• Dámy a páni, poprosím vás, dostaviť sa do rokovacej sály, o pár minút začneme ôsmym dňom 12. schôdze Národnej rady.

  Dobré ráno prajem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predtým ako otvorím ôsmy rokovací deň, rád by som informoval o priebehu dnešného doobedia.

  Hneď po otvorení ôsmeho rokovacieho dňa navrhnem vyňať štyri body z tejto schôdze. Sú to tri skrátené konania. A je to zákon o verejnom obstarávaní v druhom čítaní. Následne 12. schôdzu uzavrieme. Predpokladám, že ste, aspoň naši koaliční kolegovia, všetci informovaní o tom, ako sme sa včera nedohodli. No a keď bude 12. schôdza uzavretá, otvárame 14., mimoriadnu schôdzu, ktorá bola 30 poslancami, dostal som teda žiadosť s 30 podpismi, a preto táto schôdza bude práve s týmito štyrmi bodmi. Takáto je dohoda. A tieto štyri body sa budeme snažiť prerokovať.

  Momentálne nám na otvorenie tej schôdze zrejme ešte chýbajú nejakí dvaja poslanci, takže, traja možno, tak uvidíme, ako to dopadne. Každopádne teraz ideme, začíname 12. schôdzou.

  Otváram ôsmy rokovací deň 12. schôdze.

  Na dnešnom rokovacom dni nepožiadal žiaden poslanec o ospravedlnenie.

  V mene poslaneckých klubov SDKÚ - DS, SaS, KDH podávam návrh, aby sme vypustili z programu 12. schôdze prerokované body o návrhu novely zákona o vyznamenaniach (tlač 177), o návrhu novely zákona o vysokých školách (tlač 181) a o návrhu novely zákona o obecnej polícii (tlač 183). Ďalej navrhujem vypustiť z programu neprerokované body 53 až 57 s tým, že budú zaradené do ďalšej riadnej schôdze. Z programu 12. schôdze navrhujem ďalej vypustiť bod 52 a návrhy vlády na skrátené legislatívne konania. Ide o parlamentné tlače 247, 249 a 251.

  Skúsim to najprv všeobecným súhlasom, či je takýto...

 • Reakcia pléna.

 • Ďakujem pekne. Tak...

  Prosím vás pekne, vytiahnite kartičky a ideme to skúsiť hlasovaním. Hlasujte, prosím, teraz. Dobre.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím môjho kolegu podpredsedu Bugára, aby tu nediskutoval bez mikrofónu, s opozíciou navyše.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 73 poslancov, hlasovalo 71 za, 1 proti, 1 nehlasoval.

  Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Vyhlasujem prestávku do 9.15 hod.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, v zmysle rokovacieho poriadku, § 23 ods. 5, kde je napísané...

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Paška, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim vám dať konštruktívny návrh, čo keby ste tak zobrali na vedomie, že v tomto parlamente sedí aj opozícia a nielen kvôli tomu, že nie ste schopný zorganizovať chod parlamentu, ale aj kvôli tomu, že je to obvyklé v normálnych demokratických parlamentoch, sme sa začali baviť o tom ako ďalej. Veľmi pekne vám ďakujem.

 • Pán Paška, pokiaľ si spomínam, som sa pýtal, či je všeobecný súhlas, to bola otázka myslená aj do opozície. Odpoveď došla: Nie. Tak v tomto momente nám neostane nič iné, ako jednoducho riadiť sa rokovacím poriadkom a, samozrejme, spoľahnúť sa na hlasy koalície, tie, ktoré ostali.

  Takže § 23 ods. 5: "Ak do 30 minút po určenom začiatku schôdze Národnej rady nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, predsedajúci môže začiatok schôdze Národnej rady odložiť." Do 30...

 • Reakcia z pléna.

 • Veď ja viem, že neprešlo, veď preto len o tom informujem, počkáme teda tých 30 minút, to je, budeme hlasovať o tom, či sme uznášaniaschopní o 9.30 hodine. V tomto momente viem, že nie sme uznášaniaschopní.

  Ďakujem vám zatiaľ.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Dámy a páni, poprosím, keby ste sa mohli dostaviť do rokovacej sály, prešlo tridsať minút od pôvodného začiatku schôdze a ideme.

 • Mám taký pocit, že by sa nám to teraz mohlo podariť.

 • Dobre. Poprosím, prosím pekne, prezentujte sa, aby sme zistili, či sme uznášaniaschopní. Áno, prezentujeme sa.

 • Pokrik v sále a potlesk.

 • Zrejme, zrejme zlyhalo technické zariadenie.

 • Reakcie z pléna.

 • Poprosím, aby ste kartičky vybrali a vložili.

 • Výkriky v sále.

 • A prezentujte sa, prosím vás pekne, teraz.

 • Prezentácia. Prezentovalo sa 77 poslancov.

 • Koalícia ukázala silu a otvorila schôdzu, som povedal.

 • Smiech v sále.

 • Brutálnu. Dobre.

  Tak zopakujem návrh. Návrh znie, aby sme vypustili z 12. schôdze programu, aby sme vypustili tri body, to je návrh zákona o vyznamenaniach, o vysokých školách, o obecnej polícii. Ďalej aby sme vypustili neprerokované body 53 až 57 a zaradili ich do ďalšej riadnej schôdze a aby sme vypustili bod 52 a návrhy vlády na skrátené legislatívne konania. Predtým som čítal tento návrh celý.

  Poprosím, hlasujte teraz, či ste za tento návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 77 poslancov, hlasovalo 77 za.

  Ďakujem.

  Konštatujem, že sme návrh schválili.

  A vyhlasujem 12. schôdzu za skončenú.

  Navrhujem, aby sme...

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Nerozumiem tomu, že ste povedali, že sme ho teda dali preč zo schôdze, keď sme ho prerokovali, návrh o vyznamenaniach. Veď my sme ho prerokovali a vy ste teraz dali hlasovať o tom, že ho vypúšťate zo schôdze. Teraz ako to je?

 • Nie, pán Jarjabek. Návrh bol takto, v mene poslaneckých klubov, prečítam to celé, aby neboli nedorozumenia. V mene poslaneckých klubov SDKÚ - DS, SaS a KDH podávam návrh, aby sme vypustili z programu 12. schôdze prerokované body o - potom idú tie tri, tam sú aj tie vyznamenania - a tieto body s tým, že tieto body budú zaradené do ďalšej riadnej schôdze. Čiže hlasovať budeme v ďalšej riadnej schôdzi. Áno. Iba hlasovanie bude.

  Vyhlasujem teda 12. schôdzu za skončenú.

 • Rokovanie 12. schôdze NR SR sa skončilo o 9.45 hodine.

 • Po skončení rokovania 12. schôdze NR SR ihneď bez prerušenia sa začalo rokovanie 14. schôdze NR SR.

 • ========================================================

  S p r á v a

  o 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

  konanej 11. februára 2011 o 9.45 hodine

 • Po skončení rokovania 12. schôdze NR SR ihneď bez prerušenia sa začalo rokovanie 14. schôdze NR SR.

 • (09:34:44-09:38:30) Sulík, Richard, predseda NR SR

  A navrhujem, že budeme pokračovať so 14., mimoriadnou schôdzou, ktorú som zvolal na žiadosť 34. poslancov. Pozvánky ste dostali.

  A týmto otváram, panie poslankyne, páni poslanci, 14. schôdzu Národnej rady. Prosím, aby ste sa pred začatím rokovania prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

 • Prezentácia.

 • Prítomných je 77 poslancov.

  Národná rada je schopná sa uznášať.

  Na 14. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Zoltán Horváth a Ľubica Rošková. Náhradníkmi budú poslanci Peter Muránsky a Andrej Kolesík.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie nepožiadal žiaden poslanec.

  Štrnásta schôdza bola zvolaná podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny poslancov Národnej rady, ktorí v žiadosti navrhujú na tejto schôdzi prerokovať body, ktoré sú uvedené v pozvánke.

  Teraz dávam hlasovať o

  návrhu programu 14. schôdze.

  Prosím, hlasujte. Prepáčte. Aha, áno, takto. Prosím, hlasujte o návrhu programu schôdze. Program nie je možné ani doplniť, ani meniť podľa § 24 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku.

 • Hlasovanie.

 • Zo 76 prítomných poslancov hlasovalo 76 za.

  Konštatujem, že sme program 14. schôdze Národnej rady schválili.

  O prerokovaných bodoch programu budeme hlasovať v blokoch, teda po prerokovaní troch návrhov vlády na skrátenie...

 • Reakcia z pléna.

 • ... na skrátené legislatívne konanie. Pristúpime k hlasovaniu. Po vyslovení súhlasu prerokujeme prvé čítania a po ich odhlasovaní budeme rokovať v druhom čítaní a následne hlasovať.

  Pristúpime k rokovaniu o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády je uverejnený ako tlač 247.

  Poprosím ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, aby návrh uviedla.

  Ešte raz by som chcel informovať, najmä koaličných poslancov, že budeme hlasovať priebežne po prerokovaní blokov, tak prosím vás pekne, je nás len tak-tak, aby ste neopúšťali sálu. Ďakujem pekne.

  Pani ministerka, máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Pán predseda, vážené dámy, vážení páni...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte mi. Poprosím kolegov, keby mohli venovať pozornosť.

  Nech sa páči.

 • Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich, z nasledujúcich dôvodov.

  Národná rada dňa 1. februára 2011 opätovne schválila zákon z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 202). Národná rada tak nevyhovela požiadavke prezidenta neschváliť zákon ako celok. Vo vzťahu k jednotlivým pripomienkam prezidenta Národná rada schválila všetky s výnimkou pripomienky k pôvodne schválenému § 151u.

  Prezident Slovenskej republiky v rámci svojho rozhodnutia o vrátení zákona schváleného Národnou radou požadoval z vecného hľadiska nové znenie prechodného ustanovenia § 151u a súčasne navrhol v tomto ustanovení zmeniť pôvodne navrhované dátumy z dôvodu navrhovanej účinnosti zákona ako celku z 1. januára 2011 na 1. máj 2011.

