• Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 37. schôdze Národnej rady, ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny poslancov Národnej rady.

  Ešte skôr ako pristúpime k rokovaniu, chcem vás informovať, že vláda Slovenskej republiky dnes 20. mája vymenovala poslanca Národnej rady Jána Slabého za štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a podľa príslušných ustanovení ústavného zákona o ochrane verejného záujmu sa od dnešného dňa jeho mandát poslanca neuplatňuje. Náhradníkom na neuplatňovaný mandát pána poslanca Slabého je pán poslanec Chrbet, bývalý pán minister.

  Pristúpime teraz k programu samotnej 37. schôdze. Ešte vás poprosím, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní.

 • Prezentácia.

 • Je prítomných 95 poslancov.

  Je to dostatočný počet, sme uznášaniaschopní, takže budeme pokračovať v prerokovaní programu.

  Overovateľmi budú páni poslanci Podmanický a Jozef Líška. O ospravedlnenie na dnešnej schôdzi požiadali páni poslanci Bauer, Csáky, Fronc, Izák, Košútová, Kukan, Laššáková, Lebocký, Micheľ, Miklós, Minárik, Palko, Pavlis, Varga, Zmajkovičová a pán poslanec Kahanec.

  Poslanci, ktorí mi predložili žiadosť na zvolanie tejto schôdze, žiadajú prerokovať

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

  Podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej jedna pätina poslancov. Program takejto schôdze sa neschvaľuje.

  Návrh má tlač pod číslom 1085.

  Tento návrh som v zmysle § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Taktiež som požiadal vládu o zaujatie stanoviska a vláda tak učinila dnes na svojom rokovaní.

  Teraz budeme rokovať o programe. Poprosím za navrhovateľov pána poslanca Brocku, aby ako...

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec Janiš? Prepáčte, pán poslanec, ešte.

  Nech sa páči.

 • Ja mám procedúru, pán predseda Národnej rady. Dámy a páni, v poslednom čase sme svedkami doslovne hulvátskeho správania sa v Národnej rade a takéto správanie sa ústavného činiteľa je neúcta voči občanom. SDKÚ – DS odsudzuje takéto správanie a dovolíme si požiadať predsedu Národnej rady, aby z titulu svojej funkcie urobil opatrenia zabraňujúce takýmto prejavom, ktoré znižujú kredit Národnej rady, ktoré dehonestujú Národnú radu Slovenskej republiky ako takú.

 • Pán predseda poslaneckého klubu, predpokladal by som, že vaša znalosť zákona o rokovacom poriadku je primeraná, že viete, že procedurálny návrh musí obsahovať návrh, o ktorom sa dá hlasovať. Takže čo ste chceli vlastne, aby sme v rámci procedurálneho návrhu riešili? O čom chcete, aby som dal hlasovať, ak mám postupovať v zmysle zákona? Ak nie, tak vás poprosím, aby ste si ozrejmili zákon o rokovacom poriadku. O čom máme hlasovať, ak teda to bol procedurálny návrh? Zapnite pána poslanca Janiša.

 • Vyjadril som postoj SDKÚ – DS k tejto kauze a požiadal som vás, pán predseda, aby ste urobili také opatrenia, ktoré zabránia takémuto správaniu, ktoré znižujú kredit Národnej rady.

 • Pán poslanec, skúste dať nejaký normálny, vy môžete žiadať čokoľvek, samozrejme, máte na to právo, ale evidentne zneužívate opäť túto situáciu len na to, aby ste sa politicky prezentovali a zneužili situáciu. Dobre, takže nie je, dámy a páni, o čom hlasovať.

  Pán poslanec Slota chce procedurálny návrh?

 • No procedurálny to nie je práve návrh, ale chcel by som reagovať, že skutočne tieto všelijaké vyhlásenia okolo mojej osoby a o mojom vyhlásení, údajnom, k tej osobe v garáži, ja si myslím, že treba, nech sa dá nejaký dôkaz, že čo som tam povedal alebo nepovedal. To je podstatné. A až potom by sme mohli o tom rozprávať. Ja si myslím...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán poslanec, nemáte takisto procedurálny návrh. Ja vás poprosím, budeme rokovať. Dobre.

  Takže, pán poslanec Brocka, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, dámy a páni, skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podáva opätovne návrh na odvolanie ministra Igora Štefanova. Hoci dôvody na jeho odvolanie boli dostatočné aj v čase jeho vymenovania za ministra alebo jeho odvolávania dňa 21. apríla tohto roku na schôdzi Národnej rady, slovenská vláda a jej predseda Robert Fico ministra Štefanova vo svojom stanovisku z toho istého dňa obhajovali. Poslanci vtedy vo svojom návrhu na odvolanie ministra vychádzali z výsledkov kontroly Úradu pre verejné obstarávanie a širokomedializovaných informácií o škandalóznom tendri na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja.

 • Ruch v sále.

 • Neskôr po mimoriadnej schôdzi Národnej rady bola ukončená aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu a táto vo svojom zverejnenom protokole rovnako konštatovala porušenie viacerých zákonov Národnej rady. Najvyšší kontrolný úrad dokonca priniesol po takmer pol roku kontroly oveľa vážnejšie zistenia a porušenia zákonov ako Úrad pre verejné obstarávanie: porušenie zákona o verejnom obstarávaní, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o účtovníctve a zákona o rozpočtových pravidlách.

 • Rečník prerušil svoje vystúpenie pre ruch v sále.

 • Pán predseda, môžem pokračovať?

 • Pán poslanec, poprosím vás, pokračujte v návrhu.

 • Najvyšší kontrolný úrad zistil nasledovné porušenia zákona:

  - Uverejnenie oznamu o tendri na nástenke nebolo v súlade so zákonom, keďže nie je na verejne prístupnom mieste.

  - Výzva nebola uverejnená na webovej stránke.

  - Bol uzatvorený iný typ zmluvy, ako bol uvedený v súťažných podmienkach.

  - Nebola zverejnená predpokladaná hodnota zákazky.

  - Záväzok mlčanlivosti v zmluve je irelevantný, lebo je v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

  - Zmluva bola uzatvorená deň po otvorení obálok prihlásených uchádzačov.

  - V zmluve je zakotvené, že každé verejné obstarávanie na ministerstve pôjde cez toto konzorcium firiem.

  - Zmluva je pre štát nevýhodná aj z dôvodu, že umožňuje zvýšiť výdavky štátu nad rámec súťažných podkladov.

  - Ministerstvo sa nesnažilo o dosiahnutie najnižšej ceny.

  - Ministerstvo výstavby uhradilo faktúru za účasť na konferencii aj za ľudí, ktorí tam neboli.

  - Ďalej ministerstvo platilo faktúry aj za také právne služby, ktoré nevedia firmy preukázať, že ich naozaj robili. Najvyšší kontrolný úrad skúmal na základe náhodného výberu aj preplácanie faktúr v tendri. Fakturované služby neboli preukázateľne doložené.

  V nasledujúcich dňoch vyšli na povrch aj nové skutočnosti o Igorovi Štefanovovi, ktoré iba potvrdzujú naše argumenty o jeho priamej spoluzodpovednosti za škandalózny nástenkový tender. Objednávky aj faktúry na predražené logá za takmer 8,5 mil. korún, za štyri logá, podpisoval nový minister Igor Štefanov. Faktúry za logá sú podozrivé a naznačujú, že ide o podvod aj z iných dôvodov.

 • Sústavný ruch v sále.

 • Nech sa páči, pán poslanec, môžete pokračovať.

 • Faktúry za logá sú podozrivé a naznačujú, že ide o podvod aj z iných dôvodov. Zamedia, firma blízka predsedovi SNS, ich dodala najprv tri dni po ich objednaní, o dva mesiace však dodala za tú istú službu novú faktúru s dvojnásobne vyššou sumou. Pôvodnú faktúru ministerstvo neskôr stornovalo. Nová cena okolo 2 mil. korún, teda viac ako 2 mil. korún, takmer 2,5 mil. korún, za jednoduché logo bola vypočítaná z množstva hodín „reklamnej kreativity“, ktoré reklamní mágovia Zamedie nad logom strávili, čo vychádza 12 hodín denne počas 50 dní nad jedným jednoduchým logom.

  Igor Štefanov zavádzal a nehovoril pravdu, keď tvrdil po nástupe do funkcie ministra, že, citujem jeho slová, „do tendra pripravoval iba nejaké podklady a že nenesie zaň žiadnu zodpovednosť“. Jeho vlastné podpisy na zlodejsky predražených faktúrach ho usvedčujú. Je preto pochopiteľné, že aj Európska komisia po oboznámení sa so situáciou oznámila slovenskej vláde, že všetky peniaze, ktoré doteraz štát zaplatil na základe zmluvy v nástenkovom tendri, považuje za neoprávnené na úhradu z eurofondov. To znamená, že Komisia nepreplatí minimálne 350 mil. korún, ktoré štát vyplatil do konca roka 2008 konzorciu firiem blízkych predsedovi SNS.

  Je smutné, že na to, aby vláda Roberta Fica vyzvala ministra Štefanova zrušiť škandalózny tender, musel prísť list z Európskej komisie z Bruselu, ktorý konštatoval aj porušenie právnych predpisov Európskeho spoločenstva.

  Dámy a páni, Igor Štefanov sa podieľal na príprave, realizácii aj obhajobe škandalózneho nástenkového tendra, o ktorom Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že boli pri ňom porušené štyri zákony a po liste z Európskej komisie evidentne vznikla Slovenskej republike škoda značného rozsahu. Igor Štefanov aj svojou obhajobou nezákonnosti a do oči bijúcej netransparentnosti nie je pre skupinu poslancov do budúcna zárukou presadzovania verejného záujmu vo funkcii ministra slovenskej vlády.

  Dámy a páni, toto sú dôvody, pre ktoré nemôže Igor Štefanov zastávať funkciu člena vlády Slovenskej republiky, a preto skupina poslancov navrhuje Národnej rade vysloviť mu nedôveru.

  Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi Brockovi. Žiadam ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Teraz poprosím podpredsedu výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pána Ivana Šašku, aby predniesol informáciu o prerokovaní tohto návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, gestorský výbor dneska prerokoval tento bod programu a neprijal platné uznesenie, takže v zmysle rokovacieho poriadku predkladám informáciu z dnešného výboru.

  Informácia výborov Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1085).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1100 z 15. mája 2009 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1085), všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu s termínom na prerokovanie do určeného termínu konania schôdze.

  A. Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov vo výboroch. Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali do určeného termínu konania schôdze s tým, že

  1. Neprijaté platné uznesenie výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 12 bolo prítomných 8 poslancov, za návrh hlasovali 4 poslanci, proti hlasoval 1 poslanec a hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

  Ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 13 bolo prítomných 9 poslancov, za návrh hlasovali 4 poslanci, proti hlasovali 5 poslanci a hlasovania sa nezdržal nikto.

  Ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 14 bolo prítomných 9 poslancov, za návrh hlasovali 3 poslanci, proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržali 6 poslanci.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko nebol pri hlasovaní uznášaniaschopný, podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 12 bolo prítomných 8 poslancov, za návrh hlasovali 2 poslanci, proti hlasovali 6 poslanci a hlasovania sa nezdržal nikto.

  Výbor Národnej rady pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 11 bolo prítomných 6 poslancov, za návrh hlasovali 4 poslanci, proti hlasovali 2 a hlasovania sa nezdržal nikto.

  Ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko pri hlasovaní nebol uznášaniaschopný, podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 11 boli prítomní 5 poslanci.

  2. Neprerokovanie návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov 12 boli prítomní len 6 poslanci.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 12 boli prítomní len 4 poslanci.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 12 boli prítomní len 4 poslanci.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 13 boli prítomní 5 poslanci.

  Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprerokoval uvedený návrh taktiež podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 13 bolo prítomných len 6 poslancov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport neprerokoval uvedený návrh taktiež podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, pretože výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 11 boli prítomní 5 poslanci.

  Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 61. schôdzi dňa 20. mája. Výbor neschválil spoločnú správu výborov, keďže za návrh súhlasiť so znením spoločnej správy nevyslovila súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov.

  Výbor poveril podpredsedu výboru Ivana Šašku informovať Národnú radu Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov o prerokovaní predloženej informácie vo výboroch. Pripomienky a požiadavky výborov: z uznesení výborov nevyplývajú žiadne pripomienky a požiadavky.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, za prednesenú informáciu, poprosím, keby ste zaujali miesto spravodajcu.

  Kolegyne, kolegovia, členovia vlády, otváram týmto rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy sa písomne prihlásili za poslanecký klub SDKÚ – DS Stanislav Janiš, za klub SMK Iván Farkas a ďalej Ivan Štefanec za klub SDKÚ – DS a Štefan Kužma za SDKÚ – DS. To znamená, že štyria poslanci sa prihlásili písomne do rozpravy. Skôr ako udelím slovo prvému, o slovo požiadal podpredseda vlády Mikolaj.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády, máte slovo.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesol stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

  S uvedeným návrhom skupiny poslancov Národnej rady vyslovuje vláda Slovenskej republiky nesúhlas z dôvodov, že argumenty uvedené v návrhu nezodpovedajú skutočnosti.

  Skupina poslancov opätovne v odôvodnení uvádza ako dôvod odvolávania pána ministra Igora Štefanova za činnosť, ktorú vykonával na ministerstve výstavby na informačné a poradenské služby pri čerpaní eurofondov. Skupina poslancov sa odvoláva na kontrolu predmetného obstarávania Najvyšším kontrolným úradom. Skupina poslancov opakuje médiami tvrdené informácie, že minister Igor Štefanov zodpovedá za predmetný tender, pretože jeho podpis je na objednávkach a faktúrach.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí návrh podali, nerozlišujú dve samostatné skutočnosti: prvá je účasť na príprave tendra, teda proces vedúci k výberu uchádzača, preveroval ho aj Úrad pre verejné obstarávanie bez zistenia porušenia zákona, a druhá je samotná realizácia zmluvy, ktorá bola na základe výsledkov tendra podpísaná.

  Podpisy pána ministra Igora Štefanova na schvaľovacích listoch k faktúram sa týkali samotnej realizácie zmluvy. V zmluve s konzorciom bolo dohodnuté, že za ministerstvo výstavby bude agendu tykajúcu sa uskutočňovania zmluvy vykonávať generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja a minister výstavby. Igor Štefanov bol v tom čase generálnym riaditeľom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, takže mal povinnosť konať za ministerstvo výstavby vo vzťahu k tejto zmluve.

  Uvedené sa týkalo aj faktúr, to znamená, ak zodpovední pracovníci ministerstva oprávnenosť faktúry skontrolovali, zistili, či fakturovaná služba bola dodaná riadne, včas, v súlade s objednávkou, fakturovaná suma mala oporu v uzavretej zmluve a faktúra bola potvrdená ich podpismi, túto mohol na záver podpísať aj sám generálny riaditeľ alebo minister výstavby a regionálneho rozvoja. Rovnako to bolo aj s inými vecami, ktoré sa týkali plnenia tejto zmluvy zo strany ministerstva, nakoľko toto bolo viazané na funkciu generálneho riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

  Nie je pravdivé ani tvrdenie, že na zmluve je aj podpis pána Igora Štefanova.

  K protokolu Najvyššieho kontrolného úradu podalo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja svoje námietky. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu nebol zo strany Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky akceptovaný. Závery protokolu NKÚ v oblasti verejného obstarávania sú rozdielne od záverov Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania, čiže najvyššou autoritou Slovenska, Slovenskej republiky pre oblasť verejného obstarávania. Je teda možné spraviť si názor o tom, ktorý z daných úradov je kompetentnejší v odbore posúdiť priebeh verejného obstarávania.

  Skupina poslancov, ktorí navrhujú vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi Igorovi Štefanovovi, spoločne s médiami tvrdia, že boli uhrádzané tzv. fiktívne faktúry, a odvolávajú sa pritom na protokol z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Citácia z protokolu, ktorá znie: „Bolo zistené, že niektoré fakturované právne služby neboli preukázateľne doložené, napríklad záznamy o vykonávaní rokovaní pracovníkov ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja s dodávateľom služieb a s inými orgánmi štátnej správy. Chýbala dokumentácia obsahu úkonov v spojení s prípravou na rokovanie a k obsahu úkonov.“ Národný Najvyšší kontrolný úrad nikde v žiadnej časti protokolu nehovorí o fiktívnych faktúrach. Uvedené neuvádza ani iným pomenovaním. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že „niektoré právne služby“, takže nie všetky, ako bolo uvedené v argumentácii, „neboli preukázateľne doložené“.

  Najvyšší kontrolný úrad v protokole aj uvádza, o aké služby ide: o rokovania a o prípravu na rokovanie. Všetky ostatné služby dodané zo strany spoločnosti vykonávajúcej právne služby boli doložené písomnými dokladmi: zmluvy, stanoviská a podobne.

  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja má predmetné písomné doklady doložené k faktúram a môže ich poskytnúť.

  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ďalej využívalo služby právnikov aj na rokovaniach. Zamestnanci ministerstva sa s právnikmi radili k rôznym otázkam operačných programov. Právnici chodili v mene ministerstva na rokovania s inými riadiacimi orgánmi, napríklad vo veci tvorby systému riadenia, legislatívy, v oblasti implementácie operačných programov a podobne. Uvedené nesporne vyžadovalo aj ich prípravu na rokovanie, zvlášť pri tak náročných právnych otázkach, aké oblasti implementácie operačných programoch sú. Nebolo zvykom robiť o uvedených rokovaniach záznamy, veľakrát sa rokovania riešili operatívne a nikto nevyžadoval, aby bol k tomu vypracovaný záznam. Nerobilo sa to ani za minulého vedenia ministerstva výstavby delegovaného alebo nominovaného súčasnou opozíciou.

  Treba však povedať, že odkedy na uvedené najvyšší kontrolný orgán upozornil, zaviedlo ministerstvo výstavby povinnosť tieto záznamy vykonávať. Takže nemožno hovoriť o fiktívnych službách. Ide o rokovania, ktoré sa uskutočnili, z ktorých sa nerobili písomné záznamy. Takto nezdokladované právne služby sa týkali časti právnych služieb, všetky ostatné boli v súlade s písomnými dokladmi.

  Na základe týchto faktov je vláda Slovenskej republiky presvedčená, že minister výstavby a regionálneho rozvoja neporušil zákon a že pod jeho vedením bude jeho rezort riadne plniť úlohy zverené mu v súvislosti s čerpaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj ďalšie rezortu výstavby zverené kompetencie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády.

  S faktickou sa nehlási nikto. Do rozpravy sa prihlásil pán navrhovateľ Brocka. Nech sa páči, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, ale chcem vás poprosiť, aby ste sa postarali o dôstojné rokovanie v sále pri tomto bode programu. A že tí, ktorí chcú rokovať o iných veciach, aby sa presunuli na iné miesto Národnej rady.

