• Ctené panie poslankyne, ctení páni poslanci, poprosím vás dostaviť sa do rokovacej sály, aby sme mohli otvoriť 11. schôdzu Národnej rady. Poprosím vás, dostavte sa do sály. Ďakujem.

 • Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, keby ste sa mohli usadiť a utíšiť.

  Otváram rokovanie 11. schôdze Národnej rady. Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať. Prosím, prezentujte sa.

 • Prezentácia. Prítomných 71 poslancov.

 • Dobre. Takže vyhlasujem teraz prestávku do 13.15 hod. a dáme si druhý pokus.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali pred začatím rokovania. Prosím, prezentujte sa teraz.

 • Poprosím poslancov, aby si vytiahli svoje karty a vsunuli, keďže... Všetci, prosím vás, vytiahnite kartu a opätovne ju zasuňte. Keď majú všetci karty zasunuté, tak poprosím vás, prezentujte sa teraz.

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre, takže poprosím nevykrikovať bez mikrofónu.

 • Prezentácia.

 • Zisťujem, že je prítomných 76 poslancov.

  Národná rada je schopná sa uznášať.

  A pokračujeme v rokovaní.

  Na 11. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslanci Alojz Přidal a Pavol Goga. Náhradníkmi budú poslanci Zolltán Horváth a Andrej Kolesík.

  Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie svojej neúčasti písomne požiadalo 19 poslancov, a to poslanci: Buček, Burian, Číž, Choma, Jánoš, Košútová, Kubánek, Laššáková, Lazár, Lukáč, Paška, Raši, Rošková, Sidor, Slota, Štefanov, Vaľová, Zmajkovičová a Žiga.

  Chcel by som v tejto súvislosti oznámiť, že keďže sa jedná o schôdzu, ktorá bola s veľmi krátkym predstihom zvolaná a aj jej predpokladanú krátku dĺžku, tak všetky tieto ospravedlnenia budú mnou uznané.

  Návrh programu schôdze vám bol rozdaný. Teraz pristúpime k schvaľovaniu

  návrhu programu.

  Pýtam sa, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu. Nikto nemá.

 • Reakcia z pléna.

 • Poprosím vás, pán poslanec Jarjabek, keby ste mohli nevykrikovať tu spoza môjho chrbta, dobre? Keď niečo máte, prihláste sa a nevykrikujte tu, prosím vás. Ďakujem vám veľmi pekne.

  Teraz pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu. Dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku, keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.

 • Hlasovanie. Prítomných 80, 77 za, 3 sa zdržali.

 • Konštatujem, že sme program 11. schôdze Národnej rady schválili.

  Pristúpime k druhému čítaniu

  zákona z 1. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.

  Materiál je uvedený v tlači 201.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet poslancovi Ondrejovi Matejovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  I. Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 1. decembra 2010 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon a vo svojom rozhodnutí č. 3121-2010-BA uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomuto, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.

  Na základe tohto predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 197 zo 17. decembra 2010 pridelil na opätovné rokovanie Národnou radou Slovenskej republiky tlač 101 týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v stanovenom termíne.

  II. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.

  III. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo 16. decembra 2010 uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol 12 zmien.

  IV. K predmetnému zákonu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

  Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení bez zmien uvedených v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 3121-2010-BA zo 16. decembra 2010 a včasti III tejto správy Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, uznesenie č. 124 zo dňa 21. decembra 2010. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 83 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom IV tejto správy nevyplynuli žiadne návrhy. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách vyplývajúcich z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky, a to takto: spoločne o zmenách 1 až 12 s odporúčaním neschváliť.

  V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k zákonu z 1. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z., odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 1. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, schváliť v pôvodnom znení bez zmien uvedených v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo 16. decembra 2010.

  Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 125 z 21. decembra 2010. Výbor určil poslanca Ondreja Mateja za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovaní výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa niekto chce do rozpravy prihlásiť ústne. Jeden rečník. Uzatváram možnosť sa do rozpravy prihlásiť ústne.

  Pán poslanec Kažimír, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, keďže čas do Vianoc vieme odrátať na hodiny, tak dneska odo mňa neočakávajte, že budem chrliť oheň alebo síru, budem hovoriť len...

 • Vďaka.

