• Dámy a páni, poprosím, aby ste sa dostali do rokovacej miestnosti, budeme pokračovať 14. schôdzou Národnej rady, a to konkrétne vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z o sudcoch a prísediacich.

  Takže pokračujeme v schôdzi. Vzhľadom na to, že už rokovali príslušné výbory a sú splnené podmienky na pokračovanie rokovania v skrátenom legislatívnom konaní, prerokujeme v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich.

  Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 248. Výsledky rokovania výboru sú v tlači 248a.

  Poprosím pani ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, aby vládny návrh zákona odôvodnila.

 • Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 248 – druhé čítanie.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, veľmi stručne. Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich, ktorým sa mení § 151u...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte mi, prosím vás. Poprosím kolegu, keby mohol netelefonovať v tieto miestnosti alebo ísť von. Môžem vás poprosiť prestať telefonovať? Ďakujem vám veľmi pekne.

  Nech sa páči, pani Žitňanská.

 • ... ktorým sa mení § 151u, to znamená Prechodné ustanovenie. V časti Účinnosť tohto ustanovenia sa mení z "1. januára 2011" na "1. mája 2011". To znamená, zosúlaďuje sa účinnosť tohto ustanovenia s celkovom účinnosťou novely zákona o sudcoch a prísediacich.

  Poprosím o prerokovanie návrhu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo pani poslankyni Dubovcovej, spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru.

 • Ďakujem, pán predseda. Týmto oboznámim správu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 9. februára 2011 č. 248 pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru. Návrh sa prerokúvava v skrátenom legislatívnom konaní. V druhom čítaní výbor prerokoval návrh zákona na svojej 25. schôdzi 11. februára 2011. Uznesením č. 132 odporučil vládny návrh zákona schváliť.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi ústavnoprávneho výboru, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbor zároveň poveril spravodajkyňu Janu Dubovcovú, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, aby podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informovala o výsledku rokovania výboru a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona.

  Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k prejednávanému návrhu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne do rozpravy. Nie. Uzatváram rozpravu. Chce zaujať stanovisko navrhovateľka? Nie. Spravodajkyňa? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  V skrátenom legislatívnom konaní budeme rokovať v druhom čítaní aj o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.

  Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 250. Výsledky rokovania výborov majú tlač 250a.

  Prosím ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nachádza sa tu pán Uhliarik? Pri treťom zákone je navrhovateľ opäť pani ministerka spravodlivosti. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas, žeby sme... (Súhlasná reakcia pléna). Ďakujem vám. Čiže preskakujeme ten bod, kde je navrhovateľ... Už je tu.

  Nech sa páči, pán Uhliarik, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 o omamných, psychotropných látkach a iných prípravkoch. Podnetom na vypracovanie tohto návrhu zákona je zaradenie syntetických kanabinoidov, hlavne mefedrónu, identifikovaných v produktoch Spice medzi kontrolované látky. Tento podnet dal Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti Úradu vlády.

  Hlavným cieľom tohto návrhu zákona je doplniť prílohu č. 1 o 38 nových psychotropných látok. Potrebu urýchleného zaradenia nových omamných a psychotropných látok odôvodňujeme predovšetkým ohrozením ľudských práv a slobôd a hlavne ohrozením zdravia širokej verejnosti, najmä detí a mládeže.

  Ďakujem pekne za podporu predloženého materiálu.

 • Ďakujem.

  Poprosím pána poslanca Chabana, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 332 z 11. februára po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 250), v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Oba výbory súhlasili s navrhovaným znením zákona s tým, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo súhlasil s pozmeňujúcim návrhom, ktorý máte asi pred sebou v bode IV. Ja ho radšej prečítam: Z uznesenia Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo vyplýva tento pozmeňujúci návrh: V čl. I bod 1 sa za slovo „liekov“ vkladajú slová „s obsahom omamných a psychotropných látok“. Spresňuje sa tým ustanovenie § 2 ods. 7. Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon v znení neskorších predpisov, vyjadrených v uzneseniach súhlasil a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s odporúčaným pozmeňujúcim návrhom.

  Výbor poveril mňa ako spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola schválená na výboroch dňa 11. 2. 2010(poz. red.: správne má byť "2011").

  Ďakujem, pán predsedajúci, a prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ústne. Dvaja poslanci. Uzatváram možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  A slovo má pán poslanec Kalist, nech sa páči.

 • Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, plne schvaľujem aktivitu ministerstva zdravotníctva ohľadom urýchleného zákazu omamných látok, ktoré sú predávané ako suveníry, resp. bytové doplnky, a o ktoré už kolegovia zo zdravotného výboru, alebo ktorú už kolegovia zo zdravotného výboru podporili a ktorá je, samozrejme, aj našou agendou.

  Je skutočne potrebné a správne brániť predaju a dostupnosti psychotropných látok, ktoré by sme cez legislatívne medzery označovali ako bytové doplnky alebo, nedajbože, suveníry. Nakoľko je ale zákon č. 139 o omamných a psychotropných látkach otvorený, strana Sloboda a solidarita má pripravený návrh na otvorenie možnosti použitia látok na báze konopy v zdravotnej starostlivosti. Cieľom navrhovanej právnej úpravy nie je v žiadnom prípade legalizácia marihuany, ale zabezpečenie jej beztrestného užívania pre ľudí pacientov, pre ktorých sa stala poslednou nádejou na zmiernenie ich utrpenia, resp. zlepšenie kvality života. Ide o ťažko chorých pacientov, ktorí sa snažia pri svojej liečbe využiť všetky existujúce možnosti. Naša spoločnosť by im nemala v ich úsilí zachovať si nádej na zlepšenie zdravotného stavu byť prekážkou.

  Slovenská republika by sa prijatím tejto právnej úpravy pridala ku krajinám, ako sú napr. Spojené štáty americké, kde je využívanie konopy na lekárske účely povolené v štrnástich štátoch, Kanada, Čína, Fínsko, Izrael, Rakúsko a vrátane pomerne rozsiahlych aktivít v Českej republike.

  Návrh legislatívnej zmeny vychádza z rakúskeho modelu, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2008 a je spomedzi existujúcich právnych úprav sprístupňujúcich využitie konopy na medicínske účely hodnotený pomerne najpriaznivejšie. Kontrola nad tým všetkým by plne spadala pod gesciu ministerstva zdravotníctva. Systém právnych noriem, ktorý upravuje nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami v Slovenskej republike, prešiel mnohými zmenami a súčasný právny stav dostatočne zabezpečuje v našej spoločnosti ochranu pred ich zneužitím. Tieto látky, liečivá by boli dostupné len na lekársky predpis, za presne určených podmienok a podmienky a dávky by určilo ministerstvo zdravotníctva.

  Dôkazy o účinkoch marihuany a jej využitie v terapii chronickej bolesti, onkologických ochorení, neurodegeneratívnych procesov nie sú už iba na papieri, existujú veľmi silné medicínske podnety na otvorenie sa marihuany a jej legalizáciu len, podotýkam, len na liečebné účely za prísne definovaných podmienok. Marihuana má, samozrejme, dokladované nielen psychoaktívne, ale aj psychotoxické účinky, teda účinky, ktoré narušujú duševný život, zjednodušene povedané. Je známa aj široká plejáda rizík, ktoré sa však čo do stupňa intenzity a celkového dopadu na osobnosť a spoločenské okolie užívatelia nemajú ani zďaleka taký dopad, ako je tomu napríklad s alkoholom alebo s najväčšou legálnou distribúciou drog, keď to tak nazvem nadnesene, a to je distribúcia cigariet štátom kontrolovaná.

  Tak pýtam sa, prečo sme voči tabaku takí benevolentní, prečo ho nezakazujeme, prečo fajčiarov zákon toleruje a prečo to všetko je možné, keď zvyšok nie je možný?

  Ale tak na záver, vzhľadom na veľmi napätú atmosféru v terajšom pléne, vzhľadom na krátkosť času a vzhľadom na to, že sme, že sme nedokázali tento návrh dostatočne dobre s našimi partnermi, koaličnými partnermi a s kolegami prejednať, tak ho nechávam zatiaľ len v deklaratívnej rovine, to značí, že tento návrh nepodám. Nechcem prilievať žiaden olej do ohňa a nechcem rozbíjať tento parlament, nechcem vyvolávať žiadne vášne a nič podobné.

  Takže ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami sa prihlásilo sedem poslancov. Na nepodaný návrh neobvykle veľa.

  Slovo má pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, keďže nebol podaný pozmeňovací návrh, tak v podstate ostanem tiež len v takej skôr filozofickej rovine. Môžme začať diskusiu o tom, či by bolo vhodné používať konope na lekárske účely. Ale myslím si, že táto diskusia je najprv odborná. Najprv by som chcel počuť názor anestéziológov a odborníkov na chronickú bolesť, či je vôbec potrebné mať v ponuke liečby chronickej bolesti takéto prípravky. Chcel by som počuť aj názor lekárnikov, farmaceutov, ako to budeme distribuovať, akým spôsobom to bude uchovávané v lekárni, v akej forme budú tieto prípravky dostupné. Treba, samozrejme, diskutovať o tejto problematike aj na politickej úrovni aj na výbore pre zdravotníctvo, kde si myslím, že je veľmi prajná atmosféra na takúto odbornú diskusiu, ale takáto odborná diskusia zatiaľ ani nezačala okrem nejakých deklarácií, že by to možno niekto chcel alebo nechcel presadzovať.

  Preto si myslím, že skôr, ako by sme mali z takejto deklaratórnej roviny prejsť k reálnym pozmeňovacím návrhom a ich predloženiu, k čomu ale dnes nedošlo, by sme mali predovšetkým na odbornej úrovni dobre rozdiskutovať túto tému.

  Nie je to totižto tak celkom jednoduché, aby sa to dalo vyriešiť jedným pozmeňovacím návrhom. Ako sa budú tieto lieky kategorizovať? Kto ich bude vyrábať? Ako sa budú dostávať na trhu? V akom režime sa budú dostávať. Je to omnoho komplexnejší problém, ako zaradiť alebo vyradiť túto látku niekde do prílohy zákona o omamných a psychotropných látkach.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo. Ja som rád, že kolega stiahol ten svoj pozmeňovací návrh, pretože by som to považoval za zneužitie inštitútu skráteného legislatívneho konania na to, aby sme tak dôležitú vec, ako je zaradenie už ním spomínaných látok, aby sme zaradili do procesu legalizácie, keď by to malo byť vyhradené pre chorých pacientov. Myslím si, že takáto závažná vec patrí na dlhú a verejnú diskusiu. A ja neupieram kolegovi právo na podanie akéhokoľvek názoru, ale musí to prejsť riadnym pripomienkovým konaním a zásadne by sme s takýmto postupom nesúhlasili. Ďakujem.

 • Ďakujem. Len z procedurálneho pohľadu by som chcel poznamenať, že návrh nebol predložený a nie že bol stiahnutý.

  Pán poslanec Krnáč.

 • Ďakujem. Chcel by som len poznamenať, že všetci odporcovia prípadnej takejto diskusie na túto tému by sa mali najprv zamyslieť nad tým, v akej situácii sa ocitnú ľudia napríklad v konečných štádiách rakoviny, porozprávať sa možno s nimi a porozprávať sa aj na tému, prečo im samotní lekári už dneska potajomky off record navrhujú, aby sa dali na marihuanu.

 • Chcel by som privítať podnet kolegu Kalista k tomu, že navrhuje alebo otvára horúcu tému, ale tému, o ktorej určite minimálne odborne v zdravotníctve je potrebné diskutovať. A aj ohlasy ostatných kolegov svedčia o tom, že tu táto diskusia doposiaľ chýbala, je ju potrebné otvoriť a je ju potrebné otvoriť na odbornej úrovni. Preto si myslím, že viacerí z nás pociťujú, že táto diskusia chýba a tento podnet k jej otvoreniu privítam.

 • Ďakujem kolegovi Petrovi Kalistovi za jeho zatiaľ nepredložený návrh a chcem upozorniť všetkých, že sa hovorí o využívaní cannabisu alebo THC na medicínske účely. Je to naozaj o tom, aby sa pomáhalo predovšetkým ľuďom, ktorí sú chorí a sú v posledných štádiách ťažkého onemocnenia. Nejde vôbec o dekriminalizáciu marihuany, ja sa vždy budem zastávať toho, aby prebehla riadna odborná diskusia, hlavne medzi psychológmi a medzi lekármi, a uzáver tejto diskusie by mal byť odporúčaním pre naše plénum. Myslím si, že ani jeden z nás, možno tu máme štyroch, piatich doktorov, ktorí o tom vedia omnoho viac ako my ostatní, ale ani jeden z nás nie je dostatočne kvalifikovaný na to, aby tuná dával kategorické stanoviská áno alebo nie. Nemala by to byť politická debata, mala by to byť čisto odborná diskusia.

  Zároveň chcem povedať, že cannabis na medicínske účely je schválený v mnohých krajinách. V Spojených štátoch je napríklad legálnym, ak sa nemýlim, v trinástich z päťdesiatich štátov. Chcem takisto poukázať na to, že dnes lekári bežne predpisujú napríklad morfium, ktoré je omnoho nebezpečnejšie ako THC.

  Štát je dnes najväčším drogovým dílerom, vyberá spotrebné dane, vyberá DPH na také výrobky, akými sú alkohol a cigarety, a myslím si, že tento návrh by nás zaradil do zoznamu krajín, ktoré sú vyspelé a ktoré vedia, čo je správne a čo sa má robiť.

  Takže ešte raz poprosím, aby sme diskutovali odborne, aby sme si nechali predložiť stanoviská odborníkov a následne sa rozhodujme.

  Ďakujem.

 • Na faktické poznámky reaguje pán poslanec Kalist.

 • Tak ďakujem. Ďakujem všetkým kolegom za konštruktívne pripomienky a chcem ešte raz podotknúť, naozaj nie je naším cieľom niekde niečo prepašuvávať, zneužívať inštitút skráteného legislatívneho konania. To v žiadnom prípade nie. Ale ako to už odznelo, táto téma potrebuje otvoriť, potrebuje diskusiu, potrebujeme sa baviť fakt na všetkých úrovniach, od politickej počnúc, teda odbornou počnúc a politickou končiac o tom, že či je to možné a nakoľko by to bolo možné tie režimy a všetky ostatné veci okolo toho je, samozrejme, potrebné dôkladne dohodnúť. Ďakujem.

 • Ďakujem. Teraz vystúpi ako posledná ústne prihlásená poslankyňa Bibiána Obrimčáková, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, drogy ako jedny z najzávažnejších negatívnych javov sa, žiaľ, stali pre našu spoločnosť realitou našej súčasnosti. Čas, kedy sme drogy a problémy s nimi súvisiace spájali iba so západnými krajinami, je definitívne za nami. Najviac ohrozenou skupinou populácie sú deti a mladí ľudia, preto dôležitú úlohu tu hrá preventívna osveta. Mladí ľudia by mali vedieť, čo sú drogy, ako vzniká závislosť a aké sú jej príznaky. Len informovaní rodičia, učitelia a dobrovoľní aktivisti v tejto oblasti sú schopní dobre pripraviť dieťa na prvé stretnutie s drogou a prispieť tak aj k naplneniu povinnosti aktívne sa starať o ochranu zdravia dieťaťa či mladého človeka.

  Predstava, že vám v obchode predajú funkčnú zbraň s upozornením, že ide o suvenír, je absurdná. No priamo v centrách viacerých miest na Slovensku sme si ako suvenír mohli kúpiť produkty obsahujúce psychoaktívne látky. Preto som veľmi rada, že si viac ako inokedy začíname uvedomovať to, že štát musí chrániť deti a mladých ľudí aj pred týmto zakázaným ovocím, čo nám mnohí rodičia drogovo závislých detí pri diskusiách vyčítali. Aj Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť vo Výročnej správe o stave drogovej problematiky v Európe za rok 2009 upozorňovalo na rastúcu dômyselnosť v predaji legálnych náhrad za nelegálne drogy. Syntetický kanabinoid považuje za najnovšiu značkovú drogu.

  Drogy bez ohľadu na to, akú majú formu alebo názov, sú problémom, ktorý sa týka nás všetkých bez výnimky.

  Vynaliezavosť obchodníkov s drogami, ako dostať svoj tovar k našim deťom, sa zdá byť bezhraničným. Je nereálne boj s nimi vyhrať, ale každá aktivita, ktorá pomôže tento problém aspoň čiastočne riešiť, je viac ako potrebná. Drogy sú tu, iba konkrétne činy môžu v tomto prípade priniesť konkrétne výsledky.

  Preto oceňujem pripravenú legislatívnu zmenu, ktorá by mala svojím obsahom zamedziť prístup mladým ľuďom k návykovým prostriedkom. Musíme si uvedomiť, že nemôžeme byť ľahostajní k tejto problematike, lebo čas pracuje proti nám a našej mladej generácii.

  Ja osobne sa s pozmeňujúcim návrhom strany Sloboda a solidarita nestotožňujem a verím, že ostane len v deklaratívnej rovine. Za čo, verím, nám v budúcnosti zaiste poďakuje veľa rodín drogovo závislých detí.

  Ďakujem.

 • Prihlásení sú štyria poslanci s faktickými poznámkami. Uzatváram možnosť.

  Slovo má pán poslanec Fořt.

 • Pani Obrimčáková, z procedurálneho hľadiska nemôžte nesúhlasiť s niečím, čo nebolo podané, čiže keďže pozmeňovací návrh nebol podaný, nemôžte s ním nesúhlasiť, to po prvé.

  A po druhé ten pozmeňovací návrh sa netýka toho, o čom ste rozprávali vo svojom vystúpení, a to je o ochrane mládeže voči drogám, ale týkal sa otvorení odbornej diskusie na tému využitia marihuany v prospech občanov Slovenskej republiky na medicínske účely.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som rád zareagoval na inak zmierlivý a pozitívny tón vystúpenia kolegyne Obrimčákovej. V tomto záverečnom bode skutočne sa dopustila toho, čo tu už zaznelo, že sa o tejto veci bude musieť diskutovať iste predovšetkým v lekárskych kruhoch, a je neprimerané, aby sme teraz hneď vyliali dieťa s vaničkou.

