• Pekné popoludnie, dámy a páni. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 31. schôdze Národnej rady, ktorú som zvolal na žiadosť skupiny päťdesiatich dvoch poslancov Národnej rady.

  Tak ako je to obvyklé, zistíme uznášaniaschopnosť. Poprosím vás, aby ste sa prezentovali.

 • Prezentácia.

 • Konštatujem, že sme uznášaniaschopní, budeme pokračovať v programe.

  Na tejto 31. schôdzi budú overovateľmi pani poslankyňa Smolková a pán poslanec Kuruc. Ich náhradníkmi sú pani poslankyňa Mušková a pán poslanec Peter Gabura.

  O ospravedlnenie požiadali pán podpredseda Viliam Veteška a páni poslanci Lipšic, Tibor Mikuš, Pado, Pásztor, Pavlis, Rehák, Sániová, Zala a pán poslanec Micheľ.

  Návrh ste dostali, skupina poslancov, ktorá v zmysle ústavy a zákona predložila návrh, žiada prerokovať

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Marianovi Janušekovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

  Podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov. Program takejto schôdze sa neschvaľuje.

  Tlač má číslo 869 a uvedený návrh som podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

  Taktiež som požiadal vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska.

  Teraz už pristúpime, vážené pani poslankyne, páni poslanci, k samotnému rokovaniu o tomto bode programu. Pán poslanec Kahanec bude ako poverený člen skupiny poslancov, ktorí požiadali o zvolanie tejto schôdze, uvádzať návrh.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, vážené dámy, páni, vážení hostia, dovoľte mi, aby som za skupinu poslancov predložil návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Marianovi Janušekovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

  Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek zložil dňa 4. 7. 2006 do rúk prezidenta Slovenskej republiky ústavou predpísaný sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov, budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

  Skupina poslancov, ktorí navrhujú vyslovenie nedôvery, je presvedčená, že konanie ministra Mariana Janušeka pri riadení rezortu, ktorý má vo svojej kompetencii, nezodpovedá členovi, nezodpovedá sľubu člena vlády Slovenskej republiky. Zároveň poukazuje, že svojimi postojmi v súvislosti predovšetkým s transparentnosťou výberových konaní, ale aj klientelizmu i ďalších problémov v rezorte, pri ktorých sa bráni jasným vyjadreniam, len utvrdzuje skupiny navrhovateľov v presvedčení, že svojím riadením ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja nenaplňuje ani svoj sľub člena vlády, ani záujmy Slovenskej republiky.

  Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek od začiatku svojho pôsobenia vo svojom rezorte robil kroky, ktoré nás ako skupinu navrhovateľov ani širokú verejnosť nepresviedčali o korektnosti a úprimnosti snáh na ministerstve. Konkrétne kroky a postoje práve naopak potvrdzovali, že on, jeho rezort sa bráni transparentným vyjadreniam v oblasti čerpania eurofondov, ale aj k uskutočneným verejným obstarávaniam, ale aj s ďalším problémom súvisiacim predovšetkým s podozreniami prepojenia cez firmy blízke vládnym stranám či straníckeho klientelizmu.

  Skupina navrhovateľov je výrazne znepokojená najmä viacmiliardovým tendrom na informačné a poradenské služby pri čerpaní eurofondov, ktorú už pred rokom a pol od ministerstva získalo konzorcium firiem, ktorého súčasťou sú spoločnosti Zamedia a Avocat. Obe firmy majú podľa širokomedializovaných informácií blízko nielen k lídrovi SNS, teda politickému šéfovi pána ministra, ale aj k vládnym stranám. Firma Avocat právne zastupuje predsedu Slovenskej národnej strany pána Jána Slotu v niekoľkých súdnych sporoch. Firmu Zamedia krátko po parlamentných voľbách založil zasa žilinský podnikateľ Viktor Tretina, ktorý je považovaný za človeka blízkeho lídrovi SNS. Majitelia firmy Avocat, ktorá je blízka vládnym stranám, sú pre zmenu dosadení do kresiel šéfa Správnej rady Železníc Slovenskej republiky pán Juraj Mravčák či predsedu Dozornej rady Slovenskej pošty Juraj Hatvany, teda do inštitúcií, ktoré riadi SMER, resp. SNS. Napriek tomu, že tento tender bol za približne 3,6 mld. korún, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ho konzorciu firiem prikleplo bez náležitej verejnej súťaže a rezort postupoval pri takej čiastke neštandardne podprahovou metódou.

  Z podobného dôvodu nenáležitého použitia podprahovej metódy pri verejnom obstarávaní za menej ako miliardu pritom pán premiér Fico odvolal exministerku za Ľudovú stranu – HZDS Zdenku Kramplovú. Premiér podobne konal aj v prípade ministra Izáka. Na jeho odvolanie dokonca stačilo pánu premiérovi odôvodnenie, že i keď neporušil zákon, konal nemorálne.

  Ešte pozoruhodnejšie pri tomto tendri je, že ministerstvo si prenajíma služby k čerpaniu z eurofondov i k verejnému obstarávaniu cez konzorcium firiem a nie z vlastných zamestnancov. Napriek tomu, že napríklad firme Zamedia pri získaní zákazky na začiatku chýbali odborníci i skúsenosti. Napriek tomu, že kontaktné miesto, kde si uchádzači môžu vyzdvihnúť súčasné podklady, bolo vo firme Zamedia a zabezpečovala ho pracovníčka Avocatu. Pričom ani ona, ani šéf Zamedie podľa vyjadrenia hovorkyne Úradu pre verejné obstarávanie nerobili skúšky odbornosti pre verejné obstarávanie a nie sú ani vedení Úradom pre verejné obstarávanie.

  Aj keď sa už rok a pol darilo ministerstvu držať tento tender na informačné a vzdelávacie aktivity a poskytovanie právnych služieb a propagáciu, ktorý, samozrejme, nebol zverejnený vo Vestníku verejného obstarávania, pod pokrievkou, vrátane zmluvy s konzorciom, podozrenia z kšeftu a škandalózna zmluva predsa len vyplávali na povrch. Minister výstavby dlho mlčal a viac-menej mlčí doteraz.

  Zhovorčivý však nebol ani premiér, ba ani spoločník Avocatu Juraj Hatvany. Ten sa vyjadril, citujem: „Vysvetlenie chce naozaj čas a seriózny prístup.“ Koniec citátu. Po čase odpovede pozvoľna pribúdajú a niektoré sa aj menia. Pre ilustráciu aspoň niektoré z nich. Tlačová tajomníčka SNS potvrdzuje, citujem: „Firma Avocat zastupuje predsedu SNS v niekoľkých súdnych sporoch.“ Koniec citátu. Rezort tvrdí, že nevie, koľko firmám Avocat a Zamedia podieľajúcim sa na zákazke od ministerstva doteraz zaplatil. Premiér zo začiatku mlčí, potom cez svoju hovorkyňu na začiatku považuje celú vec za mediálne útoky na ministra Janušeka alebo že špekulácie nebude komentovať, resp. k svojim ministrom sa nemôže vyjadrovať na základe novinových článkov.

  Kde sú jeho silné slová, že bude konať do troch dní či do 24 hodín už pri podozrení? Kde je rovnaký meter na svojich ministrov?

  V jeho ďalších vyjadreniach sa silné slová postupne vytrácajú. Cez hovorkyňu tlmočí, citujem: „Predseda vlády sa nemôže k svojim ministrom vyjadrovať na základe neoverených novinových článkov.“ Koniec citátu. A premiér má určite dostatočné možnosti, ako si ktorékoľvek vyjadrenia či informácie overiť. Alebo sám sa vyjadruje, citujem: „Každý minister musí dostať priestor na dôveryhodné vyvrátenie nepodložených a krivých obvinení.“ Koniec citátu. Dokonca sa podľa jeho vyjadrenia na tlačovej besede tendrami zaoberal ÚVO, teda Úrad pre verejné obstarávanie, a zároveň povedal, citujem: „Mal mať pozitívne stanovisko k tejto veci, takže všetko prebehlo v poriadku.“ Koniec citátu. A tiež upresnil, že prípadom sa má ešte zaoberať Najvyšší kontrolný úrad, a dodal, citujem: „Od toho sa bude odvíjať postavenie ministra.“ Koniec citátu.

  Rovnako silnými, resp. zľahčujúcimi vyjadreniami začínala na začiatku aj Slovenská národná strana, napríklad ústami svojho predsedu, citujem: „Dotkli sme sa toho len okrajovo, ale je to absolútny blud. Absolútna hlúposť. Tender bol normálne vypísaný, normálne prebehol. Tieto nezmysly, ktoré sa píšu okolo tendra, nech si vypisujú. Tam bola prevedená kontrola, ktorú som ja inicioval u NKÚ a ďalších kontrolných inštitúcií. Všetko je v naprostom poriadku.“ Koniec citátu.

  Škoda len, že mu tieto slová nepotvrdila hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá pre médiá potvrdila, že žiadny takýto podnet od neho nedostali. Nepotvrdili sa ani tvrdenia rezortu, že, citujem, „samotné ministerstvo požiadalo Úrad pre verejné obstarávanie o vykonanie hĺbkovej kontroly v priebehu daného verejného obstarávania“. Koniec citátu. Hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie sa vyjadrila, že rezort požiadal, citujem, „o poskytnutie stanoviska a nie o hĺbkovú kontrolu“, koniec citátu.

  Už z uvedeného vyplýva, že rozporuplných vyjadrení je teda viac než dosť. Kto klame alebo dáva nepravdivé vyjadrenia, si môže každý súdny človek domyslieť.

  A čo zostáva doteraz najmä od pána ministra Janušeka nezodpovedané? Prečo ministerstvo obstarávalo podprahovou metódou verejného obstarávania, keď išlo o zákazku s „astronomickou čiastkou“, to použil, tento výraz, sám predseda Úradu pre verejné obstarávanie, za takmer 3,6 mld. korún bez ohľadu na to, že medzitým sa zmenil kurz, ale v pôvodnom materiáli bola táto čiastka 3,6 mld. korún.

  Ďalšia otázka: Koho ministerstvo oslovilo? Kde a akým spôsobom o verejnom obstarávaní zverejnilo? Je jasné, že postupne sa zistilo, že zverejnili na nástenke. Otázka je, či nástenka na úrade, teda na rezorte ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, je tým adekvátnym miestom. Kto ju videl, si môže takisto urobiť úsudok sám. Obyčajná korková nástenka, ktorá je preplnená a na ktorej, si myslím, že je veľký problém rozoznať, čo tam vôbec je.

  Ďalšia otázka, ktorá je na pána ministra: Prečo ministerstvo súťaž na výber dodávateľa služieb nezverejnilo vo Vestníku verejného obstarávania? A prečo požiadalo Úrad verejného obstarávania, aby nezverejnil dokonca ani oznámenie o výsledku verejného obstarávania? Tu už si môže človek len domýšľať. Lebo bol iba jediný uchádzač do súťaže a ten sa, samozrejme, ako jediný stal aj víťazom tejto súťaže.

  Čo konkrétne ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja obstarávalo? Prečo ministerstvo vo svojom stanovisku, ktoré zverejnilo neštandardným spôsobom cez inzerciu, poskytlo podľa hovorkyne Úradu pre verejné obstarávanie množstvo rozporuplných informácií? Teda tie rozporuplné informácie si nikto nevymýšľal. To potvrdzovali kompetentní pracovníci, v tomto prípade Úradu pre verejné obstarávanie. A podľa ich vyjadrenia tieto informácie nekorešpondovali s vyhlásenou súťažou. A čudujem sa, že to tak bolo, keď samotné ministerstvo bolo obstarávateľom.

  Prečo napríklad za desiatky miliónov korún, prečo nákupy za desiatky miliónov korún pre ministerstvo má pod palcom súkromná firma Zamedia a nezabezpečuje si tieto zákazky cez nákupy vlastnými zamestnancami s certifikátom odbornosti? Prečo okolo tendra existuje množstvo opodstatnených podozrení a ministerstvo ich doteraz nevyvrátilo ani dostatočne nevysvetlilo?

  Po zverejnení stanoviska rezortu cez inzerciu sa dokonca rozhodol konať aj Úrad pre verejné obstarávanie a z rozhodnutia jeho predsedu, ako nás informoval na poslaneckom prieskume, začal 28. novembra kontrolu tohto tendra. Ak by nemal nejaký podnet, tak by asi túto kontrolu sám nezačal. Ale zrejme tie rozpory medzi inzerciou, teda zverejnením stanoviska rezortu, a medzi údajmi, ktoré boli v oznámení o verejnom obstarávaní, asi mali veľmi ďaleko od seba.

  Otázok i nevypovedaného je teda veľa. Skupina poslancov preto chce požiadať Úrad pre verejné obstarávanie, ale aj Najvyšší kontrolný úrad, aby na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja vykonali dôkladnú hĺbkovú kontrolu. Aj preto, aby hospodárenie s peniazmi daňových poplatníkov bolo transparentné aj efektívne, aj preto, že si vláda vo svojom programovom vyhlásení predsavzala, že v oblasti verejnej správy a správneho konania bude vytvárať podmienky na obmedzovanie priestoru pre korupciu a klientelizmus. No keď to bolo v programovom vyhlásení vlády, čakali by sme, že takto bude konať vláda aj pri týchto problémoch. Aj preto, aby členovia vlády ako najvyššej výkonnej moci nedemotivovali poctivých živnostníkov, podnikateľov, úradníkov, prosto všetkých slušných ľudí.

  Keďže tieto informácie, ktoré sú ešte z obdobia trošku skoršieho, a medzitým ešte došlo k ďalším informáciám, ktoré získali poslanci na poslaneckých prieskumoch, rád by som teda doplnil pár informácií z týchto prieskumov.

  Podstatné, čo tam odznelo, je, že na takú veľkú čiastku, pôvodne 3,6 mld., bol tento tender vyvesený na korkovej nástenke ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na chodbe za elektronickým vrátnikom. Otázka je, či to bolo verejne prístupné miesto? Myslím, že to nezodpovedalo solídnemu zverejneniu tak veľkej čiastky. Prečo advokátske firmy, ktorých je na Slovensku určite dosť, a iba jedna práve išla okolo a z tejto nástenky zbadala tento tender a vlastne ako jediná sa stala víťazom tejto súťaže. Je to náhoda, že sa to stalo práve tejto firme? Ako sa mohli iní záujemcovia dozvedieť o tejto súťaži? Museli prejsť okolo nástenky rezortu na prvom poschodí? A čo sa tam zdôrazňovalo na týchto prieskumoch a takisto vlastne ťažko sa získavali odpovede, že prečo sa všetko tak utajovalo? Prečo bol Úrad pre verejné obstarávanie požiadaný v oznámení o výsledkoch, aby tieto výsledky nezverejnil? Mlčanie bolo aj zo strany rezortu, aj zo strany ďalších. Takisto tam vznikali otázky, kto vlastne potom riadi ministerstvo? Či je to pán minister, alebo niekto iný?

  Na Úrade pre verejné obstarávanie jednoznačne potvrdili, že tento tender bol pôvodne vykonaný na čiastku 3,6 mld. A takisto potvrdili, že rozpory medzi stanoviskom ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a údajmi, ktoré boli na začiatku pri vypisovaní tendra, boli práve tým hlavným dôvodom, kedy sa Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol vykonať hĺbkovú kontrolu. Teda nie tú kontrolu, ktorú vykonal počas priebehu, keď robil kontrolu iba procesu verejného obstarávania a v podstate robil to na podnet ministerstva pre poskytnutie stanoviska vo vtedajšom čase a nerobil žiadnu hĺbkovú kontrolu. Poskytol iba stanovisko k procesu verejného obstarávania.

  Na druhom poslaneckom prieskume na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja už o všetkom nasvedčovala aj atmosféra. Nikto z poslancov, ktorý si žiadal nejaký podklad na svoju žiadosť, tento podklad od rezortu nedostal. A potom, aký bol prístup k tejto veci, svedčil výrok jedného z poslancov koalície, ktorý tam povedal, a myslím, že na základe tohto môžeme vlastne brať túto situáciu takú, aká je, keď konštatoval, že „teraz vládneme my, teraz my rozhodujeme“. No, my to akceptujeme, že teraz vládnete vy, teraz rozhodujete, akurát nechceme akceptovať, aby sa to nerobilo transparentne, aby sa to nerobilo zodpovedne a aby sa efektívne využívali financie daňových poplatníkov, na ktoré sa všetci skladajú.

  Takže úplne na záver mi dovoľte ešte skonštatovať, že Slovensko teraz v čase možných negatívnych dopadov celosvetovej krízy potrebuje na poste ministrov ľudí, ktorí by svojou odbornosťou i rozvahou, ale aj svojím dobrým kreditom vedeli prispieť k dobrej budúcnosti Slovenska, ale aj Európskeho spoločenstva. Pri tejto súvislosti chcem ešte podotknúť, že prebehli už aj informácie, že Európska komisia i Kontrolný úrad európskych orgánov sa zaujímajú o tento tender a predpokladám, že je len otázkou času, kedy začnú kontrolu tohto tendra zo strany Európskej únie.

  Slovensko potrebuje ministrov, ktorí sú schopní pravdivo a priamo odpovedať aj na problémové otázky nimi riadených rezortov. Pán minister Marian Janušek preukázal, že nemal dostatok odvahy odpovedať na tieto otázky.

  Z uvedených dôvodov i na základe všetkých uvedených argumentov, ktoré predpokladám, že sa ešte rozšíria v rámci dnešnej diskusie, pán minister stratil dôveru poslancov, a preto títo poslanci ako navrhovatelia žiadajú, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marianovi Janušekovi ako členovi vlády Slovenskej republiky vyslovili nedôveru.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. Teraz dávam slovo spravodajcovi, predsedovi výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a žiadam ho, aby predniesol spravodajskú správu, resp. nie je, tak informáciu.

  Máte slovo, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, členovia vlády, kolegyne, kolegovia, vzhľadom na skutočnosť, že z 13-členného výboru verejnej správy a regionálneho rozvoja, ktorý je gestorský výbor k tomuto návrhu, bolo prítomných 10, za spoločnú správu hlasovali 4, proti 6, nebola prijatá spoločná správa. Preto dovoľte, aby som vás informoval, alebo teda predniesol informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky okrem mandátového a imunitného, teda všetky tie, ktorým bol pridelený tento návrh na prerokovanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím uznesením č. 878 z 5. decembra 2008 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Marianovi Januškovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 869), všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady pre kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, a to s termínom na prerokovanie do konania dnešnej schôdze, t. j. 8. decembra 2008.

  Zároveň predseda určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj pripraviť na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Ako dopadlo hlasovanie, som vás informoval.

  Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov vo výboroch. Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali v určenom termíne s tým, že neprijali platné uznesenie výborov Národnej rady tieto výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval tento návrh, neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina členov výboru.

  Aby som nemusel všetko toto čítať, platí to aj pre ďalšie výbory, ktoré budem čítať, iba budem konštatovať, koľko bolo prítomných z členov výboru a ako hlasovali, to znamená:

  - vo výbore pre financie, rozpočet a menu z 13 členov výboru bolo prítomných 9, za návrh hlasovali 4, proti hlasovali 5, nikto sa nezdržal;

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku takisto neprijal platné uznesenie, z 12 členov výboru bolo prítomných 8, za návrh hlasovali 3, proti hlasovali 2, 3 poslanci sa zdržali hlasovania;

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj takisto neprijal platné uznesenie, z 13 prítomných bolo 9, za návrh hlasovali 4, proti hlasovali 5 a hlasovania sa nezdržal nikto;

  - Výbor Národnej rady pre sociálne veci a bývanie takisto neprijal platné uznesenie, z 12 členov výboru bolo prítomných 8, za návrh hlasovali 4, proti hlasovali 4, nikto sa nezdržal;

  - Výbor pre zdravotníctvo takisto neprijal platné uznesenie, z celkového počtu 13 členov bolo prítomných 7, za návrh hlasovali 3, proti hlasovali 4, hlasovania sa nikto nezdržal;

  - Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, z 12 členov výboru bolo prítomných 10, za návrh hlasovali 3, proti hlasovali 7 a hlasovania sa nezdržal nikto;

  - Zahraničný výbor Národnej rady neprijal platné uznesenie, z 13 členov výboru bolo prítomných 7, za návrh hlasovali 4, proti hlasovali 3, hlasovania sa nikto nezdržal.

  Ďalej vás budem informovať o výboroch, ktoré neprerokovali návrh skupiny poslancov, pretože neboli uznášaniaschopné:

  - Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky tento návrh neprerokoval podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku, nebol uznášaniaschopný;

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody takisto nebol uznášaniaschopný, z 13 poslancov bolo 6 prítomných;

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien nebol uznášaniaschopný, z 11 členov výboru boli prítomní 3;

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport takisto nebol uznášaniaschopný, z 11 členov výboru boli prítomní 4 poslanci;

  - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá takisto neprijal uznesenie, pretože nebol uznášaniaschopný, z 11 členov výboru boli prítomní 4 poslanci.

  Spomínal som Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský, neprijal spoločnú správu výborov, preto som vám aj predložil informáciu, určil ma za spoločného spravodajcu výborov, poveril ma predniesť informáciu výborov na schôdzi Národnej rady. Z prerokovania a uznesení výborov nevyplynuli žiadne pripomienky a požiadavky.

  Toľko, pán predsedajúci, informácia. Prosím, keby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy sa písomne prihlásili v mene poslaneckých klubov pán poslanec Slota za SNS, pán poslanec Kužma za SDKÚ, Farkas Iván za SMK a pán Brocka za KDH. Potom sa traja rečníci prihlásili písomne.

  Ale ešte predtým, ako dám slovo prvému prihlásenému v mene poslaneckého klubu, požiadal o slovo so stanoviskom vlády pán podpredseda vlády a minister školstva Mikolaj, takže má slovo.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesol stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Marianovi Januškovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

  S uvedeným návrhom skupiny poslancov Národnej rady vyslovuje vláda Slovenskej republiky nesúhlas z dôvodov, že argumenty uvedené v návrhu nezodpovedajú skutočnosti a sú tendenčné.

  Skupina poslancov v odôvodnení uvádza miliardový tender na ministerstve výstavby na informačné a poradenské služby pri čerpaní eurofondov ako dôvod, pre ktorý má byť ministrovi výstavby vyslovená nedôvera. Skupina poslancov predovšetkým namieta skutočnosť, že víťazom tendra je skupina firiem Zamedia a Avocat, ktoré majú mať blízko k vládnym stranám, a použitie podprahovej metódy pre výber dodávateľa. Vyčítajú tiež ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nekomunikáciu s verejnosťou a upozorňujú na rozpor medzi vyhláseniami hovorkyne Úradu pre verejné obstarávanie a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Skupina poslancov tiež konštatuje, že minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek od začiatku pôsobenia vo svojom rezorte robil kroky, ktoré vraj nepresviedčali o korektnosti a úprimnosti snáh na ministerstve.

  Minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o začiatku zverejňovania nepravdivej informácie o výške obstarávania 3,6 mld. Sk informuje, že maximálna suma, ktorá môže byť víťaznej skupine uchádzačov za služby poskytnutá v priebehu deviatich rokov, teda v rokoch 2007 až 2015, uhradená, je cca 13 mil. eur, čo je necelých 392 mil. Sk.

  Okrem zverejňovania tejto informácie toto bolo prednesené a následne diskutované s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa zúčastnili poslaneckého prieskumu na ministerstve výstavby. Suma 3,6 mld. Sk, ako ministerstvo výstavby neustále informovalo a informuje, vznikla prepočítaním z celej hodnoty eur Operačného programu Technická pomoc, ktorého časti je ministerstvo výstavby riadiacim orgánom podľa kurzu slovenskej koruny k eur v roku 2007. Operačný program Technická pomoc zahŕňa široké možnosti činnosti, ktoré ministerstvo výstavby a ministerstvo financií povinne zabezpečujú vo vzťahu k implementácii operačných programov Národného strategického referenčného rámca. V časti Operačného programu Technická pomoc, ktorú riadi ministerstvo výstavby, približne dve tretiny, povinne financuje mzdy zamestnancov pracujúcich v súvislosti s eurofondami, zabezpečuje rozvojové aktivity, financuje nákup technického vybavenia, PC techniky pre týchto zamestnancov, kancelárske vybavenie vrátane nábytku, potrebné automobily a financuje softvérové vybavenie vrátane systému ITMS, čo je informačný monitorovací systém.

  Už aj z uvedeného vidieť, že Operačný program Technická pomoc zabezpečuje tak široký okruh činností, že je utópiou, čo i len hypoteticky sa domnievať, že konzorciu, ktoré bolo víťazom vo verejnom obstarávaní, môže byť uhradená celá suma technickej pomoci.

  Rozpočet technickej pomoci je schválený, je odsúhlasený Európskou komisiou, a to tak, že na aktivity, ktoré zabezpečuje konzorcium, je na deväť rokov určených približne 13 mil. eur. Nie je pravdivé tvrdenie, že ide o tender za 3,6 mld. Sk.

  Ďalej nejde o konzorcium firiem Zamedia a Avocat. Do verejného obstarávania sa prihlásila skupina uchádzačov zložená zo štyroch spoločností a s týmito bola uzavretá zmluva. Súčasťou konzorcia, ktoré pre ministerstvo výstavby vykonáva časť služieb technickej asistencie, sú tiež spoločnosti Consulting & Management, s. r. o., Bratislava s rozsiahlymi skúsenosťami s procesom poskytovania pomoci z fondov Európskeho spoločenstva v starom rozpočtovom období a European Consultants Organisation, s. p. r. l., Belgicko, ktorá poskytovala a poskytuje služby v súvislosti s poskytovaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva napríklad v Rumunsku, na Ukrajine a poskytovala aj v Slovenskej republike za predchádzajúcej vlády napríklad v roku 2006 pre Úrad vlády Slovenskej republiky či v rokoch 2005 a 2006 pre ministerstvo výstavby, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Avocat, s. r. o., poskytoval právne služby týkajúce sa štátnej pomoci aj pre štátne organizácie predchádzajúcej vlády, napríklad Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

  Súčasťou konzorcia sú minimálne dva subjekty, ktoré poskytovali služby pre štátne orgány za vlády súčasnej opozície. Pri výbere dodávateľa boli v rozhodujúcej miere brané v zreteľ referencie skupiny dodávateľov. Doteraz vykonávané služby sú podľa hodnotenia ministerstva výstavby kvalitné a dodávané včas, dokazujú odbornosť konzorcia pri výkone obstaraných aktivít.