 • Ďakujem pekne za upozornenie. Ja nemám, čo k tomu dodať. Povedali ste svoje želanie, ja sa s ním stotožňujem. Ďakujem pekne.

 • Dámy a páni, toto stanovisko slovenskej vlády je rovnako škandalózne, ako je škandalózny nástenkový tender.

  Pán podpredseda vlády, predpokladám, že keď väčšina koaličných poslancov odišla zo sály počas čítania stanoviska vlády, že tým vyjadrili skôr odmietavý postoj k tomu, čo ste hovorili.

  Pán podpredseda, o stanovisku vlády, s ktorým si vláda dala, predpokladám, veľmi málo práce, pochybujem, že členovia slovenskej vlády, ak za toto hlasovali, či toto stanovisko čítali.

  Dámy a páni, sú dva argumenty vlády, ktorými oponujú skupine poslancov, začnem od toho slabšieho. Ten, ktorý hovorí a polemizuje nie so skupinou poslancov, ale s médiami o fiktívnych faktúrach. O fiktívnych faktúrach, v úvodzovkách, v tom stanovisku v návrhu skupiny poslancov také slovo nenájdete. Vláda možno polemizuje s článkami v médiách. A ona argumentuje stanoviskom Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý hovorí, že „fakturované právne služby neboli preukázateľne doložené“. To hovorí stanovisko NKÚ. A vláda protiargumentuje, že iba niektoré, že nie je pravda, že všetky. Ale to predsa nikto netvrdí, že všetky faktúry neboli doložené. Prosím vás, veď aj Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že on len náhodným výberom vybral niektoré faktúry a toto zistil. Ak by si oni dali námahu a kontrolovali všetky, tak nám možno napíšu, že všetky, ale oni píšu, tie, ktoré kontrolovali, tak neboli doložené. To je aj v stanovisku skupiny poslancov. Ale toto ešte je nič.

  Ale ten hlavný argument, stanovisko slovenskej vlády, a to dobre počúvajte, dámy a páni, nám vysvetľujú, poslancom Národnej rady, aby sme rozlišovali dve samostatné skutočnosti.

  Prvá je účasť na príprave tendra, teda proces vedúci k výberu uchádzača. A druhá je samotná realizácia zmluvy, ktorá je podpísaná ministrom. A v tej zmluve s konzorciom, tam bolo dohodnuté, že za ministerstvo bude agendu vykonávať minister a generálny riaditeľ na podporu regionálneho rozvoja tej agentúry, čiže pán Igor Štefanov, v tom čase generálny riaditeľ. Čiže tento generálny riaditeľ mal povinnosť konať za ministerstvo výstavby vo vzťahu k tejto zmluve. Aj povinnosť preberať dodávané služby a príslušné faktúry. A každá prijatá faktúra bola opatrená likvidačným listom, prešla procesom kontroly na odborných útvaroch, čo je potvrdené podpismi zodpovedných úradníkov. Iba na konci tohto procesu minister výstavby svojím podpisom dal príkaz na úhradu.

  Dámy a páni, rozumeli ste, čo je tu v tomto stanovisku napísané? Že on je muzikant. Ten, kto to na záver podpísal, on nič, to pred ním tí, čo podpísali predražené faktúry, to sú tí podvodníci, to sú zlodeji, nie on, ktorý podpisoval faktúru nakoniec.

  Dámy a páni, podľa tohto stanoviska vlády bolo vlastne povinnosťou Igora Štefanova tie škandalózne predražené faktúry preplatiť. On nemal inú možnosť, len to podpísať. To je snáď sen!

  Viete si vy predstaviť, veď toto je posolstvo občanom, slušným občanom tejto krajiny, dámy a páni, že – a najmä úradníkom verejnej správy – pokojne všetko podpisujte. Pokojne všetko podpisujte a kašlite na zdravý rozum a na vaše svedomie. Toto je odkazom stanoviska vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov na odvolanie Igora Štefanova.

  Dámy a páni a ministri, najmä ministri v slovenskej vláde, vám tristopäťdesiat miliónov korún nič nerobí? Vy si robíte z občanov tejto krajiny dobrý deň?!

  Ja som presvedčený, že vy ste stanovisko skupiny poslancov Národnej rady na odvolanie Igora Štefanova nečítali. A, samozrejme, postoj skupiny poslancov vecne, argumentačne zdôvodnený v návrhu je dostatočným dôvodom na jeho odvolanie.

 • Ďakujem pekne, pán predkladateľ, za vystúpenie v rozprave. S faktickou poznámkou sa hlási pán kolega Rafaj, Sabolová. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Pán kolega Rafaj, máte slovo.

 • Chcem ubezpečiť expresívne naladeného pána predkladateľa, že tu sedím napriek tomu, že chodím na vážne rehabilitácie s chrbticou, takže neurážajte kolegov, určite majú iné povinnosti.

  A tiež by som vám radil, keby ste mali flexibilnejší výber slovných prostriedkov, pretože veľmi často používate pojem „škandalózne“. Ja si myslím v tej súvislosti, čo ste povedali, že škandalózne je zamlčiavanie informácie, ktorú predsa máte aj ako predkladateľ, aj vaši kolegovia z opozície, a to je, že na výboroch bolo stanovisko vlády. Čiže ak sa vaši poslanci zúčastnili rokovania týchto výborov, tak to stanovisko mali, ale vy ste ho, bohužiaľ, prezentovali, ako keby teraz pán podpredseda vlády Mikolaj ho tu tajne zverejnil po prvýkrát.

  Čiže, pán kolega, ja beriem aj hereckú zložku nášho poslania alebo povolania, ale v tomto prípade to bolo trošku preexponované.

 • Ďakujem pekne, pán kolega Rafaj. Slovo má pani poslankyňa Sabolová s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne. Niekoľko poznámok. Pán kolega Brocka, zrejme kolegovia si zmýlili zasadnutie parlamentu a odišli na ZMOS, asi, možnože tam je viacej ľudí a myslia, že tam zasadá parlament, tak asi to by bolo veľmi zlé.

  Ale myslím, že výraz, ktorý používate ako „škandalózny tender“, je veľmi primeraný. A stanovisko vlády, ktoré sme ale nemali na výboroch, dostali sme ho až teraz, keď sme ho našli na stole pri prezentácii, tak sme ho nemali, čiže sme si ho mohli pozrieť teraz. Ale to, čo predčítal pán poslanec, predkladateľ, jasne vyjadruje a dokonca snáď až, môžem povedať, „vláda priznala“ pochybenie ministra Štefanova tým, že už v čase, keď ešte nebol ministrom, zodpovedal za a mal povinnosť konať za ministerstvo výstavby vo vzťahu k tejto zmluve, čiže ako keby vláda priznala pochybenie. Myslím si, že ak len trochu budú poslanci v tomto parlamente zvažovať aj toto stanovisko a skutočnosti, ktoré dennodenne vychádzajú na povrch ako škandalózne podpísanie – a budem to nazývať škandalózne podpísanie – ďalších faktúr Zamedii 22. apríla, keď 23. vláda zrušila túto zmluvu alebo bola zmluva už uznaná ako neplatná, si myslím, že dennodenne aj súčasný minister, nielen bývalý, ale aj súčasný minister zodpovedá za premrhané miliardy, ktoré mohla táto krajina, Slovensko, využiť oveľa lepšie.

  A preto si myslím, že oprávnené rozhorčenie pána predkladateľa je namieste, pretože v čase, keď tu zúri hospodárska kríza, o ktorej hovorí pani ministerka Tomanová, je treba konať.

 • Ďakujem pekne. Na faktické chce reagovať navrhovateľ. Pán kolega Brocka, máte slovo.

 • Už to povedala pani poslankyňa Sabolová, pán kolega Rafaj, no vo výbore, kde sme my o tom rokovali, za vládu stanovisko vlády nikto netlmočil. Naozaj, aj vy ste si ho mohli vyzdvihnúť tu pred rokovaním v sále. To znamená, ja som stanovisko vlády počul prvýkrát predniesť vášho pána ministra alebo podpredsedu vlády a toto stanovisko je stanoviskom predsedu vlády. Pán kolega, tender nástenkový je škandalózny, tento prívlastok som mu nedal ja ako prvý, ale mne sa páči ako najvýstižnejší. Naozaj to je škandalózny tender. Ale po prečítaní stanoviska vlády k tomuto návrhu, teda k návrhu na odvolanie ministra, musím povedať, že to stanovisko vystihoval by výraz aj, že to je nekvalifikované stanovisko vlády. Lebo keď vláda zľahčuje to, že nie všetky faktúry boli neoprávnene vyplatené, ale iba niektoré, že iba niekoľko miliónov bolo preplatených zbytočne z peňazí daňových poplatníkov, alebo keď dokonca vláda obhajuje to, že minister podpisoval faktúry, alebo Igor Štefanov podpisoval niekoľko miliónové faktúry za veci, ktoré iný minister dokázal urobiť za sumu 260-krát nižšiu, pán kolega, no je to škandál, ak toto niekto obhajuje. Samozrejme, dá sa to pomenovať aj tak, že to je absolútne nekvalifikované stanovisko slovenskej vlády.

 • Za poslanecký klub SDKÚ – DS vystúpi jeho predseda Stanislav Janiš. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, pani ministerka, pán minister, kolegyne, kolegovia, či sa to už niekomu páči, alebo nie, nástenkový tender sa zapíše do dejín a bude spájaný s touto vládou ako svetlý príklad netransparentného obstarávania a účelového zadávania zákaziek.

  Dámy a páni, mimoriadne schôdze odvolávania ministrov sú štandardné metódy parlamentnej demokracie. Mimoriadne schôdze sa stali jediným účinným nástrojom na ochranu peňazí občanov pred podozrivými machináciami a predajmi tejto vlády. Ich efekt, efekt týchto mimoriadnych schôdzí, môžeme rátať dnes už na miliardy ušetrených korún. Miliardy ušetrených korún pre občanov tejto republiky. Nebyť mimoriadnych schôdzí a médií, tak sa dnes odhŕňa na ministerstve obrany sneh za miliardy korún. Nebyť týchto schôdzí, tak zo Slovenska v kauze TIPOS v pohode, v tichosti odídu 2 mld. korún na Cyprus. A podobne je to aj s nástenkovým tendrom. Detto sú v hre nie koruny, ale miliardy korún.

  A predseda vlády v tomto len imituje akúsi solidaritu, imituje svoju veľkú silu. Predseda vlády totižto neodvoláva kvôli pochybným tendrom, kvôli pochybným predajom ako takým, ale koná len pod tlakom opozície a médií. Predsedu vlády začnú zaujímať zvláštne finančné kanály a tunely, ktorými odchádzajú peniaze z tzv. ich sociálneho štátu vždy až pod tlakom. Vždy až pod tlakom.

  Nám sa na mimoriadnych schôdzach darí chrániť peniaze občanov pred chamtivosťou ľudí blízkych vládnej koalícii. Vďaka tlaku opozície a médií zachránené peniaze, zachránené miliardy môžete dnes používať na kvalitnejšiu sociálnu sieť pre tých, ktorí dnes prichádzajú v čase krízy o prácu, dnes ich už máme 95-tisíc. Vďaka týmto peniazom môžete vyplácať dôchodky, dávky v nezamestnanosti, môžete pomôcť mladým rodinám s rodinnými prídavkami. Vďaka týmto ušetreným peniazom môžete eliminovať aj tak katastrofálnu situáciu v zdravotníctve, a keď chcete tieto ušetrené peniaze, kľudne môžete dať aj na zatepľovanie bytov a rodinných domov.

  Toto boli kedy predvolebné sľuby hlavne vládneho SMER-u, ale zostalo, ako vždy, len pri sľuboch. My vám zachraňujeme peniaze na vaše vládne programy. A predseda vlády nás za tieto už doslova záchranné opatrenia v poslednej chvíli kritizuje a napáda. Slová ako „protištátny“, „protiľudový“ sú namieste, len treba zmeniť adresáta. Kto okráda vlastných občanov? Nie opozícia. Kto spôsobuje sankčné listy z Európskej komisie? Nie opozícia. Kto ohrozuje peniaze z Európskej únie? Nie opozícia. Takže slová „protištátny“ a „protiľudový“ sú namieste, ale adresáta treba zmeniť. Tým adresátom je vláda Slovenskej republiky v čele s najväčším vládnym SMER-om.

  Nebolo to tak dávno, kedy top manažment SMER-u pán Robert Fico, pán Paška, pán Kaliňák, pán Maďarič prestúpili pred národ a vlastnými telami obhajovali nástenkový tender a nástenkovú zmluvu. Ten nástenkový tender a tú nástenkovú zmluvu, ktorú o 48 hodín pod tlakom verejnosti a hlavne pod výstrahou Európskej komisie okamžite zrušili. Minister sa ešte ani neohrial v kresle a už mal za 48 hodín podmienku zrušiť tender, ináč mu bude vyslovená nedôvera. Ani 48 hodín neuplynulo od chvíle, od tlačovky, kedy Robert Fico napádal opozíciu a vlastnými telami bránili tento tender. Ten, kto obhajuje pochybné obchody na tlačovkách, nie je opozícia, ale samotný predseda vlády.

  Dnes je zmluva zrušená, no zodpovednosť súčasného pána ministra nie je vyvodená. V prípade pána ministra Štefanova je to, akoby napísal diktát na päťku, no domov si doniesol pochvalu. Toto je to, čo sa stalo s vymenovaním pána ministra Štefanova po škandalóznom tendri.

  Nástenkový tender ukázal, že princípy Európskej komisie, efektívnosť a transparentnosť, musí rešpektovať aj Slovensko a musí ho rešpektovať aj vláda Roberta Fica. Európska únia si totižto peniaze svojich občanov vie a chce chrániť. Vláda Roberta Fica sa veľmi zmýlila, ak rátala s tým, že aj občania Nemecka, Francúzska, Talianska a ďalších krajín Európskej únie sa jej budú skladať na audiny, mercedesy, bavoráky, sa jej budú skladať na predražené mýto. No nebude tomu tak. Občania Európskej únie sa nebudú skladať na radovánky tejto vlády. A Európska komisia v liste, ktorý dostal predseda vlády, to jasne pomenovala.

  Dámy a páni, príbeh nástenkového tendra dáva jasnú odpoveď na to, prečo sa nepoužívajú peniaze Európskej únie na diaľnice a prečo Robert Fico na ich výstavbu zvolil pre občana najdrahší variant financovania. Najdrahší variant financovania diaľnic. Príbeh nástenkového tendra dáva odpoveď aj na to, prečo nemohli byť použité napr. eurofondy na mýtny systém. No nemohli, lebo by nemohol byť drahší o 6,5 mld. korún. Lebo z peňazí Európskej únie by sa nemohli zadávať zákazky vopred určeným, ale by sa muselo normálne súťažiť a neboli by tučné marže. Toto správanie vlády, toto narábanie s peniazmi občanov, tieto nekontrolovateľné úniky dávajú jasnú odpoveď na to, prečo boli a sú všetky zmluvy utajené.

  Aj zmluva na mýto je dodnes tajná. Lebo to, čo zverejnila Národná diaľničná spoločnosť, pravdepodobne na pokyn predsedu vlády, to, čo zverejnila, nemá ani predmet plnenia, ani čas plnenia a ani cenu za plnenie. Takúto zmluvu, akú zverejnila Národná diaľničná spoločnosť, nikto neurobí ani na výstavbu garáže. Prešpekulovaný verejný systém, systém verejného obstarávania v réžii tejto vlády vytvára štát blahobytu, ale len pre vyvolených.

  Dámy a páni, sociálnej vláde pod vedením SMER-u stačili tri roky a premenila Slovensko z najrýchlejšie rastúcej krajiny v rámci V 4 na krajinu s najväčším ekonomickým prepadom spomedzi krajín V 4. Slovenská ekonomika sa za dva roky prepadla najviac z týchto krajín. Ešte aj Maďarsko, ešte aj maďarská ekonomika klesá pomalšie ako tá slovenská.

  Pre Roberta Fica to však nie je žiadny dôvod na znepokojenie, lebo podľa jeho slov a prepočtov to mohlo byť aj horšie. Prípadne stále má ešte možnosť, ktorú veľmi rád používa, hodiť prepad ekonomiky na bývalú vládu. To je typické pre vládu Roberta Fica, vyhľadávanie nepriateľa, vinníka, samozrejme, vždy mimo vládneho SMER-u, vždy mimo tejto vlády.

  Dámy a páni, Slovensko sa nestalo najvýkonnejšou ekonomikou v strednej Európe vďaka vláde Roberta Fica, ale vďaka našim reformám a vďaka ľuďom, ktorí to vydržali. Sociálna demokracia ukázala svoju deštrukčnú silu v krachujúcom Maďarsku, kde predseda vlády v ťažkých časoch nekonal, dokonca sa priznal, že ľudí klamali. Dokonca sa priznal, že ľudí klamali. Niečo podobné, dámy a páni, sa deje dnes aj na Slovensku. SMER proti kríze nerobí nič. SMER proti kríze nerobí nič.

  My sa neradujeme z krízy, ako sa to snaží verejnosti narozprávať predseda vlády, my sa neradujeme z krízy, ktorá ohrozuje tisíce ľudí, my len predsedovi vlády a predsedovi SMER-u ukazujeme, kde sa dá šetriť, kde má tento štát rezervy, aby náklady hospodárskej krízy neniesli len zamestnanci a ich rodiny. Toto robíme. A tých ľudí, ktorí prišli o zamestnanie, o prácu, je nám ľúto. A je nám veľmi ľúto, že všetky návrhy, ktoré tu od októbra predkladáme, aby sme tieto následky mohli zmierniť, všetky ste zmietli zo stola. Všetky do jedného. Ani rokovať ste o nich nechceli. Až tak ďaleko ste to dotiahli, že aj človeka z Rady hospodárskej krízy ste vyštvali. Lebo jeho návrhy predseda vlády nedával ani na rokovanie, takže nie že ste nechceli diskutovať ani v Národnej rade Slovenskej republiky, ale o našich návrhoch predseda vlády nechcel diskutovať ani na Rade pre hospodársku krízu.

  Dámy a páni, zdravý rozum v takejto situácii, v akej sa Slovensko nachádza, velí neplytvať. Naozaj nie je tá doba na plytvanie ani tu v Národnej rade Slovenskej republiky. Nielenže vládny SMER po nástupe k moci vymenil celý, skoro celý park Národnej rady, pribudlo osem nových áut audín A8, ale autá sa kupujú aj teraz, v čase krízy. Teraz, v čase krízy. Ďalšia audina A8 špičková, špičkový 3,6-litrový benzínový super s monitormi v opierkach – koho bude voziť? Je toto treba robiť v čase krízy?

