• Vážené panie poslankyne, páni poslanci, zakrátko započneme s rokovaním schôdze, ešte dáme šancu, aby sa mohli dostaviť chýbajúci poslanci a poslankyne do rokovacej sály.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram piaty rokovací deň 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Budeme teraz pokračovať v rokovaní o

  vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007,

  návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009.

  Dovoľte, aby som vás informoval, že o slovo požiadal predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Pavol Paška. Nech sa páči, pán predseda.

 • Dobré ráno, dámy a páni. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení podpredsedovia vlády, vážení členovia vlády, vážení hostia, dovoľte mi, aby som využil možnosť a krátko zareagoval na predchádzajúce tri dni, počas ktorých bežala rozprava o štátnom rozpočte.

  Napriek tomu, že viete, že sa snažím z pozície predsedu Národnej rady udržiavať polohu, ktorá, samozrejme, v agendách a v politikách má mať relatívne nadstranícky charakter, nedá mi, aby som toto svoje vystúpenie nezačal postrehom. Keď som počúval vystúpenia opozičných poslancov a keď som počúval tú ich úpornú túžbu po sociálnosti, keď som počúval ich pohľady na to, ako treba chrániť našu kultúru, ako treba financovať naše zdravotníctvo, až mi, dámy a páni, prišlo ľúto, že títo ľudia 8 rokov nevládli.

  Dámy a páni, s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2007 sa už oboznámili všetci poslanci, prerokovali ho výbory, viedla sa verejná diskusia a viedla sa o ňom v posledných dňoch aj rozprava v parlamente. Teraz je na poslancoch Národnej rady, aby sa k návrhu rozpočtu vyjadrili kladne alebo záporne svojím hlasovaním. Je na parlamente, aby rozhodol, či si tento rozpočet získa dôveru zástupcov ľudu a či bude môcť slúžiť racionálnemu hospodáreniu v roku 2007. Slovenská republika, dámy a páni, je parlamentnou demokraciou, a preto leží konečné rozhodnutie o osude tohto rozpočtu na pleciach poslancov. Národná rada Slovenskej republiky sa svojej ústavnej povinnosti náležite zhostí a rozhodne o tom, či predložený návrh štátneho rozpočtu vstúpi do platnosti alebo nie.

  Azda ani netreba priveľmi zdôrazňovať, aký význam má štátny rozpočet pre budúcnosť krajiny, pre plnenie našich záväzkov, pre efektívne hospodárenie a sociálnu politiku vlády. Štátny rozpočet je totiž základným ekonomickým zákonom finančnej politiky štátu, vytyčuje rozhodujúce smery vývoja vládnej politiky, zakladá rámce finančnej politiky štátu a určuje celkový charakter štátu. Pokiaľ ho Národná rada Slovenskej republiky prijme, dáva vláde legitímny priestor pre realizáciu svojej vízie, svojho programu, svojej predstavy o politickej a ekonomickej línii štátu.

  Dámy a páni, štátny rozpočet však nie je vecou svojvôle vládnych strán, ako sa to niekedy podsúva verejnosti. Existujú totižto rôzne druhy obmedzení, ktoré zodpovedná vláda nemôže ignorovať. Sú to obmedzenia finančnej povahy, pretože príjmy štátneho rozpočtu sú limitované a štát nemôže míňať bezhlavo a neuvážene, musí si určiť priority a základné ciele svojej politiky. Ale sú tu zároveň aj obmedzenia, ktoré majú politickú povahu, pretože vláda sa, prirodzene, riadi svojím programovým vyhlásením. Ale existujú aj obmedzenia ústavnej povahy. Štát je totiž viazaný Ústavou Slovenskej republiky, aby plnil určité konkrétne sociálne funkcie a predovšetkým aby napĺňal explicitnú ústavnú požiadavku sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Štát je povinný byť sociálnym a starať sa o svojich občanov. Z nedávnej minulosti poznáme pokusy vlády zbaviť sa tohto ústavou vymedzeného záväzku. Boli sme priamymi svedkami takéhoto experimentu, ktorý sa kontrastne s Ústavou Slovenskej republiky snažil totálne pochovať sociálny štát a v mene neoliberálnej ideológie do všetkých sfér spoločenského života zaviesť fetiš trhu, liberalizácie a privatizácie.

 • Ukázalo sa, dámy a páni, že kto ignoruje sociálne posolstvo ústavy, kto ignoruje sociálne tradície európskeho priestoru, kto nedokáže vnímať reálny život ľudí a celú politiku postaví iba na dogmách liberálnych ekonómov, nemôže v politike uspieť, lebo zabúda na to, čo je v demokratickej politike najdôležitejšie, zabúda na občana a na jeho ľudskú dôstojnosť.

  Nová vláda nezopakuje chyby bývalej vlády. Je si vedomá spomínaných predpokladov, svojej rozpočtovej politiky, a preto bude tak zodpovedná, ako aj sociálna. Tento svoj zámer strany vládnej koalície prezentovali pred voľbami, vyjadrili ho v programovom vyhlásení vlády a napĺňajú ho aj teraz po voľbách. Dôkazom toho je návrh zákona o štátnom rozpočte, ktorý nová vláda predložila do Národnej rady Slovenskej republiky a ktorý rešpektuje programové vyhlásenie vlády, Ústavu Slovenskej republiky, ako aj ekonomické požiadavky pre stabilné a prosperujúce hospodárstvo.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, máme pred sebou hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu, ktorý netrpezlivo očakávala slovenská verejnosť, domáce aj zahraničné finančné inštitúcie, devízové trhy, ekonomickí analytici, experti, širšia odborná obec. Neznalému pozorovateľovi slovenskej politickej scény musel zavše naskakovať mráz po chrbte, keď počúval hlasy opozície a niektorých spriaznených ekonomických analytikov o katastrofickej vízii, ktorá Slovensko čaká, štátny rozpočet novej vlády mal podľa opozície a niektorých analytikov priniesť bezhlavé ľavicové rozhadzovanie. Finančná politika novej vlády, dámy a páni, mala zastaviť ekonomický rast, zadlžiť krajinu, odstrašiť zahraničných investorov, znehodnotiť korunu. A mohol by som vo výpočte týchto predikcií pokračovať. Slovom, mala nastať kataklizma nedozerných následkov. Počúvali sme, že jediný, kto má recept na vládnutie, je pravica, že robiť ľavicovú politiku, politiku pre ľudí je nezodpovedné a populistické, že každý krok, ktorý povedie k rehabilitácii inštitúcií sociálneho štátu, je krokom späť a je krokom spiatočníckym, lebo údajne zákonite prehĺbi rozpočtový deficit a vzdiali nás od prijatia európskej meny. Dnes je celkom jasné, dámy a páni, že opozícia aj ekonomickí analytici často vedome, nevedome, je to na vás, zavádzali verejnosť. Pripomeňme si, že v auguste Národná rada schválila programové vyhlásenie vlády. Vláda vzápätí učinila prvé politické kroky a napočudovanie žiadna ekonomická katastrofa sa nekonala, ak však opozícia nepovažuje za katastrofu rekordné zhodnocovanie koruny, dôveru zahraničných trhov či vysoký ekonomický rast.

 • Dnes máme na stole návrh štátneho rozpočtu novej vlády a napočudovanie, dámy a páni, investori neutekajú zo Slovenskej republiky, ekonomika sa nerúti, nezamestnanosť nerastie, zadlženie sa neprehlbuje a zahraničné trhy novej vláde a jej rozpočtu plne dôverujú.

  A čo je najdôležitejšie, dámy a páni. Ukázalo sa, že sociálny štát je možné zosúladiť s požiadavkami ekonomickej efektivity a hospodárskeho napredovania. Nová vláda, ktorá sa hlási k stredoľavým pozíciám, pripravila rozpočet s iba 2,9-percentným deficitom. Možno to niekomu bude znieť neuveriteľne, ale až vláda so sociálnodemokratickým programom dokázala zrealizovať to, čo sa žiadnej pravicovej vláde nepodarilo. Až nová vláda dokázala, že aj napriek sociálnejšej politike možno dospieť k najnižšiemu deficitu štátneho rozpočtu v histórii Slovenskej republiky.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja aj z radov opozície, samozrejme, sa nebránime kritike, ktorá má opodstatnenie. Sme ochotní počúvať reálne argumenty a upozornenia na prípadné chyby a omyly. Sme ochotní a schopní zapracovať dobré návrhy, aj keď sú z dielne opozície, a viackrát sme to už dokázali. Ale pokiaľ dlhodobo pravica ideologicky a neodôvodnene ohovára sociálnu demokraciu z toho, že je nezodpovedná, rozhadzovačná, nemožno to chápať ako vecnú, primeranú a odôvodnenú kritiku. Som rád, že sme konečne dostali príležitosť ukázať, že je to mýtus, ktorý nemá žiadne opodstatnenie v realite. O stredoľavej politike sa, dámy a páni, vo verejnosti šírili očividné nepravdy. Pravica varovala pred prebujneným a byrokratickým štátom, ktorý tu údajne mala zaviesť sociálna demokracia. Namiesto toho vláda pripravila 20-percentné zníženie počtu pracovníkov vo verejnej správe. A bola to práve predchádzajúca vláda, ktorá podporovala prebujnený úradnícky aparát, nie ľavica, dámy a páni. Pravica strašila ľudí neefektívnou a nezodpovednou politikou ľavice. Namiesto toho sme pripravili rozpočet, ktorý je čisto z účtovného hľadiska najlepší v histórii. A navyše je sociálnejší než všetky predošlé rozpočty bývalej vlády.

 • Ukázalo sa, dámy a páni, že pravica zavádzala a strašila účelovo ľudí. Bývalá vláda sa za 4 roky skrývala za frázy o zodpovednosti, ekonomickej racionalite, šetrení v záujme budúcich generácií a podobne. Tým ospravedlňovala svoju nesociálnu politiku. Pravicová vláda za 4 roky vyhovárala sa na fiškálne obmedzenia. Ale dnes sa ukázalo celkom jasne, že len jednoducho nechcela, nechcela ľuďom dávať, nechcela ľuďom pomáhať, chcela len brať, brať a brať.

 • Štátny rozpočet na rok 2007 je jasným dôkazom, že nová vláda sa pod tento sociálne necitlivý prístup nikdy nepodpíše, pretože jej záleží na hodnote solidarity, pretože háji záujmy bezbranných, pretože chce zaviesť sociálne spravodlivejšiu spoločnosť. Budeme podporovať rodinu, budeme podporovať mládež, budeme podporovať dôchodcov, postavíme sa zodpovedne k rozvoju vidieka a k zníženiu regionálnych nerovností. Štátny rozpočet dokazuje, že vláda nezabúda na sociálne slabších a hodlá im pomáhať. Slovensko potrebuje sociálny štát a bude ho mať.

 • Veľmi oceňujem, že nová vláda nezabudla na svoje hlboké sociálne posolstvo, že si sociálnu oblasť určila za svoju prioritu, že umožňuje, aby slovenská spoločnosť opäť nadobudla charakter modernej, solidárnej spoločnosti, ktorej nie sú ľahostajné osudy tých menej šťastných a menej úspešných.

  Vážené dámy, vážení páni, som úprimne presvedčený, že v tejto sále nesedí nikto, kto by nedal na školstvo, kultúru, zdravotníctvo či iné oblasti viac, ako dáva tento rozpočet. Ale pripomeňme si predsa, v akom stave preberala nová vláda tento štát. Sú to alarmujúce sociálne nerovnosti, 20-percentná miera chudoby, zdravotníctvo absolútne v dezolátnom stave, mizivá podpora poľnohospodárom, ktorá by vidiek postupne doviedla do záhuby, chabá podpora rodinám, zúfalé postavenie tisícok dôchodcov. A mohol by som v tomto výpočte pokračovať ešte veľmi dlho. V tomto svetle je voľba priorít novej vlády na rok 2007 absolútne korektná, zodpovedná a legitímna.

  Čo je však, dámy a páni, najdôležitejšie. Slovensko konečne vykročilo k sociálnemu štátu a k hodnotám solidarity a sociálnej spravodlivosti. Slovom, konečne tu robí niekto politiku pre ľudí.

  Chcel by som na záver, dámy a páni, zdôrazniť, že opozícia vo svojich pripomienkach nepredložila nič, čo by spochybnilo legitimitu štátneho rozpočtu na rok 2007. Chcem skonštatovať, že opozícia mala dostatok priestoru na to, aby verejnosti prezentovala svoj pohľad, a diskusia o rozpočte prebehla v súlade so zákonom aj so zaužívanou praxou. Ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky oceňujem, že rokovanie o štátnom rozpočte prinieslo štandardné koalično-opozičné polemiky, ktoré sa nevymykali obvyklým spôsobom politickej diskusie a v zásade naplnili posolstvo parlamentnej demokracie.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, tento rozpočet je dobrý. Je dobrý preto, že je nielen zodpovedný, ale aj solidárny. Je dobrý preto, lebo nezadlžuje krajinu, ale navyše umožňuje sociálnejšiu politiku. Je dobrý preto, že výrazne navyšuje prostriedky v rezorte sociálnych vecí, v zdravotníctve či v pôdohospodárstve. Je dobrý preto, lebo myslí na ľudí a zároveň nezabúda na ekonomickú stabilitu a rast. Je dobrý preto, lebo napĺňa sociálne posolstvo Ústavy Slovenskej republiky, ako aj ambiciózne zámery programového vyhlásenia vlády.

  Dámy a páni, kto nezahlasuje za tento rozpočet bude si musieť odpovedať na niekoľko zásadných otázok, či je proti napĺňaniu maastrichtských kritérií, či je proti zavedeniu eura v roku 2009, či je proti zvyšovaniu platov učiteľov a zdravotníkov, či je proti záchrane slovenského vidieka, či je proti tomu, aby bolo Slovensko bohatšie a solidárnejšie.

 • Ja už som si na tieto otázky odpovedal a prišiel som k záveru, že jediné rozumné rozhodnutie, ktoré môže urobiť zodpovedný a triezvo uvažujúci politik či už z koalície alebo opozície, je zdvihnúť ruku za tento dobrý rozpočet Slovenskej republiky.

  Chápem, že opozícia musí mať výhrady, pretože z politických dôvodov nemôže pripustiť, že nová vláda je úspešná pri napĺňaní svojich zámerov. Apelujem však na poslancov opozície, aby sa riadili heslom, ktorým kedysi Immanuel Kant ovenčil odkaz osvietenstva: Sapere aude, t. j. majte odvahu používať vlastný rozum. Ak budete používať rozum, vážení páni poslanci, a nenecháte sa zlákať politickou, záujmovou hrou a ideologickými dogmami, musíte za tento rozpočet zahlasovať. Ďakujem.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na vystúpenie pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa s procedurálnym návrhom prihlásili dvaja poslanci, pani poslankyňa Sabolová a pán poslanec Dzurinda.

 • Reakcia z pléna.

 • Odpoveď z pléna.

 • Dobre. Tak títo traja.

  A teraz zapnite, prosím, mikrofón pani poslankyni.

 • Hlasy v sále.

 • Faktické potom ešte budú, musíme najskôr procedurálne návrhy vybaviť.

 • Vážený pán predseda parlamentu, nikto vám neberie právo z rokovacieho poriadku vystúpiť kedykoľvek, ale zneužili ste svoje postavenie predsedu parlamentu. A toto nie je dobrá politická kultúra, s ktorou ste začali na začiatku svojho vystúpenia. Skončili mítingy, akékoľvek volebné kampane, ale toto je rokovanie parlamentu. Nikdy sa nestalo, pán predseda parlamentu, aby...

 • Pani poslankyňa, procedurálny návrh.

 • Áno, áno, procedurálny návrh. Nikdy sa nestalo, pán predseda, aby počas rozpravy a po rozprave vystúpil predseda parlamentu. Áno, je to zneužitie postavenia predsedu parlamentu a vystúpenie po rozprave, keď vy veľmi dobre viete, akým spôsobom sa dá ďalej naplniť rokovací poriadok. Áno, je to procedurálny návrh, pretože...

 • Pani poslankyňa, ja vás poprosím v súlade s rokovacím poriadkom, ste skúsená poslankyňa, musí zaznieť najskôr procedurálny návrh a potom k nemu komentár, odôvodnenie.

  Takže teraz pán Mikloško sa prihlásil s procedurálnym návrhom, ale predtým bol prihlásený pán Dzurinda. Nech sa páči, pán poslanec Dzurinda.

 • Pán podpredseda, keď ste mali žalúdok počúvať celé to extempore, tak nám nechajte právo reagovať, tak ako ukladá rokovací poriadok. Ja procedurálny návrh predložím, ale najprv chcem povedať, že predseda Národnej rady sa ukázal ani nie tak ako sociálny, ale ako zbabelý. Keď chcel hovoriť ako poslanec za Smer, nie ako predseda Národnej rady, mal sa...

 • Vypnite, prosím vás, mikrofón pánovi poslancovi Dzurindovi.

 • Reakcia z pléna.

 • Budeme pokračovať v procedurálnych návrhoch, pán Mikloško.

 • Ja dám procedurálny návrh, len najprv ho dvomi vetami zdôvodním. Pán predseda, vy ste prvýkrát zneužili svoju funkciu predsedu, keď ste chceli obmedziť rozpravu proti všetkým pravidlám parlamentu.

 • Hlasy z pléna.

 • Ešte dám procedurálny hneď. Druhýkrát ste ju zneužili, keď ste v minulej rozprave tuná uviedli jeden komunistický prejav, za ktorý by sa nehanbil ani Husák, ani Gottwald.

 • Čiže dávam procedurálny návrh, aby ste dneska celé dopoludnie neviedli schôdzu, aby ste si trošku oddýchli, lebo ste unavený veľmi. Prosím, aby sme o tom hlasovali. A zároveň navrhujem zvolať politické grémium v mene troch poslaneckých klubov okamžite, lebo veď tu sa nedá už existovať ďalej.

 • Pán Mikloško, je zaujímavé, že práve tí najskúsenejší poslanci, ktorí sú tu teraz, sa nechali uniesť takouto vášňou. Dobre?

 • Reakcia z pléna.

 • Tak.

  Budeme pokračovať. Pán poslanec Mikloš Ivan má procedurálny návrh. Nech sa páči, pán Mikloš.

 • Najskôr ho odôvodním, ak dovolíte. Bol tu dostatočný priestor...

 • Musí to byť naopak, pán poslanec.

 • Nie, najskôr ho odôvodním, potom ho poviem. Bol tu dostatočný priestor na to...

 • Vypnite mikrofón pánovi Miklošovi.

 • Bol tu dostatočný priestor. Bojíte sa diskusie, bojíte sa argumentov. Poviete jeden boľševický prejav, nepravdivý, falošný prejav, pán predseda. Tým ste znehodnotili celú túto diskusiu o...

 • Prosím vás, neviete vypnúť ten mikrofón? Ešte raz vás o to poprosím.

 • Hlasy z pléna.

 • Ja mám úplne chladnú hlavu a treba tu riadiť sa rokovacím poriadkom. Ste dosť skúsení ľudia, ktorí chladnokrvne môžu ten procedurálny návrh navrhnúť. A budeme o ňom okamžite hlasovať v súlade s rokovacím poriadkom. Dobre?

  Takže, prosím, máte možnosť faktickej poznámky, reagovať na vystúpenie pána predrečníka. Budeme pokračovať faktickými poznámkami v súlade s rokovacím poriadkom.

 • Reakcia z pléna.

 • Je to s ním v súlade.

  Pán Béla Bugár má slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Samozrejme, budem mať faktickú, ale predtým k procedúre. Ak si prečítate rokovací poriadok, tak pod názvom Rozprava je § 28. To znamená, že pri rozprave predsedovi Národnej rady a tak ďalej sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada. Preto sme v minulosti nikdy tento inštrument nezneužili, čo urobil dnes predseda Národnej rady.

  A teraz, pán predseda, k tomu, čo ste povedali, keď už ste takto zneužili rokovací poriadok. Dovoľte, aby som teda mal aj faktickú k jednej vete. Hovoríte o obmedzeniach a citujem vás: „Sú to obmedzenia, lebo vláda sa riadi svojím programom, programovým vyhlásením vlády.“

  Čítam programové vyhlásenie vlády. Píšete, že vláda zabezpečí medziročnú valorizáciu o príspevku rodičom na deti. Kde je tá valorizácia, o ktorej hovoríte v rozpočte? Nikde.

  Vysoké školstvo: „Vláda si uvedomuje, že vysoké školy zohrajú podstatnú úlohu v koncepcii vzdelanostnej spoločnosti.“ No áno, dávate o 2,1 % viac, čo je o 1 % menej, ako sa počíta s infláciou. Kde je tento cieľ?

  Alebo veda a technika. Hovoríte, že postupne chcete dosiahnuť úroveň financovania vedy a techniky vo výške 0,8 % HDP. Dali ste 0,39 % HDP.

  Kultúra: „Vláda vníma rozvoj kultúry ako nevyhnutnú podmienku zvyšovania kvality života občanov.“ Áno, dali ste o 15 % menej. Ďakujeme pekne.

 • Pre poriadok musím uzavrieť možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami. Ako posledný vystúpi pán poslanec Dzurinda Mikuláš.

 • Hlasy z pléna.

 • Ale musí predseda poslaneckého klubu toto predniesť. Predneste to.

 • Reakcia z pléna.

 • Pani poslankyňa, chcete mať procedurálny návrh? Nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, hlásim sa s procedurálnym návrhom a neudelíte slovo. Čiže aj vy porušujete rokovací poriadok, lebo ak sú procedurálne návrhy, ste povinný udeliť slovo. Žiadam v mene troch poslaneckých klubov okamžite zvolať poslanecké grémium.

 • Ja navrhujem, že po vystúpení v týchto faktických poznámkach...

 • Reakcia z pléna.

 • Prosím? Súhlasím, pán poslanec Bugár. Konzultujem to v záujme priebehu. Ak je to takto, teraz sa poradím s predsedom parlamentu, ktorý zvoláva poslanecké grémium. Dobre? Takto to bude.

 • Hlasy z pléna.

 • Dobre.

  Prerušujem rokovanie, pán predseda parlamentu zvoláva poslanecké grémium o 9.40 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 9.36 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 10.02 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, keby ste zaujali miesta v rokovacej sále, dám stručnú informáciu na začiatok o záveroch poslaneckého grémia a budeme pokračovať v rokovaní. Chcem vás informovať, že záverom poslaneckého grémia je rozhodnutie o tom, že poslanci budú reagovať s faktickými poznámkami na vystúpenie predsedu parlamentu. A v prípade, že požiada ešte o slovo niektorý člen vedenia parlamentu, teda máme na mysli podpredsedov parlamentu, dostane slovo, na ktoré bude takisto možné reagovať s faktickými poznámkami. Všetky ostatné nevyjasnené otázky predseda parlamentu nechá posúdiť ústavnoprávnemu výboru. A členovia poslaneckého grémia sa dohodli, že takýmto spôsobom zabezpečíme plynulý priebeh ďalšieho rokovania.

  Teraz prosím, keby ste zapli mikrofón na faktickú poznámku pánovi poslancovi Kužmovi. Ja len pripomínam, že posledný s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Dzurinda Mikuláš a tým pádom som uzavrel možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami na vystúpenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Pašku.

  Nech sa páči, pán Kužma, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán predseda, mrzí ma, že tu nie je...

 • Veľmi ma prekvapilo, že sa uchýlil k injektívam, keď o tomto rozpočte sa dosiaľ veľmi korektne rokovalo. Viete, predošlá vláda vládla osem rokov, vy ste len začali prvé obdobie a už si dovoľujete tvrdiť, že budete úspešnejší, a ani neviete, či to obdobie vôbec dokončíte.

  Čísla, ktorými sa oháňate, sú za obdobie do konca septembra, teda do doby prvých 100 dní vlády, keď vláda, tak ako je zvykom, ešte neprijala ani žiadne rozhodnutie. Úplne drzo sa chválite cudzím perím. Porovnávate prechádzajúce rozpočty, ktoré boli konštruované za úplne inej ekonomickej situácie, aká je dnes a akú sme vám my odovzdali. Vy ste dostali tento štát v najlepšej ekonomickej kondícii, aká kedy tu bola.

  Pán predseda, až váš pán minister získa taký medzinárodný kredit, ako mal jeho predchodca, a toľko medzinárodných ocenení, ako on získal, tak potom by som si dovolil na vašom mieste takýto prejav. Ďakujem.

 • Teraz vystúpi s faktickou poznámkou pán poslanec Lipšic.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, mal by som dve poznámky.

  Už nám v minulosti minulý týždeň pán predseda parlamentu ukázal, ako si predstavuje úctu k ústavnosti. Keď bol v opozícii, bol vehementne proti zákazu exekúcií zdravotníckych zariadení, v súčasnosti už je za. Čiže toľko k jeho princípom. Ale porozprával nám v minulosti, keď začínal tento parlament, aj o zákonnosti. Ja by som chcel pána predsedu parlamentu upozorniť na to, že predsedovi Národnej rady sa kedykoľvek udelí slovo, keď o to požiada. Je to v rubrike, ktorá má nadpis v rokovacom poriadku Rozprava. A rozprava už je skončená. Vystúpenie pána predsedu parlamentu bolo podľa mojej mienky v rozpore s rokovacím poriadkom. To k tej zákonnosti, keďže už ústavnosť máme pošliapanú.

  A na záver len celkom jedna pripomienka. Pán predseda, naposledy takýmto spôsobom vystúpil, aby sa už nemohlo reagovať, keď sa rokovalo o vládnom programe, pán minister spravodlivosti. Ale o ňom je známe, že je zbabelý. O vás, že ste zbabelý, to som si zatiaľ nemyslel. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Na záver po faktických poznámkach chcem predniesť potom jeden procedurálny návrh. Všetko to, čo povedal aj pán poslanec o procedúre, sme hovorili aj pánu predsedovi parlamentu aj na grémiu. A bolo by dobré zaoberať sa týmto problémom, porušením. A aj teraz v týchto faktických poznámkach porušujeme rokovací poriadok, pretože rozprava bola ukončená a nie je možné už reagovať na predrečníka, iba ak by minister otvoril rozpravu.

  A čo sa týka jeho vystúpenia, keď hovoril, aký je ideálny štátny rozpočet. Áno, to som povedala aj v závere môjho vystúpenia pri zdravotníckej kapitole, že absolútne čísla sú možno naoko veľmi dobré, ale to, čo je vnútri, v rozpočte, je to taká dobre časovaná bomba, príp. menšia výbušnina, ktorú tam po odhlasovaní takéhoto rozpočtu dáte, pretože niekoľko miliárd chýba na pokrytie vecí, ktoré ste sľúbili na to, aby ste mohli hovoriť, pán predseda, ako ste začali svoje vystúpenie, že tento návrh rozpočtu je sociálny.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, úvod dnešného rokovania bol taký čudný. To, čo som počul teraz v Národnej rade od predsedu Národnej rady, mi tvrdo pripomenulo staré časy spred roka 1989. V demokratickom slovenskom parlamente zavanul tvrdý dych minulosti. Celý minulý týždeň sme viedli rozpravu k štátnemu rozpočtu. Nikto z ministrov aj napriek našim výzvam nevystúpil, nikto z ministrov nebránil štátny rozpočet, nereagoval. Vláda mlčala, predseda vlády mlčal, predseda Národnej rady mlčal, zbabelo ste ignorovali rozpravu. Zbabelo ste ignorovali rozpravu a teraz, keď je po rozprave, teraz, keď sa nedá reagovať, vystúpi s plamenným, ohnivým prejavom predseda Národnej rady. Je to zbabelé vystúpenie, zbabelé preto, že bolo účelové, zavádzajúce, a zbabelé preto, že bolo ešte aj v rozpore s rokovacím poriadkom. Cieľ malo len jeden jediný, udrieť od chrbta, tak aby sa už nemohlo reagovať. Nijaký iný cieľ toto vystúpenie nemalo. Páni z koalície, nie ste ani sociálni, ani solidárni. Stačí sa pozrieť len na vás, na vaše majetky, na vaše nominácie do orgánov, do firiem, kde má štát účasť. Toto nemá nič spoločné ani so sociálnym cítením, ani so solidaritou. Zatiaľ len priehrštím rozdávate to, čo ste nezasiali, páni. Iba to, čo ste našli, rozdávate. Zatiaľ je to len o rozdávaní, v tomto ste profesionáli. Ale rozhodne nie ste profesionáli ani v solidarite, ani v sociálnom cítení a, bohužiaľ, nie ste profesionáli ani v demokratickom chápaní a ponímaní parlamentu a demokracie na Slovensku.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Dnes ráno som si spomenul na slová pána predsedu hneď na prvej ustanovujúcej schôdzi Národnej rady, ktorý vystúpil s prejavom, kde hlavnou myšlienkou bolo zjednocovanie. No odvtedy, keď som počúval jeho slová, tak som dospel k názoru, že každé jeho vystúpenie len rozdeľuje a nezjednocuje. A som smutný z toho, že dnes som si musel vypočuť prejav, kde bolo toľko boľševickej ideológie, že som ju nepočul od roku 1989 na Slovensku. Viete, keby sme mali hovoriť o číslach a argumentoch, tak skutočne na to bola rozprava.

