• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram deviaty rokovací deň 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 16. schôdze požiadali podpredsedníčka Národnej rady pani Belousovová a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marta Damborská a Ľuboš Micheľ.

  Podľa schváleného programu pristúpime k prerokovaniu

  návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 460).

  Spoločná správa výborov je ako tlač 460a.

  Návrh uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky pán Peter Šimko. Prosím ho, aby sa ujal slova. Nech sa páči, pán prezident.

 • Ďakujem. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, dámy a páni poslanci, podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov predkladá Fond národného majetku v zmysle § 32 ods. 3 zákona návrh na použitie majetku fondu na rok 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b).

  Predložený materiál obsahuje návrh doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona a ďalej návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 už podľa citovaného paragrafu.

  Prvá časť obsahuje predpokladaný vývoj likvidity fondu v roku 2007, ktorý je základom na zostavenie očakávaného vývoja likvidity fondu v roku 2008. Na základe porovnaní použiteľných finančných prostriedkov a splatných záväzkov do 31. 12. 2007 Fond národného majetku predpokladal, že jeho bilancia ku koncu roku bude prebytková, a to vo výške 5,309 mld. Sk. Časť prostriedkov vo výške 2,8 mld. mala byť v roku 2008 použitá na doplnenie štátnych finančných aktív. Nakoľko valnými zhromaždeniami boli odsúhlasené dividendy pre Fond národného majetku vo väčšom objeme, takmer o 10,86 mld. Sk, ako bol pôvodný predpoklad, požiadalo ministerstvo financií v súlade s dividendovou politikou ich transfer do štátnych finančných aktív ešte v roku 2007. Z uvedeného vyplynula potreba zvýšiť pôvodne schválený celkový rámec na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2007 v pôvodnej predpokladanej výške 36,1 mld. o túto čiastku, čiže o 10,855 mld. Sk. Preto Fond národného majetku pristúpil k vypracovaniu návrhu doplnku č. 1 na použitie majetku fondu v roku 2007. V prípade jeho schválenia bude celkový rámec stanovený na celkovú sumu za rok 2007 vo výške 46,96 mld. Sk. Návrh uznesenia, ktorým vláda schvaľuje použitie majetku Fondu národného majetku, je súčasťou tohto materiálu. Po zapracovaní aktuálnych údajov, ktoré sme mali k dispozícii k 30. septembru 2007, fond očakáva, že bilancia ku koncu roku 2007 bude prebytková, a to vo výške 2,96 mld. Sk. Tieto prostriedky budú v roku 2008 použité na plnenie záväzkov Fondu národného majetku v nasledujúcich obdobiach. Doplnok je vypracovaný tak, aby stanovoval realistický rámec použitia majetku pre rok 2007 spolu s vytýčením priorít a účelnosti a celkové záväzky neboli vyššie ako očakávané alebo príjmy, ktorými môžeme disponovať.

  Druhá časť materiálu, ktorý máte predložený, obsahuje návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona. Návrh je, ako som už uvádzal, v tom rozsahu 46,955 670 mld. korún. Je to vyšpecifikované v tabuľke, ktorá je k dispozícii, na strane č. 5.

  Tretia časť predloženého materiálu obsahuje bilanciu príjmov a výdavkov fondu pre budúci rok, teda pre rok 2008. V jej úvode sú vyčíslené plánované príjmy, to je ale bez prostriedkov, ktoré som už citoval z predchádzajúceho obdobia, teda z tohto roku. A po ich aktualizácii na základe žiadosti ministerstva financií a ministerstva hospodárstva očakávame, že ich výška dosiahne sumu okolo 18,8 mld. Sk. Pri plánovaní príjmov v roku 2008 vychádzal fond z predpokladu, že k uzavretiu nových zmlúv v nasledovanom období nedôjde. Znamená to, že najvýznamnejšiu časť príjmov Fondu národného majetku budú tvoriť dividendy, a to vo výške 18,7 mld. Sk. Ich výška je závislá od vývoja hospodárenia prirodzených monopolov a spôsobu rozdelenia zisku v týchto spoločnostiach. Tieto príjmy v zmysle dividendovej politiky transferuje ministerstvo financií zo štátnych finančných aktív v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky. Po zhrnutí možno konštatovať, že celkové zdroje, ktoré Fond národného majetku v roku 2008 očakáva, predstavujú spolu s plánovaným prebytkom z toho roku čiastku vo výške 21,79 mld. Sk.

  Ďalej v tejto časti materiálu sú uvedené plánované výdavky fondu, ktoré predstavujú použitie majetku fondu na rok 2008 vrátane použitia majetku fondu v súlade s rozhodnutiami vlády Slovenskej republiky už v zmysle citovaného § 28 ods. 3 písm. b) zákona. To patrí medzi najväčšie výdavkové položky v roku 2008 a činí to 18,7 mld. Sk. Predpokladáme, že záväzky a rozpočtové výdavky fondu splatné v roku 2008 dosiahnu maximálnu výšku asi 20,2 mld. Sk. Na strane výdavkov najrizikovejšou položkou v zmysle § 30 citovaného zákona sú možné výdavky fondu v súvislosti s prehratými súdnymi spormi. Je zo zákona stanovené, že Fond národného majetku zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, takže nie je presne možné stanoviť ani výšku, ani termín plnenia, záleží na rozhodnutiach súdov Slovenskej republiky.

  Na základe porovnania použiteľných finančných prostriedkov a splatných záväzkov Fond národného majetku k 31. 12. 2008 môže predpokladať, že bilancia fondu ku koncu budúceho roku bude prebytková vo výške 1,53 mld. Sk. V prípade nepriaznivého vývoja hospodárskych výsledkov v prirodzených monopoloch, ktorý má za následok nižšie príjmy, dôjde k výpadku zdrojov, čo ovplyvní aj činnosť fondu, aj schopnosť splatiť záväzky aj výdavky.

  Štvrtá časť predloženého materiálu obsahuje návrh na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2008 v zmysle § 28 ods. 3 písm. b) zákona. Návrh, ako som už uvádzal, je predkladaný v rozsahu 18,7 mld. korún a použitie je špecifikované v tabuľke, ktorá je na strane 9 uvedeného materiálu.

  Vážený pán podpredseda, dámy a páni poslanci, vychádzajúc z očakávanej bilancie príjmov a výdavkov fondu v rokoch 2007 a 2008 fond odporúča odsúhlasiť rozsah použiteľného majetku podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona o veľkej privatizácii vo výške 46,96 mld. korún pre rok 2007 a 18,7 mld. Sk pre rok 2008.

  Schválenie tohto materiálu je podmienené jeho predchádzajúcim prerokovaním vo výkonnom výbore, prezídiu, dozornej rade a následne vo vláde Slovenskej republiky, čo bolo uskutočnené. A bolo to schválené príslušnými uzneseniami. Vláda svojím rozhodnutím zo 17. 10. 2007 tento návrh odporučila na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Vážený pán podpredseda, dámy a páni poslanci, takto tento materiál predkladám.

 • Ďakujem. Posaďte sa, prosím, na miesto pre navrhovateľov.

  Teraz prosím pána poslanca Milana Reháka, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady ako spoločný spravodajca.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážený pán prezident Fondu národného majetku, kolegyne, kolegovia, predkladám vám spoločnú správu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a druhú časť správy predkladaného materiálu návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 460) v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako gestorský výbor k návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s príslušným ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 462 zo 16. októbra 2007 pridelil návrh na prerokovanie vo výboroch do 21. novembra 2007 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2007 výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Ako gestorský výbor určil výbor pre hospodársku politiku.

  Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, svoje stanoviská.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali nasledovné stanoviská.

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu rokoval o návrhu 21. novembra 2007 a prijal k nemu uznesenie č. 216. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh 13. novembra 2007 a prijal uznesenie č. 251. Oba výbory vo svojich uzneseniach odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť 1. zmenu rozsahu použitia majetku Fondu národného majetku v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 13. decembra 2006 uznesením č. 169 schválila Národná rada Slovenskej republiky vo výške 36,1 mld. Sk, o 10,855 670 mld. Sk v objeme vo výške 46,955 670 mld. Sk, 2. návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške 18,7 mld. Sk.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, ktorým bola parlamentná tlač pridelená v súlade s § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetných náležitostí, ktoré som uviedol, bola schválená uznesením č. 273 z 26. novembra 2007 gestorským výborom.

  Súčasne výbor poveril spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhov a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

  Pán predsedajúci, to je z mojej strany všetko. Otvorte rozpravu k predmetnému materiálu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy. Nikto sa nehlási ústne do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A predpokladám, že asi navrhovateľ nechce hovoriť.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Pokračujeme

  návrhom rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008.

  Návrh ste dostali ako tlač 461, spoločnú správu výborov máte ako tlač 461a.

  Opäť prosím prezidenta prezídia fondu Petra Šimka, aby návrh uviedol. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, pán minister, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, predmetom predloženého materiálu je návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008, ktorý v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov predkladá Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky na prerokovanie vláde Slovenskej republiky a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Návrh rozpočtu nákladov na činnosť fondu na rok 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona už citovaného o veľkej privatizácii bol zapracovaný do materiálu, ktorý bol predložený predtým, čiže do návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky roku 2008.

  Predkladaný materiál bol prerokovaný a schválený v orgánoch Fondu národného majetku. A vláda Slovenskej republiky uvedený materiál uznesením č. 901 zo dňa 17. októbra 2007 zobrala na vedomie a odporučila Fondu národného majetku predložiť návrh rozpočtu nákladov na činnosť fondu na rok 2008 Národnej rade Slovenskej republiky.

  Predpokladaný návrh rozpočtu nákladov na činnosť fondu pre rok 2008 je stanovený na nasledujúcich predpokladoch.

  Je to na základe prípravy na zavedenie eura v Slovenskej republike, kde v roku 2008 sa Fond národného majetku musí podobne ako aj ostatné orgány a orgány štátnej správy, verejnej správy a iné inštitúcie pripraviť na jeho zavedenie. Z toho vyplýva, že Fond národného majetku bude vstupovať do viacerých zmluvných vzťahov s dodávateľmi, ktorí budú mať znalosti základných kategórií a poznatkov v legislatívnych normách súvisiacich s prechodom na euro.

  Ďalším predpokladom je zabezpečenie zmeny, príp. kúpy nového programového vybavenia z dôvodu duálneho oceňovania a duálneho obehu eura od 1. 7. 2008. Predpoklad ďalší, ktorý je v predloženom návrhu, vychádza zo zohľadnenia valorizácie odmien členov orgánov Fondu národného majetku v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.

  V ďalšom bode je to zohľadnenie nárokov určených na plnenie, ktoré vyplývajú z prevzatých záväzkov zamestnávateľov v kolektívnej zmluve Fondu národného majetku. Vychádzame aj z možných zmien v zákone o sociálnom poistení, kde sa očakáva, že pracujúci dôchodcovia, a teda to už tento materiál prešiel, takže nie je to takým spôsobom stanovené, ako sme vychádzali z týchto materiálov, ale vychádzame aj z toho, že proste títo ľudia budú odchádzať na základe teraz platného schváleného zákona a bude sa im vyplácať odchodné a odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

  Ďalším z bodov, na ktorých je postavený rozpočet Fondu národného majetku, je zabezpečenie obmeny vozového parku, ktorý v roku 2008 v siedmich prípadoch dosiahne 5 až 8 rokov prevádzky. Nevyhnutnosť obmeny vozidiel je cieľom zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti vozidiel, zabezpečenia nákladovosti na ich údržbu a prevádzku.

  Uvedený materiál bol prerokovaný tak vo výkonnom výbore, prezídiu, ako aj dozornej rade a vo vláde Slovenskej republiky.

  Takto tento materiál predkladám, vážený pán podpredseda, dámy a páni poslanci.

 • Ďakujem pekne, pán prezident.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Rehákovi a prosím ho, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, pán minister, pán prezident Fondu národného majetku, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008, máme to v tlači 461, v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako gestorský výbor k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008 podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s príslušným ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 462 zo 16. októbra 2007 pridelil návrh na prerokovanie vo výboroch do 21. novembra 2007 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2007, a to výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre hospodársku politiku, ktorý zároveň poveril úlohou gestorského výboru.

  Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, svoje stanoviská.

  Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali nasledovné stanoviská.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 21. novembra 2007 a uznesením č. 217 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť s tým, že bude zabezpečená účelná úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh 13. novembra 2007 a uznesením č. 252 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, ktorým bola parlamentná tlač pridelená, v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.

  Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008 bola schválená uznesením č. 274 z 26. novembra 2007.

  Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť návrh Národnej rade Slovenskej republiky a spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

  Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, panie poslankyne, páni poslanci, kto sa ústne hlási do rozpravy. Nikto sa nehlási. Končím možnosť prihlášok do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať, nasledujúcim bodom programu je

  návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2008.

  Návrh ste dostali ako tlač 456, správu výboru pre financie, rozpočet a menu máte ako tlač 456a.

  Prosím predsedu rady banky a generálneho riaditeľa Eximbanky Igora Lichnovského, aby návrh rozpočtu uviedol.

 • Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh rozpočtu Eximbanky Slovenskej republiky na rok 2008.

  Tento návrh bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 31 zákona č. 80/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe platných vnútrobankových predpisov.

  Základným cieľom predkladaného materiálu je ďalšie zintenzívnenie obchodných aktivít zameraných na podporu exportu pri existujúcom ekonomickom potenciáli.

  Čiastočne zohľadňuje zámery, ktoré sú obsiahnuté v materiáli Aktualizácia teritoriálnej a komoditnej orientácie podpory exportu, možnosti vyššieho využitia poisťovacej kapacity a optimalizácie podielu cudzích zdrojov na financovaní Eximbanky, ktorý vláda Slovenskej republiky vzala v septembri tohto roku na vedomie.

  Vychádzajúc z predchádzajúcich úvah sa v roku 2008 predpokladá podpora exportu v objeme 96,3 mld. Sk, čo je nárast o 4,7 %, v absolútnom vyjadrení 4,3 mld. Sk.

  Teritoriálne zameranie podpory exportu v roku 2008 nadväzuje na predchádzajúce obdobia, keď smerovanie podstatnej časti slovenského vývozu bolo na trhy Európskej únie, krajín Spoločenstva nezávislých štátov a ostatných krajín OECD. Popri udržaní súčasnej teritoriálnej orientácie sa zároveň uvažuje s rozšírením obchodných kontaktov do krajín s vysokým potenciálom rastu a vyšším stupňom rizika.

  Nárast podpory exportu prostredníctvom úverových produktov je závislý od zdrojového vybavenia. Disponibilný objem z vlastných a zverených zdrojov je v súčasnosti takmer vyčerpaný. Celkové zdroje sa podľa návrhu rozpočtu na rok 2008 plánujú zvýšiť oproti očakávanej skutočnosti v roku 2007 o 540 mil. Sk na sumu 8,2 mld. Sk. V rozpočte na rok 2008 sa uvažuje s rovnakou štruktúrou úverových produktov, ako to bolo v predchádzajúcom roku. Predpokladá sa stabilizácia objemu refinančných úverov, plnšie zapojenie priameho financovania realizované prostredníctvom zmenkových úverov a odkupu pohľadávok prostredníctvom eskontu zmeniek. Bankovými činnosťami by sa mal podporiť export vo výške 67,3 mld. Sk.

  V oblasti poisťovacej činnosti návrh rozpočtu predpokladá podporovať export prostredníctvom poistenia obchodovateľných a neobchodovateľných rizík, ponukou súčasných produktov, ale aj rozvojom, príp. modifikáciou nových a zároveň zvyšovanie súčinnosti pri prepojení úverových a poisťovacích aktivít. Eximbanka plánuje kryť upísané riziká z poistenia obchodovateľných a neobchodovateľných rizík vo výške 19,5 mld. až 21 mld. Sk. Uvedené zámery v podpore exportu bankovými a poisťovacími aktivitami návrh rozpočtu predpokladá dosiahnuť celkovým majetkom v objeme 9,28 mld. Sk, čo je nárast o 650 mil. Sk.

  Čo sa týka vytvoreného zisku na rok 2008, predpokladá sa vytvorenie zisku vo výške 42,4 mil. Sk, čo je o 12,2 % viacej, ako sa očakáva v roku 2007.

  Odporúčam súhlasiť s návrhom rozpočtu Eximbanky na rok 2008. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Prosím spravodajcu, predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, pána poslanca Buriana... Nevidím ho tu. Vyhlasujem 5-minútovú prestávku. A poprosím spolupracovníkov z Národnej rady, keby skúsili zohnať predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána Buriana, aby mohol predniesť spravodajskú správu alebo aby určil zástupcu svojho.

  Päťminútová prestávka.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Ja sa spýtam: Prosím vás, skúšali ste hľadať pána poslanca?

 • Odpoveď z pléna.

 • Odpoveď z pléna.

 • Nie je.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, súhlasíte, aby sme prikročili k ďalšiemu bodu programu?

  Poprosím, keby ste zostali mimo rokovacej sály. A my vás pozveme a potom tak niekde za dverami priateľsky sa porozprávajte s pánom Burianom. Ja mu to poviem aj otvorene.

  Tak budeme pokračovať

  návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008.

  Návrh ste dostali ako tlač 459, spoločnú správu výborov máte ako tlač 459a.

  Návrh rozpočtu uvedie generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne pán Bernátek. Pán Bernátek, prosím, poďte predložiť správu.

 • Dobré ráno. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 s výhľadom na roky 2009 až 2011.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 bol predložený do Národnej rady Slovenskej republiky 7. novembra 2007 v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 868, to znamená do piatich pracovných dní od schválenia novely zákona o sociálnom poistení.

  Návrh, o ktorom rokuje Národná rada Slovenskej republiky, je zosúladený s návrhom štátneho rozpočtu. Jediná výnimka v tomto smere sa týka platieb poistného na starobné poistenie za poberateľov invalidných dôchodkov, s ktorými návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne nepočíta, kým v návrhu štátneho rozpočtu áno. Táto skutočnosť však nemá vplyv na očakávaný bilančný rozdiel, keďže ide o platby zo základného fondu invalidného poistenia do základného fondu starobného poistenia. Teda o tieto platby sú nižšie príjmy v základnom fonde starobného poistenia a zároveň nižšie výdavky v základnom fonde invalidného poistenia. V návrhu štátneho rozpočtu sú zosúladené aj platby zo štátnych finančných aktív Slovenskej republiky.

  Dovoľte mi, aby som v stručnosti uviedol konkrétny vplyv novely zákona o sociálnom poistení na príjmy a výdavky v Sociálnej poisťovni v roku 2008. Na strane príjmov ide o vplyvy, ktoré v úhrne predstavujú sumu 544 mil. Sk, v tom zvýšenie o 6,4 mld. korún a zníženie o 5,9 mld. korún. V sume, o ktorú sa príjmy znižujú, sa prejavuje predovšetkým už spomínaná skutočnosť, že Sociálna poisťovňa nebude platiť poistné na starobné poistenie za poberateľov invalidných dôchodkov, čo predstavuje sumu 5,5 mld. Sk. Na strane výdavkov okrem už spomínaného zníženia v dôsledku neplatenia poistného na starobné poistenie Sociálnou poisťovňou za poberateľov invalidných dôchodkov sa predpokladajú ďalšie úspory spolu vo výške 6,1 mld. Sk. V návrhu sa v súlade s novelou zákona o sociálnom poistení počíta tiež s možnosťou presunu prostriedkov medzi základnými fondmi až do roku 2010. Je v ňom tiež zapracovaná možnosť tvorby správneho fondu v rokoch 2008 a 2009 vo výške do 3,5 % určenej základne, čo je proti pôvodnej tvorbe 2,9 % napr. v roku 2008 viac o 934 mil. Sk. V tejto súvislosti považujem za potrebné upozorniť na skutočnosť, že rozpočtované zdroje tohto fondu v roku 2008 obsahujú určité riziko. To súvisí s predpokladaným dopadom novely zákona o sociálnom poistení, pretože skutočný vývoj sa prakticky nedá presne vykvantifikovať. Ak sa predpoklady o týchto príjmoch nenaplnia, prejaví sa to v znížení tvorby správneho fondu. Z toho dôvodu je rizikových v tvorbe správneho fondu približne 100 mil. korún, s ktorými musí Sociálna poisťovňa narábať veľmi opatrne. Zvýšené zdroje v správnom fonde sa počítajú predovšetkým na zabezpečenie úloh v súvislosti s prechodom na euro a aplikáciou direktívy Európskej únie o výmene informácií, dobudovanie informačnej podpory, zavedenie biznis proces manažmentu. A taktiež sa ráta s posilnením počtu zamestnancov na úseku rozhodovania o dôchodkových dávkach, kde bojujeme s trvalým nedostatkom pracovníkov. Celkove sa v bežnom roku 2008 predpokladajú príjmy vo výške 148,593 mld. korún, z toho príjmy zo štátu finančných aktív Slovenskej republiky vo výške 17,1 mld. Sk a výdavky vo výške 148,041 mld. Sk, čo znamená, že hospodárenie v bežnom roku by malo skončiť prebytkom vo výške 552 mil. Sk. Po zohľadnení prevodu prostriedkov z roku 2007 by celkový bilančný rozdiel v hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2008 mal predstavovať 14,2 mld. Sk.

  Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, záverom si dovoľujem upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v bežnom roku by malo nielen v roku 2008, ale aj v ďalších rokoch skončiť prebytkom.

  Na záver. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2008, dovoľujem si vás požiadať o jeho schválenie. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Zaujmite miesto, prosím, pre navrhovateľov, naľavo, nech sa páči.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre sociálne veci a bývanie, poslancovi Jozefovi Haleckému, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Vážený pán generálny riaditeľ, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 (tlač 459).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 462 zo 16. októbra 2007 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 na prerokovanie v termíne do 21. novembra 2007 týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, ktorý na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008. Výbory prerokovali návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu.

  Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 90 z 21. novembra 2007 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 228 z 21. novembra 2007, ktoré súhlasia s návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 s tým, že sú rozpočtované predpokladané príjmy a výdavky takto: zdroje celkove 162,230 371 mld. Sk a výdavky 148,040 870 mld. Sk, v tom základný fond nemocenského poistenia 6,081 909 mld. Sk a základný fond starobného poistenia 113,031 985 mld. Sk, základný fond invalidného poistenia 20,229 872 mld. Sk, základný fond úrazového poistenia 1,168 564 mld. Sk, základný fond garančného poistenia 974,827 mil. korún, základný fond poistenia v nezamestnanosti 1,869 840 mld. Sk, správny fond neprekračuje 4,683 873 mld. Sk, resp. sumu odpovedajúcu tvorbe podľa § 168 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v aktuálnom znení zvýšenú o prípadný nevyčerpaný zostatok z predchádzajúceho roka.

  Výbor poveril spoločného spravodajcu Jozefa Haleckého predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvoria prílohu správy.

  Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č.106 z 26. novembra 2007.

  Skončil som.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy. Nikto sa nehlási. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalej nasleduje

  návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008.

  Návrh ste dostali ako tlač 462 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 462a.

  Prosím predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pána Richarda Demoviča, aby návrh uviedol. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre rok 2008.

  Príjmy úradu na rok 2008 sú predpokladané v celkovej sume 935 mil. korún. Príjmy sa skladajú z dvoch častí, jednou časťou je zostatok hospodárenia z predchádzajúceho roka a ďalej sú to príjmy bežného roka. Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka v sume 478 mil. je tvorený z príspevku zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2008, ktorý poisťovne poukážu úradu do 20. decembra tohto roku. A je to suma 392 mil. korún. Druhou časťou zostatku hospodárenia je zostatok tvorený z predchádzajúcich rokov, najmä z roku 2005. V tomto roku úrad začínal svoju činnosť a postupne rozširoval okruhy jednotlivých odborných činností. Zostatok prostriedkov z týchto rokov úrad sčasti použije v tomto roku predovšetkým na kapitálové výdavky v roku 2008. Rozpočtované príjmy úradu v roku 2008 predstavujú sumu 457 mil. korún, skladajú sa z príjmov úradu z činnosti úradu v sume 15,2 mil. korún, z príjmov z úrokov v predpokladanej sume 600 000 korún a z príjmov príspevkov zdravotných poisťovní na rok 2009, ktoré opäť budú poukázané do 20. decembra budúceho roku. A predpokladaná suma je 441 mil. korún.

  Príjmy z činnosti úradu sa skladajú z dvoch položiek. Sú to predovšetkým príjmy z činnosti súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk, ktoré predstavujú náhradu trov za pitvy nariadené podľa Trestného poriadku, za vykonané toxikologické vyšetrenia pre právnické, ako aj fyzické osoby. Ďalej sú to príjmy za chladenie mŕtvych tiel a náhrada za činnosť výučbových základní. Druhou zložkou sú príjmy z administratívnej činnosti. Predovšetkým sú to príjmy z vydávaní rozhodnutí o pohľadávkach na poistnom, za vydávanie povolení a predbežných súhlasov v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z.

  Celkové rozpočtované výdavky na rok 2008 sú vo výške 486 mil. korún. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 400 mil. korún. Mzdy tvoria 171,5 mil., odvody z miezd tvoria 58 mil. a na tovary a služby použijeme sumu 171 mil. korún. Kapitálové výdavky vo výške 86 mil. sú určené najmä na dobudovanie informačného systému úradu v sume 16 mil., ďalej, 39 mil. korún je určených na rekonštrukciu súdnolekárskeho a patologicko-anatomického pracoviska v Košiciach a zvyšok 22 mil. korún je určených na zlepšenie technického vybavenia súdnolekárskych pracovísk na Slovensku.

  Predpokladaný zostatok hospodárenia k 31. decembru 2008 bude 449 mil. korún. Tento bude tvoriť príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2009, ktorý úrad obdrží v decembri 2008. A predpokladaná suma zhruba 18 mil. korún je prenášaný zostatok hospodárenia z predchádzajúcich rokov.

  Rozpočet úradu na rok 2008 bol pripomienkovaný v júli 2007 rezortom zdravotníctva a financií bez rozporov. Všetky pripomienky boli akceptované a zapracované do návrhu rozpočtu. Vláda prerokovala návrh rozpočtu na svojom zasadnutí 11. októbra 2007 a uznesením č. 870 vyslovila súhlas s návrhom. Výbor pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu 14. novembra bez pripomienok a prijal predložené uznesenie jednohlasne.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou počas troch rokov svojej činnosti preukázal svoju opodstatnenosť. Za toto obdobie sa ukázalo, že v zákone č. 581/2004 Z. z. bude potrebné rozšíriť niektoré kompetencie úradu, a to najmä v oblasti správneho konania pri vymáhaní dlžného poistného, vymáhaní nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného, a takisto bude potrebné zjednodušiť a zefektívniť celý proces v správnom konaní.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu rozpočtu a zároveň ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Prosím, keby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  Teraz žiadam predsedu výboru pre zdravotníctvo pána poslanca Novotného, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 462 zo 16. októbra 2007 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 21. novembra 2007.

  Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí ako gestorsky výbor určil Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovaniach o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh rozpočtu bol predložený v súlade s § 28 ods. 4 zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 581 z roku 2004.

  Priebeh a výsledky prerokovania.

  Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 dňa 21. novembra 2007. Výbor svojím uznesením č. 229 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad na rok 2008 schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 dňa 14. novembra 2007. Výbor svojím uznesením č. 76 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 schváliť s tým, že sa rozpočtujú príjmy vo výške 935,138 mil. Sk a výdavky vo výške 486,11 mil. Sk.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorsky výbor rokoval dňa 27. novembra 2007. Výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 schváliť.

  Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 odôvodnil na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pán Richard Demovič a poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výbor predkladá návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je súčasťou spoločnej správy. Dámy a páni, máte to priložené v spoločnej správe. O tomto návrhu uznesenia budeme potom pri hlasovaní hlasovať.

  Ďakujem pekne za pozornosť, skončil som.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Písomne som nedostal žiadnu prihlášku do rozpravy. Pýtam sa, kto sa hlási ústne. Nikto sa nehlási. Končím možnosť ústnych prihlášok.

  A vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Prerušujem zároveň rokovanie o tomto bode programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, teraz prerokujeme tri návrhy zákonov, ktoré prednesie minister spravodlivosti pán Štefan Harabin, a potom sa vrátime k tomu prerušenému rokovaniu, kde prednesie spravodajskú správu pán poslanec Burian.

 • Hlas z pléna.

 • Sú tri? Ospravedlňujem sa. Možnože som si to nevšimol. Áno, správne, sú tri.

  Takže teraz pristúpime k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 434, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 466.

  Teraz prosím pána podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Harabina, aby uviedol vládny návrh zákona.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, predložilo ministerstvo spravodlivosti do legislatívneho procesu na základe úlohy v Pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2007. Návrh je predložený rovnako na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 952 z 15. novembra 2006 k návrhu na uzavretie Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov z 24. novembra 1983 Slovenskou republikou, ktorým bola podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti uložená úloha novelizovať zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi s cieľom zabezpečiť súlad s ustanoveniami dohovoru.

  Primárnou ambíciou návrhu je v zmysle uvedeného zosúladiť legislatívny režim poškodzovania obetí trestných činov s ustanoveniami Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí trestných činov. Návrh implementuje dohovor týchto segmentov úpravy, ktoré zatiaľ absentovali v platnej právnej úprave. Ide o čl. 2 ods. 1 písm. b) dohovoru, ktorý požaduje, aby štát odškodnil tých, ktorí boli závislí od osôb, ktoré zomreli v dôsledku úmyselného trestného činu, čl. 3 dohovoru rozširuje okruh osôb, ktoré majú nárok na odškodnenie. Ide okrem občanov štátov, ktoré pristúpili k dohovoru, aj o občanov všetkých členských štátov Rady Európy s trvalým pobytom v štáte, na ktorom bol spáchaný trestný čin. Uvedené implementačné prvky sa realizujú v návrhu prostredníctvom rozšírenia okruhu oprávnených osôb na odškodnenie.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu vládneho návrhu zákona, ktorého ambíciou je nielen zosúladenie právnej úpravy Slovenskej republiky s právnym nástrojom Rady Európy, ale najmä zabezpečiť vyšší štandard režimu poskytovania odškodnenia obetí trestných činov. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi pánovi poslancovi Danielovi Lipšicovi.

 • Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia, ústavnoprávny výbor svojím uznesením zo 14. novembra ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu novely zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi.

  Návrh obsahuje z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Návrh zákona je v súlade s ústavou a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Dôvodová správa ďalej uvádza, že navrhovaná právna úprava nebude mať finančný, ekonomický ani environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

  Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

  Zo znenia tejto stručnej novely je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 466 z 24. októbra podľa § 74 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť, výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorsky výbor navrhujem ústavnoprávny výbor. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Písomné prihlášky som nedostal. Pýtam sa, kto sa ústne hlási do rozpravy. Nikto sa nehlási. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skočenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz bude nasledovať prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby (tlač 487).

  Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 491.

  Opäť prosím podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti pána Harabina, aby vládny návrh zákona uviedol.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, predložilo ministerstvo do legislatívneho procesu na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2007.

  Hlavnou zmenou v navrhovanom zákone je upustenie od ukladania sankcií za priestupky osobe, ktorá je vo väzbe podľa zákona o výkone väzby, v dôsledku čoho sa priestupky takejto osoby budú riešiť výhradne na základe priestupkového zákona.

  A ďalšou významnou zmenou je čiastočné upustenie od aplikácie zákona o správnom konaní pri ukladaní disciplinárnych trestov týmto osobám za disciplinárne previnenia, ktorými porušili zákon o výkone väzby a všeobecne záväzné právne predpisy naň nadväzujúce a vnútorný poriadok v miestach výkonu väzby, vytvorením osobitnej procesnej úpravy postihu disciplinárnych previnení v zákone o výkone väzby.

  Jeden z podstatných zásahov návrhu zákona je nová úprava predvádzania osôb vo väzbe pred orgány činné v trestnom konaní, obhajcu alebo inej oprávnenej osoby v miestach, kde sa vykonáva väzba. Navrhovanou zmenou sa sleduje úspora pracovných síl bez toho, aby boli dotknuté práva oprávnených osôb. Jedným z obmedzení práv obvineného je prijať v balíku zaslanom do ústavu cigarety a iné tabakové výrobky. Týmto návrhom sa sleduje sťažiť možnosť prieniku drog do ústavov na výkon väzby.

  Z uvedených dôvodov si vás dovoľujem, vážené panie poslankyne, páni poslanci požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor, ústavnoprávny výbor, pani poslankyni Laššákovej.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, v prvom čítaní rokujeme o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, ktorý máme ako tlač 487, preto mi dovoľte, aby som ako poverená spravodajkyňa predniesla spravodajskú informáciu v prvom čítaní.

  Návrh zákona sa predkladá v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007. Vychádza z analýzy uplatňovania nových právnych inštitútov v danej oblasti.

  Obsahuje z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Z doložky finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie je zrejmé, že navrhovaná právna úprava v dôsledku nepokrytia finančných nárokov v tomto roku môže mať dopad na štátny rozpočet. Neovplyvní životné prostredie, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie. Môže však prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, stability a ekonomického rozvoja.

  Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

  Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 491 z 9. novembra tohto roku podľa § 74 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

  Skončila som so spravodajskou informáciou. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Písomné prihlášky som nedostal žiadne. Pýtam sa, kto sa ústne hlási. Nikto sa ústne nehlási. Končím možnosť ústnych prihlášok.

  A zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ešte jeden návrh zákona prednesie pán podpredseda vlády Harabin. Bude to rokovanie, prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 488).

  Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie máte v rozhodnutí č. 492.

  Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vážená snemovňa, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predložilo do legislatívneho procesu ministerstvo spravodlivosti na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007.

  Účelom predkladaného návrhu je snaha navrhovanou úpravou znížiť, resp. odstrániť nedostatky a problémy, ktoré sa pri aplikácii doteraz platného zákona vyskytli.

  Čiastočne sa upúšťa od aplikácie zákona o správnom konaní na konanie a uloženie disciplinárneho trestu za disciplinárne previnenie, teda proti vnútornému poriadku v ústave, kde trest odňatia slobody odsúdený vykonáva.

  Navrhovanou úpravou je aj snaha zjednodušiť postup pri ukladaní disciplinárnych trestov, keď sa osobitne upravuje v tomto zákone, ktorý je jednoduchší, ako postup podľa zákona o správnom konaní.

  Voľnejšie sa upravuje aj umožnenie telefonovania odsúdených z výkonu trestu, ktorých obsah nebude zaznamenávaný ani odpočúvaný. Správa väzenstva ale bude zabezpečovať len meno, priezvisko, adresu volanej osoby a dĺžku rozhovoru a údaje o výške náhrady s tým spojenej.

  Novým inštitútom je zavedenie preukazu odsúdeného, ktorý bude slúžiť na jeho identifikáciu, reguláciu pohybu a uplatnenia niektorých jeho práv. Jeho obsahom bude fotografia, meno, priezvisko, základné číslo a čiarový kód.

  Z uvedených dôvodov si dovoľujem vás požiadať, vážené panie poslankyne a páni poslanci, o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán podpredseda.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, ústavnoprávny výbor, pánovi poslancovi Lipšicovi.

 • Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia, ústavnoprávny výbor ma uznesením zo 14. novembra určil za spravodajcu k vládnemu návrhu novely zákona o výkone trestu odňatia slobody.

  Návrh obsahuje z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

  Dôvodová správa konštatuje, že návrh zákona je v súlade s ústavou a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Z doložky finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie vyplýva, že navrhovaný právny predpis v dôsledku nepokrytia finančných nárokov v tomto roku môže mať dopad na štátny rozpočet. Nebude mať vplyv na životné prostredie a ani vplyv na podnikateľské prostredie.

  Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady podľa § 74 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, výbor pre sociálne veci a bývanie, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem ústavnoprávny výbor. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

  Pán predsedajúci, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne som nedostal žiadne prihlášky do rozpravy. Ústne sa hlási pán spravodajca, pán poslanec Lipšic. Končím možnosť ďalších ústnych prihlášok do rozpravy. Ako jediný v rozprave vystúpi pán poslanec Lipšic. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia, ja budem stručný. K tomuto návrhu zákona mám jednu pripomienku v prvom čítaní. A to je návrh zrušiť osobitný oddiel teda, ktorý doposiaľ síce nebol využívaný, ale bol v zákone určený pre možnosti využitia určitej kategórie odsúdených. Ja nechcem o tom v prvom čítaní polemizovať na pléne, ale všeobecne musím povedať, že mali by sme na ústavnoprávnom výbore diskutovať o situácii vo väzenstve, ktorá, zdá sa podľa nedávnych vyjadrení generálnej riaditeľky a nedávno prijatého rozpočtu, je pomerne dramatická. Ja tie vyjadrenia tu mám.

  Zbor väzenskej a justičnej stráže sa dostáva trošku na vedľajšiu koľaj. V parlamente sme museli zmeniť vládny návrh zákona, aby príspevok na bývanie sa týkal nie iba policajtov, ale aj príslušníkov zboru. V druhom čítaní je návrh novej platovej úpravy policajtov, ktorá podľa vyjadrení generálnej riaditeľky ďalej zhorší situáciu v zbore. Samotný rozpočet zboru, a teraz budem citovať z materiálu ministerstva spravodlivosti, ktorý nám predložilo, konštatuje, že v potrebnom rozsahu nie sú naplnené podmienky na plnenie programového vyhlásenia vlády v časti Väzenstvo v oblasti humanizácie výkonu väzby a výkonu trestu a zachovania sociálnych istôt príslušníkov zboru.

  Ja by som chcel preto aj ministra požiadať, aby prišiel na výbor ústavnoprávny a aby sme mohli diskutovať o postavení zboru a situácii v ňom. To je spoločný záujem aj vládnej koalície, aj opozície, a to najmä v súvislosti s novým návrhom zákona o odmeňovaní príslušníkov Policajného zboru. Tá situácia, zdá sa, sa môže v budúcnosti ešte zhoršovať.

  Toľko z mojej strany v rámci rozpravy, pán predsedajúci.

 • S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Tóthová. Nech sa páči. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

 • Ďakujem. Chcela by som nadviazať na vystúpenie pána poslanca a povedať, že ja plne súhlasím s tým, že väzenstvu sa treba venovať, pretože nie je dostatočne zabezpečené, tak ako by malo byť. Medzi prvými interpeláciami, ktoré som mala na pána ministra súčasného, bola aj otázka zabezpečovania pracovných príležitostí vo väzenstve. Bolo to preto, že za minulej vlády, keď ste vy boli ministrom spravodlivosti, väzenstvo bolo absolútne, absolútne na vedľajšej koľaji. Nebolo prioritou zabezpečovanie zamestnania pre väzňov a ďalšie otázky.

  Musíte si pamätať, pán kolega, že na ústavnoprávnom výbore neraz som vystúpila s vašou prácou vo vzťahu k väzenstvu. A bola som kritická voči tomu, že zasahujete do rozhodovania súdov ešte pred právoplatnosťou, keď minister spravodlivosti predovšetkým má zasahovať do väzenstva, pretože je vrchný veliteľ a svojimi rozkazmi môže ovplyvniť situáciu na úseku väzenstva. Viem, že mi budete oponovať, ale pokiaľ sú záznamy z ústavnoprávneho výboru vrátane rokovania v parlamente, je to skutočne tak. A je skutočne tak, že som namietala, že napr. tlačenie Zbierky zákonov sa dalo súkromnej firme, hoci sa mohlo investovať do tlačiarne a investícia by sa veľmi rýchlo vrátila a pracovné príležitosti by sa boli zväčšili. Takže k tomu môže aj pán minister, tu prítomný, povedať niečo, preto som rada, že kritizujete aj svoju...

 • Vystúpenie prerušené časomierou.

 • Pán poslanec Lipšic, nech sa páči, v reakcii na túto faktickú poznámku.

 • Áno, zareagujem. Zbierka zákonov sa začala tlačiť v súkromnej firme za ministra Liščáka, za vlády premiéra Mečiara. Držme sa faktov.

  Po druhé. Od roku 1999 do roku 2005 stúpol počet väznených osôb asi o 43 % počas môjho pôsobenia. Zamestnanosť, držme sa čísiel, stúpla napriek stúpajúcemu počtu väznených osôb z približne 57 % na 66 % za môjho pôsobenia. Môžete krútiť hlavou, však to sú štatistiky, môžete si ich preveriť. Za môjho pôsobenia sa každý rok výrazne navyšoval rozpočet pre Zbor väzenskej a justičnej stráže. Zvyšovali sa platy, sme sa snažili posúvať príslušníkov do vyšších platových tried.

  Ale ja citujem z materiálu dnešného ministerstva spravodlivosti a budem citovať, ak to bude potrebné, aj vyjadrenie novej generálnej riaditeľky zboru. A citujem z vládneho návrhu zákona, ktorý neobsahoval príspevok na bývanie pre príslušníkov ZVJS. A citujem z vládneho návrhu zákona, ktorý je v druhom čítaní, ktorý sa týka inej platovej úpravy pre policajtov a vylučuje z nej príslušníkov ZVJS. O tom hovoríme, pani poslankyňa.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  O slovo požiadal predkladateľ návrhu. Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som len stručne zareagoval na pána poslanca Lipšica nad rámec toho, čo sa viaže k predkladanému materiálu.

