• Príjemné dobré ráno, panie poslankyne, páni poslanci, vítam vás na rokovaní ôsmeho dňa rokovania 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem ešte predtým, ako začneme rokovať, ospravedlniť poslancov Janiša a pána poslanca Štefanova, ktorí písomne doručili do Kancelárie Národnej rady aj s dôvodmi ich dnešnej neprítomnosti ospravedlnenie.

  Podľa dohody zo včerajška dnešné rokovanie Národnej rady začneme bodom programu

  písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov.

  Tlač k tomuto bodu programu máte pod číslom 550.

  Ak niekto z poslancov chce vysloviť nesúhlas s odpoveďou člena vlády, tak by som poprosil, ak tak chce urobiť, aby vo svojom vystúpení uviedol aj číslo, pod ktorým je odpoveď konkrétneho alebo príslušného ministra a pod akou tlačou uvedená.

  Otváram rozpravu, ktorú vyhlasujem, keďže som nedostal žiadne ani ústne prihlášky, za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu z dôvodu, že o písomných odpovediach a súhlase alebo nesúhlase, alebo vzatí na vedomie odpovedí budeme musieť rozhodnúť hlasovaním, preto prerušujem rokovanie.

  A pristúpime k rokovaniu o ďalšom bode programu, ktorým sú

  interpelácie poslancov.

  Do rozpravy som nedostal žiadnych poslancov, ktorí by boli písomne prihlásení, preto sa pýtam prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto k tomuto bodu programu prihlásiť ústne. Keďže nie, končím rokovanie o tomto bode programu za skončené a ďakujem pánovi podpredsedovi vlády Mihálovi a pánovi ministrovi školstva, ktorí boli poverení jednak premiérkou, ale aj inými kolegami z vlády, aby zastupovali členov vlády na rokovaní o tomto bode programu. Ďakujem, páni ministri, za účasť na rokovaní. Vaša prítomnosť bude len obohatením rokovania, ak máte záujem zostať na rokovaní aj ďalej, môžete.

  Panie poslankyne, páni poslanci, podľa schváleného programu budeme teraz pokračovať rokovaním o

  návrhu na voľbu verejného ochrancu práv.

  Návrh máte rozdaný v písomnej tlači, ktorú evidujeme pod poradovým číslom 595.

  Chcem informovať, že do začiatku rokovania o tomto bode programu nebol doručený v súlade s rokovacím poriadkom návrh na prípadnú zmenu spôsobu hlasovania o voľbe verejného ochranu práv, a preto budeme hlasovať použitím hlasovacieho zariadenia.

  Teraz by som poprosil podpredsedu Národnej rady a jedného z navrhovateľov kandidáta na voľbu verejného ochrancu práv, aby Národnej rade uviedol a odôvodnil návrh.

  Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, milé dámy, vážení páni, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 151a ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 4 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov vám podal návrh kandidáta na verejného ochrancu práv, ktorého navrhujeme a je ním JUDr. Jana Dubovcová, rodená Verčíková.

  Jana Dubovcová žije v Banskej Bystrici, je vydatá, žije usporiadaným rodinným životom, je matkou piatich detí, z ktorých dve sú ešte študentmi denného vysokoškolského štúdia.

  V roku 2002 svetová organizácia Transparency International udelila Jane Dubovcovej za jej postoj a konanie, išlo o anketu o korupcii na súde a následné presadzovanie a zavádzanie programu náhodného výberu sudcu na všetky súdy Slovenskej republiky, najvyššie ocenenie, ktoré si osobne prevzala v Casablance v Maroku za účasti zástupcov všetkých krajín. V roku 2006 si vo Washingtone prevzala prestížnu cenu, ktorú jej udelila Svetová banka za prácu na postupoch zefektívnenia činnosti súdov a súdnych systémov.

  Jana Dubovcová v roku 1977 skončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štátnou záverečnou skúškou a nadobudla vysokoškolskú kvalifikáciu v odbore právo. V roku 1979 obhájila rigoróznu prácu a vykonala rigoróznu skúšku vo vednom odbore občianske právo hmotné, občianske právo procesné a bol jej priznaný titul doktor práv - JUDr.

