• Dobré ráno.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Viliam Veteška a páni poslanci Tibor Bastrnák, Mikuláš Dzurinda, Ľuboš Micheľ, Ján Slota a Pavol Abrhan.

  Teraz pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 833, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 846.

  Teraz dávam slovo ministrovi financií Slovenskej republiky pánovi Jánovi Počiatkovi, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, vládny návrh zákona upravuje postup pri majetkovoprávnom usporiadaní týchto zastavaných pozemkov do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov. Tieto pozemky neprešli do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov podľa osobitných právnych predpisov spolu so stavbami, pretože nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

  Majetkovoprávne usporiadanie zastavaných pozemkov sa navrhuje riešiť zámennými zmluvami poskytnutím náhradných pozemkov z vlastníctva obcí alebo vyšších územných celkov.

  Ak nebudú pozemky usporiadané zámenou, navrhuje sa riešiť ich majetkovoprávne usporiadanie v rámci konania o pozemkových úpravách podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Ďakujem za slovo. Skončil som.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Borisovi Hradeckému. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 833) ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na dnešné rokovanie 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Z hľadiska vecného zastávam názor, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,

  ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 865 a správu ústavnoprávneho výboru máte ako tlač 865a.

  Keďže tu nemáme pána ministra vnútra, ktorý je predkladateľom vládneho návrhu zákona, vyhlasujem desaťminútovú prestávku.

 • Hlasy v sále.

 • V poriadku, pán minister je už tu. Teda uviedla som vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, a teraz dávam slovo pánovi podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky pánovi Robertovi Kaliňákovi, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem. Vážené dámy, páni, myslím si, že bola včera k tomuto návrhu pomerne rozsiahla diskusia, a preto budem veľmi stručný.

  Obsahom je predovšetkým zmena práva generálneho prokurátora v súvislosti s podávaním mimoriadneho dovolania s tým, že po podaní neodôvodneného mimoriadneho dovolania nastávajú odkladné účinky vykonateľných rozsudkov ex lege a tým je možné zabrániť následkom nezvratných škôd už podaním takéhoto nie odôvodneného mimoriadneho dovolania. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister.

  Dávam slovo spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru pani poslankyni Jane Laššákovej, aby informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka, páni ministri, dovoľte, aby som vás informovala o správe z Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 865). A spoločnú správu máte všetci rozdanú ako tlač 865a.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 78 zákona o rokovacom poriadku túto správu.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 27. novembra 2008 č. 1161 súhlasila s návrhom vládny na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Uznesením z 27. novembra 2008 č. 1162 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní na 29. schôdzi a prideliť ho Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona, tak ako je to uvedené v § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 542 z 27. novembra 2008 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších, predpisov schváliť.

  Gestorský výbor podľa § 78 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, schváliť.

  Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky 27. novembra 2008 uznesením č. 543.

  Predniesla som správu ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, prosím, pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Lipšic. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Pán poslanec, máte slovo, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, vážení kolegovia, nebudem opakovať argumenty zo včerajška, tú skutočnosť, že vlastne nevieme, či teda toto riešenie je riešením danej situácie alebo nie, pretože nepoznáme dohodu. A dohodli sme aj na tom, že tá dohoda môže vytvárať nový záväzok, na základe ktorého ten rozsudok už je v zásade obsolétny, alebo sa bude podľa dohody plniť. Preto sa obraciam na pána ministra financií, aby nám tú dohodu zverejnil.

  Včera tu boli rôzne diskusie o tom, čo sa zverejňovať má, čo sa nemá. Doniesol som si uznesenie vlády, ktorej som bol členom, č. 601 z 23. júna 2004, doniesol som ho najmä pre potreby pána podpredsedu Číža, pretože práve táto analýza dokumentuje, ktoré materiály sa môžu zverejňovať a ktoré nie. Ja som ju na vláde inicioval, bola schválená, budem z nej trochu citovať. Musím povedať, že za materiály alebo zmluvy, ktoré boli prerokované na vláde, keď som nebol členom vlády, to by bolo fajn, keby bol pán Číž natoľko férový a otvorený človek, že by si to vydiskutoval s príslušnými ľuďmi, nie so mnou. To je taká elementárna slušnosť, ktorá tu zjavne niekomu chýba. Ja som názor nikdy nezmenil. A budem z tej analýzy citovať, pretože práve pán minister financií a jeho štátny tajomník nám na finančnom výbore argumentovali tým, že musia získať súhlas zmluvných strán, lebo v opačnom prípade by mohlo byť ohrozené obchodné tajomstvo a mohli by platiť náhradu škody. Táto analýza k tejto skutočnosti, k obchodnému tajomstvu tvrdí: „Ani skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na tom, že budú celý text zmluvy považovať za obchodné tajomstvo, neznamená, že celý text zmluvy je naozaj obchodným tajomstvom. Z rozsudku Najvyššieho súdu (spisová značka 5 Obo 98/99) jednoznačne vyplýva, že dojednanie zmluvných strán o tom, že určité náležitosti tvoria predmet obchodného tajomstva, nepostačuje na to, aby sa tieto skutočnosti stali obchodným tajomstvom, pokiaľ nenapĺňajú pojmové znaky vymedzené ustanovením § 17 Obchodného zákonníka.“ V rozsudku Najvyšší súd uvádza: „Fakt, že zmluvné strany dojednania zmluvy, v danom prípade zmluvy o dielo v článku VII, označili za také, že všetky informácie, ktoré si pri uzavieraní tejto zmluvy dohodli a po dobu jej trvania navzájom zverili, sú dôverné a tvoria obchodné tajomstvo firmy, nestačí na to, aby takéto zmluvné dojednania sa stali obchodným tajomstvom.“ Naozaj neviem ani vecne, čo by mohlo byť obchodným tajomstvom v zmluve o urovnaní a o prevode know-how, lebo to know-how asi nie, ten Mates s tými ušami tam nebude, v tej zmluve. Takže by to asi pravdepodobne problém byť nemal, ani keby tento fakt tu bol zahrnutý. Naviac, zhodneme sa na tom, že ministerstvo financií je povinnou osobou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám ako štátny orgán a podľa § 3 má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Dnes nikto nepochybuje a ani nikto to nerozporuje, že ministerstvo financií dohodu k dispozícii má, fajn.

  Teraz ten problém, pre ktorý si myslím, že táto novela, ktorú vláda v skrátenom konaní predložila do parlamentu a ktorú podporujeme, ten problém nevyrieši, je aj v tom, čo už spomínal kolega Mikloš včera, že tá dohoda nie je len o urovnaní, ale je aj v prevode know-how, tak sa minimálne nazýva, aj o prevode know-how. Tento rozsudok Najvyššieho súdu sa týka údajne neoprávneného používania know-how do minulosti. Pán minister nás však informoval, že tá dohoda je skvelá, lebo umožňuje používanie know-how aj do budúcnosti, čiže sa nemusíme obávať, že by náhodou sme nevedeli, ako sa vyťahujú uši z Matesa. To je fajn. Otázka ale potom naozaj je, že to je nový záväzok. To je úplne nový záväzok, ktorý nahrádza záväzok vyplývajúci z rozhodnutia súdu. Podľa § 570 Občianskeho zákonníka ak sa veriteľ dohodne s dlžníkom, že doterajší záväzok sa nahrádza novým záväzkom, doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný plniť nový záväzok. No a, samozrejme, či zmluva, dohoda nový záväzok vytvorila, to dnes v tejto snemovni údajne vie len pán minister Počiatek, ostatní tvrdia, že to nevedia. Fajn, veríme im.

  Ale pokiaľ nebudeme mať k dispozícii dohodu, ktorú vláda tají pred občanmi tohto štátu, tak nebudeme vedieť, či riešenie, ktoré dnes schválime, je naozaj dobrým riešením alebo nepomôže vôbec v riešení toho, aby 2 mld. korún neodišli do konca víkendu na Cyprus. A myslím si, že skutočnosť, že vláda preferuje v tejto situácii záujem finančnej skupiny, ktorá má dostať 2 mld. korún, a jej záujem na nezverejnení zmluvy oproti záujmu daňových poplatníkov na jej zverejnení, to ja považujem za pomerne škandalózne. Nie je to nič iné, pán poslanec. Nie je to naozaj podľa mojej mienky nič iné. Totiž koho záujem vláda preferuje podľa vašej mienky v tejto situácii? Prečo si myslíte, že ľudia keby tú zmluvu videli, že sú takí hlúpi, že by nepochopili jej obsah? Prečo podceňujete našich ľudí, našich občanov, že pokiaľ majú informácie, objektívne, dobré, že sa vedia sami rozhodnúť o tom, čo vlastne nastalo? Ale vy im tie informácie nechcete dať, pretože vy nechcete, aby sa rozhodovali podľa skutočných, pravdivých, objektívnych informácií, vy chcete, aby sa rozhodovali podľa tlačových konferencií predsedu vlády. To je problém. Čiže ak chceme, aby sa ľudia slobodne rozhodovali, musia mať pravdivé informácie. A dnes nikto z nás okrem ministra financií v tejto sále tie pravdivé informácie nemá, lebo kľúčom k nim je dohoda, ktorú uzavrel jeho TIPOS s cyperským podnikateľom. To je najzákladnejší problém. Tá dohoda je utajovaná protizákonne. Bol som presvedčený o podobnom názore alebo rovnakom názore, keď som bol vo vláde, tvrdím to rovnako v opozícii, a preto vyzývam, pán minister, vás z tohto miesta, tú zmluvu zverejnite, ak si ctíte tých ľudí, ktorí vás, mňa, nás platia, zverejnite tú zmluvu. Ďakujem veľmi pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Lipšica majú pán poslanec Fronc, pán poslanec Mikloš. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Fronc má slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Ja myslím, že ma pamäť ešte neklame, včera večer parlament odhlasoval, že dnešného prerokovania návrhu tohto zákona sa zúčastní pán minister financií, je tuná, to je v poriadku, a, po druhé, že nám tú zmluvu tuná donesie. Tak sa chcem opýtať, kde je tá zmluva. Ďakujem.

 • Ja som mal tú istú otázku, takže nebudem ju opakovať. Predpokladám, že pán minister splní uznesenie, keď doteraz ignoroval uznesenie výboru pre financie, rozpočet a menu, že aspoň bude rešpektovať uznesenie Národnej rady, ktorá včera takého uznesenie prijala svojím hlasovaním. Tá zmluva je kľúčová a doteraz je utajovaná.

 • Pán poslanec Lipšic, chcete reagovať na faktické poznámky? Nie.

  Takže vyčerpali sme vystúpenie vlastne jediného rečníka, ktorý bol do rozpravy prihlásený ústne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chcem sa opýtať pána ministra ako navrhovateľa, či chce zaujať stanovisko. Nech sa páči.

 • Hlasy v sále.

 • Počkajte, pán minister Počiatek požiadal o slovo. Chcete vystúpiť? To potom otvoríme rozpravu. Čiže chcete vystúpiť? Nech sa páči, takže slovo má pán minister Počiatek.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Fascinuje ma v celej tejto diskusii, ako sa odkláňame od toho základného problému, ktorý stále nikto nechce akceptovať. A to je, že sme boli postavení pred situáciu, či pôjde TIPOS do úpadku alebo nepôjde. Našou hlavnou snahou celý tento čas bolo zachrániť TIPOS ako taký.

  A keď si len zrekapitulujeme dátumy. Tak rozsudok bol doručený TIPOS-u 22. 10., 28. 10. bola vyznačená jeho právoplatnosť. A až 6. 11. bolo prvé rokovanie s veriteľom, napriek tomu, že sa TIPOS počas celého toho obdobia pokúšal kontaktovať s veriteľom. Dôležitý je ďalší dátum. A to je siedmeho. Čiže šiesteho bol prvý kontakt s veriteľom, siedmeho bol TIPOS podľa právoplatného a vykonateľného rozsudku Najvyššieho súdu povinný zastaviť hry, čo je podľa mňa veľmi dôležitá vec. Keby sa šiesteho nič neudialo, tak TIPOS by musel zastaviť hry siedmeho, TIPOS by už dnes neexistoval.

  Veľa tu bolo povedané na tému, že by bolo oveľa jednoduchšie a výhodnejšie nechať TIPOS ísť do konkurzu, lebo tak by to skončilo a že to je okolo 300 mil. alebo 400 mil. nákladu.

  Tak len aby sme si to trošku zrekapitulovali. TIPOS mal len na účtoch 1,1 mld., z čoho 500 mil. bolo alokovaných pre hry, ale to sú len kumulované jackpoty, to znamená, že v prípade konkurzu by sa o ne mohol uchádzať jedine ten, kto by vyhral ten jackpot, čo je málo pravdepodobné, čiže 1,1 mld. likvidných prostriedkov na účtoch plus majetok, ktorý mal, čo sú budovy plus podiely v spoločnostiach. Čiže hodnota TIPOS-u v rámci konkurzu by bola cez 1,5 mld., čo je trvalý dôležitý moment. Alternatíva nechať padnúť TIPOS do konkurzu by znamenala okamžite túto stratu plus TIPOS prináša štátnemu rozpočtu miliardu ročne. Čiže je to veľmi vzácny podnik, ktorý štát má. A o toto by, samozrejme, prišiel.