  Práve vzhľadom na to, že väzenstvo určitým spôsobom, nazvem to zatiaľ takto, určitým spôsobom bolo zanedbávané zo strany predchádzajúceho vedenia, som pristúpil zodpovedne k riešeniu problémov vo väzniciach. Neviem, koľko pán poslanec navštívil väzníc. Ja som už osobne navštívil v priebehu krátkeho času skoro 10 väzníc a ústavov pre výkon väzby, kde nie od zeleného stola, ale priamo na mieste mapujem situáciu.

  Pokiaľ ide o to, čo ste rozprávali vo vzťahu k zamestnanosti, musím vás poopraviť. Možnože ste to ani nevedeli a možnože ste boli zavádzaný, lebo tá zamestnanosť, o ktorej rozprávate, na 66 % síce bola evidenčne, ale zamestnanosť narástla tým spôsobom, že aj polovičná zamestnanosť sa evidovala ako celková, čo nie je pravda z hľadiska podstaty zamestnanosti. Možno ste boli zavádzaný. To ste nemuseli skutočne vedieť. Pokiaľ sme my teraz zvýšili zamestnanosť, tak zamestnanosť väzňa na plný úväzok považujeme za zamestnanosť. Aj napriek tomu sme ju zvýšili už minimálne o 10 % vo vzťahu k tej polovične evidovanej zamestnanosti.

  Pokiaľ ide o finančné ohodnotenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, môžem vás uistiť, že už minulého roku všetky ušetrené peňažné prostriedky, ktoré boli v rámci podkapitoly väzenstva, boli na odmenách vyplatené príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sú vo výkone. Všetko išlo do výkonu a aj teraz ušetrené finančné prostriedky až na malé sumy idú priamo do výkonu príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Čiže aj týmto spôsobom riešime situáciu, ktorá je. My si uvedomujeme to, čo je v súvislosti so štátnym rozpočtom. Uvedomujeme si aj to, že sme museli akceptovať absolútne priority štátneho rozpočtu, ktoré boli naviazané na splnenie kritérií vo vzťahu k euru. Pokiaľ ide o predkladaný návrh zákona k navýšeniu platov a odmien príslušníkov polície, ja som s tým vo vláde jednoznačne súhlasil, pretože keď my chceme skvalitniť trestné konanie a bezpečnosť občanov, nemôžeme ísť cestou nieže výberu, ale náboru. Dokonca sa stávali prípady, keď do Policajného zboru nebolo koho zobrať. Tak sa brali bezdomovci, čo nie je teda cesta profesionalizácie, špecializácie a skvalitnenia práce Policajného zboru. Čiže musíme ísť cestou zvyšovania platov polície, aby sme vytvorili tam konkurenčné prostredie ako tlak na to, aby bol záujem o prácu polície. V tejto spojitosti s predkladaným materiálom som ale vyslovil vo vláde požiadavku aj na navýšenie počtu, aj na navýšenie platov príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, pretože ide o právnu úpravu, ktorá upravuje v podstate všetky ozbrojené zložky. A považoval by som a aj považujem navýšenie iba vo vzťahu k polícii za diskriminačné vo vzťahu k ostatným ozbrojeným zborom. To je môj názor, ktorý som prezentoval aj vo vláde. A robíme všetko preto, aby personálny substrát väzenstva mal záujem pracovať, ostal pracovať a aby bol aj finančne ohodnotený. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči.

 • Veľmi rád sa vrátim do diskusie väzenstva aj v minulosti. V roku 1999, v roku 2006 bol rozpočet väzenstva zvýšený o viac ako 100 %. To bola priorita. A ja som navštívil všetky väznice, všetky ústavy na výkon väzby a všetky ústavy na výkon trestu odňatia slobody. Však ja budem rád, keď aj vy ich navštívite. Ja vám to len hovorím, lebo ste sa na to pýtali, tak na vás reagujem.

  Nestala sa od roku, myslím, 1999, januára, žiadna mimoriadna udalosť zo stráženého ústavu, čo je vizitka kvalitnej práce príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Ja teraz budem aj citovať aj z vyjadrení generálnej riaditeľky, ktorú ste menovali, ktorá poukazuje na dramatickú situáciu v zbore, podľa ktorej sa situácia ešte zhorší po prijatí nového zákona o platových pomeroch policajtov, ktorý ja tiež som v parlamente podporil. Tvrdí, bojí sa, že situácia sa ešte zhorší, keď ich pripravovaným novým zákonom oddelia od policajtov. Tvrdí: „Bojím sa, že sa čaká, kým sa niečo stane, kým príde nejaký príslušník o život.“ „Potom až budú aj politici reagovať, ale to už bude veľmi neskoro,“ upozorňuje generálna riaditeľka ZVJS. Preto ja som avizoval pri prerokúvaní zákona o nových platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru, že budeme pripravovať úpravu, ktorá v nejakom variante do tohto návrhu zákona začlení aj príslušníkov ZVJS, príspevok na bývanie, aby sme tiež hovorili o faktoch. Príspevok na bývanie bol v pripomienkovom konaní navrhnutý pre príslušníkov všetkých ozbrojených zborov. Z vlády ale vyšiel návrh, ktorý bol zúžený iba na príslušníkov Policajného zboru. Čiže to je predstava vlády. Potom sme tu v parlamente súhlasom všetkých poslancov vládnej koalície aj opozície návrh znovu rozšírili, pretože, ako konštatuje aj generálna riaditeľka zboru, ten problém so získavaním kvalifikovaných zamestnancov je najmä v oblastiach, kde je vysoká zamestnanosť, pomerne vysoká životná úroveň, vysoké priemerné mzdy, kde nie je záujem pracovať vo väzniciach. A momentálne podľa jej vyjadrení chýba okolo 300 príslušníkov ZVJS. Môžeme diskutovať o všeličom, ale faktom je, že navrhnutý rozpočet, navrhnuté právne úpravy nesvedčia o priorite vlády pre väzenstvo, ale skôr o opaku. A aby bolo väzenstvo a najmä príslušníci zboru, to by nemala byť priorita ani vlády, ani opozície, to by mal byť spoločný záujem. A ak ministerstvo pripraví pre ústavnoprávny výbor v druhom čítaní svoju predstavu o odmeňovaní príslušníkov zboru tak, aby korešpondovala s odmeňovaním policajtov, tak ju všetci podporíme. Ale v tomto musí byť iniciatívne aj ministerstvo. A zatiaľ musím konštatovať, že tomu tak nebolo. Skončil som, pán predsedajúci.

 • Ďakujem.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s predchádzajúcou dohodou tu v rokovacej sále sme prerušili rokovanie o

  návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2008

  pre neprítomnosť spoločného spravodajcu, predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, pána Buriana.

  Budeme pokračovať v tej časti o tomto bode programu, kde bude predkladať spravodajskú správu pán poslanec Burian. Prosím aj pána Lichnovského, aby zaujal miesto. Nech sa páči.

  A, pán poslanec Burian, prosím predniesť správu.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán generálny riaditeľ Exportno-importnej banky, vážené kolegyne, kolegovia, chcem sa ospravedlniť, došlo k technickej zámene a nestihol som teda včas predložiť správu. Takže predkladám správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2008.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade podľa § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke v znení neskorších predpisov uvedený návrh rozpočtu.

  Výbor Národnej rady svojím uznesením č. 231 z 21. novembra 2007 súhlasil s uvedeným návrhom rozpočtu, ktorý vykazuje výnosy vo výške 665,039 mil. Sk, náklady vo výške 662,594 mil. Sk. Zároveň odporučil Národnej rade tento návrh rozpočtu schváliť. Zároveň navrhol Národnej rade Slovenskej republiky v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby generálny riaditeľ Exportno-importnej banky pán Igor Lichnovský mohol uviesť návrh rozpočtu Exportno-importnej banky, a určil poslanca Jozefa Buriana za spravodajcu výboru. Zároveň ho poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní.

  Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu. Písomne som nedostal žiadne prihlášky do rozpravy. Ústne sa hlási kto do rozpravy? Nikto sa nehlási. Končím možnosť ústnych prihlášok do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, teraz pristúpime k prvému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 465 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 470.

  Prosím teraz pána ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, základné dôvody a ciele návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon z roku 1998 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, spočívajú v potrebe vytvorenia nového právneho a legislatívneho rámca pre modernizáciu siete múzeí a galérií na Slovensku, tak aby sa skvalitnením legislatívneho prostredia posilnili funkcie múzeí a galérií vykonávané vo verejnom záujme.

  Predkladaný návrh zákona je v súlade s procesom harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov s právom Európskeho spoločenstva a Európskej únie vyplývajúceho z dokumentov Európskej komisie a smerníc a doporučení Európskeho parlamentu a Rady.

  Takisto reaguje, ako som už spomínal, na v súčasnosti platnú, vývojom už čiastočne prekonanú právnu úpravu.

  Aplikačná prax súčasného znenia po zmene zriaďovateľských pôsobností k väčšine múzeí a galérií v Slovenskej republike z orgánov štátnej správy na vyššie územné celky preukázala celý rad významných nedoriešeností jednotlivých ustanovení zákona.

  Ďalším závažným novým dôvodom bolo zrušenie krajských úradov k 1. 10. 2007, a tým vynútený prenos ich kompetencií vo výkone štátnej správy v oblasti múzeí a galérií v rámci novelizovaného zákona na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

  Návrh zákona vytvára kvalitatívne vhodnejšie právne prostredie pre implementácie základného strategického materiálu Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky z 20. decembra 2006 a definujúceho prioritné smerovanie realizácie štátnej kultúrnej politiky v oblasti múzeí a galérií v uvedenom období. V tomto smere odráža i dlhodobo deklarované spoločenské výzvy so zreteľom na význam múzeí a galérií a ich činnosti v súlade s ich upevňujúcim sa postavením ako jedného z prvkov rozvíjajúcej sa vedomostnej spoločnosti a pri vytváraní obrazov o krajine a spoločnosti ako celku, toto všetko v súlade s procesom harmonizácie vnútroštátnych predpisov s právom Európskeho spoločenstva a Európskej únie.

  Návrh zákona sa vzťahuje na odborné činnosti, vývoz a dovoz predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, na sankčné postihy a na výkon štátneho odborného dohľadu.

  Predmetom navrhovaného zákona je predovšetkým úprava práv a povinností zriaďovateľov alebo zakladateľov povinností vykonávať revízie múzejných zbierok podľa nových limitov počtu zbierkových predmetov a časových limitov, úprava schvaľovacích kompetencií ministerstva a mechanizmov pri niektorých vývozoch predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, ďalej, úprava a spresnenie výkonu štátneho odborného dohľadu a napokon legislatívnotechnické úpravy súvisiace s prijatím nových právnych predpisov Európskeho spoločenstva.

  Ďakujem vám za pozornosť a zároveň si dovoľujem vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.

 • Pán minister, ďakujem za vaše úvodné slovo. Poprosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

  A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre kultúru a médiá, pánovi poslancovi Senkovi. Pán poslanec, nech sa páči, žiadam vás o úvodnú spravodajskú informáciu.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v zmysle § 72 ods. 1. To znamená, že doručenie návrhu bolo najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa legislatívnych pravidiel v súlade s § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. To znamená, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie a dôvodovú správu.

  Ďalej konštatujem, že zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy a že všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ako aj o dôvodovej potrebe novej právnej úpravy.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.

  Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

  Návrh zákona obsahuje doložku finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. októbra 2007 č. 470 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory v lehote do 24. januára 2008 a gestorský výbor do 25. januára 2008.

  Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Taktiež vás poprosím, aby ste zaujali miesto určené spravodajcov.

  A otváram teraz všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, kto sa chce k tomuto návrhu zákona prihlásiť ústne. Pán poslanec Pavol Abrhan. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne a slovo dávam pánovi poslancovi Abrhanovi. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani ministerka, panie poslankyne, páni poslanci, len krátko. Vzhľadom na to, že predmetný návrh zákona sa dotýka návrhu ohľadom múzeí a galérií a zriaďovateľmi sú aj mestá, obce a vyššie územné celky, vzhľadom na to, že pán predseda svojím rozhodnutím navrhuje prideliť tento návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá, dovoľujem si predložiť doplňujúci návrh, aby tento návrh zákona bol pridelený na prerokovanie aj výboru pre verejnú správu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Myslím, že to je legitímny aj návrh vychádzajúci z podstaty veci.

  S faktickou poznámkou na pána poslanca Abrhana sa neprihlásil nikto. Končím možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami.

  A uzatváram rozpravu. Čiže vyhlasujem ju za skončenú.

  Pýtam sa, či sa chce k rozprave vyjadriť pán minister? Nie.

  Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Taktiež nie.

  Takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu a o ňom ako o ostatných budeme hlasovať o 11.00 hodine.

  A teraz pristúpime k ďalšiemu návrhu zákona v súlade so schváleným programom, ktorým je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 476 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 477.

  Prosím teraz pána ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pána Mariana Januška, aby vládny návrh zákona uviedol a odôvodnil. Pán minister, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé poslankyne, vážení poslanci, na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z. na základe úlohy B.1 uznesenia vlády č. 889 z 25. októbra 2006 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskych spoločenstiev.

  Potreba vypracovania uvedeného návrhu zákona vychádza z charakteru nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskeho spoločenstva č. 1082/2006 o európskom zoskupení územnej spolupráce.

  Návrh zákona svojou problematikou patrí medzi záväzky vyplývajúce z Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

  Nariadenie Európskeho spoločenstva je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Uvedené nariadenie ustanovuje členským štátom povinnosť zabezpečiť účinné uplatňovanie tohto nariadenia v termíne od 1. augusta 2007.

  Predkladaný návrh zákona spĺňa všetky predpoklady na dosiahnutie efektívnej a účinnej územnej spolupráce. Upravuje postavenie, založenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie európskeho zoskupenia územnej spolupráce so sídlom na území Slovenskej republiky.

  Hlavným účelom je uľahčovať a podporovať územnú spoluprácu prostredníctvom cezhraničnej, medziregionálnej, ako aj nadnárodnej spolupráce medzi svojimi členmi, ktorá má viesť k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

  Súčasťou návrhu zákona je dôvodová správa, ktorá obsahuje aj doložku zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskeho spoločenstva a právom Európskej únie a doložku finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

  Predložený návrh zákona bude mať predpokladaný dopad na štátny rozpočet v súvislosti s potrebou vzniku štátnozamestnaneckého miesta za účelom vedenia registrového úradu. Predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy sú uvádzané nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Požadované výdavky budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na rok 2007 a v rámci limitov určených pre kapitolu v rozpočte verejnej správy na roky 2008 až 2010. Dopad na rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov sa nepredpokladá.

  Z dôvodu potreby zabezpečiť implementáciu nariadenia Európskeho spoločenstva do vnútroštátneho právneho poriadku bol materiál v júni v súlade s čl. 9 ods. 1 legislatívnych pravidiel vlády predložený na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie. Návrh zákona bol prerokovaný v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky. Vznesené pripomienky boli zapracované a materiál bol predložený na rokovanie vlády, ktorá ho schválila dňa 24. 10. 2007 uznesením č. 917. A následne bol materiál predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister. Taktiež vás požiadam, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, predsedovi tohto výboru poslancovi Tiborovi Cabajovi. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 136 z 20. novembra 2007 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z. (tlač 476). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie upravená nie je.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. 477 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona prerokovali uvedené výbory do 24. januára 2008 a gestorský výbor do 25. januára 2008.

  Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán predseda výboru. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy k tomuto návrhu zákona ústne. Konštatujem, že tomu tak nie je.

  A preto vyhlasujem všeobecnú rozpravu za ukončenú.

  A prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu. Budeme hlasovať o tomto návrhu zákona 11.00 hodine tak ako o ostatných všetkých doposiaľ prerokovaných zákonoch.

  Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

  Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 466, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 471.

  Prosím teraz ministerku pôdohospodárstva Slovenskej republiky pani Zdenku Kramplovú, aby vládny návrh zákona uviedla. Nech sa páči, pani ministerka, máte priestor pre úvodné slov.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, sa predkladá na základe praktických skúseností z poľnohospodárskej prvovýroby, ktoré sa prejavili po prvej sezóne pestovania geneticky modifikovaných rastlín v Slovenskej republike.

  Cieľom navrhovaného zákona je doplniť povinnosť pre pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín písomne informovať užívateľov okolitých pozemkov, ktoré sa nachádzajú v minimálnej izolačnej vzdialenosti, o zámere pestovať geneticky modifikované rastliny a doplniť povinnosť pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky poskytnúť Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky informácie o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín, ktoré ich bude po obdržaní zverejňovať na svojej internetovej stránke.

  Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet ani na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, ani na zamestnanosť a životné prostredie.

  Predpokladá sa pozitívny vplyv navrhovaného zákona na podnikateľské prostredie.

  Vláda tento návrh schválila a poprosím vás, vážené panie poslankyne a páni poslanci, aby ste tento návrh zákona odporučili do druhého čítania. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pani ministerka.

  A teraz poprosím o úvodnú spravodajskú informáciu spravodajcu, ktorého určil gestorský výbor, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, pána poslanca Tibora Lebockého. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody ma svojím uznesením č. 211 z 20. novembra 2007 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej, 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode spotreby novej právnej úpravy a o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev, v práve Európskej únie upravená nie je. Jeho stupeň zlučiteľnosti s právom Európskych spoločenstiev je úplný.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. novembra 2007 č. 471 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona prerokovali určené výbory do 24. januára 2008 a gestorský výbor do 25. januára 2008.

  Vážený pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca. Taktiež vás požiadam, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

  A otváram týmto všeobecnú rozpravu. Písomne som do rozpravy nedostal žiadnu prihlášku, a preto sa pýtam, či sa niekto z pánov poslancov a z paní poslankýň hlási do rozpravy ústne. Nie je tomu tak.

  Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za ukončenú.

  A prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu s tým, že hlasovať o ňom, pokiaľ ide o prvé čítanie, budeme o 11.00 hodine.

  Teraz budeme pokračovať v zmysle schváleného programu prvým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

  Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 469 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 473.

  Prosím teraz ministra životného prostredie Slovenskej republiky pána Jaroslava Izáka, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších prepisov, bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007.

  Účelom predloženého návrhu zákona je zmenšenie administratívneho zaťaženia používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v oblasti administratívneho postupu povoľovania používania. Mení sa postavenie občianskeho združenia z účastníka konania na zúčastnenú osobu. Dôvodom je potreba zjednodušenia opakovaného zavádzania geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ako aj urýchlenie a zjednodušenie konania vo veciach, v ktorých ide o opakovaný súhlas s uvedením výrobkov na trh pri zachovaní práva verejnosti na informácie v zmysle rozhodnutia Rady 2006/957/ES.

  V návrhu zákona sa ďalej odstraňujú niektoré nepresnosti transpozície európskych smerníc do platného zákona vyplývajúce z rozdielov v predpokladoch preberaných smerníc pred vstupom a po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

  Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, na obyvateľstvo a hospodárenie v podnikateľskej sfére ani právnických osôb, na životné prostredie ani na zamestnanosť.

  Návrh zákona prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky dňa 24. októbra 2007.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dúfam, že navrhovaný zákon schválite a doporučíte na ďalšie legislatívne konanie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán minister.

  A teraz dávam slovo predsedovi navrhnutého gestorského výboru, výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, poslancovi Jánovi Slabému, aby nám predniesol spravodajskú informáciu. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 212 z 20. novembra 2007 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

 • Ruch v sále.

 • Pán spravodajca, prepáčte. Poprosím vás všetkých, ktorí ste v sále, kolegyne, kolegovia, keby sme sa upokojili. Ešte tento bod by sme chceli dobehnúť pred hlasovaním. Ďakujem za porozumenie. Nech sa páči.

 • Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej, 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh z formálnoprávnej stránky spĺňa všetky náležitosti, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie upravená nie je.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. novembra 2007 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona prerokovali určené výbory do 24. januára 2008 a gestorský výbor do 25. januára 2008.

  Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Vážené kolegyne, kolegovia, je 11.00 hodín. Pretože k tomuto bodu programu čiže k tomuto vládnemu návrhu sa prihlásila do rozpravy písomne pani poslankyňa Sabolová, za poslanecký klub KDH, ale pretože je 11.00 hodín a pravdepodobne sa k tomu ešte budú prihlasovať aj poslanci ústne, vyhlasujem teraz prerušenie rozpravy k tomuto bodu s tým, že vyhlasujem 5-minútovú prestávku a pokračovať v tomto bode vystúpením pani poslankyne Sabolovej budeme popoludní o 14.00 hodine, lebo predpokladám, že do 12.00 hodiny nestihneme hlasovania, lebo ich je viac ako 35.

  Vyhlasujem 5-minútovú prestávku.

  Po vystúpení písomne prihlásenej pani poslankyne Sabolovej bude možné prihlásiť sa do rozpravy ústne.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, takže by som poprosil všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť nasledujúceho bodu programu, aby zaujali miesto v poslaneckých laviciach. Dobre. Veľmi pekne ďakujem. Takže budeme pokračovať v našom rokovaní.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 428).

