• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dovoľte, aby som vám zaželal príjemný posledný rokovací deň tohto pracovného týždňa.

  O ospravedlnenie svojej účasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali títo poslanci: Ivan Mikloš, Viliam Veteška, Rudolf Pučík, Mikuláš Dzurinda, Rudolf Bauer, Milan Rehák, Ľubomír Petrák, Jaroslav Ivančo a Jozef Líška.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 108. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 108.

  Dávam teraz slovo poslankyni Jane Laššákovej, aby návrh zákona uviedla. Nech sa páči, pani kolegyňa.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám odôvodnila a predniesla návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý máte ako tlač 108.

  Cieľom predkladanej novely je úprava trov konania súvisiacich s preskúmavaním rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu vrátane súdnych trov konania. Navrhuje sa, aby trovy konania uhrádzal Národný bezpečnostný úrad tak, ako to bolo obsiahnuté v právnej úprave pred nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky, uverejneného v Zbierke zákonov pod č. 638/2005.

  Vieme, že zákonom č. 215/2004 bola kreovaná odvolacia komisia, ktorá bola zložená z 11 poslancov a ktorá rozhodovala v sporoch o spôsobe ukončenia bezpečnostnej previerky Národným bezpečnostný úradom. Ak boli na to dôvody, odvolacia komisia napadnuté rozhodnutie zrušila a vec vrátila NBÚ na ďalšie konanie, ak nie, odvolanie zamietla. Rozhodnutie tejto odvolacej komisie bolo preskúmavateľné Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Podľa zákona všetky výdavky spojené s činnosťou tejto komisie hradil Národný bezpečnostný úrad.

  Ako sme minulého roku prijali ústavný zákon, ktorý nadobudol účinnosť 11. 5. 2006, a bol to ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, vzniklo tu určité právne vákuum, pretože v tomto zákone nie je jednoznačne stanovené, že náhrady trov konania alebo výdavky súvisiace s preskúmavaním rozhodnutí NBÚ kto má znášať. Preto som sa ja snažila toto, aj keď si uvedomujem, že nie je to štandardné riešenie, toto navrhnúť práve v novele zákona č. 215/2004.

  Chcem povedať, že ako predsedníčka výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ som zaznamenala a výbor zaznamenal žiadosti advokátov o úhradu trov konania vo výške viac ako 330-tisíc korún, ktoré vznikli práve s preskúmavaním rozhodnutí osobitnej odvolacej komisie Najvyšším súdom. Domnievame sa, že tieto trovy konania by nemala znášať Národná rada, pretože podľa ústavného zákona Národná rada pri preskúmavaní rozhodnutí sa neriadi zákonom o správnom konaní a Národná rada môže len potvrdiť alebo zrušiť rozhodnutie NBÚ.

  Preto si myslíme, keďže stále ide o rozhodnutie NBÚ, že trovy konania súvisiace s preskúmavaním tohto rozhodnutia by mal hradiť Národný bezpečnosti úrad. Ja som s NBÚ v tejto záležitosti rokovala a myslím si, že bude potom na ďalšom rokovaní aj s ministerstvom financií, aby dostali do rozpočtu príslušné sumy.

  Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie. Predložený návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie. Čo sa týka finančného dosahu, na tento rok ho vieme vyčísliť, na budúci rok sa vyčísliť nedá, bude závisieť od množstva sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s preskúmavaniami rozhodnutia NBÚ.

  Prosím vás o prerokovanie a podporu predloženého návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani navrhovateľka.

  A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť poslancovi Emilovi Vestenickému, aby uviedol úvodnú spravodajskú správu. Nech sa páči, pán kolega.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť svojím uznesením č. 20 z 10. januára 2006 ma určil za spravodajcu k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky pani Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 108). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 3. októbra 2006 č. 108 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní v lehote do 29. novembra 2006 a gestorský výbor do 30. novembra 2006.

  Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem poverenému spravodajcovi kolegovi Vestenickému za prednesie spravodajskej správy.

  A otváram týmto všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť k tomuto návrhu zákona do rozpravy ústne. Konštatujem, že to tak nie je. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem týmto všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa navrhovateľa alebo spravodajcu? Nie. Nechcú zaujať stanovisko. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, týmto sme vyčerpali program Národnej rady, ktorý sa týka prvých čítaní, a pristúpime k druhým čítaniam tak, ako sme si schválili na úvod schôdze.

  Budeme pokračovať teda druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 23 a spoločnú správu výborov máte pred sebou ako tlač 23a.

  Prosím teraz pána ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004 návrh zákona o registrácii odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. V roku 2005 prešiel návrh zákona legislatívnym procesom, avšak v priebehu druhého čítania v Národnej rade bol z rokovania stiahnutý. Dôvodom jeho stiahnutia bolo predloženie obdobného návrhu zákona, ktorý podal Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, ale aj tento návrh bol vzhľadom na rozsiahlosť pripomienok, ktoré k nemu uplatnil odbor legislatívy a aproximácie práva Národnej rady, samotným výborom stiahnutý.

  Vzhľadom na potrebu zákonnej úpravy problematiky v danej oblasti v období po pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky opätovne vypracovalo nový návrh zákona o registrácii odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v ktorom zapracovalo pripomienky uplatnené v legislatívnom procese k vládnemu i poslaneckému návrhu zákona.

  Na základe výsledkov vyhodnotenia a pripomienok k predloženému návrhu zákona došlo k zmene jeho názvu a obsahu. Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je v záujme vylúčenia a duplicity právnej úpravy a posilnenia právnej istoty upraviť iba pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. Vzhľadom na to, že povinnosti právnických osôb a fyzických osôb na tomto úseku sú upravené v príslušných aproximačných nariadeniach vlády, predmetom navrhovaného zákona sú aj sankcie za ich porušenie.

  Navrhovaný zákon a príslušné aproximačné nariadenia vlády sú koncipované tak, aby spoločne tvorili jeden celok upravujúci danú problematiku. Ťažisko hmotnoprávnej úpravy danej oblasti je presunuté do aproximačných nariadení vlády najmä z dôvodu možnosti operatívnejšie reagovať na prípadné ďalšie novelizácie príslušných smerníc Európskej únie, ktoré sa týmito nariadenia vlády preberajú do slovenského právneho poriadku.

  Predloženým vládnym návrhom zákona sa nepreberajú príslušné smernice Európskej únie, upravujú sa iba základné kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho ako orgánov štátnej správy v danej oblasti. Vládny návrh zákona nemá dosah na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na životné prostredie, zamestnanosť ani na podnikateľské prostredie.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že prijatím navrhovaného zákona sa dosiahne úplná kompatibilita právnej úpravy danej oblasti s právom Európskej únie a keďže Národná rada Slovenskej republiky rozhodla uznesením č. 40 z 5. septembra 2006 prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní, obraciam sa na vás so žiadosťou o jeho prerokovanie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi ministrovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody poslankyni Jarmile Tkáčovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani kolegyňa.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako poverená spravodajkyňa výboru pre pôdohospodárstvo predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona.

  Národná rada pridelila tento návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Zároveň určila za gestorský výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote, ktorá im bola určená, a poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k tomu návrhu.

  Výbory, ktoré sa návrhom zákona zaoberali, prijali k nemu tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ako aj výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s predmetným návrhom zákona súhlasili a odporučili ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, ktoré sú uvedené v bode IV. Máte tam aj odporúčanie gestorského výboru, ako budeme o týchto návrhoch hlasovať.

  V bode VI potom gestorský výbor na základe prerokovania týchto správ výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave.

