• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Viliam Veteška, poslanci Mojmír Mamojka, Vladimír Mečiar, Ľuboš Micheľ, László Nagy, Jarmila Tkáčová a Magdaléna Vášáryová.

  Teraz pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s protokolmi k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky.

  Návrh ste dostali ako tlač 776 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 776a.

  Prosím podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, aby v zastúpení ministra zahraničných vecí odôvodnil vládny návrh. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložil návrh na vyslovenie súhlasu s protokolmi k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky.

  Materiál je predkladaný v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky zo 17. septembra tohto roku, ktoré ukladá predsedovi vlády predložiť dané protokoly na schválenie Národnou radou, a bol prerokovaný Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničným výborom Národnej rady.

  Obe uvedené krajiny, tak Albánsko, ako aj Chorvátsko, úspešne splnili počas prístupového procesu podmienky, ktoré požaduje NATO od kandidátskych krajín. Po ukončení prístupových rozhovorov pripravilo NATO pre každú z pozvaných krajín protokol k Severoatlantickej zmluve o jej pristúpení práve k tejto zmluve. Prístupové protokoly boli podpísané predstaviteľmi dvadsiatich šiestich členských krajín NATO dňa 9. júla 2008 v ústredí NATO v Bruseli. Vzhľadom na to, že prístupové protokoly sú doplnením Severoatlantickej zmluvy, je pre nadobudnutie ich platnosti nevyhnutné, aby ich každý členský štát Severoatlantickej aliancie schválil v súlade so svojou vnútroštátnou legislatívou.

  Po schválení vládou Slovenskej republiky je potrebné v zmysle čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky predložiť uvedené dokumenty Národnej rade na vyslovenie súhlasu pred ich ratifikáciou prezidentom Slovenskej republiky.

  Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, odporúčam, aby Národná rada predmetný materiál schválila.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz prosím určeného spravodajcu zo zahraničného výboru pána poslanca Pavla Kuboviča, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s protokolmi k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky (tlač 776) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Návrh na vyslovenie súhlasu s protokolmi k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 828 zo dňa 6. októbra 2008 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením zo 14. októbra 2008 č. 200 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 20. októbra 2008 č. 109 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s protokolmi k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky a s protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky.

  Gestorský výbor na základe výsledku rokovania výborov a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky a s protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s protokolmi k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky (tlač 776a) bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 111 z 20. októbra 2008. Týmto uznesením má výbor zároveň poveril plniť úlohu spoločného spravodajcu.

  Toľko prosím, pani podpredsedníčka, zo spoločnej správy. Prosím, aby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto do rozpravy? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 818 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 818a.

  Prosím ministra financií Slovenskej republiky pána Jána Počiatka, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa predkladá na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky na základe záverov Rady ECOFIN zo dňa 7. novembra 2008, kde zúčastnené štáty prijali odporúčanie zvýšiť ochranu vkladov v bankách ako reakciu na negatívny vývoj na svetových finančných trhoch ako dôsledok svetovej finančnej krízy.

  Legislatívnou úpravou zákona o ochrane vkladov sa navrhuje zavedenie náhrady nedostupného vkladu v plnej výške bez stanovenia limitu. Dôjde aj k zvýšeniu súčasnej ochrany vkladov z 90-percentného krytia nominálnej hodnoty vkladov na 100-percentné krytie, čím bude zrušená povinnosť poistnej spoluúčasti vkladateľa vo výške 10 percent.

  Cieľom nového legislatívneho opatrenia je snaha o preventívne zachovanie dôvery vkladateľov voči bankám, a tak zabrániť výberu vkladov, čo by mohlo mať negatívne dôsledky na riešenie krízy.

  Zmena zavedenia vyššej náhrady za nedostupný vklad sa navrhuje od 1. novembra 2008.

  Ďakujem. Skončil som.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre financie, rozpočet a menu, poslancovi Jozefovi Burianovi, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Máte slovo, pán spravodajca.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážení páni ministri, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v mene výboru pre financie, rozpočet a menu uviedol spoločnú správu k zákonu č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1050 z 21. októbra 2008 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane vkladov č. 118/1996 Z. z. výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

  Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Tieto výbory prijali pozmeňujúce návrhy, ktoré máte aj v spoločnej správe, je päť pozmeňujúcich návrhov, a zároveň odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o ochrane vkladov č. 118/1996 schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Zároveň určili poslanca Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu a súčasne ho poverili po prvé predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a po druhé navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

  Pani predsedajúca, poprosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku. Písomne sa prihlásil za klub Kresťanskodemokratického hnutia pán poslanec Brocka.

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, dámy a páni, tak ako som hovoril aj pri rokovaní o skrátenom konaní pri prvom čítaní, KDH podporuje zvýšenie ochrany vkladov občanov, pretože si uvedomujeme vážnosť situácie na globálnych finančných trhoch a ich prípadný vplyv na otvorenú slovenskú ekonomiku. Ale na rozdiel od slovenskej vlády si však nemyslíme, že táto ochrana vkladov by mala byť neobmedzená.

  Mohli ste si prečítať v dennej tlači v predchádzajúcich dňoch, že sporitelia alebo drobní investori v podielových fondoch po tom, ako prenikla na verejnosť informácia, že vláda odporúča schvaľovať úspory v bankách v neobmedzenej výške, tak hromadne začali vyberať svoje prostriedky uložené v podielových fondoch a presúvať ich do bánk. Takto sa len za posledné dni vybralo odtiaľ 10 mld. korún. Samozrejme, tieto nadmerné výbery investícií poškodili fondom ešte viac ako pády akcií, pretože pre vyplatenie investorov museli nevýhodne predať mnohé cenné papiere. Čiže ešte sme zákon ani neschválili, hoci jeho zámerom je zabrániť panike, tak jeden prejav panického správania môžeme už pozorovať. Určite je to čaro nechceného.

  Preto predkladám za skupinu poslancov pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona. V čl. I v bode 1 nahradiť slová „v plnej výške tohto vkladu“ slovami „najviac 100 000 eur“. Navrhujeme teda výrazné zvýšenie ochrany vkladov zo súčasnej úrovne 20 000 eur so spoluúčasťou 10 % na 100 000 eur bez spoluúčasti. Tento návrh je v súlade s odporúčaním ministrov Európskej únie o zvýšení ochrany vkladov v rámci opatrení eliminujúcich negatívne dôsledky globálnej finančnej krízy.

  Dámy a páni, tento návrh a takéto riešenie je uvážené, zodpovedné a primerané situácii. Je to návrh chrániť vklady v plnej výške do 3 mil. Sk. Pokrýva to ochranu vkladov našich občanov v drvivej väčšine. A nakoniec banky sú zdravé, a preto sú v nich chránené aj vklady multimilionárov. Samozrejme, opačne, ale ak návrh ochrany vkladov v neobmedzenej výške, napr. stomiliónové vklady, ja si myslím, že to môže prispievať a je výrazom skôr paniky. Vyvoláva to negatívne reakcie u okolitých krajín, tam, kde nepristupovali k tomuto problému týmto spôsobom. Tak ako aj nás nahnevalo to, že sa takto zasprávalo Nemecko, zase naše správanie podráždilo Česko, Poľsko a, samozrejme, aj iné krajiny, aj severské, pobaltské, ktoré jednoducho touto cestou nejdú.

  Dámy a páni, veď neobmedzená ochrana vkladov, napríklad ak by tak urobili všetky krajiny na svete, tak je v podstate žiadnou ochranou, pretože je to prázdne gesto, pretože ak by to takto urobili všetci, tak vlastne nie sú vklady chránené nijako. Prihováram sa preto za zdravý, rozumný a pokojný prístup s racionálnymi návrhmi a za taký považujem aj tento návrh.

  Dámy a páni, tak či tak je to, ten vládny návrh neobmedzenej ochrany má svoje časové obmedzenie. Aj vláda pripúšťa, že keď sa situácia ukľudní alebo keď to už nebude potrebné, v úvodzovkách, tak sa môžeme vrátiť k ochrane vkladov, samozrejme, s nejakou racionálnou primeranou hranicou. Ak by prešiel náš pozmeňujúci návrh, ja si myslím, že neurobíme ani chybu a nemusíme sa vôbec potom vracať späť k novele tohto zákona v krátkom čase.

  Ďakujem za vašu podporu aj pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Brocku nie sú. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a otváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Ústne sa do rozpravy prihlásila pani poslankyňa Laššáková. Končím možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pani predsedajúca, mám krátky pozmeňujúci návrh k predloženému vládnemu návrhu zákona, ktorý prerokúvame v skrátenom konaní, a tento návrh sa týka prechodných a záverečných ustanovení v tej súvislosti, že na gestorskom výbore bola dohoda a bol daný pozmeňujúci návrh, že zákon nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia. Dovoľte, aby som ho teda predložila.

  V čl. I bod 2 znie, bod 2, za § 28ba sa vkladá nový § 28bb, ktorý znie:

  „§ 28bb Prechodné ustanovenia

  (1) Za vklad chránený podľa tohto zákona, ktorý sa stal nedostupným predo dňom účinnosti tohto zákona, sa poskytuje náhrada podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona.“

  Odôvodnenie: S ohľadom na zmenu účinnosť navrhovaného zákona je potrebné upraviť aj nadpis a znenie prechodného ustanovenia a v postate tým nie je dotknuté ustanovenie § 28a ods. 3. Súčasne navrhujem na osobitné hlasovanie vyňať bod 3 zo spoločnej správy.

  Ďakujem pekne a prosím o podporu predloženého návrhu.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyne Laššákovej nie sú. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, pán minister, chcete zaujať k nej stanovisko? Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Ja by som len úplne kratučko zareagoval na pána poslanca Brocku, pretože uviedol príklad podielových fondov, z ktorých začali presúvať možno na termínované vklady alebo iné úložky. Problémom je, že to vôbec nevyprovokovala táto zmena, ale skôr to, že si ľudia uvedomili, že v podielových fondoch nie sú tie ich investície vôbec garantované ani nejakým spôsobom chránené. Čiže to, že či sa zmení garancia tu z 20 000 Sk na 100 000 Sk alebo neobmedzene, to na to vplyv nemá. Skôr je problém v tom, že je to podľa mňa tiež čiastočne vytriezvenie z toho, čo si pravdepodobne pred tým neuvedomovali, že tento typ investície nie je nijakým spôsobom chránený. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Pán spoločný spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nech sa páči.

 • Ja budeme tiež veľmi krátko. Súhlasím s tým, čo bolo tu povedané pánom ministrom. Čo sa týka podielových fondov, jednoznačne to nie je otázka toho, že sa zvýši fond ochrany vkladov na 100 %.

  Skôr by som sa tiež ešte chcel vyjadriť k tomu, že, áno, súhlasím, pán poslanec, súhlasím s tým, ak by každá vláda prijala, každá vláda, opakujem, a minimálne by to museli urobiť v Európskej únii, by prijala 100-percentnú ochranu vkladov, potom súhlasím s tým, že to nie je ochrana, ktorá by zaručovala, by som povedal, bezodné riešenie všetkých problémov v rámci ochrany všetkých vkladov, ktoré majú občania. Faktom je, že to neprijala alebo neprijali všetky unisono, jednoducho všetky európske krajiny, ak by, ešte raz zopakujem, všetky európske krajiny prijali jasný konsenzus, potom sa môžeme baviť, že tento návrh je rozumný, že 100 000 eur rieši daný problém.

  Ešte raz zopakujem, rozdiel medzi tým, čo máme dnes v zákone 20 000 eur, a tým, čo je dnes neobmedzená ochrana, je to, že z 540 mld. Sk ideme na 570 mld. Sk, je to rozdiel iba 30 mld. Sk. My už dnes máme chránené tieto vklady na 95 % a viac percent. Toto je len technická úprava, ktorá si myslím, že je dôležitá v rámci prijatia konsenzu v rámci Európskej únie.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  V rokovaní budeme pokračovať v prerušenej rozprave o druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní (tlač 792).

  Prosím pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pani Vieru Tomanovú, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov. Keďže pani ministerka tu zatiaľ nie je, vyhlasujem päťminútovú prestávku.

 • Päťminútová prestávka.

 • Po prestávke.

 • Takže budeme pokračovať v prerušenej rozprave o vládnom návrhu zákona (tlač 792).

  Poprosím teraz pani ministerku práce, sociálnych veci a rodiny, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov, a spoločného spravodajcu z výborov pre sociálne veci a bývanie poslanca Róberta Madeja, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Do rozpravy sú ešte ústne prihlásení dvaja poslanci: poslanec Jozef Burian a Jozef Halecký. Slovo má pán poslanec Burian, nech sa páči.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec Burian nie je prítomný? Takže stráca poradie. Pán poslanec Halecký. Pán poslanec Halecký tiež nie je prítomný, stráca poradie. Ešte raz dávam možnosť, pán poslanec Burian tu nie je, pán poslanec Halecký takisto, takže vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chcem sa opýtať pani navrhovateľky, či chce zaujať stanovisko k nej, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, nedá mi, aby som veľmi stručne nezareagovala na niektoré poznámky, ktoré tu boli. V prvom rade pripomínam, že otvorenie druhého piliera je postavené na prejave slobodnej vôle občana, čiže nikto nikoho nevyháňa z druhého piliera, je to jednoznačne daná možnosť slobodne sa rozhodnúť.

  Niektoré odznené vystúpenia, ktoré tu zazneli, skutočne svedčia o tom, že ľudia nie sú zorientovaní, a nielen ľudia v teréne nie sú zorientovaní, čo prináša zákon č. 43 o starobnom dôchodkovom sporení, pretože ani samotní páni poslanci a dámy poslankyne nevedia, čo zákon obnáša. Ja len pripomeniem, že finančná kríza podľa expertov ekonómov, predpokladá sa, že bude trvať 8 až 10 rokov. Niektorí dokonca hovoria až 15 rokov. Jednoznačne si treba uvedomiť, že toto je obdobie, do ktorého spadne určitá skupina ľudí, ktorí skutočne v tomto období dovŕšia dôchodkový vek a vlastne negatívny dopad finančnej krízy sa na nich podpíše. Navyše zase podľa viacerých renomovaných ekonómov sa predpokladá, že do dvoch rokov nastúpi veľká kríza v rámci poisťovníctva.

  Pán poslanec Bauer sa spytoval, že aké budú vyplácané dôchodky z prvého piliera v roku 2025. Ak sa zachová zákon, aký je, tak vieme presne povedať, aké budú dôchodky. A všetci vieme podľa analýzy, ktorú ministerstvo práce vypracovalo, že nasledujúcich 20 rokov je prvý pilier výhodnejší pre každého dôchodcu v porovnaní dôchodcu s druhým pilierom. A ja sa spýtam, kto doplatí tým, ktorí stratia, po 25 rokoch budú skladať peniaze a stratia na peniazoch, kto doplatí im dôchodok, keď nebudú mať dostatok? Samozrejme, štát v rámci pomoci v hmotnej núdzi, ale nemyslím si, že by si to zaslúžili.

  Keď hovoríme o – je tu veľmi vážna otázka, ktorú teda považujem za dôležitú povedať, je to otázka dedenia a je to aj otázka vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov. Nikto nepovedal, že tí ľudia, ktorí sú v druhom pilieri, budú mať nárok na vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok iba v tom prípade, ak už budú poberať dôchodok z druhého piliera. V prípade, že nebudú poberať, nevzniká im ten nárok. Na druhej strane je nárok iba v čase, kedy vlastne a musí okamžite splniť tie podmienky, ktoré sú pre priznanie nároku na vdovský, vdovecký. Pretože ak napríklad nebude sa starať o nezaopatrené dieťa, že dieťa zo strednej školy nastúpi do zamestnania, až o rok pôjde na vysokú školu, tak nesplní podmienku, tým pádom nevzniká nárok na vlastne sirotský dôchodok.

  A na druhej strane je tu ešte iná otázka a to je otázka, ktorá je veľmi dôležitá a o ktorej treba rozprávať, je to skutočnosť, že sporiteľ môže v zmluve poručiť svoje úspory tomu, fyzickej i právnickej osobe, môže ju poručiť českobratskej cirkvi a v tom prípade sú všetci rodinní príslušníci absolútne vylúčení z akéhokoľvek dedenia a sú vylúčení aj z poberania a možnosti akéhokoľvek vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku.

