• Dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa usadili, budeme začínať čoskoro, a to 18. schôdzu Národnej rady.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 18. schôdze Národnej rady. Chcem vás požiadať, aby ste sa pred začatím rokovania prezentovali, aby sme zistili, či sme uznášaniaschopní. Prosím, prezentujte sa.

 • Prezentácia.

 • Prítomných je 123 poslancov.

  Národná rada je schopná sa uznášať.

  Na 18. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Jana Kiššová a Mikuláš Krajkovič. Náhradníkmi budú poslanci Peter Vörös a Vladimír Matejička.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie nepožiadal žiaden poslanec.

  Navrhnutý program schôdze vám bol rozdaný. Chcem uviesť, že na konci návrhu programu sa uvádzajú materiály, ktorých prerokovanie je navrhnuté na konkrétny termín. Mnohé z nich sú správy príslušných inštitúcií predložené v súlade s platnými zákonmi, ktoré na návrh gestorských výborov uvedú ich predkladatelia, ako sú uvedení v návrhu programu. Na to, aby mohli materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh. A to konkrétne bod 75 návrhu programu Správa o stave jadrovej bezpečnosti (tlač 319), ktorý sa mal pôvodne konať v piatok 20. mája, sa prerokuje v stredu 25. mája o 9.00 hodine. Toto je jedna zmena, ktorá je oproti pôvodne, oproti pôvodnému programu, na žiadosť úradu.

  Ďalej vás chcem informovať, že do návrhu programu som nezaradil štyri návrhy zákonov, ktoré na základe uznesení ústavnoprávneho výboru neboli podané v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, pretože na 16. schôdzi Národná rada rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhoch zákonov a neuplynula šesťmesačná lehota na podanie týchto návrhov zákonov v tej istej veci. Sú to: novela zákona o štátnom občianstve podaná poslancami Ficom, Faičom, Kaliňákom a Maďaričom (tlač 353), novela zákona o štátnom občianstve podaná poslancom Matovičom (tlač 369), novela zákona o dani z pridanej hodnoty podaná poslancami Ficom, Počiatkom a Kažimírom (tlač 356) a štvrtý návrh je to návrh zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií, ktorý podali poslanci Fico, Počiatek a Kažimír (tlač 357).

  Teraz pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu. Pýtam sa, panie poslankyne, páni poslanci, či má niekto návrhy na zmenu alebo doplnenie programu. Šiesti poslanci, siedmi, tak ôsmi, uzatváram možnosť.

  Pán poslanec Paška.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam, aby ste zaradili do programu tejto schôdze všetky štyri tlače, ktoré ste uviedli ako vyradené z programu. Považujem uznesenie ústavnoprávneho výboru za bezprecedentné, ale okrem iného tieto, ak sa budeme riadiť jeho znením, tieto návrhy boli podávané ďaleko pred prijatím tohto uznesenia a spĺňali všetky náležitosti zákona o rokovacom poriadku pri podaní návrhu zákona.

  Opätovne konštatujem, že lámete a porušujete ústavné práva poslancov. Zákonodarná iniciatíva je jednou zo základných práv každého poslanca v tejto Národnej rade. Žiadam vás, aby ste zaradili tieto body programu, pretože spĺňajú všetky náležitosti.

 • Ďakujem. Predtým, ako dám slovo ďalšiemu poslancovi, dovolím si prečítať vám, pán Paška, § 96 ods. 3: "Ak Národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia." Čiže... (potlesk) ... neviem, čo tam na to viac.

  Pán poslanec Počiatek, nech sa páči. Pán poslanec Faič.

 • Reakcia z pléna.

 • Takže slovo má pán poslanec Počiatek.

 • Ďakujem za slovo. Žiadam o opätovné zaradenie bodu - návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Jána Počiatka a Petra Kažimíra na vydanie zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 357). Ďakujem.

 • Žiadam zaradiť do programu 18. schôdze návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov (tlač 353). Návrh zákona bol predložený v lehote podľa rokovacieho poriadku a nie je dôvod, aby o ňom Národná rada nerokovala.

  Žiadam preto, aby Národná rada hlasovala o zaradení tejto tlače do programu tejto schôdze, nakoľko uznesenie ústavnoprávneho výboru v danej veci nepovažujeme za súladné s § 146 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého o pochybnostiach o postupe dáva stanovisko tento výbor až na základe uznesenia Národnej rady. Vyradenie opozičného návrhu z programu schôdze zároveň je možné chápať aj ako politické stanovisko, pretože rovnaký meter sa nebral do úvahy aj pri návrhu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Pán predseda, žiadam vás o to, aby ste dali hlasovať o opätovnom zaradení nasledovného bodu, ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Jána Počiatka a Petra Kažimíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 356). Ďakujem.

 • Pán predseda, žiadam o opätovné zaradenie do bodu programu schôdze Národnej rady návrh zákona, ktorý som, alebo novely zákona o štátnom občianstve, ktorý ste vyradili z programu schôdze Národnej rady (tlač 369).

 • Ďakujem, vážený predseda. Žiadam, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenie k podaniu Správy vlády Slovenskej republiky o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci Operačných programov Národného strategického referenčného rámca a aby Národná rada požiadala vládu Slovenskej republiky týmto uznesením, aby predložila do 30 dní Národnej rade takúto správu o implementácii a čerpaní fondov v rámci Operačných programov Národného strategického referenčného rámca v členení skutočné čerpanie do 30. 4. 2011, reálny predpoklad budúceho čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu s cieľom ich vyčerpania do roku 2015. A tiež predloženie záväzného časového a vecného harmonogramu postupu vlády Slovenskej republiky pri implementácii predmetných fondov Európskej únie v Národnom strategickom referenčnom rámci. Ďakujem.

 • Pán Vážny, keď som správne pochopil, vy chcete tento bod zaradiť do programu?

 • Chcem, aby Národná rada schválila uznesenie, ktorým požiada vládu Slovenskej republiky.

 • Dajte návrh. Tu sa bavíme o tom, čo zaradíme do programu.

 • Reakcia z pléna.

 • To sa dáva pri zaraďovaní. Tu vám ho dám hneď.

 • Tak mi ho doneste, prosím vás.

  Pán poslanec Jahnátek.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, ja som trošku prekvapený z vášho svojvoľného výkladu rokovacieho poriadku a takisto zo stanoviska ústavnoprávneho výboru. Ale pokiaľ mám prijať túto hru, ktorú ste nastavili, potom žiadam, aby ste boli férový a postupovali pri všetkých zákonoch, preto žiadam vyradiť bod č. 8, to je zákon o regulácii, lebo obdobný zákon, ktorý hovorí len o personálnom obsadení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sme neschválili vo februári, to bol návrh pána poslanca Jurčíka. A hovoríme o tom istom.

 • Ďakujem. Pán predseda, žiadam zmenu zaradenia bodov, ide o body 23, 24, 25, v obrátenom poradí. A 25. by išiel ako 23., potom obrátené poradie. Čiže preradiť pred návrh zákona o používaní jazykov menšín návrh skupiny poslancov na prijatie Vyhlásenia Národnej rady k aktivitám vlády a parlamentu Maďarskej republiky a zaň zaradiť návrh zahraničného výboru.

 • Takže váš návrh je, body 23, 24, 25 prerokovať v poradí 25, 24, 23. Áno?

 • Ako. Tak ako som povedal, áno?

 • Veď... Keďže som nerozumel, ako ste povedali, som sa pýtal, body 23, 24, 25 chcete prerokovať v poradí 25, 24, 23. Dobre.

 • Krátka pauza.

 • Dobre. Ideme teraz hlasovať. Ako prvé hlasujeme...

 • Reakcie z pléna.

 • Bola uzavretá možnosť sa prihlásiť s procedurálnymi návrhmi.

  Nech sa páči, pán poslanec Kaliňák má procedurálny návrh.

 • Pán predseda, spätne poprosím, keď nás chcete poučovať o rokováku, naštudujte si ho sám.

 • Reakcie z pléna.

 • Ale určite áno, lebo však sú určité pravidlá...

 • Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca...

 • Ešte vás poprosím, takisto vyraďte bod č. 6, ktorý tiež bol prerokovaný na bývalej schôdzi, na predchádzajúcej schôdzi. Ďakujem.

 • Pán poslanec Paška. Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Pašku, o tom, aby boli zaradené všetky štyri body späť do programu. Prosím, hlasujete teraz.

 • Hlasovanie.

 • Zo 149 prítomných poslancov hlasovalo 73 za, 57 proti, 19 sa zdržalo.

  Tento návrh nebol schválený.

  Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Počiatka, a to, aby bol zaradený do programu bod s tlačou 357. Prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Zo 150 prítomných poslancov hlasovalo 72 za, 57 proti, 21 sa zdržalo.

  Tento návrh nebol schválený.

  Teraz hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Faiča zaradiť do programu bod s tlačou 353. Prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Zo 149 prítomných poslancov hlasovalo 71 za, 57 proti, 20 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

  Teraz hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Kažimíra zaradiť bod s tlačou 356.

 • Krátka pauza.

 • Prepáčte. Hlasujte, prosím, teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 150 poslancov, hlasovalo 72 za, 58 proti, 20 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neschválili.

  Teraz hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Matoviča zaradiť do programu bod s tlačou 369.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 149 poslancov, hlasovalo 69 za, 36 proti, 43 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Vážneho zaradiť do programu uznesenie, ktoré, uznesenie k podaniu Správy vlády Slovenskej republiky o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci Operačných programov Národného strategického referenčného rámca. Prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 150 poslancov, hlasovalo 71 za, 33 proti, 46 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o bode č. 7, o procedurálnom návrhu č. 7, pána poslanca Jahnátka, a to vyradiť zákon o regulácii, druhé čítanie, bod č. 8 programu. Nech sa páči, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 150 poslancov, hlasovalo 73 za, 47 proti, 29 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

  Hlasujeme o poslednom procedurálnom návrhu pána poslanca Rafaja, a to zmeniť poradie bodov 23, 24, 25 na poradie 25, 24, 23. Prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 149 poslancov, hlasovalo 71 za, 35 proti, 41 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Ani posledný procedurálny návrh sme neschválili.

  Teraz budeme hlasovať o programe schôdze ako o celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Zo 148 prítomných poslancov hlasovalo 77 za, 60 proti, 11 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme program 18. schôdze Národnej rady schválili.

  Chcem vás informovať, že na základe dohody z poslaneckého grémia nebudeme hlasovať zajtra 18. mája o 17.00 hod. z dôvodu snemu ZMOS-u a v piatok 20. mája o 11.30 hod. na základe dohody poslaneckého grémia. V piatok budú prerokované len body, ktoré sú uvedené v programe pod týmto dátum. V prípade, že budú prerokované skôr, ako skončí schôdza, tak bude schôdza ukončená po prerokovaní týchto pätnástich bodov.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prvým bodom programu schôdze je

  návrh na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Chcem vás informovať, že 13. mája mi bol doručený list kandidáta Dr. Čentéša, ktorý mi oznámil, že berie späť svoj súhlas s kandidatúrou na vymenovanie za generálneho prokurátora. List som odstúpil na zaujatie stanoviska ústavnoprávnemu výboru.

  Spravodajcom k tomuto bodu programu je predseda ústavnoprávneho výboru poslanec Radoslav Procházka, ktorému teraz odovzdávam slovo. Nech sa páči.

  Prepáčte mi, nech sa páči, pán poslanec.

 • Pán predseda, vzhľadom na to, že neprešlo hlasovanie, môj procedurálny návrh, žiadam, aby Národná rada zaviazala ústavnoprávny výbor, aby sa týmto mojím návrhom zaoberal, aby som mal rovnaké podmienky pre odmietnutie ako prvé štyri zákony. Ďakujem.

 • Bude spravené, pán poslanec. Poverím, požiadam ústavnoprávny výbor o výklad k tomuto...

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre, nestačí povedať, že tak spravím.

  Nech sa páči, páni poslanci, hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, hlasovalo 91 za, 9 proti, 38 sa zdržalo, 7 nehlasovali.

  Tento návrh bol schválený.

  Prerušujem schôdzu do 13.30 hod. a prosím týmto predsedu ústavnoprávneho výboru, aby zvolal výbor a prerokovali tento bod, keďže sa jedná o bod č. 8, ktorý by ešte dnes mohol byť prerokovaný. Prepáčte, nie do 13.30 hod., ale do 13. 45 hod. Ďakujem zatiaľ.

  Poprosím slovo pre pána Procházku.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja teda zvolávam zasadnutie výboru hneď teraz do našej miestnosti. Ďakujem pekne.

 • Prestávka.

 • Keďže ústavnoprávny výbor ešte rokuje, predlžujem prestávku do 14.00 hodiny.

 • Pokračovanie prestávky.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, keby ste sa mohli dostaviť do rokovacej miestnosti, budeme pokračovať rokovaním. A predtým ešte dovoľte mi informovať vás o výsledku zasadnutia ústavnoprávneho výboru.

  Takže dávam slovo poslancovi Radoslavovi Procházkovi, ktorý pred tým, ako uvedie bod č. 1 - voľbu generálneho prokurátora, bude informovať o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru.

  Chcel by som ešte oznámiť, keďže program schôdze bol schválený vrátane bodu č. 8, tento bod je možné, keďže ústavnoprávny výbor dospel k záveru, že jedná sa o tú istú vec, tento bod je možné, teda navrhnúť jeho vyradenie. Každopádne predtým, ako k tomu dôjde, tak navrhujem, tento bod presunieme nazajtra, aby sa teda aj kluby stihli poradiť. Ten proces nie je úplne jednoduchý. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s tým, že tento bod bude presunutý nazajtra na rokovanie.

 • Reakcia pléna.

 • Pýtam sa ešte raz.

  Poprosím, aby ste hlasovali teraz o tom, či presunieme bod č. 8 na zajtrajšie rokovanie. Prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 116 poslancov, hlasovalo 58 za, 53 proti, 2 sa zdržali, 3 nehlasovali.

  Tento bod sme neschválili, tým pádom budeme o ňom rokovať dnes.

  Teraz poprosím pána poslanca Procházku, aby nám oznámil stanovisko ústavnoprávneho výboru a potom bod č. 1 - voľba generálneho prokurátora. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi, vážené dámy, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, aby som vás stručne oboznámil s obsahom uznesenia 200 ústavnoprávneho výboru zo 17. mája 2011, ktorý prerokoval žiadosť predsedu Národnej rady o zaujatie stanoviska, či vládny návrh zákona (ruch v sále) - ak vás to teda zaujíma, lebo mám pocit, že mnohých z vás to vôbec nezaujíma. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky...

 • Ruch v sále.

 • Dobre, no ja čítam uznesenie, tak ako bolo schválené, tak ako ho predložil pán poslanec Madej. Takže keď ho pán poslanec Madej nepredložil v tej správnej podobe a odhlasovali sme ho, tak neadresujte tie sťažnosti mne. Ale keď by vás predsa len zaujímal obsah toho uznesenia, ktoré sme na výbore schválili, tak konštatujeme, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (tlač 286), nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 rokovacieho poriadku z dôvodu, že ide o návrh v tej iste veci, ako bol návrh poslanca Národnej rady Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ten istý zákon (tlač 227), o ktorom Národná rada uznesením z 8. februára 2011 č. 312 rozhodla, že nebude o ňom pokračovať v rokovaní a neuplynula ustanovená 6-mesačná lehota. Uložila predsedovi výboru, aby stanovisko oznámil predsedovi Národnej rady a aj plénu Národnej rady.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, čiže k tomu bodu 1 programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky dovoľte, aby som vás stručne oboznámil s tou procesnou situáciou, v ktorej sa nachádzame.

