• Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážené kolegyne, kolegovia, poprosím, aby sme sa upokojili.

  Čiže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás privítať na rokovaní 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré týmto otváram.

  V nedeľu 18. decembra 2011 sa nás všetkých hlboko dotkla smutná správa o úmrtí bývalého česko-slovenského prezidenta Václava Havla.

  Dávam teraz slovo predsedovi Národnej rady Pavlovi Hrušovskému, aby za parlament ako predseda Národnej rady vystúpil k ucteniu si pamiatky zosnulého Václava Havla. Pán predseda, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, zomrel prezident, zomrel pán prezident Václav Havel. Bol aj naším prvým ponovembrovým demokraticky zvoleným prezidentom. Václav Havel bol kľúčovou postavou boja za slobodu a demokraciu. O politiku, ktorá slúži občanovi, o občana, ktorého práva sú nedotknuteľné, sa pán prezident Havel zaslúžil najviac. Vďaka svojej odvahe, vytrvalosti, sile presvedčenia, ale i ľudskej pokore tento zápas Havel vyhral. Zaradil sa k osobnostiam, ktoré sa stali symbolom konca komunizmu v strednej Európe. Tak ako robil politiku, ako sa angažoval vo veciach globálnych, ale aj tých každodenných, bolo priam fascinujúce. Oddanosť myšlienkam slobody, demokracie a pravdy bola u Havla mimoriadna a dnes to môžem a chcem povedať, táto oddanosť je nutná nasledovania.

  Dámy a páni, kolegyne, kolegovia poslanci, prosím, aby sme si minútou ticha uctili Václava Havla.

 • Minúta ticha.

 • Ďakujem pekne. Chcem vás teraz požiadať, aby sme desaťminútovou prestávkou využili čas na to, aby sme sa poradili ešte o tom, ako bude nasledovať rokovanie 27. schôdze. Čiže vyhlasujem desaťminútovú prestávku. Ďakujem pekne.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem ešte predtým, ako osvedčíme svoju účasť na rokovaní, informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali poslanci Chaban, Lukáč, Marcinčin, Sulík a pani poslankyňa Jana Vaľová.

  Poprosím vás, páni poslanci, aby ste sa dostavili do rokovacej sály a stlačením hlasovacieho tlačítka pod poradovým číslom jedna sa prezentovali a osvedčili tak svoju účasť na rokovaní 27. schôdze Národnej rady.

 • Prezentácia.

 • 120 prítomných, 7 poslancov za návrh, 1 proti, 1 sa zdržal, 111 poslancov je prítomných (pozn. red.: správne má byť "111 nehlasovalo").

  Toto nebolo hlasovanie o uznášaniaschopnosti, ale hlasovanie o prezentácii.

  Národná rada je uznášaniaschopná.

  Chcem informovať, že overovateľmi na 27. schôdzi budú poslanci Oravec a Goga. Ich náhradníkmi poslanec Muránsky a Kolesík.

  Schôdzu som zvolal pozvánkou z 19. decembra. Navrhol som zaradiť na rokovanie schôdze dva body programu. Obidva body sú zákony, ktoré pán prezident vrátil Národnej rade na opätovné prerokovanie.

  Pýtam sa, či sa chce niekto z poslancov prihlásiť do návrhu na doplnenie, resp. zmenu programu.

  Chcem len informovať, že pred rokovaním 27. schôdze som zvolal poslanecké grémium, na ktorom sme odporučili Národnej rade, aby pri rokovaní o zákone, ktorý pán prezident vrátil, o zákone o sociálnych službách sme postupovali tak, že poverený spravodajca predloží, uvedie a odôvodní stanovisko výboru pre sociálne veci a po tomto vystúpení prerušíme rokovanie. Taký bol všeobecný názor všetkých poslaneckých klubov, nakoľko ide o vážnu právnu normu s dopadom na rozpočty obcí, ale aj rozpočet Slovenskej republiky, ku ktorému definitívnemu rozhodnutiu sme sa zhodli, že je treba vypracovať ešte ekonomické a sociálne analýzy a ich dopady jednak na rozpočty obcí, vyšších územných celkov, a preto chcem odporučiť, aby sme prijali aj názor poslaneckého grémia, návrh zákona prerokovali, ale len do istého bodu, potom rokovanie o ňom prerušili a pokračovali na schôdzi, ktorú zvolám ku koncu januára a ktorá bude pokračovať až do skončenia rokovania o bodoch programu, ktoré zaradím na rokovanie.