  Taktiež sa tu špiritizovalo na tému, ako by rýchlo sa dala postaviť nová firma, ktorá by v podstate vykonávala tú istú činnosť čo TIPOS. Tak vybudovať celú tú infraštruktúru, ktorú TIPOS na svoju činnosť potrebuje, to je pomerne zložitá vec. A určite by to netrvalo pár mesiacov, ale určite by sme sa bavili o rokoch, aj v rámci toho, aby sa tá herná dôveru dostala naspäť na tie úrovne, v ktorých dneska TIPOS funguje. Čiže podľa našich jednoduchých odhadov, ktoré sú, o ktorých sa tu môžeme baviť a handrkovať, v každom prípade sa bavíme o nákladoch, ktoré by štát stáli rádovo okolo 3,5 mld. Čiže to rozhodnutie bolo pomerne lineárne v tom, že oveľa menšia škoda pre štát je sa snažiť zachovať funkčnosť TIPOS-u, ako ho nechať padnúť do konkurzu alebo čohokoľvek iného.

  Čo sa týka právnych možností v ten moment, vtedajších a ešte aj dodnes, kým nebude tento zákon schválený. Platilo, že neexistoval v tom krátkom čase žiadny právny inštrument, ktorý by toto zvrátil, neexistoval žiadny zákonný spôsob, ako zvrátiť stav, v ktorom sa TIPOS v ten moment nachádzal. Takže preto rozhodnutie je také, aké bolo.

  A čo sa týka zmluvy, teraz je jasné, že na základe toho, že dnes už, samozrejme, je právny stav iný a situácia je úplne iná, už dnes všetky verejné prostriedky, ktoré TIPOS obdržal, sú na ceste naspäť. Taktiež som rozhodol ako akcionár, že TIPOS nebude už nič ďalej platiť, inštruoval som ich aj, aby vyvíjali maximum úsilia pre to, aby TIPOS nespadol do úpadku a mohol pokračovať ďalej, kde dnes ešte nie je úplne jasné, čo to znamená.

  A čo sa týka tej zmluvy a jej zverejnenia. Vzhľadom na to, že už aj tak porušíme v tento moment ustanovenia zmluvy, tým, že teda nebudeme to plniť, je otázne, aká bude reakcia aj veriteľa. A vzhľadom na to, že som presvedčený, že treba konať zákonne a presne podľa tých dohôd, ktoré boli, a snažiť sa nájsť právne čisté riešenie z tejto situácie, my sme už predvčerom požiadali o súhlas o zverejnenie tejto zmluvy, ktorý sme stále neobdržali. A veľmi budú zaujímavé kroky aj veriteľa v najbližších dňoch. Preto som ochotný túto zmluvu zverejniť, ale potrebujem ešte čas do pondelka, aby sme potenciálne vyriešili aj tieto súvislosti.

  Takže keď to zrekapitulujem, aby som sa vrátil k úplnému meritu veci. Sme tu obviňovaní z toho, že sme urobili akúsi nevýhodnú dohodu. Treba si naozaj uvedomiť, že 6. 11., deň predtým, čo TIPOS podľa právoplatného a vykonateľného rozsudku mal zastaviť svoju činnosť, sme sa rozhodli to vyrokovať. A táto zmluva v podstate vyrokovala oveľa lepšie podmienky pre TIPOS, aké mal, len v momente, keď existoval rozsudok, a to tak, že nadobudol know-how, zastavilo sa úročenie, zbavil sa potenciálnej pohľadávky za ďalšie obdobie, ktoré nebolo žalované pôvodne, a plus veriteľ sa zaviazal nevyvíjať žiadne ďalšie právne kroky na to, aby od TIPOS-u požadoval ďalšie sumy. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Faktické poznámky na vystúpenie pána ministra Počiatka majú pán poslanec Janiš, pán poslanec Lipšic a pán poslanec Fronc.

 • Hlas v sále.

 • Pán poslanec Mikloš, to je faktická poznámka? Nie. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Janiš, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Čo sa to tu opäť v tomto parlamente hráte s nami a v podstate so všetkými občanmi, ktorí majú zaplatiť 2 mld. korún? Čo to tu hráte za hru? To si myslíte, že ľudia sú až tak hlúpi a tak sprostí? Cyperská firma kúpila nejakú pohľadávku za neexistujúce know-how alebo neviem za čo, za cca 500 mil. korún. Samozrejme, toto musí niekto zaplatiť. A vláda, nie vláda, ministerstvo financií, namiesto toho, aby využila proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu dovolanie a zvrátila tak jeho rozhodnutie, tajne bez uznesenia vlády, bez akejkoľvek medializácie potichučky podpíše zmluvu na 2 mld. korún s cyperskou firmou. A nebyť prevalenia sa v médiách, tak dnes tú tieto peniaze niekde na Cypre a niet o čom sa baviť. A aby to predseda vlády rýchle zachránil, dal tu novelu Občianskeho súdneho poriadku, ktorý ale v podstate asi nerieši nič, preto, lebo to, na základe čoho majú peniaze, a asi odídu peniaze na Cyprus, to je tá dohoda, ktorú ministerstvo financií a vláda nechce odtajniť, nechce ukázať ľuďom. Na základe tejto zmluvy peniaze odídu preč, ale v médiách to vyzerá, ako vláda sa snaží veľmi zabrániť tomu, aby 2 mld. neodišli. Dajte zmluvu na stôl, tú zmluvu, ktorá pojednáva na základe čoho, komu a koľko peňazí má odísť na Cyprus, lebo na základe tohto to odíde a my môžeme sto razy meniť Občiansky súdny poriadok, keď peniaze už budú na Cypre.

 • Ďakujem. Ja ešte skúsim vystúpiť v rozprave. Ale chcem sa opýtať pána ministra ako na predbežnú otázku, v médiách zaznelo, že už nejaká prvá suma 500 mil. korún na Cyprus odišla, či by ste mohli pomerne v takom krátkom vyjadrení binárnom (áno alebo nie) túto informáciu potvrdiť.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán minister, vláda nám dala návrh zákona v skrátenom konaní a na definitívne rozhodnutie Národná rada má, pokiaľ dobre počítam, 18 hodín. Vy potrebujete ešte čas na to, aby sme sa my mohli rozhodovať, a vy chcete do pondelka čas. Ja si myslím, že toto nie je v poriadku. Ďakujem.

 • Chcete reagovať na faktické poznámky? Nech sa páči. Zapnite mikrofón pánovi ministrovi. Nech sa páči, pán minister.

 • Tak najprv k tým tvrdeniam „za neexistujúci know-how“. Problém je v tom, že my sme nikomu neplatili za neexistujúci know-how alebo nedohadovali sme sa s niekým kvôli neexistujúcemu know-how. Tu existuje právoplatné rozhodnutie súdu. Ja môžem mať svoj nejaký právny názor na to, ako sa ten spor vyvíjal a prečo to tak je a či ten know-how existuje alebo neexistuje. Ale ja nie som súd. Súd rozhodol. To je fundamentálna kľúčová vec. Súd rozhodol tak. Odvolanie nemá odkladný účinok. To viete veľmi dobre. Práve preto prijímame toto rozhodnutie, pretože len zmenou tohto právneho stavu sa vytvára dostatočný časový priestor pre takéto prípady, aby mohla tá strana, ktorá má už rozsudok v ruke, niečo vôbec podniknúť. Za súčasného právneho stavu, dokým neprijmeme túto novelu, by znamenalo požiadanie a vôbec vybavenie odkladu vykonateľnosti minimálne tri mesiace, čo by ergo znamenalo, že TIPOS by už dnes neexistoval. To bol proste moment, v ktorom sme sa my tomuto presne chceli vyhnúť, pretože podľa nás je menšie zlo to, čo hovorí rozsudok, a tá suma, o ktorej hovorí rozsudok, ako všetky ostatné alternatívy, kde by štát prišiel o oveľa viac peňazí.

  Podľa rozsudku bol TIPOS povinný do troch dní zaplatiť trovy. A z tej dohody vyplývalo, že za tú akvizíciu know-how čiže šiesteho, keďže siedmeho už mal prestať hrať, musel TIPOS nejakým spôsobom zabezpečiť svoje hry. A to, čo zaplatil, 400 mil. plus trovy, to je tá odpoveď pánovi Lipšicovi, to bolo práve preto, aby mohol ďalej pokračovať v hrách. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Takže pán minister Počiatek svojím vystúpením otvoril rozpravu. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy. Prihlásil sa pán poslanec Mikloš, pán poslanec Lipšic. Ešte niekto hlási? Nie. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Slovo má pán poslanec Mikloš.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, páni ministri, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni, budem stručný, ale chcem povedať teda to a zdôrazniť to, že to, čo jednoznačne dokazuje, že minister financií nekonal vo verejnom záujme, že dnešné odôvodňovanie toho, prečo konal tak, ako konal, je falošné, je skutočnosť, že konal potajomky, bez vedomia verejnosti. No tak ak je to tak, že bol naozaj presvedčený o tom, že toto je jediné možné a najlepšie riešenie, tak ja sa pýtam, prečo nezvolal tlačovú konferenciu, prečo nepovedal, analyzovali sme všetky možné možnosti, ukazuje sa, že najmenej zlé riešenie, jediné možné riešenie je toto.

  My dnes o tejto veci rokujeme. A vláda prijímala v hodine dvanástej, v poslednej sekunde vykopáva 2-miliardový vlastný gól z vlastnej bránky, nie na základe toho, že tu niekto v minulosti niečo zbabral a táto vláda dva a pol roka koná všetko, čo môže, ale už niet inej možnosti. My tu dnes rokujeme a vláda mimoriadne rokovala a vykopáva 2-miliardový vlastný gól z brány preto, že českým novinárom sa podarilo vypátrať, že TIPOS celkom určite s vedomím 100-percentného akcionára ministra financií, som o tom presvedčený, uzavrel dohodu o urovnaní a o prevode know-how medzi spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., a spoločnosťou Lemikon Limited. Nebyť týchto českých novinárov, dodnes o tom nevieme a 2 mld. by už boli krásne niekde inde. A mohol by som veľmi účinne polemizovať a vyvrátiť ministrove tvrdenia o tom, že majetok spoločnosti je taký veľký, ako on tvrdí, že je, ale dokonca jeho tvrdenia potvrdzujú, že aj ak by to tak bolo, ako tvrdí on, čo, zdôrazňujem, tak nie je, tak by to bolo menej ako 2 mld. korún.

  Ministerstvo a ministra veľmi jednoznačne usvedčuje z účelového konania v prospech finančných skupín, v prospech českého občana Radovana Víteka a jeho firmy aj to, že už od jari 2007, keď bolo rozhodnutie krajského súdu, ktorým prehral TIPOS spor vo výške 1,6 mld., ak sa nemýlim, už odvtedy minister vedel, že je tu hrozba prehry vo výške miliárd a napriek tomu minister nepoužil mimoriadny opravný prostriedok, ktorý teraz vlastne idete použiť. A musíte ho urýchľovať zákonom, ktorý prijímame tak, ako ho prijímame, pretože ostáva jeden deň alebo dva dni. Ale že hrozia miliardy, ste vedeli od jari 2007. A že rozsudok Najvyššieho súdu je na 2 mld., ste vedeli od začiatku augusta 2008. Dnes je, pripomínam, koniec novembra 2008. Ale všetko už bolo povedané.

  Myslím si, že ďalšia vec, ktorá potvrdzuje účelovosť konania a nekonanie vo verejnom záujme, ale konanie v súkromnom záujme, je skutočnosť, že minister stále odmieta zverejniť dohodu o urovnaní. Poslanec Lipšic tu veľmi jasne zdokumentoval, že to nieže je možné, ale že je povinnosť ministra takúto zmluvu zverejniť a že náš právny poriadok zákon o slobodnom prístupe k informáciám to jednoznačne ustanovuje, a aj logika veci. Bavíme sa o 2 mld. korún nie pána ministra, ale 2 mld. korún daňových poplatníkov. Áno, ignoruje sa nielen uznesenie výboru pre financie, rozpočet a menu, ignoruje sa aj uznesenie Národnej rady zo včerajšieho dňa.