  Súčasťou spoločnej správy je aj uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorom budeme hlasovať po ukončení rozpravy.

  Pán predsedajúci, skončila som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne pani spravodajkyni. Prosím ju tiež, aby zaujala miesto pre spravodajcov.

  A otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či je niekto z poslancov, kto sa chce prihlásiť ústne. Konštatujem, že to tak nie je. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Predpokladám, že ani pán minister, ani pani spravodajkyňa nechcú reagovať. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pristúpime k ďalšiemu bodu, ktorým je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 24 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 24a.

  Prosím teraz ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky pána Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2006 pod pôvodným názvom zákon o Národnom žrebčíne Topoľčianky.

  Predloženým vládnym návrhom zákona sa posilní hospodárske postavenie štátneho podniku Žrebčín Topoľčianky pri zachovaní a šľachtení plemien hospodárskych zvierat koní. Od svojho založenia v októbri 1921 zaujal žrebčín miesto šľachtiteľského centra chovu koní na našom území v širokom spektre chovaných plemien. Aj keď žrebčín počas svojej 80-ročnej histórie prešiel mnohými ekonomickými a spoločenskými zmenami a obdobiami, ktoré neboli vždy priaznivo naklonené chovu koní, zachoval si vždy ako štátny podnik odborný a spoločenský kredit. Návrh zákona má za cieľ zabezpečiť pre budúce pokolenia zachovanie dosiahnutých šľachtiteľských úspechov a plnenie ďalších spoločenských a odborných úloh žrebčínom. Na to vytvára návrh zákona právny rámec.

  Podľa predloženého návrhu zákona nebude možné Žrebčín Topoľčianky previesť z vlastníctva štátu na iné osoby podľa zákona o privatizácii či poskytnúť náhradné plnenie v pozemkoch v reštitúcii, čo sa stalo v nedávnom období. Dôležitým ustanovením návrhu zákona je zavedenie priamej správy majetku štátu, ktorý potrebuje žrebčín na plnenie svojich úloh bez nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom. Tieto opatrenia vytvoria priaznivú situáciu na plnenie hlavných úloh žrebčína, ako mu ich ukladá návrh zákona.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na potrebu upraviť hospodárske postavenie Národného žrebčína Topoľčianky obraciam sa na vás so žiadosťou o prerokovanie vládneho návrhu zákona a jeho schválenie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán minister.

  A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody poslancovi Zsoltovi Simonovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, ako poverený spravodajca výboru, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 41 z 5. septembra 2006 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

  Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali jednohlasne súhlasné stanovisko. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bodoch III tejto správy, ktorú máte pred sebou, s pozmeňujúcimi návrhmi gestorský výbor navrhuje tieto neschváliť. O všetkých bodoch spoločnej správy budeme hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.

  Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.

 • Ďakujem pekne spravodajcovi za prednesenú správu.

  Otváram rozpravu. Konštatujem, že ani v tomto prípade som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy ústne? Nikto.

  Takže nech sa páči, pán spravodajca, je tu priestor na vaše vystúpenie v rozprave.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tento návrh nie je prvýkrát v Národnej rade. Prvýkrát sa dostal do Národnej rady vo februári tohto roku. Bol vypracovaný ešte za predchádzajúcej vlády, pretože sme si uvedomili nevyhnutnosť zachovať aspoň jeden národný žrebčín v podmienkach Slovenskej republiky. Mali sme ich niekoľko v tejto krajine, ale všetky bez štátnej pomoci stratili svoju existenciu a je potrebné, aby sme zachovali aspoň jeden, pretože tie kone sú nielen krásne, a najkrajší pohľad je z chrbta koňa, ale v skutočnosti je aj kultúra, aj história, aj to, čo sa vyprodukovalo v tejto republike za predchádzajúce stáročia. A národný žrebčín so svojimi kultúrnymi pamiatkami a hodnotami skutočne stojí za to, aby sme takýmto spôsobom zabezpečili jeho zachovanie aj pre budúce generácie. A dúfam, že podľa predloženého návrhu zákona ho podporíte a bude schválený, a tým zabezpečený pre ďalšie pokolenie.

  Ďakujem vám.

 • Hlási sa podpredseda Národnej rady do rozpravy.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážení poslanci, nehnevajte sa, ale budem musieť ešte otvoriť svojím vystúpením rozpravu vzhľadom na to, že došlo zrejme k nejakým technickým pochybeniam a je potrebné predložiť jeden pozmeňujúci návrh.

  Dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb...

 • Reakcie z pléna.

 • Vážený pán podpredseda, vzhľadom na konštruktívny prístup vážených kolegov z opozície... (Reakcie z pléna.) Neprednesiem návrh.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán minister, v zmysle rokovacieho poriadku, ak máme opätovne otvoriť rozpravu, tak musíte vystúpiť vy, je to v súlade s rokovacím poriadkom.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, to stačí, ďakujem.

 • Konštatujem, že pán minister opätovne otvoril rozpravu, nech sa páči.

 • Dávam slovo podpredsedovi Národnej rady, aby sa zapojil do rozpravy.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán minister, ďakujem za to, že ste svojím vystúpením otvorili rozpravu a dali sme zadosť zákonu. Dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh.

  Návrh znie:

  Bod 1: v čl. I v § 10 doplniť text o písm. e), ktoré znie: „e) Závodisko, š. p., Bratislava“.

  Bod 2 pozmeňujúceho návrhu: v čl. II v § 17 ods. 1 písm. a) bod 6 na konci doplniť text „a Závodisko, š. p., Bratislava“.

  Ako 3. bod pozmeňujúceho návrhu: v čl. II v § 17 ods. 1 písm. b) na konci doplniť text „a Závodisko, š. p., Bratislava“.

  Dovoľte, aby som predniesol odôvodnenie. Závodisko, š. p., Bratislava je medzinárodne aprobované a zabezpečuje v rámci medzinárodnej federácie dostihových autorít najvyššiu selekčnú úroveň a patrí medzi 15 najvýznamnejších dostihových autorít a okrem toho je súčasťou prezentácie Slovenskej republiky v oblasti predmetných chovov, testov a športových podujatí.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi. Hlási sa niekto s faktickými poznámkami? Nik. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Pýtam sa pána ministra a pána navrhovateľa, či chcú reagovať. Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A pristúpime k ďalšiemu bodu, ktorým je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 25 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 25a.

  Prosím opätovne pána ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky Miroslava Jureňu, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva ako iniciatívny materiál mimo Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005.

  Cieľom predloženého návrhu zákona je implementovať niektoré ustanovenia nariadení Európskeho spoločenstva v oblasti organizácie spoločného trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a v oblasti klasifikácie jatočne opracúvaných tiel hospodárskych zvierat.