  A takisto ma veľmi sklamal postoj súčasnej vlády, keď s výnimkou ministra financií takmer všetci ministri ignorovali rozpravu, nevyjadrovali sa k pozmeňujúcim návrhom. Myslím si, že tento fakt svedčí o všetkom.

  Pán predseda, vy ste vyzvali k hlasovaniu o štátnom rozpočte, o jeho podpore, ale nemôžeme tak urobiť. Nemôžeme tak urobiť presne z dôvodov, ktoré ste vymenovali. Tento rozpočet totiž nie je solidárny, pretože práve tento rozpočet ľuďom berie. Vy dávate menej na podporu bývania. Vy dávate menej na podporu vzdelávania, na podporu znižovania regionálnych rozdielov. To je dôvod, prečo nebudem za tento rozpočet hlasovať. A teším sa na hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch opozície, pretože, ako viete, všetky naše návrhy nezvyšujú deficit verejných financií. Ďakujem.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, chcem vám osobne tu pred všetkými prehlásiť a sľúbiť, že sa naozaj na vašu výzvu nikdy nedám zlákať ideologickými dogmami. Ale rovnako vás žiadam, aby ste tak nečinili ani vy, pre budúcnosť vystúpení na pôde tohto parlamentu.

  A druhá poznámka. Operovali ste číslami a argumentmi. Ja apelujem na vás ako predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste operovali a narábali s číslami z vládnych materiálov Slovenskej republiky vypracovaných vašimi kolegami vo vláde, a nie s číslami, ktoré platili, možno, v roku 2002.

  A posledná poznámka. Viete, pán predseda, naozaj, ja už som to raz na pôde tohto parlamentu vyslovila, invektíva nie je urážkou adresáta, ale sebaponížením autora.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, ja som si najprv myslel, že vám vymenili alebo vy ste si vymenili prejav, že to bol vlastne prejav, keď ste boli ešte v opozícii, k návrhu štátneho rozpočtu, keď ste hovorili o zlej pravici. Chcem vám len povedať, že vďaka tej zlej pravici, ktorá tu bola pred vami, tak na budúci rok budú príjmy štátneho rozpočtu o 35 mld. Sk vyššie. Pán predseda, my sme oceňovali aj pozitíva v tomto rozpočte, napr. ten deficit, ktorý sme nazývali akoby pravicový. My sme radi, že ste nesplnili alebo neplníte také sľuby, aké ste mali pri odškodňovaní klientov nebankových subjektov, alebo že budete rušiť rovnú daň alebo 2. dôchodkový pilier. Pán predseda, ale ak vy hovoríte, že vy ste sociálnejší, že aj tento rozpočet je sociálny, tak vám chcem povedať, že to nie je pravda. A na ten vianočný príspevok časti dôchodcov tam nemáte ani korunu. Na prídavky na deti tam máte menej ako tento rok. A na valorizovanie daňového bonusu tiež tam nemáte peniaze.

  Pán predseda, vy nie ste obhajcom chudoby, vy máte iba reči o sociálnom štáte. Vidieť to nielen z návrhu štátneho rozpočtu, ale vidieť to najmä z toho, čo robíte. Čo robí táto vládna koalícia, z toho vidieť, čo je vašou prioritou. Vašou prioritou sú mecenáši vašich strán a zbohatlíci, príp. vaše dcéry a nádejní zaťovia. Stačí sa pozrieť na vašich nominantov či v Transpetrole alebo v Trnavskej teplárenskej. Pán predseda, toto je váš sociálny štát, hrabať pre seba.

 • Pán predseda, vy ste vo svojom prejave hovorili o tom, že idete vytvárať sociálny štát. No, mám pocit, že ste si pomýlili niekoľko písmeniek. Vy smerujete k socialistickému štátu a váš prejav bol presne ukážkou toho, čo sa deje u vás a aj vo vašej strane. K tomu smeroval aj zákon, ktorý sme v súvislosti s rozpočtom schvaľovali, o znárodnení súkromného školstva. Vy jednoducho pestujete nenávisť k pojmu súkromný a hlavne k tomu malému súkromníkovi, živnostníkom a drobným podnikateľov. Veľkí mecenáši vaši, tí si svoje peniaze nájdu, ale čo vidím naozaj veľmi, veľmi zlé, je to, že vytvárate paralelné štruktúry. A vy budete niesť zodpovednosť, pán predseda, za svoj prejav, ale rozhodovať o ňom bude niekto u vás v strane, tak ako kedysi bol ministrom školstva Buša a rozhodoval na ÚV KSS súdruh Litvaj.

 • Ďakujem za slovo. Pán predseda parlamentu, vy ste vo svojom prejave takmer v každej druhej vete hovorili o sociálnom štáte. Predbehol ma môj kolega Fronc, ja som tiež chcela povedať pôvodne, že ste si tam vymenili zopár písmeniek. Ale vy, hlavne predstavitelia strany Smer, sa chválite, a dokonca niekedy okrem chvály je to aj chvastanie, keď hovoríte o tom, čo všetko robíte pre blahobyt a dobro národa, čo všetko robíte pre blahobyt a dobro dôchodcov. Ja pevne verím, že tieto týždne vám začnú prichádzať stovky listov od vdov, vdovcov a od sirôt, čo nedostali vianočný príspevok. Tým ste sa nechválili, chválili ste sa tým, že vianočný príspevok nedostanú tí, ktorí majú nadpriemerný dôchodok nad 10 000. Ale nejako ste im zabudli povedať, že ten nadpriemerný dôchodok nedostanú ani tí, ktorí dostávajú pozostalostné dôchodky. Pevne verím, že preto, že sa to týka viac tisíc ľudí, že postupne ľudia začnú vytriezvievať a začnú vám prichádzať listy.

  A ešte na dôvažok jedna veta. Na sobotňajšom sneme Smeru pán predseda Fico hovoril o tom, že v strane budú nejaké personálne zmeny. No myslím si, pán predseda, že niekedy je lepšie mlčať a rozmýšľať, ako hovoriť len preto, aby ste sa týmto personálnym zmenám vyhli. Ďakujem.

 • Ako posledný vystúpi pán poslanec Mikuláš Dzurinda.

 • Pán predseda Národnej rady, vaše vystúpenie je v demokratickej spoločnosti absolútne neprijateľné.

  Po prvé, hrubo ste porušili rokovací poriadok, vy, prvý muž slovenského parlamentu, z čoho vás kolega Lipšic rukolapne usvedčil. Ale vaše vystúpenie malo aj politickú dimenziu. Vy ste zneužili možnosť, ktorú dáva ústavnému činiteľovi naša ústava, rokovací poriadok, a pritom ste nevystúpili ako predseda Národnej rady, ale ako ideológ jednej politickej strany. Bol by som rád, keby ste si toto uvedomili, pretože takto to jednoducho nejde.

  Po druhé, vystúpili ste zbabelo. Keby ste mali záujem diskutovať vecne o rozpočte, prihlásili by ste sa do rozpravy, boli by možné diskusné príspevky, argumenty na vyvrátenie alebo potvrdenie toho, čo ste hovorili.

  Po tretie, pripomínam aj ja, že takto zbabelo sa rozprave vyhla celá vláda. Ja som to ešte naozaj nezažil, že nielenže premiér nevystúpil, ale ani jeden z ministrov, členov vlády. Toto je prijateľné v normálnej demokracii?

  Po štvrté, chválite sa jediným, že rozdávate. Jediný výsledok vašej práce je, že rozdávate, privlastňujete si súčasnú dobrú ekonomickú kondíciu, hoci ste naozaj pre to veľa neurobili, nechcem rovno povedať, že nič, iba rozdávate. Otázkou, samozrejme, je, že dokedy to tak bude, lebo aj boľševici po roku 1948 rozdávali a vieme, ako to dopadlo.

 • S reakciou na faktické poznámky vystúpi predseda parlamentu pán Paška. Zapnite, prosím, mikrofón.

 • Ďakujem pekne. Pán Dzurinda, asi dlho ste sedeli v tej vláde naozaj, skúste ten rokovací poriadok niekedy prečítať. Netreba stále len tárať dookola. Dosť tu sedíte, nudíte sa. Okrem tých štyroch fráz o boľševizme ste tu nič nepovedali. Tak skúste, nie je to až taká hrubá kniha, napr. tak večer si to zobrať a prečítať. Aký by bol v tom rozdiel, kde vystúpite? Takisto nikto nevie reagovať ináč ako faktickou poznámkou, čo, mimochodom, bola dohoda teraz na politickom grémiu, na poslaneckom grémiu. Takže ja, samozrejme, rozumiem tej hystérii, lebo neviete to zniesť, že po ôsmich rokoch vás niekto od toho válova prirodzeným demokratickým spôsobom odstavil a že jednoducho je tu nová generácia politikov, ktorá aj robí to, čo tým ľuďom sľúbila, a že jednoducho tí ľudia to oceňujú, pretože podpora tejto vlády je taká, o akej sa vám možno teraz len sníva. A ja tie vaše ťažké noci si viem predstaviť, pán poslanec.

  Ale chcem sa vrátiť k niektorým poznámkam, hlavne pani poslankyňa Radičová. A to opäť, pán Dzurinda, na úvod som povedal, a máte neuveriteľný postreh skutočne, že bolo to politické vystúpenie. Dokonca som v úvode upozornil pánov poslancov, že akokoľvek táto pozícia prejudikuje možno širší politický rozmer, že tento raz budem politický. A bol som dôsledne terminologicky politický, pretože som vám chcel povedať, aký je rozdiel v prístupe, aby to vedeli všetci ľudia na tom Slovensku. Nepoužíval som, pani poslankyňa, ani jedno číslo, s výnimkou 2,9 %, čo je fantasticky deficit, ktorý ste vy za osem rokov nikdy nedosiahli, a nepoužíval som žiadne invektívy, ale štandardné výklady. Opäť si skúste prečítať niektoré veci. A vôbec sa za to nehanbím. A rokovací poriadok som nezneužil, ale využil na to, aby som ako predseda parlamentu poslal posolstvo a postoj, ktorý považujem za legitímny...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • S procedurálnym návrhom najskôr pani poslankyňa Sabolová, potom pán poslanec Bugár, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Práve preto, že došlo od 9.00 hodiny, odkedy sme začali rokovať, práve zo strany, ja to za to považujem, predsedu parlamentu k porušeniu rokovacieho poriadku, aj vás ako predsedajúceho žiadam, aby ste dali hlasovať o tom, že žiadame ústavnoprávny výbor, aby podal výklad k § 28, to je v časti Rozprava, kedy a ako sa udeľuje slovo. A žiadam, aby po tomto hlasovaní o procedurálnom návrhu, ak teda sa uznesie Národná rada, že to postúpi ústavnoprávnemu výboru, bola prestávka.

 • O procedurálnom návrhu sa musí hlasovať ihneď.

  Ešte dáme najskôr slovo pánovi Bugárovi, pán Bugár chce predniesť procedurálny návrh.

 • Pán predsedajúci, ja si myslím, že je to vo vašej kompetencii ako predsedajúceho, kľudne môžete požiadať ústavnoprávny výbor, ani o tom hlasovať nemusíme, aby v budúcnosti sme sa vyvarovali ďalším, no, akciám, ako sme si to mohli dnes ráno prežiť. Zbytočne už 1,5 hodinu stojíme len preto, lebo bol porušený rokovací poriadok. Však aj ja som upozornil, pod Rozpravou je čl. 28, ktorý hovorí o možnostiach napr. aj vedenia, že môže hocikedy vystúpiť, ale v rámci rozpravy. To znamená, že vy môžete rozhodnúť a požiadať ústavnoprávny výbor, predsedu ústavnoprávneho výboru, aby dal výklad, ako sme to robili v minulosti v rôznych iných veciach.

 • Ja by som vás chcel informovať, že v rámci rokovania poslaneckého grémia pán predseda parlamentu už rozhodol o tom, že to postúpi na základe tej iniciatívy, ktorá bola tam v grémiu prednesená, ústavnoprávnemu výboru a tým pádom že vytvoríme podmienky pre plynulé rokovanie tohto parlamentu v tejto chvíli.

  To znamená, ja sa musím opýtať ešte raz, pani poslankyňa Sabolová, keďže ste boli prítomná na tom grémiu, či trváte na tom, aby sme ešte raz hlasovali o tomto vašom návrhu, hoci tam už pán predseda parlamentu rozhodol, že to postúpi ústavnoprávnemu výboru. Áno?

 • Áno, lebo chcem, aby sme hlasovali teraz a aby to bolo teraz na ústavnoprávnom výbore.

 • Samozrejme, ešte počkáme na procedurálny návrh pána poslanca Minárika.

 • Pán predsedajúci, ešte jeden procedurálny návrh tu odznel, predložil ho pán poslanec Mikloško a nehlasovalo sa o ňom. Dajte o ňom hlasovať.

 • Ja by som dal teraz hlasovať o procedurálnom návrhu...

 • Hlasy z pléna.

 • Prosím pánov poslancov a panie poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Sabolovej. Tak sa, prosím prezentujeme a hlasujeme o procedurálnom návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa Sabolová. Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za 60, proti 24, zdržalo sa 45, nehlasoval 1.

  Budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, skôr ako pristúpime k pokračovaniu rokovania 6. schôdze Národnej rady, vás chcem informovať, že z dnešného rokovacieho dňa sa písomne ospravedlnil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pán Ľubomír Vážny a minister hospodárstva Slovenskej republiky pán Ľubomír Jahnátek z dôvodu ich zahraničnej pracovnej cesty. Obaja páni minister ma súčasne požiadali o preloženie rokovania o návrhu zákonov, ktorých sú predkladateľmi, na zajtra, t. j. stredu 13. decembra s tým, že by sme ich prerokovali ako prvé body programu. Ide o body 21 a 24. Pýtam sa, či je s tým všeobecný súhlas. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať podľa tohto návrhu. Prosím technikov, keby potom zaradili zmenu tohto programu.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme teraz pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 (tlač 73), ktoré sme v piatok 8. decembra 2006 prerušili po rozprave. V rozprave vystúpili všetci písomne aj ústne prihlásení poslanci a rozprava bola vyhlásená za skončenú.

  Teraz dávam slovo ministrovi financií Slovenskej republiky pánovi Počiatkovi, aby predniesol svoje záverečné slovo po rozprave o tomto bode programu.

 • Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, nová vláda po jej nástupe k moci pristúpila k spravovaniu tohto štátu s vidinou toho, že ho urobí sociálnejším a solidárnejším. Pri tejto filozofii a stratégii riadenia vecí verejných si bola a je vedomá tej skutočnosti, že akékoľvek úvahy o sociálne orientovanej a solidárnej spoločnosti musia vychádzať z toho, či na to tento štát má dostatočné zdroje v súčasnosti a či ich bude mať aj v budúcnosti. V tejto súvislosti je veľmi dôležité aj celkové spoločenské, občianske, ale aj politické prostredie a očakávania všetkých tých, ktorí tu žijú, pracujú a chcú v tom pokračovať aj naďalej.

  Bolo zaujímavé sledovať reakcie na našu myšlienku budovania sociálnej trhovej ekonomiky a sociálneho a solidárneho štátu, keď sa spustila rétorika o populizme a nerealistických víziách tejto vlády a hrôzostrašných dopadoch na súčasné, ale aj budúce generácie. Nič z tohto strašenia sa však nenaplnilo a ani v budúcnosti nenaplní, naopak, predložený rozpočet dáva reálne šance na dynamický a udržateľný rozvoj všetkých sfér hospodárskeho a spoločenského života a vytvára veľmi dobré predpoklady na naplnenie zámerov tejto vlády, aby sme sa stali úplne plnohodnotným členom spoločenstva európskych krajín v uvažovanom časovom horizonte.

  Táto vláda má ambície napĺňať svoj volebný aj vládny program minimálne počas nadchádzajúcich 4 rokov a predložený rozpočet jej na to dáva reálne predpoklady. Nakoniec, skutočnosť, že príjmy aj výdavky predloženého rozpočtu sú reálnymi a kvalifikovanými odhadmi, nespochybnil nikto.

  Dovoľte mi, vážené dámy a páni, aby som tu opäť pripomenul, že táto vláda jasne deklarovala strategický cieľ vstúpiť do eurozóny začiatkom roku 2009. Tomuto zámeru nielen prispôsobila zostavenie rozpočtu pre rok 2007, ale prijala aj iné kľúčové opatrenia na efektívne fungovanie celého verejného sektora.

  Za významnú skutočnosť treba považovať aj to, že táto vláda zachováva kontinuitu ekonomickej transformácie s cieľom udržania vysokého tempa hospodárskeho rastu ako základu prosperity a možnosti napĺňania zámerov budovať silnú sociálnu trhovú ekonomiku. Táto skutočnosť sa pozitívne odrazila aj v rastúcej dôvere domácich aj medzinárodných finančných trhov.

  Konsolidácia verejných financií je ústredným cieľom tejto vlády v strednodobom horizonte a všetky výdavkové politiky a priority sú podriadené tomuto cieľu. Okrem toho, že sa vytvoria podmienky pre vstup do eurozóny, konsolidácia prispeje k dlhodobej udržateľnosti verejných financií, zdravému ekonomickému rastu, celkovej makroekonomickej stabilite. A tým, že výdavky budú rásť relatívne pomalším tempom, vznikne tlak na efektívnosť ich vynakladania. Tempo konsolidácie je dostatočne ambiciózne. Deficit sa bude v budúcom roku znižovať o 0,7 % HDP. Treba však zvlášť oceniť fakt, že výrazná fiškálna konsolidácia sa realizuje v prostredí znižovania celkových príjmov verejnej správy v pomere ku HDP. V rokoch 2006 až 2009 klesnú spolu daňové a nedaňové príjmy takmer o 2 % HDP. Inými slovami, relatívny pokles príjmov musí zohľadniť nielen razantné znižovanie deficitu, ale v približne rovnakej miere aj klesajúce výdavky na HDP.

  Treba zvlášť oceniť, že vláda sa pri zabezpečení zdrojov pre svoje priority rozhodla neísť cestou zvyšovania daní, ale realokáciou zdrojov a zvýšeným dôrazom na efektívnosť používania prostriedkov. Je prirodzené, a netreba na to vysokú matematiku, že vzhľadom na konsolidačné ciele a klesajúce príjmy v pomere k HDP je len obmedzený priestor na rast výdavkov. Zmysluplné hodnotenie priorít preto nemôže vychádzať len z mechanického porovnávania tempa rastu výdavkov či dokonca podielov na HDP. Nie je taktiež možné hovoriť o rozhadzovaní peňazí, keď takto zostaveným návrhom rozpočtu verejnej správy dochádza k rýchlejšej konsolidácii verejných financií, k znižovaniu miery prerozdelenia prostredníctvom verejných financií, a teda aj k nižšiemu zadlžovaniu budúcich generácií.

  Vážené dámy, vážení páni, teraz niečo k jednotlivým kapitolám.

  Najviac kritizovanou oblasťou bola kapitola rezortu školstva. Je nutné sa tu pozastaviť a preukázať, že školstvo je pre túto vládu významnou prioritou. Celkové zdroje na vzdelávanie majú v období posledných rokov trvale rastúcu tendenciu. To je fakt. Rastúci trend zdrojov na vzdelávanie predpokladá však i návrh rozpočtu na rok 2007, a to konkrétne o 13,3 %, čo predstavuje 4,1-percentný podiel na HDP. V tomto raste pritom ešte nie sú zohľadnené súkromné zdroje v regionálnom školstve, ktorých presná kvantifikácia je možná až na základe skutočného plnenia rozpočtu. Avšak v rokoch 2004 a 2005 dosahovali tieto zdroje priemernú ročnú úroveň zhruba 3 mld. Sk, čo predstavuje ďalší potenciálny rast na výdavkoch na vzdelávanie o približne 0,2 % HDP. V tom prípade by bol podiel celkových zdrojov na vzdelávanie na úrovni až 4,3 % HDP. Celkové disponibilné zdroje predpokladané na použitie v regionálnom školstve v roku 2007, t. j. vrátane zdrojov územnej samosprávy, by však v nasledujúcom roku mali rásť až o 15,6 % , na čo majú výrazný vplyv zdroje územnej samosprávy, pretože financovanie regionálneho školstva je ich originálnou kompetenciou. Je pravdou, že nastavenie procesu fiškálnej decentralizácie neukladá samospráve povinnosť financovať regionálne školstvo v konkrétnej výške. V tomto kontexte sa do návrhu rozpočtu verejnej správy teda premietol iba odhad objemu zdrojov, ktoré samospráva môže pre uvedenú oblasť rozpočtovať. Treba zdôrazniť, že samotný odhad výšky rozpočtových zdrojov samosprávy sa ale odvíja od v minulosti skutočne vynaložených výdavkov samosprávy na uvedenú oblasť, ako aj od predpokladaných daňových príjmov samospráv, ktoré dynamicky rastú nad očakávania pôvodných zámerov fiškálnej decentralizácie. Teda objem prostriedkov, ktoré územná samospráva môže na daný účel využiť, je reálny. Ďalej, nie je možné súhlasiť ani s konštatovaním, že rast objemu zdrojov pre vysoké školstvo je nižší ako predpokladaná inflácia, ktorá je pre rok 2007 prognózovaná vo výške 3,1 %. Samozrejme, je možné predpokladať, že po prehodnotení bude táto inflácia ešte nižšia ako 3,1 %. Výdavky rozpočtované v štátnom rozpočte pre kapitolu ministerstva školstva, ktoré sú určené na financovanie verejných vysokých škôl, sú navrhované pre rok 2007 v sume 12,1 mld., čo predstavuje medziročný rast o 4,6 %.

  Veda, výskum. Výdavky na vedu, výskum treba posudzovať komplexne, nielen analyzovať objem finančných prostriedkov v rámci ministerstva školstva, resp. Slovenskej akadémie vied. Do výdavkov na vedu a výskum je korektné zahrnúť aj príslušnú rezortnú vedu, členské príspevky do medzinárodných organizácií zameraných na túto oblasť. V minulosti bolo veľmi často prezentované aj zabezpečenie finančných prostriedkov na vybudovanie Cyklotrónového centra. Zároveň nie sú takmer vôbec čerpané prostriedky z vnútorných opatrení Európskej únie. Do 30. novembra tohto roku skutočné čerpanie celkových prostriedkov rozpočtovaných na realizáciu vnútorných opatrení Európskej únie predstavovalo len 1,9 %. V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že budovanie Cyklotrónového centra nie je stále ukončené a zároveň nedochádza k čerpaniu rozpočtových prostriedkov na tento účel. Teda pri porovnaní medziročného vývoja celkových výdavkov na vedu a výskum pri zohľadnení skutočného čerpania finančných prostriedkov na cyklotrón a možností v zmysle zákona presúvať nevyčerpané kapitálové výdavky a prostriedky z vnútorných opatrení Európskej únie do budúceho roka dochádza k rastu výdavkov o 29,8 %, čo je, mimochodom, nárast z 0,4 % na 0,47 % HDP.

  Kultúra. Návrh rozpočtu ministerstva kultúry pre rok 2007 v porovnaní s rokom 2006 zaznamenáva síce v absolútnom vyjadrení pokles rozpočtových zdrojov, ale pri posudzovaní vývoja rozpočtu kapitoly je potrebné pristúpiť k jeho medziročnému sledovaniu na porovnateľnej báze, nakoľko rozpočet tohto rezortu bol v roku 2006 výrazným spôsobom ovplyvnený jednorazovými vplyvmi. Po očistení disponibilných zdrojov ministerstva kultúry v predvolebnom roku 2006 od jednorazového zvýšenia výdavkov na dokončenie novostavby SND v sume 400 mil., ako aj prekvapivého zvýšenia rozpočtu z prioritných výdavkových titulov o 460 mil., o čom svedčí, že neboli v návrhu východísk na roky 2007 až 2009 premietnuté do roku 2007 ani v nesledujúcich rokoch, medziročná zmena porovnateľných základní rokov 2006 a 2007 predstavuje 7,4-percentný nárast. Ak od takto vytvorenej porovnateľnej základne ešte odpočítame aj výdavky na cirkvi, tak medziročný nárast je ešte vyšší, a to 8 % nad úrovňou, čo je vysoko nad úrovňou rastu verejných výdavkov. Len by som chcel pripomenúť, že tá diskusia o kultúre tu bola pomerne rozsiahla. Ja spomeniem len taký spätný pohľad na roky 1998 až 2006, koľko prostriedkov bolo alokovaných v rozpočte rezortu kultúry. V roku 1998 to bolo 2,2 mld., v roku 1999 to bolo 2,2 mld., v roku 2000 to bolo 2,2 mld., v roku 2001 to bolo 2,3 mld., v roku 2002 to bolo 2,8 mld., v roku 2003 to bolo 3,3 mld., v roku 2004 to bolo 3,3 mld., v roku 2005 to bolo 3,7 mld., v roku 2006 je to výnimočný jednorazový vplyv 3,7 mld. plus 860 mil., v roku 2007 to predstavuje 4 mld. Čiže nemyslím si, že by sme sa nejakým spôsobom vymykali z tendencií, ktoré tu boli dlhodobo nastavené, čo sa týka rezortu kultúry. Rezort kultúry navyše bude môcť v rámci 2. programovacieho obdobia čerpať zdroje v sume 140 mil. eur z operačného programu Regionálny rozvoj, z toho v rámci Ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva sumu 100 mil. eur, Rozvoja kultúrnej infraštruktúry sumu 20 mil. eur a Inej pomoci na zlepšovanie služieb v oblasti kultúry sumu 20 mil. eur. Okrem uvedených výdavkov bude môcť rezort kultúry aj v rámci operačného programu Informatizácia čerpať z prioritného si Rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry, na ktorú je alokovaných 163,5 mil. eur.