  2. a 7. decembra sa uskutočnila nová voľba kandidáta na funkciu generálneho prokurátora, v ktorej nebol nikto zvolený. Z dvoch neúspešných kandidátov jeden podal sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý tejto sťažnosti vyhovel a rozhodol, že Národná rada Slovenskej republiky porušila jeho základné práva, a zrušil výsledky hlasovania. Vec vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na ďalšie konanie, a to do štádia, ktoré predchádzalo uskutočneniu volieb 2. decembra, s tým, že z odôvodnenia tohto nálezu vyplýva, že voľba sa má zopakovať v tom právnom režime, ktorý platil 2. decembra 2010.

  Ako už oboznámil pán predseda, jeden z tých kandidátov, ktorý sa tejto voľby 2. decembra zúčastnili, stiahol svoj súhlas s kandidatúrou späť ešte pred začiatkom hlasovania. Zostávajúci kandidát doktor Dobroslav Trnka spĺňa podmienky voliteľnosti a návrh, ktorý bol na jeho kandidatúru podaný, je v súlade so zákonom, takže môžeme v príslušnom čase vykonať tajnú voľbu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Paška, procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam na základe uznesenia č. 200 ústavnoprávneho výboru, ktoré ukázalo, že aj vládne návrhy zákonov nerešpektovali ustanovenia zákona o rokovacom poriadku, aby ústavnoprávny výbor preveril všetky schválené návrhy, vládne návrhy zákonov, ktoré táto Národná rada počas tohto volebného obdobia prijala, aby sme zistili, či neboli prijaté v rozpore so zákonom. Ďakujem.

 • Budeme teraz hlasovať o návrhu pána poslanca Pašku. O procedurálnom návrhu, ktorý teda spočíva v tom, aby sme spätne za celé toto volebné obdobie išli preverovať, či došlo, alebo nedošlo k porušeniu § 96 ods. 3. Prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, hlasovalo 71 za, 60 proti, 10 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

  Ďakujem pánovi poslancovi Procházkovi za úvod, za uvedenie bodu č. 1.

  Konštatujem, že kandidátom na vymenovanie za generálneho prokurátora je pán doktor Trnka.

  Predtým, ako dnes po 17.00 hodine pristúpime k vykonaniu samotnému aktu tajného hlasovania, chcem vás informovať o organizačných opatreniach, ktoré som vykonal v súlade a v záujme dodržania nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý je, ako už uviedol pán spravodajca, pre Národnú radu záväzný.

  Chcem teraz tu informovať najmä o dvoch zmenách. Po prvé hlasovať sa bude tentokrát z tejto strany a nie z tej. A po druhé za plentu...

 • Reakcie z pléna.

 • Budete to mať bližšie, páni. Za plentu je dovolené ísť iba voliacemu poslancovi, nikomu inému, ani druhému poslancovi, ani skrutátorovi, ani nikomu inému, to preto, aby bola zabezpečená skutočná tajnosť voľby.

  K ďalším zmenám by som zaujal stanovisko pred samotnou voľbou. Preto chcem poprosiť predsedov poslaneckých klubov a predsedov, podpredsedov parlamentu, keby sa mohli o 16.15 hod., odvtedy dáme prestávku, dostaviť, a takisto skrutátorov, keby sa mohli všetci dostaviť do zadnej miestnosti, rád by som s nimi prešiel celú tú procedúru, vypočul si prípadné námietky, ktoré by sme tam ešte mohli po dohode zapracovať alebo nezapracovať.

  Takže budeme rokovať do 16.15 hod. Potom poprosím predsedov klubov a podpredsedov parlamentu sa dostaviť do zadnej miestnosti a takisto skrutátorov, aby sme si ten proces prešli.

  Od 16.30 hod. do 17.00 na návrh troch poslaneckých klubov bude prestávka, kde teda sa kluby chcú radiť. Od 17.00 hod. budeme rokovať, budeme hlasovať o prerokovaných bodoch a následne dôjde tajné hlasovanie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k druhému čítaniu o zákone...

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec Kaliňák, nech sa páči.

 • Pán predseda, ja som vás chcel len poprosiť v rámci procedurálneho návrhu, aby ste zaradili do svojich opatrení aj to, aby poslanci nevstupovali s elektronickými zariadeniami do miestnosti voľby, tak ako to hovorí rokovací poriadok. Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím o kľud v miestnosti.

  Pán poslanec Kaliňák navrhol, mobilné telefóny a fotoaparáty nebrať do zadnej miestnosti. Poprosím vás. Ja sa teda s týmto návrhom stotožňujem. Žiadam poslancov, aby, nebudeme síce robiť nijakú vizitáciu tela a prehľadávanie, ale žiadam poslancov, aby dodržali... (reakcie z pléna) ... dodržali toto pravidlo (smiech predsedajúceho), aby sme sa vyhli... (ruch v sále) ... aby sme sa vyhli zbytočným podozreniam z nedodržania tajnosti voľby. Tak prosím a žiadam poslankyne a poslancov nebrať mobilné telefóny do zadnej miestnosti. Takisto nefotiť a nebrať tam fotoaparáty.

  Pristúpime k druhému čítaniu o zákone... Pán poslanec Kolesík. Nič už, dobre.

  ... čítanie o zákone z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.

  Materiál je uvedený ako tlač 331.

  Dávam slovo spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru poslankyni Edity(Edite) Pfundtner, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore. Nech sa páči, máte slovo.

 • Rokovanie o zákone z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 331.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, na základe poverenia gestorského výboru, ktorým je ústavnoprávny výbor, mi dovoľte ako spoločnej spravodajkyni predniesť stručnú informáciu k predmetnému bodu a predložiť správu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, ktorý bol vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie (tlač 331).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 26. apríla 2011 pod č. 318 pridelil predmetný zákon na základe rokovacieho poriadku, ktorý bol vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnej rade a taktiež na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru. Výbor predmetný návrh zákona prerokoval, resp. predmetný návrh prezidenta republiky uvedený v III. časti rozhodnutia z 21. apríla 2011, a to neprijať zákon z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok, ako celok, a to 4. mája 2011 na svojej 29. schôdzi. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor k návrhu prezidenta republiky, a to neprijať zákon ako celok, neprijal platné uznesenie.

  Gestorský výbor uznesením zo 4. mája 2011 pod číslom 186 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon z 5. apríla 2011 v pôvodnom znení.

  Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému bodu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Dvaja poslanci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  A slovo má pán poslanec Kolesík. Pán poslanec Kolesík, vy ste nechceli do rozpravy? A máte procedurálny návrh? Nie. Dobre. Prosím zmazať.

  Pán poslanec Fico, nech sa páči.

  O všetkom sa bude hlasovať o 17.00 hodine. Dobre?

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy a páni, prezident Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon, ktorý nikdy nemal byť prijatý, pretože je nedemokratický, cynicky účelový a nahrádzajúci neschopnosť vládnej koalície dohodnúť sa na voľbe generálneho prokurátora. Je naozaj výkladnou skriňou súčasnej vládnej koalície. Namiesto toho, aby sa šesť politických subjektov, ktoré tvoria vládnu koalíciu, dohodlo a využilo 79 hlasov na normálnu, normálnu, normálnu tajnú voľbu generálneho prokurátora, ako rada hovorí pani premiérka, obchádzajú svoju totálnu neschopnosť zákonom, ktorý má slúžiť len na jednu jedinú vec a to je na vydieranie poslancov Národnej rady.

  Každému je nadovšetko jasné, o čo ide. Tak sa, prosím, nestrápňujte, kolegyne a kolegovia vo vládnej koalícii, a otvorene povedzte slovenskej verejnosti, že pri tajnej voľbe väčšinu nemáte a že ju viete garantovať len vtedy, keď ste pod prísnou straníckou kontrolou.

  Zákon, ktorým meníte zaužívanú tajnú voľbu generálneho prokurátora na verejnú, považujeme v strane SMER - sociálna demokracia za nedemokratický. Za zákon, ktorým otvorene pošliapavate 20 rokov tvorené pravidlá slovenského parlamentného života.

  Pripomínam členom vládnej koalície, že táto Národná rada Slovenskej republiky bola schopná v minulosti tajne zvoliť aj generálneho prokurátora Hanzela, aj generálneho prokurátora Trnku a rovnaká zhoda bola, aj keď prišlo na voľbu špeciálneho prokurátora pána Kováčika.

  Vládna koalícia si však na Koaličnej rade bez akýchkoľvek konzultácií s opozíciou, čo je nedemokratické k takejto závažnej otázke, vybrala svojho politického nominanta pána doktora Čentéša a k tomu ešte politicky rozdelila aj dva posty námestníkov generálneho prokurátora: jeden pre Kresťanskodemokratické hnutie a druhý pre politickú stranu MOST - HÍD. Takáto politická parcelizácia Generálnej prokuratúry tu ešte nikdy od roku 1989 nebola.

  Musíme v SMER-e - sociálna demokracia, a to oprávnene, vnímať kandidáta Koaličnej rady ako čisto politického nominanta, ktorého úlohou bude zlikvidovať Generálnu prokuratúru ako nezávislú inštitúciu, a to podľa predstáv ministersky spravodlivosti. Je nedemokratické a nebezpečné, ak sa na čelo Generálnej prokuratúry, ktorá bude plne podriadená pokynom ministerky spravodlivosti, má dostať človek bez akejkoľvek podpory opozície.

  Ja teraz neviem posúdiť, či doktor Čentéš bude naďalej kandidátom vládnej koalície, alebo nebude. Zdá sa, že nebude po vyhláseniach niektorých predstaviteľov vládnej koalície, ale nemáme žiadne ilúzie o tom, že výber ďalšieho kandidáta na generálneho prokurátora bude pokračovať touto istou cestou a že budete hľadať človeka, ktorý bude predovšetkým vykonávať pokyny ministerky spravodlivosti, ak prejdú zmeny, ktoré sú plánované v zákone o prokuratúre.

  Vážené dámy a páni, po kritike účelovej zmeny prišla z vašej strany aj účelová obrana. Viacerí z vás v médiách argumentujete na kritiku, že chcete, aby vaši voliči vedeli, ako hlasujete v zásadných otázkach. Áno, volič by mal vedieť, ako poslanec Národnej rady hlasuje. Žiadam však predstaviteľov vládnej koalície, ako tu sedia, aby predložili jedno jediné vyhlásenie ktoréhokoľvek člena vládnej koalície urobené pred prvou tajnou voľbou generálneho prokurátora, z ktorého by vyplývalo, že mali záujem ešte pred voľbou generálneho prokurátora zmeniť tajnú voľbu na verejnú. Samozrejme, žiadne takéto vyhlásenie neexistuje, čo je dôkaz nad dôkazy, že ide o zmenu tajnej voľby na verejnú len preto, aby mohli kontrolovať správanie svojich vlastných poslancov.

  Ide o nedemokratický zákon, pretože jeho cieľom je vytvoriť mechanizmus vydierania poslancov vládnej koalície pri verejnej voľbe. Je všeobecne známe, že pri tajnej voľbe generálneho prokurátora sa niekoľko poslancov vládnej koalície rozhodlo neuposlúchnuť politický pokyn Koaličnej rady a volili iného ako politického nominanta vládnej koalície.

  Je jasné, že poslanci sú pri výkone svojho mandátu slobodní a že v personálnych otázkach má byť ich sloboda rozhodovania posilnená práve anonymitou tajnej voľby. Vládna koalícia však v rozpore so všetkými tradíciami slovenského parlamentarizmu a so súhlasom predsedov všetkých koaličných strán vytvorila niekoľko druhov kontrolných mechanizmov, ktoré v rozpore s ústavou umožňovali straníckym centrálam kontrolovať, ako hlasovali poslanci vládnej koalície v tajnej voľbe. Niečo nevídané v demokratických režimoch, aby pri tajnej voľbe chodili vzájomne sa kontrolujúce dvojice, aby sa fotili upravené hlasovacie lístky alebo aby sa akýmkoľvek iným spôsobom zasahovalo do slobodného výkonu poslaneckého mandátu.

  A že sme mali pravdu, keď sme kritizovali tieto kontrolné mechanizmy, potvrdil svojím nálezom aj Ústavný súd Slovenskej republiky.

  Keďže tieto nedemokratické kontrolné mechanizmy tajného hlasovania považovala Koaličná rada za nedostatočné, prišli ste s návrhom na zmenu tajnej voľby na verejnú, aby poslanci vládnej koalície dostatočne porozumeli vydieraniu premiérky Radičovej, že padne vláda, ak zvolia napríklad pána Trnku namiesto pána Čentéša. Verejná voľba je len a len, vážené dámy a páni, preto, aby mohla vládna koalícia vydierať svojich vlastných poslancov. Na nič iné nepotrebujete zmeniť tajnú voľbu na verejnú.

  Každý z nich - teraz hovorím o vládnych poslancoch - niečo chce a nikto z nich si nedovolí pod tlakom straníckych centrál a vydierania Ivety Radičovej hlasovať inak, ako politicky rozhodla a prikázala Koaličná rada. Taká je skutočnosť, taký je fakt a, samozrejme, inak to ani nebude do budúcnosti.

  Verejná voľba je nedemokratická, pretože vládna koalícia si vybrala a pravdepodobne si opäť vyberie nielen svojho čistého politického nominanta, ale aj človeka, ktorý bude poslušne vykonávať pokyny ministerky spravodlivosti. Voľbu generálneho prokurátora musíme vidieť v súvislosti so zásadnými zmenami postavenia nezávislej prokuratúry na závislú a plne podriadenú prokuratúru ministerstvu spravodlivosti a najmä osobe ministerky spravodlivosti.

  Pýtam sa: A prečo robíte takéto divadlo? Najskôr v rozpore so všetkými demokratickými pravidlami zvolíte vo verejnej voľbe čisto politického nominanta, potom ho predložíte na vymenovanie prezidentovi Slovenskej republiky, aby sa na druhý deň po tom, čo o ňom budeme rokovať na Národnej rade, po tom, čo ho vymenuje prezident, aby sa na druhý deň z neho stal treťoradý úradník podriadený ministerke spravodlivosti.

  Uvedomte si, čo robíme. Voľba generálneho prokurátora prebieha od novembra, decembra minulého roku. Je predmetom obrovských politických treníc. Premiérka sa postavila a povedala, že sa vzdá, ak bude zvolený doktor Trnka za generálneho prokurátora. A z takéhoto človeka, kvôli ktorému má padnúť celá vláda, urobíte lusknutím prsta treťotriedneho úradníka na ministerstve spravodlivosti, ak si zoberieme platnosť zákona o prokuratúre, na základe ktorého bude môcť ministerka spravodlivosti ukladať takémuto človeku záväzné pokyny.

  Vážené dámy a páni, chcem sa spýtať: Načo robíte také divadlo, načo ponižujete Národnú radu Slovenskej republiky a načo ponižujete funkciu prezidenta Slovenskej republiky? Na toto, prosím, nezneužívajte Národnú radu.

  Rád by som ešte pripomenul aj jednu vec, o ktorej sme už hovorili. Generálneho prokurátora chcete voliť verejne, ale v návrhu zákona, ktorý sa týka prokuratúry a ktorý budeme prerokovávať v druhom a v treťom čítaní, idete pri výbere prokurátorov v rámci tzv. normalizačných výberových komisií postupovať nasledovne: Tieto normalizačné výberové komisie budú hlasovať o individuálnych prokurátoroch tajne. To je naozaj fantastické, že toho najvyššieho generálneho prokurátora, toho najvýznamnejšieho, tu idete urobiť cirkus naživo a priama voľba v Národnej rade Slovenskej republiky, ale komisie, ktoré budú rozhodovať o individuálnych prokurátoroch pracujúcich na okresných a krajských prokuratúrach, týchto budú komisie voliť tajne. To sme kde? Veď to je jednoducho výsmech!

