• Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesto v rokovacej sále, aby sme mohli otvoriť rokovanie 3. schôdze Národnej rady.

 • Pauza pre nedostatočný počet poslancov v rokovacej sále.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím vás všetkých, aby ste sa pred začatím rokovania prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

  Chcem využiť tento priestor a požiadať technikov, aby po skončení tejto schôdze preverili všetky hlasovacie miesta, pretože predchádzajúce hlasovanie o dôvere vláde evidentne preukázalo nedostatky v technike, pretože až štyria prítomní poslanci reklamovali svoj postoj k dôvere vláde. Poprosím vás, technici, aby sme preverili, príliš často hlasovacie zariadenia niektorým poslancom nefungujú.

  Prezentujme sa, prosím vás.

 • Prezentácia.

 • Konštatujem, že je prítomných 101 poslancov. Sme uznášaniaschopní.

  Na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci pán Tibor Glenda a pán Pavol Frešo.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím o pokoj, dámy a páni. Náhradníkmi overovateľov budú poslanci: pán poslanec Emil Vestenický a pán poslanec Imre Andruskó.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnej schôdzi písomne požiadal pán poslanec Tibor Bastrnák a pán poslanec Alexander Slafkovský.

  Podľa § 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je navrhnutý program 3. schôdze tak, ako ste ho dostali v pozvánke.

  Pristúpime k

  schvaľovaniu návrhu programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Zároveň chcem, dámy a páni, upozorniť, že vystúpenie poslanca, ktorý navrhuje zmenu programu alebo doplnenie programu, nemôže presiahnuť jednu minútu. A ešte chcem požiadať, ak dôjde k návrhom na rozšírenie programu 3. schôdze, aby som tieto návrhy od pánov poslancov, pani poslankýň dostal v písomnej podobe.

  Pýtam sa, či má niekto z vás návrh na zmenu alebo doplnenie programu, tak ako ste ho dostali v pozvánke.

  Pán Tibor Cabaj. Nech sa páči, pán poslanec. A pán poslanec Kondrót potom.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Rešpektujúc dohodu, ktorá bola urobená v poslaneckom grémiu, predkladám návrh, aby bod č. 1 tretej schôdze Národnej rady (tlač 18) bol vyradený z programu tejto schôdze.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Kondrót.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem doplniť do programu schôdze Národnej rady dva body plus jeden.

  Prvý bod – návrh na odvolenie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Bod dva – návrh na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  A po tretie si vás dovoľujem požiadať o skrátenie lehoty na prerokovanie oboch návrhov podľa § 25 rokovacieho poriadku.

  Dovoľujem si vás zároveň požiadať, aby sme o bodoch jeden a dva hlasovali spoločne a o bode tri zvlášť. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Budeme teraz hlasovať o navrhnutých zmenách.

  Ako prvý návrh prišiel návrh pána poslanca Cabaja vyradiť bod č. 1 z návrhu programu. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 124, za 122, proti 2, nikto sa nezdržal, hlasovali všetci.

  Konštatujem, že sme vyradili návrh pána poslanca Tibora Cabaja z programu.

  Ako druhý navrhol pán poslanec Kondrót zmenu programu. Navrhol, aby sme hlasovali, aby sme doplnili program o návrh na odvolanie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Po druhé doplnili program o návrh na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky. A zároveň požiadal pán poslanec Kondrót Národnú radu, aby sme hlasovali podľa § 25 rokovacieho poriadku o skrátení lehoty na prerokovanie týchto návrhov. Zároveň navrhol, aby sme o prvom a druhom jeho návrhu hlasovali spoločne a o treťom samostatne.

  Budeme hlasovať o návrhu č. 1 a 2. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131, za 80, proti 41, zdržalo sa 10, hlasovali všetci prítomní.

  Konštatujem, že sme zaradili prvé dva návrhy do programu.

  Budeme teraz hlasovať o treťom návrhu – o skrátení lehoty na prerokovanie oboch návrhov. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132, za 81, proti 51, nezdržal sa nikto, hlasovali všetci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh na doplnenie programu, tak ako ho predložil pán poslanec Kondrót.

  Budeme teraz hlasovať o programe 3. schôdze ako o celku so schválenými zmenami. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131, za 80, proti 22, zdržalo sa 29, hlasovali všetci prítomní.

  Konštatujem, že sme schválili program 3. schôdze s navrhnutými zmenami.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime teraz k prvému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Uvedený návrh zákona ste dostali ako tlač 26. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v mojom rozhodnutí č. 17.

  Poprosím teraz pána poslanca Maroša Kondróta, aby za skupinu poslancov návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám krátku novelu zákona o národnom jadrovom fonde, účelom ktorej je reagovať na problém, ktorý zostal v minulosti nevyriešený, a to financovanie vyraďovania havarovanej jadrovej elektrárne A1. Schválený zákon v prechodných a záverečných ustanoveniach upravil rozdelenie prostriedkov z fondu na podúčty a analytické účty jednotlivých jadrových zariadení v takom podiele, v akom bol podiel vyrobenej elektriny v jednotlivých jadrových zariadeniach na celkovej elektrine vyrobenej v jadrových zariadeniach v rokoch 1978 až 2005.

  Tým však zákon nevyriešil v tomto ustanovení financovanie A1 a analytický podúčet v tejto jadrovej elektrárni je prázdny, ale finančné nároky na vyraďovanie tejto elektrárne objektívnej existujú. Národný jadrový fond ich však nevie pri súčasnom znení zákona v najbližších rokoch pokryť.

  Financovanie vyraďovania A1 sa predpokladá z povinného odvodu, ktorý budú v cene elektrickej energie platiť koncoví odberatelia elektriny. Vyberanie tohto odvodu je však viazané na schválenie stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky a následné schválenie nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré stanoví ročnú výšku tohto odvodu. Prijatie týchto dokumentov sa očakáva v roku 2007 a napĺňanie fondu povinnými odvodmi najskôr v roku 2008.

  V záujme zabezpečenia financovania vyraďovania A1 do tohto obdobia sa navrhuje v prechodných ustanoveniach možnosť dočasného presunu prostriedkov z analytického účtu V1 na analytický účet A1. Takýto dočasný presun je však viazaný na súhlas ministra hospodárstva Slovenskej republiky a jeho schválenie je súčasne podmienené aj tým, že Národný jadrový fond pripraví aj presný harmonogram spätného prevodu týchto požičaných prostriedkov z A1 na V1, a to najneskôr do 31. 12. 2011.

  Návrh zákona rieši aj otázku výberového konania na miesta v Rade správcov Národného jadrového fondu a umožňuje zapojenie vysokých škôl a výskumných ústavov do procesu výberového konania, čím sa zvýši odbornosť a nezaujatosť pri výbere členov Rady správcov.

  Ďakujem za pozornosť a žiadam vás o podporu predloženého návrhu zákona.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Kondrótovi a prosím ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  Zároveň dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodársku politiku, pánovi poslancovi Milanovi Rehákovi.

 • Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 7 z 1. augusta 2006 určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnymi odpadmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 26). Podľa § 37 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonnej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona z formálnoprávnej stránky spĺňa všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, čiže všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ďalej obsahuje zhodnotenie súčasného stavu a dôvod novej právnej úpravy, predkladaná informácia o hospodárskom a finančnom vplyve na rozpočet verejnej správy, ako i stanoviská ministerstva financií, keďže ide o poslanecký návrh. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu a návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Podľa tejto doložky nie je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskej únie.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, vychádzajúc...

 • Ruch v sále.

 • Poprosím pánov poslancov na pravej strane o pokoj v sále.

 • Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 24. júla 2006 č. 17 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre hospodársku politiku, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore do 4. septembra 2006.

  Pán predsedajúci, to je z mojej strany všetko, otvorte všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Takže otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, chce sa niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Janiš Stanislav. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Mne v tomto návrhu zákona niečo chýba alebo mi nie je niečo jasné a dopredu sa ospravedlňujem, ak je to tu napísané. Ale tento zákon hovorí o tom, že je možné previesť finančné prostriedky z analytického účtu živej elektrárne na analytický účet mŕtvej alebo likvidujúcej sa elektrárne. Peniaze, ktoré živý blok kumuluje na svoju likvidáciu, presunúť na analytický účet elektrárne, ktorá je v likvidácii.

  Ako potom tieto peniaze tá mŕtva elektráreň, ten blok vráti späť na elektráreň, od ktorej si ich akože požičala. Z čoho ich vráti? Ten spätný prevod mi nie je jasný alebo zdroj toho spätného prevodu mi nie je jasný. Ale ospravedlňujem sa vopred, ak som to dobre nepochopil a ak pán predkladateľ vie alebo dokáže, tak by som ho poprosil, žeby mi to vysvetlil, lebo je v tom nejasno – zo živej elektrárne na mŕtvu a z mŕtvej potom na živú, keď je mŕtva.

 • Ďakujem, pán poslanec. Zároveň vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa, chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na objasnenie otázky, ktorú položil kolega Janiš.

  Problém s financovaním A1 nastal, keď bol prijatý vecný model prerozdelenia prostriedkov zo starého fondu do nového na takom princípe, že prostriedky starého fondu sa rozdelia na jednotlivé účty a na jednotlivé analytické podúčty v pomere, v akom bol podiel vyrobenej elektriny v jednotlivých jadrových zariadeniach v rokoch 1978 až 2005. A keďže A1 už v roku 1978 nevyrábala elektrinu, takže potiaľ tá otázka je ako relevantná, pretože predtým havarovala, na jej analytickom podúčte nie sú žiadne prostriedky.

  Zákon však súčasne pozná aj tzv. historický dlh, pretože pri príprave zákona bolo zrejmé, že je potrebné vyriešiť deficit, ktorý v Národnom jadrovom fonde vznikol, a zákon teda upravuje ako zdroj príjmov aj odvod, ktorý je určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov v záverečnej časti jadrovej energetiky, vytváraný počas doterajšej prevádzky a vo výške dlhu vytvoreného ku dňu účinnosti zákona, to znamená k 1. júlu 2006. To znamená, že z tohto odvodu je možné pokryť chýbajúce prostriedky na všetkých doteraz prevádzkovaných jadrových zariadeniach, a teda aj havarovanej A1, pretože aj tá bola určitý čas prevádzkovaná.