  Pokiaľ ide o ručenie, treba si uvedomiť, že ručenie v súlade s § 121 zákona č. 461 je iba v tom prípade, ak dôchodkové správcovské spoločnosti porušia zákon, v prípade, že neporušia zákon, ale stratia toto, presne môžeme hovoriť o prepadoch, ktoré v súčasnosti sú, v niektorých prípadoch je to viac ako 11 %, vtedy nikto neručí takýmto spôsobom za vklady.

  Snáď ešte je dôležité povedať jednu zásadnú vec. Dnes nikto nevie povedať, ako bude vyzerať dôchodok z druhého piliera, a to z jednoduchého dôvodu, pretože žiadna dôchodková správcovská spoločnosť nebude vyplácať dôchodky. Dôchodky si budú musieť ľudia kúpiť v komerčných životných poisťovniach. Dnes na trhu neexistuje produkt, ktorý by ponúkal a umožňoval napriek tomu, že zákon, a to je tretí pilier, o doplnkovom dôchodkovom sporení už dnes umožňuje zakúpiť si rentu, tak vlastne na trhu a medzi produktmi poisťovní neexistuje takýto produkt, a preto skutočne ak nie je možné niečo povedať, tak je to tá skutočnosť, že nie je možné odhadnúť, aké budú dôchodky z druhého piliera a ako sa vôbec bude priznávať a vyvíjať tento systém.

  Ešte je tu veľmi dôležitá vec a to je otázka poplatkov, ktoré občan platí, a otázka toho, že nastavené poplatky, ktoré dnes narastajú geometrickým radom, je to poplatok za vedenie účtu, za správu fondu, okrem toho sú to ešte skryté poplatky, ktoré si dôchodkové správcovské spoločnosti účtujú, tieto poplatky v konečnej fáze po 40 rokoch sporenia predstavujú 44 % z nasporenej sumy.

  Ja snáď iba tieto a ešte možno jednu vec pripomeniem a to je skutočnosť, že Svetová banka, ktorá bola spoluautorom a pomáhala pri nastavovaní systému tu, nastavovala systém v Rumunsku a tam je už tá situácia úplne iná a je tam rapídne a jednoznačne určený vek, iba do ktorého občania môžu vstupovať do druhého piliera.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka. Pán spoločný spravodajca, chcete zaujať k rozprave stanovisko? Nie, ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz bude nasledovať päť vládnych návrhov zákona, ktoré bude z poverenia vlády Slovenskej republiky predkladať minister financií Slovenskej republiky pán Ján Počiatek.

  Najskôr teda pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 796, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 811.

  Nech sa páči, pán minister, uveďte vládny návrh zákona.

 • Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, predložený návrh zákona vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008.

  Cieľom navrhovaného zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore.

  Cieľom smernice o akvizíciách je ustanovenie jednotného rámca harmonizovaním procesných pravidiel a kritérií pre obozretné posudzovanie nadobudnutia a zvýšenia, ale aj zbavenia sa stanovených podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach inštitúcií finančného trhu, ako sú banky, obchodníci s cennými papiermi, poisťovne, burza cenných papierov a správcovských spoločností.

  Vzhľadom na skutočnosť, že čoraz väčší počet konsolidovaných subjektov finančných trhov má svoje časti vo viacerých členských štátoch, bolo potrebné ustanoviť režim pre nadobudnutie kvalifikovanej účasti tak, že takéto nadobudnutie podlieha schváleniu orgánmi dohľadu vo viacerých členských štátoch. Dôležitou súčasťou tohto procesu je aj stanovenie časového rámca, v akom by sa posúdenie nadobudnutia alebo prevodu na inú osobu podielu orgánom dohľadu malo vykonať.

  Okrem transpozície smernice o akvizíciách obsahuje návrh zákona i ustanovenia, ktoré vyplývajú z potreby riešenia podnetov z aplikačnej praxe, predpisov z oblasti finančného trhu, platobného styku a výkonu dohľadu nad finančným trhom. Novela zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorá je v návrhu zákona obsiahnutá, upravuje okrem iného aj možnosť, aby osoby vykonávajúce dohľad na mieste mali by mať možnosť byť sprevádzané príslušníkmi Policajného zboru, a to na účely zabezpečenia ich ochrany.

  Ďakujem za slovo.

 • Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Jozefovi Ďuračkovi. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 796), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

 • Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej budeme pokračovať prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 799, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 812.

  Nech sa páči, pán minister, uveďte tento vládny návrh zákona.

 • Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008.

  Potreba novelizácie zákona vyplynula z vládou schválených koncepčných materiálov, najmä Proexportná politika Slovenskej republiky na roky 2007 až 2013, ako aj Inštitucionalizácia systému podpory exportu v Slovenskej republike, ktoré konštatujú, že súčasný právny rámec zákona nedokáže adekvátne reagovať na nové trendy v oblasti podpory exportu a s nimi súvisiace novovznikajúce formy podpory proexportnej politiky štátu.

  Cieľom novelizácie zákona je preto umožnenie širšieho uplatnenia podpory zahraničnoobchodných operácií slovenských vývozcov a dovozcov prostredníctvom poskytovania špecializovaných finančných služieb, financovania, poisťovania, zaisťovania vývozných úverov, financovania dovozných úverov, ako aj na podporu vývozu a prostredníctvom ďalších súvisiacich služieb so zámerom zvýšiť exportnú úroveň Slovenskej republiky.

  Do návrhu zákona boli premietnuté aj poznatky z praxe, precíznejšie sa upravujú kompetencie vlády Slovenskej republiky, ministerstva financií, Dozornej rady a Rady banky Eximbanky, odstraňujú sa tiež niektoré duplicity v systéme fungovania, vypracúvania niektorých dokumentov, ktoré zbytočne zaťažovali pracovné kapacity Eximbanky bez efektu a prínosu k samotnej podpore exportu. Znenie zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky sa taktiež zosúlaďuje s novelizáciami iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú činnosti tejto inštitúcie.

  Ďakujem za slovo, skončil som.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz má slovo spravodajca, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, pán poslanec Boris Hradecký. Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona má za cieľ umožnenie širšieho uplatnenia a podpory zahraničnoobchodných operácií slovenských dovozcov a vývozcov prostredníctvom poskytovania finančných a ďalších súvisiacich služieb.

  Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

 • Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto do rozpravy ústne. Ústne sa neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 804. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 813.

  Opäť tento vládny návrh zákona uvedie minister financií. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého obsahom je ustanovenie tzv. zamestnaneckej prémie.

  Zamestnanecká prémia je adresná forma dodatočnej sociálnej pomoci občanom, ktorí aj napriek snahe zlepšiť si životné podmienky nemajú možnosť zamestnať sa pri vyššej mzde. Ustanovenie zamestnaneckej prémie sa stáva rozhodujúcim krokom v napĺňaní predsavzatí modernizačného programu Slovensko 21 v kapitole Zamestnanosť, ktorým občania na dolnej hranici príjmovej škály získajú vyplatením zamestnaneckej prémie vyšší čistý príjem.

  Očakáva sa, že opatrenie povedie postupne k zvýšeniu zamestnanosti predovšetkým z radov dlhodobo nezamestnaných nízkokvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie a tiež zvýšený záujem o prácu na čiastočný úväzok, ako aj zvýšenie atraktívnosti riadneho trvalého pracovného pomeru. Ustanovením prémie v navrhovanej forme sa vytvárajú predpoklady, aby sa po odskúšaní pôsobenia tohto nástroja mechanizmus jeho poskytovania posilnil v záujme čo najširšieho uplatnenia očakávaných pozitívnych vplyvov.

  V súčasnosti je možné motivovať nezamestnaného aj podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti poskytovaním príspevku na podporu udržovania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami s cieľom motivácie uchádzačov o zamestnanie prijať aj pracovné miesto s nízkou mzdou vrátane sezónnych pracovných miezd.

  Súbeh zamestnaneckej prémie a poskytnutie príspevku na udržanie v zamestnaní podľa osobitého predpisu sa v návrhu zákona vylučuje.

  Ďakujem za slovo, skončil som.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, predsedovi navrhnutého gestorského výboru pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Jozefovi Burianovi. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.

  Uvedený návrh bol doručený v stanovenej lehote. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil na dnešné rokovanie 28. schôdze.

  Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti návrhu zákona v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku.

  Pani predsedajúca, poprosím, otvorte rozpravu, ďakujem.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Jozef Mikuš. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  Pán poslanec Mikuš, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, na stole máme návrh zákona alebo novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Podnetom na túto zmenu, tak ako tu bolo povedané, je zo strany predkladateľa, teda vlády Slovenskej republiky, starosť o občanov zamestnancov s najnižšími príjmami. Pracujúci s nízkym príjmom na úrovni minimálnej mzdy, ktorí v súčasnosti neplatia v dôsledku teda toho nízkeho príjmu a v dôsledku súčasnej platnej novely, týmto opatrením majú nárok získať zo strany štátu príspevok, tzv. negatívnu daň vypočítanú na základe ich príjmu.

  Chcem podčiarknuť v úvode svojho vystúpenia pojem z vládneho argumentačného slovníka pracujúci, ešte sa k nemu raz vrátiť. A chcem ešte povedať na začiatku, že negatívna dňa vo svete nie jej ničím novým alebo zvláštnym a osvojujú si ju tak ľavicové, ako pravicové strany. Kým ľavicové strany skôr vidia v nej spôsob, ako okamžite prilepšiť ľuďom, ktorí majú nižšie príjmy, pravicové v nej vidia nástroj, ako zatraktívniť pre občanov slabšie platené miesta a vyviesť ich zo sídiel nezamestnanosti. Preto je táto myšlienka blízka aj SDKÚ – DS a my sa s ňou vážne zaoberáme, dokonca sme ju mali aj vo svojom volebnom programe v trošku inej forme.

  Druhá myšlienka, s ktorou začínam svoje vystúpenie, sú východiskové podmienky. Dnes je situácia vo verejných výdavkoch alebo vo verejných rozpočtoch taká, že i zodpovedná vláda môže trošku viac pustiť žilou, ako sa navrhuje v novele. Príjmy štátneho rozpočtu posledné roky lámu všetky rekordy a pre veľkorysejšie riešenia problémov je oveľa väčší priestor, ako tomu bolo v minulosti.

  Napríklad na prelome tisícročí pre rozvrat verejných financií alebo nutnosti konania reforiem či kolabovanie bankového systému sa musela vláda boriť doslova s existenčnými ekonomickými problémami. Situácia dnes je úplne iná. O podobných krokoch, ako negatívna daň, je možné uvažovať v pokoji a bez väčších obáv z rozsiahleho dopadu na verejné financie.

  Druhým východiskovým bodom je poriadok v daňových zákonoch. To, kde sme dnes, je výsledkom daňovej reformy, ktorá sa uskutočnila v polovici tohto desaťročia. Zákon o daniach z príjmov sa veľmi zjednodušil, prudko v tom čase, a daňovú záťaž si môže každý jednoducho spočítať dopredu, síce už nie tak jednoducho ako pred dvoma rokmi, ale ešte stále je to pomerne veľmi jednoduchý systém. Robiť zmeny pri takomto východisku je vcelku jednoduchá vec, stačí sa zamyslieť nad tým, čo chcem a ako to chcem urobiť, a novela môže byť stručná a jasná. Svedkami toho sme práve pri tomto návrhu.

  A teraz konkrétne k nemu. Prvé, čo na ňom upúta, je nové kategorizovanie občanov tohto štátu. Tvorca novely delí zamestnancov na štyri kategórie, veľmi stručne odcitujem, „zamestnanci so mzdou do výšky polovice minimálnej mzdy, zamestnanci so mzdou od polovice minimálnej mzdy do úrovne minimálnej mzdy, zamestnanci so mzdou na úrovni od minimálnej mzdy po mzdu, keby začínajú platiť daň, a zamestnanci od výšky príjmu zo závislej činnosti, pri ktorej vzniká daňová povinnosť, a osoby s vyššími príjmami“.

  Na to, aký máme jednoduchý daňový systém, je toto dosť zložité. Tá zložitosť vychádza z toho, aby si určitá skupina obyvateľstva, v tomto prípade privilegovaní zamestnanci s najnižšími príjmami polepšili zhruba o 200 korún, pričom inflácia dnes, ktorej sme svedkom, sa pohybuje okolo 5-6 % – a potom o akej výhode to môžeme hovoriť v súvislosti s tým, čo som povedal úvodom?

  Ide o porovnateľne kozmetickú úpravu, ako povedzme sme svedkami pri nedôstojných dvíhaniach alebo zdvihnutiach výdavkov pre deti, ktorá sa pohybuje vo výške okolo 3 eur. Dovolím si povedať, že možno toto dvojpercentné prilepšenie pri ľuďoch s najnižšími príjmami vyvolá pri takto navrhovanej novele viac ťažkostí ako výhod. Zamestnávateľom narastie agenda, zvýšia sa im náklady, ktoré sa prenesú do cien tovarov a služieb, aj keď teda tá administratívna náročnosť nie je až taká veľká.

  A tu sa vrátim k pojmu, ktorý som avizoval alebo podčiarkol na začiatku, pracujúci. Vláda považuje za pracujúcich iba zamestnancov. Veď iba im priznáva nové výhody, a ako som povedal, aj to vcelku kozmetické. Živnostníci sú mimo. Chcem sa spýtať, či si vláda uvedomuje, že i medzi živnostníkmi sú ľudia, ktorí majú podpriemerné príjmy. Len ich tak nepočuť ako zamestnancov a možno je ich menej. Prečo nemá vláda rovnaký pohľad na živnostníka ako na zamestnanca? Možno preto, že slovo podnikateľ a živnostník v tomto význame slova podnikateľom je, nie je – aspoň v proklamáciách – najsilnejšej vládnej strane po vôli alebo nevonia tento výraz?

  Byť na mieste živnostníka, cítim sa touto novelou byť dotknutý, zasiahnutý a nespravodlivo posudzovaný. Možno je však za takýmto praktickým prístupom vlády úplne primitívna vec, pretože oveľa jednoduchšie je vykonať zmeny na základe jednoduchej zmeny zákona, tak ako sme toho svedkom, čo sa v prípade zamestnancov vlastne dá, ako meniť trošku komplikovanejšie predpisy determinujúce samostatne zárobkovo činné osoby. Takže predložením novely zákona vláda vytvára kategórie a podkategórie ekonomicky aktívnych ľudí, pričom jedna kategória sú pracujúci, čo je synonymum vlády pre zamestnancov.

  Napokon nie sú tak ďaleko časy, keď sa toto slovo hojne používalo ako adjektívum. V štáte sme mali robotníkov, roľníkov a pracujúcu inteligenciu a ostatní boli nepracujúci alebo príživníci.

  Aj v kategórii pracujúcich sa vytvárajú štyri podkategórie, ako som už odcitoval, takže predloženým návrhom zákona budeme dosť podrobne rozkategorizovaní, a to na základe vzťahu k pracovnému pomeru a výšky príjmu. Či to je správne, nechám na úvahu hlavné tým politikom, ktorí sa radi oháňajú pojmom sociálna spravodlivosť.

  Poďme k dopadu novely. Návrhy zákonov, aký máme dnes na stole, sa predkladajú podľa môjho názoru na začiatku volebného obdobia. Vládne strany alebo jedna z nich by mala byť nositeľom myšlienky ešte v predvolebnom období a potom v zhodne vo vládnej koalícii na ňom pracovať a v zmysle programového vyhlásenia vlády potom realizovať. Dôsledkom váhania je, že zákon sa prijíma v druhej polovici funkčného obdobia vlády, čo vyvolá dopad na správu štátu a verejné financie vo funkčnom období novej vlády. Táto novela totiž bude platiť pre zdaňovacie obdobie roku 2009, čo znamená, že s potenciálnymi negatívnymi dopadmi sa stretneme až v roku 2010, teda v čase, keď bude nastupovať nová vláda. Ešte šťastie, a chcem to úplne seriózne povedať, že podľa prepočtu tvorcov novely nejde o veľké dopady, ale aj tak si myslím, že je to nevhodné načasovanie.