  Hlavným predmetom predmetného verejného obstarávania boli odborné školiace služby a ďalej boli stanovené doplňujúce predmety, služby, z ktorých sa skladajú odborné školiace služby. Pre stanovenie postupu zadávania zákazky podľa § 25 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby, podľa ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 2 tohto zákona a súčasne služba uvedená v prílohe č. 3 tohto zákona, je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohách č. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní.

  V prípade, že zákazka je kombináciou služieb prioritných a neprioritných, pre určenie celkovej kategórie služieb pre danú zákazku je rozhodujúci predpokladaný objem jednotlivých služieb podľa toho, do ktorej kategórie spadá služba s vyššou predpokladanou hodnotou, odvíja sa i právny režim a povinnosti verejného obstarávateľa.

  Z definície predmetu zákazky, ako aj z obsahu zmluvy, kde je zadefinovaný predmet zmluvy ako predmet plnenia, je zrejmé, že predmetom zákazky a predmetom plnenia sú z väčšej časti služby definované ako neprioritné služby. Bol preto zvolený postup zadávania podprahovej zákazky, ktorý zákon o verejnom obstarávaní v súlade s predpismi Európskej únie na výber takejto zákazky predpokladá.

  Úrad pre verejné obstarávanie ako jediná národná autorita oprávnená kontrolovať verejné obstarávanie vykonal kontrolu priebehu verejného obstarávania na ministerstve výstavby s výsledkom: „Úrad pri preskúmavaní postupu verejného obstarávateľa pri výbere zmluvných partnerov na uvedený predmet zákazky z predloženej dokumentácie nezistil konanie v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnilo výsledok verejného obstarávania.“ Výber metódy verejného obstarávania bol podľa potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie správny.

  Pri zadávaní podprahových zákaziek podľa § 99 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uverejní verejne prístupným spôsobom. Úradná tabuľa ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja je verejne prístupné miesto. Žiadne ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní v znení platom v čase realizovania procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky, ktoré sa viaže k zverejňovaniu výzvy na predkladanie ponúk v rámci postupu zadávania podprahovej zákazky, neurčuje postup ani formu, akým spôsobom sa má zverejňovať výzva na predkladanie ponúk, ani odporúčaním, ktorý by bol v rozpore s tým, ako bola zákazka zverejnená.

  Ministerstvo výstavby vychádzalo z legislatívy platnej v čase vyhlasovania verejného obstarávania, pričom táto legislatíva bola podľa doložky zlučiteľnosti súladná s právom Európskej únie.

  V mesiacoch jún až júl 2008 vykonal Úrad pre verejné obstarávanie kontrolu verejného obstarávania, ktorým ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vykonalo výber dodávateľa na poskytnutie predmetných služieb. Výsledkom kontroly bolo vyššie uvedené zistenie, že úrad pri preskúmaní postupu verejného obstarávateľa pri výbere zmluvných partnerov na uvedený predmet zákazky z predloženej dokumentácie nezistil konanie v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnilo výsledok verejného obstarávania.

  Na účel kontroly predložilo ministerstvo výstavby Úradu pre verejné obstarávanie kompletnú dokumentáciu z postupu zadávania uvedenej zákazky. Nie sú preto pravdivé akékoľvek vyjadrenia o tom, že úrad nevykonával kontrolu uvedeného verejného obstarávania.

  V súčasnosti prebiehajú vo vzťahu k obstaraniu konzorcia dve kontroly, opakovaná zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a kontrola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu zameraná na oprávnenosť platieb. Kontroly ešte nie sú ukončené. Skôr ako sa má vysloviť akékoľvek hodnotenie daného verejného obstarávania, bolo by vhodné počkať na výsledky uvedených kontrol.

  Na základe týchto faktov je vláda Slovenskej republiky presvedčená, že minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako osoba zodpovedná za obstarávanie služieb na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja vykonala úkony dostatočné k realizácii predmetného verejného obstarávania. Pod vedením ministra výstavby jeho rezort riadne plní úlohy zverené mu v súvislosti s čerpaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva.

  Ďakujem pekne, pán podpredseda.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, za stanovisko.

  Takže, vážené kolegyne, kolegovia, teraz keďže neregistrujem žiadnu faktickú poznámku, tak pristúpime k vystúpeniu rečníkov prihlásených za poslanecké kluby.

  Slovo má teraz za Slovenskú národnú stranu pán poslanec Slota.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ja, samozrejme, nechcem zdržiavať tak pracovne zaneprázdnených poslancov, ako sedia v tejto slávnej snemovni, i keď si osobne myslím, že sa dá podstatne lepšie využiť čas, ale budiž.

  Chcem len povedať, že celá táto kauza, ktorá je tu takto umelo prezentovaná opozíciou, je skutočne vyložene umelo vyvolanou kauzou za veľmi intenzívnej pomoci tých takzvaných slovenských médií, pre ktorých všetko zlé pre terajšiu koalíciu je pre nich dobré, samozrejme.

  Chcem povedať jedno, že tu predkladateľ pred chvíľou povedal, že pán minister výstavby a regionálneho rozvoja, pán Janušek, nechcel nejakým spôsobom spolupracovať s médiami. Ale veď to je totálna dezinformácia a klamstvo! Proste ministerstvo v jednom kuse dávalo vyjadrenia, vysvetľovalo, pozývalo dokonca novinárov, chcelo im to ukázať prakticky, čo je, kde je, ako je. No proste nikto nechcel nič zverejniť. Táto pravda pre nich, to bolo proste nič. Ale na druhej strane keď ministerstvo potom pristúpilo k uverejneniu platenej inzercie, pretože inak sa nevieme dostať do tých takzvaných demokratických médií, ibaže sme si to zaplatili, teda zaplatilo ministerstvo, tak zrazu sa spustila kampaň zase, že si platí ministerstvo nejakú inzerciu, ja neviem, koľko to stálo, či 15-, či 20- alebo 30-tisíc, tá strana v Novom Čase, kde skutočne sa tu všetko, všetko doslovne a do písmena zverejnilo, celá postupnosť a tak ďalej atď.

  Rozprávalo sa o tom, ako som povedal, že bola spravená kontrola na ministerstve výstavby a že som klamal. No prosím vás, ja sa zaoberám takýmito vecami, že či... Vedel som, že tam nejaká kontrola bola, no tak som si pomýlil Najvyšší kontrolný úrad s Úradom pre verejné obstarávanie.

  Spochybnilo sa aj to, že to proste nebola nijaká kontrola, že to bola len proste nejaká návšteva alebo ja neviem, čo to malo byť z Úradu pre verejné obstarávanie, aj keď je tu čierne na bielom napísané „Výsledok kontroly – odpoveď“. Tak ja skutočne už neviem, či viem čítať, alebo neviem čítať, ale myslím, že je to jednoznačne povedané ako odpoveď.

  Ja si dovolím prečítať, hej, je to list z 3. 7. 2008, ktorý napísala pani Dr. Mária Vermešová, riaditeľka odboru kontroly, pánovi Ing. Štefanovi, generálnemu riaditeľovi Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Takže: „Na základe Vášho listu č. 12746/31528-1 zo dňa 27. 5. 2008, v ktorom žiadate o poskytnutie stanoviska k procesu výberu zmluvného partnera na poskytnutie predmetu zákazky informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych, tlmočníckych a prekladateľských služieb, na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v gescii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, propagácia a reklama implementácia operačných programov a súvisiacich odborných školení, konferencia workshopov, zabezpečenie procesu verejného obstarávania u verejného obstarávateľa Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, postupoval podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

  Verejný obstarávateľ postupoval pri zadávaní podprahovej zákazky podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 25 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní nadlimitných zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe č. 3 sa použijú postupy zadávania podprahových zákaziek. Technické požiadavky určil verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 34 a oznámenie o výsledku verejného obstarávania poslal publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23.

  Úrad pri preskúmaní postupu verejného obstarávateľa pri výbere zmluvných partnerov na uvedený predmet zákazky z predloženej dokumentácie nezistil konanie v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnilo výsledky verejného obstarávania.

  S pozdravom

  Dr. Mária Vermešová, riaditeľka odboru kontroly.“

  Na to sa proste, toto už nemohol niekto prehliadnuť, keď som sa vyjadroval do niektorých televízií o výsledku tejto kontroly, vyjadril sa veľký predseda Úradu pre verejné obstarávanie, že on o tej kontrole nič nevie. No tak neviem, no tak či on je hlavný kontrolór na tom Úrade pre verejné obstarávanie, ja si myslím, že nie, on je tam len čisto ako politický nominant a myslím, že aj ako politický nominant sa správal a aj sa správa po návšteve svojich politických súkmeňovcov, ktorí, samozrejme, doňho bijú, aby za každú cenu spravili z pána ministra Januška, ja neviem, nejakého podvodníka.

  Som presvedčený, že keď raz šéfka kontroly na tomto Úrade pre verejné obstarávanie zistila, že skutočne toto obstarávanie nebolo v rozpore so zákonom, tak keď dneska nie je v rozpore so zákonom, tak predsa o dva týždne nemôže byť v rozpore so zákonom len kvôli tomu, že člen predsedníctva Strany maďarskej koalície si to bude myslieť, pretože on nevedel o tejto kontrole.

  Ja by som mohol prečítať trebárs aj to, čo je písané v tom Novom Čase, kde skutočne je na jednej strane, na jednej A4, síce drobným písmom, aby ministerstvo výstavby nemrhalo prostriedkami, je skutočne spravená celá chronológia. Celá chronológia. Lenže viete, na Slovensku, keď si niekto chce nájsť bič, tak si ten bič nájde, aj keby tu nebola ani jedna hus, síce myslím, že tých husí a tých koňov je tu habadej, aby tu tie biče nejako praskali, ale to nie je podstatné.

  Podstatné je to, že niekto v našej spoločnosti za každú cenu chce vytvárať nejaké kauzy alebo prekrývať kauzu kauzou, alebo proste urobiť a robiť z ľudí doslovne a do písmena takých podvodníkov, zločincov a neviem čo ešte.

  Ja osobne si myslím, že každý, kto niekoho kritizuje, by si mal predovšetkým upratať pred svojím vlastným prahom a až potom by mal niekoho kritizovať. V tejto tzv. kauze, kde sa stále omieľa 3,6 mld. slovenských korún, čo nie je pravda, lebo v danom termíne bol kurz iný, myslím, že v roku 2007 je to len 2 940 mil. – ale to nie je vôbec podstatné! Podstatné je to, že v konečnom dôsledku ministerstvo výstavby rozhoduje len o skutočne malej čiastke. Doteraz sa tam, ja neviem, minulo 13 mil. eur, z toho trebárs len do tlačených médií sa dávali inzercie za 23 mil., a to nehovorím o elektronických médiách.

  Nech mi niekto povie, že kto čo ukradol, kto čo ukradol v rámci toho ministerstva výstavby? Tu sa stále rozpráva, čo sa stalo. No nič sa nestalo! No nič sa nestalo. Ministerstvo perfektne pracuje, dokonca je hodnotené veľmi dobre aj z Európskej komisie, proste všetky tie fondy, ktoré majú byť vyčerpané, sú čerpané, nerobia sa škody proste tomuto štátu, ako sa robili za minulých vlád, kde kvôli ktorým terajšia vláda musí vracať nevyčerpané eurofondy nazad do Bruselu, a to nie v desiatkach miliónov, ale v miliardách. Tam, tam by ste mali, z vašich ministrov by si mal niekto sypať popol na hlavu.

  A na druhej strane, keď už hovoríme o tých výberových konaniach alebo o tendroch, ja si myslím, že lup, lup storočia, ktorý sa odohral za vašej vlády pri predaji Slovenských elektrární, kde teda bolo trošku, bolo trošku iné číslo, a to nikto nehovoril o peniazoch, ktoré prišli z Európskej únie a by mali byť nami minuté, ale jednalo sa o nehnuteľnosti, a dá sa povedať, strategické nehnuteľnosti tohto štátu, ktoré sa predali za úplný zlomok ich skutočnej hodnoty. Slovenské elektrárne, ktoré sa predali za 839 mil. eur, čo v tom období kurz predstavoval 31,5 mld. slovenských korún – to nebola zlodejina, to bol galaktický lup, lup, to sa nedá ani nejako ináč nazvať. Proste niečo, čo stojí, čo má minimálnu cenu 120 mld., sa predalo za 30 mld.? Veď to je tá nehoráznosť!

 • A tu si niekto dovolí rozprávať o tom, či to bolo len na nástenke alebo na... Prosím vás, nech to bolo aj v zošite – no a čo? Zákon, keď to povoľuje, tak to povoľuje. Aj vtedy zákon, teda akože povoľoval na tender, na túto zlodejinu storočia, div sa svete, normálne sa prihlásil dokonca len jeden záujemca. Dokonca jeden záujemca! Na niečo také dôležité, ako je slovenská energetika. Prihlásil sa taliansky Enel a my, pretože to bol jeden záujemca, sme si rýchlo prijali jedného poradcu, ktorým bol Prite Whoterhaus. Ja neviem, kvôli čomu sme si prijímali toho poradcu, keď v podstate, keď tender s jedným, neviem, kto tam mal ten druhý vyhrať? A ten poradca, div sa svete, si vyúčtoval dokonca za to, že radil, že z jedného si máme vybrať jedného, ten si vyúčtoval miliardu slovenských korún. To je skutočne veľmi zaujímavé. Čo je na tom rozumné, čo je transparentné? Áno, transparentné je, že to bola bohorovná zlodejina, že koľko z toho, z tej miliardy išlo komu do vrecák, to skutočne by sme sa museli opýtať tých, ktorí pri tom boli v tom období.

  Takže tender na slovenskú energetiku, ktorú vyhral jeden, dokonca jedného poradcu, ktorý si zobral miliardu – a nič sa nedeje. A tu niekto stále vŕta do niečoho, čo vôbec nie je kauzou. Rozpráva o tom Slota, ten toho pozná, veď ja poznám vás všetkých, väčšinou, jedného viac, druhého menej. Teraz ja neviem ona má syna, ktorý má firmu, on má dcéru, ktorá má, a to všetko je prepojené potom na mňa?

  Veď treba si pozrieť, prepánajána, čo ste robili za svojho vládnutia, trebárs na ministerstve vnútra tie rôzne tendre pri budovaní schengenskej hranice. Treba si pozrieť ja neviem druhé ministerstvá, nechcem byť skutočne uštipačný a konkrétny, i keď by som mohol, pretože nemá to nejako zmysel.

  Ja by som len chcel vás vyzvať, prestaňte tu robiť z tohto národa nejakú cvičenú opicu, hlavne tamtí hore na tom balkóne, tá tzv. demokratická mediálna...

 • Reakcia z pléna.

 • Hej, garnitúra. (Smiech v sále.) To je hnus vôbec hovoriť o nich, ale budiž. Sú to otroci svojich chlebodarcov. Proste mi je ich ľúto.

 • Nech len slúžia, nech len slúžia, aj keď by mali slúžiť predovšetkým slovenskému národu a v prospech Slovenskej republiky.

  Slovenská národná strana ani z toho nezomrie, ani, ani nezanikne. Je to najstaršia politická strana nás Slovákov, ktorá tu existuje od roku 1871 a bude existovať, či už táto opozícia tu bude, alebo či tu tí „gaunári“ hore sediaci budú alebo nebudú. My tu budeme a budeme strážiť záujmy slovenského národa!

  A ja jedno hovorím, minister ako Marian Janušek skutočne by sa mohol, mohli by sme sa prezentovať s takým poctivým človekom, akým je on. A či už...

 • Reakcia z pléna.

 • No vy sa smejte, ale smejete sa zo svojej vlastnej „blbosti“ a to mi nejako neprekáža, keď sa smejete sám zo seba.

  V každom prípade si myslím, že Slovenská národná strana, a pevne verím, že aj moji koaliční partneri stoja za koaličným ministrom, pevne verím, že výsledky druhej kontroly, teda z Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj z Najvyššieho kontrolného úradu nebudú pozitívne v tom smere, že by vyšli v ústrety teda opozícii. V každom prípade si myslím, že tender nemá absolútne nijaké zádrhy, a to, čo rozprával tuto predkladateľ, no neviem... Tak teda vás nepoznám vôbec (smiech v sále), ja som sa čudoval, že vôbec tu sedíte niekde, z niekade, neviem, skade ste spadol z neba (smiech v sále), ale, budiž, no. Budiž, keď už tu rozprávate tie svoje nezmysly.

  No a keď som počúval, neviem, v TA 3, pán poslanec z Martina, ale aj vám som priezvisko zabudol (reakcia z pléna), Janiš. No keď som vás počúval, no tak to bolo komické, ja som, no, to bolo niečo neskutočné, to bolo niečo neskutočné (povedané so smiechom). Som to vyrátal, trinásť ráz ste zopakovali to isté. Trinásťkrát. (Smiech v sále.) Ja už som si myslel, že neviem, či som ja mentálne retardovaný, alebo vy.

 • Smiech v sále.

 • Ale to bolo niečo otrasné. Argumentácia taká, že človeku, človeku sa dvíha žalúdok.

  Ja by som len teda ctenú opozíciu vyzval, aby sme sa tu skutočne nepredvádzali, veď to je úplne trápne sa ukazovať ľuďom, keď si niekto myslí, že tu sedí na zadku, tlačí gombíky a ešte si myslí, že robí – tak to je nehoráznosť!

 • Smiech v sále.

 • To je nehoráznosť!

  Tak prosím vás, keď už máte výhrady, za každý klub vyjadrite tie svoje výhrady, tie svoje „drísty“, ktoré sa opakujú, a každý rozpráva to isté len inými slovami. Už skutočne šetrite nás, časovo šetrite, odhlasujme to, buď tak odhlasujeme, alebo tak odhlasujeme. Len prosím vás, netárajte a netvárte sa jak ťažko pracujúci ľudia! Ja vás o toto prosím.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami poslanci – Hrušovský, Brocka, Žitňanská, Slavkovský, Janiš, Simon, sedem pánov poslancov, osem, poslanec Kahanec. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Hrušovský.

 • Druhý argument je v stanovisku vlády, citujem: „V súčasnosti prebiehajú vo vzťahu k obstaraniu konzorcia dve kontroly, opakovaná zo strany ÚVO a kontrola zo strany NKÚ zameraná na oprávnenosť platieb. Kontroly ešte nie sú ukončené a skôr, ako by sa malo vysloviť akékoľvek hodnotenie daného verejného obstarávania, bolo by vhodné počkať na výsledky uvedených kontrol.“ Koniec citátu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, žiadne, že vláda stojí za ministrom, žiadne, že vláda konštatuje, že minister nepochybil. Predseda vlády neprebral politickú zodpovednosť, tak ako v prípade ministerky Tomanovej, ba naopak, citovaným stanoviskom si do budúcnosti otvoril dvere na možné odvolanie ministra Janušeka z funkcie.

  Takže, pán minister Janušek, dovidenia v poslaneckej lavici.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, už som mal strach, že sa nevrátiš do minulosti, a skoro som mal obavu, že nás tu znovu nepourážaš všetkých. Znovu si sa predstavil v tom starom, dobrom prevedení, akého ťa poznáme. Škoda. Preto, lebo v tejto kauze naozaj sa jedná o vážne veci, ktoré možno ty zľahčuješ a podceňuješ. Boj s korupciou a klientelizmom je jedna ťažká politika.

 • Reakcia poslanca.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Abrhana – pán poslanec Dubravay a pán poslanec Rafaj. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Slovo má pán poslanec Dubravay.

 • Pán predseda, keby si chodil do tohto parlamentu, tak ako chodia všetci ostatí naši kolegovia, tak by si poznal pána poslanca Kahanca, ktorý už viackrát vystúpil vecne a odborne, aj politicky. Len škoda, že teba tento parlament nezaujíma, tak preto si nespomenieš, že ktorí poslanci kde sú a ktorí poslanci čo robia.

 • Ďakujem. Pán poslanec Abrhan, keby som ťa nepoznal za iných okolností, tak si myslím, že dnes si sa zbláznil. Po prvé.

  Po druhé, prosím ťa, nehovor to, čo si asi myslia poslanci SNS. To vie len ten, ktorý odišiel, a potom ešte nad ním Pán Boh. Takže nepasuj sa do nejakého proroka.

  Keby nebola dnes odznela Tichá noc, skutočne s radosťou nazvem všetkých predrečníkov, a to nie je môj štýl, že sú to cvičené opice, papagáje, ktorí opakujú stokrát to isté a dokola. Dokonca niektorí to nevedia ani prečítať po tých, ktorí im to napísali. Veď je to zjavne vidieť. Tridsaťpäť rokov som pôsobil za katedrou, takže viem, keď sa pozriem na niekoho, či to ovláda, či to je jeho myšlienka, jeho idea, alebo to má nacvičené, odkopírované a večer na ubytovni cvičil pred zrkadlom a gestá, ktoré vôbec nie sú jeho vlastné a len sa nimi zhadzuje. Skôr to robí preto, aby to kamery, novinári zachytili.

  Je zbytočné reagovať a myslím si, že už je najvyšší čas, aby sme ukončili túto trápnu debatu.

  Ďakujem.

 • Reakcia poslanca.

 • Bol by som radšej, pán poslanec, keby pán minister bol zverejnil v novinách nie inzerát o tom, ako tender prebehol, ale zverejnil to, že tender vypísal. Tu ťa nikto neupodozrieva z toho, že kradneš alebo že niekto sa nabalil. Tu máme vážne pochybnosti, že tender neprebehol transparentne. A veľmi sa čudujeme tomu, že práve jedna firma, ku ktorej si sa ty verejne viackrát priznal, že áno, sú to tvoji priatelia, veď ťa zastupujú na viacerých súdoch, tak viacej vyvoláva podozrenie potom ešte väčšie, že tu naozaj išlo o vedomé netransparentné vypísanie tejto súťaže. Preto, lebo neviem si predstaviť (reakcia poslanca), neviem si predstaviť, pán predseda, ako ináč by sa mohlo stať, že jeden...

 • Ja tiež budem pokračovať v takom katechétskom duchu a len mi tak napadlo, taká asociácia – prezumpcia neviny. Možno keby Pán Boh nebol taký milosrdný a neuplatnil voči vám prezumpciu neviny, tak už by ste mali dávno vstupenku do pekla.

 • Reakcia poslanca.

 • Reakcia na faktické – pán poslanec Abrhan.

 • Poprosím rešpektovať rokovací poriadok.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Dubravay, myslel som, že takýto slovník ako o cvičených opiciach ovláda len váš predseda, ale vidím, že vy ste učenliví poslanci. Váš pán predseda vo svojom vystúpení hovoril a citujem: „Keď si niekto chce nájsť bič, tak si ho nájde, aj keby husi neboli.“ Myslím, že husí aj koňov je habadej, aby biče praskali.

  Pán predseda SMER-u nechcel, aby sa členom vlády stal váš predseda, pán predseda Slota. Nuž tak preto si pán predseda Slota, keďže aj husi sú biele, musel nájsť tých koňov asi bielych.

  Ďakujem pekne.

 • Reakcia poslanca.

 • Pán poslanec, je príležitosť reagovať s faktickou poznámkou. (Reakcie z pléna.) Páni poslanci, poprosím, keby ste sa upokojili, prosím. (Veľký ruch v sále.) Poprosím upokojiť sa, vážení páni poslanci, pokračujeme.

 • Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Šimko, nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, nechcel som pôvodne vystúpiť, ale vyprovokovali ma k tomu páni poslanci zo SNS, predovšetkým pán poslanec Rafaj, ktorý tu reaguje v podstate na každé vystúpenie. Ja oceňujem, pán predseda poslaneckého klubu, že sa snažíte aj vecne odpovedať na mnohé otázky, o ktorých tu hovoríme.

  Viete, páni poslanci, je ťažko obísť tému, keď váš koaličný partner kritizuje tender, ktorý vyhrali firmy blízke vášmu predsedovi. Je ťažké niečo povedať k tomu, keď sa objaví správa, že na stretnutí šéfov koalície Ján Slota vulgárne nadáva svojmu koaličnému partnerovi, keď sa Vladimír Mečiar spýtal na pochybnosti okolo tendra na ministerstve. Viete, že je ťažké, keď riaditeľ tlačového odboru Úradu vlády pán Ondruš hovorí, že, citujem: „Na základe doterajších faktov má premiér dôvodné pochybnosti, či minister Janušek postupoval správne.“

  Ste tu takisto konštatovali vo vašich faktických poznámkach, že hovoríme všeobecne, nehovoríme k veci, takže dovoľte, aby som pripomenul tie chyby, ktoré sa stali na ministerstve a za ktoré zodpovedá pán minister. Viete, že nebola predložená dokumentácia, na ktorej základe by bolo možné overiť, aký je pomer prioritných a neprioritných služieb, a preto sa nedá povedať, či bol spôsob výberu obstarávania v poriadku.

  Ďalej obstarávateľ, to je ministerstvo, by malo preukázať, ako stanovilo predpokladanú hodnotu zákazky a pomer prioritných a neprioritných služieb.

  Ďalej v ponuke víťazného konzorcia sú len jednotkové ceny, na základe čoho nie je možné stanoviť celkový objem služieb, a preto sa nedá určiť, či bol správny postup obstarávania víťaza.

  Takisto sme už tu aj hovorili, že Európska komisia pri tendroch vyžaduje dodržiavanie povinnosti transparentnosti, ktorú treba zabezpečiť zodpovedajúcim stupňom zverejnenia tendra.