  Vyberanie, a teraz toto je odpoveď na tvoju otázku, pán kolega poslanec Janiš, vyberanie odvodu je však naviazané na stratégiu záverečnej časti jadrovej energetiky, ktorá má byť predložená do 30. júna 2007. A na prijatie nariadenia vlády, čo sa predpokladá až po schválení tejto stratégie budúci rok, ktorá zadefinuje, aký je tento dlh veľký. Čiže rok 2007 ešte nebude pokrytý, ale od roku 2008 už budeme vedieť, aký veľký je dlh. A návrh zákona rieši financovanie A1 iba na toto prechodné obdobie, preto je zaradené do prechodných ustanovení, pretože od roku 2008 by sa malo financovanie zabezpečiť z tohto odvodu, ale je potrebné prekonať rok 2007.

  Návrh zákona v navrhovanom odseku 10 hovorí, že to je riešenie „do času výberu odvodu podľa § 7 ods. 1 písm. b)“. Čiže ak si A1 požičia od V1, tak jej to vráti z prostriedkov získaných od roku 2008 z odvodov vyberaných podľa § 7 ods. 1 písm. b) tohto zákona.

  Ďakujem.

 • Ďakujem navrhovateľovi za záverečné stanovisko. Chce sa k rozprave vyjadriť spravodajca? Nie. Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Prosím preto spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Vzhľadom na to, že poslanec, ktorý vystúpil v rozprave, nepredložil pozmeňujúci návrh, prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 108 poslancov, za návrh 73 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 34 poslancov, nehlasovalo 0 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k ďalšiemu hlasovaniu, teda k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie.

  Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, dajte hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodársku politiku a výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. A ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore do 4. septembra 2006.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 111 poslancov, za 109, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem navrhovateľovi aj spravodajcovi.

  Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať prvým čítaním o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 27. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie vo výboroch máte v rozhodnutí č. 18.

  Prosím navrhovateľa pána poslanca Miroslava Chovanca, aby návrh zákona uviedol.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som predniesol úvodné slovo k predmetnej novele zákona.

  Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa štátne zdravotnícke zariadenia majú do konca tohto roku transformovať na akciové spoločnosti alebo na neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

  Nutnosť tejto transformácie vyplýva aj zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože príspevkové organizácie štátu, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, štátne zdravotnícke zariadenia nespĺňajú základnú definíciu príspevkovej organizácie podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z., a preto je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ povinné ich k 31. 12. 2006 zrušiť (§ 21 ods. 12 písm. b) zákona č. 532/2004 Z. z.) alebo transformovať na už vyššie spomínané akciové spoločnosti alebo neziskové organizácie.

  Predčasné parlamentné voľby v roku 2006 však neumožnili dokončiť túto transformáciu, preto ako prvý a nevyhnutný krok na zachovanie štátnych zdravotníckych zariadení vo forme príspevkových organizácií navrhujem posunúť konečný termín na transformáciu o jeden kalendárny rok. Tento posun termínu vytvorí časový priestor, aby sa mohlo v oblasti transformácie štátnych zdravotníckych zariadení postupovať podľa programového vyhlásenia novej vlády, ktorá vzišla z predčasných parlamentných volieb v roku 2006. Zároveň sa zachová dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov, keďže nebude potrebné rušiť príspevkové organizácie štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Taktiež navrhujem opäť ustanoviť ochranu zdravotníckych zariadení pred exekúciami, čo považujem za ďalší významný krok, ktorý zabezpečí dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov.

  Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh novely zákona nemá hospodársky a finančný vplyv na štátny rozpočet.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nádejam sa, že na základe oboznámenia sa so skutočnosťami, ktoré som uviedol, tento návrh podporíte. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Gestorský výbor určil pre tento zákon za spravodajcu pána poslanca Štefana Zelníka. Prosím ho, aby predniesol spravodajskú správu.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27). Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Predložený návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami. Návrh zákona nepredpokladá žiadny finančný vplyv na štátny rozpočet a nemá vplyv na zamestnanosť.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 18 z 24. júla 2006 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný poslanecký návrh zákona výbory vrátane gestorského výboru prerokovali do 4. septembra 2006.

 • Ďakujem spravodajcovi.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Chcem vám oznámiť, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, hlási sa niekto do rozpravy ústne? Do rozpravy sa prihlásili dvaja poslanci – pani Sabolová Mária a Novotný Viliam. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a zároveň odovzdávam slovo pani Sabolovej.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem sa vecne vyjadriť k predloženému návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Dôvodová správa, tak ako ju predniesol aj predkladateľ, aj spravodajca, jasne popisuje prvý bod tohto návrhu zákona, kde môžem pripustiť, keďže nedošlo alebo nebol dokončený transformačný proces zdravotníckych zariadení, pripúšťam, že máme právo, máme možnosť predĺžiť lehotu o jeden rok.

  Ale moja vážna výhrada sa týka druhého bodu predloženého návrhu zákona, pretože v dôvodovej správe vôbec tento bod nie je jasne vysvetlený, dokonca len v osobitnej časti v jednej vete máme napísané, že „ustanovuje sa ochrana zdravotníckych zariadení pred exekúciami“. Považujem tento bod a tento návrh novely v tomto bode na hrane ústavnosti, pretože, ak my zo zákona vypustíme len dátum účinnosti 31. december 2005, keď je už dávno po tejto lehote, táto časť zákona už dávno stratila svoju účinnosť, pretože je prekonaná, a nenavrhujeme to novým paragrafom, prechodným ustanovením, novým zákonom, zdá sa mi, že je to na hrane ústavnosti.

  A preto by som poprosila, aby ústavnoprávny výbor, ktorý má pridelený tento návrh novely, aby sa tým zaoberal, pretože sa mi zdá, že to nie je správne.

  A chcela by som poprosiť aj do budúcnosti predkladateľov návrhov zákonov, aby oveľa jasnejšie formulovali svoje návrhy v dôvodovej správe. Pretože dôvodová správa v tej osobitnej časti sa stáva akýmsi výkladom toho zákona, čo predkladateľ a navrhovateľ myslel. A už v tom treťom bode ide o legislatívnotechnické spresnenie ustanovenia a poviem, už vôbec z toho, čo je v texte, nie je jasné, čo tým predkladateľ myslel, či to má súvis na exekúcie, akým spôsobom spresňuje.

  Čiže bolo by dobré, aby sme kládli, a práve pri výkone alebo pri uplatňovaní návrhov zákonov v praxi sa mnohokrát stretávame, že sa ľudia pýtajú – kto nám urobí výklad k danému paragrafu? Ak to neurobí predkladateľ, čiže vláda alebo poslanec, je už veľmi ťažko vykladať zákon niekým iným a na to nemáme inštitút.

  Takže veľmi by som poprosila, aby sme sa zaoberali bodom 2, pretože pre tento bod nemôžeme podporiť tento návrh zákona.

 • Ďakujem. Pán poslanec Novotný Viliam.

  Vážené kolegyne, kolegovia, naozaj s tou faktickou sa treba prihlásiť v priebehu vystúpenia, pretože taká bola prax. Pro toto, keďže začíname, tak pokiaľ je to možné, poprosím technikov, aby sme mohli ešte realizovať faktickú poznámku. Ospravedlňujem sa pánovi poslancovi Novotnému. (pozn. red.: s faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Stanislav Janiš)

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ospravedlňujem sa, že som sa neskoro prihlásil.

  Hlavne k tomu, čo hovorila kolegyňa ohľadom vypustenia toho § 102a. Nelogickým začarovaným kruhom toho minulého zdravotného systému bolo, že občan mal právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke zariadenie mu bolo povinné túto poskytnúť a zdravotná poisťovňa nebola povinná za toto zaplatiť. A toto tvorilo ten začarovaný kruh a celý systém sa zadlžoval zhruba o 8-9 mld. korún ročne. Zadlžoval sa tak, že zdravotníctvo si robilo banku zo všetkých dodávateľov tovarov, služieb a prác do zdravotníckeho systému. A jedným z opatrení minulej vlády bolo to, že celý systém zdravotníctva asi vo výške 33 mld. korún oddlžila a zaviedla opatrenia, ktoré nútili k efektivite v systéme zdravotníctva.

  Vy dnes, keď vypustíte tento paragraf, sa vraciate späť. Spúšťate opäť ten systém, že zdravotníctvo, ale pozor, tak ako ste to tu napísali, len štátne zdravotníctvo sa môže opäť zadlžovať, opäť si môže robiť banku zo všetkých dodávateľov do systému zdravotníctva. Opäť roztáčate začarovaný kruh, netlačíte zdravotnícke zariadenia k efektivite ani k rozpočtovej disciplíne.

  Úplne férové by bolo, ak tieto peniaze chýbajú v zdravotníctve, čo vy tvrdíte, že chýbajú, dajte zdravotným poisťovniam viac peňazí a vyrovnajte to. Nerobte tento medzikrok, znova to zadlžíte, budú tam úroky, úroky z omeškania, zo všetkého a tak či tak to ten štát znova zaplatí. Zvýšte základné imanie dvoch štátnych zdravotných poisťovní o potrebnú sumu peňazí, aby ste zabezpečili to, čo ste hovorili vo svojom volebnom programe SMER, kde ste sa pýtali, že či je správne a spravodlivé, ak napriek ústavne garantovanému právu na bezplatnú zdravotnú starostlivosť si...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem, pán poslanec. Teraz poprosím pána Novotného, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, kolegovia, v podstate polovicu z toho, čo som chcel povedať, povedala už pani poslankyňa Sabolová a pán poslanec Janiš, ale budem omnoho podrobnejší v tej časti analýzy dosahov toho, čo prinesie zrušenie exekúcií, ale poďme poporiadku.

  V zmysle súčasne platného zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti transformácia zdravotníckych zariadení sa má uskutočniť do 31. 12. 2006. Touto poslaneckou novelou chcete posunúť termín na transformáciu týchto štátnych príspevkových organizácií – štátnych nemocníc o jeden rok, teda do 31. decembra 2007. V dôvodovej správe sa píše: „Tento posun termínu zároveň vytvorí časový priestor, aby sa mohlo v oblasti transformácie štátnych zdravotníckych zariadení postupovať podľa programového vyhlásenia novej vlády, ktorá vzišla z predčasných parlamentných volieb v roku 2006.“

  Len pred chvíľou, možno pred hodinou, sme schválili programové vyhlásenie vlády, ale naozaj nehnevajte sa na mňa, že ho tak rád čítam, ale nenašiel som tam ani vetu, ako chcete postupovať v transformácii štátnych zdravotníckych zariadení. Naozaj, ak ju nájdete, že v akej forme budú štátne zdravotnícke zariadenia, ukážte mi, možno som čítal nedostatočne podrobne.

