• Dobré ránko, vážené dámy, vážení páni, poprosím, tí, ktorí majú záujem sledovať priebeh rokovania v sále, keby sa do nej dostavili a zaujali miesto v poslaneckej lavici, pretože je našou povinnosťou v priebehu niekoľkých sekúnd otvoriť dnešné rokovanie. Ďakujem pekne.

  Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali poslanci Martin Fronc, Boris Hradecký, Magda Košútová, Eduard Kukan, Ivan Mikloš, László Miklós a Ján Slota.

  V rokovaní 24. schôdze budeme teda pokračovať teraz prerokovaním štyroch bodov programu, ktorý predkladá podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák. Odporúčam, aby sme najprv prerokovali dve zmluvy a následne potom dva vládny návrhy zákonov.

  Takže by sme pristúpili k druhému a tretiemu čítaniu o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.

  Tento návrh vlády máme ako tlač 646 a spoločnú správu výborov máme ako tlač 646a.

  Pán podpredseda vlády, máte slovo a odôvodnite, prosím, tento návrh.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, budem veľmi stručný.

  Zmluva o malom pohraničnom styku upravuje podmienky vstupu obyvateľov v pohraničnej oblasti na územie druhej zmluvnej strany, ako aj dĺžku pobytu v pohraničnej oblasti, ktorá je ustanovená na každý neprerušený pobyt na najviac 30 dní, avšak celková dĺžka pobytu na území druhej zmluvnej strany je najviac 90 dní v rámci jedného polroka.

  Okrem toho zmluva stanovuje miesta na prekračovanie spoločnej hranice, povinnosti žiadateľov o udelenie povolenia na malý pohraničný styk, orgány príslušné na prijímanie žiadostí, ako aj orgány vydávajúce povolenia na malý pohraničný styk.

  Rovnako tak rieši otázky v prípade porušenia tohto režimu a stanovuje prípady, kedy sú oprávnené orgány zrušiť alebo odňať takéto povolenie. Doklady budú oprávňovať ich držiteľov na časté prekračovanie spoločnej hranice a pobyt v pohraničnej oblasti Slovenskej republiky z presne stanovených dôvodov, ktoré spočívajú v sociálnych, kultúrnych, rodinných a iných opodstatnených hospodárskych dôvodoch.

  Myslím si, že na tejto zmluve mali veľký záujem obe strany. V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do schengenského priestoru sme chceli upraviť rozvoj aj našej východnej časti, teda pohraničnej oblasti s Ukrajinou, hospodársky práve touto zmluvou. Zjednodušuje sa teda cestovanie za rodinou, zjednodušujú sa vlastne všetky pravidlá v rámci cestovania a zároveň je aj zvýšená bezpečnosť cestou kvalitných povolení, ktoré budú pri kontrolách znižovať počet prípadných falošných dokladov alebo falošných víz. Ďakujem za podporu tejto zmluvy.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda, za uvedenie uvádzacej správy. Teraz dávam slovo určenému spravodajcovu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Martinovi Padovi na to, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Máte slovo, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie kolegyne, páni kolegovia, vážený pán minister, prednesiem správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 681 z 3. júna 2008 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, aby pripravil správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedený materiál prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, po prvé, vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku, po druhé, rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto materiálu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Hlási sa niekto do rozpravy? Pokiaľ nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Poprosím teraz ďalej. Ďakujem pekne, pán spravodajca, pán podpredseda zostáva a uvedie

  návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s vypovedaním Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984 (tlač 641), spoločná správa výborov 641a.

  Pán podpredseda vlády, máte slovo, uveďte, prosím, tento návrh.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dámy poslankyne, páni poslanci, ide o štandardný postup, keď postupne Slovenská republika vypovedáva jednotlivé zmluvy o zamedzení dvojakého občianstva, ktoré sú dnes v rozpore s platnými predpismi Európskej únie, ako aj Slovenskej republiky, ako aj našou ústavou. Preto dávame všetky tieto zmluvy do súladu a s týmto súvisí aj vypovedanie tejto medzinárodnej zmluvy medzi bývalou Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou, ktorá bola podpísaná ešte v roku 1984. Ďakujem pekne za podporu tohto návrhu.

 • Ďakujem za uvedenie, pán podpredseda vlády. Teraz má slovo spoločný spravodajca z výboru pre obranu a bezpečnosť pán poslanec Béla Bugár. Prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som podal správu garančného výboru pre obranu a bezpečnosť.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 680 z 3. júna 2008 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s vypovedaním spomínanej zmluvy (tlač 641) a zároveň pridelil na prerokovanie týmto výborom spomínaný materiál: Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor.

  Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedený materiál prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vypovedaním Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.

  Skončil som, pán podpredseda.

 • Ďakujem, pán poslanec, za spravodajskú správu. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto do rozpravy? Pokiaľ nie ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Takže máme za sebou zmluvy.

  Vážené kolegyne a kolegovia, teraz pristúpime k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento vládny návrh zákona má tlač 608.

  Dobre, takže poprosím, ak je a nemal by byť s tým žiadny problém, ešte by sme prerokovali jeden ten kratší predtým, ako sa budeme venovať tomu očakávanému zákonu. Takže by sme v druhom čítaní, vážené kolegyne, kolegovia, teraz rokovali o

  vládnom návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Tento vládny návrh zákona má tlač 382, spoločná správa výborov 382a.

  Takže prosím, pán podpredseda, odôvodnite tento návrh.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, dámy poslankyne, páni poslanci, len kvôli tomu, aby sme mali dostatok nerušeného času pre najvážnejší zákon dnešného dňa, to znamená o cestnej premávke, dovolím si ešte predostrieť návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

  Ide predovšetkým o transpozičnú normu, teda zosúlaďujeme právo Slovenskej republiky s novým právom Európskej únie, detailnejšie vymedzujeme vykonávanie identifikácie obchodných operácií, zavádzame povinnosť následnej verifikácie získaných údajov, konkretizuje sa rozsah povinností o vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a s uplatnením rizikového prístupu, zavádzajú sa výnimky z povinnej starostlivosti a u rizikovejších klientov sa ustanovuje povinnosť vykonávať zvýšenú povinnú starostlivosť.

  Návrh zákona definuje aj finančnú spravodajskú jednotku ako Národnú jednotku pre oblasť predchádzania odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zákon bol prerokovaný vo výboroch, z ktorých vzišlo 14 pripomienok uvedených v spoločnej správe. Tieto pripomienky, tak ako navrhuje gestorský výbor, odporúčame schváliť, pretože vylepšujú uvedený návrh. Ďakujem pekne za podporu.

 • Ďakujem pekne za uvedenie návrhu, pán podpredseda. Teraz má slovo pán spoločný spravodajca z výboru pre obranu a bezpečnosť pán Viliam Jasaň a prosím ho, aby nás informoval o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanoviská gestorského výboru. Máte slovo, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľujem si predkladať spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 382) druhé čítanie.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 822 zo 14. mája 2008 pridelila vládny návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom, ktoré predmetný návrh zákona v stanovenej lehote aj prerokovali.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol vládny návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami, ktoré máte v tlači ako 382a.

  Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať o všetkých bodoch spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 382) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 164 na svojej 39. schôdzi. To je všetko, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, za uvedenie spravodajskej správy. Otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že písomnú prihlášku nemám, takže sa pýtam, či sa hlási niekto do rozpravy ústne? Zdá sa, že nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády aj pánovi poslancovi Jasaňovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Takže, vážené kolegyne, kolegovia, teraz prídeme teda k tomu očakávanému

  vládnemu návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 608), spoločná správa výborov tlač 608a.

  Poprosím teraz podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka, aby uviedol tento návrh zákona a zaujal potom miesto pre spravodajcov po uvedení.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, stojíme v tejto chvíli pred veľmi dôležitým zákonom, ktorý by mal v najbližšom období pomôcť zlepšiť bezpečnosť na cestách, zvýšiť plynulosť cestnej premávky na cestách pri každoročnom zvyšovaní počtu áut osobných, ale aj nákladných na našich cestách.

  Vzhľadom na to sme aj pristupovali k tomuto zákonu, aj vo veľmi otvorenej podobe sme vytvorili veľmi široký priestor na pripomienkové konanie, ktoré bolo viac ako šesť mesiacov, napriek tomu už po ukončení pripomienkového konania a po ceste zákona v rámci legislatívneho procesu medzi vládou a parlamentom pribudlo ešte obrovské množstvo ďalších pripomienok.

  Pokúsili sme sa, aby sme boli schopní všetky tieto pripomienky zapracovať. Dnes môžem otvorene konštatovať, že tento zákon v sebe zahŕňa tak vládne návrhy, ako aj návrhy opozície. Či už hneď z úvodu, alebo počas legislatívneho procesu sme postupne zapracovali všetky výhrady opodstatnené a vecné, ktoré sa vyskytli.

  Chcem povedať, že naozaj tento zákon postretlo počas cesty legislatívneho procesu niekoľko pripomienok, ale vo všetkých prípadoch išlo o pripomienky vecné, preto chcem oceniť vlastne aj v tomto prípade komunikáciu v rámci celého politického spektra, keď išlo naozaj o vec a o zlepšenie podmienok na našich cestách, zlepšenie prístupu k niektorým informáciám našich vodičov a hlavne zvýšenie bezpečnosti našich občanov. Je teda záujmom a evidentne aj spolupráca celého parlamentu na tom, aby občania na cestách sa cítili bezpečnejšie a čísla, ktoré v cestnej premávke sú také alarmujúce z pohľadu následkov dopravných nehôd sa zlepšili.

  Spomeniem teda iba niekoľko zásadných opatrení, kedy sme sa rozhodli, že na jednej strane znížime maximálnu povolenú rýchlosť v obciach na 50 km, tak ako je to vo zvyšku Európy, na druhej strane však v rámci akcie Čisté cesty odstránime všetky ostatné značenia, ktoré spomaľujú cestnú premávku v rámci niektorých úsekov ciest, predovšetkým sú to známe štyridsiatky aj rôzne ďalšie obmedzenia. Predbežne môžeme konštatovať, že takýchto označení sme našli na Slovensku viac ako 4-tisíc.

  Rovnako sme zvýšili plynulosť aj na našich diaľniciach, kde sme zvýšili minimálnu rýchlosť a na druhej strane vlastne tam, kde dochádza k zákazu predbiehania kamiónov tým pádom nemusí dochádzať k zápcham alebo k veľmi dlhým kolónam áut, a tým by mala byť zvýšená práve plynulosť cestnej premávky. Myslím si, že je tam podstatne viacej návrhov, ktoré si môžeme ešte v rámci diskusie odprezentovať.

  Je veľmi dôležité, že zákon sa predovšetkým snaží riešiť už toľko spomínanú bezpečnosť a plynulosť. Máme úpravy aj, samozrejme, v pokutách, ktoré sa často stali predmetom diskusie, možno však zodpovedne vyhlásiť, že 95 % všetkých pokút zostáva v pôvodnom stave, a teda všetky tie klasické štandardné priestupky sú stále v limite od nula do 2-tisíc korún.

  Snáď na záver môžem iba povedať, že tie najprísnejšie tresty sme sa rozhodli aplikovať na cestných pirátov, ktorí jazdia neprimerane vysokou rýchlosťou, a rovnako na tých, ktorí sa stále neodnaučili, že alkohol za volant nepatrí.

  Myslím si, že z celého procesu schvaľovania tohto zákona aj v parlamente vzišlo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predovšetkým upravené vo výboroch. O tých ďalších sa budeme baviť aj v rámci rozpravy. Nebudem teda ďalej naťahovať úvodné slovo a dám priestor predovšetkým dámam a pánom poslancom, aby sme mohli začať k tomuto zákonu rozpravu.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády. Teraz dávam slovo spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Jánovi Richterovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a o odôvodnení návrhov a stanovísk gestorského výboru. Máte slovo, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovávaní vládneho návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 608).

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 821 zo 14. mája 2008 pridelila vládny návrh zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, lebo podľa § 52 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Z celkového počtu 13 bolo prítomných na zasadnutí 11 poslancov, z nich hlasovali 5 poslanci za, 6 poslanci sa hlasovania zdržali.

  Ostatné výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré máte uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1 až 60.

  Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať tak, ako je uvedené v spoločnej správe, to znamená, že okrem bodov 1, 10, 12, 14, 19, 33, 36, 38, 43, 44, 45 za tieto hlasovať tak, že gestorský výbor odporúča neschváliť. Za všetky ostatné body odporúča schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod tlačou 608 vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v bode III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k predmetnému návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť pod č. 161 na svojej 39. schôdzi.

  Prosím, pán podpredseda Národnej rady, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, za uvedenie spravodajskej správy, otváram teda rozpravu. Do rozpravy sa písomne prihlásilo šesť poslancov, z toho prví dvaja požiadali o možnosť vystúpenia za kluby. Za kluby sa písomne prihlásil za SDKÚ – DS Martin Pado a za KDH Pavol Hrušovský. V zmysle rokovacieho poriadku odovzdávam slovo pánovi Martinovi Padovi a pripraví sa pán poslanec Hrušovský.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyne, páni poslanci, hneď na úvod si dovolím požiadať o vyňatie bodov zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie, a to bodov 1, 7, 10, 15, 17, 25, 39, 43, 45 a 49.

  Dámy a páni, chcem možno podobne ako pán minister v úvodnom slove vyjadriť vcelku spokojnosť s tým, ako boli zapracované pripomienky, dá sa povedať, že 99 % pripomienok. Ja budem hovoriť za opozíciu, nebudem hovoriť za koalíciu, keď dovolíte. Tak 99 % pripomienok opozície z predchádzajúceho obdobia bolo zapracovaných a čože? Dobre, hovorím za seba. Tak je to lepšie.

  Prekáža mi jedna vec. Ja som to tu spomenul a nie som samoľúby, ale mám taký pocit, že ak to má byť zákon, ktorý nie je politický alebo ktorý je odpolitizovaný, bolo by veľmi pekné a vhodné, zdá sa mi, keby sa na tom pozmeňujúcom návrhu podieľala aj opozícia. Ona sa podieľala tým, že dala pripomienky, ale už sa nepodieľala tým, že ten pozmeňujúci návrh spracovala. Ja viem, že možno treba budiť zdanie, že tá opozícia nevie spracovať pozmeňujúci návrh, možno ani nevie čítať, ani písať, ale nie je to tak. Vie aj čítať, aj písať a vie aj sformulovať svoje myšlienky. Takže dobre, no, nuž čo ďalej.

  K samotnému zákonu len pár slov. Nechcem donekonečna opakovať to, čo som už viackrát povedal o tom, že zákon neskutočne mešká. Dobre, pán minister sa snažil vysvetliť to aj teraz. Tento zákon mal nielen podľa slov pána ministra, ale ja som presvedčený, že aj má pomôcť zvýšiť bezpečnosť na našich cestách a plynulosť cestnej premávky.

  Ak sa nemýlim, ak je to naozaj tak, tak tie alarmujúce čísla o zvýšenom počte usmrtených na našich cestách mali ich viesť v prvom rade k tomu, aby zákon bol schvaľovaný v Národnej rade už minulý rok. Ako ťažko o tom niečo iné hovoriť. Niekedy, keď ho čítam, a čítal som ho niekoľkokrát, keď čítam tento návrh zákona, rozmýšľam nad tým, či naozaj tento zákon má za cieľ aj umravniť vodičov, umravniť tých, ktorí sa preháňajú po našich cestách nebezpečnou rýchlosťou.

  Na jednej strane vysoké pokuty, pán minister hovorí o tom, že si musia uvedomiť, že ich cesta do Košíc vyjde lacnejšie letecky ako na aute, a na druhej strane opatrenia, ktoré pôsobia presne opačne. Je to v prvom rade snaha o zavedenie absolútnej prednosti v jazde. O čom inom je táto snaha, ako umožniť cestným pirátom naozaj bez zjavnej zodpovednosti za niektoré činy, ktoré sa môžu stať, preháňať sa po cestách obrovskou rýchlosťou. Pretože na jednej strane síce ho môžeme pokutovať za vysokú rýchlosť, môžeme mu dať pokutu 10-, 15-tisíc korún, ale absolútna prednosť bude hovoriť o tom, že dopravnú nehodu zaviní niekto iný.

  Rovnako tak ja síce vítam zvýšenie minimálnej rýchlosti na diaľniciach na 80 km, to ma naozaj potešilo, ale na druhej strane zase si musíme uvedomiť, že nie je celkom možné z našich ciest prvej triedy a druhej triedy odstrániť poľnohospodárske stroje. Mne sa to tiež nepáči, keď sa predo mňa dostane poľnohospodárska technika, ktorá ide rýchlosťou 50 km za hodinu a ma spomaľuje, ale to nie je len poľnohospodárska technika. Máme množstvo vozidiel, ktoré sa takouto nízkou rýchlosťou po našich cestách pohybujú, a teda nezdá sa mi zase celkom normálne, aby sme všetky tieto vozidlá z ciest dostali preč.

  A posledná moja poznámka k tomuto zákonu je. Naozaj sme urobili všetko preto, aby sme odstránili nedostatky, ktoré v tomto zákone sú? Ja teraz nebudem hovoriť o mnohých, ktoré povedia aj moji kolegovia, len jeden chcem dať do pozornosti. Jeden problém, pán minister, ja som ho spomínal aj v našom televíznom rozhovore v našej debate, to je otázka vozidiel s pravostranným riadením na našich cestách. Vtedy ste hovorili o tom, že nie je možné z hľadiska toho, že sme v Európskej únii a že tieto autá majú právo a neviem čo všetko. Predvčerom, keď ste, neviem, či ste to zaregistrovali v televízii, sa objavil problém slovenského vodiča žijúceho v Anglicku, ktorý po pol roku práce v Anglicku a používania vozidla s ľavostranným riadením prišiel o vozidlo a nebyť zásahu našich politikov, tak by jeho auto skončilo na šrotovisku, pretože po polroku neuzavrel povinné zmluvné poistenie v Anglicku. A tak sa pýtam, či sme naozaj urobili všetko aj z hľadiska pohybu vozidiel s pravostranným riadením na našich cestách.

  Dámy a páni, a teraz mi dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúce návrhy k návrhu zákona, ktoré podľa mojej mienky tento návrh zákona vylepšujú a prispejú k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

  Po prvé. V čl. I § 8 ods. 1 písm. a) sa za slová „plnenie ich úloh“ vkladajú slová „pri zásahu“ a až potom nasleduje čiarka. Odôvodnenie: Všetci účastníci cestnej premávky sú na ceste za normálnych podmienok rovní. Treba pritom povedať, že nebezpečenstvo zranenia pri dopravnej nehode v prípade nepoužitia bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení je pre všetkých účastníkov cestnej premávky rovnaké, pritom platí, že polícia by mala ísť všetkým účastníkom cestnej premávky pri dodržiavaní predpisov a technických podmienok byť za normálnych okolností vzorom.

  Po druhé. Teda ide o to, aby aj policajti okrem toho, keď sú na zásahu, nielen policajti, ale aj ostatní boli povinní používať pásy alebo iné zadržiavacie zariadenia. Je to, pán minister, bežné v normálnych krajinách, demokratických krajinách absolútne bežné. Ja to hovorím, že je to normálne.

  Po druhé. V čl. I § 40 ods. 2 vypustiť písmeno m). Doterajšie písmeno n) označiť ako m). Odôvodnenie: Ide o zúženie práva prednostnej jazdy zo zákona o vozidlo samosprávneho kraja pri prevoze jeho predsedu. Je to oprava zmätočného návrhu zo spoločnej správy. Ja som na to upozorňoval už pri prerokovávaní vo výbore, že dochádza k chybe a v spoločnej správe je to takto.

  Dovolíte, budem citovať: „Paragraf 40 ods. 2 vypustiť písm. l), doterajšie písm. m) označiť ako písm. l). Na základe diskusie v prvom čítaní sa navrhuje zúžiť právo prednostnej jazdy zo zákona o vozidlo samosprávneho kraja pri preprave jeho predsedu, avšak v texte písm. l) je Hasičský a záchranný zbor. To znamená, tieto dve vyjadrenia sa bijú a nie je možné teda o tomto návrhu hlasovať. Je naozaj zmätočný.

  Tretí bod. V čl. I § 40 ods. 2 vypustiť písm. g), h), i), j) a k). Doterajšie písm. m) označiť ako g). Na základe diskusie v prvom čítaní a vzhľadom na doterajší stav, keď sa nikdy nepotvrdila potreba rozšíriť počet oprávnených inštitúcií s prednostným právom jazdy, navrhujem zúžiť právo prednostnej jazdy o vozidlá na prepravu predsedu Ústavného súdu, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, riaditeľa NBÚ a Generálnej prokuratúry.

  Chcem poukázať na to, že doteraz platný zákon pozná nasledovné inštitúcie, ktoré majú právo prednostnej jazdy. Po a ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určia príslušné ministerstvá. Po b Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby, po c obecnej polície, ktoré určí obec, po d požiarnej ochrany, po e záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby a poruchovej služby plynárenských zariadení.

  Štvrtý bod. V čl. I § 40 ods. 2 písm. b) sa v druhom riadku za slová „a banskej záchrannej služby“ vkladajú slová „a poruchovej služby plynárenských zariadení“, veta potom pokračuje ďalej pri plnení úloh a tak ďalej. Odôvodnenie: Ide o doplnenie o poruchovú službu plynárenských zariadení, čo je explicitné vyjadrenie práva prednostnej jazdy pre tieto vozidlá pri odstraňovaní zvlášť závažných porúch na plynárenských zariadeniach, ktoré môžu v prípade poruchy znamenať verejné ohrozenie. Ide o doplnenie skupiny vozidiel, ktoré podľa mojej mienky nedopatrením alebo nejakým malým pochybením vypadli z návrhu zákona.

  Piaty bod. V čl. I § 40 ods. 2 písm. c) sa za čiarkou vypúšťajú slová „ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby“ a vkladajú sa slová „pri preprave jej riaditeľa“. Odôvodnenie: Podľa môjho názoru nie je potrebné ani vhodné, aby ktorékoľvek z vozidiel príslušníkov SIS malo právo prednostnej jazdy. Toto právo by nemalo byť upreté riaditeľovi SIS.

  Šiesty bod. V čl. I § 40 ods. 2 písm. k) sa za čiarkou vypúšťajú slová „ktoré určí generálny prokurátor“ a vkladajú sa slová „pri preprave generálneho prokurátora“. Ide, dámy a páni, o pozmeňujúce návrhy k jednému a tomu istému bodu, pokiaľ neprejde na začiatku pozmeňujúci návrh na vylúčenie všetkých tých, ktorých som citoval zo spomínaného návrhu zákona, tak potom je tu táto úprava.

  Siedmy bod. V čl. I § 40 ods. 3 v prvej vete sa namiesto slov „v osobitných prípadoch“ vkladajú slová „zvlášť v závažných prípadoch“ a za slová „ak je to potrebné“ sa vkladá čiarka a nasledujú nové slová „v prípade akútneho ohrozenia“ a text po ďalšej čiarke pokračuje slovami na ochranu a tak ďalej. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že dnes je možné pre ktorékoľvek vozidlá a ktorúkoľvek SBS-ku na základe žiadosti povoliť výnimku na používanie zvláštnych výstražných zariadení, a teda po našich cestách sa takýchto vozidiel preháňa neúrekom, je potrebné sprísniť kritériá na vydávanie povolení ministerstva vnútra na výnimky pre možnosť používania zvláštnych výstražných znamení.

  K bodu 8. V čl. I § 40 ods. 6. V prvej vete za slovami „smie viesť len vodič“ nasleduje dvojbodka a následne sa „podmienky“ označujú „písmená a staršie ako 21 rokov“. Po b má vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny alebo podskupiny najmenej trojročnú prax, nie ako je navrhované dvojročnú a dopĺňa sa ďalšia podmienka po c počas posledných piatich rokov nespôsobil žiadnu vážnu dopravnú nehodu. Odôvodnenie: Dvojročná prax nie je z hľadiska spoľahlivosti a skúsenosti vodiča dostatočná, rovnako tak je potrebné prihliadať na jeho jazdecké kvality.

  Deviaty bod. V čl. I § 40 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7, ktorý znie: „Vodič podľa ods. 6 je povinný každé dva roky po a absolvovať skúšku z odbornej spôsobilosti a b dokladovať zdravotnú spôsobilosť.“ Doterajšie odseky 7 až 14 sa prečíslujú. Odôvodnenie: Je potrebné povinné preskúšanie a dokladovanie zdravotnej spôsobilosti nielen u príslušníkov Policajného zboru a iných ozbrojených zložiek, ale aj všetkých vodičov, ktorí majú právo prednostnej jazdy.

  Desiaty bod. V čl. I § 43 ods. 4 sa v písm. c) vkladá nový text v nasledovnom znení. „Ak porušuje ustanovenie § 2 ods. 2 doterajšie písm. c) sa mení na písm. d).“ Odôvodnenie: Ide o právo na odstránenie prekážky stojacej na chodníku, ak nie je ponechaný zákonom stanovený priestor 1,5 m pre chodcov.

  Bod 11. V čl. I § 55 sa dopĺňa nový ods.10, ktorý znie: „Ustanovenia v ods. 9 platia analogicky pre osoby pohybujúce sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení.“ Odôvodnenie: Rovnaká povinnosť o ochrane hlavy ako cyklistom sa ukladá aj osobám pohybujúcim sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení. Myslím si, že lekári najlepšie povedia dôvod, prečo treba takéto opatrenie zaviesť. Ja nie som lekár.

  Dvanásty bod. Čl. I § 88 ods. 5 písm. a) nahradiť týmto znením. Po a. „Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a E, DD a E podskupiny C1, E, D1 a D1E.“ Odôvodnenie: Žiadatelia vodičského oprávnenia skupiny C a podskupiny C1 budú mať oprávnenie viesť nákladné autá nad 3 500 kg, ale do 7 500 kg s pripojeným vozidlom s najväčšou hmotnosťou do 750 kg. Teda bežné nákladné autá, na ktoré stačí vek žiadateľa 18 rokov. Článok 1 § 88 ods. 6 bude znieť nasledovne: „Pravidelným psychologickým vyšetreniam každé dva roky sú povinní sa podrobiť vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy.“

  Bod 14. Článok I § 88 sa vkladá nový ods. 7 nasledovného znenia. „Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov sú povinní sa podrobiť po a vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C + E, D a D + E a podskupiny C1 + D1 a D1+ E, vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo používané na zasielateľstvo a taxi službu a na poskytovanie poštových služieb.“ Doterajšie ods. 7 a 8 sa prečíslujú v prípade schválenia bodu 26 zo spoločnej správy, teda vypustenia ods. 7 sa ods. 8 nemusí prečíslovať.

  Bod 15. V čl. I § 143 ods. sa slová „do 31. decembra 2008“ nahrádzajú slovami „do 31. marca 2009“. Odôvodnenie: Ide o určenie termínu pre absolvovanie psychodiagnostických testov. Tu si treba, dámy a páni, uvedomiť, o koľko vodičov povinných absolvovať psychodiagnostické vyšetrenia ide, a teda, že by bolo problematické zvládnuť tieto psychodiagnostické testy do konca roka. Je to predĺženie o tri mesiace.

  Bod 16. V čl. II zmena zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, okrem navrhovaných zmien navrhujem aj nasledovnú zmenu. V § 6 sa za ods. 1 vkladá nový ods. 2, ktorý znie: „Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť úseky miestnych komunikácií na státie motorových vozidiel a určiť podmienky platenia a výšku úhrady za státie motorových vozidiel na týchto vymedzených úsekoch a určiť podmienky platenia a výšku úhrady za státie motorových vozidiel na týchto vymedzených úsekoch miestnych komunikácií. Takto vymedzené úseky miestnych komunikácií musia byť označené zvislým a vodorovným dopravným značením. Výnos úhrad za státie motorových vozidiel je príjmom rozpočtu obce.“ Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako 3 až 13. Poznámka pod čiarou k odkazu 2d)aaa znie: Paragraf 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V § 9 ods. 3 sa označenie k odkazu 4 nahrádza označením 2d)aaa. Odôvodnenie: Ide o možnosť regulovať miestnu dopravu na miestnych komunikáciách orgánmi samosprávy obcí a miest. Žiadam, aby sa o mojich návrhoch hlasovalo osobitne.

  Dámy a páni, ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca pán poslanec Pelegrini. Má slovo.

 • Ďakujem pekne. Ja chcem len upozorniť ešte raz vzhľadom na posledne predložený pozmeňujúci návrh k cestnému zákonu od pána poslanca Pada, že nie je možné, aby do § 6 navrhoval takéto ustanovenie, nakoľko spája to, čo sa spojiť nedá a § 6 hovorí o úhrade za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest prvej triedy v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady, kde poplatky za používanie cestnej infraštruktúry sa touto smernicou riadia a je veľmi prísny dohľad nad výškou ich stanovovania a tak ďalej, takže riešiť problém parkovania v obciach a mestách doplnením § 6 cestného zákona nie je absolútne správne a upozorňujem, že je to vlastne také znenie, aké táto snemovňa asi pred dvoma týždňami neschválila, pretože s podobným návrhom prišli páni poslanci z opozície s vlastným poslaneckým návrhom. Takže ja len toľko, ďakujem.

 • Teraz má slovo pán poslanec Jasaň. Uzatváram inak možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Máte slovo, pán poslanec.

 • Ďakujem. Ja len jednu krátku poznámku na tú časť, keď hneď na začiatku hovoril pán kolega Pado, že koalícia nevie spracovať pripomienky a podobne. Ja si myslím, že to nie je o tom, pán kolega. Naopak, oceňujem, že tak predkladateľ, ako aj spravodajca veľmi pozorne počúvali diskusiu na rôznych úrovniach a dokázali reagovať na tú veľmi širokú diskusiu tým, že pripomienky spracovali tak, aby boli takmer všetci spokojní, a pritom nebola narušená ani filozofia tohto zákona. Ja si myslím, že za to si všetci, ktorí tento zákon pripravujú, zaslúžia ocenenie. Ďakujem všetko.

 • Ďakujem. O slovo požiadal v zmysle rokovacieho poriadku navrhovateľ. Má slovo.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Hrušovský, hneď vás pustím. Ja budem len veľmi stručný. To, že sme boli a sme stále otvorení k tomu, aby sme brali vecné pripomienky, neznamená, že zoberieme veci, ktoré naozaj celý systém zákona primárne rozbíjajú a hlavne sú pripravované na tlaky viacerých lobistických skupín. To nie je možné. Nedá sa upravovať zákon podľa toho, čo sa niekomu hodí a ktorý si prispôsobí niekoľko ustanovení vo svoj prospech, teda na výhodu menšiny na úkor väčšiny.

  Vrátim sa k absolútnej prednosti v jazde. To nie je absolútna prednosť v jazde, ten paragraf si treba prečítať. To vymysleli presne tí, ktorí sa snažia, ktorým vadí, že taký paragraf tam je. Ale vysvetlím. Iste si pamätáte, že ste mali k dispozícii dopravnú nehodu napríklad pána bývalého riaditeľa Ústavu pamäti národa pána Langoša, kde zrazu pre prítomnosť asi, teraz preženiem, prepáčte, iba preháňam, 80 znalcov sme sa dopracovali k systému, že ten, ktorý nedal prednosť v jazde na vine nie je vôbec, a ten, ktorý išiel neprimeranou rýchlosťou, je v celej celosti na vine. A to len preto, pretože takýmito ustanoveniami sa nedá priestor, len aby namiesto štandardného posudzovania a toho, že máme vec, ktorá sa volá hlavná cesta a máme značku, ktorá sa volá Daj prednosť v jazde, dáme celý systém dopravy do rúk znalcom, čo schvaľujem, ale má tam byť pomer vín, ktoré sú zosúladené v tomto prípade.

  Ak máme raz mať značku Daj prednosť v jazde, má znamenať, že dáva prednosť v jazde tomu, kto ide po hlavnej. A to je zásadný problém. Ak to má byť inak, zrušme túto značku a dajme si, dajme tomu, právo pravej ruky. Dajme to iným spôsobom. Ale nemôžeme zásadne meniť systém, ktorý tu máme len preto, pretože potrebujeme, aby niekde bolo viacej práce. S tým absolútne nesúhlasím.