  V každom prípade vláda potvrdzuje trend v prijímaní zákonov podľa krokov typu „po nás potopa“. Keď sa tak pozrieme, či chceme, alebo nechceme, vidíme, že sa tak deje. Uvediem len pár príkladov. „Kuchanie“ dôchodkového systému, kde vláda naháňa občanov späť do Sociálnej poisťovne, a pritom posúva čoraz pálčivejšie problémy neudržateľnosti prvého piliera na budúce garnitúry. Ceny energií, najnovšie ceny tepla, to je otázka týchto dní, sa vláda umelými krokmi snaží udržiavať na ich nízkej úrovni, nedbajúc na to, že investičná poddimenzovanosť bude v budúcnosti viesť k takým skokovým zmenám, aké sme zažili v 90. rokoch po odchode poslednej vlády Vladimíra Mečiara.

  V tých dopadoch tvorca novely uvádza dôvody dopadu na verejné financie. Návrh zákona bude mať negatívny dopad na výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, nižšie uvedené vplyvy na štátny rozpočet a rozpočty územnej samosprávy sú kompenzované výrazne vyšším aktualizovaným odhadom dane z príjmov fyzických osôb na roky 2009 – 2011.

  Chcem povedať, že na rok 2009 dopad tejto novely sa bude štátu dotýkať veľmi málo. A tak to bude aj v budúcnosti. Oveľa väčšou mierou sa bude dotýkať samospráv. Ten pomer je 1 : 15. Čiže dopad tejto novely na verejné financie sa bude týkať najviac miestnych samospráv, trošku menej územnej samosprávy a veľmi malý dopad bude na rozpočet štátu. Takže chcem len skonštatovať, že vláda robí svoju sociálnu politiku na úkor rozpočtu samospráv.

  Keď to zhrniem, predložený návrh novely vychádza úplne z logickej, myslím si, aj odôvodniteľnej myšlienky, a správnej. Je však nie celkom systémový, nie celkom zodpovedný a možno polarizuje viac spoločnosť, ako by sa to dalo spraviť pri jednoduchšej novele. A je aj dosť platonický, pretože jeho dopad bude mizivý a dokonca ešte aj náklady sa môžu rovnať výnosom alebo plusy sa môžu rovnať mínusom, a bremeno dopadov prenáša na zamestnávateľov, samosprávu a na budúcu vládu.

  Na záver ešte jedna poznámka. Prepočty predkladateľa sú v korunách. To len takú technickú poznámočku, myslím, že by už mala byť v eurách, ak nútime podnikateľov a podnikateľskú sféru, aby robila podvojné v duálnych cenách, tak by sme to mali robiť aj my.

  A napriek tomu, čo som všetko tu povedal aj v rámci kritiky alebo kritických poznámok k predloženej novele v duchu aj malá pomoc je pomoc, ale hlavne v duchu tom, že myslím si, že v druhom čítaní by sme mohli upraviť trošku túto novelu aj v zmysle mojich kritických poznámok a verím, že sa tak stane, budem sa o to aj usilovať, podporím tento návrh zákona v prvom čítaní.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Mikušovi. S faktickými poznámkami na jeho vystúpenie sa neprihlásil nikto. Pán poslanec Mikuš bol jediný, ktorý sa do rozpravy prihlásil ústne, a preto uzatváram všeobecnú rozpravu. Pýtam sa pána ministra, či sa chce vyjadriť k rozprave v záverečnom slove. Nie. Pán spravodajca? Áno?

  Nech sa páči záverečné slovo spravodajcu.

 • Ja len veľmi krátko. Myslím si, že v tom druhom čítaní určite bude priestor na to, aby sme diskutovali tie problémy, ktoré naznačil pán poslanec Mikuš. A ja súhlasím s niektorými poznámkami, čo sa týka živnostníkov. Ďakujem.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme pokračovať v zákonoch, ktorých navrhovateľom je pán minister financií.

  Teraz bude prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 800. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 821.

  Pán minister Počiatek, prosím vás, ujmite sa slova a uveďte aj tento návrh zákona.

 • Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi z poverenia vlády na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky uviesť na prvé čítanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.

  Vláda pripravila tento návrh zákona, ktorého účelom je umožniť Úradu vlády Slovenskej republiky ako prevádzkovateľovi ústredného portálu verejnej správy v súlade s citovaným zákonom zabezpečovať prevádzku a dostupnosť ústredného portálu, a to prostredníctvom príspevkovej organizácie, ktorú si Úrad vlády Slovenskej republiky na tento účel zriadi.

  Predmetný návrh novely bol vypracovaný ministerstvom financií po dohode s Úradom vlády Slovenskej republiky.

  Ďakujem za slovo, skončil som.

 • Ďakujem pekne.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, ktorým je výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, predsedovi tohto výboru pánovi poslancovi Tiborovi Cabajovi. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. (tlač 800). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Uvedený vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 28. schôdze Národnej rady.

  Konštatujem, že uvedený vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady č. 350 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. Osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

  Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev, v práve Európskej únie upravená nie je.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada v zmysle § 73 ods. 2 uzniesla po rozprave odporučiť uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. októbra 2008 č. 821 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory prerokovali vládny návrh zákona v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.

  Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram teraz všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a tak sa pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne? Konštatujem, že nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu, hlasovať budeme o 11.00 hodine.

  Teraz budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 743 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 743a.

  Prosím teraz ministra financií Jána Počiatka, aby vládny návrh zákona v druhom čítaní odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán minister. Priatelia, nie je nás tu veľa, v tej sále, tak poprosím tie diskusné kluby presunúť mimo sály, pokiaľ sa to netýka vašich reakcií na to, čo sa tu deje. Ďakujem pekne.

 • Vláda Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2008 prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

  Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť základné právne predpoklady v Slovenskej republike, ktoré nadväzne na zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike umožnia po zavedení meny euro v Slovenskej republike bezproblémové fungovanie v oblasti daní, poplatkov, účtovníctva a v colnej oblasti.

  Predložený návrh obsahuje prepočty súm zo slovenskej meny na menu euro a spôsob ich zaokrúhľovania tak, aby zohľadňovali princípy zaokrúhľovania ustanovené zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, ako aj ďalšie nevyhnutné úpravy potrebné na zabezpečenie realizácie zmien v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

  Ďakujem za slovo, skončil som.

 • Ďakujem pekne, pán minister.

  A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre financie, rozpočet a menu, poslancovi Jozefovi Burianovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu podáva k tomuto vládnemu návrhu spoločnú správu.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 963 z 10. septembra 2008 pridelila vládny návrh zákona výboru pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor určila výbor pre financie, rozpočet a menu. Uvedené výbory prerokovali vládny návrh zákona v stanovenom termíne s tým, že ho odporučili Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  V spoločnej správe je 25 pozmeňujúcich návrhov a gestorský výbor ich odporúča schváliť s doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi. Zároveň určil poslanca Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu výboru a súčasne ho poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a po druhé navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

  Ďakujem, pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, kto sa chcem do rozpravy prihlásiť ústne? Na tabuli nevidím žiadne meno. Jediný, kto sa hlási do rozpravy, je pán spravodajca. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  A dávam slovo teraz jedinému prihlásenému a to je pán spravodajca, pán poslanec Burian.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, chcem len podať jeden pozmeňujúci návrh, ktorý máte rozdaný v laviciach, a ten znie, bod 1, za článok XVII sa vkladá nový článok XVIII, ktorý znie: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z. a zákona č. .../2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 8 ods. 4 na konci sa pripája táto veta: „Vláda môže zmeniť účel použitia výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch; pri zmene účelu použitia na bežné výdavky je tieto možné použiť len do konca rozpočtového roka, v ktorom bol zmenený účel použitia výdavkov.“

  2. V § 8 ods. 6 v poslednej vete sa vypúšťajú slová „príslušnej kapitole“.

  V záujme efektívnejšieho smerovania výdavkov štátneho rozpočtu sa navrhuje vytvoriť priestor na to, aby bolo možné pôvodný účel rozpočtových výdavkov, ktorých nevyčerpané limity sa prenášajú do nasledovných rozpočtových rokov, zmeniť, t. j. vláda bude oprávnená určiť nový účel použitia týchto výdavkov, a to vo fáze realizácie rozpočtu.

  Ďakujem pekne, skončil som.

 • Ďakujem, pán spravodajca. A teraz vzhľadom na to, že otváram rozpravu, vzhľadom na to, že ani tu som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, sa pýtam, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Konštatujem, že nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok a vyhlasujem rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu s tým, že budeme hlasovať o jedenástej.

  Podľa schváleného programu teraz pristúpime k prerokovaniu štyroch vládnych návrhov zákonov, ktoré z poverenia vlády Slovenskej republiky v druhom čítaní odôvodňuje podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák.

  Najskôr budeme rokovať o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zvedením meny euro v Slovenskej republike.

  Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 723 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 723a.

  Pán minister, prepáčte, skôr než vám dám slovo, s procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Mikloško. Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, tu teraz odznel nejaký pozmeňujúci návrh, podľa názoru mojich kolegov veľmi problematický, jednak nie je na stole, my máme o ňom hlasovať teraz o jedenástej? Dúfam, že toto nemyslíte vážne, ak je to najmä také vážne, ako tuná hovoril kolega. Nie je to rozdané vôbec.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, je mi to veľmi ľúto, ale ja som sa pýtal, kto sa chce prihlásiť do rozpravy k tomuto návrhu zákona, a toto, čo sa teraz rozprávame, takto face to face, tak by sme si mohli tu vydiskutovať priamo od rečníckeho pultu, nikto sa neprihlásil. Ja nemôžem nič iné, iba rešpektovať rokovací poriadok s tým, že ak má niekto výhrady voči čomukoľvek, tak v rozprave je na to priestor a potom, samozrejme, aj vo faktických poznámkach.

  Prosím vás, pán Mikloško, skúsme to teraz vzhľadom na to, že bude vystupovať pán minister, odročiť, lebo ja rešpektujem, že ste to povedali, nebolo to ako procedurálny návrh, ale nejdem nikoho poúčať, skúste si to vyjasniť s pánom poslancom Burianom a môžeme sa v priebehu ešte času, kým dôjde k hlasovaniu, k tomu vrátiť. Ja predpokladám, že aj pri korektnej dohode s pánom ministrom Počiatkom. Ak je to taký problém, na ktorý upozorňujete, že by to, rozumel som tomu, že by to malo ísť predtým do výborov, áno? No takže skúsim, aby ste využili ten čas, pokiaľ je ešte do 11. hodiny, a pokúsili sa dostať k dohode s pánom ministrom Počiatkom a s pánom spravodajcom. Myslím, že je to možné ešte do jedenástej zariadiť aj dohodou vo vzťahu k posunutiu tohto pozmeňujúceho návrhu do výborov. Ďakujem za porozumenie.

  Teraz, pán minister a pán podpredseda vlády, nech sa páči, je tu priestor na vaše vystúpenie v úvodnom slove.

 • Ďakujem pekne. Nevedel som, že sú dva druhy poslancov, ktorí môžu a ktorí nemôžu podávať pozmeňujúce návrhy, ale rád sa nechám poučiť. To bol vtip, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, vtip na úvod odľahčil situáciu.

  Vážený pán predsedajúci, dámy poslankyne, páni poslanci, ja budem, pokúsim sa byť veľmi stručný. Ministerstvo vnútra predkladá návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva vnútra v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

  Cieľom predloženého zákona je vytvorenie základných právnych predpokladov práve v súvislosti so zavedením eura v Slovenskej republike. Návrh zákona má 38 článkov, to znamená, že v pôsobnosti ministerstva vnútra sa dotýkame 38 zákonov, ktoré touto cestou prispôsobujeme už spomínanému euru. Chcem povedať, že v prípade náležitostí, ktoré prináležia občanom alebo zamestnancom, postupujeme cestou výmeny jednotlivých súm štandardným konverzným kurzom, v prípade pokút a poplatkov sa snažíme zaokrúhliť tieto poplatky na celé eurá, samozrejme, v prospech občana, to znamená nadol.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, a preto si dovolím požiadať vážených poslancov o jeho podporu.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán minister.

  A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslancovi Tiborovi Cabajovi, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby ho odôvodnil, aj ako návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 723), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 964 z 10. septembra 2008 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (tlač 723), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.

  Po druhé, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi týchto výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Po tretie, výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 446 zo 14. októbra 2008 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 366 z 15. októbra 2008 s vládnym návrhom zákona súhlasil, odporučil ho Národnej rade takisto schváliť s pripomienkami; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 215 z 9. októbra 2008 s vládnym návrhom zákona súhlasil, odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 183 zo 14. októbra 2008 taktiež s návrhom súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkami.

  Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré som uviedol v tejto správe, vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú písomne predložené, je ich spolu osem. Gestorský výbor odporúča o týchto návrhoch hlasovať spoločne a odporúča ich všetky schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk k vládnemu návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja... Ospravedlňujem sa, to sa do spoločnej správy dostalo úplne z iného zákona, ale konštatujem, že gestorský výbor na základe stanovísk k tomuto návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odporúča Národnej rade tento vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich pripomienok, ktoré už som uviedol.

  Spoločná správa k vládnemu návrhu zákona bola schválená uznesením č. 723 a určila ma za spoločného spravodajcu a odporúča Národnej rade po prerokovaní v druhom čítaní pristúpiť k hlasovaniu o postúpení zákona do tretieho čítania, to znamená, mám na to splnomocnenie výboru.

  Toľko, pán predsedajúci, k spoločnej správe, prosím, keby ste otvorili rozpravu.

 • Ďakujem. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu k tomuto návrhu zákona. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, tak sa pýtam, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Pán poslanec Ján Zvonár ako jediný. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  A dávam teraz slovo pánovi poslancovi Zvonárovi, nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam nasledujúci pozmeňujúci návrh.

  Vypúšťa sa čl. 6, ostatné články sa primerane prečíslujú.

  Predloženým pozmeňujúcim návrhom sa v tlači 723 vypúšťa novela zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, ktorá konvertovala na menu euro sankcie v § 28 ods. 1 a 2. Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu zabránenia dvojitej novelizácie rovnakých ustanovení predmetného zákona, nakoľko rovnaké ustanovenia sú novelizované aj v tlači 708 – návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Zvonára, Rafaela Rafaja a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony, kde sa v čl. 1 v 39. bode uvedené sankcie zvyšujú a zároveň konvertujú na menu euro.

  Tento návrh bol prerokovaný, prekonzultovaný s ministerstvom vnútra a neboli voči tomuto návrhu vznesené námietky.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pýtam sa, či sa niekto hlási s faktickou poznámkou. Nie. Pán poslanec bol posledný prihlásený z radov poslancov z pléna. Pán spravodajca, chcete vystúpiť v rozprave?

 • Reakcia spravodajcu.

 • Ďalej sa do rozpravy hlási pán spravodajca, pán poslanec Cabaj. Uzatváram rozpravu. Pán spravodajca sa nehlásil do rozpravy, on sa hlásil do záverečného slova, ale skôr ako vám dám priestor v záverečnom slove, chcem sa spýtať pána ministra. Pán minister, uzatvoril som rozpravu k tomuto bodu, pýtam sa, či chcete vystúpiť v záverečnom slove. Nie.

  Pán spravodajca chce, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán podpredseda vlády, trochu predbiehame situáciu, pretože ak riešime všetky náležitosti, ktoré sú týkajú súvislostí s prechodom na euro, nevidím dôvod, prečo toto vyraďovať z tohto zákona, pretože zákon sa momentálne prijíma. Keď budeme riešiť Bratislavu, budeme sa zaoberať Bratislavou, pretože navyše musím kolegovi povedať, že neviem, či videl uznesenie mestského zastupiteľstva, kde sú ešte nezrovnalosti, kde prijalo mestské zastupiteľstvo stanovisko k tomu návrhu, ktorý budeme prerokovávať, a zhodou okolností práve tento prepočet z euro je tam zle spravený.

  Takže to ako len do pozornosti dávam, že ministerstvo vypracovalo komplexný návrh zákonov, všetkých, ktoré sa dotýkajú prechodu na euro. To nech prijmeme, nech je to vysporiadané a potom sa zaoberajme Bratislavou. Takže osobne neodporúčam prijať tento návrh.

 • Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu, to bolo vystúpenie spravodajcu, budeme o ňom hlasovať o 11.00 hodine.

