• Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále.

  Otváram rokovanie 10. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím prítomných pánov poslancov, aby sme sa prezentovali. aby sme sa prezentovali.

 • Prezentácia.

 • Prezentácia.

 • Prítomných poslancov v rokovacej sále je 60, čo nie je dosť na to, aby Národná rada bola uznášaniaschopná. Poprosím, páni poslanci, prídite do rokovacej sály.

  Prezentujme sa, páni poslanci.

 • Prezentácia.

 • Prítomných 86 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

  Chcem informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní 10. schôdze požiadali poslankyňa Vitteková a poslanec Ján Slota. Na zahraničnej pracovnej ceste je pani poslankyňa Belousovová.

  Na 10. schôdzi budú overovateľmi poslanci Přidal a pán poslanec Goga. Ich náhradníkmi pán poslanec Horváth a pani poslankyňa Rošková.

  Dámy a páni, 10. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky zvolal pán predseda Národnej rady podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 47 poslancov. Poslanci v žiadosti navrhujú, aby bodom rokovania na schôdzi bol

  návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku.

  Uvedený návrh pán predseda pridelil na prerokovanie výborom pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a taktiež ho zaslal na zaujatie stanoviska vláde Slovenskej republiky. Chcem vás informovať, že stanovisko vlády Slovenskej republiky je na stole pri prezenčných listinách.

  Panie poslankyne, páni poslanci, dávam teraz hlasovať o návrhu programu 10. schôdze. Prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 93 prítomných, 77 za návrh, 1 proti, 12 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Národná rada program 10. schôdze schválila.

  Na základe schváleného programu prosím teraz povereného poslanca skupinou, ktorá navrhla zvolať rokovanie schôdze, Ľubomíra Vážneho, aby za skupinu poslancov návrh uviedol a odôvodnil. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

  Ešte predtým, vidím na svetelnej tabuli prihlásených pánov poslancov, prepáčte, pán poslanec, opýtam sa. Pán poslanec Tomčo? Omyl. Zelník, rovnako.

  Nech sa páči, pán poslanec Vážny, máte slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som predložil odôvodnenie zvolania tejto mimoriadnej schôdze.

  Dámy a páni, SMER inicioval zvolanie tejto mimoriadnej schôdze, aby sme sa spoločne v Národnej rade Slovenskej republiky zamysleli ako ďalej. Ako ďalej v jednej z prioritných oblastí rozvoja Slovenska, ktorou výstavba diaľnic nepochybne je. S cieľom, aby Národná rada prijala jednoduché uznesenie bez politikárčenia, ktoré aspoň sčasti zastaví nepriaznivý stav v tejto oblasti a ktoré aspoň sa pokúsi akcelerovať a zmierniť škody, ktoré určite už dnes existujú, sú to škody časové, finančné, ale aj hospodárske, zapríčinené nekompetentnými krokmi rezortu dopravy, zapríčinené zastavením výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku.

  Uznesenie, ktoré vecne nahradí účelové frázy konkrétnymi krokmi a konkrétnymi postupmi vlády Slovenskej republiky, pretože všeobecné frázy, ktoré nás nenechávajú pokojnými a ktoré by nemali nechať pokojnými ani súčasnú koalíciu, už počúvame dosť a jednoducho je ich treba nahradiť nejakými konkrétnymi postupmi a konkrétnymi krokmi, pretože takýto stav je naozaj vážny, ako som už povedal, spôsobí značné škody v rozvoji Slovenska.

  Tie všeobecné frázy, ktoré tu stále počúvame, chcem sa im v úvode v stručnosti venovať, sú slová "predražené", sú slová "európske fondy sú najlacnejšie" a tak ďalej atď. a "stavať ideme lacnejšie", "neplytváme a nebudeme plytvať verejnými zdrojmi", čiže myslím si, že už dospel čas, aby sme nepočúvali tieto všeobecné frázy, ale aby rezort dopravy a vláda Slovenskej republiky pristúpila k razantnejším krokom v tejto oblasti.

  Pár slovami sa budem venovať ešte aj tým frázam, napríklad tomu slovu "predraženie". Stále tu počúvame "stavať ideme", "ideme stavať lacnejšie", "neplytváme", "nebudeme plytvať verejnými zdrojmi" a mám obavu, že túto rétoriku budeme počúvať celé štyri roky, a práve preto je treba prijať takéto uznesenie, pretože v roku 2020, keď možno konečne budeme horko-ťažko finalizovať úseky, ktoré vláda Slovenskej republiky v poslednom období zastavila, už nikto nebude skúmať. A pravdou je, že podobná filozofia platila aj za vlády, keď rezort dopravy viedlo SDKÚ a KDH pri vláde v rokoch 1998 až 2006, taktiež sme neplytvali, taktiež sme lacno obstarávali, ale len na začiatku a to je ten najväčší problém. Potom sa dodatkami navyšovali ceny a takýmito príkladmi sú napríklad stavby D1 Ladce - Sverepec so 150 dodatkami a s cenou navýšenou o 229 % pôvodnej obstarávacej ceny a obdobne napríklad na D3 Čadca obchvat, kde bolo len 157 dodatkov, ale cena bola zvýšená na úrovni 265 % pôvodne vysúťaženej. Čiže rétorika "ideme lacno", "nejdeme plytvať", "poďme obstarať", ale potom v praxi a v ukončení sa preukáže holá pravda, vlastne čo to nepredražovanie spôsobilo a že tie stavby sú oveľa, oveľa predraženejšie, ako by mali byť.

  Dovolím si ukázať aj jeden graf, ktorý sme si tu pripravili, ktorý neviem, prečo nefunguje.

 • Reakcia z pléna.

 • Neboj sa. Aha, už to ide.

  Naopak, po analýze týchto stavieb v predchádzajúcom období za našej vlády, teda za minulej vlády boli prijaté také opatrenia, ktorými nebolo možné prekročiť 10 % zakontrahovanej ceny alebo vysúťaženej ceny, a dostatočným dôkazom musia byť stavby ako D1 Sverepec - Vrtižer, R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie a tak ďalej.

  Keď som sa pána ministra dopravy niekoľkokrát pýtal aj cez interpelácie, prečo stále hovorí o predraženosti, na základe akých analýz uvedené tvrdí, minister nám odpovedal, že takéto porovnanie nemá urobené.

  A, pán minister, tu je výhrada č. 1, najprv vykonajte porovnanie a potom vystupujte na tlačových besedách a potom si osvojte rétoriku "predražené", pretože predražené je porovnanie niečoho voči niečomu. A nedá sa robiť také porovnanie, ako robíte teraz, že porovnávate to, čo sme my urobili, naše označujete za predražené s fikciou alebo s chcením. Toto je jednoducho rétorika, ktorá nie je hodná ani nejakého solídneho posúdenia. Čiže zatiaľ len porovnávame nami postavené s fikciou.

  Ale tu je tabuľka, ktorá preukazuje, ako sa vlastne vyvíjali stavby. A keď chceme použiť rétoriku "predražené", ako by sme to mali porovnať.

  Na tom jednoduchom grafe vidíte, že stavby realizované v roku 1998 až 2006, ktoré som spomínal:

  D3 Čadca obchvat, kde bola zakontrahovaná cena vo výške 25 mil. s 57 dodatkami a skončila v duchu hesla "nebudeme plytvať a ideme robiť lacno". Tá stavba skončila na 66 mil. eur. To znamená, bola o 265 % prekročená zakontrahovaná cena.

  Ďalšia stavba D1 Ladce - Sverepec, tiež postavená v roku 1998 až 2006, zakontrahovaná cena 126 mil. eur. Počas vývoja stavby 150 dodatkov, skončila stavba na cene 287 mil. eur, predraženie o 229 %. Naproti tomu sú stavby, ktoré sme my začali aj ukončili. Realizácia 2006 až 2010. Sverepec - Vrtižer, mimochodom vyhlásená ako stavba roka, 273 mil. eur, zakontrahovaná, 3 dodatky. Skončila na 285 mil. eur a prekročenie o 4 %.

  R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, 52 mil. eur, zakontrahovaná, 7 dodatkov, 56 mil. výsledná cena, to znamená prekročenie o 7 %.

  Tuto sa venujte tomu predraženiu a tuto sa venujte tomu porovnaniu, pretože musíme, keď chceme používať slovo "predražené", musíme používať ukončené voči ukončenému. Nie ukončené našou vládou voči vašej fikcii, pretože, žiaľbohu, po zastavení tých stavieb diaľnic, ktoré ste urobili, nebude čo vôbec porovnávať, pretože mám pocit, že okrem stavby, ak sa podaria Jánovce - Jablonov, čo je jedna pätina z prvého balíka PPP projektu, neukončíte nič a nebude čo porovnávať.

  Už... Chcem ešte to zdôrazniť, že keď to povie chlapec na televízne kamery z rezortu dopravy, ktorý len včera vyskočil z plienok, ktorý ešte, ani žiletky ste mu nemuseli kúpiť, aby sa oholil, o slovách predražených, tak možno to ešte beriem, pre tých ľudí, ktorí sa vyznajú do investičného procesu, je to síce úsmevné, groteskné. Pre mňa to je takisto úsmevné a groteskné, ale keď to stále opakujú politici, ktorí majú určitú mieru zodpovednosti, tak to je už dosť silná káva a jednoducho je sa treba takýmito výrazmi hlbšie zaoberať. Pretože tieto všeobecné frázy, ktorými živíte ľudí, a myslím si, že aj občania, ale pevne som presvedčený, že aj veľká časť koalície vie, že tu sú výsledky, tu sú konkrétne výsledky. Za čo a ako predražene, v úvodzovkách, stavala vláda Roberta Fica a ako a za čo a s koľkými dodatkami, v akom predražení, v skutočnom a relevantnom porovnaní ukončených stavieb oproti ukončeným stavali predchádzajúce vlády pod taktovkou SDKÚ a KDH. Takže s tým predražením, ja som to už aj minule hovoril, treba porovnať porovnateľné a my s tým nemáme problém, len holá pravda je potom taká, aká tu bola prezentovaná.

  Chcem ešte jeden fakt zdôrazniť a ten fakt je ten, že zastavením výstavby diaľnic sú spôsobené značné hospodárske škody a to "neplytvanie" sa prejaví naozaj veľmi nebezpečne. Neplytvanie takisto v úvodzovkách. Ja nie som stúpenec HZDS, ale história sa opakuje. V rokoch 1994 až 1998 bola masívna výstavba diaľnic pri reálnych cenách. Sú to ceny, ktoré sme ešte na ministerstve kedysi zhodnocovali, od 214 do 315 mil. slovenských korún za kilometer diaľnice, keď to, samozrejme, podľa pomerov, či je to na zelenej lúke, či je tam veľa mostných konštrukcií, ale keď to tak v priemere zoberiem, tak ´94 až ´98 bola reálna cena výstavby diaľnic 250 mil. korún na kilometer. Po príchode KDH, SDKÚ do vtedajšej Slovenskej správy ciest a na ministerstvo dopravy, vzhľadom na útlm výstavby, už následné úseky stáli alebo boli úž úplne v iných reláciách a stáli v priemere 650 mil. slovenských korún. Chcem tým povedať to, že rok 2010 je, sa opakuje v roku 2010, v tomto roku sa vlastne opakuje rok 1998, ktorý tu už bol, a nezodpovedným konaním exekutívy, podobne vtedy tak, ako je to dnes, prišlo k zvýšeniu cien za každý chýbajúci kilometer o 160 %, tento graf to dosť jednoznačne preukazuje. A takto sa vyvíjala cena v priebehu, cena diaľnic v priebehu 10 rokov.

  To znamená ten útlm a to zastavenie diaľnic, to predchádzajúce možno osemročné obdobie, kedy bol za vlády Mečiara, ešte na záver, alebo pána Mečiara, bola ešte na záver masívna výstavba. Tie ceny boli v tých 250 mil. korún za kilometer po tom útlme. A keď hodnotíme ten rok 2004 až 2006, stúpla tá cena na 650 mil. za kilometer. Nebolo to preto, alebo čo sa často hovorí, že bolo treba nejaké iné prostriedky, bolo treba na nejaké provízie, nie, ale naozaj, v skutočnosti sa stalo to, že inflačný faktor, ale aj faktor nových predpisov a nových noriem spôsobil to, že cena takto markantne narástla. To znamená, v praxi teraz, keď sme zastavili výstavbu diaľnic a vrátime sa k tomu zase, alebo naštartujeme to ,možno vlády, čo prídu po nás o 7-8 rokov, minimálne takýto nárast bude pri výstavbe diaľnic zase len v nových cenách. Pretože zase sa prejaví, história sa opakuje, žiaľbohu, pre Slovensko negatívna história a zastavenie diaľnic pod heslom "nebudeme plytvať" sa nám vlastne prejaví tak, že budeme plytvať oveľa viac, pretože cena tých diaľnic postavená za 7 rokov, za 10 rokov bude minimálne o tých 160 % vyššia. A pýtam sa teda, čo je plytvanie? Plytvanie je to, že boli zastavené diaľnice na Slovensku, a keď ich budeme stavať neskôr, o čom nikto nepochybuje, spôsobí nám inflácia, ale aj objektívne nové európske normy, nové slovenské normy to, že tá cena takto výrazne narastie.

  A toto sú faktory, pre ktoré naozaj tvrdenia pána ministra Figeľa, ale aj súčasnej vlády na obhajobu plytvania a zmysluplného čerpania štátnych prostriedkov ostávajú len v teoretických, hypotetických úvahách, pretože naozaj to počká niekoho po súčasnej vláde a bude to ešte-ešte horšie.

  Ďalej sú tie frázy: "Eurofondy sú najlacnejšie peniaze, pretože Európska únia nám ich dáva ako granty." Ja osobne som presvedčený o tom, že táto poučka je známa každému priemernému Slovákovi, pomaly každému päťročnému dieťaťu, pretože možno ešte menej známa je poučka "keď bude pršať, bude rásť tráva" ako tá, že eurofondy sú najlacnejšie. To všetci dobre vieme. Od roku 2004 to všetci dobre poznáme, ale nemáme dostatok eurofondov na to, aby sme mohli stavať tak, ako to Slovensko potrebuje, a preto sme pristúpili k iným, razantnejším krokom.

  Ale čo je zarážajúce na súčasnom postupe vlády Slovenskej republiky, pán minister niečo iné káže, tie poučky, ktoré sú všeobecné známe, aj tie frázy, a niečo iné koná. Pretože v schválenom štátnom rozpočte sa dočítate, že fondy určené na výstavbu diaľnic sú na úrovni 37 % oproti roku 2010. Toto je pre mňa naozaj zarážajúce. Na jednej strane chceme, eurofondy sú najlacnejšie, stále sme tu kŕmení všeobecnými frázami, ale fakty a skutky sú tie, že v rozpočte je o 63 % menej prostriedkov z eurofondov na výstavbu diaľnic, ako tomu bolo v roku 2010. Toto je už veľmi tiež silná káva.

  A podotýkam, že nešťastné bolo zastavenie tiež úseku na D3 Žilina - Strážov, Žilina - Brodno a Žilina - Brodno - Kysucké Nové Mesto, ktoré boli plánované z eurofondov a, samozrejme, momentálne je konkrétne o 272,8 mil. eur, tých prostriedkov na výstavbu diaľnic menej ako v roku 2010. Ako chceme využívať eurofondy, keď naplánujeme o 272,8 mil. menej?

  Takisto tie frázy alebo sľuby a realita. Tie frázy a v praxi iné konanie vidíme v elektronickom obstarávaní. K elektronickému obstarávaniu sa zaviazala vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení, avšak s dodatkom, keď je to možné. Samozrejme, ja som aj vtedy namietal, že nedá sa na to, na všetko urobiť, pretože na líniové stavby je jednoducho nemožné elektronicky obstarávať.

  Pán minister Figeľ ešte vylepšil tento záväzok tak, že celý rezort dopravy bude obstarávať len elektronicky. Verejné obstarávanie elektronicky nie je realitou, tak ako bolo sľúbené, obstaráva sa ďalej, ale konvenčne. Napr. technická štúdia za 150-tisíc eur Žilina - Dubná Skala. A čo je ešte horšie, mimoriadne horšie a mimoriadne netransparentne sa obstaráva ako v prípade výberu zhotoviteľa D1 Jablonov - Studenec, druhý profil, najnetransparentnejšou metódou v zákone o verejnom obstarávaní a to je rokovacie konanie bez zverejnenia.

  Taktiež dokumentáciu na ponuku, ktorú bolo nutné okamžite aktualizovať z dôvodu zastavenia PPP balíka č. 1, na úsek D1 Jánovce - Jablonov zadala Národná diaľničná spoločnosť priamo bez súťaže, priamo z ruky. Čiže je to fakt na zamyslenie. My budeme len obstarávať, pýšime sa tým, že zabezpečujeme elektronicky tonery, čo je v poriadku, že zabezpečujeme žiarovky, ale tie veľké investičné celky sa dejú, žiaľbohu, tak, ako sa dejú, to znamená, podstatne horšie, lebo my sme si nikdy nedovolili neobstarávať, obstarávať mimo rámec zákona o verejnom obstarávaní. Čiže pán minister Figeľ koná tak transparentne, ako konajú jeho nominanti v NDS-ke.

  Napr. čo už spomínal k tým elektronickým obstarávaniam na žiarovky, však zahmlieva skutočné a hlavne reálne transparentné obstarávania. A mám pocit, že občania zase boli oklamaní peknými a ľúbivými frázami, ako sa to ide len dobre robiť, a vtedy som ozaj vysvetľoval, že stavby nie je možné takto obstarávať. A čomu nerozumiem, že čo sa mohlo naozaj elektronicky obstarávať, napr. tie technické štúdie, lebo technická štúdia má možno desať parametrov, ktoré sa dajú pomerne jasne zadefinovať, tak ani tie neboli obstarávané elektronicky, ale úplne inou metódou. Takže ja už neviem, čo chceme robiť elektronicky, a to je vlastne tá výhrada č. 3. Prečo sa výhrada č. 3, prečo sa tak nedeje? Alebo mám to chápať tak, že na stavbu Jablonov - Studenec, ktorá bola zadaná priamo rokovacím konaním bez zverejnenia a ktoré Váhostav, mám to chápať tak, že alebo asi je to fakt, že pán Široký je mecenášom KDH odo dneska? Neviem. Lebo nám bolo vytýkané, že sme v područí mecenáša SMER-u, a preto má Váhostav toľko zákaziek.

  Mimochodom, objektívne som sa na to chcel vždy pozrieť a naozaj Váhostav zanechal za sebou veľa, veľa krásnych stavieb, inžinierskych stavieb a má sa čím popýšiť. A mimochodom zase som si len pozrel vývoj firmy Váhostav, kde firma Váhostav expandovala v rokoch 2002 až 2006, to znamená za vládnutia SDKÚ a KDH v rezorte dopravy, expandovala z necelej 1 mld. ročného obratu na 4 mld. ročného obratu. Momentálne sa hýbe niekde okolo 4,5-5 mld. Tak koho mecenášom bol pán Široký? SDKÚ a KDH alebo SMER-u? Pretože vývoj tej firmy vzrástol, ako som už povedal, z 1 miliardy na 4 miliardy. Za naše štyri roky osciloval niekde medzi 4-4,5 miliardami. My sme nikdy nezadali inak ako vo verejnom obstarávaní žiadnu zákazku a tu prvá zákazka sa objedná rokovacím konaním bez zverejnenia, zrejme pán Široký je odo dnes mecenáš SDKÚ a KDH.

  A ďalšia taká poznámka je tá, že som začul, že čakáme na nový zákon o verejnom obstarávaní. Ale čo vám bráni obstarávať, tak ako ste sa zaviazali, elektronicky už dnes? Zákon nezakazuje obstarávať elektronicky. Čiže nevidím to tak reálne, tak ako to sľubujete o elektronickom obstarávaní stavieb a podľa mňa je to absolútny nezmysel.

  Ďalšie tie všeobecné frázy, ktoré tu počúvame, sa dajú zhmotniť do nejakého takého spoločného menovateľa: "Chceme stavať a budeme stavať." To je všetko pekné, ale ako to chcete stavať a aké sú reálne kroky, čo chcete urobiť? Zase len sa opriem o návrh štátneho rozpočtu. Ja som stále nechápal, prečo ste ani ten triviálny záväzok nedali do programového vyhlásenia vlády, koľko chcete stavať a koľko odovzdáte do užívania. Myslím, že všetci dobre viete, že naša vláda sa zaviazala 100 kilometrov, odovzdala necelých 140 a nad rámec toho sme sa pokúsili spustiť aj PPP projekty, pretože aj tých 140 km sme videli, že bude málo. V programovom vyhlásení súčasnej vlády je nula, čiže nevieme, máme tam len všeobecnú frázu, chceme stavať a budeme stavať, ale už ten prvý krok, ktorým možno vidíme, čo chceme stavať a budem stavať, je návrh štátneho rozpočtu na roky 2011 až 2013.

  Z návrhu štátneho rozpočtu sú výdavky štátneho rozpočtu na realizácie programov na rok 2011, zase to zapakujem, na strane 20 Cestná infraštruktúra, sú to programové ciele podľa Eurostatu, v zabezpečení nadštandardného cestného spojenia je dĺžka odovzdaných úsekov, kilometrov do užívania v roku 2011 5,2 kilometra a v roku 2012 5,2 kilometra. Tak takýto úbohý cieľ, si myslím, že by si ministerstvo ani vláda Slovenskej republiky nemala dávať, a "chceme stavať a budeme stavať a ideme, nezastavili sme diaľnice, budujeme diaľnice" je pretavené, dámy a páni, do záväzku súčasnej vlády v štátnom rozpočte 2011 odovzdať 5,2 kilometra a v 2012 5,2 kilometra.

  Chcem len povedať, že cieľ odovzdať v roku 2011 5,2 kilometra diaľnice je zrejme zrkadlom neriadenia rezortu a podriadených zložiek a taktiež zrkadlom toho, že okrem dvoch technických štúdií a jednej dokumentácie na stavebné povolenie sa v príprave nepokračuje, čo je veľmi, veľmi nebezpečný postup, pretože - a to je výhrada číslo 4, prečo sa nepokračuje v príprave tak, aby sa dalo plynule stavať, pretože toto sa nám vráti. Keď sa zastaví príprava, príprava sa dá dobehnúť potom za dva-tri roky a naozaj nebude po vláde súčasnej čo stavať.

  Chcem ešte zdôrazniť, že aj ten záväzok na rok 2011, ktorý je úbohý a biedny 5,2 kilometra a ktorý naozaj svedčí o tom, že ste zastavili výstavbu diaľnic, je takisto nereálny, lebo po zastavení tých všetkých úsekov je nereálne odovzdať 5,2 kilometra v roku 2011 a ani tento záväzok v roku 2011 nebude splnený.

  Za pol roka bola vypísaná jediná súťaž na zhotoviteľa stavby, to je D1 Jánovce - Jablonov 18 kilometrov, pričom podľa dohody, ktorú sme vždy robievali medzi ministerstvom a Národnou diaľničnou spoločnosťou, malo byť verejné obstarávanie uskutočnené napríklad na stavby D3 Žilina - Strážov, Žilina - Brodno, na dodávateľa stavby, na zhotoviteľa stavby a R2 Žiar nad Hronom - obchvat. Ak je záujem vlády o výstavbu taký eminentný, ako je možné, že aj v pléne, ako je možné, že bola vypísaná jedna jediná súťaž za pol roka? Však to je nonsens, čo sa deje. A to je výhrada číslo 5 na pána ministra. Ako je možné, že aj v pléne Národnej si robíte posmech z Kysučanov, keď ste im v októbri odkázali, citujem: "Stavba diaľnice D3 nebola zastavená." Avšak napriek vašej celkom realistickej rétorike ste uviedli, že pokračujete celkom reálne a neprofesionalitou prechádzajúceho vedenia bol Úradom pre verejné obstarávanie zrušený tender, pretože Národná diaľničná spoločnosť urobila chyby v súťažných podkladoch.

  Prečo ste tie chyby za pol roka neodstránili? Prečo ste nevyhlásili tú súťaž? Ako je možné, že napriek vašej profesionalite nebola doteraz uskutočnená súťaž na uvedené úseky? A nie je pravda, že D3 je podľa vášho názoru zbytočná? Máte vôbec predstavu, že D3 je jediným prioritným diaľničným projektom zadefinovaným v stratégii Európskej komisie? Máte vôbec predstavu, že aké tovarové toky budú tadiaľ tiecť po spustení prevádzky alebo spustení fabriky v Nošoviciach, ktorá významne kooperuje s Kiou v Tepličke pri Žiline? Čiže toto budú také kolapsy, ktoré spôsobia naozaj vážne problémy v dopravnej prejazdnosti Slovenskej republiky.

  Takisto zase musím povedať - propaganda. Zastavením výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, to jest vylúčením týchto úsekov z výstavby, Národná diaľničná spoločnosť musí presunúť z roku 2010 cca 117 mil. eur do roku 2011. Z týchto peňazí ide väčšina práve na eurofondy a zasa len tá propaganda. Včera som zachytil v médiách, že vláda s veľkou pompou, pretože mýto nezabezpečuje dostatočné prostriedky, musí presunúť z kapitálových výdajov na bežné výdaje Národnej diaľničnej spoločnosti tých 117 alebo 118 mil. eur a je to preto, lebo to tá predchádzajúca zlá vláda urobila. Prečo nepoviete pravdu, je to preto, že ste nevyčerpali v roku 2010 tieto prostriedky a nemáte inú možnosť, ako ich presunúť?Prečo nepoviete pravdu, že mýto aj po tom dvojmesačnom prerušení na cestách I. triedy generuje príjmy také, ako boli plánované? Tak to je jednoduchá otázka na prevádzkovateľa, na Národnú diaľničnú spoločnosť. A už také nezmysly, že skrz mýto musíme presunúť tieto prostriedky, len aby ste zakryli svoju nemohúcnosť preinvestovať tie prostriedky v roku 2010, musíte presúvať, tak to je už ozaj nič iné ako propaganda.

  Ešte sa chcem zmieniť o tom, že takisto súťaže, ktoré sa pripravujú, sú naozaj veľmi, veľmi v strese robené. Napríklad tá jediná, ktorú ste spustili na osemnásťkilometrový úsek Jánovce - Jablonov ako náhradu za zastavený prvý balík PPP projektu, zdôrazňujem, že to je možno necelá jedna pätina, lebo je to 18 kilometrov, a táto príprava tejto stavby mala jasný termín pred komunálnymi voľbami, len aby ste sa preukázali, ako vy idete stavať pred komunálnymi voľbami a ku dňu komunálnych volieb bola narýchlo objednaná a vypracovaná dokumentácia na ponuku a taktiež sa objavili prvé závažné námietky zo strany uchádzačov, ktoré spôsobia, a to už viem so 100-percentnou istotou, že na jar sa táto stavba nezačne, a to len vďaka tomu, že ste dotlačili ľudí k stresovému konaniu pred komunálnymi voľbami. Samozrejme, je to vaše právo, ale k takémuto nezodpovednému konaniu boli pritlačení nielen zamestnanci Národnej diaľničnej spoločnosti, ale aj ministerstva dopravy. A keď... Paradoxom je aj to, že Národná diaľničná spoločnosť ešte ani nedodala dokumentáciu a už muselo mať ministerstvo dopravy pripravený schvaľovací list.

  Pán minister, povedzte mi, o koho propagandu ide, máte pocit, že v minulom období pri začínaní verejného obstarávania sme poklepávali kamene ako v tej Galante, ktorú som už spomínal, že pred dvomi mesiacmi bol poklepaný kameň a dodnes tam ešte nikto nestavia, lebo ešte nie je vybratý zhotoviteľ, a máte pocit, že v minulom období sa zadávali dokumentácie projektantom takto z ruky, ako to robíte vy?

  A čo je ešte horšie, že vy potriete aj opodstatnenie riadiaceho orgánu. Ministerstvo dopravy je riadiaci orgán pre Operačný program Doprava a to má svoje procedúry, postupy, ktoré sú nemenné, to znamená, tento riadiaci orgán musí dodržať tento postup tak, že najskôr sa vypracuje dokumentácia na ponuku, potom túto dokumentáciu predloží Národná diaľničná spoločnosť riadiacemu orgánu, ten ju odsúhlasí, vráti Národnej diaľničnej spoločnosti a tá až potom môže vyhlásiť súťaž.

  Skutočnosť, komunikácia pre ponuku ešte na túto stavbu Jánovce - Jablonov nebola dopracovaná, ešte nebola dodaná ani na riadiaci orgán, na ministerstvo, ale riadiaci orgán už musel dať súhlas, že táto dokumentácia je v poriadku.

  Podľa môjho názoru vy si nezaslúžite ani to, aby ste zastávali funkciu riadiaceho orgánu, odhliadnuc od toho, že prvý monitoring z Európskej komisie a prvý monitorovací výbor vám túto vec vytkne a možno, že zdrží celú stavbu ešte dlhšie a možnože sa nezačne ani v roku 2011, hoci s istotou viem povedať, že na jar 2011 sa nezačne.

  Stále nám chýba to, že nevieme, čo kde, kedy a za čo chce súčasná vláda realizovať. Už sme sa dozvedeli z návrhu štátneho rozpočtu, že to bude 5,2 kilometra v roku 2011, čo je podľa mňa klamstvo, lebo nebude, a v roku 2012 5,2 kilometra, ale stále to je málo, pretože podľa môjho názoru sa vedenie rezortu doteraz neoboznámilo s postupmi v investičnej výstavbe, s postupmi prípravy a neviem prečo, ale stále nie je na stole a nie je transparentne predložený postup prípravy a výstavby diaľnic.

  Tvrdenie, ktoré citujem, "bývalá vláda zdedila takmer 90 kilometrov rozpracovaných úsekov a my ich až toľko rozpracovaných nemáme", hovorí o tom, že pán minister nevie, čo v tom zúfalstve po jeho zastavení diaľnic má robiť, a v čase prevzatia rezortu ste mali naozaj rozostavaných 88 kilometrov diaľnic. A som veľmi rád, že máte čo odovzdávať, pretože, pán minister, okrem už vysúťaženej a pripravenej stavby R4 Košice, ktorá sa zdržala na Úrade verejného obstarávania, R4 Košice - Milhosť a doplnenia toho pol profilu, ktorý ste darovali mecenášovi KDH pánovi Širokému na D1 Jablonov - Studenec a ktorý ste tak netransparentne zadali, tak rýchlo poklopávať žiadny kameň so zhotoviteľom nebudete.

  Pán minister, vidím vás v televízii skoro každý deň, čo striháte pásky odovzdaných diaľnic. V poslednom období napríklad obchvat Horná Štubňa, obchvat Trstená, za chvíľu Žarnovica - Šášovské Podhradie. Odovzdávate nové motorové jednotky, čo nebolo jednoduché spustiť a jednoduché negociovať s Európskou komisiou, pretože Slovenská republika je zatiaľ jediná v Európskej únii, ktorej sa podarilo alokovať prostriedky a zmysluplne aj čerpať prostriedky na dodanie motorových jednotiek na osobnú železničnú dopravu. Odovzdávate železničný tunel pri Novom Meste nad Váhom.

  Pre mňa je ale zarážajúce to, že čo budete odovzdávať vy po ukončení vášho funkčného obdobia. Čiže vôbec nie je pravda, že sme chceli strihať pred voľbami pásky. A aby to bolo pre vás poučné, ešte raz uvediem, o ktoré stavby ide, je to križovatka D2 Stupava-juh, R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, druhá etapa, čo budete za chvíľu, Trstená obchvat na R3, Horná Štubňa na R3, R4 Svidník - Nitra-západ - Selenec, R1 Selenec - Beladice, R1 Beladice - Tekovské Nemce - Banská Bystrica - severný obchvat.

  Takže, pán minister, takmer 90 kilometrov máte skoro hotových, ale nie vďaka vášmu laxnému prístupu a mám vážnu obavu o tom, že v roku 2014, ak táto koalícia vydrží do roku 2014, nebude a bude mesačná krajina, nebude ozaj čo odovzdávať.

  Takže uskutočnením tejto propagandy zo strany ministra bez zmenenej stratégie rezortu dopravy do roku 2020 a zmeneného programu prípravy a výstavby do roku 2010 bude pán minister evidentne zavádzať vládu, aj predsedníčku vlády, a, žiaľ, páni poslanci z koalície, aj vás, sa mi zatiaľ zdá. A tým, čo sa objavuje či už v programových cieľoch, čo som povedal 5,2 kilometra, či už vo východiskách štátneho rozpočtu, jednoznačne, že slová "chceme stavať", "budeme stavať" sú nezmyselnou frázou z úst súčasného vedenia rezortu dopravy.

  Sami sa dozviete až v apríli, čo ste vlastne spôsobili, keď ste nechali rezort dopravy ľuďom, ktorí nikdy v stavebníctve a v doprave nepracovali, a čo horšie, ľuďom, ktorí sú akurát tak napojení na neúspešného uchádzača z mýta, ktoré, to, čo som dokumentoval asi pred týždňom.

  Výhrada číslo 6, pán minister, ako je možné, že po vašom nástupe do vlády sa zastavila a bolo zastavené všetko, čo sa dalo. Pozrite sa do minulosti, čo po mojom nástupe do rezortu som zastavil, a pomaly na polroka verejného obstarávania vytvoril tým pán minister katastrofálne podmienky na stavebnom trhu. Pretože tá nezamestnanosť bude markantne stúpať po týchto krokoch.

  A zase len moja otázka, ktorá je pretavená do toho návrhu uznesenia, ktoré sme pripravili, prečo ani po polroku šafárenia v rezorte dopravy nie ste schopný predložiť časový a vecný harmonogram postupu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest? Reálny harmonogram s primeranými finančnými alokáciami na výstavbu zastavených úsekov, podotýkam, hotových PPP projektov? A predložte tento harmonogram. Vašim rečiam o stavebnom boome na jeseň tohto roku už podľa mňa po tomto harmonograme nebude veriť, ale už ani dnes neverí ani škôlkar.

  Dajte na papier, čo ste priznali v programových cieľoch, tých 5,2 kilometra na rok 2011 a 5,2 kilometra na rok 2012. To je tempo, ktoré je evidentne zodpovedné a zodpovedajúce vašej zodpovednej dopravnej politike. 5,2 kilometra je zrkadlom citátu pána ministra: "Hľadáme a našli sme pre Slovensko ten najlepší model." Zatiaľ si to viem vysvetliť len tak, že naozaj iba hľadáme.

  V stručnosti len premietnem tento ďalší graf a to je to, kde sa, nechcem vás zaťažovať veľkými číslami, ale tie východiská vidíte, 600 kilometrov je v prevádzke, 84 kilometrov bolo rozostavaných v roku 2010 pri striedaní vlád. Priebeh výstavby v roku 2010 až 2014 a to je, čo nás mýli a zaráža, vidíte tam za, v našom programovom vyhlásení, ktoré sme pripravili, bolo reálne pripravených na odovzdanie 210 kilometrov diaľnic a teraz z tohto, čo vieme vyčítať, je reálne pripravených na odovzdanie v rokoch 2010 až 2014 40 kilometrov diaľnic.

  Takisto bolo reálne, vieme to zdokumentovať, minule som to dokumentoval aj po stavbách, pri našej dynamike by bolo v roku 2014 180 kilometrov rozostavaných úsekov a tu bude možno 110 kilometrov rozostavaných. A čo je najnebezpečnejšie, a to je tá história, že takéto zabrzdenie a zastavenie výstavby diaľnic sa nám vypomstí do budúcnosti, ja vás nechcem mýliť tými časmi, ale my sme mali cieľ odovzdať celú sieť diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2037 a súčasný stav s tým, že sa na roky 2010 až 2014 takto stlmila a zastavila výstavba diaľnic, bude možno s odretými ušami 2081. A to je to, čo nás vyrušuje.

  Preto vy choďte do Sučian a povedzte im, že počkajte si do roku 2020 na diaľnicu, choďte do Michaloviec a povedzte im, počkajte si do roku 2040 na diaľnicu, choďte do Košíc a povedzte, že Budimír - Bidovce, to je severojužný obchvat Košíc, bude v roku 2030. Čiže toto sú také nebezpečné čísla, ktoré sa vypomstia nie vám, lebo mám pocit, že vám to vydrží, chceme stavať a budeme stavať celé štyri roky, a hoci každý súdny človek už tejto rétorike nebude veriť, ale zrejme koaliční poslanci tomu stále veria. Čiže toto vidím veľmi, veľmi nebezpečné.

  Pár slov k PPP. Pondelkové rozhodnutie o zastavení tretieho balíka PPP projektov znamenalo podľa mňa obrovskú prehru pre ministra dopravy, ktorý si musí byť sám vedomý, čo nastane, ak tieto úseky nebudú začaté na jar 2011. To je to, že minister Figeľ nemá riešenie na výstavbu D1 v okolí Žiliny, potvrdil aj tým, že nevedel, ani koľko stojí tento úsek, pretože je tu názor, že poďme stavať tunel ako prvý a postavme ho za 400 mil. eur a tieto peniaze vyzbierame od ostatných operačných programov.

  Tunel, pán minister, osciluje niekde okolo 600-650 mil. eur, toto je jeho cena. To znamená, že ak sa vám aj podarí...

 • Reakcia ministra.

 • To je vrátane štátnych peňazí, tých 650. Čiže ak sa vám aj podarí, čo tiež spochybňujem, z ostatných operačných programov realokovať do operačného programu tých 400 mil., nebudete vedieť zrealizovať ani tento, pretože to nie je jednoduché. Jednoducho musí byť najprv vôľa realokovať z ostatných operačných programov 400 mil. eur do Operačného programu Doprava, táto vôľa musí byť schválená vo vláde, musí byť predschválený Národný strategický referenčný rámec, čo znamená, že musí byť odsúhlasená Európskou komisiou takáto zmena Národného strategického referenčného rámca, čo nie sú naozaj jednoduché rokovania a môže to potrvať pol roka, možno rok. Ja to neviem teraz zhodnotiť, ale sú to náročné rokovania.

  Ale čo je na tom najhoršie, že aj keď hneď tých 400 mil. eur bude schválených a bude presunutých do Operačného programu Doprava, bude k nim treba doložiť z Operačného programu Doprava ďalších možno 200, možno 250 mil. eur, ktoré zase budú chýbať na tých úsekoch, ktoré som už povedal. Jednoducho nebude sa stavať D3 na Kysuciach, nebude sa stavať obchvat Košíc Budimír - Bidovce a rôzne iné stavby, ktoré boli zahrnuté v Operačnom programe Doprava, pretože alokácia v tomto programe už bude vyčerpaná.

  Čiže vyjadrenia o nekonečných európskych prostriedkoch sú fikciou a zavádzaním verejnosti bez relevantných faktov a to nás mýli, že vláda nevyužila priaznivú situáciu na finančných trhoch, lebo naozaj pre Slovensko finančné trhy určili 3,4 mld. eur. To sú obrovské peniaze, ktoré sa nepodarilo zabezpečiť nikomu. Z týchto 3,4 mld. bola jedna miliarda z EIB, 0,25 mld. eur z Európskej banky pre obnovu a rozvoj len na výstavbu D1. Takúto akumuláciu európskych prostriedkov sa nepodarilo naozaj zohnať žiadnej krajine v Európe.

  A súčasná vláda so svojou ľahkosťou vyhodí tých 3,4 mld. iných zdrojov, ako sú štátne, ako sú eurofondy, ale najmä preto, že štátne eurofondy potrebujeme určiť inde, aby sme ozaj zdynamizovali výstavbu diaľnic, a vláda s ľahkosťou tieto prostriedky zahodí, pretože ich zrejme nepotrebuje. Nad čím krútia hlavu aj banky, aj Európska investičná banka, že takýto ústretový krok a odmietnutý z úrovne Slovenska sa im ešte naozaj nestal.

  O to viac, že PPP projekty mali byť naozaj dynamikou rozvoja výstavby diaľnic na Slovensku a v operačnom programe tie alokácie, ktoré sú v Operačnom programe Doprava, naozaj nepostačia na výstavbu. A o to viac, že ten tunel, ktorý chce súčasná vláda stavať za štátne a europrostriedky, to úplne potiera zmysel PPP projektov, pretože verejno-súkromné partnerstvo je založené na tom, že tie najťažšie úseky stavieb, ktoré sa dajú realizovať, nech postaví súkromník v tom verejnom súkromnom partnerstve, pretože on si s nimi naozaj ľahšie poradí a má ten tlak bánk, aby ich staval v čase, v kvalite takej, ako je potrebná. A preto sa naozaj najťažšie úseky, čo je zaužívané pravidlo a vo svete vyskúšané, zadávajú cez PPP projekty.

  Súčasná vláda zastavením tretieho balíka PPP projektov ide stavať ten najťažší úsek za štátne, samozrejme, zatiaľ je teoreticky možné, že bude ukončený v roku 2016, ale nezdá sa mi pri súčasnej akcelerácii vlády, a tie ľahšie úseky chce robiť cez PPP.

  Dámy a páni, zabudnime na PPP na Slovensku, pretože tie banky, ktoré nedali prostriedky inde, je to možno 12-13 európskych bánk, na čele ktorých je EIB (Európska banka pre obnovu a rozvoj), tieto prostriedky musel rýchlo realokovať, pre neschopnosť Slovenska dotiahnuť tieto projekty do konca. A neverím, hoci si to neželám, ale neverím, že PPP projekty na Slovensku ešte nejaké spustené budú. Najmä z toho, že bankové domy už odmietnu financovať investície na Slovensku pre takúto váhavosť, nekompetentnosť a neschopnosť súčasnej vlády Slovenskej republiky.

  Dámy a páni, to chcem ešte dodať, že neobstoja ani tvrdenia o predraženosti. To som už vysvetľoval, že porovnajme si ukončené s ukončeným a nie ukončené so chcením a fikciou pri slove predraženosť. Ale to nás ešte mýli, že Slovenská republika týmto zastavením výstavby diaľnic a zastavením PPP projektov neuchopila priaznivý vývoj na finančných trhoch pri výhodnej cene peňazí a neuchopila tie prvé dva reálne pripravené projekty so zabezpečeným financovaním na 105 km diaľnice, ktorá je nevyhnutná na spojenie západu a východu, to myslím, že všetci poznáte. A už sme viackrát hovorili o tých ročných stratách z tohto zastavenia, o tých škodách, ktoré sa budú naďalej realizovať. Ale najhoršie je to, že nemáme žiadne adekvátne riešenie postavené na stole, a preto sme ani, preto sme ani, preto nás to stále mýli a preto chceme, aby sa prijalo toto uznesenie, aby sme si vlastne povedali, čo vlastne ďalej ideme robiť.

  Takisto ako propagandu vnímam toto zastavenie tretieho balíka a o tých vnúčencoch už ani nehovorím. Prvý balík zastavil pán minister preto, že nechce zadlžovať naše vnúčence. Zrazu tretí balík - už mu vnúčence nevadili. Tretí balík je najlepší, keď pána ministra zastavila koaličná rada alebo keď ho doslova vyprášila s tretím balíkom, tak už zase bol tretí balík. Predtým ani slovo o tom, že bol zle pripravený, netransparentný a čo? Ale zase už je rétorika taká, ideme, nechceme zadlžovať vnúčence a tento balík bol predsa len zle pripravený.

  Ja už tomu nerozumiem, že skúste si mapovať alebo skúste si urobiť nejaké objektívne posúdenie tých výrokov, a je to naozaj zarážajúce, čo sa tu teraz deje. Čiže zase je teraz len ten tretí balík najhorší a nechceme plytvať a ideme stavať inak, ale nemáme adekvátnu náhradu ako inak. A to je naozaj, naozaj veľmi zlé.

  Chcem povedať, že dnes už po zastavení aj tretieho balíka PPP projektov a pri nedostatočných zdrojoch z EÚ prostriedkov a poddimenzovaniu financovania diaľnic sa medzera v nedostavanosti diaľničnej siete bude ešte zväčšovať, pretože takýmto chaotickým konaním sa stráca čas a možnosť ukončiť aspoň chrbtovú, základnú sieť diaľnic potrebnú na odstránenie regionálnych rozdielov, nehovoriac o tom, že takáto výstavba generuje vyše 10-tisíc pracovných miest a tieto sa na Slovensku stratia.

  Stále sa ešte hovorí, a k tomu sa chcem vyjadriť, k megapredraženým projektom, tučným maržiam a otázkam, prečo bola cena na treťom balíku výrazne predražená a komu mali ísť prostriedky z rozdielu. Odpovedám, na tú jeho údajnú zľavu, ktorú bližšie pán minister nevedel vysvetliť a nikomu ju nepovedal, a taktiež tá zľava vyplývala len zo smernej ceny, ktorú sme podpísali preto, aby sme naozaj mohli v čase vegetačného kľudu robiť výrub stromov, pretože inak by sa nestihla letná sezóna 2010. Taký bol náš zámer.

  A, pán minister, vám sa naozaj nepodaril uzavrieť ešte žiaden projekt, a preto sa bavím s vami len hypoteticky, a naopak, taktiež odpovedám otázkou, kde išli peniaze, ako sú napríklad Ladce - Sverepec, kde je rozdiel, zase si dovolím týmto grafom, máte to tu zdokumentované, kde je rozdiel 14 mil. eur oproti bežnej cene v tom období.

  Čiže, dámy a páni, tu je ten stručný graf, bežná cena diaľnic v tomto období bola 15 mil. eur na kilometer, vidíte ten prvý stĺpec. Zakontrahovaná cena bola 13 mil. eur na túto stavbu D1 Ladce - Sverepec, ale cena skončila na 29 mil. eur, to znamená skoro 900 mil. korún. To znamená, že rozdiel je 14 mil. eur. A ja sa teda legitímne pýtam, pretože vy sa pýtate, kde boli určené tie prostriedky, ktoré sme my chceli ušetriť, komu ste ich chceli dať? Čiže to je len fikcia. Ja sa pýtam, komu ste vy dali tieto prostriedky, keď ideme na takúto rétoriku? Komu ste dali na tejto stavbe 420 mil. korún? Čiže keď chceme takto, tak zase len hovorme skutočnosť oproti skutočnosti. Nie hypotézy.

  Záverom PPP projektov je fakt, že v čase, keď sa všetky európske štáty doslova, všetky európske štáty doslova bojujú o záujem investorov, sa Slovensko touto nezodpovednou filozofiou dostáva naozaj do karantény. A to nás mýli, či je si vláda vedomá, že zahraničné banky, znova to zdôrazním, chceli investovať do výstavby na Slovensku 3,4 mld. eur, a je si vláda vedomá, že z toho 1 mld. bola z EIB, 0,25 mld. z IBR a po takomto konaní, ktorým ste zastavili dva pripravené a zafinancované projekty, asi sotva dosiahne Slovenská republika bonitu, ktorá bola nastavená aj úspešnou realizáciou druhého balíka PPP. A budem naozaj v očakávaní, či vôbec nejaký PPP projekt pripravíte, ak vôbec, a či vôbec naň budú prostriedky z eurofondov, aj prostriedky zabezpečené.

  Dámy a páni, takáto rozhodná nerozhodnosť a takéto nekompetentné konanie spôsobí to, že Slovensko naozaj sa dostane do veľkého útlmu a do veľkej tmy v postupe výstavby diaľnic a regionálne disparity budú naďalej veľkým strašiakom Slovenska. A zdokumentoval som, že vlastne tá cena diaľnice, ktorá bude realizovaná za ix rokov, bude potom ešte násobne väčšia, a preto hodnotím takýto postup za plytvanie štátnymi prostriedkami, možno nie tejto vlády, ale tých vlád, ktoré prídu po súčasnej vláde, pretože naozaj tá cena za kilometer diaľnice bude podstatne vyššia.

  Čiže cieľom, prečo sme toto zvolali, je, túto mimoriadnu schôdzu zvolali, aby sme sa naozaj bez politikárčenia zamysleli nad tým, či ideme dobrou cestou a aby naozaj Národná rada Slovenskej republiky, či už opoziční, tak aj koaliční poslanci prijali určité uznesenie, ktoré zadefinuje a ktoré zmierni tie škody, ktoré sa stali, a ktoré zadefinuje nejaké povinné postupové kroky rezortu dopravy, ako aj vlády, aby sa táto oblasť výstavby akcelerovala.

  Dúfam, že sa stotožníte s tým uznesením, s tým návrhom uznesenia, ktoré sme predložili a ktoré teraz korigujeme a že ho podporíte, aby sme nielen my ako poslanci Národnej rady prevzali určitý diel zodpovednosti za budúcnosť Slovenska, ale aby sme aj všetkým občanom vysvetlili normálne a reálne, akou cestou chce súčasná vláda vo výstavbe diaľnic pokračovať a aké základy na výstavbu diaľnic v budúcich obdobiach chce za sebou zanechať.

  Dámy a páni, ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec, chcem vás poprosiť, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  A poprosím teraz pána predsedu výboru pre hospodárstvo, dopravu a výstavbu, pána poslanca Janiša, aby Národnú radu informoval o výsledku rokovania o návrhu skupiny poslancov vo výbore, ktorý pán predseda určil ako gesčný. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, ak by som tu štyri roky nesedel a túto problematiku neovládal, tak by som možno aj plakal po tomto štyridsaťminútovom príhovore, päťdesiatminútovom príhovore. Odporúčam kolegom z opozície, že my netrpíme stratou pamäti.