  Viete veľmi dobre, že za novelu tohto zákona nezahlasujeme, a to nielen kvôli argumentom, ktoré dal na stôl pán prezident, ale nesúhlasíme s touto novelou zákona o dani z príjmov ako celkom. Rozhodli ste sa totiž znížiť disponibilné príjmy našich občanov a nižšie príjmy znamenajú nižšiu spotrebu, čo spôsobí zníženie ekonomického rastu a oddiali tak šancu znovuobnovenia rastu zamestnanosti, ktorý tak všetci potrebujeme. Nižšie príjmy v domácnosti znamenajú ohrozenie rastu životnej úrovne.

  Čo teda čaká od 1. januára našich občanov? Nezdaniteľné minimum klesne zo 4 026 eur na 3 559 eur, čo v ľudskej reči znamená, že príjem každého daňovníka klesne o 7 eur mesačne. Rušíte daňovú úľavu na podporu dlhodobého sporenia formou účasti v treťom pilieri, formou účelového sporenia pri životných poistkách. Ten, kto túto úľavu v minulosti naplno využíval, príde o 76 eur ročne. Robíte tak aj napriek petícii sporiteľov, ktorú podpísalo vyše 200-tisíc ľudí. Zdaňujete vreckové, znižujete paušálne výdavky pre remeselníkov, kvôli čomu budú platiť vyššie dane aj odvody. A ak to prežijú, budú musieť zvýšiť ceny svojich služieb. Pracovníkom v zdravotníctve rušíte daňovú úľavu pre ďalšie vzdelávanie. Právnické osoby si nebudú znižovať daňovú povinnosť o zaplatenú zrážkovú daň dokonca ani vtedy, ak budú v strate. Zrážková daň bude vysporiadaná zaplatením, čiže štát zdaní bez výnimiek úroky z vkladov, podielových fondov aj zo stavebného sporenia. Toľko faktografia.

  Novela tohto zákona nesie v sebe rukopis necitlivého technokrata. Technokrata, ktorý sa snaží vyzbierať od ľudí do štátnej kasy čiastky v státisícoch eurách a zároveň čistí zákon od výnimiek, výnimiek, ktoré mimochodom v minulosti sám zaviedol. Príliš veľa dotknutých skupín, príliš veľa krvi vo vojne s vysokým deficitom, vo vojne, ktorej výsledok je ale naďalej nejasný.

  Rád by som vás upozornil na hodnotenie Slovenska ratingovou agentúrou Standard & Poor´s, ktoré bolo zverejnené minulý týždeň. Náš rating síce zostal nedotknutý, ale agentúra zdvíha prst s varovaním a s pochybovaním o tom, že splníme naše konsolidačné ciele. Deficit verejných financií na budúci rok odhaduje táto agentúra na úrovni blízkej 6 %, teda o 1 % vyššie ako nedávno v schválenom štátnom rozpočte, a v roku 2013 na úroveň 4 % na rozdiel od 3 %, s ktorým ráta viacročné rozpočtovanie. Agentúra upozorňuje na problém klesajúceho ekonomického rastu, ako aj hrozbu štrukturálnej nezamestnanosti. S podobnými závermi prišla aj Európska komisia.

  Teraz k dani z emisných kvót. Vyčítali sme vám spôsob, akým ste túto daň zaviedli. Nový typ dane so sadzbou 80 % prijatý formou v pléne prečítaného pozmeňovacieho návrhu pripomína pomery legislatívneho štatária. Žiadna odborná diskusia, žiadne legislatívne posudky, žiadne zasadnutia výborov. Vyrobili ste pod rúškom tmy na kolene nový typ dane a sami ste si teraz na vine, že táto daň so sebou nesie znaky podozrenia z pravej retroaktivity, porušenia ústavnosti, rozporu s európskymi smernicami, ako aj s medzinárodnými zmluvami na ochranu investícií. Skvelý rodný list tejto dane.

  Problém preddavkov. Táto daň zavádza v podstate povinnosť platenia preddavkov budúci rok. Tieto preddavky sa budú platiť na základe spotrebovaného limitu emisií roku 2010. Ak všetci rátame s tým, že produkcia a priemyselná produkcia by sa mala aj v budúcom roku zvyšovať, tým pádom aj snáď aj spotreba týchto emisií, dochádza k ohrozeniu cash-flow týchto firiem, pretože jednoznačne budú platiť z nižšej spotreby tohto roku a štát im potom v ďalšom roku bude peniaze vracať. Čiže problém preddavkov je na stole.

