• Kolegyne, kolegovia, pani poslankyne, páni poslanci, dobré ráno, otváram rokovanie 22. schôdze Národnej rady. Poprosím vás, aby sme sa prezentovali.

 • Hlas v sále.

 • Ešte prepáčte na chvíľočku. Nech sa páči, pán poslanec Janiš.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady. Ja mám procedurálny návrh v mene troch poslaneckých klubov, KDH, SMK a SDKÚ – DS, rozšíriť program 21. schôdze Národnej rady o bod, ktorým je informácia predsedu Národnej rady o situácii, ktorá vznikla v Národnej rade falšovaním podpisov poslancov. Daný bod, informáciu predsedu Národnej rady, navrhujem, pretože to, čoho sme svedkami dnes v Národnej rade, je niečo, čo devastuje ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky. Je to veľmi silne medializované a vyžaduje si to jasný postoj a jasné riešenie zo strany Národnej rady, zo strany predsedu Národnej rady. Odkladanie riešenia vzniknutej situácie poškodzuje Národnú radu ako celok.

 • Hlasovanie.

 • 102 prítomných, 37 za, 45 proti, 14 sa zdržalo, 6 nehlasovalo.

  Tento návrh sme neprijali.

  Takže ešte raz, dámy a páni, otvorím 22. schôdzu a v zmysle zákona o rokovacom poriadku vás poprosím, aby sme sa prezentovali.

 • Prezentácia. Predsedajúci neoznámil výsledok prezentácie. Výsledok prezentácie: 90 prítomných.

 • Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

  Na 22. schôdzi budú overovateľmi pán poslanec Richter a pani poslankyňa Szögedi. Náhradníkmi budú pán poslanec Džurina a pán poslanec Frešo.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti písomne požiadali poslanci Micheľ, Pataky, Sániová a Smolková. Na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Štefanec.

  Dámy a páni, túto schôdzu som zvolal podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 50 poslancov Národnej rady, ktorí v žiadosti navrhujú prerokovať v prvom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej Národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov. Je to tlač 630. Budeme teraz hlasovať o tomto návrhu programu. Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 107 prítomných, 104 bolo za, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme schválili program 22. schôdze.

  Teraz pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 630).

  Pani ministerka pôdohospodárstva pani Zdenka Kramplová odôvodní za vládu návrh.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predkladaného návrhu zákona je upraviť vznik a pôsobnosť orgánov Slovenského pozemkového fondu a zabezpečiť ich funkčnosť a najmä v plnom rozsahu obnoviť uskutočňovanie všetkých kompetencií tohto orgánu.

  V tejto súvislosti treba povedať, že súčasné pozastavenie výkonu činností Slovenského pozemkového fondu sa týka len veľmi malej časti ich funkčných povinností. To je však významné práve pre oblasť reštitúcií a pre ľudí, ktorých sa reštitúcie dotýkajú.

  Predkladaný návrh bude konštituovať dva zásadné orgány. A to je výkonný orgán, ktorým bude generálny riaditeľ fondu a námestník fondu, ktorí budú niesť plnú zodpovednosť za činnosť Slovenského pozemkového fondu. A druhým orgánom bude kontrolný orgán, ktorý bude niesť zodpovednosť za kontrolu fondu. Tento orgán je prvýkrát postavený na princípoch pomerného zastúpenia koalície a opozície po voľbách. Prvýkrát takýto kontrolný orgán vo vzťahu k Slovenskému pozemkovému fondu bude volený v parlamente. To znamená, že Slovenský pozemkový fond bude pod kontrolou parlamentu, čo doteraz na Slovensku neexistovalo. Generálneho riaditeľa, ako aj námestníka fondu bude na návrh ministra pôdohospodárstva menovať a odvolávať vláda. Pokiaľ ide o radu fondu, má presne vymedzené kompetencie vo vzťahu ku kontrolným funkciám. Šesť členov tejto rady bude menovať vláda alebo navrhovať vláda z toho dôvodu, že je povinnosť aj týchto členov plniť programové vyhlásenie vlády. A päť členov bude navrhovať parlament na základe návrhu výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. A týchto päť členov bude navrhnutých na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ďalším veľmi transparentným prvkom tejto novely je povinnosť fondu do piatich pracovných dní od podpisu zverejňovať na svojej internetovej stránke všetky zmluvy, ktorých Slovenský pozemkový fond sa stal účastníkom.

  Za nemenej dôležité pokladám aj zverejňovanie na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu údajov o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa katastrálnych území. Týmto spôsobom sa uľahčí občanovi, ktorému bol priznaný nárok na náhradný pozemok, aby mohol uplatniť svoj zákonný nárok prostredníctvom tohto. Pôvodne sme uvažovali aj o tom, že by mal možnosť reštituent si dvakrát v ponukových konaniach využiť túto možnosť vhodného pozemku a v prípade, ak dvakrát si nevyberie z vhodných pozemkov na náhradný pozemok, v tom prípade by sme pristupovali k finančnému vyrovnaniu. Avšak po zváženiach a odbornej diskusii sme prišli k záveru, že takýto spôsob by nebol najvhodnejší, pretože by sme upreli právo na náhradný pozemok, pretože týmto ľuďom tento pozemok pôvodný bol odňatý.

  Akceptujem aj poslanie...

 • Ruch v sále.

 • Prepáčte, pani ministerka, poprosím všetkých, ktorí sú v rokovacej sále, aby rešpektovali, že vystupuje pani ministerka, a aby sa patrične k tomu správali. Ďakujem veľmi pekne za porozumenie.

 • Akceptujem aj poslanie opozície, pretože jej úlohou je byť oponentom vo vzťahu k vládnym návrhom. Chcela by som vás však požiadať, panie poslankyne, páni poslanci z opozície, aby vaša kritika bola vecná a konštruktívna, aj keď viem, že máte pripravené plnenie svojich politických úloh.

  Pre doplnenie len možno troška na ozrejmenie. Slovenský pozemkový fond nevznikol v septembri roku 2006. Vtedy ho možno začali objavovať médiá, ale problémy, ktoré boli v Slovenskom pozemkovom fonde, boli prikryté. A dovolím si tvrdiť, že bola to len otázka času, kedy systém prideľovania náhradných pozemkov a riešenia situácie s reštitúciami bude otvorený a bude ho nutné vyriešiť. Preto si myslím, že tento návrh, ktorý predkladá vláda, je návrh, ktorý je dobrý a ktorý naozaj začne riešiť situáciu v pozemkovom fonde z pohľadu najmä reštituentov, pretože 70 000 oprávnených občanov má skutočne najvyšší čas na to, aby dostali títo občania buď náhradné pozemky, alebo financie v prípade, že si to vyberú a bude to ich rozhodnutie.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, verím, že k tomuto vládnemu návrhu sa postavíte konštruktívne, verím, že tento návrh bude posunutý do druhého čítania, a verím, že tento návrh zákona ukončí takmer polročnú diskusiu, kam by sa mal uberať Slovenský pozemkový fond. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pani ministerke za úvodné slovo. Zaujmite miesto pre navrhovateľov.

  A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, predsedovi tohto výboru poslancovi Jánovi Slabému, aby predniesol úvodnú spravodajskú informáciu. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 257 z 13. mája 2008 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona nie je upravená ani v práve Európskych spoločenstiev a ani v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 2. mája 2008 č. 641 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 33 dní.

  Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  A otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že písomne som dostal do rozpravy prihlášky týchto poslancov a poslankýň: za poslanecký klub SDKÚ – DS pani Lucie Žitňanskej, za poslanecký klub SMK pána Lászlóa Miklósa. A ďalej písomne sú ešte prihlásení pán Pavol Frešo a Jarmila Tkáčová.

  Dávam teraz slovo pani Lucii Žitňanskej, ktorá vystúpi za poslanecký klub SDKÚ – DS. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani ministerka, kolegyne, kolegovia, prajem pekný deň na dnešných troch schôdzach parlamentu v tento upršaný deň.

  Na prvej mimoriadnej schôdzi dnešného dňa rokujeme o návrhu novely zákona o pozemkovom fonde, ktorý rieši v zásade dve veci, zverejňovanie zmlúv uzatváraných Slovenským pozemkovým fondom a nové kreovanie orgánov Slovenského pozemkového fondu.

  Hneď na úvod chcem povedať, že som rada, že si vláda osvojila opozičný návrh a zmluvy uzatvárané Slovenským pozemkovým fondom sa budú zverejňovať. Umožní to verejnú kontrolu uzatvárania zmlúv Slovenským pozemkovým fondom. A to považujem za dobré.

  Hneď na úvod chcem tiež povedať, že navrhovanú rekonštrukciu orgánov Slovenského pozemkového fondu, poviem to tak, považujem v tejto forme skoro za zbytočnú, pretože reálne nerieši problém riadenia Slovenského pozemkového fondu, ktorý spočíva v politických nomináciách. Ja to potom bližšie vysvetlím.

  Trošku za zavádzanie verejnosti považujem to, že tento návrh zákona sa predkladá ako riešenie problému Slovenského pozemkového fondu, kde podstata problému je, ako to pani ministerka povedala, uspokojiť požiadavky reštituentov, pričom treba vopred povedať, tento zákon nijako nerieši otázku uspokojovania požiadaviek reštituentov, rieši transparentnosť týchto procesov, a to je dobré, a rieši odblokovanie fungovania Slovenského pozemkového fondu. Ale to doteraz nebol problém zákona, to bol skôr problém koaličný. A to tiež treba povedať.

  Kým sme sa dostali na rokovanie tejto mimoriadnej schôdze, dianie Slovenského pozemkového fondu počas celého tohto volebného obdobia dokazovalo, že vláda má problém s riadením Slovenského pozemkového fondu čoho výsledkom je dnešný stav. Dnešný stav je, že Slovenský pozemkový fond už dlhodobo niekoľko mesiacov nemá ani riadiaci orgán, pretože nemá správnu radu, ktorá je zo zákona riadiaci orgán. A nemá ani kontrolný orgán, pretože nemá dozornú radu, ktorá je zo zákona takýmto kontrolným orgánom. Áno, má štatutárny orgán, má kto podpisovať výplaty, keby som to chcela zjednodušene povedať, ale nemá riadiaci a kontrolný orgán. Ja prídem k tomu koľko mesiacov už nemá ani riadiaci, ani kontrolný orgán. A vopred poviem, že v súkromnej sfére platí Obchodný zákonník, podľa ktorého keď akciová spoločnosť nemá tri mesiace jeden zo svojich orgánov, dozornú radu alebo predstavenstvo, je to dôvod na jej zrušenie zo zákona, pretože právnická osoba, ktorá nemá svoj riadiaci alebo kontrolný orgán, nie je funkčnou entitou. Tuto nemáme riadiaci ani kontrolný orgán, funkčne riadiaci ani kontrolný orgán, celé mesiace. A za to je zodpovedná vláda.

  Dnes zároveň platí stav založený uznesením vlády, ktorým vláda pozemkovému fondu odporučila neprevádzať pozemky, t. j. neplniť povinnosti, ktoré pozemkový fond má zo zákona, čoho výsledkom je, že pozemkový fond nerobí to, čo robiť má. Možno x vecí robí, ale neuspokojuje nároky reštituentov. A ja si myslím, to je tá hlavná úloha pozemkového fondu a to je to, na čo ľudia čakajú, keď v minulosti im bola zobratá pôda, dnes majú nárok na to, aby im bola vrátená, aby im teda bola vrátená. A majú právo očakávať od vlády, že im toto zabezpečí.

  O tom, že situácia okolo Slovenského pozemkového fondu nie je normálna, svedčí aj to, že dnes zažívame, myslím si, že je to precedens tejto Národnej rady, kolegovia, ktorí tu pôsobia dlhšie, ma môžu opraviť, že na mimoriadnej schôdzi prerokovávame v prvom čítaní vládny návrh zákona. Je to preto, aby sme do leta schválili rekonštrukciu orgánov Slovenského pozemkového fondu, aby konečne 1. septembra, to znamená viac ako po dvoch rokoch fungovania tejto vlády, vôbec mohol začať plniť svoje povinnosti. To je, myslím, veľmi kuriózna situácia a veľmi zaujímavý precedens, ktorým prechádzame len tak hladko, skoro mlčaním.

  Dovoľte mi uviesť stručný prehľad toho, ako konala vláda vo vzťahu k Slovenskému pozemkovému fondu. Predosielam, že budem veľmi vecná, pani ministerka, nedotknem sa žiadnej kauzy, budem len citovať uznesenia vlády.

  Dňa 4. júla 2006 sa vláda ujala moci. O mesiac na to, 9. augusta 2006, vláda odvolala Správnu radu a Dozornú radu Slovenského pozemkového fondu, bolo to 9. augusta 2006, a nemenovala nové orgány fondu. Nemenovala nové orgány fondu, to znamená, od 9. augusta 2006 Slovenský pozemkový fond nemal ani riadiaci ani kontrolný orgán, a to na 5,5 mesiaca, ako sa neskôr ukázalo. Situáciu sa pokúsil tu v parlamente vyriešiť pán poslanec Cabaj s pánom poslancom Džurinom v decembri 2006 s tým, že predložili novelu zákona o pozemkovom fonde, v ktorom navrhovali, aby aj dozornú radu, aj správnu radu menoval minister pôdohospodárstva. Vláda s týmto riešením nesúhlasila. Až 24. januára 2007, to znamená po 5,5 mesiaci súkromná firma by už bola zrušená, vymenovala vláda novú Správnu radu a Dozornú radu Slovenského pozemkového fondu. To znamená, odvtedy teoreticky mohol Slovenský pozemkový fond plnohodnotne fungovať, ale len teoreticky, pretože toto uznesenie bývalý minister pôdohospodárstva vykonal až po niekoľkých ďalších mesiacoch tým, že dekréty odovzdal až 16. mája jednotlivým členom správnej a dozornej rady. Tu bol Slovenský pozemkový fond v takom zvláštnom stave, členovia orgánov síce podľa práva už boli členovia orgánov, ale de facto neboli, pretože na to nemali dekréty. Medzitým 10. apríla námestník Bríza podpísal 15 zmlúv, ako sme sa to neskôr dozvedeli. A potom bola tá séria škandálov. Dňa 22. augusta 2007, to znamená v čase, keď už problém trval, bol známy, a dokonca boli známe škandály, ktoré sa stali, vláda schválila návrh novely zákona č. 330/1991 Zb., ktorú prerokovávame aj dnes, návrh, ktorý nijako nereagoval na vzniknutú situáciu, riešil úplne iné otázky. V septembri sme ho prerokúvali. A vtedy sme predložili prvýkrát návrh, aby sa zmluvy, ktoré uzatvára Slovenský pozemkový fond, zverejňovali. Bolo to v septembri v roku 2007. Škandály pokračovali. Dňa 23. novembra premiér požiadal prezidenta o odvolanie ministra Jureňu z funkcie. Dňa 28. novembra 2007 ako reakcia na prevalenie ďalšej zmluvy, ktorá sa týkala Veľkého Slavkova, bola, že vláda schválila uznesenie, ktoré som už spomínala, ktorým odporučila pozemkovému fondu dočasne pozastaviť všetky prevody majetku. A následne 16. januára, vláda odvolala celú Správnu radu a Dozornú radu Slovenského pozemkového fondu. A odvtedy je Slovenský pozemkový fond opäť bez riadiaceho aj kontrolného orgánu až doteraz. V tom čase bolo avizované, že možno už v januári bude situácia vyriešená novým zákonom. Pani ministerka síce predložila vláde novelu zákona v januári, ale tá nebola schválená. Tempo nabrali legislatívne práce, myslím, už verejne legislatívne práce, pokiaľ ide o pripomienkové konanie, až 31. marca 2008, keď pani ministerka dala do pripomienkového konania tento návrh, ktorý máme na stole.

  Keď to zhrniem. Po mesiaci od svojho vymenovania vláda odvolala orgány pozemkového fondu. Pozemkový fond bol 5,5 mesiaca bez orgánov. Potom od 24. januára do 16. mája 2007 síce mal konštituované orgány, ale členovia týchto orgánov nemali odovzdané dekréty. Čiže Slovenský pozemkový fond bol 9 mesiacov bez riadne ustanovených orgánov. Potom 7 mesiacov Slovenský pozemkový fond mal riadne ustanovené orgány. To bolo to obdobie, kedy bublali všetky škandály okolo Slovenského pozemkového fondu. A následne potom od 16. januára fond zase nemal ustanovené orgány, ani riadiaci, ani kontrolný orgán. A keďže riadne ustanovenie orgánov čaká na schválenie tohto zákona, ktorý má byť účinný 1. septembra 2008, predpokladám teda, že do 1. septembra 2008 vláda ani nepočíta s tým, že by zabezpečila riadne fungovanie Slovenského pozemkového fondu. Keď to spočítam, vyjde, že za dva roky 18 mesiacov bez toho, aby Slovenský pozemkový fond bol funkčný, to je podľa mojej mienky neplnenie povinností vlády, za ktoré vláda nesie zodpovednosť, pretože vláda je povinná zabezpečiť funkčnosť Slovenského pozemkového fondu, keďže je to vláda, ktorá má kompetenciu tieto orgány menovať.

  Ja to ešte raz zopakujem. V súkromnej sfére platí Obchodný zákonník, ktorý tu hovorí o troch mesiacoch, je to dôvod na zrušenie obchodnej spoločnosti. Ja myslím, že je to dôležité pomenovať, pretože taký je stav. Môžeme špekulovať o tom, čo je dôvodom tohto stavu, myslím skutočným dôvodom tohto stavu. Skutočný dôvod je, samozrejme, politický, a síce neschopnosť koaličných partnerov dohodnúť sa na zložení orgánov, čo znamená dohodnúť sa na tom, kto bude mať aký vplyv na rozhodovaní o majetku v Slovenskom pozemkovom fonde. To nič nemení na veci, že za existujúci stav je zodpovedná vláda.

  Toľko ku genéze.

  A teraz k samotnému návrhu zákona, ktorý dnes prerokovávame.

  Na zverejňovaní zmlúv sme sa všetci dohodli. Som presvedčená, že zmluvy treba zverejňovať. Je to dobrý spôsob, ako zabezpečiť verejnú kontrolu nakladania s majetkom Slovenského pozemkového fondu. Nedá mi nepovedať, že keby prešli niektoré z opozičných návrhov, tak už by sme aspoň časť zmlúv na internete si mohli pozrieť a skontrolovať. Ale ja som v zásade spokojná. Môžem si povedať, že opozičná práca má zmysel, pretože návrh, ktorý sme predkladali, bol akceptovaný a bude súčasťou nášho právneho poriadku. Je to dobré, neskôr, ale nakoniec sa to podarilo.

  Takisto kvitujem návrh, že pravidlá, na základe ktorých sa bude vydávať reštituentom náhradná pôda, pokiaľ im nemožno vydať pôdu, ktorá im bola pôvodne odňatá, budú upravené nariadením vlády. Myslím si, že je to dobré. Presadzujeme, aby platili transparentné a vopred známe pravidlá. Myslím si, že je dobré, keď tieto pravidlá budú povedané v nariadení vlády.