  Nakoľko Národná rada odmietla veto prezidenta v časti týkajúcej sa § 151u, platí toto ustanovenie v pôvodnom znení, a to vrátane pôvodných dátumov v tomto prechodnom ustanovení. Uvedený stav je z hľadiska vnútornej konzistencie právneho predpisu, ako aj účinkov, ktoré má právna norma vyvolať, za neprijateľný, pretože zákon ako celok má účinnosť od 1. mája 2011, ale ustanovenie § 151u má spätne účinnosť k 1. januáru 2011, čo znamená priamu, priamu retroaktivitu.

  Preto sa navrhuje, aby Národná rada ešte pred nadobudnutím účinkov predchádzajúcej novely zákona o sudcoch a prísediacich schválila novelu, ktorou sa uvedie do súladu účinnosť § 151u s účinnosťou navrhnutou prezidentom a schválenou Národnou radou k 1. máju 2011.

  Vychádzajúc z doterajšej praxe Národnej rady ide síce o neštandardný, ale podľa názoru vlády legitímny postup, ktorým sa odstraňujú v schválenom návrhu zákona jeho zjavné nedostatky, v tomto prípade vyvolané objektívnou nemožnosťou prelomiť veto prezidenta nad rámec jeho vznesených pripomienok, a tým, že Národná rada v prípade zákonov vrátených prezidentom Slovenskej republiky nemá možnosť predkladať a schvaľovať pozmeňovacie návrhy, ani čo sa týka zmeny účinnosti a opravy technických chýb.

  Na základe uvedeného prosím o prerokovanie tohto návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Poprosím pani poslankyňu Dubovcovú, ktorá v mene ústavnoprávneho výboru bude informovať o výsledku prerokovania.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy a páni, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 9. februára 2011 č. 247 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 247.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 24. schôdzi 10. februára 2011. Neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Prosím vás, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu vlády.

 • Ďakujem. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Dvaja rečníci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Slovo má pán poslanec Paška.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, a dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu SMER - sociálna demokracia vyslovil náš postoj, ktorým nepodporíme tento návrh nielen kvôli tomu, a predpokladám, že o tom bude hovoriť ešte aj kolega Matej, pretože práve tento návrh zákona je ukážkou neschopnosti súčasnej vládnej koalície riadnym spôsobom formulovať právne normy, ktoré by mohli byť objektívne záväzne v právnom systéme Slovenskej republiky bez toho, aby z rôznych dôvodov, či už mocenských, politických alebo technicko-legislatívnych, nebolo treba do nich vstupovať každý druhý týždeň.

  Ale dovoľte, aby som vyslovil alebo využil tento priestor aj na to, aby som ostro protestoval proti spôsobu, akým funguje dnes Národná rada Slovenskej republiky. Je výsmechom naozaj slovenského parlamentarizmu to, čo sa tu deje od včerajška. Ja viem, že nie ste schopní vládnuť, a upozorňovali sme na to, že čím širšia koalícia, tým väčší potenciál možných problémov a konfliktov, a sedem mesiacov vašej vlády to ľuďom na Slovensku potvrdzuje. Ale aj situácia, ktorá vznikla včera a pokračuje to dnes, ukazuje na to, že nie ste schopní pochopiť elementárny rozdiel medzi tým, čo je to vláda a čo je to parlament.

  Učia sa to deti, ale ja to zopakujem. Vláda bezpochyby potrebuje parlamentnú väčšinu. Obvykle je ústavne vyjadrená minimálne v aktoch, ako je vyslovenie dôvery vláde pri nástupe, schválenie manifestu, resp. vládneho programu, schvaľovanie minimálne raz ročne najdôležitejšieho zákona - a to je zákon o štátnom rozpočte, a potom, samozrejme, parlamentná väčšina, ktorá podporuje realizáciu vládneho programu v zostave tak, ako si to osvojí.

  Ale, dámy a páni z koalície, parlamentarizmus je o niečom inom. Okrem iného jeho najdôležitejší parameter je tzv. reprezentatívnosť. A či sa vám to páči, alebo nie, z hľadiska reprezentatívnosti v normálnych demokratických parlamentoch sa berie do úvahy aj to, že sú tam ľudia, ktorí sa nepodieľajú na vláde a nepodieľajú sa na vládnej väčšine, čo je normálne, ale vždy sa z pohľadu svojej legitimity mandátu podieľajú na chode parlamentu.

  Považujem za škandalózne, že v tom chaose, ktorý ste si sami vytvorili, včera nebol schopný predseda Národnej rady ani len zvolať grémium, aby len zo slušnosti informoval kolegyne a kolegov z opozície o tom, aká bude ďalšia situácia, aký bude vývoj. Už nehovorím o neustálom porušovaní procedúr, ktoré sú stanovené rokovacím poriadkom, a vysoká miera improvizácie, ktorá ju sprevádza.

  Prosím vás, dámy a páni, ak toto má naozaj takto pokračovať, ja viem, že neberiete názory do úvahy, je to legitímne, ak si udržíte väčšinu, ale z pohľadu vlády. Ale chcem vás poprosiť, ak máme zachovať aspoň aké-také elementárne zásady fungovania slovenského parlamentu, berte do úvahy, že tu sedia kolegyne a kolegovia, ktorí dostali na to mandát. A keď už vám nevadí ten ľudský rozmer, ktorým svoje kolegyne a kolegov urážate, tak berte aspoň na vedomie, že títo ľudia z opozície reprezentujú občanov Slovenska, ktorí ich sem legitímne poslali.

  Chcem vás veľmi pekne požiadať, aby sa dodržiavali aspoň elementárne zásady slušnosti fungovania. Ja napríklad s úžasom hľadím aj na to, čo sa tu udialo. Nie preto, že ste prišli s návrhom programu, ja som to povedal aj pánovi predsedovi, že v princípe, okrem tej výhrady k sudcom a prísediacim, kde máme trošku iný hodnotový pohľad, ale na komplexné riešenie, sme boli pripravení o tom veľmi vecne diskutovať, aj to podporiť.

  Je tu pán minister zdravotníctva, bezpochyby u nás niet hlasu, ktorý by sa postavil proti návrhu, ktorý tu má, aj ostatné veci sme vždy pripravení veľmi racionálne zhodnotiť a pripojiť sa k vládnej väčšine.

  Ale mám čoraz viac pocit, že vám čoraz viac vadíme a že nás čoraz viac chcete vytesniť úplne mimo štandardu fungovania slovenského parlamentu.

  Chceme naozaj tak veľa? Nie. Len normálnu slušnosť a dodržiavanie určitých zásad, ktoré sú formulované aj v procedúrach Národnej rady.

  Kvôli čomu je táto schôdza? Aby pán Bugár mohol prísť pred kamery a povedať, akí sú naši kolegovia z MOST-u a HÍD-u zásadoví, lebo on povedal, že na 12. schôdzi sa nebude hlasovať? Nuž tak teda bude sa zvolávať a šaškujeme tu hodinu len kvôli tomu, aby bola nejaká 14. schôdza.

 • Veď my sme boli pripravení na to, normálne, vecne rokovať a pokračovať v programe.

 • Včera večer normálne predsedajúci alebo pán predseda Národnej rady, alebo podpredseda mohol prísť s návrhom v rámci 12. schôdze, pozrite sa, máme taký a taký problém, legitímny, normálny, nikto sa nad tým nepozastaví, niet takej koalície, ktorá by nebola mala problém alebo sa nemôže dostať do názorového sporu, a povedať: Pozrite sa, na tomto sa nevieme dohodnúť, dávam návrh, aby sme toto zatiaľ odložili a ideme ďalej. Urobíme to takto a takto. Večer spravíme, súhlasí. A normálne sme mohli bežať.

  Kvôli tomu, že hráte to politické divadlo, jednoducho sa naozaj devalvuje hodnota a fungovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Tak si, dámy a páni z koalície, urobte jednotný ľudový pravicovo-liberálny front, zjednoťte sa do jednej strany, dajte si sem navoliť 150 svojich poslancov a nebudete mať potom problém s reprezentatívnosťou a budete si robiť, čo chcete.

  A ešte dnes som zaregistroval jeden veľmi zaujímavý názor z pohľadu politického manažmentu. No ten politický manažment evidentne nechýba len tu, v Národnej rade, ale chýba aj vo vláde. Nech Boh ochraňuje Slovensko, ak v tomto stave by sa tu naozaj čosi vážne stalo.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili piati poslanci. Uzatváram možnosť.

  Slovo má pán poslanec Dostál.

 • Vážený pán poslanec Paška, dovoľte, aby som sa vyjadril k tej časti vášho vystúpenia, ktorá sa týkala prerokovaného bodu programu, čiže zhruba asi k jednému percentu toho, čo ste povedali, pretože ostatné, ostatné s tým bodom nesúviselo.

  A tvrdíte, že toto skrátené konanie je príznakom, alebo ukazuje neschopnosť vládnej koalície formulovať zákony tak, aby boli vykonateľné. No zrejme ste nečítali ten bod, ako je uvedený, ani ste nepočúvali pani ministerku. To, že tu dnes sedíme a musíme sa týmto zaoberať, je predovšetkým dôsledkom neschopnosti pána prezidenta formulovať svoje pripomienky tak, aby boli vykonateľné, či už ich parlament schváli, alebo ich parlament neschváli.

  Či je to neschopnosť, alebo vedomý úmysel, to ja neviem, ale v každom prípade nemá to nič spoločné so schopnosťou alebo neschopnosťou vládnej koalície, vlády ani poslancov.

 • Pán bývalý podpredseda parlamentu pán kolega Paška (reakcie z pléna), pán bývalý predseda, pardon, pán kolega Paška, no najviac ma fascinuje slovo šaškovanie vo vašom vystúpení.

  Ja si spomínam na to, keď sa v tomto parlamente predstavoval návrh na zrušenie imunity, ktorý podával predseda parlamentu, a získal tento návrh jeden hlas. To tu v histórii nebolo. Bolo to naozaj na počudovanie. A ja som vtedy nepovedal slovo šaškovanie, no dneska vám to poviem.

  Pán kolega, my sme tu zažili, keď ste boli pri moci a mali ste jednoliatu koalíciu, a myslím, že dva- alebo trikrát ste museli vytiahnuť karty, čo ste neboli dohodnutí na tom, ako budete ďalej postupovať. To tu v minulosti nebolo pred vami, aby sa vyťahovaním kariet znefunkčnila Národná rada zo strany koalície. Pán predseda, spomeňte si len, trošku vám niekedy chýba v týchto vážnych preslovoch pamäť.