  Ale ešte predtým s procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Rafaj.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem podať procedurálny návrh v mene troch poslaneckých klubov práve k bodu 21 a k tlači 428, aby sme vzhľadom na danú problematiku a zapracovanie pozmeňujúcich návrhov presunuli hlasovanie nie z dneška, ale na najbližšiu parlamentnú schôdzu.

 • Ďakujem pekne.

  Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s takýmto návrhom. Nie. Vážené kolegyne, prezentujme sa, prosím, a hlasujeme o tomto procedurálnom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za návrh 79 poslancov, proti 59 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme tento návrh schválili, to znamená, že v prerušenom rokovaní o tomto bode programu budeme pokračovať na nasledujúcej schôdzi Národnej rady v januári, predpokladám, keďže riadnu schôdzu nebudeme zvolávať v tomto roku už. Veľmi pekne ďakujem.

  Takže pokračujeme ďalej, vážené kolegyne.

  S procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Brocka, pardon, pán poslanec Mikloško.

 • Pán predsedajúci, klub KDH súhlasí aj bude hlasovať za to, aby v zákone bolo to, že to bude mať vplyv na životné prostredie čiže ministerstvo výstavby, ale s podmienkou, že nebude mať SNS to ministerstvo, ale HZDS.

 • No ďakujem pekne. Poprosím o vážnosť, vážený pán kolega, nezneužívajme procedurálne návrhy. Dobre.

  Vážené kolegyne, kolegovia, nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov.

  Tlač, v ktorom je tento návrh, má číslo 474.

  Poprosím predsedu navrhnutého gestorského výboru, výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, pána poslanca Lászlóa Nagya, aby hlasovanie uviedol. Vzhľadom na to, že je prvé čítanie, tak najprv budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Pán predseda, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v rozprave vystúpili dvaja poslanci, pán poslanec Lipšic a ja. Nikto nepredložil žiadny pozmeňujúci návrh. Navrhujem, aby sme v zmysle rokovacieho poriadku návrh vládneho návrhu postúpili do druhého čítania.

 • Prezentujme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 95 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 32 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca, pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu na pridelenie výborom a určenie gestorského výboru. Máte slovo.

 • Navrhujem, aby sme vládny návrh tohto zákona pridelili ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnosti, tak ako je to určené v rozhodnutí pána predsedu, v lehotách tak, ako je to určené v rozhodnutí.

 • Prezentujme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za návrh 120, proti 1 poslanec, zdržalo sa 18 poslancov, nehlasovali 4 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Ďalej prosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku pána poslanca Petra Pelegriniho, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  tak ako je to v tlači 440.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. V rozprave vystúpili traja poslanci, z ktorých jeden podal pozmeňujúci návrh. Najprv však budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy.

  Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o bodoch 1, 2, 3 a 4 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za návrh 123 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Tieto návrhy sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem. Teraz pristúpime k hlasovaniu o mojom pozmeňujúcom návrhu, s ktorým minister vyjadril súhlas.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 124 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy i o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 82 poslancov, zdržalo sa 62 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  A pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či niekto chce podať návrhy v zmysle § 85 zákona o rokovacom poriadku. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 82 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 59 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

  Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi.

  Teraz budeme hlasovať v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

  Tlač, v ktorom je uvedený návrh zákona, má číslo 441.

  Slovo má spravodajkyňa z ústavnoprávneho výboru pani Janka Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. V rozprave vystúpilo 5 poslancov. Pán poslanec Gál dal procedurálny návrh, ktorý je totožný s procedurálnym návrhom uvedeným v spoločnej správe, to znamená, že sa navrhuje vrátiť návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie. Prosím, pán predsedajúci, dajte o tomto návrhu hlasovať.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 61 poslancov, proti 76 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Pani spravodajkyňa aj vážení kolegovia, tento návrh sme neschválili.

 • Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch uvedených v spoločnej správe, a to spoločne o bodoch 3 a 4 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 131 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tieto návrhy sme schválili.

 • Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o bode 9 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 92 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 43 poslancov.

  Konštatujem, že bod 9 zo spoločnej správy sme schválili.

 • Teraz, prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 5, 6, 8 s návrhom gestorského výboru neschváliť ich.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 1 poslanec, proti 121 poslancov, zdržalo sa 22 poslancov.

  Konštatujem, že tieto návrhy sme neschválili.

 • Teraz dajte hlasovať o bode 7 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 3 poslanci, proti 94 poslancov, zdržalo sa 47 poslancov.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Hlasovali sme o všetkých bodoch zo spoločnej správy, v rozprave neodzneli žiadne pozmeňujúce návrhy, hlasovali sme o procedurálnom návrhu, takže, pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o postúpení zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za návrh 81 poslancov, proti 62 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či chce niekto podať návrhy podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o zákone ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za návrh 80 poslancov, proti 62 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon).

  S procedurálnym návrhom, keďže sme skončili hlasovanie, pán poslanec Lipšic, môžete vystúpiť.

 • Pán predsedajúci, keďže od roku 1989 nebol schválený zákon, ktorý by tak zasiahol do vlastníckeho práva našich občanov, chcem informovať snemovňu, že už dnešným dňom iniciujeme zbieranie podpisov skupiny poslancov na napadnutie zákona na Ústavnom súde s návrhom na pozastavenie jeho účinnosti.

 • Pán poslanec, ja rešpektujem váš názor, ale nemôžete zneužívať procedurálny návrh na vaše politické stanoviská. Dodržujte, prosím, aspoň vy rokovací poriadok, na ktorý tak veľmi často upozorňujete, a diskreditujete vedúcich schôdze. Teraz ste demonštratívne a vedome porušili rokovací poriadok.

  Vážené kolegyne, kolegovia, teraz nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 407).

  Opäť má slovo spoločný spravodajca z výboru pre hospodársku politiku pán Peter Pelegrini. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. V rozprave vystúpili piati poslanci, z ktorých štyria predložili pozmeňujúce návrhy. Chcem povedať, že pán poslanec Rafaj pri predkladaní svojho pozmeňujúceho návrhu požiadal o vyňatie bodov spoločnej správy 15 a 17 na samostatné hlasovanie.

  Budeme teda najprv hlasovať, pán podpredseda, o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 a 31 spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrhy 142 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že tieto návrhy sme schválili.

 • Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o bode 12 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 63 poslancov, proti 70 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

 • Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o vyňatých bodoch zo spoločnej správy, bode 15, pretože pán Rafaj podal iný pozmeňujúci návrh.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 1 poslanec, proti 63 poslancov, zdržalo sa 81 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

 • Pán predsedajúci, teraz dajte hlasovať o druhom bode spoločnej správy, ktorý pán poslanec Rafaj vyňal na samostatné hlasovanie. Je to bod 17.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, proti 70 poslancov, zdržalo sa 74 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

 • Keďže sme neschválili bod 15 spoločnej správy, dajte teraz, prosím, hlasovať o bode 16 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, proti 76 poslancov, zdržalo sa 69 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

 • O bodoch 8, 22, 26 a 32 hlasovať nebudeme, nakoľko boli schválené body 7, 21, 25 a 31.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy.

  Ako o prvom, prosím, dajte hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu označenom číslom 1.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 140 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.

  Tento návrh sme schválili.

 • Teraz, pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojom druhom pozmeňujúcom návrhu označenom číslom 2.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 123 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 20 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o mojom treťom pozmeňujúcom návrhu, ktorý skracuje lehotu z 24 na 12 mesiacov.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 124 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Rafaj. Je to pozmeňujúci návrh poslancov pána Slotu, Rafaja, Pučíka a pána poslanca Kovarčíka.

  Prosím, dajte hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložil pán poslanec Rafaj, a to o jeho prvom a treťom pozmeňujúcom návrhu spoločne, pretože navzájom spolu súvisia, ak teda predkladateľ súhlasí.

 • Dobre. Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 135 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 5 poslancov, nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že tieto návrhy sme schválili.

 • Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pánov poslancov pod číslom 2, ktorý vlastne nahrádza bod 17 spoločnej správy, ktorý sme neschválili.

 • Prezentujeme sa a hlasujeme, prosím.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 139 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

 • Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Vestenického a pána poslanca Chrbeta, avšak o prvom bode ich pozmeňujúceho návrhu nemôžem dať hlasovať, nakoľko bol schválený môj pozmeňujúci návrh. Nie je námietka?

 • Nie je námietka, neregistrujem, takže môžeme hlasovať.

 • Takže poprosím, aby sme dali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu č. 2 z návrhu pánov poslancov Vestenického a pána Chrbeta.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 83 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 59 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

 • Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako dáme hlasovať o bode č. 3 pánov poslancov, chcem sa spýtať, či trvajú na svojom treťom bode, pretože to znenie po odsúhlasení bude podľa môjho názoru mierne zmätočné, i keď teda nemám právo to komentovať, či trváte na tom treťom bode, dať o ňom hlasovať alebo nie. Trváte na tom. Takže dajte, prosím, pán predsedajúci, hlasovať o bode 3, pozmeňujúcom návrhu, pána poslanca Vestenického a pána Chrbeta.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 20 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 119 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o poslednom pozmeňujúcom návrhu z rozpravy, a to pani poslankyne Zmajkovičovej. Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 95 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 48 poslancov.

  Tento návrh sme schválili.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy a o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 82 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 55 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Obligátne sa pýtam, či sa niekto chce v zmysle § 85 zákona o rokovacom poriadku vyjadriť. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 82 poslancov, proti 39 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

  Ďalej budeme, vážené kolegyne, kolegovia, pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 486).

  Opäť poprosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku pána Petra Pelegriniho, aby hlasovanie uvádzal. Keďže ide o prvé čítanie, opäť budeme najprv hlasovať o návrhoch podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Máte slovo, pán spravodajca.

 • Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil nik. Preto, pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za návrh 116 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 19, nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, druhé hlasovanie, pán poslanec.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodársku politiku a výboru pre obranu a bezpečnosť, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

 • Prezentujme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 142 poslancov, za návrh 135 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem spravodajcovi.

  Teraz pokračujeme hlasovaním v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Už vítam člena výboru pre hospodársku politiku pána poslanca Pavla Pavlisa. Prosím, aby hlasovanie uvádzal.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V rozprave vystúpil jeden poslanec, ktorý predložil jeden pozmeňujúci návrh. Najskôr však budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy.

  Pán predsedajúci, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1 až 7 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za 90 poslancov, zdržalo sa 55 poslancov.

  Konštatujem, že príslušné návrhy zo spoločnej správy sme schválili.

 • O bode č. 8 spoločnej správy hlasovať nebudeme, pretože sme schválili bod č. 7.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy, ktorý predložil pán poslanec Mamojka.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 118 poslancov, zdržalo sa 26 poslancov.

  Konštatujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Mamojku sme schválili.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy a o pripomienkach z rozpravy, mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 83 poslancov, zdržalo sa 61 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť v zmysle § 85 zákona o rokovacom poriadku. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 82 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 61 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.

  Ďakujem, pán spravodajca.

  Teraz prosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodársku politiku pána poslanca Stanislava Janiša, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne).

  Máme to uvedené v tlači 405.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpil jeden pán poslanec. Vysporiadame sa spoločnou správou.

  Pán podpredseda, dajte hlasovať o bodoch 1, 3, 4, 5, 6 a 7 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 145 poslancov.

  Konštatujem, že príslušné návrhy sme zo spoločnej správy schválili.

 • V rozprave vystúpil pán poslanec László Miklós...

 • Ďalšie tam neboli, pán poslanec?

 • Spoločná správa je komplet.

 • Ale návrh č. 2, ten sa vylučuje, lebo ten ste prečítali tak, že sa o ňom hlasovať nebude.

 • No tak si to pamätám. 1, 3 ste povedali, tak to je 1 až 3.

 • Aha, o bode 2 spoločnej správy dajte hlasovať, pán podpredseda.

 • Áno. Prezentujeme sa a o bode 2 zo spoločnej správy...

 • Odporúčanie gestorského výboru je neschváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 41 poslancov, proti 71 poslancov, zdržalo sa 30 poslancov, nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že bod č. 2 zo spoločnej správy sme neschválili.

 • V rozprave vystúpil pán poslanec László Miklós a predniesol jeden pozmeňujúci návrh. Dajte hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 66 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 72 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

 • Hlasovali sme o všetkých bodoch spoločnej správy aj o návrhu z rozpravy. Pán podpredseda, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 129 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 15 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa niekto chce v zmysle § 85 zákona o rokovacom poriadku vyjadriť. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca, skončili sme tretie čítanie.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za návrh 130 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 7 poslancov, nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne).

  Ďakujem spravodajcovi Janišovi.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 483).

  Slovo má teraz poslanec Tibor Glenda, ktorý je opäť z výboru pre hospodársku politiku. A prosím ho, aby hlasovanie uvádzal. Najprv budeme hlasovať o návrhoch podaných v zmysle § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Máte slovo.

 • Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 82 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 62 poslancov.

  Tento návrh sme schválili a konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, druhé hlasovanie, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 127 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Teraz poprosím keby ste ešte zostali, pretože budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 484).

  Nech sa páči, uveďte hlasovanie.

 • Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 82 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 62 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, druhé hlasovanie.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 123 poslancov, zdržalo sa 22 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty na jeho prerokovanie tohto návrhu.

  Ďakujem spravodajcovi, kolegovi Glendovi.

  A teraz prosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Vladimíra Matejičku, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o

  návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 445).

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. V rozprave vystúpil 1 poslanec, ktorý podal 1 pozmeňujúci návrh, ktorý má 3 body. Zároveň požiadal o vyňatie bodov 4 a 5 spoločnej správy na samostatné hlasovanie. Najskôr však budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy.

  Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy 1, 2 a 3 spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 93 poslancov, zdržalo sa 50 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že tieto návrhy sme schválili.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 4 a 5, o ktoré požiadal pán poslanec Madej na vyňatie na osobitné hlasovanie s odporučením gestorského výboru schváliť ich.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 143 poslancov, za návrh 2 poslanci, proti 24 poslancov, zdržalo sa 117 poslancov.

  Konštatujem, že tieto návrhy sme neschválili.

 • Tým sme odhlasovali všetky body spoločnej správy. Teraz pristúpime, prosím, k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu poslanca Madeja z rozpravy, a to o všetkých troch bodoch spoločne.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 144 poslancov, za návrh 83 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 60 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh z rozpravy sme schválili.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy i o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že prerokúvaný návrh zákona poslankyne Jany Laššákovej prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 83 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 51 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  A pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť s návrhmi v zmysle § 83 zákona o rokovacom poriadku. Nie.

  Uzatváram rozpravu a vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Skončili sme tretie čítanie, máte slovo, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona schvaľuje.

 • Áno, ďakujem. Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 83 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 45 poslancov, nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností.

  Teraz budeme hlasovať v druhom čítaní o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Richtera na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 450).

  Spoločným spravodajcom je člen výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pán poslanec Pavol Goga. Poprosím ho, aby hlasovanie uvádzal. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, a tak budeme hlasovať o bode spoločnej správy, ktorý je uvedený v časti IV spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 104 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 40 poslancov.

  Tento návrh zo spoločnej správy sme schválili.

 • Ďakujem. Keďže sme hlasovali o bode spoločnej správy, mám splnomocnenie gestorského výboru a odporúčam hlasovať o tom, že prerokúvaný poslanecký návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 88 poslancov, proti 25 poslancov, zdržalo sa 32 poslancov.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Obligátne sa pýtam, či chce niekto predložiť návrhy v zmysle § 85 zákona o rokovacom poriadku. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú a končíme zároveň tretie čítanie.

  Máte slovo, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o poslaneckom návrhu zákona ako o celku s návrhom gestorského výboru uvedený poslanecký návrh zákona schváliť.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 145 poslancov, za návrh 92 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 38 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

  Vážené kolegyne, kolegovia, je 12.00 hodina, dovoľte teda, aby som prerušil hlasovanie o doteraz prerokovaných bodoch programu, vyhlásil obedňajšiu prestávku.

  Zároveň mi dovoľte, aby som vás informoval, že predseda Národnej rady zvoláva na 14.00 hodinu poslanecké grémium. Po skončení grémia budeme pokračovať v rozprave o teraz rozbehnutom bode programu s tým, že pokračovanie hlasovania je o 17.00 hodine. Procedurálny návrh, pani poslankyňa Zmajkovičová.

 • Ďakujem za slovo. Dovoľte, pán predsedajúci, aby som oznámila členom mandátového a imunitného výboru, že rokovanie výboru bude o 12.30 hodine v zasadačke č. 32. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Takže príjemný obed, kolegovia.

 • Prerušenie rokovania o 12.02 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Pekné popoludnie, kolegyne, kolegovia. Budeme pokračovať po obedňajšej prestávke a po stretnutí grémia v rokovaní o programe 16. schôdze. Chcem vás len informovať, že predmetom stretnutia grémia bola snaha synchronizovať záver 16. schôdze a pokúsiť sa odhadnúť program a samotný priebeh schôdze.

  Budeme pokračovať podľa schváleného programu.

  Sme v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

  Je to tlač 469.

  A po vystúpení predkladateľa a spravodajcu v otvorenej rozprave vystúpi za klub Kresťanskodemokratického hnutia pani predsedníčka klubu, pani poslankyňa Sabolová. Ona je písomne jediná prihlásená. Potom dám možnosť prihlásiť sa ústne. Nech sa páči, pani predsedníčka klubu.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem vystúpiť k vládnemu návrhu zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. A chcem sa užšie vyjadriť k jednému bodu predloženej novely zákona. Vláda predkladá na rokovanie túto novelu zákona č. 151/2002 Z. z. A ide už o druhú novelu ustanovenia § 3 ods. 5 v tomto zákone. Je to bod 5 tejto novely. Skúsim vám urobiť krátky exkurz týchto noviel. Potom prednesiem veľmi odborné stanovisko, ktoré chcem prečítať ako celok, pretože je veľmi vážne. A potom poviem v záveroch, čo by mohlo byť a aký v druhom čítaní by som predložila pozmeňujúci návrh, aby naše obavy a naše pripomienky zaručili jasnú formuláciu predloženého zákona.

  Pôvodné znenie ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 151/2002 Z. z., keď bol v roku 2002 prijatý v Národnej rade, znelo: „Génové techniky sa smú používať na genómoch všetkých organizmov vrátane mikroorganizmov.“ Tam bola špecificky uvedená veta: „Je zakázané ich vykonávať na ľudských genómoch.“ Podľa názoru odborníkov ide o odborne nesprávny, zbytočný, široký rozsah požiadavky zákona. Jej uplatnenie by znamenalo, že nemožno vykonávať žiadne zásahy do ľudského genómu v žiadnej bunke ľudského pôvodu. Celý ľudský genóm obsahuje totiž každá bunka tela, ktorá má bunkové jadro, a teda aj genómy somatických telových buniek. To by znamenalo zákaz akéhokoľvek genetického výskumu využívajúceho génové techniky vrátane výskumu a vývoja diagnostických a liečebných prostriedkov a postupov, čo zrejme nebolo v roku 2002 úmyslom zákonodarcu. Zrejme preto došlo aj k novelizácii zákona v roku 2005, keď zákonom č. 77/2005 Z. z. bolo toto znenie § 3 ods. 5 novelizované takto, bola to len jedna veta: „Génové techniky je zakázané vykonávať na ľudských bytostiach.“ Opäť podľa názoru odborníkov je odborne nesprávne formulovaný obsah aj rozsah požiadavky zákona a génové techniky sa nemôžu vykonávať na ľudských bytostiach, ale vždy na konkrétnom genóme, t. j. genómoch konkrétnej bunky, resp. buniek, a to či už in vivo, v živom organizme, alebo in vitro v skúmavke, ohľadom rozsahu požiadavky, tak ako som to už hovorila, že by nebolo možné vykonávať ani tie diagnostické a liečebné postupy.

  Táto novela zákona (tlač 469) v bode 5 § 3 ods. 5 hovorí nasledovné, prečítam celý návrh, ako by znel: „Génové techniky je zakázané vykonávať na germinatívnych bunkách človeka s cieľom zmeniť jeho fyziologické charakteristiky. Možno ich však používať na diagnostické a terapeutické účely.“ Predkladateľ, a tu si dovolím povedať, že skôr by som očakávala, že v tejto časti bude predkladateľom zákona ministerstvo zdravotníctva, lebo je to dosť vážna výhrada moja, alebo oveľa väčšia spolupráca týchto dvoch rezortov, vo svojej dôvodovej správe uvádza, že novelizácia je v súlade so smernicami EÚ, je veľa odrážok v dôvodovej správe, a že nevyhnutnej miere reaguje na niektoré nepresnosti transpozícií smerníc vyplývajúce z úradných prekladov smerníc a že reaguje na nové zákony týkajúce sa nakladania s geneticky modifikovanými organizmami vo verejnom zdravotníctve a poľnohospodárstve.