  Novokonštituovanie orgánov Slovenského pozemkového fondu v navrhnutej podobe ja osobne však považujem za skoro zbytočné, pretože podľa mojej mienky nerieši reálny problém, ktorý tu zriadením Slovenského pozemkového fondu je. Zároveň si myslím, že týmto návrhom, resp. medializovaním tohto návrhu sa čiastočne zavádza verejnosť, pretože sa predstiera riešenie problému, predstiera sa zapojenie opozície do kontroly na pozemkovom fonde, pričom tá hlavná podstata tejto rekonštrukcie orgánov je v tom, že koaličné strany si zabezpečujú krížovú kontrolu pri podpisovaní zmlúv. Ja vysvetlím, prečo si myslím, že tento návrh reálne nerieši problém. Myslím si, že ho nerieši preto, pretože nič nemení na podstate toho, že orgány Slovenského pozemkového fondu budú kreované na princípe politických nominácií. Čiže nejde tu o systémovú zmenu, to chcem povedať. Nejde tu o systémovú zmenu. Návrh nehovorí o tom, ako budú vyberaní kandidáti. Nehovorí nič o kritériách na kandidátov do orgánov Slovenského pozemkového fondu. Nehovorí nič o tom, že napr. ich životopisy profesijné budú zverejnené. Nehovorí nič o zodpovednosti týchto osôb, o štandardnej zodpovednosti napr., akú pozná Obchodný zákonník, pričom by sme sa systémovo posunuli možno niekde inde. Ale dobre, ja to rešpektujem, ostáva systém politických nominácií, ale potom by sme nemali podľa mojej mienky hovoriť o nejakej prevratnej zmene.

  To významné, čo tento návrh má priniesť, je účasť opozície na kontrole Slovenského pozemkového fondu. Tu mám jednu výhradu k návrhu zákona, tak ako je predložený. Pani ministerka Kramplová, vy keď ste predkladali tento návrh zákona do vlády, v tejto časti vyzeral inak. V jednej vete, ale veľmi významnej vete, návrh, ktorý prerokovávame, hovorí o tom, že rada má právo si vyžiadať dokumenty, informácie, všetko, čo potrebuje od generálneho riaditeľa. Návrh, ktorý ste predkladali, hovoril o tom, že členovia rady majú toto právo. To je veľký významový rozdiel. A vy to veľmi dobre viete, pani ministerka. A zase si pomôžem, pretože je to moja profesia, Obchodným zákonníkom, aj členovia dozornej rady akciovej spoločnosti majú právo pýtať informácie, pretože keby toto právo mala len dozorná rada ako taká, tak, pochopiteľne, všetci tí, ktorí sú tam zástupcovia menšín, menšinových akcionárov, v našom prípade opozície, nemajú garantované to, že naozaj sa dostanú ku všetkým informáciám, aby mohli kontrolu náležite robiť. Preto si myslím, že v tejto časti váš pôvodný návrh, pani ministerka, bol podstatne lepší ako to, čo vyšlo po prerušení rokovania vlády, nakoniec z vlády von. Musím povedať, že tu vláda akceptovala pripomienku Legislatívnej rady vlády. Ale táto pripomienka nie je právna. Táto pripomienka je významne vecná až politická, som prekvapená, musím povedať, pretože Legislatívna rada vlády je odborný orgán.

  Musím zároveň povedať, že vláda ale už neakceptovala iné pripomienky Legislatívnej rady vlády, ktoré boli dosť vecné a ktoré smerovali k tretej mojej výhrade voči rekonštrukcii orgánov. A moja tretia výhrada sa týka tej zaujímavej konštrukcie, kontrasignácie zmluvy, ktorú uzatvára Slovenský pozemkový fond, kontrasignácie zo strany námestníka pozemkového fondu. To je zaujímavý konštrukt lebo si uvedomte, to je, ako keby štátny tajomník musel spolupodpisovať zmluvu, ktorú podpisuje minister. Je to právne veľmi zaujímavý konštrukt. Politicky mu rozumiem, ale právne je to naozaj zaujímavý konštrukt. Politicky mu rozumiem a ide o to, aby sa partneri pri podpisovaní zmlúv vzájomne kontrolovali, lebo si neveria.

  Na záver ešte raz zdôrazním, podporujeme zverejňovanie zmlúv, podporujeme, aby vláda nariadením stanovila pravidlá pre vydávanie pôdy reštituentom. V tejto podobe máme výhrady voči navrhovanej rekonštrukcii orgánov Slovenského pozemkového fondu. Ako sa vzájomne chcete vo vládnej koalícii kontrolovať, ma až tak hlboko netrápi, ale určite budeme mať pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o pozíciu opozície v rade pozemkového fondu. V druhom čítaní ich predložíme. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  S faktickými poznámkami na vystúpenie poslankyne Lucie Žitňanskej sa prihlásili pán Miroslav Jureňa, Tibor Cabaj, Peter Miššík, Ivan Mikloš, Marian Záhumenský. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  A slovo má pán poslanec Jureňa. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Oceňujem taký úprimný záujem kolegyne poslankyne pani Žitňanskej, len akosi ten úprimný záujem v priebehu ôsmich rokov predchádzajúcej vlády Mikuláša Dzurindu chýbal a teraz ten záujem taký úprimný sa prejavil. Vtedy proste nevadila nejaká koaličná kontrola partnerská, čo tam nominanti SMK vykonávajú, čom tam v tejto inštitúcii robia. Takže teraz, pochopiteľne, ako opozičným politikom vám to veľmi prišlo vhod.

  Som veľmi rád, že ste ocenili transparentnosť tohto návrhu.

  No a čo sa týka orgánov, tak tuná musím dať do pozornosti jednu takú malú už historickú faktickú poznámku, pretože uznávam, že orgány sú veľmi dôležité, pretože od dobrého orgánu závisí výkon. Ale ja keď som nastúpil na post ministra pôdohospodárstva, tak napr. taký štátny podnik Hydromeliorácie nemal zriadenú dozornú radu. A nemal ju zriadenú x rokov, možno 4 roky. Aj Hydromeliorácie sú štátny podnik, štátna inštitúcia. A správne ste povedali, že vláda zodpovedá za to, či sú tieto orgány zriadené a funkčné. A tam to vtedy akosi nevadilo, že jednoducho v tých Hydromelioráciách sa bačovalo, tak ako sa bačovalo, že sa tam brali úvery netransparentne. Takže treba sa troška pozrieť aj niekedy historicky do určitých súvislostí.

  Toľko som len chcel pripomenúť, pochopiteľne, považujem za dôležité, aby ten...

 • Vystúpenie prerušené časomierou.

 • Ďalej s faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Tibor Cabaj. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ste tu spomínali ten návrh zákona, ktorý som predkladal v tomto parlamente, že vláda ho nepodporila. Nie raz sa stalo, že vládne stanovisko bolo úplne iné a rozhodol o tom parlament, lebo o tom je parlament. To znamená, vláda aj podľa rokovacieho poriadku má iba odporúčacie stanovisko pri poslaneckom návrhu zákona. Takže to uvádzam pre poriadok.

  Mňa ale viac trápi, že keď sme predkladali návrh na odpolitizovanie orgánov Slovenského pozemkového fondu, tento návrh nepodporila ani opozícia. To len pre poriadok treba povedať, keď už sa vraciame k tej minulosti.

  A ste tu spomínali, či sa v minulosti také niečo stalo, bolo to aspoň štyrikrát. A navyše musím povedať, že inštitút zvolania mimoriadnej schôdze Národnej rady nepoznáme, totiž všetky schôdze sú rovnocenné. Je to inštitút, kde 30 poslancov využije svoje právo, dá podpisy a navrhne program schôdze, je to schôdza ako ktorákoľvek iná, akurát s tým, že sú určité obmedzenia pre predsedu parlamentu pri zvolávaní, resp. limity, do ktorých sa musí zmestiť. Takže to je toľko, čo sa tej schôdze týka.

  A treba povedať aj to, že ak na pôde Národnej rady sa nachádza návrh novely zákona, o ktorom všetci tak úprimne akože hovoria, snažia sa ho riešiť, srdcervúco ho podporujú, ale naraz keď sa predloží návrh na zvolanie schôdze s 30 podpismi, tak polemizujeme o tom, že poslanci toto právo využili. Umožňuje to rokovací poriadok. A len v zmysle rokovacieho poriadku sa aj teraz postupovalo pri tomto návrhu. Takže myslím, že, pani kolegyňa, trochu sa treba pozrieť do vlastných radov, ako ste v minulosti k riešeniu tohto inštitútu pristupovali. A teraz je zbytočné už plakať, jednoducho hľadáme riešenie, možno nie celkom vám pochuti, ale to už je realita, ste v opozícii.

 • Pán poslanec Peter Miššík je ďalší prihlásený s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja sa zastavím pri tých slovách pani poslankyne Žitňanskej, ktorými konštatovala, že nie je obvyklé, aby vláda svoj návrh zákona predkladala oneskorene a na základe toho sa snažila pretlačiť takýto návrh zákona na mimoriadnej schôdzi. To je odpoveď aj pánovi Cabajovi. Som tu druhé volebné obdobie, ale viem, že od roku 1998 až po rok 2006 vtedajšia vláda Mikuláša Dzurindu neriešila ani jeden svoj vládny návrh zákona takýmto spôsobom.

 • Reakcia z pléna.

 • Ja hovorím o mimoriadnej schôdzi, opakujem, hovorím o mimoriadnej schôdzi, vážení. Totižto to je o tom, či vaša vláda stíha alebo nestíha predkladať tie návrhy zákona v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote.

  A ešte poviem jednu vec. Vláda Mikuláša Dzurindu mala nepomerne viac návrhov zákonov v tomto parlamente, nielen kvôli tomu, že sa pripravovali reformy, ale hlavne kvôli tomu, že sme vstupovali do Európskej únie, ale ani raz sa nestalo, že by nebola stihla termín na riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec Ivan Mikloš. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel veľmi oceniť vystúpenie pani poslankyne Žitňanskej, ktoré bolo veľmi vecné, plné argumentov a faktov a naozaj zarážajúce, ak počas dvoch rokov fungovania tejto vlády, 18 mesiacov, teda jeden a pol roka, taká významná inštitúcia, akou Slovenský pozemkový fond je, funguje bez riadiacich a kontrolných orgánov. Je to o to dôležitejšie, že pamätám si ešte z pamätného vystúpenia pána ministra Jureňu v maštali, keď zdôrazňoval, že Slovenský pozemkový fond podľa zákona riadi a za jeho činnosť zodpovedá správna rada, kde zdôrazňoval, že to nie je generálny riaditeľ ani minister, ale správna rada. A táto správna rada, ktorá má riadiť tento fond, jeden a pol roka z dvoch rokov nefunguje.

  Za ešte zarážajúcejšie považujem to, pani poslankyňa Žitňanská to spomenula, ale ja si myslím, že to treba zdôrazniť a pre mňa je to ešte negatívnejšie a zarážajúcejšie ako samotná neexistencia orgánov, skutočnosť, že vláda svojím uznesením odporúča Slovenskému pozemkovému fondu porušovať zákon, pričom, samozrejme, Slovenský pozemkový fond to rešpektuje. Čiže vláda svojím uznesením odporúča pozemkovému fondu porušovať zákon a neplniť si svoju základnú funkciu, ktorú má.

  A k tým vystúpeniam, ktoré určite na vystúpenie pani poslankyne, na ďalšie naše vystúpenia budú, reakciám typu, čo bolo predtým, tak by som vám chcel pripomenúť a oznámiť, vážení koaliční kolegovia, že boli voľby. Boli voľby a vy vládnete. A naviac, my sme v svojich návrhoch vždy dávali zverejňovanie všetkých zmlúv, nielen počas vášho vládnutia, ale aj počas oných ôsmich rokov, ktoré neustále spomínate.

 • Posledný s faktickou poznámkou prihlásený je pán poslanec Marian Záhumenský. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagovať len na dva problémy, ktoré otvorila pani kolegyňa Žitňanská.

  Prvý problém je napádanie termínu, prečo sa tento zákon prerokováva na mimoriadnej schôdzi. Ja chcem pripomenúť váženým pánom z opozície, že pokiaľ vládli, koľko vašich zákonov sa predkladalo v skrátenom legislatívnom konaní, v skrátenom legislatívnom konaní napriek tomu, že na to nebol dôvod. To bolo preto, že vaša vláda nestíhala plniť termíny? Asi to nebolo preto. Určite súčasná vláda takmer nevyužíva inštitút skráteného legislatívneho konania. A ak treba riešiť niektorý zákon prednostne alebo preto, aby sa čo najviac skrátil čas, tak zvolá radšej schôdzu, kde sa transparentným spôsobom každý návrh predloží.

  A druhá vec, ktorú by som chcel oceniť, je, že pani poslankyňa Žitňanská povedala, že boli politické nominácie. Voči politickým nomináciám ja osobne nič nemám. Vláda má zodpovednosť za dianie v Slovenskom pozemkovom fonde, a preto má aj právo si určiť orgány. Ale to neznamená, že tam majú byť politickí nominanti cez osobný a politický klientelizmus. Pozrime sa, kto tam bol v orgánoch v predchádzajúcom období. Bol tam aj pán Alfonz Tkáč, manžel pani poslankyne Jarmily Tkáčovej za SDKÚ, ktorý sa dokonca ani nepredstavoval ako pán Tkáč, ale predstavoval sa ako manžel pani poslankyne Tkáčovej. A na pozemkovom fonde ho volali, že je to ten, ktorý nemá meno alebo ktorý je bez mena. A pozrime sa na ďalšie nominácie za SMK. Sú to pán Štefan Juhász, pán František Asztalos, ktorí sú členovia Agroobchodu v Chanave, kde má pán Simon zastúpenie cez pána Polóniho. Toto sú osobné personálne veci cez politický klientelizmus. Takže ja si myslím, že pokiaľ ide o politické nominácie, áno, táto vláda dáva vám priestor, aby ste mohli kontrolovať, pričom nič na tom zlého nevidím.

 • Reagovať na kolegov, ktorí vystúpili s faktickými poznámkami, bude teraz pani poslankyňa Lucia Žitňanská. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za všetky poznámky a pripomienky. Rada som si ich vypočula. A chcem povedať všetkým koaličným kolegom, že ja som opozičný poslanec, budem robiť opozičnú politiku, to znamená, budem kontrolovať, keď budem mať na to dôvod, budem kritizovať, a keď budem vedieť ponúknuť riešenie, tak ho budem ponúkať, je to moja robota. Pokiaľ ste si ju nerobili takýmto spôsobom počas minulých vlád, to nie je niečo, čo ja by som dnes mala riešiť.

 • Za poslanecký klub SMK je písomne prihlásený do rozpravy pán poslanec László Miklós. Nech sa páči, pán kolega, máte priestor v rozprave.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, moja predrečníčka a všetci, ktorí ste reagovali faktickou poznámkou, ste vlastne povedali všetky okolnosti, ktoré predchádzajú tomuto návrhu zákona. Tak ja to nemusím robiť, lebo to aj nerád robím. Takže môžem sa skôr venovať tým poznámkam, ktoré takisto už načrtla. A možnože trošku z iného pohľadu poviem aj ja niečo o tom.

  Predovšetkým aj my oceňujeme, že je tu snaha o stransparentnenie činnosti Slovenského pozemkového fondu. Najmä by som prečítal z dôvodovej správy: „Volením rady fondu Národnou radou Slovenskej republiky sa dosiahne možnosť kontroly Slovenského pozemkového fondu celým politickým spektrom, ktoré vzišlo z volieb do Národnej rady.“ No my s týmto súhlasíme a sme tomu veľmi radi. No ja som študoval tento návrh, samozrejme, aj sám, ale aj s odborníkmi, aj s takými, ktorí robia celkom blízko tieto činnosti, a musím povedať, že niektoré veci predsa len dávajú dôvod na otázniky. A dovoľte mi, aby som ich povedal.

  Najprv by som chcel povedať pár slov k uverejňovaniu. Takisto ako kolegyňa Žitňanská a aj ostatní a aj predkladatelia, samozrejme, podporujeme toto zverejňovanie. Len sú tu tie technické veci, ktoré by som odporúčal do pozornosti pani ministerke. Ešte sa to dá napraviť.

  Predovšetkým ide o to, že keď my uverejníme aj mená, priezviská, adresy, tak to pre nekalé živly môže byť viac-menej vodidlo, kde treba koho hľadať. A môže to viesť aj nie k celkom čistým veciam, nevraviac o tom, že to je aj bezplatný návod pre realitné kancelárie, kde treba hľadať klientov. Takže tu som tým nechcel povedať o tej sile zverejňovania, ale technicky by bolo treba doriešiť, čo vlastne možno riešiť. To, že my neuverejníme rodné číslo, že to nedovolíme, no to je možno z právneho hľadiska naozaj činnosť nikomu. Ale to maličké ale vo mne stále zostáva. A myslím si, že tu treba technicky nasadiť všetok rozum, aby sme toto dopracovali.

  Druhý technický problém z uverejnenia je, že v návrhu zákona hovoríte doslova, že pozemkový fond zverejní na svojej internetovej stránke údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné, je tam slovo „vhodné“, ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov a tak ďalej. No podľa mňa skôr by sme tam mali dať slová „potenciálne vhodné“ alebo „potenciálne možné“ ako náhradné pozemky, nie „automaticky vhodné“. Totižto aj v tých katastroch, kde bol už schválený ROEP pri konkrétnych činnostiach a pri konkrétnych uspokojovaniach reštitučných nárokov a pri vydávaní pozemkov, sa nachádzajú pozemky, ktorých vlastníctvo nebolo presne stanovené. A rieši sa toto viac-menej individuálne pri každej jednej príležitosti. No vlastníctvo štátu, ktoré je potenciálne použiteľné, je vlastne na vašej internetovej stránke, resp. na internetovej stránke katasterportal.sk. Takže to je bežne dostupné. Ale aby sme mohli povedať, že je to vhodný pozemok, ja si myslím, že treba veľmi veľa práce a treba posúdiť aj ostatné náležitosti, akým spôsobom napr. SPF došiel k tomu pozemku, aké sú tam reštitučné nároky, či ešte náhodou nepríde nejaký reštituent a tak ďalej a tak ďalej, čo je veľmi dôležité. A možnože by sme nemali urobiť takú chybu, že nejaký človek, ktorý si nárokuje na náhradný pozemok, sa poteší, uvidí nejaký pozemok na portáli, ktorý je označený ako vhodný, pričom nakoniec zistíme, že o chvíľu sa objaví reštituent. No tieto prípady budú sa musieť určite riešiť individuálne aj v budúcnosti, akokoľvek uverejníme zoznam pozemkov. Ja v tomto momente len upozorňujem na to, že tieto pozemky asi nie sú vhodné, ale len potenciálne vhodné alebo potenciálne možné. O tom treba porozmýšľať.

