• Dámy a páni, poprosím vás, keby ste sa dostavili do rokovacej miestnosti, aby sme mohli pokračovať druhým dňom, druhým rokovacím dňom 24. schôdze Národnej rady.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram druhý rokovací deň 24. schôdze Národnej rady. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadal poslanec Ján Slota a na zahraničnej pracovnej ceste sa nachádza pán poslanec Vážny.

  Na dnešnom poslaneckom grémiu bolo dohodnuté pokračovanie 24. schôdze tak, ako ho máte rozdané.

  V predloženom pokračovaní sú doplnené štyri nové body programu. Ide o tlače 532, 533 a 531. O každom bode by sme hlasovali ihneď po jeho prerokovaní a pýtam sa, či je súhlas s takýmto návrhom.

 • Kladná reakcia z pléna.

 • Ďakujem vám.

  Pokračujem teraz a pristúpime k rokovaniu o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh vlády je uverejnený ako tlač 532. Prosím teraz ministra vnútra Daniela Lipšica, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodnil.

  Prepáčte pán minister, pán poslanec Kaliňák s procedurálnym návrhom.

 • Vážený pán predseda parlamentu, Slovenská republika sa dočkala pod vedením vaším naozaj veľkej medzinárodnej hanby, ale ja vás dôrazne žiadam, aby ste okamžite prestali používať priestory Národnej rady, ktoré sú vyčlenené pre predsedu Národnej rady, na stranícke tlačovky. Nikdy v histórii Národnej rady sa nestalo, aby ktorákoľvek politická strana si dávala svoju tapetu do priestorov traktu predsedu Národnej rady. To je škandalózne porušenie všetkých tradícií, už ste dosť hanby narobili Slovensku, prestaňte aj s týmto.

 • Pán predseda, zrejme nebolo dosť výrazne počuť, že nebol všeobecný súhlas s programom. Mám procedurálny návrh k návrhu programu. Som presvedčený o tom, že z ústavy nevyplýva možnosť vlády opätovne predložiť v tak krátkom čase návrh medzinárodnej zmluvy, a preto žiadam o vyňatie tohto bodu programu z programu tejto schôdze.

 • Záporná reakcia z pléna.

 • Takže budeme o tomto návrhu hlasovať, a to vypustiť bod, poprosím ešte raz, tlač keby ste povedali pán poslanec. Bod, bod číslo päť. Nie, bod číslo päť programu, áno?

 • Bod číslo päť programu. To je práve tá zmluva o dočasnom eurovale, tlač 531. Prosím, hlasujte teraz o tom, že tento bod bude vyradený z programu Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 146 poslancov, hlasovalo 27 za, 114 proti, 5 sa zdržali.

  Tento procedurálny návrh nebol schválený.

  Teraz poprosím pána ministra vnútra Daniela Lipšica, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem, vážený pán, vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

  Sulík, Richard, predseda NR SR

  Poprosím mikrofón trochu, volume.

 • Už tu nefunguje takmer, s tým by som bol opatrný.

  Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady.

  V dôsledku skutočnosti, že 11. októbra nebola vláde vyslovená dôvera, vznikol stav, keď vláda Slovenskej republiky ustanovená po voľbách v júni 2010 nemá v zákonodarnom zbore potrebnú politickú podporu.

  Tým sa výrazne znižujú možnosti vlády efektívne vykonávať ústavou a zákonmi zverené pôsobnosti pri riadení štátu, čím vzniká hrozba značných hospodárskych škôd, koniec koncov spojená aj s prejednávaním návrhu zákona o štátnom rozpočte a s potenciálnym neprijatím zákona o štátnom rozpočte.

  Z týchto dôvodov sú podľa presvedčenia vlády splnené podmienky dané rokovacím poriadkom, aby Národná rada rozhodovala o ústavnom zákone v skrátenom legislatívnom konaní.

  Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem. Dávam teraz slovo predsedovi ústavnoprávneho výboru, poslancovi Radoslavovi Procházkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vlády vo výbore, a tiež poprosím pána poslanca Kaliňáka, aby mi nerozprával tu, lebo ma to ruší. Veľmi pekne vám ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 13. októbra 2011 číslo 537 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, je to tlač 532 s termínom ihneď.

  Ústavnoprávny výbor tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 44. schôdzi dnes prerokoval a uznesením číslo 318 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky súhlasiť so skrátením legislatívnym konaním o vládnom návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdo..., volebného obdobia Národnej rady.

  A vážený pán predseda, prosím otvorte rozpravu. Ďakujem.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu, nedostal s..., dostal som písomnú prihlášku jednu od pána poslanca Zajaca.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, rozhodujeme o predčasných voľbách a mne je jasné, že na základe politickej dohody je o nich fakticky rozhodnuté. Ak teda vystupujem v rozprave a hneď v prvom čítaní, mám na to vážny a celkom osobný dôvod.

  Rád by som ho preto povedal hneď teraz, ešte v prvom čítaní. Na kandidátku MOST - HÍD sme šli ako OKS preto, aby sme ukázali, že v menšinových problémoch, ktoré doviedla Ficova vláda do stavu permanentnej konfrontácie, je možné aj také riešenie, ktoré nebude vyvolávať notorické a chronické konflikty.

  Z tohto hľadiska som naše rozhodnutie nikdy neoľutoval, pokladal som ho vždy a pokladám ho dodnes za správne. Čo sa týka menšinových problémov, nikdy medzi nami a stranou MOST - HÍD neexistovali konflikty či nedorozumenia. Som podnes presvedčený, že ani niektoré rozdielne názory, týkajúce sa konkrétnych problémov v iných oblastiach, nám nebránili účinne spolupracovať. Som presvedčený, že pred nami všetkými stáli najdôležitejšie reformy, ktoré sa za ten rok presadzovali len veľmi ťažko, alebo sa nepohli z miesta. Nevyhnutné úspory verejných výdavkov, ktoré sú stále len na začiatku, daňovo-odvodová reforma, nastolenie spravodlivosti a bezpečnosti občanov, reforma vzdelávania, zápas proti korupcii.

  Som dodnes presvedčený, že ani euroval sa nemal a nesmel stať dôvodom na predčasné voľby, lebo vláda Ivety Radičovej dostala mandát na štyri roky reforiem, boja proti korupcii a celkom všeobecne na robenie inej, slušnejšej politiky, ako robila vláda Roberta Fica.

  Tento mandát dostala od voličov a tohto mandátu sme sa držali, aj keď to bolo niekedy veľmi ťažké. Chcel by som zdôrazniť, že naše hlasy o páde vlády Ivety Radičovej nerozhodli. Nevedeli sme nijakým iným spôsobom ...

 • Smiech v sále.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Sulík, Richard, predseda NR SR

  Poprosím kolegyne a kolegov o kľud v miestnosti.

 • Dámy a páni, ešte raz to zopakujem, som presvedčený, že naše hlasy, teda hlasy troch poslancov OKS o páde vlády Ivety Radičovej nerozhodli. Som o tom presvedčený preto, že to je proste fakt, nevedeli sme nájsť inú formu, ako povedať, že sme proti eurovalu, a zároveň za vládu Ivety Radičovej, ako nehlasovať. Hovorím to absolútne s vedomím toho, čo v tejto chvíli hovorím, lebo je to tak, je to proste pravda.

  Aj dnes som ako Európan presvedčený, že euroval nie je vhodným riešením na prekonanie európskej ani svetovej krízy a som presvedčený nielen o tom, že je to jasné, ale že sa to aj veľmi rýchle ukáže a už potom bude troška neskoro.

  Vládna koalícia sa ocitla vo vleku Roberta Fica. K dohode medzi SMER-om na jednej strane a SDKÚ, KDH a MOST-om - HÍD-om na strane druhej došlo s veľkou rýchlosťou, až zarážajúcou. To znamená, že na Slovensku v roku 2001 padla deliaca čiara medzi SMER-om a neskoršími koaličnými stranami, teda koaličnými stranami od roku 2010, čo bolo vo voľbách v roku 2010 ešte nepredstaviteľné.

  Dovolím si predpovedať, že na Slovensku tým došlo k prelomeniu tabu, ktoré platilo celé dvadsaťročie, že slušné politické strany sa nemajú spájať a nesmú spájať so stranami typu Mečiarovho HZDS či Ficovho SMER-u. Touto dohodou sa tieto hranice a deliace čiary zotreli, čo bude mať na vývin Slovenska nedozierne následky, dovolím si povedať, že oveľa nedoziernejšie ako otázka navýšenia alebo nenavýšenia eurovalu.

  Poviem to rovno. Takúto politiku neviem robiť, nechcem robiť a nebudem podporovať. Za rozhodnutie o predčasných voľbách hlasovať nebudem, nepodporím tento zákon ani na postup do druhého čítania, lebo som ich nikdy nechcel a otvárajú dokorán dvere k zmene politického smerovania na Slovensku, takému smerovaniu, ktoré mi je celkom cudzie. Ja viem, že v Európe to už nikomu až tak veľmi nebude vadiť. Tak ako sa Slovensko dostalo na prvé stránky európskych médií, tak z nich aj zmizne.

  Som plne presvedčený, že v ľudskom živote sú také chvíle, keď je dôležitejšie vysloviť svoj postoj, a to aj napriek tomu, že je absolútne menšinový a napriek tomu, že tu aj zaznel z vašej strany smiech, to je váš smiech nad vami. Ale napriek tomu som plne presvedčený, že v ľudskom živote sú také chvíle, keď je dôležitejšie vysloviť svoj postoj a stáť si za ním, ako sa prikloniť k väčšine.

  Toto je, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, teraz táto chvíľa.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami sa prihlásili dvaja poslanci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou. Pán poslanec Dostál.