  Ďalej na dosiahnutie transparentnosti odporúča zverejnenie informácie o tendroch v masovokomunikačných prostriedkoch.

  Kontrola ďalej konštatuje, že vzhľadom na veľkosť zákazky, oznámenie o tendri na informačnej tabuli ministerstva je v rozpore s tým, čo vyžaduje Európska komisia aj zákon.

  Za nepriehľadný tender nám hrozí pokuta vo výške 25 % z hodnoty kontraktu.

  A mohol by som asi pokračovať.

  A predpokladám, že považujete ministerstvo, ktoré riadi nominant SMER-u, za svojho partnera a že tieto výhrady nie sú vám také ľahostajné.

  A už aj na základe týchto faktov si myslím, že, pán minister, to sú chyby, nad ktorými by ste sa mali zamyslieť a zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii. Viete, na všetko tu odpovedajú vaši kolegovia, no sympatickejšie by iste bolo, som aj na to zvyknutý, keď odpovedá človek, ktorý zodpovedá za taký veľký rezort, aký ešte riadite.

  Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou vystúpi, prosím, pán poslanec Brocka. Pripraví sa pani poslankyňa Žitňanská.

  Slovo má pán poslanec Brocka.

 • Dámy a páni, pokojne, poprosím vás. Pán Slota nám položil rečnícku otázku, že kto kradol v tejto kauze. Pán Slota, vy ste kradnutie vylepšili. Oproti deväťdesiatym rokom, keď ste prišli s nápadom tunelovať štátne firmy a potom dokonca tí, čo sprivatizovali od vás, tak tunelovali vlastné súkromné firmy, tak teraz ste to urobili tak, že vy ste sa o koristi, o rozdelení koristi dohodli vopred. Tendre, ktoré organizujú ministri za SMER, tak vyhrávajú firmy SMER-u a zhodou okolností vždycky tí, ktorí sú najdrahší. Tendre, ktoré organizuje pán minister Janušek, tak vyhrávajú ľudia, ktorí sú blízki Slotovi.

  Pán kolega, vy ste to dotiahli do dokonalosti, ako sa môže kradnúť a parazitovať na štáte. Apropo pre vás, ktorí nazývate firmu Zamedia bratislavskou, prosím vás, to je omyl, Bratislavčania. Keby to bola bratislavská firma, bola by to „Bamedia“, bystrická by bola „Bbmedia“ a košická by bola „Komedia“. Ja si myslím, že to je najvýstižnejší výraz pre to, čo vy robíte, Slota a jemu podobní!

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Šimka – pán poslanec Rafaj. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Rafaj, máte slovo.

 • Ďakujem. Keďže ste ma nepriamo vyzvali, pán poslanec, budem reagovať na to, čo ste si mysleli, že bolo uvedené ako kritika. Pravdepodobne ste mysleli niektoré neoverené informácie, ktoré mali byť údajne z ministerstva financií, tak na to vám môžem len odpovedať, že ministerstvo neuzavrelo nijaký verdikt vo vzťahu k tomuto tendru. Ministerstvo rutinne vykonáva, ešte stále prebieha, certifikačné overovanie právoplatnosti výdavkov, tak ako mu to prikazuje zákon. A jediným, kto môže dať verdikt, či niečo bolo právoplatné, alebo či išlo o porušenie zákona, je práve Úrad pre verejné obstarávanie.

  Takže ak ste mysleli na túto rutinnú záležitosť ministerstva financií, ktoré tak či tak musí počkať na kontrolu, ďalšiu kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie, tak ste sa mýlili. Možno, že ak pán predseda Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý sa strašne tlačí, aby bol údajne členom tejto komisie, tak už asi má niečo pripravené, o čom my nevieme, ale ja môžem reagovať len na skutkový stav poznania, ktorý momentálne mám, a ten, bohužiaľ, vyvracia to, čo ste hovorili vy. Čiže ak niečo viete, čo vie pán Béla Angyal, a vy to už viete, tak to potom rovno povedzte. Ale v skutkovom stave poznania, ktoré teraz je aj v rámci certifikačného overovania, k nijakým takýmto skutočnosťami nedošlo.

 • Ďakujem pekne. Veľa rečí a nekultivovanosť, to zakrýva podstatu. A podstata je, že tender bol vypísaný na korkovej tabuli za dverami ministerstva. To zverejnenie tam viselo šesť dní vrátane víkendu. To je podstata. Minister, ktorý chce konať vo verejnom záujme, má záujem na súťaži, má záujem na najlepšej ponuke. Zverejní ponuku bez ohľadu na platný právny stav, zverejní ponuku na internete, v tlači a zverejní ju s dostatočným časovým predstihom na 30 dní. Minister, ktorý chce prihrať kšeft vlastným, zverejní tender na korkovej nástenke za dverami ministerstva na šesť dní.

  Chcem podotknúť v tejto súvislosti, že na návrh SDKÚ – DS od 1. júla nie je možné zverejniť tender na nástenke za dverami ministerstva, ale musí byť takýto tender zverejnený minimálne na internete.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Šimko bude reagovať na faktickú poznámku.

 • Ďakujem za poznámku, pán poslanec. Pred touto rozpravou ja som si myslel, že expertov na riadenie ministerstva nie je až tak veľa. V podstate ja som si prečítal z vašej tlačovky, že vám pomáhal generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Igor Štefanov, ktorému ako ani nepatrí toto do pôsobnosti. No a, viete, viaceré zdroje, ktoré nechcú byť menované, tak hovoria, že aj pán minister ani v skutočnosti neriadi toto ministerstvo, ale riadi pán Štefanov.

  Ja musím povedať, že aj na základe tých vašich reakcií si dávam do poznámky, pán Rafaj, vaše meno a ozaj hovorím o vás ako o expertovi tiež na túto oblasť a možno povedať, že aj vy možno zasahujete do riadenia tohto rezortu.

  Ďakujem.

 • Áno, ďakujem, pani podpredsedníčka. No videli sme tu to, o čom si myslím, že mohol byť tento poslanecký zbor ušetrený, pretože ak máme byť nejakým vzorom pre našich občanov, tak teraz tu bol prednesený pred chvíľou pánom Slotom absolútne negatívny vzor správania sa na verejnosti. V tomto prípade kauza Janušek ide predovšetkým o princíp, o spôsob konania. Tu sa nejedná o to, že či bolo ukradnuté, nebolo ukradnuté, my tu nemusíme dnes nič takéhoto dokazovať. Ale minister je predsa tým, kto má predovšetkým slúžiť občanom, a keď ináč nie, tak slúžiť aspoň dobrým príkladom. A správanie ministerstva bolo v tomto prípade dobrým príkladom pre 2 900 starostov a primátorov? Tí musia pri rádovo o niekoľko núl v menších sumách všetko zverejňovať a ísť verejným obstarávaním. Ale ich v podstate nadriadený môže zverejniť takúto súťaž na tabuli za dverami, kde sa dostanete len s elektronickou kartou a s čipom! Tak to sa nedá nazvať ináč ako klientelizmus „ako Londýn“, ako už bolo povedané niekým iným, nie mnou.

  A k tomu dovolávaniu sa, že Slovenská národná strana je najstaršou a najdlhšou a najlepšou slovenskou politickou stranou, no keby to počul Martin Rázus, tak sa v hrobe obráti. On bol za života považovaný za svedomie národa. Pán predseda Slota nebude môcť nikdy byť považovaný za svedomie národa.

 • To bolo vystúpenie posledného z rečníkov prihlásených do rozpravy. Skôr ako ukončím rozpravu k tomuto bodu, chcem sa opýtať pána ministra Januška, či sa chce vyjadriť k rozprave, teda v rámci rozpravy.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Mal by som vo svojej faktickej poznámke reagovať na predrečníka pána poslanca Slotu, musím konštatovať, že pán poslanec Slota odišiel zbabelo zo sály. Pochopil, že pozícia ministra Janušeka nie je obhájiteľná a že nie je možné takýmto spôsobom pokračovať ďalej. Odporučil by som pánovi ministrovi, aby po odchode pána Slotu odišiel aj on z ministerského postu. Ďakujem.

 • Vážená pani predsedajúca, milé dámy, vážení páni, so záujmom som si vypočul diskusiu včera večer aj dnes, zhruba hodinu, priznám sa, že som očakával trošku iné vystúpenia, pretože vy ste vlastne pokračovali v tom, čo niekoľko týždňov médiá píšu o našom ministerstve klamstvá, lži, výmysly a prekrútené fakty.

  Za posledný mesiac bolo zhruba 300, presne 331 otázok na naše ministerstvo k včerajšiemu dňu, dnes to je, samozrejme, viac. Ja len chcem pri tejto príležitosti, ak ma pozerajú starostovia a primátori, im povedať, že, žiaľ, určité veci sa posunú ďalej, čo sa týka tých zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku, na ktorý tak čakajú, a zmlúv medzi ministerstvo a prijímateľom v rámci školskej infraštruktúry, aby mohli rekonštruovať materské, základné a stredné školstvo, pretože moji ľudia pracujú na týchto odpovediach a majú strašne veľa roboty.

  To je aj na margo toho, ako nekomunikujem s médiami, pretože médiá, keď dostanú informáciu od nás, odbornú, tak si vyberú to, čo sa im páči, a koľko ráz sú to veľké hlúposti. Ja tvrdím, že niečo medzi amaterizmom a chrapúnstvom je to, čo sa deje v médiách v dnešnej dobe.

  Dôvod, prečo ma dnes navrhujete alebo chcete navrhnúť odvolať, je jediný, ide o ten tender, čo sa týka služieb technickej asistencie, čiže budem sa venovať len tejto problematike.

  V rámci predmetného tendra mi je vyčítaných viacero vecí. By som to zhrnul do niekoľkých bodov:

  - Po prvé je to hodnota verejného obstarávania.

  - Subjekty, ktoré sú víťaznými vo verejnom obstarávaní.

  - Výber metódy verejného obstarávania, s čím súvisí pomer medzi prioritnými a neprioritnými službami.

  - Spôsob zverejnenia oznámenia o verejnom obstarávaní.

  - Pochybnosti o vykonaní kontroly verejného obstarávania.

  - Nekomunikácia s médiami.

  - Premrštené ceny za služby konzorcia dohodnuté v zmluve.

  - Projekty na právne služby za 130 miliónov.

  - Odborne spôsobilá osoba.

  - Exkluzivita zmluvy.

  Ja sa budem postupne venovať týmto bodom.

  K hodnote verejného obstarávania. Hneď na úvod uvediem a ďalej vysvetlím, že nejde o 3,6 mld. slovenských korún ani o inú podobnú sumu. O tomto už viacerí povedali, len stále opozícia o tomto čísle rozpráva, lebo je zaujímavé takisto, ako o tom píšu aj médiá. Táto medializovaná suma 3,6 mld. je suma celého Operačného programu Technická pomoc na roky 2007 až 2015, v prepočte z eura na slovenské koruny v tom období, kedy bolo za jedno euro tridsaťosem korún, čiže v čase schvaľovania daného operačného programu. V súčasnosti vieme, že slovenská koruna sa posilnila, čiže je to nejakých 2,94 mld.

  Naše ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako centrálny koordinačný orgán bolo a je zodpovedné za úspešnú implementáciu operačných programov v Slovenskej republike. Na začiatku roku 2007 bola pred nami prioritná úloha pripraviť systém čerpania fondov z Európskeho spoločenstva tak, aby ešte v tom istom roku bolo úspešné a začalo sa bezproblémové čerpanie. Na tento účel bolo nevyhnutne potrebné vymyslieť fungujúci systém čerpania a samozrejme zosúladiť ho so záväzkami Slovenskej republiky voči Európskej únii vo veci poskytovania pomoci z fondov Európskeho spoločenstva a vyhotoviť normy a dokumentáciu pre operačné programy v rámci Národného strategického referenčného rámca.

  Naše ministerstvo v roku 2007 vymyslelo systém čerpania, zosúladilo ho s právom Únie a kodifikovalo ho vydaním systému riadenia fondov a kohézneho fondu pre programové obdobie rokov 2007 až 2013. Súčasne sa podarilo vyhotoviť unifikovaný vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý je použiteľný pre všetky operačné programy. Ministerstvu výstavby sa tak podarilo to, čo sa predchádzajúcej vláde, ktorá manažovala poskytovanie nenávratného finančného prostriedku v skrátenom programovom období, nepodarilo ani začať a to je zjednotenie spôsobu čerpania prostriedkov Európskeho spoločenstva.

  Uvedené má značné pozitívne vplyvy na kvalitu, efektívnosť a úspešnosť čerpania. Zjednodušuje sa tým tiež systém kontroly čerpania. Dnes preto môžeme povedať, že ministerstvu výstavby sa náročná úloha, pred ktorou na začiatku roka 2007 stálo, podarila splniť. Už v roku 2007 došlo k vyhláseniu prvých výziev, v roku 2008 dochádza k čerpaniam pomoci v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca, a pritom práve ministerstvo výstavby je v úspešnosti implementácie operačných programov, ktoré spravuje ako riadiaci orgán, na špici vo vzťahu k iným riadiacim orgánom.

  Vážené dámy, vážení páni, ministerstvo výstavby napr. len v rámci regionálneho operačného programu vyhlásilo už tri výzvy, pri ktorých dochádza k procesu uzatvárania zmlúv s úspešnými uchádzačmi a k ich prvým plneniam. Dôjde a dochádza tak napr. k rekonštrukcii viac ako 500 materských, základných a stredných škôl, či k podpore nekomerčných záchranných služieb. Uvedené úspechy by naše ministerstvo ako centrálny koordinačný orgán nebolo takom v krátkom čase a v takej kvalite splnilo bez externých odborníkov. Z tohto pohľadu sa preto rozhodnutie o vykonaní verejného obstarávania, pre ktoré tu paradoxne teraz stojím, javí ako nanajvýš správne. Bez neho by sme v súčasnom období neboli takí úspešní v implementácii operačných programov, čo by malo za následky neplnenie v tomto období.

  Ministerstvo výstavby prevzalo úlohu centrálneho koordinačného orgánu a financovanie tejto úlohy zabezpečila Európska únia schválením poskytnutia pomoci vo forme Operačného programu Technická pomoc. V prvej polovici roku 2007 sme poznali úlohy, poznali sme celkovú výšku prostriedkov, ktoré nám Únia na ich financovanie poskytla, ale nepoznali sme konkrétne delenie týchto prostriedkov. Bolo však nevyhnutné, aby sme splnili záväzky voči Únii, ako aj voči našim občanom, začať naplno pracovať na zverených úlohách. Ministerstvo výstavby nemalo dosť odborníkov z oblasti práva, tlmočenia, prekladov, podčiarkujem publicity organizovania školení a pod. My takýchto odborníkov ani nedokážeme zaplatiť. Nie je to výnimočná situácia, lebo s takýmito problémami sa boria aj v iných členských štátoch Európskej únie. Nadefinovali sme si preto také oblasti, v ktorých najnutnejšie potrebujeme externú pomoc, a vyhlásili verejné obstarávanie.

  Ako som už uviedol, v čase vyhlasovania verejného obstarávania bola známa iba suma pre celý Operačný program Technická pomoc, kde som povedal, že to bolo 97 600-tisíc eur, čo je zhruba 2,9 mld. korún pri kurze 30,126 za euro. Nepoznali sme konkrétne sumy, ktoré nám Únia schváli pre jednotlivé aktivity v rámci tohto operačného programu. Keďže bolo treba konať rýchlo, naše ministerstvo zobralo celú sumu operačného programu za základ a uviedlo ju do oznámenia o vykonaní obstarávania ako predpokladanú hodnotu zákazky. Žiadne ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní neukladá povinnosť pri zabezpečovaní procesu verejného obstarávania preukazovať spôsob zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. Táto predpokladaná hodnota zákazy sa určuje v prípravnej etape procesu verejného obstarávania, ktorá pritom nie je upravená v zákone o verejnom obstarávaní. Suma, ktorá je uvedená ako predpokladaná hodnota zákazky, nie je pre obstarávateľa záväzná, nie je záväzná ani pre víťazného uchádzača.

  Pri určení predpokladanej hodnoty zákazy sme vychádzali z jedinej, vtedy presne známej sumy. Boli sme si pritom vedomí, že na obstarané aktivity sa bude dať použiť iba suma, ktorá bude na ne schválená. Vedeli sme, že ani uvedenie celej výšky Operačného programu Technická pomoc nám v tomto nebude prekážkou, keďže ide o úplne nezáväzné číslo a keďže sme zmluvné podmienky nastavili tak, že iba naše ministerstvo má právo rozhodnúť, čo sa objedná, t. j. iba od nášho ministerstva záleží, aká suma sa vyplatí.

  Na preukázanie, že v žiadnom prípade nikdy nemôže dôjsť k tomu, že by bolo predmetnému konzorciu vyplatených cca 97,6 mil. eur, to znamená celá suma OPTP, uvádzam nasledovné: uvedená suma cca 97 600-tisíc eur, t. j. 2,94 mld. Sk, už teda nie je z dôvodu zmeny kurzu 3,6 mld. Sk, sa použije na aktivity Operačného programu Technická pomoc v dvoch prioritách:

  Priorita 1 v rámci Operačného programu Technická pomoc je zabezpečovaná naším ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja, je financovaná z OPTP do výšky 63 153-tisíc eur, t. j. 1,9 mld. Sk.

  Priorita 2 v rámci Operačného programu Technická pomoc je zabezpečovaná zo strany ministerstva financií, je financovaná z Operačného programu Technická pomoc do výšky 34,5 mil. eur, čo je v prepočte viac ako 1 mld. Sk.

  Naše ministerstvo tak zo sumy určenej na aktivity Operačného programu Technická pomoc riadi rozdeľovanie sumy vo výške cca 1,9 mld. a zvyšok riadi ministerstvo financií vo výške zhruba 1 mld.

  Tí z vás, ktorí sledovali našu tlačovú konferenciu, ako aj tí, ktorí sa zúčastnili poslaneckého prieskumu na našom ministerstve minulý týždeň, ste mali možnosť vidieť tabuľku, ktorú kreslil môj generálny riaditeľ Agentúry pre regionálny rozvoj pán Štefanov, ktorý to tam vysvetlil, a on riadi túto agentúru, to ste mali pravdu, a bolo na nej vidieť, že najpodstatnejšia časť prostriedkov Operačného programu Technická pomoc, z časti, ktorú spravuje naše ministerstvo, ide na mzdy, ďalej na technické vybavenie, zabezpečenie softvérového vybavenia vrátane veľkého systému ITMS. Najmenšia časť z tohto všetkého je určená na činnosti zabezpečované konzorciom a to je suma cca 13 mil. eur, čo je necelých 392 mil. Sk, čiže nie 3,6 mld. Sk, ako sa veľmi často používa.

  Toto bolo prednesené a následne diskutované s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí boli na poslaneckom prieskume na našom ministerstve. Preto ma prekvapuje, že niektorí z poslancov, ktorí tam boli, v návrhu na moje odvolanie uvádzajú, že je to z dôvodu tendra na 3,6 mld. korún. A som aj prekvapený odpoveďami na otázky novinárov, že som na niečo nevedel odpovedať alebo že som krčil plecami, alebo takéto nejaké informácie. Je to zase len tá kvalita a profesionalita našich médií alebo niekoho iného.

  Opätovne zdôrazňujem, nejde tu o tender na 3,6 mld. Sk. V čase vyhlasovania obstarávania vôbec nebolo jasné, aké sumu bude možné použiť na obstarávanie týchto aktivít. Teraz už vieme, že je to 13 mil. eur. Táto suma 13 mil. eur je určená na aktivity zabezpečované konzorciom na obdobie rokov 2007 až 2015, t. j. na 9 rokov. Na jeden rok tak pripadá suma približne 1,5 mil. eur, v prepočte 43,5 mil. korún. Pri sume celostránkovej inzercie v tlačenom médiu vo výške 260-tisíc Sk či televíznom šote 300-tisíc korún za pol minúty, ďalej pri cenách za odborné preklady, pri odmenách špičkových lektorov a pod., to je štandardná, nie vysoká suma. Poznamenávam, že povinnosť vykonávať publicitu operačným programom, informovať verejnosť o pomoci Európskej únie pre Slovensko, organizovať školenia a vyhodnocovať procesy nám vyplýva z prevzatých záväzkov Slovenskej republiky voči Únii. Ide pritom o jednu z podmienok, za ktorých sa pomoc poskytuje.

  Ako som uviedol, Operačný program Technická pomoc zahŕňa veľmi široké množstvo činností, ktoré ministerstvo výstavby povinne zabezpečuje vo vzťahu k implementácii operačných programov Národného strategického referenčného rámca. Z časti tohto Operačného programu Technická pomoc, ktorú riadi ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, povinne financuje mzdy zamestnancov pracujúcich v súvislosti s eurofondami, zabezpečuje rozvojové aktivity, financuje nákup technického vybavenia, výpočtovej techniky pre týchto zamestnancov, kancelárske vybavenie vrátane nábytku, potrebné automobily a financuje softvérové vybavenie, a to upozorňujem, vrátane systému ITMS, kde ide o obrovský softvér, ktorý prepája všetky naše operačné programy a softvéry v rámci čerpania fondov Európskeho spoločenstva s Európskou úniou, čo je nesporne veľmi náročný projekt.

  Treba neskromne povedať, že ministerstvo výstavby pod mojím vedením úspešne zabezpečilo túto neľahkú úlohu, podarilo sa nám nastaviť ITMS na nové požiadavky. Treba však povedať a upozorniť, že teraz stojíme pred náročnou úlohou v rámci ITMS a to je príprava systému na novú menu, od 1. 1. 2009 musí ITMS konvertovať na euro.

  Už dlhšiu dobu a v súčasnosti maximálne intenzívne prebiehajú práce v úzkej súčinnosti medzi expertmi nášho ministerstva. Treba vyzdvihnúť aj zamestnancov ministerstva financií, ktorí sa aktívne a vo veľkej miere podieľajú na uvedenom, a dodávateľmi daného softvéru ITMS s jediným cieľom – eurokonverzia ITMS k 1. 1. 2009.

  Z uvedeného vidno, že Operačný program Technická pomoc zabezpečuje nesmierne široký okruh činností. Nebuďme preto pápežskejší od pápeža a nepodozrievajme a priori, že niekto chce zneužiť postavenie, svoje kompetencie a neviem čo ešte, ako to už odznelo aj v časti vystúpení. Hovorme rečou faktov, pravdivých a objektívnych. Bolo by utópiou, čo i len hypoteticky sa domnievať, že konzorciu, ktoré bolo víťazom vo verejnom obstarávaní, pre ktoré tu teraz idete hlasovať o mojom odvolaní, môže byť uhradená celá suma Operačného programu Technická pomoc. Hovorím jasne a nahlas, jednoznačne nebude, lebo ani nemôže. Už aj preto, že o tretine operačného programu nerozhoduje naše ministerstvo, ale ministerstvo financií. Ale aj preto, že v roku 2007 a 2008 prebiehali z OPTP aj iné úhrady, ako mzdy, softvér a podobne. To je jednoducho, dokola obmieľané peniaze, tieto obmieľané peniaze dookola, tam nie sú. Ale hlavne preto, že rozpočet Operačného programu Technická pomoc je schválený a odsúhlasený Európskou komisiou, a to tak, že na aktivity, ktoré zabezpečuje konzorcium, je na 9 rokov určených cca 13 mil. eur. Nič viac.

  Ak by niekto zapochyboval, opakujem a zdôrazňuje, že viac ani nebude, EÚ nám iste nedá ďalšie peniaze. Nedôjde ani nemôže dôjsť k úhrade medializovaných miliárd korún, pretože platí sa iba za to, čo sa urobí na základe objednávok nášho ministerstva. A to môže objednávať iba v súlade so schváleným rozpočtom Operačného programu Technická pomoc na základe projektov schválených monitorovacím výborom.

  Operačný program Technická pomoc jednoducho viac peňazí nemá. Zmluva s konzorciom je na internete každému prístupná. Nezaväzuje ministerstvo k žiadnym objednávkam, tie vždy závisia od vôle, potrieb a možností nášho ministerstva. Konzorcium zabezpečuje tieto aktivity: informačné a propagačné, ďalej služby spojené so zabezpečením publicity operačných programov, vzdelávacie aktivity, príprava euroúradníkov, odborné školenia, konferencie, workshopy, zabezpečenie verejného obstarávania za roky 2008 – nebola za toto uhradená ani len jedna jediná koruna tomuto konzorciu. Právne služby za roky 2007 až 2008 – bolo uhradených cca 20 mil. slovenských korún. Tlmočnícke a prekladateľské služby za roky 2007 až 2008 – bolo uhradených cca 300-tisíc slovenských korún.

  Ako vidieť, konzorcium, ktoré bolo víťazom vo verejnom obstarávaní, zabezpečuje pre naše ministerstvo iba malú časť z technickej asistencie. To je suma, ktorá sa im za ich služby uhradí a bude nesporne podstatne menšia, ako je suma určená na celú technickú asistenciu. Bude presne taká, ako som v úvode zdôraznil, a to 13 mil. eur na celých deväť rokov.

  Ďalej by som vám povedal o subjektoch, ktoré sú víťaznými spoločnosťami vo verejnom obstarávaní. Ide o ďalší bod, ktorý napriek našim neustálym vysvetľovaniam neboli médiá rovnako 3,6 mld. ochotné brať do úvahy. Bohužiaľ, nielen médiá, ale ani niektorí opoziční poslanci. Dokonca ani po minulotýždňovom poslaneckom prieskume, keď som ich na to s mojím tímom upozornil, a ani po tom, ako majú možnosť zmluvu s konzorciom vidieť na internete. Opätovne preto upozorňujem, nejde o konzorcium firiem Zamedia a Avocat, v žiadnom prípade.

  Do verejného obstarávania sa prihlásila skupina uchádzačov zložená zo štyroch spoločností. S nimi bola uzavretá zmluva a tieto ju plnia. Rád by som uviedol, že ju plnia pri spoločnej zodpovednosti. Treba informovať o tom, čo médiá ignorujú. Konzorcium zodpovedá ministerstvu za výkon činnosti ktorýmkoľvek jeho členom či subdodávateľom spoločne a nerozdielne, čiže ide tu o tzv. solidárnu zodpovednosť.