  Druhý odsek v dôvodovej správe hovorí, že „zároveň sa zachová dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov, nakoľko nebude potrebné rušiť príspevkové organizácie štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“. No tu asi ide zrejme o hlboké nedorozumenie s tým rušením nemocníc. Totižto, ak si veľmi dobre a podrobne prečítate pôvodné znenie toho zákona, tá myšlienka je v tom, že my do 31. 12. 2006 sme uvažovali stransformovať všetky nemocnice na akciové spoločnosti. A keďže všetok majetok bývalých príspevkových organizácií prenesieme na nové akciové spoločnosti, tie príspevkové organizácie tým však nezaniknú, ich treba zrušiť. Takže preto sme ich chceli zrušiť, nie preto, aby sme ohrozili dostupnosť zdravotnej starostlivosti, len preto, lebo ich funkciu preberú nové akciové spoločnosti. Takže predpokladám, že išlo len o nedorozumenie.

  Chcem vás však uistiť, že predchádzajúca vláda nebola taká nezodpovedná, že si do zákona napísala termín 31. 12. 2006 a transformáciu nemala pripravenú. Transformácia všetkých štátnych zdravotníckych zariadení je na ministerstve zdravotníctva pripravená, myslím si, že pán minister Valentovič nájde kompletne pripravené akciové spoločnosti, ktoré treba len právne zrealizovať, ale neprebehla táto transformácia, lebo po odchode KDH do opozície vláda prijala rozhodnutie, že nebude narábať so štátnym majetkom. Ale myslím si, že od augusta do decembra 5 mesiacov je dosť času na to, aby táto transformácia mohla prebehnúť.

  Naozaj v programovom vyhlásení jedna veta však je, ktorá hovorí, že „štát zostane vlastníkom fakultných zdravotníckych zariadení“. No keď stransformujete podľa pripravených transformačných projektov všetky štátne príspevkové zdravotnícke zariadenia na akciové spoločnosti, dodržíte aj túto vetu z programového vyhlásenia vlády, lebo to budú 110-percentné štátne akciové spoločnosti, čiže štát ostane 100-percentným majiteľom fakultných zdravotníckych zariadení.

  V bode 2 tohto poslaneckého návrhu je návrh zrušiť exekúcie pre zdravotnícke zariadenia a musím povedať pri všetkej úcte k predkladateľovi, že je to urobené veľmi nešikovne. Nešikovne preto, že len z existujúceho zákona sa vypúšťa termín, do ktorého platili tieto exekúcie, teda 31. 12. 2005 vymažeme, text zostane. Takže v čom je problém?

  Po prvé, problém je, prečo rušíme exekúcie? Myslím, že pán poslanec Janiš to povedal nesmierne presne, ale skúsim to zopakovať svojimi slovami. No neviem, ako si predstavuje pán poslanec Chovanec alebo ako si predstavuje terajšia vládna koalícia vykonať tlak na zdravotnícke zariadenia, aby hospodárili efektívne a vo vyrovnanom rozpočte. Do konca roka 2005 boli oddlžené všetky zdravotnícke zariadenia v Slovenskej republike, na čo predchádzajúca vláda použila viac ako 20 mld. Sk. Preto sme práve od 1. 1. 2006, nie náhodou, to nebol vymyslený termín, ale pretože do konca roka 2005 prebehlo oddlženie, od 1. 1. 2006 sme uvoľnili možnosť exekúcií, lebo myslím si, že zdravotnícke zariadenia mali dosť času v priebehu rokov 2003 až 2005 efektivizovať a racionalizovať svoje hospodárenie a mnohé to urobili a hospodária vo vyrovnanom rozpočte.

  Pán poslanec Chovanec včera vo svojom vystúpení rozoberal tú časť programového vyhlásenia vlády, kde sa hovorí o reštrukturalizácii siete. No ja si myslím, chcem vám poradiť, a myslím to naozaj úprimne, tu máte skvelý ekonomický nástroj, nemocnice sa musia reštrukturalizovať tak, aby mali také lôžka, o ktoré je dopyt pacientov a ktoré zazmluvnia a zaplatia zdravotné poisťovne, a musia prijať také racionalizačné opatrenia, aby boli vo vyrovnanom rozpočte, aby sa vyhli hrozbe exekúcií. No ja si neviem predstaviť, ako ináč chcete reštrukturalizovať sieť, ak na ňu nevytvoríte dostatočný tlak. Dobrým slovom?

  Priznám sa, a teraz budem veľmi úprimný, v rokoch 1998 až 2002 sa pán minister Šagát a pán minister Kováč, ináč ľudia, ktorých si nesmierne vážim, naozaj snažili dobrým slovom reštrukturalizovať sieť. Nedarilo sa im to. No nedarilo sa im to. Preto sme si mysleli, že zaviesť akýsi nástroj, ekonomický nástroj tlaku na to, aby sa hospodárilo efektívne a racionálne, je omnoho výhodnejšie, ako to dobré slovo, ako hľadanie konsenzov, pretože – o tom budem hovoriť ďalej – nevedie to k tomu efektu, ktorý si od toho sľubujeme.

  Druhá otázka je, prečo, ak už chcete zrušiť exekúcie, čiže najprv som sa pýtal, prečo rušiť exekúcie, a teraz sa pýtam, že keď už chceme rušiť, keď už chcete zrušiť exekúcie, prečo tak nešikovne? Neviem, či si uvedomuje predkladateľ, že návrh je retroaktívny. Predsa ak zrušíme exekúcie tak, že proste vypustíme dátum, dokedy platili, tak vlastne platili stále, aj v čase, keď neplatili. Pani prof. Tóthová ma sleduje, nech ma opraví, keď sa náhodou mýlim. To znamená, že od 1. 1. 2006 sa na zdravotnícke zariadenia vzťahovali exekúcie. Ale po prijatí tejto novely by sa na ne vlastne už od januára nevzťahovali napriek tomu, že novela by začala platiť od 1. 10. 2006 – a to je retroaktivita. Ak nemocnici vznikol záväzok v marci toho roku a veriteľ, povedzme firma, ktorá dodáva lieky alebo potraviny, ešte stále nedostala zaplatené, nemôže v novembri exekvovať nemocnicu, lebo retroaktívne ste jej v tom zabránili. A to znižuje právnu istotu v tejto krajine podľa môjho názoru, vymožiteľnosť pohľadávky, ktorá vznikla pred prijatím zákona, nemôže byť dodatočne zrušená.

  A na záver. Napriek tomu, že som včera veľmi podrobne analyzoval a kritizoval programové vyhlásenie vlády v časti zdravotníctva, dnes musím konštatovať, že to, čo je tam napísané, je síce nedobré, ale omnoho nebezpečnejšie pre zdravotníctvo je to, čo v programovom vyhlásení vlády napísané nie je.

  Pán poslanec Chovanec, viete, čo spôsobí zrušenie exekúcií? Návrat k bezbrehému zadlžovaniu nemocníc. V praxi, keď riaditelia nakupujú najdrahšie, ako môžu, veď provízie sú zaujímavé a zadlžovanie nemocníc sa ich netýka, lebo sú vyňaté spod exekúcií.

  No a tretím problémom je, že spod exekúcií chcete vyňať len zdravotnícke zariadenia, presne podľa zákona budem citovať, „štátne, tie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, neziskové organizácie a mestské, resp. obecné“. A čo ostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti? Prečo spod exekúcií nevyjmete aj ambulantnú sféru, ktorá je už skoro celá odštátnená? Prečo nevyjmete spod exekúcií aj nemocnice, ktoré sú súkromné, eseročky alebo akciové spoločnosti? Dnes máme mnoho súkromných nemocníc, mnohé zdravotnícke zariadenia VÚC a miest, ktoré teda prešli v zmysle prenosu kompetencie na VÚC a mestá, sú dnes pre rôzne súkromné eseročky prenajaté. Znovu tu vzniká obrovská diskriminácia a to je druhý problém po retroaktivite – diskriminácia.

  Tak napríklad, budem konkrétny, Fakultná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, ktorá je štátna príspevková organizácia, bude vyňatá spod exekúcií, ale Nemocnica Čadca, akciová spoločnosť, nie. No ako majú súťažiť v jednom meste? Spišskonovoveská nemocnica, keďže je v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, bude vyňatá spod exekúcií, ale krompašská, ktorá je mestská, prenajatá pre eseročku, už nebude. Ako majú súťažiť na Spiši o priestor, o pacientov? Kvalitou? Nie kvalitou. No jedni budú mať zošnurovaný rozpočet a druhí budú môcť nakupovať CT najneefektívnejšie, ako sa len bude dať.

  Teda jednoznačne tento zákon znevýhodňuje jedno zdravotnícke zariadenie voči druhému. Ja si myslím, že táto novela neakceptuje všetky formy vlastníctva zdravotníckych zariadení napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády je napísané, že „vláda nepripustí také legislatívne zmeny zdravotníckych zákonov, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena Slovenskej republiky, že nebude zabezpečená dostatočná ochrana domácich a zahraničných investícií“. A tak hneď v jednej z prvých noviel v rezorte zdravotníctva sú tieto investície ohrozené.

  Túto novelu považujem nielen za legislatívne nedobre pripravenú, lebo je retroaktívna a diskriminujúca jednu skupinu poskytovateľov voči druhým, ale aj za škodlivú, lebo odštartuje nové kolo bezbrehého zadlžovania zdravotníckych zariadení.

  Vzhľadom na to navrhujem v zmysle rokovacieho poriadku (§ 73 ods. 3 písm. b)) nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

  Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. S faktickými poznámkami sa prihlásili poslanci: Janiš, Urbáni, Lipšic, Zelník, Mikloš a Žitňanská. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Zároveň odovzdávam slovo pánovi Janišovi.

 • Ďakujem za slovo. Keďže kolega Novotný v rozprave povedal presne to, čo som ja chcel povedať, dostatočne zreteľne a zrozumiteľne, tak budem veľmi stručný a položím na predkladateľa otázku, tú, ktorá zaznela v rozprave, ešte raz: Ako chcete riešiť exekúcie, ktoré sú rozbehnuté od 1. 1. 2006?