  No a spomínam si aj na to, keď ste ráno vyhadzovali Mečiara z koalície. Potom prišiel pán Široký do parlamentu a večer ste ho ako museli vrátiť naspäť do koalície. Aj na tieto chvíle si spomíname.

 • A bola to iná jednoliata úžasná koalícia, ktorá vedela, čo so Slovenskom. Bohužiaľ, teda.

  No a spomínam si aj na to, pán predseda, keď som bol na porade vedenia a spýtal som sa na niektoré veci, ktoré sa týkajú kúpy nových áut, kobercov, opráv všelijakých, ktoré vôbec neboli o ničom, a pýtal som sa, z čoho to zaplatíme, tak odvtedy sa porady vedenia parlamentu zrušili, pán predseda, už neboli. Lebo boli nepríjemné otázky.

  Pán predseda, pamäť. Trošku vám chýba pamäť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec Kaliňák.

 • Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj pánovi predsedovi poslaneckého klubu našej strany.

  Viete, naozaj je pravda, že zažívame nové zážitky, ktoré sme doteraz nikdy nezažili. A musím vám povedať, že ako prví karty ste vyťahovali vy, pán Hort, keď ste kupovali poslancov, čo vám potvrdil aj súčasný minister vnútra. Vtedy ste aj zopárkrát aj zabránili. Zopárkrát ste zabránili fungovaniu schôdze.

  A mňa by len tak zaujímalo, že ako ste stihli večer otvoriť podateľňu na podanie toho tridsaťštyri...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega, ďakujem za vystúpenie, pretože si myslím, že tu naozaj treba pomenovávať veci pravým menom, aby bolo úplne jasné, v akej situácii sa momentálne parlament nachádza.

  A musím sa pripojiť k vášmu rozhorčeniu, musím povedať, že skutočne sme svedkami bezprecedentného znásilňovania parlamentu. A je mi strašne ľúto, že vládna koalícia, vládnej koalícii už nestačí, že parlament a parlamentarizmus jej slúži ako slúžka, už sa z nej rozhodol urobiť prostitútku, ktorá ak nechce poslúchať, tak ju treba znásilňovať. A to je to, čoho sme teraz svedkami...

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, pani kolegyňa Vášáryová, ďakujem za váš jasný príspevok k tejto diskusii, vecný a konkrétny, presne tak, a na takej inteligenčnej úrovni, ako presne sa snažíte riadiť a viesť celý tento parlament a robiť svoju vládnu politiku.

 • Pán poslanec Kaliňák, prosím vás, reagujte na rečníka, dobre?

 • Ale ja teraz hovorím presne o tom, pokračujem v tom, čo hovorí pán Paška.

 • Nie, vy pokračujete v tom, ale reagujete na pána Pašku, prosím vás.

 • Ruch v sále.

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ďakujem pekne. Čiže mňa by naozaj zaujímalo v súvislosti s tým, že teda ako ste dokázali večer otvoriť podateľňu a ako rýchlo ste dokázali podať ten návrh a...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prosím vás pekne, aby ste vypli mikrofón pánovi Kaliňákovi.

 • A takisto, ja viem, že sa to zle počúva...

 • Prerušenie vystúpenia vypnutím mikrofónu na pokyn predsedajúceho.

 • Ďakujem vám. Ďalší rečník v rozprave...

 • Pokrik v sále, pískanie a potlesk.

 • Pán Paška, chcete reagovať? Nech sa páči, pán Paška reaguje na... Nechcete? Čo to máte? Procedurálny návrh? Na faktické poznámky, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Dúfam, že mne ten mikrofón nevypnete napriek tomu, že možno poviem opäť nepríjemné pre vás veci. Je to škandalózne, len, pán Kaliňák, pravdepodobne budeme musieť voliť iné metódy, pretože, tak ako som povedal, v parlamente sa už dnes nedá slobodne povedať nič.

  Ja viem, že je to nepríjemné a že toto je vaša snaha. Tak vypnite nám všetkým mikrofóny. Ja neviem, môžte nám zobrať preukazy. Zakážte nám vstup do niektorých priestorov. Máte široký rozsah možností, pán predseda a dámy a páni z koalície, ako sa vyhnúť tomu, že niekto vám sem-tam povie pravdivý, ale pre vás veľmi nepríjemný názor, čo je dôležité, a dúfam, že nevypnete aj tie kamery, ktoré sú tu. A dúfam, že demokraticky a nepoliticky zvolená generálna riaditeľka Rozhlasu a televízie Slovenska určite ako prvé nezruší aspoň tie nočné záznamy z rokovania tohto parlamentu, kedy si ľudia môžu pozrieť naživo bez toho, aby to niekto strihal, aby s tým niekto manipuloval, aké názory odznievajú na pôde Národnej rady.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne. V rozprave vystúpi teraz pán poslanec Madej, nech sa páči.

  A zakiaľ príde k mikrofónu, jedna informácia k procedúram, a to vo faktických poznámkach sa reaguje na rečníka. Pán Kaliňák nemá žiaden problém...

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna.

 • Ja rozhodujem.

  Pán Ondruš, rozhoduje predsedajúci, to si naštudujte. Naštudujte si poriadok. Nič nebráni pánovi poslancovi Kaliňákovi sa prihlásiť do rozpravy. A, samozrejme, môže rozprávať, o čom len chce. Ale keď raz je pravidlo v rokovacom poriadku zapísané, že vo faktických poznámkach sa reaguje na rečníka, tak poprosím, aby sa toho držal.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán Ondruš, to tvrdíte vy. Nereagoval na rečníka, reagoval na kolegu Horta.

  Nech sa páči, pán Madej, máte slovo. Poprosím kolegov, aby venovali pozornosť rečníkovi. Ďakujem.

 • Prepáčte mi, pán poslanec Madej. Poprosím kolegu Sidora, aby netelefonoval v miestnosti. Poprosím vonku telefonovať.

  Nech sa páči, pokračujte.

 • Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, už som sa zľakol, pán predseda, že mi chcete vypnúť mikrofón.

  Keď chcete, keď chcete dokazovať, že viete vládnuť, nevyhovárajte sa na to, ako je uvedené v materiáli, že Národná rada Slovenskej republiky nebola schopná prelomiť prezidentovo veto pri jednej pripomienke. Keď hovoríme o tej pripomienke, aká bola od prezidenta Slovenskej republiky, pripomienka prezidenta Slovenskej republiky smerovala k odstráneniu protiústavnosti zákona, nakoľko zákon vstupuje a zasahuje, ničí, ruší vzťahy minulé, čím má spätnú účinnosť. A prezidentova pripomienka v tomto zmysle bola formulovaná správne. To, či vy, páni koaliční poslanci, ste túto pripomienku neschválili vedome alebo nevedome, to je momentálne už jedno, ale je zjavné, že ste prijali a schválili - a ja predpokladám, že vedome - protiústavné znenie zákona o sudcoch len v záujme spolitizovania súdnictva, s vedomím, že o týždeň budete tento zákon opravovať. To je obrovská hanba, čo sa týka legislatívneho procesu, dámy a páni.

  Ministerstvo samotné uvádza, že zákon je v tejto súčasnej podobe neprijateľný, citujem materiál ministerstva spravodlivosti. Je zaujímavé, že samotné ministerstvo si prizná, že materiál alebo že zákon schválený Národnou radou bol schválený v takej podobe s prihliadnutím na to, dámy a páni, že vy ako vládna koalícia sa tvárite, že máte v tomto pléne väčšinu.

  Spôsob hlasovania, pokiaľ ste vedome alebo nevedome neschválili pripomienku prezidenta, ale aj následné opravovanie a tvorba zákonov, a to aj v skrátenom legislatívnom konaní, pričom máme do mája ešte skutočne čas, kým zákon nadobudne účinnosť, hovorí o tom, dámy a páni, že zákony sú šité horúcou ihlou. Čím ďalej tým viac sa nám to potvrdzuje.

  Pani ministerka vo svojom materiáli uvádza, že sú dôvody na skrátené legislatívne konanie, prečo aj navrhuje prerokovať predmetný návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Pani ministerka, my sme už prerokovávali tento bod, návrh na skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona vo výbore, v ústavnoprávnom výbore. A ja si vám dovolím citovať § 89 zákona o rokovacom poriadku, ktorý ku skrátenému legislatívnemu konaniu uvádza: "Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv alebo slobôd alebo bezpečnosti, hrozia štátu značné hospodárske škody, národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona."

  Pani ministerka, ja si vám dovolím zopakovať, pretože možno nie všetci boli na ústavnoprávnom výbore, ale v prípade, keď sú ohrozené základné ľudské práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky, nie akékoľvek práva a slobody. Tak ako ste nesprávne a mylne informovali na ústavnoprávnom výbore.

  Ja sa chcem teda, dámy a páni, opýtať, koho základné ľudské práva a aké základné ľudské práva a slobody môžu byť ohrozené natoľko, že potrebujeme, že potrebujeme prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní túto právnu normu? Ja odpoveď, dámy a páni, nenachádzam. Vy, čo ste zákonom, ktorý bol schválený asi pred týždňom, niečo viac ako týždňom, spôsobili, porušili ste základné práva napríklad justičných čakateľov tým, že ste zlikvidovali inštitút justičného čakateľa, zasiahli ste do princípu nezávislosti súdnictva, porušili ste základné princípy právneho štátu, kde súdnictvo na základe mnohých ustanovení v tomto zákone spolitizovávate. A pripomeniem asi jedno najdôležitejšie ustanovenie - tvorbu výberových komisií na sudcov, kde vládna koalícia na čele, predpokladám, s pani ministerkou a pani premiérkou, lebo sa rady spolu ukazujú na tlačovkách, bude rozhodovať o tom, kto bude a kto nebude na Slovensku sudcom.