  Vážne je však to, že v § 3 ods. 5 je uvádzaná nepresná formulácia, ktorá, ako sa môže zdať, chce rozšíriť používanie genetických technológií aj na zárodočných bunkách, formulácia novely, ktorá sa zrejme snaží riešiť odborné a etické stanovisko. Formulácii chýba jednoznačné odborné stanovisko rezortu zdravotníctva, ktoré mi chýba aj v dôvodovej správe navrhovanej novely. Ako z chronológie vidno, všetky ustanovenia zákona, ktoré sme mali možnosť vidieť, či ide o pôvodné znenie alebo novelizované prvé alebo druhé, majú nejednoznačnú terminológiu. Nedefinujú dostatočne génovú, genetickú techniku či metódu. V skutočnosti teda nie je jasné, či v úprave nejde predkladateľovi o používanie genetických technológií na genóme ľudských germinatívnych zárodočných buniek. Aj keď takéto zásahy do genómu germinatívneho bunkového radu človeka sa všeobecne považujú za neprijateľné a v mnohých krajinách sú explicitne zakázané zákonom, je to aj teda v Slovenskej republike, ktoré sú v zákone napr. o lieku č. 140/1998 Z. z., je tu istá obava. V prípade zlej formulácie možno jedného paragrafu zákona môžu vzniknúť problémy pri výklade.

  Aj keď budem možno trošku predlžovať rokovanie o tomto bode, pokúsim sa vám prečítať odborné stanovisko k tejto spomínanej oblasti novelizácie zákona.

  Po prvé. Zásahy na genóme ľudských telových somatických buniek nepredstavujú dodatočný etický problém k etickým problémom biomedicínskeho výskumu vrátane genetického výskumu, ako aj výskumu nových diagnostických liečebných postupov vrátane postupov využívaných genetickej techniky. To je tak, ako uvádza zákon o zdravotnej starostlivosti, zákon o lieku. Hovorím o genóme ľudských telových somatických buniek. Takéto zásahy totiž nie sú prenášané na potomstvo, na tieto bunky. A sú účinné a prítomné len počas života daného organizmu, a teda aj človeka. S jeho smrťou možnosť ich prenosu na potomstvo a možnosť ovplyvnenia genofondu danej populácie organizmov a ďalších generácií organizmov zanikajú. Zásadným je však požiadavka zaistenia bezpečnosti takýchto zásahov, aby nechcene nemohlo pri nich dochádzať k zásahom, ako je uvedené.

  A teraz to čo by mohlo byť vážne, ak bude nepresná formulácia. Po druhé, zásadným etickým problémom sú zásahy na genóme ľudských germinatívnych buniek (ľudské vajíčko, spermia), príp. buniek, ktoré by v budúcnosti vo svojich ďalších generáciách a vývoji mohli takýmito bunkami sa stať, viď novšie možnosti molekulárnej, celulárnej biológie a genetiky, napr. na bunkách ľudského embrya a plodu alebo bunkách, z ktorých sa neskôr vyvinú pohlavné žľazy, gonády vrátane germinatívnych buniek. Prvým dôvodom takejto obavy je, že takéto zásahy sa môžu preniesť na potomstvo a sú účinné a prítomné aj po smrti daného organizmu, u ktorého by vykonané vrátane možnosti ovplyvnenia genofondu danej populácie organizmov a ďalšej generácie mohli mať dosiaľ nepredvídateľné dôsledky.

  Ďalším etickým neprijateľným aspektom je manipulácia genetickej identity genómu nového jedinca človeka ešte pred počatím, príp. v jeho včasnom embryonálnom alebo fetálnom štádiu vývoja, t. j. manipulácia jeho genómu, genómu všetkých budúcich buniek jeho tela, a to i somatických aj germinatívnych. Preto takéto zásahy z uvedených dôvodov sa v súčasnosti nepripúšťajú ani s cieľom terapie. To máme v zákonoch o zdravotnej starostlivosti a liekoch. Teda diskutovateľnou zostáva možnosť povoliť génové techniky na ľudských germinatívnych bunkách in vitro (v skúmavke) v rámci biomedicínskeho výskumu so súčasným ustanovením, že tieto geneticky modifikované ľudské germinatívne bunky je absolútne zakázané používať na účely asistovanej reprodukcie človeka. Vo všeobecnosti sa však takéto uvoľnenie použitia techník génovej či genómovej manipulácie považuje za rizikové z hľadiska otvorenia cesty v ich neskoršej aplikácii in vivo. A považujem teda za vhodné neumožniť takéto využitie génových techník v zákone.

  V rámci tohto stanoviska je potrebné v uvedenom kontexte rozumieť aj ustanovenie § 4 ods. 2 v druhej vete zákona: „Na účely tohto zákona sa za organizmus nepovažuje ľudský organizmus.“ To by mohlo znamenať, že diskutované ustanovenia § 3 vecne nepatria do tohto zákona, ale do zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z., resp. do možno nového zákona o biomedicíne, ktorý sa pripravoval na ministerstve zdravotníctva ešte v minulom období, ale nebol vzhľadom na jeho dosť komplikovanú problematiku z medicínskeho a etického pohľadu predložený do Národnej rady.

  Teraz čo na záver? Z uvedeného vyplývajú predbežné závery. Sú to skutočne stanoviská ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti. Po prvé, aktuálne platné ustanovenie § 3 ods. 5 je potrebné novelizovať, lebo je vecne nesprávne, a to medicínsky i eticky. Čiže novelu potrebujeme. Po druhé, navrhované novelizované ustanovenie je formulované nepresne, nakoľko nepostihuje, nezakazuje prípadnú génovú manipuláciu buniek, z ktorých by ľudské germinatívne zárodočné bunky mohli vzniknúť. Vylučuje iba úmysel meniť fyziologické charakteristiky človeka, avšak nevylučuje genómové manipulácie germinatívnych buniek, ktoré by mohli vykonávať sa s iným úmyslom diagnostickým alebo terapeutickým, ktoré sú však eticky neprípustné. A je žiaduce ich zákonom zakázať, čím je viazaná aj Slovenská republika. A sú to záväzky medzinárodnoprávnych záväzkov k Európskej únii, Rade Európy. A ešte, neformuluje presne, že génové techniky ako také je možné i žiaduce používať na diagnostické, terapeutické účely alebo výlučne v zásahoch do genómu somatických telových buniek človeka s absolútnym vylúčením zásahu, z ktorých by sa germinatívne bunky mohli vyvinúť.

  Toto sú dôvody, prečo na tejto schôdzi upozorňujeme na predložené znenie § 3 ods. 5 týkajúce sa génových technológií. Pán minister, ja vám odovzdám tento môj príspevok, kde aj navrhujem variantné riešenie a istejšie definovanie § 3 ods. 5 v dvoch variantoch. A verím, že ich budete konzultovať s rezortom zdravotníctva, pretože ich sa bezprostredne moja výhrada a moje vystúpenie dotýka.

  Ak by sme chceli zadefinovať v tom § 3 ods. 5 génové techniky, mali by sme hovoriť: „Génové techniky je zakázané vykonávať na germinatívnych bunkách človeka alebo na bunkách, z ktorých by germinatívne bunky človeka mohli vzniknúť. Ustanovením odseku 5 nie je dotknutá možnosť vykonávať génové techniky na diagnostické a terapeutické účely na somatických bunkách človeka. Pritom je nevyhnutné zabezpečiť, aby pri takomto použití génových techník nemohlo prísť k neúmyselnému ovplyvňovaniu genómu ľudských germinatívnych buniek alebo buniek, z ktorých by takéto ľudské geminatívne bunky mohli vzniknúť.“ Čiže možno umožniť génové techniky, ale tak, aby sme vylúčili možnosť manipulácie génovej na ľudských germinatívnych bunkách zárodočných, nie somatických.

  Alebo zjednodušená podoba odseku 5: „Génové techniky je zakázané vykonávať na germinatívnych bunkách človeka alebo na bunkách, z ktorých germinatívne bunky môžu vzniknúť,“ a odsek 6 by znel, „kým nie je dotknutá možnosť vykonávať génové techniky na diagnostické a terapeutické účely na somatických bunkách človeka,“ kde by sme vlastne vyšpecifikovali, kedy je možné ich využívať.

  Chcem upozorniť možno aj svojím dlhším vystúpením na jednu časť zákona, pretože viem, že súvislosť je možno na zákon o geneticky modifikovaných potravinách a možno aj všetky ostatné požiadavky na transpozíciu smernice. Ale ak možno v tomto návrhu zákona zle, nepresne zadefinujeme túto možnosť génových techník, myslím si, že môže dôjsť potom k ohrozeniu do budúcnosti, že na základe tohto zákona budeme chcieť novelizovať zákony, v ktorých dnes máme síce zakázané génové techniky na ľudských zárodočných bunkách, ale veľmi dobre vieme, ako rýchlo smerujú a nadobúdajú platnosť smernice Európskej únie. A mnohokrát sa stane, že možno aj takáto drobnosť môže byť prehliadnutá.

  Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Je to príliš odborná terminológia. Ale myslím si, že možno aj takým dlhším exkurzom som upozornila na vážnosť problému, ktorú môže jedna veta zákona spôsobiť. A budem veľmi rada, ak by sme mohli v druhom čítaní, pán minister, a rada prídem na gestorský výbor, hovoriť o lepšej a zrozumiteľnejšej formulácii, ktorou by sme neohrozili iné znenie zákonov. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne pani poslankyni Sabolovej, ktorá vystúpila za klub Kresťanskodemokratického hnutia.

  Bola jediná, ktorá bola písomne prihlásená. Dávam teraz možnosť, pani poslankyne, páni poslanci, prihlásiť sa k danému návrhu ústne. Končím možnosť prihlásiť sa. Ako jediný ústne sa prihlásil pán poslanec Miklós. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, len naozaj veľmi krátko. Ja som dostal podobné podnety ako pani kolegyňa Sabolová na túto problematiku. A treba naozaj povedať, že minister životného prostredia v tomto prípade má veľmi ťažkú úlohu, lebo tá podstata problému nie je environmentálna, ale naozaj zdravotnícka a etická. Takže toto ako na začiatok.

  A v druhej vete by som chcel potvrdiť, že to znenie, ktoré ja som nevypracoval, ja som si myslel, že to vypracujeme v procese medzi prvým a druhým čítaním, je presnejšie, ako je súčasné znenie. A viac-menej rieši ten problém, na ktorý aj mňa upozorňovali odborníci. Tak ja by som len v tomto momente chcel toľko povedať, pán minister, že to znenie vylepšuje súčasný stav a keď niekto nemá zadné úmysly, tak nemôže škodiť tomuto súčasnému návrhu, ale naopak, môže vylúčiť pochybnosti v určitých prípadoch. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  Faktické poznámky na vaše vystúpenie nie sú.

  Uzatváram rozpravu.

  A pýtam sa pána ministra, či chce zareagovať na vystúpenia v rozprave. Vystúpite? Nie. Ďakujem.

  Pán spravodajca, chcete zareagovať na vystúpenia v rozprave? Nie.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať druhým a tretím čítaním o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmenami a doplneniami Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

  Opäť poprosím pána ministra životného prostredia Slovenskej republiky Jaroslava Izáka, aby sa ujal slova.

  Dámy a páni, návrh je v tlači pod číslom 470. Výbory prerokovali návrh a spoločná správa výborov je tlač pod číslom 470a.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmenami a doplneniami Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) sa predkladá ako iniciatívny materiál.

  V čl. 6. ods. 11 Aarhuského dohovoru sa uvádza účasť verejnosti na rozhodovacom procese o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a od zúčastnených strán sa vyžaduje, aby uplatnili požiadavky čl. 6 v uskutočniteľnom a vhodnom rozsahu v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Signatári dohovoru požiadali na 1. stretnutí zmluvných strán, aby sa aplikovanie dohovoru na zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných organizmov ďalej rozvinulo. Na 2. zasadnutí zmluvných strán, ktoré sa konalo 25. až 27. mája 2005 v Alma-Ate, sa dospelo k dohode o Zmenách a doplneniach Aarhuského dohovoru. Zmeny a doplnenia spočívajú v presnejšom ustanovení postupov informovania verejnosti a účasti verejnosti pri rozhodovaní o zámernom uvoľňovaní GMO do životného prostredia v súlade s cieľmi Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti. Umožňujú zároveň zmluvným stranám v prípade vhodnosti ustanovenie výnimiek týkajúcich sa účasti verejnosti na rozhodovacom procese.

  Zmeny a doplnenia Aarhuského dohovoru sú premietnuté v návrhu novely zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, a to v § 34 a § 33.

  Návrh novely bol 7. novembra 2007 predložený Národnej rade Slovenskej republiky pod číslom parlamentnej tlače 469.

  Návrh na vyslovenie súhlasu so Zmenami a doplneniami Aarhuského dohovoru schválila vláda Slovenskej republiky 24. októbra 2007.

  Vážený pán predseda a vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dúfam, že predkladaný návrh na vyslovenie súhlasu schválite. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister.

  A teraz poprosím pána predsedu výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pána poslanca Jána Slabého, aby nás ako určený spoločný spravodajca informoval o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch a o spoločnej správe. Máte slovo, pán spravodajca.

 • Ďakujem, pán predseda. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 474 zo 7. novembra 2007 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmenami a doplneniami Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie návrhu vo výboroch vrátane gestorského výboru do 23. novembra 2007.

  Obidva uvedené výbory v stanovenej lehote návrh prerokovali a navrhli vysloviť súhlas so Zmenami a doplneniami Dohovoru o prístupe k informáciám a rozhodnúť o tom, že Dohovor o prístupe k informáciám je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu odporučil Národnej rade Slovenskej republiky v bode A podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmenami a doplneniami Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v bode B rozhodnúť o tom, že Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.

  Výbor ako gestorský schválil správu výborov svojím uznesením č. 215 z 28. novembra 2007, v ktorej ma určil za spravodajcu výboru. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý by som predniesol potom pri hlasovaní. Ďakujem, pán predseda.

 • Ďakujem, pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku do rozpravy nemám. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy niekto prihlásiť ústne. Nie. Končím možnosť sa prihlásiť.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu vzhľadom na to, že ani pán navrhovateľ, pán minister, ani pán spravodajca sa nemajú k čomu vyjadriť.

  Prejdeme na ďalší bod programu, ktorým je druhé a tretie čítanie o

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s protokolom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

  Opäť poprosím pána ministra životného prostredia Jaroslava Izáka, aby odôvodnil vládny návrh, ktorý ste dostali ako tlač pod číslom 471. Výbory prerokovali na základe môjho uznesenia návrh zákona a spoločnú správu ste obdržali ako tlač pod číslom 471a.

  Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s protokolom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia sa predkladá taktiež ako iniciatívny materiál.

  Protokol bol schválený, vystavený na podpis na mimoriadnom stretnutí strán Aarhuského dohovoru 21. až 23. mája 2003, ktoré sa uskutočnilo v rámci piatej ministerskej konferencie „Životné prostredie pre Európu“ v Kyjeve. Je prvým medzinárodným právne záväzným dokumentom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok.

  Cieľom protokolu je skvalitniť prístup verejnosti k informáciám vytvorením ucelených integrovaných celoštátnych registrov únikov a prenosov znečisťujúcich látok.

  Účelom registrov je prispieť k posilneniu prístupu verejnosti k informáciám týkajúcim sa ochrany životného prostredia a k podpore šetrnejšieho správania sa.

  Záväzky protokolu sú obsiahnuté v zákone č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v jeho vykonávacej vyhláške č. 414/2007 Z. z.

  Návrh na vyslovenie súhlasu schválila vláda Slovenskej republiky 24. októbra 2007.

  Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dúfam, že návrh na vyslovenie súhlasu s protokolom schválite. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister.

  Poprosím teraz pána poslanca Ľuboša Martináka, ktorý je určený spoločným spravodajcom z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, aby nás informoval o prerokovaní návrhu vo výboroch a o výsledku spoločnej správy.

 • Ďakujem. Vážený pán predseda, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 475 zo 7. novembra 2007 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s protokolom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, a to s lehotou na prerokovanie návrhu vo výboroch vrátane gestorského výboru do 23. novembra 2007.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetný návrh dňa 14. novembra 2007. Súhlasil s návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným protokolom a rozhodnúť o tom, že protokol je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody prerokoval návrh dňa 20. novembra 2007. Súhlasil s návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným protokolom a rozhodnúť o tom, že protokol je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s protokolom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a rozhodnúť o tom, že protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.

  Výbor ako gestorský schválil správu výborov svojím uznesením č. 216 z 28. novembra 2007, v ktorej ma určil za spravodajcu. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý prednesiem pri hlasovaní. Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu. Písomne prihlášku do rozpravy nemám. Preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem pekne, pán minister, pán spravodajca.

  Budeme pokračovať prvým čítaním o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja, Jána Slotu a Jána Chrbeta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona je v tlači pod číslom 491. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v mojom rozhodnutí pod číslom 479.

  Poprosím teraz za navrhovateľov pána poslanca Rafaela Rafaja, aby uviedol návrh zákona.

 • Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte mi v stručnosti uviesť dôvody, ktoré skupinu poslancov viedli k veľmi na prvý pohľad jednoduchej legislatívnej úprave, priam gramatickej iba, keď sa namiesto jednej spojky „a“ uvádza spojka „alebo“. Ale ako často prax ukazuje, v tomto prípade sa to tiež ukázalo. Pri schvaľovaní predmetného zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách zákonodarcovia, verím, v dobrej viere schválili takýto text, ale prax ukázala, že je možné obchádzať to, čo je podstatné v tomto prípade pri prechode na liberalizáciu poštového trhu. A to je ochrana poštovej výhrady.

  Navrhovaná úprava zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách je podľa nás plne v súlade s praxou zaužívanou aj v ostatných členských štátoch v Európskej únie a zodpovedá súčasnej i pripravovanej legislatíve európskych krajín v danej oblasti, akou je napr. tzv. 3. poštová smernica Európskej únie.

  Návrh úpravy zamedzí teda možnosti obchádzať súčasné znenie slovenskej legislatívy v oblasti upravujúcej rozsah poštovej výhrady. Všetci vieme, že poštová výhrada predstavuje monopol na listy do 50 gramov a je v rámci štátov Európskej únie bežnou alebo štandardnou formou kompenzácie nákladov poštového podniku, ktorý zabezpečuje tzv. univerzálnu poštovú službu. Táto povinnosť štátu cez tento poštový podnik predstavuje vlastne zabezpečovanie súboru poštových služieb, a to takým spôsobom, aby boli trvalo poskytované v prístupných a kontaktných miestach na celom území za rovnakých podmienok v určenej kvalite a za prijateľné ceny všetkým užívateľom, a to každý pracovný deň, myslí sa tým minimálne 5 dní v týždni, a najmenej s jedným vyberaním a dodávaním zásielok na všetky adresy v rámci Slovenskej republiky denne. Napokon o tom hovorí ostatne aj § 3 predmetného zákona. Je to na prvý pohľad veľmi jednoduché, ale súčasne aj veľmi prísne nariadenie poštovému podniku, pretože práve poštová výhrada zásielok do 50 gramov, ktorá bola pôvodne kalibrovaná na 100 gramov, v niektorých krajinách začínali dokonca s 350 gramami, má zabezpečiť predovšetkým ekonomickú kompenzáciu a predovšetkým službu vo verejnom záujme, teda dodávanie poštových zásielok v tomto najštandardnejšom objeme aj do tých najokrajovejších častí republiky, inak povedané, z ekonomického hľadiska, aj do tzv. tých stratových lokalít.

  Práve komplikovanosť definovania funkčného a efektívneho modelu financovania univerzálnej služby viedla k spomaleniu samotného legislatívneho procesu týkajúceho sa liberalizácie, o čom hovorí alebo bude hovoriť aj tzv. 3. poštová smernica, a to minimálne posunom o minimálne tri roky čiže niekde k roku 2013. A bude sa to týkať novo pristúpivších krajín, teda aj Slovenskej republiky, ale dokonca aj niektorých pôvodných tzv. starých členov pätnástky, t. j. predovšetkým tých väčších alebo tých, ktoré majú veľmi zložitý terén a dostupnosť na doručovanie.

  Pre Slovenskú poštu ako poskytovateľa univerzálnej poštovej služby predstavujú príjmy z tzv. transakčných zásielok, a to sú bankové výpisy, účty telekomunikačných operátorov ap., najpodstatnejšiu časť z celkového objemu výnosov zo všetkých zásielok spadajúcich do poštovej výhrady vzťahujúcej sa na listy do 50 gramov. To je jeden fakt.