 • Ďakujem pekne. Vážený predsedajúci, dámy a páni, ja som kolegu Novotného poznal do posledných volieb ako človeka, ktorý má dobrú pamäť, ale myslím, že len predčasnými voľbami ju nestratil, pretože musím pripomenúť, že transformácia zdravotníckych zariadení neprebehla a nebola dobre pripravená z jedného dôvodu, že zdravotnícke zákony meškali vyše roka podľa programového vyhlásenia vlády, ktoré ste včera tak kritizovali, a vaše programové vyhlásenie nehovorilo o ničom, čo sa týka sféry zdravotníctva, bolo absolútne všeobecné. Čiže to je jedna vec.

  Druhá vec je, prečo, keď bola tak dobre pripravená transformácia, tak ste ju nedokončili? Ja si myslím, že určenie mien do dozorných rád a správnej rady nie je príprava transformácie. Príprava transformácie je vytvorenie dobrého programu, vytvorenie mapy zdravotníckych zariadení, ktoré je potrebné na Slovensku, a je potrebné organizačné a ekonomické zabezpečenie. Nebolo pripravené, čiže sa tu neklamme.

  Treba strašne veľa robiť v reštrukturalizácii zdravotníckych zariadení a práve to je tá cestná mapa zdravotníckych zariadení, ktorá tu má byť, čo Slovensko potrebuje, aby občan nebol poškodený. Na to ako nadstavba budú ostatné zdravotnícke zariadenia.

  Čo sa týka exekúcií, takisto chcem pripomenúť na pamäť niekoho, keď som upozorňoval, že exekúcie nie sú ten najlepší nástroj na to, aby sme ekonomicky riadili zdravotnícke zariadenia. Ale chcem upozorniť, že exekúcie ste tlačili vy, aby boli predĺžené. Čiže keď to teraz robí niekto iný a robí sa to z dôvodu toho, aby...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem, pán poslanec, čas uplynul. Pán poslanec Lipšic.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Včera na záver sme tu mali takú krátku prednášku o kvalite legislatívy, trošku insitnú, ale predsa, a vládna koalícia dnes prichádza s návrhom, ktorý z legislatívnej stránky nespĺňa absolútne žiadne parametre, dokonca pre laikov, ani nie pre právnikov. To je prvá poznámka.

  Druhá poznámka ale, samozrejme, že je ústavnosť. Pán poslanec Urbáni hovorí o pamäti, ale aj ja mám pamäť a pamätám si, že keď sme my obmedzovali exekúcie, bolo to vždy na dobu určitú a dnešní poslanci SMER-u vrátane dnešného predsedu snemovne mimoriadne argumentovali ústavnosťou alebo neústavnosťou takéhoto riešenia. Po rozhodnutí Ústavného súdu je zrejmé, že takéto riešenie je protiústavné. Som o tom plne presvedčený.

  Včera nás tu poslanci vládnej koalície poučovali o rozhodnutí Ústavného súdu vo veci invalidných dôchodkov. Preto ma prekvapuje, s akou ľahkosťou o deň neskôr nám predkladajú návrh zákona, ktorý je úplne zjavne protiústavný a jeho legislatívna kvalita zrejme predčí takmer čokoľvek, čo v tejto snemovni už bolo. Myslím, že z pohľadu legislatívy a ústavnosti je to naozaj mimoriadne dobrý začiatok novej vládnej koalície.

  Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega, vy sa asi držíte hesla: Čím horšie, tým lepšie. Musím povedať, že skutočne vaše komentáre vychádzajú z veľmi chabej znalosti zdravotníckej problematiky.

  Transformovať alebo netransformovať zdravotnícke zariadenia? Je úplne jedno, či je to zdravotnícke zariadenie štátne alebo neštátne, ak na čele stojí nezodpovedná osoba, tak obidve zariadenia idú niekde, kde nechceme, aby išli. My sme sa rozhodli, že dôležité zdravotnícke zariadenia s celonárodnou pôsobnosťou budú mať charakter zdravotníckych zariadení, na ktoré bude mať dosah štát. To, že sa odsúva transformácia o ďalší rok, je len kvôli tomu, aby sa takáto transformácia naozaj urobila dobre a aby sa pripravila, samozrejme, aj legislatívna pôda.

  Opakovane tu už bolo povedané, že zdravotníctvo bolo oddlžené, áno, to je pravda a predchádzajúca vláda cez Veriteľa zdravotníctvo oddlžila. Ale treba povedať, páni, aj ďalšiu pravdu. Ešte ani neboli zdravotnícke zariadenia oddlžené a už v nemocniciach vznikali ďalšie dlhy. To, čo hovoríte, pán kolega, že mnoho zdravotníckych zariadení ide na vyrovnaný rozpočet, to je síce pravda, ale ja vám hovorím, že väčšina, drvivá väčšina zdravotníckych zariadení vykazuje deficit. Mnohí riaditelia to vykazujú, že idú s vyrovnaným rozpočtom, ale pritom neuvádzajú, alebo nevychádza im ani na odpočet obstarávacej ceny prístrojov. Čiže náklady, oni žijú len z toho, čo dostanú, a môžu platiť energie a platy.

  Zdravotníctvo sa významným spôsobom a najmä veľké zdravotnícke zariadenia, ktoré majú práve ten koncový charakter, to znamená fakultné nemocnice, krajské nemocnice a nemocnice s celoslovenskou pôsobnosťou, sa významne zadlžili napriek tomu, že boli oddlžené. Preto je potreba počkať a mať čas, aby sa...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem, ten čas uplynul. Pán poslanec Mikloš Ivan.

 • Ďakujem pekne. Myslím si, že pán poslanec Novotný, ako aj pán poslanec Janiš veľmi výstižne pomenovali problém, preto sa trochu čudujem, pán poslanec Zelník, ale aj pán poslanec Urbáni, že reagujete skôr osobnými útokmi ako diskusiou o podstate. Ten problém vystihli naozaj veľmi výstižne a ten problém je v tom, a je pravdou, čo povedal pán poslanec Urbáni, a aj nadviažem na to, čo včera reagoval na mňa pán poslanec Chovanec, je pravdou, že v reforme zdravotníctva došlo k oneskoreniu a práve preto sa neprejavili ešte pozitívne výsledky tých potrebných ozdravných krokov, ktoré sa tam robili. Ale tie kroky boli potrebné a dobré a začal sa proces ozdravovania, začal sa proces úspor, začal sa proces riešenia tých nadmerných kapacít, o ktorých hovoríte aj vy.

  A problém je v tom, že ak schválite to, čo teraz navrhujete, tak to je typický príklad toho, na čo sme upozorňovali pri programovom vyhlásení ako takom. Prešli sme ťažkým procesom, ktorý začal prinášať výsledky, viem, o čom hovorím, chodil som aj do nemocníc po celkom Slovensku, teraz zrušením tohto, zrušením hrozby exekúcií, keď naozaj systém je vyčistený, čo neznamená, že sa neprodukujú nové dlhy v niektorých nemocniciach, ale to znamená len to, že v tých nemocniciach nedošlo k potrebnému pokroku v znižovaní nadmerných kapacít a rezerv, ktoré tam sú.

  Problém je jednoducho v tom, že vám garantujem, včera pán poslanec Mamojka vyzýval, aby sme rešpektovali odborné stanoviská. Tak v ekonómii sa tomu, čo zavediete teraz, vraví mäkké rozpočtové obmedzenie. My sme zaviedli tvrdé rozpočtové obmedzenie aj oddlžili preto, aby sa to dalo zaviesť, lebo bez toho sa to nedalo, vy teraz sa vrátite k prekonaným problémom, nastolíte mäkké rozpočtové obmedzenie a garantujem vám, že to nemôže skončiť inak ako enormným rastom vnútorného dlhu a skončením alebo spomalením práve toho ozdravovania a toho zefektív...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem, pán poslanec, váš čas uplynul. Pani poslankyňa Žitňanská Lucia.

 • Ešte raz zopakujem, bolo to už v zásade povedané, ale neviem, či má zmysel baviť sa o vecnej stránke toho návrhu, keď jednoznačne sa dá povedať, že obmedzenie exekúcií pre určitú kategóriu subjektov na neobmedzený čas je v rozpore s ústavou. Tu niet o čom diskutovať. A fakt, že je to ešte k tomu aj legislatívne nešikovne urobené, je už len takým pridaním.

 • Ďakujem. So stanoviskom k faktickým poznámkam pán Novotný.

 • Najprv k pánovi poslancovi Urbánimu. Pán poslanec Urbáni, ty dobre vieš, že transformácia časti zdravotníckych zariadení, ktoré boli v zriaďovateľskej pôsobnosti a sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, už prebehla. Druhá časť bola pripravená, neprebehla len preto, lebo od 1. januára, resp. od začiatku tohto roka vláda prijala záväzok, že teda nebude narábať so štátnym majetkom. Transformácia je kompletne pripravená na ministerstve. A ak je v nej niečo nedostatočné, myslím si, že do decembra je čas veci upraviť, za 5 mesiacov sa to určite dá.

  My sme naozaj tiež chránili poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred exekúciami v čase, keď sa pripravovala nová legislatíva v zdravotníctve, keď sa prijímali zákony, keď sme nechali čas poskytovateľom, aby reštruktrualizovali, aby menili charakter svojho zdravotníckeho zariadenia tak, aby mohlo hospodáriť vo vyrovnanom rozpočte. Vtedy naozaj bolo treba ešte chrániť tieto nemocnice, aby nám ich veritelia nerozobrali, tie zadlžené nemocnice, skôr, ako ich stihneme oddlžiť a pripraviť na transformáciu. Ale toto už prebehlo. To, že zdravotnícke zákony meškali, je síce pravda, a to, že sme v nich urobili mnoho chýb, vždy som to priznával veľmi otvorene, že sme urobili mnoho chýb, ale chyby, ktoré sa snáď stali, nemožno opraviť ďalšími chybami, tým sa celý systém len zhorší.

  K pánovi poslancovi Zelníkovi, viete, aj mňa mrzí, že miesto odborných argumentov začíname odpovedať invektívami a takým znevažovaním politických oponentov. Včera mi pán poslanec Chovanec v rozprave povedal, že som lepší odborník ako politik. Musím konštatovať v tomto prípade, páni, že vy ste omnoho lepší politici ako odborníci.

 • Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa, chce sa k rozprave vyjadriť navrhovateľ?

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za všetky vecné pripomienky a nebudem si tu obhajovať svoju odbornosť lekára, ale pokúsim sa reagovať na tie veci, ktoré ste tu hovorili, vážim si ich a môžem vás uistiť, že o tom sme diskutovali.