  Dotknuté firmy mávajú s argumentami ohrozenia zamestnanosti. Toto sú veľmi vážne argumenty, s ktorými sa budete musieť takisto veľmi vážne zaoberať. Potom je tu problematika zdaňovania držby nespotrebovaných kvót. Držby presúvania z roku na rok, výmeny swapových obchodov a podobne. Mali by ste sa vyhnúť princípom kolektívnej viny a naozaj sa snažiť postihnúť iba špekulantov.

  Ak by sme mali vylepšiť tento váš návrh zákona, tak by sme určite odporučili, aby ste zdaňovali dané emisné kvóty až po uplynutí celého obdobia, druhého obdobia, to znamená až v roku 2013. Tým pádom by ste sa mohli naozaj vyhnúť všetkým možným skrivodlivostiam, ktoré hrozia a ktoré budete musieť zrejme individuálne riešiť.

  No a potom je tu problematika naozaj zdaňovania držby samotných emisných kvót. Pretože neviem, či je to úmysel, alebo sa chybička vlúdila, ale nastavené pravidlá sú tak, že zaplatená daň z držby vo výške 80 % nie je daňovým výdavkom. To znamená, je pripočítateľnou položkou k hospodárskemu výsledku a bude následne zdanená ešte 19 %. Čiže v prípade držby tu máme sadzbu 99 %, a to už vám k dokonalosti chýba iba 1 %.

  Zaváža to školením Huga Cháveza, resp. myslím si, že Vasiľ Biľak má vystarané na tieto Vianoce, lebo dostane od prvej vlády nekomunistov darček dane aj s možnosťou sadzby 99 %. Čo budú robiť tieto firmy, ktoré ich nepredajú a ktoré ich ani nespotrebujú? V prípade takéhoto zdanenia ich v podstate buď budú musieť spáliť, na čo použijú asi pneumatiky, alebo vám ich zložia na vrátnici niekde. Ja si, toto sú proste detské choroby zákona, ktorý sa naozaj robil na kolene, na kolene a prijímal sa tu v pléne.

  Čiže keďže sme v oblasti ekológie a dosť necitlivo do nej zasahujeme, tak možno s účinnosťou tohto zákona by ste mohli rozdať občanom aj plynové masky.

  Ja vám, keďže sa, dúfam, že vidíme pred Vianocami naposledy, tak v mene celého klubu vám prajem šťastné a veselé Vianoce a pokoj Pánov nech je s vami.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami sa prihlásili dvaja poslanci, traja. Uzatváram možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Matej, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Kažimír, ja som veľmi rád, že vás budem citovať, že firmy budú musieť emisie spáliť, a to napríklad pneumatiky. Tým ste len potvrdili, o čo tu vlastne išlo v tomto biznise. A toto, že boli pridelené nadlimitné kvóty spoločnostiam, ktorých technologické maximá neumožnia nikdy vyprodukovať takéto teplo, aby tieto emisie spálili. Som rád, že ste sa k tomu priznali. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Kažimír, ja priznávam, že som veľmi rád, že vláda nabrala odvahu a takýto návrh zákona sa objavil, teda konkrétne zdanenie emisných kvót. Myslím si, ale teda ja osobne by som išiel možno ešte trošičku ďalej, lebo práve to, čo ste na začiatku spomínali, že aké budú mať dopady všetky zvýšenia daní, ktoré sú spomenuté v tomto konkrétnom zákone na ľudí, tak tieto dopady by neboli, ak vy by ste tu naozaj hospodárili zodpovedne. A ja by som naozaj išiel ďalej, ja by som zaviedol aj 100-percentnú daň na všetky mzdy, ktoré vy ste za tie štyri roky brali. Lebo to, ako ste zodpovedne Slovensko viedli, tak si myslím, že by ste nie že mali za to brať plat, ale ešte mali by si doplatiť možno ešte ďalšiu navyše 100-percentnú daň.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán poslanec, ja by som k tomu, čo si povedal, ešte pridal jednu výhradu voči tomuto zákonu a tá sa týka zdanenia a zavedenia odvodov aj zo sumy, ktorú naozaj chudáci, často chudáci dôchodcovia si trošičku privyrábajú prenájmom nejakej izby.

