty - prezidenta, Národnú radu a vládu. Polka členov regulačnej rady sme, keď sme to robili my, bola, nominácia Národnej rady, na každý post dvaja ľudia, polka členov regulačnej rady bola nominácia vlády, na každý post dvaja ľudia. Ten kto vybral z dvanástich ľudí šesť členov regulačnej rady bol prezident. Dostal dvanásť mien. Zaviedli sme systém, po dvoch rokoch sa vždy menili dvaja členovia regulačnej rady, boli zvolení na dva roky, na štyri roky a na šesť rokov tak, aby bola zachovaná kontinuita v regulačnej rade. A za nás predseda regulačnej rady bol súčasne aj predsedom úradu.

  V marci 2007 na tomto systéme nezmenili SMER nič, iba toľko, že šéfa regulačného úradu vymenuje vláda na návrh regulačnej rady. Ak sa regulačná rada nedohodne s vládou, tak zostáva povereným viesť úrad predseda regulačnej rady. Tak je to dnes doteraz. Ja nie som právnik, ale ja som vtedy keď sa tento návrh zákona zo SMER-u prijímal sa prijal, tak išiel som presne po tom istom, čo vy teraz, že predseda regulačného úradu nie je košer, keď ho nevymenovala vláda, ale v tom zákone si to veľmi šikovne ošetrili, že pokiaľ nebude vymenovaný vládou nový predseda úradu, zostáva predseda regulačnej rady predsedom úradu. Tak to trvá presne od roku 2007 doteraz.

  V podstate, úprimne poviem, že je to presne, teraz je ten model, ktorý sme my nastavili v roku 2001. Podľa môjho názoru tento model nie je zlý. A čo sa týka nezávislosti úradu alebo, tak toto je asi to najlepšie riešenie preto, lebo politici vždy budú mať nutkanie k tomu, aby sa tie ceny politicky nešli hore, lebo každé zlyhanie cien je politicky nepríjemné pre vládnu garnitúru, tak vždy bude snaha nejak to nejak to ovplyvniť, nejak do toho vstupovať, alebo tieto veci, v tomto prípade nech je ten úrad nezávislý. A aj smernica, ktorá, ktorá, ktorú aproximujeme dnes hovorí o silnejšom postavení úradu, o nezávislejšom postavení úradu už aj z toho dôvodu, že pri ATH-o systéme ÚRSO naberá na váhe a vplyve pri kontrole tokov medzi matkou a dcérou pri tom unbundlingu, ktorý ste vy, ktorý ste vy zvolili.

  Preto je potrebné, aby do toho úradu sa nejak, nejak z vonku moc nezasahovalo. A za seba poviem, že to, čo sa mi nepáčilo v SMER-e, tak sa mi nemôže páčiť pri pri SaS-ke, to jednoducho nejde.

  Čo sa týka vlastného návrhu zákona, bol tu spomínaný korekčný faktor a ten korekčný faktor bol spomínaný aj na energetickej komisii a jeho nebezpečnosť spočíva v tom, že úrad bude musieť premietať automaticky z roka na rok, to čo, nechcem povedať, že preinvestuje, ale to, čo mu skoro akoby predĺžil ten monopol. Netlačí to na efektívnosť dodávateľov energií a ak tam niekto tvrdil, že tak ako je navrhnutý korekčný faktor, týka sa len komodity, s tým ja nemám žiaden problém, lebo ak plyn zdražie na 9-mesačnej báze, tak jednoducho to je fakt, a tam korekčný faktor platí,. Ak bude kurz euro a dolár iný ,ako bol plánovaný pri stanovovaní ceny, tak takisto korekčný faktor platí a sa premieta. Dnes do cien môže vstupovať úrad, ale aj každý jeden dodávateľ nie raz do roka, ale v podstate ceny sa dajú aj z titulu ÚRSO-a vstúpiť do ceny a ceny smerom hore alebo dole na základe objektívnych faktorov upravovať, to nie je niečo, že sa to musí vždy diať k 1. januáru. Lenže ten zákon alebo ten korekčný faktor, ako je tu nadefinovaný, vôbec nehovorí o tom, že sa týka len komodity. Vôbec, alebo kurzu, vôbec. Ten je tak všeobecne napísaný, že sa v ňom nájde aj ÚRSO aj dodávateľ. A ak chceme, aby pravidlá medzi dodávateľmi energií a úradom boli čo najpresnejšie, aby sme zošraubovali aj ÚRSO, aby nemal nejaké, nejaké veľké pole pôsobnosti nejakého neviem ovplyvňovania cien, nejakého bezbrehého, tak ho zošraubujme v zákone. A ja som zástancom zošraubovania aj ÚRSO-a v zákone, ale nie tak, ako to robíte vy, že v podstate, že všeobecné, všeobecnými pomenovaniami riešite také závažné veci a v týchto všeobecných pomenovaniach sa každý nájde. A z toho môžu byť akurát tak spory, nevraživosť, súdne spory, žaloby atď.

  To značí, že ak má byť zákon o ÚRSO-e dobrý, musia byť i jasné pravidlá a zadefinované v zákone. Vy tu navrhujete a teraz sa stalo módou v tomto volebnom období, aby predsedu úradu volila Národná rada. Národná rada je politický orgán, či chceme, či nie, je tu opozícia, je tu koalícia, vždy tá voľba bude politická a úprimne poviem, že tento návrh sa mi nepáči. Neviem, nečítal som nikde nejakú analýzu, že súčasný stav je zlý, že je zlý preto, lebo, a preto ho treba zmeniť. Ten stav ,ako sme nastali v roku 2001, bol asi najideálnejší a pokiaľ by ste boli zrušili paragraf 3 a v súčasne platnom zákone č. 276, tak by bolo ÚRSO vyriešené. A dnes sme sa tu o ňom vôbec nemuseli baviť.

  Ak povoľujeme uzdy monopolom, tak robíme zle. A tento zákon o ÚRSO-e povoľuje uzdy monopolom, a preto ho jednoducho podporiť nemôžem. A druhý dôvod je, že z nezávislého ÚRSO-a chcete urobiť závislé ÚRSO. Ja viem, že Národná rada začala na seba preberať skoro výkonné právomoci zvolením čiste výkonných funkcií štátu od aj iných orgánov, ale myslím, že toto nie je dobre nastúpená cesta. Nemôže byť predsedom predseda Národnej rady nadriadeným predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, nemôže mu podpisovať dovolenky, jednoducho to Národnej rade to nepatrí. To Národnej rade nepatrí. Je to výkonná moc, patrí to vláde a ak sa vláda nevie dohodnúť s regulátorom, tak možnože v tom je to čaro nezávislosti, keď sa nevie dohodnúť. Ale ja si stále myslím, že kebyže sa dvaja ľudia normálne stretnú a začnú komunikovať, tak neverím tomu, že by k nejakej nedošli. Ja viem, že ministerstvo hospodárstva s ÚRSO nekomunikuje vôbec, vôbec, a toto považujem za skoro neprijateľné riešenie. To ÚRSO je tak silné a dôležité v nastavovaní pravidiel v energetike ,či cez regulačnú politiku, či cez stanovovanie cien, cez svoju kontrolnú činnosť, ak nekomunikuje s tým, ktorý robí zákony v energetike, tak tomuto už vôbec nerozumiem. Nemusíme sa ľúbiť, že niekto je zo SMER-u a niekto je zo SaS-ky, nemusíme sa objímať, ale jednoducho, keď tá situácia je taká aká je, tak je nutné komunikovať. Veď predsa ani energetické firmy, ani občania nemôžu trpieť za to, že sa dvaja ľudia nemajú radi. Toto je stav, ktorý je dnes, a tento stav je veľmi zlý.

  Ja som komunikoval aj s ministerstvom, aj s ÚRSO-m, ja nevidím dôvod, prečo by som nemal komunikovať s predsedom úradu a nevidím dôvod, prečo by ste nemohli komunikovať vy. Tomu ozaj nerozumiem. A ešte, pán minister, tu tak, že Holjenčík je z Martina a dvaja rodáci. Pán minister, ja nie som rodák z Martina. A úprimne poviem, že Joža Holjenčíka som spoznal až ako predsedu regulačného úradu, keď som zistil, že šéfom regulačnej rady sa stal človek z Martina niekedy v máji či v júni 2007. Ja som ho ani nepoznal. Ale to len na vysvetlenie takých tých osobných, že niečo za týmto niečo je. Nič za tým nie je. Z mojej strany úplne profesionálny postoj preto, lebo v tejto brandži energetiky sa pohybujem už tretie volebné obdobie a nikdy také vzťahy zlé medzi rezortom a ÚRSO-m neboli, neboli. Tie vzťahy z mne nepochopiteľných dôvodov sú veľmi, veľmi zlé. A tvrdím, že kebyže komunikuje ÚRSO a ministerstvo hospodárstva tak, aj tie zákony by boli troška iné. Lebo mnohokrát ide o to, že každý si to vysvetľujete po svojom a viac-menej, keď sa to iba tak z vonku na to pozerá na to ÚRSO, tak to ÚRSO vyzerá ináč, ale keď vniknete trošku hlbšie do problémov a do tej regulácie, tak by ste mnohé názory menili. Nie je dobré iba podliehať názorom, ktoré majú dodávatelia energií, ak podliehate iba týmto jednostranným názorom, potom máte také názory aké máte, je treba si vypočuť aj druhú stranu a potom to bude oveľa, oveľa objektívnejšie.

  Všetko z mojej strany.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Chren.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega, je toho strašne veľa, na čo by sa dalo reagovať v tomto prejave, mám pocit že som z neho normálne ochorel, ale to sa prihlásim v rozprave. Teraz len zareagujem na túto úplne poslednú časť týkajúcu sa vzťahov s ÚRSO-m a pánom Holjenčíkom. Pán kolega Janiš pán Holjenčík je Harabinom slovenskej energetiky. Bol by som zvedavý, čo by vám povedala vaša stranícka kolegyňa pani Žitňanská, keby ste chceli vyjednávať s pánom Harabinom a neustále za ňou chodili tak, ako ste chodili napr. za mnou a ponúkali sa, že budete robiť prostredníka medzi nami a pánom Holjenčíkom, že nám umožníte zlepšiť vzťahy, že nám umožníte komunikovať. Ministerstvo hospodárstva s ÚRSO-m komunikovalo, napr. aj na tvorbe pozmeňovacieho návrhu, ktorý predložím, pretože sa to na hospodárskom výbore nepodarilo ani len zvolať hospodársky výbor, aby bol uznášaniaschopný pod vaším vedením. A aj porozprávam niečo v rozprave o tých motiváciách, prečo asi takto konáte, ako konáte. Každopádne len vás chcem upozorniť že týmto konaním nezdôveryhodňujete aj celú vašu stranu, aj celý ten boj za spravodlivosť, o ktorom čítame všade na uliciach, na predvolebných plagátoch, pretože nestačí bojovať proti jednému Harabinovi ,pokiaľ ich existuje viac a pokiaľ sú naozaj na rovnakej úrovni. A ponúkať s ním spoluprácu a ponúkať s ním rokovania a ponúkať k nemu cestičky, to je ešte oveľa, oveľa horšie.

 • Ďakujem. Ja sa trošku možno vyjadrím k tým niektorým vecným názorom. Nie je to tak, ako sme teraz počuli, tá konštrukcia tých trinástich členov je pravdivá a vôbec to nemalo znamenať odvolanie predsedu regulačnej rady, to je nezmysel. Ja viem, že sa to možno počúva zle alebo jednoducho je na to iný názor, ale nie je to tak. To je jeden moment.

  Samozrejme, že my nemáme politickú pamäť, to je práve dobre, lebo keby sme ju mali, tak by sme jednoducho neurobili nič. To je, to je, bohužiaľ tak to je, prečo sa to deje teraz, až keď teraz je už povedzme skoro neskoro, to je na inú debatu a myslím že k tomu sa nechcem vyjadrovať, lebo nebol som pred tým na ministerstve, keď tam fungovali ľudia, ktorých odbornosť, no, bola taká, aká bola.

  Samozrejme že kontinuita v tomto systéme zostáva, to vôbec nie je pravda, pokiaľ ide o regulačnú radu a celý ten systém. Prirodzene, že doteraz to fungovalo ako dosť zle, keď jednoducho jeden dvojjediný zastupoval aj to, aj to, to jednoducho nejde. Ja nemôžem predsa navrhovať aj posudzovať návrh, to je nezmysel. Tým pádom, samozrejme, nezávislosť úradu je porušená chiméra a v terajšom postavení už dvojnásobná. Korekčný faktor je v hodnote ceny plynu, je, zdôrazňujem. A keď ide teda o to, že či tam niekto niečo zamieša, tak .predsa máme nezávislý regulačný úrad, ktorý to odtiaľ môže vyčiarknuť, keď už teda by o to išlo. A voľba predsedu v Národnej rade, no neviem či je to politické. Politické bolo skôr to, že sme si vypočuli, čo je dobre medzi SMER-om alebo aký je vzťah medzi SMER-om a SaS. A je to zaujímavé, že...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Nech sa páči, pán poslanec Janiš, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • A budem reagovať, Martin, tebe tak, na teba tak trošku otcovsky, neklam. To sa nepatrí.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Jahnátek, pripraví sa pán poslanec Chren.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy, páni, úvodom svojho vystúpenia by som chcel poopraviť predrečníka pána Janiša, keď porovnával SMER a SaS v boji o predsedu ÚRSO-a. Ste na veľkom omyle, možno že to tak vizuálne vyzerá, len, viete, my keď sme hovorili o ÚRSO-e a o energetike ako takej, vždy sme to hovorili s akcentom, aby ľudia mali čo najlepšie, najnižšie ceny energií na Slovensku. Ale zo zákonov alebo z dianí, ktoré sa robili počas súčasnej vlády v rámci energetiky, bol ten akcent úplne iný. Nie za nás, ale za vás sa zvýšila cena plynu viac ako o 16 % , nie za nás, ale za vás sa elektrina zvýšila viac ako o 6 %

 • , nie za nás, ale za vás za zvýšilo teplo viac ako o 10 %, čiže nás porovnávať so SaS-kou, nehnevajte sa, to nie je.

  Ale poviem vám, viete prečo je ten boj o energetický zákon a boj o ÚRSO taký nekompromisný? Lebo ste dobabrali privatizáciu, za prvej a hlavne druhej Dzurindovej vlády ste tak rozkradli slovenskú energetiku, že dnes musíme následne robiť kroky, aby sme zmiernili aspoň to, čo sa ešte zmierniť dá. Bohužiaľ, sú to sekundárne kroky, nie také účinné ako keby mal štát, ktorý má 51 % akcií v týchto energetických spoločnostiach ,mal právo aspoň niečo povedať. Ale štát tam môže prísť akurát tak na kávu, pokiaľ mu ju ponúknu, ale nemá právo presadiť si ani jedno svoje rozhodnutie. Keby ste tak neboli sprivatizovali SPP, Slovenské elektrárne, distribučné siete, dnes Slováci mohli mať skutočne objektívne ceny energií.

 • Dámy, páni, ale poďme k zákonu, ktorý ideme prerokovať. Musím k nemu vystúpiť z dvoch dôvodov, lebo tento zákon je zlý a tento zákon je nebezpečný. Prečo je tento zákon zlý? Tento zákon je zlý preto, lebo pokiaľ si ho človek veľmi dobre prečíta a pozorne, zistí, že celá regulačná politika a celá cenotvorba sa sústreďuje do rúk jednej osoby, do pozície predsedu ÚRSO-a. Dámy, páni, predkladatelia návrhu zákona o ÚRSO-e úplne eliminovali funkciu regulačnej rady. Z regulačnej rady ste urobili zbytočný orgán. Regulačná rada mala veľké kompetencie, okrem iného aj kontrolu činnosti predsedu ÚRSO-a, lebo ho navrhovala a mohla dať aj návrh, mala právo dať aj návrh na jeho odvolanie, ale vy ste z regulačnej rady urobili zbytočný orgán, ktorý berie 3,5-násobok priemerného mesačného platu, ktorý je na Slovensku, ale podľa tohto zákona úplne neoprávnene, lebo nemá čo podľa vášho zákona robiť, tá regulačná rada nemá čo robiť.

  Dámy, páni, vy ste zobrali regulačnej rade také kompetencie, ako je schvaľovanie regulačnej politiky alebo rozsah cenovej regulácie. Dva základné dokumenty, dva základné nástroje, inštrumenty, podľa ktorých sa vypočítavajú konečné ceny a podľa ktorých sa určuje vektor, ktorým smerom tá cenová politika pôjde. Toto ste zobrali kolektívnemu orgánu, regulačnej rade, toto ste zobrali dokonca aj vláde Slovenskej republiky, lebo už podľa návrhu vášho zákona ani vláda do toho nemôže nič hovoriť a jediný, kto schvaľuje a podpisuje, je predseda ÚRSO-a, nie ÚRSO, predseda ÚRSO-a.

  Takisto ste nenechali regulačnej rade už ani takú drobnosť, aby schválila závierku regulačného úradu. Čiže už ani toľko nedôverujete členom regulačnej rady, pritom ste ich ochotní platiť pomerne vysokým platom, ale nedôverujete jej ani toľko, lebo náhodou by sa niekto začal zaujímať čo sa na ÚRSO-e deje, tak ešte aj túto kompetenciu ste jej zobrali a ročnú účtovnú závierku schvaľuje znovu ÚRSO. Ten, kto tú činnosť vykonáva, ten, kto si závierku vypracuje, ten si ju aj schváli. No a som toto ešte nevidel! To už neexistuje skutočne ani štipka zdravého rozumu?! Ani jeden ste nepôsobili, preboha, v nejakom výrobnom podniku, aby ste vedeli, že niekto nezávislý musí posúdiť a schváliť nejakú účtovnú závierku?! Vy ste to jednoducho odtiaľ vyšupli a je vám to úplne jedno.

  V nadväznosti na predchádzajúce kroky, lebo vy idete systémovo, viete, to len zákon o energetike a zákon o regulácii to je len súčasť určitej mozaiky, určitých systémových zlých krokov, ktoré ste postupne presadzovali, lebo ste zrušili schvaľovanie regulačných návrhov alebo teda cenových návrhov cez valné hromady a vylúčili ste ministerstvo hospodárstva z cenového konania. Čiže toto len pokračuje, tá mozaika, ako chcete ovládnuť energetiku a tvorbu cien na Slovensku politicky a teraz idete to dovŕšiť alebo dokončiť tie pravidlá hry cez regulačný zákon.

  Bol tu spomínaný korekčný faktor, s prepáčením za výraz, ja som väčšiu hlúposť ešte nevidel. Samotná európska smernica prikazuje, nie umožňuje, prikazuje, aby sa do návrhu cien dávali oprávnené náklady, a je jedno, keď je energetická kríza na svete, no tak sa musí po celom svete zdvihnúť cena energií, lebo je to zákonitý proces. Ale keď zas sa zníži cena energií alebo energonosičov, no tak zas tá cena pre konečného spotrebiteľa musí klesnúť. Žiadne také, že rozložím si potom platby na tri roky, dokonca vy idete do takej absurdnosti, že keď predkladateľ cenového návrhu sa pomýli v definovaní objektívnych nákladov, ktoré bude mať s dodávkou energie, musí sa mu tento jeho omyl do roka vyrovnať, vykompenzovať v navýšení ceny. Nehnevajte sa na mňa, pokiaľ by ste si zoštudovali vzorec, podľa ktorého sa stanovujú konečné ceny pre odberateľov, tak by ste zistili, že je tam minimálne v troch prípadoch možnosť, kde sa ten odhad dá upresniť. A keby ste aj toto nevedeli, predsa podľa zákona o cenách kedykoľvek môže predkladateľ ceny, to znamená energetický monopol, predložiť nový návrh, keď sa zmenil kurz dolára alebo sa zmenili ceny komodity, on môže do roka aj päťkrát navrhnúť, ale keď nenavrhne a nastal objektívny fakt na zmenu ceny, musí ÚRSO z vlastného konania začať nové cenové konanie, čiže z vlastného podnetu. Čiže váš korekčný faktor je úplne zbytočný a je to nezmysel, je to politický marketing, kedy si niekedy nechcete zašpiniť ruky s vysokými cenami, lebo ceny sa objektívne pohli na trhu a občanom sa to dosť ťažko komunikuje, že ideme vám dvíhať ceny, ja viem že je to nepríjemné, tak vy poviete, my to rozrobíme do troch rokov, však my už o tri roky nebudeme vo vláde, ja verím že nebudete vo vláde aj teraz, skôr o tri roky, a potom nech si to ten nový, ktorý nastúpi do vlády, nejakým spôsobom vykomunikuje. Obrovská chyba a korekčný faktor tam nemá čo robiť, ani rozpustenie nákladov do ďalšieho bežného roku tam nemá čo robiť. Na to je ÚRSO a na to je predkladateľ ceny, aby posúdili objektívnosť nákladov, ktoré vstupujú do cenového vzorca. Čiže s takýmto novým pojmom, ale hlavne nezmyslom skutočne sa stretnúť je skoro až rarita v tej energetickej brandži.

  Čo sa týka samotného predsedu, ja stále nechápem ten boj, ktorý sa tu vedie od 9. júla 2010. Páni z vládnej koalície, doteraz platí zákon, že predsedu ÚRSO-a menuje a odvoláva vláda. Až ste si nevšimli alebo neuvedomili, od 9. júla 2010 nesedí vo vláde nikto zo SMER-u. Sedíte tam koaličný zlepenec štyroch politických strán a dvoch, neviem čo, frakcie alebo kto to je, neviem to ani politicky pomenovať, veď ste mohli na vláde kedykoľvek toho Holjenčíka odvolať z funkcie Odvolať ste ho mohli kedykoľvek, otázka je, koho tam dáte. Ja si myslím, že v tomto bol ten problém. Vy sa hádate tak nekonečne medzi sebou, že vy ste sa nevedeli dohodnúť ani na mene nového predsedu ÚRSO-a, a preto ste neustále zvaľovali vinu na zákon, na Jahnátka, na SMER, na Roba Fica ako predsedu vlády, preto ste stále volili túto rétoriku, aby ste zahmlili, že vaše kšefty vám neumožňujú sa dohodnúť.

  A že sú to kšefty, dnes ukazujú práve tie dva zákony posledné, ktoré teraz prerokovávame, a poviem vám aj prečo. Tento zákon som na začiatku povedal, že je nebezpečný. Tá nebezpečnosť je totiž v tom, že zákonom o ÚRSO sa dáva do tej mozaiky tých systémových opatrení, cez ktoré sa budú dať ovládať toky v energetike, tie peňažné toky v energetike, to je predposledný kamienok . Posledný kúsok do tej mozaiky bude, až sa vám podarí tieto dva zákony schváliť, že si niekto dosadí k 1. marcu nového predsedu ÚRSO-a. Vtedy sa ten okruh celý uzavrie a systém bude perfektne nastavený a bude perfektne pracovať. Vy ste totiž si pripravili na jednej strane mnohých budúcich akcionárov pre SPP, s nimi ste pripravili novely zákona o energetike a o ÚRSO-e, teraz zistili tí vaši budúci partneri alebo spolusponzori, že ešte im to celkom nevyhovuje, tak musel včera pán Chren tu, s prepáčením, trápne vystúpiť a urobiť ešte štyridsať pozmeňovákov k tomu, čo ste si s českým partnerom dohodli, veď to tu bolo smiešne

 • , a dnes a dnes to chcete zavŕšiť zákonom o ÚRSO-e.

  Dámy a páni, pokiaľ sa vám podarí schváliť tento zákon, garantujem vám, že niekoľko pár vyvolených pod krídlami supermana si naplní svoj životný cieľ. Pokiaľ sa toto všetko zrealizuje, dámy, páni, to bude iná Sasanka.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja, končím možnosť sa prihlásiť. Pán poslanec, dobre, nestihli ste, nevadí. Tak, áno, ja viem, že ho zabávate. Ale v poriadku, takže traja, končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok. A potom, samozrejme, sa hlási o slovo aj pán minister.

  Takže pán poslanec Chren.

 • Vážený pán kolega Jahnátek, toto je drzosť, čo ste si tu teraz dovolili povedať a možno, že si to vyrozprávame aj niekde inde. A pozrite sa, sponzori, sponzori vašej strany, sponzori vašej strany, jedni z najväčších, naozaj s SaS nespolupracujú. Všetky rokovania o možnosti odpredaja podielov zahraničných akcionárov, ktoré iniciovali zahraničné akcionári, boli zastavené pred niekoľkými mesiacmi, veľmi dávno. Žiadne rokovania nepokračujú, nikdy bola vznesená ani žiadna formálna ponuka. A včera som predložil pozmeňovací návrh, ktorý obsahoval vyše 35 legislatívno-technických zmien, jedno slovíčko sa mení za iné slovíčko, to veľmi dobre viete. Takže to, čo ste si tu dovolili povedať, je priamy, priamy lživý a klamlivý útok na moju osobu,. Vy to veľmi dobre viete, že ste klamali, vy to veľmi dobre viete, že ste to účelovo povedali, pretože, dobre, povedzme že by nejaká finančná skupina sa snažila vylepšiť zákony legislatívno-technickými pripomienkami na Slovensku, neviem si to nijako predstaviť, i keď si prečítate ten pozmeňovací návrh, nič iné v ňom nebolo. Napriek tomu ste si dovolili takto klamať a takto lživo útočiť. Je to od vás drzé a predpokladám, že sa mi za to ospravedlníte

 • Výkriky v pléne.

 • , pretože pokiaľ nie, pokiaľ nie, tak naozaj sa len ukáže, čo ste v SMER-e za ľudí.

 • Pán poslanec Jurčík. Nie. Pán poslanec Záhumenský.

 • Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať pánovi poslancovi Jahnátkovi za to, že predložil vlastne, o čo ide, o čo ide v ÚRSO-e, ale v prvom rade chcem zareagovať na to, prečo vlastne došlo k privatizácii plynárni, elektrárni a za akých podmienok.

  V čase, keď nastupovala energetická kríza, keď celý svet vedel, že svet ide do energetickej krízy, sa chytrí páni, pán Dzurinda a Mikloš, na Slovensku rozhodli predať plynárne a elektrárne. Ctené dámy a páni, nijako inak sa nedá nazvať tento krok ako vlastizradou, vlastizradou na občanoch Slovenskej republiky, lebo pokiaľ by ostali slovenské plynárne a elektrárne v rukách Slovenskej republiky, tak dnes mohli mať občania podstatne výhodnejšie ceny plyny a energie. Nezakrývajme si oči, viete to sami dobre, že tento krok, čo ste urobili, sa skutočne nedá nejak inak nazvať ako vlastizradou voči občanom Slovenskej republiky. Povedzte im to na rovinu, ste sa pomýlili v rámci chamtivosti, preto ste obrali Slovákov o plynárne a elektrárne. A k tomu, samozrejme, nastupuje, regulačné úrady a tak ďalej. A dnes treba bojovať za to, aby tieto monopoly, ktoré majú minoritu a správajú sa ako majoritné a zdierajú slovenských ľudí, slovenských podnikateľov, musí tu byť ÚRSO, ktorý nejakým spôsobom musí účinne vstupovať do regulácie. Ak takto chcete postupovať a nechať tie monopoly oberať slovenských občanov, tak toto je vaša pravá tvár a vaša politika.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Jahnátek, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne. Ja nepôjdem do žiadnych detailov, pán kolega Chren, ja nepochybujem, že ste mladý, ambiciózny človek a chcete sa venovať politike. Ja vám prajem, aby sa vám darilo, len viete, keď obviňujete niekoho z klamstva, v prvom rade sa zamyslite nad sebou. Vy tvrdíte, že žiadne rokovania, nič, žiadny investor, nič nie je. Tak, pán kolega, keď by bolo pravda to, čo ste vy teraz tvrdili, že s nikým nerokujete, nič nie je pripravené, tak mi povedzte, prečo sa pani premiérka Iveta Radičová obrátila 31. januára 2012 na Predsedníctvo Fondu národného majetku, že prečo vláda nie je informovaná o tom, že na SPP prebieha due diligence. Tak mi na o láskavo odpovedzte, toto je priamy dôkaz toho, že máte rokovania už tak ďaleko, už ich máte tak ďaleko, že už prebieha due diligence. A nepýtam sa to ja, pýta sa to premiérka vlády Slovenskej republiky, ktorú ste vynechali z tohto, z tohto procesu. Čiže nedôverujete ani vláde, robíte to poza chrbát vlády a tvárite sa ako úplne bezúhonný v celej strane SaS.

  Takže, pán kolega, viete my máme tak isto veľa informácii. A toto je priamy dôkaz toho, že čo ste pred chvíľou povedali, sa nezakladá na pravde.

  Ďakujem.

 • O slovo sa hlási pán minister Miškov.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán Jahnátek, nechcel som na vás reagovať, chcel som váš šetriť. Ja mám tie vaše plamenné prejavy naozaj rád, ja sa na nich dokonca bavím, ale nemám rád, keď sú ťarchavé od hlúpostí a plné nezmyslov.

  Vážený pán poslanec, dovoľte mi uviesť jeden, jediný. Kritizovali ste a kritizujete neustále, samozrejme, veď to je vaša politická agenda, privatizáciu za druhej dzurindovej vlády. Ja nebudem s vami polemizovať, ja nebudem sa s vami prieť, lebo ja neviem, ja som tu nebol, ja som neprivatizoval, ja mám o tom iba informácie, ktoré som našiel v archívoch, takže toto nie je spor medzi nami. Ale dovoľte mi teda uviesť jeden príklad, kedy ste včera kritizovali privatizáciu Slovenských elektrární, že bola sprivatizovaná za cenu jedného pol bloku, ak sa nemýlim. No, neviem, neviem, či tá cena, za ktorú boli sprivatizované Slovenské elektrárne, bola správna, alebo nesprávna, ale viem jedno, vy, ako bývalý minister hospodárstva, ste mali možnosť uzavrieť túto privatizáciu, urobiť takzvaný closing privatizácie a žiadať v zmysle privatizačnej zmluvy od ENEL-u doplatok za Slovenské elektrárne. V roku 2008 ste uzavreli s ENEL-om takzvaný nulový variant. Čo znamená takzvaný nulový variant? To znamená, že ENEL nie je povinný doplatiť Slovensku za privatizáciu ani cent. Tak ja sa teda pýtam, pán poslanec, prečo ste nepovažovali, v prípade, že ste boli presvedčený, že Slovenské elektrárne boli sprivatizované pod cenu, doplatok za Slovenské elektrárne? Stačila jedna jediná analýza Fond národného majetku tejto vlády, ktorá vyčíslila bez akýchkoľvek krvavých očí, doplatok 230 mil. eur.

  Takže, pán poslanec, pokiaľ táto vláda dokáže nájsť doplatok na základe jednej jedinej analýzy 230 mi. eur a vláda Robert Fica, v ktorej ste boli ministrom hospodárstva, kde ste boli presvedčený o tom, že jednoducho Slovenské elektrárne boli sprivatizované pod cenu, nedokázala nájsť ani jedno, jediné euro, ktoré by mal ENEL doplatiť za privatizáciu Slovenských elektrární, tak potom nemôžem na to povedať nič iné, iba, že vodu kážete, víno pijete.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána ministra s faktickými traja, končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Jahnátek.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, znovu nie je to pravda. To ste si tie materiály dobre neprečítal, ktoré vám zrejme predložili na ministerstve hospodárstva. Povedali ste dve základné veci. Prečo sme neurobili closing? Veď žiadny closing nemôže byť spravený, pokiaľ nie je dokončený súdny spor o Gabčíkovo. Veď tam je nejaká hodnota majetku. Mohol ste si dať aspoň tú námahu a zistiť, v akom stave na krajskom súde v Bratislave je pojednávanie ohľadne Gabčíkova. Čiže nie je to.

  A pokiaľ hovoríte o nulovom variante, pán minister, žiadny nulový variant nie je. Žiadna zmluva nie je podpísaná. Žiadna vláda, ani jedno zasadnutie Roberta Fica, nie je urobené. Čiže closing nebol ukončený. Takže ja neviem, čo vám mám na to povedať, ale neexistuje nulový variant a closing kvôli Gabčíkovu nie je možné urobiť. To je všetko.

 • Musím podporiť pána poslanca Jahnátka, pretože ja som bol ten, ktorý som inicioval Generálnu prokuratúru a Generálna prokuratúra na môj podnet spracovala návrh, ktorý išla, na verejné obstarávanie, za pánom Angyalom, ktorý bol zásadne proti, aby sa otvorila táto kauza pri Gabčíkove. Nehovoriac o tom, že Gabčíkovo je 50 % naše, 50 % maďarskej strany, čiže nie je uzavretý spor. To je prvá vec. Druhá vec, pokiaľ sa týkalo Gabčíkova, bola podaná žaloba v posledný deň, čiže pán námestník Tichý ešte vtedy spracoval celý materiál, išiel na Úrad verejného obstarávania a Úrad verejného obstarávania musel v stredu podať, to bol posledný deň, kedy musel podať žalobu. Žaloba je na súde dva, nebola prakticky do dnešného dňa uzavretá.

  Nehovoriac o tom, že Gabčíkovo nebolo vôbec v medzinárodnom tendri, čiže Gabčíkovo pán minister Malchárek pridal ako bonus za jednu korunu, ktorá tam bola.

  Druhá vec, celá zmluva, keď si ju pozriete, sa prieči dobrým mravom. Ale to nie je na diskusiu tuná v parlamente, to je na diskusiu niekde inde. Takže nebolo nič uzavreté. A viete veľmi dobre, žeza Taliani stavajú len z dividend a cele je to pochybné. Ale, hovorím, nie je to na diskusiu tuna do parlamentu, tuná na túto schôdzu, ale na diskusiu odbornú. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán minister, s takým zvýšeným hlasom ste sa ohradili proti tomu, že aby sme vás nespájali s privatizáciou, ktorá sa uskutočnila za dvoch Dzurindových vlád. Beriem to, človek sa s tým dokáže, samozrejme, stotožniť s vaším vyjadrením, ale nerozumiem teraz, ak hovoríte o tom, a povedali ste to myslím pred mesiacom, napriek tomu, že všetci a najmä z opozície, ale aj verejnosť hovorí o tom, že privatizácia SPP a Slovenských elektrární bola veľmi zlou, veľmi zlým počinom predchádzajúcich vlád, a vy ste sa pred mesiacom vyjadrili, že vy si viete predstaviť predať aj zvyšné podiely štátu v energetických podnikoch. Chcete sa tým, akým spôsobom odlíšiť od tých dvoch predchádzajúcich, ktorí privatizáciu týchto energetických podnikov uskutočnili? Ja si myslím, že ničím.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Chren.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia. Rozprava je tu naozaj tuhá, debata sa presúva od vecných argumentov až k veciam, ktoré naozaj so samotnými zákonmi nesúvisia.

  Pán kolega Jahnátek predložil na vládu materiál, v ktorom navrhoval nulový variant vysporiadania so slovenskými elektrárňami. Tento materiál bol predložený na rokovanie vlády ministerstvom hospodárstva. Pán Jahnátek sa pod tento materiál podpísal. Vláda Roberta Fica na pokyn premiéra Roberta Fica v tom čase kvôli blížiacim sa voľbám materiál nezaradila na rokovanie, ale ten materiál bol predložený ministerstvom, visel na internetovej stránke Úradu vlády a bol navrhnutý ako nulový variant. Vzhľadom na to, že jeden jediný jednoduchý audit celého toho obchodného prípadu vykonaný touto vládou preukázal, že Slovenská republika má nárok na doplatok vo výške 230 mil. eur, nedá sa to hodnotiť inak, ako pokus o okradnutie Slovenska zo strany SMER o 230 mil. eur pri do privatizácii Slovenských elektrární. A môžem sa len pýtať na to, že aké boli percentuálne provízie v tom čase zo sumy 230 mil. eur a koľko z toho malo kde skončiť. Viete, keď si prečítame spis Gorila, veľmi dobre prichádzame na to, že to neboli len predstavitelia jednej strany alebo dvoch strán, ktoré sa konšpiračne stretávali. Dnes podľa medializovaných informácií vieme, že nebol jeden byt, ale že ich bolo prinajmenšom šesť, bytov. A bohvie, koľko ďalších všelijakých bytov bolo a bohvie, okrem popíjania Coca-Coly, čo všetko sa tam robilo a či práve tesne pred voľbami materiál, ktorý navrhoval nulové vysporiadanie privatizácie Slovenských elektrární, hoci táto vláda urobila audit, ktorý dokazuje, že má Slovensko nárok dostať 230 mil. eur z tejto privatizácie, či aj tento nebol predmetom nejakých obchodných dohôd. Bol predložený na vládu, bol podpísaný vtedajším ministrom hospodárstva. Je to neodškriepiteľné. Dá sa to jasne preukázať. Je to fakt. Nie je to žiadna domnienka. A my sa môžeme pýtať, len prečo? Podľa môjho názoru, podľa môjho názoru, je to, keď hovoríte o podvode pri privatizácii SPP, ja som mal možnosť vidieť tie zmluvy, nemyslím si, že to bol úplný podvod, ale viem, našiel som tam veci, ktoré by sa asi robili inak, keby sa robili naozaj vo verejnom záujme. Ale toto, tento pokus vysporiadať privatizáciu Slovenských elektrární bez toho, aby štát z toho mal čo i len korunu, pokus, ktorý ste podnikli vy tým, že ste predložili materiál na rokovanie vlády, čo sa dá jasne preukázať, je minimálne porovnateľný, ak nie oveľa horší. Čo jedna vláda začala, to sa vaša vláda pokúsila dokončiť.

  Keď sa vrátim k samotnej rozprave a k samotnej debate týkajúcej sa vládneho návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Zaznelo tu veľa dôvodov alebo takých kvázi dôvodov a kvázi argumentov, prečo by nemal byť tento návrh zákona schválený. Absolútne chápem postoj súčasnej opozície, ktorá predpokladá, že sa dostane do vlády po nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách a že si tento zákon prispôsobí na svoju mieru a ovládne celú energetiku, tak ako sa z toho snaží obviňovať nás, a že urobí všetko pre to, aby tieto zákony neprešli, aby si ich mohla naozaj ušiť na svoju mieru, aj za cenu pokút pre Slovensko, aj za cenu infringementu zo strany Európskej komisie, tak ako sa opozícii podarilo predtým ovládnuť ÚRSO, tak chce teraz naozaj ovládnuť všetky finančné toky v energetike na Slovensku. Chápem tento postoj.