  Dôvodom vypracovania návrhu zákona bola nutnosť bližšie upraviť rozsah kontroly zhody ovocia, zeleniny a rezaných kvetov, ako aj ukladanie opatrení na odstránenie nedostatkov pri kontrole zhody a pokuty za nedodržanie ustanovení zákona a upraviť podmienky klasifikácie jatočne opracovaných tiel hospodárskych zvierať, dozor nad ich klasifikáciou, kontrolu klasifikácie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka a kontrolu zaznamenávania trhových cien dospelého hovädzieho dobytka. Problematika klasifikácie jatočne opracovaných tiel hospodárskych zvierat je doteraz upravená v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

  Pripravovanou novelou zákona o potravinách sa zo zákona o potravinách vypúšťajú ustanovenia o klasifikácii jatočne opracovaných tiel. Z tohto dôvodu sa úprava klasifikácie jatočne opracovaných tiel hospodárskych zvierať presúva do predkladanej novely zákona č. 491/2001 Z. z. Návrh zákona nebude mať nepriaznivý dosah na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, životného prostredia a zamestnanosť. Dosah návrhu zákona na štátny rozpočet je kvantifikovaný v doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie v sume 3 255-tis. Sk a bude zabezpečený v rámci limitu počtu štátnozamestnaneckých miest a limitu výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v rozpočte verejnej správy na roky 2006 až 2008. Návrh zákona je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaný návrh zákona vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila dňa 19. júla 2006. Dovoľujem si vás požiadať o jeho prerokovanie a vyjadrenie súhlasu s ním.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  A teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody poslankyni Magde Košútovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako poverená spravodajkyňa predkladám správu gestorského výboru.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 43 z 5. septembra 2006 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov (tlač 25), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

  Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali stanoviská, že s týmto návrhom súhlasili a odporučili ho schváliť s pripomienkami uznesením výborov, máte v tlači 25a.

  Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať tak, ako je to v bode V spoločnej správy. Súčasťou tlače 25a je i návrh na uznesenie.

  Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Otváram týmto rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy som ani v tomto prípade nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť k tomuto bodu ústne? Nie je to tak. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem týmto rozpravu za skončenú. Pán minister, pani spravodajkyňa, predpokladám, že nechcete využiť právo záverečného slova. Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A ďalším bodom nášho programu je rokovanie o

  vládnom návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 45 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 45a.

  Poprosím teraz pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Vieru Tomanovú, aby vládny návrh zákona odôvodnila. Nech sa páči, pani ministerka.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, dovoľte mi, aby som predniesla úvodné slovo k návrhu zákona, ktorým sa realizuje programové vyhlásenie tejto vlády vo veci poskytnutia vianočného príspevku poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku a sociálneho dôchodku vyplácaných Sociálnou poisťovňou, ale aj starobným dôchodcom, ktorí vlastne sú v systéme a patria do systému poberajúcich dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z., teda hovorím o sociálnom zabezpečení vojakov, policajtov a podobne. Čiže ešte aj poberateľom výsluhových dôchodkov, na ktorý bol teda prekvalifikovaný starobný dôchodok priznaný podľa všeobecne platných právnych predpisov v tom čase.

  Pokiaľ ide o výšku tohto príspevku k dôchodku, táto výška bude upravená opatrením s tým, že výška sa bude pohybovať v troch hraniciach, a to 1 500 Sk, 1 750 Sk a 2 000 Sk v závislosti od výšky príjmu. V súvislosti s tým si dovolím pripomenúť, že zákon bol už predmetom rokovania výborov Národnej rady, gestorským výborom bol výbor pre sociálne veci a bývanie a tento odporúčal predmetný návrh zákona schváliť. Schváliť ho odporúča s piatimi dodatkami a s týmito piatimi dodatkami súhlasíme.

  Z mojej strany všetko. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pani ministerka.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci a bývanie poslancovi Róbertovi Madejovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby zdôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť a odôvodniť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 53 zo 6. septembra 2006 pridelila vládny návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona odporúčali schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 21 z 11. októbra 2006, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu svojím uznesením č. 28 z 12. októbra 2006 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 13 z 10. októbra 2006. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy odporúča gestorský výbor schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorskému výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 uvedených v IV časti tejto spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor súčasne určil spoločného spravodajcu výborov Róberta Madeja na prerokovanie návrhu zákona v druhom a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnenie návrhu a stanoviska gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie pod č. 14 zo 17. októbra 2006.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu v druhom čítaní.

 • Ďakujem určenému spravodajcovi Róbertovi Madejovi. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram týmto rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Konštatujem, že som dostal jednu písomnú prihlášku do rozpravy a je to prihláška pani poslankyne Ivety Radičovej.

  Pani poslankyňa, nech sa páči, je tu priestor pre vás.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, keď sa v Národnej rade prerokúval návrh zákona o poskytovaní vianočného príspevku v prvom čítaní, potvrdila som v rozprave niekoľkokrát, že v záujme nás všetkých je zvyšovanie životnej úrovne dôchodcov. Napriek tomu, že aj vtedy som vyslovila pochybnosti, či takýto jednorazový príspevok je najvhodnejším a hlavne systémovým spôsobom, ako v tomto štádiu zvyšovať životnú úroveň dôchodcov, nespochybnila som právo vlády navrhnúť takéto riešenie. Vyjadrila som však vážne pochybnosti o spôsobe, akým je nastavený vianočný príspevok, a o skrivodlivostiach, ktoré v sebe obsahuje.

  V druhom čítaní preto predkladám dva pozmeňujúce návrhy, ktoré akceptujú rozhodnutie vlády poskytnúť niektorým dôchodcom vianočný príspevok, avšak navrhujú úpravy zákona, ktoré z návrhu zákona odstraňujú dve skrivodlivosti, ktoré obsahuje. Som totiž presvedčená, že v takej citlivej oblasti, akou je zabezpečenie dôchodcov, je nanajvýš dôležité, aby zákony, ktoré prijíma táto snemovňa, boli nielen solidárne, ale aj spravodlivé.

  Prvý pozmeňujúci návrh sa týka dlhodobo diskutovanej témy predčasných dôchodcov. Vládny návrh vynecháva zo skupiny príjemcov vianočného príspevku poberateľov predčasných starobných dôchodkov. Nechcem sa naozaj vracať k vyhláseniam typu „priemerný predčasný dôchodok je vyšší ako starobný dôchodok“, pretože to je skutočne zavádzajúce. Už niekoľkokrát bolo totiž povedané a vysvetlené, že predčasný starobný dôchodok musí byť podľa zákona pri požiadaní oň vyšší ako 1,2-násobok životného minima, čo, samozrejme, zvyšuje priemernú výšku priznaných predčasných dôchodkov, lebo je posunutá spodná hranica výrazne vyššie.

  Chcem však opätovne pripomenúť, že predčasný dôchodok je vo väčšine prípadov využívaný osobami, ktoré stratia zamestnanie krátko pred odchodom do dôchodkového veku. O tom svedčí aj fakt, že vyše troch štvrtín predčasných dôchodcov majú také dôchodky ako dôchodcovia, ktorým vláda navrhla poskytnúť vianočný príspevok, t. j. do stanovenej hranice 10 365 Sk.

  Nehovoríme teda o predčasných dôchodcoch, ktorí odchádzajú do predčasného dôchodku s vyššími dôchodkami. Pokiaľ majú dôchodok vyšší ako vládou navrhovaná maximálna hranica 10 365 korún, nárok na vianočný príspevok im nevzniká. Z môjho pohľadu je dôležité odpovedať na otázku, či táto snemovňa chce potvrdiť zákon, ktorý dôchodcovi so starobným dôchodkom 8 200 korún prizná vianočný príspevok, ale dôchodcovi s takým istým vysokým predčasným dôchodkom vianočný príspevok neprizná. Som presvedčená, že takéto riešenie by nebolo spravodlivé, a preto prvým pozmeňujúcim návrhom navrhujem, aby 24-tisíc dôchodcov poberajúcich predčasné dôchodky do maximálnej výšky navrhnutej vládou malo taktiež nárok na vianočný príspevok.