  Sociálne veci. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2006 po zohľadnení prevodu prostriedkov celkové disponibilné zdroje kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na rok 2007 medziročne rastú o 8 %. Objem výdavkov na dávky a príspevky sociálnej pomoci narastajú takmer o 10 %, čo je vysoko nad úrovňou prognózovanej inflácie, resp. zvyšovania životného minima. Na základe uvedeného treba konštatovať, že návrh rozpočtu na rok 2007 zabezpečuje dostatok finančných zdrojov na realizáciu celoplošnej valorizácie dávok a príspevkov v zmysle súčasne platných legislatívnych podmienok. Pri posudzovaní objemu výdavkov na jednotlivé dávky a príspevky je potrebné brať do úvahy taktiež počet poberateľov. Zníženie rozpočtovaných výdavkov pri prídavku na dieťa je spôsobené objektívnymi faktormi, a to postupným znižovaním počtu nezaopatrených detí. V roku 2007 sa očakáva pokles počtu živonarodených detí a vyšší odliv absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí pri ukončení štúdia nespĺňajú podmienku nezaopatreného dieťaťa. Pri nesystémových dávkach je zníženie odrazom prirodzeného úbytku poberateľov v dôsledku úmrtnosti. Pri týchto dávkach nevznikajú ani nové nároky. Pri rozpočte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné poznamenať, že v priebehu celého rozpočtového procesu, teda počas predchádzajúcej aj súčasnej vlády, zostal objem zdrojov na dávky a príspevky sociálnej pomoci rovnaký, menilo sa len vnútorné prerozdelenie disponibilných zdrojov, ktoré zohľadňovalo skutočný vývoj počas roku 2006, prijaté legislatívne zmeny a predovšetkým priority súčasnej vlády v tejto oblasti. V nadväznosti na už uvedené nemôžem súhlasiť s tvrdením, že dochádza k zásadnej zmene smerovania rozpočtu tejto kapitoly. Rovnako nemôžem súhlasiť s konštatovaním, že v oblasti troch prioritných výdavkov tohto rezortu dochádza k zníženiu rozpočtu. Naopak, návrh rozpočtu na rok 2007 pri zohľadnení očakávanej skutočnosti v roku 2006 zvyšuje podporu rodiny s nezaopatrenými deťmi prostredníctvom viacerých dávok a príspevkov sociálnej pomoci. Pri posudzovaní objemu zdrojov smerujúcich pre túto skupinu obyvateľov je potrebné brať do úvahy ďalšie verejné zdroje vo výške zhruba 7,6 mld., ktoré získajú rodiny s nezaopatrenými deťmi prostredníctvom daňového bonusu.

  Zdravotníctvo. Medziročný rozpočtovaný nárast verejných zdrojov v rezorte zdravotníctva v roku 2007 oproti rozpočtu pre rok 2006 predstavuje nárast o 9,7 %. Pri uvedenom raste zdrojov v rezorte sa zároveň uplatňujú sociálne zmeny v systéme zdravotníctva, pretože súčasná vláda presadzuje sociálnu politiku smerujúcu k zníženiu finančnej zaťaženosti osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť, napr. zrušením niektorých poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zmena sadzby DPH na lieky a zdravotnícke pomôcky z 19 % na 10 % bude vplývať na zníženie nákladov na spotrebu aj priamo na obyvateľov. Zároveň budú náklady rezortu nižšie v súvislosti so zníženou cenou liekov a zdravotníckych pomôcok.

  Rozvoj bývania. Celkové disponibilné zdroje na podporu bývania pre rok 2007 rastú v porovnaní s rokom 2006 o 29,3 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje rast o 2 mld.

  Doprava. Celkové zdroje kapitoly sa v roku 2007 navrhujú v sume 39,3 mld. Po započítaní zdrojov Národnej diaľničnej spoločnosti a zohľadnení presunu nevyčerpaných prostriedkov EÚ a spolufinancovania sa celkove disponibilné zdroje predpokladajú v sume 45,8 mld., čo v porovnaní s disponibilnými zdrojmi v roku 2006 predstavuje zvýšenie o 805 mil.

  Cestná infraštruktúra. Na cestnú infraštruktúru by mala ísť čiastka 27,2 mld., čo je o 5,1 % viac ako v roku 2006. V porovnaní s rokom 2006 sú pritom vytvorené lepšie podmienky na čerpanie prostriedkov vzhľadom na to, že žiadne rozpočtované prostriedky nie sú viazané na schválené predfinancovanie projektov z Kohézneho fondu. V roku 2006 boli takto viazané výdavky v sume 5,6 mld. vrátane prostriedkov ešte z roku 2005, ktorých čerpanie bolo podmienené predložením potvrdenej pohľadávky Slovenskej republiky voči EÚ z titulu už spomínaného predfinancovania. Tu by som sa tiež pozastavil s len takou veľmi stručnou rekapituláciou, koľko prostriedkov išlo na rýchlostné cesty a diaľnice za posledné roky. Čiže pôjdem postupne. V roku 1998 to bolo 9,8 mld., v roku 1999 to bolo 7,6 mld., v roku 2000 to bolo 8 mld., v roku 2001 to bolo 7,9 mld. v roku 2002 to bolo 9 mld., v roku 2003 to bolo 7,5 mld., v roku 2004 to bolo 9 mld., v roku 2005 to bolo 9,8 mld., až v roku 2006 to bolo 21 mld., v roku 2007 to predstavuje taktiež 21 mld.

  Železničná doprava. Pre podporu železničnej dopravy predstavujú v roku 2007 disponibilné zdroje sumu zhruba 15,9 mld., čo je v porovnaní s rokom 2006 nárast zdrojov o 1,73 %. Na zabezpečenie financovania výkonov vo verejnom záujme sa pritom rozpočtuje suma 8,1 mld., z toho by malo smerovať 4,5 mld. na osobnú dopravu pre Železničnú spoločnosť a 3,6 mld. na železničnú dopravnú cestu pre Železnice. Pri železničnej doprave sa však treba zamyslieť aj nad efektívnosťou vynakladania finančných prostriedkov v tejto oblasti, a to najmä v regionálnom kontexte a v porovnaní s autobusovou dopravou.

  Pôdohospodárstvo. Zabezpečenie priamych platieb vychádza z programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa vláda zaviazala prioritne riešiť negatívny vývoj životnej úrovne a úpadok vidieka aj formou stimulácie farmárov, ktorým garantovala rovnaké podmienky v porovnaní s okolitými novými členskými krajinami Únie. V predchádzajúcich rokoch Slovenská republika zabezpečila dorovnanie priamych platieb na najnižšej úrovni v porovnaní s okolitými krajinami. Rast výdavkov v tejto kapitole je na úrovni 13,57 %.

  Súdnictvo. V návrhu štátneho rozpočtu na rok 2007 v porovnaní s rokom 2006 platy zamestnancov rezortu spravodlivosti s výnimkou sudcov vzrástli o 6 %. Platy sudcov vzrástli o 17,4 %, v čom je zohľadnený štrnásty plat sudcov a súčasne zvýšenie platov sudcov v nadväznosti na skutočne dosiahnutú mzdu v národnom hospodárstve za rok 2005. Celkový nárast miezd v kapitole ministerstva spravodlivosti pritom dosahuje úroveň 9,2 %. V náraste miezd aparátu ústredného orgánu sa v rozpočte na rok 2007 premieta vo výške 6 % valorizácia, čo predstavuje zvýšenie limitu mzdových prostriedkov zo 116 mil. na 124 mil. v roku 2007.

  Životné prostredie. Rezort životného prostredia tak bude mať v roku 2007 k dispozícii prostriedky vrátane medziročných presunov v celkovej sume 11,9 mld. Medziročný nárast disponibilných zdrojov tak predstavuje 4,6 mld. Prostriedky rozpočtované na roky 2005 a 2006 sa nečerpajú, a to najmä kvôli oneskoreniu realizácie projektov Kohézneho fondu. Pri správnej alokácii disponibilných prostriedkov a pri efektívnom riadení a čerpaní prostriedkov z Európskej únie by však mal rezort pokryť všetky svoje potreby a plniť záväzky Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia.

  Vnútro. V prípade, že dôjde k schváleniu už predloženého pozmeňujúceho návrhu na navrhovanú sumu 850 mil. a zároveň sa odpočítajú jednorazové výdavky na zabezpečenie prípravy a konania volieb do Národnej rady a volieb do orgánov samosprávy, ktoré boli v roku 2006 rozpočtované v sume zhruba 400 mil. korún, tak pri takto porovnateľných rozpočtových zdrojov prišlo k nárastu zdrojov rezortu vnútra oproti roku 2006 o zhruba 3 %. Pokiaľ ide o kapitálové výdavky rezortu, dochádza v roku 2007 po započítaní už uvedených úprav k výraznému nárastu kapitálových výdavkov takmer o 1,5 mld., ktoré majú byť prednostne použité na dobudovanie ochrany vonkajších hraníc schengenského priestoru. Taktiež tvrdenie o poklese bežných výdavkov rezortu vnútra sa nezakladá na pravdivých informáciách. Bežné výdavky po premietnutí už spomenutých jednorazových výdavkov na zabezpečenie prípravy a konania volieb rastú o 5,8 %. Hovoriť aj o medziročnom poklese výdavkov na Hasičský a záchranný zbor o 600 mil. vtedy, keď výdavky pre túto oblasť medziročne rastú takmer o 150 mil., považujeme za prinajmenšom nezodpovedné.

  Diplomacia. Priame porovnanie rozpočtových zdrojov rezortu zahraničných vecí pre rok 2007 vychádza v porovnaní s rokom 2006 nižšie, čo však významne ovplyvňuje od roku 2007 platná decentralizácia príspevkov za Slovenskú republiku do medzinárodných organizácií v sume 207 mil. Po zohľadnení tejto skutočnosti medziročný rast zdrojov rezortu zahraničných vecí predstavuje 3,3 %.

  Toľko stručne k jednotlivým kapitolám.

  Vo všeobecnosti by som ešte chcel zdôrazniť, že v budúcnosti bude nevyhnutné presnejšie analyzovať a lokalizovať miesta neefektívneho vynakladania verejných prostriedkov, na čo momentálne táto vláda ani predošlé vlády nemali vybudované adekvátne podporné nástroje. Je totiž absurdné posudzovať výdavky z roka na rok len z pohľadu úrovne predchádzajúceho roka a je takmer nemožné preukázať, či je množstvo prostriedkov na výkon partikulárnej agendy nedostačujúce alebo naopak, absolútne premrštené. V tomto kontexte vyznieva ako absurdné aj porovnávanie návrhu rozpočtu s návrhom rozpočtu za predošlý rok, a nie s reálnym čerpaním v danom roku. Je nutné vždy vychádzať z reálneho čerpania, ktoré často ako jediné naznačuje reálne potreby alebo reálnu absorpčnú schopnosť.

  Vážené dámy, vážení páni, už iba niekoľko viet na záver. Snažil som sa pokryť najmä tie oblasti, ktoré ste podrobili najostrejšej kritike. Na základe toho, čo som teraz prezentoval, však nechápem prečo. Je zrejmé, že žiadna z analyzovaných oblastí nie je v pozícii útlmu či úpadku, práve naopak. Mrzí ma taktiež, že ste tento rozpočet odsúdili už dávno predtým, ako vôbec nadobudol finálne kontúry. Viem, že ste ma chceli počuť už počas rozpravy, ale práve preto, že všetky opozičné strany jasne deklarovali, že tento rozpočet nepodporia, bolo zbytočné uberať vás o čas. Myslím si, že vnútorne aj mnohí súhlasíte s tým, že tento rozpočet je dobrý, ale, pochopiteľne, to nemôžete prejaviť verejne.

 • Napriek tomu všetkému by som na záver poďakoval rád všetkým prítomným za pokojnú a dôstojnú rozpravu o tomto rozpočte, ktorý nás bude sprevádzať cez pravdepodobne ekonomicky najlepší rok od vzniku samostatného Slovenska.

 • Ďakujem, pán minister.

  Pýtam sa spravodajcu, či chce zaujať stanovisko. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán premiér, vážená vláda Slovenskej republiky, vážené kolegyne, kolegovia, vo svojom krátkom vystúpení chcem zareagovať na priebeh rozpravy k štátnemu rozpočtu, zákonu zákonov.

  Chcem na úvod pochváliť korektnú diskusiu, pokiaľ sa týka rozpravy k štátnemu rozpočtu. Chcem aj pochváliť to, že tak ako opozícia, ani koalícia alebo nikto tu z prítomných nespochybnil príjmovú časť štátneho rozpočtu, nespochybnil to, že tento štátny rozpočet je tým štátnym rozpočtom, ktorý otvára možnosť vstupu do menovej únie Slovensku od 1. 1. 2009. Ak sú rozdiely a ak sú vôbec úvahy o tom, akým spôsobom tento rozpočet je pozitívny alebo nie, to sú už rozdiely v tom, akú štruktúru výdavkov by si priala opozícia a akú štruktúru výdavkov a aké priority si nadefinovala táto vláda.

  Dovolím si vyjadriť sa k tým zásadným veciam, ktoré tu boli poznamenané.

  Tak prvá vec. U niektorých poslancov, ktorí vystúpili, tu odzneli úvahy o tom, že je šťastím, je, povedzme, radosťou, že táto vláda robí politiku znižovania prerozdeľovania, teda zníženia verejných výdavkov voči hrubému domácemu produktu, a že vlastne kde smeruje vláda, ktorá má v podtexte sociálny charakter alebo v názve slová sociálna demokracia alebo koalícia, ktorá sa prihlásila k tomuto návrhu štátneho rozpočtu. No musím povedať, že to nie je nejaká radosť, šťastie, ale je to jednoducho trojčlenka pre žiaka základnej školy. Ak sa znižuje deficit verejných financií, tak je logické, že sa znižuje aj prerozdelenie verejného dlhu. Čiže to nie je, by som povedal, nejaká empíria, ktorá by niekoho osvietila, ale jednoducho fakt, že táto vláda bola ochotná pristúpiť k zníženiu deficitu verejných financií a tým pádom zabezpečiť schodok na úrovni kritéria Paktu stability. Skôr je tuná namieste otázka, kde bola predošlá stredopravá koalícia, ktorá bola ochotná zvyšovať výdavky a zvyšovať prerozdeľovací mechanizmus, prerozdeľovací mechanizmus na základe toho, že vyššie teda verejné výdavky voči HDP boli základom toho, o čom komunikovala predošlá vláda.

  Určite môžeme sa zhodnúť na tom, že päťpercentný rast ekonomiky je významným rastom, pričom predchádzajúca vláda proste jednoducho nepristúpila k razantnejším úkonom. Ak 4,2 % je razantnejšie riešenie, no myslím si, že nie. V rétorike ďalších vystupujúcich sa tu objavil mýtus, a nazvem to manuál, o tom, že reformy boli tou časťou, ktorá zabezpečila takýto rast alebo takýto progres v štátnych rozpočtoch jednak predošlých a jednak na roky 2007 až 2009. No ak sa tu téza objavila ďalšia, že táto vládna koalícia má záujem rušiť reformy, tak jedno z týchto dvoch tvrdení môže fungovať. Ak je rast 7,1 %, čo je ešte výraznejší rast oproti viac ako päťpercentnému rastu za rok 2006, tak musíme pochybovať, buď jedna, alebo druhá téza nemôže fungovať. A nemôže fungovať preto, lebo môžeme sa síce zhodnúť na tom, že základom rastu slovenskej ekonomiky sú zahraničné investície, ktoré do roku 2002 boli veľmi podhodnotené, ale ak z tejto tézy vychádzame, tak si musíme uvedomiť, čo je pre zahraničného investora tou základnou prioritou pri vstupe na slovenský trh. No v prvom rade to je to, aby teda bola lacná a v zásade vzdelaná pracovná sila, aby bolo tu priaznivé podnikateľské prostredie. Je jasné, že priaznivé podnikateľské prostredie bolo podporené aj reálne zníženou sadzbou daní, nezavedením daní z dividend. Ale to ani táto vládna koalícia nebola ochotná zrušiť alebo znížiť. Pozrime sa na ďalšie reformy. Ak si zoberieme sociálnu reformu, tak vychádzajúc z toho predsa pre zahraničného investora nie je dôležité, či bude tu 2., 3., 4., 5. pilier, pre zahraničného investora je dôležité to, aké budú odvodové náležitosti pre neho. A, bohužiaľ, ale v týchto odvodových náležitostiach táto vládna koalícia neurobila takmer nič. Pokiaľ ide o zdravotnícku reformu, niekedy nazývanú deformu, musím povedať, že pre toho investora je dôležitejšia kvalita poskytovaných služieb ako to, ako bude riešená zdravotnícka reforma. Tou najdôležitejšou reformou, si myslím, mala byť reforma vzdelania, ale nie v zmysle spoplatnenia vysokého školstva, ale reforma sama osebe, čo má veľký vplyv aj na znalostnú ekonomiku, aj na prílev peňazí do tohto systému, už minimálne vzhľadom na to, že absorpcia tohto ministerstva je obmedzená možnosťami a zmenami, ktoré nastali za posledné obdobie, kde tých zmien veľa nenastalo. Na tom sa môžeme zhodnúť.

  A práve preto aj prejdem na ten tretí bod. To sú v podstate priority, o ktorých sa tu veľmi dlho rozprávalo, aké priority si priala táto vládna koalícia. No myslím, že už tu bolo dosť jasne povedané, aj pokiaľ sa týka vypichnutej kapitoly vedy, výskumu a inovácie. Jednoducho presunmi peňazí z rokov 2006 a nedočerpaním jednoducho nekvalitou riešenia vecí práve v tejto oblasti dochádza k tomu, a to sú čísla, ktoré sú presné, že na vedu a výskum na rok 2006 budú použité zdroje vo výške 6,6 mld. Sk. Ak sa presunú peniaze, ktoré boli nevyužité alebo ktoré neboli realizované vzhľadom na to, že tá pripravenosť v tomto rezorte nebola dostatočná, sa presunú na rok 2007. A bude to výška na úrovni 8,5 mld. korún, čo je nárast takmer o 30 %. Toto sú efektívne čísla a to isté platí aj v kapitole ministerstva dopravy. Ak by vláda sa zaoberala viac pripravenosťou stavieb, a nie privatizáciami v rámci rezortu ministerstva dopravy, bol by čas na to, aby sa dnes nepresúvalo viac ako 6 mld. Sk v oblasti infraštruktúry, a netvrdili by sme, že dnes táto vláda nezabezpečuje rozvoj regiónov, lebo predchádzajúca vláda veľmi vkusne, umeleckým dojmom nadefinovala zdroje, pri ktorých asi ani nemala predstavu o tom, že ich jednoducho využije. A to sa stáva to, že v tejto oblasti ministerstva dopravy sa presúva viac ako 10 mld. korún, z toho na diaľnice viac ako 6 mld. korún. O akom vyrovnávaní regionálnych rozdielov rozprávame? Myslím, že tento systém riešenia vecí bol bežný v predchádzajúcich obdobiach. Spomeniem len sociálnu oblasť, kde v ukazovateli hmotnej núdze sa deklarovali rezervy, ale evidentné rezervy vo výške 4,6 mld. Sk. Vláda bola presvedčená, ak prepočíta počet ľudí v hmotnej núdzi krát príspevok, že tieto peniaze nemôže použiť. Čiže vláda si vytvárala jednoducho rezervy na to, aby deklarovala veľmi pekným umeleckým dojmom, že jednoducho tie peniaze sú tam a že jednoducho táto vláda alebo predchádzajúca vláda jednoducho riešila sociálny zmier, čo teda v skutočnosti nebolo, lebo vytvárala si výrazné rezervy v tejto oblasti. Myslím, že tu bola aj spomenutá oblasť valorizácie na dieťa. Ja chcem upozorniť, že táto valorizácia je v rozpočte v roku 2007, nebola uplatňovaná v rokoch 2005, 2006. A práve cez presun peňazí, ktoré neboli zabezpečené v tejto kapitole, je to viac ako miliarda korún, bude zabezpečená táto valorizácia.

  V závere by som chcel povedať len toto. Myslím si, že vo svojom vnútri každý poslanec Národnej rady musí oceniť zodpovedný prístup tejto vlády, tak ako ja ho oceňujem, že bola ochotná ísť do ťažkého boja, ťažkého boja s tým, aby zabezpečila jednak kritériá, ktoré sú pre ňu dôležité v oblasti prijatia eura na Slovensku, ale aj v oblasti toho, aby zabezpečila to, čo v programovom vyhlásení deklarovala v oblasti sociálnych vecí. Bolo tu už spomínaných veľa opatrení, ktoré prijala táto vláda. Myslím si, že v kútiku duše myslím si, že aj terajšia opozícia nie je nestotožnená s rozpočtom vlády Slovenskej republiky, si myslím, že tu sa hľadajú niekedy možno pseudoproblémy, aby sa našiel dôvod na to, aby sa historicky nepodporil takýto rozpočet alebo prvýkrát opozícia nepodporila takýto rozpočet.

  Na záver chcem poďakovať všetkým tým, ktorí aktívne pristúpili či už v rozprave k tomuto štátnemu rozpočtu, všetkým tým, ktorí sa podieľali pri príprave štátneho rozpočtu, a všetkým vám, poslancom, ktorí ste vystúpili na to, za tú prácu, ktorá bola urobená v posledných dvoch mesiacoch aj s prípravou zákonov, ktoré súviseli so štátnym rozpočtom. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Vážené kolegyne, kolegovia, teraz vyhlasujem prestávku do 11.35 hodiny na poradu poslaneckých klubov. Hlasovať budeme o 11.35 hodine.

 • Prerušenie rokovania o 11.06 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 11.37 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní 6. schôdze. Dámy a páni, poprosím vás o pokoj v rokovacej sále, budeme pokračovať hlasovaním o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007. Chcem vás všetkých požiadať, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, čaká nás relatívne náročný maratón hlasovania o zákone zákonov pre budúci rok.

 • Ruch v sále.

 • Chcem poprosiť o kľud a primeranú pozornosť, aby nedochádzalo pri hlasovaniach k nedorozumeniam.

  Poprosím teraz spoločného spravodajcu, pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, pána poslanca Jozefa Buriana, aby uvádzal hlasovanie. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem, pán predseda Národnej rady. Vážená vláda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som otvoril hlasovanie k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 a k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009.

  V rozprave k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 vystúpilo celkom 42 poslancov bez faktických poznámok, z toho 26 prednieslo pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, z toho 7 prednieslo procedurálne návrhy na vyňatie bodov zo spoločnej správy výborov (tlač 73a) a 26 procedurálnych návrhov, 16 poslancov prednieslo spolu 24 pozmeňujúcich návrhov.

  Doporučujem nasledovný postup hlasovania. Hlasovať budeme podľa dvoch spoločných správ, a to 73a a 73b, 73a je spoločná správa výborov, ku ktorej som v úvode vystúpenia navrhol postup hlasovaní, a 73b sú pozmeňujúce návrhy prednesené počas rozpravy, rokovania v období 6. až 8. decembra 2006. K návrhu zákona máme pripravené v spoločnej správe 73a dva návrhy uznesení, návrh uznesenia č. 1 týka sa návrhu zákona ako celku, návrh uznesenia č. 2 sa bude týkať už schváleného návrhu zákona a bude obsahovať odporúčania a požiadavky Národnej rady Slovenskej republiky voči vláde obsiahnuté jednak v spoločnej správe 73a a jednak v spoločnej správe 73b, pozmeňujúci návrh pána poslanca Jarjabka.

  Čiže postup hlasovania. Po prvé, zo spoločnej správy 73a treba vyňať zo spoločného hlasovania časť IV bod A 11 v časti na schválenie, v časti IV body v časti na neschválenie A 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po druhé, hlasujeme spoločne o bodoch, ktoré zostali na spoločné hlasovanie na strane 22 v spoločnej správe 73a.

  S návrhom na schválenie hlasujeme podľa spoločnej správy 73a z časti III o bodoch 1, 2, z časti IV o bodoch A 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, B 1, z časti V o bodoch 1, 2 s návrhom gestorského výboru schváliť ich. Poprosím, pán predseda Národnej rady, dajte hlasovať o týchto bodoch, ktoré som teraz menoval, s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme uvedené body zo spoločnej správy schválili.

  Pokračujeme, pán spravodajca.

 • S návrhom gestorského výboru o časti IV bodoch A 9, 10, 12, poprosím, dajte hlasovať.

 • S odporúčaním neschváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 9 za, 123 proti, 16 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme neschválili tieto body zo spoločnej správy.

  Ďalej.

 • Ďakujem. Osobitne sa bude hlasovať o bodoch vyňatých zo spoločnej správy.

  Bod A 11 je s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Bol podaný identický pozmeňujúci návrh, ktorý vylepšuje tento stav.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 65 za, 80 proti, 4 sa zdržali.

  Tento bod sme neschválili.

  Pokračujeme.

 • V časti na neschválenie je bod A 1 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 64 za, 83 proti, 2 sa zdržali.

  Ani tento bod sme neschválili.

  Ďalší bod, č. 2.

 • Ďakujem. V časti IV je bod A 2.

 • S odporúčaním neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 64 za, 83 proti, 2 sa zdržali.

  Neschválili sme tento bod.

  Ideme ďalej.

 • V časti IV je bod A 3 s odporúčaním neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 64 za, 81 proti, 5 sa zdržalo.

  Ani tento bod sme neschválili.

  Hlasujeme o bode...

 • V časti IV je to bod A 4 s odporúčaním neschváliť ho.

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 61 za, 82 proti, 4 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme bod neschválili.

 • Reakcie z pléna.

 • Pardon, mal ísť bod A 5, je to zmätočné hlasovanie.

 • Ruším predchádzajúce hlasovanie.

  Budeme ešte raz hlasovať o bode 5. Hlasujeme s odporúčaním?

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 64 za, 81 proti, 3 sa zdržali.

  Ani tento bod sme neschválili.

  Hlasujeme o bode?

 • A 6 s odporúčaním neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 64 za, 81 proti, 5 sa zdržalo.

  Neschválili sme bod 6.

  Ďalej.

 • Je s odporúčaním neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 82 proti, 3 sa zdržali.

  Ani tento bod sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Bod A 8 je s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 64 za, 81 proti, 4 sa zdržali.

  Neschválili sme bod 8.

  Nech sa páči.

 • Reakcie z pléna.

 • ... s odporúčaním neschváliť ho.

 • Reakcie z pléna.

 • Hlasovanie.

 • Reakcia z pléna.

 • Ale o bode 11 sa nehlasovalo s odporúčaním neschváliť ho.

 • Hlasy z pléna.

 • Ruch v sále.

 • Pán spravodajca, hlasovali sme prvým hlasovaním o bode A 11 a schválili sme ho.

 • Áno, ale to bolo v časti tam, kde ho gestorský výbor odporúčal schváliť. Teraz hlasujeme zo správy, kde gestorský výbor ho odporúča neschváliť.

 • Reakcie z pléna.

 • Ešte raz, pán spravodajca, ozrejmite to, aby to bolo jasné, pretože sa zrejme zamieňajú body. Vy ste vyňali tento bod na hlasovanie...

 • Hlasy v sále.

 • V časti IV, áno, je to pravda, o bode A 11 sme už hlasovali, ideme na ďalší bod. Pardon.

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, moja chyba to bola, o bode 11 sme hlasovali. Ideme na bod C 1. Toto je zmätočné hlasovanie.

 • Ešte raz, pán predseda. Vyňali sme bod A 11 na hlasovanie a hlasovali sme...

 • Hlasovali sme o tomto návrhu už v predchádzajúcom...

 • ... s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Áno, a sme ho neschválili. Čiže už teraz...

 • Áno, tak ešte raz, dobre. Čiže bolo rozdielne hlasovanie. Čiže nebudeme hlasovať už o tomto bode a vyhlasujem hlasovanie, ktoré som zastavil, za zmätočné.

 • Ruch v sále a reakcie z pléna.

 • Dobre? Technici, zrušte toto hlasovanie.

 • Čiže budeme hlasovať o bode C 1 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 63 za, 81 proti, 4 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme neschválili bod C 1.

  Ďalej.

 • Budeme hlasovať o bode C 2 s odporúčaním neschváliť ho.*

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 63 za, 80 proti, 4 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme bod zo spoločnej správy.

  Ďalej.

 • Budeme hlasovať o bode C 3.

 • Odporúčanie je neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 65 za, 79 proti, 5 sa zdržalo.