  Skôr ako pristúpime k ďalšiemu bodu, chcel by som na balkóne Národnej rady privítať študentov 4. ročníka Policajnej akadémie Slovenskej republiky, ktorí v rámci zápočtového týždňa o činnosti parlamentu a tvorbe legislatívy nás navštívili, takže ešte raz buďte srdečne vítaní. A práve prebiehajú zákony, ktorých navrhovateľom je pán minister vnútra, takže máte šancu si pozrieť tvorbu legislatívy aj takto naživo.

  Čiže nasleduje druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008.

  Vládny návrh zákona ste dostali prd prvým čítaním ako tlač 725 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 725a.

  Prosím teraz podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby aj tento vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy poslankyne, páni poslanci, som, samozrejme, rád, že sú prítomní aj študenti Policajnej akadémie práve v čase, kedy sa už hovorí o výsluhových dôchodkoch, takže... Ale vážne k téme tohto zákona.

  Potreba vypracovania predloženého návrhu zákona vyplýva z § 68 ods. 3 a 4 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a podľa ktorých sa jednotlivé dávky výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov majú každoročne zvyšovať aj s prihliadnutím na rast priemerných služobných príjmov v príslušnom období s tým, že percento zvýšenia ustanoví osobitný zákon. Je to tzv. druhá valorizácia, ktorá sa štandardne každý rok podáva pre tých, ktorí mali stanovené výsluhové dôchodky ešte pred účinnosťou zákona o sociálnom zabezpečení policajtov.

  Ďakujem pekne za podporu zo strany pánov poslancov. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz žiadam spoločného spravodajcu, ktorý je pán Vladimír Matejička, je to spravodajca z výboru pre obranu a bezpečnosť, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, vážený pán minister, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 (tlač 725).

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 966 z 10. septembra 2008 pridelila vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto vládnemu návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 195 na jeho 45. schôdzi.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte k tomuto bodu programu rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu s tým, že ani tu som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne? Ďakujem, nikto. To znamená, že prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme o ňom hlasovať o 11.00 hodine.

  Chcem sa ospravedlniť, lebo sme preskočili pri programe bod, ktorým je vládny návrh zákona v druhom čítaní, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 724 pred prvým čítaním a spoločnú správu máte ako tlač 724a.

  Pán podpredseda vlády, skôr než vám dám slovo, ešte je tu opäť procedurálny návrh, nech sa páči, pán poslanec Janiš.

 • Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, v mene dvoch poslaneckých klubov SDKÚ – DS a KDH žiadam zvolať poslanecké grémium.

 • Prerušujem, na tri minúty prerušujem rokovanie. Idem za predsedom parlamentu, potom vám dám slovo, pán minister. Tri minúty.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Takže, vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia, budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady. V tejto chvíli rokuje skupina, ktorá sa chce dohodnúť aj s pánom ministrom Počiatkom, aj s predsedom parlamentu o zaradení toho kontroverzného pozmeňujúceho návrhu do rokovania výboru, preto nie je potrebné teraz v tejto chvíli zvolať grémiu, je to na základe dohody.

  A preto budeme pokračovať v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Tlač 724 a spoločná správa je ako tlač 724a.

  Pán minister a podpredseda vlády, teraz už môžete odôvodniť vládny návrh zákona.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy poslankyne, páni poslanci, budem veľmi stručný.

  Tento zákon, ako som ho už popisoval v prvom čítaní, je predovšetkým o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie. Popritom sme si dovolili doň zapracovať ešte tri dôležité body, ktoré spočívajú predovšetkým v možnosti vykázať páchateľa domáceho násilia z jeho obydlia na 48 hodín, počas ktorých plynie tá istá lehota súdu na to, aby vydal prípadné predbežné opatrenie na dobu neurčitú, čo by mohlo zabezpečiť riešenie práve častokrát problematických vzťahov v domácnostiach.

  Rovnako tak je v tomto zákone aj návrh na možnosť lokalizácie nezvestnej osoby alebo ukradnutého vozidla v prípade, že o to majiteľ vozidla alebo rodinní príslušníci nezvestnej osoby Policajný zbor požiadajú. Verím, že tento zákon zefektívni predovšetkým pátranie po nezvestných osobách, využijúc to, že majú pri sebe mobilný telefón.

  Rovnako tak rezort vnútra súhlasí s desiatimi pripomienkami zapracovanými v spoločnej správe, ktorú prerokoval gestorský výbor.

  Ďakujem za podporu.

 • Ďakujem pekne.

  A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Jánovi Kovarčíkovi, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra, dovoľte mi, aby som vás oboznámil so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 724), v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 965 z 10. septembra 2008 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 724), na prerokovanie týmto nasledujúcim výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

  Po druhé, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prerokovali, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré máte na stoloch. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich návrhoch hlasovať a návrhy schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 724), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 724), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 203 na jeho 45. schôdzi.

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte k tomuto vládnemu návrhu zákona rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov. Ani k tomuto návrhu zákona som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy, a preto sa pýtam, kto sa hlási ústne? Pán poslanec Martin Pado ako jediný. Pán poslanec, máte priestor v rozprave, medzitým uzatváram možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, prerokúvame návrh novely zákona o Policajnom zbore, ktorý mení pozitívnym smerom mnohé veci, ale ja sa chcem sústrediť na jedno. Je to ustanovenie § 27a, to je možnosť vykázania zo spoločnej domácnosti. Tento paragraf je pokračovaním v podstate práce, spolupráce s obeťami domáceho násilia, to, čo ministerstvo vnútra v minulom období robilo, keď financovalo alebo pomáhalo finančne centrám pomoci obetiam násilia. A ustanovenia tohto paragrafu v podstate dávajú policajtovi právomoc zasiahnuť v prípade, keď sa jedná o možné ohrozenie jedného zo spolubývajúcich. Samozrejme, že toto ustanovenie dáva policajtovi nielen veľkú právomoc, ale aj veľkú zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré v tomto smere prijme, pretože často nemusí poznať naozaj objektívne dôvody. Ale taký je život.

  Ja si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh práve dotýkajúci sa § 27a, t. j. právomoci vykázania zo spoločnej domácnosti pre príslušníka Policajného zboru.

  Prvý návrh spočíva v predĺžení doby na vykázanie zo spoločného bývania zo 48 hodín na 5 dní. Ja som z toho znenia, ktoré je, pán minister, v návrhu, mal pocit, že ministerstvo vnútra malo pôvodne v zámere tú dobu predĺžiť, teda dlhšiu ako 48 hodín. Lebo duch toho textu navráva tomu, že to malo byť viac ako 48. Desať dní pravdepodobne, podľa toho, ako je to v českom zákone. A nie celkom dobre rozumiem, prečo ste tú dobu skrátili na 48 hodín. Ja som komunikoval s kolegami v Českej republike a tá doba možno 10 dní nie je celkom vhodná, ale dlhšia doba ako 48 hodín je osvedčená. Takže ja navrhujem, aby policajt bol oprávnený vykázať na dobu 5 dní.

  Je síce pravda, že v odseku 6 je na základe povinnosti uloženej policajtovi poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu, a teda aj predĺžiť dobu vykázania, avšak len rozhodnutím súdu predbežným opatrením. Tento časový úsek 48 hodín je z hľadiska vnímania situácie v týchto domácnostiach nedostatočný.

  Druhý bod. V § 27a ods. 1 navrhujem, aby sa po predposlednej vete vložil text: „Toto rozhodnutie je účinné od chvíle, kedy bolo preukázateľne oznámené osobe, proti ktorej smeruje.“ Takéto ustanovenie je dôležité z hľadiska procesnoprávneho. Kde sa jasne píše, vtedy a vtedy stačí, odvtedy je to ustanovenie účinné.

  Tretí bod. V tom istom § 27a, v tom istom odseku 1 sa na koniec textu vkladá veta: „Toto rozhodnutie je účinné od okamihu, keď sa o ňom osoba, proti ktorej smeruje, dozvedela.“ Je to kvôli tým osobám, ktoré nie sú prítomné v čase rozhodnutia o vykázaní zo spoločného priestoru. A nie vždy je potrebné, aby došlo k oficiálnemu oznámeniu o takomto rozhodnutí, stačí, aby takéto oznámenie bolo urobené ústne a nemusí to byť urobené ústne ani policajtom alebo iným orgánom.

  Štvrtý bod. V § 27 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie: „(4) Rozhodnutie o vykázaní sa vydáva bez prejednania veci a z úradnej povinnosti, pričom sa súhlas ohrozenej osoby nevyžaduje.“ V prípade, že by nebolo explicitne uvedené, že takýto súhlas osoby sa nevyžaduje, často by mohlo dochádzať k tomu, že ohrozená osoba by nemusela vydať súhlas na takéto rozhodnutie.

  V § 27a sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „(5) Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o vykázaní je odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.“ Ak rozhodneme o niekom, že ho vykážeme zo spoločného obydlia, pričom často to môže byť aj majiteľ tohto obydlia a nedáme mu ani šancu, aby sa mohol odvolať, nedáme mu nijaký opravný prostriedok, tak vlastne nepostupujeme v súlade s ostatnými zákonmi tejto krajiny. Okrem toho informácie v prípade neprítomnosti poškodenej strany povedzme alebo teda toho, voči komu postupujeme, nemusia byť absolútne objektívne, a teda treba nechať šancu aj tomuto človeku, aby sa domáhal svojich práv.

  Šiesty bod. V § 27a ods. 5 v poslednej vete za slová „informácie o možnostiach ubytovania“ sa vloží text „a v súvislosti s tým aj potrebnú súčinnosť“. Dámy a páni, predstavte si, že niekomu zakážete alebo vykážete ho zo spoločného obydlia a dáte mu informáciu, tak, vážený pane, vážená pani, máte možnosť ubytovania v meste, v obci vzdialenej, ja neviem, 20 km, 17, 10, nie je podstatné, nemáte možnosť sa tam normálnym spôsobom dostať a je desať, jedenásť hodín večer. Máte pocit, že sa situácia v danej, v tej domácnosti ukľudní alebo sa ešte zhorší ten stav? Preto je vhodné, aby policajt bol povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.

  Siedmy návrh. V odseku 8 sa mení číslovka „48 hodín“ na „päť dní“. A text znie: „Vykázanie zo spoločného obydlia končí uplynutím doby päť dní od vykázania zo spoločného obydlia, ak ďalej nie je ustanovené ináč.“ Samozrejme, je to len v prípade, že dôjde k schváleniu prvého pozmeňujúceho návrhu.

  No a posledný ôsmy bod. V prípade schválenia zmeny doby vykázania na päť dní sa v odseku 10 terajší text „Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania zo spoločného obydlia“ nahrádza textom „Útvar Policajného zboru je povinný v lehote do troch dní od vydania rozhodnutia o vykázaní vykonať kontrolu, či rozhodnutie o vykázaní dodržuje vykázaná osoba i ohrozená osoba. O vykonanej kontrole spíše policajt úradný záznam.“

  Dámy a páni, ja som sa pri tomto pozmeňujúcom návrhu rovnako inšpiroval zo zákona o Policajnom zbore Českej republiky a vychádzal som aj zo skúseností, ktoré kolegovia v Českej republike s touto normou majú. Verím, že pochopíte, že tieto návrhy nie sú ničím iným, ako snahou naozaj zlepšiť to prostredie a urobiť ten proces vykázania transparentnejší a tak, aby sme sa vyhli problémom pri aplikácii takéhoto ustanovenia.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec, za vaše vystúpenie v rozprave a pozmeňujúce návrhy. S faktickými poznámkami pani poslankyňa Katarína Tóthová ako jediná. Nech sa páči. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja som si vypočula vystúpenie pána poslanca, pretože táto otázka je nielen citlivá, je to nová otázka a myslím v boji proti domácemu násiliu by to mal byť prostriedok účinný.

  Spomínal, že sa inšpiroval z Českej republiky. Poznám českú úpravu, tam je ešte dlhšia lehota a bez akejkoľvek možnosti, bez toho, že by boli zriadené izby zaistenia. Tiež momentálne si myslím, že ideálny stav by bol, keby boli zriadené izby zaistenia, lenže, žiaľ, situácia a realita je taká, aká je. V Čechách to zatiaľ funguje a ja si myslím, že pokiaľ by boli zriaďované izby, tzv. záchytné izby opilcov, tak tí, ktorí sú pod vplyvom alkoholu, by mohli byť tam umiestnení.

  Preto osobne tak horlím za to, aby pri zriaďovaní izieb opilcov štát mal finančnú spoluúčasť, pretože si myslím, že to nie je riešenie len verejného poriadku, ale omnoho širších záležitostí a potom by bola pekná nadväznosť na čiastočné riešenie tých, ktorí sú vykázaní z titulu domáceho násilia a sú pod vplyvom alkoholu. Malo by to systémovú náplň, malo by to zmysel.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Reagovať na pani poslankyňu, ktorá vystúpila s faktickou poznámkou, chce teraz pán poslanec Pado. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, súhlasím s vami, pretože to, čo vravíte, by pomohlo riešiť ten čas z toho problému v prípade, že ten, kto je vykázaný, je pod vplyvom alkoholu alebo nejakých iných omamných látok a v podstate by to komplexnejšie uzavrelo riešenie daného problému. Takže ďakujem. Všetko, ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Pado bol jediný prihlásený do rozpravy. Nevidím, že by sa do rozpravy hlásili pán minister alebo pán spravodajca, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pýtam sa, pán minister, chcete využiť právo záverečného slova? Nie. Pán spravodajca zrejme tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a napriek tomu, že je 11.00 hodín, vás chcem ešte poprosiť o trpezlivosť, je tu ešte jeden posledný zákon, ktorý bude predkladať pán poslanec Kaliňák, a na základe všeobecného súhlasu (reakcie z pléna), pán minister Kaliňák, pardon, na základe všeobecného súhlasu zo včerajška sme sa dohodli, že do hlasovania preberieme všetky jeho zákony, ak to bude možné. Myslím, že to možné je.

 • Ruch v sále.

 • Skôr ako mu však dám slovo, poprosím vás všetkých, aby sme tento úľ zmenili opäť na rokovaciu sálu. Ešte buďme k sebe trošku tolerantní a trpezliví.

  Čiže pristúpime k

  vládnemu návrhu zákona, k jeho druhému čítaniu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Dostali ste ho ako tlač 726 a spoločnú správu máte ako tlač 726a.

  Prosím, pán minister, odôvodnite tento vládny návrh zákona.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, každý minister je v podstate len prezlečený poslanec.

  Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, nebudem zdržiavať, je to naozaj predovšetkým technická novela zákona o azyle, kedy ide o stanovenie predovšetkým možnosti poskytovania právnej pomoci pre tých, ktorí sa zúčastňujú azylovej procedúry, a je to predovšetkým reakcia na procedurálnu smernicu, ktorá nás zaväzuje k úpravám azylového práva práve aj týmto spôsobom.

  Zavedenie systému poskytovania právnej pomoci v konaní o azyle si vyžaduje úpravy aj v zákone o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a v zákone o advokácii. V súvislosti s poskytovaním medzinárodnej ochrany podľa zákona o azyle sa navrhuje aj novelizácia zákona o pobyte cudzincov, v ktorom sa tiež navrhujú niektoré úpravy v oblasti udeľovania víz v kontexte na medzinárodnoprávne predpisy.

  Návrh zákona bol prerokovaný vo výboroch, v ktorých nevzišli žiadne pozmeňujúce návrhy, preto predpokladám, že aj v tomto prípade zákon by nemal byť konfliktný.

  Veľmi pekne ďakujem za podporu.

 • Ďakujem.

  A teraz prosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána Mariána Kovačócyho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som prečítal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to tlač 726, druhé čítanie.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 769 z 10. septembra 2008 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

  2. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  3. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokovali uvedený vládny návrh zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.

  4. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 196 na jeho 41. schôdzi.

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne? Nikto z pánov poslancov ani poslankýň, preto uzatváram rozpravu, vyhlasujem ju za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz pred hlasovaním vyhlasujem ešte trojminútovú prestávku do 11.10 hodiny a prosím všetkých poslancov, ktorí sa nachádzajú v priľahlých priestoroch Národnej rady, aby sa dostavili na hlasovanie.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní programu 28. schôdze hlasovaním. Chcem vás požiadať, aby ste všetci zaujali svoje miesta v rokovacej sále a venovali pozornosť spravodajcom, ktorí budú uvádzať jednotlivé hlasovania o prerokovaných bodoch programu.