  No takisto ako v tej prvej poznámke by som povedal poznámku aj k § 42o, kde sa hovorí o tom, že treba uverejniť doterajšie všetky zmluvy, teda uzavreté do 1. septembra 2008, čo tiež vítame. Ale aj toto je proste ten návod pre realitné kancelárie, ktorý zase môže fungovať, nevraviac to aj o tých, ktorí nemajú čisté úmysly. Okrem toho tých zmlúv je predsa len veľké množstvo. A celkom iste na to bude treba organizačné úsilie, možnože aj nové pracovné sily a ani neviem čo a náklady, aby sa táto práca zvládla, pričom na začiatku reštitúcií v deväťdesiatych rokoch prakticky ešte neboli počítače. Tie zmluvy boli spracovávané na písacích strojoch. No proste je to technický problém, znovu, tým som vôbec nechcel povedať, aby sme nepristúpili k tomuto zverejňovaniu, len treba doriešiť tieto technické náležitosti.

  No za ten väčší problém, lebo toto považujem za technický problém skôr, aj keď to má určité politikum, aj my považujeme zmenu orgánov pozemkového fondu. Ja som presvedčený, že sa zlepší informovanosť verejnosti vrátane opozície o činnosti fondu. Ale takisto si myslím, že čo sa týka konkrétnej činnosti, sa príliš nezlepší. Možnože sa aj sťaží trošku tá činnosť fondu. To už potom bude záležať od toho, akým spôsobom sa politické strany, ktoré nominujú rozhodujúce výkonné orgány, správať. Ale asi sa to príliš nezlepší, keď nevylepšíme ešte trošku ten zákon.

  Najprv k členstvu v rade. Pani ministerka, no je tu spravodajca z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie. No, Janko, akým spôsobom my rozdelíme päť mandátov pre šesť politických strán? Pýtam sa, lebo znovu prečítam z dôvodovej správy, pani ministerka, že dosiahne sa možnosť kontroly SPF celým politickým spektrom, ktoré vzišlo z volieb do Národnej rady, vrátane SMK. No je tu päť mandátov a šesť strán. A my to máme, Janko, rozdeliť. Počúvaš, pán predseda?

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre. Totiž výbor má navrhnúť, akým spôsobom máme toto rozdeliť. No, isteže, ja som realista a ja si nemyslím, že sa to nedá urobiť, len možnože by sme mali povedať, ako to je, že zrejme sa každému neujde, pretože predpokladám, že vláda navrhne tých svojich šesť mandantov z tých, ktorí sú blízko koalície, čo absolútne nekritizujem, lebo to je asi naozaj tak. Ale ten technický problém keď, pani ministerka, vysvetlíte, tak asi sa to dá nejakým spôsobom urobiť, uvidíme.

  Čo sa týka tej rady. No to prvé vysvetlenie bolo, že sa zlúčia dve rady dokopy aj činnostne a bude jedna rada. A nakoniec určite to dneska aj tak trošku viac iným spôsobom uviedli, že tá nová rada je vlastne len dozorná rada. A keď si prečítame tie kompetencie, ja budem hovoriť len slová, nie to, aké veci robí, ale to, čo robí. Kontroluje, nahliada, požaduje informácie, požaduje súčinnosť, prerokúva, prešetruje sťažnosti. Čiže to sú činnosti, pri ktorých nevidíme presne koniec, do čoho to má vyústiť, resp. vidíme do toho, čo dá každá dozorná rada. Predkladá správu o svojej činnosti, nie o činnosti fondu, o svojej činnosti výboru. No, Janko, čo s tým urobíme? No predložíš fond, no pozrieme sa, ako pracoval. A čo teraz? No nič s tým neurobíme, samozrejme. Ja nehovorím, že to neprerokujme, ale nič s tým neurobíme. Takže sú to vyslovene takéto činnosti. Nakoniec, dozorná rada nemá mať exekučnú náplň. Ale neviem potom, prečo to nenazývame dozornou radou. No všetko sa zdá byť v poriadku, znovu, ale oproti kompetenciám bývalej správnej rady nová rada neriadi, neschvaľuje, nerozhoduje, nesankcionuje. A zákon nehovorí ani o tom, aké možné výsledky a dôsledky môžu mať uvedené činnosti rady, len dve činnosti sú jasne definované, no že rada si volí vlastného predsedu, to má úplne jasný koniec, že si zvolí vlastného predsedu, a schvaľuje si vlastný rokovací poriadok. No nie je bohviečo len toto a nič iné. Takže si myslím, že je to klasická dozorná rada. Možnože by sme to mohli nazvať klasickou dozornou radou, keď to už takto máme.

  Samozrejme, tým, že zanikol kolektívny exekutívny orgán, teda sa posilnila funkcia generálneho riaditeľa. Je to rozhodnutie, je to rozhodnutie vaše, je to možné akceptovať, lenže toto, pani ministerka, nevedie k zvýšeniu transparentnosti. Tým som začal, že to nevedie k zvýšeniu transparentnosti. Predsa len aj keď v tej správnej rade boli nominanti vždycky z vládnej koalície, aj za predchádzajúcich vlád, nevedie to k transparentnosti, pretože to bol predsa len kolektívny orgán. Teraz generálny riaditeľ bude môcť rozhodnúť. Dokonca je to v zákone povedané, že rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach. Jeho už nikto neriadi. Predtým ho riadila správna rada, už neexistuje správna rada. Bol štatút, ktorý schvaľovala vláda, už neexistuje. A v zákone je popis činnosti len veľmi všeobecne popísaný, teda to, čo by malo byť v štatúte. Ja nehovorím, že v zákone mala byť podrobne popísaná činnosť, ale neviem, či ten štatút náhodou nebude chýbať, pretože takto je to naozaj na generálnom riaditeľovi, akým spôsobom bude riadiť tú svoju inštitúciu.

  No v zákone nie je ani slovo o regionálnych odboroch, ktoré sú po okresoch. Nie je tam ani slovo o nich ani o ich organizácii, ani o tom, akým spôsobom sa budú vyberať riaditelia, aká má byť ich činnosť. Čiže aj toto viem pochopiť, že sa to dáva do kompetencie generálneho riaditeľa. Len znovu upozorňujem, pani ministerka, že ani toto nezvyšuje transparentnosť fondu.

  Čiže dovoľte, aby sme tieto pochybnosti takto vysvetlili. A práve tieto otázniky nám dávajú aj taký trošku menší pocit, či je tá snaha úprimná, ako sa rekonštruujú orgány fondu. No toto bolo najťažšie.

  Ešte mi dovoľte pár slov povedať k návrhu nariadenia vlády.

  Tam v § 1 sa hovorí o príslušnom regionálnom odbore. Ináč, regionálny odbor sa, samozrejme, spomína v rôznych súvislostiach, ale v zákone nie je nikde povedané, že existuje regionálny odbor a že by to mala byť organizačná jednotka a tak ďalej a tak ďalej, to, čo by podľa mňa malo byť povedané v zákone, najmä keď nie je štatút. Takže v § 1 nariadenia vlády sa hovorí, že príslušný regionálny odbor po doručení výzvy oprávnenej osoby, nie je tu povedané, do koľkých dní to má byť, zašle oprávnenej osobe pozvánku, kde je povedané, že tá pozvánka má ísť štrnásť dní pred tým, ako sa bude rokovať. Ale ja si myslím, že pre tú oprávnenú osobu je veľmi dôležité, aby po jeho výzve bola stanovená lehota, dokedy jej má regionálny odbor odpovedať. To tam nie je. Čiže to je moja poznámka k § 1.

  K § 2 je už vyslovene pôdnoekologická poznámka, v čom som najviac doma hádam. V § 2 sa hovorí, že súpis pozemkov podľa § 1 ods. 2 (medzi inými písm. d)) obsahuje údaj o bonitovanej pôdnoekologickej jednotke. Aj v súvislosti s tým, čo sme hovorili pred pár dňami ohľadom zákona o ochrane pôdneho fondu, ja by som naozaj a my by sme naozaj privítali skôr údaje o skutočnej hodnote pozemkov, ktorá, samozrejme, ďaleko nie je priamo úmerná k bonite pôdnoekologických jednotiek, ale závisí od úplne iných vzťahov polohových a tak ďalej a tak ďalej.

  Ináč, mimochodom, pani ministerka, len poznámku dávam. Už tuším keď sme rokovali o zákone o pozemkových úpravách pred pár mesiacmi, sme vtedy upozorňovali, že vyhláška ministerstva financií č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb pozemku a tak ďalej bola zrušená k 1. 1. 2004. Len stále ešte sa objavuje aj v týchto zákonoch. To by bolo treba asi upraviť.

  No a ešte k dôvodovej správe. Myslím si, že vystihuje podstatu a snahu predkladateľa. Lenže je tam to klišé, ktoré aj za môjho ministrovania aj moji úradníci vždy napísali o tom, na čo to má dopad. A myslím si, že keď sa napíše, že nemá to dopad, tak to je nepravdivé. Totiž to, že právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie, naozaj nie je pravda. Pre dôsledné skúmanie a paušálne skúmanie pôdnych pozemkov, pre to uverejňovanie v celom katastri, si myslím, v tomto momente sa tie regionálne odbory budú musieť naozaj organizačne posilniť alebo minimálne organizačne zabezpečiť, aby sa to dalo robiť. Okrem toho nie je vypočítané, koľko pracovných síl je na to potrebných. Ja neviem, akú majú techniku, asi ju nemajú bohvieakú v každom okrese. Na tom začiatku deväťdesiatych rokov, ako som spomenul, boli spracované tie zmluvy na strojoch. No videl som pár takých zmlúv. No naozaj sú v takom trošku zlom stave. Takže celkom iste to, pani ministerka, bude mať dopad na pracovné sily a minimálne na organizačné zabezpečenie.

  No a druhá veta z toho klišé, čo vám ja nevyčítam, lebo to je tam, že to nemá finančný ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na podnikateľské prostredie. No aj vy píšete trošku vyššie v tej dôvodovej správe, že v rámci jeho činnosti, teda v rámci činnosti fondu, dochádza k významným finančným operáciám, k zmluvno-právnym vzťahom, ktoré zasahujú do vlastníckych vzťahov pozemkov. Čiže, samozrejme, to má dopad ekonomický aj vplyv na podnikateľské prostredie. Dúfajme, že bude pozitívny. No tak na čo by sme toto robili, keby to nemalo na nič dopad.

  Takže, pani ministerka, na záver. No keď sa nič takého nezlepší v tomto momente a keď nedostaneme presné vysvetlenie, tak podľa všetkého nepodporíme do druhého čítania tento zákon. Ale predpokladám, že koalícia podporí tento zákon do druhého čítania. Tak keď tam prejde, tak potom sa pokúsime podať pozmeňujúce návrhy na tie body, ktoré som uviedol Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Záhumenský. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcem skutočne oceniť vystúpenie pána prof. Miklósa za jeho vystúpenie z toho dôvodu, že sa venoval vecnej stránke návrhu zákona. Pán profesor, na rozdiel od vášho skoro menovca danej problematike rozumiete, a preto sa nemusíte uchyľovať k politickým invektívam. A námety, ktoré ste otvorili vo vašom vystúpení, si myslím, budú prediskutované vo výboroch. A ak sa vyskytujú niektoré veci, ktoré by mohli vylepšovať návrh zákona, to býva praxou, sa v druhom čítaní návrh zákona o ne doplní. Takže skutočne chcem oceniť váš vecný prístup k danému návrhu zákona. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Chce sa vyjadriť pán poslanec Miklós? Áno, má slovo.

 • Ďakujem za ocenenie. A keď už sme v takej priateľskej nálade, ja by som fakt privítal, aby sme ani v ďalšom procese prerokovania už sa neuchyľovali k tomu, čo bolo predtým a čo kto neurobil dobre. Skúsme sa venovať naozaj tomuto zákonu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Pavol Frešo, pripraví sa pani poslankyňa Tkáčová.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladaný návrh zákona, ktorým sa rieši situácia na pozemkovom fonde, je vec, ktorú sme dlho očakávali. Je to vec, kde vítame to, že ju máme na pôde parlamentu. A dovoľte mi k tomu povedať pár slov.

  Čo sa týka časti, kde sa zverejňujú zmluvy na internete, je tam vlastne celá tá časť na tlak opozície a na jej vlastne dvojnásobné alebo trojnásobné predloženie do parlamentu. Pokiaľ pochopila táto vládna koalícia, že je to dobrý nápad, a pokiaľ by to dokonca mohlo znamenať, že je to trend, ktorý bude nasledovať ako transparentnosť, považoval by som to za veľký prínos. A tu by som to nepovažoval ani za prínos opozično-koaličný, ale za prínos občiansky. Pani ministerka, som rád, že to v tomto zákone je.

  Čo sa týka tvorby orgánov, veľmi dobre hovorila o tom kolegyňa Žitňanská a spomínali sme to aj viacerí na rôznych tlačových besedách a na to chcem odpovedať pánu poslancovi Záhumenskému, netreba mať žiadne odborné vzdelanie, aby človek vedel, či niečo je alebo nie je rok a pol bez kontroly. To nie je otázka nejakého rezortizmu. Ja by som sa veľmi čudoval, ak by mali platiť v pôdohospodárstve iné pravidlá ako v zbytku spoločnosti, aj keď pri ich zostavovaní rozpočtu som si tu pár takýchto extranávrhov multimiliardových vypočul.

  Čo sa týka kreovania orgánov, ktoré sú tu navrhované, sú tam dve zásadné výhrady. Z toho je jedna podľa mňa veľmi tvrdá a jedna taká vyplývajúca z holej politickej reality a miestami možnože až, trúfam si to povedať, paranoidnej nedôvery vnútri vládnej koalície. Tá prvá výhrada spočíva v tom, že zavádza sa tam účasť opozície v počte, čo mne vychádzajú asi dva kusy. Avšak táto účasť opozície je výrazným spôsobom orezaná. A dokonca aj počas samotného legislatívneho procesu orezávaná bola tak, aby bola čo možno najsterilnejšia. Ja poviem presne, o čo ide. Ide o to, že si nominuje do tohto orgánu, do rady fondu, vláda svojich 6 zástupcov a parlament si ich nominuje 5. Čiže nie je to pravda, resp. je to len čiastočná pravda, čo hovorila pani ministerka, že sa dostáva fond pod kontrolu parlamentu. Dostáva sa pod istú čiastočnú kontrolu parlamentu, ale stále tú kontrolu hlavnú má vláda a, samozrejme, jej nominanti. K tomu chcem podotknúť, že aj v diskusii to zaznelo, čo kto tam nominoval pred ôsmimi rokmi. Ja len poviem toľko, že je veľké šťastie, že pred odvolávaním premiéra Fica ešte prv, než to tu nastalo v parlamente, táto vláda nejako nepriamo zatlačila, aby samy orgány sa vzdali po škandále s prenájmom pozemkov. Totiž keby tu sme stáli a boli by sme si tu porozprávali, kto koho tam nominoval za tejto súčasnej vlády a aké má rodinné a podnikateľské väzby na koho a hodne vysoko, tak si myslím, že by boli viacerí smutní. Ja len dúfam, že sa to druhý raz opakovať nebude a minimálne tých piatich členov, ktorých nominuje parlament, bude mať parlament k dispozícii aj životopisy. Dúfam, že bude mať k dispozícii aj ďalšie životopisy. Sám som bol u vás, pani ministerka, na ministerstve si prečítať životopisy tých členov vtedajšej správnej rady a dozornej rady. Viem, že s tým bol síce malý, ale predsa len problém. Ale dúfam, že to bude k dispozícii nielen nám poslancom, ale aj širšej verejnosti.

  To, čo chcem povedať ako zásadný problém s orgánom, Radou Slovenského pozemkového fondu, je, že právomoc, ktorú má mať každý jeden člen, to znamená vyžadovať informácie, nahliadať do dokladov a vlastne pôsobiť kontrolne, prešla na túto radu ako celok. Toto nie je náhoda, toto je, povedal by som, výrez, tak aby to bolo podriadené istej koaličnej väčšine, ktorú bezpochyby v tejto rade táto vláda a táto koalícia bude mať. Nie je to malá vec, nakoľko zatiaľ čo v tom návrhu, ktoré vaše ministerstvo dalo, bola tá možnosť, aby každý individuálne mohol konať. Tak potom, čo to prešlo vládou, už musí orgán konať kolektívne, inými slovami, sterilne a, povedzme si to, prokoalične. Ten potenciál tam úplne zrejmý je. Pani ministerka, ja budem veľmi rád, keď vystúpite k diskusii, aby sa dalo reagovať, aby ste nám vysvetlili, či to tak je alebo nie je. Ja vám aj poviem konkrétne, že sa toho týka § 35a ods. 3.

  Čo sa týka zastúpenia opozície, tým pádom ide o dvoch členov. A zároveň pokiaľ by zostal ten stav taký, že je to kolektívny orgán, je to kolektívne rozhodovanie, tak by sme sa dostali do situácie, ktorá je horšia, ako je dnes. A ja to vysvetlím. Dnes tam nemá opozícia žiadne zastúpenie, ale môžeme sa opierať o výbor, ktorého predseda tu vedľa mňa sedí, pre pôdohospodárstvo, životné prostredie. A cezeň sa môžeme snažiť pozemkový fond kontrolovať. Ak však bude takýto orgán s bábkovou účasťou opozície a s tými bábkovými pravidlami, ktoré sú dnes navrhnuté v zákone, tak odpoveď na výbore, ja už trochu svojich kolegov poznám, bude, veď sa obráťme na tento orgán, máte tam zastúpenie. Tomu ja veľmi dobre rozumiem. To znamená, že ak vznikne nejaký nový Veľký Slavkov, nová Veľká Lomnica, tak bude len ťažšie pre súčasnú opozíciu urobiť si o tom prehľad a tieto veci na verejnosti odprezentovať. Inými slovami, je tu toto riziko. To znamená, je riziko, že kontrola vlastne bude na jednom kolektívnom orgáne, ktorý však v pomere 9 : 2 bude v prospech koalície. Inými slovami, zatiaľ čo dnes nemáme nič alebo dnes máme nulu, ja si myslím, aj v popredí tohto budeme mať dve nuly, čo je teda symbol niečoho nie veľmi šťastného.

  Čo sa týka samotného kreovania orgánu, a to vzťahu, ktorým je generálny riaditeľ – námestník. Ten vzťah presne reflektuje na súčasnú politickú realitu, reflektuje na to, že Smer zápasí s HZDS o kontrolu nad pozemkovým fondom. Tak veľmi si neveria, že vzájomne v tomto zákone, pokiaľ ho niekto zase nezmení, táto republika bude mať tento vzťah námestník – riaditeľ zadefinovaný ako výsledok istej vzájomnej nedôvery. My predsa vieme, že táto nedôvera bola aj viac razy zmedializovaná, dokonca z obidvoch strán, koho je generálny riaditeľ, koho je námestník a aký majú medzi sebou vzťah. Dokonca ten vzťah bol veľmi antagonistický svojho času. Aj si to vymieňali priamo na stránkach médií. A komentovali to dokonca vtedajšie nie veľmi činné orgány tohto fondu, teda dozorná rada, správna rada. Namiesto toho, aby riešili situáciu v Tatrách, komentovali si, kto komu čo nedáva a kto s kým nekomunikuje. Pán Jureňa to môže dosvedčiť nielen pamätným vystúpením v maštali, lebo aj predtým o tom rozprával viac razy v médiách. Toto ustanovenie považujem za nie veľmi šťastné, nakoľko vlastne len betónuje istý politický stav, ktorý bude trvať do najbližších volieb, potom bude iný. A nepovažujem za správne, aby na základe istej koaličnej nedôvery alebo koaličného zaseknutia sme tomu prispôsobovali legislatívu. Iný význam, pani ministerka, v tom nevidím, veľmi rád si to dám vysvetliť, ale iný význam v tom nevidím.

