• Panie poslankyne, páni poslanci, vítam vás na deviatom rokovacom dni 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej máme prerokovať ešte zostávajúce body programu, ktoré nám zostali z rokovania z minulého týždňa. Prerokovali sme viacej návrhov personálnych, o ktorých budeme musieť rozhodnúť hlasovaním vo verejných voľbách, a pribudli ďalšie návrhy, s ktorými sa obrátila na Národnú radu vláda Slovenskej republiky o zaradenie nových bodov programu.

  Ešte pred tým, ako pristúpime k rokovaniu, zvolávam poslanecké grémium, na ktoré pozývam všetkých členov poslaneckého grémia za všetky poslanecké kluby, aby sme sa poradili o ďalšom priebehu rokovania 26. schôdze a rokovania na dnešnom rokovacom dni.

  Prerušujem rokovanie do 9.30 hod. a žiadam členov poslaneckého grémia, aby sa dostavili do rokovacej sály, v ktorej mávame rokovania grémií. Ďakujem.

 • Prerušenie rokovania o 9.11 hodine. Zasadnutie poslaneckého grémia.

 • Pokračovanie rokovania o 9.26 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás poprosiť, aby ste sa dostavili do rokovacej sály. Chcem vás informovať o výsledku rokovania poslaneckého grémia, kde sme sa dohodli na ďalšom postupe prerokovávania jednotlivých bodov programu na dnešnom rokovacom dni.

  Informoval som, že vláda Slovenskej republiky požiadala Národnú radu o vyslovenie súhlasu s prerokovávaním dvoch návrhov zákona, ktorých predkladateľom bol výbor pre zdravotníctvo. Vláda na svojom rokovaní odsúhlasila, aby Národná rada tieto návrhy prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní.

  Ešte predtým vás chcem informovať, že všetky poslanecké kluby súhlasia so zaradením týchto dvoch bodov programu na rokovanie 26. schôdze Národnej rady v poradí tak, ako ich máte rozdané v lavici v materiáli Pokračovanie programu 26. schôdze na 13. decembra, teda o prvom by sme rokovali o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, o návrhu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 578/2004 Z. z., ktorý je zaradený a označený ako tlač 602, a o druhom návrhu výboru pre zdravotníctvo, vlastne je to ten istý zákon, len v poradí už potom zaradený do prvého čítania, pokiaľ Národná rada odsúhlasí skrátené legislatívne konanie.

  Keďže vznikla široká parlamentná zhoda na súhlas so zaradením, chcem sa opýtať prítomných pánov poslancov, či s takýmto návrhom na zaradenie nových bodov programu do rokovania schôdze vyjadríte súhlas. Chcem sa opýtať, či súhlasíte s tým, aby sme tieto body zaradili ako ďalšie.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Na základe súhlasu pristúpime teraz k rokovaniu o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Poprosím teraz, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh vlády uviedol a odôvodnil pán minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dňa 3. decembra 2011 uzatvorila vláda Slovenskej republiky s Lekárskym odborovým združením Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve.

  Jednou z hlavných požiadaviek Lekárskeho odborového združenia bola garancia...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský Pavol, predseda NR SR

  Prepáčte, pán minister, chcem vás prerušiť a poslancov upozorniť, že po skončení rozpravy o tomto bode programu budeme hlasovať o vyslovení súhlasu, resp. o našom postoji k predloženému návrhu.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne.

  Jednou z hlavných požiadaviek bola garancia postupného navýšenia základných platov lekárov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj úprava Zákonníka práce. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo predložil návrh zákona, ktorý upravuje postupné navýšenie minimálnej zložky základnej mzdy lekára alebo zubného lekára pracujúceho v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti, a to od 1. januára 2012 a od 1. júla 2012.

  Novela zákona č. 578/2004 dopĺňa v Zákonníku práce ustanovenia týkajúce sa, nahrádza prácu nadčas pre zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie. Za prácu nadčas patrí takémuto zamestnancovi náhradné voľno. Ak zamestnávateľ neposkytne náhradné voľno, teda jeho práca nadčas presahuje určený rozsah podľa Zákonníka práce, alebo takýto zamestnanec vykonáva zdravotnícke povolanie v rozpore s požiadavkami na personálne zabezpečenie, zamestnávateľ poskytne takémuto zamestnancovi pracovné voľno na ďalšie vzdelávanie alebo náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

  Navrhovaná úprava dopĺňa, aby okrem zamestnancov, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, mohli dať podnet na príslušnom orgáne Inšpekcie práce aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere v danom zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávateľa kontrolnou činnosťou zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov.

  Vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 12. decembra 2011 schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona. V zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady, nakoľko vzniká hrozba priameho porušenia jedného zo základných ľudských práv uvedeného v čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje právo každého na ochranu zdravia a právo občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia a za podmienok, ktoré ustanoví zákon, vám predkladám vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás o podporu predloženého návrhu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu.

  Teraz poprosím pána predsedu výboru pre zdravotníctvo, aby Národnú radu informoval o stanovisku výboru k predloženému návrhu vlády. Pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo podáva spravodajskú správu o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 602).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z decembra 2011 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 23. schôdzi dňa 13. decembra 2011. Výbor uznesením č. 104 z 13. decembra 2011 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovateľoch, v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie návrhu zákona Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch, sa uskutoční na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážený pán predseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal prihlášky, preto sa pýtam pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Raši. Ďalšie žiadne prihlášky nie sú, preto končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ďalším poslancom.

  Nech sa páči, pán poslanec Raši.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som sa krátko vyjadril k návrhu na skrátené legislatívne konanie k tomuto zákonu, ktorý je predkladaný v Národnej rade.

  Chcem, aby sme si všetci uvedomili, že pre toto - pre nekoncepčnosť, pre nekomunikáciu, pre nečinnosť a pre neriešenie problémov v zdravotníctve - museli trpieť pacienti, zdravotníci a musela trpieť celá spoločnosť. Dnes preto musíme hasiť problémy, ktoré nám alebo ktoré spoločnosti ich neriešením boli predložené, a teraz musíme v skrátenom legislatívnom konaní vyriešiť to, čo mohlo byť riešené počas viac ako deviatich mesiacov.

  SMER - sociálna demokracia bude súhlasiť so skráteným legislatívnym konaním, aby už ďalej netrpeli pacienti, aby sa táto situácia konečne v našom rezorte vyriešila.

  Ale ešte raz sa najmä v mene pacientov pýtam: Prečo to takto muselo dopadnúť? Prečo sa tu od skorej jari tohto roka nič nerobilo, prečo sa so zdravotníkmi nekomunikovalo? Prečo sa ignorovali pri tvorení akýchkoľvek legislatívnych noriem profesné organizácie? Prečo sa ignorovalo 2 500 výpovedí lekárov a prečo sa ignorovala Petícia občanov, takmer stotisíc občanov, Slovenskej republiky za zrušenie transformácie nemocníc?

  Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Rašiho - pán poslanec Kužma. Zapnite pána poslanca Kužmu.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, pekne ste hovorili, keby ste neboli tuná niekoľko rokov ministrom zdravotníctva. Ale ani jeden z tých problémov, kvôli ktorým dnes štrajkujú lekári, alebo štrajkovali, ste za tie roky neriešili. Tak bolo by lepšie, asi keby sa ozval niekto iný a nie ten, kto má to maslo na hlave za oveľa dlhšiu dobu, ako vládla táto vláda.

 • Páni poslanci Gál a Zelník s faktickými poznámkami? Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec Gál.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Raši, ak sa dobre pamätám, a dobre sa pamätám, problematika platov lekárov nevznikla v posledných deviatich mesiacoch. Je to dlhodobý problém, ktorý nevedeli sme riešiť za niekoľko vlád vrátane tej vlády, v ktorej ste bol ministrom aj vy.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega Raši, plne súhlasím s tým, čo si povedal. Súčasná vláda, ale aj súčasná vládna koalícia sa správa veľmi nezodpovedne, pretože hoci je zákon pripravený tak, aby mohol uspokojiť požiadavky lekárov, aj predtým zdravotných sestier, bohužiaľ, tieto veci nie sú kryté finančnými zdrojmi. Treba otvorene povedať, že aj návrh, ktorý je ohľadom dodržiavania pracovnej doby, nebude schopný zabezpečiť nikto, pretože treba okamžite doplniť lekárov, ktorých fyzicky nieto, nehovoriac o tom, že nie sú na to ani finančné prostriedky. Chápem to teda tak, je pred voľbami a treba rýchlo vyhovieť všetkým a už potom dej sa, čo dej, po voľbách nech to rieši ktokoľvek.

  Chcem ale povedať, že to je jedno, či sme v opozícii, alebo v koalícii, problém týmito zákonmi sa nerieši, problém zdravotníctva sa iba odsúva na neskoršie obdobie a môže to vyústiť do všeobecného chaosu a do skolabovania zdravotníctva. Opakovane sme žiadali dofinancovanie zdravotníctva a vtedy by to bolo korektné, vtedy by to bolo čestné, ale bez doplnenia zdrojov do zdravotných poisťovní, všetky tieto zákony sú na vode a spôsobia neskutočný problém tým, ktorí prídu po predčasných voľbách.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Ja teda by som chcel reagovať spoločne na pána poslanca Kužmu aj Gála, beriem to ako vašu nevedomosť alebo nesústredenie sa na prerokovávané zmeny v minulom volebnom období.

  Tak dovoľte mi, aby som vám pripomenul, pán poslanec Gál, pán poslanec Kužma, v rokoch 2006 až v rokoch 2010 boli platy zdravotníkov v organizáciách, na ktoré malo dosah ministerstvo zdravotníctva, zvyšované štyrikrát 10 %, jedenkrát 2,5 %. Čiže pokiaľ toto je pre vás nerobenie, alebo málo, tak to už nechám na vás, ako tieto platy zvýšite vo vlastných firmách.

  Za ďalšie. Po prijatí Zákonníka práce napríklad len v bratislavskej Univerzitnej nemocnici bolo prijatých sto nových lekárov.

  Čiže dovoľte mi požiadať vás, keď máte takéto nejaké informačné deficity, aby ste sa ma najprv spýtali.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vyslovení súhlasu s prerokovávaní návrhu zákona, ktorý predložil výbor pre zdravotníctvo so skráteným legislatívny konaním.

  Poprosím pána poslanca a predsedu výboru Novotného, aby návrh predložil.

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 13. decembra 2011.

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu s vyslovením súhlasu prerokovať zákon v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Hlasovanie.

 • 106 prítomných, 106 za návrh.

  Národná rada Slovenskej republiky s návrhom vyslovila súhlas.

  Poprosím teraz pána ministra, pardon, pána predsedu. Ospravedlňujem sa.

  Poprosím teraz pána poslanca Kvasničku, ktorého poveril gestorský výbor pre zdravotníctvo, aby ako jeden z navrhovateľov Národnej rade predložil, uviedol a odôvodnil návrh zákona, ktorý výbor predložil na rokovanie Národnej rade. Nech sa páči, pán poslanec Kvasnička.

 • Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister,...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... dovoľte mi, aby som odôvodnil návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorý predkladá zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec Kaník, prosím, prestaňte telefonovať v rokovacej sále.

 • ... a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo dňa 9. decembra 2011 schválil návrh zákona, tak ako som ho citoval. Ďalej pre skrátenie aj procedúry budem používať len "zákon o poskytovateľoch".

  Vláda na svojom mimoriadnom rokovaní 12. decembra 2011 schválila skrátené legislatívne konanie zákona, preto ho teraz prerokovávame v pléne Národnej rady.

  Návrh zákona vychádza z obsahu Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve, ktoré uzatvorila vláda Slovenskej republiky s Lekárskym odborovým združením dňa 3. decembra 2011. Priznám sa, že v celom tom dramatickom kontexte rukojemníckej drámy s pacientom sa mi prieči konštatovanie, ktoré zaznelo v médiách, že premiérka Iveta Radičová nie je celá vláda. Nič menej, návrh bona fide a v zmysle dosiahnutých pozícií vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Výbor pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky však neakceptoval pôvodné znenie návrhu zákona a návrh upravil. Tú podobu takto upravenú ste dostali písomne. A ja by som z nej chcel iba niektoré akcenty.

  Jednou z hlavných požiadaviek Lekárskeho odborového združenia bola garancia postupného navýšenia základných platov niektorých zdravotných pracovníkov, a to lekárov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky si osvojil nasledovnú právnu úpravu; vyberiem len tie najzávažnejšie veci.

  V čl. I Platy lekárov. Do zákona č. 577/2004 Z. z. o poskytovateľoch sa navrhujú vložiť nové § 80a a 80b, ktoré upravujú minimálnu výšku základnej zložky mzdy lekárov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v nemocniciach. Od 1. januára 2012 sa bude základná zložka mzdy lekára bez atestácie rovnať najmenej 1,05-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, čo predstavuje sumu 807,45 eur, a u lekára s atestáciou najmenej 1,60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, to znamená 1 230,40 eur. Úprava je v prechodných ustanoveniach § 102 písm. j).

  Ďalšie navýšenie sa ustanovuje od 1. júla 2012, kedy sa bude základná zložka mzdy lekára bez atestácie rovnať najmenej 1,20-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, to znamená 922,80 eur. A u lekára s atestáciou najmenej 1,90-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, to znamená 1 461,10 eur. Ak pracuje lekár na kratší pracovný úväzok, patrí mu čiastka úmerne znížená podľa dohodnutého pracovného času.

  Do základnej zložky mzdy nemôže zamestnávateľ zahrnúť príplatky, iné nárokovateľné zložky mzdy, nenárokovateľné zložky mzdy, mzdu za prácu nadčas a mzdu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku.

  Ide o mesačnú mzdu lekára, ktorá sa upravuje každoročne k 1. januáru podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

  Zdravotnícky výbor Národnej rady Slovenskej republiky neakceptoval návrh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby bolo v zákone garantované aj navýšenie platov lekárov v roku 2013. Výbor sa zhodol na tom, že o zvýšení platov lekárov v roku 2013 musí rozhodovať vláda s legitímnym mandátom a poslanci Národnej rady po parlamentných voľbách v marci 2012.

  V čl. II novelizácia Zákonníka práce. K bodu 1. Do § 3 ods. 2 Zákonníka práce sa vkladajú slová "zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie", čo znamená, že na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie sa vzťahuje Zákonník práce, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

  K bodu 2. Ustanovenie § 140 Zákonníka práce obsahuje úpravu zvyšovania kvalifikácie zamestnancov. V Zákonníku práce v § 97 je definovaná práca nadčas. Nová úprava, ktorá je súčasťou tohto návrhu, dopĺňa ustanovenie týkajúce sa náhrad za prácu nadčas pre zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie. Za prácu nadčas patrí takémuto zamestnancovi náhradné voľno, pričom sa sprísňuje doba poskytnutia náhradného voľna do dvoch kalendárnych mesiacov. Ak zamestnávateľ poskytne toto náhradné voľno, nezapočíta sa doň pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 140 ods. 4 Zákonníka práce).

  K bodu 3. Do platného znenia § 150 týkajúceho sa inšpekcie práce sa dopĺňa, aby okrem zamestnancov, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, mohli dať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere v danom zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávateľa kontrolnou činnosťou zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov.

  § 155 Zákonníka práce - tento teda obsahuje úpravu možnosti uzavrieť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom. Dopĺňa sa, že zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, nevzniká povinnosť na úhradu nákladov spojených so štúdiom, ak zamestnávateľ porušil ustanovenia Zákonníka práce a toto porušenie zistil Inšpektorát práce a právoplatne o ňom rozhodol súd.

  Čl. III. Nakoľko úpravu inšpekcie práce upravuje osobitný zákon, čl. III sa týka aj novelizácie zákona o inšpekcii práce. Čiže vstupujeme aj do Zákonníka práce, aj do zákona o inšpekcii práce. Navrhuje sa tu, aby bol Inšpektorát práce povinný vykonať inšpekciu práce do 30 dní od doručenia podnetu podľa Zákonníka práce a o výsledku práce bezodkladne informoval osobu, ktorá podnet podala.

  Napokon v čl. IV sa navrhuje nadobudnutie účinnosti zákona. Vzhľadom na postupnosť navýšenia základnej zložky mzdy v dvoch obdobiach od 1. januára a 1. júla 2012 je aj účinnosť v tomto zmysle delená.

  Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, zákon vychádza z memoranda, ktoré podpísala premiérka Iveta Radičová a Lekárske odborové združenie. Len pre osvieženie pamäti cítim potrebu dodať, že táto rukojemnícka ruleta mohla dopadnúť oveľa horšie, nebyť neúnavnosti mediátora predsedu parlamentu Pavla Hrušovského, ako aj triezveho supportu prvého podpredsedu vlády Jána Figeľa.

  Navrhnuté zvýšenie platov lekárov v priemere o 300 eur na budúci rok je maximum, čo si dnes Slovenská republika smerom k lekárom môže dovoliť.

  Vo fantazmagóriách sú, pravdaže, možné aj grécke alternatívy. Nikto zodpovedný však s takýmito možnosťami pracovať nemôže. Akékoľvek garancie ďalšieho zvyšovania platov, a to nielen v medicínskej oblasti, ale aj v mnohých ďalších, a dlhodobo nedocenených profesiách, povolaniach a sociálnych stavoch, by boli hazardom, ktorý si v súčasnej ekonomickej kríze Slovensko jednoducho nemôže dovoliť.

  Mnohí z vás sú lekári. Je pravda, že platy lekárov neboli ani nebudú po schválení tohto zákona adekvátne. Vláda a určite aj Národná rada sú za ďalšie zvyšovanie platov lekárov aj v roku 2013. Treba však počkať aj na vývoj ekonomiky a rozhodnúť sa na základe aktuálnej situácie a po predčasných voľbách v roku 2012.

  Ešte mi nedá aj vzhľadom na krátky diskus, ktorý tu bol k skrátenému legislatívnemu konaniu, aj k tomu, čo prebiehalo v dnešnom zdravotníckom výbore, aby som nespomenul, čo prítomný návrh zákona nerieši, ale čo kontextuálne patrí do architektúry memoranda, a to je odborársky imperatív úplného zrušenia transformácie nemocníc. Tento zásadný systémový nástroj vyplývajúci priamo z programového vyhlásenia vlády bol koncipovaný ako brzda flákaniu a nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi v zdravotníctve a možno pre niektorých, aj paradoxne, aj ako rezervoár možností zlepšiť sociálny status kvalitných - podčiarkujem kvalitných - lekárov a celého systému zdravotnej starostlivosti.

  Tým, ktorí radi líčia katastrofické scenáre a pre ktorých je každý, kto podniká v tomto lukratívnom prostredí, rovný diablovi, rád ako kresťan dávam do pozornosti Pentateuch a najmä jeho veľmi osvedčenú časť, totiž Dekalóg, alebo povedané ešte inak, Desatoro: nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš.

  Akokoľvek chcieť od bývalej koalície a od stále dočasnejšej vlády, aby verejne vykonala rituálne suicídium zoči-voči terorizmu, by som, a nielen ja, považoval za totálnu stratu súdnosti a svedomia a cti. Nemyslím si, že nám až tak haraší. Rozhodne si pri hlasovaní o tejto veci neberte péenku. Rozhodne si pri hlasovaní o tejto veci neberte péenku ani napriek stresu a únave, ani napriek kométe, ktorá ukazuje k jasliam zdanlivo bezmocného pacienta.