  Pretože i pred tridsiatimi rokmi dokonca na dermatovenerologickej klinike boli k dispozícii najťažšie analgetiká vrátane morfia. Mali sme ich rezervovaných pre pacientov, u ktorých boli indikované. Nijako sme ich neohrozovali, pričom - ako tu už tiež zaznelo - medzi morfiom a marihuanou sú svety z hľadiska rizikovosti, závislosti a všetkého ďalšieho. Napriek tomu v rukách lekára ani morfium nie je smrtiaca vec a rovnako by nebola marihuana.

  Napriek tomu, že patrím ku konzervatívnemu táboru, to, aby sa rozšírilo portfólio možností pomôcť trpiacim ľuďom o ďalší prvok, nie je nič zavrhnutiahodné a domnievam sa, že o tom, v akých dávkach, v akých koncentráciách, v akých indikáciách, patrí do rúk tých, ktorí sa venujú pacientom s dlhou, trvalou bolesťou. A nie je našou úlohou, dokonca ani mňa ako lekára dermatovenerológa, vyjadrovať sa definitívne a meritórne k tejto veci.

  Rád prijmem vyjadrenie kolegov, ktorí sa týmto celé roky zaoberajú, a ak povedia áno, bude to pre mňa záväzné a tento návrh, samozrejme, podporím. Pretože ak patrí vo vládnutí v štáte latinský citát "Salus patrie - suprema lex" (Blaho vlasti - najvyšší zákon), tak blaho chorobou týraného pacienta je najmenej takisto zákonom pre každého lekára a súcitného človeka.

 • Ja len dve pripomienky ku príhovoru, príspevku pani kolegyne Obrimčákovej.

  Prvým je, že diskusia, ktorú sme nastolili, alebo téma, ktorú náš pozmeňovací, nepodaný, otvoril, nie je o dekriminalizácii alebo legalizácii drog, ale je len o umožnení využiť cannabis na lekárske účely. Takže nezamieňajme si tieto dve témy, lebo sú veľmi odlišné, aj ten spoločenský diškurz bude určite smerovať úplne inými smermi na obidve témy.

  A druhá je, nedá mi, nedá mi nejak nepripomenúť, že strana SMER, ktorá sa snaží teda prezentovať ako progresívna moderná európska ľavica, by asi tento bod mohla a mala mať vo svojom programe, ak sa pozrie na svojich susedov a na svojich partnerov v rámci Európy, tak táto agenda jednoducho patrí do agendy progresívnej ľavice. Takže skúste si na to urobiť nejaký názor a dať potom vedieť verejnosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani kolegyňa, chcel by som vás podporiť, som veľmi rád, že tento zákon prijímame v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní, pretože potrebujeme prijať tento zákon veľmi rýchlo, a tak zabrániť veľkým škodám, ktoré by neprijatím tohto zákona v spoločnosti mohli byť napáchané.

  Teší ma aj to, že bude prijatý zrejme drvivou väčšinou v parlamente, čo znamená, že na odborných témach, ktoré ohrozujú spoločnosť, sa vieme dohodnúť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Obrimčáková reaguje na faktické poznámky, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja som takisto veľmi rada, že sa otvára táto diskusia, a to, že si uvedomujú to tak opoziční, ako aj koaliční poslanci, z môjho pohľadu je veľmi pozitívne. Ja som hovorila o mladých ľuďoch, o tom, ako je potrebné ich chrániť pred návykovými prostriedkami. A zaiste, ak sa otvorí odborná diskusia, tak potom si môžeme vydiskutovať aj ostatné veci.

 • Ďakujem pekne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa, či chce stanovisko zaujať navrhovateľ. Spravodajca? Áno?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, snáď tri holé vety z môjho pohľadu.

  Za prvé som rád tejto diskusii, lebo bude a bude možno prebiehať celé toto volebné obdobie.

  A teraz budem hovoriť skôr ako legislatívec, ako odborník na túto tému. Záver z diskusie dnes, ktorý sa som si utvoril, je nasledovný. Osobne si myslím, že spoločnosť má dosť legálnych drog so zrovnateľných účinkom, ktoré zneužíva a čím by sme sa mali zaoberať. A za druhé lekári majú dosť prostriedkov so zrovnateľným účinkom, ktorými môžu tlmiť dneska chorobné stavy, ktoré by sme chceli tlmiť marihuanou. To je môj poznatok z dnešnej diskusie.

  Ale takisto hovorím o tom, že tá diskusia bude prebiehať.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a ktorým sa mení a dopĺňa Exekučný poriadok, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní.

  Vládny návrh zákona je pod tlačou 252, výsledky rokovania sú v tlači 252a.

  Pani ministerka, máte slovo. Prosím, uveďte zákon.

  (Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 252 – druhé čítanie.)

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, návrh novely zákona o štátnej pomoci a novely Exekučného poriadku reaguje na doterajšiu súdnu prax pri rozhodovaní o vrátení neoprávnenej štátnej pomoci súdmi Slovenskej republike, pričom neoprávnenú štátnu pomoc je členský štát povinný vymôcť od príjemcu späť, a to vrátane úrokov, ktorých výšku určuje Komisia. Ak členský štát rozhodnutie Komisie nevykoná okamžite a účinne, môže Komisia podať na členský štát žalobu na Súdny dvor Európskej únie.

  S cieľom urýchlenia vymoženia neoprávnenej štátnej pomoci sa novelou zákona o štátnej pomoci má priznať priama vykonateľnosť rozhodnutí Komisie o neoprávnenej štátnej pomoci voči príjemcom v Slovenskej republike. Zároveň sa navrhuje ustanoviť režim pri vymáhaní neoprávnenej štátnej pomoci pre prípady nečinnosti poskytovateľa, ktorý nie je ústredným orgánom štátnej správy.

  Poprosím o prerokovanie tohto návrhu zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet. Pán Matej, máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov.

  V bode jedna. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 333 z 11. februára 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231 a 233, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.

  V bode dva. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231 a 233 stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  V bode tri. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady nasledujúce stanoviská:

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom ako Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, uznesenie č. 134, a takisto Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie č. 131.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať takto:

  o bodoch spoločnej správy č. 1, 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

  V bode V gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu zákonu, k vládnemu návrhu zákona č. 231 a č. 233 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 135. Výbor určil poslanca Ondreja Mateja za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ho poveril predniesť spoločnú správu výborov a zároveň navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní.

  Prosím, pán predsedajúci, predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chcem prihlásiť ústne. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce stanovisko zaujať navrhovateľka? Spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k poslednému bodu tejto schôdze, je to návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

  Návrh zákona má tlač 186, spoločnú správu výborov máte ako tlač 186a.

  Dávam slovo poslancovi Kamilovi Krnáčovi, aby za skupinu poslancov návrh zákona odôvodnil. A poprosím pána poslanca Janiša, ktorý je spravodajca výboru, aby zaujal miesto. Ďakujem.

 • Rokovanie o návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 186.

 • Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, do druhého čítania v pléne predkladám návrh zákona, návrh novely zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, ktorý rieši dlhé roky neriešené problémy a zároveň veľmi výrazne zvyšuje transparentnosť verejného obstarávania tak, aby na Slovensku bolo možné obstarávať hospodárne, efektívne. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Slovo má pán poslanec Janiš ako spoločný spravodajca výboru, gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorý máme pod tlačou 186.

  Národná rada pridelila tento návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Výbory návrh zákona prerokovali a v časti III spoločnej správy je uvedené, ako sa s tým vysporiadali.

  Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu odporučil návrh zákona schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia. Podobné identické uznesenie prijal aj výbor pre verejnú správu. Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: o bode 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 až 15, 17 až 31, 33 a 35 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. O bodoch 4, 8, 10, 16 a 32 hlasovať spoločne s odporúčaním neschváliť a o bode 34 hlasovať s odporúčaním neschváliť.

  Súčasne gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh skupiny poslancov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.

  Pán predseda, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostal písomnú prihlášku pána poslanca Krnáča, ktorý je zároveň navrhovateľ, je to jediná písomná prihláška.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. K predmetnej novele predkladám pozmeňujúci návrh poslanca Kamila Krnáča k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kamila Krnáča, Miroslava Beblavého, Antona Marcinčina, Edity Pfundtner, Ondreja Dostála a Igora Matoviča, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 186).

  V čl. I, prvý bod v čl. I v bode 24 v § 48 ods. 1 sa slová "§ 42 ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 42 ods. 5".

  Odôvodnenie: Jedná sa o legislatívnotechnickú úpravu.

  Bod 2. V čl. I sa za bod 38 vkladá bod 39, ktorý znie:

  39. § 138 odsek 19 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie: "d) je 600 eur pri vylúčení uchádzača pre mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 4."

  Ostatné body sa prečíslujú.

  Odôvodnenie: Súčasné znenie zákona stanovuje v prípade odvolania sa pre vylúčenie - v súčasnosti znení - neobvyklej nízkej ceny veľmi vysokú pokutu, veľmi vysokú kauciu, pardon, a vďaka tomu tento inštitút bol často zneužívaný na vylučovanie nepohodlných uchádzačov. Týmto sa vlastne ten postup, revízne postupy sa pre prípadných vylúčených uchádzačov zjednodušia.

  Nezabráni sa, samozrejme, uplatneniu tohto inštitútu, to je mimoriadne nízkej ponuky po novom, ale zjednoduší sa revízny postup pre prípadných, možno nespravodlivo vylúčených uchádzačov.

  Navrhovateľ súčasne žiada, aby sa o každom bode hlasovalo osobitne.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil jeden poslanec s faktickou poznámkou. Uzatváram možnosť.

  Slovo má pán poslanec Přidal.

 • Vážený pán kolega, ja by som vám chcel vlastne poďakovať za to, že ste predložili tento návrh aj so skupinou poslancov, ale chcel by som aj povedať ctenému plénu, že teda viacerí sme sa na tomto návrhu zákona narobili, a teda ten výsledok aj spoločnej správy, nejaký kompromis a je výsledkom viacerých rokovaní. A teda verím, že v tom, tak ako sme dohodli, jednoducho tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa dostali do tej spoločnej správy, že to prejde a v konečnom dôsledku to zníži aj možnosť korupcie a klientelizmu.

  Ale aj napriek tomu si myslím, že do budúcnosti, aj keď nevylučujem ako poslaneckú iniciatívu, jak novely takýchto zložených a zložitých teda zákonov by mali ísť ako vládne návrhy.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Pýtam sa, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne?

  Nik... Traja poslanci. Piati. Piati poslanci. Uzatváram možnosť sa do rozpravy prihlásiť. A o slovo požiadal spravodajca ešte pred piatimi poslancami prihlásenými do rozpravy.

  Nech sa páči, pán Janiš, máte slovo.

 • Ja budem veľmi stručne len pre poriadok. Spoločná správa obsahuje jednu gramatickú chybu. Na str. 3 bod 4 je napísané "právnickou osoba podľa odseku 1" a správne to má byť "právnickou osobou podľa odseku 1". Toto je pravopisná chyba, na ktorú chcem kvôli čistopisu, pri spracovaní čistopisu upozorniť legislatívu Národnej rady. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Pelegrini.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v krátkosti vystúpil k predmetnej novele zákona a predložil aj niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, pretože aj napriek tomu, že niektorí kolegovia konštatovali, že sa na tej novele ešte počas medzi prvým a druhým čítaním narobili a majú predstavu, že došlo k podstatnému vylepšeniu, som presvedčený, že nie vo všetkých prípadoch sa im to podarilo.

  Preto si dovolím predložiť nasledujúce pozmeňujúce návrhy spolu s ich odôvodnením.

  Bod 1. V čl. I sa 5. bod vypúšťa. Nasledujúce body sa prečíslujú.

  Podľa môjho názoru navrhovaná definícia verejného obstarávateľa právnickej osoby, ani jej zmenená verzia v 3. bode spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky nie je v súlade s pojmom inštitúcie, ktorá sa spravuje verejným právom upraveným v čl. 1 ods. 9 druhý pododsek smernice 2004/18 Európskeho spoločenstva a v čl. 2 ods. 1 písm. a) druhý pododsek smernice 2004/17 Európskeho spoločenstva, z ktorého vyplýva, že "inštitúciou, ktorá sa spravuje verejným právom, je každá inštitúcia

  1. zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo komerčný charakter,

  2. má právnu subjektivitu,

  3. je z väčšej časti financovaná štátnymi regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným právom alebo jej riadenie podlieha dohľadu týchto inštitúcií, alebo má správny riadiaci alebo dozorný orgán, ktorého viac ako polovicu členov vymenúvajú štátne regionálne alebo miestne orgány, alebo iné inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom."

  Tieto tri podmienky majú kumulatívny charakter.

  Posledná podmienka pozostáva z troch znakov, z ktorých je postačujúce splnenie aspoň jedného.

  Rovnako ani navrhovaný odsek 4 nie je v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. a) a b) smernice, z ktorého vyplýva, že smernica 2004/17 Európskeho spoločenstva sa vzťahuje aj na verejných obstarávateľov, pokiaľ títo vykonávajú niektorú z činnosti uvedených v čl. 3 až 7 tejto smernice. Preto sa navrhuje ponechať súčasné platné znenie zákona.

  Zároveň navrhujem vyňať zo spoločnej správy výborov na osobitné hlasovanie bod 3 a odporúčam tento bod 3 neschváliť.

  Druhý bod pozmeňujúceho návrhu znie: v čl. I šiesty bod znie:

  "6. V § 7 sa v celom texte suma "120-tisíc eur" nahrádza sumou "100-tisíc eur"a suma "300-tisíc eur" nahrádza sumou "10-tisíc eur"."

  Odôvodnenie: Navrhované znenie je v rozpore s čl. 8 smernice 2004/18 Európskeho spoločenstva, v ktorom sa ustanovuje povinnosť uplatňovať túto smernicu aj pri zadávaní zákaziek, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú priamo viac ako 50 % a presahujú prahové hodnoty určené touto smernicou. Pre stavebné práce je to 4 845-tisíc eur a pre služby 193-tisíc eur. Členské štáty v zmysle tohto článku majú prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

  Navrhovaným znením je prahová hodnota zákaziek na služby vyššia ako prahová hodnota požadovaná smernicou, keďže finančný limit pre zadávanie zákaziek na poskytnutie služieb pre obstarávateľa je až 387-tisíc eur na rozdiel od smernice ustanovenou prahovou hodnotou pre verejného obstarávateľa 193-tisíc eur. Keďže sa na zadávanie dotovaných zákaziek vzťahuje smernica, vzťahujú sa na ňu aj metódy výpočtu predpokladanej hodnoty, ktoré majú vychádzať z celkovej sumy bez DPH, ako vyplýva z čl. 9 ods. 1 smernice 2004/18 Európskeho spoločenstva.

  Tým, že predpokladaná hodnota zákazky podľa navrhovaného znenia má určiť zvyšky poskytnutých prostriedkov, nie je dodržaná prahová hodnota vzťahujúca sa na zadávanie dotovaných zákaziek a súčasne ani metóda výpočtu predpokladanej hodnoty dotovanej zákazky.

  Preto navrhujem ponechať znenie § 7 súčasne platného zákona a upraviť v ňom len finančné limity, ktoré sa viažu na navrhovanú zmenu finančných limitov pre podprahové zákazky na uskutočnenie stavebných prác, podprahové zákazky na dodanie tovarov a podprahových zákaziek na poskytnutie služieb.

  Súčasne navrhujem vyňať zo spoločnej správy výborov Národnej rady na osobitné hlasovanie bod 5. A takisto odporúčam tento bod neschváliť.

  Tretí bod pozmeňujúceho návrhu znie: V čl. I sa 41. bod vypúšťa. Nasledujúce body sa prečíslujú.

  Odôvodnenie: Navrhovanú úpravu, ktorá má umožniť súdu rozhodovať o neplatnosti zmluvy uzavretej v rozpore so zákonom aj pri podlimitných zákazkách, hodnotím síce ako pozitívnu, avšak za konanie vo veci určenia neplatnosti zmluvy je viazaný výber súdneho poplatku upravený zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

  Súčasná výška súdneho poplatku berie do úvahy skutočnosť, že napadnúť žalobou možno len nadlimitné zákazky a je diferencovaná v závislosti od typu týchto zákaziek.

  Navrhovaná úprava predkladateľmi nepočíta s úpravou súdnych poplatkov za konanie vo veci určenia neplatnosti zmluvy, ktorá je výsledkom zadávania podlimitnej zákazky. A keďže sadzobník súdnych poplatkov nediferencuje zákazku na nadlimitnú a podlimitnú a vzhľadom na navrhované zníženie finančných limitov pre zadávanie podlimitných zákaziek, navrhovateľ poplatkového úkonu zaplatí rovnakú sadzbu súdneho poplatku nezohľadňujúcu hodnotu zákazky, ak sa táto navrhovaná úprava prijme.

  Teda sa nám môže stať, že za konanie vo veci určenia neplatnosti zmluvy na dodanie tovaru v hodnote 40-tisíc eur a zmluvy na dodanie tovaru v hodnote 125-tisíc eur sa musí zaplatiť rovnaký súdny poplatok, a to vo výške 15-tisíc eur, čo je neprimerané a môže byť považované aj za sťažené uplatnenie práva na súdnu ochranu zaručenú Ústavou Slovenskej republiky.

  A posledný, štvrtý pozmeňujúci návrh síce, samozrejme, nemusel by byť v písomnom znení, ale je súčasťou pozmeňujúceho návrhu. A to je, pán spravodajca, len ak si poznačíš, navrhujem vyňať zo spoločnej správy výborov na osobitné hlasovanie s návrhom neschváliť aj bod 6 a bod 33.

  K šestke veľmi krátko. Opäť v bode 6 spoločnej správy sa navrhuje, aby bolo doplnené nové, nová činnosť v bode 6, ktorá sa týka prepravy ropy a skladovania ropy, čo je takisto nad rámec činností, ktoré pokrýva smernica 2004/17 Európskeho spoločenstva, takže sa navrhuje, aby sme neprijali. Podrobnejšie zdôvodnenie budete mať rozdané.