  Je až neuveriteľné, čo táto údajne sociálna vláda predvádza v kontexte krízy, keď je neplytvanie svetovým trendom všetkých vlád. Tu zarazene môžeme sledovať nekontrolované plytvanie. V rámci tzv. šetrenia si predseda vlády a dva vládne špeciály vyrazia do Bruselu oslavovať. Vyrazia si na okázalé oslavy za milióny korún občanov, že vraj s cieľom zviditeľniť Slovensko a pritiahnuť investorov. Nechýbajú ani kone z Topoľčianok, sokoliari, víno, pitie, jedenie. Predseda vlády si už nepamätá na svoje predsavzatia zo začiatku svojho vládnutia, že bude tak šetriť, že na služobné cesty bude lietať bežnou linkou? Teraz so sebou vláči cez pol Európy aj kone z Topoľčianok.

  A toto všetko sa deje v čase, keď na Slovensko mieria listy z Európskej komisie predsedovi vlády Slovenskej republiky upozorňujúce na diskrimináciu investorov, upozorňujúce na porušovanie pravidiel obstarávania, upozorňujúce na netransparentnosť, upozorňujúce na to, akým spôsobom bol odvolávaný nezávislý predseda Telekomunikačného úradu, a my ideme do Bruselu míňať milióny na to, aby sme lákali investorov.

  Všetci investori vedia, čo sa na Slovensku deje. Po vyhrážkach so znárodnením, po útokoch na súkromné zdravotné poisťovne, po útokoch na DSS-ky, po útokoch na energetické spoločnosti, vy sa čudujete, že prílev investícií na Slovensko klesol? Vy sa čudujete, že noví investori Slovensko obchádzajú? Ani všetky kone z Topoľčianok nevynahradia škody, ktoré Slovensku napáchala táto vláda týmto správaním sa voči investorom svojou hospodárskou politikou.

  Dámy a páni, nekontrolovateľné plytvanie na ministerstvách vlády spôsobili, že Slovensko v čase krízy je vďaka tomu oslabené o 80 mld. korún. A vláda si hneď v týchto dňoch na to požičia skoro 70 mld. korún, aby mala na žitie. To je dačo neskutočné! 80 miliárd navyše, 70 si hneď požičiame.

  Dámy a páni, Slovensko má dnes, v čase negatívnych dopadov svetovej hospodárskej krízy, potrebuje na pôste ministrov takých ľudí, ktorí svojou odbornosťou aj svojou morálnosťou a svojím kreditom budú dávať záruku efektívneho riadenia štátu a transparentného spravovania peňazí občanov. Z uvedených dôvodov nemá nielen pán minister Štefanov, ale celý rad ministrov vlády Roberta Fica, predsedu vlády z toho nevynímajúc, našu dôveru.

  Ďakujem vám.

 • S faktickými poznámkami Štefan Kužma, Jozef Ďuračka, Anton Korba. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Slovo má Štefan Kužma.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem nadviazať, čo hovoril kolega o tej podobnosti s Maďarskom. Naša vláda sa, žiaľ, vybrala maďarskou cestou, cestou ich priateľov maďarských sociálnych demokratov. Preto mám veľkú obavu, že ak sa včas nespamätá naša vláda, tak sa Slovensko dostane do tých istých problémov ako Maďarsko po siedmich rokoch ich spoludruhov, priateľov a kamarátov zo sociálnej demokracie v Maďarsku.

  Žiaľ, okrem hospodárskeho modelu pridalo sa aj klamanie obyvateľov. Iste si všetci pamätáte, že bývalý predseda vlády Maďarska Gyurcsány povedal, priznal, že klamali ľudí a prikrášľovali výsledky. Minulý týždeň predseda vlády Fico priznal to isté. Naša vláda hovorí o 2-percentnom prepade hospodárstva a predseda vlády minulý týždeň priznal, že on vedel, že bude okolo 7 %. Čiže on mal úplne iné čísla a iné oveľa lepšie, krajšie oficiálne hovorili. Čiže Robert Fico sa vybral Gyurcsányovou cestou, a keď sa včas nespamätá a z tejto cesty nezíde, tak môžeme skončiť tak, ako skončilo Maďarsko.

 • Ďakujem pekne, pán kolega. Slovo má pán Jozef Ďuračka.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, keď si zoberiete, ministerstvo sídli v prenajatej budove. Chvalabohu, že nespravila tento nájom súčasná vláda, ale minulá, takže pokiaľ idete na to ministerstvo, v prvom rade idete cez vrátnicu a tá nástenka, ktorú toľkokrát už tu omieľate, je práve pri tej vrátnici. Čiže každý, kto chce ísť na ministerstvo, musí okolo tejto nástenky prejsť, čiže každému to padne do očí. Takže nehovorte, že to bolo nejako skryté atď., že tam boli iné veci možno nedôsledne dotiahnuté, to je druhá vec, ale už tú nástenku nechajte, prosím, bokom.

  Ďalšia vec, čo sa týka prepadu ekonomiky, ktorú ste tu spomínali, ja som rád, že Slovensko bolo vo veľkom rozbehu, malo, bolo tigrom Európy, možno tigrom, keď to porovnáme s ázijskými krajinami, bohužiaľ, bolo orientované a stále je orientované na tzv. luxus. Luxus sú auta, luxus sú TV, luxus sú niektoré ďalšie veci, biela technika a podobne. Čiže keď došla recesia, a tá došla v celom svete, nie je pričinením Slovenska, ale niektorej inej krajiny a niektorých iných bánk a podobne, takže berte to, že v prvom rade, čo prestanú ľudia kupovať, je luxus. Luxus sú autá, luxus je technika, luxus je TV. Takže ten prepad musíme na Slovensku cítiť dosť silne po tejto stránke. Takže neberte to, že Slovensko sa prepadlo a vďaka alebo vinou súčasnej vlády, to je hlúposť z vašej strany. Takže vôbec sa o tom nebavme.

  A ďalšia vec, keď si zoberiem celkovo vás ako kresťanov, čiže kresťan sedí tuná ako spravodajca, kresťan pred chvíľou vystúpil, tak kresťania hovoria, „kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“, ale vy ten chleba necháte riadne stvrdnúť.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Korba, nech sa páči.

 • Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím kľud v rokovacej sále.

 • Pán poslanec Janiš, ak by boli občania stáli o vašu ochranu, ako ste hovorili, boli by si vybrali inú vládu. Voľby dopadli tak, ako dopadli.

 • Reakcie z pléna.

 • Nechajte ma dohovoriť. Voľby dopadli tak, ako dopadli, voliči dali terajšej koalícii hlasy, a preto neberte ich právo, tým občanom, nechajte dovládnuť túto vládu a nesťažujte jej veľmi zložitú situáciu, akú má, lebo tu je celosvetový problém, ktorý treba nejako riešiť. Ak za rok volič rozhodne, že chce vás, dá vám hlas a budete všetko super transparentne riešiť, ako ste to riešili doteraz. Dnes sa tuná zbytočne predvádzate ako celkom dobrí herci, pretože skutočne na to máte – a to je všetko. Všetko sú len prázdne, jalové veci, ktorými chcete obalamutiť voličov. Lebo vy na viac nemáte. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. S reakciou na faktické – pán poslanec Janiš, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Dve veci poviem, že nad Slovenskom a nad predsedom vlády bliká červená kontrolka, a ak sa nespamätá, tak bude na Slovensku ešte horšie. Tá nastúpená cesta, tá nastúpená maďarská cesta, to si uvedomte, to je katastrofa. Katastrofa pre občanov aj pre vašich voličov. A druhé, že je to kríza z luxusu. Ó, viete čo, na Slovensku sa kupujú autá vo veľkom. Minister vnútra je v tom preborník, za dva roky ich na súd nakúpil stovky, v Národnej rade ďalšie autá. Ja si myslím, že na Slovensku, to nie je kríza z nekupovania áut preto, lebo na Slovensku sa do vládnych inštitúcií nakúpilo za tri roky toľko áut, čo možno za osem rokov nie na všetky úrady, takže toto by som ako príklad nepoužíval.

  Ale fakt tá situácia je veľmi vážna. Tá situácia velí neplytvať, tá situácia velí šetriť tam, kde sa dá. A netlačte, aby ľudia šetrili, ľudia šetrili, ale aby sa aj tu v Národnej rade pred našimi očami rozhadzovalo a nakupovalo. Nechcite, aby sa zatĺkali tendre za miliardy, emisie sú svetlým príkladom, ako sa dá štát tunelovať a bude to mať ešte pokračovanie. O miliardy, nie milióny, miliardy korún v emisiách prišlo Slovensko. Toto sú všetko peniaze, ktoré môžu eliminovať následky krízy, ktoré môžu pomôcť ľuďom v nezamestnanosti, ktoré môžu sanovať ich finančný kolaps v čase, keď sú mimo zamestnania. A ak sa my k tomu postavíme tak, že toto necháme ako samozrejmosť, no tak potom v tejto Národnej rade nemáme čo hľadať.

 • O slovo ďalej požiadal pán navrhovateľ, pán poslanec Brocka, nech sa páči, máte slovo.

 • Ja sa obávam, že ešte raz vystúpime a pán minister Štefanov zostane v tejto sále sám, že ho tu nebude mať kto brániť, páni poslanci Ďuračka, ale aj Korba už odišli. Ale pán Ďuračka nás vyzval, aby sme už prestali s tou výhradou voči nástenke na ministerstve, no a vyzerá to tak, ako keby my sme boli z inej planéty. Pán poslanec, aj keď nie ste teraz v sále a ja nemôžem na vás s faktickou reagovať, keďže ste to povedali vo faktickej, tak som sa preto prihlásil do rozpravy, aby som mohol prečítať jeden odsek z listu Európskej komisie, ktorý poslala Slovenskej vláde o nástenkovom tendri, o umiestnení výzvy na nástenke. Citujem z toho listu:

  „Berúc do úvahy cezhraničný záujem predmetnej verejnej zákazky, Komisia vyjadruje silné pochybnosti o vhodnosti spôsobu zverejnenia oznámenia, ktoré v tomto prípade verejný obstarávateľ použil. Oznámenie umiestnené na chodbe ministerstva s obmedzeným prístupom pre verejnosť je možné len veľmi ťažko považovať za zverejnenie vôbec. Komisia túto skutočnosť chápe tak, že okrem náhodných návštevníkov ministerstva, ktorí prechádzajú po chodbách v sprievode úradníkov, a preto nemajú možnosť čítať oznámenia na vnútornej nástenke, jedinými potenciálnymi adresátmi oznámenia by mohli byť pracovníci samotného ministerstva, ktorých z dôvodu svojho postavenia nemožno v žiadnom prípade považovať za adresátov predmetného oznámenia. Vzhľadom na zjavný cezhraničný záujem verejnej zákazky a vzhľadom na spôsob uverejnenia oznámenia, ktorý použil verejný obstarávateľ, sa Komisia domnieva, že zásada transparentnosti nebola v tomto verejnom obstarávaní dodržaná, a tým verejný obstarávateľ spôsobil porušenie právnych predpisov spoločenstva.“

  Pán kolega Ďuračka, toľko z listu Európskej komisie, ktoré určite, toto stanovisko, váš pán minister má.

 • Ďakujem za vystúpenie v rozprave. S faktickou kolega Janiš. Nikto iný sa nehlási, končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. To, čo teraz prečítal z toho listu predkladateľ, kolega Brocka, to je hlavný dôvod, prečo bola znova zrušená a prečo sa vláda Slovenskej republiky nepodujala vysvetliť, že tá nástenka bola úplne verejne prístupná. Vláda Roberta Fica sa už nechcela tak znemožniť, že by do Bruselu napísala, že to bolo úplne normálne, že tá nástenka je na verejnom mieste, že každý sa mohol prihlásiť, že každý vedel o tendri. A keďže sa už nechcela až tak zhovädiť, tak nariadil okamžite zrušiť celý tender od samého začiatku.

  V hre zostáva 350 mil. korún, 350 mil. korún je strašne veľa pre občanov tejto republiky a je na predsedovi vlády, ako sa s týmto teraz vysporiada. Kto týchto 350 mil. korún zaplatí. Bohužiaľ, to vyzerá tak, že tak ako možné sankcie zo strany Európskej komisie pri tých demaršoch, ktoré na Slovensku chodia, tak aj na týchto 350 mil. korún sa vyzberajú komplet všetci občania Slovenskej republiky, a to v čase krízy.

 • Ďakujem. Do rozpravy je ďalej prihlásený pán kolega Iván Farkas za klub SMK.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážení kolegovia, je to zaujímavá diskusia o tom, či a ako bola tá výzva zverejnená na nástenke a či tá nástenka je verejne prístupná, alebo nie je prístupná v zmysle smernice Európskej únie. Podaktorí z ministerstva tvrdia, že tá výzva nebola vôbec vyvesená na nástenke, ako aj táto floskula sa použila rok po zverejnení výzvy, až keď problém vypukol v tlači a na politickej scéne. Vyzývam zároveň pána ministra Štefanova, aby sa k tomuto vyjadril, či je pravda, že výzva na nástenke vôbec nebola vyvesená. Ďakujem pekne, pán minister.

  Na 36. schôdzi Národnej rady sme rokovali o odvolaní nového ministra výstavby a regionálneho rozvoja Igora Štefanova. Bol to svojím spôsobom slovenský rekord, lebo sme rokovali o odvolaní ministra iba týždeň po jeho vymenovaní. Plným právom, veď sme mali dostatok argumentov na jeho odvolanie. A našu snahu predseda vlády potvrdil aj tým, že ho síce nenechal opozíciou odvolať, ale na druhý deň ministrovi nasadil tvrdé ultimátum a podmienky, aby ako zodpovedný minister zrušil zmluvu s konzorciami firiem Zamedia a Avocat a belgickej spoločnosti, ktorú podpísal síce nie ako minister, ale ako zodpovedný za prípravu a vykonanie zmluvy. Dostal od premiéra za úlohu aj zadržanie a vrátenie peňazí zaplatených za základe pochybnej zmluvy, inak bude okamžite odvolaný.

  Deväťdesiat percent finančných prostriedkov zaplatených v zmysle pochybnej zmluvy sa asi dá zachrániť, otázna je záchrana 350 mil. korún, ktoré už boli uhradené. Predseda Slovenskej národnej strany tvrdí, že chlieb niekto zjedol, teda niet čo vrátiť. Napriek tomu, že všetky úhrady z celkovej sumy boli značne predražené, spomeniem len televízne spoty, logá, reklamy a inzercie v denníkoch, ale aj v magazínoch typu Extra plus. Bolo absolútne zbytočné zverejňovať inzeráty o čerpaní prostriedkov fondu Európskej únie v podobných časopisoch.

  Premiér začal konať v súvislosti s pochybným nástenkovým antitendrom až po uzatvorení kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Pritom už kontrola ministerstva financií z júla 2008 poukázala na problémy v nástenkovom antitendri. Pretože ministerstvo financií má dohliadať na dodržiavanie pravidiel Únie pri čerpaní eurofondov, ako certifikačný orgán nemusel čakať na stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie. Minister financií mohol konať hneď, ako sa dozvedel o nezrovnalostiach na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v súvislosti s nástenkovým antitendrom. Ak by kompetentný minister financií a premiér konali včas, mohli sme ušetriť aj tých 350 mil. korún. Náhodou premiér nesľúbil hneď po zostavení vlády, že v prípade podozrení ministrov z nekalej činnosti bude konať do troch minút? Je možné, že v dobe hospodárskej krízy by sme našli oveľa rozumnejšie čerpanie uvedenej sumy ako úhradu nepotrebných inzerátov, log, televíznych spotov a ostatných. Napríklad financovanie udržiavania pracovných miest a vytvárania nových pracovných miest.

  Čo sa, prosím, udialo od odvolávania ministra Štefanova na 36. mimoriadnej schôdzi Národnej rady?

  1. Dozvedeli sme sa, že generálny riaditeľ Agentúry pre regionálny rozvoj Igor Štefanov podpisoval prijaté faktúry na úhradu konzorciu za dodané, síce značne predražené služby. Pospisoval faktúry za logá v sume 2,5 mil. korún. Podpisoval značne predražené faktúry za TV spoty, za inzerciu a reklamu.

  2. Európska komisia zahájila konanie proti Slovenskej republike v troch prípadoch, medzi inými šetrí priebeh verejného obstarávania v neslávnom nástenkovom antitendri. Nezabúdajme, dámy a páni, že Igor Štefanov sa podpísal pod spornú zmluvu s konzorciom tak, že bol zodpovedný za prípravu a vykonávanie zmluvy ako generálny riaditeľ Agentúry pre regionálny rozvoj.

  Preto dovoľte, aby som doslovne citoval z listu člena Európskej komisie zodpovedného za hospodársku súťaž, adresovaného predsedovi vlády, citujem: „Komisia usudzuje, že ministerstvo výstavby je verejným obstarávateľom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, dodávku tovarov a služieb. Komisia sa domnieva, že verejná zákazka zložená z viacerých služieb v celkovej hodnote viac ako 90 mil. eur a s dobou plnenia viac ako 7 rokov nesporne predstavuje cezhraničný záujem. Príslušný útvar Komisie nenašiel žiaden záznam obstarávateľa o oznámení o výsledku zahajovacieho konania. Berúc do úvahy cezhraničný záujem predmetnej verejnej zákazky, Komisia vyjadruje silné pochybnosti o vhodnosti spôsobu zverejnenia oznámenia, ktoré verejný obstarávateľ použil. Jedinými potenciálnymi adresátmi oznámenia by mohli byť pracovníci samotného ministerstva, ktorých z dôvodu svojho postavenia nemožno v žiadnom prípade považovať za adresátov oznámenia.“

  Pán minister, toto nie je názor opozície, opozičných politikov, toto je názor Európskej komisie. Komisia sa domnieva, že zásada transparentnosti nebola v tomto verejnom obstarávaní dodržaná. Komisia vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby prijala potrebné opatrenia s cieľom zabrániť ďalšiemu porušovaniu právnych predpisov Európskeho spoločenstva. Komisia v liste z 8. decembra 2008 požiadala Slovenskú republiku o predloženie všetkých príslušných informácií o predmetnej zmluve a podrobnosti o jej obstarávaní. V odpovedi z 18. decembra 2008 sa minister výstavby a regionálneho rozvoja obmedzil na uistenie, že Slovenská republika bude informovať Komisiu o výsledkoch vnútroštátnych kontrol hneď po ich ukončení, teda po viacerých mesiacoch.

  Toľko citát z listu komisára Európskej komisie adresovaného premiérovi. Nezabúdajme, že v tomto prípade nešlo o verejné financie zo štátneho rozpočtu, ale o verejné financie z fondov Európskej únie a zmluvu s konzorciom spolupodpisoval Igor Štefanov, ktorý riadil na ministerstve aj proces verejného obstarávania. A nezabúdajme, že premiér sa vyslovil o Igorovi Štefanovovi pred návrhom na vymenovanie, že dôkladne pozná jeho doterajšiu činnosť na ministerstve, spoznal ho ako kvalitného odborníka, bude asi dobrým ministrom.