  Poprosím teraz pána poslanca Kuboviča, pán poslanec, aby ste uviedli hlasovanie o návrhu uznesenia k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s protokolmi k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky, je to tlač 776.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil nikto, takže, prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky a s protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 136 za, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že sme uznesenie schválili.

  Teraz budeme v druhom čítaní hlasovať o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 818.

  Pán predseda výboru, pán poslanec Burian, bude uvádzať hlasovanie.

 • Ďakujem, vážený pán predseda. V rozprave k tomuto návrhu zákona vystúpili dvaja poslanci, ktorí podali pozmeňujúce návrhy. Najprv budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy, o bodoch 1, 2, 4, 5 s odporúčaním gestorského výboru schváliť vzhľadom na to, že bod 3 bol vybraný na osobitné hlasovanie. Takže poprosím, dáme hlasovať.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 138 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Ďakujem. Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal v rozprave pán poslanec Július Brocka.

 • Reakcia predsedajúceho.

 • A, pardon, budeme hlasovať o bode 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bode 3 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 1 za, 23 proti, 113 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Bod 3 sme neschválili.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal pán poslanec Brocka.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Brocku.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 54 za, 62 proti, 20 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Laššákovej.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 137 za, 1 sa zdržal.

  Tento návrh sme schválili.

 • Ďakujem. Pán predseda, mám splnomocnenie výboru postúpiť tento zákon do druhého čítania ihneď. Do tretieho čítania, pardon.

 • Hlasujeme o postúpení do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 132 za, 7 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa... Pán poslanec Gál? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme hlasovať.

 • Ďakujem. Pán predseda, dajte hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o návrhu ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 130 za, 1 proti, 9 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov.

  Pán poslanec Madej bude uvádzať hlasovanie v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení (tlač 792).

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, v spoločnej správe sa nachádza jeden pozmeňujúci návrh, o ktorom prosím, aby ste dali hlasovať s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Jediný pozmeňujúci návrh – pre pána poslanca Jarjabka.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 98 za, 1 proti, 37 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Tento návrh sme schválili.

 • Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiadny pán poslanec s pozmeňujúcim návrhom, teda nikto nepredložil pozmeňujúci návrh. To boli všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Pán predseda, keďže sme v skrátenom legislatívnom konaní, môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu.

 • Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 80 za, 55 proti, 4 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

  V prvom čítaní budeme teraz hlasovať o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.

  Pán poslanec Ďuračka bude uvádzať hlasovanie. Je to tlač 796.

 • Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tom, že prerokujeme tento návrh zákona v druhom čítaní. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 81 za, 58 sa zdržalo.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 811 z 3. októbra 2008 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh zákona okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Pán predseda, dajte hlasovať, prosím.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 112 za, 2 proti, 24 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehoty na prerokovanie.

  Pán poslanec Hradecký bude uvádzať hlasovanie v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky (tlač 799).

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, ako spravodajca v prvom čítaní odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať. Ďakujem.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 80 za, 57 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 812 z 3. októbra 2008 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, dajte, vážený pán predseda, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 117 za, 15 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehoty na prerokovanie.

  Pán predseda výboru, pán poslanec Burian, uvedie v prvom čítaní hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, je to tlač 804.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, aby odporučila tento návrh prerokovať v druhom čítaní. Poprosím, pán predseda, dajte hlasovať.

 • Hlasujeme o postúpení do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 127 za, 12 sa zdržalo.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Ďakujem. Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku prideliť uvedený návrh v druhom čítaní ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre sociálne veci a bývanie a zároveň aby gestorský výbor, navrhujem, bol výbor pre financie, rozpočet a menu. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 31 dní od prerokovania v prvom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 127 za, 9 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme pridelili do výborov a určili lehoty na prerokovanie.

  Pán predseda výboru pre verejnú správu, pán poslanec Cabaj, uvedie v prvom čítaní hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, je to tlač 800.

 • Vážený pán predseda, keďže v rozprave neodznel žiaden pozmeňujúci návrh, prosím, keby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 83 za, 2 proti, 46 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme postúpili do druhého čítania.

 • Pán predseda, ďalej budeme hlasovať o tom, že v súlade s vaším rozhodnutím prerokujú tento návrh výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady pre hospodársku politiku a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalej aby sme týmto hlasovaním určili za gestorský Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a zároveň aj lehoty v termíne do 30 dní výbory a gestorský výbor do 31 dní.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 118 za, 17 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme pridelili výborom a určili lehotu na prerokovanie.

  Teraz sme mali hlasovať v druhom čítaní o tlači 743, je to vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti ministerstva financií. Vzhľadom na to, že v rozprave zaznel pozmeňujúci návrh, o ktorom je vôľa rokovať vo výbore, nebudeme hlasovať dnes o tomto zákone, budeme o ňom hlasovať v utorok o 11.00 hodine a žiadam pána predsedu výboru, aby zvolal výbor a aby prejednal pozmeňujúci návrh, ktorý zaznel.

  Budeme teraz hlasovať v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny eura v Slovenskej republike, je to tlač 723.

  Pán predseda výboru Tibor Cabaj opäť bude uvádzať hlasovanie.

 • Vážený pán predseda, v rozprave k tomuto zákonu vystúpil pán poslanec Zvonár, ktorý predložil jeden návrh, ale následne aj tento návrh stiahol, takže o ňom hlasovať nebudeme. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu najskôr o bodoch spoločnej správy, je ich osem. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a všetky prijať.

 • Hlasujeme o ôsmich bodoch zo spoločnej správy. Odporúčanie gestorského výboru je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 127 za, 12 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Pán predseda, tým sme odhlasovali všetky pozmeňujúce návrhy. Mám splnomocnenie výboru navrhnúť, aby sme pristúpili k hlasovaniu o postúpení zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 137 za, 2 sa zdržali.

  Návrh sme postúpili do tretieho čítania.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

 • Pán predseda, môžeme hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 138 za, 2 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva vnútra v súvislosti so zavedením meny euro.

  Pán poslanec Matejička bude uvádzať v druhom čítaní hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008, je to tlač 725.

 • Ďakujem, pán predseda. Z rozpravy nevzišli žiadne pozmeňujúce návrhy, preto dajte hlasovať o spoločnej správe gestorského výboru ako o celku.

 • Hlasujeme o spoločnej správe.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 137 za, 3 sa zdržali.

  Body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Pán predseda, uznesenie výboru ma oprávňuje požiadať vás, aby ste dali hlasovať o tom, že prerokujeme tento návrh ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 136 za, 4 sa zdržali.

  Sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A budeme hlasovať o návrhu ako o celku.

 • Ďakujem, pán predseda. Hlasujeme o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 133 za, 6 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov vojakov a policajtov v roku 2008.

  Pán poslanec Kovarčík, bude v druhom čítaní uvádzať hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, je to tlač 724.

 • Vážený pán predseda, hlasujme o pozmeňujúcich návrhoch spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 123 za, 13 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme schválili.

 • V rozprave odznel jeden návrh pána poslanca Pada, ale vzhľadom na to, že tento materiál sme preberali dnes, prosím, dajte hlasovať o skrátení lehoty v zmysle § 83 ods. 4.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 135 za, 1 proti, 3 sa zdržali.

  Aj tento návrh sme schválili.

 • Po dohovore s navrhovateľom pánom Padom odporúčam, aby sme hlasovali z jeho pozmeňujúceho návrhu najprv o bode 1, 2 a 8. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Hlasujeme o bodoch 1, 2 a 8 z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Pada.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 62 za, 1 proti, 75 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neschválili.

 • Dajte, prosím, hlasovať o bode 3 až 7 z pozmeňujúceho návrhu pána Pada.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 62 za, 5 proti, 69 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Ani tieto návrhy sme neprijali.

 • Pán predsedajúci, uznesenie výboru ma oprávňuje požiadať vás, aby ste dali hlasovať o tom, že prerokujeme tento vládny návrh v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 96 za, 43 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Keďže sa do nej nikto neprihlásil, vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať o návrhu ako o celku.

 • Hlasujeme o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 89 za, 51 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

  Pán poslanec Kovačócy uvedie v druhom čítaní hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, je to tlač 726.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vzhľadom na to, že neboli podané žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, nachádzame sa v treťom čítaní. Otvorte, prosím, rozpravu.

 • Otváram rozpravu v treťom čítaní. Nik sa do nej neprihlásil. Vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať o návrhu ako o celku.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 88 za, 50 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle.

  Kolegyne, kolegovia, odhlasovali sme všetky prerokované body. Chcem vás ešte požiadať o vyslovenie súhlasu alebo nesúhlasu so zmenou programu, v ktorom budeme pokračovať, samozrejme, po krátkej prestávke ešte aj dnes a potom v utorok od deviatej ráno. Navrhujem, aby sme v utorok ráno, vzhľadom na to, že ma o to požiadal pán minister dopravy Ľubomír Vážny, rokovali o bodoch č. 41 a 44 a je to vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25 o verejnom obstarávaní, t. j. skrátené konanie, a potom vládny návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre, tak je to ten prvý zákon, ktorým navrhujem začať v utorok ráno o 9.00 hodine, je tlač 798, a za ním bude pokračovať tlač 741. Je všeobecný súhlas?

 • Súhlasná reakcia pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Ešte vás chcem upozorniť na priebeh dnešného pokračovania. Dokončíme bod návrh poslankyne pani Kláry Sárközy, kde je otvorená rozprava, do ktorej sú ešte prihlásení pán poslanec Frešo a pani poslankyňa Vaľová. Potom v poradí ústavný zákon o zrušení amnestií a ďalej podľa programu, ako sme ho mali schválený. Takže budeme...

 • Reakcie z pléna.

 • Áno, áno, áno. Takže vyhlasujem krátku prestávku.

  Ešte pán predseda výboru Burian.

 • Ďakujem, pán predseda. Zvolávam výbor pre financie, rozpočet a menu po skončení dnešného dňa, pracovného dňa, teda, predpokladám, o 13.00 hodine vzhľadom na to, že vznikli nejaké pochybnosti o pozmeňujúcom návrhu. Ja predpokladám, že veľmi jasne a zrozumiteľne sa vysvetlí na tom výbore, že to nie je žiadna významná zmena oproti terajšiemu stavu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Vyhlasujem krátku prestávku a budeme pokračovať.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Takže, panie poslankyne, páni poslanci, budeme teraz pokračovať v prerušenej rozprave v prvom čítaní o

  návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kláry Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 812).

  Prosím teraz poslankyňu pani Kláru Sárközy, aby zaujala miesto určené pre navrhovateľov, a spravodajcu z výboru pre sociálne veci a bývanie pána poslanca Zoltána Horvátha, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

  Do rozpravy sú ešte ústne prihlásení poslanci pán Pavol Frešo a pani Jana Vaľová. Dám teraz slovo pánovi poslancovi Pavlovi Frešovi a pripraví sa Jana Vaľová.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, predložený zákon, ktorý súvisí so sporením v druhom pilieri, má v sebe, a treba to povedať v prvom čítaní, jeden dôležitý aspekt. A tým aspektom je, že sa začína zapodievať tým, čo bude, keď ľudia nasporia, čo bude vlastne výsledkom, a istým spôsobom upravuje, aby každý, kto nasporí aj menšiu sumu, ako je tá, ktorá mu umožní zaplatiť si nejakú dôchodkovú rentu, aby vedel, akým spôsobom môže pokračovať ďalej, a umožní mu istý zákonný koniec. To je presne téma, ktorú, si myslím, že by bolo dobré, keby sme v nej došli ku konsenzu medzi koalíciou a opozíciou a v tomto zmysle chcem poďakovať pani poslankyni Sárközy, že sa venuje naozaj praktickým veciam, ktoré súvisia s druhým pilierom a vlastne s tým, ako jedno sporenie môže skončiť. A myslím si, že toto by mala byť debata, ktorú môžeme v tejto sále viesť ešte dosť dlhé obdobie, aby sme našli naozaj optimálny spôsob, ako potom, keď ľudia pôjdu do dôchodku z druhého piliera, akým spôsobom im budú vyplácané vlastne dôchodky a renty, odstraňovali sme chyby. To je presne ten typ debaty, ktorá je konštruktívna a ktorou by sa zákonodarcovia mali zapodievať.

  Čo sa týka ešte tohto predloženého zákona, je tam ešte jeden moment, na ktorý často v médiách hlavne koalícia upozorňuje, a povedal by som, klamlivo, a to ten moment, že čo to znamená, keď človek si nenasporí pri odchode z druhého piliera. Chcem z tohto miesta povedať, a dúfam, že to bude istým takým aj poučením pre koalíciu – a keby tu sedela pani ministerka, tak aj pre ňu samotnú –, že taký výraz, že nenasporí, lebo je tam málo rokov, hej, alebo nenasporí z toho dôvodu, že vstúpil do toho systému relatívne neskoro, také niečo neexistuje. Také niečo neexistuje, lebo treba povedať, že tie roky, keď bol len v prvom pilieri, sa mu započítavajú v plnej výške.

  Toto, vážené kolegyne, vážení kolegovia, veľmi dobre vedia aj ľudia z ministerstva, aj pani ministerka a dúfam, dúfam, že to vedia aj poslanci koalície. Nakoľko ale v médiách to vyzerá presne opačne. Vyzerá to presne opačne, kde argumentujú práve rokmi ako niečím, že ľudia sa ako keby vzdali polovice prvého piliera a v druhom pilieri sú krátko, tak rýchlo z neho choďte preč. Toto je istá súčasť štvavej propagandy, ktorú táto vláda vedie voči druhému pilieru. Vedie voči druhému pilieru, je to veľmi nefér voči ľuďom, ktorí si naň sporia, je to veľmi nefér voči celej spoločnosti. A aj z toho, čo sme dnes schvaľovali o 11.00 hodine, myslím tým otvorenie druhého piliera, vidíme, že účel je jediný, účel je ten – spotrebovať nasporené peniaze, v tomto prípade možno až za 3 roky, ihneď, okamžite, bez náhrady a bez akéhokoľvek účelu, že by boli aspoň tieto peniaze viazané.

  Je dôležité hovoriť ľuďom pravdu, ale v tomto vládna koalícia má problém, má problém. A navrch je tu ešte vec, ktorá vyplynula včera z debaty a ktorá priamo usvedčuje vládnu koalíciu z toho, že chce ľudí vyhnať z druhého piliera, a ten návrh na to, aby povinná doba sporenia sa predlžovala. A presne toto by som chcel v prvom čítaní, poukázať na ten rozpor. Zatiaľ čo pani kolegyňa Klára Sárközy, pani poslankyňa, predkladá návrh, ako sa vyrovnať so situáciami, na ktoré zákon trebárs doteraz nepočíta, a naozaj úplne zmysluplne rieši, čo s nasporenými peniazmi, tak vládna koalícia myslí len na to, akým spôsobom ľuďom hádzať polená pod nohy. Polená pod nohy napr. v podobe predĺženia povinnej doby sporenia, úplne nezmyselného, ekonomicky neodôvodniteľného. Včera sme videli pri debate, ktorú tu viedol pán poslanec Palko, že tu je problém pre niektorých, nazval by som to, odporcov druhého piliera a zástancov okamžitej spotreby spočítať jednoduché čísla, dokonca tu netreba ani stredoškolské vzdelanie, tu asi základná škola, myslím si, že pre nadanejšie deti aj prvý stupeň by stačil. A pokiaľ máme ten problém, že spočítavať jednoduché čísla, tak sa ťažko vedie istý druh korektnej ekonomickej debaty, a preto potom dochádzame len k tým motívom a, bohužiaľ, na strane vládnej koalície je ten motív vyhnať ľudí z druhého piliera, zobrať im peniaze bez náhrady, bez akéhokoľvek účelu, spotrebovať ihneď a financovať si svoje projekty, ktoré táto vláda uzná za vhodné. A tu by som mohol, samozrejme, začať rozprávať ako Privilégiom počnúc cez tzv. sociálne podniky pokračujúc až po multimiliardové tendre, kde musí vyhrať vždy ten najdrahší.

  Čiže za SDKÚ – DS poviem: toto je dobrý návrh zákona, podporíme ho do druhého čítania a budem rád, keď pre tento názor získame viacej poslancov v rámci parlamentu, nakoľko tento typ debaty, tento typ uvažovania skutočne rieši problémy nielen v druhom pilieri, ale v celom dôchodkom systéme na rozdiel od toho, ktorý tlačí za každú cenu vládna koalícia.