  Chcel by som na tomto mieste poprosiť svojich ctených kolegov z bývalých koaličných radov, ale aj nemenej ctených kolegov dobrej vôle, aby prítomný návrh zákona podporili.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Kvasničkovi. Poprosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  A teraz dávam slovo pánovi predsedovi výboru, ktorého výbor poveril, aby bol spravodajcom k predloženému návrhu zákona. Nech sa páči, pán poslanec a predseda výboru Novotný.

 • Vážený pán predseda, vážený pán spolupredkladateľ, vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch. Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 13. decembra 2011.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. V tabuľkovej časti návrhu je uvedený vplyv na rozpočet verejnej správy a na zamestnanosť. Súčasťou návrhu je stanovisko ministerstva financií. Predložený návrh nebude mať vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republiky viazaná. Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 12. decembra 2011 č. 610 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.

  Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu v prvom čítaní.

 • Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám žiadne prihlášky. Ústne sa do rozpravy hlásia štyria páni poslanci, posledný pán poslanec Blanár. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Richard Raši. Nech sa páči, máte slovo.

 • Dobrý deň prajem. Vážený pán predseda Národnej rady, ctené kolegyne, kolegovia, chcem upriamiť vašu pozornosť, že v predloženom návrhu, ktorý máme dnes prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, chýba jedna...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúci.

 • Prepáčte, pán poslanec, že prerušujem vaše vystúpenie. Ale poprosil by som pána poslanca Mamojku, Krnáča, pani poslankyňu Dubovcovú, Pfundtner, aby sa nakrátko dostavili do rokovacej sály poslaneckého grémia. Ak môžem poprosiť teraz.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne.

  Chcem všetkým pripomenúť, že v danom návrhu zákona nie je zakomponovaná základná podmienka, ktorá bola prvotnou pri vzniku nepokojov, ktoré vyústili až do bezprecedentného stavu, núdzového stavu, a to je podmienka zrušenia transformácie nemocníc.

  Keď si prečítame memorandum, ktoré bolo podpísané pani predsedníčkou vlády, je v ňom napísané: "Vláda poverí ministra zdravotníctva, aby prostredníctvom poslancov Národnej rady najneskôr do 16. 12. predložil na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky návrh novelizácie zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vrátane v znení prílohy č. 2." Príloha č. 2 začína zrušením transformácie.

  Chcem oznámiť, že z opozície nebol nikto oslovený, aby túto legislatívnu, tento legislatívny návrh vedel urobiť. A ako iste vieme, poslanci koalície odmietli zrušenie transformácie predložiť. Čiže ešte raz zdôrazňujem, minister zdravotníctva neurobil všetko pre to, aby sa legislatívny návrh zrušenia transformácie urobil.

  Po druhé píše sa ďalej: "Vláda zabezpečí prípadné skrátené legislatívne konanie tak, aby návrh novely zákona, ktorej obsahom je návrh v prílohe č. 2, mohol nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2012." Opäť opakujem, hneď začiatok prílohy č. 2 je zrušenie transformácie nemocníc a v návrhu zákona, ktorý vláda predložila, sa o zrušení transformácie nemocníc nenachádza ani zmienka. Vláda nedodržala základné ustanovenie, ktoré bolo v memorande podpísané, a základnú požiadavku, kvôli ktorej vznikli všetky protesty.

  Dovoľte mi, aby som vám zopakoval, ako sme sa opakovane pokúšali zrušiť transformáciu. Prvýkrát som to urobil v pozmeňovacom návrhu k zákonu o pedagogických zamestnancoch, kde pán minister Jurzyca povedal, že je to nad rámec zákona a nesúhlasil s tým, a nebolo odhlasované zrušenie transformácie. Chcem podotknúť, že keď dal poslanecký návrh poslanec KDH na zvýšenie percenta za poistencov štátu a keď ho dal do zákona o cestnej premávke, tak s tým problém nebol. To len na to, ako sa pristupuje k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom.

 • Reakcia z pléna.

 • Přidal. A cestná premávka s poistencami štátu je naozaj takmer totožné.

  Po druhé. Pripravili sme poslanecký návrh zákona. Predsedníčka vlády vyhlásila, že keď budú, poslanci pripravia poslanecké návrhy zákona, tak si ich vláda osvojí. Minulý týždeň vo štvrtok sme cestou predsedu poslaneckého klubu požiadali predsedníčku vlády, aby si osvojila poslanecký návrh zákona poslancov Rašiho, Madeja a Blanára, ktorý rušil transformáciu. Neudialo sa tak. Tento návrh nebol osvojený, tento návrh si vláda neosvojila a nebol na vláde prerokovaný.

  Teraz pripravíme znova pozmeňujúci návrh, ktorý prednesieme v Národnej rade v tomto pléne, ktorý opäť bude riešiť jedinú vec - je to zrušenie transformácie nemocníc. Pretože, opakujem, keď zrušenie transformácie nemocníc neprebehne, tak sa nevyrieši základná podmienka, ktorá prispela k stavu, ktorý sme v zdravotníctve mali prvý raz v jeho histórii. Tento návrh bude rušiť transformáciu. A tento návrh, predpokladáme, že keď v pléne bude podporený, bude základným predpokladom k tomu, aby sa konečne situácia v zdravotníctve ukľudnila.

  Ako tu bolo niekoľkokrát povedané, keď nie sú splnené všetky podmienky, nie je splnená žiadna podmienka. Chcem povedať, že zrušenie transformácie a podpora zrušenia transformácie bude pre nás základnou podmienkou toho, aby sme vedeli podporiť aj ostatné časti navrhnutého zákona.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Rašiho sa prihlásili pán poslanec Martin Pado, Ľudovít Kaník, Marek Maďarič, Darina Gabániová, Ladislav Lazar, Igor Matovič. Celkom šesť poslancov. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Martin Pado, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, mne vadí len jedno, že keď sa v Košickom kraji vo vyššom územnom celku schvaľovala transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, štyroch nemocníc, ani vy, ani nikto z odborárov sa proti tomu neozval. Myslím si, že tá transformácia je podobného charakteru, ako je tá, ktorá bola schvaľovaná v štátnych zdravotných zariadeniach, a tam to navrhovali práve vaši kolegovia. Ďakujem pekne.

 • Ďalej pán poslanec Ľudovít Kaník, nech sa páči.

 • Pán poslanec Raši, ja stále sa snažím hľadať logiku v návrhoch, ktoré sa tu prednášajú a riešia. A nechápem, na čo slúži ten politický tanec teraz - teraz - o transformácii nemocníc, keď v tomto volebnom období, ktoré sa za chvíľu skončí, je transformácia nevykonateľná. Už je zastavená. Zastavil ju prezident. To znamená, či v zákone je, alebo nie je, je bezpredmetné. A po voľbách si novozostavená vláda urobí názor na túto problematiku a spraví rozhodnutie také, aké bude chcieť. Načo my tu máme riešiť transformáciu nemocníc, keď to je absolútne bezpredmetné? Dôvod môže byť jedine jediný. A to je naozaj také - politické tančeky. Nič iné. Ako zdravotníkom to nič nemení na statuse, ktorý je. Nemocnice sa transformovať nebudú v tomto období, a preto je nezmyselné od nás požadovať, aby sme zmenili v zákone to, čo aj tak je nevykonateľné. Nech to urobí nová vláda podľa toho, aký bude mať na to názor.

 • Ďalej pán poslanec Marek Maďarič, nech sa páči s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem. Pán poslanec, pred pár dňami boli ohrozené životy ľudí. Vláda vyhlásila núdzový stav. Situáciu dočasne vyriešila dohoda s lekármi, takzvané memorandum. Na tejto dohode je podpis premiérky. Dnes sa premiérka a vláda vyhovára na svojich poslancov. Tí posunuli do Národnej rady aj tak len časť z toho sľúbeného memoranda. A ešte aj pri tej časti, ako počujeme, sa vyhovárajú, vláda na poslancov, ktorí nevedia, váhajú a hovoria o svojom svedomí. Špeciálne pri transformácii nemocníc. Tí istí poslanci, ktorí s týmto svojím svedomím sa zúčastňovali rokovaní s lekármi. Kde bolo vtedy ich svedomie?

  A keď sme pri tej transformácii. Ja do istej miery chápem, že môžme uvažovať, či máme na to sľúbené zvýšenie platov. Ale aký je problém zastaviť transformáciu? Aké peniaze, páni vládni poslanci, sú tuná v hre? Komu budú chýbať tie peniaze?

  Takže summa summarum tento vážny stav, neschopnosť vlády a jej poslancov garantovať dohodu s lekármi prináša opäť riziko odchodu lekárov z nemocníc. Kto si toto zoberie na svedomie, páni poslanci? A táto neschopnosť vlády a vládnych poslancov je ohrozením nášho štátu, je ohrozením ľudí.

 • Pani poslankyňa Darina Gabániová, nech sa páči.

 • Ja chcem len vysloviť môj názor alebo pocit, že som rada, že sa stopla tendencia, ktorá bola nasmerovaná v zdravotníctve. Začala sa znížením platby za poistenca, mala pokračovať navýšením odvodov do zdravotných poisťovní a mala pokračovať v transformácii nemocníc. A mala pokračovať, samozrejme, to už sa môžeme len domnievať alebo domýšľať. Pretože manažmenty ostali tie isté, že nemocnice postupne ako akciové spoločnosti nebudú spĺňať literu zákona a pôjdu potom do neviem či nútenej správy, alebo nakoniec do privatizácie. Bolo možné predpokladať takýto scenár.

  Preto som veľmi rada, že sa to stoplo. Aj keď teda, skrátka, to je jedno, v akom štádiu, hlavne, že sa to stoplo, že prídu peniaze, verejné prostriedky, ktorými disponujú poisťovne, tam, kde majú. Dúfam, že budú legislatívne ďalej obmedzované a sledované a kontrolované vďaka legislatíve na každom kroku. Dúfam, že sa zvýši platba za bod alebo sa pôjde tendenciou elektronizácie zdravotníctva a potom platbu za diagnózu, lebo ináč to nemá zmysel robiť bez toho. S touto následnosťou to treba robiť.

  Ďakujem.

 • Posledný s faktickou, pardon, predposledným je pán poslanec Ladislav Lazár, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Zastavenie transformácie nemocníc bola jedna z požiadaviek Lekárskeho odborového zväzu. Ja by som rád upriamil na to slovo "zastavenie", oni nežiadali pozastavenie. To znamená, že pokiaľ tento moment nebude podchytený zákonom alebo jasným nariadením, tak hovoríme o pozastavení. A pokiaľ vieme, ja síce som nebol účastník rokovania ani nikto z nás a dosť dlho nám trvalo, kým sme vôbec zistili, na čom sa vláda a odborový zväz dohodli, pretože sa robili okolo toho strašné veľké tajnosti z pozície vlády, myslím, tak tá požiadavka bola úplne jasná na zastavenie.

  A túto požiadavku vnímam ako úplne legitímnu a ekonomicky opodstatnenú a poviem aj prečo. Dlh nemocníc v čase prípravy transformácie bol 420 mil. eur, ale návrh na oddlženie bol vo výške 350 mil. eur, reálne chýbalo 70 mil. eur. Následne v rozpočte na rok 2012 je schválený príspevok štátu za poistencov vo výške 4 %. Čiže povedzte mi, aký je reálny predpoklad na to, aby si tieto nemocnice ako akciové spoločnosti zarobili 70 mil. eur. No žiaden. To znamená, že my ich vlastne reálne posielame do konkurzu. Pretože tieto nemocnice majú dlh od začiatku a nemajú si odkiaľ reálne zarobiť, pretože príspevky v tomto pléne neboli schválené v takej výške, ako zdravotníctvo potrebuje. A uvediem jeden príklad. Mne to pripadá, ako keď posielame sanitku z Bratislavy do Košíc, ale naftu jej dáme len po Rimavskú Sobotu - a takto aj dopadne celé. Odborári žiadali zastaviť, nie pozastaviť.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Igor Matovič, nech sa páči.

 • Pán poslanec Raši, ako doslova ma fascinuje spolupatričnosť poslancov SMER-u so svojím predsedom poslaneckého klubu. Myslím si, že len, alebo aj vrabci na ulici vedia, že váš predseda poslaneckého klubu robí a robil aj za vašej vlády veľmi slušné kšefty v zdravotníctve. Chápem v tej súvislosti, že ide mu o zastavenie transformácie nemocníc, lebo so súkromníkom veľmi ťažko, alebo súkromníka veľmi ťažko by prinútil k tomu, aby práve od jeho firmy alebo od jeho firiem si súkromník nakupoval nejaké predražené prístroje. V tejto eufórii a snahe dosiahnuť, aby naďalej pán predseda poslaneckého klubu Paška mohol vykonávať svoje biznisy v štátnom zdravotníctve, zabúdate na to, že transformácia nemocníc je v tomto volebnom období zastavená a naďalej verklikujete zastaviť, zastaviť, zastaviť niečo, čo zastavené už je.

 • Reagovať bude pán poslanec Raši, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Čiže najprv pánovi poslancovi Padovi.

  Pán poslanec, keby ste boli taký láskavý, aby ste si prečítali zákon 523 o rozpočtových pravidlách, ktorý hovorí v rámci prístupovej zmluvy Slovenska k Európskej únii, že bola povinnosť transformovať nemocnice na vyšších územných celkoch k 31. 12. 2011, čiže preto ste ich transformovali. Ale ja to beriem, že len ako krátkodobý výpadok pamäti u vás, že ste si to nestihli pozrieť.

  Pán poslanec Kaník, ja teda dúfam, že vy ani nenájdete nikdy logiku v mojich návrhoch, lebo pre mňa sú vaše návrhy všetky, najmä v sociálnej oblasti, absolútne neprijateľné a absolútne asociálne, takže ja dúfam že my mentálnu zhodu nikdy ani nenájdeme.

  A čo sa týka posledného vystúpenia, ani neviem, kto to hovoril, lebo pre mňa je to nejaký no name, takže k tomu sa vyjadrovať nebudem.

  Ďakujem.

 • Teraz by mal vystúpiť pán poslanec Ondruš, ale o slovo požiadal ešte pred tým v súlade s rokovacím poriadkom pán poslanec Novotný ako spravodajca.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Nepripravoval som sa nejakým siahodlhým vystúpením do rozpravy, ale možno by som len zareagoval snáď na nosné vystúpenie rozpravy v prvom čítaní, ktoré predniesol pán poslanec Raši ako...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán kolega, prepáčte na chvíľu. Páni poslanci, poprosím vás o pokoj v rokovacej sále. Prerokovávame vážne zákony, tak nech vieme všetci, kto s čím prichádza, s akými názormi a návrhmi.

  Nech sa páči.

 • ... ako nositeľ zdravotníckej tematiky v strane SMER.

  Veľmi pozorne som sledoval aktivity Lekárskeho odborového združenia od začiatku a musím povedať, že kto ich sledoval, podobne ako ja, mu bolo viac-menej jasné, že nosnou témou celého toho procesu bolo zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Po tom, čo, predpokladám, lekárski odborári nemohli predpokladať, že 11. októbra vláda Slovenskej republiky padne a bude už len poverená a prezident republiky rozhodne o zastavení transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, zmenili tému a hlavnou nosnou témou ich protestu boli platy. Tak to vnímam ja, môžte to hodnotiť ináč, ale zhruba do toho 11. októbra alebo polovice októbra sa diskutovalo hlavne o ich požiadavke zastaviť transformáciu a po 11. októbri alebo od polovice októbra hlavne o ich požiadavke navýšiť platy.

  Musím povedať, že agenda zastaviť transformáciu bola veľmi podobná agende, ktorú vedie strana SMER. Tým nechcem povedať, že je nejaké prepojenie medzi Lekárskym odborovým združením a stranou SMER, hovorím len, že argumenty a agenda, s ktorou vystupovalo Lekárske odborové združenie, bola totožná ako tú, ktorú sme aj dneska počuli z vystúpenia pána poslanca Rašiho.

  Ja zazlievam ministerstvu zdravotníctva to, že transformáciu dostatočne nevysvetlilo kolegom lekárom v nemocniciach, ktorých sa táto transformácia bezprostredne dotýka. Je normálne, že keď pracujete v nemocnici, tak vás zaujíma, v akej právnej forme bude inštitúcia, v ktorej pracujete a roky ste pracovali. Ja to naozaj zazlievam, že tam ministerstvo trochu pokuľhávalo, čo sa týka kvality komunikácie.

  A viete, prečo to kľudne tvrdím? Pretože na mnohých stretnutiach s Lekárskym odborovým združením som mal tú možnosť byť prítomný a počul som ich argumenty. Verte mi, že kolegovia v nemocnici, v nemocniciach boli veľmi šikovne zmanipulovaní odborármi, veľmi šikovne zmanipulovaní protitransformačnou agendou. Drvivá väčšina lekárov vôbec nevie, o čom je transformácia nemocníc na akciové spoločnosti.

  Vznikla taká veľmi jednoduchá prešmyčka, že transformácia rovná sa privatizácia, čo sa znovu nesmierne podobná agende strany SMER ešte z obdobia rokov 2004 - 2005. Čo pritom vôbec nie je pravda, práve naopak, moja skúsenosť je taká, že ak sme pokojne vysvetľovali, o čom tá transformácia je, tak mnohí kolegovia pozerali s otvorenými očami a pýtali sa, že naozaj, a to ste nám prečo nepovedali, že je to vlastne takto? Čiže tu je trošku moja výčitka voči ministerstvu zdravotníctva.

  Viete, bolo veľmi dojemné počúvať kolegov z Lekárskeho odborového združenia, ktorí hovorili o tom, že oni chcú lepší systém zdravotníctva, že oni chcú, aby zdravotníctvo lepšie fungovalo. Ale zmeny, ktoré majú viesť k lepšiemu fungovaniu zdravotníctva, tak proti ním sa postavili. Tá nelogičnosť v týchto vyjadreniach bola až naivná, až počudovania hodná. Naozaj, proti zmenám, ktoré majú viesť k tomu, aby zdravotníctvo lepšie fungovalo, sa postavili. Oni hovoria, že systém nefungoval dobre, a to chcem povedať aj pánovi poslancovi Rašimu, veď predsa ten systém rovnako fungoval aj za pána poslanca Rašiho a oni s tým spokojní nie sú. Faktom ale je, že recept, ktorý ponúkala súčasná vláda, transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, odmietli.

  Ja sa ale pýtam, aký je iný recept? Iný recept je ktorý? Dajte viac peňazí a my ich už nejak minieme? Iný recept je zdravotníctvo orientované na lekára? Pridajme lekárom platy a bude to lepšie fungovať? Alebo je to zdravotníctvo orientované na občana, na pacienta, na toho, kto celý systém zdravotníctva zo svojich daní, odvodov platí?

  Pán poslanec Maďarič sa dotýkal svedomia poslancov, ktorí sa zúčastňovali na rokovaniach s Lekárskym odborovým združením, a tí, ktorí sa ho zúčastňovali pri rokovaní na výbore, ani za pána predsedu Hrušovského, ktorý rokoval, sa vyjadrovať nebudem, ale poviem za svoje svedomie, dobre, lebo najlepšie sa hovorí za vlastné svedomie. Veľmi jasne som na všetkých stretnutiach s Lekárskym odborovým združením, na ktorých som mal tú možnosť byť, ako aj vo všetkých médiách povedal, že vypustenie transformácie zo zákona 578 o poskytovateľoch ani ja, ani moji kolegovia z SDKÚ - DS nepodporíme v Národnej rade.