  3. Ako sa kruh uzatvára a kto bol v celom procese Igor Štefanov, dovoľte citát z časopisu Trend: „K stransparentneniu čerpania eurofondov sa vláda zaviazala pred rokom v Modernizačnom programe Slovensko 21. Ide o jeden z mála zásadnejších projektov, ktorého uskutočnenie si želali aj opozičné strany. Plán na podporu znalostnej ekonomiky, zlepšovanie podnikateľského prostredia a zvyšovanie zamestnanosti schválil kabinet na návrh ministra financií. Vláda sa v modernizačnom programe zaviazala, že bude zverejňovať na internete všetky žiadosti o príspevok z fondov spolu s údajmi o žiadateľoch vrátane neúspešných. Rovnako malo byť vidno do procesu vytvárania orgánov zodpovedných za schvaľovanie dotácií a tiež mená ich členov. Splnenie tejto predstavy dostalo za úlohu ministerstvo výstavby.

  No aký je výsledok? Rezort sa tejto úlohy aj zhostil formálne prípravou zákona o pomoci a podpore čerpanej z eurofondov. Ambícia otvoriť verejnej kontrole všetky stupne rozhodovania o bruselských peniazoch sa v ňom neodzrkadlila. Hoci zákon účinný od začiatku roka niekoľko základných technických pravidiel na rozdeľovanie pomoci priniesol. Nesplnenie zadania si všimlo ministerstvo financií. V odpočte krátkodobých plnení Modernizačného programu ministerstvo Jána Počiatka konštatuje, že „úloha je len čiastočne splnená“. Výsledkom bol návrh uznesenia vlády, podľa ktorého by neporiadny rezort musel zabezpečiť zverejňovanie podrobností o prideľovaní fondov najneskôr do konca apríla. No potom prišlo rozporové konanie a úrad, ministerstvo financií národniarom ustúpili. Konanie sa uskutočnilo v čase, keď dosluhoval Marian Janušek. Ten sa rokovania o odstránení nepohodlného uznesenia nezúčastnil. Namiesto neho tam sedel vtedy ešte neznámy podriadený Igor Štefanov. Bol to teda aj súčasný minister, ktorý dokázal rezort zbaviť úlohy. Odpočet plnenia Modernizačného programu v novej podobe vláda hladko schválila koncom minulého mesiaca. Návrh zverejňovať kľúčové časti rozhodovania o prideľovaní peňazí z Európskej únie zmizol teda aj z papiera.

  Dámy a páni, najsilnejšia vládna strana SMER pritom hádže vinu za netransparentnosť, klientelizmus, korupciu v súvislosti s čerpaním fondov Európskej únie a katastrofálnu efektivitu čerpania eurofondov na koaličného partnera na Slovenskú národnú stranu. Nezabúdajme ale, že na kľúčovom ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré je hlavným koordinátorom čerpania eurofondov, sedí štátny tajomník nominovaný stranou SMER. Za stranu Maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja môžem len potvrdiť, že minimálne jeden a pol roka dozadu permanentne poukazujeme na zvrhlosti, na klientelizmus, na korupciu v súvislosti s čerpaním fondov Európskej únie a taktiež na veľmi slabý výkon kompetentných, čo sa týka efektivity čerpania. Veď sa Slovensko dostalo na úplný chvost rebríčka spomedzi 27 členských štátov Európskej únie, pričom pre všetky krajiny sa súčasné programové obdobie začalo 1. januárom 2007, Slovensko teda nevynímajúc. Takže výhovorky neobstoja.

  Ako som povedal na 36. mimoriadnej schôdzi Národnej rady, Igor Štefanov je vinným nielen za neslávny nástenkový antitender, ale ako bývalý generálny riaditeľ Agentúry pre regionálny rozvoj aj za najhoršiu efektivitu čerpania fondov Európskej únie po uplynutí tretiny programovacieho obdobia len 0,4 % prostriedkov vyčerpaných a len 5,5 % prostriedkov zazmluvnených. Ako bývalý generálny riaditeľ agentúry je zodpovedným za prehlbujúce sa disparity medzi regiónmi Slovenska, za to, že pod jeho vedením sa bohaté regióny stávajú bohatšími a chudobné regióny ešte chudobnejšími. Konal tým tvrdo proti ustanoveniam programového vyhlásenia súčasnej vlády, lebo vo vyhlásení bolo zakotvené, že prioritne treba riešiť regionálne disparity, treba vyrovnávať regionálne rozdiely a zvýšiť tým životnú úroveň ľudí žijúcich v zaostalých regiónoch.

  Pán premiér, dajte voľnú roku svojim poslancom, aby s čistým svedomím mohli hlasovať za odvolanie ministra výstavby a regionálneho rozvoja.

  Za poslanecký klub SMK – MKP sa môžem vyjadriť, že máme eminentný záujem, aby sa do ministerského kresla posadil po Marianovi Janušekovi a Igorovi Štefanovovi konečne človek s čistým štítom, ktorý bude prioritne zastávať záujem Slovenskej republiky a nie osobný a skupinový záujem. Preto zahlasujme za odvolanie ministra.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Konštatujem, že s faktickou sa hlási pán kolega Pado. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, keď dovolíte, hovorili ste tu o dôkazoch, ja som sa chcel toho tiež trošku dotknúť. Vždy treba mať dôkaz. Dôkaz treba mať aj pri dokazovaní, že niekto podpisoval iného poslanca, no predseda Národnej rady to odmieta predložiť. Dôkaz treba mať pri nadávaní policajtke za to, že si plnila svoju povinnosť pri výkone svojej funkcie. Predseda parlamentu dôkaz (záznam) odmieta predložiť.

  Ja mám takú istú informáciu ako vy, pán poslanec, že predmetné oznámenie o tendri na žiadnej nástenke v priestoroch ministerstva neviselo. Ale treba na to dôkaz, ten dôkaz môžu dať, predložiť ľudia, ktorí tam pracovali, ktorí to síce medzi štyrmi očami povedia, ale ako dôkaz sa to použiť nedá. A takisto treba mať aj dôkaz pri poškodení štátu pri predaji emisných kvót. Keby mal pán premiér záujem, stačilo by mu osloviť kolegov predsedov iných vlád a ten dôkaz by určite získal a dostatočný na to, aby mohol byť minister kľudne odvolaný.

  A tak mám pocit, že tu vôbec nejde vláde Roberta Fica o právnu čistotu a o právny štát, o istotu ľudí. Spomeniem len kauzy alebo veci za posledné dva-tri týždne, či Špeciálny súd, alebo útok na policajtku.

  Pani ministerka Tomanová, sedíte tu, včera na tlačovej konferencii ste povedali, že v Michalovciach nahlásila firma Jakuza vytvorenie nových pracovných príležitostí. Najprv som si myslel, že je to len omyl z vašej strany, brept, Jakuza je japonská mafia. Ale po tom všetkom, čo sa deje, mám pocit, že ste sa preriekli, že to nebol brept, ale ste sa preriekli.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. V rozprave ďalej vystúpi Ivan Štefanec, poslanec SDKÚ – DS.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, milí hostia, škandály súčasnej vlády spôsobili niečo, čo sme tu doteraz ešte nemali. Už druhé odvolávanie pána ministra, ktorého pôsobenie vo funkcii je dnes len 35 dní. Je to zrejme svetový rekord v rýchlosti odvolávania, ale celkom iste primeraná odpoveď na svetový rekord v predstieraní súťaže, za ktorú sa vydával nástenkový tender. Súčasný pán minister je vlastne obeťou, pretože odchod starého ministra odôvodnený porušením zákona a vymenovanie nového, ktorý bol priamym aktérom tohto istého nástenkového škandálu, je jednoznačným potvrdením klientelizmu a určite výsmechom všetkým slušným občanom. Úspešné presadenie nového ministra je len ďalším dôkazom, že Robert Fico nie je v žiadnom prípade silný premiér. Totiž ak by ním bol, nestrápňoval by sa žltými kartami a následným strkaním hlavy do piesku pri megaškandáloch ministra financií. Nestaval by sa za zdiskreditovaného ministra spravodlivosti, ktorý verejne klamal a udržoval priateľské mafiánske vzťahy. Nečakal by takmer pol roka na vyvodenie politickej zodpovednosti za nástenkový škandál a nepovyšoval by spoluautora tohto megaškandálu za ministra.

  Politická zodpovednosť bola predsa jasná už v roku 2008 po prepuknutí nástenkového priameho zadania. Aj keď slabý premiér Fico tvrdil, citujem: „Politickú zodpovednosť Štefanova za tender nevidím. Teším sa na spoluprácu s novým pánom ministrom.“ Koniec citátu. Politická zodpovednosť je však odlišná od zodpovednosti trestnoprávnej, za ktorú sa snaží premiér skrývať. Aj tá je dnes predovšetkým na ňom. Ak sa odvoláva na porušenie zákona, docent práva by mal jednoznačne konať, ale rozhodne inak ako vymenovaním spoluvinníka za ministra. Pritom vieme, že viacnásobné konštatovanie porušenia zákona konštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad.

  Toto harakiri predsedu Fica v tomto megaškandále tiež stojí za zmienku. Ešte 22. apríla tu, v tejto snemovni, vláda pod jeho vedením všetkých prítomných presviedčala o tom, že zmluva je v poriadku. Ale už o deň neskôr 23. apríla rozhodla o jej zrušení. Údajne na základe listu z Európskej komisie. No za zmienku určite stojí, že list komisára Mc Creevyho, v ktorom okrem iného vyjadruje pochybnosti aj o samotnej nástenke, odišiel 14. apríla. Dámy a páni, 14. apríla. Predseda Fico teda evidentne 22. apríla počas rokovania Národnej rady o odvolávaní ministra musel vedieť, že na nástenkový tender reagovala aj Európska komisia.

  Ďalší zaujímavý fakt je aj skutočnosť, že posledná faktúra na 5 214 eur, približne 157-tisíc korún, bola uhradená Zamedii, tiež zhodou okolností 22. apríla tohto roku, teda deň pred zasadnutím vlády, kedy bol názor Európskej komisie už jasný. No a nakoniec aj keď NKÚ konštatoval viacnásobné porušenie zákona, vláda dnes prijala uznesenie, v ktorom konštatuje, že minister výstavby a regionálneho rozvoja neporušil zákon. To sme dostali dnes, dámy a páni, do poslaneckých lavíc.

  Predseda Fico sa tak opäť zamotal do svojich výhovoriek. Najskôr čaká na kontroly, no a keď tie sú jasné, tak konštatuje opak, zas raz. Slabý premiér Fico a staronový prezident svojím postojom jasne dali najavo, že môžeme čakať ďalšie pokračovanie „slotovín“, ďalšie škandály, poťahovanie ďalšou figúrkou zozadu, ďalšie nečerpanie eurofondov. Dnes tu máme opäť jasný dôkaz spôsobu vládnutia dnešných predstaviteľov moci na Slovensku. Škandály súčasnej vlády sú obrovské: podvody vo Veľkom Slavkove, miliardové lopaty na ministerstve obrany, výlety na miliardárske jachty a následne miliardové zisky, škandál TIPOS, elektronické mýto, Bratislavský hrad a tak ďalej atď. Plytvanie s verejnými zdrojmi je, zdá sa, bezodné. Pri tomto zozname sa už ani niet čo čudovať, že vláda má strach zverejniť stav verejných financií. Neschopnosť reagovať na súčasné potreby ľudí je prehlušovaná len a len ďalším plytvaním. Plytvanie sa tak stalo jediným protikrízovým vládnym opatrením.

  Slabý premiér Fico sa rozdrapuje na tlačovkách, ale pritom ho drží pod krkom Ján Slota, bezostyšne predvádzajúci svoj jagavý vozový park. Neschopný Fico sa pokúša odviesť pozornosť ultimátami, ale pritom má na kritizovaných ministerstvách smeráckych štátnych tajomníkov. Tragikomický Fico sa tvári, že chce od niekoho odtajniť zmluvu, ale pritom sám utajil na vláde rokovanie o nej.

  Vláda na jednej strane tvrdí, že nemá na materskú pre matky s deťmi po dobu jedného roka, odmieta návrhy, aby noví živnostníci platili menej, aby sa znižovali odvody a dane v prospech občanov, ale na strane druhej predseda vlády bráni ministrov, ktorí evidentne porušujú pravidlá a prehajdákavajú obrovské peniaze.

  Dnešná kríza sa tak na Slovensku prejavuje predovšetkým ako kríza vládnutia. Odhalila v plnej nahote neschopnosť vládnych politikov reagovať rýchlo a účinne. Krízou vládnutia ľudí, ktorí prehajdákali nagazdované a dnes je ich jedinou činnosťou plytvanie. Namiesto snáh o podporu a tých, ktorí tvoria pracovné miesta, a, samozrejme, aj tých, ktorí chcú pracovať, dnes len bezradne zadlžujú všetkých občanov. Obľúbenou formou sa stala ešte donedávna nenávidená forma PPP projektov, ktorej vplyv na verejné financie nevieme a tento vplyv zrejme bude nedozerný. Za príklad stojí aj dnes schválený mediálny komplex na vláde pre verejnoprávne inštitúcie takisto formou PPP, stále nejasné diaľnice, za ktoré ešte stále nevieme, koľko budú naši občania platiť a tak ďalej atď. Zdá sa, že vláda presadzuje heslo, hlavne aby sme urobili kšefty, čo nás po tom, kto to kedy zaplatí.

  Pokračujúce plytvanie verejných zdrojov, príkladov máme nesmierne veľa, či už nástenkový škandál, tendre na elektronické mýto alebo spomínané PPP projekty a utajovanie informácií, ako sme svedkami pri škandále s emisiami, pri stave verejných financií alebo aj pri vyhodnotení doterajších protikrízových opatrení, sa tak stalo oficiálnou vládnou politikou. Čakanie, že celosvetové oživenie bude znamenať automaticky návrat ku nášmu rastu, je len veľkou ilúziou. Podľa dnešných rozhodnutí bude Slovensko vyzerať v blízkej budúcnosti. Opäť sa teda dnes rozšíril zoznam ministrov, ktorí čelia návrhom na ich odvolanie. A dokonca rekordne rýchlo.

  Myslím si ale, dámy a páni, že večný koalično-opozičný súboj dnes vôbec nie je o pravicových a ľavicových riešeniach, ale o elementárnej slušnosti, dodržiavaní pravidiel a najmä o úcte k ľuďom, ktorí to všetko platia. Áno, dnes budeme hlasovať práve o tom, o slušnosti, dodržiavaní pravidiel a úcte k ľuďom. Keďže mám v tom absolútne jasno, podľa toho aj ja budem hlasovať.

  Ďakujem vám veľmi pekne.

 • Ďakujem. S faktickou sa hlásia pán kolega Brocka, Rafaj. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou.

  Slovo má pán kolega Brocka s faktickou poznámkou.

 • Pán poslanec, inšpirovali ste ma k jednej otázke vaším vystúpením, lebo ste naznačili zaujímavé súvislosti, že 22. apríla pán minister Štefanov podpisoval poslednú z faktúr, teda ktoré prenikli na verejnosť, informácia, ktorá prenikla na verejnosť, 22. apríla. Dvadsiateho druhého apríla sme hlasovali v Národnej rade o vyslovení dôvery ministrovi. Pán minister Štefanov sa vyjadroval pre médiá, že v roku 2009 neboli Zamedii a Avocatu preplatené žiadne faktúry.

  A moja otázka: Pán minister, povedzte, podpísali ste túto faktúru pred hlasovaním o dôvere alebo po? Ak ste to podpísali pred hlasovaním o dôvere, tak možno ste očakávali, že vám vyslovíme nedôveru, že už nebudete ministrom. Ak ste ju ale podpísali po hlasovaní, tak to považujem z vašej strany za drzosť.

 • Ďakujem. Ďalej vystúpi s faktickou kolega Rafaj.

 • Ďakujem. Myslím, že prišiel čas, aby sme si naliali, ako to vlastne všetko je. Použili ste, pán rečník, slovo „slabý“ premiér. To je to, čo vás nielen trápi najviac, ale aj zmysel týchto všetkých rekordov, ktoré ste sami pomenovali, je práve v tomto – presvedčiť premiéra, že je údajne slabý. Prečo? Pretože vládnu koalíciu tvoria tri subjekty. Aj z fyziky známe, trojica je základ stability. Čiže potrebujete jedného z tej koalície dostať von. Veľmi jednoduchý model, ale prečo to robíte? Snažíte sa nás presvedčiť, že je to kvôli nejakej čistote, transparentnosti, kvôli slovenským peniazom, európskym peniazom? Neviem. Ale ľudia vonku vám asi neveria, lebo ako som raz išiel nedávno a dvaja ľudia sa rozprávali, tak som len počul jeden trefný komentár: „Zlodeji kričia, aby chytili zlodeja.“ Neviem, prečo sa na vás pozerám.

 • Ďakujem. Poprosím druhý raz, pán Štefanec, keby ste sa prihlásili v čase vystúpenia, pretože už potom strácate možnosť, ale nech sa páči, vystúpte s reakciou na faktické.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Ja chcem len reagovať na kolegov. Ďakujem za slovo každopádne.

  Myslím si, že poznámka pána poslanca Brocku bola adekvátna, ale bola to skôr otázka formulovaná na pána ministra, ktorá je určite namieste.

  No a čo sa týka pána poslanca Rafaja, áno, pán premiér Fico je slabý premiér, pretože nemôže zatočiť a nevie zatočiť s takými vecami a s takými ľuďmi, ako predstavuje vaša strana, pán kolega.

  Ďakujem pekne.

 • V rozprave ďalej vystúpi Štefan Kužma, SDKÚ – DS.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, väčšina diskusií tu je, alebo najväčšia časť diskusie je tu o tom, k akým formálnym chybám došlo v tomto tendri, dokonca aj názov vďaka tomuto, prischol tomuto tendru, myslím, že už medzinárodne známy, že nástenkový tender.

  Skutočným problémom ale celého tohto tendra je jeho obsah. Je to obsah, ktorého úlohou bolo pripraviť tento štát o stovky miliónov korún. Nakoniec, že je to pravda, že tento obsah tejto zmluvy, ktorá vyšla z tendra, je nevýhodný pre štát rádovo v stovkách miliónov korún, vyplýva aj z toho, že vláda donútila, donútila obidve strany, alebo teda jednu stranu, ktorá podpísala obidve časti zmluvy, aby sa tejto zmluvy vzdali, aby bez náhrady od zmluvy odstúpili. Toto rozhodnutie vlády úplne dáva za pravdu tým, ktorí hovorili, že tá zmluva je nevýhodná, že sú tam vysoko nadnesené ceny. Skutočne sú to ceny, ktorých marže idú na tisíce percent.

  Tuná sme nedávno diskutovali, či nemajú obchodníci veľké marže, keď predávajú potraviny, či majú 15, 20 %, to by sa im asi oči zrazili, keby videli marže tohto tendra. Ja som si osobne niektoré veci preveril, ja som si nechal vytiahnuť cenníky, aktuálne cenníky, napríklad tuná v tejto zmluve je presne napísané, úplne presne: 30-sekundový spot v regionálnej televízii, každý 30-sekundový spot 35-tisíc. Keď som si vyžiadal od regionálnej televízie, čo stoja spoty, povedali mi, štyri spoty núkame za 400 eur, 12-tisíc korún, čiže 30-sekundové. Jeden 30-sekundový spot 3-tisíc korún, ale štátu sa podľa tejto zmluvy fakturuje 35-tisíc, čiže viac než 10-násobok, viac než tisícpercentná marža. Tisícpercentná, nie 25 alebo 30 %, ako sa bavíme u iných obchodov.