  Nechápem postoj niektorých koaličných partnerov, ktorí boli od začiatku pri tvorbe tohto zákona, vrátane aj druhého súvisiaceho zákona o energetike. Tento zákon prešiel Legislatívnou radou vlády. Tento zákon prešiel vládou, na rokovaní vlády zaň hlasovali ministri politických strán bývalej vládnej koalície. Tento zákon bol široko debatovaný aj na pôde energetickej komisie v Národnej rade. Tento zákon prešiel aj prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky a zrazu sa dozvedám o argumentoch, ktoré nikde predtým nezazneli, a tie argumenty zaznievajú od jednej konkrétnej politickej strany alebo od jedného konkrétneho predstaviteľa politickej strany. Od toho politického predstaviteľa, ak môžem teraz, pán kolega, synovsky povedať, veľmi dobre si pamätám, keď ste za mnou boli a ponúkali mi, že nás môžete spojiť s pánom Holjenčíkom a že môžete, tak ako ste to urobili aj dnes v rozprave, nám pomôcť v komunikácii a sprostredkovať komunikáciu s týmto pánom. Zaznelo to veľké množstvo dôvodov, ktorými ste argumentovali, prečo tento zákon nie je dobrý. O protiústavnosti som hovoril už včera. Tvrdíte, že spôsob vyrovnania náhrady za využitie pozemkov s tou prekluzívnou lehotou jeden rok nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Včera som vám uviedol najmenej osem príkladov zákonov, ktoré riešia obdobným alebo rovnakým spôsobom túto problematiku. Ústavný súd ich nikdy nevyhlásil za protiústavné. Za dva z nich ste aj vy hlasovali v minulom roku, v tomto volebnom období v roku 2011. Považujem teda tento váš argument za čistú zámienku.

  Hovorili ste o kvalite zákonov. Ide o jeden z najrozsiahlejších kusov legislatívy, aký bol v tomto volebnom období doručený do parlamentu. Preto trvalo tak dlho ho pripraviť, preto bolo potrebné toľko o ňom diskutovať, preto sme sa snažili diskutovať aj s vami. A určite neodškriepite, ako často ste sa stretávali vy, či už s pracovníkmi ministerstva hospodárstva, ktorých, viem si predstaviť, veľmi, veľmi môže urážať to, čo hovoríte o kvalite tohto zákona a o tom, že bol šitý horúcou ihlou, pretože to naozaj tak nebolo. Päťdesiat pozmeňujúcich návrhov, z ktorých, alebo jeden pozmeňujúci návrh, ktorý mal zhruba 40 bodov a približne 30 z nich bolo výmenou slovíčka za slovíčko. Tu pán Jahnátek ma obvinil, že som tento pozmeňujúci návrh k zákonu o energetike predložil, lebo to chcela nejaká finančná skupina. No, keby pánu Jahnátkovi a jeho kolegom aspoň tak záležalo na kvalite zákonov, ako bolo v tomto pozmeňujúcom návrhu, tak by prišiel na rokovanie hospodárskeho výboru, pretože je to jeho práca, jeho povinnosť ako poslanca, nesmial by sa občanom do očí tým, že nemusí chodiť do parlamentu, keď je v opozícii a aspoň by vrátil svoj plat za ten jeden deň. Alebo dúfam, že ho dá aspoň na nejakú charitu, keď už si neplnil svoje pracovné povinnosti a výbor by bol uznášaniaschopný a tie pozmeňujúce návrhy by mohli byť možno prijaté aj na tom výbore a nemusel by sa tu predkladať pozmeňovací návrh. Je to výsmech všetkým občanom, ktorí sa tvárite, že obhajujete, kolegovia zo strany SMER, keď nechodíte do roboty. Možno som na hlavu padnutý, ale nie tak, aby som nevidel, že sa vysmievate do tváre všetkým občanom, pán kolega.

  Keď hovoríte o korekčnom faktore, korekčný faktor, zaznelo to veľa nepravdivých tvrdení na tému korekčného faktora. Korekčný faktor, samozrejme, nevyhovuje regulátorovi, pretože ho núti k zodpovednému konaniu a k zodpovednému regulovaniu. Mimochodom, páni kolegovia, viete koľko hroziacich arbitráži alebo súdnych sporov máme na krku kvôli pánu Holjenčíkovi a kvôli jeho prístupu k regulácii? Koľko sto miliónov eur je v hre v rôznych arbitrážach kvôli tomu, že pán Holjenčík práve sa vzdal možnosti použitia korekčného faktora, a keď potom urobil chybu pri odhade regulovaných cien, nemohol ju už počas roka alebo v ďalšom roku nejakým spôsobom napraviť? A to, či už ide o chybu pri stúpaní cien alebo pri klesaní regulovaných cien. Vaša vláda spôsobila Slovensku hrozby za niekoľko sto miliónov eur. Aj preto bol tento zákon predložený neskôr, pretože sme sa snažili odvrátiť hrozbu arbitráži so zahraničnými akcionármi v rôznych firmách. Nielen v jednej konkrétnej. Hrozbu niekoľkých sto miliónov eur, čo je dlh Ficovej vlády, dlh Ficovej vlády a účet, ktorý bude musieť Slovensko zaplatiť. A keď sa novinári budú na tie arbitráže pýtať, vieme im veľmi konkrétne ukázať konkrétne rozhodnutia, ktoré sú napádané a ktoré sa môžu každý deň objaviť na nejakom medzinárodnom tribunáli.

  Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach v skutočnosti, čo sa týka korekčného faktora, nijako nemení kompetencie ÚRSO v zmysle možností posudzovať primeranosť nákladov pri stanovovaní ceny. Regulovaný subjekt je aj podľa nového zákona povinný dodržiavať pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť vynakladaných nákladov v súlade s podmienkami ustanovenými všeobecne záväznými predpismi. Použitie korekcie tzv. korekčného faktora Úradom pre reguláciu sieťových odvetví je navrhované len pri cene za dodávku plynu a pri cene za dodávku elektrickej energie. A ďalej pre oprávnené náklady súvisiace s nákupom plynu a nákupom elektriny a pre možnosť rozpustenia prípadných rozdielov v dvoch rokoch. Ide teda o to, že ak nastane skoková zmena ceny, či už zvýšenie alebo zníženie v priebehu roka, aby mal regulátor možnosť rozhodnúť, že toto skokové zvýšenie alebo zníženie ceny rozvrhne do dlhšieho časového obdobia až do dvoch rokov. Aby napríklad, ak nastane nejaká situácia a výrazne zdražie plyn z Ruska, nemuseli slovenskí odberatelia jednorazovo skokovo platiť o desiatky percent drahší plyn, aby sa to dalo rozvrhnúť postupne. Keď napádate korekčný faktor, napádate to, aby slovenskí spotrebitelia nemuseli čeliť jednorazovému výraznému skokovému, zmene ceny, jednorazovej výraznej skokovej zmene ceny.

  Korekčný faktor funguje obojsmerne. To znamená, že jeho prostredníctvom a na základe skutočných nákladov môže dochádzať k úprave cien smerom hore, aj dole. Je to teda mechanizmus, ktorý umožňuje medziročne korigovať rozdiel medzi predpokladanými nákladmi v čase predkladania cenových návrhov a skutočnými oprávnenými nákladmi dodávateľov energií a jeho použitie je v rukách ÚRSO-a, nie v rukách regulovaných subjektov. Pán kolega Janiš sa ma spýtal, kde je tam ten kurz v tom korekčnom faktore. No ten kurz je v tom, že keď predpokladané náklady sa líšia od skutočných a teda stanovená regulovaná cena je iná než skutočné oprávnené náklady, napríklad kvôli vývoju kurzu alebo kvôli vývoju ceny ľahkých a ťažkých vykurovacích olejov, ktoré vstupujú do vzorca na výpočet ceny plynu, alebo pri vývoji ceny komodity v elektrine, tam sa zohľadňuje v korekčnom faktore práve to, že ÚRSO jednoducho nekvalifikované a zle, alebo nesprávne, lebo nemá krištáľovú guľu, na začiatku roka odhadne vývoj týchto faktorov a potom to už nestíha skorigovať, a ak by to chcel skorigovať až pred koncom roka, tak by mohlo nastať veľmi výrazné skokové zvýšenie cien elektrickej energie alebo plynu pre slovenské domácnosti. A korekčný faktor má tomuto zabrániť. Nechápem, naozaj, nechápem útoky na korekčný faktor aj z vašej strany, aj zo strany opozície.

  Zaznelo tu veľakrát spomenuté rokovanie o možnom odpredaji akcií SPP počas tejto vlády. Garantujem vám, páni, a je to jednoducho tak, na rozdiel od toho, čo ste vy tvrdili, že ste nepredložili nulový variant vysporiadania Slovenských elektrární, predložili ste ho a chceli ste Slovensko pripraviť o najmenej 230 mil. eur...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Pán poslanec, ak môžem na chvíľku vás prerušiť.

  Pán predseda Národnej rady zvoláva na 10.45 hod. poslanecké grémium.

  Nech sa páči, môžete pokračovať.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Táto vláda nikdy nerokovala o odpredaji akcií SPP. Na túto vládu sa obrátili zahraniční akcionári, ktorí chceli predať svoj podiel sprivatizovaný už v roku 2002, a nie podiel SPP, ale podiel materskej spoločnosti spravujúcej ich podiely. Všetky rokovania boli prerušené. Áno, je pravda so súhlasom celého Výkonného výboru Fondu národného majetku sa začalo due diligence. Ale aj pán Jahnátek, aj pán Žiga, ktorí mali prístup k tejto dokumentácii, určite vedia, že spustenie due diligence nijako neovplyvňuje postavenie Slovenska. Pri tejto transakcii Slovensko má predkupné právo, Slovensko má právo súhlasu a slovenská vláda by musela rozhodnúť o súhlase s takouto transakciou. A akékoľvek, akékoľvek napádania tohto sú naozaj len politický folklór. Ja si osobne naozaj vyprosím od pána Jahnátka, aby teda on mňa obviňoval zo spolupráce s nejakou finančnou skupinou, o ktorej aj vrabce na streche čvirikajú, že má blízko práve k inej politickej strane.

  Nezávislosť úradu a výtky, ktoré zazneli na margo výmeny predsedu energetického regulačného úradu ÚRSO-a. Áno, my sme sa viackrát vyjadrili, že pán Holjenčík je pre nás Harabinom slovenskej energetiky. Pán Holjenčík je pre nás človekom, ktorý sústavne porušuje zákon, pretože už štyri roky zastáva dve funkcie, ktoré sú, podľa zákona sa navzájom vylučujú. Pán Holjenčík sa dostal do svojej funkcie počas noci dlhých nožov. Energetický regulačný úrad mal byť nezávislý a strana SMER si túto nezávislosť predstavovala tak, že prišla do tohto úradu, zákonom zrušila Radu pre reguláciu, nahradila ju novým orgánom s tým istým počtom a s takmer tými istými kompetenciami regulačnej rady, akurát tam vymenila úplne všetkých ľudí, ktorí mali svoje funkčné obdobia nastavené na mnoho rokov, prechádzajúc cez jednotlivé funkčné obdobia vlád, aby sa naozaj zabezpečila nezávislosť. Toto bola noc dlhých nožov. Toto bolo politické ovládnutie nezávislého alebo kvázi nezávislého úradu, toto bola snaha o ovládnutie všetkých finančných tokov v energetike, čo predviedol SMER.

  Áno, ovládnuť energetický regulačný úrad straníckymi nomináciami, ako bol pán Holjenčík, znamená ovládnuť všetky finančné toky v energetike a geniálne sa vám to podarilo. Naozaj, páni, musíme sa pred vami skloniť. Nikdy sme sa neznížili k takémuto kroku. Snažili sme sa rôznymi spôsobmi odstrániť ten protiprávny stav, kedy predseda rady je zároveň predsedom úradu, hoci zákon to doslovne nepripúšťa. Snažili sme sa odstrániť tento stav tým, že sme navrhovali rôzne spôsoby novej voľby, keďže pán Holjenčík, ako predseda Rady pre reguláciu nikdy, nikdy neponúkol vláde na vymenovanie relevantné mená na osobu predsedu úradu. Nikdy to neboli relevantné mená, vždy to boli vám blízki ľudia, blízki ľudia strane SMER. Vždy to boli stranícke nominácie, pretože stranícky nominant na úrade, ktorý má byť nezávislý, nemôže dať inú nomináciu ako stranícku nomináciu. Toto sa vám naozaj podarilo geniálne zabetónovať. Klobúk dolu, nemuseli by sa za vás hanbiť ani v stalinskom Rusku.

  Nezávislosť úradu je extrémne dôležitá. Nezávislosť regulačného úradu je extrémne dôležitá. Musíme urobiť všetko pre to, aby ÚRSO nezávislé bolo. Veľmi často som počul aj v rozprave kritiku vzťahu medzi ministerstvom hospodárstva a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vládny návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach však v skutočnosti žiadnym spôsobom nezasahuje do nezávislosti úradu. Naopak, práve dôslednou transpozíciou ustanovení tretieho energetického balíčka vytvára predpoklady pre nestranný, nezávislý, transparentný a apolitický výkon funkcie úradu.

  Po novom už ministerstvo hospodárstva, ani vláda nebude môcť žiadnym spôsobom zasahovať do činnosti ÚRSO.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR:

  Pán poslanec, môžem vás poprosiť, že by ste potom dokončili toto vaše vystúpenie. Už je 10.45 hodín a pán predseda zvoláva poslanecké grémium.

 • Dovoľte mi dokončiť odstavec.

  Bugár Béla, podpredseda NR SR:

  Nech sa páči, samozrejme.

  Ďakujem. V návrhu zákona sú vypustené úplne všetky kompetencie ministerstva hospodárstva v rámci cenových konaní, ktoré má podľa dnes platnej legislatívy, čiže napríklad vyjadrenie sa k cenovým návrhom, alebo to, že by ministerstvo bolo účastníkom cenových konaní.

  Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dokončím zrejme po obedňajšej prestávke.

 • Ďakujem veľmi pekne za pochopenie. Takže, páni, tí, ktorí ste členmi poslaneckého grémia, nech sa páči, začína sa grémium, samozrejme o tom, ako budeme pokračovať v rokovaní našej schôdze.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ospravedlňujem sa za nedodržanie termínu, ktorý sme si určili na hlasovanie, ale sme rokovali na poslaneckom grémiu o ďalšom priebehu rokovania 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorého výsledkom je len konštatovanie, že budeme ďalej pokračovať tak ako sme si na začiatok schôdze program schválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch zo včerajšieho a dnešného dňa.

  Poprosím pána poslanca Švejnu, aby ako poverený spravodajca výborom pre financie a rozpočet predložil Národnej rade návrh uznesenia k návrhu vlády na vyslovenie súhlasu s uzavretím zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňového úniku, ktorý návrh prerokovávame ako tlač 585.

  Poprosím vás o návrh.

 • Hlasovanie o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, tlač 585.

 • Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, pán predseda, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec.

  Hrušovský Pavol, predseda NR SR

  Páni poslanci, prosím o kľud v rokovacej sále.

 • Takže pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli podané, preto dajte hlasovať o tom, že Národná rada SR vyslovuje súhlas s uvedenou zmluvou a rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi tak, ako je to uvedené v uznesení Národnej rady, ktoré je prílohou spoločnej správy. Hlasujme.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 142 za návrh, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Národná rada Slovenskej republiky s návrhom medzinárodnej zmluvy vyslovila súhlas.

  Poprosím pána poslanca Mateja, ktorého určil výbor ako spoločného spravodajcu, aby predložil Národnej rade návrh uznesenia k prerokovávanému rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2012.

  Nech sa páči, pán poslanec.

  (Hlasovanie o návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2012, tlač 608).

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s návrhom rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2012.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 77 za návrh, 66 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Pán poslanec Solymos bol výborom pre hospodárstvo a výstavbu poverený ako spoločný spravodajca k prerokovávanému

  vládnemu návrhu zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  ktorý prerokovávame ako tlač 564.

  Poprosím vás, pán poslanec, o predloženie návrhov.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave vystúpil poslanec Jurčík a podal jeden pozmeňujúci návrh. Takže teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.

  Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 až 48 spoločne s odporúčaním schváliť.

 • Páni poslanci, hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy 1 až 48. Pán spoločný spravodajca na základe schválenia gestorského výboru odporúča tieto body zo spoločnej správy schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 78 za návrh, 64 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme body zo spoločnej správy.

  Poprosím ďalší návrh.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o návrhoch pána poslanca Jurčíka, o všetkých bodoch spoločne.

 • Musíme, panie poslankyne, páni poslanci, panie poslankyne, najskôr odsúhlasiť skrátenie lehoty na prerokovanie podaného pozmeňovacieho návrhu, ak chceme o ňom hlasovať teraz. Pán spoločný spravodajca.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o skrátenie lehoty na hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných 79 za, 66 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh. Teraz môžeme pristúpiť...

 • ...k hlasovaniu o návrhu pána poslanca Jurčíka.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, ktorý v rozprave za skupinu poslancov predložil pán poslanec Jurčík.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 78 za návrh, 66 sa zdržalo.

  Pozmeňovací návrh pána poslanca Jurčíka sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Keďže sme hlasovali o pozmeňovacích návrhoch zo spoločnej správy aj o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o návrhu, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 76 za návrh, 66 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, dajte teraz hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním...

 • Ešte predtým, pán poslanec, otvorím rozpravu, aby sme postupovali v súlade rokovacím poriadkom. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne? Pán poslanec Kubánek? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 78 za návrh, 66 sa zdržalo.

  Národná rada vládny návrh zákona o hračkách schválila.

  Poprosím teraz pána predsedu výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, aby ako poverený spravodajca výborom, Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k prerokovávanému

  vládnemu návrhu zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  ktorý prerokovávame ako tlač 562.

  Pán poslanec Janiš.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpili viacerí poslanci. Zaznel jeden pozmeňujúci návrh a štyri procedurálne návrhy. Najskôr, pán predseda, sa vysporiadame s lehotou na hlasovanie o pozmeňovacom návrhu. Dajte hlasovať o skrátení lehoty.

 • Hlasujeme, páni poslanci o návrhu s vyslovením súhlasu, aby sme o pozmeňovacom návrhu mohli hlasovať ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 78 za, 1 proti, 66 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh.

  Prosím ďalšie návrhy.

 • Pán predseda, v rozprave zazneli štyri procedurálne návrhy od štyroch poslancov, ale všetky boli identické. Môžte dať hlasovať o všetkých štyroch naraz?

 • So súhlasom navrhovateľov, ak sú.

 • Nie sú pripomienky, tak, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, aby Národná rada vrátila zákon na dopracovanie.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, za návrh 65, 41 proti, 36 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, keďže informácia neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o pozmeňovacom návrhu, ktorý zaznel v rozprave a predložil ho pán kolega Chren. Pán predseda, dajte, prosím, o ňom hlasovať.

 • Hlasujeme, páni poslanci o pozmeňovacích návrhoch, ktoré za skupinu poslancov predložil pán poslanec Chren.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 77 za návrh, 65 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Hlasovali sme o pripomienkach z rozpravy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že predložený zákon prerokujeme v treťom čítaní.

 • Prepáčte, ešte pred hlasovaním pán poslanec Žiga.

 • Pán predseda, ja by som poprosil, pán spravodajca asi nezachytil, že ja som dal procedurálny návrh, aby sa nepokračovalo v rokovaní o tomto zákone, nie aby bol vrátený na dopracovanie.

 • No, pán spoločný spravodajca, máme problém.

 • Pokiaľ sme nehlasovali o postúpení do tretieho čítania, kľudne môžeme dať hlasovať aj o tomto procedurálnom návrhu.

 • Ospravedlňujem sa, ale považoval som...

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Žiga.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 69 za návrh, 47 proti, 30 sa zdržalo.

  Návrh pána poslanca Žiga sme neschválili.

  Môžeme pokračovať v rokovaní.

 • Tak teraz môžeme definitívne hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, za návrh 48, 67 proti, 28 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Národná rada návrh neschválila, nebudeme pokračovať v rokovaní

 • o vládnom návrhu zákona o energetike, keďže sme neodsúhlasili procedurálny návrh s rokovaním zákona v treťom čítaní.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz poprosím pani poslankyňu Dubovcovú, aby z poverenia výboru, ústavnoprávneho, predložila Národnej rade návrh uznesenia k informácii, ktorú predložila ministerka spravodlivosti, ovydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v druhom polroku 2011 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2012.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Hlasovanie o informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2011 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2012, tlač 611.

 • Ďakujem, pán predseda. Navrhujem, aby Národná rada prijala uznesenie, že berie na vedomie informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v druhom polroku 2011 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2012, tlač 611.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu tak, ako ho predložila pani poslankyňa.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 77 za návrh, 68 sa zdržalo.

  Národná rada Slovenskej republiky návrh uznesenia schválila.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerokovali sme, respektíve odhlasovali všetky doteraz prerokované body 28. schôdze Národnej rady, ktorej rokovanie sme pred hlasovaním prerušili rokovaním o vládnom návrhu zákona o regulácii sieťových odvetví.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Chren bol prihlásený do rozpravy, ktorého vystúpenie sme prerušili. Pán poslanec Chren, chcete pokračovať vo vystúpení? Nie. Preto chcem sa opýtať prítomných poslancov, pán poslanec Chren bol prihlásený ako posledný písomne do rozpravy, či sa chce niekto do rozpravy k návrhu zákona prihlásiť ústne, ale možno vystúpenie pána ministra vyrieši aj problém ďalších prihlášok do rozpravy. Pán minister požiadal o vystúpenie.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, rozhodol som sa stiahnuť návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach

 • Dlhotrvajúci potlesk.

 • , vzhľadom na to, že neprešiel návrh zákona o energetike. Je mi to veľmi ľúto, je to naozaj na škodu. Je to proti ľuďom a opäť zvíťazil Harabin slovenskej energetiky.

 • Páni poslanci, kľud, ale no. Panie poslankyne, páni poslanci, teraz o slovo požiadali poslanci prihlásení na svetelnej tabuli.

  Ešte predtým, nech sa páči, pán poslanec a predseda výboru Janiš. Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále.

 • Nečakal som, že pán minister návrh zákona stiahne a chcel by som na pravú mieru uviesť, že bol stiahnutý zákon, ktorý bol pre ľudí. Ten zákon nebol dobrý pre konečného spotrebiteľa a pre konečného odberateľa, vrátane korekčného faktoru, ktorý umožňoval nekontrolovateľný nárast cien. To treba hlasne povedať. Preto, preto

 • by ten zákon neprešiel ani pri hlasovaní, no takže sme si uľahčili trošku prácu, nám pán minister uľahčil.

 • Páni poslanci, ale už naozaj nevystupujme k niečomu, čo nie je súčasťou rokovania Národnej rady. Ja si to uvedomujem, pán minister. Nech sa páči, ešte požiadal o vystúpenie pán minister.

 • Ďakujem veľmi pekne. Takže procedurálne vraj musím stiahnuť ešte aj ten prvý zákon o energetike. Takže sťahujem aj ,obidva, lebo to sú dvojičky.

  Ďakujem.

 • Ruch a výkriky v sále.

 • Páni poslanci, kľud. Páni poslanci ,v tejto chvíli navrhujem, aby sme zobrali na vedomie, že pán minister hospodárstva Miškov z poverenia vlády Slovenskej republiky ako poverený navrhovateľ sa rozhodol z rokovania 28. schôdze Národnej rady stiahnuť a netrvá na ďalšom rokovaní o dvoch návrhoch zákonov o vládnom návrhu zákona o regulácii sieťových odvetví a zákona o energetike.

 • Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, neprešiel do tretieho čítania, ale to je len procesný, procesné rozhodnutie, ktoré ešte nie je dôvodom o nerokovaní o tomto návrhu. Takže, aby sme si len vysvetlili v zmysle zákona o rokovacom poriadku. Teraz stiahol pán minister, tým vyriešil aj možnosť ďalšieho opakovaného hlasovanie.

  Pani poslankyňa Zmajkovičová.

 • Ďakujem za slovo. Dovoľte mi pán predseda, aby som pripomenula členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že rokovanie výboru je 12.30 h v obvyklej rokovacej miestnosti.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, pán predseda výboru Žiga.

 • Ďakujem, pán predseda, chcem pripomenúť členom výboru pre kontrolu vojenského spravodajstva, že dnes zasadá výbor o 12.30 h v miestnosti číslo mínus 213.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja chcem pripomenúť členom výboru pre kultúru a médiá, že autobus do Reduty, kde chceme spraviť návštevu, bude pristavený pred Národnú radu o 12.45 hodine.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pán predseda. Výbor pre európske záležitosti bude zasadať o 12.00 hodine v zasadačke výboru.

  Ďakujem.

 • No myslel som, že nie, ale predsa len, ďakujem za slovo. Prvé dve vety k tomu, že ak sa pán poslanec takto rozvíjať ďalej, to si neodpustím, z hľadiska arogancie a nepokory, tak bude mimoriadne nebezpečným prírodným úkazom

 • Pozn. red.: faktická poznámka na prerušené vystúpenie poslanca Chrena.

 • Ten úvod si neodpustím.

  Ale vecne. Keď sa ozval voči poslancovi pánovi Jahnátkovi, že si to niekde vydiskutujú inde, pán poslanec, dajte si vysvetliť, čo je to slovo indemnita, to nie je nadávka, nech vám to niekto vysvetlí. Ja som presvedčený, že neviete čo to je.

  A po tretie, vecne, privatizácia SPP. Ja som taký pamflet a taký horor, zmluvný, ako som vtedy čítal, v živote nečítal a dúfam, že nikdy nebudem, zmluvu o privatizácii SPP, pán kolega. Takže na vašom mieste by som bol nesmierne pokorný, keby som hovoril o akejkoľvek privatizácii za vlády, či prvej, či druhej vlády pána Dzurindu. Ten zmluvný pamflet, to svinstvo, čo tam bolo zakomponované právne, to je niečo, čo sa raz zapíše do histórie, už sa, žiaľ, zapísalo. Z hľadiska 51 %, z hľadiska 7-členného predstavenstva, ktoré napriek tomu, že štát má 51 %, tak zo zmluvy a zo stanov vyplýva povinnosť, aby privatizéri mali viac možností rozhodovania prípadných sporov. Proste jeden právny, ekonomický, politický trapas.

  Takže čokoľvek z vašich úst odznie na privatizáciu, to znie ako strašne nepodarený žart.

 • Predpokladám, že na základe tejto faktickej poznámky ostatní páni poslanci sa vzdajú svojich faktických poznámok.

 • Nesúhlasné výkriky z pléna.

 • Tak len jednu vetu, že krajšie by to ani Kočner nenapísal.

 • Ďakuje pekne. Na vystúpenie pána kolegu, ktorý tuná skutočne nás otravoval niekoľko minút svojím vystúpením, chcel by som povedať len jednu vec.

  Pán kolega, vystúpili ste div nie, ako predseda vlády, alebo nový predseda vlády. Veď vy ste predsa neúspešný štátny tajomník, ktorý sa musel s hanbou vďaka zlému zákonu, ktorý existuje, vrátiť do tejto poslaneckej snemovni.

 • To je naozaj hanba, toto. Vy ste predsa čelili podozreniam, že zastupujete alebo finančné, alebo ekonomické skupiny. Veď vy ste taká malá Gorilka, keď sa tak na vás pozerám.

 • Možno, možno by už nebolo treba povedať, ale pán kolega bol predseda Hayekovej spoločnosti. Pokiaľ ide o reguláciu čohokoľvek, vrátane národných monopolov, bol vždy na tom najkrajnejšom antiregulačnom krídle. A teraz hovorí, že SMER sa zmocnil otázky regulácii energetiky, ako niečo hrozné. Ako vyzerali ceny energií počas tohto zmocňovania sa SMER-u, ako vyzerajú teraz, keď sa ho, vy ho chcete znezávislieť, pán poslanec. Vy ste človek, ktorý principiálne sa snaží o to, čo dokonca váš koaličný kolega povedal, chcete vytvoriť situáciu, aby mohli dodávatelia energie dvíhať cenu do absurdity. To je principiálne asociálne, a pritom nekorektne prvoplánovo ideologicky a hlúpo atakujete svojich politických súperov.

 • Pán poslanec, vy ste povedali k energetike veci, ktoré sa nezakladajú na pravde, že SMER proste chcel a dal niekomu proste finančné prostriedky ,ktoré mohol získať. Vôbec neviete, o čom hovoríte. O zmluve o energetike bolo prerokovávané na prokuratúre, na Najvyššom súde, na Ústavnom súde, Advokátska kancelária Havláta, advokátska kancelária ministerstva zahraničných vecí ešte za pána Kukana, Advokátska kancelária Bžána a nechcem hovoriť ďalšie veci, prečo sa premiér rozhodol ďalej nekonať, lebo sám ste povedali tuná, že aké hrozia arbitráže Slovenskej republike. Takže nehovorme o tom, čo neviete a čo nepoznáte, pokiaľ sa týka slovenskej energetiky.

  A druhá vec, pokiaľ sa týka tohto zákona, čo vám bránilo, keď ste boli štátny ešte tajomník, aby ste ho do marca roku 2011 podali do tejto snemovni. Nič. Dnes hovoríte, hádžete špinu na niekoho iného. A že sa tu nezúčastnili na výbore? Vy musíte zabezpečiť, aby ten zákon tu prišiel, aby ten zákon prešiel.

 • Ďakujem veľmi pekne. No, počuli sme veľa teraz prázdnych fráz a prázdnych slov. Pozrite sa, fakty sú jasné. To, kto koľkokrát je spomínaný v spise Gorila, bolo už dávno vypočítané. Stodvadsaťkrát je tam predseda vašej strany spomínaný, nikto iný, je to najviac zo všetkých.

  To, čo sa dialo s doprivatizáciou Slovenských elektrární, vaša vláda pripravila dokument, ktorý normálne zaradila na rokovanie vlády, v ktorom bolo navrhnuté, aby sa doprivatizácia Slovenských elektrární vybavila za nulu. Naša...

 • Reakcia na hlasy z pléna.

 • Nie, ten bol zaradený, ten dokument bol zaradený do vlády, bol medzi nezaradenými dokumentmi, ale bol doručený ministerstvom hospodárstva na vládu. To je fakt, dá sa to overiť. Z ministerstva hospodárstva jednoducho tento materiál odišiel aj s podpisom príslušných ministrov. Naša vláda dala vypracovať audit, ktorý dokazuje že Slovensko má nárok na doplatok 230 mil. eur, to je takmer štvrť miliardy eur za doprivatizáciu Slovenských elektrární.

  To hovorí úplne za všetko, kto sleduje verejný záujem, kto sleduje záujem Slovenskej republiky a kto sleduje nejaké iné záujmy. Viac naozaj dodávať netreba.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, končíme tento bod rokovania teraz definitívne. Už som bol na pochybách, či procedurálne je vôbec ešte žiaduce reagovať na vystúpenie poslanca v rozprave o zákone, ktorý už medzitým pán navrhovateľ stiahol, ale považoval som to za korektné voči poslancom, ktorí sa prihlásili ešte predtým, ako návrh zákona bol stiahnutý.

  Teraz budeme pokračovať v rokovaní o ďalšom bode programu, ktorým je

  návrh na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne,

  ktorý máte v parlamentnej tlači rozdaný do lavíc pod č. 610.

  Poprosím teraz pána predsedu výboru pre sociálne veci, aby návrh na voľbu uviedol.

  Nech sa páči pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol správu výboru pre sociálne veci k tomuto bodu programu.

  Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Tomáš Malatinský a prezident Republikovej únie zamestnávateľov Marián Jusko oznámili Národnej rade Slovenskej republiky spoločným listom zo dňa 16. novembra 2011, že na svojom zasadnutí 21. októbra 2011 schválili uznesenie o spoločnom návrhu Pavla Brnku a Ľudovíta Pausa, zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, na voľbu za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne v súlade s § 123 ods. 3 a 4 zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  Ďalej predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Kamil Vajnorský oznámil Národnej rade listom zo dňa 23. novembra 2011, že jej orgány schválili v súlade s § 123 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení návrh Jána Lipianskeho, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok, na voľbu za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Podpredseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska Jozef Hudák listom zo dňa 28. novembra 2011 oznámil Národnej rade, že Ústredie Združenia kresťanských seniorov dňa 16. novembra 2011 v súlade so zákonom o sociálnom poistení odsúhlasilo návrh Jozefa Mikloška, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok, na voľbu za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Dôvodom novej voľby dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a jedného člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok...

 • Reakcia na ruch v sále.

 • Teraz neviem, pán predseda, je prestávka, alebo nie je prestávka.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Pán predseda, musíte hovoriť hlasnejšie, razantnejšie a ohradiť sa voči tomu, že vás neposlúchajú, respektíve nepočúvajú poslanci. Ale urobím to za vás ja.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím naozaj zachovajme dôstojnosť rokovania a vypočujme si návrhy, ktoré predkladá pán predseda výboru pre sociálnej veci, o ktorých budeme rozhodovať hlasovaním o 17.00 hodine. Ak niekto nepovažujeme tento bod programu za preňho tak dôležitý, aby nevenoval pozornosť, tak aspoň sa nevyrušujme.

  Nech sa páči pán predseda.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja viem, toto je absolútne nekonfliktný návrh, to, čo teraz prednášam, a verím, že tak bude prebiehať aj hlasovanie. Len vás poprosím, keby ste ma nechali predniesť...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Pán poslanec Kvorka! Ako sa volá?

 • Smiech a výkriky z pléna: Petrák!

 • Dôvodom novej voľby dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a jedného člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok je zánik členstva v Dozornej rady uplynutím päťročného funkčného obdobia člena Dozornej rady dňom 8. februára 2012 podľa zákona o sociálnom poistení.

  Návrhy na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Výbor Národnej rady pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Výbor Národnej rady pre sociálne veci vzal na vedomie zánik členstva v Dozornej rade Sociálnej poisťovne Pavla Brnku a Ľudovíta Pausa, zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, a Kamila Vajnorského, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok. Týmto uplynie päťročné funkčné obdobie v dozornej rade dňom 8. februára 2012.

  Výbor súčasne konštatoval, že návrhy na voľbu za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne Pavla Brnku, Ľudovíta Pausa, Jána Lipianskeho a Jozefa Mikloška boli predložené v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z. a spĺňajú podmienky stanovené § 123 ods. 5 zákona o sociálnom poistení. Bezúhonnosť navrhnutých kandidátov podľa § 123 ods. 5 je preukázaná výpisom z registra trestov.

  Výbor uznesením č. 121 z 25. januára 2012 súhlasil s predloženým návrhom na voľbu kandidátov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 a 4 zvoliť z navrhnutých zástupcov členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov odporúča Národnej rade, aby voľba členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne sa konala podľa § 39 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady verejným hlasovaním použitím technického zariadenia osobitne o každom návrhu. Čiže zhrniem to.

  Za prvé, Národná rada volí dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady.

  Ďalej Národná rada volí jedného člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne z dvoch navrhnutých kandidátov záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok. V tomto prípade je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov a ktorý získal najviac hlasov poslancov.

  Ak nebude podľa § 123 ods. 3 zvolený zákonom stanovený počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, uskutoční sa podľa čl. 15 volebného poriadku opakovaná voľba členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady.

  Ešte vás chcem informovať, dámy a páni, ako predseda výboru, že včera Výbor Národnej rady pre sociálne veci prerokoval dodatok k tlači č. 610, ktorý máte pred sebou. Totiž prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Miroslav Gazdík listom z 31. januára 2012 oznámil, že 1. februára 2012 Národnej rade Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 461 o sociálnom poistení tri návrhy na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne schválených snemom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky dňa 31. januára 2012. Výbor svojím uznesením č. 121 z 1. februára tohto roka súhlasil s predloženými návrhmi, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky a odporúča Národnej rade vykonať aj voľbu ďalších troch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne z troch predložených kandidátov, ktorým rovnako končí 8. februára funkčné obdobie.

  Pán predseda, všetko, čo som chcel pri uvedení tohto bodu povedať. Nech sa páči, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán predseda, prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  A otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem sa prítomných pánov poslancov a poslankýň spýtať, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Písomné prihlášky som do rozpravy nedostal. Rovnako nemá záujem ani ústne sa prihlásiť k tomuto bodu programu žiaden poslanec, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú, rokovanie o tomto bode programu za prerušené. A rovnako aj považujte za prerušené teraz rokovanie 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Budeme pokračovať v rokovaní o 14.00 hodine.

  Ďakujem pekne. Prajem dobrú chuť k obedu.

 • Prerušenie rokovania o 11.50 hodine.

 • Vážené panie kolegyne, vážení páni poslanci kolegovia, vítam vás na popoludňajšom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

  V súlade so schváleným programom budeme pokračovať teraz druhým čítaním o

  návrhu poslancov Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a László Sólymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov.

  Návrh tohto zákona má tlač č. 360 a spoločná správa výborov je pod č. 360a.

  Dávam teraz slovo Jozefovi Kollárovi, aby návrh zákona odôvodnil.

  Pán predseda výboru, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

  Účelom predloženého poslaneckého návrhu zákona je doplniť platný zákon o priestupkoch a ďalšie zákony tak, aby po prijatí novely sa rozšírila jeho pôsobnosť konať, prejednávať a postihovať konanie, ktoré javí znaky priestupku podľa zákona o priestupkoch a podľa iných zákonov upravujúcich priestupky, a to aj v prípadoch, ak sa javí, že uvedeného konania sa mal alebo mohol dopustiť niektorý z ústavných činiteľov Slovenskej republiky, či už je to poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, sudca Ústavného súdu, sudca alebo člen vlády.

  Chcel by som uviesť, že novela vychádza vlastne z materiálnej podstaty našej ústavy. Odcitujem len čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že ľudia sú slobodní a sú si rovní v dôstojnosti i v právach.

  V ostatných rokoch sme boli svedkami toho, že v Národnej rade Slovenskej republiky bol opakovane, avšak podčiarkujem, že vždy neúspešne predkladaný návrh na zrušenie priestupkovej imunity niektorých ústavných činiteľov, teda aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a vlastne niekoľko rokov, a snáď to už prekročilo aj jednu dekádu, ustavične prebieha spoločenská diskusia o tom, či je priestupková imunita čo do rozsahu, ale aj čo do počtu jej nositeľov, v právnom štáte ešte vôbec opodstatnená.

  Osobne sa domnievam, že nie, že opodstatnenou nie je. Je síce pravdou, že aj podľa v súčasnosti platnej právnej ústavy, ústavní činitelia nie sú beztrestní. Avšak v rámci uplatňovania vzájomných kontrolných mechanizmov medzi jednotlivými zložkami moci sa v súčasnosti používa na prejednanie ich skutkov, a rovnako tak aj vyvodenie zodpovednosti voči nim iný postup, než voči ostatným občanom Slovenskej republiky.