  Vykonávala právnickú prax a v roku 1988 sa stala justičnou čakateľkou. Po absolvovaní odbornej justičnej skúšky bola 21. 12. 1989 zvolená za sudkyňu z povolania.

  Počas vykonávania sudcovskej funkcie, v ktorej pôsobila ako predsedníčka senátu a samosudkyňa, rozhodla niekoľko tisíc sporov aj nesporových vecí z oblasti občianskeho, pracovného, rodinného, ale aj obchodného práva. Funkciu sudkyne vykonávala po odbornej stránke dobre a zodpovedne a bez prieťahov v konaní. Účastníci súdnych konaní na jej sudcovskú prácu nepodali ani jednu sťažnosť a v práci dosiahla dobré pracovné hodnotenie.

  V rokoch 1999 až 2005 bola predsedníčkou Okresného súdu Banská Bystrica. Počas odbornej stáže na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v rokoch 2003 a 2004 pôsobila vo funkcii generálnej riaditeľky sekcie ekonomiky, rozvoja a stratégií a pracovala na tom, aby sa na všetky súdy Slovenskej republiky zaviedol projekt súdny manažment vrátane generátora náhodného výberu sudcu pre rozhodovanie vo veci.

  V rokoch 1998 až 2002 bola šéfredaktorkou časopisu Združenia sudcov Slovenska JUSTIN a informačného bulletinu Združenia sudcov Slovenska. Pracovala tiež v Národnej asociácii sudkýň Slovenska, ktorá sa zaslúžila veľkou mierou o prijatie legislatívy na stíhanie domáceho násilia. Národná asociácia sudkýň Slovenska už v roku 2002 navrhovala Dr. Janu Dubovcovú za kandidátku na funkciu verejnej ochrankyne práv.

  Jana Dubovcová spolupracovala s viacerými občianskymi združeniami na zvyšovaní právneho vedomia spoločnosti. Ako bezplatná právna poradkyňa spolupracovala niekoľko rokov s bývalým Centrom poradensko-psychologických služieb v Banskej Bystrici a takmer 10 rokov externe vyučovala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici právo so zameraním na oblasť rodinného práva a na ochranu práv dieťaťa a ľudských práv.

  Doktorka Jana Dubovcová v minulosti nebola a ani teraz nie je členkou žiadnej politickej strany. Po prijatí rozhodnutia zúčastniť sa v roku 2010 volieb do Národnej rady ako nezávislá na kandidátke politickej strany SDKÚ - DS sa vzdala sudcovskej funkcie. V súčasnosti je poslankyňou Národnej rady, pracuje v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady, v Imunitnom a mandátovom výbore Národnej rady a zameriava sa na oblasť legislatívy týkajúcej sa súdnictva a ústavných práv. Je advokátkou.

  Pre spôsob, akým Jana Dubovcová vykonávala a napĺňala svoju sudcovskú funkciu, pre jej životné postoje, ktoré zaujíma, a preto, že dlhé roky presadzuje etiku a morálku do bežného života a do súdnictva, je dnes uznanou a uznávanou morálnou autoritou nielen v Slovenskej republike, ale aj mimo nej.

 • Ruch v sále.

 • Páni kolegovia, poprosím ešte chvíľu pozornosti, už budem končiť.

  Spĺňa tak odborné, aj osobné, aj osobnostné predpoklady na riadne a dôstojné vykonávanie ústavnej funkcie verejného ochrancu práv v Slovenskej republike.

  V mene skupiny poslancov vám dávam do pozornosti nielen toto meno, ale aj jej životný príbeh a verím, že porozumiete, že na funkciu verejného ochrancu práv je Jana Dubovcová naskutku dobrý kandidát.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi, prosím, posaďte sa na miesto navrhovateľa, pán podpredseda.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu, o tomto personálnom návrhu. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť písomne alebo ústne. Konštatujem, že nie. Ďakujem pánovi podpredsedovi ako jednému z navrhovateľov a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pristúpime teraz... Pardon, ešte prepáčte.

  Poprosím pána poslanca Dostála, aby z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, pán podpredseda, ešte zostaňte, národnostné menšiny, informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore pre ľudské práva.

  Nech sa páči, pán poslanec, ospravedlňujem sa, ale...