  Dámy a páni, dovoľte, aby som vám z poverenia výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predniesol informáciu k prerokovávanému bodu.

  Predseda Národnej rady pridelil predmetný návrh výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, súčasne ho určil aj za gestorský výbor. Výbor o návrh rokoval včera 15. decembra a uznesením č. 80 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov k postupu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií, ciest na Slovensku návrh tohto uznesenia neschváliť. Iné výbory o tomto návrhu nerokovali.

  Pán podpredseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem informovať, že som dostal do rozpravy tri písomné prihlášky. Pán poslanec Mikolaj chce vystúpiť za poslanecký klub Slovenskej národnej strany. A ďalší písomne prihlásení sú poslanci Přidal a pán poslanec Štefanec. O možnosť vystúpiť v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku požiadal pán podpredseda vlády a minister dopravy Ján Figeľ.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Ctená snemovňa, milí hostia, som veľmi rád, že pán predseda výboru spomenul pamäť, lebo pamäť je veľmi dôležitou súčasťou aj vedomia, aj svedomia a hlavne zodpovednosti. Ja som presvedčený, že ak nám dobre bude slúžiť pamäť a zodpovednosť, tak nájdeme odpovede na mnohé z tých otázok, na mnohé z toho, čo tu aj odznelo, čo som si starostlivo značil, aj keď tá lekcia alebo prednáška, alebo prezentácia aj s elektronickým videom bola aj pred dvoma mesiacmi, som rád, že téma diaľnic má svoju váhu. Je nielen dôležitou témou, ale súčasťou hospodárskej politiky, regionálneho rozvoja, modernizácie Slovenska, svojím spôsobom aj Európy, a preto jej treba venovať nielen náležitú pozornosť, ale aj zodpovednosť za riešenia.

  Dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky vám predložiť krátko stanovisko vlády, ktoré prijala včera k tejto schôdzi k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na prijatie uznesenia k postupu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku.

  Vláda vo svojom uznesení nesúhlasí s týmto návrhom a, samozrejme, poverila ma v zastúpení predsedníčky vlády vás aj s ním oboznámiť.

  To stanovisko máte písomne predložené, nechcem ho detailne prechádzať. Hovorí o rokoch uplynulých, ale aj o súčasnosti a rokoch najbližších. Čo je z neho zrejmé a viac-menej istej reality, ktorú prežívame, skúsim zhrnúť do niekoľkých odpovedí, ktoré súvisia aj so štyrmi bodmi navrhovaného stanoviska skupiny poslancov.

  Je tam tvrdenie, že sme zastavili výstavbu, a podložené tým, že najbližšie v roku 2011, 2012 bude odovzdaných 5,2 kilometrov pri spojení Bratislavy a Košíc. Chcem vám povedať, že to nebude ani v plnom profile, lebo tu ide o čiastočný profil Jablonov - Studenec, a že na budúci rok sa nebude veľa otvárať práve preto, lebo sa málo rozpracovalo. To, čo býva na úvod každého obdobia, je dokončovanie úsekov z predchádzajúceho obdobia.

  Môj predchodca spomínal politické tlaky. Volebné termíny alebo strihanie pások a technológia a výstavba ciest, to by mali byť veľmi citlivé a zodpovedné témy na naše postoje. To, čo sme mohli vidieť napríklad pri najrýchlejšie otvorenom a najrýchlejšie uzavretom úseku pri Studenci, to bolo ukážkou, ako sa pred voľbami otvára a po voľbách opravuje, pán kolega.

  V rokoch 2009 až 2010 sa počet začínajúcich projektov prepadol na dlhoročné minimum. Na dlhoročné minimum, ktoré znamená, teraz žneme ovocie týchto rokov. Vy ste nahradili tú tradičnú klasickú metódu a postup prípravou veľkých, na kontinente najväčších megaprojektov vo forme PPP partnerstva, ktoré, samozrejme, boli na stole ako platné zmluvy a ktoré treba riešiť, resp. ku ktorým poviem niekoľko viet následne.

  Napriek tomu, napriek tomu, že napríklad niektoré úseky na D1 už v roku 2008 mali stavebné povolenia, mohli byť stavané, napriek tomu sa ich výstavba nerozbehla, lebo ich ktosi dal do jedného veľkého balíka, na ktorý si požičiame, to nie, že nám niekto dá peniaze, veľmi draho požičiame. A ktosi to bude splácať. Toto bol nábeh na maďarskú cestu do Grécka. Vážne, vážne, aj tam sa to nezrodilo samo od seba a odrazu, ale po postupných krokoch. V 2008. roku boli viaceré úseky pripravené na výstavbu, ale boli následne zabalené do veľkého balíka, a tým aj blokované.

  Prečítam ešte jeden dôležitý citát, vyzerá ako z dneška. Stavba takmer sedem a polkilometrového tunela Višňové - Dubná Skala sa začne na budúci rok. Citujem: "Chceme urýchliť výstavbu tunela, pretože projekt je najlepšie pripravený zo všetkých úsekov na diaľnici D1, ktoré treba vybudovať." Autor citátu je premiér Robert Fico, 23. august 2007. Sedem. Na budúci rok to mohol byť 2008. Kedy mal byť prepojený východ - západ? Ešte zostávajú dva týždne do konca roku 2010. Bez tunelov alebo, samozrejme, už som tam pol roka, ale kto to sľuboval a kto pripravil riešenia, ktoré vlastne ani neboli mohli sa spustiť? Pretože napríklad úsek z prvého balíka dodnes nie je odblokovaný kvôli postoju Európskej komisie a ten zase blokuje, blokoval postoj Európskej investičnej banky.

  Ale aby som odpovedal na tie body. Okrem tých niekoľkých úsekov, ktoré dokončíme a odovzdáme, tak, samozrejme, sa očakáva finalizácia na budúci rok a v dvanástom roku PPP projektu na R1, ktorá, samozrejme, bude súvisieť aj s ďalšími rozpočtovými nákladmi. Takže v roku 2011 my môžeme reálne odovzdať iba tie úseky, ktoré boli predtým začaté, pretože za jeden rok sa ani technicky, ani technologicky nedá predstihnúť samotná stavba žiadneho úseku.

  K tým PPP projektom by som rád dodal nasledovné. Keď nastúpila nová vláda, boli na stole tri balíky, z toho jeden rozbehnutý a dva vynegociované tak, aby sa mohli finalizovať a dostať do výstavby. My nie sme proti PPP forme, ale musí byť výhodná nielen pre firmy a banky, ale aj pre štát, pre spoločnosť, pre ľudí, pre Slovensko. A ide aj o vnúčence, ide aj o deti naše a ide aj o nás, lebo to všetko spolu súvisí. A ja chcem, aby všetci, aby na Slovensku bola perspektíva pre každého, aj pre túto generáciu, aj nasledujúce, aby sme sa poučili od nerozumného hospodárenia už či susedov, alebo dnes mnohých európskych krajín v kríze.

  Celkový objem splátok, jednoročných splátok týchto troch balíkov na tridsať rokov každý rok bol na úrovni 700 mil. eur. To je objem, ktorý Slovensko nikdy nedávalo ročne do výstavby diaľnic. To je viac, ako bolo dávané aj v týchto nedávnych rokoch. To znamená od finalizovania výstavby, čo by sme potom robili s ďalšími úsekmi, ktoré ste tu vyčíslili, vymenovali, pospomínali, na východe, na severe, na juhu, kto a za čo by ich staval? Alebo ďalšie pôžičky. Tie nie sú lacné a už lacnejšie nebudú, len drahšie.

  Už som povedal, že ten najväčší balík bol tak veľký napriek odporúčaniam všetkých odborníkov, že sám sa blokoval pre ďalšiu výstavbu. Napriek požiadavke o predĺženie termínu, už siedme, ani do konca roku 2010 by odblokovanie nebolo nastalo. A my sme chceli a chceme stavať a budeme stavať, ubezpečujem vás, práve preto ten balík bol otvorený a už jednotlivé úseky idú do súťaže. Tam sa dosiahne aj ten efekt zlacnenia, pretože dobrá súťaž znamená aj dobrú cenu. Ale aj realizácie, nie vyčkávanie alebo špekulácií. A len pripomínam, že diali sa tam aj také témy, ktoré dnes rieši Úrad pre vyšetrovanie, pretože manipulácia čísiel tak, aby sa ukazovalo, že je to porovnateľné s klasickou metódou, sa diala tesne pred schválením vo vláde dodatku ku koncesnej zmluve v prvom balíku.

  Pri treťom balíku, o ktorom je reč znovu a ktorý je aktuálny práve v tejto dobe, lebo rozhodnutia týchto dní s ním súvisia, môžem povedať len toľko, že rokovali sme o ňom ako o riešení preto, lebo chceme celý rozsah výstavby riešiť, pokryť, rozbehnúť tak, aby sme sa zhodli v tom, že Slovensko chce a potrebuje postaviť chrbticu aj celú ďalšiu sieť, teda myslím tým D1 aj nadväzujúce ďalšie rýchlostné cesty, za primeranú cenu v potrebnej kvalite a so všetkými ďalšími časovými súvislosťami.

  Nikto v jeseni neponúkal eurofondy napriek tomu, že som od začiatku po voľbách, pred voľbami tvrdil to, čo ste aj citovali, že niet lepšej metódy alebo formy v týchto rokoch, sedem úrodných rokov už sa nebudú opakovať, nebude toľko ani európskej solidarity, ani finančných prostriedkov na ďalšiu výstavbu prostredníctvom štrukturálnych fondov a my sme zodpovední za ich plné a efektívne využitie. O toto som sa usiloval a budem usilovať.

  Napriek štyrom kolám rokovaní na úrovni Úradu vlády nebol vytvorený záver, ktorý by oprávňoval povedať, máme takéto zdroje. A preto rokovania s koncesionárom o platnom právnom vzťahu som si dovolil viesť preto, aby sme tlačili dole cenu, čo sa aj podarilo, a veľmi výrazne, o 60 mil. ročne na ročnej platbe, to znamená 1,8 mld. eur za tridsať rokov, čo je teda rozdiel, ktorý, pán Vážny hovorí o tom, že to bolo predražené, lebo to porovnáme vyrokované a vyrokované v tej istej kvalite s tým istým zadaním. To je rozdiel oproti tomu, čo možno hovoríte, že porovnávajme ukončené a ukončené, no nedá sa dvakrát postaviť tá istá cesta, aby sa dvakrát porovnávala rovnaká cesta, ale výsledky rokovaní po troch mesiacoch ma oprávňujú tvrdiť aj verejne a opakovane, že to bolo predražené. A zároveň tá zľava, rozdiel oproti predchádzajúcej cene, 27 % na ročných platbách ma oprávňoval to ponúknuť ako alternatívu na dokončenie rozhodnutia vo vláde. A som veľmi rád, že sa našla vôľa nielen zvážiť, ale potvrdiť tú základnú, základnú líniu, alternatívu, o ktorej som rokoval s premiérkou 10. decembra na ministerstve dopravy, v piatok minulého týždňa, ako alternatíve nariešenie, ktoré by sme mohli dosiahnuť, ak sa nájde vôľa a konsenzus pre výraznú realokáciu eurofondov. Doteraz to nebolo.

  A to pondelkové rozhodnutie bolo včera vo vláde pretavené do uznesenia vlády, ktoré vám tlmočím preto, lebo to je viac. To je postoj ústavného orgánu Slovenskej republiky. Včera vláda zobrala na vedomie ukončenie koncesnej zmluvy, pretože včerajší dátum bol tým, ktorý bol predtým dohodnutý ako najneskorší, ak nadobudne finalizáciu koncesnej zmluvy a dodatku, ktorej predmetom bolo projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzkovanie a údržba úsekov diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Dubná Skala. A zároveň vláda uložila predsedníčke vlády v spolupráci s ministrami práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom financií, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, ministrom životného prostredia, ministrom hospodárstva, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministrom zdravotníctva, prvým podpredsedom vlády a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a vedúcim Úradu vlády realokovať sumu 400 mil. eur z nezazmluvnených finančných zdrojov z príslušných operačných programov na Operačný program Doprava do konca januára 2011. A po druhé zabezpečiť príslušnú čiastku v štátnom rozpočte na roky 2011 až 2014 na spolufinancovanie projektov v rámci Operačného programu Doprava.

  Preto som reagoval, pán kolega, že tu nejde len o európske peniaze, ale aj o štátne a tá suma bude vyššia práve kvôli kofinancovaniu, ktoré je základnou podmienkou aj pri využití eurofondov, aby sme sa rozumeli alebo chceli rozumieť. Takže, možnože vážnejšie, aj keď niekedy to vyvoláva také pohľady, že kto je tu vážny a kto figľuje, myslím to úplne vážne...

 • A skôr sa mi zdalo, že vy nemôžete myslieť vážne niektoré pohľady, ktoré budem aj možnože citovať, lebo, lebo to tak nie je.

  Mojou povinnosťou bolo dokončiť rokovania, pokúsiť sa o vylepšenie pozície Slovenska, to sa podarilo. A čo ma teda teší dvojnásobne, 2 : 0, je, že sa podarilo nájsť aj dohodu v rámci koalície o tom, že predsa to, čo tri mesiace sa diskutuje, vláda zrealizuje vo forme podstatného navýšenia prostriedkov v rámci Operačného programu Doprava. Samozrejme, o tom ešte treba ďalej rokovať a dosiahnuť súlad a súhlas aj Európskej komisie, ale to je logika pravidiel, o tom diskutujeme, o tom je aj celková zmena alebo revízia operačných programov a národných stratégií po kríze, v polčase plnenia sedemročného rozpočtovania. Má to aj našu národnú, aj európsku logiku a ja som presvedčený, že sa to dá naplniť dohodou s Európskou komisiou. A opakujem, som rád, že tie argumenty a východisko bolo tak presvedčivé, že všetci partneri si ich osvojili ako vlastné a hlavne, že vláda sa rozhodla podľa tejto politickej línie prijať uznesenie.

  K tým alokáciám, ktoré sú ďalším bodom stanoviska alebo námetu na túto schôdzu. Viete, to ohýbanie čísel, to nie je dobrá vlastnosť, lebo ono zavádza, ono ukazuje ako keby polopravdy alebo účelovosť.

  Po prvé suma, ktorú uvádzate v tom texte, že sa znižujú alokácie, nepredstavuje eurofondy, ale eurofondy spolu s kofinancovaním zo štátneho rozpočtu. No a preto to hovorím, lebo je rozdiel medzi číslami eurofondov a kofinancovania a súčtom týchto položiek.

  Po druhé porovnávajú sa tu hrušky s jablkami, čo sa často tu zvykne. Ale chcem povedať, že eurofondy a kofinancovanie z rozpočtu na rok 2011 klesnú oproti plánu, pripomínam oproti plánu, o 63 %. Ide však tu o nepremyslene nafúknutý plán výdavkov za predchádzajúce obdobie, pretože sa nenapĺňali.

  Keď som nastúpil do úradu, tak čerpanie z eurofondov bolo na úrovni asi 11 %. A toto slabé čerpanie aj súviselo s tým, že sa všetko otočilo na jednu kartu. Ideme teraz na PPP a, samozrejme, eurofondy sa dostávali do tieňa. Ja to pripomínam preto, lebo je to problém celej republiky. Skoro všetkých operačných programov. V niektorých, týka sa to iných rezortov, je čerpanie v dnešnej dobe, na konci novembra, nad úrovňou dvoch percent alebo štyroch percent a to sú naozaj veľmi zlé na jednej strane východiská alebo stav a na druhej volanie po prehodnotení, po serióznych realokáciách, aby sme neprišli o to, čo nám je dávané, ale boli múdri a ešte s tým spojili svoje či reformy, alebo rozhodnutia a takto vyrástli, neboli odkázaní na darované, ale vedeli to darované dobre využiť.

  No a teraz k tej realite. Minulá vláda na tento rok naplánovala na diaľnice a rýchlostné cesty eurofondy spolu s kofinancovaním na úrovni 433,7 mil. eur. No a vďaka tomu, že sa prakticky nerozbiehali nové úseky, sa z toho vyčerpala ani nie polovica. V porovnaní so skutočným čerpaním sa plánuje podľa návrhu rozpočtu vynaložiť na diaľnice a cesty z eurofondov vrátane spolufinacovania oveľa viac. Až vyše 500 mil. eur. Je nanajvýš pravdepodobné, že to bude viac ako reálne čerpanie v tomto roku.

  Takže chcem tým vyjadriť zámer a tie čísla z rozpočtu môžem aj ešte doplniť pohľadom, že rozpočet na cestnú infraštruktúru na budúci rok ide nahor o 24 %, zo 761 na 946 mil. eur. Z toho zo štátneho rozpočtu je to nárast o 136 %, teda viac než dvojnásobok oproti tomu, čo bolo.

  Chceme stavať diaľnice v plnom rozsahu podľa ambície, ktorá tu bola, ale iným spôsobom. A rozhodnutia, ktoré boli urobené, ale aj kroky, ktoré už boli vykonané, sú realizáciou. Pretože, samozrejme, je to skôr pred nami a ja prvý sa hlásim k tomu, že hodnoťme podľa skutkov. Aj slová sú dôležité a vážme slová a sľuby tiež, tak vážme sľuby, ale skutky ukážu, koľko a za koľko sa postaví. Ale ak ten prvý balík mal znamenať náklad za tridsať rokov vyše 9 mld., tak ako bol na stole, a druhý vyše 8 mld. eur, a ak vieme tento zámer realizovať podstatne lacnejšie, je v tom zodpovednosť aj za nás, aj za naše deti a deti ich detí.

  Nerád spomínam cudzie príklady, ale tie sú lepšie než mnohé slová. To, že pri treťom balíku vieme realizovať kombináciu ťažký tunel z európskych a slovenských peňazí a zvyšok buď PPP, nový retender alebo iná metóda, s tým, že PPP forma, ako tu už bolo naznačené, je jednou zo súčastí a bude a máme prvé skúsenosti, ale mala byť zameraná hlavne tam, kde nemôžeme využiť eurofondy, kde jednoducho logika intenzity alebo vzťahu medzi verejným a súkromným kapitálom je oveľa, oveľa silnejšia. A to je napríklad Bratislava alebo Bratislavský samosprávny kraj.

  Dovoľte mi ešte možno pár slov na to, čo tu odznelo, lebo to snáď nemyslíte vážne, pán Vážny, že mesačná krajina tu bude v roku 2014 a že minister zavádza. No tak vážte, prosím vás, slová, pretože sa znevažujete. História sa opakuje. História sa môže rýmovať, ale nie opakovať. A pravda o histórii je aj taká, že napríklad v rokoch ´98 až 2002 bolo odovzdaných 83 kilometrov diaľnic a 29 kilometrov rozpracovaných. To len na margo toho, že sa tu čiernobielo posudzuje, či minulosť, alebo politika. My potrebujeme kontinuitu alebo konsenzus v tom, čo je podstatné, ale rozumné, výhodné pre Slovensko.

  O cenách. No veď to je obyčajné, obyčajné strašenie, pretože, samozrejme, ceny sa menia, hlavne na medzinárodných trhoch, a tým pádom aj na Slovensku, už či ide o peniaze materiálne, alebo práce, ale môžu ísť aj dole, môžu ísť aj dole, ak nám na tom záleží. A nielen hadíc, žiaroviek, ale aj auditov, služieb, nakoniec aj veľkých, veľkých diel.

  Dve rozhodnutia, ktoré sme urobili, hovoria o tom, že lacnejšie, ako to bolo, alebo lacnejšie, ako bolo dohodnuté. V prípade R4 pri Košiciach najlacnejšia ponuka vyhrala. Predtým to nebývalo. Neviem prečo, ale to len hovorím prvý bod.

  Druhý, ten spomínaný Studenec, to rozhodlo predchádzajúce vedenie NDS, ktoré je aj v tejto sále, a my sme pokračovali vo forme rokovania s, teda rokovacím konaním bez zverejnenia preto, lebo dohoda bola podpísaná a autorské práva boli predtým vytvorené združením na obidva profily, teda ľavý aj pravý úseku medzi Jablonovom a Studencom. Tak to, prosím vás, neopomínajte, keď hovoríte, čo robíme, ale oproti tomu, ako to bolo dohodnuté, sme vynegociovali vyše 10-percentné zľavnenie. Takže aj sa realizuje, aj lacnejšie - a to sú nielen slová, ale aj skutky.

  Žilina - Brodno - Strážov bolo zastavené ešte pred voľbami. Viaceré úseky by som mohol spomínať, ale skôr dopoviem v takom širšom obraze, že chceme aj tie úseky, ktoré sa priamo netýkajú D1, rozvíjať, lebo sa týkajú regiónov, týkajú sa Slovenska ako celku. A napríklad, keď som mal dve stretnutia s poľským kolegom Cezarym Grabarczykom, môžem potvrdiť, že je záujem obidvoch strán dokončiť domáce úlohy. Oni ich majú na niekoľkých úsekoch ciest I. triedy alebo rýchlostnej cesty, my to máme na diaľnici D3. Vyše desať rokov Slovensko neplní bilaterálnu zmluvu o prepojení na diaľnice hore, smerom na Poľsko. Slovo treba dodržiavať a zároveň by nám to pomohlo v tranzite, ktorý navýši príjmy, resp. zlepší parametre na hraničnom prechode. A spomínam to preto, lebo je to D3, chceme, aby sa na Kysuciach stavalo, aj smerom na Českú republiku, aj smerom na Poľsko. A to chceme, hovorím s vážnosťou, to nehovorím preto, aby reč nestála.

  Mám predstavu o dôležitosti, mám veľkú predstavu o dôležitosti. Skôr ma zamrzelo, keď ste reagovali vy alebo vaši kolegovia na otvorenie výstavby smerom na juh, že to robíme pre Maďarov od Košíc. To robíme pre našich ľudí, to robíme pre investorov, pre lepšie pomery a zároveň pre spoločnú Európu, keďže sme v jej strede.

  Nepodlieham nijakým mecenášom, nijakým finančným skupinám. Môžem vás o tom ubezpečiť. Je zaujímavé, akú rétoriku ste zrazu zvolili, keďže som odsúhlasil pokračovanie vo výstavbe pre firmy, ktoré tam predtým stavali a boli pod tlakom, aby rýchlo do volieb ukončili výstavbu a aj ich renomé tým trpelo. Takisto renomé firiem trpelo a aj ľudia, ľudia na Slovensku, pri Svidníku, kde od mája 2009 prestrihnutá páska, päť kilometrov leží ladom. V poli. Dvadsaťpäť miliónov eur. Viete, koľko je to peňazí? Ale tlak zo 48 mesiacov na 36 a nakoniec konečných 18 mesiacov plus, samozrejme, komplikácie, ktoré sú objektívne, geologické a iné, znamenali, že otvorená cesta nemôže slúžiť. Keď som tam v októbri bol, rozhádané vzťahy medzi zhotoviteľom, investorom a dozorom. Dohodli sme sa, dal som verejný prísľub, že do Vianoc toto dielo, do druhých Vianoc, lebo jedny už prešli tak bez, bude slúžiť nielen Svidníku ako obchvat, ale celému severovýchodnému Slovensku a ako súčasť Via Carpathia. Som rád, že to bude a v pondelok môžeme tento úsek otvoriť a ponúknuť tým, ktorým bol určený, nie korčuliarom na kolieskových korčuliach.

  Mám predstavu o dôležitosti, pán kolega, a som rád, že firmám sa takto ľahšie alebo lepšie bude dýchať. Nemôžu byť termíny spájané tak, ako ste to možno často robili, už či chtiac, alebo nechtiac s volebnými.

  Čo chcem povedať o firmách. Na Slovensku je treba vytvárať prostredie, ktoré je prajné, transparentné, čitateľné, európske a každému, kto rešpektuje, akceptuje takéto pravidlá, sa bude dariť. Keď hráči na ihrisku vedia, že rozhodca píska aj to, čo sa deje za chrbtom, že píska všetko, že nie je kúpený, tak je to pekný futbal. Ja chcem, aby sa stavebným firmám na Slovensku, počnúc slovenskými, za takýchto podmienok darilo. Kto to prijíma, kto to prijme, je vítaný. Kto nie, musí hľadať iné ihriská. Slovensko je stred Európy, nie Balkán. Toľko na tému mecenášov, alebo kto s kým kope alebo obstaráva.

  No a zastavilo sa všetko, čo sa dalo. No hlavne sa zastavil prepad v sektore, ktorý smeroval vo všetkých líniách do červených čísel, do bankrotových súvislostí. Mňa to veľmi mrzí, lebo bez dopravy nebude ani ekonomika, ani regionálny rozvoj, ani zamestnanosť a toto všetko musíme riešiť každý týždeň. Sú to ťažké témy, ťažký rezort, ale chcem vás ubezpečiť, že sa to dá riešiť a že to zodpovedne riešime. Niektorí to aj napísali, že predchodcovia môžu byť radi, že nemusia riešiť, čo zanechali.

  S EIB-čkou som rozprával, aj rozprávame, aj budeme, je to naša banka, Európska investičná banka, kde Slovensko je podielnikom. A oni naše rozhodnutia chápali, chápu. Ubezpečujem vás, pretože ich zámerom a záujmom je aj transparentnosť, aj dôveryhodnosť a všetky rozhodnutia sú z tohto pohľadu hodnotené.

  Myslím, že už som dopovedal, čo sa týkalo tých niektorých poznámok. Chcem vás ubezpečiť všetkých kolektívne, že všetky rozhodnutia, ktoré sme doteraz urobili, boli vedené starostlivým zvažovaním...

 • Kýchnutie v pléne.

 • Odpoveď z pléna.

 • ... hodnotením rizík a výhod, ale v duchu, aby to bolo výhodné pre Slovensko, pre ľudí, nielen pre firmy alebo niektoré firmy, nielen pre banky, ale pre celú krajinu. S týmto vedomím a svedomím chcem prijímať aj ďalšie kroky a rozhodnutia, budem vás informovať.

  K tým jednotlivým úsekom, lebo dlho by to trvalo a nemyslím, že je cieľom teraz ísť do všetkých detailov, je, že do marca predložím vláde a po vláde aj parlamentu celý konkrétny alebo konkretizovaný plán výstavby všetkých úsekov, ktoré dokážeme zahájiť, realizovať v nasledujúcom období 2011 až 2014. U niektorých už hovoríme 2016. Tu len potvrdzujem, že tu nejde o volebné termíny, ale o zámer a záujem Slovenska. Napríklad tunel Višňové, 2007. Citoval som vášho kolegu. Najlepšie pripravený, v 2007 v lete, dodnes nezačatý. Aby sme to robili. Dvanásť rokov. Dvanásť rokov je tam prieskumná štôlňa, 2 mld. Sk stála, stráženie 12 rokov. Neustála téma, aby sme ju už pohli a my ju ideme pohnúť rozumnou metódou, chceme aj rýchlostné cesty riešiť, aj cesty I. triedy v nebývalom rozsahu, lebo sa na ne málo pamätalo alebo rozvíjali a tento program výstavby z hľadiska konkrétnych úsekov, konkrétneho financovania a konkrétnych termínov vám predložím nielen ako odpoveď, ale ako pozvanie na zodpovednú spoluprácu.

  Ďakujem pekne.

 • S vystúpením, s faktickými poznámkami na vystúpenie pána ministra sa hlásia ôsmi poslanci. Pán poslanec Matovič ako posledný. Končím možnosť ďalších prihlášok.

  Nech sa páči, pán poslanec Maďarič.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, vy ste expert, ale nie na diaľnice. Vy ste expert na reči také pekné, pokojné, kulantné, kresťanské, tak sme sa tu teraz dozvedeli, aké máte plány, čo všetko chystáte, svedomie, vedomie, skutky, slová, aké máte predstavy. No a kým vy si to takto všetko pekne predstavujete, tak skutočné rozhodnutia robí niekto iný. Pán Sulík, ktorý sedí nad vami. Kto je minister dopravy, pán minister? Ak ste to vy, ak ste vy tým členom vlády povereným riadením tohto rezortu, tak sa vzchopte a konajte a nenechajte si do toho hovoriť iných. Ukážte, že ste aj expertom na diaľnice. Zatiaľ ma nepresviedčate. Vaše predstavy sa veľmi líšia od reality.

 • Pán minister, vy ste predkladateľovi návrhu na zvolanie tejto schôdze povedali, že mnohými svojimi výrokmi, polopravdami alebo nepravdami sa znevažuje. Pán minister, ja by som to povedal inak. Pán poslanec Vážny je neuveriteľne drzý. Pán poslanec Vážny si myslí, že na Slovensku ľudia majú veľmi krátku pamäť, že už zabudli na to, ako on napáchal veľké národohospodárske škody. Napríklad jedným tendrom, pán poslanec Vážny pri mýtnom tendri pripravil túto krajinu o 6 mld. Sk. Vy, pán minister Figeľ, zmenou výstavby diaľnic jedného úseku pri Žiline ste Slovenskej republike zarobili 100 mld. Sk. A tento pán poslanec Vážny vám chce niečo vytknúť? Pán poslanec Vážny, ktorý sám si myslel o PPP projektoch, že sú pre Slovensko neprijateľné, nevhodné, až keď ho jeho premiér Fico presvedčil, tak povedal, že pán premiér mieni, respektíve minister mieni, pán minister, pán premiér mení. Ja by som, pán minister Figeľ, na vašom mieste, vy ste veľmi slušný človek, ja by som vášmu predchodcovi povedal, že: Pán Vážny, hanbite sa a mlčte!

 • Ďakujem pekne. Ja osobne chcem povedať, že mne sa veľmi páči a absolútne súhlasím s iniciatívou vlády, aby zmenila spôsob financovania výstavby diaľnic PPP projektov na spôsob využitia eurofondov a vlastných zdrojov. Pretože využitie eurofondov na také projekty, ako sú diaľnice, ako sú železnice, ako sú kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a ďalšie infraštruktúrne projekty, je to najlepšie využitie, aké môže byť, a je to využitie, s ktorým vždycky súhlasia aj, alebo bude s ním súhlasiť veľká väčšina tých ľudí, z ktorých daní sa tieto investície platia.

  Ja som sa veľmi čudoval tomu, že prečo vláda Roberta Fica smerovala tým smerom, že chce zohnať to privátne prostredie a bude to platiť zo štátneho rozpočtu, výstavbu diaľnic, keď je tu takýto veľký balík prostriedkov, ktoré je možné použiť na objektívne využitie. Nuž prečo to asi robil? Len preto, aby zostali peniaze na tzv. mäkké projekty, ktoré sa veľmi zle kontrolujú. Kto odkontroluje, koľko bolo Rómov vzdelaných alebo nebolo vzdelaných, koľko bolo ľudí na stretnutí a koľko nebolo? Nie je tam šanca. Tam je spôsob a tie sociálne podniky a podobne je spôsob, kadiaľ môžu peniaze unikať zo štátneho rozpočtu.

  Preto si myslím, že toto smerovanie vlády je absolútne správne a bude dobre prijímané nielen našimi občanmi, ale aj celou verejnosťou. A osobne, keď som, spomínal sa tu tunel Višňové. No tak tunel Višňové je prerazený, ak sa nemýlim, už 10 rokov. Už 10 rokov, áno, prieskumná štôlňa je prerazená 10 rokov. A za tých 10 rokov sa tam nič neurobilo, akurát dneska tam niekto si odváža stavebný materiál z tej hlušiny, čo bola vyťažená.

 • Vážený pán minister, dovoľte, aby som porovnal vaše vystúpenie s niečím ako vystúpením, ktoré by skôr patrilo na hodinu tzv. NOS-ky, ako sa hovorí, náuky o spoločnosti, pretože bolo tam viacej moralizovania, ako je už vo vašom vystúpení zvyklé, ako faktov.

  A naviac, čo mňa prekvapilo, a vo vašom prípade ako bývalého eurokomisára, množstvo protirečení. Ja sa nestačím čudovať, ako vy môžete vypustiť z úst, že čerpanie eurofondov je na úrovni 2 %. Veď už si zavolajte tým svojim priateľom tam do Európskej komisie, aby tam povedali, ako to v skutočnosti je. 37 % len v OP Doprava je vyčerpaných, 50 % je zakontrahovaných, ktorých už nikto nikdy nezmení.

  Toto sú protirečenia, ktoré mi nesedia u vás. Na jednej strane hovoríte, že je samozrejmé, že treba rokovať o ešte presunutí financií európskych fondov, ale vy ste už do médií dali jasne, že sa postaví tunel Višňové z eurofondov, vy už to viete. Ale dnes ste tu povedali, môžete si to pozrieť, že samozrejme, že treba rokovať a nebude to jednoduché, bude to aj dlhé, aj krátke, aj ešte neviem aké.

  No a keď ste ešte hovorili o miešaní hrušiek s jablkami, nuž veď vy ich miešate neustále. Hovoríte o PPP projekte, o cene, kde je započítaná cena za samotnú výstavbu a potom cena za 30 rokov prevádzky, do čoho nedá štát ani korunu z hľadiska údržby, ale bude to platiť koncesionár. Ale vy to pokojne porovnávate s cenou, ktorú ste vy údajne vyrokovali, ale tam už žiadna prevádzka na 30 rokov nebude.

  Čiže tieto protirečenia ma naozaj prekvapujú práve vo vašom prípade a naviac som myslel, že bude viacej faktická vaša, vaše vystúpenie a nie až tak moralizujúce, ako bolo.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, opäť - tak ako pred cirka dvoma mesiacmi - ste toho narozprávali veľmi veľa, ale v skutočnosti ste nepovedali dokopy nič. Jediný fakt, ktorý sa dá z tohto vášho vystúpenia vyvodiť, a jediná pravda, ktorá platí, je, že ste svojím rozhodnutím zastavili výstavbu 105 km diaľnic na nasledujúce obdobie - a to je to jasné posolstvo z vašej reči. Ostatok boli len vízie, plány, ktoré už plánujete pol roka a budete plánovať ešte ďalšieho, žiaľ, neviem, či sa dočkáme aj nejakých skutkov. A je mi ľúto, že musím skonštatovať, že zatiaľ ste pre mňa len ministrom, počas ktorého vedenia sa v budove Železničnej spoločnosti zriaďuje kaplnka pre modlenie a pod ktorého vedením sa ešte aj ten poschodový vlak, ktorý ste nedávno odovzdávali, musel premenovať z Jánošíka na Svätú Katarínu a to je, žiaľ, žalostne málo.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán minister, vítam vaše rozhodnutie, vítam rozhodnutie vlády o zastavení aj tretieho balíka PPP, a preto, lebo som asi v tejto sále možno jediný, ktorý od roku 2009 verejne aj na odborných fórach som hovoril, že takáto masívna výstavba formou PPP je zlé rozhodnutie a treba čerpať eurofondy. Som rád, že po viac ako dvoch rokoch bezmála došlo na moje slová, a verím tomu, že sa urobí všetko pre to, aby sa eurofondy čerpali v plnej miere a so všetkými možnosťami, ktoré nám referenčný rámec umožňuje.

  A druhá poznámka. Pán minister, vítam vaše rozhodnutie, že v marci predložíte plán výstavby všetkých úsekov. Chcem vás z tohto miesta poprosiť, že diaľnica nekončí pred Prešovom, lebo stále len počúvam o tom, že po Prešov, po Prešov, ako keby sa zabudlo, že diaľnica D1 pokračuje aj okolo Prešova do Košíc a že aj za Prešovom je, žijú občania Slovenskej republiky, tak vás chcem poprosiť, aby ste nezabudli aj na diaľničný obchvat mesta Prešova.

  Ďakujem pekne.

 • Pán minister, najlepšie sa šetrí, keď sa nič nestavia. A v tomto type šetrenia ste podľa môjho názoru fakt dobrý, ale okrem toho, že nestaviate, tak neviete vysvetliť zadávanie miliardových zákaziek rokovacím konaním bez zverejnenia, neviete vysvetliť a zdôvodniť absolútnu neschopnosť pokračovať vo výstavbe diaľnic. Bohužiaľ, ako minister pre eurofondy nechápete rozdiel medzi čerpaním európskych fondov a ich kontrahovaním a máte naozaj žalostne nízke plány postaviť v roku 2011 5,2 km diaľnic zo štátneho rozpočtu.

  Pán minister, podľa môjho názoru ste asi dobrý človek, ale trápite sa so svojou funkciou a všetci okrem vás to už vidia. Ak si chcete zachovať akú-takú reputáciu, prosím vás, pán minister, vymeňte sa s Richardom Sulíkom, pomôžete jemu aj sebe.

 • Potlesk a smiech v sále.

 • Ja iba stručne, že sa mi, pán minister Figeľ, veľmi páčilo, ako vážne ste sa postavili k fígľom pána Vážneho.

 • O vystúpenie požiadal pán predseda Národnej rady Richard Sulík. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Nebudem sa meniť, pán Podmanický, mne tu je dobre s vami a takých vtipálkov by som nikde inde zrejme nenašiel.

 • Smiech v sále.

 • Reakcia z pléna.

 • Nie, vaša manželka sa mýli, vy máte taký ten špecifický humor. Odchádzate? Škoda, chcel som s vami trošku...

  Dobre, tak, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dámy a páni, ja by som sa chcel venovať menej šarvátkam z minulosti, tam našťastie do toho ani ja, ani moji kolegovia z SaS nie sme nijak zapletení a skôr viacej k samotným PPP projektom, obzvlášť k tretiemu balíku.

  Možnože toto je práve tá dobrá príležitosť, kedy by sme mohli naprieč politickým spektrom dospieť k záveru, že možnože PPP projekty nie sú tá najvhodnejšia možnosť financovania a určite sú tie najdrahšie.

  Čo je PPP vlastne, čo je podstata tohto súkromno-verejného partnerstva, privat-public partnership? Je v podstate to, že keď štát alebo spoločnosť potrebuje nejaký povedzme napr. infraštruktúrny projekt, napr. nejaký most, a štát nemá na to dosť peňazí, no tak súkromný investor si peniaze obstará, postaví ten most a prevádzkuje ho z tých peňazí, prevádzkuje ho a od užívateľov za toto peniaze vyberá, v ideálnom prípade priamo tam na tom moste. No a z tých peňazí, ktoré vyberie, financuje tú samotnú investíciu, náklady na financovanie a financuje aj prevádzku.

  Spravme si taký jednoduchý prepočet, čo by to znamenalo v prípade 30-kilometrového diaľničného úseku pri Žiline. Tento úsek má teda 30 km, tá pôvodná cena, ktorá bola kalkulovaná, bola do 300 mil. eur ročne, 280 mil. eur mal štát pôvodne ročne, každý rok platiť za investíciu, financovanie investície, údržbu a niekedy po 30 rokoch nejakú generálnu opravu. 300 mil. korún, eur, prepáčte. Pritom pri Žiline prejde v priemere asi 40-tisíc áut krát 365 dní v roku je okolo možnože 15 mil. Čiže keby naozaj by to mali platiť tie autá, ktoré cez ten úsek prejdú, ktorých je 15 mil. ročne, a my budeme platiť 300 mil. eur ročne poplatok, na jedno auto to vychádza 20 eur za jednu jazdu, za jedno prejdenie 30-kilometrovým úsekom by malo v podstate zaplatiť každé jedno auto 20 eur, aby sa tento projekt oplatilo stavať ako PPP projekt. To je, samozrejme, absurdná cena. Zrejme by sa stalo to, že tie, zrejme by sa stalo, že tie autá by chodili kade všade okolo, ale nie po tej diaľnici, čo by znížilo počet áut, logicky, a zrejme by to muselo zvýšiť cenu.

  Iné porovnanie je, nadväzujem na to, čo pán Vážny hovoril vo svojom vystúpení, že v ´98., v tej tabuľke to bolo vidieť, sa stavali diaľnice, bola priemerná cena 1 km diaľnice 250 mil. korún, potom to rástlo. Pri PPP projekte bola pôvodná, pôvodná cena, ktorú to konzorcium dalo, 2 400 mil. eur samotná investícia. To keď vyrátam na jeden kilometer delené 30, máme 80 mil. eur na kilometer a krát, keď to prerátam na koruny, tak sme približne pri 2,5 mld. korún, 10-násobok. Ten ročný poplatok za jeden kilometer, vravel som, že 300 mil., takmer 300 mil. eur ročne mal platiť štát delené 30 km, trošku som to zaokrúhlil, delené 30 km, to je 10 mil. eur na kilometer, to je 300 mil. korún. To, čo ešte pred 10 rokmi bola cena za postavenie jedného kilometra diaľnice, tu to v pôvodných plánoch vychádzalo ako ročný poplatok za jeden kilometer diaľnice.

  To si treba uvedomiť, tie absurdné nárasty, to jednoducho toto, takto luxusnú diaľnicu my by sme mohli zrejme pozlátiť, aby tá cena zodpovedala naozaj reáliám.

  Jednu drobnú poznámku k tomu, čo hovoril pán poslanec Blanár, že v tej cene je obsiahnutá aj údržba. Áno, je, ale tá je z tých nejakých 277 mil. pôvodnej ceny 6 mil. eur až maximálne 12, keď sa tam zarátajú aj opravy.

  Keďže toto naozaj bolo úplne uletené, tak ešte za minulej vlády bolo dohodnuté zníženie ceny z 2 400 mil. eur samotnej investície na 1 990 mil., čo teda už mala byť nejaká že dobrá cena, ale aj táto cena je hrozne premrštená na to, čo náš štát by za to dostal.

  Tak preto začal minister dopravy vyjednávať, v dobrej viere začal vyjednávať s dodávateľmi s tým, že sa podarí docieliť nejakú cenu, ktorá by sa aspoň podobala na cenu primeranú, a podarilo sa mu docieliť slušnú zľavu 20 %. Z nejakej bežnej ceny 20 % je slušná zľava, ale nie z tejto, táto cena bola tak vysoká, že aj 20 % je ešte stále veľa.

  Tu by som chcel reagovať na jednu vetu, ktorú povedal pán Vážny, že porovnávajme ukončené voči ukončenému, dohodnuté voči dohodnutému a porovnávali ste tie ceny, že ako rástli skutočné ceny diaľnic za vlády, druhej vlády napr. Mikuláša Dzurindu.

  Len, pán Vážny, chcem vám povedať, že vaša vláda spravila to, že tú pôvodnú cenu dala tak ukrutne vysoko, že je fakticky nemožné túto cenu prekročiť, a potom áno, potom sa dá dodržať cena, keď poviem, že jednoducho dodám štátu favorita alebo felíciu za 2 mil. korún, tak dobre, no určite tú cenu neprekročím, ale jednoducho je to tak hrozne drahé, že my sa musíme naozaj vážne zamyslieť, či to chceme robiť. Za tento úsek by sme platili v ideálnom prípade možnože 200 mil. eur ročne, to je 30 km. Si to skúste prenásobiť na tie chýbajúce kilometre diaľnic, veď náš štát by musel pomaly možnože polovicu výberu z DPH alebo z nejakej inej významnej dane dať len na tieto, na diaľnice.

  Preto PPP projekty sú jednoducho neprijateľné pre našu krajinu, a keď ich budeme robiť, tak robme ich naozaj veľmi s rozumom, obmedzene a dobre si to premyslime, či nemáme žiadnu inú alternatívu. Tým teda vravím, že dobre, nezastavme PPP projekty úplne, ale jednoducho buďme rozvážni, kedy sa k nim uchýlime.

  Tá, čo som vravel na začiatku, tá podstata toho PPP projektu, že ten súkromný investor v podstate bude ten celý projekt financovať z toho, čo vyberie od ľudí, tomu sa teda hovorí riziko za dopyt. No, samozrejme, že drvivá väčšina PPP projektov v Európe nefunguje na tejto báze, že súkromný investor prevezme riziko za dopyt. A pokiaľ viem, tak v Maďarsku také niečo, dobre hovorím, v Maďarsku také niečo skrachovalo, že investor povedal, že prevezme riziko za dopyt a jednoducho to nefungovalo.

  No tak vymysleli sa ďalšie dve riziká, to je riziko za dostavbu a riziko za prevádzku a potom to už znelo pekne, že no tak dobre, veď máme tri riziká a z týchto troch rizík štát prevezme dve. Teda, prepáčte, súkromný investor prevezme dve. Ale to jednoducho, tie riziká nie sú rovnocenné. To riziko za dopyt je ďaleko dôležitejšie a významnejšie ako riziko za dostavbu a riziko za prevádzku, to sa dá zazmluvniť a to jednoducho funguje. No a aj toto je dôvod, prečo PPP projekty by sme robiť nemali.

  Poďme si teraz porovnať, čo znamená financovať zo štátneho rozpočtu a financovať cez PPP projekt. Ja som si teda trošku tie čísla spísal a najväčšia položka, ktorá by nás čakala z tej sumy približne 6,5 mld. až 6,8 mld. euro za 30-kilometrový úsek diaľnice, tak tá najväčšia položka by boli úroky, 3 900 mil. eur by boli iba úroky, a to, áno, 30 rokov je dlhá doba a, samozrejme, peniaze niečo stoja, ale tá úroková sadzba je na tom veľmi zaujímavá, že štát si ide požičať veľké množstvo peňazí na veľmi dlhú dobu a má za to platiť približne 9 % ročne. To je v týchto reáliách, že si ide požičať takú veľkú sumu peňazí, je toto percento, táto úroková sadzba pomaly úžerou. Lebo samotný štát, keď financuje svoj štátny rozpočet, deficit štátneho rozpočtu, si požičiava peniaze za menej ako 5 %, tunak by to bolo približne 9. Nie? Kyvete, že nie. Koľko percent to malo byť v úrokoch?

 • Reakcia navrhovateľa.

 • Plus swap? No tie náklady na financovanie sú 9 % ročne? No, no dobre. Ďakujem. Dobre, ale tie úroky, to nakoniec sedí, že 3 900 mil. by to približne vyšlo, no toto jednoducho je hrozne veľa.

  Ďalší náklad je poistenie, 200 mil. eur by stálo poistenie. NDS-ka nepoisťuje žiadne svoje cesty a diaľnice a funguje to veľmi dobre. Ďalších 200 mil. by bolo na prevádzku spoločnosti Žilinská diaľnica, a. s., a pod.

  Jednoducho toto sú dôvody, pre ktoré nemôžeme urobiť, my jednoducho by sme sa vystrieľali zo všetkých disponibilných zdrojov na PPP projekty a potom ostatné diaľnice by stáli, ostatné úseky, ktoré sú takisto dôležité. A preto ja som veľmi rád, že aj koaličná rada aj vláda sa nakoniec priklonila k takémuto názoru a že bolo nájdených včera 400 mil. eur, ktoré jednoducho sa použijú na financovanie, možnože budeme trochu pomalšie stavať, ale predsa len kritický bod je ten tunel Višňové, ktorý, počuli sme dnes citát, už v 2007. roku mal byť začaný, malo sa začať s výstavbou. Ja som presvedčený, že sa začne už budúci rok na jar, všetko je teda pripravené a to je to, čo limituje ten úsek.

  Keď si pozriem ten výber tých nákladov, tak napr. už v roku 2016, to je obdobie budúcej vlády, to nie je tejto vlády, táto vláda, keby si to chcela zjednodušiť, tak ide práve do tohto PPP projektu, lebo prvé tri roky by musela platiť nula, štvrtý rok 17 mil., ale už od roku 2016 tá ďalšia vláda bude musieť platiť 200 mil. ročne. Kdežto keď to postavíme takto, ako to navrhujeme, tak jednoducho ďalšia vláda bude platiť nie 200, ale 6, možnože 9, to je, jednoducho to sú obrovské rozdiely. Ja si myslím, že žiaden politik so štipkou zodpovednosti jednoducho takéto niečo, nemôže sa pod takéto niečo podpísať, to je vrcholne nezodpovedný prístup.

  Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.

 • Pán spoločný spravodajca požiadal o vystúpenie. Pán poslanec Mikolaj, taká je regula, aj zajtra.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, moja pamäť siaha dosť do minula, ale zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady pár dní pred Vianocami, aby tu niekto obhajoval neefektívnu, neekonomickú výstavbu diaľnic, aby niekto obhajoval takto veľký biznis, tak to je sila, to je sila aj na starých matadorov v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Ak by som sa spýtal, že kto je proti výstavbe diaľnic, tak sa nezdvihne, samozrejme, ani jedna ruka, takého človeka tu nenájdeme, kto by bol proti výstavbe diaľnic. Ak by som sa spýtal, kto z navrhovateľov sa chce postaviť do polohy investora takýchto PPP a zo svojich vlastných peňazí financovať takto navrhnutý model PPP vlády Roberta Fica, tak sa nezdvihne tiež ani jedna ruka. Páni, ak by sa jednalo o vaše a nie štátne peniaze, nikdy by ste takýto projekt výstavby diaľnic nepripravili, nieto ho ešte obhajovali a dokonca kvôli nemu týždeň pred Vianocami zvolali mimoriadnu schôdzu Národnej rady.

  Dámy a páni z opozície, ak by išlo o vaše vlastné peniaze, tak by ste to nikdy neurobili (potlesk), ale ide o štátne peniaze, tak v pohode.

  Aby sme dnes mohli rozprávať o výstavbe diaľnic, tak sa musíme pripomenúť trocha nedávnej minulosti, aj preto, že pán predkladateľ vyzval na to, aby sme objektívne posúdili výroky. Tak skúsim ich zopár, tých výrokov.

  Marec 2005, tlačovka SMER-u: "Budeme financovať menšie úseky formou PPP v rozsahu maximálne 5 až 15 mld. korún, to je maximálne do 20 km." To ste sľúbili, no nejako sa vám po čase ten meter šmykol, z Martina do Prešova je to teda pekných 20 km.