  Na prejednanie konania sú rovnako určené iné orgány než orgány polície alebo správne orgány. Takže ústavní činitelia môžu aj prijatím tejto novely, o ktorej budeme dnes, prípadne zajtra hlasovať o jej prípadnom schválení alebo neschválení, preukázať, že majú dôveru v inštitúcie nášho právneho štátu.

  Dovoľte mi, aby som ešte na záver uviedol, že novou úpravou sa rieši aj ten problém, že bude možné prejednať každé konanie ústavného činiteľa okrem stanovených výnimiek, ktoré je priestupkom podľa zákona o priestupkoch, ale aj podľa osobitných predpisov, a súčasne sa určuje, že také konanie, ktoré bolo prejednané alebo je prejednávané podľa priestupkového zákona, nemôže byť predmetom disciplinárneho konania sudcov a poslancov. A tým je vlastne aj dodržaný súčasne princíp, že za jeden skutok je možné udeliť len jedno opatrenie.

  Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu sa navrhuje, aby tento zákon nadobudol účinnosť od marca tohto roku.

  Dámy a páni, dovoľte mi ešte na záver uviesť krátke štyri poznámky.

  Po prvé, zrušenie priestupkovej imunity niektorých ústavných činiteľov je zapísané v programovom vyhlásení vlády. Po druhé, pod tento návrh sú podpísaní všetci štyria predsedovia ešte stále vládnych, aj už keď nie koaličných, poslaneckých klubov. Rovnako existuje dohoda, ktorú podpísali predsedovia všetkých štyroch vládnych strán. Po tretie, ako som spomínal, doposiaľ všetky pokusy zrušiť priestupkovú imunitu poslancov v Národnej rade boli neúspešné. Boli to častokrát až tragikomické pokusy, a preto, dámy a páni, verím, že aj hlasovaním o tomto návrhu zákona každý z nás bude môcť prejaviť, ako si ctí Ústavu Slovenskej republiky a najmä už spomínaný čl. 12, ja ho len opäť zopakujem, ktorý hovorí, že ľudia sú slobodní a sú si rovní v dôstojnosti a v právach.

  Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

 • Ak dovolíte, ešte dám najskôr slovo spoločnej spravodajkyni. Vás poprosím, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov. Spoločnou spravodajkyňou, ktorú určil ústavnoprávny výbor, je pani Jana Dubovcová. Žiadam ju, aby nás informoval o výsledku rokovania výborov, aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Oboznamujem týmto Národnú radu Slovenskej republiky so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lázsloa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, ktorý je pod tlačou č. 360 v druhom čítaní. Spoločná správa má č. 360a.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k návrhu poslancov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa §79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informáciu o spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 31. mája 2011 č. 473 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, v určenej lehote gestorskému výboru neoznámili žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 15. júna 2011 č. 228, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením zo dňa 14. júna 2011 č. 206, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením zo dňa 16. júna 2011 č. 164, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 15. júna 2011 č. 94, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo dňa 16. júna 2011 č. 75, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, uznesením zo dňa 16. júna 2011 č. 74, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média uznesením z 15. júna 2011 č. 91, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením zo dňa 16. júna 2011 č. 75 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 62 z 13. júna 2011. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neboli uznášaniaschopné, preto o tomto návrhu nehlasovali. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie do rokovania gestorského výboru o tomto návrhu nehlasoval.

  Z uznesení výborov vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe pod bodom IV, ktorú máte, ako už bolo uvedené, k dispozícii ako tlač č. 360a.

  Z predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6 a 7 s návrhom schváliť, osobitne o bode 3 s návrhom neschváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lázsloa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní tohto návrhu bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. júna 2011 č. 248 a týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby som bola spravodajkyňou a predložila návrhy podľa § 81, 83, 84 a 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem pekne.

  Zaujmite aj vy miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy som dostal dve prihlášky písomnou formou. Za poslanecký klub SDKÚ- DS sa prihlásil jeho predseda a spolunavrhovateľ pán Jozef Mikuš a ďalej evidujem písomnú prihlášku pána poslanca Igora Matoviča. Po ich vystúpeniach, prípadne faktických poznámkach potom otvorím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Slovo dávam predsedovi poslaneckého klubu SDKÚ-DS Jozefovi Mikušovi.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. V ostatných mesiacoch, možno celý minulý rok, niektorí, hlavne noví poslanci od Obyčajných ľudí a niektorí zo strany Slobody a Solidarita prezentovali častokrát názor, mediálne aj verejne tu, akoby téma zrušenia poslaneckej imunity bola výsostne ich.

  Kolega Matovič tento týždeň napadol SDKÚ-DS, že pripravuje nejaký pozmeňujúci návrh a robí všetko pre to, aby tento zákon v parlamente neprešiel. Chcem sa voči tomu jednoznačne ohradiť a povedať vám, že to nie je pravda, aj kolegovi Matovičovi. Chcem vám pripomenúť, že v poslaneckých laviciach SDKÚ-DS sedia poslanci, ktorí už aj päťkrát hlasovali za zrušenie alebo obmedzenie takej alebo onakej poslaneckej imunity alebo obmedzenie alebo zrušenie imunity ústavných činiteľov, nielen v tomto, ale aj v minulých volebných obdobiach. Súčasná vláda Ivety Radičovej, aj vďaka SDKÚ-DS, má vo svojom vládnom programe zrušenie imunity ústavných činiteľov. Po neúspešnom hlasovaní o zrušení trestnoprávnej imunity, na ktorú bolo treba deväťdesiat poslancov, som bol snáď prvý, ktorý médiám oznámil, na otázku, čo ďalej, že pripravíme návrh zákona na zrušenie priestupkovej imunity, na ktorú potrebujeme nadpolovičnú väčšinu poslancov. Aj sme ho pripravili. Som rád, že ho podpísali všetci štyria, v tom čase koaliční, predsedovia poslaneckých klubov.

  Chcem vám oznámiť, že okrem technických pozmeňujúcich návrhov zo spoločnej správy a technického pozmeňujúceho návrhu, ktorý mení účinnosť, poslanecký klub SDKÚ-DS nepodporí žiaden pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu a jednomyseľne návrh zákona o zrušení poslaneckej imunity podporí.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne.

  S faktickými poznámkami sa prihlásili traja páni poslanci, štyria. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pán Matovič, pán Štefanec, pán Sulík. Takže traja celkom, hej?

  Pán Matovič, máte slovo vo faktickej poznámke.

 • Pán poslanec Mikuš, mám rád jednu vetu, a tá znie, že najlepšie slová sú skutky. Je síce pekné si tu teraz vypočuť, ako poslanecký klub SDKÚ bol vždy za zrušenie priestupkovej imunity, ale poslanecký klub SDKÚ nám tu vládol od 98-ho do 2006 roku. Za týchto osem rokov ste mali nekonečné množstvo možností, kedy ste si mohli priestupkovú imunitu zrušiť. Vládli ste, mali ste svojho predsedu vlády osem rokov, ani raz ste to neurobili. Čiže ešte raz opakujem. Najlepšie slová sú skutky. Vaše skutky boli také, že ste si na hrudi pestovali priestupkovú imunitu, mali ste ju radi a len ste sa tvárili, že ju chcete zrušiť. Vždy ste si našli výhovorku prečo nie. Teraz vás možno prítomnosť práve nás, Obyčajných ľudí a strany SaS, prinútila v tejto koalícii, ktorá tu bola rok a pol, k tomu, aby do programového vyhlásenia vlády sa dostalo zrušenie priestupkovej imunity, a preto si nemyslím, že je fér, aby ste si teraz pripisovali akékoľvek zásluhy a tvárili sa, že to vy ste tí, čestní, ktorí ste zrušenie priestupkovej imunity vždy presadzovali. Nie, ešte raz opakujem, najlepšie slová sú skutky. Váš skutok bol, že osem rokov ste pre to neurobili vôbec nič.

 • Pán poslanec Štefanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Mikušovi za jeho slová a ozrejmenie postoja, ktorý jednoznačne dokumentuje, že poslanci SDKÚ -Demokratickej strany boli vždy za obmedzenie imunity len na výroky v parlamente. Kolegyne a kolegovia, som druhé volebné obdobie v tejto snemovni a vždy som hlasoval za, tak ako aj moji kolegovia z SDKÚ - DS za obmedzenie imunity len na výroky v parlamente, či sme boli v opozícii alebo v koalícii.

  Dovoľte mi pripomenúť, že tento návrh, ktorý prejednávame, je návrhom z dielne SDKÚ -Demokratickej strany, pod ktorý sa podpísali predsedovia poslaneckých klubov, dnes už končiacej vládnej koalície a všetci poslanci SDKÚ-DS, tak ako to povedal pán poslanec Mikuš, budú za tento návrh v tejto podobe hlasovať. Bude mi cťou, keď sa k ním aj ja pripojím.

 • Posledný s faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Richard Sulík.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Mikuš, no tak chcem oceniť váš postoj a postoj klubu SDKÚ, že teda budete súhlasiť s jedným pozmeňovacím návrhom, a to je posunutie účinnosti, a inak so žiadnym a že budete hlasovať za imunitu, za teda zrušenie priestupkovej imunity. Chcem dúfať, že tak spravia aj ostatné kluby, ktoré sa k tomuto zaviazali.

  No ale jednu poznámku by som predsa len rád uviedol. Spomenuli ste vo vašom vystúpení aj stranu SaS, ktorá teda, že by, ako keby si privlastňovala tú tému. No tu súhlasím s kolegom Matovičom, že bola veľa rokov času tú imunitu zrušiť. O tomto sa rozpráva roky rokúce. A dovolím si tu predsa len upozorniť na to, že bola to práve SaS, ktorá mala jednu z referendových otázok práve zrušenie priestupkovej imunity, kde sa takmer milión ľudí jasne vyjadrilo, že takúto imunitu neželajú si, obyvateľstvo, aby takáto imunita pre politikov existovala. A myslím si, že bola to práve SaS, ktorá prispela k tomu, že dnes o tom diskutujeme a čoskoro budeme hlasovať a že možno prvýkrát v histórii tohto parlamentu je reálna šanca zrušiť priestupkovú imunitu.

  Ďakujem pekne.

 • Reagovať teraz bude pán poslanec Mikuš.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Matovič, vy rád hovoríte o svojich dojmoch a aj píšete a súhlasím s vami, ale v tom, že skutky sú dôležité. Ja som hovoril za klub SDKÚ - DS, aj za seba a tým pádom aj za skutky, ktoré táto strana v rámci hlasovaní alebo konaní o zrušení priestupkovej alebo trestnoprávnej imunity v minulosti konala a ako konať bude.

  Pán kolega Sulík povedal možno jednu správnu vetu, prvýkrát v histórii je reálna šanca. Tie reálne šance v minulosti síce boli, ale možno neboli také ako dnes, ale ja keď som hovoril za SDKÚ - DS, tak my sme vždy stáli na pozícii zrušenia, respektíve obmedzenia poslaneckej imunity.

  A ďakujem, ďakujem kolegovi Štefancovi, že doplnil moju, moje, moje vystúpenie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďalej do rozpravy je písomne prihlásený pán poslanec Matovič.

  Nech sa páči.

 • Výkriky v sále.

 • Pán predsedajúci, pán predsedajúci, prosím, ukľudnite tam rozčúlenú pani.

 • Výkriky v sále reagujúce na transparent práve vystupujúceho poslanca so znením: Gorily patríte do basy.

 • Reakcia na výkriky v pléne.

 • Čiže skúsil by som reagovať na pána Mikuša, ako na začiatku.

 • Výkriky v sále vyzývajúce vystupujúceho, aby povedal nahlas, čo povedal kolegovi z opozície.

 • Povedal som tomu pánovi, ktorý mi povedal, že mám ísť ja prvý do basy, povedal som mu, že ty by si mal ísť prvý, ty debil.

 • Výkriky v sále: Povedal, že je k...

 • V živote som také slovo nepoužil. Povedal som, ty by si mal ísť prvý, ty debil. A prosím vás pekne, sa tu nerozčuľujte, lebo ja si naozaj stojím, že ten človek je debil.

 • Smiech a ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hort, Milan, podpredseda NR SR

  Pán poslanec! Pán poslanec, pán poslanec Matovič, skúste sa vyjadrovať spôsobom, ktorý je hodný parlamentu.

 • Ruch v sále.

 • Keď mne, keď mne nejaký chudák povie, že mám ísť do basy, tak je to podľa mňa debil a stojím si za tým. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim)

  Hort, Milan, podpredseda NR SR

  Prosím vás, nenechajte sa vyprovokovať. Pán Matovič hovorí tak, ako, ako vie.

  Nech sa páči, skúste hovoriť k veci, pán poslanec.

 • Vyjadroval som sa k veci, padla tu otázka, zodpovedal som ju.

  Začal by som tým, čo teda, predošlým vystúpením pána poslanca Mikuša, ktorý hovoril, že SDKÚ, aj pán poslanec Štefanec hovoril, že SDKÚ vždy hlasovalo za zrušenie priestupkovej imunity alebo zrušenie imunity ako takej. Skutočnosť je taká, že keď sme v máji minulého roku štyria poslanci hnutia Obyčajní ľudia predkladali zákon na zrušenie priestupkovej aj trestnoprávnej imunity, ani jeden jediný poslanec SDKÚ - DS nehlasoval za. Skutočnosť je taká, že keď v minulom volebnom období pán vtedajší predseda parlamentu Paška predkladal zákon na zrušenie priestupkovej aj trestnoprávnej imunity, ani jeden jediný poslanec Národnej rady, okrem predsedu Národnej rady, nehlasoval za. Čiže znova poslanci SDKÚ nehlasovali za. Tým som iba chcel ozrejmiť, že asi pravdepodobne, keď niekto povie, že vždy a všetci, že asi to nemusí byť podľa SDKÚ vždy a všetci.

  Uvedomil som si pri tejto téme jednu zaujímavú vec, že možno z pohľadu ľudí imunita nie je ten najzásadnejší problém, ktorý na Slovensku máme. Najzásadnejší problém je skôr iné slovíčko, a to je korupcia. Korupcia, o ktorej hovorí nejaký spis Gorila a kvôli ktorému som si sem dal aj tento malý transparent alebo bilboardík, akokoľvek to nazveme. V porovnaní s korupciou je imunita úplne zanedbateľný problém. Na druhej strane, keď to zoberieme z medicínskeho hľadiska, tak ak v organizme sa vyskytne nádor, tak keď chceme ten organizmus chemoterapiou liečiť, tak najprv tomu organizmu musíme zobrať imunitu. Čiže je to taká zaujímavá spojitosť medzi dnešným dňom a možno liečením korupcie na Slovensku. Korupcia na Slovensku je ako nádor, ktorý spoločnosť ničí, ktorý ju nahlodáva a ktorá je rakovinou nášho systému. Vy, ktorí ste tu dlhšie a ktorí ste sa na tej korupcii podieľali, možno niektorí vedome, niektorí nevedome, ste za to zodpovední. Ja osobne však už sa nechcem prizerať a nikdy som sa ani neprizeral, a preto som aj niekedy vám hovoril slová, ktoré vám neboli príjemné, na to ako Slovensko korupcia ničí. Urobím všetko pre to, aby po voľbách mohla vzniknúť taká vláda, ktorá definitívne sa bude vedieť s korupciou rozlúčiť. Nepredpokladám, že tú vládu bude môcť zostaviť King Kong zo SMER-u, ale predpokladám, že to budú môcť zostaviť možno tie gorily z pravicovej strany, ktoré si trúfame ustrážiť pred tým, aby už viac nekradli.

  Na to, aby, alebo ústava hovorí, že ľudia sú si rovní a mali by si byť rovní v právach a v povinnostiach. Ja sa pýtam, je to skutočne tak? Bolo tomu skutočne tak? Osobne som to zažil veľakrát alebo viackrát, kedy to tak nebolo. Áno, prekročil som rýchlosť, telefonoval som v aute, zastavili ma policajti, policajt, keď zistil, že som to ja, pomaly mi zasalutoval a povedal: Šťastnú cestu, pán poslanec. Nabudúce, prosím, netelefonujte, nabudúce nechoďte tak rýchlo. Priznám sa, cítil som sa trápne. Prvýkrát som si ešte vypýtal, že nech mi dajú nejakú pokutu, aspoň nejakú symbolickú. Ešte mi policajt povedal, nenahovárajte ma na porušenie zákona. Mne zákon vyslovene prikazuje, že v prípade, ak sa mi poslanec preukáže poslaneckým preukazom, v prípade, ak spoznám poslanca, nemôžem mu dať pokutu, tak ma, prosím, nenahovárajte na to, aby som porušoval zákon.

  Ja sa pýtam, vy, ktorí ste tu dvadsať rokov, toto bola podľa vás rovnosť pred zákonom? Z akého dôvodu ste si dali tieto privilégia? Z akého dôvodu sa tu dvadsať rokov tvárite, že to nie je možné zrušiť a vždy ste si našli nejakú výhovorku. Raz sa niekto nedostavil na hlasovanie, raz sa niekto pomýlil, inokedy sme ani nevedeli, o čom hlasujeme a imunita nebola zrušená. Dvadsať rokov ľuďom sľubujete, že si zrušíte imunitu, ani raz ste to neurobili. Samozrejme, je to asi pre vás pravdepodobne príjemné mať niečo, čím si dokazujete, že ste viac ako obyčajní ľudia. Imunita je prežitok. Imunita je práve to, čo už vás robí Bohov a ktoré vám dávalo denno denný pocit toho, že ste viac ako ľudia. Ako viac ako voliči, ako vaši voliči. Dvadsať rokov ste im sľubovali, že si ju zrušíte, dvadsať rokov ste ich oklamali, ani raz ste si ju nezrušili.

  Preto sme sa rozhodli približne pred dvomi týždňami začať takzvaný e-mailový bombing e-mailových schránok vás, poslancov, a vašich asistentov. Za dva týždne sa do tejto výzvy zapojilo približne štrnásťtisíc dvesto ľudí, ktorí prostredníctvom našej stránky vám poslali osobnú výzvu, niekedy podpísanú, niekedy nepodpísanú, podľa toho, ako chceli, s výzvou, aby ste splnili to, čo ste sľubovali pred voľbami, a aby ste až potom sľubovali nové sľuby pre nasledujúcimi voľbami. S výzvou, aby ste si zrušili priestupkovú imunitu. Zároveň sme počas týchto dvoch týždňov demonštratívne zaparkovali na Slovensku na päťsto prechodoch pre chodcov, päťsto zakázaných miestach, päťsto námestiach, dokopy na päťsto miestach, kde obyčajný človek beztrestne parkovať nemôže. Robili sme to pre to, aby sme upozornili na zvrátenosť, ktorú si tu dvadsať rokov poslanci sami pre seba ponechali a ktorú ani za svet zrušiť nechceli. Robili sme to pre to, lebo sa blížia voľby, a chceli sme ľudí vyzvať, aby vytvorili verejný tlak na vás, na nás poslancov, aby sme pod strachom zo straty voličov si priestupkovú imunitu konečne zrušili.

  Musím zároveň povedať teda, že sa vám ospravedlňujem za tie e-maily, ktoré ste do schránky dostávali, a teda aj viem, že ste si ich mnohí blokli, aby vám nechodili, ale chcem vás zároveň upozorniť, že aj keď ste si ich zablokovali, tak blokovali ste hlas svojich vlastných voličov, aj keď nie voličov, tak občanov Slovenskej republiky. Každý jeden mail, ktorý ste dostali, možno okrem nejakých tridsať testovacích, takže približne stále tých štrnásťtisíc dvesto mailov ste dostali od konkrétnych ľudí. A môžeme to dokladovať aj konkrétnymi mailovými adresami, z ktorých, ktoré nám tí ľudia zanechali.

  Čiže ešte raz opakujem, imunita nie je, a dupľom nie priestupková, tá najzásadnejšia vec, čo na Slovensku alebo Slovensku môže pomôcť. Najväčší problém Slovenska je korupcia, ale tak ako v medicíne, ak chcete liečiť nádor, musíte najprv organizmu úplne zničiť imunitu. Ak ju zničíte, vtedy môžete ničiť aj ten nádor. Čiže beriem dnešný deň, pevne verím, že po prvé teda, bude zrušená imunita, ale ako začiatok chemoterapie v ničení korupcie, toho najväčšieho problému, ktorý na Slovensku máme.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Matoviča sa prihlásili páni poslanci Poliačik, Viskupič, Somogyi. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má pán poslanec Martin Poliačik.

 • Igor, vítam tú výzvu, ktorú si povedal. Ja by som veľmi rád mal zoznam tých e-mailových adries, tých občanov, lebo všetky tie e-maily chodili iba z vašej e-mailovej adresy. A bolo by dobré, keby sme dostali možnosť všetkým tým ľuďom odpovedať.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Viskupič, nech sa páči.

 • Ďakujem. Vítam to zhrnutie, ktoré, ktoré si predstavil, a hlavne ma zaujal fakt, ktorým hovoríš, o dvadsaťročnej snahe, ktoré dnes možno o piatej, ak príde k hlasovaniu, bude zavŕšené úspechom a stopäťdesiat ľudí, ktorí sedia v tomto parlamente, bude konečne vyrovnané, vyrovnaných pred zákonom v právach a slobodách.

  Myslím si, že po hrozne dlhej dobe tu cítim aj to, že deklarujúc z poslaneckých klubov, aj z poslaneckého klubu SDKÚ - DS v tvojom predrečníkovi, že je vôľa. Ja som skutočne zvedavý na hlasovanie o piatej, či sa vôľa premení do skutkov a nájde sa sedemdesiatšesť ľudí, ktorí sa necítia dobre vtedy, ak oplývajú neakceptovateľnou výhodou oproti všetkým občanom Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Matovič, žiaľ, žiaľ, nemôžem súhlasiť s tou vašou konštatáciu, že korupcia je nádorom tejto spoločnosti. Žiaľ, je to oveľa horšie, je to ako súčasťou tohto spoločenského zriadenia a je len následkom, následkom oveľa horšieho, ktoré, obávam sa, že vyoperovať alebo nejakým zákrokom riešiť sa nedá, je to následkom ľudskej chamtivosti.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Matovič, chcete reagovať? Ste tam prihlásený.

  Pán poslanec Šuca, poprosím vás, aby ste sa nenechali vyprovokovať. Ďakujem pekne.

 • Nie, iba teraz som pani poslankyňu Vaľovú upozorňoval, že či pána poslanca Matejička počula, keď povedal, že ty tam skončíš prvý, ty môžeš ísť do "p". Také slová, lebo neviem, ako sa volá ten pán...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hort, Milan, podpredseda NR SR

  Pán poslanec Matovič, skúste reagovať na tých, ktorí reagovali na vás s faktickými poznámkami.

 • Nie, keď tu páni poslankyňa Vaľová hovorila o tom, že sa vulgárne vyjadrujem...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hort, Milan, podpredseda NR SR

  Pán poslanec, máte reagovať na tých, čo reagovali faktickými poznámkami! Ináč vám zoberiem slovo.

 • Dobre, idem reagovať na pána, na pána Poliačika, ktorý hovorí, že chce tie maily, lebo všetky chodili iba z našej stránky. Tak to presne bolo urobené, všetky chodili z našej stránky a tí ľudia sa rozhodili, či ten mail chcú posunúť alebo nechcú posunúť alebo svoje meno.

  A teda pani poslankyňu Vaľovú vyzývam, aby si uvedomila...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Zoberte mu slovo, poprosím. Ďakujem pekne.

  Teraz otváram možnosť, aby sme sa prihlásili do rozpravy ústne, tí, čo sa chcú prihlásiť. Pán poslanec Brocka, Vitteková, Belousovová, Beblavý, Somogyi, Viskupič, Číž. Je to celkom sedem pánov poslancov, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Slovo má pán poslanec Július Brocka, nech sa páči.

 • Dámy a páni, nestihol som sa prihlásiť faktickou poznámkou na vystúpenie pána Matoviča, tak dovoľte, aby som to, čo som chcel povedať vo faktickej, povedal teraz v rozprave.

  Dámy a páni, ja som poslancom Národnej rady už niekoľko volebných období, ale nikdy v živote ma nenapadlo, aby som zaparkoval auto na zakázanom mieste alebo dokonca na prechode. Ja si myslím, že to môže urobiť človek len, keď je vo veľkej núdzi. Robia to mafiáni alebo to robia blázni.

 • A teraz tá druhá poznámka. Priatelia, ja som sa tak isto nestretol s takými infantilnými nápadmi od ústavného činiteľa a chcem sa ospravedlniť mojim voličom, ak som na ich maily nemohol odpovedať, pretože som ich omylom ja alebo moje deti vyhodili do koša pretože tisíce mailov, ktoré som si našiel vo svojej schránke po víkende, no, to proste ma v živote nenapadlo takýmto spôsobom ochromovať činnosť iných kolegov v práci. Čiže, moji milí voliči, ak som náhodou nereagoval na váš mail, pretože som ho nestihol prečítať alebo že som ho omylom vyhodil, tak poďakujte sa za toto pánu kolegovi, ktorý prichádza s takýmito infantilnými nápadmi.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána predsedu výboru, pána poslanca Brocku sa prihlásili pán poslanec Matovič a pán poslanec Viskupič. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Matovič, nech sa páči.

 • Pán poslanec Brocka, ja viem, že po dvadsiatich dvoch rokoch v parlamente vám hlas vašich voličov a občanov Slovenskej republiky pripadá infantilný. Viem, že vy ste Pán Boh na zemi a takýmto spôsobom pristupujete aj ku každému jednému mailu, ktorý dostanete od vašich voličov a občanov Slovenskej republiky.

  Ešte raz hovorím, štrnásťtisíc dvesto konkrétnych ľudí cez našu stránku chcelo napísať mail Júliusovi Brockovi, aby splnil to, čo už dvadsaťdva rokov hlása, že si zruší priestupkovú imunitu. Využili to a jedným kliknutím to urobili. A poslalo vám štrnásťtisíc dvesto konkrétnych ľudí výzvu, aby ste si zrušili priestupkovú imunitu. Viem, že to považujete za infantilné. Viem, že považujete za infantilné, keď vaši voliči žiadajú to, čo ste sľúbili, aby ste to najprv splnili. Ale ešte raz vám sa snažím do vášho dvadsaťdvaročného poslaneckého svedomia prehovoriť, že predtým, ako budete plniť, či sľubovať nové sľuby, skúste si pozrieť, čo ste sľubovali v tých predošlých predvolebných programoch. Keď to splníte, potom môžete prísť pred ľudí a sľubovať im niečo nové. Kým to neurobíte, dovtedy nemáte na to žiadne právo.

  Ešte raz chápem, pán bohorovný, pán poslanec, že považujete hlas ulice za infantilný, lebo to vyplýva vyslovene z vášho prístupu k vašim voličom. Ale pevne verím, že vaši voliči si vyhodnotia tento váš prístup a za infantilné budú považovať vašu budúcu prítomnosť v tejto sále Národnej rady.

 • Prosím vás, pokoj.

  Viskupič, pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán kolega, ja len k vecnej stránke mailového bombingu, ako ho nazýva Igor, alebo posielanie hromadného mailu s výzvou na zrušenie imunity je asi dvojkrokové odstránenie alebo vypracovanie zvláštneho folderu v emailovom kliente, ktorý máte nainštalovaný u vás, buď v poslaneckom počítači, alebo v poslaneckom laptope. Myslím si, že množstvo tých mailov sa dalo odstrániť alebo prečítať alebo sa, vôbec malo byť na to, aby ste sa mohli zamyslieť, že skutočne existuje vôľa vyjadrená aj v referende, kde hovorilo okolo milióna ľudí, že túto neoprávnenú výhodu by nemali politici používať a mala by byť zrušená. A zároveň tesne pred hlasovaním urobiť taký krok, aby poslanci nebrali túto otázku na ľahkú váhu.

  Myslím si, že sme nemali hlasovanie o priestupkovej alebo vôbec imunite prvýkrát a nestretli sme sa prvýkrát s týmto nástrojom. Vždy, keď sa hovorilo o imunite, občania posielali hromadné maily. Tentokrát sme sa k tejto iniciatíve postavili aj sami. Myslím si, že nie je na tom nič infantilné. Je to legitimný nástroj, ako upozorniť poslancov Národnej rady na to, že je tu skutočne vôľa ľudí na to, aby sme si imunitu, priestupkovú imunitu hlasovaním odňali.

  Ďakujem.

 • Reagovať teraz na faktické poznámky bude pán poslanec Brocka.

 • Páni kolegovia, pán kolega Matovič, nevkladajte mi do úst vaše slová. Ja mojich voličov nepovažujem za infantilných, to som nepovedal, ale vás za infantilného považujem. A dokonca nie za infantilného. Vy sa správate ako hacker. Dokonca by som povedal, že vy sa správate ako politický terorista.

 • Pán kolega, čo si to dovoľujete, čo si to dovoľujete nás vydierať? My teraz rokujeme o návrhu, ktorý podalo aj Kresťanskodemokratické hnutie. Čo si to dovoľujete? Takýmto spôsobom ako vydierať iného človeka? Toto nie je infantilné?

 • Reakcia na výkrik z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hort Milan, podpredseda NR SR

  Pán poslanec Matovič, nechám vás vykázať! Naozaj vás nechám vykázať.

 • Pán kolega, neviete sa primerane správať, pán kolega. A musím povedať, že za ten rok a pol, čo ste v parlamente, sa z toho pozitívneho dosť málo na vás nalepilo. Veľmi málo ste sa naučili z toho, čo je náplňou a úlohou poslanca Národnej rady. A to je mi veľmi ľúto, pán kolega. Naozaj.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Rafaj, rozumiem tomu, že máte procedurálny návrh?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Áno, v skutočnosti mám procedurálny návrh, ktorým chcem vyzvať poslancov, ktorí vyznávajú kresťanské hodnoty, aby dodržiavali na prvom mieste prvý článok desatora: Nepoužiješ meno Božie nadarmo, Matovič!

 • Pán poslanec, odporučím nabudúce, napriek vážnosti chvíle.

  Pán poslanec Kolesík? Ale, poprosím, dodržujme rokovací poriadok. Čiže procedurálny návrh a potom, keby sme mohli ho aj odôvodniť.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Oceňujem vaše vedenie schôdze a dovolím si vás požiadať, aby ste dali hlasovať o mojom procedurálnom návrhu. V zmysle § 32 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vás chcem poprosiť, aby ste dali hlasovať o tom, aby bol pán Matovič vyvedený zo sály, keďže ste ho viac ako trikrát upozornili a on vaše upozornenia nerešpektoval. Pán predsedajúci, dajte, prosím, o mojom procedurálnom návrhu hlasovať.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, neviem, čo to bolo, ale niečo už pána Matoviča odtiaľto vyviedlo

 • Smiech v sále.

 • a na základe toho teda váš procedurálny návrh je irelevantný.

  Teraz poprosím ďalšieho a je to pani Vitteková Anna, ktorá je prihlásená do rozpravy, aby sa ujala slova.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, priznám sa, že po pánovi Matovičovi sa mi veľmi zle vystupuje, lebo aj keď hovoríme o imunite, imúnna nie som voči jeho vulgarizmom a agresivite.

 • A chcela by som ho uistiť, aj keď tu nie, že po nadobudnutí účinnosti novely tohto zákona budem skutočne rozmýšľať s ďalšími kolegami na podaní trestného oznámenia a hľadať skutkové podstaty, ktoré sa na neho vzťahujú, aby si už aj sám hneď vyskúšal na sebe účinky tohto zákona. Ďakujem pekne.

 • Potlesk v sále.

 • K uvedenému návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského, Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, tlač 360, podávame uvedený pozmeňovací návrh:

  1. V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod, ktorý znie:

  ,,1. V § 9 sa vypúšťa odsek 1.

  Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.".

  Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustiť' možnosť' využitia imunity všetkým osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona.

  2. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

  ,,2. V § 9 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

  ,,(3) Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, a konania sa dopustil prokurátor, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky a príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.".".

  Doterajší bod 2 sa označí ako bod 3.

  V čl. I. bod 2 sa odsek preznačí na ods. 4.

  Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšíriť' pôsobnosť' zákona o priestupkoch aj na osoby ako prokurátor, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, príslušník Policajného zboru, príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a príslušník Železničnej polície.

  3. V čl. I v doterajšom bode 2 slová "v odseku 2" nahrádzajú sa slovami "odseku 2 a 3", a to v tomto bode celkom dvakrát.

  V tomto prípade ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s bodom 2.

  4. V čl. I sa na konci dopĺňa bod 4, ktorý znie:

  ,,4. Paragraf 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

  ,,(4) Ak bol prejednaný priestupok osoby uvedenej v ods. 2 alebo v ods. 3, príslušný orgán, ktorý priestupok prejednal, o tom bezodkladne informuje najbližšie nadriadený orgán osoby, ktorá priestupok spáchala. Ak priamy nadriadený takejto osoby nie je, príslušný orgán zašle oznámenie podľa prvej vety Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.".".

  Odôvodnenie: Navrhujem, aby príslušný orgán po prejednaní priestupku ďalej informoval najbližšie nadriadeného osoby uvedenej v ods. 2 a 3. Pokiaľ osoba uvedená v ods.u 2 a 3 nadriadeného nemá, príslušný orgán informuje Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  5. V čl. I sa na konci dopĺňa bod 5, ktorý znie:

  ,,5. Paragraf 10 sa vypúšťa.".

  Odôvodnenie: Právna úprava logicky nadväzuje na ods. 2 návrhu zákona, ako aj ods. 3 navrhovaný v bode 2, podľa ktorých sa má priestupok najprv prejednať ako priestupok a následne oznámiť najbližšiemu nadriadenému, prípadne Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady.

  6. Za čl. III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:

  "Čl. IV

  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., ďalej č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 503/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 187 sa vypúšťa písmeno b).

  2. V § 198 sa vypúšťa ods. 2.

  3. V § 214 sa vypúšťa ods. 4.

  A nasledujúce články sa primerane prečíslujú.".

  Odôvodnenie: V dôsledku zavedenia zodpovednosti za priestupok u prokurátorov sa navrhuje vypustiť disciplinárnu zodpovednosť' za to isté konanie, aby nedošlo k potrestaniu osoby za jeden skutok dvakrát.

  7. Za čl. III sa vkladá nový článok V, ktorý znie:

  "Čl. V

  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999, 181/1999, 356/1999, 224/2000, 464/2000, 241/2001, zákona č. 98/2002, 328/2002, 422/2002, 659/2002, 212/2003, 178/2004, 201, 365, 382, 727, 732/2004, zákona č. 69/2005, 623/2005, 342, 513/2007, 61, 278, 445, 491/2008, zákona č. 70/2009, 60/2010, 151/2010, 543, 547/2010 a 48/2011 sa mení a dopĺňa takto:

  Bod 1. V § 52 sa vypúšťa ods. 2.

  Bod 2. V § 53 sa vypúšťa ods. 2.

  Bod 3. V § 54 sa vypúšťajú slová "alebo znaky priestupku".

  Bod 4. V § 55 sa vypúšťa ods. 3.

  Bod 5. V § 56 sa vypúšťa ods. 3.

  Bod 6. V § 56 ods. 4 sa vypúšťajú slová "alebo priestupkom".

  Bod 7. Paragraf 58 sa vypúšťa.

  Bod 8. V § 59 sa vypúšťa ods. 2.

  Bod 9. V § 59 ods. 4 sa vypúšťajú slová " alebo za priestupok".

  Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: V dôsledku zavedenia zodpovednosti za priestupok u príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície sa navrhuje vypustiť disciplinárnu zodpovednosť za to isté konanie, aby nedošlo k potrestaniu osoby za jeden skutok dvakrát.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami štyria. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem. Pani kolegyňa, ja by som sa vás chcel spýtať, v úvode vášho prejavu a predtým, ako ste sa pustili do čítania pozmeňovacieho návrhu, ste hovorili o tom, že s kolegami chystáte zoznam skutkových podstát. Mňa by zaujímalo, či myslíte na výroky v parlamente, s ktorými kolegami a aký zoznam skutkových podstát to na pána Matoviča chystáte? Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať pani kolegyni, pani poslankyni Vittekovej za predložený návrh zákona. Veľmi som poprosil svojich ctených kolegov, ktorým naozaj záleží na tomto návrhu zákona, ktorý naozaj myslia úprimne, a nielen zbabelo podvodnícky tento návrh, ktorý predložili, aby si to, čo pani poslankyňa predložila, skutočne prečítali a zaujali k tomu stanovisko.

  Osobitne by som poprosil pani ombudsmanku, aby sa tým zaoberala a vystúpila k týmto návrhom preto, lebo si myslím, že sú nesmierne dôležité. Tieto návrhy zakladajú vlastne nové pravidlá hry. A bolo by skutočne dobré, nové pravidlá hry v zmysle priestupkovej imunity, resp. neimunity a pre celú spoločnosť, a bolo by dobré, keby, ctení kolegovia, ste sa týmto naozaj, tí, čo to myslíte úprimne, zaoberali a tak zobrali vietor z plachát rôznym politickým podvodníkom a polobláznom, ktorí sú v tomto parlamente.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne za slovo. Aj ja chcem poďakovať pani poslankyni za to, že predniesla tento pozmeňujúci návrh, pod ktorým som podpísaná aj ja, a hlásim sa k nemu. Myslím si, že tento návrh ktorý predložila skupina poslancov, je nedostatočný, aby sa priestupková imunita vzťahovala len na poslancov, sudcov, sudcov Ústavného súdu a som toho názoru, že je potrebné rozšíriť to na všetky tie skupiny, ktoré práve v tom pozmeňujúcom návrhu sú uvedené tak, aby sme si boli všetci rovní, a nie niekto rovný a niekto rovnejší.

  Ďakujem pekne. (Potlesk).

 • Pani poslankyňa Vitteková, veľmi rád by som si prečítal váš pozmeňovák, ale akosi nie je rozdaný v laviciach, tak neviem, chcete takýto dosť obšírny pozmeňovák, aby sme sa k nemu vyjadrili a aby sme za neho hlasovali a ani ste nezabezpečili, aby bol rozdaný. Treba na budúce trošku skorej predkladať.

  Druhá vec. Dosť ma zaujalo, nebol som tu, nebol som tu, keď ste začali hovoriť niečo o mne a aké skutkové podstaty na mňa chystáte, keď sa vás kolega Viskupič opýtal, že čo tým myslíte, povedali ste trestné oznámenia, a ja som s hrôzou zistil, že vy, ako poslankyňa Národnej rady, ktorá v podstate je zodpovedná za prijímanie zákonov, nevie, čo to je retroaktivita. S hrôzou som zistil, že vy vlastne neviete, že hlasujete, že budeme hlasovať o zrušení priestupkovej imunity, na základe ktorej nebudete môcť dávať žiadne trestné oznámenia, lebo to budú obyčajné priestupky. Ja som s hrôzou zistil, že vy si dnes myslíte, že budete hlasovať za zrušenie trestnoprávnej imunity, na základe ktorej budete môcť potom dávať nejaké trestné oznámenia. Ako s hrôzou zisťujem, že poslankyňa vraj budúcej, zodpovednej strany, ktorá dá Slovensku istoty, nevie, čo to je retroaktivita, nevie o akom zákone dnes bude hlasovať, nevie, že bude hlasovať o zrušení priestupkovej imunity a naivne žije v ilúzii, že bude hlasovať o zrušení trestnoprávnej imunity.

