• Dobré ránko, vážené kolegyne, kolegovia. Poprosím, aby sme zaujali miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní 6. schôdze Národnej rady.

  Dobre. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram teda šiesty rokovací deň 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali páni poslanci Michal Lukša a Magda Košútová. O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom poobedňajšom rokovaní písomne požiadali poslanci Národnej rady Pál Csáky a Béla Bugár.

  Pokračujeme v prerušenom rokovaní o druhom čítaní o

  návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 108).

  Poprosím pani poslankyňu Laššákovú, aby zaujala miesto pre navrhovateľov a zároveň poprosím ešte spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Emila Vestenického, aby tiež zaujal miesto pre spravodajcu.

  Chcem vám pripomenúť, že včera sme rokovanie prerušili pred otvorením rozpravy, preto teraz otváram rozpravu. Chcem povedať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa niekto chce prihlásiť ústne? Nikto. Ďakujem. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Zároveň rozpravu vyhlasujem za skončenú.

  Vzhľadom na to, že sa neuskutočnila, nezaujmú k nej stanovisko ani navrhovateľka, ani spravodajca. Ďakujem vám pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Podľa včera odsúhlasenej zmeny programu 6. schôdze Národnej rady teraz pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 78 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 78a.

  Poprosím teraz ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pána Ľubomíra Vážneho, aby tento vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil návrh zákona, ktorý už bol citovaný.

  Jeho zmyslom je naďalej pokračovať v procese harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov s právom Európskej únie v oblasti cestnej dopravy v záujme fungovania vnútorného trhu a zapojenia slovenských dopravcov do medzinárodnej deľby prepravnej práce.

  V predloženom návrhu sú spresnené najmä ustanovenia zákona, ktoré sa týkajú pravidelnej autobusovej dopravy v oblasti výkonu vo verejnom záujme a ich financovanie po fiškálnej decentralizácii a zároveň sú zohľadnené požiadavky, ktoré vyplynuli z novelizovanej európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí a smerníc Komisie o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou a smernice o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečných vecí.

  Návrh ďalej upravuje procesné postupy, kompetencie a prípadné postihy, ktoré vyplývajú z nariadení o cestnej doprave. Okrem toho návrh obsahuje viaceré technickolegislatívne a ďalšie úpravy, ktorých potrebu si vyžiadala nejednotná aplikácia niektorých ustanovení zákona v praxi.

  Navrhovaný zákon sa dotýka rozpočtu samosprávnych krajov a v mestskej autobusovej doprave aj rozpočtov obcí. Jeho prijatie však v konečnom dôsledku z dôvodov uplatňovania navrhovaných opatrení nemusí znamenať zvýšenie ich výdavkov. Naopak, jeho dôslednou aplikáciou sa môže zvýšiť kvalita poskytovania prepravných služieb obyvateľom. Navrhovaný zákon nebude mať dopad na štátny rozpočet.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, týmto vás žiadam o podporu predloženého návrhu v druhom čítaní. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku poslancovi Pavlovi Prokopovičovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko výborov. Ešte raz, pardon, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktoré ste dostali ako tlač č. 78 v druhom čítaní.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 85 zo 17. októbra 2006 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 78) na prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 2006 a v gestorskom výbore do 30. novembra 2006 nasledovným výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa uvedený zákon, prerokovali výbory nasledovne: Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval návrh zákona 21. novembra 2006 a uznesením č. 45 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh zákona dňa 29. novembra 2006 a svojím uznesením č. 54 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe uznesenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh zákona 30. novembra 2006 a svojím uznesením č. 39 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody prerokoval návrh zákona 21. novembra 2006 a svojím uznesením č. 35 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť spolu s pripomienkami uvedenými v uznesení.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh zákona 23. novembra 2006 a uznesením č. 22 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami uvedenými v uznesení.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenými pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce návrhy.

  Pán predsedajúci, máme ich v spoločnej správe pod bodmi 1 až 37, teda ich nebudem všetky čítať. Ešte raz hovorím, upozorňujem pod bodmi 1 až 37. Po rozprave pri hlasovaní budem navrhovať, aby sme ich spolu od bodu 1 až po bod 37 hlasovaním schválili.

  A teraz, prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Teda pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Dvaja páni poslanci – pán Pelegrini a pán Abrhan. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Slovo odovzdávam pánovi poslancovi Pelegrinimu.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, páni kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi predložiť dva krátke pozmeňujúce návrhy, ktoré majú len legislatívnotechnický charakter, resp. upravujú, vylepšujú určité body, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe.

  Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 78).

  Bod 1 v čl. I 60. bod znie: „V § 35 ods. 5 znie: „Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu samosprávneho kraja (§ 29b písm. e) a obce § 30 písm. f).“.“

  Ide o legislatívnotechnickú úpravu, ktorá sa vyskytuje už v spoločnej správe, avšak jej úvod, resp. znenie nemá správny legislatívnotechnický charakter. Takže podávam tento pozmeňujúci návrh.

  Bod 2 v čl. III. V čl. III sa na konci pripájajú slová s „výnimkou § 7 ods. 3 písm. a) v bode 12. v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2009“.

  Odôvodnenie: Aby sa v autobusovej doprave neprevádzkovali vozidlá staršie ako 16 rokov je potrebné obdobie 2 rokov na zabezpečenie náhradných vozidiel. Opäť ide o úpravu, ktorá je v spoločnej správe pod bodom 37, kde omylom je uvedený termín 1. februára 2008. A keďže je december 2006, nebola by zabezpečená lehota 2 roky. Takže tam ide len o úpravu roka. Preto zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 31 a bod 37, pretože moje pozmeňujúce návrhy tieto dva body vylepšujú, 31 a 37. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Teraz má slovo pán poslanec Pavol Abrhan.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, pri prerokúvaní uvedeného návrhu zákona vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj som upozorňoval na množstvo pripomienok, ktoré boli uvedené v stanovisku odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vtedy pán štátny tajomník, ktorý uvedený zákon predkladal, tvrdil, že všetky tieto pripomienky zapracujú do pozmeňujúcich návrhov a gestorský výbor ich zapracuje do spoločnej správy.

  Žiaľ, po preštudovaní spoločnej správy som zistil, že ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií dopracovalo pravdepodobne v spolupráci s gestorským výborom oblasť pokút, nakoľko z pôvodného návrhu nebolo zrejmé, či pokuty budú len príjmom štátneho rozpočtu, alebo rozpočtu samosprávneho kraja, i keď po novom majú oprávnenie ukladať pokuty aj obce.

  Tento rozpor je vyriešený v pozmeňujúcom návrhu č. 31 a 32 v spoločnej správe.

  Niektoré z ďalších pripomienok však vyriešené neboli. Jednou z nich je napríklad bod 22 návrhu, ktorý znie. To je § 18a ods. 2. „Obec je oprávnená vymedziť časť verejnej pozemnej komunikácie ako stanovište vozidiel taxislužby a vyznačiť tento priestor dopravnou značkou. Súčasne je obec oprávnená ustanoviť i všeobecne záväzným nariadením pre tieto stanovištia prevádzkový poriadok, ktorý upravuje v súlade s miestnymi podmienkami prevádzku na stanovišti taxislužby. Prevádzkový poriadok sa zverejní v mieste stanovišťa.“

  Paragraf 3 ods. 2 zákona č. 135 o pozemných komunikáciách však hovorí: „Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská.“

  Z uvedeného je zrejmé, že § 18 ods. 2, ktorým sa rozširujú kompetencie obcí pri použití dopravných značiek a vymedzení častí komunikácií pre stanovište vozidiel taxislužby, a to na všetky verejné pozemné komunikácie a bez súhlasu príslušného okresného dopravného inšpektorátu je v rozpore s § 3 ods. 2 zákona č. 135 o pozemných komunikáciách. Napriek upozorneniu a prísľubu ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií tento rozpor neodstránilo.

  Ďalším problémom predloženého návrhu je, či nové kompetencie samospráv budú považované za výkon samosprávy alebo za prenesený výkon štátnej správy. V zákone č. 416 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky § 4 ods. 2 sa uvádza: „Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku.“ Keďže už zmienený § 18a, ktorým sa ustanovujú nové kompetencie obciam, neustanovuje, že ide o prenesený výkon štátnej správy, znamená, že tieto kompetencie budú považované za výkon samosprávy, čo je však v rozpore s už citovaným zákonom č. 135 o pozemných komunikáciách, ktorý v § 3 ods. 2 hovorí: „Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.“ Napriek upozorneniu a prísľubu ministerstvo ani tento problém neodstránilo.

  Ďalšou pripomienkou bolo, že uvedené nové kompetencie nie sú doplnené do § 30, ktorý určuje oprávnenia obce. Takisto v § 30 chýbajú aj oprávnenia obce o ukladaní pokút za porušenie povinnosti podľa § 35, ako i oprávnenie prejednávať priestupky podľa § 36, ak boli spáchané v pôsobnosti obce, ktoré sú navrhované v bode 52 predloženej novely. Ani táto jednoduchá legislatívna úprava sa v spoločnej správe nevyskytuje.

  Ďalej. V súvislosti s bodom 40, ktorým sa z § 27 vypúšťa ods. 2, je potrebné poukázať na faktické vypustenie obcí a samosprávnych krajov spomedzi správnych orgánov pre cestnú dopravu.

  § 27 ods. 1 zákona 168 znie: „Správne orgány v cestnej doprave sú po a ministerstvo, po b krajské úrady dopravy a po c iné správne orgány.“ Obce a samosprávne kraje však medzi iné správne orgány, podľa môjho názoru, nebude možné zaradiť, pretože tento zákon za iné správne orgány v § 31 určuje len Policajný zbor a colné orgány. Ani túto pripomienku ministerstvo neodstránilo.

  Ďalšie pripomienky zo stanoviska sa týkali prechodných ustanovení, z ktorých nebolo zrejmé, ktorý orgán dokončí konania o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 35 a kto dokončí prejednávanie priestupkov podľa § 36 začaté do účinnosti tejto novely. Či to bude ministerstvo, samosprávne kraje, alebo to budú obce, na ktoré sa táto kompetencia presúva.

  Ďalšia pripomienka sa týkala možného kompetenčného konfliktu medzi samosprávnym krajom, obcou a krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, nakoľko tieto subjekty budú mať rovnakú kompetenciu na ukladanie tých istých pokút a prejednávanie tých istých priestupkov.

  Zo slov v pôsobnosti obce ani z kontextu zákona sa nedá vyvodiť, ktoré priestupky, resp. ktoré prejednávanie priestupkov bude v kompetencii obce, ktoré v kompetencii samosprávneho kraja a ktoré v kompetencii krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Ani túto pripomienku ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií neriešilo.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na uvedené skutočnosti ako člen výboru pre verejnú správu nebudem môcť tento návrh zákona podporiť. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa, či chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ?

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem. Ja len stručne. Pozmeňujúci návrh poslanca Pelegriniho si myslím, že je v súlade s návrhom zákona ako takým a myslím, že je to dopresnenie legislatívnotechnickej úpravy.

  Čo sa týka pripomienok pána poslanca Abrhana, ministerstvo dopravy prekonzultovalo tieto problémy všetky a zaujali sme stanovisko, že je to riešené dostatočne a nespôsobí nám to v praxi problémy. Napríklad, čo tu bolo spomenuté, že obec je oprávnená vymedziť časť verejnej pozemnej komunikácie, samozrejme, že to oprávnenie sa obci dáva, ale nikto obec nezbavuje povinnosti odkonzultovať túto vymedzenú časť verejnej komunikácie s dopravným inšpektorátom, čiže platí aj to ustanovenie, ktoré tam je s dopravným inšpektorátom v druhom zákone. Takže v tom nevidím problém.

  Pri tých ostatných sme to prekonzultovali a dospeli sme k názoru, že sa nestotožňujeme s tým a dovysvetľovali sme si to a myslím si, že takto návrh zákona, ako je pripravený, nespôsobí nám v praxi problémy. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Žiada si slovo spoločný spravodajca? Ďakujem pekne. Ďakujem obidvom, aj pánovi navrhovateľovi, aj spravodajcovi. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, teda cestnom zákone v znení neskorších predpisov.

  Tento vládny návrh zákona sme dostali pred prvým čítaním ako tlač 86 a spoločná správa výborov je pod č. 86a.

  Opäť teda poprosím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pána Ľubomíra Vážneho, aby nám vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložil citovaný návrh zákona. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 789/2006 schválila návrh zákona o elektronickom výbere mýta.

  Návrh bol vypracovaný z dôvodu potreby zavedenia spravodlivého, akceptovateľného a účinného spoplatnenia priamych užívateľov vymedzenej cestnej infraštruktúry, hlavne tých, ktorí ju najviac zaťažujú a poškodzujú.

  Návrh zákona ustanovuje nové úpravy právneho poriadku Slovenskej republiky, harmonizované s právom Európskych spoločenstiev v tejto oblasti, a podmienky pre technickú realizáciu nového systému výberu poplatkov podľa skutočne prejdenej vzdialenosti bez zastavenia vozidla.

  Elektronický výber mýta je navrhnutý len pre vozidlá celkovej hmotnosti nad 3,5 t, pre vozidlá do 3,5 t ostáva ďalej v platnosti povinnosť uhrádzať svoje užívanie týchto ciest formou zakúpenia časovej nálepky.

  Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právnom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

  Návrh zákona nemá finančný dopad, ani ekonomický, ani environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie a nebude mať priamy dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov.

  Novou formou spoplatnenia užívateľov vymedzenej cestnej infraštruktúry predpokladáme získanie ďalších zdrojov, resp. spravodlivejšie spoplatnenie prejazdenej vzdialenosti a sľubujeme si od toho aj urýchlenie a väčšiu dynamiku vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest ako priority vlády.

  Dovolím si vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku poslancovi Petrovi Pelegrinimu s cieľom, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 86).

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 86 zo 17. októbra 2006 pridelila vládny návrh zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 86) na prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 2006 a v gestorskom výbore do 30. novembra 2006.

  Ide o výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov prerokovali výbory, ktorým bol pridelený nasledovne:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona 21. novembra 2006 a uznesením č. 46 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh zákona 23. novembra 2006 a uznesením č. 38 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody prerokoval návrh zákona 21. novembra 2006 a uznesením č. 36 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh 23. novembra 2006 a uznesením č. 23 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi pripomienkami uvedenými v uznesení.

  Gestorský výbor v súlade s § 79 ods. 4 písm. e) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy hlasovať nasledovne. O bodoch 1 až 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24 až 29, 31, 32, 35, 36 a 37 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. O bodoch 9, 11, 16, 17, 22, 30, 33 a 34 hlasovať spoločne s odporúčaním neschváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov schváliť.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim.

 • Ďakujem pánu spravodajcovi. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som dostala písomnú prihlášku od pani poslankyne Anny Szögedi a pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť ešte ústne?

  Takže, nech sa páči, pani poslankyňa Szögedi, máte slovo.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s ustanoveniami Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, tzv. cestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 86). Navrhujem:

  Po prvé. V § 3 ods. 4 písm. a) doplniť na konci vety slovami, ktoré znejú „a hraničných ciest“.

  Po druhé. V § 3a ods. 2 za slová „pre cesty prvej triedy“ doplniť slová, ktoré znejú „a hraničných ciest“.

  Po tretie. V § 3c ods. 1 písm. b) za slová „cestami prvej triedy“ doplniť slová, ktoré znejú „a hraničnými cestami“.

  Po štvrté. V § 3d ods. 1 za slová „colné priestory a obce“ doplniť slová, ktoré znejú „a hraničné cesty“.

  Po piate. V § 3f ods. 1 za slová „cesty prvej triedy“ doplniť slová, ktoré znejú „a hraničné cesty“.

  Po šieste. V § 3f ods. 1 za slová „cestu prvej triedy“ doplniť slová, ktoré znejú „a hraničnú cestu“.

  Po siedme. V § 4a za ods. 3 vložiť nový odsek 4, ktorý znie: „Hraničné cesty sú novobudované úseky ciest od štátnej hranice po najbližšie pripojenie na cestu prvej, druhej alebo tretej triedy, a to v rovnakej triede ako cesta, na ktorú sa pripájajú a sú určené pre medzinárodnú cestnú dopravu.“ Doterajšie odseky 4 a 5 by sa označili ako odseky 5 a 6.

  Po ôsme. V § 4a ods. 5 v tretej vete za slová „pozemnej komunikácii na“ doplniť slová, ktoré znejú „samosprávne kraje a“.

  Odôvodnenie k bodom 1 až 3. Všetky body 1 až 3 sa týkajú rozšírenia kompetencií krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o hraničné cesty.

  K bodu 4. Bod 4 sa týka zaradenia hraničných ciest do vlastníctva štátu.

  K bodom 5 a 6. Body 5 a 6 rozširujú možnosť správcu cesty prvej cesty zmluvne previesť povinnosť udržiavať cestu prvej triedy na vlastníka alebo správcu cesty druhej a tretej triedy aj o hraničnú cestu.

  K bodu 7. Bodom 7 sa vkladá do § 4a za ods. 3 nový odsek 4 definujúci hraničné cesty ako novobudované úseky ciest od štátnej hranice po najbližšie pripojenie na cestu prvej, druhej alebo tretej triedy v rovnakej triede ako cesta, na ktorú sa pripájajú s určením pre medzinárodnú cestnú dopravu. Definícia umožňuje pripojiť cestu na ktorúkoľvek najbližšiu cestu prvej, druhej alebo tretej triedy. Nemusí to byť vždy najbližšia cesta druhej alebo tretej triedy v prípade, že v blízkosti najbližšej cesty je výhodnejšie pripojenie na cestu vyššej triedy alebo aj z iných, najmä dopravných dôvodov. Trieda cesty nepriamo určuje aj budúce šírkové parametre cesty podľa slovenskej technickej normy. Hraničné cesty sú určené pre občanov celého sveta v zmysle našich právnych predpisov a pre osobnú a nákladnú cestnú dopravu. Týmto nie je dotknutá možnosť na usporiadanie cestnej siete v zmysle § 4a ods. 5 súčasného cestného zákona, a to zo štátu na samosprávu a naopak. Zároveň sa určuje prečíslovanie doterajších odsekov 4 a 5 na odseky 5 a 6.

  K bodu 8. Navrhovaná úprava rozširuje kompetenciu ministerstva na dávanie súhlasu na prevod vlastníckeho práva pozemnej komunikácie na obce o možnosť dať súhlas na prevod vlastníckeho práva pozemnej komunikácie aj na samosprávne kraje. Táto možnosť sa opomenula pri predchádzajúcich zmenách zákona v súvislosti s transformáciou verejnej správy.

  Vážené kolegyne, kolegovia, pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, zvaný cestný zákon, v znení neskorších predpisov by mal riešiť problematiku ciest umožňujúcich prechod štátnej hranice, zvaný hraničných ciest.

  Ďalej uvedený pozmeňujúci návrh by zabezpečil, aby cestné prepojenia medzi existujúcimi cestnými komunikáciami a štátnou hranicou, zvané hraničné cesty, boli vo vlastníctve štátu bez ohľadu na ich triedu.

  Pozmeňujúci návrh rieši problematiku vlastníctva príjazdových ciest k štátnej hranici Slovenskej republiky po celej jej dĺžke, ako aj kompetenciu údržby a spravovania príjazdových hraničných ciest.

  Zároveň, a toto by som zdôraznila, vytvára obciam a regiónom infraštrukturálne podmienky na cezhraničnú spoluprácu.

  Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o elektronickom výbere mýta má 18 poslaneckých podpisov, prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.

 • S reakciou na vystúpenie pani poslankyne sa s faktickými poznámkami neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Keďže bola jediná, ktorá sa prihlásila písomne, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Takže zatiaľ pán poslanec Pelegrini. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení páni kolegovia, panie kolegyne, vážený pán minister, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 86).

  Po prvé. V čl. I v § 3 ods. 1 sa za slovo „vozidla“ vkladajú slová „a na mieste v čase výkonu kontroly úhrady mýta aj vodič vozidla“. Odôvodnenie: Na vymedzených úsekoch ciest nebude vždy prítomný prevádzkovateľ vozidla, preto sa dopĺňa pri kontrole povinnosť platiť mýto, resp. preukázať jeho uhradenie aj vodičovi vozidla.

  Po druhé. V čl. I § 4 znie: „Oslobodenie od mýta sa vzťahuje na vozidlá po a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky označené podľa osobitného predpisu, po b Ministerstva obrany Slovenskej republiky, po c ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností, po d Ozbrojených síl Slovenskej republiky a organizácie Severoatlantickej zmluvy, po g záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu, po i správcu výberu mýta, po j používané na údržbu vymedzených úsekov ciest.

  Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú: K odkazu 3. § 51 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Odkaz 4. Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a inými štátmi zúčastnenými v partnerstve za mier vzťahujúce sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z. zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl).

  K odkazu 5. § 8 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie. Oslobodenie od mýta je dané do súladu s predpismi Európskej únie.

  Bod 3 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 6 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie: „Správca výberu mýta je povinný Policajnému zboru umožniť na plnenie jeho úloh, podľa tohto zákona nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadením podľa ods. 3.“ Odôvodnenie: Policajný zbor na účely kontroly dodržiavania zákona potrebuje mať prístup k informáciám o elektronickom výbere mýta, preto sa vymedzuje účel ich poskytovania informáciou.

  Bod 4. K čl. I § 7 ods. 1. V úvodnej vete ods. 1 sa slová „spolupráci“ nahrádzajú slovami „v súčinnosti“. Odôvodnenie: Ide o spresnenie, keď poverená osoba nemôže vykonávať kontrolu bez súčinnosti Policajného zboru, pretože nemá oprávnenie zastavovať vozidlá v premávke.

  Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. Za čl. II sa vkladajú čl. III. a IV., ktoré znejú: „Čl. III. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“ V § 55 sa dopĺňa písm. e), ktoré znie: „Je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu.“

  Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie: „§ 7 ods. 6 písm. c) zákona č. /2006 Z. z. zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Ide o odôvodnenie zabezpečenia vymožiteľnosti pohľadávky na mieste, a to zabránením odjazdu vozidla, resp. zabrániť pokračovať v jazde vozidlu, pri ktorom bol zistený priestupok z titulu nezaplatenia mýta, preto sa táto úprava premieta aj do zákona č. 171 o Policajnom zbore a následne aj do zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

  Čl. IV. znie: „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa mení takto: V § 67 sa ods. 1 dopĺňa písm. e), ktoré znie: „Zakáže jazdu podľa osobitného predpisu.“.“ Poznámka pod čiarou k odkazu znie: 23b § 7 ods. 6 písm. c) zákona č.../2006 Z. z. zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Bod 2. V § 86 sa za ods. 12 vkladá nový ods. 13, ktorý znie: „Národnej diaľničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti, sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel okrem vozidiel kategórie M1 L a T len na účely výberu mýta aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti na dátových nosičoch údajov (v elektronickej forme) najmenej raz za mesiac, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka v tomto rozsahu: po a meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné číslo držiteľa vozidla, vlastníka vozidla a osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla; po b pridelené evidenčné číslo, druh vozidla, značka, obchodný názov, typ, variant a verzia vozidla, dátum prvej evidencie alebo rok výroby vozidla, výrobné identifikačné číslo (VIN), celková hmotnosť vozidla.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie: Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 14 a 15.

  Odôvodnenie: Nevyhnutnosť prístupu k údajom na vymožiteľnosť pohľadávky prostredníctvom súdu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sa vymedzuje príjemca informácií a účel ich poskytovania. Ďalší bod, samozrejme, doterajší čl. III sa označuje ako čl. V.

  Bod 6 pozmeňujúce návrhu. V doterajšom čl. III sa slová „1. januára 2008“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2007“. Odôvodnenie: Účinnosť zákona je potrebná na vyhlásenie výberového konania na poskytovateľa elektronického mýtneho systému, preto sa účinnosť zákona posúva na skorší termín, t. j. 1. apríl 2007.

  Panie poslankyne, páni poslanci, žiadam vás o podporu mnou prednesených pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne.

 • S reakciou na vystúpenie pána poslanca sa s faktickou poznámkou prihlásil pán poslanec Pavol Minárik. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec, som veľmi zvedavý, ako bude na váš obsiahly návrh reagovať predkladateľ, pretože celý čas, čo ste ho prednášali, tu nebol. A som zvedavý, ako budete reagovať na to vy, že vás váš minister odignoroval.

  Vážená pani predsedajúca, zabezpečte, aby predkladatelia boli v čase takto vážnom, keď takéto veľké pozmeňujúce návrhy predkladajú, prítomní.

 • Ďakujem, pán poslanec Pelegrini, chcete reagovať na faktickú poznámku?

 • Pán kolega, nemajte vôbec strach, pretože tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré som teraz predložil, som, samozrejme, odkonzultoval s predkladateľom.

 • Hlasy z pléna.

 • Nie, tieto som nedostal, len som ich odkonzultoval a mňa svojím spôsobom nejako nevyrušilo, že pán minister tu nebol. Asi vás to vyrušilo, takže to sa nepýtajte, aké pocity som mal ja, to sú vaše problémy. Mne nič nebránilo úplne korektne zvládnuť túto debatu a všetko je v poriadku. Ďakujem.

 • Ďakujem, keďže sme vyčerpali všetkých, ktorí boli prihlásení do rozpravy, vyhlasujem rozpravu za skončenú a chcem sa opýtať, či chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ?

 • Ďakujem. Úvodom vás ubezpečujem, že som to neodignoroval, potreboval som si ešte prejsť ten pozmeňujúci návrh pani poslankyne Szögedi s našimi pracovníkmi a takisto vás ubezpečujem, že od slova do slova poznám ten pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Pelegrini a takisto vás ubezpečujem, že spracoval ho sám, ale filozofiu sme si odkonzultovali. Čiže určite nedostalo nejaké znenie z ministerstva, ale mali sme viacero rokovaní a so všetkou vážnosťou pristupujeme k tomuto zákonu, pretože je to veľmi dôležitý a citlivý zákon.

  Tento zákon ešte sami nevieme, ten harmonogram elektronického mýta je taký, že po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, keď sa to podarí dnes schváliť a nadobudnutím účinnosti zákona v prvom polroku 2007 by sme chceli vypracovať tendrové podmienky, čo bude najdôležitejší čas a najvýznamnejší čas, aby sme presne zadefinovali, čo chceme v medziach zákona, ktorý dúfam, že dnes bude schválený.

  Druhý polrok 2007 by sme chceli na vlastné vysúťaženie tendra a rok 2008 by sme chceli na implementáciu elektronického mýta, ale má to ešte veľa ďalších predpokladov, ktoré budú musieť byť naplnené.

  V zásade pre vašu informovanosť. K 1. 1. 2009 by malo fungovať elektronické mýto, ak budú naplnené tie ostatné ďalšie predpoklady a predpoklad je, že sa bude spoplatňovať elektronicky zhruba 420 km diaľnic na Slovensku, zhruba 120 km rýchlostných ciest a okolo 400 km ciest 1. triedy, ktoré sú paralelné s týmito cestami nadradenej dopravnej infraštruktúry.

  Sadzba je tá najcitlivejšia vec, zatiaľ pre vozidlá od 3,5 do 12 t nám vychádza 2,70 na km, pre vozidlá nad 12 t, to sú tie, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, najviac znehodnocujú nadradenú dopravnú infraštruktúru. Tam nám to zatiaľ vychádza 4,30 na km, to všetko ešte bude však v riešení.

  Celý systém elektronického mýta nás bude stáť možno 2 mld. Sk, mala by to byť koncesia na 10 rokov a vlastne z tej koncesie by sa mali zaplatiť aj tie nadobúdacie alebo tie obstarávacie náklady.

  Do zákona sme dostali aj určitý vyšší stupeň tej vymožiteľnosti práva, pretože najväčší problém bol v tom, že neplatiči, keď nebudú môcť byť okamžite sankcionovaní a postihovaní, vtedy sa tá koncesia ani nedá zabezpečiť, pretože jednoducho unikne tomu koncesionárovi, ktorému to zveríme, veľa, veľa prostriedkov a nebude vedieť garantovať to, že tieto prostriedky dostane naspäť do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

  Toľko k tomu zákonu ako takému aj k pozmeňujúcemu návrhu poslanca Pelegriniho, ktorý, ešte raz zdôrazňujem, veľmi dobre poznám a nebola to vôbec ignorancia z mojej strany a samozrejme, že aj podporujem tento návrh, tento pozmeňujúci návrh poslanca Pelegriniho. Trošku väčší problém mi robí pozmeňujúci návrh poslankyne Szögedi, kde v tomto pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje definovať hraničné cesty ako novo budované úseky ciest od štátnej hranice po najbližšie pripojenie na cestu prvej, druhej alebo tretej triedy, a to v rovnakej triede ako cesta, na ktorú sa pripájajú a sú určené pre medzinárodnú dopravu.

  Tento návrh musím skonštatovať, že je nesystémový, pretože podľa § 4a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov cesty vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú pozemné komunikácie zaradené do cestnej siete, to znamená, že hraničné cesty už existujú a sú súčasťou niektorého druhu pozemnej komunikácie.