  Neschválili sme bod.

  Ďalej.

 • Bod C 4 je s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 80 proti, 5 sa zdržalo.

  Ani tento bod sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Budeme hlasovať o bode C 5 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 64 za, 80 proti, 5 sa zdržalo.

  Ani tento bod sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Budeme hlasovať o bode C 6 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 64 za, 78 proti, 6 sa zdržalo.

  Ani tento bod sme neprijali.

  Ďalej.

 • Budeme hlasovať o bode C 7 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 66 za, 81 proti, 3 sa zdržali.

  Ani tento bod sme neschválili.

  Pokračujeme, pán spravodajca.

 • Ďalej budeme hlasovať o bode D 1 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 81 proti, 4 sa zdržali.

  Neschválili sme bod.

  Nech sa páči.

 • Budeme hlasovať o bode D 2 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 65 za, 82 proti, 2 sa zdržali.

  Neschválili sme bod.

  Ďalej.

 • Budeme hlasovať o bode D 3 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 82 proti, 3 sa zdržali.

  Neschválili sme bod.

  Ďalej.

 • Budeme hlasovať o bode D 4 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 64 za, 81 proti, 4 sa zdržali.

  Neschválili sme bod.

  Ďalej.

 • Budeme hlasovať teraz o bode D 5 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 82 proti, 3 sa zdržali.

  Neschválili sme bod.

  Ďalej.

 • Budeme hlasovať o bode D 6 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 83 proti, 2 sa zdržali.

  Ani tento bod sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Budeme hlasovať o bode D 7 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 147 prítomných, 65 za, 82 proti.

  Ani tento bod sme neschválili.

  Budeme pokračovať, pán spravodajca.

 • Budeme pokračovať teraz o návrhoch, ktoré boli prednesené v rozprave, budeme hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, tak ako je to v tlači 73b.

  Začneme prvým pozmeňujúcim návrhom, návrhom pána Júliusa Brocku pod bodom 1. Prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 48 proti, 37 sa zdržalo.

  Neschválili sme tento pozmeňujúci návrh pána poslanca.

  Ďalej.

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu, návrhu pani poslankyne Radičovej.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 6 proti, 79 sa zdržalo.

  Neschválili sme tento návrh.

  Ďalej, pán spravodajca.

 • Dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu

 • pani poslankyne Ágnes Biró.

  Jej prvý pozmeňujúci návrh je ale identický v spoločnej správe s bodom D 2. Pýtam sa pani poslankyne: Chcete, trváte na tom, aby sa hlasovalo? Áno. Takže budeme hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Ágnes Biró.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 63 za, 34 proti, 48 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Ani tento pozmeňujúci návrh sme neodsúhlasili.

  Ďalej, pán spravodajca.

 • Ďakujem. Dajte hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Biró.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 64 za, 13 proti, 72 sa zdržalo.

  Ani tento pozmeňujúci návrh sme neprijali.

  Ďalej, pán spravodajca.

 • Ďalší návrh. Vystúpil pán poslanec Berényi. Dajte hlasovať, prosím, o jeho pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Berényiho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 18 proti, 67 sa zdržalo.

  Neschválili sme pozmeňujúci návrh.

  Ďalej.

 • Ďalej dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fronca.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 65 za, 17 proti, 67 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh pána Fronca.

  Ďalej.

 • A ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pani poslankyne Žitňanskej.

  Budeme hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý skôr dopĺňa návrh zákona o štátnom rozpočte. Môžete dať hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 64 za, 7 proti, 77 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neodsúhlasili sme tento návrh.

  Ďalej, pán spravodajca.

 • Ďalej budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Žitňanskej.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 65 za, 7 proti, 76 sa zdržalo.

  Neschválili sme tento pozmeňujúci návrh.

  Ďalej.

 • Ďalej budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý predložil v rozprave poslanec Jarjabek.

 • Hlasy z pléna.

 • Dobre, dáme na hlasovanie pozmeňujúce návrhy, potom návrh uznesenia, takto bude poradie.

  Dáme na hlasovanie ďalší pozmeňujúci návrh, návrh pani poslankyne Vášáryovej.

  Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Vášáryovej.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 66 za, 31 proti, 52 sa zdržalo.

  Neschválili sme pozmeňujúci návrh.

  Ďalej.

 • Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Vášáryovej.

 • Hlasujeme. Hlasujeme, dámy a páni.

 • Hlasy z pléna.

 • Tie výzvy neboli asi márne, pani poslankyňa.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 66 za, 23 proti, 61 sa zdržalo.

  Ani tento návrh sme napriek primeranému lokálpatriotizmu neschválili.

  Ďalej.

 • Chcem len upozorniť, že príspevky pre tieto mestá budú riešené zo Všeobecnej pokladničnej správy na základe efektívnosti vecí.

 • Pán spravodajca, pokračujeme v hlasovaní, prosím.

 • Ideme ďalej. Budeme ďalej hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Prokopoviča.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 47 proti, 38 sa zdržalo.

  Neschválili sme pozmeňujúci návrh.

 • Ruch v sále.

 • Prosím vás o kľud v rokovacej sále.

 • A ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Štefanca.

  Budeme hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 65 za, 12 proti, 72 sa zdržalo.

  Ani tento návrh sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Štefanca.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 65 za, 14 proti, 68 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme ani tento pozmeňujúci návrh.

  Nech sa páči.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Sárközy.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 65 za, 26 proti, 58 sa zdržalo.

  Neschválili sme tento návrh.

  Ďalej.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kahanca.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 59 proti, 26 sa zdržalo.

  Neschválili sme ani tento návrh.

  Nech sa páči.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Angyalovej.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 148 za, 1 bol proti.

  Schválili sme tento pozmeňujúci návrh.

  Ďalej.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Palka.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Palka.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 63 za, 35 proti, 50 sa zdržalo.

  Neschválili sme tento pozmeňujúci návrh.

  Ďalej, pán spravodajca.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bárdosa.

  Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bárdosa.

 • Hlasovanie.

 • 149 prítomných, 65 za, 14 proti, 70 sa zdržalo.

  Neschválili sme tento pozmeňujúci návrh.

  Ďalej.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bárdosa.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 64 za, 13 proti, 70 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme ani tento pozmeňujúci návrh.

  Nech sa páči.

 • Posledným pozmeňujúcim návrhom je pozmeňujúci návrh pána poslanca Minárika, ktorý chcel o prvých dvoch bodoch hlasovať spoločne a o ďalšom, treťom bode hlasovať samostatne.

  Čiže dávam hlasovať o prvom a druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Minárika spoločne.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 64 za, 21 proti, 61 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme tieto prvé dva body pozmeňujúceho návrhu.

  Ďalej.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pod bodom 3 pána poslanca Minárika.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 65 za, 27 proti, 58 sa zdržalo.

  Neschválili sme tento pozmeňujúci návrh.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Prešli sme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a o návrhu na uznesenie budeme dávať hlasovať až pri tom návrhu uznesenia č. 2.

 • Ale, pán spravodajca, aký to bol návrh uznesenia, súvisel s pozmeňujúcim návrhom?

 • Nie, nie, návrh na uznesenie teda zaväzujúce vládu, o ktorom budeme hlasovať v tom návrhu uznesenia č. 2. Tam bude zakotvený ten návrh uznesenia pána Jarjabka. Pokiaľ trvá na tom, môžeme hlasovať v tomto tu, pozmeňujúcich návrhoch.

 • Reakcia z pléna.

 • Dáš hlasovať tu? (Odpoveď z pléna.) Dobre.

 • Hlasy z pléna.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia pána poslanca Jarjabka.

 • Pán spravodajca, v danom prípade súhlasím, prejdeme, postúpime návrh zákona do tretieho čítania a aj tak musíme hlasovať o viacerých návrhoch uznesení v treťom čítaní a odsúhlasíme aj tento návrh uznesenia.

 • Ak sme prešli všetky návrhy zo spoločnej správy a z rozpravy, tak...

 • Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Dobre, budeme hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 85 za, 65 proti, nikto sa nezdržal.

  Konštatujem, že sme postúpili uvedený návrh zákona do tretieho čítania.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či chce niekto podať návrh podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku. Nie.

  Končím rozpravu v rámci tretieho čítania.

  Budeme pokračovať, pán spravodajca.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku, o štátnom rozpočte na rok 2007 a rozpočte verejnej správy na roky 2007 až 2009.

 • S odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 150 prítomných, 85 za, 65 proti.

 • Konštatujem, že sme schválili návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 ako celok v znení prijatých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009.

  Ešte vás prosím, pán spravodajca, musíme odhlasovať...

 • Áno, musíme hlasovať ešte o návrhu uznesenia č. 2 v tejto spoločnej správe. Požiadam vás, pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia č. 2, kde sú odporúčania a požiadavky pre vládu Slovenskej republiky. Môžem to prečítať, ale nie je to nutné podľa môjho názoru, lebo to máte rozdané vo svojich laviciach. Takže...

 • ... dáme hlasovať o návrhoch uznesení.

  Dáme hlasovať o návrhu uznesenia č. 2.

 • Reakcia z pléna.

 • Dámy a páni, skutočne nevnášajme do toho zbytočný zmätok. Hlasujeme...

 • ... o návrhu uznesenia č. 2, ktoré súvisí...

 • ... so spoločnou správou 73a, a potom budeme hlasovať o návrhu uznesenia pána Jarjabka, takže dokončíme hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 84 za, 3 proti, 50 sa zdržalo, 9 nehlasovalo.

  Prijali sme návrh uznesenia č. 2 s odporúčaniami a požiadavkami pre vládu, tak ako boli uvedené v spoločnej správe 73a.

  Ešte nám ostalo, pán spravodajca,...?

 • Zostalo nám hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý podal pán poslanec Jarjabek.

 • Hlasovanie.

 • 148 prítomných, 112 za, 36 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme prijali aj návrh uznesenia, ktorý predniesol pán poslanec Jarjabek.

 • Chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí hlasovali za toto prijatie návrhu zákona. Ďakujem.

 • Dámy a páni, konštatujem, že sme prerokovali všetky návrhy a že sme odsúhlasili štátny rozpočet na rok 2007.

  Pán minister, nech sa páči, dúfam, že neporušíte rokovací poriadok.

 • Dúfam, že nie. Ja by som tiež chcel len poďakovať všetkým prítomným, hlavne tým, čo hlasovali za. Dúfal som teda, že aj z druhej strany budú nejaké hlasy za. A týmto chcem všetkých pozvať tiež na čašu šampanského vzadu. Ďakujem.

 • Dámy a páni, chcem vás ešte informovať, že, samozrejme, je do 14.00 hodiny prestávka, budeme pokračovať v rokovaní 6. schôdze riadne podľa programu o 14.00 hodine. Ďakujem pekne.

 • Prerušenie rokovania o 12.20 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.04 hodine.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prosím, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať v našom programe.

  Ďalším bodom je druhé a tretie čítanie o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (UNESCO) prijatým v Paríži 20. októbra 2005.

  Návrh ste dostali ako tlač 143 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 143a.

  Prosím ministra kultúry Marka Maďariča, aby sa ujal slova.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť návrh na ratifikáciu Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý má o. i. zabezpečiť uznanie osobitného charakteru kultúrnych aktivít, tovarov a služieb.

  Ide o medzinárodnú zmluvu prezidentskej povahy, ktorá podlieha vysloveniu súhlasu Národnej rady a následnej ratifikácii prezidentom Slovenskej republiky, zmluvnou stranou tohto dohovoru, sa stalo, je to aj Európska únia po rozhodnutí Rady ministrov. A tento dohovor vstúpi do všeobecnej platnosti potom, čo ho bude ratifikovať 30 štátov. K dnešnému dňu uložilo ratifikačné listiny 18 štátov.

  Cieľmi dohovoru hlavnými sú chrániť a podporovať rozmanitosť kultúrnych prejavov, predovšetkým v situáciách, keď sú tieto kultúrne prejavy nejakým spôsobom ohrozované alebo rušené, podporovať dialóg medzi kultúrami. A dôležitým cieľom je opätovne potvrdiť zvrchované právo štátov, zachovať, prijať, implementovať také politiky a opatrenia, ktoré považujú za vhodné a potrebné na ochranu a podporu rozmanitostí kultúrnych prejavov na svojom území. Toto je aj hlavná zásada tohto dohovoru a hlavné právo zmluvných strán na svojom vlastnom území prijímať takéto opatrenia. Pre ilustráciu uvediem, že k takýmto opatreniam patria regulačné opatrenia na ochranu a podporu rozmanitostí kultúrnych prejavov, opatrenia, ktorých cieľom je poskytnúť domácemu nezávislému kultúrnemu priemyslu prístup k prostriedkom produkcie šírenia distribúcie kultúrnych aktivít, tovarov a služieb, opatrenia, ktoré majú za cieľ poskytovanie finančných zdrojov pre verejné inštitúcie, opatrenia, ktorých cieľom je podporovať rozmanitosť médií, a to aj prostredníctvom programovej služby verejnoprávnych médií.

  Tento dohovor má širokú podporu v kultúrnej obci slovenskej. Na túto tému sa usporiadalo viacero seminárov za naozaj širokej podpory kultúrnej obce, takže odporúčam Národnej rade vysloviť súhlas s týmto dohovorom. Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre kultúru a médiá pána poslanca Sergeja Chelemendika, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov prijatým v Paríži 20. októbra 2005 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 129 z 15. novembra 2006 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky predkladá správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Určené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenej lehote a v prijatých uzneseniach zhodne odporučili Národnej rade Slovenskej republiky s dohovorom vysloviť súhlas.

  Gestorský výbor na základe uznesení výborov, ktoré predkladaný návrh prerokovali, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohovorom o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (UNESCO) prijatým v Paríži 20. októbra 2005. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky tvorí prílohu tejto správy.

  Predmetná správa o výsledkoch prerokovania predkladaného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá (gestorský výbor) č. 31 zo dňa 28. novembra 2006.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem vás informovať, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nikto, uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy.

  A zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Navrhovateľ alebo spravodajca zrejme zaujať stanovisko nechcú.

  Takže, ak dovolíte, vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz, ak dovolíte, nasleduje druhé a tretie čítanie o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prístupom Slovenskej republiky k Dohode o ustanovení Európskej molekulárno-biologickej konferencie.

  Tento návrh ste dostali ako tlač 115 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 115a.

  Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj. Teda ho prosím, aby sa ujal slova.

 • Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Európska molekulárno-biologická konferencia je medzivládna organizácia, ktorá je zameraná na podporu špičkového výskumu v oblasti molekulárnej biológie a biochémie. Vstup Slovenskej republiky do tejto organizácie je dôležitý aj z dôvodu, že oblasť vied o živote, napr. onkológia, virológia, mikrobiológia, fyziológia a biochémia, organická chémia a pod., je jednou z najdôležitejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí vedy a techniky vo svete. A súčasne v tejto oblasti má Slovenská republika nezanedbateľný výskumný potenciál, ktorý je potrebné naďalej skvalitňovať.

  Zo všetkých výhod, ktoré poskytuje členstvo Slovenskej republiky v tejto organizácii, bude profitovať veľká časť akademickej obce, významná časť sústavy medicínskych vedných odborov a taktiež výskumné pracoviská rezortu pôdohospodárstva. Odporúčam preto Národnej rade vysloviť súhlas s touto dohodou. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz prosím určenú spoločnú spravodajkyňu z výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport pani poslankyňu Oľgu Nachtmannovú, aby informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som vás na základe poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru pri prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prístupom Slovenskej republiky k Dohode o ustanovení Európskej molekulárno-biologickej konferencie (tlač 115) informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu a o stanovisku gestorského výboru obsiahnutých v správe (tlač 115a). Máte ju pred sebou.

  Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, zo 4. decembra 2006 č. 19.

  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prístupom Slovenskej republiky k Dohode o ustanovení Európskej molekulárno-biologickej konferencie (tlač 115) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo 16. novembra 2006 č. 131 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Súčasne určil ako gestorský výbor na prerokovanie tohto návrhu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v určenom termíne.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo uznesením č. 14 z 27. novembra 2006 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport uznesením č. 13 z 23. novembra 2006 zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prístupom Slovenskej republiky k Dohode o ustanovení Európskej molekulárno-biologickej konferencie.

  Vážené dámy a páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport v súlade s § 88 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor rovnako odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby v treťom čítaní rozhodla, že vyslovuje súhlas s prístupom Slovenskej republiky k Dohode o ustanovení Európskej molekulárno-biologickej konferencie. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás informovať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nikto, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  A zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Ak dovolíte, tiež prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem navrhovateľovi, ako aj spravodajkyni.

  Pána ministra ešte poprosím o slovo, pokračujeme druhým a tretím čítaním o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s návrhom na ratifikáciu Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe – UNESCO.

  Tento vládny návrh ste dostali ako tlač 126 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 126a.

  Tento návrh opäť prednesie podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky pán Ján Mikolaj, ktorému odovzdávam slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe – UNESCO bol schválený na Generálnej konferencii UNESCO v Paríži dňa 19. októbra 2005.

  Cieľom dokumentu je ratifikácia dohovoru UNESCO so Slovenskou republikou. Hlavným východiskom pre prípravu a spracovanie dohovoru UNESCO bola Kodanská deklarácia o antidopingu v športe prijatá na Svetovej konferencii proti dopingu v športe v Kodani v marci v roku 2003 zástupcami vlád 181 štátov.

  Obsah dohovoru UNESCO vychádza a nadväzuje na prijatý Dohovor Rady Európy proti dopingu schválený v Štrasburgu v roku 1989, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 1993, a na Dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy proti dopingu prijatý vo Varšave v roku 2002, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2005. Ratifikovaním dohovoru UNESCO sa Slovenská republika zaviaže plniť ustanovenia dohovoru na národnej úrovni. Súčasne sa zmluvné strany zaväzujú každoročne uhrádzať schválený príspevok, ktorý je stanovený percentuálnym podielom populácie Slovenskej republiky z obyvateľstva Európy.

  Predkladaný dohovor je v zmysle čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou zmluvou, na vykonanie ktorej je potrebný zákon. Dohovor nie je medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, z čoho v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že nejde o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi, preto súčasťou materiálu nie je doložka prednosti pred zákonmi. Ďakujem pekne, pán podpredseda.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz poprosím predsedu výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport pána poslanca Ferdinanda Devínskeho, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán podpredseda vlády a minister školstva, z poverenia výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport si vám dovoľujem predložiť správu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe – UNESCO vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s návrhom na ratifikáciu Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe pridelil predseda Národnej rady na rokovanie dvom výborom, a to Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. A súčasne ako gestorský výbor určil výbor pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Oba výbory v určených termínoch prerokovali túto parlamentnú tlač a zhodne odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Medzinárodným dohovorom proti dopingu v športe.

  Gestorský výbor na základe stanovísk poslancov výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Medzinárodným dohovorom proti dopingu v športe. Návrh na uznesenie je prílohou tejto správy.

  Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem vás informovať, že som do rozpravy nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Nikto. Takže, vážené kolegyne, kolegovia, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Ďakujem pánu ministrovi aj spravodajcovi.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 91 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 91a.

  Tento návrh má uviesť pán minister Harabin, len mám informáciu, že sa blíži do Národnej rady. Vzhľadom na to, že aj ďalší bod programu uvádza pán minister, ak dovolíte, vyhlasujem krátku 3-minútovú technickú prestávku. Pevne verím, že v tomto období sa pán minister dostaví do rokovacej sály.

 • Technická prestávka.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, takže máme pána ministra tu. Takže dovoľte mi, aby som vám oznámil, že nasleduje druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb., teda Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 91 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 91a. Poprosím teraz podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky pána Štefana Harabina, aby nám vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, cieľom predkladaného návrhu je odstránenie viacerých problémov aplikačnej praxe, ako aj odstránenie legislatívnotechnických nedostatkov, ktoré súvisia s existenciou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Predkladaný návrh zákona ďalej reaguje na materiál Analýza mapujúca hlavné prekážky rozvoja kapitálového trhu, schválený vládou Slovenskej republiky 11. januára 2006, ktorý ukladá ministerstvu spravodlivosti na základe potreby zefektívnenia obchodovania s cennými papiermi vykonať viaceré legislatívne zmeny, ktorých cieľom je skrátenie doby medzi upísaním akcií a ich obchodovateľnosťou na burze cenných papierov.

  V súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES z 15. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 68/151/EHS v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie s ohľadom na určité typy spoločností, ktorá sa do slovenského právneho poriadku preberá prostredníctvom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa do legislatívneho procesu predkladá spolu s týmto návrhom zákona, bolo pre úplnú transpozíciu smernice potrebné upraviť viaceré povinnosti vyplývajúce z tejto smernice aj priamo v tomto návrhu zákona. V zmysle smernice 2003/58/ES sa v návrhu zákona zavádza povinnosť pre podnikateľa, ktorý má v rámci svojej podnikateľskej činnosti založenú internetovú stránku svojho podniku, uvádzať na tejto stránke okrem identifikačných údajov o svojom podniku aj informácie o jeho súčasnom právnom stave. Uvedené informácie majú za cieľ zvýšiť ochranu spotrebiteľa, ktorý sa mnohokrát rozhoduje aj na základe informácií uvádzaných na internetových stránkach podnikateľa. Zároveň sa v návrhu zákona upravujú účinky tzv. dobrovoľného zverejnenia cudzojazyčnej jazykovej verzie uložených listín v zbierke listín voči tretím osobám. Účinnosť navrhovaných zmien musí byť v zmysle smernice už spomínanej zabezpečená do 31. decembra 2006.

  Predkladateľ návrhu zákona súhlasí so všetkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v IV. časti v bodoch 1 až 7 spoločnej správy výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (pôvodne tlač 91a), vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní. Úprava uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v súčasnosti chýba a ich zapracovanie prispeje zároveň k zvýšeniu prehľadnosti novej právnej úpravy. Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie vládneho návrhu zákona.

  Teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru pani poslankyni Lucii Žitňanskej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy a páni, vážený pán minister, ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov v tomto znení.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. októbra 2006 č. 78 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodársku politiku.

  Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 38 z 21. novembra 2006 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením č. 44 z 23. novembra 2006.

  Z uznesení výborov Národnej rady vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte v písomnej podobe ako súčasť spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pod bodmi 1 až 7 spoločne s návrhom všetky schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/19991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Otváram rozpravu. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás informovať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Tak sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne. Ak nikto, uzatváram možnosť podať ústnu prihlášku do rozpravy.

  Vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Vzhľadom na to, že sa neuskutočnila rozprava, tak zrejme ani navrhovateľ, ani spravodajkyňa nevystúpia.

  Takže dovoľte mi, aby som prerušil rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 92 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 92a.

  Opäť poprosím podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti pána Harabina Štefana, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, prijatie predkladaného návrhu zákona vyplýva z povinnosti Slovenskej republiky ako členského štátu EÚ harmonizovať slovenský právny poriadok s právom Európskej únie.

  Primárnym dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES z 15. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 68/151/EHS, v súvislosti s požiadavkami na zverejňovanie ohľadom na určité typy spoločnosti, do nášho právneho poriadku.

  Cieľom predmetnej smernice je dosiahnutie ľahšieho a rýchlejšieho prístupu k informáciám o zapísaných subjektoch, ako aj výrazné zjednodušenie formalít pri zverejňovaní údajov a listín v obchodnom registri a zbierke listín. Účinnosť navrhovaných zmien musí byť v zmysle smernice zabezpečená do 31. decembra 2006.

  Smernica 2003/58/ES výrazne mení spôsob komunikácie medzi zúčastnenými subjektmi na úseku obchodného registra. Súčasný stav v oblasti obchodného registra neumožňuje elektronické podávanie návrhov na zápis ani vydávanie výpisov a kópií listín v záväznej elektronickej podobe. Existuje síce elektronická verzia obchodného registra na internete, ktorá uľahčuje prístup k informáciám o podnikateľských subjektoch zapísaných v obchodnom registri, avšak nie je právne záväzná. V zmysle ustanovení smernice 2003/58/ES je členský štát povinný zabezpečiť vydávanie právne záväzných elektronických výpisov a kópií listín, ako aj umožniť, aby žiadosť o vydanie výpisu mohla byť podaná elektronicky. Zásadnou zmenou je skutočnosť, že elektronickými prostriedkami bude možné podať samotný návrh na zápis a nielen žiadosť o výpis už zapísaných údajov.

  Cezhraničný prístup k informáciám spoločností by sa mal zlepšiť obligatórnym zavedením tzv. dobrovoľného zverejnenia cudzojazyčného znenia uložených listín v úradných jazykoch štátov európskeho hospodárskeho priestoru. Zapísaná osoba na základe uvedeného musí mať možnosť podľa svojho uváženia zverejniť relevantné listiny aj v inom ako štátnom jazyku krajiny, kde je zapísaná. V súvislosti s touto skutočnosťou bolo potrebné novelizovať aj zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zároveň sa prostredníctvom ustanovení predkladaného návrhu vykonáva implementácia nariadenia Rady ES 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (SCE).

  Predmetným návrhom zákona sa v čl. III mení a dopĺňa aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, pretože bolo potrebné upraviť výšku súdnych poplatkov pri podávaní návrhov na zápis elektronickými prostriedkami, ako aj pri vydávaní výpisov v elektronickej forme.

  V čl. II sa vykonávajú zmeny v Občianskom súdnom poriadku, nakoľko v konaní vo veciach obchodného registra a rozhodovania o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu bolo potrebné premietnuť problematiku elektronického podania vo veciach obchodného registra a elektronického podania námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu.

  Predkladateľ návrhu zákona nesúhlasí s pozmeňujúcimi návrhmi uvedenými v IV. časti v bodoch 9, 13, 19, 20, 23, 27, 33 a 34 spoločnej správy výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní. Schválením týchto pozmeňujúcich návrhov by došlo k narušeniu odbornej terminológie používanej v iných zákonných ustanoveniach, resp. k zmätočnému zavedeniu pojmovo nesúladných dikcií v texte návrhu zákona. Takýto krok by zároveň predstavoval nesystematický zásah do platného právneho poriadku.

  S pozmeňujúcimi návrhmi v ostatných bodoch vrátane delenej účinnosti navrhovanej v bode 32 spoločnej správy výborov Národnej rady v druhom čítaní predkladateľ súhlasí. Úprava v nich uvedená v súčasnosti chýba a ich zapracovanie prispeje k odstráneniu legislatívnotechnických nedostatkov a v nadväznosti na to i k zvýšeniu prehľadnosti novej právnej úpravy. Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem, pán minister.

  A teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni výborov pani Lucii Žitňanskej.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán minister, dámy, páni, Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. októbra 2006 č. 79 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 92), na prerokovanie výboru ústavnoprávnemu, výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre hospodársku politiku.

  Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 92), odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 39 z 21. novembra 2006 a uznesením č. 39a zo 4. decembra 2006, Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 52 z 29. novembra 2006 a výbor pre hospodársku politiku uznesením č. 45 z 23. novembra 2006.

  Z uznesení výborov Národnej rady vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou spoločnej správy, tak ako bola v písomnom vyhotovení rozdaná, 34 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, poviem to, takto: spoločne o bodoch 9, 13, 19, 20, 23, 27, 33 a 34 s návrhom gestorského výboru neschváliť ich, to znamená v súlade s tým, čo uviedol pán minister, o všetkých ostatných bodoch spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  A zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Ďakujem pánovi ministrovi aj pani spravodajkyni.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, ďalej nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti.

  Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 89 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 89a.

  Poprosím pána ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky pána Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe zmien legislatívy Európskeho spoločenstva s cieľom naplniť záväzky, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

  Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladiť platnú právnu úpravu, upraviť veterinárne požiadavky a vytvoriť podmienky pre náležitú implementáciu novoprijatých právne záväzných aktov Európskeho spoločenstva.