  K pánovi poslancovi Lipšicovi, k pani poslankyni Sabolovej aj k ďalším, ktorí poukazovali na možný rozpor ústavnosti tejto predloženej novely. Ja vás uisťujem, a iste viete, že som si nesadol k televízoru, ku káve a nenapísal som zákon, ale že tento zákon som diskutoval s ľuďmi z vašej obce, s legislatívcami, s tými, ktorí pripravovali zákony pre ministerstvo zdravotníctva. Tí, ktorí sú všetci tam, tí, ktorí sa dostali na túto funkciu v situácii, keď vládla ešte predchádzajúca vláda. Ja nie som legislatívec na takej úrovni, aby som ich mohol legislatívne presvedčiť, že to tak nie je. Áno, diskutovali sme o možných pochybnostiach. Legislatívci ma presviedčali, a teda zdôrazňovali, že takéto znenie je možné akceptovať.

  Ja vás uisťujem, pán Lipšic, pani Sabolovú a ďalších, že znovu sa k tomu vrátime, veľmi vecne budeme posudzovať tie pripomienky, ktoré ste povedali, a budem sa snažiť, aby boli pripravené. Ak sa naozaj dokáže to, o čom hovoríte, v druhom čítaní také návrhy, aby akékoľvek pochybnosti o protiústavnosti znenia exekúcií pominuli. Ale ešte raz zdôrazňujem, to nebolo riešené na zasadnutí klubu SMER-u, ale to bolo riešené s odborníkmi na takej úrovni, takého vzdelania, ako ste vy.

  Rešpektujem vaše názory, rešpektujem vaše pripomienky, znovu sa k tomu vrátime, a ak legislatívci na ministerstve zdravotníctva, poprípade niektorí ďalší prídu k presvedčeniu, že naozaj je to na hranici ústavy, som kedykoľvek pripravený akceptovať pripomienky v druhom čítaní, aby to bolo úplne jednoznačné. Dúfam, že k tým exekúciám, lebo toto pokladám za najdôležitejšie, čo sa týka znenia zákona.

  Druhý dôležitý bod, ktorý ste tu veľmi vecne nastolili, je o tom, že prečo sa to robí, ako sa to robí a tak ďalej. Nuž fakt je jeden, že z objektívnych dôvodov, ja teraz nechcem kritizovať, že akí ste boli nešikovní, že ste nedokázali ukončiť transformáciu, proste prišli predčasné voľby. Možno keby boli voľby v septembri, transformácia dôjde a je to vyriešené.

  Ale, vážené kolegyne a kolegovia, iste uznáte právo nastupujúcej vlády, aby prehodnotila niektoré kroky, ktoré boli vykonané. Tento návrh zákona vytvára vláde priestor, aby tak učinila do roku 2007. Možno sa rozhodne, že bude akceptovať všetko to, čo bolo pripravené pôvodne. Možno zmení niektoré kroky, ktoré boli pripravené. Ja si myslím, že to je legitímne právo každej vlády vrátiť sa k niektorým rozhodnutiam, tobôž, keď vlastne žiadne rozhodnutie ešte nebolo uskutočnené.

  A fakt je to, že ak bola nejaká transformácia štátnych zdravotníckych zariadení spravená, tak bola tak, že boli vytvorené správne rady a že boli vytvorené dozorné rady a bol vytvorený nejaký súhrn majetku. Tak v tejto druhej časti by som prosil, vyčkajte, prosím, do roku 2007, dajte, prosím, vláde priestor, aby mohla rešpektovať návrhy, ktoré boli pripravené, alebo aby sa vyjadrila k niektorým veciam, ktoré pokladá za nesprávne a zmení. Myslím si, že je to absolútne legitímne právo každej vlády, prosím, rešpektujte to, aby mohla spraviť záver do roku 2007.

  Ešte ma zaujala tá poznámka pána poslanca Janiša, ktorý hovoril, zvýšte prostriedky a tak ďalej. Ja som už včera povedal, že rozmýšľam o niektorých krokoch, ktoré by mohli zvýšiť finančné prostriedky. Je to možné. Druhý zákon, ktorý predložím, je ďalší krok k tomu, že máme záujem o zvýšenie finančných prostriedkov, lebo chceme zabrániť plytvaniu finančnými prostriedkami poisťovňami, aby poisťovne nemohli používať zdroje viac ako 4 % na svoju správu.

 • Reakcia z pléna.

 • Prosím? Sú poisťovne, ktoré v niektorých mesiacoch až 8 % míňali.

 • Prosím nediskutovať, vážení kolegovia.

 • Takže hľadáme niektoré kroky a budeme sa tým zaoberať, aby došlo k zvýšeniu finančných prostriedkov. Dobre, azda toľko, myslím, k tým vecným pripomienkam, ktoré tu odzneli.

  Ďakujem.

 • Ďakujem navrhovateľovi za záverečné stanovisko. Zároveň sa pýtam, chce spravodajca zaujať stanovisko? Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhu, ktorý je podaný podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, ale prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu pána poslanca Novotného, ktorý navrhol nepokračovať v rokovaní o tomto zákone.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 127, za 55, proti 71, zdržal sa 1, nehlasovalo 0.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Novotného sme neprijali.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona... Pardon.

 • Takže, pán spravodajca, hlasujeme v zmysle § 73 ods. 3 o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 75 poslancov, za 75, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0.

  Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  Panie poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem 5-minútovú prestávku.

 • Päťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, zaujmite svoje miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať. Ešte raz prosím pánov poslancov, aby zaujali svoje miesta. Budeme sa prezentovať, či je Národná rada uznášaniaschopná. Prezentujeme sa len, áno.

  Vážené dámy, vážení páni, konštatujem, že sme uznášaniaschopní. Budeme teda pokračovať v hlasovaní, poprosím pána spravodajcu, aby uviedol návrh.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 129 poslancov, za návrh 79 poslancov, proti 49 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu zákona výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj určenie lehoty na jeho prerokovanie. Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a že výbory vrátane gestorského výboru predmetný poslanecký návrh zákona prerokujú do 4. septembra 2006.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 131 poslancov, za návrh 125 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3 poslanci, nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor a stanovila príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem navrhovateľovi aj spravodajcovi.

  Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať prvým čítaním o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizácií v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 27. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 18.

  Prosím navrhovateľa pána poslanca Chovanca, aby návrh zákona uviedol.

 • Reakcie z pléna.

 • Pardon. Procedurálny návrh, pán poslanec Novotný.

 • Pán predsedajúci, zrejme nedopatrením ste ešte raz prečítali názov zákona, ktorý sme už prerokovali. Teraz by sme mali rokovať o novele zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Ten chce asi predložiť pán poslanec Chovanec v tejto chvíli.

 • Áno, ďakujem, ospravedlňujem sa.

  Takže nasleduje prvé čítanie o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 28. Návrh na jeho pridelenie máte v rozhodnutí č. 19.

  Teda ešte raz sa ospravedlňujem a prosím pána poslanca Chovanca, aby návrh zákona uviedol.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som predniesol úvodné slovo k predloženej novele zákona.

  Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemajú zdravotné poisťovne stanovenú maximálnu výšku finančných prostriedkov, ktoré môžu použiť na prevádzkové činnosti.

  Cieľom navrhovaného zákona je dosiahnuť efektívnosť výberu poistného, zabezpečiť efektívne využívanie verejných zdrojov na úhradu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov na prevádzkové činnosti poisťovne z verejných zdrojov. Na prevádzkové činnosti zdravotných poisťovní sa stanovuje hranica čerpania maximálne do výšky 4 % z úhrnného ročného výberu verejného zdravotného poistenia pred prerozdelením.

  Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh novely zákona nemá hospodársky a finančný vplyv na štátny rozpočet.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, nádejam sa, že na základe oboznámenia sa so skutočnosťami, ktoré som uviedol, tento predložený návrh podporíte. Ďakujem vám pekne.

 • Ďakujem navrhovateľovi za uvedenie návrhu.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre zdravotníctvo, pánovi poslancovi Štefanovi Zelníkovi.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28).

  Na základe uvedeného podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách.

  Predložený návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami. Návrh zákona nepredpokladá žiadny finančný vplyv na štátny rozpočet a nemá vplyv na zamestnanosť.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Vážený pán predseda, otvorte rozpravu, ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca, za spravodajskú správu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu, zároveň vás informujem, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Do rozpravy sa ústne prihlásil pán poslanec Novotný a pani poslankyňa Sabolová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a zároveň dávam slovo pánovi poslancovi Novotnému.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vo volebnom programe SDKÚ – DS bol jedným z našich cieľov v zdravotníctve za účelom maximálneho využitia prostriedkov verejného zdravotného poistenia na zdravotnú starostlivosť zaviesť obmedzenie výšky tzv. správneho fondu v zdravotných poisťovniach. Preto ma veľmi potešil prísľub v programovom vyhlásení vlády, novej vlády, že vláda presadí, aby výška nákladov na prevádzku zdravotných poisťovní od roku 2007 bola zákonom obmedzená najviac do výšky 4 % z výberu povinného zdravotného poistenia. Takže tu je výrazná podobnosť medzi volebným programom SDKÚ a programovým vyhlásením vlády alebo, ako to rád hovorí pán predkladateľ, prienik.

  Zámer zaviesť obmedzenie prevádzkových nákladov zdravotných poisťovní SDKÚ podporuje. Iste si pamätáte tí, ktorí ste boli aj v minulom funkčnom období poslanci Národnej rady, že v predchádzajúcom parlamente na jar tohto roku predkladala podobný návrh takisto formou poslaneckej iniciatívy pani poslankyňa Navrátilová. Bol som vtedy spravodajcom a povedal som, že zámer je dobrý, len novela zákona, ktorou sme to chceli urobiť, bola veľmi nekvalitne pripravená a práve preto to minulý parlament neschválil.

  Vážený pán poslanec – pán predkladateľ, váš zámer je naozaj dobrý, chvályhodný, len musím konštatovať, že predložená novela nie je dobrá. Prečo?

  V § 6a vašej novely v odseku 3 hovoríte, že nákladmi na prevádzkové činnosti zdravotných poisťovní alebo zdravotnej poisťovne sa rozumejú „a) náklady súvisiace so správou a činnosťou zdravotnej poisťovne“ – a to je ten problém.