  Ďakujem, pani poslankyňa.

 • Ďakujem, pán poslanec. Pýtam sa, či sa chce niekto s faktickou poznámkou prihlásiť na vystúpenie poslanca v rozprave. Nie je to tak. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  A teraz ako poslednej prihlásenej do rozpravy k tomuto návrhu zákona dávam slovo pani poslankyni Jane Vaľovej, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážim si iniciatívu pani poslankyne Kláry Sárközy, ale musím v tomto prípade a v tomto návrhu uviesť vážne rozpory, ktoré sú v tomto zákone.

  K predmetnému návrhu mám nasledovné pripomienky. Návrh pani poslankyne Kláry Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodku a sporení, mení podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia a zavádza do tohto systému nový prvok, ktorým je programový výber bez doživotného dôchodku, v čom vidím rozpor s účelom deklarovaným v § 2 zákona, t. j. účelom zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe. Úspory podľa návrhu môžu byť sporiteľovi vyplatené v podobe programového výberu, čo v praxi znamená, že si ich môže vybrať jednorazovo alebo v ľubovoľnom počte splátok. Kto k tomu by mohol tak postupovať, sú podľa návrhu potrebné dve odmietnutia od životných poisťovní, v ktorých mu potvrdia, že jeho úspory mu nestačia na zakúpenie doživotného starobného dôchodku vo výške podľa prílohy č. 1 zákona. Navrhovaný spôsob takto obsahuje nasledovné sporné body, resp. otvára priestor pre viaceré riziká, kvôli ktorým neodporúčam tento poslanecký návrh podporiť.

  Návrh zákona ďalej odstraňuje z platnej právnej úpravy podmienky vzniku nároku na vyplácanie starobného dôchodku v podobe programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formu doživotného dôchodku. Odstraňuje teda podmienky, ktoré sú zhodné s podmienkami určenými v systéme dôchodkového sporenia, čím v konečnom dôsledku odstraňuje základné atribúty dôchodkového systému.

  Návrh predpokladá, že navrhovaný mechanizmus sprístupnenia dôchodkových úspor bude aplikovaný v prípade, že dve životné poisťovne odmietnu sporiteľovi žiadajúcemu o výplatu anuity, čo je v rozpore s ustanovením § 33 ods. 3 zákona, podľa ktorého je príslušná poisťovňa povinná uzatvoriť so sporiteľom zmluvu o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku, a to najmenej v sume určenej podľa prílohy č. 1 zákona, pričom táto suma je určená všeobecným vzorcom a závisí od výšky úspor určených na doživotný predčasný starobný dôchodok. Podľa súčasnej právnej úpravy nemôže vzniknúť situácia, že príslušná životná poisťovňa odmietne klienta sporiteľa, ktorý sa na ňu obráti so žiadosťou o vyplácanie doživotného dôchodku, čiže anuity. Tento rozpor však tento návrh zákona nerieši.

  Návrh umožňuje životnej poisťovni odmietnuť tých sporiteľov, ktorí sú pre ňu neatraktívni. Pripustenie takejto možnosti môže viesť k tomu, že životné poisťovne si v konečnom dôsledku budú vyberať sporiteľov, ktorým budú v budúcnosti vyplácať životné dôchodky a ktorým nie. Zákon totiž žiadnym spôsobom neupravuje postup, aké majú životné poisťovne počítať doživotné dôchodky. V skutočnosti môže každá životná poisťovňa používať vlastnú metodiku, o štruktúre ktorej nebude mať nikto detailnejšie informácie, no jej výsledkom bude to, že doživotnú anuitu si budú môcť dovoliť len najbohatší sporitelia.

  Prijatím takejto úpravy v bode otvorenia druhého piliera by mohlo dôjsť k vlne špekulatívneho postupovania občanov do druhého piliera bez ohľadu na skutočnosť, koľko rokov im do dosiahnutia dôchodkového veku chýba. Uvedené riziko sa týka najmä poistencov, ktorí majú pomerne blízko k dosiahnutiu dôchodkového veku.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Vaľová bola posledná prihlásená do rozpravy. Vyhlasujem preto rozpravu za skončenú.

  Chcete zaujať, pani navrhovateľka, stanovisko? Máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, milá snemovňa, dovoľte mi pár vetami reagovať na to, čo tu odznelo včera a dnes. Ďakujem všetkým diskutujúcim, ktorí vystúpili k môjmu návrhu zákona.

  Začnem od začiatku. Pán poslanec Petrák vystúpil včera, boli veci na začiatku, ktoré pokladal za pozitívne, to treba oceniť, potom povedal svoj názor. Ja som aj včera hovorila, keď som predkladala tento návrh zákona, hovorím to aj teraz, sme v prvom čítaní, ja som pripravila niečo, reagujem na situáciu, ktorá v zákone nie je riešená. Myslím si, že na tom sa zhodneme všetci. A reagovala som na túto situáciu práve kvôli tomu, že tu nastala zmena pravidiel počas hry, to znamená od 1. januára 2008 sa zvýšila povinná doba sporenia z 10 na 15 rokov a po druhé tá aktualita teraz úplne náhodná je tá, že práve pred chvíľkou sme odsúhlasili vládny návrh zákona, vlastne snemovňa odsúhlasila, že znova sa otvára druhý pilier.

  Pokladám to za dôležité, aby sme sa touto problematikou zaoberali, pretože vtedy, keď sa prijala nová dôchodková reforma, boli sme si vedomí toho, že v tom zákone je viac vecí, ktoré treba dotiahnuť do konca, ale vtedy sme vedeli, že máme na to 10 rokov, podľa novej legislatívy máme na to 15 rokov.

  Miesto toho, aby sa vládna koalícia alebo ministerstvo zaoberalo zmysluplnými vecami a vyriešilo tú situáciu, ktorá v tomto zákone nie je dotiahnutá do konca, tak musím povedať, že pri všetkých vystúpeniach, použijem to slovo, straší sporiteľov a tých, ktorí sú v druhom pilieri. Už som myslela, že éra pána bývalého generálneho riaditeľa Bernátka sa skončila, keď on hovoril o tom, no čo sa stane, keď tí ľudia odtiaľ vyberú peniaze a kúpia si za to napr. elektroniku. Včera sme tu počuli v pléne, že čo sa stane, keď si za tieto peniaze kúpia autá. Ja som sa pokúsila reagovať na túto situáciu a riešiť túto situáciu. A doteraz to nebolo spomenuté, ale keď som to predkladala minule, tak som to spomenula, táto moja novela zákona reaguje na tú situáciu, s ktorou mnoho ľudí nepočíta, ale môže sa to týkať každého z nás, čo sa stane vtedy, keď niekto sporí v druhom pilieri 15 rokov alebo 14, alebo 13 rokov, a zostanem pri tom príklade, že 13 rokov, a stane sa mu nejaká autonehoda. Môže sa stať hocičo, ale myslím si, že dnes v tom uponáhľanom svete je to asi najčastejšie, každý, kto si sadá do auta, je si toho vedomý. Zostanú tam jeho peniaze, pretože 1. januára sa vylúčila možnosť, aby tí, ktorí dostávajú invalidný dôchodok, boli účastníkmi sporenia v druhom pilieri, tak ten človek tam má nasporené peniaze v druhom pilieri, ktoré si tam sporil 13 rokov, tá suma nemusí byť nízka a on sa k tým peniazom nedostane. Tento môj návrh zákona rieši okrem iného aj túto situáciu.

  Ešte raz zdôrazňujem, že sme v prvom čítaní. Ja som vás prosila aj minule, aj teraz vás prosím, dajte možnosť, aby tento zákon prešiel do druhého čítania. Určite sú tam veci, ktoré treba sprecizovať, ktoré treba spresniť. A tu by som privítala ten konsenzus, o ktorom tu hovoril pán poslanec Frešo. A ja som naschvál nehovorila o paragrafovom znení, pretože prvé čítanie je o tom, či sa s týmto návrhom bude snemovňa zaoberať, alebo nie.

  A, pán poslanec Petrák, včera ste ešte povedali, že odmietate politické debaty, pretože je to čisto odborná záležitosť, myslím si, že ten návrh zákona, ktorý som predložila, je čisto odborná záležitosť. Ale nemôžeme alebo nemôžete odmietať politickú debatu, pretože pokiaľ tá debata je v pléne Národnej rady, tak už je to politická debata. Ja sa pamätám na to, aká tu bola debata alebo nebola, len poslanci odsúhlasili napríklad stostránkovú kategorizáciu liečiv, nevedeli absolútne, a nechcem teraz nikoho osočovať, či vedeli, čo v tom zákone je, alebo nie, ale to je čisto odborná záležitosť. Podarilo sa nám túto kategorizáciu zmeniť, to už teraz neodsúhlasí Národná rada.

  Ale nech bude hociktorá vláda pri moci, či táto, alebo po budúcich voľbách nejaká iná, tematika dôchodkov sa nezaobíde bez politiky. Pretože s tematikou dôchodkov a dôchodcov súvisí demografická kríza a mnoho iných vecí a už potom je to politika. Takže ja som tuto moju novelu predkladala kvôli tomu.

  A ešte raz vás prosím, dajte šancu, ja som sa pokúsila túto situáciu riešiť, čakala som to zo strany vlády, dajte šancu na to, aby tento môj návrh zákona prešiel do druhého čítania, a vytvorme si konsenzus k tomu alebo na to, aby sme tento zákon spresnili. Ja vás ešte raz prosím o podporu môjho návrhu zákona.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani navrhovateľka. Pán spravodajca sa nehlási o slovo. Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz v zmysle schváleného programu pristúpime k prvému čítaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o rušení niektorých rozhodnutí o amnestii.

  Tento návrh má tlač 783 a návrh na jeho pridelenie je v rozhodnutí predsedu č. 785.

  Slovo má pán poslanec Vladimír Palko a žiadam, ho, aby tento návrh zákona v mene skupiny poslancov predniesol.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky sa bude dnes, myslím, po piatykrát zaoberať návrhom ústavného zákona o zrušení amnestií, ktoré udelil Vladimír Mečiar páchateľom trestného činu zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny v roku 1995.

  Dámy a páni, naposledy sme to riešili pred jeden a pol rokom. Možno sa spýtate, a čo sa odvtedy prihodilo nového, že to predkladáme opäť. Nuž prihodilo sa všeličo. Dovoľte však, vážené panie poslankyne a poslanci, aby som vám ešte predtým, než povieme, čo sa prihodilo nového, aby som vám prečítal záznam legendárneho rozhovoru. Je to rozhovor medzi ministrom vnútra Ľudovítom Hudekom a riaditeľom Slovenskej informačnej služby Ivanom Lexom z roku 1995. Prečítam celý záznam tohto rozhovoru:

  „Sekretárka Ivana Lexu: "Pán minister?"

  Ľudovít Hudek: "Pri telefóne."

  Sekretárka: "Pán minister, dobrý večer prajem. Pán riaditeľ Lexa chce ešte s vami hovoriť."

  Hudek: "Haló."

  Ivan Lexa: "Servus, Ľudovít."

  Hudek: "Servus, Ivanko."

  Lexa: "Ku..., do p..., tak som to nechal, ale som tu našiel nejaký odkaz."

  Hudek: "Chvalabohu, už to došlo."

  Lexa: "A čo došlo?"

  Hudek: "No od tých susedov z toho bližšieho mestečka, tri strany."

  Lexa: "Hej?"

  Hudek: "No, som bol aj za starým."

  Lexa: "Si mu to dal?"

  Hudek: "No, ukázal som mu, on si to prečítal."

  Lexa: "No, lebo mi hovoril, vieš, bol som s ním."

  Hudek: "No avšak som mu aj povedal, že ako budeme postupovať ďalej."

  Lexa: "A dáme ešte tomu vyšetrovateľovi, hej?"

  Hudek: "No však ten, toho kopneme do g..."

  Lexa: "Tak zajtra ho kopneš do g...? Keď ho kopneš do g..., dám ti pusu na čelo."

 • Smiech obaja.

 • Hudek: "Ja si myslím, že to už je rozhodnuté. To som dneska dal pokyny, ako to má vyzerať."

  Lexa: "Hej?"

  Hudek: "No."

  Lexa: "A spraví to tento prokurátor alebo ty?"

  Hudek: "No tak je to, nie, oni to vyberú, to je super, že keď dvakrát spravil to isté."

  Lexa: "Jasné, jasné."

  Hudek: "Takže ráno by sa to malo odohrať."

  Lexa: "Hm."

  Lexa: "A toho Kajského, toho odje..., tiež? Vieš, toho našeho."

  Hudek: "To postupne. Však to som im naznačoval, že ako toto, vieš, no."

  Lexa: "Jasné."

  Hudek: "Ja si myslím, že teraz sa to dobre vyvíja."

  Lexa: "Dobre. Toto je dobré."

  Hudek: "Ty, mám lepšiu náladu."

  Lexa: "Ku..., aj ja mám lepšiu náladu, mne to šéf hovoril, vieš."

  Hudek: "No, no."

  Lexa: "No, že si to dostal. A tuto keď som došiel večer, tak akurát som došiel pred chvíľkou, tak mi hovorí dievča, že si mi nechal odkaz."

  Hudek: "Pozerá po mne, vieš kto."

  Lexa: "Viem."

  Hudek: "Že čo máte dobré zvesti. Hovorím, ja sa stále usmievam, že musíme, aspoň ja mám viacej optimizmu. Pozerá po mne, hej, že či akú mám náladu."

  Lexa: "Jasné."

  Hudek: "No a."

  Lexa: "Počúvaj, Ľudko, bol tu Macuška u mňa dneska."

  Hudek: "No?"

  Lexa: "A hovorí, že Černák na nejakom mítingu tam ukazoval nejaký výpis z počítača. To je možné?"

  Hudek: "Pozri sa, prezídium to robilo."

  Lexa: "Jožko Holdoš?"

  Hudek: "Tak oni to niekde tam, oni to, vieš ako, policajti debili, oni to zosumarizovali. Pozri sa, toto nie je doklad."

  Lexa: "Áno."

  Hudek: "My dáme len ten doklad dočasne takto, že to obnáša."

  Lexa: "Môžu, čo chcú. Oni to zrejme sa k niečomu dostali."

  Hudek: "Ale však, potrebujem s tebou hovoriť, v stredu by sme sa mali stretnúť."

  Lexa: "V stredu?"

  Hudek: "No."

  Lexa: "Ty počúvaj, kedy ty chodíš tenis hrávať? Či už nechodíš? Tenis chodíš ešte hrávať?"

  Hudek: "Teraz nemôžem, však mi to koleno."

  Lexa: "Máš to koleno, hej."

  Hudek: (nezrozumiteľne)

  Lexa: "Rozumiem."

  Hudek: "Mám aj veľa objednaných áut."

  Lexa: "Dobre."

  Hudek: "Tak v stredu by sme si mohli sadnúť na dve hodinky."

  Lexa: "Dobre."

  Hudek: "Dobre?"

  Lexa: "Dobre, dobre, Ľudko. Čauko!"

  Hudek: "Nazdar!"“

  Je dobré, aby v análoch Národnej rady zostal tiež prepis celého kompletného rozhovoru týchto dvoch ľudí, jedného bývalého ministra vnútra za HZDS a bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, a čo vyplýva z tohto rozhovoru?

  Odpoveď na túto otázku je táto: „Predmetom tohto rozhovoru je nezákonné zasahovanie ministra vnútra do vyšetrovania trestného činu zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny.“

  Dámy a páni, ja toto tvrdenie zopakujem ešte raz: „Predmetom tohto rozhovoru je nezákonné zasahovanie ministra vnútra do vyšetrovania trestného činu zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny.“ Koniec tvrdenia.

  Dámy a páni, a kto tvrdí toto tvrdenie? Sme to my, je to iba politická opozícia? Opozícia, ktorá, ako tvrdí pán Robert Fico, je frustrovaná a nemá čo ponúknuť? Nie, to nie je tvrdenie opozície. Tvrdia to vari zlomyseľné médiá? Tvrdí to nejaký bulvár? Tvrdí to Nový Čas alebo Plus 1 deň, alebo Televízia JOJ? Nie. Kto teda vyslovil túto vetu, toto tvrdenie? A zopakujem to ešte raz: „Predmetom tohto rozhovoru je nezákonné zasahovanie ministra vnútra do vyšetrovania trestného činu zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny.“

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, túto vetu vyslovil nezávislý súd. Túto vetu vyslovil Krajský súd v Bratislave. Vyslovil ju v odôvodnení rozsudku v spore medzi bývalým ministrom vnútra Ľudovítom Hudekom a denníkom SME. Vyslovil ju na tretej strane rozsudku.