  Páni poslanci, takýto je návrh. Ešte sa hlási pán poslanec Kalist.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, žiadam, aby sme rozhodli o tom, o doplnení bodu programu, žiadam, aby sme doplnili do programu tejto schôdze bod, ktorý prerokovávame pod tlačou 347. Jedná sa o novelu poľovníckeho zákona, aby nebolo možné ďalej strieľať psov. Pretože opakovane sa z médií dozvedáme, že dochádza k takýmto nežiaducim veciam, a bol by som rád, keby sme to prerokovali čo najskôr. Ďakujem.

 • Páni poslanci, o návrhu budeme hlasovať. Nevidím žiadne ďalšie prihlášky poslancov k navrhnutému bodu programu. Prosím, budeme teraz hlasovať o návrhu pána poslanca Kalista, ktorý odporúča, aby sme zaradili na program rokovania zákon o poľovníctve.

  Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 27 za návrh, 6 proti, 91 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Teraz budeme hlasovať o

  návrhu programu zaradeného na program 27. schôdze a vyjadrením súhlasu s prerokovaním týchto bodov.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 129 za návrh, 3 nehlasovali.

  Schválili sme návrh.

  Panie poslankyne, páni poslanci, na základe schváleného programu 27. schôdze teraz pristúpime k druhému čítaniu o zákone z 1. decembra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorý pán prezident vrátil Národnej rade na opätovné prerokovanie.

  Návrh máte rozdaný ako tlač 605. Poprosím teraz pani poslankyňu Aštaryovú, aby z poverenia výboru pre financie a rozpočet informovala Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore pre financie a rozpočet.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Rokovanie o zákone z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 605.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte mi informovať vás o výsledku prerokovania zákona z 1. decembra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, vo výboroch, je to tlač 605. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.

  Národná rada schválila dňa 1. decembra 2011 zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov.

  Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) ústavy vrátil Národnej rade SR uvedený zákon a vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z ústavy.

  Na základe tohto predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 613 z 20. decembra pridelil na opätovné prerokovanie Národnou radou týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o zákone z 1. decembra žiadne stanoviská poslancov. V časti III sú uvedené pripomienky pána prezidenta.

  K predmetnému zákonu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu zákon schváliť v pôvodnom znení bez zmeny výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 315 zo dňa 21. decembra. A ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet odporúča Národnej rade hlasovať o zmene vyplývajúcich z rozhodnutia prezidenta a zmenu neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výboru odporúča Národnej rade zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie, schváliť v pôvodnom znení bez zmeny uvedenej v časti III rozhodnutia prezidenta.

  Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 316 z 21. decembra a výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu. Súčasne ma poveril informovať Národnú radu o výsledku prerokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.

  Ďakujem veľmi pekne. Otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem informovať, že som nedostal žiadne písomné prihlášky, ústne sa do rozpravy prihlásil pán predseda poslaneckého klubu strany SMER - SD Paška. Ďalšie prihlášky nie sú, preto končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, krátke stanovisko poslaneckého klubu strany SMER - sociálna demokracia, nechcem sa zaoberať meritom veci, pripomienkou pán prezidenta. Predpokladám, že aj to vyžaduje oveľa väčší priestor na právnu analýzu. Tie pohľady sú rôzne. V danom okamihu, vážiac si stanovisko pána prezidenta, ale za poslanecký klub chcem povedať, že nebudeme hlasovať za jeho pripomienku, pretože predpokladáme potrebu hlbšej analýzy právneho stavu o vzniku, zániku mandátu a s tým súvisiacimi inštitútmi. Ale čo je dôležité a čo chcem povedať, tak ako som to povedal, aj keď sa tento zákon schvaľoval, že som pripojil za celý klub SMER-u - sociálnej demokracie svoj podpis na tento návrh len preto, že som to považoval za korektné voči ľuďom na Slovensku, ktorí žijú v ťažkých časoch, ale znovu chcem zopakovať, že po voľbách sa k tomuto zákonu treba vrátiť.

  Tento zákon je paškvilom z dielne pána bývalého predsedu Národnej rady Sulíka a tak ako dlhodobo zavádzal nielen nás, ale aj ľudí na Slovensku, a my sme na to upozorňovali, nepriniesol žiadne úspory a nepriniesol žiadne zníženie príjmov ústavných činiteľov, ale paradoxne, ak by sme neboli prijali naprieč politickým spektrom novelu tohto zákona, znamenal by obrovský nárast príjmov ústavných činiteľov.