  A takisto bod 33, ktorým je splnomocňovacie ustanovenie pre úrad, aby úrad vydal vykonávací predpis, ktorým sa má upraviť podoba štruktúrovaných údajov na účely automatizovaného spracovania.

  Opäť chcem skonštatovať, že úrad sa musí v danom prípade riadiť zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosom ministerstva financií č. 310/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, preto vydanie vykonávacieho predpisu, ktorý si má vydať úrad sám pre seba, je irelevantné.

  Preto odporúčam pánom kolegom, aby sme bod 33 spoločnej správy, ako aj bod 6 spoločnej správy takisto neprijali.

  Ja sa nebudem vyjadrovať k ďalším častiam, ešte sú prihlásení do rozpravy aj moji kolegovia. Opäť chcem zdôrazniť, že som rád, že podobný názor zdieľa aj kolega Přidal, že takto rozsiahle novely zákonov a takýchto zložitých zákonov by mali vždy prebiehať klasickým legislatívnym procesom a mali by prechádzať celým medzirezortným, vnútrorezortným, medzirezortným pripomienkovým, na Legislatívnej rade vlády a tak potom v parlamente riadnymi čítaniami. Pretože sami vidíme, že tá spoločná správa obsahuje pomaly viac pozmeňujúcich návrhov ako samotný návrh pánov poslancov. A nie som si istý, že jeho prijatím sa dosiahne taký výsledok, aký bol zámerom pôvodným predkladateľov. A takisto som si nie istý, že či prijatím všetkých tých pozmeňujúcich návrhov budeme prijímať zákon, ktorý bude právne čistý a jasný pre tých, ktorí sa ním budú riadiť.

  Na druhej strane, ale aj v mene mojich kolegov, v prípade, že ten zákon má za cieľ opäť prispieť k vyššej transparentnosti, my sme to deklarovali už aj v prvom čítaní, my za návrh novely zákona o verejnom obstarávaní a za mnohé z tých podmieňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe zahlasujeme.

  Ďakujem pekne.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán podpredseda Národnej rady, pán poslanec Fico. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, plne platí to, čo povedal pred pár okamihmi poslanec Národnej rady pán Pelegrini, a to, že poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia je pripravený podporiť novelizáciu tohto zákona.

  Ja teraz nebudem, samozrejme, robiť žiadne preteky, pretože mohol by som predkladateľom pripomenúť, že v podstate predkladajú návrh zákona, ktorý je obsahovo totožný s návrhom, s ktorým prišiel na rokovanie vlády Slovenskej republiky predseda Úradu pre verejné obstarávanie, ale vláda Slovenskej republiky o jeho návrhu odmietla rokovať.

  Preteky v tomto prípade nezohrávajú úlohu, pretože o verejnom obstarávaní hovoríme dlhé roky a každé vylepšenie, ktoré je predložené, je vítané.

  Preto opakujem ešte raz, v takej podobe, ako je návrh skupiny poslancov pripravený, vrátane niektorých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené alebo budú predložené, si vieme predstaviť podporu tomuto dôležitému zákonu.

  Chcel by som politicky pripomenúť, že platí určitá tradícia, ktorú sme zaviedli v roku 2006, keď sme v plnom rozsahu rešpektovali nomináciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie ešte vtedy za Stranu maďarskej koalície. A nikto vo vláde Slovenskej republiky nedošiel s návrhom, že poďme zmeniť túto nomináciu a dajme si za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie vlastného politického nominanta.

  Oceňujem - a musím to povedať -, že keď som na konci volebného obdobia v roku 2010 telefonicky komunikoval s pani predsedníčkou vlády, s pani Radičovou, dohodli sme sa, že vzhľadom na odchod strany SMER - sociálna demokracia do opozície, bude tento post obsadený nominantom opozičnej politickej strany, čo aj vláda na jednom zo svojich posledných zasadnutí v roku 2010 vo funkčnom období vykonala.

  Verili sme, že všetky ďalšie právne úpravy, ktoré sa budú pripravovať v tomto duchu, budú len právne úpravy vylepšujúce proces verejného obstarávania, ale nebudú narušovať krehkú politickú rovnováhu a tradíciu, ktorú sme nastavili v roku 2006. Pretože politický život je rôzny, raz ste hore, raz ste dole, ale určite môžem za stranu SMER - sociálna demokracia do budúcnosti vyhlásiť, že ak niekedy dôjde objektívne k zmene zloženia vládnej koalície, vždy budeme rešpektovať, ak by sme opäť boli na tej vládnej strane, že toto miesto patrí opozícii.

  Do tohto všetkého však prišiel neočakávane jeden pozmeňujúci návrh, ktorý môže všetko zmeniť, pokiaľ ide o postoj strany SMER - sociálna demokracia, a tento návrh bude pravdepodobne predložený pánom poslancom, ktorý bude hovoriť až po mne, pánom poslancom Matejom, ale máme ho na stole, takže môžeme o tomto návrhu pravdepodobne hovoriť ako o návrhu relevantnom.

  Mám veľmi otvorenú otázku na pána poslanca Mateja, ktorý bude o chvíľku po mne hovoriť, keby povedal Národnej rade Slovenskej republiky, čo za podnet prišiel včera, že napriek ťažkým dohovorom ohľadne obsahu tohto zákona, napriek tomu, že na tomto zákone bolo treba veľa robiť, my to oceňujeme a verím, že sa naozaj použilo aj to, čo pripravil predseda Úradu pre verejné obstarávanie, aký to bol podnet? Čo sa včera stalo? Nevyhovel niekomu predseda Úradu pre verejné obstarávanie z poslancov vládnej koalície? Čo sa stalo také, že zrazu prišiel návrh, ktorý totálne mení celú filozofiu tradície, ktorá bola založená v roku 2006, a rovnako vytvára predpoklad, že sa zbavíte predsedu Úradu pre verejné obstarávanie prakticky kedykoľvek budete chcieť.

  Návrh, ktorý máme na stole, oficiálne nie je predložený, ale pán poslanec Matej súhlasne prikyvuje, že ho teda predloží o chvíľku, hovorí o tom, že kompetencia na vymenovanie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie prejde z vlády Slovenskej republiky na Národnú radu Slovenskej republiky. To sa hovorí aj v jednom z bodov predloženého návrhu.

  Ďalej, čo je veľmi závažné, predkladateľ tohto návrhu doplnil do zákona ďalší dôvod, pre ktorý bude môcť byť odvolaný predseda úradu. A tento dôvod je, že úrad neplní úlohy podľa tohto zákona.

  Dovoľte mi, aby som krátko sa k tomuto závažnému návrhu vyjadril, pretože podľa nás ide o porušenie politických dohôd, ktoré tu boli, a ide o akýsi Damoklov meč, ktorý má visieť nad predsedom Úradu pre verejné obstarávanie, ak by náhodou nevychádzal v ústrety vládnym politikom.

  Pokiaľ ide o prvý bod tohto návrhu a to je návrh, že predsedu úradu už nebude voliť a odvolávať alebo menovať a odvolávať vláda Slovenskej republiky, ale bude to robiť Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Ako nám zagarantujete, pán poslanec Matej, že keď tento zákon 1. marca nadobudne účinnosť, tak je nastavená, myslím, účinnosť zákona 1. marec, čiže určite by nadobudla účinnosť aj táto zmena, ktorú navrhujete. Ako nám garantujete, že sa nestane to, že vláda Slovenskej republiky 2. marca alebo 3. marca povie, máme tu novú právnu úpravu, tak nám nezostáva nič iné, len teraz navrhneme vláde, navrhneme parlamentu, aby zvolil za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie súčasného predsedu úradu pána Šipoša. Oni si umyjú ruky ako Pontský Pilát, pošlú sem ten návrh a vy ho neschválite a predseda Úradu pre verejné obstarávanie nebude jednoducho zvolený s tým potom, že podpredsedu ste si nechali do vlády a podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie už bude riešiť len a len vláda Slovenskej republiky. Prečo vystavujete predsedu Úradu pre verejné obstarávanie takémuto tlaku? Prečo vytvárate nad ním politický mrak, že keď nebude poslúchať, tak vláda kedykoľvek pošle jeho návrh na rokovanie Národnej rady a vy ho tu, samozrejme, v zmysle veľkej demokracie odpálite a poviete, že takéhoto predsedu tu nechceme.

  Pýtam sa, pán Matej, prečo ste nedali do tohto návrhu, pán poslanec Matej, aj prechodné ustanovenie, ktoré by zagarantovalo súčasnému predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie, že zostane vo funkcii až do výmeny vládnej garnitúry. Ja teraz nechcem formulovať toto prechodné ustanovenie, ale vy dobre viete, o čom teraz jednoducho hovorím. Pretože ak tam to prechodné ustanovenie nemáte, kedykoľvek môžete zlikvidovať v Národnej rade Slovenskej republiky v rozpore s tradíciami predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.

  Rovnako veľmi nebezpečné je to, keď ste doplnili dôvody, ktoré umožňujú odvolať predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. A to je dôvod, že úrad neplní úlohy podľa tohto zákona. Toto doteraz v zákone nebolo, takýto dôvod na odvolanie predsedu. A dobre viete, pán poslanec Matej aj ďalší páni poslanci a panie poslankyne, že všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, majú jednu vážnu kontrolu a tá kontrola sa nazýva súdna kontrola. Pretože v určitom štádiu sa môžu účastníci verejného obstarávania obrátiť na súd, ktorý potom preskúma rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie.

  Prečo pridávate politický dôvod na odvolanie? Lebo, že úrad neplní úlohy podľa tohto zákona, znamená, že niektorý z ministrov vládnej koalície príde a povie, viete čo, nevyhovel mi predseda Úradu pre verejné obstarávanie, mne sa nedarí plniť napríklad to, čo je napísané v Programovom vyhlásení vlády, tak dole z hrušky a použijeme toto kaučukové všeobecné politické ustanovenie, ktoré ste tu v danom okamihu uviedli.

  Zodpovedá, zodpovedá predseda Úradu pre verejné obstarávanie len vláde Slovenskej republiky, neprenášajte to na Národnú radu. Platí zásada, že patrí opozícii. A neprijímajte kaučukové dôvody, pre ktoré budete môcť tohto predsedu kedykoľvek odvolať. Keby ste dali prechodné ustanovenie, môžme sa o tom baviť, ale vidieť, že si pripravujete na súčasného predsedu veľmi rýchlu pascu.

  Preto ja súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Pelegrini, a opakujem to ešte raz: Sme pripravení podporiť tento zákon, lebo má význam. Načo ste ho spolitizovali, keď nejde o politický zákon?

  Ak prejde tento pozmeňujúci návrh, samozrejme, pre nás je absolútne neakceptovateľný potom zákon, lebo idete zlikvidovať predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.

  Stiahnite to, pán poslanec, v záujme dobrej veci. V záujme dobrej veci nech prejde to, čo je dobré pre verejné obstarávanie, ale nepolitizujte výber predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, neporušujte krehké tradície, ktoré tu budujeme už niekoľko rokov.

  Bolo by mi ľúto, keby ste povedali, že nie, lebo ste dostali politický pokyn. Ja asi viem, aký to bol podnet, čo sa asi stalo, prečo ste to včera urobili. A potom by SMER musel tento zákon odmietnuť preto, lebo to je zákon proti predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý bol nominovaný za opozíciu.

  Ďakujem za porozumenie.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Matej.

 • Ďakujem pekne za, slovo pán predseda. Vážený pán poslanec Fico, samozrejme, vám chcem odpovedať, takže som si nedal faktickú poznámku, keďže vystupujem hneď po vás. V prvom rade nemôžem niečo stiahnuť, čo som ešte nepredložil, to je len taká, taká poznámka. Ale mňa neviedlo nič, žiadny nejaký pokyn alebo rýchlosť konania. Ja dlhodobo sa touto problematikou zapodievam a nevidím nič zlé na tom, aby sa, keď je na to politická vôľa, posilňovali kompetencie Národnej rady a zvlášť v takom dôležitom úrade, ako je Úrad pre verejné obstarávanie.

  Druhá vec, druhá moja, moja poznámka alebo moje konštatovanie vám, pán poslanec Fico, je, že nevidím dôvod - a hovorím to tu úplne jasne -, aby sme sa vôbec verejne bavili o tom, že Úrad pre verejné obstarávanie má patriť opozícii alebo koalícii. Veď ten úrad, tak ako ste skonštatovali, sa riadi zákonom a má byť nestranný pre všetkých.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán kolega, poprosím. Ďakujem pekne.

  A ja som, ak možno ste sa dopočuli, alebo nie, ale ja sa týmito názormi netajím už dlho. To nie je ako vec, ktorú by som si dneska vymyslel. Dokonca, dokonca, keď došlo k tomu, k takejto nejakej dohode, tak som si povedal svoj názor. Proste taký som ja. A keďže sa predložila táto novela zákona, tak som si povedal, jednoducho nastáva čas toto tu otvoriť, povedať to, povedať to jasne a z pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložím vôbec, ale vôbec jasne nevyplýva nič o tom, že bude niekto odvolaný a že sa deje niečo, čo je v rozpore s politickým názorom, ale hlavne s procesom úradu.

  Ja by som si dovolil teraz povedať aj jeden dôvod, ktorý, možno by sme sa mohli zhodnúť, obidvaja alebo všetci, všetci, ktorí sa zapodievajú touto problematikou. Sme dennodenne svedkami mnohokrát zmätočných a alibistických rozhodnutí úradu. Určite by vedel o tom rozprávať aj váš minister, exminister dopravy, aj súčasný minister dopravy a tak ďalej atď.

  Samozrejme, a súhlasím s vami, že v takomto prípade nastupujú súdy. Áno, v poriadku. Ale zaráža ma, keď takéto rozhodnutia úradu sa vyskytujú v prípade námietok, ktoré sú úplne jasné, dokonca aj neprávnikom, o ktorých sa dá rozhodnúť, a bavíme sa o tom, že tie námietky môže podať či obstarávateľ, alebo uchádzač. Sú mnohokrát tie námietky úplne jasné, zjavné, ale úrad o nich nerozhodne alebo z alibistického dôvodu zruší súťaže a za následok máme v republike aj to, že potom sa to naťahuje, následne príde nejaký verdikt, idú do hry súdy a výsledkom je aj to, čo dneska konštatujeme, že nie sme schopní rýchlo čerpať európske prostriedky.

  Takže aj z tohto dôvodu som presvedčený, že je dobré, aby sme sa bavili tu v prípade, a preto som tam dal ten dôvod, pán poslanec Fico. Ten dôvod, že keď si úrad neplní svoje povinnosti, lebo za chod úradu a za každú inštitúciu, a to by ste ako expremiér mali veľmi dobre vedieť, zodpovedá vedenie úradu, v tomto prípade predseda a podpredseda. A ja nevidím dôvod, prečo sa bránime tomu, aby sme sa tu bavili potom o tom, či sa ten úrad, bez ohľadu na to, kto tam bude sedieť, prečo sa tomu bránime? Prečo sa tu nemôžme baviť o tom a máme to nechať na vládu? Nevidím, úprimne, čudujem sa vám, že ste hneď kategoricky k tomu dali takéto stanovisko, lebo ja nič iné nepredkladám, aby sme dali dôvod sa baviť v takomto prípade alebo v takýchto prípadoch, aby sme sa bavili tu, nie na vláde.

  A ešte navyše to, čo ste spomenuli, že prečo nie podpredseda. Myslím, že tak ste to formulovali. Tak, no, preto práve jednoducho. Predseda, podpredseda, tu sa bavme o podpredsedovi a vláde nechajme podpredsedu, má to úplne normálnu logiku, tak ako funguje ústavný, demokratický systém v štáte. My sme zákonodarný zbor a vláda žiada o dôveru Národnú radu.

  Takže dovoľte mi, pán poslanec Fico, aby som predniesol ten pozmeňujúci návrh, lebo musím dodržať rokovací poriadok. Takže, milé kolegyne, kolegovia, podávam nasledujúci pozmeňujúci návrh.

  V čl. I sa za bod 33 vkladajú nové body 34 až 38, ktoré znejú:

  34. V § 110 ods. 1 sa slová "vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda")" nahrádzajú slovami "na návrh vlády Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky".

  35. V § 111 ods. 2 úvodná veta znie: "Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ak".

  36. § 111 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie: "c) úrad neplní úlohy tohto zákona".

  37. V § 111 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: "(3) Vláda Slovenskej republiky odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2."

  Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

  38. V § 111 ods. 4 sa slová "vláda môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a podpredsedovi úradu" nahrádzajú slovami "Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda Slovenskej republiky podpredsedovi úradu".

  Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa mení spôsob ustanovenia do funkcie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Navrhuje sa, aby predsedu volila a odvolávala Národná rada Slovenskej republiky... - ospravedlňujem sa, lebo som veľmi nachladnutý, takže ma, prosím vás, ospravedlňte - ... Národná rada Slovenskej republiky, a to na návrh vlády Slovenskej republiky. Podpredsedu bude naďalej vymenúvať a odvolávať vláda Slovenskej republiky. Súčasne sa rozširuje právna úprava o možnosť odvolania predsedu a podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie z dôvodu, ak úrad ako taký neplní úlohy vyplývajúce mu zo zákona. Vytvárajú sa tak zákonné záruky pre transparentný výkon funkcie predsedu a podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie a riadne fungovanie.

  Vážené dámy a páni, milé kolegyne, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, skutočne nevidím dôvod, keď sa bavíme len o posilnení právomoci a kompetencie, a teraz ja si dovolím vyzvať vás, pán poslanec Fico, aby ste podporili aj tento pozmeňujúci návrh, lebo nič iné nemôžme v súčasnosti urobiť, a to je to, že budeme posilňovať právomoci Národnej rady. Takže vás poprosím.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca Mateja s faktickými poznámkami piati páni poslanci. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Saloň.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán kolega Matej, pred chvíľou ste povedal, že sa dlhodobo netajíte týmto názorom, čo ste teraz predložili. Prečo tento pozmeňovák nebol súčasťou vlastne pôvodného návrhu poslancov k tomuto zákonu, resp. k novele tohto zákona?