  Návrh zákona reflektuje aj na ďalšie zmeny legislatívy Európskeho spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a pohody zvierat, identifikácie, registrácie zvierat v oblasti dovozov z tretích krajín, vývozov do tretích krajín, prevozov cez Európske spoločenstvo a obchodu v rámci Európskeho spoločenstva a v oblasti nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi neurčenými na ľudskú spotrebu, kde dochádza k pojmovému a obsahovému zosúladeniu platnej právnej úpravy s právne záväznými aktmi Európskeho spoločenstva.

  Predloženým návrhom zákona sa ustanovuje aj poskytnutie úhrady za náklady a škody, ak sa vyskytne niektorá z chorôb uvedených v prílohe č. 1 tohto zákona, pričom sa upresňujú podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, súvisiacimi zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na potrebu uvedenia predmetného zákona do praxe dovoľujem si vás požiadať o vyjadrenie súhlasu s ním. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pani poslankyni Magde Košútovej, aby nás informovala o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 90 z 18. októbra 2006 pridelila vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, k nemu zaujali nasledovné stanoviská.

  Ústavnoprávny výbor navrhol vrátiť návrh zákona na dopracovanie navrhovateľovi.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu navrhuje návrh schváliť s pripomienkami.

  Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj navrhuje návrh schváliť s pripomienkami.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo súhlasí s návrhom a navrhuje návrh schváliť s pripomienkami.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody uznesením č. 47 zo 4. decembra 2006 s vládnym návrhom zákona súhlasí a odporúča ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

  Pripomienky máte uvedené v časti IV (tlač 89a), preto ich nebudem čítať. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch zo spoločnej správy 6, 14, 31, 45 a 123 s návrhom neschváliť ich, o ostatných pripomienkach s návrhom schváliť ich.

  Ďakujem. Otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že do rozpravy sa písomne prihlásili nasledovní poslanci: pani poslankyňa Tkáčová Jarmila, pani poslankyňa Sabolová a pán poslanec Zsolt Simon.

  Teraz dávam slovo pani Tkáčovej Jarmile. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, budem sa snažiť vo svojom vystúpení zostať vo vecnej rovine, pretože tento zákon je odborným zákonom a nie je tu veľký priestor na politické rozhodovanie, aj keď, ako sa ukázalo, je tu jeden problém, ktorý sa politickým stať môže. A budem o ňom hovoriť neskôr.

  Hlavným cieľom môjho vystúpenia je podať za skupinu poslancov pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto vládnemu návrhu zákona, ale dovoľte uviesť mi najprv niekoľko informácií pre vás, pre poslancov, aby ste sa mohli pri hlasovaní kvalifikovane rozhodovať.

  Tento návrh zákona a tie skutočnosti, ktoré v ňom implementujeme, mali byť platné už od 1. januára 2006. To znamená, že s týmto zákonom meškáme a sme skutočne pod tlakom Európskej komisie, ktorá má zdvihnutý palec a hrozí nám pokutou. Jediný argument, ktorý nás ešte ako-tak drží, je skutočnosť, že návrh zákona je už v parlamente. Ale toto, samozrejme, nemôže byť dôvodom na prijatie právnej normy, ktorá nie je celkom v poriadku. A nie je celkom v poriadku ani po legislatívnej stránke, k návrhu zákona bolo predložených množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a stanovisko odboru legislatívy a aproximácie Národnej rady konštatovalo iba čiastočné zapracovanie európskej legislatívy. Takže v záujme právnej čistoty napriek časovej tiesni by bolo v prospech zákona, aby predkladateľ súhlasil s návrhom, ktorý odznel pri rokovaní v gestorskom výbore, a to zobrať návrh zákona späť na dopracovanie.

  Dávam do vašej pozornosti, kolegovia, kolegyne, hlavne z vládnej koalície, že ústavnoprávny výbor na návrh pani poslankyne Tóthovej, ktorá skutočne nemá dôvod pánu ministrovi škodiť, navrhol vrátiť zákon predkladateľovi na dopracovanie a ústavnoprávny výbor tento návrh aj schválil.

  Chcem zároveň oceniť postoj kolegov z výboru, ktorí boli veľmi ústretoví pri rokovaní o pozmeňujúcich návrhoch, aj predkladateľa a dokázali sme sa dohodnúť na podpore pozmeňujúcich návrhov aj zo strany opozície.

  Mrzí ma, že sa nám nepodarilo vyriešiť problém duplicity právnej úpravy podmienok výroby a uvádzania potravín a ostatných požívatín na trh, pretože prijatím návrhu zákona, tak ako je predložený, a súčasnou platnosťou zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách budeme mať právnu duplicitu práve pri výrobkoch živočíšneho pôvodu. K tomuto bude smerovať aj tretí bod pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložím. Snažíme sa teda v záujme skutočne prijatia dobrej právnej úpravy dosiahnuť vašu podporu, vážení kolegovia aj vážený pán minister.

  Zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý je v druhom čítaní, vecne v jednej časti súvisí s vládnym návrhom novely zákona o potravinách, ktorý máme na programe ako bod č. 45 v prvom čítaní, a to je výška pokút za porušenie zákona pri výrobe a uvádzaní potravín na trh. Momentom, ktorý chcem zdôrazniť a ktorý môže byť tým momentom, ktorý sa stane politickou záležitosťou, ako som už spomínala, je fakt, že prijatím obidvoch návrhov v tomto znení, v akom momentálne sú, dostaneme sa v právnom systéme k skutočnosti, že za jedno porušenie zákona bude môcť inšpektor pokutovať v dvoch rôznych sadzbách, podľa zákona o veterinárnej starostlivosti pri potravinách živočíšneho pôvodu do výšky 5 mil. korún, ale podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách do výšky 50 mil. korún. Skutočne podľa môjho názoru je to veľká neistota v právnom systéme. Je to podľa mňa aj v rozpore s ústavou, o čom, samozrejme, môže rozhodnúť iba Ústavný súd. A náš ďalší postup bude závisieť aj od toho, v akom znení budú schválené oba zákony.

  Teraz mi dovoľte predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v zmysle § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, ku ktorým prikladáme aj potrebné množstvo podpisov poslancov.

  Po prvé. V § 15 ods. 1 sa slovo „príspevkové“ nahrádza slovom „rozpočtové“.

  Po druhé. V § 15 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d), písmená e) až h) sa premenujú na d) až g).

  Odôvodnenie týchto dvoch bodov. Výkon potravinového dozoru vykonávajú orgány veterinárnej správy, ktoré sú rozpočtovými organizáciami. Postavenie úradných veterinárnych laboratórií podľa návrhu zákona im zabezpečuje štatút príspevkových organizácií, a tým im zároveň umožňuje vykonávať aj podnikateľskú činnosť. Zisk z podnikateľskej činnosti je po zdanení zdrojom rezervného fondu organizácie. Z tohto pohľadu je logické, že úradné veterinárne laboratóriá v súčinnosti s veterinárnymi správami majú záujem vykonávať podnikateľskú činnosť v čo najväčšom rozsahu. Tým, že orgány veterinárnej správy sú orgánmi potravinového dozoru, ich činnosť sa kumuluje. A aj na základe skúseností z praxe možno povedať, že toto postavenie sa bude posúvať viac v prospech tej podnikateľskej činnosti ako kontrolnej činnosti. Zároveň si tým tieto príspevkové organizácie alebo úradné laboratóriá zabezpečujú príjmy na úkor súkromných akreditovaných laboratórií. Ďalším nemenej závažným dôvodov tejto našej požiadavky je, že v takomto postavení vykonávajú úradné laboratóriá autokontrolu. To znamená, že v jednom subjekte vykonávajú zároveň komerčný rozbor, ale aj kontrolný rozbor, čo, myslím si, je určitým konfliktom záujmov. Teda tým, že orgány veterinárnej správy budú mať charakter rozpočtovej organizácie, nebudú môcť podnikať, a tým vlastne nebudú môcť zneužívať svoje postavenie na trhu vo vzťahu k úradnej kontrole bezpečnosti potravín. Transformáciou úradných laboratórií z príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie, čo je podstatou nášho pozmeňujúceho návrhu, prípadnou racionalizáciou pracovísk znížia sa aj požiadavky na štátny rozpočet a podnikateľská sféra nebude znevýhodňovaná.

  Náš tretí návrh znie. V celom texte zákona sa vypúšťajú slová „produkty živočíšneho pôvodu“.

  Odôvodnenie. Navrhujeme v celom texte vypustiť slová „produkty živočíšneho pôvodu“, keďže zákon o veterinárnej starostlivosti sa má zaoberať veterinárnou oblasťou, a nie oblasťou potravín, ktorá je riešená v zákone o potravinách č. 152/1995 Z. z. Tento pozmeňujúci návrh oveľa podrobnejšie odôvodní ešte môj kolega Zsolt Simon, ktorý je spolupredkladateľom návrhu.

  Ja už len na záver by som chcela povedať, že podpora vládneho návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti zo strany SDKÚ – DS je v tomto momente podmienečná a naše hlasovanie závisí od hlasovania o jednotlivých procedurálnych a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

  Pani spravodajkyňa, ďalej vás prosím, poznačte si, že navrhujem hlasovať o bodoch 1 a 2 pozmeňujúceho návrhu spoločne a o bode 3 samostatne. Ďakujem vám za pozornosť, kolegovia a kolegyne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Ďalšou poslankyňou, ktorá je prihlásená písomne do rozpravy, je pani poslankyňa Sabolová. Má slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, krátke vystúpenie k návrhu zákona.

  Tento návrh zákona sme prerokovali aj vo výbore pre zdravotníctvo. Ale v tom čase pripomienka, ktorá prešla v spoločnej správe v gestorskom výbore, nebola ešte na svete alebo sme o nej nerokovali, nemohla som sa k nej vo výbore vyjadriť. A je to iný návrh, ako obsahuje samotný zákon o veterinárnej starostlivosti. A ide tu o § 19 ods. 3. A je to bod spoločnej správy 38.

  V krátkosti pripomienky k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, kde sa zavádza nesystémovo a úplne nelogicky a nezmyselne, že registrácia spoločenských zvierat v centrálnom registri, to je počítačová databáza, čo je všeobecná kompetencia orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti vo vzťahu k všetkých zvieratám aj doteraz, to sú tie ostatné hospodárske zvieratá, a aj na základe vládneho návrhu zákona, kde je v pôsobení právnická a fyzická osoba poverená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, tento dozor vlastne, ochrana zdravia, kontrolné právomoci Európskej únie a zodpovednosť Slovenskej republiky za dodržiavanie veterinárnych požiadaviek smerom k Únii, by mal byť prostredníctvom štátnych orgánov, a nie súkromného subjektu. To poviem následne, o čo ide.

  Uvedený pozmeňujúci návrh je v rozpore s návrhom aj vyhlášky, ktorá je súčasťou zákona, aj keď netvorí súčasť zákona, a bude vlastne na základe zákona upravená, a aj časti kompetencií, ktoré prislúchajú či Štátnej veterinárnej a potravinovej správe. Proste ostali nedotknuté tie kompetencie. Nerieši sa to ani v prechodných ustanoveniach. A prakticky táto právomoc prejde z doterajšieho stavu ako štátneho orgánu, teda Štátnej veterinárnej a potravinovej správy na komoru. Poviem taký príklad. Rozpočet Komory veterinárnych lekárov je rozpočet súkromnej stavovskej organizácie a je tvorený príspevkami členskými súkromných veterinárnych lekárov a príjmami z hospodárskej činnosti zo zákona o Komore veterinárnych lekárov. A nikde nevyplýva, že by táto činnosť mala byť predmetom náplne komory. Treba si pozrieť teda vyhlášku aj zákon o veterinárnych lekároch a o komore, čo je vlastne náplňou komory a čo by mala vlastne ona vykonávať. Nič ale nebráni Komore veterinárnych lekárov, aby sa uchádzala o to ako subjekt, fyzická, právnická osoba na ministerstve alebo Štátnej veterinárnej potravinovej správy, vedením tohto registra a keď splní všetky podmienky, ktoré musí splniť aj iný subjekt. A tu treba podotknúť, že už v roku 2004 komora vo výberovom konaní po tom, čo Európsky parlament a Rada Európy v svojej smernici 998 z roku 2003 zaviedla túto povinnosť registrácie, sa uchádzala o to vo výberovom konaní, ale nesplnila podmienky, ktoré určila Štátna veterinárna a potravinová správa, a túto danú činnosť nemohla robiť. Ale nič jej nebráni dnes, ak ostane v zákone, tak ako to navrhlo ministerstvo, že to prevádzkuje právnická alebo fyzická osoba poverená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, uchádzať sa ako ktorýkoľvek iný subjekt o kompetenciu, ktorú ale garantuje a zveruje štát.

  Preto navrhujem, aby bod 38 bol vyňatý na samostatné hlasovanie a túto nesystémovú zmenu v zákone aby sme neprijali. Za tým všetkým podľa mojich informácií a podľa toho, ako sa to dostalo do zákona, ako nesystémová zmena, je to len lobing z istej skupiny. A preto by bolo dobré, aby text zákona, ako bol predložený do parlamentu, bol zachovaný.

  To je len jedna pripomienka, ktorú predkladám, k tomu bodu 38 spoločnej správy, ale poslanecký klub Kresťanskodemokratického hnutia inak, tak ako je návrh ústavnoprávneho výboru, odporúča vrátiť návrh predkladateľovi na dopracovanie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Ďalším písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Zsolt Simon. Má slovo.

 • Hlasy z pléna.

 • Ospravedlňujem sa, s faktickou poznámkou sa hlási pán Daniel Lipšic. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má pán Lipšic. Pána Zsolta Simona poprosím o chvíľu strpenia.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia, ako už povedala pani kolegyňa Sabolová, ústavnoprávny výbor hlasovaním aj poslancov za vládnu koalíciu navrhol vrátiť tento návrh na dopracovanie z dôvodov legislatívnych. Ja som prekvapený, že vláda si trúfla taký legislatívny nepodarok do parlamentu poslať. Ja som prekvapený, že takýto návrh zákona mohol prejsť Legislatívnou radou vlády. V spoločnej správe máme 123 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, väčšinu z nich charakteru legislatívneho, ktoré už namietol odbor legislatívy Národnej rady.

  Ja by som sa chcel aj pána ministra opýtať, ako je možné, že tak legislatívne nekvalitný návrh zákona prešiel cez ministerstvo pôdohospodárstva a následne aj cez vládu. Už sme tu počúvali strašne veľa o legislatívnej nekvalite minulého obdobia, ale takýto návrh zákona tu v minulom období nikdy nebol. Takže by som vás chcel požiadať, pán minister, aby ste si dali pozor na legislatívu na ministerstve a, pokiaľ možno, aby ste sa takých chýb, aké ste urobili v tomto návrhu zákona, pre budúcnosť vyvarovali.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Takže slovo má pán poslanec Zsolt Simon.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctená snemovňa, pri tomto návrhu zákona bezpochyby je potrebné, aby bol aproximovaný do slovenskej legislatívy tzv. hygienický balíček. Áno, tento návrh bol predložený ako novela zákona v predchádzajúcom parlamente na schvaľovanie, len vplyvom rôznych turbulencií už nestačil prejsť parlamentnou legislatívou. Ale vzhľadom na to, že je to potrebné, tak sme dostali tento návrh zákona urýchlene späť. To je takmer pol roka a nedostali sme novelu zákona, ale dostali sme nový zákon.

  Pripájam sa k tomu, čo povedal pán poslanec Lipšic, že tento zákon je nekvalitne pripravený. O tom, že je nekvalitne pripravený, svedčí aj spoločná správa, 38 strán, 123 bodov, bezmála viac ako k štátnemu rozpočtu, k zákonu zákonov. Ústavnoprávny výbor zaujal stanovisko, kde odporučil, aby sme tento návrh zákona vrátili vláde Slovenskej republiky na dopracovanie. Keďže viem, že Slovenská republika potrebuje mnohé veci, ktoré sú obsahom tohto zákona, tak jedným z pokusov, snáď pozmeňujúcimi návrhmi a pri hlasovaní sa to dá čiastočne napraviť.

  Ako som mal možnosť sa dozvedieť, pán minister, dneska ste držali brífing, kde ste informovali širokú verejnosť o tom, že na Slovensku v oblasti kontroly potravín dochádza k zhoršovaniu stavu, a to z mesiaca na mesiac, a klesá ich hodnota. Dovolím si zacitovať: „Kým v septembri celkové percento podielu nedostatkov zistených v obchodných sieťach dosahovalo 33,56 %, tak v októbri už to bolo 42,82 %.“ Dovoľte, aby som poukázal na jednu širšiu problematiku, ktorá sa dotýka nielen Slovenska, ale, dá sa povedať, 9 nových členských krajín, výnimku tvorí len Česká republika, z toho dôvodu, že aj dnes Maďarskom otriasa škandál z dovozu mäsa a mäsových výrobkov z Nemecka, z Rakúska a Talianska, kde sa podvodným spôsobom prebaľovalo, preznačovala doba trvanlivosti a opäť sa ponúkal do obchodných reťazcov takýto tovar. Mám za to, že v Slovenskej republike sankcia do 1 mil. korún nie je odstrašujúca a nie je preventívna.

  Tento návrh zákona sa zaoberá aj inou oblasťou, než len veterinárnou, ktorá by mu prislúchala z návrhu samotného zákona, zákona o veterinárnej starostlivosti. Dotýka sa oblasti potravín živočíšneho pôvodu. Dovolím si poukázať na to, čo sa skrýva pod týmto pojmom, pretože návrh zákona sa odvoláva na prílohu nariadenia 853 z roku 2004, ktoré poukazuje, že na tento obsah sa vzťahuje tento zákon. V bode 1 sú zapísané mäsové výrobky aj čerstvé mäso alebo mleté mäso, mäsové prípravky, ale takisto tam nájdeme produkty rybolovu alebo mlieko surové či spracované, či vajcia, či mäsové výrobky, či spracované produkty, či oškvarky, či želatínu, všetko to, čo má problém s dobou trvanlivosti a s ohrozením zdravia. Preto návrh poslanecký, ktorý sme predložili s pani poslankyňou Tkáčovou, smeruje k tomu, aby sme z tohto zákona vypustili produkty živočíšneho pôvodu. Chcem vás uistiť o tom, že nie je predmetom akejsi sankcie Európskej únie to, aby potraviny živočíšneho pôvodu boli obsahom návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti. Ostatne, máme v poslaneckých laviciach návrh v prvom čítaní vlády o potravinách všeobecne, ktorý sa zaoberá potravinami en bloc a túto oblasť v celkovej miere rieši.

  Vzhľadom na to, že dnes bolo poukázané na to, že tie nedostatky v obchodnej sieti sa rozmnožujú, nikto ich neberie vážne, pokladám za istú mieru farizejstva, keď v tomto návrhu zákona sa máme možnosť dočítať, že kto uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo nebezpečné, a nevykoná opatrenia podľa osobitného predpisu, a ktoré neboli vyrobené v prevádzkarni podľa § 41, ak nejde o prevádzku podľa § 40, alebo poruší povinnosti ustanovené § 23, sa potrestá sankciou 20 000 Sk. Mohol by som poukázať na ďalšiu oblasť. Pre právnické osoby táto sankcia dosiahne 5 mil. korún, pri opakovanom porušení dvojnásobok. Zároveň vláda nám predkladá materiál, návrh zákona o potravinách, kde navrhuje túto sankciu zvýšiť nie na 5 mil. korún, ale na 50 mil. korún. Naviac, tak ako tu pani kolegyňa Tkáčová povedala, kontrolu zákona o veterinárnej starostlivosti, ako aj kontrolu o potravinách vykonávajú tí istí inšpektori. Ako bude ten inšpektor posudzovať porušenie zákona v obchodnom reťazci alebo ohrozenie zdravia spotrebiteľa? Je to 5 mil. korún? Je to 50 mil. korún? Koľko to je? A vidíme, aj čísla jasne poukazujú, že milión korún nepostačuje. V Českej republike začiatkom tohto roka prijali 50 mil. korún ako novú sankciu a od tej doby rapídne takýto výskyt tovaru u nich klesá.

  Preto by som si dovolil mimo toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý sme predložili s pani poslankyňou Tkáčovou, ešte dať jeden procedurálny návrh, kde by som navrhol, aby sme tak ako ústavnoprávny výbor vrátili vláde na dopracovanie tento návrh zákona.

  Dovoľte, aby som sa vyjadril ešte k niektorým ďalším otázkam. Je pre mňa nepochopiteľné, že táto vládna koalícia, ktorá verejne deklaruje zrušenie krajských úradov, návrh, keď prichádza z opozície, na rušenie krajskej veterinárnej správy, ktorá podľa mojej mienky je absolútne zbytočná, odmieta a ide priam proti tomu, čo sama vyhlasovala. Naviac, tento krok by pomohol tomu, aby jednotliví inšpektori mohli mať ďaleko viac lepšiu pôsobnosť. A tým pádom aj kontrola by mohla byť trochu liberálnejšia v tom, že ktorý inšpektor ktorý obchodný reťazec alebo ktorú prevádzku bude kontrolovať, pretože nestačí len, aby sme mali prísne zákony, ale aj dobrú vymožiteľnosť tohto zákona. A to je najlepšie, pokiaľ inšpektori chodia krížom-krážom cez celú republiku, prinajmenšom v rámci jednotlivých krajov alebo vyšších územných celkov, a to z toho dôvodu, aby bola zaručená objektivita. Presný harmonogram kontroly nezabezpečí nám túto činnosť. K ostatným veciam, myslím si, v dostatočnej miere sa vyjadrila pani poslankyňa Tkáčová, ale aj pani poslankyňa Sabolová.

  A taktiež si musím položiť otázku, prečo chceme niektoré inštitúcie poveriť priamo zo zákona na to, aby vykonávali istú činnosť. Súkromným organizáciám alebo príspevkovým organizáciám zabetónovať ich pozíciu vtedy, keď máme rôzne univerzity, vzdelávacie centrá, aby sme povedali, že len jedna z nich môže vykonávať vzdelávanie inšpektorov a veterinárnych lekárov, je nesprávne.

  Ale tých nedostatkov by som mohol menovať hádam ďalšiu hodinu, ale nechcem vás zbytočne s tým zdržiavať, ale prioritne by som chcel poprosiť a požiadať Národnú radu, aby sme zo zákona o veterinárnej starostlivosti vypustili potraviny živočíšneho pôvodu, ktoré nemajú v tomto návrhu zákona čo robiť a zavádzajú právnu neistotu a dezorientáciu a do istej miery aj nevymožiteľnosť práva a väčšiu benevolenciu v tom, aby sme v našich obchodoch mali 70 %, teraz máme toho 42 %, tovarov, ktoré nevyhovujú daným parametrom. Potom asi nebudeme plniť tú povinnosť, ktorá patrí asi do tejto snemovne, a prioritne sa starať o občanov tejto krajiny a o zdravie obyvateľov a tých, ktorí kupujú v našich obchodných reťazcoch a obchodných domoch. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  S faktickými poznámkami sa prihlásili pán poslanec Miššík Peter, Záhumenský Marian a Martinák Ľuboš. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Miššík.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja zareagujem len na tú časť v rozprave, kde pán bývalý minister pôdohospodárstva hovoril o procedurálnom návrhu. Tento procedurálny návrh padol aj na ústavnoprávnom výbore, hovorili sme o tom viacerí. Tie dôvody boli jasné, veľmi zle pripravený návrh zákona. Naozaj sme sa čudovali na ústavnoprávnom výbore tomu, že pri takom malom množstve návrhov zákonov, ktoré predkladá vláda do parlamentu, prichádza k takýmto obrovským chybám. Práve z tohto dôvodu podporíme procedurálny návrh, ja ho určite podporím, a budem veľmi zvedavý na to, či ho podporia aj moji kolegovia z vládnej koalície, ktorý tento návrh podporili v ústavnoprávnom výbore. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz má slovo pán Marian Záhumenský.

 • Ďakujem pekne za slovo. Mňa prekvapuje, pán poslanec Simon, že práve ty kritizuješ aj s pani Tkáčovou tento návrh zákona. Ale ten zákon mal platiť od 1. januára 2006. V tomto čase ešte neboli žiadne vládne turbulencie. A myslím si, že spýtaj sa sám seba, čo si robil na rezorte, keď tento zákon neprešiel ešte v roku 2005, tak ako to vyžadovala Európska únia. Čiže to je kritika, ktorá patrí tebe v plnom rozsahu.

  Taktiež ma prekvapuje, že hovoríš o zhoršovaní kvality v obchodných reťazcoch. Áno, tvojím odchodom z ministerstva odišiel zlý hovorca Štátnej veterinárnej správy, ktorý každý piatok ukazoval verejnosti, ktoré slovenské potravinárske fabriky nejakým spôsobom dali na pulty obchodných reťazcov nekvalitné potraviny, aj keď musím povedať, že často tieto fabriky boli nezávideniahodné v tom, čo sa v obchodných systémoch našlo. Ale všetko to, čo sa dovážalo z Poľska a z ďalších krajín, kde prichádzali akékoľvek potraviny, pouličný predaj nebaleného mäsa a pod., ti nevadilo. Takisto si naháňal mliekarov a len slovenských spracovateľov, ale ten bordel, ktorý sem chodí z okolitých krajín, najmä z Poľskej republiky, tiež ti nevadil. Takže ja si myslím, že tento návrh zákona, ktorý tu je, je v celku kompaktne pripravený a určite ja ho osobne podporím.

  Čo sa týka výrobkov živočíšneho pôvodu, nemyslím si, že je duplicita a že tie potraviny, ktoré sú tam zahrnuté, tak každopádne by tam mali byť. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Martinák s faktickou.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Minulý mesiac som sa osobne mal možnosť zúčastniť na konferencii Komory veterinárnych lekárov na Zemplínskej šírave. Komora veterinárnych lekárov jednoznačne deklarovala, prečo práve ona je oprávnená vydávať pasy pre spoločenské zvieratá, ako aj ich evidovať. Je to o. i. príjmovou časťou Komory veterinárnych lekárov. Tieto financie táto Komora veterinárnych lekárov bude využívať pre vzdelanie veterinárnych lekárov, čo je len v prospech veci. O tom som sa mohol osobne presvedčiť práve na tejto konferencii. Preto ja jednoznačne aj o. i. budem hlasovať za tento zákon. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Simon, nech sa páči, reakcia na faktické poznámky.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem pekne. Na posledného rečníka predo mnou by som povedal len toľko, že od tejto chvíle asi viem, kto zastupuje lobistické záujmy Komory veterinárnych lekárov a to, aby táto komora ako súkromná inštitúcia mala osobitný príjem v tejto Národnej rade. A nemyslím si, že je to dobrý krok, pokiaľ pôjdeme takouto cestou, pretože aj tu musí zostať istá liberalizácia a istá konkurencia, keď to štát nechce vykonávať.

  No na vystúpenie pána Záhumenského by som povedal len toľko, že pán Záhumenský si zjavne pomýlil predmet nášho rokovania, pretože je to zákon o veterinárnej starostlivosti, nie zákon o potravinách. A ja som práve smeroval k tomu, aby som poukázal na to, že v zákone o potravinách vláda chce alibistickým spôsobom riešiť postihovanie tých, ktorí predávajú pokazené mäso, nie 50 mil., ale len 5 mil., poprípade dvakrát toľko, a riešime v zákone o veterinárnej starostlivosti oblasť, ktorá tam zjavne nepatrí. Ale dá sa to pochopiť, nie je to v prírode, je to v Národnej rade, takže ťažšie sa orientuje pán štátny tajomník asi. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Simon bol posledný písomne prihlásený do rozpravy. Dávam teraz možnosť prihlásiť sa do rozpravy k uvedenému návrhu ústne. Pýtam sa, či sa chce niekto z poslancov prihlásiť do rozpravy. Ak nie, končím možnosť sa prihlásiť.