  Čo sa týka zverejňovania zmlúv na internete. To, čo je na tom zlé, je, že prakticky, a to praktickými krokmi tejto koalície, teda trojnásobným odmietnutím opozičného návrhu, a dátumami, ktoré ste nastavili v predkladanom zákone, sa ľudia až dva roky po kauze vo Vysokých Tatrách, to znamená Veľký Slavkov a najnovšie Veľkú Lomnicu, dozvedia pravdu, pričom sa dozvedia aspoň základné údaje o zmluvách z oficiálneho zdroja, myslím tým pozemkový fond, a zo zákona, teda štýlom, ktorý zabezpečí transparentnosť podobných prípadov aj do budúcnosti. Bude to trvať dva roky, možno bez dvoch mesiacov, inými slovami, od dnešného dňa zhruba rok a desať mesiacov. Myslím si, že keďže fond viackrát avizoval aj v médiách, že nemá problém so zverejňovaním, že by sme tieto dátumy mali v druhom čítaní upraviť. Ja rozumiem tomu, čo hovoril kolega Miklós, že niektoré staršie zmluvy možno bude problém na ten internet zverejniť. Tak tam dajme nejaké schody, dajme tam nejaké odstupňovanie časové. A my sme to mali v tom návrhu, ktorým ste sa inšpirovali. Myslím si, že dá sa tomu predísť. A myslím si, že mali by sme dať signál verejnosti, že sme schopní prijímať legislatívne opatrenia, ktorých účinnosť nebude roky od vzniknutia kauzy, ale podľa možností ďaleko, ďaleko kratšia, to znamená mesiace.

  Čo sa týka doterajšej činnosti fondu, zaznelo tu, aj kolegovia predrečníci, aj vy ste sa na to odvolávali, uznesenie vlády. Odporúča tam fondu, aby nekonal v zmysle zákona, to znamená, aby zastavil vydávanie pôdy. Ja si myslím, že v tejto súvislosti, a chcem dať návrh uznesenia, by bolo dobré, keby táto Národná rada vedela, čo sa dialo v roku 2007 v Slovenskom pozemkovom fonde, nota bene keď, bohužiaľ, fond je bez riadenia, bez kontroly, už je tu spomínaných pomaly 18 mesiacov, tak to vychádza. Myslím si, že by bolo správne, a touto cestou chcem aj vás, pani ministerka vyzvať, aby ste to podporili, navrhnúť uznesenie, ktorým táto Národná rada žiada od vlády správu o činnosti fondu za rok 2007 v oblasti vydávania reštituovanej pôdy a prenájmu pôdy. Myslím si, že sa udialo v tom roku 2007 dosť veľa a dosť traumatizujúcich a mnohomiliardových, povedal by som to slovami premiéra, zlodejín na to, aby táto vláda tu na pôde parlamentu, tu na pôde pléna dala k tomu vysvetlenie. Myslím si, že by sa tam mali objaviť veci, ako konali orgány fondu, či konali a prečo nekonali, tak aby o tom mohli byť zoznámení poslanci oficiálne, nielen prostredníctvom médií, ale aj oficiálne z pôdy parlamentu a vlastne najvyššieho kontrolného orgánu, teda parlamentu, ktorý má vládu kontrolovať, nakoľko fond bezpochyby pod parlament patrí.

  Na záver by som chcel dodať jedno také svoje prianie, že dúfam, že tá draho zaplatená kauza mnohomiliardových pozemkov pod Tatrami poslúži aj v spolupráci s opozíciou, ktorá bude predkladať v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy, na to, aby aspoň inštitúcia ako Slovenský pozemkový fond zvýšila latku svojho fungovania, zvýšila latku svojej transparentnosti, tak aby občania vedeli, že ich stámiliardové hodnoty sú v normálnych rukách a že v týchto rukách sú zároveň kontrolované, či už ich volenými zástupcami alebo zástupcami, ktorých si títo volení zástupcovia zvolia. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem.

  S faktickými poznámkami sa hlásia poslanci Jureňa, Martinák, Laššáková, Košútová. Ak je to všetko, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má s faktickou pán poslanec Jureňa.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega poslanec Frešo, je zaujímavé, že žiadate o rok 2007. Celý ten prípad nezačal v roku 2007, ten prípad začal v roku 2005. Takže ak hovoríme o konkrétnom prípade, treba analyzovať trošku hlbšie celý ten priebeh a celú tú prípravu. Uvediem vám taký príklad. Než mužstvo strelí gól, tak musí na tom niekto pracovať, než ten finalista príde k tej finálnej prihrávke. Takže bolo by dobré, keby ste troška úprimnejšie požiadali aj o tie roky 2005 a 2006.

  Čo sa týka miliárd, tak je to taká vaša obľúbená politikárčenia téma, pretože vy rád používate, rád oceňujete meter štvorcový a rád pracujete s miliardami. Ono sa to síce 1. januára zmení, pretože prejdeme na euro a miliardy sa budú objavovať veľmi málo, ale ono to tak ľúbivo znie a vyslovene je to potom také zavádzajúce. Stalo sa to vašou témou, a to nielen vašou témou, ale stalo sa to vôbec témou SDKÚ a príležitosťou pre opozičnú politiku. Ale chcem povedať, že je to trocha málo. Ja osobne som tomu veľmi rád, že prichádzame i dnešnou schôdzou k určitému záveru, pretože výsledkom by mali byť spokojní občania, ktorí určite čakajú, aby sme úspešne dotiahli tento návrh dokonca. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pán poslanec Martinák.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega poslanec Frešo, vôbec s tebou nemôžem súhlasiť ohľadom jednej veci, o ktorej sa chcem zmieniť, a síce, hovoríš ohľadom opozície a jej tzv. bábkového zastúpenia v rade. Vieme dobre, že Rada Slovenského pozemkového fondu v zmysle tohto vládneho návrhu má veľmi významné postavenie, pretože kontroluje činnosť a hospodárenie Slovenského pozemkového fondu, pričom vieš dobre, že ich schvaľuje na návrh vlády, šiestich, a na základe pomerného zastúpenia politických strán Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada. Ja neviem, čo by malo byť demokratickejšie ako pomerné zastúpenie politických strán. Veď poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sme vzišli z demokratických volieb. Tak neviem, prečo rozprávaš o bábkovej účasti opozície. Nechcem sa vracať do minulosti, pretože keď spomenieme minulosť, stále sa bránite, hlavne SDKÚ, slovami, že nechajme to tak. Ja neviem, prečo by sme to stále mali nechávať tak. Veď z minulosti sa musíme učiť, aby sme nezrobili podobné chyby ako vy do budúcnosti.

  Ďalej, chcem sa zmieniť o predsedovi rady, tiež si na to spomínam. Veď predsedu rady volia členovia. Neviem, čo by tu malo byť demokratickejšie.

  A v ďalšom chcem sa zmieniť o jednej veci, kedy zaniká členstvo v rade. Členstvo v rade zaniká v zmysle daného § 35a ods. 7 písm. c) o. i. aj dňom odvolania člena Národnou radou Slovenskej republiky. To je tiež princíp demokracie. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja by som sa chcela pristaviť pri vašom vystúpení, a to v časti, kde hovoríte o zverejňovaní zmlúv. No pripadá mi to už naozaj ako veľmi obohratá pesnička, pretože neustále to opakujete. Ja vám len chcem povedať, že poslanci vo vládnej koalícii nemajú žiaden problém so zverejňovaním zmlúv a ja osobne som za váš a pani poslankyne Žitňanskej návrh hlasovala a vy ste sa nezúčastnili tohto hlasovania. Takže naozaj trošku úprimnosti by tu bolo treba.

  A ešte jednu by som mala otázku na vás. Vo svojom vystúpení ste to nepovedali, ale pre médiá ste sa včera vyjadrili v tom zmysle, že návrh zákona pripravovali lobisti a mafiáni. Prosím vás pekne, pomenujte, ktorí lobisti a ktorí mafiáni ho pripravovali, pretože rada by som vedela, akí mafiáni ovplyvňujú tento návrh zákona. Takže naozaj by som vás prosila niekedy treba vážiť slová. Ja viem, že žiadne témy nemáte a toto je taká veľmi dobrá téma pre vás, ale v budúcnosti by ste mali byť trošku úprimnejší a sebakritickejší. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pani poslankyňa Košútová.

 • Pán kolega Frešo, s veľkým záujmom som si vypočula slová predrečníka pána prof. Miklósa k tomuto zákonu, pretože tie jeho poznámky boli vecné a snažil sa problém riešiť. Ale keď som počula vás, zase som mala pocit, že čítate zo sklenej gule. Zase čítate o tom, aká bude opozícia oklieštená, orezaná, sterilná, ako Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo bude nefunkčný, nebude činný. No tak ja chcem veriť, že teda Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bude aj v budúcnosti tak ako doteraz veľmi činný a veľmi funkčný pri všetkých problémoch, ktoré sa týkajú prerokúvania otázok pôdohospodárstva a životného prostredia.

  A nebudem sa už vyjadrovať k tomu ako si neustále znásobujete svoj podiel na zverejňovaní zmlúv. Tak to už povedala pani kolegyňa Laššáková, my sme nikdy nemali problém s týmto, aby sa zmluvy zverejňovali. Ja sa len teším na to, keď sa zverejnia zmluvy z predchádzajúcich rokov, čo sa tam dozvieme. A bude to určite, určite zaujímavé čítanie. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  K tomu, čo hovoril pán poslanec Jureňa. Pán poslanec, nie je problém, aby ste sa prihlásili v rozprave ústne. Ja nerozumiem celkom dobre tomu, čo hovoríte o rokoch 2005, 2006. Ale dám vám návrh uznesenia podobný ako príp. ten, ktorý podporil ten môj. Nie je problém s tým, ja ten svoj stiahnem, dajte ho, nevidím v tom žiadnu ťažkosť.

  Čo sa týka toho, čo hovoril pán poslanec Martinák. Ľuboš, ja som veľmi presne rozprával o tom, že ak koná ako kolektívny orgán tá rada a odnímajú sa tam individuálne práva jednotlivých členov rady, že to je vyrezanie tých práv, tých opozičných poslancov. Aj som citoval presne paragraf vo svojom vystúpení.

  K tomu, čo povedala pani poslankyňa Laššáková o mojej tlačovej konferencii. Ja na to veľmi jednoducho zareagujem. Hovoril som v tom zmysle, že keby tú časť o tvorbe orgánov písali lobisti a pozemkoví kšeftári, tak by to nevyzeralo inak. Toto bolo moje tvrdenie. A to tvrdenie, myslím si, som sčasti predostrel aj vo vystúpení. Nie je problém si to prediskutovať. Ja si za tým stojím, nakoľko naozaj tá kontrola sa tam celým legislatívnym procesom znižovala.

  K tomu, čo hovorila pani poslankyňa Košútová a koniec koncov aj pani poslankyňa Laššáková. Ešte sa vrátim k tomu hlasovaniu. Trikrát tu bol tento zákon v pléne. A keď už máme byť k sebe úprimní, tak si treba položiť otázku, prečo ani raz neprešiel, keď tak veľmi to ste vy a možno vaši kolegovia chceli, ten jedenkrát, vy dobre viete, že sa opozícia nezúčastnila z tých hlasovaní na žiadnom alebo na celej sérii kvôli tomu, akým spôsobom si pán predseda parlamentu vysvetľoval rokovací poriadok. Takže trošku úprimnosti skúste mať aj z vašej strany. A povedzte, prečo tie ostatné dva razy ste to nepodporili, keď to tu bolo na stole. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Teraz ako posledná písomne prihlásená vystúpi v rozprave pani poslankyňa Tkáčová, potom bude možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Máte slovo, pani poslankyňa.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ja som si vzala k srdcu vašu výzvu, pani ministerka, aby som bola konštruktívna, aby som bola vecná, len, viete, keď si kúpite nový výrobok, auto alebo chladničku, a sa vám pokazí, no tak pri reklamácii nebudete vychvaľovať, že má dobrý dizajn, ale budete kritizovať, budete reklamovať tú závadu, ktorú na výrobku vidíte. Preto vás prosím, aby ste našu kritiku chápali svojím spôsobom ako reklamáciu závad, ktoré my na tomto návrhu zákona vidíme.

  No ale ako som už povedala, pokúsim sa byť konštruktívna, aby ste nemali dôvod nás podozrievať z nejakých bočných úmyslov a na úvod poviem, že sa s vami, pani predkladateľka, zhodnem v niektorých veciach, napr. vo zverejňovaní zmlúv, myslím, že v tom sa zhodneme všetci, napr. s tým, že súhlasím s tým, aby rada predkladala každý polrok správu o činnosti výboru pre pôdohospodárstvo. A zhodneme sa aj v tom, myslím si, že je tu vážny dôvod na rokovanie na mimoriadnej schôdzi, pretože už takmer 2 roky je paralyzovaná činnosť Slovenského pozemkového fondu a vlastníci, ktorí čakajú na vrátenie svojho majetku alebo aspoň na jeho náhradu, sú vinou slovenskej vlády v neistote a doriešenie ich konkrétnej ujmy, ich konkrétnej krivdy je zmrazené. To už dávno nie je len dôvodom na zvolanie mimoriadnej schôdze, ale aj na vyvodenie politickej zodpovednosti za vzniknutý stav.

  Slovenský pozemkový fond ožil na chvíľu v osobe jeho námestníka škandálnym prevodom pozemkov a odvtedy je jeho legálna činnosť takmer opäť na bode mrazu. Spôsob, akým vláda rieši túto vzniknutú situáciu, je iný vo verejných vyhláseniach a iný v realite. Po nastúpení k moci už 9. augusta vláda svojím uznesením odvolala dozornú radu aj správnu radu a novú nevymenovala. Na decembrovej schôdzi, bola to 6. schôdza v roku 2006, bola predložená poslanecká novela zákona o Slovenskom pozemkovom fonde. Predkladal ju pán poslanec Cabaj. A zo znenia tejto novely bolo zrejmé, že sa zatiaľ nenašla dohoda medzi koaličnými stranami na personálnom obsadení Slovenského pozemkového fondu. Pán poslanec Cabaj tu nie je, žiaľ. Ale vy ste nepredkladali novelu za účelom odpolitizovania pozemkového fondu, ale preto, že ste sa v koalícii nevedeli dohodnúť na rozdelení postov. Preto ste prišli s poslaneckým návrhom a chceli ste, aby sme vám ho pomohli schváliť, aby sme vám pomohli schváliť zmenu zákona, podľa ktorej by dozornú a správnu radu menoval minister, a nie vláda ako je to teraz. Okrem toho ste navrhovali, aby do dozornej a správnej rady nominovali svojich zástupcov niektoré skupiny ako napr. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Zväz poľnohospodárskych družstiev či Združenie agropodnikateľov. Ale vynechali ste pritom napr. súkromných vlastníkov pôdy. Preto sme túto novelu nepodporili. A už vtedy som vo svojom vystúpení poukázala na nefunkčnosť fondu a vyzvala koaličných poslancov, aby iniciovali riešenie tejto kritickej situácie. Nové orgány, bolo to tu už viackrát povedané, boli vymenované 24. januára 2007. A minister pôdohospodárstva 3 mesiace ignoroval uznesenie vlády. Predseda vlády si nevšímal, že minister bojkotuje vládu. Táto situácia vyhovovala všetkým koaličným stranám, čo potvrdzuje realita tatranských pozemkových škandálov. Podľa vyjadrení pána premiéra z konca novembra 2007 mal byť návrh na riešenie situácií v legislatívnej podobe predložený v parlamente už v januári 2008. Nestalo sa tak. Ak hovoríme o Slovenskom pozemkovom fonde, bol jeden z iniciálnych dôvodov pre zvolanie mimoriadnej schôdze v januári 2008 a je dôvodom zvolania aj tejto mimoriadnej schôdze. A ako som už povedala, je na to najvyšší čas, pretože je lepšie radšej neskoro ako vôbec. Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je 1. september 2008. A to znamená, že orgány podľa tohto návrhu zákona bude možné zvoliť až na septembrovej schôdzi a tá sľubovaná totálna rekonštrukcia Slovenského pozemkového fondu sa bude môcť konečne zrealizovať.

  Na prechodné obdobie medzi účinnosťou zákona a zvolením nových orgánov je v návrhu zákona uvedené prechodné ustanovenie v § 42b. To znamená, že za orgány fondu vymenované podľa nového znenia zákona sa považuje generálny riaditeľ a jeho námestník. V tomto vidím ja dosť veľkú medzeru, pretože to znamená, že keď sa koalícia nedohodne na personálnom obsadení nových orgánov, de facto bude riadiť Slovenský pozemkový fond jeho generálny riaditeľ a jeho námestník. A s tým už máme svoje skúsenosti.

  Ak by sa razancia zmeny v riadení Slovenského pozemkového fondu mala prejaviť v kontrolnej funkcii parlamentu, tak v tejto podobe, ako ste to navrhli, pani ministerka, sa to míňa účinkov, vláda navrhuje 6 členov, Národná rada navrhuje 5 členov. Nič na tom nemení, že budú volení v parlamente, pretože poznáme už, máme svoje skúsenosti s tým, že vládni poslanci sú predĺženou rukou vlády, ktorej predseda často dopredu avizuje, ako poslanci budú hlasovať. Kontrolná funkcia Národnej rady je krok za krokom degradovaná spôsobom napr., ako predseda a členovia vlády odpovedajú na otázky a interpelácie poslancov, spôsobom, akým väčšina ministrov chápe diskusiu v pléne, keď zásadne vystúpia až po uzatvorení rozpravy, keď na vystúpenie nie je možné reagovať. Pani ministerka, musím povedať úprimne, medzi týchto ministrov nepatrí. A dúfam, že aj dneska vystúpite v rozprave. Jednoznačne budeme navrhovať vo výbore, a to aj po skúsenostiach s poslaneckými prieskumami, aby sa pomer koalície a opozície pri nominovaní zástupcov do rady zmenil. Ak to myslíte s kontrolou vážne a úprimne, tak by postavenie opozície malo byť v tomto kontrolnom orgáne oveľa silnejšie, pretože potom ide iba ozaj o trápne divadlo.