  A takisto sa vás chcem opýtať, odvolávate sa, že voľba bude v Národnej rade. Nikde nevidím v tomto pozmeňováku nejaký odkaz na rokovací poriadok Národnej rady, kde tento rokovací poriadok Národnej rady bude upravený, že ako bude prebiehať voľba, tajne, verejne, proste je to nedomyslené a je to presne to, že je to ako jasný blesk z neba, šité horúcou ihlou a vôbec to nebolo vo vašej hlave dlhé obdobie, a ak áno, tak potom neviem.

  Ďalej. Ja si myslím, že práve tento poslanecký návrh bol stále predkladaný z dôvodov, že bude vyššia transparentnosť, šetrenie finančných prostriedkov, ale práve týmto pozmeňujúcim návrhom sa minimálne stráca dobrý úmysel predkladateľov tohto návrhu. A možno aj tu by som sa opýtal aj pána Krnáča ako predkladateľa, že či vôbec súhlasí s takým pozmeňovákom, lebo jeho pod tým pozmeňovákom ani nevidím podpísaného.

  Ďakujem pekne.

 • Pán podpredseda Fico, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Matej, pri všetkej úcte k tomu, čo ste povedali, lebo ide o veľkú vec, potvrdili ste vo svojom vystúpení všetky naše obavy. Úplne do bodky ste potvrdili, že vám predovšetkým ide o to, aby tu bola možnosť čo najrýchlejšie siahnuť na túto funkciu, ktorá patrí opozícii.

  A nebráňme sa to hovoriť, že to patrí opozícii, pretože sú to kontrolné mechanizmy aj politické a právne, a ak opozícia vykonáva kontrolnú funkciu vo vzťahu k vládnej koalícii, je úplne bežné, že k tomu dostáva aj určité právne nástroje v podobe napríklad Úradu pre verejné obstarávanie.

  Pán poslanec, vy nerozširujete, a to hovorím v dobrom, kompetencie Národnej rady Slovenskej republiky, vy rozširujete kompetencie Koaličnej rady. Vy rozširujete kompetencie vládnej väčšiny. Vládnej väčšiny, ktorá si bude môcť kedykoľvek siahnuť na ktorýkoľvek orgán, ktorý sa jej v danom okamihu zapáči.

  Vy ste veľakrát hovorili aj vo svojom vystúpení, pán poslanec, že ste skôr toho názoru, že by sa mali obsadzovať ľudia, ktorí pochádzajú z odborného prostredia, nezávislí. Ale veď mi ukážte jeden príklad od júla 2010, že ste sa takto správali vo vládnej koalícii. Všetky podniky ste poobsadzovali po straníckej linke, a keď pani premiérka to namietala, tak ste ju všetci niekam poslali. Najnovšie riaditeľka spoločnej televízie a rozhlasu, ktorá je evidentne kandidátkou koaličnou, Koaličnej rady a aj tak bola nakoniec zvolená. Nerobme to.

  V takomto významnom orgáne, ktorý kontroluje nakladanie s miliardami korún, naozaj, pán poslanec, zvážte to, že či nebolo by lepšie, keby pri takomto zákone vznikla široká politická dohoda a schválili sme ho. A nezanášajte úmyselne do zákona návrhy, ktoré nám bránia tento návrh podporiť.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, no, ja, prirodzene, nemám žiadny dôvod spochybňovať vašu inteligenciu, ale potom mi dovoľte povedať, že nemôžem inak hodnotiť vaše vystúpenie ako cynické. Týmto spôsobom hodnotiť veci, ktoré sú v parlamente známe, že asi je tu nejaká politická charakteristika parlamentom a že vznikajú nejaké pravidlá, veď samostatný parlament Slovenskej republiky už pôsobí ako v samostatnom štáte 19 rokov, pán poslanec. Ak chápete demokraciu takýmto spôsobom, vystavujete vizitku vašej strane, tak ide o to, že chceme konštituovať predsedu veľmi vážneho orgánu.

  Tým, že predložíte takýto návrh ako predposledný pomaly v rozprave cez 15 poslancov a idete ho schváliť, návrh, ktorý, v normálnych štátoch býva častokrát kreovanie tohto predsedu alebo šéfa tohto úradu fixovaný v ústave, tak si z nás všetci robíte srandu. Alebo to robíte úmyselne a demonštratívne pohŕdate elementárnymi tradíciami, ktoré sa už tu začali pomaly v slovenskom parlamente vytvárať. V tom je celý problém, pán poslanec.

  Ak niečo o tyranii väčšiny a ak ste kedysi vyprávali a bol to váš hlavný motív, vy rušíte aj to, čo sa už podarilo fixovať, a vytvárate priestor pre to, aby v budúcnosti bezuzdne každá nová politická reprezentácia rozmetala ale všetko, čo fungovalo predtým, a urobí všetko proti tomu, aby vznikla kontinuita medzi jednotlivými parlamentmi, presahy, a stabilizovala systém.

  Za týchto okolností hovoríte, je to vec iba politického posúdenia vášho, nepotrebujete dohodu na nič, nepotrebujete zvýšiť legitimitu takéhoto predsedu, nepotrebujete nič.

  Číry cynizmus, pán poslanec.

 • Pán poslanec Matej, do poslednej chvíľky som veril, že nevystúpite a nepredložíte ten pozmeňujúci návrh. A tak ako ste ho predložili, tak evidentne ide nad rámec pôvodnej novely zákona, a preto aj mňa bude zaujímať, tak ako kolegu Saloňa, postoj spravodajcu k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a mal by sa pred hlasovaním vyjadriť k nemu, v opačnom prípade by sme o ňom ani nemali môcť hlasovať.

  No a mne z toho vyplývajú len nejaké také dva pohľady, ako to môžem vnímať, a to je buď to, že chcete si akože naoko sprísniť a stransparentniť verejné obstarávanie, ale v prípade, že by vám predseda nejak veľmi dobre videl na prsty, tak potrebujete mať nástroj, ako sa ho zbaviť. Alebo naozaj s týmto pozmeňujúcim návrhom vystavujete ten zákon tomu, že nakoniec nebude vôbec prijatý touto Národnou radou a zostane verejné obstarávanie na úrovni dnešnej podoby. Tak neviem, čo si mám o tomto pozmeňujúcom návrhu myslieť a o tých vašich úmysloch.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Matej, čítam ten pozmeňujúci návrh ešte raz a už mi tam chýba len meno nového predsedu ÚVO. Toto si ja myslím o vašom pozmeňujúcom návrhu.

  A chcem sa vás spýtať, čo si myslíte, že keby v minulom volebnom období prišiel niekto z vtedajších koaličných poslancov s takýmto návrhom, čo by asi hovorili tie naše super transparentné mimovládne organizácie typu Transparency International, Aliancia Fair Play? Kde sú teraz, keď lámete cez koleso absolútne krehký pomer koalície a opozície v parlamente? Kde je pani Syčáková-Beblavá, kde je pani Wienk, kde sú? Rád by som poznal ich názor na tento váš skvelý návrh.

 • Pán poslanec Matej, nech sa páči, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne za slovo. Na pána Kolesíka a na pána Číža nebudem reagovať, lebo na ľudí, ktorí vôbec sa nerozumejú problematike a vystupujú k hocičomu, nebudem sa.

  Ale odpoviem a vážim si príspevky vašich troch poslancov včetne pána Fica, že sa udržali v tej vecnej rovine, a odpoviem na tú otázku.

  No jednoducho prišla novela a poviem to, to je jasné, prišla novela, ktorá rieši niektoré veci, a príde, resp. bude musieť prísť znova ďalšia právna úprava. Ja som povedal jasne, teraz máme to v prvom čítaní, predložila to skupina poslancov, tak som tento pozmeňujúci návrh podal, v prípade, že by nebola dnešná novela skupiny poslancov, prišiel by vládny návrh, podal by som takýto pozmeňujúci návrh aj potom, mám na to právo, je to v zmysle rokovacieho poriadku.

  A ešte raz, nevidím, nevidím a vôbec nikde nemáte napísané to, čo tvrdíte, v tom pozmeňováku, preto si myslím, že by bolo dobré, aby ste vy zvážili, či neposunieme a neposilníme kompetencie Národnej rade pri takomto úrade.

  Ďakujem pekne.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Vážny. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, začnem len tak zase tou otázkou: Dokedy? Dokedy vám budú veriť občania, že to, čo sľubujete, myslíte aj vážne. Na tlačovkách a vo svojich vystúpeniach medové motúzy, čo urobíte, čo napravíte, a skutočnosť je iná. Poviem dva príklady.

  Predražené diaľnice. Pol roka sa pýtam a kladiem otázku: Zdôvodnite mi, čo sú predražené diaľnice? Dodnes to nikto nedal, ale iba stále omieľate predražené diaľnice. Dodnes ste nedali relevantné porovnanie ukončených stavieb nami s ukončenými stavbami vami. Stále je to len predraženie voči nejakej fikcii a, žiaľbohu, asi nebude možné dokončené nami s dokončenými vami porovnávať, pretože mám pocit, že podľa doterajších krokov nedokončíte nič.

 • Ďalší príklad taký: zbabrané a spackané tendre. Stále toto točíte, ako sme my babrali a packali tendre, prepáčte za výraz, ale používam ten istý ako vy. Ale skutočnosť, čo ste urobili doteraz vy, napr. elektronické aukcie boli vyhlásené ministrom dopravy pred pol rokom, sú už v rezorte skutočnosťou. Pred dvomi týždňami sme sa dozvedeli, že minister vybral napriamo organizáciou, ktorá bude mediálny tréning vrcholovým predstaviteľom KDH v rezorte zabezpečovať a doženie to na cestovnom. Napriamo urobil preto, aby znížil limity, aby vošiel pod prikázaný limit, a elektronickú aukciu akosi pozabudol.

  A takýchto prípadov je oveľa viac. Napríklad diaľničný úsek Studenec - Jablonov takisto. Ja som zakázal, že nemôžeme to napriamo realizovať, ale, pán minister, keď som ja bol ako minister, ale pán minister, ktorý potom bol pri moci, bez mihnutia oka napriamo uzatvoril dodatok za 34 mil. eur. Krása! Čiže, prosím vás, zamyslite sa nad tým, čo hovoríte a čo konáte.

  To isté by som mohol hovoriť o vašich sľuboch: chceme stavať a budeme stavať. Skutočnosť, myslím, že nemusím nikomu pripomínať.

  Ale detto vidím aj tento zákon. Ja sa priznám, že mi bola sympatická snaha predkladateľov vniesť svetlo do verejného obstarávania, vniesť transparentnosť, znížiť limity, riešiť tie postupy tak, aby sme už mali konečne pokoj. Zase len sľuby. Skutočnosť? Ešte si dokonca pomôžem aj citátom. Na tlačovej besede po rokovaní vlády dňa 19. 1., kde budem citovať predsedníčku vlády Slovenskej republiky, citujem: "Považujeme každý krok, ktorý zvýši transparentnosť, zvýši kontrolu, ktorý zvýši lepšie zaobchádzanie s verejnými zdrojmi, a podporíme ho. Odznelo niekoľko námetov zo strany vlády, obrátili sme sa na poslancov, aby ešte sprísnili zákon. Žiadne navyšovanie dohodnutej ceny, to znamená nulové dodatky k návrhu, ktorý predkladajú poslanci. Ďalej vláda sa obrátila na poslancov, aby žiadne navyšovanie nebolo možné, ani žiadne dodatky k zmluvám, tak ako v normálnom obchode platí. Keď si raz nejaký tovar kúpite za dohodnutú cenu, tak nemôže sa stať, že ten, čo vám to predal, za vami príde, pardon, tak ešte priplatíš toľko a toľko, lebo to isté musí platiť pri verejnom obstarávaní." Koniec citátu.

  Takisto ambície, ktoré ste mali, predkladatelia, ktorými ste nám tu, s prepáčením, vtĺkali kaleráby do hlavy, ako to perfektne idete urobiť, sa rozplynuli ako jarný sneh.

  Ja sa dotknem troch okruhov alebo štyroch okruhov, ktoré sú nosné, ostatné je len omáčka v tomto zákone. Nosné okruhy sú: aké sú limity, ktorými ste ambiciózne vyšli do boja, aké dodatky budete riešiť a aká je účasť verejnosti. A ešte tam mám pozmeňujúci návrh ohľadne toho, aby sa upresnilo, kto je verejný obstarávateľ.

  Čiže ja to stále tak vnímam, že dokedy toto budete verejnosti hovoriť, dokedy budete transparentní len na tlačovkách a v realizácii a v realite to sa rozplynie ako domček z karát.

  Poviem napríklad genézu vývoja dodatkov. Citoval som pani predsedníčku vlády ohľadne nulových dodatkov. Každému, kto investície robil, je jasné, že nulové dodatky sú ťažko dosiahnuteľné, ja to beriem. Preto sme na vláde Roberta Fica, za vlády Roberta Fica, pardon, sa vysporiadali s tým tak, že sme schválili uznesenie vlády, ktoré mimochodom doteraz platí, uznesenie vlády č. 882/2008, a toto v bode B.2 hovorí, že na všetkých líniových stavbách, či sú to cestné, alebo železničné, začatých po roku 2008, pretože na niektorých sa to nedá, zanechali ste nám časované míny, v tých predchádzajúcich zmluvných vzťahoch, ale na všetkých začatých po roku 2008 nesmú dodatky zvýšiť vysúťaženú cenu viac ako o 10 %. Poslanecká novela hovorí o 15 %.

  Zrazu ale taká genéza, aká sa stala, tohto legislatívneho procesu ohľadne dodatkov. Najprv tlačovky, najprv bombastické vyhlásenia, nulové dodatky, ako to ideme všetko stransparentniť, ako už ide dobre, ja som to citoval. Predložila sa poslanecká novela tohto návrhu zákona, v tej ste zadefinovali, predkladatelia, maximálne navýšenie 15 % dodatkov. Následne vláda to potvrdila. Áno, schvaľujeme tento proces a potvrdzujeme 15 % dodatkov. Predsedníčka vlády ešte povedala, čo som citoval pred chvíľou, lepšie by boli nulové dodatky a zrazu do tohto procesu v parlamente koaličnými poslancami sa nám dostal nejaký škriatok, nejaké temné sily. A čo to je ten škriatok, aké temné sily? Zrazu sa z toho vytvoril pôvodný režim, to znamená, dodatky môžu byť neobmedzené.

  Tak čo ste vlastne dosiahli? Však to bol nosný prvok tohto zákona, aby sa dodatkami neprekračovali zazmluvnené ceny, a vy ste to zmenili - ten temný škriatok, ktorý podľa mňa, neviem, kto to je, myslím, že koaliční poslanci, ktorí to predkladali veľmi dobre vedia, kto to je. Ten temný škriatok v ľudskej podobe poklepal po prstoch či už predkladateľom, tak aj predsedníčke vlády, ako aj vláde Slovenskej republiky a povedal: Dosť, toto tu nebudete takéto somariny robiť. Dosť ste si povedali na tlačovke, ale môžte...

 • ... ísť tak, ako to bude, ako to prikážeme my a vráťte to do pôvodného režimu a nech sú dodatky akékoľvek sú. Tak toto je krásne dosiahnutie výsledku!

  Ďalej sa dotknem limitov. Limity, zase len mi bola sympatická tá snaha. Tá snaha znamenala to, že limity napríklad na nadlimitnú metódu obstarávania, kde je povinnosť aj v európskom vestníku zverejňovať, sú všetky stavby alebo obstarávanie, predmet obstarávania v cene, v predpokladanej hodnote zákazky nad 360 mil. eur. Ambiciózni poslanci, čo mi bolo sympatické, povedali nie, sprísnime tento režim a poďme všetky stavby nad 40 mil. eur riešiť formou nadlimitnej metódy aj vo vestníku verejného obstarávania. Ale zrazu prišiel ten škriatok, ktorý poklepal po prste predsedníčke vlády, vláde, predkladateľom a povedal: Nie, chlapci, tak to nie! Túto prísnu metódu budeme uplatňovať iba nad 200 mil. eur, hoci tam boli snahy znova to dať na 360 mil. eur, pardon, prepáčte, nad túto sumu, hoci tam boli snahy to dostať aj na tú pôvodnú, ale aby sa nepovedalo, tak poďme zas.

  Zase ste roztrhali ten návrh zákona, v ktorom mi bola sympatická tá snaha, a vrátili ste to vlastne do pôvodného. Takisto je to v podlimite, ja si myslím, že to aj poznáme niektorí a môžem to kľudne aj citovať, ako sa to vyvíjalo v podlimitnej metóde. Takže zase ste tie hranice, ktoré ste chceli stransparentniť, ktoré ste chceli sprísniť, vrátili na základe toho škriatka na skoro pôvodnú hranicu.

  Čo sa týka, ešte sa vrátim k tým dodatkom. Podľa môjho názoru ste vôbec nemuseli riešiť ani zákonom takéto zmeny. Stačilo plniť to uznesenie vlády, ktoré sme prijali, naša vláda. A my sme ho aj naplnili, to uznesenie vlády, lebo ja tu mám a môžem vám citovať. Stavby, ktoré sme začali po roku 2008, kde sme to mali jednoznačne v rukách: Jablonov - Studenec, Studenec - Beharovce, Sverepec - Vrtižer (prvý úsek), Sverepec - Vrtižer (druhý úsek), križovatka Stupava, Žarnovica - Šášovské Podhradie (prvá etapa, druhá etapa), Horná Štubňa, obchvat, zatiaľ aj Košice - Milhosť, nikde neprekročili dodatky viac ako 10 %; 3,8 %, 8,6 %, 3,49 %. Stalo sa to raz, priznám sa, na Trstená, obchvat, na tejto stavbe R3, ale tam bola situácia taká, že po začatí stavby nadobudla účinnosť vyhláška ministerstva zdravotníctva o protihlukových opatreniach a museli sme dorábať za ťažké peniaze protihlukové steny, čo je teda naozaj objektívne, že keď sme chceli skolaudovať, musíte doplniť podľa nových predpisov protihlukové steny.