 • Chcel by som doplniť toto vystúpenie, keďže rokujeme o návrhu na skrátené legislatívne konanie. Rokovací poriadok hovorí o tom, že za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní. A vláda odôvodňuje ten návrh tým, že hrozia značné hospodárske škody. Ja si tiež myslím, že hrozia značné hospodárske škody, aj keď nie som si istý, že v dôsledku toho, čo hovorí vláda v odôvodnení návrhu. Nepochybne hrozia predčasnými voľbami značné hospodárske škody, a tým, že po predčasných voľbách tu budeme mať opäť vládu Roberta Fica, to sú značné hospodárske škody. Takže v tomto zmysle nejaký dôvod by sa tam nájsť mohol.

 • Ďakujem pekne. Naozaj chápem, že OKS sa bojí o svoje platy na dva a pol roka. Je smiešne, že sú tak prilepení k stoličke a môžu to zakrývať akýmikoľvek argumentmi. Musím dať za pravdu pánovi Zajacovi. Áno, OKS patrí k najnezávislejším stranám, od nej naozaj nič nezávisí.

 • Smiech v sále.

 • Čo je dôležité, že ste si určite všimli, že aj finančné trhy boli otrasené tým, že nastalo rozštiepenie OKS

 • Smiech v sále.

 • a to je len dôkazom toho, že vlastne v tejto chvíli máte o 25 % menej voličov ako ste mali. A zamyslite sa hlavne nad tým, že ste sa podvodom dostali do tejto kanc..., do tejto Národnej rady, že protiústavne tu vystupujete a zatiaľ vám to všetci demokraticky tolerujeme. A to je aj z tohto pohľadu menšinová politika, lebo ste fakt menšina, ktorá sa protiústavne dostala do parlamentu. Nikdy ste nevystupovali pod značkou MOST - HÍD, ale vždy ste mali na svojich tlačovkách značku OKS, vždy ste sa tvárili ako strana OKS, ktorá nikdy neprešla parlamentnými voľbami, pretože nikdy vo svojej histórii si nezískala viac ako desaťtisíc hlasov. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Zajac, reaguje na faktické poznámky.

 • Vážený pán poslanec Kaliňák, ja vaše jarmočné vystúpenia poznám naspamäť a doteraz som bol voči nim neuveriteľne zdržanlivý a chcem ostať zdržanlivý aj naďalej. Preto poviem o tom, čo ste tu teraz povedali, iba jednu vetu, že sú to absolútne nezmysly, ktoré nemajú s právnym štátom a s volebným zákonom nič spoločné. Chcem to tu povedať, pretože chcem, aby v tejto miestnosti ostalo aspoň niekde vo vzduchu to, že my sme boli legitímne zvolenými poslancami Národnej rady, boli sme na kandidátke MOST - HÍD, boli sme tam ako poslanci OKS a na tom sa nedá nič zmeniť.

  Už poviem iba jednu vetu. Vy ste najmenej dvakrát povedali, pán poslanec Kaliňák, čosi o Novembri 89. Povedali ste to smerom ku mne. A ja vám to teraz poviem rovno. Ja, som v tom Novembri 89 bol, ale vás som tam nevidel. Tak už s tým dajte pokoj.

 • Ďakujem. Teraz sa pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Žiadne hlásenie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce zaujať stanovisko navrhovateľ? Spravodajca? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. V reakcii na, na to, čo povedal pán poslanec Zajac a čo forsírujú aj kolegovia a kamaráti z SaS, že parlament vie lepšie, kedy má vláda cítiť potrebu žiadať parlament o podporu, a že sa dá byť, a to je podstata tej vašej tézy, že sa dá byť proti niečomu, s čím vláda, sama vláda cíti potrebu žiadať o dôveru, a zároveň nebyť proti vláde. Nedá sa to, páni. Nedá sa to,

  Je úplne legitímny postoj, že bojkot eurovalu je pre vás dôležitejší ako pád vlády. Ale skúste sa k nemu prihlásiť úplne otvorene a nehľadajte zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutie niekde úplne inde. O niektorých veciach rozhoduje parlament. Ale o tom, či bude žiadať dôveru parlamentu, rozhoduje vláda. Ak chcete ďalej robiť z premiérky Ivety Radičovej nesvojprávnu osobu, ktorá nie je schopná sama rozhodnúť o tom, či potrebuje v tomto parlamente oporu a mandát, tak sa dopúšťate hrubej opovážlivosti a osobnej neúcty k nej ako političke a k všetkému, o čo sa tu vyše roka usilovala. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Pristúpime teraz k hlasovaniu. Prosím, prosím spravodajcu, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave neodzneli žiadne procedurálne ani iné návrhy. Bolo jedno vystúpenie pána poslanca. Sú splnené všetky predpoklady pre to, aby ste dali hlasovať. Ďakujem pekne.

 • Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 148 poslancov, hlasovalo 138 za, 4 proti, 6 sa zdržali.

  Národná rada schválila návrh vlády a vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu ústavného zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Na základe súhlasu Národnej rady so skráteným legislatívnym konaním pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vládny návrh ústavného zákona má tlač 533, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výboru je v rozhodnutí č. 538.

  Pán minister vnútra, nech sa páči, uveďte zákon.

 • Ďakujem, vážený pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, práve kvôli tomu, že vláda nedisponuje v parlamente v tomto okamihu dôverou Národnej rady, došlo k širokej dohode o konaní predčasných parlamentných volieb v termíne 10. marca 2012. V rámci našich ústavných štandardov, takýto postup je možný len prijatím ústavného zákona, osobitného ústavného zákona, ktorý práve predkladám so žiadosťou o podporu. Ďakujem.

 • Ďakujem. Poprosím pána poslanca Procházku, aby podal spravodajskú informáciu. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ústavnoprávny výbor ma uznesením, dnešným uznesením určil za spravodajcu k vládnemu návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia, tlač 533. Podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Národná rada uznesením z 13. októbra rozhodla, že vládny návrh ústavného zákona bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Tento návrh zákona po formálno-právnej stránke spĺňa všetky náležitosti uvedené v paragrafoch 67 a 68 rokovacieho poriadku, ako aj náležitosti ustanovené legislatívnymi pravidlami. Zo znenia návrhu ústavného zákona je úplne zrejmý účel navrhovanej úpravy. Doložka vybraných vplyvov uvádza, že tento návrh nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu, že na zabezpečenie volieb do Národnej rady, bude mať, prepáčte, bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to z toho dôvodu, že na zabezpečenie volieb v roku 2012 bude treba použiť finančné prostriedky verejnej správy.

  Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel a vyplýva z nej, že táto problematika v práve únie ani v judikatúre Súdneho dvora upravená nie je.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa vyplývajú ako spravodajcu z § 73 rokovacieho poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh ústavného zákona prerokovať v druhom čítaní ihneď.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 538 z dnešného dňa podľa § 74 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor v druhom čítaní ihneď. Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem a otváram všeobecnú rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Ja sa hlásim ako predseda Národnej rady do rozpravy a poprosím môjho kolegu, podpredsedu Paľa Hrušovského, aby viedol schôdzu.

 • Pán podpredseda Fico, ešte predtým, nech sa páči. Prepáčte, pán predseda.

  Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Iba na upresnenie. Pán predseda sa prihlásil ako riadne do rozpravy, žiadny iný sa neprihlásil. Poprosím, keby sme ukončili možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Nič iné.

  Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy k tomuto bodu programu za skončenú.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, šestnásť mesiacov ubehlo od volieb. Sme tu všeličo zažili, aj príjemné, aj menej príjemné chvíle. Samozrejme, niekedy, niekedy to dopadne tak. ako si to človek neželá, ale aj v prípadoch, kedy tá situácia jednoducho nie je potešivá, teda ako pre koho, tak je dobré zachovať určitú dôstojnosť.

  Nech už sa stalo čokoľvek, náš názor na udalosti, ktoré tomuto celému predchádzali, poznáte a ešte ho samozrejme aj počuť budete, preto nechcem zachádzať do týchto detailov. Ja by som chcel oceniť ten rýchly prístup a jasné a čitateľné riešenie. Myslím si, že krajina, ktorú spravujeme my všetci ako tu sme, niektorí viac, niektorí menej, majú, má toto, jednoducho si toto zaslúžila, a preto poslanci za SaS napriek tomu, že pri tých posledných rokovaniach neboli, tak takýto, takýto návrh zákona podporíme. Myslíme si, že je to ten najférovejší, najkorektnejší možný prístup, a to dať mandát voličovi, aby jednoducho vo voľbách rozhodol a nešachovať tu s nejakými rôznymi konšteláciami, o ktorých predtým nikdy nebola reč. Ešte raz teda by som chcel, možnože v jednom z mojich posledných prejavov ako posl..., ako predseda Národnej rady oceniť to, že našla sa takáto široká zhoda na tom, že jednoducho nebudeme tu robiť žiadne divadlo, a že rýchlo pristúpime ku konkrétnym a jasným riešeniam. Ďakujem veľmi pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu. Prosím pána spoločného spravodajcu, aby Národnej rade predložil návrh uznesenia k prerokovávanému návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia.

  Pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A poprosím vás, aby ste dali hlasovať o tom, v tejto chvíli o tom, že Národná rada sa podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku uznáša na tom, že prerokuje predložený vládny návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme páni poslanci o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 142 za návrh, 3 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím, ďalší návrh.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A teraz prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím svojho predsedu prideľuje predložený vládny návrh ústavného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady ako výboru gestorskému s tým, že vládny návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme páni poslanci o návrhu prerokovať zákon ihneď.

  Pán predseda, mohli sme odhlasovať aj pridelenie.

  Prepáčte.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 147 za návrh, 1 sa zdržal.

  Národná rada Slovenskej republiky pridelila návrh výborom a určila lehotu s termínom ihneď prerokovať zákon vo výboroch.

  Pán predseda.

 • Ja, pán predsedajúci, ďakujem pekne. Ja asi som nútený v tejto chvíli teda zvolať zasadnutie ústavnoprávneho výboru.

 • Reakcie z pléna.

 • Na základe požiadania pána predsedu a termínu, ktorý sme schválili, prerušujem rokovanie do 16.00 hodiny. Budeme pokračovať o 16.00 hodine.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec Kollár, pán predseda výboru finančného, nech sa páči.