  Chcem sa znovu opýtať, pretože nie je náhoda, že pán minister v odpovedi na faktickú pána poslanca Lipšica neodpovedal na jeho otázku. Tak ju položím znova. Pán minister, podľa informácií Trendu mala prvá splátka TIPOS-u vo výške 16,6 mil. eur, čo je teda zhruba 500 mil. korún, odísť na účty Lemikonu do piatich dní od podpisu zmluvy, teda uplynulý týždeň. Na otázku, či lotériová spoločnosť peniaze v stanovenom termíne naozaj uhradila, odpovedal právny zástupca Lemikonu Tomáš Rybář: „Spoločnosť Lemikon je spokojná s tým, ako TIPOS plní povinnosti stanovené dohodou.“

 • Pán minister, spoločnosť Lemikon, verím, bola veľmi spokojná so všetkými vašimi doterajšími krokmi aj s tým, ako útlocitne ste bojovali za práva veriteľa, dokonca tak, že ste sa vyhrážali žalobou, ktorú na mňa vraj podáte preto, že vraj navádzam na porušovanie práv veriteľa čiže pána Víteka a firmy Lemikon. Takže je naozaj dojemné pozorovať, ako vám ležia na srdci práva veriteľa, českého občana Radovana Víteka. A už oveľa menej vám zjavne ležia na srdci záujmy verejné, ku ktorým ste sa, mimochodom, zaviazali sľubom, ktorý ste zložili ako člen vlády. Takže znovu kladiem otázku, na ktorú neodpovedal pán minister, ktorú položil v otázke aj pán poslanec Lipšic: Odišlo 500 mil. korún na účet Lemikonu na Cyprus alebo nie?

  Vy ste, pán minister, vo svojom vystúpení povedali, odcitujem to, lebo som si to zapísal, že: „Verejné prostriedky, ktoré TIPOS obdržal, sú na ceste naspäť.“ Nám ide skôr nie o tie, ktoré TIPOS obdržal, ale o tie, ktoré obdržal Lemikon Limited. Čiže možno to bolo len prerieknutie, že ste sa pomýlili. Čiže ak ide o prostriedky, ktoré TIPOS nie obdržal, ale vyplatil, tak sa pýtame teda, či sú na ceste späť, či to bolo takto myslené. Ak sú na ceste späť, tak je zjavné, že boli aj na ceste tam. A keď sú na ceste späť, tak by ma ešte zaujímalo, kedy dorazia.

  No a dohoda. Naozaj za najdôležitejšiu považujem túto dohodu, ktorá je stále utajovaná, pretože my ideme dnes aj týmto zákonom, o ktorom teraz rokujeme, vlastne zvrátiť alebo pokúsiť sa zvrátiť vykonateľné rozhodnutie Najvyššieho súdu, právoplatné a vykonateľné rozhodnutie Najvyššieho súdu. No lenže po rozhodnutí Najvyššieho súdu bola podpísaná ešte dohoda, o ktorej nevieme, čo v nej je. A tá môže spôsobiť, samozrejme, aj ďalšie problémy.

  Takže pýtam sa, či nie je zámer odďaľovať zverejnenie tejto dohody až do pondelka, keď vlastne už bude po termíne, keď mali byť 2 mld. vyplatené. Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Mikloša majú pán poslanec Janiš, Slafkovský, Kužma. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Janiš má slovo. Nech sa páči.

 • Ja mám otázku na pána predkladateľa, pána ministra financií, doplním Ivana Mikloša: Na základe čoho odídu peniaze na Cyprus, na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu alebo na základe tajnej dohody TIPOS-u s vedomím ministerstva financií a tej cyperskej firmy? Ak na základe tejto tajnej dohody a pravdepodobne na základe tejto tajnej dohody, tak vy dnes, od včerajška popoludnia, od zasadnutia vlády nieže len ľudí oberáte o 2 mld. korún, ale s nimi ešte aj srandujete a hráte tu s nimi spartakiádu. Tak raz ich oberiete o 2 mld. korún a ešte si z nich robíte aj srandu.

  A kľúčové možnože v tejto kauze by bolo, kebyže zverejníte, že kedy prišlo k zmene veriteľa, kto za 500 mil. – 600 mil. kúpil túto pohľadávku. Potom nasledovala tajná dohoda nového veriteľa s ministerstvom financií. A potom malo nasledovať tajné opustenie 2 mld. korún na Cyprus, asi tak. Túto kebyže časovú os vysvetlíte a dáte jednotlivé termíny, tak by nám to mnoho, mnoho nasvedčovalo, presne ako tento biznis 2-miliardový bol.

 • Ďakujem. Ja by som len v krátkosti chcel doplniť pána kolegu Mikloša v tom, že dnes je na prvej strane v Sme napísaný text, ktorý vzbudzuje veľké podozrenie o tom, že už 500 mil. korún z účtu slovenského ministerstva financií odišlo českému miliardárovi. Totižto hovorca tohto pána Víteka odpovedal na otázku novinárov, či už 500 mil. korún odišlo, takýmito slovami: „Som spokojný, ako si plní ministerstvo financií svoje povinnosti.“ Ďakujem.

 • Pani predsedajúca, „ak som povedal, že mám rád finančné skupiny ako koza nôž, tak som povedal, že máme vážne problémy s pôsobením finančných skupín na Slovensku“. Výstižnejšie to popísať pán Robert Fico ani nemohol. Je ale najvyšší čas, aby urobil poriadok s finančnými skupinami a ich predĺženými rukami najprv on.

 • Pán poslanec Mikloš, chcete reagovať na faktické poznámky? Nie.

  Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Lipšic. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pani predsedajúca. Skúsim takú malú príhodu. Osoby a obsadenie sú, samozrejme, čisto náhodné. Predstavme si nejakú fiktívnu pohľadávku, ktorá má fiktívne 1 mld. korún, istinu, ktorú si voči štátu alebo štátnej akciovke uplatní nejaká finančná skupina. Následne táto fiktívna pohľadávka je prevedená na ďalšiu finančnú skupinu na jar tohto roku za okolo 500 mil. – 600 mil. korún. Táto pohľadávka je v súdnom konaní úspešná, celková suma je 2 mld. korún. Nikto o tom nevie, je to tajné. Štátny orgán urobí tajnú dohodu s týmto subjektom. Keď vypukne škandál, tak to treba riešiť. Je asi už nemožné tie 2 mld. uhradiť, už je ťažké sa šábnuť, ale s tými 500 mil. treba niečo urobiť. To tá skupina zaplatila. S tým treba niečo urobiť. To treba vrátiť. Tých 500 mil. už sme vrátili. Tých 500 mil. už náš štát zaplatil na Cyprus. Táto príhoda je podobná tomu, čo sa vlastne udialo teraz. A zrejme už nie je možný zisk 2 mld., pretože je to verejný škandál, ale to, čo do toho každý vložil, je potrebné vrátiť. A zdá sa, že niekto do toho vložil asi 500 mil. Tak tie sme mu vrátili.

  Pán minister, viete, čo spôsobuje najväčšie pochybnosti o celej tejto transakcii? Tajnosť, tajnosť, s akou ste tú dohodu uzavreli, tajnosť, s akou tú dohodu nechcete zverejniť. Aj my sme boli konfrontovaní v minulosti s právoplatnými súdnymi rozhodnutiami, často. A v mnohých prípadoch sme sa ich snažili zmeniť mimoriadnymi opravnými prostriedkami. V trestnom konaní má aj minister spravodlivosti právo podať mimoriadny opravný prostriedok. A vždy, keď som ho podával, po právoplatnom súdnom rozhodnutí som tak urobil verejne, informoval som verejnosť na tlačovej konferencii. Tieto mimoriadne opravné prostriedky boli úspešné v závažných trestných kauzách Černáka, počínajúc, Majského, Pachingera, Reichela a ďalších. Ale vždy to bolo verejné, verejne vyargumentované, verejne povedané, podané a väčšinou aj úspešné. Preto napr. ja si myslím, že dovolanie generálnym prokurátorom by bolo v tomto prípade tiež úspešné, otázka znovu znie a vrátim sa k meritu veci, či ten vykonateľný rozsudok Najvyššieho súdu ešte má nejaké právne účinky, či tie právne účinky neboli nahradené tou dohodou. Ja vám odcitujem z toho rozhodnutia, aby sme vedeli, o čom rozhodoval Najvyšší súd. Rozhodoval o neoprávnenom používaní ochranných známok (Športka, Sazka, Šanca, Mates) a o tom, že týmto bola spôsobená škoda. Ale v akej lehote, v akej dobe? V dobe od 1. januára 1996 do 30. septembra 2002. To je rozhodnutie Najvyššieho súdu. A pán minister sa pochválil, že dohoda je preto dobrá, lebo nielenže reaguje na rozsudok Najvyššieho súdu, ale umožňuje používanie know-how aj do budúcnosti. Ona sa aj nazýva o prevode know-how.

  Opakujem ešte raz, neviem, či ten Mates je know-how, ale okej. Čiže to znovu znamená, že to je nový záväzok. To je nový záväzok. Pán minister, vy teraz ste zaplatili 500 mil., dobre, uhradili ste náklady, ktoré k tomu boli asi pričlenené, ale čo sa stane, ak bude na budúci týždeň žalovaný TIPOS, aj keď bude odložená vykonateľnosť tohto rozhodnutia, bude žalovaný zo záväzku zo zmluvy? Máte vôbec predstavu, či môžete v tom spore uspieť?

  Predseda vlády dnes hovorí v médiách, že aj napriek týmto krokom budú nabiehať úroky vo výške 300 000 denne a že dokonca možno sa celá pohľadávka vyšplhá na 3 mld., 4 mld., 5 mld. korún, sú to slová predsedu vlády Roberta Fica, myslím si, že ale nie preto, že by dovolanie mohlo byť neúspešné a potom by boli vyššie úroky z omeškania, ale preto, že už dnes počíta s tým, že TIPOS, ministerstvo financií a daňoví poplatníci nebudú platiť z vykonateľného rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktoré môže byť zrušené, ale zo zmluvy, z tajnej zmluvy, ktorú ste, pán minister, uzatvorili, ktorú nechcete nezákonne zverejniť. A preto vás vyzývam znovu, a budem to robiť dovtedy, kým zmluva nebude verejná, bez ohľadu na súhlas či nesúhlas nejakého finančného investora na Cypre zverejnite túto zmluvu, lebo ten, kto ten účet má platiť, nie je finančník z Cypru, ale naši občania, jednoduchí ľudia, naši daňoví poplatníci. Ďakujem veľmi pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Lipšica majú pán poslanec Pelegrini, pán poslanec Farkas. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Pelegrini má slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, vy keď stojíte za tým pultom , tak to vyzerá, ako keby sme si tú kauzu vymysleli a vyrobili my pred mesiacom. A hovoríte o tom, ako treba brániť občanov. Pre mňa je najzarážajúcejší fakt na tomto celom to, že aj napriek tomu, že už vo vláde nie ste viac ako 2 roky, na základe takých káuz, ktoré ste povyrábali, ešte stále dokážete okrádať občanov tohto štátu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. V stredu sa konalo zasadnutie finančného výboru. A na pozvánke bol jediný bod rokovania, a to zmluva medzi TIPOS-om a Radovanom Vítekom. Keď sme dostali materiál ministerstva financií na stôl, tak tam už bol iný názov, bola zmluva medzi TIPOS-om a nejakou firmou Limited na Cypre. Ja som sa spýtal v diskusii pána štátneho tajomníka prítomného na finančnom výbore, pána štátneho tajomníka ministerstva financií Kažimíra, či tie 2 mld. sú ešte vôbec na Slovensku, na účtoch slovenských bánk. Odpoveď bola v stredu, že áno. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Lipšic, chcete reagovať na faktické poznámky? Nech sa páči.

 • Pán poslanec Pelegrini, ja viem, že v súčasnosti vládna koalícia nevie reagovať, lebo pravda je vždy konkrétna. Pravda je vždy konkrétna. Ja keď hovorím v parlamente, sa vám to nemusí páčiť, ale som vždy konkrétny. Citujem zákony, zmluvy, dohody, konkrétne rozhodnutia. Vy nemáte, čo by ste povedali konkrétne, tak len taký všeobecný pokec ste povedali. Ubezpečujem vás, že opozícia tento návrh podporí. Podporí ho preto, že si myslím, že záujem spoločný je zachrániť 2 mld., ale musíme hovoriť aj o tom, či to naozaj 2 mld. zachráni. Ja to neviem v tomto okamihu, vy to neviete v tomto okamihu, lebo nepoznáte zmluvu. A preto som prekvapený, že bez znalosti zmluvy, ktorú váš minister financií a vaša vláda tají pred vami, predo mnou a pred našimi občanmi, máte odvahu k tomu vystúpiť.

 • V rámci rozpravy o vystúpenie požiadal podpredseda Národnej rady pán Číž. Nech sa páči, máte slovo, pán podpredseda.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dúfal som, že tá rozprava dnešná bude mať iný charakter vzhľadom na to, že myslím, to, čo bolo treba povedať, sa povedalo už včera. Napriek tomu známi aktéri ako Lipšic a Mikloš opäť nekompromisne rozpútali festival neuveriteľných bezočivostí a lží.

  Pán Lipšic, ja vám iba jedno poviem z tejto tribúny, že je pre mňa jedinou tragédiou, inak si túto svoju prácu nesmierne vážim, že prichádzam do kontaktu s človekom vášho typu. Toľko bezočivých klamstiev, čo ste zase navyprávali, to nemá obdoby. Bývalý minister spravodlivosti tu tára o nejakých fiktívnych pohľadávkach a neviem o čom všetkom po právoplatnom rozsudku Najvyššieho súdu, kde je napísané, čo vie každý, každý, kto absolvoval aspoň občiansku náuku, kde je napísané, že voči tomu rozhodnutiu už nie je odvolanie. Toto je pre vás fiktívna pohľadávka, kde tu niečo tárate o nejakých trestných vašich podaniach a podobne. Je to nehoráznosť, pán Lipšic.