  Poprosím vás, skúste predtým, ako budete Slovensku sľubovať istoty v ťažkých časoch, sa naučiť aspoň základy parlamentnej práce.

 • Smiech v sále.

 • Pani poslankyňa Vitteková, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • Priznám sa, pán predsedajúci, že ja strácam slová, pokiaľ mám sa vyjadrovať k pánovi Matovičovi.

  Pán Matovič, myslím si, že ovládam, čo je retroaktivita, a ja som povedala, že skutočne budem hľadať všetko po nadobudnutí účinnosti tohto zákona aby som našla akékoľvek vaše konanie, ktoré bude zodpovedať skutkovej podstate priestupku, a ja pevne verím, že aj skutkovej podstate trestného činu, ktorý je v trestnom zákone. A budem tomu venovať naozaj, aj v čase, kedy už nebudem mať čo robiť, že sa budem venovať vašej osobe. I keď si myslím, že nestojíte za to.

  Ďakujem.

 • Smiech v pléne.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Belousovová.

  Nech sa páči.

  A pripraví sa pán poslanec Beblavý.

 • Vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, vážený pán podpredseda Národnej rady, ja sa budem snažiť hovoriť o takej vážnej veci, ako je poslanecká imunita, veľmi vážne. A ospravedlňujem sa vôbec všetkým, ktorí tu mali nejakú kabaretnú náladu, že vám ju možno naruším, ale budem sa snažiť rozprávať pochopiteľne a zrozumiteľne, nerušte ma, pán kolega, tak, aby ma porozumeli možno tí, ktorí si nepreštudovali materiály, ale hlavne, aby ma porozumeli občania, ktorí, si myslím, že sú v tomto prípade ku koncu volebného obdobia zavádzaní.

  Prečo tak hovorím? Teda budem sa snažiť hovoriť bez nejakých emócií, ale myslím si, že predchádzajúce vystúpenia, aj atmosféra, v ktorej prebiehali, zahmlievali situáciu a vlastne zakrývajú podstatu, o čom je tu teraz reč.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Páni poslanci, nevyrušujte pani poslankyňu! Prosím o väčší kľud v rokovacej sále.

 • Aj vám sú určené moje slová, pán bývalý predseda Národnej rady, pán Sulík.

 • Z pléna počuť: Prepáčte.

 • Na prvýkrát prepáčim.

  Čiže ja by som chcela povedať v prvom rade občanom, že považujem tento návrh zákona na zrušenie priestupkovej imunity za lacné vymývanie alebo pokusy o vymývanie mozgov. Pretože občania by mali vedieť, že ide len v tomto návrhu, o ktorom budeme hlasovať, o zrušenie priestupkovej imunity. A priestupok je to, že napríklad poslanec zaparkuje, ako tu bolo spomínané, na mieste, ktoré nie je určené pre parkovanie, atď. Čiže vlastne ide o maličkosti. Čiže aj keď bude tento zákon prijatý, je to len podľa mňa predvolebná dymová clona, ktorá bola dohodnutá... Ale fakt ma rušíte, páni kolegovia! Pán podpredseda!?

  Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Pani poslankyňa, absolútne ticho nikdy v tejto sále nebolo. Páni poslanci, pán poslanec Beblavý!. Prosím vás, vyrušujete pani poslankyňu a...

  Belousovová, Anna, poslankyňa NR SR

  Ty môžeš dýchať, Dušan. Ty dýchaš potichu.

 • Smiech v sále.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Bugár, Béla, podpredseda NR SR

  Pani poslankyňa, vy teda máte skúsenosti.

  Belousovová, Anna, poslankyňa NR SR

  Čiže aj keď bude tento zákon prijatý, je to len predvolebná dymová clona do očí voličom a ja úplne vážne hovorím to, čo by si mali ľudia uvedomiť, že to, čo je pre nich podstatné a to, čo oni chcú, aby sme zrušili, to je trestnoprávna imunita poslancov. A tá týmto návrhom zákona žiadnemu z poslancov odobraná nebude. Naďalej bude platiť, že ak poslanec spácha trestný čin, napríklad trestný čin korupcie, musí najskôr Generálna prokuratúra dať návrh na jeho zbavenie imunity a orgány Národnej rady musia o tom rozhodovať hlasovaním.

  Čiže obraciam pozornosť aj na návrh, ktorý, pozmeňovací, dala pani poslankyňa Vitteková zo SMER-u, že ide len o úpravu znova priestupkovej imunity, aby sa vzťahovala aj na iné osoby, ako sú poslanci, ale napriek tomu návrhu, ktorý ste podali, aj tak poslancom potom stále trestnoprávna imunita ostáva.

  Ja som si dala tú námahu a pozrela som sa do histórie, pretože mne sa zdá, že, ja som pôvodným vzdelaním matematik, že priamo úmerne, tak ako sa blíži dátum konania volieb, tak sa aj blížia snahy preukazovať pred voličmi snahu o zbavenie imunity . A našla som v tom priamu súvislosť.

  Aká je teda história snáh o zrušenie alebo zúženie poslaneckej imunity? Vychádzajúc z materiálov, ktoré vypracoval Parlamentným inštitút Národnej rady Slovenskej republiky, od roku 1998 bolo podaných do Národnej rady trinásť návrhov na zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktorými sa navrhovala meniť poslanecká imunita či indemnita. Celkovo boli doteraz schválené tri zmeny ústavy týkajúce sa poslaneckej imunity. Išlo o komplexnú novelu ústavy z roku 2001 a o rozšírenie indemnity návrhom vtedajšieho predsedu ústavnoprávneho výboru, pána poslanca Drgonca, a zúženie poslaneckej imunity na priestupky.

  Je potrebné konštatovať, a to je tiež zaujímavý číselný údaj, že dvanásť návrhov bolo podaných poslancami. Väčšina z nich bola podaná v priamej spätosti a v súvislosti s voľbami, jeden jediný bol podaný vládou, to bolo v treťom volebnom období. V treťom a vo štvrtom volebnom období boli podané celkovo štyri totožné návrhy z ktorých ani jeden nebol schválený. Cieľom týchto noviel bolo zúžiť imunitu poslancov tak, že na stíhanie poslanca Národnej rady by nebol potrebný súhlas Národnej rady, na vzatie do väzby by však bol potrebný súhlas. To znamená, že vlastne trestné stíhanie mohlo začať bez súhlasu Národnej rady a na vzatie do väzby potrebný súhlas nebol. Aj tak žiadny tento návrh nebol vlastne prijatý.

  A teraz úplne letecky. Prvý návrh, ktorý som našla z volebného obdobia 1998 - 2002, bol podaný poslancom Národnej rady pánom Robertom Ficom. Národná rada prerušila rokovanie o tomto návrhu zákona. To je stručná história, ako to bolo a ako sa to vyvíjalo. Ďalší bol podaný pánom Hrušovským, Oroszom a Kresákom, ktorý bol schválený, ale v tomto návrhu zmeny ústavy o poslaneckej imunite išlo o dosť podľa mňa kuriozitné záležitosti, pretože sa vlastne doplnilo, že počas trvania poslaneckého mandátu je trestné stíhanie alebo vzatie do väzby vylúčené; v takom prípade počas ďalšieho výkonu poslaneckého mandátu premlčacia doba neplynie. A potom bolo doplnené, že ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, ale sa neuplatňuje. Čo mi pripadá nielen smiešne, ale z pohľadu dneška absolútne nemorálne. To na adresu predkladateľov. Vo volebnom období v roku 2002 - 2006 podali páni poslanci Galbavý, Devínsky, pani Navrátilová a pán poslanec Gaľa návrh zákona o poslaneckej imunite, ktorý tiež bol len hra so slovami a neriešil podstatu trestnoprávnej imunity a jej zbavenie. Návrh zákona vzal navrhovateľ späť. Chcela by som sa tých poslancov ktorí sú medzi nami, opýtať, čo vás viedlo k tomu, že ste najprv urobili bublinu, a potom ste vlastne ošálili voličov a vzali návrh zákona späť. Ďalší návrh dalo ministerstvo spravodlivosti, teda vláda. Rozhodlo sa, že sa nebude pokračovať v pléne o návrhu tohto zákona. K tomu sa ešte vrátim. Ďalší návrh zákona podali pán poslanec Lipšic, Palko, Fronc, kde sa hovorilo o tom, že poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Mandátového a imunitného výboru. Národná rada musí na následnej schôdzi, teda vysloviť súhlas so vzatím poslanca do väzby na svojej najbližšej schôdzi. Návrh však nepostúpil do druhého čítania. To bolo IV. volebné obdobie roky. Roky 2006 - 2010, navrhovatelia páni poslanci z KDH Abrhan, Bauer, Brocka, Fronc, Gibalová, Hrušovský, Kahanec, Lipšic, Minárik a Palko. Tiež sa hovorilo len o tom, že poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu mandátového a imunitného výboru; Národná rada musí dať následný súhlas so vzatím do väzby na najbližšej schôdzi. Národná rada rozhodla, že nebude pokračovať o tomto návrhu. Ďalší návrh zákona dal pán poslanec Bárdos, Galbavý a Hrušovský. Tak isto bolo to len niečo v podobnom duchu, ako som hovorila v predchádzajúcom. Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu, to bol záver. Ďalší bol vrátený navrhovateľovi naspäť, ďalší bol len priestupkový. Ďalší návrh dal, komplexný, pán poslanec Paška, nevidím ho tu, ale tento návrh zákona vzal navrhovateľ späť. Ja by som sa ho chcela opýtať prečo? Tak isto pani poslankyňa Zmajkovičová, ktorá ako navrhovateľka vzala tiež svoj návrh novely ústavy späť, hoci si myslím, že sa nič zlé nestalo, pretože tam sa vkladal odstavec, napríklad, nebudem čítať celé: Ak poslanec bol vzatý do väzby, príslušný orgán bezodkladne oznámi túto skutočnosť predsedovi Národnej rady a predsedovi mandátového a imunitného výboru. Ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje. To už naozaj nie je na smiech, to je kuriozita. Akože, keď je niekto v base, tak sa neuplatňuje jeho, jeho, alebo budú občania čakať, kým ich bude zastávať, trestanec? Ďalší návrh, ktorý podal pán poslanec Lipšic, vtedy Národná rada rozhodla, že nebude pokračovať o návrhu. Hoci toto bolo tiež niečo len v podobnom duchu, že ak je zobratý do väzby poslanec, následne Národná rada musí dať súhlas s jeho trestným stíhaním alebo väzbou.

  No možno som niektorých unavila čítaním celej histórie, ako dopadli snahy o obmedzenie imunity poslancov vôbec v histórii tejto republiky. Čiže taká je vlastne podstata. Nikdy, ani v jenom prípade neišlo o to, čo občania od nás právom očakávajú, zvlásť po vyostrení situácie teraz, v týchto dňoch na námestiach a po prepuknutí ohromne,j nielen jednej, ale myslím si, že prepuknú aj ďalšie, ďalšie obrovské korupčné kauzy.

  Pán predkladateľ, pán poslanec Mikuš v úvode čítal ústavu. Odvolával sa na čl. 12 druhú hlavu ústavy, čl.12 prvý odsek. Ja prečítam len prvú vetu. "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach." Aký pocit majú mať občania, keď nie sú rovní v dôstojnosti a nie sú rovní v právach, ak sa dozvedajú o korupčných kauzách, ak sú zúfalí z toho, že ich dôstojnosť je narušená tým, že doslova zápasia o existenčné prežitie, a prečítajú si niekde, že v gorilích a podobných kauzách sa rozdeľovali desiatky miliónov slovenských korún medzi špičky politickej elity na Slovensku, ktorá mala zabezpečiť ich dobrý život. Najprv prvých desať rokov, v deväťdesiatych rokoch sa tu rozkradlo všetko, čo tí, ako hovoria niektorí demokrati, hnusní komunisti vybudovali. V ďalších rokoch, keď už nebolo čo kradnúť z privatizácie, tak sa tu kradlo v kauzách.

  Ja sa chcem opýtať z tohto miesta, nie sú len gorilie kauzy, sú aj ďalšie, niektoré som konkrétne nielen ja kritizovala, aj pána ministra Lipšica. Kde je vyšetrovanie týchto káuz? Ako majú ľudia veriť na námestiach, že sa znovu nezametie ďalšia kauza pod koberec.?Veď sa vyzametalo všetko! Chcela by som sa ho opýtať aj to, ako skončilo BMG Invest? Po desiatich rokoch niektorí za to zaplatili životom, niektorých porazilo, starých ľudí, pretože aj pohrebné im niekto zobral, ukradol. Niektorí majú zničené životy. Ale existuje cédečko, ktoré má doteraz Generálna prokuratúra, a už je Fruni aj dávno vypustený z basy, ale stále pán Trnka alebo ktorý zastupujúci prokurátor teraz je, nechce občanom povedať to, čo by ich možno zaujímalo: Ktorí politici sú tam? A ja mám informácie, že sú tam politici naprieč politickým spektrom. Uisťujem vás, že keby bolo zverejnené toto cédečko, tak by bola ďaleko väčšia sila na námestiach a mnohí politici si to odniesli. Ja chcem osobne vedieť, kto tam je. Kto vedel o tom, že to ide krachnúť a kto tie peniaze ukradol a kto ten celý podvod z politikov pripravil spolu s tými, ktorí možno boli len biele, čierne alebo neviem aké kone a teraz sú už na slobode a zanechali za sebou spúšť a kopu zničených životov!

  Toto choďte rozprávať na mítingy ľuďom a nerobiť im estrádne programy a neoblbobať ich všelijakými volebnými sľubmi. Lebo ťažko sa hovorí do očí babke, ktorá žije z 262- eurového dôchodku o tom, že my ich zachránime. Povedzme im aspoň otvorene, a to mal byť darček tejto Národnej rady, že by sme si zrušili imunitu, že by sme sa naozaj nebáli postaviť a povedať tým občanom, že áno, uctíme si ústavu. Tú ústavu, vážení kolegovia, na ktorú ste prisahali spolu so mnou, keď ste skladali sľub poslancov. A v tej ústave sa píše: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach."

  Ja som hlasovala za zrušenie poslaneckej imunity, ja som svoju imunitu nepotrebovala a ja sa ani nepotrebujem hanbiť za tých, ktorí politiku využívali dvadsať rokov za hrabanie, aby ľudia obhadzovali potom vajcami a banánmi Národnú radu. Ja ich poprosím, protestujúcu verejnosť, nech hádžu do konkrétnych ľudí, nech nehádžu na túto inštitúciu. Pretože tá by mala byť posvätná. Nech si nájdu tých, ktorí sú zodpovední za stav, dnešný stav. Veď ich nájdu, keď si prečítajú len gorilí spis! A nájdu ich, keď budú odhaľovať ďalšie kauzy. Veď všetky sú, aj keď sú pozametané niekde pod kobercom.

  Chcem povedať, že poslanci, a nehovorte mi, že som nezaradená poslankyňa, ja som z jednej strany vyradená práve pre kritiku káuz, ešte keď neboli plné námestia, a zaradená som do strany Národ a spravodlivosť s kolegom Púčikom. Budeme hlasovať aj za tento zákon. Hoci je to len taký náplasť na otlak voličovi. Alebo skôr, aby sme mu zalepili obidve oči a ešte uši, aby mohol ďalej počúvať tie predvolebné oblbováky. Mali by sme sa dohodnúť na tom, že si zrušíme poslaneckú imunitu, pretože ľudia, právom na ulici protestujúci, to očakávajú.

  Viete, je mi niekedy smutno, pretože mne už niekedy Slovensko pripadá, a hovorím to aj ľuďom na mítingoch, predvolebných, ako Planéta opíc. Určite z vás v mladosti mnohí sledovali ten film o Planéte opíc, kde vládli opice, a ľudí mali pozatváraných v klietkach ako svojich sluhov, pokusné králiky, ako zvieratá. Mali aj tých zradcov spomedzi ľudí, ktorí ničili svojich vlastných. Za odmenu týmto zradcom dávali peniaze alebo jedlo, lepšie, a dávali im privilégiá. Vážení kolegovia, poviem vám na konci volebného obdobia, čo si myslím o niektorých z vás. Mne dnes Slovensko pripomína Planétu opíc, že určití politici, určité politické špičky sa prepožičali a vytvorili zo Slovenska Planétu opíc a ničia svojich vlastných. A chcela by som im povedať, aj tým, ktorí sú na námestiach: Tak poďte! Nakoniec aj v tom filme sa to skončilo skoro happyendom, pretože sa tí ľudia naozaj, pocítili znovu ľuďmi a vzbúrili sa proti opiciam, a keď urobili vzburu, tak zistili, že to vlastne nie je Planéta opíc, ale že je to naša matička Zem.

  Takže urobme najprv my vzburu na Planéte opíc a zistíme, že tá Planéta opíc alebo krajina opíc je vlastne naše drahé Slovensko. O tom malo byť aj zrušenie celkovej imunity, nielen priestupkovej, ale aj trestnoprávnej. Samozrejme bez ohľadu na to, ako sú poslanci zaradení, my sme takí istí občania, ako sú oni.

  Ináč myslím si, že právom nemôžeme očakávať nič dobré. Ja vám ešte prečítam, aby vás to neunavovalo, vo veľmi v stručnej podobe. Jediný raz sme boli veľmi blízko, keď sa hlasovalo o, a bolo to v treťom čítaní, o zmene poslaneckej imunity. V treťom čítaní o návrhu zákona, ktorý vlastne bol vládny návrh, to je jedno, ale mohol zabezpečiť, že by bola zrušená imunita poslancom v celom rozsahu. Stručne prebehnem hlasovanie poslaneckých klubov.

  Páni zo SMER-u, hlasovali ste skoro všetci proti tomu, aby bola zrušená celková imunita, ale spomeniem kvôli spravodlivosti mená, ktoré hlasovali ináč. Pán Federič sa zdržal hlasovania, pán Glváč nebol prítomný, pán Kolesík nebol prítomný.

 • Hlas z pléna: To je tribunál?

 • To nie je tribunál, tribunál bude po voľbách, alebo možno na námestiach, až ľuďom pretečú nervy.

 • Hlasy v sále.

 • Nechajte ma hovoriť. Ja som vám už včera povedala, že nemám rada určité metódy. Pani Vaľová nebola prítomná, nech ľudia vedia pravdu, pán Počiatek nebol prítomný, pán Maďarič nebol prítomný, pani Rošková nebola prítomná, pani Zmajkovičová nebola prítomná. Ostatní ste boli prítomní a do nohy ste hlasovali proti zrušeniu imunity. Čiže hrať hry, ktoré tu hrá pani Vitteková, je dymová clona a nevážiť si voličov.

  Poslanecký klub SDKÚ. Pani Rosová nebola prítomná, pán Horváth nebol prítomný, pán Štefanec nebol prítomný. Ostatní hlasovali za. Pán Viskupič nebol prítomný, ostatní hlasovali za, to bola SaS. Klub KDH celý hlasoval za. Klub MOST-u - HÍD, pán Osuský nebol prítomný, známy demokrat a zástanca rovnosti. A klub SNS, pán Rafaj bol proti, pán Zelník bol proti, pán Slota jasne proti, pán Lukáč proti, Mikolaj proti, Štefanov proti, Švantner proti, za boli vtedy len Púčik a Belousovová. Slová, konkrétne činy a nie, prepáčte mi, oblbovanie voličov, ktorých si v konečnom dôsledku nevážite a takto s nimi nakladáte.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami piati páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, aj tak cez to všetko múdre, čo ste povedali, si myslím, že v súvislosti s imunitou, ktorá nie je takou jednoduchou témou, ako sa na prvý pohľad zdá, by sme mali hovoriť aj o nejakom pojme, ktorý sa volá poslanecký mandát a jeho vykonávanie. Ak ste si všimli, dlhé roky a dlhé obdobia presadzujem istú skupinu ľudí, istú skupinu právnikov, ktorá by vznikla z parlamentu, ktorá by sa týmto mala vážne zaoberať, ale nie asi tri týždne pred voľbami, ale myslím, že na začiatku volebného obdobia, aby sa aj k niečomu dopracovala.

  Spomínali ste habaďúry, tak ja vám poviem o inej habaďúre, len pre vašu informáciu. Nejaká partia ľudí si pred štyrmi, piatimi, šiestimi dňami povedala, že sa zviditeľní a obsadila prechody v Bratislave autami. Proste postavila sa na tieto prechody s autami s tým, že znemožňovala ľuďom, aby po týchto prechodoch chodili. Za normálnych okolností áno, za normálnych okolností by prišla mestská polícia alebo štátna polícia a dala týchto ľudí jednoducho, alebo v rámci nejakej súkromnej firmy, odtiahnuť. Nič takéhoto sa nestalo, preto lebo ten odťah vy zaplatíte, a tá pokuta je istá jedná štvrtina celkovej sumy, ktorú zaplatíte za odťah, aj pokutu. Nič takéhoto sa nestalo. Toľko tolerancie od mestskej polície a toľko tolerancie od štátnej polície som skutočne už dávno nevidel.

  Páni poslanci, skúste sa takto postaviť vy, skúste sa postaviť na prechod, ako vás hneď odtiahnú, ale táto partia má isté výsadné právo.

  A toto by som sa chcel spýtať pána ministra vnútra, prečo vlastne ľudia, ktorí mali konať, nekonali?

 • Pani poslankyňa, ja vás mám v podstate rád a úprimne vám držím palce, aby ste kolegu Slotu poslali do histórie, ale nemôžem si opustiť poznámku, že sme si tu vypočuli dosť siahodlhý zoznam ľudí, ktorí predkladali zrušenie priestupkovej, trestnoprávnej imunity a akosi mi tam chýbalo vaše meno. Vypočuli sme si o tom, že toto je iba také zastieranie a líškanie sa voličom, rušenie priestupkovej imunity, ale podstatné je zrušenie trestnoprávnej imunity. Okej, beriem, ale pýtam sa, koľkokrát za vašu relatívne dlhú poslaneckú históriu ste predložili zákon na zrušenie trestnoprávnej imunity? Zdá sa mi, že ani raz. A tuná je trošku problém. Nemôžete kritizovať a hovoriť, že teraz toto je zrušenie iba priestupkovej imunity, to nestačí, treba zrušiť trestnoprávnu, to je podstatné, aby sa mohli vyšetrovať kauzy. Musíte niečo pre to aj vlastnoručne urobiť, nie iba pasívne hlasovať vtedy, keď to niekto predloží.

  Tak isto ma trochu mrzí, keď hovoríte o kauzách, že treba ich vyšetriť a podobne. Nezdá sa vám, že ste dlhé roky kryli chrbát druhému slovenskému King Kongovi okrem King Konga zo SMER-u? Veď ste o tých kauzách vedeli, keď prepukol nástenkový tender, zlodejiny za miliardy korún, ja som neregistroval pani poslankyňu Belousovovú, žeby prišla a kritizovala do vlastných radov. Ja so nemal problém kritizovať SaS-ku a pri akom, pri akejkoľvek prkotinke. A v žiadnom prípade to neboli zlodejiny za miliardy korún. Od vás som to, bohužiaľ, ani raz nevidel. Čiže, nepripadá mi to príliš úprimné, aj keď teda ešte raz opakujem, ja vás mám v podstate rád.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, Vážená pani poslankyňa, ďakujeme za chronologický sumár tých pozmeňujúcich alebo noviel návrhov, ktoré smerovali k zrušeniu alebo zúženiu poslaneckej imunity, ale treba podrobne prezrieť, kto ako hlasoval. Nielen toto posledné, čo ste vy vymenovali, boli tu návrhy aj v predchádzajúcich volebných obdobiach. A treba poznamenať, že my sme vždy hlasovali za zrušenie imunity alebo za zúženie. To ste nepovedali, povedali ste akurát, že pán Peter Osuský chýbal a nepovedali ste, že ostatná časť nášho poslaneckého klubu MOST - HÍD bola za zrušenie poslaneckej imunity.

  Ale v jednom nemáte pravdu. A to, že, že táto zmena, ktorú teraz prejednávame, nie je dôležitá. Je dôležitá, lebo kým, čo sa týka našej trestnoprávnej imunity, tá nie je absolútna. Po skončení mandátu, vypršaním mandátu je možné v trestnom konaní pokračovať. Je to prípad pána bývalého poslanca Kvorku. Čiže tam to vlastne len predĺžime, ten marazmus, že orgány činné v trestnom konaní nemôžu konať. Ale čo sa týka priestupkovoprávnej imunity, tá je absolútna. Keď spravíte priestupok, nemôžu to prejednať, či vám trvá mandát alebo netrvá. Čiže toto je prvý krok k tomu, aby ste, ako povedali, aby ste boli rovnoprávni ako ostatní občania. Čiže najprv určite zrušiť absolútnu priestupkovú imunitu a potom môže prísť aj ten druhý krok, za čo sme vždy tiež hlasovali a podporili to, a zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov. Ale, keď zrušíme trestnoprávnu, na čo je nám priestupková? Na čo je nám priestupkovoprávna imunita?

 • Pani kolegyňa, pri tom vašom vystúpení naozaj s mnohými vecami som sa dokázal stotožniť, s mnohými súhlasím, ale tak si hovorím, ak toto bolo vaše úprimné presvedčenie, od začiatku vašej politickej kariéry, ako ste mohli taký dlhý čas stáť za chrbtom Jána Slotu? Vaša podpora, konkrétne podpora vašej osoby, keby nebolo pred voľbami v dvetisíc desiatom roku pri strane SNS, tak strana SNS by podľa všetkého dnes nebola v parlamente. Mnohé z vecí, ktoré ste kritizovali vo vnútorných radoch SNS, by možno začali byť vyšetrované, lebo mnohí ľudia, ktorí tu dnes sedia, by nemali trestnoprávnu imunitu a tá obrovská chobotnica mocenská okolo osoby Jána Slotu na Slovensku by možno začala slabnúť.

  A ja sa pýtam, nemrzí vás to? Celé tie roky, že ste pomáhali pri chránení človeka, o ktorom mnohí ľudia, mnohí ľudia si myslia, že jeden z najväčších kriminálnikov v tejto krajine?. Nemrzí vás to?

 • Nech sa páči, pani poslankyňa Belousovová, môžete reagovať.

 • Začnem od konca,. Pánovi Poliačikovi, pozor na reči, nepoužívajte niečo také, ako že som niekomu pri nejakej nekalej činnosti pomáhala, lebo na to existujú, vy ste sa naľakali, nie, Matovičova cesta, ale na to existujú paragrafy, aj keď ste poslanec.

  Tak isto akože, ak chcete vedieť celú tú históriu a spomínať Slotu, pozrite si záznam z televíznej relácie v TA3, ktorá síce bola profesionálne dovrzaná, ale podarilo sa mi tam vysvetliť to, čo ste chceli vedieť. Pre krátkosť času, aby som nemrhala teraz, dávam ju do pozornosti aj pánovi Matovičovi, ktorý tiež niečo podobné tuná rozprával.

  Dušan Jamrich, ja ti budem tykať, ak sa nenahneváš, či Jarjabek, pardon. Vidíš už mi z toho, som domotaná. Takže ak niekto povie, že zriaďme komisiu, v momente si poviem, komisia cesta do stratena. Samozrejme, že som proti takým ťahom akože, aby sme využívali tú imunitu, akože ukazujeme, že tam zablokujeme autami a na nás si netrúfnu. Ale ja nemôžem kritizovať proste túžbu pána Matoviča, ktorý je vďačný za každý objektív a reflektor, proste to sú také jednoducho charakterové črty. Aj tiež ho mám rada, aby sme si vymenili. Ale proste vrhá sa pred každý reflektor a vymýšľa si každú blbinu, aby bol v televízii. A je zaujímavé, že je tam. Tak sa chcem opýtať, že prečo vás tak majú radi tí majitelia súkromných televízií, nie je tam zase nejaké malé opičátko za tým schované?

 • Smiech v sále.

 • Viete, a prečo som ja nepodávala návrh? Pretože ja som človek pragmatický a rozumný a keď vidím, že tá podpora nie je, tak ja tajtrlíkovať nebudem, na rozdiel od niektorých poslancov, ktorí to robia veľmi radi. Nechcem palcom ukazovať a nemusíte to nutne vzťahovať sám na seba.

  Pán poslanec Gál, ja som myslím povedala, alebo nepovedala, alebo tak ste sa hrdo prihlásili k svojej...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Beblavý, pripraví sa pán poslanec Somogyi.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, váhal som aj vystúpiť, lebo myslím si, že táto diskusia naozaj v mnohom zdegenerovala od úrovne parlamentnej diskusie. Ale uvedomil som si, že tu naozaj nie sme kvôli sebe, sme tu kvôli našim občanom, a asi aj im treba ukázať, že parlament a dokonca ani priestupková imunita nie sú o vzťahoch Igora Matoviča a Anny Belousovovej, ani o vyznaniach lásky a nenávisti, ani o vulgarizmoch, ani dokonca o transparentoch, nie sú o negatívnej energii, nie sú ani o tom, kto koho kedy klamal, ale je to jednoducho o zákone, ktorý tu dnes schvaľujeme aj so všetkými jeho dôsledkami.

  Viacerí rečníci už povedali a majú, samozrejme, úplnú pravdu, že priestupková imunita je len taký doplnok, apendix trestnoprávnej imunity a asi evidentne ten menej podstatný. Myslím si, že možno to povedať jednoducho pravdivo a asi málokto to môže môže poprieť, že to, čo tu dnes rušíme, nie je vo svojej vecnej podstate nijak zásadne dôležité. To, či poslanci a iní činitelia, ktorých sa priestupková imunita týka, platia pokuty pri parkovaní alebo neplatia pokuty pri parkovaní, či platia pokuty za rýchlosť, či im dokonca nemôžeme povedzme zadržať vodičský preukaz alebo udeliť niektoré drobné sankcie, ktoré umožňuje priestupkový zákon a ďalšia legislatíva, naozaj nie je to, o čom je povaha problému v dnešnej Slovenskej republike. Priestupková imunita alebo jej zrušenie nezmenia nič na vyšetrení zo žiadnej z káuz, či sú to gorily, sasanky, galkofóny, nástenky a všetko ostatné, čo tu bolo pomenované, pretože priestupková imunita sa ich samozrejme nijak netýka.

  Toto si myslím, že je treba na úvod povedať, aj preto, aby sme nevzbudzovali falošné nádeje, aj preto, aby sme neklamali svojich občanov, aby sme im povedali, čo tu naozaj dnes rušíme. Predtým než sa dostanem k tomu, čo tu naozaj dnes rušíme a prečo to predsa len zrušiť treba, dovoľte mi možno vyjadriť sa, hoci som tu tiež len rok a pol a mohol by som rovnako ako iní noví poslanci zdvihnúť ruky a tváriť sa, že predo mnou potopa, dovoľte mi povedať jednu vec, ktorá myslím je zjavná každému, kto sleduje politický život na Slovensku, a to, že až do roku 2010 nikoho veľmi priestupková imunita na Slovensku nezaujímala. Zaujímala samozrejme občanov aj média primárne a dodnes dúfam, že ich bude zaujímať trestnoprávna imunita, ktorá je naozaj podstatná a dôležitá. Priestupková imunita bola vždy vnímaná, ako jej prirodzený apendix, ak sa zruší trestnoprávna, zruší sa, samozrejme, priestupková, ak sa nezruší, nezruší sa.

  Ja si dovolím odcitovať program strany za ktorú som ja kandidoval v roku 2010, kde sa hovorilo o zrušení imunity, trestnoprávnej imunity, respektíve obmedzení na výroky v parlamente a tak ďalej, tak ako tu bol potom vládny návrh. A zaujímavé je to, že som si teraz narýchlo pozrel aj program Obyčajných ľudí z roku 2010, ktoré majú prakticky identické formulácie z SDKÚ. Tiež dôraz je na imunitu ako celok. Myslím si, že takto bola aj logické a takto bolo aj správne, že sa imunita, vždy sa o nej debatovalo v jednom v jednom balíku. Čo sa však následne stalo, čo už tu pani Belousovová pripomenula, aj keď to mohlo zaniknúť v návale tých ostatných údajov, je, že táto dnes už exvládna koalícia k sebe našla tú silu a predložila návrh na zrušenie trestnoprávnej, respektíve na jej obmedzenie na, na výroky v parlamente a iné nevyhnutné minimum. A tak isto tu ešte dnes nezaznelo, že táto vládna koalícia všetkými svojimi sedemdesiatimi deviatimi hlasmi za toto zrušenie hlasovala. A čo tu zaznelo, lebo pani poslankyňa Belousovová samozrejme rada pochváli čo je úplne v poriadku, okrem sedemdesiatich deviatich hlasov vládnej koalície hlasovali za to ešte dvaja poslanci vtedajšej opozície, ona a jej kolega Pučík. Chýbalo deväť hlasov, aby sa zrušilo to, čo je podstatné, trestnoprávna imunita a týchto deväť hlasov nedodal ani SMER - sociálna demokracia, ani Slovenská národná strana. To je to, čo naozaj je, si myslím, je podstatné a na to by sme nemali zabúdať.

  Nebudem tu rozvíjať argumenty jednej, druhej strany. Myslím si, že názor politikov a občanov na imunitu je už taký vyhranený, že asi, asi to nie je zmysluplné. Len by som chcel, aby sme naozaj nezabúdali, že ak dnes vyberáme z brucha našej politiky tento nepodstatný apendix, tak je to len preto, že sme nemohli vybrať tú podstatnú rakovinu, a to podstatný problém, ktorý tam je. A nie preto, žeby dnes už možno nie s najlepšími vzťahmi predsa len bývalá vládna koalícia, že by sa na tomto nebola bývalá schopná plne zjednotiť do jedného jediného posledného hlasu. Toľko, toľko k tomu, čo je podľa mňa vecne podstatné.

  Dovoľte mi už len na záver pár viet k samotnej priestupkovej imunite. Ako som povedal, tváriť sa, že priestupková imunita, v svojej vecnej podstate, je významný problém Slovenskej republiky je falošné. To, kto, kde môže parkovať a aké pokuty neplatí, je asi veľmi príjemné pre tých niekoľko sto ľudí, ktorí, alebo tisíc ľudí, ktorých sa týka. Každé privilégium je príjemné pre jeho nositeľa, akokoľvek zaslúžené alebo nezaslúžené, ale nerieši to problémy Slovenskej republiky. Napriek tomu si myslím, že je veľmi dôležité dnes túto priestupkovú imunitu zrušiť. A som veľmi rád, že bývalá vládna koalícia rukami štyroch svojich predsedov poslaneckých klubov to dokázala ešte na jar predložiť a splniť tak naše vzájomné dohody. Myslím si, že dnes je potrebné to doklepnúť.

  A ten dôvod je jednoduchý, aby sme sa nebavili len o Slovensku. Včera som čítal v jedných novinách článok istej ruskej analytičky o protestoch proti Putinovi. Nebudem tu ten článok reprodukovať, nie je to potrebné, ale v ňom hovoril, ona citovala v tom v článku jedného Rusa strednej vrstvy, štandardného zamestnanca, trošku lepšie plateného, keď sa ho pýtali, prečo chodí na tie protesty proti Putinovi a prečo je taký nahnevaný. A on povedal, že pre neho je to o ľudskej dôstojnosti a pre neho ľudská dôstojnosť je aj o tom, že keď sedí v aute na tom ruskom, moskovskom, pardon, cestnom okruhu, ktorý teda zjavne, ja som na tom cestnom okruhu nebol, nie je dimenzovaný na dnešný objem automobilovej dopravy, a preto tam všetci sedia v zápche jeden za druhým, tak popri nich ľahkým krokom preplavávajú nielen papaláši ale aj všetci ostatní, čo si to dokážu uplatiť a vybaviť aj s tou modrou sirénou okolo, okolo nich. A on povedal, že to je pre neho symbol toho, čo je, čo je choré v Rusku a naozaj tej dvojitej úrovne rôznych rôznych občanov. A ja som si vtedy spomenul na to, že určite život v Rusku tiež nie je o tom, či niekto popri vás preplával s modrou sirénou, to naozaj nie je, nie je základný problém Ruskej federácie, tak ako základný problém Slovenskej republiky nie je to, či zrušíme alebo nezrušíme priestupkovú imunitu. Ale tak ako sa modrá siréna asi pre toho Moskovčana stala symbolom toho, čo je zlé a nerovné v jeho štáte, tak sa aj priestupková imunita stala symbolom toho, čo sa nepáči ľuďom na tom, ako funguje tento štát. Keby tu priestupková imunita bola nadobudla nejakú osobnú podobu, asi by tu vystúpila, aby nám vysvetlila, že ona je v tom nevinne, ona má svoju historickú možno aj nejakú funkciu, ona to tak zle nemyslela a v podstate, že si, na ňu rôzne blesky a hromy padajú za niečo, za, s čím ona naozaj nemá nič spoločné. Možno by mala aj pravdu, ale je to jedno. Stala sa symbolom toho, čo aj občanov, a myslím si, že aj mnohých politikov hnevá na tom, ako ako fungujeme. A je ťažké pre ňu nájsť akýkoľvek pozitívny dôvod, povedzme si úprimne. Zatiaľ čo pri trestnoprávnej imunite je možné debatovať o tom, ako môže vláda, a takto aj preto historicky vznikla trestnoprávna imunita, ako môže vláda alebo predstavitelia výkonnej moci ubližovať opozícii a nejakým spôsobom sa mstiť alebo zabraňovať jej vo vykonávaní jej úloh. Priznám sa, že ten argument v priestupkovej imunite je použiteľný len veľmi, veľmi obtiažne. Preto to hlasovanie podľa mňa verím, že bude dnes jednoznačné, je tak, že na strane jej zachovania takmer argumenty vecné asi nie sú, na strane zrušenia je skôr ten politicko-symbolický argument a to, že naozaj nevieme na to nájsť vecný dôvod, ale to sa mi zdá dostatočne silné na to, aby sme za to hlasovali.