 • Zvolávam zasadnutie výboru pre financie a rozpočet do miestnosti tridsať jedna ihneď. Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím o zaujatie miesta v rokovacej sále.

  Pán predseda ústavnoprávneho výboru mi oznámil, že výbor rokovanie skončil, čím umožnil pokračovať v rokovaní o

  vládnom návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vládny návrh ústavného zákona prerokovávame ako tlač 533. Poprosím teraz pána ministra vnútra, aby vládny návrh ústavného zákona uviedol a odôvodnil.

  Pán minister, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, uviedol som návrh v prvom čítaní, výbor na tom nič nezmenil v druhom čítaní. Myslím si, že nie je čo dodať.

 • Ďakujem, prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov a poprosím pána predsedu výboru ústavnoprávneho, pána poslanca Procházku, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výboru a aby predniesol návrh stanoviska gestorského výboru.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor k vládnemu návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady podáva Národnej rade správu o prerokovaní tohto návrhu v druhom čítaní vo výbore.

  Národná rada uznesením z dnešného dňa pridelila vládny návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru ako gestorskému výboru, gestorský výbor tento návrh prerokoval na svojej 44. schôdzi a uznesením číslo 320 Národnej rade vládny návrh ústavného zákona odporučil schváliť.

  Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi ústavnoprávneho výboru neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

  Sú splnené predpoklady preto, pán predsedajúci, aby ste dali otvoriť rozpravu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Otváram rozpravu. Nedostal som žiadne písomné prihlášky. Chcem sa opýtať preto prítomných pánov poslancov, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Matovič, končím možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Matovič, nech sa páči. Pán poslanec, bolo by dobré, keby ste to otočili k predsedníckemu stolu.

 • Ide o transparent. Smiech v sále.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Vážnosť tejto chvíle mi, ma núti k tomu, aby som povedal, čo si myslím. Nechystal som si toto vystúpenie, takže bude to iba také, taký voľný tok myšlienok a viem, že možno vás teda niektorých urazí a smeráci, samozrejme, teatrálne teraz odídu, aj ostatní. Ale o to úprimnejšie aspoň budem môcť hovoriť.

 • Ruch v sále.

 • Tak počkám, kým tu bude kľud a kým páni odídu a dámy. Keď má niekto zlý pocit, v pohode, môže odísť, asi má potom nie práve čisté svedomie.

 • Ruch a hlasy v sále.

 • Myslím si, že väčšina ľudí na Slovensku si myslí a dnes hovorí, že ako tá SaS-ka to pokazila, ako položila vládu a obviňuje teraz poslancov, ktorí tu sú, ktorí ma svojho času vyhodili zo svojho klubu a ktorých nemám vôbec žiadny dôvod preto sa zastávať z toho, ako nezodpovedne rozhodli, aký urobili nezodpovedný krok a ako vlastne vyslovili nedôveru vlády.

  Priznám sa, že mám o tom veľmi veľké pochybnosti, či práve SaS je za to zodpovedná. Snažil som sa svoj názor utvrdiť si rozličným spôsobom a dnes pred dvomi hodinami som sa definitívne utvrdil, že celé to, čo zažívame, nie je dôsledok nejakého nezodpovedného správania sa strany SaS. Ale zažívame a prežívame dejstvo, ktoré napísal jeden menší dlhoročný kvalitný politik, a zároveň cynik.

 • Volá sa, ten pán sa volá Mikuláš Dzurinda.

  Vypláchnem si ústa, v pohode. Viem, že teraz poslancom SDKÚ sa to bude veľmi ťažko počúvať...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán kolega, pán kolega, chcel by som vás poprosiť, keby ste rozprávali k veci.

 • My prerokovávame vládny návrh ústavného zákona na skrátené legislatívne konanie. Nemáme politické školenia zo základných znalostí politiky, preto naozaj v dobrom vás chcem požiadať, aby ste rešpektovali rokovací poriadok a rozprávali k veci.

 • Hovorím k veci, lebo hovorím o súvislostiach, na základe ktorého ideme Slovensku spôsobiť dosť výrazné hospodárske škody, ktoré súvisia s nákladmi na predčasné voľby, a tým pádom si jednoznačne myslím, že hovorím k veci, pán predsedajúci.

  Viem, že aj pre vás je to možno nepríjemné počúvať, ale poprosil by som vás, aby ste mi dali aspoň päť minút. Verím, že je to k veci.

  Dnes som skúsil, nebudem hovoriť predošlé alebo poviem možno aj teda to, ako som zažíval tie koaličné rady, na ktorých sa hľadala dohoda. Dobre, pánovi Gálovi sa to nepozdáva, tak to skrátim, tak poviem poslednú koaličnú dohodu, koaličnú radu. Na poslednej koaličnej rade som očakával, že strana SDKÚ, ktorá viedla koaličné jednania vo veci eurovalu so stranou SaS, že príde so serióznou ponukou. Pán predseda SDKÚ podhodil strane SaS na koaličnej rade ponuku, akože serióznu, ktorá nemala so serióznosťou nič spoločné. Keď v Častej-Papierničke pred mesiacom ponúkal strane SaS právo veta pri prvom eurovale, tak na koaličnej rade, deň, v podstate v pondelok večer myslím, že to bolo, SDKÚ prostredníctvom svojho predsedu podhodilo doslova strane SaS ponuku, ktorá už nehovorila o práve veta, ale hovorila o zriadení komisie, v ktorej budú zástupcovia jednotlivých strán, táto komisia bude rozhodovať väčšinovo a názor tejto komisie už bude iba odporúčací pre rozhodnutie vlády. Každý, kto vie pochopiť tieto tri vety, ktoré som povedal a rozdiel medzi prvou a druhou ponukou, tak pochopí, že pán Dzurinda si robil z SaS srandu. Jednoducho pán Dzurinda je veľmi dobrý stratég a veľmi dobrý politik, politik ako dobrý nepoviem, ale dobrý, skúsený politik, ktorý vie čítať ľudí a vie, aká je povaha Richard Sulík. Vie, že keď niekto hrá takúto hru s ním, tak nedosiahne nič iné, iba že cúvne, zablokuje sa v svojej pozícii a viac a viac a tvrdšie bude si stáť za svojím názorom, lebo sa bude cítiť urazený. Presne túto hru hral Dzurinda so Sulíkom. Presne do takej pozície ho dostal, a potom sa nemôže čudovať, že nebol ochotný pristúpiť na kompromis.

  Ale ešte to poviem inak. Ako, podľa mňa tým, čo sa v pondelok stalo, tak toto je super ináč, ako pán Čaplovič tu nadáva pani Gabániovej, že čo tu sedíš. Ako, to je tá disciplína v SMER-e. Ale dobre, fajn.

 • Smiech v sále.

 • Ale toto nás čaká ako, nabudúce, asi štyri alebo osem rokov. To bude tá krásna vláda, kde jeden zavelí a druhí podľa toho skáču. Super, teším sa.

  Po tom rozhodnutí v utorok si ľudia na Slovensku, sa pýtajú: A načo všetko toto bolo dobré? Niektorí za tým vidia Dzurindu, niektorí za tým vidia alebo vinia z toho SaS. Priznám sa úprimne, sám som nevedel, kde je tá pravda. Sám som nevedel, či je, či tie, to, čo som zažíval na koaličnej rade, a to, čo som videl, akým arogantným spôsobom sa Dzurinda správa k SaS-ke, či nebol som o tom stále presvedčený, či teda je to jeho hra alebo nie je to jeho hra. Ale po dnešnej skúsenosti spred dvoch hodín som o tom nabetón presvedčený.

  Vymyslel som si príbeh. Príbeh o tom, že strana SaS prijíma kompromis, ktorý som v podstate ja navrhoval v utorok a kompromis, ktorý teda znel, že v prvom eurovale bude mať strana SaS právo veta a v druhom eurovale bude mať strana SaS zelenú kartu. S týmto príbehom, že strana SaS to prijala a je možnosť dohody, som išiel za pánom Dzurindom. Jasné, niektorí si poviete, dnes išiel za pánom Dzurindom, pred dvomi hodinami. Áno, priznávam, dnes. Päť minút po dvanástej. Ale my to definitívne rozhodnutie urobíme až možno za desať, za pätnásť minút. Stále bol čas to spraviť. Prišiel som za ním s ponukou, že strana SaS prijíma kompromis, ktorý v podstate potom aj ústami premiérky Radičovej v stredu ráno ponúkli strane SaS.

  Ako na to zareagoval pán Dzurinda? Bolo to veľmi zaujímavé. Začínal im klub dole, v miestnosti 76 a vypýtal som si od neho minútku času. Vyšiel von, čo máte. Všetko, úslužný, všetko v poriadku. Keď som mu povedal, že strana SaS prijíma ten kompromis a je teda tým pádom možnosť zvrátiť chod vecí a odstaviť Fica od moci, pán Dzurinda zvýšil tón asi o 150 decibelov, arogantným zase spôsobom sa na mňa otočil a povedal: Vy chcete byť len v médiách a zabuchol za sebou dvere. Tuná podľa tejto skúsenosti každý súdny človek na Slovensku dnes vie, že to, čo zažívame, je Dzurindova hra. A preto viem, že v predčasných voľbách, za ktoré budem hrdo hlasovať, budem bojovať práve preto a budem ľudí presviedčať o tom, že chceme získať ich dôveru, aby sme ľudí typu pán Dzurinda, ktorý hrá odpornú hru s ostatnými ľuďmi, ktorí sa nechajú na to zneužiť, aby sme dostali konečne z politiky. Myslím, že takýchto politikov po dvadsiatich rokoch, koľko v tej politike trávia, je dosť.

  Čiže, neverte ľudia tomu, že tuná je to o nejakom, ješitnosti nejakej jednej konkrétnej strany, ktorá nechcela ustúpiť a kvôli tomu povalila vládu. Nie. Tuná je to hra jedného človeka, ktorý dopredu si skalkuloval, presne pozná, akým spôsobom sa ktorý človek správa a vie, akým spôsobom na koho udrieť, aby dosiahol presne ten výsledok, ktorý chce dostať.