  Rovnako, pán Mikloš, kto spôsobil, že legitímne slovenské súdy rozhodli, že Slovenská republika je povinná zaplatiť 1,9 mld. korún navrhovateľovi? Vy ste boli minister spravodlivosti? Spoliehate sa na to, že ľudia nevedia, o čom to je, lebo nemajú dostatočné právne vedomie. Sem sa postavíte, robíte tie svoje spanilé jazdy. Nechcem sa už ďalej tomu venovať, lebo všetkým závidím, ktorí dokážu byť takí, ako sú.

  Vážení kolegovia z opozície chrlia tu závažné obvinenia na hlavu niekoho, hoci sami majú nieže maslo, sami bezprostredne spôsobili stav s úškrnmi a robia z nás idiotov pomaly. Ja neviem toto tak devalvuje parlament, diskusiu a ľudí, znižuje autoritu nás pomaly ako Slovákov, keď sa toto môže odohrávať v parlamente.

  Jednoducho ešte raz opakujem pre všetkých. A, bohužiaľ, prečo si to vôbec dovoľujú podľa mňa, že je mediálne prostredie také, aké je? A naozaj mi teraz nejde o to, dotýkať sa ho, pretože počítajú s tým, že sa vždy nájde zopár pisálkov, ktorí s veľkou chuťou budú tieto nezmysly šíriť a vtláčať do pamäti našich ľudí. Čiže ešte raz sa pokúsim povedať najzásadnejšie veci.

  Po prvé. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ešte raz opakujem, Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, rozsudok, v rámci ktorého zaviazal Slovenskú republiku, resp. TIPOS a Slovenskú republiku sprostredkovane ako akcionára, závažného, že musí zaplatiť navrhovateľovi 1,9 mld. korún. Čo je povinnosťou ministra financií v danej situácii, či mohol na tlačovke alebo nemohol, o tom nepochybne vyššom za normálnych okolností vedel diskutovať, či jeho riešenie, kde sa rozhodol konať, pretože denne Slovenskej republike nabiehalo 300 000 korún a musela hľadať riešenie, tak toto či mohol urobiť tak alebo onak, o tom by som teoreticky vedel diskutovať. Ale tým nehoráznym spôsobom spochybňovať zásadnú vec, že jednoducho vznikol záväzok pre TIPOS, a teda zároveň aj pre štát ako akcionára TIPOS-u zaplatiť 1,9 mld., nič iné nežiadam od ministra financií úplne logicky, že musí v danej situácii konať.

  A teraz ešte pár slov k tomu, na základe čoho rozhodol tento súd, že to takto je. No na základe konaní vlád, kde bol dokonca aj nemenovaný geniálny minister spravodlivosti, ktorý celý čas nehovoril ani slovo, ktorý dokonca celý čas, čo tu vypráva, že on bojoval za to, aby nebolo nakladanie s verejnými prostriedkami chránené obchodným tajomstvom ap., s čím, mimochodom, súhlasím, tak neurobil absolútne nič. A nemilosrdne nám tu pred mesiacom vyprával, keď sme diskutovali o SPP a snažili sme sa, aby sme mohli rozobrať, ako sa naložilo so 150 mld. Sk, nie s 2 mld. Tento istý človek vtedy mlčal. Naopak, zdôvodňoval to takýmito istými plamennými rečami ako teraz, ako je to nemožné v danom prípade konať, pretože zmluvy sú tajné. A že boli tajné, je úplne samozrejmé, lebo tak to jednoducho malo byť.

  Tá znôžka obrovských neprávd, ktorá sa tu vypráva, naozaj sa nedá počúvať. Mám pocit ešte od malička, keď som bol malý človek, že keď niekto prišiel, a boli také charaktery, že prišiel dať niekomu facku a začal revať, že bol napadnutý a že žiada, aby ho niekto chránil, odjakživa sme s týmto ako so zásadne necharakterným a neetickým konaním nesúhlasili, naopak, pohŕdali sme takým konaním. Jednoducho pre verejnosť musí byť známe, že jednoducho je tu záväzok, t. j. dovolanie mimoriadne, či áno alebo nie. Naozaj vôbec to nie je isté. Ministerstvo financií môže, samozrejme, diskutovať a rozmýšľať nad tým, do akej miery by mohlo byť mimoriadne dovolanie úspešné. Ale bolo jasné, keď teraz Najvyšší súd rozhodol, že pravdepodobne nejaké tie dôvody pre vydanie takéhoto rozhodnutia tam boli. A on jednoducho nie je na to, minister spravodlivosti, verejnosť, môžeme nad tým rozmýšľať, lebo, naopak, naozaj fakt, o ktorý ide, o 2 mld. korún, je mimoriadne znepokojivý. Je to tak závažná čiastka. A jednoducho takto kriví právnu kultúru a etiku nakladania s verejným majetkom, že to nemá obdoby.

  Ale primárnym prapôvodcom je práve vláda, ktorú reprezentoval Lipšic vo vláde ako minister spravodlivosti, a už absolútnym spôsobom Mikloš ako podpredseda vlády pre ekonomiku. Jeho naduté vyhlásenia, ktoré sme počuli aj dneska tu, o tom, že ide o podvod, a o všetkom možnom sú známe, pretože on ich naozaj vypráva už 6 rokov. Problém je, že Najvyšší súd si tieto jeho vyhlásenia neosvojil. Ja, samozrejme, nepoznám detaily toho rozsudku. Ani neviem, prečo sa tak Najvyšší súd rozhodol. Pevne dúfam teda, že Najvyšší súd mal dostatok hrdosti a čestnosti v rozhodovaní, že naozaj boli veľmi závažné dôvody, prečo tak spravil. Inak by sme totiž sledovali obrovský podvod v priamom prenose. Tak buď povedzme, že teda rozhodnutie Najvyššieho súdu je nepochopiteľné, a o tom vieme diskutovať, či v politickej alebo teoreticko-právnej rovine, ale aby minister spravodlivosti vyprával, že ja si také niečo nemám všímať, že je to nejaká údajná pohľadávka, kde sú podobné, je zarážajúce, demonštruje obrovskú neschopnosť človeka, ktorý toto vypráva, byť korektným politickým partnerom a už vôbec nie závažným štátnym funkcionárom, ako je minister spravodlivosti. O čom potom môžeme rozprávať? Naozaj chceme dosiahnuť stav, že ľudia, ktorí spôsobia bezprostredne a osobne závažnú škodu, úplne bezočivo a nemilosrdne sa postavia a pokúšajú sa na verejnosti vtláčať opačný názor? Je toto naozaj možné v tomto štáte?

  Vážené kolegyne, kolegovia, ja viacej o tom nebudem hovoriť, možno ani ich kluby sa s tým nestotožňujú, je to záležitosť dvoch týchto pánov, ktorí sú priamymi aktérmi tejto situácie a ktorí bezprostredne a priamo spôsobili, či už minister Lipšic nekonaním a minister Mikloš priamym konaním, ktorý priamo vytvoril stav, že jednoducho v konečnom dôsledku Najvyšší súd povedal, že v danom prípade Slovenská republika musí zaplatiť niekomu 1,9 mld. Čo sú to za tie táraniny všetkých spolu dookola, o ktorých sa tu rozpráva, že neviem a mal minister a to mal a je fiktívna a verejná zmluva, neverejná? Však to sú veci, o ktorých môžeme rozprávať potom, nakoniec, v konečnom dôsledku, keď najprv zistíme a jasne zdokumentujeme, kto spôsobil ten fakt, že jednoducho vznikol takýto obrovský záväzok pre Slovenskú republiku. Kto za to zodpovedá? Je tam trestnoprávna zodpovednosť tých ľudí? Nie je tam trestuhodné zanedbanie základných povinností alebo je alebo minister alebo vláda Slovenskej republiky má ovplyvňovať Najvyšší súd, ako má konať? Aké sú dôsledky takýchto rečí? To znamená odteraz každý v Slovenskej republike, kto sa dostane do situácie, že bude niekomu dlžiť nejakú veľkú sumu, okamžite ako úplne štandardný a samozrejmý prostriedok použije konkurz? Pán minister Lipšic, to je ten spôsob, ktorý vtláčate verejnosti?

  Vážené kolegyne, kolegovia, ja pevne verím, že zdravý rozum v Slovenskej republike zvíťazí, že také nehorázne klamstvá, ktoré sa nám podsúvajú od týchto dvoch ľudí a ďalších, ktorí to pomáhajú podsunúť verejnosti, nemajú šancu na úspech, že veľmi jasne ich verejnosť zhodnotí a dostane dostatok informácií na to, aký je skutočný stav vecí, aká je úloha ministra, skutočná úloha ministerstva financií v týchto otázkach, a že jednoducho verejnosť zoberie aj do úvahy, že kto a ako a akým spôsobom v akej miere nesie zodpovednosť za túto kauzu. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie podpredsedu Národnej rady pána Číža majú pán poslanec Pado, Lipšic, Štefanec, Kahanec, Mikloš, Fronc, Janiš, Mikuš, Senko. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. To už bolo po uzavretí, pán Kvorka.

  Pán poslanec Pado, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pán podpredseda Číž, vo svojom plamennom prejave ste pourážali, koho sa dalo. Len ste zabudli na jednu veľmi dôležitú vec. K tej ste sa nevyjadrili. Národná rada Slovenskej republiky včera svojím uznesením zaviazala ministra financií dnes predložiť zmluvu uzavretú medzi TIPOS-om a spoločnosťou Lemikon Limited z Cypru. Na toto ste akosi pozabudli. Hovorili ste o všelijakých veciach, snažili ste sa to zakryť táraninami, ale toto podstatné ste vynechali. Prečo ste sa nevyjadrili k tomu, že minister financií, ktorý je zodpovedný Národnej rade, ignoruje uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky a odmieta zverejniť zmluvu? Prečo ste na toto zabudli, pán podpredseda?

 • Pán podpredseda, zrejme budete vo svojom vystúpení, tak to chápem, jediný v parlamente, ktorý bude hlasovať proti návrhu novely OSP. Zrejme to vyplýva z toho, keď by ste hlasovali za, že vás postavia k pultu a rozprávate k čomukoľvek proste, to je jedno, o akom návrhu rokujeme. Totiž vy ste tuná obhajovali rozhodnutie Najvyššieho súdu, o ktorom v návrhu vláda rozhodla, že ho chce zmeniť, že je zlé, že ho chce zrušiť. A vy ste nám tu rozprávali, ako sa musí rešpektovať, aké je dobré a nie je možné ho spochybňovať. Veď ho spochybňuje vláda tým, že podala návrh, aby v zrýchlenom osobitnom konaní bolo možné v dovolacom konaní ho zrušiť. Takže predpokladám, ak naozaj by malo mať logiku vaše vystúpenie, že budete hlasovať proti návrhu novely OSP, lebo dnes ste tu predviedli obhajobu rozhodnutia Najvyššieho súdu, s ktorým nesúhlasí vaša vláda. Tak ďaleko ide vaše logické myslenie.

  Po druhé. Ja som bol vo vláde, pán Číž, a keď budete hovoriť aj o SPP, tak sa, prosím vás, na to skúste sústrediť, od 15. októbra 2002. Ja som nikdy neobhajoval to, že nebola zverejnená zmluva o SPP, ani na schôdzi o SPP, ktorá bola pred niekoľkými mesiacmi. Neklamte v priamom prenose. A ak chcete byť konkrétny, tak ma citujte. Ale neklamte tu. Možnože vy rozprávate rýchlejšie, ako myslíte, tak vám to proste vyhŕkne. Ale neklamte tu.

  Ešte k materskej škôlke posledná poznámka. Áno, mali sme také typy, ktoré keď náhodou proste videli, že je zle, tak začali vykrikovať. Vy tu vypínate mikrofóny, keď vidíte, že niekto má tvrdé argumenty, vy môžete mať aj podpásové, vtedy nič nevidíte, nepočujete. To nie je problém. Ale keď sa vám zdá, že idete do tuhého, tak vypínate mikrofóny. Áno, je to ako v materskej škôlke, máte pravdu. Niekoho mi pripomínate.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Pán podpredseda Číž, vaše vystúpenia sú vždy neopakovateľným zážitkom. Nesklamali ste ani teraz, len si myslím, že ste si pomýlili čas, miesto aj bod programu. Tým bodom programu je novela z dielne vlády, ktorá umožňuje opravný prostriedok rozhodnutia súdu, ten opravný prostriedok, ktorý vytrvalo odmietal váš minister, ktorý hovoril, že sa to nedá. A zrazu sa to dá deň pred splatnosťou 2-miliardového záväzku. Takže zrejme ste si ani neprečítali tento bod.

  Pán podpredseda Číž, to, čo sa tu deje, je odhalenie 2-miliardového podvodu vašich ministrov v priamom prenose. A od tohto odhalenia ich nedokáže ochrániť ani váš zvýšený hlas a nervozita. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, za slovo. Pán podpredseda Číž, hovorili ste vo svojom vystúpení, že vlastne všetko bolo povedané už včera. Ale práve dnes sme sa dohodli, že bude povedané to, čo včera nebolo, že sa zverejnia informácie k zmluve. To je prvá vec.