  Viac ako pol roka ste, pani ministerka, nevypísali výberové konanie a už sa tešíte, že po schválení tohto zákona najmenej 34 sudcov bude po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, najmenej 34 sudcov bude politicky menovaných na súdy. A ja sa teda pýtam: Koho základné ľudské práva a slobody budú ohrozené? Obávam sa, pani ministerka, že v reáli vy uvažujete len o tom, že to budú porušené základné práva prisluhovačov tejto vládnej koalície, ktorí sa budú chcieť cez spolitizované výberové konania, v ktorých budete mať väčšinu v týchto komisiách, dostať na funkcie sudcov. To je váš jediný a reálny dôvod na to, aby ste opravovali a plátali chyby po svojich hlasovaniach tu v pléne Národnej rady a aby ste si zabezpečili, že touto právnou normou dáte aspoň ako-tak do poriadku tú zjavnú protiústavnosť, ktorá v zákone o sudcoch, schválenou Národnou radou minulý týždeň, je, a aby ste si od 1. mája zabezpečili politické výberové konania na sudcov na súdoch v Slovenskej republike.

  Z uvedeného dôvodu je pre nás návrh na skrátené legislatívne konanie, ako aj návrh samotný, pretože opravuje paškvil, ktorý bol prijatý v Národnej rade minulý týždeň, za ktorý nesiete, pani ministerka, zodpovednosť vy, pre nás je jeden aj druhý bod programu v zmysle tohto návrhu na skrátené legislatívne konanie a na zmenu zákona o sudcoch neprijateľný. Zasahuje zákon v komplexe aj so zákonom, ktorý bol schválený minulý týždeň, do nezávislosti súdnictva, do sudcovskej nezávislosti, likviduje postavenie justičných čakateľov a absolútne ruší princípy a zasahuje, negatívne zasahuje do základných princípov právneho štátu. Pretože politické zasahovanie do súdnej moci, bez ohľadu na to, akými dôvodmi to pomenujete, pani ministerka, a aké si vyfabrikujete, bude ďalšie šírenie zla, prekračovanie kompetencií inej moci, výkonnej a zákonodarnej, porušuje princípy trojdelenia moci ako také, čo - ako som uviedol - je v rozpore s princípom právneho štátu.

  Z uvedeného dôvodu ja odporúčam, aby ste si možno tento nepodarok schválili sami, pretože my na ňom sa určite zúčastniť nemienime.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, je skutočne neuveriteľné, ja som presvedčený, že po istom čase možno pána predsedu parlamentu prestane baviť stláčať gombíky, na základe ktorých bude vypínať poslancov v rozprave, ale možno, možno táto záľuba skôr hovorí o tom, že akým nedemokratickým parlamentom sa stávame a aké praktiky súčasná vládna koalícia používa.

  Dámy a páni, ja by som ešte pánom poslancom z MOST - HÍD chcel zablahoželať, možno pán podpredseda parlamentu Béla Bugár tu sa v tejto sále v dnešný deň ani ďalej nebude objavovať tak často, pretože sa hanbí za to, čo sa tu deje, a chcem vám zablahoželať, páni poslanci, k tomu, že ako ste si vy zachovali tvár.

  No je to úplne smiešne, že sme ukončili v ten istý deň schôdzu a otvorili novú a pokračujeme v rokovaní. Toto je podľa vás reálna politika? Skutočne toto sú smiešne gestá...

 • Toto sú, páni poslanci, smiešne gestá, ktorými čo chcete ukázať? Aká je funkčná vládna koalícia? Skutočne neviete vládnuť, neviete sa dohodnúť a robíte hanbu Slovensku.

 • Dámy a páni, dovoľte mi, aby som pokračoval ešte konkrétne okrem rokovania dnešného dňa aj k tomuto bodu programu, ktorý priamo nadväzuje na to, čo som uviedol na začiatku. Vládna koalícia, dámy a páni, preukazuje svoju nekompetentnosť, a to či už z hľadiska riadenia a vedenia Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj jednotlivých rezortov, v tomto prípade Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, vy po týždni, po jednom týždni, ako bol prijatý zákon, novela zákona o sudcoch a prísediacich, po týždni tento zákon opravujete. To je skutočne nevídané a je to ďalšia veľká hanba z hľadiska kvality legislatívneho procesu, ktorá padá na vás.

  Pokiaľ sa vyhovárate na to, dámy a páni, aké pripomienky boli a neboli parlamentom schválené, nezabúdajte na to, dámy a páni, že vy ako vládna koalícia uvádzate, že máte väčšinu a že hovoríte, že viete vládnuť. Vládnuť neviete...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Pado, uzatváram možnosť.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Madej, keby koalícia nefungovala, tak by ste nestáli pred týmito mikrofónmi. Pán tieňový minister, demokratický minister, keby tu nebola demokracia vyjadrovania, tak by ste tie svoje nezmysly nemohli ani dokončiť. Keby nebola demokracia...

 • Reakcia z pléna.

 • Ale tak na vás sa to nevzťahuje, vy hovoríte až veľa.

  A, pán tieňový minister, k osloveniu "dámy a páni" by ste mali pridať ešte oslovenie "vážení diváci RTVS", pretože vaše vystúpenie pre legislatívny proces alebo čistotu novely, ktorú kritizujete, nemá nijaký význam, alebo keď, tak má len pseudovýznam. A jediný význam je pre divákov a pre vašich voličov.

  A len tak na záver, pán poslanec...

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, nepáči sa vám, že pani ministerka stojí pred kamerou s pani premiérkou Radičovou, no ale musíte priznať, že im to sluší určite viac, ako keď vy sa promenádujete pred kamerami s pánom Ficom. To iste uznáte.

 • Na, poslanec, na faktickú poznámku reaguje pán poslanec Madej.

 • No ako jeden z nedemokratických prvkov, ďakujem pekne, pán poslanec Pado, na reakciu by som mu rád uviedol, že pred necelou chvíľočkou odobral slovo pán predseda parlamentu pánovi poslancovi Kaliňákovi slovo. To je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že niekedy, keď vám povoľujú nervy, nie ste schopní vládnuť a nie ste schopní dohodnúť sa na mnohých podstatných a pre Slovensko dôležitých veciach, pán poslanec.

  A vaša celková faktická poznámka ma potešila, pretože vy ste sa k predmetnému návrhu zákona nevyjadrili nijako. Jednoducho, pokiaľ nemáte argumenty k tomu a neviete zareagovať, je faktom, že spolitizovávanie súdnictva robíte verejne a otvorene, pán poslanec, a nehanbíte sa za to. A nie je vám to hodné ani toho, aby ste na to zareagovali. A to mi je veľmi, veľmi smutné.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem vám. Stanovisko chce zaujať navrhovateľ... Momentík. Pani Žitňanská, v rámci rozpravy?

 • Reakcia navrhovateľky.

 • Na záver. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Stanovisko zaujme teraz navrhovateľka.

  Predtým, ako jej dám slovo, poprosím do protokolu uviesť, že pán Kaliňák bol upozornený, aby reagoval na rečníka, a po tom, ako to nespravil, mu bolo odobraté slovo. A ešte jedna vec. Pán Kaliňák, samozrejme, má možnosť vystúpiť kedykoľvek v rozprave, pokiaľ sa tam prihlási.

  Nech sa páči, pani Žitňanská, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, myslela som, že k tomuto návrhu na skrátené legislatívne konanie, ako aj k samotnej podstate návrhu nebudem široko vystupovať, ale po tejto rozprave asi musím povedať pár slov.

  V prvom rade musím povedať, že nie je pravda, nie je pravda tvrdenie, že za to, že tu dnes stojíme s novelou zákona o sudcoch, je zodpovedná vláda. A nie je pravda, že za to, že dnes tu stojím s novelou zákona o sudcoch, je zodpovedný parlament.

  Poslanci, poslanci Národnej rady majú právo akceptovať alebo neakceptovať pripomienku prezidenta, pokiaľ pripomienka prezidenta obsahuje iné vecné riešenie, než si predstavuje parlament. Poslanci postupovali absolútne v súlade s právnym poriadkom tejto republiky a využili svoje ústavné právo.

  Žiaľ, musím povedať, že pán prezident alebo kancelária pána prezidenta nerešpektovala toto právo poslancov Národnej rady a nereagovala pre prípad, že poslanci neschvália vecné riešenie, ktoré navrhoval pán prezident tým, že zakomponoval do svojich pripomienok aj pripomienku zmeny účinnosti predmetného ustanovenia. Je to tak. Je to tak.

  Pán poslanec Madej, ale predtým aj pán poslanec Paška hovoril niečo o tom, že tento návrh, tento predmetný návrh spolitizúvava súdnictvo a je právny paškvil. Ja mám pocit, že keďže tieto všetky slová boli adresované verejnosti a nie poslancom, že teda verejnosti prečítam, o čom sa rozprávame. Rozprávame sa o prechodnom ustanovení v zákone o sudcoch, ktoré znie: v § 151u sa slová "k 31. decembru 2010" nahrádzajú slovami "k 30. aprílu 2011", slová "od 1. januára 2011" sa nahrádzajú slovami "od 1. mája 2011", slová "do 15. januára 2011" sa nahrádzajú slovami "do 15. mája 2011" a slová "k 31. januáru 2011" sa nahrádzajú slovami "k 31. máju 2011", pretože zákon ako celok nadobudne účinnosť 1. mája 2011, a preto je potrebné zabezpečiť, aby všetky ustanovenia nadobudli účinnosť 1. januára 2011. To je všetko.

  Pár poznámok predsa len ešte k rozprave.

  Pán poslanec Madej, ako aj všetci páni poslanci SMER-u, veľmi budem rada, keď sa prídete aj osobne pozrieť na výberové konania na sudcov. Ja som veľmi rada, že v tejto republike konečne sa budú vyberať sudcovia, ani nie sudcovia, ale kandidáti na sudcov, pretože o tom, kto bude sudcom, rozhoduje na návrh Súdnej rady prezident v našom ústavnom systéme. A budem veľmi rada, keď sa prídete pozrieť na to, ako sa konečne budú kandidáti na sudcov, to znamená kandidáti na ústavných činiteľov, vyberať verejne, bude sa môcť na to prísť pozrieť ktokoľvek a ktokoľvek si tak bude môcť urobiť názor, či kandidáti, ktorí sú vybratí, sú odborne a morálne spôsobilí na to, aby vykonávali takúto dôležitú funkciu, ktorú sudca v štáte má. Veľmi sa na to teším.