  Predstavte si situáciu, že dôchodca žije roky, samozrejme, so svojou rodinou v nejakom väčšom byte, má tri, dokonca môže mať aj štyri izby. Postupne mu, samozrejme, deti odchádzajú, a tak zostávajú dôchodcovia buď dvaja, alebo jeden sám žiť v byte a je pochopiteľné, že ak v takom byte prežije celý život, tak sa mu nechce z toho bytu odísť. Ale na druhej strane má isté životné náklady, ktoré potrebuje pokryť aj v súvislosti s tým bytom, takže sa rozhodne jednu alebo dve izby prenajať. No a doteraz to fungovalo tak, že ak z tohto prenájmu zarobil zhruba 1 000, necelých 1 000 eur, tak jednoducho nijakým spôsobom sa na ňom štát nevyvršoval. Teraz sa tá situácia zmenila tak, že je tam odpočítateľná položka 500 eur, čo znamená, že ak dôchodca zarobí niečo cez 41 eur mesačne na tom, že si dovolí prenajať jednu voľnú izbu vo svojom byte, tak štát mu zoberie nielen dane, čo sa týka tohto zákona, ale ešte aj zdravotné odvody. Nehnevajte sa na mňa, ale skutočne zdaniť dôchodcom 41 eur k ich naozaj nie veľkým príjmom, to už neviem s čím hraničí, ale rozhodne je to niečo, čo sa nedá akceptovať.

 • Ďakujem pekne. Do rozpravy sa... To boli faktické poznámky. Do rozpravy sa prihlásil pán minister financií.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nechystal som sa vystúpiť, ale po tom, čo tu predviedol pán poslanec Kažimír, mi nedá, aby som nereagoval.

  Najprv, ak dovolíte, budem reagovať na dôvody, pre ktoré pán prezident vrátil zákon, pretože pán poslanec Kažimír sa tu venoval kdečomu...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán minister. Poprosím kolegov poslancov, keby si mohli ísť sadnúť, alebo ísť debatiť mimo rokovaciu sálu, a venovať pozornosť rečníkovi. Ďakujem vám pekne.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Takže najskôr k dôvodom, pre ktoré pán prezident vrátil uvedený zákon, a potom aj k vecnému obsahu toho, čo bolo vrátené, pretože pán poslanec Kažimír sa tu venoval kdečomu, ale nie meritu veci.

  Pán prezident vrátil zákon preto, že sa domnieva, že by mohlo ísť o retroaktivitu. Ja som ale presvedčený – a nielen ja, ale aj právnici na ministerstve financií –, že to tak nie je. Do registra kvót sa totiž každoročne zapisuje proporčný rozdiel z celkového množstva pridelených kvót a daň z emisií sa bude vzťahovať výlučne na emisné kvóty bezodplatne pridelené a zapísané do registra v rokoch 2011 až 2012. Teda vôbec nezdaňujeme tie kvóty, ktoré boli pridelené v minulosti, ale len tie, ktoré budú pridelené v budúcnosti.

  Ako podporný argument použijem aj to, že minulý týždeň schválila vláda Českej republiky tiež v budúcich dvoch rokoch zdanenie emisných kvót, aj keď to urobila cez iný zákon a iným spôsobom, ale to tiež vyvracia, myslím si, ten argument retroaktivity.

  K tomu neštandardnému postupu, ktorý spomínal aj pán poslanec Kažimír. Áno, postup, ktorý sme zvolili, nie je celkom štandardný najmä z hľadiska toho, že sme mali veľmi málo času, ale neboli by sme museli voliť tento postup, tento neštandardný postup, keby tu nebolo došlo k takému hanebnému, netransparentnému a korupciou páchnucemu rozdávaniu emisií, aké sa tu udialo za vlády Roberta Fica. Slovenská republika mala najviac, si vyrokovala najviac nademisií a keby bola vláda Slovenskej republiky predávala 10 % týchto emisií v aukciách, tak ako to robili iné krajiny, napríklad Nemecko, Veľká Británia, tak štátny rozpočet mohol mať navyše 260 mil. eur.