  Čo sa týka riešenia poskytovania pôvodných, resp. náhradných pozemkov, o ktorom hovorila pani ministerka v úvodnom slove, ja plne podporujem riešenie, ktoré navrhol kolega poslanec Simon a ktoré bolo minulý týždeň odmietnuté. V podstate jeho návrh rieši problém, ktorý takmer zrušil vládnu koalíciu, a to špekuláciu s pozemkami. Je to preventívny inštrument voči korupcii a voči všetkým podozreniam. Myslím si, že dnes takmer 17 rokov po prijatí prvého reštitučného zákona nie je takmer možné vrátiť pôvodný pozemok, a to už vonkoncom v jeho pôvodnom stave. Ak vec nie je možno vrátiť v pôvodnom stave, čo je podstata reštitúcie, tak ako náhrada prichádza do úvahy reparácia. A to je jej finančná náhrada. A toto je podstata návrhu pána poslanca Simona, ktorý, žiaľ, bol v tejto snemovni odmietnutý.

  Kolegyňa Žitňanská pomenovala nedostatky, ktoré sa budeme snažiť v druhom čítaní riešiť, a preto na záver si už len dovolím apelovať na vás, pani ministerka, a na vás, kolegovia vládni poslanci, aby ste aj vy pri rokovaní v druhom čítaní vo výbore aj v pléne boli konštruktívni. A verím, že sa dohodneme na znení zákona, ktoré budeme môcť aj my podporovať, napr. že sa posilní kontrolné postavenie parlamentu, že sa posilní kontrolné postavenie aj opozície, že sa z rady ako kolegiálneho orgánu stane orgán, ktorého členovia majú svoju kontrolnú autonómiu, a v konečnom dôsledku že sa zabráni podozreniam zo špekulácie všetkých zúčastnených subjektov. A ak sa dokážeme na takomto znení dohodnúť, budem, pani ministerka, prvá, kto bude za návrh zákona hlasovať. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  S faktickými poznámkami sa hlásia poslanci Simon, Jureňa, Záhumenský, Martinák. Ak je to všetko, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Zsolt Simon.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, tam, kde ste hovorili o tom, že čo bude, keď v prípade na septembrovej schôdzi nedôjde k dohode a Slovenský pozemkový fond bude riadiť len riaditeľ a námestník, tak tam by pre mňa patrila otázka, kto dneska kontroluje Slovenský pozemkový fond a kto ho kontroluje za tie mesiace, čo nie sú jeho orgány v zmysle zákona, a kto zodpovedá za to, že sa permanentne mesiace, už viac ako rok porušuje s väčšou či menšou prestávkou zákon, ktorý ustanovuje orgány Slovenského pozemkového fondu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Teraz má slovo pán poslanec Jureňa.

 • Ďakujem za slovo. Vážená kolegyňa, hovorili ste tu o reklamácii závad a tiež tu bolo hovorené i o figúrkach a o bábkach. Ja si myslím, že by ste si to mohli zreklamovať doma a určite asi pokiaľ by sme tam navrhli vášho manžela, tak by to nebola ani figúrka, ani bábka. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pán poslanec Záhumenský.

 • Ďakujem pekne. Ja viem, pani kolegyňa Tkáčová, že vy by ste chceli, aby z 11-členného orgánu bolo 11 členov opozície, a najradšej by ste chceli, aby opozícia riadila vládu a vláda konala to, čo si opozícia želá. Vláda má zodpovednosť za vládnutie. A myslím si, že tak sa k tomu aj stavia. A vaše vysvedčenie bolo vystavené vo voľbách práve preto, že ste tak mysleli na občanov, ako ste na nich mysleli. A táto vláda prvýkrát dáva opozícii možnosť byť účastníkom celého rozhodovacieho procesu. Vy ste opozícii neumožnili nič. A dneska kritizujete, že táto vláda vám ponúka efektívnu kontrolu činnosti Slovenského pozemkového fondu a pozýva vás na ňu, aby skončilo politikárčenie, ktoré tu už dlho beží. A, samozrejmá vec, vy ho nechcete prijať, lebo pre vás je dôležitá deštrukcia, pre vás je dôležité paralyzovanie pozemkového fondu, aby ste neustále mohli živiť politickú tému, ako pozemkový fond neplní si svoju činnosť. Ja si myslím, že práve prijatím tohto zákona sa otvorí pozemkový fond a bude veľmi úspešne vykonávať všetky činnosti, ktoré má. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo s faktickou pán poslanec Martinák.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, neviem, čo si predstavujete pod pojmom, keď ste sa zmienili o rade, a síce v tom zmysle, aby sa pomer politických strán v tejto rade menil ináč, ako je to navrhované v danom vládnom návrhu, a to v § 35a ods. 1. Veď sa tam jasne hovorí, že návrh na piatich členov bude dávaný z Národnej rady Slovenskej republiky podľa pomerného zastúpenia. Ja si myslím, že je to vyslovene princíp demokracie, ako už tu povedal predo mnou pán poslanec Záhumenský. Vláda dáva pomocnú ruku a nielen pomocnú ruku, ale aj nástroje zmeny pre opozíciu. Spomínali ste tu minulosť. V minulosti to skutočne tak nebolo. Veď každý z nás si musí pamätať, ako to bolo vtedy.

  Ďalej sa chcem zmieniť o štatutárnom orgáne. Tiež ste tu spomínali, že štatutárnym orgánom v súlade s § 35b ods. 1 je jednoznačne generálny riaditeľ a jeho námestník, ktorých vymenúva vláda na návrh ministra. To znamená, zvyšuje sa tu zodpovednosť ministra za celú činnosť Slovenského pozemkového fondu. Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem.

  S reakciou na faktické poznámky pani poslankyňa Tkáčová.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja kolegom ďakujem, že sa zapojili do diskusie.

  Pán kolega Simon, ozaj vaše konštatovanie nepotrebuje hádam ani žiadny komentár. Vystihli ste to naozaj presne, ani prijatím zákona sa na súčasnej situácii nezmení nič, pokiaľ sa koaličné strany nedohodnú na personálnych návrhoch.

  Pán kolega Záhumenský, efektívna kontrola by bola vtedy, keby Slovenský pozemkový fond kontrolovala opozícia. A o vašich úprimných snahách pripustiť nás ku kontrole môžeme pochybovať napr. vo vzťahu k PPP projektom, kde zásadne vládna koalícia odmieta, aby sa opozícia zúčastnila čo i len jedným človekom na tejto kontrole.

  A musím vám povedať, že môžete si myslieť, čo chcete, alebo slovami pána premiéra, nech si myslí o tom, kto čo chce. Ale za našej vlády Slovenský pozemkový fond paralyzovaný nebol a škandály takéhoto rozmeru, ako vyplávali po roku vašej vlády, nevyplávali.

  A, pán poslanec Martinák, ak chceme zostať verní princípu pomerného zastúpenia, o ktorom sa hovorí v dôvodovej správe, tak podľa môjho názoru skutočne ten pomer nominácii zo strany vládnych strán a zo strany opozície by mal byť 6 : 5. Myslím, že sa dá veľmi ľahko tomu porozumieť aj to pochopiť. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Takže, vážené kolegyne, kolegovia, pani poslankyňa Tkáčová bola posledná písomne prihlásená. Pýtam sa teda, kto sa do rozpravy hlási ústne. Registrujem pána poslanca Zsolta Simona. Ešte niekto iný sa hlási? Pán poslanec Záhumenský. Ak je to všetko, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Slovo má pán poslanec Simon.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, pred časom som bol v televíznej relácii s pani ministerkou, kde som sa vyjadril, že ten návrh, ktorý jej ministerstvo pripravilo, by bolo možné aj akceptovať, pretože zverejnenie zmlúv nie je problém. Povedali to viacerí moji predrečníci. Rada v podobe oprávnenia člena tiež dávala väčšiu právomoc a väčšiu kontrolu, preto si vážim ten návrh, ktorý prišiel. Ale návrh, ktorý prišiel zo strany vlády, už úplne taký nie je. Táto vláda je moci takmer dva roky. Nie je možné vyhovárať sa na to, čo bolo predtým. Za toto obdobie viac-menej Slovenský pozemkový fond je paralyzovaný.

  Vláda sa ponáhľala, zmenou štatútu Slovenského pozemkového fondu aby kontrolné orgány mohla odvolať bez udania dôvodu. Až dvakrát za toto obdobie sa dotkla štatútu. Odvolala správnu radu, dozornú radu, menovala správnu radu, dozornú radu, odstúpil námestník, odstúpila pani námestníčka, bola predložená novela zákona, ktorá sa dotýkala reštitúcií, ktorá platí od 1. 1. 2008. Ale podstatu problému to všetko nerieši. Prečo to hovorím? No je podstata problému v kontrole? Povedzme si, doteraz mala správna rada 11 členov, dozorná rada 7 členov. Teraz bude rada fondu, bude mať 11 členov, mení sa spôsob menovania. Vraj vládna matematika a parlamentná matematika je iná? Asi nie je iná. To znamená, že táto vláda bude mať tam tých nominantov, ktorých chce. Tak potom prečo prizvať tých dvoch z opozície? Je to absolútne zbytočné. Nech vláda nesie zodpovednosť za svoje činy a za svoje kroky. Ale keď chceme vyriešiť podstatu problému, s tým súhlasím. Ale potom by sme sa mali zamerať kdesi inde. Rieši táto novela podstatu medializovaných problémov ako Veľký Slavkov? Odpovedzme na túto otázku. Odpoveď je veľmi krátka: Nie. Čo je podstatou problémov v Slovenskom pozemkovom fonde? No je to náhradný pozemok. Rieši tento zákon podstatu náhradných pozemkov? No nie. Bola kontrola v Slovenskom pozemkovom fonde? No bola. Bude kontrola na pozemkovom fonde po tejto novele? Bude, ale bude inak menovaná. Kde je teda tá zásadná zmena, keď odpočítame podstatu zverejnenia tých zmlúv? V očnom klame, kde chceme presvedčiť voličov a občanov tejto krajiny, že táto novela škandalózne problémy, ktoré vyplávali a boli medializované v predchádzajúcom období, už sa nestanú. Áno, zastával som funkciu ministra v predchádzajúcom volebnom období. Takéto prípady nevyplávali. Teraz si kladiem otázku. Keď sú takéto problémy, tak chceme ich meritórne riešiť, chceme ich systémovo riešiť alebo chceme len akýmsi očným klamom odviesť pozornosť od skutkovej podstaty a následne nechať podstatu problému a procesu v tej istej rovine, v akej je od roku 1992, keď Slovenský pozemkový fond vznikol. No táto novela je len očným klamom a podstatu nerieši.

  V návrhu sa dočítame, že vzniká rada. Ale ako bude upravený proces pridelenia náhradných pozemkov, to sa tam nedočítame. Kde je stanovený tento postup? Ako často bude zasadať táto rada? Čo znamená, že bude prerokovávať veci? Bude mať na programe pridelenia náhradných pozemkov? Bude o tom rokovať? A generálny riaditeľ ako štatutárny orgán rozhodne sám, tak ako uzná za vhodné? Prerokovávanie je totožné so schválením? Kde je systémová zmena? No nikde. V čl. II § 16 ods. 6 a v čl. III § 6 ods. 10 sa zhodne konštatuje: „Postup pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov podrobnejšie upraví vláda Slovenskej republiky nariadením.“ Kde je návrh nariadenia vlády? V zmysle zákona č. 350/1996 Z. z. rokovacieho poriadku by mal byť prílohou tohto návrhu zákona. Preto žiadam predkladateľa a vládu, aby tento návrh nariadenia vlády predložila a doplnila k tomuto návrhu zákona, kde by to patrilo.

  V predchádzajúcom období mnohí kolegovia sa vyjadrovali, že nie je možné reštituentom, ktorým bola odobratá pôda, dať peniaze. Dámy a páni, táto vládna koalícia predložila návrh do tejto Národnej rady aj ho schválila. Je to platné od 1. 1. 2008. Delí kategóriu reštituentov do dvoch skupín, do skupiny do 5 000 korún, kde je nárok len na finančné plnenie, nad 5 000 korún, kde je možné rozhodnúť finančne alebo hmotne. Tak ako minulý týždeň tu bol daný návrh na systémovú zmenu, budem sa pokúšať s mojimi kolegami opätovne predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona tejto novely, ktorá bude smerovať k tomu, aby sme zmenili systém ako taký. A potom nebude záležať na tom, aké zastúpenie je v kontrolných orgánoch. Nech je výlučne len z koalície. Nie je potrebné, aby sme tam mali dvoch ľudí z jedenástich, podstata je, aby náhradné pozemky vydávané neboli, pretože keď je problém v tejto spoločnosti s legálne nadobudnutým zákonným vlastníctvom a jeho následnou zmenou na stavebný pozemok, tak potom prestaňme vydávať náhradný pozemok. Tak ako reštituent do 5 000 korún má nárok len na peniaze, nech aj tí nad 5 000 korún majú nárok len na peniaze. Tak ako pri 5 000 korún reštituentov výpočet je stanovený zákonom a platí od roku 1992, tak aj výška nároku je stanovená aj nad 5 000 korún. Prečo toto plnenie nevydať finančne? Z hľadiska zákona a z hľadiska ústavy je absolútne rovnocenné plnenie reštitučné, či už hmotné alebo finančné.

  Preto nabádam vás, kolegyne a kolegovia, aby sme jednoznačne prijali taký návrh, ktorý zmení systémovo Slovenský pozemkový fond a ktorým sa prostriedky, ktorými Slovenský pozemkový fond disponuje dnes na úložkách vo výške viac ako 1,5 mld. korún, použijú na uspokojenie reštitučných nárokov. V prípade, že tieto prostriedky nebudú postačovať na krytie reštitučných nárokov, navrhujeme, aby vláda rozhodla o tom, že predá pôdu vo Veľkom Slavkove alebo kdekoľvek inde, kde vláda pozemok má. Predaj tejto pôdy je možné uskutočniť prostredníctvom verejnej súťaže alebo verejnej dražby. Získané prostriedky následne je možné použiť na uspokojenie reštitučných procesov. V tej chvíli podstata v rozhodovaní o tom, kto dostane pozemok kde a prečo nie druhý dostane pozemok, a každý, kto pracuje v Slovenskom pozemkovom fonde darmo bude disponovať tým, kde sú pozemky, kde nie sú pozemky, sa stane nezaujímavou. Preto navrhujem, aby sme to zmenili systémovo a nielen ťahali medový motúz pred voličmi, akože problém riešime. Ale ten problém neriešime. Vláda opäť len vytvára ilúziu presne tak ako pri potravinách. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  S faktickými poznámkami sa hlásia poslanci Jureňa, Košútová, Martinák, Kvorka. Pokiaľ je to všetko, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Jureňa.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený kolega pán Simon, vy máte dva základné problémy. Spomínali ste tu očný klam. Takže máte pravdepodobne problém s očami. A druhý váš základný problém je pamäť, pretože ak by ste si troška siahli do svojej pamäti, tak by ste si spomenuli, že za vás, za vášho ministrovania, sa predávali pozemky, ktoré už boli zaradené územným plánom ako pozemky pre stavebné účely ako poľnohospodárska pôda. Prosím vás, skúste sa troška rozpamätať. Za vás sa porušoval zákon. Takže bolo by dobré, keby ste si na tieto momenty troška spomenuli, nie je to tak dávno.

  A, pochopiteľne, vy tu hovoríte o nejakom divadle pre občanov. Tak presne vaše vystúpenie bolo divadlo pre občanov, pretože pozemky boli odobraté reštituentom. A majú nárok na vrátenie pozemkov. Prirovnávanie do 5 000 Sk, kde ide rádovo možno o 10 – 20 metrov, v záujme urýchlenia, pretože týchto reštitučných nárokov je veľmi veľa, je úplne, úplne uletené.

  Takže, prosím vás, skúste si doriešiť dva vaše základné problémy, oči a pamäť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz má slovo pani poslankyňa Košútová.

 • Pán kolega Simon, ja mám taký pocit, že nechceš vedieť čítať alebo neviem, či nevieš vedieť čítať, alebo ja nerozumiem tomu problému s tým očným klamom, lebo nechceš tam vidieť nič, nechceš tam vidieť ani systémové nariadenia, ani systémové zmeny, ani teda vlastne nič a dokonca ani to, že v tom návrhu zákona bolo priložené aj nariadenie vlády, ktoré toto upravuje. Takže neviem, prečo sa ho domáhaš, asi si nedočítal ten návrh dokonca, keď si sa k tomuto návrhu nedostal. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pán poslanec Martinák.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Zsolt Simon, vôbec nemôžem súhlasiť s tebou, s tzv. očným klamom. Podľa môjho názoru opäť ako obyčajne zavádzaš, dovolím si tvrdiť, celú slovenskú verejnosť, ktorá má záujem o riešenie problémov v Slovenskom pozemkovom fonde. A takisto naša vláda má o to záujem. Neviem, čo chceš viac, keď jednoznačne tento vládny návrh definuje, akým spôsobom sa volí Rada Slovenského pozemkového fondu, aké vysoké sú jej kompetencie. Hovoríš o. i. o očnom klame. Rada prerokúva návrh rozpočtov a príjmov. Rada ďalej prerokúva účtovnú uzávierku overenú audítorom. Neviem, čo by si chcel viac. Ďalej, čo sa týka štatutárneho orgánu, je ním generálny riaditeľ a zástupca, ktorých menuje vláda na návrh ministra. Už predtým som povedal, že tým stúpa zodpovednosť ministra za celú činnosť Slovenského pozemkového fondu. Ďalej, čo sa týka náhradných pozemkov, už predo mnou tu povedala pani poslankyňa Košútová, že je to súčasťou prílohy. Takže dovolím si tvrdiť a odporúčam ti v dobrom, nezavádzaj svojimi výrokmi celú slovenskú verejnosť. Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Kvorka, faktická.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Simon, predsa návrh tohto zákona umožňuje zverejnenie zmlúv, kde vôbec nevidím žiaden problém. Ďalej, vieme, že rada fondu je jedenásťčlenná a opozícia tuná má svoj priestor pre svojich zástupcov. No všetko to vedie k tomu, že vy sa moc obraciate na tú verejnú kontrolu, o ktorej strašne veľa hovoríte, a, samozrejme, týmto je to všetko zabezpečené, lenže problém podľa môjho názoru je v dačom inom. A ja ten problém vidím v zmene postavenia opozičných poslancov v orgánoch, v rade fondu. Nesúhlasíte tam s počtom. A pripadá mi to tak, že ten váš súhlas by bol až vtedy, keď by v tomto orgáne bolo zastúpených viacero opozičných poslancov ako poslancov koaličných. Najradšej by ste chceli v tomto prípade vy riadiť vládu, ale na druhej strane by ste boli veľmi radi, keby zodpovednosť za to riadenie, ktoré by ste tam prevádzali, niesla vláda. A to, pán poslanec Simon, veľmi dobre viete, v tomto prípade sa nedá. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pán poslanec Simon, reakcie.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem pekne.

  Pán kolega Jureňa, ak viete o nejakom porušení zákona, podajte trestné oznámenie. Ale ja by som pre osvieženie vašej pamäti upriamil na dátum 10. apríla 2007 Veľký Slavkov a rad ďalších problémov, ktoré vznikli. A evidentne v tom období ministrom ste boli vy. To znamená, že v týchto veciach konajú orgány činné v trestnom konaní.