  Pretože ak si otvoríme pôvodný zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, § 6 tohto pôvodného zákona presne hovorí, čo sa rozumie pod činnosťou zdravotnej poisťovne. A okrem iného v ods. 1 písm. g) sa hovorí, že

  „g) zdravotná poisťovňa uzatvára zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti“, čiže aj to je činnosť,

  písmeno h) hovorí, „h) uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť“, čiže aj to je činnosť,

  písmeno n, „n) poskytuje príspevky na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom“, čiže aj to je činnosť.

  V zmysle tejto novely by sa za prevádzkovú činnosť poisťovne mohla považovať aj úhrada za zdravotnú starostlivosť a to iste nikto nechce. Teda v novele zákona chýba explicitné vymenovanie, čo sú náklady na prevádzkové činnosti. Táto novela napriek úprimnej snahe by bola veľmi gumeným zákonom a poisťovne by ho veľmi poľahky obchádzali.

  Druhým závažným problémom je skutočnosť, že platnosť novely predkladatelia navrhujú už od 1. októbra 2006. Zákon sa tak stáva retroaktívnym. Zdravotné poisťovne v tomto roku nevedeli o tom, že na prevádzkovú činnosť môžu minúť 4 % z vybraného zdravotného poistenia pred prerozdelením. No a naozaj neviem pochopiť, nechápem, ako chceme podľa účtovnej uzávierky, resp. účtovnej osnovy akciovej spoločnosti posúdiť, ktorá položka je alebo nie je započítateľná ako prevádzková činnosť, keď to nie je zadefinované v novele a je to veľmi gumene urobené. Povedzme náklady na marketing, to je prevádzková činnosť?

  Po tretie, v programovom vyhlásení vlády sa hovorí, vláda, citujem ešte raz, čo už som raz povedal: „Vláda presadí, aby výška nákladov na prevádzku zdravotných poisťovní od roku 2007 bola zákonom obmedzená najviac do výšky 4 % z výberu povinného zdravotného poistenia.“

  Vážený pán predkladateľ, naozaj úprimne a dobromyseľne navrhujem, aby ste stiahli váš návrh zákona z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, teda nedávam návrh, aby sme nepokračovali, ja navrhujem, aby ste ho stiahli.

  A ako hovorí programové vyhlásenie, že to má urobiť vláda a od roku 2007, tak nech v septembri minister zdravotníctva donesie do parlamentu vládny návrh zákona, ktorý priamo v textácii, resp. vyhláškou presne vymedzí, čo sa rozumie pod nákladmi na prevádzkovú činnosť, a platnosť bude mať od 1. 1. 2007. Ak to bude dobre urobené, SDKÚ – DS podporí takýto zákon. Ak postúpime tento zákon do druhého čítania, budeme ho musieť opravovať na výbore pre zdravotníctvo, lebo napriek ušľachtilému zámeru predkladateľa je gumený a zlý, nedobre urobený.

  Musím však upozorniť aj na to ctenú snemovňu, že pozmeňujúce návrhy, ktorými ho budeme musieť upraviť, čiže napísať prevádzkovú činnosť celú do textácie zákona, budú niekoľkokrát dlhšie ako samotná predložená novela zákona.

  Takže ešte raz ja navrhujem pánovi predkladateľovi, aby zvážil stiahnutie tohto jeho poslaneckého návrhu a aby sa dohodol s ministrom zdravotníctva, aby pripravil lepšiu novelu, presne môže vychádzať z tých istých postulátov, len aby bola lepšia a potom ju nebudeme musieť donekonečna opravovať na výbore pre zdravotníctvo. Ak tak pán predkladateľ neurobí, poviem veľmi úprimne za seba, a myslím, že aj za mnohých kolegov poslaneckého klubu SDKÚ, že my podporíme túto poslaneckú iniciatívu, tú poslaneckú novelu do druhého čítania napriek tomu, že nie je dobrá, pri plnom vedomí toho a pokúsime sa to opraviť na výbore pre zdravotníctvo, len naozaj musím upozorniť na to, že vlastne napíšeme niečo úplne iné, ako je tam momentálne napísané, a to už je trošičku otázne v zmysle legislatívnych pravidiel, či je to práve najvhodnejšia forma riešenia.

  Ďakujem vám všetkým za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi. S faktickou poznámkou pán poslanec Zelník Štefan. Zároveň uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne za slovo. Aj včera pri prerokúvaní programového vyhlásenia vlády veľmi rezonovala otázka zdravotníctva a ja verím, že všetci, čo sú v poslaneckej snemovni, majú úprimný záujem o to, aby zdravotníctvo dostalo viacej peňazí, a preto táto novela zákona je jedným z významných krokov, ako obmedziť nezmyselné výdavky na správu. V roku 2005 sme začínali poistný systém, vtedy napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa pracovala so správnym fondom okolo 3 % a vtedy sa nakupovali budovy, nakupovali sa prístroje, počítače a stačilo to a bolo to zhruba z objemu okolo 45 mld. Sk. Dnes pri objeme 75 mld. Sk nestačia zdravotným poisťovniam ani 4 % správneho fondu.

  Verím, že tento zákon všetci podporia, pretože je to významná úspora a presunutie finančných zdrojov z nezmyselnej správy do poskytovania zdravotnej starostlivosti.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Budeme pokračovať v rozprave. Pani poslankyňa Sabolová Mária.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, nechcem predlžovať rozpravu, pretože je to téma, ktorú už predniesol kolega, ale začnem opäť od dôvodovej správy: „Cieľom navrhovaného zákona je dosiahnuť efektívnosť výberu poistného“, to je prvá veta. Zabezpečiť efektívne využívanie, v žiadnom prípade cieľom zákona nie je efektívnosť výberu, tým sa nedá dosiahnuť efektívnosť výberu, ale dá sa dosiahnuť efektívne využívanie zdrojov, hospodárne nakladanie, čiže ako je strašne dôležité zhrnúť do tohto textu, ktorý číta, by som povedala, verejnosť skôr ako paragrafy, to, čo chceme dosiahnuť.

  Súhlasím s obmedzením, ale očakávam, že bude aj nejaké ekonomické zhodnotenie, čo prinesie takéto obmedzenie po tých jednotlivých sektoroch tých zdravotných poisťovní. Dnes už, a to, ako hovoril aj kolega predo mnou Novotný, termín účinnosti 1. októbra je nedobrý. Čo ak niektorá poisťovňa prekročila limit, akú sankciu nejakú urobíme? Alebo čo urobíme, ak prekročila? Pretože nebola tá hranica obmedzená. A to by bolo treba tiež potom riešiť v zákone. Myslím si, že pre každý právny subjekt, ktorý pracuje v rozpočtovom roku, by bolo vhodné, aby jeho pravidlá pre hospodárenie sa začínali väčšinou 1. januárom 2007, keď si stanovuje svoje pravidlá pre fungovanie.

  Nevidím dôvod na urýchľovanie novely, a preto skutočne by som skôr poprosila pána kolegu stiahnuť tento návrh zákona, pretože termín účinnosti 1. január 2007 vieme stihnúť aj v prvom čítaní v septembri. Očakávam kompaktnejší zákon ministerstva zdravotníctva, pretože v programovom vyhlásení vlády bolo viac tém, ktoré sa týkali zdravotných poisťovní a mohli by sme ich vyriešiť v septembrovom zákone tak, aby sme od 1. januára mohli už aj tie mnohé administratívne úkony, ktoré robia poskytovatelia, robia poisťovne, Úrad pre dohľad, aby sme mohli prípadne odstrániť v tej novele zákona, ja si myslím, že ministerstvo na to bude pripravené.

  Čiže zámer je dobrý, ale nevidím dôvod už dnes urýchľovať a možno sa dostať do štádia, pán poslanec, keď sme boli aj v minulosti účastní toho, že z výboru pre zdravotníctvo prišiel jeden nový návrh zdravotníckeho zákona, a nie ten, ktorý buď bol predložený rezortom, alebo bol predložený v poslaneckej iniciatíve. Čiže ja by som bola rada, keby aj pán minister zdravotníctva, škoda, že nie je pri prerokúvaní týchto dvoch noviel, bol povedal, ako je pripravený rezort postupovať v týchto obidvoch novelách, ktoré máme predložené.

  Nemáme problém takýto zámer podporiť, ale budeme zvažovať pri hlasovaní práve to, že je to len veľmi čiastočná, krátka a nie vyšperkovaná alebo vyšpecifikovaná novela, ktorá určí tie režijné náklady poisťovní.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. S faktickými poznámkami sa prihlásili poslanci Zelník a Urbáni. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec Zelník.

 • Ďakujem za slovo. Ja verím, že to, čo hovorila pani poslankyňa Sabolová, myslela úplne úprimne, ale čas sú skutočne peniaze, a keď si zoberieme, že koľko je 7 až 8 % zo 75 mld. Sk, ktoré teraz pretekajú cez zdravotné poisťovne, a keď zoberieme, že to budú len 4 %, tak si viete veľmi rýchlo predstaviť, čo urobia 3 % zo 75 mld.

  Či sa to dá urobiť, nebude to retroaktívne? V zákone sa jednoznačne hovorí, že z daného výberu poistného. Čiže my presne vieme, koľko bude vybraté poistné v mesiaci október, v mesiaci november, v mesiaci december, pôjde, samozrejme, nie o miliardové sumy, ale o sto miliónové sumy, ale aj to je veľmi významné, aby sme ich presunuli do poskytovania zdravotnej starostlivosti.

  Preto by som vás poprosil, aby sme pomohli zdravotníkom, ak to myslíme naozaj úprimne, pretože tí na tie peniaze čakajú. Ďakujem za pochopenie.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja som veľmi rád, že sa potvrdzujú moje slová, ktoré som tu roky hovoril, že zákony predkladané minulou vládou, zdravotnícke, boli nedokonalé, že bolo treba s niektorými počkať alebo ich prerobiť. Obidvaja predrečníci potvrdili tieto moje slová, že aj tento zákon bol nedokonalý, keď sa zabudlo na bývalý správny fond a poisťovne vlastne mohli odčerpávať fondy určené pre zdravotníctvo na iné účely.

  Rozhodne však musím súhlasiť s tým, že bude treba a pevne verím, že ministerstvo zdravotníctva a vláda predloží tomuto parlamentu zákon, ktorý bude zlepšovať zdravotné poisťovníctvo na Slovensku, ktorý bude prezentovať nové produkty zdravotných poisťovní, aby sa ich činnosť zlepšila v prospech občanov, ktorí sú platitelia, aj v prospech poskytovateľov.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. So stanoviskom k faktickým poznámkam pani poslankyňa Sabolová.