  Preto za klub SMER-u - sociálnej demokracie opätovne chcem deklarovať, že po voľbách, dúfam, sa Národná rada Slovenskej republiky vráti k tak dôležitému zákonu, ako je, ako sú platové náležitosti ústavných činiteľov, a že nájde nie avanturistické sulíkovské riešenie, ale objektívne riešenie, ktoré bude v súlade s predstavami ľudí na Slovensku.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána predsedu poslaneckého klubu piati, šiesti páni poslanci. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Pán poslanec Somogyi.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Paška, len aby nedošlo k nedorozumeniu. Poslanecký klub SMER-u - sociálnej demokracie nebude hlasovať za pripomienku pána prezidenta alebo celkovo za celý zákon nebude hlasovať? Ďakujem.

 • Pán kolega Paška, opakuje sa to, čo sme tu počuli aj naposledy. Zrazu prešiel Národnou radou zákon jedného človeka, jedným jeho hlasom. Za ten zákon, tak ako dnes platí, hlasovala väčšina Národnej rady. Jeho výsledná podoba je výsledkom rokovania so všetkými klubmi poslaneckými v tejto Národnej rade. Ak ste mali lepší nápad v dobe, keď bol prijímaný, nepamätám si, že by ste s ním prišli. Nepamätám si s tým, nepamätám si to, že by bol návrh v rámci tej vašej línie, ktorú presadzujete, napríklad dať plat poslanca pevnou sumou alebo ho valorizovať nejakým iným spôsobom, valorizovať ho, ako sú valorizované dôchodky alebo čokoľvek. Nič z toho nebolo. Máme tu iba to, že každý rok kvôli vybudeniu politických emócií sa buď zmrazujú, ale odmrazujú platy a žiadne systémové riešenie tu nie je.

  Toto bolo systémové riešenie, ktoré mohlo vydržať, ukázalo sa, že nie je ten vzorec správny, treba spraviť iný, ale ja si nepamätám ani od vás a ani od kolegov z iných klubov nejaký konštruktívnejší návrh.

  Takže nehádžme to všetko na Sulíka, rovnakú prácu na tom návrhu odviedli aj iní poslanci, ktorí na ňom spolupracovali. Zhodla sa na ňom Národná rada, ak ho chceme zmeniť, tak ho zmeňme, ale nerobme tu teraz z toho frašku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Podobne, ako povedal môj predrečník, ja si dovolím navrhnúť, pán Paška, všetkým kolegom, ktorí zdieľajú váš názor, aby ste sa vzdali svojho platu poslaneckého za ten mesiac, kedy sa hlasovalo, lebo, ak máte takýto názor, je evidentné, že ste zákon, ktorý schválila väčšina Národnej rady, ani nečítali, a preto si ten plat nezaslúžite.

 • Ďakujem. Ja len dúfam, že slová, ktoré ste hovorili v rozprave, že po voľbách sa chcete pozrieť na platy politikov znova, že to, že sme si zmrazili platy, nie je len predvolebným ťahom vaším, pretože my sme predkladali zmrazenie v septembri, hovorili sme o tom, aby zmrazenie bolo nielen na dočasné obdobie, ale dovtedy, dokiaľ nebude vyrovnaný štátny rozpočet.Takže dúfam, že tú snahu, o ktorej ste hovorili, ktorá má nasledovať po voľbách, nebude, že rovno platy odmrazíte.Ďakujem.

 • Pán poslanec Paška, pripadá mi to trošku pokrytecké z vašej strany tu hovoriť niečo, ako vy ste tu presadzovali, strana SMER, zmrazenie platov poslancov, keď za celý rok, kedy tento zákon platí, ste neurobili pre to absolútne nič a v októbri, keď som osobne dal hlasovať v tejto sále, aby sme zaradili tento bod do rokovania, tak ani jeden jediný poslanec SMER-u nehlasoval za zmrazenie platov poslancov. Ste pokrytec, pán poslanec Paška.

 • Ďakujem. Pán poslanec, chcem sa poďakovať teda za veľmi jasné vysvetlenie tých problémov, ktoré vznikli. Áno, je to presne tak. Toto je takisto náprava, ktorú sme museli vykonať po jednom experimente, ktorý do parlamentu priplával, ktorý rozprával o braní platov, o serióznej práci, ale keď sa dnes pozerám do sály, tak tu dnes ani v práci nie je. Verím, že si dá sám sebe návrh, aby si zobral plat za túto schôdzu, v ktorej nie je. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Paška chce reagovať na vystúpenia pánov poslancov.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Len aby to bolo úplne zrozumiteľné ešte raz, samozrejme, už som to povedal, ale za zákon, za zmrazenie, samozrejme, ako klub budeme hlasovať. Hovoril som o pripomienke pána prezidenta. Tým, ktorí majú krátku pamäť, len dávam do pozornosti, že tento návrh zákona sme naozaj podporili s veľmi jasnou výhradou, pretože ešte predtým, ako vznikol, nie ako novela, ale ako ho navrhol vtedajší pán predseda Národnej rady, pán Sulík, tak sme upozorňovali na to, že je to zlá vízia, ktorá povedie nie k úsporám, ale k rastu nákladov. Nakoniec to sú tie veľmi príjemné sulíkovské riešenia.