  Druhý nepriamy dôkaz toho, že hrá, že všetko to je iba o Dzurindovej hre, je to, že sa dohodol s Robertom Ficom tak rýchlo. Myslíte si, ak by to nebola jeho hra, ak by to nebolo dopredu dohodnuté s Robertom Ficom, že by si Robert Fico nepýtal okrem predčasných volieb ďalších možno desať, pätnásť, dvadsať iných podmienok? Myslíte, že nepovedal by Robert Fico: dobre, ale zastavím privatizáciu teplární, zruším transformáciu nemocníc na akciovky a toto by si vypýtal, aby mohol povedať na tlačovke ako dôkaz alebo teda, aby mohol ukázať, aký je on geroj? Nie, toto si Robert Fico nepýtal. Celé stretnutie trvalo trištvrte hodinu a pýtal si iba to, čo de facto už dopredu bolo dohodnuté. Predčasné voľby čím skorej.

  To som chcel povedať k tomuto príbehu, ktorý zažívame a myslím si, že ľudia by sa mali minimálne nad tým zamyslieť. Viem, že niektorí mi to neuveria a naďalej budú si obhajovať svojich ľudí, svojich politikov, ktorých zbožňujú a ktorých by na rukách nosili. Je to pochopiteľné. Každý máme nejaké ideály a tvárime sa, že všetko, čo ten ideál náš povie, tak je pravda. Bohužiaľ, v tomto prípade hráme iba odpornú cynickú Dzurindovu hru. Ďakujem. Viac som nechcel povedať.

 • Traja páni poslanci s faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Matoviča. Končím možnosť ďalších prihlášok. Nech sa páči, pán poslanec Přidal.

 • Vážený pán poslanec Matovič, rokovať sa dá do päť minút dvanásť, do jednej minúty dvanásť, ale jednoducho, naučte sa, že päť minút po dvanástej sa už rokovať nedá. Za to, že euroval bude a vy ste napísali, že Fico bude k tomu ako bonus (pád vlády), veď o tom ste rozhodli aj vy, traja Obyčajní ľudia. Viskupič, Jurinová a Matovič. Martin Fecko sa zachoval ináč ako vy. Zodpovedne a charakterne. Vy, OKS a SaS ste povalili vládu Ivety Radičovej. Ja neviním z toho len SaS, ale aj vás a stranu OKS.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Matovič, ja už, fakt už prestáva ma to baviť, že furt sa prezentujete a už robíte politickú kampaň na nasledujúce voľby, lebo ako som ja prežíval koaličnú schôdzu, ako som ja na to, ako ja som sa na tom podieľal, čo som všetko povedal. Trošku už téma je vážnejšia. Vymýšľame hrozné konšpiračné teórie, že kto je vinníkom za to, že padla vláda Ivety Radičovej. No viete, odpoveď je veľmi jednoduchá. Treba ísť na webovú stránku Národnej rady Slovenskej republiky, vyhľadať hlasovanie číslo tri a tam máte, kto bol "za", a to ostatné bolo "proti".

 • Igor, nie je to môj štýl, ale musím ti poďakovať, páčilo sa mi to, trafil si klinec po hlavičke a tvojím takým nejakým aktom si dokázal, že kde je sever, aspoň u niektorých ľudí. Ja by som k tomu ešte povedal zopár takých detailov. Netreba sa čudovať, pán kolega, že elementárna logika sa veľmi v tomto parlamente nenosí. To som už povedal predtým. A že samozrejme ani to, že niekto, ani názor sa nenosí. Začalo sa to všetko odvíjať, keď jeden poslanec koalície navrhol pána Trnku za generálneho prokurátora. Vtedy to nevyšlo. Teraz sa to podarilo. Ďakujem.

 • Ďakujem za reakcie. Pán poslanec Přidal, ne, nebudem hovoriť nič.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán navrhovateľ sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda, ja budem veľmi stručný...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... lebo v tejto sále zaznelo už toho veľa rozumného aj nerozumného. Keď tu bola diskusia v utorok, ktorá skončila pádom vlády, tak ma napadla jedna otázka, že kto bude v ten večer oslavovať po tom hlasovaní. Ale keďže si myslím, že tá diskusia ďalšia môže len znechucovať našich voličov, a to je jedno, ktorej zo strán, či starých alebo možno aj tých nových, tak odporúčam najmä kolegom z vládnej koalície pristúpiť hneď k hlasovaniu.

 • Pýtam sa pána spoločného spravodajcu, či sa chce k rozprave vyjadriť?

 • Ďakujem. Bude to krátke a je to z rešpektu k slovám pána poslanca Matoviča. Pán poslanec, keď mal Mikuláš Dzurinda s Robertom Ficom rozohranú tak strašne komplikovanú a úžasnú perfídnu hru, stačila jediná vec. Prijať ten kompromis v čase, keď sa ponúkal a keď mohol slúžiť ako reálny základ pre rokovanie a nechať vládu ďalej žiť. Vy ste sa rozhodli tú vládu zrušiť a potom prísť s tým kompromisom. To, čo hovoril pán kolega Jurčík o tej elementárnej logike. Čiže ten, kto nechce vládu zrušiť, ten hlasuje za jej odvolanie a potom príde s kompromisom a ten, kto chce vládu povaliť, ten jej svojím hlasom vysloví dôveru a ten kompromis ponúkne dva mesiace predtým. Gratulujem.

 • Smiech v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorý prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní. Keďže neboli v druhom čítaní podané žiadne pozmeňovacie návrhy, povinnosti vyplývajúce z rokovacieho poriadku, otváram rozpravu v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa chce niekto v treťom čítaní prihlásiť do rozpravy.

  Nie. Preto ju vyhlasujem za skončenú.

  Budeme hlasovať o návrhu ústavného zákona ako celku.

  Poprosím pána spoločného spravodajcu, aby predložil Národnej rade návrh uznesenia na prijatie a schválenie, ktorého je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Nerád, ale musím konštatovať, že sú už naozaj splnené predpoklady preto, aby sme hlasovali o návrhu ústavného zákona ako celku. A to uznesenie teda znie, že Národná rada sa uznáša na vládnom návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia.

  Dajte, prosím, hlasovať, ďakujem.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu uznesenia, s ktorým vyslovíme súhlas, respektíve nesúhlas s predloženým návrhom ústavného zákona.

 • Hlasovanie.

 • 146 poslancov prítomných, 143 za návrh, 3 boli proti.

  Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďalším bodom rokovania 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky je rokovanie o vládnom návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom k Rámcovej zmluve medzi štátmi eurozóny a Európskym finančným stabilizačným nástrojom, ktorý prerokovávame ako tlač 531.

  Poprosím teraz pána podpredsedu vlády a ministra financií, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh uviedol a odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

 • Rokovanie o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom k Rámcovej zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom, tlač 531.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení kolegovia, dámy a páni, dovoľte mi z poverenia vlády predložiť Národnej rade návrh na vyslovenie Súhlasu s Dodatkom Rámcovej zmluvy medzi krajinami eurozóny a európskym finančným stabilizačným nástrojom.

  Ide o dokument, ktorý ako viete, sme diskutovali mnoho hodín pred niekoľkými hodinami alebo pred dvoma dňami a ktorý nebol v Národnej rade schválený, a zároveň bola vláde Slovenskej republiky vyslovená nedôvera.

  Keďže ide o zásadný dokument, ktorý už schválilo šestnásť parlamentov zo sedemnástich členských krajín eurozóny a keďže ide o nevyhnutný, minimálny nevyhnutný nástroj na zabránenie krízovému vývoju, ktorý by mohol mať ďalekosiahle dôsledky nielen na slovenskú ekonomiku, ale na ekonomiku krajín eurozóny a zrejme aj svetovú ekonomiku, tak je nevyhnutná potreba, aby aj Národná rada Slovenskej republiky tento dodatok schválila.

  Väčšie škody ako vznikli, nevznikli len preto, že finančné trhy predpokladali a predpokladajú, že Národná rada na druhý pokus tento, túto zmluvu, tento dodatok k zmluve schváli. Preto verím, že tak Národná rada Slovenskej republiky dnes urobí, žiadam vás o to a ďakujem.

 • Ďakujem za uvedenie návrhu. Teraz poprosím pána predsedu výboru pre financie a rozpočet, aby informoval Národnú radu o stanovisku výboru k predloženému návrhu vlády.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja, ak dovolíte, nebudem informovať o stanovisku výboru, ale o spoločnej správe, ktorú prerokoval výbor.

  Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predkladám vám spoločnú správu, ktorú ste dostali všetci pod tlačou 531a.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 536 z 13. októbra pridelil návrh týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre európske záležitosti a Zahraničnému výboru Národnej rady.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania stanoviská poslancov.

  K predmetnému návrhu zaujali výbory kladné stanoviská. Všetky výbory prijali platné uznesenia a odporučili vysloviť s dodatkom súhlas.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach, ktoré máte uvedené pod bodom III., odporúča Národnej rade Slovenskej republiky s dodatkom k rámcovej zmluve vysloviť súhlas.

  Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 266 z 13. októbra 2011.

  Výbor určil poslanca Kollára za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ma poveril predložiť a predniesť túto správu výborov na dnešnej schôdzi Národnej rady.

  Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je tiež prílohou tejto spoločnej správy.

  Poprosím vás, vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

 • Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu, ktorú zároveň vyhlasujem za skončenú, čo sa týka možnosti prihlásiť sa do rozpravy.

  Dvaja páni poslanci, pán poslanec Osuský a pán poslanec Matovič. Ústne prihlásení do rozpravy.

  Pán poslanec Peter Osuský.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, nie je iste radostné hovoriť o predmete, ktorý viedol k pádu vlády, ktorá mala a mohla byť reformnou vládou.

  Je zrejmé, že budú mnohí tí, ktorí sa budú i o mne domnievať, že som jeden z tých, ktorý ten pád spôsobil.

 • Ruch v sále.

 • Napriek tomu chcem povedať, že...

 • Potlesk a smiech v rokovacej sále.