  Nechal som si vybrať, čo by stáli režijné náklady bez, samozrejme, školiteľov a tak, ale presne, presne podľa tejto zmluvy, ako je tu napísané, na školenie, na konferenciu, dokonca – pokiaľ mám informácie – tak práve posledná faktúra, ktorá už bola podpísaná pánom súčasným ministrom v dobe, keď už sme, teda keď už všetci vedeli, čo to je za zmluva, a keď silneli požiadavky na zrušenie zmluvy, tak takéto školenie, ktoré podľa zmluvy by sa mohlo štátu vyfakturovať 200-tisíc, tak štátny orgán, ktorý prenajíma priestory a zároveň aj poskytuje techniku a tak ďalej, to ocenil ani nie na 35-tisíc korún, čiže nie nejaká súkromná ponuka. A poviem vám, že doteraz skoro všetky školenia boli tam, na tomto mieste, takže aj toto by bolo tam.

  Čiže je úplne jasné, že išlo o obsah, išlo o zarobenie stoviek miliónov korún na úkor tohto štátu, a forma, ktorá bola zvolená, bola len cestou, aby sa tieto peniaze mohli dostať od štátu k súkromným firmám. Je jasné, že keby dal niekto verejnú ponuku, tak tie ceny sú potom nie 35-tisíc, ale 4-tisíc, tie ceny nie sú 200-tisíc, ale sú 35-tisíc a tieto obrovské zisky by neboli u pár súkromných firiem. Je jasné, že nám vlastne dal za pravdu nakoniec pod veľkým tlakom opozície a médií, dala za pravdu aj vláda, ktorá pritlačila k zrušeniu tejto krajne nevýhodnej, krajne nevýhodnej zmluvy.

  Prečo chceme odvolať tohto pána ministra? My ho chceme odvolať preto, že bol od začiatku pri príprave tohto tendra a že vedel, aký je to tender, a musel, ak je odborník – a dúfam, že ministra máme odborníka –, aj vedieť, čo je v tej zmluve a ako je obrovsky nevýhodná pre štát.

  Boli sme na prieskume na tomto ministerstve a asi viete, že keď sme sa pýtali na konkrétne veci k zmluve, tak treba priznať, že bývalý minister bol v tomto štatista, vždycky nás odkázal na súčasného pána ministra, že on nám to vysvetlí a on nám aj vždycky všetky podrobnosti k danej zmluve vysvetlil. Čiže bolo jasné, úplne jasné každému z nás, že ten, kto tú zmluvu skutočne pripravil, bol súčasný minister a nie bývalý, že on ju iba, dá sa povedať, podpísal. Stála by za úvahu jedna vec, keď sa zrušila táto zmluva ako krajne nevýhodná pre štát, ktorá obrala obrovské množstvo peňazí, alebo štát bol obratý o obrovské množstvo peňazí v prospech súkromnej firmy a nakoniec za politickú zodpovednosť bol odvolaný bývalý minister, či by sme sa nemali aj zamyslieť aj nad tou druhou zmluvnou stranou, lebo to nie sú len súkromné osoby, to si treba uvedomiť, ktoré konali v svoj prospech a využili nejakú situáciu, že majú nejaké kontakty, ale – a to sa hovorí málo – sú to ľudia, ktorí dnes zastupujú štát v štátnych firmách. Áno, mená týchto ľudí nájdete aj ako zástupcov štátu v štátnych firmách. Čiže, a tu vyzývam pána predsedu vlády, aby bol dôsledný, a myslím si, že takíto ľudia by štát nemali zastupovať v štátnych podnikoch.

  Okrem ministra, ktorého dnes odvolávame, veľkú škodu v danom prípade spôsobil aj predseda vlády. Spôsobil ju priamo tým, že o veciach vedel od opozície, z médií, vedel z ministerstva financií, vedel na základe prieskumu už koncom minulého roku, teda pred pol rokom, ale nič neurobil. Jeho vinou tá zmluva platila o pol roka dlhšie, ako mala platiť. A myslím si, že zodpovednosť za peniaze, ktoré štát stratil za pol roka, za posledného pol roka, padá i na hlavu predsedu vlády.

  Vôbec jeho stavanie sa k takým veciam, že na jednej strane sľuboval, že do troch minút všetko vybaví, a tuná nechal bačovať niektorých ľudí so štátnymi peniazmi zjavne na základe nevýhodnej zmluvy, ktorú sám ako prikázal zrušiť následne, nechal bačovať pol roka, sa ukazuje ako nová, nová metóda jeho práce. Úplnou perlou v tomto je jeho vyhlásenie z minulého týždňa, kedy u ďalšieho zjavne nevýhodného tendra, kde štát znovu prišiel o stovky miliónov, povedal, že ak opozícia nedonesie do pondelka dôkazy, tak prípad preňho skončil. No ja očakávam, že v najbližšej dobe asi sa stane takýto prípad, že ak príde lupič do banky a ukradne, ako je to v poslednej dobe zvykom, pár stotisíc korún alebo nejaký milión, tak hneď pri tej príležitosti vyzve políciu a povie jej, ak ma do pondelka nechytíte, tak sú peniaze moje a použijem ich, na čo chcem. A bude citovať len nášho pána premiéra, ktorý povedal (potlesk), ak nedokážete, že sú vinní, do pondelka, tak sa peniaze môžu použiť, ako chcem.

  Čo urobí pán predseda vlády, ak o týždeň alebo o 10 dní sa zistí, že ten tender nebol v poriadku? Čo povie, že prešla premlčacia lehota? Máme v našom práve úplne nové premlčacie lehoty, ktoré hovoria o tom, že keď nechytíte do pondelka toho, kto pripravil štát o peniaze, tak v utorok sa mu už nič nestane a peniaze si môže použiť? To snáď nemyslí vážne, čo tuná zavádza v poslednej dobe!

  Takže takéto prípady sú obrovsky nebezpečné, a keby skutočne ľudia začali konať ako náš predseda vlády, že keď zlodeja nechytia do týždňa, tak už potom si môže robiť, čo chce s peniazmi, tak to Boh ochraňuj túto krajinu.

  Viete, na jednej strane sú plné ústa sociálneho štátu, hovorí sa o silnom štáte, ktorý všetko pre ľudí bude robiť, na druhej strane pred očami predsedu vlády, ktorý je na to upozornený pol roka dopredu, sa rozoberá táto krajina. V čase krízy, keď ľudia majú skutočne existenčné problémy, tak si niektorí naši koaliční a vládni predstavitelia žijú doslova ako maharadžovia v tomto štáte, chvália sa autami za 10-15 mil., hodinkami za státisíce, podlahami v garážach, za ktoré by normálny človek na východnom Slovensku si postavil celý dom, to sú sociálne cítiaci ľudia, ktorí robia všetko pre to, ale v skutočnosti žijú ako šejkovia.

  Ja chcem aj vyzvať pána predsedu vlády, že keď pol roka vedel o tom, že cez tento tender štátu, sociálnemu štátu, v čase krízy, keď tieto peniaze sú veľmi pre nás potrebné, unikajú peniaze a nič neurobil, tak aspoň tú sumu, o ktorú štát prišiel od decembra minulého roku doteraz cez tento tender, nech on osobne vráti. A keby mal problém, tak mu odporučím, nech predá tie svoje super drahé hodinky, lebo možnože nevie, ale u nás na východe priemerná rodina z tých peňazí, čo stoja jeho hodinky, jeho, sociálneho predsedu vlády, musí žiť dva roky celá rodina.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa hlásia pán poslanec Brocka, Rafaj, Sabolová. A Ďuračka? Pán kolega, budete mať možnosť potom reagovať po vystúpení vo faktických. Počas tých vystúpení máte čas sa prihlásiť potom ako posledný. Takže končím možnosť prihlásiť sa. Opakujem ešte raz, kolega Brocka, Rafaj, Sabolová, Ďuračka a s reakciou pán poslanec Kužma.

  Slovo má pán poslanec Brocka. Pripraví sa pán poslanec Rafaj.

 • Pán kolega Kužma, hovorili ste, že v tendri ľudia blízki SNS zarobili na úkor štátu. Ak dovolíte, ja by som to trošku dovysvetlil, ako to bolo, lebo aj vaši oponenti niekedy hovorili, že to boli peniaze Európskej únie. No boli by to peniaze Európskej únie, keby sme ich neprichytili pri tých zlodejstvách, ale keďže sme ich prichytili a Európska únia jasne povedala, že to nepreplatí, tak sú to peniaze štátu, ale ak dovolíte, aj to by som dovysvetlil. To nie sú peniaze štátu, to sú peniaze občanov Slovenskej republiky, tých občanov, ktorí platia dane. A ja som presvedčený, že títo občania tých 350 mil. korún by vedeli oveľa rozumnejšie použiť ako táto vláda.

 • Ďakujem. Ďalej má slovo pán poslanec Rafaj. Pripraví sa pani poslankyňa Sabolová.

 • Pán poslanec, vyzývali ste priamo aj nepriamo, len nechápem pri vašej erudícii, prečo ste nevyzvali tých, ktorí najviac odčerpali z už odídených peňazí, a to sú slovenské médiá, teda v úvodzovkách slovenské, hej, prepáčte, ale médiá pôsobiace na Slovensku alebo v Slovenskej republike, v rámci technickej pomoci. Prečo ste nevyzvali denníky Pravda, Sme, Új Szó a tak ďalej a tak ďalej, konkrétne tie regionálne médiá, ktoré tu citujete, že sa úžasne nabalili na tom 30-sekundovom spote, tých nehoráznych 35-tisíc za to zobrali. Predstavte si, prečo nemenujete, prečo nie ste adresný? Keby ste to urobili, tak by som vám možno trošku aj veril na pol oka, ale vy to skrývate, ja som vám to povedal už v predchádzajúcej faktickej, o čo vám ide, a doplním to. No zdochýna koza, no tak chcete, aby zdochla ešte jedna v tej koalícii, že?, keď vaša zdochýna – no, o tom to je.

 • Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Sabolová. Pripraví sa kolega Ďuračka.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, ja by som len chcela tak trošku zareagovať na tú vašu časť, keď ste sa pýtali, že urobí pán premiér. Tak ja začnem tak od konca, pán premiér odvolal ministra životného prostredia za nejaké netransparentné predaje emisií a teraz, až potom následne sa pýtal opozície a médiá by mu povedali, dali dôkazy. Čiže pán premiér koná tak chaoticky, lebo prv odvolá ministra, čiže uzná pochybenie, a potom sa pýta. A to je presne aj v tejto kauze alebo v tomto tendri, pretože najprv odvolal ministra Januška a menoval jeho spoločníka, jeho spolutvorcu tejto zmluvy.

  Dnes síce nevieme, čo urobiť s týmto pánom ministrom, ale keď som si zobrala minulomesačné vyjadrenie vlády k tejto kauze, tak musím povedať – a bolo to o tom istom ministrovi –, že ani v jednom vláda nevyvrátila pochybnosti, len tak obhajuje kroky, že síce nebol porušený zákon, ale nebol ani naplnený zákon, že išlo síce o, predmet zmluvy boli školenia, ale mne sa zdá, že trošku veľa na školenia a vy ste to veľmi dobre popísali teraz v tom vystúpení, tie tisíce, milióny a až narástli na miliardy. Čiže pán premiér je nevyspytateľná osoba, ktorá dnes hovorí a robí tak, ale zajtra nás možno prekvapí úplne svojím iným rozhodnutím. Čiže vy od premiéra Fica neočakávajte nič.

 • Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Ďuračka.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, spravili ste nám tu veľmi peknú prednášku, celkom ma to zaujalo, lenže rozdielny je obsah a forma. Jedna vec je určenie peňazí na veci, ktoré boli dané a na ktoré bol vyhlásený tender, čiže či to vyhrala jedna firma, druhá alebo tretia, to je jedno, tie peniaze boli na to určené. Druhá vec je forma, ktorou boli použité. Ako tuná hovoril môj kolega poslanec Rafaj, vy kričíte len „a“ a nekričíte „b“. A jedna vec, že firmy vráťte peniaze a tak ďalej, ale druhá vec sú aj tie médiá, ktoré použili ich na reklamu, na propagáciu tohto programu a tak ďalej. Čiže svojím spôsobom, či by to bola jedna firma, druhá, tretia, dakto to vyhrať musel svojím spôsobom. Vám ide možno o princíp nejaký, že možno ste to mohli vyhrať vy. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. S reakciou na faktické pán poslanec Kužma.

 • Ďakujem. Vy ste asi zjavne ma nepočúvali ani jeden, lebo problém je v tom, že tá cena v tých médiách, čo sa zaplatí médiám, je 4-tisíc a čo sa následne odfakturuje štátu, je 35-tisíc. Čiže mne ide o to, aby vrátil ten, nie ten, čo za 4-tisíc to odvysielal, ale ten, čo si za sprostredkovanie nechal tých 31-tisíc. A to je ten problém, hej. Čiže aby sa rozdiel vrátil, lebo reálnu cenu treba zaplatiť, keď to má byť. Ale ten, kto si zobral ten rozdiel medzi reálnou cenou a tým, čo je v zmluve, tak ten vlastne na tom nehorázne zarobil a toho ja vyzývam, aby tieto peniaze vrátil. Lebo odvysielanie spotu je 4-tisíc, ale fakturácia štátu 35. Áno, konkrétne môžem doniesť, alebo si to overte. A nebolo to ani na dedine, ani v malom meste, ale v treťom najväčšom meste na Slovensku som si nechal vybrať ceny, čiže budú pravdepodobne vyššie než priemer.

 • Ďakujem. V rozprave vystúpili všetci poslanci, ktorí sa prihlásili písomne. Teraz sa pýtam, či sa niekto hlási do rozpravy ústne. Do rozpravy sa prihlásili pán poslanec Dubravay, Abrhan, Ivančo. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Ako posledný v rozprave potom vystúpi pán minister Štefanov.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Dubravay. Pripraví sa pán poslanec Abrhan.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, bolo povedané, že z koalície je tu málo poslancov. Ja sa im ani nedivím. Toľko myšlienok, ktoré tu odznelo, takých negatívnych, zlých, falošných, to je hrúza. Mnohí opoziční poslanci zrejme mali problémy v školských laviciach, pretože učiteľka vždy hovorí žiakovi: „Opakuj, opakuj, opakuj, lebo si sprostý.“ A oni si to zrejme zafixovali zrejme v štvrtej triede národnej, a tak opakujú a opakujú stále to isté klamstvo, cigánstvo, šľahajú im plamene pekelné z úst – no to je hrúza!

 • Smiech v sále.

 • Viete, bol som včera na Medzinárodnom hudobnom festivale v Dolnom Kubíne. Boli tam nevinné, slušné tváre občanov a mládeže. Mal som úžasnú trému, pretože som mal príhovor, ale pred vami nemám žiadnu trému, proste necítim nič. Niektorí poslanci by si mali osvojiť výrazy, pretože dnes neodvolávame ministra, ale vy sa pokúšate odvolať, lebo niektorí použili na dnešnom zasadnutí odvolávame ministra. No to je blbosť!

  Dovoľte, aby som sa vyjadril k niektorým veciam, ktoré sú témou dnešného zasadnutia. Dôvod, pre ktorý opoziční poslanci podali návrh na odvolanie ministra výstavby, je ten istý, pre aký bol podaný rovnaký návrh voči jeho predchodcovi Marianovi Januškovi, a ten istý, pre aký bol podaný rovnaký návrh voči súčasnému ministrovi asi pred mesiacom. To je to, čo hovorím teda, že opakuj, opakuj, lebo si taký, aký si.

  Tender na časť služieb technickej asistencie. Prosím vás pekne, som presvedčený, že ak by opoziční poslanci našli aj iný dôvod, ten by uviedli. Lenže za ministerstvom výstavby stojí kus dobrej práce, o čom, samozrejme, vypovedajú jeho trojročné výsledky. Pri návrhoch tohto typu, ako sme už sa mohli presvedčiť, súčasná opozícia hľadá chyby, a keď ich nenájde, nejaké si vymyslí, len aby bola senzácia, senzácia pre médiá, aby sa malo o čom písať v médiách a, samozrejme, len nech to vrhá zlé svetlo na koalíciu. Že celá kauza tendra je nafúknutá bublina, bolo už niekoľkokrát dokázané. Iste, to prekáža aj vystúpeniam, vystúpeniam niektorých mojich kolegov, pretože, samozrejme, fakty, ktoré tu odzneli už v minulosti i dnes, s tými sa ťažko opozícia vyrovnáva. No a, samozrejme, tí, ktorí už vystúpili z koalície, a predpokladám, že i pán minister sa k tomu vyjadrí, tak tieto fakty presvedčia nás poslancov, koalíciu, ale aj opozíciu, o správnosti celého konania.

  V úvode musím povedať, že je potrebné poukázať na to, že som nikdy z úst žiadneho opozičného poslanca verejne nepočul povedať, napriek tomu, že o tom nepochybne vedia, že úspechy ministerstva výstavby za tri roky sú dokázateľné, zjavné, a keby neboli pošpinené opozíciou, tak by si ich naša verejnosť, slovenský národ vážil, pochopil by ich a by aj, samozrejme, spolupracoval.

  Ministerstvo výstavby ako centrálny koordinačný orgán podporovalo a podporuje úspešnú implementáciu operačných programov v celej Slovenskej republike. Ministerstvo výstavby nastavilo fungujúci systém čerpania, zosúladilo ho so záväzkami Slovenskej republiky voči Európskej únii vo veciach poskytovania pomoci z fondov Európskeho spoločenstva a vyhotovilo potrebné normy a dokumentáciu. Treba povedať, že ministerstvo výstavby vytvorilo unifikovaný vzor zmluvy o poskytovaní nenávratného finančného príspevku použiteľného pre všetky operačné programy národnostrategického a referenčného rámca. Ministerstvo výstavby nastavilo a koordinovalo systém riadenia pre štrukturálne fondy a Kohézny fond. Ministerstvu výstavby sa podarilo to, čo sa predchádzajúcej vláde, ktorá manažovala poskytovanie v skrátenom programovom období, ani len začať, a to zjednotenie spôsobu čerpania prostriedkov Európskeho spoločenstva. Uvedené má značne pozitívny vplyv na kvalitu, efektívnosť a úspešnosť čerpania. Zjednodušuje sa tým tiež systém kontroly čerpania. Ministerstvo výstavby je v úspešnosti implementácie operačných programov, ktoré spravuje ako riadiaci orgán, na špici a vo vzťahu aj k iným riadiacim orgánom. Celý systém čerpania eurofondov je vďaka ministerstvu výstavby tak plne pripravený na bezproblémové a jednoduché čerpanie. Ministerstvo výstavby súčasne dosahuje úspechy v oblasti mimo eurofondov. Podarilo sa odovzdať do užívania množstvo bytových domov, aktívne sa podporuje bytová výstavba, zatepľovanie a podobne.