  Pán Kollár to odo mňa počul nespočetne krát, ako aj výbor Lekárskeho odborového združenia. Dokonca som opakovane v médiách povedal, že ak SDKÚ - DS uspeje v parlamentných voľbách a bude súčasťou vlády, urobíme všetko pre to, aby transformácia nemocníc bola dokončená, pretože je nevyhnutným krokom k tomu, aby sme efektívnejšie narábali s peniazmi daňových poplatníkov, s verejnými zdrojmi v zdravotníctve, je nevyhnutným krokom k tomu, aby bolo kvalitnejšie zdravotníctvo, je nevyhnutým krokom k tomu, aby boli peniaze na lepšie platy pre lekárov, sestry a ostatných zdravotníkov.

  Takisto som opakovane na stretnutiach verejne deklaroval, že pre mňa je neprijateľné, aby táto vláda a tento parlament robil záväzky za vládu a parlament, ktoré vzídu po parlamentných voľbách v roku 2012. Považujem za nezodpovedné, aby sme dneska hovorili o tom, aké platy má dať budúca vláda v roku 2013, 2014, 2017, 2027. Je to nezodpovedné, môžme dnes hovoriť o tom, aký máme schválený štátny rozpočet, aké sú zdroje vo verejnom zdravotnom poistení a či môžme, alebo nemôžme zvyšovať platy v roku 2012. Či to systém verejného zdravotného poistenia unesie, či poisťovne o toľko budú vedieť navýšiť platby pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Takže, páni poslanci, ja mám svedomie čisté, ja držím slovo, ja o transformácii hovorím to isté od roku 2004 a nezmením to ani teraz.

  Chcem povedať, že ak návrh, ktorý pripravil výbor pre zdravotníctvo, za ktorý zahlasovala väčšina poslancov výboru pre zdravotníctvo, všetci poslanci zo strán bývalej koalície, prejde v pléne Národnej rady a podporia ho a prejde aj vďaka podpore poslancov za SDKÚ - DS, tak aj ja, aj poslanci za SDKÚ - DS sa budeme môcť veľmi pokojne pozrieť do očí lekárom, ale aj občanom pacientom. Som zvedavý, či sa takisto pokojne môžu pozerať do očí pacientom páni z Lekárskeho odborového združenia.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi spravodajcovi. S faktickými poznámkami na jeho vystúpenie sa prihlásili pán poslanec Dušan Muňko, Marek Maďarič, Richard Raši, Ladislav Lazár, Branislav Ondruš a Štefan Zelník. Celkom šesť poslancov. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  A slovo má pán poslanec Dušan Muňko, nech sa páči.

 • Pán poslanec Novotný, prekvapuje ma vaša krátka pamäť. Výsledok zdravotníctva a výsledok to, čo dneska tu prerokovávame, je vynikajúca reforma pána Zajaca, kde vytvoril dva druhy lekárov. My sme vytvorili šesť zdravotných poisťovní, my sme vytvorili, že zdravotné poisťovne môžu mať zisk a budem menovať veci, ktoré zdravotnícka reforma jedna, ktorá tu bola a bola schválená, zapríčinila, že dneska sa dostalo zdravotníctvo tam, kde je. Miesto toho, aby sme si naliali čistý pohár vína, proste špekulujeme a odkladáme veci. Jednak je to proste, pokiaľ sa týka riešenia, a keby bola spravená seriózna analýza, koľko treba lôžok, čo treba spraviť s bodmi, s diagnózami, proste riešiť zdravotníctvo celé, nie tak, ako ho riešil pán minister Zajac. To je základná otázka, prečo je zdravotníctvo tam, kde je. Zo šiestich zdravotných poisťovní zostali tri, ešte aj tie majú vytvárať zisk. Nemám problémy, keby verejné prostriedky, ktoré idú do zdravotných poisťovní, mali svoj správny fond a ostatné prostriedky budú použité na liečbu, na to, na čo majú byť použité.

  Za druhé, pokiaľ budeme riešiť zdravotníctvo tak, ako ho riešime, tak nakoniec nebudeme mať lekárov. Lekári konečne pochopili, že proste môžu vydierať, pretože jednoducho s lekármi majú problém v Českej republike, v Európskej únii a všade. A dneska je situácia taká, že našich slovenských lekárov, českých lekárov ktorákoľvek nemocnica vonku prijme.

  Takže zamyslime sa nad celou záležitosťou a začnime to riešiť normálne korektne.

  Ďakujem.

 • Ďalej pán poslanec Marek Maďarič s faktickou poznámkou, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán poslanec, ak ste niečo dohodli vy vládni poslanci, vládna koalícia, čo odvrátilo ohrozenie života ľudí, tak je vašou psou povinnosťou to splniť. A nie tu filozofovať o tom, kto ako chápe transformáciu nemocníc a ešte dokonca sa vciťovať do znalosti lekárov, či oni tomu rozumejú, alebo nerozumejú.

  Ak to nesplníte, tak ohrozujete životy ľudí. Ohrozujete fungovanie tohto štátu. Ak to stojí tak, že vaša vláda niečo dohodne, dokonca vaša premiérka z SDKÚ, ale vy sa od toho dištancujete, ako vôbec chcete v budúcnosti v tomto štáte vládnuť? Ako chcete čokoľvek garantovať, keď pristupujete k základným mechanizmom takýmto spôsobom? Vláda nestojí na vládnych poslancoch? Vláda nesúvisí s vládnymi poslancami? Vláda niečo garantuje? Minister zdravotníctva ukazuje, nestačí vám môj podpis pod memorandom, nestačí vám premiérkin podpis pod memorandom? A potom príde vládny poslanec a povie, ja si myslím niečo iné, ja to nepodporím. A ako budete riešiť tú situáciu, keď lekári odídu z nemocníc? Čo budete hovoriť, pán poslanec? A na čom stojí tá vaša tvrdohlavosť týkajúca sa transformácie nemocníc? Toto mi vysvetlite!

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou ďalej vystúpi pán poslanec Raši.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Novotný sa najprv snažil urobiť nejaké spojenie medzi odborovým, Lekárskym odborovým združením a SMER-om a potom sa našťastie hneď poprel, keď povedal, že už od roku 2004 bol SMER proti transformácii. SMER bol proti transformácii nemocníc už od roku 2003, keď s touto agendou prišiel Zajac, čiže akákoľvek spojitosť je čisto účelové manipulovanie v tomto smere.

  A ešte raz vravím, agenda SMER-u to bola od roku 2003 a ten dôvod bol úplne jednoduchý: transformáciou nemocníc sa z nemocníc stávajú obchodné spoločnosti. Obchodné spoločnosti sa riadia podľa Obchodného zákonníka. Keďže samotná vláda v materiáli o stave nemocníc informuje, že je predpoklad aj v budúcom roku, že sa budú nemocnice zadlžovať, to znamená, že transformáciou nemocníc vytvorí legislatívny predpoklad na to, aby sa zadlžené obchodné spoločnosti, v tomto prípade nemocnice, riadiac sa podľa Obchodného zákonníka, aby išli buď do konkurzu, alebo aby sa k ich akciám niekto dostal. A môže vláda garantovať 100-percentné vlastníctvo, jednoducho nebude mať legislatívnu páku na to, aby k sprivatizovaniu alebo k zániku nemocníc, obchodných spoločností, zabránila.

  Čiže nejde tu o nič iné, aj preto sa pán poslanec tak tvrdo za to bije, ide tu iba o, nechcem použiť expresívne slová, ale primitívny biznis.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Lazár, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ako tu už bolo povedané, bola to jedna z požiadaviek Lekárskeho odborového zväzu. Na tých rokovaniach ste bol aj vy, pán kolega, a myslím si, že odborári odchádzali s tým, že im boli prisľúbené štyri základné body; jeden z nich bol transformácia nemocníc.

  Aj napriek tomu, čo tu hovoríte, pretože ono to vyzerá pekne a vyzerá to tak plynulo, avšak keď to rozmeníme na drobné, rozmeníme to na fakty, tak zistíme, že nie je to pravda. Ja ešte raz opakujem, čo som hovoril. Ten dlh za posledný rok nemocníc ešte narástol. Napriek tomu, že ste tvrdili, že sa zníži. Dnes je 420, resp. bol, predpokladám, že dnes je ešte vyšší. Návrh na oddlženie bol len 350 mil. eur. Nemocnice nepôsobia na voľnom trhu, kde môžu predávať svoje výrobky a služby komukoľvek. Dostávajú peniaze zo zdravotných poisťovní, a pritom tento príjem zo zdravotných poisťovní je pomerne dosť obmedzený aj vzhľadom na to, že príspevky od štátu sú vo výške len 4 %.

  Ale prečo sa všetci obávajú transformácie? Vy hovoríte, že transformáciu treba preto, že sa bude lepšie hospodáriť. Veď predsa aj príspevkovú a rozpočtovú organizáciu viem donútiť, aby viedla účtovníctvo tak, ako chcem ja, aby sa tam robil prísny audit, aby sa mi riaditeľ zodpovedal každý mesiac predkladaním výsledkov. Veď ten tlak viem vytvoriť taký istý na manažment, či je to akciová spoločnosť, alebo je to príspevková organizácia.

  Ale je tam jeden rozdiel. Ak už od začiatku do vienka tejto akciovej spoločnosti dávam dlh a nie je reálny predpoklad, aby tento dlh akciová spoločnosť splatila, tak v zmysle Obchodného zákonníka táto spoločnosť a manažment a predstavenstvo tejto spoločnosti musí vyhlásiť konkurz na seba. V zákone nie je napísané, že môže. Ak sa zadlžuje, neplatí záväzky a vytvára stratu, tak manažment musí vyhlásiť na seba konkurz - a to je, samozrejme, bohužiaľ, či chceme, alebo nie, asi prvý krok k privatizácii.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán kolega, musím sa priznať, že z vášho vystúpenia - a nebolo to po prvýkrát - na mňa zavial studený závan, mráz prichádza z Kremľa a musím povedať, že vystúpili ste v tých najlepších tradíciách boľševických agitátorov a demagógov, ktorí takisto do roku 1989 vždy, keď verejnosť vyjadrovala slobodne nejaké názory, hovorili o zmanipulovaných masách, zmanipulovaných mladých ľuďoch, prípadne o zmanipulovaných jednotlivcoch. Aj podľa vás lekári, ktorí majú vysoké školy, dodatočné vzdelávanie, atestácie a podobne, sú nesvojprávni, a ak vyjadrili názor, ktorý sa vám nepáči, podľa vás boli zmanipulovaní zo strany odborárov.

  Je to, samozrejme, lož, vážený pán predseda výboru, je to lož, ktorou sa usilujete zakryť skutočnosť, že Lekárskemu odborovému združeniu sa podarilo osloviť mnoho tisíc, niekoľko tisíc lekárov. Okrem toho, že ďalší lekári vyjadrili s nimi solidaritu, vyjadrili súhlas s ich požiadavkami, aj keď sa nepripojili do tej formy protestu, ktorú Lekárske odborové združenie zvolilo.

  To, čo ste povedali na adresu týchto ľudí, je plne v tom zmysle, ako sa k celému tomu problému staval pol roka pán minister Uhliarik. Preto ma to, samozrejme, neprekvapuje, pretože vidím, že toto je línia nielen jedného ministra, ale línia celej vládnej koalície: dehonestovať, zhadzovať, osočovať tých, ktorí mali odvahu, aby sa postavili a aby vám povedali pravdu do očí.

 • Ďakujem za slovo. Pán kolega, veľmi zľahčuješ situáciu, ktorá je v súčasnej dobe v zdravotníctve. Problém nastal, keď sa začalo vyhlasovať, že transformácia na akciové spoločnosti vyrieši všetky problémy s nedofinancovaným rezortom zdravotníctva. Dokonca aj z tvojich úst padli príklady, že existujú akciové spoločnosti, ktoré fungujú veľmi dobre. Problém však nie je v právnej forme, či sa bude jednať o akciovú spoločnosť, neziskovú, eseročku alebo štátnu, problém je v úhradách za zdravotnú starostlivosť, teda v cenotvorbe.

  V zdravotníctve je cenotvorba veľmi deformovaná. Jedná sa o tzv. úhrady za zdravotnú starostlivosť. Nemocnice napríklad dostávajú za odliečeného pacienta a treba povedať, že není v tom absolútne rozdiel, či ten pacient príde na hospitalizáciu na 2-3 dni, ide na pozorovanie alebo či sa robí ťažká diagnostika a ťažká operácia, ktorá stojí niekedy pol milióna, niekedy aj milión korún. Ale zdravotnícke zariadenie dostane istú štandardnú sumu. Toto je problém, ktorý spôsobuje zadlžovanie zdravotníckych zariadení, a preto najskôr mala nastať reforma vo financovaní a potom mohli nastať ďalšie kroky. Preto aj lekári mali oprávnenú obavu. Nehovoriac o tom, keď videli vývoj v zdravotníctve, že každým rokom za vašej vlády klesá platba štátu za svojich poistencov, a teda znižujú sa, objektívne sa znižujú finančné objemy, ktoré sú rezervované pre zdravotné poisťovne, z ktorých môžu dostávať úhrady alebo na základe vystavených faktúr môžu dostávať platbu ostatné zdravotnícke zariadenia. Toto bola reálna hrozba kolapsu v zdravotníctve.

 • Pán poslanec Novotný, môžte reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne. Naozaj len veľmi telegraficky, veď kolegovia vyjadrili svoje názory a ďakujem, že reagovali, že diskutujeme o tejto problematike.

  K pánovi poslancovi Maďaričovi mám len dve poznámky. Tá prvá, že odmietam tvrdenie, že vláda Slovenskej republiky alebo ktokoľvek z poslancov Národnej rady, ktorí sedia v tomto parlamente, ohrozuje životy pacientov. Ani vláda, ani poslanci nezobrali pacientov za rukojemníkov. Ani vláda, ani poslanci. Pán poslanec Maďarič si trošku zamenil príčinu a dôsledok. A vrelo by som mu odporúčal, keď tak bude vehementne rečniť o záväzkoch vlády, aby si naozaj pozorne prečítal to memorandum. Veľa by sa dočítal o tom, aké záväzky vláda dala a či ich plní, alebo neplní, inač je to potom také tvrdenie voči tvrdeniu.

  Čo sa týka pána poslanca Rašiho, povedal, že od roku 2003 bol SMER proti transformácii nemocníc na akciové spoločnosti. Veľmi by ma zaujímalo, či aj pán poslanec Raši bol od roku 2003 proti transformácii nemocníc na akciové spoločnosti. Naozaj by som bol rád, keby som poznal jeho názor z tých rokov, lebo moje informácie z obdobia 2003 - 2005 sú trošku odlišné, ale je možné, že spoznal túto ideovú pravdu strany SMER až trošku neskôr, keď sa stal riaditeľom za túto stranu v bratislavskej fakultnej, resp. univerzitnej nemocnici. A odmietam to tvrdenie, ktoré povedal pán poslanec Raši, že transformácia nemocníc je len o primitívnom biznise. Neverím, neverím to, že župan za stranu SMER pán Trebuľa robil nejaký primitívny biznis, keď súhlasil s prevodom akcií štyroch nemocníc, akciových spoločností, v Košickom kraji pre investora. Neverím!

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Ondruš, pripraví sa pán poslanec Kažimír. Pán poslanec, máte záujem?

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, priznám sa, že pôvodne som sa nehotoval vystúpiť v tejto rozprave, ale keďže podľa rokovacieho poriadku máme možnosť v rozprave vo svojich vystúpeniach reagovať nielen na predkladaný návrh zákona, ale aj na rozpravu a vystúpenia ďalších kolegov v rozprave, tak som sa predsa rozhodol veľmi krátko vystúpiť po tom, čo som počul vystúpenie pána kolegu Kvasničku, ktorý uvádzal predložený návrh, a to, pán kolega, najmä teda ma vyprovokovala vaša posledná pasáž, teda posledná pasáž vášho vystúpenia, v ktorej ste dokonca označili kroky lekárov za terorizmus alebo za prejav terorizmu, voči ktorému, ako ste vy povedali, bolo správne, že vláda neustúpila.

  No, bol by som, samozrejme, rád a ako predkladateľ budete mať ešte tú možnosť, keby ste nám mohli prípadne aj vysvetliť, ako ste tú hrozbu terorizmu mysleli, ale, samozrejme, viem, že vy ako vládni predstavitelia celý ten čas, čo prepukol tento problém, predstavujete lekárov ako ľudí, ktorí spôsobili verejné ohrozenie, ktorí ohrozili svojich pacientov, pred chvíľou to povedal aj pán predseda zdravotníckeho výboru, ktorí si pacientov vybrali za svojich rukojemníkov, keď reagoval na pána poslanca Maďariča. Nie vláda to bola, ktorá si vybrala pacientov za rukojemníkov, ale lekári.

  Musím povedať, vážené kolegyne a kolegovia, že každý, kto ponúka takúto interpretáciu toho, čo sa tu udialo za posledného pol roka, a najmä to, čo vyvrcholilo za posledné týždne, jednoducho klame. Prekrúca skutočnosť, klame a ja to v tomto svojom vystúpení chcem dokázať.

  Áno, aj ja súhlasím s tým, že tu pacienti sa stali rukojemníkmi a že tu niekto predstavuje verejnú hrozbu. Ale ten, kto predstavuje skutočne verejnú hrozbu, je pán minister Uhliarik. A som pripravený to v tomto svojom vstúpení aj vysvetliť, prečo som o tomto svojom vyjadrení absolútne presvedčený.

  Ide totižto o to, že vy tvrdíte, že zdravotníci, a teda lekári, ktorí sa v konečnom dôsledku rozhodli dať výpovede, si zobrali svojich pacientov za rukojemníkov, rozhodli sa od nich odísť a podobne, a že mali zvoliť inú, podľa vás miernejšiu formu protestu. Nuž musím vás upozorniť, že zvolili formu protestu, ktorá nemala spôsobiť slovenskému zdravotníctvu a nemocniciam, z ktorých sa rozhodli odísť, žiadne väčšie problémy. Opakujem, lekári sa rozhodli dať výpovede a zvolili takú formu protestu, ktorá podľa všetkých vyjadrení človeka, o ktorom sme si donedávna možno viacerí mysleli, že je zodpovedným človekom na svojom mieste, nemali spôsobiť ani pacientom, ani samotným nemocniciam žiadne veľké problémy. Bol to totiž pán minister Uhliarik, ktorý pol roka opakoval, že sa neobáva hromadných výpovedí lekárov a odmietal tvrdenie, že by hromadné výpovede lekárov mohli ohroziť nemocnice alebo samotných pacientov.

  Na novinársku otázku, ktorú dostal 22. júla, a tá znela: "Polovica lekárov chce vraj dať ku koncu roka výpovede a odísť. Myslíte si, že je to reálne, ako tomu plánujete zabrániť?" Ivan Uhliarik sebavedomo odpovedal, citujem: "Som presvedčený, že nepríde k hromadným výpovediam."

  Takže táto odpoveď dokazuje, že už v čase, kedy sa veľmi reálne o tejto hrozbe hovorilo, pán minister buď nemal ani šajnu o tom, čo by hromadné výpovede v nemocniciach narobili a čo by pre pacientov znamenali, alebo sa jednoducho rozhodol klamať a reálnu hrozbu zatajovať.