  Osvetľujem podstatný fakt. Súčasťou konzorcia, pre naše ministerstvo robí časť služieb technickej asistencie, sú tiež v spoločnosti Consulting & Management, s. r. o., Bratislava s rozsiahlymi skúsenosťami s procesom poskytovania pomoci z fondov Európskeho spoločenstva v starom rozpočtovom období a European Consultants Organisation Belgicko, ktorá poskytovala a poskytuje služby v súvislosti s poskytovaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva napríklad v Rumunsku a na Ukrajine. Upozorňujem, že poskytovali ich aj Slovenskej republike aj za predchádzajúcej vlády, napríklad v roku 2006 pre Úrad vlády Slovenskej republiky či v rokoch 2005 a 2006 pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako tak aj Avocat podľa údajov z verejného obstarávania poskytoval právne služby týkajúce sa štátnej pomoci aj pre štátne organizácie predchádzajúcej vlády. A neviem, poskytovala táto firma zlé služby? Asi nie. Nemám informácie o jedinej výhrade štátnych orgánov, pre ktoré za predchádzajúcej vlády poskytovali služby, a dodávam, že ani na mnou riadenom ministerstve nie sú výhrady ku kvalite nimi poskytovaných služieb. Práve naopak. Treba povedať, že verejné obstarávanie toto konzorcium vyhralo aj vďaka referenciám predchádzajúcej vlády.

  Som kritizovaný za to, že súčasťou konzorcia sú spoločnosti Zamedia a Avocat, paradoxne ma nechvália za to, že súčasťou konzorcia sú Avocat a European Consultants Organisation, ktoré poskytovali kvalitné služby pre bývalú vládu súčasnej opozície a ktoré poskytujú kvalitné služby aj pre naše ministerstvo. Je to typická slovenská realita, odkedy som v politike, tak si zvykám, že médiá si nevšímajú pozitíva, ale hľadajú negatíva, a keď ich nenájdu, tak si ich vymyslia.

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky, zodpovedne vyhlasujem, že pri výbere dodávateľa boli v rozhodujúcej miere brané na zreteľ referencie skupiny dodávateľov, pretože úlohy, ktoré pred nami stáli a ktoré pred nami stoja, sa týkajú celej Slovenskej republiky, všetkých našich občanov. Z tohto dôvodu sme si nemohli dovoliť nekvalitu. Kritériá obstarávania boli také náročné práve preto, aby víťazom mohol byť iba a výlučne subjekt, ktorý zaručuje kvalitu, dodanie služieb riadne a včas.

  Vážená Národná rada, otvorene tvrdím, že podľa doterajších skúseností s víťazným konzorciom sa nám to podarilo. Vďaka službám konzorcia sme pripravili a naštartovali systém implementovania operačných programov. Úspešne čerpáme pomoc z fondov Európskeho spoločenstva. Konzorcium dodáva kvalitné služby. Ani koruna z ministerstva pod mojím vedením neodišla, a pokiaľ mi prejavíte dôveru, ani neodíde pre konzorcium v prípade nekvalitného poskytnutia služby.

  Ďalej by som povedal pár slov o výbere metódy verejného obstarávania a s ním súvisiaci pomer medzi prioritnými a neprioritnými službami, čo bolo tak pertraktované opozičnými poslancami v rámci príhovorov.

  Hlavným predmetom predmetného verejného obstarávania boli odborné školiace služby. Ďalej boli stanovené doplňujúce predmety, služby, z ktorých sa skladajú odborné školiace služby, a to školiteľské programy, odborné školiteľské služby, manažérske školenia, usporadúvanie výstav, veľtrhov a kongresov, usporadúvanie seminárov, prekladateľské služby, tlmočnícke služby, právne služby, právne poradenstvo a zastupovanie, právne poradenstvo a informačné služby, služby sprostredkovateľov.

  Pre stanovenie postupu zadávania zákazky podľa § 25 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby, ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 2 tohto zákona a súčasne služba uvedená v prílohe č. 3 tohto zákona, je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohách č. 2 a 3“. Toľko zákon o verejnom obstarávaní. A preložené do normálneho jazyka, pri rozhodovaní o výbere metódy v prípade kombinácie služieb, prioritných a neprioritných, sa použije metóda prislúchajúca k prevažujúcemu typu služieb. Teda v prípade, že zákazka je kombináciou služieb prioritných a neprioritných, pre určenie celkovej kategórie služieb pre danú zákazku je rozhodujúci predpokladaný objem jednotlivých služieb podľa toho, do ktorej kategórie spadá služba s vyššou predpokladanou hodnotou a sa odvíja i právny režim a povinnosti verejného obstarávateľa.

  V uvedenom prípade ide o kombináciu služieb a z tohto dôvodu sa uplatňuje princíp ťažiska. V tomto prípade je relevantné z hľadiska určenia druhu zákazky porovnanie predpokladaného pomeru jednotlivých častí plnenia. Druh zákazky následne verejný obstarávateľ určí v závislosti od skutočnosti, ktorá z predpokladaných hodnôt je vyššia. Z definície predmetu zákazky, ako aj z obsahu zmluvy, kde je zadefinovaný predmet zmluvy ako predmet plnenia, je zrejmé, že predmetom zákazky, predmetom plnenia sú z väčšej časti služby definované ako neprioritné služby.

  Aj napriek tomu, že v opise predmetu zákazky, ako aj v súťažných podkladoch, ktoré boli dokumentom pre spracovanie ponuky, a následne v zmluve sú uvedené služby v členení podľa charakteristiky s určením jednotkovej ceny, vždy je plánované plnenie neprioritných služieb vo väčšej hodnote predmetu zákazky, ako je hodnota zákazky predpokladaných požadovaných prioritných služieb. Poznamenávam, že ide o pomer, ktorý treba dodržať za celé obdobie platnosti zmluvy.

  Naše ministerstvo určilo postup zadávania zákazky vo väzbe na definovanie a špecifikovanie predmetu zákazky, ktoré tvoria zmiešané služby, prioritné aj neprioritné. Pri zadávaní zákazky sme predpokladali a plánovali obstarávanie neprioritných služieb z väčšej časti oproti prioritným službám, ktoré tvoria tiež predmet zákazky ako celku, počas trvania zmluvy, to znamená od roku 2007 do roku 2015. Všetko toto sa dialo v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Zvolili sme postup zadávania podprahovej zákazky, ktorý zákon o verejnom obstarávaní v súlade s predpismi Európskej únie na výber takejto zákazky predpokladá.

  Samozrejme to, čo som uviedol, som nepoznal skôr, ako ma o tom neinformovali odborne spôsobilé osoby, experti, ktorí majú Úradom pre verejné obstarávanie udelenú licenciu na vykonávanie činností verejného obstarávania. Ja sa odborne spôsobilou osobou na túto špecializáciu necítim, preto som sa v tomto prípade musel spoľahnúť na to, že odborne spôsobilé osoby tento proces pripravia tak, ako sa má, a predovšetkým v súlade so zákonom.

  Naše ministerstvo má niekoľko odborne spôsobilých osôb vo svojich interných stavoch. Keďže však nepochybne nešlo o bežnú zákazku, napríklad na obstaranie kancelárskych potrieb, požadoval som, aby skôr, ako sa celý proces obstarania rozbehne, tento bol konzultovaný so špecialistom na danú oblasť a ním bol aj metodicky usmernený. Z tohto dôvodu na môj pokyn bol proces obstarania nastavený v spolupráci s takýmto špecialistom. Viem o ňom, že bol vyhlásený Úradom pre verejné obstarávanie za lektora roka, má za sebou rozsiahlu publikačnú činnosť v oblasti verejného obstarávania, dokonca sa zúčastňuje na príprave legislatívy v tejto oblasti.

  Následne sme v čase, keď mali prebehnúť prvé platby pre konzorcium za ich služby, požiadali Úrad pre verejné obstarávanie o kontrolu, ktorá sa skončila pozitívne. Dalo sa už urobiť niečo viac? Ja si myslím, že nie, a opätovne pripomínam, museli sme prihliadať na čas a okolnosti. Doterajšie výsledky ukazujú, že sme vybrali správne, pretože dodávané služby sú kvalitné a včasné.

  Spôsob zverejnenia oznámenia o verejnom obstarávaní. Pri zadávaní podprahových zákaziek podľa § 99 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní „výzvu na predkladanie ponúk verejných obstarávateľ uverejní verejne prístupným spôsobom“. Žiadne ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní v znení platnom v čase realizovania procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky, ktoré sa viaže k zverejňovaniu výzvy na predkladanie ponúk v rámci postupu zadávania podprahovej zákazky, neurčuje postup ani formu, akým spôsobom sa má zverejňovať výzva na predkladanie ponúk, ani odporúčaním, ktorý by bol v rozpore s tým, ako bola zákazka zverejnená.

  Musím povedať, že ma prekvapilo vyhlásenie pána Farkasa pre médiá vykonané po poslaneckom prieskume o tom, že naše ministerstvo porušilo zákon, pretože, citujem, „zákon hovorí, že takéto oznámenia musia byť zverejnené aj na internetovej stránke ministerstva“, keď polhodinu predtým bol informovaný o tom, že cituje znenie zákona v podobe, ktorá v tom období ešte neexistovala. Myslel som si, že to zobral na vedomie, ale asi ma prepočul vtedy.

  Takže pre úplnosť ešte raz: Znenie zákona o verejnom obstarávaní v čase realizácie obstarávania bolo iné, pričom k zmene došlo až o viac ako rok po ukončení obstarávania, k 1. júlu 2008.

  Naše ministerstvo neporušilo zákon tým, že obstarávanie nebolo zverejnené na internetovej stránke. Vychádzalo z platnej legislatívy súladnej s právom Únie a teraz sme za to súdení, že dodržujeme zákon.

  Zákon o verejnom obstarávaní je v tejto časti v plnom rozsahu zosúladený so smernicou Európskej únie a rovnako aj s výkladovým oznámením Komisie nižšie citovaným, preto nie je možné zistenie, ktoré poukazuje na nesprávny postup zverejňovania výzvy na predkladanie ponúk, ktoré v rámci procesu zadávania podprahovej zákazky verejný obstarávateľ zabezpečil v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa viažu na postup pri zverejnení výzvy na prekladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky.

  Zákon o verejnom obstarávaní v znení platnom a účinnom v čase začatia verejného obstarávania, vyhlásenia bol podľa doložky zlučiteľnosti v celom rozsahu harmonizovaný s právom Európskych spoločenstiev. Túto skutočnosť konštatovala v rámci legislatívneho procesu Národná rada Slovenskej republiky ako najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky.

  Médiami prešlo v tejto súvislosti stanovisko certifikačného orgánu, že pri spôsobe zverejnenia zákazky naše ministerstvo porušilo výkladové oznámenie Komisie č. 2006/C179/2 z 1. 8. 2006 o právnych predpisoch spoločenstva uplatniteľných na zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú, ešte raz zdôrazňujem, nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem za slovo. Úprimne poviem, že nežiada sa mi moc vystúpiť, aj keď som bol priamo oslovený, ale nedá mi povedať a z vystúpenia predsedu Slovenskej národnej strany, nášho kolegu poslanca, mi vyplýva toľko, že pre niekoho 3,6 mld. nie je žiadna veľká čiastka. Ja si myslím, že 3,6 mld. je strašná čiastka pre bežného občana tejto republiky, a preto by som ten tender nejako nepodceňoval alebo nehádzal nejako za hlavu.

  To, čo som ja včera povedal, ja som nikoho neurazil v médiách, ja som iba skonštatoval, že je príliš veľa náhod v tomto tendri. Náhoda je, že ministerstvo oznámilo súťaž na nástenke za 3,6 mld. korún, že je náhodou, že okolo šla firma Zamedia zo Žiliny, náhoda, že si to všimla na nástenke iba ona, náhoda je to, že dala iba ona jedinú ponuku, a úplne náhodou je, že tento tender za 3,6 mld. vyhrala. A ešte ďalšia náhoda je, že minister v oznámení výsledku obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie dal klauzulu, že si nepraje zverejniť výsledok tejto súťaže vo Vestníku pre verejné obstarávanie. Týmto som nikoho neurazil, ani som nikoho uraziť nechcel, iba som skonštatoval, tak ako ja pozerám na túto súťaž a na príliš veľa náhod za 3,6 mld. korún.

 • Aby som vás tu, vážená Národná rada, nezaťažoval siahodlhými právnymi výkladmi, ktoré boli už pri aplikácii tohto výkladového oznámenia spracované, vyberiem vám v niekoľkých bodoch podstatu tejto problematiky.

  Európska komisia zdôrazňuje, že týmto výkladovým oznámením sa netvoria nové legislatívne pravidlá, a zdôrazňuje, že v každom prípade je výklad právnych predpisov Európskeho spoločenstva vo výlučnej pôsobnosti Európskeho súdneho dvora a nie certifikačného orgánu.

  Ďalej výkladové oznámenie nestanovuje postup zverejňovania výzvy na predkladanie ponúk, nakoľko to v súlade s právom Európskych spoločenstiev ani nie je možné, ale uvádza vhodné a odporúčané prostriedky na zverejnenie zákazky najmä vzhľadom na význam zákazky pre vnútorný trh.

  Po tretie výkladové oznámenie rovnako ako odporúčania Zelené a Biele knihy alebo závery Rady Európskych spoločenstiev vnímajú z hľadiska práva Európskych spoločenstiev záväznosť a označujú sa v rámci Európskych spoločenstiev na základe obvyklej praxe takzvanej softlow. Európsky parlament dňa 4. septembra 2007 prijal uznesenie o právnych a inštitucionálnych dôsledkoch používania nástrojov tzv. softlow, kde sám zdôraznil, že používanie týchto nástrojov môže byť v praxi problematické, a uviedol asi 20 dôvodov prečo.

  Úradná tabuľa nášho ministerstva je verejne prístupné miesto. Každý, podčiarkujem, každý tam má prístup. Dokonca aj po pracovných hodinách je tam strážna služba, ktorá do vstupného vestibulu pustí každého. Na tejto tabuli bežne zverejňujeme informácie pre verejnosť a vždy máme na zverejnenie odozvy. Dokonca takýmto spôsobom zverejňujeme aj personálnu inzerciu a ľudia majúci záujem o prácu na našom ministerstve sa nám na základe tohto zverejnenia hlásia.

  Úradné tabule sa využívajú na informovanie verejnosti bežne. Dokonca samotná legislatívna Slovenskej republiky viaže na zverejnenie na úradnej tabuli právne účinky, napríklad vyhlásenie konkurzu, verejné vyhlášky a podobne. Spôsob zverejnenia nenapadol ani Úrad pre verejné obstarávanie pri výkone kontroly a bol vykonaný v súlade so zákonom a v zmysle pravidiel Európskej únie. A tiež pripomínam, že proces obstarávania vrátane určenia spôsobu zverejnenia bol nastavaný odborne spôsobilými osobami pre výkon verejného obstarávania.

  Preto naďalej trvám na tom, že ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja postupovalo pri zadávaní predmetnej zákazky v súlade s platnou legislatívnou a je potrebné zdôrazniť, že minister výstavby a regionálneho rozvoja nie je predkladateľom a gestorom zákona o verejnom obstarávaní a nezodpovedná za jeho harmonizáciu s právom Európskych spoločenstiev.

  Pochybnosti o vykonaní kontroly verejného obstarávania. Napriek nepochopiteľnému spochybňovaniu hovorkyňou Úradu pre verejné obstarávanie v mesiacoch jún až júl 2008 vykonal Úrad pre verejné obstarávanie kontrolu verejného obstarávania, ktorým naše ministerstvo urobilo výber dodávateľa na poskytnutie služieb s predmetom informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych, tlmočníckych a prekladateľských služieb na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v gescii nášho ministerstva, propagácia a reklama a podobne. Výsledkom kontroly, poznamenávam, že aj samotný výstup z Úradu pre verejné obstarávanie bol nazvaný Výsledok kontroly. Odpoveď zo dňa 3. júla 2008 bolo zistenie, že „úrad pri preskúmaní postupu verejného obstarávateľa pri výbere zmluvných partnerov na uvedený predmet zákazky z predloženej dokumentácie nezistil“, hovorím ešte raz, „nezistil konanie v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnilo výsledok verejného obstarávania“. Do tretice ešte raz to zopakujem, „nezistil konanie v rozpore so zákonom“.

  Na účel kontroly predložilo naše ministerstvo Úradu pre verejné obstarávanie kompletnú dokumentáciu z postupu zadávania uvedenej zákazky. Nie sú preto pravdivé vyjadrenia o tom, že úrad nekontroloval uvedené verejné obstarávanie, ani o tom, že úrad má pochybnosti o správnosti daného verejného obstarávania.

  Keďže pochybnosti o uvedenom stále rezonovali v médiách, naše ministerstvo umiestnilo svoju žiadosť o kontrolu, ako aj oznámenie Úradu pre verejné obstarávanie o jej výsledku na svojej internetovej stránke. Napriek uvedenému sa naše ministerstvo opätovne podrobilo kontrole zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá v tomto čase prebieha.

  Pripomínam ešte raz, Úrad pre verejné obstarávanie ako jediná národná autorita oprávnená kontrolovať verejné obstarávanie vykonala kontrolu priebehu verejného obstarávania na našom ministerstve s jasným výsledkom. Nezistilo sa nič závažné, všetko bolo v súlade so zákonom, všetko bolo vykonané správne.

  Nekomunikácia s médiami. Bol som a som obviňovaný z toho, že z dôvodu nekomunikácie s médiami tieto nevedia, v úvodzovkách, aká je pravda, preto si vraj musia domýšľať, vymýšľať, čím sa môže stať, že napíšu nie úplnú pravdu.

  Vážená Národná rada, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ani ja osobne sme sa nikdy nebránili ani sa nebránime poskytovaniu informácií týkajúcich sa nielen služieb zo strany Colsunting & Management, s. r. o., Bratislava, Zamedia Bratislava, Avocat Bratislava a European Consultants Organisation Belgicko, ale ani akýkoľvek iných týkajúcich sa na ministerstve výstavby. Ministerstvo výstavby vyčerpávajúco odpovedalo vždy na otázky novinárov v súvislosti s konzorciom, a to už od konca roka 2007. Mám k dispozícii túto komunikáciu s médiami.

  Je pravda, že sa vo väčšine prípadov neodpovedalo v lehotách určených konkrétnym novinárom, ale to iba z jedného dôvodu, ultimatívne lehoty sú zvyčajne do jednej, prípadne dvoch hodín. Často býva aj to, že zavolajú novinári mojej hovorkyni v piatok o štvrtej alebo o piatej, že do dvoch hodín chce takú a takú informáciu. Keď ju nedajú, tak na druhý deň žasnem, čo napíšu v novinách.

  Naši zamestnanci sú zahltení prácou, experti s eurofondmi zvlášť. Nemôžem niekomu nariadiť, aby sa venoval odpovediam pre novinárov na úkor svojej práce. Teraz som im to nariadil. Majú na starosti oveľa dôležitejšie veci, často prísne časovo limitované, ako sú odpovede pre médiá. Neignorujeme však poslanie médií, hoci máme vážne výhrady k ich neobjektivite, svojvoľnému výkladu faktov a reality. Odpovedáme v čase, ako nám to pracovné vyťaženie dovoľuje, niekedy to trvá deň, dva, zriedkavo aj týždeň.

  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám plne rešpektujeme. Okrem toho som presvedčený, že keby si novinári nechali na prípravu článkov potrebný čas, nemuseli by vymýšľať, skresľovať podstatu veci a články by mali pridanú hodnotu k svojej kvalite. Keby mal novinár záujem o pravdu a by prišiel ku nám a by sa pýtal na eurofondy, tak na druhý deň by žiadnu hlúposť nenapísal, pretože by tomu nerozumel aj tak, a práve preto koľko ráz píšu hlúposti, lebo tomu nerozumejú a nechcú rozumieť.

  Aká je slovenská mediálna realita? Po tom, ako sme uverejnili maximum informácií, poskytli odpovede na zvedavé otázky, som zistil, že „domýšľanie si“ je v pracovnej náplni a je jednou zo základných pracovných metód novinára. Napriek skutočnosti, že sme všetko vysvetlili, napriek tomu, že sme vyčerpávajúco odpovedali na otázky médií, tieto pokračovali v zverejnení neprávd, neviem to inak povedať, akože vedome klamali.

  Keďže žiadne z médií nezverejnilo odpovede nášho ministerstva na požadované otázky o našom tendri, seriálovo informovali a informujú skreslene a nepravdivo. Naše ministerstvo zverejnilo rozsiahle vysvetlenie v denníku Nový Čas. Vybrali sme tento titul, pretože ide o najčítanejší denník, a my sme mali záujem osloviť maximálny počet ľudí. K tomuto kroku sme boli dotlačení tým, že denníky ako Plus jeden deň, Pravda, Sme, Hospodárske noviny, napriek tomu, že sme ich informovali o tom, že sa mýlia, že pravda je iná a túto sme im aj poskytli a preukázali, jednoducho naše vysvetlenia a reakcie ignorovali a naďalej zverejňovali veci, o ktorých vedeli, že nie sú pravdivé.

  Čiže na záver by som chcel povedať, že nie je pravda, že sme nekomunikovali s médiami. Skôr naopak, chceme s nimi spolupracovať, ale na báze serióznosti, pravdivosti, objektivity, komplexnej informovanosti. Na spoluprácu treba dvoch. Médiá však nechceli a nechcú počuť, čo je pravda. Ani sa neunúvali po tendenčnej kritike nám poskytnúť priestor na jej vysvetlenie. Jediná možnosť bola platená inzercia. Poukazujem však na to, že aj po zverejnení médiá ignorovali jej obsah. Opäť sa vynašli, začali kritizovať, že si naše ministerstvo platí zo štátnych peňazí inzerciu, pokračovali v písaní klamstiev a je to tak do dnešného dňa.

  Som presvedčený, že z tohto môjho prejavu neuverejnia vyššie uvedené informácie o samotnom verejnom obstarávaní alebo ešte viac pomýlia verejnosť ich skresľovaním, neúplnosťou. A samozrejme, že mi neodpustia, že som ich kritizoval.

  Ďalej prehnané ceny za služby konzorcia dohodnuté v zmluve, častá kritika nášho ministerstva. Dámy a páni, pripomínam, že konzorcium sa od začiatku voči nášmu ministerstvu zodpovedá ako celok, t. j. nie iba jeho jeden či dvaja členovia. Naše ministerstvo má právo a toto právo aj využíva a bude aktívne využívať na kontrolu všetkých činností, ktoré konzorcium dodáva. Každá služba je kontrolovaná jednak zo strany nášho ministerstva, ako aj zo strany ministerstva financií pri výkone činnosti certifikovania platby, ako aj následne zo strany Európskej komisie. Za nekvalitnú službu nie je možné uhradiť žiadne peniaze z fondov Európskeho spoločenstva. V zrozumiteľnej reči, k úhrade dochádza iba v prípade, ak je služba vykonaná vcelku, včas a kvalitne.

  Ceny dohodnuté v zmluve za výkon jednotlivých služieb boli dané uchádzačom v rámci verejného obstarávania. Keďže išlo o víťazného uchádzača, došlo k uzavretiu zmluvy s cenami predloženými do obstarávania uchádzačom. Je potrebné zdôrazniť, že ide o ceny, ktoré budú a musia platiť počas celého obdobia, čiže deväť rokov, do roku 2015.

  Keďže zmluva obsahuje značné množstvo položiek v časti ceny za služby, budem reagovať iba na tie z nich, ktoré boli médiami označené za nadhodnotené. Ide o tri nižšie uvedené položky, predpokladám, že na ostatných 34 položiek nemali nájsť čo negatívne, inak by ich určite komentovali.

  Médiá za prehnané označili položku: suma 25-tisíc korún za deň na jedného slovenského lektora. Konzorcium pre naše ministerstvo zabezpečuje školenia v oblasti eurofondov. V rámci týchto školení je potrebné vzdelávať z legislatívy Európskej únie, slovenskej legislatívy, je potrebné vzdelávať z oblasti systému riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, z oblasti systému finančného riadenia, pripravovať euroúradníkov na odhaľovanie podvodných úkonov pri snahách o získanie prostriedkov z Európskeho spoločenstva a z množstva ďalších oblastí. Na takéto vzdelávanie je potrebné zabezpečiť odborníkov, ktorých je na Slovensku obmedzený počet. A, prirodzene, takýchto odborníkov treba aj zaplatiť. Taká je všeobecná prax. Poznamenávame, že suma 25-tisíc korún je napríklad v porovnaní so sumou, ktorá sa bežne platí odborníkom z oblasti IT vo výške 100-tisíc korún, veľmi výhodná.

  Suma 170-tisíc za 30 sekúnd televízneho vysielania. Naše ministerstvo má voči Európskej únii povinnosť zabezpečiť informovanosť o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva pre Slovenskú republiku. V rámci komunikačného plánu, ktorý bol schválený zo strany Európskej komisie, naše ministerstvo zabezpečuje informovanosť aj prostredníctvom šotov vysielaných v televíziách. Uvádzam oficiálne reklamné ceny, ktoré sú verejne prístupné na internetových stránkach daných televízií: Televízia Markíza prime time 390-tisíc, je to za pol minúty; Televízia Markíza v čase Televíznych novín 640-tisíc, tiež pol minúty; JOJ prime time 190-tisíc za pol minúty; JOJ-ka v čase Televíznych novín 315-tisíc; STV 1 prime time 118-tisíc; TA 3 prime time 33-tisíc...