 • Dve krátke poznámky.

  Pán poslanec Zelník, je dnes asi pravdepodobné, že jedna zo zdravotných poisťovní prekročila možno limit, ale pýtam sa, tak ako vo vystúpení, čo urobíme, ak prekročili ten limit? A vlastne nie je to spravodlivé, pretože sme im nestanovili tie pravidlá. A to, už či sme to urobili dobre, alebo nie, ja si myslím, že môžem k tomu týmto spôsobom vystupovať aj z minulého obdobia.

  A vám, pán poslanec Urbáni, chcem povedať jednu vec. Všetky nové zákony a všetky nové veci podliehajú aj úpravám a opravám, a zase to môžem hovoriť ja z pozície, ktorá som nehlasovala za tieto nové zákony, ale chcem sa vás opýtať, prečo vy ako opozičný poslanec ste v poslednom roku minulého volebného obdobia podporovali mnohé návrhy zákonov pána ministra Zajaca, pozmeňujúce návrhy ste predkladali ako opoziční poslanci a hlasovali ste za ne? Bolo to výhodné pre vás v tom období?

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ, nech sa páči.

 • Áno, len niekoľko málo poznámok.

  Fakt je, že ak by bol pôvodný zákon prijatý v tom zmysle, ako je znenie tohto zákona, vôbec sme túto novelu nemuseli predkladať, tak ako to veľmi správe povedala pani poslankyňa Sabolová.

  Ešte jednu poznámku k tomu termínu od 1. januára alebo k inému termínu, domnievam sa, že je to možné prijať i k tomu termínu, ako je navrhované, pretože existuje tam mesačné zúčtovanie a bude dobré, ak proste sa prijme táto novela čím skôr, je to možné.

  A znovu poviem k tej legislatívnej záležitosti, znovu zopakujem to, čo som hovoril, že určite som to ja nenapísal pri káve, ale určite to robili spolu so mnou legislatívci ministerstva zdravotníctva. Ja vám garantujem, vážení kolegovia, lebo som patril medzi najväčších kritikov v predchádzajúcom období, keď z dielne pána ministra prichádzali zákony, ktoré boli úplne katastrofálne. A či už na výbore dokonca sa musela otvárať rozprava, aby sa dopĺňali jeho zákony a prijímali sme desiatky, zdôrazňujem, desiatky pozmeňujúcich návrhov. Mňa osobne mrzí, lebo ako predkladateľ beriem zodpovednosť aj za legislatívnu úroveň, aj keď uznáte, že asi dosť ťažko, keď mňa traja právnici presvedčujú, že je to v poriadku, aby som ja tých troch právnikov presvedčil, že to nie je v poriadku.

  Ja vás uisťujem, že ak sa dokáže, že vaše pripomienky boli odôvodnené, že budem veľmi naliehať na pána ministra, aby spravil taký poriadok na legislatívnom odbore ministerstva zdravotníctva, aby nebola kontinuita medzi tými nekvalitnými predkladanými zákonmi, ktoré boli v minulosti, aj v tomto období.

  Ďakujem.

 • Ďakujem navrhovateľovi. Pýtam sa, chce sa vyjadriť k rozprave spravodajca? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja len veľmi krátko k pani poslankyni Sabolovej. Neviem teraz, akým spôsobom by sme mohli sankcionovať poisťovne, ktoré prekročili limit, ale súhlasím s tým, čo hovoríte vy, že treba prijať isté sankčné opatrenie, ak tento rozpočet prekročia. Je to dobrá pripomienka. Ďakujem.

 • Ďakujem spravodajcovi.

  Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Poprosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Keďže v rozprave nebol podaný žiaden iný návrh, prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Reakcie z pléna.

 • Ďakujem za upozornenie. Takže nespochybňujem však hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 128 poslancov, za 88, proti 1, zdržalo sa 24, nehlasovalo 15.

  Schválili sme tento návrh.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj na určenie lehoty na jeho prerokovanie. Prosím opäť spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a že výbory vrátane gestorského výboru predmetný poslanecký návrh zákona prerokujú do 4. septembra 2006.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 131 poslancov, za 126 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 2 poslanci, nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem navrhovateľovi aj spravodajcovi.

  Vážené kolegyne, kolegovia, v rokovaní pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým je

  návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov.

  Návrh ste dostali ako tlač 22.

  Predkladaný návrh uznesenia vychádza z prijatých uznesení v minulom volebnom období, aktualizuje ich znenie a najmä v súlade so schválenými zákonmi, z ktorých vyplývajú ďalšie nové kompetencie pre Národnú radu a jej výbory, ako aj vo vzťahu k výborom zriadeným vo IV. volebnom období. V návrhu uznesenia sa na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákonov určujú príslušné výbory, ktoré pri prerokúvaní a zaujatí stanoviska k materiálom predkladajú tieto na ďalšie rokovania Národnej rade.

  Otváram k tomuto bodu programu rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne. Nie je to tak. Ďakujem. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu, prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných je 139 poslancov, za 136 poslancov, proti 1, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov.

  Vážené kolegyne, kolegovia, teraz nasledujú dva body týkajúce sa orgánov Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ide jednak o návrh na odvolanie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorý predkladá vláda Slovenskej republiky a dostali ste ho ako tlač 40, a zároveň o návrh na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorý predkladá výbor pre hospodársku politiku a máte ho ako tlač 41.

  Vzhľadom na to, že tieto body navzájom súvisia, v záujme zjednodušenia programu navrhujem spoločnú rozpravu k obidvom bodom programu. Potom by sme vykonali tajné hlasovanie, a to tak, že najskôr budeme hlasovať o návrhoch na odvolanie prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia, ako aj odvolanie predsedníčky a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku. Po oznámení výsledkov hlasovania budeme tajne hlasovať o návrhoch na voľbu členov do uvedených orgánov Fondu národného majetku. Je všeobecný súhlas s takýmto postupom?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem.

  Teraz teda pristúpime k rokovaniu o

  návrhu na odvolanie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 40)

  a o návrhu na odvolanie predsedníčky a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky a na voľbu predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  (pozn. red.: presné znenie bodu – návrh na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky, tlač 41).

  Dávam preto slovo ministrovi hospodárstva Ľubomírovi Jahnátkovi, aby odôvodnil návrh vlády na odvolanie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku (tlač 40). Nech sa páči, pán minister.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, viceprezidenta Prezídia a ďalších 7 členov Prezídia volí a odvoláva na návrh vlády alebo výboru Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.

  Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 669 som bol poverený predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na odvolanie Jozefa Kojdu z funkcie prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, odvolanie Daniela Végha z funkcie viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a odvolanie Juraja Plechla, Igora Grošafta, Mikuláša Kačaljaka, Františka Stana a Rezsöho Duraya z funkcie členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Taktiež som bol poverený predložiť návrh na voľbu Petra Šimka do funkcie prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Augustína Hambáleka do funkcie viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a voľbu Jozefa Cudráka, Vladimíra Tarabu, Pavla Hanusa, Petra Oremusa, Ľubomíra Želiezku, Gerharda Majlinga a Petra Greguša za členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás, aby ste sa vo svojom hlasovaní stotožnili s návrhom vlády Slovenskej republiky.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister, zároveň prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo predsedovi výboru pre hospodársku politiku poslancovi Marošovi Kondrótovi, aby návrh výboru na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku (tlač 40) odôvodnil.

 • Ďakujem pekne. Najskôr podám informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku o prerokovaní návrhu na odvolanie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku (tlač 40).

  V súlade s ustanovením § 31 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov predložil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na odvolanie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 41 zo 4. augusta 2006 pridelil návrh na odvolanie a voľbu prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku s tým, že výbor podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.

  Výbor o predmetnom návrhu rokoval na svojej 3. schôdzi 4. augusta 2006 za účasti ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka. Vo svojom uznesení č. 12 výbor odporúčal Národnej rade odvolať tajným hlasovaním prezidenta, viceprezidenta a 5 členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a zvoliť takisto tajným hlasovaním prezidenta, viceprezidenta a 7 členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, tak ako je to uvedené v návrhu uznesenia vlády, a poveril poslanca Maroša Kondróta, predsedu výboru, informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predseda, za odôvodnenie návrhu výboru a teraz vás prosím, aby ste podali informáciu o prerokovaní návrhu vlády vo výbore pre hospodársku politiku.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi oboznámiť vás s návrhom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku na odvolanie a voľbu predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky (tlač 41).

  Zákonom Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bol zriadený Fond národného majetku Slovenskej republiky. Orgánmi Fondu národného majetku sú Prezídium, Výkonný výbor a Dozorná rada.

  Podľa ustanovenia § 37 zákona č. 90/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa dozorná rada skladá zo siedmich členov. Predsedu a ďalších členov volí a odvoláva na návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada tajným hlasovaním. V súčasnosti má Dozorná rada Fondu národného majetku predsedníčku a piatich členov, keďže Pavol Pavlis sa podľa § 39 zákona č. 90/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodu zvolenia za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vzdal funkcie člena Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek požiadal predsedu Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku, aby predložil na rokovanie Národnej rady návrh na odvolanie predsedníčky a piatich členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Na základe listu predsedu Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku zo dňa 25. júla 2006, adresovaného predsedom klubov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, bolo predložených sedem návrhov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku tieto návrhy prerokoval na svojej 3. schôdzi 4. augusta 2006 a uznesením č. 11 konštatoval, že všetci siedmi kandidáti Anna Bubeníková, Karol Gordík, László Hóka, Viliam Holeva, Jaroslav Ivan, Jozef Parec a Ivan Švec spĺňajú predpoklady ustanovené v § 38 zákona č. 90/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Výbor vo svojom uznesení odporučil Národnej rade Slovenskej republiky

  1. odvolať podľa ustanovenia § 37 zákona č. 92/1991 Zb. Martu Lobotkovú z funkcie predsedníčky Dozornej rady Fondu národného majetku a Ondreja Mateja, Milana Fraňu, Lászlóa Hóku, Jaroslava Ivana a Jozefa Kriška z funkcie členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky,

  2. zvoliť podľa § 37 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v tajnej voľbe Annu Bubeníkovú do funkcie predsedníčky Dozornej rady Fondu národného majetku a Karola Gordíka, Lászlóa Hóku, Viliama Holevu, Jaroslava Ivana a Jozefa Pareca a Ivana Šveca do funkcie členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Poslanec svoju voľbu vyjadrí tým, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku zakrúžkuje tú alternatívu, za ktorú hlasuje, čiže „za“, „proti“ alebo „zdržiavam sa“. Ak poslanec pri niektorom mene a priezvisku navrhnutého kandidáta nevyjadrí svoju voľbu, hlasovací lístok je neplatný. Čiže upozorňujem ctených kolegov poslancov, aby nezabudli vyjadriť svoju voľbu pri každom mene. Alternatívu voľby „za“ môže poslanec zakrúžkovať aj pri všetkých kandidátoch.