  V súčasnej dobe však na Slovensku dochádza alternatívnymi poštovými operátormi čoraz častejšie k využívaniu nejednoznačnosti už spomenutej úpravy zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách. Alternatívni poštoví operátori tak v praxi podľa nášho názoru v predstihu, a teda v ochrannej lehote danej aj Európskou komisiou pre poštovú výhradu odštartovali proces liberalizácie na segment, ktorý je v prísnom režime ochrany práve aj kvôli tomu, aby tzv. štátne podniky v európskych štátoch sa dokázali pripraviť na úplnú liberalizáciu. Čiže dochádza tu v praxi k porušeniu akéhosi predpokladaného status quo alebo normy zákonodarcu. A preto je podľa môjho názoru a podľa názoru navrhovateľov tohto zákona nutné, samozrejme, do času existencie poštovej výhrady upraviť predmetné znenie zákona tak, ako ho navrhujeme. Prečo? Pretože uvedený stav vytvára reálne veľmi významné riziko výpadku o. i. významnej časti príjmov zo služieb spadajúcich práve do poštovej výhrady, čo môže, samozrejme, sa negatívne odraziť na výnosoch Slovenskej pošty. Ale dôležitý je aj principiálny postup zákonodarcov v tom smere, aby sme reagovali na situáciu, ktorá existuje na poštovom trhu, a aby sme reagovali na obchádzanie zákona či využívanie jeho nejednoznačnosti. Pokračovanie súčasného stavu by totiž v skutočnosti znamenalo stratu opodstatnenia samotnej existencie poštovej výhrady tým, že ekonomicky najzaujímavejšie transakčné zásielky by boli už pred tým termínom na úplnú liberalizáciu v podstate ovládnuté prostredníctvom alternatívnych poštových operátorov. Práve k tomu smeruje náš návrh. A ja predpokladám z vašej strany pragmatický a objektívny prístup. A verím, že tento návrh si získa širšiu podporu, než len podporu v sektore vládnej koalície. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne navrhovateľovi za jeho úvodné slovo.

  Spravodajcom, ktorý je navrhnutý výborom pre hospodársku politiku ako gestorským výborom pre tento návrh zákona, je pán poslanec Peter Pelegrini. Teraz som dostal informáciu, že je už na ceste z hospodárskeho výboru, takže poprosím o toleranciu a vyhlasujem 5-minútovú prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Končím prestávku a dávam teraz slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre hospodársku politiku, pánovi poslancovi Petrovi Pelegrinimu, aby nás informoval v úvodnom slove so spravodajskou informáciou. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Chcem sa zároveň ospravedlniť cteným kolegyniam a kolegom, že som prišiel neskoro, ale bol som na Mikulášskej bráne na hospodárskom výbore, tak mi to trochu trvalo. Ešte raz sa vám všetkým ospravedlňujem za to malé strpenie, ktoré kvôli mne ste museli absolvovať.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 267 z 13. novembra 2007 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja, Jána Slotu a Jána Chrbeta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov tlač (491). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

  Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona a o tom, že návrh zákona nemá vplyv na verejné financie, nepredpokladá sa negatívny vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, na životné prostredie ani na nezamestnanosť, resp. zamestnanosť. Nepredpokladá sa negatívny vplyv ani na podnikateľské prostredie.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.

  Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie. Podľa tejto doložky je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskych spoločenstiev a je upravená v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. 479 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

 • Ďakujem pekne. Pán spravodajca, zaujmite miesto pre spravodajcov.

  A otváram týmto všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že som písomne do rozpravy nedostal žiadnu prihlášku od kolegýň alebo od kolegov, a preto sa pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Pán poslanec Ivan Štefanec. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne. A slovo má pán poslanec Štefanec. Nech sa páči, pán kolega, máte priestor pre vaše vystúpenie v rozprave.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Ctené dámy, vážení páni, milí hostia, dovoľte mi, aby som sa vyjadril k uvedenému návrhu zákona.

  Pán predkladateľ spomenul viaceré fakty, hovoril, tak ako je pravda, o liberalizácii. Hovoril o výhradách Slovenskej pošty, ale hovoril najmä aj o výnosoch Slovenskej pošty. Ja mám za to, že by sme mali najmä hovoriť o dopadoch na občana, čo prinesie tento návrh zákona občanovi. Z tohto hľadiska, bohužiaľ, som presvedčený, že takýto návrh zákona by priniesol len zvýšenie poštovného a zvýšenie cien pre občana, pretože tu ide vlastne o posilnenie monopolu Slovenskej pošty v segmente zásielok do 50 g. Myslím si, že naším záujmom nie je posilňovanie monopolného postavenia žiadneho podniku, ale skôr posilňovanie konkurencie a tým pádom dosiahnutie lepších a efektívnejších služieb najmä pre ľudí.

  Pokiaľ by takýto návrh zákona sme v tejto snemovni schválili, tak myslím, že by to išlo aj proti európskej legislatíve, najmä proti smernici 2002/39/ES o liberalizácii poštového trhu. Na jednej strane je pravdou, že v tomto segmente sa dosť často aj v niektorých krajinách používa tzv. výhrada pošty, na druhej strane je realitou, že existuje aj úplná liberalizácia v niektorých krajinách Únie. A je len na nás, ako sa k tomuto zákonodarstvu postavíme. Sú krajiny v Únii, napr. Veľká Británia, Švédsko, Fínsko, Estónsko, kde je plne liberalizovaný trh aj v tomto segmente. A dokonca v Nemecku a Holandsku pripravujú plnú liberalizáciu od začiatku budúceho roka.

  Pozrime sa na to, čo by sa stalo z pohľadu štátneho rozpočtu, podnikateľa, z pohľadu občana.

  No z pohľadu štátneho rozpočtu obávam sa, že firmy, ktoré podnikajú v tomto segmente, a takýmto návrhom zákona by bolo znemožnené podnikať, tak by sa mohli obrátiť na medzinárodné inštitúcie vzhľadom na ochranu svojich investícií. A z tohto hľadiska je tu hrozba pre štátny rozpočet, že tieto pokuty by zaplatili daňoví poplatníci.

  Z hľadiska podnikateľského prostredia je to určite negatívny zásah do podnikania, pretože znamenalo by to zvýšenie nákladov najmä pre malých podnikateľov a živnostníkov.

  No a popri možnom zhoršení imidžu Slovenska v zahraničí v neposlednom rade, čo je najdôležitejšie, to je dopad na občanov, pre ktorých by to znamenalo zvýšenie služieb, pretože by sa de facto posilnil monopol Slovenskej pošty v tejto oblasti.

  Paradoxom je tiež situácia, že Slovenská pošta má osobitné oddelenie pre hybridné zásielky. A vlastne keby sme schválili tento návrh zákona, tak by Slovenská pošta konala protizákonne, pokiaľ by udržala takéto oddelenie v svojej štruktúre.

  Pokiaľ by tento návrh zákona prešiel, tak môže nastať situácia, že živnostníci, ktorí si vytlačia svoju faktúru do obálky a ktorí napíšu meno svojho adresáta na obálke, podajú ju niekomu pri priehradke, de facto by porušovali zákon, alebo niekto, klasický občan, by svoj odkaz napísal v obálke, napísal by meno adresáta a nevyužil by poštu, poslal by to len po kolegovi alebo nechal by to niekde v priehradke adresátovi, tak by takisto hrozilo porušenie zákona. Ďalej, na Slovensku máme veľa obcí a najviac v menej rozvinutých regiónoch, pre ktoré by mala táto novela zákona takisto negatívny dopad, lebo nevyužívajú poštu, jednoducho tie zásielky sú distribuované v rámci obcí.

  Myslím si teda, že nie je v našom záujme podporovať legislatívu, ktorá ide proti podnikateľom, proti štátnemu rozpočtu, ale najmä proti občanom. Myslím si, že by skôr sme mali podporovať konkurenčné prostredie, zdravú konkurenciu, a tým spôsobom dosahovať lepšie, efektívnejšie a lacnejšie služby pre ľudí.

  Na základe týchto dôvodov, dámy a páni, na základe § 73 ods. 3 písm. b) navrhujem, aby sa nepokračovalo v tomto rokovaní o návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Pán poslanec Štefanec bol jediný prihlásený do rozpravy, s faktickou poznámkou na vystúpenie pána Štefanca sa hlási pán poslanec Alexander Slafkovský. Končím možnosť ďalších prihlásení do faktickej poznámky. Dávam slovo pánovi poslancovi Slafkovskému. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ak som dobre tomu rozumel, čo si hovoril, Ivan, chcem ťa poprosiť, ešte raz mi vysvetli, či v takomto prípade, ak by tento zákon bol schválený, tak napr. obec nemôže svojimi zamestnancami doručiť obálky svojim obyvateľom, lebo dnes sa to často robí z titulu ušetrenia výdavkov. Ďakujem.

 • Reagovať na predrečníka s faktickou poznámkou chce pán poslanec Štefanec. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Áno, bolo by to tak. Pokiaľ by prešla táto novela zákona, tak obce by nemohli distribuovať zásielky do 50 gramov mimo Slovenskej pošty. Čiže Slovenská pošta by mala monopol, tým pádom vlastne by zrušila konkurenciu, lebo momentálne na Slovensku existuje veľa dodávateľských firiem alebo veľa firiem, ktoré podnikajú v tomto segmente, plus v mnohých prípadoch, najmä v malých obciach, si to obce zabezpečujú svojimi silami. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Vyhlasujem v tejto chvíli všeobecnú rozpravu za ukončenú.

  Pýtam sa pána navrhovateľa, či chce reagovať. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pôvodne som ani nechcel reagovať, pretože som nepredpokladal, že by mohlo dôjsť k nejakým interpretačným posunom mimo zámeru predkladateľa, ale keďže sa tak stalo, tak musím zareagovať, a to tým spôsobom, že práve naopak, pán poslanec Štefanec, tento návrh je plne v súlade so záujmami občanov Slovenskej republiky, a to predovšetkým tých, ktorí žijú v tých regiónoch, kde poštára možno vidieť jedenkrát týždenne a kde nijaký súkromný poštový doručovateľ nepôjde, a to ani v lete a nehovorím už o zime, keď je tam meter snehu, aby doručil nejakú zásielku za 10 korún. Vy dobre viete, že pokiaľ súkromní alternatívni operátori už teraz podnikajú, môžu podnikať aj v tomto segmente. Ale povedzte aj to dôležité B. Pokiaľ ich cena je minimálne 2,5-krát drahšia čiže iná, iným spôsobom, oznamujete občanom, že nebudú dostávať od Slovenskej pošty alebo podľa vašej predstavy dopis alebo list za 10 korún, ale za 25 korún ho už môžu dostať, pretože toto hovorí zákon.

  Tento zákon nie je reštrikčný. Tento zákon len upravuje stav do pôvodného stavu, aký legislatívny zámer bol v roku 2001, pretože ak by došlo k výpadu skôr, ako hovorí aj európska smernica alebo dohovory, ktoré boli dané, a to minimálne od roku 2009, ale reálne od roku 2013, tak tento výpadok Slovenskej pošty by buď musel znášať štátny rozpočet, alebo by došlo k zdraženiu, pretože ide asi o výpadok v sume podľa mojich informácií minimálne 300 mil. korún. A to by znamenalo vlastne zdraženie pre občanov. A pokiaľ rozumiem, nechcete to ani vy a ani ja. Tak potom mi len vychádza, že zrejme alternatívni operátori aj na pôde tohto parlamentu už lobovali.

  A vôbec sa neobávam nijakých žalôb, a teraz hovorím ako poslanec, ktorý vie, čo hovorí a o čom hovorí, pretože nevstupujeme nikomu do podnikateľského prostredia a rámce boli presne dané. A myslím, že je to slušnosťou aj súkromných firiem, ktoré, povedzme, doma nemôžu podobný spôsob podnikania prevádzkovať. Ja si nemyslím, že Slovensko je experimentálna krajina v Európskej únii, kde umožňujeme nejaký nekontrolovaný Klondike, myslím, že patrí k dobrému menu, aby neprichádzali so silovými riešeniami a aby predovšetkým rešpektovali zákon danej krajiny. Ďakujem, to je pre prvé čítanie všetko, čo som potreboval za potrebné dodatočne vysvetliť.

 • Ďakujem pekne.

  Chcel by som pánov poslancov, ktorí sú prihlásení s faktickou poznámkou, informovať, že rozprava už bola uzatvorená. Toto bolo vystúpenie záverečné, bohužiaľ, nie v rozprave, navrhovateľa, budete si musieť svoje pripomienky zrejme nechať na druhé čítanie.

  Chcete vystúpiť? Záverečné slovo spravodajcu, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja len veľmi krátko. Pán poslanec Štefanec povedal to veľmi správne, že samotné krajiny Európskej únie sa môžu rozhodnúť, ako sa postavia k liberalizácii poštového trhu. No a toto je ten prípad, keď Slovenská republika sa rozhodla, že si výhradu poštovú, tak ako jej to umožňuje smernica, zachová. Takže to nie je nič divné, čo by sa tu dialo.

  No a naozaj kolegovia z opozície sú experti na to, ako okamžite dokážu zhodnotiť, aké negatívne vplyvy na občanov budú mať rôzne normy, ktoré tu prijímame. No tak neviem, ako si mám vysvetliť formuláciu, že dôjde k zníženiu služieb pre občanov, ak sa zachová monopol Slovenskej pošty. No tak ja vám poviem, pán poslanec, že mne ako občanovi je ale absolútne úplne jedno, kto mi ten telefónny účet do tej schránky vloží, či ide o T-Com alebo Orange, a nebudem mať absolútne žiaden znížený komfort prijímania poštových zásielok, ak mi ho do schránky hodí Slovenská pošta, a nie nejaký alternatívny operátor.

  A preto aj na záver z tohto miesta chcem povedať, že Smer – sociálna demokracia a jeho poslanecký klub v parlamente určite podporí v prvom čítaní návrh tohto zákona predložený poslancami Slovenskej národnej strany. Ďakujem pekne.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme hlasovať o 17.00 hodine, tak ako máme dohodu.

  Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je prvé čítanie o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 492, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 480.

  Teraz dávam slovo poslancovi Branislavovi Bačíkovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán poslanec, máte priestor na úvodné slovo.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si vám predložiť poslanecký návrh zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Viliama Jasaňa, ktorým sa mení zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

  Tento zákon upravuje organizáciu Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach, konanie pred ním, postavenie a ustanovenie jeho sudcov do funkcie, zánik ich funkcie, osobitné konania pred ním, ako i obmedzenie zhromažďovacieho práva občanov v jeho prechodných a záverečných ustanoveniach. A práve tomuto obmedzeniu zhromažďovacieho práva sa v našej novele venujeme.

  Skôr než prejdem k meritu veci, dovolím si vás upozorniť, že zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky platí od roku 1993, keď bola iná úprava zhromažďovacieho práva a iný stav spoločnosti v Slovenskej republike, ako je to v súčasnosti. Potreba skrátenia hranice vychádza z poslednej novely zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, ktorú som ja predložil a odôvodnil v Národnej rade Slovenskej republiky a ktorá nadobudla účinnosť od 1. novembra 2007. V tejto poslednej novele zákona o zhromažďovacom práve bola hranica pri zákonodarnom zbore Národnou radou Slovenskej republiky zmenená zo 100 metrov na 50 metrov. Nám predkladateľom tejto novely ide hlavne o legislatívne zjednotenie veľkosti hranice tak pri reprezentantovi zákonodarnej moci, ako i pri reprezentantovi súdnej moci, nakoľko obe moci sú si navzájom rovnocenné. Zároveň si myslíme, že by nemalo byť pri reprezentantovi súdnej moci iné obmedzenie zhromažďovacieho práva ako pri reprezentantovi zákonodarnej moci. Na druhej strane však určite nebude touto novelou narušená bezpečnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky ani jeho sudcov vzhľadom na situovanie budovy súdu v katastri mesta Košice, pričom bude vylúčená i možnosť pôsobenia na rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky v čase jeho zasadnutí.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predpokladá sa, že uplatňovanie predloženého návrhu zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie a určite nebude mať negatívny ekonomický, environmentálny vplyv a ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie. Navrhovaná úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi i s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  Vážení kolegovia a milé kolegyne dovoľte mi, aby som na záver môjho vystúpenia si vás dovolil požiadať o podporu tohto poslaneckého návrhu zákona. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne navrhovateľovi pánovi poslancovi Bačíkovi a žiadam ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

  A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, ktorým je ústavnoprávny výbor, pánovi poslancovi Petrovi Miššíkovi, aby nás oboznámil so spravodajskou informáciou. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ústavnoprávny výbor ma uznesením zo 14. novembra 2007 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov. Podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Dôvodová správa uvádza, že navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Uvádza tiež, že návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať finančný, ekonomický, ani environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.

  Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskym spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti uvedené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, v práve Európskej únie ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

  Dovoľte mi zareagovať na to veľmi krátko, čo je obsahom tejto novely. Keď sa pán navrhovateľ pýtal na podporu a žiadal podporu, tak poviem, že ja tento návrh podporím, lebo je asi logické, že by to mohlo byť rovnaké ako tá hranica pred Národnou radou Slovenskej republiky. A pre tých, čo poznajú Košice a sídlo Ústavného súdu, je asi jasné, že pokiaľ by ktokoľvek chcel protestovať v Košiciach, nestala by sa priechodnou tá ulica, na ktorej sídli Ústavný súd. Takže toto je tiež jeden moment.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v súlade s rokovacím poriadkom na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. 480 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Taktiež konštatujem, že som do rozpravy písomne nedostal žiadnu prihlášku od žiadneho z poslancov ani z poslankýň. A preto sa teraz pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Pán Daniel Lipšic. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne. Pán poslanec Lipšic, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia, tento návrh novely zákona nič nedelí a nenásobí, ale ja ho nepovažujem za potrebný. Poviem, prečo si myslím, že tá právna úprava nemusí byť rovnaká pri parlamente a pri Ústavnom súde. Totižto realizácia zhromažďovacieho práva pred orgánmi zákonodarnej a výkonnej moci je úplne legitímna. To znamená, keď prídu sem pred parlament demonštrovať rôzne skupiny obyvateľov za návrh, proti návrhu, to je v poriadku, realizujú svoje zhromažďovacie právo, svoju slobodu prejavu. A cieľom je ovplyvniť volených zástupcov ich samých. To znamená, že je to úplne legitímne, lebo my ich zastupujeme. A preto je v poriadku, keď sem prídu, pokiaľ možno, nie na balkón, ale proste pokiaľ prídu pred parlament s transparentmi a prejavia svoju slobodu prejavu. Ale je v tom rozdiel, pokiaľ ide o Ústavný súd.

  Ja by som sa nerád dožil situácie, keď Ústavný súd bude rozhodovať podľa toho, koľko bude vonku transparentov, lebo to nie je úloha Ústavného súdu. Teraz rozhodoval Ústavný súd pomerne tesne veľmi citlivý prípad. A ja som vyzval pred tým rozhodovaním všetky organizácie aj pro-life, aj pro-choice, nech nechodia demonštrovať pred Ústavný súd. Ústavný súd rozhoduje podľa ústavy. Mal by rozhodovať podľa textu ústavy, nie podľa názorových preferencií tých, ktorí prídu vonku s transparentmi. A preto si myslím, že je rozumné, aj keď možno v tomto okamihu nechtiac, že tá vzdialenosť demonštrácií alebo realizácie zhromažďovacieho práva pred Ústavným súdom je dvojnásobná ako pred parlamentom alebo pred Úradom vlády, lebo to sú orgány, ktoré zodpovedajú priamo občanom a mali by vnímať, samozrejme, ich názory. Ústavný súd má vnímať to, čo je napísané v texte ústavy. A naozaj by sme sa mali chrániť pred tým, aby sa Ústavný súd stal akýmsi ideologickým bojiskom, kde, nedajbože, v nejakej citlivej kauze, a bude tých káuz takých citlivých viacero, budeme mať pred Ústavným súdom demonštrantov, pretože k čomu to potom smeruje, pýtam sa. Ak naozaj Ústavný súd bude rozhodovať nie podľa toho, čo je v texte ústavy, ale podľa toho, čo si želajú naši občania, tak pri výbere kandidátov na ústavných sudcov nebudeme sa pozerať na ich odborné kvality, ale na to, či spĺňajú naše ideologické preferencie, lebo budeme vedieť, že Ústavný súd nie je viazaný textom ústavy, ale je viazaný ideologickými preferenciami sudcov Ústavného súdu. Samozrejme, tým pádom sa bude meniť judikatúra Ústavného súdu so zmenou zloženia Ústavného súdu, lebo nebude nič, čím by boli viazaní okrem vlastných názorových preferencií.

  Z tohto dôvodu si ja myslím, že dnešný stav, ktorý odlišne upravuje výkon zhromažďovacieho práva pri moci zákonodarnej a výkonnej a pri moci súdnej reprezentovanej Ústavným súdom, je stav, ktorý je vyhovujúci. Je vyhovujúci. A ja si myslím, že nie je žiaden vážny a podľa mojej mienky ani legitímny dôvod tento stav, aj keď vznikol pomerne náhodným spôsobom, meniť. A to nie je nič vo vzťahu k vám, pán poslanec, ale myslím si, že v tomto okamihu naozaj nevidím racionálne zdôvodnenie tento stav zmeniť, len snahou tam nejako zrovnoprávniť v takej nejakej hypotetickej polohe výkon zhromažďovacieho práva. Toľko, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pekne.