  Júl 2006, už ste boli vo vláde, pán exminister: "Diaľnice cez PPP sú o 50 až 70 % drahšie ako bežné investície od štátu. Je na zváženie, či nám to stojí za skrátenie času." Autentický výrok. O mesiac neskôr ten istý pán minister, vtedajší: "Ak má Slovensko dostatok peňazí, teda z národných zdrojov, ako aj z eurofondov, stráca sa význam PPP projektov a tieto projekty veľmi predražujú infraštruktúru." To ste povedali v auguste 2006. Teda v auguste 2006, keď ste nastúpili do vlády, ste mali aj peniaze, aj čas. Pravda je taká, mali ste peniaze a mali ste aj čas.

  O rok neskôr v júli 2007 ste už nemali ani peniaze, ani čas a spustili ste prípravu megaprojektov PPP. V júli 2007 perfektný výrok: "Diaľnica do Košíc bude dokončená do roku 2010." To je výrok predsedu vlády Roberta Fica na brífingu, ktorý bol na Úrade vlády. O mesiac neskôr už tvrdil, že na trase existujú technické prekážky, stavba tunelov. "Máme alternatívu. Namiesto Višňového obchvat Žiliny. Ostatné tunely podobným systémom." Čo má spoločné obchvat Žiliny s tunelom Višňové - Dubná Skala, teda so spojením Žiliny a Martina, neviem, ale volič toho znesie veľa, tak mu to predseda vlády ponúkol ako alternatívu, ako náhradu za nezmyselné vyjadrenie, že diaľnice budú do roku 2010.

  O ďalší mesiac neskôr výrok, september 2007: "Tunely postavíme v polovičnom profile do roku 2010 a v plnom profile do roku 2012." To je objektívne posúdenie výrokov, o ktoré žiada pán predkladateľ.

  Pán exminister Vážny v apríli 2008 pripustil, že ani bez tunelov diaľnica do Košíc do roku 2010 nebude. To bolo v apríli 2008. Nemýlil sa pán exminister. Nemýlil sa, rok 2010 totižto nikdy nebol uvažovaný ako reálny termín dokončenia diaľnice Bratislava - Košice.

  Takisto sa nemýlil pán exminister, teda v apríli 2008, minister sa nemýlil ani v júli 2006, keď hovoril, že diaľnice cez PPP sú o 50 - 70 % drahšie ako bežné investície. Vtedy, v roku 2006, to bolo varovanie, aby ste z toho potom urobili normu cenotvorby pre výstavbu diaľnic.

  V roku 2008 predseda vlády Robert Fico povedal ďalší skvostný výrok: "Ak by malo byť o čosi predražené financovanie PPP, poďme do toho. Ja sa neobávam predraženia." Do tohto obdobia možno zaradiť ďalšiu technickú a ekonomickú perlu predsedu vlády a to tá, že "najdrahšia diaľnica je tá, ktorá sa nepostaví". Pri tomto výroku, že najdrahšia diaľnica je tá, ktorá sa nepostaví, sa treba len usmiať, ale ak predseda vlády vyhlási, že "diaľnice za každú cenu", tak treba zbystriť pozornosť, lebo tu niekto obhajuje veľký biznis pre firmy, možno aj pre niekoho iného, ale ten niekto iný rozhodne nie je občan Slovenskej republiky.

  A na konci celej tejto mediálnej prípravy sú dva megaprojekty PPP, legislatívna výnimka zo zákona o štátnom dlhu, diaľnicu síce stavia súkromník, ale gro rizík nesie štát, teda občania. Toto je výsledok vašej prípravy PPP.

  Dámy a páni, o čom toto všetko bolo? O diaľnici do roku 2010 z Bratislavy do Košíc? Nie. Podstata celej tejto prípravy bola vytvoriť vo verejnej mienke priaznivý priestor, priaznivý pohľad na dokončenie diaľnic, zabezpečenie infraštruktúry, ohlásiť tzv. výstavbu diaľnic a pod pláštikom urýchlenej výstavby diaľnic urýchlene urobiť obrovskú zákazku na stámiliardy na diaľnice a rýchlostné komunikácie. A každý, ktorý vtedy spochybňoval výrok, že do roku 2010 budú diaľnice, že je to nereálne, že to nie je možné a že môžete prijať aj zákon o urýchlenom tvrdnutí betónu, to je jedno, čo prijmete, reálne sa tie diaľnice do roku 2010 nedali postaviť a každý, kto to vtedy normálne povedal, tak bol obvinený z bránenia vyrovnávania regionálnych rozdielov, že sa bráni rozvoju Slovenska, že bráni vstupu investorov na Slovensku, že mu neleží na srdci ani východ Slovenska, ani juh Slovenska, jednoducho každý, kto povedal vtedy pravdu a realitu, bol obvinený z protislovenského a protiobčianskeho konania.

  Dnes podsúvate to isté. Každý, kto dnes obnaží pravdu o vašich PPP projektoch, o ich nastavení, o ich cene a povie, že takto nie, tak je skoro vlastizradca, koná proti občanom. A presne ten istý scenár ako v minulosti, robíte tlačovky, zvolávate dokonca mimoriadnu schôdzu Národnej rady, hádžete s miliardami hore-dole s vedomím, že ľudia si tak obrovské peniaze nedokážu ani predstaviť a že vám to všetko pekne spapajú.

  Ale ak napríklad poviete študentom, že za to 50-70-percentné predraženie, o ktorom hovoril pán exminister Vážny, by mohli mať všetky vysoké školy postavené pre všetkých študentov perfektné nové internáty aj s vybavením, aj s fitneskami, aj jedálňami, ak pacientom poviete, že za takto predražené PPP projekty by mohlo na Slovensku vyrásť 6-8 špičkových nových nemocníc vrátane technologického vybavenia, že by sa nemuseli pacienti tlačiť po traja, po šiestich na lôžkach v nemocniciach, tak toto začínajú ľudia chápať. Začínajú chápať, aké zradné sú pre nich vyhlásenia a pre ich život vyhlásenia "diaľnice za každú cenu". Začínajú chápať, aké zradné sú pre nich tendre, kde sa účastníci vyradia tak, aby zostal len jeden vyvolený. Tak to bolo pri mýte, sekera 6 mld., a tak to bolo aj pri treťom balíku PPP. Ľudia začínajú chápať, aké zradné sú pre nich pekné rečičky o tzv. spásonosných, vami nastavených megaprojektoch PPP.

  Dámy a páni, je dobré, že je táto schôdza, je dobré, aby sme si naliali čistého vína, aby sme si zobjektivizovali všetky informácie a aby sme informovali celú verejnosť, že cesta výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií tak nastavených PPP projektov, ako ich nastavila vláda Roberta Fica, je pre občanov Slovenska obyčajná pasca. Obyčajná pasca. A z tejto pasce by sa, nie že my, naša generácia, z tejto pasce by sa naše deti a naši vnuci veľmi, veľmi ťažko zotavovali. A oveľa rozumnejšie je, ak teda nech ich financuje štát, nech sa využívajú v maximálnej miere eurofondy, a keď štát prebere na seba riziko za vlastnú výstavbu, tak si toto riziko v prípade uplatnenia aj uhradí. Prevziať na seba riziko nepredvídateľných nákladov, ktoré sa pri takto veľkých projektoch dajú priznať investorom, ale aj zhotoviteľom obrovské rizikové prirážky, a keď tieto prirážky, keď sa niečo nepredvídateľné stane, tak je na to financovanie v projekte, ale keď sa nič také nevyskytne, tak je to čistý zisk pre zhotoviteľa. Tadiaľto cesta efektívnej výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií ani žiadna cesta veľkých infraštrukturálnych projektov nevedie.

  Pokojne pripravme, vytendrujme menšie úseky, budú lepšie kontrolovateľné, bude väčšia konkurencia, uživia sa tam aj menšie firmy, nielen megafirmy z celej Európy, kde slovenské menšie firmy nemali šancu si ani škrknúť, a ak si možná škrkli, tak ako piaty, šiesty poddodávateľ za také ceny, ktoré im ťažko pokrývajú náklady na ľudí. Toto nie je dobré parte pri stavaní takýchto veľkých infraštrukturálnych projektov, ktoré občania Slovenskej republiky zaplatia. Zaplatia všetko, nielen výstavbu, ale aj prevádzku. Lebo tu bolo povedané, že prevádzku diaľnice bude platiť zhotoviteľ. Áno, ale z akých peňazí? Zo štátnych peňazí, z daňových peňazí a z mýtnych peňazí.

  Dámy a páni, úplne v pohode a kľudne dávajme na stôl čísla, dávajme na stôl argumenty, nebalamuťme ľudí a nehovorme, že takto pripravené PPP projekty z dielne SMER-u sú spásonosné pre Slovensko. Keby sa tieto projekty spustia, tak je to skaza pre Slovensko a pre budúce generácie.

  Ďakujem vám.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána spoločného spravodajcu - piati páni poslanci, resp. štyria. Pán poslanec Matej má procedurálny návrh, ktorý uprednostním pred faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Túto schôdzu, 10. schôdzu zvolali poslanci Národnej rady Robert Fico, Ľubomír Vážny. Pána Fica som tu od rána nevidel, a preto navrhujem, aby Národná rada sa uzniesla a udelila osobitný štatút poslancovi, podpredsedovi Národnej rady "poslanec len na hlasovanie". Je to neúcta voči občanom, voči nám všetkým, ktorí sme tu a diskutujeme na túto tému. Ďakujem pekne.

 • Nech sa páči, pán poslanec Chaban. Pán poslanec Chaban. Nech sa páči, pán poslanec Chaban.

 • Ďakujem. Ja chcem doplniť svoje pocity z vystúpenia pána spoločného spravodajcu asi o to, že tiež pokladám túto schôdzu za morálne presahujúcu možno hranice zeme, pretože chcem pripomenúť, že už tu bol raz použitý termín, že minulá vláda sa tu správala ako okupanti na vlastnom území. Mne je ľúto, že právnici zatiaľ nevymysleli pojem ekonomická vlastizrada. Lebo ja obhajovanie toho, čo je neobhájiteľné smerom ku diaľniciam, pokladám za ekonomickú vlastizradu.

  Páni z opozície, vydrancovali ste túto krajinu jednak predražovaním, spomínané PPP projekty. Moji priatelia, tí, čo stavajú diaľnice alebo cesty, mi vypočítali, že napríklad meter štvorcový v Považskej Bystrici je stavaný tak, akoby pod každým metrom sa nachádzalo 56 platní z lešteného mramoru 5 cm hrubých. V Považskej Bystrici máme diaľnicu skoro s trojmetrovou vrstvou lešteného mramoru.

  Ďalej ste vydrancovali túto krajinu fyzicky, pretože ste zasiahli do chránených území, s čím republika doteraz má problém.

  A morálne. Pripomeňte si pána s transparentom, kedy pán predseda Fico si myslel, že ho ide pozdravovať, ktorému bolo tesne pred svetskou púťou na tejto zemi ublížené tak, že sa musel dožadovať svojho práva pred televíznymi kamerami.

  Pokladám vaše konanie za ekonomickú vlastizradu. (Potlesk).

 • Pán poslanec Janiš, veľmi sa mi páčilo vaše vystúpenie, ale keby som ho chcel zhrnúť do niekoľkých viet, keď ste hodnotili to, ako páni Fico, Mečiar, Slota, Vážny spravovali túto krajinu v minulom volebnom období, tak by som to zhrnul do nasledujúcich viet.

  Oni keď spravovali štát, keď nakupovali, tak nakupovali najdrahšie. Keď ako štát predávali, tak predávali čo najlacnejšie. V každom prípade pre nás všetkých nevýhodné. Oni štát spravovali ako zlodeji. A to, keď pán Pelegrini spomína Jánošíka, tak to majú spoločné. Aj Jánošík bol zbojník. Ale Jánošík, on bral bohatým a rozdával chudobným. Na rozdiel od Jánošíka oni brali všetkým a dávali iba svojim. (Potlesk).

 • Nech sa páči, pán poslanec Blanár, v tejto chvíli navrhovateľ, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec a spravodajca, naozaj vaše vystúpenie bolo excelentné, môžete pochváliť toho, kto vám to pripravil. Ale predsa len mi dovoľte, aby som vám pripomenul pri tých tradičných manipuláciách, na ktorých som zvyknutý pri vašich vystúpeniach, že Úradu pre verejné obstarávanie pri tzv. mýtnom tendri sedel koaličný - teda súčasne, vtedy opozičný - riaditeľ, teda predseda úradu, ktorý 12 námietok zamietol. A mohol kedykoľvek zrušiť ten tender. Vtedy som vás nevidel, že by ste stepovali pred Úradom pre verejné obstarávanie s nejakým transparentom a žiadali ste predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, keď ste boli presvedčený o tom, že je to predražené, aby to zrušil. A mohli ste to urobiť. Veď to bol blízky váš nominant.

  Ale na to som zvyknutý, že vy nestepujete práve na tých miestach, keď to treba, pretože viete veľmi dobre, že Turiec najviac dnes dopláca na to, že nemáme diaľnicu medzi Žilinou a Martinom. A vždy, keď sa tam čosi dialo v súvislosti s diaľnicami, nikdy som vás tam nevidel. Neviem, kde ste boli? Predsa ste z Martina a mohli ste prísť hocikedy a podporiť túto aktivitu a možno povedať vlastné predstavy. Ale to, že dokážete manipulovať s údajmi a rozprávať len tie vzletné slová o netransparentnosti atď., to je vám vlastné.

  Pán poslanec, naozaj skúste niečo urobiť a pomôžte tomu Turcu konečne, do ktorého chodíte zrejme len spávať alebo ja neviem čo, pretože ten to naozaj potrebuje. Verte mi.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Janiš, pán kolega, už som rád, že si vystúpil, lebo som si myslel, že sa ti niečo stalo za posledný polrok, ale vidím, že si opäť vo forme a predviedol si zase excelentné demagogické vystúpenie. A opäť si hovoril len o hypotézach a o tom, čo všetko sa malo ukradnúť alebo čo všetko študenti mohli dostať, ale opakujem, všetko sú to len hypotézy, pretože nič také sa nestalo.

  Ale nabádal si nás, aby sme si zachovali pamäť, a to tu zaznieva už od viacerých rečníkov. Tak dovoľ, aby som ti ju pripomenul, že za vašej vlády ste vy reálne a skutočne - a bolo to potvrdené - boli schopní vytunelovať ešte aj tunel Branisko. A preto sa ťa spýtam, čo všetko mohli mať za tie peniaze tí študenti, o ktorých si tak plačlivo za tým pultom rozprával?

  A pripomeniem ti ešte ďalšiu vec, keď už tak horlivo rozprávaš o doprave. Z ktorej vlády a z ktorej strany pochádzal minister, ktorý ešte v deň odchodu zo svojej kancelárie podpisoval 50-ročné zmluvy na prenájom pozemkov okolo prístavu a lukratívnych pozemkov v Istropolise alebo vedľa Istropolisu v lukratívnej časti mesta? Takže osviežme si tú pamäť, pán poslanec, pred tým, ako vystúpime, a nemajme ju len tak dva-tri roky dozadu, ale aj na dlhšie obdobie.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Janiš chce reagovať na vystúpenia pánov poslancov na jeho vystúpenie. Nech sa páči.

 • Ďakujem všetkým za faktické pripomienky, že sa nič také nestalo a že tieto megaprojekty skončili, nie je vaša zásluha, že sa nič nestalo, je teda naša zásluha.

  Nebudem reagovať systém Turiec hore-dole. Mne na tej diaľnici záleží oveľa viac ako vám, ale nie som zástancom, pán župan Žilinského kraja, nie som zástancom vašej teórie za každú cenu. Z vlastných peňazí, pán župan, by ste v živote do takéhoto projektu nešli, ale z peňazí občanov úplne v pohode. Ja všetko meriam cez vlastnú peňaženku a ja ako by som osoba do týchto projektov nešiel, tak potom to nebudem núkať druhému, aby takéto drahé projekty platil, pán župan.

  A o hospodárení žilinskej VÚC-ky tiež pomlčím.

  Čo sa týka toho mávania zmlúv, pán kolega, bol by si hrdina, vtedy si bol hrdina tu a mával si tu takto s nejakými zmluvami, päť rokov starými zmluvami, ktoré ste si vytiahli na ministerstve dopravy. Hrdina by si bol vtedy, kebyže zamávaš tu so zmluvami, ktoré ste vy utajili. Byť hrdina, tie zmluvy boli prístupné na ministerstve dopravy, neboli utajené, ale nezamával si tu so zmluvami, ktoré ste vy utajili vo vašom volebnom období. Vtedy by si bol hrdina. Tu sú zmluvy ministerstva dopravy z roku 2005 a tu sú zmluvy ja neviem ministra Jahnátka atď. z volebného obdobia 2006 - 2010. Vtedy by si bol hrdina. Prísť k zmluvám, ktoré sú verejne dostupné, a mávať tu s nimi nie je žiadne umenie, ale prísť so zmluvami, ktoré ste utajili, to bol problém.

 • Nech sa páči, pán poslanec Mikolaj, ktorý je prvý v poradí prihlásený poslanec písomne do rozpravy k prerokovávanému bodu programu a vystúpi za poslanecký klub Slovenskej národnej strany. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vidím, že koalícia využíva všetky možnosti, na ktoré má právo, a svojimi vystúpeniami, kde používa mimoriadne ťažké a tvrdé slová, sa snaží odviesť pozornosť od toho hlavného problému, ktorý je, a to je hodnotenie činnosti podpredsedu vlády a ministra dopravy pána Figeľa. Preto, ak dovolíte, ja by som sa vrátil k tejto činnosti, ale dotknem sa aj pána Sulíka, k jeho odbornej časti, ktorá sa týka nie "pípípí", pán poslanec, ale "pépépé" projektov.

  Keď som sa pripravoval na túto schôdzu a hodnotil som činnosť pána ministra, tak som si myslel, že to bude pomerne ľahká úloha, pretože, pán minister, za toho polroka, keď zhodnotím, čo všetko ste dosiahli, tak som mal príspevok skoro za minútu hotový, pretože je pravdou, že ste zrušili dva takmer hotové PPP projekty. Podpísali ste jednu zákazku pre stavebné práce, pokiaľ sa nemýlim, v hodnote takmer 1 miliardy slovenských korún priamym zadaním. Čiže žiadna súťaž. A darmo sa vy vyhovárate dozadu, že tak to bolo pripravené. Spomeňte si na vašu rétoriku o transparentnosti a čo ja viem čo, aké ešte vzletné slová, a nakoniec podpíšete bez mihnutia brvou priame zadanie a ešte hovoríte o nejakých autorských právach, čo je raritou, aby na stavebné práce boli autorské práva. Čiže je to jasné priame zadanie.

  No a ešte jeden výsledok máte ten, že ste povedali, že financovať diaľnice budete zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov, za čo tiež asi Nobelova cena nebude.

  Problém, ktorý som mal, bol v tom, že meníte názory, pán minister. To, čo platí dnes, neplatí zajtra, čo platilo včera, neplatí dnes. Vždy, keď som si pripravil stanovisko na niektorý váš čin, na niektorý váš akt, tak na druhý deň som ho musel hodiť do koša, pretože ste jednoducho zmenili názor a začali ste tvrdiť niečo úplne iné.

  Podľa mňa tento, dovolím si povedať, chaos, ktorý v riadení výstavby diaľnic - pretože máme pol roka po voľbách - tu nastáva a menia sa koncepcie, menia sa pravidlá, je spôsobené aj tým, čo som už hovoril, že KDH nemalo ako snáď jediná politická strana, nemalo vypracovaný svoj volebný program v oblasti dopravy. Nebol. Bola len dopravná infraštruktúra. No ale tá predsa musí vyplývať z koncepcie dopravy ako takej. A to, že to nie je spravené, z toho vyplýva tá živelnosť, ktorá dneska je, a to menenie názorov a po pol roku sa dostaneme pol roka dozadu, že budeme financovať diaľnicu zo štátneho rozpočtu a európskych fondov.

  To, že nie je koncepcia a že sa menia názory, podľa môjho názoru vyplýva aj z toho, že aj ten personálny manažment, ktorý, pán minister, máte, tak ak som si všimol, tak je zložený z politikov z tretieho sektora a z novinárov. Ale to nie sú ľudia, ktorí majú vzdelanie z oblasti dopravných stavieb alebo dopravy ako takej. Už som spomínal aj príklad, keď generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest je aktívny a súčasný pracovník Katedry elektroniky a mechatroniky. Má uvedených 80 výstupov publikačných prác. Ani jedna, ani jedna sa netýka dopravných stavieb alebo dopravy, čiže je odborníkom na mechatroniku. Jediné plus, ktoré má, je to, že je bývalým predsedom KDH v Žiline. To je jeho jediná kvalifikácia, ktorú na tento post má. Takže si myslím, že tým, že ste sa obklopili ľuďmi, ktorí nemajú príslušné vzdelanie, tak tie vaše vyjadrenia, koncepcie sú také, aké sú.

  Pokiaľ ide o tretí balík, tam, pán minister, nesmiete sa hnevať, ale ja som si naozaj preštudoval vaše vyjadrenia za dva-tri mesiace dozadu a vy ste veľmi tvrdo až agresívne, až tvrdohlavo, sa mi zdá, ste presadzovali tento PPP balík. Dokonca ste sa pochválili tým, že ste dosiahli zľavu, že ste usporili a že už je to dobré a že to treba spustiť. Prežili ste prvú koaličnú radu, prežili ste druhú koaličnú radu, neprežili ste tretiu. Tam ste zmenili cez noc alebo poobede názor a zrazu teraz tvrdíte, že to bol podvod.

  A dokonca predsedkyňa vlády, predsedníčka vlády povedala, že sa ušetrili 3 mld. eur. Pán minister, už viac vás zosmiešniť nemohla. Pretože to, čo vy ste presadzovali, zrazu sa povie, že sa ušetria 3 mld. eur. A vy ste povedali, že ste dosiahli nejakú úsporu, a dokonca sa ani nebránite, a pritom je to hlúposť. Vy a ja vieme, že úspora 3 mld. eur je čistá hlúposť. Je to demagógia, pretože sa neporovnáva to, čo sa porovnávať musí, a to sú stavebné práce, práce na údržbu a prevádzku a cena peňazí. A keď sa toto všetko postaví, by som povedal, vedľa seba, tak ste mali pravdu vy. Mali ste pravdu vy a nie predsedníčka vlády. Ale k PPP projektom sa ešte dostanem.

  Pán Sulík, odišiel, pardon, vy ste tam, nám tu povedal peknú definíciu na PPP projekty, ona je pravdivá, ale, pán predseda, škoda, že ste ju nedočítali do konca. Pretože PPP projekty, to nie je len jeden model, ale tam je to, že ten, kto spoplatňuje a vychádza z výnosov alebo z tržieb, a mu to nevychádza, to je naozaj prípad Slovenska, pretože nie je taká kúpna sila, nie je taký počet vozidiel a podnikateľský sektor nemôže platiť vyššie mýto, tak v tom je tá spoluúčasť štátu, verejného sektora, že doplatí ten rozdiel.

  A na to chcem poukázať, že tento model, ktorý bol vybratý, pán Janiš, teraz tebe na osvieženie pamäti, veď to bolo za druhej Dzurindovej vlády, keď sa tento model vybral. Podľa mňa je to zlý model, s tým súhlasím, ale tento model sa vybral a nebola iná šanca, už ho potom len dokončiť v rámci toho poradcu, ktorý tam bol, a v rámci tzv. pilotného projektu, ktorý sa na to nastavil. Ale model bol vybraný tam. Ale sú aj iné modely, ktoré podľa môjho názoru by bolo treba ešte alebo upraviť tento PPP model s tým, že naozaj by sa to spoplatnenie, pretože peniaze zo spoplatnenia idú niekde inde, vrátiť tieto peniaze zo spoplatnenia do tohto modelu.

  A to, čo bolo ešte veľmi dôležité, veď teraz sa hovorí v programovom vyhlásení, pán minister to spomínal, že chce spojiť Národnú diaľničnú spoločnosť so Slovenskou správou ciest, ktorú ste vy rozdelili, a vtedy sa hovorilo o transparentnosti, o čistote tokov peňazí, rozdelili ste Slovenskú správu ciest na Národnú diaľničnú spoločnosti a Slovenskú správu ciest a dneska to chcete dať naspäť. Ale keby ste to boli dotiahli a Národná diaľničná spoločnosť by sa stala súčasťou konzorcia s tým, že prostriedky, ktoré ona vyberá z mýtneho, by použila na prevádzku a údržbu, potom by naozaj nebolo treba, aby štát preplácal komerčné úvery. Tam by sa dosiahla tá veľká úspora a PPP projekt by kľudne mohol existovať. Pretože PPP projekty treba našiť na miestne pomery a to sa nestalo. Čiže dá sa PPP projekt upraviť, mohol byť podstatne lacnejší.

  Ak si ešte zanalyzujeme tie tri súčasti, ktoré tam sú, tak po prvé sú tam stavebné práce. U stavebných prác je jedno, pán minister, že či sa to stavia cez PPP, alebo sa to stavia povedzme so štátnou zárukou, lebo ceny stavebných prác vyplývajú znova z jednotlivých firiem, a ak chcete mať presnú cenu, treba si zobrať cenu päť rokov dozadu, prirátať k nej mieru inflácie a máte na 100 % čistú cenu, ktorú viete uregulovať a čo sa vám aj trošičku podarilo stiahnuť.

  Pokiaľ ide o prevádzku a údržbu, veď Národná diaľničná spoločnosť roky, dlhé roky vykonáva prevádzku a údržbu diaľnic, čiže my máme presne analyzované skutočné náklady a tieto náklady bolo treba takisto dať do PPP projektov. Nesmú byť vyššie, nie je dôvod, a aj tú druhú časť celého toho projektu máte ustráženú.

  A potom je tu teraz otázka ceny peňazí a tam, keď je súčasťou Európska investičná banka, ktorá je nad Národnou bankou, tak to treba, trebalo to postaviť na marži Európskej investičnej banky a nechať to po tých 30 rokov otvorené s tým, že ako bude tiecť LIBOR, alebo PRIBOR alebo BRIBOR bratislavský, na základe toho každý rok by sa upresňovala úroková miera. A tam vám potom vyjde, že ten PPP projekt je o pár percent drahší ako klasická štátna zákazka. Preto si myslím, že nie je celkom správne zrušiť ad hoc PPP projekty a začať stavať diaľnicu zo štátnych peňazí.

  Ďalší problém je to, že ste povedali, že sa budú stavať diaľnice zo štátnych peňazí, týždeň po tom, ako sme schválili zákon o štátnom rozpočte. A tam tie peniaze nemáte nadefinované, v zákone o štátnom rozpočte, čiže sa bude musieť meniť zákon o štátnom rozpočte.

  Hovoríte, že európske peniaze, a ste si povedali, že najdrahšie projekty budú z európskych peňazí. Ale vy to určite musíte poznať, že práve tunelové stavby sú tie stavby, kde je ekonomická efektívnosť ako nevyhnutná podmienka na financovanie z európskych peňazí, práve tunelové stavby nevychádzajú, pretože sú extrémne drahé na výstavbu a extrémne drahé na prevádzku. A nie som si istý, dokonca si myslím, pretože sa o to už pokúšame takmer ôsmy rok, či zabezpečíte financovanie z európskych fondov na tento tunel, pretože ekonomická efektívnosť jednoducho nevychádza a je dosť možné, že vám povedia, tak ako to už raz povedali v minulosti, že nie. To znamená, európske fondy nepôjdu a štátne peniaze v rozpočte nemáte, zhruba tých 17-18 mld. slovenských korún, ktoré musia, musia byť.

  Takisto si myslím, že je veľmi nekoncepčné to, čo ste naznačovali a povedali, že nahradíte ten úsek medzi Žilinou a Ružomberkom pokračovaním úseku R1. Pretože ak si obe zoberete dopravné analýzy, dopravné prieskumy, tak ten, kto sa z Bratislavy potrebuje dostať do Vysokých Tatier alebo do Košíc, to je len 12 % vozidiel, ktoré to vedia obísť cez Banskú Bystricu a Ružomberok. Viac nie, 88 % sú vozidlá, ktoré sa pohybujú medzi Trnavou a Ružomberkom. Čiže - a tie tam vždy ostanú. Pretože ak 12 % akurát odľahčíme, tak to je nárast za dva-tri roky a máte tú dopravu naspäť.

  Musím ale povedať, že aj programové vyhlásenie vlády, kde máte napísané, že nadštandardná komunikácia, už som povedal, že taká komunikácia neexistuje. Preto sa pýtam, kto vám to programové vyhlásenie vlády vlastne písal? Bude do konca roka 2014. No, pán minister, nebude, dnes je už jasné, že nebude. Čiže po pol roku je jasné, že nesplníte programové vyhlásenie vlády v tej časti, ktorá sa týka diaľnic a rýchlostných komunikácií. Pretože úsek tunel Višňové nebude, bude najskôr niekedy v roku 2016, 2017. A takisto úsek popod Donovaly, Banská Bystrica - Ružomberok nebude, pretože ešte nemáte ani len územné rozhodnutie. Chystáte územnú plánovaciu dokumentáciu, kde sú dokonca rozpory. Čiže stavebné povolenie, tender, čiže začnete najskôr za dva roky plus tri a pol roka k tomu, tak ste opäť niekedy v roku 2016. Čiže nesplníte programové vyhlásenie vlády, ktoré sa týka výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií.

  Takisto si, pán minister, myslím, že nie je správne to, čo ste spravili včera a čím sa tak trošku chválite, že budete kumulovať prostriedky z európskych fondov na diaľnice. Veď zoberiete aj školstvu, zoberiete prostriedky na vzdelávanie, vedu, výskum. A keď si pozriete štátny rozpočet, tak skokom, skokom ste znížili výdavky na vedu a výskum a dostali ste nás z pomeru 0,32 % HDP na 0,28. Sme klesli na posledné miesto, nás predbehli Rumuni aj Bulhari. Sme na 27. mieste. A jedinou záchranou a argumentom bolo to, a tak je to napísané v zákone o štátnom rozpočte, že doplníte tieto prostriedky z európskych fondov. A teraz idete zobrať prostriedky na vzdelávanie, vedu a výskum a dáte ich na výstavbu diaľnic, pritom stále tvrdím, že výstavba diaľnic sú jediné, jediné možné projekty v rámci tých, ktoré chcete financovať zo štátneho rozpočtu, kde sa dajú použiť aj prostriedky z verejno-súkromného partnerstva.

  To zrušíte, to zamietnete a idete na tie najvzácnejšie prostriedky, ktoré sú, a to sú prostriedky štátneho rozpočtu, ktoré by prioritne mali ísť na vzdelávanie, vedu, výskum, aplikovaný výskum atď.

  Čiže ani tento krok nepovažujem za správny, je to chybný krok, pretože nie je možné, aby ste na úkor rozvoja slovenského vzdelávania si takto zjednodušili, musím povedať, financovanie diaľnic a ciest.

  Preto vzhľadom na to, že sme sa dostali šesť mesiacov dozadu, vy, pán minister, sľubujete, že niekedy v marci predložíte koncepciu, ktorá mala byť predložená v auguste, kde by ste presne povedali, čo idete robiť z akých peňazí, to obdobie toho pol roka ja osobne považujem za chaotické, nekoncepčné, menenie názorov, veľa neodborných výrazov, snaha sa previesť do minulosti, ale to vám, pán minister, nepomôže, ak nebudete mať výsledky konkrétne, tak tie diaľnice nebudú.

  Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, na vystúpenie pána poslanca Mikolaja sa prihlásilo celkom sedem poslancov s faktickými poznámkami. Ešte predtým, ako udelím slovo poslancom, chcem navrhnúť ďalší postup rokovania o tomto bode programu na dnešnej schôdzi, a to tak, že odporúčam, aby sme rokovali bez obedňajšej prestávky. Ak a za predpokladu, že je všeobecný súhlas poslancov, ešte sú prihlásení ústne do rozpravy dvaja páni poslanci, Přidal a Štefanec, písomne, pardon. Aj ja sa po faktických poznámkach hlásim s krátkym vystúpením rovnako.

  Nech sa páči, pán poslanec Ďurkovský.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikolaj, vy ste opomenuli povedať jednu vec, ktorú oceňujem predovšetkým na kroku pána ministra Figľa v súvislosti s terajším rozhodnutím vlády. Pán minister urobil jeden veľmi významný krok v tom, že dal prvýkrát podnet na prehodnotenie Národného referenčného strategického rámca. To je prvý krok k tomu, aby sme mohli využiť aj tie finančné prostriedky, ktoré jednoducho neboli využiteľné počas vašej, vášho pôsobenia, vašej vlády v rámci európskych zdrojov a európskych peňazí. Práve tieto finančné prostriedky nám umožnia, aby sme diaľnice ako také postavili aj zo štátnych, aj z európskych prostriedkov.

  Opakovane som sa v minulosti obracal na pána premiéra Fica, aby sa Národný strategický referenčný rámec prehodnotil, nestalo sa tak. Vy ste povedali na začiatku svojho vystúpenia, že koalícia využíva všetky prostriedky. Ja práve toto oceňujem na ministrovi, že dokázal prelobovať, aby vláda toto prehodnotenie Národného strategického referenčného rámca jednoducho začala robiť. A za to som mu povďačný.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán Mikolaj, vy ste bol štyri roky člen vlády ako minister školstva, je to tak? A veľmi komické je počúvať tuná, že sa pokračuje modelom, ktorý predložil exminister Prokopovič. No keď to je zlé, tak ste to nemali dopustiť ako člen vlády, jednoduchá vec.

  A druhá poznámka, pán poslanec Mikolaj, nikto tu nepovedal, ani tu, ani v odbornej verejnosti, že financovanie a stavanie formou PPP je niečo zlé. Nikto to nepovedal. Ale viete, kedy sa krajiny a štáty a vlády uchádzajú o to, aby takto financovali nadradenú infraštruktúru? Až vtedy, keď vyčerpajú všetky možnosti financovania lacnejšou formou, v tomto prípade financovania cez eurofondy. Lebo eurofondy je jedinečná možnosť a príležitosť, tá sa po roku 2013 pre Slovenskú republiku opakovať nebude. O to tu ide. Tá sa nebude opakovať.

  Vy ste boli člen vlády, kde ste mali všetky kompetencie tlačiť na to, aby vaša vláda alebo vláda Roberta Fica s vami ako členom urobila všetko preto, aby sa najprv čerpali eurofondy. A až potom, keď by bolo jasné, že sa všetky eurofondy vyčerpajú, tak potom sa môžeme baviť o tom, akou inou formou - a aj formou PPP - zabezpečiť výstavbu nadradenej infraštruktúry. O to tu ide, pán Mikolaj.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo. Opakujú sa tu znova a znova výrazy realokácia prostriedkov z iných operačných programov do Operačného programu Doprava, objavuje sa tu znova otváranie Národného strategického referenčného rámca. Mňa prekvapuje jedna vec, že nikto nepovie, čo za týmto vlastne je. Ja predpokladám, že pán minister dopravy si uvedomuje ako bývalý eurokomisár, čo to prinesie otvorenie Národného strategického referenčného rámca a otváranie operačných programov a realokácia finančných prostriedkov. Tento proces je mimoriadne náročný.

  Tu také nejaké vyjadrenia a vysvetlenia, že za tri mesiace sa to uskutoční, nedajme sa oklamať. Otvorenie operačných programov a NSRR, to je otázka, ktorá bude trvať dvanásť, šestnásť mesiacov, na túto dobu sa zastavia operačné programy. A my vieme, že na Slovensku hlavným ťahúňom sú veľké ministerstvá - ministerstvo dopravy a ministerstvo životného prostredia - na masívne čerpanie eurofondov.

  Ja sa obávam, že keď sa otvorí Národný strategický referenčný rámec a operačné programy, tak ako to vy navrhujete, zastavíte čerpanie eurofondov na Slovensku na dlhú dobu a to bude mať za následok, že na konci obdobia v roku 2015 Slovenská republika nevyčerpá finančné prostriedky z eurofondov.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán kolega Mikolaj, priznám sa, nechcel som reagovať na teba, ale to sa jednoducho nedá. Ja som čakal, že budeš hovoriť naozaj viac o probléme dopravných stavieb, lebo tam predsa len o tom si myslím, že niečo vieš, to uznávam, ale tvoj úvod, prepáč, ale to bola katastrofa.

  Ty hovoríš o tom, že KDH alebo že sme nemali program v oblasti dopravy? A aký program malo SNS a ty, akú víziu a koncepciu, keď si nastupoval na ministerstvo školstva? Žiadnu! Ty hovoríš o tom, že minister Figeľ mení názory? Veď ty si ich menil ako na bežiacom páse denne. Veď celá školská komunita bola z teba nešťastná. Jeden deň si povedal, zruším monitor, druhý deň bol monitor skvelý, jeden deň si povedal, že znížiš počet žiakov v základných školách, teda v triedach, potom si od toho odstúpil, potom si to zasa hovoril. Prosím ťa, prepáč, ale trošku, trošku by bolo dobré sa pozrieť do zrkadla na samého seba.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Mikolaj, na vašom vystúpení ma najviac zaujal váš výrok o PPP projektoch, ktorý citujem, "je to zlý model", s tým súhlasím. Zaujímavé na tom predovšetkým je to, že štyri roky ste, pán poslanec, ako exminister tento model podporovali a hlasovali ste za všetky dodatky, ktoré navyšovali cenu týchto PPP projektov. Napríklad aj 31. marca tohto roku, kedy len jedným dodatkom sa cena prvého balíka PPP projektu zvýšila o 1,3 mld. eur. Je zaujímavé, že dnes kritizujete niečo, čo ste štyri roky podporovali. Ďakujem.

 • Prekvapujú ma niektoré veci, pretože Národný strategický rámec bol ešte založený za vlády pána Dzurindu. Aj my sme sa snažili zmeniť a presunúť prostriedky na úkor iných rezortov do rezortu dopravy, pretože sme infraštruktúru a železnice potrebovali budovať. Bolo nám povedané vtedy v Bruseli, že minimálne rok zbrzdíme celú záležitosť, a preto Národný strategický referenčný rámec prakticky bol s minimálnymi korekciami vtedy schválený vo vláde v septembri, tak ako ho predtým nastavila predchádzajúca vláda. To je za prvé, chcem, aby sme si povedali pravdu.

  Druhá vec, čo ma prekvapuje, pretože táto schôdza mala vyvolať, samozrejmá vec, aby sme sa vyjadrili k diaľniciam, pretože je to životná naša povinnosť, pretože bez diaľnic a bez ciest infraštruktúry nemôže proste ísť ekonomika dopredu, aby sme posunuli veci ďalej. Prekvapuje ma hlavne od pána ministra, ktorý, samozrejmá vec, už počíta peniaze, dostane zo štrukturálnych fondov presunom. Ja som presvedčený, že čo tu povedal pán exminister Štefanov, a to som chcel povedať ja, keby som sa bol skorej prihlásil, že presun peňazí, pokiaľ nám vami Brusel povolí, bude trvať minimálne rok a viac. To je jednoznačná záležitosť. Druhá vec je, že ešte budete musieť doma spraviť serióznu analýzu, čo z ktorých rezortov je vyobjednané a aké vôbec prostriedky budete môcť presunúť do dopravy.

  Pokiaľ sa týka PPP projektu, veľmi dobre viete všetci, ktorí tu sedíte, že ani jeden ten projekt sa nerodil veľmi ľahko, a vieme, že PPP projekty sú predražené. Nikdy neboli, nikde neboli ekonomické výsledky dobré, tie, ktoré sa stali vo Francúzsku, v Maďarsku, v Taliansku, možno v Amerike, pokiaľ sa týka, kde je celkom iná ekonomika a celkom iná dopravná sieť na to, ako aby bol PPP projekt proste jednoducho ekonomicky výhodný.

  Takisto, aj pokiaľ sa týkalo, pokiaľ sa týkalo tunela...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Ďakujem. Ja zdieľam rovnako obavy pána poslanca Mikolaja o výsledkoch, ktoré vyplynú z takejto zásadnej zmeny stratégie a aj zmeny koncepcie. Chápem, že niekto môže považovať fondy za akési univerzálne spasenie. Bol taký vtip aj v minulosti, keď mali ešte komunisti zdražovať, tak jednotliví ministri navrhovali jednotlivé položky, mám taký pocit, že súčasná vláda, ako keby tiež hľadala tie položky, čo všetko by sme mohli z eurofondov, no a potom prišiel pán minister Figeľ a povedal, dáme to na všetko. Možno je tu nejaké, nejaká podobnosť so Španielskom, ktoré dokázalo v 80. rokoch postaviť aj z eurofondov, keďže vtedy sa stala členskou krajinou Európskeho spoločenstva. Za 10 rokov 3-tisíc kilometrov diaľnic. Ale toto bola ich jediná priorita. A z toho nám musí byť jasné, že sme o 30 rokov ďalej a že čas jednoznačne hrá proti nám. Akékoľvek časové oddialenie znamená podľa mňa automatické zdraženie, zdraženie projektov.

  A pán minister, teda exminister Mikolaj veľmi presne poukázal, že nemáme sa pozerať len na spojenie bodu A Bratislavy s bodom B Košice a hľadať alternatívu cez stred, akoby niekto chcel ospravedlňovať to, že pri Žiline nám vznikne obrovský lievik. Veď tam sa pripájajú medzinárodné trasy z Poľska a z Českej republiky. Preto mám rovnakú obavu o výsledok a s jednoznačným uzáverom, že čas, pán minister, naozaj môže hrať len a len proti nám a dobrým zámerom.

 • Pán poslanec Mikolaj, môžte odpovedať na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Ďurkovský, to nebola dobrá informácia, že sa čerpá len na 3 %, len v školstve je to už viac ako 35 %, ale zakontrahovaných je takmer 80 % vecí. Čiže pokiaľ ide o vzdelávanie, vedu, výskum, finančné prostriedky sa alokujú.

  Pán poslanec Matej, veď samozrejme, že aj ministerstvo dopravy malo rozpísané všetky prostriedky z hľadiska eurofondov, ale aj to, čo spomínal pán minister, že aj na cesty I. tried, pretože tam sa PPP projekty použiť nedajú. Ale sú aj svetlé vzory PPP projektov a to je napríklad Chorvátsko. Treba sa ísť pozrieť, pán Štefanec, aj na Chorvátsko a tam je vzor dobrého projektu PPP.

  Pán poslanec Fronc, no nemáte, je mi ľúto, v KDH nemáte volebný program pre dopravu, ja som si to dvakrát prečítal, nie je tam, je tam len dopravná infraštruktúra. Ale to, čo som kritizoval, že pán minister Fronc, Figeľ zmenil názor, no zmenil. Pretože presadzoval tvrdo tretí balík PPP, dokonca sa pochválil, akú, akú úsporu tam dosiahol. Dve koaličné rady prežil, dvakrát to mal pripravené na vládu, vždy to presne tesne pred rokovaním vlády to stiahol. A z tej analýzy jeho vyjadrení vyplýva, že chcel, aby ten projekt šiel a zmenil potom na základe iného názoru.

  Pán Štefanec, ja kritizujem u PPP projektov, tohto, že tam nie je, že tam nie sú presunuté prostriedky zo spoplatnenia diaľnic a z tých by sa mohla vyfinancovať prevádzka a údržba a potom by sa nemuseli používať komerčné úvery. Čiže nie zrušiť, ale modifikovať, to vám vyčítam, že keď máte priestor, tak to skúste upraviť a tam by sa možno až tých 50-60 % peňazí dalo ušetriť, že by sa táto údržba vykonávala, spoplatnila tak, ako je v tom Chorvátsku napríklad, kde je perfektný...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Podľa § 28 zákona o rokovacom poriadku o slovo sa prihlásil pán podpredseda Národnej rady Hrušovský, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som krátko sa vyjadril aj ja k prebiehajúcej rozprave a k návrhu skupiny poslancov na zvolanie tejto schôdze Národnej rady k prerokovávaniu problematiky výstavby diaľnic. Dopredu chcem povedať a priznať sa, že nie som odborníkom na výstavbu diaľnic, ani na čerpanie eurofondov, ale politicky by som sa rád vyjadril k prebiehajúcej rozprave a k návrhu, ktorý poslanci predložili.

  Aj z hľadiska tejto diskusie cítim, že je tu viacej politiky ako skutočného a úprimného hľadania, ako riešiť taký veľký projekt, ako je výstavba rýchlostných komunikácii a diaľnic na Slovensku s uvedomením si toho, že takéto projekty presahujú volebné obdobia jednotlivých funkčných období politických strán. Preto by som bol rád, keby aj v budúcnosti táto diskusia mala skutočne naozaj viacej vecných ako opozičnopolitický obsah, a vítam preto aj návrh, ktorý predložil podpredseda vlády a minister dopravy, že chce a príde a predloží poslancom Národnej rady v marci budúceho roku koncepciu, ako si táto vláda, táto vládna koalícia želá nie zastaviť, a to chcem podotknúť, ale pokračovať vo výstavbe diaľnic.

  Chcem sa vyjadriť aj k niektorým vyjadreniam mojich kolegov poslancov na adresu pána ministra a chcem povedať, aj predsedu mojej politickej strany. Priatelia, tadiaľto cesta nevedie - znižovaním autority, ľudskej dôstojnosti. Naozaj ja som obdivoval odvahu Jána Figeľa, ktorý po tom, ako sa dohodli štyri politické strany, prevzal na seba zodpovednosť nielen ako člen vlády, ale aj ako predseda politickej strany za jednu z najťažších politík, ktorá na Slovensku reálne existuje. Je to tak, darmo by sme chceli hovoriť niečo iné. A prijímaní rozhodnutí, ktoré nie sú ľahké a ktoré musí urobiť minister, nikto iný to zaňho neurobí, nie sú zo dňa na deň možné.

  Ja pozorujem ako nie zbabelo, ale odvážne pristúpil k niektorým rozhodnutiam, ktoré vyvolávajú isté obavy, čo s diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami v tomto volebnom období táto vládna koalícia plánuje. Chcem vás uistiť o tom, že chce pokračovať vo výstavbe diaľnic a nechce výstavbu diaľnic zastaviť, ale hľadáme lepšie riešenia, lepšie projekty a výhodnejšie financovania, ktoré pre budúce generácie nebudú znamenať zvýšenie nákladov na ich životnú úroveň, ale, naopak, budú ľudí robiť istejšími a bezpečnejšími.

  Populizmus, niekedy demagógia až nepravda, ktorých sme častokrát svedkami v slovenskej politike, aj v tejto téme výstavby diaľnic, priatelia, tento problém neriešia. Chcem vás ubezpečiť, že ja ako predseda poslaneckého klubu a aj ako podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky budem veľmi dbať na to, aby to, čo táto vládna koalícia, pán minister Mikolaj, nie je rozhodujúci program politickej strany, rozhodujúci je program tejto vlády a táto vláda má svoj program, má svoj projekt, ktorý chce napĺňať, a ten je založený na reálnych možnostiach, ktoré Slovenská republika aj pri výstavbe diaľnic má. Chceme dodržať a chceme ho realizovať a minister Figeľ stojí na čele tohoto rezortu a verím tomu, že na konci volebného obdobia budeme vedieť osvedčiť jeho odbornosť, schopnosť tejto vládnej koalície dodržať sľuby a záväzky, ktoré sme občanom Slovenskej republiky dali.

  Chcem vás uistiť o tom, že nechceme ani klamať, ani kradnúť, ale chceme stavať diaľnice a budovať infraštruktúru tak, aby to ľudia na Slovensku aj cítili ako záväzok, ktorý sme im pred parlamentnými voľbami, ale aj počas týchto posledných mesiacov dali.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána podpredsedu Národnej rady s faktickými poznámkami traja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických poznámok.

  Pán poslanec Marcinčin.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi chcem oceniť veľmi racionálny prístup pána podpredsedy(-u) parlamentu Hrušovského. Skutočne myslím, že táto vec je o odbornosti, o údajoch, o ekonomických analýzach, a myslím si, že už máme príklad, kedy vieme nájsť spoločnú reč aj v takýchto veciach. To sú napríklad makroekonomické prognózy a daňové prognózy ministerstva financií, o ktorých už dneska tento parlament nediskutuje, ktoré sú čisto odborné, transparentné.

  Ak niečo chýba a ak niečo je treba doplniť, dnes každá strana má k dispozícii ekonómov, ktorí si vedia sadnúť a definovať úplne racionálne akékoľvek potreby či už údajov, alebo analýz. Navyše máme výskumný ústav, ktorý nám v tomto môže byť veľkou pomocou. Bude veľmi dobré, ak sa debata vráti na racionálnu, odbornú úroveň, na základe ktorej sa dajú robiť politické rozhodnutia. A nie že debata je čisto politická, čisto možno populistická a na základe takej debaty by niekto chcel robiť potom odborné rozhodnutia.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Aj ja vítam vaše vyjadrenie, že považujete výstavbu diaľnic za prioritu štátu ako takého, nie jednotlivých vlád a program výstavby diaľnic musí napredovať bez ohľadu na to, aká vláda je práve pri moci. A povedali ste, že vítate aj to, že pán minister Figeľ sa rozhodol predložiť nám nejaký harmonogram výstavby diaľnic na nasledujúce roky. Tak vás chcem upozorniť na to, že presne takýto bod 2 v časti C predloženého uznesenia práve žiada pána ministra o predloženie takéhoto harmonogramu. Ďalšie body len žiadajú o navýšenie prostriedkov a realokáciu fondov z EÚ na výstavbu, jej zrýchlenie. Takže verím, keď vám tak záleží na výstavbe diaľnic, že nebude mať najmenší problém podporiť uznesenie, ktoré bude predložené v rozprave. Ďakujem pekne, pán podpredseda.