  Dámy a páni, tu je ten rozsudok. „Rozsudok v mene Slovenskej republiky. Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.“ Dátum „V Bratislave 27. mája 2008“, podpis, pečiatka, predseda senátu.

  Vážené dámy a páni, to je napríklad to nové, čo sa prihodilo za toho jeden a pol roka, odkedy sme naposledy prerokovávali zrušenie Mečiarových amnestií.

  Vážené panie poslankyne a páni poslanci zo SMER-u, ten minister vnútra bol za HZDS, bol za vášho dnešného koaličného partnera.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci najmä zo strany SMER, vážený pán premiér Fico, vážený pán minister vnútra Kaliňák, tak bývalý minister vnútra Hudek maril vyšetrovanie teroristického činu únosu. Čo myslíte, nemal by byť trestne stíhaný za zneužitie právomoci verejného činiteľa? No samozrejme, že by mal. A môže byť trestne stíhaný? Nemôže. Preto, lebo to marenie vyšetrovania je trestný čin súvisiaci so zavlečením, a preto sa naň tiež vzťahuje Mečiarova amnestia.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci najmä zo strany SMER, máte pocit, že toto všetko treba nechať len tak? Bývalý riaditeľ SIS dal pusu na čelo tomuto exministrovi vnútra za to, že bol ochotný vyšetrovanie mariť. Tento bývalý riaditeľ SIS sa tvári, že mu niekto strašne ublížil. Tvári sa ako obeť. Dnes chce žalovať mnohých ľudí – on!

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, máte pocit, že je to všetko v poriadku, že máme ostať nečinní? Po tomto všetkom chcete brániť vášho koaličného partnera? Robert Fico už bráni Mečiara celé roky práve v tomto preňho najcitlivejšom, najzraniteľnejšom mieste.

  Dámy a páni, my taký pocit nemáme. Nemyslíme si, že by sme mali ostať nečinnými. My sme presvedčení, že tých lží už bolo dosť, a chceme, aby sa na súde ukázala celá pravda, nielen čiastočky. Lebo ak sa takto beztrestne môžu správať predstavitelia štátu, tak žiadny slušný občan si nikdy nebude istý, že sa dovolá svojej pravdy. A nikdy tu nebude právny štát.

  Vážené panie poslankyne a páni poslanci, pred témou Mečiarových amnestií sa nedá ujsť. Vyhodíte ich oknom, vrátia sa dverami. A preto, dámy a páni, predkladáme opätovne zrušenie nemravných amnestií, ktoré sú cynickým výsmechom všetkých slušných ľudí.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou pravdepodobne na vystúpenie navrhovateľa to nepôjde. Ďakujem pekne. Takže pán poslanec Palko predniesol informáciu o návrhu, ktorý predložil v mene skupiny poslancov.

  Teraz dávam slovo spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru, teda z gestorského výboru, poslankyni Jane Laššákovej a prosím ju, aby predniesla spravodajskú správu.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako poverená spravodajkyňa predložila v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 15. októbra 2008 ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii, ktorú máme ako tlač 783. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh ústavného zákona nepredpokladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu ústavného zákona. Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie. O tomto ústavnom zákone rokovala Národná rada už v minulom volebnom období aj v tomto volebnom období a nebola vôľa, aby sa takýto návrh prijal.

  Preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku nebude pokračovať v rokovaní o návrhu predmetného ústavného zákona.

  Ďakujem pekne za pozornosť a prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že do rozpravy sa písomne prihlásili títo poslanci: pán poslanec Palko, Mikloško, Bauer a Minárik. Takže pristúpime k ich vystúpeniam.

  Slovo má pán poslanec Palko, pripraví sa pán poslanec Mikloško.

 • Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne a páni poslanci, to je zaujímavé, že s akou ľahkosťou sa dá vysloviť veta: „Nebola ani v minulosti politická vôľa.“ A dokedy budeme žiť s týmito nehoráznosťami? – sa pýtam. Dokedy?

  Bolo by vhodné, žiaduce, aby pre históriu, prinajmenšom pre históriu, aby v análoch Národnej rady si mohol budúci nejaký študent alebo historik, aby si mohol podrobne prečítať, aké postoje sa tu zaujímali, politické, mravné, morálne, právne, a o čom táto kauza presne bola. A aby budúci historik alebo študent v týchto análov Národnej rady vedel, o čom táto kauza bola, tak je dobré, aby tam mal zaznamenanú celú obžalobu, ktorú podala Krajská prokuratúra Bratislava voči ľuďom, ktorí sa podľa nej mali dopustiť tohto trestného činu zavlečenia.

  Preto si dovolím prečítať túto obžalobu. Budú mi aj nápomocní potom moji kolegovia poslanci. Takže čítam obžalobu:

  „Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava.

  Bratislava 27. 11. 2000.

  Okresný súd Bratislava III, Bratislava.

  Podľa § 176 ods. 1 Trestného poriadku podávam obžalobu na obvinených:

  1. Ing. Ivana Lexu, narodeného 18. 8. 1961 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Drotárska cesta č. 1892/43, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, vo väzbe od 15. apríla 1999 do 19. 7. 1999,

  2. na JUDr. Gejzu Valjenta, CSc., narodeného 21. 11. 1943 v Trnave, trvale bytom Bratislava, Gelnická ulica č. 10, bez pracovného pomeru,

  3. Mgr. Róberta Beňu, narodeného 12. mája 1962 v Piešťanoch, trvale bytom Zohor, ulica Nový rad č. 929/12, okrem Malacky, bez pracovného pomeru, vo väzbe od 1. februára 1999 do 5. mája 1999,

  4. JUDr. Milana Lovicha, narodeného 15. októbra 1951 v Prahe, trvale bytom Bratislava, Wolkrova ulica č. 1132/15,

  5. Petra Skruteka, narodeného 10. 4. 1961 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Cyrilova ulica č. 7, vo väzbe od 7. 4. 1999 do 23. 7. 1999,

  6. Romana Kuciaka, narodeného 27. 6. 1962 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Ulica Jána Smreka č. 1663/26, ekonomického poradcu s. r. o. TAPARO Kežmarok,

  7. Igora Kurtiša, narodeného 19. 9. 1964 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Hanulova ulica č. 5, bezpečnostného pracovníka SBS OMAR Bratislava,

  8. Mgr. Michala Hrbáčka, narodeného 3. novembra 1963 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Škultétyho ulica č. 2, bez pracovného pomeru, vo väzbe od 3. 6. 1999 do 3. 12. 1999,

  9. Ing. Ľuboša Kosíka, národného 16. 5. 1965 v Piešťanoch, trvale bytom Bratislava, Vrbová ulica č. 2, zamestnanca SBS IBeA Bratislava,

  10. Ing. Martina Lieskovského, narodeného 29. 8. 1969 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Ulica Ľuda Zúbka č. 5, obchodného zástupcu Viaspol, spol. s r. o., Bratislava, vo väzbe od 19. októbra 1999 do 30. marca 2000,

  11. Miroslava Šegitu, narodeného 14. 6. 1970 v Topoľčanoch, trvale bytom Senec, Lichnerova ulica č. 94/33, bez pracovného pomeru, vo väzbe od 20. 10. 1999 do 30. 3. 2000;

  12. Jozefa Zoššáka, narodeného 28. 11. 1973 v Martine, trvale bytom Martin, Ulica Aurela Stodolu č. 5015/5, bez pracovného pomeru,

  13. Igora Majtána, narodeného 13. septembra 1961 v Bratislave, trvale bytom Bratislava, Mánesovo námestie č. 1233/8, bez pracovného pomeru,

  že

  1. obvinení Ing. Ivan Lexa, JUDr. Gejza Valjent, CSc., Mgr. Róbert Beňo, JUDr. Milan Lovich, Peter Skrutek, Roman Kuciak, Igor Kurtiš a Mgr. Michal Hrbáček ako príslušníci štátneho orgánu Slovenskej informačnej služby v rozpore s jej pôsobnosťou uvedenou v § 1 ods. 2, úlohami uvedenými v § 2 a povinnosťami príslušníkov informačnej služby podľa § 7 zákona č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, obvinení Ľuboš Kosík, Ing. Martin Lieskovský, Miroslav Šegita a Jozef Zoššák ako civilné osoby nespĺňajúce predpoklady podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe a členovia organizovanej skupiny, v ktorej boli rozdelené úlohy v úmysle poškodiť Ing. Michala Kováča, narodeného 15. 12. 1961, na jeho ústavou zaručených právach tým, že po sledovaní, násilnom zadržaní a omámení bude daný k dispozícii rakúskej polícii spolu s jeho osobným motorovým vozidlom vyvezením do Rakúska, na území ktorého bol účinný na neho vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz z 18. 11. 1994, podieľali sa na spáchaní skutku tak, že obvinený Ing. Ivan Lexa v postavení riaditeľa Slovenskej informačnej služby v rámci vertikálneho systému riadenia ústnym pokynom Mgr. Michalovi Hrbáčkovi, príslušníkovi SIS zaradenému na oddelení obrany, ochrany a výcviku, presne nezisteného dňa v letných mesiacoch 1995 v objekte SIS v Bratislave na Kutuzovovej ulici prikázal vytvoriť organizovanú skupinu osôb z civilného sektoru na plnenie špeciálnych úloh pre potreby SIS, ktorý skupinu vytvoril a použil pri zadržaní Michala Kováča dňa 31. augusta 1995. JUDr. Gejzovi Valjentovi, CSc., riaditeľovi 46. odboru SIS sledovania a operatívnej techniky, presne nezisteného dňa v mesiaci auguste 1995 v rozpore s § 10 ods. 1 zákona č. 46/1993 Z. z. nariadením riaditeľa SIS č. 17/1994 o sledovaní osôb a vecí prikázal použitie informačno-technických prostriedkov podľa § 12 ods. 1 písm. c) v rozpore s § 13 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. na sledovanie Braňa Chila-Ptáka a Michala Kováča, ktorý v rozpore s čl. 7 ods. 1 nariadenia riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky SIS č. 4/1994 z 15. 7. 1994 nariadil sledovanie osoby Braňo Chilo-Pták, ktoré sa začalo 13. 8. 1995 o 10.30 hod. v Bratislave na Hraničnej ulici č. 5, hoci sledovací spis č. 4600/337 pod krycím názvom Únik bol založený až dňa 14. 8. 1995, a Michala Kováča, ktoré sa začalo v meste Svätý Jur dňa 23. 8. 1995, hoci nebol založený sledovací spis a splnené podmienky uvedené v čl. 7 ods. 1 nariadenia č. 4/1994. JUDr. Jaroslavovi Svěchotovi, riaditeľovi vnútorného spravodajstva 2. sekcie SIS, dňa 28. 8. 1995 prikázal zabezpečiť pristavenie piatich osobných motorových vozidiel rôznych značiek z prostriedkov SIS na parkovisko pred Zimný štadión v Ružinove na deň 29. 8. 1995 a dňa 29. 8. 1995 prikázal určiť dvoch príslušníkov oddelenia špeciálnych operácií SIS s osobným motorovým vozidlom, ktorí mali na stanovišti na Dolnozemskej ceste v Bratislave pri Interporsche Auto prevziať osobné motorové vozidlo s poškodeným Michalom Kováčom a vyviezť ho do Rakúska, ktorý príkazy splnil a informoval o tom obvineného Ing. Ivana Lexu. V dobe od 28. 8. 1995 do 31. 8. 1995 prostredníctvom obvineného JUDr. Gejzu Valjenta, CSc., od vedúceho 1. oddelenia 46. odboru SIS, obvineného Mgr. Róberta Beňa preberal informácie o priebehu operatívneho rozpracovania a sledovania Michala Kováča, prijímal rozhodnutia a dával ústne pokyny riaditeľovi 2. sekcie SIS a obvinenému JUDr. Valjentovi, CSc., smerujúce k vzájomnej koordinácii činnosti jednotlivých skupín realizujúcich sledovanie, zadržanie a prevoz poškodeného cez hranicu, ktoré vyústilo dňa 31. 8. 1995 o 10.47 hod. k zadržaniu Michala Kováča za použitia hrozby strelnou zbraňou.

  Obvinený JUDr. Gejza Valjent, CSc., v postavení riaditeľa 46. odboru SIS dňa 13. 8. 1995 v Bratislave na Kukučínovej ulici v objekte SIS v rozpore s § 10 ods. 1 zákona č. 46/1993 Z. z. a nariadením riaditeľa SIS č. 17/1994 o sledovaní osôb a vecí dal ústny pokyn podriadenému vedúcemu 1. oddelenia obvinenému Mgr. Róbertovi Beňovi na použitie informačno-technických prostriedkov podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 46/1993 Z. z. v rozpore s § 13 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. na sledovanie osoby menom Braňo Chilo-Pták, ktoré sa začalo o 10.30 hod. v Bratislave na Hraničnej ulici č. 5 za účasti 13 príslušníkov Slovenskej informačnej služby, 8 osobných motorových vozidiel a technických prostriedkov, pričom sám vykonával kontrolu nad sledovaním napriek tomu, že vedel o nezákonnom postupe, nakoľko na použitie informačno-operatívnych prostriedkov nemal písomný súhlas riaditeľa SIS alebo ním poverenej osoby a na použitie informačno-technických prostriedkov predchádzajúci písomný súhlas službukonajúceho sudcu bývalého Mestského súdu v Bratislave. Dňa 14. 8. 1995 po prerokovaní postupu s riaditeľom 2. sekcie SIS na základe toho dňa založeného sledovacieho spisu č. 4600/337 pod krycím názvom Únik prikázal podriadeným príslušníkom SIS obvinenému Róbertovi Beňovi a obvinenému Petrovi Skrutekovi pokračovať v sledovaní Braňa Chila-Ptáka do 26. 8. 1995. Dňa 24. 8. 1995 v rozpore s nariadením riaditeľa SIS č. 17/1994 o sledovaní osôb a vecí a čl. 7 ods. 1 nariadenia riaditeľa odboru sledovania operatívnej techniky č. 4/1994 obvinenému Róbertovi Beňovi, vedúcemu 1. oddelenia 46. odboru SIS, dal ústny pokyn na sledovanie Michala Kováča v meste Svätý Jur a okolí, od ktorého prijímal a sám podával riaditeľovi SIS obvinenému Ing. Ivanovi Lexovi informácie o priebehu operatívneho rozpracovania a sledovania Michala Kováča. V dňoch 30. 8. a 31. 8. 1995 riadil sledovanie, osobne, prípadne prostredníctvom mobilného telefónu informoval riaditeľa 2. sekcie SIS a riaditeľa SIS obvineného Ivana Lexu o sledovaní, prijímal od nich pokyny a prostredníctvom obvineného Mgr. Róberta Beňa, ktorý sa nachádzal v meste Svätý Jur, riadil príslušníkov sledovacieho odboru. Potom, ako Michal Kováč dňa 31. 8. 1995 o 10.30 hod. odišiel z domu osobným motorovým vozidlom značky Mercedes Benz 190 D, ŠPZ BLD 46-41, dal pokyn na jeho sledovanie a po jeho zastavení pod hrozbou použitia strelnej zbrane a zadržaní na zablokovanie štátnej cesty č. II/502 osobnými motorovými vozidlami sledovacieho útvaru.