  Pán kolega Martinák, treba si naštudovať súčasne platný ešte štatút Slovenského pozemkového fondu, kompetencie správnej rady a dozornej rady. A budete mať presne to isté, čo máte dnes napísané v rade fondu. To znamená, že meritórne sa nič nezmení, zmení sa len spôsob nominovania týchto ľudí do týchto orgánov.

  Pán kolega Kvorka, nehnevajte sa, musím úprimne povedať, že mne nezáleží na tom, aby opozícia mala kontrolu v Slovenskom pozemkovom fonde. Skôr si myslím, že vláda musí niesť zodpovednosť za riadenie tohto štátu, o čo zjavne nemá záujem. A prenáša zodpovednosť na Národnú radu ako zákonodarnú moc miesto výkonnej moci, ktorú by mala zastávať sama. A doteraz táto kontrola existovala, pretože poslanecké prieskumy bolo možné vykonať. Skôr si myslím, že tou systémovou zmenou, že nedáme nikomu náhradný pozemok, dáme len peniaze, zanikne podstata problému. A pre mňa, za mňa nech ktokoľvek sedí v orgánoch Slovenského pozemkového fondu, ten problém nebude. Ale pokiaľ to zostane v tejto rovine, tak tá zodpovednosť tam je. A dúfam, keď sa tam nájde po tejto novele nejaká tá zmena alebo problém, tak neodstúpi minister, ale odstúpi predseda vlády. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Do rozpravy pán poslanec Záhumenský.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, panie poslankyne, páni poslanci, chcem na úvod povedať, že dnes majú poľnohospodári šťastný deň. A šťastný deň majú z dvoch dôvodov, po prvé, preto, že dlho očakávaný dážď dneska prišiel a prší na celom Slovensku, čomu sa poľnohospodári veľmi tešia, lebo májový dážď zvyšuje úrodu a, samozrejmá vec, pomáha aj zlepšovať ekonomiku našich poľnohospodárov, čiže ja sa teším s nimi

 • . A po druhé majú šťastný deň preto, že dneska prerokovávame návrh o Slovenskom pozemkovom fonde, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom, ktorý dlho očakávajú. A ja verím, že dneska predkladaná novela návrhu zákona nielen pomôže riešiť reštitúcie, ale pohne s riešením všetkých usporadúvaní pozemkov pod farmami, s ktorými sa poľnohospodári stretávajú.

  Skôr ale než pristúpim k svojmu vystúpeniu, chcem zareagovať pár slovami na predrečníka pána Simona. Pán Simon neustále prezentuje, že návrh novely zákona nerieši nič, že je to očný klam. Pochopiteľne, pán poslanec Simon má neustály problém dočítať zákon dokonca, vždy vynechá z neho určitú časť alebo nevie čítať, alebo pomaly číta. Tak dovoľte mi, aby som mu povedal, že v tomto návrhu zákona je aj nariadenie vlády, ktoré presne hovorí to, čoho sa pán Simon dožaduje. Takže špeciálne pre pána Simona, ak dovolíte, to prečítam: „Po doručení výzvy oprávnenej osoby na vydanie návrhu formou náhradného pozemku zašle oprávnenej osobe pozvánku, ktorej prílohou je ponuka pozemkov, a to 14 dní pred dňom prerokovania ponuky pozemkov, ktoré sa uskutoční na regionálnom odbore.“ A § 1 ods. 2 hovorí: „Ponuka pozemkov zahŕňa súpis pozemkov, ktoré ako náhradné pozemky sú vo vzťahu k pôvodnému pozemku v primeranej výmere a bonite v tej istej obci. Ak sa v tej istej obci takéto pozemky nenachádzajú, regionálny odbor zahrnie do ponuky pozemkov pozemky vo svojej územnej pôsobnosti, ktoré ako náhradné pozemky sú vo vzťahu k pôvodnému pozemku v primeranej výmere a bonite.“ Čiže v nariadení vlády sa presne definuje postup, ako bude postupovať Slovenský pozemkový fond pri hľadaní reštitučných pozemkov a akým spôsobom sa budú dozvedať aj vlastníci vlastne, ktoré pozemky je možné získať bezodplatným prevodom v rámci reštitúcie.

  Samozrejme, neustále tu počúvam aj od pána Simona, ale aj ďalších členov opozície škandalizovanie Slovenského pozemkového fondu. Ja si myslím, že táto téma je živená práve z dôvodu škandalizovania. A to, že tento návrh problém nerieši, je práve neustále zdôrazňovanie najmä v médiách verejnosti, že toto je vlastne len čosi, čo problém nevyrieši. Uvedomujeme si, že tento návrh bol politický citlivý, však takmer na ňom padla vláda a bolo treba veľmi zodpovedne pristúpiť k návrhu novely zákona. Myslím si, že vláda aj veľmi zodpovedne k nemu pristúpila, našla politickú dohodu na tom, ako vlastne efektívne stransparentniť reštitúcie, prevody majetku, nájmy tak, aby boli aj rýchle, ale, samozrejme, aby boli aj transparentné a aby neprichádzalo k žiadnym podozreniam.

  A posledná poznámka k pánovi Simonovi je k Veľkému Slavkovu a finančnému vysporiadaniu pozemkov. Pán Simon, váš návrh by bol realizovateľný a možný, keby ste ho realizovali pred ôsmimi rokmi, áno, pred ôsmimi rokmi, pokiaľ sa nevydávali pozemky a vo veľkej miere bežali reštitúcie za predchádzajúcich osem rokov vlády, mnohým ste vydali pozemky, tak potom keď váš návrh chceme realizovať, tak predajme všetky tie pozemky a použime ich na finančné vysporiadanie toho, čo ešte nie je zreštituované, lebo to, čo nie je zreštituované, je 70 000 reštitúcií, ktoré na Slovensku sú. A počas predchádzajúcich rokov sa ročne vybavilo asi 500 reštitúcií, v minulom roku to bolo iba 50 reštitúcií vzhľadom na to, že pozemkový fond a vláda, vlastne pokiaľ sa nedorieši transparentnosť všetkých prevodov, pozastavila prevody. Ale ani 50, ani 500 reštitúcií ročne nevyrieši problém reštitúcií na Slovensku. A to, či budú trvať reštitúcie 100 rokov alebo 150 rokov, je úplne jedno, je to zlé, ten systém, ktorý bol, bol nastavený zle. Tento návrh zákona umožní, aby reštitúcií ročne bolo vykonaných niekoľko tisíc. Ak sa ich nevykoná niekoľko tisíc ročne, tak vlastne celý návrh a snaha nebude mať ten efekt.

  Čiže pristúpil by som k môjmu vystúpeniu z hľadiska predkladanej novely návrhu zákona. Pôjdem po rade, tak ako sú tie paragrafy v návrhu uverejnené

  Zverejňovanie zmlúv do 5 dní. Má sa za to, že ak 1. septembra začne platiť návrh novely zákona, do 5 dní od podpísania každej zmluvy bude zmluva zverejnená na internete. To znamená, že verejnosť veľmi rýchlo bude sa môcť zoznámiť s podmienkami, za akých vláda previedla pozemky, či už v rámci reštitúcie alebo predaja. A tým bude vlastne kontrola verejnosťou zabezpečená. Týka sa to nových zmlúv, ktoré budú od 1. septembra podpísané. Do 5 dní budú zverejnené na internete. Samozrejmá vec, budú aj zverejnené údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa katastrálnych území. A to som hovoril, že vlastne je definované aj v nariadení vlády veľmi explicitne, akým spôsobom sa tie pozemky budú prideľovať. A vlastne občania budú mať možnosť sa zoznámiť s tým, ktoré pozemky v danej lokalite sú a o ktoré pozemky sa budú môcť uchádzať.

  Druhá vec, veľmi dôležitá, ktorá v zákone sa rieši, sú orgány pozemkového fondu, kde sa vlastne kreuje nový orgán. A to je rada fondu, ktorá má 11 členov. Ctené dámy a páni, a to najmä z opozície, prvýkrát v histórii Slovenska sa stalo, že vláda umožňuje takýmto transparentným spôsobom efektívnu kontrolu činnosti vlády v orgáne, do ktorého vlastne púšťa opozíciu. Vy ste nič podobné neurobili a ani ste sa nechystali urobiť, preto, lebo vám vyhovoval stav, ktorý dneska kritizujete. Vám vyhovoval stav počas 8 rokov, kde ste vo veľkej miere robili reštitúcie. Ja verím, že zverejnením reštitúcií sa mnohé veci odhalia. Ale tým, že budú tieto údaje zverejnené, tak vlastne budú môcť občania zistiť, ktoré pozemky kde sú. Sú dvaja členovia opozície v tomto orgáne, ktorí budú môcť kontrolovať všetky dokumenty. Vlastne dáva to tú kontrolu verejnosti. Či je to jeden člen alebo sú to traja, alebo sú to piati členovia, nerieši to nič na skutočnosti. Totiž každý jeden člen, ktorý je v správnej rade či v rade fondu, má možnosť sa zoznámiť so všetkými materiálmi, ktoré sa týkajú akéhokoľvek prevodu, či je to reštitúcia, či je to predaj, či pôjde o nájmy poľnohospodárskych pozemkov. Všetky musia ísť do rady fondu, všetky materiály v rade fondu sú k dispozícii, každý člen rady fondu má na tomto zasadnutí právo si vyžiadať všetky dokumenty, čiže budú mu k dispozícii. Ja viem, že by sa vám páčil návrh, aby každý člen rady mohol si pýtať od vedenia fondu akékoľvek dokumenty. No presne to nahráva tomu, čo som povedal, že vám nejde o riešenie problémov pozemkového fondu, ale vám ide o deštrukciu, ide vám o znefunkčnenie pozemkového fondu. Totiž viem si veľmi dobre predstaviť, ako dvaja členovia rady fondu každý deň sedia na pozemkovom fonde a pýtajú si 300 dokumentov od generálneho riaditeľa, ktorý bude mať povinnosť tieto dokumenty predkladať členom rady fondu, a tým vlastne nebude nič robiť, len celý fond bude zamestnaný tým, že bude predkladať dokumenty pre členov rady fondu a opozícia bude kričať, že pozrite sa, pozemkový fond je nefunkčný. Nie je pravda, že táto kontrola je neúčinná. Každý člen rady fondu má možnosť v rámci zasadnutia a rokovania rady fondu zoznámiť sa so všetkými dokumentmi. Ale, samozrejmá vec, nie je umožnené, aby robil obštrukcie a obmedzoval fond vo svojej činnosti. Preto sú štatutárnymi orgánmi generálny riaditeľ, námestník generálneho riaditeľa, kde je, samozrejme, zaistená aj krížová politická kontrola. To znamená, že je trojitá kontrola plus kontrola verejnosťou. A každý jeden návrh, ktorý podpíše generálny riaditeľ, musí prejsť radou fondu. V zákone to je explicitne napísané. A tí, ktorí chcú čítať ten zákon dobre, tak to tam aj nájdu. To znamená, že ak sú výkriky, kedy bude zasadať radu fondu, tak na to poviem, že to bude vtedy, keď bude čo prerokúvať. Všetky materiály, ktoré budú spracované do podoby podpisu, budú musieť prejsť radou fondu. To znamená, že bude musieť rada fondu pracovať operatívne, aby reštitúcie mohli bežať. A dáva, samozrejme, odporúčacie alebo neodporúčacie stanovisko. No neviem si predstaviť, že by dala rada fondu neodporúčacie stanovisko k danému prevodu v rámci reštitúcií alebo inému prevodu a generálny riaditeľ s námestníkom by takýto prevod podpísali. Vôbec si to neviem predstaviť. A to, čo vy tu hovoríte, že bude generálny riaditeľ svojvoľne rozhodovať, nie je pravda. A je to vlastne iba vyvolávanie duchov.

  Po ďalšie. V návrhu novely zákona sa hovorí, že Slovenský pozemkový fond zverejní na svojej internetovej stránke do 31. marca 2009 zmluvy uzavreté do 1. septembra 2008. Tento termín je veľmi prísny termín pre pracovníkov Slovenského pozemkového fondu, lebo všetky zmluvy, ktoré boli vykonané v Slovenskom pozemkovom fonde, bude treba dať do elektronickej podoby. A stihnúť to vlastne do marca 2009 bude nenormálne. Budú musieť vynaložiť pracovníci fondu nenormálne úsilie na to, aby to do tohto marca zverejnili. Nejde o žiadne zahmlievanie ani splývanie, lebo to, čo už v zmluvách je, už v zmluvách je, nikto nič v nich zmeniť nemôže. A myslím si, že pre efektívnu kontrolu bude postačujúci ten termín. Boli návrhy, ktoré opozícia predkladala z hľadiska zverejňovania, musím povedať. Bohužiaľ, 25. októbra 2007 bol na rokovaní Národnej rady predložený návrh zákona, ktorý predkladala vláda, a pani poslankyňa Žitňanská predložila pozmeňujúci návrh z hľadiska toho zverejňovania. Ak by nerobila opozícia obštrukciu, tento návrh mohol byť už v platnosti. Vtedy 17 poslancov koalície vrátane mňa hlasovalo za to, aby zmluvy boli zverejnené, ale keďže chýbalo 68 poslancov opozície, ktorí neboli v Národnej rade, tak tento pozmeňujúci návrh nemohol byť schválený.

  Krátko sa zmienim aj o nomináciách do orgánov. Vláda má zodpovednosť za činnosť nielen chodu štátu, ale aj všetkých svojich inštitúcií. A jednou z nich je aj Slovenský pozemkový fond. To znamená, že musí mať aj právo vybrať si nominantov do tohto orgánu. A je na vláde, akú úroveň kvality nominantov si navrhne a zvolí. Hovoril som vo svojej faktickej poznámke o pánovi Tkáčovi ako manželovi pani poslankyne Tkáčovej, ktorý zabudol, že sa volá pán Tkáč. Čiže to bolo jeho kvalifikácia. Predkladal svoju kvalifikáciu. Ja verím, že všetky nominácie, ktoré prejdú Národnou radou, budú na inej úrovni ako na princípe rodinného a politického klientelizmu, tak ako to predviedol aj pán Simon z hľadiska jeho nominantov z okresu Rimavskej Soboty vo všetkých orgánoch.

  Tu by som chcel povedať, že som v úvode povedal, že dneska majú poľnohospodári šťastný deň hlavne preto, že prší, a opozícia nám neustále pripomína, že zabudnite na minulosť, nehovorte o minulosti. O minulosti treba hovoriť, lebo ten, kto nepozná svoju minulosť, nemôže tvoriť budúcnosť. Chcem povedať, že šťastný deň pre predsedu SDKÚ a pána poslanca Dzurindu bol 19. október 2001. Prečo to bol jeho šťastný deň? No pretože v tento deň do Slovenského pozemkového fondu z regionálneho odboru prišiel materiál na reštitúciu vtedy predsedu vlády pána Dzurindu. A v tento istý deň poverený pracovník Slovenského pozemkového fondu tento materiál spracoval. Samozrejme, v tej istý deň 19. októbra vedúci oddelenia tento materiál podpísal. A v tento istý deň vedúci odboru ten istý materiál naštudoval a podpísal. No a aby bol ten deň úplne šťastný pre pána predsedu SDKÚ, tak v ten istý deň ho popísal aj generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu. A dva dni na to tento materiál odišiel na vklad do katastra nehnuteľností.

  Ja chcem povedať, že každý má nárok na reštitúciu, aj predseda politickej strany má nárok na reštitúciu, aj predseda vlády má nárok na reštitúciu. Len sa treba pozrieť na to, prečo tak rýchlo sa ponáhľal pán predseda SDKÚ a vtedy predseda vlády so svojou reštitúciou a ako sa na to majú pozerať občania, ktorí 10 až 15 rokov čakajú na svoj šťastný deň. A dodnes je ich 70 000, ktorí nemajú uspokojenú svoju reštitúciu. No rozoberme si to trošku bližšie.

  Pozemky, ktoré boli navrhnuté ako súčasť reštitúcie a vlastne ktoré sa reštituovali, boli niekde v okrese Spišská Nová Ves, na ktoré bol oprávnený nárok na reštitúciu. Na navrhnuté pozemky sa v spise nachádza stanovisko Mestského úradu Spišskej Novej Vsi k vydávaným parcelám zo dňa 7. 10. 1999, v ktorom sa uvádza, že parcely č. 9204/35 a č. 9204/2 sú v extraviláne katastrálneho územia Spišskej Novej Vsi, zdôrazním, sú v extraviláne katastrálneho územia Spišskej Novej Vsi, a nie je na nich uvažované o výstavbe. Z parcely č. 9204/2 boli potom pre potreby zmluvy o bezodplatnom prevode vytvorené geometrickým plánom vydané parcely č. 9204/53 a č. 9204/41. To boli tie, ktoré boli následne bezodplatne vydané. Podľa aktuálneho listu vlastníctva č. 8461 je v súčasnosti parcela č. 9204/53 v k. ú. Spišskej Novej Vsi vedená v intraviláne mesta. Čiže keď boli vydávané, boli v extraviláne mesta, boli vydávané za 2,10 Sk. Dneska sa nachádzajú v extraviláne mesta. Zmena zaradenia uvedenej parcely nastala po uzavretí zmluvy. V súčasnosti sa už v tejto lokalite náhradné pozemky oprávneným osobám neposkytujú vzhľadom na predpokladaný zámer územného plánu mesta na využitie týchto pozemkov na výstavbu. Čiže to bol asi hlavný dôvod, prečo pán predseda SDKÚ pán Dzurinda sa ponáhľal so svojou reštitúciou a za jeden deň vlastne zvládol celú reštitúciu, aj prešla cez Slovenský pozemkový fond, lebo pravdepodobne si myslím, že vedel o tom, že tieto pozemky budú súčasťou intravilánu mesta a že budú súčasťou zastaveného plánu, že sa bude na nich stavať a že budú mať inú hodnotu ako 2,10 Sk. Vydané náhradné pozemky vo výmere 3 518 metrov štvorcových keď vynásobíme 2,10 Sk za meter štvorcový, tak ich suma vlastne bola ocenená vyhláškou č. 289/1991 Zb. na hodnotu 7 387 korún. Sú oproti pôvodne vlastniacim pozemkom 2 153 metrov štvorcových, to znamená, že bolo vydaných 3 518 metrov štvorcových proti pôvodne vlastniacim pozemkom 2 153 metrov štvorcových vo výmere väčšej ako jedna tretina. to je o 1 366 metrov štvorcových, to je o 37 % viac, čo jasne dokumentuje pri tak malej vydávanej výmere výmerovú neprimeranosť. Chronológia vysporiadania reštitučného nároku jasne dokumentuje prednostné vybavovanie tohto reštitučného nároku. Z aktuálneho listu vlastníctva jasne vyplýva, že uvedené pozemky sú súčasťou intravilánu mesta, Spišskej Novej Vsi, pozemky sú určené na zastavanie individuálnou výstavbou a cena pozemku na takýto účel je podľa vyjadrenia znalcov ohodnotená na 800 až 1 100 korún podľa lokality, odhadnutá cena pozemkov teda je 2,5 mil. Podľa tej istej vyhlášky pri reštitúcii boli napočítané na 7 387, teda dneska majú hodnotu 2,5 mil.