  Na tlačovke v priestoroch svojho ministerstva 19. augusta zopakoval, že neverí hrozbe hromadných výpovedí, a to už v čase, kedy Lekárske odborové združenie otvorene hovorilo o tom, že túto akciu spustí. Opäť dostal od novinárov otázku: "Čo budete robiť potom, keď vaši lekári zvolia tú českú cestu?" A on opäť sebavedome vyhlásil: "Neverím, že sa tak stane aj po tom, čo sa lekári, lekárski odborári presvedčia, že nie je pravda, čo si myslia."

  O absolútnom zlyhaní a úplnom odtrhnutí pána ministra Uhliarika od reality svedčí fakt, že hrozbu výpovedí odmietal dokonca aj v deň, kedy Lekárske odborové združenie oznámilo, že takmer 2 500 lekárov dnes podá výpovede. Zatiaľ čo Marián Kollár 29. septembra varoval, že ostávajú dva mesiace na rokovania a dohodu, Ivan Uhliarik sa výpovediam doslova vysmial a celkom otvorene dal najavo, že odchod takého množstva lekárov je kvapkou v mori, ide o zlomok celkových kapacít a nijakým spôsobom neohrozí fungovanie zdravotníctva.

  Pán minister 29. septembra, v deň, kedy lekári podávali hromadné výpovede vyhlásil, citujem: "Sme pripravení aj na alternatívu, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť bez 2 411 lekárov, čo znamená 13 % všetkých lekárov na Slovensku a asi tretinu lôžkových lekárov."

  V tomto momente, vážené kolegyne a kolegovia, sa však dovtedy už len politicky zlé a škodlivé správanie ministra zdravotníctva mení na nebezpečné a ohrozujúce. Od tejto chvíle totiž Ivan Uhliarik vytrvalo šíril presvedčenie, že výpovede naozaj podalo nepodstatné množstvo lekárov a že ich prípadný skutočný odchod nespôsobí žiadne závažnejšie problémy. Toto je veľmi dôležitý moment, pretože ide o vedomé vyhlásenie človeka, ktorý je za rezort zodpovedný. On to tvrdil nielen verejne v médiách, ale aj na zasadaniach vlády v rámci koalície, v parlamente, takže nikto, kto mu ako zodpovednému za rezort dôveroval, nemohlo ani len zísť na um, že sa skutočne blíži nejaká hrozba a nikomu ani nemohlo zísť na um, že skutočne lekári urobili niečo, čo by mohlo ohroziť ich pacientov.

  Vážený pán predseda výboru, ak tvrdíte, že si lekári vzali svojich pacientov za rukojemníkov a zároveň ste teda - za čo som vás kritizoval - hovorili o zmanipulovaných lekároch, tak vám musím povedať, že všetci títo lekári mohli byť celkom objektívne zmanipulovaní vaším ministrom zdravotníctva, ktorí aj v čase, keď podali výpovede, im odkazoval cez médiá, nič sa nedeje, všetko zabezpečíme, máme pripravený plán B.

  V utorok 4. októbra po rokovaní s riaditeľmi nemocníc pán minister bez váhania verejnosti na tlačovke oznámil, že, opäť citujem: "Akútna zdravotná starostlivosť bude na Slovensku zabezpečená aj po odchode viac ako 2 400 lekárov."

  Odhliadnime teraz od faktu, že zrazu už spomínal iba akútnu starostlivosť, pre väčšinu ľudí to znamenalo, že nám nič nehrozí, pretože väčšina pacientov alebo väčšina ľudí, ktorí by len potenciálne mohli byť pacientami a nemajú so zdravotníctvom a s nemocnicami našťastie žiadne vlastné konkrétne skúsenosti, tie ten významný rozdiel medzi pojmami akútna a plánovaná zdravotná starostlivosť nevnímajú.

  Pán minister Uhliarik dokonca išiel tak ďaleko, že vedome a sústavne vytváral dojem, že nemocnice nebudú mať problém nahradiť lekárov, ktorí dali výpovede. Opäť ho budem citovať z tlačovky zo 4. októbra. Hovoril: "Riaditelia nemocníc budú akceptovať stiahnutie výpovede lekárov iba do konca októbra, žiaľ, po 1. novembri budú musieť riaditelia nemocníc na tieto miesta hľadať iných lekárov." A tým sa vlastne nielen usiloval zastrašiť protestujúcich zdravotníkov, ale navyše opäť upokojoval všetkých, že spôsob protestu, ktorý si lekári vybrali, neohrozí zdravotnú starostlivosť a nebude znamenať, že by sa pacienti stali rukojemníkmi takéhoto ich kroku.

  Aby to bolo dôveryhodné, tak napríklad na tlačovke dostali novinári informáciu, že, opäť citujem: "Fakultná nemocnica v Prešove v súčasnosti eviduje viac ako 100 žiadostí o zamestnanie, v posledných dňoch už dve akceptovali." Koniec citátu.

  Začiatkom novembra dokonca pán minister Uhliarik do médií šíril informácie, že lekári z celého Slovenska sťahujú svoje výpovede. Našiel som to vyjadrenie napríklad v článku, v ktorom viacerí riaditelia fakultných nemocníc, čiže podriadení pána ministra, už otvorene varujú, že odchod lekárov bude pre nich katastrofou. A teraz budem citovať z toho novinového článku. Jeho autor, jeho autor odcitoval vyjadrenie riaditeľa, pardon, jeho autor citoval situáciu v prešovskej nemocnici, citujem: "Vedenie nemocnice stav nemieni zľahčovať, výpovede podalo 50 % lekárov, čím nastala veľmi vážna situácia."

  Čiže presne v tej istej nemocnici, o ktorej minister iba mesiac predtým tvrdil, že pred jej bránami stojí viac ako 100 nedočkavých voľných lekárov, pričom výpovede z tejto nemocnice podalo 171 lekárov, zrazu o pár týždňov neskôr už vedenie tejto nemocnice situáciu nemieni zľahčovať, pretože podanie výpovede zo strany 50 % lekárov znamená veľmi vážnu situáciu.

  Nemožno teda pochybovať, že ak pred mesiacom vyjadrovali priami ministrovi podriadení svoje vážne obavy otvorene do médií, tak oveľa skôr ich vyjadrili za zatvorenými dverami aj pánovi ministrovi. Napokon svedčí o tom vyjadrenie napríklad riaditeľa bojnickej nemocnice pána Ladislava Gerlicha, ktorá ale nepatrí ministerstvu, ale samosprávnemu kraju, ktorý už na začiatku septembra povedal: "Keď pozerám na zoznam lekárov, keby odišli, tak si neviem predstaviť, ako by sme zabezpečili v našej nemocnici poskytovanie zdravotnej starostlivosti."

  Fakt, že teraz to navyše, alebo na záver toho protestu ste navyše obracali celý ten protest už len na platy lekárov, je, pravdupovediac, už iba dôkazom, ako ste schopní, ako hlboko ste schopní klesnúť.

  Počas uplynulých mesiacov totiž práve pán minister niekoľkokrát zopakoval, že požiadavku na vyššie platy považuje za úplne oprávnenú. Napríklad v polovici júla vyhlásil: "Súhlasím s väčšinou z požiadaviek lekárskych odborárov, teda s dodržiavaním Zákonníka práce dofinancovaním nemocníc aj s vyššími platmi pre zdravotníkov." Ešte v polovičke novembra v TA 3 pánovi Kollárovi zase povedal: "Poďme rokovať o tom, aby mali vyššie platy lekári, ja s vami plne súhlasím, pán Kollár, len nehovorme stále o transformácii."

  Áno, nehovorme o transformácii, pretože práve nepripustenie zastavenia procesu transformácie na akciové spoločnosti odmietal pán minister od samého začiatku.

  Vážené kolegyne a kolegovia, je absolútne legitímne, ak máme rozdielne názory na transformáciu, je absolútne legitímne, ak máme rozdielne názory na riešenie problémov v zdravotníctve. Ale je neodškriepiteľné, že za stav, do ktorého sme sa dostali, za stav, v ktorom musíme v skrátenom legislatívnom konaní hasiť požiar, hasiť požiar, ktorý mohol popáliť naozaj desiatky a možno aj stovky pacientov, je zodpovedná vláda a osobnú zodpovednosť celkom nepochybne nesie pán minister Uhliarik.

  Lebo buď ste, pán minister, na začiatku neodhadli, kam tá situácia môže dospieť a ako v skutočnosti môže ohroziť pacientov, alebo ste to vedeli a zámerne ste arogantne zatajovali, čo v skutočnosti, k čomu skutočne dôjde a do akej situácii sa nemocnice a ich pacienti dostanú.

  Vážené kolegyne a kolegovia, ponúkate transformáciu ako liek na problémy v zdravotníctve, ale ja vám musím zopakovať to, čo hovoria naši kolegovia: nepredložili ste žiadne, ale absolútne žiadne dôkazy, ktoré by svedčili o tom, že transformácia nemocníc na akciové spoločnosti prospeje fungovaniu nemocníc lepšie ako menovanie schopných a šikovných manažérov do čela nemocníc. Máte na to absolútnu možnosť, vážené kolegyne a kolegovia, pretože riadite rezort a rok a pol ste mohli dokazovať, akých schopných ľudí máte v talóne a ako ich viete posadiť do čela nemocníc, ktoré by mohli lepšie hospodáriť. Nič z toho ste ale nedokázali. Pravdupovediac, keď si zoberiem túto rekapituláciu celej tejto krízy, tak sa ani nečudujem.

  Vážené kolegyne a kolegovia, ja vás opäť vyzývam, akokoľvek budeme ďalej diskutovať o probléme, ktorý tu vznikol o novele zákona, ktorú nám, ktorý vypracoval, ktorú vypracoval zdravotnícky výbor a podporila aj vláda, ja vás žiadam, aby ste prestali klamať o tom, že za túto situáciu a za vyhrotenie tejto situácie nesú vinu lekári. Nie je to pravda. Je celkom jednoznačné, že lekári vo chvíli, keď sa rozhodli, že podajú výpovede, boli oni i celá verejnosť zo strany ministra ubezpečovaní, že to nikomu, žiadnemu pacientovi nespôsobí akékoľvek problémy.

  Jediný zodpovedný, jediný, kto si zobral pacientov za rukojemníkov, a jediný, kto tu predstavuje verejnú hrozbu, je pán minister Uhliarik a vláda Ivety Radičovej.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ruch v sále.

 • Páni, prosím vás, na balkóne, trošku kľud. Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Ondruš, po mojom vystúpení ste ma nadnesene trošku prirovnali k boľševickému agitátorovi, keď som hovoril o tom, ako lekári vnímajú transformáciu, aj keď, verte mi, mám za sebou, keď som to dobre počítal, asi 40 hodín rokovaní s Lekárskym odborovým združením a desiatky hodín rokovaní s kolegami po celom Slovensku. Ale, prosím, toto je váš pohľad na vec, tak dovoľte, aby som sa aj ja vyjadril k vášmu vystúpeniu.

  Musím povedať, pán poslanec, že vy by ste sa uplatnili aj ako hovorca Lekárskeho odborového združenia, dokonca mám pocit, že miestami ste boli lepší ako pán predseda Kollár, taký konzistentnejší, uhladený. Naozaj veľmi krásne ste zhrnuli postavenie, stanoviská a záujmy Lekárskeho odborového združenia.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Transformácia je zrušená, vláda padla, prezident ju zastavil - o čom sa tu bavíme?

 • Reakcia z pléna.

 • Ale samozrejme, že je zrušená, táto vláda nevie vykonať tú transformáciu, ani ju nevykonáva, ani ju nechce vykonať. Transformácia je zastavená a všetko, čo tu okolo transformácie dnes sa hovorí, je obyčajné divadlo. Nič iné. Neklamme, preboha, verejnosť, že sa tu jedná o transformáciu, veď transformácia je zastavená. O čom sa tu teda bavíme?

 • Pán poslanec Ondruš, chcem poďakovať za ten rešerš z toho všetkého, čo sa udialo od kompetentných, ktorí dostali túto situáciu až do tejto hraničnej pozície. Minister Uhliarik svojimi vyjadreniami, ktoré ste spomenuli, tie už určite odškriepiť nemôže, potvrdil to, že jednoducho celú vec od začiatku bagatelizoval.

  Pán poslanec, zdá sa, že aj na tie reakcie, ktoré ste tu počuli na seba, mnohí poslanci dodnes nepochopili, o čo tu ide, pretože si ich mýlia, slovo zastavená, zrušená, narábajú s tým zhora nadol, pritom nevedia ani, o čo ide. Keby sa trošku zamerali na podstatu veci, tak by zistili, že celé toto, čo sa tu deje, bolo naštartované práve nešťastnou transformáciou, ktorá predchádzala nezmyselnému riešeniu situácie v zdravotníctve, ktorá predovšetkým má problém vo financovaní. A nie, či bude iný právnický subjekt. Ja sa budem tomu venovať vo svojom vystúpení.

  Ale, prepáčte, ešte jednu vec doplním, pán poslanec Ondruš. Pán riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave, ktorý je určite nominantom KDH, pretože kandidoval na župana v ostatných voľbách za Trenčiansky samosprávny, do Trenčianskeho samosprávneho kraja za KDH, sa vyjadril na začiatku, keď tu bola hrozba tohoto štrajku, že my zvládneme situáciu, keď nám bude chýbať aj 80, 100 lekárov, sme na to pripravení. Asi to bolo dohodnuté ešte s pánom ministrom, že takto má reagovať. Dnes si pozrite jeho vyjadrenia, ktoré hovoria, že situácia je kritická, pretože 80 lekárov dalo výpoveď. Pozrite sa na to, novinári, všetci, pozrite si vyjadrenia, konečne začnite písať o tej skutočnej podstate tohto problému a nie o tom, čo tu chcete navodiť v tomto parlamente.

 • Pán poslanec Ondruš, môžte reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem, ďakujem pekne, pán podpredseda. No, Ľudo Kaník tu už nie je, ale ja musím zareagovať podobne, ako to už povedal pán kolega Blanár. My musíme hovoriť o transformácii, a to z dvoch dôvodov: po prvé nie je pravda, že je zrušená, pretože je stále v zákone, a po druhé bola to práve transformácia, ktorá spustila celý tento, celý tento protest. Neboli ti platy, nebolo to dokonca ani nedofinancovanie, neboli to ani ďalšie problémy. Bola to práve transformácia, tá bola tým momentom, tým impulzom, kvôli ktorému sa rozhodli lekári vstúpiť do tých protestných aktivít. Urobili to po tom, keď tento parlament rozhodol o transformácii, čiže podľa môjho názoru celkom jasnej príprave na privatizáciu štátnych nemocníc, pričom oni už, keď sa o tom rokovalo, varovali, že s tým zásadne nesúhlasia a sú pripravení ísť do protestných akcií.

  A po druhé. Pán kolega Novotný, vy vystupujete nielen ako boľševik, ale aj demagóg, pretože súčasťou demagógie je prekrúcanie toho, čo povedal ten druhý. Ja som vás nenazval boľševikom, keď ste hovorili o tom, ako vnímajú lekári transformáciu, ale keď ste tvrdili, že tí lekári, ktorí vstúpili do protestu, boli zmanipulovaní odborármi. Vtedy som vás nazval boľševikom a opakujem to opäť: tvrdiť o protestujúcich občanoch, že sú iba zmanipulovaní, že ide o hŕstku ľudí, ktorí sú zmanipulovaní, je vrátiť sa pred november ´89.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. O päť minút pristúpime k jednotlivým hlasovaniam. Samozrejme, potom, ako bolo povedané, budeme pokračovať v rozprave k tejto téme. Po ukončení rozpravy sa dohodneme, kedy budeme hlasovať, a potom návrh ide do výborov.

  Takže do 11.05 hod. prestávka.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále (ruch v sále), ukľudnili sa a koncentrovali svoju pozornosť na ďalší priebeh rokovania 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem vás požiadať, aby odpoludňajšie rokovanie prebiehalo tak, že by sme po 14.00 hod. pokračovali rozpravou v prvom čítaní o zákone 578/2004 Z. z. Predpokladám, že rozprava by do 15. hodiny mohla skončiť a o pätnástej navrhujem, aby sme hlasovali o súhlase, resp. nesúhlase s prerokovaním zákona v druhom čítaní. Ak by sme vyslovili súhlas, navrhujem hodinovú prestávku, resp. podľa požiadaviek výborov, ktorým bude zákon na pridelenie prerokovaný, a neskôr potom podľa dohody by sme pokračovali v rokovaní o návrhu zákona v druhom a treťom čítaní s tým, že nemožno vylúčiť, že budeme musieť opakovať aj niektoré personálne voľby, o ktorých budeme teraz hlasovať v tých prípadoch, kde sú viacej ako dvaja kandidáti.

  Teda odporúčam o 15.00 hod. hlasovanie a potom pokračovať v rokovaní vo výboroch a neskôr buď na dohodnutú hodinu o 17.00 hod., tak ako sme doteraz vždy hlasovali, budeme pokračovať v rokovaní. Ale to po dohode s predsedami poslaneckých klubov vám bude včas oznámené.

  Teraz, panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o písomných odpovediach členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov, ktorý bod sme prerokovali na piatkovom rokovaní.

 • Hlasovanie o písomných odpovediach členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 550.

 • Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada berie písomné odpovede členov vlády na vedomie.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 74 za návrh, 1 proti, 58 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o

  návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

  A poprosím pána poslanca Tibora Tótha, aby z poverenia výboru pre financie a rozpočet uviedol návrh voľby a predložil Národnej rade návrh uznesenia o voľbe podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky volí Zoru Dobríkovú za podpredsedníčku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na funkčné obdobie sedem rokov, ktoré začne plynúť 10. februára 2012.

 • Hlasujeme. Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 39 za návrh, 65 proti, 30 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Národná rada Slovenskej republiky nezvolila pani Zoru Dobríkovú za podpredsedníčku Najvyššieho kontrolného úradu na funkčné obdobie, ďalšie funkčné obdobie.

  Teraz poprosím pána poslanca Dostála, aby z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Národnej rade predložil návrh na voľbu verejného ochrancu ľudských práv. Prosím o návrh.

 • Pán predseda, pred samotnou voľbou musí Národná rada overiť, že kandidátka spĺňa podmienky uvedené v zákone. Dajte preto, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré znie: Národná rada na základe stanoviska Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny podľa § 4 ods. 3 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov overuje, že navrhovaná kandidátka na verejnú ochrankyňu práv spĺňa podmienky uvedené v § 4 ods. 2 citovaného zákona.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada overuje splnenie všetkých podmienok na voľbu kandidátky na funkciu verejnej ochrankyne práv.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 76 za návrh, 60 proti, 4 sa zdržali.

  Schválili sme návrh.

  Prosím o uvedenie ďalšieho návrhu k samotnému hlasovaniu o personálnom návrhu.

 • Môžme teraz pristúpiť k samotnej voľbe. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada volí Janu Dubovcovú za verejnú ochrankyňu práv.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie. Potlesk.

 • Kľud, páni poslanci.

  140 poslancov prítomných v rokovacej sále, 76 za návrh, 63 proti, 1 sa zdržal.