 • Vážený pán predseda, vážený pán predkladateľ, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 601 predložiť stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny k splneniu podmienok navrhovanej kandidátky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.

  Výbor prerokoval návrh na voľbu verejného ochrancu práv a svojím uznesením č. 99 konštatoval, že návrh kandidátky na verejnú ochrankyňu práv bol podaný v súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov. Návrh obsahuje všetky dokumenty, na základe ktorých výbor mohol zistiť, že kandidátka Jana Dubovcová spĺňa podmienky na zvolenie uvedené v § 4 ods. 2 zákona o verejnom ochrancovi práv.

  Na základe predložených dokumentov, ako aj vypočutia kandidátky na schôdzi výborov, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, zaujal výbor stanovisko, že navrhnutá kandidátka spĺňa podmienky na voľbu verejného ochrancu práv. Výbor odporúča Národnej rade overiť podľa § 4 ods. 3 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, že navrhovaná kandidátka spĺňa podmienky na voľbu, a následne uskutočniť voľbu verejného ochrancu práv. Teda neviem, rozprava už asi prebehla.

 • Tým končím spravodajskú informáciu.

 • Áno, ďakujem pekne, pán kolega, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Ešte raz, páni poslanci, sa ospravedlňujem z procesného pochybenia pri prerokovávaní tohoto bodu programu, otvoril a uzatvoril som skôr rozpravu, ako vystúpil spoločný spravodajca, preto teraz otváram rozpravu a dávam možnosť poslancom, ak chcú, aby sa do nej prihlásili. Konštatujem, že nie, čo je dôvod na prerušenie o rokovaní o tomto bode programu.

  Ďakujem pánovi navrhovateľovi podpredsedovi Hortovi a poslancovi Dostálovi, ktorého poveril výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, aby informoval Národnú radu o stanovisku výboru k predloženému návrhu.

  Prerušujem rokovanie a navrhujem, aby sme pokračovali v rokovaní o

  návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu, ktorý prerokovávame ako tlač 426.

  Dávam slovo teraz poverenému členovi výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu poslancovi Přidalovi, aby návrh uviedol a informoval Národnú radu o stanovisku výboru. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dňa 23. mája 2011 sa skončilo funkčné obdobie Ing. Jána Chabana, člena Rady pre reguláciu, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval pán prezident Slovenskej republiky na obdobie štyroch rokov podľa zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na uvoľnené miesto člena Rady pre reguláciu navrhuje nových kandidátov aspoň dvoch na jedno miesto. Ten navrhovateľ, ktorý navrhol člena, ktorému členstvo zaniklo, teda v tomto prípade Národná rada, a to do dvoch mesiacov odo dňa, keď zaniklo členstvo doterajšieho člena. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu.

  Za člena rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa citovaným zákonom ustanovené podmienky. Na základe listu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu z 20. mája 2011 adresovaného predsedom klubov, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, boli predložené štyri návrhy na: Ing. Jaroslava Gorása, Ing. Jána Magyara, Ing. Viliama Mikuláša a Ing. Vladimíra Štefánika.

  Výbor na 34. schôdzi 29. júna 2011 posúdil predložené návrhy. Konštatoval, že podľa predloženej dokumentácie Ing. Viliam Mikuláš a Ing. Vladimír Štefánik spĺňajú predpoklady, ktoré sú ustanovené v § 9 ods. 2, 3, 5, 7 a 8 citovaného zákona. Ing. Jaroslav Gorás nespĺňa predpoklady ustanovené v § 9 ods. 2 písm. b) citovaného zákona, ide o 10 rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe a z toho bola podmienka 5 rokov v riadiacej funkcii. A navrhovaného Ing. Jána Magyara navrhovateľ László Solymos stiahol.

  Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1196 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s ním navrhol ďalší postup, a to takýto:

  Zvoliť dvoch členov na člena rady pre reguláciu verejným hlasovaním použitím hlasovacích lístkov. Ak nebude požadovaný počet kandidátov zvolený, teda aspoň dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu a do opakovanej voľby postupujú nezvolení kandidáti. Ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, teda aspoň dvaja kandidáti, vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Do novej voľby postupujú nezvolení kandidáti, ktorí neboli zvolení vo voľbe ani opakovanej voľbe, a novonavrhnutí kandidáti. Rozhodnutie výboru platí pri každej novej voľbe.

  Pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Vyhovujem vašej žiadosti a otváram rozpravu o tomto bode programu. Prerokovávame návrh na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu pod tlačou 426. Písomne nemám prihlášky, ústne rovnako. Nevidím, že by niekto z prítomných prejavil záujem v rozprave vystúpiť, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem, pán poslanec.

  A teraz poprosím pani poslankyňu Dubovcovú, aby Národnej rade predložila stanovisko a

  návrh na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov.

  Písomne máte tlač pod číslom 427 a poprosím pani poslankyňu, ktorú poveril výbor ústavnoprávny, aby návrh uviedla, odôvodnila a zároveň informovala o stanovisku výboru ústavnoprávneho. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem, pán predseda. Dovoľte mi, aby som vás oboznámila s návrhmi na kandidátov na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov.

  Zákon č. 33/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich, ustanovil, že voľné miesto sudcu sa obsadzuje na základe výberového konania, ktoré uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Jej členov vymenúva predseda súdu, ktorý výberové konanie vyhlasuje z databázy, do ktorej Národná rada volí aspoň dvoch kandidátov.

  Na základe výzvy predsedu Národnej rady poslanci predložili návrhy na štyroch kandidátov.

  Ústavnoprávny výbor posúdil návrhy z hľadiska formálnych a obsahových náležitostí, ako i konkrétnych ustanovení navrhovaných kandidátov a uznesením z 27. júna 2011 č. 249 konštatoval, že navrhovaní kandidáti Mgr. Anton Martvoň, Mgr. Viliam Pohančeník, JUDr. Ľubomír Schweighofer, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., spĺňajú podmienky voliteľnosti ustanovené zákonom a odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady a volebného poriadku na voľbu a odvolávanie funkcionárov.

  Pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem, pani poslankyňa, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu o tomto bode programu. Rovnako ako pri predchádzajúcich bodoch som nedostal ani k tomuto návrhu písomné prihlášky do rozpravy, preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem pani spoločnej spravodajkyni a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Chcem požiadať teraz pána predsedu výboru pre kultúru a médiá, aby Národnú radu informoval o

  návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorú tlač máte pod poradovým číslom 543.

  Pán predseda, poprosím vás o správu k tomuto návrhu, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Dámy a páni, dovoľte, aby som vás oboznámil s materiálom pod poradovým číslom 543 - návrh na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.

  Predseda Rady Rozhlasu a televízie Slovenska listom zo dňa 14. septembra 2011 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov skončilo členstvo v rade pánovi Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania.

  Na základe výzvy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, zverejnenej dňa 26. septembra 2011, predložili právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práv, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia návrhy kandidátov na člena rady.

  Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov: Mgr. Róbert Beňo, Mgr. Bohumír Bobocký, Mgr. Ján Dianiška, Dr. Vladimír Dobrovič, Ing. Jozef Foltýn, Ľubomír Lintner, Mgr. Elena Mallicková, Ing. Jozef Mračna, Mgr. Bernadeta Tokárová.

  Gestorský výbor prerokoval predložené návrhy kandidátov na člena rady a konštatoval, že v súlade s § 10 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska obsahujú všetky náležitosti. Z uvedeného dôvodu sú splnené, sú spôsobilí, aby boli volení do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska. Podmienky podľa čl. 5 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neboli preskúmané, nakoľko si ich zvolení kandidáti môžu usporiadať do 30 dní od zvolenia.

  Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 117 z 22. novembra 2011 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby

  1. konštatovala, že

  a) dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie pánovi Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania,

  b) je potrebné zvoliť jedného člena rady podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, odborníka v oblasti televízneho vysielania;

  2. zvolila podľa § 9 ods. 1 zákona jedného člena rady za oblasť televízneho vysielania funkčného obdobia do 10. februára 2017;

  3. voľbu uskutočnila verejným hlasovaním podľa § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov použitím hlasovacích lístkov;

  4. uskutočnila opakovanú voľbu člena rady v prípade, že nebude zvolený člen rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, z ktorých treba zvoliť jedného člena rady.

  Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.