  Pravdepodobne si neviete zosúladiť veci, keď ste prijímali zákon o prokuratúre v podobe návrhu, tak ste si nepozreli, že tam ste sa úplne prirodzene prihlásili k tajnej voľbe, pretože o personálnych otázkach sa vždy rozhoduje tajne. Čiže individuálni poslanci krajskí, okresní, všetci budú tajne volení, ale generálny prokurátor bude volený verejne, je to niečo absolútne nepochopiteľné.

 • Vážené dámy a páni, generálny prokurátor bude človek plne závislý od vládnej koalície a od ministerky spravodlivosti a kruh sa naozaj veľmi jasne uzatvára. Polícia je pod plnou politickou kontrolou vládnej koalície, osobitne Kresťanskodemokratického hnutia, veď to nie je žiadne tajomstvo. Aby tento vplyv exekutívy nebol zneužívaný, musí pôsobiť nezávislý kontrolný orgán nad políciou a týmto orgánom je dnes prokuratúra. Pri voľbe verejnej čisto politického nominanta vládnej koalície dvoch námestníkov za vládnu koalíciu a zmene nezávislého postavenia prokuratúry na závislú bude platiť, že pána Lipšica bude kontrolovať pani Žitňanská. Veľmi pekne ďakujeme za takúto demokraciu, nezávislosť a objektivitu!

  Asi si to neuvedomujeme, ale pánom nad trestným stíhaním, pokiaľ ide o úvodné štádiá, bude ministerstvo vnútra. Čiže vládna koalícia bude môcť povedať, keď bude chcieť, že tu je tlak politický na trestné stíhanie. A namiesto toho, aby toto možné zneužitie politickej sily kontrolovala nezávislá prokuratúra, bude tam stáť úradník, ktorý bude priamo zaviazaný a musí poslúchať ministerku spravodlivosti. Čiže prokuratúra bude obžalovávať na základe pokynov, ktoré môžu prísť od ministerky spravodlivosti. O akej objektivite hovoríme? O akom demokratickom trestnom systéme hovoríme?

  Ide podľa nás o najnebezpečnejší vývoj v slovenskom trestnom systéme, aký sme kedy videli, ale musím konštatovať, že pri zmene tajnej voľby na verejnú voľbu ide o jeden z najnebezpečnejších trendov vo vývoji slovenského politického systému.

  Strana SMER - sociálna demokracia bude neustále upozorňovať na tieto nedemokratické ťahy, ktoré vládna koalícia robí na každodennej báze. A nikdy, nikdy za takýto zákon nemôže zahlasovať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami sa prihlásili dvaja poslanci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Krnáč.

 • Ďakujem. Pán poslanec Fico, chcem len zareagovať na vašu výhradu, že žiadny poslanec vládnej koalície nikdy neprejavil záujem o verejnú voľbu pred konaním tej prvej tajnej voľby. Prečítam vám citát z môjho článku na blogu 25. októbra, to znamená tri dni pred podaním prvého návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora. Citujem: "Predtým však urobím všetko preto, aby voľba generálneho prokurátora mohla byť verejná a aby verejnosť presne vedela, kto súčasnú nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní podporuje. Keďže v tajnej voľbe nie je viditeľné, kto koho podporil, nepripustil by som podozrenie, že jedným z podporujúcich súčasného generálneho prokurátora som aj ja."

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. V nadväznosti na to, čo povedal pán predseda, by som chcel jednu vec zdôrazniť. Do akého svetla ste dostali budúceho generálneho prokurátora touto verejnou voľbou, resp. do akého svetla ho chcete dostať?

  Tak teraz kandidát na generálneho prokurátora pán Čentéš odstúpil, či už po dohovore s vami, alebo bez dohovoru, to je jedno. No odstúpil preto, lebo ide o verejnú voľbu. No skutočne to, v skutočnosti to vyzerá tak, ako keby pán generálny prokurátor v konečnom dôsledku vlastne chcel vedieť, kto ho bude, resp. kto ho nebude voliť.

  Uvedomujete si, do čoho ste tohto generálneho prokurátora dostali, keď sa nezúčastňuje tejto voľby, ale len voľby verejnej? Toto ste chceli? No predpokladám, že áno.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa spravodajkyne, či sa chce k rozprave vyjadriť. Nechce. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje druhé čítanie o

  zákone z 29. marca 2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou SR.

  Materiál má parlamentnú tlač 325.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu poslancovi Ľudovítovi Kaníkovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Pán poslanec Kaník.

  Prerušujem schôdzu na dve minúty.

 • Pauza pre neprítomnosť spravodajcu v rokovacej sále.

 • Takže prerušenie trvalo iba jednu minútu.

  Pán poslanec Kaník má slovo, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, Národná rada Slovenskej republiky schválila 29. marca zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 19. apríla uviedol dôvody na vrátenie zákona.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 313 z 20. apríla pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej republiky(? rady) pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ktorý určil ako gestorský výbor.

  Lehota na prerokovanie vráteného zákona vo výbore vrátane v gestorskom výbore bola určená na 13. mája 2011. Výbory vrátený zákon pridelený na opätovné prerokovanie prerokovali a prijali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon 4. mája a odporučil Národnej rade schváliť v znení pripomienok uvedených v uznesení. V uvedenom rozhodnutí sú všetky pripomienky prezidenta navrhnuté na schválenie.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vrátenému zákonu vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 29. marca 2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom, schváliť v znení schválených pripomienok uvedených v tejto správe.

  Pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Nie. Uzatváram možnosť. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce spoločný spravodajca sa vyjadriť?

 • Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pokračujeme druhým čítaním o zákone z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Zákon bol vrátený prezidentom na opakované prerokovanie Národnou radou.

  Materiál má tlač č. 330.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslancovi Tomčovi a prosím, aby informoval Národnú radu o výsledkoch prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Nech sa páči.

 • Rokovanie o zákone z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 330.

 • Prepáčte mi. Poprosím kolegov hore napravo. Ďakujem pekne.

  Nech sa páči.

 • ... ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

  Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím z 21. apríla 2011 č. 1379-2011-BA vrátil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. Uviedol dôvody a v časti III navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákona schválila zákon s pripomienkami, ktoré máte a máme v tlači 330.

  Výbory prerokovali vrátený zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 180 zo 4. mája 2011 prerokoval pripomienky uvedené v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 21. apríla 2011 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z., schváliť v znení uvedených pripomienok. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 76 z 10. mája 2011 prerokoval pripomienky uvedené v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 21. apríla 2011 č. 1379-2011-BA a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z., schváliť v znení uvedených pripomienok.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému zákonu.

  Gestorský výbor na základe stanovísk poslancov členov výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky v nadväznosti na pripomienky uvedené v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky schváliť zákon s pripomienkami uvedenými v tejto správe.

  O pripomienkach prezidenta republiky navrhuje gestorský výbor hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 5. apríla 2011 č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj dňa 10. mája 2011 pod číslom 76.

  Ďakujem, pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, ktoré máme v tlači 330, v druhom čítaní.

  Predmetný návrh zákona pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 317 z 26. apríla 2011 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore.

  Národná rada Slovenskej republiky 5. apríla 2011 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce spoločný spravodajca sa vyjadriť? Nechce. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 342. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 335.

  Poprosím ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, aby vládny návrh zákona uviedla.

  A poprosím, aby sa pripravila pani spravodajkyňa, pani poslankyňa Anna Vitteková.

  Prerušujem schôdzu na dve minúty.

 • Pauza pre neprítomnosť spravodajkyne v rokovacej sále.

 • Pokračujeme v rokovaní a prosím ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, aby vládny návrh zákona uviedla. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 342).

  Predkladaný návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia vlády a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

  Materiál, ktorý máte pred sebou, vznikol po širokej odbornej diskusii. Musím povedať, že vnímam naozaj veľmi pozitívne, že návrhy týchto zmien vznikli po dlhej a kvalitnej odbornej diskusii jak s prokurátormi, tak so sudcami aj advokátmi, v rámci ktorej sa nám podarilo nájsť zhodu na mnohých dôležitých opatreniach.

  Účelom návrhu zákona v čl. I, to znamená v novele Trestného poriadku, je vytvoriť legislatívne podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády v časti Trestná politika štátu a väzenstvo predovšetkým so zameraním na zrýchlenie trestného konania, obmedzenie obštrukčného správania zo strany obvinených, rozšírenia oprávnenia ministra spravodlivosti podávať dovolania v trestných veciach aj o skutkové otázky, efektívnejšieho využívania existujúcich trestnoprávnych inštitútov s využitím informačno-technických prostriedkov, zvýšenia ochrany oznamovateľov závažnej kriminality a zefektívnenia inštitútu spolupracujúceho obvineného v záujme zlepšenia možnosti orgánov činných v trestnom konaní pri objasňovaní závažnej kriminality.

  Účelom návrhu zákona v čl. II, to znamená novele Trestného zákona, je účinne reagovať na opakujúce porušovania vymedzených spoločenských vzťahov s dôrazom na posúdenie ich spoločenskej nebezpečnosti, u ktorých sa ich doterajšia ochrana inými odvetviami práva hodnotí ako neúčinná. Novelou Trestného zákona sa rovnako vytvárajú legislatívne podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády v časti Trestná politika štátu a súčasne sa plnia záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v Európskej únii a iných medzinárodných organizáciách.

  V čl. III návrhu zákona sa navrhuje doplnenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane Pamiatkového fondu o definíciu archeologického nálezu v súvislosti s návrhom novely Trestného zákona, to znamená čl. II tohto návrhu, týkajúcej sa trestného činu poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva.

  Návrh zákona prešiel štandardným legislatívnym procesom vrátane riadneho pripomienkového konania. Vláda Slovenskej republiky ho prerokovala a schválila na svojom rokovaní dňa 28. apríla 2011.

  Na záver by som ešte raz chcela zdôrazniť to, čo som uviedla aj na úvod, že si naozaj veľmi cením veľmi otvorenú diskusiu aj so sudcami, prokurátormi aj advokátmi pri príprave tohto návrhu zákona. A chcem vopred deklarovať absolútnu otvorenosť na diskusiu, vysvetľovanie tohto návrhu a prípadné ďalšie podnety.

  Ďakujeme pekne a poprosím o prerokovanie tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, pani poslankyni Vittekovej.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, pani poslankyne, poslanci, pani ministerka, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením zo 4. mája 2011 určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 342).

  Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Vládny návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a predkladá sa na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2011.

  Predmetný návrh zákona bol poslancom doručený v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67, 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj ďalšie náležitosti v súlade s legislatívnymi pravidlami.

  Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi a je v súlade s právom Európskej únie. Nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov a taktiež nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.

  Taktiež pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti, ktoré sú určené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

  Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje jednotlivé ustanovenia a vyjadrenia k nim.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2011 č. 335 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor sa navrhuje Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Ďakujem. Pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Jeden poslanec. Uzatváram možnosť sa prihlásiť.

  A slovo má pán poslanec Gál.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážená pani ministerka, vážené pani kolegyne, páni kolegovia, veľmi krátko. Je to veľmi obsiahla novela Trestného poriadku. S jej cieľmi súhlasíme. Ja dúfam, ako naznačila pani ministerka, že bude tu priestor na diskusiu ohľadom tejto novely, nakoľko už v medzirezortnom pripomienkovom konaní tento zákon vyvolal všelijaké reakcie. Ide nám o spoločný cieľ, aby sme zrýchlili trestné konanie, aby sme tých ľudí, ktorých potrebujeme dostať pred spravodlivosť a ruku zákona, aby sme tam dostali, ale aby sme našli také riešenie, ktoré bude v súlade s celkovom právnou teóriou a právnou praxou, ktorú nám proste zakladá ústava alebo niektoré tieto ustanovenia, ktoré obsahuje táto novela, sa nám zdajú trošku také problematické. Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce zaujať stanovisko navrhovateľka? Pani ministerka? Nie. Spravodajkyňa? Tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 345. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 338.

  Pán minister vnútra Lipšic, prosím, uveďte vládny návrh zákona.

  Poprosím pána poslanca Hladkého zaujať miesto pre spravodajcu.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi v prvom čítaní stručne uviesť návrh novelizácie zákona o cestnej premávke, novelizácie Trestného zákona, ktorej cieľom je, aby naše cesty boli bezpečnejšie, aby sme z nich postupne vytláčali vodičov, ktorí mimoriadne nebezpečnou jazdou, alkoholom ohrozujú životy nevinných ľudí. Lebo môžme hovoriť o potrebe slobody, ale pokiaľ ľudia nebudú pociťovať základnú bezpečnosť, tak ani slobody, ktoré naša ústava im deklaruje, nebudú môcť reálne využívať.

  A ja som už dnes na rokovaní výboru pre európske záležitosti povedal, že sloboda a bezpečnosť nie sú v protiváhe. Bez toho, aby ich štát vedel garantovať minimálnu mieru bezpečnosti, nebudeme mať slobodu. Žiadnu slobodu.

  Tento návrh novely zákona rieši niekoľko vecí, ktoré stručne uvediem.

  Po prvé sprísňuje postih za alkohol za volantom. Robí to viacerými spôsobmi. Po prvé tým, že stanovuje v prípade, ak niekto šoféruje pod vplyvom alkoholu v hodnote nad 1 promile, že to bude trestný čin. Jedno promile nie je zbytkový alkohol, aby sme si povedali pravdu. Jedno promile je hodnota, ktorá ohrozuje životy ľudí, ktorá robí z auta s takýmto šoférom zbraň. Zbraň, ktorá zabíja. Zbraň, ktorá zabíja nevinných. A nie je žiaden dôvod, aby sme takéto správanie tolerovali alebo postihovali pokutami.

  Takisto návrh sprísňuje postihy pre recidívu alkoholu za volantom. To znamená, v prípade, že niekto bude mať pod jedno promile, bude to stále priestupok, ale bude to mať dvakrát po sebe, tak nebude možné mu skrátiť, podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu. Nebude možné skrátiť dobu, po ktorej nebude vykonávať svoju činnosť, nebude mať vodičský preukaz. A pokiaľ to urobí po tretíkrát v priebehu desiatich rokov, tak navrhujeme doživotný zákaz vedenia motorových vozidiel.

  Myslíme si, že dva pokusy, dve šance stačili. Ak niekto sústavne ohrozuje životy nevinných, nemáme dôvod mu dať carte blanche, mu dať možnosť v tom pokračovať. To je jedna rovina novely zákona.

  Druhá sa týka vodičských oprávnení, ktoré navrhujeme, aby mohli získavať aj osoby od 17 rokov. Ale nie celkom, celkom bez obmedzení. Navrhujeme, aby do 18 rokov takáto osoba mohla šoférovať len pod dohľadom, teda spolu so skúseným vodičom, ktorý má minimálne desať rokov vodičský preukaz a ktorého odsúhlasia rodičia tejto osoby, ktorá nie je plnoletá. Väčšinou v iných krajinách ide o samotných rodičov, ktorí šoférujú rok so svojím dieťaťom.

  O čo ide? To nie je nejaká ďalšia autoškola. Cieľom tohto opatrenia je, aby mladí vodiči, ktorí sú pomerne rizikoví, a najmä u mladých mužov ide o časť pomerne nebezpečných vodičov, aby získali nejaké bezpečné návyky. Pretože je celkom iné, keď 17-ročný, teraz to poviem, mladý muž bude šoférovať rok so svojím rodičom a získa bezpečné návyky jazdy, ako keď 18-ročný sadne za volant, sadne s kamošom z diskotéky vedľa neho, ktorý ho skôr hecuje, aby išiel rýchlejšie, prekračoval rýchlosť, predbiehal, kde je plná čiara, a takýto vodič od 17 rokov, keď už rok bude mať za sebou nejakú predsa len bezpečnejšiu jazdu, je bezpečnejším vodičom aj od tých 18 rokov.