  Pán poslanec Simon vo svojom vystúpení hovoril, že za jeho vlády nevyplávali, a veľmi dobre si pamätám ten výraz, ktorý si povedal, na povrch žiadne škandály. Ja si myslím, že toto je veľký škandál, keď predseda vlády sa stará o seba, a nie o občanov. Totiž ak si pamätám ešte z čias vojny, tak viem, že každý veliteľ sa najprv postaral o to, aby celé jeho mužstvo malo jedlo. A keď sa o tom ubezpečil, že celé mužstvo je, tak až potom sa najedol. To neznamená, že veliteľ nemá nárok sa najesť. Ale dobrý veliteľ sa najprv postará o svojich vojakov. Dobrý predseda vlády sa postará najprv o svojich občanov a potom o seba. Ja som o tom presvedčený, že zverejnením zmlúv aj z minulosti vypláva veľmi veľa škandálov. Bude ma zaujímať, ako dopadnú reštitúcie napr. v katastrálnom území v Mlynici v Tatrách a podobne. Pán Simon asi vie, o čom hovorím. A bude to veľmi zaujímavé sledovať. A ja by som to odporučil aj investigatívnym novinárom, aby sa nezaoberali len tým, kto reštituoval zmluvy, kto kde a v akej výmere reštituoval pozemky, ale aby sa zaoberali aj tým, kto je dneska vlastníkom týchto pozemkov a ako rýchlo sa k súčasným vlastníkom tieto pozemky dostali. Tam bude zaujímavé sledovať, čo všetko sa dialo za predchádzajúceho vedenia pod dohľadom pána poslanca Simona.

  Perlička na záver ku kauze pána poslanca Dzurindu. SDKÚ tu neustále masíruje občanov tým, ako mohol neznámy reštituent niekde od juhu Slovenska získať reštitúciu v Tatrách. No, ctené dámy, vážení páni z opozície, bola to prax, ktorú ste 8 rokov uplatňovali. Takýmto spôsobom ste 8 rokov prideľovali reštitúcie. A dôkazom toho je aj žiadosť pána predsedu SDKÚ pána Dzurindu, ktorú adresoval Slovenskému pozemkovému fondu. V nej žiadal za pozemky, ktoré mal niekde v okrese Spišská Nová Ves, pozemok v blízkosti mesta Spišskej Novej Vsi alebo mesta Bratislavy. A ja sa pýtam, či mesto Bratislava je adekvátna lokalita, ako je niekde Spišská Nová Ves na nejakých kopčekoch. Asi to tak nie je. Toto bola prax predchádzajúcich ôsmich rokov pri reštitúciách.

  Myslím si, ctené dámy a páni, že v prvom čítaní bolo toho povedaného dosť. Ešte raz chcem oceniť vystúpenie pána prof. Miklósa, ktorý ako jediný z opozície sa vecne postavil k problému a ktorý sa snažil pomenovať problémy z jeho pohľadu. Ja verím, že v jednotlivých výboroch sa aj jeho podnetmi budú zaoberať poslanci a že zároveň to, čo použiteľné je a vylepšuje návrh novely zákona, sa aj premietne do druhého čítania a do novely zákona.

  Ale čo si myslím a čo chcem zdôrazniť. Váženým pánom poslancom a poslankyniam za SDKÚ, ale aj za SMK niektorým z nich nejde skutočne o riešenie problémov v Slovenskom pozemkovom fonde. Vám ide o kriminalizovanie Slovenského pozemkového fondu, škandalizovanie, podozrievanie a deštrukciu fondu. Ak by vám išlo o riešenie problémov, tak sa k danej problematike staviate inak.

  Ja chcem poďakovať pani ministerke za návrh, ktorý predložila aj do vlády. A prešiel a prišiel aj do parlamentu.

  A ja verím, že tento návrh zákona pomôže urýchliť a stransparentniť prevody pozemkov, pomôže urýchliť a stransparentniť reštitúcie a že tých 70 000 reštituentov, ktorí čakajú na svoje reštitúcie, sa aj ich dočkajú. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi Záhumenskému.

  S faktickými poznámkami sa hlásia poslanci, Simon, Tkáčová, Mikloško, Markovič, Kužma, Martinák, Košútová. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Nech sa páči, pán poslanec Simon.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem pekne. Pán kolega Záhumenský, no pokiaľ nastali chyby v minulosti, tak mali by ste sa z nich poučiť a zmeniť systém tak, aby sa to nezopakovalo.

  K tej reštitúcii pána Mikuláša Dzurindu. Včera v televíznej relácii som vám povedal, že v roku 2001 bol to generálny riaditeľ, ktorý to podpísal v konečnom dôsledku, ktorý bol za SDĽ. A SDĽ, ak dobre viem, je súčasťou politickej strany Smer dnes.

 • Pán kolega Záhumenský, nevedel som, že ste až takým veľkým odborníkom strany Smer na zmluvy všade, kde sa vyskytujú, či ide o tabak, či ide o reštitúciu alebo čokoľvek iné. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, prepáčte mi, že vám to poviem, vy ste zbabelec. Vy rád rozprávate o ľuďoch, ktorí tu nie sú a nemôžu na vaše ohováranie reagovať. Ale buďte dnes odvážny, nájdite odvahu a povedzte nám o tom, ako ste údajne pomohli sebe, blízkej firme nadeliť dotácie za tabak. Vy ste z funkcie museli odísť pre podozrenie z machinácií a ste preto nedôveryhodný. A tak je potrebné k vašim vyjadreniam aj pristupovať.

 • Pán poslanec Záhumenský, vidím, že máte veľký prehľad o reštitučných škandáloch a o tom, kto všetko v tom lieta. Chcel by som sa spýtať, či v tom lietajú aj politici konzervatívni demokrati Slovenska. Mám na mysli poslancov Palka, Bauera, Minárika a Mikloška, lebo keby aj títo v tom lietali, to by bol naozaj už silný tabak.

 • Smiech v sále.

 • Po krátkom politickom marketingu vysloví svoju faktickú poznámku pán poslanec Markovič.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Záhumenský, no už sme si všimli, že postupuje vaša vláda podľa hesla, že najprv dajú velitelia napapať svojmu mužstvu, však o tom bol aj Veľký Slavkov a Veľká Lomnica. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes veľmi sa mi páčila myšlienka pána kolegu, že členovia rady tam nie sú na to, aby otravovali vedenie fondu. Veď keby aj zistili nejaké nedostatky, ja si myslím, že ich úlohou podľa vás je pritákať koaličnému vedeniu na kroky typu Vyšný Slavkov.

  Chcel som sa ešte vás spýtať, či ste náhodou pre obrovský škandál nemuseli vy odstúpiť zo svojej funkcie. Myslím si, že Smer si mohol vybrať aj dôveryhodnejšieho človeka, keď chcel osočovať iných kolegov tuná z parlamentu, ako ste vy.

  A k tomu, čo aj povedal kolega Simon, že bol vo vedení fondu človek z SDĽ-ky. Viete, kolegovia zo Smeru, to nie je len o tom, zobrať majetky za milióny korún po SDĽ-ke, ale je to aj o tom, niesť aj zodpovednosť, aj minulosť a hlásiť sa k tomu.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Z tohto miesta by som chcel poďakovať pánu poslancovi Marianovi Záhumenskému, ktorý jednoznačne poukázal na význam novely vládneho návrhu zákona č. 330/1991 Zb., a to hlavne preto, aby tento vládny návrh, novelu vládneho návrhu pochopili predovšetkým opoziční poslanci.

  Poukázal o. i. aj na škandalóznu „starostlivosť“ bývalého predsedu vlády pána Mikuláša Dzurindu o svoje pozemky. Poukázal aj na prax predchádzajúcej vlády ohľadom vážnych reštitúcií.

  Ale predovšetkým chcem vyzdvihnúť to, že dopodrobna rozobral návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, a to ohľadom podrobností o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov. Ja som počítal, pán poslanec Zsolt Simon, že práve o tom nariadení vlády podrobne vysvetlil pán Záhumenský, že sa mu poďakuješ a nebudeš, ako u teba je zvykom utekať, pred kamery a zavádzať slovenskú verejnosť. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pani poslankyňa Košútová.

 • Na mojich predrečníkov určite bude reagovať kolega Záhumenský. Ja chcem reagovať na jeho vystúpeniu. Ja verím, že pre 70 000 neuspokojených reštituentov nastane v krátkej dobe šťastný deň, tak ako on hovoril o šťastnom dni, ktorý je dneska, pretože niektorí čakajú na svoje reštitúcie už od roku 1992. Verím, že zákon v krátkom čase prijmeme a bude aj platný. A chcem veriť aj v to, že uspokojíme kolegu Simona, poučíme sa z chýb a nebudú sa opakovať. Ďakujem.

 • Pán poslanec Záhumenský, vaša reakcia na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Simon, ty stále zdôrazňuješ, že nehovorme o chybách z minulosti. Vlastne o akých chybách nemáme hovoriť? Stále hovoríš, že nebol porušený zákon. Ja hovorím, nebol porušený zákon, ale kde je etika predsedu vlády, ktorý sa stará o seba takýmto spôsobom, škandalózne si vybaví reštitúciu. Celý problém je v etike, a nie v zákone. A myslím si, že v tých reštitúciách, ktorými škandalizujete, asi zákon porušený možno nebol.

  Zdôrazňujete, že generálny riaditeľ bol za SDĽ. Bolo to za vašej vlády. Tak ako aj vami škandalizovaný Slavkov bol za našej vlády. A generálny riaditeľ bol za SMK pán Hideghéty. Čiže vláda sa nezbavuje zodpovednosti, tak sa neskrývajte za to, že tam nebol váš generálny riaditeľ. Bol tam riaditeľ, ktorého ste tolerovali a ktorý bol za vlády pána Dzurindu.

  Čo sa týka tabaku, veľmi krátko poviem. Beží spor a ja verím, že po tom spore budeme môcť jasnejšie o tom hovoriť. A nechcem ovplyvňovať výrok súdu, ale však to zainteresovaní dneska vedia, že bol porušený zákon práve tebou, ktorý si prijal. Nariadenie vlády je v rozpore s komunitárnym právom, v rozpore s tvojou žiadosťou, ktorú si poslal vo Bruselu, o doplnkové priame platby. A iba taký nevedko ako ty, sa stále drží toho, že bol porušený zákon, a robia tak všetci tí, ktorým to vyhovuje. Ja verím, že v krátkej dobe dôjde svetlo do tohto problému a že bude jasné okolo tabaku všetko. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Do rozpravy sa prihlásil ešte pán podpredseda Národnej rady Číž.

  Chcem vás, dámy a páni, informovať, že sa pokúsime túto rozpravu ukončiť do 12.00 hodiny a hlasovať budeme až poobede o 14.00 hodine. Pripomínam, sme v mimoriadnej schôdzi, takže po jej skončení budeme hlasovať poobede o 14.00 hodine. Ďakujem.

  Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ja naozaj vzhľadom na tie časové a iné reálie sa pokúsim vtesnať svoje vystúpenie do piatich minút, lebo pravdepodobne naozaj diskusia, osvetľovanie faktov, ktoré odznievajú v tej diskusii, pravdepodobne v týchto podmienkach ani význam nemajú.

  Vážené kolegyne, kolegovia, zákon o reštitúciách ako taký, ktorého dôsledky doteraz riešime, je geniálnym vynálezom vážených kolegov, ktorí tu teraz rozprávajú o etike, o dôveryhodnosti a o všetkom možnom. Ten zákon pre mňa bol troška kontroverzný v tom, že minimálne nezvažoval súvislosti toho, že od roku 1948 občania Česko-Slovenska nemohli nadobúdať majetok, mohli mať len tzv. osobné vlastníctvo a museli v rôznych dobrovoľných alebo vyvlastňovacích aktivitách rovnako predávať majetok. Pokiaľ sa niekto prihlásil, že ho potrebuje vo verejnom záujme, dostával ho za 40 halierov alebo za pár korún. Záujem takýchto občanov sme dôsledne pri tejto konštrukcii nechránili. A chránili sme iba záujmy ľudí do roku 1948, ktorí došli o majetok. To je výsledok týchto vážených pánov, ktorí tu sú a vyprávajú o niečom. Potom vymysleli reštitučný zákon. Pripúšťam, samozrejme, že treba chrániť aj záujem tých ľudí, ktorí stratili majetok do roku 1948. Ale v štandardných podmienkach sa ukončilo reštitučné konanie v lehotách, ktoré boli stanovené. Opäť títo páni bezostyšne a bezočivo, odpustite mi to povedať, lebo mňa naozaj to rozhorčilo, čo tu títo ľudia rozprávajú bez akýchkoľvek problémov, predĺžili túto možnosť reštituovať o ďalšie roky dopredu. Urobili to v predchádzajúcom volebnom období. Ako je to možné, že nebolo možné za tých 10 alebo koľko rokov, aby si uspokojili tí skutoční reštituenti svoje nároky? Situácia bola taká, že všetky developerské firmy mali zoznamy a zhromažďovali tých tzv. reštituentov, presvedčovali, že sú reštituenti.

  Aj pani poslankyňa Žitňanská, ktorá je teraz veľmi aktívna, veľmi dobre vie, ako ministerstvo spravodlivosti, na ktorom pôsobila, zabezpečilo, aby notári skutočne korektne preverovali skutočné reštitučné nároky. A všetci vieme, v prechádzajúcom období koľko objektívnych podvodov bolo pri prihlasovaní sa ľudí za reštituentov, a o následnom bezproblémovom zapisovaní vecí do pozemkových kníh, do vlastníctva a podobne.

  Mohli sme mať za sebou tento problém, ktorý je kontroverzný. A naozaj súvisí s tragickým transformačným procesom, lebo naozaj to právo tam vtedy musíme nachvíľočku umlčať. Totiž jednoducho toľko nespravodlivosti a toľko kontroverzných záujmov treba dostať do platnej právnej úpravy, že dochádza ku komplikovanému stavu, ktorý slušný správca štátu vždy sa snaží čo najskôr ukončiť, pričom sa snaží vytvoriť štandardný mechanizmus spravovania štátu. Takže vytvorili sme napriek tomu, že už bol ukončený reštitučný proces, možnosti, aby developerské firmy atakovali pozemkový fond.

  Ľudia, ktorí tu bezočivo opäť rozprávajú o nejakej ochrane pozemkového fondu, vedia, že rozpredali a rozdali týmto spôsobom desaťtisíce hektárov, páni kolegovia. A o obilí tak ani netreba hovoriť zvlášť, keby som mal použiť metodológiu výpočtu ceny, o ktorej hovorí pán Frešo. Sú to desaťtisíce hektárov.

  Pán poslanec, Simon, ktorý tu raz rozprával, viete, čím som bol atakovaný v predchádzajúcom období? Reštituent prišiel, dostal majetok v hodnote ja neviem, čo zaplatil zaň, 50 korún, ale mu vzápätí pracovníci toho fondu povedali, že ale ten majetok nemá hodnotu 50 korún, ale má hodnotu 300 a polovicu treba dať nejakej konkrétnej organizácii, totiž peniaze nemá, aby mohol zaplatiť tie stámilióny, tak z nich treba dať polovicu nejakej organizácii. Pán Simon, ja to neviem dokázať. A preto o tom hovorím iba, že som to počul. Ale jediný záver z toho celého bol, že mojou ambíciou a ambíciou Smeru bolo zabrániť takémuto nehoráznemu šafáreniu v Slovenskom pozemkovom fonde.

 • Preto sme sa aj dostali do konfliktu s kolegami z HZDS, pri všetkej úcte, ktorí jednoducho akceptovali právne podmienky, ktoré sa vytvorili.

  A aj to, čo sa vydáva teraz aj, pani Tkáčová, bezostyšne za nejaké obrovské škandály, bolo to, že normálne v rámci právnej úpravy postupovali presne tým spôsobom, ako to bolo predtým. Len v tom sme sa dostali do konfliktu, ktorý sme museli vyriešiť, že za našej účasti vo vláde už tento nehorázny spôsob nakladania s majetkom, ktorý ste organizovali celých 8 rokov, vážení kolegovia z opozície, už musí prestať. Preto sme si tieto veci ujasnili, dohodli sme sa na novom hodnotovom prístupe a pripravili sme mechanizmus spravovania fondu taký, ako je teraz v tomto návrhu zákona, v rámci ktorého prvýkrát po ôsmich rokoch je možnosť zastúpenia opozície a nie je možné nakladať svojvoľne s týmto majetkom. A naozaj občanovi vieme sa pozrieť čestne do očí a povedať, že s pozemkovým fondom, ktorý patrí štátu, sa bude nakladať seriózne. Toto sa podarilo, pani poslankyňa Tkáčová, po ôsmich rokoch, a nie po tom nehoráznom osemročnom šafárení v Slovenskom pozemkovom fonde. Nerád to takto hovorím, ale treba to už jasne občanom oznámiť. Veľmi sa tešíme aj na prípadné zverejňovanie fondov a tak ďalej a tých predchádzajúcich postupov, len veľmi dobre vieme, že kapacity štátu pri tak masívnom porušovaní zákonov, ako to bolo vtedy, vlastne nenájdeme. Ale skúste zadefinovať to, nie tárať neustále o nejakých Slavkovoch a Lomniciach a neviem o čom všetkom. Povedzte, v čom bol tam porušený zákon. Nebol v ničom porušený zákon. To bolo neetické. Bolo to zneužitie vami nastaveného právneho poriadku, ktorý tu fungoval doteraz.

 • Nebudem ďalej hovoriť, myslím si, že tieto veci sú každému slušnému pozorovateľovi jasné a aj vás, pán Frešo, nechám vašim voličom, nech tie vaše veci, ktoré tu prezentujete, vás ocenia ako skutočného hľadača pravdy a nech máte čo najviac hlasov. Ale toto som myslel už trošku ironicky. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami pani poslankyňa Tkáčová, Frešo, Martinák, Jarjabek. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Tkáčová.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán kolega, vy sa často tu prezentujete ako právnik, ako odborník na ústavné právo. Tak ja si vám dovolím povedať, že ste obišli základný dôvod, prečo vôbec muselo dôjsť k reštitúciám. Zákon č. 142/1947 Sb. o revizi první pozemkové reformy priniesol základné zásahy do pozemkového vlastníctva. Zákon z roku 1948 o novej pozemkovej reforme pristúpil k pozemkovej reforme podľa zásady socialistickej, že pôda patrí tým, ktorí na nej pracujú. Ale dlho sa tí, ktorí dostali prídel, z toho netešili, pretože zákonom o JRD, ktorý sa stal hlavným právnym základom kolektivizácie, museli sa vzdať aj toho svojho prídelu. A bola aj zrušená zásada, že všetko, čo je na pozemku je vo vlastníctve majiteľa pozemku. Tu sú príčiny, prečo muselo v roku 1991 dôjsť k reštitúciám. A o tomto sa rozprávajme. Tu je prameň zla.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán kolega pán podpredseda Číž, začnem veľmi konštruktívne. S dvoma vecami na vašom vystúpení súhlasím.

