• Ctené poslankyne, ctení poslanci, prajem dobrý deň. Poprosím vás, keby ste zaujali miesta, začali by sme 2. schôdzou Národnej rady.

 • Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.

 • Poprosím tie panie poslankyne a tých pánov poslancov, ktorí sa ešte nenachádzajú v rokovacej miestnosti, aby sa dostavili, aby sme mohli otvoriť 2. schôdzu Národnej rady. Ďakujem pekne. Takže dobrý deň prajem. Otváram rokovanie 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

 • Prezentácia.

 • Zisťujem, že je prítomných 108 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.

  Na 2. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Peter Muránsky a Andrej Kolesík. Náhradníkmi budú poslanci Jana Kiššová a Mikuláš Krajčovič, Krajkovič, prepáčte mi.

  Podľa § 23 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali poslanci Ján Slota, Igor Štefanov, Štefan Zelník.

  Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 2. schôdze, ako vám bol rozdaný. Pristúpime k

  schvaľovaniu návrhu programu 2. schôdze Národnej rady.

  Pripomínam, že na podanie návrhu na zmenu alebo doplnenie programu schôdze máte jednu minútu. Pýtam sa, či má niekto z vás návrhy na zmenu alebo doplnenie programu. Vidím, že nemá. Dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie. Prítomných 117 poslancov, za 116, nehlasoval 1.

 • Konštatujem, že sme program 2. schôdze Národnej rady schválili.

  Ďalší bod programu je zloženie sľubu náhradníkov, keďže v tomto momente ešte vláda rokuje a čakáme na vymenovanie štátnych tajomníkov, zvolávam grémium. Poprosím členov grémia, keby sa mohli dostaviť do miestnosti, a po skončení grémia budeme pokračovať schôdzou Národnej rady. Zatiaľ vám ďakujem.

 • Zasadnutie poslaneckého grémia.

 • Po zasadnutí poslaneckého grémia.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím, aby ste zaujali vaše miesta, pokračujeme v schôdzi.

  Prezident Slovenskej republiky vymenoval predsedníčku a členov vlády Slovenskej republiky. Za členov vlády boli vymenovaní aj niektorí poslanci Národnej rady. Vládou Slovenskej republiky boli niektorí poslanci vymenovaní za štátnych tajomníkov, ich mandát poslanca sa počas výkonu funkcie členov vlády a štátnych tajomníkov neuplatňuje. Na základe uvedeného na neuplatňované mandáty poslancov som vyhlásil nastúpenie náhradníkov.

  Pristúpime ku

  informácii mandátového a imunitného výboru o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady.

  Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru pána Gála, aby Národnej rade uvedenú informáciu podal. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som uviedol v rámci uvedeného bodu programu informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatnené mandáty poslancov Národnej rady. Návrh uznesenia nebudem čítať, máte ich v lavici, ja prečítam informáciu.

  Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu. Na základe výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 12. júna bolo zvolených 150 poslancov, ktorým Ústredná volebná komisia vydala osvedčenia o zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dňa 13. júna 2010 a 150 zvolených poslancov zložilo dňa 8. júla ústavou predpísaný sľub poslanca, čím sa ujali funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Následne došlo k nasledovným krokom súvisiacim s výsledkami volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a s kreovaním orgánov výkonnej moci v Slovenskej republike po týchto voľbách, a to prezident Slovenskej republiky 9. júla 2010 po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval

  podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) a čl. 110 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Ivetu Radičovú do funkcie predsedníčky vlády Slovenskej republiky,

  podľa čl. 102 ods. 1 písm. g) a čl. 111 Ústavy Slovenskej republiky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa Chmela za podpredsedu vlády Slovenskej republiky a Ivana Mikloša, Luciu Žitňanskú, Eugena Jurzycu, Jozefa Mihála, Daniela Krajcera, Juraja Miškova, Ľubomíra Galka, Jána Figeľa, Daniela Lipšica, Ivana Uhliarika a Zsolta Simona za členov vlády Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky vymenovala dňom 9. júla 2010 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Ivanča, Milana Ježovicu, Martina Chrena, Luciu Nicholsonovú, Jána Hudackého a Ivana Švejnu za štátnych tajomníkov ministerstiev Slovenskej republiky.

  Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa počas výkonu tejto funkcie neuplatňuje. Rovnako je tomu tak podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vymenovaním do verejnej funkcie za vedúceho ústredných orgánov štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, alebo do funkcie štátneho tajomníka.

  Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady, ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát poslanca, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine, ak však boli na kandidátnej listine uplatnené prednostné hlasy, nastupuje za kandidátov, ktorí získali aspoň 3 % z prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet hlasov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík zobral uvedené skutočnosti na vedomie svojím rozhodnutím č. 5 a 6 z 9. júla 2010. Súčasne vyhlásil v týchto rozhodnutiach nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb konaných dňa 12. júna 2010 takto:

  Za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členovia vlády Slovenskej republiky, nastupujú dňom 9. júla títo náhradníci:

  - za stranu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana namiesto poslankyne Ivety Radičovej náhradník Tibor Tóth, namiesto poslanca Ivana Mikloša náhradník Marek Vargovčák, namiesto poslankyne Lucie Žitňanskej náhradník Richard Oravec, namiesto poslanca Eugena Jurzycu náhradník Milan Gaľa;

  - za stranu Sloboda a solidarita namiesto poslanca Daniela Krajcera náhradník Kamil Krnáč, namiesto poslanca Jozefa Mihála náhradník Štefan Tomčo, namiesto poslanca Juraja Miškova náhradníčka Zuzana Aštaryová, namiesto poslanca Ľubomíra Galka náhradník Jaroslav Suja;

  - za stranu Kresťanskodemokratické hnutie namiesto poslanca Jána Figeľa náhradník Július Stanko, namiesto poslanca Daniela Lipšica náhradník Marián Kvasnička, namiesto poslanca Ivana Uhliarika náhradníčka Monika Gibalová;

  - za stranu MOST - HÍD namiesto poslanca Zsolta Simona náhradník Péter Vörös, namiesto poslanca Rudolfa Chmela náhradníčka Edita Pfundtner.

  Za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú štátnymi tajomníkmi ministerstiev Slovenskej republiky, nastupujú dňom 9. júla 2010 títo náhradníci:

  - za stranu Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratická strana namiesto poslanca Jaroslava Ivanča nastupuje náhradník Jarmila Tkáčová, namiesto poslanca Milana Ježovicu nastupuje náhradník Alexander Slafkovský;

  - za stranu Sloboda a solidarita namiesto poslanca Martina Chrena nastupuje náhradník Ľuboš Majer, namiesto poslankyne Lucie Nicholsonovej nastupuje náhradník Milan Laurenčík;

  - za stranu Kresťanskodemokratické hnutie namiesto poslanca Jána Hudackého nastupuje náhradník Marián Radošovský;

  - za stranu MOST - HÍD namiesto poslanca Ivana Švejnu nastupuje náhradník Elemér Jakab.

  Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík rozhodnutím č. 7 z 9. júla 2010 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, aby preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníkov na neuplatnené mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.

  Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z citovaných predpisov a rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky mandátový a imunitný výbor sa oboznámil s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady, so zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vrátane jej príloh. Podľa prílohy č. 1 uvedenej v zápisnici, ktorá vyjadruje výsledky prednostného hlasovania podľa poradia uvedeného v tejto prílohe, nastupujú za poslancov, ktorých mandát sa neuplatňuje, skutočne kandidáti na náhradníkov za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v citovaných rozhodnutiach predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade prijať uznesenie, ktoré máte rozdané v laviciach, ktoré nebudem čítať.

  Prosím, pán predseda, aby ste otvorili k tomuto bodu rozpravu.

 • Ďakujem predsedovi mandátového a imunitného výboru za podanie informácie. Ďakujem, pán Gál.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za ukončenú.

  Návrh uznesenia Národnej rady vám bol rozdaný. Teraz dávam o ňom hlasovať. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 119 poslancov, bolo 117 za, 2 nehlasovali.

  Ďakujem.

  Prosím náhradníkov Tibora Tótha, Marka Vargovčáka, Richarda Oravca, Milana Gaľu, Kamila Krnáča, Štefana Tomča, Zuzanu Aštaryovú, Jaroslava Suju, Júliusa Stanka, Mariána Kvasničku, Moniku Gibalovú, Petra Vörösa, Editu Pfundtner, Jarmilu Tkáčovú, Alexandra Slafkovského, Ľuboša Majera, Milana Laurenčíka, Mariana Radošovského a Eleméra Jakaba, aby sa dostavili do rokovacej sály. Pristúpime k sľubu poslancov.