 • Ďakujem, pán predseda, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Vidím, že pán poslanec Petrák je...

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • Takže kandidáta. Dobre, pán poslanec. Ďakujem pekne.

  Nemám písomné prihlášky a ústne, páni poslanci, dávam možnosť, ak chcete prejaviť záujem vyjadriť svoj názor na kandidátov, ktorých spomenul vo svojej správe pán predseda výboru, vyjadriť sa k nim, resp. zaujať postoj. Nie. Rokovanie začalo ráno o 9.00, páni poslanci. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A pristúpime teraz k rokovaniu štyroch návrhov, pardon.

 • Reakcia z pléna.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k prerokovaniu štyroch návrhov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, kandidátov na člena Rady pre reguláciu, kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií, výberové konanie sudcov, ten bod sme už prerokovali.

  Teraz poprosím pána predsedu, aby predložil Národnej rade

  návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorý prerokovávame ako tlač 314.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Dámy a páni, pod tlačou 314 je návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu. Dovoľte, aby som vás oboznámil so správou výboru pre kultúru a médiá.

  Predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu listom č. 5129/2010 z 27. októbra 2010 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov skončí dňom 30. júna 2011 funkčné obdobie členovi rady doc. Ing. Ladislavovi Štibrányimu, CSc.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 25. marca 2011 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrh kandidátov na člena rady.

  Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie členov rady: Ing. Peter Abrahám, Mgr. Oľga Pohánková, Dr. Vladimír Puchala, doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., Mgr. Igor Balla.

  Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti uvedení pod poradovým číslom 1 až 4 spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Kandidát uvedený pod čiarou s poradovým č. 5 nepredložil požadovaný výpis z registra trestov, je to § 7 ods. 1 zákona. Z uvedeného dôvodu sú zaradení do voľby štyria kandidáti uvedení pod poradovým číslom 1 až 4. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 82 z 10. mája 2011 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 314) a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby

  1. konštatovala, že

  a) dňom 30. júna 2011 skončí funkčné obdobie Ladislavovi Štibrányimu,

  b) je potrebné zvoliť člena rady, aby rada mala 9 členov podľa § 6 ods. 1 zákona;

  2. zvolila podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov člena rady na obdobie šesť rokov, ktoré začne plynúť dňom 1. júla 2011;

  3. voľbu člena uskutočnila verejným hlasovaním podľa § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov použitím hlasovacích lístkov;

  4. uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že vo voľbe nebude zvolený člen rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najväčší počet hlasov.

  Ďakujem pekne, pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem, pán predseda výboru a navrhovateľ.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím, páni poslanci, venujte pozornosť rokovaniu. Pán poslanec Radošovský, potom vás neregistruje hlasovacie zariadenie.

 • Smiech v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram rozpravu o tomto bode programu. Konštatujem, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto chcem umožniť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Keďže nik z prítomných poslancov neprejavil záujem, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem pánovi spravodajcovi.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prerokovali sme viaceré návrhy personálne, o ktorých podľa rokovania včerajšieho poslaneckého grémia a dohody na nej prijatej budeme hlasovať po prerušení rokovania v utorok na pokračujúcom rokovaní 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predsedovia poslaneckých klubov ma pred hlasovaním požiadali o možnosť, aby sa zišli kluby. Kluby sa poradili, zaujali stanovisko k jednotlivým personálnym návrhom. Aj to je dôvodom, prečo teraz prerušujem rokovanie, aby som vytvoril priestor na rokovanie poslaneckým klubom, a pokračovať v rokovaní budeme v utorok ráno o 9.00 hod. aj z dôvodu, že očakávam, že program 26. schôdze môže byť doplnený ešte o niektoré ďalšie návrhy z dôvodu vám známeho riešenia problému súvisiaceho s riešením problematiky zdravotníctva, konkrétne odmeňovania zdravotníkov a niektoré zmeny v Zákonníku práce.

  Preto by som poprosil o pochopenie takéhoto postupu a nezostáva mi nič iné, ako popriať vám príjemnú cestu domov, oddýchnime si a v utorok pokračujeme v rokovaní o 9.00 hodine.

  Dovidenia.

 • Prerušenie rokovania o 9.48 hodine.