  Argumenty typu, že predčasní dôchodcovia pracujú, opäť neobstojí, pretože pri vianočnom príspevku pre starobných dôchodcov týchto nevylučujeme z udelenia vianočného príspevku. A argument typu, že predčasný dôchodok nie je sociálnou udalosťou, opäť neobstojí, pretože ak ctíme právny štát, a predčasný dôchodok je inštitút zahrnutý v zákone o sociálnom poistení, potom to je sociálna udalosť. Jediná možnosť ho takto nekvalifikovať je zrušiť inštitút predčasného dôchodku.

  Posledná poznámka – náklady. Celkové náklady činia okolo 4 mil. Sk, inými slovami, je to jedna tisícina percenta štátneho rozpočtu a dve promile celkovej sumy na vianočný príspevok. Nie je to teda problém nákladovosti.

  V druhom pozmeňujúcom návrhu navrhujem spravodlivejší spôsob výpočtu samotného vianočného príspevku a odstránenie pevne stanovených pásiem navrhovaných vládou. Pevné výškové pásma navrhnuté vo vládnom návrhu výpočtu výšky vianočného príspevku spôsobujú vytvorenie subkategórií dôchodcov. V konkrétnych prípadoch nie malých počtom, totiž o pár korún vyšší dôchodok znamená o 250 korún nižší vianočný príspevok. Táto skrivodlivosť sa dá napraviť jednoduchým spôsobom, keď výška príspevku lineárne klesá s rastúcim dôchodkom.

  Nebudem zdržovať, diskutovali sme o tom, len podotýkam, že dodržiavam pri návrhu stanovenú hornú hranicu, neprekračujem výdavky, ktoré tento štát na stanovenie vianočného príspevku určil.

  Chcem len zdôrazniť, že na výbore pre sociálne veci a bývanie so mnou kolegyne z vládnej koalície súhlasili, že navrhované riešenie je technicky čisté a spravodlivejšie. Vyjadrili však pochybnosti, či Sociálna poisťovňa takéto riešenie administratívne zvládne. Musím sa priznať, že takúto diskusiu aj zo skúseností ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny odmietam hneď z dvoch dôvodov. So Sociálnou poisťovňou som viedla rozsiahle diskusie o možnostiach informačného systému, urobili sme audit informačného systému, konzultovali sme možnosti jeho doladenia už pri príprave aprílovej novely zákona o sociálnom poistení a odborníci jednoznačne potvrdili, že informačný systém Sociálnej poisťovne zvládne vypočítanie jedného jednoduchého vzorca, ktorý počíta s jednou jedinou premennou výškou dôchodku. Nato netreba rozsiahle odborné analýzy.

  Čo je však dôležitejšie? Nemyslím si, že táto snemovňa by mala prijímať zákony so skrivodlivosťami len preto, že Sociálna poisťovňa argumentuje, že je schopná vydať skoro milión rozhodnutí, ale nie milión rozhodnutí, ktoré obsahujú absolútne jednoduchý vzorec. Navrhujem preto zmenu výpočtu výšky vianočného príspevku, ktorý zachováva maximálnu hranicu výšky dôchodku aj celkové náklady na vianočný príspevok, ale zavádza čistejšie riešenie bez pevne stanovených pásiem a zbytočných skrivodlivostí.

  Navyše návrh obsahuje posun pre nízkopríjmových dôchodcov, naozaj tých, ktorí majú dôchodky najnižšie, pretože najvyšší vianočný príspevok do výšky 2 000 korún posúva až k hranici dôchodkov vo výške životného minima, opakujem, pri zachovaní celkových nákladov.

  Takže dovoľte mi prečítať znenie pozmeňujúcich návrhov, musím, to je procedúra.

  Prvý pozmeňujúci návrh:

  1. V čl. I § 1 v celom ods. 1 sa za slová „starobného dôchodku“ vkladajú slová „predčasného starobného dôchodku“.

  2. V čl. I § 1 ods. 5 sa v druhej vete za slová „starobného dôchodku“ vkladajú slová „predčasného starobného dôchodku“.

  3. V čl. I § 1 ods. 7 sa za slová „starobným dôchodkom“ vkladajú slová „predčasným starobným dôchodkom“.

  Druhý pozmeňujúci návrh:

  1. Slová „december kalendárneho roka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte čl. I zákona nahrádzajú slovami „december 2006“.

  2. V čl. I § 1 ods. 1 sa slová „sumy, ktoré sa určia percentom z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok“ nahrádzajú slovami „60 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2005“.

  3. V čl. I § 1 ods. 2 sa slová „nepresiahne sumy určené“ nahrádzajú slovami „nepresiahne sumu určenú“.

  4. V čl. I § 1 v celom ods. 5 sa slová „nepresiahne sumy určené“ nahrádzajú slovami „nepresiahne sumu určenú“ a v druhej vete sa slová „podľa ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „podľa ods. 1“.

  5. V čl. I § 1 ods. 8 znie:

  „(8) Suma vianočného príspevku v roku 2006

  a) je 2 000 korún, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodku nepresiahne alebo sa rovná sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, alebo

  b) sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov presiahne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.“

  Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie: „4) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

  6. Príloha k zákonu č. .../2006 Z. z. znie: „Príloha k zákonu...“ atď. „Vzorec na výpočet sumy vianočného príspevku: ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov presiahne sumu životného minima pre jednou plnoletú fyzickú osobu, výpočet rovná sa 2 000 mínus 0,15-krát. Suma dôchodku alebo súhrn súm dôchodkov mínus suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

  7. V prípade schválenia bodov 1 až 6 bude musieť byť legislatívnotechnicky zmenený názov zákona takto: „Vládny návrh zákona o poskytnutí vianočného príspevku v roku 2006 niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov“.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, opätovne sa uchádzam o vašu podporu pri týchto pozmeňujúcich návrhoch s jediným cieľom, aby predložený návrh zákona neobsahoval zjavné skrivodlivosti. Pevne verím, že je v záujme nás všetkých, aby táto snemovňa prijala také zákony, ktoré sú do maximálne možnej miery aj spravodlivé.

  Odvolávajúc sa na včerajší výrok pani ministerky, ktorá pri odpovedi na otázku o miere evidovanej nezamestnanosti konštatovala, že naším spoločným záujmom je riešenie životnej úrovne občanov a nie je podstatné, z ktorého politického subjektu tento návrh pochádza, dovolávam sa rovnakého prístupu a filozofie.

  Ešte dôvetok k pánovi spoločnému spravodajcovi. Z legislatívnotechnických dôvodov pre pozmeňujúci návrh dva navrhujem, aby sa vyňal na osobitné hlasovanie pozmeňujúci návrh v bode dva spoločnej správy, ktorý je obsiahnutý v bode štyri môjho pozmeňujúceho druhého návrhu. V prípade schválenia bodu dva spoločnej správy navrhujem už nehlasovať o bode štyri môjho druhého pozmeňujúceho návrhu. Tým je to technicky vyriešené.

  Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem veľmi pekne pani poslankyni Radičovej za vystúpenie v druhom čítaní aj za prednesenie pozmeňujúcich návrhov. Konštatujem, že s faktickými poznámkami sa prihlásili pani kolegyňa Angyalová, Sabolová, Kahanec a pani kolegyňa Gibalová. Končím možnosť prihlásenia sa. Ešte pani poslankyňa Vaľová, ale už teraz naozaj končím možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Angyalová.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela som len reagovať na pani kolegyňu Radičovú, keďže sme tú diskusiu prebrali aj vo výbore. Nejde totiž celkom len o to, že či ten výpočet Sociálna poisťovňa zvládne, treba trošku v kontexte posudzovať to, čo Sociálna poisťovňa teraz aktuálne na pleciach má. Ak ste s ňou hovorili v apríli, v tom čase ešte nebolo zrejmé, že bude treba urýchlene, tak ako sme to potom prijali v novom parlamente, prepočítavať aj invalidné dôchodky. A navyše viete, že z novely, ktorú sme prijali ešte pred skončením predchádzajúceho volebného obdobia, vyplýva množstvo ďalších úloh, ktoré treba robiť.