  Napriek navrhnutej definícii sa výkon štátnej správy, špeciálny stavebný úrad, štátny odborný dohľad aj vlastníctvo navrhuje, ako keby to boli cesty iba prvej triedy aj napriek tomu, že sa budú môcť stavať aj na iných cestách, na diaľniciach, cestách druhej a tretej triedy a miestnych komunikáciách.

  Nechcem do toho vnášať nejaké problémy, myslím, že tie záväzky sú jasné a máme cieľ postaviť spolu s maďarskou stranou dva mosty cez Ipeľ. Samozrejme, vízia tam je aj navyše, ale ja osobne sa zasadím o to, aby tie dva mosty stáli a musíme nájsť na to nejaké prostriedky aj prostriedky na to, aj pravidlá hry, aby tento problém bol vyriešený s tým, že zase len zdôrazňujem, že tento pozmeňujúci návrh pani poslankyne Szögedi je nesystémový a vnesie nám určité problémy do dopravného systému.

  Napriek tomu všetkému nechcem tento návrh vnímať tak, že je absolútne zlý a nechávam toto rozhodnutie k tomuto pozmeňujúceho návrhu na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a tiež viem povedať to, alebo viem sa zaviazať, že v prípade, že ten návrh prejde, budeme mať síce nejaké nesystémové nástroje v našej legislatíve a v právnom poriadku a ten problém budovania momentálne tých dvoch mostoch cez Ipeľ bude jednoduchší. V prípade, že neprejde, tak určite nájdeme riešenie, ako tie dva mosty cez Ipeľ vyriešiť, lebo myslím, že je to potreba aj tých obyvateľov či už na slovenskej, tak aj na maďarskej strane.

  A budeme hľadať nejaké iné nástroje, aby sme ich vyriešili v prípade, že tento návrh neprejde. Mne osobne by bolo lepšie, aby ten návrh neprešiel, pretože, opakujem, nám vnáša trošku nejaký zmätok a chaos do právneho poriadku, ale vieme si s tým poradiť aj v prípade, že tento návrh prejde. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Pán spoločný spravodajca, žiadate si záverečné slovo? Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a ďalej pokračujeme druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 77 a spoločnú správu výborov ako tlač 77a.

  Prosím pána ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Vážená pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, účelom predloženého vládneho návrhu zákona je prevziať do právneho poriadku Slovenskej republiky čl. 8 až 10 Smernice Európskej únie zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov.

  Zákon sa priradí k niekoľkým ďalším už schváleným alebo pripravovaným právnym predpisom, ktorými sa problematika energetickej efektívnosti a úspornosti premietne do nášho právneho poriadku.

  Návrh zákona určuje najmä intervaly pravidelnej kontroly kotlov a intervaly pravidelnej kontroly klimatizačných zariadení, ustanovuje povinnosti vlastníka budovy pri kontrole kotlov a povinnosti osôb oprávnených vykonávať pravidelnú kontrolu kotlov.

  Zákon ďalej upravuje podmienky a postup pri výkone týchto činností. Pravidelná kontrola kotlov a pravidelná kontrola klimatizačných zariadení bude pre oprávnené osoby živnosťou a jej osobitnou podmienkou bude odborná spôsobilosť, ktorú preukáže skúškou.

  Táto právna úprava je vyjadrená v čl. II návrhu zákona, ktorou sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Za nesplnenie povinností pravidelnej kontroly kotlov a klimatizačných zariadení sa navrhujú vlastníkovi budovy sankcie, ktoré budú prerokúvať a ukladať obce, alebo v prípade, že vlastníkom budovy je obec, tak Štátna energetická inšpekcia.

  Zákonom sa uloží vlastníkom verejných budov povinnosť zabezpečiť od 1. januára 2008 pravidelné kontroly kotlov a klimatizačných zariadení. Príprava odborne spôsobilých osôb bude prebiehať do 1. januára 2008.

  Potreba zabezpečiť pravidelnú kontrolu si síce vyžiada zvýšené náklady vlastníkov verejných budov, ale výsledkom kontroly budú racionalizačné opatrenia, ktoré prinesú úspory palív, čím sa tieto náklady vykompenzujú.

  Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, schválenie predloženého návrhu zákona je povinnosťou Slovenskej republiky, vyplývajúcou z členstva v Európskej únii, okrem toho v súvislosti s inými predpismi v oblasti energetiky prispeje k úspore energií. Preto vás prosím o podporu pri jeho schvaľovaní, tak ako to vyplýva aj z rokovaní orgánov Národnej rady o návrhu zákona v druhom čítaní a zo spoločnej správy výborov. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Ďalej dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku pánovi poslancovi Miroslavovi Kotianovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku vám predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 77) v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku k vládnemu návrhu zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v druhom čítaní v súlade s § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 87 zo 17. októbra 2006 pridelila vládny návrh zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 2006 a v gestorskom výbore do 30. novembra 2006: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určitej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov prerokovali výbory, ktorým bol pridelený nasledovne: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona 21. novembra 2006 a uznesením č. 48 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh zákona 29. novembra 2006 a uznesením č. 59 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh zákona 23. novembra 2006 a uznesením č. 41 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh zákona 23. novembra 2006 a uznesením č. 20 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami uvedenými v uznesení.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú aj pozmeňujúce návrhy, ktoré máte, panie poslankyne a poslanci, uvedené v tlači 77a.

  Gestorský výbor v súlade s § 79 ods. 4 písm. e) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky o bodoch 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť, o bode 2 hlasovať s odporúčaním neschváliť, o bode 6 hlasovať s odporúčaním neschváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 77a) v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 70 z 30. novembra 2006.

  Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona a poveril ho právomocami podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku.

  Vážená pani predsedajúca, skončil som. Otvorte k uvedenému zákonu všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce prihlásiť do rozpravy niekto ústne? Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chcem sa ešte opýtať pána navrhovateľa, pán minister, chcete zaujať stanovisko? Nie. Pán spoločný spravodajca, žiadate si záverečné slovo? Nie. Ďakujem.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a pristúpime k ďalšiemu bodu, ktorým je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 87 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 87a.

  Prosím znovu pána ministra Jahnátka, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Pán minister.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá vláda Slovenskej republiky v záujme úpravy účinnej kontroly obchodu s tovarom a technológiami dvojakého použitia v období po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Táto kontrola bude týmto úplne v súlade s nariadením Rady č. 1334/2000 zo dňa 22. júna 2000 ustanovujúcim režim Spoločenstva pre kontrolu vývozu tovaru a technológií dvojakého použitia v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením prijatým Spoločnou akciou Rady č. 2000/401 zo dňa 22. júna 2000 o kontrole technickej pomoci, týkajúcej sa určitých vojenských konečných použití.

  Obsahom predloženého návrhu zákona, ktorý má vo vzťahu k uvedenému nariadeniu Európskeho spoločenstva povahu doplňujúceho zákona, sú činnosti, ktoré nariadenie Rady ponecháva v právomoci členských štátov alebo splnomocňuje členské štáty na ich vykonanie. V takomto rozsahu návrh zákona upravuje podmienky vývozu tovaru dvojakého použitia, pravidlá prepravy tovaru dvojakého použitia a povinnosti vlastníkov a užívateľov pri nakladaní s takýmto tovarom a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri vydávaní jednotlivých druhov povolení a pri vzájomnej spolupráci vrátane spolupráce s orgánmi Európskej únie a orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie.

  Článkom II predloženého návrhu zákona sa dopĺňa aj zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ako dôsledok novelizácie zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov popísanom v čl. II návrhu zákona.

  Článkom III návrhu zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Navrhovaná právna úprava vyplýva pre Slovenskú republiku z Dohovoru o zákaze chemických zbraní, ako je napríklad deklarovanie používania chemických látok patriacich pod kontrolný režim Organizácie pre zákaz chemických braní.

  Článkom IV návrhu zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využití jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom vypustiť povinnosti podnikateľských subjektov, žiadať pri dovoze špeciálnych materiálov a zariadení o povolenie Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.

  Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, právna úprava kontroly tovaru dvojakého použitia je z medzinárodného hľadiska v súčasných podmienkach hrozby terorizmu obzvlášť dôležitá, preto vás prosím o podporu pri jej schvaľovaní v súlade s výsledkami rokovania výborov Národnej rady a o návrhu zákona v druhom čítaní a z ich výslednej spoločnej správy. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister, teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku pánovi poslancovi Pavlovi Pavlisovi, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážený pán minister, dovoľte mi, aby ako spoločnému spravodajcovi gestorského výboru pre hospodársku politiku som vám predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 87) v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku k vládnemu návrhu zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 88 zo 17. októbra 2006 pridelila vládny návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Všetky výbory, ktorým bol zákon predložený, odporučili Národnej rade návrh zákona s pripomienkami schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú predložené v spoločnej správe.

  Gestorský výbor v súlade s § 79 ods. 4 písm. e) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky o bodoch 1 až 8 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.

  Ďalej gestorský výbor na základe stanovísk výborov v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť.

  Vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne? Nie je tomu tak. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem aj navrhovateľovi, aj spravodajcovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne a kolegovia, pristúpime k nasledujúcemu bodu programu, ktorým je

  návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2007.

  Návrh ste dostali ako tlač 120 a spoločnú správu ako 120a.

  Poprosím prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Petra Šimka, ktorého zároveň vítam, aby návrh uviedol. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predmetom predkladaného materiálu je návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2007 v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Tieto ustanovenia ukladajú Fondu národného majetku vypracovať rozpočet na jeho činnosť. Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na rok 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov bol zapracovaný aj do materiálu Návrh použitia majetku Fondu národného majetku na rok 2007.

  Predkladaný materiál bol prerokovaný vo výkonnom výbore fondu, v Prezídiu Fondu národného majetku a aj vo vláde Slovenskej republiky. Táto ho odporučila schváliť uznesením č. 852 z 11. októbra 2006.

  Predkladaný návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na rok 2007 je postavený na nasledujúcich predpokladoch.

  Po prvé, pokračujúceho znižovania stavu zamestnancov v spojitosti s klesajúcou dynamikou privatizácie, realizovanej Fondom národného majetku, ktorú vykonáva v zmysle zákona.

  Po druhé, zohľadnenia predpokladanej miery inflácie a makroekonomických ukazovateľov podmienok vývoja slovenskej ekonomiky.

  Po tretie, prípadného nárastu nákladov na odmeny členov orgánov Fondu národného majetku, t. j. prezídia a dozornej rady v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.

  A po štvrté, zohľadnenia nárokov určených na plnenia, ktoré vyplývajú zo záväzkov prevzatých zamestnávateľom v kolektívnej zmluve. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán prezident. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku pánovi poslancovi Milanovi Rehákovi a poprosím ho o správu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore a výboroch. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, pán prezident Prezídia Fondu národného majetku, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2007 (tlač 120).

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako gestorský výbor k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2007 podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s príslušným ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 111 zo 16. októbra 2006 pridelil návrh na prerokovanie vo výboroch do 29. novembra 2006 a v gestorskom výbore do 30. novembra 2006 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

  Ako gestorský výbor určil výbor pre hospodársku politiku. Iné Výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh neprerokovali. Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky svoje stanoviská.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie zaujali nasledovné stanoviská: výbor pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 29. novembra 2006 a uznesením č. 61 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť s tým, že bude zabezpečená účelná úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh 23. novembra 2006 a uznesením č. 47 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bola parlamentná tlač pridelená v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2007 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2007 bola schválená gestorským výborom uznesením č. 76 30. novembra 2006. Súčasne ma výbor poveruje právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

  Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa hlási do rozpravy niekto ústne? Nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pánovi prezidentovi, aj pánovi spravodajcovi. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu, avšak pána prezidenta poprosím, aby zostal.

  Pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Tento návrh ste dostali ako tlač 121 a spoločnú správu výborov ako 121a, takže, pán prezident, poprosím, aby ste tento návrh uviedli.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni poslanci, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov ukladá podľa § 32 ods. 2 a 3 Prezídiu Fondu národného majetku Slovenskej republiky spracovať a po prerokovaní vo vláde Slovenskej republiky predložiť na schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky návrh v zmysle § 28 ods. 3 písm. b) citovaného zákona.

  Materiál, ktorý vám predkladáme, bol vypracovaný v súlade s odporúčaním vlády uvedenom v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 853 z 11. októbra 2006.

  Z obsahovej stránky materiál pozostáva z návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, vlastného návrhu a z odôvodnenia návrhu, ktorý sa skladá z troch častí.

  V prvej časti je uvedený predpokladaný vývoj likvidity fondu do roku 2006, ktorý je základom na zostavenie očakávaného vývoja likvidity fondu do roku 2007. Pozostáva z očakávaných príjmov a predpokladaných výdavkov fondu v roku 2006. Na základe porovnaní použiteľných finančných prostriedkov a splatných záväzkov do 31. 12. 2006 predpokladáme, že bilancia fondu ku koncu roku bude prebytková, a to vo výške 25,3 mld. Sk. O použití týchto finančných prostriedkov v roku 2007 rozhodla vláda Slovenskej republiky uznesením č. 856 zo dňa 11. októbra 2006.

  Obsahom druhej časti návrhu je bilancia príjmov a výdavkov Fondu národného majetku v roku 2007. V jej úvode sú vyčíslené plánované príjmy, ktoré fond očakáva vo výške 14,1 mld. Sk. Najvýznamnejšiu položku predstavujú príjmy z dividend vyčíslené na 13,9 mld. Sk, to je prakticky 98 % príjmov. Ich skutočná výška však závisí od výdaja hospodárenia prirodzených monopolov a od spôsobu rozdelenia zisku v týchto spoločnostiach. Takto získané príjmy v zmysle dividendovej politiky transferuje Fond národného majetku Slovenskej republiky do štátnych finančných aktív v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky.

  Čo sa týka príjmov z privatizácie, pri plánovaní príjmov v roku 2007 fond vychádzal z predpokladu, že k uzavretiu nových zmlúv v sledovanom období nedôjde. Tie sú v plnom rozsahu závislé od rozhodnutí, ktoré budú prijaté buď vládou Slovenskej republiky, alebo Národnou radou Slovenskej republiky v oblasti privatizácie.

  Po zhrnutí možno konštatovať, že celkové zdroje, ktoré Fond národného majetku v roku 2007 očakáva, spolu s prebytkom z roku 2006 predstavuje sumu vo výške 39,4 mld. Sk.

  Ďalej táto časť obsahuje plánované výdavky fondu v roku 2007. Ide o použitie majetku fondu podľa zákona. Medzi najzávažnejšie výdavkové položky patria výdavky v súlade s rozhodnutiami vlády Slovenskej republiky, t. j. v zmysle § 28 ods. 3 písm. b) zákona.

  Pre rok 2007 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 856 z 11. októbra 2006 schválila použitie majetku už podľa citovaného § 28 ods. 3 písm. b) bod 9 zákona vo výške 36,1 mld. Sk, čo činí 96 % na posilnenie štátnych finančných aktív.

  Najrizikovejšou položkou výdavkovej časti je použitie majetku podľa § 30 zákona. Ide najmä o možné výdavky fondu v súvislosti s prehratými súdnymi spormi, nakoľko fond v zmysle uvedeného zákona zodpovedá celým svojím majetkom za záväzky, ktoré mu vznikajú pri uskutočňovaní činností uvedených v § 28 predmetného zákona.

  V súčasnosti nie je možné presne stanoviť výšku tejto položky ani termín jeho plnenia. Predpokladáme, že celkové záväzky a rozpočtové výdavky fondu splatné v roku 2007 dosiahnu maximálnu výšku asi 38,6 mld. Sk. Na základe porovnania použiteľných finančných prostriedkov a očakávaných výdavkov fondu k 31. 12. 2007 môžeme predpokladať, že bilancia Fondu národného majetku Slovenskej republiky ku koncu roku bude prebytková, a to vo výške asi 728 mil. Sk.

  Avšak v prípade nepriaznivého vývoja hospodárskych výsledkov v prirodzených monopoloch, ktorý by mal za následok nižšie príjmy fondu z dividend, dôjde k výpadku zdrojov, čo ovplyvní schopnosť fondu splatiť záväzky a očakávané výdavky fondu.

  V prípade, ak Fond národného majetku získa ďalšie zdroje z privatizácie, resp. dividend nad rámec navrhovaného rozpočtu, budú všetky použité v súlade s rozhodnutiami vlády podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona, prípadne Národnej rady Slovenskej republiky.

  Tretia časť obsahuje návrhy na použitie majetku fondu na rok 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona. Návrh, ako som už uvádzal, je predpokladaný v rozsahu 36,1 mld. Sk, jeho použitie je vyšpecifikované v tabuľke č. 7. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán prezident. Teraz opäť poprosím pána poslanca Milana Reháka, aby ako spoločný spravodajca z výboru pre hospodársku politiku podal správu o výsledku prerokovania vo výboroch.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pán prezident Prezídia Fondu národného majetku, pani poslankyne, páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Je to tlač 121.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako gestorský výbor k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s príslušným ustanovením zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 111 zo 16. októbra 2006 pridelil návrh na prerokovanie vo výboroch do 29. novembra 2006 a v gestorskom výbore do 30. novembra 2006 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh neprerokovali.

  Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky svoje stanoviská.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie zaujali nasledovné stanoviská: Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 29. novembra 2006 a uznesením č. 62 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh vo výške 36 100 mil. Sk schváliť.

  Výbor Národnej rady pre hospodársku politiku prerokoval návrh 23. novembra 2006 a uznesením č. 46 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bola parlamentná tlač pridelená a v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2009 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je prílohou tejto správy.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením č. 75 z 30. novembra 2006 a súčasne ma výbor poveril právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku. To je z mojej strany všetko.

  Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa do rozpravy hlási niekto ústne? Ďakujem. Ak nie, uzatváram možnosť podať ústne prihlášky do rozpravy k tomuto bodu programu. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Ďakujem aj navrhovateľovi, aj spravodajcovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, nasledujúcim bodom programu je

  návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2007.

  Návrh vám bol rozdaný ako tlač 114 a správa výboru pre financie rozpočet a menu ako tlač 114a.

  Vítam generálneho riaditeľa Exportno-importnej banky pána Ladislava Vaškoviča a prosím ho, aby návrh rozpočtu uviedol.

  Nech sa páči, pán generálny riaditeľ.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, dovoľte, aby som vás oboznámil s návrhom rozpočtu Eximbanky Slovenskej republiky na rok 2007.

  Základným ukazovateľom v našej činnosti je podporený export alebo podiel podporeného exportu na slovenskom vývoze. V roku 2007 podľa rozpočtu podporíme export vo výške 81,2 mld. Sk, čo by malo byť približne 6,4 % z celkového exportu Slovenskej republiky.

  Z tohto podporíme export v objeme 56,2 mld. korún bankovými činnosťami a v objeme 25 mld. korún poisťovacími činnosťami. Nárast voči rozpočtu na rok 2006 je 9,7 %.

  Objem podpory exportu prostredníctvom bankových činností, ako som uviedol, dosiahne 56,2 mld. korún, z toho prostredníctvom refinančných úverov 50 mld. korún, pomocou eskontných úverov 2,5 mld. korún a pomocou záruk 3,7 mld. korún.

  Objem podpory exportu prostredníctvom poisťovacích činností dosiahne 25 mld. korún, čo je nárast 3 mld. korún voči rozpočtu na rok 2006 a pri poistení obchodovateľného rizika pôjde o podporu v objeme 22,0 mld. korún a pri poistení neobchodovateľného rizika v objeme 3 mld. korún.

  Čo sa týka stavu k 31. 12. 2007, predpokladáme, že objem refinančných úverov dosiahne 5,9 mld. korún, čo je nárast voči rozpočtu v roku 2006 o 700 mil. korún. Pri eskontných úveroch dosiahne objem 900 mil. korún, čo je nárast o 300 mil. korún voči rozpočtu na tento rok a záruky 1,9 mld. korún, čo je tiež nárast o 100 mil. korún.

  Čo sa týka bilančnej sumy, tá dosiahne podľa rozpočtu k 31. 12. 2007 objem 7,95 mld. korún, čo je nárast o 695 mil. korún voči roku 2006, resp. rozpočtu v roku 2006.

  Predpokladáme, že vzhľadom na to, že zo strany štátu sme nedostali od roku 2000 žiadne prostriedky, budeme hospodáriť so zverenými zdrojmi financovania na úrovni rovnakej ako v roku 2006 a čo sa týka vlastných zdrojov financovania fondy budú mierne navýšené z hospodárskeho výsledku, ktorý dosiahneme pozitívny tento rok, to značí, bude to navýšenie o 14,7 mil. korún.

  Hospodársky výsledok predpokladáme v roku 2007 vo výške 37,1 mil. korún, čo je nárast oproti roku alebo rozpočtu roku 2006 4,2 % . Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Teraz poprosím spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Ďuračku, aby podal správu o výsledku prerokovania vo výbore. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán generálny riaditeľ, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2007 ako tlač 114.

  Po prvé. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto správu výboru o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu rozpočtu.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 111 zo 16. októbra 2006 pridelil návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2007 (tlač 114) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 70 z 29. novembra 2006 súhlasil s uvedeným návrhom rozpočtu, ktorý vykazuje náklady vo výške 437 880-tis. korún, výnosy vo výške 474 970-tis. korún. Zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh rozpočtu schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu schválil svojím uznesením č. 79 z 30. novembra 2006 aj správu výboru. Navrhol Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas a prijať uznesenie a návrh rozpočtu schváliť.

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca, otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa preto, chce sa niekto prihlásiť ústne? Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Ďakujem tak navrhovateľovi, ako aj spravodajcovi. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem.

  Nasledujúcim bodom programu je

  návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007.

  Tento návrh vám bol rozdaný ako tlač 113 a spoločná správa ako tlač 113a.

  Návrh uvedie predseda Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne pán František Halmeš.

  Vitajte, pán predseda, poprosím vás, aby ste uviedli návrh rozpočtu.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy poslankyne a páni poslanci, návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007, rozpočtový výhľad na roky 2008 až 2010 sa predkladá na rokovanie Národnej rady v súlade s pravidlami zákona o sociálnom poistení. Je zostavený v podmienkach zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, určený k termínu spracovania materiálu, pričom sú doňho premietnuté všetky vplyvy zmien a doplnení vyplývajúcich zo zákona č. 310, ktorým sa menil zákon o sociálnom poistení.

  Novela zákona o sociálnom poistení obsahuje množstvo zásadných vecných zmien, dotýkajúcich sa všetkých súčastí systému sociálneho poistenia, ale aj systému starobného dôchodkového sporenia a z tohto aspektu predstavuje pre Sociálnu poisťovňu, vychádzajúc z jej vecnej pôsobnosti veľmi významnú zmenu doterajšej právnej úpravy, ktorá sa premieta aj do hospodárenia Sociálnej poisťovne.

  V návrh rozpočtu je zapracovaný aj vplyv novely zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila Národná rada v septembri s účinnosťou od 1. 10., to je ten známy nález Ústavného súdu. V dôsledku schválenej novely budú výdavky v základnom fonde invalidného poistenia zvýšené v roku 2006 približne o 600 mil. korún, čo predstavuje prehodnotenie takmer dvoch tretín invalidných dôchodkov z celkového počtu dotknutých. Výdavky v roku 2007 budú z dôvodu tohto zákona vyššie o takmer 1 mld. korún.

  V kvantifikácii jednotlivých ukazovateľov v návrhu rozpočtu je premietnutý aj vplyv makroekonomických ukazovateľov, ktoré redigoval inštitút ministerstva financií, inštitút finančnej politiky k termínu 26. 9. tohto roka.

  Prepočty, ktorých výsledkom je predkladaný návrh rozpočtu, vychádzajú okrem iného zo skutočných výsledkov hospodárenia Sociálnej poisťovne za január až august tohto roka a z očakávanej skutočnosti do konca roka. Vyplýva z nich, že zostatok finančných prostriedkov vo fondoch Sociálnej poisťovne k 31. 12. 2006 by mal predstavovať 13 252 mil. korún po započítaní finančných prostriedkov zo štátnych finančných aktív Slovenskej republiky, ktoré sú určené na financovanie transformačných nákladov, súvisiacich s dôchodkovou reformou v celkovej sume 19 200 mil. korún.

  Návrh rozpočtu je zostavený len v alternatíve s vplyvom druhého piliera, čiže rešpektujú sa v ňom už ustanovenia paragrafov zákona o Sociálnom poistení, v zmysle ktorých príspevky na starobné dôchodkové sporenie nie sú súčasťou rozpočtu Sociálnej poisťovne, pretože nie sú jej príjmami ani výdavkami.

  Predpokladá sa, že Sociálna poisťovňa bude v roku 2007 postupovať dôchodkovým správcovským spoločnostiam príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pričom v úhrne by malo byť v roku 2007 postúpených 20 199 mil. korún vrátane príspevkov hradených zo základného fondu garančného poistenia v sume takmer 1 mld. korún. Celkom budú teda príjmy v bežnom roku 2007 predstavovať sumu 140 697 315-tis. Sk a výdavky 142 763 158-tis. Sk.

  Z porovnania príjmov a výdavkov v roku 2007 v jednotlivých fondoch vyplýva, že vo všetkých základných fondoch okrem základného fondu starobného poistenia, základného fondu invalidného poistenia a základného fondu garančného poistenia by mala vyčíslená výška príjmov kryť výdavky, pričom v základnom fonde garančného poistenia bude deficit vykrytý prevodom zostatku z minulých rokov.

  Deficit v dôchodkovom poistení vo výške 28 522 mil. Sk zabezpečí Sociálna poisťovňa vykrytím jednak z rezervného fondu solidarity vo výške 16 824 mil. Sk a zo základných fondov, ktoré sú v súčasnosti prebytkové.

  V návrhu rozpočtu na budúci rok sa predpokladá celkový bilančný rozdiel v sume 11 186 mil. korún.

  Na záver chcem, panie poslankyne a páni poslanci, povedať, že napriek zložitému obdobiu, ktorým Sociálna poisťovňa prechádza a prešla je disponovaná naplniť tento rozpočet z hľadiska technického, personálneho aj organizačného. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán predseda. Teraz poprosím predsedu výboru pre sociálne veci a bývanie pána poslanca Jozefa Haleckého, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, vážený pán riaditeľ, predkladám správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 111 zo 16. októbra 2006 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 na prerokovanie v termíne do 29. novembra 2006 týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, ktorý na základe rokovaní výborov predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007.

  Výbory prerokovali návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 26 z 31. novembra 2006 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 65 z 29. novembra 2006 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky sú rozpočtované takto: zdroje celkové 153 949 647-tis. Sk, výdavky 142 763 158-tis. Sk, z toho základný fond nemocenského poistenia 5 543 773-tis. Sk, základný fond starobného poistenia 104 596 538-tis. Sk, základný fond invalidného poistenia 24 568 056-tis. Sk, základný fond úrazového poistenia 960 mil. korún, základný fond garančného poistenia 1 066 389-tis. korún, základný fond poistenia v nezamestnanosti 2 588 426-tis. korún a nakoniec právny fond 3 459 976-tis. korún.

  Výbor poveril spoločného spravodajcu Jozefa Haleckého predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007 bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 37. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky máte uvedený v prílohe.

  Pán predsedajúci, uveďte rozpravu k uvedenému bodu.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem vás informovať, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa niekto chce prihlásiť ústne? Nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu programu a vyhlasujem zároveň rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú. Ďakujem pánovi predsedovi aj pánovi spravodajcovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, pokračujeme v rokovaní

  návrhom rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007.

  Tento návrh ste dostali ako tlač 119 a spoločnú správu výborov ako tlač 119a.

  Prosím a zároveň vítam predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pána Jána Gajdoša, aby návrh uviedol. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v zmysle uznesenia vlády č. 849 z 11. októbra 2006 predkladám návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007.

  Vláda jednomyseľne a bez pripomienok súhlasí s návrhom rozpočtu. Návrh rozpočtu prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, všetky pripomienky v jeho procese, hlavne ministerstva financií boli akceptované v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. a rozpočet prerokovala správna a schválila dozorná rada úradu.

  Rozpočet na rok 2007 je zostavený na základe platnej legislatívy, podkladov inštitútu makroekonomických štúdií ministerstva financií a podkladov rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 schváleným Národnou radou.

  Rozhodujúcim príjmom úradu sú príspevky zdravotných poisťovní podľa zákona č. 581, ktorých výška závisí od sumy vybratého poistného za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom je príspevok splatný. Príspevok sa poukazuje na účet úradu do 20. októbra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok. Preto v intenciách znenia zákona v rozpočte úradu figuruje príspevok zdravotných poisťovní dvakrát.

  Úrad presúva uvedené prostriedky do nasledujúceho roka ako zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov podľa usmernenia ministerstva financií.

  Pre rok 2007 je príspevok od zdravotných poisťovní určený vo výške 374,3 mil. Sk a je určený pre činnosť úradu v roku 2008.

  Príspevok zdravotných poisťovní z roku 2006 v objeme 355 mil. Sk je určený pre činnosť úradu v roku 2007. Súčasťou príjmov na rok 2007 je aj prebytok z hospodárenia rokov 2005 a 2006 vo výške 97,2 mil. Sk.

  Ďalšie príjmy súvisiace s činnosťou úradu sú rozpočtované vo výške 18,4 mil. korún. Z tejto sumy 13,5 mil. predstavuje príjem z úhrad za pitvy nariadené podľa osobitného predpisu a vykonané úradom, teda súdne pitvy, a príjem za iné činnosti, napríklad toxikologické vyšetrenia.