 • ... že hlasovať v súlade s ústavou o predmete, je výsadným právom slobodne zvoleného poslanca. Proti všetkým ďalším námietkam zdôrazňujem, že som bol zvolený v súlade s volebným zákonom a že sa domnievam, že tým čo som v parlamente robil, som zastupoval svojich voličov.

  Pokiaľ ide o meritum, o zákon o eurovale, respektíve o prijatie medzinárodnej zmluvy na túto tému, musím povedať, že dnes budem hlasovať sprostený od zlého pocitu vydierania, slobodne proti. Ak hovorím oprostený od zlého pocitu vydierania, hovorím o tom preto, lebo človek je navyknutý na to, že jeho politický oponent, a v niektorom prípade priam nepriateľ, sa k nemu chová, používajúc akékoľvek prostriedky.

  Napriek tomu, že som už nejaké skúsenosti v politike mal, stále a znova mi nerobí radosť a nezanecháva dobrý pocit, ak som vydieraný tými, ktorých považujem minimálne za spojencov, ak nie za priateľov.

  Keď som sa lúčil s pani premiérkou, čo niektorí považovali za takmer judášsky bozk, ktorý som jej dal, tak som jej povedal, že je čestná ženská. A na tom trvám. Musím povedať, že ma veľmi mrzelo, že som bol nútený nehlasovaním prispieť k jej pádu. To nehlasovanie bolo moje osobné odmietnutie vydierania.

  Teraz už hlasovať budem. A chcem povedať na túto tému jedno, mnohí z nás, ktorí sme vlani hlasovali proti pôžičke Grécku, sme mali oprávnený pocit hrdosti na to, že sme sa dokázali postaviť. Ja mám pocit, že November '89 bol o tom, že sme sa postavili...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, podpredseda NR SR

  Páni poslanci, prosím o kľud v rokovacej sále.

 • ... že sme sa akýmsi spôsobom vztýčili a prestali sa hrbiť. Ale dnes, keď človek otvorí i relevantnú tlač, tak z nej zaznieva ako také zlé echo, že sme malí, že sa nemáme priečiť, že tí veľkí... ale my máme držať hubu a krok.

  Európska ústava, ktorej som oponoval, zakazovala bailout, ale naopak, umožňovala parlamentom o tom či onom hlasovať. Jedna z veci, o ktorej parlament mohol a mal hlasovať, bola takáto zmluva.

  Využitie možnosti povedania názoru má ako echo, ozvenu: vyženú nás z klubu! Nebudeme v elitnom klube. Budeme mimo. Budeme páriami Európy. Je teda taká situácia, že ak niekto využije právo vyjadriť sa podľa vedomia a svedomia, má to mať za následok stať sa páriom Európy? Nezdá sa mi, že toto je zdravý trend. A nezdá sa mi echo, ktoré počujem ďalej, že sa zrejme možnosti malých alebo kohokoľvek urobí prietrž tým, že sa ďalší a ďalší bod rozhodovania stane objektom väčšinového hlasovania.

  Pred pár rokmi bola na Univerzite Komenského v rámci udeľovania Ceny sv. Adalberta, teda Vojtecha, kolokviálna sesia na tému prvej písanej ústavy nášho kontinentu, poľskej ústavy. Jej súčasťou bolo niečo, čo je známe v dejinách pod pojmom liberum veto.

  Liberum veto mohol využiť každý šľachtic, člen zboru - byť proti a zvetovať. História ukázala, že liberum veto jedného človeka Poľsku neprospievalo. Ak ale má byť Európa zoskupením rovnocenných demokratických krajín, tak to nie je liberum veto, to nie je svojhlavosť. To je proste využitie demokratického práva mať názor.

  My sme ten názor ukázali vlani pri pôžičke Grécku. Počúval som to isté. Budeme proskribovaní, budeme páriami, budeme vyhnanci. Neboli sme a mám pocit, že naša pani premiérka, to zdôrazňujem, a ktorú si za mnohé veci vážim, možno zožala ešte istý obdiv. Áno, teraz by bolo ťažké prísť na vrcholové fórum a povedať, môj parlament povedal nie, ale musím zároveň povedať, že demokracia má počítať s tým, že sa napĺňajú jej pravidlá.

  A keď hovoríme o budúcnosti, samozrejme, navýšenie prvého eurovalu je len jeden schodík, ale po ňom so železnou logikou prídu ďalšie. Zatiaľ, verím, že aj v tomto parlamente, je ešte atmosféra proti zosúladeniu základu dane. Nie je tu atmosféra pre hospodársku vládu Európy. Nie je tu atmosféra pre prijatie rovnakého zdanenia a odbúranie našej jedinej konkurenčnej výhody, tú, ktorú máme v daňovom systéme.

  Budem hrozne nerád, ak sa naplní to, čo tu teraz na rozlúčku hovorím, ale mám pocit, že to budú ďalšie schody. To budú ďalšie schody. A podotýkam ako ekonomický laik, som bol presvedčený, že konkurenčná výhoda Slovenska bola to jediné, čo nám v skutočnosti pomohlo preklenúť most cez čiernu dieru, ktorou sme boli po štyridsiatich rokoch komunizmu. To bola naša možnosť, pretože sme mali šikovných a pracovitých ľudí, ktorí pracovali dobre a za nižšie platy ako vo Volkswagene vo Wolfsburgu alebo v Kasseli. A tým sme postupne, trvalo by to ešte možno dvadsať rokov, vypĺňali tú čiernu dieru.

  Ak dôjde k tomu, čo pred rokmi povedal vtedajší spolkový minister financií Eichel, že by bolo načase, aby títo, myslel tým nás, zrušili svoju dampingovú výhodu rovnej dane, tak to bolo vzdialené zahrmenie. Budem nerád, ak sa to, čo tu hovorím, naplní a prídeme o tieto výhody. A prichádzať o ne budeme vtedy, ak budeme akceptovať to, že sa o veciach bude hlasovať väčšinovo, že bude chýbať liberum veto, že bude chýbať možnosť jednej krajiny postaviť sa proti niečomu, o čom si nemyslí, že je dobré. Pričom sa proti tomu postaví nie jeden človek, ako ten poľský šľachtic, ale akási časť volených zástupcov ľudu.

  Nemyslím si, že má napríklad ktokoľvek, i ja, stopercentnú pravdu. Ale myslím si, že právo na názor je existenčná záležitosť. A ak sa budeme v existenčnej oblasti ako je ekonomika postupne, a teraz použijem slovo nebohého Dušana Slobodníka, eticky samoregulovať, a teraz použijem iné slovo klasika Augustína Mariána Húsku, keď sa zazubadlíme, keď si povieme, že sme malí a že máme cúvnuť - tak to je cesta do pekiel!

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Osuského, štyria páni posl..., pán poslanec Matovič je do rozp..., štyria páni poslanci. Posledný, pán poslanec Droba.

  Nech sa páči, pán poslanec Ondruš.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Osuský, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, čo ste povedali, konkrétne za jednu vetu a pevne verím, že po tom, čo ste sa preklamali do tohto parlamentu, tak aspoň túto jednu vetu dodržíte. Ja vám pekne ďakujem, že toto bolo vaše vystúpenie na rozlúčku.

 • Ďakujem pekne, no ja musím súhlasiť s kolegom. Možnosť hlasovať slobodne je základným právom človeka. A pokiaľ ho človek aj naozaj využije, je to skutočne jeho sväté právo. A ak chceme tvrdiť, že využitie toho práva je trestné alebo, nedajbože, po ňom budú nasledovať akékoľvek perzekúcie, tak sa vraciame naspäť do komunizmu. Aj tam sa oficiálne smelo hlasovať slobodne, ale ak, nedajbože, niekto pri takzvaných voľbách toto právo využil, šiel za plentu, tak hneď sa ocitol na zozname ŠtB ako podozrivá a nedôveryhodná osoba. Takáto cesta je veľmi nebezpečná cesta, cesta, po ktorej ja určite nechcem kráčať a to, že po tejto ceste nechceli kráčať ani občania Slovenska alebo vtedy ešte Československa, ukázal November '89. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega, že ste pomenovali aj môj pocit, že dnes konečne môžme hlasovať oprostení od pocitu vydierania našimi koaličnými partnermi, tými, ktorí sa spojením hlasovaní rozhodli zhodiť túto vládu. Na druhej strane však dnes nemôžem osobne hlasovať oprostený od pocitu, že... a od podozrenia, že nový parlamentný valec, červeno-modrý začína v tomto parlamente lámať ústavu a zákony cez koleno. Podľa ods. 3 § 96 zákona o rokovacom poriadku, ak Národná rada za..., neschváli návrh zákona, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia. Podľa ustanovení § 88 toho istého zákona, sa pri schvaľovaní medzinárodných zmlúv, ako je aj zmluva o eurovale, použije toto ustanovenie primerane. Podľa článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať iba na základe ústavy v jej medziach a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V tomto prípade nikto hodnoverne nepreukázal, a ani pán predseda ústavnoprávneho výboru, že by zákon nejakým spôsobom dovoľoval vláde o tejto konkrétnej zmluve hlasovať iným procesom, než o všetkých ostatných zákonoch a zmluvách. Dovoľujem si apelovať na vás všetkých, vážení kolegovia, nelámme v tomto parlamente dnes ústavu a zákony tejto krajiny cez koleno.