  Vy, pán poslanec Kažimír, a vaša vláda ste obrali občanov Slovenskej republiky o 260 mil. eur. Vy, ktorí máte plné ústa ľudí, ste urobili, ste rozdelili tieto emisie tak, že máme o 260 mil. eur menej na zdravotníctvo, na školstvo, na sociálny systém, pre dôchodcov, pre školy, pre žiakov. My sa snažíme len časť týchto verejných zdrojov dostať do štátneho rozpočtu. Predpokladáme, že by to mohlo byť 75 mil. ročne za tie dva roky, na ktoré zavádzame túto daň, a teda že do štátneho rozpočtu by sme mohli dostať 150 mil. eur. Robíme to preto, že vy ste emisie rozdávali netransparentne, že ste ich rozdávali tak, že to smrdí korupciou na sto honov.

  Takže ak vy, pán poslanec Kažimír, dnes hovoríte, že sme sa rozhodli znížiť disponibilné príjmy našich občanov, tak zrejme máte na mysli pána občana Fila napríklad z Ružomberku alebo pánov občanov z handlovskej teplárne, alebo pánov občanov z vranovskej tehelne, alebo pánov občanov z iných spoločností, ktorým ste pridelili také obrovské nadmerné kvóty, na ktorých už doteraz zarobili za dva roky, čo ich predávali, a teraz tretí bez akéhokoľvek zdanenia milióny eur.

  A dovoľte dva-tri konkrétne príklady, lebo myslím, že tie hovoria za všetko. Takže rekordérom v množstve pridelených kvót oproti skutočne reálnej potrebe sa stala Handlovská energetika, a. s., ktorá dostala v roku 2008 povolenky na 53 200 ton a v roku 2009 tiež na taký istý objem, 53 200 ton. Reálne emisie boli v roku 2008 10 ton a v roku 2009 608 ton. Počujete dobre, pridelených 53 200 ton, skutočné emisie 10 ton. Odčítať si to viete ľahko, takže 53 190 ton darom len v jednom roku. Čiže len za tieto dva roky len táto akciová spoločnosť čistý výnos 1,88 mil. eur, takmer 2 mil. eur podarovaných peňazí ste im darovali, ktoré vy, ktorí máte plné ústa občanov, vy, ktorí máte plné ústa toho, ako vám ide o ľudí, vy, ktorí máte plné ústa toho, ako málo peňazí je v štátnom rozpočte.

  Ak chcete iný príklad, nech sa páči. Mondy SCP Ružomberok, alokácia v roku 2008 a v roku 2009, každý rok 390 984, čiže 391-tisíc ton alokácia každých týchto rokov. Reálne emisie v roku 2008 184 800, v roku 2009 180 108, čistý zisk za dva roky 7,5 mil. eur. Peniaze, ktoré mohli byť v štátnom rozpočte.

  Takže áno, pán poslanec Kažimír, súhlasím s vami, oberáme občanov, napríklad týchto občanov o peniaze, pretože budú musieť 80 % z budúcoročného výnosu z pokračovania takéhoto kšeftu, ktorý ste im dali, zdaniť. Áno, takýchto občanov o peniaze oberáme.

 • Takže ak tu z vašich úst počúvam, že ide o neštandardné a podozrivé spôsoby, tak neštandardné a podozrivé spôsoby boli tie, akými ste vy vo vašej vláde v rozpore s verejným záujmom a v záujme niektorých firiem tieto emisie rozdeľovali tak, že výnos z ich predaja neskončil v štátnom rozpočte, ale skončil vo vreckách týchto ľudí.

  Preto pristupujeme k tomu a pristupujeme k tomu vo verejnom záujme, pán poslanec, o tom vás ubezpečujem, aby sme do štátneho rozpočtu dostali aspoň časť zdrojov, o ktoré štátny rozpočet vinou vášho konania v rozpore s verejným záujmom prišiel.

  Takže ak vy hovoríte o Hugovi Chávezovi alebo o Vasiľovi Biľakovi, vy, podpredseda strany, ktorej predseda si nevšimol, že tu bol november ´89, vy, podpredseda strany, ktorá takýmto spôsobom rozhadzovala verejné zdroje, tak je to nielen úsmevné, pán poslanec, ale je to aj smutné.