  Poľnohospodárska technika. Viackrát sme to vysvetľovali. Problém je v tom, a ešte sa vrátim k okrídlenej vete, mne sa páči, že prečo ste za osem rokov neurobili tento zákon, keď tak strašne dlho mešká, keď tak strašne neskoro prichádza. Osem rokov ste mali ministerstvo vnútra, osem rokov ste zákon mohli predložiť, osem rokov ste to mohli spraviť. Osem rokov ste mohli škrtať všetkých, ktorí majú právo v prednosti v jazde, neviem, čo všetko. To všetko sa dalo urobiť. To znamená, kritizovať nás v čase, kedy ste boli pri tom a vy, pán poslanec, štyri roky ste boli vo vedení ministerstva vnútra, mi príde ako proste nie úprimné, nie úprimné. Ale beriem, aj my sme úmyselne dali dlhý priestor na pripomienkovanie a počas toho polroka sa nikto z poľnohospodárov neozval napríklad, hoci platí pravidlo.

  A teraz by som rád povedal pre všetkých poľnohospodárov. Ministerstvo vnútra udelí výnimku na požiadanie každého podnikateľa v oblasti poľnohospodárstva alebo špeciálnej techniky na používanie úsekov ciest prvej triedy a druhej triedy. Ale cesta prvej triedy nie je určená na jazdu špeciálnych vozidiel. Je to rýchlostná komunikácia. A jednoducho pravidelné využívanie ťažkou technikou túto cestu poškodzuje. Čiže má len povolenie na vymedzenom úseku predovšetkým z dôvodu, že sa nevie tento mechanizmus dostať na miesto svojho určenia inak ako po časti úseku, napríklad cesty I. triedy. A už vôbec nemajú byť na rýchlostných komunikáciách.

  Minule som stretol na R1 štyri kombajny. Jeden dokonca s lištou. Viete si predstaviť tú absolútnu ignoráciu pravidiel cestnej premávky? Ten kombajn išiel 20-kilometrovou rýchlosťou. Zoberte si, že niekto ide povolenou rýchlosťou 130 km za hodinu v noci neosvetlený bez majáku, bez ničoho oranžového, teda myslím výstražného svetla. To je taká nezodpovednosť zo strany niektorých prevádzkovateľov špeciálnej techniky, že inak ako serióznou úpravou cestných povolení sa to robiť nedá. Jednoducho, ak máme mať plynulú cestnú premávku, musia platiť pravidlá pre všetkých.

  Ministerstvo vnútra vydá povolenie každému, predovšetkým okresné riaditeľstvá, pretože budú poznať miestnu situáciu, aká tam je, príde podnikateľ, požiada si, že s týmito strojmi chcem jazdiť tým a tým smerom v tomto úseku cesty I. triedy a je vybavené. Len v tom musí byť poriadok. Pretože viac ako 50 % špeciálnych vozidiel ani nie je registrovaných. Ani u podnikateľa, nikde, lebo ani nemusia mať štátnu poznávaciu značku. De facto teoreticky bez povolenia môžu jazdiť po lese, kadekoľvek. Zrazu vám príde takýto človek na cestu I. triedy. To zase si uvážme, že akým spôsobom máme rozdelené komunikácie a bezpečnosť na cestách.

  Pravostranné riadenie. Áno, veď to isté platí na Slovensku. To si stačí len pozrieť. Keď mu vyprší poistka, ktorá platí v danej krajine a nemá ju, tak takisto mu bude zobratý technický preukaz a auto bude vyradené z prevádzky. To platí aj u nás, ak sa nemýlim ibaže. Ale bavili sme sa o tom, že platí to pravidlo, že musíme ho mať u nás poistené, ale to, že má pravostranné riadenie, nie je na prekážku samotného auta. To len tak na okraj.

  Čiže chcem sa vrátiť k tomu, že všetky vecné pripomienky pripúšťame. Len rád by som upozornil, že si tu pán poslanec vybavoval účty s niektorými ústavnými činiteľmi cestou ich prednosti v jazde. Nuž, sú tam aj tie osoby, ktoré majú povinnú ochranu zo zákona ako chránené osoby, pán poslanec, to ste si možno nevšimli. Takže budeme ich teda voziť, proste nech chodia svojím autom. Zákon, ktorý hovorí o povinnej ochrane týchto osôb, tak proste ako zmeníme, lebo sa to pánovi poslancovi nepáči, že sú tu nejakí ústavní činitelia, ktorí sú na pomerne vysokom mieste, ako predsedníčku Ústavného súdu, keď s vaším rozhodnutím máme vyčleniť z ochrany, tak ju vaším rozhodnutím z ochrany vyčleníme. Stačí naozaj povedať. Ja si myslím, že to chce nejakú racionalitu.

  Súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec, čo sa týka županov. Náš návrh na ten zoznam súvisel s tým, že sú to ľudia, ktorí sa zúčastňujú na krízovom riadení počas nepredvídaných situácií. Ale ak je ten návrh iný, ja hovorím, my s tým nemáme problém. Toto je v rukách poslancov. Len sa mi to zdalo naozaj trochu nie vecné, keď to tak poviem.

  Pán poslanec, za môjho ministrovania sme nevydali povolenie žiadnej SBS-ke. Takže ak nejaká majáky má, tak to má za vášho ministrovania, povedal by som to jednoducho. Čiže mohli ste pred svojím odchodom zrušiť tie povolenia, ktoré ste dali, nemuseli ste to navrhovať do tohto zákona. My sme žiadnej SBS-ke povolenie na majáky nedali. To, čo rušíme, sú dokonca aj špeciálne značky, ktoré ich zbytočne zvýhodňovali a to naozaj sme videli tie klasické iksové značky už na rôznych druhoch áut.

  Inak za ostatné návrhy, samozrejme, ďakujeme. Mnohé sú naozaj vylepšujúce, čiže vlastne tie, ktoré sú vecné a časť z nich rozhodne bola, upravíme ostatné, si myslím, že naozaj uprednostňovali menšinu pred väčšinou, čo si myslím, že v prípade cestnej premávky nie je vhodné ani zdravé. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Pado. Teraz sa pýtam, s reakciou na predchádzajúce alebo na vystúpenia pána ministra aj pána Pelegriniho? Dobre, má slovo pán poslanec Pado.

 • Ďakujem pekne. No, pán minister, nechcel som to vo svojom vystúpení hovoriť, ale očakával som presne to, čo sa stalo. Donekonečna sa budeme vracať k tomu, prečo sme my takýto zákon nedokázali schváliť. Fajn, nedokázali sme, to je pravda, mňa to veľmi mrzí, to som povedal už nie raz a poviem to aj stýkrát, keď vám to urobí dobre. Len nechápem, prečo sa nepáči vám, pán minister, keď vám pripomínam, že s týmto zákonom meškáte. Ja neviem, prečo sa vám to nepáči. A okrem toho prispeli ste aj vy k tomu, že tento zákon v minulosti schválený nebol.

  Pán minister, ja som nehovoril o rýchlostných komunikáciách, keď hovoríme o tej inej technike špeciálnej. Nehovoril som o R-kách, dobre?

  No, a to pravostranné riadenie. Nie keď vyprší poistka, pán minister, nie keď vyprší poistka. Pravostranné riadenie alebo ľavostranné riadenie, ktoré sa používa, vozidlo s ľavostranným riadením, ktoré sa používajú v Anglicku, darmo, že majú zelenú kartu, darmo, že majú doma poistenie na dvanásť mesiacov. V Anglicku je možné používať so zelenou kartou s poistkou doma maximálne do pol roka. Po polroku je povinný každý jeden urobiť povinné zmluvné poistenie v Anglicku, či mu vypršalo, alebo nevypršalo.

  Ja hovorím o tom, že tento princíp som po vás chcel, aby ste zaviedli v návrhu tohto zákona. Preto som o ňom rozprával, nevymýšľal som si nič iné. A nebudem komentovať tie veci ohľadom tých, no, práv a prednosti v jazde, to je názor váš, to, čo som predniesol, bol názor môj, pán minister, takže mi ho neberte. Čo som urobil v minulosti, to som urobil, čo som neurobil, to sa za to budem zodpovedať, ak niekto bude chcieť a to isté platí pre vás, pán minister. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S reakciou na faktickú poznámku pán minister.

 • Ja len reakciu. Pán poslanec, ale pri tých poľnohospodárskych strojoch. Im zakazujeme len na rýchlostných komunikáciách jazdiť.

 • Hlasy v sále.

 • Však. A cesta prvej triedy je čo? (Hlasy v sále.) O. K. (Reakcie z pléna.) Cesta prvej triedy je rýchlostná komunikácia.

 • Hlasy v sále.

 • Viete čo? Dobre, tak si tu môžeme zavolať pána ministra dopravy, aby nám vysvetlil proste, kde sú komunikácie rýchlostné, ktoré sú obslužné, aby sme sa tu nebavili o štvorprúdových a dvojprúdových. Aj dvojprúdová cesta je rýchlostná komunikácia.

  Páni poslanci, nechcem sa s vami o tom hádať, v každom prípade pre cesty, ktoré sú dôležité ako tranzitné pre Slovensko, tam poľnohospodárska technika naozaj nemá čo robiť. Nemá čo robiť a ak, tak na výnimku, ak nie, môžeme sa dostať na miesto určenia iným spôsobom a tú výnimku ministerstvo rado udelí, len v tom musí byť poriadok, pretože pod registráciou týchto podnikateľov, ja som ich nazval družstvá, bol som opravený, že to je teda nesprávne, tak poľnohospodárskych podnikateľov, nie je viac ako 60 % tejto techniky. Zvyšok 40 % sa vždy motal po týchto cestách spôsobom absolútne neriadeným. A toto je vec, ktorú potrebujem odstrániť práve kvôli plynulosti cestnej premávky. A to, že som spomenul kombajn na R1. Áno, to už je na ceste, ktorá je štvorprúdová, to už je úplne iný prípad, tam už vôbec nikdy by nemali byť, tam ani povolenie nemôže ísť. Ale to už bolo len ako teda mimo toho.

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre. Teraz v rozprave za poslanecký klub KDH vystúpi pán poslanec Hrušovský.

 • Vážený pán podpredseda, pán podpredseda vlády, ctené kolegyne a kolegovia poslanci, ak sa niektorý zo zákonov, ktorý prerokovávame, bezprostredne týka najväčšej skupiny poslancov Národnej rady, tak to je asi práve zákon, ktorý predkladá pán minister vnútra – zákon o premávke na pozemných komunikáciách.

  Dlho som rozmýšľal, či k tomuto návrhu zákona predložím, alebo nepredložím pozmeňujúci návrh, ktorý sa znovu týka v prvom rade nás poslancov Národnej rady viacej ako ostatných držiteľov akéhokoľvek druhu a stupňa vodičských oprávnení.

  Po tom, ako som však mal rôzne stretnutia a diskusie s občanmi Slovenskej republiky, tak mi viackrát pripomínali, že ľahko sa vám schvaľuje nový zákon a zvyšujú pokuty za dopravné priestupky, aj keď pán minister pri úvodnom slove povedal, že sa to vzťahuje iba na pirátov, tak som dospel k záveru, že asi by sme neboli dostatočne zodpovední, keby sme práve pri tomto zákone využívali isté výhody, ktoré vytvárajú nerovnosť občanov pred zákonom a požívali poslaneckú imunitu za dopravné priestupky.

  Už trikrát v tomto volebnom období bol do Národnej rady predložený vždy v inej podobe, raz dokonca návrh ústavného zákona o zrušení poslaneckej imunity a priznám sa, že nie som tým, ktorý je zástancom absolútneho zrušenia a odňatia poslaneckej imunity ústavným činiteľom. Považujem však za slušné a zodpovedné, aby sme tu v tomto prípade naozaj odstránili nerovnosť občana pred zákonom za porušovanie dopravných priestupkov a dopravných predpisov.

  Asi pred štyrmi rokmi v tejto Národnej rade vznikla otázka a neskôr vážna diskusia o tom, či vôbec na poslancov Národnej rady sa vzťahuje priestupková imunita za dopravné priestupky. Vzhľadom na nejasnosť a právnu úpravu, ktorá vtedy vychádzala len z nariadenia ministra vnútra, vtedy pán poslanec Minárik predložil návrh novely priestupkového zákona, ktorým zúžil a vlastne priznal, že priestupková imunita sa vzťahuje aj na poslancov Národnej rady. Túto imunitu len na imunitu ostatnú ako priestupky, ktoré spáchame pri požití alkoholických nápojov a iných psychotronických látok. Nemôžem hlasovať za taký návrh zákona, ktorým na jednej strane zvyšujem sankcie iným ako sám sebe, a preto som sa rozhodol, kolegyne, kolegovia, predložiť v mene skupiny poslancov pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o cestnej premávke. Najskôr ho uvediem.

  V čl. III navrhovaného zákona za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie: V § 9 ods. 2 navrhujem toto znenie: „Podľa tohto zákona možno prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré je priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 a priestupkom na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. f) a g) alebo h).“

  Ostatné body po prijatí tohto návrhu sa primerane prečíslujú. Týmto návrhom sa rozširuje okruh konaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré možno prejednať ako priestupok podľa tohto zákona na všetky konania, ktoré sú priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22. Táto právna úprava priamo súvisí so zákonom o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon.

  Vzhľadom na potrebu zachovania doterajšieho rozsahu osobnej pôsobnosti tohto zákona na konanie poslanca Národnej rady aj po schválení navrhovanej novely odkazujem na konkrétne skutkové podstaty priestupkov, na ktoré dopadá súčasné znenie § 9 ods. 2 zákona, ale na ktoré by sa nevzťahovalo, ak by odkazovalo výlučne na úpravu § 22.

  Panie poslankyne, páni poslanci, naozaj ja nechcem spolitizovávať tento návrh. Myslím to veľmi zodpovedne. Ak niekedy nemám, a stáva sa to iste aj vám často, že nás prichytia príslušníci polície pri rôznych dopravných priestupkoch, mám istý problém preto, lebo pozerajú na mňa zvláštne, pozerajú na mňa čudne a my si trúfneme dovoliť na tých cestách všetko možné, len nie to, aby sme dodržiavali zákon len preto, lebo sme si vedomí, že požívame poslaneckú imunitu, že na nás sa napríklad porušenie rýchlosti nevzťahuje, že na nás sa nevzťahujú ďalšie ostatné priestupky tak ako na bežných a radových občanov.

  Páni, ak máte s tým problém, prosím, zahlasujte. Ale potom nehrajme tu divadlo. Naozaj tu nehrajme divadlo a postavme sa k veci veľmi zodpovedne aj politicky. Aj politicky, tak ako to každý cítime. Ja vám len odcitujem časť textu predkladacej správy z návrhu ústavného zákona na zrušenie poslaneckej imunity.

  „Dôvodom na zrušenie poslaneckej imunity je zrovnoprávnenie poslancov s ostatnými občanmi Slovenskej republiky vo všetkých ohľadoch. Návrh vychádza z predpokladu, že základným výdobytkom demokracie je nahradenie slova niekoľkí slovom všetci. Rovnosť pred zákonom pre všetkých občanov je esenciálnym princípom demokracie a akékoľvek oslabenie tohto fundamentu demokracie môže ohroziť nielen samotné demokratické mechanizmy v krajiny, ale aj demokratickú kultúru, demokratické prostredie a demokratický étos, ktorý sa udomácňuje v slovenskej spoločnosti. Hrozí možnosť vytvorenia atmosféry, v ktorej sú predstavitelia štátu považovaní za niečo viac, ako sú občania. Takáto atmosféra protirečí občianskemu princípu modernej parlamentnej demokracie a vytvára nebezpečnú pôdu pre existenciu neprimeraného etatizmu.“

  Predpokladaný návrh však vychádza z presvedčenia, že demokracia má byť v prvom rade o rovnosti všetkých občanov a túto rovnosť by v demokratickej krajine nemal zahmlievať žiadny právny inštitút. Bez ohľadu na to, či tento inštitút de iure chráni parlament ako celok. De facto totiž chráni konkrétnych poslancov, ktorí môžu tento inštitút zneužívať.

  Návrh zároveň reflektuje požiadavku slovenskej verejnosti, ktorá vo väčšine považuje inštitút imunity poslancov za neprimeraný nástroj ochrany parlamentu. Pokiaľ chceme naozaj zvýšiť dôveryhodnosť slovenského parlamentu, verejnosti by mal byť poslaný jasný dôkaz, že poslanci sú ochotní vzdať sa svojich nelegitímnych výhod a že sú odhodlaní dôsledne sa zasadzovať za rovnosť všetkých občanov pred zákonom. Verejnosť nemôže mať pocit, že v politike vládne korupcia, na ktorú navyše nemôže dosiahnuť ruka zákona. Aj keby nedochádzalo k zneužívaniu poslaneckej imunity, samotná možnosť využiť poslaneckú imunitu privádza občanov k názoru, že v parlamente existuje priestor pre zneužívanie poslaneckých výsad. To je priestor pre korupčné správanie.

  Toto je názor, kolegyne, kolegovia, asi dvoch tretín občanov Slovenskej republiky. Môžete si pozrieť všetky prieskumy agentúr, ktorým môžete a nemusíte dôverovať.

  Chcem upozorniť, že čoraz viac demokratických krajín v posledných rokoch znižuje rozsah poslaneckej imunity a opodstatnenosť poslaneckých privilégií je čoraz častejšie terčom oprávnenej kritiky zo strany občanov, médií, ale aj samotných politikov.

  Ešte raz, kolegyne, kolegovia, tak ako som povedal na začiatok, nie som zástancom úplného zrušenia poslaneckej imunity. Som si vedomý aj zodpovednosti za výkon svojho poslaneckého mandátu a som zodpovedný aj za to, že tento výkon často vyžaduje istú zvýšenú ochranu ústavného činiteľa. Ale v tomto konkrétnom prípade som na 100 % presvedčený, že poslanecká imunita za dopravné priestupky je neprimeraný nárok ústavných činiteľov, ktorý odmietam a navrhujem, aby sme prijali predložený pozmeňujúci návrh, priatelia, a naozaj vytvorili rovnosť občanov pred zákonom a začali niekde tam, kde pán predseda Národnej rady skončil. Návrhom ústavného zákona na úplne zrušenie poslaneckej imunity. Tu je začiatok a môžeme diskutovať a pokračovať ďalej. Dúfam, že tento môj dôvod vás dostatočne presvedčí o tom a pozmeňujúci návrh podporíte. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami sa hlásia pani poslankyňa Monika Smolková, pán poslanec Vladimír Jánoš, pán poslanec Viliam Jasaň, pán poslanec Kahanec Stanislav. Pán spravodajca, ak sa chcete... Pán spravodajca, chcete vo faktickej poznámke reagovať? Áno? Skúste sa prihlásiť, ak by sa dalo. Takže ešte tam zapíšte, prosím vás, pána spravodajcu na tabuľu. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou na vystúpenie predrečníka a slovo má pani poslankyňa Monika Smolková.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, vo svojom vystúpení ste sa veľmi rozhorčili a mne vadí len jedno. Nie vaše rozhorčenie na nejednotný meter, ale to, že ste hovorili za nás za všetkých, že porušujeme dopravné predpisy. Prosím vás, ja neporušujem a za volant nikdy nesadnem, keď si vypijem. Takže, prosím vás, za mňa hovoriť nemusíte. Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou pán poslanec Vladimír Jánoš.

 • Pán poslanec, takisto ma veľmi zamrzelo to, čo ste tu skonštatovali a takpovediac ste obvinili všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, že tu porušujú zákony o cestnej premávke a ako keby pravidelne tu snáď si dovoľovali také veci, ako je sadnúť si za volant pod vplyvom alkoholu, nedodržiavať pravidelne rýchlosť alebo niečo podobné. Nemôžete takto konštatovať vo svojom spolitizovanom príspevku to, že poslanci Národnej rady nedodržujú zákony a snáď zákon o cestnej premávke.

  Myslím si, že takéto konštatovanie nepatrí predsedovi Kresťanskodemokratického hnutia do úst a vnímam toto vaše vystúpenie ako totálne politické divadielko. Poviem aj prečo ja aj moji kolegovia, ak sa stane, že nás zastaví policajná hliadka a sme kontrolovaní, nikto z nás si nedovolí nijakým spôsobom zneužívať poslaneckú imunitu ani niečo podobné. Aj mne osobne sa stalo, že som porušil pravidlá, ale nemám s tým problém. Nemám problém ani zaplatiť pokutu. Možno sa ani nebudem legitimovať poslaneckým preukazom. Tak prečo tu obviňujete poslancov Národnej rady a pozeráte sa sem medzi nás a konštatujete, že je to pravidlo alebo niečo podobné. Je to z vašej strany len politické divadielko, pán poslanec. Ďakujem pekne.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Viliam Jasaň. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán Hrušovský, ktovie, prečo je to, že vám akože neverím tomu vášmu vystúpeniu. Ktovie, čím to je. Viete, kolegovia to už povedali, hodiť všetkých do jedného vreca je veľmi ľahké. Ja si osobne myslím, že dôveryhodnosť poslanca, dôveryhodnosť parlamentu sa nezvýši ani nezníži prijatím akéhokoľvek zákona, ale tým, ako sa správam. A ja vždy, keď ma policajt zastaví, a stáva sa to často, lebo veľa jazdím, nemám problém ani fúkať, a ak urobím dopravný priestupok, tak mu vždy poviem, ak si myslíte, že mám zaplatiť pokutu, tak ju zaplatím. Viete, skrývať sa za taký či za onaký zákon je veľmi jednoduché, ale naučme sa, ak to vy vravíte, že treba zrušiť imunitu, naučme sa slušne správať a potom aj tá dôveryhodnosť stúpne. A mali ste možnosť zrušiť alebo pridať sa k tým, ktorí sme chceli zrušiť komplet celú imunitu. A nehrajte nám tu nejaké divadielka. Ďakujem.

 • Pán poslanec Stanislav Kahanec. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Myslím si, že pán poslanec Hrušovský teraz narazil na nejaké také reakcie. Trošku mi to pripomínalo ako nejaké trafené husi, ale nechcem sa dotýkať tých, ktorí vystúpili. Ale principiálne sa dotknem a dovolím si dotknúť koaličnej väčšiny. Lebo keď koalícia hovorí, že sú potrebné úprimné slová pri mnohých veciach, tak ako máme chápať úprimnosť koaličných poslancov, keď majú rozhodujúcu väčšinu, keď ich vlastný predseda navrhuje úplné zrušenie imunity a keď sa viackrát tu opakovane presadzuje zrušenie aspoň priestupkovej imunity a nechcú túto priestupkovú imunitu zrušiť. Veď slová iba o tom, že mali by sme byť takí alebo onakí, to je trochu málo.

  Tak ako tu bolo povedané pánom poslancom Hrušovským, mal by byť pred zákonom každý rovný, všetci občania. A ak chceme byť rovní práve v priestore priestupkovej imunity pri dopravných priestupkoch, tak teraz máte šancu ako koalícia a máte na to dosť hlasov, aby ste túto priestupkovú imunitu poslancov zrušili. A keď ju nechcete zrušiť, tak sa to prejaví tým, že nebudete hlasovať za tento návrh pána poslanca Hrušovského. Ak svoje slová, ktoré rozprávate, že nemáte s tým problém, myslíte úprimne a vážne, tak potom nemáte problém ani zatlačiť tlačidlá, aby sme zrušili priestupkovú imunitu poslancov v rámci cestného zákona. Ďakujem.

 • Posledný s faktickou poznámkou chce reagovať pán spravodajca Ján Richter. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Hrušovský, priznám sa, že som mal záujem vo svojom záverečnom vystúpení ako spravodajcu poďakovať všetkým kolegom z parlamentu za veľmi vecné rokovanie, čo sa týka akýchkoľvek pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú tohto cestného zákona. Bez ohľadu na to či z opozície, alebo z koalície. Mnohokrát sme sa nezhodli, ale sme o veci komunikovali, konzultovali, hľadali mieru kompromisu. Možno sa sporili aj s predkladateľom. Viackrát sme si nechali poradiť od odborníkov z tretej strany od zväzov. Ja som sa dokonca v jednom prípade obrátil priamo na stanovisko na generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

  Ešte raz hovorím, veľmi si vážim vecný prístup. O to som viac prekvapený, pán poslanec, že s týmto návrhom do tej vecnej diskusie veľmi tvrdo vnášate politiku a tvrdý populizmus. Je mi to ľúto, a preto by som chcel aj z tohto miesta vyzvať, pokračujme v tom vecnom tóne pri hľadaní optimálneho paragrafového znenia tohto cestného zákona. A ja len znovu chcem pripomenúť, 8. apríla sa v tejto miestnosti hlasovalo. Vy ste nepodporili návrh, ktorý predkladal predseda parlamentu. Štyridsaťosem prítomných poslancov klubu strany SMER – sociálna demokracia tento návrh podporili. My si stojíme za tým, ale nie je možné, aby ste túto tému, ktorú zhodou okolností tvoj kolega pán poslanec Lipšic drží už niekoľko rokov, neustále pri každom inom vecnom návrhu zákona vracali do polohy do tohto parlamentu a všetkých nás pokladali za korupčných porušovateľov zákonov a vy ste sa stavali vždy len do nejakej roly svätých a čistých. Bolo sa možnosť prejaviť...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Reagovať na vystúpenie predrečníkov s faktickými poznámkami bude teraz pán poslanec...

 • Hlas zo sály a reakcie z pléna.

 • Pán minister, ja som ukončil, áno, ale musí najskôr Hrušovský reagovať podľa rokovacieho poriadku.

  Pán minister, musíme dokončiť faktické poznámky a potom. Pán minister, musíte počkať, lebo ukončíme faktické poznámky reakciou pána Hrušovského a potom. Nie, pán minister, to máte zle vysvetlené. Nech sa páči, pán poslanec Hrušovský bude reagovať a potom do rozpravy sa prihlásil pán minister. Nech sa páči.

 • Nechápem tú precitlivenosť pri reakciách na moje vystúpenie. Vôbec som, kolegyne, kolegovia, nechcel poňať tento pozmeňujúci návrh ako politické vystúpenie a odmietam túto argumentáciu. Urobte si poriadok sami so sebou. Ja som len upozornil na jedno, prepáč, že nepovažujem za morálne a z našej strany za nezodpovedné zvyšovať neprimerane pokuty vodičom iným ako poslancom Národnej rady. Ja som chcel piráti, to je termín, ktorý v právnom poriadku nie je uzákonený, takže nepoužívajte niečo ľudové v takej vážnej veci. Ja chcem odstrániť nerovnosť pred zákonom poslancov Národnej rady a ostatných občanov vodičov. Tam smeruje môj návrh.

  A spravte si poriadok s tými, pán spoločný spravodajca, ktorí boli predkladateľmi návrhu na zrušenie imunity a nehlasovali za ňu, napríklad pán poslanec Mamojka, predseda ústavnoprávneho výboru. Takže len do tejto roviny smeruje môj návrh. A hlasovaním sa postavme k tomuto návrhu.

 • Hlasy v sále.

 • Poprosím aj pán spravodajca, aj ostatní, máte možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou, veď nebuďme zase takí úzkostliví, keď niekto hovorí to, čo sa nám nepáči. Ďakujem. Teraz do rozpravy je prihlásený pán podpredseda vlády a minister vnútra. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja budem veľmi stručný. Predovšetkým toto je naozaj záležitosť parlamentu, ako minister do toho vstupovať nechcem vzhľadom na to, že ministri imunitu nemajú, čiže rád by som nechal, aby táto rozprava ostala medzi poslancami. Ale upozornil by som rád na dve veci.

  Predovšetkým bezpochyby ako poslanec má možno pán poslanec väčšie práva, ako mal ako predseda parlamentu. Bolo by to úprimné vystúpenie, pán predseda parlamentu, keby napríklad namiesto vystúpenia kvôli Vatikánskej zmluve ste podmienili zotrvanie v koalícii týmto zásadným postojom v uplynulom volebnom období. Bezpochyby, lebo tak to bolo zásadné vystúpenie, ktoré morálne odzrkadľovalo celý charakter KDH, že sa mohol za to postaviť aj pán Kahanec.

  Pán Kahanec, spomeňme si, kto tu mal naozaj zásadné problémy s priestupkovým zákonom. Čiže vždy platí to slovo, že pozri, kto to hovorí a ako konal predtým. Ak by predtým konal spôsobom, že postavil to na najvyššiu úroveň, mohli by sme sa o tom baviť. Osem rokov ste viedli parlament.

  A poslednú vec, čo chcem k tomu povedať, že toto nie je priestupkový zákon, pán poslanec. Vybavte to osobitným návrhom, pobavte sa o tom, ja som len proti tomu, aby v rámci zákona o pravidlách cestnej premávky ste pomaly menili ústavu. Ako na to máte pravidlá, tu je otvorený v tomto zákone priestupkový zákon z iného dôvodu. Z môjho pohľadu vybavte si to medzi poslancami, prosím pekne. Je to naozaj váš problém. Akurát sa čudujem, že ste schopný tak vehementne vystupovať po tom, čo ste boli predsedom parlamentu dlhé roky a že ste to nepostavili vtedy ako kardinálnu otázku. To sa čudujem. Preto to vyzerá neúprimne a nikto tomu nemôže uveriť.

 • Pán minister vystúpil v rozprave. Reakcie pán poslanec Hrušovský vo faktickej poznámke a pán poslanec Kahanec.

  Nech sa páči, pán poslanec Hrušovský.

 • Pán minister, legislatívne je tento návrh v súlade s legislatívnymi pravidlami a s rokovacím poriadkom. Návrh, ktorý predkladáte v čl. III vstupuje do platného zákona o priestupkoch. Ja len podávam pozmeňujúci návrh k základnému návrhu, ktorý ste vy predniesli.

 • Pán poslanec Stanislav Kahanec. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán minister, vy nás vyzývate, aby sme sa postavili principiálne a podobne. Vy nám nemáte dôvod ani žiadny argument vyčítať to, že my sme niečo hrali. My sme totiž za tú imunitu vždy hlasovali na rozdiel od niektorých vašich poslancov a na rozdiel napríklad od vášho súčasného predsedu parlamentu. Tak kto si má urobiť poriadok ? Komu majú ľudia veriť? Vám, pán minister, keď ste pred časom ešte v minulom období takisto boli pri niektorých snímaniach a fotkách prezentovaný, ako porušujete dopravné priestupky.

  Pán poslanec Hrušovský nepopieral, že sa stane, že urobíme dopravné priestupky. Ale vy na jednej strane nepripúšťate, že niečo také robíte, a na druhej strane máte problém zahlasovať za zrušenie priestupkovej imunity. Tak kto tu klame národ, pán minister?

 • Dve minúty pre pána ministra v reakcii.

 • Pán poslanec Kahanec, nevidel som väčšieho pokrytca, ako ste vy.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Ja som nikdy nemal problém hlasovať, ale ja sa tu nestaviam do polohy morálneho poučiteľa, chápete. V tom je ten rozdiel medzi nami. My sme to nikdy nepovedali. Ja sa za všetky svoje skutky zodpovedám, ale nekážem cudzím. Rozumiete. V tom je rozdiel medzi nami. Ja proste nekážem vodu a nepijem víno na rozdiel od vás, pán poslanec.

 • Teraz pristúpime k vystúpeniam v rozprave poslancov, ktorí sa prihlásili už nie za kluby, ale tiež písomne. Ako prvý je pán poslanec Jozef Šimko z KDH. Nech sa páči, pán kolega, máte priestor v rozprave.

  Môžem konštatujem, že ďalej vystúpi pán poslanec Ivan Farkas, pán poslanec Pavol Abrhan sa vzdal svojho vystúpenia v rozprave a potom nasleduje Rafael Rafaj. Po týchto prihlásených sa bude možné prihlásiť do rozpravy ešte ústne. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, prerokúvame veľmi dôležitý zákon, ktorý myslím, že môžeme povedať, že sa týka takmer každého občana Slovenskej republiky.