  Takže napriek tomu som presvedčená, že je to aj problém informačného systému, ale sekundárne to je problém ľudí, ktorí sú zamestnaní v Sociálnej poisťovni, a miery, akou sú zahltení podobnými úlohami. Pretože v každom prípade pri každom dôchodku treba urobiť aj štandardné správne konanie, pri ktorom treba urobiť štandardné rozhodnutie, a keďže by tam boli rôzne sumy, naozaj množstvo rôznych súm, na koruny by sa mohli líšiť, tak by to znamenalo aj úplne iný druh kontroly. Pretože, samozrejme, môžeme veriť informačným systémom, ale existuje nejaké typické správanie sa v týchto správnych konaniach a podliehajú tie veci potom aj kontrole po vytlačení tých formulárov, ktoré sa posielajú ľuďom.

  Takže nie je to až také jednoduché a nie je to ani proste málo administratívne náročné. Je to náročné na administratívu. Myslíme si, že tak, ako sme to navrhli, je tento návrh dostatočne spravodlivý.

 • Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani kolegyňa Sabolová, s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne. Ja sa chcem vyjadriť a podporiť návrhy pani poslankyne Radičovej, ktoré objektivizujú a transparentnejšie vytvárajú podmienky pre dôchodcov, ktorí majú dostať tento vianočný príspevok, aj za cenu toho, že by malo byť to administratívne náročnejšie, mali by sme hľadať vždy objektívne dôvody na to, aby sa vylúčila čím menšia skupina ľudí, ktorá môže byť akýmkoľvek sociálnym opatrením vysunutá nabok.

  A jednu poznámku, ktorú chcem zdôrazniť a práve u vládnej koalície, ktorá hovorí, že je sociálna a solidárna, a to sú vylúčenia dôchodcov, ktorí sú na predčasnom dôchodku. Je to práve skupina ľudí, ktorí odišli do predčasného dôchodku nie preto, a mnohí z nich, aby išli z radosti, ale pretože stratili prácu, pretože boli na to mnohokrát prinútení zamestnávateľmi. Sú to ľudia, ktorí majú nízkopríjmové pásmo, a ak nevylúčime týchto ľudí, ktorí nemôžu mať ani prácu, ktorých ani nezahrnieme možno ani do tohto príspevku, o ktorom tvrdíte, že je to akási pomoc, nejaký darček na Vianoce, zdá sa mi potom, že tento váš návrh nie je ani sociálny, ani solidárny, lebo diskriminujete istú časť dôchodcov.

  A dovolím si povedať, že ak prejde takýto návrh zákona, kde vylúčime istú skupinu dôchodcov, ktorých hranica pásma na možnosť získania vianočného príspevku bude, tak si dovolím povedať, že tento návrh zákona bude súci na Ústavný súd preto, že dochádza k diskriminácii jednej časti dôchodcov.

 • Ďakujem pekne. Ďalším prihláseným do faktickej poznámky je pán poslanec Kahanec. Máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte aj mne krátko zareagovať na vystúpenie. Chcel by som povedať, že často sa tu na pôde Národnej rady hovorí o pomoci rodinám, pomoci núdznym, o solidarite, o spravodlivosti, ale napriek tomu pri predkladaní zákonov či pri týchto legislatívnych krokoch často dochádza k tomu, že vyrábame určité kategórie, ktorým sa krivdí a ktorí vlastne sú vylučovaní z vecí, na ktoré by mali mať podľa spravodlivého postoja nárok.

  Netvrdím, že je to robené so zlým úmyslom, ale keď chceme napĺňať solídne rozdeľovanie takýchto prostriedkov, a netýka sa to len tohto konkrétneho vianočného príspevku, ale viacerých iných vecí, tak si myslím, že by sme mali spravodlivo tieto veci deliť a nevylučovať určité kategórie a nediskriminovať určité kategórie a dať tento príspevok spravodlivo tým, ktorým ozaj patrí, tým, ktorí sú v núdzi, a v núdzi môžu byť aj tí napríklad, ktorí sú v predčasnom dôchodku.

  Keď poviem príklady z minulosti, boli sociálne dávky, kde sme nemali problém znižovať sociálnu dávku, keď prekročili príjem v rodine. Už na rozdiel od rodinných prídavkov, ktoré boli predtým dávané takým spôsobom, kde pri prekročení padli celé rodinné prídavky. Tiež to bol prípad nespravodlivosti, keď pri prekročení o pár korún stratil niekto 4-tisíc korún rodinných prídavkov.

  Chcem ešte raz preto povedať, že podporujem tie návrhy, ktoré tu boli povedané pani poslankyňou Radičovou, a prikláňam sa k tomuto spravodlivejšiemu riešeniu.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. A teraz je priestor pre pani Gibalovú s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne. Ja skôr by som povedala také postrehy priamo zdola od dôchodcov a skôr predniesla také ich postrehy.

  Ak máme 24-tisíc predčasných dôchodcov, samozrejme, že nevieme, koľko dôchodcov je zarábajúcich. To znamená, že už v tom je istá diskriminácia, a myslím si, že tu nemáme, čo riešiť.

  Druhá vec, chcem povedať, že už teraz sú medzi dôchodcami také obavy z týchto pásiem a dosť značná nespokojnosť a je to pre vás možno do budúcnosti aj pokles bodov. A pýtam sa teda, kto je solidárny, keď takto chcete kategorizovať dôchodcov?

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani poslankyni Gibalovej. A posledná prihlásená s faktickou poznámkou je pani poslankyňa Vaľová. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem reagovať na pani Radičovú.

  Ja si myslím, a myslím, že je to pravda, že odchod do predčasného dôchodku nie je sociálna udalosť a zavedenie inštitútu predčasného dôchodku nepodporuje ani Európska únia. To je po prvé.

  Po druhé, pani Radičová, opravím vás vo vašich číslach, s ktorými tak často narábate a sú také presviedčajúce. Ja som si zašla na Sociálnu poisťovňu a zistila som, že poberateľov predčasného dôchodku je 30-tisíc a práve tých 30-tisíc, to číslo vzniklo z toho, po prijatí navrhovaných noviel týkajúcich sa dôchodkového poistenia, ktoré ste vy zaviedli v predošlých rokoch, a to novelou k 2. 7. 2005 a novelou k 1. 8. 2006 o dôchodkovom poistení, keď títo ľudia mohli veľmi výhodne vstupovať do predčasného dôchodku.

  Beriem na vedomie, že sú ľudia, ako vy rozprávate, ktorí museli ísť do toho predčasného dôchodku, lebo som z východného Slovenska, ale to by sme museli teraz skúmať rozdielnosť regionálneho trhu práce. Niektorí ľudia odišli aj preto, že to bolo pre nich výhodné a pretože predčasný dôchodok bol viac ako dávka v hmotnej núdzi. A participovať – vedeli veľmi dobre o tom títo dôchodcovia, že participovať a viazať sa na ďalšiu sociálnu pomoc nebude možné.

  Chcem sa ďalej spýtať, čo je to stopercentná sociálna spravodlivosť? No tá predsa neexistuje. Pretože vy možno máte názor, že niečo je spravodlivejšie, my máme názor, že niečo nie je spravodlivejšie, čiže nikdy nemôžeme byť stopercentne spravodliví.