  Dovoľte ešte niekoľko myšlienok k dôvodu, prečo podala opozícia tento návrh na odvolanie ministra výstavby. Keďže zo záverov Úradu pre verejné obstarávanie ako najvyššej autority pre oblasť verejného obstarávania v Slovenskej republike nevyplynulo porušenie právnych predpisov, chytila sa opozícia správy Najvyššieho kontrolného úradu. Poznamenávam, že záverečný protokol nikto nevidel, NKÚ iba zverejnil správu z kontroly na svojej internetovej stránke. K protokolu NKÚ totiž podalo ministerstvo výstavby svoje námietky. Tieto námietky neboli zo strany NKÚ akceptované, podotýkam, že bez odborného právneho názoru, v dôsledku čoho ministerstvo výstavby tento protokol nemohlo akceptovať, nakoľko nemal oporu v zákone. Závery protokolu NKÚ v oblasti verejného obstarávania sú v rozpore so závermi ÚVO, ktorý je pritom, samozrejme, ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania, t. j. najvyššou autoritou, ako som povedal, pre oblasť verejného obstarávania. Kontroly NKÚ, pasujúc sa do roly odborníkov na verejné obstarávanie, a to odborníkov s kvalitami v oblasti obstarávania vyššími, ako sú z ÚVO, prichádzajú s konštatovaniami o porušení zákona, ktoré ÚVO za porušenie zákona nepovažuje, práve naopak, ktoré ÚVO považuje za zosúladené so zákonom. Pýtam sa, ako môžeme dôverovať takýmto záverom?

  V návrhu na vyslovenie nedôvery pánu ministrovi sa pánu ministrovi vyčíta, že vraj podpisoval objednávky a faktúry týkajúce sa zmieneného tendra, a tým mu kladú za vinu tender. V zmluve s konzorciom bolo dohodnuté, že ministerstvo výstavby bude agendu týkajúcu sa realizácie zmluvy, že za ministerstvo, a tu by mohlo dôjsť k nejakým nedorozumeniam, opakujem, že za ministerstvo výstavby bude agendu týkajúcu sa realizácie zmluvy vykonávať minister výstavby a generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, teda Igor Štefanov, bol v tom čase generálnym riaditeľom Agentúry pre regionálny rozvoj, t. j. mal povinnosť konať za ministerstvo výstavby vo vzťahu k tejto zmluve, vo vzťahu k zmluve. Z uvedeného vyplýva aj povinnosť preberať dodávané služby a príslušné faktúry. Každá prijatá faktúra bola opatrená likvidačným listom, prešla procesom kontroly na odborných útvaroch, čo je potvrdené podpismi zodpovedných úradníkov. Na konci tohto procesu minister výstavby svojím podpisom dal príkaz na úhradu. Takýto postup sa na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja používal už za minulej vlády a používa sa i teraz.

  Skupina poslancov, ktorí navrhujú vyslovenie nedôvery ministrovi Igorovi Štefanovovi, spoločne s médiami tvrdia, že boli uhradené fiktívny faktúry, a odvolávajú sa pritom na protokoly z kontroly NKÚ. Citujem z tohto protokolu: „Bolo zistené, že niektoré fakturované právne služby neboli preukázateľne doložené. Napríklad záznamy o vykonávaní rokovaní pracovníkov ministerstva výstavby s dodávateľom služieb a s inými orgánmi štátnej správy, chýbala dokumentácia o obsahu úkonov v spojení s prípravou na rokovanie a k obsahu úkonov.“ Koniec citátu. NKÚ nikde v žiadnej časti protokolu nehovorí o fiktívnych faktúrach, uvedené neuvádza ani iným pomenovaním. NKÚ konštatuje, že niektoré právne služby, t. j. nie všetky, ako bolo uvedené v médiách, neboli preukázateľne doložené a NKÚ v protokole aj uvádza, že o aké služby ide – rokovanie a prípravu na rokovanie. Všetky ostatné služby dodané zo strany spoločnosti vykonávajúce právne služby boli doložené písomnými dokladmi, to znamená zmluvy, stanoviská a podobne, pričom ministerstvo výstavby má predmetné písomné doklady doložené k faktúram. Je normálne a logické, že ministerstvo výstavby využívalo služby právnikov aj na rokovaniach, zamestnanci ministerstva výstavby sa s právnikmi radili k rôznym otázkam operačných programov, právnici zastupovali ministerstvo na rokovaniach s inými riadiacimi orgánmi, napríklad vo veci tvorby systému riadenia, legislatívy v oblasti implementácie a tak ďalej. Uvedené nesporne vyžadovalo aj ich prípravu na rokovanie, zvlášť pri takých náročných právnych otázkach, aké v oblasti implementácie operačných programom vyvstávajú. Takže nemožno hovoriť o fiktívnych službách. Ide o rokovania...

 • Reakcia z pléna.

 • Ide o rokovania, ktoré sa uskutočnili, ale bolo to povedané, preto je potrebné zdôrazniť túto skutočnosť. Ide o rokovania, ktoré sa uskutočnili, z ktorých sa nerobili písomné záznamy. Takto nezdokladované právne služby sa pritom týkali iba malej časti právnych služieb, všetky ostatné sú preukázané písomnými dokladmi.

  V návrhu na odvolanie poslanci Národnej rady jasne ďalej konštatujú, že, citujem, to je veľmi zaujímavé, „Európska komisia oznámila slovenskej vláde, že všetky peniaze, ktoré štát zaplatil na základe zmluvy o nástenkovom tendri, považuje za neoprávnené na úhradu eurofondov, to znamená, že Komisia nepreplatí minimálne 350 mil. korún, ktoré štát vyplatil do konca roka 2008 konzorciu“. Toto napíšu poslanci Národnej rady, ktorí nesporne majú „presné“ informácie o pravde v uvedenej veci. Tvrdenie, že Európska komisia oznámila slovenskej vláde, že všetky peniaze, ktoré štát zaplatil na základe zmluvy o nástenkovom tendri, považuje za neoprávnené na úhradu eurofondov, je klamstvo. Nič také sa nikdy nestalo. Predpokladám, že niektorí poslanci sa dali ovplyvniť médiami a ich tzv. tvrdeniami.

  Fakty sú jednoznačné. Zo strany Európskej komisie prišlo iba oznámenie o začatí konania o porušení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a tak ďalej atď. Ten je momentálne v prvej fáze odpovede na tzv. formálny list, na základe ktorého musí Slovenská republika v lehote odpovedať na otázky Európskej komisie. Mimochodom, takýchto konaní prebieha z minulosti voči Slovenskej republike aj v tomto čase niekoľko, čiže nie je to žiadny unikát. A pokiaľ si pamätám a pamätajú si členovia výboru pre verejnú správu, keď sme boli v Írsku, tak tam sme mali možnosť tri dni počúvať na jednotlivých inštitúciách, orgánoch a úradoch, že vlastne tento proces prebiehal i tam a mal skôr metodický, usmerňujúci charakter, aby sa dali veci do poriadku a boli čisté. Ale nikde sa nehovorilo o tak hrôzostrašných veciach, ako sa tu snaží opozícia deklarovať.

  Ministrovi výstavby ste nedali ani šancu vysvetliť, že Slovenská republika je v prvej fáze konania, a vopred spoločne s médiami určujete jeho výsledok. Zdôrazňujem, že konanie nie je ukončené. Akékoľvek vyhlásenia o tom, že Komisia v tejto veci už rozhodla, či dokonca, že Komisia nepreplatí peniaze zo zmluvy s konzorciom, sú nepravdivé. Sú to lži! Tí, ktorí to tvrdia, vedome klamú. Zarážajúce je, že sú to poslanci Národnej rady.

  Zmluva medzi ministerstvom výstavby, ktorú podpisoval inžinier Marian Janušek, vtedajší minister, ktorú podpisoval za ministerstvo výstavby a konzorciom firiem, bola podpísaná ministrom, a teda existovala. Inžinier Štefanov ako vtedajší generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja bol poverený výkonom niektorých činností. Poverený ako generálny riaditeľ, ako nižší stupeň riadenia, nižší stupeň výkonu a tak ďalej atď. Poverený, opakujem, výkonom niektorých činností, ktoré zo zmluvy pre ministerstvo výstavby vyplývajú, čo bolo titulom, ako som povedal, titulom jeho funkcie samozrejmé. Celá zmluva je verejne prístupná, všetci vieme, na internetovej stránke ministerstva výstavby je možné jednoducho si preveriť, že inžinier Štefanov danú zmluvu nepodpísal. Jeho meno je v zmluve uvedené len ako osoba, ktorá má právo za ministerstvo výstavby jednať v rámci poskytovania činnosti dodávateľom pre ministerstvo výstavby, a to titulom jeho vtedajšej funkcie ako generálneho riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

  Ešte pár myšlienok k druhej kontrole ÚVO. Táto kontrola trvala pol roka. Ministerstvo výstavby urobilo maximum pre to, aby sa skončila čo najskôr. Ministerstvo dodalo všetko to, čo bolo potrebné pre jej úspešný priebeh, to, čo ÚVO potrebovalo. Ministerstvo sa snažilo nezasahovať do rôznych podivností, ktoré sa na ÚVO okolo tejto kontroly udiali, ktoré boli prezentované v médiách. Na rozdiel od väčšiny médií a opozície ministerstvo výstavby nekomentovalo priebeh tejto kontroly. Kontrola bola ponechaná plne pre činnosť a kontrolu ÚVO. Výsledkom kontroly bol protokol. Úrad sa v protokole zaoberá priebehom kontroly, stavom doloženej dokumentácie a de facto potvrdzuje výsledok prvej kontroly, t. j. nezistil konanie v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnilo výsledok verejného obstarávania.

  Tu by som rád pripomenul a zdôraznil, že predseda ÚVO deň pred podpisom, a to je veľmi zaujímavé, deň pred podpisom záverečného protokolu hovoril o šiestich závažných zisteniach. Zrejme boli objednané. Potom na to zabudol, koľko vlastne, akú objednávku dostal. V deň podpisu hovoril o štyroch závažných zisteniach a na jeho vlastnej tlačovej konferencii deň po podpise o dvoch závažných zisteniach. Teda objednávka akosi pozabudla alebo zrejme sa mu to neoplatilo, klamať, že šesť, tak potom spúšťal v tom. V skutočnosti treba povedať, že protokol neobsahuje ani jedno závažné zistenie.

  Podľa tvrdenia poslancov Národnej rady, ktorí podpísali návrh na odvolanie člena vlády Slovenskej republiky Igora Štefanova, podľa zistení, citujem: „Podľa zistení ÚVO zmluva nemala byť vôbec uzatvorená. Tender mal byť zrušený.“ Koniec citátu. Predmetní poslanci tiež tvrdia, že kontrola Úradu pre verejné obstarávanie potvrdila vážne porušenie zákona o obstarávaní. Nakoľko celý protokol z kontroly ÚVO je zverejnený, je prístupný, opakujem, na internetovej stránke, je jednoducho možné si preveriť, že v protokole sa nenachádza tvrdenie, že tender mal byť zrušený, teda nikto to nikde nepovedal, ani netvrdil, ani ústne, ani písomne, resp. že boli zistené vážne porušenia zákona. Záver protokolu práve naopak konštatuje, že, citujem, to je veľmi dôležité, by som prosil opozíciu, aby si to zafixovala: „Procesné a vecné nedostatky z výkonu kontroly poukázali na nesprávnu aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní.“ A ÚVO na ich odstránenie určil dve odporúčania. Zo šiestich bodov protokolu dva iba opisujú stav a v štyroch sa konštatujú administratívne, opakujem, administratívne pochybenia menšieho rozsahu, čo je potvrdené aj v citovanom závere protokolu. Nie je pravdivé teda tvrdenie, že kontrola ÚVO zistila vážne porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ani tvrdenie, že ÚVO zistil, že tender mal byť zrušený a zmluva nepodpísaná.

  Ešte mi dovoľte, pretože bola skloňovaná často Slovenská národná strana v rôznych pozíciách, viete, svoju minulosť nikto nevymaže, a keď tu počúvam, prepáčte za výraz najmä dámy, tie svinstvá, ktoré sa tu poza tohto mikrofónu dostávajú do éteru, a viem o minulosti týchto ľudí, čo vyvádzali a teraz sa tu tvária, ako nechcem niekoho uraziť, takže...

  Dovoľte, aby som niekoľko myšlienok o plánoch, pretože som sa pýtal, samozrejme, čo čaká naše ministerstvo výstavby, patrí pod gesciu Slovenskej národnej strany, tak ma to zaujímalo. V stavebníctve vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva výstavby schválila sumu 66 mil. eur na akceleráciu procesu zatepľovania. To je najmä v čase krízy zásadná udalosť, ktorá nám dáva možnosť pomôcť stavebnej výrobe a vytvoriť tak nové pracovné miesta a zároveň zrealizovať to, čo je dlhodobo nevyhnutné a správne – znížiť energetickú náročnosť bytového fondu a prispieť k ochrane životného prostredia.

  Teda, vážené kolegyne, kolegovia, v týchto niekoľkých myšlienkach na záver som vyjadril to, čo v najbližšej budúcnosti čaká ministerstvo výstavby. To, že zhruba 450-460 škôl prešlo komisiou, že tieto školy dostali financie, že tie financie museli byť nejako prerozdelené, sa musia dostať k dodávateľom a musia byť za ne realizované generálne opravy a tak ďalej atď., že z eurofondov sa po celom Slovensku robí kanalizačný systém, vodovodný systém, čističky atď., to sú skutočnosti, o ktorých tu nikto nehovoril. Nikto nepovedal: „Chvalabohu, že ministerstvo životného prostredia sa snaží, chvalabohu, že ministerstvo výstavby takto intenzívne pracuje.“ Toto nikto nepovedal. Bolo by dobré aspoň raz, pán kolega z KDH, aspoň raz, aby ste trošku tak ako úprimne, kresťansky povedali: „Chvalabohu, trom slovenským ministerstvám, teda trom ministerstvám, ktoré má Slovenská národná strana vo svojej gescii, ďakujeme za ich prácu.“

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou chcú reagovať kolegovia Mikloško, Belásová, Brocka, Janiš, Pado. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou.

  Slovo má pán poslanec Mikloško. Pripraví sa pani poslankyňa Belásová.

 • Pán poslanec Dubravay, vy ste úvod svojho vystúpenia venovali opozícii, hovorili ste to, čo vám učiteľka, alebo niekde ste to počuli, „opakuj, opakuj, lebo si sprostý“ a podobne. Rád by som vám pripomenul, že odvolávanie ministrov za SNS v tomto volebnom období sa deje dvomi líniami. Jedna línia odvolávania ide v parlamente, je tu pán minister Janušek, teraz pán minister Štefanov, druhá línia odvolávania, tú vedie premiér Fico. Tam dám príklady Izák a Janušek. Je zaujímavé, že k opozícii preto nemáte žiadnu trému na rozdiel od Dolného Kubína, a ktoré hovoríte, „opakuj, opakuj, lebo si sprostý“, sa nebojíte to do očí povedať, ale pred premiérom Ficom vy a všetci vaši predstavitelia stojíte absolútne servilne v pozore a v úklone.

  Pán poslanec, vy stále hovoríte alebo často hovoríte o Slovensku. Máte pravdu, vy v SNS natoľko milujete Slovensko, že za seba a za svoje prachy by ste aj život dali. Pán poslanec, vy už nerozprávajte o Slovensku po tom všetkom, čo sa v tomto volebnom období deje, rozprávajte o prachoch. Ale musím vás nakoniec pochváliť. Keď som počúval váš slovník o tom „opakuj, opakuj, lebo si sprostý“ a podobné, „blbosť“ a neviem čo, naozaj si myslím, že je to ďaleko kultivovanejší a slušnejší slovník, ako používa váš predseda. A v tomto zmysle dovoľte, aby som sa vám teda poklonil.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vystúpi pani poslankyňa Belásová a pripraví sa pán poslanec Brocka.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, som veľmi rada, že ste korektne vymenovali pozitívne aktivity, ktoré ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja počas celého obdobia tejto vlády robí. Treba to pripomenúť, lebo od opozície sa objektívnosti určite nedočkáme.

  Ja by som vás len chcela doplniť v tom zmysle, keď ste spomínali, že vláda Slovenskej republiky, čo čaká teda ministerstvo do budúcna, že vláda Slovenskej republiky nachystala finančné prostriedky na to, aby sa zatepľovali bytovky. Ja chcem len povedať, že týchto, je to 71 mil. eur, ktoré vytvoria viac ako 8-tisíc pracovných miest. A som veľmi rada, že s týmto návrhom do balíčka opatrení prišla Slovenská národná strana, ktorá naozaj, myslím si, v tomto smere veľkou mierou prispela na riešenie týchto neblahých dopadov súčasnej hospodárskych krízy. A čo je veľmi dôležité povedať, myslím si, že je to naozaj a bolo to naozaj potrebné tu povedať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Brocka. Pripraví sa pán poslanec Janiš.

 • Mňa takisto ako kolegu Mikloška zaujala, pán Dubravay, tá vaša poznámka o tom „opakuj, opakuj, keď si“ a tak ďalej. Ale ja si pamätám ešte jednu radu pani učiteľky z detstva, ktorá hovorievala, že aj počúvaj, teda najprv hovorila „dobre počúvaj“. Pán Dubravay, keby ste sa vy touto radou riadili, tak by ste zbadali, že tretinu vášho vystúpenia prečítal pán minister školstva. To bolo to stanovisko vlády, ktoré pripravilo ministerstvo výstavby o tom, že pán minister Štefanov nie je zodpovedný, nenesie žiadnu zodpovednosť za predražené logá, že on to musel podpisovať. No a ja som sa vtedy preto tak rozčúlil, pretože to považujem za nehoráznosť od vlády, že sa podpísala pod také stanovisko. Pri vás už som sa nerozčúlil, ale musím povedať, že ak zľahčujete vy list z Európskej komisie, no predseda vlády Robert Fico ho nezľahčuje. On keď ten list dostal, tak okamžite vyzval ministra, aby tender zrušil. Čiže predseda vlády to považoval za veľmi vážnu vec. Vám to ešte neprišlo.

  Vy ste vo svojom vystúpení spochybňovali stanovisko NKÚ, Najvyššieho kontrolného úradu, stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie a argumentovali ste tým, že ÚVO zistilo iba porušenie v jednom zákone, NKÚ v štyroch. No vám pripomínam, že ÚVO nemá inú možnosť kontrolovať len porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Ale je podarené, že pred mesiacom, keď sme odvolávali ministra, tak ste kritizovali aj stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie.