  Úvodom mi dovoľte pripomenúť a možno aj odraziť sa do tejto diskusie v rozprave. Aké je vlastne postavenie Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti cestnej premávky a čo sa od Slovenskej republiky čaká.

  Vieme, že Európska komisia požaduje od členských štátov EÚ, aby do roku 2010 znížili počet mŕtvych na cestách na polovicu oproti roku 2001. V roku 2001 predstavoval počet mŕtvych v EÚ v dôsledku dopravných nehôd viac ako 50-tisíc ľudí. Na slovenských cestách v roku 2001 zahynulo 614 ľudí, v roku 2006 bolo mŕtvych v dôsledku dopravných nehôd viac ako 560. V prvom štvrťroku 2007 zaevidovala slovenská polícia navyše o takmer 50 obetí dopravných nehôd viac ako v roku 2006. Slovensko má v prieskume Európskej únie ôsme najnebezpečnejšie cesty. Podľa štatistiky najhoršie sú na tom Gréci, nasledujú Poliaci, Belgičania, Slovinci a Maďari. Najbezpečnejšie cesty, naopak, majú v Holandsku, potom nasleduje Nórsko, Švédsko.

  U nás na Slovensku najnebezpečnejšie sú okrem centier miest najnehodovejšie miesta, hlavne diaľničné ťahy najmä medzi Bratislavou a Sencom, cesta okolo Žiliny, Popradu. Každý rok je na týchto úsekoch vyše 12 nehôd na 1 km.

  Komisár EÚ Barraud odporúča novým členským krajinám prijať najmä dve účinné opatrenia, a to sprísniť tresty pre nezodpovedných vodičov a zintenzívniť výstavbu bezpečnejších ciest. Za príklad sa nám dáva krajina Francúzsko, kde sa podarilo od roku 2001 do roku 2005 znížiť počet úmrtí na cestách o 42 %. Pomohli neľútostné kontroly, sankcie. Úspech Francúzov sa pripisuje predovšetkým šikovnému využitiu radarov skutočných i falošných a nulovej tolerancie polície k vodičom, ktorí sa previnili. Takže toto som si dovolil konštatovať na úvod a myslím si, že v takomto kontexte treba aj pristupovať pri schvaľovaní tohto zákona.

  No a teraz mi dovoľte, dámy a páni, aby som prešiel priamo k zákonu. Napriek širokej odbornej a politickej diskusii ostalo v tomto zákone, ktorý môže skutočne po rôznych úpravách prispieť k bezpečnosti cestnej premávky, ešte stále, myslím si, dosť hluchých a nepresných miest.

  Preto chcem byť vecný a dovolím si na niektoré z nich poukázať a dám aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré by nielen podľa môjho názoru, ale najmä podľa názoru niekoľkých odborníkov na dopravu, s ktorými som tento zákon prediskutoval, ho mohli ešte vylepšiť.

  Prvým vážnym problémom sú spomínané už niekoľkokrát zimné pneumatiky, ktoré sú spomínané v § 38. Súhlasím s tým, aby nákladné vozidla a autobusy mali pevne stanovené obdobie, počas ktorého musia mať obuté zimné pneumatiky. S čím ale ťažko súhlasiť sú nejednoznačne definované povinnosti použitia zimných pneumatík pre osobné automobily.

  Možno by stálo pouvažovať, hovorím do budúcnosti, nepriamo tlačiť napríklad aj cez jednotlivé poisťovne, ktoré by mohli pri uzavieraní poistky znížiť poistné vodičovi, ktorý má zimné pneumatiky, alebo pri nehodách bude takémuto vodičovi uhradená väčšia suma za spôsobenú škodu. Myslím si, že takýto model by bol výhodný pre všetkých, pretože tí, ktorí menej jazdia, by nemuseli prezúvať, a tí, ktorí jazdia veľa a ďaleko, pre tých sú kvalitné zimné pneumatiky nutnosťou, by mali určité výhody úsporou na poistnom. Lebo ozaj neviem si ináč predstaviť, kto bude určovať, aká je kde vrstva snehu a, samozrejme, aj ďalšie tie skutočnosti.

  Podobne ako v prvom čítaní, aj teraz chcem poukázať na § 71, ktorý dáva policajtom možnosť zobrať vodičský preukaz, ak vodič nemá pri sebe dostatočnú hotovosť, ale chybu si priznáva a je ochotný ju zaplatiť. Prečo tento zákon zlepšuje vymáhanie pokút, aj keď bolo tvrdené, že bude v prvom rade preventívny. Na mňa pôsobí skôr veľmi represívne a čo je možno aj jeho najväčšia chyba. No a s tým súvisia aj, zdá sa mi, premrštené výšky pokút, ktoré podporujú a zvyšujú korupciu.

  Stále neviem pochopiť jednu vec a zatiaľ mi to nikto ani nevedel vysvetliť, prečo pri tejto príležitosti, keď máme na stole novelu zákona, nezavedieme pri výbere pokút iné pravidlo. Napríklad, že policajti nebudú vyberať priamo hotovosť, ale len rozdávať poukazy na zaplatenie pokuty. Veď dobré skúsenosti majú v Spojených štátoch amerických, Kanade a podobne. Výsledok by bol okamžitý. Menej úplatkov alebo iná možnosť mobilný platobný terminál, ako majú rakúski policajti. Zníži sa možnosť výhovorky nemám pri sebe toľko peňazí a radikálne by sa aj znížila možnosť, že policajt môže, trebárs, vybrať niečo aj do svojho vačku.

  Ja som mal pripravený aj pozmeňujúci návrh ohľadom tej výšky pokút, pretože možno by bolo dobre konkrétnejšie hovoriť práve o výške pokút, ktorá sa udeľuje za priestupok v prípade prekročenia rýchlosti. Čiže viete za prekročenie rýchlosti o 10 km v obci 2-tisíc korún, mimo obce 1-tisíc korún. Za prekročenie o 40 km v obci 5-tisíc plus zadržanie vodičského oprávnenia na rok. A tak ďalej by to išlo. A za každé ďalšie prekročenie o 10 km v obci zvýšenie pokuty o 2-tisíc korún a tam už aj zvýšenie doby zadržania vodičského oprávnenia o jeden rok. Čiže to len je na zamyslenie. Nedávam to ako pozmeňujúci návrh, ale možno, aby sme sa v budúcnosti zaoberali trošku viac aj touto problematikou.

  Môj ďalší podnet sa týka nehody a poistných udalostí. Predstavte si takú fiktívnu udalosť. Auto s vystrelenými airbagmi v strede diaľnice, druhé s pokrčenými plechmi v priekope, vystresovaní, ale našťastie nezranení vodiči stoja pri krajnici a hádajú výšku škody. Po opadnutí strachu usúdia, že škoda nepresiahla 120-tisíc korún. A tak podľa tohto návrhu by nemuseli volať policajtov. Situáciu však neskôr bude skúmať poisťovňa vinníka.

  Poisťovňa na rozdiel od účastníkov nehody zistí, že škoda je vyššia, no nie je o tom policajný záznam, policajná správa, a tak sa vinník môže chytať za hlavu, lebo ho čakajú pekné peripetie, aby získal odškodnenie z poisťovne, ktorá bude premýšľať, komu teraz veriť. A tak napriek tomu, že viem, že tento zákon má okrem iného prispieť k tomu, aby odbremenil policajtov v časti, ktorá sa týka tohto problému, prispeje skôr k zjednodušeniu práce poistným podvodníkom.

  Vo všeobecnosti bude totiž oveľa zložitejšie zistiť, kto bol v danom prípade vinník a kto poškodený. Poistné udalosti nebudú dostatočne zdokumentované, bude chýbať policajný zápis o udalosti. A na čo chcem obzvlášť upozorniť je to, že nebude možné zistiť napríklad, či niektorí z účastníkov nehody bol pod vplyvom alkoholu, alebo nie. Dokonca sa môže stať aj to, že účastníci nehody by si na druhý deň rozmysleli, ako to vlastne bolo a zmenia, kto je vinník a kto poškodený.

  Dámy a páni, policajná správa o nehode slúži poisťovni ako hodnoverný doklad, na základe ktorého poisťovňa rozhoduje o výške či vyplatení poistnej sumy. V prípade, že účastníci nehody políciu nezavolajú, riskujú dlhšie vybavovanie plnenia poistného, jeho zníženia či dokonca nevyplatenie.

  Predpokladám, že naozaj každý z vás vie, že poisťovne takmer v každom prípade požadujú od vodičov dôkladne vypísanú správu o dopravnej nehode, ktorú pribaľujú pri uzatvorení poistky. Preto tiež by bolo možné uvažovať o zmene v prvej hlave dopravnej nehody v § 66 povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti, tam doplniť ešte text zavolať políciu.

  Som presvedčený, že keď ľudia zistia, že poisťovne nebudú akceptovať ich dokumenty, sami opäť začnú volať k nehodám policajtov. Zákon totiž nie je čarovný prútik. A naopak, policajná správa je hodnoverný podklad, ktorý nik nespochybňuje. Správy vypracované účastníkmi nehody poisťovne často spochybnia, najmä ak dôjde človek, ktorý má, povedzme, tri nehody.

  Ja chcem ešte upozorniť pri tomto bode, že ak skutočne chceme zrýchliť záznamy a prácu policajtov, a pritom nepoškodiť účastníkov nehôd, tak by sme sa mali snažiť zakomponovať do návrhu druhú možnosť uzavrieť dohodu o priebehu nehody.

  V Rakúsku sa takto vybaví 90 % nehôd a do zákona to plánujú dať aj v Českej republike. Aj samotná Európska asociácia poisťovní už dávnejšie pripravila štandardizovaný formulár takejto dohody, ktorá, keď je dôkladne vyplnená, slúži namiesto policajnej správy. Pán minister povedal, že som poistný agent, ale ja nedávam pozmeňujúci návrh. Upozorňujem na riešenie do budúcnosti.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa teraz vyjadril ešte k ďalším bodom tohto zákona. Súčasne, pán spravodajca, bude to súvisieť aj s pozmeňujúcimi návrhmi, čiže ktoré sú označené, som predložil ako rímska jednotka, rímska dva za tým nasleduje.

  Čiže návrh predkladaného zákona zasahuje podľa mojej mienky aj nešťastným spôsobom do obmedzovania ľudských práv, konkrétne práva na informácie a nechráni iných účastníkov pred zneužitím technológie. To, že je zakázané ovplyvňovať zariadenie polície je v poriadku, ale to, že je zakázané pasívne počúvať spektrum frekvencie okolo vozidla je nesprávne. Nesprávne je to, že nie je zakázané ovplyvňovať zariadenie správcu komunikácie a ani zariadenia v iných vozidlách. Napríklad radar inteligentného tempomatu v inom vozidle alebo ovplyvňovať detektor v križovatke, ktorý zisťuje hustotu premávky a podľa nej upravuje cyklus svetelnej signalizácie a podobne.

  Z tohto dôvodu navrhujem zmenu predmetných ustanovení zákona v tom, že sa vypustí text „odhalenie“ a doplniť „zákaz ovplyvňovania zariadení iných vozidiel a správcu komunikácie“. Čiže to je môj prvý pozmeňujúci návrh k čl. I § 3, ktorý znie. V § 3 sa navrhuje nové znenie ods. 3. Čiže § 3 ods. 3. „Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané. Tento zákaz platí aj v prípade, ak také technické prostriedky používajú iné oprávnené osoby alebo sú štandardom pre riadenie dopravy.“

  Bod č. 2 k čl. I § 6. V § 6 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „odhalenie“. Tam by som poprosil, tam je chyba v tom prvom teda vyškrtnúť alebo áno. Čiže to je v prvej vete. Poprosím potom aj hlasovať o týchto dvoch pozmeňujúcich návrhoch spolu.

  Ďalší návrh, ktorý predkladám k čl. I § 10. V § 10 sa navrhuje vložiť nový ods. 9, ktorý znie. Čiže ods. 9. „V obci sa nepovažuje za predbiehanie, keď vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako v inom jazdnom pruhu.“ Následne sa odseky prečíslujú. Odôvodnenie: V obci, najmä v úsekoch, kde sú križovatky husto za sebou, je potrebné sa radiť do správneho jazdného pruhu už niekoľko križovatiek vopred. Pritom nemusí ísť o odbočenie z jazdného pruhu, ale o súbežné jazdné pruhy rovno, ktorých sa cieľová trasa rozdelí až neskôr.

  V prípade, že by ľavý jazdný pruh bol plný a pomalý už o križovatku skôr a pravý jazdný pruh bol prázdny, tak samostatné vozidlo, hoci jeho smer je voľný, by nesmelo pokračovať v jazde v pravom jazdnom pruhu, lebo sa to bude považovať za nedovolené predbiehanie z pravej strany.

  Ďalej ďalšia moja poznámka alebo ďalší návrh 4. V § 22 ods. 4 sa dopĺňa nové písm. g), ktoré znie. Teda g). „Otáčať sa cez električkový a stredný pás je dovolené na neriadenej križovatke, pokiaľ to nezakazuje dopravná značka.“ Odôvodnenie: Otáčanie cez električkový alebo trávnatý pás je väčšinou realizované ako neriadená križovatka. V takýchto križovatkách nie je žiadne špeciálne dopravné značenie, ktoré by oznamovalo, že ide o miesto na otáčanie. Zavedením zákazu otáčania bez prechodného obdobia a získania investícií na realizáciu dopravného značenia, ktoré doteraz nebolo potrebné, dôjde k výraznému zhoršeniu dopravnej situácie a vzniku dopravných zápch.

  Ďalej k bodu 5. Vážení kolegovia, určite ste možno boli svedkami nehody, pri ktorej sa chodec postavil na kraj chodníka pri priechode pre chodcov z iného dôvodu než prechodu cez cestu. Vodiči veľakrát zastavia a chodcov púšťajú cez priechod pre chodcov. Lenže neraz chodec neprešiel cez vozovku z dôvodu, lebo tam na niekoho čaká, rozprával sa alebo telefonoval. Ak vodič získa viacero takýchto skúseností, začne ignorovať chodcov stojacich pri priechodoch pre chodcov, čo následne vedie k nehodám chodcov.

  Preto navrhujem v bode 5 ďalšiu zmenu. Čiže k čl. I v § 53 sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie. Odsek 5. „Chodcom je zakázané zdržiavať sa pri priechode pre chodcov, ak ho nemajú v úmysle bezprostredne použiť. Ak chodec potrebuje zdržiavať sa pri priechode pre chodcov, musí od neho odstúpiť do takej vzdialenosti, aby neuvádzal vodičov do omylu, že má záujem priechod pre chodcov použiť.“

  Ďalej. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v doterajšom ustanovení § 3 ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii sa umožňovalo obecnej polícii ukladať blokové pokuty tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. Ináč povedané, v súčasnej dobe môžu riešiť všetky priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. Môžu riešiť i priestupky, ktorých sa dopustia vodiči motorových vozidiel prekročením povolenej rýchlosti stanovenej dopravnou značku B27a, zákazovou dopravnou značkou najvyššia dovolená rýchlosť.

  V pripravovanej novele je táto právomoc obecných polícií zrušená, konkrétne v čl. V bod 1 a bod 2, kde sa umožňuje obecnej polícii objasňovať priestupky, ak tak ustanovuje osobitný zákon prejednávať v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. i), zákon o priestupkoch, spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky, zákaz zastavenia, zákaz státia. Nebudem všetko menovať, ale ináč povedané, podľa tohto návrhu nebudú môcť obecné polície riešiť priestupky, ktorých sa dopustia vodiči motorových vozidiel prekročením rýchlosti ustanovenej zákazovou dopravnou značkou najvyššia dovolená rýchlosť.

  Ja si myslím, že meraním rýchlosti v obciach prispievajú obecné polície k zaisteniu poriadku v obciach, bezpečnosti osôb, majetku obyvateľov, k ochrane zdravia a životov občanov, účastníkov cestnej premávky s dôrazom na deti aj v blízkosti škôl. Dopravná polícia myslím si, že nemá dostatok prostriedkov a možností na dôsledné riešenie priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Čiže na jednej strane štát v mnohých prípadoch odovzdáva svoje kompetencie do rúk samosprávy, no na druhej strane jej zároveň aj odoberá právomoci. Za miestne komunikácie sú zodpovedné obce, ale priestupky na nich spôsobené vodičmi motorových vozidiel nemôže riešiť.

  Preto mám pocit, že po prijatí navrhovaného znenia novely tohto zákona zostane príslušníkom obecných polícií sa len prizerať na mnohé priestupky na úseku dopravy, poprípade oznamovať zistené priestupky na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru, čím zanikne bezprostrednosť riešenia dopravných priestupkov na miestnych komunikáciách. Zostaním na oprávnené požiadavky obyvateľov riešiť tieto priestupky len odpovedá, že riešenie týchto priestupkov je v kompetencii dopravnej polície, poprípade konštatovať, že obecné polície v týchto prípadoch majú len oznamovaciu povinnosť takisto ako občania.

  Takže dovoľte mi ďalší, to je päťka, pozmeňujúci návrh. Pardon, šestka. Čiže k článku V v prvom bode v § 3 ods. 1 písm. f) sa za prvý bod vkladá nový bod, ktorý znie: „2. Z dopravnej značky najvyššia dovolená rýchlosť v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne.“

  Ďalšou skutočnosťou, na ktorú chcem poukázať, hodnou zamyslenia sa, je možnosť odpracovať si pokutu nad 2-tisíc korún formou verejnoprospešných prác v § 88a. Považujem to za veľmi dobrý nápad, najmä pre menej majetných spoluobčanov. Ja sa však zároveň bojím, že táto možnosť bude zneužívaná najmä vodičmi, ktorí majú známych medzi starostami a primátormi, prípadne to niekto bude zneužívať tak, že nebude platiť a bude mať stále ten istý priestupok a vždy si ho odpracuje. Máme jeden taký príklad aj v Českej republike, keď starosta bol kamarát a namiesto prospešných prác mu kamarát akože dohovoril, sa dohodli. Preto jednou z foriem, ako obmedziť takýchto špekulantov by bolo aplikovanie do zákona, že ak niekto spraví ten istý priestupok dva a viackrát, už si ho nebude môcť odpracovať, ale bude musieť zaplatiť pokutu v plnej výške. Preto pozmeňujúci návrh. To je...

 • Prerušenia vystúpenia predsedajúcim.

 • Prepáčte, pán kolega, poprosím všetkých, keby sme boli ešte k sebe tolerantní. Do 11.00 hodiny ešte zostáva nejaký čas, aby pán poslanec mohol dokončiť svoje vystúpenie. Ďakujem pekne.

 • Čiže to je pozmeňujúci návrh č. 7 k čl. III § 88a. V § 88a sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie: Odsek 3. „Páchateľ, ktorý zopakuje priestupok viac ako dvakrát už nedostane možnosť odpracovať si ho formou verejnoprospešných prác, ale musí pokutu uhradiť peňažne v plnej výške.“

  A teraz mi dovoľte, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte podať ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú problémových oblastí v mestskej hromadnej doprave.

  Takže v bode č. 1 navrhujem k čl. I v § 25 ods. 1 písm. e) sa slová „ako 30 m“ nahrádzajú slovami „ako 40 m“. Zdôvodnenie: Podľa normy dĺžka účelového zastávkového prúdu pre autobusové a trolejbusové zastávky MHD sa rovná dĺžke dvoch najdlhšie prevádzkovaných vozidiel na linke zväčšenej o 1 meter. Pri prevádzkovaní kĺbových vozidiel je dĺžka zastávkovkého pruhu podľa normy 37 metrov. Berúc do úvahy prevádzkovú toleranciu pri zastavovaní vozidiel na zastávkach sa dospelo k vzdialenosti 40 metrov. Požadovaným predĺžením vzdialenosti pre zákaz zastavovania a státia od označníka zastávky sa vytvoria podmienky pre plynulejšiu premávku MHD a ušetrí sa inštalácia vysokého počtu dopravných značiek na začiatkoch zastávok MHD. Len pre ilustráciu, v Bratislave je cca 1 200 zastávok.

  Druhý návrh k čl. I § 25. V § 25 ods. 1 písm. p) doplniť za slová „na električkovom koľajovom páse“ sa vkladajú slová „a vo vzdialenosti najmenej 1,5 metra od najbližšej koľajnice“. Odôvodnenie: Pre nedostatok parkovacích miest na území miest parkujú motorové vozidlá často v tesnej blízkosti električkových pásov, čím ohrozujú a obmedzujú premávku električkovej premávky. Takže je to z dôvodu plynulosti dopravy a prepravy cestujúcich v mestách.

  Bod 3. K čl. I § 25. § 25 ods. 1 doplniť o písm. v), ktoré znie: v) „Na nástupišti zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa označníkom zastávky a tam, kde táto dopravná značka nie je vo vzdialenosti kratšej ako 40 metrov pred označníkom zastávky. Odôvodnenie: Vodiči motorových vozidiel pre nedostatok parkovacích miest často parkujú okrem chodníkov aj na nástupištiach zastávok pravidelnej verejnej dopravy, ktoré nie vždy sú súčasťou priebežných chodníkov. Tak stojace motorové vozidlá obmedzujú bezpečný výstup a nástup osôb do dopravných prostriedkov verejnej hromadnej dopravy.

  Ďalej 4. V čl. I § 38. V § 38 ods. 2 písm. c) znie. Nové znenie: c) „Pre motorové vozidlá používané v obci a pre motorové vozidlá zaradené do integrovaných dopráv medzi obcami v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu“ odkaz na 21. Odôvodnenie: Vozidlá sú vybavené univerzálnym dezénom pneumatík, ktorý vykazuje dobré technické parametre aj v zimných podmienkach, nákup ďalších zimných pneumatík by nesplnil požadovaný efekt a okrem toho by znamenal nárast obstarávacích nákladov.

  Bod 5. K čl. I § 40. V § 40 ods. 2 doplniť o písm. n), ktoré znie: n) „Dispečerského riadenia pravidelnej verejnej dopravy osôb.“ Odôvodnenie: Vozidlá dispečerského riadenia pravidelnej verejnej dopravy osôb plnia pri mimoriadnych udalostiach časovo náročné úlohy súvisiace s obnovou prevádzky pravidelnej verejnej dopravy. Základným predpokladom dobrého plnenia je rýchly presun dopravných dispečerov na miesta mimoriadnych udalostí.

  Bod 6. K čl. I § 46. V § 46 ods. 1 znie: Čiže ods. 1. „V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb musia sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla. Pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla s výnimkou vozidiel mestskej a prímestskej pravidelnej verejnej dopravy osôb so samoobslužným tarifným systémom.“ Odôvodnenie: Z dôvodu vysokých prepravných nárokov kladených na mestskú autobusovú, trolejbusovú a električkovú dopravu je potrebné vytvoriť podmienky na rýchly výstup a nástup cestujúcich z a do dopravných prostriedkov.

  Bod č. 7. To je posledný, ktorý som chcel podať, ale myslím si, keď sa nemýlim, že tento bod bol schválený v spoločnej správe, takže tento bod nepredkladám.

  Vážený pán minister, páni poslanci, pani poslankyne, dal som dosť veľa pozmeňujúcich návrhov. Odovzdal som ich už včera, takže verím, že aj ministerstvo vnútra si ich preštudovalo. Som presvedčený, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vylepšujú predložený návrh zákona a verím, že aj poslanecká snemovňa väčšinu z nich prijme. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Šimka sa nehlási nik. Vzhľadom na skutočnosť, že sa priblížila 11.00 hodina, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme pokračovať po hlasovaní. Hlasovanie sa začne o 11.00 hodine. Do 11.00 hodiny vyhlasujem prestávku. Žiadam všetkých, ktorí sú nachádzajú v rokovacej sále alebo mimo nej, aby zaujali miesta, o 11.00 hodine budeme pokračovať hlasovaním. Aha. Nevšimol som si, ospravedlňujem sa, že pán minister chce v rozprave reagovať na vystúpenie pána poslanca Šimka.

  Takže, pán minister, nech sa páči, máte priestor.

 • Ďakujem pekne. Ja budem len veľmi stručne reagovať na to, že keď si všimnete počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložil aj pán poslanec Šimko, zjavne tá lehota pol roka, za ktorú sme kritizovaní, ktorá bola daná na pripomienkové konanie, nebola dostatočná. Čiže len by som sa ešte raz vrátil k tej kritike, ktorá bola k nám daná.

  Čo sa týka výberu pokút, pán poslanec Šimko, rád by som vám povedal, že to, čo ste vlastne dávali vo svojom „pozmeňováku“, je priestor pre zvyšovanie korupcie. Len čo budete vyjednávať o dĺžke odňatia vodičského preukazu, alebo budete dávať nejaké šeky, je to presne ten prípad, kde tá korupcia má svoj priestor. Desaťtisícový šek mi dáte za 2-tisíc korún? Alebo za 3-tisíc korún, že by som ho nedostal? Toto je presne ten problém. Priame finančné vyberanie pokút máme už nastavené aj cez inšpekciu, kde vlastne k tomu znižovaniu priestoru pre korupciu môže prísť. Platobné terminály sú v tejto chvíli už v príprave. To znamená, s tým naozaj počítame.

  Čo sa týka poisťovní. To, čo ste navrhli, ja viem, že ste to nedali ako pozmeňujúci návrh, len ste uvažovali nad tým, tak potom to ustanovenie je nejednotné. Nie ustanovenie o zimných pneumatikách. Viete, na jednej strane kritizujete nejednotnosť, na druhej strane vlastne navrhujete nejednotnosť. To je ten problém. A čo je veľmi dôležité, poisťovne si žiadajú od nás, vyberajú poistné pre seba a žiadajú, aby im polícia asistovala. To je neprijateľné. V každom štáte je bežné, že sa proste pri malých nehodách vinníci dohodnú. Čo s tým má polícia? Je proste neakceptovateľné, aby potom pri vážnych nehodách museli čakať ľudia na políciu len preto, lebo poisťovňa si vyžaduje pri desaťtisícovej nehode záznam policajného priestupku, alebo teda dopravnej nehody. To potom naozaj nemôžeme poskytnúť tú službu, ktorú máme pri závažných dopravných nehodách. To je zásadný problém.

  Obhajoba antiradarov? Pán poslanec, dúfam, že som zle počul. To je proste obhajoba prostriedkov, ktoré slúžia proti výkonu spravodlivosti alebo teda zákonnosti. Obhajujete tých, ktorí sa bránia zákonnosti? To predpokladám, že bol len omyl a nebola to pravda.

  Zakázať chodcom pobyt pri priechodoch, to si neviem predstaviť v realite. To naozaj zimné pneumatiky a ich ustanovenie ohľadne vrstvy snehu je v porovnaní s týmto návrhom, ktorý ste podali, jedno čisté, jasné a stručné ustanovenie, ako zakázať chodcom pobyt pri priechodoch. Neviem si to predstaviť. Rozumiem tomu nápadu, myšlienka nie je zlá, len neviem si to predstaviť realizovať, keď si predstavíte, v akých rôznych polohách sa priechody nachádzajú.

  Mestské polície. Mestská polícia má na starosti verejný poriadok, nie dopravu, to je z jej zákona. Len čo mala mestská polícia k dispozícii radar, nerobila nič iné, len merala a mestský poriadok a vôbec verejný poriadok im bol ukradnutý a robila jednu zásadnú vec, ktorá porušovala zákon, vyberala pokuty do mestských pokladníc, hoci zákon o priestupkoch hovorí jasne, že sú príjmom štátneho rozpočtu. Porušovali zákon o výbere pokút. Mestské polície nikdy nechcú merať, ak budú vyberať peniaze pre štátny rozpočet, čo zákon predpokladá. Iba vtedy by to bolo pre nich zaujímavé, keby to vyberali pre pána starostu a pre pána primátora do rozpočtu, vtedy by to atraktívne bolo, ale vtedy merajú a nerobia nič iné. Keď si predstavíte, že priemerne mesto má mestských policajtov asi štyroch alebo šiestich, to znamená, že v službe sú zhruba dvaja, ak majú merať, nebudú robiť nič iné. Čiže sú potom zbytoční. A dopravná polícia dostatočný počet prostriedkov má, i keď menej ľudí, ktorí boli odobratí v uplynulých štyroch rokoch. Myslím, že nebudem dlhšie zdržiavať, keďže máte hlasovanie, páni poslanci, vrátime sa k tomu ešte poobede.

 • S faktickou poznámkou ešte na vystúpenie pána ministra vystúpi pán poslanec Jozef Šimko. Uzatváram možnosť prihlásiť s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja sa ospravedlňujem kolegom, že som mal dlhý príspevok, a teda som musel vlastne predniesť tieto pozmeňujúce návrhy. Vo výbore, kde som, tak sa tento zákon neprerokúval, takže preto som si dovolil predniesť tieto návrhy tu.

  Pán minister, v podstate pri každom pozmeňujúcom návrhu som sa snažil aj poukázať, kde už majú niečo podobné, čiže, aby sme možno také nič nové nevymýšľali, nejaký originál, hej.

  A čo sa týka možno toho problematického bodu tých mestských polícií. Ja súhlasím s tým, čo hovorí Policajný zbor, že mestská polícia sa má venovať statickej doprave a štátna polícia sa má venovať dynamickej doprave. Ja s tým súhlasím. Ale ja mám ten pocit jednoducho, že tie povinnosti alebo to, čo by sa očakávalo od štátnej polície na tých obecných komunikáciách jednoducho sa nestíha, sa neplnia a ozaj myslím si, že mali by sme sa aj snažiť o autoritu tých príslušníkov obecných polícií, ktorí budú v uniforme a jednoducho nebudú môcť zasahovať práve pri niektorých tých možných priestupkoch, ktoré doteraz mohli vykonávať.

 • Ďakujem. Teraz vyhlasujem prestávku do 11.05 hodiny a ešte raz žiadam všetkých, aby sa dostavili do rokovacej sály.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní hlasovaním v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to tlač 588.

  Pán poslanec Švidroň bude ako určený spravodajca uvádzať hlasovanie.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené predsedníctvo, vážené poslankyne, poslanci, hostia, v rozprave v druhom čítaní k prerokovávanému návrhu vystúpili 7 poslanci, z toho pán poslanec Fronc podal procedurálny návrh vrátiť návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie, 4 poslanci vystúpili a podali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

  V súlade s § 83 ods. 1 rokovacieho poriadku budeme najprv hlasovať o podanom procedurálnom návrhu poslanca Fronca vrátiť návrh zákona na dopracovanie navrhovateľovi.

 • Hlasujeme o procedurálnom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 58 za, 81 proti, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu zo spoločnej správy s výnimkou bodov 11, 19, 20 a 21, ktoré poslanci žiadali vyňať na osobitné hlasovanie. Teda budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy, ktoré gestorský výbor navrhuje na schválenie spoločne, okrem bodu 11, a síce o bodoch 1, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18 a 23.

 • Hlasujeme o týchto bodoch spoločne.

 • Hlasujeme o bodoch spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 138 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Tieto body sme schválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, ktoré gestorský výbor navrhuje neschváliť spoločne okrem bodov 19, 20, 21, ktoré poslanec Fronc vyňal na osobitné hlasovanie. Teda hlasujeme o bodoch 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15 a 22 s odporúčaním neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 78 proti, 63 sa zdržalo.

  Tieto návrhy sme neprijali.

 • O bode 11 zo spoločnej správy sme nehlasovali z dôvodu, že som žiadal tento bod vyňať na osobitné hlasovanie, pretože v rozprave bol podaný podľa môjho názoru lepší návrh.

  Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bode 11 zo spoločnej správy, ktorá odporúčala bod schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 54 za, 74 proti, 13 sa zdržalo.

  Bod 11 sme neschválili.

 • Ďalej budeme hlasovať o bodoch 19, 20 a 21, ktoré sú vyňaté na osobitné hlasovanie. Gestorský výbor ich navrhuje neschváliť.

 • Hlasujeme spolu o troch bodoch.

 • (Hlasovanie) 141 prítomných, 56 za, 79 proti, 6 sa zdržali.