 • Ako posledný s faktickou pán poslanec Senko.

 • Pán podpredseda, konkrétne a odborne hovoril pán poslanec Vážny, konkrétne a odborne nehovoril a nehovorí súčasný pán minister Figeľ. Pán poslanec Vážny preukázal znalosť problematiky na rozdiel od vášho súčasného ministra pána Figeľa. Z populistického krasorečnenia bez obsahu v rezorte dopravy nič nevyriešite. A dúfam, že si uvedomuje aj súčasný minister pán Figeľ, že krasorečnenie bez obsahu je nanič.

 • Na faktické poznámky chce reagovať pán podpredseda Hrušovský.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Senko, mňa na rozdiel od vás presvedčil viacej pán minister Figeľ, ale to je subjektívny názor, to je pocitová vec. Pre mňa je dôveryhodnejšie počúvať vyjadrenia ministra Figeľa ako nesplnené sľuby ministra Vážneho, v tom sa líšime. Pravda a nepravda. V tomto je rozdiel medzi nami, to sú dva svety, ktoré si navzájom odporujú, ale skutky ukážu, že kto vlastne aký je.

 • Pani poslankyňa Vaľová, vy ste sa prihlásila až potom, keď som uzavrel možnosť sa prihlásiť do faktických, takže na základe...

 • Reakcia z pléna.

 • Pani poslankyňa, nie. Viete čo? Treba sa prihlásiť. Na rozdiel od vás ja nemám inú možnosť len podľa rokovacieho poriadku.

  Takže ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Přidal, pripraví sa pán poslanec Štefanec.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, sľubujem, že nebudem hovoriť dlho, lebo k diaľniciam a k PPP projektom som sa už vyjadroval k návrhu uznesenia, ktoré tu bolo prednedávnom, to bola vtedy tlač 135, predkladal ju pán Fico, Vážny a Choma, zdá sa však, že vtedy príliš koaličné vystúpenia nepočúvali. Ja sa budem preto snažiť byť taký stručnejší a zrozumiteľnejší.

  Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vyjadril obdiv pánovi predsedovi strany SMER Ficovi a obdiv pánovi poslancovi Vážnemu. Áno, páni kolegovia, chcem naozaj vyjadriť obdiv vašej odvahe, ktorú vám môže závidieť Old Shatterhand aj Winnetou.

 • Skutočne je to odvaha, že práve vy, ktorí ste viedli predchádzajúcu vládu a boli ste zodpovední za hospodárenie na ministerstve dopravy, opäť otvárate tému diaľnic. Vy, ktorí máte najviac masla na hlave. Ja byť vo vašej koži, tak zaleziem do komory, tak ako som vám to povedal na hospodárskom výbore, alebo môžte zaliezť do špajze možno tej vládnej, ktorá je úplne prázdna, nič ste tam nenechali, takže miesta je tam dosť. Zaleziem tam do kúta a modlím sa, aby si nikto nespomenul na to, že za diaľnice v tom predchádzajúcom volebnom období, pán minister Vážny, som bol zodpovedný ja, teda vy.

  V kútiku by som sa modlil, pán Fico, aby mi nikto nepripomenul fakt, neodškriepiteľný fakt, že keby som dodržal predvolebný sľub, ktorý som dal voličom, pán Fico, že do roku 2010 spojím diaľnicou Bratislavu a Košice, tak dnes tu nemáme o čom hovoriť. V tej komore by som sa modlil, aby mi niekto nepripomenul slová, pán Vážny, že PPP projekty sú o 50 až 70 % drahšie, to vám tu už citoval pán poslanec Janiš. To sú vaše slová, pán minister Vážny, ak si ich nepamätáte, stačí ísť na web a skúsiť niektorý vyhľadávač.

  Pán poslanec Fico, vašu odpoveď na fakt, že ste podviedli voličov, svojich voličov, o tom, že Bratislava bude spojená s Košicami do roku 2010, samozrejme, všetci poznáme. Za to a nielen za to, za všetko, čo ste nesplnili, môže kríza. Ale pýtam sa, neboli ste to vy, ktorí ste hovorili o tom, že Slovenska sa kríza nedotkne?

  Ešte k tomu prvému balíku. Pýtam sa, prečo ste vyhadzovali peniaze na poradcov, keď ste ich nepočúvali? Keď vám hovorili, že PPP projekty, ak PPP projekty, tak na menšie úseky, do 800 - 900 mil. eur z hľadiska nákladov na výstavbu. Vy ste robili práve opačne. Jeden veľký megalomanský projekt. Je jasné prečo. Aby si malé firmy ani neškrtli. Aby vyhralo pomerne široké konzorcium. Všetkých účastníkov ste nútili do šibeničných termínov, čo, samozrejme, v tendri navýšilo cenu. Scenár tendra klasicky váš - vylúčiť čo najviac záujemcov. Šikovní právnici takmer s istotou nájdu formálne chyby, zo šiestich uchádzačov ste vylúčili štyroch. Vyhral, samozrejme, ten, kto vám bol najbližší. Ale problémom zostali šibeničné termíny realizácie a cena. Opäť klasický prístup. Víťazovi ste termíny zmäkčili a cenu nie tak, ako by sa dalo očakávať, znížili, práve naopak, šup, 20 % navyše pamätným dodatkom č. 4. Navýšenie päťdesiat miliónikov éčiek na vysúťaženú cenu rok čo rok na 30 rokov.

  Obdobne pri treťom balíku, tam ste to mali veľmi ľahké. Jeden záujemca, jeden víťaz, nehorázna cena. Tridsaťpercentná vata. Vata 60 miliónikov éčiek na 30 rokov.

  Tender na mýto, kde zostal jeden uchádzač zo štyroch, to už bola len čerešnička. Čo vy za to môžete, že práve ten, čo zostal, bol najdrahší? Veď čo je to 6 mld. SKK na druhú ponuku? Summa summarum: prvý balík PPP plus tretí balík 110 mil. éčiek navyše na 30 rokov, 3,3 mld. SKK navyše na 30 rokov rok čo rok. Naozaj ste neboli žiadni trochári.

  Lídrom v koalícii ste boli vo všetkom. Mečiar a Slota boli pri vás amatéri, úplné céčko, ani nie béčko. Zatiaľ čo sa oni baľkali s miliardami, s jednotkami v miliardoch na pozemkoch, emisiách, nástenkových tendrách a podobných srandičkách, vy ste boli prvá liga - primera division.

 • Jedna vďaka vám však patrí: zničili ste Mečiara a zdecimovali SNS. Za to vám patrí môj obdiv a poďakovanie, teraz už bez irónie.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami štyria. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pani poslankyňa Vaľová, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Přidal, váš príspevok bol viac politický ako pragmatický, a ak by vláda v roku 1998, ktorej členom bolo aj KDH, nezastavila výstavbu diaľnic a osem rokov, možno osem rokov sľubov, ako máme ich teraz momentálne na stole, by ste nesľubovali prepojenie Slovenska, Bratislavy s Košicami alebo s Prešovom, tak dnes sme nemuseli na východnom Slovensku riešiť také regionálne rozdiely, ako riešime, dnes sme nemuseli mať problémy s investormi. Ale vy stále rozprávate iba politicky. Vôbec sa nepozeráte na to, čo tí ľudia potrebujú.

  Ja cestujem pravidelne z Humenného do Bratislavy a viem, aké sú cesty, viem, aké sú diaľnice, a viem, za vlády Roberta Fica o koľko sa zlepšilo spojenie medzi východom a západným Slovenskom.

 • A o to viac vám chcem povedať, aby ste sa pozreli do svojich radov, to, čo ste urobili kedysi, aj vtedy ste sedeli väčšina východniarov vo vláde, ako je dnes pán Figeľ, pán Dzurinda, pán Mikloš. Páni z východu, nehanbíte sa? Nechcete ozaj to východné Slovensko prepojiť diaľnicami? Východniari zabudli, že sú východniari a aké regionálne rozdiely sú na východnom Slovensku, koľko ľudí je nezamestnaných. A nezamestnanosť nám, vážení, stúpa. Pozrite si na štatistiky. A k tomu prispelo aj to, že ste určite zastavili diaľnice.

  Tak, páni z východu, príďte na východ a poďte sa pozrieť, čo na to hovoria ľudia. A ako budete postupovať ďalej, som skutočne zvedavá, čo nám vlastne donesiete, aký rozvoj pre východné Slovensko. Takže, východniari, nezabudnite, kde ste sa narodili a odkiaľ ste vybehli do Bratislavy.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Přidal, keď ste hovorili o tom, akí boli babráci aj minister Vážny vtedy alebo predseda vlády Fico, tak ja by som vás doplnil aj v tom, že keď zbabrali mýtny tender, tak keď mal byť spustený, tak minister Vážny sa vtedy schoval do tej skrýše, ako ste to odporúčali. On bol dokonca na dovolenke, on nebol ani pri tom spustení toho tendra, neuvedomoval si vážnosť situácie. Ale nakoniec, veď v tomto mal on vzor vo svojom premiérovi.

  Keď Slovensko bolo postihnuté odstavením dodávok plynu z ruskej strany, tak on v tom čase prepustil zo služieb ministra zahraničných vecí. Slovensko nemalo ani ministra zahraničných vecí vtedy. A nebyť českého premiéra, ktorý vtedy najviac vlastne sa angažoval v otázke obnovenia dodávok plynu, tak ani Európska únia by sa tým nezaoberala.

  Proste to boli takí odborníci, to boli takí odborníci, ktorí teraz nám idú vyťahovať triesku z oka, a pritom im brvno z neho trčí.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Přidal, odporúčali ste tu niekomu sa niekde skrývať, tak dovoľte, aby som aj ja odporučil niečo vám. Ja na vašom mieste by som sa išiel skryť do tunela Branisko a tam by som sa modlil, aby úplne na svetlo Božie nevyšli tie nitky, ako tiekli peniaze a v koho vreckách skončili.

 • Ďakujem. Snažil som sa udržať chladnú hlavu, ale toto diletantské vystúpenie pána poslanca Přidala, ale bez faktov a ozaj s veľkou dávkou diletantizmu musím aspoň trošku skomentovať, lebo neboli tam presné formulácie.

  To znamená, naša vláda, vláda pod vedením Roberta Fica nedala predvolebné sľuby o spojení Bratislavy a Košíc, toto si skús, prosím ťa, raz a pre vždy vyjasniť. Predvolebné sľuby boli sto kilometrov a pretavené do programového vyhlásenia vlády a pozrite si vaše programové vyhlásenie, čo o tomto hovorí v tejto oblasti. Bolo sto kilometrov diaľnic, odovzdali sme 140 kilometrov diaľnic, čiže sme prekročili o 40 % naše predvolebné a v programovom vyhlásení pretavené sľuby. Jednoduchým delením je to 35 kilometrov diaľnic ročne a porovnaj si to s tým vaším záväzkom 5,2 kilometra diaľnic a úplne vágnym v programovom vyhlásení vlády.

  Takisto o PPP, ja som hovoril, že je 50 až 60 % drahšie, ale zase si v tom vyhľadávači, doporučujem ti Google, pozri aj koniec tej vety, pretože PPP systém robí generálne opravy, prevádzku 30 rokov, údržbu a tak ďalej. Čiže nehovoril som to v kontexte, že nepoužime PPP. Práve preto, že sme zistili, že Slovensko potrebuje rýchlejšie a viac a nemáme na to ani europrostriedky, ani štátne, sme pristúpili k tomuto náročnému scenáru a práve preto nás mrzí, že trojročnú robotu s dobrými výsledkami ste spláchli, 3,5 mld. európskych bánk ste spláchli a vyhodili dole Dunajom.

  Problém je, že nie všeobecné frázy, ničím nepodložené frázy tu stále točíte a neviem, dokedy vám tie frázy vydržia, stále sa pýtam - dokedy? Pretože tieto frázy už by sa mali pretaviť do konečných skutkov, do toho, čo chcete urobiť, a potom, keď to zistíte, tú holú pravdu, budete vy musieť tiež sa schovať niekde do pivnice a...

 • Prerušenie vystúpenia časomerom.

 • Na faktické poznámky môžete reagovať, pán poslanec Přidal, nech sa páči.

 • Páni SMER-áci, naozaj ste boli dobrí hospodári, chceli ste sa postarať o seba, svoju stranu, svoje potomstvo nie na rok, nie na dva, nie na desať, ale na tridsať. Škoda, že ste sa chceli postarať len o seba a nie o Slovensko. Chceli ste sa postarať o seba na úkor Slovenska. Chcem vám povedať, že diaľnice sa budú stavať bezpečnejšie, ekonomickejšie, transparentnejšie a hlavne lacnejšie, pán Fico, hlavne lacnejšie sa budú diaľnice stavať. Chcem vám povedať, že tie diaľnice sa budú stavať v zmysle...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... masarykovského - nebáť sa a nekrást. Aj vy ste sa o to snažili, len ten zápor ste akosi zabúdali. Toľko by som vám chcel povedať, pán Fico.

 • Potlesk a reakcie z pléna.

 • Ďalej v rozprave ako posledný z písomne prihlásených vystúpi pán poslanec Štefanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, vážený pán minister, milí hostia, dovoľte mi, aby som sa vyjadril k predmetnej problematike. Skutočne považujem za pozoruhodné, že ako prvý sa pod návrh na dnešné mimoriadne rokovanie podpísal pán poslanec Robert Fico. Ten istý pán poslanec, ktorý ešte pred tromi rokmi, vtedy, samozrejme, z pozície predsedu vlády sľuboval, že dnes, v roku 2010, budeme jazdiť po diaľnici z Bratislavy do Košíc. Presný dátum bol 12. 7. 2007. Bohužiaľ, ako sme si už zvykli, realita je úplne iná. Jeho sľuby aj v tejto oblasti skrachovali, tak ako megalomanské PPP projekty. Sám ich prekladám ako predražené projekty po termíne.

  Názor pána Fica a predstaviteľov jeho vlády na PPP projekty sa menil podľa toho, ako to vyhovovalo jemu a jeho sponzorom. Zopár výrokov, dámy a páni, už tu bolo uverejnených, ale dovoľte mi pre potrebu toho, aby sme si uvedomili ich závažnosť, ich zopakovať. Posúďte sami, aká bola zmena v rozsahu PPP projektov.

  Dňa 22. 3. 2005, citujem: "SMER doporučuje zaoberať sa možnosťou financovať menšie úseky formou PPP v rozsahu maximálne 5 až 15 mld. slovenských korún." V roku 2008 boli tieto projekty len v stavebných nákladoch už vyššie ako 150 mld. slovenských korún, teda desaťnásobok.

  Podstatná zmena bola aj v pohľade na výhodnosť PPP projektov. Už známy a viackrát citovaný výrok pána poslanca Vážneho, vtedy ministra, bol z 24. 7. 2006, kedy hovoril doslova: "Diaľnice cez PPP sú o 50 až 70 % drahšie ako bežné investície od štátu."

  V roku 2008, teda o dva roky po tomto výroku, to už neplatilo a tieto projekty boli nosným projektom plánovanej výstavby diaľnic. Boli projektom, ktorý v takto pripravenej forme skrachoval. No a ten rozdiel zásadný vidím medzi sľubmi a realitou, pretože ozaj ešte v tom júli, presne 12. júla 2007, odznel takýto výrok: "Cieľ dostavby diaľničného prepojenia Bratislavy a Košíc severnou trasou do roku 2010 je realizovateľný." Z médií po dnešnom rokovaní s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií pánom Vážnym to vyhlásil premiér Robert Fico.

  Čo máme dnes? Zle pripravené PPP projekty, ktoré odmietli investori financovať aj napriek pre nich neobvykle rastúcej cene a garanciám. Máme menej prostriedkov zo štátneho rozpočtu za uplynulé volebné obdobie, za uplynulé štyri roky počas minulej vlády v porovnaní aj s rokmi 2005 a rokom 2006, aj keď sa porovnáva absolútna hodnota. A do tretice máme žalostne nečerpané eurofondy, len Grécko a Rumunsko sú v tomto ohľade horšie.

  Z PPP projektov v celkovej pripravovanej hodnote presahujúcej 20 mld. eur, to je hodnota, ktorú by sme mali splácať ako všetci občania Slovenska, sa mal stať najväčší privátny obchod s verejnými zdrojmi v histórii Slovenska. Emisný škandál, nástenkový tender či kauza sociálnych podnikov sú svojím objemom len bezvýznamné smietky v porovnaní s týmto megabiznisom. Dobrá správa je, že takto predražené projekty sa pripravovanou formou nezrealizovali, pretože občania by ich ešte dlho a draho splácali.

  Zarážajúca je skutočnosť, že vtedajší program stability Slovenska vôbec nezohľadňoval schopnosť či neschopnosť splácania týchto dlhov a neexistovala ani žiadna projekcia verejných zdrojov na takéto časové obdobie. Vieme len, že splátka by dosiahla takmer 4-tisíc eur na každého občana, teda každý človek s priemernou mzdou by pracoval viac ako päť mesiacov na takéto splátky a, samozrejme, by splácali aj tí, čo sa ešte nenarodili, lebo rozsah je 30 rokov.

  Otázka, prečo na výstavbu diaľnic radšej neboli využité toľko diskutované eurofondy, sa logicky zodpovedať nedá. Minulá vláda podpisovala bez verejnej kontroly jeden dodatok zmluvy za druhým. Napríklad 31. marca 2010 vláda schválila 4. dodatok, čím zvýšila celkovú sumu prvého balíka PPP projektu o 1,3 mld. eur, predtým sa zvýšila napríklad cena druhého balíka o 0,3 mld. eur atď. Pôvodné percentá predraženia tak len veselo naskakovali. Každému je iste jasné, prečo vláda zubami-nechtami odmietala opozičnú i akúkoľvek verejnú kontrolu. Jedine pán Fico vtedy vyjadril takýto názor, citujem: "Ja sa predraženia neobávam." Koniec citátu. Myslím si, že to nepotrebuje komentár.

  Neschopnosť pri príprave PPP projektov sa preniesla do neschopnosti ich realizácie, čo logicky vyústilo do neschopnosti splniť sľuby, a preto sme dnes tam, kde sme. Sme dnes svedkami, keď predkladatelia nekritizujú ani prostriedky vyčlenené v budúcom roku a pripravené na ďalšie tri roky na cesty a diaľnice a rýchlostné komunikácie, ale kritizujú de facto zrušenie PPP projektov. Tie kritizujú teda de facto len zrušenie týchto kšeftov. Prostriedky na výstavbu sa ani kritizovať nedajú, pretože ich je nepomerne viac. Hovoril o tom pán minister dopravy. A predraženosť PPP projektov najlepšie sami dokazujú dodávatelia, ktorí po zmene vlády prišli sami najskôr s dramatickým znížením cien. Samozrejme, až po aktivitách ministra dopravy a v posledných dňoch sme boli svedkami ďalších dohôd a aktivít koaličných partnerov, ktoré smerovali k dodatočnej trojmiliardovej úspore len pri jednom projekte. Opäť to je len a len vizitka katastrofálneho predraženia a zlej prípravy týchto projektov.

  Dovoľte mi zdôrazniť, dámy a páni, že pri zmenšujúcom sa deficite dáva zo štátneho rozpočtu súčasná vláda na diaľnice a rýchlostné komunikácie omnoho viac ako tá predchádzajúca, nielen percentuálne, ale v absolútnom množstve. Takisto, po druhé, má súčasná vláda vôľu zásadne zlepšiť čerpanie eurofondov. A do tretice najmä zlacniť a zreálniť PPP projekty, ktoré boli tragicky zle pripravené a predražené.

  Dámy a páni, určite sa zhodneme, že Slovensko potrebuje cesty a diaľnice, ale nezastierajme si oči pred realitou, že všetko má svoju cenu. Aj, samozrejme, aj cesty a diaľnice. Potrebujeme ich stavať lacnejšie, potrebujeme ich stavať efektívnejšie. Dnešná vláda túto vôľu má a ako všetci vieme staré známe: "Kde je vôľa, tam je cesta." V tomto prípade nielen vôľa pre postavenie cesty, ale aj zodpovedná príprava a riešenie pre túto realizáciu. Som si preto istý, že za dnešnej vlády budeme stavať cesty lepšie a predovšetkým lacnejšie.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca Štefanca chce reagovať pán poslanec Matej. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, ja len krátku poznámku alebo pripomienku. Poprosil by som vás, že by bolo dobré, keby ste si overili, že či výroky pána Fica na tému diaľnice boli jeho výrokmi, alebo to boli výroky hlasu podobnému Robertovi Ficovi. Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Štefanec bol posledným poslancom prihláseným do rozpravy písomne.

  Nech sa páči, pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec, myslím si, že oboje. Boli to výroky aj pána Fica, aj hlasu podobného Ficovi. Ďakujem.

 • Otváram možnosť prihlásiť sa poslancom do rozpravy k prerokovávanému bodu programu ústne. Koniec, páni poslanci. Uplynula lehota na využitie možnosti. Pán poslanec Kaliňák je posledný. Nešpekulujte s tým. Deväť. Je tam niekto, resp. ste tam, pán poslanec. Dobre. Pán poslanec Kaliňák posledný, deviaty poslanec. Pán poslanec Kažimír je dvakrát na svetelnej tabuli.

  Nech sa páči, pán poslanec Kažimír.

 • Dámy a páni, pán podpredseda, ďakujem za možnosť vystúpiť.

  Bola tu raz jedna vláda. Volali ju druhá Dzurindova. V nej sedel jeden minister, bol podpredsedom tejto vlády a volal sa Pavol Rusko. A ten pán veľmi rád strieľal. On si rád strieľal aj z ľudí a strieľal rád aj zo skutočnej pušky. A tento pán sľúbil jednému veľkému kórejskému investorovi, ktorý zastupoval spoločnosť KIA, že v rámci príchodu investora na Slovensko postaví alebo vláda pod jeho egidou postaví, dokončí diaľnicu do Žiliny. Vtedy sa písal tuším rok 2004 a tá diaľnica mala byť hotová do roku 2006. Tak. Tak to asi bolo. Toto neboli len sny, toto bolo proste na papieri, bola to dohoda medzi investorom a našou vládou a tento sľub v rámci príchodu investora potvrdila aj vtedajšia vláda. Odsúhlasil to vtedy veľmi známy minister dopravy, taký cukrár zo Sevilly, ktorý nemal problém s tým, že v Považskej Bystrici neboli vyriešené majetkové a pozemkové pomery, samotné technické riešenie diaľnice cez Považskú Bystricu, že tam bolo množstvo problémov a že tá diaľnica v podstate bola ešte iba na papieri. Vláda posvätila tento sľub, ale my už veľmi dobre vieme, ako to skončilo. Tá diaľnica, to spojenie medzi Bratislavou a Žilinou bolo dokončené, úplne dokončené až začiatkom tohto roka.

  Prečo vám hovorím túto rozprávku, tento príbeh? Pretože aktéri tohto sľubu a tohto príbehu sedia aj v dnešnej vláde. Veľký počet z nich sedí aj v dnešnej vláde a stavajú sa k sľubom a myšlienkam o tom, ako dostavajú primárnu infraštruktúru, úplne rovnakým spôsobom. To znamená, hovoria nám často rozprávky a lži.

  Táto schôdza sa nám zvrtla na obhajobu a útoky proti systému výstavby spôsobom verejno-súkromného partnerstva, ale myslím si, že kľúčové a kľúčové aj pre verejnosť bude po tom, čo sa stalo včera, a po zrušení tretieho balíka, je to, ako vlastne bude vláda pokračovať vo výstavbe diaľnic. Lebo ona sa naozaj musí z hľadiska vlastného rozhodnutia rozhodnúť, ako v tom bude pokračovať. A ja sa obávam, že my sme nedostali túto odpoveď. Nedostali sme túto odpoveď ani od pána ministra Figeľa, ani od kolegov, ktorí mu držia chrbát. Lebo vyjadrenie, že budeme pokračovať v nebývalom rozsahu, považujem za úsmevné a nedostatočné.

  Ako sa vlastne dajú stavať diaľnice? Z akých prostriedkov? Klasicky zo štátneho rozpočtu, z európskych fondov, formou verejno-súkromného partnerstva alebo aj takým tým naším slovenským - a nielen slovenským vynálezom - je to vlastne formou Národná diaľničná spoločnosť reprezentuje formu financovania diaľnic mimo verejný rozpočet. Je to taký spôsob kreatívneho účtovníctva, s ktorým doteraz má problém Eurostat - nielen v našej krajine, aby sme boli féroví, ale aj v iných krajinách Európy - a je to proste spôsob, ktorý je na pokraji legálnosti, resp. legálnosti z hľadiska ESA metodiky a započítavania do výdavkov verejnej správy. Toto sú de facto štyri formy, o ktorých môžme hovoriť.

  Ak začnem u Národnej diaľničnej, ja som to pri rozprave k rozpočtu poznamenal, Národnú diaľničnú sme v roku 2006 prevzali v stave na pokraji predlženia, na pokraji defaultu a v tomto, v tejto situácii sa potáca v podstate dodnes. Jediná možnosť, ktorá ju z tejto situácie môže vytiahnuť, je mýto a príjem z mýta, ale stále sa potáca na tej hrane toho, že sa Národná diaľničná môže z rozhodnutia Eurostatu začať započítavať do verejného sektoru, a tým pádom do dlhu a tým pádom do výdavkov štátneho rozpočtu. A pred tým nech nás naozaj Pán Boh chráni, lebo tým pádom sú všetky čísla v lufte.

  Niektorí aktéri alebo autori, hlavne tí, čo stoja za druhým pilierom ako takým, navrhujú napríklad spôsob financovania cez aktíva, ktoré spravujú správcovské spoločnosti. No tu vám prajem veľa šťastia. My sme sa, samozrejme, touto úlohou tiež zaoberali, ale nebude to jednoduché, aby ste neporušili opäť metodiku Eurostatu. Pretože do čoho by asi tak správcovské spoločnosti mohli investovať? Mohli by nakupovať dlhopisy, lenže tie dlhopisy majú nejakú tú svoju bonitu a podľa všetkých pravidiel by museli, v podstate by ich musel zaručiť štát, a tým pádom sme zase v oblasti výdavkov štátneho rozpočtu a navyšovania deficitu. Obávam sa, že táto cesta sa vám nepodarí.

  No ak sme pri eurofondoch a pri štátnom rozpočte, tak tu sa treba, samozrejme, pozastaviť. My sme pred pár dňami schválili, tento parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok a z hľadiska programového rozpočtovania na najbližšie tri roky. A my sme aj v tejto rozprave jednoznačne poukazovali na to, že ak máme brať tento rozpočet ako vážny, vážny dokument, tak sa musíme pozerať aj na tie roky 2012 a 2013, lebo tieto roky, celé tieto tri roky hovoria o tom, čomu a akým spôsobom táto vláda chce pridávať dôraz. A keď si pozriete štátny rozpočet v oblasti financovania diaľnic a štátny rozpočet zdroje štátneho rozpočtu vrátane presunu z minulých rokoch, tzv. § 8, tak v roku 2008 tam bola položka 382 mil. eur, v roku 2009 343 mil. eur, v desiatke to bolo 183, pokles, v jedenástke to naozaj navyšujete na 357 mil., ale v dvanástom a trinástom roku sa dostávame na 193 mil. eur. Návrat de facto na úroveň roku 2010.

  My sme ani dnes nedostali odpoveď na to, akým spôsobom chcete v ďalších rokoch financovať túto infraštruktúru, ak rozpočtujete tieto prostriedky. Lebo buď chcete stavať diaľnice a potom je toto zdrap papiera, alebo ich nechcete stavať a toto je proste dôkaz o tom, že ich nemáte z čoho stavať.

  Ak hovoríte o eurofondoch, tak to je záležitosť, ktorá, samozrejme, má svoju logiku, ale vy avizujete v podstate do januára veľkú realokáciu, veľké upratovanie v oblasti operačných programov vo výške okolo 400 mil. eur. Tak som sa to dneska dozvedel od podpredsedu vlády. No, pritom, čo tu sledujeme z opozičných lavíc posledných 5 mesiacov pri tej miere dôvery a nehašterivosti, ktorú predvádzate, ja vám predpovedám, že sa poruvete ako psi o tieto peniaze, pretože to je o tom, že otvoríte operačné programy a že desiatky miliónov eur proste odídu spod egidy jedného rezortného ministra jednej koaličnej strany do inej koaličnej strany. Ja vám v tomto naozaj prajem veľa šťastia, ale na druhej strane som, veľmi o tom pochybujem, že sa toto podarí.

  Ak by sa vám to aj podarilo, tak musíte rátať so súčinnosťou Európskej komisie, to znamená, to je proste proces, ktorý nemáte v žiadnom prípade pod kontrolou v tomto momente, a to v nálade, keď Slovensko zrejme nepatrí momentálne u euroúradníkov k najobľúbenejším členským krajinám po tom, čo sa udialo povedzme s pôžičkou Grécka, po vyhláseniach nášho predsedu parlamentu k návratu k slovenskej korune alebo po vyhláseniach ministra financií v Českej republike o tom, ako euro skončí. To je proste momentálne náš imidž a môžte si byť istí, že úradníci Európskej komisie nám tento imidž pripomenú.

  Čiže vy sa vlastne chystáte roztrhať na kusy operačné programy, ktoré sú už v podstate uprostred programového obdobia, čím, samozrejme, nielenže sa dostáva, spochybňujeme samotné financovanie diaľnic, ale my v podstate ideme spochybniť čerpanie európskych fondov ako také pri miere čerpania, o ktorom vieme. Ináč bolo by veľmi zaujímavé sa dozvedieť, prečo ministerstvo financií posledné dva mesiace nezverejňuje tabuľku mesačného čerpania, to znamená na mesačnej báze čerpania eurofondov. No podľa našich informácií ich nezverejňuje, pretože čerpanie sa zásadným spôsobom spomalilo na polovicu, z 0,8 na 0,4 %. Akákoľvek realokácia, akékoľvek upratovanie, presuny zásadné obrovských stámiliónov eur v týchto programoch, samozrejme, hrozia tým, že sa to čerpanie ešte zhorší, resp. zastaví v budúcom roku, čím sa opäť dostávame k rozpočtu, k štátnemu rozpočtu a k otáznosti jeho platnosti ako takej.

  Je tu otázka, ako stavať. Je to vo vašej kompetencii, ktorým smerom sa vydáte. Ja vám však s jednou istotou viem povedať, že pri tých obrovských výkrikoch proti PPP projektom sa tu nespomína napríklad R1, okolo ktorej sa mnohí ľudia, ktorí sú odkázaní na to, aby sa dostali do Banskej Bystrice, okolo tejto stavby majú možnosť každý deň, každý týždeň sa prejsť a vidieť, ako postupuje. A je, táto kritika tu už nezaznieva, to sa v tichosti prechádza zrejme ako fakt, že táto stavba funguje a ja som presvedčený o tom, že bude dôkazom o tom, že sa dajú stavať diaľnice efektívnym a rýchlym spôsobom aj touto metódou. PPP projekty sú totiž - pre prirovnanie - niečo ako hypotéka. Ani žiadny človek, žiadna rodina si nerada berie hypotéku, ale chce niekde bývať a my sa proste musíme rozhodnúť, či budeme, alebo nebudeme stavať diaľnice.

  Chcem vám pripomenúť rok 2008, ktorý možno dnes sa zdá ako virtuálna realita, ale v roku 2008 naša nezamestnanosť sa blížila, bola niekde pri 8 % a my sme začali mať vážny problém s dodávkou kvalifikovaných pracovných síl. A vysvetlite alebo presvedčte investora, ktorý chcel prísť na Slovensko v roku 2008 a tlačil sa na západné Slovensko kvôli stavbe infraštruktúry, ale sme už neboli schopní dodať už dostatok pracovnej sily žiadnym iným spôsobom ako dovozom z východného Slovenska autobusmi napríklad. Takže ja tu nechcem zdržovať témami, ku ktorým sa určite aj vy verbálne hlásite, a to je o tom, že ak chceme, aby na Slovensko prichádzali ďalší investori, ak ich chceme lokalizovať v severných častiach stredného Slovenska a na východnom Slovensku, k tomu je nevyhnutná výstavba infraštruktúry. Bohužiaľ, ani na tejto schôdzi, ani z rokovaní vlády nie je úplne jasné, akým spôsobom tento cieľ chcete dosiahnuť.

  Moja posledná úvaha smeruje k tomu, viete, v roku 2006 sme prevzali tú mapu, pomyselnú mapu výstavby diaľnic asi v takom stave, že vyzerala, ako keby sa k tej mape Slovenska dostal šimpanz s pastelkami a z každého trošku tam niečo namaľoval. My sme sa naozaj snažili tie štyri roky, aby sme tie jazvy na tvári našej krajiny scelili, no ale vy ste sa evidentne rozhodli, verní mentalite a znalostiam toho tvora, opakovať svoje chyby.

  Pán minister, ja by som nechcel sedieť vo vašom kresle, vy ste si naozaj zobrali na chrbát toho podľa môjho úsudku príliš veľa, nie je to len doprava, sú to eurofondy, je to regionálny rozvoj, stavebníctvo, cestovný ruch, ale bolo to vaše rozhodnutie. Je taká stará židovská pravda, tá hovorí, že "modli sa a pracuj" s dôrazom na spojku a. Ja vám odporúčam dodržiavať túto pravdu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Jahnátek, nech sa páči.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, vážený pán podpredseda parlamentu, ďakujem za možnosť vystúpenia, hoci diaľnice nie sú priamo mojou doménou, s ktorou som pracoval predchádzajúce štyri roky, predsa však diaľnice majú priamy súvis s hospodárskym rozvojom Slovenskej republiky a to je oblasť, ktorej som sa za posledné roky venoval, a preto by som si aj dovolil povedať pár slov pred touto ctenou snemovňou, aby sme sa pozreli na problém budovania infraštruktúry aj z iného pohľadu.

  Moderná, efektívna dopravná infraštruktúra je v súčasnosti jedným z nástrojov, ako podmieniť hospodársky rast, vstup zahraničného kapitálu, vytváranie nových pracovných miest, a tým zvyšovanie sociálnej úrovne obyvateľstva Slovenska. Rozvoj cestnej dopravy je preto oprávnene zaraďovaný do strategických plánov rozvoja Slovenskej republiky, pričom sa musí dôraz klásť predovšetkým na zabezpečenie kvalitnej, dostupnej a integrovanej cestnej infraštruktúry s prihliadnutím na ekologičnosť, energetickú efektívnosť a bezpečnosť dopravy.

  Dámy a páni, zastavenie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest financovaných formou PPP vedie jednoznačne k strate dôveryhodnosti Slovenska, a to ako v medzinárodnom, tak aj na úrovni národnej. Stratu dôveryhodnosti Slovenska je možno identifikovať v nasledovných oblastiach: je to investičná atraktívnosť krajiny a dotknutých regiónov, je to finančný sektor, dopravná diplomacia a kredibilita Slovenskej republiky ako celku. Zrušenie existujúcich koncesných zmlúv znamená výrazné zneistenie zahraničných investorov v Slovenskej republike. Podotýkam, nielen investorov, ktorí sa zaoberajú výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest, ale investorov ako celku, investorov, ktorí pripravujú alebo pripravili projekty na výstavbu moderných závodov na Slovensku, a tým zabezpečovali rast HDP na území Slovenskej republiky.

  Pokiaľ hovorím o investoroch, by som dal rád do pozornosti súčasnej vláde, že rast HDP tejto republiky je na 87 % závislý na exporte. Na exporte najmodernejších produktov, ktoré sa vyrábajú na území Slovenskej republiky a ktoré sa vyrábajú práve zásluhou príchodu zahraničných investorov. A bez tohto exportu by jednoducho slovenská ekonomika nemohla rásť takým tempom, ako rástla a ako bude v najbližších rokoch rásť po prekonaní dôsledkov hospodárskej krízy, a v žiadnom prípade rozvoj slovenskej ekonomiky nie je možný rozvojom vlastného ekonomického potenciálu. Toto tvrdenie preberám zo štúdie Slovenskej akadémie vied, ktorá predpokladá, že minimálne do roku 2020 budeme závislí alebo rast hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky bude závislý jednoznačne na príleve zahraničných investorov. Preto je obzvlášť znepokojujúce, keď súčasná vláda nabúra proces výstavby alebo nejakého investičného projektu za účasti privátneho kapitálu v polčase tesne pred uzavretím tak významného projektu, ako sú PPP projekty.

  Na existujúcich PPP projektoch sa podieľali v čase ich vzniku najvýznamnejšie stavebné spoločnosti a v podstate všetky existujúce bankové inštitúcie vrátane Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Tieto jednohlasne pozitívne hodnotili pripravenosť a spôsob realizácie PPP projektov zo strany Slovenskej republiky. V čase bezprecedentnej hospodárskej a finančnej krízy, teda v čase, kedy tieto projekty sa rodili, bolo získanie podpory týchto inštitúcií zo strany Slovenskej republiky mimoriadne dôležité a, naopak, vnímanie postupu štátu medzinárodnou investičnou komunitou bolo možné považovať za obrovský úspech. Po dozvukoch hospodárskej krízy, samozrejme, podmienky na finančných trhoch sa začali meniť a to je vlastne celý ten efekt a celá tá sláva, ktorú si dneska súčasná vláda pripisuje, že dokázali vydealovať lepšie podmienky, ale nie že ich dokázali vydealovať, tie podmienky prišli samé, lebo skončili dôsledky finančnej krízy a finančné domy znovu začali uvoľňovať prostriedky.

  Ale to, čo chcem dať do pozornosti, že aj v čase, keď sa nikde nepodporovali žiadne súkromné projekty medzinárodnými bankovými inštitúciami, Slovensko malo tú dôveru a dostalo tú podporu, doťahovali sa určité technické detaily.

  Vyriešenie problému s dopravnou infraštruktúrou totiž motivuje príchod investícií a následné zvyšovanie ekonomickej výkonnosti regiónov Slovenska. Výstavba nadradenej cestnej infraštruktúry je výrazným stimulom pre rozvoj podnikateľských aktivít v dotknutých regiónoch Slovenska. Táto skutočnosť platí hlavne v situácii globálneho investičného útlmu, kedy sú investičné aktivity zahraničných podnikateľských subjektov obmedzené a zvažujú sa kritériá pre kvalitu infraštruktúry v daných regiónoch.

  Z pohľadu Slovenska je taktiež dôležité vytvoriť podmienky pre synergické účinky v zaostalejších regiónoch, aby sa podarilo vyrovnať rozdiely v kvalite života občanov, okrem iného je to aj záväzok v programovom vyhlásení súčasnej vlády. Z tohto dôvodu je potrebné zamerať sa nie na zastavenie, ale na urýchlenú výstavbu nadradenej cestnej infraštruktúry a aj formou PPP projektov práve v regiónoch, kde je vysoký potenciál hospodárskeho rastu. V medzinárodnom kontexte je kvalitná cestná infraštruktúra významnou devízou pri vstupe zahraničného kapitálu na Slovensko. Zahraničný investor totiž nie je ochotný rozbiehať svoje podnikateľské aktivity tam, kde nie je vybudovaná vyhovujúca dopravná infraštruktúra, ktorá by zabezpečila rýchlu dostupnosť kamiónov na medzinárodnú cestnú sieť a čakať, kedy bude dokončená. Vzhľadom na excentrickú polohu Bratislavy má diaľnica význam vnútroštátny ako spojnica s hlavným mestom.

  Vážené dámy, páni, rokoval som počas uplynulých štyroch rokov s desiatkami, s desiatkami zahraničných investorov a môžem vás uistiť o jednom. Pokiaľ sa rozhodovalo, ktorý región bude uprednostnený pri umiestnení investícií, boli spravidla dané dve otázky. Je tento región hodinu od Bratislavy? Pokiaľ sme povedali nie, druhá podmienka bola, potrebujeme maximálne 20 kilometrov na napojenie na diaľničnú sieť. Čiže keď sme nevedeli nejaký región pretlačiť, bolo to z toho dôvodu, že každý investor sa krútil pred umiestnením svojej investície tam, kde nemal napojenie na medzinárodnú diaľničnú sieť maximálne 20 kilometrov.

  Známy je prípad investície Samsung Voderady, kedy sme boli veľmi blízko rozhodnutiu, že tento závod bude postavený medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Bohužiaľ, zlyhali sme na infraštruktúre a nevedeli sme garantovať, kedy toto prepojenie bude plne funkčné z hľadiska napojenia diaľničnej siete. Druhým takým príkladom bol odchod veľkého nemeckého investora Mercedes, ktorý chcel v okolí Košíc realizovať svoj projekt, ale, bohužiaľ, nepripravenosť prepojenia Košíc do Bratislavy nám znemožnila túto investíciu a investor nakoniec zrealizoval svoju investíciu v Maďarskej republike.

  Vážené dámy, páni, aj napriek predpovediam centrálnych orgánov Európskej únie, bankových domov, finančných a poradenských inštitúcií o vývoji ekonomiky v roku 2011 v kontexte vývoja hospodárskej situácie vo svete v prospech oživenia ekonomík vrátane Slovenska nie je možné sa spoliehať na samooživenie trhu. Je potrebné pokračovať v nastolenom trende priamej pomoci, ako sú napríklad vládne stimuly. Tu len moja poznámka, investičné stimuly vyčlenené touto vládou pre rok 2011 sú biedne nízke a stačia tak na podporu jedného seriózneho investora.

  Ale okrem priamych sú veľmi dôležité takzvané nepriame pomoci potenciálnym investorom, ktorí uvažujú o umiestnení svojho kapitálu na území Slovenska. Pod jednou z foriem nepriamej pomoci je možné rozumieť aj pokračovanie daného smeru výstavby nadradenej cestnej siete, pričom nie je rozhodujúca forma výstavby, ale urýchlené dobudovanie diaľničnej siete, t. j. minimálne prepojenie Bratislavy a Košíc do roku 2016. Je mimoriadne nezodpovedné s podporou investičných domov, veľkých finančných inštitúcií hazardovať tesne pred finančným uzavretím najväčšieho projektu formou PPP, ktorý bol pripravený, a práve týmto krokom, posledným krokom koaličnej rady tak zneistiť finančný sektor vyjadrovaním o zrušení takýchto projektov.

  Akékoľvek kroky smerom k ukončeniu uzavretých koncesných zmlúv predstavujú stratu kredibility Slovenskej republiky ako partnera pri realizácii všetkých významných infraštrukturálnych investícií. To môže, samozrejme, mať ďalekosiahle následky aj v širšom hospodárskom meradle. Štát riskuje stratu štandardného ekonomického nástroja, ktorým PPP projekty bezpochyby sú. Je zrejmé, že zrušenie PPP projektov predstavuje embargo zo strany súkromného sektora na realizáciu akýchkoľvek iných PPP projektov v Slovenskej republike minimálne na niekoľko rokov.

  Vážené dámy, páni, urýchlená výstavba diaľničných úsekov formou PPP projektov sa dotýka štyroch regiónov. Je to Žilinský, Prešovský, Banskobystrický a Nitriansky kraj. Záujem investorov o tieto regióny súvisí s ekonomicky vyšším potenciálom, ktoré spomenuté kraje ponúkajú. Prílev zahraničných investorov však je podmienený tzv. všeobecnými a špeciálnymi podmienkami. Medzi všeobecné podmienky môžeme zaradiť produktivitu, zisk, možnosť rastu trhu a medzi špeciálne, tzv. výrobné náklady, ako sú mzdy a energie a hlavne dopravné náklady a politicko-hospodársku stabilitu. Viacero poradenských spoločností pritom zdôrazňuje, že investori rozhodnutie o investícii, o umiestnení investície podmieňujú aj pozitívnym, aj jednoznačným prístupom k otázke dobudovania chýbajúcej diaľničnej a rýchlostnej cestnej siete.

  Z posúdenia vplyvu zastavenia PPP projektov na dopravnú infraštruktúru dotknutých území, teda dotknutých štyroch krajov, je zrejmé, že všetky úseky súčasnej cestnej siete I. triedy vykazujú v analyzovanom území už v súčasnosti nedostatočnú kapacitu potrebnú na pokrytie súčasného dopravného zaťaženia. Tento negatívny jav sa bude každým rokom prehlbovať, a preto je nevyhnutné urýchliť realizáciu nových úsekov nadradenej cestnej siete, čo je možné zabezpečiť vzhľadom na schopnosti štátneho rozpočtu len aplikáciou PPP projektov.

  Taktiež je možné konštatovať, že každoročným oneskorením sprevádzkovania analyzovaných úsekov prichádza hospodárstvo Slovenskej republiky o pozitívne efekty, ktoré sú spojené s prevádzkou nových výkonných cestných ťahov. Tieto efekty je možné vyjadriť stratou plynúcou z oneskoreného zníženia nehodovosti, ktorá predstavuje pre všetky tri analyzované balíky PPP hodnotu cca 6,84 mil. eur ročne, a stratou pozitívnych vplyvov na životné prostredie, čo znamená nezníženie vyprodukovaných emisií z dopravy, ktorá predstavuje cca 1,49 eur ročne.

  Zastavenie PPP projektov a s ním spojené oneskorené sprevádzkovanie úsekov má taktiež negatívny vplyv na zvýšenie ekonomických strát užívateľov, to znamená vodičov a prepravcov. Každým rokom oneskorenia prevádzky prichádzajú užívatelia o benefity, ktoré by mohli byť spojené so znížením ich prevádzkových nákladov a skrátením cestovného času, vyčíslené na hodnotu 353,8 mil. eur ročne.

  V prípade výpočtu regionálnej straty HDP je možné konštatovať, že na každý preinvestovaný 1 milión eura za rok je možné zamestnať celkovo dvoch pracovníkov z regiónu. Pri aplikácii tohto predpokladu je možné vyčísliť potenciálnu stratu vyplývajúcu z nezamestnania ekonomicky aktívnych ľudí v týchto dotknutých regiónoch nasledovne:

  - Banská Bystrica, v súčasnosti má tento kraj počet nevyužitých obyvateľov v aktívnom veku 59 500. Tohto kraja sa až tak tie PPP projekty nedotýkajú, ale je tu vyčíslený dopad vytvorenia 167 nových pracovných miest práve pre kraj Banská Bystrica. Potenciálny prínos v HDP pri realizovaní práve zastavených PPP projektov je vyčíslený na hodnotu 1,4 mil. eur ročne.

  - Prešov, ktorý má v súčasnosti 48 700 nezamestnaných v aktívnom veku, dokáže cez tieto projekty vygenerovať 1 689 nových pracovných miest, čo v potenciáli prírastku regionálneho HDP predstavuje hodnotu 10 557 000 eur.

  - Žilina je najviac ovplyvnená týmto rozhodnutím, kde v súčasnosti je evidovaných 33 600 aktívne, obyvateľov v aktívnom veku. Cez PPP projekty sa v tomto regióne dokáže vygenerovať 5 664 nových pracovných miest a v prírastku regionálneho HDP to znamená plus 53 990 000 eura.

  Celkovo ten regionálny prínos, pokiaľ rátame aj Nitru, ktorú ste zatiaľ nestihli zastaviť, alebo teda R1, je prínos v regionálnom raste HDP na úrovni 74 351 000 HDP. Myslím si, že je to značná suma, ktorá pre rozvoj daného regiónu zohráva veľmi dôležitú úlohu.

  Vážené dámy, páni, ja som chcel vo svojom diskusnom príspevku skutočne len vecnými argumentami a číslami ukázať tú druhú stránku veci, čo znamená v skutočnosti pre hospodárstvo, pre rozvoj priemyslu ľahkovážne zastavenie PPP projektov. Veľmi ma mrzí, že súčasná vláda ide cestou, že najprv koná a potom rozmýšľa. Najprv ruší a potom medituje nad tým, čo spraviť, aby sa to nestalo. Každý rozumný hospodár si najprv pripraví alternatívu a potom sa rozhodne, či predchádzajúce riešenie bolo správne alebo nesprávne. Bohužiaľ, práve v rezorte dopravy sme svedkami neustáleho osočovania a neustálej kriminalizácie, ale bez konkrétnych predstáv, bez konkrétnych riešení, ktoré by situáciu napravili.

  Ja skutočne chcem veriť tomu, že Slovensko sa raz dočká prepojenia medzi Košicami a Bratislavou, no pri tom tempe, ktoré ste si, páni z rezortu dopravy, dali do vládneho programu, že 5,2 km ročne, no ďakujem pekne, to myslím si, že ani naše vnúčence sa toho nedočkajú.

  Dámy, páni, dovoľte mi, už keď mám slovo, aby som sa vyjadril aj k prebiehajúcej diskusii. Úprimne teraz hovorím, vysoko som si vážil vystúpenie pána podpredsedu parlamentu Hrušovského, ktorý veľmi racionálne sa snažil utlmiť určité animozity, ktoré tu vznikajú a odkláňajú túto odbornú diskusiu od merita problému a skôr smerujú k osobným útokom a k osobným urážkam. No hneď jeho prvý spolustraník pán Přidal, ktorý vystúpil po ňom, akoby nepočúval svojho podpredsedu parlamentu a svojho podpredsedu strany a začal vyložene útočiť politicky bez nejakých faktov, bez hocičoho. A, samozrejme, k tomu sa najviac, hneď k nemu sa priblížil najväčší, jeden z najväčších demagógov, ktorých ja v tomto parlamente vnímam, a to je pán Brocka. Ja som ešte od pána Brocku skutočne nič pozitívne nepočul, ale ani nič konštruktívne.