  A spýtam sa ešte, určite viacej predčasných dôchodcov pracuje ako dôchodcov, ktorí sú na starobnom dôchodku vo vyššom veku, pretože im to zrejme ani tá ich staroba nedovoľuje, ale nie je možné odmapovať a odsledovať tieto veci.

  A ešte k tomu výboru, pani Radičová. Nemyslím si, že tam bol stopercentný súhlas s tým, čo ste predniesli, pretože aj hlasovanie potom by bolo stopercentné, čo nebolo. A vlastne, čo sa týkalo sociálnej...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem pekne. Vypršal vám váš priestor.

  S reakciou sa hlási pani kolegyňa Radičová, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Budem stručná. Nebudem reagovať na niečo, čo som nepovedala. Nikdy som nepoužila termín stopercentná spravodlivosť. Povedala som spravodlivejšie. Teda keď vidím isté skrivodlivosti a je nástroj, ako ich zlepšiť, prečo ich nepoužiť.

  Druhá poznámka. Áno, všetkých predčasných dôchodcov je 30-tisíc, ja hovorím o tých, ktorí majú rovnako nízke dôchodky...

 • Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím vás, prepáčte, pani kolegyňa, skúsme sa upokojiť, nepočujeme sa navzájom.

 • ... ako tí starobní dôchodcovia, ktorým dávame vianočný príspevok, čiže moje čísla sú úplne presné.

  Tretia poznámka. Argumentujem naozaj rovnakou finančnou situáciou jedného a druhého dôchodcu, tak je to stanovené v príspevku. Ja predsa nenavrhujem, aby sme dávali niekomu príspevok, kto presahuje nami stanovené hranice na udelenie vianočného príspevku.

  A tretia. Áno, predčasný dôchodok je pre mnohých jediným možným riešením, predovšetkým ľudí nad päťdesiatkou, keď už si nevedia nájsť alternatívne zamestnanie. Ale keďže ani vy, ani ja nepoznáme tieto dôvody, ale s určitosťou vieme, že tam táto skupina je, tak nemôžeme prijať jednoznačné tvrdenie, že všetci len použili ako výhodu tento systém v svoj prospech. Z toho dôvodu musíme akceptovať rovnako ako pri starobných dôchodcoch, ktorí popri starobnom dôchodku pracujú alebo majú veľké majetky, že istá skupina tam bude taká, ktorú nemôžeme kvalifikovať ako nízkopríjmová alebo odkázaná na vianočný príspevok. Toto je však spoločný menovateľ jedných i druhých dôchodcov.

  To je všetko.

 • Ďakujem pekne. Vzhľadom na skutočnosť, vážené kolegyne, kolegovia, že sme si včera procedurálnym návrhom odsúhlasili program od 10.00 hodiny, prerušujem rokovanie k tomuto bodu s tým, že tí, ktorí sa budú chcieť prihlásiť ústne do rozpravy, budú tak môcť učiniť potom, čo skončíme ten program, ktorý sme si včera schválili.

  A teraz odovzdávam slovo predsedovi Národnej rady.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, včera počas rokovania, počas včerajšieho rokovacieho dňa sme odsúhlasili postup, podľa ktorého sme mali o 10.00 hodine otvoriť tajnú voľbu, druhé kolo tajnej voľby kandidátov na ústavných sudcov a predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa. Vzhľadom na to, že sa čas rozpravy prerokovaného bodu trošku natiahol, mám pre vás návrh a chcem požiadať o všeobecný súhlas na to, aby sme najprv odhlasovali päť prerokovaných bodov programu 5. schôdze, to znamená jeden bod programu, ktorý sme prerokovali včera, a štyri body programu, ktoré sme prerokovali dnes od rána, a aby sme až potom pristúpili k tajnej voľbe ústavných sudcov a predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.

  Chcem sa opýtať, či je na takýto postup, vzhľadom na to, že je opačný, ako sme ho schválili včera, všeobecný súhlas.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem vám veľmi pekne.

  Vyhlásim krátku technickú prestávku na to, aby sa mohli do rokovacej sály dostať všetky pani poslankyne a páni poslanci, zároveň ich požiadam, aby zaujali miesto v rokovacej sále, a po krátkej technickej prestávke pristúpime k hlasovaniu tak, ako sme ho schválili všeobecným súhlasom. Ďakujem.

 • Reakcia z pléna.

 • Päťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme hlasovať, tak ako sme schválili všeobecným súhlasom, o prerokovaných bodoch.

  V prvom čítaní teraz budeme ako o prvom hlasovať o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

  Je to tlač 107. Spravodajcom je člen navrhnutého gestorského výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pán poslanec Tibor Cabaj. Pán poslanec, poprosím vás, uveďte hlasovanie.

 • Ruch v sále.

 • Kolegyne, kolegovia, chcem vás požiadať o pokoj v sále, aby sme mohli hlasovať o príslušných návrhoch zákona. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 117, za 62, proti 2, zdržalo sa 51, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Poprosím teraz druhé hlasovanie, pán poslanec.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a rozvoj regiónov. Ďalej aby sme týmto hlasovaním určili za gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a zároveň aby sme určili lehoty na prerokovanie návrhu zákona, a to tak, že výbory prerokujú uvedený návrh zákona do 29. novembra 2006 a gestorský výbor do 30. novembra 2006.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 129, za 123, zdržali sa 5, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme pridelili predmetný návrh zákona výborom, určili gestorský výbor, ako aj lehoty na prerokovanie v druhom čítaní.

  Teraz poprosím určeného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Emila Vestenického, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o

  návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Ide o tlač 108. Pán poslanec, nech sa páči, uveďte hlasovanie.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Budeme hlasovať. Prepáčte, pán navrhovateľ, o čom? Ešte raz keby ste zopakovali, bolo trošku nepokoja v sále. Môžem vás poprosiť? Ideme hlasovať o návrhoch podľa § 73 ods. 3, aby sme prerokovali v druhom čítaní.

 • Budeme hlasovať. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133, za 76, proti 22, zdržalo sa 35.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pán spravodajca, poprosím, uveďte druhé hlasovanie.

 • Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s vaším rozhodnutím prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a aby za gestorský výbor bol určený Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 29. novembra 2006 a gestorský výbor do 30. 11. 2006. Prosím...

 • Ďakujem pekne, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133, za 126, nikto nebol proti, zdržali sa 5, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehoty na prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďalej budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

  Je to tlač 23. Hlasovanie uvedie spoločná spravodajkyňa z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pani poslankyňa Jarmila Tkáčová. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Keďže v rozprave nevystúpili žiadni poslanci a neodzneli žiadne pozmeňujúce ani procedurálne návrhy, budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 8 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme schválili predmetné body zo spoločnej správy.

 • Pán predseda, o bodoch 6 a 7 nemusíme hlasovať, pretože schválením bodov zo spoločnej správy sme tento problém vyriešili. Teraz pristúpime k hlasovaniu o tom, že Národná rada posúva zákon do tretieho čítania. Prosím, dajte o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme posunuli návrh, že sme odsúhlasili druhé čítanie.

  Pýtam sa spoločnej spravodajkyne, aké má návrhy na pokračovanie v treťom čítaní podľa § 84 ods. 2.

 • Reakcia spravodajkyne.