  Body 19, 20, 21 sme neodsúhlasili.

 • Tým sme rozhodli o všetkých návrhoch obsiahnutých v spoločnej správe gestorského výboru. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich podaných v rozprave. V rozprave som vystúpil ako prvý a podal som pozmeňujúci návrh s desiatimi zmenami a doplnkami. Prosím hlasovať o nich spoločne.

  Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o týchto návrhoch.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch podaných v rozprave pánom spravodajcom. O všetkých spoločne.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 109 za, 32 sa zdržalo.

  Vaše návrhy sme prijali, pán spravodajca.

 • Ďalej v rozprave vystúpil pán poslanec Fronc a podal pozmeňujúci návrh v § 11 ods. 1 a v § 11 ods. 6. O týchto bodoch budeme hlasovať spoločne.

  Pán predseda, prosím, dajte hlasovať.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Fronca.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 59 za, 76 proti, 5 sa zdržali.

  Tieto návrhy sme neprijali.

 • Ďalej podal dva pozmeňujúce návrhy pán poslanec Jozef Mikuš. O prvom návrhu poslanca Jozefa Mikuša však nemožno hlasovať, pretože sme prijali body 6 a 8 zo spoločnej správy. Preto je to hlasovanie bezpredmetné. Sú námietky, pán poslanec? Nie.

  Ďalej budeme hlasovať o druhom návrhu pána poslanca Jozefa Mikuša, ktorý vylepšuje návrh obsiahnutý v spoločnej správe v bode 10, ktorý nebol prijatý.

  Pán predseda, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Mikuša.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 136 za, 3 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Tento návrh pána poslanca Mikuša sme schválili.

 • Ďalej v rozprave vystúpila pani poslankyňa Cibulková, podala jeden pozmeňujúci návrh.

  Pán predseda, prosím, dajte o tomto návrhu hlasovať.

 • Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Cibulkovej.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 56 za, 48 proti, 35 sa zdržalo.

  Tento návrh pani poslankyne sme neschválili.

 • Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že boli schválené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v druhom čítaní, môžeme pristúpiť k tretiemu čítaniu až na druhý deň po schválení. V súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady § 84 ods. 2 využívam svoje oprávnenia a navrhujem, aby sme hlasovali o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Prosím, dajte, hlasovať o tomto návrhu.

 • Ešte raz, pán spravodajca, chcete skrátenie lehoty?

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 83 za, 4 proti, 53 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Máme súhlas, pán spravodajca, poďme hlasovať o postúpení do tretieho čítania.

 • Prosím, hlasujme o postúpení do tretieho čítania.

 • Hlasujeme o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 82 za, 1 proti, 56 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Nehlási sa nikto. Vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Prosím, dajte teraz hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 84 za, 57 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Budeme v druhom čítaní pokračovať hlasovaním o vládnom návrhu zákona o podpore práce s mládežou. Je to tlač 589.

  Pani poslankyňa Smolková bude ako určená spravodajkyňa uvádzať hlasovanie. Máte slovo, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda, v rozprave v druhom čítaní k predmetnému návrhu zákona vystúpili 10 poslanci, z toho 2 poslanci podali procedurálne návrhy podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku a 8 poslanci vystúpili a podali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu zákona. Tak ako som už uviedla, v súlade s § 83 ods. 1 rokovacieho poriadku budeme najprv hlasovať o podaných procedurálnych návrhoch.

  Ako prvý podal procedurálny návrh pán poslanec Markovič, a to nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona o rokovacom poriadku.

  Prosím, pán predseda, dajte hlasovať.

 • Hlasujeme o procedurálnom návrhu, aby sme nepokračovali.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 56 za, 80 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Tento návrh nezískal podporu.

  Budeme pokračovať, pani spravodajkyňa.

 • Druhý procedurálny návrh podala pani poslankyňa Rosová. Navrhla vrátiť návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie podľa § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 58 za, 80 proti, 1 sa zdržal.

  Ani tento návrh nezískal podporu. Budeme pokračovať.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch zo spoločnej správy s výnimkou bodu 9, ktorý bol vyňatý na osobitné hlasovanie. Dal ho vyňať pán poslanec Ivančo. Takže najprv budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, ktoré gestorský výbor odporúča spoločne schváliť okrem vyňatého bodu, a to o bodoch 1 až 8 a 10 až 17.

  Prosím, pán predseda, dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných , 85 za, 56 sa zdržalo.

  Tieto body sme schválili. Ostáva nám bod 9.

 • Ďalej budeme hlasovať o návrhu 9 zo spoločnej správy. Odporučenie je schváliť.

 • Samostatne o bode 9. Odporúčanie je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 84 za, 57 sa zdržalo.

  Bod 9 sme schválili.

 • Tým sme rozhodli o všetkých návrhoch obsiahnutých v spoločnej správe výboru a teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch podaných v rozprave. Ako prvý som podala návrh ja, prosím, pán predseda, dajte o ňom hlasovať.

 • Hlasujeme o návrhu pani spravodajkyne, ktorý podala v rozprave.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 120 za, 21 sa zdržalo.

  Tento návrh sme schválili.

 • Ďalší návrh, ktorý obsahuje 10 bodov, v rozprave predniesol pán poslanec Bauer. Budeme o ňom hlasovať spoločne.

 • Hlasujeme o všetkých návrhoch pána poslanca Bauera spoločne.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 61 za, 67 proti, 13 sa zdržalo.

  Tieto návrhy sme neprijali.

 • Ďalšie dva návrhy podal pán poslanec Ivančo. O prvom návrhu, ktorý sa týka § 10 ods. 2 návrhu zákona nemôžeme hlasovať, lebo sme schválili už návrh pod bodom 9 spoločnej správy, a preto je hlasovanie vylúčené. O druhom návrhu, ktorý sa týka § 20 môžeme hlasovať.

  Prosím, pán predseda, dajte hlasovať.

 • Hlasujeme len o druhom návrhu pána poslanca Ivanča.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 62 za, 65 proti, 14 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Ďalej pani poslankyňa Nachtmannová vystúpila v rozprave a podala návrh, ktorý rozširuje návrh zákona o novelu zákona o vysokých školách. Navrhuje vložiť nový článok II, ktorým otvára vysokoškolský zákon.

  Pán podpredseda vlády a minister školstva za navrhovateľa zákona vo svojom vystúpení vyjadril súhlas s týmto návrhom. Preto, pán predseda, v súlade s § 94 ods. 3 rokovacieho poriadku Národnej rady dajte hlasovať o návrhu, ktorý podala pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 104 za, 2 proti, 34 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme prijali.

 • Pani poslankyňa Rosová podala návrh, ktorý obsahuje 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a žiadala o nich hlasovať jednotlivo. Budeme hlasovať o návrhu, ktorý je obsiahnutý v prvom bode pani poslankyne Rosovej.

 • Budeme jednotlivo hlasovať o všetkých návrhoch. Hlasujeme o prvom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 57 za, 69 proti, 12 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Ďalej budeme hlasovať o druhom bode návrhu pani poslankyne Rosovej.

 • Hlasujeme o druhom bode pani poslankyne Rosovej.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 127 za, 6 boli proti, 7 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme prijali.

 • Budeme hlasovať o treťom bode návrhu pani poslankyne Rosovej.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 57 za, 65 proti, 17 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neprijali sme návrh. Ďalej.

 • Budeme hlasovať o štvrtom bode.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 57 za, 68 proti, 12 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Ani tento návrh sme neprijali.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 54 za, 65 proti, 17 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

 • Budeme hlasovať o šiestom bode.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 56 za, 68 proti, 13 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neprijali.

 • Budeme hlasovať o siedmom bode.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 56 za, 69 proti, 12 sa zdržali.

  Návrh sme neprijali.

 • O ôsmom bode návrhu nemôžeme hlasovať, pretože sme schválili body 9 a 10 spoločnej správy a hlasovanie je preto o tomto návrhu vylúčené podľa rokovacieho poriadku.

  Čiže budeme hlasovať o deviatom bode návrhu pani poslankyne Rosovej.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 57 za, 70 proti, 12 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme neprijali.

 • Budeme hlasovať o desiatom bode.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 57 za, 71 proti, 11 sa zdržalo.

  Ani tento návrh sme neprijali.

 • Ďalej budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré podal pán poslanec Kahanec.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 57 za, 70 proti, 10 sa zdržalo.

  Návrhy sme neprijali.

 • Pani poslankyňa Sabolová vystúpila v rozprave a podala návrh, ktorý rozširuje návrh zákona o novelu školského zákona. Navrhuje vložiť nový čl. II, ktorým otvára školský zákon.

  Pán podpredseda vlády a minister školstva za navrhovateľa zákona vyjadril vo svojom vystúpení nesúhlas s týmto návrhom z dôvodu, že návrh zákona vecne rozširuje návrh zákona o novelu zákona, ktorý sme prednedávnom schválili.

  Preto, pán predseda, v súlade s vyjadrením zástupcu navrhovateľa, že nesúhlasí s týmto návrhom a podľa § 94 ods. 3 rokovacieho poriadku Národnej rady nie je možné dať hlasovať o návrhu, ktorý podala pani poslankyňa Sabolová. Ďalej budeme hlasovať o...

 • Pani poslankyňa, rešpektujem, že chcete dať námietku. Prednedávnom sme boli v podobnej situácii, keď pán predseda výboru Devínsky využil znenie rokovacieho poriadku a ja som ho rešpektoval. Rešpektujte, prosím vás. Pán navrhovateľ nevyjadril súhlas, nebudeme hlasovať. Ideme ďalej pani spravodajkyňa.

 • Reakcie z pléna.

 • Nemáte mať námietku k čomu. Ideme ďalej pani spravodajkyňa.

 • Ďalej vystúpil pán poslanec Slafkovský a podal jeden pozmeňujúci návrh. Prosím, dajte o ňom hlasovať.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Slafkovského.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 57 za, 71 proti, 10 sa zdržalo.

  Návrh sme neprijali.

 • Pán predsedajúci, mám splnomocnenie gestorského výboru navrhnúť, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Pani poslankyňa Sabolová, len vás chcem upozorniť na znenie zákona o rokovacom poriadku, že hlasovanie nie je možné prerušovať procedurálnymi návrhmi. Hlasujeme, pani spravodajkyňa.

 • Hlas zo sály.

 • Dokončíme hlasovanie a dám vám slovo. Ideme. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 81 za, 9 proti, 46 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní, otváram rozpravu a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť.

  Pán poslanec Markovič? Alebo je to omyl? Do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Budeme hlasovať.

 • Ďakujem, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

  P. Paška, predseda NR SR:

  Hlasujeme o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 83 za, 11 proti, 45 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o podpore práce s mládežou.

  Pani poslankyňa Sabolová, procedurálny návrh.

 • Pán predseda, vznášam námietku, o ktorej ste mali dať hlasovať, pretože nepoužívate rovnaký meter v tejto Národnej rade. Pred časom ste ešte vyzývali kolegu Kvorku, aby podal námietku, aby sa mohlo o jeho návrhu hlasovať. Pri tomto zákone sme schválili nad rámec zákona návrh pani poslankyne Nachtmannovej, ktorý hovorí o vysokoškolskom zákone, a preto ste, pán predseda, porušili rokovací poriadok, lebo ja mám právo vzniesť námietku, o ktorej sa má rozhodnúť bez rozpravy.

 • Budeme pokračovať hlasovaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

  Pán poslanec Chrbet bude uvádzať hlasovanie, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy, ktorý predložil pán poslanec Juhász. Dajte hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 58 za, 62 proti, 17 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch z rozpravy, mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 81 za, 1 proti, 56 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Keďže sa do nej neprihlásil žiaden poslanec, vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme hlasovať v treťom čítaní.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 80 za, 60 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie.

  Pán poslanec Peter Pelegrini bude uvádzať v druhom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch. Je to tlač 609.

 • Ďakujem pekne, vážený pán predseda, v rozprave vystúpil jeden pán poslanec, ktorý predložil pozmeňujúci návrh. Najprv však budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy.

  Pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 1 až 4, 6 až 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 až 31, 33 a 34 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o uvedených bodoch zo spoločnej správy, odporučenie je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 136 za, 1 proti, 2 nehlasovali.

  Návrh sme prijali.

 • O bodoch 5, 16, 23 a 32 hlasovať nebudeme, lebo boli schválené body 4, 15, 22 a 31 spoločnej správy.

  Pán predseda, dajte teraz hlasovať o bodoch 19 a 26 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 3 za, 76 proti, 58 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Tieto body sme neschválili.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Jána Chrbeta o všetkých troch bodoch spoločne.

 • Pán spravodajca, bod 5 sme vylúčili z hlasovania spoločnej správy? Hlasovali sme?

 • O bodoch 5, 16, 23 a 32 sme už hlasovali.

 • Dobre, dobre. Čiže hlasujeme.

 • Vyčerpali sme všetky body spoločnej správy, takže dajme hlasovať o pánovi poslancovi Chrbetovi.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 107 za, 1 proti, 31 sa zdržalo.

  Tento návrh sme schválili.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy a o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 125 za, 1 proti, 13 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní, otváram rozpravu. Pán poslanec Bauer, predpokladám do rozpravy? Pán poslanec Bauer. Nie. Takže vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca, budeme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 123 za, 17 sa zdržalo.

  Schválili sme vládny návrh novely zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch.

  Budeme teraz hlasovať v druhom čítaní o návrhu poslanca Národnej rady pána Jána Senka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308 o vysielaní a retransmisii a zmene zákona č. 195.

  Pani poslankyňa Biró bude uvádzať hlasovanie.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpila pani poslankyňa Katarína Tóthová, ktorá predložila jeden pozmeňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh je nad rámec zákona, ale pán poslanec Senko vyslovil s ním súhlas. Takže najprv, prosím, dajte hlasovať o bodoch spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o spoločnej správe.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 102 za, 3 proti, 34 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Spoločnú správu sme schválili.

 • Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani Kataríny Tóthovej z rozpravy.

 • Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Tóthovej.

  (Hlasovanie). 139 prítomných, 86 za, 53 sa zdržalo.

  Konštatujem, že tento návrh sme prijali.

 • Keďže sme hlasovali o bodoch spoločnej správy a o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy, mám splnomocnenie gestorského výboru v zmysle § 84 ods. 2 rokovacieho poriadku a navrhujem, aby sme hlasovali o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení do tretieho čítania.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 80 za, 28 proti, 31 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Keďže sa neprihlásil žiaden poslanec, vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 81 za, 31 proti, 28 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

  Pán poslanec Glenda bude ako spoločný spravodajca uvádzať hlasovanie v druhom čítaní o návrhu poslancov Národnej rady Maroša Kondróta, Jána Chrbeta a Milana Urbániho na vydanie zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách. Je to tlač 622.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave vystúpil 1 poslanec, ktorý podal 1 pozmeňujúci návrh. Najskôr však budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch 1 až 4 spoločnej správy. Odporúčanie je schváliť.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 138 za, 1 proti, 1 sa zdržal.

  Tieto body sme schválili.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý som podal ja. Budeme hlasovať o všetkých piatich bodoch spoločne.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána spravodajcu.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 81 za, 58 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Váš návrh sme prijali. Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy aj o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení do tretieho čítania.

  (Hlasovanie). 138 prítomných, 79 za, 30 proti, 28 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu, keďže sa neprihlásil nikto, vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať o zákone ako o celku.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • (Hlasovanie). 138 prítomných, 79 za, 54 proti, 3 sa držali, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách.

  Pán poslanec Pelegrini uvedie v druhom čítaní hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656 o energetike a zmene niektorých zákonov. Je to tlač 623.

 • Pán predseda, v rozprave nevystúpil nik. Pristúpime teda k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1 až 21 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 80 za, 60 sa zdržalo.

  Tento návrh sme prijali.

 • Pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru, preto odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 79 za, 35 proti, 25 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o návrhu ako o celku.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 79 za, 54 proti, 6 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike.

  Pani poslankyňa Damborská bude uvádzať hlasovanie v druhom čítaní o návrhu pánov poslancov Rafaela Rafaja, Jána Slotu a Rudolfa Pučíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Je to tlač 624.

 • Vážený pán predseda, dámy a páni, konštatujem, že v rozprave vystúpili poslankyne Marta Damborská s jedným pozmeňujúcim návrhom a pani Mária Sabolová s podporným stanoviskom. Pristúpime k hlasovaniu. Najprv budeme hlasovať o návrhoch zo spoločnej správy výborov.

  Prosím, dajte hlasovať spoločne o návrhoch 1 až 8 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 139 za, 1 nehlasoval.

  Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu poslankyne Damborskej podanom v rozprave. Prosím, dajte hlasovať o návrhu poslankyne Damborskej.

 • Hlasujeme.

  (Hlasovanie). 137 prítomných, 83 za, 18 proti, 34 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Váš návrh sme schválili.

 • Konštatujem, že sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy výborov a z rozpravy. Keďže bol v druhom čítaní Národnej rady Slovenskej republiky schválený návrh, prosím, dajte hlasovať v súlade s § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z., aby sa tretie čítanie konalo ihneď.

 • Hlasujeme.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 136 za, 4 sa zdržali.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.

  Pán poslanec Kovačócy bude uvádzať v druhom čítaní hlasovanie o návrhu poslancov Jána Richtera, Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície. Je to tlač 626.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec, preto pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.

  Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 2, 6, 7, 9 a 10 hlasovať spoločne a gestorský výbor navrhuje tieto schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 139 za, 1 sa zdržal.

  Tieto body sme schválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 3, 4, 5, 8, 11 a 12 spoločne. Gestorský výbor tieto navrhuje neschváliť.

 • (Hlasovanie). 139 prítomných, 8 bolo za, 68 proti, 57 sa zdržalo, 6 nehlasovali.

  Tieto body zo spoločnej správy sme neschválili.

 • Pán predseda, uznesenie výboru ma oprávňuje požiadať vás, aby ste nechali hlasovať o tom, že prerokujeme tento návrh ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasujeme o postúpení do tretieho čítania.

  (Hlasovanie). 140 prítomných, 113 za, 25 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Pán poslanec Kahanec, do rozpravy? Nie. To je omyl. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona schváliť.

 • Hlasujeme o návrhu ako o celku. Odporúčanie je schváliť.

  (Hlasovanie). 138 prítomných, 117 za, 1 proti, 19 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Schválili sme návrh novely zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície.

  Pán poslanec Bačík bude uvádzať hlasovanie v druhom čítaní o návrhu poslancov Pavla Pašku, Moniky Smolkovej a Jozefa Buriana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice. Je to tlač 575.

 • Ďakujem. Pán predseda, v rozprave vystúpili štyria poslanci, kde pán poslanec Bauer podal procedurálny návrh nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Takže poprosím vás, pán predseda, dajte hlasovať najskôr o procedurálnom návrhu poslanca Bauera.

 • Hlasujeme o procedurálnom návrhu, aby sa nepokračovalo v rokovaní.

 • Nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

 • (Hlasovanie). 140 prítomných, 59 za, 75 proti, 5 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Pán predseda, keďže sme neschválili tento procedurálny návrh, pristúpime k hlasovaniu o bodoch spoločnej správy s výnimkou bodu 5, pretože pani poslankyňa Laššáková navrhla tento bod na osobitné hlasovanie.

  Takže, pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 a 3 spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • (Hlasovanie). 140 prítomných, 138 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Tieto body zo spoločnej správy sme prijali.

 • Áno, pán predsedajúci, dajte hlasovať o bode č. 2 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasujeme o bode č. 2. Odporúčanie je neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 60 za, 71 proti, 8 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Áno. Pán predseda, dajte hlasovať o bode č. 4 spoločnej správy bez odporúčania gestorského výboru.

 • Hlasujeme o bode č. 4. Odporúčanie nie je.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 61 za, 64 proti, 15 sa zdržalo.

  Ani tento návrh sme neprijali.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bode 5, ktorý bol vyňatý na osobitné hlasovanie s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 3 za, 98 proti, 39 sa zdržalo.

  Tento bod sme neschválili.

 • Áno. Pán predseda, keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy, teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy. V rozprave bol podaný jeden pozmeňujúci návrh, ktorý podala pani poslankyňa Laššáková. Dajte, prosím, hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Laššákovej.

 • Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Laššákovej.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 101 za, 37 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Tento návrh sme prijali.

 • Pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru odporučiť hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 80 za, 51 proti, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Keďže sa neprihlásil žiaden poslanec, vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme v záverečnom hlasovaní rozhodovať o prijatí zákona.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných 79 za, 55 proti, 6 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 401/1990 Zb.

  Dámy a páni, je 12.04 hodín, mám tu ešte pred sebou päť hlasovaní. Chcem sa opýtať, či dokončíme hlasovanie. Je všeobecný súhlas?

 • Všeobecný súhlas.

 • Je? Dobre, takže budeme. Nie? Dobre, budeme pokračovať v hlasovaní.

  Poprosím pána poslanca Slabého, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330 o pozemkových úpravách. Je to tlač 630.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpil pán poslanec Frešo, ktorý predniesol jeden pozmeňujúci návrh. Najskôr však budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy.

  Pán predseda, dajte hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 6 spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 137 za, 1 nehlasoval.

  Tieto body sme schválili.

 • Ako jediný vystúpil v rozprave poslanec Frešo, ktorý, ako som už uviedol, predniesol jeden pozmeňujúci návrh.

  Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Freša.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 62 za, 66 proti, 10 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy, ako aj o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje uvedený vládny návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 80 za, 1 proti, 51 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Neprihlásil sa nik. Vyhlasujem ju za skončenú a budeme hlasovať.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o vládnom návrhu zákona ako o celku v znení schválených pripomienok s návrhom gestorského výboru uvedený vládny návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 83 za, 53 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách.

  Pán poslanec Martinák uvedie hlasovanie k návrhu uznesenia na vyslovenie súhlasu Národnej rady s prístupom Slovenskej republiky k Dohode o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve. Je to tlač 628.

 • Pán predseda, súčasťou správy je aj návrh na uznesenie, ktoré dostal každý poslanec.

  Pán predseda, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Hlasujeme. Hlasujeme o medzinárodnej zmluve, takže je potrebná väčšina všetkých poslancov.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 137 za, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme návrh uznesenia prijali.

  Pán predseda výboru pre financie, rozpočet a menu Jozef Burian uvedie hlasovanie o návrhu uznesenia k správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2007. Je to tlač 640.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, poprosím, vážený pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia o správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2007, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za rok 2007.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 118 za, 17 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh uznesenia sme prijali.

  Teraz pán poslanec Pado uvedie hlasovanie o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.

  Pán poslanec, poďte, len uveďte, to je návrh uznesenia, ktorý každý má. To je tlač 646, to je malý pohraničný styk, medzinárodná zmluva.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o uznesení priloženom k správe výboru. Ďakujem pekne.

 • Hlasujeme o vyslovení súhlasu s ratifikáciou.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 132 za, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že sme vyslovili súhlas s uvedenou zmluvou.

  Teraz pán poslanec Bugár uvedie hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s vypovedaním Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva. Je to tlač 641.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o návrhu, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s vypovedaním zmluvy.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 132 za, 1 proti, 1 nehlasoval.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Pán poslanec Jasaň uvedie v druhom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Je to tlač 382.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave nevystúpil nikto, preto dajte, prosím, hlasovať spolu o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Gestorský výbor ich odporúča schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy, odporúčanie je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 90 za, 45 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Body zo spoločnej správy sme schválili.

 • Dajte, prosím, hlasovať o tom, že tento návrh prerokujeme ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasujeme o postúpení do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 80 za, 55 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Keďže sa neprihlásil nikto, vyhlasujem ju za skončenú a budeme v záverečnom hlasovaní rozhodovať o prijatí zákona.

 • Dajte, prosím, hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru návrh zákona schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 80 za, 56 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

  Odhlasovali sme všetky prerokované body. Pani poslankyňa Laššáková, návrh?

 • Áno. Ďakujem pekne. Podávam návrh, aby pokračovanie v prerušenej rozpravy o návrhu na odvolanie poslanca Pavla Minárika z funkcie predsedu výboru pre kultúru a médiá, ktoré máme ako tlač 685, bolo dnes po bodoch ministra zdravotníctva a ďalej podľa § 30 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh, aby sa Národná rada uzniesla na dĺžke rečníckeho času v rozprave k tomuto bodu programu, a to na desať minút. Prosím, dajte o mojom návrhu hlasovať.

 • Ešte len upresníme, kým dám hlasovať, chcem upozorniť, že pôvodný program, ktorý sme schválili, by mal pokračovať o 14.00 hodine bodmi pána ministra zdravotníctva, to znamená prerušené rokovanie o návrhu pána ministra vnútra bude pokračovať až potom. Chcete rozpravu k návrhu na odvolanie pána Minárika po ukončení bodov pána ministra zdravotníctva? Áno. Takže hlasujeme. Hlasujeme o návrhoch, ktoré podala pani poslankyňa.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 76 za, 58 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

 • Ruch v sále.

 • Konštatujem, že sme odsúhlasili zmenu programu.

  Dámy a páni, prerušujem rokovanie. Ešte pán predseda výboru Mamojka.

 • Ďakujem za slovo. Dovolím si oznámiť členom ústavnoprávneho výboru, že zajtra o 8.15 hodine máme zasadnutie ústavnoprávneho výboru. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ešte pani poslankyňa Laššáková.

 • Ja len chcem pripomenúť členom výboru na preskúmavanie rozhodnutia NBÚ, že máme zasadnutie výboru, takže autobus už čaká. Ďakujem pekne.

 • Pán predseda, ja mám k procedurálnemu návrhu pani poslankyne Laššákovej na skrátenie diskusie len jednu poznámku. Paragraf 29a ods. 1 rokovacieho poriadku umožňuje takýto návrh podať len do začiatku rokovania o bode programu. Program bol otvorený, tento návrh podľa mojej mienky je v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku.

 • Pán poslanec Minárik. Pán poslanec Minárik.

 • Som toho istého názoru, že ak sme hlasovali o návrhu pani Laššákovej, tak sme vlastne mohli odhlasovať len umiestnenie toho bodu, v ktorom ma budete odvolávať, ale nie skrátenie rozpravy, pretože tento návrh nebol podaný v súlade s rokovacím poriadkom.

 • Pán predseda, chcela by som vás požiadať, keby ste mi mohli upresniť, podľa akého paragrafu predložila pani poslankyňa Laššáková procedurálny návrh, lebo § 29a ods. 1 hovorí o niečom inom. Čiže skôr, ako ukončíte toto predpoludňajšie rokovanie, keby sme mohli vedieť, podľa akého paragrafu ste hlasovali.

 • Prerušujem rokovanie. Budeme pokračovať o 14.00 hodine.

  Pani poslankyňa, máte zákon o rokovacom poriadku pred sebou, treba to len čítať. Ďakujem pekne.

  Budeme pokračovať o 14.00 hodine bodmi, ktoré predloží pán minister zdravotníctva.

 • Prerušenie rokovania o 12.16 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v popoludňajšom rokovaní šiesteho dňa 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Pokračovať budeme druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 606 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 606a.

  Prosím teraz pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pána Richarda Rašiho, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Dobrý deň prajem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona rieši problematiku záchrannej zdravotnej služby, spresňuje činnosť operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby, definuje ich povinnosti, vymedzuje povinnosti zamestnancov operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby, povinnosti poskytovateľov a činnosť ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Ďalej ustanovuje sankcie za neplnenie povinností operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ako aj poskytovateľov.

  Vypúšťa ustanovenie súvisiace s ambulanciou vodnej záchrannej zdravotnej služby v súlade s novelou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Návrhom zákona sa novelizuje zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov vypustením povinnosti pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby mať zriadené zásahové operačné stredisko a zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov doplnením o splnomocňovacie ustanovenie, podľa druhy lekárničiek a ich obsah bude opravovať všeobecne záväzný právny predpisov, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Návrh zákona nezakladá zvýšené finančné nároky na štátny rozpočet ani zvýšené nároky na verejné zdroje zdravotných poisťovní. Výdavky spojené so zabezpečením materiálno-technického vybavenia a jeho dopravy na miesto zásahu pri nehode s hromadným postihnutím osôb sa na roky 2008 až 2010 odhadujú vo výške 10 až 15 miliónov korún a budú zabezpečené v rámci príspevku operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, pričom nedôjde k navýšeniu celkových potrieb v systéme zdravotného poistenia.

  Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, obraciam sa na vás so žiadosťou o podporu predloženého návrhu zákona.

 • Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo pánovi poslancovi Jánovi Zvonárovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

  Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 606) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku túto spoločnú správu výborov Národnej rady.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 825 zo 14. mája 2008 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona a odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uznesením č. 388 z 10. júna 2008.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona a neprijal platné uznesenie. Z uznesení výborov pod bodom III tejto správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v čl. IV.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť s odporúčanými pozmeňujúci a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 4 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne s návrhom ich schváliť. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, gestorský výbor pod č. 103 zo 17. júna 2008.

  Pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Do rozpravy sa dostala jednu písomnú prihlášku. Písomne sa prihlásil pán poslanec Bastrnák, ktorému teraz dávam slovo. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, dámy, vážení páni, vážený pán minister, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 606).

  V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh.

  V čl. II veta v § 2 ods. 2 písm. e) znie: e) „Dispečerské pracovisko ostatnej záchrannej služby, ktoré na základe výzvy na vykonanie zásahu z koordinačného strediska integrovaného zdravotného systému (ďalej len koordinačné stredisko) alebo operačného strediska tiesňového volania zabezpečuje výkon svojich podriadených súčastí.“ Označuje ako bod 1 a vkladá ďalší bod 2 v znení, a to je môj pozmeňujúci návrh.

  Bod 2. V § 6 sa za prvú vetu vkladá ďalšia veta, ktorá znie: „Linka tiesňového volania zabezpečuje príjem tiesňového volania okrem štátneho jazyka,“ to je odkaz na 8a, aj v jednom zo svetových jazykov; koordinačné stredisko a operačné stredisko tiesňového volania na území kraja, na ktorom sa nachádzajú obce podľa osobitného zákona 8b aj v jazyku národnostných menšín.

  Poznámky pod čiarou k odkazom 8a) a 8b) znejú: 8a) zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a 8b) zákon č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.

  Odôvodnenie: Zákonom č. 192/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov boli zriadené koordinačné strediská a operačné strediská tiesňového volania, ktoré zabezpečujú príjem tiesňového volania na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému. Poslaním týchto stredísk je čo najrýchlejšie poskytnúť adekvátnu pomoc ľuďom v ohrození zdravia a života, pričom títo ľudia odkázaní na pomoc práve v dôsledku ohrozenia života alebo zdravia sú vystavení veľkej psychickej záťaži a sú často v stave šoku, kedy pre nich komunikácia v ich jazyku môže byť životne dôležitá, materinskom, samozrejme. Možnosť takejto komunikácie napomáha poskytovanie potrebnej pomoci a môže zachrániť zdravie i život ľudí.

  Navrhované znenie zákona vyjadruje otvorenosť Slovenskej republiky ako člena Európskej únie vo vzťahu k osobám inej ako slovenskej národnosti a predstavuje konkrétnu praktickú formu často zdôrazneného vnímania života a zdravia ľudí ako základnej hodnoty.

  Navrhovaná úprava v prípade národnostných menšín má oporu i v ústave v čl. 33, v zmysle ktorého príslušnosť k národnostnej menšine nesmie byť nikomu na ujmu. Ďakujem pekne. Skončil som.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Bastrnáka nie sú. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. A teraz sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Valocký. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a pán poslanec Valocký má slovo. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol môj pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 606).

  Po prvé. V čl. I bode 3 v § 3 ods. 3 písm. c) a d) sa vypúšťa slovo „zdravotnú“. Odôvodnenie: terminologické spresnenie.

  Po druhé. V čl. I bode 3 v § 3 ods. 3 písm. f) sa slovo „stav“ nahrádza slovami „vyhovujúci stav“. Taktiež spresnenie ustanovenia.