  Druhá vec. Používali ste tam vyjadrenie, že mediálne prostredie je také, aké je. No ale práve vďaka tomuto mediálnemu prostrediu často vyplávali na povrch kauzy o rôznych tendroch na ministerstve obrany, či v posledných dňoch na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, ale aj tohto TIPOS-u. Myslíte si, pán podpredseda, že ovplyvňujeme ešte aj české médiá, aby tieto veci vyplávali na povrch?

  A po ďalšie, právoplatné rozhodnutie Najvyššieho súdu. Podstatné asi pri tom všetkom je, aké sa vytvára prostredie a podmienky predtým, než Najvyšší súd vynesie rozhodnutie. Ja mám dosť skúseností aj z regionálneho prostredia, keď často už vznikne rozsudok, ktorý vznikol práve vďaka tým predchádzajúcim podmienkam. A vznikne negatívny rozsudok Najvyššieho súdu. Čiže je to asi na nás, či môžeme tieto veci ovplyvniť.

  A keď hovoríte o etike nakladania s verejným majetkom. Tak práve tento verejný majetok by mal byť úplne jasne a transparentne prezentovaný. To znamená, musí byť aj zverejnená táto zmluva, keďže ide o prostriedky verejné a prostriedky daňových poplatníkov. Ďakujem pekne.

 • Hlasy v sále.

 • Vzdávate sa faktickej?

  Pán poslanec Fronc.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán podpredseda Číž, poopľuvali ste opozíciu, ale k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ale znova vám pripomeniem to, čo už povedali moji predchodcovia. Na návrh vašej vlády na poslednú chvíľu za 18 hodín máme zmeniť zákon, Občiansky súdny poriadok, aby mohlo dôjsť k dovolaniu, a teda vlastne k možnosti zmeniť rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré ste tu vy chránili. Ale v tejto súvislosti vám poviem a musím povedať, pán podpredseda, povedali ste, že z vás tu robíme my, opozícia, idiotov. Musím povedať, že naozaj to nerobíme, ani by sme si to nedovolili a nakoniec ani by sme to nedokázali urobiť, tak ako to robíte vy sám.

 • Ďakujem za slovo. No je to čudné, pán podpredseda, ale vieš čo, ja normálne s tebou musím súhlasiť. V jednej veci nesúhlasím. A hovoria mi, že nebyť tých pisálkov, tak dnes sú Slovensko a jeho ľudia o 2 mld. ľahší. A viete, pán podpredseda, koľko je to vianočných dôchodkov? No dosť, 2 mld., to je dosť.

  A s čím s vami súhlasím. Súhlasím s tým, že áno, pán podpredseda, pre verejnosť musí byť známe, že vláda Roberta Fica urobila tajnú dohodu, tajnú dohodu na vyplatenie 2 mld. korún cyperskej firme. Áno, súhlasím, toto musí byť verejnosti známe. A verejnosť musí vedieť, že vláda Roberta Fica túto tajnú dohodu podpísala, aj keď ju podpísať nemusela. Aj toto je dobré, aby to verejnosť vedela, že ju podpísala, aj keď ju podpísať nemusela, lebo nevyužila všetky právne možnosti na zvrátenie rozhodnutia Najvyššieho súdu. Súhlasím s vami, pán podpredseda, aj o tomto verejnosť musí vedieť. A je dobré, že vie, že nemusela podpísať 2 mld. korún na Cyprus a podpísala 2 mld. na Cyprus.

 • Ďakujem pekne. Ja sa pristavím pri dvoch myšlienkach. Neviem, či som si ich zachytil presne.

  „Čo malo byť povedané k tejto veci, bolo povedané včera.“ No tak ako moji predrečníci vo faktických povedali, pán podpredseda, včera bolo ale povedané, že dnes má prísť pán minister a zverejniť zmluvu o urovnaní. Ale podľa vás sa nepovie už dnes nič, pretože všetko bolo povedané včera. Ale verejnosť, a ak chcete, tak aj opozícia chce, aby sa dnes niečo nové povedalo. Ukazuje sa, že sa asi ozaj nepovie nič. A preto je aj dnes ohlásený poslanecký prieskum výboru pre financie na ministerstve financií. A keby bolo tu dnes povedané niečo viac ako včera, možno by nebol ani ten poslanecký prieskum a neboli by ani otázky a riešili by sme veci.

  Tá druhá myšlienka bola, že opozícia z vás robí idiotov. Pán podpredseda, úplne vážne, domnievam sa, že idiotov z vás robí niekto úplne iný.

 • Ďakujem. Treba zdôrazniť jedno, že uvedený problém vznikol niekedy v minulosti za obdobia vládnutia SDKÚ so svojimi koaličnými partnermi. Treba zdôrazniť jedno, že bolo možné uvedený problém zmiesť zo stola a vyrovnať pohľadávku vo vzťahu k druhej strane za 21 mil. korún. Žiaľ, nestalo sa tak, dokonca bol odkúpený podiel zo spoločnosti za 23 mil., ktorý neriešil možnosť odkúpenia pohľadávky celej.

  Na základe toho, čo tu bolo povedané, je úplne jasné, že je tu právoplatné súdne rozhodnutie, voči ktorému nie je odvolanie. Pýtam sa, ako mala konať strana, ktorá rozhodnutie má plniť pod sankciami. Momentálne vytvárame priestor, aby mohlo dôjsť k mimoriadnemu dovolaniu. Treba ale dodať, že tak dosiahneme len odklad vykonateľnosti rozhodnutia Najvyšším súdom. Je rizikové a môže dôjsť aj k nárastu finančných prostriedkov, ktoré bude musieť TIPOS druhej strane po tomto rozhodnutí opäť zaplatiť. Ďakujem.

 • Reakcia na faktické poznámky, pán podpredseda Číž.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte niekoľko poznámok k tým faktickým poznámkam, ku ktorým má možno význam niečo povedať.

  Pán Fronc, ak ste hrdý na tento typ politiky, je to vaša vec. Ja rešpektujem, že ste vysokoškolský profesor. Ak sa vám toto páči, ak ste na toto hrdý, prosím, ukázali ste to verejnosti. Pravdepodobne sa dá z toho usúdiť čosi o situácii, ktorá tu vzniká.

  Pán Kahanec má pocit, že on by mohol niečo ovplyvniť. Mrzí ma, ja teda neviem, čo by som mohol ovplyvniť.

  Komentáre pána kolegu Lipšica, o tom, či ja schvaľujem alebo neschvaľujem rozsudok Najvyššieho súdu. Môj problém je, že ten rozsudok tu je. On tu vyprával len dlhé obdobia o tom, ako nemožno spochybňovať rozsudky nezávislých súdov a podobne. K tomu ani nemá význam nič ďalej hovoriť. Situácia je proste taká, že je známy vinník, kto spôsobil situáciu, povinnosť ministra riešiť situáciu. Toto sú dva nespochybniteľné fakty.

  O spôsoboch a komentovaní dodatočne, či mal minister postupovať tak alebo onak. Nech sa páči, prosím, ale miera úspešnosti dovolania je minimálne riziková. Čo v prípade, ak by to rozhodnutie opäť ten súd, ktorý by rozhodoval o mimoriadnom opravnom prostriedku, vydal rovnako isté? Čo so vzniknutou škodou? Veď to sú nepochopiteľné veci, nekorektné a principiálne neobjektívne, čisto iba marketingové tvrdenia s cieľom obalamutiť verejnosť a zbaviť sa vlastnej zodpovednosti, to je celé, k tomu nie je čo povedať, s úsmevom, bezostyšne klamať. Tí ľudia vedia, že klamú. Úsmev, radostný úškrn, veď ten marketing, veď tá politika, ako keby už svedomie a zmysel pre spravodlivosť nepatrili do normálneho bežného života, to predsa človek obdivovať nemôže. A som presvedčený, že treba tieto veci postaviť...

 • Vystúpenie prerušené časomierou.

 • Vystúpenie pána podpredsedu Národnej rady Číža bolo posledným v rámci rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chcem sa opýtať pána ministra ako navrhovateľa, či chce k nej zaujať stanovisko. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, musím vám povedať, že to je tak absurdná situácia, že asi ešte dlho budeme o nej debatovať. Ľudia, ktorí osem rokov stáli na čele ekonomiky Slovenskej republiky a neurobili nič v tejto veci, ľudia, ktorí štyri roky stáli na čele spravodlivosti tohto štátu a o tú kauzu sa rovnako tak nezaujímali, dnes idú poučovať ľudí, ktorí sa snažili zmierňovať dôsledky ich nekonania. To je niečo tak absurdné, že sa to nedá ani normálnou logikou popísať. Myslím si, že je úplne absurdné, ak niekto čistým zavádzaním vyzýva k nerešpektovaniu právoplatného a vykonateľného rozsudku. My sa tu tvárime, ako keby sa niekto niekde s niekým dohodol. Tu je právoplatný vykonateľný rozsudok. Vážené dámy a páni, svojím hlasovaním zo včera ste potvrdili, že neexistoval prostriedok, ktorý by bol v tej chvíli použiteľný, aby zabránil škodám, ktorý rozsudok jasne stanovil.

  Viete, treba si možno povedať základ pre mnohých tých, ktorí sa tejto kauze nevenovali, ale veľa o nej rozprávajú, ktorí si vôbec nič nenaštudovali, ale veľa o nej rozprávajú, to je zvykom v tomto opozičnom prostredí. Tak chcem povedať, že platba v tomto rozsudku je tým možno menším zlom. Najväčším problémom rozsudku je ten, ktorý automaticky hovoril o zastavení fungovania TIPOS-u. Pýtam sa, čo poviete všetkým tipujúcim, napr. predvčerom odfotený v Novom Čase aj pán poslanec Fedor si išiel vsadiť na veľký jackpot, keď podľa rozsudku už pred troma týždňami jednoducho TIPOS povedal: „Ďakujem pekne za peniaze, vážení tipujúci, ja prestávam losovať, lebo rozsudok vykonateľného súdu mi povedal, že nesmiem už ďalej losovať.“ To bola prvá podmienka rozsudku, na prvom mieste. Čiže my ideme obviniť teraz vedenie TIPOS-u z toho, že boli zastavení za dopravný priestupok, že dostali pokutu. Ale na prvom mieste im povedali: „Prídete o vodičské oprávnenie, hoci sa svojím šoférovaním živíte. A dostanete možnosť. Zaplaťte pokutu a my vám vodičský preukaz nezoberieme. Pre čo sa rozhodnete?“ Čo je normálne v prípade normálnych manažérov? Áno, viem, väčšina z vás v živote neriadila žiadnu spoločnosť. Chápem, že je pre vás ťažké pochopiť, keď sa niekto snaží zachrániť firmu, ktorú riadi. Ale keď má možnosť vybrať si, že v blokovom konaní zaplatí pokutu a bude naďalej môcť šoférovať auto a živiť tým svoju rodinu alebo zachovať podnik, myslím si, že je to správne rozhodnutie. Je to jednoznačne správne rozhodnutie. Čiže nastala absurdná situácia, kde niekto trénuje a kritizuje vedenie rezortu a vedenie TIPOS-u za to, že sa snažili z nepriaznivého rozsudku, ktorý ruší možnosť fungovania TIPOS-u a ešte navyše núti zaplatiť 2 mld. korún, situáciu vylepšiť. Veď v tom je princíp, ktorý môže v takejto dohode existovať. Keby sme nechceli vylepšiť rozsudok, tak asi sa robiť nebude. Základom tej zmluvy je predsa to, že TIPOS získa know-how, že nebude ďalej si uplatňovať veriteľ pohľadávky, ktoré sú ešte vo výške 800 mil., to je ďalší zisk z dohody. A podstatný zisk ďalší je v tom, že bude môcť ďalej fungovať.

  Vážené dámy a páni, médiá a opozícia hovoria o rozsudku, že je podvod. Myslím si, že sme sa dopracovali naozaj veľmi, veľmi ďaleko. Pre nich je to zdrap papiera, ktorý nič neznamená, ktorý netreba rešpektovať napriek tomu, že rozhodnutie Najvyššieho súdu je druhým rozhodnutím v stupni, pričom prvým rozhodnutím je potvrdenie prvostupňového rozsudku. Chápal by som, aj ja si myslím, že je veľmi komplikované nájsť know-how, ale štyri súdy povedali, že si myslia, že je. Hovoria mi to znalci, na základe čoho sudcovia rozhodovali. Všetci ho potvrdili. Tvrdili niektorí, že možno má menšiu hodnotu, niekto, že má väčšiu hodnotu. Ja neviem, ja som v tom nie odborník, ja som to neštudoval. Ja viem, že súdy povedali, že je a že zaň treba platiť. A dnes to by bolo prvý raz, včera som počul nejakú výzvu na odstúpenie ministra financií, v histórii ktoréhokoľvek štátu, kde za právoplatný rozsudok a vykonateľný rozsudok najvyššej súdnej inštancie štátu by bol odvolávaný minister. To je taký paradox. Ja chápem, že máte nedostatok káuz, ja chápem, že ste zúfalí z toho, že Slovensko opäť aj v čase finančnej krízy dostalo zvýšený rating, že je tu najnižšia hodnota. A chápem aj ješitnú závisť pána ministra, keď minister financií podľa Financial Times je šiesty najlepší minister financií v Európe, rozumiem, že z toho ide človek puknúť od závisti.