  Celkové výdavky úradu na rok 2007 sa predpokladajú vo výške 484 mil. korún. Bežné výdavky úradu vo výške 383 mil. korún ovplyvňujú mzdy a výdavky na tovary a služby. Celkové výdavky úradu sú najviac ovplyvňované zabezpečovaním výkonu činnosti súdno-lekárskych a patologicko-anatomických pracovísk cca 45 % výdavkov. Ide o organizačne, odborne, eticky i spoločensky veľmi náročnú činnosť.

  Kapitálové výdavky, ktoré úrad rozpočtuje len vďaka prebytku z hospodárenia z predchádzajúcich rokov, sa skladajú z 2 položiek.

  Prvou sú výdavky na komplexný informačný systém vo výške 65 mil. korún, z toho výdavky vo výške 28,2 mil. Sk by mali byť financované zo štrukturálnych fondov.

  Druhou položkou sú kapitálové výdavky na vybavenie súdno-lekárskych a patologicko-anatomických pracovísk a na ich modernizáciu vo výške 33 mil. Sk, pretože sú materiálne v zlom stave a mnohé z nich majú problém naplniť podmienky povolenia na výkon činnosti v zmysle zákonných a hygienických kritérií.

  Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie už vládou schváleného návrhu rozpočtu úradu na rok 2007. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda úradu. Teraz poprosím člena výboru pre zdravotníctvo pána poslanca Petra Markoviča, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán predseda, dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 111 zo 16. októbra 2006 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007 Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 30. novembra 2006.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade správu o priebehu a výsledkoch rokovania návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007 dňa 29. novembra 2006. Výbor svojím uznesením č. 66 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007 schváliť s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 873 719-tis. a výdavky vo výške 483 990 tis. korún.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007 dňa 27. novembra 2006. Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.

  Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 5. decembra 2006. Výbor na základe stanovísk výborov v zmysle § 79 ods. 4 písm. f) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007 schváliť. Súčasťou spoločnej správy je aj návrh uznesenia, ktorý máte rozdaný v laviciach.

  Ďakujem pekne, pán podpredseda.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Nikto. Ďakujem. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok.

  Vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem rozpravu k tomu bodu programu za skončenú. Ďakujem pánovi predsedovi aj pánovi spravodajcovi za účasť na prerokovaní tohto bodu. Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, skôr ako pristúpime k ďalšiemu bodu programu, chcem vás informovať, že už bolo avizované, že po hlasovaní o 11.00 hodine sa uskutoční Valné zhromaždenie slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie.

  Vzhľadom na to, že podľa stanov tohto medziparlamentného zhromaždenia je potrebné, aby ste sa pred rokovaním zapísali do prezenčnej listiny, tak chcem vám oznámiť, že na prezencii sú pripravené prezenčné listiny pre všetkých 123 poslancov, ktorí sa prihlásili do Medziparlamentnej únie. Takže buď priebežne, alebo predtým je potrebné, aby sme mohli začať rokovať, aby boli urobené zápisy v prezenčnej listine, aby sme vedeli, či bude Medziparlamentná únia uznášaniaschopná.

  Teraz by sme mali pristúpiť k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o európskom družstve.

  Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 118. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 116.

  Tento návrh by mal uviesť podpredseda vlády a minister spravodlivosti pán Štefan Harabin, len zatiaľ ho ešte v rokovacej sále nevidím. No, aj ďalší bod je pán minister.

  No, vážené kolegyne, vzhľadom na to, že nie je pán minister prítomný a máme iba 5 minút do 11.00 hodiny, ktorá je stanovená na hlasovanie, vyhlasujem 5-minútovú prestávku, počas ktorej by som vás poprosil, ak je to možné, aby ste sa vo väzbe práve na to rokovanie Medziparlamentnej únie zapísali do prezenčných listín. O 11.00 hodine vás poprosím o účasť na hlasovaní o prerokovaných bodoch programu. Takže do 11.00 hodiny vyhlasujem prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Poprosím vážené kolegyne a kolegov, aby urýchlene zaujali miesta v rokovacej sále, pretože chceme pristúpiť k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu.

  Dobre, vážené kolegyne a kolegovia, teda ak dovolíte, pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu.

  Najskôr pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zdenky Kramplovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý máte uvedený ako tlač 102.

  Teraz poprosím spoločnú spravodajkyňu z výboru pre kultúru a médiá poslankyňu Ľudmilu Muškovú, aby hlasovanie uvádzala.

 • Ruch v sále.

 • Pán predseda, mám splnomocnenie výboru, aby predložený návrh zákona... Gestorský výbor odporúča uvedený návrh zákona hneď odhlasovať.

 • Reakcie z pléna.

 • Pani poslankyňa, chcem sa opýtať, pani poslankyňa. Nie sú pozmeňujúce návrhy v spoločnej správe k tomuto návrhu zákona? Tak najprv by sme mali pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zo spoločnej správy výborov, prípadne o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

 • Pán predsedajúci, nevystúpil v rozprave nikto s pozmeňujúcim návrhom, iba spoločná správa obsahuje body, ktoré odporúčal výbor pre kultúru odhlasovať naraz s odporúčaním prijať.

 • Dobre. Vážené kolegyne, kolegovia, takže hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch uvedených v spoločnej správe s odporučením gestorského výboru návrhy prijať.

  Hlasujeme, pani poslankyňa, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za 136 poslancov.

  Poprosím ešte pani spoločnú spravodajkyňu. Skončili sme hlasovanie v druhom čítaní. Takže predpokladám, že dávate návrh na...

 • Áno, pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru, aby predložený návrh zákona bol prerokovaný v treťom čítaní ihneď.

 • Prezentujeme sa a hlasujeme, vážené kolegyne a kolegovia, o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 138 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Predmetný návrh zákona sme postúpili do tretieho čítania. Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či niekto z poslancov chce podať návrh podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku, ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Prezentujme sa a hlasujme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 138 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

  Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Ďalej budeme hlasovať v druhom čítaní o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 107).

  Poprosím predsedu výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pána poslanca Tibora Cabaja, aby uvádzal hlasovanie. Najskôr, pardon, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Najskôr budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, a to o bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za 80 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 54.

  Predložený návrh sme schválili.

 • Ďakujem. Budeme teraz hlasovať o bode č. 3, ktorý bol vyňatý na osobitné hlasovanie s tým, že gestorský výbor nedáva odporúčanie.

 • Ďakujem. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • On nepovedal, že je nad rámec. Nie. Bol som spravodajca, a pokiaľ si dobre pamätám, tak hovoril, že berie to, že je to v tejto pozícii, ale nepovedal, že je to nad rámec zákona. Ak by to jasne povedal, že je nad rámec zákona, vtedy sa o tom nehlasuje. Ale keďže ako spravodajca som bral, že hlasujeme o tom. Tak hovorí predkladateľ, takže hlasujeme o bode č. 3 zo spoločnej správy bez odporúčania.

 • Prezentujeme sa a hlasujeme. Takže, ak dovolíte, ešte raz. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za 0 poslancov, proti 49 poslancov, zdržalo sa 86.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali všetky pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy, v rozprave nebol predložený žiaden pozmeňujúci návrh, mám splnomocnenie dať hlasovať o tom, že prerokujeme predložený návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 79 poslancov, proti 44 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.

  Tento návrh sme schválili. Pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. S faktickými poznámkami? Prosím vás pekne, vážení kolegovia, tí, ktorí sú uvedení na tabuli, to je iba omyl alebo...? Poprosím technikov, keby ste vymazali tabuľu. Takže, ak dovolíte, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

 • Pán predsedajúci, predkladám návrh, aby Národná rada predložený návrh poslanca Maroša Kondróta prijala ako celok s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za 79 poslancov, proti 58 poslancov, zdržali sa 3.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

  Ďakujem pekne spravodajcovi.

  Pokračujeme v hlasovaní v druhom čítaní o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Spoločným spravodajcom je člen výboru pre obranu a bezpečnosť pán poslanec Emil Vestenický. Prosím ho, aby uvádzal hlasovanie. Najskôr pristúpime k hlasovaniu o návrhu zo spoločnej správy výborov, prípadne potom o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy, ak boli podané.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci. V rozprave neodznel žiaden návrh, o ktorom treba hlasovať. Dajte hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 4 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 76 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 57 poslancov, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že tieto návrhy sme schválili.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Výborne. Dajte, prosím, hlasovať o postúpení zákona do tretieho čítania.

 • Ďakujem pekne. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za 79 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 56 poslancov.

  Tento návrh sme schválili.

  Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Chce niekto v zmysle § 85 zákona o rokovacom poriadku podať návrh? Ak nie, ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Keďže v rámci tohto čítania neboli podané žiadne návrhy, pristúpime k návrhu hlasovania o návrhu zákona ako o celku. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za 69 poslancov, proti 4 poslanci, zdržalo sa 66 poslancov, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že tento návrh zákona sme neschválili.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 78).

  Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku poslanca Pavla Prokopoviča, aby toto hlasovanie uvádzal.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, konštatujem, že v rozprave vystúpili k tomuto návrhu zákona 2 poslanci. Jeden z nich pán poslanec Pelegrini podal 2 pozmeňujúce návrhy. Najskôr však budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy.

  V rámci rozpravy pán poslanec Pelegrini požiadal vyňať na samostatné hlasovanie body 31 a 37 zo spoločnej správy, nakoľko korešpondujú s jeho pozmeňujúcimi návrhmi. Prosím teda, aby ste dali hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy pod bodmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 a 36 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 136 poslancov, nehlasoval 1.

  Predložené návrhy sme schválili.

 • Ďakujem pekne. Ďalej vás prosím, dajte hlasovať o bode 31 zo spoločnej správy s pôvodným návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 14 poslancov, proti 78 poslancov, zdržalo sa 49 poslancov.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďalej vás prosím, dajte hlasovať o bode č. 37 zo spoločnej správy s pôvodným odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 8 poslancov, proti 83 poslancov, zdržalo sa 49 poslancov, nehlasoval 1.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďakujem pekne. To boli všetky body zo spoločnej správy.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Odzneli, ako som spomínal, dva v podaní pána poslanca Pelegriniho. Prosím, aby ste dali o nich hlasovať spolu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 122 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme schválili.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy aj o pripomienkach pozmeňujúcich návrhov z rozpravy, mám splnomocnenie gestorského výboru dať odporúčať hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme ihneď v treťom čítaní.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za 122 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov.

  Tento návrh sme schválili.

  Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Chce sa niekto prihlásiť do rozpravy? Ak tomu tak nie je, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Mám odporúčanie gestorského výboru, ktorý navrhuje, tak ako som uviedol pred otvorením rozpravy v treťom čítaní, zákon schváliť ako celok.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za návrh 127 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch.

  Ďakujem spravodajcovi.

  Teraz budeme hlasovať v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, teda cestný zákon, v znení neskorších predpisov pod tlačou 86.

  Poprosím teraz spoločného spravodajcu výborov Petra Pelegriniho, aby hlasovanie uvádzal. Pán poslanec Pelegrini, poprosím uvádzať návrh.

 • Reakcie zo sály.

 • Budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona o elektronickom výbere mýta.

  Takže, vážený pán spravodajca, najprv pristúpime k hlasovaniu o návrhu zo spoločnej správy výborov a potom prípadne o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy, ak boli podané. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v rozprave vystúpili 2 poslanci, ktorí podali 2 pozmeňujúce návrhy. Najprv však budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať o bodoch 1 až 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24 až 29, 31, 32, 35, 36 a 37 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 139 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.

  Predmetné návrhy sme schválili.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o bodoch spoločnej správy 9, 11, 16, 17, 22, 30, 33 a 34 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za 2 poslanci, proti 99 poslancov, zdržalo sa 41 poslancov.

  Tieto návrhy sme neschválili.

 • Ďakujem. Teraz dajte hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pani poslankyne Anny Szögedi spoločne alebo samostatne o tých bodoch. Spoločne.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 59 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 80 poslancov.

  Tieto návrhy sme neschválili.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojich pozmeňujúcich návrhoch, ktoré som predniesol v rozprave.

 • Reakcie zo sály.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za 120 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 19 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Tieto návrhy sme schválili.

 • Ďakujem. Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy, ako aj o pripomienkach z rozpravy mám splnomocnenie gestorského výboru. Odporúčam, pán predsedajúci, hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za 128 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 13 poslancov.

  Návrh sme schválili. Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť a podať v zmysle § 85 zákona o rokovacom poriadku nejaké návrhy? Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 122 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 17 poslancov, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, teda cestný zákon.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, teda živnostenskom zákone, v znení neskorších predpisov, ktorý máte pod tlačou 77. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku pánovi poslancovi Kotianovi, aby hlasovanie uvádzal. Chcem znovu pripomenúť, najprv pristúpime k hlasovaniu o návrhu zo spoločnej správy výborov a potom o prípadných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy, ak boli podané.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, do rozpravy sa neprihlásil nikto z poslancov, preto budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 131 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.

  Tieto návrhy sme schválili.

 • O bode 2 hlasovať nebudeme preto, že sme schválili bod 1. Hlasujeme o bode 6 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za 11 poslancov, proti 103 poslancov, zdržalo sa 27 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Vážený pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 124 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 16.

  Vážené kolegyne, kolegovia, tento návrh sme schválili. Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Chce niekto z poslancov podať návrh v zmysle § 85 zákona o rokovacom poriadku? Ak tomu tak nie je, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 110 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 30.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, teda živnostenský zákon.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Vážené kolegyne, kolegovia, ďalej budeme hlasovať v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý máte pod tlačou 87.

  Poprosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku Pavla Pavlisa, aby uvádzal hlasovanie.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil nik a nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh. Takže najskôr budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za 142 poslancov.

  Tieto návrhy sme schválili.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 136 poslancov, zdržali sa 4 poslanci, nehlasoval 1 poslanec.

  Tento návrh sme schválili. Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 117 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Vážené kolegyne, kolegovia, teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2007 (tlač 120).

  Spoločným spravodajcom je člen výboru pre hospodársku politiku pán poslanec Milan Rehák. Poprosím, aby uviedol hlasovanie.

 • Ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, čiže neodzneli žiadne doplňujúce návrhy ani pozmeňujúce, ani návrhy na uznesenie, môžeme pristúpiť k záverečnému hlasovaniu.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku za rok 2007, ktoré tvorí súčasť spoločnej správy tlač 120a. Dajte hlasovať s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 80 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 61 poslancov.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili rozpočet nákladov na činnosť Fondu národného majetku na rok 2007.

  Poprosím pána spravodajcu, keby zostal, pretože nasleduje hlasovanie k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 121.

  Nech sa páči, pán poslanec, uveďte hlasovania.

 • Ďakujem. Rovnako ako v predchádzajúcom materiáli v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Čiže neodzneli žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, návrhy na uznesenie, čiže môžeme prikročiť k záverečnému hlasovaniu o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktoré tvorí súčasť spoločnej správy 121a s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za 80 poslancov, proti 2, zdržalo sa 59 poslancov, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007.

  Ďalej budeme hlasovať o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2007 (tlač 114).

  Poprosím spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu, poslanca Jozefa Ďuračku, aby uviedol hlasovanie.

  Nech sa páči, pán poslanec

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Keďže v rozprave nevystúpil žiadny poslanec, prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s návrhom rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2007.

 • Pardon. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za 81 poslancov, zdržalo sa 59 poslancov.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2007.

  Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007, ktorý máte uvedený pod tlačou 113.

  Spoločným spravodajcom je pán predseda výboru pre sociálne veci Jozef Halecký. Prosím ho, aby uviedol hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, v rozprave nevystúpil nikto z poslancov, preto moje odporúčanie je, aby ste uznesenie, ktoré máte v prílohe, schválili na návrh gestorského výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 91 poslancov, proti 4 poslanci, zdržalo sa 45 poslancov, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2007.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Teraz poprosím člena výboru pre zdravotníctvo poslanca Petra Markoviča, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007 (tlač 119).

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil nikto. Takže môžete dať hlasovať o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007 v súlade s predloženým uznesením.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 109 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 27 poslancov, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie Národnej rady k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2007.

  Vážené kolegyne, kolegovia, tým sme vyčerpali všetky hlasovania, ktoré sú naplánované na 11.00 hodinu. Teraz v zmysle už avizovanej dohody pristupujeme... Procedurálne návrhy? Pardon, ďakujem. Pani poslankyňa Laššáková. Pani Szögedi Anna, predpokladám tiež. Nie je to omyl. Dobre.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne. Ja nemám procedurálny návrh, len chcem pripomenúť členom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že dneska máme zasadnutie výboru a o 12.15 hodine spred budovy máme mikrobus. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Takže, vážené... S procedurálnymi návrhmi páni poslanci Prokopovič, Nagy, Cabaj, Zala, Tóthová.

  Nech sa páči, slovo má pán Prokopovič.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, ja tie využívam možnosť a chcem požiadať členov osobitného kontrolného výboru na kontrolu SIS, aby o 12.00 hodine prišli na krátke zasadnutie do zasadacej miestnosti č. 34, do zasadačky branno-bezpečnostného výboru. Ďakujem.

 • Ďakujem. Slovo má pán Nagy László.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pripomínam, členom výboru pre ľudské práva a národnosti, že po hlasovaní hneď začneme rokovanie výboru v miestnosti č. 30. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Slovo má pán Tibor Cabaj.

 • Ďakujem pekne za slovo. Takisto pripomínam členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj – o 12.30 hodine zasadnutie výboru miestnosť č. 147.

 • Poprosím členov zahraničného výboru, aby sme sa po prerokovaní nasledujúceho bodu Valné zhromaždenie slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie stretli na zasadnutí výboru v miestnosti č. 30.

 • Ďakujem. Slovo má pani Tóthová Katarína.

 • Ďakujem. Vážený pán poslanec Zala, dávam na zváženie, ako sa má zísť Medziparlamentná únia, keď množstvo výborov v tom istom čase má rokovania, tak dávam na zváženie iný termín stretnutia.

 • Ak môžem, tie rokovania výborov sa, samozrejme, môžu uskutočniť až po skončení rokovania Medziparlamentnej únie. Takže zvyšok potom poprosím konzultovať, členovia výboru, s vedením výboru.

 • Prerušenie rokovania o 11.47 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.07 hodine.

 • Budeme pokračovať v rokovaní a pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o európskom družstve.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 118, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 116.

  Prosím podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pána Štefana Harabina, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona o európskom družstve.

  Návrh zákona bol vypracovaný na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2006. Prijatie uvedeného právneho predpisu v širších súvislostiach predstavuje plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z jej členstva v Európskej únii a vychádza z požiadavky na harmonizáciu nášho právneho poriadku s právom Európskej únie.

  Návrhom zákona o európskom družstve sa vykonávajú niektoré ustanovenia a nariadenia Rady ES č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva, ktoré je ako právny akt Európskeho spoločenstva v dôsledku svojej právnej povahy priamo záväzné na území jednotlivých členských štátov vrátane Slovenskej republiky.

  Predmetné nariadenie sa stalo súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky okamihom nadobudnutia svojej účinnosti, t. j. od 18. augusta 2006. V súvislosti s predčasnými voľbami do Národnej rady sa však nepodarilo tento termín zladiť s účinnosťou návrhu zákona, a preto je potrebné, aby bol legislatívny proces k predkladanému návrhu zákona, ktorý je vykonávacím zákonom k nariadeniu č. 1435/2003 a ktorý má umožniť priamo aplikáciu predmetného nariadenia na území Slovenskej republiky ukončený čo najskôr.

  Predkladaný návrh zákona o európskom družstve predstavuje doplnkovú právnu normu k nariadeniu č. 1435/2003, t. j. návrh zákona neopravuje otázky priamo upravené nariadením, to by predstavovalo nadbytočnú duplicitu, ale rieši otázky, ktoré nariadenie výslovne ponecháva na národnú úpravu a zároveň zmenou a doplnením slovenskej právnej úpravy zabezpečuje súlad vnútroštátnej právnej úpravy s jednotlivými článkami nariadenia.

  V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že európske družstvo ako osobitná európska právna norma je regulovaná v prvom rade priamo nariadením a každá ďalšia právna regulácia je len doplňujúca, to znamená, že priamo z právnej sily nariadenia vyplýva, že niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka aj napriek všeobecnému odkazu na Obchodný zákonník sa na európske družstvo neuplatnia, pretože nie sú zlučiteľné s režimom nariadenia.

  Účasť zamestnancov na riadení európskeho družstva sa má spravovať ustanoveniami smernice 2003/73ES, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov, pri ktorej bola lehota na transpozíciu zhodná s dátumom nadobudnutia účinnosti nariadenia.

  Gestorom tejto smernice je ministerstvo práce, ktoré pripravilo návrh tej časti vykonávacieho zákona, ktorá zabezpečuje transpozíciu uvedenej smernice. Európske družstvo predstavuje najmladšiu nadnárodnú právnu formu podnikania, resp. právnu formu umožňujúcu výkon podnikateľskej činnosti v právnej forme družstva naprieč celým Európskym spoločenstvom.

  Pri posudzovaní obsahu návrhu zákona o európskom družstve je potrebné vždy prihliadať na vzájomnú súvislosť medzi predkladaným návrhom zákona a vyššie citovaným nariadením, keďže len týmto spôsobom je možné získať úplnú predstavu o postavení európskeho družstva.

  Znenie návrhu zákona dopracované podľa pripomienok legislatívnej rady vlády prerokovala a schválila vláda na svojom zasadnutí 11. októbra a prijala k nemu uznesenie č. 858. Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem, pán minister. Keďže navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor určil za spravodajkyňu pani poslankyňu Luciu Žitňanskú, dávam jej slovo.

 • Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán minister, vážené dámy, páni, ústavnoprávny výbor ma uznesením určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona o európskom družstve, preto podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Z obsahu dôvodovej správy treba usudzovať, že návrh zákona je v súlade s ústavou, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Podľa vyjadrenia navrhovateľa predmetná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.

  Vládny návrh zákona nemá finančný, ekonomický a environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskym spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti uvedené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 24. októbra 2006 č. 116 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodársku politiku.

  Za gestorský výbor navrhujem ústavnoprávny výbor a odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 24. januára 2007 a gestorský výbor do 26. januára 2007. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, či sa chce niekto z poslancov prihlásiť do rozpravy ústne? Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Chcem sa ešte opýtať, pán minister, pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko? Nie. Pani spravodajkyňa? Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 112 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 112a.

  Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky pán Štefan Harabin, máte slovo.

 • Pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, dňa 26. októbra 2004 bola v Luxemburgu prijatá Dohoda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy.

  Dohoda zefektívňuje a rozširuje oblasť administratívnej a justičnej spolupráce v trestných veciach a predstavuje rozšírenie tzv. schengenského priestoru vo vzťahu k Švajčiarskej konfederácii.

  Dohoda sa člení na štyri hlavy. Prvá hlava obsahuje všeobecné ustanovenia, ktoré upravujú účel a predmet úpravy dohody.

  Druhá úpravu foriem poskytovania administratívnej pomoci a jej rozsahu, úlohy ústredných orgánov a úpravu konkrétnych konaní vzájomnej spolupráce, ako aj osobitné formy spolupráce, napríklad spoločné operácie, spoločné osobitné vyšetrovacie tímy, pôsobenie styčných úradníkov.

  Tretia hlava predstavuje nadstavbu vo vzťahu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 29. apríla 1959 a Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácií ziskov z trestnej činnosti z 8. novembra 1990. Upravuje zasielanie žiadostí, doručovanie písomností poštou, predbežné opatrenia, prítomnosť orgánov dožadujúcej zmluvnej strany, vyhľadávanie a zhabanie žiadosti a bankové a finančné informácie. Inštitút kontrolovanej dodávky, odovzdávanie zhabaných vecí, urýchlenie právnej pomoci, použitie dôkazov a zasielanie nevyžiadaných informácií.

  Štvrtá hlava upravuje záverečné dojednania týkajúce sa zmeny dohody, riešenie sporov, zásadu vzájomnosti pri nevybavení žiadosti, územnú pôsobnosť dohody a pod. Dohoda nevyžaduje zásahy do právneho poriadku Slovenskej republiky, keďže je inšpirovaná existujúcimi zmluvnými nástrojmi používanými v oblasti administratívnej a justičnej spolupráce, na ktoré slovenská legislatíva už reaguje. Ide pritom o medzinárodnú zmluvu, ktorá bude mať podľa § 478 Trestného poriadku prednosť pred piatou časťou Trestného poriadku.

  Dohoda je prezidentskou medzinárodnou zmluvou z oblasti právneho styku s cudzinou v trestných veciach a administratívnej spolupráce. Dohodu je na účely čl. 7 ods. 4 ústavy možné charakterizovať ako medzinárodnú zmluvu, na ktorej vykonanie je potrebný zákon, v tomto prípade Trestný poriadok. Na pristúpenie k nej sa vyžaduje v súlade s čl. 86 písm. d) ústavy súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Dohoda bola za Slovenskú republiku podpísaná 26. októbra 2004.

  Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 998 z 20. októbra 2004 vyslovila súhlas s uzavretím dohody a odporučila prezidentovi ratifikovať podpísanú dohodu po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem. Keďže gestorský ústavnoprávny výbor určil za spoločného spravodajcu poslanca Gábora Gála, prosím ho, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľte, aby som prečítal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 122 zo 6. novembra 2006 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určil ústavnoprávny výbor.

  Výbory, ktorým bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy pridelený ho prerokovali.

  Ústavnoprávny výbor 21. novembra 2006 a výbor pre obranu a bezpečnosť 21. novembra 2006. Oba výbory odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky poľa čl. 86 písm. d) ústavy vysloviť s predmetnou dohodou súhlas.

  Gestorský výbor na základe stanovísk príslušných výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy.

  Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predmetnou dohodou vrátane návrhu na uznesenie bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 70 zo 4. decembra 2006. Uznesenie máte. Prečítam, budeme o tom hlasovať.

  Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 13. decembra 2006. „Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim ich finančné záujmy.“

  Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte k tomuto bodu rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Zatiaľ som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa s ústnymi prihláškami do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon o tripartite).

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 146. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 139.

  Prosím pani ministerku práve, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Vieru Tomanovú, aby vládny návrh zákona uviedla.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložila návrh na rokovanie vládneho zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon o tripartite).

  Účelom tohto predloženého vládneho návrhu zákona o tripartite je upraviť fungovanie sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni medzi štátom, zamestnávateľmi a zamestnancami prostredníctvom ich zástupcov a podporovať uskutočňovanie účinného sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni ako demokratického prostriedku na riešenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvoja zamestnanosti a zabezpečení sociálneho mieru.

  Vládny návrh zákona analogicky aplikuje konzultácie širšieho obsahu, tak ako sú upravené Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 144/1976 o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania medzinárodných pracovných noriem. Podpora trojstranných konzultácií je zakotvená v čl. 136 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

  Vládny návrh zákona predpokladá konzultácie na celoštátnej úrovni medzi vládou Slovenskej republiky ako zástupcom štátu a reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov a reprezentatívnymi združeniami zamestnancov ako zástupcov sociálnych partnerov. Sociálne partnerstvo podľa vládneho návrhu zákona je budované na princípe vzájomne preukázanej reprezentatívnosti sociálnych partnerov. Z uvedeného dôvodu vládny návrh zákona zároveň určuje podmienky reprezentatívnosti sociálnych partnerov.

  Vládny návrh zákona ďalej upravuje riešenie sporu o určenie reprezentatívnosti sociálnych partnerov, v prípade vyslovenia pochybností o naplnení všetkých podmienok reprezentatívnosti ustanovených zákonom. Navrhuje sa, aby spor týkajúci sa určenia reprezentatívnosti zástupcov zamestnávateľov alebo zástupcov zamestnancov riešil nezávislý rozhodca, ktorého si po vzájomnej dohode určia sociálni partneri, ak sa nedohodnú. Určí ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Vládnym návrhom zákona sa zriaďuje Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky, a to ako konzultačný a dohodovací orgán vlády Slovenskej republiky a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni. Navrhuje sa, aby Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky vykonávala svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, a to plenárnym zasadnutím a predsedníctvom. Vládny návrh zákona ďalej ustanovuje kompetencie týchto orgánov a ich zložení.

  V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou sa vládnym návrhom zákona v čl. 2 mení a dopĺňa zákon č. 575 /2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka, ďalej dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci a bývanie pánu poslancovi Róbertovi Madejovi.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému vládnemu návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na svojej 7. schôdzi.

  V súlade s § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Slovenskej republiky podávam v prvom čítaní spravodajskú správu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z toho vyplýva, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu.

  Návrh zákona vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Vláda podporuje zriadenie tripartitnej rady na najvyššej úrovni ako orgánu trojnásobných konzultácií na princípe rovnocenného sociálneho partnerstva vlády, odborových organizácií a zamestnávateľských organizácií.

  Účelom vládneho návrhu zákona je uskutočňovať fungovanie sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni.

  Náklady na činnosť Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky budú hradené v rámci limitu kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky.

  Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami.

  Vážené dámy, vážení páni, s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 83 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 139 z 20. novembra 2006 prideliť vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

  Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený ho prerokovali v lehote do 24. januára 2007 a gestorský výbor v lehote do 26. januára 2007.