 • Žiadne.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či niekto z poslancov chce podať návrhy podľa § 85. Ak nie, tak vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Keďže neboli podané žiadne návrhy, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

 • S odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prosím, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

  Ešte predtým ako pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o ďalšom prerokovanom bode programu, chcem využiť túto príležitosť a aj vzhľadom na to, že príchod nášho kolegu pána poslanca Horvátha vzbudil zaslúženú pozornosť nielen preto, že je tohoročným poslancom a pomerne známou osobou Národnej rady Slovenskej republiky, ale tú pozornosť vzbudil akt, ktorý sa udial, a to, že sa mu dnes ráno narodila krásna dcéra Ninka. Váži 3 150 gramov a má 50 centimetrov.

 • Zoli, blahoželám za seba a dúfam, že aj za všetkých kolegov, dúfam, že to všetko bude v poriadku, aj mamička, aj dcéra, že sa im všetkým bude dariť ešte lepšie ako nám.

  Budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 24).

  Spoločným spravodajcom z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody je pán poslanec Zsolt Simon. Požiadam ho, aby uviedol hlasovanie.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, ktorý podal jeden pozmeňujúci návrh. Najskôr však budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132, za 26, proti 80, zdržalo sa 24, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme neschválili body spoločnej správy.

  Budeme hlasovať teraz o pozmeňujúcom návrhu, ktorý prišiel z rozpravy.

  Zs. Simon, poslanec: Pán predsedajúci, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý je totožný s bodmi spoločnej správy, o ktorých sme teraz hlasovali.

 • Reakcie z pléna.

 • Nie, pardon. Pán predsedajúci, o pozmeňujúcom návrhu nie je možné hlasovať, pretože sme hlasovali teraz s návrhom neschváliť a Národná rada neschválila.

 • Reakcie z pléna.

 • V rozprave odznel pozmeňujúci návrh, pán spravodajca. Aké sú dôvody, prečo o ňom nemôžeme hlasovať?

  Zs. Simon, poslanec: No, hlasovali sme o spoločnej správe s návrhom neschváliť. A tie návrhy sú totožné s návrhom poslanca, ktorý predložil v rozprave. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý odznel...

 • Reakcie z pléna.

 • Pán podpredseda, vy ste boli predkladateľom pozmeňujúceho návrhu. Máte námietku proti postupu? Budeme hlasovať o námietke?

 • Áno, žiadam, aby sa hlasovalo o námietke.

 • Dobre. Predkladateľ pozmeňujúceho návrhu dáva námietku. Budeme hlasovať o námietke. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134, za 78, proti 54, zdržali sa 2.

  Konštatujem, že sme schválili námietku navrhovateľa. Budeme hlasovať o predloženom pozmeňujúcom návrhu.

  Pán poslanec Bugár, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. No bolo by dobré, keby ste vysvetlili aj snemovni, že ako sa dá v jednom hlasovaní neschváliť a potom v druhom hlasovaní o tom istom hlasujeme a schváliť tie isté pozmeňujúce návrhy. Povedzte mi, ktoré hlasovanie bude teraz platné?

 • Vzhľadom na to, že navrhovateľ nesúhlasí s identifikáciou svojho pozmeňujúceho návrhu, ktorý odznel v rámci rozpravy, a nepovažuje ho za identický s návrhom, ktorý bol súčasťou spoločnej správy, a keďže Národná rada, plénum prijalo jeho námietku, budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136, za 77, proti 51, zdržali sa 8.

  Konštatujem, že sme schválili pozmeňujúci návrh, ktorý odznel v rozprave.

  Pokračujeme v hlasovaní.

  Zs. Simon, poslanec: Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy i o pripomienkach z rozpravy, mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136, za 84, proti 18, zdržalo sa 34.

  Predmetný návrh sme schválili.

  Pán spravodajca, máte nejaké návrhy na prerokovanie v treťom čítaní podľa § 84?

  Zs. Simon, poslanec: Pán predsedajúci, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona schvaľuje.

 • Dobre, nemali ste iný návrh, takže otváram rozpravu. Pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu a otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či má niekto z poslancov návrh v zmysle § 85. Ak nie, vyhlasujem rozpravu za ukončenú.

  Keďže neboli podané žiadne návrhy, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136, za 87, proti 20, zdržalo sa 28, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

  Ako o poslednom budeme hlasovať v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.

  Je to tlač 25. Určenou spravodajkyňou z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody je pani poslankyňa Magda Košútová. Poprosím ju, aby uviedla hlasovanie. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy výborov.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 a 14 spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133, za 131, proti 2, nikto sa nezdržal, všetci hlasovali.

  Konštatujem, že sme schválili spoločnú správu.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1, 5, 7 a 9 spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135, za 73, proti 48, zdržalo sa 14.

  Konštatujem, že uvedené body spoločnej správy sme schválili.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Pauza pre nezrovnalosť pri uvádzaní návrhu na hlasovanie spravodajkyňou gestorského výboru.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, pri druhom hlasovaní o vybraných bodoch spoločnej správy došlo evidentne k zlému uvedeniu pani spravodajkyňou, preto vyhlasujem toto hlasovanie za zmätočné a vrátime sa a budeme opakovať hlasovanie o týchto bodoch spoločnej správy.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1, 5, 7 a 9 spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.

 • Reakcie z pléna.

 • Ešte raz, vyhlasujem aj toto hlasovanie, ktoré som uviedol, za neplatné. Vzhľadom na to, že vznikli nejasnosti, urobím 5-minútovú prestávku. Dobre? Ďakujem vám pekne.

 • Päťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, požiadam vás, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať v prerušenom hlasovaní.

 • Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.

 • Ešte raz vás chcem požiadať, aby ste sa, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dostavili do rokovacej sály.

  Pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že vznikli nejasnosti pri druhom hlasovaní pri schvaľovaní bodov spoločnej správy, chcem sa opýtať, a budeme hlasovať teraz o tom, či budeme toto hlasovanie opakovať.

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 123 za, 1 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že budeme opakovať druhé hlasovanie o bodoch spoločnej správy.

  Chcem sa poďakovať, vážené dámy, vážení páni, za váš prístup.

  Pani spravodajkyňa, budeme opakovať hlasovanie o bodoch spoločnej správy. Druhé hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 a 14 spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Reakcie z pléna.

 • Pani spravodajkyňa, my sme sa dohodli, že budeme opakovať len to druhé hlasovanie. Takže poprosím vás, toto už sme schválili platným prvým hlasovaním, čiže budeme opakovať len to druhé hlasovanie. Boli to body spoločnej správy s odporučením gestorského výboru neschváliť.

 • Keby ste uviedli toto hlasovanie.

 • Prosím vás, aby ste dali hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1, 5, 7 a 9 spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.

 • Ďakujem. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, nikto nebol za, 125 proti, 6 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme uvedené body spoločnej správy neschválili.

  Pokračujeme v hlasovaní, pani spravodajkyňa.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy, prosím, a mám splnomocnenie gestorského výboru odporúčať hlasovať o tom, že prerokúvaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133, za 133.

  Konštatujem, že pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa poslancov, či chce niekto podať návrhy podľa § 85 o rokovacom poriadku. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pani spravodajkyňa?

 • Pristúpime k hlasovaniu o návrhu ako o celku.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona schvaľuje.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 132 za, 3 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, novely zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v zmysle našich dohôd sme odhlasovali všetky prerokované body programu a budeme pokračovať teraz tajným hlasovaním o kandidátoch na sudcov Ústavného súdu, ako aj na predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.

 • Ruch v sále.

 • Rokovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 110) a o návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 57).

 • Chcem vás poprosiť o chvíľu pokoja, lebo je potrebné, aby som vás oboznámil s niektorými zmenami súvisiacimi s touto voľbou. Kolegyne, kolegovia!