  V Nemecku po piatich rokoch od zavedenia tohto systému klesol počet dopravných nehôd spôsobených mladými vodičmi do piatich rokov, čo majú vodičák, asi o 30 %. Mimoriadne úspešné opatrenie aj v iných krajinách, v Rakúsku, ktoré chceme zaviesť aj do nášho právneho poriadku.

  Je to právo. Je to právo a neznamená to, že to znamená, že nebudú už žiadne nehody mladých vodičov. Nie, budú. Ale ak sa o tretinu znížia, tak to má svoj význam. Samozrejme, je to vec rodičov. Zákonní zástupcovia o tom rozhodnú, či umožnia svojim neplnoletým deťom získať vodičák v sedemnástich a potom, samozrejme, že koho podpíšu, či len seba, alebo aj niekoho z rodiny, kto môže s takouto osobou teda byť prítomný pri vedení motorového vozidla.

  Ďalšie zmeny sa týkajú zvýšenej ochrany chodcov a cyklistov, najmä na priechodoch pre chodcov a priechodoch pre cyklistov.

  A takisto potenciálne zvýšenej represie voči cestným pirátom, voči tým, čo sústavne porušujú naše právne predpisy závažným spôsobom.

  Samozrejme, veľa vecí je otvorených. Nebránim sa diskusii o ďalších návrhoch. Tento návrh vždy spôsobí v parlamente pomerne veľkú diskusiu.

  Chcem povedať, že k dnešnému dňu máme na Slovensku, čo sa týka dopravných nehôd a spôsobených následkov, zatiaľ, chvalabohu, rekordné číslo, rekordne nízke číslo. Do dnešného dňa máme od 1. januára, máme smrteľných zranených pri nehodách 101. Také číslo nebolo nikdy v histórii, teda v merateľnej histórii Slovenska. Máme o 114 ťažkých zranení menej ako v minulom roku, o 294 ľahkých zranení ako v minulom roku. To znamená, ten trend chceme, chceme zachovať, pretože pri nehodách na Slovensku zomiera viac ako 300 ľudí ročne, čo je pomerne veľké číslo, ak to porovnáme aj s trestnou činnosťou, teda úmyselnou, násilnou, je to stále výrazne vyššie číslo pri dopravných nehodách.

  Takže, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu návrhu novely zákona o cestnej premávke do druhého čítania a teším sa na diskusiu v druhom čítaní, pokiaľ návrh zákona vašu podporu získa.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku... Ach, prepáčte mi.

  Takže, pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 345). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2011 č. 338 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

  Pán predsedajúci, ďakujem za slovo, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem.

  Tak otváram teraz rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil jeden, dvaja, traja poslanci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Slovo má pán poslanec Stanko.

 • Milé dámy, vážení páni, veľmi krátko. Ja plne chápem snahu o elimináciu alkoholu na cestách, avšak myslím si, že tento návrh zákona obsahuje niekoľko bodov, ktoré sú minimálne diskutabilné. Myslím si, že do druhého čítania bude potrebné o nich rozprávať a snažiť sa o nejakú nápravu.

  Dneska by som chcel dať do pozornosti len jeden bod, a to je ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že prekročenie rýchlosti o 20 až 30 kilometrov má byť obzvlášť závažné porušenie zákona. Toto, si myslím, už nie je ani šikanovanie občanov, ale je to priam štátny teror voči obyvateľstvu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán minister, vážené poslankyne, vážení poslanci, musím sa priznať, pán minister, že som svoje poznámky, tak rýchlo idem, že som nechal v kancelárii, ale predsa len, nejdem teraz reagovať na všetky tieto detaily, ktoré vyčítam tomuto zákonu, ale v celosti vítam tento návrh zákona. Potrebujeme niečo riešiť ešte stále napriek týmto lepším výsledkom, čo sa týka bezpečnosti na našich cestách.

  Priamo poviem, keď sme prerokovali pred pár mesiacmi tú menšiu novelu zákona o cestnej premávke, tak vtedy bolo avizované, že áno, že ten veľký boom príde až s týmto zákonom. No neviem. Okrem tej kriminalizácie, o čom hovoril pán poslanec Stanko, že čo nejaké efektívne sme vymysleli, nevidím tam nejaký zázračný liek na túto situáciu, akurát tú represiu. A tá represia, bohužiaľ, nemusí nám pomôcť.

  Stane sa dopravná nehoda, že ako potrestáme páchateľa, áno, to je jedna vec, ale nám má ísť predovšetkým o to, aby k tej dopravnej nehode nedošlo. Áno, to riešenie, čo sa týka tých 17-ročných, že budú jazdiť pod dozorom svojich rodičov alebo ďalšej osoby, ktorá bude niekde vyznačená, vítam. Vítam ďalšie veci, ktoré sú tam. Ale nie som nadšený zas tým, že určitou sankciou alebo riešením na nejakých notorických porušovateľov zákona a pravidiel cestnej premávky bude(budú) zas nejaké psychotesty alebo preskúšanie v autoškole, a nejdem ďalej pokračovať, že k akej rétorike pri týchto úpravách môžem zájsť.

  Dúfam, že bude priestor v druhom čítaní. Určite podporím tento návrh zákona, aby prešiel do druhého čítania, bude priestor, aby sme o týchto veciach vedeli podiskutovať hlavne na gestorskom výbore.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa prihlásil jeden poslanec. Uzatváram možnosť.

  A slovo má pán poslanec Saloň.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Gál, by som vás doplnil, možno jedna zaujímavá vec sa tu mení, a to je v bode 9 § 35 ods. 5, že "bezpečná vzdialenosť sa mení v závislosti na rýchlosti a nemení sa v závislosti na čase. Vodiči pri bežnej jazde nemajú možnosť zmerať vzdialenosť, ale môžu odhadnúť čas, za ktorý prekonalo ich vozidlo vzdialenosť od vozidla jazdiaceho pred ním. Nastavenie pevnej vzdialenosti medzi vozidlami by bolo technicky nesprávne, lebo tá sa mení v závislosti od rýchlosti". Čiže predpokladám, že hovoríme aj o nezmyselnej sedemdesiatmetrovej značke medzi Trnavou a Bratislavou.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Gál chce reagovať, nech sa páči.

 • Jeden z tých bodov, ktoré som vytkol tomu návrhu, je to, že tam sú zas sekundové, čiže časové odstupnosti. No ako to budeme merať, že áno, jedna sekunda, dve sekundy, ako som vzdialený. Áno, je to na nás, aby sme vodiči, aby sme sa k tomu zodpovedne postavili, že nepôjdem na krk toho auta, ktoré chodí predo mnou, ale je to veľmi individuálne, že ako to posúdim. A hlavne všetko je také subjektívne, na subjektívnom posúdení, že kto ako poruší tento zákon, alebo nie.

 • Ďakujem. Posledný prihlásený rečník, pani poslankyňa Rošková, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte mi trošku sa pripojiť k tejto debate skôr tak, akože čo všetko nás čaká v tom druhom čítaní, pretože táto novela zákona vlastne rozširuje na jednej strane možnosti pre tých 17-ročných, na druhej strane nám sprísňuje určité pravidlá, ku ktorým si môžeme vytvoriť rôzny názor.

  Prikláňam sa k názoru, že zníženie veku na tých 17 rokov je možno aj dobré z hľadiska toho, že eliminujeme ľudí, ktorí nám jazdili, ale na druhej strane si myslím, že títo mladí vodiči spôsobujú často tie najtragickejšie nehody. A sme svedkami toho, že minimálne jedenkrát v týždni máme nejakú informáciu o tom, že havaroval mladý človek a spôsobil nejakú nehodu.

  Na základe týchto informácií sa domnievam, že mnohí si myslia, že by mladí ľudia nemali jazdiť a že povoliť to tým 17-ročným nie je správne. Na druhej strane sú tie opačné názory, kde je vhodné, aby jazdili títo mladí ľudia v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca, teda vedľa vodiča, a tento spolujazdec by mal mať vodičské oprávnenie skupiny B najmenej s desaťročnou praxou.

  Domnievam sa, že toto bude pre mladého začínajúceho vodiča prospešné. Ja by som bola za to, aby tí 17-roční mali možnosť jazdiť s tým, že moja prax ukazuje, že vlastne po absolvovaní tej autoškoly v sprievode skúseného vodiča vlastne je to blízky človek, ktorý, by som mohla povedať, že je akýmsi pokračovateľom inštruktora v tej autoškole. Určite získa a upevní si väčšiu istotu a motorické zručnosti pri šoférovaní.

  Možno by stálo niekedy aj za úvahu, aby určitý čas jazdili všetci začínajúci šoféri bez ohľadu na vek a skupinu so spolujazdcom, aby tak získali širšiu mieru informovanosti z praxe. Nevieme totiž zabrániť skutočnosti, aby si za volant nesadali osoby mladšie ako 18 rokov bez vodičského oprávnenia. Mnohých mladých ľudí to láka sadnúť si za volant a možno práve preto, že je to aj zakázané. Niekedy aj samotný rodič povie tým 16-, 17-ročným mladým svojim deťom, aby dali auto do garáže, aby ho odviezli na dvor, k susedovi, kdekoľvek.

  Myslím si, že týmto návrhom zákona dávame možnosť, aby tí, ktorí chceli jazdiť, jazdili legálne. A dá sa predpokladať, že spolujazdcami týchto 17-ročných vodičov budú najčastejšie rodičia alebo blízki príbuzní a tí určite budú chcieť pôsobiť na svoje dieťa výchovne a pozitívne.

  Podobné skúsenosti, ako tu bolo už aj spomínané, majú aj v susedných krajinách, v Rakúsku, v Nemecku, v Česku. V Nemecku to kleslo, ako vieme, o 30 % v priebehu piatich rokov, keď sledovali týchto mladých vodičov.

  Čo si myslím, že je však veľmi dôležité, aby to bolo dostatočne kontrolované a aby sa spolujazdec, aby za spolujazdca nebola vytypovaná len nejaká osoba, ktorá tam bude formálne, aby sa z toho nemohol stať nejaký nástroj na to, aby dieťa doviezlo domov rodiča, ktorý je v podnapitom stave, aby to nevyužívali a nezneužívali práve takíto rodičia.

  Domnievam sa, že výchova je oveľa dôležitejšia a účinnejšia ako trest. V autoškole sa totiž naučia základné zručnosti, ale aké to je skutočne, keď na aute nemajú označenie autoškola, sa učia potom až priamo v premávke. Týmto sa aj do radov rodičov možno vnáša viac zodpovednosti, aby vysvetľovali svojim deťom, teda začínajúcim vodičom, že na ceste sa treba správať zodpovedne, predvídavo a nedať sa vyprovokovať k agresívnej jazde.

  Podobným problémom, ja sa dotknem v svojom vystúpení iba dvoch, je alkohol na cestách. Nechcem teraz vyvolávať polemiku, myslím si, že je to na dlhšie, či doživotné odobratie vodičského oprávnenia za alkohol u recidivujúceho vodiča je to najsprávnejšie riešenie, aj keď všetci dobre vieme, že miera vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu je vysoká. Treba sa zamyslieť aj nad skutočnosťou, že títo vodiči budú jazdiť, tak ako doteraz tí 17-roční, aj naďalej, avšak bez vodičského oprávnenia, a tým ich z cestnej premávky vlastne neodstránime, čo by malo byť cieľom tohto opatrenia.

  Prikláňam sa možno k názoru alebo k takému lepšiemu využitiu tohoto inštitútu, ktorý tu sa zavádza, a to je to odborné poradenstvo, a takíto vodiči by sa museli povinne najprv podrobiť odbornému poradenstvu, ktoré by mohlo mnohé odstrániť a dať tým vodičom určitý čas na nápravu. A potom, ak dôjde k opakovaniu porušenia pravidiel cestnej premávky, uplatniť daný paragraf s odobratím vodičského oprávnenia bez možnosti získať ho v budúcnosti späť.

  Odborné poradenstvo podľa toho, ako je v zákone uvedené, sa snaží vodičovi pomôcť hľadať odpovede na otázky, prečo porušuje pravidlá cestnej premávky, a dáva možno riešenia a návod na riešenie, ako si svoje zlozvyky odstrániť, ako redukovať. Využitím tohto inštitútu sa bude snažiť sám možno pochopiť vodič svoje návaly agresivity, sklon k rizikovému správaniu počas jazdy, či prečo si sadá za volant aj napriek tomu, že má vypité. Naučené vzorce správania potom ovplyvňujú jeho správanie na ceste a dalo by sa možno veľa v tejto veci urobiť.

  Domnievam sa, že v oboch skupinách rizikových vodičov, teda tých mladých, aj tých, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu, ide hlavne o úlohu osobnosti a ku každému treba pristupovať individuálne. Veľa sa tu hovorí o psychotestoch a o tom, či to je správne, alebo nesprávne. Nebudem sa k tomu ako psychológ vyjadrovať, lebo každý by povedal, že je to v súvislosti s tým, že si chceme nejako prihriať polievočku alebo niečo podobné. Ale musím povedať, že z praxe, že každý vodič je posudzovaný ako osobnosť a každý má určité vnútorné danosti, určité fyzické a psychické predispozície na to, či je jeho správanie relatívne stále, to znamená, či nejde o momentálne vyvolávanie nejakej situácie a či tie jeho správania sa dajú aj nejakým spôsobom prenášať a v kolíznych situáciách tak, aby tá reakcia, ktorá bude po kolízii, bola pre neho ako pozitívna skúsenosť a ďalej sa jej vyvaroval.

  Ako východiskový rámec považujem, aby sme pri tejto novele zákona aj pri všetkých ďalších, ktoré sa budú dotýkať dopravy, pozerali na vodiča ako na človeka, ktorý má tú určitú zdravotnú a psychickú vybavenosť, v rámci štruktúry osobnosti určitý temperament, charakterové vlastnosti, schopnosti a manuálne zručnosti. Tieto potom spolu ovplyvňujú jeho správanie sa vodiča na ceste. Musíme si uvedomiť, že dopravné správanie sa vodiča je výslednicou vždy troch faktorov: vodiča, vozovky a vozidla, v ktorom jazdí, a na to by sme nemali zabúdať.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa prihlásil jeden poslanec. Uzatváram možnosť.

  Slovo má pán poslanec Marcinčin.

 • Ďakujem pekne. Ja by som nemal nič proti tomu, ak 17-roční budú dovážať svojich rodičov, ktorí užijú pohár, dva a viac vína, piva alebo iného alkoholického nápoja.

  Chcem však povedať niečo podstatnejšie, a síce, samozrejme, veľmi sa teším a vítam, že ministerstvo vnútra predložilo tento veľmi dôležitý návrh zákona. Chcem však upozorniť, že ten bude účinný a bude mať zmysel len vtedy, ak aj polícia sa bude viac sústrediť(sústreďovať) na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, viac než snáď na napĺňanie štátnej kasy.

  Čiže určite tento zákon prejde možno nejakými malými zmenami. Je výborné, že je tu, ale len v súčinnosti aj s inými dôležitými zmenami ho privítajú, myslím, aj občania.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. To bol posledný, to bola faktická poznámka na posledného ústne prihláseného rečníka. A teraz požiadal o slovo podpredseda Národnej rady podľa § 28 o vystúpenie.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, chcel by som len stručne vyjadriť svoj postoj a názor na predkladaný vládny návrh zákona, ktorý sprísňuje podmienky na cestách aj pre vodičov. A ja vítam iniciatívu pána ministra aj navrhovanú úpravu pravidla trikrát a dosť.