  Ďakujem, pani podpredsedníčka, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Zatiaľ som do rozpravy nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť ústne? Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Daniel Lipšic, Pavol Frešo. Uzatváram možnosť.

 • Reakcie z pléna.

 • Čože? Tak sa prihlás. Dobre. Ako tretí sa prihlásil pán poslanec Ivan Štefanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne. Takže prejdeme teraz k vystúpeniu pána poslanca Daniela Lipšica.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca? Spravodajca. Dovoľte mi mať tri poznámky k návrhu zákona. Jedna je vecná, druhá bude legislatívna a tretia bude skôr otázka na vpašovanie novely kompetenčného zákona.

  Tá prvá je vecná. Tento zákon znovu zvyšuje mieru korporativizmu v tomto štáte. Korporativizmus bol v nejakom období vývoja Európy pomerne populárny. Bolo to medzi svetovými vojnami a bol populárny, musím povedať, najmä v pravicových diktatúrach v Taliansku, Španielsku a Portugalsku.

  Tento návrh zákona je korporativistický preto, že dvom lobistickým organizáciám priznáva zo zákona exkluzívne postavenie, a týmito organizáciami sú odbory a zástupcovia zamestnávateľov.

  Samozrejme, že ide o veľmi významné inštitúcie, o tom nikto nepochybuje. Takisto ako mnohé ďalšie lobistické, v dobrom slova zmysle inštitúcie sú významné. Ale prečo by sme mali tieto dve vyselektovať a dať im do legislatívneho procesu exkluzívne postavenie?

  Samozrejme pravdou je, že vláda veľa návrhov zákonov do parlamentu nedáva, čiže otázka je potom, čo bude rada riešiť, keď všetko pôjde poslaneckými návrhmi, ale predpokladám, že tento trend vlády v krátkom čase dosiahne určitý zvrat.

  Prečo iné inštitúcie v legislatívnom procese, ktoré tiež chcú byť aktívne, či ide o tretí sektor, alebo iné inštitúcie, nebudú mať exkluzívne postavenie a odborári a zamestnávatelia áno? Považujem to naozaj za krok smerom naspäť.

  Druhá poznámka je legislatívna. Návrh zákona definuje novo vznikajúcu radu ako nielen poradný, ale aj dohodovací orgán. Dohodovací orgán, to je čo, pani ministerka? To je aký typ, lebo pôjde o štátny orgán, to je nejaký kvázisúdny orgán? Alebo aký arbitrážny, dohodovací? Ide o štátny orgán. Takže, samozrejme, o tom budeme v druhom čítaní hovoriť, ale neviem o tom, že by vláda mala nejaké dohodovacie orgány. Vláda má poradné orgány, ale dohodovacie orgány nemá. Čiže je to pomerne legislatívne nóvum a zaujímalo by ma, čo potom povedala legislatívna rada vlády, či sa tým vôbec zaoberala a k akému záveru prišla.

  No a tretia poznámka je k novele kompetenčného zákona. O tom sme tu už včera hovorili a poslanci dnes hlasovaním zamietli návrh rozšíriť o tento bod novelu kompetenčného zákona, ktorá tu dnes bola ako poslanecký návrh, a ten bod znel pomerne stručne. Rokovania vlády sú neverejné. Zatiaľ to rieši rokovací poriadok vlády, nebol problém, ale faktom je, že bolo možné si vyžiadať záznam z rokovania vlády. A ja som už povedal, že to bolo aj využívané v minulosti, spomenul som konkrétny príklad spred možno dvoch rokov, keď sme vo vláde rokovali o zmluve, ktorou sa malo prenajať Národné divadlo spoločnosti, ktorá mala názov Truthein alebo tak podobne a vtedy opoziční poslanci robili poslanecký prieskum, vyžiadali si záznam z rokovania vlády, vypočuli si ho, urobili si z neho aj nejaké závery a bolo to úplne v poriadku.

  Vláda má teraz podobný problém, pretože minimálne existuje podozrenie, že na svojom prvom rokovaní nezákonne odvolala štátnych tajomníkov. Neviem, či to je pravda, alebo nie, je to podozrenie. Bol vyžiadaný záznam z rokovania, aby sa dala zistiť pravda, lebo pravda sa dá nájsť, pokiaľ ju chceme hľadať, ale zvukový záznam nebol vydaný, pokiaľ viem. A ja sa pýtam. Nie je tento nijako nesúvisiaci bod s vaším zákonom, pani ministerka, nie je tento bod motivovaný práve týmto? Nie je motivovaný práve tým, aby nikto nemal právo si vyžiadať záznam z rokovania vlády? O tom je transparentnosť verejnej moci? Ak neurobíte krok dopredu, tak vás prosím, nerobte aspoň krok naspäť. Ja by som považoval za vážny problém, ak by vláda, ktorá oficiálne rokuje a nie je súkromnoprávnou entitou až na prípady, keď rokuje o utajovaných skutočnostiach, aby nesprístupňovala záznamy zo svojich rokovaní. Nie je výnimočný stav.

  Takže by som vás chcel, pani ministerka, poprosiť, keby ste mi zodpovedali na otázku, aký je dôvod, že takéto ustanovenie sa znovu objavuje vo vašom návrhu – teda návrh, ktorý nijako s vaším zákonom nesúvisí. Bol by som rád, keby ste dali poslancom odpoveď na túto otázku.

  Ďakujem, pani predsedajúca.

 • Ďakujem, pán poslanec. S reakciou na vystúpenie pána poslanca Daniela Lipšica s faktickými poznámkami sa neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a ako ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Pavol Frešo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladaný zákon znovu zavádza tripartitu dnes pod novým názvom Hospodárska a sociálna rada vlády Slovenskej republiky. Znovu otvára inštitucionálny priestor pre lobizmus odborárov a zamestnávateľov. Namiesto zodpovednosti vlády voči občanom cez volené inštitúcie, teda parlament, zavádza zákonnú súčinnosť s lobingom záujmových skupín.

  Keďže Slovensko nemá doteraz zákonom upravený lobing, hospodárska a sociálna rada vlády tak bude len legalizovaným fórom pre neprimerané a neopodstatnené vytváranie tlaku na vládu. Zamestnávatelia a odborári už dnes majú dostatočný vplyv na vládu, ako aj na poslancov vládnej koalície.

  Príkladom sú aj čerstvé zmeny v zákone o sociálnom poistení prijaté minulý týždeň. Zmeny boli prijaté, mierne povedané, neobvyklým pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Laššákovej. Podľa tejto zmeny sa členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne môže stať osoba s právnickým, ekonomickým alebo matematickým vzdelaním.

  Pikantným faktom je, že podľa schválenej dikcie zákona sa špičkový odborník, ako napríklad pani poslankyňa Radičová nemôže stať členkou Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ale pýtam sa, keď ona nie, prečo potom človek s matematickým vzdelaním áno. Prečo potom nie napríklad osoba s technickým vzdelaním, prečo nie osoba so vzdelaním sociálnym, čo by bolo úplne prirodzené.

  Odpoveď som si prečítal v jednom bulvárnom denníku. Prečítal som si, že súčasný člen dozornej rady, reprezentant odborov má matematické vzdelanie, a to je zrejmý dôkaz sily záujmových skupín, ktoré teraz chceme legitimizovať práve cez tzv. Hospodársku a sociálnu radu vlády Slovenskej republiky.

  Vážené kolegyne a kolegovia, domnievam sa, že v prípade Sociálnej poisťovne sme prijali v zákone ustanovenie, aby sme vyhoveli konkrétnemu personálnemu záujmu a práve personálne a mocenské záujmy podľa mňa viedli aj k predloženiu tohto zákona o tripartite. Zákona o tripartite v jeho byrokratickej podobe, v podobe hospodárskej a sociálnej rady.

  Skutočne nechápem, čo majú odbory spoločné s hospodárstvom, ale zato viem, čo majú dnešní odborárski bossovia spoločné s politikou. Odbory už dávno rezignovali na zastupovanie svojich členov a otvorenou podporou SMER-u sa zapojili do politiky. Odborárski bossovia vymenili práva zamestnancov za osobný vplyv, alebo ak chcete za moc. A socialistický SMER sa, samozrejme, chce odvďačiť odborárskym bossom za ich politickú podporu v uplynulom období. SMER ponúka odborárom vplyv na zákony, vplyv na chod štátu a jeho inštitúcií. V neposlednom rade ponúka aj vplyv na personálne nominácie, tak ako to bolo v zákone o Sociálnej poisťovni priamo tu v parlamente.

  Vážené kolegyne a kolegovia v pléne, považujem za zbytočné definovať v zákone poradný orgán, inštitúciu Hospodárskej a sociálnej rady vlády Slovenskej republiky. Pokiaľ sa tá ktorá vláda chce s niekým radiť, je to v poriadku. Predpisovať však zákonom, ako často to má robiť, definovať orgány, ako je predsedníctvo, zriaďovať sekretariát a všetku činnosť financovať zo štátneho rozpočtu mi príde zbytočné a drahé.

  Preto tento návrh nepodporím a nepodporia ho ani členovia poslaneckého klubu SDKÚ – DS. Tento zákon je len ďalším z krokov v kupovaní si vplyvu socialistov za peniaze občanov, daňových poplatníkov. Poslancovi dať dcéru do Dozornej rady Teplárenskej spoločnosti, ministrovi takmer zaťa do Dozornej rady Transpetrolu či odborárskym bossom pred týždňom flek v poisťovni a dnes rovno celú inštitúciu – hospodársku a sociálnu radu.

  Vážení kolegovia poslanci, to, čoho sme svedkami v parlamente, je demoralizovanie spoločnosti. Začína sa to správaním premiéra pri rokovaní o štátnom rozpočte, keď premiér Fico svojím odchodom udal tón celej vláde a podľa jeho vzoru sa, samozrejme, do diskusie neprihlásil ani sa diskusie nezúčastnil žiadny minister. Podľa vzoru premiéra pokračoval predseda parlamentu tým, že svojím boľševickým prejavom prerazil dno úrovne diskusie o štátnom rozpočte.

  Napriek tejto atmosfére vás chcem poprosiť, kolegyne a kolegovia, hlavne z koalície, aby ste zvážili podporu ďalšiemu zákonu, ktorý zbytočne zvyšuje vplyv lobistických skupín. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. S faktickými poznámkami sa neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a ako posledný v rozprave vystúpi pán poslanec Ivan Štefanec.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážená pani ministerka, ctené dámy, vážení páni, vážení hostia, so záujmom som si skutočne prečítal tento nový vládny návrh zákona o tripartite, o to s väčším záujmom, lebo si pamätám na vyhlásenia súčasnej vlády a bývalej opozície o tom, ako údajne minulá vláda zneužíva sociálny dialóg, ako nefunguje sociálny dialóg, ako nepočúva názory zamestnancov a zamestnávateľov.

  Musím povedať, že to nie je pravda, nebola to pravda, hovorím to aj na základe vlastnej skúsenosti, lebo časť minulého volebného obdobia som bol aj v pozícii, keď sám som hájil záujmy predstaviteľov zamestnávateľov.

  Minulá vláda skutočne sociálny dialóg nezrušila a dôkazom toho je napríklad aj fakt, že tento vládny návrh obsahuje z veľkej časti to, čo obsahuje súčasný štatút Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva.

  Podstatnou zmenou tu však je, samozrejme, zákonná úprava a to, že sa Rada hospodárskeho a sociálneho partnerstva mení na Hospodársku a sociálnu radu Slovenskej republiky. V tomto nevidím obnovenie sociálneho dialógu. Podľa mňa by mal byť sociálny dialóg prirodzený, mal by vznikať na čo najnižšom stupni od firiem, keď by sa mali prirodzene hájiť práva zamestnávateľov na jednej strane i zamestnancov na strane druhej. Sociálny dialóg by mal teda vznikať prirodzenou formou, a nie zhora. Myslím si, že sociálny dialóg nebude fungovať, ak to bude len na papieri. Nie forma, ale obsah je dôležitý.

  Čoho sme svedkami však od nástupu tejto vlády? Tripartita sa zvoláva chaoticky, nemá pravidelný harmonogram a dokonca sa obchádzajú tieto rokovania a obchádzajú sa aj sociálni partneri.

  Dovolím si povedať dva príklady. Napríklad bolo to v prípade stanovenia minimálnej mzdy, keď sociálni partneri a vláda prišli s nejakým návrhom, no a bez konsenzuálneho riešenia nakoniec vláda jeden návrh schválila. Paradoxne negovala tým svoj predchádzajúci návrh.

  V druhom prípade, o ktorom sme počuli aj na tejto schôdzi Národnej rady, išlo o novelizáciu riadenia Sociálnej poisťovne, kde sedemstranový poslanecký návrh bol prepašovaný do iného návrhu a jednoducho neprešiel cez vládu a nebol odsúhlasený ani sociálnymi partnermi. Nenašiel sa tam jednoducho konsenzus.

  Otázkou je teda, skutočne funguje teraz sociálny dialóg a bude fungovať, keď budeme mať novú formu? Podľa mňa nefunguje a vláda si neplní svoje povinnosti, nesnaží sa o konsenzuálne riešenia a ignoruje sociálnych partnerov.

  Tento predložený návrh je podľa mňa len ďalším dôkazom, že ide na jednej strane len o frázy vlády, ale skutky sú úplne iné. Ako príkladom si pomôžem napríklad tzv. milionárskou daňou, veľmi známym pojmom, keď de facto sa zdaňujú ľudia, ktorí zarábajú od 47 500 korún viac a dodatočné zdanenie u skutočných milionárov je menšie ako u tých, ktorí zarábajú menej ako milión.

  Ďalší marketingový ťah o údajnej sociálnej vláde napríklad vyvracia fakt, že v zákone o dani z príjmu sa zhoršili podmienky pre zamestnávateľov, ktorí prispievali zamestnancom na životné poistenie a účelové sporenie. Boli to ľudia predovšetkým s nižšími príjmami a v menej rozvinutých regiónoch.

  No a v neposlednom rade mýty o údajnej podpore znalostnej ekonomiky rozptýlil sám návrh štátneho rozpočtu a odmietnutie poslaneckých návrhov predovšetkým zo strany opozície o podpore vzdelania, o podpore znalostnej ekonomiky. Takže realita je diametrálne iná a slová odporujú činom.

  Dovoľte mi, pani ministerka, upozorniť na jeden fakt, o ktorom hovoril aj pán poslanec Lipšic, a ide o pokus o prepašovanie do tohto zákona časť zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy s klauzulou, že schôdze vlády sú neverejné. Dnes sme už totiž o tomto bode rokovali a táto snemovňa tento pokus odmietla už v inom poslaneckom návrhu. Takže dovoľujem si vás požiadať, aby ste tento fakt zobrali na vedomie.

  Dámy a páni, za zlý považujem teda skutočne obsah sociálneho dialógu, a nie formu, ktorá je skutočne momentálne ustanovená. Ale za zlé považujem aj to, že jednoducho vláda opäť niečo iné hovorí a inak koná. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. S reakciou na vaše vystúpenie sa s faktickými poznámkami neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami, a keďže pán poslanec Štefanec bol posledný z tých, ktorí sa prihlásili do rozpravy, vyhlasujem k tomuto bodu všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pani ministerka ako navrhovateľka, chcete zaujať stanovisko?

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi uviesť, že tento návrh vychádza z programového vyhlásenia vlády, ktoré vláda Slovenskej republiky realizuje, a navyše musím povedať, že tento návrh je v súlade s príslušnými medzinárodnými pracovnými normami, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná na základe aplikácie čl. 154 C Ústavy Slovenskej republiky.

  Medzinárodné zmluvy, ktoré sa aplikujú vo vzťahu k uvedenému návrhu zákona sú najmä Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania, o ochrane práva, organizovaní sa č. 87/1948.

  V tejto súvislosti mi dovoľte pripomenúť, že súčasné postavenie sociálnych partnerov neodzrkadľuje dostatočné aplikovanie tohto dohovoru, ktorým je Slovenská republika viazaná, takisto ako aj Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 98/1949 o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať, ktorým je tiež Slovenská republika viazaná.

  Návrh zákona analogicky aplikuje konzultácie aj v iných veciach, ako upravuje Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 144/1976 o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania medzinárodných právnych noriem.

  V tejto súvislosti si dovolím ešte pripomenúť ďalšie právne predpisy, teda hovorím o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce, ktorým je teda aj Slovenská republika viazaná, o Európskej sociálnej charte, o Medzinárodnom pakte hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Samozrejme, okrem uvedených dokumentov podpora trojstranných konzultácií je zakotvená aj v čl. 136 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

  Mohla by som ešte citovať ďalšie medzinárodné normy, ktorými Slovenská republika v tomto prípade disponuje. Dovolím si však povedať jednu zásadnú vec, a to, že zákon o tripartite, tak ako ho predkladáme, bol predmetom rokovania legislatívnej rady vlády a bol prijatý a schválený v rámci rokovania Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva všetkými zástupcami, t. j. tak zástupcami zamestnávateľov, ako aj zástupcami zamestnancov vrátane teda vlády.

  Pokiaľ ide o otvorenie zákona č. 575 o organizácii štátnej správy a organizácii ústrednej štátnej správy, tento bolo potrebné otvoriť na základe toho, že bolo potrebné z poradných orgánov vlády vypustiť Radu hospodárskeho a sociálneho partnerstva. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani ministerka. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť ešte k rozprave?

 • Áno, ďakujem pekne, len veľmi krátko, pani podpredsedníčka.

  Pán poslanec Lipšic používa slovo korporativizmus pomaly už ako nadávku, ale ja osobne som presvedčený, že tripartitu, ktorú v tej podobe, ako bola v minulom volebnom období, bývalá vláda zlikvidovala, tak naozaj je slušné a politické strany išli s tým záväzkom do volieb, že túto formu spolupráce a sociálneho dialógu obnovia v záujme aj sociálneho zmieru a sociálneho mieru, ktorý by v spoločnosti mal nastať.

  Pán poslanec Frešo uvádzal naozaj množstvo argumentov, ktoré nemajú nič spoločné aj s týmto zákonom, a ja by som do budúcnosti očakával a prosil možno vo vzájomných vystúpeniach, aby bolo čo najmenej hnevu a zlosti, pretože boli cítiť len nadávky, resp. také pomenovania, ktoré nie sú naozaj spoločné so slušnou argumentáciou v Národnej rade. Naozaj si myslím, že nervozita, ktorý vyplýva z toho, že je niekto v opozícii, nie je náležitá.

  Je naozaj prirodzené, že táto vládna koalícia má záujem spolupracovať so sociálnymi partnermi v tejto forme spolupráce, veď to boli záväzky, ktoré politické strany dávali už pred voľbami svojim voličom, takže hovoriť, že toto je nelegitímne alebo nenáležité, je to len a len výsledok volieb a záujem tejto vlády.

  To, že v minulosti bola bývalá vláda na vojnovej nohe so sociálnymi partnermi je vec súčasnej opozície, ale ak má táto vláda aj v zmysle programového vyhlásenia vlády podľa týchto zákonných rámcov záujem spolupracovať so sociálnymi partnermi, podľa môjho názoru je to potrebné oceniť. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme pokračovať ďalej podľa programu prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Ja by som poprosila, páni poslanci, o pokoj v rokovacej sále, pán poslanec! Nato bola všeobecná rozprava, aby ste mohli diskutovať.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 140, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 135.

  Prosím pána ministra financií Slovenskej republiky pána Jána Počiatka, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, predložený návrh zákona vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe plánu Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2006.

  Zámerom návrhu zákona je plne implementovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 11. mája 2005 č. 2005/14/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

  Návrh zákona zahŕňa najmä tieto body: v súlade s čl. 2 smernice sa využíva v maximálnej miere prechodné obdobie 5 rokov, ktoré umožňuje ponechať limit poistného krytia na súčasných hodnotách, pričom v prechodných ustanoveniach návrhu sa ustanovila prechodná lehota zvýšenia limitov poistného krytia v dvoch etapách.

  Prvá etapa. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011, keď výška poistného krytia v prípade škody na zdraví a nákladoch pri usmrtení bude limit na 2,5 mil. eur, na nehodu bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a v prípade škody na majetku na 500-tis. eur.

  Druhá etapa. Od 1. 1. 2012 bude výška poistného krytia v prípade škody na zdraví a nákladov pri usmrtení na 5 mil. eur, na nehodu bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a v prípade škody na majetku na milión eur.

  Ďalej rozširuje práva poistného o právo kedykoľvek požiadať poisťovňu o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za obdobie najmenej predošlých 5 rokov, zmluvného vzťahu a zavedenie povinnosti pre poisťovňu vydať tento doklad v zákonom stanovenej lehote poistenému.

  Ďalej upravuje problematiku kontroly poistenia zodpovednosti útvarom Policajného zboru pri vykonávaní kontroly poistenia zodpovednosti cudzozemského motorového vozidla, ktoré sa spravidla nachádza na území iného alebo členského štátu a vstupuje na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu.

  Ďalej zavádza tvorbu technických rezerv Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, nakoľko spravuje garančný fond, vykonáva hraničné poistenie a tvorba technických rezerv sa sťahuje na celý rozsah jej činnosti. To znamená aj na úhradu záväzkov v súvislosti s prechodom práv a povinností Slovenskej poisťovne, a. s., na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

  V čl. 2, ktorý novelizuje zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zavádza povinnosť tvorby technickej rezervy na záväzky poisťovní a pobočiek zahraničných poisťovní voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov, vznikajúcich z činnosti podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, rozsah jej tvorby a spôsob jej výpočtu.

  Ďalej účelom úpravy ustanovenia § 30 o poisťovníctve je požiadavka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zlepšiť materiálno-technické vybavenie Hasičského a záchranného zboru, nakoľko súčasné platné znenie § 30 uvedeného zákona pomerne úzko vymedzuje použitie odvodov časti poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na úhradu nákladov spojených s obstaraním, údržbou a prevádzkovaním prostriedkov na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave.

  Návrh zákona bol dňa 8. novembra schválený vládou Slovenskej republiky. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Gestorský výbor, ktorým je pre tento návrh zákona výbor pre financie, rozpočet a menu určil ako spravodajkyňu pani poslankyňu Editu Angyalovú. Dávam jej slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona o rokovacom poriadku vystúpila ako spravodajkyňa výboru pre financie, rozpočet a menu k novele zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj o zmene a doplnení zákona o poisťovníctve.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote a predseda Národnej rady ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajkyňa v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona a z vecného hľadiska návrh zhodnotil predkladateľ, zastávam stanovisko, že rieši závažnú problematiku.

  Pani predsedajúca, prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť ústne? Prihlásil sa pán poslanec Viliam Novotný. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, dámy a páni, ja budem veľmi stručný.

  Keďže táto novela sa dotýka aj integrovaného záchranného systému, a teda aj záchrannej zdravotnej služby, ktorá patrí do určitej miery do gescie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, chcel by som podať návrh, aby v druhom čítaní bol tento zákon pridelený na prerokovanie aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S reakciou na vystúpenie pána poslanca sa s faktickými poznámkami neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami, a keďže sa neprihlásil nikto ďalší do rozpravy, vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu za skončenú.

  Chcem sa opýtať ešte, pán minister, chcete ako navrhovateľ zaujať stanovisko? Nie. Pani spravodajkyňa? Uhm. Máte slovo.

 • Ja len toľko, že, samozrejme, je to na rozhodnutí Národnej rady, ale nevidím dôvod, prečo by sme nemohli vyhovieť tejto požiadavke, aby to išlo aj do zdravotníckeho výboru.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a pristúpime ďalej k prvému čítaniu

  o vládnom návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 141. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí pod č. 136.

  Prosím pána ministra financií Slovenskej republiky pána Jána Počiatka, aby odôvodnil a uviedol aj tento vládny návrh zákona.

 • Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, predmetom na vypracovanie vládneho návrhu bola skutočnosť, že názov súčasne platného zákona č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, na ktorý sa príslušný orgán Slovenskej republiky pri poskytovaní a požadovaní medzinárodnej pomoci a spolupráce odvoláva je neaktuálny vzhľadom na to, že zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov bol zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zrušený. Z uvedeného dôvodu by mohlo v zahraničí dôjsť k nesprávnemu uplatneniu zákona o dani z príjmov.

  Vládny návrh zákona upravuje postup a podmienky, podľa ktorých príslušný orgán Slovenskej republiky poskytuje, požaduje alebo prijíma medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní vo vzťahu k príslušným orgánom členských štátov EÚ alebo zmluvných štátov, alebo tretích štátov v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia daní alebo platenia daní.

  Predložený vládny návrh zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci v záujme lepšej prehľadnosti a zrozumiteľnosti obsahuje spresnenia a zároveň upravuje aj kompetencie príslušných orgánov Slovenskej republiky.

  Vážená pani predsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, prijatím predloženého vládneho návrhu zákona sa spresnia podmienky a zabezpečí sa vyššia efektívnosť pri poskytovaní medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, a preto tento vládny návrh zákona odporúčam schváliť. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Ďalej dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil gestorský výbor, ktorým je výbor pre financie, rozpočet a menu pani poslankyni Edite Angyalovej. Máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V zmysle zákona o rokovacom poriadku vystupujem k vládnemu návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní ako spravodajkyňa výboru pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky na to, aby mohlo byť uskutočnené jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajkyňa v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona. Z vecného hľadiska zákon rieši problematiku, o ktorej hovoril pán predkladateľ.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa. Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Chce sa niekto prihlásiť ústne do rozpravy? Ak nie, končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Uzatváram a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Chcem sa ešte opýtať, pán navrhovateľ, pán minister, chcete zaujať stanovisko? Nie. A pani spravodajkyňa? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasleduje ďalej prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač č. 145. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 138.

  Prosím pána ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pána Ľubomíra Vážneho, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia vlády Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorý bol citovaný. Vláda Slovenskej republiky návrh zákona prerokovala dňa 15. 11. 2006 a schválila ho uznesením č. 963.

  Cieľom navrhovanej úpravy je transponovať do nášho právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/49 ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva.

  Transpozičná lehota na prebratie tejto smernice uplynula 30. apríla 2006 a za jej netransponovanie do nášho právneho poriadku už bolo začaté proti Slovenskej republike konanie č. 2006/540 z 30. mája 2006 o porušení zmluvy o založení Európskych spoločenstiev formálnym oznámením vo veci netransponovania smernice, ktorú som pred chvíľou citoval.

  Návrh zákona v súlade s uvedenou smernicou v porovnaní s doterajšou právnou úpravou novo upravuje postupy pri vyšetrovaní nehôd v železničnej doprave, upresňuje postupy pri vydávaní bezpečnostného osvedčenia a bezpečnostného povolenia, upravuje systém riadenia bezpečnosti u dopravcov a prevádzkovateľov dráhy, upravuje úlohy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo vzťahu k bezpečnosti železničnej dopravy a obsahuje aj niektoré drobné legislatívnotechnické a ďalšie úpravy, ktorých potrebu si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.

  Navrhovaná právna úprava nezakladá nároky na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nebude mať ani dopad na verejné financie.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, záverom vás žiadam aj vzhľadom na ten enfranchisement, ktorý som citoval, o prijatie predloženého vládneho návrhu zákona a schválenie na postúpenie do druhého čítania. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Ďalej dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodársku politiku pánovi poslancovi Petrovi Pelegrinimu.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 63 z 23. novembra 2006 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 145).

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie a podľa tejto doložky je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskych spoločenstiev a nie je upravená v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 20. novembra 2006 č. 138 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

  Pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Nedostala som žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Chce sa niekto prihlásiť ústne? Nie. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, pán minister, chcete ešte zaujať stanovisko? Nie. Pán spravodajca? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 122, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 117.

  Prosím pána ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pána Ľubomíra Vážneho, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia vlády Slovenskej republiky predkladám citovaný návrh zákona, ktorý sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády na rok 2006. Vládny návrh zákona 11. októbra 2006 prerokovala vláda Slovenskej republiky a schválila ho uznesením č. 843.

  Hlavným cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je dosiahnuť úplnú kompatibilitu s právom Európskej únie, upravujúcim námornú plavbu, a to najmä v oblasti spoločných pravidiel a noriem pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov.

  Európska únia upozornila Slovenskú republiku na neúplnú transpozíciu príslušnej smernice a požaduje, aby bol tento deficit čo najskôr odstránený.

  Vo vládnom návrhu zákona sú ďalej zapracované zmeny a doplnky smernice Európskeho spoločenstva a medzinárodných dohovorov, týkajúce sa najmä zabráneniu znečisťovania mora z lodí, využívania prístavných zberných zariadení na lodný odpad, ako aj bezpečnosti námornej plavby, na čo v ostatnom čase kladie veľký dôraz Európska únia a Medzinárodná námorná organizácia.

  Vládny návrh zákona zohľadňuje aj niektoré praktické poznatky z uplatňovania zákona v námornej plavbe v súvislosti s rozšírením ekonomického priestoru po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

  Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Vládny návrh zákona nemá dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, životné prostredie, zamestnanosť ani na podnikateľské prostredie.

  Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie v prvom čítaní. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Navrhnutý gestorský výbor pre hospodársku politiku určil ako spravodajcu pána poslanca Pavla Pavlisa. Dávam mu slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 63 z 23. novembra 2006 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z. (tlač 122).

  Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovujúcej 15-dňovej lehote. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 odporúčam po rozprave odporučiť uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodársku politiku a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007. Ďakujem.

  Pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Nedostala som žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Ak nie, končím možnosť prihlásenia sa ústne do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko? Nie. Pán spravodajca? Tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s vyhlásením Slovenskej republiky podľa čl. 42 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) o neuplatňovaní Dodatkov CUI, APTU a ATMF.

  Návrh vlády ste dostali ako tlač 133 a správu výboru máte ako tlač 133a.

  Návrh vlády odôvodní takisto minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pán Ľubomír Vážny. Máte slovo, pán minister.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia vlády Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh vyhlásenia Slovenskej republiky podľa čl. 42 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) o neuplatňovaní Dodatkov CUI, APTU a ATMF (tlač 133) na druhé a tretie čítanie.

  Vláda Slovenskej republiky prerokovala návrh vyhlásenia dňa 25. 10. 2006 a prijala k nemu uznesenie č. 896. Je tu strašne veľa skratiek, tak pokúsim sa ich a identifikovať.

  V rámci prípravy prístupovej zmluvy Európskeho spoločenstva k novému dohovoru COTIF podľa jeho čl. 38 dospela Európska komisia po preskúmaní čl. 3, ktorý upravuje vzťah medzi právom Európskych spoločenstiev a právom COTIF k názoru, že dodatky CUI, čo znamená jednotné právne predpisy pre zmluvy o využívaní železničnej infraštruktúry v medzinárodnej železničnej preprave APTU, čo znamená jednotné právne predpisy na vyhlásenie záväzných technických noriem a prijatie jednotných technických predpisov pre železničný materiál určený na používanie v medzinárodnej preprave a ATMF, čo znamená jednotné právne predpisy pre technické schvaľovanie železničného materiálu používaného v medzinárodnej preprave Dohovoru COTIF obsahujú ustanovenia, ktoré sú nezlučiteľné s legislatívou Európskeho spoločenstva.

  Preto Európska komisia vyzvala členské štáty Európskeho spoločenstva o podanie výhrady o ich neuplatňovaní ako dočasné riešenie. Ako trvalé riešenie bude rokovanie a dohoda medzi Európskym spoločenstvom a OTIF, medzištátnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o odstránení doposiaľ pretrvávajúcich právnych problémov a budúcej spolupráce v týchto oblastiach.

  Vyžaduje sa, aby Slovenská republika koordinovala kroky s ostatnými členskými štátmi Európskeho spoločenstva, preto podľa požiadavky Európskej komisie sa predkladá materiál ohľadne podania vyhlásenia Slovenskej republiky k Dohovoru COTIF, ktorá nadobudne platnosť 31. decembra 2007 v prípade, že bude oznámená depozitárovi OTIF v termíne do 31. 12. 2006. V opačnom prípade nadobudne vyhlásenie platnosť 31. decembra 2008.

  Materiál je vypracovaný podľa vzoru Európskej komisie, je legislatívnej povahy, jeho prijatie nemá dopad na zvýšenie výdavkov verejných financií, zamestnanosť, podnikanie a životné prostredie, nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej moci ani z neho nevyplývajú týmto orgánom žiadne úlohy.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, záverom vás žiadam o vyslovenie súhlasu s predloženým vládnym návrhom a jeho postúpenie na ďalšie konanie. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Ďalej prosím určeného spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku pána poslanca Štefana Kužmu, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru o tomto návrhu vlády. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 133 zo 16. novembra pridelil návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku s tým, že Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady.

  Výbor Národnej rady prerokoval návrh 23. novembra 2006 a uznesením č. 65 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) ústavy vysloviť súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s vyhlásením Slovenskej republiky podľa čl. 42 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave COTIF.

  Gestorský výbor prerokoval a schválil správu výboru 30. novembra 2006 uznesením č. 73. Súčasne poveril spravodajcu výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) ústavy vysloviť súhlas s vyhlásením Slovenskej republiky podľa č. 42 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave COTIF.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Keďže som nedostala žiadne písomné prihlášky do rozpravy, pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto ústne? Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  V rokovaní schôdze budeme ďalej pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 129. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 120.

  Prosím ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky pána Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Vážená pani predsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 a č. 852/2004, ktoré novo upravili kontrolu zabezpečenia overovania a dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat.

  Návrhom zákona sa ustanovujú požiadavky na výkon úradných kontrol potravín, upravujú sa úlohy orgánov štátnej správy pri vykonávaní úradných kontrol potravín a ustanovujú sa požiadavky na overovanie bezpečnosti a hygieny potravín.

  Taktiež sa upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľov v potravinárskych podnikoch tak, aby výroba a nakladanie s potravinami a ich umiestnenie na trh bolo uskutočňované za rovnakých podmienok v rámci celého Európskeho spoločenstva.

  Návrhom zákona sa reaguje aj na niektoré legislatívnotechnické úpravy, ktoré bolo potrebné vykonať v súvislosti s implementáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 178/2002.

  Návrh zákona nezakladá nárok na štátny rozpočet, nemá vplyv na rozpočet obcí a vyšších územných celkov a nemá vplyv na zamestnanosť, životné prostredie a ani na podnikateľské prostredie.

  Vážená pani predsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že je potrebné implementovať právne akty Európskeho spoločenstva do predmetného návrhu zákona a potrebu jeho zavedenia do praxe dovoľujem si vás požiadať o vyjadrenie súhlasu s ním. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Nie predsedníčka, ale predsedajúca, som podpredsedníčka. Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pánovi poslancovi Jánovi Čechovi.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 45 z 21. novembra 2006 určil ma za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady o potravinách v znení neskorších predpisov.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 6. schôdze Národnej rady.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6. novembra 2006 č. 120 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodársku politiku, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre zdravotníctvo.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do 24. januára 2007 a gestorský výbor do 26. januára 2007.

  Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som dostala jedinú písomnú prihlášku. Prihlásila sa pani poslankyňa Jarmila Tkáčová.

  Máte slovo, pani poslankyňa.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, páni ministri, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k predloženému návrhu zákona, tak ako ho uviedol pán minister.

  V krátkom čase tu máme druhú novelizáciu zákona o potravinách. Vyzerá to skoro tak, akoby sa bývalý pán minister a súčasný pán minister pretekali, kto bude prísnejšie pokutovať výrobcov. Takmer všetky ustanovenia predloženej novely, ako ste ich uviedli, pán minister, sa týkajú uvedenia smernice do slovenskej legislatívy a tieto zmeny budeme podporovať. Sú tu však dve skutočnosti, o ktorých musíme veľmi otvorene a veľmi vecne diskutovať. Tou prvou je rozpor s práve schváleným zákonom o veterinárnej starostlivosti a tou druhou je samotná filozofia pokutovania a sankcionovania hriešnikov.

  Čo sa týka nejednoznačnosti v pokutovaní. Včera sme tu debatovali o tom, že predložený zákon o veterinárnej starostlivosti a novela zákona o potravinách zavádzajú duplicitu v pokutovaní za priestupky. Včera sme zákon o veterinárnej starostlivosti prijali a schválením takto predloženého zákona o potravinách na strane potravinárskej legislatívy je stav, že za jedno porušenie zákona bude môcť orgán kontroly uložiť pokutu podľa dvoch zákonov a v dvoch rozdielnych výškach, a to v prípade potravín živočíšneho pôvodu.

  Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti môže byť táto pokuta do výšky 5 mil. korún, v prípade opakovania do výšky 10 mil. Za rovnaký priestupok podľa zákona o potravinách, tak ako ho predkladáte, však až do výšky 50 mil. korún. To znamená, že za pokazené mäso môže byť pokuta 5 mil. korún a za chrobáka v rožku, vymyslím si, bude 50 mil. korún.

  Táto právna neistota je podľa môjho názoru v rozpore s ústavou. Samozrejme, môže o tom rozhodnúť iba Ústavný súd, a preto, ako som už včera povedala v rozprave, náš ďalší postup bude závisieť od toho, v akom znení bude schválený tento návrh zákona o potravinách. Apelujem ozaj na vás, kolegovia, aby ste vedome nešli do rizika, že prijatím dvoch zákonov v nezmenenej forme, tak ako sú predložené, zhoršíme podnikateľské prostredie a zväčšíme priestor na subjektívne rozhodovanie, a tým aj na korupciu.

  Pri 50-miliónovej pokute to už môže byť veľmi lákavé pre nejedného inak aj statočného človeka. Jedno známe príslovie hovorí, že nikto nie je nepodplatiteľný, závisí iba od výšky úplatku.

  Slovenský parlament sa dlhodobo pohybuje svojou dôveryhodnosťou niekde na samom dne rebríčka dôveryhodnosti, a preto vás skutočne, kolegovia, hlavne z koalície, varujem, aby ste nepodkopávali tieto zvyšky dôvery tým, že zahlasujete za zákon, o ktorom dopredu vieme, že je v rozpore s iným zákonom, s inou právnou normou.

  Čo sa týka kontroly potravín a legislatívy. Podľa môjho názoru problémom kontroly potravín na Slovensku nie je nedostatočná legislatíva alebo nízke pokuty. Problémom je výkon kontroly. V zmysle požiadaviek Európskej únie sme vybudovali inštitucionálne kontrolu potravín, ale zároveň samotný výkon – výkon kontroly veľmi zaostáva. Podľa vyjadrení niektorých odborníkov, s ktorými som sa o tomto rozprávala, je ešte na úrovni spred roka 1989.

  Máme slabo zaplatených inšpektorov, preto nám odborníci utekajú do súkromnej sféry. Chýbajú referenčné rámce na výkon kontroly, teda kontrolovaný subjekt nevie, podľa akých pravidiel a ako často bude kontrolovaný.

  Sama som zažila, keď inšpektor pri dverách si ešte ani nestihol poriadne utrieť topánky a už hlaholil: „Ešte sa len prejdem po hale a už máte 2-tis. korún.“ Alebo iný kompetentný inšpektor, ktorý pokutoval predajňu za to, že tam bolo veľa ôs v lete. Však viete, že v auguste je ich niekedy ako múch. Vrele odporúčal na otázku teda čo s tým, aby osy neleteli do predajne spolu so zákazníkmi – „zničte všetky osy na svete“. No, skutočne, tak toto je odborný prístup ku kontrole a ku kontrolovanému subjektu.

  Kontrola sama osebe nemá byť kladivom na výrobcov a predajcov. Kontrola má spĺňať základný cieľ, a to zabezpečiť v spolupráci s kontrolovanými subjektmi bezpečné potraviny, a to z poľa až na stôl. Má byť konštruktívna a má byť preventívna. A má pristupovať k jednotlivým producentom podľa osobitosti a špecifík ich výroby. Represie majú nastúpiť tam, kde nie je vôľa napĺňať podmienky a pripomienky úradnej kontroly.

  Preto mi je skutočne bližší návrh pána kolegu Simona trikrát a dosť, hoci aj tam by sme vedeli o tom dlho diskutovať, ako vládny návrh, kde vlastne sa môže inšpektor podľa závažnosti rozhodnúť či už pri prvom raze, alebo kedy vlastne navrhne zatvoriť prevádzku a navrhne živnostenskému úradu zrušiť živnostenské oprávnenie.

  Takto formulované ustanovenie môže byť zneužívané na konkurenčný boj, na vydieranie a podobne. Argument, že je neskoro, keď potravina niekoho zabije, ako sme to počuli od zástupcov ministerstva, je ozaj na hlavu postavená a mieri na svedomie výrobcov. Už ste počuli, aby na Slovensku potravina zabila nejakého občana, niekoho odhliadnuc od alkoholu, nikotínu, cukru, tukov a ďalších nie veľmi zdravých zložiek výživy? Je to predsa zodpovednosť slovenských výrobcov, ja si myslím, že tá zodpovednosť je na vysokej úrovni.

  Ako poslankyňa som už aj riešila sťažnosť, keď boli kontrolné orgány využité na konkurenčný boj medzi podnikateľmi. Ak by bol návrh prijatý, tak ako ho navrhujete v tejto forme, stane sa z inšpektora pán nad osudom výrobcov a predajcov. Z praxe je zrejmé, kto by ťahal za kratší koniec. Okrem toho, ako som už spomínala, otvoril by sa priestor na oveľa väčšiu korupciu, pretože keď rozhodujete o pokute od 0 korún do 50 mil., rozhodujú o tom ľudia, aj keď sa rozhoduje v správnom konaní, rozhoduje sa predsa len subjektívne.

  Zopakujem svoje konštatovanie z úvodu, že chýbajú transparentné pravidlá pri výkone kontroly a neexistuje kontrola kontroly. Riešením by bolo, aby úradnú kontrolu potravín vykonával samostatný orgán potravinového dozoru, nezávislý od ministerstva pôdohospodárstva aj od ministerstva zdravotníctva. Nakoniec však najúčinnejšia je verejná kontrola, teda kontrola zákazníkom. Kde sa človek nestretne s kvalitou, kde sa nestretne s ochotou, tam predsa viac nejde. Napomôcť by sme tomu mohli napríklad, keby sme v spolupráci s odbornými zväzmi, s komorami dokázali naformulovať etické pravidlá slušného správania sa k zákazníkom i dodávateľom a porušovanie takýchto pravidiel by sa zverejňovalo priamo v obchodoch, priamo vo výrobniach, ktorých sa týkajú.

  Garantujem vám, že veľké firmy, veľké obchodné reťazce, proti ktorým má byť tento vládny návrh zákona hlavne zameraný, majú strach z negatívnej reklamy. A toto opatrenie by malo, myslím si, želaný účinok. A pokiaľ som informovaná, v niektorých krajinách Európskej únie sa už aj aplikuje.

  Z uvedených dôvodov klub SDKÚ – DS nesúhlasí s predloženým návrhom zákona a nebude zaňho hlasovať.

  Ďakujem vám za pozornosť, kolegovia.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. S reakciou na vystúpenie pani poslankyne Tkáčovej sa s faktickými poznámkami neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť vystúpiť s faktickými poznámkami a ďalej sa pýtam, či chce niekto z poslancov využiť možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne? Pán Zsolt Simon. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Máte slovo pán poslanec Simon.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, skutočne zdá sa, ako keby sa predbiehalo v Národnej rade o tom, kto a akým spôsobom vyrieši problematiku potravín. Nie som tým úplne nadšený, pretože nerobíme kroky v prospech občanov tejto krajiny.

  Preto vás vyzývam, aby v ďalšom konaní, pán minister aj vy, aby ste zvážili tie pripomienky, hoc budú zo strany opozície, nato, aby tento zákon sa spriechodnil a skutočne slúžil v prospech ľudí, a nie v neprospech, resp. v prospech niektorých obchodných reťazcov a obchodníkov, ktorí chcú systém zneužívať. Včera ste tu vystúpili k zákonu o veterinárnej starostlivosti a z tohto miesta ste povedali, že každý poslanec snáď pozná, čo je potravina živočíšneho pôvodu a čo potravina. Ja som po obede, priznám sa, od ostatných občanov dostal niekoľko otázok, že aký je ten rozdiel. Tak ja som na túto otázku odpovedať nevedel, ale ja by som sa vás rád spýtal, aby ste vystúpili a vysvetlili.

  Potravina živočíšneho pôvodu podľa prílohy č. 1 k zákonu, ktorý sme včera schválili, je aj mäso? Alebo mleté mäso a mlieko? Vysvetlite mi, aký je rozdiel medzi kategóriou mäsa v potravine živočíšneho pôvodu v zákone, ktorý Národná rada včera schválila, a v tomto zákone, či sa to vôbec poníma.

  Zároveň by som chcel tiež dodať a poukázať na niektoré skutočnosti. Samozrejme, zavádzate prísnejší trest do tých 50 mil. korún, tam sa asi zhodneme, lebo ten návrh je totožný s tým alebo aj s tou predstavou, ktorá bola aj moja, aj klubu SMK. Ale ťažko súhlasiť s tým, s novelou v § 19 ods. 3, kde zavádzate možnosť, citujem: „Ak v súvislosti s opatreniami podľa ods. 1 bola uložená aj pokuta, môže orgán úradnej kontroly potravín podať obvodnému úradu podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.“

  Mám dojem, že takéto riešenie je absolútne protiústavné. Za ten istý prehrešok dať dvakrát pokutu a sankciu, to asi nie je možné. Nemá to logiku, pokiaľ to dá inšpektor alebo úrad vykonávajúci kontrolu po prvom prípade, po desiatom prípade? Otvárame priestor na korupciu, čo by sme nemali robiť a mal byť zákon jasný a jasne definovať ciele.

  Taktiež musím úprimne povedať, že takéto pravidlá, ktoré sú tu stanovené, sa ťažko dajú vykonávať. Preto budem navrhovať v priebehu ďalšieho konania vo výboroch niekoľko pozmeňujúcich zmien, ktoré budú smerovať k tomu, aby tento zákon bol špecifikovaný do jednoznačnej polohy a od toho bude závisieť aj stanovisko klubu SMK, ako budeme vystupovať v tomto prípade a akým spôsobom zaujmeme hlasovanie v konečnom dôsledku.

  Dámy a páni, aj ja apelujem na vás, zoberte si zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý Národná rada včera schválila. Prejdite si sankcie za potraviny živočíšneho pôvodu, za prehrešky, ktoré sme tam schválili. Sú obrovské disparity. Kým zákon, ktorý Národná rada včera schválila s trestom 20-tis. korún, tento návrh zákona z tej istej dielne navrhuje sankciu 30 mil. korún. A keď to majú vykonávať tí istí inšpektori, tak bude s tým obrovský problém pri jeho vykonávaní, nehovoriac o tom, že inšpektorovi dávame voľné pole pôsobnosti a pre konkurenčný boj živnú pôdu nato, aby zneužívali tieto dva zákony a nebude slúžiť v prospech občanov tejto krajiny, ale v prospech niektorých obchodníkov a obchodných domov, ktoré to budú zneužívať na svoje účely.

  Preto vás žiadam, aby ste zvážili vôbec, či tento návrh zákona nestiahnete z rokovania a upravíte tak, aby korešpondoval už zo včera schváleným zákonom, aby jednotne tvoril jeden kompaktný celok, bez čoho poriadok v oblasti potravín nebude. A to, ako sa postupuje, je jasným príkladom, že z mesiaca na mesiac za posledné 4 mesiace počet vyskytnutých nedostatkov v obchodných reťazcoch stúpa. Dospeli sme do tej úrovne, že november má štatistický ukazovateľ viac ako 42 % nedostatkov zistených inšpektormi v obchodnom reťazci.

  Ja si myslím, že takýto stav nie je udržateľný v podmienkach Slovenskej republiky, a preto vás žiadam, dámy a páni aj z koalície, robme takú politiku, ktorá zabezpečí bezpečnosť potravín a zdravie občanov tejto krajiny. A nezaveďme nesystémové riešenie a chaos do právneho poriadku Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. S faktickými poznámkami sa neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. A keďže sme vyčerpali všetky vystúpenia, teda vystúpili všetci, ktorí sa prihlásili do rozpravy, vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu za ukončenú.

  Pán minister ako navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko? Nie. Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej nasleduje prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 142. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 137.

  Prosím pána ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky pána Miroslava Jureňu, aby v zastúpení ministra životného prostredia vládny návrh zákona uviedol.

  Máte slovo pán minister.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 sa predkladá na rokovanie Národnej rady do prvého čítania ako vládny návrh zákona.

  Vláda Slovenskej republiky návrh zákona prerokovala a schválila ako vládny návrh zákona uznesením vlády č. 936 dňa 8. novembra 2006.

  Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je povinnosť Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie prebrať ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho protokolu.

  Smernica umožňuje členským štátom Európskej únie povoliť používanie jednotiek zníženia emisií skleníkových plynov získaných z projektových aktivít v národných schémach obchodovania a v schéme Spoločenstva.

  Návrh zákona upravuje obchodovanie s jednotkami zníženia emisií skleníkových plynov vytvorených projektovými aktivitami, upravuje možnosť využívať jednotky zníženia emisií skleníkových plynov povinnými účastníkmi a dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania na pokrytie svojich emisií z prevádzky až do výšky percentuálneho podielu pridelených kvót, ktorý sa určí v národnom pláne prideľovania kvót pre skleníkové plyny, ďalej upresňuje niektoré ustanovenia zákona, týkajúce sa uplatňovania mechanizmov obchodovania s emisnými kvótami. Zosúlaďuje podmienky a požiadavky zákona s ustanoveniami nariadenia Komisie č. 2216/2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov.

  Aplikácia zákona napomôže znižovanie celkového množstva emisií, z čoho vyplýva jeho priaznivý dopad na životné prostredie.

  Predložený návrh zákona zabezpečuje úplnú transpozíciu vyššie uvedenej smernice. Pôvodne pripravený návrh bol v súvislosti s uskutočnením predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 15. 3. 2006 vypustený z programu 60. schôdze Národnej rady.

  Návrh zákona ministerstvo životného prostredia opätovne v auguste 2006 predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie. Po vyhodnotení pripomienkového konania návrh zákona prerokovala a s pripomienkami schválila legislatívna rada vlády a následne vláda Slovenskej republiky na svojom 19. rokovaní.

  Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predkladaný návrh zákona v prvom čítaní schválite tak, aby mohol byť predmetom prerokovania vo výboroch v rámci druhého čítania. Ďakujem.

 • Ďakujem aj ja, pán minister. Ďalej dávam slovo spravodajcovi, ktorým je predseda navrhnutého gestorského výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody poslanec Ján Slabý.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení páni ministri, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 46 z 21. novembra 2006 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 zákona o rokovacom poriadku, to je doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy a o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 20. novembra 2006 č. 137 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodársku politiku a výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

  Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do 24. januára 2007 a gestorský výbor do 26. januára 2007.

  Pani predsedajúca, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca, a otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť k tomuto bodu do rozpravy ústne? Ak nie, končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán minister ako navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko ešte? Nie. Pán spravodajca? Takisto nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a ďalej pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 111, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 112.

  Prosím ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Ľubomíra Jahnátka, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za možnosť predložiť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú konanie právnických osôb a fyzických osôb, to znamená podnikateľov, ktorí žiadajú o vydanie osvedčenia o správnej laboratórnej praxi. Návrhom zákona sa preberajú smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/9 ES a 2004/10 ES.

  Článok 1 návrhu zákona bol už predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a bol predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. V dôsledku skrátenia tretieho funkčného obdobia Národnej rady nebol však v Národnej rade prerokovaný.

  Ministerstvo hospodárstvo do pôvodného návrhu zákona dopracovalo čl. II, a to novelu zákona Národnej rady č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a čl. III novelu zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Potrebu novelizovať zákon Národnej rady č. 145/1995 o správnych poplatkoch si vyžiadala prax, nakoľko centrum pri autorizácii alebo registrácii biocídneho výrobku má úkony rozložené do viacerých bodov a bude sa spoplatňovať každý úkon osobitne, čím sa zjednoduší aj povinnosť podnikateľov, aj príjem do štátneho rozpočtu.

  Potrebu novelizovať zákon č. 217/2003 si vyžiadala skutočnosť, že kým pri chemických látkach a chemických prípravkoch došlo zákonom č. 308/2005 Z. z. k zmene podriadenosti Centra pre chemické látky a prípravky z ministerstva zdravotníctva na ministerstvo hospodárstva, pri biocídnych látkach k takémuto presunu nedošlo.

  Súčasne je potrebné precíznejšie legislatívne upraviť § 12 ods. 3 citovaného zákona, a to v tom, že Centru pre chemické látky a prípravky sa ustanovuje jednoznačný postup pri posudzovaní predloženej dokumentácie.

  Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky sa uchádza o vašu dôveru pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a verí, že návrh zákona postúpite do ďalšieho ústavnoprávneho pokračovania, že v konečnom dôsledku návrh zákona bude Národnou radou Slovenskej republiky schválený. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Gestorský výbor, ktorým je pre tento návrh zákona výbor pre hospodársku politiku určil ako spravodajcu pána poslanca Milana Reháka, dávam mu slovo.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 63 z 23. novembra 2006 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 111).

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informácie o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, ďalej o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a taktiež predkladá zhodnotenie súčasného stavu, ako i dôvod novej právnej úpravy.

  Dôvodová správa predkladá informáciu o tom, že návrh nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na vznik alebo zánik pracovných miest, pracovných možností. Predpokladá sa dopad na podnikateľskú sféru a pozitívny dopad na životné prostredie.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Podľa tejto doložky je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 16. októbra 2006 č. 212 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca, a otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku a chcem sa opýtať, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne? Nie. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko, pán minister? Nie. Pán spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 116, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 114.

  Prosím znovu pána ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Ľubomíra Jahnátka, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť v rámci prvého čítania vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z.

  K vypracovaniu predmetného zákona pristúpil Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky na základe bodu B1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 204/2006. Citovaným uznesením vláda Slovenskej republiky schválila model alternatívneho financovania Úradu jadrového dozoru a zároveň predsedníčke Úradu jadrového dozoru uložila v termíne do 20. 11. 2006 predložiť na rokovanie vlády návrh novelizácie atómového zákona, v ktorej bude legislatívne zohľadnený tento schválený model.

  Podstata návrhu zákona spočíva v tom, že sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza povinnosť pre držiteľov povolení podľa atómového zákona prispievať na výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou ročnými príspevkami v závislosti od predmetu činnosti, resp. v závislosti od typu povolenia vydaného Úradom jadrového dozoru. Ročné príspevky budú uhrádzané na príslušný príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici a pri tvorbe štátneho rozpočtu budú rozpočtované v kapitole Úradu jadrového dozoru.

  Uvedená povinnosť ročných príspevkov sa bude vzťahovať najmä na prevádzkovateľov jadrových zariadení, ktorí majú v energetickom sektore principiálne monopolné postavenie, nakoľko v podmienkach Slovenskej republiky ide len o dva subjekty, Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť a Jadrovú vyraďovaciu spoločnosť, akciová spoločnosť.

  Návrh zákona však počíta aj s ročnými príspevkami od ďalších držiteľov povolení, napr. držiteľov jadrových materiálov mimo jadrových zariadení, ktorí sú takisto dozorovanými subjektmi zo strany Úradu jadrového dozoru.

  Návrh zákona bol pred medzirezortným pripomienkovým konaním dvojkolovo osobitne prerokovaný s ministerstvom financií a jeho pripomienky boli v texte zákona a najmä v doložke príloh zohľadnené.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona bol prerokovaný a schválený na rokovaní vlády Slovenskej republiky uznesením č. 842 z 11. októbra 2006.

  Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe uvedených skutočností si dovoľujem požiadať vás o podporu vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využití jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z. Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem, pán minister. Navrhnutý gestorský výbor, ktorým je výbor pre hospodársku politiku určil ako spravodajcu pre tento návrh zákona pána Miroslava Kotiana, dávam mu slovo.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 63 z 23. novembra 2006 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z. (tlač 116).

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočnilo jeho prvé čítanie.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona v súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky a v súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, zhodnotenie súčasného stavu, dôvod novej právnej úpravy o tom, že návrh nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, nebude mať ekonomický vplyv ani vplyv na zamestnanosť a na životné prostredie.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Podľa tejto doložky nie je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskych spoločenstiev ani v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. októbra 2006 č. 114 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

  Vážená pani predsedajúca, otvorte k uvedenému návrhu zákona všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu. Keďže do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, chcem sa opýtať, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán minister ako navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko? Nie. Pán spravodajca? Nie. Ďakujem a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 117. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 115.

  Prosím pána ministra hospodárstva pána Ľubomíra Jahnátka, aby aj tento vládny návrh zákona uviedol.

  Máte slovo, pán minister.

 • Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, hlavným dôvodom novelizácie zákona o reklame je prispôsobenie ustanovení o dozore nad reklamou súčasnému právnemu stavu vzhľadom na to, že sa zmenila štruktúra orgánov dozoru, ale aj ich kompetencia, to najmä v oblasti zdravotníctva, ku ktorej došlo schválením zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve. Ak by nedošlo k zmene zákona, určité tovarové komodity, napríklad minerálne vody, výživové doplnky by nebolo možné kontrolovať.

  Okrem toho pri notifikácii transpozície smernice 84/450/EHS týkajúcej sa klamlivej a porovnávacej reklamy Európska komisia predbežne neoficiálne vytkla neúplnosť transpozície tejto smernice.

  Preto sa zákon dopĺňa aj v tomto smere, konkrétne v § 11 ods. 2, aj keď nejde o podstatnú zmenu ustanovenia.

  Novelizáciou sa odstraňuje tiež duplicita pokuty v rôznej výške za rovnaký skutok podľa § 11 ods. 3 písm. b) a c).

  Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, keďže ide o novelizáciu zákona, ktorú si vyžadujú zmeny iných zákonov, je nevyhnutná na to, aby orgány štátu mohli riadne a v celom rozsahu vykonávať dozor nad reklamou tovaru bez kompetenčných rozporov, žiadam vás o schválenie tohto návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán minister. Gestorský výbor, ktorým je výbor pre hospodársku politiku určil ako spravodajcu pána poslanca Pavla Pavlisa.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 63 z 23. novembra 2006 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117).

  Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 24. októbra 2006 č. 115 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodársku politiku, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre kultúru a médiá.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

  Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

  Ďakujem, pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca a otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Chce zaujať stanovisko navrhovateľ pán minister? Nie. Pán spravodajca? Tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej pokračujeme prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 136, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 134.

  Prosím ministra hospodárstva pána Ľubomíra Jahnátka, aby aj tento vládny návrh zákona uviedol.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe plánu Legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2006.

  Hlavným cieľom novely návrhu zákona je reagovať na požiadavky praxe a precizovať doterajšie ustanovenia, ktoré umožňujú nejednoznačný výklad zákona. Návrh zákona bol vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zákon nebude mať dopad na verejné financie, nebude mať dopad na zamestnanosť ani na podnikateľskú sféru a na životné prostredie.

  Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky netransponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/8/ES z 11. februára 2004, nakoľko bude upravená osobitným zákonom o podpore kogenerácie založenej na dopyte o využiteľnom teple na vnútornom trhu alebo o novele zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike.

  Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky sa uchádza o vašu dôveru pri prerokovávaní predloženého vládneho návrhu zákona a verí, že návrh zákona postúpite do ďalšieho ústavnoprávneho pokračovania, že v konečnom dôsledku návrh zákona bude Národnou radou schválený. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Navrhnutý gestorský výbor je výbor pre hospodársku politiku a ten určil ako spravodajcu pre tento návrh zákona pána poslanca Stanislava Janiša.

  Máte slovo, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre hospodársku politiku ma určil za spravodajcu k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (tlač 136).

  Konštatujem, že z formálnoprávnej stránky tento návrh zákona spĺňa všetky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu a vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že odporučí po rozprave uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Súčasne navrhujem, aby túto novelu zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodársku politiku a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a súčasne navrhujem, aby za gestorský výbor bol výbor pre hospodársku politiku a súčasne odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára a v gestorskom do 26. januára budúceho roku.

  Pani podpredsedníčka, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Keďže som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, chcem sa opýtať, či sa chce niekto prihlásiť z poslancov do rozpravy ústne? Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Neprihlásil sa nikto. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pán minister ako navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko? Nie. Pán spravodajca tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej nasleduje prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 149, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 140.

  Znovu prosím pána ministra hospodárstva pána Ľubomíra Jahnátka, aby vládny návrh zákona uviedol.

  Máte slovo, pán minister.

 • Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o regulácii v sieťových odvetviach a zákon o energetike v rozsahu, ktorý bezprostredne nadväzuje na zmeny v zákone o regulácii.

  Návrhom novelizácie súčasného legislatívneho rámca ide predovšetkým o systémové riešenie regulácie vrátane transparentnej, objektívnej a spravodlivej cenotvorby v oblasti sieťových odvetví.

  Navrhované zákonné úpravy, ktoré umožnia vstupovať regulačnému úradu hlbšie do nákladovej štruktúry pri návrhu cien sa uskutočnia v prospech spravodlivých cien.

  Predložená novela zákona o regulácii sieťových odvetví sleduje tri základné ciele – možnosť komplexnej regulácie cien, oddelenie regulačného úradu od regulačnej rady a možnosť spoločenskej kontroly celého procesu.

  Navrhovanou novelou zákona o regulácii sieťových odvetví sa okrem iného navrhuje aj úprava dvoch orgánov regulácie v sieťových odvetviach, a to regulačnej rady, ktorá bude mať postavenie nezávislého kolektívneho štátneho orgánu stratégie a riadenia regulácie v sieťových odvetviach a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ako orgánu štátnej správy. Regulačný úrad musí byť v zmysle príslušných smerníc Európskeho spoločenstva nezávislý predovšetkým od záujmov elektro-energetického, resp. plynárenského priemyslu.

  Touto novelou preto nechcem v žiadnom prípade útočiť na nezávislosť úradu, práve naopak, novými úpravami zákona, ktoré umožnia vstupovať regulačnému úradu hlbšie do nákladovej štruktúry jednotlivých regulovaných subjektov, chcem posilniť právomoci regulačného úradu.

  Na Slovensku je trh liberalizovaný len deklaratívne, a nie skutočne. Zmenou zákona o ÚRSO chce ministerstvo hospodárstva posilniť postavenie regulačného úradu, ktorý bude môcť komplexne posudzovať cenu energií a kontrolovať všetky jej zložky. Toto opatrenie sa navrhuje uplatňovať dovtedy, kým na Slovensku nebude vytvorené dostatočné konkurenčné prostredie. Tam, kde nie je ešte reálna konkurencia, musí túto konkurenciu robiť regulátor. Toto je základné poslanie regulátora.

  Oproti v súčasnosti platnému zneniu sa cenová regulácia rozširuje na dodávky elektriny a plynu pre všetkých odberateľov vrátane kontroly nákupnej ceny elektriny, nakoľko v súčasnosti sa regulujú len ceny elektriny a plynu pre odberateľov elektriny a plynu v domácnosti. Zároveň sa rozširuje cenová regulácia o výrobu elektriny vrátane ceny silovej elektriny. Taktiež sa cenová regulácia rozširuje o prístup a pripojenie do zásobníkov plynu, ako aj o uskladňovanie plynu. Uvedené umožní regulovať zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví aj tieto činnosti, tovary a služby.

  Taktiež sa upravuje postup a proces vypracovania a schvaľovania regulačnej politiky. Podľa novej úpravy bude kompetenciou ministerstva hospodárstva odsúhlasovať regulačnú politiku vypracovanú regulačnou radou. Ministerstvo životného prostredia je zainteresované do tohto procesu z pohľadu posudzovania návrhu regulačnej politiky so zámermi vodohospodárskej politiky. Upravuje sa spolupôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ministerstva hospodárstva, ministerstva životného prostredia v oblasti cenovej regulácie sieťových odvetví tak, že k predloženému návrhu zo strany ÚRSO majú ministerstvá právo sa vyjadriť, čím sa rozhodovacia činnosť ÚRSO dostane pod spoločenskú kontrolu.

  Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, žiadam vás o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Navrhnutý gestorský výbor, výbor pre hospodársku politiku určil ako spravodajcu pre tento návrh zákona pána poslanca Tibora Glendu. Odovzdávam mu týmto slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 63 z 23. novembra 2006 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 149).

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom stanovenej lehote.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 20. novembra 2006 č. 140 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre hospodársku politiku, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

  Pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostala jedinú písomnú prihlášku, a to prihlášku pána poslanca Stanislava Janiša, ktorému dávam slovo.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, bol by som asi zlý politik, aby som nechcel čo najnižšie ceny pre spotrebiteľov, ale bol by som určite ešte horší politik, aby som spotrebiteľom do budúcnosti pripravoval pasce, pripravoval im skokové zvyšovanie cien a ohrozoval ich energetickú bezpečnosť.

  Sme v prvom čítaní novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Preto len stručne, prečo je tento zákon zlý a nie je ho možné podporiť a prečo dávam aj procedurálny návrh, aby sme nepokračovali v rokovaní o tomto zákone.

  Stalo sa za týchto pár mesiacov novej vlády akosi zvykom, že sú predkladané zákony, ktoré upevňujú vládnu moc a hlavne moc SMER-u. Či už si zoberieme zmenu pravidiel pri voľbe riaditeľa STV alebo Slovenského rozhlasu, či už zoberieme podriadenie Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pod ministra zdravotníctva formou odvolania predsedu úradu, tak sa to deje aj v tejto novele. Opäť politický nátlak na nezávislosť úradu.

  Hlavným cieľom tohto zákona, tak ako je predložený, je politicky ovládať cenotvorbu cien energií, a to cez zmenu zákona o Úrade pre reguláciu sieťových odvetviach. A práve tento úrad je ten orgán, ktorý regulovaním cien vytvára konkurenciu monopolom tam, kde nie je trh. My máme na Slovensku za sebou politické určovanie cien, čo všetko to spôsobilo, všetci vieme. My vieme, ako ťažko sa znášalo skokové zvyšovanie po roku 1999, máme za sebou uťahovanie opaskov a máme za sebou aj balíčky opatrení.

  Vy ste prebrali vládu v období, keď sa žnú úspechy týchto nepopulárnych, ale potrebných opatrení. Vy ste prebrali vládu vtedy, keď sa žnú úspechy reforiem na základe kritiky, ktorou ste bojovali pre voľbami. Vy ste prebrali vládu v čase špičkového ekonomického rastu, v čase znižovania nezamestnanosti, v čase rastu pracovných miest, silnejúcej koruny. Vy ste nemuseli ani prstom pohnúť. Ale len na daňových príjmoch v budúcom roku vám pribudne viac ako 30 mld. korún. Ale ak politicky a mocensky vstúpite do tvorby cien, v budúcnosti o pár rokov nás čaká to, čo dnes už máme za sebou. To, čo dnes je pre Slovensko už len minulosťou.

  Čaká nás opätovné skokové zvyšovanie cien a hlavne technické a technologické zaostávanie energetických zariadení. Otázne je budovanie nových zariadení, a tým vlastne ohrozenie energetickej bezpečnosti Slovenska. To, že vlastníci alebo spoluvlastníci energetických zariadení nebudú investovať do nestabilného, politicky regulovaného prostredia je fakt.

  Samozrejme, nikto vám, pán minister, nepovie verejne a otvorene, toto vám nepovie, ale budú sa s vami baviť, stretávať, srdečne diskutovať, ale investovať budú niekde inde. Investovať budú tam, kde je stabilnejšie prostredie. A práve zachovanie kontinuity súčasnej regulačnej politiky, ktorá je v súlade aj s pripravovanými zámermi Európskej komisie predstavuje jedinú cestu pre vyvážený rozvoj energetickej sústavy.

  Stačí sa iba pozrieť na juh do Maďarska od nás, čo spôsobilo zavádzanie, čo spôsobilo klamanie, ako skokovo sa tam dnes zvyšujú ceny energií. Ak sa pozrieme na regulačný úrad, ktorý je dominantou tejto novely, tak tento úrad má zmysel vtedy, ak má nezávislý vzťah k regulovaným subjektom, odberateľom a ostatným súkromným záujmom.

  V pôvodnej verzii ste, pán minister, tlačili do regulačnej rady aj zástupcov veľkých odberateľov. Vo vláde ste však od toho upustili, pomohla tomu hlavne veľmi široká odborná profesionálna kritika vášho návrhu. Úrad má zmysel vtedy, ak má nezávislý vzťah k politickým orgánom a na jeho rozhodnutia nevplýva politika. Tento politický vplyv však v tomto zákone zostal prostredníctvom vágneho, pružného, a preto vždy použiteľného systému odvolávania členov regulačnej rady.

  Regulačný úrad má zmysel, ak nedochádza k prekrývaniu s iným regulátorom, napríklad ministerstvom. A práve túto novinku vy zavádzate vo svojej novele. Do regulácie vstupuje ministerstvo hospodárstva aj napriek tomu, že v oblasti cenovej regulácie nemá žiadne kompetencie. Teda bude konať v rozpore s kompetenčným zákonom.

  Vstupom ministerstva hospodárstva do cenového konania nastane chaos, ktorý vystaví samotné ÚRSO množstvu súdnych konaní a dopredu hovorím, že všetky budú prehrané. Regulačný úrad má zmysel vtedy, ak je autonómny a môže slobodne robiť profesionálne správne podložené rozhodnutia a takisto za tieto rozhodnutia niesť plnú zodpovednosť.

  Bohužiaľ, týmto návrhom, touto novelou regulačný úrad túto autonómiu stráca a stáva sa nástrojom politickej moci. Mám dojem, že aj tento návrh zákona je len o tom, že niečo robíme. Lebo prečo ministerstvo nerieši otázku, skutočnú otázku energetickej bezpečnosti. Prečo venujete toľko času tejto novele.

  V budúcnosti bude otázka, odkiaľ nakúpiť energie ako prvá a dominantná a až potom, za čo ich nakúpime. V súčasnosti má Slovensko veľkú výhodu v tranzite plynu. Otázka je dokedy? Ako ohrozí nový plynovod cez Baltické more súčasný tranzit cez Slovensko? Nemôže sa súčasné strategické postavenie Slovenska využiť na získavanie nových možností, ale s účasťou Slovenska? Venuje sa ministerstvo dostatočne cezhraničným profilom na dodávku elektrickej energie? Ako sa ministerstvo venuje a správa k úsporám energií? Najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme. Prečo štát nepodporuje občanov tým, že im požičia na jednopercentný úrok alebo sčasti vydotuje efektívne opatrenia na šetrenie? Napríklad zatepľovanie, výmenu okien. Prečo v štátnom rozpočte, s ktorým sa tak chválite, je menej peňazí práve na tieto projekty, práve na tieto projekty, ktoré pomôžu občanom.

  A na záver. Kládol som si otázku, prečo sa tak ministerstvo hospodárstva ponáhľa s touto novelou dokonca tak, že skráti pripomienkové konanie, no, k rokovaniu legislatívnej rady sa radšej nevyjadrujem. Dokonca zaznel návrh, aby sme to prerokovali aj v skrátenom legislatívnom konaní. No preto, lebo ste chceli politicky zasiahnuť do cien v roku 2007. Len ste si neuvedomili, resp. vaši ľudia na ministerstve, aký je vôbec proces prijímania rozhodnutí regulačného úradu a neskoro ste zistili, že ani skrátené legislatívne konanie nepomôže, lebo rozhodnutia sa tvorili v novembri.

  Ale čo je najpodstatnejšie a prečo je najlepšie tento návrh zákona stiahnuť, je to, že orgány Európskej komisie v súčasnosti pripravujú rozsiahle novely nariadení a smerníc, ktoré súvisia so spracovaním spoločnej energetickej politiky a vytvorením jednotného európskeho trhu so zemným plynom a elektrickou energiou. A rozhodne v týchto materiáloch nebude možný priamy vstup vlády do cenotvorby, tak ako to navrhuje táto novela zákona. A ťažiskové materiály týchto smerníc budú predstavené už v prvom štvrťroku roku 2007. A preto aj legislatívny plán vlády s tým počíta a zaradil novely energetických zákonov, či o energetike, o teple, o regulačnom úrade na tretí štvrťrok roku 2007 tak, aby doň mohli byť zapracované všetky tieto opatrenia Európskej komisie.

  A úplne na záver. Tento slovenský príklad, slovenský prístup regulácií je ojedinelý v krajinách Európskej únie a je v rozpore s cieľmi Európskej únie zabezpečiť v každej krajine nezávislosť regulátora. To, čo môžeme prijatím tohto zákona dosiahnuť, je negatívna odozva a kritika zo strany Európskej únie, a čo je ešte horšie, dosiahneme umelé znižovanie cien, zavádzanie verejnosti, umelú infláciu, obmedzovanie investovania do energetiky. A toto rozhodne nie je dobré. Ďakujem vám.

 • Ďakujem, pán poslanec. S faktickými poznámkami ako reakciou na vystúpenie pána poslanca Stanislava Janiša sa neprihlásil nikto. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Keďže sme vlastne vyčerpali toho, kto bol prihlásený písomne, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Ivan Mikloš a pán poslanec Stanislav Kahanec. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a prosím o vystúpenie pána poslanca Ivana Mikloša.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, rokujeme o zákone o regulácii sieťových odvetví, ktorý zásadným spôsobom obmedzuje a znižuje nezávislosť tohto úradu v rozpore, v priamom a jednoznačnom rozpore s tým, čo deklaroval predkladateľ pán minister hospodárstva. Nie je to prvý krok, spomenul som jadrový fond, včera Národná rada schválila definitívne v druhom a treťom čítaní obmedzenie nezávislosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čím spôsobila to, že inštitúcia, ktorá musí byť nezávislá, ak má naozaj chrániť práva pacientov a pravidlá fungovania zdravotníckeho systému, nezávislou nebude, čo sa prejaví negatívne práve v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  Dnes tu máme minimálne taký dôležitý zákon, ktorý obsahuje zrejmú a zjavnú snahu vlády obmedziť nezávislosť Úradu na reguláciu sieťových odvetví. Tento úrad reguluje veľmi citlivé a dôležité oblasti a nikto netvrdil ani netvrdí, že tam nie sú rezervy. Celkom určite najlepším nástrojom na vytvorenie efektívneho tlaku na znižovanie nákladov a zlepšovanie kvality služieb a produkcie je konkurencia a že celkom určite tým najlepším krokom, ako vytvárať lepšie prostredie, ktoré bude tlačiť na znižovanie cien, je vytvárať podmienky na liberalizáciu, na rozširujúcu sa liberalizáciu trhu s elektrickou energiou.

  A celkom určite možno povedať a priznať, že existujú rezervy aj vo fungovaní regulačného úradu a že práve preto, aby sme tieto rezervy odstraňovali, je potrebné posilňovať jeho nezávislosť, jeho odbornosť a posilňovať nástroje, ktoré má k dispozícii.

  Tento návrh zákona, žiaľ, ide opačným smerom. Od začiatku sme kritizovali tieto zámery a niektoré tie najviditeľnejšie veci boli zo zákona odstránené, ako je už spomínaný zámer do regulačnej rady nominovať dokonca aj zástupcov odberateľov energií. Napriek tomu, ale aj v tomto znení, v ktorom je zákon predložený, musím konštatovať, že je neakceptovateľný a je aj v rozpore s európskymi pravidlami, čo budem dokladovať a citovať o chvíľu aj presným znením pravidiel a smerníc.

  K vecnej stránke by som chcel najskôr povedať, že tento návrh zákona nás vracia, aj keď formálne budeme mať úrad a formálne budeme mať zákon o regulácii sieťových odvetví, ale z hľadiska reálneho efektívneho vplyvu vlády, z hľadiska mocenského ovládnutia tohto úradu cez možnosť odvolať podľa subjektívne stanovených alebo podľa subjektívne vyhodnotených kritérií kedykoľvek členov regulačnej rady sa vrátime k obdobiu de facto, ak keď nie de iure celkom, ale de facto sa vrátime k obdobiu pred rok 2001, kedy regulačný úrad neexistoval a kedy vlastne regulované ceny boli stanovované priamo vládou, priamo ministerstvom hospodárstva.

  Stav, ktorý tu bol a ktorý de facto nastane aj vtedy, ak by tento zákon bol schválený, nás doviedol k tomu, že sme mali nižšie ceny, ako boli ceny ekonomické, teda také ceny, ktoré obsahujú ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk. Tie nižšie ceny viedli napríklad k takému stavu, že odberatelia, priemyselní odberatelia, väčšinou privátne vlastnené firmy nakupovali napríklad od SPP plyn lacnejšie, ako ho SPP nakupoval v Rusku. Dotovali sme teda v konečnom dôsledku, pretože SPP bolo štátom vlastnené a pretože tieto nepriame krížové dotácie nakoniec nenesie nikto iný než daňoví poplatníci, dotovali sme stovkami miliónov korún až miliardami korún súkromne vlastnené firmy.

  A dnes musím veľmi jasne a otvorene povedať, že aj za touto novelou zákona treba vidieť okrem iného aj snahy niektorých týchto firiem, ktoré sa otvorene podieľali, a ministerstvo to priznalo aj v predkladacích správach k materiálom, ktoré predkladalo na rokovanie vlády, že tieto podnikateľské skupiny sa vlastne podieľali na príprave tejto novely zákona.

  Toto považujem absolútne za neakceptovateľné a za odsúdeniahodné a za také, ktoré by sme mali jednoznačne odmietnuť.

  Pán poslanec Janiš hovoril o tom, prečo je to nebezpečné a prečo takéto zásahy, ktoré sa môžu, áno, môžu sa krátkodobo prejaviť aj v tom, že tlakom vlády budú ceny nižšie, ako by boli vtedy, keby ich určoval naozaj nezávislý regulačný úrad, ale krátkodobo. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska to znamená celkom určite oveľa vyšší nárast cien, skokový nárast cien a znamená to aj ohrozenie energetickej bezpečnosti Slovenska zvlášť v situácii, keď budeme musieť z dôvodov medzinárodných záväzkov, ktoré máme, znížiť naše energetické kapacity odstavením blokov Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

  Ten dôvod, prečo, to znamená aj riziko budúceho, omnoho vyššieho ekonomického rastu aj ohrozenia energetickej bezpečnosti je prostý. Ak vláda prostredníctvom mocensky ovládaného úradu na reguláciu sieťových odvetví stlačí ceny elektriny a plynu pod úroveň reálnych ekonomických cien, teda pod úroveň takých cien, ktoré popri opodstatnených nákladoch obsahujú aj primeranú mieru zisku, tak nebude jednoducho ekonomicky výhodné a efektívne pri investoroch investovať do rozširovania a zväčšovania energetických kapacít a aj v súvislosti s predpokladaným rastom spotreby elektrickej energie a plynu v súvislosti s rastom ekonomiky a zároveň v súvislosti s poklesom ponuky, ktorý bude daný odstavovaním blokov jadrovej elektrárne, môže dôjsť aj k ohrozeniu energetickej bezpečnosti.

  Takže to, vážené dámy, vážení páni, špeciálne pán minister a poslanci koalície, z čoho ste obviňovali vy nás, že v súvislosti s privatizáciou vraj sme mali ohrozovať energetickú bezpečnosť, spôsobiť zvyšovanie cien, to v skutočnosti teraz vy spôsobíte a spôsobujete týmto návrhom zákona, pričom nie privatizácia, nie skutočná reálna regulácia viedli k takýmto dôsledkom.

  Tento zákon má mnoho vecných problémov, vyvolá pomerne veľké riziko súdnych sporov, ale je aj v priamom rozpore s európskymi pravidlami.

  Pán minister v úvodnom slove povedal, že táto novela zákona posilňuje nezávislosť regulačného úradu. Je to, samozrejme, nezmysel, dokonca taký, že myslím, že to všetci vieme, ak vieme, že doteraz boli dôvody na možné odvolanie člena regulačnej rady taxatívne uvedené v zákone a dnes medzi tieto dôvody pribudol aj dôvod rozporu alebo nesúladu, alebo nerešpektovania regulačnej politiky, pričom vyhodnotenie naplnenia tohto kritéria alebo nebude vyhodnocovať ministerstvo, tak je evidentné, že nezávislosť sa nezvyšuje, ale nezávislosť sa znižuje.

  Dovolil by som si zacitovať z európskych pravidiel, ako je charakterizovaná nezávislosť a prečo je nezávislosť dôležitá. „Regulátor,“ citujem, „regulátor musí byť v prvom rade nezávislý od vplyvu priemyslu. Pre regulátora je tiež nevyhnutné, aby bol nezávislý od politického vplyvu, čo sa týka jeho regulačných rozhodnutí. Toto môže byť dosiahnuté ak, po prvé, regulačné rozhodnutia sú vydávané v rámci úplného právneho rámca a regulátor je nezávislý od politického zasahovania, ak je garantované zabezpečenie funkčného obdobia, zasahovanie vlády musí byť minimalizované ideálne tak, aby tu nedochádzalo k prekrývaniam s iným regulátorom a žiadne ministerstvá by tak nemali mať možnosť ovplyvňovať či meniť rozhodnutia regulátorov. Akékoľvek úlohy a právomoci, ktoré sú v tejto oblasti vyhradené pre vládu, by mali byť jasne opísané vrátane okolností, za ktorých sa takéto zasahovanie môže udiať. Toto je zvlášť dôležité tam, kde štát alebo iné oficiálne subjekty vlastnia alebo kontrolujú regulované spoločnosti alebo účastníkov trhu.“

  Myslím, že konfrontácia tohto textu s textom navrhovanej novely zákona o regulácii sieťových odvetví jasne usvedčuje tento návrh z toho, že je v rozpore s týmito pravidlami a že znižuje nezávislosť regulačného úradu. Opakujem, regulačný úrad by mal byť podľa týchto pravidiel mimo dosahu vplyvu vlády a malo by byť garantované funkčné obdobie. Myslím, že je jasné, že týmto vlastne nenapĺňame ani jedno z týchto kritérií.

  Navyše pán minister, keď predkladal zákon, povedal, že mala by byť zabezpečená nezávislosť regulačného úradu od energetických podnikov. No to síce tiež, ale zároveň tieto pravidlá, ktoré som citoval, hovoria aj o nezávislosti od vplyvu priemyslu, teda nielen od vplyvu dodávateľov energie, ale aj od vplyvu odberateľov energie, ktorí majú, samozrejme, eminentný záujem na tom, aby ceny boli čo najnižšie. A tu nie, že to nie je zabezpečené, ale tu samotné ministerstvo opakovane priznalo, že odberatelia, organizovaní veľkoodberatelia elektrickej energie a plynu patrili medzi tvorcov tohto zákona, pričom ich zámer, záujem a účel je zjavný a jasný.

  K niektorým ďalším vecným nedostatkom tohto zákona. Zásadne zlým je ustanovenie, podľa ktorého účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil cenový návrh, to je v poriadku, to vždy bol, a ministerstvo, dodáva sa do novely zákona, čím ministerstvom sa myslí ministerstvo hospodárstva. Toto navrhované ustanovenie upozorňujem, že je v rozpore so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády v znení neskorších predpisov, pretože ministerstvo hospodárstva nemá pôsobnosť v oblasti cenovej regulácie.

  Ďalším problémom je, že podľa tejto novely zákona sa na cenové konanie vzťahuje správny poriadok a toto uvedené ustanovenie je iba ťažko vykonateľné, keďže neharmonizuje s ostatnými ustanoveniami zákona o regulácii, a to z dôvodov rôznych lehôt, ktoré sú v zákone, v tomto zákone o regulácii sieťových odvetví a v predpisoch o správnom konaní.

  Vzhľadom na tieto uvedené skutočnosti a na počet cenových rozhodnutí, ktoré sa ročne vydávajú, proces schvaľovania cien v lehote 30 dní od doručenia návrhu ceny nebude možné reálne stihnúť. Samotný proces cenového konania bude potom vyžadovať podstatné zvýšenie počtu pracovníkov úradu.

  Ďalej umožnenie podania odvolania voči cenovým rozhodnutiam úradu, umožnením tohto odvolania môže nastať a s veľkou pravdepodobnosťou aj nastane stav právnej neistoty vzhľadom na to, že cenové konanie môže byť zo strany účastníkov konania umelo predlžované a nebude možné včas a v súlade so všetkými ustanoveniami zákona uzatvoriť napríklad zmluvu o dodávke na nasledujúce obdobie. Preskúmavanie rozhodnutí úradu súdom upravuje Občiansky súdny poriadok.

  Ďalšie ustanovenie, ktoré je celkom evidentne v rozpore s európskymi pravidlami regulácie a znižuje zásadným spôsobom nezávislosť, je § 19 písm. a) ods. 1, ktorý hovorí, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa končí funkčné obdobie doterajších členov regulačnej rady.

  Uvedené ustanovenie je minimálne neštandardné, ale s veľkou pravdepodobnosťou aj protiústavné, pretože sa novelou zákona ustanovuje skončenie funkčného obdobia platne vymenovaných členov regulačnej rady, pričom pre skončenie, resp. zánik členstva sú v zákone o regulácii aj v navrhovanej novele zákonom taxatívne ustanovené dôvody.

  Nepriamym dôkazom toho, že ide o minimálne neštandardné ustanovenie, ktoré má za cieľ urobiť tam jednoducho personálne zmeny, je skutočnosť, že v žiadnych zákonoch o úradoch s podobným zameraním sa takéto ustanovenie nenachádza.

  A ešte jednu vec by som chcel spomenúť, pán minister, vy ste viackrát deklarovali, že Komisia Európskej únie nám pridelila výnimku na reguláciu cien elektriny a plynu pre domácnosti na 5 rokov a pre priemysel na 3 roky.

  Veľmi rád, a žiadam vás o to, veľmi rád by som takúto výnimku videl písomne potvrdenú, pretože pokiaľ viem, takáto výnimka by bola v rozpore aj so zmluvou o pristúpení a moje informácie svedčia o tom, že takáto výnimka poskytnutá nebola.

  Takže dovoľte mi, aby som uzavrel toto moje vystúpenie konštatovaním, že tento zákon významným spôsobom obmedzuje potrebnú a nevyhnutnú nezávislosť regulačného úradu, že znamená mocenské ovládnutie tohto úradu, ktorý by mal ostať nezávislým práve preto, aby sa ochraňovali záujmy spotrebiteľov, aby bola zabezpečená energetická bezpečnosť a aby sme zabránili tomu, že bude tento úrad politicky zneužitý na dočasné stlačenie cien pod úroveň ekonomických cien s rizikom, s reálnym rizikom skokového nárastu cien a ohrozenia energetickej bezpečnosti. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami, s reakciou na vystúpenie pána poslanca Mikloša sa prihlásili pán podpredseda Národnej rady pán Číž a pani poslankyňa Nachtmannová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Ten procedurálny návrh je omyl, takže to stiahnem.

 • Ďakujem pekne. Pozorne som vás počúval, pán poslanec Mikloš. Toto vystúpenie je súčasťou pokusov vás, ale i vašej strany o to, aby Slovensko ako republika absolútne stratilo akúkoľvek kontrolu nad ekonomickými v úvodzovkách vo vašom ponímaní procesmi, ktoré tu prebiehajú v sieťových odvetviach.

  Ja by som hrozne rád vedel, keby sa vám podarilo niekedy ešte lepšie predstaviť vašu predstavu, čo to je vlastne nezávislosť toho regulačného úradu.