  Národná rada Slovenskej republiky zvolila pani, ešte kolegyňu poslankyňu, Dubovcovú za verejnú ochrankyňu ľudských práv.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k ďalším hlasovania o štyroch návrhoch. Poprosím, pán poslanec Galbavý, na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorý máte ako tlač 314, kandidáta na člena Rady pre reguláciu, tlač 426, kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov, materiál máte rozdaný ako tlač 427, a člena Rady Rozhlasu a televízie pod tlačou 543.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v zmysle schváleného hlasovacieho poriadku budeme hlasovať použitím hlasovacích lístkov. Chcem vás informovať, že do volebnej miestnosti budeme vchádzať po mojej pravej ruke a svoju voľbu vyjadríme tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta je treba označiť tú alternatívu, za ktorú hlasujem: "za", "proti" alebo "zdržiavam sa".

  Chcem ďalej upozorniť, že pri voľbe člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a pri voľbe člena Rady Rozhlasu a televízie je platný ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva "za" najviac u jedného kandidáta z dôvodu, že volíme iba jedného člena týchto rád.

  Pri voľbe kandidáta na člena Rady pre reguláciu je taktiež pri voľbe kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov možné označiť alternatívu "za" aj u všetkých kandidátov.

  Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný.

  Prosím teraz overovateľov, aby zaujali svoje zodpovedné funkcie. Pristúpime teraz k verejnej voľbe člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, kandidátov na člena Rady pre reguláciu, kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií a člena Rady Rozhlasu a televízie.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím, aby sme sa ukľudnili a sústredili na vykonanie voľby, ktorú v tejto chvíli zahajujem.

  (Akt verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, tlač 314, návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu, tlač 426, návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov, tlač 427, návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, 543.)

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa opýtať, či každý, kto chcel, využil svoje právo a bol hlasovať. Pokiaľ áno, tak vyhlasujem hlasovanie za skončené.

  A zároveň vyhlasujem prestávku. Budeme pokračovať, tak ako sme hovorili, o 14.00 hod. Do tej doby, samozrejme, skrutátori sčítajú odovzdané hlasy. Takže pokračovanie o 14.00 hod., tak ako sme sa dohodli, so zákonom.

  Prajem vám príjemné prežitie tých dvoch hodín a, samozrejme, dobrú chuť.

 • Prerušenie rokovania o 11.43 hodine. Spracúvanie výsledkov verejného hlasovania.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v popoludňajšom rokovaní deviateho dňa 26. schôdze Národnej rady.

  Prosím teraz povereného overovateľa pána Oravca, aby oznámil výsledky verejného hlasovania, samozrejme, najskôr o

  návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 13. decembra 2011, na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.

  Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 143 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 59 neplatných a 84 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za Petra Abraháma hlasovalo za 72 poslancov, proti 6 poslancov a 6 sa zdržali,

  - za Oľgu Pohankovú hlasovalo za 1 poslanec, proti 37 poslancov, zdržalo sa 46 poslancov,

  - za Vladimíra Puchala hlasovalo za 0 poslancov, proti 38 poslancov, zdržalo sa 46 poslancov,

  - za Ladislava Štibrányiho hlasovalo za 3 poslanci, proti 35 poslancov a zdržalo sa 46 poslancov.

  Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu nebol zvolený žiadny z kandidátov.

  Nakoľko nebol zvolený člen Rady pre vysielanie a retransmisiu, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí vo voľbe neboli zvolení, ale získali najväčší počet hlasov, to sú Peter Abrahám a Ladislav Štibrányi.

  Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Takže konštatujem, že za člena rady nebol zvolený žiadny kandidát.

  Bude teda opakovaná voľba asi okolo piatej, tak ako sa dohodneme potom.

  Teraz vás prosím, aby ste nás informovali o výsledku hlasovania o

  návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu.

 • Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.

  Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 56 neplatných a 88 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za Viliama Mikuláša hlasovalo za 71 poslancov, proti 6 poslancov a zdržalo sa 11 poslancov,

  - za Vladimíra Štefánika hlasovalo za 71 poslancov, proti 6 poslancov a zdržalo sa 11.

  Na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu nebol zvolený žiadny z kandidátov.

  Nakoľko ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných poslancov, vykoná sa opakovaná voľba. Do opakovanej voľby postupujú nezvolení kandidáti obaja, takže aj pán Viliam Mikuláš aj Vladimír Štefánik.

  Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Ďakujem, pán poverovateľ.

  Znovu teda konštatujem, že ani jeden z kandidátov nebol zvolený a budeme mať opakovanú voľbu aj v tomto prípade.

  Teraz vás prosím, pán overovateľ, lebo vidím, že niektorým sa to páčilo, aby ste nás informovali o

  návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočnených (pozn. red.: uskutočňujúcich) výberové konanie na voľné miesta sudcov.

  Nech sa páči.

 • Takže na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.

  Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 131 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za Antona Martvoňa hlasovalo za 61 poslancov, proti 32, zdržalo sa 38,

  - za Viliama Pohančeníka hlasovalo za 64, proti 25, zdržalo sa 42,

  - za Ľubomíra Schweighofera hlasovalo za 22 poslancov, proti 49 poslancov, zdržalo sa 60,

  - za Mareka Šmida hlasovalo za 55 poslancov, 42 bolo proti, 34 sa hlasovania zdržalo.

  Na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že za kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konania na voľné miesta sudcov neboli zvolení žiadni z kandidátov.

  Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Ďakujem.

  Znovu musím konštatovať, že ani jeden z kandidátov nebol zvolený a všetci postupujú do opakovanej voľby.

  Nakoniec vás prosím o oznámenie výsledkov hlasovania o

  návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.

 • Vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.

  Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 62 neplatných a 82 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za Róberta Beňa hlasovalo za 2 poslanci, proti 31, zdržalo sa 49,

  - za Bohumíra Bobockého hlasovalo za 0 poslancov, proti 30, zdržalo sa 52,

  - za Jána Dianišku hlasovalo za 0 poslancov, proti 32, zdržalo sa 50,

  - za Vladimíra Dobroviča hlasovalo za 1 poslanec, proti 33 poslancov, zdržalo sa 48,

  - za Jozefa Foltýna hlasovalo za 1 poslanec, proti 32, zdržalo sa 49,

  - za Ľubomíra Lintnera hlasovalo za 55 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 22,

  - za Elenu Mallickovú hlasovalo za 0 poslancov, proti 30, zdržalo sa 52,

  - za Jozefa Mračnu hlasovalo za 0 poslancov, proti 31 poslancov, zdržalo sa 51,

  - za Bernadetu Tokárovú hlasovalo za 8 poslancov, proti 29, zdržalo sa 45.

  Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol za člena Rady Rozhlasu a televízie zvolený žiaden z kandidátov.

  Nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí boli zvolení a získali najväčší počet hlasov. Sú to Ľubomír Lintner a Bernadeta Tokárová.

  Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oboznámiť s výsledkom hlasovania Národnú radu Slovenskej republiky.

 • Ďakujem, pán overovateľ.

  Konštatujem, že za člena rady nebol zvolený žiadny kandidát a do opakovanej voľby postupuje pán Lintner a pani Tokárová.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rozprave, v prerušenej rozprave v prvom čítaní o

  návrhu výboru pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (tlač 600).

  Prosím teraz pána poslanca Mariana Kvasničku, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov, pána predsedu výboru ako spravodajcu už máme na svojom mieste. Do rozpravy ešte sú prihlásení dvaja.

  Pán poslanec Fico, pán podpredseda, nech sa páči procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne. Pán podpredseda, parlament sa dusí vo vlastnej šťave - budem mať procedurálny návrh - kvôli tomu, že premiérka Iveta Radičová niečo akože vyrokovala, potom to tajne niekde schovala, potom to zase oznámila, oslavovala a dáva sa do pozície človeka, ktorý všetko vyrieši, pritom je evidentné, že opäť všetkých oklamala.

  Nerozumiem tomu, prečo parlament sa má takto dusiť vo vlastnej šťave, keď by to mala byť predovšetkým ona, ktorá by sem mala prísť a mala by obhajovať to, čo dohodla s lekármi, a nie sa skrývať, ako to robí posledné tri alebo štyri dni.

  Chcem vás preto požiadať, pán podpredseda, aby ste v mene Národnej rady, ktorá je nadriadeným orgánom vláde, požiadali premiérku o okamžitú účasť na rokovaní o tomto zákone. Toto je jej kaša, tak nech si ju tu pekne fúka.

  Ďakujem pekne.

 • Pán podpredseda, okamžite budem informovať predsedu Národnej rady o tejto žiadosti.

  A teraz ešte budeme pokračovať, aj tak rokujeme momentálne v prvom čítaní, pán poslanec Kažimír a potom v rozprave vystúpi ešte pán poslanec Blanár.

  Pán poslanec Kažimír, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Dámy a páni, dovoľte mi, aby pri tejto téme som sa zdržal emotívnych vyjadrení ohľadom záchrany ľudského života, aj keď nepochybne na pozadí drámy, ktorá prebieha vo verejnom zdravotníctve, je aj to.

  Chcem hovoriť o tom, o čom v podstate dnes asi budeme aj hlasovať v podvečerných hodinách a budeme hovoriť o dopadoch na štátny rozpočet, budeme hovoriť o peniazoch. O ničom inom, ale o peniazoch.

  Vy veľmi dobre viete, že minulý týždeň prešiel aj s našou pomocou, pomocou legitímnej obštrukcie parlamentnej sme vám pomohli presadiť štátny rozpočet. Štátny rozpočet, o ktorom ale my hovoríme, že je položený na, alebo stojí na hlinených nohách a je založený na fiktívnom očakávaní rastu hrubého domáceho produktu 1,7 % v budúcom roku, čomu asi už dnes nikto, ani vysokoškolsky, ani stredoškolsky vzdelaný, neverí. Toto je naša základná výčitka, že ten rozpočet nie je reálny a že číslo 4,6 % deficitu, o ktorom s oslavou hovoríte a hovorí o tom hlavne rád minister financií Mikloš, že to číslo nie je reálne. No musím povedať, že keď sa pozrieme na návrhy legislatívy, o ktorej sa momentálne bavíme, tak ešte sme sa len päťkrát vyspali, odkedy bol schválený štátny rozpočet, a už tento rozpočet, aj keď nereálny, trháte, trháte ho na kusy.

  Chcem najprv sa k forme vyjadriť. V doložke vplyvov je uvedený dopad tejto legislatívy vo výške 31,206 mil. eur na rok 2012. Na roky 2013 a 2014 je už uvedený dopad nula. Tak to je, samozrejme, dámy a páni, číry nezmysel, to vám snáď musí byť jasné, či ste z tejto strany spektra, alebo z tejto strany spektra, je vám úplne jasné, že to je dopad toho postupného navyšovania platov, a je aj úplne jasné, že v rokoch 13 a 14 je to číslo vyššie ako 31,2 mil.

  Čiže poprosil by som predkladateľov, či už je to pán minister, alebo páni poslanci, nie je mi v tom zmätku úplne jasné, kto to naozaj je, aby napravili finančnú doložku. A napravili ju tak, ako v skutočnosti bude vyzerať, pretože to číslo v ďalších rokoch bude, samozrejme, vyššie aj na základe nejakej indexácie, ale na základe hlavne toho, že ak zrátate to postupné navyšovanie v ďalších rokoch, tak je to číslo podľa nášho odhadu niekde okolo 50 mil. eur.

  Viete, teraz je to nastavené tak, ako keby ste sa riadili Mayským kalendárom, podľa ktorého má civilizácia zaniknúť koncom budúceho roka, takto presne je tam napísané, čiže roky 13 a 14 neexistujú, obávam sa, že táto krajina sa riadi týmto kalendárom už od júna minulého roka.

  Chcem povedať, že na čo sme opäť pred pár dňami schvaľovali zákon o, ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý jednoznačne hovorí, že všetka legislatíva sa má schvaľovať na základe prístupu k informáciám, na základe pravidla en mínus 2, em plus 3, hej? To znamená, že máme nejaké porovnanie do minulosti a do budúcnosti. Ako opäť, pár dni po tom už nič neplatí. Takže poprosím splniť tieto formálne náležitosti.

  Ďalšia vec tu, samozrejme, je, že pán minister, ministerstvo zdravotníctva tvrdia, že tieto nároky budú zaplatené alebo uhradia sa z vyšších príjmov zdravotných poisťovní. Dokonca je tu uvedená veta, že "exaktnejšia kvantifikácia tohto nárastu nie je možná". To je skvelá veta, hlavne ak sa hovorí o verejných zdrojoch, je naozaj namieste. Samozrejme, my sa budeme venovať a hlavne o tom bude hovoriť zrejme pán poslanec Blanár ako župan a človek zodpovedný v jednom kraji za svoje nemocnice, to znamená, je tu nejaký základný spor ohľadom toho, či tento dopad, či sú to kvantifikované dopady na nemocnice, ktorú sú, patria do pôsobnosti vyšších územných celkov.

  Odhliadnuc od politiky, dámy a páni, mali by sme byť k sebe féroví a malo by nám byť úplne jasné, aké to číslo je. Ako lebo je nám snáď jasné, že keď sme opäť v zákone, v zákonoch, ktoré predchádzali štátnemu rozpočtu, zobrali - aj keď po dohode - samospráve nejaké peniaze, tak teraz by sme nemali potichu, potichu im nakladať na chrbát bez toho, aby sme neboli schopní pomenovať, ako to prefinancujeme.

  No ak sa vrátim k tomu zázračnému zdroju, ktorý teda označuje minister zdravotníctva ako zdroj, ktorý to má pokryť, tak ja vám prečítam časť alebo aj celú tlačovú správu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý, ak sa nemýlim, pán minister, to je vaša firma, máte tam vášho človeka, ktorý 7. decembra hneď po Mikuláši teda prehlásil: "Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe posúdenia makroekonomických ukazovateľov konštatuje, že výnosy v zdravotnom poistení v budúcom roku budú oproti roku 2011 vyššie najviac o 1 %." Najviac o jedno. Myslím, že to nie je náhodou tak formulované. "Pri odhade úrad vychádzal z predpokladaných východísk zdravotných poisťovní na rok 2012, ako aj z východísk štátneho rozpočtu", gratulujem, "na rok 2012 a z očakávaného vývoja roku 2011, vývoja nezamestnanosti, zamestnanosti a odhadov Inštitútu finančnej politiky." A teraz to dôležité. "Je predpoklad, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebude oproti roku 2011 kvantitatívne rásť o výdavky zdravotných poisťovní, na zdravotnú starostlivosť sa výrazne tieto výdavky nezmenia." Podtrhujem, "nárast výdavkov zdravotných poisťovní oproti roku 2011 nie je reálny". Ja vám to prečítam ešte raz. "Nárast výdavkov zdravotných poisťovní oproti roku 2011 nie je reálny", to nehovorí SMER, nehovorí to žiadny potentát, funkcionár SMER-u, hovorí to šéf Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde sedí váš človek.

  "Pokrytie zvýšených nárokov na tieto výdavky," myslia sa mzdy zdravotníckych pracovníkov, "väčší rozsah zdravotnej starostlivosti by bolo možné iba prostredníctvom získania dodatočných zdrojov (navýšenie platby za poistencov štátu)", čo ste skopli zo stola, a potom, tomu, čo hovorí minister, "využitím vnútorných rezerv na každej úrovni systému, najmä poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a predovšetkým koncových nemocníc." Ďalej: "Zdroje sú uplatnením ekonomizujúcich opatrení", hovorí sa o centrálnych nákupoch, reštrukturalizácia zdravotníckych zariadení a podobne. To je proste, samozrejme, v nebi všetko. "A uplatnením racionalizačných opatrení v liekovej politike, na čo je prijatá legislatívna zmena. V prípade, že nedôjde", hovorí ďalej úrad, "v prípade, že nedôjde k využitiu vnútorných rezerv a nenájde sa reálny spôsob presunutia schválenej rezervy vytvorenej v kapitále Všeobecná pokladničná správa," to je tej rezervy, na základe ktorej sme vám pomohli s rozpočtom, "pokiaľ sa tá rezerva nepresunie do verejného zdravotného poistenia, požiadavky na zvýšenie výdavkov, to znamená mzdy zdravotníkov, sa prejavia ďalším zadlžovaním poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a systému ako takého so všetkými dôsledkami rezultujúcimi so zadlženia." Koniec citátu.

  Takže toto by mohla byť holá pravda, naozaj holá, a stále nevieme, či je ale celá. Lebo, a toto sú zase veci, ktoré by, ja nie som odborník na zdravotníctvo, nehnevajte sa, ale nejaké informácie a vstupy máme a určite výbor pre financie a rozpočet by sa touto problematikou dnes ešte mal vážne zaoberať a takisto ešte pred ním by mal poskytnúť nejaké podklady výbor pre zdravotníctvo. Lebo máme pred sebou story, ktorá sa týka platov sestier a o ktorom ešte v parlamente sa bude hovoriť. Ale tá kvantifikácia je už dnes na budúci rok vo výške 65 mil. eur. To, o čom by sme mali rozhodovať de facto dnes, sa hovorí o legislatívnom ukotvení memoranda medzi vzbúrenými lekármi a vládou a tu sa hovorí o teda dopade celkovo 31,2 mil. eur, aj keď zo zdravotných poisťovní máme informáciu, že by to mohlo byť aj 45 mil. eur, to súvisí práve so sporom ohľadom nemocníc vyšších územných celkov. Takže z mojej strany dovoľte, aby som rátal číslo 35.

  No, ale nepočíta sa s ústavnými poskytovateľmi mimo verejnej správy, ktorým sa tiež podľa nás budú musieť nejakým spôsobom navýšiť platy, to znamená, a tu môžme mať rôzne na to ako názory, ale snáď si niekto nemyslí, že to bude nula.

  Takže tvrdíme, že nepriamymi nákladmi spojenými s touto legislatívou je aj ambulantný sektor, ktorý bude musieť navýšiť mzdy lekárom a sestrám, aby neutekali do nemocníc. A budú sa musieť zvýšiť platby poisťovni, organizovaným skupinám ambulantných lekárov, ktorí sa takisto vlastne ozývajú. A tu hovoríme o odhade, hovoríme o odhade zvnútra zdravotných poisťovní, ktoré hovoria o negatívnom dopade až vo výške 100 mil. eur z titulu týchto nepriamych vplyvov legislatívy a dohody, ktorú momentálne máte na stole.

  Takže summa summarum, malá tabuľka: realistický odhad zdrojov verejného zdravotníctva podľa nás zdravotných poisťovní nula, dobre, podľa úradu a podľa ministerstva plus 35 mil. eur. Nominálne úspory z liekovej politiky plus 50 mil. eur, pokiaľ ministerstvo zdravotníctva efektívne uvedie platné zákony od 1. apríla do života. Čiže tam je nejaká podmienka, ale podmienky na to, povedzme, že na to sú vytvorené podmienky. Potom tu máme dohodu s ministrom Miklošom v rezerve vo verejnej pokladničnej správe vo výške 50 mil. eur. Čiže máme na tejto strane 50 rezerva, 50 lieková politika a povedzme, že 35 mil. zlepšený výber do zdravotných poisťovní z titulu lepšieho makroekonomického vývoja, to uznáte, že samo neznie dobre.