  Ale keď som študoval ten návrh zákona, predsa len mi pri tejto sankcii niečo chýba. Častokrát sme svedkami vážnych dopravných nehôd, ktoré vodiči spôsobili pod vplyvom alkoholu, pri ktorých vznikajú trvalé následky na zdraví alebo, nedajbože, aj smrť na ceste spôsobenej dopravnou nehodou pod vplyvom alkoholu.

  Preto zvažujem sprísniť ustanovenie tohoto zákona v druhom čítaní o doplnenie v tom, že ak niekto spôsobí dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, následkom ktorej budú trvalé, ťažké následky na zdraví alebo, nedajbože, smrť, tak nie trikrát a dosť, ale, priatelia, raz a dosť. Aj napriek tomu, že bude trestnoprávne postihnutý, aj napriek tomu, že mu doteraz bolo zakázané na nejaký čas riadiť motorové vozidlo, myslím si, že táto zmena je žiaduca.

  A chcel by som poprosiť všetkých kolegov, nechcem byť nejak primárne v tom ako sám poslanec, skúsme zvážiť takýto návrh, a ak bude vôľa, poprosil by som o podporu. Ale zdá sa mi to byť celkom normálne a samozrejmé, že ľudia sú viacej nahnevaní na tých vodičov, ktorí spôsobujú takýto druh dopravných nehôd, ako na tých, ktorí idú zo svadby a ich hliadka pristihne a tak ďalej atď. Nechcem znižovať vážnosť riadenia motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu, ale toto opatrenie sa mi zdá byť teraz namieste.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili dvaja poslanci. Uzatváram možnosť.

  Pán poslanec Saloň.

 • Ďakujem pekne. Rozbehla sa tu zaujímavá debata, čo sa týka jazdy pod vplyvom alkoholu a trikrát a dosť, ale možno či by nebolo na zváženie, pán minister, aj pri tejto vlastne trikrát a dosť zaviesť nejakú aspoň minimálnu hranicu toho alkoholu, lebo ako ja osobne vítam sprísnenie, lebo neuznávam jazdu pod vplyvom alkoholu, ale či by to nebolo prísne, ak niekomu sa zadarí, že v priebehu tých desiatich rokov trikrát pôjde zo svadby a trikrát nafúka 0,2 a príde o vodičák.

 • Reakcia z pléna.

 • A, no tak dobre, 0,31, no. Len o to ide.

  A čo sa týka vozenia tých opitých rodičov, tak tu sa, keď som to správne prečítal, tak aj spolujazdec by mal byť povinný dodržiavať v týchto prípadoch to, že má mať pri sebe vodičský preukaz a má byť triezvy, aspoň keď som to správne pochopil, takže...

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja chcem reagovať na vystúpenie pána podpredsedu Hrušovského a ani nie tak o tom, čo hovoril, len chcem k tomu dodať jednu, jednu poznámku. Trikrát a dosť, pán podpredseda, by sa malo vzťahovať aj na zodpovedných za stav ciest. Pretože ak na určitom úseku ciest dôjde k viacerým dopravným nehodám, pretože je v katastrofálnom stave, že sa tam dá pohybovať rýchlosťou možno 10-15 km/h, a nie všade je možné uplatňovať gumený paragraf, že vodič je povinný prispôsobiť rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, takže v takom by možno, v takých prípadoch by možno bolo dobré takýto prístup zaujať aj k tým, ktorí sú zodpovední za stav komunikácie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A stanovisko chce zaujať navrhovateľ, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda, budem sa snažiť byť stručný.

  K pánovi poslancovi Stankovi. Ja nechcem ísť do polemiky ohľadne znení zákona, ale v tom, čo on namietal, práveže sa návrh zmierňuje. To znamená, že dnes je každé prekročenie rýchlosti, aj 5 kilometrov, závažným porušením dopravných predpisov. A my navrhujeme, aby to bolo, len keď je o 20 kilometrov v obci, o 30 mimo obce. Čiže tam to zmierňujeme. Takže celkom som tú námietku nepochopil, keďže ide ten návrh novely opačným, opačným smerom. Je to naozaj tak. A to je prvá poznámka.

  Druhá poznámka k pánovi poslancovi Gálovi, ktorý namietol, že nie je nejaké magické riešenie. Áno, nie je to magické riešenie. Ten návrh novely do vlády priniesla vláda, ministerstvo vnútra a nie David Copperfield, čiže my magické riešenia nevieme priniesť do parlamentu, ani neexistujú podľa mňa. Čo vieme urobiť, je urobiť opatrenia, ktorých cieľom je, aby rizikové skupiny, ktorí sú mladí vodiči a ktorí sú teda vodiči, ktorí šoférujú pod vplyvom alkoholu, aby tam ten postih alebo prevencia boli efektívnejšie. To vieme urobiť. Žiadne magické riešenia urobiť nevieme.

  Čo sa týka psychotestov. My nezavádzame žiadne psychotesty nad rámec toho, čo už v zákone dnes je, čiže tam zmena v princípe nie je. Aj keď si neodpustím jednu poznámku v tejto súvislosti, lebo však sme diskutovali o psychotestoch pomerne rozsiahlo pri novele zákona o zbraniach a strelive. Pred možnože hodinou a pol sme zverejnili informáciu, že na základe lokalizačných údajov z počítača páchateľa v Kysaku sme objavili dve telá obetí v priestore Kysaku, mladých žien, ktoré boli usmrtené a následne boli, samozrejme, že aj, aj ich telá, časti tiel separované. A tento človek, ktorý je podozrivý, resp. už nikdy, samozrejme, súd nerozhodne o jeho vine, mal legálny zbrojný preukaz na štyri zbrane. To nie je, že niekto niekde trošku tak na hrane, nevieme, to je teda ďaleko za hranou, musím povedať. No ale, čiže hovorím, ale psychotesty my tuná nejakým spôsobom, my tuná nejakým spôsobom neriešime.

  K pani poslankyni Roškovej. Ja tam nemám nič, čo by som dodal v zásade.

  A k pánu poslancovi Saloňovi. Áno, my sa, my tu bezpečnú vzdialenosť meníme z metrov na sekundy, lebo tie metre, samozrejme, že je veľký rozdiel, či to je pri 130-ke alebo keď je zápcha na D1 a 70-metrovú vzdialenosť nedodržuje nikto, keď je zápcha. Čiže tam to má naozaj zmysel dať skôr na sekundy, ktoré si podľa mojej mienky lepšie merateľné, aj presnejšie merateľné ako metre.

  K pánovi poslancovi, podpredsedovi Hrušovskému. Ja som, vítam diskusiu, ktorá bude v druhom čítaní, aj potenciálne, potenciálne sprísnenie, pretože - a môžme diskutovať aj o tom, či by to mali byť, či by jedno z tých, z tých prekročení pri alkohole za volantom nemalo byť nad 0,5 alebo nejak tak, aby neišlo o nejaký zbytkový alkohol, ale - a viete, teraz to poviem tak veľmi otvorene, že sú krajiny, ktoré naozaj majú v zákone nejakú mieru tolerancie alkoholu za volantom. U nás reálne v praxi to je 0,29. Ale obávam sa, že Slovensko nie je Nemecko. Ak by sme my ustanovili v zákone nejakú legálnu hranicu, toto je v poriadku, tak by to podľa mňa mnohí naši vodiči vnímali, že toto je v poriadku. No a 0,3, to je koľko? Dve pivá, tri pivá? Ale keď 0,3, tak možnože 0,5 by ešte mohla byť tá tolerancia, alebo 0,6. Obávam sa vzhľadom k povahe niektorých našich vodičov, že by to proste nebolo dobré, takže...

  Ale diskutovať o tom, že jeden z tých troch priestupkov by mal byť nad určitú hranicu, určite nie jedno promile, lebo to už je trestný čin, ale niekde medzi, o tom diskutovať, samozrejme, že v druhom čítaní určite môžeme a budeme.

  Takže toľko, pán podpredseda, predseda.

  Ďakujem.

 • Spravodajca chce zaujať stanovisko? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom programu je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 327.

  Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 330.

  Poprosím ministra hospodárstva Juraja Miškova, aby vládny návrh zákona uviedol.

  Tiež poprosím spravodajcu, predsedu výboru pre hospodárstvo, pána poslanca Janiša, aby zaujal miesto pre spravodajcov.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 59/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 327.

 • Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám do prvého čítania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Cieľom tohto návrhu zákona je vytvoriť podmienky pre ekonomický rozvoj znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory vytvárania nových investícií a vytvárania nových pracovných miest na trvalo udržateľnom základe s dôrazom na zrovnoprávnenie domácich a zahraničných investorov, ako aj na transparentnosť poskytovania investičnej pomoci.

  V tejto súvislosti predložený návrh zákona upravuje podmienky poskytovania investičnej pomoci, spresňuje a administratívne zjednodušuje schvaľovací proces, upravuje spôsob a postup schvaľovania zmien pri poskytovaní investičnej pomoci, ako aj práva a povinnosti príjemcov pomoci a príslušných orgánov štátnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci.

  Podmienky a limity pri poskytovaní investičnej pomoci upravuje predložený návrh zákona diferencovane podľa odvetvia regiónu tak, aby sa podporilo vytváranie pracovných miest v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou a zvyšovanie pridanej hodnoty v priemysle.

  Navrhovaná právna úprava zosúlaďuje návrh zákona so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v oblasti cestovného ruchu. Medzi poskytovateľov investičnej pomoci sa dopĺňa aj Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ak ide o poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.

  S cieľom vytvoriť podmienky na to, aby pravidlá na poskytovanie investičnej pomoci mohli pružne reagovať na vývoj nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, maximálnu intenzitu investičnej pomoci, výške investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov následne ustanoví nariadenie vlády.

  Navrhovaná právna norma predstavuje prehľadný právny rámec poskytovania investičnej pomoci v Slovenskej republike, vytvára predpoklady na oživenie hospodárstva, aktívnu politiku zamestnanosti a prispeje k vytváraniu dôveryhodného podnikateľského prostredia.

  Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, slovo má pán poslanec Janiš, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte mi, aby som uviedol spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007, ktorý máme pod tlačou 327.

  Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonnej lehote podľa rokovacieho poriadku. Uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle rokovacieho poriadku, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Ďalej navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Súčasne navrhujem za gestorský výbor Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.

  Pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ústne? Jeden, dvaja poslanci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  A slovo má pán poslanec Jahnátek.

 • Vážený pán predseda parlamentu, vážený pán minister, ctené poslankyne, páni poslanci, ja osobne vítam každú iniciatívu, ktorá smeruje k tomu, aby sme prilákali čo najväčší počet investorov na Slovensko.

  Slovenská akadémia vied vypracovala v roku 2009 Víziu rozvoja Slovenska do roku 2030 a neskôr túto víziu rozpracovala do Stratégie rozvoja do roku 2020, kde jasne dokázala a preukázala, že rozvoj slovenskej ekonomiky, hlavne rast HDP, nie je možný bez ďalšieho masívneho prílivu zahraničných investorov vzhľadom na to, že výkonnosť slovenskej ekonomiky ešte bude stále na nedostatočnej úrovni na to, aby sa slovenská ekonomika dokázala rozvíjať vlastnou cestou. Čiže je potrebné vytvárať podmienky, ktoré prilákajú investorov, a nehovorme teraz len o zahraničných, hovorme o investoroch ako takých, lebo každý investor má rovnakú hodnotu a má rovnaký cieľ: podnikať, vytvárať hodnoty, vytvárať zisk, a tým vlastne prispievať aj do štátnej kasy formou odvodov a daní.

  Preto ja vítam aj iniciatívu ministerstva hospodárstva, že chce urobiť nejaké kroky, aby sa investori prilákali na územie Slovenskej republiky. Bohužiaľ, však tento zákon, ktorý ste predložili, je v určitej časti krokom späť, ktorý definuje stav, ktorý tu už bol predtým, a na druhej strane otvára neobmedzený priestor, ktorý jednoducho slovenská ekonomika a štátny rozpočet nebude vedieť utiahnuť.

  Konkrétne, pán minister, vrátili ste sa naspäť na hodnoty investičnej pomoci alebo povinnej výšky investovania, ako to bolo pred rokom 2007.

  My by sme si mali v prvom rade ozrejmiť, v akých prípadoch by mal štát vstupovať formou investičnej pomoci ako formou štátnej pomoci do podnikateľských subjektov. V žiadnom prípade si nemyslím, že štát v najbližších rokoch a možno v najbližších desiatich rokoch, minimálne, nebude mať v štátnom rozpočte dostatok prostriedkov, aby vedel vyhovieť každému podnikateľskému subjektu. Preto musí robiť určité separačné kritériá, podľa ktorých jasne vydefinuje a dopredu oznámi investorom, za akých podmienok sa môžu uchádzať o štátnu pomoc.

  V novele zákona o investičnej pomoci, ktorú sme my, myslím, že v roku 2007 predložili do parlamentu a parlament schválil, sme rozdelili podnikateľov do troch základných skupín. Malí podnikatelia, živnostníci, ktorí mohli dostávať pomoc formou Národnej agentúry pre malé a stredné podnikanie formou štrukturálnych fondov Európskej komisie z tej schémy de minimis a vlastne cez záručné fondy Národnej agentúry. Stredné podniky mali možnosť čerpať pomoc pre svoje podnikanie cez štrukturálne fondy a len veľké investičné projekty mohli ísť cez priamu investičnú pomoc. Tam boli tri formy tej investičnej pomoci, to zachovávate, to je v poriadku. Len my sme úmyselne zdvihli tu latku na vtedajších 800 mil. korún, vy ste to teraz vrátili na 420 a pred našou novelou to bolo 400 mil., čiže ste to vrátili naspäť do tej polohy. A my sme to úmyselne dávali na vyššiu polohu, lebo už vtedy sme mali pocit, že jednoducho nedokážeme tie malé projekty saturovať zo štátneho rozpočtu, lebo tie prostriedky budú použité zo štátneho rozpočtu a jednoducho ten nával bol tak obrovský, že to sa nedalo jednoducho všetko akceptovať, hlavne pre tie malé podniky.

  Preto je veľmi dôležité, aby si štát ako prioritu postavil, že vstúpi do investičnej pomoci pri veľkých projektoch. Prečo? Jednoducho. Veľký projekt, či je to, to sú vlastne tie známe projekty, či z elektrotechnického, automobilového priemyslu, prichádzajú nielen formou ako jeden investor, ale tento veľký investor ťahá za sebou celú skupinu subdodávateľov, vždy to bolo 6, 8, 10, 12, 14 subdodávateľov, ktorí dávali komponenty do tej finálnej výroby, ktorí museli prísť na Slovensko, museli prísť za tým veľkým investorom, či dostali štátnu pomoc, alebo nedostali štátnu pomoc, lebo dostali to právo byť investorom pre tú veľkú investičnú pomoc. V tom bola určitá tá taktika štátu, že podporme veľkého, ja neviem Samsung Voderady, ale nevieme podporiť všetkých. Samozrejme, tam bol obrovský tlak toho veľkého investora, podporte nám aj tých našich malých subdodávateľov. Ale tam bola vždy vôľa toho štátu, že štát nemusel ísť, a jednoducho sme povedali, nespĺňajú kritériá povinných 800 mil., ktoré museli priniesť do investičného procesu. Preto je veľmi potrebné, aby sme sa sústredili na veľkých investorov, lebo veľkí investori nám tých malých donesú, či štátnu podporu dostanú, alebo nedostanú.