  Po ďalšie je, že keby ste povedali, kde sú hranice korektnej a akceptovateľnej ochrany záujmov obyvateľov tohto štátu. Ak predáme Slovnafty ako prirodzené monopoly za 300 mil. korún a dneska deklaruje a ukazuje tento hospodársky celok, že zisky v hodnote 4 mld. štvrťročne, no pravdepodobne vyťahuje tie peniaze od niekoho. Nevytvorili sme ani na chvíľočku a pôsobenie vás ako podpredsedu vlády jednak a ako ministra financií a človeka, ktorý bol veľmi aktívny a pripravoval hodnotovo predaj a dereguláciu, kompletnú dereguláciu prirodzených monopolov znamená, že obyvatelia a štát je dneska relatívne bezmocný. A hľadanie toho rozsahu a intenzity regulácie je skutočne veľmi legitímne, veľmi limitované dnes a patrí k strategickým úlohám tohto štátu. Samozrejme, teraz je nevyhnutné rozmýšľať nad statickými podmienkami vo veľmi nehoráznej situácii a ťažkej situácii Slovenska ako štátu, ktorý nie je schopný v tejto oblasti hájiť základné otázky, takže hľadá istú formu normálneho a zmysluplného fungovania regulačných úradov, o tom ste nepovedali, bohužiaľ, absolútne nič. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ďalšia faktická poznámka pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Ďakujem. Pán poslanec, pri prijímaní programového vyhlásenia tejto vlády v auguste ste strašili výrazným poklesom slovenskej koruny. Dnes pri zmene zákona č. 276/2001 strašíte ohrozením energetickej bezpečnosti. Ale nepovedali ste jednu vážnu vec. K základnému ohrozeniu energetickej bezpečnosti Slovenska prispel váš záväzok, keď ste podpísali odstávku jadrových reaktorov v Jaslovských Bohuniciach. Hoci odborníci varovali, že stúpa energetická náročnosť spoločnosti na jednej strane a že sa po čase z exportéra elektrickej energie staneme jej dovozcami.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Pán poslanec Janiš, vy ste sta prihlásili už potom, ako bola uzavretá možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami, takže je mi skutočne ľúto.

 • Reakcie z pléna.

 • Ja som to prečítala. S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Ivan Mikloš.

 • Pán podpredseda Číž, ja vám veľmi rád vysvetlím, ako sa podľa môjho názoru dá zvyšovať nezávislosť, ale obávam sa, že nám na to minúta a pol stačiť nebude, takže veľmi rád vám venujem viac času.

  Čo sa týka predaja Slovnaftu, pokojne sa obráťte na svojho koaličného partnera HZDS pána Mečiara, za jeho vlády sa Slovnaft predával.

  Pani poslankyňa Nachtmannová, nikdy som nestrašil. Prosím, citujte, lebo vkladáte mi do úst veci, ktoré som nepovedal. Nestrašil som poklesom koruny, povedal som, dokonca som povedal, že z krátkodobého hľadiska je ekonomika naštartovaná tak, že v priebehu najbližších rokov bude rásť dokonca bez ohľadu na to, čo budete robiť. To, čo tvrdím, je, že ohrozujete dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenska aj tým, aký rozpočet ste prijali, ktorého pozitívom je, že zabezpečuje zatiaľ vstup do eurozóny a, samozrejme, najväčším pozitívom je, že všetci čakali vrátane analytikov, že to bude omnoho horšie na základe vašich sľubov a vašej kompetentnosti, ale tento rozpočet a ďalšie vaše kroky, žiaľbohu, mohol byť aj lepší, ako je.

  A čo sa týka Jadrovej elektrárne v Bohuniciach, zase vás odporúčam, bolo to politické rozhodnutie, my sme zároveň sami hovorili, že áno, čo sa týka bezpečnostných a ekonomických parametrov, táto elektráreň by mohla fungovať dlhšie a bolo to politické rozhodnutie na základe našej snahy stať sa členom Európskej únie a mimochodom, pani poslankyňa, takýto záväzok s omnoho skorším odstavením prijala pred nami ešte Mečiarova vláda. Tie reálie boli také, že z hľadiska pozície, ktorú sme mali pri vstupe do Európskej únie, sme najviac vedeli vyrokovať to, čo sme vedeli vyrokovať, a teda odloženie také, aké sa nakoniec dosiahlo. Čiže bolo to výsledkom, s ktorým sme neboli spokojní, ale najlepší výsledok, aký bolo možné v tom čase dosiahnuť aj vďaka tomu, že tento záväzok už existoval predtým.

 • Pán poslanec Janiš, procedurálny návrh.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Dovolím si protestovať proti tomu, že ste mi neudelili slovo. Ak ste mi ho nechceli udeliť, tak ste mali zareagovať hneď, keď som sa prihlásil. Ja som sa prihlásil v termíne, tak ako hovorí rokovací poriadok. Nebol by som rád, aby sme tu zavádzali takéto nejaké nové veci, ktoré zbytočne jatria nejaké rany a zbytočne tu obmedzujú rozpravu a prihlásiť sa legálne do faktických poznámok.

 • Pán poslanec, skutočne ja som to čítala a myslím si, že ste videli aj na tabuli a čítala som to z monitora, takže neboli ste prihlásený, ale nebudeme o tom diskutovať. Takže potom vystúpi ďalší poslanec, ktorý bol prihlásený, pán poslanec Kahanec, ale teraz budeme pokračovať hlasovaním. Ešte pred hlasovaním vyhlasujem teda 5-minútovú prestávku, takže hlasovať budeme o 5 minút.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím teda, aby ste zaujali svoje miesta, pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu. Ešte kým pristúpime k hlasovaniu, s procedurálnym návrhom pani poslankyňa Laššáková, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Podľa § 24 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku v mene troch poslaneckých klubov SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana – HZDS podávam návrh, aby sme do programu 6. schôdze zaradili návrh dvoch uznesení Národnej rady, ktoré máte rozdané ako tlač č. 162.

  Ide o vyhlásenie Národnej rady k situácii politických väzňov v Bielorusku a ku Konferencii o holokauste v Teheráne s tým, že ich prerokujeme zajtra o 10.30 hodine tak, aby sme o nich mohli hlasovať o 11.00 hodine. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Takže, vážené kolegyne a kolegovia, pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu. Prosím spravodajkyňu, ktorú určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor pani poslankyňu Luciu Žitňanskú, aby uviedla hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o európskom družstve, ktorý máte v laviciach pod tlačou 118.

  Nech sa páči, pani poslankyňa. Ešte prepáčte, pani poslankyňa, mám pripomienku k návrhu pani poslankyne Laššákovej. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s takto zaradenými bodmi programu, ktoré máte v lavici.

 • Všeobecný súhlas.

 • Pokiaľ áno, veľmi pekne ďakujem.

  Nech sa páči, slovo má pani poslankyňa Lucia Žitňanská.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu zákona o európskom družstve do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za 133.

  Tento návrh sme schválili.

  Takže konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a teraz pristúpime k druhému hlasovaniu. Nech sa páči.

 • Áno, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pridelení návrhu zákona ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárstvo a podnikanie s tým, aby za gestorský výbor bol určený Ústavnoprávny výbor Národnej rady s tým, že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 24. januára 2007 a gestorský výbor do 26. januára 2007.

 • Ďakujem. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 128 poslancov, za 128 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďalej poprosím určeného spoločného spravodajcu z ústavnoprávneho výboru pána poslanca Gábora Gála, aby uviedol návrh uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konania poškodzujúcim ich finančné záujmy, ktoré máte pod tlačou 112.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s predmetnou dohodou.

 • Ďakujem, pán poslanec. Takže, vážené kolegyne, budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada vyslovuje súhlas s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a iným protiprávnym konania poškodzujúcim ich finančné záujmy. Zároveň pripomínam, že podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 94 poslancov, za 94, nehlasovali 2 poslanci.

 • Reakcie z pléna.

 • Ruším, hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 121 poslancov, za 116, nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, teda zákon o tripartite (tlač 146).

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci a bývanie poslancovi Róbertovi Madejovi, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade...

 • Pán poslanec, nedajte sa, prosím, rušiť. Poprosím vážených kolegov, aby nerušili spravodajcu pri jeho činnosti.

 • Nebol procedurálny návrh v rozprave.

 • Hlasy v sále.

 • Pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) o tom, že predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 75 poslancov, proti 60 poslancov, zdržali sa 2.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o pridelení návrhu zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky výbor pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený ho prerokovali v lehote do 24. januára 2007 a gestorský výbor ho prerokoval v lehote do 26. januára 2007.

  Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 122 poslancov, za 100 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov, nehlasovalo 7.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na prerokovanie zákona v druhom čítaní.

  Teraz budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, máte to uvedené v laviciach ako tlač 140.

  Poprosím spravodajkyňu z výboru pre financie, rozpočet a menu poslankyňu Editu Angyalovú, aby uviedla hlasovanie. Ešte sa spýtam, môže predseda poveriť niekoho iného, čo by uviedol návrh zákona?

 • Hlasy a ruch v sále.

 • Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, žiadam, aby ste dali hlasovať, aby ste posunuli tento zákon do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za 107 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 27 poslancov.

  Aj tento návrh sme schválili.

 • Dobre. Pán predsedajúci, gestorským výborom pre tento návrh zákona je výbor pre financie, rozpočet a menu a ďalšie výbory sú ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodársku politiku. Dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Reakcie z pléna.

 • A zároveň aj výboru pre zdravotníctvo. Dávam hlasovať.

 • Hlasy v sále.

 • Do 26. januára. Gestorským výborom je výbor pre financie, rozpočet a menu.

 • Reakcie z pléna.

 • Smiech a potlesk.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 103 poslancov, za 82 poslancov, zdržalo sa 8, nehlasovalo 13.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, tak ako uviedol predseda výboru, stanovila gestorský výbor a určila príslušné lehoty na prerokovanie zákona v druhom čítaní.

  Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v hlasovaní o vládnom návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.

  Poprosím predsedu výboru, aby uviedol návrh na hlasovanie.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, žiadam, aby ste tento návrh pod tlačou 141 posunuli do druhého čítania.

 • Dobre. Vážené kolegyne, kolegovia, hlasujeme o návrhu podanom podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 137 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Ďalší návrh, pán spravodajca.

 • Ďakujem. Tento zákon bol pridelený trom výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodársku politiku. Gestorským výborom je výbor pre financie, rozpočet a menu. Lehota na prerokovanie v druhom čítaní je vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

  Prosím, dajte hlasovať o pridelení.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 137 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na prerokovanie v druhom čítaní.

  Teraz budeme hlasovať v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorý máte uvedený pod tlačou 145.

  Spravodajcom výboru pre hospodársku politiku je pán poslanec Peter Pelegrini. Prosím ho, aby tento návrh uviedol.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Ďakujem. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za návrh 133 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Ďalší návrh, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

 • Ďakujem. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 139 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, aj príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., ktorý máte uvedený pod tlačou 122.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého navrhol gestorský výbor pre hospodársku politiku pánovi poslancovi Pavlisovi, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade so zákonom o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 134 poslancov, zdržali sa 2 poslanci, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 137 poslancov, proti 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Teraz prosím určeného spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku pána poslanca Štefana Kužmu, aby uviedol návrh uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s vyhlásením Slovenskej republiky podľa čl. 42 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) o neuplatňovaní Dodatkov CUI, APTU a ATMF. Tento návrh máte pod tlačou 133.

  Nech sa páči, pán poslanec. Ešte, ak dovolíte, pripomínam len, že podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4 ústavy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v rozprave nevystúpil nikto z poslancov ani nedal pozmeňujúci návrh.

  Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 137 poslancov, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili. Ďakujem.

  Ďalej budeme pokračovať v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších prepisov (tlač 129).

  Poprosím spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pán poslanca Ján Čecha, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 78 poslancov, proti 58 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre zdravotníctvo. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 24. januára 2007 a gestorský výbor do 26. januára 2007.

 • Ďakujem. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za 114 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov, nehlasovalo 6 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na prerokovanie zákona v druhom čítaní. Ďakujem.

  Pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. (tlač 142).

  Spravodajcom je predseda výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pán poslanec Ján Slabý, ktorého prosím, aby uviedol hlasovanie.

 • Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 118 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie nasledovným výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodársku politiku a výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 24. januára 2007 a gestorský výbor do 26. januára 2007.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 135 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Ďakujem.

  Teraz prosím spravodajcu, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodársku politiku pána poslanca Milana Reháka, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 111).

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku predložený návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 132 poslancov, zdržali sa 4 poslanci, nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodársku politiku a výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

 • Ďakujem. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 138 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Ďakujem.

  Ďalej prosím spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku pána Miroslava Kotiana, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z. pod tlačou 116.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 76 poslancov, zdržalo sa 61 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2007 a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 131 poslancov, zdržalo sa 6.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na prerokovanie v druhom čítaní. Ďakujem.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Dávam slovo poslancovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor Pavlovi Pavlisovi, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade so zákonom o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 107 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 29 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre kultúru a médiá. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním výbor pre hospodársku politiku a určené výbory prerokujú v druhom čítaní do 24. januára a v gestorskom výbore do 26. januára 2007.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 137 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Budeme pokračovať v hlasovaní v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorý máme pod tlačou 136. Spravodajcom je člen navrhnutého gestorského výboru pre hospodársku politiku pán poslanec Stanislav Janiš. Má slovo.

 • Ďakujem za slovo. Keďže v rozprave nikto nevystúpil, budeme hlasovať o mojom návrhu, aby sme uvedený návrh zákona prerokovali v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za 104 poslancov, zdržalo sa 32 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďalej budeme hlasovať o pridelení zákona výborom – ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodársku politiku aj gestorskému výboru a výboru pre verejnú správu s tým, že výbory prerokujú novelu zákona do 24. januára a gestorský do 26. januára 2007.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 136 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na prerokovanie v druhom čítaní.

  Tým sme vyčerpali všetky hlasovania o prerokovaných návrhoch do 17.00 hodiny.

  Teraz budeme pokračovať v našom prerušenom rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Budeme pokračovať vo všeobecnej rozprave.

  Do rozpravy sa ústne prihlásil pán poslanec Kahanec. Má slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som aj ja vystúpil v rozprave k prvému čítaniu vládneho zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

 • Ja poprosím, aby ste venovali pozornosť pánovi poslancovi, ktorý vystupuje, pretože je tu veľký šum.

 • Hľadanie systémového riešenia regulačného rámca, ktorý by zabezpečil transparentnú, objektívnu i spravodlivú cenotvorbu v oblasti sieťových odvetví je určite otázkou náročnou a veľmi citlivou a vytvára taktiež priestor pre určité populistické vyjadrenia či zaujatia stanovísk. Hlavne je to citlivé vo vzťahu k cenám energií pre domácnosti.

  Na druhej strane nepriame ovplyvňovanie vyprázdňovania peňaženiek obyvateľov sa deje aj cez tvorbu cien pre veľkoodberateľov či ďalších užívateľov energií.

  Konštatovanie predkladateľa v dôvodovej správe, že súčasná situácia na slovenskom energetickom trhu vo vzťahu k cenám elektriny, plynu a vody pre koncových odberateľov je nevyhovujúca, je až príliš zjednodušené vyjadrenie. Dá sa polemizovať aj o pohľade na stav liberalizácie. Aj o tom, ako bol, či nebol naplnený predpoklad o skutočnej liberalizácii cien energií.

  Na druhej strane možno súhlasiť, že v rámci regulácie je potrebné konkurenčné, transparentné i nediskriminačné prostredie. Otázkou je, či práve to novela zabezpečuje. Myslím si, že tento úmysel mali aj tí, ktorí sa snažili tento problém riešiť pred predmetnou novelou. A jedným z prvkov na zabezpečenie takéhoto prostredia bolo aj konštituovanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

  Predložená novela zákona o regulácii sieťových odvetví však cez svoje tri základné ciele – komplexná regulácia cien, oddelenie regulačného úradu od regulačnej rady a možnosť spoločenskej kontroly celého procesu mi však až veľmi nápadne pripomína snahy vládnej koalície získať predovšetkým personálny vplyv.

  Podobne, ako to bolo pri „riešení zmeny“ vedenia v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Sociálnej poisťovne cez poslanecké návrhy a podobne, či pri iných zákonoch, ktoré koalícia predkladala s tým, že vedome oslabovala slobodné rozhodnutia občanov napríklad pri zmene dôchodkovej správcovskej spoločnosti či pri iných prípadoch, kde bola očividná snaha koalície, čím skôr zmeniť personálne vedenie. Tiež sú tu príklady, či už STV, alebo Slovenský rozhlas.

  A myslím si, že už ani netreba spomínať zákon, ktorým koaličná väčšina presadila aj dnes svoje záujmy cez zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

  Vráťme sa teda späť k predmetnému zákonu o regulácii v sieťových odvetviach. Opätovne potvrdím, že pri regulácii energií by malo ísť predovšetkým a v konečnom dôsledku o zabezpečenie spravodlivej cenotvorby.

  Čo však rieši predložená novela?! Predovšetkým obmedzuje nezávislosť úradu. Neprimerane zasahuje do nezávislosti tohto úradu v oblasti cenovej regulácie a umožňuje vláde vytvárať politický tlak. Pri pesimistickom pohľade sa dá povedať, že dokonca môže ohroziť aj energetickú bezpečnosť Slovenska.

  Prijatie novely by teda zabezpečilo bezproblémový prechod od nezávislej ekonomickej regulácie na reguláciu politickú, ba aj lobistickú. Otvára dvere pre prípadné presadzovanie záujmov veľkých odberateľov na úkor obyvateľstva, ale aj cez nenáležité právomoci ministerstva hospodárstva, cez preferovanie združení odberateľov energií.

  Novela vytvára aj priestor pre právnu neistotu i možnosť nárastu súdnych sporov. Môže viesť k zneisteniu potenciálnych investorov v energetike, ktorí sa jednak budú obávať investovať, jednak sa to môže prejaviť v tom, že pri nedostatočnom investovaní v súčasnosti môže dôjsť k celkovému zhoršeniu v oblasti cien energií v budúcnosti.

  Populistické gestá či zámery, alebo ciele bez riešenia a postavenia sa k reálnym problémom súčasnosti zoči-voči nás neuchránia pred horšími podmienkami v budúcnosti. Systém rozdávania či neadekvátneho investovania do technického rozvoja sme tu už mali. A taktiež sme žili zhruba štyri desaťročia z výsledkov, ktoré v skoršom čase ešte bývalú Československú republiku zaraďovali medzi najvyspelejšie štáty v Európe.

  O problémoch novely nás presviedčajú aj diskusie v odbornej verejnosti i samotné hodnotenia novely regulačným úradom. Nový spôsob konštituovania regulačnej rady vôbec nedáva garancie, že to nebude politická nominácia. A čo odporuje aj slovám pána ministra, citujem, „my chceme znížiť politický vplyv“, resp. „my chceme politický vplyv znížiť“, aby som bol presný. Koniec citátu. A to už nehovorím o odvolateľnosti členov regulačnej rady. Tu by bolo statočnejšie povedať priamo, ako aj pri iných prípadoch, keď sa nebáli predstavitelia koalície povedať, že zodpovednosť má vláda, teda má mať aj reálny vplyv. V tomto prípade sa však tak nedeje.

  Či táto novela prinesie pre odberateľov spravodlivejšie ceny, ukáže budúcnosť. Nie iba o rok či o dva. Je to otázkou vzdialenejšej budúcnosti. Už vonkoncom sa nemožno podľa môjho názoru stotožniť s výrokom pána ministra, že novela zvýši nezávislosť regulačného úradu. I keď je podľa pána ministra táto novela časovo obmedzená a že keď sa vytvorí liberalizovaný trh a zdôrazňujem liberalizovaný trh, nebude už nutné robiť kompletnú reguláciu. Tu je skôr však pravdepodobnejšie, že novela zruší nezávislosť regulačného úradu a do úzadia zatlačí aj profesionálnu odbornosť v rámci tohto úradu a že môže vyvolať aj výraznú nestabilitu trhu. Pochybnosti o cieľoch tejto novely odzneli v mnohých odborných diskusiách, kruhoch i stanoviskách.

  Na záver mi dovoľte ešte raz zdôrazniť, že novelou zmenenými podmienkami, „ak bude člen regulačnej rady konať v rozpore s energetickou politikou“, pri odvolávaní členov regulačnej rady sa vytvára priestor pre politický tlak. A plánované ukončenie funkčného obdobia doterajších členov regulačnej rady od nadobudnutia účinnosti novely, teda od budúceho roka len potvrdzuje skutočný záujem, ktorý má novela dosiahnuť a že vláda chce čím skôr, ale najmä nesystémovo vstupovať do oblasti cenotvorby energií. A potvrdzuje to aj neprimerane dostatočný čas na vypracovanie tejto novely v celom jej priereze od pripomienkovania až po hľadanie konečného predmetného riešenia.

  V neposlednom rade je tu fakt, že na nesúlad novely s právnymi normami Európskej únie upozorňovali viaceré subjekty pôsobiace v oblasti energetiky, ale aj to, že pohľad ÚRSO hovoril o nevysporiadaní sa ani s pripomienkami ministerstva financií v rámci tejto novely.

  Otázkou je tiež, či predkladateľ nemal brať do úvahy Európskou komisiou pripravovanú novú spoločnú koncepciu európskej energetickej politiky, teda aj pripravovanú zmenu európskej energetickej legislatívy, z ktorej vyplynie aj potreba harmonizácie s európskymi nariadeniami či smernicami.

  Otázkou je aj to, či pri zasahovaní ministerstva hospodárstva do činnosti regulačného úradu sa systémovo a komplexne zvládnu problému súvisiace s previazanosťou agendy k cenovým konaniam medzi ministerstvom a regulačným úradom a či je vôbec v súlade s Ústavou SR ukončenie funkčného obdobia doterajších platne vymenovaných členov regulačnej rady.

  Tým hlavným problémom však asi bude rana pod pás nezávislosti regulačnému úradu a zasahovanie ministerstva hospodárstva do činnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý sa po prijatí novely stane iba bezbranným a „riadeným úradom“ vládou Slovenskej republiky. Dnešné vedenie úradu nebolo poslušné voči vláde. To budúce to napriek vládou či ministerstvom deklarovanému posilneniu kompetencií energetického regulačného úradu si to už asi vôbec nedovolí.

  Myslím si, že som uviedol dosť dôvodov na to, aby som si v závere dovolil povedať za poslancov KDH, že tento návrh poslanci za KDH nepodporia. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. S faktickou poznámkou ako reakciou na vystúpenie pána poslanca Kahanca sa prihlásil jediný poslanec Ján Podmanický. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Pán poslanec, ja si vás vážim ako korektného človeka. Doteraz sa aj tak prejavujete. Napriek tomu neviem pochopiť, prečo aj vy takýmto hrubým, doslova vulgárnym spôsobom opakujete lži, ktoré tu zaznievajú sústavne v tomto parlamente.

  Vy rozprávate o tom, že treba zastaviť politické nominácie, že vám jazyk nezdrevenie, keď vy hovoríte takéto nehorázne, zavádzajúce lži. Veď predsa 8 rokov vy ste tvrdo politicky nominovali do všetkých možných orgánov, ktoré existovali, a vy sa tu idete akosi pozastavovať a rozhorčovať nad tým, že nová vláda a nová politická reprezentácia akosi tu chce zasahovať do nejakej nezávislosti.

  Prepánajána, pán poslanec, veď nám tu nemusíte ťahať medové motúzy popod nos a hovoriť o nejakej nezávislosti. Veď všetko, čo vy nazývate nezávislým, už dávno vy ste dostali pod svoju kontrolu. A ak chceme určité objektívne riadenie niektorých inštitútov a inštitúcií, no, čo je predsa na tom zlé.

  A chcem vás upozorniť, pán poslanec, spomínali ste, že nová vláda už politicky zasiahla do Slovenského rozhlasu. Treba si pozrieť fakty, generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu bola vymenovaná, teda zvolená ešte pred zmenou v rozhlasovej rade.

  Takže to je len taká malá oprava. A nakoniec chcem všeobecne povedať, že veď predsa ľudia si zvolili určitú politickú reprezentáciu a majú určité očakávania. Však ste demokrati, tak to rešpektujte. Ak vláda chce do určitej miery zaviesť poriadok a chce splniť svoje volené sľuby, no tak musí na to používať aj určité inštitúcie, ktoré sú demokratické.

 • Ďakujem. Pán poslanec Kahanec bol posledný, ktorý sa ústne prihlásil do rozpravy.

  Vyhlasujem preto všeobecnú rozpravu... aha, pardon, dobre. Reagovať chce ešte pán poslanec Kahanec. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, myslím si, že demokratické rozhodnutie rešpektujeme a že pokiaľ registrujete, tak podporujeme aj vami navrhované zákony, nie všetky, ale na rozdiel od vás niektoré podporujeme. Zasa z vašej strany sme nevideli ani jednu podporu, keď sme predkladali my naše pozmeňujúce návrhy pri štátnom rozpočte.

  A k tomu, či to treba povedať jasne, kto má zodpovednosť. Veď ja som len povedal úplne priamo to, čo zaznelo z vašich koaličných úst. Predstavitelia koalície sa vyjadrili, že zodpovednosť má vláda, a teda má mať aj reálny vplyv aj cez tieto nominácie. To si myslím, že z vašej strany, nemyslím zo strany vašej osoby, ale zo strany koalície úplne jasne zaznelo.

  Takže ja som vôbec nechcel robiť nejaké vaše urážania. Sami ste to deklarovali. Ja som to len zopakoval. A pevne dúfam, že na tejto pôde ešte človek má právo na vyjadrenie slobodného názoru.

  Môžeme hovoriť o posilnení právomoci úradu, keď v podstate pokračujeme, resp. navrhujete v tejto novele politické nominácie? Veď je to jasne určené, kto navrhuje týchto predstaviteľov do tejto rady. A hádam mi nechcete povedať, že v Národnej rade, keď sa bude hlasovať o týchto členoch, to nebude politická nominácia.

  Ak nie sú jasne stanovené princípy regulácie, bude nezávislé rozhodnutie regulačného úradu správne? Veď my do toho zavádzame úplne tvrdo aj politické nominácie, aj ovplyvňovanie nezávislosti príslušných úradov. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem aj ja. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a chcem sa opýtať pána ministra, či chce ako navrhovateľ zaujať stanovisko? Nie. Ďakujem.

  Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť ešte k diskusii? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

 • Ďakujem, vážená kolegyňa. Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

  návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k „Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (Viedeň 15. novembra 1972)“.

  Tento návrh vlády ste dostali ako tlač 124 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 124a.

  Návrh opätovne odôvodní minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. Odovzdávam mu slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dôvodom predloženia materiálu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky je odsúhlasenie prístupu Slovenskej republiky k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov.

  Dohovor je medzištátnou zmluvou, v rámci ktorej pristúpenie Slovenskej republiky k dohovoru odsúhlasila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 85/2006 a podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, podlieha vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Listinu o pristúpení Slovenskej republiky po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky podpisuje prezident Slovenskej republiky.

  Dohovor o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov bol podpísaný vo Viedni 15. novembra 1972. Cieľom dohovoru je vzájomné uznávanie výrobkov z drahých kovov označených dohovorenou značkou medzi jednotlivými členskými štátmi dohovoru, a tak zabezpečiť spoločnú ochranu spotrebiteľa a voľný pohyb klenotníckeho tovaru v členských krajinách dohovoru.

  V dohovore má členstvo 16 zmluvných štátov a v súčasnosti boli k pristúpeniu pozvaní okrem Slovenskej republiky aj Cyprus a Ukrajina. O členstvo tiež požiadali ďalšie mimoeurópske krajiny Srí Lanka, India a Čína.

  Puncový úrad Slovenskej republiky je od roku 1997 pozorovateľom Viedenského dohovoru a Asociácie európskych puncových úradov v Ženeve a na rokovaní v marci roku 2005 bol vyzvaný o vyjadrenie sa k vstupu Slovenskej republiky za riadneho člena Viedenského dohovoru.

  Vzhľadom na splnené technické a legislatívne podmienky podmieňujúce existenciu členstva v dohovore, ako aj Stálym výborom dohovoru odsúhlasenie prijatia Slovenska za stáleho člena, vláda Slovenskej republiky uznesením č. 85/2006 vyjadrila súhlas s vymenovaním Puncového úradu Slovenskej republiky za autorizovaný orgán na území Slovenskej republiky na uskutočňovanie kontroly tovaru z drahých kovov podľa dohovoru a tiež dala súhlas na vymenovanie riaditeľa Puncového úradu Slovenskej republiky za stáleho zástupcu Slovenskej republiky v dohovore.

  Vláda Slovenskej republiky týmto predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh, ktorým sa zabezpečuje pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov spolu s dodatkami s chválenými zmluvnými štátmi 13. decembra v Morges a 9. januára 2001 v Ženeve.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh prešiel prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky bez pripomienok. Preto navrhujem, aby ste spojili druhé a tretie čítanie a vyslovili súhlas s predloženým návrhom na pristúpenie Slovenskej republiky k Viedenskému dohovoru ako vhodnému nástroju na zabezpečenie spoločnej ochrany spotrebiteľa a voľný pohyb klenotníckeho tovaru po členských krajinách dohovoru. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Nech sa páči zaujať svoje miesto. Teraz prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku pána poslanca Tibora Glendu, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, podávam Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov k tlači č. 124.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 119 z 31. októbra 2006 pridelil návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

  Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej pre hospodársku politiku.