  Takže kde je vaša pravda? Dokedy chcete klamať stále s tou svojou transparentnosťou všetkých?

  Limity som povedal, genézu dodatkov som povedal. Zase verejnosť. Takisto mi bolo sympatické, že ste povedali, vnesme do procesu obstarávať a do vyhodnocovania aj verejnosť. Deklarovali ste to všade, že verejnosť bude mať prístup, že to bude transparentné. A zrazu prišiel nejaký škriatok, schválila to, predložili to poslanci, ktorých ambícia mi bola sympatická, schválila to vláda, predsedníčka vlády a zrazu niekto povedal: Nie, takto vy nebudete robiť. Tuto my to držíme v rukách a vyhoďte tú verejnosť, lebo to je nezmysel. Hoci tá verejnosť svoju logiku tam má, lebo dôverné procesy ste ošetrili. K dôverným procesom sa nemôžu dostať, je to dobré, ale, samozrejme, v § 20 je povedané, že o informáciách označiť ako dôverné, aj ktoré sú to tie dôverné, tieto sa netýkajú verejnosti, ale ostatné sprístupniť verejnosti. A zrazu sa tá latka znižuje úplne, úplne dole.

  Tak o čom je potom tá novela zákona? Keď tie základné princípy ste absolútne opustili, keď ste ich roztrhali a dali ste to na úroveň pôvodného zákona? Ja toto nechápem.

  A ešte bombasticky, neviem, ako idete vy hlasovať, keď to schválite, ale určite 19. 1. na tlačovke predsedníčky vlády to bolo predané, ako toto je zázrak vo verejnom obstarávaní.

  A takisto kladiem otázku ako môj kolega: Kde je tretí sektor? Prečo tretí sektor nehovorí, že ste to roztrhali ako domček z karát, prečo tretí sektor nehovorí, že tento zákon úplne stráca svoj pôvodný zámer? Ja toto nechápem.

  Posledné, čo ešte chcem riešiť, kto je verejný obstarávateľ. Mňa trápilo to, že napríklad ŽSR alebo Cargo alebo Pošta boli mnou riadenom rezorte obstarávateľ a nie verejný obstarávateľ. Hoci zákon to ako-tak definuje, ale vždy sa nájde cesta na to, aby úrad dal metodické vysvetlenie a povedal, že ty si obstarávateľ. Preto predkladám pozmeňujúci návrh, kde to jasne definujem, že tieto organizácie budú verejný obstarávateľ, to znamená s prísnejšími pravidlami hry, a že nebudú len obstarávateľ. Ten pozmeňovák za chvíľu prednesiem.

  Takže pre toto všetko si myslím, že zamyslite sa nad tým, čo vlastne robíte, že ste spokojní, predkladatelia, s tým, ako vám to ten škriatok roztrhal? Kde ste sa vlastne s tým zákonom dostali? Či dosiahnete tie svoje zámery, ktoré ste v hlave mali a ktoré mi boli sympatické. Ja tomuto nerozumiem.

  Preto, že vám chcem zachovať tvár, aby ste nevyšli z toho ako absolútni pokrytci, takisto mám svoj pozmeňujúci návrh, ktorým vraciam limity, tak ako ste ich navrhli, ktorým navrhujem vrátiť dodatky tak, ako ste ich mali. Nie nulu, ako hovorí predsedníčka vlády, ale poznajúc procesy verejného obstarávania, dobre, dodržme tých vašich 15 %. Hoci my sme boli ešte prísnejší, my sme mali 10 %. To znamená, že vy uvoľňujete možnosť dodatkovania. Ak teda sa stotožníte s mojím návrhom a schválite tie dodatky do maximálnej výšky do 15 %. Takisto tam vraciam verejnosť. Keď sme opatrili dôverné informácie, prečo by tam verejnosť nemohla byť? A posledné, čo mením, je, kto je to vlastne verejný obstarávateľ.

  Takže pokúsim sa vám zachrániť tvár a pokúsim sa pripraviť zákon, ktorý má logiku a ktorý naozaj dvíha tú latku pomerne vysoko, aby sme sa netraumatizovali stále s verejným obstarávaním, ktorý zákon si viete obhájiť, viete sa pozrieť do zrkadla, ktorý zákon je schopný rešpektovať, sú schopné rešpektovať aj tretí sektor, či je to Transparency International, alebo, ja neviem, ktokoľvek.

  Ak ale takéto zmeny nebudú schválené, za seba hovorím, že základné princípy toho zákona ste, predkladatelia, potreli, že ste potreli, že vláda zabudla na svoje základné princípy, ktoré tu deklarovala a že ten škriatok, ktorý sa vám do toho "vloudil", vám zdeformoval tieto princípy a v tom prípade všetky tie ostatné náležitosti zákona sú pre mňa podružné a stráca zmysel takto vysoko nadstavená latka, ktorú ste sľúbili, ktorú v realite roztrháte, a ja sa zdržím hlasovania o tomto zákone. Pretože nesúhlasím s takouto zmenou, ktorú teraz predkladáte.

  Predložím ešte ten pozmeňujúci návrh, tak ako mi regula káže, a dotknem sa ešte poslaneckého návrhu pánu poslanca Mateja.

  Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Ľubomíra Vážneho:

  1. V čl. I sa za bod 6 vkladá bod 7, ktorý znie: 7. V § 9 ods. 2 znie: "(2) Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 8 ods. 3, 4, 5 a 9, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre obstarávateľa. Ak obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 8 ods. 6 až 8, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre verejného obstarávateľa."

  Toto v rezorte dopravy rieši to, že jednoznačne a nemenne bude Slovenská pošta, ŽSR, Cargo a mnohé iné ďalšie organizácie v rezorte dopravy, ale aj v iných rezortoch verejným obstarávateľom, lebo to je transparentné a čisté, a nebudú obstarávateľom, aby mohli zneužívať iné metódy verejného obstarávania.

  Ďalej navrhujem, tak aby sme vrátili tú latku zákona verejného obstarávania na takú výšku, ako ste ju vy chceli, navrhujem vyňať zo spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky, pretože tam sa ten škriatok niekde dostal, na osobitné hlasovanie s návrhom neschváliť body 1, 2, 7 a 17. Body 1, 2 riešia limity, aby sme ich dali také, ako ste ich chceli, aby sme tú latku zdvihli tak, ako ste pôvodne chceli. Bod 7 rieši dodatky, to znamená, nechajme tam 15-percenté dodatky, neuvoľňujme to donekonečna. A 17-ka rieši účasť verejnosti.

  Žiadam o každom z týchto bodov hlasovať osobitne.

  Posledné, čoho sa chcem dotknúť, je novela pána poslanca Mateja. Odznelo tu veľa, veľa nejakých názorov, ale neodznel jeden. Ten jeden, môj osobný názor je ten, že v zásade mi to je jedno, či to, či to bude vláda, alebo Národná rada, hoci nevidím logiku v tom, aby to prešlo pod Národnú radu, ale v zásade s tým nemám taký absolútny problém. Naopak, možno skôr do toho budú hovoriť aj poslanci, ale toto myslím, že problém nerieši. S týmto ste len zakryli to, čo ste chceli dať do bodu 36, to znamená, doplniť tam to písmeno e), ak úrad neplní, "môže dôjsť k odvolaniu predsedu úradu, ak úrad neplní úlohy podľa tohto zákona".

  My sme, a to je to nové, čo tu neodznelo, my sme sa s týmto problémom stretli pri telekomunikáciách. Ale zacitujem pána poslanca Janiša, ktorý tu vedľa mňa sedí, z jeho vystúpenia zo 4. 12. 2008, citujem: "Dovolím si upozorniť, že sa bavíme o nezávislom úrade, ktorý sa výsostne riadi zákonom. Všetky práva a všetky povinnosti má udelené zákonom, a preto je nezávislý úrad. Uznesenia vlády pre takýto nezávislý úrad majú len odporúčací charakter."

  Ale sú tu ešte lepšie perly od pána poslanca Janiša, lebo iné som nestihol. "Pustili ste sa do úpravy zákonov," to vytýkal vtedy nám, "aby ste zlikvidovali nezávislé úrady, aby ste mohli predsedov týchto úradov odvolávať nie z vecných dôvodov, ale z politických dôvodov. Takto ste si upravili zákony a takto ste si z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úradu pred reguláciu", a neviem ktorých, "urobili obyčajnú politickú slúžku. Politický nástroj na výkon politickej moci SMER-u." Koniec citátu.

 • Reakcia poslanca.

 • Však. Ale sa pozri teraz, čo predkladáte vy.

 • Ďalší citát: "Ja nemám z hľadiska politického žiadny dôvod, aby som obhajoval vášho predsedu Telekomunikačného úradu, ale vždy budem bojovať a obhajovať nezávislosť úradov, ktoré majú byť čo najviac nezávislé od politickej moci, najviac nezávislé od lobistickej moci. Lebo ak tieto nezávislé úrady budú konať politicky, budú konať na politickú objednávku, tak si to ľudia odskáču v budúcnosti aj s úrokmi." Koniec citátu. Krásne! Pozri sa, čo teraz ideš podporovať.

  Ale je tu ešte jeden moment, keď vám nevadí, že ste pokrytci, tak je tu ešte jeden moment - Európska komisia. Európska komisia nám vtedy povedala a poslala nám infringement, ktorý tu mám, výzva na porušenie mluvy prístupovej k Európskemu spoločenstvu, z ktorého tiež môžem zacitovať, a potom sme museli upraviť presne túto formuláciu, sme museli zo zákona o elektronických komunikáciách vylúčiť, ale citujem: "Členské štáty zaručia nezávislosť národných regulačných orgánov tým, že zabezpečia ich právne oddelenie a nezávisle fungovanie od všetkých organizácií poskytujúcich služby" a tak ďalej. Ďalej: "Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že členské štáty musia zabezpečiť nezávislosť národných úradov a oddeliť ich funkciu", to som už povedal, "a zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých aktérov."

  Takisto tu Európska komisia hovorí o, môžem aj toto zacitovať: "Na zaručenie nezávislosti a nestrannosti je podľa názoru Komisie nevyhnutné, aby pravidlá, ktoré sa vzťahujú na odvolávanie, boli reštriktívnej povahy", a nie takéto politické, ako sú tu definované teraz. Ale zase len infringement Európskej komisie hovorí aj o tom, že či je to správne byť pod parlamentom. Citujem: "Navyše, keď sa záležitosť dostane do parlamentu, neexistuje žiadny účinný postup zo strany parlamentu alebo tretej strany, ktorým by sa preskúmalo, či návrh vlády na odvolanie je odôvodnený, a zaručilo, že všetky strany majú možnosť predstaviť svoj názor. Neexistencia postupu účinného preskúmania v parlamente spolu s neexistenciou postupu na konkretizáciu návrhu vlády nedáva záruku, že nezávislosť a nestrannosť úradu sa v takomto procese riadne dodržiava."

  To znamená, že, milí moji, ak vám prejde tento bod e), ja osobne dám podnet na Európsku komisiu z poslaneckého návrhu pána Mateja a ja takisto dám podnet prezidentovi republiky, aby sa pozrel, aby to zrovnal s týmto infringementom, ktorý sme dostali k zákonu o elektronických komunikáciách, ktorý je v podstate rovnaký, a je mi jedno, či je tam Šipoš, alebo Fero Mrkvička. Tu ide o princíp. Takže pozor na to.

  Preto, aby sme pomohli veci a aby ste tiež nestratili tvár a aby ste neboli pokrytci, lebo to ste viacerí, nielen pán poslanec Janiš, aby som doňho nestrieľal, vtedy rozprávali (smiech v sále) o pomaly revolúcii, čo sa to ide diať, tak aj preto chcem požiadať pána poslanca Mateja, dúfam, že vyčl..., dúfam, že súhlasíš s vyčlenením tohto bodu 36 na osobitné hlasovanie v tvojom pozmeňujúcom návrhu. Súhlasíš s tým?

 • Reakcia poslanca.

 • Smiech v sále a výkriky.

 • To je bod 36. Nesúhlasí. Tak dnes potom...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Naozaj, naozaj potom určite dáme podnet alebo ja osobne dám podnet a budeme to, samozrejme, riešiť cez Európsku komisiu, čo mi je ľúto, ale škoda toho, pretože máloktorá krajina si kydá na hlavu pred Európskou komisiou, ale ako chcete.

  Takže na záver len poviem to, predložil som pozmeňujúci návrh, predložil som tak, aby ste neostali pokrytci, tie body, ktoré treba zo spoločnej správy vylúčiť, aby sme toho škriatka vrátili do tej temnoty. A urobil to tak transparentne a tak čisto a tak s vysokou latkou, ako ste to pripravili.

  A dovolím si o podporu týchto návrhov, či už je to ten poslanecký návrh, tak aj tie návrhy na vylúčenie zo spoločnej správy tých bodov, ktoré vracajú zákon vlastne prakticky do tej istej podoby, aký je ten, ktorý je v súčasnosti platný.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca Vážneho s faktickými poznámkami štyria. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými.

  Pán poslanec Přidal, nech sa páči, máte slovo.

 • Pán kolega Vážny, vám naozaj neboli treba žiadne dodatky, vy ste vedeli, ako kradnúť napriamo...

 • Vy ste vedeli hneď vylúčiť tri firmy, ktoré dali na elektronické mýto oveľa lacnejšie ponuky, a vybrali ste tú, ktorú dala ponuku o 6,6 mld. väčšiu a drahšiu.

  Čo sa týka toho Bruselu, chcem vám pripomenúť, že Slovenská republika si nesplnila povinnosti, ktoré vyplývajú zo zásad zmluvy o fungovaní Európskej únie aj pre tento tender, a my budeme paradoxne musieť obhajovať váš prístup a vaše šafárenie.

  A chcel by som sa vás spýtať, kde bola teda vtedy verejnosť a ako mala verejnosť chodiť pozerať na podmienky tendra, ktorý bol vypísaný na nástenke za dverami, na ktorých bola ešte aj guľa?

  Ďakujem vám za vaše odpovede. Skutočne ste ma príjemne prekvapili, aký ste vy ochranca a aký ste čestný človek, ktorý chce ušanovať Slovenskej republike miliardy.

 • Ďakujem pekne. Ja som si myslel, že prerokovávame iný zákon, ale drvivú časť svojho príspevku venoval pán kolega Vážny diaľniciam. No tak ja by som rád pripomenul, že v akej kvalite sú postavené, keď ste spomínali ten Studenec, že hneď sa po ňom dalo aj jazdiť, pravda.

  A viete, no keď si o tom hovoril, ja len tak náhodou si otvorím dnešné vydanie novín a vidím: Nová diaľnica nevydržala ani rok. Rozšírená šesťprúdová diaľnica medzi Bratislavou a Trnavou je v prevádzke iba niečo vyše roka a už ju treba opravovať. 45-kilometrový úsek, pravda, ktorý ste rýchlo odovzdali pre istotu pred župnými voľbami v novembri 2009. Takže keď hovoríte, pán kolega Vážny, že nám chcete zachrániť tvár, tak ja vám musím povedať, že my musíme zachrániť tie šlendriánsky postavené diaľnice.

 • Nebudem sa vyjadrovať k tomu, ako prebiehali obstarávania za predchádzajúcej vlády, lebo to celkom dobre zosumarizoval môj kolega Přidal. Chcem povedať, že budem sa zasadzovať za to, aby keď dôjde, je mi v princípe takmer jedno, poviem na rovinu, že či sa bude vyberať šéf Úradu pre verejné obstarávanie parlamentom, vládou alebo kdekoľvek inde, či má to miesto patriť opozícii, alebo koalícii, túto diskusiu považujem za úplne bezpredmetnú, budem chcieť a trvať na tom, aby to bolo medzinárodné otvorené výberové konanie na človeka. A naozaj si myslím, že po tom všetkom, čo sa tu na Slovensku dialo 20 rokov, by to mal byť človek zo zahraničia, najlepšie asi buď z Nórska, alebo zo Švédska, mal by to byť nezávislý policajt, ktorý tu nemá žiadne väzby a ktorý dohliadne na to, aby tá inštitúcia konečne začala normálne fungovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, ja len úplne krátko. Som veľmi rád, pán poslanec Vážny, že ste to povedali a potvrdili, že v zásade si to viete predstaviť aj v kompetencii Národnej rady. O to tu ide. A je tam podmienka. A práve o to tu ide, že tu sa budeme o tom baviť v prípade, že dôjde k tomu, že úrad znefunkční z akýchkoľvek dôvodov napríklad rýchlosť čerpania európskych prostriedkov. O nič iné. Ďakujem pekne.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Vážny.

 • Žiaľbohu, nie je veľmi načo reagovať, lebo tí dvaja páni poslanci z KDH žiadne fakty nepovedali k predmetu obstarávania a, žiaľbohu, hovoria o tom, čo nepoznajú, pretože nikdy nič neobstarávali.

  Ukázali ste nám, ako je to obstarávať ten úsek Janovce -Jablonov, zrušili ste 75 kilometrov pre PPP, s veľkou gloriolou ste ich nahradili, 18 kilometrov Janovce - Jablonov, s tým, že ste povedali, že začíname stavať. Keď som povedal, že začatie obstarávania neznamená začatie stavania, toto je ten neprajník a frfloš. Čo je výsledok? Jedna námietka a 520, to je prvenstvo na Slovensku, 520 žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov od uchádzačov.

  Vážení, toto tu nikdy na Slovensku nebolo. A takto ste domotali ten transparentný tender, ktorý ste ukazovali ako výstavnú skriňu. Čiže najprv niečo obstarajte a potom kritizujte. Najprv v praxi si vyskúšajte ten proces, pretože doňho vstupuje veľa, veľa ukazovateľov, to nie sú len lobisti, ale veľa, veľa vecí. Čiže jednu vec urobte a potom môžte kritizovať. To presne platí o tom dokončení. Najprv niečo dokončite a potom môžte hovoriť o predražovaní.

  A to, čo tu hovoril pán Přidal, že kradli napriamo, to sú také nezmysly, už to nejdem ani komentovať. Ale mám pocit, že jeden z tých škriatkov, ktorý klepol po prstoch predsedníčke vlády aj predkladateľovi, je pán poslanec Přidal. A bez faktov tu tárate nezmysly.