  Preto dovoľte mi ukončiť svoje vystúpenie tým, že pokúsim sa vás možno vyzvať, ale myslím, že nie je to potrebné ako výzva, lebo tu už zaznelo dosť hlasov, že vykonajme si dnes poobede svoju povinnosť, zrušme priestupkovú imunitu a poďme riešiť podstatnejšie veci Slovenskej republiky.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami štyria, traja. Pán poslanec Poliačik, ja viem, že sa hráte, že chcete byť posledný, ale na budúce, viete, čo máte slabé, a nie oči. Takže štyria, končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Jarjabek nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ja len takú jednu malú stručnú otázočku v súvislosti s tými modrými majákmi ohľadne toho moskovského okruhu. Ako je to s tými modrými majákmi v Amerike? Mohli by ste mi povedať, alebo v západnej Európe niekde, kde sa používajú tie modré majáky, ako je to s tou priepustnosťou tých ciest. Buďte taký láskavý, zamyslite sa nad tým modrým majákom, porozmýšľajte, čo mi poviete.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ja len veľmi stručne chcem pána kolegu Beblavého doplniť o dve poznámky. Tá jedna je, že v podstate my terminologicky zakrývame podstatu veci. Slovo imunita nie je celkom primerané, to primeranejšie slovo, ktoré odhalí morálny rozmer toho celého, je privilégium. O čom tuná rokujeme, je odstránenie absolútne nezmyselného a ničím neodôvodniteľného privilégia, ktoré má nejaká skupina ľudí, preto si myslím že by sme to mali urobiť.

  A tá druhá vec, ktorú chcem pripomenúť, je, že toto privilégium požívajú okrem poslancov aj iné skupiny a rovnako neodôvodnene a rovnako je to nemorálne, napr. sudcovia.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Beblavý, vy ste tu vymenovali na začiatku nejaké kauzy, ktoré nie je možné došetriť tým, že sa zruší priestupková imunita. Ja by som si dovolil vás doplniť ešte niektorými kauzami, a to je kauza striebro, platinové sitká, cukor, olej, kauza alternatívneho Gaba, kauza studeného Palackovho čumáku, kauza Mokys-u a ešte obrovské množstvo ďalších káuz. Ja som veľmi rád, že ste nám vysvetlili rozdiel medzi priestupkovou imunitou a trestnoprávnou imunitou. Len viete, pán Beblavý, rozdiel je v činoch. Niekto skutočne chce s tou trestnou činnosťou trebárs aj vysokých politických špičiek niečo robiť a tak koná a niekto iný miesto toho píše servilné blogy, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani komsomolec. Viete, v tom je rozdiel medzi nami dvomi, že keď Richard Sulík urobí niečo, o čom je mám pocit, že to nebolo až také správne, tak ja idem za ním a ja mu to vytknem, ja si to s ním vydiskutujem. Vy pri veľmi závažných podozreniach politických špičiek vašej strany píšete nechutné, servilné blogy. Pokladal som si za povinnosť vám to povedať.

  Ďakujem pekne.

 • Miro, ja jednu vec vnímam v tomto parlamente ako nádejnú do budúcnosti, a to je to, že ľudia ktorí nie sú zaťažení tými poslednými dvadsiatimi rokmi, alebo sú zaťažení menej, dokážu presadzovať veci ktoré potom menia spoločnosť k lepšiemu. Urobili sme to pri CVC-kách, urobili sme to pri vysokých školách, urobili sme to pri iných veciach a ja veľmi dúfam, že hlas týchto ľudí aj pri zrušení imunity bude dostatočne silný na to, aby aj tí starší ktorí tu sú, tú imunitu zrušili.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Beblavý, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Jajrabek, keďže položil slušnú a solídnu otázku, patrí sa na ňu slušne a solídne odpovedať. Obávam sa že neviem vám v priestore, ktorý mám na ňu, zodpovedať, pretože tie dáta, ktoré mám, hovoria, že je to veľmi rôznorodé. Máte krajiny, kde chodí premiér električkou do práce alebo pešo alebo niekde na bicykli, alebo aj ministri. A máte krajiny, kde naozaj chodia v obrnených transportéroch pomaly, závisí to od bezpečnosti, závisí to od kultúry, tradície, takže je to asi na dlhšiu debatu medzi nami, ktorú aj s vami rád budem viesť. Americký prezident vzhľadom na mieru jeho ohrozenia, pokiaľ viem, je dosť chránený, neviem či má modrý maják, ale určite je pomerne dobre chránený.

  Ten problém v Rusku zhodou okolností, keď už sa o tom bavíme, je práve, existuje pomerne rozsiahla literatúra, že v Rusku sa ten maják dá kúpiť. Myslím, že to stojí okolo 20 tis. dolárov, zhodou okolností na korupčnom trhu, aby ste si ho taký kúpili. A myslím, že to je to, čo štve toho Rusa na tom okruhu, nie to, že Putin pôjde modrým majákom, s tým asi nikto problém nemá, ale že každý mafián ktorý je ochotný uplatiť a má na to peniaze, to je to, čo toho Rusa štve, ale môžme, asi to nie je téma na túto debatu. Ale rád si to s vami ďalej vydebatujem.

  No a potom rozmýšľam, asi len k pánovi Galkovi. Viete, pán Galko, ja som zistili za to krátke volebné obdobie, že sú ľudia, najmä keď idú do exekutívy, to je asi také, predsa len to človeka viac zomelie, ktorí sa dokážu stať starými bardmi aj za jeden a polroka aj so všetkými tými problémami, aj nenávisti, nekonštruktívnosti, aj samoľúbosti, takže viac vám ja na to nemám čo povedať.

  Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán Somogyi.

  Pripraví sa pán poslanec Viskupič.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, predkladám pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujem zmeniť termín účinnosti zákona. Toľko som sa naučil aj ja, že tu v parlamente takýmto drobným zmenám hovoríme ako legislatívno-technickým a väčšinou sa im nevenuje veľká pozornosť. Aj v tomto prípade by to mohlo byť niečo podobné, nakoľko sa zmení len účinnosť zákona, presnejšie v čl. 4 sa slová "1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "1. marca 2012". Čiže z pôvodného plánovaného 1. septembra na terajší 1. marec. Dovŕši sa tým dlhá etapa boja za zrušenie poslaneckej imunity a zúčastnené strany by mohli zaknihovať spokojnosť, že sa to podarilo.

  A skutočne, ako to už bolo niekoľko stokrát opakované, v dnešných podmienkach nie je dôvod na zachovanie imunity poslancov zákonodárneho zboru, imunity v celom rozsahu. Niekedy v dávnej minulosti to však opodstatnenie malo. Rozdielne názory vtedajších parlamentných poslancov boli natoľko vzdialené, že dalo sa s tým rátať, že nepohodlných členov snemu vtedajší mocipáni sa budú snažiť obmedziť vo svojej práci aj nekalými spôsobmi. Imunita či nedotknuteľnosť poslanca bola všeobecne pokladaná za potrebný nástroj slobodného výkonu práce poslanca.

  Dnes, keď zrejme prichádzame do záverečnej etapy skoncovania s imunitou, ešte raz si položme túto otázku. Je imunita poslanca zbytočná, je imunita poslanca neodôvodnená? Odpoveď nemôže byť iná, ako áno. Samozrejme táto odpoveď neodznie s rovnakým dôrazom z jednotlivých strán. Za dôležitejšiu otázku však považujem skôr tú, ktorá sa pýta na budúcnosť poslaneckej imunity, či bude potrebná ešte niekedy takáto imunita. Spoločenské dianie na Slovensku nám predpovedá, že v krátkej budúcnosti dôjde k spochybneniu správnosti niektorých základov terajšieho spoločenského zriadenia. Zatiaľ len hovoríme o kauzách a o konkrétnych osobách, pričom si neuvedomujeme, že prapôvod týchto problémov nie je v osobnostiach, ale prapôvod týchto problémov je v ľudskej chamtivosti. Nemáme však možnosť, ako ju odstrániť či vyoperovať. Je geneticky kódovaná, je nekritickým prejavom pudu sebazáchovy. Ak však nie je v našich silách odstrániť túto ľudskú vlastnosť, musíme zúžiť priestor pre jej pôsobenie. A na to niet iného riešenia, ako spochybniť a obmedziť právo zhromaždenia nadmerného kapitálu a spochybniť a obmedziť právo na nadmerný súkromný majetok. Každá strana a politické zoskupenie, ktoré sedí v tomto parlamente, sa zhoduje v jednej veci, že uznáva možnosť nadobudnutia nekonečne veľkého súkromného majetku.

  Dav však stojí predo dverami, dnes si síce ešte možno neuvedomuje, že tento majetok sa tvorí z jeho biedy, ale je to len otázka času a dav nadobudne sebavedomie. Skôr či neskor bude táto sila súčasťou tohto parlamentu a vy, ktorí ste už roky jeho súčasťou, všetci ich budete nenávidieť lebo v skutočnosti budú siahať na nespravodlivo nadobudnutý majetok. Zatiaľ tu bol len jeden nápis s textom skonfiškovať, ale príde čas, keď z neurčitku sa stane sloveso a skonfiškovať nahradí skonfiškujeme. Vtedy už starým silám to bude existenčne nebezpečné a vtedy bude smotánka hľadať všetky možnosti na znemožnenie tejto sily, aby to smotánka nezlízala.

  A práve táto nová skonfiškujúca sila bude potrebovať ochranu od starých politických štruktúr, aby svoje spravodlivé spoločenské pôsobenie mohla vykonať slobodne a voľne. Čiže nie starému establishmentu je potrebná imunita, ale ľuďom, ktorí budú tu zastupovať davy z námestí.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenia pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja, končím možnosť sa prihlásiť. Pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, za váš prejav. Naozaj ma veľmi zaujal a dotkol sa možno ako prvý z prejavov istej veľmi podstatnej veci, o ktorej by sme sa mali baviť. Ja si totiž to myslím, že my sa stále bavíme o imunite poslanca a, naopak, veľmi seriózne myslím si, že by sme sa mali najskôr baviť o mandáte poslanca, o sile tohto mandátu, z ktorého by priamo alebo nepriamo vyplynula aj sila imunity alebo žiadna imunita. Pokiaľ nebude jasné, aký mandát si poslanci odsúhlasia, aký mandát poslanca táto spoločnosť potrebuje, dovtedy ťažko my budeme hovoriť o tom, akú imunitu ten poslanec potrebuje, preto lebo, samozrejme, ju potrebuje už v súvislosti s vykonávaním mandátu. Mám na mysli kontrolnú činnosť, možno nebude treba ani žiadnu imunitu tuná v sále. Ide o to, ako sa rozhodneme podľa tých celospoločenských potrieb, ktoré vlastne sa denno denne nastoľujú. To je problém - mandát poslanca, nie imunita podľa môjho názoru.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán kolega, vy ste hovorili, že my teraz, alebo mali ste nejaké vyjadrenie v tom smere, že my teraz končíme imunitou. My s tou imunitou dnes nekončíme, my len začíname skoncovať s imunitou, to je obrovský rozdiel. My teraz len, a keď sa to schváli, rušíme našu priestupkovú právnu imunitu, trestnoprávna nám zostáva. Nám treba ponechať indemnitu, aby sme v túto pléne Národnej rady a v orgánoch Národnej rady mohli slobodne povedať svoj názor, aby sme nemohli za to byť trestne stíhateľní, to je veľmi dôležité. Čiže indemnita patrí poslancovi, ale žiadny iný výdobytok, či je priestupkovoprávna imunita alebo trestnoprávna, to nepatrí.

  A čo sa týka skonfiškovania majetku, pán poslanec, s týmto s vami nesúhlasím, lebo jednak skonfiškovanie je dosť také pejoratívne slovo, používali ho komunisti, a jednak my máme v Trestnom zákone aj dnes trest prepadnutia majetku, prepadnutia veci, len sa to nevyužíva. Pred necelým rokom sme prijali trestnoprávny postih za jáchymovskú lož a polícia nekoná, padli trestné oznámenia. Komunistická strana hlása jáchymovskú lož a nikto nekoná. Na čo tu prijímame zákony, keď sa neaplikujú? Máme dosť dobré zákony aj na takéto neresti, aj na takéto nezákonnosti, len orgány, ktoré sú na to príslušné, nekonajú tak, ako by mali.

 • Pán poslanec Somogyi, nech sa páči, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem za slovo. S pánom Jarjabkom ako, samozrejme, ako nedá sa nesúhlasiť, takže ani by som to nechcel komentovať.

  A kolegovi Gálovi tiež len toľko by som chcel povedať, že on ako profesionálny právnik zrejme oveľa lepšie vie odo mňa, že rozdiel medzi zákonnosťou a spravodlivosťou je asi základný problém práva a my budeme môcť mať akékoľvek dobre vypracované, profesionálne do posledného písmena dobre postavené zákony, ak za ním nebude obmedzená, obmedzená tá ľudská vlastnosť, ktorá tieto zákony používa len ako cestovný poriadok, aby si vypočítavala, do akej miery sa odklonila od zákona, dovtedy márne budeme posilňovať legislatívnu stránku tohto spoločenského zriadenia, ak nebudeme riešiť, čiže ak budeme riešiť len symptomatickú časť, a nie dôvodovú časť.

  Ďakujem vám.

 • O slovo sa hlási pán podpredseda Národnej rady Milan Hort.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán zástupca navrhovateľov, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, ctení hostia, dovoľte, aby som v krátkosti sa vyjadril jednak k niektorým tvrdeniam, ktoré tu boli v rozprave povedané, ale aj ešte doplnil v niektorých bodoch vystúpenie nášho predsedu poslaneckého klubu Jožka Mikuša.

  Odznelo tu, že sme si pred dvadsiatimi dvomi rokmi zaviedli imunitu, a na to, aby sme ju zneužívali. Chcel by som povedať, že Slovenská republika vznikla 1. 1. 1993, tak si treba vypočítať, koľko podľa tohto tvrdenia teda funguje v slovenskom zákonodarstve imunita. Upozorňujem ale však na jedno iné vážne pochybenie v tomto tvrdení. Ak sa spýtate ústavných právnikov, a ktoréhokoľvek a v tomto sa nesporia., do roku 2006, do 16. 3., na Slovensku neexistovala priestupková imunita. Do roku 2006 existovalo zvykové právo, ktoré hovorilo o tom, že na Slovensku požívajú poslanci priestupkovú imunitu. Vtedy, keď bol problém s alkoholom niektorých poslancov, tak vznikol návrh, ktorý chcel zrušiť imunitu na alkohol, a musím povedať, že sme sa nechali zaviesť niektorí, respektíve tí, čo sme hlasovali, nekvalifikovaným návrhom pána poslanca Minárika, ktorý vtedy uviedol časť poslaneckej snemovne, ja verím, že nechtiac, do omylu a vlastne tým návrhom sa do slovenskej legislatívy dostala aj priestupková imunita. Poprosím tých, ktorí sa chcú s tým zaoberať detailnejšie, nech sa spýtajú ústavných právnikov, do roku 2006 neexistovala v našom zákonodarstve priestupková imunita.

  Chcel by som sa ešte vyjadriť k tomu, čo tu odznelo aj vo vzťahu k trestnoprávnej imunite. A teraz to je to, čo chcem doplniť Jožka Mikuša za poslanecký klub SDKÚ-DS, my nepotrebujeme ani zrušenie, ani zachovanie trestnoprávnej imunity. Spomínam si na časy, keď sme boli postavení pred situáciu, že na poslankyňu z nášho poslaneckého klubu bolo vznesené obvinenie. Bola daná žiadosť, aby sme túto poslankyňu zbavili trestnoprávnej imunity, aby bol daný priechod orgánom činným v trestnom konaní, aby sa tá vec mohla došetriť. Skúste sa pozrieť, ako sa poslanecký klub SDKÚ vtedy v tejto otázke a žiadosti postavil. Hlasovali sme za zbavenie trestnoprávnej imunity, pretože sme si povedali, že ak je dôvodné podozrenie, nie je dôvod, aby sme neutvorili priestor pre orgány činné v trestnom konaní, aby sa dokázala buď vina, alebo nevina aj konkrétneho poslanca. Nepoznám príbeh, kedy by poslanecký klub v tejto snemovni bol takýmto spôsobom hlasoval vo vzťahu k svojmu vlastnému poslancovi. Ak nám niekto chce niečo pripisovať, okrem toho, že nemá dobrú štatistiku, ako kto kedy hlasoval, tak len upozorňujem na tento moment, ktorý je zaznamenaný vo všetkých dokladoch a zápisoch z rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

  A ešte by som chcel upozorniť všetkých pánov poslancov, aj tých, ktorí, no nebolo to z mojich úst, vo vzťahu k tým prechodom a vo vzťahu k tomu, ako upozorniť na potrebu zrušenia priestupkovej imunity, chovajú infantilne, že na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady sme podľa čl. 75 Ústavy Slovenskej republiky všetci sľubovali, že: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, vernosť Slovenskej republike, svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života." Nikto z nás nesľuboval, že ich bude porušovať len preto, aby na seba upozorňoval.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána podpredsedu dvaja páni poslanci. Matovič a Viskupič. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Nech sa páči, pán poslanec Matovič.

 • Pán poslanec Hort, hovorili ste, že vlastne do roku 2006 na Slovensku priestupková imunita nebola a tým pádom moja informácia o tom, že na Slovensku dvadsať rokov si poslanci pestovali na hrudi výhodu, ktorá im vyhovovala, priestupkovú imunitu, je zavádzajúca. Jednoducho nie je, vy to sám dobre viete. Je úplne jedno, že či imunita do roku 2006 bola de jure alebo de facto. De facto existovala, bolo to zvykové právo a vám to vyhovovalo, aj vám ako dlhoročnému poslancovi a nič ste proti tomu nerobili.

  Je pekné, keď hovoríte príbeh o tom, ako klub SDKÚ hlasoval za, posúdil, že či vlastne by bolo správne vydať svoju vlastnú poslankyňu na trestné stíhanie. A keď ten klub SDKÚ posúdil, že bolo by to správne, vydal svoju poslankyňu na trestné stíhanie. Ale práve toto je tá zvrátenosť, že vaši voliči nemajú možnosť, aby nejaký klub, ich rodina alebo niekto posúdil, či je správne ich vydať na trestné stíhanie. Jednoducho na to trestné stíhanie musia ísť. A nie je tam umelý medzičlánok nejakého klubu, ktorý posudzuje a vydáva člena svojho klubu na trestné stíhanie. Pevne verím, že chápete ten rozdiel.

  A čo sa týka parkovania na prechode a sľubu v ústave. Dávam možno otázku. Čo je horšie, zaparkovať na prechode preto, aby sme vyburcovali ľudí, aby pritlačili na poslancov, aby zrušili priestupkovú imunitu, alebo kryť rozkrádačky nominantov svojej vlastnej strany, ako boli platinové sitká? Čo je horšie porušenie ústavy? Odpovedzte si sám.

 • Pán poslanec Viskupič. Prepáčte, pán poslanec Viskupič.

  Pán predkladateľ.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, dovoľte, aby som predniesol legislatívno-technický pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kollára, Mikuša, Hrušovského a Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 360.

  Je to krátky dvojriadkový pozmeňujúci návrh, ktorý znie:

  V čl. I. v prvom bode v § 9 ods. 2 sa pred slovom "sudca" vypúšťa čiarka a dopĺňa sa spojka "a" a vypúšťajú sa slová "a člen vlády Slovenskej republiky".

  Odôvodnenie: Ponecháva sa platný právny stav zodpovedajúci skutočnému stavu. Členovia vlády nemajú podľa platného právneho stavu imunitu. Navrhovaným ustanovením by mohla teoreticky nastať situácia, kedy by niektorý správny orgán mohol vyvodiť, že člen vlády imunitu má, ale nie je upravený proces, ako v jeho prípade sa má postupovať. Preto je potrebné zapracovať do predloženého návrhu aj tento pozmeňujúci, podčiarkujem, legislatívno technický návrh.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec Jarjabek s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, vysvetlili by ste mi, prečo má mať člen vlády tie výhody, o ktorých ste hovorili?

  Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán poslanec Jarjabek, vy ste dlhšie v politike ako ja, tak si určite bude pamätať na jeden konkrétny prípad, ktorý sa stal, keď bol členom vlády Ján Čarnogurský, a keď si spomínate, odmietol poskytnúť vysvetlenie v prípade Zlatých stránok. Viete veľmi dobre asi, o ktorom prípade hovorím, a vtedy musel skutočne ísť vysvetliť svoj priestupok pred, a toto je jasný dôkaz toho, že členovia vlády ani dnes nemajú imunitu.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Možnože si to kolegovia vydiskutujú potom. K tejto téme vystúpilo aj dnes dosť veľa rečníkov, bolo tu hovorené o historickom vývoji. Mňa zaujal jeden podstatný fakt. Imunita a priestupková imunita a vôbec otázka imunity je, na základe tej histórie, ktorú tu hovorila moja predrečníčka, pani Belousovová, stará ako Slovenská republika. Mám pocit, tým prierezom, ako hovorila od jedného volebného obdobia po druhé, že túto tému ťaháme veľmi dlhý čas, a myslím si, že skutočne nastala doba, aby sme na ňu podali jednoznačnú odpoveď. Tá odpoveď by mala znieť možno dnes o piatej, že zahlasujeme za poslanecký návrh štyroch predsedov poslaneckých klubov bývalej koalície a priestupková imunita bude zrušená.

  Súhlasím a takisto sa na ňu dívam, na tento podľa mňa neakceptovateľný fakt a neakceptovateľnú výhodu ako na privilégium. Privilégium, ktoré nemá opodstatnenie v slušnej a demokratickej krajine. Myslím si, že tak ako bolo argumentované mojimi predrečníkmi, že sa jedná o vytváranie faktu nerovnosti pred zákonom, že sa jedná o to, že nie je dodržiavaná v bode, v podstatnom bode Ústava Slovenskej republiky, kedy by sme si mali byť rovní v právach a slobodách.

  Myslím si, že na základe mnohých rozhovorov, keďže touto otázkou sa viac menej nezaoberáme ani počas toho kratučkého obdobia, ktoré sme tu prvýkrát, ale je to už tretíkrát, čiže bol predložený, tak ako hovoril predrečník, pán poslanec Beblavý, návrh na zmenu ústavy ohľadom trestnoprávnej imunity ako takej, rovnaký návrh sme podávali aj my, štyria poslanci za Obyčajných ľudí a teraz je tu poslanecký návrh štyroch poslancov alebo štyroch predsedov koaličných klubov, ktorý jednoznačne hovorí o tom, aby priestupková imunita bola zrušená.

  Ja mám jednu otázku, keďže máme február roku 2012 a mnohí nás tu obviňujú, že ako keby sme si uzurpovali túto tému, čo nie je, samozrejme, pravda, lebo mali sme iba skutočnú snahu, že nezapadne táto téma znovu prachom, že nebudú mnohé argumenty, aj koaličných poslancov, že predsa tento inštitút je správny a nie je dobré, aby poslanec nebol chránený pred orgánmi, ktoré by mohli znepríjemňovať jeho možno osobný život, čo súvisí s výkonom jeho mandátu.

  Ja si, pán Jarjabek, pamätám aj debatu na výbore pre kultúru a média, kedy dokonca pán Rafaj hovoril o tom, že ak máme ambíciu niečo robiť s imunitou, tak je to dokonca útok na túto inštitúciu, na inštitúciu Národnej rady, keďže útočíme na mandát výkonu poslanca, a preto by sme vôbec nemali hovoriť o tom, aby sme nejakým spôsobom imunitu obmedzovali. Dokonca si pamätám aj váš názor, že imunita chráni poslanca pri výkone mandátu a nemá byť, a chráni ho hlavne pred otravovaním jeho osobného života. Uvádzali ste príklad o tom, že vás môžu zastaviť počas cesty do práce alebo cesty do parlamentu policajti, môžu urobiť niekoľkokrát za sebou a tým, že ste verejne činná osoba, tak by toto mohli zneužívať na to, aby bol ovplyvnený výkon nášho mandátu. Nemyslím si to, pretože práve tu je ten moment rovnosti, ak takto by fungoval náš Policajný zbor, tak tomuto by mohol byť vystavený každý jeden občan Slovenskej republiky, čo si myslím, že nie je tak a nemalo by tak byť. A ak by sa tak dialo, tak by sa mali stanoviť také pravidlá, aby sa tomu dalo vyhnúť, aby boli vôbec všetky pravidlá nastavené, že nebude sa tohto ani tak mocný človek, akým poslanec je, báť a vôbec to podsúvať, že toto argument na to, aby zostala priestupková alebo trestnoprávna v tom čase imunita.

  Ja sa bojím a obávam v tejto debate jedného faktu. Dúfam, že skutočne dnes príde k väčšinovému hlasovaniu k zrušeniu imunity. To, že nám je podsúvané, že táto téma, ako keby sme si ju uzurpovali, sa mi zdá trošička falošné, pretože dobre vieme, že tento návrh, tento poslanecký návrh bol predložený už na júnovú schôdzu. Práve preto sme urobili v zúfalej dobe zúfalý čin a upozornili na to, že odsúvaním poslaneckých návrhov z júna na september, zo septembra na október, z októbra na december až po túto dobu je skutočne dôvodné si myslieť, že ak medzi tými poslaneckými návrhmi je aj návrh na zrušenie priestupkovej imunity, tak môže prísť k tomu, že budú opäť odsunuté všetky poslanecké návrhy, ak k zrušeniu priestupkovej imunity nepríde, ani k jej prejednávaniu.

  Môžem upozorniť aj pána, aj na procedurálny návrh pána poslanca Madeja, ktorý v úvode tejto schôdze navrhoval, aby bol, od bodu 20 po bod 76 vyňaté body tejto schôdze. Bod 20 je zrušenie priestupkovej imunity. Myslím si, že tak ako bolo tuná spomínané, v referende vyjadrilo sa takmer milión ľudí za zrušenie, referendum, ktoré organizovali kolegovia zo SaS. Takže je to neprehliadnuteľné množstvo ľudí, pretože ani jedna politická strana, ani ten najmocnejší SMER, ktorý v posledných voľbách dostal 880 000 hlasov nemá taký silný mandát, aby mohol hovoriť o tom, že priestupková imunita nemá byť zrušená. Milión ľudí, milión voličov tejto krajiny sa rozhodlo, že vyjadrí svoj názor a chce zrušiť priestupkovú imunitu. Hovorilo sa tu aj o tom, že priestupková imunita je iba akýmsi malým prílepkom k celkove veľkej téme zrušenia trestnoprávnej imunity, dokonca bola nazvaná ako apendixom. Myslím si, že aj stomíľová cesta začína malým krokom a zrušenie priestupkovej imunity, aj ja nepovažujem za najdôležitejší problém tejto krajiny. Myslím si, že je to malý krôčik na to, aby sme sa vydali na tú tisícmíľovú cestu, cestu očisty verejného života, pretože tu pred parlamentom stálo tento piatok možno tisíc, tisícpäťsto ľudí, možno ich bude viacej, a nemali by sme ďalej tolerovať to, že politici a politické špičky sú odtrhnuté od reality. Milión ľudí v referende vyjadrilo názor, že túto neoprávnenú výhodu chcú vyňať z právneho systému Slovenskej republiky. Myslím si, že mali by sme naplniť ich volanie a dnes za to zahlasovať.

  Súhlasím s tým, že o tejto téme sa hovorí už takú dlhú dobu. Je to takmer od vzniku alebo vôbec od vzniku republiky, že je to skutočne vyčerpávajúce. Vnímam aj vás, kolegovia, že táto téma často v rozhovoroch na chodbách, že nikoho nezaujíma. Nezaujíma vás, tuná nezaujíma, ako keby bola ňou otravovaná umelo spoločnosť. Chcem vás ubezpečiť, že nie je. Nie je to tak. A ak nás to teda vyčerpáva a ak to vyčerpáva a rozdeľuje spoločnosť alebo traumatizuje spoločnosť, vyriešme to. Je to skutočne len na nás, na nás v tejto poslaneckej snemovni, aby sme dnes o tom rozhodli.

  Úplne poslednú vec, ktorú by som chcel povedať, je možno taký, len také prevolanie alebo podobne, súvisí presne s tým, aby sme neboli ďalej možní, aby sme nemohli ďalej konfrontovať vás s touto témou, a máte názor, že niekto si tu, ako hovoril aj pán podpredseda parlamentu, sa tuná nechce zviditeľňovať a podobne, tak možno taký malý apel. Zoberte nám tému, ak by mala byť naša, a zrušte dnes hlasovaním priestupkovú imunitu poslancov.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Viskupiča pán poslanec Gál a Zajac.

  Nech sa páči, pán poslanec Gál.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážený pán kolega Viskupič, dúfam, že veľmi v krátkej dobe vám túto tému zoberieme, ale zle som sa vyjadril. To nie je vaša téma. To zďaleka nie je vaša téma. Vy ste tu v tomto parlamente ešte nesedeli, keď už neviem koľkokrát sme bojovali my za to, aby nielen priestupkovoprávna, ale aj trestnoprávna imunita bola zrušená alebo zúžená. To nie je vaša téma. A toto je presne dôvod, prečo tento marazmus sa takto naťahuje, lebo stále niekto si nejakú tému prisvojí, robí z toho politickú agendu.

  Včera bola bombastická tlačovka zas, že všetky politické strany parlamentu okrem SaS pripravujú nejaký puč. No výsledok vidíte. Je tam nejaká novela, nejaký pozmeňujúci návrh, ale kto je pod to podpísaný? Ja si myslím, že vy ste postavili svoju kampaň na tejto téme, že ste si túto tému prisvojili a spravili ste takú medvediu službu celej tejto téme. Vždy, keď si niekto prisvojil takúto vážnu tému v Národnej rade, tak, bohužiaľ, to skončilo fiaskom. Mali sme tu veľmi dobrý návrh na zmenu rokovacieho poriadku, na zmenu ústavy, ale vždy, keď sa snažila nejaká politická strana alebo politické zoskupenie to vydať len čisto za svoje, tak, bohužiaľ, to išlo potom bokom. Preto dúfam, že dnes túto epizódu slovenského parlamentarizmu uzavrieme, nebudú sa opakovať takéto javy.

  A ešte na záver, Gorila a priestupok, žiadnu spojitosť to nemá. Keď sa potvrdilo...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Nech sa páči, pán poslanec Zajac.

 • Ďakujem, pán predseda. Je zrejmé, že dnes bude prijatý zákon, ktorý zruší priestupkovú imunitu, pretože ten tlak je dlhodobý, sústavný a v poslednom čase je aj veľmi silne verejný. Ja som si istý, že bez toho sústavného tlaku aj za posledný rok a pol, aj opakovaného tlaku, aj keď si niekto mohol myslieť, že tu je akési vytĺkanie politického kapitálu., nie, bez toho tlaku by to proste nešlo. A som si aj istý, že bez toho dnešného tlaku verejnosti a námestí by to tiež nešlo. Je to smutné, ale je to tak. Trvá to desať rokov, ale, chválapánubohu, že sa to dnes ukončí.

  Ja si iba kladiem niekoľko otázok. Ako ešte dlho potrvá, kým sa zruší trestnoprávna imunita? Kedy sa nájde deväťdesiat poslancov tohto parlamentu, ktorí to budú schopní a ochotní urobiť? Pýtam sa, ako budú pokračovať ďalšie opatrenia, zákony, nariadenia, aktivity, akty, ktoré povedú k tomu, aby politické nominácie do verejnej správy sa zredukovali na nevyhnutnú mieru, aby to nebolo ryžovisko, proste, pre všetky politické strany? Pýtam sa, kedy sa zruší politický kartel politických strán, ktorým sa Slovensko delí politický na vzduch, pôdu, vodu, infraštruktúru? A už ani sa nepýtam na to, kedy prezident republiky urobí to, čo by malo byť samozrejmé, že vymenuje generálneho prokurátora. Lebo aj o tom je dnes reč, aj keď veľmi vzdialene. A už vonkoncom sa nepýtam na to, čo je ale kľúčové, kedy na Slovensku sa urobí skutočná reforma vzdelávania, kedy tu začne fungovať naozajstná spravodlivosť, kedy sa tu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Pán poslanec Gál, my sme sa asi nerozumeli v jednom bode. Ja som hovoril o tom, že je tu história rušenia imunity, či trestnoprávnej alebo priestupkovej. Cez všetky volebné obdobia boli snahy a nepodarilo sa. To, čo hovoríte, mňa až mrazí inak, druhým dychom, kedy hovoríte, že ak si niekto, predpokladám, že nejaká politická strana, vzala nejakú tému, tak tuná v slovenskom parlamentarizme to fungovalo tak, že iný mu tému, aj keď bola rozumná, aj keď bola pre ľudí, nechceli priznať. Mám pocit, že takéto fungovanie partokracie je presne ďalším rakovinovým národom na fungovaní našej spoločnosti. Dúfam, že ste to mysleli inak, že hovoriť o tom, že ak si niekto prišiel s rozumným návrhom a chcel, aby bol presadený, tak aj vy ste zaňho nehlasovali iba preto, že o ňom hlasne hovoril alebo chcel, aby tento návrh bol prijatý. Ja si myslím, že tak ako som hovoril, dá sa to vnímať, ak je tu nejaká žiarlivosť na nejakú tému, že dnešným hlasovaním žiarlivosť môže skončiť. A myslím si, že do budúcna sa máme zaoberať rozumnosťou návrhov, a nie kto, čo, kde predkladá.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Číž je posledný ústne prihlásený do rozpravy.

  Nech sa páči, pán poslanec, udeľujem vám slovo.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, o imunite ako o zásadnom probléme slovenského parlamentu počúvam, odkedy som v slovenskom parlamente, mám tu česť byť v mene SMER-u, zastupovať teda našich voličov v parlamente od roku, tuším, 2002.

  Pamätám si, že jedným z veľkých bojovníkov proti imunite bol jeden čas sudca Ústavného súdu, potom poslanec, dnes nezávislý advokát Ján Drgonec. A tento Ján Drgonec sa vyjadril v roku 2008 na konferencii, ktorú sme ako vedenie parlamentu vtedy zorganizovali, snažili sme sa v spolupráci so všetkými politickými stranami na tému imunita tak, aby bolo zrejmé, že k tejto téme zaznejú všetky relevantné okolnosti z prostredia ústavného práva, pretože to je veda, ktorá už možno druhé storočie sa zaoberá problematikou fungovania parlamentov a náležitostí spojených s fungovaním parlamentov, keď som si teraz pri príležitosti tohto nášho rokovania pozrel ten zborník, ktorý vyšiel, bolo to v roku 2008, tak Ján Drgonec uvádza nasledovné: Problematika zúženia rysov poslaneckej imunity sa v poslednom období stala na Slovensku jednou z kľúčových tém verejnej diskusie a aj pod tlakom médií a mimovládnych organizácii (zjednodušeným a nedostatočne profesionálnym) sa začala vnímať takmer ako všeliek na riešenie neduhov verejného života a postoj politických strán k nej sa stal synonymom ich dôveryhodnosti, ako charakterizoval, píše on pred rokom, ďalší odporca imunity Ladislav Orosz. Títo dvaja páni, nech s nimi súhlasíme alebo nesúhlasíme, sú, patria k významným osobnostiam súčasného ústavného práva na Slovensku a oni vnímajú veci takto. Prečo uvádzam iných? Mal som tu česť pôsobiť, dokonca, vo funkcii parlamentu v tejto súvislosti a za celý čas, zodpovedne poviem, som sa nedostal k zmysluplnej právnickej diskusii o tomto probléme.

  Je symptomatické, ak si pozrieme, kto dnes hovoril o týchto veciach. Hovorili predstavitelia strán, ktoré sem prišli s inými stranami a dnes bojujú o vstup do parlamentu. To boli zásadné vystúpenia, pokiaľ som sledoval a, bohužiaľ, je známe, že nositelia tých informácií, ktoré tu odzneli, ale principiálne sa nesnažia poznať základný fundament poznania problému imunity ako veľmi dôležitej súčasti moderného parlamentu.

  Je pre mňa tragické, že nepochybne inteligentný človek, pán Šebej, ktorého si vážim, ako intelektuál, ale vie, že tak zásadne, ako to on dnes povedal, nerešpektovať výsledky poznania iných vedeckých disciplín?! Ja by som si o psychológii, pán Šebej, takéto zásadné vystúpenie tu nedovolil povedať, o iných, odpustite mi, a naozaj chcem byť skromný a pokorný, sa vyjadrovať ani nebudem.

  Problém totiž je, že imunita je stará, ako samotné parlamenty sú staré. A niektorí autori hovoria, že imunita vznikla ako princíp vyváženosti a vyváženej funkcie poslaneckého mandátu už v antickom Ríme. Následne, vážené kolegyne, kolegovia, ako jeden z najväčších výdobytkov vznikla imunita v Bill of rights v roku tisíc šesťsto neviem koľko (Pozn. red.: v roku 1689) vo Veľkej Británii a bola obrovskou výsadou poslancov, ktorá zaručovala, že hlas slobody v parlamente zaznie, že nebude zneužitý aktuálnym nositeľom moci, že ten, ktorý bude hovoriť čokoľvek, pokiaľ to bude v súlade aspoň s dobrými mravmi, tak v tomto parlamente to prednesie. Ako zásadný výdobytok ľudskej slobody všetky liberálne demokracie si osvojili tento výdobytok.

  Vážené kolegyne, kolegovia, imunita je súčasťou všetkých moderných parlamentov sveta aj dnes, aj Európskej únie. Ako je možné, čo všetko sme tu napočúvali, že si tí nositelia nevšimli, že imunitou veľmi zásadnou disponuje aj Európsky parlament?!

  Aký je skutočný vývoj imunity na Slovensku po Bill of rights, po Francúzsku a výdobytku Veľkej francúzskej revolúcie, keď poslanci dostali to právo a spoločnosť žiadala ako svoj zásadný výdobytok, že ľudia, ktorí ju budú zastávať na tom jedinom a najdôležitejšom fóre, budú slobodní vo svojich vyjadreniach, nebudú môcť byť zastrašovaní, či už zatknutím, či už inými formami, či už difamačnými žalobami rôzneho typu, kde súkromný sektor svojich kritikov má, ktorý má na to dostatok peňazí, umlčiava.

  Nepatrilo by sa, aby tí, ktorí majú tak zásadné prehlásenia v tomto smere, aby si pozreli, ako vyzerá napríklad v tomto smere veľmi čulá jurisdikcia európskych súdov, konkrétne napríklad Európskeho súdu pre ľudské práva? Nechcú sa pozrieť na tú celú plejádu dnes difamačných žalôb, ktorý Európsky súd uznáva v danom prípade? Nevšímať si tých prípadov v Taliansku, kde je súdna a politická moc v zásadnom konflikte.