  No a posledná poznámka o tom „opakuj, opakuj“, vy ste usudzovali z našich vystúpení, ako sme sa v škole učili. Pán kolega, podľa toho, ako pracujú mágovia reklamy zo Zamedie, tak tí pracujú...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem, pán poslanec. Vystúpi pán poslanec Janiš. Pripraví sa pán poslanec Pado.

 • Nedá mi, nedá mi zareagovať, ako tu boli vysvetľované dva protokoly alebo dve zistenia, alebo zistenia dvoch kontrolných orgánov štátu.

  Úrad pre verejné obstarávanie, každý, kto obstaráva čo i len garáž, tak vie, že môže použiť len takú metódu, ktorú zdôvodní a ktorá je legálna zo zákona. Dodnes, dodnes ministerstvo nezdôvodnilo a nepredložilo všetky výpočty na to, aby mohlo použiť tú nástenkovú metódu obstarávania. Dodnes.

  Po druhé, uchádzač, víťazné konzorcium nedoložilo v súťažných podkladoch všetky dokumenty, ktoré súťažné podklady mali obsahovať. To je porušenie zákona. Ten uchádzač mal byť vylúčený a súťaž mala byť zrušená. Ak ministerstvo výstavby uzatvorilo inú zmluvu ako tá zmluva, ktorá súťažila, tak ani toto nie je porušenie zákona? To snáď nie, je neskutočné, akým spôsobom sa tu vykladá zákon o verejnom obstarávaní.

  A ešte jedna veta k úspechom ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. No o jednom úspechu, sú nespochybniteľné, máte pravdu, aj 0,3 % čerpania je nespochybniteľné a nespochybniteľný úspech ministerstva prerokovávame aj dnes tu, na tejto schôdzi.

  A k zatepľovaniu jedna maličká otázka. Na zatepľovanie ste použili peniaze, ktoré prišli za emisie, 71 mil. eur ste dali na zatepľovanie a ja sa pýtam, prečo nie 91 mil. eur, čo je reálna cena?

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou vystúpi pán kolega Pado.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán kolega, vy sa snažíte a snažili ste sa vo svojom vystúpení zahmlievať podstatu veci a absolútne zjavne zavádzať. Tvrdíte, že všetko sú klamstvá, výmysly, nepodložené. Nuž ja sa pýtam, na základe čoho predseda vlády odvolal pána ministra Janušeka? Na základe výmyslov, klamstiev, nepodložených informácií? To ste si dovolili nechať odvolať ministra na základe takýchto vecí, pán poslanec?

  Pán poslanec, vy nevidíte dôvod na odvolávanie ministra. No, pán poslanec, keď sa vám nezdá začatie konania pre porušenie zmluvy Európskych spoločenstiev ako dostatočná vec, no ja neviem, neviem. Hovorili ste niečo o opakovaní. Vám možno bude treba opakovať aj stokrát, pán poslanec, nemajte mi to za zlé, ale odcitujem, citoval pán poslanec Brocka a ja tu budem citovať znova z toho istého listu: „Vzhľadom na zjavný cezhraničný záujem verejnej zákazky a vzhľadom na spôsob uverejnenia oznámenia, ktorý použil verejný obstarávateľ, sa Komisia domnieva, že zásada transparentnosti nebola v tomto verejnom obstarávaní dodržaná, a tým verejný obstarávateľ spôsobil porušenie právnych predpisov spoločenstva.“ A ešte jedno: „Komisia Európskych spoločenstiev na základe vyššie uvedených skutočností sa domnieva, že ak verejná zákazka sa skladá prevažne zo služieb uvedených v prílohe 2B smernice, Slovenská republika nesplnila svoje povinnosti vyplývajúce z článku 23“ a tak ďalej atď. Ja chápem, pán poslanec, že 350 mil. korún, o ktorých tu hovoríme, ktoré už odišli, je ďaleko menej ako 30,126 v inom prípade, a že teda sa vám zdá, že ak v tomto prípade nebol dotiahnutý proces odvolávania, dokonca že by to nemalo byť ani tak. Ale ja som presvedčený, že podvody treba pranierovať vždy a brať na zodpovednosť vždy zodpovedných ľudí.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Odznela posledná faktická poznámka.

  V rozprave ďalej vystúpi pán kolega Brocka. Pripraví sa kolega Pavol Abrhan.

 • Vážený pán podpredseda, ja prečítam návrh uznesenia, keďže rozprava vrcholí a ešte návrh uznesenia neodznel. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 20. mája 2009 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

  „Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. V rozprave vystúpi pán poslanec Pavol Abrhan, pripraví sa Jaroslav Ivančo.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani ministerka, panie poslankyne, páni poslanci, ja by som chcel v úvode na rozdiel od pána poslanca Brocku poďakovať za stanovisko vlády Slovenskej republiky. Na základe niektorých častí toho stanoviska som sa poučil a musím povedať, že aj pobavil, sčasti. Poučil som sa v tých odsekoch, kde píše: „V zmluve s konzorciom bolo dohodnuté, že za ministerstvo výstavby bude agendu týkajúcu sa realizácie zmluvy vykonávať minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Igor Štefanov bol v tom čase generálnym riaditeľom. Mal povinnosť konať za ministerstvo výstavby vo vzťahu k tejto zmluve. Z uvedeného vyplýva aj povinnosť preberať dodávané služby a príslušné faktúry.“

  Dlho som nechápal mechanizmus, akým spôsobom Slovenská národná strana vyberala ministrov, na tomto príklade som pochopil. Totižto pán Štefanov podpisoval faktúry, o ktorých nie opozícia, pán poslanec Dubravay, ale o ktorých Najvyšší kontrolný úrad tvrdí, že ministerstvo výstavby uhradilo faktúru za účasť na konferencii aj za ľudí, ktorí tam neboli. Ministerstvo platilo faktúry aj za také právne služby, ktoré nevedia firmy preukázať, že ich naozaj robili. To je ideálny minister, čo mu dajú, podpíše. A pán minister sa aj tak správal, len čo sa stal ministrom. Jeho prvé vyjadrenia k tomuto tendru boli, že je hrdý na ten tender. A obhajoval tender. Ale akonáhle predseda vlády prikázal tender zrušiť, hrdosť sem, tender zrušíme. Čo povedia, to vykonáme, to urobíme.

 • To bolo moje poučenie z pána Štefanova a zo spôsobu, akým spôsobom Slovenská národná strana nominuje svojich ministrov.

  Nuž a pobavenie? Ďalej sa píše k protokolu NKÚ: „Závery protokolu NKÚ v oblasti verejného obstarávania sú v rozpore so závermi ÚVO, Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania, to znamená najvyššou autoritou Slovenskej republiky pre oblasť verejného obstarávania.“

  Panie poslankyne a páni poslanci, keď sme naposledy odvolávali pána ministra Štefanova, tak sa pamätám, pán predseda Slota nám oznámil, že na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie podá podnet na Generálnu prokuratúru, ako konal pri kontrole tohto tendra. Nuž už teraz sa teším, ako bude postupovať vo vzťahu k predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu. Lebo mohli ste mať vtedy argumenty a ktoré ste používali, že predseda Úradu pre verejné obstarávanie je nominant opozície, je nominant SMK. Dnes predseda NKÚ je nominantom ktorej strany? Vládnej, koaličnej? A táto vládna strana, koaličná, ktorá nominovala svojho zástupcu, tam našla viac pochybení, ako našiel Úrad pre verejné obstarávanie. Čiže toľko k tomu výberu a k stanoviskám.

  Ale nebudem sa zaoberať ani pánom ministrom Štefanovom, ani poslancami SNS. Oni zjavne vedia, prečo musia a prečo obhajujú takéto konanie. Ja by som sa obrátil na poslancov SMER-u. Pre mňa je zaujímavé, prečo oni kryjú takéto netransparentné tendre. Prečo oni za každú cenu chcú podržať svojho koaličného partnera. Ako keby sa nepoučili. Pred časom sme odvolávali pána ministra Janušeka. Všetci, páni poslanci a pani poslankyne zo SMER-u, ste hlasovali proti odvolaniu pána ministra Janušeka. Ste boli proti. A po čase váš predseda strany, váš predseda vlády vyzval ministra Janušeka, aby odstúpil, lebo ak neodstúpi, tak ho odvolá. Potom v rozhovoroch, keď už pri prvých návrhoch, že novým ministrom má byť pán Štefanov, ste argumentovali, že to je vec Slovenskej národnej strany. Do toho nemôžeme vstupovať a musíme akceptovať, aký návrh padol. Ale zjavne sa aj vy dokážete poučiť, lebo už pri návrhu nového ministra za pána Chrbeta, už to nie vec SNS, už chcete počuť, aké budú návrhy, aby ste sa k nim mohli vyjadriť.

  Preto chcem apelovať na vás, aby ste neobhajovali osobné záujmy vašich koaličných partnerov, aby ste nekryli netransparentné tendre, ale aby ste sa slobodne rozhodovali v tomto hlasovaní. Pred časom ste tu, v Národnej rade, chceli navrhnúť pre obchodníkov stanoviť marže pri zisku, ktoré môžu získať pri obchodovaní. Nuž chcem sa vás opýtať, aké marže ste stanovili nominantom Slovenskej národnej strane vo vláde, ktoré, keď prekročia, ste ochotní ich odvolať? Čo ešte musia urobiť nominanti tejto strany, aby ste aj vy sa presvedčili, že neobhajujú záujmy Slovenska, ale svoje vlastné? Ja som sa už o tom presvedčil, preto budem hlasovať za odvolanie pána ministra Štefanova.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalší v rozprave Jaroslav Ivančo.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Milé dámy, vážení páni, vážený pán navrhovateľ, pán spravodajca a ctený pán minister, dovoľte mi úplne na záver dnešnej rozpravy k tak zaujímavému bodu programu, ako je vyslovenie nedôvery ministrovi vlády, uviesť pár myšlienok.

  Milé dámy, vážení páni, keď sa zamýšľame nad tým, čo sa deje v slovenskom parlamente, na slovenskej politickej scéne, je treba povedať, že sme sa dostali do veľmi nelichotivej, až zarážajúcej situácie. Slovensko sa dostáva do jednej skupiny s krajinami, ktoré sú vážne, kde sú vážne podozrenia z toho, že sa kradne, že sa kradnú európske peniaze. Aj preto už tu bol citovaný list z Európskej komisie. Je šokujúce, dámy a páni, že v krátkom čase sa objavili pri kauze nástenkový tender ďalšie závažné skutočnosti. Objavili sa vtedy, keď sme už tu, v tejto snemovni, hovorili o nedôvere ministrovi Štefanovovi, vtedy novom ministrovi. Je šokujúce, dámy a páni, kam až dotiahli pravé ruky Jána Slotu. Som presvedčený, že v normálnej krajine, normálnej krajine Európskej únie by sa to, čo sa deje dnes, a to je téma odvolávania, vyslovenie nedôvery ministrovi Štefanovovi, nikdy nemohlo stať. Totižto meno Igor Štefanov by na kresle ministra nikdy nebolo sedelo v normálnej demokratickej krajine s európskymi štandardmi. Nikdy by Igor Štefanov nebol minister, pretože už bývalý minister Marian Janušek by odvolal svojho podriadeného za prípravu tak škandalóznej zmluvy. Ak Igor Štefanov bol tým, kto bol zodpovedný za prípravu tejto zmluvy, tak každý normálny minister, či sa volá Janušek, alebo Mrkvička, by odvolal podriadeného za takýto obsah zmluvy. Toto nie je normálne, že minister výstavby a regionálneho rozvoja sa volá Igor Štefanov, ktorý je priamo zodpovedný. Je to výkonný pracovník, ktorý pripravil škandalózny nástenkový tender.

  Dámy a páni, nestačilo buchnúť do Janušeka. Nestačili nám medializované problémy, ktoré sa otvorili vtedy, musel prísť ešte Igor Štefanov. Igor Štefanov je vskutku, zdá sa, hazardný hráč, že si do tohto kresla sadol. Ale ak sa čo i len trošku zamyslíme nad fungovaním rodiny, ktorá sa nazýva Slovenská národná strana, tak si Igor Štefanov do kresla ministra sadnúť musel. Pretože v tejto krajine, dámy a páni, Jakuza, Jano a Robo, dáva prácu. Jano a Robo dáva prácu, a preto Igor Štefanov prácu prijať musel. Jemu nič iné nezostávalo.

  Krajina Slovenská republika je nad obrovskou priepasťou, čiernou priepasťou rozkrádania, klientelizmu, nad priepasťou hroziacej veľkej ekonomickej a finančnej krízy. Dnešné médiá uverejnili správu, že stotisíc, stotisíc nezamestnaných od minulého roku pribudlo do evidencie úradov práce. Stotisíc ľudí nemá prácu a tu sa miliardy, milióny eur idú vyhodiť cez jeden jediný nástenkový tender a tá nástenka, dámy a páni, mala necelý jeden meter štvorcový. Necelý jeden meter štvorcový.

  Igor Štefanov ešte pred ukončením zmluvy, pred ukončením zmluvy, a to ukončenie zmluvy nastalo tak, že sám predseda vlády vyzval na to ukončenie. Sám predseda vlády presne pre isté dôvody odvolal ministra Janušeka. Pre tie isté dôvody dal ukončiť zmluvu človeku, ktorý sa volá Igor Štefanov a sedí dnes na kresle ministra, a tento človek Igor Štefanov, minister, v deň, keď sme tu rokovali o nedôvere, v ten deň podpisoval fiktívne faktúry.

  Pre niektorých členov vládnej koalície, pre členov Slovenskej národnej strany by som rád vysvetlil slovo „fiktívna“ faktúra. Stanovisko vlády uvádza a priznáva vlastne, že chýbala dokumentácia o obsahu úkonov v spojení s prípravou na rokovanie a k obsahu úkonov. Konštatuje sa, že niektoré právne služby, a veľmi čarovne znie, že len niektoré právne služby, nie všetky, ako bolo uvedené dokonca v médiách, neboli preukázateľne doložené. Čo iné ako fikcia potom bola faktúra? Čo iné ako fikcia bol papier, ktorý niekto nazval faktúrou za služby, keď žiaden doklad, nič nedokazovalo to, že sa za tieto peniaze aj v skutočnosti niečo vykonalo? A tieto peniaze poslal spoločnosti Zamedia tento človek Igor Štefanov, terajší minister výstavby a regionálneho rozvoja, vtedajší šéf Agentúry na podporu regionálneho rozvoja a podľa môjho názoru podriadený ministra Janušeka, ktorý mal ukončiť pracovný pomer s ministerstvom, a mal to urobiť Janušek a nikdy by nebol sedel tento človek na kresle ministra výstavby. Ak by to v tejto krajine normálne fungovalo.

  Minister doviedol Slovenskú republiku, ako som už povedal, na pokraj priepasti. Nielen krajina je na pokraji tejto priepasti. Nielen krajina. On sám, tento človek, stojí na pokraji priepasti. On do nej aj spadne. Je to otázka času, pretože nielen J a T, ale Ja aj R riadia tak túto firmu, že takíto ľudia tam musia skončiť. Je evidentné, je evidentné, že Ján Slota využije ešte Igora Štefanova a potom ho do tej priepasti hodí. Bohužiaľ, dámy a páni, bohužiaľ, do tejto priepasti hodia títo dvaja páni aj celé Slovensko. Celé Slovensko skončí v jednej veľkej čiernej priepasti.

  Duo Fico – Slota sa správa tak, že sociálne a mediálne vykrikuje, ale pritom rozdeľuje, rozhadzuje peniaze. Vy sa tu chválite, že ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ide robiť program zatepľovania bytov za škandalóznych podmienok, za smiešne peniaze. Ak by takéto tendre ste nerobili, tak to urobíte minimálne tak ako v Čechách, kde nie pôžičky, panie poslankyne a páni poslanci zo Slovenskej národnej strany, nie pôžičky, ale dotácie by išli na zatepľovanie bytov. A nie v takom smiešnom rozsahu, nie v takom smiešnom rozsahu, ako to máte naprojektované vy. Koľko miliónov eur skončí ešte v Slotových firmách? To je otázka dnešného dňa. Koľko miliónov eur skončí v Slotových firmách, pretože Robert Fico sa síce tvári, že ide zastaviť Slovenskú národnú stranu. On sa tvári, ale je to len zmena figurín. A Jano Slota ako koaličný partner so svojou Slovenskou národnou stranou zostáva. A figúrky budú robiť ďalej prácu, ktorú im títo dvaja zadajú.

  Svojho času boli v Terchovej oslavy jedného zlodeja, bol to Juraj Jánošík. Chcem povedať, že tu sa ukazujú nové vzory, noví zlodeji, nový Juraj Jánošík. A ten Juraj Jánošík nadáva policajtkám a ten Juraj Jánošík sa volá Ján Slota. O chvíľku bude mať sochu. Zamedia mu ju postaví, ak nebude musieť vrátiť tých 350 mil.

  Chcel som upozorniť, dámy a páni, že toto kradnutie, čo sa deje teraz, to nie je Jánošík, toto je vyšší level, toto je 21. storočie. A moje deti, ak budú robiť politiku, dúfam, že nikdy nebudú pri soche Jána Slotu oslavovať túto rozkrádačku.

  Toto odvolávanie a toto vyslovovanie nedôvery nie je, dámy a páni, o tom, aby sme si po tak dlhom čase, keď sa tento tender uskutočnil, hovorili dokonca o faktoch a o zmluve. To všetko tu už bolo povedané. Toto vyslovovanie nedôvery je o jednej jedinej veci – o morálke na slovenskej politickej scéne. O morálke, aká funguje v slovenskej vládnej koalícii. Toto odvolávanie je o tom, aby sme poukázali na to, že Slovenská národná strana nepatrí do vládnej koalície. A jediný, kto to môže teraz vysvetliť ľuďom, je Robert Fico, ale ten mení figúrky. Ten nič iné nemôže, len meniť figúrky, pretože Jána Slotu ešte potrebuje.

  Na záver vám chcem uviesť citát, ktorý som svojho času už tu povedal, a pani poslankyňa Belásová vtedy aj reagovala, je to citát z volebného programu Slovenskej národnej strany. Vo volebnom programe Slovenskej národnej strany sa uvádza, je to veľmi smiešny text, veľmi smiešny text v súvislosti s tým, čo sa teraz deje, citujem: „SNS sa v legislatívnej, hospodárskej oblasti bude zameriavať predovšetkým na zápas proti korupcii, klientelizmu a zneužívaniu politickej a hospodárskej moci pre úzko záujmové skupiny.“ Dámy a páni, SNS je jedna z tých úzko záujmových skupín a Zamedia sú členovia rodiny Jána Slotu, to je pravda o tomto tendri.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami chcú reagovať pán poslanec Brocka, pani poslankyňa Belásová, pán poslanec Ďuračka. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými.

  Slovo má pán poslanec Brocka. Pripraví sa pani poslankyňa Belásová.