  Prvá vec je z toho, ja to poviem inými slovami, že za komunizmu boli ľudia permanentne vyvlastňovaní. Ja si to veľmi dobre zapamätám. A teším sa, že ste toto uznali. A budem to používať pri iných vyjadreniach vášho pána premiéra, keď sa bude pochvalne o komunizme vyjadrovať.

  Po druhé, vám chcem poďakovať. Vám ďakujem za vaše želanie, aj keď ste to povedali ironicky. Ale ja to beriem tak, že to bolo možno šťastie od srdca.

  To, čo je vážne, je, že keby vôbec existovala disciplína na olympiáde vo výhovorkách, tak táto vládna koalícia ide na zlato, ide normálne na zlato, lebo to snáď nie je možné, ako vy sa stále vyhovárate na to, čo tu bolo. Pritom sa hovorí o Veľkom Slavkove, o Veľkej Lomnici. Váš predseda hovorí o veľkej zlodejine, hej. Vy tu hovoríte o nejakom neetickom konaní. Ja chápem, že ste pod obrovským tlakom svojich koaličných partnerov, ale toto nevyžehlíte. To znamená, že nevyžehlíte to v tejto chvíli. Darmo hovoríte o šafárení vo fonde. Zatiaľ jediné, čo prasklo, bolo za vlády vašich nominantov za nečinnosti vašej vlády. Máte návrh uznesenia, môžete ho podporiť a môžeme sa pozrieť, čo sa tam minulý rok dialo. Teraz ukážte voči občanom Slovenska, či to myslíte čestne, či chcete nejakému šafáreniu zabrániť, či naozaj chcete dať príležitosť pravde alebo je to len taká rétorika, keď zistíte, že zle je, že veľmi zle je, lebo pred občanmi strácate tvár. Ste tu celé roky rozprávali, ako urobíte poriadok na Slovensku, a sa ukázalo, že nie ste to schopní urobiť. A hneď len čo to vezmete do rúk, miznú miliardy rovno pod Tatrami. Veľký Slavkov a Veľká Lomnica žiadajú jasné vysvetlenie. A vaša veľmi opatrná formulácia o neetickom konaní, to je skutočne veľmi, veľmi slabé. Ďakujem pekne.

 • Pán predseda, ďakujem za slovo. Pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Miroslav Číž jednoznačne poukázal na šafárenie v Slovenskom pozemkovom fonde za predchádzajúcich osem rokov vládnutia bývalej vlády. Ja viem, panie poslankyne a páni poslanci z radu opozície, že sa vám to ťažko počúva. A chápem aj, prečo to tak je.

  Na druhej strane poukázal na to, že je daná vôbec v histórii prvýkrát možnosť opozícii byť v Rade v Slovenskom pozemkovom fonde. Vieme veľmi dobre, aké sú vysoké kompetencie Slovenského pozemkového fondu. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. No konečne zase raz po dlhom čase tuná to zaznelo tak, ako ste to osem rokov robili, hoci by ste na to veľmi radi zabudli a veľmi radi hovorili o niečom inom. Konečne tu zase raz zaznela pravda, ako ste tých osem rokov vodu kázali a víno pili, nie víno pili, koňak pili. A niektorí ste sa dokonca stali majetkoví notorici a nie ste schopní sa z toho spamätať dodnes, že prišli suchoty. Tak nech vám pánboh pomáha.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Frešo, veď už sa nedám do žiadnej tej diskusie, len elementárnu logiku spomeniem, keďže obvykle chýba. A neumožňuje to normálnu diskusiu. Veď to, čo sme predložili, je práve to, čo raz navždy zabráni šafáreniu. Ja som veľmi pozorne počúval, čo k tomu vy vymyslíte ako strana, akú taktiku, čo vlastne k tomu poviete. Uvažujete, že to nebude bohviečo.

  Hovoríte o tom, že teda ten jeden z opozície je tam málo. Chcete, aby tam boli všetci z opozície. Ja som proti tomu, aby tam bola väčšina z opozície, ako to vy chcete, pán poslanec, lebo presne viem, ako by to skončilo. A nechcem to naozaj držať v týchto nezmyselných ideových floskulách.

  Ja sa hrdo postavím pred občana a teším sa, že pani ministerka predložila návrh, ktorý garantuje, že s tým majetkom, ktorý tam zostal po tom obrovskom šafárení, po tých ôsmich rokoch, sa už bude nakladať korektne. Všetko.

 • Ďakujem pekne.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pani ministerka, nech sa páči, chcete sa vyjadriť k rozprave? Máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, som osobne veľmi rada, že dnes je na rokovaní slovenského parlamentu tento tak dlho diskutovaný, spochybňovaný a zahmlievaný problém, ktorý sa týka Slovenského pozemkového fondu, a že dnes máme na stole právnu normu, ktorá, verím, čoskoro bude realitou.

  Rada by som pripomenula aj to, že tento návrh bol pripravovaný v odbornej komisii, ktorá bola konštituovaná na základe uznesenia vlády. A som veľmi rada, že v priebehu mesiaca a pol táto komisia mala výsledky, ktorých výsledkom bol predkladaný dnes návrh zákona, aj keď potom prišlo ešte k ďalším úpravám na základe diskusií v odborných kruhoch. A práve tieto diskusie určitým spôsobom aj vylepšili návrh zákona.

  Ďakujem za všetky korektné a konštruktívne návrhy, ktoré boli prednesené v rozprave. Verím, že bude plodná diskusia aj vo výboroch a že tam, kde návrhy budú zaujímavé a budú vylepšovať tento návrh zákona, tieto pozmeňujúce návrhy sa v rámci návrhov z výborov dostanú a zapracujú do tejto novely.

  Skôr ako sa vyjadrím k jednotlivým návrhom a k jednotlivým vystúpeniam pánov poslancov a paní poslankýň, chcem pripomenúť ešte raz, že skutočne problémy Slovenského pozemkového fondu sa neotvorili nástupom vlády pána Roberta Fica. Tieto problémy tu boli a všetky tie náležitosti, ktoré tu dva roky sa otvárajú a mediálne spracovávajú a politicky využívajú, sú tie míny, ktoré nastavila vláda Mikuláša Dzurindu. Dovolím si tvrdiť aj to, že všetky tieto problémy o ktorých dnes hovoríme, tu boli, ale boli pod pokrievkou. A vy ste ich nechávali vyhniť. My sme to dostali. A gratulujem vám aj k tomu, že sa vám podarila kauza Veľkého Slavkova. Gratulujem vám aj k Veľkej Lomnici. Áno, podarilo sa to, pretože ste potrebovali mať v rukách argumenty a v rukách informácie a systém, ako rozložiť túto vládu a ako ísť v tom, aby ste narušili vzťahy vo vládnej koalícii a aby ste opäť uchopili žezlo vládnutia, pretože vám verím, že veľmi ťažko sa dnes vám po ôsmich rokoch dýcha v opozícii.

 • Pani poslankyňa Žitňanská hovorila o zverejňovaní zmlúv ako o víťazstve opozície. Od samého začiatku, ako sme pripravovali tento právny návrh, túto normu, sme hovorili o zverejňovaní zmlúv. Premiér Fico rovnako po určitých aktivitách, ktoré sa odohrali v súvislosti s pozemkovým fondom, od začiatku tvrdil, že nemá táto vládna koalícia problém so zverejňovaním zmlúv. Tak, prosím vás, nemýľte si pojmy s dojmami.

  Pokiaľ ide o zodpovednosť osôb v rade, chcem sa vás spýtať, aká bola definovaná zodpovednosť členov rady v dozornej rade a v správnej rade. Dnes dobre vieme, že vo Vestníku funguje a je uverejnený štatút fondu, tri štvrtiny alebo štyri pätiny, je to z 10. decembra 2001. Nikde nie je hovorené o tom, aké individuálne práva majú členovia ani dozornej rady, ani správnej rady. Poprosím vás pre úplnosť, pre doplnenie informácií, aby ste si ten súčasný štatút, ktorý je ešte v platnosti, prečítali.

  Zámerom komisie bolo, aby neboli spochybňované kompetencie rady ani štatutárnych orgánov, aby to bolo v zákone a aby nie každá vláda ich mohla prispôsobovať podľa vlastných požiadaviek. Verím, že sa to podarilo. A verím aj v to, že ďalšie právne akty, ktoré budú nutné na systém riadenia v Slovenskom pozemkovom fonde, budú prijaté novým vedením tak, aby fond bol skutočne funkčný a aby plnil svoje poslanie.

  Pokiaľ ide o podpisovanie zmlúv. Áno, práve tu sme riešili tú dvojitosť generálneho riaditeľa a námestníka, aby nevznikali také prípady, aké sa vám podarili práve s Veľkým Slavkovom a Veľkou Lomnicou. Z toho dôvodu tento návrh vítam ako veľmi dobrý, pretože zabezpečí aj v neprítomnosti jedného zo štatutárov výkon pozemkového fondu tak, aby ten chod nebol narušený a aby skutočne sa riešili konkrétne prípady ľudí, ktoré treba riešiť.

  Pán poslanec Mikloš sa ohradil a žiadal, aby sme sa neobzerali do minulosti. Nuž bolo by to veľmi jednoduché. Vy sa obzeráte do minulosti za Mečiarovou vládou ešte aj po desiatich a pätnástich rokoch. Čiže do minulosti sa budeme obzerať. A všetko to, čo bolo zlé, sa budeme snažiť napraviť. Ale by som snáď odporučila, aby ste si nastavili vlastné zrkadlo. A keď hovoríte o určitom alibi tejto vlády, myslím si, že to sú vaše alibi, ktoré momentálne vy potrebujete na to, aby ste zastreli stav, že ste nemali ani vôľu akýchkoľvek predstaviteľov opozície dať na kontrolu Slovenského pozemkového fondu.

  Vážim si vystúpenie pána Miklósa z SMK, ktorý vystúpil s určitými korektnými návrhmi. Tu by som ho chcela ubezpečiť, že pokiaľ ide o pomerné zastúpenie politických strán, zobrali sme si príklad z rokovacieho poriadku, podľa ktorého boli vlastne riešené aj výbory v Národnej rade. Čiže máme 85 poslancov z vládnej koalície, 65 poslancov z opozície. Čiže ten pomer sa bral z tohto počtu. Akonáhle by sme boli brali počet politických strán, máme vytvorený nový subjekt, trieštia sa politické strany, možnože sa budú ešte ďalším spôsobom trieštiť, bol by to systém, ktorý by bol nekorektný. Ale myslím, že tento, ktorý je nastavený, je vysoko demokratický. Verím, že vo výboroch tie návrhy, o ktorých ste hovorili, budeme prerokovávať a budeme uvažovať o vylepšení zákona.

  Pán Simon, nuž či sa rieši alebo nerieši tá podstata náhradných pozemkov. Tvrdím, že tak ako je to nastavené v tomto zákone, je to veľký posun dopredu. A verím aj v to, že nariadenie vlády, ktoré bude schválené v súvislosti s vydávaním náhradných pozemkov, bude odrazom reality a záujmov občanov Slovenskej republiky, najmä tých, ktorí doteraz neboli vyriešení v rámci reštitučných konaní.

  To, že nevyplávali mnohé veci za osem rokov von, je úplne prirodzené. Tie možnosti pre opozíciu v tom období boli veľmi malé. V tom období boli veľmi malé možnosti, aby sme akékoľvek škandály vedeli pustiť cez médiá a živiť tým čitateľov a divákov alebo poslucháčov médií. Myslím, že so zverejňovaním zmlúv sa otvoria ďalšie možnosti. A práve pri zverejňovaní zmlúv sa ukáže, kam to minulá vláda pána Dzurindu ťahala v súvislosti s reštitúciami a Slovenským pozemkovým fondom.

  Pokiaľ ide o vystúpenia pána Freša, chcem sa spýtať, kde sú uverejnené životopisy členov dozornej a správnej rady, ktorí boli počas vašej osemročnej vlády. Takže ak mi poviete, kde sú a kde ste ich vystavovali, veľmi rada si ich pozriem.

  Pokiaľ ide o ďalší postup, myslím si, že veľmi dôležité je, že dnes tí, ktorí najviac kričali okolo pozemkového fondu ešte v minulom roku, predkladali návrhy, ktorými v podstate len sa snažia prezentovať sa pred kamerami a upriamiť na veci, ktoré nie sú systémové a ktoré nie sú konštruktívne. Keď bol návrh zákona predložený do vlády a bolo tam uvedené, že je tam možné riešiť individuálne právomoci a kompetencie členov rady, rozniesli ste tento návrh zákona na kopytách. Zdupali ste ten návrh pod čiernu zem.

 • Vystúpenie prerušené predsedajúcim.

 • Pani ministerka, ja vás chcem len upozorniť, že je 12.00 hodín.

 • Odpoveď v pléne.

 • Ale dnes rovnako zdupávate pod čiernu zem to, že nemá člen rady individuálnu právomoc, ale je to kompetencia rady.

  Určite by som na záver zdôraznila jednu dôležitú záležitosť. Pán poslanec Simon sa kedysi pred dvomi-tromi mesiacmi vyjadril, že návrh na sfunkčnenie Slovenského pozemkového fondu mu pripadá ako lochnesská príšera, nikto ju nevidel, nikto o nej nevie a nikto o tom nič nepočul. Po dnešnej rozprave by som jeho slová aktualizovala. Opozícia lochnesskú príšeru kŕmi ďalej. Straší ňou verejnosť, pričom o reálnom sfunkčnení Slovenského pozemkového fondu nechce ani počuť a nechce pripustiť to, že vládna koalícia sa dohodla na riešení a sfunkčnení Slovenského pozemkového fondu a že tento návrh je veľkým posunom vpred. Používa len lacný marketing, politický marketing na zakrytie toho, čo robila osem rokov v Slovenskom pozemkovom fonde.

  Verím, vážené panie poslankyne a páni poslanci, že túto novelu zákona č. 330/1991 Zb. posuniete do druhého čítania.

 • Ďakujem pekne, pani ministerka.

  Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie.

  Ďakujem pekne.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme hlasovať o návrhu vládneho zákona v prvom čítaní o 14.00 hodine. Chcem vás všetkých požiadať, aby ste zaujali svoje miesta.

  Ešte mi dovoľte, aby som vo svojom mene aj v mene pána predsedu výboru pre pôdohospodárstvo pána poslanca Slabého vás pozval na 7. ročník Dní vidieka v Národnej rade, ktorý otvoria slávnostne o 12.00 hodine na západnej terase. Je to podujatie organizované združením Vidiecky parlament v spolupráci s výborom a s Kanceláriou Národnej rady. Zároveň súčasťou podujatia bude aj kultúrny program z regiónu Hont, predstavenie víťaziek súťaže Vidiecka žena roka a ochutnávka produktov, samozrejme, čo môže byť významná motivácia, dámy a páni, pre vás, aby ste sa tohto podujatia zúčastnili. Ešte je aj drobná informácia. Vzhľadom na nepriazeň počasia vás chcem upozorniť, že môžete použiť podzemný tunel a je otvorený aj sprístupnený zadný vchod do galérie, aby ste sa z prízemia prístavby mohli dostať priamo na toto podujatie.

  Takže ešte raz vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Prajem vám dobrú chuť a o 14.00 hodine budeme hlasovať o návrhu vládneho zákona.

 • Prerušenie rokovania o 12.04 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.03 hodine.

 • Pekné popoludnie, dámy a páni. Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 22. schôdze.

  Pán poslanec Brocka, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, v Národnej rade sa stal podvod. Predseda klubu SNS poslanec Rafaj podpísal na prezenčnej listine svojho neprítomného kolegu, za čo neoprávnene berie poslanecký plat. Verejnosť je už niekoľko dní šokovaná takýmto správaním poslancov zo SNS. V tejto chvíli som šokovaný aj ja, pán predseda, z vášho správania.

 • Pán poslanec, skúste naformulovať, o čom budeme hlasovať, procedurálny návrh.

 • Idem dať procedurálny návrh.

 • Nech sa páči, najprv procedurálny návrh, potom odôvodnenie. Nech sa páči, formulujte ho.

 • Vážený pán predseda, žiadam vás, aby ste okamžite zvolali politické grémium a po ňom vyvodili zodpovednosť z nemorálneho správania a nezákonného konania poslanca Národnej rady. Zdôvodnenie je: Doteraz bolo toto podvodné konanie viac problém Rafaja, Slotu a SNS...

 • Reakcia z pléna.

 • Pani poslankyňa Laššáková.

 • V zmysle rokovacieho poriadku máte minútu na to, aby ste formulovali, o čom budeme hlasovať, a potom to odôvodnili.

  Pani poslankyňa Laššáková, nech sa páči.

 • V mene troch poslaneckých klubov, Smeru – sociálnej demokracie, Slovenskej národnej strany a Ľudovej strany – HZDS, vás žiadam o prestávku do 14.30 hodiny na poradu klubov. Ďakujem pekne.

 • Dobre. Takže využijeme túto prestávku aj na to, aby sme sa stretli na poslaneckom grémiu, ako chcel pán poslanec Brocka.

  Takže vyhlasujem prestávku do 14.30 hodiny a zvolávam poslanecké grémium.

 • Prerušenie rokovania o 14.08 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.35 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať o návrat do rokovacej sály, aby sme mohli pokračovať, prestávka uplynula. Dámy a páni, chcem vás požiadať, aby ste sa vrátili do sály, aby sme mohli pokračovať v prerušenom rokovaní programu 22. schôdze.

  Pán spravodajca, poprosím vás, budeme hlasovať. Sme v prvom čítaní.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpilo 7 poslancov. Jeden z nich, pán Frešo, predložil návrh na uznesenie, ale budeme o ňom hlasovať až vtedy, keď odhlasujeme posunutie návrhu zákona do druhého čítania.

  Takže poprosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Budeme hlasovať o postúpení vládneho návrhu zákona do druhého čítania.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 80 bolo za, 58 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme vládny návrh zákona postúpili do druhého čítania.

  Ďalej.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v termíne do 30 dní a gestorský výbor do 33 dní.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 126 bolo za, 16 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme pridelili návrh výborom a určili lehoty na prerokovanie.

  Ešte, pán spravodajca, je jedno hlasovanie?

 • Je tu návrh pána poslanca Freša, na uznesenie Národnej rady. Najprv ho prečítam: „Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu o predloženie správy o činnosti Slovenského pozemkového fondu v roku 2007 v oblasti vydávania reštituovanej pôdy a prenájmu pôdy.“ Toľko návrh. Dajte, prosím, hlasovať.

 • Navrhovateľ sa stotožnil? Neodznela námietka?

 • Odpoveď z pléna.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 61 za, 64 proti, 16 sa zdržalo.

  Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme neprijali.

  Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Dámy a páni, naplnil sa program 22. schôdze, vyhlasujem schôdzu za skončenú.

  Vyhlasujem 10-minútovú prestávku do 14.50 hodiny, keď budeme pokračovať mimoriadnou, 23. schôdzou Národnej rady.

 • Rokovanie 22. schôdze NR SR sa skončilo o 14.41 hodine.

 • Po skončení rokovania 22. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 23. schôdze NR SR.