  Vieme si predstaviť, ako to bude vyzerať v slovenskom parlamente, keď si budú navzájom predseda vlády žalovať ministra financií, bývalého, budúceho, my sa začneme navzájom obviňovať z rôznych priestupkov a budeme chodiť po polícii a budeme hľadať rôzne typy nekalých konaní, aby sme si presadili svoje záujmy v prostredí výkonnej moci?! Ide o stopäťdesiat ľudí, ktorých si zvolia slobodne ľudia, ktorým máme vytvoriť podmienky. Sú podmienky, ktoré sú v slovenskom parlamente, čo sa týka imunity, kompatibilné s inými serióznymi parlamentmi Európskej únie napríklad? Zaznelo jediné jedno porovnanie? Povedal niekto vo vzťahu k niektorej inej krajine na Slovensku, že my máme imunitu takú, ktorá sa zásadne vymyká z imunitných rámcov, ktoré fungujú v Európe? A nepatrí, aby sme tieto veci posúdili v tomto našom parlamente? Nezaslúžime si, aby ľudia, ktorí vstupujú do verejného priestoru a zásadne sa k tejto veci vyjadrujú, aby nedisponovali aspoň základnými vedomostným substrátom potrebným na posúdenie tohto problému?

  Hovorím tu teraz ešte raz, zahlasujme za toto, naozaj, imunita, ktorú teraz ideme ako priestupkovú riešiť, je imunita, ktorá zásadným spôsobom našu schopnosť konať slobodne, neovplyvní. Len tu zaznievajú ďalšie nezmyslené hlasy.

  Vážené kolegyne, kolegovia, ako je to s tou indemnitou, s ktorou všetci rátame, že ju máme? Indemnita, a to, že za výroky, ktoré tu poviem, nemôžem byť trestne stíhaný, je jedna vec, ale to, čo by som za to mohol dostať ako trest, ako teda tú trestnú sankciu, to je nejaká podmienka, možno v najhoršom prípade, keby som bol veľmi hrubý, jeden rok. Ale čo môžem dostať cez občiansko-právnu žalobu, pokiaľ ma bude žalovať nejaký predstaviteľ finančnej skupiny, ktorý vo forbesovskom rebríčku sa uvádza, že má 24 mld. majetku, a tento človek bude atakovaný, povedzme, že mojimi informáciami, že možno o ten majetok kompletne príde, že mu prepadne a že ho zatvoríme?! Aké prostriedky bude tento súkromný človek používať?

  Pozrime sa do Európy, pokiaľ nevieme, lebo u nás naozaj máme demokraciu mladú a v týchto situáciách sme sa ešte nenachádzali. Všetci vieme, že imunita musí pôsobiť predovšetkým pre situáciu, keď sme v konfliktoch, keď spoločnosť je v kríze, keď spoločnosť je rozhádzaná, keď rôzne záujmové skupiny alebo aj triedy, alebo aj iné veľké skupiny obyvateľov sa dostávajú do konfliktov. Čakajú nás, alebo nečakajú nás napríklad nepokoje v oblasti, ako dôsledok napríklad obrovskej majetkovej nerovnosti a napríklad skutočnosti, že do slovenských dedín sa vkráda hlad?! Ako bude vyzerať tá situácia v budúcnosti? V danom prípade napríklad nie je našou úlohou, a stalo sa to v parlamente, že sme jasne vypustili, že občianskoprávna žaloba za vystúpenia v parlamente nie je možná, ale kto si pozrie odbornú literatúru, polovica autorov tvrdí opak. To znamená, ak poviem, že tá a tá skupina, finančná, kradne a urobila to a ono, ja môžem byť veľmi ako žalovateľný, aj vy, páni kolegovia, a pri nekorektnom postupe súdu ešte raz môžeme byť odsúdení na 3 - 5 mil. korún. Ako sa to prejaví v našich osudoch, našich rodín? Zamkne nám to ústa, alebo nám to nezamkne ústa takáto hrozba napríklad?

  Nie je našou úlohou jasne povedať, že minimálne občianskoprávna zodpovednosť v danom prípade jednoznačne v zmysle textu ústavy jednoducho tu nie je a že jednoducho Slovensko potrebuje mať fórum, kde môže každý z tých stopäťdesiat ľudí, ktorých si ľudia zvolia, slobodne povedať všetko, o čom je presvedčený, že je dôležité pre náš spoločný osud?!

  To sú zodpovedné diskusie o imunite. Nepochybne, súčasťou tej diskusie musí byť aj to, je imunita, ktorú majú poslanci k dispozícii, zneužívaná?

  Poďme diskutovať, ako vyzerá slovenský parlament tu a teraz. Čítal som významného odborníka, ktorý tvrdí jednoznačne, že ničím zázračným sa na Slovensku zneužívanie imunity nestáva. To, čo verejnú mienku pobúrilo, je zrejmé, roky 2005 - 2006, keď dvakrát naše verejnoprávne televízie s veľkou chuťou ukazovali niekoľko týždňov dvoch poslancov, ktorí vyzerali, že zjavne používali alkohol a pritom cestovali. Nepochybne je to problém a v danom prípade aj parlament Slovenskej republiky zareagoval, ak si pamätáme. Ak si pamätáme. Nepochybne zneužívanie imunity je nesmierne vážne a nepochybne nielen u nás na Slovensku, ale aj v iných krajinách výrazne poburuje verejnú mienku. A podobné diskusie, ktoré sú u nás, objektívne prebehli aj v iných krajinách. Ale napriek tomu výsledkom tých diskusií boli iné postupy...

 • Vystúpenie prerušené predsedajúcim.

 • Hrušovský Pavol, predseda NR SR:

  Pán poslanec, trošku pomalšie, keby ste mohli, lebo ja by som vás chcel...

  ... predovšetkým zásadné postupy smerovali k tomu, že jednoducho je nevyhnutné, a také sú aj závery európskych súdov, je nevyhnutné posudzovať takýto skutok vždy, či je, alebo nie je v súvislosti s výkonom poslaneckého mandátu. Tam sa musí smerovať pozornosť tých, ktorí teda chcú obmedzovať imunitu, pokiaľ majú pocit, že v súčasnosti sa dá nejakým spôsobom zneužívať.

  Ale pokiaľ sa to robí takto, ako to je, tak sa potom musíme vrátiť k tomu, že či priestupok má alebo nemá trestnoprávny charakter. Aké sú dnes dôsledky priestupku, pokiaľ teda budete, a bude to difamačná žaloba, že si niekto vymyslí, že ste niečo urobili, čím ste mali niečo spôsobiť, a je možné nejakým spôsobom vytvoriť situáciu, že budete zodpovední za priestupok.

  Pamätáte si, aké sankcie dávame do priestupkov, dnes, aké sú najväčšie sadzby za priestupky? Vážené pani kolegyne, kolegovia, ja si nepamätám úplne všetko, možno som si to, ale nemal som čas pozrieť presne, ale pamätám si stotisícové eurové pokuty, ktoré môžeme dostať dnes za priestupok ako poslanci. A stačí taká malá hrozba, že niekde na konci nejakého konania, ktoré bude mať difamačný charakter, je to, že tie tri, tých stotisíc eur zaplatíte. Ako bude vyzerať tento slovenský parlament?

  To znamená, ak chceme a povedzme, že zásadný problém, ktorý irituje verejnosť, je práve to, že môžeme my ako poslanci relatívne zneužívať imunitu v dopravných priestupkoch, tak sa zamerajme na dopravné priestupky, vyriešme dopravné priestupky, mechanizmy máme k dispozícii! Pri serióznom postupe, ktorý sme chceli robiť, sadnime si, pozvime špičkových odborníkov ústavného práva, pozvime kvalifikovanú verejnosť z cudziny a nájdime riešenia. V Čechách máme mechanizmus, zastaviť ťa policajt, spáchaš priestupok, máš pocit, že ti chce dať pokutu preto, alebo že ťa obťažuje preto, lebo si poslanec, v takom prípade zaprotestuješ a bude ťa riešiť mandátový a imunitný výbor pred verejnosťou, vážené kolegyne, kolegovia. Každý z nás si ich odpustí, pozrite si mechanizmus v Čechách, ako to vyzerá. Skoro žiadne priestupky neprerokovávajú, lebo poslanci zaplatia pokuty, ako všetci ostatní. Ale jednoducho ten zásadný mechanizmus, že či teda ten priestupok je, alebo nie je a nevzniká v súlade s činnosťou poslanca, to treba posudzovať. Pokiaľ nie, poslanca vystavíme takejto hrozbe a nepriamo mu aspoň čiastočne môžeme zapchať ústa.

  Takže diskusia musí vyzerať celkom inak, ako to tu, to vajatanie, tie surovo populistické veci ľudí, ktorí preukázateľne sa nezaoberali aspoň základným okolím tohto problému, ktorý máme riešiť, aby vedeli ponúknuť konzistentné riešenia, aby jednoducho ten parlament fungoval aj naďalej a aby sme aj rozbujačenú a rozbúrenú verejnosť nejakým spôsobom upokojili.

  Tento stav, ktorý tu je, a hlavne tie reči, pán poslanec Gál, ste právnik a známy advokát, ako môžete hovoriť také veci, ako tu od vás počúvam, tak z toho, čo ste tu povedali, vy ste nevideli jedno rozhodnutie príslušných súdov, európskych, na túto tému, z kategórie rovnosti napríklad, čo tu všetci rozprávajú, kde všetci vedia, že to, kde sú zásadné rozhodnutia európskych súdov aj Ústavného súdu Slovenskej republiky o tom, že rovnosť v prípade imunity vzhľadom na špecifické postavenie poslanca sa nenarušuje a nikde vo svete relevantný názov v odbornej tlači ani nenájdete iný.

  Indemnitu nikto nespochybňuje. Prečo hovoríme, že máme trestnoprávnu imunitu? My žiadnu trestnoprávnu imunitu nemáme. My máme jedine privilégium, že pre prípad, že spáchame trestný čin, tak sa jednoducho tým trestným činom pred očami verejnosti musí zaoberať parlament. A ten parlament povie len, že či je, alebo nie je v súlade, teda či je ten priestupok spôsobený tým, že je iba poslanec a je difamačný a nie je to korektný trestný čin, alebo trestný čin, ktorý s výkonom poslaneckej funkcie nemá nič spoločné, a parlament jednoducho vysloví súhlas s takýmto trestným stíhaním. Akú trestnú imunitu máme?! Máme len jediné privilégium, že parlament pred očami verejnosti posúdi, či sme spáchali ten trestný čin, či je v súlade so záujmami parlamentu Slovenskej republiky, aby ste boli alebo neboli vydaní na trestné stíhanie. Čo sa len stalo za dvadsať rokov slovenského parlamentarizmu také, kde parlament sa zachoval nekorektne? Ale vo vážnych veciach. Ja som si prešiel a poznám od A do Z každý jeden, každý jeden počin v parlamentu v tomto smere. Všade možno vidieť, v Českej republike napríklad sa stalo, že nevydali trestné oznámenie z toho dôvodu, že mali pocit, že tú poslankyňu stíhajú len preto, lebo je poslankyňa, lebo je to účelové tvrdenie a verejnosť bola absolútne ticho, všetci uznali, áno, je to tak.

  Takže, vážené kolegyne, ak chceme a máme pocit, že teda, že sme zašli ďaleko v našej imunite, tak naozaj, ale korektne prejdime, prejdime všetky prípady, ktoré sa stali, prejdime všetky nástroje, ktoré v tomto smere k dispozícii parlament má, a hľadajme riešenia také, aby slovenský parlament bol fórom, kde naozaj každý slobodne povie to, čo považuje, že je v záujme jeho voličov. To je predsa vec, ktorú brániť musíme! Je to základný nástroj našej práce. Ak tu budem sedieť s rizikami, že kde-kto, pokiaľ do niekoho zabŕdnem, vážené kolegyne, kolegovia, veď vykrikoval som ministrovi vnútra pred nejakým časom, prečo za 250 mi. korún nakúpil hasičské striekačky bez verejného stíhania? No, nech nemám imunitu, tak tí policajti všade stoja, kde som, na každom mieste a veľmi rýchlo si rozmyslím, či budem nejakým spôsobom vŕtať do ministra vnútra. Veď rozmýšľajme nad tým, v kontextoch všetkých, ktoré sa môžu stať, ale hlavne pre prípad, keď spoločnosť je v napätí, keď je v konfliktoch, a my nemôžeme mať pocit za to, že relatívne zatiaľ tie tendencie nie sú silné.

  Ja si predsa pamätám aj na slovenskom parlamente tendencie, že hodilo sa poslancom do auta pri jazde, že tam boli nejaké drogy, kde si potom našťastie autori uvedomili, že to je predsa len už príliš, príliš silná káva a nepokračovalo sa v tom konaní, ale pamätníci si to pamätajú. Pamätáme si koniec koncov v Českej republike to, že pán prezident Havel bol zvolený len preto, že úplne náhodou hliadka musela pridlho kontrolovať nejedného poslanca, ktorý sa neslušne správal, podľa ich názoru. No tak to sú predsa vážne veci. Nepochybne nie sú možno aktuálne, ale môžu sa stať. A keď zoberieme záujem, naozaj, aby päťmiliónový národ mal stopäťdesiatčlenný parlament, ktorý naozaj koná tak, aby ho čo najmenej obmedzovali vedľajšie veci, tak zvažujme hodnotu toho, čo chceme, tie kvázi hodnoty a rovnosti, alebo teda toho, aby fungoval nejakým spôsobom parlament. Ale naozaj, urobme to korektne. Naozaj to občania od nás žiadajú? Ale predovšetkým je potrebná znalosť problematiky, základný okruh problémov, ktorých sa máme dotýkať.

  Chcete počuť len malý náznak, napríklad, priestupky, to nie je nič a tak ďalej. Skúsim vám povedať, ako to vyzerá napríklad v oblasti priestupkov vo väzbe na to, či majú alebo nemajú byť súčasťou priestupkovej imunity.

  Európsky súd pre ľudské práva v konaní proti Slovenskej republike uviedol, že základom určenia, či sa priestupok bude kvalifikovať ako trestný v zmysle Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách, je zistiť, či definujúci priestupok patrí, alebo nepatrí v zmysle legislatívnej techniky žalovaného štátu do trestného práva. Európsky súd pre ľudské práva vyslovil, že priestupky v právnom poriadku Slovenskej republiky majú trestnú povahu, a preto podliehajú ochrane zaručenej článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv základných slobôd. Poznáme tento rozsudok? Ak dovolíte, to bola žaloba voči Slovenskej republike, ktorý jeden z aktivistov tretieho sektoru, ktorý vy, práve pán Viskupič, odpustite mi tú osobnú poznámku, žaloval európsky, bol aktívnejší, ako vy, žaloval to na Európskom súde pre ľudské práva. Je to fakt, ktorý je relevantný a ktorý treba posúdiť?

  Ústavný súd Slovenskej republiky následne k tomu zaujal stanovisko. Dovoľte mi, čo o priestupkoch uviedol: "Článok 6 ods. 1 Dohovoru možno aplikovať aj na priestupky vzhľadom na ich relatívnu podobnosť s trestným činom. Zákon o priestupkoch, ako aj Trestný zákon obsahujú niekoľko rovnakých procesných inštitútov, ako je napríklad prezumpcia neviny alebo právo nevypovedať. Pri rozhodovaní o priestupku sa rovnako ako u trestného činu skúma zavinenie, stupeň, ktorého ovplyvňuje uloženie určitého druhu sankcií. Rozhodnutia o priestupkoch i o trestných činoch majú podobné účinky i v otázke uplatňovania nárokov v občiansko-právnom konaní. Súdy sú týmito rozhodnutiami, pokiaľ ide o základ žaloby, viazané.

  Istú podobnosť medzi trestnými činmi a priestupkami treba vidieť aj pri vymedzení pojmu priestupok, ktorý upravuje § 2 zákona o priestupkoch, a pojmu trestný čin podľa ustanovenia § 3 Trestného zákona. V oboch prípadoch ide o zavinené konanie, ktorý porušuje alebo ohrozuje spoločenské vzťahy alebo je pre spoločnosť trestným činom. Významná je skutočnosť, že Ústava Slovenskej republiky dáva možnosť udeliť milosť nielen u trestných činov, ale aj u priestupkov. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti Ústavný súd Slovenskej republiky je toho názoru, že i priestupok má trestnú povahu, a preto možno naň aplikovať čl. 6 Dohovoru.

  Ak pôjdeme ďalej, práve toto boli vedúce motívy, ktoré autorov toho, čo tu tak veľmi zaujímavým spôsobom pán Hort interpretoval, z právneho hľadiska, že sme dali teda, že otázka priestupku tu je, len aby sme to rozšírili, tak sme povedali, že pokiaľ zákonodarca určí nejaký osobitný priestupok, za ktorý sú poslanci možní postihnúť, tak v takom prípade, keď sa uvedie v príslušnom priestupkovom zákone, je možné poslancov imunity v danom prípade zbaviť. Ale priestupková imunita je súčasťou ústavy, pozrime si príslušný text ústavného zákona, kde je teda, pokiaľ tam je a pokiaľ my an gro vylúčime všetky priestupky, ktoré tam sú, kde je tu založený základ pre budúce konanie pre Ústavný súd, že v danom prípade prelamuje zásadu, ktorá je fixovaná v našej ústave? Zaoberali sa tým navrhovatelia zákona? Pýtam sa, dúfam, že v záverečných rečiach sa k tomu vyjadria. Pretože naozaj v tomto smere tu a teraz iritovať verejnosť zase tým, že áno, nie a pritom, že už nikdy viac ten číry, bohapustý populizmus spojený s politickým bojom, ktorý tu je, naozaj tú verejnosť bude dostávať do polôh, že stratíme schopnosť konať racionálne a budeme sa podriaďovať takto vyvolaným omylným tlakom.

  Ešte raz, pod to, ja osobne bez problémov zahlasujem za tento zákon, pretože som presvedčený, že keď to už raz tak potrebujeme, že je to pre pokoj v krajine tu a teraz dobré. Ale jediné, čo je aj zmyslom toho, čo tu teraz rozprávam, prosím vás pekne, poďte naozaj, nežartujme o takýchto veciach, je to veľmi vážne. Poďme sa baviť o tom, do akej miery vieme zachovať funkčnosť a serióznu podobu slovenského parlamentu v kontexte aj iných parlamentov, ktoré tu fungujú! Na druhej strane naozaj, poďme sa zaoberať všetkým tým, čo máme pocit, že je nepatričné, nenáležité a podobne, ale nikdy nesmieme zabudnúť ďalšiu vec, ktorú konštatuje Ústavný súd Slovenskej republiky, že imunita nie je privilégiom poslancov. Už nech to aspoň právnici tu nerozprávajú, lebo to je jednoducho blud, právny, a v právnom prostredí sa tým diskvalifikujú. Imunity a výsady sú privilégium parlamentu, ľudí, ktorí majú to právo, že môžu v mene národa, ľudu, rozprávať v parlamente. A má ich ochrániť, slobodu ich prejavu v maximálne možnej miere, lebo všetci cítime, že tento záujem v spoločnosti je silný. To je práve záujem spoločnosti. Ak máme chrániť ľudí, ktorí sú nemajetní a ktorých je väčšina na Slovensku, tak tých, ktorí sú nositeľmi ich záujmov, veľmi ľahko sa im môže stať, že bude záujem ich umlčať v parlamente. Takže pre ľudí to hovorím teraz, že naozaj zvažujme všetky dôsledky vecí, o ktorých sa bavíme. Kontext jedného aj druhého. Naozaj, bojujme proti zneužívaniu práva, odsudzujme poslancov, ktorí, pokiaľ sa im aj niečo ľudsky stane, a že by chceli sa ale ukryť pod ochranné krídla imunity, ale na druhej strane nevytvárame prostredie vydierateľnosti v parlamente a toho, že poslanci budú mať zatvorené ústa. Je to podľa môjho názoru veľmi dôležité.

  Vážené kolegyne, kolegovia, by bolo možné samozrejme v tejto súvislosti hovoriť o mnohých ďalších veciach. Odzneli tu veci v súvislosti práve s tou nemenovanou alebo menovanou Gorilou. Ide o to, že spája sa tento fenomén s otázkami imunity, inak tomu nerozumiem, súvislosť medzi Gorilou a imunitou. Pokiaľ viem, osoby, ktoré sú spomínané v Gorile, prakticky imunitou chránené nie sú, a keď by mali byť, využiť tú ochranu, tak musíme rokovať o tom tu v parlamente pred očami verejnosti, nie za zavretými dverami vyšetrovateľov. Čo ešte viacej môžeme ponúknuť verejnosti ako práve takéto konanie? Aby o tom, všetci ľudia o tom, čo sa deje, aby to tu vedeli. A keď má niekto pocit, že je nevinný, nech má pocit korektne sa ubrániť. Ale nech potom verejnosť môže sledovať práve tu, že ako sa veci majú a že a tým práve vytvoríme priestor pre transparentnosť v daných veciach. To si naozaj neuvedomujeme tento problém?

  Parlament má jednu jedinú obrovskú výhodu. Je to konanie pred očami verejnosti. Naša možnosť uzatvárať parlament je prakticky mizivá a nikdy sme ju nevyužili. A ani nevyužijeme. Parlament je priestorom, kde jednoducho treba posudzovať veci, a verejnosť môže si urobiť z rokovania parlamentu záver z toho, kto má aké úmysly a aké hodnoty a záujmy v konečnom dôsledku sleduje.

  Vážené kolegyne, kolegovia, naozaj vás poprosím na záver, vráťme sa ku korektnému a serióznemu a nezávislému posudzovaniu týchto vecí! Ja som, ak som citoval, citoval pána Drgonca, iste nie s jeho súhlasom, len nechcem hovoriť ja, lebo ja som automaticky ako keby zaujatý už, čo povedal pán Viskupič, no všetci, čo sme tu, a pán Matovič, už ani nehovorím, všetci sme tu pomaly zlodeji a neviem čo všetko. A jednoducho my čokoľvek povieme, tak chceme sa niečoho zbaviť a tak ďalej a tak ďalej. Proste takto sa jednoducho štát spravovať nedá. Buď jednoducho naozaj pustíme do verejného priestoru a do posudzovania vážnych vecí ľudí, ktorí majú ale elementárne znalosti o posudzovanom probléme. Ak to budeme robiť takto, kde nebude súčasťou tých našich uvažovaní o veciach komparácia, ako je to v iných krajinách, posúdiť každý inštitút, zvažovať dôsledky, tie takzvané chcené a nechcené účinky zákona, ktoré môžu nastať, posúďme možnosti obchádzania a hľadajme a formulujme, ako má vyzerať želaný stav! Veď to sú predsa elementárne, základné veci pre normotvorbu! Ale toto, populistické vykrikovačky, tlaky a tak ďalej? Keby sme boli urobili to, čo sme chceli, vytvorili sme komisiu pre ústavu, pre rokovací poriadok, dávno sme mohli veci vyriešiť. Mohli sme predložiť vec v zhode s vedeckou obcou a snáď je tam nejaká miera objektivity, veď oni nemajú prečo nám vychádzať v ústrety, ale jednoducho disponujú elementárnymi poznatkami pre posúdenie tejto veci.

  Na záver chcem jedno, pán Matovič, to, čo som vás počúval, urážate nás všetkých, je pre mňa obrovskou cťou, že mám tú česť zastupovať voličov SMER-u, ktorí nás volili, ale keďže som v parlamente, všetkých voličov. Je to pre mňa obrovská česť a záväzok. Snažím sa to robiť s najlepším možným svedomím tak, aby bolo ľuďom lepšie. Ale z tohto vedomia vám poviem, že váš prístup, robíte všetko pre to, aby tým ľuďom bolo horšie. Ani odborne, ani korektne, ani seriózne.

  Pán Matovič, jednu poznámku pre vás, osobne. V roku, pokiaľ som učil, učil som niekoľko rokov, možno desať, tak pokiaľ som hovoril o národnoštátnych záujmoch, možno sa už trošku opakujem, tak v takom prípade som hovoril o dvoch veciach. Národný štát si chráni dve veci. Chráni si hranice, územie a chráni si národné zdroje. Národné zdroje, pán Matovič, sú predovšetkým národné monopoly. Francúzi majú v tejto súvislosti v ústave dokonca, že francúzsky ľud disponuje zdrojmi z národných monopolov, ktorých výnosy slúžia na zabezpečovanie sociálnych potrieb francúzskeho ľudu.

  Pán Matovič, urobili sme osobitnú schôdzu Národnej rady, kde sme hovorili o tom, aké obludné veci sa diali pri privatizácii SPP. V tomto parlamente sme prijali uznesenie, že poslanci majú pocit, že bol porušený zákon a žiadali sme orgány činné v trestnom konaní, aby vo veci konali. Nehovorím o mediálnom výsmechu. Pamätám si do dnes na článok pána Nicholsona na túto tému, pre tých pamätníkov a novinárov, keby sa pozreli, čo nasledovalo v SME, čo napísal pán Nicholson, po tomto zasadnutí parlamentu.

  Pán Matovič, ja mám pocit, že ľudia, ktorí spôsobili, že takýmto neriadeným spôsobom sprivatizovali naše národné monopoly, že urobili vlastizradu. Bolo mi zle, neviem čo, len som zistil, že v politike mi to nepomôže, nedisponujeme absolútnou pravdou, silu na presadzovanie záujmov nám dávajú voliči hlasovaním a v počte hlasov, ktoré dostaneme. Že jednoducho existuje čosi ako politická kultúra, že veci sa neriešia urážaním politických súperov, nevykrikovaním, že iba ja som jediným nositeľom pravdy, ale poctivé a seriózne hľadanie, hľadanie, po prvé, dobrých poznatkov, dobrých východísk, a potom aj spôsobov, ako tie východiská presadiť v praktickej činnosti. Výsledok, ktorý ste tu, čo robíte vy, že znechucujete ľudí, ktorí sem pomaly nemajú ani chuť chodiť. A pokiaľ je ešte čas a pokiaľ vám ľudia dajú z neznámych dôvodov, alebo zo známych dôvodov nejakú dôveru, skúste sa nad mojimi slovami zamyslieť, lebo nemyslím to ja zle. Každý má právo a rešpektujem a budem rešpektovať každého, kto dostane dôveru občanov tejto krajiny, ale nebudem rešpektovať spôsoby, ktoré jednoducho do parlamentu absolútne nepatria.

  Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.

 • Deväť pánov poslancov, posledný pán poslanec Galko, sa prihlásilo vystúpiť s faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Číža.

  Nech sa páči, pán poslanec Zajac, ako prvý.

 • Vážený pán poslanec Číž, hovorili ste strašne dlho, opakovali ste sa do nekonečna, ale v podstate vy ste povedali sám tie dôvody, ktoré vedú k tomu, prečo sa má a musí zrušiť priestupková imunita a nakoniec ste vyslovili aj dôvody, prečo aj vy za to budete hlasovať, hoci s obrovskou nevôľou, ako bolo úplne zrejmé z vášho prejavu.

  Imunita by sa nemusela zrušiť, žiadna imunita, pokiaľ by sa poslanci nesprávali arogantne, spupne, neporušovali by zákony, neukazovali by ľuďom, že nimi pohŕdajú, že sú viac ako ostatní ľudia. Toto sú reálne dôvody toho, prečo treba priestupkovú imunitu zrušiť. Ľudia toho majú plné zuby, majú toho dosť. Ak ste si to náhodou nevšimli, tak o chvíľu si to celkom iste všimnete. Treba rešpektovať proste aj to, že ľudia sú tu na to, aby oni nejakým spôsobom rozhodli, a keď to nevedia urobiť sami poslanci svojím správaním, tak im to povedia ľudia samotní a potom poslanci, či chcú, či nechcú, musia na to reagovať.

  A toto je jeden z najväčších problémov na Slovensku a v slovenskej politike, že zákony sa obchádzajú, nedodržujú, že sa detinským spôsobom, tak ako v prípade nevymenovania generálneho prokurátora obchádzajú s neuveriteľnými detinskými argumentami. Ak vám príde zajtra z nejakého námestia, že prezident republiky si neplní svoje povinnosti, tak sa nesmie prezident republiky čudovať. A ak o dva roky, alebo o tri roky, alebo o päť rokov, to bude takto pokračovať, tak sa nesmiete čudovať tomu, že prídu ľudia s tým, že budú chcieť zrušiť funkciu prezidenta, pretože ľudia, keď majú niečoho dosť, tak si povedia...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán poslanec Číž, musím úplne úprimne priznať, ja som vám to, myslím si, že už viac ráz povedal, obdivujem vašu kadenciu slov. Štyri slová za sekundu a zrozumiteľne, čisto po slovensky, to je obdivuhodné.

  Druhá vec je, že ten obsah sa vám niekedy tak trošku motá a na konci som sa chcel dozvedieť, čo ste mi tým chceli povedať, že keď ste hovorili, že privatizáciu monopolov podľa vás, alebo teda vy považujete za vlastizradu, a chcel som ďalej vedieť teda, že čo vlastne tým ste chceli povedať, ale nepochopil som to, ale musím vám povedať teda, že tak isto mám ten pocit, že tak ako sa privatizácia monopolov na Slovensku udiala, tiež považujem za vlastizradu a v tomto sme aspoň podobní.

  Čo sa týka toho, čo ste hovorili, tak ste si kládli otázku, či sú podmienky slovenskej imunity porovnateľné s inými demokratickými krajinami. Jasne, sú. Len sa pýtam, či aj v iných demokratických krajinách je taká korupcia vrcholových politikov. Asi pravdepodobne nie. A tu je ten problém. Jednoducho, keď ľudia budú mať pocit, že politik naozaj im slúži a nekradne a neokráda ich, potom nebudú závidieť politikom ich priestupkovú imunitu.

  Tak isto ste potom hovorili, že tento parlament nikdy nezneužil svoju moc rozhodovať o vydaní alebo nevydaní niekoho na trestné stíhanie. A ja sa chcem opýtať, či to myslíte vážne. A chcem vám pripomenúť prípad pána poslanca Kvorku za SMER, ktorého ste vy nevydali na trestné stíhanie práve preto, lebo to vyhovovalo vám, nie parlamentu. Vyhovovalo to parlamentnej väčšine. Jednoducho zneužili ste svoju právomoc a nevydali ste na trestné stíhanie človeka, ktorý mal byť jednoznačne vydaný na trestné stíhanie bez toho, aby sa niekto pýtal parlamentu. Hovoríte, že snažíte sa tvoriť, robiť tak, aby bolo ľuďom lepšie v súlade so svojím svedomím a presvedčením.

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ja by som chcel len povedať, voči svojej osobe nemám problémy so zahlasovaním z hľadiska priestupkovej imunity, ale moje papagáje, keby som nebol poslanec, ktoré idú so mnou stále, pre toto som sa ich musel zbaviť, ktoré som štyridsať rokov choval, pretože sedemnásť kukláčov príde do baraku, nevznesie trestné oznámenie voči mne, ale vo veci. Takže aby sme si to povedali na rovinu, že ako to funguje, záležitosti. A rád by som vám doporučil, keď na Slovensku prijímame, aj včera sme prijali niektoré zákony, ktoré nemajú logiku, a porovnajme si ich trebárs so zákonmi, ktoré sú v Rakúsku alebo v Európskej únií v krajinách. Takže viete, to, čo sa tu zneužilo, čo sa dá zneužiť, tak to už som si odskúšal na vlastnej koži, keď nemal som problémy s tým, aby bolo voči mne trestné konanie. A nehovoriac o tom, že bol by som rád, keby ste sa spýtali, pán Zajac, lebo vy sa tu oháňate s vecami, pani Sabolovej, ktorá je z KDH a spýtali sa prokurátorov, ktorí, keď to prednášali tu v Národnej rade, čo si mysleli o mojich papagájoch a prečo námestník vtedy trestný, Košťál, vôbec túto kauzu nechcel riešiť.

  A ešte pokiaľ sa týka, to, čo tu padá stále, generálny prokurátor Slovenskej republiky. Páni, ja neviem, či právnici máte vzdelanie právne, alebo nie, ale pokiaľ platí predbežné opatrenie, my sme nemali čo robiť, či je také, makové, alebo aké. Ústavný súd ho vydal. Takže by som vás poprosil, keby právnici sami vyjadrili sa k tej celej záležitosti, či sa má, alebo sa nemá hlasovať o veci, keď je predbežné opatrenie.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. No, takto, principiálne možno sa dá súhlasiť vždy s tým, že priveľa privilégií určitej profesionálnej skupine principiálne škodí, ale to, čo mňa nesmierne vyrušuje, sú tri prvky v tejto diskusii.

  Po prvé, obrovský populizmus, obrovský laický prvok, to, čo povedal aj pán poslanec Číž, že tu sa diskutuje akože fundovane o právnom a ústavnom inštitúte, ktorý je ošperkovaný nálezmi Ústavného súdu, rozhodnutiami európskych súdov a tretí prvok, samozrejme, predvolebná palica, úžasný inštitút, ktorý sa dá predvolebne smiešnym spôsobom využiť.

  Každý právny inštitút je ústavný, je efektívny podľa toho, do akého spoločensko-ekonomického a politického prostredia sa zasadí, do ktorej etapy vývoja spoločnosti, a práve preto, kolegovia, treba o ňom naozaj treba profesionálne a korektne diskutovať. Pretože práve preto, že hodnotový rebríček Slovenskej republiky stojí za figu borovú, práve preto, že parlamentná kultúra je v suteréne, práve preto, že právna kultúra je v suteréne, tak si sami na seba šijeme bič. Ja som za, nech sa páči a budeme 90 % svojej kapacity a času míňať na priestupkových orgánoch, na súdoch a budeme riešiť úplné nezmysly, miesto toho, aby sme sa zaoberali naozaj vážnymi problémami tohoto štátu. Je to jeden z ústavných inštitútov. Ja som za, aby naozaj bola vytvorená, a nie preto, aby bolo niečo zamietnuté pod koberec, profesionálna, korektná, odborná skupina, ktorá sa bude zaoberať nie novou ústavou, ja myslím, že novú ústavu netreba, ale novelou ústavy, vrátane tohto inštitútu, lebo to, čo sa tu drísta, prepáčte mi za výraz, to sa skutočne ťažko počúva.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Ja sa na základe vášho prejavu chcem spýtať iba jednu vec, keďže ste vraveli o tom, že poznáte a disponujete obrovskou mierou poznania tohto problému. Hovorili ste o tom, že v roku 2008 zasadla odborná komisia a viete určiť paralely medzi ostatnými, v rámci komparácie, medzi ostatnými úpravami tohto problému v štátoch. Ja sa pýtam iba za, aj to, čo ste hovorili na začiatku, ste tu myslím tretie volebné obdobie, a prečo k tomu neprišlo? Prečo teraz pod rúškom ako keby neodbornosti hovoríte o tom, že existujú riešenia, treba sa na ne zamerať. Treba, aby zasadli odborné komisie, odborné tímy a zaoberali sa touto výsostne právnou otázkou. Ja s tým súhlasím, len myslím si, že toto už malo byť dávno za nami. Toto už ste mali urobiť dávno a teraz na základe toho, že skúšame nejakým spôsobom túto tému posunúť ďalej, hovoríte o tom, že nie je dostatočne odborná. Chcem vás poprosiť, aby ste v tejto chvíli dodržali vlastne ten sľub, lebo pri tej celkovej kritike, kde bolo zjavné, že celkom sa vám nepáči tá právna úprava, ktorá je predložená, som myslím si, zachytil, že daný návrh podporíte.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán poslanec Číž, len také malé dve poznámky. Ako predseda a predtým člen mandátového a imunitného výboru som mal možnosť porovnávať európske úpravy imunity a v drvivej väčšine štátov Európskej únie alebo Európy tá imunita je skôr o indemnite. My sme od toho zúženého, tej zúženej imunity, ktorej sa hovorí indemnita, sme ešte na míle ďaleko. Čiže to, čo je vo svete, v Európe.

  A čo sa týka našej zodpovednosti, za naše výroky, občianskoprávne sme zodpovední za svoje výroky, hocikedy, hocikto nás môže zažalovať za to, že sme mu poškodili dobré meno. Preto si treba rozmyslieť, či hovoríme pravdu v pléne Národnej rady alebo niekoho osočujeme.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem predovšetkým oceniť veľmi fundované vystúpenie pána poslanca Číža a myslím si, že v dnešnej diskusii to bolo jedno z mála fundovaných vystúpení. A myslím si, že zaujalo tak koaličných, ako aj opozičných poslancov. Pán poslanec Číž upozornil na jednu skutočnosť, ktorú chcem aj ja zdôrazniť.

  Dámy a páni, najväčší zneužívateľ poslaneckej imunity v tomto volebnom období je pán poslanec Igor Matovič. Je to človek, ktorý poslaneckú imunitu zneužíva drzo a arogantne. A ja si myslím, že pán poslanec Číž veľmi dobre upozornil na toto jeho konanie. Ale tu nejde len o zneužívanie priestupkovej imunity zo strany tohto obyčajného človeka, ale aj o zneužívanie trestnej imunity. Ako je možné, že človek, ktorý verejne vyhlásil, že bol korumpovaný, tento človek odmietol oznámiť, kým bol korumpovaný?

 • Tým sa dopúšťa, vzniká podozrenie, že sa dopúšťa trestného činu neoznámenia trestného činu. A trestný čin neoznámenia trestného činu je rovnaký trestný čin rovnako vážne trestný čin ako ktorýkoľvek iný trestný čin. Takže ak sa tu niekto skrýva za imunitu a dokonca za trestnú imunitu, ktorú mimochodom nemáme, tak ako si verejnosť myslí, tak práve ten človek zneužíva imunitu.

  Takže ja vyzývam tých poslancov, ktorí sa skrývajú za zrušenie poslaneckej imunity, nech prví povedia, kým boli korumpovaní a nech sa tým nedopúšťajú trestného činu.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pán poslanec Číž, ďakujem veľmi pekne, v tvojom monológu tiež sa vyskytol pojem silný mandát, slabý mandát. Silný mandát, slabý mandát, to je to najdôležitejšie, čo v prípade imunity, predpokladám, o čom by sme v prípade imunity mali hovoriť.

  Poviem vám jeden príklad. Nedávno, nedávno skutočne, išlo o poslanecké prieskumy, ktoré sú absolútne súčasťou práce poslanca. Boli na to rôzne názory. Jeden názor prezentoval pán súčasný predseda imunitného výboru, pán poslanec Procházka, ktorý jednoznačne, keď robil poradcu súčasnej generálnej riaditeľky Zemkovej, v otázke, alebo robil jej nejaké právne analýzy a dokazovateľne nám to teda pani generálna riaditeľka Zemková na základe toho ukázala, že jednoducho boli spochybnené poslanecké prieskumy vo verejnoprávnych inštitúciách. Aj to je samozrejme model, ktorým sa dá ísť. Jednoducho prišiel iný názor, zhodou okolností pána predsedu Hrušovského, ktorý obnovil jednoducho poslanecké prieskumy vo verejnoprávnych inštitúciách.