  Ale chcem povedať, že áno, trvám na tom, aby sme sa vrátili k platovým náležitostiam ústavných činiteľov, pretože si myslím, že tento zákon - akokoľvek dnes ho v podobe zmrazenia presadíme, určite, a dúfam, že prelomíme veto pána prezidenta - si vyžaduje dôkladnú revíziu a prijatie v takej podobe, aby tak, ako som povedal, zohľadňoval nielen názory, ale aj reálne potreby ľudí na Slovensku.

  Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pani poslankyňa Aštaryová, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Pristúpime k hlasovaniu v druhom a treťom čítaní o vrátenom zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorý pán prezident predložil na opätovné prerokovanie. Prosím vás, aby ste uviedli hlasovanie o jednotlivých návrhoch.

 • Prosím, dajte najskôr hlasovať o pripomienke prezidenta s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 7 za návrh, 125 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Pripomienku pána prezidenta Národná rada neschválila.

 • Teraz dajte hlasovať o zákone ako celku v pôvodnom znení bez pripomienky pána prezidenta.

 • 31.

  Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • P. Hrušovský, predseda NR SR

  Prerušujem, pani poslankyňa, vaše vystúpenie. Prosím vás, kolegovia, kolegyne.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  ... o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 20. decembra 2011 č. 614 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu. Vrátený zákon odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 118 z 21. decembra 2011 s tým, že hlasovanie o vrátenom zákone odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vykonať na nasledujúcej schôdzi v januári 2012. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon dňa 21. decembra 2011, ale neschválil navrhnuté uznesenie výboru, pretože návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru podľa § 52 zákona č. 350/1996 Z. z. a čl. 84 Ústavy Slovenskej republiky. Z celkového počtu trinástich poslancov bolo prítomných osem poslancov. Za návrh uznesenia hlasovali piati poslanci a traja sa zdržali hlasovania.

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov po opätovnom prerokovaní hlasovať po prvé spoločne o všetkých pripomienkach prezidenta so stanoviskom gestorského výboru neschváliť, po druhé o zákone ako celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení.

  Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Moniku Gibalovú na prerokovanie vráteného zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vráteného zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 119 z 21. decembra 2011.

  Ďakujem, pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.

 • O zákone ako celku v pôvodnom znení.

 • Ešte predtým, pani poslankyňa, musím urobiť jeden úkon, a to otvoriť rozpravu o tomto zákone v treťom čítaní. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť. Nie. Preto ju vyhlasujem za skončenú.

  A teraz pristúpime k hlasovaniu.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 134 za návrh.

  Národná rada po opätovnom prerokovaní schválila zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie.

  Teraz pristúpime k rokovaniu o zákone z 1. decembra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnych službách.

  Páni poslanci, ešte predtým, ako udelím slovo poverenej spravodajkyni výborom pre sociálne veci poslankyni Gibalovej, chcem sa opýtať, či ten procedurálny návrh, ktorý som uviedol pred začatím rokovania o zaradených bodoch programu na 27. schôdzu, môžem považovať z vašej strany za súhlas s takýmto postupom.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Pani poslankyňa Gibalová, spoločná spravodajkyňa, prosím, aby ste informovali Národnú radu o stanovisku výboru. Nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o kľud v rokovacej sále.

  (Rokovanie o zákone z 1. decembra 2011, ktorým sa dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 606.)

 • Neotvorím, pani poslankyňa, preruším rokovanie na základe dohody, ktorú prijalo poslanecké grémium a poslanci schválili rokovanie o tomto bode programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem vám všetkým za účasť na rokovaní 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem, aj napriek tomu, že sme si už želali, ešte raz, keďže som nepredpokladal, že sa znovu zídeme, popriať vám všetkým šťastné, veselé, požehnané a pokojné vianočné sviatky. Všetko dobré. Dovidenia v novom roku.

 • Rokovanie 27. schôdze NR SR sa skončilo o 13.57 hodine.