• Po prerušení rokovania 33. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 34. schôdze NR SR.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, v piatok 6. marca som odložil začiatok 34. schôdze nadnes na 17.00 hodinu, vzhľadom na to, že sme neboli uznášaniaschopní. Preto vás chcem požiadať, aby sme sa prezentovali.

 • Prezentácia.

 • 118 prítomných poslankýň a poslancov.

  Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

  Na 34. schôdzi budú overovateľmi pán Tibor Glenda a pani Anna Szögedi. Náhradníkmi sú pán poslanec Vestenický a pán poslanec Markovič.

  O ospravedlnenie požiadali pán podpredseda Veteška a poslanci Abrhan, Mamojka, Micheľ, Kahanec, Prokopovič, Radičová. Na zahraničnej pracovnej ceste sú páni poslanci Berényi a Kramplová.

  Budeme teraz schvaľovať

  návrh programu 34. schôdze,

  ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny poslancov, ktorí žiadajú prijať návrh uznesenia tak, ako vám bol rozdaný do lavíc. Čiže hlasujeme teraz o programe schôdze.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 56 za, 9 proti, 65 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Konštatujem, že sme neschválili program 34. schôdze a vyhlasujem ju za skončenú.

  Vyhlasujem krátku prestávku do 17.10 hodiny, aby technici mohli prestaviť systém a o 17.10 hodine budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 33. schôdze.

  Ešte vás chcem požiadať, dámy a páni, po prerokovaní posledného návrhu zákona v prvom čítaní v skrátenom legislatívnom konaní budeme hlasovať o prvých čítaniach o prerokovaných návrhoch v skrátenom legislatívnom konaní.

  Pani poslankyňa Tóthová.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem požiadať všetkých členov ústavnoprávneho výboru, aby zajtra prišli na zasadnutie ústavnoprávneho výboru o 8.30 hod., nie o 9.00 hod., ale o 8.30 hodine. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán predseda výboru pre financie, rozpočet a menu, pán Burian.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež poprosil členov výboru pre financie, rozpočet a menu, aby sme zajtra uskutočnili výbor o 10.30 hod. v zasadačke Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Ďakujem pekne.

 • Rokovanie 34. schôdze NR SR sa skončilo o 17.08 hodine.

 • Po skončení rokovania 34. schôdze a po prestávke pokračovalo rokovanie 33. schôdze NR SR.