  Pán poslanec Matej, Národná rada, ja som nepovedal, ja som povedal, že s tým nemám až taký problém, nie že súhlasím. Ale ukázal som vám infringement Európskej komisie, ktorý hovorí, že nie je vhodné, aby to prešlo pod parlament. Takže takto zhruba znela moja pripomienka.

  Čo sa týka novej diaľnice, samozrejme, vy ste mali dosledovať to, aby neboli preťažované kamióny, ktoré najmä využívajú ten najviac pravý pruh, a vtedy by nedošlo k zdeformovaniu tejto diaľnice.

 • Podľa rokovacieho poriadku o slovo sa hlási spravodajca pán Janiš, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Keď som bol kolegom Vážnym doslovne priamo vyzvaný, aby som sa teda vyjadril, a úprimne poviem, že byť slabšej povahy, tak sa tu normálne rozplačem pri tom tvojom príhovore. Pritom aké krokodílie slzy roníš nad novelou zákona.

  V minulom volebnom období si minimálne trikrát ty ako minister dopravy predkladal novelu zákona o verejnom obstarávaní. O čom boli tie novely? Boli o transparentnosti? Áno? O čom bola novela, keď ste zrušili ročnú dobu na možnosť napadnúť zmluvu? Tá bola o transparentnosti? Novela, kde si zvýšil kaucie na limity, aby sa nikto už nemohol dovolávať, alebo dáš 10-20 mil. korún ako kauciu na Úrad verejného obstarávania a nech sa páči, daj námietku, tá bola o čom, o transparentnosti? Túto novelu, kto tu predkladal? Pri vašom tzv. urýchlení výstavby diaľnic. Zarazenie námietok, tú novelu, tu kto predkladal? Opäť ty. Vieš kedy? Pri mýte. Pri mýte.

  Takže veľmi opatrne by som posunoval, veľmi opatrne by som posunoval preto, lebo zatiaľ tu táto novela dáva latku vyššie a vyššie, tak tvoje novely konkrétne ministerstva dopravy tu išli, si tlačil verejné obstarávanie dole do zákutia, aby ste mohli vládnuť tak, ako ste vládli.

  Telekomunikačný úrad. Nič z toho, čo som povedal, nemusím zobrať ani dnes späť. Nič. Len si zabudol ma citovať ďalej, že vy ste šéfa Telekomunikačného úradu, ty si nenavrhol jeho odvolanie pre porušenie zákona alebo nekonanie, ale práve preto, že konal. V tom je rozdiel. To si tu už necitoval, že si nemal absolútne žiadny dôvod dať návrh na odvolanie šéfa Telekomunikačného úradu. Bol som v hospodárskom výbore aj vtedy a som aj dnes, preto som si dovolil vtedy v parlamente vystúpiť, že ste si z regulačných úradov urobili v podstate slúžku svojej vládnej moci. Tak to je. Bez dôvodov ste ho odvolávali alebo s vyfabrikovanými dôvodami ste odvolávali.

  Takže nie zákon je zlý, vaše dôvody na odvolanie boli zlé.

 • Na vystúpenie pána poslanca Janiša s faktickou poznámkou pán poslanec Vážny. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Nech sa páči.

 • Jeden rok, to bola podmienka pätnástich európskych bánk, ktoré nám vtedy povedali, ony si rozanalyzovali náš právny poriadok aj zákon o verejnom obstarávaní a povedali nám: My ideme do tohto PPP, ale takúto podmienku nemá žiadna krajina v Európskej únii, akú máte vy nad rámec smerníc Európskeho spoločenstva, ten jeden rok na možnosť zrušenia na súde tohto obstarávania. My vám peniaze dáme, my s tým nemáme problém, ale dáme vám ich až po uplynutí roku, ktorý bol absolútne nezmyselný, keď zanikne možnosť napadnutia tohto obstarávania Úradom verejného obstarávania súdom, tá jednoročná. Znamená to ale v praxi to, že úrad má všetky procesné možnosti, tie boli zachované, podľa zákona o verejnom obstarávaní súťaž kedykoľvek napadnúť, ale bolo nezmyselné tam tú jednoročnú lehotu držať, pretože bola nadbytočná a spôsobovala to, že by sa celé PPP projekty zdržali. Nič menej a nič viac. Úradu sa nezobrali kompetencie, zobrala sa len možnosť naťahovať tento proces s otáznikmi ďalší rok.

  Čo sa týka zarazenia námietok konania, naozaj prvýkrát sme spúšťali mýto ako megatender a ukázalo sa v praxi, že keď je to tender okolo 20 mld. korún, tak 20-tisíc korún námietka ako kaucia alebo ako poplatok za podanie námietky, alebo kaucia na námietku je absolútna smeť. A preto úspešne blokovali trištvrte roka nespokojní uchádzali a točili tie námietky stále dokola, lebo 20-tisíc pri 20 mld. to bolo pre nich nič. Preto sme pristúpili k zmene toho režimu a zvýšili sme kauciu na námietku na úroveň alebo postupne podľa veľkosti zákazky. To bola chyba v zákone a majú to tak aj ostatné krajiny Európskeho spoločenstva.

  Ďakujem.

 • Ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Kaliňák. Nech sa páči, máte slovo.

 • Je to sedem mesiacov...

  Viete, akurát hovoril pán poslanec Janiš, že keby mal slabšiu povahu, keby ste tak nemali slabšieho ducha, páni, no, slabšiu povahu, môžte mať aj silnejšiu, to len k tvojej poznámke ku kolegom, ktorí to rozprávajú.

  Sme tu sedem mesiacov takto spoločne a naozaj sme zažili, že to, o čom ste hovorili pred siedmimi mesiacmi, už dávno, dávno neplatí, a že to, čo som si dnes priniesol so sebou ako pomocníka, je pre vás snáď najpríznačnejšie.

 • Reakcia spravodajcu.

 • Boli... Áno, to si povedal presne správne.

 • Reakcia spravodajcu.

 • Putovná cena.

  Boli časy, keď som si pamätal ešte pri prvej schôdzi, keď sa jedna poslankyňa SaS spýtala na toaletu počas zasadnutia parlamentu. Čo vidíme dnes? Viac ako polovica miest prázdnych. Už to nie je to SaS, čo to bývalo kedysi, ktoré malo niekedy tie zásady (smiech v sále), že bude sedieť a neopustí ani len na tú toaletu tú zasadaciu, rokovaciu sálu a vytvorila teda rekord, že sa vytvorila prestávka pre hygienické potreby. Dokonca ani samotný líder tu v tejto chvíli nie je a ani sa nečudujem, k tomu sa ešte dopracujem.

  Kde sú tie zásady OKS, ktoré vždy tak pevne mávali nad ich programom, keď naposledy sme zistili, že zásadu o tajnej voľbe predali - ináč pod cenu, páni, podľa mňa - za jednu televíznu reláciu na štyri oči v STV. Ale každý si svoju cenu hodnotí.

  A kdeže sú tie zásady MOST-u - HÍD? Ešte včera, kedy za svet nebudeme hlasovať s touto koalíciou. Ale akonáhle ste prišli...

 • Reakcia z pléna.

 • Na schôdzi, na tejto schôdzi ste povedali. Nuž preto bolo treba tú schôdzu rýchlo zavrieť a otvoriť túto mimoriadnu, aby ste hlasovať mohli.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • A rozmýšľal som, že prečo. A nuž je to kvôli Matejovi. Na bielom koni. Pretože keď ide o tendre, tam naozaj viete nájsť spoločnú reč za 24 hodín. Aj podateľňa sa dala otvoriť v noci, aby mohla prijať náležitú a naliehavú žiadosť 34 poslancov, ktorí večer zistili, že Slovensko je ohrozené a treba na druhý deň ráno o deviatej zvolať mimoriadnu schôdzu. Tak strašne sa snažili to večer podpisovať, až ráno prišli neskoro do práce a schôdza nebola takmer hodinu uznášaniaschopná.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Nuž dobre, ale poďme k faktom. Naozaj... Pardon, zabudol som, mal som to tu v poznámke, pán poslanec, chcel som v úvode povedať, rád by som vám, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, povedal, že nechcem vystúpiť vecne.

 • Smiech v sále.

 • Ale ja predpokladám, že mnohých vás to neprekvapilo.

  Chcem vystúpiť s pocitom, ktorý zažíva mnoho Slovákov za vašej vlády. Sklamanie a frustrácia z akýchkoľvek slov, ktoré kedy poviete. Ja si naozaj nepamätám, s výnimkou, keď sami seba pozývate na kávu, že by z vás niekto dodržal slovo.

 • Smiech a ruch v sále.

 • A to naozaj vo vašom prípade začína byť veľmi príznačné.

  Veľmi sa čudujem aj predkladateľom, ale ešte budú mať možnosť, aby som si túto mienku o nich poopravil, vzhľadom na to, že na pozmeňujúcom návrhu pána Mateja nie je žiadny z nich podpísaný. Zato tam nájdeme naozaj mimoriadne atraktívne mená.

  Čo je ale problém? Pamätám si v uplynulom období na plamenné vystúpenia aj pána dnešného spravodajcu, pána poslanca Janiša, aj všetkých ostatných, ktorí dnes ešte v sále z bývalého parlamentu ostali, o tom, ako nie je možné pozmeňovacími návrhmi meniť zásadné okolnosti kreácie akéhokoľvek orgánu. Toto bola pomaly demonštrácia, to tu boli rozprávania o ústave, o všetkých pravidlách právneho systému. Dnes pán poslanec sa tvári, že si niečo píše a všetci ostatní zo sály radšej ušli.

 • Smiech a reakcie z pléna.

 • Ty si bol vtedy na dovolenke, tiež si nerozprával, pán poslanec Matej, nepamätám si, že by ste k tomu vystúpili v uplynulom parlamente.

 • Reakcia z pléna.

 • No však práve preto to hovorím.

 • Smiech v sále.

 • Je treba naozaj hovoriť predovšetkým o tom, k čomu tu dnes dochádza. Toto naozaj nie je maličkosť. Dnes týmto pozmeňovacím návrhom pán poslanec Matej a všetci tí, ktorí ho podpísali, vzhľadom na účasť na tejto zadnej strane, napísali prehlásenie, vážené dámy a páni, občania Slovenska, vládna koalícia sa rozhodla kradnúť. A kradnúť spôsobom nevídaným. A to preto, že jej prekáža zásadný systém kontroly. Preto tento úplne tajný, utajený, prepašovaný pozmeňovák, ktorý bez akéhokoľvek prejednania v médiách zásadne mení celý princíp ÚVO, teda Úradu pre verejné obstarávanie. O akých kompetenciách to hovoríte, pán poslanec? Ja naozaj, a nechcem poučovať ani byť vulgárny, ale prepáčte, to je rozšírenie kompetencie? Tak to teda ako úplne nemyslíte vážne? Tak ja si myslím, že parlament má na starosti iné veci ako práve tie orgány, ktoré sú verejnoprávne, široké, tie, ktoré nie práve sú orientované úzko len na výkonnú moc. A ÚVO je orientované len na výkonnú moc. A to je celý problém. Ale dobre.

  Ale najpodstatnejšie je, že Damoklov meč, o ktorom som tu už dnes veľakrát počul, je jedno, ale úplne najtrápnejšie ustanovenie o tom, že teda ak nebude konať v zmysle zákona, bude odvolaný. A kto to stanoví? Vy, pán poslanec, že ÚVO nekoná podľa zákona? Vy to rozhodnete? Ja to rozhodnem? Alebo celá snemovňa o tom bude rozhodovať? Kto to povie? Veď viete predsa, že o tom, či niekto postupuje zákonne, alebo nie, u nás rozhodujú iba súdy. Čiže opäť budeme lámať raz demokraciu cez koleno? Čo už teda vám to nerobí problém, ale mne stále hej. Jednoducho to je jeden tak slabý, tak strašne slabý pozmeňovací návrh, že naozaj, ale zase na druhej strane čo by som mohol od vás očakávať.

  Faktom ostáva, že... - predtým som si to zakrúžkoval, tak pôjdeme po pamäti.

  No pozrime si výkvet nášho parlamentarizmu. Pod týmto pozmeňovacím návrhom, ktorý tak strašne stmelil koalíciu a zrazu MOST - HÍD bol ochotný cez noc hlasovať s koalíciou, nič sa nestalo, ani pán poslanec Procházka, ani pán poslanec Matovič svojimi vystúpeniami nezabránili, aby toto stmelilo koalíciu. Biznis, peniaze a zlodejina.

  Pozrime sa, kto sa pod to podpísal? Sám Béla Bugár, sám Richard Sulík, sám Milan Hort, ja si myslím, že to Andrej Ďurkovský, pán poslanec, prepáčte, nie ste tu, ale u vás ma to tiež neprekvapuje. Samé veľké mená tohto parlamentu a nikto z navrhovateľov. O čom to svedčí? O tom, kde je skutočný záujem. Kde je tá demokracia, o ktorej sa tu hovorilo?

  Dobre, rozhodli ste sa, že dáte svojho predstaviteľa na čelo ústredného, teda, na čelo Úradu pre verejné obstarávanie.

 • Ruch v sále.

 • Napadlo ma to v súvislosti s ústredným kúrením, viete, lebo prvé, čo ma napadlo, že idete práve privatizovať teplárne.

 • Smiech v sále. Reakcia z pléna.

 • Vždy som bol na to. Alebo Telecom a pochopil som, že vám to strašne bráni, že čo budeme robiť, keby náhodou sme to urobili netransparentne, tak ako ste sa rozhodli, že to už teda budete robiť, že čo spraviť, aby náhodou nebola nejaká väčšia kontrola. Nuž čo? Jednoducho odvolajme šéfa Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý je z opozície, a zoberme toto miesto koalícii. A ja si ani nechcem predstaviť, čo si musela premiérka za svoje rozhodnutie a telefonát s predsedom vtedajšej vlády Robertom Ficom, že dovolila vymenovať na čelo ÚVO zástupcu, vtedy už bolo jasné, že opozície.

  Ale teda čo nám naznačuje to, že táto situácia bude takto vyzerať? No tak napríklad aj to, že povedzte mi štatistiku, prosím vás, vo všetkých miestach vo verejnej správe, kde ste odvolali riaditeľov odborov, oddelení a sekcií, kde na ich miesta nastúpili vami nominovaní ľudia, koľkáti z nich neuspeli v transparentnom výberovom konaní, pán poslanec Droba, o ktorom ste hovorili, v transparentnom výberovom konaní, kto neuspel, koľkáti, viete to číslo? Je hrozne ľahké. Presne tak. Je to veľká, veľká nula.

  Aj teraz, keď som sa to pýtal pani ministerky spravodlivosti, ktorá hovorila o transparentnostných výberových komisiách pre výber sudcov, že koľkáti neuspeli. Už len na Úrade vlády - mládež SDKÚ, všetci, to je náhodička, čo? Pán švagor na ministerstve dopravy takisto, len tak teda by the way. Všetci uspeli. A to isté bude aj v tomto prípade. A o ďalších veciach naozaj nechcem márniť váš drahocenný piatkový čas, ale počul som tu, že...

 • Ja som ešte neskončil, len som z troch hodín zatiaľ skrátil na hodinu a pol.

 • Smiech v sále.

 • Počul som tu o tom, že ako vám nevyhovuje, ako úrad zle koná. Ako bráni jednotlivým vašim tendrom. No viete, na čo ste vy prišli? Sami ste pochopili, že vaša kritika našich tendrov bola fakt zlá. Vy ste sa totižto vrátili späť do roku 2006, kedy teda naozaj ste už ukradli všetko, čo bolo, a zistili ste, že v roku 2011 sa už naozaj tendre robia úplne inak. Že za štyri roky sa to nejako vyvinulo. A začali ste robiť tie tendre a pochopili ste, že sa to nedá. Pochopili ste, že sa to nedá, Lojzíku, nedá.

 • Smiech v sále.

 • Jednoducho, naozaj je problém v tom, že máte problémy vypísať jeden tender, ktorý má hlavu a pätu, ktorý nemá chyby, ktorý nie je určený pre jedného uchádzača. A preto je potrebné si zmeniť aj toho, kto kontroluje, pretože kontroluje zle.

  A, pán podpredseda parlamentu, aby sme si vyjasnili naše vzťahy v rámci toho, čo ste povedali, všetko je zastavené. Tak ja vám poviem jednoduchú štatistiku. Mám tu takú, 7. júl 2009 až 7. február 2010 a 7. júl 2010 a 7. február 2011. Dve rovnako dlhé obdobia, dve rôzne vlády. Dám asi celkové číslo. Nie. To nemám. Musím ísť postupne, nevadí. Vás to nebude obťažovať, určite vás to veľmi zaujíma.

  Takže rok 2009 - 2010:

  - vláda Roberta Fica, námietok 23 k 31. júlu. Vyhoveným 9, zastaveným 14, zamietnuté 0,

  - vláda Ivety Radičovej, námietok 22, vyhovené 13, zastavené 9. Veľmi podobné.

  K 31. 8.:

  23 naša vláda, 17 vy, 15 vyhovené my, 9 vyhovené vy a 2 : 6 zamietnuté a zastavené.

  K 30. 9.:

  18 - 16, 25 - 29, 16 - 17.

  Môžem tak pokračovať ďalej.

  Skrátka, úrad, štatistický, má úplne totožný počet námietok, zhruba v tom istom rozmere aj námietkam vyhovuje alebo ich zamieta, koná presne tak, ako konal za našej vlády, a pravdepodobne si dovolím povedať, že koná presne tak, ako konal aj v čase druhej Dzurindovej vlády, i keď kratšie.