  Veľmi sa na to teším, že výberové konania budú prebiehať inak ako dnes, že nebudeme dopredu počúvať po chodbách súdov, pre koho je výberové konanie vybraté, pretože tak je to vypísané, pretože, žiaľ, tak je to dnes. Tak je to dnes, pretože keď sa výberové konania dejú za zatvorenými dverami, to je priestor, aby sa mohli presadzovať rôzne skryté záujmy. Keď výberové konania vytiahneme na svetlo, každý sa bude môcť pozrieť od začiatku po koniec procesu výberového procesu, tak môžeme eliminovať v čo najväčšej miere záujmy kohokoľvek.

  A ešte na margo. Keď už toľko hovoríte o tej politizácii, dovolím si vás zacitovať z roku 2004, pán poslanec Madej. Vtedy sme sa raz zhodli. Vtedy sme sa raz zhodli, a síce zhodli sme sa v tom, že je dobré, keď vyšší súdni úradníci majú právo na vykonanie justičnej skúšky. Pamätáte si rok 2004, keď predchádzajúca vláda zaviedla a priniesla do justície 800 vyšších súdnych úradníkov, ktorí dodnes robia vysokokvalifikovanú prácu a sú veľmi potrební pre systém justície. Predniesli ste návrh, aby títo vyšší súdni úradníci mali právo ísť na justičnú skúšku a aby sa z nich mohli stať sudcovia. Veľmi som s tým súhlasila, tento návrh prešiel a som presvedčená o tom, že bol dobrý tento návrh.

  Vtedy ste povedali, pán poslanec, 2. decembra 2004: "Dúfam, že to bude mať zmysel." Táto vami predložená právna úprava. "Mladí ľudia získajú pocit, že majú v súdnictve perspektívu. Nikto si už nebude politicky ťahať cez justičných čakateľov svojich spriaznených ľudí, ale tí, ktorí už majú skúsenosť a niesli zodpovednosť, dostanú právny nárok na to, aby mali šancu zúčastniť sa na justičnej skúške." Akonáhle ste sa dostali k moci, tak ste si vytvorili systém, ktorý ste sám pomenovali "politicky ťahať cez justičných čakateľov svojich spriaznených ľudí".

  Ja vám gratulujem, pán poslanec Madej, k tomu, čo sa vám podarilo minulé volebné obdobie, a pozývam vás na otvorené, transparentné výberové konania, budete sa môcť zúčastniť výberového konania od začiatku po koniec a pozerať sa, ako výberová komisia hodnotí a vyberá kandidátov na sudcov. Pozývam vás, verím, že prídete.

 • Ďakujem. Chce zaujať stanovisko spravodajkyňa? Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja nebudem zaujímať stanovisko, pretože pani ministerka ako predkladateľka za vládu, myslím si, že odôvodnila predložený návrh. Chcem iba povedať, že v rozprave vystúpili dvaja poslanci k tomuto návrhu, ale z obsahu ich vystúpení sa prerokovaného návrhu dotkla iba jedna vecná pripomienka, a to pripomienka, ktorú dal pán poslanec Madej, ktorý spochybňoval vo svojom vystúpení, že sú dané zákonné podmienky pre skrátené legislatívne konanie. Toto si myslím, že bolo vyvrátené v priebehu rozpravy príspevkom práve predkladateľky. Takže za týchto okolností navrhujem, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o navrhovanom uznesení.

 • Dobre, dáme hlasovať v bloku hlasovaní.

 • Prečítam uznesenie. Navrhujeme, aby ste dali hlasovať o uznesení: Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 247).

 • Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ešte pre vás pre informáciu, hlasovať sa bude, keď prerokujeme všetky tri body.

  Pokračujeme rokovaním o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

  Návrh vlády má parlamentnú tlač 249.

  Poprosím ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, aby návrh vlády odôvodnil. Poprosím poslanca Chabana, aby zaujal miesto pre spravodajcov.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám predložil podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte mi. Poprosím kolegu v druhej rade, tu zo SMER-u, aby netelefonoval. Ďakujem vám pekne.

  Nech sa páči, pokračujte.

 • ... prípravkoch v znení neskorších predpisov.

  Potrebu skráteného legislatívneho konania chceme odôvodniť predovšetkým ohrozením ľudských práv a slobôd, a to hlavne ohrozením zdravia, života verejnosti, najmä detí a mládeže, ktorým je v súčasnosti umožnený voľný vstup k týmto látkam prostredníctvom tzv. crazy shopov. Tento nežiaduci stav je potrebné odstrániť v čo najkratšom čase.

  Vzhľadom na potrebu urýchleného zaradenia týchto omamných a psychotropných látok do zoznamu podľa prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. navrhujeme, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

  Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, žiadam vás týmto o podporu predloženého materiálu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo členovi výboru pre zdravotníctvo pánovi poslancovi Chabanovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Spravodajská správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 249).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 245 z 9. februára 2011 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 249), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 9. schôdzi dňa 9. februára 2011. Výbor uznesením č. 35 z 9. februára 2011 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 249), v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 250), sa uskutoční na 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Nie. Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Chce zaujať stanovisko navrhovateľ? Nie. Spravodajca? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje rokovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).

  Návrh vlády je pod tlačou 251.

  Poprosím ministerku spravodlivosti, aby návrh vlády odôvodnila.

  Tiež poprosím poslanca Ondreja Mateja, ktorý je poverený výborom pre financie a rozpočet, aby zaujal miesto pre spravodajcov.

  A počkáme na pani ministerku. Vyhlasujem dvojminútovú prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • 47a.

  Prestávka skončená.

  Pani ministerka, máte slovo, prosím, uveďte vládny návrh zákona.

  (Rokovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 251.)

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, vláda na svojom rokovaní 9. 2. 2011 schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, s cieľom obmedziť vznik značných hospodárskych škôd pre Slovenskú republiku. Tieto škody hrozia Slovenskej republike v nadväznosti na rozsudok, ktorý vyniesol Súdny dvor v Luxemburgu 22. 12. 2010, podľa ktorého si Slovenská republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z čl. 288 zmluvy o fungovaní EÚ tým, že neoprávnenú štátnu pomoc nevymohla okamžite a účinne...

 • Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, prosím vás. Poprosím ctených kolegov, keby mohli potichšie sa rozprávať. Počujem to až sem a prosím vás, venujte pozornosť pani ministerke.

 • Návrh zákona, ktorého sa týka tento návrh na skrátené legislatívne konanie, má za cieľ reformovať mechanizmus vymáhania neoprávnenej štátnej pomoci, a to z dôvodu zrýchleného obnovenia trhového prostredia narušeného v dôsledku poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci, zlepšenia stavu verejných financií efektívnejším vracaním protiprávne poskytnutých prostriedkov verejného rozpočtu a predídenia závažným finančným sankciám hroziacim Slovenskej republike v prípade nevymoženia neoprávnenej štátnej pomoci.

  Vzhľadom na to, že Európska komisia môže proti Slovenskej republike vzhľadom na rozsudok, ktorý vyniesol Súdny dvor v Luxemburgu 22. 12. 2010, začať konanie podľa čl. 260 Zmluvy o fungovaní EÚ, v ktorom hrozí Slovenskej republike jednak paušálna pokuta od 896 000 eur, ako aj denné penále od 1 037 do 62 220 eur až do vymoženia neoprávnenej štátnej pomoci, je potrebné zmeny právnej úpravy vykonať čo možno najskôr.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Dávam slovo členovi výboru poslancovi Matejovi, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet k návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231 o štátnej pomoc v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 251).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 249 zo dňa 9. februára tohto roku pridelil nášmu výboru uvedený návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

  Dovoľte, aby som vás informoval, že výbor so skráteným legislatívnym konaním súhlasil a prijal uznesenie č. 133 zo dňa 9. februára 2011.

  Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Nie. Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Navrhovateľka ani spravodajca evidentne nechcú zaujať stanovisko.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Vyhlasujem trojminútovú prestávku a pristúpime k hlasovaniu o návrhoch na skrátené legislatívne konanie a o týchto troch prerokovaných bodoch. Poprosím poslancov, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti, 10.33 budeme hlasovať.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • 53a.

  Pristúpime k hlasovaniu o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 247).

  Dávam slovo členke ústavnoprávneho výboru poslankyni Jane Dubovcovej, aby hlasovanie uviedla. Poprosím mikrofón zapnúť pani poslankyni Dubovcovej.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. K návrhu vlády nebol podaný žiadny procedurálny ani pozmeňujúci návrh, preto navrhujem, aby ste dali hlasovať o uznesení v tomto znení:

  Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Ďakujem. Prosím, hlasujte teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 77 poslancov, hlasovalo 77 za.

  Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády vyslovila súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pokračujeme hlasovaním o

  návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 249).

  Poprosím člena výboru pre zdravotníctvo pána poslanca Chabana, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave nevystúpil nikto z pánov poslancov. Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 11. februára 2011 k návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 249).

  Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 250), prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem. Hlasujte, prosím, teraz.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 81 poslancov, hlasovalo 80 za, 1 sa zdržal.

  Národná rada schválila na návrh vlády prerokovanie tohto vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

  Nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z o štátnej pomoci a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

  Dávam slovo poslancovi Ondrejovi Matejovi, aby hlasovanie uviedol, nech sa páči.

  (Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 251.)

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, v rozprave nebol podaný žiadny procedurálny ani pozmeňujúci návrh, preto vás prosím, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný zákon prerokujeme v skrátenom legislatívnom konaní. Ďakujem za slovo.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 78 poslancov, hlasovalo 78 za.

  Tento návrh sme schválili.

  Na základe rozhodnutia Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona má tlač 248. Návrh na pridelenie a prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 248.

  Poprosím ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, aby vládny návrh zákona uviedla, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, páni, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršej povahy, a to v časti § 151u Prechodné ustanovenie, ktorého obsahom je zmena účinnosti z 1. januára 2011 na 1. máj 2011.

  Poprosím o podporu predloženého návrh zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor. Nech sa páči, pani Dubovcová.

 • Ďakujem, pán predseda. V prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich ako poverená členka Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky podávam podľa § 73 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 385, spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Návrh zákona sa prerokúvava v skrátenom legislatívnom konaní schválenom uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 11. februára 2011.

  Po formálno-právnej stránke návrh obsahuje náležitosti, ktoré sú uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.