 • Chcem poďakovať pánovi kolegovi Osuskému. Peter, hovoríš mi úplne z duše, teda to ti ďakujem. A chcem zároveň veľmi slušne a veľmi korektne poprosiť mojich kolegov a zároveň, stále si myslím, že priateľov, hlavne z poslaneckého klubu SDKÚ, aby sme naďalej zostali ľuďmi. Aby po 10. 3. nenastala taká situácia, že sa nebudeme schopní vďaka ironickým, uštipačným poznámkam a hádzaniu bahna pozrieť jeden druhému do očí. Lebo ani jeden z nás nevie, čo po 10. 3. nastane. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne kolegom. Nemá zmysel sa vracať k pomerne otrepanému argumentu kolegu Ondruša. Budete mať možno možnosť zmeniť volebný poriadok a zrušiť preferencie. Je vaše sväté právo zabrániť občanom, aby preferenčnými hlasmi upravovali výsledky volieb. Urobte to ako demokrati, podľa svojho najhlbšieho vedomia a svedomia. Aby ste nemali problém. A pokiaľ ide o to ostatné, OKS hlasovala a bude hlasovať podľa toho, čo si myslí, že je správne a čo je, a to sa domnievam s pomerne s veľkým stupňom istoty, i väčšinovou mienkou ľudí, ktorých zastupujeme. A myslím si, že budem najradšej, ak sa budem mýliť v tom, čo som teraz hovoril. Ale skúsenosť ma učí, že sme viackrát boli prorokmi zlých zvestí, ktoré nastali. Ešte raz hovorím, vyslovujem nádej, že sa toto, čo som hovoril, nenaplní. Musím ale povedať, že OKS reaguje, hlasuje a pôsobí tak, ako jej káže svedomie a OKS dobre vedela, čo sa stane, keď urobí to, čo urobila. Ale OKS si to zvolila, pretože sa nehrbí, a je možné že to bola rozlúčková reč, ale zhodou okolností, napriek tomu, že bola rozlúčková, chcem sa aj naďalej pozerať vzpriamene na svet a pozerať aj do očí svojich detí a detí iných ľudí. Pretože je možné, že sa vykračuje na cestu, ktorá nie je dobrá. OKS si to uvedomila a rozhodla, ako rozhodla. A jedna vec je istá, nevisím na tejto stoličke, ale OKS nie je na predaj.

 • Pán poslanec Matovič, ďalší ústne prihlásený do rozpravy.

 • Poslanci SMER-u, zabudli ste ísť preč. Ďakujem veľmi pekne svojmu predrečníkovi tuto z toho pultu, lebo vyjadril presne moje pocity. Keď sme hlasovali v utorok, poznáte to určite, keď máte tuto zadrhnuté niečo v strede krku, a neviete si s tým poradiť. A presne taký pocit ja som mal pri tom hlasovaní. Bohužiaľ, ale boli sme do toho naozaj donútení a považujem to, tak isto ako on aj ostatní, ktorí sme tak hlasovali, za bohapusté vydieranie. Boli sme pritlačení do kúta a niekto si myslel, že pri tomto pritlačení zahlasujeme inak. Ale keď som sa pýtal, že teda, že či bolo vlastne tým úmyslom pritlačiť nás do kúta, tak bolo mi povedané, že nie. Že oni nepochybovali o tom, že SaS a ostatní, ktorí sme to dopredu povedali, že nebudeme hlasovať, že zmeníme svoje rozhodnutie. Bolo mi povedané, že jediným cieľom bolo dosiahnuť, kto bude mať Čierneho Petra v rukách. A to jednoduchým spôsobom. V prípade, ak by pani premiérka podala demisiu po neschválení eurovalu koaličnou väčšinou, Čierneho Petra by mala v rukách ona. V prípade, ak to urobila spojením hlasovania hlasovaním o dôvere, Čierneho Petra majú v rukách tí, ktorí hlasovali akože, nevyslovili dôveru vláde. Ale naše hlasovanie alebo naše nehlasovanie nebolo o tom, že by sme nechceli vysloviť dôveru vlády, ale to bolo o tom, že sme nechceli hlasovať za euroval. Ústava hovorí, že poslanec má hlasovať podľa svojho svedomia a presvedčenia. Priznávam, že tá istá ústava hovorí o tom, že môže byť hlasovanie o akomkoľvek zákone spojené s hlasovaním o dôvere vlády. Podľa môjho názoru, vzhľadom na tieto dve rozporuplné ustanovenia ústavy, ktoré si odporujú, nie je možné spojiť hlasovanie, lebo mali by sme pravdepodobne v prvom rade brať úvahu na to, aby poslanec vždy mohol hlasovať podľa svojho svedomia a presvedčenia. A nikdy sa nedá hlasovať o dvoch veciach, na ktoré máte rozličný názor, stlačením jedného tlačítka. Pre vás, ktorí ste boli za euroval a za dôveru vlády, samozrejme, to problém nebol žiadny. Ale iba poprosím vás z tohto miesta, aby ste sa nám nečudovali, že sme nedokázali rovnako slobodne hlasovať, ako ste hlasovali vy. Jednoducho sme to nedokázali, a preto sme nehlasovali. Dnes budem samozrejme veľmi slobodne a bez hrče v krku hlasovať proti eurovalu.

 • Na vystúpenie pána poslanca, traja páni poslanci s faktickými poznámkami. Posledný, pán poslanec Viskupič.

  Pán poslanec Brocka. Nech sa páči.

 • Pán kolega Matovič. Hlasovanie v jednej veci sa spája s druhou vecou vtedy, keď majú poslanci vládnej koalície na tieto dve veci rozdielny názor. Keď majú rovnaký názor na jednu i druhú vec, tak vláda nespája hlasovanie o jednej veci s dôverou vlády.

 • Veľmi pekne. Igor, dovoľ mi ťa trošku doplniť. Ja som sa dlho snažil nájsť paralelu k hlasovaniu o eurovale niekde v histórii našej krajiny a nášho národa a jediná paralela, ktorú som dokázal nájsť, bola z 30. septembra 1938. Tzv. Mníchovská dohoda alebo Mníchovský diktát, keď západné mocnosti prinútili Československo odstúpiť časti svojho územia Nemecku. Keby vtedy možno niektorí poslanci sa vzbúrili proti tomuto tlaku a vydieraniu a dokázali by zahlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, možno by sa história európskeho kontinentu vyvíjala úplne inak.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Na záver rozpravy by som chcel tiež podať, doplniť ťa, Igor, v tom, že bolo veľmi ťažké, a tiež hlasovať o dvoch rozdielnych veciach jedným tlačítkom. My sme nehlasovali, nezúčastnili sme sa hlasovania kvôli tomu, že sme dávno predtým povedali a verili sme zodpovedným politikom vo vláde, že ku tomuto kroku nepristúpia. Mám pocit, že pri tomto hlasovaní sa stala vec, ktorá by mohla zlomiť moje presvedčenie a myslím si, keďže z hľadiska svedomia, to svedomie by mohlo hrýzť v tom prípade, ak by som vydal Slovensko na cestu tú, že budeme zadlžovať bez toho, aby tento parlament do budúcna mohol o finančných prostriedkoch, ktoré vyzbierame od daňových poplatníkov, rozhodovať. Preto, Igor, je dobre, že sme našli viacerí, myslím že nás bolo dvadsaťštyri, vôľu a povedali sme, že netreba ohnúť chrbát vždy, keď na nejakom klube v Európe nám to prikážu. Ďakujem.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Matovič bol posledný prihlásený do rozpravy. Ešte chce reagovať s faktickou poznámkou na vystúpenie predrečníkov.

 • Pán poslanec Brocka, asi sme sa nepochopili. Ja som hovoril o rozpore dvoch ustanovení ústavy. Jedno, ktoré hovorí o tom, že poslanec má hlasovať vždy podľa svojho svedomia a presvedčenia, a nemá podliehať žiadnym príkazom a druhé, ktoré hovorí o tom, že je možné spojiť hlasovanie o ktoromkoľvek zákone zároveň s hlasovaním o vyslovení dôvery vlády. Podľa mňa, jednoducho, tieto dve ustanovenia ústavy sú v rozpore a mali by sme preto prihliadať na to, že poslanec by mal v prvom rade hlasovať podľa svojho svedomia a presvedčenia. Chcem taktiež upozorniť na to, že my sme naozaj sa snažili, štyri koaličné strany a ja som do toho išiel úprimne. Až potom neskôr som zistil, že asi pravdepodobne niektorý hráč tú hru nehral úprimne a snažili sme sa dotlačiť štyri koaličné strany do prijateľného kompromisu, na ktorom by sa dohodli a potom by sme s radosťou za ten kompromis hlasovali. Bohužiaľ, na tom kompromise ste sa nedohodli, a preto sme hlasovali, ako sme hlasovali. Taktiež som rátal s tým, že pani premiérka nespojí hlasovanie s hlasovaním o dôvere, lebo takto to oznámila na koaličnej rade. Hovorila, že nechce brániť SMER-u, aby mohol slobodne hlasovať za euroval. Bohužiaľ, následne to spojila, aj keď dopredu bola informovaná, že strana SaS v tom prípade hlasovať nebude, a tým pádom vysloví nedôveru vlády.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Panie poslankyne, páni poslanci, pred hlasovaním o návrhu vyhlasujem päťminútovú prestávku. Nechcú vystúpiť, predkladajte. Päťminútová prestávka, páni poslanci.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím o zaujatie miesta v rokovacej sále. Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dodatkom k Rámcovej zmluve.

  Poprosím pánov poslancov, aby sa sústredili na rokovanie a poprosím pána predsedu výboru, aby Národnej rade predložil návrh uznesenia, o ktorom Národná rada hlasovaním rozhodne.

 • Hlasovanie o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom k Rámcovej zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom, tlač 531.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 13. októbra 2011.

  Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písmena d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Dodatkom k Rámcovej zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecka, Estónskou republikou, Írskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom, tlač 531. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu uznesenia.

 • Panie, poslankyne, páni poslanci, chcem len upozorniť, že na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou, je potrebný, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu tak, ako ho predložil pán spoločný spravodajca a predseda výboru.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 114 za návrh, 30 proti, 3 sa zdržali.

 • Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s uvedenou medzinárodnou zmluvou.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k rokovaniu o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 381/2010 o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  ktorý prerokovávame ako tlač 526.

  Poprosím teraz, aby z poverenia vlády návrh uviedol a odôvodnil pán minister financií a podpredseda vlády Mikloš.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení kolegovia, dámy a páni.