  A zároveň končím rozpravu.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať druhým čítaním o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov .

  Je to tlač 80, spoločná správa je označená ako tlač 80a.

  Pán poslanec Simon...

 • Hlasy z pléna.

 • Prepáčte, pán minister, ospravedlňujem sa, chceli ste sa vyjadriť po rozprave. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne,...

 • Hlasy v sále.

 • Odpoveď z pléna.

 • Nech sa páči, pán minister, vás nevypnem.

 • ... ja by som urobil taký malý vtip, že píše sa rok 2015, na Slovensku zostala vláda, ktorá tu bola do konca júna, a pán poslanec Simon alebo možno minister ešte čaká na chvíľu, keď zákon o potravinách dobehne zákon o veterinárnej starostlivosti. Ale našťastie stalo sa na politickej scéne niečo iné a nová vláda vo veľmi rýchlom čase rieši to, čo bolo predložené v máji roku 2005 na stôl, a píše sa december roku 2006. Takže to je potiaľ o odbornosti a o demagógii.

  Takže poďme radšej k tej odbornosti. Chcel by som len povedať jednu zásadnú vec. Stále sa tu dáva do súvislosti zákon o potravinách. Ale rozdiel medzi produktmi živočíšneho pôvodu a potravinami asi väčšinou vieme, aký je. Takže pokiaľ hovoríme o produkte živočíšneho pôvodu a o potravinách, tak sú to dva základné zákonné veľmi rozličné pojmy. A kto chce vedieť, tiež vie, že prevádzky, kde sú bitúnky a kde sa poráža a kde sú výrobne, sú pravidelne denne kontrolované veterinárnymi lekármi, tam je pravidelná denná kontrola. A kto chce, tak vie, že to, čo ste spomínali, že dnes ráno bola informácia v médiách, že čo sa stalo v Maďarsku, je úplne niečo iné. A to je možno o tých 50 mil. korún. Takže kto chce, to vie, vníma a pochopí, a kto nechce alebo úmyselne hovorí, že počkajme ešte na zákon o potravinách, nie.

  Čo sa týka toho, čo tu už bolo vo faktických pripomienkach povedané v súvislosti s veterinárnou komorou a vedením registrov zvierat. Tak myslím si, že kto sedel vo výbore a bol prítomný a počúval, čo sa tam odohrávalo, dobre vie, odkiaľ ten lobing išiel. Takže každý nech dá ruku na srdce, kto tam bol. A myslím si, že z tohto pohľadu máme veľmi čisté svedomie.

  Čo sa týka krajských úradov a laboratórií, tu by sme skôr mohli hovoriť o lobingu, kto mal záujem na tom, aby krajské úrady sa zrušili a aby sa dostal niekto k laboratóriám. Takže to sú trošku také veci, že hovoríme o lobingoch, o záujmoch, o odbornosti a veľmi účelovo tam, kam to potrebujeme nasmerovať.

  Ja by som využil túto príležitosť a poďakoval odbornému tímu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako i poslancom vo výbore za ich konštruktívny prístup. A myslím, si, že zákon, ktorý tu ležal tak dlho niekde v šuplíku a neriešil sa, dobieha, časovo dobieha. Vyčistilo sa to tam, bolo tam dosť pripomienok, dosť otázok.

  A zákon vlastne má jeden taký paradox, že bol tvorený i predchádzajúcou vládou i novou vládou. Takže verím, že bude prijatý v tom návrhu, ako ho tu pani spravodajkyňa pani poslankyňa Košútová predkladá. Ďakujem.

 • Takže ešte pani spravodajkyňa, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na predkladaný zákon sa vzniesla veľká kritika, veľký rad pripomienok. Ale ja si myslím, že tak ako sa tento zákon v druhom čítaní predkladá, sú veci, ktoré mu boli predtým vytýkané, odstránené.

  Čo sa týka návrhu pani poslankyne Sabolovej, veľmi sa čudujem tomu, pretože pokiaľ sme boli na výbore, a pán minister to tu už povedal, tak vieme, že táto zmena § 19 ods. 3 bola realizovaná na základe návrhu poslanca KDH, pána poslanca Gaburu. Takže to, čo sa týka tých poznámok ohľadom lobistických skupín, by som bola veľmi rada, keby si vyriešili v rámci svojho poslaneckého klubu.

  Verím, že zákon podporíte a umožníte vykonávanie veterinárnej kontroly. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  Takže teraz už naozaj prikročíme k prerokovaniu

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

  Nech sa páči, pán poslanec, uveďte návrh.

  Ešte raz opakujem, že je to tlač 80, spoločná správa je tlač 80a.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, len preto, aby sme oddelili tento bod od toho predchádzajúceho, chcem ešte raz zdôrazniť, že ide o novelu zákona o potravinách, o potravinách ako takých, nielen o mäsových výrobkoch, nielen o mlieku, nielen o vajíčkach, tak ako to bolo v prípade veterinárnej starostlivosti, pretože tá príloha je jednoznačná a potraviny ako také sú riešené en bloc v zákone č. 152/1995 Z. z.

  Predkladám v mene klubu SMK návrh novely tohto zákona, ktorá reaguje práve na tie oblasti, kde sme presvedčení, že treba riešiť sankciu alebo postihovanie, alebo operatívu pri výkone činnosti v spojení s kontrolou bezpečnosti potravín.

  Tento návrh zákona, pokiaľ by som ho charakterizoval, tak má také tri atribúty. Po prvé, posilňuje postavenie inšpektora priamo v konaní na mieste. Dovolím si vám zacitovať: „Ak je ohrozené zdravie spotrebiteľa, opatrenia nemajú odkladný účinok. Uložené opatrenia sa vykonajú priamo na mieste. Proti rozhodnutiu o uložení opatrenia sa možno odvolať odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia.“ To znamená, keď príde inšpektor do obchodu a zistí, že tovar je po lehote splatnosti, okamžite môže nariadiť opatrenie, ktorým stiahne tento tovar z pultov, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozovaniu. Ďalšie dva atribúty sú zamerané na to, aby sme sprísnili sankciu a zaviedli pravidlá a nenechali priestor na korupciu. Keď niekto závažným spôsobom poruší tento zákon, tak maximálna sankcia sa zvyšuje na 50 mil. korún. Pokiaľ to urobí trikrát v priebehu jedného roka, tak následne daný inšpektor je povinný podať podnet živnostenskému úradu na začatie konania na odobratie oprávnenia na prevádzku. Nedáva ľubovôľu, či to urobí v prvom prípade, či to urobí v desiatom prípade, ale má to striktne povedané, kedy to urobí.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som vás požiadal o podporu tohto návrhu zákona aj preto, lebo je potrebné, aby sme zabezpečili zdravý tovar na našich pultoch a zdraviu nezávadný tovar. A na to je potrebné takéto riešenie.

  A dovoľte, aby som sa poďakoval každému, kto prispel k vylepšeniu tohto návrhu zákona do tej konečnej podoby, v akom sa predkladá teraz do druhého čítania.

  Ďakujem pekne, pán predseda skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec, za prednesenie a odôvodnenie návrhu.

  Požiadam teraz pána poslanca Jána Čecha ako určeného spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo, aby nás informoval o výsledku rokovania o návrhu vo výboroch a gestorského výboru.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán predkladateľ, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 96 z 18. októbra 2006 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 80), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 67 zo 4. decembra 2006 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal platné uznesenie, keďže navrhované uznesenie nezískalo podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody uznesením č. 43 z 21. novembra 2006 s poslaneckým návrhom zákona nesúhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky neschváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku neprijal platné uznesenie.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte uvedené v tejto časti pod bodmi 1až 8. Gestorský výbor vzhľadom na svoje stanovisko neschváliť návrh poslanca Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, navrhuje hlasovať takto: o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 80), neschváliť.

  Ďakujem. Otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Písomne som neobdržal žiadnu prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je to tak. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Končím rozpravu.

  Pýtam sa ešte pána navrhovateľa, či sa chce vyjadriť?

  Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť?

  Ak nie, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A budeme pokračovať v druhom čítaní o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Valockého a Jána Zvonára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Je to tlač 90. Spoločná správa je 90a.

  Nech sa páči, pán poslanec Valocký, odôvodnite návrh zákona.

 • Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedol za skupinu poslancov návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Ide o krátku novelu citovaného zákona. Navrhovaná úprava ukladá vláde Slovenskej republiky možnosť na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky odvolať predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj z iných dôvodov, ako je uvedené v § 22 ods. 10. Návrh vychádza z rešpektovania reálnej praxe, a to možnosti vyskytnutia sa iných dôvodov, ktoré sa nedajú vopred predvídať.

  V súvislosti s tým chcem upriamiť pozornosť na § 26 ods. 10 tohto zákona, kde Národná rada Slovenskej republiky môže odvolať na návrh vlády člena dozornej rady z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9.

  Návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť, nezakladá zvýšené nároky na verejné financie. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi Valockému.

  A poprosím teraz pani spravodajkyňu z výboru pre zdravotníctvo pani poslankyňu Beatu Sániovú, aby informovala o prerokovaní uvedeného návrhu vo výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu poslancov Národnej rady Jozefa Valockého a Jána Zvonára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa rokovacieho poriadku predkladá túto spoločnú správu.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 99 z 18. októbra 2006 po prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie, a to Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a taktiež Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh poslancov a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť uznesením č. 63 z 22. novembra 2006.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh poslancov. Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.

  Ďakujem pekne. Pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Písomne sa prihlásili do rozpravy pán poslanec Pataky a pani poslankyňa Sabolová.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Pataky.

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec, máte procedurálny návrh?

 • Odpoveď z pléna.

 • Potom dám možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Pataky.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa predloženého návrhu poslanca Valockého, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má dôjsť k zmene a doplneniu zákona č. 581/2004 Z. z., a to nasledovne: Po prvé, v § 22 ods. 9 písm. b) sa vypúšťajú slová „z dôvodov ustanovených v odseku 10“. Po druhé, § 22 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie: „Predsedu úradu môže odvolať vláda z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 10, na návrh ministra zdravotníctva.“

  Ustanovenie § 22 zákona č. 581/2004 Z. z. upravuje vznik a zánik funkcie a postavenie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa doterajšieho znenia ustanovenia § 22 ods. 9 písm. b) citovaného zákona pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie predsedu úradu zaniká, a to odvolaním z funkcie z dôvodov ustanovených v odseku 10. Podľa ustanovenia § 22 ods. 10 predsedu úradu odvoláva vláda z jeho funkcie, ak a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená a c) začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou predsedu úradu, alebo nesplní povinnosť podľa odseku 8, bez zbytočného odkladu po svojom vymenovaní doručí predsedovi vlády písomné oznámenie, v ktorom uvedie, či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti so svojou funkciou.

  Z uvedeného teda vyplýva, že návrh predstavuje zmenu súčasnej úpravy zániku funkcie predsedu úradu spočívajúcu v tom, že predsedu bude možné odvolať nielen z dôvodov uvedených v ustanovení § 22 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z., ale aj z akýchkoľvek iných dôvodov v zákone neuvedených, avšak v tomto prípade len na návrh ministra zdravotníctva.

  Ústavný rámec poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavuje čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Teda čl. 40 ústavy explicitne uznáva právo na ochranu zdravia a na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Toto právo sa zaručuje implicitne uloženou povinnosťou štátu vytvoriť mechanizmus umožňujúci každému realizovať jeho právo na bezplatnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia. V súlade s čl. 51 ods. 1 ústavy sa možno práv uvedených v čl. 40 domáhať len v medziach zákonov, ktoré toto ustanovenie vykonávajú. Z hľadiska citovaného čl. 40 ústavy má teda zákonodarca autonómiu pri určení obsahu a formy mechanizmu umožňujúceho výkon ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia. Môže sa rozhodnúť, že súčasťou tohto mechanizmu bude aj úrad, a určiť pravidlá jeho organizačnej štruktúry, ktorých súčasťou je aj úprava vzniku a zániku funkcie predsedu úradu. Uvedená autonómia zákonodarcu však nie je absolútna, ale má ďalšie ústavné hranice. Tie vyplývajú o. i. z ustanovenia čl. 1 ods. 1 ústavy, podľa ktorého Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Základom interpretácie a aplikácie čl. 1 ods. 1 je pritom presadenie koncepcie materiálneho, nie formálneho právneho štátu. Ústavný súd tento záver osobitne akcentoval v právnom názore, podľa ktorého v právnom štáte, v ktorom sú ako neoddeliteľné súčasti o. i. aj stelesnené také princípy, ako sú právna istota a spravodlivosť, princíp materiálneho právneho štátu, čo možno spoľahlivo vyvodiť v čl. 1 ústavy, sa osobitný dôraz kladie na ochranu tých práv, ktoré sú predmetom jej úpravy. Povinnosťou všetkých orgánov je zabezpečiť reálnu možnosť ich uplatnenia tými subjektmi, ktorým boli priznané. Jedným z princípov materiálneho právneho štátu je aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou zárukou ochrany práv občanov a právnej istoty, ako hovorí Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky z roku 1995 na strane 49. Retroaktivita je spätným pôsobením neskoršej právnej normy do minulosti, právne normy v podmienkach demokratického štátu, kde vládnu zákony, a nie ľudia, pôsobia a majú pôsobiť v zásade do budúcnosti, a nie do minulosti. Rozoznávame dva druhy retroaktivity, buď pravú, alebo nepravú. Pravá retroaktivita spočíva v tom, že právna norma upravuje aj vznik právnych vzťahov a nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím jej účinnosti. Pri nepravej retroaktivite sa právne vzťahy vzniknuté podľa skoršej úpravy riadia novou úpravou až odo dňa jej účinnosti. Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to z pohľadu tzv. pravej, tak aj nepravej retroaktivity právnych noriem je podstatnou otázkou ochrany nadobudnutých práv, ktoré by preto neskoršie právna úprava už nemala rušiť, príp. zhoršovať, ale pro futuro zlepšovať. V každom posudzovanom prípade je teda potrebné zodpovedať si nasledovné otázky, a to, po prvé, či novú právnu úpravu možno považovať za retroaktívnu, či ide o pravú alebo nepravú retroaktivitu, či takáto retroaktivita je ústavnoprávne akceptovateľná z hľadiska ochrany práv nadobudnutých v dobrej viere.

  Prečo sa na tomto mieste vôbec touto otázkou retroaktivity aj ústavnoprávnej akceptovanosti zaoberám. Súčasťou posudzovaného návrhu totiž nie je prechodné ustanovenie, ktoré by dalo odpoveď na túto otázku, akou úpravou sa spravujú právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 581/1994 Z. z., teda či sa možnosť odvolania predsedu úradu z iných dôvodov ako tých, ktoré sú uvedené v ustanovení § 22 ods. 10, vzťahuje aj na skôr vymenovaného predsedu úradu. Odpoveď preto musíme hľadať vo všeobecnej právnej zásade, podľa ktorej sa po zmene právnej úpravy v právnom poriadku Slovenskej republiky uplatňuje predchádzajúca právna norma iba vtedy, ak to zákon výslovne ustanoví, a v rozsahu a za podmienok, ktoré zákon ustanoví. Z toho vyplýva, že dňom nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 581/2004 Z. z. bude možné odvolať terajšieho predsedu úradu z akýchkoľvek dôvodov. Tým dôjde k naplneniu znakov nepravej retroaktivity. Zodpovedané sú tak dve základné otázky, či novela zákona č. 581/2004 Z. z. obsiahnutá v návrhu predstavuje retroaktívnu právnu normu a z hľadiska charakteru či ide o nepravú retroaktivitu. Zostáva teda zodpovedať tretiu základnú otázku, teda či je v danom prípade retroaktivita ústavnoprávne akceptovateľná. Ak je to uvedené, túto otázku je potrebné posúdiť z hľadiska ochrany nadobudnutých práv, ktoré by neskoršia právna úprava nemala rušiť. V danom prípade bol predseda úradu vymenovaný do funkcie následným vznikom pracovného pomeru v súlade s ustanovením § 22 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v spojení s § 42 ods. 2 Zákonníka práce, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu za účinnosti skoršej právnej úpravy a mohol sa spoliehať na to, že odvolaný môže byť len z dôvodov taxatívne vymedzených ustanovením § 22 ods. 10 zákona č. 584/2004 Z. z. Neskoršia právna úprava, ktorá zmení tento výpočet len na demonštratívny a umožní odvolanie predsedu úradu z akéhokoľvek dôvodu, resp. aj bezdôvodne, smeruje proti tejto dobrej viere. Ohrozuje nezávislý výkon verejnej funkcie predsedu úradu smerom do minulosti, keď jeho predchádzajúce autonómne rozhodnutia, ktoré sa nemuseli zhodovať s politickým názorom ministra zdravotníctva alebo členov vlády, umožňujú sankcionovať odvolaním z funkcie. Navrhovaná právna úprava tak svojou povahou predstavuje protiústavnú retroaktívnu normu, ktorá je v rozpore s princípom právneho štátu v ustanovení čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

  Záver. Novela zákona č. 581/2004 Z. z., ktorá umožňuje odvolanie predsedu úradu z akýchkoľvek dôvodov a neobsahuje žiadne prechodné stanovenie, predstavuje retroaktívnu právnu normu, ktorá je v rozpore s princípom právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1 ústavy. Tento rozpor je možné riešiť doplnením prechodného ustanovenia, podľa ktorého sa zánik funkcie predsedu úradu, ktorého funkcia vznikla pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, spravuje podľa doterajších právnych predpisov.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, z týchto dôvodov, o ktorých som hovoril, dávam návrh vrátiť novelu zákona späť na dopracovanie. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  S faktickými poznámkami na vaše vystúpenie sa nehlási nikto.

  Takže vystúpi ako druhá písomne prihlásená pani poslankyňa Sabolová. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, chcem sa vyjadriť k predloženému poslaneckému návrhu.

  Chcem len krátko zopakovať moje výhrady, ktoré zazneli aj v prvom čítaní, a pripomenúť vám dôvodovú správu, ktorá je pri tomto návrhu zákona, kde sa cituje, že je možné odvolať predsedu Úradu pre dohľad z taxatívnych dôvodov ustanovených v § 22 ods. 10 citovaného zákona. A podľa týchto taxatívnych dôvodov je nutné alebo je povinnosť odvolať predsedu. Ale v tom odseku 2 je úplne kontraproduktívne vyjadrenie, keď hovoríte, že vláda považuje zdravotníctvo za jednu zo svojich priorít, a preto by mala mať možnosť aj napriek postaveniu Úradu pre dohľad, čiže tej jeho nezávislosti, ktorá mu vyplýva zo zákona, rozhodnúť o odvolaní predsedu úradu, ak vzniknú dôvody, ktoré si takýto postup vyžiadajú. Tam si dovolím ešte citovať také vyjadrenie pánov poslancov, že v praxi môžu sa vyskytnúť rôzne dôvody, ktoré nemožno vopred predvídať. No to už je jasne len politický akcent. Čiže z akýchkoľvek dôvodov, ak sa nám nebude niečo páčiť, ak nemôžeme predvídať, myslím si, že v jednej nezávislej inštitúcii sú jasne stanovené dôvody, ktoré je možné predvídať, tak potom budeme odvolávať. A toto stavia princíp vlastne nezávislosti na princíp politický alebo, dovolím si povedať, osobný. Myslím, že viac k tomu ani netreba povedať.

  Tieto dôvody, ktoré som uviedla, ma vedú k tomu, aby som dala návrh procedurálny na rozdiel od pána poslanca, ktorý hovorí o dopracovaní návrhu, nepokračovať v rokovaní o takomto návrhu zákona, pretože je to návrh zákona, ktorý nerieši nič v zdravotníctve. A rieši len politické dôvody na to, aby sme vytvorili priestor na odvolanie predsedu, alebo v ďalšom budeme počuť, lebo počula som, že sa chce prihlásiť aj pán poslanec Urbáni s návrhom, ktorý v jednej časti bode 3 návrhu predkladá to, čo sa pokúsili páni poslanci predložiť aj na výbore pre zdravotníctvo, aby sme dokonca rozšírili akúsi možnosť odvolať nielen predsedu Úradu pre dohľad, ale aj správnu radu, aj dozornú radu. Totálne, úplne ideme narušiť istý princíp, ktorý je zo zákona nezávislý na to, aby sme tam mali jasne zadefinované dôvody bezúhonnosti človeka, ktorý má riadiť takúto inštitúciu. Ideme to rozšíriť, je to čisto politizácia tohto orgánu. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tak ako ho poznáte všetci, ktorí sa v tej oblasti pohybujete, skutočne konal nezávisle, bez akéhokoľvek vplyvu a vstupoval do všetkých možných druhov tých subjektov v zdravotníckej oblasti, a to či boli poisťovne, poskytovatelia, urobil kus práce. Mala som možnosť v nedeľu na jednej konferencií počuť aj štatistické údaje, z ktorých vyplýva, že skutočne čistí priestor, aby boli zdroje v zdravotníckom systéme používané správne, aby sa začali ináč správať poskytovatelia voči poistencom. A myslím si, že takouto nestabilitou postavenia šéfa úradu alebo tej správnej a dozornej rady vlastne narušíme chod celého systému. Takže myslím, že sa tu tak pekne rozširuje ten návrh zákona o ďalšiu politizáciu ďalších orgánov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Hovorím, toto sú hlavné dôvody, prečo nechcem aby sme vôbec rokovali o tomto návrhu zákona, pretože nič neprináša a vôbec sa nedotýka toho, o čom sme počuli dnes ráno, keď pán minister financií hodnotil rozpočet, ako je v prospech občana, ako vláda svojimi krokmi, ktoré vykonala, robí isté opatrenia, aby ten pacient mal lacnejšie zdravotníctvo. Sú to vyložene kozmetické úpravy. Vôbec aj v tom, čo pán predseda parlamentu vo svojom vystúpení hovoril, čo sa týka oblasti zdravotníctva, proste nie je nič o sociálnosti, nie je nič o transparentnosti. Bojím sa, že aj to, čo sa podarilo za minulej vlády po novelách zákonov, za ktoré som nehlasovala, a mala som isté výhrady voči Úradu pre dohľad, dnes tento úrad s tými krokmi, ktoré robí, obhajujem, pretože vidím, že čistí priestor. Ak chcete urobiť zmenu a chcete zrušiť Úrad pre dohľad, lebo aj také informácie zazneli, že ho treba zrušiť a presunúť jeho kompetencie na ministerstvo zdravotníctva, urobte to, ale urobte to transparentne, vyčistite priestor zdravotníckych zákonov. Ale za pol roka, bola to oblasť, kde som si myslela, že budete najviac pripravení, ste pre to nič neurobili, páni poslanci, ani táto vláda.

  Čiže ak chcete robiť zásadné kroky v reforme, pomenujte ich. Ale v programovom vyhlásení ani mačný mak, ani jedna zmienka nebola o tom, že chcete ísť takýmto spôsobom politizácie niektorých orgánov a nerozumnej politiky v oblasti zdravotníctva. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  S faktickými poznámkami sa nehlási nikto. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Dávam teraz možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne, pretože pani poslankyňa Sabolová bola posledná prihlásená písomne. Do rozpravy ústne sa prihlásili pán poslanec Urbáni, pán poslanec Novotný. Končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy.

  Nech sa páči, pán Urbáni.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja k zdravotníctvu z tohto miesta už hovorím piaty rok. A keď budem aj dneska hovoriť, budem sa opakovať. Chcem tým len potvrdiť to, že nebude zo mňa hovoriť politika, ale bude zo mňa hovoriť potreba Slovenska.

  Nejako nepočúvame, čo všetko treba v tom zdravotníctve na Slovensku spraviť. Na Slovensku sme zaviedli systém zdravotného poisťovníctva a pluralitný systém, ktorý, chcem všetkých uistiť, je aj v programovom vyhlásení vlády a aj zostane. Takisto sme garantovali v programovom vyhlásení vlády všetky formy vlastníctva. Ja nemám rád hovoriť, že len súkromné vlastníctvo je dobré, ale takisto nemám rád hovoriť, že dobré je len štátne vlastníctvo alebo iné verejnoprávne neziskové organizácie a tak ďalej. Každá jedna ekonomická jednotka, nech je to v hociktorom rezorte, takisto v zdravotníctve, ak je dobre riadená a ak sú kontrolované toky peňazí a efektívne využívané peniaze, tak môže byť zisková, môže dobre fungovať. Čiže chcem uistiť všetkých, že všetky formy vlastníctva ostávajú, len bude treba hodne spraviť, čo sa týka kontroly.

  Veľmi dobre vieme, že je málo peňazí v zdravotníctve, bude treba hľadať formy. Opakovane aj pred pár týždňami som z tohto miesta hovoril, že funkcia zdravotných poisťovní, ktorá spravuje buď verejné fondy, ako ich nazývame, alebo súkromné fondy, fondy, ktoré povinne zo zákona občania a podnikatelia odvádzajú, nestačí. Treba nájsť nové produkty, treba prejsť na 2. pilier, na 3. pilier, o ktorom sme hovorili aj v minulom volebnom období, aj pred voľbami. A budeme na ňom trvať, aby sa zaviedol, aby sa hľadalo viaczdrojové financovanie, pretože cieľ zostáva, že všade dobre funguje zdravotníctvo, ak tých 75 % až 80 % verejných zdrojov pokrýva istú časť, ale ostatné sú iné zdroje, ale nie zdroje od chudobných a chorých, od rodín s malými deťmi, od starých ľudí. A preto chceme, aby sa vytvorilo poisťovníctvo také, a ja budem dovtedy bojovať, kým sa to na Slovensku nepodarí, alebo možno aj odídem a nepodarí sa to, a budem stále hovoriť to isté, že systém zdravotného poisťovníctva treba kvalitatívne zmeniť. Je potrebné, aby bolo aj na ekonomicky náročné činnosti dosť peňazí. A kvôli tomu aj neboli predložené do parlamentu na tejto schôdzi niektoré systémy, ktoré by chceli zabezpečiť tieto peniaze. Ale trváme na tom, aby vláda a minister zdravotníctva pripravili dobrý zákon, aby vynovili zákon aj o zdravotnom poisťovníctve, aj niektoré iné zákony, ktoré spolu s tým súvisia, aby mal prospech občan v prvom rade ako pacient a aby mal prospech aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, lebo len uspokojený poskytovateľ môže poskytovať dobrú zdravotnú starostlivosť.

  Dámy a páni, v poslednom období sa na Slovensku rozbehli rôzne formy zneužívania právnej vedomosti obyvateľov, či sa to týka nebankových subjektov alebo rôznych iných subjektov, ktoré dnes požičiavajú peniaze hlavne chudobnejším, ktorí sa dostanú do nejakej núdze, ktorí ako zálohu podpíšu zmluvu na byt, na dom a potom za pár tisíc prichádzajú k veľkému majetku. To tu na Slovensku existuje. A zneužívanie právnej vedomosti existovalo aj pri zakladaní novej poisťovne zdravotnej, ktorá tu bola. Sami ste všetci mohli byť svedkami, že bolo zneužívané právne vedomie na to, aby poisťovňa získavala nových klientov. Ja si myslím, že my budujeme právny štát, my budujeme občiansky štát a tu musí platiť zákon a zákon musí platiť pre každého.

  Preto som si dovolil aj teraz navrhnúť a predložiť pozmeňujúci návrh k návrhu pánov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Valockého a Ján Zvonára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 90).