  Ako už je známe, na základe výsledkov tajného hlasovania bolo zvolených 8 kandidátov, do opakovanej voľby postupujú všetci kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom kole. Do opakovanej voľby predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov, sú to páni Bukovszky a Kucek.

  Pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu alternatíva „za“ je možná na hlasovacom lístku len u siedmich kandidátov, pretože sme ôsmich zvolili.

  Pri voľbe predsedu správnej rady, samozrejme, len jediný kandidát, to znamená jeden „za“.

  Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplnený.

  Chcem vás informovať, že na základe vysokého počtu neplatných hlasovacích lístkov zo včerajška, bolo ich až 17 pri použití elektronickej formy hlasovania, som rozhodol, že uskutočníme dnes túto voľbu klasickým spôsobom – krúžkovaním, aby bolo možné verifikovať postoj každého z vás a uznať každý hlas, ktorý sa zúčastní.

  Chcem poprosiť všetkých overovateľov, aby sa ujali funkcie a aby, samozrejme, odvolili ako prví.

  Ešte vás chcem upozorniť, že hlasovanie uskutočníme tak, ako to bývalo pri tomto spôsobe zvykom, dvoma samostatnými hlasovacími lístkami, ktoré sú odlíšené aj farebne.

  Pristúpime teraz k vykonaniu tajnej voľby, takže nech sa páči, pani poslankyne, páni poslanci.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Pani poslankyne, páni poslanci, chcem sa opýtať, či už všetci volili. Ešte nie. Chcem vás požiadať, aby ste využili svoje právo hlasovať.

 • Pokračovanie aktu tajného hlasovania.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, bol som informovaný overovateľmi, že pravdepodobne ste všetci využili svoje právo hlasovať, a preto vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Chcem požiadať overovateľov, aby sa ujali funkcie a spočítali hlasy.

  A vyhlasujem prestávku až do času, keď budeme informovaní o výsledku voľby. Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Chcem požiadať povereného overovateľa, aby nás oboznámil s výsledkami volieb. Najprv sa opýtam, pani overovateľka, máte obidve správy?

 • Súhlasná odpoveď overovateľky.

 • Takže vás poprosím najprv, aby ste nás oboznámili s výsledkom voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu.

  Ja potom skonštatujem zvolenie a potom, dobre, druhú voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás oboznámila so zápisnicou o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo dnes 20. októbra 2006.

  Na tajné hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky hlasy sčítali a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo odovzdaných 139 hlasovacích lístkov. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných.

  Zo 129 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - pri voľbe pána Ladislava Bukovszkého hlasovalo za 60 poslancov, proti 52 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov,

  - pri voľbe pána Adriána Kuceka hlasovalo za 67 poslancov, proti 47 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.

  Na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolený žiaden navrhovaný kandidát.

  Keďže nebol zvolený predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, vykonajú sa nové voľby na jednej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Ďakujem, pani overovateľka. Trošku sme to prehodili, ale nič to.

  Takže skonštatujem, že Národná rada v opakovanej voľbe v tajnom hlasovaní nezvolila žiadneho z kandidátov za predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.

  Ďakujem. A poďme teraz k voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu.

 • Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia hlasy spočítali a zistili, že všetkých 139 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a 127 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za kandidáta

  - za pani Annamáriu Katarínu Baaderovú hlasovalo za 0 poslancov, proti 104 poslancov, zdržalo sa hlasovania 23 poslancov,

  - za pána Juraja Babjaka hlasovalo za 42 poslancov, proti 67, zdržalo sa hlasovania 18,

  - za pána Eduarda Bárányho hlasovalo za 66 poslancov, proti 45, zdržalo sa hlasovania 16 poslancov,

  - za pána Alexandra Bröstla hlasovalo 29 poslancov, proti 71, zdržalo sa 17 poslancov,

  - za pána Jána Cupera hlasovali za 4 poslanci, proti 98 poslancov, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov,

  - za pani Miloslavu Čutkovú hlasovalo za 84 poslancov, proti 33 poslancov, zdržalo sa hlasovania 10 poslancov,

  - za pani Gabrielu Dobrovičovú hlasovalo za 28 poslancov, proti 81 poslancov, zdržalo sa hlasovania 18 poslancov,

  - za pána Jána Drgonca hlasovalo 44 poslancov, proti 65 poslancov, zdržalo sa hlasovania 18 poslancov,

  - za pána Vladislava Dzúrika hlasovalo za 8 poslancov, proti 93 poslancov, zdržalo sa hlasovania 26 poslancov,

  - za pána Milana Galandu hlasovalo za 27 poslancov, proti 80 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov,

  - za pána Štefana Harabina hlasovalo za 82 poslancov, proti 37 poslancov, zdržalo sa hlasovania 8 poslancov,

  - za pána Jána Ikrényiho hlasovalo za 10 poslancov, proti 96 poslancov, zdržalo sa hlasovania 21 poslancov,

  - za pána Jozefa Kraveca hlasovali za 2 poslanci, proti 102 poslancov, zdržalo sa hlasovania 23 poslancov,

  - za pána Petra Kresáka hlasovalo za 48 poslancov, proti 65, zdržalo sa hlasovania 14 poslancov,

  - za pána Martina Lauka hlasovalo za 37 poslancov, proti 71 poslancov, zdržalo sa hlasovania 19 poslancov,

  - za pána Milana Ľalíka hlasovalo za 70 poslancov, proti 43, zdržalo sa 14 poslancov,

  - za pána Jozefa Madliaka hlasovalo za 9 poslancov, proti 95, zdržalo sa hlasovania 23 poslancov,

  - za pána Františka Poredoša hlasovali za 3 poslanci, proti 101 poslancov, zdržalo sa hlasovania 23 poslancov,

  - za pána Tibor Šafárika hlasovalo za 58, proti 49, zdržalo sa hlasovania 10 poslancov,

  - za pani Želmíru Šebovú hlasovalo za 75 poslancov, proti 39, zdržalo sa 13 poslancov,

  - za pani Máriu Trubanovú hlasovalo za 71 poslancov, proti 42, zdržalo sa 14,

  - za pána Jozefa Vanca hlasovali za 2 poslanci, proti 100 poslancov, zdržalo sa 25 poslancov a

  - za Petra Vargu hlasovalo za 0 poslancov, proti 101 poslancov, zdržalo sa hlasovania 26 poslancov.

  Na schválenie návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky boli zvolení kandidáti Miroslava Čutková, Štefan Harabin, Milan Ľalík, Želmíra Šebová a Mária Trubanová.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  Konštatujem, že Národná rada v opakovanej voľbe v tajnom hlasovaní zvolila a navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky kandidátov na vymenovanie za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky pani Čutkovú, pána Harabina, pána Ľalíka, pani Šebovú a pani Trubanovú.

  Dámy a páni, chcem sa vám poďakovať za trpezlivosť, ale spočítavanie hlasov si vyžiadalo svoj čas, aby nedošlo k nepresnosti.

  Prerušujem rokovanie 5. schôdze do utorka rána.

  Začneme o 9.00 hodine rozpravou k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov, je to tlač 45. Ešte vás chcem upozorniť, že pri otvorení rozpravy v utorok ráno budete mať možnosť ústne sa prihlásiť do rozpravy k uvedenému návrhu. Chcem vás požiadať, aby ste informovali aj kolegov, ktorí ešte majú záujem k tomuto návrh zákona vystúpiť, aby boli v rokovacej sále o 9.00 hodine ráno v utorok.

  Želám vám príjemný víkend a dovidenia v utorok ráno.

 • Prerušenie rokovania o 13.58 hodine.