  Jednoducho úrad je viazaný zákonom. A jednotlivé kontrolné skupiny sú nezávislé. A vy, pán poslanec Matej, ani neviete, že riaditeľ úradu nemá prístup k tomu, aby sa oboznamoval s jednotlivými kontrolovanými spismi. Aby ich mohol ovplyvňovať. A preto vy chcete odvádzať, preto ste tu povedali, že on je zodpovedný za chod úradu. Áno, bezpochyby je. O to, či majú autá natankované, či majú dosť počítačov, či majú dosť papierov. A vy máte pocit, vy ste to tak robili, SDKÚ, že ste diktovali, ako má riaditeľ rozhodovať o jednotlivých námietkach, keď sú na to nezávislé komisie? Keď to ste tu povedali, tu ste sa k tomu priznali. Tu ste sa priznali, že riaditeľ má ovplyvňovať kontroly. Náš to nerobí. Náš nominant také veci nerobí.

  Aj preto sa stalo, že mnohé tendre, ktoré napríklad aj v mojom prípade sa stali, povedali, že sú tam chyby. Pán minister Lipšic mi to, samozrejme, rád spočíta. Potom síce povedal, že aj v jeho tendroch sú chyby, ale to už je 1 : 1.

  Faktom zostáva, že my neovplyvňujeme, toto je reálna kontrola. A tá reálna kontrola je to, čoho vy sa smrteľne bojíte. To je to, čoho sa smrteľne bojíte, a preto ste sa rozhodli, že nie.

  Vzhľadom na to, že vás spoja len peniaze a moc, ste sa rozhodli použiť tento valec, ktorý prichádza zo Zlatej Idky, a rozhodli ste sa nadviazať na toto obdobie, neslávne, Slovenskej republiky, a preto mi dovoľte, keďže idete valcovať demokraciu a všetky dohody, ktoré tu boli uzavreté kedy, aj v rámci toho, že nikde nie je napísané, že predsedovia výborov pre kontrolu niektorých inštitúcií sú vždy z opozície, tak ste sa rozhodli, že to je jedno, čo je demokracia, jedno, čo je slušné, jedno, čo je transparentné. Už aj tak ste netransparentní, už aj tak nakupujete rôzne autá priamym zadaním.

  Tu ešte som chcel k Lojzíkovi povedať, že, Lojzo, ten Široký sa vám tak strašne páči, že ste s ním bez súťaže uzavreli zmluvu.

 • Smiech v sále.

 • Ako KDH.

  Neviem, však možno ste si porozprávali, je to neďaleko tvojho bydliska. A potom ešte by si nám niečo mohol porozprávať o vodárňach. Ale ako som počul, za to vy nezodpovedáte, pretože to boli vaši komunálni politici a u vás v KDH to máte prísne rozdelené, že komunálni politici kradnú na mestskej úrovni a vy len na štátnej úrovni kradnete.

 • Smiech v sále.

 • Nevedel som, že to je ináč, to je podľa mňa nekalá súťaž, ale...

 • Smiech v sále.

 • ... to je vedľajšie.

  Ale určite k tej kvalitnej ceste, ktorú má na starosti v Bratislave KDH, to by sme sa mohli porozprávať donedávna. Pozrite sa, aké nádherné cesty sme prevzali, a musím povedať, že máte pravdu, pán poslanec Fronc, pretože určite KDH vládou v Bratislave malo na mysli to, aby vodiči, ale aj chodci robili slalom medzi tými dierami, ktoré tam sú, a tým zvyšovali svoju fyzickú pripravenosť a vy ako bývalý minister športu, samozrejme, s tým musíte súhlasiť.

 • Smiech v sále.

 • Čiže toto je výsledok vášho vládnutia v Bratislave. A tie diery, no tak o tom ani nehovorím, to už sú staré veci.

  Samozrejme, pán poslanec Droba, Juraj, v mnohých veciach si dovolím s tebou súhlasiť, ale ak si raz podpísal tento pozmeňovací návrh, tak, v ktorom sa hovorí, že Národná rada, som citoval, "Národná rada odvolá" alebo "vymenúva a odvoláva", tak aké medzinárodné výberové konanie, o ktorom tu hovoríš?

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Nie. O, ak s ním chceš, ale je pre vás určený, ja vám ho dám hore. Ale, pán podpredseda (rečník odovzdal podpredsedovi NR SR Hrušovskému hračku valca), je určené vedeniu parlamentu, je určené vedeniu parlamentu, ďakujem, že si prevzal.

 • Smiech v sále.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, až budete sedieť za vedením parlamentu, kúpim aj vám jeden. Priznávam, bez výberovej súťaže som ho kúpil.

  Čiže, pán poslanec Droba, na jednej strane nemôžeš chcieť verejné výberové konanie a na druhej strane sa podpísať pod to, že to bude menovať a odvolávať Národná rada na návrh vlády, alebo teda už je to jedno, ako je to naformulované presne. Čiže to proste nesedí. Buď jedno, alebo druhé.

  Ale, samozrejme, to sa občas stáva. Ako načo výberové konanie, keď je stanovený riaditeľ? Ako to všetko, čo tu hovoríte, len nám jasne dokazuje to, čo som povedal na začiatku. Vy chcete výmenu, lebo vám nevyhovuje, lebo vás kontroluje. Vy sa kontroly a opozície bojíte. Ja som pôvodne chcel povedať pánovi Sulíkovi, že nech má prst na tom tlačítku, aby ma mohol vypnúť, keď sa mu nebude páčiť, čo hovorím, ale neprišiel, tak zatiaľ ešte stále môžem hovoriť.

 • Reakcia podpredsedu NR SR Bugára.

 • A, Béla, môžeš, môžeš.

  No, čiže toto je vlastne a k tej vyššej latke, ktorú hovoril pán poslanec Janiš, že bude vyššia latka. Samozrejme, že idete tú latku dať vyššie, aby sa dala ľahšie podliezť.

 • Smiech v sále.

 • To je z tohto úplne jasné. To je úplne jasné a všetko toto je len toho, samozrejme, priznaním.

  Naozaj, pán navrhovateľ, chcem povedať, že chcem úprimne oceniť vašu ambíciu, ktorú ste mali v tom zákone, a ja som presvedčený, že mnohé veci ste mysleli úprimne. A teraz je len a len na vás, či rozhodnú tieto silné osobnosti, ktoré sú tu na tom papieri, ktorí keď zapískajú, tak odhlasujete aj mimoriadnu schôdzu za 24 hodín, alebo teda stojíte si za svojimi vecami a chcete, aby ten zákon naozaj bol transparentný a aby to nezávislý úrad kontroloval. Nezávislý úrad na výkonnej moci znamená opozičný úrad. Akonáhle je (reakcia poslanca), samozrejme, pretože výkon, my opozícia nesúťažíme, pán poslanec Matej. Čiže máte jedinečnú šancu zvrátiť, kedy definitívne môžme hovoriť o tom, že či chcete, alebo nechcete kradnúť. To je celý, celý problém.

  Ak tento váš pozmeňovací návrh, ktorý ste potichu, nenápadne predložili do parlamentu, urobíte, je to, kam chcete ísť, úplne jasné. A všetko, čo ste hovorili pred voľbami, "zmuchlajte" a hoďte do koša. Voliči si to už aj tak myslia, nijako ich neprekvapíte.

  Ďakujem pekne.

 • Rečník položil na rečnícky pult hračku valca, dopravného prostriedku. Zasmiatie sa v sále a potlesk.

 • Srdečne vás všetkých pozdravujem, prajem vám krásne piatkové popoludnie. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, pôvodne som mal naozaj záujem, že vystúpim k veľmi ambicióznemu projektu novely zákona o...

 • Prišiel poslanec z pléna s cieľom pozrieť si hračku valca. Smiech v sále.

 • Nekradni, až po prijatí tohto zákona.

  ... ktorý sa javil ako naozaj veľmi slušná snaha, ktorá bola vedená mnohými slovami. Tak ako ale viackrát aj v tomto prípade sa ukázalo, že vo vládnej koalícii ostáva iba pri rečiach.

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami šiesti. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Přidal.

 • Robertko (smiech v sále), zdá sa mi, že ste si pomýlili rečnícky pult Národnej rady Slovenskej republiky s pultom niektorej z vašich reštaurácií (potlesk) tak po piatom pol deci. Ako vtipy sú pekné, ale nemyslím, že patria sem.

  Ten valec bol žltý, zdá sa mi, že mal byť červený. A chcel by som sa spýtať, že či bol aj prehliadnutý policajným psom, lebo vám sa niekedy zvykne zabudnúť nejaký ten semtex na takýchto valcoch a batožinách.

  A ja pána Širokého nepoznám, vy ho asi poznáte a neviem o tom, že by som bol akcionár vašej strany.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Kaliňák, mal by som na vás dve otázky.

  Po prvé, chcel by som sa spýtať, kedy ste zmenili názor na to, či je parlament tým pravým orgánom konštatovať porušenie zákona, alebo nie. Pripomínam, že 5. februára 2008 na váš návrh a hlasmi poslancov vašej koalície bolo schválené uznesenie k správe o priebehu a privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, kde Národná rada Slovenskej republiky konštatovala porušenie zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Vtedy to bolo asi v poriadku, dnes keby parlament niečo chcel podobné spraviť, tak to už v poriadku nie je podľa toho, čo hovoríte. Tak sa chcem spýtať, kedy nastal ten zlom?

  Moja druhá otázka je, kedy nastal vo vašom nazeraní zlom v pohľade na valec zo Zlatej Idky? S jeho hlavným protagonistom ste uplynulé štyri roky boli vo vládnej koalícii a nejako vám to nevadilo. Teraz ho tu vydávate za príklad niečoho zlého a zavrhnutiahodného. Tak opäť musel nastať nejaký zlom. Chcem sa spýtať, kedy?

 • Ďakujem pekne. Ja som si naozaj nevšimol, keď som komentoval pozmeňujúci návrh pána poslanca Mateja, zostavu poslancov, ktorí podpísali tento návrh. A keď sa pozriem naozaj na mená, ktoré sú pod návrhom, vyvoláva to oprávnené podozrenie, že ide o veľkú politickú dohodu, z ktorej bude niekto profitovať.

  Vidím tu tri dôležité mená, pokiaľ ide o vedenie parlamentu, nie je tam pán podpredseda Hrušovský, ale je tam pán podpredseda Hort, pán podpredseda Bugár a pán predseda Sulík. Pána predsedu Sulíka nebudem komentovať, lebo to nemá žiadny význam. Ale chcem sa obrátiť na dvoch ľudí, ktorí sú v Národnej rade Slovenskej republiky, čo si pamätám ja, asi od roku 1990, možno 1992, aj v prípade pána Horta, aj pána Bugára.

  Páni podpredsedovia, nerušte zaužívané tradície, nerobte takýto politický biznis pred očami nás všetkých. Nelikvidujte predsedu Úradu pre verejné obstarávanie len preto, lebo vám nevyhovuje. Ak by tento návrh podpísali radoví členovia poslaneckých klubov, chápal by som to ako nejakú iniciatívu, pretože chceli naplniť politickú ambíciu niekoho. Ale ak ste podpísali tento návrh na najvyššej politickej úrovni, na úrovni podpredsedov a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, musíme za tým vidieť jasný politický obchod. Iba by bolo dobré vedieť, kto z neho bude profitovať. Kto bude navrhovať toho nezávislého, netransparentného a medzinárodnou súťažou vybraného predsedu Úradu pre verejné obstarávanie? Ja si myslím, že to bude strana HÍD - MOST, ale nechcem to v tomto okamihu predbiehať.

  Čiže chcem len poprosiť obidvoch podpredsedov, nerušte tradície, ktoré boli v tomto parlamente zaužívané za posledné roky.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, pán kolega, vaše vyjadrovanie, intonácia, spôsob komunikácie, no chvíľami to budí dojem, ako keby ste ešte na poslednú chvíľu využil možnosti obchodov, ktoré sme predošlým zákonom zrušili. Skutočne to bolo vrcholne nedôstojné, ako ste sa tuná chovali.

  Viete, je taký známy vtip o tom, kedy právnik klame, ja už som konečne pochopil, koho mali pozorovatelia na mysli, keď tento vtip vymysleli. Vykladať tuná takéto veci a také obvinenia, kde vy vo vláde s vaším predsedom, ktorý je tiež právnik, ste vymysleli zlodejinu na obyčajných ľuďoch tak neuveriteľnú, že to musel teraz Ústavný súd zrušiť, a vašou zámienkou bolo, že všetko je v krajine možné, len aby išli diaľnice, takto obhajoval pán Fico porušenie ústavy, všetko jedno, len aby išli diaľnice, tak teraz by ste mali práve hovoriť, že bráňme, ako sa dá tomu úradu, len aby nám nespomalil výstavbu diaľnic. Však vaše krédo je: Všetko je dovolené, len nech diaľnice idú. Môže sa predražiť, môže vzniknúť biznis pre každého, veď to ľudí vraj nezaujíma, len keď sa stavajú diaľnice. Však to som počúval v kuse.

  Takže z toho vyplýva, že tá obrana bola veľmi falošná a práve tá intonácia, to všetko malo asi vzbudiť tu vo vás to, že hovoriť ste museli, ale asi ste sa hanbili sám pred sebou, tak ste to nemohli hovoriť vážne.

 • Pán poslanec Kaliňák, vaše vystúpenie bolo ako z takej slabšej operety, treba povedať, nejakej Veselej vdovy alebo z niečoho takého. Zaujímavé na tom bola v podstate iba jedna vec, a to je, ako vy vidíte svet. Vidíte svet ako svet, v ktorom neexistuje nič iné, iba podvodníci, darebáci. Vidíte svet ako svet, v ktorom sa dá všetko kúpiť alebo predať. A vidíte svet ako predajný človek, pretože nikto iný, iba ten, kto je sám predajný, vidí všetko ostatné a všetkých ostatných ako predajných ľudí.

  Ja vás ubezpečujem, že tento svet nie je taký, ani ten svet, ktorý vy poznáte, ani ten svet, keď vystrčíte nos z parlamentu a ste pri ňom, to je svet, v ktorom žije milióny ľudí na Slovensku, ktorí nie sú ani predajní, ktorí nie sú ani podkupní a ktorí nie sú ani zlodeji. A teda to, čo vy vidíte, nehnevajte sa, to nie je slovenský svet, to je váš svet.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kaliňák, nezvyknem na vás reagovať. Všimol som si, že pri dôležitých rozpravách ste si už vyhradili miesto posledného vystupujúceho, to vám nevyčítam. Na úvod si veľmi vážim, že ste povedali, že nechcete byť vecný, určite sa vám to podarilo. A ešte jedna vec sa vám podarila, pobavili ste ma.

  K obsahu vášho vystúpenia sa nebudem, sa ním zaoberať, ale predsa jedna vec ma zaujala - žltý valec, názorná pomôcka, ktorú ste mali so sebou za rečníckym pultom. A preto si kladiem otázku v tejto súvislosti, že chvalabohu, že ste doktorom práv a nie doktor medicíny, lekár, odborník na medicínu. Pretože viem si živo predstaviť, ak by sme rokovali o zákonoch, ktoré sa týkajú medicínskej problematiky, napríklad gynekológie, po akej pomôcke, názornej pomôcke by ste siahli a boli by ste ochotný ju doniesť za tento rečnícky pult.

  Ďakujem pekne.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Kaliňák, nech sa páči, môžte reagovať na faktické poznámky.

 • Ja som pôvodne chcel reagovať tak všeobecne, ale nemôžem, keď Tomáš, pán poslanec Galbavý, nuž ak...

 • Reakcia z pléna.

 • Prestaň, by som poprosil.

  Pán poslanec, nuž takú pomôcku som si priniesol, akú najčastejšie používate. Čiže keď ste hovorili o tej gynekológii, takú by som si priniesol, akú by ste najčastejšie používali. Závisí to iba od vás. A verím, že sa ale do nej Slovensko nedostane.

  A čo je podstatné k tomu, áno, samozrejme, väčšina tých poznámok bola, samozrejme, nie vecná, ale skôr sa snažila reagovať útočne smerom ku mne, aj pán poslanec Dostál, aj ostatné veci. Viete, je rozdiel politicky konštatovať v uznesení a je iné na základe rozhodnutia meniť právny stav, to znamená rušiť napríklad nejakú zmluvu, na základe ktorej niekto je riaditeľom úradu. To sú dve rozdielne veci. Ale to nechcem opravovať.

  Faktom je, že ste nikto nehovorili k tomu, k obsahu, k tomu...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • ... a iba ste sa snažili, samozrejme, urobiť nejaké invektívy, nejaké narážky, to je všetko v poriadku. Faktom zostáva, že nikto ste nepovedali k samotnému problému nič. Nič ste nepovedali k tomu, že sa snažíte zlomiť cez koleno princíp transparentnosti, o ktorej ste tu hovorili. Princíp toho, že chcete opätovne sami seba kontrolovať človekom, ktorý vás bude poslúchať.

  K tomu, že ste obsadili všetky miesta politicky a vo výberových konaniach vyhrali vždy vaši politickí nominanti - ako čistá náhoda, to je to, čo tu ukazujete Slovensku.

  Pán Zajac odišiel, aby som naňho nemohol reagovať, ale chcem povedať, vy osobne dokazujete každým dňom to, že ste predajní a že sa predávate práve v mene toho, čo tu dnes realizujete. To je presne ono.

  Ďakujem pekne.

 • Podľa rokovacieho poriadku o slovo sa hlási pán podpredseda Hort. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, nezvyknem reagovať na výzvy, ale v tejto chvíli som si povedal, že niečo je treba predsa len povedať.

  Pán podpredseda Fico, ja som vždy rozmýšľal nad tým, že keď už sa budeme takto rozprávať, tak vám pripomeniem niektoré veci, ktoré asi je treba tuná povedať.

  Dnes nás opäť školíte z demokracie. Ja by som sa chcel spýtať, či po tom, čo som sa dozvedel dva nálezy Ústavného súdu, ktoré hovorili o tom, a teraz vás nebude znehodnocovať ako právnika, ale predsa len hovorili o tom, nielen aký ste právnik, ale aj aký je váš vzťah k právu, k právnemu štátu. A pri všetkej úcte môžeme hovoriť, komu patrí Ústavný súd, ale ten Ústavný súd sme nikdy nepovažovali z pohľadu politiky za svoj. Tento Ústavný súd vyriekol dva vážne ortiele a dve vážne obvinenia vo vzťahu k vám, akým spôsobom vnímate právny štát.