  Účelom predkladaného zákona je zabezpečenie vykonávania záväzkov, ktoré prijala Slovenská republika podpisom Dodatku k Rámcovej zmluve o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila dňa 7. septembra 2011 uznesením č. 585 z roku 2011. Zmyslom predkladaného návrhu novely zákona o špecifických štátnych zárukách je vytvoriť legislatívne podmienky pre poskytnutie a realizáciu špecifických štátnych záruk v súlade s rámcovou zmluvou, uzatvorenou medzi členskými štátmi eurozóny a Európskym finančným stabilizačným nástrojom. Potrebu skráteného legislatívneho konania odôvodňujem predovšetkým tým, že záväznosť dodatku k rámcovej zmluve je pre jednotlivé členské štáty eurozóny podmienená splnením vnútroštátnych legislatívnych podmienok. V prípade, že by sa v Slovenskej republike neprijala potrebná legislatíva v čo najkratšom čase, mohol by sa ohroziť celý mechanizmus finančnej stabilizačnej pomoci, čo by malo mať značné negatívne dôsledky pre medzinárodné záväzky, ktoré prijala Slovenská republika v rámci svojho členstva v eurozóne. Zároveň by oneskorené prijatie legislatívy mohlo znamenať aj významné hospodárske škody, a to nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre ostatné členské štáty eurozóny. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem za uvedenie návrhu. Teraz poprosím pána predsedu výboru Kollára, aby informoval Národnú radu o stanovisku k návrhu vlády.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím číslo 524 z 30. septembra pridelil výboru pre financie a rozpočet prerokovať tento návrh. Výbor rokoval o tomto návrhu 4. októbra, a neschválil predložený návrh, nakoľko za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Ďakujem pekne, poprosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem, prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne nemám žiadnu prihlášku. Ústne sa do rozpravy nehlásia prítomní poslanci, preto ju vyhlasujem za skončenú a poprosím vás, aby ste predložili návrh uznesenia, ktorým vyjadríme súhlas s požiadavkou vlády o súhlas na skrátené legislatívne konanie. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 118 za, 27 proti, 3 sa zdržali.

  Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Na základe tohto súhlasu pristúpime k rokovaniu o návrhu zákona, ktorý prerokovávame ako tlač 526 a prosím, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky návrh uviedol a odôvodnil pán minister financií a podpredseda vlády Mikloš.

 • Rokovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 381/2010 o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 526.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pardon, prepáčte, pán predseda výboru Čaplovič. Zapnite ho.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel požiadať. Vykázalo ma zariadenie, že som nehlasoval za návrh o vyslovenie súhlasu Národnej rady s dodatkom rámcovej zmluvy. Ja som hlasoval za, takže je tam chyba.

 • A sú tu svedkovia v podstate, ktorí to môžu potvrdiť.

 • Nech sa páči, pán podpredseda vlády, pokračujte.

 • Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení kolegovia, dámy a páni.

  Účelom tohoto zákona bude zabezpečenie vykonávania záväzkov, ktoré prijala Slovenská republika schválením Dodatku k Rámcovej zmluve o európskom finančnom stabilizačnom nástroji. Zákon reflektuje nasledovné zmeny dodatku: Dodatok prináša úpravu, ktorej predmetom je, že maximálna garantovaná suma bude zodpovedať nominálnej hodnote istiny nástrojov financovania, pričom do tejto sumy sa úroky započítavať nebudú. Na vydávanie finančných nástrojov sa bude používať variabilná úroková sadzba, ktorá sa bude vyvíjať od výšky rizikovej prirážky. Ručiteľské záväzky sa po novej úprave zvyšujú na maximálne 165 percent, čo zvyšuje ručiteľskú kapacitu EFSF na 779 miliárd eur a zreálňuje efektívnu úverovú kapacitu tohoto nástroja na pôvodne plánovaných 440 miliárd eur. Dlh verejnej správy bude negatívne ovplyvnený až v čase realizácie záruky. Na základe rozhodnutia Eurostatu k metodike zaznamenania operácie v EFSF v národných účtoch bude hrubý dlh verejnej správy ručiteľských krajín negatívne ovplyvnený už v čase poskytnutia úveru. Ďakujem za pozornosť a žiadam vás o schválenie.

 • Ďakujem, prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov a poprosím teraz pána predsedu výboru pre financie a rozpočet, aby Národnú radu informoval o výsledku prerokovania návrhu vlády vo výbore.

 • Ďakujem pekne. Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala ho prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 odseku 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze. Ako spravodajca si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v paragrafe 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku. Poprosím vás, vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.

 • Ďakujem za správu. Zaujmite miesto pre navrhovateľov. Otváram rozpravu o tomto bode programu.

  Ani ústne, ani písomne som nedostal žiadne prihlášky poslancov do rozpravy k prerokovávanému bodu programu. Preto rozpravu vyhlasujem za skončenú a poprosím pána predsedu výboru, aby Národnej rade predložil návrhy hlasovaní o návrhu zákona, ktorý prerokovávame v prvom čítaní. Nech sa páči.

 • Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 526.

 • Ďakujem pekne za slovo. Navrhujem, aby podľa § 73 ods. 3 písmeno c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 525 z 30. septembra 2011 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali tieto výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu vládneho zákona.

 • Dám hlasovať, pán predseda, o návrhu, ktorý ste predložili.

 • Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písmena c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 116 za návrh, 29 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 525 z 30. septembra prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem výboru pre financie a rozpočet aj ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.

 • Hlasujeme páni poslanci o návrhu prideliť zákon na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor a lehotu, ktorá vyplýva už zo samotnej procedúry prerokovávania zákona v skrátenom konaní.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 119 za návrh, 22 proti, 5 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Pán predseda výboru.

 • Zvolávam zasadnutie výboru pre financie a rozpočet do miestnosti 31 ihneď. Ďakujem.

 • Ja zvolávam zasadnutie výboru hneď teraz. Ďakujem.

 • Vyhlasujem prestávku do 18.00 hod., v ktorej zasadnú výbory a prerokujú... Pán poslanec Kaliňák, pán poslanec Fico, pardon. Kľud, páni poslanci, prosím, nerozchádzajme sa z rokovacej sály. Pán podpredseda Fico.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský, Pavol, predseda NR SR

  Páni poslanci.

 • Predsedníčka vlády Iveta Radičová spojila hlasovanie o dôvere s hlasovaním o eurovale. Kladieme legitímnu otázku, kde je premiérka v takomto dôležitom momente rokovania Národnej rady? A považujeme to za neúctu k rokovaniu tohto orgánu.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prestávka do 18.00 hod.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, dovoľte mi oznámiť vám, že na žiadosť troch poslaneckých klubov zvolávam teraz grémium ihneď do zadnej miestnosti. Ďakujem.

 • Zasadnutie poslaneckého grémia.

 • Po zasadnutí poslaneckého grémia.

 • Ruch v sále.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste sa upokojili. Dovoľte mi, aby som vás informoval, kolegyne a kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále. Prosím o pokoj v rokovacej sále.

  Dovoľte, aby som vás informoval o výsledku zasadnutia poslaneckého grémia, ktoré sa skončilo pred pár minútami. Tento výsledok bol dosiahnutý konsenzom všetkých politických strán zastúpených v poslaneckom grémiu. Bolo dohodnuté, že dnes večer po schválení a po prerokovaní v druhom a v treťom čítaní a schválení zákona, ktorý máme práve rozrokovaný, ktorý súvisí s eurovalom, budú zaradené do rokovania tejto schôdze ešte dva body. Jeden je návrh na odvolanie predsedu parlamentu Richarda Sulíka a druhý bod

 • je návrh na voľbu nového predsedu parlamentu.

  Chcem vás ďalej informovať, že došlo k dohode, že rokovanie Národnej rady bude pokračovať v utorok ráno o 9.00 hodine a zajtrajší deň bude rezervovaný pre politické rokovania. Je všeobecný súhlas?

 • Súhlasná reakcia z pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Ešte jeden detail som nepovedal. Rokovanie dnes pokračuje až po 19.00 hodine, aj po 19.00 hodine, ak tieto body, o ktorých som rozprával, nedokončíme do 19.00 hodiny. Je aj o tomto všeobecný súhlas?

 • Súhlasná reakcia z pléna.

 • Budeme pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o špecifických štátnych zárukách, ktorý prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní ako tlač 527. Rokovanie sme prerušili pred druhým čítaním. Výbory, ktorým bol návrh pridelený, zákon odrokovali a poprosím teraz pána spoločného spravodajcu, ako, aby ako poverený predseda gestorského výboru Národnú radu informoval o výsledku rokovania o návrhu k ďalšiemu pokračovaniu o vládnom návrhu zákona. Nech sa páči.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 527.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani premiérka, členovia vlády...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Hrušovský Pavol, podpredseda NR SR

  Prosím o kľud v rokovacej sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu, ktorú ste obdržali pod tlačou 527 písmeno a). Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona č. 381 o špecifických štátnych zárukách pod tlačou 527.

  Národná rada svojím uznesením č. 640 z 13. októbra pridelila vládny návrh zákona o špecifických štátnych zárukách prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali obidva výbory, výbor pre financie a rozpočet, rovnako tak aj ústavnoprávny výbor odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť.

  Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o špecifických štátnych zárukách, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.

  Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 270 z 13. októbra 2011. Výbor určil poslanca Kollára za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť túto spoločnú správu na dnešnej schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

  Vážený pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov. Ešte predtým, panie poslankyne, páni poslanci, aby nedošlo k procesnému spochybneniu spôsobu rokovania o tomto návrhu zákona, pred pánom spoločným spravodajcom som mal udeliť slovo pánovi podpredsedovi vlády a navrhovateľovi tohto zákona. Považoval som však jeho odôvodnenie, ale odôvodnenie pri návrhu na skrátené legislatívne konanie a návrhu, ktorý predložil v prvom čítaní, za dostatočné, ale pán podpredseda vlády, ak chcete ešte niečo k tomu, čo ste... Nie? Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadne ústne a písomne rovnako nie, prihlášky, preto rozpravu vyhlasujem za skončenú a poprosím pána predsedu výboru Kollára, aby predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k návrhu zákona, ktorý prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní.