  Dobre. Dodatočné náklady, ktoré vyplývajú z tejto mzdovej legislatívy, sú - a musíme hovoriť o zdravotníctve ako celku - 65 mil. zdravotné sestry, 32 - 35 mil. to, čo máme na stole, no a my rátame 100 mil., to sú tie vyvolané negatívne dopady u ambulantných lekárov, resp. u miest tých lekárov, ktorý sa týka ambulantného sektora, čiže to máme dohromady 200 mil. mzdových nárokov. A nezabúdajme, že deficit nemocničného sektora v roku 2011 je cca 100 mil. eur a nie sú žiadne dôvody na to, aby sme si mysleli, že v budúcom roku by mal ten dlh byť nižší. Čiže mechanicky prenášame 100 mil. eur aj do budúceho roku.

  Takže podľa nás momentálne v zdravotníctve je vybagrovaná jama v objeme mínus 300 mil. eur, oproti tomu máme v optimistickom prípade plus 135 mil. eur alebo v realistickom plus 50 mil. eur a to je tá rezerva, ktorá je u ministra Mikloša. Čiže výsledok by bol mínus 165 alebo mínus 250 mil. eur.

  Môžte si povedať, že sú to hausnumerá, môžte si povedať, že sú to sny, ja by som považoval za korektné, keby sme sa k týmto číslam vrátili a vyvráťte ich. Vyvráťte ich, že tie dopady negatívne nie sú 100, ale 20 eur. Nemôžte však povedať, však navýšite mzdy lekárom, ktorí sa vám vzbúrili, o to, o čom sa hovorí v tejto legislatíve, že nebudete musieť pohnúť výškou miezd u ďalších lekárov a u ďalšieho personálu. To snáď nepovažujete za reálne.

  To znamená, k všetkým bodom, ku ktorým som sa vyjadril, sa poslanci SMER-u - sociálnej demokracie budú chcieť vyjadriť na rokovaniach výborov. Z tohto pohľadu, z tohto pohľadu budeme žiadať, aby na zasadnutí výboru bol okrem ministra zdravotníctva účastný aj minister financií alebo jeho zástupca, aj šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aj šéf Úradu pre dohľad. A nerobíme to preto, aby sme spôsobili škandál, aby sme nedosiahli nejakú dohodu. Robíme to preto, aby sme si povedali pravdu, aby nám bolo jasné, aký ten dopad v skutočnosti na deficit bude. Pretože ak je len trochu pravda, že ten dopad bude vyše, povedzme v prípade realistického scenára, 250 mil. eur, tak je to 0,3 až 0,4 % HDP deficitu, čiže sme už okolo - kde sme? - sme okolo 5 %. Mínus, skoro mínus 5 % HDP.

  Takže bolo by fajn, keby sme sa na týchto veciach zhodli. Ak bez tejto debaty presadíte zmenu, nerobíte nič iné, len vykrádate štátny rozpočet zadnými dverami.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou ako jediný pán poslanec Raši. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Chcem ešte teda zdôrazniť dve vyhlásenia, je to Slovenská lekárska únia špecialistov, Asociácia súkromných lekárov, reagujúc na to, čo povedal pán poslanec Kažimír, a teda obidve tieto asociácie združujúce všeobecných lekárov a ambulantných špecialistov takisto požadujú navýšenie zdrojov zo zdravotných poisťovní, lebo tieto zákony sa priamo premietajú aj do ich hospodárenia, pretože aj oni budú povinní zvyšovať platy, najmä v kategórii sestier.

  A teda tiež by som chcel, aby sa na výbore zúčastnil aj minister financií, aj generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aj riaditeľ, predseda Úradu pre dohľad, pretože sú to ďalšie zdroje, ktoré nás naozaj môžu stáť aj 100 mil. eur.

  A ďalšia vec, ktorá v príspevku pána poslanca Kažimíra neodznela, je to, že keď sa zvýšia platy, tak kvartálne sa navyšujú výdavky na mzdové prostriedky aj z toho dôvodu, lebo z platov sa vyrátava práca za nadčas, práca za sviatky, takže to zvýšenie platov sa premieta aj do zvýšenia ohodnotenia ústavných pohotovostných služieb. Takže to sú ďalšie mzdové prostriedky, ktoré vôbec nie sú v tabuľke uvedené. Čiže tabuľka je insuficientná nielen za roky 2013 a 2014, kde je napísaná nula, čo takáto tabuľka nemôže byť prílohou zákona, ale je nepravdivá aj z hľadiska roku 2012.

  A naozaj tiež chcem vedieť, kde sú zarátaní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých sa to bude týkať v zariadeniach, ktoré sú mimo pôsobnosti rezortu ministerstva zdravotníctva.

  Ďakujem pekne.

 • Ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Blanár. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som i ja sa vyjadril k tomuto návrhu, ktorý predkladá - podľa toho, ako bol prednesený - výbor pre zdravotníctvo, a naznačil niektoré zaujímavé veci, ktoré sa v tom návrhu skrývajú.

  V prvom rade musím povedať, že dnes situácia v zdravotníctve je taká, že to už nie je o súčasnej koalícii alebo opozícii, ale je to predovšetkým o tom, ako dokážeme zabezpečiť všetci, tak ako sme tu, zdravotnú starostlivosť našim obyvateľom.

  Celé sa to začalo nešťastne už tým, že namiesto riešenia konkrétneho problému v zdravotníctve tu prišla vláda s transformáciou na akciové spoločnosti namiesto toho, aby riešila ten základný problém, ktorým je netransparentné financovanie zdravotníctva, ktoré je neskutočne deformované.

  My sme na to poukazovali, mám teraz na mysli stranu SMER - sociálna demokracia, neustále a sme upozorňovali na problémy, ktoré naznačoval Lekársky odborový zväz ešte na začiatku tohto roka. Avšak táto situácia bola neustále bagatelizovaná. Veľmi dobre to opísal môj kolega Braňo Ondruš. Nebudem to opakovať. Ja som dodal k tomu ešte jeden príklad, ktorý bol takisto nejakým spôsobom zrejme dohodnutý, a ukázalo sa, že naozaj to bolo zinscenované, pretože tí, ktorí hovorili niečo predtým, ako skutočne lekári začali konať, tak sa spamätali. Až potom si uvedomili, že oni to naozaj myslia vážne.

  Verejné nemocnice, a na tom sa určite zhodneme, sú nemocnice všetky, ktoré patria verejnej správe. Keď by sme aj nejakú inú definíciu možno použili, ale určite táto je správna. To znamená, verejné nemocnice sú nielen štátne, ale aj nemocnice, ktoré patria samospráve, a v tomto prípade samosprávnym krajom. Pretože verejná správa sa skladá zo štátnej správy a samosprávy, a takpovediac samospráva vykonáva určité kompetencie, na ktorých sa zhodne parlament a vláda Slovenskej republiky za štát.

  Čiže to, čo som povedal, že nebolo riešené na začiatku, to bolo predovšetkým riešenie financovania, bolo podporené ešte takými krokmi, ktoré celú vec a celý problém len eskalovali. Prvé bolo zníženie platieb za poistencov štátu, čo znamenalo v tomto roku zníženie príjmov zdravotnej poisťovne o 129 mil. eur. Druhým krokom bolo, že pri príprave oddlženia nemocníc, verejných, podotýkam, nemocníc, sa brali do úvahy len štátne nemocnice.

  Hovoriac, že v podstate samosprávne kraje sú dnes majiteľmi týchto nemocníc a vláda s tým nemá nič a musí si to vyriešiť konkrétny samosprávny kraj, to je neuveriteľné, ako môže niekto takto argumentovať z úrovne vlády, a konkrétne z ministerstva zdravotníctva a bolo to aj z úst pána ministra, keď sám dobre vie, že všetky tieto nemocnice sú financované z verejného zdravotného poistenia, ktorého pravidlá neurčujú samosprávne kraje, ale určuje vláda a parlament. Čiže ergo ako keby samosprávne kraje mohli teraz zdvihnúť sa a povedať, tak bude zdravotné poistenie úplne iným spôsobom riešené a platby budú iné. Vôbec to nie je tak. Dnes zdravotné poisťovne určujú pravidlá.

  No a výsledok bol taký, že nemocnice samosprávnych krajov neboli oddlžené. Podotýkam, nemocnice samosprávnych krajov neboli oddlžené.

  No a čo sa dozvedáme po tom všetkom, čo sme sa dopočuli, a korešpondencie neskutočné mojich kolegov a nás na vládu a premiérku, kde sme argumentovali, že je to diskriminácia. Zrazu v tomto návrhu, ktorý predkladáte, vážené dámy a vážení páni za koalíciu, tak sa uvádza v doložke, kde sa rozoberá vplyv na podnikateľské prostredie, čo je veľmi zaujímavé, mimochodom, ma to zaujalo, pretože zrazu sa hovorí o vplyve na podnikateľské prostredie, ale k tomu sa ešte dostaneme, že aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov, tak sa tam argumentuje všetkým možným a jedna časť tam hovorí, že "všetci títo majú právo na rovnaké zaobchádzanie, odmeňovania a nediskrimináciu, právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty".

  Tak to je krásne. Zrazu v návrhu sa uvádza niečo, čo bolo celý čas, niekoľko mesiacov, popierané. Popierané to bolo neustále tým, že samosprávne kraje majú nemocnice na starosti, ale to som vytiahol jeden problém, pretože ten problém je predovšetkým v tom, že dnes sú lekári v pozícii, v štrajkovej pohotovosti, pretože je tu memorandum, ktoré podpísala predsedníčka vlády, a toto memorandum má zaručiť v podstate zmier medzi lekármi a vládou Slovenskej republiky, resp. ministerstvom, ktoré má zastrešovať zdravotníctvo ako také.

  Dnes musíme konštatovať, že toto memorandum sa ukazuje ako podpísaný bianko šek, ktorý vôbec nie je krytý. A chcem to podotknúť aj tvrdením tým, že člen vlády, podpredseda vlády sa vyjadril v jednej z relácií v nedeľu, keď sa ho pýtali priamo, že ako sa on pozerá na oddlženie, tak povedal, že rozpočet je už schválený, on odborárom nič nesľúbil. Bol to podpredseda vlády a minister financií. No a pokračoval ďalej, že nie vláda podpísala toto memorandum a vláda sa dozvedela až po podpise memoranda o presnom obsahu.

  Tak potom sa pýtam: Kto je teda tá vláda? Vláda je pán Mikloš alebo vláda je pani predsedníčka vlády, ktorá to podpísala? Tuto sa ukazuje taký hlboký rozkol, ktorý tu je, nielen už len koaličný, ale aj vnútrovládny, aký tu ešte za histórie Slovenskej republiky nebol. Ak môže takéto niečo minister, ktorý je podpredsedom vlády, tvrdiť úplne s plechovým úsmevom, že on s tým nemá nič spoločné, všetko je schválené a nech si to predsedníčka vlády vyrieši. A tá predsedníčka vlády dokonca ani nie je schopná prísť sem, keď sa jedná o naplnenie memoranda, ktoré ona sama podpísala.

 • To už ani ten jej podpis, ktorý tam dala, jej nestojí za to, aby ho tu obhajovala? To sa, vážené dámy a páni, ešte nestalo v histórii Slovenskej republiky ani raz. A všeličo sa tu udialo.

  Čo je ale zaujímavé, že v tom memorande sa hovorilo o samosprávnych krajoch, ale nikto s nimi nerokoval. Bolo jedno stretnutie, ktoré som mal u pána ministra, kde ma pozval, ale to bolo všetko. Vtedy som povedal, že to je rokovanie o nás bez nás s tým, že niekto napíše a vláda osloví samosprávne kraje, aby postupovali presne podľa toho, ako dohodnú oni v memorande. To sa takto robiť nedá, vážené dámy a páni. To sa nedá takto robiť, že vy vyrokujete niečo a potom len poviete, vy sa nejako postarajte. A o tom svedčí aj ďalší údaj v predkladanom návrhu, na ktorý chcem poukázať.

  Môj kolega Peter Kažimír komplexne celkom rozobral súvislosť so štátnym rozpočtom. A ja predsa len sa ešte budem baviť o týchto číslach. Je tu uvedené 31 mil. na rok 2012. To, že sú tam není ďalšie roky, není uvedené, svedčí o tom, že po nás potopa. Ale čo je zaujímavé, keď si pozriete stanovisko ministerstva financií, vážené dámy a páni, ja vám ho prečítam, ak ste to niektorí ešte nestihli, tak ja vám ho prečítam, pretože je to naozaj zaujímavé.

  Ministerstvo okrem iného v stanovisku uvádza: "V doložke vybraných vplyvov je potrebné kvantifikovať dopady vyplývajúce z predloženého návrhu aj na roky 2013 a 2014", ktoré podľa ich názoru sú vyššie, ako oni uvádzajú, 47 mil. eur. Tu sa uvádza len čiastka vyše 30 mil. eur. Zároveň vyjadruje nesúhlas a pripomienku ministerstvo financií k tejto doložke, ktorá tu bola spracovaná, a uvádza, že "uvedený text je potrebné nahradiť textom, že finančné prostriedky súvisiace so zmenami premietnutými do návrhu zákona sú zabezpečené zo zvyšných zdrojov na verejné zdravotné poistenie, ktoré sú premietnuté v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2012 až 2014. V nadväznosti na uvedené je potrebné aj v jednotlivých tabuľkách doložky vplyvu uviesť, že financovanie návrhu je zabezpečené v rozpočte." Tak teda z takéhoto stanoviska sa nevysomári už ani nikto.

  Tak na jednej strane nesúhlasia, hovoria, že tam jednoducho tá čiastka nie je dostatočná, na druhej strane povedia, že je to zahrnuté v štátnom rozpočte. Vážené dámy a páni, v štátnom rozpočte zatiaľ je navrhnuté alebo je tam zakotvených iba 50 mil. eur, ktoré tam aj na základe nášho prispetia pri schvaľovaní štátneho rozpočtu ste dali. Nie z vašej vôle, podotýkam. Čiže je to bianko šek alebo to nie je bianko šek, ktorý tu dnes chcete schváliť? No je.

  A teraz poviem, aké sú dôsledky toho všetkého, čo sa môže stať. To, že tá čiastka je dnes určite vyššia, nevie nikto z nás teraz posúdiť, pretože nikto z našich - teraz hovorím o nemocniciach samosprávnych krajov - nebol dopytovaný, aby presne povedal, že koľko vám bude robiť náklady zvýšenie platov, ktoré sme vám v memorande o vás bez vás podpísali. My sme to spočítali, všetci riaditelia urobili kalkuláciu a stanovili to presne podľa toho memoranda, ktoré dohodla pani premiérka o nás bez nás, vieme to kvantifikovať, ale nikto sa už nepýtal, že koľko to je. Jednoducho vy ste si napísali nejakú sumu. Čo to znamená? Znamená to to, že tieto finančné prostriedky nebudú s najväčšou pravdepodobnosťou kryté. A bude zasa opäť na riaditeľov nemocníc, ktorí dnes už môžu byť aj Davidovia Copperfieldovia, jednoducho nedokážu takéto niečo naplniť, pretože na jednej strane musia dodržať zvýšenie mzdových prostriedkov a na druhej strane budú mať vyššie platby. Pretože tie platby už dnes sú nižšie a nedokážu pokryť všetky náklady súvisiace s výkonmi v zdravotnej starostlivosti.

  A ja sa pýtam potom, kde sa chceme dopracovať? Veď toto, čo teraz pripravujete a chcete schváliť, tak je v podstate tým, že to nie je kryté, len odkladanie a prípravy ďalšej bomby, ktorá tu vznikne. A to predovšetkým ostane na budúcu vládu, ktorú tu tak obhajuje pán spravodajca, ktorý hovorí, že až budúca vláda bude tá, ktorá by mala všetko riešiť. Ale to je predovšetkým o zodpovednosti, vážené dámy a vážení páni. Tu nejde o to, že kto bude chytráčiť nad jednými alebo druhými.

  Čiže stanovisko k tomu, čo som chcel povedať za samosprávne kraje, je také, že tento návrh, ktorý tu je z hľadiska krytia, je nedostatočný. Nevieme ani posúdiť, či sú tam zahrnuté všetky náklady, ktoré sú spojené nielen s navýšením priamych miezd, ale potom aj s navýšením osobných príplatkov, ale aj odvodov, ktoré bude musieť zamestnávateľ odvádzať, pretože tie sa automaticky zvýšia, akonáhle sa zvýši daňový základ, čo je úplne prirodzené. Kto to dnes bude verifikovať, keď samotné ministerstvo hovorí o niečom inom?

  A vrátim sa ešte späť k tomu začiatku. Celé toto, čo sa stalo v zdravotníctve, je absolútne bezprecedentné v histórii Slovenska, ak musela vláda siahnuť až k tomu, že tu bol vyhlásený núdzový stav, ktorý sa v podstate používa iba v prípade prírodných katastrof alebo v čase vojny, je len spôsobené tým, že vláda neviedla dostatočný sociálny dialóg, bagatelizovala celú túto problematiku od začiatku až dokonca. A vyvrcholilo podpísaním bianko zmenky už nevládnucej predsedníčky vlády, ktorá podpísala niečo, čo automaticky spochybnil podpredseda vlády pán Mikloš.

  A je tam jedna zo zásadných vecí, ktorá, si myslím, že bola aj prevrátená z vašej strany iba do pozície platov, a to bolo predovšetkým zrušenie transformácie nemocníc. Aj to vaše vystúpenie, ktoré ste mali, pán predkladateľ, bolo tak emotívne, že všetci sme mali dojem, že tu ide čisto len o platy, a ešte keď ste citovali aj z Desatora, tak som mal z toho naozaj zlý pocit, pretože ak takéto niečo dokážete zneužívať aj pri predkladaní takéhoto návrhu, tak to naozaj nemá obdobu. A pritom veľmi dobre viete, že zastavenie transformácie neznamená zrušenie transformácie, ako si to tu mýli pán poslanec Kaník neustále, on si myslí, že zastavenie a zrušenie sú dve rovnaké veci. Vôbec nie, pretože ten zákon je stále v platnosti.

  Ten zákon je v platnosti, a ešte aby ste vedeli, zákon, podľa ktorého ju urobená transformácia, to znamená zákon 587, 581 vychádza zo zákona 523, to je zákon o rozpočtových pravidlách, ktorý hovorí o tom, že ak príspevkové organizácie, ktoré nespĺňajú kritériá, že dostávajú príspevok na svoju činnosť viac ako 50 %, musia byť pretransformované na inú právnu subjektivitu. To hovorí acquis communautaire, ku ktorému sme sa zaviazali. A to má sa naplniť do konca tohto roka.

  Inými slovami, to, že ste zastavili transformáciu, resp. to urobil prezident, pretože vy ste to neboli schopní urobiť, znamená, že po 1. 1. budú všetci porušovať zákon. Bude to porušovať ministerstvo zdravotníctva, budeme to porušovať aj my a všetci. A kto nás tu bude pokutovať? Minister financií, ktorý teraz hovorí, že jeho sa to netýka? Pretože automaticky z toho vyplýva sankcia, keď sa nebude napĺňať tento zákon. Preto hovoríme o tom, že musí byť zrušená transformácia. A to bude predkladať aj pán poslanec Raši v tom pozmeňujúcom návrhu. Toto si treba uvedomiť, vážené dámy, vážení páni. To chceme naozaj ísť do takéhoto stavu, aby sme porušovali vedome zákon?