  Po tretie. V čl. I bode 3 v § 3 ods. 5 znie: „(5) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby je povinné zistené nedostatky podľa ods. 3 písm. a) neodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na požiadanie vydať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zvukový záznam príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie.“ Odôvodnenie: Spresnenie ustanovenia. Ide o povinnosť operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

  Po štvrté. V čl. I bode 9 § 5 ods. 5 znie: „(5) Ak ide o nehodu s hromadným postihnutím osôb môže nahradiť záznam podľa ods. 4 triediaca karta.“ Odôvodnenie: Spresnenie ustanovenia. Pri nehodách s hromadným postihnutím osôb môže byť zhodnotením zdravotného stavu osoby triediaca karta, ktorá zároveň obsahuje údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti postihnutej osobe na mieste zásahu, ako aj stupeň naliehavosti neodkladnej prepravy na základe závažnosti postihnutia jej zdravotného stavu.

  Pozmeňujúci návrh odovzdávam pánovi spravodajcovi.

  Môj pozmeňujúci návrh č. 2 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 606).

  Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie: „Článok IV. Zákon č. 578/204 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z. a zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z. a zákona č. 653/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  V § 98b ods. 2 sa na konci pripájajú slová „okrem označení revízny lekár a revízny farmaceut uvedených v osobitných predpisoch, ktorých používanie prispôsobia tomuto zákonu najneskôr do 20. októbra 2013.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 74a znie: „Napríklad v § 6 ods. 7, v § 9 ods. 3 až 5 a ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11, § 19 a § 20 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Doterajší čl. IV sa označí ako čl. V.

  Odôvodnenie: Na základe pripomienok zdravotných poisťovní zamestnávajúcich revíznych lekárov a farmaceutov, pre ktorých je aktuálne z kapacitných možností vysokých škôl nemožné doplniť si požadovanú kvalifikáciu a špecializáciu v špecializačnom odbore revízne lekárstvo alebo lekári, revízne zubné lekárstvo, zubní lekári alebo revízne lekárstvo farmaceuti do stanoveného termínu 20. október 2008 sa navrhuje predĺžiť stanovené prechodné obdobie pre zosúladenie používania profesijného titulu s potrebnou kvalifikáciou na výkon špecializovaných pracovných činností.

  Vzdelávanie je uskutočňované na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v trvaní tri roky, pričom z dôvodu kapacitných a personálnych možností je Slovenská zdravotnícka univerzita pripravená prijať do jedného ročníka iba približne 60 frekventantov. Na základe analýzy, ktorú Všeobecná zdravotná poisťovňa vykonala, sa zistilo, že z 216 revíznych lekárov spĺňa požiadavky na používanie profesijného titulu revízny lekár, respektíve revízny farmaceut 52 lekárov a farmaceutov, čo predstavuje 24,07 %.

  Tento nepriaznivý trend nie je spôsobilý nezáujmom lekárov o zvyšovanie kvalifikácie, ale nemožnosťou zaradiť sa do odboru. Termín 20. október 2008 je uvedený v platnom zákone, je v poriadku v odbornostiach, kde sa aplikovali normy platné v Európskej únii a špecializácia, respektíve subšpecializácia je takzvaná automaticky medzinárodne uznávaná. Špecializácia z revízneho lekárstva, respektíve revízneho lekárenstva je platná len na území Slovenskej republiky a v iných krajinách sa takáto špecializácia vo formálnom systéme vzdelávania zdravotníckych pracovníkov nenachádza. Preto predĺženie termínu na zosúladenie kvalifikácie s používaným titulom podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti do roku 2013 je možné navrhovaným spôsobom vykonať.

  Pán minister, prosím vás ako predkladateľa, aby ste súhlasili s mojimi pozmeňujúcimi návrhmi z titulu toho, že ide nad rámec prerokúvaného zákona. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Valockého pán poslanec Slafkovský a pani poslankyňa Sabolová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a pán poslanec Slafkovský má slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Zarazilo ma na zdôvodnení, čo si predložil, pán kolega, to, že je tam priamo napísané explicitne, že budeme mať lex specialis, čisto slovenskú špecializáciu revízny lekár. Nikde na svete to nie je, len na Slovensku. Vôbec v tomto smere sa pohybujeme nejakou divnou direktívou, ktorá podľa môjho názoru nevedie k riešeniu problému v zdravotníctve, čo sa týka kvality revíznych lekárov. Veď predsa poznáme ten dnešný stav, aký je.

  Dnešní revízni lekári v podstate sú to cifer špióni, ktorí sledujú, či niekto bol prepustený 12.05 alebo 11.55, aby uznal 24-hodinovú hospitalizáciu, alebo neuznal 24-hodinovú hospitalizáciu. Ale revízny lekár by mal byť taký človek, keď príde, otvorí dvere v nemocnici, tak od primára po poslednú sestričku zrazia všetci opätky a budú vedieť, že prišiel ten pán, ktorý má právomoc niečo povedať, niečo rozhodnúť, niečo urobiť a nieže len má tú právomoc, ale má aj tie schopnosti, má tie vedomosti. Prečo sa poisťovne bránia mu dať plat 3,5-tisíc euro? Potom nebude problém mať profesorov a docentov revíznych lekárov, ktorí to naozaj odborne odsledujú a budú vykonávať svoju prácu vtedy, keď tam je pacient, nie vtedy, keď tam už pacient nie je. Keď on príde, len kontroluje záznamy a už je s krížikom po funuse celý zdravotnícky proces.

  Preto, pán minister, myslím si, že toto by ste nemali prijať na doplnenie do zákona, lebo to zavádza do toho systému niečo, čo vám vôbec nepomôže vyriešiť problémy, ktoré máte pred sebou, ktoré chcete riešiť a osobne by som bol veľmi rád, keby sa vám to podarilo. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán kolega Valocký, vy ste teraz predstavili opäť tú formu za dva roky predkladania pozmeňujúcich návrhov, ktorá sa tu zaviedla ako pravidlo. Napriek tomu, že pán predseda parlamentu Paška mal stále výhrady voči tomu, aby sme novelizovali a novelizovali ďalšie zákony, vy opäť predkladáte. Vyzeralo, že vystúpite s tým svojím pozmeňujúcim návrhom, ktorý neprešiel vo výbore, ale pozerám, vy dávate nový článok, vy možno riešite problém, alebo chcete riešiť problém, len ho neriešite, tak ako to povedal môj predrečník kolega Slafkovský, a preto budem prekvapená, ak pán minister začne svoju dráhu prvého vládneho návrhu zákona v Národnej rade tým, že ideme novelizovať nepriamo zákony.

  Pán minister, ja som sa pýtala na oveľa citlivejší problém vo výbore, aby sme dali do súladu zákon a vestník ministerstva zdravotníctva a opäť sa vrátim k mojim výmenným lístkom, lebo nie je to v súlade so zákonom, a to ste povedali, že nad rámec nie. Tak sa pýtam, pre koalíciu nad rámec áno, pre opozíciu nad rámec neriešime problémy, a dokonca ešte si dovolím povedať, že aj dnes, ak by boli revízni lekári dobre zaplatení, nebude problém s profesiou pre všetky typy odbornosti, ktoré sú potrebné. Preto ja verím, lenže, pán minister, aj keď vidím tlač, je to taký rukopis tej istej inštitúcie, ktorá píše „pozmeňováky“ za niekoľko rokov dozadu, že nebudete súhlasiť s tým, aby sme išli nad rámec zákona.

 • Pán poslanec Valocký, chcete reagovať na faktické poznámky? Nech sa páči.

 • Vážený pán kolega Slafkovský, 24 % už má urobené atestácie. Ja nevidím v tom nič zlého, pokiaľ to budú vzdelaní ľudia. Slovenská zdravotnícka univerzita má takýto študijný odbor. Pokiaľ si urobia atestácie, nevidíme v tom absolútne nič zlého. Naopak, budú vzdelanejší, veď veľmi dobre vieš, že to nie je len postaviť sa do dverí a čítať papiere, to je nejaké tiscore a podobne, tebe to nemusím ako lekárovi hovoriť, vieš, o čo ide.

  A čo sa týka pani poslankyne Sabolovej, tak to sme si už zvykli, že čo my predložíme, to je zlé, a čo predloží ona, je najlepšie na svete, takže jej to ani už nebudem komentovať. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. Vyčerpali sme vystúpenia všetkých prihlásených rečníkov. Vyhlasujem preto rozpravu za skončenú a chcem sa opýtať navrhovateľa, či chce zaujať stanovisko? Nech sa páči, pán minister.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, čiže hneď prvé súhlasím s pozmeňujúcimi návrhmi pána doktora Valockého aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý ide nad rámec zákona a k tomu len jednu poznámku. Bola nevyhnutnosť urobiť tento návrh, pretože patová situácia, do ktorej sme sa dostali, bola spôsobená zákonom z roku 2003, ktorý bol schválený predchádzajúcou vládou. Čiže, aby nám nevznikol hiatus revíznych lekárov, ktorí nemajú špecializáciu a nemohli by vykonávať túto revíznu činnosť, museli sme tento pozmeňujúci návrh prijať a druhá vec, pán doktor Slafkovský, tiež neviem, prečo súkromné poisťovne nezaplatia revíznych lekárov sumou 3,5-tisíc eur. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Pán spoločný spravodajca, žiadate si záverečné slovo? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďalej budeme pokračovať

  správou o plánovaných organizačných zmenách v rezorte zdravotníctva vrátane Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

  Správu vlády ste dostali ako tlač 680. Správu opäť uvedie minister zdravotníctva Slovenskej republiky pán Richard Raši.

  Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 852 z 20. mája 2008 požiadala ministra zdravotníctva podať Národnej rade Slovenskej republiky v lehote do 30 dní správu o plánovaných organizačných zmenách v rezorte zdravotníctva vrátane Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

  Minister zdravotníctva vydal dňa 14. 5. 2008 rozhodnutie o zriadení päťčlennej komisie na posúdenie zlúčenia Detského kardiocentra Slovenskej republiky Bratislava a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou ako dočasného poradného orgánu. Komisia na svojich troch zasadnutiach postupne detailne prerokovala spracované podklady a prehodnotila výhody a nevýhody štyroch alternatív z hľadiska možnosti zabezpečenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, ďalšieho rozvoja oboch zariadení, ekonomiky a efektivity vynaložených finančných zdrojov. Zavŕšením práce komisie bolo naformulovanie záverov a ich prezentovanie ministrovi zdravotníctva.

  Záver komisie a odporúčané riešenia sú. Optimálnou alternatívou je spojenie Detského kardiocentra Slovenskej republiky Bratislava s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb, a. s. s dostavbou pavilónu pre detské kardiocentrum.

  Ministerstvo zdravotníctva sa stotožňuje so záverom komisie a schvaľuje zlúčenie Detského kardiocentra s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb s dostavbou pavilónu pre detské kardiocentrum v areáli Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb.

  Minister zdravotníctva predmetný materiál predložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 11. júna 2008. Materiál bol vládou schválený uznesením č. 398/2008. Následne dňa 19. júna 2008 bol materiál prerokovaný vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister. Teraz prosím predsedu výboru pre zdravotníctvo pána poslanca Viliama Novotného, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania správy vo výbore. Nech sa páči.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o prerokovaní správy o plánovaných organizačných zmenách v rezorte zdravotníctva vrátane Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 690 zo 16. júna 2008 pridelil správu o plánovaných organizačných zmenách v rezorte zdravotníctva vrátane Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s termínom do 20. júna 2008 s tým, že výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval správu o plánovaných organizačných zmenách dňa 19. júna 2008 a svojím uznesením č. 104 zobral správu na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky predloženú správu vziať na vedomie.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril poslanca Viliama Novotného predniesť správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore, ako i návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, je veľmi jednoduchý.

  Návrh uznesenia k správe o plánovaných organizačných zmenách. „Národná rada berie na vedomie správu o plánovaných organizačných zmenách v rezorte zdravotníctva vrátane Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.“

  Vážená pani podpredsedníčka, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Lipšic a pani poslankyňa Sabolová. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Keďže o slovo požiadal spravodajca a má prednosť, nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

 • Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vystúpil k tejto správe a hneď na úvod chcem povedať, že táto správa má nenáležitý názov. Mala by sa volať správa o organizačných zmenách detského kardiocentra, a nie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

  Správa, čo sa týka formálnej stránky, má celkom dve A štvorky podobne ako predchádzajúca analýza, na základe ktorej chcelo pôvodne ministerstvo zdravotníctva zrušiť detské kardiocentrum a zlúčiť ho s detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou.

  V podstate vzhľadom na rozsah a obsah je to skôr informácia ako správa a chcem hneď na úvod povedať, že zo strany predchádzajúceho vedenia ministerstva zdravotníctva ide o jasný prejav názoru na vôľu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Žiadali sme správu, dostali sme dve dosť riedko písané A štvorky. Toľko o úcte k názoru poslancov a snahe dozvedieť sa pravé dôvody a argumenty na dianie okolo detského kardiocentra.

  Správa by totižto mala mať nejakú analytickú a syntetickú časť so závermi a argumentáciou. Mala by obsahovať porovnanie výhodnosti jednotlivých riešení. Tento dvojstranový materiál nič také neobsahuje. Hovorí sa v ňom len toľko, že minister zdravotníctva zriadil komisiu, kto v tej komisii pracoval, že mala tri pracovné stretnutia, že posudzovali štyri alternatívy a záver komisie, s ktorým sa stotožnilo ministerstvo zdravotníctva a ktoré schválila vláda, zlúčenie detského kardiocentra s Národným ústavom srdcových chorôb a dostavba pavilónu pre detské kardiocentrum v areáli Národného ústavu srdcových chorôb.

  Teda na informáciu povedzme dosť, ale určite nie na správu. Toľko k formálnej stránke, ale tú nepovažujem za takú dôležitú, len som chcel možno podčiarknuť a upozorniť pána ministra zdravotníctva, pretože došlo na tomto poste k výmene, že keď najbližšie Národná rada požiada o správu, tak poprosili by sme trošku dôslednejšie vypracovaný materiál, z ktorého by sme sa niečo aj dozvedeli, nielen to, čo sa dá dočítať v novinách.

  A teraz poďme k obsahu, čo je omnoho zaujímavejšie. Mne sa zdá, a vidím aj podľa záujmu médií aj podľa záujmu v tejto sále, že ani nie je o čom hovoriť. Predchádzajúci minister zdravotníctva zriadil odbornú komisiu, tá našla optimálne riešenie pre detské kardiocentrum, ministerstvo zdravotníctva sa s tým stotožnilo, vláda vyjadrila súhlas, Národná rada Slovenskej republiky to vezme na vedomie. Vlastne všetko je v poriadku.

  Čo vlastne tá opozícia chcela, prečo tak kričala, keď sa vlastne nič nestalo. Takže čo sa to vlastne v máji udialo? V našom parlamente, dámy a páni, vládna koalícia zabránila opozícii vyžiadať od ministra zdravotníctva správu, bránila poslancom vykonať poslanecký prieskum, bránila verejnosti spoznať pravdu o pripravovanom zlúčení detského kardiocentra.

  Prečo? Keď bolo všetko také priezračné a argumenty také jasné, keď o všetkom mala rozhodnúť odborná komisia, prečo nám vládna koalícia bránila spoznať pravdu o detskom kardiocentre. Prečo nám bránila vykonať poslanecký prieskum. Prečo nám bránila v tom, aby nám minister zdravotníctva predložil správu. Prečo nám teda vládna koalícia bránila v plnení našich ústavných povinností.

  V tejto situácii musela opozícia použiť všetky dostupné prostriedky, aby sme zistili dôvody, prečo chcelo ministerstvo zdravotníctva pristúpiť k zlúčeniu jediného detského kardiocentra s detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou. Mimoriadna situácia, do ktorej sa táto snemovňa dostala, si vyžadovala mimoriadne prostriedky aj mimoriadnu schôdzu s jediným bodom, ktorým malo byť detské kardiocentrum.

  V tejto správe sa poslanci, ktorí sa zdravotníctvom zaoberajú, veľa o tom, aký bol príbeh a aký je príbeh detského kardiocentra nedozvedeli. Preto hovorím, že je to skôr informácia o dianí medzi 15. májom a 19. júnom, ale nie správa, v ktorej sa dozvieme viac o fungovaní a potrebách detského kardiocentra.

  Nejdem vás teraz zabávať tým, aby som vám tu prečítal celú genézu detského kardiocentra. Chcem len povedať toľko, že detské kardiocentrum od svojho vzniku bolo jedným z najúspešnejších zdravotníckych zariadení na Slovensku a stále je jedným z najúspešnejších zdravotníckych zariadení na Slovensku. Malo ale jeden problém, pretože problémy musia existovať vždy.

  Detské kardiocentrum pôvodne vzniklo zlúčením troch pracovísk v rámci detskej fakultnej nemocnice. Vzhľadom na to, že v pôvodnom pláne sa s nimi nepočítalo, bolo umiestnené v priestoroch, ktoré ešte zostali k dispozícii. Snaha vedúcich pracovníkov detského kardiocentra o vytvorenie adekvátnych podmienok bola akceptovaná už starým vedením detskej fakultnej nemocnice.

  V roku 2000 sa vypracovala štúdia s návrhom samostatného pavilónu detského kardiocentra. Táto ambiciózna štúdia pre chýbanie finančných prostriedkov nebola zrealizovaná. A teraz prichádza možno najdôležitejší zlomový moment v celom príbehu detského kardiocentra. V rámci rozvoja kardiovaskulárneho programu boli v roku 2005 z pôžičky Svetovej banky vyčlenené peniaze na výstavbu stredoslovenského a východoslovenského ústavu srdcových cievnych chorôb pre dospelých a detského kardiocentra, pretože boli všetky v nevyhovujúcich priestoroch. Detské kardiocentrum získalo v roku 2005 z pôžičky Svetovej banky na výstavbu nového pavilónu 400 miliónov Sk.

  Uznesením vlády č. 1100 z 20. decembra 2006 len pripomínam, že to je už dnešná súčasná vláda, došlo k zmene pôvodného zámeru z výstavby na dobudovanie detského kardiocentra. Po niekoľkých navrhovaných štúdiách sa ale ukázalo, že v detskej fakultnej nemocnici nie je možné uvoľniť dostatočné priestory na to, aby mohol vzniknúť zmysluplný kompaktný a funkčný celok pre detské kardiocentrum.

  Posledný sľubný projekt, ktorý počítal s rekonštrukciou susedného zariadenia bývalej detskej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorý mala v majetku Fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, v tom čase bol jej riaditeľom dnešný pán minister Raši, takže určite sa na to pamätá. Tento sľubný projekt bol najprv schválený ministerstvom zdravotníctva 22. augusta 2007, potom bol ale náhle zastavený v novembri 2007. Čo sa vlastne v novembri 2007 stalo? Prečo ministerstvo zdravotníctva po predbežnom súhlase náhle zastavilo práce na príprave rekonštrukcie budovy v majetku fakultnej nemocnice s poliklinikou a práce na výstavbe nového pavilónu pre detské kardiocentrum?

  A potom ten príbeh, ku ktorému som sa chcel možno dlhším úvodom dopracovať, je nám už chronicky známy, lebo sme ho sledovali v médiách, sledovali sme ho aj na pôde Národnej rady. Od januára protestovali proti pripravovanému zrušeniu detského kardiocentra najprv zamestnanci pred ministerstvom zdravotníctva, potom aj rodičia detí s vrodenými chorobami srdiečka najprv pred ministerstvom zdravotníctva, potom pred Úradom vlády.

  Už 13. februára tohto roku sa na túto tému uskutočnilo rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za účasti vedenia detského kardiocentra a pána štátneho tajomníka Kľačka, na ktorom nás pán štátny tajomník ubezpečoval, že sa len pripravuje analýza výhodnosti, respektíve nevýhodnosti fúzie s detskou fakultnou nemocnicou a budeme o nej informovaní, že trošku predbiehame a robíme zbytočnú paniku.

  Na verejnosť však stále prenikali informácie o tom, že analýza je už na svete, že už padlo rozhodnutie o zlúčení. Poslancov a nielen opozičných, ale viem, že aj koaličných oslovovali mnohí rodičia malých detských pacientov s prosbou o pomoc. Občianske združenie Detské srdiečko začalo zbierať podpisy pod petíciu za zachovanie detského kardiocentra. A toto treba vedieť pri tejto správe, pretože to s tým veľmi úzko súvisí. A uvidíte o chvíľu prečo.

  Pätnásteho apríla sa uskutočnilo stretnutie zástupcov rodičov detských pacientov s ministrom zdravotníctva, na ktorom ich minister zdravotníctva informoval, že o zlúčení je už rozhodnuté. Bolo to 15. apríla tohto roku. O zlúčení s detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou bolo rozhodnuté. Je ale pravda, že minister Valentovič to neskôr v televíznej debate verejne poprel, že on také nikdy nepovedal. Takže teraz je to vo fáze tvrdenia proti tvrdeniu. Faktom ale je, že 24. apríla dal minister financií súhlas na zrušenie detského kardiocentra ako príspevkovej organizácie a jeho zlúčenie s detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou. V stanovisku vyjadruje vieru, že ministerstvo zdravotníctva zhodnotilo ekonomickú výhodnosť navrhovaného riešenia.

  Dámy a páni, aby to nebolo o tvrdení proti tvrdeniu, ja toto rozhodnutie ministra financií náhodou mám k dispozícii, v ktorom sa píše, že „minister financií súhlasí so zrušením štátnej príspevkovej organizácie detské kardiocentrum a jeho následným zlúčením so štátnou príspevkovou organizáciou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, 24. apríla 2008“. To sú fakty. Sú fakty, ktoré treba vedieť, pretože to úzko súvisí s tým, ako potom ministerstvo zišlo z kratšej cesty dole, za čo ho nekritizujem, ale chcem pochváliť. Len treba vedieť fakty celého tohto procesu.

  Zhodou okolností mám k dispozícii aj analýzu, ktorú si ministerstvo zdravotníctva nechalo vypracovať. Je to tiež bohatý dvojstranový materiál dve A štvorky riedko písaného textu, na základe ktorých chcelo zlúčiť detské kardiocentrum s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Bratislave.

  Nejdem vás teraz zabávať touto analýzou, lebo v podstate je bezpredmetná a závery tejto analýzy hovoria viac-menej len o tom, že je dôležité alebo potrebné zlúčiť detské kardiocentrum s detskou fakultnou nemocnicou. Hovorí o argumentoch, ktoré by sa dali veľmi ľahko vyvrátiť a koniec koncov ich odborná komisia aj vyvrátila v prospech zlúčenia detského kardiocentra a detskej fakultnej nemocnice.

  Dôležitý z tejto analýzy je jeden jediný citát a ten si dovolím prečítať. „Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy sa financovanie výstavby takéhoto objektu, rozumej nového pavilónu, zo zdrojov rozpočtu ministerstva zdravotníctva javí ako nereálne a vzhľadom na vývoj pôrodnosti a chorobnosti nie je podľa ministerstva zdravotníctva výstavba samostatného objektu ani potrebná, je možné spomínaných 400 miliónov Sk po zlúčení týchto dvoch subjektov využiť na modernizáciu komplexu budov detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou aj s profitom pre detské kardiocentrum.“ Tento citát z tejto analýzy je najdôležitejší a je najpodstatnejší.

  Naozaj podmienky boli nastavené na to, aby detská fakultná nemocnica zhltla detské kardiocentrum a zároveň zhltla 400 miliónov z pôžičky Svetovej banky. Tieto tvrdenia, ktoré som prečítal v tomto citáte sú nielen nepravdivé, ale aj neobyčajne neodborné. Faktom ale ostáva, že je tu napísaný skutočný zámer a na základe podrobného skúmania tejto dvojstranovej analýzy musím povedať, že jediný zámer zrušenia detského kardiocentra a jeho zlúčenia s detskou fakultnou nemocnicou. Jediným skutočným cieľom v tomto procese bolo 400 miliónov Sk na účte detského kardiocentra z pôžičky Svetovej banky.

  Ministerstvo zdravotníctva a pokojne to poviem lobistické skupiny v pozadí sa nevedeli ako ináč k týmto 400 miliónom účelovo viazaných prostriedkov dostať. No a tak jediným riešením sa javilo zlúčenie s detskou fakultnou nemocnicou. Potom by zrejme prebehla akože modernizácia detskej fakultnej nemocnice bez jasného cieľa v réžii ministerstva zdravotníctva a 400 miliónov z pôžičky Svetovej banky by sa v zadlženom a veľkom subjekte detskej fakultnej nemocnice veľmi neefektívne rozplynulo. To bol a to je jediný argument a jediný dôvod celého pripravovaného zániku detského kardiocentra a fúzie s detskou fakultnou nemocnicou. Žiadny iný nepoznám.

  Prečo to vlastne celé hovorím. Lebo pri návrhu na mimoriadnu schôdzu, ku ktorému opozícia pristúpila až po vyčerpaní všetkých ostatných možností, ktoré nám umožňuje rokovací poriadok, sme sľubovali, že sa chceme dozvedieť skutočné dôvody, prečo sa pripravuje zrušenie detského kardiocentra.

  Ministerstvo zdravotníctva chcelo toto funkčné zariadenie zlikvidovať. Svedčí o tom celé dianie od novembra 2007, kedy ministerstvo zdravotníctva náhle zastavilo prípravy projektu výstavby novej budovy až do podania návrhu na mimoriadnu schôdzu. Považujem za nezodpovedný a škandalózny spôsob, akým sa malo zlikvidovať detské kardiocentrum. Tak polohlasne, podpultovo, s vylúčením verejnosti, so zatajením informácií.

  Opozícia žiadala mimoriadnu schôdzu preto, lebo verejnosť má právo vedieť, prečo sa po piatich rokoch úspešného fungovania malo detské kardiocentrum, mimochodom v kladnom hospodárskom výsledku, v ktorom pracoval a pracuje špičkový tím odborníkov, stratiť v útrobách zadlženej a stratovej detskej fakultnej nemocnice. A hlavne verejnosť má právo vedieť, ako bude zabezpečená kvalitná a dostupná starostlivosť pre deti s vrodenými chorobami srdca. Či dostupnosť a kvalita tejto zdravotnej starostlivosti bude po zlúčení lepšia alebo horšia ako doteraz.

  Z celého procesu od novembra 2007 do mája 2008 je jasné, že politické rozhodnutie predchádzalo odbornú analýzu a odborné posúdenie problému. Potvrdilo to aj vymenovanie päťčlennej odbornej komisie, ktorá mala posúdiť výhody zlúčenia a závery práce, ktoré obsahuje dnes prerokovaná správa. Posúďte sami.

  Pätnásteho apríla minister zdravotníctva informoval rodičov, že o zlúčení je rozhodnuté, 24. apríla minister financií vydal rozhodnutie o zlúčení detského kardiocentra, potom opoziční poslanci márne žiadali o správu, poslanecký prieskum, a keď 16. mája skupina poslancov podala návrh na mimoriadnu schôdzu, ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že s dátumom 14. mája Valentovič vymenoval odbornú komisiu na posúdenie zlúčenia. Dokonalé Kocúrkovo v podaní ministerstva zdravotníctva.

  Minister zdravotníctva vymenoval odbornú komisiu po tom, čo mesiac predtým informoval Občianske združenie Detské srdiečko, že o zlúčení je rozhodnuté a tri týždne po tom, čo minister financií dal na zlúčenie súhlas. Táto odborná komisia tu mala pracovať od januára, a nie sa kreovať po tom, čo padlo rozhodnutie o zlúčení.

  Som neobyčajne rád, že záver odbornej komisie len potvrdil to, čo tvrdila od začiatku opozícia, že zlúčenie detského kardiocentra s detskou fakultnou nemocnicou je zlé riešenie pre detské kardiocentrum.

  Musím tiež konštatovať, že zlúčenie s Národným ústavom srdcových chorôb a výstavba vlastného pavilónu je viac-menej splnením nášho návrhu uznesenia z mimoriadnej schôdze. Ak ho máte náhodou k dispozícii, môžete to skontrolovať. Náš návrh uznesenia na mimoriadnu schôdzu požadoval od vlády, aby zastavila proces pripravovaného zrušenia Detského kardiocentra Bratislava a zlúčenia s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Bratislave. Vláda to na nátlak verejnosti, rodičov, občianskych aktivistov, opozície a na základe záverov odbornej komisie nakoniec zastavila.

  Až návrh uznesenia žiadal vládu, aby vypracovala a predložila Národnej rade komplexnú odbornú analýzu budúceho rozvoja Detského kardiocentra Slovenskej republiky Bratislava. Ako som už spomenul, táto správa veľa analytických a koncepčných argumentov neobsahuje, ale myslím si, že fúzia s Národným ústavnom srdcových chorôb a výstavba nového pavilónu dáva záruku budúceho rozvoja detského kardiocentra, o ktorý sme sa v návrhu uznesenia snažili a o ktorý sme v návrh uznesenia chceli požiadať vládu.

  Dámy a páni, Slovenská republika potrebuje špičkovú starostlivosť o deti s vrodenými chorobami srdca. Potrebuje zdravotnícke zariadenie, ktoré dokáže zabezpečiť kvalitnú a dostupnú kardiologickú a kardiochirurgickú starostlivosť pre deti s vrodenými chorobami srdca. V takomto subjekte musí byť tím vyškolených a skúsených odborníkov. Takýto subjekt musí byť priestorovo aj prístrojovo vybavený na najvyššej úrovni. Každý štát s rozvinutým zdravotníctvom by mal mať aspoň jedno špičkové pracovisko detskej kardiológie a kardiochirurgie, kde by sa posúvala medicína dopredu, kde by sa podporovala veda a výskum. Slovenská republika takéto zdravotnícke zariadenie má. Je ním Detské kardiocentrum v Bratislave. To, čo mu chýba, je samostatný moderný pavilón. Peniaze na jeho výstavbu má detské kardiocentrum na svojom účte vďaka pôžičke Svetovej banky a rozhodnutiu predchádzajúcej vlády.

  Dnes už vieme, že detské kardiocentrum bude súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, ktoré je tiež ziskovým a rovnako špičkovým zdravotníckym zariadením poskytujúcim špičkovú starostlivosť o dospelých s ochoreniami srdca.

  Do určitej miery sa tak zabezpečí aj vyššia efektivita spoločných vyšetrovacích metód a logická postupnosť v starostlivosti pri prechode pacienta do dospelého veku. Príbeh sa teda končí happy endom. Toto rozhodnutie ministerstva zdravotníctva je veľkým víťazstvom detí s vrodenými chorobami srdca, ich rodičov, občianskych aktivistov aj Občianskeho združenia Detské srdiečko, ktorí pod petíciu nazbierali viac než 20-tisíc podpisov. Je veľkým víťazstvom aj opozície, ktorá neváhala použiť všetky dostupné prostriedky, ktoré umožňuje rokovací poriadok, aby si vynútila správu, vynútila mimoriadnu schôdzu a vynútila aktivitu ministerstva, ktoré muselo informovať verejnosť o reálnych a skutočných dôvodoch celého tohto procesu.

  Som o tom presvedčený, že nebyť našej aktivity v apríli, ale predovšetkým v máji v Národnej rade Slovenskej republiky zlúčenie s detskou fakultnou nemocnicou by sa bolo uskutočnilo. Treba povedať, že je to aj úspech ministerstva zdravotníctva, ktoré zišlo z kratšej cesty dole, ako som o to opakovane žiadal ministra Valentoviča.

  V skutočnosti v tomto politickom zápase o detské kardiocentrum je len jeden skutočný víťaz, deti s vrodenými chorobami srdca, pre ktoré sa, verím, podarilo zachovať kvalitnú a dostupnú kardiologickú a kardiochirurgickú starostlivosť. Ďakujem za pozornosť.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Novotného pán poslanec Urbáni a pán poslanec Zelník, pán poslanec Markovič. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Slovo má pán poslanec Urbáni.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Novotný, veľmi si vážim niektoré veci u teba, ale toto si predniesol ako nekrológ pre tých, keby nebolo kardiocentrum, niečo sa s ním spravilo, alebo keby sa bolo zlúčilo, že by tie deti zomreli. To je zavádzanie. Nevyťažujme z tohto politický kapitál. Som ďaleko od toho, aby som súhlasil s tým, že zdravotníctvo na Slovensku je v dobrom stave, že reštrukturalizácia nemocníc prebehla a že nie je tam veľa chýb a možno budeme aj do budúcnosti sa trošku viac venovať zdravotníctvu a bude ma viac počuť. To hovorím aj pred pánom ministrom.