  Na zvolenie kandidáta za predsedu a členov dozornej rady je požadovaná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Ak budú v tajnej voľbe zvolení predseda a šiesti členovia, tajná voľba sa končí. Ak nebudú zvolení, vykoná sa v ten istý deň opakovaná voľba. Do opakovanej voľby postupujú tí navrhnutí kandidáti, ktorí nezískali požadovaný počet hlasov. Ak ani v opakovanej voľbe nebudú zvolení predseda a šiesti členovia, vykonajú sa nové voľby na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady. Do nových volieb môžu navrhnúť kandidátov, ktorí neboli zvolení vo voľbe ani v opakovanej voľbe.

  Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem, pán predseda, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu o týchto bodoch programu. Do rozpravy som nedostal písomné prihlášky, preto sa pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Ďakujem. Uzatváram teda možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy k tomuto bodu.

  Chce zaujať ešte k návrhu pán minister stanovisko? Žiada si k rozprave zaujať ešte stanovisko pán poslanec Kondrót?

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na odvolanie prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ako aj predsedníčky a členov Dozornej rady Fondu. Hlasovacie lístky sú farebne odlíšené.

  Chcem znovu pripomenúť, že platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je pri každom mene a priezvisku zakrúžkovaná jedna z alternatív, to znamená slová „za“, „proti“, „zdržiavam sa hlasovania“. V tajnom hlasovaní budeme postupovať obvyklým spôsobom.

  Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh tajného hlasovania. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Pristupujeme teda k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Páni poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať? Zdá sa, že áno.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím všetkých overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnice o výsledkoch tajného hlasovania. Počas tejto činnosti vyhlasujem prestávku.

 • Reakcie z pléna.

 • Prerušenie rokovania o 12.04 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 12.25 hodine.

 • Prosím pána Markoviča, overovateľa, aby sa dostavil do miestnosti, v ktorej sme uskutočnili voľbu. Vážení kolegovia, ukazuje sa, že je nejaký drobný problém pri ukončení zápisnice. Predlžujem prestávku o päť minút.

 • Pokračovanie prestávky.

 • Po prestávke.

 • Vážené poslankyne, vážení poslanci, poprosím, keby ste zaujali miesta. Poprosím o aktívnejšie zaujímanie miest, aby sme to zbytočne nepreťahovali.

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledky tajného hlasovania.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som vás oboznámila s textom zápisnice o tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. augusta 2006.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 127 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky 0 poslancov neodovzdalo hlasovacieho lístky. Zo 127 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných.

  Zo 118 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - pri odvolaní Jozefa Kojdu hlasovalo za 94 poslancov, proti 24 poslancov, nezdržal sa ani jeden poslanec,

  - pri odvolaní Daniela Végha hlasovalo za 92 poslancov, proti 25 poslancov, zdržal sa 1,

  - pri odvolaní Juraja Plechla hlasovalo za 96 poslancov, proti 22, nezdržal sa ani jeden poslanec,

  - pri odvolaní Igora Grošafta hlasovalo za 93 poslancov, proti 25, nezdržal sa nikto,

  - pri odvolaní Mikuláša Kačaljaka hlasovalo za 93 poslancov, proti 25 poslancov, nezdržal sa nikto,

  - pri odvolaní Františka Stana hlasovalo za 94 poslancov, proti 23, zdržal sa 1 poslanec,

  - pri odvolaní Rezsöho Duraya hlasovalo za 91 poslancov, proti 25, zdržali sa 2 poslanci.

  Na odvolanie prezidenta, viceprezidenta, členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli z Prezídia Fondu národného majetku odvolaní prezident Prezídia Jozef Kojda, viceprezident Prezídia Daniel Végh, členovia Prezídia Juraj Plechlo, Igor Grošaft, Mikuláš Kačaljak, František Stano, Rezsö Duray.

  Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedníčky a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. augusta 2006. Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedníčky a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 127 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedníčky a členov Dozornej rady Fondu Národného majetku Slovenskej republiky 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 127 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.

  Zo 125 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - pri odvolaní Marty Lobotkovej hlasovalo za 105 poslancov, proti 17, zdržali sa 3 poslanci,

  - pri odvolaní Ondreja Mateja hlasovalo za 110 poslancov, proti 12 poslancov, zdržali sa 3 poslanci,

  - pri odvolaní Milana Fraňu hlasovalo za 113 poslancov, proti 10, zdržali sa 2 poslanci,

  - pri odvolaní Lászlóa Hóku hlasovalo za 109 poslancov, proti 14 poslancov, zdržali sa 2 poslanci,

  - pri odvolaní Jaroslava Ivana hlasovalo za 110 poslancov, proti 13 poslancov, zdržali sa 2 poslanci,

  - pri odvolaní Jozefa Kriška hlasovalo za 113 poslancov, proti 10 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.

  Na odvolanie predsedníčky a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli z Dozornej rady Fondu národného majetku odvolaní predsedníčka Dozornej rady Marta Lobotková, členovia Dozornej rady Ondrej Matej, Milan Fraňa, László Hóka, Jaroslav Ivan, Jozef Kriško.

  Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

  konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní odvolala prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a predsedníčku a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu o

  návrhu na voľbu prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ako aj predsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Poprosím ešte chvíľu o strpenie. Pri voľbe členov prezídia fondu sa volí jeho prezident, viceprezident a 7 ďalších členov. Pri voľbe členov dozornej rady fondu sa volí jej predseda a 6 ďalší členovia. Hlasovacie lístky sú farebne odlíšené.

  Dovoľte mi ešte, vážené kolegyne poslankyne a vážení páni poslanci, aby som opäť pripomenul, že svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta zakrúžkujete tú alternatívu, za ktorú hlasujete, teda „za“, „proti“ alebo „zdržiavam sa“. Hlasovací lístok sa neupravuje prečiarknutím alebo iným zásahom do mena a priezviska kandidáta a neplatný je ten hlasovací lístok, ktorý je prepisovaný alebo doplňovaný alebo ak pri niektorom mene nie je vyjadrená voľba zakrúžkovaním.

  Prosím opäť všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb, a súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Pokiaľ tak niekto neučinil, tak je nevyhnuté, aby tak urobil teraz. Pokiaľ nie, ako to vidím, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené.

  Prosím preto overovateľov, aby spočítali hlasy a vyhotovili zápisnice o výsledkoch tajného hlasovania.

  Zároveň vyhlasujem zhruba 20-minútovú prestávku.

 • Prerušenie rokovania o 13.01 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 13.25 hodine.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, chcem iba oznámiť, že ešte potrebujú skrutátori štyri minúty, tak ešte o štyri minúty predlžujem prestávku.

 • Pokračovanie prestávky.

 • Po prestávke.

 • Takže, vážené kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali podľa možnosti miesta v rokovacej sále. Pokračujeme v rokovaní. Prosím poverených overovateľov, aby oznámili výsledky volieb.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámil s výsledkami zápisnice o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. augusta 2006.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 135 platných hlasovacích lístkov.

  Overovatelia zistili, že

  - pri voľbe kandidáta na prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Petra Šimka hlasovalo za 89 poslancov, proti 41 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov,

  - pri voľbe kandidáta na viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Augustína Hambáleka hlasovalo za 84 poslancov, proti 45 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov,

  - pri voľbe členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky

  1. Jozefa Cudráka hlasovalo za 85 poslancov, proti 43 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

  2. Vladimíra Tarabu hlasovalo za 87 poslancov, proti 41 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

  3. Pavla Hanusa hlasovalo za 88 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

  4. Petra Oremusa hlasovalo za 88 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

  5. Ľubomíra Želiezku hlasovalo za 88 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

  6. Gerharda Majlinga hlasovalo za 88 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

  7. Petra Greguša hlasovalo za 88 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.

  Na voľbu prezidenta, viceprezidenta a členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli do Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky zvolení za prezidenta Prezídia Peter Šimko, za viceprezidenta Prezídia Augustín Hambálek, za členov Prezídia Jozef Cudrák, Vladimír Taraba, Pavel Hanus, Peter Oremus, Ľubomír Želiezka, Gerhard Majling a Peter Greguš.

  Gratulujem.

 • Teraz druhú zápisnicu. Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. augusta 2006.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok a zo 140 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných.

  Zo 133 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - pri voľbe kandidátky na predsedníčku dozornej rady Annu Bubeníkovú hlasovalo za 123 poslancov, proti 7 poslancov, zdržali sa 3 poslanci,

  - pri voľbe členov dozornej rady

  1. Karola Gordíka hlasovalo za 88 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov,

  2. Lászlóa Hóku hlasovalo za 126 poslancov, proti 4, zdržali sa 3 poslanci,

  3. Viliama Holevu hlasovalo za 88 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov,

  4. Jaroslava Ivana hlasovalo za 124 poslancov, proti 7, zdržali sa 2 poslanci,

  5. Jozefa Pareca hlasovalo za 87 poslancov, proti 39 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov,

  6. Ivana Šveca hlasovalo za 88 poslancov, proti 38 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.

  Na voľbu predsedu a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli do Dozornej rady Fondu národného majetku zvolení za predsedníčku Dozornej rady Anna Bubeníková, za členov Dozornej rady Karol Gordík, László Hóka, Viliam Holeva, Jaroslav Ivan, Jozef Parec a Ivan Švec.

  Gratulujem. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Teda konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní zvolila prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Ďalej konštatujem, že Národná rada zvolila predsedníčku a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

  Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vám v mene vedenia Národnej rady poďakovať za aktívny prístup, za dodržiavanie základných princípov poslaneckej práce aj za istú toleranciu voči tým členom nového vedenia Národnej rady, ktorí sa pokúšajú vykonávať novú funkciu čo najlepšie, a dovoľte mi zároveň vyhlásiť 3. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skončenú.

  Ďakujem pekne.

 • Rokovanie 3. schôdze NR SR sa skončilo o 13.37 hodine.