 • Pán poslanec Simon.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Škoda, že pán predseda Slota odišiel zo sály, ja si myslím, že počuli sme spisovné vystupovanie vodcu národa Slovenskej národnej strany pána Slotu. Oslovila ma, jeho myšlienka, kde sa vyjadril, že stráži záujmy Slovenskej republiky. Snáď mal na mysli stráženie záujmov daňových poplatníkov tejto republiky. V skutočnosti to nie je ani jedno, ani druhé, ale je to stráženie vlastných, osobných záujmov. Od celého tohto procesu nadobúdam dojem, že celé vystupovanie Slovenskej národnej strany od júna tohto roku a používanie maďarskej karty bolo cieľom a prostriedkom odviesť pozornosť od tohto konkrétneho tendra a od korupcie a klientelizmu do doby, kým sa celá transakcia ukončí. Ďakujem.

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Pán minister, chvíľočku vás poprosím. Dámy a páni, pán minister chce dokončiť svoju reč, venujte mu pozornosť, poprosím vás.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca za slovo. K tým faktom vo faktickej poznámke teraz pre zmenu uvediem niekoľko faktov. K zverejnenej inzercii, ktorú zverejnil rezort, sa Úrad pre verejné obstarávanie jasne vyjadril, že sú tam rozporuplné údaje s tým, čo bolo zadávané na začiatku súťaže. Môže ich, tieto údaje, predložiť aj samotný úrad a myslím, že to bola dokonca tá pani riaditeľka, ktorú uvádzal pán poslanec Slota.

  A čo sa týka výsledkov tohto verejného obstarávania, môžeme si fakty prečítať v oznámení o výsledku verejného obstarávania, ktorú predložilo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Úradu pre verejné obstarávanie. A toto oznámenie jednoznačne potvrdzuje, že bol záujem na tom, aby výzva nebola zverejnená, tým pádom zostala len tá korková nástenka, aby neboli zverejnené ani výsledky súťaže, potvrdzuje hodnotu zmluvy na 3,6 mld. a potvrdzuje, že bola iba jedna ponuka a iba jeden úspešný uchádzač. Kritériom tejto súťaže bola najnižšia cena. Pýtam sa, ako sa dalo uplatniť toto kritérium, keď bol iba jeden uchádzač, aj to úplne náhodou išiel okolo a úplne náhodou v konzorciu tohto uchádzača boli dve známe firmy, ktoré podľa všetkých informácií, ktoré bežia, sú spriaznené či už stranícky, alebo vládne.

  Ďakujem.

 • Konzorcium na žiadosť nášho ministerstva a plne v súlade s Európskou komisiou schváleným komunikačným plánom vyše 80 % televíznych šotov umiestňuje v prime timeoch, t. j. v najsledovanejších časoch. Suma 170-tisíc za pol minúty, ktorú platí naše ministerstvo, je zjavne výhodná. A opätovne zdôrazňujem, je to suma, ktorá musí byť počas celých deviatich rokov. Čiže, samozrejme, neočakávame, že asi za rok, dva, tri, päť rokov tieto sumy budú nižšie.

  Suma tisíc korún za normostranu prekladu angličtina, francúzština, nemčina. Naše ministerstvo napriek vlastnému prieskumu a záujmu nenašlo renomovanú prekladateľskú spoločnosť, ktorá by preložila slovenský text do anglického jazyka za sumu nižšiu ako tisíc korún za normostranu. Naopak, ponúkané ceny boli oveľa vyššie. Suma dohodnutá v zmluve sa tak javí ako výhodná. Doterajšie preklady pre potreby komunikácie s orgánmi Európskej únie a členskými krajinami Európskej únie boli v absolútnom poriadku bez akýchkoľvek pripomienok zo strany týchto subjektov. Upozorňujem, že práve kvalita bola v minulosti problémom. Prekladatelia zabezpečení konzorciom dodávajú preklady v kvalite požadovanej zo strany Európskej únie.

  Teraz čo sa týka exkluzivity zmluvy. O exkluzivitu v zmluve požiadal víťazný uchádzač z dôvodov, že ide o záväzok nemenných cien za obdobie deväť rokov, o ktorom som už hovoril, a je nepochybné, že počas tohto obdobia dôjde k zmenám trhových cien smerom hore, t. j. môže dôjsť a nepochybne dôjde k situácii, keď pri niektorých službách bude konzorcium stratové, t. j. strata sa bude dať vyrovnať iba v prípade, ak dôjde k zisku na iných položkách. A toto je výhoda nášho ministerstva, ktorú sme týmto obstaraním dosiahli ceny platné, aj keď už budú nižšie ako trhové.

  Konzorcium muselo zabezpečiť množstvo odborníkov, ktorých zazmluvňuje na celé obdobie trvania zmluvy. Uvedené vyžaduje prevzatie záväzkov konzorcia voči týmto osobám a to sa vykonáva iba preto, aby sa poskytli kvalitné služby pre ministerstvo po celé obdobie trvania zmluvy. Konzorcium takto pre naše ministerstvo zabezpečilo odborníkov z takých oblastí, ktoré nie sú bežné, a týchto pre ministerstvo po celú dobu platnosti zmluvy udržuje k dispozícii. Toto je ďalší podstatný úspech, ktorý sme dosiahli uzavretím takejto zmluvy.

  Potvrdzuje sa to, že problematika eurofondov je veľmi náročná a komplikovaná, nie je zaujímavá, ale je to veľmi dobrá živná pôda pre našich neprajníkov, aby nás mohli kritizovať. A už pomaly budem končiť.

  Vážená Národná rada Slovenskej republiky...

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Kužma, po ňom sa pripraví pán poslanec Farkas.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Potlesk a reakcie z pléna.

 • Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, pokúsim po mojom predchodcovi vrátiť sa trochu do vecnej alebo úplne do vecnej roviny. Je mi jasné, že môj predrečník sa snažil o to, aby zajtra v novinách sa nepísalo o tejto kauze, aby sa to všetko zastrelo titulkami „Poslanci sa hádali“, „Poslanci boli vulgárni“ a podobne. Jeden je ale fakt, a dúfam, že to médiá napíšu presne, že nešlo o množné číslo, ale bol to len jeden poslanec a jeho úlohou bolo práve prekryť túto kauzu týmito vulgarizmami, aby bolo to zaujímavejšie zajtra v novinách ako samotná kauza.

  Táto kauza sa týka udelenia zákazky na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja a potvrdzuje, že vláda pod vedením Roberta Fica nielenže korupciu a klientelizmus v krajine nepotláča, ale, naopak, tolerovaním závažných podozrení priamo prispieva k ich rozmachu. Veď ten istý predseda vlády, ktorý verejne vyhlasoval, že do troch minút odvolá každého člena vlády, u ktorého sa ukáže iba náznak korupcie a klientelizmu, ignoruje vážne podozrenia, ba čo viac, svojím postojom priamo prispieva k zahmlievaniu celej kauzy. Namiesto jednoznačného konania sa skrýva za úradnícke kontroly. Keď sa však vyhrážal, že podozriví ministri budú z vlády odvolaní, nepodmieňoval to žiadnymi závermi z kontrol, ktoré sa môžu ťahať aj celé mesiace a týmto spôsobom uhrávať kauzu dostratena.

  Najväčším pokrytectvom predsedu vlády je však skutočnosť, že keď pred necelým polrokom sa odvolával na etiku, keď z funkcie ministra vlády stiahol ministra životného prostredia Jaroslava Izáka. Ten rozdelil peniaze z Environmentálneho fondu aj ľuďom blízkym vláde a SNS. Vtedy Fico povedal: „Izák síce neporušil zákon, doplatil však na to, že postupoval v rozpore s etikou.“ Ak predseda vlády nie je schopný rázne sa postaviť k riešeniu takých závažných podozrení ako v prípade tejto kauzy, tak tým len potvrdzuje svoju slabosť a vysiela signál, že aj u ďalších podozrivých ministrov bude nečinný. Koľkí ministri v jeho vláde majú vlastne imunitu proti odvolaniu?

  V júni 2005 vtedy ešte opozičný líder Fico o vtedajšej vláde vyhlasoval, že ide o „svorku držiacu sa pohromade len vidinou ľahkej koristi v podobe štátneho majetku“. Ak ani v tejto kauze nebude konať, potvrdí tým, že uvedené prirovnanie sa dokonale hodí práve na jeho vládu. A keďže uplynulo dosť času a predseda vlády Fico nekoná, je, dámy a páni, na nás, aby sme konali my a pána ministra odvolali.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Kužmu – pani poslankyňa Vaľová, pán poslanec Rafaj, Frešo, Kahanec. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Slovo má pani poslankyňa Vaľová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja by som si dovolila, pán Kužma, na vás reagovať, a to v tej časti, kde rozprávate o tom, že pán premiér Fico povedal, že bude konať. Ale ja si myslím, že aj v tomto štáte existuje prezumpcia neviny a treba veci dokázať. A budem to aplikovať na sociálne podniky, ktoré zaznievali v tejto snemovni ixkrát, o ktorých médiá popísali, že sú v nesúlade so zákonom, že nie sú v poriadku.

  V piatok prebehol poslanecký prieskum, kde sa jasne konštatovalo, že nebol porušený žiaden zákon. Kde sa jasne zistilo, že všetky predpisy a všetky normy a všetky doklady sú dodržané. Všetko tak, ako to malo byť. A možnože ak by tieto prieskumy neboli a všetko, tak už by ste dali návrh, že treba aj pani ministerku Tomanovú odvolať pre sociálne podniky, čo vôbec nebola pravda. Čiže niekedy všetky veci a všetky kauzy, ktoré takzvane voláte kauzy, treba, aby sa na ne pozrelo a tá prezumpcia neviny tu fungovala.

  A môžem povedať, že sme tam napríklad zistili veľmi zaujímavý fakt. Kedy nám pani poslankyňa Sárközyová vyčítala 1 200 korún na hodinu, my sme si vyžiadali, za koľko v projektoch robili vaši manažéri, za koľko prednášali. A viete za koľko to bolo korún? Za 5- až 7-tisíc korún na hodinu. Čiže naši, ktorí majú 1 200 ako manažéri na hodinu, musím povedať, že to je úbohý plat a úbohý príjem oproti tomu, čo bolo za vašej éry dokázané, koľko brali projektoví manažéri. A nebol to jeden projekt. Bolo tam projektov možno 30, kde sa preukázali tieto finančné prostriedky. Takže ja si myslím, že treba sa niekedy zamyslieť a možno účelovo nepúšťať aj pre médiá, že ako to ľudí ohromí, že 1 200 korún, keď za tieto isté pozície brali za vašej éry 5 000 a keď skutočne títo manažéri pracujú nie na osem hodín.

  Čiže nehovorme polopravdy a nenúťme Roberta Fica konať na základe poloprávd, ale vždycky si počkajme na to, ak je skutočnosť ozaj taká, tak potom treba konať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Prišiel som na túto schôdzu s odhodlaním pozorne počúvať, kto čo bude rozprávať a podľa toho aj príslušne reagovať. Ale vidím, že argumentácia je veľmi chabá, a budeme sa pravdepodobne pohybovať len v politickej rovine. Aj by som mal tendenciu uveriť, keby ste neboli, pán poslanec, zo strany, ktorej bývalá vláda krátko predtým, ako sa ukázalo, že niekto prevzal stranícky dlh, odsúhlasila privatizáciu podniku Vojenské stavby. V jej orgánoch boli aj Milan K. a Dušan J., ktorí, ako viete, podnikali s pokladníkom SDKÚ Igorom K. Takže ja mám pripravený vždy na každého – padni, komu padni – pár takýchto poznámočiek a budem nimi, ak dovolíte, vo svojich faktických poznámkach ďalej takto oživovať pamäť. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si myslím, že povedané slovníkom, ktorý si myslím, že aj pán premiér má rád, prípad je jasný. Prípad je jasný, nakoľko existuje korková nástenka za elektronickým vrátnikom, resp. za elektronicky ovládanými dverami, existuje žiadosť o to, aby výsledok tendra bol utajený, a tender je na 3,6 mld. plus DPH. V tomto prípade to už nie je o tom, kto dodržal zákon a kto nie. V tomto prípade je to o tom, že pán minister by mal vstať a vysvetliť, prečo túto metódu použil v čase, keď táto vláda sa zaviazala, že bude konať transparentne a že bude naozaj robiť všetko pre to, aby zvyšovala latku dôveryhodnosti v rámci Slovenska.

  Som presvedčený, že tento tender túto latku nielen znížil, ale priam ju zakopal do zeme a vzhľadom na to si myslím, že by mali aj koaliční poslanci uvažovať o tom, že nebavme sa tu o tom, čo bolo pred štyrmi rokmi, nebavme sa tu o tom, čo bolo pred ôsmymi rokmi, ani pred 1968, ani 1945, bavme sa tu o tom, čo je tu dnes, za čo môžete teraz zdvihnúť roku a môžete sa vyjadriť k tomu, či naozaj podporujete, aby multimiliardové tendre boli za zavretými dverami a otváranými elektronickým vrátnikom, aby viseli na neprehľadnej korkovej nástenke, aby bolo žiadané, aby neboli ich výsledky zverejnené v Obchodnom vestníku a tak ďalej atď. Každý, kto si myslí, že toto nie je správne, či už je koaličný alebo opozičný poslanec, mal by zdvihnúť ruku a hlasovať za odvolanie pána ministra.

  Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo. Aby to neboli zasa nejaké politické vyhlásenia, zasa si dovolím povedať pár faktov, ktoré súvisia s tým, že pán premiér nekoná.

  No, pán premiér najprv nemal informácie, ale teraz je už zverejnená aj zmluva medzi konzorciom a ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. A nechcem sa ja pasovať za právnika, ale právnici, ktorí pozreli túto zmluvu, jednoznačne konštatovali, že táto zmluva má silnú exkluzivitu, je to tam úplne explicitne vyjadrené v tejto zmluve a to znamená, že ak by náhodou nechcelo dať zákazku ministerstvo tomuto konzorciu, tak pokuta je taká, že aj keby ju zadalo niekde inde, zaplatí to približne to isté, teda podľa toho, čo bude zodpovedať objednávke, aj samotnému konzorciu z dôvodu exkluzivity zmluvy.

  Druhá vec. V tejto zmluve sú uvedené poplatky za jednotlivé informačné vzdelávacie aktivity. A keď sa tu spomínajú cifry, tak napríklad za lektorskú činnosť je poplatok 25-tisíc za domácu a 70-tisíc za činnosť zahraničného lektora. To každý, kto v tejto oblasti pracuje, môže iba skonštatovať, že tieto sumy sú minimálne dvojnásobné. Minimálne dvojnásobné, ak nie niekoľkonásobné. V tejto zmluve takisto sú problémy s vypovedaním tejto zmluvy, to znamená, nie je tak ľahko z nej vycúvať, a takisto nič táto zmluva nerieši, čo sa týka kvality. To znamená, ako budú preukazovať zmluvné strany, či boli veci urobené s dostatočnou kvalitou? A ako pritlačí na to, aby tá kvalita bola? Dalo by sa podrobne o tejto zmluve hovoriť, ale aspoň pár údajov, pár faktov.

  Ďakujem.

 • Ďalej pán poslanec Kužma bude reagovať na faktické poznámky, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pani kolegyňa Vaľová, ja som voličom nesľuboval, že keď budem predsedom vlády, že odvolám ministra i pri tieni podozrenia, to sľuboval súčasný predseda vlády a myslím si, že predseda vlády by nemal klamať ani len voličov. Tiež si myslím, podľa vás je možno 1 200 korún na hodinu úbohý plat, ja si to osobne nemyslím a drvivá väčšina Slovákov asi nebude mať pochopenie pre tento váš výrok.

  A, pán kolega Rafaj, mohli by ste mi povedať, čo máte pripravené na mňa? A pekne vás poprosím, že keď reagujete na mňa, tak hovorte o tom, čo máte na mňa pripravené, dobre? Budem sa tešiť.

 • Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Farkas, po ňom sa pripraví pán poslanec Brocka.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení ministri, dovoľte, aby som vám pripomenul chronológiu kauzy tendra za 3,6 mld. korún na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja za posledné tri týždne od okamžiku stretnutia premiéra s predsedom SNS, na ktorom sa zhovárali o tejto kauze.

  Premiér Fico a predseda SNS vo štvrtok 20. novembra hovorili o miliardovom tendri na rezorte výstavby a regionálneho rozvoja. Bez výsledku. Preto som na tlačovej besede v utorok dňa 25. novembra vyslovil v mene SMK – MKP nasledujúce vety, ktoré som adresoval premiérovi, predsedovi SNS a ministrovi výstavby a taktiež občanom. Očakávali sme, že po tomto stretnutí s predsedom SNS sa premiér zachová podobne ako v prípade bývalého ministra životného prostredia Izáka a zachová si tvár, lebo po zostavení vlády vyhlásil: „Ak v prípade niektorého člena vlády bude len podozrenie o nekalých praktikách, bez váhania vykonám potrebné kroky, vyvodím osobnú zodpovednosť.“ Premiér elegantne konal v prípade bývalého ministra životného prostredia Izáka. Je ale nepatrný rozdiel, u Izáka sa jednalo o státisíce, ale u Janušeka sa jedná o miliardy. Nekoná tak, ako v podobnom prípade, napriek tomu, že sumy boli v prípade ministra Izáka rádovo tisíckrát nižšie. Premiér konal aj v prípade ministra obrany Kašického pri miliardovom tendri na upratovanie alebo v prípade ministerky Kramplovej kvôli nevhodnému spôsobu verejného obstarávania. Vyvodil teda osobnú zodpovednosť. Akéže podobné prípady s tou súčasnou kauzou na ministerstve výstavby?

  Pán premiér, prečo taká náhla zmena názoru? Prečo ste konali vlani, prečo ste konali na jar tohto roka a na jeseň už nie?

  Prah citlivosti premiéra sa rádovo zvyšuje. Minister Janušek podprahovou metódou verejného obstarávania bez verejnej súťaže pridelil sumu 3,6 mld. Sk konzorciu zloženom zo štyroch spoločností, pričom v konzorciu sú zastúpené spoločnosti Avocat a Zamedia. Podľa informácií uvedených v tlači tieto majú blízko k predsedovi SNS. Túto informáciu doteraz nikto nedementoval. Prostriedky získané z fondu Európskej únie boli určené na informačné, poradenské, tlmočnícke služby, teda na technickú asistenciu pri čerpaní eurofondov. Čiže miliardy za soft služby a nie za stavebné práce, nie za investičné celky a nie za strojné zariadenia.

  Premiér vyjadril názor po rozhovore so šéfom SNS, že zatiaľ nemieni zakročiť voči ministrovi výstavby. Potom kedy, pán premiér? Až keď pridelí minister výstavby podprahovou metódou bez verejnej súťaže nejakej spriaznenej firme 10 mld.?

  Predseda SNS sa dokonca zachoval svojsky voči občanom Slovenskej republiky, keď po stretnutí s premiérom o miliardovom tendri vyhlásil, že minister výstavby vo svojom kresle sedí pevne. Predseda SNS týmto výrokom ukázal figu borovú poctivým daňovým poplatníkom žijúcim v tomto štáte. Predseda SNS vtedy hovoril nepravdu, keď tvrdil, že kontrola NKÚ na ministerstve v súvislosti s miliardovým tendrom a túto kontrolu sám inicioval. NKÚ poprel tvrdenia predsedu SNS, tvrdil, že problematický tender dovtedy neskúmal. Poslanec sám ani nemôže iniciovať kontrolu na NKÚ, to by mohol pán poslanec vedieť, týmto výrokom sa vlastne prezradil.

  Dovoľte, aby som poukázal na problematiku v širších súvislostiach. Vytvárajú sa politikmi vládnej koalície umelé kauzy, ako učebnice, útok na futbalových fanúšikov, vyhrotenie slovensko-maďarských vzťahov, kauza účasti poslancov SMK – MKP na Fóre maďarských poslancov Karpatskej kotliny, pričom sa o tomto absolútne nikto nezmienil ani v Rumunsku, ani v Srbsku, ba ani na Ukrajine, jedine na Slovensku. Bolo by vhodné, keby si občania všimli, že vládna koalícia s nimi hrá neúprimnú, škaredú a teraz už aj nebezpečnú hru, keď týmito umelými kauzami prekrýva prešľapy, kauzy, klientelizmus taký, aký sa udial aj na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. Dôkazom toho je reakcia Jána Slotu v nedeľu 23. novembra v relácii O päť minút 12, keď Martin Fronc poukázal na podstatu vecí, na korupciu a klientelizmus, a predseda SNS reagoval slovami: „Prestaň s tým, veď hovorme o Maďaroch.“ Aj predseda HZDS to potvrdil, keď vyhlásil, že tento prípad je klientelizmus „ako Brno“ a neskôr, že klientelizmus „ako Londýn“.

  Ako sa kruh uzatvára, vážení? Dovoľte druhý citát z tlače, konkrétne z 36. čísla magazínu Týždeň, citujem: „Ján Slota svojich nominantov ovláda dokonale a jeho ministerstvá fungujú tak trochu ako vojenská štruktúra. Generálovi sa neodporuje, jeho príkazy sa plnia okamžite a bez reptania.“ Toľko citát z magazínu Týždeň. Ak teda na základe tohto nekoná predseda strany, ktorá nominovala ministra, mal by konať premiér či už na základe svojho sľubu hneď po zostavení vlády, alebo na základe precedensu s ministrom Izákom, ministrom Kašickým či ministerkou Kramplovou.

  V utorok 25. novembra na tlačovej besede som povedal, že ak premiér nedodrží sľub alebo nemieni pokračovať v línii, tak teda podáme návrh na odvolanie my a nech pán premiér alebo aj celá vláda obháji neobhájiteľné. Nech si všimnú občania, o čom je vládnutie súčasnej vlády. V ten istý deň som na Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu navrhol, aby výbor uskutočnil poslanecký prieskum na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja nie ale okamžite, aby sa táto kauza neprekrývala s kauzou TIPOS. Navrhol som, aby prieskum bol vo štvrtok dňa 4. decembra. Môj návrh odsúhlasili všetci poslanci výboru okrem poslancov za klub SNS.

  Prieskum sa napokon uskutočnil v piatok 5. decembra. Zahájenie prieskumu bolo zaujímavé, hlavné vchodové dvere ministerstva na prízemí boli otvorené na štrbinu, na dverách visel nápis „Dvere sú pokazené, použite iný vchod do budovy“. Fungoval, prosím, zákon schválnosti, ako keby aj dvere pocítili, že sa v piatok v budove bude diať niečo nezvyčajné. V úvode poslaneckého prieskumu sme vypočuli expozé generálneho riaditeľa ministerstva o tom, že tender nebol vypísaný na 3,6 mld. Sk, ale len na 13 mil. eur, čiže na 400 mil. Sk. Ako keby táto suma bola pod akceptovateľnou hranicou, pod hranicou, ktorá nedráždi daňových poplatníkov z hľadiska podmienok súťaže, formy zverejnenia verejného obstarávania podprahovou metódou bez verejnej súťaže a taktiež z hľadiska klientelizmu, prihodenia balíka peňazí spriazneným firmám, pričom asi páni z ministerstva netušili, že máme k dispozícii text, ktorý zaslali vlani na Úrad pre verejné obstarávanie, aby sa úrad vyjadril k zákonnosti postupu. Tam je uvedená suma taxatívne 3,6 mld. Sk. Tento text je k nahliadnutiu na stránkach internetu.

  Potom som ministrovi Janušekovi položil niekoľko otázok. Uvediem aj jeho odpovede alebo odpovede jeho kolegov.

  Prvá otázka: „Rámcová zmluva uzatvorená s konzorciom štyroch spoločností je utajená, môžete nám ju dať k dispozícii, pán minister?“

  Odpoveď: „Nie je utajená, je zverejnená na internete.“

  Ďalšia otázka: „Kedy bola podpísaná zmluva s konzorciom?“

  Odpoveď: „Dňa 5. júna 2007.“

  Tretia otázka: „Koľko dodatkov ste k zmluve podpísali?“

  Odpoveď: „Ani jeden.“

  Štvrtá otázka: „Kontrola správy finančnej kontroly ministerstva financií. Môžete nám zverejniť záver kontroly a odporúčania ministerstva financií?“

  Odpoveď: „Nie, lebo to nebola kontrola, robili len certifikáciu.“

  Ďalšia otázka: „Je pravda, že na ministerstve je platná smernica o tom, že pri tendroch a súťažiach do 1 mil. Sk je nutné, aby boli prijaté minimálne tri cenové ponuky?“

  Odpoveď: „Áno, je to pravda, dokonca hranica je nižšia na úrovni 150-tisíc korún.“

  „Prečo ste teda túto smernicu nedodržali, pán minister?“

  „No comment, bola prijatá jedna cenová ponuka a hotovo.“

  Šiesta otázka: „Prečo ste zvolili podprahovú metódu bez verejnej súťaže?“

  Odpoveď: „V prevahe boli neprioritné služby.“

  Ďalšia otázka: „Aký je pomer prioritných a neprioritných služieb?“

  Odpoveď: „Prioritné 20 % a neprioritné 80 %.“

  „Ale veď reklamné, poradenské, právne a iné soft služby môžu byť neprioritné, ak sú sprievodnými službami, napríklad pri obstarávaní sto vozidiel pre políciu. Ale ak sú meritom, čiže hlavným predmetom obstarávania, stávajú sa prioritnými službami, nie?“ Toto bola otázka.

  Odpoveď: „Nie je tomu tak, konali sme v zmysle zákona.“ Odpovedal pán minister.