  Ale na druhej strane treba povedať jedno férovo. Nikto nešiel rušiť detskú kardiochirurgiu na Slovensku. To, či bude jeden ústav, druhý ústav, bude jeden riaditeľ, dvaja riaditelia, to je absolútne jedno, keď to beží, je to zmanažované a sú na to peniaze. Ten argument, že je kardiocentrum v pozitívnych ekonomických číslach, vieme, že všetky sú. Pán poslanec Novotný, vieme, aké sú platby, aké sú čísla. Čiže dobrý ťah to bol. Ja som to hodnotil, keď ešte Zajac vytvoril kardiocentrá, bol to dobrý ťah, len ma mrzí, že nie sú ďalšie centrá, ktoré ešte Slovensko potrebuje, ale verím, že jeden deň budú.

  Čiže nedávajte to do politickej roviny. Ministerstvo spravilo chybu. Treba povedať, že najskôr si malo spraviť programovú stratégiu a potom s ňou vyjsť. Vyšli s ňou predčasne, ale hovorím, ja by som to nebral tak, že niekto chcel likvidovať kardiochirurgiu. Možno organizačne to malo byť zvládnuté lepšie, ale nemôžem s tým súhlasiť, čo si všetko tu povedal, pán poslanec. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Ja by som sa tiež vrátil z politickej roviny do odbornej a praktickej roviny, pretože si myslím a som presvedčený o tom, že vždy, keď sa niečo tvorí, tak sú názory pre a proti. Jednoznačne v zdravotníckom výbore, keď sme túto otázku preberali, tak zaznievali hlasy o tom, že v prvom rade treba zohľadniť personál a tých ľudí, ktorí tam pracujú, že to sú vysoko špecializovaní ľudia, ktorých je na Slovensku málo a v prvom rade sa treba opýtať ich a vytvoriť im také podmienky, aby ich záujem o túto prácu bol, aby nám neodišli, ale v žiadnom prípade sa neuvažovalo o zrušení kardiocentra ako takého.

  Pre mňa je ale podstatné, samozrejme, nie to, čo aká diskusia bola predtým, pre mňa je podstatný výsledok. A ten výsledok je skutočne veľmi excelentný, pretože naozaj začlenením detského kardiocentra, vybudovaním samostatnej budovy detského kardiocentra a začlenením do kardiocentra aj s dospelými bude fantastické v tom, že otázka výučby, edukácie kardiochirurgov bude podstatne lepšia ako doteraz. Takže pre mňa je podstatný výsledok a ten je, že ministerstvo a súčasná vláda to vyriešila veľmi dobre. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Chcem poďakovať pánovi predsedovi Novotnému, ktorý presne poukázal na celú tú genézu tohto problému a myslím si, že urobil správne, že na to poukázal, pretože mnohokrát je tu súčasná opozícia obviňovaná z toho, čo urobila, neurobila za posledných štyri, osem rokov a vyzývať k tomu, aby sa tu na niečo zabudlo a nediskutovalo sa o tom a povedalo sa len, že je to fajn a poďme ďalej, myslím si, že to nie je celkom správny prístup.

  Určite aj ja vítam rozhodnutie ministerstva, aj keď bolo kotrmelcom, alebo skôr by som povedal saltom zo dňa na deň, pretože niekoľko mesiacov tvrdiť a rozhodnúť, že to bude nejako a potom zo dňa na deň sa tváriť, že vlastne to bude úplne inak a že je to tak v poriadku a že zabudnite to, čo sa stalo doteraz, nesvedčí o profesionalite ministerstva zdravotníctva a jeho vedenia, teda bývalého. Takže ja určite súhlasím s tým, čo hovoril kolega Novotný a myslím si, že naozaj riešenie, ktoré bolo prijaté, je dobré, je správne, ale treba poukázať na to hlavne pre budúcnosť, aby sa podobné chyby, ktoré potom musí verejnosť či už odborná, či už laická, rodičia a potom aj tlak politikov zvrátiť, aby sa neopakovali.

 • Pán poslanec Novotný bude reagovať na faktické poznámky.

 • Ďakujem za reakcie na moje vystúpenie. V podstate sme všetci v zhode, takže veľmi sa ani nemusíme navzájom presviedčať. Chcel som ten celý proces možno zopakovať pre osvieženie pamäti aj pre vysvetlenie, prečo bola opozícia taká aktívna v mesiaci máj, pretože celý ten proces prebiehal trošku polohlasne a trochu podpultovo.

  To, že o tom nevedela opozícia, alebo že nemala dosť informácií nie je dôležité. Ale ja si myslím, že zamestnanci detského kardiocentra by mohli mať o tom informácie, čo sa bude diať s ich zdravotníckym zariadením, a keď mala byť naozaj fúzia s detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou jediné správne riešenie pre budúcnosť detského kardiocentra, mala byť spracovaná jedna kvalitná odborná analýza. Mala byť v januári odborná komisia, ktorá by posúdila všetky za a proti a malo sa postupovať touto cestou.

  Minister zdravotníctva Zajac robil veľkú reštrukturalizáciu zdravotníctva v Košiciach pod krycím názvom Guľový blesk alebo pod pseudonymom Guľový blesk. Bol som prvý, Milan, ty sa pamätáš, prvý vo výbore pre zdravotníctvo, ktorý som žiadal správu od ministra a dokonca sme mu tú správu nechali prepracovať, lebo sme neboli spokojní s tým, ako to má pripravené. Valentovič s tým mal problém. To tak celkom nejde rozhodovať o osude jedného takého zdravotníckeho zariadenia. Dnes sa ukazuje, že nebyť tej aktivity, ktorá tu bola v apríli a v máji, bolo by detské kardiocentrum zmizlo v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou.

  Dneska vieme, že detské kardiocentrum ako samostatný právny subjekt existovať nebude, lebo bude súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, ale to súhlasím so Štefanom Zelníkom, že je to z hľadiska logiky a z hľadiska efektivity omnoho, omnoho lepšie riešenie, ako keby sa stratilo v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou. Preto...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Lipšic, po ňom pani poslankyňa Sabolová.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, milé kolegyne, vážení kolegovia, samozrejme, že išlo o detské životy, pán poslanec Urbáni, pretože išlo o mieru mortality a ja sa k tomu vyjadrím aj podrobnejšie vo svojom vystúpení. A som rád, že detské kardiocentrum zostalo zachované a že vládna koalícia sa aspoň zastavila pri tom, keď boli reálne ohrozené detské životy malých pacientov, ktorí majú ťažké srdcové postihnutia.

  Vyjadrujem sa k tejto téme z dvoch dôvodov, aj keď nie je to téma, v ktorej sa vyznám a ktorej sa venujem, ale mal som možnosť poznať aj poznám viacerých detských kardiochirurgov, ktorých považujem za výnimočné osobnosti na Slovensku a ktorí svojím dielom, svojou prácou prispeli k tomu, že máme jedno z mála špičkových zariadení na Slovensku.

  A môj prvotný inštinkt mi hovorí, že ak niečo funguje, dajme od toho ruky preč. Ak niečo funguje, dajme od toho ruky preč. Štyristo miliónov korún, možnože je veľké lákadlo pre kohokoľvek v zdravotníctve, ale nemalo by byť lákadlom, ak hovoríme o zachraňovaní malých detských životov.

  O tom, že všetko smerovalo k zlúčeniu detského kardiocentra s detskou fakultnou nemocnicou, nemôže byť žiadnych pochybností. Bolo to rozhodnutie ministra zdravotníctva, boli tu vyhlásenia ministerstva zdravotníctva, už pán predseda výboru spomínal, ako sa koalícia bránila tomu, aby sa vôbec o tom rokovalo v parlamente. Nebola schválená správa, mimoriadna schôdza, a keďže koalícia vedela, že ďalší krok bude navrhovanie pána ministra Valentoviča, tak zrazu prišiel návrh pani poslankyne Laššákovej predložiť správu do parlamentu. Takýto bol sled udalostí.

  Myslím si, že jediné, čo na vládnu koalíciu zaberá, žiaľ, pán poslanec Urbáni, nie sú odborné argumenty, obávam sa, že nie, ale len škandál, ak je z toho škandál. Vtedy, keďže ste takí závislí od preferencií v prieskumoch, sa zľaknete a zaradíte spiatočku. A preto to, že sa detské kardiocentrum zachránilo, je najmä zásluha rodičov malých pacientov, ktorí verejne vystúpili, a nielenže vystúpili, oni aj konkrétne argumenty ponúkli a ja z nich niektoré poviem, pretože tu vlastne časť kolegov z koalície hovorí, že išlo len o nejaké organizačné riešenie, však kardiocentrum by bolo, nič by sa vlastne nestalo, to je jedno, kde bude. Ono bolo pri detskej fakultnej nemocnici a došlo pomerne k výraznej zmene v práci aj vo výsledkoch.

  Podľa správ detského kardiocentra v čase, keď kardiocentrum bolo súčasťou detskej fakultnej nemocnice klesali počty výkonov a kvalita poskytovanej starostlivosti. Špičkoví špecialisti, ale aj vysoko erudovaný stredný zdravotnícky personál začal odchádzať do zahraničia, kde bol neporovnateľne lepšie finančne motivovaný. Žiaľ, už mnohí aj odišli. A v zahraničí špičkových kardiochirurgov berú bez problémov. Čiže je to misia. Musím povedať, že práca detského kardiológa, detského kardiochirurga je asi jednou z najviac napĺňajúcich prác vôbec. Je to poslanie, je to práca asi napĺňajúcejšia ako práca naša tu v snemovni, a preto si myslím, že bolo obrovským hazardom, ak ktokoľvek z vládnej koalície, aj predchádzajúci minister a možno, že aj ďalší uvažovali, že zasiahnu takým spôsobom, ako uvažovali, do fungovania detského kardiocentra.

  Od osamostatnenia detského kardiocentra v priebehu štyroch rokov sa podarilo vybudovať funkčné, efektívne prosperujúce centrum zabezpečujúce kvalitnú zdravotnú starostlivosť nasledujúcimi výsledkami. Zvýšil sa počet diagnostickej a terapeutických výkonov. Výrazne sa zlepšila kvalita ambulantnej starostlivosti. Vytvorilo sa špecializované arytmologické pracovisko so zameraním na elektrofyziológiu a rádiofrekvenčné katétrové ablácie. Zlepšilo sa prístrojové vybavenie. Zlepšili sa podmienky pre pobyt detí a rodičov na oddelení, čo je zvlášť dôležité, keďže ide o malé deti, aby mohli byť rodičia s nimi nielen počas návštevných hodín.

  Takisto ministerstvo argumentovalo, že sa znižuje počet výkonov, čo ale nebola pravda, nebol pravdivý argument, pretože počet vyšetrení za rok bol na úrovni okolo od 6 700 po 7 700 takmer po osem rokov konštantný, dokonca bol mierny nárast. Ten horný údaj 7 700 je z roku 2007, teda z minulého roku.

  Ale poďme ku kvalite, lebo ide o záchranu malých životov. Podľa ukazovateľov detského kardiocentra sa naše kardiocentrum v porovnaní s inými v Európe pohybovalo na najlepšej úrovni v oblasti, ktorá určuje komplexitu operovaných pacientov a aj mortalitu. Čiže ja tu mám aj graf, ktorý potom poskytnem k dispozícii. Čiže hovoriť, že je to vlastne len technické opatrenie, ktoré v zásade nemá vplyv na kvalitu poskytovanej starostlivosti, nie je pravdou. To, že sa výrazne znížila mortalita, že sa zlepšila kvalita poskytovanej starostlivosti, že sa zachránili malé detské životy tým, že detské kardiocentrum je funkčné a samotné, je fakt. Myslím si, že predstavitelia kardiocentra a kardiochirurgovia nelobovali za kardiocentrum z dôvodu nejakej samoľúbosti alebo z dôvodu toho, že chceli mať viac kancelárií alebo niečo podobné. Bojovali aj rodičia. Rodičia kvôli malým deťom a je to ich zásluha, že kardiocentrum zostáva zachované, respektíve, že bude vo vhodnejšej verzii zlúčené s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb.

  Mám tu ďalšie argumenty, ktoré poskytli rodičia za zachovanie kardiocentra, ktorí vedeli posúdiť asi lepšie ako ktokoľvek z nás, aj ako zrejme vy, pán poslanec, ako ja, ako ktokoľvek iný, mali možnosť posúdiť kvalitu zdravotnej starostlivosti v čase, keď bolo kardiocentrum súčasťou detskej fakultnej nemocnice a dnes. Mali možnosť posúdiť, či došlo k zlepšeniu, k zhoršeniu a ich názor bol jednoznačný.

  Dovoľte mi odcitovať z článku jedného zo špičkových slovenských kardiochirurgov doktora Hraška, ktorý je dnes šéfchirurg v Nemecku, v najprestížnejšom nemeckom detskom kardiocentre a napriek tomu, že iní kardiochirurgovia majú možno lepšie politické kontakty a vystupujú v rôznych bulvárnych reláciách napriek tomu, že ich úroveň je skôr priemerná. Toto je asi jeden z najšpičkovejších detských kardiochirurgov nielen v Európe, ale na svete. Podľa tohto jeho článku, ktorý uverejnil pred pár mesiacmi 10. apríla, v kardiocentre sa zišla malá skupina mimoriadne odborne disponovaných a motivovaných lekárov, ktorá vybudovala pracovisko špičkovej úrovne, ktoré zachránilo životy tisíckam detí nielen zo Slovenska. A teraz sa zamýšľa nad tým, že o čo v tej kauze zlučovania kardiocentra ide. Dáva otázku. Takže, o čo v tejto kauze ide? „Prirodzene o peniaze. Od roku 2003 sa detské kardiocentrum, tak ako aj ostatné kardiocentrá na Slovensku osamostatnilo a ekonomicky začalo prosperovať. Je veľmi príznačné, že ekonomický úspech kardiocentra súvisel s jeho odlúčením od detskej fakultnej nemocnice. Jej manažéri, detskej fakultnej nemocnice, sú veľmi úzko politicky previazaní a osobne profitovo motivovaní. Skutočným cieľom zlúčenia kardiocentra s detskou fakultnou nemocnicou je získať 400 miliónov korún účelovo viazaných na detské kardiocentrum pre jej potreby. A navyše získať dojnú kravu na účely manažérov kolabujúcej nemocnice s poliklinikou.“

  Napriek týmto jasným slovám asi v súčasnosti najšpičkovejšieho slovenského detského kardiochirurga ministerstvo pokračovalo vo valcovaní ďalej a predložilo predbežnú analýzu, ktorú síce nikto nepodpísal z ministerstva zdravotníctva na necelé dve strany. Táto analýza argumentovala ušetrením, úsporami, v zásade ničím konkrétnym, ale tým, že je vhodné zlúčiť detské kardiocentrum s detskou fakultnou nemocnicou.

  Následne po tom, čo bola diskusia, po tom, čo boli snahy diskutovať v parlamente, čo sme sa snažili túto tému otvoriť, vládna koalícia cúvla. Detské kardiocentrum je zachránené. Zaplať pánboh. Ale nie je to zásluha ani vládnej koalície, je to napriek snahám vládnej koalície a je to zásluha rodičov malých pacientov, ktorí viac ako my všetci dohromady vedia, či detské kardiocentrum v tej podobe, ako je, zachraňuje malé životy alebo nie. Tá odpoveď je jasná. Zachraňuje. Ak zachraňuje, dajte od toho ruky preč. Keď niečo funguje, nesnažte sa to meniť. Ďakujem veľmi pekne.

 • S faktickými poznámkami páni poslanci Urbáni, Novotný, Valocký. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má poslanec Urbáni.

 • Ďakujem pekne. Na pána Lipšica nezvyknem reagovať, mám na to svoje dôvody, ale vyzval a spomínal moje meno, tak musím zareagovať. To, že právnici tu s ním polemizujú a sú rôzne úškrnky, do toho sa nemiešam, ale že je ezermeštér, neviem to po slovensky ani tak dobre povedať, že je expert aj na zdravotníctvo, tak gratulujem.

  Ale chcem povedať jednu vec. Prosím vás pekne, nikto, kto mal záujem, koho urážate, Valentoviča, pracovníkov na ministerstve, vo fakultnej nemocnici, že chcel zabíjať deti. Trošku ďaleko idete, prosím vás. A že opozícia reagovala. Veď ja som sa osobne stretával, aj moji kolegovia aj so zástupcami rodičov, ktorí majú deti, ktoré potrebujú túto starostlivosť, osobne sme rokovali s ministrom, diskutovali sme, sám som povedal pred chvíľou, že stratégia, ktorá bola zvolená, bola možno nesprávna na začiatku, že sa mohla iná zvoliť, ale nehovorme tu, že niekto niekoho chcel zabíjať.

  A že odchádzajú ľudia pracovať zo zdravotníctva do zahraničia, pán Lipšic, prečítajte si môj článok v roku 2003 a 2002 v Lekárnikovi, kde som varoval túto vládu, ktorá nespravila reštrukturalizáciu nemocníc práve, kde je 45 % budgetu pre zdravotníctvo. Čo ste spravili, že ste hodili na VÚC-ky nemocnice? Čo ste spravili v nemocniciach? Nič. Skrátka, nedokončili ste ani tie akcie, ktoré ste mali dokončiť, bola by to bývalá dobrá robota, ani to ste nedokončili vy. Čiže nehovorte, čo ste vy všetko spravili pre záchranu kardiocentra. Chvalabohu, to riešenie je teraz veľmi dobré, ktoré sa spravilo, a nehrajte sa tu, že ste vy niečo zachránili.

 • Ďakujem pekne. Ja nebudem vyčítať pánovi poslancovi Lipšicovi to, čo nepovedal, lebo nevšimol som si, že by hovoril o zabíjaní. Faktom ale je, že veľmi dobre hovoril o tom, že naozaj v detskom kardiocentre ide o životy a ide o zdravie malých pacientov, lebo najväčším bohatstvom zdravotníckeho zariadenia nie sú ani stroje, ani chodby, ani platy, ani vyrovnaný rozpočet, ani právna forma, ale ľudia, ktorí tam pracujú. Ak vám odídu traja, štyria špičkoví kardiochirurgovia, príprava jedného takého odborníka trvá 10, 15 rokov, tak to môžete zavrieť. Síce niekto tam bude predstierať operatívu detských srdiečok, ale doplatia na to predovšetkým malí pacienti, deti s vrodenými chorobami srdiečka. Ja som sa s tými zamestnancami v detskom kardiocentre opakovane stretol a rozprával. Predchádzajúci minister si na to čas nenašiel a naozaj má pán poslanec Lipšic pravdu, že boli pripravení odísť a chceli odísť, pretože detských kardiochirurgov v Európskej únii nie je tak veľa, aby mali problém sa niekde uplatniť.

  A možno by som využil tento priestor, aby som dovysvetlil aj to, čo tak latentne poletovalo aj vo vystúpení pána poslanca Lipšica, že teda zlúčenie s detskou fakultnou nemocnicou nebolo dobré riešenie. Treba povedať, že detská fakultná nemocnica nie je bubákom, detská fakultná nemocnica nie je ani zariadením, ktorého sa treba obávať. Je naozaj zariadením, ktoré sa takisto snaží poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť pre deti s rôznymi chorobami internistickými aj chirurgickými a takisto potrebuje modernizáciu. Len riešením nie je zobrať finančné prostriedky z jednej inštitúcie a preložiť ich do druhej, ale hľadať nejaký model, aby sa mohla modernizovať aj detská fakultná nemocnica...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Lipšic, my skutočne už na vás ani nechceme reagovať, ale keďže tu vidíme tie vaše bitky, ako ste najlepší odborník na súdnictvo, na advokáciu, na exekútorov a ešte si dovolíte konzultovať alebo diskutovať a poviem odborne o kardiostimuláciách, ja neviem čo v zdravotníctve, klobúk dole na váš vek. Už len javisko by som vám tu dal a pokojne môžete zabávať slovenských občanov.

  Začali ste hovoriť presne tak, ako povedal pán poslanec Urbáni. Reálne sú ohrozené životy malých pacientov. To snáď nemyslíte vážne. Potom ste povedali. Zachránilo sa kardiocentrum. Niekto ho išiel rušiť? Ako oddelenie? Áno? Veď absolútne je jedno, či to kardiocentrum alebo kardiochirurgická jednotka ju nazvime je tam alebo onam. Nemôžete povedať, že by bývalý minister urobil niečo zlé, keď stanovil komisiu, keď sa rozhodlo, tak ako sa rozhodlo. Možno, že budeme kritizovať raz alebo vy budete kritizovať aj to rozhodnutie, ktoré padlo teraz, že detské kardiocentrum bude vlastne súčasťou Národného ústavu srdcových chorôb. Aj to je možné. A možno vtedy tam pán poslanec Lipšic vystúpi ako najlepší odborník, ktorý spomína Viktora Hrašku, môjho spolužiaka. Samozrejme áno. Aj ja som čítal tento článok, aj ste mali pravdu, že je to vynikajúci odborník, aj predpokladám, že sa opäť vráti domov, tak ako sa voľakedy z Bostonu vrátil a urobil prvú transplantáciu detského srdca jedenapolročného pacienta a myslím aj v Európe, neviem teraz, či minimálne v strednej Európe. Takže ja by som absolútne nevidel nejakú tragickú situáciu, áno...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • S reakciami má slovo pán poslanec Lipšic.

 • Pán poslanec Valocký, ak reagovať nechcete, tak najlepšie je proste nereagovať. Neviem, či máte nejaké osobitné nutkanie v tomto smere. Ale v zásade musím povedať. Ja som sa aj vyjadril, prečo vystupujem, pretože sa poznám s viacerými kardiochirurgami aj s doktorom Hraškom a citoval som jeho článok. Nepočúvajte mňa, počúvajte jeho. On o tom vie viac ako ja určite, ale myslím, že vie viac ako vy a viac ako pán poslanec Urbáni.

  Ja som o zabíjaní nehovoril. A nehovoril som, pán poslanec Urbáni, však pokojne, pokojne mohli ste reagovať. Ani o tom, že opozícia niečo zachránila. Povedal som viackrát rodičia malých pacientov. Rodičia malých pacientov. Áno. A je mi veľmi smutné, že sme o tejto téme vôbec v parlamente museli hovoriť, pretože odcitujem vám vyhlásenie ešte pred týmto rozhodnutím hovorkyne ministerstva zdravotníctva. „Hovoríte, že však bola komisia a tá rozhodovala. Prebiehajú rozsiahle analýzy z rôznych pohľadov, ktoré v súčasnosti smerujú viac k tomu, že podporujú zlúčenie týchto dvoch subjektov, myslím subjektu detskej fakultnej nemocnice a detského kardiocentra.“ Áno, vďaka spoločenskému tlaku ste ustúpili. Zaplať pánboh a išlo o malé detské životy.

 • Teraz v rozprave vystúpi pani poslankyňa Mária Sabolová.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, aj keď sa nie možno veľmi dobre počúva trošku, ak zájdeme pol roka do minulosti, ale myslím si, že opakovanie je matka múdrosti a treba sa k niektorým otázkam pri rozhodovaní vrátiť. Ja moje vystúpenie chcem v takých krátkych informáciách predniesť, ale začnem koncepciou zdravotnej starostlivosti v kardiológii.

  V bodoch 2.1.4 kardiocentrá, špecializované ústavy, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2007 podpisovaná pánom ministrom Valentovičom, sa píše: „Špecializované nemocnice srdcových a cievnych chorôb sú samostatné právnické subjekty. Sú koncovými kardiologickými pracoviskami a oproti kardiocentrám navyše zabezpečujú komplexnejšiu diagnostiku a liečbu vrátane.“ A tam sú napísané už tie odborné medicínske postupy.

  A preto na začiatok ale chcem, ešte jednu poznámočku som si urobila, že aj keď nie sme lekári a nemáme medicínske vzdelanie, páni kolegovia z koalície, my neliečime v tom kardiocentre, ale my rozhodujeme, my usmerňujeme, my sa môžeme vyjadrovať ako občania, ako ľudia, ktorí si myslím, že do tých postupov a zákonodarstva rozumieme a určite toľko ako vy noví poslanci vládnej koalície napriek tomu, že ste lekári. Toľko na úvod.

  Čiže koncepcia zdravotnej starostlivosti v kardiológii jasne hovorí, že tieto centrá by mali ostať samostatné. Je to jediné a bolo to jediné, alebo je to jediné špecializované pracovisko, ktoré je zároveň zaradené aj vo verejnej minimálnej sieti ako samostatný subjekt. Čiže už aj v tom čase, keď takto rozhodol, že zariadime tieto všetky štátne zdravotnícke zariadenia do minimálnej siete, minister Valentovič na základe koncepcie bol presvedčený, že má ostať ako samostatné centrum. No neskôr, a to už neviem, to snáď z tých možno pár úryvkov, ktoré prečítam, sa nejako rozhodol ináč a tam sa mi zdá, že pán minister nerozhodoval už ako odborník, ale už ako politik. A možno už v prvej fáze, keď sa nestretol s riaditeľom detského kardiocentra, nevypočul jeho odborné argumenty predtým, ako spustil aktivity na zlúčenie DKC a detskej fakultnej nemocnice, pretože celá diskusia, tak ako sa pred časom vyjadril aj kolega Zelník vo výbore ešte vo februári tohto roku, by mala byť na špičkových odborníkoch a oni by mali rozhodovať, čo by sme boli veľmi radi.

  Aj pred nejakým časom po výbore si pamätám na jednu diskusnú reláciu, kde konečne prvýkrát mal možnosť riaditeľ detského kardiocentra doktor Kunovský diskutovať s riaditeľom detskej fakultnej nemocnice. Z tohto vystúpenia alebo z tejto diskusie som mala pocit, ako keby bolo už, bol to asi apríl tohto roku, mala som úplne pocit, ako keby riaditeľ detskej fakultnej nemocnice už hovoril zlúčené dve nemocnice, ako keby mal už mandát na to, že to detské kardiocentrum zanikne.

  A trošku budem citovať. Tam aj zazneli konkrétne pre verejnosť dostupné informácie, ako je to skutočne s detským kardiocentrom, či je, alebo nie je potrebné, či tie zavádzajúce informácie z ministerstva sprostredkovávané pani hovorkyňou o tom, že na Slovensku už v prenatálnej diagnostike nie je potrebné samostatné a môže sa zlúčiť, ale tu treba povedať možno niekoľko čísiel aj pre vás, páni kolegovia, kým v západnej Európe prenatálna diagnostika je v 60 a 75 % postihnutá, na Slovensku je to len 13 % a v Českej republike 60 %.

  Tu ešte na začiatok alebo teda nebudem veľmi dlho rozprávať, nebojte sa, chcem pripomenúť aj aktivity rodičov, ktorí ešte v apríli žiadali o stanovisko a stretnutie ministra zdravotníctva. Boli to rodičia, predtým to bol riaditeľ a ani to sa neuskutočnilo až po veľkom nátlaku alebo pred oznámenou akousi demonštráciou rodičov. Ale predsa sa len vrátim ešte k februáru po výbore, 12. februára bol výbor, následne na to vyšli krátke tlačové správy, kde štátny tajomník ministerstva zdravotníctva pán doktor Klačko poslancov ubezpečil, že rezort zatiaľ v otázke fúzie DKC a detskej fakultnej nemocnice o ničom nerozhodol, ešte nie je definitívne stanovisko, stále je situácia v analytickej fáze povedal a rezort zvažuje možné výhody vzniku komplexného centra poskytujúceho zdravotnú starostlivosť. V tom čase obávam sa a poviem to takto verejne, ešte žiadne analytické fázy neprebehli, pretože komisiu na posúdenie zlučovania zriadil až minister Valentovič, aj to po veľkom tlaku v apríli, máji tohto roku.

  V tom čase ešte pán štátny tajomník po výbore konštatoval, „že tak ako lekár dôkladne analyzuje pacienta, kým doňho zareže“, tak je to napísané v úvodzovkách, tak aj my chceme najprv poznať všetky pozitíva a negatíva rozhodnutia, uviedol pán štátny tajomník k tejto téme.

  Pýtam sa, prečo už vtedy vo februári nebolo možné zriadiť takú komisiu, stretnúť s riaditeľom detského kardiocentra. Možno táto informácia, teraz mi tak napadlo, že pán minister je krátko vo funkcii, ale aj preňho je akousi rekapituláciou, čo sa dialo, čo bolo vo výbore a môže oveľa hlbšie vniknúť do toho, čo ho čaká a pred aké rozhodovania bude postavený.

  Neskoršie v apríli, a tu už treba povedať, že z ministerstva vychádzali signály, že detské kardiocentrum bude zlúčené s detskou fakultnou nemocnicou. Pani hovorkyňa Silvia Horváthová 8. apríla povedala: „Podľa výsledkov týchto analýz,“ radi by sme ich boli vidieť, ale nemali sme možnosť do nich nahliadnuť, „by bolo zlúčenie oboch zariadení efektívne“. Neviem, z čoho vychádzala v tom čase a doplnila, „že ministerstvo stále ešte nemá komplexné výsledky analýz, ministerstvo nemá všetky podklady na to, aby sa mohlo definitívne rozhodnúť“, povedala pani hovorkyňa, ale následne mám tu tiež ako jedno stanovisko, v ktorom nás poslancov rodičia informovali, kedy už pán minister informoval 15. apríla rodičov, že ministerstvo zdravotníctva už požiadalo o súhlas so zlúčením pána ministerstva financií Počiatka. Či už rozhodol a ako, zatiaľ nevieme, píšu títo rodičia po stretnutí s ministrom. Čiže treba povedať, že boli veľmi jasné a aj verejne známe dôkazy o tom, že k spojeniu týchto dvoch zariadení malo prísť.

  Na nás a na mnohých sa obrátili aj pracovníci detského kardiocentra a myslím si, že veľmi dobre v niektorých tých svojich stanoviskách, listoch a stretnutiach zhrnuli informáciu, že keď sa kompetentní nebudú báť verejnej mienky, nebude tu odpor a rátajú len s poslušnosťou, nikdy sa veci nepohnú. A preto si myslím, že tento verejný tlak zo strany rodičov, pracovníkov, ale aj zrejme poslancov napriek tomu, že napísali, že ich mrzí, že sa politika vnáša do takéhoto rozhodovania, si myslím, že tento tlak verejnosti pre túto vládu Roberta Fica je vždy to, čoho sa najviac bojí. A preto je dobré, aby nielen my ako politici a poslanci, ale aby občania sa nebáli si svoje práva hájiť možno aj takýmto spôsobom či protestnými zhromaždeniami, či vyslovovaním verejných názorov, lebo myslím si, že jediný tlak, ktorý platí na túto vládu, je zatiaľ občan, ale myslím si, že ten občan sa musí ešte zmobilizovať, aby ten tlak bol taký, ako by bolo dobré a správne očakávať.

  A ešte sa chcem dotknúť jednej záležitosti. Pán minister Valentovič sa nechal počuť pri odôvodňovaní zlúčenia týchto dvoch zdravotníckych zariadení, čo ja považujem za nezrozumiteľné a nelogické argumenty, že pri spájaní by sa ušetrilo na platoch. Ja si myslím, že na platoch by sa veľa neušetrilo, pretože tých režijných nákladov v detskom kardiocentre bolo veľmi málo a myslím si, že liečba detskej fakultnej nemocnice tým, že ju zlúčim s niečím fungujúcim je niečo, čo je nerozumné a ja som presvedčená, pán minister, že detskú fakultnú nemocnicu a nielen bratislavskú, ale aj košickú a banskobystrickú treba nejakým spôsobom liečiť a pomôcť, aby to boli zariadenia, ktoré nebudú v dlhoch. Možno, že je to aj čerstvá informácia z komory lekárov, aby sa navýšili odbory za poistencov štátu, pretože detskí pacienti sú tí, za ktorých sa platí málo, sú tí, ktorí sú veľa chorí alebo často chorí, presne tak, ako sú často chorí aj poistenci štátu, a to sú dôchodcovia. Takže myslím si, že nie takto treba liečiť a riešiť či platy, či ich zariadenia, ale treba začať robiť analýzu, kde ten systém je stratový a kde ten systém je nedofinancovaný.