  Po prvé. V čl. I poslaneckého návrhu zákona sa pred bod 1 vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:

  Bod 1: § 6 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

  Odsek 17: „Zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať nábor poistencov na základe mandátnych zmlúv alebo zmlúv o sprostredkovaní fyzickými osobami alebo právnickými osobami za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu.“

  Odsek 18: „Zdravotná poisťovňa nesmie za prijatie a potvrdenie prihlášky na verejné zdravotné poistenie poskytnúť poistencovi peňažnú odplatu, nepeňažnú odmenu alebo inú výhodu finančnej povahy, hmotnej alebo nehmotnej povahy, na ktoré nemá poistenec nárok na základe verejného zdravotného poistenia.“

  Bod 2: V § 14 ods. 6 sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „25“.

  Doterajšie body 1, 2 sa primerane prečíslujú.

  Odôvodnenie. V novom bode 1 sa zakazuje vykonávať nábor poistencov formou sprostredkovania právnickou alebo fyzickou osobou. Platná legislatíva umožnila naplniť potenciálne riziko, ktoré tu bolo, a to získavanie poistencov neetickou a klamlivou reklamou alebo ich priamym podplácaním. Mnohí poistenci boli oklamaní a stali sa poistencami iných zdravotných poisťovní podvodom. Poistenec nesmie byť objektom obchodovania a zdravotné poisťovne nesmú zneužívať nízke vedomie sociálne slabších skupín, pre ktoré jednorazová finančná odmena znamená krátkodobé vyriešenie nepriaznivej životnej situácie. Zmena poisťovne musí vychádzať zo chcenia poistenca, z jeho poznania výhod a kvality služieb tej zdravotnej poisťovne, do ktorej sa rozhodol poistenec odísť. V novom bode 2 sa navrhuje úprava termínu preukazovania minimálnej miery platobnej schopnosti s prihliadnutím na potrebu aplikačnej praxe. Len na krátke vysvetlenie, ide o to, že poisťovne nemusia preukázať svoju platobnú schopnosť Úradu pre dohľad k 15., ale až k 25. v tom mesiaci.

  Po druhé. V čl. I bode 2 § 22 ods. 11 poslaneckého návrhu zákona sa slová „odvolať vláda“ nahrádzajú slovami „vláda odvolať“.

  Je to len gramatická úprava, chcem vám oznámiť.

  Po tretie. Čl. I poslaneckého návrhu zákona sa dopĺňa novými bodmi 3 až 5, ktoré znejú:

  Bod 3: V § 24 ods. 8 písm. b) sa slová „§ 22 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 10 a 11“.

  Bod 4: V § 26 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „z dôvodov ustanovených v ods. 9“.

  Bod 5: V § 30 ods. 1 sa slová „20. októbra“ nahrádzajú slovami „20. decembra“.

  Odôvodnenie: V novom bode 3 sa navrhujú rozšíriť možnosti odvolania člena Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rovnakým spôsobom ako v navrhovanom bode druhom poslaneckého návrhu zákona, t. j. o možnosť jeho odvolania aj z iných dôvodov ako z dôvodov taxatívne ustanovených v zákone. V novom bode 4 ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s § 26 ods. 10 zákona, podľa ktorej člena dozornej rady možno odvolať aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9. V novom bode 5 sa navrhuje posunutie lehoty na zaplatenie príspevku na činnosť Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z 20. októbra na 20. decembra.

  Po štvrté. V čl. II poslaneckého návrhu zákona sa slová „1. decembra 2006“ nahrádzajú slovami „15. januára 2007“.

  Navrhuje sa posun účinnosti v návrhu zákona z dôvodu trvania legislatívneho procesu.

  Dámy a páni, tento návrh je podpísaný 16 poslancami. Bol aj odovzdaný. Nech sa páči, mali by ste ho mať v laviciach. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Urbánimu.

  S faktickými poznámkami sa hlásia pani Tóthová, Sabolová, Štefanec, Kužma. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Ako prvá pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Ďakujem. Veľmi vysoko oceňujem legislatívny doplnok pána poslanca Urbániho, najmä v odseku, ktorý znie, že zdravotná poisťovňa nesmie za úplatok robiť nábor na poistencov. Vážení, toto skutočne vyvolalo v spoločnosti nielen priestor pre podvod, ako bolo uvedené, ale aj veľkú nespokojnosť občanov. Občania vyjadrovali jednak rozhorčenie a ja osobne ako poistenec som bola rozhorčená tiež, prečo z mojich peňazí si niekto naháňa biznis a robí takéto aktivity. To bol skutočne veľmi zlý legislatívny návrh, ktorý som, keď sa prerokovával, tu pripomienkovala. Žiaľ, prešiel.

  Ďalej, pán poslanec mal v plnom rozsahu pravdu, keď hovoril o vlastníctve, pretože čl. 20 ústavy hovorí nielen, že každý má právo vlastniť majetok, ale aj, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a aj ochranu. Teda dehonestovať napr. štátne vlastníctvo alebo aj súkromné vlastníctvo nie je náležité, pretože ich výkonnosť a ziskovosť závisí nie od druhu vlastníctva, ale od ľudí, ktorí uplatňujú toto vlastníctvo.

  Takže plne súhlasím s vystúpením pána poslanca Urbániho a som veľmi rada, že takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh vznikol. Ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyňa Sabolová, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Tak prv krátka reakcia na ten politický úvod pána poslanca, lebo bol politický, on nebol nejako veľmi vecný. Teším sa, že zastáva názor, aby boli to rôzne formy vlastníctva, aby ostali, že treba zvýšiť kontrolu. Ale už za pol roka a za päť rokov jeho komunikácie, týchto chýb a výhrad už by som bola očakávala vládny návrh zákona, ktorý by bol zlepšil kontrolu príp. v poisťovniach, ak nie je niečo v poriadku.

  Ale ak hovoríte o tých formách vlastníctva, že ste za to, aby ostali všetky, potom ma trošku udivuje aj tá diskusia mediálna, zatiaľ len mediálna, lebo ja beriem ten názor, že pokiaľ pán minister nevydal žiaden návrh zákona na pripomienkové konanie, je to len mediálna diskusia o tej jednej štátnej poisťovni, lebo to by bolo najlepšie, tak verím, že to nebude mať podporu, aj keby prišlo niečo také z vlády, že nebudete podporovať jednu štátnu poisťovňu, ale už tú mnohorakosť budete zachovávať, pretože aj vy ste hlasovali za niektoré návrhy zákonov pána ministra Zajaca.

  A konkrétne ešte k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý ste predložili k tomu prvému bodu. Súhlasím s vami, že zdravotná poisťovňa nesmie vykonávať nábor poistencov za verejné zdroje, ale nesúhlasím s tým, aby sme jej zakázali robiť čokoľvek, pokiaľ má svoje súkromné zdroje, z ktorých môže robiť príp. aj nábor, ale nesmie to byť z verejných prostriedkov zo zdravotného poistenia. A to by som bola očakávala, že ste to mohli vyšperkovať o niečo lepšie. Ale nestalo sa to.

  A už len jedna poznámka. Aj keď je to taká reakcia, ale nie za úplatok, ale za odplatu, pani poslankyňa Tóthová, lebo keby to bolo za úplatok...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Pán poslanec Štefanec, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Tiež ma potešilo vo vystúpení pána Urbániho to, čo hovoril o potrebe plurality v zdravotnom systéme. A chcem zdôrazniť, že to nekorešponduje s tým, čo momentálne počúvame z ministerstva zdravotníctva, priamo od ministra zdravotníctva. Ale nemôžem súhlasiť s jeho časťou pozmeňujúceho návrhu, ktorá sa týka rozšírenia možnosti odvolania predstaviteľov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z môjho pohľadu je to jednoducho to isté, to, čoho sme boli svedkom pri Rade správcov Národného jadrového fondu. A takisto podobný návod na takéto použitie máme na tejto schôdzi už aj v prípade Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Jednoducho ide tu o obmedzenie nezávislosti týchto inštitúcií, pretože keď budeme môcť kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu odvolať predstaviteľov tejto inštitúcie, tak nemôžeme hovoriť o nezávislosti, ale o priamej podriadenosti, politickej v tomto prípade. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Kužma.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja chcem zacitovať jeden citát, ktorý síce hovorí o Európe, ale veľmi sedí aj tuná: „Európa dusí podnikateľov a musí s tým prestať, ak má dlhodobo zvýšiť tempo hospodárskeho rastu a znížiť nezamestnanosť. Za hlavné problémy Európy pokladám nadmerné zásahy štátu.“ Povedal to teraz čerstvý, najčerstvejší nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Edmund Phelps. Ja si myslím, že všetky tieto hoc ako dobré mienené obmedzenia do prostredia, a zdravotné poisťovne sú prostredím, kde súťažia, aspoň súkromné určite ním sú, budú mať rovnaký koniec ako milióny predpisov za hlbokého socializmu, kde sa vo všetkom chcelo nejako regulovať, nejako odpísať, niekoho uchrániť a vždycky sa našiel spôsob, ako to obísť. Predsa je normálne, že majú súťažiť o klientov. Nepokladám ja za normálne im určovať, čo smú a čo nesmú, lebo nakoniec jednak sa nájdu chodníčky obísť to a jednak prečo má byť lepšia poisťovňa, ktorá napr. zdroje, keď ich má, použije na nejaké luxusné doškoľovacie zariadenia, ktorých sme svedkom pomaly v každej štátnej inštitúcii, so zníženými cenami pre zamestnancov, a nie napr. na súťaž o klienta. Čiže myslím si, že zákonite sa zopakuje to, čo sme tu 40 rokov mali. Každý zákaz, príkaz, ktorý išiel proti logike trhu, nakoniec si našiel spôsob, ako ho obísť. Tak si myslím, že toto je úplne zbytočné a kontraproduktívny návrh na novelu.

 • Pán poslanec Urbáni s reakciou na faktické poznámky, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Pani kolegyni Tóthovej poďakujem za dobré a múdre doplnenie.

  Čo sa týka Úradu pre dohľad, v tejto miestnosti som hovoril, že ten úrad je zbytočný a pokladám ho za zbytočný dodnes. Bolo by ho treba zrušiť, 400 mil. iniciálne náklady, 300 mil. ročné prevádzkové náklady, to sú peniaze zdravotného poistenia vyhodené do vzduchu. Pri dobrom informačnom systéme celoslovensky pokrytom v reálnom čase nám netreba takýto úrad. Opakujem len to, čo som tu už povedal.

  Čo sa týka zdravotných poisťovní, čo hovorí aj pán minister, čo hovoria aj iní, aj tu som povedal a zopakujem to znovu, ak nebudú zdravotné poisťovne pripravené, nepripravia nový produkt, nebudú vedieť získavať viac peňazí do systému cez 2. a 3. pilier, tak nieže mi treba jedna zdravotná poisťovňa, netreba mi ani jedna zdravotná poisťovňa, poctivejšie a spravodlivejšie rozdelím tie peniaze medzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čiže ide o to, nájsť dobrý systém. Sme za pluralitu, ale treba vytvoriť systém, aby to fungovalo, aby zdravotné poisťovne konečne začali robiť to, čo sa pôvodne myslelo, keď sa na Slovensku zakladali. A keď sa ich zakladalo viacej, bolo to, aby bola konkurencieschopnosť, aby poskytovali produkty, aby získavali, ale nie aby podvádzali chudobných ľudí, Rómov a kadekoho, ktorí nemajú právne vzdelanie. Čiže zdravotné poisťovne musia zlepšiť svoju kvalitu.

  Ďakujem všetkým za pripomienky.

  K pánovi Kužmovi. Tu socializmus sa, myslím, nezavádza ani nebude zavádzať, ale kontrola musí byť. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Novotný, nech sa páči, ako ďalší v rozprave.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte aj mne vyjadriť niekoľko postrehov, aj keď priznám sa, že som si pripravil vystúpenie k novele predmetného poslaneckého zákona, ale asi budem viacej hovoriť o iných skutočnostiach, aj vzhľadom na tú rozpravu, ktorá tu momentálne plynula, pretože cítim, že treba sa vyjadriť aj k tomu pozmeňujúcemu návrhu, aj keď kolegovia vo faktických poznámkach na to reagovali, myslím, neobyčajne dobre.

  Na úvod chcem povedať, že podľa dnes platnej legislatívy, zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou možno odvolať len z taxatívne ustanovených dôvodov, ktoré sú uvedené v § 22 ods. 10. To nemáme napísané v tejto novele, tak si to dovolím len tak na úvod prečítať: „Výkon funkcie predsedu úradu končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie predsedu úradu zaniká a) vzdaním sa funkcie na písomnú žiadosť predsedu úradu doručenú vláde; výkon funkcie predsedu úradu v takomto prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa žiadosť doručila vláde, b) odvolaním z funkcie z dôvodov ustanovených v odseku 10, c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.“ Ten spomínaný odsek 10, v ktorom sú uvedené dôvody, znie: „Predsedu úradu odvolá vláda z funkcie, ak a) bol právoplatne rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu, b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, c) začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou predsedu úradu, alebo nesplnil povinnosti, ktoré predseda úradu má splniť.“

  Predmetný poslanecký návrh zákona navrhuje možnosť „odvolať predsedu Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou aj“, citujem, „z iných dôvodov, ako sú uvedené v § 22 ods. 10 zákona“. V dôvodovej správe sa to zdôvodňuje tým, a to je to, o čom hovorila aj pani poslankyňa Sabolová, ale keďže opakovanie je matka múdrosti, tak predsa len si tento dosť slabý argument, prečo je predložená táto poslanecká novela zákona, dovolím ešte raz prečítať, že sa môžu vyskytnúť rôzne dôvody, ktoré nemožno vopred predvídať. Tak považujem to za ten najzavádzajúcejší argument, prečo ho možno odvolať. Keby niekto napísal, že ho možno odvolať preto, lebo napr. sa môže stať, že príde nová vláda a funkčné obdobie ešte trvá a nie sú spokojní s jeho prácou, tak aspoň by to bolo úprimné, keby to v tom zákone bolo napísané. Nesúhlasil by som s tým, ale môžu sa vyskytnúť tie dôvody. No, ktoré sú to tie okolnosti, skúsme spolu rozmýšľať, okrem tých, ktoré som prečítal ako taxatívne uvedené v § 10. „Vláda považuje zdravotníctvo,“ čítam ďalej dôvodovú správu, „za jednu zo svojich priorít, preto by mala mať možnosť aj napriek postaveniu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť, ktorému to vyplýva zo zákona, rozhodnúť o odvolaní predsedu úradu, ak vzniknú závažné dôvody, ktoré si takýto postup vlády vyžiadajú.“ Táto veta je už presnejšia. Čiže, ináč povedané, ak politicky nevyhovuje, môžeme ho odvolať. Žiaľ, predchádzajúci zákon nepamätal tak prezieravo na takúto možnosť, že by každá politická garnitúra odvolala hneď všetkých šéfov regulačných úradov, počnúc NKÚ, počnúc Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a končiac Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zaujímavá je tá posledná veta z dôvodovej správy, že takáto možnosť súvisí so zodpovednosťou vlády za zdravotný stav obyvateľstva. Je to pekne napísané, neobyčajne šarmantné, ale absolútne nezmyselné.

  Cieľom tejto novely, a ja to teda poviem, ako treba napísať tú dôvodovú správu alebo ako som ju čítal ja medzi riadkami, je snaha vlády politicky ovládnuť jediný nezávislý kontrolný orgán v rezorte zdravotníctva. Keby to myslel naozaj pán poslanec Urbáni úprimne s tým, čo povedal, tak by tu bol návrh na zrušenie Úradu pre dohľad a na prenos kompetencií kontroly a dohľadu nad kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti, dohľadu nad zdravotnými poisťovňami na ministerstvo zdravotníctva. O tom, že by to bol veľmi zlý návrh, myslím, nemusím diskutovať, ale to, že vláda chce ovládnuť politicky kontrolný nezávislý orgán, ktorý má zo zákona predsedu, ktorý má svoje funkčné obdobie, považujem za veľmi nebezpečný precedens, o ktorom treba hovoriť v spoločnosti. A treba na to upozorňovať, lebo toto tu nebývalo praxou. Je to snaha vlády rozhodovať o menovaní a odvolaní predsedu úradu na základe iných kritérií a obsadiť tento úrad vlastnými nominantmi, keďže výmena predsedu spustí s veľkou pravdepodobnosťou dominový efekt odvolania funkcionárov na nižších stupňoch Úradu pre dohľad. Najzávažnejšie je, že vláda chce obmedziť nezávislosť rozhodovania a fungovania kontrolného orgánu, ktorý má byť zo zákona nezávislý od politickej moci. V celej vyspelej Európe je trendom posilňovať nezávislosť kontrolných a regulačných orgánov od štátnej moci tak, aby fungovanie nebolo závislé od politických záujmov, ale aby mohli maximálne profesionálne a nezávislé vykonávať svoje funkcie v spoločnosti. Žiaľ, vláda Slovenskej republiky zvolila opačnú cestu.

  Je pre mňa neobyčajne prekvapivé, že tak závažnú zmenu postavenia Úradu pre dohľad, ktorá vlastne znamená politické ovplyvňovanie rozhodnutí najvyššieho kontrolného orgánu v rezorte, nepredkladá vláda, ale dvaja poslanci za stranu Smer. Ja si svojich kolegov z výboru pre zdravotníctvo nesmierne vážim, ale musím im v tejto snemovni povedať, že boli neobyčajne zneužití, neobyčajne zneužití, lebo ak by tu prišiel minister zdravotníctva a povedal, že „dámy a páni, predseda Úradu pre dohľad nezvláda svoju funkciu, úrad nefunguje dobre, on sa tam zabetónoval, my musíme konať, pretože naozaj funkcia úradu je ohrozená a úrad neplní to, čo je zo zákona určené, preto prinášam tento vládny návrh zákona“, určite by sme aj tak protestovali, ale bolo by to aspoň čestné. Bolo by to statočné zo strany vlády, že chcú obmedziť nezávislosť tohto kontrolného orgánu. Ale predhodiť to dvom poslancom, ktorí sú na to zneužití, aby to doniesli do pléna bez toho, aby tu sedel jediný člen vlády včítane ministra zdravotníctva, toto už nepovažujem celkom za korektný postup.

  Tu by som sa teraz na chvíľočku predsa len pozastavil pri tom, že na výbore pre zdravotníctvo podal pán poslanec Obrimčák veľmi rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý vyvolal právom silnú kritiku už priamo na výbore pre zdravotníctvo, následne v médiách a následne aj v odbornej verejnosti, ktorý našťastie na výbore pre zdravotníctvo neprešiel, ale tušil som, že zrejme podobný pozmeňujúci návrh zavíta na plénum Národnej rady. A nemýlil som sa. Máme pred sebou pozmeňujúci návrh pána poslanca Urbániho. Prvá vec, ktorú musím povedať, keď chcem byť trošku legislatívec, je otázka, či predkladatelia, páni poslanci Valocký a Zvonár, súhlasia s tým, pretože tento pozmeňujúci návrh ide nad rámec ich novely. To je prvý veľmi vážny moment. Druhý veľmi vážny moment je, že trochu sa čudujem práve pánovi poslancovi Urbánimu, ktorého si ja nesmierne vážim, je predsedom výboru pre európske záležitosti, je, myslím si, jedným z tých vážnych poslancov v Národnej rade, že sa nechal prepožičať a zneužiť, lebo musím povedať, že v tejto chvíli je to podobne ako celý poslanecký návrh zneužitie zo strany vlády.

  A čo sa týka samotného obsahu tohto pozmeňujúceho návrhu, myslím si, že veľmi dobre kolegovia, pán poslanec Štefanec a pán poslanec Kužma, hovorili o probléme, ktorý sa snaží riešiť tento pozmeňujúci návrh, a síce, že zakazuje vykonávať nábor poistencov formou sprostredkovania právnickou alebo fyzickou osobou. Odznelo tu už mnoho argumentov a ja ich nebudem opakovať. Ja upozorním na nejaký iný argument. Nie je náhodou ten problém, pre ktorý je podaný tento pozmeňujúci návrh, že v termíne do konca septembra, ako to dovoľovala platná legislatíva, 580 000 poistencov zmenilo svoju zdravotnú poisťovňu a že to bolo 300 000 poistencov štátu, ktorí boli vo Všeobecnej zdravotnej alebo v Spoločnej zdravotnej poisťovni, ktorí odišli do inej súkromnej zdravotnej poisťovne? Nie náhodou to je problém tejto novely? Nie preto sa snažíme tak neuveriteľne vehementne brániť súkromným zdravotným poisťovniam robiť si reálne marketing? Myslím si, že ak chceme, aby bola pluralita na trhu poisťovacích služieb, a pán poslanec Urbáni povedal, že to teda chceme, tak nemôžeme predsa chcieť od všetkých 5 poisťovní, aby boli totožné. Ony nie sú totožné ani teraz. Totižto ak by boli rovnaké, lekári by nehovorili, že z týchto poisťovní je jedna lepšia a druhá je horšia, že jedna platí o dva-tri haliere viacej za bod u špecialistu ako druhá, že jedna motivuje, väčšinou sú to práve tie súkromné zdravotné poisťovne, poskytovateľa, aby sa držal v nejakej rozumnej preskripcii liekov a vtedy mu vie zvýšiť cenu bodu, že jedna má lepšie call centrum, že jedna dokáže lepšie komunikovať s poskytovateľom a lepšie platiť faktúry. Ono už teraz tie poisťovne dávno nie sú rovnaké. Ak dneska niekto hovorí o tom, že tých 5 – 6 zdravotných poisťovní je totožných, nevie, čo sa deje v poisťovacom sektore vo verejnom zdravotnom poistení, nevie, o čom rozpráva. Tie poisťovne nie sú rovnaké. Keď mi chcete povedať, že Dôvera – Sideria je totožná poisťovňa so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, nerozumiete fungovaniu zdravotného poistenia na Slovensku alebo niekto zavádza a tendenčne uvádza informácie, ktoré sa mu hodia.

  Ja si myslím, že toto ustanovenie, ktoré prišlo, týkajúce sa náboru poistencov, mi veľmi pripomína tzv. neexistujúci zákon o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach, ktorý už koluje v celej odbornej verejnosti internetovou a samizdatovou formou a o ktorom už celá spoločnosť diskutuje, ktorý vlastne nie je, ale je, lebo všetci ho poznáme, ale nesmieme o ňom hovoriť. Trošku mi to pripomína časy, keď sme všetci vedeli, že na Vianoce príde Ježiško, len nesmeli sme o tom v škole hovoriť, tak sme hovorili, že sú to sviatky zimy. Takže všetci vieme, že ten zákon o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach existuje. Ale vlastne neexistuje. A ten presne toto chce riešiť. On chce presne riešiť to, aby súkromné zdravotné poisťovne nemohli robiť reklamu a nábor svojich poistencov. Presne chce riešiť to, aby sme mohli poistencom štátu alebo štátnym zamestnancom určiť, v ktorej zdravotnej poisťovni chcú byť poistení. Keďže je proti tomuto pripravovanému zamýšľanému zámeru vlády, lebo ten zákon neexistuje, ja ho síce mám doma už vytlačený, ale on nie je, čiže voči tomuto neexistujúcemu zákonu keďže sa už zdvihla veľká vlna kritiky a odporu, tak skúsime to robiť ináč, zrejme si to tak predstavujú vládni poslanci, a takou salámovou metódou to budeme postupne zakladať do jednotlivých aktuálne otvorených zdravotníckych zákonov. Považujem to zo strany vlády znovu za zbabelosť, že miesto toho, aby prišla so svojou koncepciou fungovania zdravotných poisťovní, začína takýmto spôsobom: Najprv im zakážme reklamu, potom vytvorme fond súkromným zdravotným poisťovniam, kde výšku odvodov do zvlášť finančne náročnej zdravotnej starostlivosti bude vláda určovať vyhláškou. Potom ešte určime, poistenci štátu a štátni zamestnanci v ktorej zdravotnej poisťovni majú byť. Mimochodom, dámy a páni, neviem, či si to uvedomujete, ale nás, poslancov Národnej rady, ktorí dostávame takisto zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky, a teda Národná rada ich za nás odvádza, tiež všetkých prepoistia do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. To spomínam, mimochodom, preto, keď si to niekto neuvedomil. A potom budú vznikať zaujímavé veci, keď napr. moja manželka pôjde na materskú a bude v súkromnej zdravotnej poisťovni a ju prepoistia do štátnej zdravotnej poisťovne. Ale keďže to neexistuje, nehovorme teraz o tom. Meritum tej celej veci je, že postupne naozaj prídeme k filozofii, a to takouto salámovou metódou, že tieto súkromné zdravotné poisťovne sú vlastne naozaj zbytočné, že keďže majú už tak malý poistný kmeň, keďže nevedia osloviť poistencov, keďže 80 – 90 % trhu držia štátne poisťovne, tak ich rovno môžeme zrušiť, lebo už ohrozujú pacienta. Nie náhodou to je zámerom týchto začínajúcich legislatívnych návrhov?

  Čo sa týka druhej časti poslaneckého návrhu, zastavím sa len pri tom bode, ktorý sa týka toho, že sa navrhuje rozšíriť možnosť odvolania aj členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rovnakým spôsobom ako v navrhovanom bode 2 poslaneckého návrhu, teda aj z iných dôvodov. No tak to už ma neprekvapuje, lebo už to zoberme naraz, hop, že keď už ide preč generálny riaditeľ, tak už pôjde preč aj celá správna rada, veď predsa treba ich tam nanominovať. No a potom môžu ísť preč všetky nižšie články Úradu pre dohľad. Čiže toto mi len zapadá do kontextu.

  Naozaj veľmi dobre vystúpil pán poslanec Pataky a pani poslankyňa Sabolová. Chcem povedať, že odzneli dva procedurálne návrhy. Oba tieto podporíme. Samozrejme, vládna koalícia ich zrejme nepodporí.

  Ale zvlášť by som upozornil ešte na to, čo povedal pán poslanec Pataky vo svojom vystúpení, že existuje aj určitý ústavnoprávny problém. Samozrejme, budeme sa ním veľmi zodpovedne zaoberať. A poradíme sa ešte s ústavnými právnikmi. Ale dám si záležať na tom, že ak naozaj tento ústavnoprávny problém, a nemám dôvod, prečo pochybovať o tvrdeniach pána JUDr. Patakyho, existuje, tak podáme znovu nález na Ústavný súd, pretože ukázalo sa, že keď sme tu diskutovali o zákone o poskytovateľoch a hovorili sme, že takto navrhnutý model ochrany pred exekúciami je protiústavný, zrejme sme mali pravdu už aj preto, lebo Ústavný súd prijal na konanie tento náš podnet a zastavil účinnosť tohto zákona. To znamená, dámy a páni, nepomohli ste, lebo ste chceli pomôcť zdravotníckym zariadeniam, tým, že ste to zaviedli, lebo ony teraz nevedia, či môžu byť exekvované, či nemôžu byť exekvované, nevieme, kedy rozhodne Ústavný súd. Ale každopádne sme im ublížili, lebo nebudeme transformovať tieto zdravotnícke zariadenia. Rovnaký problém nastane pri Úrade pre dohľad. Mne je úplne jasné, že osud predsedu Úradu pre dohľad pána MUDr. Gajdoša je spočítaný, keď prejde táto novela, ale pri rozpočte Úradu pre dohľad chcem povedať a poviem, že bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako na výbore práve vládni poslanci nehlasovali za rozpočet Úradu pre dohľad a opoziční hlasovali zaň, za vládny návrh rozpočtu Úradu pre dohľad, ktorý prešiel vládou. Nehlasovali. To znamená, evidentne tu je citeľný tento útok na fungovanie a nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a snaha o jeho politickú kontrolu. Myslím si, že by bolo omnoho čestnejšie, keby vláda povedala ako si predstavuje fungovanie zdravotných poisťovní, akú úlohu má pripravenú pre Úrad pre dohľad, podriadila to riadnemu pripomienkovému konaniu, dala dostatočný priestor odborným združeniam, záujmovým organizáciám, komorám, aby sa k tomu vedeli vyjadriť, a potom keby sme rokovali o komplexnom pohľade vlády a predstave o fungovaní poisťovníctva a dohľade nad zdravotnými poisťovňami tu v Národnej rade. Zatiaľ musím konštatovať, že vláda to robí, ako som už povedal, značne zbabelo. A predhadzuje to salámovou metódou prostredníctvom poslancov Národnej rady z vládnej koalície. A ja sa naozaj čudujem poslancom, že sa nechávajú pre túto vec zneužiť.