  Ale vy vo vašom zákone už ste po prvé znížili tú latku 800 mil. slovenských korún, lebo hovorím rok 2007, 800 mil. ste znížili na 420, čiže ste to posunuli celé o jednu triedu nižšie, čiže tým bude oveľa väčší problém to celé uspokojiť. A ja si myslím, že to nie je dobrá cesta. Skutočne, poďme po veľkých a veľkí nám donesú aj tých subdodávateľov.

  Ďalší problém, ktorý tam máte, je, že ja keď som si ten bod 18 prečítal, a nechcem ho teraz celý citovať, ale len kúsok z neho, že "ministerstvo do desať dní po doručení žiadosti oznámi investorovi, že či spĺňa, alebo nespĺňa kritériá", a potom, čo je podstatné, "a do 30 dní od doručenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci, v ktorom uvedie: intenzitu pomoci, formu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem" atď., nebudem ďalej čítať.

  Táto formulácia v mojom vnímaní znamená, že v podstate má každý automaticky právo, každý dostane investičnú pomoc. Vy ste si nenechali nejaké separačné kritérium, ktoré by povedalo, ktoré projekty pôjdu, ktoré projekty nepôjdu, hlavne z hľadiska zamerania, lebo štát a vízia Slovenska do roku 2030 jasne hovorila, ktoré oblasti hospodárstva by sa mali preferovať a ktoré oblasti jednoducho nie je potrebné vzhľadom na ten potenciál Slovenska nejak intenzívne podporovať, ale skôr len využívať efekty z niektorých sektorov. Mňa trošku mrzí, že ja som v slovníku súčasnej vlády nikdy nepočul slovo stratégia, vízia do roku 2030, ako keby tento materiál neexistoval. Ba dokonca keď som sa rozprával s autormi tejto správy, lebo to boli všetko renomovaní vysokoškolskí profesori, ekonómovia, ľudia z Akadémie vied, dokonca im bolo vyhrozené, že to si ešte "vypijú", že urobili za vlády Roberta Fica takúto stratégiu. Je to choré, je to smiešne a hlavne je to kontraproduktívne.

  A keby sme zohľadnili tú stratégiu, či s výhradami, či bez výhrad, ale aspoň by sme si osvojili, že ktoré sektory máme podporovať v budúcnosti pre rozvoj slovenskej ekonomiky, možno by sme už v tom bode 18 ten § 10 ods. 4 mohli aj zadefinovať, že ktoré projekty majú nárok na uchádzanie sa o štátnu pomoc a ktoré projekty nemajú. Ale takto je to v jednej rovine a vlastne každý, kto príde s hocičím, čo príde, a bude to mať hodnotu 14 mil. eur investovaných v tej najhoršej alebo v tom západoslovenskom kraji, aby som to zjednodušene povedal, a podstatne menej, lebo to sa potom znižuje na 200 a 100 mil. pri tých znevýhodnených regiónoch, jednoducho kto príde, podľa tohto znenia má automaticky nárok na štátnu pomoc.

  No ja si to neviem predstaviť, ako bude reagovať ministerstvo financií, lebo za mesiac musíte do vlády predložiť minimálne 50 takýchto projektov. Lebo takých projektov je desiatky a desiaty a stovky.

  A tam máte takisto v tom zákone definované aj štátnu pomoc pre malé a stredné podniky. Síce po notifikácii v Európskej komisii, ale zaradili ste aj túto kategóriu. Kto pôjde investovať pár desiatok miliónov korún a má dostať od štátu investičnú pomoc - ešte raz, nehovorme o finančnej pomoci, lebo na začiatku som povedal, že tá finančná pomoc pre takéto typy podnikateľov bola jasne definovaná v iných zdrojoch, ale cez štatút alebo inštitút investičnej pomoci to je jednoducho nemožné.

  Mne to celé naznačuje, že chcete urobiť veľký počet investičných projektov, aby to marketingovo dobre znelo, ale na druhej strane ten štátny rozpočet vám to nebude schopný absorbovať. Skutočne, ten štátny rozpočet je napnutý. Veď už myslím si, že po prvom roku vládnutia to viete, a preto zvážte ešte raz tie kritériá, pre ktoré by mali byť investičné pomoci skutočne poskytované.

  Pán minister, prečo sme my pri nastavovaní štrukturálnych fondov z Európskej komisie povedali, že štrukturálne fondy nemôže čerpať podnikateľský subjekt, ktorý má buď viac ako tisíc zamestnancov, alebo obrat viac ako jeden a pol miliardy korún? No jednoducho z toho dôvodu, že tieto veľké podniky majú dostatočný aparát ľudí, ktorí by vedeli pripraviť oveľa kvalitnejšie projekty ako stredné podniky a tie stredné podniky by boli v nevýhode a vlastne tým stredným podnikom by sa potom nič neušlo. Zas by to zhltli len tí veľkí. A my sme povedali: Nie. Veľkí, vy bojujte o investičné stimuly, investujte minimálne 800 mil. a môžte dostať štátnu podporu v troch formách, na akých sa dohodneme, ale stredných nám nechajte na štrukturálne fondy, na tie tzv. veľké výzvy štrukturálnych fondov. A malých, tam sme znovu limitovali a jasne sme povedali, kto má možnosť čerpať z tej štruktúry de minimis. Tam sme zas nedovolili tým stredným, aby zobrali peniaze tým malým, ten objem peňazí, ktorý bol vyčlenený, aby im ich zobrali, lebo vždy ten slabší ťahá za horší koniec a má vždy menšiu šancu dostať tieto prostriedky.

  Preto si myslím, že bolo by potrebné tento zákon dopracovať. Vytvoriť tam jasné kritériá, za ktorých je možné, nie je možné, pre koho je možné čerpať tieto investičné prostriedky a nepustiť to na takú voľnobežku, ako je to teraz urobené v návrhu tohto zákona.

  Ešte raz opakujem, pán minister, ja vítam iniciatívu a určite, pokiaľ budú jasne nastavené pravidlá, budem za každú novelu zákona, lebo aj zákon o investičnej pomoci treba novelizovať, lebo to podnikateľské prostredie sa vyvíja, čiže to, čo platilo v roku 2007, nemusí platiť o rok, o dva, o 10 rokov, určite nie. Ale neurobme z toho úplne voľný materiál, v ktorom sa každý nájde a každý sa potom bude nebodaj súdiť so štátom, že prečo ten dostal investičnú pomoc a prečo som ja nedostal investičnú pomoc.

  Je to skôr rada, požiadavka ako človeka, ktorý štyri roky v tomto robil, než ako nejaké politické stanovisko. Ale v každom prípade si myslím, že tento zákon treba prepracovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa neprihlásil žiaden poslanec. Jeden poslanec. Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Ondruš.

 • Ďakujem pekne. Mňa na vystúpení pán poslanca Jahnátka zaujala aj taká tá analýza dopadov tejto novely. A priznám sa, že, pán poslanec, ste vo mne teraz vzbudili záujem o tento zákon väčší, než som mal doteraz, a to v súvislosti s tým, že ma vlastne prekvapuje, že vláda navrhuje, ak som to dobre pochopil, v podstate rozšíriť investičnú alebo rozširovať investičnú pomoc pre investorov, pričom tu budú chýbať nejaké presnejšie a jasnejšie kritériá na prideľovanie tej pomoci, alebo sa tie kritériá rozširujú a umožnia vo väčšej miere poskytovať túto investičnú pomoc.

  A poviem vám, prečo ma to zaujalo, teda ak je to tak. Pretože práve minulý týždeň som pri debatách vládnych predstaviteľov o tom, kde hľadať možnosti šetrenia výdavkov v štátnom rozpočte, zaregistroval originálny nápad, a to, že bolo by dobré od budúceho roku zrušiť akúkoľvek finančnú pomoc pre začínajúcich živnostníkov. Dnes totižto existuje taký nástroj, ktorý umožňuje živnostníkom získať od štátu finančnú pomoc na rozbehnutie tej živnosti. A ako som sa dočítal v novinách, tak vládni predstavitelia, a teda podľa toho, čo som si prečítal, na tom už panuje akási neformálna zhoda, sa zhodli na tom, že nie je dôvod, aby živnostníci dostávali nejakú pomoc. Mám pocit, že to bol práve pán predseda parlamentu a predseda SaS, ktorý sa mal niekde vyjadriť, že veď keď chcú teda začať podnikať, nech začnú podnikať, prečo majú čakať na nejaký štátny príspevok.

  Takže ak vládna koalícia plánuje na jednej strane veľkým zahraničným investorom rozšíriť možnosť získať štátnu pomoc pri začatí ich podnikania na Slovensku a na druhej strane chce takúto minimálnu pomoc zobrať živnostníkom, tak je to minimálne nesmierne nefér.

 • Pán poslanec Chren ako posledný ústne prihlásený rečník v rozprave.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, je trošku tak paradoxné, že ako aj liberál som sa sem teraz musel postaviť obhajovať novelu zákona o investičnej pomoci, ktorý je zákon vlastne o poskytovaní investičných stimulov podnikateľom. Chcem jasne povedať, že táto novela, tak ako ju ministerstvo hospodárstva predložilo, jednoznačne napĺňa programové vyhlásenie vlády v tejto oblasti. Programové vyhlásenie vlády v oblasti investičnej pomoci hovorí nasledujúce:

  "1. Vláda Slovenskej republiky posúdi všetky možnosti, ako minimalizovať štátnu pomoc v oblastiach, kde je poskytovaním neopodstatnene deformované podnikateľské prostredie.

  2. Investície plynú na Slovensko nerovnomerne, navyše pod vplyvom hospodárskej krízy a zhoršenia podnikateľského prostredia sa ich rast spomalil. S cieľom vyrovnávania regionálnych rozdielov v rámci Európskej únie je potrebné aj v rámci Slovenska neustále podporovať rast investícií, a to najmä do zaostalých regiónov.

  3. Vláda Slovenskej republiky prehodnotí doterajší a vytvorí funkčný model na podporu prílevu priamych zahraničných investícií vrátane efektívneho fungovania podporných inštitúcií. Vláda Slovenskej republiky sprehľadní pravidlá pre poskytovanie investičnej pomoci tak, aby podporovala vytváranie pracovných miest v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, zvyšovanie pridanej hodnoty v priemysle a transfer najnovších poznatkov do praxe. Pri návrhoch pravidiel pre poskytovanie investičnej pomoci uplatní aj osvedčené skúsenosti získané pred rokom 2006, keď bol dosiahnutý najefektívnejší rast investícií."

  Myslím si, že nikto z vládnej koalície sa netají tým, že v ideálnom prípade a v prípade, ktorý presadzuje aj ministerstvo hospodárstva, by bolo najvhodnejšie do konca volebného obdobia úplne zastaviť poskytovanie investičných stimulov na Slovensku. Kým sa to tak však stane v súlade s programovým vyhlásením vlády, je potrebné zaviesť poriadok do pravidiel, na základe ktorých sa investičné stimuly poskytujú. Do roku 2006 takýto poriadok v poskytovaní investičných stimulov pre investorov na Slovensku existoval. Avšak zrušením niektorých jasných a transparentných kritérií predchádzajúcou vládnou koalíciou, napríklad kritérií rozdelenia Slovenska na niekoľko zón podľa výšky nezamestnanosti, došlo k narušeniu takých tých základných pravidiel a princípov podporovania tých regiónov, v ktorých je to najviac potrebné.

  Aké sú teda najväčšie výhody predloženého návrhu zákona, ktoré by som rád uviedol a na ktoré by som rád upozornil.

  1. Táto novela zákona zavádza jasné a transparentné kritériá podpory. Zavádzajú sa v prílohe kritériá, ktoré sú nastavené tak objektívnym spôsobom, aby každý zahraničný investor, ale aj domáci investor, pretože tento zákon naozaj nikoho nediskriminuje, ktorý príde a chce investovať, si mohol doslova až formou matematického vzorcu(vzorca) uviesť do modelu základné údaje o svojej investícii, do ktorého regiónu chce ísť, v akej oblasti chce podnikať, a na základe toho získal objektívnu informáciu, akú maximálnu výšku podpory môže očakávať.

  Nečudujem sa, že niektorým kolegom z radov opozície môžu takéto jasné a transparentné kritériá, ktoré tento zákon zavádza, vadiť. Keď budú totiž platiť takéto jasné a transparentné kritériá, už sa nebude môcť stať, že niekto na ministerstve hospodárstva bude obiehať investorov a hovoriť im, aby zmenili región, do ktorého chcú investovať, nikto nebude môcť obiehať investorov a požadovať od nich nejakú úplatu alebo poplatok za to, aby presadil jeho investičný stimul pre danú konkrétnu firmu.

  Ak sa presadia takéto jasné a transparentné kritériá, ktoré výrazne zvýhodňujú technologické investície, investície do výskumu a vývoja, na úkor manufaktúr, aké vznikali na Slovensku v minulosti a boli podporované v minulosti, už sa nestane, že bude udelený investičný stimul v absolútne rekordnej výške 80-tisíc eur na jedno pracovné miesto. Na lyžiarske stredisko, ktoré podľa niektorých ľudí je spriaznené s niektorými poslancami jednej opozičnej strany.

  Uvedený návrh zákona rozdeľuje Slovensko na päť oblastí podľa miery nezamestnanosti. Stanovuje tak jasné kritériá, že väčšina regiónov, ktoré majú nezamestnanosť nižšiu ako priemernú, najmä západné Slovensko, kam investície boli najviac podporované v minulosti, už nebude oprávnený investor pre získanie investičnej pomoci, prípadne budú tu podporované len investície, ktoré naozaj idú do výskumu a vývoja.

  Čím vyššia nezamestnanosť v regióne, kam chce investor prísť, tým získa väčšiu šancu získať investičnú podporu, a tým aj vhodnejšiu štruktúru bude mať šancu získať. To znamená, v regiónoch, ktoré majú najnižšiu mieru nezamestnanosti, bude investičná podpora uprednostňovaná vo forme daňových úľav a čím vyššia nezamestnanosť podľa tohto návrhu, tým väčšia šanca získať napríklad aj podporu na nákup hmotného investičného majetku.

  Novela zákona prináša vyššiu istotu pre investorov domácich či zahraničných, ktorí budú chcieť priniesť na Slovensko nejakú investíciu, pretože skracuje dobu trvania celého procesu získania investičnej pomoci o približne 60 až 90 dní oproti predchádzajúcemu právnemu stavu. Novela zákona prináša viac podpory pre projekty s vyššou pridanou hodnotou, pretože sa znížili nároky na investície pre centrá strategických služieb a pre technologické centrá, ktorým sa náklady počítajú na základe nákladov na ľudské zdroje. Čiže investičnú podporu môžu dostať na základe toho, koľko reálne zaplatia na mzdách a platoch pre svojich zamestnancov v rámci nových pracovných miest, ktoré na Slovensku vytvoria.

  Novela znižuje minimálne výšky investície na 14,7, resp. 3 mil. eur, pričom predchádzajúci zákon bol postavený hlavne na obdobie hospodárskeho rastu.

  Zákon sa priblížil aj domácim podnikateľom, ktorí sa v minulosti cítili byť diskriminovaní, a to tým - a hlavne pre malé a stredné podniky to platí -, že umožňuje zlúčiť do jedného projektu viacero na seba nadväzujúcich zámerov. Toto je reakcia na názory, že predchádzajúci zákon bol stavaný len pre silných a zahraničných investorov.

  Zákon umožňuje upraviť podmienky čerpania investičných stimulov v prípade, že projekt spĺňa základné zákonné kritériá v prípade nepriaznivého vývoja na trhu alebo v priemyselnom odvetví.

  Zákon zvyšuje princíp právnej istoty aj tým, že presne definuje, čo je podstatné a nepodstatné porušenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, a tým dáva investorom i podnikateľom viac právnej istoty.