  Ďalšia otázka: „Prečo ste nesplnili smernicu Bruselu o tom, že pri takomto obstarávaní podprahovou metódou má byť zverejnené oznámenie aspoň v jednom celoštátnom médiu alebo v tlači?“

  Odpoveď: „No comment.“

  Ďalšia otázka: „Koľko uchádzačov sa prihlásilo na oznámenie vyvesené na nástenke?“

  Odpoveď: „Jedno konzorcium zostavené zo štyroch spoločností.“

  Ďalšia otázka: „Prečo ste v inzeráte v Novom Čase uviedli úplne iné údaje, parametre, hodnoty tendra ako v žiadosti, ktorú ste zaslali na Úrad pre verejné obstarávanie, aby sa vyjadrili o zákonnosti tendra?“

  Odpoveď – zatĺkanie. „Nevhodná otázka.“

  Ďalšia otázka: „Kto bola odborne spôsobilá osoba, ktorá manažovala verejné obstarávanie na súťaž pre technickú asistenciu?“

  Odpoveď: „Zdenka Kudláčová.“

  Ďalšia otázka: „Máte s ňou uzatvorenú zmluvu?“

  Odpoveď: „Nie, nemáme.“

  „Ako je to možné?“

  Odpoveď: „No comment.“

  Ďalšia otázka: „Ako je možné, že na základe rámcovej zmluvy ministerstvo platí za reklamné televízne spoty rádovo viacnásobné sumy, aké sú obvyklé v danom vysielacom čase? Hovorí sa o províziách vo výške 100 až 400 %. Mediálne agentúry si obvykle účtujú províziu 10 – 15 %, ranný televízny spot polminútový stojí v TV JOJ 20-tisíc a na TA 3 5-tisíc korún. Podľa zmluvy platíte paušálne 170-tisíc, teda násobky.“

  Odpoveď: „Máte pravdu, platí sa 170-tisíc korún, čo je zjavne výhodné, lebo ceny na mediálnom trhu majú silnú tendenciu nárastu a tento záväzok predsa platí na päť rokov dopredu. Okrem toho v prime timeoch sú ceny vyššie a nemyslite si, ctení poslanci, že máme objednané reklamy na šiestu hodinu ráno alebo na obed. Naprostá väčšina televíznych spotov sa odvysiela v hlavnom vysielacom čase večer po 19.00 hodine.“ Toľko odpoveď.

  Ďalšia otázka: „Ak máte pocit, pán minister, že ste čistý, prečo ste nechceli komunikovať s novinármi o okolnostiach tendra? Prečo ste sa obmedzili na platenú reklamu v bulvári? Prečo ste nechceli presvedčiť verejnosť o vlastnej pravde?“

  Odpoveď: „Pretože novinári nie sú zvedaví na pravdu, oni píšu to, čo chcú, objektívna pravda ich nezaujíma.“

  Posledná otázka: „Je pravda, že pri tak citlivom tendri vo výške 3,6 mld. Sk štátny tajomník za SMER nevedel o tomto tendri?“

  Odpoveď: „Je to pravda, on o tom nemusel vedieť, európske fondy nepatria do jeho portfólia.“

  Toľko odpovede ministra a jeho kolegov. V diskusii jeden kolega, člen finančného výboru, poslanec za SNS trafil klinec po hlave, keď vyhlásil: „V predchádzajúcom volebnom období ste vládli vy a pochopte, že teraz vládneme my. A nechajte nás vládnuť.“

  Po tomto poslaneckom prieskume uskutočnenom na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja som mal pocit, že pracovníci ministerstva na čele s ministrom Janušekom skonštatovali, že odviedli dobrú prácu, že nás poslancov za opozíciu presvedčili o správnosti krokov ministerstva pri tomto verejnom obstarávaní.

  Mýlili sa, pretože oznámenie obsahuje sumu 3,6 mld. Sk a toto nevyvrátili, hoci sa o to veľmi snažili. Ministerstvo nesplnilo pri tomto tendri vlastné smernice, keď akceptovalo jedinú cenovú ponuku. Ministerstvo nesplnilo smernice Bruselu, keď oznámenie nezverejnili ani v jednom jedinom médiu. Oznámenie vyvesiť na šesť dní, z toho len na štyri pracovné dni na akúsi nástenku v útrobách ministerstva a pokladať to za verejne prístupné miesto v zmysle zákona, keď verejnosť tam zjavne nemá prístup, len ak navštívi odborníka a referenta na ministerstve, lebo na vchodových dverách je elektrický vrátnik, tak toto považovať za transparentný prístup je výsmech do tváre všetkým daňovým poplatníkom žijúcim v tomto štáte.

  Berúc do úvahy filozofiu zákona o verejnom obstarávaní, všetky služby, na ktoré sa zverejnilo oznámenie, mali byť prioritnými službami, nakoľko boli meritom, hlavnou náplňou tohto verejného obstarávania a nie nejaký vedľajší produkt. Nechceli nám prezradiť výsledky kontroly Správy finančnej kontroly Ministerstva financií Slovenskej republiky, zatĺkali, ututlávali až natoľko, že ani štátny tajomník za SMER nemal informáciu o tendri na ministerstve v hodnote 3,6 mld. Sk. V rámcovej zmluve je paušálna cena na televízne spoty a tlmočnícke služby, ktorá podľa analýzy bude v konečnom dôsledku veľmi predražená.

  Poslanecký prieskum na ministerstve výstavby potvrdil naše indície, utvrdil nás v presvedčení, že tender na soft služby za 3,6 mld. Sk má záhadné, zahmlené pozadie. Zverejnenie oznámenia nebolo v poriadku ani z pohľadu zákona, ani z pohľadu smerníc Európskej únie. Zďaleka nemôžeme hovoriť o transparentnosti, tender bol stavaný na jediného uchádzača – na konzorcium štyroch spoločností, v ktorých niektoré sú zjavne blízko štruktúr Slovenskej národnej strany. Toto doteraz nikto nedementoval.

  Premiér mal dostatok času na to, aby vyvodil osobnú zodpovednosť ako v iných prípadoch v posledných mesiacoch. Nedodržal svoj sľub vyrieknutý po zostavení vlády. Preto nám nezostalo nič iné, ako v piatok 5. decembra podať návrh na odvolanie ministra výstavby, pretože toto už nie je v etickej rovine, ako to premiér komunikuje s občanmi. Veď už týždeň má k dispozícii výsledky certifikácie kontrolórov Ministerstva financií Slovenskej republiky. V tom sa konštatuje neprístupný, nezákonný postup pracovníkov ministerstva výstavby aj v tomto tendri. Načo teda čakať na výsledok šetrenia NKÚ a Úradu pre verejné obstarávanie? – pýtame sa. Je to exemplárny prípad mrhania peniazmi daňových poplatníkov, je to šafárenie s verejnými finančnými prostriedkami.

  Okrem tohto prípadu dôvodom na odvolanie ministra je aj pochybné pozadie vyplácania nenávratných dotácií v rámci regionálneho operačného programu. Dôvodom je tiež značné meškanie Slovenska v implementácii eurofondov na Slovensku. Ocitli sme sa na posledných priečkach európskej dvadsaťsedmičky z pohľadu efektívnosti čerpania zdrojov z fondov Európskej únie vo vzťahu k rozpočtu schválenému pre Slovensko, napriek tomu, že v predchádzajúcom programovom období 2004 až 2006 Slovensko bolo dlhodobo na popredných priečkach. Najvyšší kontrolný úrad v Správe o čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie, o ktorej sme rokovali pred pár mesiacmi, skonštatoval, že v procese čerpania fondov Európskej únie je zjavný klientelizmus. Počet sťažností zo strany samospráv, ale aj od občanov a zo strany štátnej správy rýchlym tempom narastá.

  Preto sme sa pripojili k iniciatíve odvolania ministra výstavby a regionálneho rozvoja z funkcie. Poslanci z klubu SMK – MKP zahlasujú za odvolanie pána ministra.

  Tento krok treba urobiť predtým, než sem prídu úradníci OLAF-u z Bruselu. Nebol by som rád, keby bol ďalší scenár podobný tomu, ako Európska komisia krátila rozpočet fondov Európskej únie pre Bulharsko. Bolo by vhodné tomu týmto návrhom a krokom predísť.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Farkasa – pán poslanec Rafaj, pán poslanec Švidroň. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Slovo má pán poslanec Rafaj, nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán poslanec, vidím, že viacerí poslanci z opozície nám tu budú rozprávať stále novú a novú verziu zimnej rozprávky o „Nastenke“ a my chápeme, že vy tam hráte tú zlú, škaredú, škodoradostnú „Marfu“. Takže, čo keby sme sa dohodli, že ta nástenka je verejná informačná tabuľa a preskočme rozprávku a povedzme si nejakú inú pointu.

  Chýbalo mi trošku z vašej strany také sebakritické sypanie si popola na hlavu, pokiaľ ste mali odvahu vstúpiť na taký tenký ľad, ako je úspešnosť čerpania eurofondov, a to hovoríte práve vy, ktorý ste čerpali tak, ako ste čerpali, a keď ste čerpali, tak 47 % do jedenástich južných okresov a tam na 90 % do obcí, ktorými ste vy organizovali stranícke konferencie. Napríklad v máji 2004, spomeňte si, v ktorom meste ste ich školili, ako majú vypĺňať eurofondy.

  Ja normále žasnem, vy môžete rozprávať tie rozprávky, viete, za týmto „kecpultíkom“, ako chcete, ale dôležité je, či vám uveria ľudia. Tak ako ja vám neverím, a neviem prečo, aká zhoda okolností, pokiaľ tu hovoríme o náhodách a zhodách, že tá istá firma, ktorá vám robila, páni z SMK, volebnú kampaň, ISTED, hneď po tom, ako nastúpil váš pán minister Simon na čelo ministerstva pôdohospodárstva, vybrali ste si ju na propagáciu eurofondov. To je náhodička, že?!

 • Reakcia z pléna.

 • Ďakujem za slovo. Všimol som si, že viacerí, teda v rámci, a vrátane predkladateľa, viacerí poslanci majú problém s elementárnou matematikou. Predrečník, alebo proste v rozprave vystúpil pán Farkas a stotisíce sú vraj tisícina z miliárd. Tak dovolím si opraviť, že nie je to tak. Iný druh matematiky bol ako zásadný problém, údajne, že nie je možné vybrať minimálnu hodnotu z jedného, z množiny s jedným prvkom. No tak pán predseda Slota jasne povedal, že už aj v minulosti ste to vy robili, ale vám bolo treba na túto elementárnu matematickú operáciu poradcu za tisíc miliónov korún.

  Okrem „spústy“ neprávd v tom predkladanom návrhu na odvolanie, žiaľ, sa vyskytujú aj horšie veci, a síce sú tam zavádzajúce údaje, tvrdenia. Neviem, kto ako ovláda a ako má odbornú spôsobilosť z predkladateľov a z obhajcov tohto návrhu, odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie, ale keď sa tam píše, že istá pani Zuzana, tak poviem, alebo pán Viktor nemajú odbornú spôsobilosť, tak b hovorí to, že oni ani odbornú spôsobilosť nemuseli mať. Čiže je to skutočne zas zavádzajúci údaj pre neznalých ľudí, aby si mysleli, že sa tam stala nejaká ďalšia chyba. Ale tam išlo vyslovene o administratívny úkon prevzatia súťažných podkladov a na toto odovzdanie netreba odbornú spôsobilosť.

  Tak to je plno takých drobných vecí. A tam, kde chýbajú...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Reakcia na faktické poznámky – pán poslanec Farkas.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Švidroň, nehnevajte sa, ale pre nezrozumiteľnosť nebudem reagovať na vaše slová, nepochopil som podstatu vášho vyjadrenia. Ale dovoľte, aby som reagoval na slová pána Rafaja, pána poslanca Rafaja.

  Pán poslanec Rafaj, a koniec koncov platí to aj pre pána poslanca Švidroňa, vy si nevšímate, že oni robia na ministerstve obrovský biznis, a vy poctivo, úslužne tu len stláčate gombíky a tlačidlá? Áno, robili sme konferencie, to je pravda, lebo sme učili tých ľudí, aj tých ľudí, ktorí momentálne pracujú na ministerstvách a robia kvalitnú prácu, preto, aby sa fondy kvalitne implementovali na Slovensko. Ale nekradli sme, vážení!

 • Ďalej v rozprave vystúpi za klub Kresťanskodemokratického hnutia pán poslanec Brocka, nech sa páči.

 • Dámy a páni, najprv by som chcel poďakovať predsedovi Národnej rady, pred týždňom, ale aj predtým sme ho kritizovali, že zvoláva mimoriadne schôdze zásadne na večer a v noci. A chcem mu poďakovať za naše vypočutie, že môžeme rokovať dnes trošku skôr.

  Vážený pán minister Janušek, návrh na vaše odvolanie má svoju históriu. Ono sa to vlastne ťahá od roku 2006. Najprv boli spory a handrkovanie sa vo vládnej koalícii, že kto bude rozhodovať o eurofondoch, či SNS, alebo SMER.

  Potom bola kauza netransparentnosť pri prideľovaní verejných financií z eurofondov. Dokonca pani europoslankyňa Monika Beňová veľmi ostro proti vám vystúpila a vás kritizovala, že ste nekompetentný človek, aby ste o týchto veciach rozhodovali.

  Klientelizmus, ktorý sa vo vašom rezorte praktizuje, aj tou formou tzv. časeniek, keď jej výsledkom bolo, že základná škola predsedu vašej strany získala dotáciu 70 mil. korún. Prideľovanie dotácií pre školy národnostných menšín, keď z 3 mld. získala zo stodesať škôl dotáciu iba jedna umelecká škola národnostnej menšiny v Hurbanove, a to tiež až v treťom kole. Svojvoľná zmena podmienok pri akceptovaní žiadosti o finančné prostriedky, tender, dva tendre na trojročné zákazky, tá prvá v hodnote okolo 30 mil. a tá druhá, to prvé bolo počítače, stovky počítačov a laptopov, potom tá 5-miliónová na nákup kancelárskeho nábytku cez práve tu spomínanú, a často spomínanú v súvislosti s kauzou s eurofondmi, firmu Zamedia – a píšu omylom, že bratislavská firma, to nie je bratislavská firma, bratislavská firma by sa volala „Bamedia“, ale to už som na to reagoval aj vo faktickej poznámke –, kde za túto firmu organizujú verejné obstarávanie ľudia, ktorí na to nemajú žiadne oprávnenie. A pritom vy na ministerstve takých ľudí máte a tých nevyužívate.

  Pán minister, samozrejme, tá kauza, o ktorej a ktorá bola, by som povedal, poslednou kvapkou k návrhu alebo k rozhodnutiu skupiny poslancov na vaše odvolanie, to by sa dalo nazvať aj kauza nástenka, ale k tomu sa vrátim neskôr. A veľmi rád by som hovoril aj k pánu poslancovi Rafajovi a k ďalším pánom poslancom zo SNS, ak má počuje, mohol by sa vrátiť do sály, aby som mu mohol hovoriť rovno do očí.

  Táto kauza, pán minister, sa obyčajne v tlači komentuje ako ďalší zbabraný tender. Zbabraný tender, čo traumatizuje slovenskú spoločnosť. Alebo rovno zlodejina pre ľudí, ktorí sú blízki Slovenskej národnej strane. Áno, najprv to bolo podľa vašej dokumentácie. Kauza za 3,6 mld. korún. Teraz už je to kauza len v úvodzovkách za 400 mil. Áno, odkedy sa začali zaujímať o kauzu médiá, odkedy sa začala zaujímať o kauzu verejnosť, odkedy sa začala o kauzu zaujímať opozícia, tak už je to len 400 mil. Možnože ma na to vplyv aj finančná kríza. Aj to teraz letí.

  Pán minister, čo s vami? Sú v zásade tri možnosti: môžete odstúpiť sám, môže vás odvolať premiér a môžeme to my urobiť v Národnej rade.

  Prvá možnosť, zdá sa, že neprichádza do úvahy, resp. že ju nevyužijete, lebo už by ste tak dávno urobili. Ani predseda vlády nevyužil zatiaľ druhú možnosť a čaká na výsledky kontrol a nám opozícii odkazuje: „Neviem, kam sa ponáhľajú. Povedal som, že ak kontrola zistí, že minister pochybil, tak ho odvolám.“ Ďalej citujem premiéra: „Ja si nepamätám, že by som niekoho obalamutil.“ Premiér hovorí, že on si nepamätá, že by niekoho obalamutil.

  Dámy a páni, podľa toho, čo predseda vlády hovorí, už stratil aj pamäť, nielenže klame. Pamätáte si jeho reči o troch minútach, nie po dôkazoch, že bude konať, ale po podozrení. Aj o druhom pilieri sme už tu počuli a sme o tom hovorili pri iných kauzách a bodoch, keď predseda vlády sľúbil, že už sa opäť neotvorí druhý pilier, a je otvorený.

  Toto sú iba podozrenia, toto je jasný klientelizmus, pán minister, aj pre vášho koaličného partnera. Pre vášho koaličného partnera je to „klientelizmus ako Brno“. A keď to na vás nepôsobí v koalícii, tak je to „klientelizmus ako Praha“ alebo „klientelizmus ako Londýn“.

  Ak som hovoril o troch možnostiach, ako môžete odísť, zabudol som ešte na jednu možnosť, že vás môže odvolať predseda vašej strany, ale táto možnosť je asi najmenej pravdepodobná, lebo ten je tiež v tom, teda jemu blízke firmy. Ján Slota rastie, musím priznať, a robí pokroky v tom, ako sa dá zarábať na štáte. Odvtedy, čo v 90. rokoch, vtedy ešte z HZDS a ZRS, vynašli systém tunelovanie, najprv to bolo vykrádanie štátnych podnikov štátnymi zamestnancami, tí, ktorí boli vo vedení štátnych firiem. Neskôr to bolo vykrádanie vlastných sprivatizovaných firiem. Okolitý demokratický svet to nechápal, ale v bývalých komunistických krajinách sa to uchytilo ako veľmi účinná forma rýchleho bohatnutia.

  Pri tomto prípade, pri kauze s eurofondami, dotiahli starý model a vylepšili ho, nazval by som ho „tunelovanie eurofondov de luxe“. Konzorcium štyroch firiem je obyčajná bublina. Aj zmluvu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja s ním, ktorú ste, pán minister, podpísali 5. 6. 2007 a za tieto štyri firmy v konzorciu s eseročkou Zamedia. Kto z konzorcia bude vykonávať služby pre vaše ministerstvo, rozhodujete len vy samostatne objednávkou konkrétnemu členovi konzorcia. A pochybujem o tom, že Zamedia alebo Avocat budú na chvoste. Pozrite si zmluvu bod 5.6 alebo bod 5.8 predmetnej zmluvy. A predseda vlády stále nechápe, prečo vás chce opozícia odvolať a prečo sa opozícia ponáhľa. No preto, lebo pán predseda vlády sa neponáhľa.

  Napadlo mi, pán kolega Izák, nezaujíma vás, čím to je, prečo pri vás predseda nežiadal ako dôkaz porušenie zákona a stačilo mu, že boli porušené etické pravidlá? Na vášho straníckeho kolegu Januška chce dôkazy o porušení zákona. Ja jeden dôvod poznám. Registrujú to všetci, že pán predseda vlády veľmi zhrubol. Pred rokom kauzami boli kauzy za milión, za niekoľko stotisíc korún, dnes pre predsedu vlády nie sú kauzou ani kauzy miliardové. Vy ste mali, pán Izák, šťastie, vy ste sa mohli po porušení etických pravidiel vrátiť do parlamentu, pána Januška, keď čaká premiér na dôkazy o porušení zákona, toho chce Fico asi zavrieť.

  A teraz, pán Rafaj, k vašej nástenke. Oznam na tom...

 • Reakcia poslanca.

 • Áno, áno. Oznam o tendri na nástenke, korkovej, rozumej, pán kolega, vy ste tú nástenku asi nevideli, ja som ju videl. Takú nástenku má môj 12-ročný syn v detskej izbe. Ak si ju chcete pozrieť, ak ste ju ešte nevideli, tak my tu máme pri prezentácii dve také korkové nástenky. Ja si dovolím povedať, keď sme boli na poslaneckom prieskume a keď nám páni z ministerstva argumentovali, že veď to je verejne prístupné miesto, že na ministerstvo chodia stovky a tisíce ľudí, ja o tom silne pochybujem. Bral som to ako vtip, ako ten Slotov o tankoch na Budapešť.

  Dámy a páni, ja totiž neverím, že tam taký oznam bol vôbec. Lebo keby tam bol, tak by si ho všimol aj pán štátny tajomník Glváč, ktorý je o poschodie vyššie, a bol by prihlásil aj svoju právnickú firmu a už potom by to bol aspoň kvázi tender.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, v mene poslancov, ktorí počúvali vaše vystúpenie, vám chcem poďakovať za plastické priblíženie problematiky európskych štrukturálnych fondov, ktorú spravujete. A mrzí ma, že nie je snaha vecne diskutovať a že tie názory, ktoré tu zaznievajú, sú politicky rozdelené. Mrzí ma to o to viac, že v tom politickom delení zostáva aj predseda tzv. nezávislého úradu, Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vás dnešným dňom požiadal o doplnenie dokumentácie, ktorú má posudzovať, a zdá sa mi, že v tejto chvíli je už ten úmysel z jeho strany čitateľný a zrejmý a že sa neobídeme jeho politického stanoviska k tomuto problému.

 • A nie takto, že sa prihlásili len Slotovi ľudia.

  Pán Rafaj, zdá sa vám, že zľahčujem alebo že žartujem? Vy hovoríte, že nešlo o žiadnu chodbu, nie o korkovú tabuľu. No choďte sa tam pozrieť. Dámy a páni, ale korunu všetkému dal pán poslanec Rafaj vyjadrením, že nepozná transparentnejší tender ako tento.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, som rád, že ste vystúpili v rozprave, myslím, že celkom pekne ste prečítali aj stanovisko, spokojný by mohol byť aj pán poslanec Dubravay, ktorý tu hodnotí, kto ako vie čítať.

 • Smiech v sále.

 • No inými slovami to znamená, že treba žalovať všetkých ministrov tejto vlády za všetky tendre, ktoré doteraz urobili. Lebo tie boli netransparentné, ak tento bol najtransparentnejší a on nepozná transparentnejší tender ako tento.

  Pán kolega Rafaj, nerobte hlupákov nie z nás, ale z celej krajiny, čo z krajiny, aj z Európskej únie, už o túto kauzu sa začína, nie začína, už sa zaujíma aj komisárka Európskej únie Hübnerová a nebude ona čakať ako predseda vlády, že kým zistí porušenia zákona orgánmi Slovenskej republiky. Pán kolega, a nielen európska komisárka, ale aj OLAF, európsky najvyšší kontrolný úrad, pán kolega, je to hanba, je to hanba pre Slovensko a, samozrejme, môže to mať aj iné dôsledky. Môže to mať také dôsledky ako pre Bulharsko, že môžeme dostať nielen pokutu, ale že nakoniec takýmito spôsobmi môže Slovensko prísť o značnú časť alebo o zastavenie čerpania prostriedkov z eurofondov.

  Dámy a páni, poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie z dôvodov, ktoré som uviedol, ktoré uviedli moji kolegovia, ktoré sú v odôvodnení tohto návrhu schôdze, budú hlasovať všetci za odvolanie ministra Januška.

 • Ale hovorme rečou faktov, povedali ste, považujem za nehorázne sa ospravedlňovať starostom za nepodpísanie zmlúv za to, že vás odvolávajú a že sa musíte venovať odvolávaniu.

  Prvý fakt je ten, že predseda vlády počas celého odvolávania sa nezúčastnil a neprišiel sem, aby vás podporil. Neprišla sem vás podporiť ani väčšina vašich kolegov ministrov, lebo jednoducho vedia, že ťažko je obhájiteľné to, čo ste stvárali na ministerstve.

  Druhý fakt je, že v stanovisku vlády si vláda necháva voľné dvere, aby predseda vlády vás mohol kedykoľvek v budúcnosti odvolať za tento tender.

  A tretí fakt, pán minister, vy ste nepresvedčili ani svojich koaličných partnerov, nie opozícia, vaši koaliční partneri tvrdia, že na vašom ministerstve je „klientelizmus ako Brno“ alebo „ako Londýn“.

  A na záver len jednu poslednú poznámku. Počas vášho vystúpenia mi pán poslanec Galbavý hovorí, ešte som nepočul ministra sa tak dlho lúčiť so svojou funkciou.

  Ďakujem.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Brocku – pani poslankyňa Sabolová, pani poslankyňa Damborská, pán poslanec Rafaj, pán poslanec Mikloš. Ešte niekto? Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pani poslankyňa Sabolová má slovo, nech sa páči.

 • Pán minister, chcete reagovať na faktické poznámky? Nie. Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chcem sa opýtať pána navrhovateľa, či k nej chce zaujať stanovisko. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Brocka, vy ste sa zabudli opýtať, zrejme, že keby to bolo všetko také transparentné, že kde je pán predseda vlády? Lebo väčšinou obhajuje ministrov vlády predseda vlády. Dnes ho obhajoval len vlastný stranícky podpredseda. A keď si, kolegovia, prečítate stanovisko vlády, stačí posledné dva odseky, to stanovisko vlády, tak ako som ich videla mnohokrát pri odvolávaní ministrov, je také veľmi, veľmi povrchné a nekonštatuje, nikde sa nepíše, že minister neporušil zákon, stojí si za ním vláda, ale hovorí, že čaká sa na kontrolu a skôr ako nebude hodnotenie z verejného obstarávania, je treba vyčkať, netreba robiť závery, ale. Lenže pán minister plní isté úlohy a dobre ich plní ako minister vlády, ale necítim politickú garanciu predsedu vlády za svojho člena vlády a to dáva veľkú otázku, kde je pán premiér, aby sa postavil aj pri takomto, keď poviem, už len neetickom konaní ministra tejto vlády za svojho ministra?

 • Veľký ruch v sále.

 • Chceli ste zaujať stanovisko? Nech sa páči, máte slovo. Poprosím, aby ste sa utíšili a venovali pozornosť vystúpeniu navrhovateľa.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Brocka, pokiaľ by som nevedela, že prečo, opýtala by som sa vás, vážení opoziční poslanci, všetci kompletne, ktorí vlastne vyvolávate a vytvárate túto atmosféru, prečo robíte toto divadlo, keďže kontroly na ministerstve výstavby nie sú ukončené? Pán premiér predsa jasne povedal, že v prípade, že podozrenia budú dôvodné, pána ministra Janušeka odvolá. Ale keďže viem, že toto divadlo robíte pre občanov, a preto, aby ste sa len pred kamerami procedúrovali, tak sa nepýtam, že prečo? Pretože viem prečo.