  Ja som sa nestihol diviť, keď som vás počul v niektorom z rozhlasových vystúpení, kde ste boli s redaktormi Slovenského rozhlasu, a tam ste povedali: "Sú to iba formálno-právne problémy vo vzťahu k nálezu Ústavného súdu." Ak Ústavný súd vyriekne, že niečo, čo ste vehementne presadzovali, na základe čoho vznikli škody, a budeme sa s tým musieť vysporiadať, vy ako právnik považujete za ústavnoprávne problémy, formálno-právne problémy, tak sa pýtam naozaj, aké je vaše vnímanie sveta, aké je vaše vnímanie toho, čo sa má nazvať právnym štátom a čo by sme predovšetkým tu v parlamente mali presadzovať.

  Ja som sa vždy bál posunúť vás niekam, kam ste sa vy posunuli vtedy, keď v tejto Národnej rade sa vyhadzovali ľudia z parlamentu, keď sa ľudia posielali do jedného výboru, pretože to vtedy valcovala moc. Dnes nám tu váš kolega doniesol akýsi valec, vy ste tu vtedy sedeli, vtedy ste prehlásili, že, neviem to presne citovať, lebo vtedy som v parlamente nesedel, ale boli ste pri tom, keď sa takéto veci diali vo vzťahu k demokracii, valcovanie demokracie, a neurobili ste nič pre to, aby sa demokracia zachraňovala. Ja som sa vždy bál, aby som vás niekam ideologicky posunul, ale my sme tu naozaj už mali obdobie a niektorí, čo sme skôr narodení, aj sme tu dlhšie v parlamente, si pamätáme na to obdobie, nielen to za Mečiara, ale aj to, čo tu bolo do roku 1989, keď sa ideológia povyšovala nad právo. A boli ste niekoľkokrát pri tom, keď ste mohli chrániť demokraciu a chrániť právo a ste tak neurobili, pán kolega. A ja som rád, že to obdobie je za nami a dúfam, že už nikdy nebude. Ale, preboha, vy, ktorý ste tu sedeli, keď sa vyhadzovali ľudia z parlamentu, keď moc valcovala demokraciu, ste sa nepostavili ako demokrat za to, tak vy nás, poprosím slušne, neškoľte o demokracii.

  V päťdesiatych rokoch sme zažívali alebo počúvali sme to od tých, ktorí to prežili, čo bol verejný záujem. Vy ste verejný záujem, ktorý Ústavný súd dvakrát označil ako za protiústavný, povýšili nad právo. Dneska to budeme musieť naprávať.

  Pán poslanec Fico, veľmi korektne a pokorne a pokojne vás prosím, aby ste si tieto veci uvedomili, a keď aj pôjdete niekedy do rozhlasu a budete ľudí školiť o tom, že verejný záujem je postavený nad právo a nad ústavu, aby ste tak nerobili, lebo deformujete, deformujete dušu slovenského národa, ktorá potrebuje byť zreformovaná vo vzťahu k právu a pravde.

  Nebudem sa baviť o vás ako o ekonómovi. Dnes sme v situácii, keď toto vládnutie je veľmi ťažké. Naozaj veľmi ťažké preto, lebo dostať republiku do 8-percentného deficitu za štyri roky, to sa Grékom podarilo naozaj iba za nejakých 15 až 20 rokov. A vy ste to dokázali. Ak si niekto myslí, že my sme tí, ktorí máme radi reformy, ktoré musia znášať ľudia, no nemáme. Ale keby sa pokračovalo vo vašom vládnutí, tak sme tam, kde Grécko, a možno ešte inde. Tak toto ako ekonóm si, prosím vás, uvedomte, že toto je pravda.

  O histórii sa nebavím a o vás ako o historikovi, pretože mávate občas dobré vzťahy s predstaviteľmi cirkví, ale naozaj Svätopluk bol ten, ktorý vyhnal Metodových žiakov. Ja sa vám priznám k jednej veci, že ja som tú sochu ešte nevidel, ani som sa k tomu dodnes nevyjadroval, ale prosím vás, skúsme sa vo vzťahu k histórii dohodnúť, že to necháme na historikov.

  A k tomu právnemu štátu sa ešte vrátim. Skúste niekedy povedať, čo je pre vás právny štát, keď to, že Ústavný súd dvakrát povie, že ste konali v rozpore s ústavou a potom prídete do médií a vysvetľujete, ako to bolo správne, tak to sa mi zdá už trošku silná káva pre všetkých, ktorí chcú, aby Slovensko vo vzťahu ku korupcii, vymáhateľnosti práva, k dodržiavaniu práva išlo trošku dopredu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, no úprimne sa priznám, že nie som schopný pochopiť intelektuálnu hĺbku vášho vystúpenia, ktoré zrejme obsiahlo celú koalíciu, tak len to, čo som pochopil.

  Pochopil som, že ste zistili, že Ústavný súd teda nebetyčným spôsobom ukázal našu teda bezcharakternosť, ak tomu dobre rozumiem. A kde si myslím, že by nebolo zlé, keby ste si ho prečítali, to rozhodnutie, teda aspoň tú časť, ktorá je k dispozícii, kde pochopíte veľmi zásadný rozdiel medzi tým, že nespochybnil nikto hodnotu, ale spochybnil spôsob. A dosť veľa sa dá potom pochopiť aj o veci a pravdepodobne trošku nejako inak by sa to malo interpretovať.

  Ale druhý problém, procedurálna otázka, ktorá mňa zaujíma, pretože kvalita legislatívy si vyžaduje dodržiavanie aspoň niektorých formálnych pravidiel. To, čo SDKÚ, plná demokratických predstáv, urobila, keď zrušila pozmeňujúcim návrhom presne týmto istým spôsobom po druhých čítaniach vo výboroch, prednesených v parlamente ako posledný rečník a zrušila Úrad pre štátnu službu.

  Tak toto teraz, čosa stalo ako mimovoľne a čo sa inak vtedy ešte všetci ste sa aspoň pozerali vedľa, keď sme sa vám dívali do očí, dnes to podpíšu traja najvyšší predstavitelia vedenia parlamentu. Čo iné to znamená ako demonštrácia, že toto je spôsob, ktorý vás má charakterizovať, a takto chcete vládnuť. A k tomu smerovali dosť výrazné kritické výhrady a k tomuto, pán podpredseda, vaše etické posolstvo som nepočul.

  Čiže toto sú také veci, ktoré som chcel povedať, lebo v tejto časti ma vaše vystúpenie zasiahlo.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána podpredsedu s faktickými poznámkami traja. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Číž.

 • Pán podpredseda Hort, dva momenty, ku ktorým sa vyjadrím. Rozporuješ si v tom, ak máme pod kontrolou Ústavný súd, ako si povedal, prečo potom Ústavný súd rozhodol tak, ako rozhodol. To nemá logiku. Vieš veľmi dobre, že my sme minimálne ten zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic chceli presadzovať ďalej.

  A druhý moment. Tento zákon, ktorý si pred chvíľou spomenul, o jednorazových mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic naozaj umožnil razantný nástup vo výstavbe diaľnic. Naša vláda vám zanechala 80 km rozostavaných stavieb a 123 km úsekov nezačatých stavieb, na ktoré sú vydané stavebné povolenia. Tieto stavebné povolenia sú podľa vás protiústavné. Ministerstvo dopravy má možnosť, lebo má priamu kontrolu nad špeciálnym úradom, obnoviť tieto konania, mimochodom, to má možnosť aj hociktorý poslanec alebo občan. A ak nie ste pokrytci, prečo potom nezrušíte tieto protiústavné stavebné povolenia na tých 123 km nezačatých stavieb, na ktorých sa zrušiť veľmi jednoducho dajú? Ak nie ste pokrytci, prečo kričíte, že sú protiústavné, a zároveň ich taktne a potichučky chcete využívať na začínanie stavieb? Prečo tie konania neobnovíte a neurobíte stavebné povolenie na 123 km nezačatých stavieb v režime podľa vás ústavného zákona, to znamená predchádzajúceho, čo platil predtým?

  A druhý moment. Stále tu hovoríte o odškodňovaní, ako budete musieť odškodňovať. Nemôžte byť takí pokrytci a povedať, že my budeme musieť odškodňovať na 70 %, lebo 80 km a 123 km nezačatých, čiže budeme musieť odškodňovať, ale zároveň chcete aktivovať tie stavebné povolenia a aktivovať ten režim odškodnenia. Tak neodškodňujte a 123 km zabezpečte v ústavnom režime.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda Hort, na doplnenie obrazu o demokratovi Robertovi Ficovi a o jeho predstavách o demokracii poviem jednu informáciu. Pred dvomi týždňami v jednej televíznej relácii pán podpredseda parlamentu Fico povedal: "Poslanci vládnej koalície zabezpečili zrušenie dvoch zákonov na Ústavnom súde Slovenskej republiky." Myslím, že to stačí.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Ja len veľmi krátko. Mám za sebou niekoľko mesiacov veľmi náročných rokovaní, to je na margo pána poslanca Vážneho. Áno, v rámci tých rokovaní došlo k určitým kompromisom, takže tá spoločná správa odzrkadľuje tieto kompromisy. Napriek tomu myslím si, že je zbytočné posudzovať veľkosť tej spoločnej správy, pretože väčšina z tých bodov sa jedná o legislatívnotechnické úpravy, na ktorých paradoxne sa nevedeli dohodnúť niektoré samostatné legislatívne odbory či už v Národnej rade, alebo vo vláde.

  Takže dovolím si tvrdiť, že ak by aj bol tento návrh ako vládny a prešiel by medzirezortným pripomienkovacím konaním, tak by určite netrvalo to rokovanie, aj medzirezortné pripomienkovacie konanie by netrvalo niekoľko mesiacov ako v tomto prípade. Čiže tuná si dovolím tvrdiť ešte raz, došlo k oveľa rozsiahlejšej diskusii a k oveľa intenzívnejšej diskusii tak, aby vlastne tie ustanovenia, ktoré tam sú napísané, aby vyhovovali čo najširšiemu spektru a zároveň nevykuchali tú novelu, neodstránili tie najdôležitejšie veci. Naďalej platí, že v tej novele je sprísnenie, je zvýšenie transparentnosti, a ak bude účinná, bude pomáhať transparentnejšiemu verejnému obstarávaniu.

  Ďakujem za podporu.

 • Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Budem, budem veľmi stručný.

 • Ruch v sále.

 • Jedná sa o vážny zákon a na vážnosti tohto zákona, ani na to, že tú latku posúvame úplne niekde inde, kde bola, nič nezmení ani kabaretné vystúpenie kolegu Kaliňáka, ktorý sa asi chystá na nejaký maškarný ples. Ten zákon je vážny, je takisto vážny ako ostatné regulačné zákony.

 • Ruch a výkriky v sále.

 • A pri novelách takýchto dôležitých zákonov s kopou zákutí a previazaností treba byť veľmi opatrný, a preto sme spolu s predkladateľmi na hospodárskom výbore vytvorili dostatočný priestor na množstvo rokovaní na to, aby sme vyprecizovali tú poslaneckú novelu zákona.

  Posúvame latku smerom dopredu, posúvame ju k transparentnosti, posúvame ju aj k verejnej kontrole a, samozrejme, v budúcnosti pravdepodobne bude treba pripraviť úplne nový zákon o verejnom obstarávaní, aby sme verejné obstarávanie spružnili a ešte aj viac stransparentnili.

  Ďakujem všetkým za podporu.

 • Ďakujem. Vyhlasujem teraz prestávku do 15.30 hod., o 15.30 hod. pristúpime k hlasovaniam.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále, za chvíľočku pristúpime k jednotlivým hlasovaniam.

  Takže teraz pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich (tlač 248).

  Pán poslanec, môžte tam stáť, ale teraz by som radšej poprosil spoločnú spravodajkyňu z ústavnoprávneho výboru pani poslankyňu Janu Dubovcovú, aby hlasovanie uvádzala.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 248.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, prosím vzhľadom na to, že neboli dané k návrhu zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa tento zákon mení, žiadne procedurálne návrhy a neboli predložené ani žiadne pozmeňujúce návrhy, dajte, prosím, preto hlasovať v treťom čítaní o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Najprv pristúpime k tretiemu čítaniu a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy v rámci tretieho čítania. Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu v rámci tohto čítania za skončenú.

  A budeme teraz hlasovať o návrhu zákona ako o celku, tak ako uviedla pani poslankyňa, spoločná spravodajkyňa. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 77 poslancov, za hlasovalo 77.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich.

  Teraz budeme pokračovať v hlasovaní v skrátenom legislatívnom konaní v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach (tlač 250).

  Prosím teraz pána poslanca Ivana Chabana, aby hlasovanie uvádzal. Nech sa páči.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších prepisov, tlač 250.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, ktorí nepredniesli pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pripomienke výboru pre zdravotníctvo, ktorú výbor odporúča schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujeme o návrhu výboru pre zdravotníctvo zo spoločnej správy tohto výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 112 poslancov, za hlasovalo 112.

  Konštatujem, že tieto návrhy zo spoločnej správy boli prijaté.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, keďže sme v skrátenom konaní a v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu v treťom čítaní.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási v tomto čítaní niekto do rozpravy. Konštatujem, že nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči záverečné hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 112, za hlasovalo 112.

  Konštatujem, že sme schválili novelu zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach.

  Prosím teraz spoločného spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet pána poslanca Ondreja Mateja, aby uviedol hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci (tlač 252).

  Nech sa páči.

  (Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 252.)

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Keďže v rozprave nevystúpil žiaden poslanec a neboli podané žiadne procedurálne ani pozmeňujúce návrhy, prosím, dajte hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1, 2 spoločne s odporúčaním schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 78, za 77, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že body 1, 2 zo spoločnej správy sme schválili.

 • Postúpili sme do tretieho čítania. Nakoľko ide o skrátené legislatívne konanie, prosím, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy z prítomných poslancov. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca, záverečné hlasovanie.

 • Dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku, schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 76 poslancov, za návrh 76.

  Konštatujem, že danú novelu zákona sme schválili.

  Ďalej prosím predsedu výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu poslanca Stanislava Janiša, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (tlač 186).

  Nech sa páči.

 • Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 186.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, sedem poslancov vystúpilo v rozprave, zaznelo, štyria z nich dali pozmeňujúce návrhy. Pán predsedajúci, najskôr sa potrebujem vysporiadať podľa § 83, rozhodnúť o skrátení lehoty na hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré zazneli v dnešnej rozprave.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu skrátiť lehotu na prerokovanie návrhov, ktoré boli podané dnes počas rozpravy.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 111 poslancov, za 108, 1 proti, 2 sa zdržali.

  Konštatujem, že Národná rada sa rozhodla, že skráti lehotu na prerokovanie pozmeňujúcich návrhov.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy, ktoré neboli vyňaté. Budeme hlasovať o bodoch 9, 11 až 15, 18 až 31 a 35 s odporúčaním výboru schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Odporúčanie gestorského výboru je schváliť. Schváliť, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 111 poslancov, za návrh hlasovalo všetkých 111.

  Konštatujem, že tieto body sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o vyňatých bodoch kolegom Pelegrinim, o bodoch 3, 5, 6 a 33 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 111 poslancov, za návrh 76, proti 35.

  Konštatujem, že body 3, 5, 6 a 33 sme schválili.

 • Budeme hlasovať o bodoch 1, 2, 7 a 17, ktoré vyňal pán kolega Vážny s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 111, za 75, proti 35, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že tieto body sme schválili.

  Nech sa páči.

 • O bodoch 4, 8, 16 a 32 spoločnej správy hlasovať nebudeme, lebo boli schválené body 3, 7, 9, 15 a 31.

  Pán podpredseda, dajte hlasovať o bode 34 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Prezentujme sa a hlasujme o tomto bode.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 111, proti 110, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že bod č. 34 sme neschválili.

 • Vysporiadali sme sa so spoločnou správou. Pristúpime k pozmeňovacím návrhom z rozpravy. Ako prvý odznel pozmeňovací návrh pána kolegu Krnáča. Budeme hlasovať o bode 1, 2 naraz?

 • Reakcia poslanca.

 • Pán podpredseda, dajte o ňom hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Krnáča.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 112 poslancov, za 76, 1 proti, 35 poslancov sa zdržalo.

  Konštatujem, že návrhy pána poslanca Krnáča boli schválené.

 • Ďalší v poradí je pozmeňujúci návrh pána poslanca Pelegriniho. O bode 1 hlasovať nemôžeme, lebo sme schválili bod 3 spoločnej správy. O bode 2 nemôžeme, lebo sme schválili bod 5 spoločnej správy. Môžeme hlasovať o bode 3 pozmeňovacieho návrhu pána kolegu Pelegriniho.

 • Áno, pán poslanec súhlasí. Prezentujme sa a hlasujme o bode č. 3 návrhu pána poslanca Pelegriniho.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 112, za 34, proti 24, zdržalo sa 54 poslancov.

  Tento návrh pána poslanca Pelegriniho sme neschválili.

 • Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Mateja, a to vcelku, naraz o všetkých bodoch, pán podpredseda.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhoch pána poslanca Mateja.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 111 poslancov, za 74, proti 35, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že návrhy pána poslanca Mateja sme schválili.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Vážneho.

 • Ruch v sále.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhoch pána poslanca Vážneho.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 76, proti 9, zdržalo sa 66 poslancov, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Vážneho sme neschválili.

 • Pán podpredseda, hlasovali sme o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy aj o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Mám splnomocnenie gestorského výboru o tom, že predložený návrh prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať v treťom čítaní tento návrh.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 79 poslancov, za hlasovalo 77, 2 sa zdržali hlasovania.

  Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nikto.

  Vyhlasujem rozpravu v rámci tretieho čítania za skončenú.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Takže nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu schváliť zákon...

 • S odporúčaním výboru schváliť.

 • ... aj s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 79 poslancov, za návrh 77, proti 2.

 • Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 29/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za účasť a vyhlasujem 14. schôdzu Národnej rady za skončenú.

 • Rokovanie 14. schôdze NR SR sa skončilo o 15.52 hodine.