  A teraz trošku k tej dôvere. Pán poslanec Novotný hovoril o tom, že jednoducho, aby som presne citoval: "Urobím všetko, aby transformácia bola dokončená. Ja mám svedomie čisté. Ja dodržím slovo." Áno, pán poslanec, viete, ak ste vy dodržali presne slovo, o ktorom teraz hovoríte, tak je to práve výsledkom toho, že kde sa zdravotníctvo dostalo. Vy ste dodržali slovo aj vtedy, keď Zajac chcel robiť akciové spoločnosti. Vy ste dodržali aj slovo, kedy sa privatizovali všetky veci, ktoré v nemocniciach aký-taký zisk tvorili a mohli slúžiť na to, aby vykrývali tie veci, ktoré nie sú možné zarábať. Vy ste vtedy dodržali slovo. Áno, máte pravdu. V tom vám dávam za pravdu.

  Vy ste doviedli zdravotníctvo do tohoto stavu, pretože dnes všetko, čo je zaujímavé a prináša finančné prostriedky, je v súkromných rukách, všetko ste sprivatizovali.

 • A to, čo jednoducho nie je výkonné, tak ste hodili na verejné nemocnice, na štátne a samosprávne nemocnice, tu máte a robte.

  Samozrejme, že riaditelia môžu robiť čokoľvek, pretože finančné prostriedky sa prelievajú úplne kdesi inde. A tu ste naozaj dodržali slovo, to vám musím dať naozaj za pravdu. A preto chcete teraz dokázať, že vlastne tieto nemocnice nie sú schopné v podstate prežiť, pretože zle hospodária, nerobia obstarávanie centrálne a tak ďalej, je tam únik peňazí.

  Nuž, ja by som veľmi dobre chcel vidieť, pán poslanec, ako by sa vám robilo, keď použijem prirovnanie, keby ste boli robotníkom a mali by ste lopatu a niekto by vám lopatu zobral a povedal by, dobre, vy budete vykopávať rukami a tí druhí budú lopatou, ale nedostanete za to vyššiu platbu, ešte dostanete nižšiu, ale musíte robiť takú istú kvalitu. Tak to by musel byť len David Copperfield.

  A tu ste naozaj dodržali slovo, pán poslanec, to je výsledok, kde sa dostalo zdravotníctvo dnes. A práve dnes, o čo ide aj lekárom, je o to, že či verejné zdravotníctvo bude, alebo nebude. Či bude zdravotníctvo, ktoré bude poskytované pre všetkých, alebo to bude zdravotníctvo, ktoré bude len na základe biznisu tu poskytované, nič iné.

  A vy chcete od lekárov, aby vám dôverovali? Vy chcete aby vám dôverovali, že to, čo navrhujete ako akciové spoločnosti, je mienené veľmi dobre? Áno, chcete to dnes, ich presvedčiť o tom, že keď ste všetko sprivatizovali, že dnes tie akciové spoločnosti, ktoré v budúcnosti, ktoré ste chceli založiť, že jednoducho nebudú môcť byť sprivatizované? Veď vám nikto nebude veriť po tom všetkom, čo ste tu už narobili a čo ste všetko dokázali sprivatizovať. A teraz chcete ešte, aby vám verili aj lekári, ktorí sa dostali do tejto pozície, a vy ich nechcete vypočuť a bojujete za akciové spoločnosti.

  A ešte vám pripomeniem ďalšiu vec vášho hrdinstva, o ktorom rozprávate, pán poslanec. Vy ste povedali, že jednoducho ste za akciové spoločnosti a že jednoducho budete trvať na transformácii. Tak mi potom povedzte, keď ste bol taký hrdina, vy ste sa zúčastňovali rokovaní, kde pani predsedníčka vlády podpísala tento bianko šek v rámci memoranda, stáli ste tam vzadu. Ona podpísala bianko šek, kde sa zaviazala, že transformácia sa zruší. Ona podpísala bianko šek, že budú navýšené platby zdravotných poisťovní na základe toho, že budú zvýšené platy. Vy ste vzadu stáli, ale ja som od vás nepočul, žeby ste sa pred mikrofón postavili a povedali, dobre, pani predsedníčka síce podpísala toto memorandum, ale ja som proti tomu a nezahlasujem za zrušenie transformácie. Vtedy by to bolo hrdinské, keby ste to vtedy povedali, nie teraz, keď teraz sa tu tvárite, že by ste to chceli zastaviť.

 • Takže chcel som vám len pripomenúť, aby ste nezabúdali, že ľudia si to všímajú, ako sa správate, a vyhodnocujú, čo hovoríte a čo konáte.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, máme prvé čítanie. Ja som si dovolil poukázať na tieto rozpory, ktoré tu vznikli, na tieto protirečenia, na tieto hrdinské slová, v úvodzovkách, tých, ktorí tu obhajujú zrazu rozliate mlieko, ktoré nikto nechce utrieť, a nechali na to len pani predsedníčku vlády. Tá už je celá dnes od mlieka. Dokonca dodnes sa kdesi čistí, aby mohla prísť a ešte stále neprišla, ale vy všetci sa tvárite, že je všetko v poriadku.

  Nie je všetko v poriadku, a preto, vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme predkladať pozmeňujúci návrh vo výbore pre zdravotníctvo, kde jasne, explicitne budeme navrhovať zastavenie transformácie a budeme, samozrejme, sa pýtať aj ministra zdravotníctva a ostatných kompetentných, ktorí by mali byť aj na rokovaní zdravotníckeho výboru, akým spôsobom budú vykryté všetky tieto zvýšené náklady. Lebo v opačnom prípade, ak nebudú tie náklady vykryté zo strany zdravotných poisťovní, tak máte na triku aj to, že sa tu budú nemocnice rušiť, že sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať iba v obmedzenom množstve a, samozrejme, budú sa rušiť oddelenia, všetko to, čo ste už začali tak bezprecedentne robiť proti ľuďom, ktorí vám dali dôveru, aj vám všetkým.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca sa hlásia šiesti, siedmi poslanci. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Nech sa páči, pán poslanec Chaban.

 • Ďakujem pekne. Počúvam, že škoda diskutovať, ale keďže som z kraja, z ktorého pán župan pochádza, tak si neodpustím pár poznámok.

  Za prvé, čo sa udialo také strašné alebo deje sa také strašné, keď nebeží transformácia a keď je tu taký krik po zrušení konceptu akciových spoločností, ktorý je koncept možno za posledné desaťročia jediný, kde sa snaží čosi s dlhmi v zdravotníctve spraviť, aspoň teda vo filozofickej rovine, keď to zoberieme, ako volanie po tom, že zanechať ten systém taký aj so zadlžovaním, s padajúcimi omietkami a tak ďalej a tak ďalej, ktorý je neúctivý voči pacientovi aj voči lekárom. A podmieňuje sa toto tým, že teda nebude schválený zákon, ktorý sa tu predkladá, a teda nebudú ani platy. Tak si to povedzme na rovinu, nie ste proti tomu, aby memorandum, ktoré je tu tak spomínané, bolo plnené.

  Pán župan, päť rokov si župan a štruktúra nemocníc vo VÚC-ke v Žiline je taká, že nemocníc je tam veľa, a tým pádom aj veľa lekárov. A keď sa tu pýtaš o tom, že o nás bez nás, prepočty platov pre tých lekárov nevychádzajú a nie sú zo štátu zabezpečené, tak treba aj povedať, či ten kraj nemá veľa tých vúckarských nemocníc, veľa oddelení, a teda aj veľa lekárov.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem nadviazať a doplniť slová pána poslanca Blanára, ktorý ako župan za päť rokov svojho pôsobenia udržal všetky štyri nemocnice, ktoré mu boli zverené, a keby nepokračoval ten zákopový boj zdravotných poisťovní proti verejným nemocniciam v správe Žilinského samosprávneho kraja, tak tieto nemocnice by boli aj vysoko efektívne z hľadiska hospodárenia.

  Myslím si, že pán poslanec Blanár veľmi jasne preukázal a plasticky dokázal, že ak sa nezmení prístup zdravotných poisťovní k nemocniciam, tak nič nevyrieši žiadna transformácia, pretože len zmena právnej formy z príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť nerieši absolútne, ale absolútne nič.

  Takže nedá sa tu vôbec hovoriť o nejakom systémovom prístupe alebo o nejakej reforme, ktorá má vďaka transformácii zabrániť zadlžovaniu, jednoducho je to donebavolajúca hlúposť. A pán poslanec Blanár to jasne dokázal.

  Ja sa chcem spýtať, naznačil to aj on vo svojom príhovore, kde je pani premiérka, kde je predsedníčka vlády tohto štátu v čase, dámy a páni, keď prejednávame naozaj vážny zákon. Veď kvôli tomuto zákonu bol po štyridsiatich rokoch vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike.

  Ak dnes riešime jednu zo zásadných požiadaviek lekárov, ktorá priviedla tento štát k núdzovému stavu - kde je predsedníčka vlády? Kde je, páni, dámy, predsedníčka vlády Slovenskej republiky? Chceli ste vládnuť, tak vládnite! Nerobte toto, čo tu robíte. Je to úplná hanba!

 • Reakcia z pléna. Potlesk.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som zareagoval na to, čo povedal pán poslanec Blanár, čiže v prvom kole sa podpísalo memorandum, ktoré jasne vytvorilo potrebu dodatočných zdrojov na realizáciu navýšenia platov.

  Potom sa v druhom kole neschválil poslanecký návrh na navýšenie platby za poistencov štátu, čím sme legislatívne ukotvili to, že nebudú zdroje na navyšovanie platov. A teraz sa paralelne s tým tlačí pokračovanie v transformácii. Čiže v memorande potrebujeme navýšenie zdrojov. Potom ich nedáme do systému, lebo neschválime navýšenie platby za poistencov štátu. Trváme na transformácii, čiže vytvárame ekonomickú realitu, že nemocnice sa zadlžovať musia, lebo budú musieť plniť zákon. No a keď sa budú musieť zadlžovať a nebude schválené zrušenie transformácie, tak budú musieť ísť ako obchodné spoločnosti do konkurzu. A buď zaniknú, alebo ich chytí nejaký privátny kapitál a nikto tomu nebude môcť zabrániť.

  Čiže naozaj cieľavedome idete po privatizácii a odštátnení všetkých, aj fakultných a univerzitných nemocníc. Lebo aj nezahlasovaním percenta, z navýšenia percenta za poistencov štátu a trvaním na transformácii chcete využiť deficit, ktorý, ekonomický deficit, ktorý v nemocniciach a zdravotníctve vznikne na to, aby ste privatizáciu dotiahli do konca.

  Ďakujem pekne.

 • Správne podotkol pán poslanec a župan Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, že verejné nemocnice sú všetky nemocnice. Čiže štátne, ale aj nemocnice, ktoré patria pod správu samosprávnych krajov. Ale ako sa vláda a vládna koalícia zachovala? V oddlžovacom procese boli len nemocnice štátne. Zabudlo sa na nemocnice vyšších územných celkov zámerne? Alebo si vládni umelci myslia, že samosprávne nemocnice majú čarovný prútik? A sľúbené navýšenie platov od premiérky, ktorý dala sľub zdravotníckym odborom o navýšení platov, ale nikto nerieši navýšenie platov v nemocniciach vyšších územných celkov. A z čoho budú tieto platy navýšené? Alebo to vyrieši zamýšľaná transformácia alebo privatizácia? Lebo určite to bol hlavný zámer vládnej koalície. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, najzákladnejším problémom je dlhodobo nedofinancované zdravotníctvo ako také. Treba však ale povedať, že práve za súčasnej vlády došlo k prehĺbeniu nedofinancovania a môžem to dokázať na faktoch. Predsa pre rok 2011 dostalo zdravotníctvo oproti roku 2010 o 85 mil. eur menej a pre rok 2012 si znova štát upravil svoju sadzbu za svojich poistencov na úroveň 4 % a zvýšenie oproti roku 2011 sa predpokladá asi o 1 %, čo nepokrýva ani infláciu, pretože inflácia ohlasovaná Štatistickým úradom je okolo 4 %.

  Mnohí sa pýtajú, odkiaľ zobrať peniaze. Nuž, páni zo súčasnej vládnej koalície, za dve volebné obdobia ste predali či odovzdali do zahraničia všetko, čo vytváralo zisk na Slovensku: Slovenský plynárenský podnik, elektrika, voda, banky, poisťovne. Nuž teraz to zostáva naozaj iba na ľuďoch, na priamych a nepriamych daniach, ale tí nie sú schopní to celé vyfinancovať. A okrem toho pripravujete zákony a tvárite sa, že chcete vyjsť v ústrety zdravotníckym pracovníkom, sestrám a lekárom, pretože je tu návrh zákona na úpravu ich platového ohodnotenia.

  Znova zdôrazňujem, bez adekvátneho dofinancovania, ktorý je jediný systémový krok, cez zdravotné poistenie toto bude mať za následok rozvrat celého zdravotníctva a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Pán kolega Blanár, v prvom rade ti ďakujem za vecné vystúpenie, v ktorom si sa zameral najmä na tú problematiku financovania toho, čo v zákone vláda navrhuje, alebo teda prostredníctvom zdravotníckeho výboru navrhuje, ale musím ti povedať, že ja som rád, že pán poslanec Kvasnička vo vojom úvodnom vystúpení spomenul aj Desatoro, lebo podľa neho by človek nemal ani klamať.

  A musím povedať, že to, o čom tu dnes hovoríme, je od začiatku do konca postavené na lži zo strany vládnej koalície. Pol roka klamal pán minister Uhliarik, keď tvrdil, že všetko zvládneme bez problémov a nebudeme potrebovať žiadne núdzové riešenia. Potom začala klamať aj pani premiérka, keď podpísala memorandum s lekármi. Teraz nám klame vláda prostredníctvom zdravotníckeho výboru, keď nás presviedča, že nám predložil riešenie, ktoré je dostatočne vyfinancované. Jednoducho celé je toto postavené na lži zo strany vládnej koalície, ktorej obeťou sú pacienti, občania Slovenskej republiky.

  A preto som rád, že tu bolo spomenuté Desatoro, pretože sa presne ukazuje, ako táto vládna koalícia klame v tomto prípade od začiatku do konca.

  A keď si spomenul, budem ťa citovať, "je to o zodpovednosti, vážené dámy a páni", tak musím povedať, že toto je o nezodpovednosti, o nezodpovednosti vlády Ivety Radičovej.

 • Pán poslanec Markovič, posledný prihlásený s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Blanár, no pokiaľ viem, tak práve Žilinský a Trenčianske VÚC a ich nemocnice sú napríklad najväčšími dlžníkmi Sociálnej poisťovne. Myslím, že to hovorí o obraze riadenia VÚC-ky a vúckových nemocníc. Berte si príklad napríklad od vášho pána kolegu Trebuľu.

  Hovoríte o zrušení transformácie, ale nehovoríte o tom, že práve táto vláda začlenila vašou vládou danú nenávratnú finančnú pomoc do oddlženia, a tým chcela aj regionálnym nemocniciam, aj niektorým práve aj vo vašom Žilinskom kraji odpustiť tento dlh. Štyri roky ste boli župan. Boli ste župan vtedy, keď bola vláda SMER-u a ministri zdravotníctva boli zo SMER-u. Keď táto vláda s týmito ministrami ládovala finančné prostriedky cez Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorú dostala takmer do bankrotu, do štátnych nemocníc, do fakultných nemocníc práve na úkor regionálneho zdravotníctva. Práve na úkor nemocníc aj v Žilinskom samosprávnom kraji.

  Naozaj mi to pripadá z vašej strany, pán poslanec, viem, že ste tu neboli, boli ste len župan, neboli ste poslanec, ale ako keby ste boli Šípová Ruženka. Nevyvolávajte tu preto pani premiérku Radičovú, choďte radšej na férovku s vašimi exministrami zdravotníctva.

 • Ďakujem všetkým za pripomienky tie pozitívne a k tým, ktoré boli negatívne, tak dovoľte, aby som dal nejaký komentár.

  Pán poslanec Chaban, dovoľte - a možno nepoviem vôbec niečo, čo je verejné tajomstvo, o vás je známe, že vy pristupujete k zdravotníctvu ako k obchodu. A vôbec sa nečudujem, že hovoríte o tom, že máme veľa nemocníc, pretože vy by ste najradšej niektorú nemocnicu okamžite zrušili a nechali ste ľudí, ktorí napríklad sú v Trstenej, aby chodili ja neviem do Kubína alebo do Ružomberka. Ale my to nechceme. Pretože to tu ľudia postavili preto, aby mali čo najbližšie zdravotnú starostlivosť pri sebe. A je len na nás, aby sme si zadefinovali, čo sa v tom zdravotníctve bude poskytovať, a nie zrušiť ju, čo vy už neustále robíte, ale aj presadzujete. A preto ďalší komentár k tomu, čo ste povedali, je zbytočný, pretože vy presadzujete obchod, ja presadzujem verejné zdravotníctvo dostupné pre každého.

  Pán poslanec Markovič, viete, keď hovoríte, mám taký pocit, že cítim rukopis niektorých listov, ktoré som dostával ako odpovede od pani predsedníčky vlády. A tuším, že ste boli alebo ste ešte aj poradcom pani predsedníčky vlády pre zdravotníctvo. A vy máte absolútny guláš v týchto veciach. Pretože najväčším dlžníkom sú není samosprávne kraje. Keby ste si trošku pozreli tie čísla, by ste videli, že je tam diametrálny rozdiel medzi samosprávnymi nemocnicami a štátnymi. Len štyri naše nemocnice majú menší dlh ako jedna štátna nemocnica v Žiline. Ak ste takto radili pani premiérke, sa nečudujem, že sa dostala do ofsajdu z hľadiska zdravotníctva.

  A čo sa týka oddlženia. Pán poslanec, za Veriteľa mohli byť oddlžované aj samosprávne kraje ako verejné nemocnice? A boli oddlžované ako aj štátne? A teraz nie sú? Tak ste nie celkom dobre radili pani premiérke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Pán spoločný spravodajca? Áno.

  Nech sa páči.

 • Vážené dámy, vážení páni, som rád, že pribúda odborníkov na zdravotníctvo. Zvlášť pán župan Blanár nás naozaj osviežil svojím pohľadom na fungovanie zdravotníctva a hlavne na to, ako by zdravotníctvo malo fungovať podľa jeho predstáv. Pán poslanec Ondruš sa zapojil. Všetci tu skrátka klamú. Ešte šťastie, že pán Ondruš hovorí stále pravdu. To je jediná istota v Národnej rade.

  Ale poďme trošku veľmi fakticky k tomu, čo tu odznelo aj v rozprave, ale čo hlavne veľmi koncentrovane povedal pán župan Blanár. Najprv k tej finančnej stabilizácii nemocníc, ktorú pracovne pán župan nazýva oddlžením. Rád by som mu dal do pozornosti materiál, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila, a volal sa Uvoľnenie štátnych finančných aktív na finančnú stabilizáciu štátnych nemocníc, ktoré sa transformujú na akciové spoločnosti. Štátnych nemocníc, ktoré sa transformujú, nie nemocníc VÚC, ktoré už každý na Slovensku stransformované mal s výnimkou Žilinského kraja, kde je županom pán poslanec Blanár.

  Chcem tiež povedať, že v okamihu, keď nebude transformácia, nebude ani finančná stabilizácia a tieto peniaze sa zmenia na návratnú finančnú výpomoc. Nemocnice zostanú tieto peniaze dlžiť Slovenskej republike, občanom tejto krajiny. Prvá poznámka.