  Zároveň zákon umožňuje opätovné čerpanie pomoci v prípade rozšírenia investičného projektu, čo je známkou stability investície a dlhodobého zámeru podnikateľa zotrvať na Slovensku.

  Dámy a páni, ako som povedal, zámerom azda nás všetkých, ktorí sedíme tu v radoch vládnej koalície, je dospieť k takému stavu, aby v poslednom roku vládnutia nebolo potrebné a neboli udeľované žiadne investičné stimuly. Kým sa však dostaneme do takéhoto štádia, je potrebné udeľovanie investičných stimulov znižovať a tie, ktoré predsa len udelené budú, je potrebné zabezpečiť, aby išli do tých regiónov, ktoré to najviac potrebujú. Do regiónov, kde je najnižšia životná úroveň, do regiónov, kde je najvyššia nezamestnanosť, prípadne do oblastí, ktoré prinášajú našej krajine najvyššiu pridanú hodnotu: do oblasti technologických investícií a výskumno-vývojových centier. Tento zákon je šitý a pripravený takým spôsobom, aby presne tieto ciele naplnil.

  Preto ako poslanec môžem s čistým svedomím hlasovať za prijatie tejto novely.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa neprihlásil, sa prihlásil jeden poslanec. Uzatváram možnosť.

  A slovo má pán poslanec Ondruš.

 • Ďakujem. Pán kolega, teraz som pochopil, že som v niečom zle porozumel vystúpeniu pána poslanca Jahnátka, ale v každom prípade teda, čiže ďakujem za ešte lepšie zorientovanie v tej novele, ale v každom prípade platí, čo som, platia dve zásadné veci, ktoré som povedal.

  Vy teda navrhujete taký spôsob stanovenia podmienok v zákone, ktorý bude mať za následok vlastne rozšírenie možnosti udeľovať investičné stimuly pre podnikateľov, pre podniky, pre firmy, a zároveň vládna koalícia alebo predstavitelia vládnej koalície rozbehli veľmi vážnu debatu s predbežným súhlasom na to, aby ste zrušili príspevok, ktorý je určený pre nezamestnaných na to, aby začali živnostenské podnikanie, teda ako pre začínajúcich živnostníkov.

  No a z tohto hľadiska sa mi to zdá absolútne nekorektné, neférové najmä preto, lebo sa hovorí o tom, že práve živnostníci sú, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest, chrbtovou kosťou hospodárstva. A ak na jednej strane dokonca opakovaným spôsobom chcete podporovať nové investície firmy, ktorá už raz investičné stimuly dostala, tak skutočne považujem, opakujem, za neférové, nekorektné, ak vládna koalícia pristúpi k tomu, že zruší finančnú pomoc pre začínajúcich živnostníkov, opakujem, v prípade, že sú to ľudia, ktorí sú nezamestnaní a spĺňajú niektoré ďalšie podmienky.

 • Ďakujem veľmi pekne. Rád by som zareagoval na predrečníka. Tu sa miešajú dve veci. Prvá vec je idea, myslím si, že chorá idea a chorá myšlienka, že z každého nezamestnaného sa nám podarí urobiť podnikateľa, ak mu dáme finančný príspevok na štart podnikania. Dokonca viem a som presvedčený o tom, že aj mnohí existujúci živnostníci namietajú voči tomu, aby boli vytváraní iní umelí živnostníci, aby sme umelo znižovali nezamestnanosť tým, že vyškrtneme, tak ako to bolo teda na základe toho opatrenia, o ktorého prehodnotení sa údajne diskutuje, vyškrtneme niekoho z evidencie nezamestnanosti len tým, že mu dáme nejakú almužnu a budeme sa tváriť, že z nezamestnaného sa odrazu stane úspešný podnikateľ.

  Úplne iná súvislosť je zmena pravidiel pre udeľovanie investičnej pomoci, ktoré sa v skutočnosti sprísňujú, pretože sa uviedli jasné a objektívne kritériá, kam a do čoho musí investor investovať, aby mohol dostať investičnú pomoc. Tie kritériá sú oveľa prísnejšie, ako boli dodnes, keďže dnes v podstate nejaké takéto kritériá ani neexistovali podľa tej predchádzajúcej právnej úpravy. A tieto kritériá teda sprísňujú udeľovanie investičných stimulov oproti súčasnému stavu.

  To, že zavádzajú objektívne hodnotenie a že udelenie stimulu bude závisieť vyslovene na rozhodnutí vlády Slovenskej republiky, zároveň znamená, že získanie takejto podpory nie je nárokovateľné, a preto sa udeľovanie investičných stimulov nerozširuje, naopak, sprísňujú sa kritériá na ich udeľovanie.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce zaujať stanovisko navrhovateľ? Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Vážený pán poslanec Jahnátek, chcel by som iba veľmi krátko možno reagovať na niektoré vyjadrenia, ktoré odzneli vo vašej rozprave. Chcel by som zdôrazniť, že predkladaný návrh zákona o investičnej pomoci je rozhodne krokom vpred a nie krokom vzad. Tie dôvody, prečo je tento predkladaný návrh krokom vpred, už vysvetlil pán poslanec Chren. Možno by som ešte chcel zdôrazniť jednu vec a to je rozhodovanie o poskytovaní investičnej pomoci a toto rozhodovanie je vždy arbitrárne. To znamená, že nikto si nemôže na štátnu pomoc nárokovať. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude.

  Veľmi sa mi páčia niektoré návrhy, ktoré ste tu spomenuli alebo predkladali, koniec koncov ma prekvapuje, prečo za štyri roky, kedy ste mali možnosť ako rezortný minister tieto nápady implementovať, prečo sa tak nestalo, a hovoríte o nich akurát dnes, keď už takú možnosť nemáte.

  Bohužiaľ, nemám tu so sebou podrobnú analýzu, ktorú som si nechal urobiť, ktorá sa týka udeľovaných investičných stimulov vašou vládou, ale dovoľte mi aspoň jedno malé porovnanie, ktoré pochádza z tej analýzy.

  Za vášho ministrovania bolo udelených celkovo 86 investičných stimulov, čiže za štyri roky ste udelili 86 investičných stimulov. Za tejto vlády to bolo a predpokladám, že za prvý rok tejto vlády to aj budú presne 3 investičné stimuly. Všetky 3 investičné stimuly išli do regiónov s vyše 20-percentnou nezamestnanosťou. Zhodou okolností všetky išli na východné Slovensko.

  Čiže ak by som to mal porovnať, za prvý rok je sedemkrát menej, ako to bolo za vášho ministrovania. To znamená, dynamika udeľovania investičných stimulov sa spomalila sedemnásobne.

  A možno ešte posledná vec, ktorá sa týka obáv o výdavky štátu, štátny rozpočet. Vnímam to tak trochu ako pokrytectvo, pretože ak by ste to naozaj s tou zodpovednosťou za verejné financie mysleli vážne, tak by ste nemohli dopustiť ako národohospodár a súčasť vlády Roberta Fica 8-percentný deficit štátneho rozpočtu a ďalšie zvyšovanie celkového dlhu Slovenska.

  Ďakujem.

 • Chce sa vyjadriť v rozprave spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pokračujeme druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má tlač 286 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 286a.

  Prosím pána ministra hospodárstva, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Poprosím pána poslanca Jurčíka. Je tu. Nech sa páči.

  Pán minister, poprosím odôvodniť vládny návrh zákona.

 • Reakcia z pléna.

 • Reakcia z pléna.

 • No zaujal stanovisko. Ja som navrhoval, pani Laššáková, ja som navrhoval tento bod presunúť nazajtra, to práve vy ste zamietli. Ten bod je v programe. Odtiaľ môže byť vyňatý na návrh troch poslaneckých klubov. To sa nestalo a o tom bode sa bude teraz rokovať, normálne je v programe.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám do druhého čítania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je zmeniť spôsob menovania predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví tak, aby zákonné oprávnenie na ich menovanie mala Národná rada Slovenskej republiky na návrh príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a nie ako doposiaľ, vláda Slovenskej republiky.

  Dôvodom navrhovanej zmeny je základný princíp, na ktorom je postavená filozofia štátnej regulácie sieťových odvetví v krajinách Európskej únie, a to, že národný regulátor je nezávislý od politickej moci a od regulovaných subjektov.

  Zákonom č. 107/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 15. marca 2007, bola Rada pre reguláciu splnomocnená predložiť návrh na vymenovanie predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví do 30 dní odo dňa vymenovania jej členov. Tento postup však do dnešného dňa nezabezpečil vymenovanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

  S cieľom dosiahnuť adekvátny právny stav v tejto oblasti pristúpilo ministerstvo hospodárstva k vypracovaniu predloženého návrhu zákona.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Jurčík, prosím, aby ste ako spoločný spravodajca informovali Národnú radu o výsledku rokovania výborov. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 286).

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. marca 2011 č. 353 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a tieto výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením zo 4. mája 2011 č. 184 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením z 5. mája 2011 č. 109.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 12. mája 2011 pod č. 128. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  A otváram rozpravu. Procedurálne návrhy, áno? Do rozpravy. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  A slovo má pán poslanec Paška.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, pán spravodajca, dámy a páni, ak doposiaľ niekto pochyboval, že v tejto Národnej rade existujú dva typy demokracie, tak po tom, ako sa otvorilo rokovanie o tomto bode programu, už niet pochýb, že je tu tzv. demokracia koalície a potom je tu čosi, čo by sa mohlo nazvať vzťahmi občana a volených zástupcov.

  Reagujem na to, akým bezprecedentným spôsobom sa pokračuje v lámaní zákonných noriem, porušovaní ústavy. Pred - je 16.06 - cirka troma hodinami tu pán predseda ústavnoprávneho výboru po tom, ako bolo prerušené rokovanie, predniesol uznesenie výboru, ktoré konštatovalo, aj na základe podľa mňa úplne nezmyselného prijatia uznesenia, že tento návrh zákona nespĺňa podmienky zákona o rokovacom poriadku, a keďže rokujeme o tej istej veci - ešte sa vrátim k tomuto problematickému výrazu -, nemali by sme o tomto návrhu zákona rokovať.

  Je zaujímavé, že pokiaľ sa jednalo o opozičné návrhy zákonov, nebol problém aplikovať podľa mňa uznesenie, ktoré výkladovo by znieslo minimálne úroveň pléna Ústavného súdu, ale ak sa jedná o vládny návrh zákona, a nie je to po prvýkrát, nemáte problém, kľudne napriek tomu, že ten istý ústavnoprávny výbor prijal na základe uznesenia, ktoré špecifikovalo procedúru, rokovať o tomto návrhu programu.

  Asi by bolo dobré pripomenúť si, že hovorím o tom, akým spôsobom zneužívate svoju koaličnú väčšinu už desať mesiacov. Začal som hneď po nástupe vlády, kedy pani premiérka ako jediný a, bohužiaľ, doposiaľ možno zrozumiteľný cieľ si definovala ako princíp fungovania tejto vlády boj za novú ústavu a zrušenie trestnoprávnej imunity. Keď som vystúpil hneď na prvej schôdzi, na druhej, pardon, prvá bola ustanovujúca, a pripomenul som, že sa podľa mňa neuveriteľným spôsobom porušuje zákon a nie sú naplnené lehoty, pretože vláda ešte predtým, kým získala zákonodarnú iniciatívu, a dávam do pozornosti nález Ústavného súdu a ten hovorí veľmi jasne, že zákonodarnú iniciatívu vláda získava až po vyslovení dôvery, prerokovala a predložila bez dodržania lehôt do tejto Národnej rady návrh ústavného zákona. Nikto to nebral vážne. Myslel som si, že je to len možno tak trošku zmes nevedomosti, trošku neskúsenosti vzhľadom na zloženie koalície. Nuž, prepáčte, hlboko som sa mýlil.

  Už vtedy sa nastavil programový cieľ. Väčší - a teraz nepoužijem ten vulgárnejší výraz, ktorý sa používa u nás na východe - berie všetko a jednoducho, dámy a páni z vládnej koalície, vám je to úplne jedno. Vy skutočne urobíte s procedúrami, ktoré sú zaužívané v slovenskom parlamente už dlhé roky, so zákonom, s ústavou, čokoľvek chcete.

  A ešte raz sa vrátim k podstate. Podľa mňa úplne nezmyselným spôsobom ste vstúpili výkladom paragrafu zákona o rokovacom poriadku, ak hovoríme o tom, že ak bol neschválený zákon v tej istej veci, nie je možné rokovať šesť mesiacov, aby ste mohli odmietnuť opozičné, a nie po prvýkrát, opozičné návrhy zákonov a demonštrovať svoju silu. Ale ak ide o vaše vládne návrhy zákonov, vtedy je to úplne v poriadku.

  A len aby bolo jasno. Ešte raz. Ten výklad je úplne nezmyselný, není tu pán Procházka, a nikdy ho nikto neuplatňoval. A teraz hovorím smerom ku vám. Vy vládnete, máte exekutívu a tisíckrát ešte budete, dúfam, že padnete po voľbe generálneho prokurátora, ale ak nie, tak budete tisíckrát vystavení, tisíckrát vystavení vy, pretože vy nesiete zodpovednosť za túto krajinu v situácii, že budete musieť využívať štandardné legislatívne nástroje na to, aby ste mohli realizovať to, čo ste prisľúbili ľuďom. A to je program. A robí to každá vláda, robili sme to my a robíte to vy. Je na tom, alebo nie je tom nič neprirodzené.

  Neviem, prečo zrazu po jedenástich mesiacoch niekto otvára paragraf, ktorý je tak gumový, tak gumový, že keby, ako som povedal, sme sa obrátili na Ústavný súd, tak tri roky tam budú skúmať, čo je to vo veci. A možno som ešte použil veľmi krátku lehotu. Prečo? Pretože treba demonštrovať jednotu koalície aspoň v úplne bezvýznamnom vzťahu, a to v prejave moci.

  Škoda, že, dámy a páni z koalície, nie ste schopní túto jednotu demonštrovať aj v zásadných aktoch. A zásadným aktom je spravovanie krajiny, plnenie volebného programu a napĺňanie sľubov, ktorými ste si získali mandát. Legitímne a väčšinovo ste ho vyskladali.

  Preto vás chcem upozorniť na to, že dnes sa aj po tom, ako neboli schválené návrhy na opätovné zaradenie bodov programu, otvorila Pandorina skrinka, ktorá sa bude tiahnuť nielen celým volebným obdobím, ale na precedense ktorého budú fungovať ďalšie vlády a ďalšie zloženia týchto parlamentov.

  Ja by som chcel požiadať, pán predseda, ak máte aspoň trošku vôľu mať akú-takú autoritu v tejto Národnej rade, aby ste sa pokúsili na tých miskách váh demokracie aspoň vytvoriť dojem a ilúziu o tom, že vám na tej demokracii záleží. Ešte raz. V identickej veci ste rozhodli dvakrát ináč. Pán predseda ústavnoprávneho výboru Procházka prečítal po úvode tejto schôdze uznesenie č. 200 ústavnoprávneho výboru, kde spôsobom, ktorý môžme považovať za záväzný, interpretoval alebo vykladal znenie zákona o rokovacom poriadku, o tom, ako má byť upravená procedúra predkladania a možnosť predkladania a prerokovania jednotlivých právnych noriem. Na základe tohoto istého uznesenia ste vyradili štyri opozičné, ešte raz, opozičné návrhy zákonov. Ospravedlňujem sa kolegovi Matovičovi, lebo uňho niekedy človek nevie, či je súčasť koalície, alebo opozície. Ale keď došlo na identickú paralelu a sme pri predmetnom zákone, o ktorom rokujeme, a ústavnoprávny výbor sa tým musel na základe rozhodnutia pléna zaoberať a rozhodol, že áno, ide o zákon, ktorý rokuje v tej istej veci. Vy máte jednoducho tú odvahu a ešte s úsmevom zahlásite, pán predseda, že však čo, nemáte tri kluby.