  Obvinený Róbert Beňo v postavení vedúceho 1. oddelenia 46. odboru SIS potom ako v rámci vertikálneho systému riadenia dostal pokyn od riaditeľa 46. odboru obvineného JUDr. Gejzu Valjenta, CSc., na použitie informačno-operatívnych prostriedkov podľa § 11 a informačno-technických prostriedkov podľa § 12 zákona č. 46/1993 Z. z. na sledovanie osoby Braňo Chilo-Pták dňa 13. 8. 1995 v Bratislave v objekte SIS v rozpore s § 10 ods. 1 zákona č. 46/1993 Z. z., nariadením riaditeľa SIS č. 17/1994 a čl. 7 ods. 1 nariadenia riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky č. 4/1994 prikázal podriadeným príslušníkom SIS osobnými motorovými vozidlami sledovať Braňa Chila-Ptáka, hoci vedel, že na použitie informačno-operatívnych prostriedkov nebolo vydané rozhodnutie riaditeľa SIS alebo ním poverenej osoby podľa § 11 ods. 2 a na použitie informačno-technických prostriedkov podľa § 12 ods. 1 písm. c) nedal predchádzajúci písomný súhlas službukonajúci sudca bývalého Mestského súdu v Bratislave podľa § 13 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe. Dňa 27. 8. 1995 v Bratislave na Kukučínovej ulici v objekte SIS v rozpore s § 10 ods. 1 zákona č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe nariadením riaditeľa SIS č. 17/1994 o sledovaní osôb a vecí a čl. 7 ods. 1 nariadenia riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky č. 4/1994 prikázal svojmu zástupcovi obvinenému Petrovi Skrutekovi a ďalším príslušníkom oddelenia z osobného motorového vozidla značky Mercedes Benz 208 D, ŠPZ BHH 42-69, ktorý dal umiestniť v meste Svätý Jur, sledovať rodinný dom Michala Kováča a osobnými motorovými vozidlami SIS jeho pohyb mimo mesta a informovať ho o výsledku sledovania, hoci vedel, že o použití informačno-operatívnych prostriedkov podľa § 11 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. nerozhodol riaditeľ SIS alebo ním poverený príslušník a o použití informačno-technických prostriedkov podľa § 12 ods. 1 písm. b), c) príslušný službukonajúci sudca bývalého Mestského súdu v Bratislave. Dňa 31. 8. 1995 v meste Svätý Jur pomocou vysielačky a mobilného telefónu vydával pokyny poriadeným príslušníkom SIS a informoval o priebehu sledovania riaditeľa 46. odboru SIS obvineného JUDr. Gejzu Valjenta, CSc., a potom, ako bol o 10.47 hod. za použitia hrozby strelnou zbraňou zadržaný Michal Kováč, podieľal sa osobne motorovým vozidlom Mazda 626, ŠPZ BLE 58-92, na blokovaní štátnej cesty II/502 pred prichádzajúcimi vozidlami.

  Obvinený Peter Skrutek ako príslušník SIS v postavení zástupcu vedúceho 1. oddelenia 56. odboru SIS potom, ako v rámci vertikálneho systému riadenia dostal ústny pokyn od riaditeľa 46. odboru SIS a vedúceho 1. oddelenia na použitie informačno-operatívnych prostriedkov podľa § 11 a informačno-technických prostriedkov podľa § 12 č. 46/1993 Z. z. na sledovanie osoby Braňo Chilo-Pták dňa 30. 8. 1995 v Bratislave v objekte SIS v rozpore s § 10 ods. 1 zákona č. 46/1993 Z. z., nariadením riaditeľa SIS č. 17/1994 a čl. 7 ods. 1 nariadenia riaditeľa odboru sledovania a operatívnej techniky č. 4/1994, prikázal podriadeným príslušníkom SIS osobnými motorovými vozidlami sledovať Braňa Chila-Ptáka, hoci vedel, že na použitie informačno-operatívnych prostriedkov nebolo vydané rozhodnutie riaditeľa SIS alebo ním poverenej osoby podľa § 11 ods. 2 a na použitie informačno-technických prostriedkov podľa § 12 ods. 1 písm. c) nedal predchádzajúci písomný súhlas príslušný službukonajúci sudca bývalého Mestského súdu v Bratislave, pričom osobne vykonával kontrolu sledovania a o jeho priebehu informoval riaditeľa 46. odboru SIS obvineného JUDr. Gejzu Valjenta. Potom, ako dňa 27. 8. 1995 od riaditeľa 46. odboru prostredníctvom vedúceho 1. oddelenia dostal pokyn na sledovanie Michala Kováča vo Svätom Juri, bol dňa 28. 8. 1995 na Novej pezinskej ulici č. 2 umiestnený Mercedes Benz 208 D bielej farby, ŠPZ BHH 42-69, z ktorého príslušníci SIS pozorovali dom Michala Kováča a rádiostanicou hlásili jeho odchod a motorovými vozidlami sledovali pohyb, pričom prostredníctvom mobilného telefónu informoval o priebehu sledovania vedúceho 1. oddelenia obvineného Róberta Beňa. Dňa 31. 8. 1995 plnil úlohy plánu zavlečenia tým, že po odchode Kováča z domu o 10. 30 hod. osobným motorovým vozidlom značky Mercedes Benz 190 D, ŠPZ BLD 46-41, smerom na Bratislavu jazdil za ním osobným motorovým vozidlom značky Toyota Camri, ŠPZ BLH 09-05, a potom, ako o 10.47 hod. bol s hrozbou použitia strelnej zbrane zastavený na štátnej ceste II/502, spolu s ďalšími vozidlami sledovacieho útvaru zablokoval príjazdovú cestu.

  Obvinený Mgr. Michal Hrbáček ako príslušník Slovenskej informačnej služby na základe pokynu riaditeľa SIS obvineného Ing. Ivana Lexu v presne nezistených dňoch mesiaca august 1995 zorganizoval skupinu, v ktorej boli obvinení Ing. Ľuboš Kosík, obvinený Martin Lieskovský, obvinený Miroslav Šegita a obvinený Jozef Zoššák, a následne plnil úlohy koordinátora medzi organizátormi zavlečenia a členmi tejto skupiny, s ktorou dňa 29. 8. 1995 na parkovisku na Ružinovskej ulici v Bratislave prevzal osobné motorové vozidlá patriace SIS, ktorými v nasledujúcich dňoch sledoval v meste Svätý Jur a v Modre pohyb Ing. Michala Kováča s cieľom zadržať ho a odovzdať ďalším príslušníkom SIS, ktorí ho mali prepraviť do Rakúskej republiky. Dňa 31. 8. 1995 o 10.30 hod. potom, ako z informácie príslušníka SIS zo sledovacieho Mercedesu Benz 208 D sa dozvedeli, že Michal Kováč odišiel z domu smerom na Bratislavu, obehli kolónu osobných motorových vozidiel SIS sledujúcich jeho Mercedes. O 10.47 hod. na štátnej ceste č. II/502 pri poľnohospodárskom družstve osobným motorovým vozidlom Seat Toledo červenej farby spredu a Seat Ibiza zelenej farby zboku zablokovali osobné motorové vozidlo s Michalom Kováčom. S namierenou pištoľou vyzvali Michala Kováča mladšieho, aby vystúpil z auta, a keď nereagoval, násilne ho vytiahli a hoci sa bránil, premiestnili ho do zadnej časti Seatu Toledo. Nasadili mu na hlavu modré vrece a na ruky putá a zmocnili sa jeho osobného motorového vozidla značky Mercedes Benz 190 D, ŠPZ BLD 46-41. Potom, ako počas jazdy smerom na Vajnory pokúsil sa Michal Kováč vyskočiť z auta, udierali ho päsťami po tvári, paralyzátorom mu dávali elektrošoky na pohlavný úd a násilím ho prinútili vypiť z dvoch fliaš whisky, čím ho uviedli do stavu opitosti. Obvinený Michal Hrbáček o priebehu akcie mobilným telefónom informoval riaditeľa 2. sekcie SIS a ten obvineného Ing. Ivana Lexu. Takto ho previezli na Dolnozemskú cestu v Bratislave, kde Michala Kováča mladšieho odovzdali ďalším príslušníkom SIS.

  Obvinený JUDr. Milan Lovich ako príslušník SIS zaradený vo funkcii vedúceho oddelenia inšpekcie 2. sekcie SIS v rámci vertikálneho systému riadenia plnil pokyny riaditeľa SIS obvineného Ing. Ivana Lexu a riaditeľa 2. sekcie SIS pri sledovaní osoby Braňo Chilo-Pták, hoci vedel, že na použitie informačno-operatívnych prostriedkov nebolo vydané rozhodnutie riaditeľa SIS alebo ním poverenej osoby podľa § 11 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. o SIS a v jednom prípade túto osobu doprevádzal z Bratislavy do Levoče a späť a kryl jej prejazd bez dokladov cez hranicu do Rakúska a z Maďarska a v dňoch 30. a 31. 8. 1995 na hraničnom priechode Bratislava – Berg a Jarovce – Kittsee zabezpečoval bezproblémový prechod štátnej hranice cez hraničný priechod Bratislava – Berg pre obvinených Romana Kuciaka a Igora Kurtiša, ktorí osobným motorovým vozidlom značky Mercedes Benz 190 D, ŠPZ BLD 46-41, previezli poškodeného Ing. Michala Kováča do Rakúska.

  Obvinený Roman Kuciak a obvinený Igor Kurtiš ako príslušníci oddelenia špeciálnych operácií 2. sekcie SIS v rámci vertikálneho systému riadenia plnili úlohy riaditeľa 2. sekcie SIS tým, že dňa 30. 8. 1995 v Bratislave-Petržalke pri objekte Interporche Auto, spol. s r. o., na Dolnozemskej ceste čakali na osobné motorové vozidlo s Michalom Kováčom, ktorého mali previezť do Rakúska. Nakoľko sa v uvedený deň plán nerealizoval, dňa 31. 8. 1995 asi o 14.00 hod. na rovnakom mieste prevzali od obvineného Mgr. Michala Hrbáčka, obvineného Miroslava Šegitu a obvineného Jozefa Zoššáka osobné motorové vozidlo značky Mercedes Benz 190 D, ŠPZ BLD 46-41, s Michalom Kováčom, ktorý bol v bezvedomí, a na zadnom sedadle ho previezli cez diplomatickú zónu hraničného priechodu Petržalka – Berg. Nakoľko na parkovisku v Bergu sa nenachádzal príslušný pracovník rakúskej pasovej kontroly, telefonicky sa spojili s riaditeľom 2. sekcie, ktorý na príkaz obvineného Ing. Ivana Lexu dal pokyn odviezť poškodeného do Hainburgu. Na pokyn obvineného Ing. Ivana Lexu bol do Rakúska poslaný príslušník SIS, ktorý oznámil na Policajnú stanicu v Hainburgu výskyt vozidla s hľadanou osobou. O 16.30 hod. obvinený Ing. Ivan Lexa mobilným telefónom oznámil Karolovi Martinkovi výskyt poškodeného s autom v Hainburgu a o 17.00 hod. na základe telefonátu bol Michal Kováč zadržaný rakúskou políciou, pričom fyzickým útokom obvinených mu boli spôsobené drobné poranenia a vyvezením do Rakúska a následným vzatím do väzby bol porušený čl. 23 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, nemožno ho vyhostiť ani vydať inému štátu. Poškodenému Michalovi Kováčovi bola spôsobená škoda v súvislosti s jeho pobytom v Rakúsku, nákladmi na právne zastupovanie v celkovej sume 478 241 šilingov.

  2. Obvinený Igor Majtán ako príslušník SIS dňa 6. 9. 1995 na základe pokynu priameho nadriadeného vedúceho 1. oddelenia 46. odboru SIS Mgr. Róberta Beňa skontaktoval sa s príslušníkom Policajného zboru v obci Vojka nad Dunajom, okres Dunajská Streda, od ktorého žiadal formou úradného záznamu potvrdiť, že skriňové motorové vozidlo značky Mercedes Benz 208 D, ŠPZ BHH 42-59, bielej farby sa v dňoch 28. 8. 1995 až 31. 8. 1995 nachádzalo v jeho služobnom obvode. Potom, ako príslušník Policajného zboru odmietol splniť túto požiadavku, dňa 13. 9. 1995 asi o 13.00 hod. v Bratislave na Jurigovom námestí v sklenárstve Ložan dali vyrezať priehľadné sklá v hodnote 2 766 korún, ktorými nahradili sklá s nepriehľadnou fóliou na Mercedese Benz 208 D s tým, aby svedkovia v trestnom konaní zavlečenia Michala Kováča do cudziny vozidlo nespoznali ako to, ktoré parkovalo na rohu Novej Pezinskej ulice a Krajinskej cesty pred domom č. 2 a z ktorého príslušníci SIS sledovali dom Michala Kováča v dňoch 28. 8. 1995 až 31. 8. 1995, hoci vedel, že dňa 31. 8. 1995 pri jazde do Bratislavy na štátnej ceste II/502 bol zablokovaný Mercedes Michala Kováča, ktorého sa za použitia násilia zmocnili a zavliekli do Rakúska, kde bol v Hainburgu zadržaný rakúskymi policajnými orgánmi vo svojom motorovom vozidle, pričom konal tak v úmysle, aby nevyšlo najavo, že trestný čin spáchali príslušníci SIS, a aby osoby podieľajúce sa na trestnom čine zavlečenia unikli trestnému stíhaniu,

  teda

  v bode 1

  obvinení Ing. Ivan Lexa, JUDr. Gejza Valjent, JUDr. Milan Lovich, Mgr. Róbert Beňo, Peter Skrutek, Mgr. Michal Hrbáček, Roman Kuciak a Igor Kurtiš spoločným konaním ako verejní činitelia v úmysle spôsobiť inému škodu vykonávali svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu. Spoločným konaním iného zavliekli do cudziny a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny. Spoločným konaním proti inému použili násilie v úmysle zmocniť sa cudzej veci a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny a so zbraňou spoločným konaním iného násilím nútili, aby niečo konal, a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny a so zbraňou,

  obvinení Ing. Ľuboš Kosík, Ing. Martin Lieskovský, Miroslav Šegita a Jozef Zoššák spoločným konaním iného zavliekli do cudziny a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny. Spoločným konaním proti inému použili násilie v úmysle zmocniť sa cudzej veci a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny a so zbraňou. Spoločným konaním iného násilím nútili, aby niečo konal, a spáchali tento čin ako členovia organizovanej skupiny so zbraňou,

  v bode 2

  obvinený Igor Majtán páchateľom trestného činu pomáhal v úmysle umožniť im, aby unikli trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu, alebo ich výkonu,

  čím spáchali

  v bode 1

  obvinení Ing. Ivan Lexa, JUDr. Gejza Valjent, CSc., JUDr. Milan Lovich, Mgr. Róbert Beňo, Peter Skrutek, Mgr. Michal Hrbáček, Roman Kuciak a Igor Kurtiš trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, trestný čin zavlečenia do cudziny podľa § 233 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona,

  obvinení Ing. Ľuboš Kosík, Ing. Martin Lieskovský, Miroslav Šegita, Jozef Zoššák trestný čin zavlečenia do cudziny podľa § 233 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. Trestného zákona, trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona, trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 Trestného zákona, trestný čin vydierania podľa § 235 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona,

  v bode 2

  obvinený Igor Majtán trestný čin nadržovania podľa § 166 ods. 1 Trestného zákona z týchto dôvodov:“...

 • Rečník skončil svoje vystúpenie.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, je 13.00 hod., uvedomil si to aj pán rečník, takže čas určený na dnešné rokovanie uplynul, prerušujem rokovanie o tomto bode programu, želám všetkým poslancom príjemný víkend.

  Len sa pýtam, pani Tóthová, ešte vy ste mali procedurálny návrh? Chcete niečo v rámci procedurálneho alebo až...

 • Reakcia poslankyne.

 • Áno, nech sa páči. Procedurálny návrh, áno?

 • Áno. Ja by som navrhovala, keby sa snemovňa uzniesla a požiadala predkladateľa, aby vysvetlil, ako sa dostala k nemu obžaloba, keďže celý spis je tajný, a napriek viacerým žiadostiam o jeho zverejnenie dosiaľ k tomu nedošlo.

 • Rešpektujem, registrujem váš návrh, ako náhle bude Národná rada uznášaniaschopná, tak budeme o tom hlasovať.

  Procedurálny návrh – Lipšic Daniel. Má slovo.

 • Ďakujem. Ja navrhujem, aby Národná rada hlasovala o odobrení postupu pána poslanca Palka, obžaloba, samozrejme, že tajná byť nemôže ani nikdy nebola, ani nikdy nie je, takisto nemôže byť tajný rozsudok v právnom štáte, už tu nie sme v policajnom štáte, kde mohli byť obžaloby a rozsudky utajované, tam niet žiadneho dôvodu o tom pochybovať. Ďakujem.

 • Registrujem váš návrh, predsedajúci v čase, keď bude uznášaniaschopná Národná rada, dá o tom hlasovať.

 • Prerušenie rokovania o 13.04 hodine.