 • Ale to ešte neznamená, že budem naozaj robiť zo Slovenska absurdistan. To je katastrofa.

  Vážené dámy a páni, rád by som povedal, že dzurindovsko-miklošovský nihilizmus je prejavom toho najprimitívnejšieho a najhrubšieho prejavu ignorácie práva. To je naozaj absolútny originál.

  Vláda Slovenskej republiky odmieta, ešte raz to hovorím, odmieta, aby bol šikanovaný minister financií za to, že po doručení právoplatného a vykonateľného rozsudku Najvyššieho súdu začal robiť opatrenia na jeho realizáciu a na zmiernenie dopadov tohto rozsudku. Ja chápem, že pre vás je bežné to, že hodíme zdravý podnik zadarmo nejakým firmám, necháme ho zlikvidovať, veď čo na tom, že nosí štátu do rozpočtu pravidelne miliardy, dajme ho do konkurzu, kde by bol len z primárneho prvého majetku uspokojený vo výške 1,5 mld., z ktorého by bol jasne mohol prevádzkovať správca konkurznej podstaty súťaže možno ešte ďalej a uspokojil by všetky peniaze a po úplnom uspokojení, tak ako to predpokladá rozsudok, by TIPOS išiel preč, nemali by sme ani peniaze, ani TIPOS, ktorý tie peniaze dokáže vyrobiť. To je lepšie riešenie že? To je určite lepšie riešenie?

  K tým výzvam výborov. Ja si pamätám tiež jedno uznesenie výboru, ktoré zaviazalo ministra Mikloša, aby vysporiadal túto vec mimosúdnou dohodou. A tiež ju nerešpektoval. A dnes tu chce niekomu vyčítať niečo? Zadarmo mohol mať akcie tej spoločnosti, pretože za 23 mil. kúpil jej časť. A zvyšok tejto spoločnosti bývalý minister Mikloš nechal odísť túto spoločnosť do súkromných rúk. Vy sa pýtate, kto to dal súkromníkovi? Vy sa pýtate, kto to dal finančným žralokom? No predsa Mikloš, keď tú spoločnosť nechal za 21 mil. kúpiť súkromníkom namiesto toho, aby ju kúpil on ako štát. A mal by po probléme. To ale dnes nie je problém, k tomu sa tu ani včera nikto nevyjadroval, to dnes problém nie je. To znamená, ešte raz, platí to, čo som povedal včera. Platíme vami vystavené účty. A za to chcete niekoho kritizovať? To je neuveriteľné. Ak by táto snemovňa mala niečo prijať, bolo by to bezpochyby uznesenie, v ktorom by poďakovala vedeniu ministerstva aj TIPOS-u, ako sa snažili zmierniť škody.

  To, čo je najpodstatnejšie na tom, že môže dnes ešte TIPOS losovať, je práve to, že sa mu podarilo aj cestou zmluvy získať know-how na svoju stranu. A to je na tom celom najpodstatnejšie. Rozsudok predpokladal zrušenie TIPOS-u do niekoľkých dní. Už tri týždne by TIPOS nelosoval. Peniaze vložené do TIPOS-u, a to vám poviem ešte raz, sú nie 300 mil. – 400 mil. na účte, ako tu hovoril pán Mikloš, teda je hodnota celého majetku 300 mil. – 400 mil., hovoril, pardon. Len priamo cash, ktorý TIPOS má na účte, bol viac ako 1,1 mld. korún spolu s ďalším majetkom 1,5 mld. O čom sa bavíme, keď sa snaží všetky tieto hodnoty šéf TIPOS-u zachrániť?

 • Reakcia z pléna.

 • Bezpochyby vám ju rád pán minister aj napriek porušeniu všetkých ustanovení ukáže, určite. Myslím si, že vás k tomu pozve. Ja rozumiem, že pre vás záväzky zo zmlúv alebo zo zákonov nič neznamenajú. Chápem to, my ale nedovolíme dostať sa na cestu bezprávia. Aj preto je tento zákon. Pán Mikloš nás vyzýval, aby sme... (Hlas v sále.) Pán Lipšic, ste právnik, odpovedzte mi: Vám sa páči, že keď spoločnosť je zadlžená, najlepším riešením je dať ju do konkurzu a urobiť si takú istú a podnikať v tom istom predmete? To je o právnom systéme Slovenskej republiky? To je to, k čomu Mikloš vyzýva. Včera to tu povedal. A súhlasili ste s ním. (Reakcia z pléna.) Ale nemusí byť. (Hlasy z pléna.) Čiže súhlasíte, áno, aby ste založili hneď novú, aj napriek tomu, že je možné, aby predĺžená nebola?

 • Odpoveď z pléna.

 • Vážený pán Lipšic, neodpovedáte na otázku, ale odchádzate bokom. Ale podstatné je, aby sme išli naspäť, samozrejme, k samotnému problému.

  Vážené dámy a páni, dnes tu nediskutujeme o zmluve, lebo zmluva je zase len žalovateľná, to nie je exekučný titul, dnes máme vykonateľný rozsudok. Vykonateľný rozsudok je to, čo okamžite môže zrušiť. Porušenie pravidiel, to je vec, ktorá dnes naozaj nie je zaujímavá. To, čo je zaujímavé dnes, je, že sa musíme rozhodnúť, či si myslíme, že je účelné, aby sa to vykonalo cestou dohody, ktorú dnes máme, alebo chceme zachrániť peniaze, ktoré by ministerstvo financií muselo poskytnúť TIPOS-u, a chceme sa pokúsiť ešte o odklad a možno zmenu, ktorú týmto hlasovaním priznávame, že tu doteraz nebola. Je to nová situácia, ktorú sa podarilo vybaviť. Dnes preto sa musíme rozhodnúť, či sa bavíme o tých sumách, ktoré tu doteraz boli, alebo preberáme na seba do určitej miery aj riziko toho, že ideme do veľmi neistých právnych vôd. Zmluva jasne zadefinovala, máme know-how, TIPOS môže ďalej fungovať a vyrábať každoročne miliardy do rozpočtu, celkom 15 mld. po dobu, na ktorú si môže požičať. A nebola by v predĺžení. Vyrobila by aj na svoje bývalé hriechy, ktoré mohli byť omnoho menšie, keby sa tomu páni z opozície venovali, ale hlavne by mohla prispievať do rozpočtu počas tej doby, v ktorej by mala požičané, 15 mld. korún. Aj o tom dnes rozhodujeme. Možnože všetky výdobytky, ktoré TIPOS vybavil z tejto zmluvy, po neuhradení už nebudú platiť. Kto by rešpektoval, že vám niečo dá a vy mu nič nedáte? Neviem. Čerthovie, či ešte náhodou sa nebudeme zase baviť len o rozsudku a ešte o omnoho horšej situácii, ktorá z rozsudku vyplýva. Ten je podstatne nepriaznivejší, samozrejme, ako zmluva. Zmluva znižuje všetky straty a všetky možnosti, ktoré v tej danej situácii boli na to, aby sa z toho problému TIPOS mohol sám dostať. To je najpodstatnejšie.

  Keď sa rozhodneme, že chceme ísť do neistejších právnych vôd, musíme všetci za to zahlasovať. Máme pocit, že by sme mohli niečo dokázať, ale musíme si byť vedomí rizika, ktoré tu je. A o tom mala byť dnes práve diskusia, nie o politike. Ja chápem, prečo sa tu rozprávalo o zmluve a o všetkých ostatných veciach, aby sa nemuselo rozprávať o príčinách celého problému, o tom, prečo to celé vzniklo. Preto sa tu dnes takto diskutovalo, vážené dámy a páni. Ja si myslím, že môžeme zabojovať. Som rád, že sa nám podarilo nájsť možnosť, ako sa k tomuto prostriedku dostať. Budeme všetci niesť spoločnú zodpovednosť pri tomto súboji, faktom však je, že to robíme spôsobom, ktorý nie je štandardný. Povedal to aj pán predseda ústavnoprávneho výboru, ale ani sám neveríte tomu, čo hovoríte, pán poslanec. Ale nechcem sa venovať vášmu vzdelaniu a ostatným veciam. Čiže pravda je nasledovná. Pravda je taká, že máme možnosť dnes urobiť krok ďalej a zabrániť tomu, aby všetky peniaze z finančných aktív Slovenskej republiky mohli zostať doma a mohli sme ešte zabojovať o ne. Či ich bude viac v budúcnosti, to nikto dnes povedať nevie. Na jednej strane stoja rozsudky, nie jeden rozsudok, ale tri. Na druhej strane stojí neistá právna voda. To je rozhodnutie, ktoré dnes v tejto chvíli prijímame. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331//2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Je to tlač 788. Spoločná správa výborov je ako tlač 788a.

  Pán podpredseda vlády, uveďte, prosím vás, návrh zákona.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, návrh zákona, ktorý vám vláda predkladá na prerokovanie, reaguje na potrebu upraviť tie ustanovenia zákona o voľbách do Európskeho parlamentu, ktorú určil predovšetkým počet poslancov Slovenskej republiky, ktorý sme mali na dobu vstupu Bulharska a Rumunska do Európskej únie dočasne zvýšený na štrnásť. Znižujeme teda pôvodne dohodnutý počet poslancov na trinásť.

  Zákon obsahuje aj ďalšie drobné zmeny upresňujúceho a doplňujúceho charakteru. Novela zákona však nemení princípy volebného práva ani volebnej geometrie. Reaguje len na spomínanú zmenu počtu poslancov a niektoré praktické poznatky z praxe.

  V článku II je obsahom návrhu novely novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, o plate poslanca Európskeho parlamentu. A upravujú sa podmienky, za ktorých sa na poslancov Európskeho parlamentu vzťahujú citované zákony.

  Návrh zákona bol prerokovaný vo všetkých výboroch a prosím o schválenie tohto zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Pán poslanec Miššík je spravodajcom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Poprosím ho o informáciu.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja prednesiem spoločnú správu. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v zmysle rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. októbra 2008 pod č. 1054 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci a bývanie a výboru pre európske záležitosti.

  Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona v zmysle rokovacieho poriadku.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 518 z 18. novembra 2008, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 223 zo 6. novembra 2008, výbor pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 199 z 11. novembra 2008 a výbor pre európske záležitosti svojím uznesením č. 228 z 18. novembra 2008.

  Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy pod bodmi 1, 2, 3, 4 a 5, ktoré máte všetci pred sebou, takže ich čítať nebudem. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 hlasovať spoločne a tieto schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky novelu zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

  Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 24. novembra 2008 pod č. 536. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.

  Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Preto teraz, dámy a páni, vás chcem požiadať, aby tí, ktorí máte záujem vystúpiť, ste sa prihlásili do rozpravy ústne. Pani poslankyňa Nachtmannová sa hlási. Končím možnosť sa prihlásiť.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy kolegyne, vážení páni kolegovia, vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra, predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý máme pred sebou ako tlač 788.

  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení a dopĺňa takto:

  Prvý bod. Článok II znie: „Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z. a zákona č. .../2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  Po prvé. V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec Európskeho parlamentu“)“. A súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 9a.

  Po druhé. V § 7 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a pre poslanca Európskeho parlamentu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky“.

  Po tretie. V § 20 písm. e) sa vypúšťajú slová „poslancovi Európskeho parlamentu od dňa začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách a poslancovi Európskeho parlamentu, ktorý nastupuje ako náhradník od dňa, ktorý je uvedený v osvedčení ako deň, ktorým sa stal poslancom Európskeho parlamentu42a)“. A súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 42a.

  Po štvrté. Za § 293b sa vkladá § 293bf, ktorý znie: „Poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, je zamestnanec a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je zamestnávateľ, ak tento poslanec bol poslancom Európskeho parlamentu v období pred začiatkom volebného obdobie Európskeho parlamentu v roku 2009, bol znovu zvolený za poslanca Európskeho parlamentu vo volebnom období Európskeho parlamentu, ktoré začne v roku 2009, a zvolí si podľa osobitného predpisu119) na celé obdobie trvania mandátu uplatňovanie tohto zákona.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 119 znie: „119) Čl. 25 rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684 Európskeho spoločenstva, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. V. Európskej únie L 262 zo 7. 10. 2005).“.“

  Po druhé, druhý bod pozmeňujúceho návrhu. V článku III sa pred novelizačný bod 1 vkladá nový novelizačný bod, ktorý znie: „Tento zákon upravuje plat poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky1) (ďalej len „poslanec Európskeho parlamentu“), bol poslancom Európskeho parlamentu v období pred začiatkom volebného obdobia Európskeho parlamentu v roku 2009, bol znovu zvolený za poslanca Európskeho parlamentu vo volebnom období Európskeho parlamentu, ktoré začne v roku 2009, a ktorý si podľa osobitného predpisu1a) zvolí na celé obdobie trvania mandátu uplatňovanie právnej úpravy Slovenskej republiky.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: „1a) Čl. 25 rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684 Európskeho spoločenstva, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. V. Európskej únie L 262 zo 7. 10. 2005).“

  Tretí bod pozmeňujúceho návrhu. V článku III sa vypúšťa novelizačný bod 2.