  Nemyslíte si však, že ľudia vás chvália. Tí sú už z vás unavení, otrávení, vytvárate im traumy a neistotu. Ubezpečujem vás a odkazujem vám za nich, prestaňte a spamätajte sa, pretože to ide z vrecák všetkých daňových poplatníkov.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, páni poslanci, členovia vlády, ja si myslím, že by ste mali rešpektovať pani predsedajúcu aj podpredsedníčku SNS, tak ako vyzýva často v tejto sále – a hádam mi nechcete uprieť posledné slovo?

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie z pléna a veľký ruch v sále.

 • Po ďalšie, dotácie pre školy...

 • Reakcie z pléna.

 • Veľký ruch v sále a potlesk.

 • Po ďalšie, pán Brocka, zdedili sme po vás na všetkých slovenských školách na juhu Slovenska deravé strechy, vypadávajúce okná. Takže o prideľovaní dotácií z eurofondov za vašej vlády radšej nehovorte. Podobne to bolo s opravami kultúrnych pamiatok, múzeí atď., miest a vôbec všetkého. Presne a jasne vidíme, v ktorých obciach a mestách boli vaši nominanti, vidíme to na fasádach vašich škôl a budov. O vykrádaní fabrík, tiež by som radšej pomlčala, pretože by som vám osobne mohla vymenovať niektoré vytunelované fabriky a firmy za vašej vlády, viď Calex Zlaté Moravce, pani Schmögnerová, ČSAO Nitra a to sú len veľmi malinké firmičky, a mohla by som do rána vymenovávať, takže radšej buďte ticho. Takže na vašom mieste by som skutočne radšej bola ticho, pretože našťastie slovenský národ ešte nestratil pamäť.

  Ďakujem.

 • Poprosím, prepáčte, pán poslanec, poprosím naozaj všetkých, aby ste venovali pozornosť vystúpeniu kolegu a zdržali sa prejavov. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Pán kolega, dovoľte, aby som vám v dobrej viere a úmysle verejne, transparentne udelil čestný titul profesora politickej dojmológie v tejto sále. Pani Damborská, môže vás poprosiť?

 • No. Ďakujem. Dúfam, že už môžeme ísť teraz riadnym režimom.

 • Smiech v sále.

 • Reakcie z pléna.

 • A to napriek tomu, že ste ako neveriaci Tomáš, len s tým rozdielom, že Tomáš uvidel a uveril, ale vy, keby ste aj videli, aj keby vám ten čip do hlavy dali, mám pocit, že ani tak by ste neverili a nebudete asi veriť ani Grigorovi Mesežnikovi, ktorý povedal: „Ľudia veria, že KDH má svojho Bielika, SMK v regiónoch je klientelistická, SDKÚ má svoj dlh a budovu a falošných darcov.“ To povedal ctený, slovutný a asi najviac citovaný politológ na Slovensku Grigorij Mesežnikov.

  Ja už len skromne dodám, že bolo by toho podstatne viac, kauza tendrov na ministerstve vnútra, striekačky, pokuta z Úradu pre verejné obstarávanie, štedré odmeňovanie kindermanažmentu KDH a ďalšie a ďalšie kauzy – ale načo je to dobré? Myslíte, že toto ľudí zaujíma, že vy chcete presvedčiť niekoho o tom, že nástenka je korková? Čo korok je politicky pre vás závadný materiál? Alebo ja nechápem, čo tu stále máte problém s tou nástenkou?! Ja viem, že sa možno tešíte, „Ded Mrázik“ pôjde, už som si pozrel niektoré avíza na programy, bude to zaujímavé, naozaj, na tie rozprávky sa všetci tešíme, a ak je toto taký pilotný, uvádzací projekt, tak ďakujem, že už sa budem tešiť, keď si budem prehadzovať tie skutočné rozprávky...

 • Môžem hovoriť, pani predsedajúca?

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Smiech v sále.

 • Pán poslanec Mikloš, faktická poznámka.

 • Je síce predvianočná atmosféra, ktorú odštartoval pán predseda Národnej rady, ale nie je našou zásluhou, že vznikla namiesto bodky za prácou na sklonku tohto roka dvojbodka a musíme dokončiť aj tú druhú bodku.

  Takže ja sa pokúsim maximálne skrátiť toto, čo som si plánoval na dlhšie, ale určite vás nechcem utrápiť, tak ako pán minister v predchádzajúcom príspevku.

  Pár faktov k stanovisku vlády Slovenskej republiky. Jednoznačne nepravdivé tvrdenia, ktoré spomínal predkladateľ, sú tie, že skupina firiem Zamedia a Avocat je víťazom tendra. Keď si prečíta predkladaciu správu navrhovateľov, je tam jasne uvedené, že je to skupina firiem, v ktorých je aj Zamedia a Avocat. Môže si to pozrieť v našom predloženom materiáli.

  A to, že nie je pravdivé tvrdenie, že ide o tender za 3,6 mld.? No, na to sa treba zasa pozrieť na Oznámenie o výsledku verejného obstarávateľa, ktoré zaslalo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Úradu pre verejné obstarávanie. Je tam jasne uvedená čiastka 3,6 mld.

  No a o tom, že kto bol v tom konzorciu? Áno, boli tam aj cudzie firmy, ale zaujímavé však boli tie stranícky blízke firmy. A ešte zaujímavejšie je, keď si pozriete zmluvu medzi ministerstvom a týmto konzorciom, kto túto zmluvu podpisoval. A úplne na konci je celkom zaujímavá tabuľka. Za všetky firmy ich podpísal konateľ firmy Zamedia. Zaujímavé! To znamená, že konateľ firmy Zamedia bol splnomocnený na to, aby podpísal za všetky štyri firmy. Čiže kto o tom asi rozhoduje? Firma Zamedia podľa toho.

  Takže toľko k stanovisku ministra. Boli tam aj iné zavádzajúce tvrdenia, ale pre krátkosť času, a preto, že vás nechcem oberať, aj vás, o čas, nebudem sa ďalej k tomu vyjadrovať.

  K včerajšiemu vystupovaniu niekoľkých rečníkov by som krátko chcel takisto zareagovať.

  K pánovi Slotovi, keď hovoril...

 • Ďakujem. Ja budem na rozdiel od kolegov opozičných poslancov, ktorí nehovoria k téme, o ktorej dnes rokujeme, hovoriť k téme, o ktorej rokujeme.

  S pánom poslancom Brockom súhlasím vo všetkom, čo povedal, s jednou malou výnimkou a na tú chcem poukázať. Ja si myslím, že naozaj to bolo transparentné. Takúto transparentnú zlodejinu, neviem, či sme tu už mali niekedy. Z hľadiska toho, akým spôsobom bol ten tender urobený, z hľadiska toho, ako nesúťažne bol urobený, z hľadiska toho, ktoré firmy zjavne a evidentne previazané na vášho predsedu a na vašu stranu nesúťažným spôsobom vyhrali, keď dokonca predseda SNS sa prihlásil k tomu, že v jednej z týchto firiem robil personálne zmeny. Čiže naozaj je to transparentné, je to tak transparentné, tak jasné, tak čitateľné a tak viditeľné, že ak z toho nerobí a neurobí predseda vlády, ak z toho nevyvodí dôsledky, tak zjavne berie aj na seba, na celú vládnu koalíciu a aj na stranu SMER politickú zodpovednosť za túto transparentnú zlodejinu.

  Ukazuje sa aj v tejto kauze, že predseda vlády nekoná ako slobodný človek, že koná úplne inak v prípade ministra Izáka, kde sú pochybenia státisícové a kde hovorí o etických problémoch a nepotrebuje ako dôkaz mať konečné vyšetrenie nejakými úradmi. Zjavne je to tak, že tam predseda SNS Slota povedal, „chcem ho vymeniť alebo potrebujem ho vymeniť, pretože možno sa zdráhal robiť niektoré veci, ktoré sa iní nezdráhajú“, tí, ktorí sa nezdráhajú, tí sú krytí nielen predsedom SNS, ale aj predsedom vlády, ktorý týmto na seba preberá politickú zodpovednosť.

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcia na faktické poznámky – pán poslanec Brocka.

 • Ale iba k tomu, že som padol z neba. Hádam môžem?! Ja som radšej, aby som padol z neba, ako by som sa mal vydriapať niekde z pekla.

  To, že je povinnosťou opozície kontrolovať verejné zdroje, myslím, že by malo byť každému jasné.

  Leitmotívom včerajšej rozpravy bola korková nástenka. Aby som to preložil do slovenčiny. Bola to transparentnosť a spôsob zverejňovania súťaže.

  A čo sa týka ostatných vecí, či prioritné, neprioritné služby a ďalšie spôsoby, už sa tu v tejto situácii a atmosfére neoplatí rozoberať. Každopádne by mali činy zodpovedať slovám, ako nás včera poučil pán poslanec Rafaj. No a tie slová a činy sa často rozchádzajú.

  Dobre. A ešte pár faktov k tomuto tendru. V oznámení ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja pre Úrad pre verejné obstarávanie je tam jasne potvrdená čiastka 3,6 mld., je tam jasne potvrdené utajovanie, teda nezverejnenie výzvy cez Vestník verejného obstarávania a nezverejnenie ani výsledku súťaže. Je tam jasne potvrdené, že bola iba jedna ponuka, iba jeden uchádzač. Asi ťažko potom mohlo ísť o súťaž a víťazom bolo známe konzorcium.

  Fakty v zmluve, ktorú som pred chvíľou spomínal. V zmluve o poskytovaní služieb sa jednoznačne potvrdzuje exkluzivita zmluvy, chýba a absentuje jej tam mechanizmus pre zabezpečenie kvality, sú tam jasne potvrdené premrštené ceny a potvrdzuje aj problémové vypovedanie zmluvy.

  A ďalšie fakty, čo sa týkajú Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré uviedlo k predmetnému tendru. A toto ministerstvo uviedlo viacero vecí, ale tá najzásadnejšia vec, spomeniem tú najzásadnejšiu, je: „Kontrola konštatuje, že vzhľadom na veľkosť zákazky oznámenie o tendri na informačnej tabuli ministerstva je v rozpore s tým, čo vyžaduje Európska komisia aj zákon.“ Ďalšie jej údaje už nebudem teraz uvádzať.

  A k záveru, aby som vás netrápil. Včera, alebo teda skôr povedal pán premiér, že považuje túto schôdzu za zbytočnú, a neprišiel ani do parlamentu, zástupcovia koalície považujú túto schôdzu za divadlo.

  Ja poviem, možno pre tých, ktorí sú už dávno zo straníckych dôvodov rozhodnutí, že za vyjadrenie nedôvery koaličnému, teda svojmu ministrovi nezahlasujú. Možno pre tých, ktorí strácajú kauzálnu citlivosť, teda nechcú vidieť žiadne dôvody či argumenty pri kauzách, v tomto prípade, tohto medializovaného tendra vyhláseného ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja s hodnotou zákazky vo výške 3,6 mld. Možno pre tých, ktorí nemajú záujem na efektívnych a transparentných procesoch verejného obstarávania, pri ktorých by sa dali ušetriť podľa odhadov samotného premiéra desiatky percent, 30 až 40 %, a teda desiatky miliárd korún. Možno pre tých, ktorí aj dnes nepodporili vylepšenie zákona o verejnom obstarávaní, i keď mali možnosť podporiť jeho zlepšenie. Možno pre tých, ktorí nemajú ani záujem na efektívnom využívaní verejných výdavkov, aby sa obmedzilo plytvanie s týmito výdavkami, aby sa obmedzil priestor pre korupciu či klientelizmus, aby sa z týchto ušetrených zdrojov vytvoril balík financií, ktorý by sa dal navyše využiť pri zostavovaní štátneho rozpočtu. A niekoľko desiatok miliárd by sa pre vylepšenie tohto štátneho rozpočtu určite zišlo. V konečnom dôsledku by bolo viac verejných zdrojov pre potreby občanov, od detí počnúc cez živnostníkov, úradníkov, aby som nikoho nevynechal, všetkých slušných a zodpovedných ľudí, až po seniorov. Práve preto, aby sme mohli mať kvalitnejšie vzdelanie, služby v zdravotníctve a aby sa dali systémovo, nie jednorazovo, ale systémovo riešiť – podpora rodín, sociálne zabezpečenie a tak ďalej.

  A úplne na záver, Slovensko naozaj potrebuje ministrov, ktorí prispejú nielen k rozvoju Slovenska, ale aj k zlepšeniu činnosti ich rezortov, ale aj k transparentným procesom verejného obstarávania v záujme šetrenia verejných výdavkov, teda peňazí daňových poplatníkov. Pán minister nás o tom nepresvedčil, preto poslanci, ktorí predložili tento návrh, žiadajú, aby Národná rada Marianovi Januškovi vyslovila nedôveru.

  Ďakujem za vašu trpezlivosť.

 • Ak môžem, rád by som zareagoval na dvoch kolegov z vládnej koalície, na pani Damborskú, ktorá mne aj kolegom z opozície adresovala výzvu: „Spamätajte sa!“ Vážená kolegyňa Damborská, ja by som bol rád, keby ste s podobnou alebo rovnakou výzvou sa obrátili na svojich straníckych kolegov, od predsedu počnúc až po pána ministra, ktorým sa teraz zaoberáme. Vy si myslíte, že ja budem protestovať, keby váš minister dával na deravé strechy škôl, tak ako to spomínate? Ak my protestujeme, tak protestujeme proti tomu, aby to dostávali ľudia blízki vášmu predsedovi, aby na tom zarábali nie školy s deravými strechami, ale firmy vám blízke a vášho šéfa!

  Pani kolegyňa, spojili ste so mnou aj meno pani Schmögnerovej, tak to chcem len napraviť, aby ste boli v obraze. Pani Schmögnerová, ona nebola z KDH, aj keď sme boli chvíľočku kolegovia vo vláde, pani Schmögnerová je kolegyňou vašich koaličných partnerov, čiže to musíte sa potom obrátiť s výhradami na opačnú stranu.

  Pán kolega Rafaj, priznám sa, že vášmu chaotickému vystúpeniu som nerozumel. Len vám pripomínam, odvolávame teraz a vyslovujeme nedôveru ministrovi Januškovi, vášmu ministrovi. Nehovoríme o Mikulášovi.

 • To bola reakcia na faktické poznámky. Pán poslanec Brocka bol posledný rečník, ktorý vystúpil v rámci písomne prihlásených rečníkov do rozpravy za poslanecké kluby. Teraz prečítam zoznam rečníkov, ktorí sa prihlásili do rozpravy písomne: pán poslanec Rafaj, pán poslanec Ivančo a pán poslanec Štefanec.

  Ako prvý z nich vystúpi pán poslanec Rafaj, nech sa páči.

 • Pán spoločný spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dámy a páni, my si uvedomujeme, že táto rozprava je o dojmoch, pre ktoré by sme mali údajne vysloviť nedôveru ministrovi Janušekovi. Prepáčte, ak sme si neosvojili vaše dojmy, ale, bohužiaľ, aj nepresné fakty. Ja rešpektujem každého vierovyznanie, orientáciu, schopnosť posudzovať subjektívne rôznu mieru rôznych udalostí, rôzny spôsob videnia, ale je mi ľúto, keď sa niekto buď tvári, že nechce rozumieť, alebo nerozumie niečomu, o čom sa snaží ostatných presvedčiť, že tomu rozumie kompetentne.

  Argumenty stoja na pár faktoch a tie sú pomerne jednoduché. V čase, v ktorom ministerstvo výstavby uzatvorilo tender na – a budem teraz presný – aktuálnych 2,94 mld. Sk, bola metóda, ktorá bola zvolená, v súlade so zákonom. Potvrdila to aj vedúca odboru kontroly listom z 3. 7., keďže si ministerstvo samé vyžiadalo pred definitívnym rozhodnutím stanovisko orgánu, ktorý je na to zo zákona určený. Ja naozaj neviem, kto je kompetentnejší ako šéfka odboru kontroly posúdiť a uviesť to, čo uviedla vo svojom liste. Až na základe tohto listu ministerstvo daný tender kontrahovalo.

  Chcem upozorniť, že ministerstvo zaslalo samo z vlastnej vôle list Úradu pre verejné obstarávanie, kde konštatovalo, že je dôležité pre čerpanie daných predpisov, aby proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a žiadali o poskytnutie stanoviska, z ktorého som vám pred chvíľou citoval, že je v poriadku. A tu by sme mohli vlastne aj skončiť, pretože Úrad pre verejné obstarávanie v tomto, v tomto odbornom stanovisku sa vyjadril veľmi jednoznačne.

  Bohužiaľ, boli neskôr a objavili sa možno pod tlakom médií, možno aj pod politickým tlakom iné vyjadrenia, ale už politického nominanta, ktorý sedí na čele tohto úradu, a tie ja radšej nebudem, ak dovolíte, komentovať. Len by som chcel poukázať na ďalší fakt, ktorý tu možno nebol ešte zdôraznený, a to, že verejné obstarávanie zabezpečovala odborne spôsobilá osoba certifikátom mimo ministerstva výstavby, hoci ministerstvo výstavby disponuje ľuďmi vo svojom stave, ktorí sú to schopní urobiť. Ale to nie je všetko. Táto odborne spôsobilá osoba bola vyhodnotená Úradom pre verejné obstarávanie ako najlepší školiteľ roka. Takže ak niekto niečo spochybňuje, tak spochybňuje v podstate najlepšieho školiteľa roka pre verejné obstarávanie. A keby som použil istú analógiu, ktorú kolega predrečník nepochopil, že škálovanie od nula po naj sa mu začína od naj. Ďalej rovnako by som mohol použiť paralelu, ale neurobím to, lebo to je zasa mimo môjho vnímania a nechcem uraziť sám seba v tejto sále, nie som na to odkázaný.

  Činnosti technickej asistencie, to by sme si mali uvedomiť, sú financované z fondov Európskych spoločenstiev, takže nejde o nijaké okrádanie daňových poplatníkov Slovenskej republiky a nejde ani o peniaze zo štátneho rozpočtu.

  Čo je podstatné, je, že snažím sa vás chápať, že snažíte sa verejnosti podsunúť, že nejaké firmy niekomu blízke sa nabalia takmer tromi miliardami korún – takí nenažranci obrovskí sú to, že? To je úroveň, strašné, strašné, no. Ibaže z tej sumy dané konzorcium, v ktorom je mimochodom renomovaná belgická firma, ktorá implementovala podobné zákazky v Rumunsku, v riadnom členskom štáte Európskej únie, a aj na Ukrajine a dokonca, čuduj sa svete, je tam aj firma, ktorá sa zúčastnila za vášho vládnutia na ministerstve práce a sociálnych vecí na podobných aktivitách. Lenže vy veľmi rýchlo zabúdate, čo bolo, a len preto, aby ste získali aktuálne politické body, tak ste schopní risknúť, že niekto to občanom nepovie za vás, ako to vlastne bolo.

  Čiže nehovoríme o sume 3 mld. korún, ale hovoríme o 392 mil. korún, ktoré sú kontrahované na celé rozpočtové obdobie deviatich rokov, to znamená, hovoríme o 43,5 mil. korún ročne. Už predseda SNS sa vám tu snažil ukázať jeden graf, keby ste sa pozorne pozerali a počúvali, tak by ste videli to modré posledné, také najužšie, políčko, kde na právne služby bolo doteraz v rámci konzorcia preinvestovaných 20 mil. korún, teda z tých 43, ktoré môže za ten jeden rok, 43 mil., a 23 mil. išlo len na tri printové médiá, pre vydavateľov denníka Sme, Hospodárske noviny a Pravda. Pričom, samozrejme, pôjdu ďalšie financie do elektronických médií.

  Takže o čom to tu, vážení páni, rozprávate, komu tie peniaze tečú?! Veď ony končia v rámci technickej pomoci predovšetkým v médiách na propagáciu projektov, ktoré si alebo na ktorých propagácii na Slovensku alebo v každej inej krajine Európskym spoločenstvám záleží.

  Ešte by sme si mohli niečo povedať, čo sa týka dĺžky zlučiteľnosti pri harmonizovaní s právom Európskych spoločenstiev, pretože túto skutočnosť konštatovala v rámci legislatívneho procesu Národná rada ako najvyšší orgán Slovenskej republiky s tým, že výkladové oznámenie, rovnako ako odporúčania zelené či biele knihy a závery Rady Európskych spoločenstiev nemajú z hľadiska práva Európskych spoločenstiev záväznosť a označujú sa ako tzv. softlow, to len na margo tých, ktorí by chceli rozvíjať okrem Slovenska ešte aj európsku problematiku.

  Takže daná problematika je pre tých, ktorí vedia počítať, deliť, násobiť, veľmi jasná. Pre tých, ktorí sa snažia urobiť z toho politikum a tlakom na premiéra, nepriamym tlakom, vniesť povedzme do vládnej koalície nejaké potenciálne pnutie s tým, že už sa chystajú, veď polčas rozpadu sa nám blíži a opäť my si sadneme to tých vládnych kresiel, ktorých pár činností som vám snažil sa informačne oživiť vo vašej pamäti, ako to bolo v minulosti. Nuž, je mi ľúto, ale voľby budú až o rok a pol, tie riadne, a v tých predchádzajúcich voliči rozhodli.

  Takže či sa vám to páči, alebo nie, Slovenská národná strana tu je, obhajuje slovenský národný záujem a obhajuje aj ministra Janušeka, aj keď ste o tom možno niektorí pochybovali. Takže minister Janušek, som o tom pevne presvedčený, vzhľadom na tie informácie, ktoré sú pre nás relevantné, si udrží svoju pozíciu a svoje miesto a bude naďalej jeho rezort vykazovať takú vysokú úspešnosť v čerpaní fondov, aká je, a myslím, že to je niekde v niektorých kapitolách na úrovni presahujúcich 90 %.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Rafaja – pán poslanec Bauer, Brocka, Kahanec, pani poslankyňa Sabolová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Slovo má pán poslanec Bauer.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec Rafaj, chcel by som reagovať na to, čo ste povedali. Na obranu pán ministra ste povedali, že ministerstvo poslalo samo od seba list na Úrad pre verejné obstarávanie, aby teda dokázalo zákonnosť a transparentnosť celého procesu. Chcem vás doplniť, že tento list bol poslaný až zhruba rok po uzatvorení tohto kontraktu a zmluvy. A je zaujímavé, že práve rok je takisto lehota v zákone, ktorá umožňuje Úradu pre verejné obstarávanie aj zrušenie zmluvy v prípade relevantných podkladov, čiže po roku už to zákon neumožňuje. Na Úrade pre verejné obstarávanie nám povedali pri prieskume, že kontrola má rôzne úrovne a toto nebola hĺbková kontrola, ktorú urobili, bola to taká, dá sa povedať, predbežná nejaká kontrola, ktorá kontrolovala základné, základné parametre tejto súťaže, a na základe toho bolo vydané stanovisko, ale nie je to výsledok nejakej hĺbkovej kontroly.

  Po druhé, povedali ste, že jedná sa o fondy Európskych spoločenstiev, a teda že v žiadnom prípade nejde o okrádanie daňových poplatníkov. To je ale hlboký omyl! Pretože európske peniaze sú aj z peňazí daňových poplatníkov Slovenskej republiky. Viete, koľko Slovensko prispieva do Európskych spoločenstiev? Čiže jedná sa aj o peniaze daňových poplatníkov Slovenska, pretože sú to peniaze, ktoré sú zložené z peňazí všetkých členských krajín Európskej únie.

  Po tretie, hovorili ste, že aká je vysoká úspešnosť. No ale nejde, nejde o úspešnosť, ale ide v prvom rade o efektívnosť, ako efektívne budú využité tieto prostriedky, na čo všetko, ako užitočne a toto je dôležitejšie, ako len byť...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ja by som chcel doplniť pána poslanca Rafaja, hovoril o tom, ako tie peniaze, teda z tej kauzy, o ktorej hovoríme, z Európskych fondov, že slúžia na informovanie občanov, a teda sú to prostriedky, ktoré skončia v médiách. Áno, aj, pán kolega, časť aj v médiách a časť v Zamedii a to my práve zdôrazňujeme. Totiž to je ten kameň úrazu, to je ten klientelizmus, to je tá známa firma blízka vášmu predsedovi, pán kolega. Čiže nie médiá, ale Zamedia alebo komédia.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Rafaj, keď ste hovorili, že boli uvádzane nepresné fakty, mali ste, prosím, na mysli fakty, ktoré uverejnilo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vo svojom stanovisku cez inzerciu? Lebo tam boli rozporné fakty, na základe ktorých začal Úrad pre verejné obstarávanie konať hĺbkovú kontrolu tohto tendra. To je prvá vec.

  To, že sa vyjadrovalo len politické stanovisko nominanta cez Úrad pre verejné obstarávanie, takisto nezodpovedná pravde. Keď sme boli na poslaneckom prieskume na tomto úrade, odborní pracovníci ÚVO nám potvrdili práve tieto rozpory. To znamená, nebol to iba šéf Úradu pre verejné obstarávanie.

  No a úplne na záver – zmluvné ceny. Hovoríte, že nebudú, nebudú tam zle vynaložené prostriedky daňových poplatníkov. No zmluva jednoznačne potvrdzuje premrštené zmluvné ceny a to môžete dať posúdiť kdekoľvek. Možno, že sa držíte toho, čo ste povedali, že keď sa jedná o najlepšieho školiteľa roka, tak by to mohol byť aj „najlepší tender roka“, ale ten „najlepší tender roka“ možno by bol iba vtedy, keby ste ešte prepočítali cez ten svoj výpočet, že na deň to už je iba stotisícová zákazka.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, vo vašom vystúpení mi chýbalo aj vyjadrenie k stanovisku ministerstva financií, ktoré v kontrole ešte v lete narazilo na rozpor v zápisniciach z tendra, sa hodnota zákazky vyčíslila na 590 mil. korún, pričom v oznámení o výsledku súťaže zaslanej jednému z členov víťazného konzorcia sa uvádza 3,6 mld. korún. Ministerstvo pre chýbajúce doklady konštatuje, že nie je možné posúdiť správnosť vyhodnotenia ponúk.