  Pán Brocka, vy ste obvinil premiéra, že v čase vrcholiacej plynovej krízy odvolal ministra zahraničných vecí. Keď ste to verejne prehlásil, tak ja vám verejne prehlasujem, že ste klamár. Za prvé, pán Kubiš odchádzal na vlastnú žiadosť, lebo chcel ísť do medzinárodných inštitúcií, na OSN do Ženevy. Práve premiér Fico požiadal a zabezpečil, aby pán Kubiš neodišiel, pokiaľ nebude plynová kríza doriešená, a aby si skôr vybavil posun svojho nástupu na OSN do Ženevy na termín, ktorý už bude po skončení hospodárskej krízy.

  Ďalej ste povedal, že najväčšiu zásluhu na vyriešení plynovej krízy mal český premiér. Pán poslanec Brocka, ja som plynovú krízu absolvoval od začiatku až po koniec. Ja som skoro denne absolvoval trasu Brusel - Ukrajina - Kyjev - Moskva a skutočne skoro každý deň som bol na týchto rokovaniach a viem presne, ako sa vyvíjal celý vzťah počas plynovej krízy, ale to nie je diskusia na túto tému a v tejto chvíli.

  Môžem vás však ubezpečiť, ku skutočnému prielomu pri plynovej kríze došlo vďaka slovenskej iniciatíve, vďaka tomu, že sme Ukrajincov, ktorí jediní blokovali, tam totiž len Ukrajina blokovala riešenie celej hospodárskej krízy, keď sme na nich vyšli so swapovým obchodom. Práve ten swap ich zlomil a stratili medzinárodnú argumentáciu voči Ruskej federácii. To bol ten zlomový moment a k tomu sa pridal tvrdý nátlak nemeckej premiérky Merkelovej. Tá prijala toto riešenie Slovenskej republiky a takýmto spôsobom sa pohla, v priebehu troch dní sa aj doriešila otázka plynovej krízy.

  Takže, pán Brocka, keď chcete niekoho obviňovať, keď chcete niekoho očierňovať, tak aspoň neklamte pri svojich prejavoch.

  Takisto celá tá diskusia sa vedie v tézach "rozkrádali ste", "kradli ste", "ukradli ste", "prázdna špajza", "myšacia diera", či aká, ja neviem čo. Ja skutočne si myslím, že každý rozumný človek by sa mal z histórie poučiť, ale žije z budúcnosti. Keď vy používate neustále takéto argumenty, tak, dámy a páni zo súčasnej vládnej koalície, ja vám dám tiež príklady a poďme o nich diskutovať.

  Hovorme o privatizácii strategických podnikov. Hovorme o privatizácii SPP. Hovorme o privatizácii Slovenských elektrární. Dámy, páni, viete, ako sa privatizovalo SPP? Je na to oficiálna správa, ktorá bola prerokovávaná v predošlom parlamente, ktorú vypracovávalo ministerstvo hospodárstva, všetko, čo poviem, je tam doložené faktami a písomne.

  SPP sa predalo za 107 mld. slovenských korún a táto cena bola vygenerovaná vzhľadom na to, že SPP vykazovalo posledné dva roky stratu vo svojej hospodárskej činnosti. Táto strata bola úmyselne vytvorená Dzurindovou vládou, kedy SPP nesúhlasilo so znižovaním cien plynu, ale vláda donútila svoj štátny podnik, aby úmyselne znížili cenu, predajnú cenu SPP a to znamenalo, že v priebehu dvoch rokov sa táto spoločnosť dostala do straty. To využila vtedajšia znovu Dzurindova vláda pod taktovkou vtedajšieho ministra financií Mikloša, ktorý zhodou okolností znovu je ministrom financií, aby pre verejnosť oznámil, že slovenskí manažéri a slovenské štátne podniky sa nevedia riadiť, a preto ich treba sprivatizovať. Hoci to SPP alebo Slovenské elektrárne vtedy boli zaradené do zoznamu štátnych strategických podnikov. Cena bola SPP, účtovná cena bola zhruba osemkrát vyššia, ako bola skutočná predajná cena. Osemkrát vyššia. Kritizujete verejnú súťaž pri takýchto transakciách. Tak viete, koľko bolo uchádzačov pri privatizácii SPP? Jeden a za toho jedného sme zaplatili skoro 1 miliardu slovenských korún ako pomocníka pri privatizácii SPP. Jednu miliardu slovenských korún, viac ako jednu miliardu sme zaplatili za to, že nám z jedného uchádzača práve toho jedného vybral a ešte za osemkrát nižšiu cenu, akú malo v účtovnej správe samotné SPP.

  Hovoríte tu o miliardách, dve miliardy, tri miliardy. Dámy, páni zo súčasnej koalície, viete, koľko sa stratilo pre Slovenskú republiku len za to, že pán Mikloš neurobil obchod v eurách, ale v dolároch? Deväť miliárd. Deväť miliárd slovenských korún len jednou finančnou operáciou. Jednou finančnou operáciou. Toto sú straty, ktoré sú zdokumentované.

  A ešte, ak hovoríte o všelijakých čudných tendroch. Viete, ako bolo finále pri privatizácii? Znovu môžte si to overiť v dokumentoch, ktoré vypracovalo ministerstvo hospodárstva. Bola komisia zriadená na privatizáciu, kde bol minister hospodárstva, ministerka privatizácie, minister financií atď. Ale potom rozhodnutím vlády, číslo si už nepamätám, bolo uznesenie prijaté na vláde, že konečnú podobu privatizačnej zmluvy a ceny bude dojednávať len minister financií Ivan Mikloš. Len jedna osoba. Tak mi povedzte, aká transparentnosť tam bola? Koľko sme tam stratili?

  Čo sa týka Slovenských elektrární, viete, za koľko sme ich predali? Celé elektrárne, štyri jadrové bloky, 22 tepelných elektrární a 6 tepelných blokov? No predali sme ich za 720 mil. korún. Sedemstodvadsať miliónov korún. Viete, aká je hodnota súčasná len na dostavbe tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach? 2,72 mld. euro! 2,72 mld. euro, pritom sú to bloky, ktoré kúpili na 60 % stavebne dokončené a na 80 % technologicky vydodané a ešte to stojí 2,72 mld. korún.

  Čiže, dámy a páni, keď hovoríte o rozkrádaní, o tunelovaní, tak v prvom rade si spomeňte, čo ste robili, keď ste boli vo svojej vláde. A aby celej tej privatizácii nebolo dosť, prenajali ste, prenajali ste Gabčíkovo na 30 rokov za takých podmienok, že výnos z prevádzky, lebo ste ich nemohli, bohužiaľ, predať, lebo vám to Maďari zastavili, tak ste to mohli len prenajať, ale výnos z prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo ide na účet Enelu. Ale v prípade, že by Slovenská republika chcela túto prenajímaciu zmluvu zrušiť, musíme zaplatiť 30-ročný zisk tejto spoločnosti naraz v jednom cashi.

  Toto boli zmluvy, ktoré ste vy robili, toto boli kšefty, ktoré ste vy tu schvaľovali, a toto boli nehoráznosti, ktoré ste voči Slovenskej republike robili.

  Čiže, vážené dámy, páni, ja opakujem, ja nechcem žiť z minulosti, z minulosti sa treba učiť. Žime z budúcnosti. Ale pokiaľ budete neustále opakovať tieto vaše demagogické tézy, ktoré máte nacvičené ako papagáji, musíte počítať s tým, že my vám budeme pripomínať, čo prvá a druhá Dzurindova vláda vyvádzala, ako tá rozkladá túto republiku, ako tá znehodnotila majetok tejto republiky a aké sú dôsledky pre občanov Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Jahnátka sa prihlásil pán poslanec Stanislav Janiš ako jediný. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  A slovo dávam pánovi poslancovi Janišovi, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Ja som troška rozčarovaný a také maličké upozornenie, že mimoriadnu schôdzu o privatizácii SPP a tieto veci sme tu už mali. Alebo máte v pláne ďalšiu? Ale mám dojem, že dnes rozprávame o diaľniciach, alebo vy ste chceli rozprávať o diaľniciach. Ak máte na mysli tú privatizáciu SPP, že ste tu vraveli vtedy, že nemáte doklady, ktoré sa potom našli v kancelárii štátneho tajomníka. Ak ste rozprávali o tejto, sme tu už tiež mali. Takže skúsme sa vrátiť vecne, vecne k diaľniciam.

 • Reagovať bude pán poslanec Jahnátek.

 • O tej skrini to máte zas domýlené, lebo to, čo váš Mikloš vtedy povedal, tak to bolo úplne na inom poschodí a úplne iná skriňa, nechajme túto kauzu, lebo mnohí ľudia, ktorí tu teraz sedia v parlamente, ani nevedia, o čom hovoríme. Čiže nebolo to tak, ale si to prispôsobujete, ako vám to vyhovuje.

  Pán Janiš, viete, čo som vám ja chcel povedať vlastne pri týchto kauzách? Že keby ste vy vtedy neboli rozkradli tú slovenskú energetiku, dneska sme mohli obtočiť Košice s Bratislavou diaľničnými úsekmi trikrát, lebo toľko ste nakradli. A to je ten právny dôvod, prečo som vám tieto tézy znovu pripomenul.

  Čiže vy sa netvárte ako svätý za dedinou. Kto tu kradol vo veľkom a rozkrádal, to bola druhá Dzurindova vláda, to boli ministri, hlavne v druhej Dzurindovej vláde. A také škody, ktoré ste vy narobili, je svetový unikát. A garantujem vám, že vás už nikto v histórii Slovenska nedobehne, lebo tak vo veľkom kradnúť, ako ste to robili vy, sa nedá.

 • Pán poslanec Marián Kvasnička je prihlásený do rozpravy, pripraví sa pán poslanec Igor Matovič.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, pôvodne som chcel dať len procedurálny návrh s takým nápadom, že vyhlásiť minútu ticha za ticho. Chcel som to urobiť preto, že mám pocit, že ten verbálny smog a tá informačná redundancia, nehovoriac o tých útokoch, je nad rámec zdravého rozumu.

  Predrečník pán Jahnátek hovoril o tom, že mala by tá debata, diskusia byť vecná, odborná. Napriek tomu, že nie som odborník, si dovolím vystúpiť a nebudem hovoriť ani vecne, ani odborne, lebo mi to neprislúcha. Skôr ma zaujíma taký neviditeľný diskurz, diskusný oder z kuloárov a možno aj étos celej tejto diskusie aj s mediálnymi presahmi, na ktoré začínam byť, hoci som nikdy nebol, citlivý.

  Keď som ešte pred pár mesiacmi stál za katedrou cirkevného gymnázia ako učiteľ literatúry a dejín umenia a mal aj pocit užitočnosti a formotvornej potrebnosti, so značnou iróniou som vravieval svojim študentom, že žijeme zvláštne časy, v ktorých mediálny obraz a značka, a to aj značka politická, sú viac ako realita a pravda. S trpkosťou v hlase som im rozprával, že v takomto virtuálnom svete sa zdá, že vôbec nie je dôležité to, čo robia, ako žijú, akým hodnotám prikladajú význam, ale je dôležité, čo o nich píšu, ako ich vidia, cítia a vnímajú iní, a že mediálna prezentácia vlastne nahrádza skutočnosť až tak, že sa stáva reálnejšia, uveriteľnejšia ako realita samotná. O povahe tejto rafinovanej manipulácie som hovoril aj to, že v súčasnej anestéziologickej dobe nie je nijakou správou to, že vás pohrýzol pes, ale viac je zaujímavá pozícia, že vy ste pohrýzli psa. Toto je kruciálny okamih, v ktorom sa mediálny craving, teda baženie po senzáciách, prebúdza z letargie. Toto je okamih nadržaných kamier a večne neukojených mikrofónov, ktoré potom so zvláštnou slasťou pľujú do verejného prostredia svoje informačné toxíny.

  Keď som nastúpil do parlamentu, pocit márnotratnosti, dobrých ideí a spoločensky očakávaných úmyslov sa vo mne ešte umocnil. Zrazu som konfrontovaný s čímsi, čo sa dá vnímať len ako testosterónové treštenie, samectvo v priamom prenose a nízky exhibicionizmus, ktože je väčší, vplyvnejší, dôležitejší, kto je frajer, kto je macher, kto je tu bos.

  Do parlamentu som prišiel bosý, dúfam, že tak aj odídem. Ešte vždy mám pred očami francúzskeho kňaza Abbé Pierra, ktorý ako poslanec francúzskeho parlamentu mal len jednu politickú agendu, nájsť legálny príkrov pre svojich handrárov, bezdomovcov z parížskych emmaus a pomôcť im prinavrátiť ich dôstojnosť, ktorá sa našťastie neopiera o ľudské zákony, ale o prirodzený Boží poriadok.

  Daniel Hevier, môj konškolák a priateľ, vo svojej knihe "Chcete byť šťastní? Spýtajte sa ma, ako na to...", tam má aj esej, prečo nečíta noviny, prečo nepozerá to spravodajské furore v televízii. Chce si uchrániť to najcennejšie, čo človek má, fyzické a duševné zdravie, pokoj v duši a radosť v mysli, istotu srdca. Poviete si - naivita, nech.

  Pred vstupom na túto ctihodnú pôdu som nikdy nemal problém so cťou. Teraz mám. Nie som si istý, či to, čo chcem povedať, chce vôbec niekto počuť. Začínam paranoicky, čo som predtým nemusel, premýšľať, či práve toto je to správne sústo, message, potrebná nakladačka, dôvod fotografických bleskov, ktoré - prečo to nepovedať - lahodia libidu a nežne hladkajú utrápenú dušu. Dajte sa vypchať! Čo je dnešný deň proti plánovanej večnosti.

  Ale aby som sa dostal k meritu. Včera večer som začul kuvičie hlasy, ako to kádeháci zase raz nezvládajú, ako menia svoje stanoviská, ako sa blamujú, ak môžem citovať nemenovaného komentátora, ktorý núka aj podenkovité vykúpenie v téze, že aspoň sa neblamuje celá vláda. Aby bolo jasné - a myslím, že to je aj meritum môjho vystúpenia i dnešnej mimoriadnej schôdze -, podpredseda vlády a minister dopravy Ján Figeľ má byť a je verejne pranierovaný čímsi, čo je v príkrom rozpore s pravdou a je len marketingovým sebavýpredajom pod cenu slušnosti a dôstojnosti.

  Pred pár týždňami som absolvoval desiatky komunálnych mítingov a všade, kde náš predseda bol, hovoril o vážnych rizikách vodcovského aj zvodcovského princípu, ktorý tak mätie masy. Pokiaľ si s cynickým úsmevom nehovoríme, že tak je to oukej. Kým mnohí iní si na blogoch, facebookoch či iných knihách ksichtov potvrdzovali svoju dôležitosť a voličskú rezonanciu, náš minister premýšľal, analyzoval, maratón workshopov rozoberania situácie. Rozmýšľal, ako ďalej s diaľnicami, ako čistejšie, transparentnejšie, ako lacnejšie, ako bez korupcie a podivných diablových spolkov, ako naozaj, ako bez potemkinovských stavieb a strihaní pások na drahých haraburdách.

  Kašľal na marketing aj na všivavé byzantské mravy. Jedno viem s úplnou istotou, kým niektorí maratónski bežci majú problémy s krátkymi traťami a vonkoncom nejde len o trate ku Generálnej prokuratúre, iní, ako teraz Ján Figeľ, navyše v koalícii s tým, čo nás presahuje, vytrvale bežia svoj beh. Nedajú sa mýliť. Beh, ktorého meno je zodpovednosť, ochrana budúcich generácií pred ošiaľmi otcov, úcta k práci, pokora pred človekom, z ktorého daní sme tu tak pohodlne zabývaní.

  Dúfam a verím, že nikto z vás nemyslí, že by práve Ján Figeľ viedol vojnu proti svojmu ľudu, že by si neželal pracovné príležitosti pre naše firmy, našich mužov i ženy, rodiny, ale zadlžovanie budúcnosti je len sofistikovaná verzia Titanicu.

  A v neposlednom rade treba hovoriť aj o vate, teda o individuálnych i chrapúnskych, žiaľbohu, ziskoch na úkor spoločného blaha a za peniaze všetkých. V tomto naozaj zdieľam optimizmus aj idealizmus Ivety Radičovej, Lucie Žitňanskej aj nášho ministra Jána Figeľa. Myslím, že do análov národnej histórie sa zapíše táto čitateľná snaha našej vlády. V nej je náš minister naozaj korektným, zodpovedným a tímovým hráčom, ktorý kladie rozum gazdu a otca dobre fungujúcej rodiny nad aktuálny marketingový benefit.

  V tomto svetle je celkom ľahostajné, kto bude otvárať tunel medzi Žilinou a Martinom napríklad v roku 2016, ak Boh dá, dožijeme. Hlavne, že ním pôjde cesta, ktorá je dôležitejšia než smer k pofidérnym úspechom na jedno volebné použitie.

  Mám takú fantáziu, že Boh požehnáva cesty, ktoré eliminujú pýchu a nehanbia sa priznať k pokore. Aj preto, vážení páni z opozície, váš návrh uznesenia považujem za veľmi zlý vianočný dar pre všetkých Slovákov dobrej vôle.

  A ešte jedna dobrá alebo zlá, a teda vhodná správa pre médiá. Ján Figeľ pohrýzol psa, preto vrčí a šteká, našťastie pre Slovensko nemá dosť hlasov, aby hryzol.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou pani Magda Košútová ako jediná. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  A slovo má pani poslankyňa Košútová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Pán kolega Kvasnička, som veľmi rada, že posudzujete pôdu parlamentu za posvätnú a vstupujete na ňu so cťou. Len mi je ľúto, že nie všetci kolegovia to tak vnímajú, pretože mám pocit podľa toho, ako sú oblečení a obutí, že sa občas nachádzam na diskotéke a nie v parlamente Slovenskej republiky. Ďakujem.

 • Pán Kvasnička bude reagovať? Nie. Ďalej je prihlásený do rozpravy pán poslanec Matovič, ktorý nie je v sále, stráca poradie. Pán poslanec Blanár je prítomný, v tejto chvíli má priestor na vystúpenie v rozprave.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády a minister, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som - a na tom sa určite zhodneme - na úvod povedal, že ako to povedal pán kolega Janiš, že tu nikto zrejme nesedí taký, ktorý by nechcel, aby boli diaľnice postavené a vôbec, aby sa dopravná infraštruktúra nerozvíjala. Áno, to je pravda. Len je rozdielny prístup, ako to urobiť a kedy. To je celý problém a my si myslíme, že práve to, čím argumentuje súčasná vláda, že to bolo predražené, vlastne hovoria o sebe, že celé toto, ak to takýmto spôsobom chcú robiť do budúcnosti, bude naozaj neskutočne predražené a nevráti sa to v tých benefitoch, ktoré predovšetkým potrebujeme.

  Pre jednotlivé kraje nášho Slovenska je potrebné, aby sme mali dobudovanú cestnú, diaľničnú a vôbec celú dopravnú infraštruktúru čím skôr, pretože sa ukázalo, keď máme dobudovanú infraštruktúru, to znamená diaľnicu, prichádzajú tam investori, zamestnanosť sa zvyšuje a naviac to generuje predovšetkým vyšší ekonomický rast. To tu veľmi dobre vysvetlil môj kolega pán Jahnátek, pretože má s tým skúsenosti ako bývalý minister hospodárstva.

  Dovoľte mi ale, aby som predsa len pripomenul trošičku, pretože potrebujeme sa aj k tej minulosti trošku dostať, aby sme mohli do budúcnosti čosi povedať. Aký je rozdiel medzi súčasnou vládou a môžeme povedať aj vládou predchádzajúcou pána Dzurindu, pretože v tej vláde rovnako sedeli tí istí ľudia, ktorí sú tu dnes, až na malé výnimky, a s vládou, ktorá tu bola predtým?

  Nuž predchádzajúca, teda vláda súčasná a vláda pána Dzurindu, za ktorú sa považujete a nadväzujete na ňu, nuž tá zastavila v ´98. roku výstavbu diaľnic doslova. Ak si dobre pamätáte niektorí, ktorí vôbec cestujete po Slovensku, tak boli úseky, ktoré viedli do poľa, a boli niekoľko rokov vôbec nevyužívané. Môžem vám pripomenúť jeden úsek na Kysuciach Oščadnica - tunel Horelica až po Čadcu, ktorý v ´98. roku bol zastavený, bol vybudovaný kompletne okrem tunela, pretože naň sa kompletne zastavili finančné prostriedky. Tento úsek bol daný do prevádzky v roku 2005, dámy a páni. Nehovoriac o tom, že miliardy slovenských korún vtedajších investícií tam boli len tak použité nanič a mohli byť využité úplne kdesi inde. Nehovoriac o tom, že keby sa vtedy dobudoval ten úsek, keď bol začatý a rozbehnutý, bol by za úplne iné peniaze, finančné náklady, ako keď ste ho dobudovali v roku 2005.

  Rovnako je veľmi zaujímavý fenomén, ktorý sa ukazuje aj dnes, a to je fenomén zahmlievať a ukazovať, že veď my pracujeme, my vypracovávame nové analýzy, my vypracovávame nové trasovania, tak to bolo aj za vlády Mikuláša Dzurindu, keď sa napríklad už na pripravené vedenie trasy medzi Považskou Bystricou a Žilinou spracoval nový variant tzv. rajecký. Vynaložili sa obrovské milióny na prepracovanie tejto štúdie, aby jednoducho sme zistili, že či ten rajecký variant je dobrý. Bolo to nič iné len na to, aby sa získal čas a vytváral sa dojem, že však pracujeme na výstavbe diaľnic. Stále hovorím o vláde, na ktorú nadväzujete, o sľuboch, ktoré ste vtedy robili.

  Rovnako si pamätáme diskusiu o tzv. zákone o nadradenej dopravnej infraštruktúre. Koľko tu bolo kriku z vašej strany, keď sa prijímal tento zákon, ale vy ste neboli schopní v podstate absolútne vyriešiť vtedy majetkové vzťahy, ktoré boli potrebné a základné pre prípravu výstavby diaľnic, len sa vtedy o tom rozprávalo. Dokonca rozprávalo sa aj o výstavbe tzv. PPP projektami, veľmi dobre si to pamätáte, pretože vtedy som ešte bol v parlamente, keď pán exminister Prokopovič hovoril, že už je všetko pripravené a v roku 2005, keď odchádzal, akosi to nestihol urobiť.

  Nuž toto bolo v krátkosti pripomenutie toho, ako ste pripravovali výstavbu diaľnic, ale stále ste hovorili, že sa nezastavila. Nuž a teraz trošku sa vrátim k tomu, čo urobila predchádzajúca vláda.

  Predchádzajúca vláda mala aspoň taký fundovaný základ, že bola schopná si do programového vyhlásenia vlády dať záväzok, že postaví 100 km diaľnic.

  Vážené dámy a páni z koalície, koľkože kilometrov ste si dali vy záväzok postaviť vo vašom programovom vyhlásení vlády, že postavite? No ja si myslím, že v podstate všetci vedia, že nič, je tam veľká, veľká nula. A ja si myslím, že ono ani tak veľký záujem nebolo to, aby ste takéto niečo urobili, pretože opäť pokračujete v tých veciach, ktoré boli veľmi charakteristické aj pre vládu Mikuláša Dzurindu, ktorý aj s vládou, pravicovou vládou, na ktorú vy nadväzujete, osem rokov vládol Slovensku. Veď vypisovanie nových výberových konaní a štúdií napríklad na prepojenie Žiliny s Martinom, ktorý sa vypísal pred mesiacom v hodnote 150-tisíc eur, na prepojenie medzi Žilinou a Martinom, zopakujem, na úseku, na ktorý je dnes už vydané stavebné povolenie - o čom to je, prosím vás? Ja by som veľmi rád si vypočul stanovisko pána ministra k tejto štúdii. Možno si povieme 150-tisíc, ale veď vy ste tu hovorili o plytvaní. Aj 150-tisíc je dobrých. Ale v prvom rade si kladiem otázku, veď celá trasa na úseku medzi Hričovským Podhradím a Martinom je kompletne dnes pripravená, vykúpené pozemky. Dokonca ste spomínali, že sú tam aj tunely, ktoré sa urobili, urobili sa prieskumné štôlne, to je ten presnejší výraz, pretože nemôžeme to nazvať tunelom. Ale my vypíšeme v súčasnosti ešte jednu štúdiu, pretože ju treba spracovať. Myslíte si, že je toto úprimná snaha robiť výstavbu diaľnice? A to bolo práve v čase, keď sa finalizovali všetky rokovania o treťom balíku tzv. PPP projektov medzi Hričovským Podhradím a Dubnou Skalou. Práve v tomto čase. Toto je tá úprimnosť, o ktorej vy hovoríte.

  Prijatie zákona o nadradenej infraštruktúre, už som spomínal, bolo tu naozaj veľa rečí, ktoré hovoria o tom, že sa jednoducho netreba...

 • Ruch za rečníkom.

 • Pán minister, ak bude treba, máte priestor, ja nechám vám priestor, aby ste pokojne reagovali, teraz ma nechajte, aby som dohovoril. Ja si uctím naozaj váš príhovor a budem veľmi rád. Ja naozaj chcem byť korektný, ale nechajte mi myšlienky dokončiť.

  Takže o nadradenej infraštruktúre, vraciam sa k tomu, ja som ešte nepočul, že by ste, keď ste vtedy kričali proti tomuto zákonu, že by prišiel niekto teraz alebo ste si to dali do programového vyhlásenia vlády, že zrušíte tento zákon. Zrazu je dobrý zákon pre vás.

  Spustenie mýta, ktoré kritizujete, to je tiež jedna z tých klišé, o ktorých sa tu dozvedám neustále, ale pritom ste toto mýto pripravovali, my sme ho len dotiahli. A keď to môžem povedať, ešte raz pripomeniem, bolo tu povedané, že výberové konanie na mýto, nuž dobre, môžeme sa o tom baviť rôzne, ale ešte raz pripomínam. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie mohol tento tender zrušiť bez akýchkoľvek problémov. Bolo tam 12 podaní, ktoré boli neopodstatnené. A mimochodom sa zúčastnili tohto výberu viacerí a jedného práve, ktorý sa dostal do finále, vyradil práve Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý bol z koalície za vtedajšiu Stranu maďarskej koalície.

  Prečo ste vtedy napríklad vy, pán poslanec Janiš, a už som to hovoril vo faktickej poznámke, neišli a neprotestovali? Prečo ste ho nežiadali, aby zrušil ten tender? Ale ste potom išli a ste zohrievali čaj tým, ktorí, samozrejme, že prirodzene je lepšie neplatiť, ale kto bude diaľnice stavať, keď nebudú na to finančné prostriedky? Toto je systém, ktorý funguje všade inde v Európskej únii, ale vám sa to nepáči, pretože vy jednou nohou chcete byť v Európskej únii, ale druhou nohou už až tak sa vám to nepáči. Veď ste to preukázali aj pri prijímaní eura, ktoré sme rovnako dotiahli dokonca. Ale keď sme požiadali, aby sme urobili naozaj z toho konsenzus, tak vy ste k tomu ani nepripojili, aby prechod bol naozaj veľmi dobrý. Pretože vy stále ste medzi, raz tam, raz tam, ako vám to vyhovuje.

  Význam výstavby diaľnic a regionálnych ciest, to znamená, môžem povedať aj rýchlostných komunikácií, je veľmi dôležitý a myslím si, že bývalá vláda to dokázala jasnými výsledkami. Tým, že sa dokončil nielen obchvat Oravského Podzámku, ale že sa vybudoval kompletne obchvat na úseku rýchlostnej komunikácie R3 Oravského Podzámku. Toto je naozaj príspevok, ako regiónu môžeme pomôcť. A verte mi, keď sa v tom bude pokračovať, tak všetky tieto regióny, ktoré dnes majú ťažkosti so zamestnanosťou a získaním investorov do tzv. hnedých parkov, sa naozaj zníži.

  Ak hovoríte o výstavbe diaľnic, tak nemôžeme hovoriť len v kontexte Slovenska. A teraz mi dovoľte, aby som sa dostal do kraja, v ktorom pôsobím, a kraj veľmi dobre poznám. Hovorí sa tu veľa o Žilinskom samosprávnom kraji, hovorilo sa o tom, koľko tu nie je dobudovaných diaľnic. A to, že práve v Žilinskom samosprávnom kraji naplánovaných diaľnic je najviac nedokončených, to nie je náhoda, vážené dámy a páni. To je kvôli tomu, že jednoducho tuto historicky vedie križovatka. Križovatka, obchodná cesta z histórie, kedy ešte Jantárová cesta tadiaľ viedla a dnes sever - juh a východ - západ prechádza jednoducho cez Žilinu, či sa vám to páči, alebo nie, a preto dnes tá situácia pri náraste dopravy je taká, ako je. A preto dnes je potrebné riešiť čím skôr a naliehavejšie túto situáciu v našom kraji.

  Zrušenie práve balíka, tretieho balíka nám odsúva tento problém, riešenie tohto problému o dva, o tri, možno o štyri roky. Nikto dnes nevie, pretože pán minister tu dnes a jasne povedal, na jednej strane pre médiá vyhlásil, že tunel Višňové bude postavený z eurofondov, ale na druhej strane pri tomto pulte povedal, áno, samozrejme bude treba rokovať, bude to veľa úsilia. Ale ja som mal pocit, pán minister, že už ste to mali isté, už ste to mali dohodnuté, že jednoducho tieto finančné prostriedky tam presuniete. Ja viem, že to bude ťažké, ale myslím si, že ten krok, ktorý ste urobili, bol jednoznačne zlý, neúprimný a zlý. A urobili ste to aj s tým, že ste to preukázali tým, že ste vypísali výberové konanie na novú štúdiu prepojenia medzi Martinom a Žilinou, čo dodnes neviem pochopiť a budem rád, keď mi to vysvetlíte možno v záverečnej reči.

  Vážené dámy, vážení páni, ja si myslím, pán minister, že je úplne nad slnko jasné, že nedrží ten rezort plne v rukách, pretože pri diskusiách, ktoré sme aj mali, som cítil, že naozaj je veľká snaha dokončiť tretí balík, ale potom som zistil, že to bolo len niečo, čo bolo len také klišé, pretože akonáhle prišla jedna z koaličných strán a povedala, že bude mať iný záujem, tak ste ho zmenili. A dnes môžem povedať, že neťaháte naozaj za povrazy vy alebo za liace, ako sa hovorí, na ministerstve, ale niekto iný. Nebudem komentovať tých, ktorí sa vyjadrujú za vás na konferenciách, na ktorých som sa aj ja zúčastnil, absolútne nekompetentne a vôbec tomu nerozumejú, ale to už je vizitka každého z nás, akých spolupracovníkov si nájdeme, ale výsledok je katastrofálny. Naozaj musím povedať, že katastrofálny.

  A nehnevajte sa na mňa, ak vy chcete nás presvedčiť o tom, že tempo, ktoré sme nasadili pri výstavbe diaľnic, že sme dali sto kilometrov do programového vyhlásenia vlády, ale postavili sme takmer stoštyridsať kilometrov a vyjadrili sme sa, že ak to všetko pôjde dobre, tak chceme do Košíc to dotiahnuť čím skôr. Netušili sme, že príde hospodárska kríza, ktorá nám to skomplikuje, čo, samozrejme, vy raz ignorujete, raz to používate ako naozaj argument. Ale toto tempo bolo určite väčším tempom, ako vy v súčasnosti máte nasadené, pretože mám taký pocit, že nás chcete presvedčiť, že tempo slimáka je v súčasnosti šprintovanie slimáka. A ja si neviem predstaviť slimáka, ktorý šprintuje už len podľa toho, čo ste si naplánovali.

  Čiže, dámy a páni z koalície, naozaj vstúpte si do svedomia a postavte sa k tomu, ako už vy uznáte za vhodné, ale verte, že toto sa vráti každému z vás, každému z nás, tak ako tu sedíme. Ja plne podporujem uznesenie, ktoré je tu predložené. A mohlo by byť takým mementom na to, aby ste predsa len prehodnotili svoj postoj a neklamali ľudí týmito polopravdami, o ktorých rozprávate, ale začali konať.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili páni poslanci Martin Pado, Alexander Slafkovský, Stanislav Janiš. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Martin Pado, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Blanár, ja som z východu Slovenskej republiky a minimálne jedenkrát týždenne absolvujem cestu Michalovce - Bratislava a niekedy aj trikrát za týždeň. A šoférujem si sám po týchto slovenských cestách. Všetci z vás, ktorí sa takto vyjadrujete k cestnej sieti, k diaľniciam, by ste túto trasu mali absolvovať aspoň dvakrát do mesiaca, aby ste vedeli, ako občania tejto republiky z východu Slovenska vnímajú sľubovanie a neplnenie sľubov, pán poslanec.

  Môžete tu hovoriť, čo chcete, koľkíkoľvek z vás. Môžete hovoriť, čo chcete. Môžete na štvormesačného ministra dopravy Jána Figeľa kydať, koľko sa vám zachce, kľudne, ale ničím neprekryjete to, že vaše štvorročné vládnutie má za následok to, že v dnešnom čase je diaľničné prepojenie Košice - Bratislava stále v nedohľadne. Môžte naňho kydať, koľko chcete. Kľudne.

  Hovorte o tom, čo mal urobiť, a neurobil, pretože už je rok 2014. Kľudne naňho kydajte, ale ničím neprekryjete to, že štyri roky vášho vládnutia bolo zlyhaním v nedostavaní diaľnice a prepojenia Bratislava - Košice. Nič viac a nič menej. Kydajte na neho vtedy a kritizujte ho vtedy, keď na to bude čas, a nie štyri mesiace po jeho vládnutí.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Alexander Slafkovský s faktickou poznámkou, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja len v krátkosti v podstate chcem povedať to, čo kolega Pado, lebo tiež si pamätám sľuby, ktoré boli avizované a ktoré svojím spôsobom pomohli vašej koalícii kedysi vyhrať voľby, a dopadlo to presne tak jako v tom porekadle slovenskom, že sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. Takže ja očakávam od tejto vlády, že to bude skôr vláda realizácií ako sľubov a realizácií možného. To je všetko, čo mám k tomu povedať. Ďakujem.

 • Pán poslanec Stanislav Janiš, posledný prihlásený s faktickou poznámkou, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. No mne troška pripadáte, ako by ste boli ako SMER takí chudáci, že no čo ste mali robiť. Mýto sme vám pripravili my, som sa dozvedel. PPP projekty sme vám pripravili my. No a to je pravda, tak potom čo ste robili vy?

  Pán kolega, plačeš nad žilinským regiónom, ale pýtam sa, prečo plačeš nad ním až teraz, keď si v opozícii, a prečo si neplakal štyri roky, keď ste vládli? Všetko, čo ste pre Žilinu urobili, je, že ste dokončili nami pripravený, nami začatý a nami financovaný úsek D3 po Žilinu. Všetko. Vy ste tam nepohli ani prstom. Toto je všetko, čo ste dokázali pre Žilinu urobiť. A celá táto debata dnes, vracanie sa do minulosti a do minulosti mi pripadá také prirovnanie, že SMER Roberta Fica je ako Slovenská televízia s Nižňanským: samá repríza, samá repríza.

 • Reagovať bude teraz pán poslanec Blanár, nech sa páči.

 • Vážení kolegovia, chcem s plnou vážnosťou povedať, že ja na pána ministra nekydám. A určite by som si to nedovolil, pretože to nie je mne vlastné. Ja mám rozličný názor na veci, ako má pán minister. A poprosil by som, keby ste to aj takto vnímali. A to je celé. Určite to nie je v tejto vulgárnej pozícii, ako ste to nazvali, pán poslanec Pado. Asi pri tých cestách na východ nemáte nad ničím iným premýšľať, len nad takýmito hlúposťami.

  Pán poslanec Slafkovský, viete, sľuby. My sme nesľúbili Kii, že postavíme diaľnicu v termíne. To bola vaša vláda, v ktorej ste sedeli aj vy. Hovoríte nám o sľube? A to bolo spečatené priamo na papieri, na zmluve. My sme dali do programového vyhlásenia sto kilometrov, postavili sme stoštyridsať. Z tohoto si urobia všetci obyvatelia Slovenska jasný obraz, ako to v skutočnosti bolo.

  Nuž a, pán poslanec Janiš, ja som preto hovoril o PPP, ktorý bol pripravený za vašej vlády, keď ste hovorili o tom, že PPP je najlepší projekt a tak ďalej. No my sme ho celé štyri roky pripravovali tak, aby sme ho mohli dostať až do finálnej fázy, že ho jednoducho zrealizujeme. Vy ste ho začali realizovať. A zaujímavé je aj to, že vy ste ho aj teraz skončili, aj ste ho zrušili, celý PPP projekt, práve na úseku Hričovské Podhradie - Dubná Skala.

  Takže ja neplačem nad regiónom, pretože pre región robím, čo môžem. Len chcem povedať, že nikdy, keď sme riešili veci súvisiace s vedením trasy R3 alebo hocičo iné problematické, nikdy som vás tam nevidel, pán poslanec. Hovoríte o Turci, hovoríte o všetkom možnom, ale nikdy som nepočul, že by ste nejakým spôsobom prispeli. Ja sa snažím vždy, pri každej príležitosti pozitívne prispieť ku príprave výstavby diaľnic. A tak som to robil od začiatku a budem to robiť, až kým nebudú postavené.

  Ďakujem.

 • Do rozpravy je teraz prihlásený pán poslanec Peter Pelegrini, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne za slovo. Na úvod veľmi krátko ešte raz chcem zopakovať, že naša vláda odovzdala počas svojho volebného obdobia do užívania viac ako 140 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest, 140 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. A takisto, keď už hovoríte o tých PPP projektoch, ktoré sa vám podarilo zastaviť, som rád, že sme zanechali jeden živý, jeden aktívny PPP projekt, ktorý medzinárodné inštitúcie ocenili ako infraštrukturálny projekt roka. Za tento projekt Slovenská republika dostala medzinárodné ocenenie a som veľmi rád, že tento projekt naozaj veľmi dynamicky napreduje a už čoskoro sa občania stredného Slovenska aj vďaka nášmu rozhodnutiu budú môcť do metropoly stredného Slovenska doviezť kompletne od Bratislavy štvorprúdovou rýchlostnou komunikáciou.

  Aby táto vláda mohla splniť aspoň polovicu z toho, čo sa podarilo našej, je nevyhnutné, aby Národná rada si plnila svoju úlohu a kontrolovala vládu. A v prípade, že vláde sa nedarí napĺňať jej program, resp. jej programové ciele sú veľmi nízke, aby zasiahla a aby vládu zaviazala svojím uznesením.

  Preto mi dovoľte, aby som v rozprave predniesol návrh nového uznesenia k tomuto prerokovávanému bodu programu. Dovoľte, aby som ho zacitoval.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z decembra 2010 k postupu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku.

  Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že vláda Slovenskej republiky nezabezpečuje potrebnú dynamiku v príprave a výstavbe diaľnic;

  B. považuje zrušenie prvého balíka PPP a zastavenie 75-kilometrového úseku výstavby na D1 za rozhodnutie spôsobujúce spomalenie hospodárskeho rastu Slovenskej republiky, poškodenie záujmov slovenského podnikateľského sektoru s dôsledkom prepúšťania veľkého počtu zamestnancov v oblasti stavebníctva. Považuje postup pri uzatváraní tretieho balíka PPP za nevhodný, spôsobujúci výrazné utlmenie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Považuje výdavky štátneho rozpočtu alokované na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 až 2013 za poddimenzované a programové ciele vlády Slovenskej republiky odovzdať v roku 2011 a 2012 iba 5,2 kilometra diaľnic ročne za neprimerane nízke;

  C. žiada vládu Slovenskej republiky

  1. aby ako čiastočnú kompenzáciu za zastavený tretí balík PPP v rozsahu cca 30 kilometrov okamžite, najneskôr vo februári 2011, začať proces obstarávania na zhotoviteľa časti tejto stavby tunela Višňové - Dubná Skala na D1 v rozsahu cca 8 kilometrov,

  2. predložiť Národnej rade Slovenskej republiky presný časový a vecný harmonogram s primeranými finančnými alokáciami na výstavbu 75 kilometrov diaľnice D1 na zastavených úsekoch výstavby,

  3. neznížiť o 272,8 mil. euro alokáciu z fondov Európskej únie na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v štátnom rozpočte na rok 2011 oproti roku 2010,

  4. zmeniť záväzok, programový cieľ vlády definovaný v štátnom rozpočte na roky 2011 a 2012 odovzdať do užívania iba po 5,2 kilometra diaľnic ročne a výrazne ho zvýšiť.

  Toto nové znenie predkladám z dôvodu toho, že nedávne rozhodnutie koaličnej rady rozhodlo aj o zrušení a zastavení tretieho balíka PPP, preto navrhujú sa zmeniť tie časti uznesenia pôvodného, ktoré máte predložené, ktoré sa tohto balíka dotýkali.

  V časti C bod 1 sa navrhuje požiadať vládu o okamžité začatie procesu obstarávania na zhotoviteľa tunela Višňové - Dubná Skala na D1. To je len pre informáciu absolútne v súlade aj s včerajšou tlačovou konferenciou a vyjadrením predsedu parlamentu Richarda Sulíka, ktorý oznámil, že okamžite začne s verejným obstarávaním, takže dávame to tu do uznesenia.

  Bod 2, ako som už spomínal, hovorí o tom, že žiadame vládu predložiť časový a vecný harmonogram, o ktorom hovoril aj pán podpredseda Národnej rady Hrušovský, že je veľmi rád, že pán Figeľ ho plánuje predložiť.

  Takže všetko sú to veci, ktoré, myslím, sa na nich zhoduje aj vládna koalícia. A keďže nám všetkým ide o výstavbu diaľnic a o priority Slovenskej republiky, žiadam vás, aby ste toto nové uznesenie podporili.

  A zároveň navrhujem, keďže ide o nové uznesenie, aby v prípade, že bude prijaté toto nové znenie, sme už nehlasovali o tom druhom, pretože toto ho v plnej miere nahrádza.

  Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť do faktických.

  Pán poslanec Janiš ako spravodajca, nech sa páči.

 • Ďakujem. Ja budem veľmi stručný, lebo bol tu spomenutý perfektný, úspešný, jediný projekt Nitra - Banská Bystrica. Ja som si dnes v novinách prečítal, že sa ide navyšovať o 10 mil. eur cena z 915 mil., že sa ide pridávať. Zacitujem: "Pri zemných prácach na výstavbe severného obchvatu Banskej Bystrice sme objavili zeminu kontaminovanú" a tak ďalej. "V okolí Banskej Bystrice sme zase objavili komunálny a stavebný odpad znečistený" a tak ďalej atď. S odstraňovaním týchto problémov im vznikli náklady, ktoré im teraz preplatí štát. Ten totiž podľa zmluvy nesie zodpovednosť za nálezy čiernych skládok, munície či archeologických predmetov.

  Perfektne geologicky pripravený PPP balík. Perfektne pripravený, že kde kopnú, tam nájdu niečo, čo tam nemá byť. A samozrejme, že štát potom musí preplatiť.

  Takže nepovažoval by som to za super úspešný projekt, ktorý niekto chválil, možná banky, ktoré majú stopercentnú istotu návratnosti svojho úveru. Ale keď to zoberiem z tej rýdzo stavebnej a geologickej stránky, tak ste tam niečo riadne zbabrali, keď kde kopnú, tam niečo nájdu a za všetko si nechajú zaplatiť. Prečo toto riziko nesie štát?

 • Vážený pán poslanec, keď už teda meníte návrh uznesenia, dal by som vám ešte jeden typ, ako zmeniť to uznesenie. Čo keby znelo napríklad takto: "Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že vláda Roberta Fica nesplnila svoj zámer postaviť diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami do roku 2010;

  B. považuje postup vlády Roberta Fica pri príprave výstavby diaľnic prostredníctvom PPP projektov za nevýhodný, neprimerane zadlžujúci Slovenskú republiku a poškodzujúci záujmy občanov Slovenskej republiky."

  Nepredkladám to ako pozmeňujúci návrh, iba vám to dávam do pozornosti, či by ste si to náhodou neosvojili, lebo toto uznesenie by podľa môjho názoru lepšie vyjadrovalo stav v problematike, ktorú momentálne prejednávame.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Pelegrini, nech sa páči, môžte reagovať na faktické.

 • Ďakujem pekne.

  Pán kolega Janiš, ide o kompenzačnú udalosť, ktorá je ukotvená v zmluve, a jednoducho geologický prieskum sa robí tak, ako sa robí, a vy možno viete, že asi v akých intervaloch sa robia geologické sondy a koľko to stojí peňazí. A jednoducho, ak je zmluva postavená tak, že ak vyskytne sa nejaká záležitosť, ako ste už spomínali, tak, samozrejme, táto navýši cenu a je potrebné ju zaplatiť.

  Ja sa vás pýtam opačne, keby sme ju, túto cestu stavali štandardne, že by ju staval štát zo svojich prostriedkov a vyskytla by sa tam takáto záležitosť, kto by to zaplatil? Myslíte, že firma, ktorá vyhrala, by to zaplatila zo svojho? Predpokladám, že takisto by prišla za obstarávateľom a požiadala by ho o dodatok, keďže sa vyskytli skutočnosti, o ktorých vopred nevedela. A geologický prieskum nikdy nie je taký dokonalý, aby odhalil všetky skryté veci, či je to munícia, či je to komunálny odpad, alebo nebezpečná skládka odpadov, ktorá sa tam vyskytla.

  Takže nestrašte tu ľudí, že sa ide zase niečo navyšovať a že zas niekto sa ide na tom nabaliť. Ide o kompenzačnú udalosť, kde sa zistili veci, ktoré bežne pri plánovaní stavby a vydávaní stavebného povolenia a prípravy celej stavby nebolo možné vopred zistiť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Brocka, pripraví sa pán poslanec Choma.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, dámy a páni, vážený pán minister, ja si osvojujem návrh uznesenia, ktorý predniesol pán poslanec Dostál. Mne sa páči a súhlasím s ním. Naozaj by sme mohli zobrať na vedomie, že predchádzajúca vláda Roberta Fica nesplnila svoj sľub, že diaľnica bude do Košíc do roku 2010, aj tú druhú časť, v ktorej konštatujeme, že PPP projekty, tak ako ich pripravila predchádzajúca vláda, boli maximálne nevýhodné pre Slovensko.

  Ale dovoľte, aby som pokračoval v niektorých reakciách aj na vystúpenia mojich predrečníkov, keďže sa niekoľko razy opakovali, a nebudem hovoriť tak, ako som pôvodne zamýšľal. Viacerí predstavitelia opozície hovorili o tom, ako oni postavili 140 kilometrov diaľnic na rozdiel od vlády, ktorá má niekoľko mesiacov.

  Dámy a páni, aj minister, bývalý, Vážny či premiér Fico, alebo pán Blanár, z tých 140 kilometrov diaľnic 90 kilometrov vám pripravila predchádzajúca vláda. Vy ste nastúpili do rozbehnutého vlaku a len ste prestrihovali pásky pri ich dokončení. A práve v tom je medzi vami a nami rozdiel. Ak vyčítate ministrovi dopravy, ministrovi Figeľovi, že má v pláne dokončiť na budúci rok niekoľko kilometrov diaľnic, to je vizitka vašej práce. Vám Dzurinda pripravil a takmer dokončil 90 z tých 140. Vy ste zatiaľ pripravovali kšefty, kšefty na PPP projektoch, to bolo v prvom rade o kšeftoch. A to, že tí, ktorí o tie kšefty prišli, že reagujú a kúšu, hryzú, štekajú, to je pochopiteľné. Veď šlo o veľké miliardy. Mňa len mrzí, že vy, ktorí tu máte obhajovať a kontrolovať túto vládu, vy opozícia má posvätné právo kontrolovať vládu, aby neplytvala peniazmi daňových poplatníkov, tak vy tu obhajujete kšeftárov, vy tu obhajujete podvodníkov a zlodejov.

  Prosím vás, a to teraz k hodnoteniu, keď si dovolil pán poslanec Blanár pred chvíľou hodnotiť prácu ministra Figeľa a zabudol pritom hodnotiť svojho kolegu Vážneho, ktorý bol štyri roky ministrom. Páni, veď vy ste sa správali ako teroristi a okupanti, lebo oni kladú míny. Naozaj, keď opúšťajú územie, tak nakladú míny, ktoré vybuchujú a, samozrejme, komplikujú prácu tým, ktorí prídu po nich.

  A teraz sa vrátim k tomu známemu a častokrát opakovanému mýtnemu tendru. Váš minister babrák, že to tak musím povedať, nie že len pripravil krajinu o tých 6 mld. korún, ktoré musí Slovensko zaplatiť, lebo ste vybrali najdrahšieho, ale tí, ktorí boli vylúčení zo súťaže, tak dnes budú sa súdiť so Slovenskou republikou, lebo im už dala za pravdu aj Európska komisia. Naozaj, že boli neprávom vyradení zo súťaže a Slovensko možno bude ďalšie milióny, možno stovky miliónov platiť v medzinárodných arbitrážach. To je tá mína, ktorú tu nechal Vážny a musí niesť a platiť cenu za to minister Figeľ.