  Chcem teda povedať, že podporím oba procedurálne návrhy, ako vrátiť na dopracovanie návrh, tak nepokračovať v rokovaní o ňom. A, samozrejme, poslanecký klub SDKÚ – DS túto poslaneckú novelu, ako aj pozmeňujúci návrh pána poslanca Urbániho nepodporí. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec Novotný.

  A teraz po frenetickom potlesku je miesto pre vaše faktické poznámky, pani poslankyňa Mušková, Tóthová.

 • Hlasy z pléna.

 • Pani Mušková, procedurálny návrh alebo faktickú máte. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Mušková.

 • Pán poslanec, vy obhajujete systém mnohých poisťovní ako jediný správny a možný. Chcem sa spýtať: Viete o tom, že existujú štáty s oveľa väčším počtom obyvateľov ako náš, kde existuje jedna štátna poisťovňa a ich zdravotníctvo je výborné? Mám informáciu, ale ešte som si ju neoverila, že Kanada, ktorá mala tiež mnoho zdravotných poisťovní, práve kvôli kauzám ich zrušila a je tam dnes iba jedna štátna poisťovňa. Ďakujem.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, chcem reagovať na vystúpenie pána poslanca Novotného. Pán poslanec, pre pravdu s Ústavným súdom musím uviesť, že proti zákonu, ktorý prijala Dzurindova vláda, poslanecký klub HZDS podal návrh na Ústavný súd. Ústavný súd zrušil exekúcie, možnosť exekvovania. Napriek tomu za dirigovania pána podpredsedu vlády Lipšica, opätovne za vašej vlády ste prijali zákaz exekvovania nemocníc. A v tom čase sa vysvetľovalo, čo by exekúcie nemocníc znamenali. Preto HZDS, v tom čase opozičný parlamentný subjekt, nedovolávalo sa svojho úspechu na Ústavnom súde len preto, aby zdravotníctvo nemalo problém, ktorý z toho vyplýva. My sme išli po vašej stope, vážení, a vy idete na Ústavný súd. Je toto otázka riešenia merita? Je to otázka riešenia merita, keď vy ste boli tí, ktorí pôvodne prijali zákon o zákaze exekúcií? A mali ste dôvody pre nás, prečo takto treba postupovať, aby nemocnice nepadli. Vážení, váš návrh je čisto politický, bez akejkoľvek korektnosti.

 • Nech sa páči, pán poslanec Novotný, reakcie na faktické poznámky. Dajte dve minúty, prosím vás, pánovi poslancovi.

 • Ďakujem pekne. Ja by som začal reagovať najprv na pani poslankyňu Muškovú. Ďakujem pekne za reakciu. Pani poslankyňa, ale jednému zato nerozumiem, pretože bola vtedy práve vaša vláda a čas, keď bol ministrom pán minister Soboňa, keď začala diskusia o pluralite zdravotných poisťovní a o pluralite, keď sme zavádzali súkromný sektor do zdravotníctva, keď mohli byť odkúpené ambulancie, keď začali byť privátni lekári, a ja si to veľmi vážim. Čiže trošku tomu teraz nerozumiem. Teraz ide HZDS samo proti vlastným návrhom alebo proti tej vízii, ktorú mal ešte pred Zajacom pán minister Soboňa?

  Druhá otázka je problém, lebo, viete, keď je jedna zdravotná poisťovňa v štáte a funguje systém dobre alebo je ešte pripoistenie, prosím, je to iný model. My sme išli v deväťdesiatych rokoch modelom plurality zdravotného poistenia. A teraz to ako chceme urobiť naspäť? Viete, z jednej poisťovne sa pluralita dá urobiť, ale z plurality urobiť jednu poisťovňu, to sa volá znárodnenie. Ináč sa to urobiť nedá. Ako urobíme z rybacej polievky naspäť rybník, akvárium? To už celkom nejde, protismer.

 • A čo sa týka pani poslankyne Tóthovej, ja musím povedať len toľko, že, viete, my sme mali víziu, ktorá spočívala v tom, že chceme oddlžiť systém, stransformovať poskytovateľov, stransformovať poisťovne na najefektívnejšiu formu a potom pustiť súťaženie medzi týmito zdravotnými poisťovňami a medzi týmito poskytovateľmi. Vláda, ktorá prišla po parlamentných voľbách, zasiahla do systému tak, že zastavila transformáciu a nepovedala načo a zaviedla ochranu pred exekúciami. Považujeme to za nesystémový krok.

  A druhá vec je. Je ústava porušená alebo nie je porušená? To mám povedať ja ako lekár renomovanému ústavnému právnikovi? Ústava predsa nemôže byť zneužitá podľa toho, či je to teraz vhodné alebo nie. Je porušená ústava alebo nie je porušená ústava?

 • Ďakujem pekne.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči.

 • Ja by som chcel len v krátkosti poďakovať za diskusné príspevky.

  Chcem vyjadriť, že áno, súhlasím s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Urbániho.

  Pani poslankyni Sabolovej len toľko by som chcel povedať, že áno, či sú to obchodné reťazce, či je to jadrový odpad, či je to Štátna veterinárna správa alebo sú to železnice, všade je váš kvalifikovaný pohľad. Súhlasím, je to vaša vec.

  K pánovi Patakymu. Tu by som skutočne chcel poďakovať, lebo to bol diskusný príspevok v rozprave na úrovni, teda ktorý nám aj niečo povedal.

  A pánovi poslancovi Novotnému, samozrejme, tiež by som chcel poďakovať za nadčasový prejav. Predpokladám, že všetko, na čo nevieme odpovedať, tak je socialistické, komunistické, boľševické. Pomaličky si na to zvykáme. Takže predpokladám...

 • Reakcia z pléna.

 • Ale znárodnenie, neznárodnenie a tak ďalej. Takže je nám to jasné.

  Chcem všetkým poďakovať. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.

 • Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

 • Ruch v sále.

 • Ešte, pán navrhovateľ, o chvíľočku strpenia vás poprosím.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Aj keď som prvý raz v parlamente, ale toľko si pamätám, že určite to nebol minister Soboňa, ale bol to minister Moravčík. To len na doplnenie. Ďakujem pekne.

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A budeme pokračovať druhým čítaním o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pelegriniho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

  Ide o tlač 95, spoločná správa je označená ako tlač 95a.

  Pán poslanec Pelegrini, odôvodnite, prosím vás, návrh zákona.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som veľmi stručne odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Cieľom predkladaného návrhu zákona je zabezpečiť úplnú transpozíciu smernice Rady 1996/48 z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc.

  Transpozičná lehota na prebratie tejto smernice uplynula 1. mája 2004. Za jej netransponovanie už bolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev a podaná žaloba Európskej komisie na Európskom súde. Preto sa navrhuje zabezpečiť oznamovaciu povinnosť Slovenskej republiky voči Európskej komisii v otázkach uplatňovania technických špecifikácií interoperability európskeho železničného systému úpravou kompetencií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. A súčasne sa navrhuje rozšíriť kompetencie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy ako orgánu dohľadu pre vysokorýchlostný železničný systém, jeho povinnosť viesť národný register železničných dráhových vozidiel a národný register železničnej infraštruktúry, taktiež kontrolovať a povoľovať uvedenie do prevádzky štrukturálnych subsystémov tvoriacich európsky železničný systém na území Slovenskej republiky.

  Vzhľadom na začaté konanie na Európskom súdnom dvore a hrozbu uloženia pokuty si vás, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem požiadať o podporu tohto zákona.

  Na záver, áno, tak ako tu už často odznelo, ja to teda poviem, aby to nemuselo odznievať v rozprave, je to ministerský návrh, ktorý som predložil ako poslanecký v záujme toho, aby teda sme napomohli urýchlene prijať tento zákon ešte do konca tohto roku a vyhli sa tak pokute Európskeho spoločenstva.

  Ďakujem a žiadam ešte raz o podporu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne navrhovateľovi.

  Ako spoločný spravodajca bol určený pán poslanec Štefan Kužma. Chcel by som ho požiadať, aby nás informoval o prerokovaní návrhu vo výboroch a o stanovisku gestorského výboru.

 • Vážený pán predseda, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 100 z 18. októbra 2006 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pelegriniho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, na prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 2006, v gestorskom výbore do 30. novembra 2006. Bolo to vo výboroch: ústavnoprávnom výbore, výbore pre financie, rozpočet a menu, výbore pre hospodársku politiku a výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pelegriniho prerokovali výbory, ktorým bol pridelený, nasledovne.

  Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh zákona 22. novembra 2006 a uznesením č. 57 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia.

  Výbor pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 29. novembra a uznesením č. 49 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.

  Výbor pre hospodársku politiku prerokoval návrh zákona 23. novembra 2006 a uznesením č. 60 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia.

  Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh zákona 23. novembra 2006 a uznesením č. 19 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s doplňujúcimi a pozmeňujúcimi pripomienkami uvedenými v prílohe.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce návrhy. Sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor v súlade s § 79 ods. 4 písm. e) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky o bodoch 1, 2, 3 hlasovať spoločne a odporúča ich schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Petra Pelegriniho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 95), schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pelegriniho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 95), v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 72 z 30. novembra 2006.

  Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona a poveril ho právomocami podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku.

  Pán predseda, prosím vás, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť do rozpravy niekto ústne. Pán poslanec Pavlis. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka najmä zosúladenia pripomienok odboru legislatívy a aproximácie práva.

  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pelegriniho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95).

  V čl. I bod 1 § 2 ods. 12 znie: „Technickými špecifikáciami interoperability sa rozumejú špecifikácie interoperability, ktoré definujú každý subsystém tak, aby spĺňal základné požiadavky podľa § 57b ods. 4 a aby sa tým vytvorili nevyhnutné vzájomné funkčné vzťahy medzi subsystémami, systémom transeurópskych vysokorýchlostných železníc a komerčných železníc a zabezpečila sa ich zlučiteľnosť.“

  Odôvodnenie. Je to zosúladenie so znením smernice Rady Európskeho spoločenstva z 23. júla 1996.

  V čl. I bode 3 § 65 ods. 1 písmená s) a t) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27b znejú: „s) predkladá Európskej komisii dokumentáciu obsahujúcu technické špecifikácie alebo ich časti, ktoré Slovenská republika bude uplatňovať v celom rozsahu, ako aj tie, ktoré nebude uplatňovať vôbec alebo čiastočne, a to spolu so zaslaním oznámenia o zamýšľanej výnimke Európskej komisii, t) poskytuje Európskej komisii a Európskej železničnej agentúre potrebné technické údaje týkajúce sa železničnej infraštruktúry a dráhových vozidiel a oznamuje pomocnému výboru Európskej komisie notifikované orgány, ktoré už nespĺňajú požadované kritériá“. Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie: „27b) Nariadenie Európskeho spoločenstva 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra.“

  Odôvodnenie je, že spresňuje sa ustanovenie v zmysle znenia čl. 7 smernice Rady Európskeho spoločenstva.

  V čl. I bode 4 § 65a písm. i) sa vypúšťajú slová „železničných dráh“.

  Záverom mi dovoľte požiadať o podporu pozmeňujúceho návrhu a zároveň vás žiadam hlasovať vo všetkých bodoch spoločne. Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  S faktickými poznámkami na vaše vystúpenie sa neprihlásil nikto. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Končím rozpravu.

  Navrhovateľ, spravodajca, nechcú sa vyjadriť.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode.

  A zároveň vyhlasujem krátku 10-minútovú prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste prišli do rokovacej sály, budeme pokračovať hlasovaním o prerokovaných bodoch programu 6. schôdze, ktoré sme prerokovali dnes od 14.00 hodiny.

  Ako o prvom budeme hlasovať o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (UNESCO) prijatým v Paríži 20. októbra 2005.

  Ide o tlač 143.

  Poprosím pána poslanca Sergeja Chelemendika, aby uviedol návrh uznesenia.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Dohovorom o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.

 • Ďakujem pekne.

  Chcem len pripomenúť, že podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4 ústavy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Budeme sa prezentovať a hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 138 za, 1 bol proti.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Ďakujem pekne, pán poslanec.

  A teraz požiadam pani Oľgu Nachtmannovú, aby uviedla návrh uznesenia k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prístupom Slovenskej republiky k Dohode o ustanovení Európskej molekulárno-biologickej konferencie.

  Je to tlač 115.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiadny poslanec, preto prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s prístupom Slovenskej republiky k Dohode o ustanovení Európskej molekulárno-biologickej konferencie.

 • Ďakujem pekne.

  Opäť len pripomínam, že je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Nech sa páči, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s prístupom k uvedenej dohode.

  Teraz poprosím pána poslanca Ferdinanda Devínskeho, aby uviedol návrh uznesenia k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s návrhom na ratifikáciu Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe – UNESCO.

  Je to tlač 126.

 • Pán predseda, prosím vás, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s návrhom na ratifikáciu Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe.

 • Opäť len pripomínam, že je potrebná nadpolovičná väčšina na schválenie. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 141 za, 1 bol proti.

  Konštatujem, že sme schválili navrhované uznesenie.

  Budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  Je to tlač 91.

  Hlasovanie uvedie pani poslankyňa Lucia Žitňanská.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rozprave neodznel žiadny pozmeňujúci návrh. Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, spoločne o všetkých s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme schválili body zo spoločnej správy.

  Budeme hlasovať o postúpení návrhu zákona.

 • Áno, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Ďakujem.

  Hlasujeme o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, všetci boli za.

  Postúpili sme návrh do tretieho čítania.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy v zmysle § 85. Nie je tomu tak.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Budeme hlasovať, pani poslankyňa, o návrhu zákona ako o celku.

 • Áno, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  Budeme teraz hlasovať v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Je to tlač 92.

  Opäť je to na vás, pani poslankyňa. Uveďte, prosím, hlasovanie.

 • Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že v rozprave neodznel žiadny pozmeňujúci návrh, je potrebné hlasovať o spoločnej správe, o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.

  Uvediem najskôr body, o ktorých treba hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich. Sú to body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 a 32.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy s odporúčaním výboru schváliť body.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, všetci boli za.

  Uvedené body zo spoločnej správy sme schválili.

  Ďalej.

 • Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že schválením týchto bodov je už vylúčené hlasovanie o bodoch 13, 19, 20, 23 27, 33 a 34, prosím, dajte hlasovať o bode 9 s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasujeme o jedinom bode 9 zo spoločnej správy s návrhom neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 2 za, 125 proti, 16 sa zdržalo.

  Tento bod zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, o trošku kľudu.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Hlasujeme o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 142 za, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme postúpili uvedený návrh do tretieho čítania.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť. Tak nie.

  Končím rozpravu.

  A budeme hlasovať.

 • Áno. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasujeme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 142 za, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  A pokračujeme hlasovaním v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti.

  Je to tlač 89.

  Pani poslankyňa Magda Košútová bude uvádzať hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili traja poslanci, ktorí podali celkovo 3 pozmeňujúce návrhy a 2 procedurálne návrhy. V súlade s rokovacím poriadkom budeme najskôr teda hlasovať o procedurálnych návrhoch.

  Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Zsolta Simona, ktorý navrhol vrátiť vládny návrh zákona na dopracovanie.

 • Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Simona vrátiť návrh zákona na dopracovanie navrhovateľovi.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 61 za, 80 proti, 1 sa zdržal.

  Procedurálny návrh sme neschválili.

  Aký bol druhý procedurálny návrh?

 • Ďalší procedurálny návrh podala pani poslankyňa Sabolová a žiadala vyňať na osobitné hlasovanie bod 38 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Budeme hlasovať, pani poslankyňa, o bodoch spoločnej správy a dáte vyňať na samostatné hlasovanie bod. O tomto návrhu nemusíme hlasovať samostatne. Iný procedurálny návrh na vrátenie nezaznel. Takže budeme pokračovať teraz bodmi zo spoločnej správy.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy okrem bodov 6, 14, 31, 45 a 123 spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Reakcia z pléna.

 • Mali ste ho vyňať na samostatné hlasovanie. Takže budeme o ňom samostatne hlasovať potom. Takže hlasujeme, tak ako uviedla pani spravodajkyňa, s odporúčaním gestorského výboru body schváliť okrem bodu 38, samozrejme.

 • Reakcia z pléna.

 • Vyňať bod 38 zo spoločnej správy.

 • Ešte raz. Spravodajkyňa uviedla body spoločnej správy, o ktorých budeme hlasovať s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

  Pani spravodajkyňa povedzte body, o ktorých nebudeme hlasovať, aby to bolo jasné.

 • Nebudeme hlasovať o bodoch 6, 14, 31, 45 a 123 a bode 38.

 • Pani spravodajkyňa, bod 38 žiadala pani poslankyňa Sabolová vyňať na osobitné hlasovanie, takže aj okrem tohto bodu budeme hlasovať o všetkých bodoch, okrem tých, ktoré vymenovala pani spravodajkyňa ešte raz. Prosím vás kolegyne, kolegovia, spravodajkyňa jasne označila body zo spoločnej správy, o ktorých budeme hlasovať s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

  Pani spravodajkyňa, zopakujte body zo spoločnej správy, o ktorých navrhujete hlasovať s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich, a označte potom body, ktoré nebudú súčasťou toho, aby bolo jasné, že aj bod 38 je vyňatý na samostatné hlasovanie.

 • Budeme teraz hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 5, 7 až 13, 15 až 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ďalej, 46 až 122 spoločne s návrhom gestorského výboru body schváliť.

 • Dobre, ďakujem.

  Je to jasné? Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 118 za, 4 proti, 19 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme uvedené body zo spoločnej správy schválili.

  Ďalej, pani spravodajkyňa.

 • Ďalej dajte hlasovať o bodoch spoločnej správy 6, 14, 31, 45 a 123 spoločne s návrhom gestorského výboru body neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 134 proti, 9 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme uvedené body zo spoločnej správy neschválili.

  Ďalej.

 • Dajte, prosím, hlasovať o bode 38 spoločnej správy. To bol procedurálny návrh pani Sabolovej...

 • Gestorský výbor odporúča bod schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 111 za, 12 proti, 20 sa zdržalo.

  Konštatujem, že aj bod 38 sme schválili.

  Hlasovali sme o všetkých bodoch?

 • Áno, hlasovali sme o všetkých bodoch zo spoločnej správy.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Ako prvá v rozprave vystúpila pani poslankyňa Tkáčová, ktorá predniesla celkovo tri pozmeňujúce návrhy.

  V súlade s jej návrhom dajte, prosím, hlasovať o prvých dvoch jej návrhoch.

 • Hlasujeme o prvých dvoch návrhoch z pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Tkáčovej.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 64 za, 67 proti, 13 sa zdržalo.

  Tieto prvé dva body pani poslankyne Tkáčovej sme neschválili.

  Ďalej.

 • Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o treťom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Tkáčovej.

 • Takže, ešte raz, hlasujeme o treťom návrhu pani poslankyne Tkáčovej.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 62 za, 67 proti, 14 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Ani tento návrh pani poslankyne Tkáčovej sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy i o pripomienkach z rozpravy, mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že prerokovávaný vládny návrh zákona prerokujme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o tom, aby sme návrh zákona postúpili do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 91 za, 3 proti, 49 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme postúpili uvedený návrh do tretieho čítania.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa chce niekto z poslancov prihlásiť. Ak nie, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Uzatváram rozpravu.

  A budeme, pani spravodajkyňa, hlasovať o návrhu zákona.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada uvedený vládny návrh zákona schvaľuje.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 82 za, 20 proti, 42 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti.

  Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

  Ďalší, kto bude uvádzať v druhom čítaní hlasovanie, a to o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,

  je pán poslanec Ján Čech.

  Je to tlač 80.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec, preto dajte, prosím, hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Hlasujeme o všetkých bodoch spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 135 za, 4 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Odsúhlasili sme body zo spoločnej správy.

  Budeme hlasovať ďalej, pán spravodajca.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy, mám splnomocnenie gestorského výboru a odporúčam hlasovať o tom, že prerokovaný poslanecký návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení návrhu k prerokovaniu v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 82 za, 49 proti, 12 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme postúpili návrh zákona do tretieho čítania.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  A budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním...

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu poslaneckého zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru tento návrh zákona neschváliť.

 • Hlasy z pléna.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 61 za, 70 proti, 10 sa zdržalo.

 • Hlasy v sále.

 • Konštatujem, že sme neschválili návrh novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

  Kolegyne, kolegovia, poprosím vás o pokoj.

  Budeme pokračovať...

 • Reakcia z pléna.

 • Pani Sabolová, procedurálny návrh máte?

 • Pán poslanec, jednak boli uvedení poslanci zle v návrhu uznesenia, ale návrh uznesenia Národnej rady sa predkladá vždy v pozitívnom slova zmysle, aby bolo jednoznačné, akým spôsobom Národná rada rozhodla, lebo ak neschváli takýto návrh, že neschvaľuje návrh poslanca, a neschválila ho, tak sme neprijali žiadny návrh uznesenia. Čiže toto nie je správny návrh a bolo by dobré, aby sme hlasovali o návrhu zákona ako celku s návrhom návrh zákona schváliť, ale...

 • Pani poslankyňa, ja som uviedol, že hlasujeme v treťom čítaní o návrhu zákona ako o celku.

 • Vy ste to uviedli ale návrh uznesenia v spoločnej správe máme tiež nejaký, tak musíme...

 • To je v poriadku. Doporučenie výboru môže byť a hlasovali sme, ako sme hlasovali.

 • Nemôže. To nie je doporučenie výboru, to je návrh uznesenia výboru, pán predseda. Pozrite si spoločnú správu.

 • Pán Mikloško, procedurálny návrh máte?

 • Áno. Pán predseda, je mi ľúto, ale v tomto hlasovaní my sme ten návrh zákona vlastne akoby schválili, lebo dajte si urobiť prepis, on prečítal návrh uznesenia s návrhom neschváliť ho. A vy ste povedali len toľko, že hlasujeme o návrhu zákona ako o celku, ale o akom návrhu uznesenia, to ste nepovedali. Čiže, prosím vás, len pre formálnu vec to treba dať na poriadok.

 • Dámy a páni, budeme hlasovať v druhom čítaní o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Valockého a Jána Zvonára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Je to tlač 90.

 • Hlasy z pléna.

 • Ešte raz s procedurálnym návrhom, nech sa páči, pán poslanec Mikloško.

 • Pán predseda, len teda pre formálnosť, dávam týmto na vedomie do zápisu, že návrh zákona Zsolta Simona sme schválili, aby to bolo jasné.

 • Ešte pán poslanec Lipšic sa hlási.

 • Pán predseda, pán spravodajca uviedol návrh uznesenia, máme ho aj písomne. Návrh uznesenia je, že Národná rada neschvaľuje návrh poslanca. O tom sme hlasovali. Čiže naozaj predpokladám, že návrh bol schválený, pokiaľ nie, no tak potom treba hlasovať ešte raz v treťom čítaní, pretože my sme hlasovali o tomto návrhu uznesenia. Tak to uviedol pán spravodajca. A vy ste len uviedli, že hlasujeme o návrhu zákona ako o celku v zmysle tohto uznesenia. Čiže tiež predpokladám, že návrh zákona je schválený. A blahoželám kolegovi Simonovi, že prešiel prvý opozičný návrh zákona.

 • Pán poslanec, chcem vám znovu zacitovať, ako pán spravodajca uvádzal hlasovanie a ako aj ja ako predsedajúci som znovu potvrdil, o čom hlasujeme. Posledné, čo pán spravodajca povedal, bolo, že, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu poslaneckého zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho. To som ja potvrdil a zákon sme neschválili. Ďakujem.

 • Budeme pokračovať v druhom čítaní o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Valockého a Jána Zvonára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 90.

 • Hlasy z pléna.

 • Pán Minárik, procedurálny návrh máte? Nech sa páči.

 • Pán predseda, žiadam, aby ste zvolali k tomuto ústavnoprávny výbor, aby sa tento zaoberal prepisom, pretože naozaj nie je nič horšie, ako kebyže tento parlament vyhlási schválený návrh zákona len tak vašimi ústami za neschválený, a preto...

 • Môžem požiadať o procedurálny návrh, pán Minárik? Chcete ho predložiť? Čo chcete riešiť na ústavnoprávnom výbore?

 • Ja žiadam, aby ste zvolali ústavnoprávny výbor, ktorý sa týmto problémom bude zaoberať.

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre. Budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o návrhu poslancov Jozefa Valockého a Jána Zvonára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 90.

  Pani Beata Sániová je určená spravodajkyňa. Poprosím ju, aby uvádzala hlasovanie.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili štyria poslanci, pán poslanec Pataky, pani poslankyňa Sabolová, pán poslanec Urbáni a pán poslanec Novotný. Z rozpravy vznikli tri procedurálne návrhy a jeden pozmeňujúci návrh.

  Najprv budeme hlasovať o procedurálnych návrhoch v takom poradí, ako boli prednesené.

  Prvý procedurálny návrh podal pán poslanec Pataky, aby bol návrh novely zákona vrátený na prepracovanie.

 • Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Patakyho vrátiť návrh zákona navrhovateľovi na prepracovanie.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 63 za, 74 proti, 5 sa zdržalo.

  Procedurálny návrh sme neschválili.

  Ďalší procedurálny návrh, pani poslankyňa.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Sabolovej, aby sa nepokračovalo v rokovaní o tomto návrhu zákona. Ďakujem.

 • Hlasujeme o procedurálnom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 63 za, 76 proti, 4 sa zdržali.

  Ani tento návrh sme neprijali.

  Ďalej.

 • Pán predseda, posledný procedurálny návrh podal pán poslanec Novotný, ktorým podporí obidva procedurálne návrhy uvedených dvoch poslancov, ktoré sme teraz odhlasovali.

 • Už sme hlasovali o podobných procedurálnych návrhoch, takže nebudeme o tomto návrhu hlasovať.

 • Budeme pokračovať spoločnou správou.

 • V rozprave odznel pozmeňujúci návrh pána poslanca Urbániho, ktorý máme pred sebou.

  Dajte, prosím, hlasovať, pán predseda, o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Milana Urbániho v bodoch 1, 2, 3, 4 spoločne.

 • Pani poslankyňa, musíme uviesť najprv spoločnú správu a body zo spoločnej správy.

 • Hlas z pléna.

 • Dobre. Takže budeme hlasovať o návrhu. Takže, ešte raz, hlasujeme...

 • ... o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Urbániho, ktorý máme pred sebou v bodoch 1, 2, 3, 4 spoločne. Ďakujem.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 80 za, 59 proti, 4 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme prijali pozmeňujúce návrhy pána poslanca Urbániho.

  Ďalej.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, keďže som bola určená ako spravodajkyňa, mám splnomocnenie, aby sme prešli do tretieho čítania, a to ihneď. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Hlasujeme o postúpení návrhu do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 86 za, 54 proti, 3 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh postúpili do tretieho čítania.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť. Nie.

  Uzatváram rozpravu.

  A budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi a s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť. Ďakujem.

 • Hlasujeme o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 80 za, 62 proti, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

  Ako posledné prebehne hlasovanie v druhom čítaní o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pelegriniho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

  Je to tlač 95.

  Pán poslanec Kužma, poprosím vás, uveďte hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec, ktorý dal jeden pozmeňujúci návrh.

  Najskôr však budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 3 s odporúčaním schváliť ich.