  V dôvodovej správe je uvedené, že návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a právom Európskej únie. Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie spĺňa náležitosti uvedené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu zákona.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona bol prerokovaný v druhom čítaní, prerokoval v druhom čítaní Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský ihneď.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Pán poslanec Madej, hlásite... Nehlási sa. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne? Pán poslanec Madej, máte procedu... Do rozpravy sa hlásite. Aha, tu ste. Tak nech sa páči. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Slovo má pán poslanec Madej.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, páni, vážený pán predseda Národnej rady, niekedy mi pripadá diskusia s predstaviteľmi súčasnej pravicovej vládnej koalície a ministrami ako sebatrýznenie, ale ja túto tortúru ešte opätovne dneska podstúpim.

  Pani ministerka, vy ste ma citovali z roku 2004, vyjadrenie, zabudli ste, pani ministerka, povedať vo svojej záverečnej reči, na ktorú ako klasicky nebolo možné ďalej reagovať, pani ministerka, zabudli ste povedať, kto bol vtedy pri vláde. Pri vláde ste boli vy, ministrom spravodlivosti bol Daniel Lipšic, po ktorom ste na záver funkčného obdobia nastúpili vy, za čo bol v tom čase on, ako aj celé KDH veľmi urazené.

  To znamená, že keď sa jednalo o vyšších súdnych úradníkov v tomto období, pani ministerka, zotrvávame na jednom aj druhom. Keď som hovoril o politickom naťahovaní, kto bol vo vláde, pani ministerka? Boli ste vy, pravicová koalícia v období 2002 až 2006.

  Keď hovoríme o našich postojoch teraz, boli sme za zachovanie vyšších súdnych úradníkov, ako aj justičných čakateľov. Nelikvidujte jeden ani druhý stav. Keď sme hovorili o možnosti aj pre vyšších súdnych úradníkov vykonať justičnú skúšku, je to samozrejmé, pretože sú to ľudia s právnickým vzdelaním, ktorí majú dostatočnú prax na súde. Ale zotrvávame na tom názore, zotrvávame na tom názore, pani ministerka, že obidva stavy by mali byť zachované, nemali by sa rušiť justiční čakatelia.

  Keď budete citovať nabudúce, si, pani ministerka, uvedomte, kto bol v tom čase pri vláde a kto politicky rozhodoval a kto mal vtedy moc v súdnictve.

  Vy ste urobili zmeny novely ústavy, prvá Dzurindova vláda, a tieto zmeny sa vám v súčasnosti nepáčia. Jednoducho chcete obsadzovať nové funkcie svojimi ľuďmi politicky, však sa priznajte, pani ministerka, že traja z piatich členov výberovej komisie na sudcov podľa zákona, ktorý opravujeme týmto zákonom, priamo súvisia, môžte čítať znenie zákona, každý ho pozná. Ale ja hovorím o zákone, ktorý opravujeme touto novelou zákona a ešte nenadobudla účinnosť. Traja z piatich členov výberovej komisie budú menovaní politicky, dvaja ministerstvom, teda pani ministerkou, a jeden Národnou radou, kde zhodou náhod má tá istá vládna koalícia svoj vplyv cestou väčšiny v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ja sa veľmi teším, že urobíte verejné výberové konanie, ale z hľadiska počtov politických nominantov v tejto komisii to nič nikomu nepomôže, pretože väčšina si rozhodne o svojom zástupcovi, o svojom sudcovi. Vládna koalícia trvá na tom, chce rozhodovať o tom, kto bude a kto nebude sudcom.

  A, pani ministerka, keď budete citovať niekedy do budúcnosti akékoľvek výroky, opakujem, sme aj za justičných čakateľov, aj za vyšších súdnych úradníkov, nemali ste takýmto spôsobom, nemali ste takýmto spôsobom likvidovať postavenie justičných čakateľov. A uvedomte si, kto bol vtedy pri moci. Boli ste to vy a zneužívali ste justíciu, súdnictvo vtedy, tak ako ju chcete zneužívať teraz.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa neprihlásil nikto. Nemáme ani ďalších rečníkov. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chce zaujať stanovisko navrhovateľka? Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Veľmi krátko. Ja viem, kto zavádzal vyšších súdnych úradníkov, 800 vyšších súdnych úradníkov prišlo na súdy za ministra Lipšica. Vtedy ste navrhli, aby mali právo ísť na justičnú skúšku a obhajovali ste to. A obhajovali ste to tým, aby už nemohla byť spolitizovaná justícia cez justičných čakateľov. Akonáhle ste sa dostali do vlády, zrušili ste možnosť pre vyšších súdnych úradníkov, aby sa kedykoľvek stali sudcami. Prepáčte, zamedzili ste im ísť na justičnú skúšku a stať sa sudcami tým, že by sa mohli zúčastňovať výberových konaní. Za to ste v priebehu dvoch rokov prijali 130 justičných čakateľov, zoznam je verejný, pán poslanec Madej. Zoznam je verejný. Ten, kto spolitizoval justíciu, je mi ľúto, bola vláda Roberta Fica. Vláda Roberta Fica dala pozíciu ministra spravodlivosti koaličnému partnerovi Mečiarovi.

  Za dvadsať rokov sa ťažko spamätávame a dnes sme v situácii, ktorú musíme riešiť, ktorá je dedičstvom Mečiarových vlád, je mi to veľmi ľúto. A vy ste umožnili pokračovaniu tejto Mečiarovej politiky s tým, že ste mu v justícii dali pozíciu ministra spravodlivosti. Je mi to veľmi ľúto, tejto zodpovednosti sa SMER nemá ako a nebude môcť zbaviť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Chce zaujať stanovisko spravodajca?

  Nech sa páči.

 • Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem zaujať stanovisko k tejto veci, pretože ak to nie je známe, tak si dovolím oboznámiť poslaneckú snemovňu s tým dnes, že pokiaľ ide o reformu súdnictva, ktorá sa zavádzala v Slovenskej republike od roku 1989, a nastúpila alebo prvé kroky nastúpili až v roku 1998 a neskôr, tak ja som sa aktívne zapájala do všetkých krokov a viem a opakujem opakovane, že Národná rada Slovenskej republiky v roku 2001 prijala Koncepciu stabilizácie súdnictva a podľa tejto koncepcie sa potom vyvíjala justícia plánovane ďalej. To znamená, že ak boli zavedení vyšší súdni úradníci do systému súdnictva, tak boli zavedení ako koncepčný prvok riadne naplánovaný, boli z rozpočtu Slovenskej republiky po súhlase Národnej rady, ktorý ho aj ona schválila, postupne boli uvoľňované finančné prostriedky pre to, aby vyšší súdni úradníci sa stali súčasťou súdnictva, aby na seba prevzali niektoré práce, ktoré predtým vykonávali sudcovia, aby odbremenili sudcov od rutinných prác. Ďalej došlo aj k zmene ústavy, ktorá umožnila, aby súdom poverený zamestnanec, iný ako sudca, rozhodoval v jednoduchých veciach a robil jednoduché rozhodnutia. To všetko boli systematické kroky a systémové kroky, ktorými sa menila vnútorná organizácia práce a jej štruktúra na súdoch.

  Takto bolo zavedených postupne tých až 800 vyšších súdnych úradníkov, z ktorých sa mali vyberať sudcovia. Pretože títo vyšší súdni úradníci spĺňali právnickú kvalifikáciu, mali právnické vzdelanie, mali potrebnú a mali mať potrebnú prax vo vnútri súdov, ktorá trvala až v niektorých prípadoch šesť rokov, mali nadobudnúť skúsenosti v rámci rozhodovacej činnosti, ale aj práce súdu, aj so súdnym spisom, mali spravenú justičnú skúšku a mohli sa výberovým konaním stať z nich sudovcovia.

  Čiže v konkurencií 600 alebo ix uchádzačov, proste veľkého množstva uchádzačov, by boli vyberaní najlepší právnici. Zároveň výberové konania boli otvorené a mohli sa prihlásiť na sudcovskú funkciu aj iní právnici, ktorí spĺňali predpoklady.

  V roku 2008, v decembri 2008, ste vy znovu obnovili, vy, myslím, terajšia opozícia, obnovili inštitút justičných čakateľov, ktorý bol už štyri roky predtým zrušený. Obmedzili ste právne postavenie vyšších súdnych úradníkov v tom zmysle, že ste im zablokovali prístup do sudcovských funkcií. A zo zákona ste zriadili tú vyberanú skupinu justičných čakateľov, vašich detí, ako sa ukázalo z neskoršieho zoznamu, ktorým zo zákona malo patriť sudcovské miesto bez akejkoľvek konkurencie, v podstate bez výberového konania.

  My sa pokúšame tento protiprávny stav odstrániť. A myslím si, že keby prezidentovo veto bolo naformulované tak, ako, ako by podľa formálnych náležitostí naformulované malo byť, tak by sme dnes nemali skrátené legislatívne konanie.

  Len toľko som chcela uviesť, aby sa vysvetlili veci, ktoré tu odzneli v rozprave.

 • Poprosím pána poslanca Vážneho, keby mohol telefonovať mimo miestnosti. Ďakujem pekne.

 • Ešte jednu poznámku chcem povedať, že podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladateľ má posledné slovo a zareaguje až po rozprave, čiže považujem to za neopodstatnenú invektívu zo strany poslanca Madeja, že opakovateľne napadol predkladateľku, že sa dostáva k slovo vtedy, keď on už na to nemôže reagovať, pretože také sú pravidlá rokovacieho poriadku. Ona je ten prvok, ktorý má právo podľa rokovacieho poriadku po rozprave zaujať stanovisko k tomu, čo v rozprave odznelo, a nie je tu perpetuum mobile, aby potom poslanci zase spätne mohli reagovať na predkladateľa.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A pokračujeme rokovaním v skrátenom legislatívnom konaní prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 250. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 246.

  Prosím ministra zdravotníctva, aby vládny návrh zákona uviedol.

  Poprosím poslanca Chabana, aby zaujal miesto pre spravodajcu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

  Podnetom na vypracovanie tohoto návrhu zákona je rozhodnutie Rady č. 2010/759-EÚ z 2. decembra 2010 o vystavení mefedrónu kontrolným opatreniam. Na zaradenie syntetických kanabinoidov, ktoré sú identifikované v produktoch Spice, medzi kontrolované látky dal podnet Generálny sekretár Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády Slovenskej republiky na základe odporúčania pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy Systému včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami.