  Druhá poznámka. Chcel by som upozorniť možno pre kolegov, ktorí sa zdravotníctvu začali venovať v posledných týždňoch a mesiacoch, aby poznali trošku aj tú históriu, ako prebieha financovanie nemocníc a platby od zdravotných poisťovní pre nemocnice, teda pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Od deväťdesiatych rokov máme tri typy nemocníc: jednotky, dvojky a trojky. Platíme im za ukončené hospitalizácie. Jediný a naozaj veľký pokus o to, aby sme nemali jednotky, dvojky, trojky nemocnice, teda mestské, krajské a nadregionálne, ale aby sme zaviedli nejakú spravodlivosť medzi nimi, urobili práve reformné zákony v rokoch 2002 - 2006, ktoré nemocnice rozdelili na...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci... Prepáčte, pán poslanec Novotný. Páni poslanci, poprosím, aby sme sa nevyrušovali navzájom. Pán poslanec Kubovič.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • ... ktoré nemocnice rozdelili na všeobecné a špecializované. Faktom ale je, že od roku 2005 počas celého vládnutia strany SMER - sociálna demokracia, ktorá vymenila dvoch ministrov zdravotníctva, pána Valentoviča a pána Rašiho, zdravotné poisťovne naďalej platili formou platby za ukončenú hospitalizáciu trom typom nemocníc. Ináč platili koncovým nemocniciam, v prípade Žilinského kraja, pre lepšiu ilustráciu Martinu, Žiline a Ružomberku. Ináč platili vúckovým nemocniciam, teda krajským bývalým dvojkám, a ináč platili malým nemocniciam za ukončenú hospitalizáciu.

  Keďže pán župan je nesmierne nazlostený na tento nespravodlivý systém, musím mu povedať, že áno, súhlasím s ním, je nespravodlivý. Za štyri roky ste s ním neurobili nič. Za štyri roky ste s ním neurobili nič. Akurát ste ho ďalej deformovali. V roku 2008, od 1. januára, pán minister Valentovič, cítiac, že tempo zadlžovania štátnych nemocníc je už neudržateľné, začal znižovať platby pre nemocnice VÚC, aj pre vaše v Žilinskom kraji, o 20, 30 % a zvyšovať platby za ukončenú hospitalizáciu štátnym nemocniciam o 20, 30, 40 % v prípade bratislavskej, kde bol riaditeľom zhodou okolností neskorší minister zdravotníctva pán Raši. Toto je pravda. Bez toho nemožno kritizovať dnešný stav, keď nevieme, ako to fungovalo pred tým.

  Napriek tomu, že táto deformácia sa neuveriteľne zväčšila za predchádzajúceho štvorročného obdobia, sa v roku 2009 dostavila hospodárska kríza aj na Slovensko. Napriek tomu, že bol vtedajší pán premiér presvedčený, že nás minie, keď budeme potichu, predsa len prišla. A stalo sa, že Všeobecná zdravotná už nemala toľko aktív, aby dokázala ufinancovať tak vysoko nastavené platby pre štátne nemocnice, a začala vykazovať stratu. No, vykazovať. Niečo vykazovala, niečo skrývala do skríň. Výsledok je, že keď ju prebrala súčasná vláda, to prvé bolo, že mala 55 mil. eur stratu a ďalšie desiatky miliónov straty v skriniach poskrývané, čo ukázal audit. A prvá vec bolo zachrániť Všeobecnú zdravotnú poisťovňu pred cross defaultom.

  A viete, ako to táto vláda robila? Že znižovala platby pre štátne nemocnice, pretože tam bola najväčšia rezerva. Aj to je jedným z tajomstiev, prečo sa štátne nemocnice naďalej zadlžovali aj počas súčasnej vlády, pretože im platila hlavne Všeobecná zdravotná poisťovňa nemej, pretože nebolo toľko aktív na také platby, na aké ste ich nastavili vy. A vy to veľmi dobre viete, že to tak bolo.

  Sú ale aj dobré, to, že sa podarilo reštrukturalizovať Všeobecnú zdravotnú a reštrukturalizovať lôžkový fond, znamená, že napríklad od budúceho roka už teraz, pred tým, ako sa vôbec rozprávame o navyšovaní platov, sa dohodla Všeobecná zdravotná poisťovňa s Asociáciou nemocníc Slovenska, že napríklad týmto nemocniciam, dvojkovým bývalým a jednotkovým nemocniciam, vúckovým a mestským, navýši platby za ústavnú pohotovostnú službu o 20 % a o 7,5 % za ukončené hospitalizácie. To je dobrá správa, si myslím, vďaka tomu, že sa tam urobil poriadok.

  Ale čo je najdôležitejšie, my máme riešenie. Riešenie, za ktoré hlasovala táto Národná rada - pripravujeme spravodlivý systém prechodu: platba za diagnózu. Od roku 2013 postupne jednotlivé skupiny diagnóz budú hradené týmto modelom. Žlčník bude rovnako hradený v Kráľovskom Chlmci, v Košiciach, v Dolnom Kubíne aj v Malackách. To je skvelé, nie? Chvíľu to trvá. Iste sa ma opýtate, prečo sme to neurobili hneď. Moja otázka je, prečo ste to vy za štyri roky neurobili, keď vás to tak neobyčajne trápilo, ako je nespravodlivo nastavený systém platenia ústavnej zdravotnej starostlivosti?

  Chcem upozorniť tiež na to, že informácie, ktoré odzneli aj tu za týmto rečníckym pultom, že teda budeme tu od 1. januára, keď nevypustíme transformáciu zo zákona, porušovať zákon. To nie je pravda! Prosím, všimnite si § 102i pozornejšie a dočítate sa, že transformácia má prebehnúť do 31. decembra tohto roku a v odôvodnených prípadoch do 30. júna budúceho roku. Myslím si, že pád vlády a rozhodnutie pána prezidenta je dosť odôvodnený prípad.

  Musím tiež povedať, že dozvedel som sa dneska predovšetkým z úst pána župana Blanára, že hlavný dôvod súčasného stavu v slovenskom zdravotníctve som ja, čo mi teda trošku aj lichotí, lebo to znamená, že teda som dosť významný už politik. Chcel by som ale povedať niečo iné, keď pán poslanec Blanár hovoril o tom, čo všetko sa tu privatizovalo a čo všetko sa tu prenajalo v tých nemocniciach, chcem sa ho spýtať, či rovnaké výčitky dáva na stretnutí županov ôsmich krajov, aj pánovi županovi Trebuľovi a pánovi županovi Chudíkoví zo strany SMER - sociálna demokracia, ktorí veselo prenajali svoje nemocnice zlým súkromným investorom. Tu...

 • Reakcie z pléna.

 • Tu mi nejde celkom jasne do hlavy, prečo nie je rovnaký meter na všetkých, lebo to by bolo asi najspravodlivejšie.

  Na záver mi dovoľte povedať ešte môj záver k tejto diskusii. Viete, môžte sa na nás hnevať, môžte s nami nesúhlasiť, je to úplne namieste. Chcem ale povedať, že SDKÚ - DS má riešenia pre zdravotníctvo, riešenia, ktoré ponúka trpezlivo minimálne od roku 2004 - 2005 a nemenia sa.

 • My máme pripravenú transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, model platba za diagnózu, pripravujeme a chceme zaviesť pripoistenie, efektívnu liekovú politiku či viaczdrojové financovanie zdravotníctva. A aké je vaše riešenie? Aké? To som nepočul. Kritiku som počul, ale vaše riešenia som nepočul. To sú vaším riešením predražené nákupy či strata Všeobecnej zdravotnej, ktorá stála pred cross defaultom? Či 20- až 40-percentné navyšovanie platieb štátnym nemocniciam na úkor ostatných? Či reklama "Pite zdravú vodu - vodu z vodovodu"?

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, na vystúpenie pána poslanca Novotného nie je možné vystupovať s faktickými poznámkami, keďže vystúpil v rámci stanoviska spoločného spravodajcu.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rámci návrhu chcem protestovať voči tomu, že ste neupozornili spravodajcu, ktorý hrubo zneužil svoju pozíciu na politický prejav v súvislosti so záverečnou rečou.

 • Spravodajca, pán predseda, má na rozdiel od nás všetkým výsadné právo, že kedykoľvek v rozprave môže vystúpiť, a v rámci záverečného slova má hovoriť za nás poslancov a má zhodnotiť a dať nám informácie, ktoré potrebujeme k hlasovaniu...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovským Pavol, predseda NR SR

  Prosím procedurálny návrh, pán poslanec.

 • Ruch v sále.

 • Čiže išlo o hrubé zneužitie tohto miesta, ktoré bolo hlboko nedžentlmenské pán spravodajca.

 • Pán poslanec Podmanický. Procedurálny návrh, o ktorom sa dá hlasovať, pán poslanec.

 • Áno, pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby ste nám podali vysvetlenie o stanovisku pani premiérky, nakoľko vo viacerých procedurálnych návrhoch ste boli požiadaný alebo vaši ďalší predsedajúci, aby bola pani premiérka prítomná na tejto dôležitej rozprave o tak dôležitom zákone. Chcem vás požiadať, aby ste nám podali informáciu, ako na tento náš návrh zareagovala pani premiérka, či ignorovala vašu požiadavku, alebo nejaký iný dôvod.

 • Pani premiérka zareagovala pozitívne, páni poslanci. Pani premiérka sa zúčastní rokovania o návrhu zákona, ktorý budeme prerokovávať v druhom čítaní. Toľko informácia po konzultácii s pani premiérkou.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu. Poprosím pána spoločného spravodajcu, aby predložil návrhy...

 • Ruch v sále.

 • Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, prosím o prvý návrh.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho návrhu prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 122 prítomných, 120 za návrh, 2 nehlasovali.

  Schválili sme návrh.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre zdravotníctvo s tým, že gestorský výbor bude výbor pre zdravotníctvo a výbory prerokujú predmetný návrh zákona ihneď.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, hlasujeme o návrhu prideliť zákon na prerokovanie výborom.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 128 za návrh, 1 sa zdržal.

  Národná rada návrh schválila.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem prestávku na rokovanie výborov do 17.00 hod. a poprosím všetkých, aby sme o 17.00 hod. boli prítomní v rokovacej sále, uskutočníme opakovanú voľbu na člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, kandidátov na člena Rady pre reguláciu, kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočniť výberové konanie na voľné miesta sudcov a člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie a zvolávam rokovanie poslaneckého grémia.

  Páni predsedovia výborov, ústavnoprávneho, pán poslanec Procházka.

 • Ďakujem. Ústavnoprávny výbor zvolávam ihneď. Ďakujem.

 • Takisto výbor pre sociálne veci zvolávam ihneď.

 • Pán predseda výboru finančného.

 • Takisto zasadnutie výboru pre financie a rozpočet zvolávam ihneď.

 • Pán predseda zdravotníckeho výboru.

 • Rokovanie výboru pre zdravotníctvo zvolávam na 16.00 hod., aby sme ho potom hneď spojili aj s gestorským výborom. Ďakujem pekne.

 • Prerušenie rokovania o 15.24 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 16.56 hodine.

 • Ctené dámy a páni poslanci a poslankyne, práve som skončil stretnutie a rokovanie s predsedami poslaneckých klubov. Vzhľadom k tomu, že gestorský výbor pre zdravotníctvo neprerokoval v druhom čítaní návrh zákona a nie je ani predpoklad, že sa tak stane do konca rokovacieho dňa, myslím do 19.00 hod., čo nám neumožňuje rokovať v pléne Národnej rady o návrhu zákona v druhom čítaní, preto aj po porade s predsedami poslaneckých klubov odporúčam, aby sme teraz zachovali istú adventnú tradíciu, ktorá je v parlamente dlho uplatňovaná, a nerád by som ju prerušil aj napriek tomu, že si uvedomujem, že tie podmienky nie sú na nejaké slávnostné chorály ideálne, ale predsa len by som si dovolil v tejto chvíli umožniť, aby pred poslancami vystúpil spevácky zbor CANTICA v krátkom vystúpení na 15 minút, po ktorom, páni poslanci, ja som to prerokoval s predsedami poslaneckých klubov, takže predpokladám ich postoj ako súhlas aj všetkých poslancov poslaneckých klubov. Po vystúpení by sme pokračovali hlasovaním, ktoré som už, o ktorom som informoval, že budeme musieť zopakovať, to sú hlasovania, kde boli...

 • Ruch v sále.

 • Poprosím vás, páni poslanci, kde boli hlasovania neúspešné, by sme toto hlasovanie vykonali a po vykonaní hlasovania zajtra do 9.00 hod. prerušili rokovanie Národnej rady a pokračovali v rokovaní v druhom čítaní o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004.

  Ináč dôvody na odloženie tohoto rokovania sú dané aj listom, ktorý som obdržal od predsedu finančného výboru, ktorý požiadal ministerstvo financií o vypracovanie kvantifikácie dopadov Realizácia memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve na štátny rozpočet Slovenskej republiky pre rok 2012. Toľko, dámy a páni, poslankyne a poslanci.

  Chcem sa opýtať, či je všeobecný súhlas s takýmto ďalším programom rokovania.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem. Poprosím protokol kancelárie, aby uviedol...

 • Ruch v sále.

 • Ešte predtým, pán poslanec a predseda poslaneckého klubu Paška.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, len krátka otázka. Pani premiérka príde vysvetliť pozíciu vlády? Pretože domnievam sa, že až tak celkom jednoduché to nebude, ako ste to interpretovali z hľadiska prerokovania a možného prijatia. Neviem, či ešte stále sú na balkóne predstavitelia lekárskych odborov, a bol by som veľmi rád, keby sme konečne dostali odpoveď na otázku, ktorú tu kladieme už po niekoľkýkrát - kde je človek, ktorý za to zodpovedá?

  A už tu nie je ani minister Uhliarik. A bolo by dobré, keby ľudia, ktorí toto celé spískali, tu boli. A ak nedospejeme ani zajtra k riešeniu, čo sa môže celkom ľahko stať na základe rozhodnutia výboru pre financie, ako aj výboru pre zdravotníctvo, aby títo ľudia našli tú odvahu a išli sa tým ľuďom, ktorí tam sedia hore, pozrieť do očí.

 • Pán predseda, neboli ste možno prítomný v rokovacej sále, ale ja som odpovedal na otázku nášho kolegu. S pani premiérkou som konzultoval, resp. som ju informoval o požiadavke, aby bola osobne prítomná na rokovaní, prisľúbila mi účasť pri rokovaní o návrhu zákona v druhom čítaní. Návrh zákona prešiel do druhého čítania, páni poslanci, takže rokovať o ňom v pléne budeme. Keďže ale výbor zdravotnícky, ktorý je gestorský, ešte rokovanie neskončil a predpokladám, že to je aj odpoveď na vašu otázku, že pán minister Uhliarik aj s ostatnými členmi zdravotníckeho výboru pravdepodobne rokujú. Takže toľko na vysvetlenie a odpoveď na vašu otázku. Nech sa páči.

 • Vystúpenie speváckeho zboru CANTICA NOVA.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, teraz odporúčam, aby sme pokračovali v rokovaní, tak ako som ohlásil, opakovaním voľby člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, kandidáta na člena Rady pre reguláciu, kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií.

  Techniku voľby a spôsob jej uskutočnenia som oznámil pred prvým kolom.

  Poprosím teraz overovateľov, aby zaujali svoje miesta, a vás poslancov o účasť na hlasovaní. Po skončení a ohlásení výsledkov druhého kola volieb preruším rokovanie 26. schôdze dozajtra do 9.00 hod.

  Otváram týmto voľbu.

  (Akt verejného hlasovania.)

 • Dámy poslankyne, páni poslanci, chcem sa poslednýkrát opýtať a zároveň ponúknuť, ak ste nehlasovali, aby ste tak teraz urobili, a ak ste tak neurobili, tak urobiť môcť nebudete preto, lebo vyhlasujem voľby za skončené a prosím volebnú komisiu, aby zrátala hlasy odovzdané pre jednotlivých kandidátov.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a preruším schôdzu až potom, keď budú známe výsledky verejnej voľby. Pán podpredseda vlády...

 • Prerušenie rokovania o 17.26 hodine. Spracúvanie výsledkov verejného hlasovania.

 • Pokračovanie rokovania o 18.27 hodine.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Droba, počkaj ešte, Juro, neodchádzaj, dozvieš sa tajomstvo.

  Poprosím pána kolegu Oravca, ktorého poverilo grémium skrutátorov, overovateľov, aby Národnú radu informoval o výsledku verejnej voľby, ktorú sme vykonali po prvom kole neúspešného hlasovania. Poprosím vás, pán poslanec, aby ste predstúpili pred rečnícky pult a Národnú radu informovali o počte odovzdaných hlasovacích lístkov, o počte odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov a z toho vyplývajúcich výsledkov volieb na jednotlivé uvoľnené miesta, volené funkcie.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Výsledky verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu - opakovaná voľba, tlač 314.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na verejné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.

  Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 59 neplatných a 79 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za Petra Abraháma hlasovalo za 75 poslancov, proti 2, zdržali sa 2,

  - za Ladislava Štibrányiho hlasovalo za 0 poslancov, proti 36 poslancov, zdržalo sa 43 poslancov.

  Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bol zvolený Peter Abrahám.

  Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Prosím o oznámenie výsledkov ďalšej voľby.

 • Výsledky verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu - opakovaná voľba, tlač 426.

 • Na verejné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.

  Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.

  Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 59 neplatných a 80 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za Viliama Mikuláša hlasovalo za 70 poslancov, proti 3, zdržali sa 7,

  - za Vladimíra Štefánika hlasovalo za 73 poslancov, proti 1, zdržali sa 6.

  Na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu boli zvolení Vladimír Štefánik a pán Viliam Mikuláš.

  Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Ďakujem. Prosím o oznámenie ďalšieho výsledku volieb.

 • Výsledky verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov - opakovaná voľba, tlač 427.

 • Na verejné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.

  Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.

  Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 4 neplatné a 135 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za Antona Martvoňa hlasovalo za 65 poslancov, proti 29, zdržalo sa 41,

  - za Viliama Pohančeníka hlasovalo za 69 poslancov, proti 26, zdržalo sa 40,

  - za Ľubomíra Schweighofera hlasovalo za 20 poslancov, proti 61, zdržalo sa 54,

  - za Mareka Šmida hlasovalo za 52 poslancov, proti 51 poslancov, zdržalo sa 32.

  Na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že z kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov nebol zvolený žiadny z kandidátov.

  Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Prosím o ďalší výsledok verejnej voľby.

 • Výsledky verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska - opakovaná voľba, tlač 543.

 • Na verejné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.

  Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.

  Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 62 neplatných a 77 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za Ľubomíra Lintnera hlasovalo za 61 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 13,

  - za Bernadetu Tokárovú hlasovalo za 11 poslancov, proti 25 poslancov, zdržalo sa 41.

  Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska nikto zvolený.

  Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec, za zverejnenie a správu o výsledku voľby, resp. volieb.

  Páni poslanci, prerušujem rokovanie 26. schôdze, budeme pokračovať zajtra ráno o deviatej prerokovávaním návrhu zákona, ktorým riešime zdravotnú problematiku.

  Ďakujem pekne. Príjemný večer a dobrú noc.

 • Prerušenie rokovania o 18.43 hodine.