  Dámy a páni, vy nemáte morálne právo hodnotiť túto vládu, vy nemáte morálne právo hodnotiť ministra dopravy Figeľa.

  A mohol by som už aj skončiť. Myslím si, že to najpodstatnejšie, dámy a páni, som povedal. A ten návrh, opakujem, ktorý spomenul pán poslanec Dostál, tak ja si osvojujem ako návrh uznesenia pri tomto bode.

 • Na vystúpenie pána poslanca Brocku s faktickými poznámkami dvaja. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Pán poslanec Podmanický, nech sa páči.

 • Pán poslanec, ste obyčajný klamár a hulvát. Doteraz tá debata bola pomerne korektná, nikto nepoužíval také slová, aké používate vy, že nazývate bývalého ministra babrákom. Ten babrák, pán Brocka, postavil 144 kilometrov diaľnic. A nie je pravda, pán Brocka, že sme prevzali 90 kilometrov rozostavaných, prevzali sme 70 kilometrov rozostavaných diaľnic, odovzdali sme 144 dokončených diaľnic a vám sme odovzdali ďalších 90 kilometrov rozostavaných diaľnic. Tak prestaňte klamať, pán Brocka! Ste kresťanský demokrat, klamať sa nemá!

  Okrem toho, pán poslanec, ten náš babrák postavil 144 kilometrov diaľnic a ten váš génius nepostavil zatiaľ nič. Len tu rozpráva všeobecné frázy a sľuby. Keď ten váš génius postaví 144 kilometrov diaľnic ako náš babrák, tak potom sa ja vám ospravedlním. Ale vy zatiaľ, pán Brocka, vážte svoje slová, lebo to, čo ste tu teraz predviedli, to bolo nehorázne! Prepáčte, to sa toto jednoducho nerobí, čo ste tu dnes predviedli.

 • Pán poslanec Brocka, naozaj toto by boli hodné slová tomu, čo komentoval pán poslanec Pado, o kydaní a neviem čom ešte, pretože naozaj nebolo to hodné. Ja som neočakával, že vy sa dokážete znížiť až k takejto úrovni, ale svedčí to o tom, že dochádza vám až teraz, že aké veľké sústo ste na seba zobrali. Až teraz zisťujete, že ste zobrali jeden rezort, ktorý je naozaj tak komplikovaný. Ja som to hovoril ešte pri programovom vyhlásení vlády. Prebrali ste na seba čerpanie fondov. Prebrali ste teraz koordinačnú funkciu čerpania fondov, prebrali ste teraz agendu dopravy, no a zisťujete, že ono to také jednoduché nie je a možno práve preto ste tak zúfalý, že sa skloníte až k takýmto komentárom, ktoré ste teraz tu predviedli.

  Ja som naozaj nehodnotil pána ministra z hľadiska toho, čo postavil alebo nepostavil, ale z hľadiska toho, že jednoducho urobil zlé rozhodnutie, ktoré sa nám jednoducho vráti späť tým, že sa oddiali v tom najkomplikovanejšom úseku, ktorý dnes na Slovensku máme, a to je medzi Hričovským Podhradím a Martinom. Riešenie tak, že tam bude problém udržať túto dopravnú situáciu a, bohužiaľ, bude to až na úkor mnohých životov, ktoré, samozrejme, pritom prídu, ale nedá sa nič robiť, beriem to ako fakt.

  Čiže ešte raz, pán poslanec Brocka, ja by som si nedovolil hodnotiť z tohto pohľadu iba to, čo je skutočnosťou, a to je rozhodnutie, ktoré pán minister predniesol na vláde a vláda to podporila aj pod tlakom svojho koaličného partnera, ktorý nemal žiadne argumenty, ale zrejme mal iný záujem.

  A ešte na záver, prepáčte, ja som stavbár, ale ak vy idete niekoho nazývať kšeftármi, ako sú firmy, ktoré tu poctivo pracujú, dopravné firmy, ktorými, stavebné firmy, ktorými sa s mnohými poznám, tak to je smutné. Je mi to ľúto.

 • Pán poslanec Brocka, môžte reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja som vo svojom vnútre a v podstate snilko, poeta, idealista. Ale ak by som to ľudovo chcel jednou vetou vystihnúť, ako som reagoval na mojich predrečníkov v rozprave, no tak aká diera, taká záplata. To tak sa na Slovensku hovorí.

  No a, pán Podmanický, zopakujem ešte raz, vy sa chválite cudzím perím, aj tak sa hovorí na Slovensku, keď si niekto chce prisvojiť prácu iného. Ak si váš minister Vážny počíta aj tie kilometre, ktoré sa stavali, keď bol mesiac v úrade, no tak to je to, že mu predchodca pripravil práce tak, aby mohlo 90 kilometrov dokončiť.

  A ešte druhá poznámka, lebo to súvisí so všetkými tými, ktorí tu už stokrát opakovali, ako táto vláda zastavila stavbu diaľnic, aj minister Figeľ. Prosím vás, keď to budete aj tisíckrát hovoriť, to je zase známy výrok toho známeho z histórie Goebbelsa, že keď budete tisíckrát niečo opakovať, stane sa to pravdou. No nestane sa to pravdou, priatelia, lebo táto vláda ide stavať, ide stavať diaľnice a chce ich stavať lacnejšie. Naozaj, tak ako ich budeme stavať, tak za tie peniaze pomôžeme aj mnohým slovenským firmám, ktoré ste vy, pán Blanár, spomínali. No ja tie firmy nepovažujem za kšeftárov, lebo tie firmy by na tom nezarobili. Ale tí, ktorí by na tom zarobili, to sú tí vaši mecenáši, nie tie firmy, ktoré by sa pri tej práci zodierali.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Choma, ktorého tu nevidím. Stráca poradie. Pán poslanec Kaliňák tiež ufujazdil, ako vidím, stráca poradie. A pán poslanec Matovič je tu. Nech sa páči, vy nestrácate poradie, ale máte slovo.

 • Didaktickú pomôcku mám, tak chvíľočku, musím si ju zložiť. Takže takto. Keďže už tu zaznelo dnes, alebo teda, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia a kolegyne, ja si zase dovolím dnes byť trošičku viacej politický. A myslím si, že tá snaha o vecnosť zo strany opozície tu už odznela a trošičku tej politiky do toho vniesť nezaškodí. Na druhej strane musím opakovane vysloviť svoje počudovanie nad tým, že človek, ktorý dnešnú mimoriadnu schôdzu k téme diaľnic inicioval, tu nesedí a je niekde zašitý. Ako predpokladám, pravdepodobne kvôli tomu, mám na mysli, samozrejme, Roberta Fica, predpokladám kvôli tomu, že sa práve hanbí za tento svoj verejný prísľub, ktorý ľuďom tejto krajiny dal, a bojí sa, že ho budeme s týmto jeho verejným prísľubom konfrontovať.

  Nie je to tak dávno, keď mala táto krajina premiéra, ktorý bežne nazýval novinárov hyenami a slizkými hadmi. Veľmi sa ma to dotýkalo a dodnes to vo mne zostalo. A keďže som vtedy nemal tú možnosť sa na tomto mieste novinárov zastať, urobím to dnes. Urobím to tak svojsky, mojsky, trošku matovičovsky, a preto dnes na prejav vďaky voči nebojácnym novinárom, ktorí sa nebáli odhaľovať zlodejiny Ficovej vlády, ktorými dopomohli k tomu, že sme sa tejto bandy zbavili, dnes už viac nespomeniem meno Fico. Dnes ho nahradím niečím príznačnejším a bude to slovíčko, ktoré podľa synonymického slovníčka, slovníka znamená naničhodník čiže vagabund.

  Mlčíme, nechávame si skákať po hlavách od hocijakého vagabunda. Vagabunda, ktorý do vypľutia svojej čiernej duše obhajoval všetky tie známe rozkrádačky peňazí ľudí tejto krajiny. Miliardy korún, ktoré porozdávali rodinám, kamarátom, známym v kauze emisie, nástenka, mýto, TIPOS, sociálne podniky, či dnes spomínaná výstavba diaľnic, to sú peniaze, ktoré nám dnes chýbajú. Miliardy korún, za ktoré mohla byť trikrát postavená diaľnica z Bratislavy do Košíc. Toto by sme my koaliční politici dookola mali verklíkovať a opakovať ľuďom, ako to robí spomínaný vagabund. Rozkradli miliardy korún, za ktoré mohla byť trikrát postavená diaľnica z Bratislavy do Košíc. Miesto toho sa opakovane a dookola nechávame zatlačiť do kúta a očierňovať vagabundom. Dnešná schôdza je toho jednoznačným príkladom.

  Práve my by sme mali zvolávať mimoriadnu schôdzu a na nej vykričať do neba fakty o rozkrádačkách, ktoré sme zrušením vagabundových diaľničných tendrov zastavili. Neurobili sme to, a tak miesto nás si vagabund zaumienil kritizovať nás za to, že nestaviame diaľnicu, ktorú on sľúbil postaviť do konca tohto roku. On sľúbil postaviť do konca tohto roku. Ešte raz opakujem, on sľúbil postaviť do konca tohto roku. Napriek tomu má bohorovnú drzosť a bez štipky svedomia kritizuje nás. Aké len pre vagabunda príznačné.

  Čo ma však mrzí najviac, je práve náš postoj. Nechávame si takto pravidelne skákať po hlavách a vagabundovi dovoľujeme, aby postupne obracal verejnú mienku vo svoj prospech. Nech sme urobili čokoľvek pozitívne, nechávame prehlušovať naše dobré skutky a pre ľudí potrebné skutky výkrikmi vagabunda a jeho nezmyslami. Nie sme schopní vykričať na verejnosť ani tak nemorálne skutky vagabunda, ako je jeho hlasovanie proti zvýšeniu a predĺženiu materskej. Nie sme schopní vykričať, že hlasoval proti zvýšeniu rodičovského pre matky dvojičiek či trojičiek. Nie sme schopní vykričať, že hlasoval proti zrovnoprávneniu adoptívnych mamičiek s mamičkami od prírody a iné skutky hodné skôr vyvrheľa tejto spoločnosti.

  Vagabund by to na nás vykričal možno tisíckrát. My nie, my mlčíme a nechávame sa takto tlačiť viac a viac do kúta. Drzo nás obviňovať aj zo zastavenia výstavby diaľnic.

  Pýtam sa, v čom je iný tento náš vagabund od Stalina či Hitlera? Nepoužívali tiež...

 • Reakcie z pléna.

 • Nepoužívali tiež Stalin či Hitler...

 • Páni poslanci, môžte reagovať na pána poslanca Matoviča.

 • ... presne tie isté metódy? Presne tie isté metódy vymývania mozgov?

  Zopakujem, aby počuli ešte raz. Nepoužívali tiež Stalin či Hitler presne tie isté metódy vymývania mozgov? Nevyužívali tiež Stalin a Hitler svoju nadpriemernú inteligenciu na manipulovanie s ľuďmi? Nezneužívali tiež Stalin a Hitler svoju slepú dôveru, alebo slepú dôveru svojich ovečiek k prevracaniu histórie a faktov? Používali, využívali a zneužívali. Presne takisto ako tento náš vagabund. Aké zničujúce dôsledky malo ich konanie, vieme všetci, možno okrem nich. Tak na to, prosím, pamätajme.

  Je preto len a len na nás, či dovolíme vagabundovi aj naďalej, aby sa vykresľoval za záchrancu Slovenska, za záchrancu demokracie na Slovensku, za naj staviteľa diaľnic. Je len a len na nás, či dovolíme, aby naďalej klamal ľudí. Je len a len na nás, či si necháme skákať po hlavách.

  Ja osobne pred vagabundom hlavu skláňať odmietam. Mne nebude vagabund kázať o morálke, mne nebude vagabund kázať o slobode a demokracii, mne nebude vagabund skákať po hlave.

  Išiel som do politiky preto, lebo som mal plné zuby vagabunda, lebo som mal plné zuby pasivity vtedajšej opozície. Išiel som do politiky s vedomím, že naša rodinná firma, ktorú som viedol, stratí stovky miliónov korún zákaziek od klientov blízkych vagabundom. Napriek tomu som to spravil a neľutujem. Urobil som niečo, o čom som bol presvedčený, a to robím aj dnes. Boj so zlom totiž nemôže byť otázkou peňazí, ale presvedčenia.

  Aj tento dnešný malý bilbordík je spôsob, ako sa musíme ľuďom prihovárať. Viem, mnohí z vás si povedia: Smiešne a nehodné poslanca. Nie, nie je, v prvom rade je to výstižné. Sľúbil vagabund postaviť diaľnice do Košíc do roku 2010? Sľúbil. Splnil to? Nesplnil. Obhajoval rozkrádačky, ktoré som spomínal? Obhajoval.

  Čiže opakujem, diaľnica nikde a peniaze rozkradnuté. Čiže opakujem, diaľnica nikde a peniaze rozkradnuté.

 • Reakcie z pléna: Ešte raz.

 • Diaľnica nikde a peniaze rozkradnuté.

 • Reakcie z pléna.

 • Diaľnica nikde a peniaze rozkradnuté.

 • Reakcie z pléna.

 • Diaľnica nikde a peniaze rozkradnuté.

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, môžte potom reagovať na vystúpenie pána poslanca Matoviča, ale prosím kľud.

 • Kolegovia koaliční poslanci, nebojte sa, prosím, vagabunda a jeho nohsledov. Nekalkulujte s tým, že ich raz možno budete potrebovať. Neuzatvárajte kompromisy so svojím svedomím, lebo tak si slobodu a Slovensko pred vagabundovou bandou neuchránime. Opakovane ľuďom pripomínajte všetky tie zlodejiny, ktoré tu napáchali. Opakujte a pripomínajte to aj napriek tomu, že to ľudia už nebudú chcieť počúvať. Buďte tiež trpezliví k ľuďom, ktorí vagabunda zbožňujú. Nelámte nad nimi palicu. To nie sú ľudia hlúpi. To sú len ľudia, ktorí bezhranične vagabundovi dôverujú, a on ich slepú dôveru zneužíva vo svoj vlastný prospech. Bavte sa s nimi trpezlivo a na príkladoch im vysvetľujte zákernosť vagabundovej politiky vymývania mozgov. Učte ľudí rozmýšľať vlastnou hlavou a robte všetko pre to, aby ich čo najmenej bolo sociálne odkázaných a spoliehalo sa na status štát. Len vtedy si budú ľudia uvedomovať, čo znamená ušetriť zrušením jedného zlodejského tendra na výstavbu diaľnic 100 mld. korún. Len vtedy budú vedieť, koľko je to v skutočnosti peňazí, a naše skutky ocenia.

  Na záver si dovolím odcitovať z príspevku priateľa na mojom facebooku: "Mimoriadnu schôdzu k diaľniciam zvolávajú preto, lebo zrušením tendrov na ich výstavbu ste im spôsobili mimoriadnu finančnú stratu."

  A ešte niečo, za toho vagabunda sa vôbec nehanbím. Totiž len obyčajný vagabund dokáže ľuďom sľúbiť diaľnicu do Košíc do roku 2010 a iných obviňovať z toho, že nesplnili jeho sľub.

  Zároveň si dovolím predniesť znenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku zo 16. 12. 2010.

  "Národná rada Slovenskej republiky

  A. konštatuje, že vláda Roberta Fica nesplnila svoj zámer dostavať diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami do roku 2010;

  B. považuje postup vlády Roberta Fica pri príprave výstavby diaľnic prostredníctvom PPP projektov za nevhodný, neprimerane zadlžujúci Slovenskú republiku a poškodzujúci záujmy občanov Slovenskej republiky."

  Odôvodnenie: Navrhované znenie uznesenia lepšie vystihuje situáciu v oblasti prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

  Ďakujem.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami ôsmi poslanci. Končím možnosť teda sa prihlásiť.

 • Reakcie z pléna.

 • Prihlásili sa ôsmi poslanci, končím teda možnosť znovu.

 • Reakcie z pléna.

 • V čom je problém? V čom je problém, páni poslanci?

 • Reakcie z pléna.

 • Vy vediete rokovanie alebo ja? Môžme sa vymeniť. Takže kľud.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Šuca.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

  Vážený pán kolega Matovič, vy, ktorý ste typický v tejto Národnej rade tým, že púšťate zo svojho malého ja tie vaše vzácne perly ducha, tak ako vždy, aj teraz ste pútali možno formou, nie obsahom, nie prejavom. Nazvali ste a počastovali ste bývalého premiéra vlády Slovenskej republiky pojmom "naničhodník a vagabund". Niekoľkokrát ste to zopakovali a povedali ste, že sa nehanbíte ani nebojíte.

  Tak ja vám teda poviem svoje pojmy na vás a poviem vám, že ste hlupák a klamár.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Slovensko má dnes dvoch šoumenov: Kleopatru z Turca a Matoviča v parlamente.

 • Smiech a potlesk v sále.

 • Ale poviem vám jeden príbeh, pán poslanec Matovič, a skúste mi na to odpovedať. Jeden podnikateľ má, vlastní firmu XY a ohlási sa mu daňová kontrola. A keďže, keďže...

 • Reakcia z pléna.

 • Keďže... Požiada daňový úrad o odklad daňovej kontroly. Keď príde a oznámi o mesiac, keďže daňový úrad súhlasil s odkladom daňovej kontroly, o mesiac ohlási daňovému úradu, že firmu XY predal podnikateľovi B. A kontrolovaný Úč, zdaňovacie obdobie roku 2002, daňový úrad ide do tej, k podnikateľovi B a chce kontrolovať zdaňovacie obdobie 2002 a firmu XY od podnikateľa, ktorý ju predal podnikateľovi B. Ale podnikateľ B zdaňovací kontrolovaný rok nemá, pretože dal ho do zberu.

  Pýtam sa vás, pán poslanec, je toto čestný človek, je toto morálny človek alebo je ten podnikateľ vagabund? A koho vám to pripomína? Skúste mi odpovedať.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Pán poslanec Matovič, vám ešte nezaschol atrament na slávnostnom sľube, na prísahe, ktorú ste dali na Ústavu Slovenskej republiky, a už ste oznámili celému národu, že vaše svedomie je na predaj, ale nebude lacné. Zároveň ste druhým dychom oznámili, že 20 mil. euro pre vás a vašu skupinu je málo. Keby sa našiel nejaký hlupák, ktorý by do vás tieto peniaze investoval, tak by ste boli do konca života vysmiaty, krútili palčekmi a rehotali sa, akáže to bola sranda, keď vy ste boli v parlamente. Vy máte pocit, že ste v lunaparku a podľa toho sa aj správate.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Pán kolega Matovič, bez mihnutia oka, bez akýchkoľvek dôkazov nadávate, urážate, osočujete. Nechcem sa k tomu nejako vracať, chcem sa vás len spýtať. Ako by ste nazvali človeka, ktorý si nechá od svojich straníckych kamarátov prideliť byt 156 m2 na Grösslingovej ulici v priamom centre Bratislavy za smiešnych 54 390 Sk. Prosím, odpovedzte mi vo vašej reakcii, akým slovom by ste nazvali takéhoto človeka?

  Ďakujem.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vidím, že sa tu koalícia dobre baví.

  Ja skutočne takú plytkú rozpravu na pôde Národnej rady som ozaj ešte nepočul. A toľko urážok a ešte aj odmena potleskom od kolegov poslancov, ja si myslím, že skutočne ideme do pivníc a to nie je hodná rozprava Národnej rady.

  Pán kolega Matovič, ja som si myslel, že si postupne uvedomuješ, že skutočne Národná rada je to, kde by sme sa mali slušne správať, ale postupne do suterénu ideme hlbšie a hlbšie.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Pán poslanec, vagabund je človek, ktorý napríklad vykoná niekoľko miliónový daňový podvod tým, že rozoberie tlačiarenský stroj, prenesie ho cez hranice, tu ho zloží a podniká na ňom. Vagabund je človek, ktorý napríklad najme desiatky študentov na roznášanie svojho plátku a nezaplatí im zaslúženú a prisľúbenú odmenu. Vagabund je napríklad človek, ktorý ovplyvňuje daňový úrad, aby mu nenašli daňový podvod. Vagabund je napríklad človek, ktorý žiada za zotrvanie v koalícii 20 mil. eur. Vagabund je napríklad pašerák, podvodník a korupčník. Vagabund je človek, ktorý sa nevie správať, je malý a zakomplexovaný a celý jeho slovník je len plný urážok a žlči voči svojim politickým oponentom. Vagabund je človek, ktorého, pán Matovič, dobre poznáte, ráno ho možno vidíte v zrkadle.

 • Ďakujem pekne. Ja toho dotyčného neoslovím ani pán, ani poslanec, pretože si to slovo nezaslúži. Čo tento pán dokázal doteraz? Nič! Len osočoval, urážal... (smiech a ruch v sále), ale ani nič a buď cez váš plátok, alebo teraz v Národnej rade a nič iné neviete. Prehovoril človek, ktorý si hovorí, že je čistý politik a kresťan a pán a ešte neviem čo a priznal, že bol korumpovaný. Každý, kto je korumpovaný, by to mal ohlásiť orgánom činným v trestnom konaní. On to neurobil, naopak, urobil z toho žart, vtip. Taký človek v mojich očiach, našťastie nielen v mojich očiach, sa nemôže nazývať ináč ako zbabelec a klamár. Ak ste to doteraz neurobili, choďte to teraz ešte ohlásiť a možno si to o vás nebudeme myslieť.

  Ale súhlasím s kolegom Podmanickým, že vy musíte mať ťažkú traumu, keď sa pozeráte ráno do zrkadla a vidíte tam zbabelca, klamára a človeka, ktorý nerobí nič iné, len osočuje.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, tak ako ste dnes dehonestovali status poslanca, to história slovenského parlamentarizmu ešte nepozná. A je mi to ľúto, že vaši kolegovia vám k tomu aj zatlieskali. Ďakujem.

 • Pán poslanec Matovič, môžte reagovať na faktické poznámky.

 • Na poslanca Šuca, čiže hlupáka, reagovať nebudem.

  Potom k pani Zmajkovičovej. Dodnes som tú informáciu mal iba takú neoverenú, že pani Zmajkovičová v podstate prikázala svojej nominantke na Daňovom úrade v Trnave, aby prekopírovala celý spis z daňovej kontroly, ako ešte raz opakujem, prikázala, čiže ju naviedla na trestný čin, a tento spis z daňovej kontroly už mesiac koluje po novinároch, po médiách. Tuná mám predkladaciu správu k odvolaniu, dodatok č. 1, neviem, jednoducho interné dokumenty Daňového úradu Trnava v komunikácii s Daňovým riaditeľstvom v prípade mojej kontroly. Dodnes som mal informáciu, že pani Zmajkovičová to urobila, ale nemal som dôkaz. Dnes ten dôkaz mám, lebo začala hovoriť informácie presne z tohto dokumentu. A vôbec sa za ne nehanbím, hocikomu tento dokument je k dispozícii. A teda aby vedela, dávam trestné oznámenie na človeka, ktorý to robil, a teda práve na ňu, keďže sa dnes potvrdilo, že teda ona bola tou iniciátorkou.

  K pánovi Kolesíkovi, myslím si, že netreba hovoriť. Pán Dostál povedal, ten človek sa nazýva Kolesík.

  K pánovi Podmanickému, kto neplatí študentom. Poprosím, za 13 rokov som zamestnával asi 25-tisíc študentov. Doneste jedného jediného, postavte mi ho pred Národnú radu, ktorému som nezaplatil. Stroj, ktorý som doviezol v roku 2002, vážil 152 ton, mal 32 metrov, jednoducho on sa inak ako rozložený doviezť nedal. Mám potvrdenie z Daňového riaditeľstva, že som všetky svoje dane a clá zaplatil. Tomuto štátu som není dlžný ani jednu jedinú korunu. A jednoducho ľudia ako vy, pán Podmanický, nazývam zvyčajne "trtko". Vám to ani nepoviem, lebo bolo by z toho haló.

 • Potlesk. Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, chcem vás poprosiť, viete, už sa tu častujete nadávkami hlupák, trtko a čo ja viem ako. Nehnevajte sa, ja som 20 rokov poslancom, chcem vás poprosiť, ak niekto tvrdí, že pomaličky klesáme tam, kde nechceme, no tak, bohužiaľ, začína to byť pravda. Prosím vás, to je posledná schôdza pred Vianocami, správajme sa ako ľudia.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec Choma, nech sa páči, máte slovo.

  Páni poslanci, môžete kričať, kto s kým je v koalícii, ale všetci my tu vytvárame toto prostredie, bohužiaľ.

 • 150.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja sa nenechám vytočiť jednoducho nejakým obyčajným chudákom, to je absolútne vylúčené.

 • Smiech v sále.

 • Ale dovoľte, aby som sa vrátil naozaj...

 • ... aby som sa vecne vrátil k diaľniciam, pretože o tom je dnešná schôdza, a naozaj tu zaznelo množstvo vecí súvisiacich aj nesúvisiacich s diaľnicami.

  Či sa to komu páči, alebo nepáči, prioritou predchádzajúcej vlády Roberta Fica bolo urýchlené dobudovanie diaľnice D1 od Považskej Bystrice po Prešov a v tomto zmysle išla aj naplno príprava všetkých úsekov D1 a boli pripravené na realizáciu. Potrebovalo sa všetky úseky dostať do stavebných povolení, všetky úseky mali stavebné povolenia a podpísali sa koncesné zmluvy na realizáciu. A výstavba všetkých úsekov od Žiliny do Prešova by dnes - by dnes - bola v plnej dynamike a termín ich spojazdnenia by sa nezvratne blížil, ale to je to "keby". Poďme teda k faktom, dámy a páni.

  Aké rozhodnutia prijíma súčasná vláda v súvislosti s dostavbou D1, sú nám aj verejnosti už známe. Je, žiaľ, realitou, že výstavba na D1 je dnes úplne zastavená, ak neberiem do úvahy fakt, že pred pár dňami sa otvorila výstavba druhého profilu medzi Jablonovom a Studencom, čo však nie je nový úsek diaľnice, ale len dobudovanie druhého profilu, ktorý pripravila NDS v prvom polroku 2010.

  Mimochodom tuná musím, pán minister, ja si vás vážim ako človeka, pretože si myslím, že ste dobrý človek. Myslím si však, že ste naozaj zlý minister, ale nedá mi sa brániť, keď hovoríte o tom, že som podpísal nejakú zmluvu, pretože nehovoríte pravdu, a to hovorím veľmi mierne.

  Ak hovorím o konkrétnej zmluve na druhý profil Jablonov - Studenec, je pravda, že sme vyrokovali v rokovacom konaní bez zverejnenia, po konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie druhý profil, ale keďže bolo už po voľbách, som si nedovolil túto zmluvu podpísať. Takže nehovorte, prosím vás, že som ju podpísal.

  Za tento fakt ste ma nesmierne kritizovali, za spôsob takéhoto obstarávania, ale ako už povedal aj minister Vážny, vy sám ste použili znova ten istý spôsob. A ja by som vás chcel požiadať o jedno, aby ste, povedzme do zajtra, verejnosti predložili dva dokumenty. Jeden dokument, kópiu zo záverečnej správy prerokovania tejto zmluvy a za druhé samotnú zmluvu, pretože mám silný pocit, že tieto dve sumy sa nebudú na tejto zmluve zhodovať.

  Dámy a páni, ako vyzerá reálne výstavba diaľnic na Slovensku dnes? D1 Hričov - Dubná Skala - Prešov, už to tu nezaznelo tisíckrát, vláda Ivana Mikloša už predtým stopla aj výstavbu diaľnice od Martina po Prešov, teda prvý balík PPP projektov a rozhodnutie koaličnej rady o zastavení tretieho balíka na výstavbu a prevádzku úsekov pre verejnosť už, žiaľ, nie je žiadnym prekvapením. Dalo sa to očakávať, pretože súčasná vláda pokračuje už niekoľko mesiacov vo svojej stratégii zastavenia výstavby. A to je fakt, dámy a páni, či chcete, alebo nechcete, výstavba diaľnic na Slovensku je zastavená. D1 kompletne stojí, ani jedna stavba sa zatiaľ na D1 nerealizuje okrem už zmieneného druhého profilu, čo nepovažujem za novú stavbu. Takže hovoríme o faktoch.

  Ďalej. Deklarovaná znížená cena diaľničného projektu, ktorú s koncesionárom akože vyrokoval minister dopravy pre tretí balík PPP, je v dnešnom svetle poznania výrazne spochybnená. Otázkou je, či vôbec bola vyrokovaná nejaká zľava. Koncesionár tieto informácie na rozdiel od koncesionára prvého balíka verejne nepotvrdil a počuli sme ich len z úst ministerstva alebo pána ministra, alebo jeho hovorcu. Podľa šéfa rezortu dopravy Jána Figeľa mali obidve stavby spoločného menovateľa, a to takého, že boli predražené. Teraz chce vláda úseky stavať cez eurofondy, čo bude lacnejšie. Ministerstvo dopravy však neprezentovalo verejnosti žiadne objektívne analýzy, ktoré by preukázali, že stavebná časť úsekov bola predražená a o koľko presne bola predražená.

  Pri diaľnici z Martina do Prešova ministerstvu 20-percentná zľava, ktorú deklaroval koncesionár, nestačila. Pri menšom úseku Jablonov - Studenec bola zase 10-percentná zľava dostačujúca a pri ceste zo Žiliny do Martina bola 21-percentná zľava deklarovaná ministrom pôvodne ako 30-percentná, len časom sa ukázalo, že nie je až taká 30-percentná, ale len 21-percentná a takisto bola nedostačujúca.

  Pondelňajšia dohoda Koaličnej rady o tom, že sa začne stavať len tunel Višňové s dobou výstavby 5 rokov, však, dámy a páni, nijakým spôsobom negarantuje pokračovanie výstavby diaľnic. A takisto nijako negarantuje, že sa bude stavať lacnejšie. Máme už skúsenosti o rozhodnutiach tejto vlády aj jej jednotlivých členov, ktoré sa menia zo dňa na deň.

  Poďme k financovaniu tohto úseku, aby sme boli celkom konkrétni.

  Minister Mikloš na výstavbu tak náročných inžinierskych stavieb financie v štátnom rozpočte nemá. O tom sme sa presvedčili pred dvomi týždňami a vláda preto musí tvrdiť, že radšej bude stavať diaľnice lacnejšie cez eurofondy, čo však jednoznačne znamená ďalší obrovský časový posun. Suma, ktorú rezort dopravy potrebuje na výstavbu D1 a ktorú má k dispozícii, je nedostačujúca a musí preto podľa ministra prísť z iných operačných programov, ako je Doprava. No tomuto sa však všetci ostatní ministri, napriek deklarovanej razancii pani premiérky, zatiaľ veľmi úspešne bránia.

  Vážení kolegovia, dobre sa pamätám, ako pani premiérka dôrazne požiadala - dôrazne požiadala - ministrov, aby predložili návrhy na realokáciu zdrojov zo svojich rezortov do OPD. Zatiaľ sa nič neudialo. Dneska som dostal informáciu, že včera na vláde vláda prijala uznesenie o tom, že treba dať 400 mil. do OPD.

  Avšak tento proces je naozaj veľmi zložitý a všetci ministri, ako som povedal, sa tomu budú intenzívne brániť. Ak sa i napriek tomu tak v nejakom čase stane a ochudobníme ostatné rezorty, školstvo, už tu bolo povedané, kultúra a tak ďalej atď., týka sa to viac-menej všetkých rezortov, sociálne veci, bude potrebný súhlas Európskej komisie. Ale na tú tému takisto tu už bolo povedaných viacej argumentov, nakoľko pôjde o zmenu celého strategického rámca, čo bude vyžadovať okrem iného veľmi silné postavenie slovenskej vlády a silnú schopnosť vlády takéto zmeny vyrokovať. Dámy a páni, takýto proces schvaľovania bude trvať aj rok, rok a pol, možno dva. Toto dnes nevie povedať s určitosťou nik.

  Ale poďme ďalej. Aby sa výstavba tunela Višňové spustila z eurofondových peňazí, musí ešte minister Figeľ s Bruselom vyrokovať zaradenie tohto úseku do zásobníka na eurofondové diaľnice a tento proces takisto trvá nejaký čas. Minister tvrdí, že toto všetko zvládne a do jesene budúceho roka, najneskôr do jesene budúceho roka, sa začne stavať tunel Višňové. Ja som presvedčený, že to nezvládne. Tak ako nezvládol pri výstavbe diaľnic zatiaľ nič okrem ich zastavenia.

  Realokácie eurofondov, teda presuny voľných alebo nevyužitých zdrojov z iných ministerstiev na financovanie diaľnic, sú podľa jeho slov témou pre vládu SR. Ale o čom je financovanie výstavby týchto úsekov, ktoré chce začať stavať už o pár mesiacov?

  Dámy a páni, z toho, čo počúvam z médií a z úst pána ministra dopravy, je zrejmé, že ani samotný pán minister si nie je vedomý toho, čo ho čaká pri rokovaniach s pánom ministrom financií o spolufinancovaní projektov z EÚ zo štátneho rozpočtu. Len veľmi všeobecne sa tu hovorí na tejto pôde a napokon aj v tlači v súvislostiach s výstavbou diaľnic z prostriedkov EÚ o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu. Vždy je to len fráza, áno, eurofondy spolu so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. Väčšina z vás možno má v povedomí, že spolufinancovanie, to je 5 %, čiže 5 a 95, to sa ale týka predovšetkým samospráv, alebo že je to 15 a 85, čo sa týka infraštruktúrnych projektov. Čo je pravda. Ale toto sa týka len opodstatnených výdavkov.

  A treba povedať, že na tie, ktoré sú z pohľadu Európskej komisie neoprávnené, nedostane vláda žiadne spolufinancovanie z fondov. Ich neoprávnenosť je založená na tom, že do nich patrí napr. DPH, vyvolané investície napr. na prekládku sietí, na výkup pozemkov, na opatrenia, ktoré musia byť naprojektované v zmysle platnej legislatívy a platných slovenských noriem. Pri výpočte oprávnenosti prostriedkov sa spracuváva veľmi podrobná CBA, teda cost benefit analysis, ktorá je dôsledne kontrolovaná Európskou komisiou. A je bežné a prax to už niekoľko rokov potvrdzuje pri výstavbe diaľnic, že spolufinancovanie infraštrukturálnych projektov zo štátnych zdrojov je na úrovni až 55 %, dámy a páni, 55 %.

  A pri študovaní schváleného rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013 zisťujem, že v kapitole dopravy bude z rozpočtu chýbať, ak chce o pár mesiacov začať stavať pán minister, minimálne 1 mld. eur. V rokoch 2012 a 2013 je to oveľa-oveľa viac.

  Pre ilustráciu: minister povedal, že z eurofondov pôjde na tunel 400 mil. eur. Reálne pôjde len 200, ešte menej ako 200, pretože druhých 200 musí dať štát a štát na to zatiaľ vôbec nie je pripravený.

  Okrem toho, aby finančné prostriedky fyzicky pritiekli, samozrejme, že dovtedy má minister financií možnosť čerpať preddavky fondov, musí byť ešte pred realizáciou projektu schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Aj na túto tému tu už bolo dnes niečo povedané, ale zdôrazním to. V zmysle platnej legislatívy a dohôd nie je možné začať stavbu skôr, ako nie sú prostriedky odsúhlasené. Ak by si na to pán minister trúfol, lebo si to môže trúfnuť, odsúhlasiť, schváliť a ísť do stavby, hrozí vážne riziko, že pri neschválení žiadosti bude musieť uhradiť realizované práce štát.

  Tento problém, dámy a páni, sme mali aj my, celkom otvorene to hovorím a riešili sme ho v Národnej diaľničnej spoločnosti tak, že keď sme si boli istí, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude schválený a istota vyplývala z toho, že som do Bruselu chodil kvôli jednotlivým projektom osobne, zobrali sme si preklenovacie úvery tak, aby sme prefinancovali výstavbu do času, kedy žiadosť nebude schválená. Tak tomu bolo napr. pri výstavbe diaľnice cez Považskú Bystricu či rýchlostnej cesty od Žarnovice po Šášovské Podhradie, to znamená diaľnicu okolo Žiaru nad Hronom.

  Dnes je však situácia v Národnej diaľničnej spoločnosti, a to zase mám zo včerajších vyjadrení z médií, taká, že Národná diaľničná spoločnosť nemá ani na prevádzku a zimnú údržbu diaľnic. Dámy a páni, toto sa za mojej éry v NDS-ke nikdy nestalo, aby NDS nemala na údržbu diaľnic, čo je základným predpokladom bezpečnosti na diaľniciach, to je úplný nonsens. Ale súvisí to s tým, čo bolo povedané takisto na margo tejto témy.

  Úverová kapacita NDS je, žiaľ, dnes vyčerpaná, to viem s istotou potvrdiť, ale, samozrejme, vďaka Dzurindovej vláde, ktorá si ešte v roku 2005 zobrala úver alebo NDS si zobrala úver vo výške 16,8 mld. korún, ktoré dnes spláca a je schopná ho splácať len vďaka tomu, že funguje elektronické mýto.

  Takže oprávnená otázka, dámy a páni, odbornej verejnosti dnes znie: Odkiaľ mieni na výstavbu brať peniaze pán minister Figeľ, keď nie sú ani v rozpočte, nie sú ani v NDS-ke a zrušené boli všetky PPP projekty s privátnym financovaním? Pán minister tu hovoril ešte o iných možných spôsoboch, ale doteraz som nezačul ani raz, čo to je iný spôsob financovania diaľnice. Okrem tých, ktoré som povedal.

  Dámy a páni, tieto fakty veľmi vážnym spôsobom spochybňujú všetky vyjadrenia rezortu dopravy aj šéfa pána Figeľa, že vo výstavbe sa bude pokračovať len s pár mesačným omeškaním. Nie je to, žiaľ, reálne.

  Poďme ešte ale k tým deklarovaným termínom, o ktorých tu bolo už niekoľkokrát už niečo povedané.

  Podľa ministra dopravy výstavba zvyšných častí diaľnice sa začne do dvoch rokov tak, aby boli sfinalizované tiež v roku 2016. Stále sme pri D1. Tieto úseky budú podľa ministra nanovo vytendrované cez PPP projekty alebo cez klasické verejné obstarávanie. Už tým, že sa súčasná koalícia pol roka dohadovala a napokon diaľnicu zastavila, stratil sa drahocenný čas. Prvých 6 mesiacov bolo pustených cez prsty a teraz pán minister tvrdí, že všetko dobehne vlastne a v stavbe bude aspoň na najnáročnejšej tunelovej časti z Vyšňového po Dubnú Skalu pokračovať namiesto do jari na jeseň budúceho roka. Nereálne. Pokiaľ sa nestane zázrak a ministrovi nespadnú do kasy milióny eur z neba, tak je to nereálne. A nový termín na dokončenie úseku, ktorým je teraz jeseň 2016, je už naozaj vážnym spôsobom už dnes ohrozený.

  Ministerstvo dopravy však tvrdí, že posunutím výstavby sa veľa času nestratí. Celkových 30 km cesty zo Žiliny do Martina sa síce na budúci rok má začať stavať len tunel Višňové, ten však určuje celkovú dĺžku výstavby, keďže je najnáročnejší, a stavať sa bude zhruba 5 rokov. Výstavba ostatných úsekov, ako som povedal, bude trvať 2 až 3 roky, lebo všetky budú odovzdané naraz. Ak by aj tieto časti cesty, dámy a páni, boli postavené skôr, podľa ministra alebo ministerstva by ich vodiči bez tunela vlastne nemohli využívať. Toto je obrovský a vážny nezmysel. A je účelovo podávaný tu na verejnosti, že nemá zmysel stavať ostatné, kým nie je tunel. To nie je pravda. Pretože ak bude stáť privádzač Lietavská Lúčka do Žiliny, tak aj diaľnica D1 od Hričovského Podhradia po Lietavskú Lúčku má plné využitie a výrazným spôsobom by pomohla Žiline pri odľahčení dopravy.

  Ak sa teda zrušili PPP projekty, vláda, ministerstvá, Národná diaľničná spoločnosť musia postupovať klasickým spôsobom. Pripraviť najskôr tendrovú dokumentáciu, ktorá nie je na všetky úseky a nebola urobená, pretože išla do PPP projektov, ďalej treba pripraviť nové súťažné podmienky, vyhlásiť verejné obstarávanie, vysúťažiť, zazmluvniť. Netreba zabudnúť, že pre prípravu tendrovej dokumentácie a súťažných podmienok ich nemôže zadať minister priamo. Tie takisto najprv musí vysúťažiť vo verejnom obstarávaní. Čo sú ďalšie minimálne štyri mesiace.

  Mimochodom, tunel Višňové vôbec nie je jediným kritickým miestom na celej tejto trase. Takým je aj tunel Ovčiarsko. I napriek tomu, že je o polovicu kratší, nikto vám dnes nedá garanciu, že ho postavíte o dva roky skôr ako tunel Višňové. Naozaj nikto.

  Čiže takéto kroky je potrebné spraviť aj v takom poradí, ako som povedal, a nie ako pri výstavbe obchvatu Galanty, ako to už tiež bolo pertraktované, že pán minister poklepe a potom sa len súťaží, že kto vlastne vyhrá. Otázka je, čo keď nikto nevyhrá? Čo keď bude zrušená súťaž? Pán minister, pôjdete ten kameň poklepaný zakryť nejakou čiernou plachtou alebo čo sa bude diať? Veď to je úplne, to je neskutočné.

  Dámy a páni, ak by sa teda nakoniec po všetkej tejto tortúre a povedzme, že teda ju minister zvládne, podarilo vysúťažiť zhotoviteľovi jednotlivých úsekov okolo Žiliny, ešte vždy si musí dať predsa odsúhlasiť cenu aj pánovi Sulíkovi, není pomoci, na Koaličnej rade. Ale čo ak sa nebude znova vysúťažená cena pánu Sulíkovi páčiť? A čo ak sa nebude páčiť ministrovi Dzurindovi? Alebo pánovi Bugárovi? Tak to bude treba súťažiť asi znova. Niet inej cesty.

  Myslím si, že pán minister si nevie obhájiť ani to, čo vyhlasoval ešte pred dvoma týždňami. Je nesvojprávny. A médiá, ako som si to včera prečítal v novinách SME, tomu hovoria "pružný".

  Neprehľadný je, vážení poslanci, aj fakt, že zastavenie výstavby diaľnice nahnevalo vážnym spôsobom ľudí z regiónu. Je rozhodne zlou správou pre všetkých vodičov a obyvateľov Žiliny, Martina, Sučian, Vrútok, Strečna, vôbec celého regiónu. Diaľnica, ktorá mala byť kompletne dobudovaná najneskôr v roku 2013, sa s veľkou pravdepodobnosťou v tomto roku ešte ani nezačne stavať, pritom odľahčila by najvyťaženejšiu cestu na Slovensku pod hradom Strečno, kadiaľ denne prejde približne 40-tisíc áut. A vôbec sa táto vláda nesmie čudovať, ak svoju nespokojnosť budú občania tohto regiónu prejavovať aj verejne.

  Ministerstvo dopravy privítalo vraj dohodu koaličnej rady na realokáciu eurofondov na výstavbu diaľnice pri Strečne ako najlacnejších peňazí pre výstavbu diaľnic na Slovensku. "Považujeme to za víťazstvo ministra Jána Figeľa a vládnucej koalície." Takto znel citát. Zaujímavé však je, že ešte minulý týždeň minister Figeľ na hodine otázok obhajoval svoje rozhodnutie, že žilinský balík alebo tretí balík PPP sa po dosiahnutej zľave vyplatí a jeho kritikov pokladal za nekompetentných alebo politicky, ba dokonca finančne motivovaných. V priebehu pár dní už zmenil názor niekto iný. Takže o víťazstve ministra Figľa tu naozaj ťažko hovoriť. Nech už je to víťazstvo kohokoľvek, či Figľa, či Sulíka, je to prehrou obyvateľov Slovenska.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v kontexte vyššie uvedeného opakovať a podrobne rozoberať súvislosti okolo iných vecí, ktoré robí táto vláda pri diaľniciach, či to už je vypísanie súťaže na nové trasovanie D1 v úseku Hričov - Dubná Skala, či vyjadrenie ministra Figľa na stretnutí s obyvateľmi Dolného Liptova dňa 15. 10. 2010, že s výstavbou úseku D1 Hubová - Ivachnová by sa malo začať v jarných mesiacoch 2011. O tej stavbe sa dnes nepovedalo nič. Ani slovo. A už vonkoncom nič o tom, že vy sa mala začať stavať na jar v roku 2011. Alebo že na D3 vláda už zastavila výstavbu, čím porušuje vážnym spôsobom dohovory s Českou republikou, Poľskou republikou. Nehovoriac o mimoriadne vážnych dopadoch na rozvoj regiónu Kysúc. Alebo že R1 bude uprednostnená pred R3. Len na základe pocitov, že tade to bude pre štát najlepšie. Tadeto. A čím rýchlejšie. Cez Donovaly alebo popod Donovaly, či popod Hiadeľské sedlo. Alebo že vláda prehodnotila trasovanie R4 tak, že určila trasu dlhšiu. Teraz mám na mysli severnú R4 od Prešova na sever cez Stropkov s dlhšími tunelmi, a teda aj podstatne drahšiu, ale však možno je to dobré, lebo je to rodný kraj pána ministra. Alebo že vláda prehodnotila aj trasu R7 pri Bratislave, čím odsunula termín jej ukončenia najskôr na rok 2018, a to za dvojnásobnú až trojnásobnú cenu. Hoci minister hovorí o rovnakej cene. Nehovorím o rušenej súťaži na obchvat Žiaru nad Hronom na R2 atď.

  Nemá význam to ďalej rozoberať, všetky tieto zlé a nekvalitné rozhodnutia. Ak by si na to - a znova sa musím vrátiť k tomu - vytvoril nejaký názor minister Figeľ, máme tu, zdá sa, nového tieňového ministra pána Sulíka a ja sa pripájam k tomu návrhu, ktorý tu už dnes povedal poslanec Podmanický a ktorý sa akosi našteloval do roly špičkového odborníka na diaľnice, hoci som presvedčený, že pán Sulík videl diaľnicu len z auta, prípadne z lietadla pri svojej večeri na obvyklú večeru, a ktorý dnes riadi ministra Figľa, a dúfam, že nie aj celé KDH.

  Dámy a páni, zastavím sa ešte pri vyjadreniach, ktoré mal pán Figeľ vo svojej reči. Bolo povedané, že málo sa rozpracovalo. Akože bývalá vláda málo rozpracovala. Nuž ak je málo rozpracované to, že 92 km diaľnic je teraz v realizácii, ak je málo rozpracované to, že ešte na ďalších 80 km sú vydané stavebné povolenia pre jednotlivé stavby, ak je málo rozpracované to, že na D3, R2 je pripravených ďalších 20 km, ktoré sa dajú ihneď stavať, ak budú peniaze, pochopiteľne, tak neviem potom, čo by očakávala táto vláda od tej predchádzajúcej. Má pripravené všetko ako na dlani. To, keď sme prišli my, a to naozaj chcem zdôrazniť, my sme nemali, do čoho zakopnúť. My sme nemali akú stavbu začať stavať, pretože nebola pripravená. Žiadna nebola pripravená. A objem finančných prostriedkov, ktorý išiel v posledných troch rokoch do prípravy, sa zdvojnásobil viac ako 3,5-násobne.

  Takže ja si naozaj vyprosím reči o tom, že nie je nič pripravené.

  Pán minister, dnes tu veľakrát zaznelo slovo: "Chceme stavať." Dokonca zaznelo: "Chceme stavať vážne." Chceme stavať, ale ani raz nezaznelo, že stavať budeme. A to je to, čo ma nesmierne vyrušuje.

  Zmienim ešte aj stavbu Svidník, pán minister, lebo zase v súvislosti s vedením s NDS ste to tu povedali a musím to povedať na tejto pôde. Je to veľmi zaujímavá stavba už odhliadnuc od jej minulosti, pretože zase predchádzajúci pán minister tiež bol z regiónu, tiež chcel pomôcť, tiež si chcel postaviť pomník. Ale dobre. Stavba bola, keď som ja prišiel do NDS-ky, dobre pripravená, boli na ňu vyčlenené zdroje a koniec koncov každá stavba diaľnice, ktorá sa vybuduje a obchádza nejaké mesto, má svoje opodstatnenie predovšetkým z pohľadu bezpečnosti. Začali sme tu stavbu stavať. Stavba bola pred dokončením, keď došlo k zosuvu. Rok sme si od toho momentu, kedy sa stavba zosunula, sme dali spracovať znalecké posudky a všetko, čo s tým súvisí. A rok sme sa pripravovali v NDS-ke na to, že budeme veľmi vážnym spôsobom nárokovať si od zhotoviteľa pokutu minimálne za nesplnenie termínu. Minimálne za nesplnenie termínu. A keď som ja odchádzal z NDS-ky, bola vystavená faktúra na 200 mil. korún ako pokutu za nesplnenie termínu. Mali sme na to súdnoznalecké podklady, odhady. A boli sme pripravení ísť do súdu. Pretože nie je možné, aby si zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a len sa tak nejakým spôsobom prehliadlo.