  Hlavným cieľom tohto návrhu zákona je doplniť prílohu č. 1 o 38 nových psychotropných látok.

  Potrebu urýchleného zaradenia nových omamných a psychotropných látok do zoznamu podľa prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 odôvodňujeme predovšetkým ohrozením ľudských práv a slobôd a hlavne ohrozením zdravia širokej verejnosti, najmä detí a mládeže, ktorým je v súčasnosti umožnený voľný prístup k týmto látkam prostredníctvom tzv. crazy shopov. Tento nežiaduci stav je potrebné odstrániť v čo najkratšom možnom čase.

  Vážený pán predseda, dámy a páni, poprosím o schválenie predloženého návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spravodajcovi, poslancovi pánovi Chabanovi, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, páni, predkladám spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 250), v prvom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo svojím uznesením č. 36 z 9. februára 2011 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením z 11. februára 2011.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. februára 2011 č. 246 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Dvaja poslanci. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  A slovo má poslanec Bastrnák.

 • Vážený pán predseda, milé dámy, vážení páni, som veľmi rád, že ministerstvo zdravotníctva operatívne reagovalo na súčasnú situáciu na trhu omamných a psychotropných látok a pripravilo návrh zákona na skrátené legislatívne konanie, vďaka čomu teraz Národná rada Slovenskej republiky sa môže zaoberať s touto dôležitou otázkou.

  Moja radosť je násobená aj skutočnosťou, že podobné zmeny som inicioval osobne aj ja a obsah tejto novely korešponduje s cieľmi pripravovaného návrhu strany MOST - HÍD, ktorý by riešil problematiku cez nariadenie vlády.

  Po konzultácii s kompetentnými odborníkmi ministerstva zdravotníctva z oblasti legislatívy a s pánom ministrom však bolo jasné, že takéto riešenie by neumožnilo stíhanie zneužitia omamných látok na trestnoprávnej úrovni. Práve preto ďakujem aj členom Výboru pre zdravotníctvo pri Národnej rade, že tiež reagovali na situáciu a v záujme ochrany mladej generácie podporili potrebné opatrenia už na úrovni zákona.

  Spoločnosť musí permanentne zápasiť so skutočnosťou, že trh omamných a psychotropných látok sa vyvíja inou rýchlosťou a iným spôsobom ako mnohé ostatné sféry nášho života. Z uvedeného dôvodu musí byť k tomu adekvátna aj pružnosť reakcie zodpovedných, to znamená ministerstva alebo parlamentu. Len tak môžeme zabezpečiť, aby sme minimalizovali škody alebo škodlivý dopad na našu spoločnosť, na predstaviteľov mladej generácie. Zmena v pripravenej forme môže zabezpečiť, aby sme v čo najkratšom čase odstránili medzeru v našej legislatíve.

  Za veľmi šťastný a zdravý signál považujem aj skutočnosť, že Výbor pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky jednomyseľne podporil úlohu pre ministra zdravotníctva, aby vypracoval a predložil návrh riešenia, ktoré bude schopné rýchlejšie reagovať, a hlavne pružnejšie, na nové elementy trhu omamných a psychotropných látok.

  Milé kolegyne, vážení kolegovia, v duchu spoločnej zodpovednosti musíme spojiť sily a nezávisle od politickej príslušnosti umožniť realizovanie potrebných zmien prostredníctvom tohto zákona. V opačnom prípade by sme boli priamo zodpovední za prípadné ohrozenie našich detí a vnukov. Forma a obsah tohto zákona je dôkazom potreby sledovania zmien vo svete v 21. storočí. Aj my sa musíme prispôsobiť výzvam doby a v prípade potreby byť pohotoví, operatívni. Som presvedčený, že v záujme lepšej budúcnosti našej spoločnosti vieme spojiť naše sily a hlasovaním podporíme túto novelu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Zelník. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Prvého februára sme mali zdravotný výbor a ja som sa vtedy pýtal pána ministra na situáciu, ktorá je po celom Slovensku v crazy shopoch, kde sa predávajú chemické omamné látky, vtedy pán minister povedal, že zákon je už v procese legislatívneho konania a v pripomienkovom konaní. Chcem povedať, že oceňujem prístup pána ministra a oceňujem to promptné reagovanie, že prakticky za 10 dní tu máme návrh zákona, ktorý vyrieši túto situáciu.

  Pán minister, vďaka a vďaka za všetkých, ktorí nebudú, rodičia budú kľudnejšie spávať a ich deti nebudú môcť kupovať a nebudú môcť byť oklamaní v takýchto obchodoch. Vďaka.

  Slovenská národná strana, samozrejme, zákon podporí.

 • Ďakujem. Slovo má teraz pán poslanec Novotný ako posledný rečník z ústne prihlásených, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vystúpil k tejto problematike a prerokovanému vládnemu návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní, lebo si myslím, že téma, o ktorej rokujeme, sa len tak trochu spomenie vo vystúpeniach jednotlivých rečníkov, ale možno si zaslúži trošku širšie pochopenie a vysvetlenie, lebo to považujem za pomerne dôležitý moment, o ktorom dneska rokujeme v Národnej rade.

  Od začiatku tohto roka začala vo verejnosti silne rezonovať téma crazy shopov, teda obchodov na predaj suvenírov, darčekov a upomienkových predmetov s obsahom drogám podobných látok.

  Z Poľska sa k nám začala presúvať sieť obchodov, ktoré využívajú dieru v zákonoch a ponúkajú dosiaľ nezakázané drogy. Bylinky a prášky, ktoré obchodníci vydávajú za suveníry, pritom obsahujú látky s účinkami podobnými marihuane, kokaínu alebo tanečnej droge - extáza. Jedna z týchto látok mefedrón bola v Európe zistená najmenej pri 39 úmrtiach. Látky s názvami ako Kokolíno alebo Tvrdý Míša sa už dlhšie dajú kúpiť na Orave.

  V posledných týždňoch však pribudli obchody v Bratislave, Banskej Bystrici či v Trenčíne. Hoci tieto siete obchodov začala preverovať polícia, úrady verejného zdravotníctva, aj obchodná inšpekcia a zistili viacero pochybení, na trik predávať dosiaľ nezakázané drogy ako suveníry sú zatiaľ všetci krátki. Žiadny z týchto produktov, ktoré majú niektoré vtipné názvy, neobsahuje omamné a psychotropné látky zakázané v Slovenskej republike. A to je vlastne problém, pre ktorý vláda predložila v skrátenom legislatívnom konaní tento vládny návrh zákona.

  Najnovším hitom na trhu s omamnými a psychotropnými látkami v súčasnosti sú tzv. syntetické drogy, už spomínaný a myslím, že aj mediálne veľmi známy mefedrón, ktorý sa dnes dá legálne kúpiť v mnohých európskych krajinách. Odborníci nás upozorňujú, že nástup týchto nových drog v podstate nie je možné zastaviť. Len čo totižto príde zákaz nejakej látky, malým pozmenením chemickej štruktúry tu o pán mesiacov máme legálne novú a potencionálne smrtiacu drogu, pričom na jej výrobu nie sú potrebné špeciálne prekurzory, ktorých výroba a distribúcia sa kontroluje, ale bežné dostupné látky.

  Sme v situácii - a to by som rád zdôraznil -, keď sa zdá, že prohibičná protidrogová politika utrpela definitívny knokaut. Nejde iba o crazy shopy. Tie sú len vrcholom ľadovca a ich zákaz nezmení základný problém. Celý distribučný reťazec týchto drog je legálny. Dnes si mladí ľudia môžu od dílerov alebo aj cez internet kúpiť úplne legálne drogy. Výsledkom nášho roky vedeného protidrogového boja je, že dílera dnes v prípade chytenia môžu stíhať maximálne za porušenie živnostenského zákona.

  Ak štát zaradí danú látku na index, teda do prílohy zákona o omamných a psychotropných látkach, čo dnes urobíme, verím, že urobíme, o pár mesiacov tu máme novú látku a biznis pokračuje ďalej. Samozrejme, v takejto situácii je potrebné konať. Ja sa chcem z tohto miesta poďakovať mojim kolegom zo strany MOST - HÍD, ktorí pripravovali riešenie a trošku možno aj predbiehali riešenie, s ktorým prišiel minister zdravotníctva, nebolo to štandardné riešenie, pán kolega Bastrnák o ňom hovoril, ale bol to pokus o systémové riešenie. Teda aby zoznam omamných a psychotropných látok nebol prílohou zákona o omamných a psychotropných látok, ale aby ho mohla vláda vydať nariadením vlády, čím by sa omnoho promptnejšie dalo reagovať ako šesť mesiacov dlhotrvajúcim legislatívnym procesom.

  Iné riešenie je vydať túto prílohu a vydávať ju formou vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Tu sme však narazili na problém, o ktorom sme diskutovali aj na výbore pre zdravotníctvo, že čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, že možno len zákonom určiť, aké konanie je trestným činom. § 171 a § 172 zákona č. 300/2005 Z. z., tzv. Trestného zákona, vo svojej skutkovej podstate obsahuje pojem omamné a psychotropné látky. Ak by ministerstvo zdravotníctva mohlo vydávať zoznam omamných, psychotropných látok vo forme podzákonnej formy, nepriamo by zasiahlo do samotnej kvalifikácie trestného činu a to je vlastne problém, na ktorý sme narazili.

  Na druhej strane musíme vnímať aj výzvy, ktoré prichádzajú zo strany samosprávy, aby sme konali. Poslancov Národnej rady vyzval ku konaniu aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Frešo, ktorý doslova vyzýval k tomu, aby sme v zrýchlenom konaní schválili poslaneckú novelu, ktorá by začala platiť skôr ako o šesť mesiacov v riadnom legislatívnom procese. Podobne situáciu riešia v Českej republike a Poľsku, čiže nerobíme nič mimoriadne.

  Chcem sa teda poďakovať ministrovi zdravotníctva, že dnes predložil v skrátenom legislatívnom konaní túto novelu, ktorá rozširuje zoznam zakázaných látok, napríklad o spomínaný mefedrón a iné syntetické kanabinoidy, ktoré sa vo výrobkoch crazy shopov našli.