  Lehotu na prerokovanie vo výboroch vrátane gestorského výboru určil do 30. novembra 2006. Výbory prerokovali pridelenú predmetnú tlač a zaujali k nej nasledovné stanoviská.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 29. novembra 2006 a uznesením č. 57 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh 23. novembra 2006 a uznesením č. 61 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov.

  Gestorský výbor prerokoval a schválil spoločnú správu výborov 30. novembra 2006 a uznesením č. 74. Súčasne poveril spoločného spravodajcu predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov spolu s dodatkami schválenými zmluvnými štátmi 13. decembra 1999 v Morges a 9. januára 2001 v Ženeve.

  Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem vás informovať, že som nedostal do rozpravy žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa niekto chce do rozpravy prihlásiť ústne? Ak tomu tak nie je, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem pánovi ministrovi aj pánovi spravodajcovi za účasť.

  Budeme pokračovať, vážené kolegyne, kolegovia, prvým čítaním o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Cabaja a Pavla Džurinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

  Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 128. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 118.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Tiborovi Cabajovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (tlač 128).

  Cieľom tohto predloženého návrhu zákona je úprava, ktorá mení vymenúvanie a odvolávanie predsedu, podpredsedu a členov správnej a dozornej rady. Veľmi jednoducho povedané, táto kompetencia, ktorú doteraz mala vláda Slovenskej republiky, sa presúva na ministra pôdohospodárstva, ktorý je v priamej gescii zodpovedný za túto oblasť.

  Ak len trochu načrieme do doterajšieho zákona, na jeho návrh doteraz vlastne vymenovala týchto činovníkov vláda. Teraz je tu priama pôsobnosť na ministra pôdohospodárstva.

  Vychádzame aj z toho, že máme záujem, aby sa dosiahla pružnosť a operatívnosť pri riešení priorít a potrieb v oblasti pôdohospodárstva, usporiadaní pozemkového vlastníctva, využitia hospodárskych výsledkov dosiahnutých pri nakladaní s majetkom, ktorý bol zverený do správy Slovenského pozemkového fondu.

  Navrhovaná úprava má za cieľ upraviť zloženie správnej rady, mala byť zabezpečiť objektívne rozhodnutie o hlavných činnostiach pozemkového fondu, zloženie dozornej rady si kladie za cieľ zabezpečiť kontrolu efektívneho hospodárenia s prostriedkami rozpočtu pozemkového fondu a efektívne nakladanie spravovaného majetku.

  Chcem len konštatovať, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so súvisiacimi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je viazaná Slovenská republika. Samozrejme, bude priestor, aby sme potom, pokiaľ zákon bude posunutý, a o to vás chcem požiadať, aby ste zaradili zákon do druhého čítania s tým, že by bol predložený na prerokovanie patričným výborom a potom na januárovú schôdzu by bol v druhom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Samozrejme v materiáloch, ktoré ste dostali k tomuto návrhu zákona, sú všetky náležitosti, ktoré návrh zákona má mať aj priložený doklad z ministerstva financií, ktorý potvrdzuje, že vyjadrenie, ktorým ako predkladatelia konštatujeme, že nebude mať dopad na štátny rozpočet ani na rozpočty vyšších územných celkov a rozpočty obcí. Toto vlastne potvrdzuje aj ministerstvo financií, sekcia rozpočtovej politiky.

  Takže, vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosiť o podporu predloženého poslaneckého návrhu zákona, zaradiť ho do druhého čítania. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči zaujať miesto pre navrhovateľa. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pánovi poslancovi Tiborovi Lebockému.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 44 z 21. novembra 2006 určil ma za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Cabaja a Pavla Džurinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej Národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, to znamená doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona nie je upravená ani v práve Európskych spoločenstiev, ani v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V prípade, ak bude zákon posunutý do druhého čítania, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 31. októbra 2006 pod č. 118 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby uvedené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali do 24. januára 2007 a gestorský výbor do 26. januára 2007.

  Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu. Zároveň mi dovoľte, aby som využil svoje právo podľa § 27 ods. 8 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a aby som sa prihlásil do rozpravy.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu, chcem len informovať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, takže otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Do rozpravy sa prihlásil pán Lebocký Tibor, pani Tkáčová Jarmila. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a dávam slovo spravodajcovi pánovi poslancovi Tiborovi Lebockému. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážení prítomní, extrémne stručná všeobecná časť dôvodovej správy predloženého návrhu zákona vyvoláva odôvodnenú obavu, že predkladatelia a ich spolupracovníci nevenovali komplexnú pozornosť analýze príčin a dôvodov nedostatočnej pružnosti a operatívnosti pri riešení priorít v oblasti usporiadania pozemkového vlastníctva a pri posudzovaní ekonomickej efektívnosti nakladania s majetkom Slovenského pozemkového fondu.

  Proklamovaný hlavný cieľ predkladaného návrhu je možné posudzovať ako ústretový všeobecne známej potrebe urýchlenia usporiadania pozemkového vlastníctva a zvýšenia efektívneho nakladania pozemkového fondu so spravovaným majetkom, ale len a výlučne len samotným presunom právomocí na vymenúvanie a odvolávanie predsedu, podpredsedu a členov správnej a dozornej rady je dosiahnutie tohto cieľa diskutabilné a podľa môjho názoru nedostatočne odôvodnené.

  Presun rozhodovacej právomoci z vlády ako koaličného a kolektívneho orgánu na jedného člena vlády je nesystémový krok a pri organizácii spravujúcej taký rozsiahly majetok by bola táto úprava synonymom ústupu z demokratických princípov správy a užívania majetku štátu a majetku zatiaľ neidentifikovaných vlastníkov.

  Vážené kolegyne, kolegovia, predložený návrh zákona obsahuje okrem uvedených skutočností aj viaceré legislatívnotechnické nedostatky a vzhľadom na záväzný postup v legislatívnom procese je aj termín navrhovanej účinnosti zákona nereálny.

  Obraciam sa preto na vás, vážené kolegyne, kolegovia, aby ste pri hlasovaní o prerokovaní tohto poslaneckého návrhu zákona v druhom čítaní zobrali uvedené skutočnosti na vedomie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Jarmila Tkáčová. Má slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, možno, že tých pár krátkych poznámok, ktoré vám chcem povedať, by bolo stačilo povedať aj ako faktickú poznámku, ale predsa neviem, či sa zmestím do toho limitu, takže mi dovoľte, aby som sa aj vyjadrila k tomuto poslaneckému návrhu zákona.

  Je symptomatické, že v dôvodovej správe sa objavujú slová pružnosť a operatívnosť. S týmito slovami ste argumentovali pri predkladaní rôznych poslaneckých návrhov zákonov, ktorými ste zabojovali proti nezávislým kontrolným inštitúciám. Toto je ďalší takýto pokus. Po vyhodnotení informácií z posledných dní, mám napríklad na mysli snahy HZDS – Ľudovej strany o nové ministerstvo alebo o post zástupcu šéfa SIS a podobne.

  Obsah týchto slov nadobúda ďalší nový rozmer. Pružnosť a operatívnosť vo vašom podaní, kolegovia, znamená snahu o získavanie pozícií vo vládnej koalícii, kde sa cítite utláčaní.

  Ak mi chcete povedať, že to nie je pravda, tak mi odpovedzte na otázku. Prečo do dnešných dní Štátne lesy nemajú vymenovaného generálneho riaditeľa? Prečo bola hneď začiatkom augusta odvolaná správna aj dozorná rada Slovenského pozemkového fondu a do dnešných dní tento dôležitý orgán je bez vonkajšej kontroly. Nie je to náhodou preto, že ani na tomto ministerstve, ktoré podľa koaličnej dohody patrí HZDS, nehráte prvé husle? Že sa v koalícii neviete dohodnúť na rozdelení postov? Preto prichádzate do parlamentu a chcete, aby sme vám pomohli a schválili zmenu zákona, podľa ktorej by správnu a dozornú radu vymenoval minister, a nie vláda na návrh ministra.

  Zachádzate však ďalej a zavádzate povinnosť priamo zo zákona vymenovať do týchto správ lobistické skupiny. Korporativizmus ako vyšitý. Je úplne jasné, kto to má u vás dobre ošetrené – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Zväz poľnohospodárskych družstiev či Združenie agropodnikateľov Slovenska. Pýtam sa vás, páni predkladatelia, keď už takéto taxatívne vymenovanie, kde zostalo Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov, ktoré patrí do združenia štyroch samosprávnych poľnohospodárskych inštitúcií, ktoré akceptuje Brusel ako svojho partnera?

  Myslím si, že by bolo oveľa vhodnejšie, kolegovia, keby ste radšej urýchlene apelovali na ministra, aby táto inštitúcia, ktorá spravuje štátnu pôdu, pôdu nezistených vlastníkov, zmluvy z nájomných vzťahov a vykonáva ďalšie činnosti dostala čím skôr nezávislé riadenie a kontrolu.

  Pokiaľ viem, ani koaliční partneri, ani vláda, ktorá vydala svoje stanovisko, nesúhlasia s vašou iniciatívou a možno sa spoliehate na to, že vás podporí opozícia a s jej pomocou návrh prejde do druhého čítania, a tak by ste získali dobrú rokovaciu pozíciu na obsadzovanie postov týchto orgánov. Ale myslím si, že na túto hru my nepristúpime a tento návrh zákona nepodporíme.

  Dovolím si dať aj procedurálny návrh v zmysle § 73 ods. 3b rokovacieho poriadku nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. S faktickými poznámkami sa prihlásili poslankyne Magda Košútová a pani Mária Sabolová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou a zároveň udeľujem slovo pani Magde Košútovej.

 • Predkladatelia návrhu uvádzajú v ods. 4 zástupcov organizácií, z ktorých by mala pozostávať dozorná a správna rada, teda konkrétne správna rada, kde uvádzajú Zväz poľnohospodárskych družstiev. Chcem upozorniť, že táto organizácia neexistuje. Bola pred dvomi rokmi zrušená. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Teraz má slovo pani Mária Sabolová.

 • Ďakujem pekne. Ja len chcem podporiť vystúpenie pani poslankyne a chcem verejne tlmočiť stanovisko poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia, že za tento návrh zákona hlasovať nebudeme a stotožňujeme sa s výhradami, ktoré predniesla pani poslankyňa Tkáčová.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Vážené kolegyne, kolegovia, tým sme vyčerpali všetky vystúpenia tých, ktorí sa ústne prihlásili do rozpravy. Vyhlasujem teda všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa navrhovateľa, či chce zaujať stanovisko k rozprave?

  Nech sa páči, pán navrhovateľ.

 • Ďakujem pekne za slovo. Na rozdiel od mojich predrečníkov nechcem byť teraz politický, pretože o tom by sme si dosť dlho mohli hovoriť. Najmä aj o tom, že iné je byť v opozícii a iné je byť v koalícii, pretože ako predstavitelia koalície v predchádzajúcom volebnom období, a to nie je problém si vybrať zo stenozáznamov, hovorili úplne niečo iné.

  Ja som rád, že kolegyňa z pôdohospodárskeho výboru vystúpila, pretože mal som tú česť predsedať poľnohospodárskemu výboru v minulom funkčnom období a preto viem, čo sme v tom výbore riešili a je to trochu takou zotrvačnosťou, že dobieham niektoré veci, ktoré sa nepodarili doriešiť, ale mám taký dojem, že asi som si celkom neuvedomil, že to politické postavenie je už úplne iné a účel svätí prostriedky, keď som bol zodpovedný za niečo, hovorím ináč, a keď nie som zodpovedný, hovorím zas, ako mi to sedí, aby som si mohol politicky prihriať svoju polievočku, ale to už patrí asi k politike, na to sme si zvykli a nie som ani celkom z toho prekvapený.

  Len, pani kolegynka, ak by ste si dobre prečítali ten návrh, tak je napísané v ňom „správna rada pozostáva spravidla“. A teraz sú tam vymenované, a to „spravidla“ v legislatíve niečo znamená a hovorí o tom, kto všetko tam môže byť, kto tam nemôže byť. Samozrejme, je to vecou diskusie, že komu sa čo páči, alebo nepáči, ale ja som veľmi odolný voči tomu, aby som sa pozastavoval nad tým, že takéto politické „hrátky“ tu v tomto parlamente boli, budú, pokým parlament bude existovať, lebo o tom je parlamentarizmus, to je to divadielko, ktoré sa robí navonok, ale to už patrí zrejme k politike.

  Takže len toľko k tým konkrétnym veciam, ktoré boli, samozrejme, ja som si ich vypočul. Ďakujem pekne, to je pre mňa ocenenie, ak herečka oceňuje, že moje divadlo je tu na tomto..., ale nechcem radšej reagovať, pretože sme sa dostali niekde inde, ale chcem len povedať k tým veciam, ktoré teda v návrhu zákona sa objavili, samozrejme, ak návrh bol odovzdaný 20. októbra, bola predstava o tom, že skutočne bude priestor, aby sme toto stíhali v tom čase, kedy to bol návrh na 1. januára, ale zase nemusím ďaleko zasahovať v rámci rokovaní v druhom čítaní okrem iného teda, kde sa môžu dávať pozmeňujúce návrhy, a keďže čas postúpil niekde ďalej a vieme, že podľa rozhodnutia predsedu parlamentu do 24. januára je prerokovanie vo výboroch a do 26. januára v gestorskom výbore, logika hovorí, že určite to nebude 1. januára, ale to pri každom zákone takmer, ktorý sa tu predkladá do parlamentu, ten termín sa operatívne prispôsobuje termínu prerokovania, ktorý prebieha v rámci rokovania Národnej rady.

  Takže toľko len na vysvetlenie a otázka Štátnych lesov, samozrejme, je tu priestor, zajtra je hodina otázok, myslím, že ste nevyužili, aby ste mali možnosť sa opýtať toho kompetentného, prečo nie je vymenovaný riaditeľ Štátnych lesov, pretože možnosťou poslanca je využiť právo a pýtať sa v otázkach, resp. pýtať sa v interpeláciách, možno ste mali smolu, že vás rovno nevylosovali, ale to ja už neviem ovplyvniť, pretože som nebol pritom, ale hovorím, ak kladiete otázku mne, tak potom patrila niekomu inému ako mne ako jednému z predkladateľov v tejto rovine.

  A to, že to aj kolega Lebocký pomenoval ako nesystémový krok, samozrejme, nebol v tom minulom funkčnom období, ale vtedy sa to označovalo za veľmi systémový krok, kedy to bolo tak. Takže hovorím, že sme v určitom posune, v ktorom sa momentálne v tomto parlamente nachádzame.

  Takže toľko, kolegyne, kolegovia, som chcel povedať za predkladateľov. Je na nás, či sa rozhodneme to posunúť do druhého čítania. Tam je potom možnosť uplatniť si aj tie výhrady, ktoré mám. Ak sa rozhodnem to neposunúť, tak povedali sme si, čo sme si chceli povedať pre médiá, ale nie pre legislatívu. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán navrhovateľ. Na tabuli svieti s procedurálnym návrhom pani poslankyňa Vášáryová. Nech sa páči. Poprosím najskôr návrh a potom odôvodnenie.

 • Pán podpredseda, žiadam vás, aby ste upozornili pána poslanca, že pokiaľ on sám bude hovoriť o 150 ľuďoch platených z daní našich spoluobčanov ako o divadielku navonok, nikdy sa nám nepodarí zvýšiť prestíž druhého najvyššieho orgánu nášho štátu. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Poprosím vážne, ak máme naozaj udržať rokovanie tohto parlamentu, tak musíme rešpektovať, že máme prerokovanie vládneho návrhu, teda poslaneckého návrhu zákona v štádiu záverečných rečí. Prosím, naozaj nezneužívajme to a spoločne, a k tomu sa k vám pridávam, sa usilujme zvyšovať dôstojnosť tohto parlamentu. Teraz sa pýtam spravodajcu, či chce zaujať stanovisko k rozprave? Nechcel. Ďakujem veľmi pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Teraz, vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 147, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu č. 141.

  Teraz dávam slovo poslancovi Padovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám vám návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

  Základným zámerom tohto predloženého poslaneckého návrhu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na našich cestách. Zákon je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je naša Slovenská republika viazaná.

  Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet ani rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.

  Materiál nemá ani finančný, ekonomický, ani environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

  Teraz k osobitnej časti. Dámy a páni, ja som pred viac ako rokom vo výboroch odôvodňoval vtedy vládny návrh zákona, teda vládnu novelu zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktorá mala veľmi široký záber, ktorá sa zaoberala nielen zvýšením bezpečnosti, ale aj zvýšením postihov za nedisciplinovanosť pri premávke na pozemných komunikáciách.

  Z tohto celého materiálu, ktorý bol aj v tom čase vnímaný veľmi rozporuplne, som sa snažil vybrať len dve veci, ktoré naozaj výrazne môžu ovplyvniť bezpečnosť premávky a plynulosť cestnej premávky.

  V prvom rade ide o ustanovenie, ktoré ukladá vodičom povinnosť počas celého roka bez výnimky 365 dní v roku 24 hodín svietiť pri používaní motorového vozidla na pozemných komunikáciách.

  Druhá časť sa dotýka zvýšenia limitu konštrukčnej rýchlosti alebo najvyššej povolenej rýchlosti z 50 na 70 km. V tom prvom bode, keď sa hovorí o celodennom svietení, chcel by som povedať, že ešte pred 5, 6 rokmi takáto povinnosť v rámci kontinentu, v rámci Európy bola len v 4 krajinách. Dnes je to Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko, Chorvátsko, Island, Nórsko, Rusko a odporučené je to aj vo Švajčiarsku, v zime je to ešte Litva, Česko, Poľsko, Slovensko, mimo obce celoročne je Maďarsko, Portugalsko, Taliansko a mimo obce v zime je odporučené vo Francúzsku. Neustanovené je to v Belgicku, Islande, Cypruse, Luxembursku, Malte, Nemecku, Holandsku, Španielsku a vo Veľkej Británii.

  Teda trend je absolútne jasný a v podstate sa dá povedať, že v najbližších rokoch aj členovia Európskej únie budú vyzvaní na to, aby zabezpečili povinné celodenné svietenie počas celého roka.

  Ale nie je to len o tom, že je taký trend vo svete alebo v Európe, ale je to aj preto, že štatistiky samy osebe poukazujú na to, že vozidlo, ktoré pri jazde počas dňa nie je osvetlené, je objektom smrteľnej dopravnej nehody o 25 % častejšie ako vozidlo, ktoré je osvetlené.

  V prípade ťažkých dopravných nehôd je neosvetlené vozidlo objektom dopravných nehôd dokonca o 50 % častejšie ako vozidlo, ktoré je osvetlené. Až k 25 % všetkých smrteľných nehôd a k 35 % čelných zrážok by teda nemuselo dôjsť, ak by vodiči svietili počas celého dňa bez výnimky.

  Nechcem ďalej o tomto rozprávať, uvediem jeden príklad, keď v čase, keď je viditeľnosť na ceste nazvaná ako občianske šero, teda v čase, kde sa nedá povedať, že je vodič povinný mať zapnuté stretávacie svetlá, idú za sebou dve autá, jedno z toho je vpredu čierne bez zapnutých svetiel, za nim ide auto inej farby so zapnutými svetlami a na pozadí je tmavý plot. V takej situácii to predné auto nezbadáte a vnímate to druhé auto, teda to auto v poradí ako druhé, ktoré má zapnuté svetlá. Iste chápete, čo v takom prípade môže nastať.

  Čo sa týka druhého bodu, teda zvýšenie limitu na vstup na diaľnice pre vozidlá, ktorých minimálna, teda najvyššie povolená rýchlosť je vyššia ako 70 km/h, je to krok, ktorý vlastne je odozvou na krok, ktorý vykonalo ministerstvo vnútra a Policajné prezídium, keď zaviedlo zákaz predbiehania nákladných automobilov na diaľnici Trnava – Bratislava a mne sa ten krok ministerstva veľmi páči, ja som na tú tému aj komunikoval s policajným prezidentom a zhodli sme sa na tom, že v podstate z tohto kroku vyplývajú dve veci.

  Po prvé, zo skúseností, ktoré dneska sú, je to, že diaľnica potrebuje tretí pruh, a po druhé, zvýšenie minimálnej rýchlosti. Zvýšenie minimálnej rýchlosti z jednoduchého dôvodu, predpokladám, že mnohí z vás chodíte dennodenne alebo minimálne raz, dvakrát do týždňa po diaľnici a vidíte, ako to často vyzerá. Ja som si urobil pri svojich cestách niekoľko fotografií, ako kamióny napriek zákazu predbiehajú a nepredbiehajú, pretože by možno nechceli zákaz rešpektovať, ale predbiehajú preto, že na čele kolónie je vždy najrýchlejšie vozidlo avia, ktorá sa pohybuje rýchlosťou možno nejakých 55 km/h.

  Dámy a páni, toto nie je snaha o zásah do kompetencie ministerstva vnútra, ale snaha o riešenie problému, ktorý na našich cestách naozaj existuje, všetky ostatné záležitosti predpokladám, že tak ako policajný prezident prisľúbil, budú riešené v priebehu budúceho roka, aby vstúpili do platnosti v roku 2008.

  Týmto si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto návrhu novely zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán navrhovateľ, nech sa páči zaujať miesto pre navrhovateľov. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Viliamovi Jasaňovi.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 31 z 30. novembra 2006 ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 147) prvé čítanie.

  V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 20. novembra 2006 č. 141 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní v určených lehotách 24. januára 2007 a gestorský výbor 26. januára 2007.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto zákonu.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, prosím tiež zaujať miesto pre spravodajcov.

  Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás informovať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, takže mi prichodí opýtať sa vás, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne? Pokiaľ nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne, zároveň vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Vzhľadom na to, že neprebehla rozprava, predpokladám ani navrhovateľ, ani spravodajca nechcú využiť svoje právo vystúpiť so stanoviskom. Takže ďakujem obom aktérom za účasť pri prerokovaní tohto bodu a zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, teraz nasleduje prvé čítanie o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 148, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 142.

  Teraz dávam slovo poslancovi Júliusovi Brockovi, aby za skupinu poslancov tento návrh zákona uviedol.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, ďakujem pekne. Dámy a páni, uznávam vás, že ste ešte po celom dni vydržali v tejto rokovacej miestnosti. Tento návrh zákona by sa spokojne mohol nazvať i trinástym dôchodkom od zamestnaných detí.

  Predkladaný návrh novely zákona o daniach z príjmov reaguje na nepriaznivú sociálnu situáciu časti dôchodcov a tiež aj na snahu vlády zvýšiť mieru medzigeneračnej solidarity napríklad cez opatrenia v daňovej legislatíve.

  Navrhujeme rozšíriť jestvujúcu možnosť daňovej asignácie, t. j. poukázanie časti zaplatenej dane daňovníkom inej osobe, v tomto prípade svojmu rodičovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. Výška takto poukázanej dane sa určuje pre daňovníka sumou 1 500 korún za zdaňovacie obdobie.

  Návrh je výrazom medzigeneračnej solidarity zamestnaných detí so svojimi rodičmi. Čiastočne odstraňuje znevýhodnenie najmä rodičov viacdetných rodín, ktorých životná úroveň bola spravidla nižšia aj v čase starostlivosti o nezaopatrené deti a je nižšia aj v čase poberania dôchodkových dávok.

  Pri existencii priebežného dôchodkového piliera sa tak ich zamestnané deti viac solidarizujú s inými ako vlastnými rodičmi. Ak rodič mal jedno dieťa, je zamestnané, tak by podľa tohto zákona raz za rok mohol dostať 1 500 korún, ak má dve zamestnané deti a je dôchodcom 3-tis., ak tri 4 500, ak štyri 6-tis. atď.

  Návrh je sociálne spravodlivejší k daňovníkom, pretože nemôže nastať situácia, že chudobnejší podporujú bohatších. To je príklad vianočného príspevku, na ktorý sa skladajú rodičom, teda cez dane aj rodičia z rodín, kde príjem na osobu môže byť nižší, ako je napríklad dôchodcu, ktorý dostal vianočný príspevok.

  Navrhovaná právna úprava je v súlade s ústavou a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Prijatie tohto návrhu bude mať dopad na rozpočet i na verejné financie. Jeho presnú výšku je však ťažké alebo nie je možné presne špecifikovať, pretože využitie tohto inštitútu je dobrovoľné, ale v prípade, že by túto možnosť využilo rádovo 300-tis. daňovníkov, tak tento dopad by bol okolo 450 mil. korún. Pri výraznom raste daňových príjmov, ako to aj v tomto roku je, že sú vyššie o 10 mld., ako sa očakávalo, to však v žiadnom prípade verejné financie neohrozí.

  Ja som zaregistroval vyjadrenia v médiách zo strany aj vládnych predstaviteľov, keď som prezentoval ten návrh na tlačovej konferencii, všimol som si, že pán Halecký, predseda sociálneho výboru považuje ten návrh za zaujímavý, hovorí, že si vyžaduje širšiu diskusiu, aj ministerka Tomanová hovorí, že bolo by dobré z neho vybrať to, čo je dobré a dohodnúť sa na jeho použití a podobne. Čiže by som aj vás chcel poprosiť o jeho podporu.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec, za uvedenie návrhu zákona. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu pánovi Jozefovi Mikušovi. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k návrhu zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý máme pod tlačou 148, ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. najmenej 15-dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca, za spravodajskú správu. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu. Chcem vás informovať, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Pýtam sa preto, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Zároveň vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Ďakujem tak navrhovateľovi, ako aj spravodajcovi za ich aktívnu účasť pri prerokovaní tohto bodu programu.

  Zároveň mi dovoľte, vážené kolegyne, kolegovia, oznámiť, že preruším rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz pokračujem prvým čítaním o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica, Vladimíra Palka a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z.

  Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 150. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 143.

  Teraz mi dovoľte, aby som odovzdal slovo poslancovi Danielovi Lipšicovi, aby tento návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia, ide o pomerne stručnú novelizáciu Trestného zákona, ktorej cieľom je, aby pri vybraných deliktoch, konkrétne ide o delikty drogové, pranie špinavých peňazí, organizovaný zločin a závažnejšie formy korupcie bol ukladaný obligatórne trest prepadnutia majetku, pričom by však odsúdený mal možnosť obrany, ak by preukázal po právoplatnom odsúdení pôvod svojho majetku alebo jeho časti z legálnych príjmov.

  Návrh Trestného zákona teda rieši problém preukazovania legálnosti príjmov u osôb, ktoré sú právoplatne odsúdené pre najzávažnejšie formy organizovanej trestnej činnosti a korupcie. Tiež sa obrátim na poslancov vládnej koalície. Najväčšia strana vládnej koalície má dlhodobú tému preukazovania pôvodu majetku a spoločným úsilím sme v minulom parlamente aj schválili návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku.

  Tento návrh, jeho účinnosť je pozastavená rozhodnutím Ústavného súdu, zatiaľ boli myslím dve ústne pojednávania. Podľa mojej mienky rozhodnutie v merite veci je v nedohľadne. Všimol som si, že na nedávnom straníckom snemovaní jedna z priorít bola, aby preukazovanie pôvodu majetku mohlo byť efektívne a v praxi použiteľné.

  Práve tento návrh umožňuje, aby v tých najzávažnejších prípadoch, kde vina v trestnoprávnom zmysle je preukázaná mimo rozumných pochybností prišlo k preukazovaniu pôvodu majetku. Je to dôležité aj preto, že organizovaný zločin je nebezpečný práve značnou majetkovou základňou, ktorú používa na páchanie trestných činov. Ak sa nám nepodarí postihnúť majetkové zdroje organizovaného zločinu, bude boj proti organizovanej kriminalite, drogovým dílerom a korupcie oveľa menej efektívny.

  Ja preto verím, že tento návrh novely Trestného zákona nájde svoju podporu a že rovnako, ako to bolo pri preukazovaní pôvodu majetku tento návrh v parlamente bude úspešný.

  Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán poslanec, za uvedenie návrhu zákona. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, teda ústavnoprávny výbor poslancovi Petrovi Miššíkovi.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, ústavnoprávny výbor ma uznesením z 22. novembra 2006 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica, Vladimíra Palka a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z.

  Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vyplýva z nej, že návrh zákona nemá vplyv na výdavky z verejných financií, nemá finančný dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb. Nebude mať vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

  Problematika návrhu právneho predpisu, ako vyplýva z doložky, nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, nie je upravená v práve Európskej únie ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v súlade s rokovacím poriadkom na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 20. novembra 2006 pod č. 143 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, pre obranu a bezpečnosť, pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 24. januára 2007 a gestorský výbor do 26. januára 2007.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu. Opäť chcem informovať, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Pýtam sa preto, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne? Zdá sa, že nie je tomu tak. Takže uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Ako sledujem, k rozprave nechce zaujať stanovisko ani navrhovateľ, ani spravodajca. Ďakujem, vážení páni. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že dnešný čas na rokovanie fakticky uplynul, ďakujem vám za účasť na dnešnom rokovaní.

  Prerušujem rokovanie 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky do zajtra do 9.00 hodiny. Teším sa na stretnutie ráno. Želám vám všetkým príjemný večer.

 • Prerušenie rokovania o 18.59 hodine.