  Dnes je situácia, viete aká? Dnes je situácia taká, že zhotoviteľ predložil pánu ministrovi svoj súdnoznalecký odhad, dnes je už podpísaný dodatok na predĺženie doby termínu, štát si nemôže už nárokovať tým pádom žiadne pokuty a sankcie z dôvodu nesplnenia termínu. Ale, naopak, ešte sme tam odsúhlasili, alebo teda pán minister odsúhlasil ešte ďalšie naviac práce, však teda nech je tá spolupráca so zhotoviteľmi korektná.

  Tak potom o čom je toto, pán minister? Neodškriepite, že ten dodatok na predĺženie termínu je podpísaný. Neodškriepite, že si vás okrútil zhotoviteľ okolo prsta. Ja som ho videl na dvoch podujatiach sedieť vedľa vás. Jedno bolo na Trende, to druhé si už nespomínam. Toho konkrétneho, s ktorým som sa ja chcel súdiť. Takže takto možno vznikajú ďalší mecenáši, o ktorých tu už bolo dnes hovorené, strany KDH. Nehnevajte sa za tvrdosť mojich slov, pán minister, ale myslím si, že pravdu treba povedať.

  No a ešte, ak dovolíte, sa vyjadrím aj k vyjadreniam pána Sulíka. Pretože som naozaj skutočne rád, že pán Sulík konečne vysvetlil verejnosti, čo to je vlastne PPP projekt. Ale nepovedal pritom aj to B. A to tu už našťastie dnes zaznelo, že napríklad pri infraštrukturálnych projektoch v Anglicku riziko dopytu vo väčšine prípadu berie na seba práve štát. Pretože diaľnice sa stavajú vo verejnom a štátnom záujme. A je pravdou, že nie každý úsek je ekonomicky tak návratný, aby to bolo pre takýto typ PPP projektu, aký ste mali na mysli, prijateľné. Štát musí mať záujem na výstavbe diaľnic a nejaké riziko musí chcieť na seba zobrať, pokiaľ chce, aby tie diaľnice boli postavené.

  A že máme najdrahšie diaľnice na svete, to tu už nejdem ani komentovať. Ja už som urobil milión prednášok a prezentácií a zazneli tu dneska už aj slová o tuneli Branisko, o tuneli Sitina. Za posledné štyri roky sa situácia vážnym spôsobom zmenila a dnes sme na tom lepšie ako Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko a dokonca aj Chorvátsko, ak porovnávame porovnateľné s porovnateľným, čo sa týka ceny za 1 km diaľnic. To nie je z našeho(nášho) výmyslu alebo zo štúdie, ktorú si urobila NDS-ka. To je zo štúdie zahraničnej, kde sa porovnávalo sedem krajín Európskej únie.

  No a čo sa týka tej úspory 3 mld., to je úplne najkrajšie, pretože to, čo som včera počul v televízii a na tlačovke pána Sulíka, to mimoriadne, akosi neviem ani nazvať to správne slovo. To je jedno. Tri miliardy a úspora troch miliárd, to znamená 90 mld. korún visí v lufte, pretože nie je podložená argumentami. Pán Sulík síce nejaké povedal. Ja k niektorým dám svoje vyjadrenie.

  Viete, vysúťažíme nižšiu cenu. Dnes nikto nedá garanciu pánu Sulíkovi, že vysúťaží v konečnom dôsledku nižšiu cenu. Samozrejme, budeme to vidieť až po súťaži samotnej. Ale spoliehať sa automaticky na to, že bude vysúťažená nižšia cena, je nekorektné.

  Samozrejme, pán Sulík aj znížil rozsah prác. To znamená, ak ja znížim rozsah prác, pochopiteľne, aj cena bude nižšia. Čiže to nie je o úspore troch miliárd. Ale ak zruším privádzač - a to bola jedna zo štyroch častí celého tohoto balíka - ako nepotrebný, tak, samozrejme, cena, pochopiteľne, musí byť nižšia.

  A úvaha o tom, že privádzač, ako som si včera vypočul, pre Žilinu je nepotrebný, lebo autá tade nebudú chodiť, je absurdná. Pretože diaľnica by tak išla okolo Žiliny bez možnosti pre Žilinčanov ju využívať. Bez možnosti, aby sa vedeli napojiť na tú jednoducho diaľnicu. Okrem toho, viete, aj privádzač sa predsa neprojektoval len na základe toho, že niekto - a to som nebol ja, to bolo dávno predtým, ako som ja prišiel do NDS-ky a diaľniciam - naprojektoval takýto privádzať. A naprojektoval ho na základe relevantných podkladov, štúdií, dopravných prúdov. Dámy a páni, 15-tisíc vozidiel prejde po tom privádzači, keď bude hotový, za deň, v špičke.

  Hovoríme o úrokových sadzbách. Nie som odborník na financie, isto nie. Možno chlapci, teda bývalí chlapci z ministerstva financií by vedeli povedať, aké sadzby budú o rok, úrokové, alebo o 10 rokov. Ak to nevedia povedať, no tak neviem, či to vie povedať pán Sulík. Aké úrokové sadzby budú o 10 rokov, keď sa ešte diaľnice budú stavať, to nevie dneska povedať nik. To nevie povedať, čo bude za mesiac, nie za 10 rokov. Ale my tu ako bohorovne tvrdíme, že toto sú úžasné nezmysly, čo sme my pripravili.

  Dámy a páni, ja vás chcem poprosiť, skúsme sa na tento projekt PPP pozrieť z pohľadu 30 rokov, nie z pohľadu dnešného dňa. Dnes sa naozaj môže stať, že dnes máme úrokové sadzby 5 %, preto 9-percentná úroková sadzba je nezmyselná, predražená a tak ďalej atď. Musíte sa na to pozrieť aj iným pohľadom z iného uhla tak, aby ste vedeli pochopiť, prečo boli nastavené podmienky tak, ako boli nastavené. Cena za 30 rokov bola fixná a pochopiteľné, že koncesionár si musel zarátať, aj banky si museli zarátať nejaké riziko. Ale išli do rizika, že možno tie úrokové sadzby budú ešte vyššie ako 9 %. Možno budú nižšie.

  Ďalšia zmienka pána Sulíka bola, usporíme na poistení, lebo NDS nepoisťuje svoj majetok. No to je zásadná chyba, lebo NDS už dva roky poisťuje svoj majetok. A majetku má NDS-ka za 100 mld. korún a poisťuje svoj majetok, pán Sulík. Takže na tom neušetríte, lebo aj NDS-ka platí za poistenie, koncesionár takisto platí za poistenie.

  Usporíme na prevádzke spoločnosti Žilinská diaľnica. No neušetríme. Pretože tú diaľnicu musí niekto spravovať. To bude zase len NDS. Viete, porovnanie NDS a Žilinskej diaľnice, to je vlastne to isté, lebo taký istý koncesionár je viac-menej NDS na iných diaľniciach. Takže čo ušetríme? Znova tu musí byť a niekto tú správu a réžiu musí platiť a to bude štát v tomto prípade. Takisto akoby to bol štát v prípade, keby to bola Žilinská diaľnica.

  Usporíme na údržbe, vážny argument. No ako usporíme na údržbe, povedzte? Však diaľnicu musí udržiavať niekto. A to je jedno, či to bude Žilinská diaľnica, alebo to bude Národná diaľničná spoločnosť. A to nehovorím o benefitoch štátu v prípade, že koncesionár by nereagoval na obmedzenia dopravy, ktoré by mu, viete, koncesionár je zodpovedný za sústavné udržiavanie diaľnice v plnom profile, v plnej prevádzke. Ak sa stane niečo koncesionárovi na diaľnici, on je zodpovedný za to, že bude obmedzená doprava na tejto diaľnici a bude platiť vysoké pokuty štátu za to, že nie je spojazdnený a funkčný plný profil. V takomto prípade, samozrejme, o tieto benefity prichádzame.

  A takisto sme pri tej cene. Je to 30 rokoch údržby a prevádzky. Vie mi dnes pán Sulík povedať, koľko bude stáť soľ alebo iné posypové materiály za 20 rokov? Neviem, či vie. Možno vie.

  No a ešte raz by som zmienil aj generálne opravy, lebo aj na tom, povedal pán Sulík, aj na tom ušetríme, na generálnych opravách diaľnice. Neušetríme. Tie budú minimálne také isté, akoby ich robil koncesionár, pretože cena na tieto opravy je fixná. Je fixná. Ale vie dnes povedať pán Sulík, aké budú náklady na stavebné práce o 25 rokov, teda v čase, keby sa mali robiť práve generálne opravy týchto diaľnic? Aké budú ceny stavebných materiálov? Aké budú ceny stavebných prác? No nevie povedať. Ale tuto máme fixnú cenu, za ktorú to vieme zrealizovať. A nie je odtiaľ úniku.

  Nikto nehovorí, dámy a páni, o tom, aké sú prínosy diaľnic, postavených diaľnic. A už som to, myslím, na tejto pôde raz hovoril, ale zopakujem to.

  Ak dáme do súvislosti predpokladaný nárast HDP, tak dnešná cena vykontrahovaných všetkých PPP projektov bola na úrovni, ak si dobre pamätám, 1,7 % HDP ročne. Táto cena je ale konštantná. Ak bude rásť HDP ročne každý rok o nejaké percento, v tridsiatom roku bude na úrovni 0,007 % HDP. A už myslím, že v 16. roku tá krivka sa pretína. To znamená, od toho momentu začínajú byť diaľnice prínosom a prínos diaľnic je pozitívny pre štátny rozpočet. Nikto na túto tému nehovorí.

  No a posledným argumentom bolo, že teda nič už vraj nebráni vypísaniu súťaže. Pán Sulík povedal, nič nebráni vypísaniu súťaže, okamžite to môžeme rozbehnúť, všetko bude fičať. No nebude. Nemáte tendrovú dokumentáciu, nemáte urobenú odpočtovú dokumentáciu na jednotlivé úseky, pretože nejaké práce už boli vykonané a tie treba, samozrejme, odrátať, aby neboli ocenené dvakrát. Na tieto projekty musíte takisto spraviť verejné obstarávanie. To máte minimálne štyri mesiace. Potom samotná súťaž na zhotoviteľa. Verte, že tá realita pri tých súťažiach teraz bude tvrdá. Zhotovitelia pôjdu do súťaží za každú cenu a vy sa budete minimálne rok po vyhlásení výsledku víťaza motať medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a Úradom pre verejné obstarávanie v pripomienkovacích konaniach a námietkach vo vnútornom chaose.

  Dámy a páni, to, čo sa tu deje v súvislosti so slovenskými diaľnicami, je, žiaľ, tragikomická hra, ktorá s toľko proklamovanou vládou odborníkov nemá nič, ale nič spoločné. Stačí sa pozrieť, kto reálne riadi výstavbu diaľnic na ministerstve dopravy. Novinár. Tak to aj vyzerá. Na NDS prepúšťate a degradujete všetkých tých, ktorí niečo o príprave a realizácii výstavby diaľnic vedia. Nahrádzate ich svojimi známymi, bratrancom napríklad, špičkovým odborníkom, ktorý musel odísť z veľkej stavebnej firmy pre neschopnosť, ale my ho dáme ako špičkového odborníka do Svidníka, lebo on jediný vie zachrániť Svidník tak, že bol podpísaný dodatok na predĺženie termínu výstavby.

  Dámy a páni, neuvážené kroky, žiadne relevantné analýzy, žiadne pripravené zmysluplné stratégie premietnuté do reálnych časových a finančných harmonogramov. Mám za to, že to, čo tu vidíme od ministra dopravy a, samozrejme, celej vlády, vážnym spôsobom poškodzuje záujmy Slovenskej republiky, poškodzuje hospodárstvo, ekonomiku - a čo je najhoršie -, vážne poškodzuje aj občanov a je mi to nesmierne ľúto.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Chomu sa prihlásili šiesti páni poslanci, posledný pán poslanec Matovič.

  Pán poslanec Fronc.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda.

  Pán kolega Choma, ja si vyprosujem, aby ste tu hovorili o nejakých nových mecenášoch. Ak chcete hovoriť o mecenášoch, skúste porozprávať o mecenášoch na vašu volebnú kampaň za primátora mesta Žiliny. Začnite od seba.

  Druhá poznámka. Hovorili ste, že tunel nemá význam stavať, teda že v prvom rade treba okolo stavať. No ja vám požičiam High Way Manual, alebo ak potrebujete, aby vám vysvetlili, že čo to je bottleneck, tak vám zabezpečím osobné konzultácie u profesorov dopravného inžinierstva, mojich bývalých študentov.

  A tretia, pán bývalý riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a nový primátor mesta Žiliny, čo ste urobili preto, aby sa pohla výstavba diaľnice zo Žiliny do Martina, o ktorej ste tu niekoľkokrát hovorili? Nič. Za celé to obdobie štyroch rokov sa tam nepohol kameň na kameni. Kameň na kameni sa nepohol. Teraz hovoríte o nejakom zastavení, no treba povedať, čo bolo zastavené. Lukulské rozhadzovanie financií, ktoré sú financiami pochádzajúce z vreciek občanov. Pán nový primátor Žiliny, váš plač je plačom nad rozliatym mliekom, ale to mlieko ste rozliali vy.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Mňa zaujalo to, že Národná diaľničná spoločnosť nemá peniaze, pretože nemá peniaze, nemá ich aj preto, lebo z mýta má nižší výnos, ako bol plánovaný zhruba o 8 mil. euro podľa údajov, ktoré boli dnes zverejnené. Niekde sa stala asi chyba, niekde pri výpočte, pri kalkuláciách, pri odhadoch, ale nie je to vinou asi súčasného vedenia Národnej diaľničnej spoločnosti ani ministerstva, že to bude musieť zo zdrojov, ktoré boli plánované na iné investície, sanovať, pretože tie cesty naozaj treba udržiavať, treba sa o ne starať. Takže skúste sa vrátiť v tých svojich počtoch a odhadoch a kvalifikáciách, kto je odborník, kto nie je odborník, troška aj dozadu, lebo niekto iný počítal to, že mýto bude výhodné a ešte na ňom aj zarobíme. Výsledok tomu nenasvedčuje. Ďakujem.

 • Ďakujem. Kolega Slafkovský v princípe povedal tú myšlienku, ktorú som chcel povedať aj ja. Fakt, že tá diaľničná spoločnosť nemá z tohto dôvodu peniaze, lebo to úžasné, efektívne mýto nie je efektívne, je tak na hranici rentability, a teda resp. na nule. Možno je to čosi mínus. No a navyše ešte to mýto stálo nejakých 200, 250 mil. euro, viac aj mohlo? Možno aj tie peniaze by sa zišli na tú údržbu alebo aspoň určitá časť z tých peňazí. No a podľa vyjadrenia ľudí, ktorí, neviem, ja ich považujem za tých, že tomu rozumejú, hovoria, že ten mýtny systém nebude efektívny ešte ani v budúcom roku a dokonca ani v roku 2013. Takže asi to nebude také efektívne, jak sme si povedali.

  No a či sa bude páčiť spôsob výstavby diaľnic Sulíkovi alebo strane SaS? No poviem úprimne pravdu, mne sa nepáčili PPP projekty. Ja som to otvorene hovoril a považujem to na takom jednom dlhom úseku za pomýlenú vec. Môžme sa o tom baviť. V roku 2007 pán bývalý premiér vyhlásil, že bude do roku 2010 diaľnica a do 2010 nebolo pripravované ešte ani financovanie. Ja neviem, ako ste to chceli urobiť tak, že by to v roku 2013 bolo hotové. Možno by sa to skutočne dalo, tak ja neviem ako, jednoducho, keď pán minister Figeľ nebude vedieť kam z konopí, tak možno by sa mohol vás opýtať, ako to do roku 2013 dokončiť.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. V mene poslaneckého klubu SaS by som chcel reagovať na spochybnenie legitímnosti angažovania sa pána Sulíka v téme diaľnice. Na rozdiel od predchádzajúcej formácie terajšia vládna koalícia nie je koalíciou jednej osoby, takže každý člen vládnej koalície má to právo predniesť svoje názory. Prinajmenšom, ak je predsedom jednej z koaličných strán. Ja by som bol rád, keby každá koalícia tejto krajiny mala aspoň jedného Sulíka, ktorý vie jednoducho a stručne objasniť diktát zdravého rozumu. Opakujem, zdravého rozumu. Pán Sulík nebol veštcom, aby povedal, koľko budú stáť jednotlivé úkony počas 30 rokov. Vo svojom prejave spomínal len neznáme fakty, opakujem, neznáme fakty, to je najmä 300-miliónovej ročnej splátky a 9-percentný ročný úrok. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.

  Pán kolega Choma, chcem úprimne oceniť to, že ste vrátili debatu aspoň čiastočne do odbornej roviny, a verím tomu, že ďalší dvaja rečníci po mne sa nevrátia naspäť. Ale ja by som sa vás chcel spýtať dve veci. Jednu otázku som vám už položil asi pred pol rokom. V roku 2008 ste vy ako zmocnenec vlády pre výstavbu nadriadenej infraštruktúry nie, podotýkam, ako generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti začali setovať jednotlivé balíky. Tri balíky. Začali ste diskusiu o tom, ktoré úseky v ktorom balíku budú. Ja by som chcel vedieť, prečo ste potom v roku 2009 do prvého balíka zaradili dva úseky na východnom Slovensku, ktorý v tom čase ste mali v schválenom Operačnom programe Doprava, v schválenom, a sám ste potvrdili to, že ste mali ukončenú celú prípravu. Tieto dva úseky ste mohli stavať od roku 2009 a dneska už sme mohli tieto dva úseky na východe Slovenska okolo Levoče používať my všetci motoristi. A bolo to v čase, v čase, keď čerpanie Operačného programu Doprava s vami naplánovaných 27 % boli 3 %, 3 %. V takomto čase ste tieto dva úseky zaradili do PPP projektov.

  A druhá vec. Stále nerozumiem jednej veci, pán Choma, keď to bolo tak dobré, keď uzavrel koncesionár, predložil financial closing, bola urobená príprava, tak prečo ste potom uzatvárali dodatok 1, 2, 3, no prečo ste to neuzavreli? Stále tomu nerozumiem. Ste to mohli uzavrieť hneď. Keď tvrdíte, že boli splnené všetky podmienky, vy ste to mohli kľudne podpísať, uzatvoriť. Hovoríme o prvom balíku a mohlo sa stavať. Tak neklamme už tých ľudí a povedzte im, prečo ste to neuzavreli.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Choma, nechápem vašu argumentáciu. Myslím si, že tak aj deti niekde v materskej škôlke by pravdepodobne boli mentálne vyspelejšie ako publikum, ktoré ste očakávali.

  Ale keď hovoríte niečo, že vyčítate Sulíkovi, že teraz on nemá šancu vedieť, koľko bude stáť posypová soľ za 30 rokov, a preto to považujete za argument, prečo treba uzavrieť projekty PPP, to ako fakt nechápem tú logiku. Čiže keď vám potencionálny koncesionár povie, že povie vám nejaké hausnumero, maximálne predražené, teda o 100 mld. korún, tak vy ste spokojný, lebo vám nehovorí, koľko vlastne z toho bude tá samotná posypová soľ. Ale keď teda Sulík povie alebo povieme, rozhodneme sa viacerí, že jednoducho do tohoto nepôjdeme a nepôjdeme takúto zlodejinu financovať z peňazí nás všetkých a zaplatím za tú posypovú soľ tú reálnu cenu, koľko za tých 30 rokov bude mať, tak to sa vám nepáči.

  Čiže ak vám váš kamarát alebo ten niekto známy asi, alebo ja neviem, nechápem, či by sa takto správali naozaj v tom reálnom živote, ak by ste to mali platiť z vašej peňaženky.

 • Vážení páni poslanci, pán Fronc, čo sa týka mojej kampane, ja som si ju financoval sám a môžem vám predložiť doklady a dokumenty, kľudne na požiadanie kedykoľvek, s čistým svedomím.

  Slafkovský a pán Jurčík, že dneska nemá peniaze, lebo ETC, alebo teda elektronické mýto nefunguje, čiže je to výhodne, nevýhodné. Mýto, dámy a páni, je výhodné. Mýto zarába viac, ako sú splátky na mýto. Už som to hovoril minule a vy ste, pán Jurčík, povedali, trikrát ste sa sám seba, si povedali, že ja neviem, ja neviem. Ja teda neviem, keď, no tak počúvajte, čo vám hovorím a budete vedieť.

  Somogyi, takú analýzu, pán Somogyi, pán kolega, akú dal pán Sulík včera v televízii, to si pripraví hocikto z vás, keď zoberie do ruky nejaké údaje z novín a kalkulačku a bude rátať, koľko stojí kilometer diaľnice, dráhe, drahé, nesmierne drahé, toto by sme mohli dať tam, tieto peniaze tam, toto, každý z poslancov si vie takúto analýzu spraviť. Lenže to nemá s PPP a s ohodnotením PPP projektov nič spoločné, na to treba urobiť a študovať pánu Sulíkovi minimálne koncesnú dokumentáciu, aby vedel, čo všetko v tejto dokumentácii je a čo všetko v tej cene je.

  No a k pánovi Ondrejovi, prečo dva úseky a prečo splnomocnenec vlády. Tu sa musím troška ubrániť, nebolo v kompetencii splnomocnenca vlády stanovovať a hovoriť o tom, ktoré úseky pôjdu do ktorého balíka, toto bola kompetencia pána ministra.

  No a ešte ste tu mali otázku, že aké dodatky, aha, už viem, že prečo boli podpísané dodatky, počkajte, dodatky načo?

 • Reakcia z pléna.

 • Aha, dodatky na PPP. Viete, aj to ma mrzí a to som zabudol zdôrazniť vo svojej reči, nikto z dnešnej koalície neberie fakt, že bola kríza a ona bola, to je fakt.

 • Posledný rečník ústne prihlásený do rozpravy je pán poslanec Kaliňák.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, naozaj som pôvodne chcel hovoriť predovšetkým o vplyve výstavby diaľnic na bezpečnosť na našich cestách, ale kvalita a úroveň diskusie v tomto pléne ma priviedli k tomu, že budem hovoriť trochu širšie. Keby bolo treba, pán podpredseda, tak ma vypípajte.

  Ale teraz vážne. O tom a odborné názory či už bývalého pána ministra, alebo bývalého pána riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti tu boli povedané úplne jasne a myslím si, že by som nosil vodu do studne, keby som sa tu snažil ďalšími odbornými termínmi vysvetľovať, aká je diaľnica mimoriadne dôležitá. Napriek tomu si neodpustím aspoň zopár poznámok predovšetkým v tom smere, že nikto, ani najlepší počtár v krajine, ktorý mal včera tlačovku, mnoho vecí nevie vypočítať. A to predovšetkým to, keď si spomeniete v roku 2002, napríklad bola nezamestnanosť na Považí viac ako 22 %. Keď začínala kríza, videl som taký jeden príspevok, keď začínali prvé prepúšťania a ešte bol naozaj taký pocit, že uvidíme, ako tá kríza dopadne na Nemecko, od čoho sa odvíjajú naše trhy, tak som zaregistroval jedno stanovisko úradu práce z jedného z okresných miest na Považí, teraz si nepamätám, či to bola Ilava alebo Puchov, kde povedala po šiestich rokoch, odkedy tam bola 22-percentná nezamestnanosť, riaditeľka, že toto prepúšťanie zatiaľ na nás nebude mať žiaden vplyv, pretože máme 3-percentnú nezamestnanosť a množstvo neobsadených miest. Čiže za šesť rokov, pričom diaľnica bolo dokončená, ak sa nemýlim, niekedy práve na úrovni rokov 2003 - 2004, umožnila táto diaľnica pokles nezamestnanosti o 19 % v tomto priestore. Samozrejme, môžme hovoriť o ďalších vplyvoch, ktoré na to boli, ale skúsme si vypočítať, čo to v praxi znamená, že toľkoto pracovných miest bolo možné aj vďaka životodarnej žile, ktorá sa volá diaľnica, vytvoriť, a to je jedno, ktorá vláda a jedno za akých podmienok a za akých zásluh, ale jednoducho o 19 % klesla nezamestnanosť v tom úseku, kde bola diaľnica. A všetci kritizujú, že prichádzajú zamestnávatelia len do tých úsekov, kde majú infraštruktúru. Ako teda chceme vypočítať to, že najbližšie štyri roky vlastne diaľnica do Košíc alebo do Prešova jednoducho nebude? Koľko ľudí bude musieť strádať namiesto toho, aby získavali nové pracovné príležitosti? Samozrejme, osudy ľudí vás nikdy nezaujímali, takže ste ich do svojej matematiky ani nikdy zaradiť nemohli.

  Zato sa tu dneska naozaj vyskytlo mnoho super odborníkov, ktorí vedia všetko spočítať a všetko vysvetliť. Nuž tak potom odborníci z Európskej investičnej banky sú úplní luzri. Sú úplne nemohúci a sú to poslední diletanti, ak doporučili Európskej investičnej banke, aby do obidvoch projektov išla. Pretože sa jej zdali jasné, transparentné a výborné pre investovanie európskych peňazí. Európska investičná banka nie je žiadna firma pre rizikový kapitál, to, predpokladám, naozaj všetci dobre viete. Ak súhlasila s tým, aby do týchto projektov išla, znamená, že tie projekty sú dobré, ale zrejme ste všetci múdrejší ako odborníci z Európskej investičnej banky. Tak im to treba napísať, že by mali dostať výpoveď a neprejedať zbytočne peniaze európskych daňových poplatníkov. Uvidíte, akí by ste takým listom boli úspešní.

  Samozrejme, aj odborníci v renomovanom európskom plátku Euromany sú úplné trúby, pretože si dovolili vyhlásiť jeden z balíkov PPP za najlepší infraštrukturálny projekt Európy 2009. Sú to naozaj babráci. Ako je možné, že takíto ľudia môžu písať do takýchto prestížnych novín, keď nevedia, že to je jedna obrovská katastrofa, zlodejina, rozkrádačka, neviem čo všetko, keď si dovolili napísať, že je to najlepší infraštrukturálny projekt pre Európu 2009. Tak asi sú to babráci a vy ste jadroví fyzici v oblasti stavania diaľnic.

  Čiže toto sú také drobnosti, keď chceme porovnávať, kto je lepší, kto sa tomu viacej rozumie, alebo je to len možno to, že sa snažíte absolútne bezbreho obhajovať neobhájiteľné a už aj vaši voliči vám povedali, že by radšej pracovali, ako vás počúvali, pretože sa to počúvať naozaj nedá. A práve preto ste sa rozhodli, že im zoberiete prácu, že zoberiete znižovanie medziregionálnych rozdielov za vec, ktorá vás úplne nezaujíma, ale namiesto, vás bude zaujímať, aby ste čo najviac zaujali bulvárne médiá svojimi vulgárnymi výrokmi. Jasné, veď keď neviem robiť nič iné, tak sa aspoň snažím nadávať. Veď aspoň nato to je.

 • A už o bezpečnosti naozaj hovoriť nebudem, pretože pri vašich opäť perfektných, populárnych a populistických opatreniach sa stalo, že sa vám zadarilo za posledného polroka usmrtiť o 47 ľudí viac ako predtým. To vám k tomu srdečne gratulujem. Povedzte mi, ako vysvetlíte rodinám, ktoré stratili 47 ľudí len tak, lebo ste chceli byť za pekných alebo za múdrych, alebo neviem za akých. To sú čísla, ktoré neklamú, to sú veci, ktoré sú konkrétne náhrobné kamene. A keď nebudete stavať diaľnice, tak vám tieto náhrobné kamene vo vašom životopise budú pribúdať. Hovorí sa, že ľudský život je nevyčísliteľný. Čiže čo by sme počítali straty? To je presne, ako kedysi komunisti počítali straty na vojenských cvičeniach. Keď sa niekto zasamovraždil, ako je to obľúbené používať v prípade samovraždy v kasárni, tak ho pripočítali k stratám z vojenských cvičení. To isté tu. No čo, že budú ľudia zomierať naďalej na úseku Žilina - Prešov? Koho to zaujíma? Podstatné je, že som si mohol mať tlačovú konferenciu naživo a mohol som byť na titulke bulvárnych novín, lebo som stihol použiť výborné vulgárne slovíčko v pléne Národnej rady. To je presne váš výsledok.

  Pochopiteľne o faktoch, ktoré boli používané vo vystúpeniach predovšetkým tých najzábavnejších, ani hovoriť nebudem, lebo tam žiadny fakt nebol, pochopiteľne, ale ja som si predsa len dovolil aspoň také dva výstižné.

  Počul som tu z radov KDH, a tu chcem povedať pánovi Brockovi, pán poslanec, aj keď budete čo najviac kričať, tak to nebude väčšia pravda. A vy máte vo zvyku nesmierne kričať. To proste nebude väčšia pravda. Skúste sa zamyslieť nad tým...

 • ... a môžte používať aj všetky slovenské porekadlá - a mne sa to s tým cudzím perím veľmi páčilo. Podľa tej teórie, ktorú ste vy povedali, potom platí, že vy nepostavíte nič. A viete prečo? Lebo všetko, čo chcete stavať a súťažiť, je už pripravené. To znamená, bývalá vláda začala všetky podklady pripravovať, pretože, keby ste nemali nič, a to pán minister určite potvrdí, museli by ste zdĺhavý trojročný proces územného plánovania, EI, výkupu pozemkov, to všetko by ste museli začať robiť. Čiže všetko, čo postavíte, to bude na základe toho, čo vám pripravila bývalá vláda.

  To znamená, že podľa tej vašej teórie, ktorú ste povedali, budete sa, ak niečo vôbec postavíte, o čom vážne pochybujem, mať možnosť sa len chváliť naším perím. Ak po štyroch rokoch toto poviete v tomto pléne, ja vám srdečne zablahoželám, že naozaj ste dostáli svojho slova. Ale to sa vo vašom prípade, bohužiaľ, nestáva, takže nebude zrejme k čomu.

 • Reakcia z pléna.

 • Určite. Ja rád vydržím.

  Viete, ja sa najmä teším, že toto je vlastne len prvý diel jednej nádhernej schôdze, ktorú si presne zopakujeme o štyri roky, ak teda dovtedy stihnete vydržať. O štyri roky si budeme môcť zopakovať a budeme hodnotiť všetky vaše slová, ja si dám tú námahu, aby som tu púšťal na tomto nádhernom zariadení všetky tie vašej výroky, ako vy budete stavať, ako vy to urobíte, ako vy ste nezastavili diaľnice, ako to Slovensko bude fantastické. Toto všetko si budeme môcť o niekoľko rokov vypočuť a vy sa budete naozaj potom schovávať do tých dierok, o ktorých tu hovoril už ani neviem ktorý pán poslanec, ktorý sľúbil, že tu bude, lebo som sa chcel s ním porozprávať naživo, ale už sa do tej diery predbežne asi zrejme schoval. Lojzo, že?

  No, ale dva dobré príklady. Keď odhliadnem od toho, akým spôsobom preberáme mesto Bratislava, mesto Bratislava s tým, že vlastne nielenže máte napísané obrovské dlhy, to, že Bratislava je najzadlženejšie mesto, že už prekročila limit, ktorý jej dovoľuje ministerstvo financií, a že je najvyšší čas, aby mala nútenú správu, to je výsledok 20-ročného vládnutia pravice, to je váš výsledok. A ja vám poviem pravdu, že zrazu sa objavilo ďalších 40 mil. eur nepokrytých nákladov, 1,2 mld., s ktorými ani nikto nepočítal, lebo ich schovávali v "šuflíku". Koho chcete poučovať o hospodárení? To žartujete?

  A keď sme už pri tej Bratislave, tak sa poďme pozrieť na rekordy, na rekordy, ktoré sa dejú. Rekord z pohľadu navýšenia, ako vy hovoríte, páni poslanci, tie predraženia a tak ďalej. Povedzte mi, ako by ste nazvali, keď zmluvná cena bola 3,4 mld. na tunel známy pod názvom Sitina a cenu, ktorú štát zaplatil, bola bezmála 5 mld. Tak čo sa stalo za vlády predchádzajúcej, kde je takmer 2 mld. korún? Povedzte mi, u koho, v ktorej pokladni? Ja neviem, možno by ste ma zato dnes mohli pozvať na kávu, našťastie ju nepijem, takže z tých peňazí by som od vás nemusel nič minúť.

  Ale lepší rekord, si myslím, že existuje, ktorý je neprekonateľný na dlhé roky dopredu. Hovorili sme tu o 250 mil. vo výstavbe diaľnic, hovorili sme tu o 650 mil. vo výstavbe diaľnic, avšak svetovým rekordmanom sú vlastne, je vlastne tunel, áno, však jednak to sme už dávno hovorili, že vytunelovať tunel, naozaj chce teda mimoriadnu odvahu, ale je to zase originálne, kde kilometer diaľnice stál 2,32 mld. korún. Už ste videli, aby kilometer stál 2,32 mld. korún? To je Branisko. Toľko stál kilometer. Koľko bolo naplánované v PPP projekte na Višňové? A Branisko má šesť rokov. Odrátajte si inflácie a všetky vaše koeficienty, ktoré započítate. Branisko - kilometer 2 miliardy celé nula 32, aby som bol úplne presný. To bolo čo, sú vaši koaliční partneri, páni z SaS! A viete, kde tie peniaze skončili? No predsa vo Švajčiarsku. Aj to predsa viete. Aj o tom predsa informovala švajčiarska polícia. A títo ľudia tu dneska niečo rozprávajú na bývalého ministra Vážneho?

 • To je ťažká tragikomédia. To je ťažká tragikomédia.

  A, samozrejme, nehovoriac o tom, že vysúťažené Branisko bolo za 3,36 a zaplatilo sa 6,5, to znamená, tiež si odvoďte, to je dvojnásobok, dobre počítam? Dvojnásobok. Tak takto presne budete súťažiť a dobre si to zapamätajte, že to tak robiť budete, lebo to inak robiť neviete. To ste už dokázali tejto krajine niekoľkokrát, že jediné, čo viete, je katastrofálne hospodáriť. Krásne rozprávať, zháňať novinárov, aby videli vaše prejavy, a potom nesmiernym spôsobom okradnúť túto krajinu. Vy chcete hovoriť vždycky, že okrádali tí predchádzajúci, Ficova vláda okrádala, ale bez jediného faktu, bez konkrétneho čísla. Nič. Rôzne 300 milióny tu lietali, ja neviem čo všetko, nikdy sa nič nepotvrdilo, pretože nikdy nič neexistovalo. Ale dobre. Ja len hovorím a pripomínam históriu, aby ste nezabudli, že keď tu o štyri roky budeme na druhom diele tejto schôdze, tak sa na tomto budem mimoriadne zabávať, bude to veľmi smutné pre celé Slovensko. Ale budete s tým konfrontovaní.

  Viete, ja vám poviem pravdu, že nechcem používať vulgárne slová, ale, pán poslanec Matej, vyzvali ste ma k tomu, ja vás v závere trochu sklamem predsa len, ale v strede som si to ešte odpustil, že to, čo sprevádza túto vládnu koalíciu, je morálna flexibilita. To je to, čo vás sprevádza. To je to, čo vás charakterizuje. Zásady, ktoré ste si dávali pred týmito voľbami, a to, ako ste schopní ospravedlňovať všetky prehrešky voči demokracii, parlamentarizmu, všetky prehrešky voči transparentnosti, tomu sa hovorí morálna flexibilita, lebo to vám už zrazu nevadí. Pravda je tá, že toto bolo najtypickejšie pre hovorcov tabakových firiem a zbrojárskych firiem a už teraz sa to stalo, samozrejme, typickým aj pre vás.

  Rád by som sa teda ešte vyjadril k niektorým tým, ktorí hovorili počas rozpravy, ako k prvému len jednou vetou.

  Pán podpredseda Hrušovský, musím vám dať za pravdu. Áno, tadiaľto cesta nevedie a štyri roky žiadna viesť nebude.

 • Veľmi ma pobavilo, pán poslanec Fronc, vy ste tiež na všetko odborník, keď ste vyčítali, že pán Mikolaj prišiel bez koncepcie na ministerstvo, vaša odbornosť jednak bola ocenená tým, že tu sedíte, a jednak tým, že z lídra európskej kandidátky ste sa prepracovali na nezvolené miesto. Volič ocení, keď je niekto odborník. Volič to ocení. A toto je pravda, ktorej sa musíte pozerať do očí. Bez ohľadu na to, čo budete rozprávať, ako veľmi ma budete teraz chcieť napadnúť vo svojej faktickej, verím, že sa pridáte, lebo chcel som mať rekord v počte a...

 • Reakcia z pléna.

 • O tom som nepochyboval, na toho som čakal.

  Čiže faktom zostáva, že toto je odpoveď, ktorú vám dávajú voliči, ako pracujete. Viete, aj pri tej slušnosti, veď moja hovorkyňa poslala do "píííp" novinárov? Alebo vaša? A viete kedy? Kedy nepríjemné otázky vám kládli, ako nezvládate rezort. Komu chcete rozprávať o tom, kto je odborník? Ako každému dajú vizitku voliči, ako splnil svoj program. To je celé.

  No a, samozrejme, bolo veľmi vtipné premenovať pána ministra Figeľa na Kolesíka, ale viete, ja som išiel do volebnej kampane do mestského zastupiteľstva aj preto, aby som vedel, že či som uplynulé štyri roky na tom ministerstve niečo urobil pre tých ľudí a či to ocenia, lebo mohli mi veľmi ľahko, viete, to je riziko vždy pre politikov, ísť do takejto priamej konfrontácie a mohli by mi Bratislavčania povedať, že sa im to nepáčilo, lebo veď sme mali aj problémy, ja som sa k nim vždy hlásil. Niektoré veci sa proste nezvládli, ale tak to býva vo veľkom zbore. Ale voliči našťastie povedali, že to až také peklo nebolo a že sa to dá ešte chvíľu so mnou vydržať. Ale poviem vám úprimne, tak som povedal, že viete, keď sa ma pýtali novinári, prečo kandidujem, tak hovorím: "Viete, Bratislava každému niečo dala. Niekomu šťastné detstvo, niekomu byt. Každý sme jej niečo dlžní."

 • Smiech v sále a potlesk.

 • No a, samozrejme, k najlepšiemu vystúpeniu, pán poslanec, viete, pre mňa je mimoriadne zábavné sledovať vašu politickú kariéru, ako hodinu pred svojím vystúpením chodíte po všetkých chodbách parlamentu a naháňate novinárov, či by náhodou nemohli urobiť záber, pretože budete mať pripravený bilbord a budete hovoriť zaujímavé reči o všetkých poslancoch SMER-u. A novinári: Áno, možno, ale áno, no tak však, keď tak veľmi chceš. Samozrejme, bohužiaľ, voliči vás vidia len na plátkoch bulvárnych novín, lebo, bohužiaľ, seriózne periodikum to neodtlačí. A zistil som, že vlastne vaše vystúpenie sú aj tým, že nikto iný vám vaše články odtlačiť nechce. A viete prečo? Lebo sú to len písmená poukladané za sebou bez toho, že by mali nejaký obsah. To bude tým.

 • Povedali ste, že používate fakty. Fakt je ten, že teda ja som ich tam nezhliadol, snažil som sa, pozorne som vás počúval, ale jeden fakt viem, zo 120 nápadov vašej strany sa nerealizuje nič. To sú fakty. Sú fakty. Minule som bol s jedným vaším poslancom v televízii a pozeral som si jeho časť, ktorú spracoval, kde bolo proste niekoľko jeho bodov priamo, a márne som sa ich dokonca hľadal nájsť aj vo volebnom, nielen volebnom, vo vládnom vyhlásení, ani tam neboli. To musí byť nesmierna frustrácia. Nesmierna frustrácia, že človek nič neznamená. A takto to...

 • Reakcia z pléna.

 • Samozrejme, každý robí, každý robí presne, čo vie. Akurát problém je v tom, že sa nedá robiť nič, keď človek nič nevie.

  No, keď som hovoril o tej morálnej flexibilite, ten krik, a zase je to o tom presne, že krikom nič neprekričíte a vulgaritou už vôbec nič. Mnohí z nás boli dlhé roky advokáti, to by ste si povedali, že čo nám všetko protistrany, keď prehrali, narozprávali. To naozaj nedokáže nikoho normálneho uraziť, lebo to je proste tak úbohé, že proste to tak v škôlke fungovalo, ako keď vám niekto hračku ukradol, niečo podobné. Ale to, že budete strašne kričať a niekomu nadávať, áno, možno to zaujme bulvárne médiá, a keď ide o to, že byť čo najviac v novinách, že si možno z toho ľudia niečo zoberú, prosím, aj to je taktika, ktorou človek sa môže dostať, jeden človek tú taktiku naozaj používal a volal sa Ján Ľupták, a teda skutočne si myslím, že by ste si boli vyrovnanými partnermi v diskusnej relácii v niektorej z televízií.

  Ale, samozrejme, počul som tie obrovské slová o morálke, o všetkých tých veciach, čo zmeníte. Jasné, môžete si brať do úst opozíciu a hovoriť nám, že nemáme morálne právo, máme byť ticho a ja neviem, čo všetko sme spravili. Viete, ale ja som nebol vzorný SZM-ák, ja nie, ja som nepísal básničky o úspešnom, neviem akom februári víťaznom. Ale opozícia je na to, aby kritizovala. Ja viem, že sa to ťažko počúva, ale je tu na to. Je tu na to, aby kritizovala a to je jej hlavná úloha. A preto nás nemôžete umlčať, ani keby ste veľmi chceli. Ja chápem, že je to nepríjemné a zle sa to počúva. Zle sa počúva o tom, že sponzori SaS sú vo významných funkciách veľkých podnikov. Jasné, toto keby vám povedal niekto pred voľbami, poviete: Tak to ja by som vystúpil, to ja by som odišiel. No ale tak však teplé miesto v parlamente, možnosť byť v televízii, možnosť ukázať rodičom, že aha, tu je môj obrázok hneď po tom, čo mi návrhy robila Vaľová. To je skvelé! Je to teda aj, samozrejme, odpútavé obsažne, celý ten článok.

  To isté platí o tom, že sa robia zrazu bez problémov výberové konania bez toho, alebo teda obsadzujú sa miesta ľudí, aj vaše politické, ktoré máte v jednotlivých okresoch, bez výberových konaní. Už nám to zrazu nevadí? Už to nie je problém. Už nie je zrazu problém, že bratranec, švagor alebo ktokoľvek je na nejakom mieste významnom v štátnom podniku? No jasné, že nie. A prečo? Tomu sa hovorí, že strata chrbtice. Ale stratiť chrbticu môže iba niekto, kto ju niekedy vôbec mal. Vo vašom prípade nepochybujem, že ste ju nemali nikdy.

  No a už len pár vecí. Napríklad...

 • Reakcia z pléna: K diaľniciam.

 • K diaľniciam som hovoril prvých pätnásť minút, keď si nepočúval, pán podpredseda.

 • Smiech v sále.

 • A rád by som ešte k tomu naničhodníkovi. Áno, veľmi dobre ste sa pomenovali. Naničhodník je ten, ktorý nie je na nič hodný. A to na vás podľa mňa naozaj priliehavo patrí, pretože naozaj hodný podľa mňa nie ste na nič. Áno, na to, že by ste v parlamente povedali zopár vulgárnych slov v jednej minúte, to áno, to vám svedčí, každého sa pokúsiť uraziť, aj to všetko sa, samozrejme, dá. Ale skúste najprv niečo urobiť a možno aj s chybou, pán poslanec, aj že sa človek pomýli, ale aspoň niečo urobiť. A nielen tárať a rozprávať, ale niečo skutočne urobiť.

  To je tak asi všetko, čo by som chcel k tejto veci povedať. A na záver, viete, v každej, v každej komediálnej skupine je jeden ten múdry a jeden je za toho blbčeka. Čo je problém, že vo vašej komediálnej skupine chýba ten múdry.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Kaliňáka, zrejme desať je málo. Desať, dvanásť. Končím možnosť ďalších...

 • Reakcie z pléna.

 • Kto sa hlásil? Zdvihnite ruku, kto nie je na tabuli a hlásil sa. Pán poslanec Kaník.

 • Ruch v sále.

 • Kľud, páni poslanci. Končím pánom poslancom Kaníkom.

  Nech sa páči, pán poslanec Fronc.

 • Ruch v sále.

 • Kľud, poprosím kľud. Musím, najprv chcem poďakovať kolegovi Kaliňákovi, že nenechá, aby som odišiel do histórie a stále ma pripomína, ďakujem pekne. A poviem, že zostal som tu aj preto, že som vás chcel vypočuť, pretože naozaj myslím si, že dlhodobo ste najväčší šoumen tuná. Viete to robiť s istým šarmom, to ja uznávam, akurát niektoré veci, jako vy narábate s faktami, to teda nikto iný by nedokázal.

  A aj poviem, áno, je pravdou, že sa mi stalo, že som tak skončil v eurovoľbách, na druhej strane ja som následne odstúpil a znova sa prekrúžkoval. Ale keď spomeniem na vás a vašu úspešnú prácu ministra, ako napríklad čínski agenti bili našich občanov, alebo si spomeniem, ako organizovane kukláči vraždili, vy ste ako to dokázali so šarmom zhodiť ďalej a ísť, ako keby sa nič nestalo. Klobúk dole, pán Kaliňák, klobúk dole.

  A s faktami, ak narábate, viete, nie náhodou mesto, ktoré už bolo aj v nútenej správe z tých krajských miest, Banská Bystrica, najzadlženejšie? Nie je to náhodou mesto, kde bol kedysi Presperín, potom Králik a potom Saktor? Nemala ho v rukách ľavica? A jak nonšalantne ste ukázali, že najhoršie na tom je práve Bratislava. Klobúk dole, dokážete robiť s číslami, dokážete ľudí presviedčať...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... akurát si myslím, že máte neraz veľmi, veľmi vzdialenú cestu od skutočnej pravdy. Ďakujem.

 • Takže, Robo, ja ti nebudem vykať, pamätám si ešte tú situáciu, keď si mi tam prvú vec za plentou, či jak sa to volá, navrhol tykanie. Takže budem trošku charakter, dobre? Takže tykám ti.

  Myslím si, že divadelník si ako výborný, ale zároveň, nehnevaj sa, ale si zároveň aj geniálny klamár. Povedal si tu niečo o tom a úplne krásne to vyznelo, naozaj uveriteľne, až som sa musel ísť opýtať a potvrdiť si moju informáciu pána ministra, že analytici Európskej investičnej banky boli nadšení z projektov prvého a tretieho balíka a odporučili investovať. Ale podľa mojich informácií EIB-čka bola ochotná investovať iba do tretieho balíka, či do prvého balíka a tretí práveže z podozrenia z predraženia zamietla. To je prvé klamstvo.

  Ak hovoríš o nejakých účtoch vo Švajčiarsku v spojitosti s Braniskom, naozaj dávam ti tu verejný prísľub, ak dotiahneš so svojím predsedom ten jeho sľub, ktorý dal, že pôjde do Švajčiarska a donesie dôkazy o tom, že tam SDKÚ niečo tunelovala, ja budem prvý, ktorý sa s vami postaví na tlačovku a budem búšiť do SDKÚ, do Dzurindu, do hocikoho a verejne im vynadám za to a odsúdim ich. Ako len to dotiahnite. Neboli ste v tom Švajčiarsku, doneste tie dôkazy.

  Potom také tretie klamstvo trošku, trošku väčšie bolo to, že si hovoril, že kilometer diaľnice Branisko stál 2,3 mld. Sk. Zároveň za chvíľku si povedal, že celé Branisko stále 6,5 mld. Sk. Vieš len ako Branisko má 4,975 kilometra, čiže keď vydelíš 6,5 delené 4,975, tak nie je to 2,3, ale 1,3. Viem, že tá pravda by už nebola taká bombastická, taká divadelná, a preto chápem, že si to hovoril trošku inak.

 • Pán kolega, ja nemôžem za to, že váš pán kolega poslanec Kolesík nechápe súvislosti roku 1995. Poraďte mu, alebo má starších kolegov, poraďte mu, vysvetlite mu, v akých súvislostiach v roku 1995 sa obstarávali byty nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku, aké rozhodnutie bolo vlády, ako vláda jednoducho rozhodla o tom, že byty sa musia odpredávať a tak ďalej. Má on jednu možnosť, má sa možnosť opýtať, že nepochopí, to je už jeho problém.

  Opačne keď to postavím, tak my sa na to, čo bude o 30 rokov, môžeme spýtať tak veštici Theodory, nikoho druhého. A dneska tu veľakrát zaznelo ohľadom zastavenia diaľnic, rok 1998 a teraz, minimálne cez vášho predsedu Fica máte kontinuitu s vládou, s prvou Dzurindovou vládou, pretože SDĽ bola účastná, pani ministerka Schmögnerová bola ministerka financií. Spýtajte sa, či vtedy náhodou po vláde Vladimíra Mečiara nebolo Slovensko na pokraji krachu? Či ministerka Schmögnerová neprehovorila na vláde o takom niečom, akože keď dozajtra nezoženiem 300 mil., tak musím vyhlásiť bankrot. Že či náhodou vtedy nebolo opodstatnené to ozajstné zastavenie diaľnic.