  A ešte možno kratučko. Koaliční poslanci ešte vo februári vo výbore, aj keď tak nepriamo boli prekvapení nad touto iniciatívou ministerstva zdravotníctva, pretože mnohí z nich a práve zase zdravotníci poznajú veľmi dobre odborníkov, ktorí pracujú v detskom kardiocentre, ale, no, politika je politika, nedá sa vždy nahlas hovoriť, ale sa teším, že zrejme aj z ich iniciatívy a z ich názorov vo svojich vlastných poslaneckých kluboch došlo k normálnemu reálnemu prehodnocovaniu celej situácie a uskutočnilo sa stretnutie s riaditeľom detského kardiocentra, začalo sa rozmýšľať o inej alternatíve, ktorá by bola aj v súlade s koncepciou zdravotníctva, aby kardiológia a špecializované nemocnice boli samostatné právnické subjekty a aby na úroveň nich, ktoré sú dostatočne financované, sa dostali aj mnohé iné zdravotnícke zariadenia.

  A na záver len toľko. Neviem, či je to zmenou ministra, neviem, či je to tlakom verejnosti a odborníkov, nakoniec došlo k dobrému rozhodnutiu, lepšiemu rozhodnutiu a ja verím, že môžeme povedať, časom aj k dobrému rozhodnutiu, ak budú tieto dve zariadenia – kardiocentrá fungovať spoločne a že nájdete, pán minister, aj odvahu sa pozrieť na to, ako zlepšiť financovanie a zdravotnú starostlivosť pre deti v detských fakultných nemocniciach.

  A očakávam od vás, že budete otvorený a nie tak, ako som popísala, že je tu nejaká analýza vo februári, potom budeme analýzu robiť až v máji až po verejnom tlaku, že budete vy múdrejšie a rozumnejšie rozhodovať a budete dodržiavať isté pravidlá a princípy, ktoré sú v zákonodarstve zdravotnej starostlivosti zakotvené. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami pán poslanec Halecký, pán podpredseda Číž. Končím možnosť prihlášok s faktickými poznámkami. Ako prvý pán poslanec Halecký.

 • Ďakujeme, pán podpredseda. Chcel by som sa vyjadriť ako lekár kardiológ k vystúpeniu pani poslankyne Sabolovej. Chcel by som len dodať, že je to riešenie viacej technicko-organizačné ako odborné kardiologické. Zaiste, že to ovplyvňuje aj otázku kardiológie. Musíme si však postaviť otázku, k čomu to zlúčenie malo slúžiť. Jednoznačne musí slúžiť k lepšiemu organizačnému a technickému zabezpečeniu starostlivosti o pacientov a v tejto dobe zdá sa, že aktuálne je aj možnosť zvýšenia pre špičkových pracovníkov, čo sa týka otázky platov, pretože sú to ľudia, ako už bolo spomínané, superšpecialisti, ktorých je na Slovensku iba niekoľko, a pokiaľ vycítia situáciu, že ekonomicky je to pre nich nevýhodné, sú buď v Rakúsku, alebo v Nemecku, alebo v USA, alebo v Kanade.

  Viem, že na začiatku sa to riešenie dostalo až na politickú parlamentnú pôdu, čo považujem dosť za nenáležité, lebo sa mala riešiť vnútri rezortu takáto drobná, dá sa povedať, záležitosť. Myslím si, že vytvorenie komisie, ktorá to mala prešetriť, mala byť vytvorená skôr, predišlo by sa zbytočnému politickému nejakému overovaniu z jednej alebo z druhej strany. Viem, že tým pádom, že to riešenie je s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb, je to riešenie optimálne vzhľadom na to, čo bolo možné, ale podstatné je, ako som spomínal, aby nedochádzalo k tomu, aby detskí pacienti mali menej peňazí cez poisťovne a lekári aby pocítili tiež na svojich platoch. Predpokladám, že v organickej jednotke celého národného ústavu sa to nestane a riešenie sa časom ukáže ako správne.

 • Ďakujem pekne. Ide mi skôr zaujať stanovisko k veciam, ktoré pravdepodobne sa dajú vytušiť z toho, čo tu hovorila pani kolegyňa z KDH a jej predrečník. Mám s tým vždy veľké problémy, ako dokážu títo ľudia neuveriteľne manipulovať s pravdou a naozaj sťažuje to zmysel bytia v tomto parlamente a hlavne, čo mi utklo, že ten dialóg naozaj nemá absolútne žiadny zmysel.

  Ja by som v tejto súvislosti s tým, čo hovorila teda pani predsedníčka klubu, chcel povedať, že pána riaditeľa tohto ústavu som prijal ako predseda klubu už v roku 2006, kde ma nesmierne intenzívne presviedčal o tom, že prepánajána, že má 300 miliónov korún a že nemá kde mať to kardiocentrum, že keď sa mu podarilo uchrániť pred obrovskými atakmi Zajacovej reformy, aby sme mu teda pomohli my. Tak som sa snažil, chodil som, hľadal som priestor, pavilón. Rozprával som sa na zdravotníckej univerzite s ľuďmi. Zo všetkých strán odborníci, ktorí hovoria, no áno, v kardiocentre je špičkové pracovisko, špičkovo robia, ale majú hlboko nadštandardné podmienky. Nadštandardne využívajú zdravotnícky poisťovací systém, úkony, ktoré robia, sú nesmierne drahé, dá sa vytvárať prostredie, že tam chirurgovia zarábajú možno až 180-tisíc. Hovorím, nepochybne je to žiaduci stav všade, len ako to zariadime vo všetkých iných nemocniciach, ako na Slovensku je to potrebné, logicky teda musíme zvažovať medzi dvomi záujmami. Udržať pracovisko, kde práve to detské kardiocentrum bude mať pracovníkov s viac ako 100-tisícovými platmi, a teda so všetkými inými, s detskou fakultnou nemocnicou a podobne, kde treba robiť všetky tie štandardné úkony na internom a tak ďalej a tak ďalej. Tu je rozpor.

  Nepochybne to nie je jednoduché a viem si predstaviť, že pracovať na tom, aby fungovalo detské kardiocentrum, že to má význam. Samozrejme treba hľadať dobré organizačné riešenia. Vyrobiť z tohto kauzu tohto typu a priživovať sa a parazitovať tak nesmierne hlúpo...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem pekne. Dobre, že už nebolo počuť posledné slová pána podpredsedu, lebo myslím si, že v poslednom čase sa necháva strhnúť emóciami.

  Chcem zareagovať prv na pána poslanca Haleckého len veľmi krátko na tú jeho prvú vetu, keď hovoril, že ide v tejto veci viac o organizačné veci ako o odbornú problematiku a samozrejme, lebo tomu môžeme rozumieť a verím, že aj tou prvou vetou ma podporil, že tomu asi môžem rozumieť, aj keď nie som lekárkou.

  A na pána podpredsedu Číža, ktorý asi zrejme nevydrží, si myslím, že manipuláciu s pravdou asi vykonáva on, lebo ja som nehovorila o ňom, že sa nestretol, alebo strana SMER sa nestretla s niekým. Hovorila som, že minister zdravotníctva, ktorý zodpovedá a ktorému podlieha toto štátne zariadenie, tak nediskutoval s riaditeľom, keď začal hovoriť aj cez slová svojej hovorkyne, aj cez svoje slová, aj cez štátneho tajomníka, že sa pripravuje toto zlučovanie.

  Pán podpredseda, nie 300 ale 400 miliónov korún ste mu zrejme zagarantovali pre výstavbu a že majú hlboko nadštandardné podmienky? Je to dobré, veď by bolo dobré, aby všetci odborníci v zdravotníctve mali takéto nadštandardné podmienky, a preto by bolo dobré, aby sme mali ekonomickú analýzu, akým spôsobom sme schopní zaplatiť zdravotníckych pracovníkov, aby boli docenení, ale tam bez navýšenia za poistencov štátu sa zrejme asi nepohneme. A ja si myslím, že títo kardiológovia robia nadštandardné výkony, ktoré nie sú jednoduché a ktoré sú život zachraňujúce. A preto si myslím, že sú konečne docenení.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. O slovo požiadal navrhovateľ pán minister. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ak sa neurazíte, tak budem veľmi stručný, lebo nechcem plytvať vaším drahocenným časom a ešte stále vo mne je kúsok chirurga, čiže radšej rozprávam krátko ako veľa. Samozrejme, analýza štyroch možných riešení detského kardiocentra je u mňa, je to analýza na desať strán a je komukoľvek z vás k dispozícii. Dám to nafotiť, dám to každému, kto to bude chcieť, s tým nemám žiaden problém.

  Zároveň chcem poďakovať Vilovi za verejnú podporu mojej sily. Konečne cítim, že nie som figúrka, som ozaj vážny minister, pretože som odolal všetkým tlakom všetkých lobistických skupín a rozhodol som sa, ako som sa rozhodol. Ďakujem pekne, to som čakal.

  Viete, že som absolvoval stáže v Amerike, vo Švédsku, vo Francúzsku, v Švajčiarsku, mám svoj vlastný názor, aj som ho od začiatku mal na detské kardiocentrum a záver komisie, ktorý prišiel, bol plne v totožnosti s mojím názorom. Čiže fakt ohľadom detského kardiocentra nemám pocit ani vášho nátlaku, ani pocit nátlaku detí.

  Bol som v detskom kardiocentre, ale chcem vám povedať len jednu vec. Detské kardiocentrum je vážna inštitúcia a liečia sa tam vážne choré deti. Prešiel som všetky oddelenia. Fakt, keď sa tam človek prechádza, tak musí mať slzy na pokraji, keď vidí otvorené hrudníky s bijúcimi srdiečkami. Na druhej strane máme aj detskú fakultnú nemocnicu, ktorá lieči onkologicky choré deti, ktorá lieči úrazy, ortopedické chyby, a preto považujeme riešenie presun detského kardiocentra do národného ústavu za globálne riešenie, ktoré uvoľní priestory na podporu aj ostatných detských pacientov. Nemáme len deti z kardiocentra, máme všetky deti.

  A mojou prioritou bude, a v najbližších mesiacoch to uvidíte, riešenie problematiky detí v Košiciach, v Košickom kraji aj v Banskej Bystrici. Myslím, že uvidíte konkrétne kroky. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Ja som skoro všetko povedal vo svojom vystúpení, takže len zhodnotím, že v rozprave vystúpili traja poslanci z opozície, žiaľ, žiadny koaličný poslanec. Som rád, že táto rozprava v Národnej rade prebehla a myslím, že je dobré, že sa venovala tejto správe pozornosť a nielen tomu, čo je obsahom tejto správy, ale aj tomu, čo predchádzalo túto správu.

  Chcem len povedať, že z vystúpení všetkých poslancov jasne znelo, že politické rozhodnutia v kauze detského kardiocentra predchádzali odborné rozhodnutia, že odborná komisia, a to povedali vo svojich faktických poznámkach aj koaliční poslanci, začala fungovať a pôsobiť veľmi neskoro. Je veľmi neštandardné, aby sme v novembri zastavili proces prípravy výstavby alebo rekonštrukcie nového pavilónu pre detské kardiocentrum, aby od januára protestovala verejnosť, aby od januára protestovali rodičia detských pacientov s vrodenými chorobami srdiečka, aby sa pripravovala nejaká analýza, ktorá hovorila jednoznačne o potrebe zlúčenia s detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou, aby ministerstvo zdravotníctva začalo konať a vytvorilo odbornú komisiu, až keď opozícia žiada poslanecký prieskum, správu, zvoláva mimoriadnu schôdzu, keď sa spisuje petícia, pod ktorú sa, mimochodom, podpísalo viac než 20-tisíc občanov Slovenskej republiky.

  Naozaj je to veľmi neštandardné a jasne z toho vidno, že najprv padlo politické rozhodnutie, že detské kardiocentrum sa zlúči s detskou fakultnou nemocnicou, a potom sa dodatočne hľadali odborné argumenty.

  Treba ale povedať, že skutočnosť, že odborná komisia, ktorú zriadil ešte predchádzajúci minister zdravotníctva, došla k záveru, že optimálne riešenie pre detské kardiocentrum je zlúčenie s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb v Bratislave len potvrdzuje to, čo opozícia tvrdila od začiatku, že zlúčenie s detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou nepomôže nikomu. Ani detskej fakultnej nemocnici, lebo aj o nej treba hovoriť, lebo ona nie je zlým účastníkom tohto celého konania, ale je len jedným subjektom, ktorý mal mať ďalšie problémy, teda mal sa postarať o iný subjekt, ktorý sa mal stať súčasťou tohto subjektu bez toho, aby mal na to priestorové a organizačné predpoklady, ako to koniec koncov ukázal aj výsledok odbornej komisie, že sa našlo dobré riešenie pre detské kardiocentrum, ktoré umožní poskytovať špičkovú kardiologickú a kardiochirurgickú starostlivosť pre deti s vrodenými chorobami srdiečka.

  Chcem povedať, že iste opozícia vníma tento výsledok ako svoje víťazstvo, pretože vykonala dosť značný politický tlak v mesiaci apríl, ale predovšetkým v mesiaci máj, na základe ktorého vznikla odborná komisia a došlo k zmene už pripravovaného rozhodnutia. Do určitej miery som to povedal a znovu to potvrdím, je záver aj víťazstvo ministerstva zdravotníctva, ktoré vzišlo z kratšej cesty dole. Je vždy čestnejšie priznať si chybu a opraviť ju, ako tvrdošijne trvať na nezmysle. Z tohto pohľadu je z hľadiska ministerstva zdravotníctva správne, že počúvlo svoju odbornú komisiu a našlo toto kompromisné riešenie, ale skutočným víťazom sú naozaj deti s vrodenými chorobami srdiečka, pre ktoré sa, verím, zachová rovnako kvalitná a dostupná, dokonca možno aj zlepšujúca sa kardiologická, kardiochirurgická starostlivosť. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem za spravodajskú správu a za zhodnotenie diskusie. Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovania o tomto bode programu.

  Ďalším bodom programu je

  návrh na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Návrh je uvedený ako tlač 491 a správa výboru má číslo 691 a, pán minister, máte slovo a uveďte tento návrh vlády.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, v rámci hesla trikrát a dosť vám prednesiem posledné úvodné slovo z mojich úst tohto dňa, takže dovoľte mi, aby som v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Dozorná rada Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má päť členov. Predseda, podpredseda, ďalší traja členovia dozornej rady. Podľa § 26 ods. 3 zákona členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.

  Z hľadiska potreby skvalitniť kontrolnú činnosť dozornej rady v súlade so zákonom predkladám Národnej rade návrh na, po prvé, odvolanie predsedu a troch členov dozornej rady nasledovne: MUDr. Vojtecha Lazara z funkcie predsedu dozornej rady, MUDr. Mariana Petka, MPH z funkcie člena dozornej rady, Ing. Daniela Végha z funkcie člena dozornej rady a MUDr. Petra Horvátha, MPH z funkcie člena dozornej rady.

  Po druhé. Voľbu nového predsedu a dvoch členov dozornej rady nasledovne: MUDr. Ivana Valentoviča do funkcie predsedu dozornej rady, MUDr. Petra Janka do funkcie člena dozornej rady a MUDr. Petra Molitora do funkcie člena dozornej rady. Navrhovaní kandidáti spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky na zvolenie za členov dozornej rady. Návrh zostávajúceho člena dozornej rady predložím po predložení návrhu opozície. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister, za uvedenie návrhu. Teraz dávam slovo poverenému členovi z výboru pre zdravotníctvo poslancovi Jozefovi Valockému a prosím ho, aby podal správu o prerokovaní veci vo výbore.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru a predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o výsledku prerokovania návrhu na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (tlač 691).

  Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 431 z 25. júna 2008 schválila návrh na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a predložila ho Národnej rade Slovenskej republiky v zmysle § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 697 z 30. júna 2008 pridelil návrh na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne ihneď.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval o predloženom návrhu na svojej 27. schôdzi výboru dňa 1. júla 2008. Návrh na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odôvodnil minister zdravotníctva Slovenskej republiky Richard Raši.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo sa oboznámil s predloženým návrhom a konštatoval, že navrhovaní kandidáti spĺňajú požiadavky podľa § 26 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. Materiál obsahuje životopisy navrhovaných kandidátov a čestné vyhlásenia so súhlasom kandidatúry.

  Vážený pán predseda, dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca výboru a predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o výsledku prerokovania návrhu na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Výbor súhlasil s návrhom vlády a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, po prvé, podľa § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po a odvolať Vojtecha Lazara z funkcie predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Mariána Petka, Daniela Végha, Petra Horvátha z funkcie členov Dozornej rady Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Po b zvoliť Ivana Valentoviča do funkcie predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Petra Janka, Jozefa Molitora do funkcie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Po druhé. Podľa § 39 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vykonať hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedu a členov dozornej rady verejne naraz o všetkých kandidátoch.

  Po tretie, vykonať hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu a členov dozornej rady verejne a naraz o všetkých kandidátoch. Výbor poveril mňa, aby som predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

  Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca, otváram rozpravu o tomto bode programu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne? Registrujem pána poslanca Viliama Novotného. Ešte niekto iný? Pokiaľ nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Slovo má pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte, aby som sa vyjadril k návrhu na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov.

  V decembri 2006 Národná rada schválila poslaneckú novelu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, v rámci ktorej sa dala vláde možnosť odvolať predsedu a Dozornú radu Úradu pre dohľad aj z iných dôvodov, než aké boli dovtedy uvedené v zákone.

  Poslanci Národnej rady tak dali vláde voľnú ruku na odvolanie predsedu a Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vlastne kedykoľvek, keď dotyčné osoby nebudú rešpektovať politický záujem a ciele vlády.

  Túto novelu sme vtedy označili za začiatok politického ovládnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Minister Valentovič vtedy tvrdil, že o toto tu vôbec nejde. A že nejde ani o odvolanie vtedajšieho predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ktorý mal, mimochodom, podobne ako dozorná rada päťročné funkčné obdobie, ktoré bolo ani nie v prvej polovici.

  To, že išlo o politický zámer ovládnuť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bolo úplne jasné a na dôkaz nebolo treba dlho čakať. Dňom 24. januára 2007 bol odvolaný predseda Úradu pre dohľad pán Gajdoš a 25. januára toho roku 2007 vymenovaný pán predseda Demovič. Dvadsiateho ôsmeho februára 2007 bola odvolaná aj sedemčlenná správna rada a ku 1. marcu 2007 vymenovaná nová správna rada. Novela zákona začala platiť 15. januára 2007 a už 24. januára, teda za deväť dní účinnosti bol z iných dôvodov odvolaný predseda a do mesiaca aj správna rada.

  Návrh, ktorý prerokujeme dnes, je o dokončení procesu politického ovládnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dnes z iných dôvodov, rozumej politických dôvodov odvolávame štyroch členov päťčlennej dozornej rady napriek tomu, že nie sú ani v polovici svojho funkčného obdobia, ktoré je päťročné. Dnes nás teda vláda žiada, aby mohla dokončiť proces úplného politického ovládnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  To treba vedieť v tejto snemovni, dámy a páni, že dnešným hlasovaním rozhodneme o úplnom politickom ovládnutí Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ja sa ale pýtam, prečo prerokúvame tento návrh práve teraz, keď sú členovia dozornej rady v polovici funkčného obdobia. Čo sa také udialo vo vzťahu ku štyrom členom dozornej rady, že majú byť práve teraz odvolaní. Zmenilo sa niečo v ich činnosti? Zle vykonávajú svoju prácu? Nič také som sa totižto v návrhu vlády nedočítal. Prečo odvolávame len štyroch členov? Nie náhodou preto neodvolávame terajšieho podpredseda dozornej rady pána Milana Považana, lebo bol nominantom Ľudovej strany – HZDS? No ale aj tak teraz bude mať v porovnaní s novozvolenými členmi dozornej rady len polovičné funkčné obdobie, potom budeme zase dovoľovať jedného člena dozornej rady?

  Moje ďalšie otázky sa už týkajú voľby nových členov dozornej rady. Prečo ideme zvoliť len troch a nie štyroch? To bude dozorná rada odteraz len štvorčlenná? Včera nám pán minister zdravotníctva vo výbore per zdravotníctvo tak polooficiálne navrhol, ponúkol, aby opozícia navrhla jedného člena dozornej rady. Musí ho ale schváliť vláda, až tak o tom budeme hlasovať v Národnej rade Slovenskej republiky.

  Prečo vláda? Menovite vy pán minister zdravotníctva ste túto ponuku nedali pred rozhodnutím vlády o odvolaní a návrhu na zvolenie nových členov dozornej rady. Mohli sme to urobiť naraz. Stačilo poslať list predsedom poslaneckých klubov. Tak sa tým budeme zaoberať ešte minimálne jedenkrát už ani nehovoriac, že nominant opozície, ak ho teda vláda dobrosrdečne odobrí, bude posledný zvolený do päťčlennej dozornej rady, a tak bude najdlhšie zotrvávať vo svojej funkcii, keďže je tam päťročné funkčné obdobie.

  Bude to vyzerať asi takto. Zhruba o dva a pol roka sa skončí funkčné obdobie pánovi podpredsedovi Považanovi, takže budeme musieť dovoliť jedného do dozornej rady. O ďalších päť rokov sa skončí funkčné obdobie ďalším trom členom dozornej rady, takže ich budeme musieť dovoliť. A o ďalšie tri mesiace, lebo počítam, že najskôr budeme o tom hlasovať v septembri, sa skončí funkčné obdobie tomu jednému nominantovi z opozície a znovu ho budeme dovoľovať. A toto je načo dobré takýto model? Prečo to nevieme urobiť naraz, keď už sa tak rozhodla vláda Slovenskej republiky?

  A teraz na záver som si nechal zlatý klinec návrhu vlády. Návrh na voľbu Ivana Valentoviča za predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dámy a páni, politici si väčšinou nezvyknú dobre pamätať, ani voliči, čo bolo pred niekoľkými rokmi, ale čo bolo pred troma alebo štyrmi týždňami by sme si ešte mohli pamätať. Neodstúpil náhodou pán minister zdravotníctva pred tými troma, štyrmi týždňami zo zdravotných dôvodov? Z vážnych zdravotných dôvodov dokonca? Som rád, naozaj som rád, keď som tento návrh prečítal, ktorý prišiel z vlády, že sa mu zdravotný stav tak rýchlo zlepšil. Naozaj ľudsky ako lekár sa vždy teším, keď sa pacient cíti lepšie a môže sa znovu vrátiť do pracovného procesu, lebo to je cieľom zdravotníctva. Aby sme pacienta čím skôr vrátili do riadneho pracovného procesu.

  Pripomína mi to ale trochu tak tú predchádzajúcu éru viete spred roku 1989. Súdruh sa na funkcii neosvedčil. Aby nebola hanba, tak ho necháme odstúpiť zo zdravotných alebo rodinných dôvodov. Potom krátka prestávka a šup ho na nejaké pokojné teplé miestečko. Kašický do Bruselu, Bernátek do Bruselu, Valentovič, v Bruseli nebolo miesto, tak za predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. (Potlesk).

  Dámy a páni, ja tento návrh na neodôvodnené odvolanie štyroch členov dozornej rady a voľbu nových troch politických nominantov vládnej koalície nepodporím. Dávam tiež procedurálny návrh, aby sme o odvolaní jednotlivých členov dnes fungujúcej dozornej rady hlasovali verejne, ale jednotlivo, nie verejne a spoločne, ako to navrhol pán spravodajca. Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Novotného pán poslanec Minárik, pani poslankyňa Sabolová, pán poslanec Frešo. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a slovo má pán poslanec Minárik.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vy ste ako lekár veľmi skeptický k zázrakom, ale v Lurdy verím, takže to s tým zdravotným stavom už môže byť v absolútnom poriadku a som rád, že táto vláda naozaj vie oceniť, že pán Valentovič bol naozaj slabý minister, lebo Kašický do Bruselu, Bernátek do Bruselu, ale naozaj, pán minister Valentovič, exminister len do dozornej rady.

 • Ja len veľmi krátko by som chcela zareagovať na kolegu za náš poslanecký klub, a teda jeden klub z opozície. Tak ako aj teraz zaznelo vo vstupnom vystúpení pána ministra, že to miesto je pre opozíciu. Moja otázka vo výbore bola, či tá opozícia, ak navrhne meno, má reálnu šancu mať tam toho svojho zástupcu. Odpoveď znela rozhodne vláda. Ja sa ale pýtam, prečo tam nemôže ostať ten zástupca, ktorý tam už dnes je za tú opozíciu, alebo ktorého by sme my tam chceli ponechať, čiže zrejme tak asi aj mám šancu a nádej, že tá vláda rozhodne tak ako o odvolaní týchto troch, že nebudeme mať šancu.

  A ešte jedna otázočka, pán minister, takáto ponuka na to, aby sme mohli obsadiť to miesto by mala prísť nejakou formou. My sme brali síce vo výbore tú ponuku pre opozíciu, ale myslím, že by bolo vhodné, keby ste oslovili predsedov poslaneckých klubov, aby sme mohli dohodnúť kandidáta na túto pozíciu a aby sme sa dali milo prekvapiť, že ten kandidát bude vládou schválený.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel zareagovať na tú časť, v ktorej predrečník hovoril de facto o rozdeľovaní trafík pre ľudí, ktorí sa na svojich pozíciách neosvedčili. Tu mi naozaj príde, že tento sociálno-demokratický prístup k sociálnemu štátu, kedy sa postaráme o vlastných ľudí, ktorí zlyhajú na svojich pozíciách, a to je aj prípad pána exministra Valentoviča, ale, samozrejme, je to aj prípad pána Bernátka a nadovšetku pochybnosť po tých škandálnych tendroch na odpratávanie snehu aj prípad pána Kašického, že vždy sa pre nich nájde v tomto „sociálnom štáte“ teplé miesto, na ktoré týchto ľudí upraceme.

  Ja si myslím, že v ďalšom období, a myslím si, že toto hovorím aj za svojich kolegov z SDKÚ – DS, naozaj tieto pozície by mali byť obsadzované tendrami, malo by byť každému jasné čo a prečo, alebo kto a prečo na ktorú pozíciu sa dostáva, nakoľko z tohto celého, čo aj pán minister povedal, aj vlastne ako sledujem tú diskusiu v médiách, je úplne zrejmé, že túto pozíciu alebo tieto pozície sú obsadzované čisto politicky na základe politického kľúča. Nie je tam žiadne kritérium o tom, ako ten človek bol výkonný na predchádzajúcich pozíciách a dokonca zdá sa, že aj isté zdravotné výkyvy sa tam nejako neberú do úvahy. Ja si myslím, že ozaj táto vláda má šancu nastaviť tú latku vyššie. Bohužiaľ, počas tejto vlády tá latka spadla do blata, ešte občas po nej aj párkrát prejdeme a nielen v tomto prípade, ale aj v tých ostatných spomínaných prípadoch. Myslím si, že jednoducho takýto návrh je hanba. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Novotný, chcete reagovať na faktické poznámky? Nie. Ďakujem. Pán poslanec Novotný bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy, vyhlasujem preto všeobecnú rozpravu za skončenú a chcem sa opýtať pána ministra, či chce ako navrhovateľ k nej zaujať stanovisko.

  Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, ak sa neurazíte, takisto poviem iba pár viet, aby som vás nezdržoval. Takže bez ohľadu na to, čo si myslíte a čo poviete, zopakujem to, čo som už povedal. Nominanti v dozornej rade, ktorí boli daní do dozornej rady v predchádzajúcom období, majú jednoznačný morálny konflikt vykonávať túto funkciu. Je to môj názor a je to preto, pretože predseda a jeden z členov sú riaditeľmi zdravotníckych zariadení a ja to chápem ako konflikt robiť dozornú funkciu úradu, ktorý má dohliadať aj na zdravotnícke zariadenia. Okrem toho jeden z týchto kandidátov sa z dvanástich zasadnutí dozornej rady nezúčastnil štvrtiny zasadaní.

  A čo sa týka pána doktora Valentoviča, ktorý je navrhnutý za predsedu dozornej rady. Dozorná rada zasadá jedenkrát mesačne, nie je to funkcia na hlavný pracovný pomer a pán doktor Valentovič dôvody svojho odstúpenia z postu ministra definoval ako osobné, a nie zdravotné dôvody. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k správe? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz budeme pokračovať v rokovaní v prerušenej rozprave o návrhu na odvolanie poslanca Pavla Minárika z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá (tlač 685).

  Vo štvrtok 19. júna neukončil svoje vystúpenie písomne prihlásený poslanec pán poslanec Mikloško, ktorý má teraz slovo, po ňom bude vystupovať pán poslanec Bauer. Chcem len pripomenúť, že sme odhlasovali podľa § 30 zákona o rokovacom poriadku ohraničenie rečníckeho času na desať minút.

  Takže, nech sa páči, pán poslanec Mikloško, máte slovo. A, pán poslanec Palko, procedurálny návrh.

 • Vážená pani podpredsedníčka, konštatujem, že nie je možné obmedziť na desať minút vystúpenie ďalších rečníkov v rozprave k tomuto bodu. Asi sa opierate o § 30 v tejto snahe zapchať ústa opozičným politikom, ale § 30 predsa nemožno použiť, keď už rozprava prebieha a rozprava už predsa prebieha, začala sa pred dvomi týždňami. Poslanci sú si rovní, to znamená, že nemôže jeden poslanec rečniť dlho a potom iní poslanci iba desať minút, takže konštatujem, že Národná rada porušuje rokovací poriadok. Navrhujem, dávam teda procedurálny návrh, pani predsedníčka, aby bol zvolaný ústavnoprávny výbor, ktorý tento problém posúdi.

 • Takže váš procedurálny návrh spočíva v tom, že chcete prerušiť rokovanie a zvolať ústavnoprávny výbor, áno?

 • Hlasy v sále.

 • Takže budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Národná rada nie je uznášaniaschopná.

  V zmysle rokovacieho poriadku sa k procedurálnemu návrhu vrátime, keď Národná rada bude uznášaniaschopná a budeme pokračovať v rozprave.

  Ďalší procedurálny návrh pán poslanec Mikloško, nech sa páči.

 • Pani predsedajúca, iste sa pamätáte, že ja som už začal svoj diskusný príspevok. Z tohto dôvodu nie je možné, aby po tom, čo ja som, myslím, šesť alebo osem minút rozprával, zrazu niekto mi do toho vstúpil a obmedzil ma na desať minút. Z toho by dokonca mohlo absolútne vyplývať, že už mám len štyri minúty. Bohužiaľ, ja som vystupoval ešte podľa toho, že nebol obmedzený diskusný príspevok a z toho dôvodu, ak dovolíte, ja vystúpim v celom rozsahu. V opačnom prípade ale žiadam okamžite hlasovať, aby bolo zvolané politické grémium alebo ústavnoprávny výbor, pretože toto už je vážny krok do práv poslanca. Keď ja začnem poslaneckú reč, z časových dôvodov je prerušená a vzápätí mi ju niekto obmedzí na desať minút, to je vylúčené.

 • Poprosím vás, pán poslanec, v čom spočíval ešte raz váš procedurálny návrh?

 • Po prvé, chcem vám povedať, že ja sa tým nebudem riadiť, pretože ja som ešte vystupoval podľa starého.

 • Procedurálny návrh, o ktorom sa bude hlasovať, musíte predniesť.

 • Aby o tom rokoval ústavnoprávny výbor, ale hneď, pretože je vylúčené, aby rokoval po tom, keď sa už skončí celá rozprava.

 • Máme len zákon o rokovacom poriadku. Vy prednesiete procedurálny návrh, ja dám hlasovať. Keď nie je dostatok, vrátime sa k hlasovaniu v zmysle rokovacieho poriadku, keď je Národná rada uznášaniaschopná.