 • Pán kolega Ivančo, hovorili ste zaujímavo, ja len jednu poznámku k vašej informácii o projekte zatepľovania bytov. Áno, dnes bolo avizované, že vláda spúšťa projekt podpory zatepľovania bytov a domov z výnosu z garážového tendra. A zlomyseľníci hovoria, že skoro, veď Slotove deti fabriku na polystyrén ešte nemajú hotovú.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa Belásová. Pripraví sa pán poslanec Ďuračka.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nuž, pán poslanec, k tým vašim vyjadreniam ohľadom „Jánošíka“ Jána Slotu, viete, na to nebudem reagovať, pretože to nech si vyhodnotí občan sám. Také osočovanie bez dôkazov, to svedčí len o vašom charaktere.

  Ja by som sa skôr chcela vecne, vecne by som chcela zareagovať na tú vašu poznámku o tom, že keby nebolo nás, tak by sme mohli aj dotácie dávať na zatepľovanie. Ja som si myslela, pán poslanec, že to máte odborne naštudované, pretože my nemôžeme dávať v takom rozsahu dotácie, pretože by sme zvýšili deficit Slovenskej republiky. Keby sme dávali dotácie a nie úvery, to by ste mohli vedieť, pán poslanec, keď už vystúpite. Takže poprosím vás, nie demagogicky, ale vecne.

 • Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Ďuračka.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja vám to poviem tak po trnavsky, „že vás huba nebolí za tie hlúposti, čo ste tu trepal“. Pretože osočovanie Slovenskej národnej strany, to je troška silné „kafe“. Osočujte jednotlivcov, niektorých, to môžete, ale osočovať celú stranu? Čo vám dáva na to právo? To mi vysvetlite! Ja som nestál s transparentom pred pol rokom, stáli tam vaši kolegovia, bývalí, kde bolo napísané, boli tam vyfotení naši ministri a vy ste tam napísali veľkodušne: „Ako sa kradlo za Dzurindu, tak sa kradne za Fica.“ To čo ste chceli priznať? Tie krádeže, ktoré ste robili? To sa nehanbíte takto vystúpiť? Čo vám dáva na to právo? Povedzte mi! Osočujte jednotlivcov, keď chcete, osočujte ministra, čo takisto nemáte právo, ale čo vám dáva právo osočovať celú stranu? To mi povedzte. Ja som ten transparent nedržal, vy ste ho držali a tuná vaši prítomní kádeháci. Dobre? Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vystúpili všetci prihlásení s faktickými poznámkami. Opakujem znova, pán poslanec, treba sa prihlásiť počas vystúpenia. Takže reagovať na faktické bude kolega Ivančo.

 • Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že som možno neskôr reagoval, ale som rád, že som takto búrlivo vyprovokoval členov Slovenskej národnej strany.

  K pani poslankyni Belásovej. A opäť, pani poslankyňa, vás trošku poprovokujem. Ak by vaši ministri tak škandalózne nepredali emisné kvóty, tak by na zatepľovanie išlo viac. Urobte si poriadok vo vlastnej rodine.

  A k tým majetkom a k tomu všetkému, čo sa deje v okolí Jána Slotu, to málo bolo uverejnené v Novom Čase? To poslanci opozície chodia na 20-miliónových mercedesoch? Veď Jano Slota nech urobí jednu vec, nech zdokladuje, odkiaľ nabral peniaze na takéto auto, a celá krajina bude v pokoji. Celá krajina aj my budeme v pokoji, ale zatiaľ sa nič také nestalo. Okrem toho, že Jano Slota si chodí na 20-miliónovom mercedese, ešte nadáva policajtkám, ktoré si vykonávajú poctivo svoju službu. To je pravda o Jánovi Slotovi.

  Ďakujem pekne.

 • Reakcie z pléna.

 • Poprosím o kľud v rokovacej miestnosti. Tí, čo sa prihlásili, mali možnosť vystúpiť. Kľud prosím.

  O slovo teraz požiadal pán minister Štefanov. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím o kľud v rokovacej miestnosti, vystupuje pán minister.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, som v tomto parlamente len druhýkrát a vypočul som si tu slová o slušnosti a som trošku šokovaný z toho, čo som počul. Dnešná opozícia mi pripomína kibica pri hre. Ako iste všetci viete...

 • Reakcia z pléna.

 • Ja som vám neskákal do reči, vypočul som vás, takže poprosím.

 • Pán minister, prosím, aby ste nereagovali, máte vystúpenie. Ostatných poprosím, aby sa zdržali komentovania.

 • Reakcie z pléna.

 • Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Áno, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Ako iste vieme všetci, kibic je hráč, ktorý sa pre vlastnú neschopnosť nestal hráčom. Kibici v dnešnej politike sa snažia hovoriť hráčom, ako a čo majú robiť bez toho, že by niesli za svoje kibicovanie zodpovednosť. Situácia na hospodárskej, ekonomickej šachovnici je dosť ťažká a zložitá, zvlášť keď vaším protihráčom je hospodárska kríza. Hospodárska kríza mení pravidlá a žiada od hráčov, aby na ne pružne reagovali a rozmýšľali aj tri až štyri kroky dopredu. Vláda sa snaží čo najlepšie sa vyrovnať s týmto súperom a prijíma efektívne opatrenia pre boj so svetovou hospodárskou krízou a snaží sa čo najskôr naštartovať ekonomiku. Predstavte si, že sa musíte sústrediť na tento súboj a za chrbtom máte opozičného kibica, ktorý sa vám snaží našepkávať zle, keď sa jej to nedarí, začne vám kopať do stoličky, ba dokonca sa snaží zhadzovať vám figúry a ešte pritom vykrikuje, ako sa vám snaží pomôcť. Jediným jej zámerom je vymeniť hráča a vykrikovať, aký je neschopný, bez ohľadu na to, že škodí celej spoločnosti, a bez ohľadu na jej vlastné schopnosti.

  Niekoľkokrát tu zaznelo vyjadrenie nejakej pani učiteľky či nejaké citáty, ja by som si tiež rád pomohol citátom pána Miloša Zemana, ktorý hovoril, že „blbec nielenže nevie, že nevie, ale domnieva sa, že vie a je ochotný to všetkými prostriedkami hlásať“. Zdá sa, že opozícia má recept na všetko, od riešenia hospodárskej krízy až po autonómiu južného Slovenska. Čakám už skutočne, len kedy sa všetci renomovaní svetoví ekonómovia prídu radiť k našej opozícii, ako bojovať so svetovou krízou, pretože tá má liek na všetko.

 • Bol som upozornený, aby som sa správal slušne, nemyslím si, že by som prekročil a ani nebudem prekračovať určité medze, aj keď na mňa a na moju osobu tu bolo nakydané všetko možné a už som skutočne len čakal, kedy ma obviníte zo začatia druhej svetovej vojny či z topenia ľadovcov.

 • Reakcie z pléna.

 • Áno. Dobre.

  Slovami Winstona Churchilla, pomôžem si ďalším citátom, „s pocitom úľavy prechádzam z nekľudného mora príčin a teórií na pevnú pôdu faktov a výsledkov“.

  Je faktom, že ministerstvo výstavby dosiahlo 100-percentné čerpanie štrukturálnych fondov z obdobia 2004 až 2006. Veľakrát som počul, že v rokoch 2004 až 2006 už na začiatku alebo v prvých dvoch rokoch bolo čerpané až 17 %, my sme za zvyšné dva roky dočerpali ten zvyšok, takže nemyslím si, že sa je veľmi čím chváliť a vy viete, ako sa veci majú.

  Faktom je, že ministerstvo výstavby vypracovalo Národný strategický referenčný rámec a Systém riadenia štrukturálnych fondov. Bez týchto dokumentov by nebolo možné začať čerpanie štrukturálnych fondov na Slovensku. Je faktom, že ministerstvo výstavby úspešne naštartovalo osem operačných programov, z ktorých je možné čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov na rozvoj Slovenska, napr. Regionálny operačný program, Operačný program Bratislavský kraj, ako aj päť cezhraničných programov atď.

  Je tiež faktom, že ministerstvo výstavby medzi prvými vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov zo štrukturálnych fondov pre obdobie rokov 2007 až 2013.

  Je tiež pravdou, že Regionálny operačný program, ktorý riadi ministerstvo výstavby, má najviac schválených projektov spomedzi všetkých jedenástich operačných programov. To znamená vyše 550 v tomto momente a toto číslo neustále narastá.

  Ministerstvo výstavby schválilo projekty na rekonštrukciu 450 škôl v celkovej hodnote okolo 10 mld. korún. Tieto projekty vytvoria približne 37-tisíc pracovných miest. Aj toto je pravda, o ktorej ste nehovorili.

  Ministerstvo výstavby ďalej schválilo 70 projektov na hasičské stanice za 30 mil. eur.

  Ďalej 40 projektových zámerov na cesty druhej a tretej triedy v hodnote okolo 120 mil. eur. Tieto projekty spolu vytvoria ďalších 16-tisíc pracovných miest.

  Nehovorím tu už o ďalších aktivitách cezhraničnej spolupráce.

  Ministerstvo výstavby poskytlo najviac prostriedkov na rómske marginalizované skupiny. Z celkových 200 mil. eur poskytne až 85 mil. eur na tieto skupiny.

  V roku 2007 bolo podporené obstaranie takmer 3-tisíc nájomných bytov, na financovanie ktorých boli použité priame dotácie vo výške 35 mil. eur na zvýhodnené úvery a zvýhodnené úvery vo výške 68 mil. eur.

  V roku 2008 bolo podporené obstarávanie 3,5 tisíca nájomných bytov vo výške 47 mil. na priame dotácie a úvery vo výške takmer 100 mil. eur. Aj tieto projekty zabezpečia ročne prácu okolo 18-tisíc ľuďom.

  Bol tu čiastočne dehonestovaný vládny program zatepľovania, ktorý bol dneska prijatý. Ja som hrdý na to, že ministerstvo pripravilo v spolupráci s vládou takýto program a tento program takisto pomôže vytvoriť ďalšie pracovné miesta a umožní ľuďom si zobrať bezúročný úver.

  Keďže rečník má vyčerpať tému, nie poslucháčov, ja urýchlim svoje vystúpenie. Chcel by som len vyzvať opozíciu, nech nechá túto vládu a ministerstvo, za ktoré zodpovedám, pracovať, lebo teraz nie je doba na kibicovanie, ale na zodpovednú prácu, aby boli následky hospodárskej krízy na Slovensku čo najmenej bolestivé a o to sa budem snažiť aj ja a sú to teda občania Slovenskej republiky, ktorým budem po skončení môjho pôsobenia na ministerstve skladať účty.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán minister, za vystúpenie. S faktickými poznámkami, pán kolega Brocka asi s faktickou. Nie? S procedurálnym?

 • Reakcie z pléna.

 • Vydržte. S faktickými poznámkami pán poslanec Kubovič, Kužma, Pado, Abrhan. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Slovo má pán poslanec Kubovič.

 • Ďakujem za slovo. Pán minister, je tiež pravdou, že reálne čerpanie vami uvedených údajov, ktoré ste zabudli povedať, že z možných 404 mld. Sk ste k 31. 12. 2008 dokázali vyčerpať reálne asi jednu miliardu európskych peňazí v slovenských korunách. To je tiež pravdou. Je tiež pravdou, že to, čo tu zostane, je nástenkový tender a garážová firma. Čo úplne vystihuje vzťah prostriedkov občanov v časoch krízy, o ktorej ste toľko hovorili. Zdá sa, že nebudeme zatepľovať byty obyvateľov, ale len luxus niektorých koaličných politikov.

 • Ďakujem pekne. S faktickou vystúpi pán poslanec Kužma. Pripraví sa pán poslanec Pado.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, vy ste mi tuná teraz pripomínali človeka, nejakého pracovníka na stavbe, ktorého chytia, ako berie materiál, a on hovorí, ale čo mi tu hovoríte, čo ja som zobral, čo ja beriem, veď ja som muroval, veď ja som aj robil toto, veď ja som tu na stavbe pracoval, ale to sú vaše povinnosti, vy ste tam minister, ktorý má za povinnosť, aby tie fondy išli, aby išlo zatepľovanie, ktoré ide v tomto štáte už dlhé, dlhé roky, to je vaša základná práca. A to vás predsa neoprávňuje na zneužívanie veci, na pripravovanie takých tendrov, ktoré nám robia hanbu v zahraničí. Predsa nemôže vám to urobiť imunitu na to, aby ste tuná takéto veci urobili. To, že robíte svoju náplň práce, to, čo ako minister ste povinný robiť.

 • Ďakujem pekne. Vystúpi pán poslanec. Pripraví sa pán poslanec Abrhan.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán minister, kolega Kubovič už hovoril aj o iných veciach, čo všetko je pravda, takže, pán minister, je tiež pravdou, že Slovenská republika dostala list, v ktorom je jej oznámené, že je začaté konanie pre porušenie zmluvy o Európskych spoločenstvách. Pán minister, je tiež pravdou, že vo firmách pracujú ľudia a za to, že si plnenia svoje povinnosti, berú peniaze. Pokiaľ si povinnosti neplnia a podvádzajú, tak z práce odchádzajú, to je tiež pravda, pán minister. Pán minister, je tiež pravdou, že v rokoch ´98 až 2002 bolo postavených viac ako 15-tisíc bytov, to je tiež pravda. A, pán minister, je tiež pravda, že zodpovedná práca nemá kibicov. Kibicov majú hazardné hry, pán minister. Takže láskavo, keď sa štylizujete do roly, že máte okolo seba kibicov, tak vy sám sa stávate do roly hazardného hráča. Ďakujem.

 • S poslednou faktickou pán poslanec Abrhan.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, v rozprave pán poslanec Brocka vám dal konkrétnu otázku, na ktorú ste vôbec neodpovedali a nereagovali. To je prvá vec.

  Druhá vec, obávam sa, že vám dali iný materiál, že vám nedali podklad, na základe čoho vás odvolávame, lebo ste sa vôbec k trendu nevyjadrovali vo svojom vystúpení. Ste sa nevyjadrovali k predraženým logám, nevyjadrovali ste sa k faktúram, ktoré ste podpisovali za konferencie, na ktorých sa ľudia nezúčastnili. Nevyjadrovali ste sa k faktúram za právne služby, nevyjadrovali ste sa k zrušeniu tendra, ktorý ste najskôr obhajovali – o tom ste nám nepovedali vôbec nič. To som čakal, to som čakal, že k tomu sa vyjadríte.

  Vy ste sa vyjadrili o kibicoch, musím povedať, že ja som nevidel, žeby opoziční poslanci pri tomto tendri nejakým spôsobom radili alebo že by robili kibicov. Musím povedať, že keď som bol ešte členom výboru pre verejnú správu, sme boli na poslaneckom prieskume na vašom ministerstve a pán minister Janušek v tom čase, vtedy tam mal jedného kibica, ktorý mu radil, ako má odpovedať. A práve v tomto je ten problém, že ministrom sa stal ten kibic.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Vystúpili všetci s faktickými aj tí, ktorí sa prihlásili do rozpravy, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko pán navrhovateľ.

  Pán kolega Brocka, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Ja som sa pokúšal zaujímať stanoviská priebežne počas rozpravy, ale potom predsedajúci schôdze ma upozornil, že ako predkladateľ môžem v záverečnom slove zaujať stanovisko k pánu ministrovi v rozprave.

  Dámy a páni, pán minister nás chcel presvedčiť o tom, že on zápasí s hospodárskou krízou a kibici mu v tom bránia.

  Prosím vás, pán minister, zlodejsky predražené faktúry na štyri jednoduché logá, preto hovorím zlodejsky, lebo 8,5 mil. za jednoduché logá, čo vychádza, že tí vaši mágovia, reklamní, 50 dní po 12 hodín pracovali na jednom logu, je nonsens. Tomu vy hovoríte boj s krízou?

  Tie šoty za 10-násobné vyššie sumy, ako je obvyklé, ako je slušné, tomu vy hovoríte boj s krízou?

  Tie preplatené faktúry za školenia ľudí, ktorí na školení ani neboli, tomu vy hovoríte boj s krízou?

  Nezdokladované právne služby a zaplatené, tomu vy hovoríte boj s krízou?

  Pán minister, vy nebojujete s krízou, vy krízu zneužívate na obohatenie vašich mecenášov a vaše vlastné. Pán minister, to je pravda o vašom pôsobení.

 • Vaša zmluva – teraz hovorím aj vaša, lebo aj vy ste sa o to pričinili, nielen váš predchodca – možno Slovenskú republiku vyjde na 350 mil. korún. Ale čo je horšie a drahšie, pán minister, že vaším pričinením Slovensko stratilo kredit slušnej krajiny, ktorá si vie svoje veci spravovať sama. To je pravda o vašom krátkom pôsobení.

  Pán minister, a na záver, ja verím, že Ján Slota je s vami spokojný, ako jeho zástupca ste možno spoľahlivý, ja si však myslím, že ako minister, ako zástupca štátu a občanov spoľahlivý určite nie ste, a preto budem hlasovať za vaše odvolanie.

 • Ďakujem pekne za vystúpenie predkladateľa. Chcem sa spýtať pána spravodajcu, nechce zaujať stanovisko. Kolegyne, kolegovia, vážení členovia vlády, vystúpili všetci tí, ktorí chceli vystúpiť, prerušujem rokovanie do 18.00 hodiny. Poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby zabezpečili účasť svojich poslancov, o 18.00 hodine budeme hlasovať.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, budeme teraz hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

  Prerokovali sme návrh, ktorý predložila skupina poslancov, len chcem uviesť, že podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členom je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, to znamená, najmenej 76 poslancov musí vysloviť takýto súhlas alebo nedôveru.

  Teraz poprosím spoločného spravodajcu, ktorým je pán poslanec Šaško, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpil jeden poslanec, ktorý dal návrh na uznesenie, pán Brocka, ktorý si dovolím teraz prečítať. Uznesenie k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

  „Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavba a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“

  Dajte, prosím, hlasovať.

 • Budeme hlasovať o návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • 103 prítomných, 51 za, 50 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

 • Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Igorovi Štefanovovi, ktorý je poverený riadením ministerstva výstavby.

 • Reakcia z pléna: Námietka poslanca Dubravaya k hlasovaniu.

 • Poprosím do záznamu potom, dobre? Ktorí, ktorí ešte dali?

 • Reakcia z pléna: Námietka poslanca Petráka k hlasovaniu.

 • Pán poslanec Petrák takisto dáva námietku. Ešte niekto? Nie.

 • Poslanci Peter Dubravay a Ľubomír Petrák dali námietku ohľadom hlasovania, že hlasovacie zariadenie ich vykázalo, že sa nezúčastnili na hlasovaní, ale že oni hlasovali proti vysloveniu nedôvery ministrovi.

 • Takže ešte raz konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády pánovi Igorovi Štefanovovi, ktorý je poverený riadením ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

  Ďakujem vám, dámy a páni, za účasť a vyhlasujem 37. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skončenú.

  Ďakujem. Dovidenia.

 • Rokovanie 37. schôdze NR SR sa skončilo o 18.05 hodine.