 • Príchod poslancov do rokovacej sály.

 • Prosím náhradníkov, ako som ich uviedol, aby postupne predstúpili pred rečnícke miesto a zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub.

  Chcem pripomenúť, že poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na Ústavu Slovenskej republiky, povie slovo "sľubujem" a podá ruku predsedovi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

  Teraz poprosím podpredsedu Národnej rady Pavla Hrušovského, aby prečítal ústavné znenie sľubu poslanca a postupne uvádzal mená náhradníkov.

  Zároveň prosím všetkých prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.

 • Sľub poslancov.

 • "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

  Pán Tibor Tóth.

 • Ďakujem. Prosím, zaujmite svoje miesta v rokovacej sále.

  Konštatujem, že všetky pani poslankyne a páni poslanci zložili ústavou predpísaný sľub.

  Predtým ako vyhlásim desaťminútovú prestávku na to, aby zamestnanci kancelárie mohli zapracovať nové mená do hlasovacieho systému, chcel by som sa poďakovať opozícii za hladký priebeh dovolenia a zloženia sľubu náhradníkov a že teda umožnili takúto skorú uznášaniaschopnosť. Ďakujem.

  Prosím poslancov, aby si počas prestávky vybrali z hlasovacieho zariadenia kartu, a súčasne prosím nových poslancov, aby si vyzdvihli hlasovacie karty.

  Pokračujeme ďalej o 11.30 hod.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Poprosím, keby ste zaujali miesta, budeme pokračovať. Vzhľadom na to, že po sľube poslancov boli vykonané zmeny v databáze hlasovacieho zariadenia, prosím poslancov, ktorí tak nespravili, aby si vybrali karty a opätovne ich do hlasovacieho zariadenia zasunuli.

  Pokračujeme v rokovaní

  návrhom na voľbu poslancov Národnej rady za členov výborov a návrhom na zmeny v zložení overovateľov.

  Návrh, ktorý má tlač 22, bol vypracovaný na základe návrhov príslušných poslaneckých klubov.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Chce sa niekto prihlásiť ústne? Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpme k hlasovaniu. Keďže podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku nie je v tomto prípade ustanovené tajné hlasovanie, podávam návrh, aby sme o voľbe poslancov za členov výborov a o zmenách v zložení overovateľov hlasovali verejne a naraz jedným hlasovaním. Je všeobecný súhlas?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Dávam hlasovať o návrhu na voľbu poslancov Národnej rady za členov výborov a o návrhu na zmeny v zložení overovateľov, ako je uvedený v tlači 22. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 129 poslancov hlasovalo za 129. Ďakujem.

  Konštatujem, že Národná rada zvolila poslancov za členov výborov Národnej rady a za overovateľov.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, to je

  voľba podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Je to parlamentná tlač č. 20.

  Kandidátom na funkciu podpredsedu Národnej rady je poslanec Robert Fico za stranu SMER - sociálna demokracia.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Tajné hlasovanie vykonáme spolu s tajným hlasovaním k nasledujúcemu bodu programu.

  Pristúpime k

  voľbe predsedu Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS.

  Návrh na voľbu predsedov výborov má tlač 21.

  Kandidátmi na funkciu predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sú poslanci Dušan Čaplovič za stranu SMER, za stranu SMER, bodka.

  Kandidátmi na funkciu predsedu Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS sú poslanci Robert Kaliňák za stranu SMER - sociálna demokracia a Rudolf Pučík za Slovenskú národnú stranu.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Chce sa niekto prihlásiť ústne? Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, pristúpime k tajnému hlasovaniu o voľbe predsedu, prepáčte o voľbe podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky a o voľbe predsedov výborov Národnej rady.

  Podľa čl. 90 ods. 1 ústavy podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí v tajnom hlasovaní Národná rada nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, to znamená minimálne 76 hlasov. Predsedov výborov volí Národná rada tajným hlasovaním, na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Voľby vykonáme na osobitných hlasovacích lístkoch, ktoré sú farebne odlíšené. Svoju vôľu vyjadríte tak, že na každom hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku zakrúžkujte tú alternatívu, za ktorú hlasujete, to znamená "za", "proti" alebo "zdržiavam sa". Včera sme si to nacvičili.

  Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh tajného hlasovania. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k vykonaniu tajného hlasovania, nech sa páči.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Prosím všetkých overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. Predtým, ako vyhlásim prestávku, poprosím ešte pána Štefanca o oznam o stretnutí jeho výboru.

 • Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dámy a páni, zvolávam úvodné zasadnutie výboru pre európske záležitosti teraz, aby sme využili čas, do zasadačky 149. To je tu na 1. poschodí. Čiže stretneme sa okamžite na 1. zasadnutí výboru pre európske záležitosti. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vyhlasujem prestávku a pokračujeme o 12.15 hod.

 • Prerušenie rokovania o 11.53 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 12.22 hodine.

 • Poprosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby zaujali miesta v rokovacej miestnosti. Ďakujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní.

  Prosím povereného overovateľa, aby informoval o výsledkoch tajného hlasovania, najskôr o

  voľbe podpredsedu Národnej rady.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prednesiem vám správu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady, ktorá sa konala pred chvíľou.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov, bolo nula neplatných.

  Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Roberta Fica hlasovalo za 100 poslancov, proti bolo 34 poslancov a zdržalo sa 10 poslancov.

  Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán poslanec Robert Fico. Gratulujem.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem, že za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol zvolený poslanec Robert Fico.

  Pán podpredseda, prosím, aby ste zaujali miesto, ktoré je pre vás v rokovacej sále určené. Poprosím overovateľa, keby na chvíľku uvoľnil pult pre novozvoleného podpredsedu.

 • Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, ďakujem za prejavenú dôveru. Budem vykonávať funkciu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky na prospech Národnej rady a Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.

 • Teraz prosím, pán overovateľ, oznámte výsledky tajného hlasovania o

  voľbe predsedu Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov, bolo nula neplatných.

  Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Dušana Čaploviča hlasovalo za 125 poslancov, proti bolo 11 poslancov a zdržalo sa 8 poslancov.

  Podľa § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie podpredsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zvolený pán poslanec Dušan Čaplovič.

 • Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kontrolu činnosti SIS bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kontrolu činnosti SIS všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov, bolo 16 neplatných.

  Zo 128 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za

  - Roberta Kaliňáka hlasovalo za 94 poslancov, proti bolo 26 poslancov a zdržali sa 8 poslancov,

  - za Rudolfa Pučíka hlasovalo 26 poslancov, proti bolo 78 poslancov a zdržalo 24 poslancov.

  Podľa § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS zvolený pán poslanec Robert Kaliňák.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem, že Národná rada zvolila predsedov výborov Národnej rady tak, ako ich uviedol poverený overovateľ.

  Prosím zvolených predsedov výborov, aby zaujali miesta určené pre nich.

  Program 2. schôdze Národnej rady sme vyčerpali, vyhlasujem 2. schôdzu za ukončenú. Ďakujem Vám pekne.

  Pani poslankyne, páni poslanci, poprosím ešte o minútku strpenia, prepáčte mi, máme štyri procedurálne návrhy. Poprosím o minútku strpenia. Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán Saloň.

 • Ďakujem, pán predseda. Poprosím všetkých členov výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že prvá schôdza bude v miestnosti č. 71 v budove Parlamentka tridsať minút po skončení Národnej rady tejto. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Žiga.

 • Ďakujem pekne. Zvolávam prvé zasadnutie schôdze Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o 12.45 hod. v miestnosti č. 34.

 • Ďakujem. Nech sa páči, pán Kaliňák.

 • Ďakujem pekne. Zvolávam prvé zasadnutie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS ihneď do príslušnej miestnosti v Parlamentke, neviem číslo. Ďakujem pekne.

 • Reakcia z pléna.

 • Do budovy Parlamentky, pán poslanec, a ty si členom, pán poslanec, veľmi sa z toho teším. Do budovy Parlamentky.

 • Ďakujem veľmi pekne. Zvolávam ustanovujúcu schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport hneď po skončení tejto schôdzi do miestnosti č. 33.

 • Rokovanie 2. schôdze NR SR sa skončilo o 12.25 hodine.