  A čo sa týka dĺžky vášho vystúpenia. Vy od dňa schválenia k tejto rozprave, teda k tomuto bodu máte desať minút. To znamená, že teraz, keď začnete vystupovať, budete mať desať minút.

 • Máte desať minút. Nech sa páči, pán poslanec.

 • To si myslíte vy, ja mám toľko, koľko mám.

 • Hlasy v sále.

 • Ja som začal rečniť, hovoril som šesť minút, je vylúčené, aby mi po šiestich minútach niekto povedal, že mám ešte desať minút. To možno...

 • Čiže ešte prepáčte, pán poslanec, kým začnete hovoriť, máte desať minút od tej chvíle, keď začnete teraz stojac tu pri mikrofóne hovoriť. Ja si myslím, že súčasťou demokratických pravidiel je rešpektovanie aj toho, o čom rozhodne Národná rada väčšinou. Nech sa páči, máte desať minút.

 • Po prvé. Ešte nezačínam hovoriť. Ešte by som láskavo, aby ste nespustili hodiny. Po prvé, začal som hovoriť a nič také som nebol obmedzený, že budem len desať minút hovoriť, preto nebudem ani teraz.

  Po druhé, upozorňujem vás, že ja som bol prihlásený písomne a vystúpim, samozrejme, prihlásim sa aj ústne, takže aby ste zobrali na vedomie, že aj v tomto smere budem potom vystupovať a potom ma možno podľa hlasovania môžete obmedzovať na desať minút. Pán Janiš.

 • No, slovo tu nedávate vy, pán Mikloško, ale ešte stále ja (ruch a smiech v sále), takže ja som odovzdala slovo vám, vy máte slovo. Nech sa páči. Pán Janiš sa prihlásil až vtedy, keď už rečník začal rozprávať. Nech sa páči.

 • Ja som ešte nezačal rozprávať, ani mi nejde, dúfam, čas.

 • Ruch v sále.

 • Ja poprosím, dala som slovo pánovi poslancovi Mikloškovi. Máte desať minút. Poprosím, aby ste merali čas. Nech sa páči, máte slovo.

 • Pani predsedajúca, podľa vás mám desať minút, podľa mňa mám toľko, koľko budem chcieť, pretože ja som už začal hovoriť.

  Vážení prítomní, čo sa tu udialo, to som už povedal, je prejav absolútnej politickej úbohosti, pretože, aby ja som začal hovoriť a po šiestich minútach ma niekto prerušil, dal hlasovať a povedal, že budem hovoriť už len desať minút, no, tak to možno v čínskom Churale alebo Mongolskom národnom zhromaždení, ale na Slovensku, bohužiaľ, nie.

  Ale po druhé, to, čo sa tu udialo, že my by sme mali hovoriť len desať minút, v prvom rade je to obrovský prejav zbabelosti Vladimíra Mečiara.

  Pán Mečiar, vy, bohužiaľ, nemáte silu hovoriť a komunikovať z očí do očí. Nemáte na to silu.

  Pán kolega, mohol by si dokázať, že poslanci SNS sú aspoň trošku kultúrni, aj keď, samozrejme, ja o tom pochybujem.

 • Hlasy v sále.

 • Pán Mečiar má rád riadiť veci z kancelárie. To je jeho spôsob. Z očí do očí to nemá rád. Najradšej cez dôverníka. Pán Mečiar, vy ste zo zbabelosti udelili amnestiu teroristom. Pamätáte sa na to. To boli teroristi, ktorí uniesli dokonca prezidentovho syna. Prečo ste to urobili? Ste v tom zamočený? Riadili ste to celé cez dôverníka, ako to naznačil pán Svěchota? Riadili ste to cez vám nejakého blízkeho človeka? Iniciálky zatiaľ nechcem hovoriť. Vy ste silný z riadenia v kancelárii a cez vaše silné slová. Tie slová si, bohužiaľ, potom nepamätáte a potom stále musíte klamať.

  Poslanec Kňažko, muž z n revolúcie, ktorý s vami išiel, povedal, že lož je vaša pracovná metóda. To je v dôsledku toho, že stále chcete hovoriť, lebo ste silný cez reči, nie už potom, keď s tvárou do tváre musíte niekomu niečo dokazovať. Bohužiaľ, ste zbabelý.

 • Hlas v sále.

 • Prosím? Nech sa páči. Nepočul som, viete, ja už som starší, ja nepočujem dobre.

  Pán Mečiar, prečo ste dali amnestiu, keď mi kričíte, že som hluchý a sprostý. Som sprostý, ale tak si ešte pamätám, že ste dali amnestiu teroristom. Ste v tom zamočený? Veď buďte muž, vstaňte a povedzte, že s tým nič nemáte, alebo zahlasujte. Buďte chlap raz v živote.

  Vy ste navrhli odvolať Pavla Minárika, lebo vám pripomenul vašu minulosť a potom ste zbabelo ušli, keď vám Vladimír Palko tu povedal, čo všetko je za vami a už ste sa neobjavili, až dneska ste nás museli obmedziť na desať minút.

  Pán Mečiar, pamätáte sa vy na kompetenčný zákon v roku 1990? V auguste 1990 ste do toho buchli ako Jánošík. Slovensko vás vtedy milovalo. Išli ste bojovať s Čechmi za väčšie práva Slovákov. V decembri 1993 pri záverečných rokovaniach v Hrzánskom paláci som musel slovenskú delegáciu viesť ja. Vy ste tam sedeli zrútený, neboli ste schopný ďalej pokračovať, lebo sa to skomplikovalo. Viete buchnúť, viete vyhlásiť zvrchovanosť, otvoriť šampanské a na druhý deň už neviete, čo máte robiť. Utekáte do lesa.

  Pán Mečiar, vy ste navrhli odvolať pána Pavla Minárika. Tento post patrí opozícii. Opozícia vás podľa mojich informácií o to nežiadala. Bohužiaľ, zbytočne musím konštatovať, že jedine poslankyňa Sabolová verejne žiadala odvolanie Minárika. Kto bude Minárikov nástupca? To nezaujíma ani vás, ani poslankyňu Sabolovú.

 • Smiech a ruch v sále.

 • Ani pani poslankyni Sabolovej, ani vám, pán Mečiar, nezáleží vôbec na tom, pán Mečiar, to je jediná vec, prvýkrát aspoň ste chlap, že mi ukazuje takto zblízka, že čo som. Ja vám to hovorím slušným spôsobom skoro už 20 rokov. Poznám vás veľmi dobre. Poznám vás dobre od chvíle, keď ste začali vyťahovať tie materiály ŠtB na ľudí, na ministrov vlády a podobne. Pamätám si na vás veľmi dobre, veľmi dobre a ešte vám to budem pripomínať, dokedy budem v politike.

  Pokiaľ viem, my sme si ešte nepotykali, pán Mečiar. Dúfam, že si ani nepotykáme.

 • Hlas v sále.

 • Pán Mečiar, ja som na rozdiel od vás nedal amnestiu teroristom. Problém je v tom, že vy zrejme máte v tom prsty, keď sa bojíte tú amnestiu zrušiť. Je pravda to, čo hovoril o vás Svěchota? Je pravda, že občan M. robil spojku medzi vami a SIS-kou, šéfom SIS-ky pri tom únose?

  Pani poslankyni Sabolovej nezáleží na tom, či tam bude niekto z opozície, hlavne, že tam už na kandidátke nebude Minárik. Ten Minárik, ktorý ju dostal na kandidátku v roku 2006. Ale podľa akých počtov pán Mečiar a pani Sabolová chcete rozdeľovať dnes opozičné posty? Veď dneska je osem nezávislých poslancov. Podľa akého kalkulu chcete rozdeľovať, kto bude predseda výboru pre kultúru a médiá.

  Na tomto mieste, to nie sú bulvárne reči a mne bolo trápne, pani poslankyňa Sabolová, keď sme tu my minule hovorili o pánovi Mečiarovej minulosti, pretože, a k tomu ja sa, samozrejme, dostanem, keď brali mandát poslancovi Gauliederovi, celá opozícia stála za ním ako jeden muž. Bohužiaľ, vy ste dneska z toho radu vybočili.

  Pán predseda, som rád, že kričíte, aspoň počujem, aký máte hlas.

 • Hlas v sále.

 • Neboli ste tu celý týždeň od tej reči Vladimíra Palka. (Hlas v sále.) Na tomto mieste vyhlasujem, dámy a páni, že ak dnes Národná rada Slovenskej republiky odvolá Pavla Minárika, ja sa vzdám k dnešnému dňu, samozrejme, funkcie podpredsedu výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán Mečiar, dobre, že tlieskate, to je ten výbor, v ktorom ste vy neboli ani raz za dva roky a peniaze ste brali, samozrejme. Ale máte dlžoby na tejto Elektre, čiže chápem, že každá koruna sa vám zíde.

  Čiže vzdám sa k dnešnému dňu funkcie podpredsedu výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Moji kolegovia v tomto výbore, ktorí navštevujú výbor sú vážení, ktorí navštevujú výbor sú vážení a kompetentní poslanci a ja si ich veľmi vážim. Ale viem, čo je základná slušnosť a solidarita ku kolegovi, a preto, samozrejme, aj ja podávam demisiu z tohto výboru, ak bude pán Minárik odvolaný.

  A ešte sa mi páčilo ako cez..., nejako rýchlo to ide, ako cez túto rozpravu za mnou chodili niektorí kolegovia, že čo to vlastne robíme, prečo tomu pánovi Mečiarovi stále vyťahujeme. Nuž, pripomenul mi to ten film o Slanskom, keď Slanského už odsúdili a išiel na rozsudok a stále mu len tí eštebáci, ale veď správajte sa slušne, bude to dobré, správajte sa slušne. Áno, my sme tuná mali byť akože kopnutí, mali ste nás tu kopnúť proste a vyraziť nám kolegu a my sme mali byť slušní a klaňať sa vám a nie, veď my už chceme byť dobrí a už nebudeme nič vyťahovať na pána Mečiara, vždy sa to zahladí, nech sa z neho konečne jedna večná legenda stane.

  Čiže na tomto mieste by som, ak dovolíte, dal svoje druhé uznesenie. Dúfam, pani predsedajúca, že to prvé máte. Uznesenie k tlači č. 685.

  Národná rada Slovenskej republiky vyzýva poslanca Vladimíra Mečiar, aby vzhľadom na to, čo odznelo v rozprave k tlači číslo 685 v tomto volebnom období už nedával žiadne procedurálne návrhy a podľa možností už ani nevystupoval. Zdôvodnenie nie je potrebné. František Mikloško.

  Ja som už minule začal hovoriť o tom, že pán poslanec Mečiar chcel, dal návrh na odvolanie z predsedu výboru. Bohužiaľ, naozaj slovo výbor, pán poslanec Mečiar, nemáte morálne právo zobrať do úst. Len opakujem, neboli ste tam dva roky. Nechodíte tam dva roky. Samozrejme, ste omnoho lepšie na tom, ako pán predseda Slota, ktorý nechodí ani do parlamentu a, samozrejme, do výboru vôbec nie. Ale nechodíte do výboru, preto slovo výbor, prosím, aby ste nebrali do svojich úst.

  Tiež som povedal, že vždy ste sa stavali nad zákon. Bolo to vtedy v rokoch 1999, 2000, keď si vás predvolávali na políciu, aby ste podali vysvetlenie, alebo už neviem, o čo išlo. Odmietli ste. Vy ste nad zákonom. Pre vás to neplatí. Keď potom prišli, už nevedela polícia, čo po niekoľkých mesiacoch má robiť, keď tam stáli, čakali, kým vyjdete, aby vás mohli predviesť, tak vám dali semtex, a teda dostali sa do bytu. Vy ste čakali, samozrejme, že vám tam dá vďačný národ klobásky, aby vás vylákal na vôňu a nie na... Vy ste ignorovali zákon, smiali ste sa všetkým slušným ľuďom, ktorí na každé predvolanie od polície sa dostavia. Vy jediný nie.

 • Hlas v sále.

 • Celý život klamem, lož je moja pracovná metóda, len znovu vás upozorňujem, že sme si nepotykali. Či ak môžete, aspoň tú základnú takú, by som povedal, slušnosť, ktorú v strednej Európe ľudia pestujú, by ste mohli udržať.

 • Hlas v sále.

 • Pán Mečiar, totiž áno, veď znovu ste v ráži a pripomína mi to tie vaše mítingy na Pasienkoch. Toľko vulgárnosti na Slovensku neodznelo...

 • Prepáčte, pán poslanec Mikloško, ale čas vymedzený na vaše vystúpenie uplynul.

 • Je mi ľúto, je mi ľúto, ja som ešte ani nezačal...

 • Takže ja vás požiadam, aby ste mi písomne predložili návrh na uznesenie, ktoré ste predložili vo svojom vystúpení, alebo predniesli vo svojom vystúpení a ukončili. Ešte raz vás poprosím, aby ste mi odovzdali písomne svoj návrh uznesenia, pán poslanec Mikloško. Národná rada odhlasovala desaťminútové ohraničenie pre vystúpenie každého z poslancov. Rešpektujme zákony, keďže sme zákonodarným zborom.

  Poprosím vás, uvoľnite miesto pánovi poslancovi Bauerovi, ktorý je ďalším vystupujúcim v rozprave. Nech sa páči, pán poslanec Bauer, máte slovo.

  Ešte raz. Ja postupujem v zmysle zákona o rokovacom poriadku. A odhlasovali sme vystúpenie v rozsahu desiatich minút. Poprosím, pán poslanec Mikloško, ja viem, že chcete robiť škandály, aby vás tu vyvádzali spred mikrofónu a mohli ste kričať, že v Národnej rade koalícia nedodržuje demokraciu. Ešte raz vám poprosím. Dajme vážnosť zákonodarnému zboru. Rešpektujme sa navzájom.

 • Hlas v sále.

 • Uplynulo desať minút. Takže vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku.

 • Prerušenie rokovania o 16.24 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 16.38 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní po prestávke. Budeme pokračovať v rokovaní o návrhu na odvolanie poslanca Pavla Minárika z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

  Pán poslanec Mikloško, keďže vás vidím znovu stáť pri mikrofóne, chcem vám len pripomenúť, že váš čas desať minút vypršal a že som vám pred vyhlásením prestávky odobrala slovo. Takže vás znovu poprosím, aby ste opustili priestor určený pre rečníkov.

  Pán poslanec Mikloško, nebudeme diskutovať a robiť divadlo. V zmysle rokovacieho poriadku § 32 ods. 2 vás vyzývam, aby ste zachovali v rokovacej miestnosti poriadok. Vy veľmi dobre viete, že je už len tretia možnosť, že vás podľa toho istého paragrafu a odseku môže predsedajúci vykázať až do skončenia rokovacieho dňa z rokovacej miestnosti. Túto radosť vám však neurobím, a keďže nechcete uposlúchnuť moju výzvu, vyhlasujem prestávku do 17.00 hodiny, kedy bude pokračovať Národná rada hlasovaním. Prestávka do 17.00 hodiny. Uvidíme, kto má väčšiu trpezlivosť.

 • Prerušenie rokovania o 16.40 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 17.00 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán poslanec, o 17.00 hodine zvykneme hlasovať. Ideme hlasovať. Sú tu kamery, samozrejme, ste rád pred kamerami, ale ideme hlasovať.

  Dámy a páni, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním o prerokovaných bodoch programu. Je mi ľúto, že som musel pána poslanca Mikloška poslať do svojej poslaneckej lavice, ale dáme mu priestor určite. Dúfam, že vydržia kamery aj novinári, aby to malo príslušný efekt.

  Poprosím teraz pána Zvonára, aby uvádzal v druhom čítaní hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579 o záchrannej zdravotnej službe. Je to tlač 606. Je mi to ľúto, sme v hlasovaní, ktoré nie je možné prerušiť procedurálnym návrhom. Ideme hlasovať.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, ktorí dali spolu tri pozmeňujúce návrhy. Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, tak ako sú uvedené v čl. IV. O pozmeňujúcich návrhoch budeme hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o návrhoch zo spoločnej správy. Odporúčanie je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, všetci boli za.

  Tieto návrhy sme schválili.

 • Schválili sme všetky pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú z rozpravy. Budeme hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Valockého.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Valockého, ktorý zaznel v rozprave.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 129 za, 4 sa zdržali.

  Tento návrh sme prijali.

 • Ďalej budeme hlasovať o druhom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Valockého.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 75 za, 29 proti, 29 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Aj tento návrh sme prijali.

 • Pán predseda, dajte teraz hlasovať o pozmeňujúcom pána poslanca Bastrnáka.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 60 za, 58 proti, 15 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Pán predseda, vzhľadom na to, že pozmeňujúce návrhy boli podané dnes, dajte hlasovať o skrátení lehoty.

 • Hlasujeme o skrátení lehoty na prerokovanie, aby sme mohli postúpiť návrh zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 77 za, 8 proti, 48 sa zdržalo.

  Máme súhlas, pán spravodajca, ideme ďalej.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 75 za, 57 sa zdržalo.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Pán Janiš, do rozpravy? Nie, to je asi ešte... Takže vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ideme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 77 za, 57 sa zdržalo.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 579 o záchrannej zdravotnej službe.

  Pán Novotný bude uvádzať hlasovanie o návrhu uznesenia k správe o plánovaných organizačných zmenách v rezorte zdravotníctva.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia v znení: „Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu o plánovaných organizačných zmenách v rezorte zdravotníctva vrátane Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.“

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme schválili uznesenie.

  Ideme teraz na hlasovanie o návrhu uznesenia k návrhu na odvolanie predsedu a troch členov dozornej rady úradu. Je to tlač 691.

  Pán Valocký uvedie hlasovanie. Pán poslanec, poprosím, keby ste zrozumiteľne uviedli, keďže budeme hlasovať v niekoľkých úrovniach, aby bolo jasné, o čom budeme hlasovať. Dajte informáciu kolegom, ako budeme hlasovať.

 • Vážený pán predseda, gestorský výbor odporučil hlasovať o odvolaní a voľbe členov dozornej rady verejne. Prosím vás, dajte o tomto návrhu hlasovať.

 • Dobre. Najprv budeme hlasovať o tom, aký bude spôsob hlasovania. Návrh je, aby sme hlasovali verejne. Čiže hlasujeme o tom, či budeme hlasovať verejne, alebo tajne.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 98 za, 14 proti, 19 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Rozhodli sme, že budeme hlasovať verejne, pán spravodajca. Uvádzajte ďalšie hlasovania.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Novotného, ktorý žiada hlasovať o odvolaní členov jednotlivo.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 60 za, 51 proti, 22 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďalej, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že gestorský výbor odporučil hlasovať o odvolaní a voľbe členov dozornej rady naraz o všetkých kandidátoch.

 • Hlasujeme o návrhu, tak ako bol prednesený.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 76 za, 51 proti, 7 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme odvolali Vojtecha Lazara z funkcie predsedu dozornej rady a Mariána Petka, Daniela Végha a Petra Horvátha z funkcie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  Pán spravodajca.

 • Dobre. Vážený pán predseda, dajte hlasovať o tom, že volíme Ivana Valentoviča do funkcie predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Petra Janka a Jozefa Molitora do funkcie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 • Hlasovanie.

 • 127 prítomných, 76 za, 45 proti, 6 sa zdržali.

  Konštatujem, že sme (smiech, ruch a potlesk v sále) zvolili pána Ivana Valentoviča do funkcie predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec, čo budete robiť, pán Mikloško, keď neodíde.

 • Takže ešte raz.

  Konštatujem, že sme zvolili pána Ivana Valentoviča do funkcie predsedu Dozornej rady a pánov Petra Janka a Jozefa Molitora do funkcie členov dozornej rady.

  Dámy a páni, odhlasovali sme všetky prerokované body programu. Po dlhej dobe je konečne záujem o miesto hovorcu.

  Pán podpredseda vlády, máte záujem? Áno, máte zákon. Budeme pokračovať, samozrejme, len ešte pán poslanec Janiš mal procedurálny návrh.

  Pán predseda, máte slovo. Zapnite, prosím vás, pána...

  Technici, prosím vás, v záujme demokracie na Slovensku dajte slovo predsedovi poslaneckého klubu SDKÚ – DS.

  Pán predseda, keď sa dohodnete s pánom Mikloškom, môžete aj tu vpredu.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady. Akokoľvek sa vám, kolegyne a kolegovia, môže zdať táto situácia humorná, ona vôbec nie je humorná.

 • Hlasy v sále.

 • Tak najskôr mi vypnete mikrofón na mieste a teraz mi nedovolíte ani odtiaľto rozprávať?

 • Pán predseda klubu, už aj technika je zrejme proti vám.

 • Smiech v sále.

 • S tým už ja naozaj neviem nič urobiť.

 • Tá technika, ktorú ovládate vy. Dávam procedurálny návrh, pán predseda Národnej rady, aby ste okamžite zvolali poslanecké grémium.

  Odôvodnenie: Hocijako sa vám môže zdať veľmi humorná táto situácia, táto situácia vôbec nie je humorná. Je veľmi vážna situácia, že v Národnej rade sa počas rozpravy prijímajú politickou väčšinou také rozhodnutia, ktoré zabraňujú poslancom Národnej rady rozprávať z tohto miesta v Národnej rade Slovenskej republiky.

 • Pán poslanec, neuveríte, ale fungovanie tejto inštitúcie sa riadi zákonom. Je mi ľúto, že ho nechcete rešpektovať, ale princípom demokracie je väčšinové rešpektovanie zákonných noriem. Zákon o rokovacom poriadku veľmi jasne hovorí, akým spôsobom sú upravené náležitosti aj rozprava. Táto Národná rada väčšinou rozhodla o tom, ako sa bude uberať rozprava. Je mi ľúto, že ľudia, ktorých som považoval za trvalú súčasť nášho demokratického systému, nie sú ochotní rešpektovať ani len elementárne predpoklady. Takže, samozrejme (potlesk), o vašom návrhu nedám hlasovať. Ja grémium zvolám, ale keď dovolíte, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní Národnej rady. A poprosím teraz technikov, aby uviedli, budeme pokračovať v bode rozprava o návrhu na odvolanie poslanca.

  Pán predseda, je to na mne. Dobre? Ja zvolám grémium, keď uznám za vhodné. Takže budeme pokračovať teraz v rozprave. Pán spravodajca, ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne. Už sme odhlasovali, čo bolo potrebné.

 • Smiech v sále.

 • Na tabuli ešte svietia procedurálne návrhy. Takže skúsme ešte ďalej.

  Pán poslanec Janiš, ešte máte jeden procedurálny návrh? Dúfam, že vám bude fungovať mikrofón, aby som nebol zase ten najväčší nepriateľ demokracie. Ale počítače skutočne neviem ovládať.

  Pán Janiš, dačo by ste s tým mali robiť. Skúste z miesta, buďte taký láskavý. Buďte taký láskavý niekde z miesta iného. Tak ako to určuje zákon. Skúste. Zapnite pána poslanca Janiša.

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec, nemohol by niekto iný za vás? Poprosím vás, pán poslanec, vráťte sa do svojej poslaneckej lavice. Sme v procedurálnom návrhu. Poprosím technikov, aby vydali náhradnú kartu. Nech sa páči, zaujmite miesto a budeme pokračovať. Pán Lipšic a pán poslanec, keď vám dajú náhradnú kartu, pravdepodobne ide o, neuveríte, technický problém.

  Takže, pán poslanec Lipšic, nech sa páči. Nejde? Technici, môžem vás poprosiť? Technika. No, to mi nikto neuverí, že to nebolo naaranžované.

  Pán poslanec Janiš, ja vás poprosím, keby ste boli taký láskavý a išli do svojej lavice. Dobre? Miesto, ktoré ste zaujali, je v zákone veľmi jasne špecifikované, aký spôsob prejavu je možné z neho predniesť. Takže vás poprosím, procedurálny návrh z miesta.

 • Hlas v sále.

 • Pán poslanec, poprosím ťa, počkáme, pravdepodobne ide o technický problém. Buďte taký láskavý. Ja viem, že niekedy máte problém s tými zákonmi, ale dnes ich skúste rešpektovať. Máme zákon. Buďte taký dobrý na miesto. Dobre? Lebo odtiaľ... Pokiaľ nechcete do rozpravy a ja som žiadnu rozpravu neotvoril, buďte taký láskavý. Je mi to ľúto a ospravedlňujem sa, samozrejme, všetkým aj novinárom, ale je to tak. Vedecko-technická revolúcia zúri a niekedy nás tá technika ovláda.

  Páni technici, už to pôjde? Vyhlasujem desaťminútovú prestávku.

 • Prerušenie rokovania o 17.30 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 17.45 hodine.

 • Dámy a páni, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní. Pán Lipšic.

 • Pán predseda, ja by som vás chcel požiadať, keby ste si pozreli záznam z hlasovania, keď sme o procedurálnych návrhoch rozhodovali.

  Pani poslankyňa Laššáková mala dva návrhy, jeden bol, aby sme rokovali o tomto bode po zdravotníckych návrhoch, a druhý bol, aby sa rozprava skrátila na desať minút jeden príspevok. My sme hlasovali raz.

 • Pán poslanec, keby ste mi dali návrh, o ktorom budeme môcť hlasovať.

 • My sme hlasovali len raz, čiže podľa mojej mienky, pán predseda, keby ste si to mohli pozrieť.

 • Pán poslanec, skúste naformulovať niečo, o čom budem môcť dať hlasovať.

 • Ani to obmedzenie nie je schválené. No, formulujem to tak, aby ste si vy, pán predseda, pozreli stenografický záznam, vlastne o čom sme hlasovali.

 • Hlasovanie.

 • Je mi ľúto, ale nie sme uznášaniaschopní. Len čo to opäť nadobudne zmysel, tak dám o tomto vašom zmysluplnom návrhu hlasovať. Takže skúsme.

  Pán poslanec Mečiar. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, viem, že je to situácia, ktorá je neobvyklá, ale skúsme si zachovať svoj rozmer.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pán predsedajúci, toto nie je neobvyklá situácia, toto je situácia zákonom predvídateľná. Buď sa tu bude hlasovať a rokovať dneska o Vladimírovi Mečiarovi, čo nemám námietku, aby to bol osobitný bod programu, ale nemožno spájať rozhodovanie vo veci odvolanie z výboru s osobou predkladajúceho. Buď to bude diskusia o jednom, alebo o druhom. Podľa rokovacieho poriadku, ak sa nerokuje k veci, tak nieže desať minút, ani minútu nemá právo diskutujúci hovoriť. Máte právo odňať hlas, posadiť ho a diskusiu alebo rozpravu ukončiť. Keďže diskusia k veci tu nie je, je tu diskusia o inom...

 • Pán poslanec, skúste naformulovať niečo, o čom by sme mohli hlasovať.

 • Navrhujem, pán predsedajúci, aby ste dôsledne vyžadovali rokovací poriadok a odňali slovo každému, kto nediskutuje o veci, ale o osobe.

 • Pán predseda, ja, samozrejme, budem rešpektovať potom, ako odznejú všetky návrhy. Poprosím o pokoj a zvolám poslanecké grémiu.

  Pán Palko.

 • Pán predseda, toto vystúpenie pána kolegu Františka Mikloška, dneska kolega Mikloško začal pred trinástimi dňami štvrtok večer. Keď ho začal, tak pravidlá boli také, že nemá žiadny časové obmedzenie...

 • Pán poslanec, o procedurálnom návrhu...

 • To znamená, že nebolo dané vtedy žiadne obmedzenie a dneska, to znamená uprostred...

 • Pán poslanec, ja vám skutočne rád vytvorím priestor, aby ste mohli celé leto rozprávať, len skúste dodržiavať zákon, naformulujte návrh.

 • Neberte mi čas, dokončím vetu a dám návrh.

 • Nie, najprv musíte v zmysle zákona formulovať návrh. Nech sa páči, skúste formulovať návrh.

 • Pán predseda, navrhujem, aby ste jasne povedali tejto Národnej rade, že František Mikloško môže vystúpiť a dokončiť vystúpenie bez časového obmedzenia.

 • Som rád, budeme hlasovať o návrhu. Pán poslanec dal návrh, aby...

 • Ale to nie je na hlasovanie, to je, aby ste...

 • ... vy ste dali procedurálny návrh. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Palka. Hlasujeme, to znamená, pán poslanec žiada, aby mohol pán Mikloško hovoriť bez obmedzenia. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Žiaľ, nie sme uznášaniaschopní.

  Budeme o vašom návrhu hlasovať hneď, ako to bude možné v zmysle zákona.

  Poprosím, kto bol ďalší s procedurálnym návrhom? Pán poslanec Janiš.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Dávam procedurálny návrh, už som ho tu dnes dal, procedurálny návrh, aby ste zvolali poslanecké grémium podľa § 66 ods. 4.

 • Pán poslanec, ja viem, kedy mám zvolať, to nie je procedurálny návrh, ja ho zvolám, rád nechám odznieť všetky procedurálne návrhy, takže skúste...

 • Pán predseda, čo som teraz vravel, že žiadam podľa rokovacieho poriadku...

 • Ale to už ste povedali, ja ho zvolám.

 • Pán predseda, necháte ma dokončiť?

 • Počúvam vás, zvolám hneď, ako odznejú všetky návrhy. Nech sa páči.

 • Necháte ma dokončiť, pán predseda, alebo budete využívať dominanciu, že máte mikrofón stále pustený.

 • Viete čo? Budem ho využívať takisto ako vy ten mikrofón. Nech sa páči.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. V zmysle § 66 rokovacieho poriadku a ods. 4 vás žiadam, aby ste zvolali poslanecké grémium ihneď. Svoj návrh odôvodňujem tým, že treba, aby sa Národná rada upokojila, aby sme si vyjasnili rokovací poriadok.

 • Pán predseda, ja vás chcem ubezpečiť, že za tie dva roky som si ten „rokovák“ prečítal naozaj podrobne a veľmi rád vám ho vysvetlím, ak ste si ho nestihli prečítať.

  Nech sa páči, pán Minárik.

 • Ja mám faktickú poznámku na pána predrečníka, ale až keď skončí, samozrejme, pretože ešte nedokončil svoje vystúpenie. Nemôžem...

 • Pán Minárik, máte procedurálny návrh?

 • Nie. Však ja tam mám na tabuli F.

 • Pán poslanec, ja skutočne, možno, že som to nečítal dobre. Skúste mi povedať, ako sa dá na procedurálny návrh reagovať faktickou poznámku, ale možno vy to viete. Prosím vás, zapnite pán poslanca Minárika, aby náhodou jeho slová neunikli slovenskej spoločnosti. Nech sa páči.

 • Pán predseda, ja som bol prihlásený presne tak, ako je prihlásený poslanec Rafaj, poslanec Kovarčík poznámkou na rečníka pána Mikloška, ale nemôžem hovoriť túto faktickú poznámku, lebo on ešte neskončil. To môžem urobiť, až keď skončí rovnako ako pán Rafaj a kolega Kovarčík.

 • Ďakujem pekne, ja vám dám priestor dobre, keď ukončíme rozpravu. Dobre, takže pán Rafaj takisto, to je faktická poznámka.

  Pán Bauer má pravdepodobne posledný procedurálny návrh. To je do rozpravy. Dobre. Takže zvolávam poslanecké grémium a prerušujem rokovanie.

 • Prerušenie rokovania o 18.01 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 18.31 hodine.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále, aby sme mohli pokračovať v nesmierne zmysluplnej činnosti, ktorá určite našich voličov zaujme. Takže potom ešte.

  Pán predseda Minárik, to je faktická poznámka, ktorou ste chceli reagovať na...

  Pán poslanec Mikloško, môžem vás poprosiť, aby ste ukončili svoje vystúpenie, tak ako rozhodla Národná rada?

 • Hlas v sále.

 • Pán poslanec, chcem vás požiadať, aby ste rešpektovali názor väčšiny. Národná rada rozhodla o skrátení rozpravy. Chcem dať priestor pánovi Minárikovi, aby sa mohol vyjadriť. Ja to robím kvôli vám skutočne, lebo on už je prihlásený veľmi dlho.