  Tu už nebudem hovoriť ani o tom, aká je kultúra vášho správania sa koalície k opozícii. Keď sme sa niekedy pred pár mesiacmi dohodli a bolo to na širšom politickom spektre, že keďže po voľbách došlo k situácii, že opozícia nemá tri kluby, že sa bude rešpektovať, že dva opozičné kluby budú dostačovať pre to, aby mohli podávať procedurálne návrhy. Vy sa vysmievate všetkým princípom parlamentarizmu a demokracie. A našiel by som takýchto paralel strašne veľa.

 • Je mi ľúto, ja nie som odborník na danú tému. Predpokladám, že kolegovia z klubu k tomu vystúpia, a dúfam a som veľmi rád, že ste mi nezobrali slovo, keďže nehovorím aj podľa niekoľkých iných skúseností s vaším výkladom zákona o rokovacom poriadku...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ale preruším vás, pán Paška. Prosím vás jedna otázka, lebo blíži sa 16.15 hod., na ako dlho odhadujete?

 • Ja už skončím, ja už skončím, pán predseda.

 • Už vás nebudem viacej traumatizovať.

  Chcem vás poprosiť o nič iné, ešte raz, podľa mňa bol nezmysel vôbec použiť takýto výklad ústavnoprávneho výboru. A vy tým bumerangom dostanete, dámy a páni z koalície, o chvíľku niekde po zátylku, ospravedlňujem sa za expresivitu, lebo vy potrebujete vládnuť a vy budete potrebovať vykonávať také zmeny v legislatíve, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska napĺňania vášho programu a vašich predstáv o spravovaní tejto krajiny.

  Neviem, načo to bolo dobré, keď sa to tu nikdy neurobilo, tých procedúr, tých zaužívaných procedúr je niekoľko a už sa nebudem baviť o tom, k čomu som sa aj ja priznal, som robil ako predseda Národnej rady, až keď mi to múdri ústavní právnici nevysvetlili, že brániť zákonodarnej iniciatíve poslanca je takisto ako manipulovať s tajnou voľbou. Je to to isté, sú to tie isté paralely.

  Zahryzávate si do vlastného chvosta, dámy a páni, a zadávate precedensy, ktoré naši kolegovia a kolegyne v budúcich obdobiach budú mať veľký bolehlav, ako ich vyriešiť.

  A vy, pán minister, ja verím, vy to musíte riešiť, je to vaša jednoducho agenda. No, načo to bolo dobré, nerozumiem.

  Chcem vás, pán predseda, požiadať a podávam zároveň aj procedurálny návrh, aby sme nepokračovali v rokovaní o tomto bode programu.

  A ešte raz to s kľudným svedomím poviem, nie kvôli obsahom, kľudne si o všetkých návrhoch, či sú to vládne, alebo poslanecké, zveďme štandardný politický súboj. Tá väčšina je tu o tom, aby vládla, aby presadila svoj názor. Len, preboha, vás prosím, prestaňte už deformovať celý parlament a parlamentarizmus a zneužívať mechanizmy, ktoré jednoducho sú niekedy súčasťou aj právnych poriadkov, ale kde zvykovosť a skúsenosť ukázali, že procedúra má svoje pravidlá a svoje zákonitosti.

  Ešte raz, podávam procedurálny návrh, aby sme nepokračovali ďalej v tomto rokovaní. A keďže ste, ako som povedal, otvorili túto Pandorinu skrinku, ešte raz podávam ten istý procedurálny návrh. Žiadam, aby sa hlasovalo o tom...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... pán Paška, prosím vás pekne. Pán poslanec Paška. Už ste skončili. Mohli ste dokončiť aj po. Dobre. Faktickými poznámkami budeme pokračovať po hlasovaní.

  Teraz by som poprosil skrutátorov, predsedov klubov a podpredsedov parlamentu, keby sa mohli dostaviť do zadnej miestnosti, aby sme prešli procedúru tajnej voľby. Od 16.30 do 17.00 je prestávka a potom budeme pokračovať voľbou. Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pán poslanec Paška, mám zapísaný váš návrh, máme 16.00 hodín a 15 minút podľa programu...

 • ... aby sme preverili všetky návrhy vládnych zákonov, ktoré prešli a neboli prerokované v súlade s uznesením ústavnoprávneho výboru.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, zaujmite miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní podľa schváleného programu. Najskôr hlasovaním o jednotlivých prerokovaných bodoch programu 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím o zaujatie miesta v rokovacej sále.

  A poprosím pani poslankyňu Pfundtner, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho predložila Národnej rade Slovenskej republiky hlasovanie o zákone z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, ktorý prerokovávame ako tlač 331, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Hlasovanie o zákone z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 331.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, dajte...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, upokojme sa. Pán poslanec Droba.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Dajte, prosím, hlasovať o vrátenom zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, tak ako predložila pani spoločná spravodajkyňa, ktorá odporúča zákon po opätovnom prerokovaní schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 79 za návrh, 63 proti, 1 nehlasoval.

  Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schválila novelu zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďakujem, pani poslankyňa.

  Poprosím teraz pána poslanca Kaníka, aby z poverenia výboru predložil Národnej rade Slovenskej republiky hlasovanie o zákone z 29. marca 2011 o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovávanie a ktorý prerokovávame ako tlač 325.

  Nech sa páči, pán poslanec, prosím o návrh.

 • Hlasovanie o zákone z 29. marca 2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou SR, tlač 325.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o pripomienkach pána prezidenta, o bodoch 1 až 25 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pripomienkach pána prezidenta uvedených pod poradovými číslami 1 až 25. Gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 144 za návrh.

  Pripomienky pána prezidenta sme schválili.

 • Pán predsedajúci, hlasovali sme o pripomienkach z rozhodnutia pána prezidenta, sme v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Písomné prihlášky som nedostal. Nie. Preto rozpravu vyhlasujem za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vrátenom návrhu zákona ako o celku. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 79 za návrh, 12 proti, 57 sa zdržalo, pardon, 54 sa zdržalo.

  Konštatujem, že Národná rada po opätovnom prerokovaní schválila zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie.

  Poprosím teraz pána poslanca Tomču, aby z poverenia výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj predložil Národnej rade hlasovanie o zákone, ktorý pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie, 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

  Návrh prerokovávame ako tlač 330.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Hlasovanie o zákone z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 330.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, prosím, dajte hlasovať o pripomienkach pána prezidenta republiky 1 až 4, opakujem, 1 až 4, ktoré sú uvedené v spoločnej správe s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, tak ako ho predložil pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 147 za návrh, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, v druhom čítaní sme rozhodli o pripomienkach pána prezidenta republiky, sme v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu, páni poslanci. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Budeme hlasovať o vrátenom zákone ako o celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 77 za návrh, 68 proti, 3 sa zdržali.

  Konštatujem, že Národná rada po opätovnom prerokovaní návrh zákona schválila.

  Teraz poprosím pani poslankyňu Vittekovú, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony. Tlač prerokovávame pod číslom 342.

  Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 342.

 • Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 79 za návrh, 66 proti, 4 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ďalej, pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prideliť zákon na prerokovanie výborom, určiť lehotu, v ktorej majú výbory zákon prerokovať, ako aj rozhodnutie o určení gestorského výboru.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 81 za návrh, 67 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem, pani poslankyňa.

  Poprosím teraz pána poslanca Hladkého, aby z poverenia výboru pre obranu a bezpečnosť predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý prerokovávame ako tlač 345.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 345.

 • Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 78 za návrh, 3 proti, 68 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rade Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej aby týmto hlasovaním za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona výborom do 30 dní a gestorskému výboru do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, tak ako ho predložil pán poslanec Hladký, ktorý navrhuje prideliť zákon výborom, určiť lehotu, v ktorej majú výbory, ako aj gestorský výbor návrh prerokovať.

 • Hlasujeme.

 • 149 prítomných, 79 za návrh, 65 sa zdržalo, 5 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Teraz poprosím pána predsedu výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu Janiša, aby predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokovávanému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci, ktorý prerokovávame ako tlač 327.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 59/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 327.

 • Ďakujem za slovo. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, nezaznel žiadny procedurálny návrh. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 79 za návrh, 64 proti, 5 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať, prosím, o tom, že Národná rada prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. A ďalej aby za gestorský výbor určila výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a určené výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prideliť zákon na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor a lehotu, v ktorej majú výbory návrh prerokovať.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 81 za návrh, 67 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, ešte predtým, ako pristúpime k vykonaniu tajnej voľby na vymenovanie kandidáta na generálneho prokurátora, chcem požiadať o všeobecný súhlas, keďže predpokladáme voľbu dlhšie, ako bývalo zvykom, aby sme po vyhlásení výsledku tajnej voľby dnes prerušili rokovanie 18. schôdze a pokračovali ďalším rokovaním zajtra ráno o 9.00 hodine. Je s takýmto návrhom súhlas?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Pokračovanie v rokovaní o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky, tlač 189.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, ešte vás chcem poprosiť o pozornosť pred samotnou tajnou voľbou preto, lebo dochádza k niektorým organizačným zmenám, na ktoré sme boli zvyknutí pri predchádzajúcich tajných voľbách minimálne v tom, že vchádzať do volebnej miestnosti nebudeme tak, ako bolo zvykom po ľavej ruke predsedajúceho, ale druhou stranou rokovacej sály. A chcem poprosiť overovateľov, aby vykonávali svoju funkciu overovateľov s najväčšou zodpovednosťou a dohliadali na tajný priebeh hlasovania.

  Chcem ešte poslancom pripomenúť, že svoju voľbu na hlasovacom lístku vyjadríme tak, že pri mene a priezvisku kandidáta označíme tú alternatívu, za ktorú hlasujete: "za", "proti" alebo "sa zdržiavam". Hlasovací lístok je neplatný, ak je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok, ak nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný.

 • Ruch v sále.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, poprosím vás o zachovanie kľudu.

  Skrutátorov všetkých, skrutátori, poprosím vás, aby ste použili, pán poslanec Muránsky, aby ste použili iný vchod na vchod do hlasovacej miestnosti. Poprosím, aby ste neumožnili hlasovať skôr, ako nebude volebná miestnosť pripravená na prevedenie tajnej voľby, o ktorej pripravenosti sa idem presvedčiť a až potom dám súhlas na začatie voľby.

  Pán poslanec Paška.

 • Pán podpredseda, chcem vystúpiť v rámci dvoch minút a informovať o priebehu porady klubov pred hlasovaním. Pán predseda vyhlásil prestávku na poradu klubov pred hlasovaním. Chcem využiť znenie zákona a využiť dve minúty na to, aby som informoval o postoji klubu SMER - sociálna demokracia.

 • Prosím všetkých poslancov, aby sa vrátili na svoje miesta.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Pán predseda...

  Pán predseda, chcem, aby bol zachovaný pokoj v rokovacej sále. Naozaj, páni poslanci, pre dôstojnosť...

 • Reakcie z pléna.

 • Tak neumožním predsedovi vystúpiť. Nech sa páči, pán poslanec, zaujmite miesto, ktoré vám je pridelené v rokovacej sále. Poprosím, páni poslanci. Všetkých. Pán poslanec Galbavý, aj vás sa to týka. Pán poslanec Slota.

 • Smiech v sále.

 • Ešte si musíte počkať na tú stoličku.

  Nech sa páči, pán predseda poslaneckého klubu strany SMER Paška, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Škoda, že takáto dobrá a žičlivá atmosféra nemôže panovať stále počas rokovania Národnej rady a už vôbec nie počas toho, čo vy nazývate tajnou voľbou.

  Napriek tomu, že sa usilovne snažíte vytvoriť ilúziu o tom, že prebehne normálna tajná voľba, sme presvedčení o tom, že opäť predvádzate občanom na Slovensku neuveriteľné divadlo, ktorého výsledkom bude zmanipulovaná voľba, kde poslanci klubov vládnej koalície pod tlakom a pod hrozbou a pod vydieraním pani premiérky Radičovej budú robiť všetko, len nie slobodne rozhodovať o tom, kto bude generálnym prokurátorom Slovenskej republiky.

  Netreba na to naozaj žiadne hlbokosiahle analýzy, stačí sa ísť pozrieť do miestnosti, kde má tajná voľba prebehnúť. A najmä vy, pán podpredseda, najmä vy, kolegyne, kolegovia, ktorí už ste tu strávili niekoľko rokov a absolvovali ste desiatky tajných volieb, uvidíte, že je to bohapustá manipulácia a už len úprava volebnej miestnosti neznamená vôbec nič iné, len vytvoriť priestor pre to, aby sa poslanci vládnej koalície pod tlakom mohli kontrolovať, aby táto voľba bola všetko možné, len nie regulérnou tajnou voľbou v zmysle ústavy, zákona o rokovacom poriadku, ale najmä obsahu nálezu Ústavného súdu, ktorý rozhodol o tejto opakovanej voľbe.

  Môžte sa snažiť o vytvorenie ilúzie akokoľvek, vieme, že tie lístky budú označované, budeme si na to dávať veľký pozor a chcem vás ubezpečiť za klub SMER-u - sociálnej demokracie, že urobíme všetko preto, aby sa na Slovensko vrátila demokracia aj pri takých jednoduchých aktoch...

 • ... aj pri takých jednoduchých aktoch, ako je voľba generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Budeme veľmi bedlivo sledovať tento akt, ktorý je všetko, len nie tajnou voľbou.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, otváram tajnú voľbu a prosím všetkých poslancov, ktorí sa jej chcú zúčastniť, aby tak od tejto chvíle urobili.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás poprosiť, tých, ktorí ste ešte neboli hlasovať, aby ste tak urobili do 18.00 hod., kedy predpokladám, že môžem vyhlásiť tajnú voľbu za skončenú. Tak prosím tých, ktorí ešte hlasovať neboli a chcú hlasovať, aby sa tajnej voľby zúčastnili.

 • Pokračovanie aktu tajného hlasovania.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a dávam teraz overovateľom právo, aby otvorili volebnú urnu a zrátali počet hlasovacích lístkov a vyhodnotili účasť poslancov a ich voľbu a oznámili výsledok. Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, výsledok tajnej voľby predseda, ktorého si zvolili overovatelia, oznámi Národnej rade o 18.30 hodine. Dovtedy prerušujem rokovanie.

 • Prestávka. Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledok tajného hlasovania o voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora.

  Pán poslanec Horváth, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Horváth, hovorte, prosím vás.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so zápisnicou o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 17. mája 2011.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe sa zúčastnilo 150 poslancov Národnej rady.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky všetci poslanci teda odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 34 neplatných a 116 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta Dobroslava Trnku hlasovalo za 70 poslancov, proti 17 poslancov a zdržalo sa 29 poslancov.

  Na schválenie návrhu na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní kandidát Dobroslav Trnka zvolený nebol.

 • Na záver konštatujem, že boli prítomní všetci overovatelia. Svojimi podpismi potvrdili zápisnicu a nikto žiadne námietky, žeby voľba bola nie v súlade s tajnou voľbou, teda nepodali. Takéto námietky podané neboli. Konštatujem, že tajná voľba prebehla v poriadku.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Konštatujem, že v tajnom hlasovaní kandidát Dobroslav Trnka nebol zvolený.

  Prerušujem schôdzu dozajtra rána do 9.00 hod. a budeme pokračovať otvoreným bodom č. 8.

  Ďakujem pekne.

 • Prerušenie rokovania o 18.34 hodine.