  Vzhľadom na to, že ak by sme to chceli urobiť riadnym legislatívnym procesom, zákon by bol schválený najskôr v júni a mohol by platiť, alebo v máji, a mohol by platiť od júna, si myslím, že je skrátené legislatívne konanie odôvodnené vzhľadom k závažnej spoločenskej problematike a možnému ohrozeniu zdravia a životov ľudí.

  Chcem však na záver znovu zopakovať, že aj keď teraz narýchlo a na chvíľu zachránime situáciu, môžeme o niekoľko týždňov alebo mesiacov stáť pred rovnakou výzvou. Odborníci nás upozorňujú na to, že zakázané látky dnes dokážu obchodníci veľmi rýchlo nahradiť novou generáciou. Ich zakazovanie potom opäť môže trvať dlhé mesiace, kým zbehne legislatívny proces, alebo znovu môžme v skrátenom legislatívnom konaní pridať do prílohy zákona o omamných a psychotropných látkach ďalšie molekuly. Práve preto, aby sme nemuseli na každej schôdzi Národnej rady - trošku to ťahám za vlasy - schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní do prílohy dve-tri látky, by bolo veľmi dôležité pripraviť systémové riešenie. Výbor pre zdravotníctvo požiadal pána ministra, aby sa tým zaoberal, aby nám do konca marca podal informáciu, aké možné systémové riešenia sú v danej situácii použiteľné a dali by sa legislatívne realizovať.

  Na záver chcem povedať, že v boji s drogovými dílermi a výrobcami drog stojíme s našimi nástrojmi vždy o jeden krok pozadu. Je dôležité, aby to nebolo o tri kroky, ale ešte dôležitejšie je hľadať ďalšie efektívne nástroje, predovšetkým v prevencii. Ale to je už skôr celospoločenská, ako len zdravotnícka otázka.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Prihlásili sa traja, dvaja poslanci s faktickými poznámkami. Uzatváram možnosť.

  Slovo má pán poslanec Kolesík.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda výboru pre zdravotníctvo, vysoko oceňujem vaše odborné vystúpenie a súhlasím, súhlasím s tým, čo ste povedali, že je lepšie byť možno o krok pozadu ako o tri kroky pozadu. A rovnako sa prikláňam k tomu, aby sme našli systémové riešenie tohto problému, ktorý ohrozuje mladých ľudí najmä vo veku od 18, možno už 15 rokov, do nejakých 25 - 26, pretože mefedrín je najmä droga, ktorá sa požíva na rôznych tanečných vystúpeniach, diskotékach a letných festivaloch, a je potrebné, aby toto ustanovenie začalo platiť ešte predtým, než začnú všetky veľké letné festivaly, pretože jej účinky doteraz nie sú preukázané a známe.

  Takže ja osobne podporujem túto iniciatívu a budem aj hlasovať za.

 • Ja iba veľmi stručne chcem tiež oceniť postup pána ministra zdravotníctva a taktiež postup poslaneckých klubov, ktoré veľmi rýchlo a veľmi promptne, a vidím, že sme tu zo všetkých táborov, sa ozvali za plnú podporu tohto návrhu v urýchlenom legislatívnom konaní.

  Myslím si, že je to veľmi dobrý signál, ktorý vysielame ako parlament. Ja sa osobne teším, že naozaj to našlo podporu na obidvoch stranách alebo na všetkých, vo všetkých stranách nášho parlamentu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce zaujať stanovisko navrhovateľ, spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z... Pán Gál keby mohol netelefonovať v miestnosti. Ďakujem pekne. ... o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní.

  Vládny návrh zákona má tlač 252. Návrh na pridelenie výborom je v rozhodnutí č. 250.

  Slovo má pani ministerka spravodlivosti, nech sa páči. Poprosím pána poslanca Mateja.

  (Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskroších predpisov, tlač 252.)

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, návrh novely zákona o štátnej pomoci a novely Exekučného poriadku schválila vláda na svojom rokovaní 9. 2. 2011 za účelom dosiahnutia zmeny v spôsobe vymáhania neoprávnenej štátnej pomoci v Slovenskej republike, pretože súčasná právna úprava sa ukázala ako nedostatočná v prípade, ak sa vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci muselo uskutočniť súdnou cestou.

  Preto je potrebné naformovať mechanizmus vymáhania neoprávnenej štátnej pomoci, a to z dôvodu zrýchleného obnovenia trhového prostredia narušeného v dôsledku poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci, zlepšenia stavu verejných financií efektívnejším vracaním protiprávne poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu a predídenia závažným finančným sankciám hroziacim Slovenskej republike v prípade nevymoženia neoprávnenej štátnej pomoci.

  S cieľom urýchlenia a vymoženia neoprávnenej štátnej pomoci sa novelou zákona o štátnej pomoci má priznať priama vykonateľnosť rozhodnutí Komisie o neoprávnenej štátnej pomoci voči príjemcom v Slovenskej republike. Zároveň sa navrhuje ustanoviť režim pri vymáhaní neoprávnenej štátnej pomoci pre prípady nečinnosti poskytovateľa, ktorý nie je ústredným orgánom štátnej správy.

  Vzhľadom na to, že rozhodnutie Komisie sa stane exekučným titulom, novela Exekučného poriadku reaguje na všetky prekážky existujúcej úpravy Exekučného poriadku, ktoré by mohli brániť okamžitému a účinnému výkonu rozhodnutí Komisie o neoprávnenej štátnej pomoci.

  Poprosím o prerokovanie a súhlas s navrhovaným zákonom.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spravodajcovi pánovi poslancovi Matejovi, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Národná rada Slovenskej republiky prerokovala uvedený vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania a prijala k nemu uznesenie č. 330 z dnešného dňa.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a zároveň ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jeho účel.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Zároveň návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.

  Preto po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní.

  A v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 250 z 9. februára tohto roku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Nie. Uzatváram rozpravu. Chce zaujať stanovisko navrhovateľka? Spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k hlasovaniu o týchto troch bodoch.

  Vyhlasujem prestávku päť minút a o 11.25 hodine budeme pokračovať hlasovaním. Poprosím poslancov, ktorí sa v miestnosti nenachádzajú, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o troch prvých čítaniach.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • 89a.

  Panie poslankyne, páni poslanci, čoskoro začneme s hlasovaním. Prosím, aby ste sa tí, ktorí tu ešte nie sú, dostavili do sály.

 • Zaznievanie gongu.

 • Pani Zmajkovičová má procedurálny návrh, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, aby sa uviedlo do záznamu tejto schôdze, že spochybňujem voľbu členov Rady rozhlasu a televízie Slovenska, nakoľko pán poslanec Nagy nevyužil čl. 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a pred voľbou neohlásil svoj osobný záujem vo veci. Magistra Ildikó Nagyová je manželkou, podľa dostupných informácií, pána poslanca Nagya a vtedy pán poslanec Nagy, keďže neoznámil osobný záujem na veci, porušil čl. 4 ústavného zákona, kde uprednostnil osobný záujem pred záujmom verejným. Takže verím, že sa veci napravia

 • A predpokladám, že pani premiérka, ktorá odmieta rodinkárstvo, že zaujme stanovisko.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Máme to uvedené v protokole.

  Pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich (tlač 247; pozn. red.: správne má byť "248").

  Poprosím poslankyňu Janu Dubovcovú, aby hlasovanie uviedla, nech sa páči.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 248.

 • Ďakujem, pán predseda. Zas ten mikrofón.

  Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať aj o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie...

 • Reakcie z pléna.

 • Až potom, hej. Pardon. Tak potom len...

  Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla na tom, podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 83 poslancov, hlasovalo 77 za, 5 proti,1 nehlasoval.

  Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Ďalej navrhujem, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru s tým, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 84 poslancov, hlasovalo 78 za, 5 proti, 1 sa zdržal.

  Tento návrh sme schválili. Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty. Ďakujem.

  Pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkov v znení neskorších predpisov (tlač 249; pozn. red.: správne má byť "250").

  Poprosím člena výboru pre zdravotníctvo pána Chabana, aby hlasovanie uviedol.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím o kľud v miestnosti. Páni poslanci, poprosím o to, aby ste venovali pozornosť pánovi poslancovi Chabanovi. Ďakujem vám pekne.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 124 poslancov, hlasovalo 124 za.

  Tento návrh sme schválili.

  Ďalej pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na prerokovanie. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 125 poslancov, hlasovalo 125 za.

  Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty.

  Posledné hlasovanie je pred prestávkou, je hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 o štátnej pomoci a mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

  Dávam slovo poslancovi Matejovi, aby hlasovanie uviedol, nech sa páči.

  (Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 252.)

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že sa Národná rada uznesie, že prerokujeme tento predmetný zákon v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 84 poslancov, hlasovalo 78 za, 5 proti, 1 nehlasoval.

  Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči.

 • Zároveň odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 83 poslancov, hlasovalo 78 za, 1 proti, 4 sa zdržali.

  Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty.

  Ďakujem vám pekne.

  Teraz vyhlasujem prestávku do 12.30 hodiny, čiže takmer jedna hodina na krátky obed a na to, aby sa mohli zísť výbory. A dávam slovo pánovi poslancovi Procházkovi.

 • Ďakujem. Ak pán podpredseda Bugár dovolí, tak ja by som zvolal ústavnoprávny výbor nateraz do miestnosti. Ďakujem.

 • Zvolávam zasadnutie výboru pre financie a rozpočet na 11.50 hod. Ďakujem.

 • Zvolávam rokovanie Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo na 11.50 hod. do našej zasadacej miestnosti. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Uvidíme sa o 12.30 hodine. Bugár, Bugár, ale s čím? S procedurálnym návrhom? Béla, máš procedurálny návrh? Nemáš, nemáš, hej.

 • Dá sa to povedať, dá sa to povedať. Pán predseda, ja chcem len upozorniť pána kolegu, že ja nemám čo dovoľovať ani predsedom výborov, ani poslancom. Ak si...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Áno, ďakujem za túto faktickú poznámku.

 • Ak si to myslí, to je jeho problém...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Béla, vyrieš si to, prosím ťa, s pánom Procházkom potom.

 • Tak potom je taký právnik, že potom tomu nerozumie.

 • Prosím vás, vypnite ten mikrofón. Ďakujem.

 • Prerušenie rokovania o 11.35 hodine.

 • Pokračovnie rokovania o 12.30 hodine.