  Ja sa strašne teším na rozpravu o imunite. Pretože na jednej strane celá spoločnosť konštatuje, že ekonomické skupiny dostávajú stále väčší a väčší priestor v spoločnosti v prepojení na parlament, na vládu a tak ďalej a tak ďalej. a som zvedavý, kde bude tá činnosť toho poslaneckého prieskumu, kde bude tá činnosť toho poslaneckého mandátu, preto lebo bez imunity, dámy a páni, no kto už si bude páliť prsty, kto bude chcieť byť zavretý, kto bude chcieť tieto veci riešiť na pléne parlamentu a na pléne tohto zákonodárneho zboru tak, aby boli nejakým spôsobom vyriešené? A nie práve toto chcete vy všetci, páni zajacovci a vám všetci podobní?

 • Áno, ďakujem pekne. Pán poslanec Číž, ja by som sa chcel dotknúť jednej veci. Vy ste sa zrejme asi pomýlili, keď ste povedali, že ste vyčítali ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi, že nakúpil nejaké hasičské autá bez verejného stíhania. Ja predpokladám, že to malo byť asi bez verejného obstarávania. Možno nejaký iný minister vnútra, neviem, ale každopádne to by bol ten najvyšší level, keď by v prípade nečestného správania sa akéhokoľvek politika by bol zároveň aj verejne stíhaný. Ja si myslím, že by úplne stačilo, keď by sme dokázali dotiahnuť tie prípady korupcie, ktoré sú zadokumentované, potom, ako sa stanú. A to sa, žiaľ, zatiaľ nedeje. Nedeje sa to dlhé roky, pretože aj v prípade rezortu obrany, ktorý som viedol, som podal sedemnásť trestných oznámení, z toho niektoré majú viacej ako rok, a šestnásť trestných oznámení ešte tam visí. Ešte sa s nimi ani nepohlo. Ja chcem pevne veriť, vy ste povedali, že ste veľmi hrdý na to, že môžete zastupovať vašich voličov aj všetkých voličov.

  Ja som takisto hrdý na to, že môžem zastupovať voličov, s ktorými sa teraz rozprávam, a ja pevne verím, že potom, ako odzvoní tomuto parlamentu, tá konečná, prídu sem ďalší noví alebo staronoví poslanci, tak tých poslancov, ktorí budú konať, za ktorých budú hovoriť skutky a ktorí nebudú sa len nejakým spôsobom tu za tým pultom predvádzať v tom, keď budú rozprávať o boji proti korupcii, bude v tomto parlamente čoraz viacej.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Číž chce reagovať na vystúpenie pánov poslancov s faktickými poznámkami na jeho vystúpenie.

 • Snáď by ani nebolo treba. Pán Galko, chcem vám pogratulovať, skutočne výborný postreh, naozaj to bol lapsus verbi, ospravedlňujem sa, išlo v danom prípade o pána ministra Palka. Takže iba toľko.

  Vážené kolegyne, kolegovia, netreba sa, alebo teda u každého sociológa sa ľahko dozvieme, že ako náhle dáte právo veľkej skupine ľudí nejaké, tak nepochybne to právo bude aj zneužité a samozrejme bude používané aj korektne. Takže v danom prípade sa, treba počítať, bohužiaľ, aj so zneužitiami, ale to, čo je dôležité, naozaj treba posudzovať dva rozdielne záujmy. Na jednej strane naozaj funkčnosť a slobodný parlament so schopnosťou poslancov slobodne konať, na druhej strane udržať, aby aj poslanci dodržiavali zákon všade tam, kde ho musia dodržiavať všetci ostatní občania.

  Ďakujem pekne.

 • Pani spoločná spravodajkyňa požiadala o vystúpenie.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem povedať, že počas rozpravy vystúpilo deväť poslancov, dvaja podali pozmeňujúci návrh. Pozmeňovací a doplňovací návrh, ktorý predložila pani poslankyňa Vitteková, je obšírnejší a má dosť závažný obsah, ktorým by sa možno mohlo pozmeniť predložené navrhované znenie nášho návrhu. Preto ja navrhujem, pán predseda, aby sme hlasovali o predloženom poslaneckom návrhu až zajtra o 11.00 hod., aby sa mohli naše poslanecké kluby oboznámiť s týmto návrhom pani poslankyne Vittekovej a spo., ktorý vlastne rozširuje osobnú pôsobnosť, alebo je to návrh na rozšírenie osobnej pôsobnosti zákona o priestupkoch aj na iné skupiny, ktoré požívajú určité výsady podľa doterajšieho právneho poriadku.

 • Ďakujem pekne, pani spoločná spravodajkyňa. Panie poslankyne, páni poslanci, na základe návrhu a využitia svojho práva ako spravodajkyne nemám inej možnosti, ako prerušiť rokovanie o tomto bode programu a vziať na vedomie požiadavku, aby sme nechali priestor na posúdenie pozmeňovacieho návrhu nielen pani poslankyne Vittekovej, ale aj iných pozmeňovacích návrhov. A budeme pokračovať v rokovaní hlasovaním o návrhu zajtra o 11.00 hodine.

  Prerušujem rokovanie.

  Ďakujem pánovi navrhovateľovi a pani spoločnej spravodajkyni.

  Budeme pokračovať teraz v rokovaní podľa schváleného bodu programu voľbami, ktoré sme si schválili a ktoré máme uskutočniť. Pán predseda výboru pre... Panie poslankyne, páni poslanci, v priebehu odpoludňajšieho rokovania vám bol do lavíc rozdaný, rozdané návrhy, ktoré odsúhlasila vláda Slovenskej republiky, na skrátené legislatívne konanie dvoch vládnych návrhov zákonov. Jeden z nich je návrh zákona o podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a druhý je návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o verejnom obstarávaní. Ešte predtým, ako navrhnem v mene troch poslaneckých klubov hlasovať o zaradení, vrátim sa ešte k prerokovávanému návrhu zákona o zrušení priestupkovej imunity, kde procesne chcem len upozorniť, že vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú, teda všetci poslanci, ktorí boli písomne a ústne, už vystúpili. Pani spoločná spravodajkyňa bola posledná, ktorá v rozprave vystúpila, ale ktorá informovala o ďalšom procesnom postupe. Preto považujte už za skončenú rozpravu a nemožnosť prihlásiť sa do rozpravy ktorémukoľvek poslancovi.

  Teraz navrhujem, aby sme hlasovali o zaradení dvoch bodov programu, návrhu na skrátené legislatívne konanie. Prvý z návrhov je návrh o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Máte návrh rozdaný ako tlač 616.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 48 za návrh, 57 proti, 27 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh.

  Predkladám ďalší návrh na zaradenia do programu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o verejnom obstarávaní. Tlač máte rozdajú pod číslom 618.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 49 za, 61 proti, 26 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme ani tento návrh.

  Panie poslankyne, páni poslanci, odporúčam, aby sme postupovali v rokovaní ďalej podľa schváleného bodu programu. Ešte pred obedňajšou prestávkou pán poslanec a predseda výboru Brocka vystúpil a navrhol členov, teda navrhol návrh na voľbu členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, návrh odôvodnil, rozprava k tomuto bodu programu bola ukončená. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

  Poprosím pána predsedu, aby návrh predložil.

 • Hlasovanie o návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, tlač 610.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv budeme hlasovať o návrhu Výboru Národnej rady pre sociálne veci, že o voľbe členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne budeme hlasovať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia osobitne o každom návrhu.

 • Hlasujeme o návrhu, páni poslanci.

 • Prerušenie vystúpenia.

 • Brocka, Július, poslanec NR SR

  Verejne. Je to návrh gestorského výboru.

  Hrušovský Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 za návrh, 3 proti, 60 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o troch členoch Dozornej rady Sociálnej poisťovne z troch navrhnutých kandidátov. Sú to zástupcovia reprezentatívnych združení odborových zväzov.

  To znamená: o každom z troch návrhov osobitne a zvolený bude ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

  Dajte, prosím, pán predseda, hlasovať o voľbe Mariána Lacka za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

 • Prerušenie predsedajúceho.

 • Brocka, Július, poslanec NR SR

  Všetko sú to, všetky tri návrh sú návrhy odborových združení, združení za troch zástupcov, ktorým končí volebné obdobie 8. februára. Takže oni navrhujú iných za tých.

  Hrušovský Pavol, predseda NR SR

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 127 za návrh, 4 proti, 9 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

 • Pán predseda konštatujem, že Marián Lacko bol zvolený za člena dozornej rady.

  Teraz budeme hlasovať o voľbe Magdalény Mellenovej za členku dozornej rady.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Pán predseda, len chcem pre upresnenie. Máme zvoliť troch členov, áno?

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  To znamená, že bude zvolený len ten, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu.

  Brocka, Július, poslanec NR SR

  Tak.

 • Prerušenie predsedajúceho.

 • Brocka, Július, poslanec NR SR

  Vy ste neboli niektorí na mojom úvodnom vystúpení, tak preto máte teraz...

 • Smiech v sále. Prerušenie predsedajúceho.

 • Brocka, Július, poslanec NR SR

  Pardon.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 134 za, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Pani Magdalénu Mellenovú Národná rada zvolila.

 • Teraz dajte hlasovať, pán predseda, o voľbe, teda o Márii Svoreňovej za členku Dozornej rady.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 135 za návrh, 8 sa zdržalo.

  Schválili sme pani Máriu Svoreňovú za členku.

 • Pán predseda, takto sme zvolili troch kandidátov navrhnutých združeniami odborových zväzov.

  Teraz budeme voliť dvoch členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktorých navrhujú združenia, reprezentatívne združenia zamestnávateľov. Tak isto za dvoch doterajších svojich zástupcov navrhujú iných dvoch, lebo tým prvým 8. februára končí mandát v Dozornej rade. A tak, prosím, dajte hlasovať o Pavlovi Brnkovi za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu na voľbu pána Brnku za člena.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 137 za, 6 sa zdržalo.

  Pána Pavla Brnku Národná rada zvolila do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

  Teraz budeme hlasovať, pán predseda?

 • Áno, o pánovi Ľudovítovi Pausovi, za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 80 za, 52 proti, 8 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Národná rada zvolila pána Pausa za člena Dozornej rada Sociálnej poisťovne.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, a teraz budeme voliť na ďalšie, alebo posledné uprázdnené miesto v Dozornej rade Sociálnej poisťovne, na ktoré navrhujú kandidáta záujmové združenia poberateľov dôchodkových dávok. V tomto prípade máme na jedno miesto dvoch kandidátov. Čiže bude zvolený ten kandidát, ktorý získa viac ako polovicu hlasov všetkých poslancov a zároveň najviac.

  Takže najprv budeme hlasovať o pánovi Jánovi Lipianskom a potom o Jozefovi Mikloškovi.

  Takže dajte, pán predseda, hlasovať o voľbe Jána Lipianskeho za člena dozornej rady.

 • Hlasujeme, páni poslanci, za pána Jána Lipianskeho.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 113 za návrh, 2 proti, 26 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

 • Teraz dajte hlasovať o Jozefovi Mikloškovi za člena Dozornej rady.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 41 za, 24 proti, 77 sa zdržalo, 1 nehlasovať.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila pána Jána Lipianskeho za člena dozornej rady za záujmové združenia občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok.

  Teraz poprosím pána predseda výboru pre kultúru a médiá, aby Národnej rade uviedol a odôvodnil návrh na voľbu troch, nech sa páči, pán predseda výboru, troch návrhov: člena Rady rozhlasu a televízie, kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta. Pardon, najskôr člena Rady rozhlasu a televízie.

  Nech sa páči, pán poslanec.

  Poprosím, páni poslanci, o pozornosť.

 • Rokovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, tlač 612.

 • Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte, aby som vás oboznámil so správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska.

  Podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie pánovi Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania. Nakoľko na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky nebol zvolený člen rady, je potrebné vykonať novú voľbu, aby Rada Rozhlasu a televízie Slovenska bola úplná.

  Na základe výzvy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejnenej dňa 21. decembra 2011 predložili právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia podľa § 9 ods. 3 zákona návrhy kandidátov na členov rady.

  Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov: PhDr. Stanislava Benická, Nadácia na podporu občianskych aktivít, Mgr. Ján Dianiška, Matica Slovenská, Dr. Vladimír Dobrovič, Únia slovenských novinárov, Ing. Jozef Foltýn, Konfederácia športových zväzov SR, Ing. Henrich Krejča, Občianskej združenie Človek v ohrození, Mgr. Ľubomír Lintner, AG Štúdio Gerič, Ing, Jozef Mračna, Telovýchovná jednota Strojár Malacky, PaedDr. Ľubomír Šišák, AZEN, Mgr. Ivana Zelizňáková, Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie.

  Gestorský výbor prerokoval predložené návrhy kandidátov na člena rady a konštatoval, že v súlade s § 10 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska obsahujú všetky náležitosti. Z uvedeného dôvodu sú spôsobilí, aby boli volení do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.

  Podmienky podľa čl. 5 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neboli preskúmané, nakoľko si ich zvolení kandidáti môžu usporiadať do tridsať dní od zvolenia.

  Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 119 z 31. januára 2012 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby po prvé, konštatovala, že po a) dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie pánovi Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania; po b) je potrebné zvoliť jedného člena rady podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, odborníka v oblasti televízneho vysielania.

  Po druhé, zvolila podľa § 9 ods. 1 zákona jedného člena rady za oblasť televízneho vysielania na funkčné obdobie do 10. februára 2017.

  Po tretie, voľbu uskutočnila verejným hlasovaním podľa § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov použitím hlasovacích lístkov.

  Po štvrté, uskutočnila opakovanú voľbu člena rady v prípade, že nebude zvolený člen rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, z ktorých treba zvoliť jedného člena rady.

  Bratislava 31. januára 2012.

  Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem, pán predseda, za uvedenie návrhu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Konštatujem, že nie. Preto ju vyhlasujem za skončenú a odporúčam, panie poslankyne, páni poslanci, aby sme túto voľbu uskutočnili ako poslednú. Ešte budeme hlasovať o dvoch personálnych návrhoch. Keďže aj pán predseda navrhol uskutočniť voľbu verejne, ale hlasovacími lístkami, keďže je navrhnutých viacej kandidátov, technicky to bude zložitejšie ako tie predchádzajúce voľby.

  Preto odporúčam, aby sme teraz pristúpili k rokovaniu o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov. A poprosím pani poslankyňu Dubovcovú, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho navrhla a uviedla Národnej rade stanovisko výboru k voľbe kandidátov.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Rokovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov – nová voľba, tlač 614.

 • Ďakujem, pán predseda. Zákon č. 33/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich, ustanovil, že volné miesto sudcu sa obsadzuje na základe výberového konania, ktoré uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Jej členov vymenúva predseda súdu, ktorý výberové konanie vyhlasuje, z databázy, do ktorej Národná rada Slovenskej republiky volí aspoň dvoch kandidátov. Vzhľadom na to, že vo voľbe v minulom roku nebol zvolený žiadny kandidát, uskutoční sa na tejto schôdzi nová voľba.

  Na základe výzvy predsedu Národnej rady poslanci predložili návrhy na šiestich kandidátov. Ústavnoprávny výbor posúdil návrhy z hľadiska formálnych a obsahových náležitostí i konkrétnych navrhovaných a uznesením z 1. februára 2012 č. 363 konštatoval, že navrhovaní kandidáti JUDr. Peter Bebej, doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Lucia Kurilovská, PhD, JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Ľubomír Schweighofer spĺňajú podmienky voliteľnosti ustanovené zákonom a odporučil vykonať akt voľby podľa ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady a Volebného poriadku na voľbu a odvolávanie funkcionárov nasledovne: Ak nebudú zvolení aspoň dvaja kandidáti, vykonať opakovanú voľbu podľa č. 15 Volebného poriadku. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti. Podľa čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku navrhol hlasovať použitím hlasovacieho lístka.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu. Chce sa niekto do rozpravy prihlásiť? Konštatujem, že nie, preto ju vyhlasujem za skončenú.

  A poprosím pána predsedu výboru, pána poslanca Procházku, aby Národnú radu informoval o návrhu na voľbu člena Súdnej rady, ktorý prerokoval ústavnoprávny výbor a navrhol spôsob hlasovania a postup pri rokovaní o tomto bode programu.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Rokovanie o návrhu na voľbu členov Súdnej rady Slovenskej republiky, tlač 615.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Trom členom Súdnej rady Slovenskej republiky končí funkčné obdobie 22. mája 2012. V záujme funkčnosti tohto orgánu a s ohľadom na zákonom ustanovené lehoty a predpokladaný program parlamentných schôdzí po voľbách do Národnej rady ústavnoprávny výbor navrhol vám, pán predseda, aby ste tento bod programu zaradili na práve prebiehajúcu schôdzu. Následne ste vyzvali poslancov, aby v súlade so zákonom a Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov predložili návrhy na kandidátov. Boli podané dva návrhy, ale keďže v priebehu plynutia určenej lehoty bol jeden z tých návrhov vzatý späť, tak vás budem informovať len o jednom z tých návrhov.

  Ústavnoprávny výbor uznesením č. 364 skonštatoval, že kandidát Mgr. Dušan Čimo, sudca Krajského súdu v Trnave navrhnutý pánom poslancom Homoľom spĺňa zákonom ustanovené podmienky voliteľnosti. Zároveň výbor rozhodoval a prijal uznesenie v čase, keď boli ešte dvaja kandidáti, a preto odporučil plénu, aby voľbu vykonala prostredníctvom hlasovacieho lístka. V dôsledku skutočnosti, že zostal vlastne na výber len jeden kandidát, dovoľujem si navrhnúť, aby sa hlasovalo prostredníctvom hlasovacieho zariadenia, pán predseda.

  V prípade, že jeden jediný kandidát, ktorý vo voľbe je, pán sudca Čimo nezíska súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, tak sa opakovaná voľba podľa čl. 15 ods. 4 Volebného poriadku nekoná a môže sa potom následne konať nová voľba.

  Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Ďakujem, pán navrhovateľ. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  Otváram rozpravu. Pán poslanec Madej a Mamojka a pán poslanec Číž. A končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dovolím si predložiť jeden návrh. Ak s ním bude všeobecný súhlas, že by sme teraz pred rozpravou uskutočnili voľby.

 • Nesúhlasná reakcia z pléna.

 • Nie. Dobre. Nech sa páči, pán poslanec Madej. Ja teda navrhujem, aby sme po skončení rozpravy hlasovali.

  Nech sa páči, pán poslanec Madej.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán spravodajca, panie poslankyne, páni poslanci, prosím, pohodlne sa usaďte, myslím si, že máme veľmi dôležitý bod programu, o ktorom je potrebné skutočne diskutovať.

  Dámy a páni, tento návrh na voľbu členov Súdnej rady je jasným dôkazom účelového správania sa bývalej vládnej koalície, ktorá sa chytá poslednej slamky toho, aby mohla obsadiť súdnictvo. Kým možno doteraz vám niekto aspoň trošičku veril, dámy a páni, že to myslíte dobre, topiaci sa aj slamky chytá tesne pred voľbami. A keď zistí, že môže horda modrých, a možno hnedých a zelených kobyliek sa vrhnúť na voľné pozície, ktoré sa ešte ani neuvoľnili, tak to jednoducho využije. Dávno sme hovorili a za posledných osemnásť mesiacov sme tvrdili, že politické nominácie do súdnictva odmietame.

  Dámy a páni, vy sa neštítite toho, aby ste ešte dávno predtým, ako uplynie funkčné obdobie členom Súdnej rady, uskutočnili voľbu. Štyri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia členom Súdnej rady a takmer šesť mesiacov predtým, ako zákonná lehota Národnej rade uplynie na to, aby volila členov Súdnej rady. Kde to hovoríte, dámy a páni, o transparentnosti a účelovosti, transparentnosti a spravodlivosti v rámci súdnictva, keď nie ste ochotní akceptovať ani to najzákladnejšie pravidlo - legitimitu parlamentu na to, aby uskutočnil túto voľbu, nakoľko žiadnu legitimitu v tejto veci nemá.

  Dámy a páni... Pán predsedajúci, poprosím, aby ste zriadili trošku poriadok.

 • Vystúpenie prerušené predsedajúcim.

 • Páni poslanci, zachovajme kľud. Pán poslanec! Aj nevidím, ako ten, čo sa otáča zadkom predsedajúcemu, pán poslanec Droba!

 • Smiech v sále.

 • Páni poslanci, skúsme rešpektovať a zachovať dôstojnosť rokovania.

  Nech sa páči, pán poslanec Madej.

 • Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady. Povedzme si, dámy a páni, ako tento nápad vznikol. Určite u niekoho inteligentného, kto si pravdepodobne pomyslel, že veď tu sa nám uvoľnia ďalšie tri funkcie a máme skutočne chuť obsadiť tretiu, teda súdnu moc, aby sme si tam dosadili skutočne svojich ľudí, tak to predsa využime. Veď do 10. marca máme istú väčšinu bývalého zlepenca v Národnej rade, kto vie, čo bude predtým, poďme voliť členov Súdnej rady.

  Tak sa stalo, dámy a páni, že 23. januára 2012 navrhol predseda ústavnoprávneho výboru Radoslav Procházka schváliť uznesenie, podľa ktorého...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, ale naozaj, ak to niekoho, prepáčte, pán poslanec Madej, nezaujíma, dajte si kávu a vráťte sa po skončení rozpravy na hlasovanie, ako vyrušovať vystupujúcich. Ja som prístupný aj odložiť hlasovanie na zajtra, ale takáto vôľa v pléne nie je

 • Hlasy z pléna: Je. Je.

 • . No, páni poslanci, je na nás, ako sa dohodneme. Ak sa dohodneme, že budeme pokračovať v rozprave a hlasovanie odložíme na zajtra, je to jedno z riešení. Je všeobecný súhlas s takýmto?

 • Súhlasná reakcia z pléna.

 • Tak sa teraz dohodneme aj o inom, nielen o rozprave o tomto bode programu, že budeme rokovať do 19.00 hodiny, do 19.00 hodiny bodmi programu, tak ako sú navrhnuté v schválenom programe 28. schôdze.

  Pán poslanec Madej, nech sa páči. A ešte prepáčte. Predvídam, že po tomto procedurálnom rozhodnutí bude minimálne päť minút pohyb v rokovacej sále. Odporúčam päťminútovú prestávku, po ktorej budeme pokračovať.

  Ešte pani predsedníčka výboru Sabolová.

 • Páni poslanci z výboru, len pripomínam, zajtra o 8.00 hod. ráno výbor, aby sme na to nezabudli.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Panie poslankyne, 17.45 hod. pokračujeme.

 • Päťminútová prestávka.

 • Dámy a páni, poslankyne a poslanci, ukončíme diskusiu navzájom medzi sebou v rokovacej sále.

  Pán poslanec Abrhan, pán poslanec, áno, vy. Sadnite si na svoje miesto. Dobre.

  Nech sa páči, pán poslanec Madej, môžete pokračovať v prerušenom vystúpení. Máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, aj za ústretovosť a urobenie poriadku v rokovacej sále.

  Skončil som pri, dámy a páni, skončil som pri účele tohto bodu programu. Tým účelom nepochybne je zase útočiť a zasahovať do nezávislosti súdnictva, a to politickými nomináciami, ktoré nemajú ani obdobu z hľadiska procesu, akým dochádza k voľbe.

  Vrátim sa k tomu, kde som skončil, akým tento bod programu, dámy a páni, navrhnutý bol. Dňa 23. januára 2012 navrhol Radoslav Procházka na ústavnoprávnom výbore schváliť uznesenie, pardon, pán poslanec Radoslav Procházka, predseda výboru, schváliť uznesenie, podľa ktorého výbor požiadal predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zaradiť voľbu troch členov Súdnej rady.

  Dámy a páni, chcel by som ešte ozrejmiť, ak by to niekomu nebolo jasné, tento návrh nepodporil nikto z členov výboru z opozície. Dámy a páni, nebolo by na tom nič zlé, na takom odporúčaní, keby tu neboli tieto skutočnosti. V prvom rade, členom Súdnej rady uplynie funkčné obdobie 22. mája 2012, 22. mája. Voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky uplynie funkčné obdobie tejto Národnej rade 10. marca 2012. Následne bude v zákonnej, pardon v ústavnej lehote konštituovaná nová Národná rada do tridsiatich dní, ktorú zvolá, prvú schôdzu, prezident slovenskej republiky. Z uvedeného je zrejmé, že nová Národná rada bude konštituovaná a bude zasadať ďaleko predtým, ako uplynie funkčné obdobie členom Súdnej rady

  Nikomu to však, dámy a páni, nevadilo, a mrzí ma, že už tu nie je sám pán predseda výboru, dúfam, že sa vráti, aby si tieto slová vypočul, nikomu to nevadilo, napriek tomu na výbore v čase, chcel by som poukázať, keď si pán predseda výboru s pánom ministrom vnútra urobili zasadanie, takzvané píár zasadanie k niečomu, čo nebol žiadny problém, k určitým procesným pochybeniam alebo k procesným postupom vyšetrovania v súčasnosti najznámejšej kauzy, tak na tomto píár výbore ako jedno z posledných hlasovaní, len tak potichu, narýchlo bolo odhlasované toto uznesenie. Toto uznesenie sa dostalo pánovi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a, čuduj sa svete, v tomto prípade následne ho predseda Národnej rady aj realizoval. A máme tu bod programu, o ktorom hlasujeme.

  Dámy a páni, na základe uvedeného boli do tejto voľby dané dva personálne návrhy. V prvom rade magistra Dušana Čima navrhol voliť pán poslanec Homola z SDKÚ.

  Ďalej, pani doktorku Mesiarikovú navrhli pani poslankyňa Pfundtner a pán predseda výboru Radoslav Procházka. Mesiarkinová, pardon Mesiarkinová

  My sme už v tom čase a už aj nedávno na výbore kritizovali, že uvedená voľba je aj v rozpore so zákonom o Súdnej rade. A uvediem prečo. Podľa § 24 ods. 2 zákona o Súdnej rade predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi predsedovi Súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena Súdnej rady zvoleného Národnou radou, zvýrazňujem, do šesťdesiat dní po zániku funkcie člena Súdnej rady zvoleného Národnou radou. Tieto údaje predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi aj prezidentovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky. Inými slovami, zrekapitulujem, funkčné obdobie členov súdnej rady skončí 22. mája 2012. Podľa zákona o Súdnej rade Národná rada Slovenskej republiky má lehotu na zvolenie členov Súdnej rady do 22. júla 2012. Do 22. júla 2012.

  Bol január, keď to navrhol predseda ústavnoprávneho výboru, a je začiatok februára. A vy sa ponáhľate s voľbou Súdnej rady, keď Národná rada, tejto Národnej rade uplynie 10. marca funkčné obdobie. Lehota na voľbu podľa zákona, je najneskôr do 22. júla 2012. Kam sa tak ponáhľate?

  Jednoznačne ide o využitie možno aktuálnej situácie, že máte možno už nie po dneskajšku až taký pokoj zbraniam, ako ste očakávali 23. januára, ale je to opäť útok na nezávislosť justície, a určite nie je z vašej strany, dámy a páni, úprimný, lebo v záujme tohto útoku ste ochotný poprieť aj legitimitu parlamentu. Parlament končí 10. marca. Akým spôsobom chcete, dámy a páni, vysvetliť, že parlament, ktorý skončí 10. marca, bude kreovať, bude tvoriť inštitúciu, funkcie s účinnosťou od 22. mája, poťažne najneskôr od 22. júla 2012? Dávno potom, ako skončí a uplynie funkčné obdobie tejto Národnej rady. Na to, dámy a páni, nemáte žiadne právo. A na to nemáte žiadnu legitimitu.

  Zákon teda predpokladá, že po uplynutí funkčného obdobia súčasných členov zvolených Národnou radou, budú volení do šesťdesiat dní. Nikto nemôže povedať, že po technickej stránke nebude možné zvoliť členov Súdnej rady do 22. júla 2012.

  Rád by som bol, aby ste sa, dámy a páni, tí, ktorí ste to navrhli aj na ústavnoprávnom výbore, aj pán predseda Národnej rady do programu, aby ste sa vyjadrili, v čom spočíva ten problém, prečo musí parlament, ktorý končí 10. marca, kreovať funkcie, ktorých funkčné obdobie začne v máji, najneskôr v júli tohto roka.

  Vládna koalícia teda, podľa môjho názoru, v záujme presadzovania svojich straníckych nominantov presadzuje voľbu niekoľko mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia. Chcel by som sa, dámy a páni, opýtať, vzhľadom na jednu udalosť, ktorá sa stala, pani doktorka Mesiarkinová ako jeden z kandidátov už v tejto voľbe nekandiduje. Jej navrhovateľmi bola pani poslankyňa Pfundtner a pán poslanec Procházka. Došlo k späť vzatiu návrhu na kandidáta, a ja by som sa, dámy a páni, touto cestou chcel opýtať, a to verejne, pani poslankyne Pfundtner a pána poslanca Procházku, či vzali svoj návrh na kandidáta späť preto, že uznali svoju chybu, že v rozpore so zákonom sa snažili presadzovať svojich nominantov do justície dávno predtým, keď ich presadzovať ani nemali, pretože nemajú právo, a Národná rada nemá legitimitu voliť týchto členov Súdnej rady.

  S ohľadom na okolnosti a na blížiacu sa voľbu ostáva, dámy a páni, už len jeden kandidát navrhovaný pánom poslancom Homoľom z SDKÚ. Touto cestou by som sa aj ja rád opýtal pána poslanca Homolu, či nechce si rovnako priznať chybu, že sa svojou nomináciou zúčastňuje voľby, ktorá je priamo v rozpore so zákonom o Súdnej rade, ktorá je v rozpore so základnými demokratickými princípmi tohto štátu, kde navrhuje kandidáta do voľby, ktorá sa vôbec, ale vôbec, dámy, nemá uskutočniť.

  Ja vám dám teoretickú otázku, dámy a páni, keď začne funkčné obdobie v máji novým členom Súdnej rady v máji 2012, ich funkčné obdobie po piatich rokoch by malo uplynúť v máji 2017. Podľa vášho princípu, dámy a páni, v júni 2012 by budúci parlament mohol voliť niekoho s účinnosťou od mája 2017, aby nastúpil na túto funkciu. Veď, čo keď náhodou parlamenty dva najbližšie, ktoré budú, nebudú schopné zvoliť týchto funkcionárov? Opakujem, dámy a páni, na to nemáte žiadnu legitimitu.

  Nie je to ale prvý útok na justíciu,a snahu o personálne obsadzovanie, a kádrovanie v súdnictve.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán kolega. Poprosím všetkých poslancov, aby sme nechali pána poslanca dorozprávať jeho vystúpenie v rozprave, a trošinku zachovali väčší pokoj v rokovacej sále.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

  Nie je to teda prvý útok na justíciu a na personálne kádrovanie a dosadzovanie svojich politických nominantov účelovo tak, ako vám to kedy vyhovuje. Teraz máme väčšinu, dáme si tam svojich.

  Chcel by som poukázať, dámy a páni, na to, čo robíte so Súdnou radou, aj v rámci iných zákonov. A vy si to veľmi dobre pamätáte, na novelu zákona o Súdnej rade, v jednom z článkov, ktorý, základného zákona, novela zákona o sudcoch, kde s účinnosťou od 1. januára 2012 sa podstatným spôsobom menia podmienky voľby do Súdnej rady sudcami.

  Inými slovami, chcete si poriešiť troch členov Súdnej rady politicky v Národnej rade a ôsmich členov sudcami. K tým sa dostanem ešte o chvíľu neskôr, ale napadlo ma ešte, napadla mi ešte jedna myšlienka, dámy a páni, s ohľadom na voľbu členov Súdnej rady v súčasnosti. Podľa rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý sa mimoriadne úspešne poponáhľal vo veci sťažnosti jedného z bývalých členov Súdnej rady, ktorí boli odvolaní, ktorí boli odvolaní vládou Slovenskej republiky, a za nich nastúpili noví členovia Súdnej rady v tomto funkčnom období, doktorka Babjaková a ďalší dvaja, Ústavný súd rozhodol, že ten, kto menuje a volí do Súdnej rady, môže rozhodnúť aj o tom, že tohto člena Súdnej rady odvoláva a nahrádza novým.

  Ja vás chcem, dámy a páni, upozorniť, že toto rozhodnutie Ústavného súdu, hoci vás potešilo, aby ste si kádrovali Súdnu radu v minulom roku vo svoj prospech, toto uznesenie má univerzálnu platnosť. A po účinnosti a po konštituovaní novej Národnej rady Slovenskej republiky bude aj Národná rada, dámy a páni, môcť bez akýchkoľvek problémov v súlade s citovaným uznesením, citovaným rozhodnutím Ústavného súdu, členov Súdnej rady odvolať v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu, ktoré vyhovuje teraz, dámy a páni, vám a týka sa odvolania členov Súdnej rady vládou Slovenskej republiky. Na to vás, dámy a páni, vrelo upozorňujem a úprimne hovorím, že skutočne by ste mali vôbec zvážiť aj vzhľadom na nedostatok legitimity a zákonnosti, či sa uskutoční vôbec táto voľba.

  Pôjdem ďalej k ďalšiemu útoku tohto vládneho, bývalého vládneho zlepenca na súdnu moc. Vy ste nielenže chceli obsadiť Súdnu radu aj cez nominantov, ktorí, a chcete doteraz, aj cez nominantov, ktorí sú volení v Národnej rade Slovenskej republiky, ale neštítili ste sa zmeniť ani podmienky voľby do Súdnej rady samotnými sudcami. Podľa Ústavy Slovenskej republiky, Súdna rada má osemnásť členov. Jeden, ktorý vám vadí najviac, je predseda Najvyššieho súdu, osem členov Súdnej rady sú volení sudcami, troch členov Súdnej rady menuje a odvoláva prezident, troch členov Súdnej rady menuje a odvoláva vláda a troch členov Súdnej rady menuje a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Od 1. januára 2012 ste, dámy a páni, veľmi významným spôsobom zmenili podmienky voľby do Súdnej rady sudcami.

  Doterajší platný právny stav znamenal, že sudcovia Slovenskej republiky volili ôsmich členov Súdnej rady. Inými slovami, Slovensko pre voľby do Súdnej rady bol jeden osemmandátový volebný obvod, kde všetci sudcovia si vyberali spomedzi kandidátov a zvolili ôsmich. Je to absolútne v súlade s čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky, ďakujem

 • Reakcia na podaný pohár džúsu.

 • , podľa ktorého členovia, ôsmi členovia Súdnej rady sú volení sudcami Slovenskej republiky. Ústava v žiadnom prípade nepovoľuje akékoľvek delenie alebo drobenie týchto hlasov. Od 1. januára ste zmenili voľbu do Súdnej rady nasledovne: Vytvorili ste osem jednomandátových volebných obvodov. Osem volebných obvodov, v ktorých si sudcovia patriacich do obvodu príslušného krajského súdu volia jedného člena Súdnej rady. Čo to v praxi, dámy a páni, znamená? Vytvorili ste bratislavský super veľký volebný obvod, v ktorom, do ktorého patrí krajský, patria sudcovia Krajského súdu v Bratislave, všetkých okresných súdov patriacich pod Krajský súd v Bratislave a navyše k tomu, dámy a páni, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky. Tento super veľký volebný obvod má 368 sudcov. Naproti tomu volebný obvod v sídle Krajského súdu v Trenčíne má 107 sudcov. Porovnajte si jeden volebný obvod, kde volíte jedného člena Súdnej rady, má 368 sudcov, a druhý volebný obvod, kde volíte druhého člena Súdnej rady má 107 sudcov. Ja sa pýtam, aká je to rovnováha hlasov? Aká je váha hlasu jedného sudcu? V Bratislave, kde potrebujete na zvolenie nadpolovičnú väčšinu, napríklad, alebo väčšinu z 368, a v Trenčíne, kde vám stačí nadpolovičná väčšina alebo väčšina zo 107. Inými slovami, váha hlasu sudcu v Bratislave je takmer tri a polkrát menšia ako v mnohých iných krajských súdov. Je to absolútna diskriminácia z hľadiska váhy hlasov a rovnosti volebného práva, kde jeden sudca oproti druhému má úplne inú váhu, jeho hlas pri voľbe za člena Súdnej rady.

  Naznačil som, že uvedené, uvedený zákon a uvedený útok na Súdnu radu je súčasťou, jeho súčasťou je aj porušenie Ústavy Slovenskej republiky. Nespočíva to, dámy a páni, iba v tom, že ste zaviedli volebné obvody, ktoré sú nerovnomerne obsadené. V Košiciach dvestodvadsaťdva, v Trenčíne stosedem a v Bratislave tristošesťdesiatosem. Mimochodom šesť obvodov krajských súdov má niečo viac než sto hlasov, sto sudcov. To znamená, že Košice a Bratislava sú dosť výrazne nad týmto priemerom, čím vytvárajú nerovnováhu, nepomer hlasov a diskrimináciu jednotlivých sudcov v týchto voľbách.

  Ďalším problémom je aj ústavnoprávne hľadisko. Dámy a páni, právo sudcu voliť ôsmich členov Súdnej rady ste zúžili od 1. januára na právo sudcu voliť jedného člena Súdnej rady vo svojom volebnom obvode, zúžili ste jeho aktívne volebné právo. Čo sa týka pasívneho volebného práva sudcu, to znamená právo byť volený všetkými sudcami Slovenskej republiky, tak ako to vyplýva z čl. 141a ústavy, toto právo voliť, právo byť volený všetkými sudcami Slovenskej republiky ste zúžili na právo byť volený sudcami vo svojom obvode krajského súdu. Výrazne ste redukovali pasívne a aktívne právo sudcov vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky do ústavy, v rámci, v rámci zákonného predpisu, ktorý tým pádom sa stal nesúladný s ústavou.