  Štvrtý bod pozmeňujúceho návrhu. V článku IV sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem článku II a článku III prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009“.

  V súvislosti s navrhovanou zmenou v článku III (vloženie nového novelizačného bodu pred novelizačný bod 1) je potrebné vykonať prečíslovanie novelizačných bodov.

  Odôvodnenie:

  K bodu 1. V záujme komplexného riešenia problematiky poslancov Európskeho parlamentu navrhujem článok II vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, doplniť v tom smere, že poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, prestáva byť zamestnancom podľa zákona o sociálnom poistení prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009, teda sa vypúšťa z osobného rozsahu zákona o sociálnom poistení. Súčasne navrhujem, aby funkciu zamestnávateľa od tohto dňa pre poslanca Európskeho parlamentu nevykonávala Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako nadbytočné tiež navrhujem vypustiť riešenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti.

  V nadväznosti na už navrhnutý § 293bf sa jednoznačne upravuje, na ktorého poslanca Európskeho parlamentu sa bude vzťahovať právny poriadok Slovenskej republiky od prvého dňa volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009.

  K bodom 2 a 3. Z dôvodu odstránenia vnútorného rozporu medzi § 1 platného zákona o plate poslanca Európskeho parlamentu a navrhovaným novým § 5 (čl. III novelizačný bod 2) sa navrhuje, aby bolo priamo v § 1 ustanovené, že zákon o plate poslanca Európskeho parlamentu sa bude vzťahovať len na poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol poslancom Európskeho parlamentu v období pred volebným obdobím začínajúcim v roku 2009, bol opätovne znovu zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, ak si na celé obdobie trvania mandátu zvolí uplatňovanie právnej úpravy Slovenskej republiky. V súvislosti s navrhovanou úpravou § 1 sa súčasne navrhuje vypustiť novelizačný bod 2.

  K bodu 4. Navrhujem, aby právna úprava obsiahnutá v článku II a článku III nadobudla účinnosť dňom, ktorým nadobudne účinnosť rozhodnutie Európskeho parlamentu 2005/684 Európskeho spoločenstva, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu.

  Dávam návrh na vyňatie bodov 3 a 4 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie, nakoľko môj pozmeňujúci návrh sa týchto bodov týka. Zároveň navrhujem, aby sa o tomto bode hlasovalo až v utorok. A navrhujem, aby sa o tomto mojom pozmeňujúcom návrhu rokovalo ešte vo výbore. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  Pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy a páni, myslím si, že nikto asi nebude proti tomu, že zdá sa mi ten pozmeňujúci návrh pomerne rozsiahly. A by som navrhoval, že by sme prerušili teda rozpravu, dali to naspäť do výborov a vrátili sa k tomu, keď to opätovne prejde výbormi. Ja si myslím, že by mohla byť na tom všeobecná zhoda.

 • Áno.

  Pán spravodajca, chcete sa tiež k tomu vyjadriť?

 • Myslím si, že je to dobrý návrh, dôvod je jednoznačný. Je to tak vážny zásah, kde naozaj v tejto chvíli ani nemôžeme tušiť, ako to vlastne v konečnom dôsledku bude vyzerať, pretože príslušný zvolený poslanec Európskeho parlamentu sa bude zrejme riadiť vo svojom dôchodkovom zabezpečení iným právnym režimom, aký pozná doteraz. Takže, samozrejme, musíme to urobiť a musí to ísť do všetkých výborov tak, ako to je navrhnuté. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Návrh pridelím do výboru pre európske záležitosti a ústavnoprávnemu výboru, ako gestorský určím ústavnoprávny výbor. Pán spravodajca, aký tam bol výbor? Aj sociálny? Dobre, takže výbor pre európske záležitosti, výbor pre sociálne veci a bývanie. Gestorský bude ústavnoprávny výbor.

  Budeme pokračovať v rokovaní o tomto bode programu, až keď príslušné výbory zaujmú stanovisko. Ďakujem pekne.

  Dámy a páni, vyhlasujem do 11.00 hodiny prestávku, aby sme sa mohli pripraviť na hlasovanie o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte.

  Je tu ešte požiadavka od podpredsedu vlády, je tam krátky návrh zákona o mene a priezvisku. Je súhlas, aby sme ešte vzhľadom na nekontroverznosť tohto návrhu...

 • Odpovede z pléna.

 • Ďakujem pekne. Takže nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

  Nech sa páči.

 • Myslím si, že ďalší bod o prevencii kriminality a možno aj cestný zákon určite ešte bude predstavovať určitú formu diskusie. Toto, si myslím, je zákon, ktorý nebol problematický ani v prvom čítaní, ani vo výboroch.

  Účelom zákona je upraviť pravidlá používania mena a priezviska, ich poradí, ako aj povoľovaní zmien. Je to reakcia predovšetkým na prax, ktorá sa na Slovensku zaviedla aj predovšetkým tým, že vznikajú mnohé manželstvá s cudzím prvkom, kde vlastne ide o to, aby to mali manželia právnicky s cudzím prvkom po slovensky. Sú manželstvá rôznej štátnej príslušnosti. A môže spôsobovať problémy, ak v dokladoch rôznych štátov majú rôzne znejúce mená. A tým pádom vlastne by mohlo dochádzať k tomu, že niekde ako napr. v mojom prípade by mohlo dôjsť k zmene diakritiky bez mäkčeňa, bez dĺžňa, aby to ľahko fungovalo aj v iných dokladoch. Ďakujem pekne za podporu tohto návrhu.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  Pán Tibor Cabaj je spravodajcom.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Spoločná správa 762a, každý poslanec ju má pred sebou, hodnotí to tak, ako bol tento návrh pridelený jednotlivým výborom. Jednotlivé výbory sa tým zaoberali, prijali nasledovné stanoviská.

  Ústavnoprávny výbor uznesením č. 516 s návrhom súhlasil a odporúča ho schváliť s pripomienkami.

  Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj takisto súhlasí s pripomienkami svojím uznesením č. 238.

  Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien uznesením č. 170 odporučil Národnej rade súhlasiť s pripomienkami.

  V bode IV je jeden pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o zmene účinnosti. Je to najmä preto, že v tomto čase, keď to prerokovávame, je to zmena účinnosti od 1. februára.

  Gestorský výbor svojím uznesením prijal spoločnú správu a odporúča ju Národnej rade schváliť. Takisto navrhuje o tom jedinom bode hlasovať s odporúčaním prijať ho. Určil ma za spoločného spravodajcu a zmocnil ma podať návrhy na pokračovanie z druhého do tretieho čítania.

  Toľko spoločná správa. Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.

 • Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám, pýtam sa, či chce niekto prihlásiť sa ústne. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode.

  Ďakujem pekne.

  Tentoraz je prestávka do 11.00 hodiny, aby sme sa mohli pripraviť na hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu. Ďakujem pekne.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, po prestávke vás chcem požiadať, aby sme pokračovali v rokovaní programu 29. schôdze. Zaujmite, prosím, svoje miesta, aby sme mohli pristúpiť k hlasovaniu.

  Dámy a páni, pristúpime teraz k tak dlho očakávanému hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2009,

  ktorý predložila vláda a ktorý a sme prerokovávali tento týždeň.

  Vítam pána predsedu vlády, ako aj členov vlády.

 • Teraz vás už naozaj chcem poprosiť o koncentráciu, ideme, ako je to obvyklé, hlasovať o pomerne rozsiahlych pozmeňujúcich návrhoch.

  Aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam, chcem požiadať pána predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Buriana, aby uvádzal hlasovanie. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážený pán premiér, vážení členovia vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som navrhol postup hlasovania o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2009 a rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011. V rozprave vystúpilo 29 poslancov, z ktorých siedmi dali pozmeňujúce návrhy. Najprv ale budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy a budeme hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch v časti III, v časti IV B a v časti V s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Pán spravodajca, chcete, aby sme hneď hlasovali, alebo uvediete najprv informáciu, ako bude pokračovať hlasovanie. Chcete hneď dať hlasovať?

 • Takže hlasujeme, ešte raz to, prosím vás, zopakujte, aby to bolo jasné.

 • Budeme hlasovať spoločne o bodoch v časti III, v časti IV B a v časti V s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 80 za, 52 proti, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať ďalej o bode z časti IV A s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 14 za, 90 proti, 34 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Tým sme odhlasovali všetky body spoločnej správy a budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.

  Prvý vystúpil s pozmeňujúcim návrhom v rozprave pán poslanec Ivančo, ktorý podal jeden pozmeňujúci návrh. Poprosím, pán predseda, dajte hlasovať.

 • Hlasujeme o návrhu, ktorý podal pán poslanec Ivančo.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 57 za, 27 proti, 54 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Druhý v rozprave podal pozmeňujúci návrh pán poslanec Prokopovič Pavol. Prosím, dajte hlasovať o jeho pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o návrhu, ktorý podal pán poslanec Prokopovič.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 54 za, 37 proti, 47 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďalej v rozprave vystúpila pani poslankyňa Tkáčová, ktorá podala dva pozmeňujúce návrhy.

  Čiže budeme najprv hlasovať o prvom jej pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o prvom návrhu, ktorý podala pani poslankyňa Tkáčová.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 57 za, 31 proti, 50 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Túto časť návrhu pani poslankyne sme neschválili.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Tkáčovej.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 55 za, 27 proti, 55 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Ani tento návrh sme neschválili.

 • Ďalší v rozprave s pozmeňujúcimi návrhmi vystúpil pán poslanec Juhász. Chcem sa ho opýtať, či chce, aby sa spoločne hlasovalo o tých dvoch pozmeňujúcich návrhoch alebo osobitne.

 • Odpoveď z pléna.

 • Zvlášť.

  Čiže budeme hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Juhásza.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 55 za, 18 proti, 65 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pán poslanca Juhásza.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 50 za, 24 proti, 58 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Ďalší v rozprave s pozmeňujúcim návrhom vystúpil pán poslanec Valocký. Poprosím, dajte hlasovať o jeho pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Valockého.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 83 za, 26 proti, 27 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Tento návrh sme schválili.

 • Ďalšia v rozprave s pozmeňujúcim návrhom vystúpila pani poslankyňa Rosová. Poprosím, dajte hlasovať o jej pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 54 za, 44 proti, 39 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

 • Posledným z poslancov a poslankýň s pozmeňujúcim návrhom bola pani poslankyňa Ágnes Biró. Poprosím, dajte hlasovať o jej pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 54 za, 17 proti, 65 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Tým sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy aj zo spoločnej správy, aj prednesené v pléne Národnej rady Slovenskej republiky a poprosím, pán predseda, mám splnomocnenie výboru, aby sme postúpili tento návrh zákona do tretieho čítania.

 • Hlasujeme o postúpení návrhu do tretieho čítania

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 83 za, 53 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Návrh sme postúpili do tretieho čítania.

  Sme v treťom čítaní.

  A otváram rozpravu. Pýtam sa, či chce niekto využiť možnosť a prihlásiť sa, aby navrhol legislatívne alebo technické opravy. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu v treťom čítaní za skončenú.

 • Ďakujem. Čiže budeme hlasovať o dvoch uzneseniach.

  Budeme hlasovať o návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 ako celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru návrh schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 82 za, 56 proti, 1 sa zdržal.

 • Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2009.

  Ešte o jedno hlasovanie vás poprosím, kolegyne, kolegovia, k štátnemu rozpočtu.

 • Ďalšie uznesenie. Budeme hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2009 až 2011. Poprosím, pán predseda, dajte o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 83 bolo za, 43 proti, 11 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme aj tento návrh uznesenia.

  Vážení páni, vážené dámy, konštatujem, že sme prerokovali všetky návrhy, ktoré odzneli v rozprave, schválili sme návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2009, ako aj návrh uznesenia k schválenému zákonu o štátnom rozpočte.

  Teraz budeme pokračovať v hlasovaní hlasovaním v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Poprosím pána Hradeckého, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážený pán predseda vlády, vážení páni ministri, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predseda, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 80 za, 57 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme návrh zákona schválili do druhého čítania.

  Ďalej.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 846 zo dňa 7. novembra 2008 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 28. januára 2009 a gestorský výbor do 30. januára 2009. Prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 109 za, 1 bol proti, 24 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Konštatujem, že sme návrh pridelili výborom a určili lehoty na prerokovanie.

  Budeme teraz hlasovať v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

  Rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní.

  Poprosím pani poslankyňu Laššákovú, aby uvádzala hlasovanie.

 • Ďakujem pekne za slovo. V rozprave vystúpili páni poslanci, neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, žiadne pozmeňujúce nie sú ani v správe ústavnoprávneho výboru, preto sme v treťom čítaní. Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu v treťom čítaní. Pýtam sa, či chce niekto využiť možnosť a prihlásiť sa. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Budeme hlasovať.

 • Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely Občianskeho súdneho poriadku.

  Teraz pán predseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pán Cabaj uvedie hlasovanie v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

  Je to tlač 762.

 • Vážený pán predseda, premiér, členovia vlády, kolegyne, kolegovia, konštatujem, že v rozprave nevystúpil nikto. Budeme hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 109 za, 27 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

 • Odhlasovali sme všetky pozmeňujúce návrhy. Podľa zmocnenia výboru navrhujem, aby sme podľa § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku pristúpili k hlasovaniu o postúpení zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení návrhu do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 129 za, 9 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Nikto sa nehlási

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A budeme, pán spravodajca, hlasovať.

 • Pán predseda, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 127 za, 3 proti, 8 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku.

  Dámy a páni, odhlasovali sme prerokované body programu, ale ešte, tak ako sme sa dohodli, vykonáme tajné voľby, a to opakovanú voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu...

  Ešte je procedurálny návrh. Nech sa, páči pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. V mene troch poslaneckých klubov, Smeru – sociálnej demokracie, Slovenskej národnej strany, Ľudovej strany – HZDS, podávam návrh, aby sme do programu 29. schôdze zaradili tieto návrhy: Prvý návrh je návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka (tlač 860), a prvé čítanie o uvedenom vládnom návrhu zákona (tlač 861) s tým, že tieto body prerokujeme v stredu 3. decembra 2008 o 9.00 hodine. Ďalej je to návrh vlády na odvolanie predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (tlač 862), ktorý navrhujem zaradiť za bod 32. Ďalej navrhujem, aby sme v stredu prerokovali aj bod 19 (tlač 803), ktorého navrhovateľom je minister pôdohospodárstva. Ďalej navrhujem, aby sme v utorok o 9.00 hodine rokovali v druhom čítaní o bode 24 (tlač 816, školský zákon). Ďakujem pekne.

 • Nesúhlasná reakcia z pléna.

 • Dobre, takže rozdelím tie návrhy a budeme hlasovať o návrhoch tak, ako ich predložila pani poslankyňa.

  Čiže najprv je tá prvá časť o skrátenom legislatívnom konaní.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 97 za, 30 proti, 2 sa zdržali, 3 nehlasovali.

  Tento návrh sme schválili.

  Potom je zaradenie bodu, návrh na zmenu predsedu Telekomunikačného úradu. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 80 za, 44 proti, 6 sa zdržalo.

  Aj tento návrh sme prijali.

  A s tretím návrhom je všeobecný súhlas.

  Dobre, takže ešte posledný návrh na zmenu bol, aby sa rokovalo o návrhu z dielne poslancov Berényiho a Szigetiho (školský zákon) v utorok o 9.00 hodine. Je všeobecný súhlas?

 • Súhlasná reakcia z pléna.

 • Dobre, takže prijali sme tieto zmeny.

  A teraz už, dámy a páni, budeme pokračovať...

  Ešte, pardon, pán poslanec Halecký sa hlási.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo. Zvolávam Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na utorok o 8.30 hodine v priestoroch výboru. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím všetkých členov výboru pre európske záležitosti, aby v utorok o 8.30 hodine prišli na mimoriadne rokovanie výboru. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím členov výboru pre financie, rozpočet a menu, aby sme sa, dá sa povedať, po hlasovaní, teda, predpokladám, o tej 11.45 hodine stretli vo výbore pre financie, rozpočet a menu na krátku poradu.

 • Ďakujem pekne.

  Takže teraz už poďme na avizované tajné voľby.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím poverenú členku výboru pani poslankyňu Vášáryovú aby predniesla

  návrh na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, viem, že každý už chce čo najskôr vykonať voľbu, venujte chvíľočku pozornosť pani poslankyni Vášáryovej.

 • Ďakujem, pán predseda. Som splnomocnená predniesť správu Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá.

  Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu listom č. 3514/2008 z 11. septembra 2008 oznámila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a rentansmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov uplynutím funkčného obdobia zaniká členstvo v rade jej trom členom: Jozefovi Brázdilovi dňom 16. decembra 2008, Petrovi Škultétymu dňom 16. decembra 2008 a Valérii Agócs dňom 13. januára 2009.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 3. októbra 2008 č. 1119/2008 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady.

  Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie členov rady, sú to: Valéria Agócs (klub poslancov Národnej rady za SMK – MKP), Ing. Peter Alakša (občianske združenie OKNO), Dr. Pavol Boroň (Matica slovenská), Dr. Jozef Brázdil (Jozef Mikuš, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky), Pavol Dinka (Únia slovenských novinárov), Dr. Milan Galanda (Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska), Mgr. Karol Haťapka (klub poslancov Národnej rady za SNS), Ing. Jana Pifflová-Španková (klub poslancov Národnej rady za Ľudovú stranu – HZDS), prof. Dr. Peter Škultéty (Mojmír Mamojka, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky), Ing. Ján Sido (občianske združenie Zachráňte chrobáka), Ing. Dušan Vlčko (Rádio LUMEN, Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia) a Mgr. Andrea Snohová (klub poslancov Ľudovej strany – HZDS).

  Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že jedenásť kandidátov spĺňa všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Kandidát uvedený ako poradové číslo 12 čiže Mgr. Andrea Snohová nesplnila náležitosti citovaného zákona. Chýba výpis z registra trestov kandidátky.

  Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 176 z 18. novembra 2008 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 834) a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby 1. konštatovala, že a) dňom 16. decembra 2008 končí funkčné obdobie Jozefovi Brázdilovi a Petrovi Škultétymu, b) dňom 13. januára 2009 končí funkčné obdobie Valérii Agócs, c) je potrebné zvoliť troch členov rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala 9 členov podľa § 6 ods. 1 zákona, 2. zvolila podľa § 6 ods. 1 a § 7 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a) dvoch členov na obdobie 6 rokov, ktoré začne plynúť dňom 17. decembra 2008, b) jedného člena na obdobie 6 rokov, ktoré začne plynúť dňom 14. januára 2009, 3. voľbu uskutočnila tajným hlasovaním podľa § 39 ods. 9 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 4. uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený potrebný počet členov, čiže traja z navrhovaných kandidátov

 • Do druhého kola postupujú tí kandidáti, ktorí v prvom kole neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov druhého kola je dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.

 • , 5. člena, ktorého funkčné obdobie začne plynúť dňom 14. januára 2008 určili žrebom skrutátori za účasti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ihneď po zistení výsledkov hlasovania.

  Pán predseda, ďakujem za možnosť predniesť návrh.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za prednesenie návrhu.

  Otváram rokovanie o tomto bode programu. Nedostal som písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, kto sa do rozpravy hlási ústne. Nikto.

  Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia, skôr ako pristúpime k tajnému hlasovaniu o

  návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu,

  chcem pripomenúť, že v opakovanej voľbe členov Rady Slovenského pozemkového fondu treba zvoliť ešte dvoch členov rady navrhnutých výborom pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Postupujú nezvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov tak, aby sa dosiahol zákonom stanovený počet kandidátov navrhnutých výborom. Títo dvaja kandidáti sú pán Štefan Herman a pán Peter Marčulinec.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu, ktoré vykonáme na osobitných hlasovacích lístkoch označených v pravom hornom rohu písmenami „A“ a „B“. Svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete, teda buď „za“, alebo „proti“, alebo „zdržiavam sa“.

  Pri voľbe, chcem zdôrazniť, členov Rady Slovenského pozemkového fondu platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je pri každom mene a priezvisku kandidáta označená jedna z alternatív, hlasovací lístok je označený písmenom „A“.

  Pri voľbe členov Rady pre vysielanie a retransmisiu platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva „za“ najviac u troch kandidátov. Tento hlasovací lístok je označený písmenom B.

  Chcem pripomenúť, že hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný.

  Prosím teraz všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví.

  Ešte, ak dovolíte, vážené kolegyne, kolegovia, neformálne požiadal o slovo pán minister financií Počiatek, ktorý chce osloviť vážených poslancov. Máte slovo, pán minister.

 • Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, jednak sa vám chcem poďakovať za podporu zákona o štátnom rozpočte a zároveň vás chcem všetkých pozvať, ako to už býva tradíciou, po tajnom hlasovaní na pohár sektu tu v parlamentnom bufete. Ďakujem.

 • Teda, vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k vykonaniu tajného hlasovania.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené kolegyne, kolegovia, pýtam sa, či všetci poslanci využili svoje právo hlasovať. Ak áno, dovoľte mi, aby som vyhlásil hlasovanie za skončené.

  Prosím zároveň overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie.

  A vyhlasujem prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Takže, vážené kolegyne, kolegovia, aj keď sme teda už v dosť malom počte, logicky po schválenom rozpočte to tak už v parlamente býva, no napriek tomu musíme minimálne pre záznam oznámiť výsledky volieb. Takže pokračujeme v rokovaní.

  Pani overovateľka nám oznámi výsledky volieb. Najprv poprosím teda pani overovateľku, aby oznámila výsledok tajného hlasovania o opakovanej voľbe členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená Národná rada, dovoľte, aby som vás oboznámila s výsledkami hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa konalo 28. novembra 2008.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu odovzdali všetci poslanci hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 23 neplatných a 110 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Štefana Hermana hlasovalo 80 poslancov, proti hlasovalo 20 poslancov, zdržalo sa hlasovania 10 poslancov, za Petra Marčulinca hlasovalo 81 poslancov, proti hlasovalo 17 poslancov, hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

  Na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenského pozemkového fondu zvolení Štefan Herman, Peter Marčulinec. Ďakujem, pán podpredseda.

 • Ďakujem, pani overovateľka, za správu o výsledku volieb v mene overovateľov.

  Konštatujem, že Národná rada v opakovanej voľbe v tajnom hlasovaní zvolila Štefana Hermana a Petra Marčulinca za členov Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhnutých výborom pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

  Teraz vás prosím, aby ste oznámili výsledky voľby členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Máte slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás oboznámila s výsledkami hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo takisto 28. novembra 2008.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov.

  Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu odovzdali všetci poslanci hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 29 neplatných a 104 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Valériu Agócs hlasovalo 37 poslancov, proti hlasovalo 37 poslancov, zdržalo sa 30 poslancov, za Petra Alakšu nehlasoval žiaden poslanec, proti hlasovalo 61 poslancov, hlasovania sa zdržalo 43 poslancov, za Pavla Boroňa nehlasoval žiaden poslanec, proti hlasovalo 60 poslancov, hlasovania sa zdržalo 44 poslancov, za Jozefa Brázdila hlasovalo 25 poslancov, proti hlasovalo 46 poslancov, hlasovania sa zdržalo 33 poslancov, za Pavla Dinku hlasovalo 62 poslancov, proti 24 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov, za Milana Galandu hlasovalo 13 poslancov, proti 50 poslancov, zdržalo sa 41 poslancov, za Karola Haťapku hlasovalo 67 poslancov, proti 23 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov, za Janu Pifflovú-Špankovú hlasoval 1 poslanec, proti hlasovalo 56 poslancov, zdržalo sa 47, za Petra Škultétyho hlasovalo 62 poslancov, proti 26 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov, za Jána Sida nehlasoval žiaden poslanec, proti hlasovalo 59 poslancov, zdržalo sa 45, za Dušana Vlčka hlasovalo 13 poslancov, proti 49 poslancov, zdržalo sa 42 poslancov.

  Na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

  Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na šesťročné funkčné obdobie bol zvolený Karol Haťapka s tým, že na základe žrebovania, ktoré vykonali overovatelia, nebolo treba ani žrebovať, keďže bol zvolený len jeden z navrhnutých. Tak funkčné obdobie začne plynúť dňom 17. decembra 2008 pre Karola Haťapku. Ďakujem, pán podpredseda.

 • Takže, pani overovateľka, Pavol Dinka so 62 hlasmi a Peter Škultéty so 62 hlasmi neboli zvolení?

 • Celkový počet poslancov bol, ktorí sa zúčastnili na voľbe...

 • Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám, pani overovateľka. Ďakujem pekne.

  Takže konštatujem, že Národná rada zvolila za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na šesťročné obdobie pána poslanca Karola Haťapku.

  Vzhľadom na to, že ešte volili sme celkove troch členov, takže bude potrebné vykonať opakované voľby, takže predpoklad zatiaľ môj je, že by sme mohli hlasovať v utorok, ale pravdepodobne ešte o tom bude treba rokovať v utorok v dopoludňajších hodinách. Takže predbežne v utorok sa uskutoční opakovaná voľba. Veľmi pekne ďakujem.

 • Hlasy z pléna.

 • No predpokladám, že to budú tí, ktorých do opakovanej voľby uvedieme pri opakovanej voľbe, všetci v zmysle schváleného rokovacieho poriadku. Dobre. Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia, končím rokovanie dnešného dňa. Ďakujem vám všetkým za účasť, prijmite gratuláciu k schválenému rozpočtu, príjemný víkend.

 • Prerušenie rokovania o 12.30 hodine.