  Ja by som chcel požiadať všetkých poslancov, aby v súlade s verejným záujmom a vo verejnom záujme podporili tento návrh zákona, pretože tento návrh zákona má za cieľ vrátiť do štátneho rozpočtu, teda vrátiť pre občanov, aspoň časť zdrojov, o ktoré štátny rozpočet a ktoré verejné financie prišli z dôvodu spôsobu, akým ste tieto emisie rozdeľovali vy.

  A to isté sa týka, aj keď už nebudem to rozvádzať do podrobností, toho vášho neustáleho omieľania toho, že prijímame opatrenia, ktoré znižujú príjem ľuďom, ktoré sú nepopulárne. Áno, prijímame, pán poslanec, ale tak ako v tomto prípade emisných kvót ich prijímame, pretože je to nevyhnutné, pretože potrebujeme riešiť dôsledky vášho nezodpovedného a nekompetentného vládnutia. Potrebujeme riešiť dôsledky obrovského neudržateľného deficitu, pretože ste plytvali a rozhadzovali takým spôsobom ako žiadna iná krajina v Európskej únii.

  Môžem vám pripomenúť, že sme mali rekordne najvyšší nárast verejných výdavkov v rokoch 2008 a 2009, teda počas krízy, počas dvoch rokov, kedy ste vládli vy, 16,5 %. Česká republika mínus jedno percento, iné krajiny dokonca ešte väčší pokles verejných výdavkov.

  Takže áno, musíme prijímať aj opatrenia, ktoré nás netešia, opatrenia, ktoré sú obsiahnuté aj v tomto zákone, o ktorom budete znovu hlasovať, zákone o dani z príjmov, ale robíme to preto, že účet už bol vystavený, bol vystavený vašou vládou, teraz, žiaľbohu, musíme tento účet zaplatiť.

  Ale robíme to aj preto, aby sme sa nedostali do situácie, aby sme nepokračovali po ceste, po ktorej ste sa vydali so Slovenskom vy, a to je cesta cez Maďarsko do Grécka. Budúcoročný štátny rozpočet, ktorého súčasťou je aj tento zákon o dani z príjmov, túto cestu zastaví, zastaví ju definitívne a ja som rád, že Národná rada, že väčšina v tejto Národnej rade bola schopná a ochotná a mala aj odvahu tieto kroky podstúpiť, aj keď nie sú ľahké, aj keď nie sú populárne.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť a dovoľte mi, aby som vám v mene svojom, ale aj v mene vlády Slovenskej republiky, keďže som asi posledný člen vlády, ktorý sa s vami takto tesne pred Vianocami stretáva, zaželal pekné, pokojné sviatky v kruhu najbližších a všetko dobré aj v novom roku.

  Ďakujem pekne.

 • Poprosím panie poslankyne, pánov poslancov, pristúpime k hlasovaniu. Prosím, keby ste sa usadili, dotelefonovali.

  Pýtam sa spoločného spravodajcu, či môžme pristúpiť k druhému čítaniu.

  Na prijatie zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, čiže 76 hlasov. Rovnakou väčšinou sa schvaľujú aj pripomienky prezidenta. Prosím pána poslanca Mateja, aby hlasovanie uvádzal podľa pripomienok prezidenta.

 • Ďakujem pekne. Do rozpravy sa neprihlásil nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa spoločného spravodajcu, či sa chce vyjadriť. Nie. Dobre, pristúpime k hlasovaniu. Navrhujem niekoľkominútovú prestávku. Hlasovať budeme...

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre. Tak vyhlasujem teraz päťminútovú prestávku. Poprosím, aby sa poslanci dostavili, budeme hlasovať.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať a spoločne o zmenách 1 až 12, zmenách 1 až 12 spoločne s odporúčaním výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Z prítomných 79 poslancov hlasovalo 0 za, 69 proti, 10 sa zdržalo.

  Tieto pripomienky neboli schválené.

  Máme ďalšie pripomienky?

 • Áno. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o zákone ako o celku. Hlasujme.

 • Tak. Prosím, hlasujte teraz o zákone ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Zo 79 prítomných poslancov hlasovalo 77 za, 0 proti, 2 sa zdržali.

 • Národná rada opätovne schválila novelu zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, ktorú vrátil náš ctený pán prezident.

 • Smiech v sále.

 • Rokovanie 11. schôdze NR SR sa skončilo o 13.58 hodine.