  Dámy a páni, ministerka Žitňanská rozpráva úplne nezmysly, keď hovorí, že chceme vrátiť súdnictvo neviem kam. Keď si neuvedomíte, dámy a páni, tieto čisto právne a legislatívno- technické argumenty, ktoré vás neoprávňujú takto, dámy a páni, znásilňovať právo, uvedomíte si, že politikárčenie, že kádrovanie prinášate do politiky vy, dámy a páni z vládnej koalície. Ja by som vám chcel ešte pripomenúť vyjadrenie pani ministerky z konca minulého roka, keď už bolo jasné, že sa zmenia, že prídu predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, boli vyhlásené, v tom čase sa pani ministerky Žitňanskej pýtali, či sa bude meniť zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Ministerka Žitňanská povedala, že pred voľbami by sa pravidlá hry, by sa teda zákony o voľbách meniť nemali. Citujem oficiálne vyjadrenie ministerky Žitňanskej. Ministerka Žitňanská ako jeden z tých, ktorý spôsobujú hon na čarodejnice podporovaný celým vládnym zlepencom a možno aj inými jednotlivcami, ktorí skutočne zo všetkých tisíc tristošesťdesiatosem sudcov hádže do jedného vreca, čo ma mrzí najviac, ministerka Žitňanská princíp, že podmienky voľby by sa tesne pred voľbami meniť nemali, opustila, čo sa týka voľby do Súdnej rady. Jednoducho vtedy nám to vyhovuje, keď potrebujeme dosadiť svojich nominantov do Súdnej rady, keď očakávame, že na niektorých krajských súdoch si to zvolíme, toho koho potrebujeme a neštítime sa tesne pred voľbami do Súdnej rady zmeniť aj zákon. Pripomínam, dámy a páni, vyjadrenie pani ministerky k voľbám do Národnej rady a pripomínam, že pani ministerka so súčasným vládnym zlepencom presadila s účinnosťou od 1. januára 2012 novelu zákona o Súdnej rade, ktorá takýmto výrazným spôsobom a protiústavným podľa nášho názoru, zmenila podmienky voľby do Súdnej rady. Je to tesne pred voľbami, pretože s ohľadom na povinnosti, ktoré predsedovi Súdnej rady vyplývajú, je potrebné do 23. marca 2012 vyhlásiť voľby do Súdnej rady. Ja sa pýtam, prečo opúšťate tie svoje transparentné princípy, keď sa tvárite, že ste takí transparentní? Prečo, keď vám to vyhovuje, tieto princípy pri voľbách do Národnej rady dodržiavate a prečo účelovo pred voľbami do Súdnej rady tieto princípy opúšťate? Rád by som si vypočul, dámy a páni, odpoveď na túto otázku, ale s ohľadom na to, že nie je asi ochotný nikto z tejto vládnej koalície na túto tému diskutovať, si dovolím na ňu odpovedať, žiaľ, aj sám, ale budem sa tešiť akejkoľvek polemike.

  Podľa môjho názoru, dámy a páni, je to preto, lebo sa neštítite toho, využiť akýkoľvek, hoci aj protiústavný krok alebo protizákonný krok na to, aby ste zasiahli do nezávislosti justície. A nemyslím si, dámy a páni, že toto je vaším hlavným cieľom. Vaším hlavným cieľom, dámy a páni z vládnej koalície, je podriadiť si súdnictvo svojej politickej moci tak, aby vás súdnictvo poslúchalo. Podriadiť si súdnictvo tak, aby ste rozhodovali o tom, kto bude na Slovensku a kto na Slovensku nebude sudcom. Aby ste si podriadili súdnictvo tak, že budete rozhodovať o tom, kto je predseda súdu bez toho, aby sa vám k tomu vyjadrila sudcovská samospráva.

  Ja by som vám chcel, dámy a páni, pripomenúť novelu ústavy z roku 2001. Sám ústavodarca a mnohí z vás, ktorí tu nesedia z tejto bývalej vládnej koalície, hlasovali za novelu ústavy. Novela ústavy, novela ústavy vychádzala zo základných princípov a odporúčaní, ktoré nám dávali medzinárodné sudcovské inštitúcie, a Európska únia bola súčasťou integračného procesu Slovenskej republiky do Európskej únie, kde samotná Európska komisia konštatovala, že máme posilniť nezávislosť súdnictva vytvorením nového samosprávneho orgánu, a to Súdnej rady. Vy za posledné obdobie robíte len to, že účelovými zmenami sa snažíte ovplyvniť obsadenia Súdnej rady bez toho, aby ste boli ochotní rešpektovať trvanie ich funkčného obdobia, a rovnako ste ochotní zasahovať do nezávislosti súdnictva bez toho, aby ste si zvážili, že ste to, dámy a páni z koalície, práve vy, ktorí vraciate súdnictvo spred Mečiarovu éru, pretože je pravdou, že ste to boli vy, ktorí v 2001 presadzovali novelu ústavy, ktorá dala súdnictvu samosprávu, ktorá dala súdnictvu nezávislosť od politikov. Ja sa pýtam, dámy a páni, kde to až dospejeme, keď budú politici možno z vašej vládnej koalície rozhodovať o tom nakoniec, keďže budú chcieť rozhodovať o tom, kto je a kto nie je o sudcom, keď budú rozhodovať politici o tom pomaly, aké budú mať rozsudky?! To je najväčšia tragédia, aká môže byť.

  Dámy a páni, s ohľadom na tieto skutočnosti, ja by som chcel vyzvať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby zastavil tento paškvil a túto hanbu, ktorú spôsobujete právnemu a demokratickému štátu Slovenskej republiky. Máte, pán predseda Národnej rady, aj osobnú zodpovednosť za člena koalície, ktorý to navrhol na ústavnoprávnom výbore, ale nič to nezbavuje zodpovednosti váš všetkých ako kolektív, väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, ak vôbec začnete hlasovať za akéhokoľvek kandidáta na člena Súdnej rady v tomto volebnom období, pretože funkčné obdobie im uplynie až 22. mája 2012 a lehota Národnej rade uplynie 22. júla 2012.

  S ohľadom na uvedené, pán predseda Národnej rady, dávam procedurálny návrh, aby sme nepokračovali vo voľbe členov Súdnej rady a ponechali rozhodnutie o členoch Súdnej rady volených v Národnej rade Slovenskej republiky novému parlamentu, ktorý bude konštituovaný po voľbách. Nesprávajte sa, páni a dámy z vládnej koalície, účelovo, nesprávajte sa politicky a nesprávajte sa ako horda modrozelenohnedých kobyliek, ktoré sa vrhnú na súdnu moc, aby si obsadili každý posledný flek tesne pred voľbami, pretože topiaci sa aj slamky chytá.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • S faktickou poznámkou pani poslankyňa Laššáková, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, plne ťa podporujem. Aj v tvojom vystúpení, veľmi kvalifikovane si sa vyjadril ku skutočnostiam voľby Súdnej rady a myslím si, že Národná rada by nemala voliť člena Súdnej rady. Bolo bezprecedentné rozhodnutie ústavnoprávneho výboru, na ktorom sa opozícia vôbec nepodieľala, o tom, že sa uskutočnia voľby Súdnej rady. Myslím si, že § 24 zákona o Súdnej rade jasne deklaruje postup pri skončení mandátu členov Súdnej rady a pri voľbe nového člena Súdnej rady. Domnievam sa, že predseda ústavnoprávneho výboru vôbec nemal právo toto navrhnúť na výbore, ale mal počkať a postupovať práve v zmysle § 24, kde táto kompetencia prináleží predsedovi Národnej rady.

  A ja si myslím, že tak ako sa, neuskutočňujeme voľby, nie je tu nikto, nikoho táto skutočnosť nezaujíma, ale, prosím vás pekne, zachovajme hrdosť parlamentu, aspoň v tých posledných chvíľach, aby sme nerobili veci, čo nie sú v súlade so zákonom.

  Ďakujem pekne.

 • Nech sa páči, pán poslanec Mamojka.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja väčšinou mám nadpriemerné prednášky aj na akademickej pôde...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Poznám ich.

 • ...aj keď sú povedzme priemerné, ale pred takýmto prázdnym

 • Pán poslanec ukázal smerom do pléna.

 • som ešte nerečnil. Ale vydržím.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Ale sú tu aj vaši žiaci, aj vaši možno budúci.

 • Ďakujem, pán predseda. Ide o to, že je hanbou, že tu nie je nikto z koalície, pretože je to návrh koalície. Ale tak, čo už sa dá robiť? S tým, že vzhľadom k tomu, že pán Madej bol pomerne vyčerpávajúci. Pani poslankyňa Laššáková vo faktickej poznámke zhutnila tiež kopu dobrých myšlienok, preto nebudem dlho hovoriť. Veľmi stručne.

  Mám na to určité právo aj preto, že som mal tú česť byť prvým členom Súdnej rady. Menovaný vtedy som bol, myslím, pánom prezidentom. Súdna rada bola kreovaná pri takzvanej veľkej novele ústavy v roku 2001. Ja sám som bol trochu v rozpakoch, či je etapa spoločenského vývoja, keď už má súdnictvo na to, aby sa nejakým spôsobom samo regulovalo. Ale chcel som veriť a dúfať, že áno.

  Domnievam sa aj dnes, ja som to už pri inej príležitosti povedal, že Súdna rada je orgán, ktorý je potrebné zachovať, pretože aj keď občas nie je funkčná, podľa názoru vládnucej garnitúry, ak by sme ju, nedajboh, zrušili alebo zásadne modifikovali, vylejeme s vaničkou aj dieťa a vrátime späť určitý prvok. Ja to hovorím zámerne, prvok, lebo sú tu definície teoretikov iných, právnych, čo to je Súdna rada, ale určitý prvok samosprávy riadenia justície, ktorý má podľa mňa opodstatnenie. Má opodstatnenie aj preto, že ak už citlivo vnímame nezávislosť troch mocí v štáte - zákonodarnej, výkonnej, súdnej, najnezávislejšia musí byť súdna moc. Výkonná a zákonodarná vždy je presiaknutá, ako pán poslanec Číž zvykne hovoriť, kontaminovaná, ale v tomto prípade nie je kontaminovaná. Ona je cez parlamentnú demokraciu pozitívne ovplyvnená politikou najviac. Preto súdna moc musí byť čo najnezávislejšia.

  Ak právny štát chce byť právnym štátom a má vládnuca garnitúra nejaký dojem o tom, že nejaký orgán štátny, ktorý je pilierom tej ktorej moci, prestáva dosť dobre fungovať, nemôže znásilňovať právny poriadok alebo konkrétny právny predpis, aby ovplyvnil a personifikoval fungovanie štátneho orgánu alebo ústavného orgánu, ktorý je pilierom tej ktorej moci, v tomto prípade Súdna rada a moc súdna, len preto, že si tam želá iných zástupcov. Ja sa vyhýbam politizovaniu problémov. Ale mne je až ľúto, ako právnikovi, ako človeku, že v dvoch prípadoch, a naozaj pri totálne spackanej voľbe generálneho prokurátora, organizačno-technicky, politicky, je tu ďalší prvok, ktorý degraduje aj kolegov, ktorých si chcem vážiť ako právnikov z koalície, a kde je tu jednoznačný prvok totálneho spolitizovania a snahy spolitizovať vplyv moci výkonnej na moc súdnu.

  Ja len jeden fakt, čo už povedal myslím aj pán kolega predo mnou. Keď funkčné obdobie troch členov Súdnej rady končí neviem 18. alebo 22. mája a podľa zákona má predseda Národnej rady Slovenskej republiky ešte 60 dní na to, aby oznámil predsedovi Súdnej rady, kto bol parlamentom zvolený, a my chceme voliť v januári, respektíve februári, šesť mesiacov pred skončením funkčného obdobia?! Tak to je jednoducho diletantizmus politický a absolútnou absenciou ľudskej, politickej i akejkoľvek inej beťárskej cti a frajeriny.

  Ja sa začínam skutočne obávať toho, že tá účelovosť zmien právneho poriadku a základných právnych predpisov len na to, aby štát fungoval tak, ako si niekto želá, kto je momentálne ešte chvíľu pri moci, je, nechcem uraziť ani Urundi-Burundi, ale ani to nie. Ja musím strpieť určité fungovanie v legálnom funkčnom období, nemôžem personifikovať základné vzťahy v oblasti rezortu spravodlivosti a justície.

  Ja som to neraz povedal, opakujem to a končím, pokiaľ sa nedožijeme toho, že si predseda Najvyššieho súdu, ako predseda Súdnej rady, minister spravodlivosti, generálny prokurátor, minister vnútra nesadnú raz za čas za jeden stôl a nebudú profesionálne diskutovať o zásadných právnych problémoch Slovenska, smerovaní právneho poriadku, bude tu neporiadok, za ktorý sa môžeme akurát hanbiť, a budeme permanentne počúvať aj zo západoeurópskych alebo iných európskych štátov, že je tu nevymožiteľnosť práva, že to nefunguje, že je to liknavé a tak ďalej a tak ďalej. Všetko je to o ľuďoch. A toto tiež je o ľuďoch a o absencii totálnej politickej kultúry vo väzbe na to, že máme pol roka na to, aby sme dôstojne, kľudne, zvolili členov Súdnej rady. Vráti sa nám to.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Pán poslanec Číž je posledný prihlásený do rozpravy. Obdivujem vašu kondíciu, pán poslanec. Nie, dnes už predpokladám, že končí.

 • Príde doba, pán predseda, kde vám preukážem ešte aj ďalšie schopnosti. Ďakujem vám za slovo.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský Pavol, predseda NR SR

  Neviem síce na čo ste mysleli, ale čakám na hrdinskú výzvu.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, nepochybne trošku tu upadlo to napätie, ktoré sprevádzalo rokovanie o imunite, ale opäť sa tu objavil jav, ktorý jednoducho do slovenského parlamentu nepatrí. Kompetencia Národnej rady, v danom prípade voliť člena Súdnej rady, jednoducho v zmysle platného práva preukázateľne, viditeľne, flagrantne, jasne nie je. Je tu pokus politicky zneužiť situáciu a nastáva presne to, proti čomu sme varovali tento parlament. Povedali sme, už nechoďme do poslaneckých návrhov, nechoďme do ďalších návrhov, ktoré sa iba otvoria, ktoré sú kontroverzné. Pretože práve v takýchto posledných obdobiach parlamentu, kde poslanci majú dramaticky nižšiu zodpovednosť vzhľadom na to, že mnohí sú, mnohí nie sú na zvoliteľných miestach a je tu tendencia potom konať lobisticky a schvaľovať veci, ktoré spravidla robia problémy. Dajú sa vymenovať desiatky prípadov z minulosti, že sa takéto niečo stalo, jednoducho sme potrebovali, ideme na voľby.

  Pani kolegyne, kolegovia, včera sme o 16.58 hod., rokovali sme o dvoch nesmierne závažných zákonoch, ktoré, našťastie, dnes minister stiahol. O 16.58 hod. tu z SDKÚ, pri všetkej úcte, tu nebol absolútne nikto. Bolo tu päť alebo sedem ľudí zo SAS-u, asi desať ľudí zo SMER-u a asi päť ľudí z KDH. Boli na mítingoch, pravdepodobne, tí ľudia. Jednoducho už nevieme vytvoriť korektnú atmosféru pre také zložité veci, ako sú veci, ktoré súvisia s tvorbou zákonov, s tvorbou, s kreačnou právomocou Národnej rady v danom prípade. Jednoducho, preukázateľne je úplne jasné, že ak tá voľba prebehne, a bola by, nebodaj, úspešná, jednoznačne skončí na Ústavnom súde. Jednoznačne to Ústavný súd v danom prípade musí zrušiť a je to hanba Národnej rady a vyrábanie ďalšieho zbytočného konfliktu s predstaviteľom ústavnej moci na Slovensku.

  Takže poprosím všetkých, ktorí majú trošku zmysel pre dôstojnosť Národnej rady a pre to, aby sme čo najskôr dostali základné spravovacie procesy štátu do štandardu, nech prebiehajú podľa predpísaných právnych predpisov. A nerobme už takéto nezmyselné kroky, ktoré nás všetkých diskvalifikujú.

  Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.

 • Ja som vedel, že ste sa vyčerpali pri tom predchádzajúcom bode, pán predseda.

  Panie poslankyne, páni poslanci, veď, pán podpredseda, choďte na míting.

  Pán poslanec Beblavý.

 • Ďakujem pekne. Ja oceňujem stručnosť. Budem tiež stručný. A pán poslanec, pokiaľ ide o poslancov SDKÚ, medzi ktorých patrím, môžem vás uistiť, že nikto dnes neodišiel na míting a všetci sme tu boli. A môžete si to overiť zo záznamu. A takže...

 • Výkriky z pléna. Prerušenie vystúpenie predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Páni poslanci, kľud. Trošku vtipu si môžeme dovoliť, ale teraz....

 • Pozrite si záznam. Priznám sa, že moji kolegovia odišli, až keď museli počúvať invektív plný prejav pána Madeja. Ale nikto z nich neodišiel na míting, lebo naše mítingy začali dávno predtým, než odchádzali.

 • Ja som to nemyslel osobne, pán poslanec, aby sme sa rozumeli. Ja rešpektujem práva ústavných činiteľov robiť svoje rozhodnutia slobodne a demokraticky, nech už sú akékoľvek a nemusíme každý s každým súhlasiť. Aj pri tomto prerokovávaní tohoto bodu programu. Pán poslanec Číž chce reagovať na faktickú poznámku.

 • Pán poslanec, mrzí ma, nevedel som to inak vyjadriť ako tým, že som popísal stavy cez jednotlivé kluby. Jednoducho tá účasť už nie je dosiahnuteľná, primeraná pre nás všetkých. Jednoducho to nejde. Bolo to úplne jasné, veď ten predvolebný stav sa predsa opakuje. Máme už relatívne dlhú parlamentnú slovenskú tradíciu. Takto to, pán poslanec, vás chcem upozorniť, bude vyzerať zajtra. Takto to bude vyzerať v utorok budúci týždeň, v stredu a ďalšie dni. Lebo jednoducho ten parlament, pokiaľ naozaj nepôjde o niečo zase opäť dnes viem aké špecifické, už dnes normálne nie je schopný pracovať. Takže o to mi išlo, predovšetkým. Nejde mi o to, že nejak diskreditovať jednotlivé politické strany.

  Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pýtam sa pána navrhovateľa, či chce. Nechce zaujať stanovisko k rozprave. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A pristúpime teraz k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým je návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Osuského, Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o jednorázových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý prerokovávame ako tlač 364.

  Poprosím teraz jedného z navrhovateľov, pána poslanca Dostála, aby Národnej rade predložil, uviedol dôvody, ktoré vedú navrhovateľov k zmene predloženého návrhu zákona.

  Nech sa páči.

  (Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Petra ZAJACA, Petra OSUSKÉHO a Františka ŠEBEJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 364.)

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedol návrh novely zákona o jednorázových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Tento návrh bol predložený už pred niekoľkými mesiacmi a sledoval riešenie troch okruhov problémov.

  Prvým okruhom bolo otázka protiústavného zásahu do vlastníckych práv, ktorý konštatoval aj Ústavný súd. Obsahom návrhu novely je vypustenie ustanovení tohto zákona, ktoré v rozpore s ústavou zasahujú do vlastníckych práv vlastníkov pozemkov.

  Druhý okruh problémov, ktorý sme sa snažili riešiť predloženým návrhom, je zasahovanie zákona do práv účastníkov konania nad rámec bežného územného alebo stavebného konania.

  A tretí okruh problémov je otázka kompenzácie vlastníkov pozemkov, ktorí boli dotknutí a poškodení tým, že Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon, ktorý bol v rozpore s ústavou a ktorý umožňoval stavať na pozemkoch, ktoré neboli ani vykúpené, ani vyvlastnené, čiže na cudzích pozemkoch.

  Chcel by som sa stručne vyjadriť k tomu, kam sa posunulo riešenie týchto problémov počas tých mesiacov, dlhých a dlhých, keď sa odkladalo rokovanie o tomto návrhu zákona. A návrh zákona bol predložený do Národnej rady potom, čo Ústavný súd konštatoval nesúlad príslušných ustanovení zákona s Ústavou Slovenskej republiky, ale ešte nebol publikovaný nález Ústavného súdu. Nález Ústavného súdu však bol publikovaný v júli minulého roka a keďže uplynulo odvtedy šesť mesiacov, dotyčné ustanovenia zákona stratili nielen účinnosť, ale stratili aj platnosť. Čiže v tejto chvíli už nie sú súčasťou zákona. Vzhľadom na to, bude potrebné upraviť návrh zákona, keďže nemôžeme vypustiť zo zákona to, čo sa v ňom už nenachádza. A toto budeme riešiť teda pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložím.

  Tie ďalšie dva okruhy boli predmetom diskusie aj s ministerstvom dopravy, ktoré vecne zodpovedá za túto problematiku. Tam tiež dôjde k niektorým úpravám, ktoré budú riešiť legislatívno-technické problémy, alebo problémy, ktoré by mohli nastať v aplikácii toho zákona. Myslím si, že sa nám podarilo nájsť kompromis, ktorý nebude mať negatívne dopady na rýchlosť výstavby diaľnic a ciest z hľadiska toho, že by zákon staval nejaké obmedzenia a zároveň nastane výrazný posun v akceptácii práv účastníkov konania a zároveň aj zvýšením miery informovanosti verejnosti a občanov, ktorý sa budú mať možnosť aktívnejšie zapájať do tohoto procesu. Toto bude riešiť pozmeňujúci návrh, s ktorým vystúpi pán poslanec Přidal.

  Toľko moje vystúpenie na úvod.

 • Ďakujem, pán navrhovateľ za uvedenie návrhu. Prosím, zaujmite miesto ktoré je vám určené.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Přidalovi, ktorého poveril gestorsky výbor, aby Národnú radu informoval o stanovisku výboru k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi preniesť informáciu o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Petra Osuského, Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatrenia v príprave niektorých stavieb diaľníc a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Je to tlač 364a.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 31. mája 2011 č. 475 pridelila tento predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Ústavnoprávny výboru Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 15. júna 2011 a neprijal platné uznesenie, nakoľko navrhované uznesenie nezískalo súhlas potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval 16. júna 2011 a neprijal platné uznesenie, nakoľko navrhované uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Gestorsky výbor rokoval 23. júna 2011 o spoločnej správe s odporúčaním návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schváliť. Spoločnú správu výbor neschválil. Uznesením z 23. júna 2011 č. 144 poveril mňa, aby som v súlade s rokovacím poriadkom informoval Národnú radu a predložil návrh na ďalší postup.

  Prosím, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, otvorte k predmetnému návrhu zákona rozpravu, do ktorej sa hlásim.

 • Ďakujem, pán spoločný spravodajca. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Nielen vy, ale možno aj iní sa chcú prihlásiť do rozpravy k tomuto návrhu zákona. Pán poslanec Dostál a ešte predtým pán poslanec Paška bol prihlásený. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Paška, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, aj keď to vyzerá veľmi márnivo, jedna krátka poznámka. A to najväčšie úskalie demokracie a dúfajme, že to tak zostane vždy je snaha o harmóniu medzi individuálnym a verejným záujmom a ak hovoríme dnes o oprávnených nárokov vlastníkov a ak hovoríme o verejnom záujme v prípade potreby výstavby dopravnej infraštruktúry, pravdepodobne môžeme viesť hodiny a hodiny debát o tom, kde tá pravda je a dostaneme sa stále do situácie patu tak, ako vznikla aj prijatím zákona, ktorý bol poznačený nálezom Ústavného súdu.

  Bez ohľadu na to chcem navrhnúť, aby aj vzhľadom na veľmi naozaj závažnú podstatu tohto problému sme nepokračovali. Hlavne aj preto, že nie celkom rozumiem, prečo riešime takú závažnú problematiku poslaneckým návrhom a prečo to riešime pár týždňov pred voľbami. Otázka rovnováhy medzi individuálnym alebo verejným záujmom si pravdepodobne vyžaduje nielen širšiu odbornú diskusiu v tomto prípade, pretože sa zhodneme, že je iný pohľad individuálneho vlastníka a pár metrov štvorcových pôdy a možno tisícov a státisícov, možno aj milióna ľudí zo spádu, kam infraštrukturálna stavba viesť má. Nechcem nič iné, bez spochybnenia podstaty tejto kontradikcie, nechajme to na nový parlament, na novú vládu, ktorá musí, pretože je to požiadavka ľudí na Slovensku, sa výstavbou infraštruktúry a s tým aj súvisiacimi inými záležitosťami vysporiadať tak či tak, bez ohľadu na to, akú bude mať podobu a aký bude mať program. Preto navrhujem v zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku, aby sme nepokračovali v rokovaní o tomto návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána predsedu klubu strany SMER - sociálna demokracia pán navrhovateľ Dostál.

 • Pán poslanec Paška, rieši to poslanecký návrh zákona, pretože poslanci majú legislatívnu iniciatívu a neprišla s tou témou vláda. Nie je vôbec pravda, že robíme niečo na poslednú chvíľu pred voľbami. Prvýkrát sme návrh tohto zákona predložili do parlamentu na marcovú schôdzu Národnej rady. Na prvú schôdzu potom, čo Ústavný súd konštatoval, že zákon je v rozpore s ústavou. A považovali sme za potrebné, čo najskôr odstrániť protiústavný stav. A keďže ministerstvo dopravy malo v tom čase výhrady, tak sme návrh stiahli, rokovali so zástupcami ministerstva dopravy a následne sme predložili návrh zákona na májovú schôdzu, kde bol prerokovaný v prvom čítaní a posunutý do druhého čítania. Odvtedy sa poslanecké návrhy posúvali a posúvali z rôznych dôvodov, ale rozhodne nie je pravda, že by predkladatelia dávali niečo na poslednú chvíľu, alebo nemali vôľu riešiť tento problém už dávnejšie.

  A myslím si, že je to psou povinnosťou tohto parlamentu, aby schválil takúto novelu. Pretože, áno, ten zákon bol jedným z hlavných predmetov sporov medzi vašou vládnou koalíciou a vtedajšou opozíciou. Bolo to jedno z opatrení, za ktoré ste boli zo strany opozície tvrdo kritizovaní. Opozícia dala ten návrh na Ústavný súd, aj s tým návrhom uspela. Takže myslím si, že by bolo veľkou hanbou súčasnej vládnej koalície, ak by vyhovela vášmu návrhu, alebo, ak by takýto návrh zákona vôbec neschválila.

 • Pán kolega ale, teraz ste vystihli absolútnu podstatu. Áno, ta opozícia vtedy bola obrovským nepriateľom z nášho pohľadu, teraz mám na mysli vtedajší výkon moci a spravovania krajiny. To bola reakcia na verejný záujem a určite tam nebol žiadny zámer sofistikovane poškodiť individuálne práva. Ale, prečo ta reakcia nie od tej opozície, ktorá je dnes vládou, ale je od vás, ktorí ste vtedy neboli ani koalíciou ani opozíciou, a dnes zase suplujete inštitúty výkonu alebo kontroly moci. Takže nič iné nechcem, len aby tento veľmi dôležitý problém bol riešený spôsobom štandardným, to znamená, z pohľadu tak, ako je to v demokraciách obvyklé. Ten, kto nesie zodpovednosť za výkon moci programovo a podlieha kontrole opozície, aby problém riešil. A v tom vidím aj to farizejstvo predchádzajúcej opo...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Pán predseda, zajtra, predpokladám už skôr nerozhodneme hlasovaním aj o vašom procedurálnom návrhu.

  Teraz ešte dávam slovom pánovi spoločnému spravodajcovi Přidalovi.

  Nech sa páči.

 • Vážené dámy a páni, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

  Bod 1. V čl. I. bod 4 znie:

  "4. V § 3 ods. 1 znie:

  "(1) Ak sa v územnom konaní uskutočnilo ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, stavebný úrad v stavebnom konaní nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť."."

  Odôvodnenie: Stavebný zákon v § 36 ods. 4 a jeho vykonávacia vyhláška č. 453/2000 Z. z. v § 3 ods. 2 ustanovujú úľavy pre líniové stavby a pre územné konanie, a preto sú na tento zákon, na tento režim nastavené podklady pre rozhodnutie vrátane údajov, ktoré navrhovateľ predkladá na stavebný úrad, v návrhu a jeho prílohách. Tiež chcem konštatovať , že pôvodný § 3 predkladateľa ods. 3 je upravený v bode 5 v ods., v § 4 ods. 2.

  2. V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:

  "5. Paragraf 3 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:

  "(5) Stavebný úrad doručí oznámenie o začatí územného konania alebo stavebného konania do vlastných rúk vlastníkom pozemných stavieb, ktoré majú byť asanované. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

  " 4a) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov."."

  Doterajšie body 5 až 12 sa označujú ako body 6 až 13. Tu ide o legislatívnu úpravu súvisiacu so zachovaním znenia § 3 ods. 2 návrhu poslaneckej novely, ten novelizačný bod 4.

  3. V čl. I bod 5 znie:

  "5. § 4 znie:

  "§4. (1) Ak sa územné rozhodnutie a stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, okrem vyvesenia na úradnej tabuli stavebného úradu, sa povinne zverejní aj na jeho webovom sídle.

  (2) Oznámenie o začatí územného konania a stavebného konania sa zverejňuje aj na úradných tabuliach všetkých dotknutých obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejní na úradnej tabuli stavebného úradu.

  (3) Súčasťou stavebného povolenia sú všetky súvisiace rozhodnutia stavebného úradu, a to povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať, a povolenia na uskutočnenie súčastí diaľnice a vykonaných úprav."."

  Odôvodnenie: Problematika nutných vykonaných úprav súvisiacich s výstavbou diaľnice alebo rýchlostnej cesty musí byť zrejmá a doriešená už v územnom konaní. Všetky nutné úpravy musia byť umiestnené právoplatným územným rozhodnutím, a to aj z dôvodu nadväznosti na následne prebiehajúce majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, resp. vyvlastňovacie konanie. V stavebnom konaní už nie je prípustné meniť umiestnenie vyvolaných úprav. Považovalo by sa to za rozpor s právoplatným územným rozhodnutím. Obyvatelia obcí dotknutí navrhovanou výstavbou sú priamo účastníci konania so všetkými procesnými právami podľa správneho poriadku a stavebného zákona, preto nie je odôvodnené, aby vyjadrovali svoje stanoviská prostredníctvom obce. Svoje stanoviská a námietky vyjadrujú priamo ako účastníci konania a tento režim je aj nastavený na tento režim spôsob, ako sa s ich námietkami nakladá v správnom konaní. Navrhovaný režim prerokovania, ktorý nie je identifikovaný v správnom poriadku ani v stavebnom zákone, nemá definované jasné a jednoznačné pravidlá, a preto nebude zrejmé, ako sa bude narábať so stanoviskami občanov, najmä tých občanov, ktorí ani nie sú účastníkmi konania. Navrhované ustanovenie ods. 3 ide nad rámec teraz platného stavebného zákona. Spôsobilo by to spomalenie územného konania.

  4. V čl. I bod 8 znie:

  "8. § 7a znie:

  § 7a

  (1) Na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom právoplatnosti územného rozhodnutia. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľnosti na návrh právnickej osoby zriadenej štátom, ktorého prílohou je autorizačne a úradne overený geometrický plán. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám.

  ( 2) Ak sa územné rozhodnutie týka len časti pozemku, predkupné právo štátu podľa ods. 1 vzniká len na príslušnú časť pozemku. Táto skutočnosť sa vyznačí v geometrickom pláne."." Odôvodnenie: S ohľadom na bod 64 in fine nálezu Ústavného súdu s cieľom predísť prípadným výkladovým aplikačným problémom sa navrhuje jasne vymedziť, že zákonné predkupné právo štátu nemožno považovať za hmotnoprávny titul pre získanie stavebného povolenia a realizáciu stavieb a ciest podľa zákona č. 669/2007 Z. z.. Predkupné právo štátu vzniká len na časť pozemku z dôvodu a na účely vyvlastnenie sa obmedzuje vlastnícke právo len v nevyhnutnom rozsahu v zmysle geometrického plánu. To bolo odôvodnenie.

  Bod 5. Čl. 1, bod 10 znie:

  "10. V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová "§ 30 ods. 1 písm d)" a slová "§ 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b) a f)".

  Odôvodnenie: Vzhľadom na úpravu v § 2 je potrebné, aby sa v § 9 vypustili výnimky z konkrétnych ustanovení správneho poriadku a stavebného zákona, keďže zámerom je, aby sa postupovalo štandardne podľa ustanovení správneho poriadku a stavebného zákona.

  Bod 6. V čl. I bod 12 znie:

  "12. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

  "§ 9a. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012.

  (1) Územné konania a stavebné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom 2011 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. marca 2012. Kolaudačné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom 2011 sa dokončia podľa predpisov účinných do 29. februára 2012.

  (3) Ak bolo vydané stavebné povolenie podľa predpisov účinných pred 26. júlom 2011 a stavebník nepreukázal vlastnícke právo k pozemkom a stavbám, je stavebník povinný tieto práva získať dohodou najneskôr do 28. februára 2013. Ak stavebník preukáže, že pokus získať uvedené práva dohodou v lehote podľa predchádzajúcej vety bol bezvýsledný alebo uvedené práva v tejto lehote nezíska, je povinný podať návrh na vyvlastnenie podľa stavebného zákona. Vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám je stavebník povinný preukázať najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania diaľnice sú aj doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k tým pozemkom a stavbám, ku ktorým tieto práva neboli v stavebnom konaní preukázané.

  (4) Na účely podľa ods. 3 možno vyvlastniť alebo obmedziť vlastnícke právo aj k pozemkom alebo stavbám, ktorých sa týka stavebné povolenie vydané pred 26. júlom 2011 a na účely vydania, ktorého stavebník nepreukázal vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám pred jeho vydaním.

  (5) Ak stavebník nepreukázal vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám pred vydaním stavebného povolenia podľa ods. 3, má vlastník pozemku alebo stavby právo na finančnú náhradu vo výške obvyklého nájmu za užívanie pozemku alebo stavby za obdobie od právoplatnosti stavebného povolenia do prevodu vlastníckeho práva na stavebníka diaľnice dohodou alebo prevodu vlastníckeho práva na stavebníka diaľnice vyvlastnením. Písomnú žiadosť o poskytnutie finančnej náhrady treba uplatniť u stavebníka v lehote do 28. februára 2013, inak právo zaniká.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 14) znie:

  "14) § 112 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov."

  Odôvodnenie: Vzhľadom na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky k napadnutým ustanoveniam z § 2 je potrebné upraviť prechodné ustanovenia k situácii, ktorá vznikla po 26. júli 2011 a úpravám účinným od 1. marca 2012. V prechodných ustanoveniach je nevyhnutné doriešiť, ako bude stavebný úrad postupovať v prípade konaní začatých pred 26. júlom 2011, ale ešte meritórne neskončených administratívnych konaniach. Tiež je potrebné doriešiť tie prípady, kedy stavebné povolenie už bolo právoplatne vydané podľa právnej úpravy účinnej pred 26. júlom 2011 bez preukázania vlastníckych alebo iných práv k pozemkom alebo stavbám pred vydaním stavebného povolenia, ale kolaudačné konanie sa bude uskutočňovať v čase, keď už podľa novej právnej úpravy účinnej od 1. marca 2012 by sa nemohlo preukázať vlastnícke právo ani iné právo k nehnuteľnostiam v riadnom kolaudačnom konaní. V ustanoveniach § 2 a 5 zákona č. 669/2007 Z. z. v znení účinnom do 26. júla 2011 sa predpokladalo, že majetkové vyrovnania s pôvodnými vlastníkmi pozemkov sa bezvýhradne dokončia až pri kolaudácii stavby. Ustanovenie § 2 umožňovalo, aby získanie vlastníckych práv a iných práv k pozemkom nebolo nevyhnutné dokončiť pred vydaním stavebného povolenia. Išlo o jednorázové mimoriadne opatrenie odchylné od stavebného zákona, ale sa umožňovalo, aby stavebník získal príslušné právo najneskôr ku kolaudačnému konaniu. Podľa právnej úpravy účinnej do 26. júla 2011 boli vydané právoplatné stavebné povolenia, podľa ktorých sa v súčasnosti realizujú stavby diaľníc a rýchlostných ciest, ktorých kolaudácia sa ale predpokladá až v čase platnosti novej právnej úpravy účinnej od 1. marca 2012. Preto je potrebné v prechodných ustanoveniach zabezpečiť režim, na základe ktorého sa budú môcť kolaudovať aj tieto stavby, a to po overení, že stavebník získal vlastnícke právo alebo iné relevantné právo k pozemku, na ktorom sa takáto stavba realizuje. Vlastníci pozemkov vrátane nevyvlastnených sú v zmysle § 78 ods. 1 stavebného zákona účastníkmi kolaudačného konania, čo by spôsobilo nemožnosť ukončenia kolaudačného konania pred uspokojením ich uplatnených nárokov. Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečiť, aby stavebník za každých okolností práva oprávňujúce realizovať stavbu získal čo najskôr, najneskôr však do podania návrhu na začatie kolaudačného konania. Touto úpravou sa má zabezpečiť čo najskoršie odstránenie protiprávneho stavu vzniknutého stavbou na cudzích pozemkov bez hmotnoprávneho titulu. Z ústavnoprávneho hľadiska je pritom neprípustné, aby vlastníci boli vystavení neistote skôr začatých konaní. Preto sa ustanovuje lehota dvanásť mesiacov pre získanie vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemkom a stavbám dohodou s následnou povinnosťou podať návrh na vyvlastnenie. Uvedeným mechanizmom sa predíde ústavne nesúladnému stavu vyvlastnenia de facto, ktorý bol založený v konaniach začatých pred 26. júnom 2011. Cez prizmu nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sa v prechodných ustanoveniach rieši aj odstránenie protiprávneho stavu spôsobeného ústavne nesúladnou právnou úpravou a rieši sa náhrada za vzniknutý protiprávny stav v súvislosti s užívaním pozemkov a stavieb, ku ktorým stavebník nezískal vlastnícke právo, ani iné právo k užívaniu.

  Bod. 7 Čl. II znie:

  "Čl. II. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012."

  Odôvodnenie: Ide o stanovenie účinnosti zákona.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  S faktickou poznámkou pán navrhovateľ.

  Nech sa páči.

 • Chcel by som v mene navrhovateľov povedať, že tento pozmeňujúci návrh bol dohodnutý aj s predkladateľmi a teda podporujeme ho. Sú tam určité zmeny oproti pôvodnému návrhu, ale je to pre nás akceptovateľné a v mnohých veciach to prináša vylepšenie toho pôvodného návrhu. Rád by som sa k tomu bližšie vyjadril vo svojom vystúpení, ktoré ale predpokladám, že bude trvať dlhšie ako štyri minúty, ktoré zostávajú do 19. 00 hodiny.

 • Pán navrhovateľ, už aj keby ste chceli, aj tak vám slovo neudelím, preto lebo dnešný deň bol dostatočne náročný na to, aby sme sa cítili byť aj unavení. Poviem tak normálne ľudsky, aj fyzicky, aj intelektuálne, preto bude lepšie, keď schôdzu prerušíme a zajtra ráno o deviatej budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o tomto bode programu a pokračovať v rokovaní o ďalších, ktoré sú zaradené na program s tým, že poprosím všetkých, aby sme pozmeňovacie návrh, ktoré boli predložené k zákonu o priestupkovej imunite si všetky poslanecké kluby dôkladne preštudovali, aby sme pri hlasovaní už nemuseli hlasovanie odkladať z dôvodu nejakých procesných nedorozumení a hlasovať o 11.00 hod. o priestupkovej imunite vrátane hlasovaní o všetkých dovtedy prerokovaných bodoch programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie. Prajem príjemný večer, dovidenia zajtra ráno.

 • Prerušenie rokovania o 18.57 hodine.