  Vystúpime ešte pred hlasovaním k tretiemu čítaniu, pre poriadok sa chcem opýtať, či sa niekto nechce v treťom čítaní prihlásiť do rozpravy? Nie je tomu tak. Vyhlasujem ju za skončenú a prosím o návrh uznesenia.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 527.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 114 za návrh, 29 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

  Panie poslankyne, páni poslanci, keďže boli zaradené dodatočne dva nové body programu a návrhy na ich prerokovanie Kancelária Národnej rady len teraz doručuje poslancom do lavíc, odporúčam päťminútovú, desaťminútovú prestávku.

 • Nesúhlasná reakcia z pléna.

 • Páni poslanci! Poprosím vás o pochopenie. Desaťminútovú prestávku, po ktorej by som poprosil, aby sme sa vrátili do rokovacej sály a pokračovali v rokovaní o ďalších bodoch programu.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás, aby ste si zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní, a to o

  návrhu na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh je pod tlačou 540 a bol podaný poslancami, členmi poslaneckých klubov za SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD.

  Prosím teraz pána poslanca Pavla Abrhana, aby návrh uviedol.

 • Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, funkcia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je druhou najvyššou funkciou v slovenskom ústavnom systéme. Dôvera nadpolovičnej väčšiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky je nevyhnutnou podmienkou pre vykonávanie postu predsedu parlamentu. Richard Sulík bol zvolený na začiatku tohto volebného obdobia na základe dôvery poslancov štyroch koaličných poslaneckých klubov. Hlasovaním zo dňa 11. októbra 2011, keď Richard Sulík nehlasoval za vyslovenie dôvery vláde Ivety Radičovej, stratil podporu poslancov troch poslaneckých klubov. Predseda parlamentu, ktorý nemá podporu väčšiny poslancov, nemôže dôveryhodne a zodpovedne vykonávať túto funkciu. Preto vám predkladám návrh na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa článku 89 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 8. júla 2010 bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Richard Sulík. V súlade s § 2 odsek 3 písmeno a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, poslanecké kluby SDKÚ-DS, KDH a MOST-HÍD navrhujú Národnej rade Slovenskej republiky odvolať poslanca Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pán poslanec Matovič.

 • Smiech v rokovacej sále.

 • Ako jediný. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, milí páni poslanci a poslankyne, vyhovel som želaniu poslancov SMER, ktorí teda hovorili, že sa mám prihlásiť do rozpravy, tak som sa prihlásil.

  Z tohto miesta by som iba povedal, že mám také trošičku déja vu. Približne pred, koľko to je, ôsmimi mesiacmi, som hlasoval v súlade so svojím svedomím a presvedčením, v súlade s programovým vyhlásením vlády a vtedy ma Klub SaS vylúčil zo svojich radov. Dnes táto Národná rada bude hlasovať o vylúčení alebo nie vylúčení, ale odvolaní z funkcie predsedu Národnej rady Richarda Sulíka, ktorý ma pred tými ôsmimi mesiacmi zo svojich radov vylúčil, a takisto z tých dôvodov, lebo hlasoval v súlade so svojím svedomím, presvedčením a v súlade s programovým vyhlásením vlády.

  Myslím, že dosť často v tejto Národnej rade zažívame takéto paradoxy a mali by sme sa minimálne nad tým zamyslieť.

 • Týmto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie, ďakujem pekne.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady odvoláva v tajnom hlasovaní Národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Páni poslanci, neutekajte, lebo bude sa chodiť po mojej pravej strane, po vašej ľavej strane. Takže keď už teda tak sa ponáhľate, tam máte správny smer.

  Pristúpime teda k tajnému hlasovaniu. Na hlasovacom lístku, páni poslanci, máte uvedené, hlasujem za odvolanie, proti odvolaniu alebo sa zdržiavam hlasovania a svoju vôľu, samozrejme, vyjadríte tak, že zakrúžkujete jednu z týchto troch alternatív. Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaná jedna alternatíva.

  Predpokladám, nakoľko už stojíte v šóre, že overovatelia už konajú svoju úlohu, takže týmto pádom pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Ruch v sále.

 • Pýtam sa, vážené panie poslankyne, páni poslanci, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať a zúčastniť sa tajného hlasovania? Áno, takže vyhlasujem tajnú voľbu za skončenú a predpokladám, že za takých desať minút bude aj výsledok, takže 19.10 hod. môžeme pokračovať v rokovaní.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste si zaujali svoje miesta v rokovacej sále. Budeme pokračovať, prosím teraz povereného overovateľa, pána poslanca Kolesíka, aby informoval Národnú radu o výsledku tajného hlasovania.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci a panie poslankyne, prosím o väčší kľud v rokovacej sále.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 142 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 142 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky žiaden z poslancov neodovzdal hlasovacie lístky, teda 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 142 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol žiaden neplatný.

  Zo 142 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Richarda Sulíka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za odvolanie 115 poslancov, proti odvolaniu 25 poslancov, hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Podľa článku 89...

 • Podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Richard Sulík bol odvolaný z predsedu, z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec. Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní odvolala pána poslanca, pána Richarda Sulíka z postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme rokovať posledným bodom dnešného rokovacieho dňa, a to o

  návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh má parlamentnú tlač 541. Bol podaný poslancami, členmi poslaneckých klubov za SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD. Prosím teda poslanca Jozefa Mikuša, aby návrh uviedol.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som pred..., vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil návrh na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

  Návrh kandidáta na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podali poslanecké kluby SDKÚ - DS, KDH a MOST - HÍD.

  Návrh kandidáta na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je Pavol Hrušovský.

  Pavla Hrušovského nemusím tejto ctenej snemovni určite bližšie predstavovať, je súčasným podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky a v minulosti už funkciu predsedu Národnej rady úspešne vykonával.

  Ďakujem. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Žiadam, páni poslanci, aby ste sa trošku ukľudnili, a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy?

  Pán poslanec Galbavý ako jediný. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ctené kolegyne a kolegovia, chcem, budem veľmi stručný a chcem povedať, že veľmi oceňujem kandidatúru pána poslanca Hrušovského, ktorý je služobne najstarší v tomto parlamente a chcem a apelujem na vás, aby sme mu vyjadrili svojím áno a možnosť vlastne doslúžiť jedno celé volebné obdobie, ktoré mu skrátil odchod KDH z vládnej koalície v roku 2006. Takže poprosím vás o to. Ďakujem pekne.

 • Potlesk v sále.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pristúpime teda k tajnému hlasovaniu. Chcem vás upozorniť, že voľba je, tak ako pred chvíľočkou som vás informoval, klasická. Na hlasovacom lístku musíte zakrúžkovať jednu z alternatív za, proti alebo sa zdržiavam. Vyhlasujem teda hlasovanie. To znamená, pristúpime k tajnému hlasovaniu.

  Páni poslanci, už vidím, že ste sa naučili po tej mojej pravej strane. Nech sa páči, môžte sa zúčastniť a sa ujať hlasovania.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa opýtať, či každý z vás využil právo hlasovať. Vidím, že ešte nie všetci.

 • Pokračovanie aktu tajného hlasovania.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a zároveň vyhlasujem prestávku do 19.35 hod.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní.

  Prosím teraz pána poslanca Přidala, povereného overovateľa, aby informoval Národnú radu o výsledku tajného hlasovania.

  Páni poslanci a panie poslankyne, prosím o väčší kľud v rokovacej sále.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 13. 10. 2011.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 122 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 122 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.

  Zo 122 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Zo 122 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Pavla Hrušovského hlasovalo za 111 poslancov, proti boli 3 poslanci a zdržalo sa 8 poslancov.

  Podľa čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Pavol Hrušovský.

 • Konštatujem, že nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov bol zvolený za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pán poslanec Hrušovský, ktorý je už teraz predsedom.

  Dovoľte, pán predseda, aby som vám zablahoželal k tomu, že ste získali tri jednotky 111, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Milé kolegyne, kolegovia, je to osobne aj pre mňa zvláštna chvíľa. Naozaj, lebo už som v takejto funkcii mal možnosť pôsobiť a cítil som to aj ako moju osobnú výzvu k zodpovednosti za krajinu. Aj dneska sa vám chcem poďakovať a s pokorou som prijal toto rozhodnutie, ktorým ste mi zverili, na síce už kratší ako štvorročný mandát, vykonávať funkciu predsedu slovenského parlamentu.

  Chcem vám povedať, že chcem byť predsedom všetkých, nielen koaličných alebo opozičných, ale všetkých vás. Poznáme sa mnohí osobne. Mojou vlastnosťou je mať rád ľudí. Chcem otvorene tu pred vami povedať, že ja osobne nemám žiadneho nepriateľa. Ak niekto z vás považuje mňa za nepriateľa, tak by som vás poprosil, minimálne odteraz až do skončenia volebného obdobia, aby sme sa stali síce politickými súpermi, ale ľudskými priateľmi. Častokrát počas toho, rok aj pol sa mi zdalo, akoby sme si my sami niekedy vyslovovali vlastnými chybami, a niekedy možno aj nezodpovedným prístupom k vykonávaniu nášho ústavného mandátu vlastnú nedôveru.

  Chcel by som vás poprosiť, aby sme sa spolu pokúsili napraviť pošramotenú reputáciu zastupiteľskej demokracie na Slovensku. Myslím, že aj keď čas je krátky, ale spolu by sme to dokázať mohli. Chcem teda s takouto, s takýmto pocitom pokory, ale aj výzvy k veľkej zodpovednosti za ústavnú funkciu, ktorú považujem v hierarchii ústavných funkcií za mimoriadne dôležitú, vám sľúbiť, že urobím všetko pre to, aby sme spoločne tento želaný výsledok dosiahli.

  Ešte raz vám ďakujem za prejavenú dôveru.

 • Pán predseda, ďakujeme za úprimné slová a zároveň, zároveň aj vám oznamujem aj poslancom, že v utorok budeme pokračovať o 9.00 hodine. Zajtra a cez víkend budú politické rokovania.

  Prajem vám krásny víkend.