  Jednoducho, oprášte si pamäť, spýtajte sa svojich kolegov, ktorí prešli v nejakej kontinuite a toto si isto musia pamätať a toto musia aj priznať. A to, čo sa dneska deje, je úplne niečo iné a má to svoju, aj zmysel, aj koncepciu.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec, určite pochopíte, že na tú knižku 120 nápadov som mimoriadne citlivý a vôbec nepochybujem o tom, že ste ju vôbec nečítali, lebo ináč by ste takú nehoráznosť nemohli povedať. Na rozdiel od SMER-u, ktorý nemal program pred týmito voľbami, bolo tam iba pár strán úplne všeobecných fráz, my sme dávali konkrétne prísľuby a teraz vám poviem aspoň dva z posledných týždňov, ktoré už sú splnené.

  Elektronické aukcie pri ťažbe dreva sa zaviedli minulý týždeň prvýkrát. Jeden z bodov programu 120 knižky. Druhý bod, vyrovnávanie podmienok pre rôznych zriaďovateľov škôl. Tento týždeň aj s podporou vašich poslancov prešla novela zákona, ktorá približuje zriaďovateľov súkromných cirkevných a verejných škôl na tú istú úroveň.

  Takže mi, prosím vás, nerozprávajte nič o neplnení sľubov. My sme tu mali od vás sľuby štyri roky, dočkali sme sa iba prázdnych floskúl a fráz. My pracujeme na tom, aby sme tie konkrétne sľuby, ktoré sme mali v 120 nápadoch, každý deň plnili. Takže si vyprosím akékoľvek reči o tom, že sa neplnia naše sľuby.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec, vy ste spomínali zadlženosť Bratislavy, možná aj iných miest, ale povedali ste jednoznačne fakt, ktorý nie je celkom pravdivý. Vy ste mali na mysli Bratislavu ako hlavné mesto, ako najväčšie mesto na Slovensku, ktoré prirodzene, že má najväčšiu zadlženosť. Ale keď si prepočítate túto zadlženosť na jedného obyvateľa, tak zistíte, že mnoho iných miest nás predbehne. A to si, prosím, tento parameter prepočítajte a budete prekvapený a možno zistíte, že tam práve v týchto mestách nevládla pravica. To je prvá vec.

  Druhá vec. Neviem, či vám niečo hovorí skrytý dlh. Skrytý dlh prakticky existuje v každom meste, v každej dedine na Slovensku. Je to infraštruktúra, ktorá jednoducho za minulé desaťročia nebola vybudovaná, nebola na patričnej úrovni, a túto infraštruktúru musia všetky mestá a obce ostatných 20 rokov, v niektorých prípadoch s pomocou štátu, keď majú to šťastie, v niektorých a vo väčšine prípadov bez pomoci štátu dávať do poriadku. Musia si na to požičiavať peniaze, aby sa postarali o to, aby sa v týchto mestách dalo normálne žiť za normálnych podmienok. To bol, mimochodom, aj ten návrh zákona, ktorý som stiahol, lebo som sa dohodol v súvislosti s pánom predsedom Národnej rady, týkal sa konkrétne vodárenských zariadení a čističiek. Čiže poprosím, keď fakty, tak skutočne pravdivé.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán poslanec, mňa zarazila posledná veta. Bolo to, ako keby v našich radoch chýbal niekto múdry. Neviem, kto si dovolí z nás hovoriť o tebe, či si múdry, alebo hlúpy. Ja sa dotknem len takého, americký Švejk, volal sa Forest Gump a ten mal pri takýchto rečiach odpoveď: "Pre hlúpeho, každý hlúpy." Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No tým poslancom SaS, ktorý bol v televíznom dueli s pánom poslancom Kaliňákom, som bol ja, takže ste ma mohli zrovna už aj menovať. Ja viem, že vám je to nepríjemné, pán Kaliňák, pretože práve takmer všetko z kapitoly Verejné financie volebného programu SaS sa realizuje. A teraz budem konkrétny.

  Je tam zapísaná konsolidácia verejných financií. Minulý týždeň, ak ste si nevšimli, pán poslanec, bol schválený zákon o štátnom rozpočte na rok 2011, ktorý práve smeruje ku konsolidácii verejných financií. Je tam zapísané úsilie v strednodobom horizonte vyrovnať štátny rozpočet, priamo táto veta je zapísaná explicitne v programovom vyhlásení vlády, ktorý ste, predpokladám, nečítali. Je tam zapísaná reforma Paktu stability a rastu. Práve v týchto dňoch rokuje premiérka Radičová na samite v Bruseli o tom, že sa pravdepodobne otvorí Lisabonská zmluva, že sa zakomponuje mechanizmus riadeného bankrotu krajín, že budú zohľadnené náklady na dôchodkovú reformu pri hodnotení konsolidácie verejných financií. Čiže opäť si to môžte odškrtnúť, realizuje sa. No a nakoniec sme komunikovali s našimi voličmi pred voľbami, odmietnutie pôžičky Grécku, čo asi uniklo vašej pozornosti, ale stalo sa to skutočnosťou na jednej úplne z prvých schôdzí tohto volebného obdobia v Národnej rade.

  Takže chápem, že ste frustrovaný, pán poslanec Kaliňák, lebo takmer všetko z programu, konkrétne z časti Verejné financie programu SaS sa realizuje. Ale dozvedel som sa vo vašom televíznom vystúpení v dueli, v ktorom sme boli spolu, ešte niečo iné, čo bolo pre mňa úplnou novinkou, že pán bývalý premiér, pán Fico, si nevšimol 17. november, lebo letel na služobnú pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Ponechám na ctenú snemovňu, nech si každý urobí obraz o tom, kto 17. novembra, keď tu vládol ešte stále Jakešov režim, vysielal a rozhodoval o vysielaní ľudí do Spojených štátov amerických.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Sedel som vedľa vás, pán Kaliňák, keď ste rozprávali, asi po 25-percentách vašej reči ste prešli na takú tú klasickú demagógiu, ktorú používate ako posledný rečník z vašej strany, a tak ma napadlo, že či by k diaľniciam niečo nebolo. Lebo mal som pocit, že ste si robili nejakú povolebnú kampaň, alebo ako bych to mohol nazývať, alebo ďakovanie vašim voličom. Lebo skutočne len okiadzanie, len také kydanie na opozíciu a také reči, ktorým hovoríme doma, že táranie, no.

  A poslednú otázku mám, že a ktože je múdry v tej vašej komediálnej skupine?

  To je všetko, ďakujem.

 • Vystúpenie hodné teba, Robert, vtipné, zábavné a tak ďalej, bohužiaľ, mnohé obsahovalo mnohé nezmysly. Ja sa vyjadrím iba k jednému z nich. Hovoril si o sponzoroch našej strany, ktorí figurujú v orgánoch spoločností, konkrétne sa bavíme o dvoch ľuďoch, ktorí sú s nami od začiatku, sú to rovní, čestní chlapi, otvorene dali peniaze našej strane a otvorene sa k tomu prihlásili. Momentálne nastúpili do firiem, ktoré pod vaším vedením boli totálne zdecimované a pred krachom, a snažia sa ich zachrániť v rámci dozornej rady. My našich sponzorov zverejňujeme, nehanbíme sa za to, sú to naši ľudia, hlásime sa k nim. Vaši traja sponzori rozoberali Slovensko, ale nefigurujú oficiálne u vás nikde. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, mňa zaujalo to, ako ste rozprávali o zadlžených mestách. Tak ja, bohužiaľ, mám tú česť alebo radosť, že nastúpim na post primátora do mesta, ktoré je reálne najzadlženejším mestom na občana na Slovensku, a to za posledné štyri roky tam bol váš nominant, ktorý zvýšil dlh z 243 na 367 eur na osobu a, bohužiaľ, není to vidieť na infraštruktúre. Sme v tomto zadlžení na druhom mieste za Žilinou, kde 90 % dlhu vzniklo ešte za panovania pána Slotu.

  My sme tu, v tejto sále, počúvali štyri roky v predchádzajúcom období o tom, že ako sme to robili zle, ako sme to všetko pokazili, čo sme nevedeli, akí sme boli mrzkí občania a politici. Nuž výsledok bol taký, že vo voľbách si to ľudia dobre spočítali a dali hlasy tomu, komu dali, takže dnes je to zase ináč. Preto dnes my tu hovoríme o jednom projekte, nehovoríme o celých štyroch rokoch, hovoríme o jednom zlom finančnom projekte. Nehovoríme o tom, že je tunel pod Martinskými hoľami zle nakreslený alebo že sú zle nakreslené mosty, hovoríme o zlom financovaní jedného procesu. A mne sa zdá, že celá táto schôdza tu je len z jediného dôvodu, a to, aby ste sa vyvinili pred svojimi sponzormi, ktorým sa kleplo po prstoch a nezarobia si toľko, čo očakávali.

  Nuž a, vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si povedať, že toto je zrejme moje posledné vystúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, pretože končím, odovzdávam mandát a na ďalšej schôdzi už nebudem, budem robiť primátora v Liptovskom Mikuláši v súlade s mojimi predvolebnými sľubmi.

  Ďakujem za spoluprácu.

 • Veľa úspechov, pán Slafkovský.

  V prvom rade len pánovi Jurčíkovi chcem trošku oponovať, že rečníci z ich strany tu tárali demagogické nezmysly a naši boli konkrétni.

  Včera som sa dočítal v jednom z denníkov, citujem: "Aby sa výstavba tunela spustila z eurofondových peňazí, musí ešte Figeľ s Bruselom vyrokovať zaradenie tohto úseku do zásobníka na eurofondové diaľnice a tento proces môže trvať 1,5 až 2 roky. Figeľ tvrdí, že to do jesene budúceho roka zvládne". Pán minister, korektne, o basu dobrého vína, ak prijmete stávku a rád ju s vami prehrám.

  A potom ešte jedna faktická. Včera na výbore pán poslanec za KDH Přidal napadol bývalého ministra Vážneho a na záver povedal, že čo si to dovoľuje vôbec zvolávať alebo navrhovať zvolanie takejto schôdze, mal by sa zavrieť niekde do komory a tam čušať. Tak v tomto duchu by som chcel povedať ešte stále úradujúcemu primátorovi pánovi Ďurkovskému, že po tom, čo vychádzajú na povrch všelijaké dodatky a čo ešte bude vychádzať, čo už máme vedomosti, tak jeho alebo on by sa mal dať zavrieť niekam inde.

  Ďakujem.

 • Mňa vo vašej reči, v ktorej ste sa nie veľmi venovali diaľniciam, zaujal ten výrok, keď ste povedali niečo v zmysle, že škoda, že tu nebola SaS-ka, keď sa stavalo Branisko, tak áno, mnohí sme vstupovali do politiky s tým, že boli sme rozčarovaní z toho, že občan si nemá z čoho vybrať a musí voliť medzi väčším a menším zlom. Aj preto sme tu nové tváre, sme tu strana, ktorá nemá maslo na hlave, a dneska už v tej politike sme a sme tu práve preto, aby nebolo žiadne ďalšie Branisko ani niečo iné. A aj preto ste si vypočuli to argumentárium pána Sulíka, ktorý za nás zhrnul práve to, prečo sme v politike, a to je to, aby neboli občania ďalej okrádaní. Takže preto tu sme a som rád, že ste rád, že už vám v politike nebudeme chýbať. Ďakujem.

 • Pán poslanec Kaliňák, keď som vás počúval, už som len čakal, kedy sa zjaví svätožiara nad vašou hlavou. Vy ste tu vystupovali z pozície takého perfektného človeka, ktorý naozaj môže hovoriť o tom, ako my všetko zle robíme, ako vy úžasne ste všetko robili. Ale to by naozaj ľudia nemohli mať pamäť. Pretože toto sú všetko slová, ale máme tu skutky, máme tu skutky. Vy ste tu štyri roky pôsobili a až vám pamäť vynecháva, tak pre všetkých pripomínam, stačí si otvoriť stránku ukradli.sk a tam je to pekne napočítané, o koľko a ako ste pripravili Slovensko. Takže aj keď váš divadelný prejav je skutočne perfektný, v tom exponenti SMER-u sú úžasní a za chvíľu príde zlatý klinec tohto dnešného programu. Ale jednoducho klamstvo zostane klamstvom a skutky ukážu. Ja som presvedčený, že keď sa tu za štyri roky stretneme, alebo za tri, tak budeme hovoriť o skutkoch a o tom, čo je so slovenskými diaľnicami, ako sa stavali, ako sa mohli stavať a ako sa mali stavať.

  A ešte ma zaujala, to vaše pohoršenie nad vulgarizmami, ktoré tu zazneli. Tak vám len chcem pripomenúť, kto s tým začal. SMER bol ten, ktorý sa v tom vyžíval. Mňa ste tu trikrát odvolávali a ja som si to veľmi dobre zažil na vlastnej koži, ako ste sa pretekali v arogancii, vulgarizmoch, zhadzovaní, osočovaní a znevažovaní politického oponenta a ako ste sa vytešovali, keď to médiá prehrávali. Vy ste toho Džina z fľaše vypustili, a tak sa nečudujte, že mnohí to berú už, na hrubé vrece len hrubá záplata, a tak sa k vám aj správajú.

  Ja sa teraz budem tešiť na to, čo - vy ste boli taký predskokan - teraz príde ten zlatý klinec, na ktorý sa tešíte a hlasom podobným Ficovi nás zrejme tým najlepším (potlesk), čo SMER môže poskytnúť, oblaží a zabaví.

  Ďakujem.

 • Pán poslanec Kaliňák chce reagovať na vystúpenia pánov poslancov. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Veľmi pekne ďakujem.

  Vážený pán poslanec Kaník, začnem od vás. Viete, u vás môžem povedať len jednu vec, že pokiaľ my sme používali eurofondy na výstavbu diaľnic, vy ste ich používali na výstavbu svojho vleku a svojho brata pri Banskej Štiavnici.

 • A ani vám nemusím hovoriť žiadnu urážku, voliči v Banskej Štiavnici dali vášmu štýlu vládnutia v Banskej Štiavnici jasne najavo, ako to naozaj je.

 • A ja blahoželám pánovi Slafkovskému, samozrejme, aj sa s ním zároveň lúčim, len mu nezabúdam pripomenúť, aby nezabudol opäť svojej manželke dať zákazku na mestskom úrade, tak ako to mal vo zvyku už štyri roky, keď už primátorom bol.

 • A, pochopiteľne, chcem sa ospravedlniť pánovi poslancovi Matovičovi, áno, povedal som zle číslo, pretože to nie je 2,3 mld., ale 2,6, pretože stojí iba polprofil, čiže celá diaľnica sa ráta vždy podľa kilometra v obidvoch profiloch. Ja som povedal 2,3, ale 1,3 krát 2 je 2,6. To znamená, celý profil je 2,6 mld. na kilometer a to je naozaj svetový rekord, ktorý neprekoná naozaj nikto, ani šejk v Abu Dhabi.

  Čo sa týka pána poslanca Radošovského, áno, 30 rokov tu je jediná diaľnica, to je Bratislava - Trnava. A skúste povedať koeficient, ako sa údržba za 30 rokov z rokov 70. alebo 80. znásobila, o koľko stokrát je, samozrejme, je to omnoho drahšie. Preto má PPP projekt význam, ale už to nechcem rozoberať. Ale rád by som pripomenul pána štátneho tajomníka Hudackého, ktorý sľúbil diaľnicu Prešov - Snina, na tú sa strašne teším, keď hovoríte o tých sľuboch. Na tú sa extrémne teším, ako za štyri roky bude postavená.

  Ale čo sa týka EIB, ešte tu bolo spomínané, no nie preto, že by bol zlý projekt, ale preto, že mal problémy s environmentálnymi vecami, preto EIB podmieňovala, že treba urobiť úpravu pri výstavbe, nie kvôli tomu, že by bol predražený.

  Takže keď chceme byť faktickí a faktografickí, pán poslanec Matovič, tak naozaj potom hovorme ale čistú, čistú pravdu.

  A ku ostatným poslancom SaS, tam už môžem len použiť pána poslanca Brocku, a to porekadlo o trafenej husi.

 • Podľa § 28 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku o vystúpenie požiadal pán minister. Pán minister, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Veľký ruch v sále.

 • Pán poslanec, ukľudnite sa tam pod balkónom.

 • Ďakujem pekne. Vážená snemovňa, chcem poďakovať za dlhú diskusiu od dnešného rána aj v tom duchu, čo som zrána hovoril a mnohí aj rozvíjali, diaľnice sú veľkou témou, pretože sa týkajú mnohých rezortov, celej ekonomiky, samozrejme, aj regiónov, sociálneho rozmeru, medzinárodnej spolupráce, ekológie, vlastne všetkého. Kde je cesta, tam je život. A v tomto duchu by som rád niektoré informácie buď ešte doplnil, alebo zareagoval, pretože ich považujem za dôležité.

  Čo sa týka informácií napr. o zmluvách, všetky sú zverejňované a budú zverejnené na margo otázok o niektorých dohodách.

  Čo sa týka ešte otázky o treťom balíku, to je oficiálna ponuka od koncesionára na novú cenu, ktorá bola vynegociovaná z tej pôvodnej v prvom dodatku na úrovni 277,3 mil. eur ročne na oficiálnu úroveň 218,7 mil. eur ročne pri dodržaní, samozrejme, kvality a všetkého, čo bolo základom pre dohodu.

  A to spomínam preto, lebo je to veľký rozdiel a ten sa dá porovnávať, a to nejde o naše peniaze, myslím, teraz nejaké politické alebo skupinové, ide o záujem a financie občanov tejto krajiny. A preto musíme ich očami hodnotiť aj to, čo staviame, ako staviame, za čo staviame. A rád by som podčiarkol to, čo od začiatku hovorím - bezpečnosť, kvalita, cenová dostupnosť a ďalšie súvislosti sú našimi kritériami. Hovorím, nielen chceme, ale aj staviame a budeme stavať.

  Je, samozrejme, ťažké porovnávať štyri mesiace a štyri roky. Preto je tá logika apelu na istý čas veľmi správna. Ale je tu mnoho porovnávaní aj z minulosti a ja som aj rád, že niektoré zaznievajú, niektoré zase skôr volajú po tom, aby kompetentní konali a či dovyšetrovali, alebo potvrdili mnohé z obvinení, ktoré tu z histórie poznáme.

  My pracujeme na harmonograme, ktorý som spomínal aj v úvodnom slove. Mám tu z neho v podstate základ, ktorý popisuje úseky na D1, na D3, na rýchlostných cestách, ale aj na cestách I. triedy tak, aby sme mohli ponúknuť celú stratégiu včítane financovania, včítanie rozsahu aj stavbárom, aj verejnosti a, samozrejme, všetkým kompetentným, ktorí na tom budú participovať.

  Na základe toho, čo je schválené v rozpočte, ale aj na základe toho, čo sme dohodli v týchto dňoch, si dovolím povedať, že ten rozsah bude porovnateľný s obdobím rokov 2006 až 2010 a možno bude aj vyšší. Veľmi si želám, aby sme stavali viac a lacnejšie, lebo je to zodpovedné a je to veľmi potrebné, aby Slovensko bolo bohaté. Bohatšie, než by bolo bez zodpovedného prístupu. Hovorím to s plnou vážnosťou.

  Tak ako predchádzajúca vláda dotiahla sľub svojich predchodcov a myslím tým cestu ponad Považskú Bystricu, tak v podstate my ideme plniť sľuby z uplynulého obdobia. Aj v rozsahu balíka prvého, aj v rozsahu balíka tretieho. Tie témy nás presahujú aj časovo, aj ekonomicky, a preto musíme byť veľmi rozumní a v mnohých veciach doslova kontinuálni.

  Nikto ma neriadi, ale moje svedomie a zdravý rozum. Toto sú kritériá, za ktorými stojím a ku ktorým pozývam aj všetkých na spoluprácu.

  Rokoval som o treťom balíku preto, lebo sme nemali po štyroch kolách diskusií žiaden prísľub na ďalšie eurofondy a bolo logické, správne, zodpovedné aj negociačne rozumné ukázať, že sa dá lacnejšie dohodnúť to isté, výrazne lacnejšie, na 30 rokov 1,8 mld. A ja tiež súhlasím, že peniaze teraz a potom a súvislosti a dôsledky, multiplikačné efekty diaľnic sú veľmi, veľmi významné, ale musíme hľadať spôsob, aj ako šetriť, aj ako stavať zodpovedne. A to nie je pre stany, to je pre ľudí. Ten rozdiel, ktorý tu zaznieval, vznikol aj po tom, čo som minulého týždňa navrhol alternatívu, že ak chceme lacnejšie, tak poďme na eurofondy. Bola prijatá a bola potvrdená vládou včera na rokovaní popoludní. Ten rozdiel, ktorý pri pôvodnom a terajšom modeli znamená vyše 100 mld. slovenských korún, alebo vyše 3 mld. eur, je veľmi významný a, samozrejme, môžeme hovoriť, že čo by bolo, keby bolo, ale my potrebujeme aj konsolidáciu, aj rozvoj a rast. Úplne súhlasím, že kde je cesta, tam je život, a to znamená aj investície, aj ďalšie kroky, ktoré regióny potrebujú, firmy očakávajú.

  Ak odzneli ešte nejaké otázky, či je dôveryhodné Slovensko, ak zastaví zmluvu alebo nenapĺňa zmluvu, ktorá má aj klauzuly o tom, že sa môže ukončiť, tak chcem povedať, že najväčším znedôveryhodnením krajiny je vysoká miera korupcie alebo nehospodárnosti. To je ohrozenie aj priame, aj nepriame a musíme robiť všetko pre to, aby Slovensko v tomto získavalo a nie strácalo dôveryhodnosť. Ak sme robili ďalšie štúdie alebo štúdiu, ja som pánovi Blanárovi osobne pri otváraní úseku v Hornej Štubni na R3 vysvetlil, prečo štúdia, jeden dôvod: nikdy nebola tá severná trasa detailnejšie preskúmaná. My ju potrebujeme aj na diskusie s Európskou komisiou a my ju potrebujeme aj a potrebovali pre negociačný úspech, že nie sme odkázaní na jedno jediné riešenie, a to tiež má vplyv na to, ako sa správa partner pri rokovaniach.

  Pani Vaľová, východniari, nezabudnite. No veď už aj minule som tu spomínal, v pondelok ideme otvoriť predtým neotvorený alebo rozpadnutý na troch bodoch, na troch zlomoch úsek R4 pri Svidníku. Zahájili sme tú výstavbu pod Spišským hradom pri Studenci. To je východ. Súťaží sa o dva úseky pri Levoči, to je Prešovský kraj. Beží výstavba od Košíc dole na juh, to je východ. Len potvrdzujem, aby tie apely boli rozumené, robíme a bude sa, samozrejme, rozvíjať Slovensko vo všetkých dimenziách. Ten harmonogram počíta vlastne so všetkými regiónmi a považujem to za korektné. Samozrejme, priority, tempo je vec aj intenzity a zdrojov.

  Ešte k tej téme, že či mením názory...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Páni poslanci, prosím, nerušme sa navzájom, jeden druhého.

 • Nemením, ale negociačne sa nám podarilo vyhrať nie 1 : 0, ale 2 : 0 tým, že sa našlo riešenie, ktoré, samozrejme, za predpokladu ďalších krokov ešte viac zlacňuje výstavbu. A ja v tom nevidím súťaž, skôr potvrdenie toho, že kto zmýšľa dobre, tomu všetko slúži na dobré. Aj to, že bol tento apel, aj to, že sme o tom diskutovali a ja som sa mohol vrátiť k pôvodnému návrhu, že nájdime alternatívu, ktorá bude najvýhodnejšia.

  K tomu, ako využívame eurofondy, chcem vás len ubezpečiť, že je rozdiel a je veľký rozdiel medzi kontrahovaným objemom a čerpaným objemom. Číslo z posledného novembra za celé Slovensko hovorí, že nakontrahovaných máme vyše 56 % celkového objemu na 7 rokov a vyčerpaných takmer 12 %. A v tom rozsahu čerpania, tam sú niektoré programy veľmi slabé. Od 2,2 až po 19 a technická pomoc na úrovni 24 %. Preto je logická a veľmi znovu zodpovedná téma hodnotenia a prehodnotenia, aby sme neprišli o to, čo môžeme mať zadarmo. Buďme múdri!

  Snáď na koniec dva také body.

  Ja som neprišiel späť po piatich rokoch z Komisie preto, aby som čímsi bol, ale aby som niečo rozumné robil. A naozaj som prijal zodpovednosť za veľký, rozsiahly rezort. Taký tu svojím spôsobom ani nebol. V Nemecku majú takýto rezort. A považujem to za obrovskú výzvu aj pre vládu, aj pre Slovensko, aj pre seba. Aby sme nachádzali súčinnosť, kohéziu v tom, čo znamená cesta, výstavba, regionálny rozvoj, cestovný ruch, aby nám to pomáhalo po každej stránke. Nielen pýtať peniaze, ale meniť prístupy, meniť postupy, vytvárať synergiu, pridanú hodnotu - a tam vidím základ úspechu.

  To nie je o moralizovaní. Som aj proti moralizovaniu, aj proti morálnemu relativizmu, ale morálka je základ. V tom, čo som už povedal na úvod tohto záverečného vstupu. Svedomie a zdravý rozum, ak bude dominovať aj tu v parlamente, aj tu na Slovensku - a dovolím si to rozšíriť -, aj tu v spoločnej Európe, lebo tá kríza je evidentná, pokračujúca, tak z krízy vyjdeme. Ja sa k tomu hlásim aj osobnou zodpovednosťou a k tomu aj ponúkam spoluprácu pre všetkých, ktorým na tom záleží podobne. Opakujem, že tieto témy nás presahujú aj rozsahom, aj časovo. A Slovensko bude vyhrávať vtedy, ak si uvedomí, že toto je spoločná zodpovednosť.

  Chcem vám v tomto duchu poďakovať, tá diskusia nebola jednoduchá a v niektorých momentoch skôr, ako keby vyjadrovala nezrelosť, ale preto, resp. napriek tomu a zároveň spoločne je to naša zodpovednosť, a preto vám aj chcem zaželať pokojné a radostné vianočné sviatky a veľa porozumenia, veľa šťastia a požehnania do nového roku.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pána ministra - pán poslanec Blanár a Jarjabek. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Blanár.

 • Vážený pán minister, chcel som pre korektnosť uviesť k tomu tie informácie, čo ste povedali, keď sme boli spolu na Štubni, že ste ma o tom informovali. Ja som rovnako informoval vás o tom, že takáto štúdia už bola spracovaná, v januári v roku 2007 bola spracovaná dopravná štúdia prepojenia medzi Žilinou a Martinom, severovýchodný variant, ktorý musíte mať aj vy na ministerstve. Preto pre mňa otázka bola, načo ďalší? Načo sa bude spracovávať štúdia štúdií, keď už je niečo spracované? Takže to bolo pre mňa nepochopiteľné a dodnes je.

  Ale dovoľte mi, keď už mám aj to slovo, aby som aj vám poprial šťastné a veselé, požehnané sviatky a takpovediac možno povedal aj to, že držím palce, pretože ak sa tu zlyhá, tak doplatí na to celé Slovensko. Bodaj by sa to všetko podarilo, ako ste hovorili. Zatiaľ máme z toho obavu a to bolo celé, čo som chcel povedať.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja si predsa dovolím len porušiť ten slávnostný záver, ktorý tuná bol, hoci si uvedomujem, že teda sviatky sa blížia.

  Pán minister, ten problém vás podľa môjho názoru je ten, že vy ste mali byť najskôr minister zahraničných vecí, potom ministrom hospodárstva, potom predsedom Národnej rady, nakoniec ste sa stali ministrom dopravy, preto možno tá nedôvera.

  A ten prejav, ktorý ste mali na záver, tiež vám, samozrejme, prajem príjemné sviatky, ale to ja som čakal trošku argumentačne konfrontačnejší prejav vzhľadom na to, čo tu všetko bolo povedané. A toto bol skôr, prepáčte, prejav z druhov slávnostných prejavov niekde na slávnostnom zasadnutí vašej strany. Ale skutočne nič v zlom, máte na to právo, je to vaša forma vystúpení, cez to všetko vám prajem príjemné sviatky a bohatého Ježiška. Všetko dobré!

 • Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Chcem sa opýtať jedného z navrhovateľov, nech sa páči, chce sa vyjadriť na záver rozpravy pán podpredseda Fico. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ruch v sále.

 • Kľud, páni poslanci. Rozprava skončila, sú záverečné slová navrhovateľa a spravodajcu.

 • Reakcie z pléna.

 • Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, vo svojom vystúpení nebudem reagovať...

 • Ruch v sále.

 • ... vo svojom vystúpení nebudem reagovať ani na jedno jediné vystúpenie poslancov Národnej rady z tejto diskusie.

 • Reakcia z pléna.

 • Chcel by som na úvod k problematike diaľnic povedať nasledovné veci. Pri schvaľovaní - a obraciam sa teraz na podpredsedu vlády a ministra dopravy pána Figeľa - pri schvaľovaní programového vyhlásenia vlády sme jednoznačne vyhlásili za stranu SMER - sociálna demokracia, že sme pripravení podať vláde Slovenskej republiky a vládnej koalícii pomocnú roku všade tam, kde pôjde o národnoštátne záujmy Slovenskej republiky. Myslím si, že výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií sú národnoštátne záujmy Slovenskej republiky, a preto sa obraciam na pána ministra a podpredsedu vlády, pretože je tu teraz jediný zástupca vlády Slovenskej republiky, a oficiálne mu oznamujem, že pokiaľ predložíte návrhy zákonov, opatrenia, ktoré budú smerovať k naštartovaniu a k urýchleniu výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií, SMER - sociálna demokracia takéto zákony podporí.

  My nebudeme robiť z problematiky diaľnic nejakú politickú súťaž a myslím si, že úlohou dnešnej mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bolo práve začať túto diskusiu a možno vytvoriť aj na vás tlak, pán minister, ako aj na vládu Slovenskej republiky, aby ste takéto návrhy čo najrýchlejšie predložili.

  Samozrejme, že sme politická strana s úplne rozdielnymi pohľadmi na svet, na všetko nemôžeme mať rovnaký názor, ale ja dúfam, že výstavba diaľnic a rýchlostných ciest nie je ani ľavicová, ani pravicová, ani liberálna, pretože Slovensko tieto cesty skutočne potrebuje.

  V roku 2009, keď prišla na Slovensko svetová hospodárska kríza, sme si uvedomili jednu dôležitú vec a tá spočívala v tom, že veľké verejné investície sme považovali za dôležitý nástroj v boji proti kríze a za nástroj, ktorý mal zabezpečovať hospodársky rast. Nemali sme ďalšie zdroje v štátnom rozpočte a ani neboli zdroje z európskych fondov, ktoré by umožňovali také tempo výstavby diaľnic, ako sme si možno sami predstavovali, a preto sme sa rozhodli, že pristúpime k organizovaniu PPP projektov, k získavaniu finančných prostriedkov, akumulácii zdrojov zo súkromného sektoru, čo sa nám určite aj podarilo.

  Rozdiel medzi nami v sociálnej demokracii a v pravicovej vládnej koalícii je v tom, že my veríme vo verejné investície, veríme v investície preto, lebo určite podporujú hospodársky rast. Aj preto sa išlo do výstavby atómovej elektrárne, dostavby v Mochovciach. Aj preto je pripravený projekt slovensko-český, pokiaľ ide o atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, aj preto sa realizovali veľké rekonštrukčné práce, ako napríklad Bratislavský hrad, ale najmä aj preto sme išli do veľkých projektov, ako napríklad je rýchlostná komunikácia medzi Nitrou a Zvolenom. A preukázalo sa, že táto politika je správna, pretože v júni 2010 malo Slovensko najvyšší hospodársky rast v rámci Európskej únie.

  Vy ste sa rozhodli v pravicovej koalícii ísť opačnou cestu. Hovoríte o tom, že veľké verejné investície sú výdavky a podľa pravice výdavky treba škrtať, výdavky treba neustále odstraňovať. Skôr idete cestou úsporných balíčkov a sami priznávate, že to bude mať negatívny vplyv na hospodársky rast. Dobre, je to legitímne rozhodnutie. Musíme konštatovať, že začína dochádzať k poklesu hospodárskeho rastu, a sami uvádzate, že v roku 2011 bude hospodársky rast nižší, ako bol v roku 2010.

  Chcem by som využiť túto príležitosť - a dúfam, že tak urobia všetci poslanci Národnej rady Slovenskej republiky -, aby som poďakoval všetkým tým, ktorí aj teraz v tomto náročnom počasí napríklad pracujú na komunikácii R1 medzi Nitrou a Zvolenom. A oni musia pracovať, pretože je to PPP projekt, ktorý - ako už bolo niekoľkokrát povedané - bol vyhlásený za najlepší infraštrukturálny projekt v rámci celej Európy za rok 2009. Sú tam prísne sankcie a musí byť táto diaľnica dokončená v termíne na konci leta 2011. Myslím si, že títo ľudia naše poďakovanie si určite zaslúžia, pretože robia od rána do večera, robia v noci, robia v teple, v zime, v daždi a vo vetre. Keby týchto ľudí nebolo, tak nemáme šancu pokračovať v týchto projektoch.

 • Rozhodnutie ísť cestou PPP projektov, ako som už uviedol, bolo motivované predovšetkým tým, že my veríme vo verejné investície a vplyv týchto verejných investícií na hospodársky rast. Nie je celkom pravda, čo sa hovorilo o dvoch balíkoch PPP, ktoré boli zastavené.

  Pán minister určite potvrdí, že tak v prípade projektu, ktorý sa týka 75 kilometrov medzi Ružomberkom, alebo teda Dubnou Skalou a Prešovom, ako aj v prípade tunelov v okolí Žiliny došlo k významným prípravných prácam, ktoré musia byť predsa preplatené. Robili sa zemné práce, robilo sa klčovanie stromov, robili sa ďalšie úpravy a čakalo sa na finančné uzatvorenie týchto dvoch projektov...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • ... absolútne nič. Je zastavená aj časť prípravných prác v okolí tunelov, kde sú zastavené akékoľvek práce na 75-kilometrovom úseku. Momentálne jediné, čo vieme, že sú súťažné podklady na súťaž na 18-kilometrový úsek, ktorý je pred tunelom Branisko. Aj tu musím ale skonštatovať, že už teraz avizujú mnohí, že sú pripravené tak nekvalifikovane, pán minister, že do jari, kedy ste chceli začať práce, budete mať problémy sa len s týmito súťažnými podkladmi hrať, pretože jar, ak dobre rátam, je za tri mesiace, niekedy v polovičke marca začína kalendárna jar, a ja sa domnievam, že nie ste schopný vzhľadom na nekvalitu týchto súťažných podkladov začať stavebné práce na tomto 18-kilometrovom úseku skôr, ako niekedy na jar v roku 2012.

  Ďalej chcem konštatovať - a to je fakt -, že ak ste sa rozhodli nečerpať zdroje z PPP projektov alebo zo súkromných zdrojov, tak nemáte k dispozícii finančné zdroje. Možnosti štátneho rozpočtu sú obmedzené. Pokiaľ ide o eurofondy, vieme, že bude trvať veľmi dlho - a povedal to aj pán poslanec Glváč -, kým Európska komisia rozhodne o akejkoľvek zmene. Rovnako vieme, že budete potrebovať súhlas ostatných ministerstiev na presunutie zdrojov, aby ste získali 400 mil. eur.

  Na druhej strane, pán minister, určite po šiestich mesiacoch vo vláde viete, že 400 mil. eur pri výstavbe diaľnic je prakticky nič. Je to 12 mld. slovenských korún. A kto sa trošku zaoberal problematikou diaľnic, tak vie, že v náročnom teréne jeden kilometer diaľnice môže stáť jednu miliardu slovenských korún. Teda hovoríme o 12 kilometroch, na čo momentálne sú k dispozícií finančné prostriedky.

  Je úplne nereálne, vážený pán minister, očakávať, že ste schopný rozhodnúť o výstavbe tunela, o ktorom sa všetci teraz bavíme, pri Žiline v krátkom čase. Uvedomme si, pán minister, že najskôr vám konzorcium musí odovzdať stavebnú dokumentáciu. Musíte to celé prebrať. Uvedomte si ďalej, že bude treba urobiť ďalšie zmeny v súťažných podkladoch. Na výstavbu tohto tunela sa bude hlásiť veľké množstvo konzorcií a firiem, ktoré budú bojovať o priestor, lebo je veľmi málo stavených prác. Napríklad slovenské firmy, ktoré prišli o prácu, Doprastav a ďalšie, ktoré mali budovať 75-kilometrový úsek, určite budú bojovať ako levy o túto zákazku. Neverte tomu, že táto súťaž prebehne tak, že bude na prvýkrát uzatvorená. Budú námietky, budú súdne spory. Reálne môžme rátať s tým, že stavebné práce na tuneli napriek tomu, že tento úsek je veľmi dobre projektovo pripravený, môžu začať až niekedy v roku 2012. Reálne sme teda, vážený pán minister, stratili dva roky, pokiaľ ide o začiatok výstavby tých úsekov, ktoré boli pripravené v rámci PPP projektov. Je to vaše rozhodnutie, legitímne rozhodnutie, lebo považujete veľké verejné investície za investície, ktoré treba škrtať v mene konsolidácie, a myslíte si, že toto je dobré pre štát a pre hospodárky rast. Náš názor je úplne iný.

  Ja si myslím, že napriek tomu všetkému, čo tu bolo povedané - a s malým úsmevom na tvári poviem, že ešte šťastie, že má máte, vážení priatelia vo vládnej koalícii, lebo neviem, o čom by ste rozprávali, keby ste ma nemali -, táto schôdza bola na niečo dobrá. Bola dobrá na to, že vytvorila množstvo impulzov.

  Pán minister, znovu to opakujem, či budete ministrom dopravy vy, alebo niekto iný, pretože je možné, že budete konfrontovaný aj s touto otázkou niekedy, ale ponúkame pomocnú ruku všade tam, kde to bude dobré na výstavbu diaľnic.

  My sme boli konfrontovaní s iným prístupom. Ja si pamätám, keď sme schvaľovali - a je tu bývalý minister dopravy pán Vážny - osobitné zákony napríklad na urýchlené vyvlastňovanie pozemkov, tak tu kričali poslanci vtedajšej opozície o porušovaní ľudských práv, o porušovaní ústavy, o všetkom možnom. Zákon sme presadili a ukazuje sa, že tento zákon je mimoriadne dôležitý.

  Dôjdite, pán minister, aj s výnimočnými opatreniami na výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií, my to podporíme. Lebo nám ide o diaľnice, tu nejde o to, že či bude mať niekto lepší príhovor v Národnej rade Slovenskej republiky, alebo nebude mať lepší príhovor.

  Domnievam sa, že reči, ktoré sa týkali posledných štyroch rokov neboli na adresu našej vlády veľmi korektné. Pán minister, uznajte aspoň to, že počas štyroch rokov v roku 2006 až 2010 sme odovzdali ako jediná vláda od samostatnosti Slovenska 50 kilometrov diaľnic, ktoré sme aj začali a aj sme ich odovzdali. Ani raz sa nestalo v histórii samostatného Slovenska, že by vláda niečo začala a aj dokončila. A čo sa nám...

 • A čo sa nám zle chodí po úseku cez Považskú Bystricu? Myslím, že to je grandiózne stavebné dielo. Čo sa nám zle chodí na iných úsekoch diaľnic, ktoré boli dokončené? Nebude vynikajúce, keď ľudia budú môcť z Bratislavy plynule prejsť v auguste v roku 2011 z Bratislavy cez Nitru do Zvolena, do Banskej Bystrice? Ak sa podarí po tom nejakom odstupe dokončiť ešte aj obchvat Banskej Bystrice, dostaneme sa prakticky už po Donovaly a môžeme sa baviť na tému, kadiaľ pôjde to prepojenie potom smerom na Ružomberok, či cez Hiadeľské sedlo, alebo pôjde inou cestou.

  Ďalej si myslím, že pokiaľ ide o výstavbu diaľnic a ich ceny, tu bolo povedané veľmi veľa rôznych údajov. Ak sú akékoľvek pochybnosti, pán minister, vážené dámy a páni, o tom, že niekto niečo konal v rozpore s týmto zákonom, tak konajte. Toto boli samé reči. Ani sa poriadne nič neurobilo s PPP projektami a už sme ukradli.

  Viete, pre mňa je trošku úsmevné, keď mi niekto hovorí o tom, že pozrite si stránku ukradli.sk. No tam je aj Bratislavský hrad, to povedal bývalý minister financií pán Počiatek veľmi presne. Ja ho tam stále vidím, ten hrad nikto neukradol, naopak, ten Hrad je perfektne opravený a je pýchou Bratislavy a Slovenskej republiky ako takej.

 • Pán minister, v mene poslaneckého klubu strany SMER - sociálna demokracia vám preto túto pomocnú ruku podávam, pokiaľ ide o diaľnice, lebo to považujeme za národnoštátne záujmy Slovenskej republiky. Neočakávajte od nás ale, že budeme nejakí služobníci, ktorí budú robiť čokoľvek, čo si zmyslíte. Budeme veľmi jasní a tvrdí oponenti. Ak to ale budú vecné riešenia, ktoré sa budú týkať Slovenskej republiky, SMER - sociálna demokracia je tu.

  A pekné Vianoce.

 • Ak došlo k tomu, že obidva tieto PPP projekty boli zastavené alebo zrušené, musíme rátať aj s negatívnymi dôsledkami, ktoré to so sebou prináša, pretože nie my, ale slovenské firmy, ktoré boli pripravené stavať 75 kilometrov na severe Slovenska, dodnes avizujú prepúšťanie zamestnancov.

  Chcel by som preto zopakovať, pán minister, a, samozrejme, tieto fakty som kedykoľvek s vami vo vecnej diskusii pripravený prebrať a ako som informovaný, budeme mať takúto možnosť už o niekoľko dní. Predovšetkým neklamme sa a povedzme si to priamo bez akéhokoľvek zaváhania, výstavba D1 od Žiliny do Prešova momentálne stojí. Nedeje sa na tomto úseku...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán spoločný spravodajca. Áno, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Kľud, páni poslanci, pán poslanec.

 • Ďakujem, ďakujem za slovo. Ja si myslím, že po tej sedemhodinovej a viac debate na tému diaľnice môžeme úplne v pokoji povedal, že všetci, ako sme tu, tie diaľnice chceme a vieme, že ich potrebujeme.

  Diaľnice sme stavali, staviame a budeme ich stavať. Či budete pri vláde vy, alebo budeme pri vláde my. Rozdiel, ktorý tu bol dnes diskutovaný, je v tom, ako draho a akým spôsobom. My zastávame iný názor, ako máte vy. A dnešná debata ma nepresvedčila o tom, že by ten náš názor na výstavbu diaľnic, náš názor na ekonomickejšiu výstavbu diaľnic, že by ste dnes vyvrátili.

  Diaľnice za každú cenu nie je heslo tejto koalície a nie je heslo ani väčšiny občanov Slovenska, ktorí sa dnes potĺkajú a majú problémy s krízou, s nezamestnanosťou a s bojom o holý život. Diaľnice za každú cenu, nech to stojí, čo to stojí, nie je heslom občanov Slovenskej republiky. Ani nemôže byť.

  Preto dávame do placu iný spôsob financovania diaľnic, iný spôsob. Podľa nášho názoru lacnejší. Vami realizované, navrhované PPP, projekt nebol výsledkom krízy. My sme tento projekt začali realizovať po júli 2007, kedy o kríze nebolo ani chýru, ani slychu. Kríza iba možná skomplikovala financovanie tohto projektu, ale rozhodne kríza nebola impulzom pre bývalú vládu, aby realizovala tak obrovské infraštrukturálne projekty výsostne len vo forme verejno-súkromného partnerstva, kde štát preberal na seba tie najväčšie riziká z tohto dlhodobého 30-ročného kontraktu.

  Diskusia prispela k tomu, že sme si povedali - a buďme k sebe korektní - a výsledky ukážu, kto mal pravdu. A ja sa teším takto o tri roky, keď budeme bilancovať, čo sme urobili a čo sme dokázali a za čo sme to dokázali. Aj ja mám eminentný záujem, aby som cestoval do Bratislavy aj tých posledných 30 km, kde sa pretĺkam pod Strečnom, šiel aj rýchlejšie, ale hlavne šiel bezpečnejšie. Toto je aj náš záujem a privlastňovať si k sebe, že my máme jedine záujem stavať diaľnice a my jediní sme tí poslovia stavby diaľnic, nie je korektné.

  Ja nehovorím, že jedine my chceme diaľnice. Aj vy chcete diaľnice. A v tomto buďme za jedno. Ale hľadajme, a hovorím, spoločne najlacnejšiu, najlacnejší spôsob financovania týchto diaľnic. Lebo keď tu my nebudeme, budú tu naše deti, budú tu naši vnuci. Aj tí budú potrebovať chodiť do školy, aj tí budú potrebovať zdravotnícku starostlivosť, aj tí budú potrebovať ostatné veci a služby štátu a verejného spektra.

  Takže neodkrajujme už dnes naším rozhodnutím obrovské miliardy na 30 rokov dopredu, aby aj oni mohli v pokoji, v kľude žiť. Nezadlžujme ich dopredu tak. Toto je naše heslo. Diaľnice za každú cenu nie je naše heslo.

  Páni kolegovia a kolegyne, ďakujem vám za vystúpenia. A, pán podpredseda, mohli by sme pristúpiť k hlasovaniu.

 • Pristúpime k hlasovaniu, panie poslankyne, páni poslanci. Pred hlasovaním vyhlasujem prestávku do 16.30 hodine. Budeme hlasovať o šestnásť...

 • Nesúhlasná reakcia pléna.

 • Páni poslanci, o 16.30 hodine pristúpime k hlasovaniu.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o uzneseniach, ktoré boli podané v rozprave, ako aj o uznesení, ktoré je súčasťou návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Prosím teraz pána spoločného spravodajcu Janiša, aby jednotlivé návrhy uznesení uviedol, a nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. V rozprave zazneli dva návrhy na uznesenie. Prvý návrh v rozprave predniesol pán kolega Pelegrini. Chcem sa ho spýtať, či je to nový návrh uznesenia oproti tomu, ktorý bol podaný v návrhu na zvolanie schôdze.

 • Reakcia poslanca.

 • Je to nový, nahrádza tento pôvodný text. Dobre, ďakujem.

 • O tom prvom, ktorý je súčasťou návrhu, netrvajú navrhovatelia o ňom hlasovať. Pán poslanec Vážny.

 • Dobre. Budeme hlasovať teda o návrhu, ktorý zaznel v rozprave. Pán kolega Pelegrini, toto je ten návrh nového uznesenia. Pán podpredseda, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Áno, všetci ho máme rozdaný v laviciach. Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 60 za návrh, 74 proti, 3 sa zdržali.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán podpredseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré zaznelo v rozprave, v písomnej forme podali poslanci Dostál, Dubovcová, Brocka, Šebej, Sulík, Matovič, to je tento návrh uznesenia. Máme ho všetci v písomnej forme.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 69 za návrh, 58 proti, 7 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

 • Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky návrh schválila.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán podpredseda, hlasovali sme o všetkých návrhoch, už nie je o čom hlasovať.

 • Ďakujem pekne.

  Panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako vyhlásim rokovanie 10. schôdze Národnej rady za skončené, dovoľte, aby som vám v mene svojom, ale aj v mene poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia zaželal šťastné, pokojné a veselé vianočné sviatky a do nového roku všetko dobré. Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Mikuš.

 • Ďakujem pekne. A ja napriek tvrdým politickým názorom dnes, ale aj počas celého roku želám v mene poslaneckého klubu SDKÚ - DS všetkým kolegom poslancom, zamestnancom Národnej rady, ale aj občanom Slovenskej republiky požehnané vianočné sviatky, pokojné, a veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2012.

 • Reakcie z pléna.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu SMER-u - sociálnej demokracie takisto zaželal kolegyniam, kolegom pekné Vianoce, príjemné prežitie sviatkov a trošku viac pokory. Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany sa rovnako tradične pripájam k blahoželaniam k sviatkom Vianoc aj novému roku. A želám kolegom poslancom aj občanom Slovenska, aby vianočná pohoda sa predĺžila aj, pokiaľ možno, čo najďalej v roku, aby sme si nemuseli nadávať a aby sme si viacej všímali to, čo je na nás to pozitívne, dobré, a aby sme niekedy aj zabudli na tie tradičné koalično-opozičné spory a hľadeli to, čo je dobré pre Slovensko a slovenský národ. Pokoj ľuďom dobrej vôle. Ďakujem.

 • V mene poslaneckého klubu Slobody a solidarity takisto sa pripájam k prianiu pokojných Vianoc, hodne zdravia, šťastia, lásky, pohody a v novom roku 2011 veľa trpezlivosti a pokory pri tvorivej diskusii v parlamente. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. V mene poslaneckého klubu MOST - HÍD by som chcel každému z nás zaželať príjemné a pokojné Vianoce, krásne prežitie vianočných sviatok a veľa šťastia v novom roku.

  A keďže sme dvojjazyčný klub: Kellemes Karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek!

  Köszönöm.

 • Köszönöm.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem rokovanie 10. schôdze za skončené. Prajem vám šťastnú cestu domov a dovidenia na najbližšej schôdzi Národnej rady v roku 2011.

  Ďakujem pekne. Dovidenia.

 • Rokovanie 10. schôdze NR SR sa skončilo o 16.38 hodine.