  Čiže už aj v tom čase bolo pochybenie a bolo to v lete tohto roku. Teraz zrejme asi ministerstvo financií, ktoré má problémy ešte z kauzy TIPOS, mlčí a nechce ísť ďalej a hlbšie, tak sa vás pýtam, prečo nesledujete aj tieto kroky? A pýtam sa, pán poslanec, kde sú vaši koaliční kolegovia, ktorí by obhajovali nielen vaše vyjadrenia, ktoré tu dnes zazneli, ale aj kroky vášho ministra. HZDS sa ešte nevyjadrilo, SMER tiež mlčí, neviem, čo je za tým.

 • Pán poslanec Rafaj bude reagovať na faktické poznámky, nech sa páči.

 • Ďakujem. Rád by som reagoval vecne, ale na niektoré tie v úvodzovkách argumenty sa opäť vecne neoplatí reagovať. Ja budem pokračovať v tom vecnom tóne preto, len upozorním, že pokiaľ tu padlo aj ministerstvo financií, veľmi správne, ale v tom, že ministerstvo financií bude kontrahovať 1,037 mld. z tých 3 mld. a 2,5 mld. budú kontrahovať v samostatných tendroch mimo toho, čo končí v médiách a v inej technickej pomoci. Takže je mi ľúto, keď ten balónik, ktorý ste chceli vypustiť, zrazu takto spľasol, a keďže nemá vzduch argumentačný, tak vlastne padol na zem. Ja chápem, že ste z toho možno nešťastní, ale to vám nevylepší náladu, ani keby tu sedelo hneď všetkých 19 poslancov SNS. V podstate mám aj tak pocit z tejto rozpravy, že tu nejde o efektívnosť. Ani vám nejde o efektívnosť, ale o politický efekt. A ten ste si vlastne už možno aj dosiahli. Dnes v spravodajstve, možno zajtra nejaké tie správičky zacitujú niektoré bonmoty, oprášite sa a vyhliadnete si ďalšieho ministra, aby bola zasa agenda – a život pôjde ďalej.

 • Ešte ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Ivančo. Po ňom sa pripraví pán poslanec Štefanec.

  Nech sa páči, pán poslanec Ivančo, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, pán navrhovateľ, pán spravodajca, no, dámy a páni, prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že, pán Rafaj, je mi vás veľmi ľúto, že ste zostali tak sám v boji o česť ministra, ktorý je nominantom vašej strany. Zostali ste sám a je pritom úplne evidentné, že nielen počas posledného týždňa, ale aj počas poslednej, alebo pred hodinou, keď vystúpil váš pán predseda, sa, zdá sa, vytratili zo slovenskej politickej scény všetky zvyšky morálky a cti. Morálka a česť bola, zdá sa, pán poslanec, hlboko, a to chcem zdôrazniť, sociálne aj národne preoraná a na povrchu zeme sa len ukazujú korene netransparentnosti, klientelizmu a kšeftárstva za milióny. To je, pán poslanec, kľúčový message z dnešnej mimoriadnej schôdze. Tajomne, potichučky, netransparentne uzatvárajú vaši nominanti zmluvy na prelievanie peňazí na súkromné účty.

  Na Slovensku, som zistil, že nie je nikto rýchlejší a šikovnejší na vykonávanie služieb za 3,5 mld., a je jedno, či budete hovoriť teraz o 2,9 alebo o 3,5, alebo o 400 mil., ale nie je nikto šikovnejší a rýchlejší ako jedno jediné konzorcium, ktoré tvoria firmy, ktoré sú vášmu pánovi ministrovi a pánovi predsedovi bližšie ako akákoľvek košeľa.

  Predseda vládnej strany, ktorá nominovala ministra, hovorí, že „konzorcium nám nie je blízke“, no súčasne dodáva: „Poradil som pánovi Tretinovi, aby odišiel zo spoločnosti.“ Toto, pán poslanec, už nie sú slová len predsedu strany, toto sú už slová majiteľa firmy a hlavy rodiny, ako som sa dozvedel na vašej tlačovke, a náhodou v tejto rodine má, zdá sa, najviac informácií práve hlava tejto rodiny. A opäť zaznie, že my s tým vlastne nemáme nič spoločné. Bolo predsa verejné obstarávanie. Slovensko má uveriť, novinári byť ticho, ale najhoršie na tom je, že tejto teórii čiastočne uveril aj pán premiér a hľadá barličky na to, ako vysvetliť jeho oneskorené reakcie.

  Čo je cieľom pri verejnom obstarávaní? V prvom rade podľa môjho názoru je cieľom vytvoriť priestor pre súťaž, a tým priestor pre čo najlepší pomer medzi cenou a službou a jej kvalitou za verejné peniaze. Cieľom je mať čo najviac ponúk a osloviť čo najviac firiem. To je definícia verejného obstarávania. Tým priestorom na oslovenie a vyvolanie súťaže pri sume 3 mld. sa na Slovensku stala – tak vám ťažko počúvateľný termín, odborný termín – nástenka alebo úradná tabuľa. Je to tabuľa rozmerov 50 krát 80 cm. Na 3 mld. na Slovensku stačí pol metra štvorcového korku. A nič nemáme proti korku.

 • Reakcia z pléna.

 • Je úplne... Bol som na dvoch poslaneckých prieskumoch vrátane toho na ministerstve, pani poslankyňa.

  Je úplne jasné, že súťažné podmienky museli byť veľmi jednoduché, aby sa vôbec zmestili na tento polmeter štvorcový. Je však prekvapujúce, že taký veľký objem peňazí na pomerne bežne dostupné služby v silnom konkurenčnom prostredí visí na verejnej nástenke a všimne si to len jedno jediné konzorcium. V skutočnosti preto, pretože táto nástenka nie je verejne dostupná. Táto nástenka nie je verejne dostupná. Preto nebol dodržaný zákon o verejnom obstarávaní.

  Podklady k verejnej súťaži na taký široký rozsah služieb neboli, vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa mňa nikdy zverejnené a vôbec neboli vypracované ministerstvom, ale ani, pán poslanec Rafaj, zodpovednou osobou. Vypracovalo si ich samotné konzorcium, víťaz tohto kvázi tendra. Ministerstvo totiž nemá žiaden doklad, objednávku, zmluvu. Ani na moju otázku na prieskume som nedostal na to odpoveď. Ani platbu za takúto službu. Pritom kľúčové pri stanovení podprahovej metódy je pomer medzi prioritnými a neprioritnými službami, čo pri objeme 3 mld. určite nie je ľahká práca.

  Jedna pani tvrdí, že za prípravu materiálov na tender za 3,6 mld. nepožadovala žiadnu odmenu. A Úrad pre verejné obstarávanie má problém za mesiac skontrolovať materiály súvisiace s verejným obstarávaním. Hovorím si, že ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja má neuveriteľné šťastie na dodávateľov služieb, alebo už vtedy malo Vianoce.

  Firma Avocat ako jeden z členov konzorcia na otázky novinárov k podkladom k súťaži napísala, citujem: „Boli nám predložené zo strany verejného obstarávateľa štandardným spôsobom.“ Táto veta zaznela predtým, ako ste mali, pán poslanec Rafaj, tlačovú konferenciu, kde ste prišli s teóriou, s hypotézou nástenky. Avocat ako jeden z členov konzorcia o žiadnej nástenke nič nevie. Jemu, to vám chcem zdôrazniť, boli materiály predložené zo strany verejného obstarávateľa štandardným spôsobom. Nedefinuje sa ako a nespomínajú nástenku. Ale kľúčové slová v ich stanovisku sú – „boli nám predložené“.

  A viete ako? Podľa mňa priamo ľuďmi z ministerstva a dokonca si osobne myslím, že ministrom samotným. Podklady na súťaž Avocat nezískal z nástenky, ale boli mu predložené, a myslím, že nejakú nástenku ste si vymysleli len na to, aby vám mali kde pripínať novoročné blahoželania. A zástupcovia firmy Avocat ju až vtedy uvidia prvýkrát, keď pánovi ministrovi donesú novoročné blahoželanie. A svedčí o tom aj fakt, ktorý tu už bol spomínaný, že štátny tajomník, a tu chcem zvlášť zdôrazniť, štátny tajomník najsilnejšej strany vládnej koalície pán Glváč o tomto tendri nič nevedel preto, že tender bol len v taške pána ministra.

  To, že tender bol netransparentný, tajný a nezverejnený, je evidentné. To, že celý proces mal byť utajený, svedčí o tom aj to, že v oznámení ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja ako obstarávateľa je jasne napísané v kolónke zverejniť alebo nezverejniť, je jasne napísané nie. Dajme bokom etiku. Dajme bokom etiku, či toto konanie je, alebo nie je politicky zodpovedné, transparentné alebo, ako hovorím, etické. Bol alebo nebol porušený zákon? To je kľúčová otázka, zdá sa, pre premiéra a kľúčová otázka pre všetkých, ktorí obhajujete pána ministra.

  Odpoveď na otázku, bol alebo nebol porušený zákon, je v § 9, ten znie: „Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp transparentnosti.“ Ministerstvo financií, to vám chcem pripomenúť, hovorí, že nie je možné posúdiť správnosť vyhodnotenia ponúk, lebo žiadne neboli. Žiadna transparentnosť nebola, preto bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, konkrétne v § 9, to je odkaz pre pána predsedu vlády Roberta Fica.

  Výklad k transparentnosti a súťaži dalo obciam samotné ministerstvo v príručke k čerpaniu peňazí z regionálneho operačného programu, kde hovorí, že treba rokovať minimálne s troma záujemcami. Ja len dodávam, že pravdepodobne zámerne vypadla veta, že ak sa jedná o sumy 3 mld. a viac, stačí jeden preto, aby bola naplnená transparentnosť.

  Chcem vyzvať všetky firmy z východného Slovenska, z Prešovského a Košického kraja, že ak sa chcú uchádzať o zákazky na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, aby pravidelne navštevovali ministerstvo a aby to pravidelne robili každých šesť dní. Na nástenkách sú totiž podklady k tendrom za miliardy. Ešte raz, vyzývam všetky firmy z východného Slovenska, aby chodili na ministerstvá každých 6 dní, pretože tam sú tendre za miliardy. Nie za milióny.

  Ďalším veľkým problémom je spor o cene. Zástupcovia ministerstva sa nám pri poslaneckom prieskume snažili vtlačiť myšlienku, že nejde o sumu 3,5 mld., ale len 400 mil. v hrubom zaokrúhlení. Inak povedané, tajili sme len tender za 400 mil. To nie je až tak veľa na dnešnú dobu. V oznámení ale pre Úrad pre verejné obstarávanie je však v časti V A4 celková konečná hodnota zákazky napísaná, dámy a páni, presná suma. Presná suma na tisícky. A je to suma 3 604 456 369 korún. Pán Rafaj, ak by ste chceli reagovať na sumu, je to v oznámení ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja pre Úrad pre verejné obstarávanie. Tam je presná suma takto vyčíslená na stovky korún, zdôrazňujem, že bez DPH. Inak povedané, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja môže na základe tohto oznámenia uzavrieť zmluvu až na túto sumu 3 604 miliónov atď.

  Mimo iného, pán poslanec, a nehnevajte sa, že sa na vás stále obraciam, pretože ste diskutérom v tejto kauze, inak povedané, táto suma je suma celého Operačného programu Technická pomoc, teda obidvoch jeho osí. Osi jedna, ktorú podľa názoru ministerstva spravuje ministerstvo regionálneho rozvoja, ale aj osi dva, ktorú spravuje ministerstvo financií. Nedá mi ale potom inak, ako povedať, že vlastne ministerstvo vypísalo tender aj za časť ministerstvo financií. Som presvedčený o tom, že minister Počiatek žiadny iný tender už nemôže vypísať, pretože všetky tieto peniaze do sumy 3,5 mld. mu zhltne ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. A to je dôvod, prečo o tomto tendri nevedel štátny tajomník Glváč, ktorý je členom a nominantom strany SMER. Teda celá suma Operačného programu Technická pomoc v jednej aj v druhej osi je na ministerstve výstavby.

  Ceny služieb pre konzorcium sú také, vážený pán poslanec, že jednodňový seminár s dvoma slovenskými lektormi pre 100 osôb, dámy a páni, vyjde ministerstvo na sumu viac ako 300-tisíc korún. Jeden deň. A škoda, že tu nie je pani poslankyňa Damborská, pretože by som sa jej spýtal, ako sa na to pozerá národný volič, že za jeden deň vyplatí ministerstvo 300-tisíc korún? Tristotisíc korún!

  Uzavretá zmluva, ktorá vyšla z tohto kvázi tendra, je však absolútnym elektrošokom. Zmluvou sa vytvoril priestor pre čiernu dieru na peniaze občanov Slovenska. My o tejto zmluve ešte, kolegyne a kolegovia, budeme počuť. Budeme počuť vtedy, keď sa vymení minister alebo keď príde iná vládna koalícia, pretože ona trvá do roku 2015. A to je ten kostlivec, ktorý vypadne zo skrine a o ktorom tak bohorovne hovorí minister Kaliňák, že my sme mu niečo nechali. Táto zmluva je toho príkladom. Je do roku 2015 prakticky na čerpanie do 3,5 mld. korún.

  Zmluva je uzavretá tak, že ak by ju chcel akýkoľvek ďalší minister nerešpektovať a objednávať služby inde a možno za lepšie ceny, tak máme po niekoľkých rokoch nie TIPOS 1 alebo TIPOS 2, ako napísali médiá, my tu máme TIPOS na druhú, pretože každú objednávku pre inú firmu, ako je napísaná v zmluve, bude musieť ministerstvo zaplatiť konzorciu. Presne do takej istej sumy, ako je dohodnuté v zmluve.

  Zmluva je mimo zákonných dôvodov nevypovedateľná, je exkluzívna, ako som povedal, a neobsahuje ani jednu jedinú čiarku o tom, aká má byť vlastne kvalita poskytovaných služieb, resp. kto na ministerstve služby preberá, kto hodnotí vypracovanie služieb na základe tejto zmluvy. Zmluva zabezpečuje do roku 2015 firmám, kde predseda národnej strany si mení spoločníkov, do roku 2015 zabezpečuje slušnú rentu. Veľmi, veľmi dobré vreckové. Aj preto, lebo nejde len o odmenu za služby samotné, lebo – a konkrétne citujem zo zmluvy – lebo „náklady a hotové výdavky budú uhradené v prospech konzorcia“, zdôrazňujem, „v plnej výške bez akýchkoľvek odpočtov alebo zrážok“. Náklady a výdavky súvisiace so službami nemajú žiadne obmedzenia. Žiadne obmedzenia a možno dosiahnuť ďalšiu sumu 3,5 mld. korún.

  Zodpovednosť je evidentná v bode 6.2 zmluvy. Zodpovednosť za to, ako funguje ministerstvo, zodpovednosť za to, ako predseda vlády riadi vládu Slovenskej republiky. Bod 6.2 zmluvy, dámy a páni, hovorí, je to veľmi zaujímavé čítanie, „pokynmi ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja nie je konzorcium viazané, ak podľa názoru konzorcia zásadným spôsobom odporujú záujmom ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja“.

  Vážený pán poslanec Rafaj, v bode 6.2 tejto zmluvy sa stalo to, že ministerstvo odovzdalo všetky kompetencie, všetky kompetencie týkajúce sa Operačného programu Technická pomoc, všetky kompetencie odovzdalo na konzorcium. Hovorí sa tam, opakujem, že „pokynmi ministerstva konzorcium nie je viazané, ak podľa názoru konzorcia zásadne odporujú záujmom ministerstva“. To je čarovná veta. Konzorcium povie, že tento váš pokyn odporuje vašim samotným záujmom. To je, dámy a páni, za 3,5 mld. predaj kompetencií ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na konzorcium. Toto je odkaz predsedovi vlády, pretože minister tejto vlády predal kompetencie za 3,5 mld. Predal kompetencie celého Operačného programu Technická pomoc.

  Úplne na záver chcem vám pripomenúť, čo hovorí ústredný orgán štátnej správy. Ústredný orgán štátnej správy ministerstvo financií slovami Miroslava Šmála, hovorcu, citujem: „Výzva bola uverejnená iba na oznamovacej tabuli ministerstva výstavby, čo vzhľadom na význam a predpokladanú hodnotu zákazky považujeme za zverejnenie nedostatočné a v rozpore s výkladovým oznámením komisie číslo“ a tak ďalej „a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.“

  Pre mňa je zarážajúce, že pán predseda vlády ešte volá po nejakej ďalšej prísnejšej hĺbkovej kontrole na ministerstve a nerešpektuje konkrétne stanovisko ministerstva financií ako ústredného orgánu štátnej správy. Ministerstvo financií nie je hocikto. Jedine, jedine, že platí hypotéza, že po kauze TIPOS, po kauze TIPOS ministerstvo financií stratilo akúkoľvek relevantnú hodnotu voči predsedovi vlády. Podľa mňa je to kľúčový fakt, preto predseda vlády nerešpektuje stanovisko ministerstva financií, pretože ministerstvo financií v očiach premiéra po kauze TIPOS stratilo cenu a jeho názor nepotrebuje rešpektovať.

  Preto, dámy a páni, musí konať opozícia, pretože žiadna iná kontrola už nedopadne inak. Stačí, že máme tu vyjadrenie ministerstva financií, Úradu pre verejné obstarávanie, premiér konať nebude a nekoná.

  3,6 mld. je obrovská suma peňazí, ktorá by, len pre zaujímavosť, sedemdesiatim tisícom učiteľom na Slovensku zabezpečila to, že konečne budú mať nadštandardné platy. Sedemdesiattisíc ľudí by malo plat vyšší, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve, sú to učitelia, máte ministra školstva, priamo sa vás to dotýka a vy 3,5 mld. odvediete na dve firmy Avocat a Zamedia. Vyvoleným príde až príliš jednoduchým spôsobom na účet dvom...

 • Reakcia z pléna.

 • Ja vám to vysvetlím osobne, potom. Vyvoleným príde na účet 3,5 mld. veľmi rýchlo a 70-tisíc učiteľov nedostane ďalšie dva roky toľko peňazí.

  Zdá sa, že pán Izák a pani Kramplová nemali toľko šťastia, ako má minister Janušek. Zdá sa, že až kauza TIPOS, až kauza TIPOS priniesla šťastie ministrovi Janušekovi. Totižto kauza TIPOS jasne zmenila mocenské pomery. Zmenila mocenské pomery v strane SMER a zmenila mocenské pomery v celej koalícii. Dopady tejto zmeny sú zatiaľ nevyčísliteľné. Heslo zo soboty „Štát ľuďom“ sa napĺňa. Milióny z kauzy TIPOS už odišli, miliardy odídu a konzorcium finančných skupín vymedzilo jasný mocenský priestor predsedovi vlády. Ten priestor je veľký ako nástenka na ministerstve. Má pol metra štvorcového. Ten priestor je pred akýmkoľvek mikrofónom, ktorý vidí predseda vlády. Je to priestor hovoriť, hovoriť, hovoriť, ale, žiaľ, predseda vlády už nemôže konať, pretože vládny SMER stratil.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Ivanča – pán poslanec Švidroň, Brocka, Rafaj. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Slovo má pán poslanec Švidroň.

 • Pán poslanec, váš prejav bol skutočne takým rétorickým cvičením na tému verejného obstarávania. Totiž mal veľmi veľa chýb. Ja vám vytknem len dajme tomu jednu, pretože ste aj vy jej venovali dosť veľa pozornosti, a to ohľadom tej úradnej tabule. Chceli ste, aby tam boli vyvesené súťažné podklady. A na to je vraj malý priestor. No tak je to trošku ináč. Zrejme je to nejaký skrat medzi autorom a interpretom tohto vášho príspevku, pretože na verejnej tabuli, na úradnej tabuli má byť informácia, kde sa takéto podklady majú vyzdvihnúť. Ony niekedy sú veľmi obsiahle, skutočne by nestačila na to ani celá stena na ministerstve. Takže toľko k tomu. Škoda ďalších rečí na tú tému, ktorá už tu bola pertraktovaná v rôznych podobách veľakrát.

  No ešte ste sa zmienili o nejakých personálnych nákladoch. Už bolo povedané jednou z predrečníčok, že vy ste ich mali päťkrát väčšie za vašej vlády alebo vlády vašej koalície.

  Ďakujem.

 • Pán kolega Ivančo, aj ja si myslím, že podklady na trojmiliardový tajný tender nikdy na nástenke neboli. Ale skúšam si predstaviť teda tú epizódu o korkovej nástenke. Skúste si to so mnou predstaviť, ako prídu na prvé poschodie zástupcovia konzorcia, teda tie štyri firmy: Zamedia, Avocat, Consulting & Management z Bratislavy, dokonca ešte aj tá belgická firma a jeden z nich zazvoní na elektrický zvonček, dvaja vrátnici za pultom im otvoria a oni sa pýtajú, kde je korková nástenka. Samozrejme, aj druhá pravdepodobnejšia verzia je, že prišiel na ministerstvo iba inžinier Peter Jenča, zástupca Zamedie, lebo tento pán podpisoval za všetkých štyroch nakoniec aj zmluvu s ministerstvom.

  Prečo to hovorím? Lebo my poslanci sme boli na ministerstve výstavby na poslaneckom prieskume a tiež sme hľadali nástenku na prvom poschodí a to už bola známa tá nástenka, už bola známa a musím vám povedať, že bez pomoci tých dvoch vrátnikov službukonajúcich, by sme ju neboli našli. Hovorte ďalej, hovorte ďalej tú rozprávku o korkovej nástenke.

 • Ďakujem pánovi poslancovi, že toľkokrát použil moje meno, ale o publicitu naozaj nestojím, ale dovolím si zasa niečo nové pridať, aby som sa neopakoval ako vaši kolegovia.

  Keď sme hovorili alebo vy ste hovorili o nejakých predražených alebo údajne predražených cenách kontrahovaných pre médiá, nuž ja vám len odpoviem, že viac ako 80 % televíznych šotov je kontrahovaných v tzv. prime time, čiže to je v tom najsledovanejšom čase pred a po Televíznych novinách, a tam jedna televízia, tá, ktorá má slogan najsledovanejšia, má cenu 390-tisíc korún za 30 sekúnd, v čase Televíznych novín je to už 640-tisíc korún, pán poslanec. Druhá úspešná komerčná televízia má sumu 190-tisíc za 30 sekúnd a v Televíznych novinách je to 315-tisíc korún. Čiže ak máte pochybnosti, že televízie si pýtajú veľa za tieto svoje šoty, tak sa obráťte na ne, ale prečo za to kritizujete ministra Janušeka alebo konzorcium, alebo ja neviem aké tajné sily, pretože mám pocit, že tu už začneme pomaly vyvolávať aj duchov a diablov, ktorí „sa zleteli z Tatry na podolia“. Ale predovšetkým asi tých duchov a diablov treba vyhnať z vašich hláv, treba jednoducho si tú myseľ očistiť a treba sa pozerať vecne na argumenty.

  Len toľko som považoval za potrebné v rámci zasa ďalších argumentov.

 • Ďakujem. Reakcia na faktické poznámky – pán poslanec Ivančo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Budem reagovať na kolegov zo Slovenskej národnej strany. V prvom rade si myslím, že ministerstvo nemá vypracované žiadne podklady, pretože pri tak rozsiahlom tendri v tak obrovskej sume by človek, ktorý robil podklady, si dal zaplatiť. Je úplne evidentné, že ministerstvo nemá objednávku, nemá zmluvu a nikomu nevyplatilo za služby súvisiace s tendrom, preto hovorím, že vypracovalo si súťažné podmienky samotné konzorcium.

  Čo sa týka poznámky, pán kolega Rafaj, vašej, ani v jednom slove, ani v jednom slove vo svojom vystúpení som nehovoril o cenách za služby, ktoré sú podľa mňa prehnané, ale ani v jednom slove som to nehovoril. Môj príspevok bol vecný a týkal sa jedinej jednej sumy. Hovorím, že ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja si týmto tendrom zabezpečilo možnosť, možnosť, ja netvrdím, že ju využije, ale zabezpečilo si možnosť kontrahovať služby až do výšky 3,5 mld., teda vrátane prioritnej osi 2, teda vrátane služieb, ktoré má kontrahovať ministerstvo financií, a ak to tak by nebolo, tak potom bude skresľujúca suma v štatistikách Úradu pre verejné obstarávanie. Pretože ak ministerstvo financií má urobiť ešte jeden tender, tak potom suma 3,5 mld. je tam zbytočná a táto suma dáva len vatu ministerstvu, aby mohlo vyčerpať tak celý Operačný program Technická pomoc. To je kľúčový problém. Neobstoja vaše argumenty o 400 mil., pretože vy ste oznámili, alebo vaše ministerstvo, že je tam suma 3,5 mld., tak to prešlo cez verejné obstarávanie...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi posledný z písomne prihlásených rečníkov – pán poslanec Štefanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.

 • Prepáčte, pán poslanec, ešte procedurálny návrh – pani poslankyňa Laššáková, nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne za slovo. V mene troch poslaneckých klubov SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana – HZDS navrhujem, aby sme rokovali aj po 19.00 hodine, skončili rozpravu a hlasovali.

 • Reakcie z pléna.

 • Nie. Takže musíme o tomto návrhu hlasovať. Poprosím všetkých pánov poslancov, panie poslankyne, ktoré sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať.

  Takže poprosím, budeme hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorý dala pani poslankyňa Laššáková, aby sme hlasovali, aby sme pokračovali v rokovaní aj po 19.00 hodine až do ukončenia programu, vlastne vyčerpania programu tejto schôdze. Takže hlasujeme, o návrhu pani poslankyne Laššákovej hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Budeme pokračovať zajtra o 19.00 hodine. Ďakujem pekne. Dovidenia.

 • Prerušenie rokovania o 19.05 hodine.