  S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca sa nehlási nikto.

  Končím v tejto chvíli všeobecnú rozpravu.

  Pýtam sa pána navrhovateľa, či chce reagovať. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Ja naozaj budem len krátko reagovať na vystúpenie kolegu Lipšica asi v tom, že počas svojho vystúpenia hovoril, že nie je teraz dôvod na to, aby sa nejakým spôsobom menila hranica, kde sa môžu zhromažďovať naši občania v prípade toho, keď chcú využiť právo zhromažďovacie a slobodne vyjadriť svoj názor a svoje myšlienky. Ja si myslím, že tak ako je to aj v prípade Národnej rady Slovenskej republiky, tak je to aj v prípade Ústavného súdu Slovenskej republiky. A my ako navrhovatelia si naozaj myslíme, že táto novela práve nadväzuje na ten stav, keď od 1. novembra 2007 nadobudol účinnosť zákon o zhromažďovacom práve. A tieto dva zákony v tejto podobe a v tejto veci sú si rovnocenné. A z tohto dôvodu sme aj túto novelu predložili.

  Keby tomu, pán Lipšic, bolo tak, že sa táto novela predkladá o rok alebo o dva, určite s vami súhlasím, ale skutočne sa vychádzalo z toho stavu, kde do 1. novembra 2007 bol iný stav pred Národnou radou, ako je dnes. Ďakujem pekne, pán predseda.

 • Ďakujem pekne.

  Ešte bude reagovať aj spravodajca v záverečnom slove. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Ja budem ešte stručnejší. Ja si nemyslím, že keby 100 metrov alebo 50 metrov od súdu stálo zhromaždenie občanov, že to bude mať iný vplyv na rozhodovanie ústavných sudcov, pán kolega Lipšic. Tí ústavní sudcovia sa zodpovedajú ústave a myslím, že budú rozhodovať tak slobodne, ako to robia doteraz. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Skôr ako pristúpime k ďalšiemu bodu, dovoľte, aby som na balkóne Národnej rady privítal pána Stepašina, ktorý je predseda najvyššieho kontrolného inštitútu Ruskej federácie, tzv. Ščotnej palaty. A je to aj bývalý premiér Ruskej federácie.

 • Takže ho srdečne pozdravujeme a pozdravujeme aj veľvyslanca Ruskej federácie, ktorý ho doprevádza, a je to aj náš predseda NKÚ Janko Jasovský.

 • Teraz pristúpime k prvému čítaniu

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 493 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 487.

  Dávam slovo teraz Danielovi Lipšicovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán navrhovateľ.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Budem stručný. Ide o novelu toho istého zákona, ale jej cieľ je iný. Jej cieľom je určiť súbor dokumentov, ktoré je povinný predložiť kandidát na funkciu sudcu Ústavného súdu pred jeho voľbou do Národnej rady. Rozsah týchto podkladov na rokovanie Národnej rady nebol v právnom poriadku doteraz konkretizovaný. A stal sa prípad, ktorý bol známy a medializovaný, že jeden zo sudcov Ústavného súdu bol v minulosti právoplatne odsúdený, ale jeho odsúdenie bolo zahladené, pričom Národná rada v čase jeho voľby o tom nemala vedomosť, keďže tento kandidát nemusel predložiť ani výpis, ani odpis z registra trestov. Samozrejme, náležitosti na voľbu sudcu Ústavného súdu taxatívne vymedzuje ústava. Z tohto dôvodu nejdeme do dopĺňania týchto podmienok, lebo by sme išli nad rámec ústavy, ale ideme do toho, aby kandidát mal povinnosť predložiť konkrétne dokumenty, o. i. aj odpis z registra trestov, to znamená, aby parlament rozhodoval s kvalifikovanou znalosťou aj o bezúhonnosti navrhnutého kandidáta.

  Myslím si, že je spoločným záujmom, aj keď budeme voliť budúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu zrejme v ďalšom volebnom období až, všetkých parlamentných strán, aby na Ústavnom súde pôsobili ľudia, ktorí nielenže sú morálne bezúhonní, ale, a to by som chcel zdôrazniť, sú aj nevydierateľní, lebo, žiaľ, akýkoľvek šrám v minulosti aj v podobe právoplatného odsúdenia vytvára možnosť vydierateľnosti vo vzťahu ku konkrétnemu sudcovi, „ak nebudeš rozhodovať nejakým spôsobom, niečo na teba zverejníme, a nie niečo, ale niečo aj, čo je pravdivé a konkrétne“.

  Z tohto dôvodu sme sa rozhodli predložiť stručnú novelu zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení sudcov, ktorej cieľom je, aby sme na Ústavnom súde volili kandidátov, o ktorých bude mať parlament konkrétnu predstavu, ktorí budú morálne bezúhonní a, samozrejme, tým pádom nevydierateľní. Tento návrh sa týmto približuje k princípu, ktorý sme v minulosti zavádzali, čo sa týka právnických profesií, známemu pod názvom „nulová tolerancia“. Teda ide o prípady, keď ani zahladenie odsúdenia nespôsobuje automaticky fikciu právnej bezúhonnosti, najmä pri spáchaní závažnejších trestných činov.

  Dovoľujem si vás, milé kolegyne, vážení kolegovia, keďže nejde o sporný návrh, aj keď je to návrh poslancov opozície, požiadať o jeho podporu do druhého čítania. Ďakujem, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pekne navrhovateľovi za jeho úvodné slovo.

  A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, to znamená ústavnoprávny výbor, pánovi poslancovi Petrovi Miššíkovi. Nech sa páči, pán kolega.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, ústavnoprávny výbor ma uznesením zo 14. novembra 2007 určil za spravodajcu k návrhu poslancov NR SR Daniela Lipšica, Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest ani na životné prostredie.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.

  Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti uvedené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, v práve Európskej únie ani judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo v judikatúre súdu prvého stupňa.

  Teraz by som sa krátko vyjadril k obsahu navrhovanej právnej úpravy. Ja si osobne myslím, že je to dobrý návrh. A presne z tých istých dôvodov, ktoré tu predložil navrhovateľ, si myslím, že tento návrh treba podporiť, lebo kde už inde, ak nie na Ústavnom súde by mali byť ľudia úplne čistí, ktorí rozhodujú o zásadných otázkach, ktoré trápia túto spoločnosť. Takže ja osobne aj náš poslanecký klub túto novelu do druhého čítania podporíme.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 9. novembra 2007 č. 487 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. A odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

  Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi Miššíkovi za jeho úvodnú spravodajskú informáciu.

  A otváram teraz všeobecnú rozpravu. Do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto, a preto sa pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Nikto. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy.

  A vyhlasujem všeobecnú rozpravu za ukončenú.

  Pán navrhovateľ, chcete reagovať?

 • Reakcia z pléna.

 • Aha.

  Čiže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A budeme pokračovať ďalším bodom, ktorým je prvé čítanie o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

  Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 494. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 484.

  Teraz dávam slovo poslancovi Danielovi Lipšicovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán poslanec, opäť je tu priestor pre vaše úvodné slovo.

 • Ďakujem opätovne, pán predsedajúci. Milé kolegyne, vážení kolegovia, budem stručný. V minulých rokoch sme zaviedli princíp nulovej tolerancie u všetkých právnických profesií s výnimkou profesie prokurátora, pretože sa čakalo na väčšiu novelu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorá však nebola následne predložená. A preto tento návrh zakotvuje princíp nulovej tolerancie aj pre prokurátorov, to znamená, aby v prípade závažnejších trestných činov ani zahľadenia odsúdenia nespôsoboval právnu fikciu bezúhonnosti, inými slovami, v prípade, že bude osoba potrestaná právoplatne za trestné činy, ktoré sú pod kategóriou obzvlášť závažný zločin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupčné delikty, aby sa ani po zahľadení odsúdenia nemohla vrátiť do právnickej profesie. Tento princíp je už ešte v prísnejšom variante schválený u sudcov. Je schválený u advokátov, u notárov, u exekútorov. A vlastne prokurátori sú jedinou profesiou zatiaľ, kde tento princíp neplatí, čo je aj nelogické, aj nesprávne, aj nespravodlivé. A preto si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto návrhu síce znovu opozičného, ale, myslím, z hľadiska vecného nesporného zákona. Ďakujem.

 • Ďakujem pánovi navrhovateľovi.

  A dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, ktorým je pán poslanec Ľubomír Petrák. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady ma uznesením zo 14. novembra 2007 určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (tlač 494). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní túto spravodajskú informáciu.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest ani na životné prostredie.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.

  Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, v práve Európskej únie ani v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo judikatúre súdu prvého stupňa.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 9. novembra 2007 pod číslom 484 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady v termíne do 25. januára 2008.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku niektorého z kolegov alebo z kolegýň, a preto sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne. Nikto.

  Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalším bodom, ktorý budeme prerokúvať je prvé čítanie o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 495 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 483.

  Žiadam teraz pána poslanca Branislava Bačíka, aby návrh zákona uviedol. Pán navrhovateľ, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si vám predložiť návrh zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Tibora Lebockého, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.

  Súčasná právna úprava tohto zákona upravuje užívanie pozemkov zriadených v záhradkových osadách na základe nájomného vzťahu zriadeného týmto zákonom a postup pozemkových úradov, vlastníkov pozemkov v zriadených záhradkových osadách, nájomcov a užívateľov pozemkov v zriadených záhradkových osadách a Slovenského pozemkového fondu v konaní o pozemkových úpravách na účely vyporiadania vlastníctva k týmto pozemkom.

  Ak dovolíte, na úvod môjho vystúpenia chcem zdôrazniť, že uplynulo už 16 rokov od účinnosti zákona Federálneho zhromaždenia č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ako aj 10 rokov od účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim. Tieto dva právne predpisy znamenali po roku 1989 pre záhradkárov a záhradkové osady, ktoré boli legálne zriadené, podotýkam, legálne zriadené na Slovensku, zásadnú zmenu. Musím však konštatovať, že pri tomto legislatívnom procese sa opomenuli záhradkové osady zriadené Slovenským zväzom drobnochovateľov, neskôr premenovaným na Slovenský zväz chovateľov. Riadili sa a doteraz sa riadia štatútom Slovenského zväzu záhradkárov a splnili všetky podmienky, pokiaľ ide o zmluvu i termín uzavretia zmluvy pred rokom 1991. Na základe týchto našich poznatkov majú drobnochovatelia, resp. dnes chovatelia, taktiež legálne zriadené záhradkové osady na menej bonitných pozemkoch, ktoré v rámci ich užívania dlhé roky obhospodarujú, skultúrňujú, a tým aj zhodnocujú. No dodnes neexistuje platná právna úprava, ktorá by umožňovala nadobudnúť vlastníctvo k týmto pozemkom za cenu zohľadňujúcu ich tvrdú a poctivú prácu, ktorou dlhé roky bezplatne zúrodňujú danú lokalitu.

  Na základe týchto skutočností, vychádzajúc pritom z viacerých listov a osobných stretnutí, nielen so záhradkármi, ale aj s vlastníkmi a hlavne pracovníkmi pozemkových úradov predkladáme túto poslaneckú novelu za účelom odstránenia diskriminačného charakteru tejto skupiny obyvateľov, ktorí dodnes nemajú právnu istotu, akým spôsobom sa bude uberať majetkovoprávne vysporiadanie takýmto typom osád.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predpokladá sa, že uplatňovanie predloženého návrhu zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie a určite nebude mať negatívny ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie. Navrhovaná úprava i napriek citlivosti danej problematiky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi i s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  Preto ak dovolíte, vážení kolegovia a kolegyne, na záver si vás spolu za navrhovateľov dovolím požiadať o podporu tohto poslaneckého návrhu zákona. Ďakujem pekne.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem pekne, pán navrhovateľ.

  A teraz poprosím spravodajcu, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, ktorým je pán poslanec Ján Čech, aby nám dal úvodnú spravodajskú informáciu. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 213 z 20. novembra 2007 ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pána Branislava Bačíka a pána Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu.

  Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej, 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

  Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie.

  Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika poslaneckého návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev ani v práve Európskej únie.

  Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 9. novembra 2007 č. 483 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali určené výbory do 24. januára 2008 a gestorský výbor do 25. januára 2008.

  Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Rovnako ani k tomuto návrhu zákona som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa teraz pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Pán poslanec Tibor Lebocký, pani poslankyňa Monika Gibalová. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy k tomuto návrhu zákona ústne.

  Slovo dávam pánovi poslancovi Tiborovi Lebockému. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte mi ako jednému z navrhovateľov tejto poslaneckej novely zákona uviesť v rámci rozpravy niektoré skutočnosti, ktoré nás spolu s kolegom poslancom Bačíkom viedli k tomu, aby sme predmetnú novelu zákona predložili do parlamentu.

  V marci roku 1997 nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov zriadených v záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov. Filozofiou pôvodného zákona bolo a, myslím si, naďalej aj zostalo, pretože do tej filozofie zákona sa nezasahovalo, to znamená, aj naďalej, že zakotvuje vznik priameho nájomného vzťahu medzi vlastníkom a záhradkárom, určuje výšku nájomného a ustanovuje podmienky zániku tohto nájomného vzťahu. Zákon zároveň vytvára procesný rámec na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom formou pozemkových úprav, a to pre prípad, že vlastník a záhradkár sa nedohodnú na vyporiadaní formou kúpnej zmluvy. Prijatím tohto zákona sa však ustanovili iba pravidlá na riešenie problematiky vyporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách, ktoré boli zriadené, a to je veľmi dôležité, Slovenským zväzom záhradkárov, a podotýkam, len Slovenským zväzom záhradkárov v náväznosti na predtým prijatý zákon Federálneho zhromaždenia č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

  Vážené kolegyne, kolegovia, chcem podotknúť, že v Slovenskej republike je cirka 100 000 záhradkárov, ktorých záhradkové osady vznikali nielen ako záhradkové osady, osady teda v pravom slova zmysle zriadené Slovenským zväzom záhradkárov, ale aj ako záhradkové osady zriadené Slovenským zväzom drobnochovateľov, neskôr chovateľov. Do roku 2007 z celkového počtu 987 záhradkových osád v rámci Slovenskej republiky má Slovenský zväz záhradkárov hlásenia z 511 osád, pričom z nich bolo ku dnešnému dňu vyporiadaných 188 osád, čo predstavuje len 36,8 %. To jasne poukazuje na fakt, že v minulosti prijaté právne úpravy je potrebné ešte doladiť, je potrebné ich zefektívniť. A zároveň treba stanoviť konečný dátum na vyporiadanie právnych a vlastníckych vzťahov v záhradkových osadách na Slovensku podľa týchto právnych predpisov, aby tento proces, môžeme povedať, netrval večnosť, aby nezaťažoval a nepredražoval štátnu správu. Samozrejme, štátnou správou mám tu na mysli pozemkové úrady, Slovenský pozemkový fond, ale v konečnom dôsledku aj súdy a súdne orgány. Sami určite máte informácie a možno aj osobné skúsenosti, ako to v praxi prebieha.

  Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že takmer všetky záhradkové osady vznikali na devastovaných, málo bonitných a neúrodných a hlavne extrémne svahovitých plochách podľa zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby a že vyporiadané záhradkové osady sú ku dnešnému dňu predovšetkým tie, to je tých 36,8 %, teda predovšetkým tie, ktoré boli na plochách urbariátov, resp. Slovenského pozemkového fondu, príp. nejakých pasienkových spoločenstiev, cirkevných plochách a podobne. Tam, kde sú na plochách, kde je rozdrobená vlastnícka držba, sa vysporiadanie nedarí vinou rôznych obštrukcií vlastníkov, resp. ich nevôle sa dohodnúť, k čomu prispievali často podľa našich informácií úmyselné administratívne prieťahy a obštrukcie a často i zavádzanie záhradkárov zo strany úradníkov pozemkových úradov. Príčina tohto stavu je predovšetkým v tom, že zákon nejasne definoval niektoré ustanovenia, ktoré naša novela odstraňuje.

  Bolo veľmi múdre, že už základný zákon o pôde a reštitúciách pôdy č. 229/1991 Zb. ustanovil, že pôda v záhradkových osadách sa pôvodným vlastníkom nevydáva a nevracia, ale záhradkár je povinný ich pôvodnému vlastníkovi prostredníctvom štátu dať finančnú náhradu alebo náhradnú pôdu, pretože záhradkár sa stal užívateľom pôdy v konečnom dôsledku legálne, záhradkár do pôdy investoval rodinné financie, čo asi ťažko by sme mohli spochybniť, a v neposlednom rade si vytvoril v záhradke spolu s rodinnými príslušníkmi, teda nechcem byť veľmi citový, ale musím povedať, možno aj ten citový vzťah. Takže nebolo možné jednu krivdu vlastne vysporiadať krivdou druhou v prípade teda nejakého radikálnejšieho riešenia. No i napriek tomu mnohí vlastníci sa naďalej nechcú skultúrnenej pôdy vzdať a chcú za záhradkový pozemok neprimerané kúpne ceny i napriek tomu, že oni sa vlastne sami na zvýšení produkčného potenciálu týchto pozemkov nijakým spôsobom nepodieľali a predtým v mnohých prípadoch pozemok pre nich nemal vlastne ani žiadnu hodnotu.

  Je potrebné poukázať aj na tú skutočnosť, že okrem záhradkárov má aj samospráva veľký úžitok zo záhradkárskych osád. Treba si otvorene povedať, že záhradkári kultivujú okolie miest a obcí, ešte stále to na Slovensku pretrváva a zrejme ešte nejakú tú generáciu pretrvávať to bude. Platia poctivo daň z pôdy a daň z rekreačného objektu. A treba si otvorene povedať, že je tá daň z rekreačného objektu z pôdy, ktorá je pravidelne alebo môže byť a spravidla aj je až päťnásobne vyššia za meter štvorcový ako napr. daň z rodinného domu. Preto nemôžeme zdôrazňovať len vlastnícke práva vlastníkov, ale treba brať do úvahy i povinnosti vlastníkov. A tie vlastne nikto nepresadzuje.

  Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov pod vedením prof. Hričovského jasne deklaroval, že záhradkové osady zriadené Slovenským zväzom chovateľov sú zriadenými osadami v zmysle zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov zriadených v záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov. Preto nesmieme zabudnúť na tento typ záhradkových osád a záhradkárov chovateľov, pretože pokiaľ sa v priebehu vyporiadania zmenia podmienky pri právnom výklade, hoci všetky osady sa riadili a naďalej riadia štatútom Slovenského zväzu záhradkárov a splnili všetky podmienky, v tomto prípade ide najmä o zmluvný termín uzavretia zmluvy pred rokom 1991, je to diskriminujúce a retroaktívne. A z tohto dôvodu je nutné doplnenie § 2 zákona o tieto osady.

  Vážené kolegyne, kolegovia, tak ako to uviedol môj kolega Bačík v úvodnom slove pri predkladaní tejto novely, my sme si vedomí citlivosti jeho vzťahu k Ústave Slovenskej republiky. Venovali sme pozornosť i vzťahu nami menených a dopĺňaných ustanovení tohto zákona k Ústave Slovenskej republiky, pričom si dovolíme tvrdiť, že všetky ustanovenia predloženého návrhu sú v súlade s ústavou. Potvrdil to v minulosti samotný Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze zo dňa 30. mája 2001 publikovanom v Zbierke zákonov pod č. 224/2001 Z. z. V tomto náleze Ústavný súd rozhodol, že jedine § 17 ods. 3 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov zriadených v záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, konkrétne s jej článkami 12, 13 a 20. Sme teda toho názoru, že predložený návrh nevytvára principiálne nový a bezprostredný zásah do vlastníckych práv, nakoľko v súčasnosti platná právna úprava obsiahnutá v § 29 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách uvádza, že tieto pozemky prechádzajú do vlastníctva užívateľov za náhradu, pričom doterajším vlastníkom týchto pozemkov vzniká nárok na vyrovnanie, čo je, myslím, korektné riešenie. Dovoľujem si preto tvrdiť, že nami predložený návrh rešpektuje, konkretizuje a lepšie vykonáva doterajšie zákonné ustanovenia, nakoľko pri tomto type záhradkových osád boli doteraz nejasnosti ohľadom ich vyporiadania. Vážené kolegyne a kolegovia tým, ktorí počúvali, ďakujem pekne za pozornosť a ako jeden z navrhovateľov tejto novely si vás dovolím požiadať o jeho podporu.

  Pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Štefan Kužma. Má slovo.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, mám taký dojem, že trošku bol ten vzťah záhradkárov a vlastníkov pôdy jednostranne podaný, ako keby tí vlastníci pôdy boli ľudia, ktorí nechali zdevastovať nejakú pôdu, a záhradkári ju obrobili. Je veľmi mnoho prípadov, keď bola ľuďom zobratá pôda, ktorú celé generácie obrábali, ku ktorej mali obrovský vzťah. Dokonca museli mnohí ísť aj do väzenia, príp. do PTP ap., pretože sa bránili ju odovzdať. Potom ju síce väčšinou štát dal zdevastovať a tak dával záhradkárom, ale nebral by som to takto jednostranne.

  A k tomu, že mnohokrát oni zveľadili túto pôdu. No pri inom type vlastníctva sa tiež mohlo stať, že štát zobral niekomu dom alebo niečo iné. Brali sa mláťačky a podobne. A keď to dali niekomu a ten niekto to opravil, tak mu z tohto titulu nemôže vzniknúť automaticky nárok, že pôvodný majiteľ na to nemá právo. Čiže mali by sme teda brať ohľad na obidve strany. A zatiaľ čo tá jedna strana k tomu prišla legálne, sú to tí záhradkári, a jej zobratím by im vznikla škoda, tak tá druhá strana, tí vlastníci, tí boli priamo okradnutí, tí boli mnohokrát obeťami a ešte druhýkrát perzekvovaní, keď sa svojich práv domáhali.

 • Ďakujem.

  Ešte teda uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou k vystúpeniu pána Lebockého.

  A on sám požiadal o slovo, aby mohol reagovať na faktickú poznámku. Má slovo.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Nechcem sa teraz vyjadrovať k tým historickým determinantom, ktoré tu pán poslanec Kužma naznačil. Nespochybniteľne má v mnohých veciach pravdu. Vychádzam vlastne z tej skutočnosti, že tento návrh na zmenu a doplnenie zákona je v prvom čítaní. Vystúpil som s tým, aby som ozrejmil, že tu nejde o znovuotvorenie problému záhradkárskej osady ako takej z roku 1997, čo ste preberali v bývalom parlamente alebo teda, myslím si, čo bolo v druhom volebnom období. Jednoducho to nespochybňujem, my sa snažíme na základe skúseností z reálnej právnej praxe zrovnoprávniť záhradkárov, ktorí boli zriadení Slovenským zväzom záhradkárov, s chovateľmi, ktorých osady boli zriadené Slovenským zväzom chovateľov alebo teda predtým drobnochovateľov. O tom v tomto zákone ide. A nemyslím si, že by v prípade takejto drobnej, a teda, povedal by som, nie celkom rozvinutej novely, resp. návrhu na zmenu a doplnenie zákona bolo treba zasahovať až do tých historických determinantov, ako to načal pán poslanec Kužma. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Teraz v rozprave vystúpi pani poslankyňa Monika Gibalová. Má slovo.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, hlavným cieľom tejto novely je rozšíriť okruh oprávnených subjektov o záhradkové osady zriadené Slovenským zväzom chovateľov.

  Predkladatelia návrhu novely zákona v dôvodovej správe neuvádzajú počet záhradkových osád, na ktoré by sa mala novela vzťahovať, predpokladanú výmeru pôdy ani približný počet oprávnených osôb, ktorých sa predkladaný návrh dotkne. A tým nechcem spochybniť rovnocennosť toho postavenia záhradkárov ako takých a teraz plus chovateľov. Tieto informácie by nám ale pomohli vytvoriť predstavu o dôsledkoch, ktoré bude mať prijatie novely v znení navrhovaných zmien.

  V každom prípade považujem za užitočné určenie prekluzívnej lehoty na podanie návrhu na vyporiadanie pozemkov, ktorým sa vytvoria predpoklady na ukončenie celého procesu.

  Ja som so záujmom vnímala podanie tohto návrhu. A v prvom momente, keď som zbadala, že ide o zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v záhradkových osadách, som očakávala, že bude obsahovať aj návrh zmien, ktorými sa dosiahne odstránenie hlavných prekážok spôsobujúcich neúmerné predlžovanie procesu vyporiadania vlastníctva k pozemkom, ktoré v súčasnosti registrujem. A keď môžem súhlasiť s mojimi predrečníkmi, aj s pánom poslancom Lebockým, ale aj s kolegom z opozície, viem aj o takých prieťahoch aj tam, kde nie je vlastnícka držba. A myslím si, že aj to percento, ktoré ste uvádzali, pán poslanec, 36,8 %, je vlastne, ako ste sám naznačili, dôsledok toho, že naozaj je neúmerné predlžovanie procesu vyporiadania a niekedy aj umelo vytvárané prekážky.

  Chcela som toto takto okomentovať a možno aj vyzvať vás, predkladateľov, aby ste pouvažovali aj o takomto zapracovaní do novely zákona, aby sme umožnili nielen teraz tým, ktorých tam vkladáme, ale aj záhradkárom, ktorí si chcú uplatniť tento zákon a majú na to nárok už 10 rokov, aby sa konečne dostali k tým svojim pozemkom a preklenuli všetky tie prieťahy, s ktorými sa musia pri vyporiadaní stretávať. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani poslankyňa.

  Keďže ste boli prihlásená do rozpravy ako posledná, dovoľte mi, aby som vyhlásil všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Pýtam sa navrhovateľa, či chce...

 • Hlasy z pléna.

 • S faktickou poznámkou sa hlási ešte pán poslanec László Miklós. Pozeral som sa tam, nesvietilo tam nič, ale dobre. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Ešte sa chce niekto prihlásiť s faktickou poznámkou? Pokiaľ nie, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou... Ešte pán poslanec Tibor Lebocký sa hlási. Ak sa nikto iný nehlási, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy s faktickou poznámkou.

  Slovo odovzdávam pánovi poslancovi Miklósovi.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel naozaj potvrdiť to, čo povedala pani Gibalová, že tá vlastná novela nie je príliš nebezpečná, lebo, tak ako to povedal pán Lebocký, ide tu o zrovnoprávnenie dvoch organizácií, ale tá podstata je trošku iná. No nie je každá záhradka rovnaká. A naozaj by bolo ťažké povedať, že všetky záhradkárske kolónie vznikli na zlých pôdach. Keď zoberieme okres Dunajská Streda, no tak tam vidíme, že aj tie záhradkárske kolónie vznikli na dobrých pôdach, pretože bolo treba aj tam, no nechcem teraz hovoriť, komu to bolo treba, prideľovať záhradky, tak sa robili záhradkárske kolónie. A teraz ta podstata je v tom, že vlastník za to môže dostať podľa zákona 36 korún za meter štvorcový, v súčasnosti odhad ceny tej záhradky je okolo 600 až 700 korún za meter štvorcový, pričom trhová cena je okolo 1 000 korún za meter štvorcový. No a ten problém je preto poburujúci pre bývalých vlastníkov, že oni dostali za to 36 korún, ten, čo to nadobudol, predal to za 1 000 korún. A aj ten, čo to nadobudol nevedomky, predal to za 100 korún alebo za 150 korún. A ten, čo to nakúpi, ten už získal z toho obrovský zisk. Čiže to je podstata problému. A preto ten zákon by bolo treba naozaj novelizovať nie tou technickou novelou, ktorú predkladá pán poslanec, tam myslím, že žiaden problém nie je, lebo celkove ten zákon je v neprospech vlastníkov, a to nielen zlých pôd, lebo aj dobré pôdy boli pod záhradkárskymi osadami. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pán poslanec Lebocký.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, ja by som chcel len doplniť niektoré informácie, ktoré, si myslím, úplne oprávnene požadovala od nás ako od predkladateľov pani kolegyňa poslankyňa Gibalová. No áno, máte pravdu, je to tak, že v podstate v rámci záhradkových osád sa na Slovensku obhospodaruje len 5 700 hektárov celkovej výmery, čo predstavuje zhruba asi 0,22 % výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Čiže z tohto aspektu vieme posúdiť, že skutočne tu nejde o riešenie nejakého bombastického problému z aspektu, povedzme, akýchsi národohospodárskych hľadísk, ale vo vzťahu k ľuďom, ktorí skutočne od roku 1997, keď tento zákon č. 64/1997 Z. z. uzrel svetlo sveta, sa cítili byť do určitej miery diskriminovaní len preto, že zriaďovateľom toho nebol Slovenský zväz záhradkárov, ale Slovenský zväz drobnochovateľov alebo chovateľov. A myslím si, že si to zaslúžia, aby sme urobili aj takýto procesný legislatívno-administratívny krok a aby sme stanovili ten termín, dokedy sa tento problém má uskutočniť a s konečnou platnosťou vyriešiť. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Chce zaujať stanovisko pani poslankyňa Gibalová? Poprosím sa prihlásiť nabudúce. Slovo má pani poslankyňa Gibalová. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa. Ja, samozrejme, súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Lebocký a s čím zareagoval. Ja teraz nechcem postaviť záhradkárov a chovateľov do nejakej opozície. Naozaj keď oni boli v tej istej situácii ako záhradkári, je to v poriadku. Predsa tú pôdu tiež zúrodňovali, starali sa o ňu roky. Ja len som chcela poukázať vo svojom vystúpení na to, že naozaj mám vedomosti o tom, že sa robia veľké prieťahy tam, kde nie je vlastnícka držba, dokonca sa spochybňujú zmluvy. A tu by bolo treba nájsť spôsob, ako možno ten zákon vylepšiť tak, aby títo ľudia sa k tomu vlastníctvu dostali, aby tie záhradky konečne boli vyporiadané. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Takže teraz, vážené kolegyne, kolegovia, môžem vyhlásiť všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Áno, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda, ak dovolíte, len v krátkosti zareagujem na svojich predrečníkov, ktorí vystúpili v rámci rozpravy s tým, že kolega Lebocký, by som povedal, vecne odpovedal na tie záležitosti, na ktoré sa pýtala pani poslankyňa Gibalová, pán exminister.

  Takže ak dovolíte, len krátko k pani poslankyni Gibalovej. Vzišiel tu taký, by som povedal, váš návrh, aby v rámci toho, ak tento zákon sa dostane do druhého čítania a bude prerokovaný vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, sme nejakým spôsobom uviedli počet tých záhradkových osád, ktoré sa týkajú tej záležitosti, že boli zriadené ako záhradkové osady drobnochovateľov, resp. chovateľov. No moja odpoveď je asi taká, pani poslankyňa Gibalová, že keby zrovna išlo iba o jednu záhradkovú osadu, tak si myslím, že je povinnosťou nás ako poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých títo záhradkári oslovili, aby ste tak konali, lebo naozaj tu ide o odstránenie diskriminačného charakteru takýchto typov záhradkárov. Takže toľko k vám.

  No a, pán exminister, ohľadom tej ceny, ktorú ste tu spomenuli, i keď myslím, že už to nebude dôvodom nejakých dlhých diskusií. Ja si myslím, že tak ako je to uvedené v doterajších zákonoch, to znamená zákon č. 229/1991 Zb., to je tzv. ten reštitučný zákon, a zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, tak tam sa jasne hovorí, že pri stanovení ceny sa berie do úvahy kultúra, ktorá bola na tejto pôde v čase, keď vznikol vzťah nájmu, keď záhradková osada tam vznikala. To znamená, že tieto ceny sú už dané týmito zákonmi, ktoré boli schválené Národnou radou v roku 1991.

  Ďalší aspekt je ten, že v zákone č. 64/1997 Z. z. o záhradkách sa hovorí, že vlastníci sa so záhradkármi môžu dohodnúť na kúpnej cene a pokiaľ sa nedohodnú, tak potom sa postupuje v zmysle zákona. Preto si myslím, že v tomto prípade to nie je diskriminačné vo vzťahu k vlastníkom.

  No a na záver, vážení kolegovia, by som mohol dodať niečo k tomu zákonu ako celku. Ja si myslím, že tento zákon je spravodlivý a vyvážený, nakoľko zohľadňuje práva vlastníkov k pôde tým, že im garantuje primerané odškodnenie finančnou formou alebo formou náhradnej pôdy, ktorej pridelenie garantuje štát, zohľadňuje práva užívateľov pôdy, záhradkárov, ktorí sa stali užívateľmi pôdy legálne na základe zákona č. 123/1975 Zb. v dobrej a pevnej viere dobre myslenej i svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí tam investovali svoj finančný majetok.

  No a na záver ak mi dovolíte, vážené kolegyne, kolegovia, spomeniem len slová prof. Hričovského, že záhradkárčenie je najušľachtilejšou záujmovou činnosťou človeka, nakoľko vytvára väzby medzi človekom a prírodou a učí rodinných príslušníkov k láske k hrude, k zemi večnej živiteľke. Ďakujem pekne.

  Skončil som, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Pýtam sa spravodajcu, či chce zaujať stanovisko?

 • Reakcia z pléna.

 • Dobre. Ďakujem pekne.

  Takže, vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Teraz by mal nasledovať návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky, len predseda Národnej rady Pavol Paška, ktorý z logických dôvodov chce uviesť tento návrh zákona, ma poprosil, či by sme nemohli prehodiť tento bod, vzhľadom na to, že má teraz prijatie významného zahraničného hosťa, s tým, že akonáhle by skončil, že by potom tento návrh zákona uviedol. Takže v zmysle zvyklostí, ktoré tu sú, buď sa dohodneme a bude všeobecný súhlas na zaradenie v nasledujúcom, keď nie, tak štandardne padá na koniec programu, ako to býva zvykom. A nemáme tu ani spravodajkyňu, inak ja to sledujem. Ale preložíme to podľa toho, ako bude všeobecný súhlas na ďalší postup.

  Teraz by sme teda pokračovali

  návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa Brocku a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 497)

  v prvom čítaní.

  Poprosím, aby v mene skupiny navrhovateľov pán Abrhan tento návrh zákona uviedol. Spravodajcom bude potom pani poslankyňa Sárközy. Vyzvem ju, aby zaujala miesto po vašom vystúpení. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu predloženej novely zákona je zrušiť ustanovenie, ktorým sa kráti príspevok za opatrovanie, keďže aplikačná prax poukazuje na to, že valorizácia výšky dôchodkov je rýchlejšia ako zvyšovanie životného minima. A tento rozdiel má za následok postupné znižovanie príspevku na opatrovanie. Príspevok sa nielenže nevalorizuje podľa každoročne zvyšujúcich sa životných nákladov, ale jeho výška postupne klesá.

  Cieľom návrhu je tiež zrušiť ustanovenie, ktorým sa kráti príspevok za opatrovanie o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. V súčasnosti je príspevok za opatrovanie krátený, ak príjem opatrovanej osoby, občana s ťažkým zdravotným postihnutím, presahuje 1,2-násobok alebo trojnásobok, ak je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím nezaopatrené dieťa, sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

  Navrhovaná právna úprava reaguje na požiadavky občanov, ktorí opatrujú občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, preto prosím ctené kolegyne a ctených kolegov o podporu predloženej novely navrhovaného zákona. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi poslancovi Abrhanovi za uvedenie zákona.

  Teraz dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre sociálne veci a bývanie, pani poslankyni Kláre Sárközy. A prosím ju, aby odôvodnila spravodajskú správu.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. No na začiatok mi dovoľte povedať, či je problém, keď tu nie je predkladateľ, ste pred chvíľou povedali, že nie je tu pán predseda, nemôže predložiť ústavný zákon, dokonca ani spravodajca. Však ani minulý týždeň tu neboli predkladatelia, schôdza prebehla bez problémov a dokonca ste aj hlasovali. To sa mohlo stať aj teraz.

 • Vážená Národná rada, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vystúpiť na dnešnej schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona ma určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie na svojej 20. schôdzi. V súlade s § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní túto spravodajskú správu.

  Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona č. 350/1996 Z. z., ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z toho vyplýva, že návrh zákona obsahuje paragrafové znenie aj dôvodovú správu.

  V predloženom návrhu zákona sa upravujú niektoré výšky príspevku za opatrovanie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom je zrušiť ustanovenie, ktorým sa kráti príspevok za opatrovanie. Navrhovaná úprava reaguje na požiadavky občanov, ktorí opatrujú občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

  Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s ďalšími všeobecno-záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

  Dámy a páni, s ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona č. 350/1996 Z. z. na tom, že po rozprave prerokuje uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa. No dovoľte mi len povedať, že je mojou povinnosťou v zmysle rokovacieho poriadku vás upozorniť, že predmetom vašej spravodajskej správy nie je politický komentár k postupu vedenia parlamentu. Takže vás len chcem upozorniť, že ste porušili rokovací poriadok. A chcem vás poprosiť, aby ste sa tomu vystríhali.

 • Reakcie z pléna.

 • Pani poslankyňa, ak dovolíte, z nás dvoch mám tú česť viesť schôdzu ja, takže z môjho pohľadu som si vám dovolil odpovedať, keď už ste ma priamo oslovili ešte od rečníckeho pultu. A sama vidíte, že táto diskusia následne nie je náležitá, to znamená, nebolo ju treba začínať. Ale ďakujem vám za spravodajskú správu.

  S procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Lipšic. Pán poslanec, poprosím o procedurálny návrh v zmysle stanovených kritérií.

 • Áno, ja by som dal návrh procedurálny aj na hlasovanie, aby plénum odporučilo predsedajúcim schôdzí nekomentovať vystúpenie poslancov, pretože komentáre pri vystúpení poslancov nemajú oporu v zákone o rokovacom poriadku. Ďakujem

 • Pán poslanec, ste presvedčený, že vaše vystúpenie bolo v súlade s rokovacím poriadkom? Ďakujem vám veľmi pekne. To je všetko, čo som od vás chcel počuť.

  Takže, prosím, máme za sebou vystúpenie navrhovateľa a spravodajcu, otváram všeobecnú rozpravu. Chcem vás upozorniť, že sa do rozpravy neprihlásil nikto písomne, preto sa pýtam, kto sa do rozpravy chce prihlásiť ústne. Zdá sa, že nikto. Takže uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  A vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

  Predpokladám, že ani navrhovateľ, ani spravodajca nechce zaujať stanovisko.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 498. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie vo výboroch máte v rozhodnutí predsedu č. 494.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Mojmírovi Mamojkovi, aby návrh zákona uviedol.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predniesol návrh zmeny novely, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to nasledovne.

  Po prvé. V § 74 ods. 3 sa vypúšťa tento odsek, § 74 ods. 3, a súčasne aj v § 113a ods. 6 sa vypúšťa prvá veta. To je prechodné ustanovenie.

  Ak dovolíte, veľmi stručne aspoň pár vetami to odôvodním. Účelom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, je zjednotiť aplikáciu zákona aspoň viacerých ustanovení v praxi a odstrániť pochybnosti, ktoré sa objavili už pri realizácii po prijatí ostatnej novely dotknutého zákona. Totiž platnosť ustanovenia § 74 ods. 3 o rozsahu týždenného pracovného času zamestnancov vysokých škôl skončila podľa prechodného ustanovenia § 113 ods. 6 nadobudnutím platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie. To znamená, ako náhle sa Slovenská republika stala členom Európskej únie, toto ustanovenie sa stalo neplatným a neúčinným. Ostatná novela zákona o vysokých školách vypustila z § 113 odsek 6, avšak ponechala v zákone neplatné skonzumované ustanovenie § 74 ods. 3, čím v radoch odbornej verejnosti spôsobila právnu neistotu pri výklade aplikácií konkrétneho ustanovenia v praxi.

  Kľúčovým cieľom prechodných ustanovení je upraviť vplyv navrhovaného zákona na právne vzťahy upravené doterajším zákonom, príp. časovo obmedziť platnosť niektorých ustanovení zákona. Po splnení svojej tranzitórnej funkcie sa však stávajú obsolétne, nestrácajú však platnosť a účinnosť. Zrušenie konkrétneho prechodného ustanovenia § 113 ods. 6 totiž nekonvaliduje ani nespôsobuje, že ten § 78 nadobúda znovu platnosť. Proste je to ustanovenie, ktoré je obsolétne, neplatné, upravuje túto problematiku smernice Európskej únie z roku 2003 s tým, že, ak dovolíte, ešte spomeniem mimo tejto informácie, žiaľ, to nie je nejaký salónny návrh, pretože páni rektori už vydali nejaký príkaz, kde pedagógovia majú dávať čestné vyhlásenie o tom, koľko majú úväzkov. Ak to vyhlásenie nedajú do dvoch týždňov, dopúšťajú sa porušenia pracovnej disciplíny a dokonca dostanú výpovede a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja myslím, že s týmto ustanovením, ktoré legislatívnotechnicky momentálne nemá v našom právnom poriadku čo robiť, treba naozaj niečo urobiť. Ak pán minister si myslí, že treba túto záležitosť upraviť, nech to upraví čistým legislatívnym návrhom novely, ale nie odvolávaním sa na obsolétne neplatné ustanovenie nášho právneho poriadku. To proste aj legislatívnotechnicky, aj vecne jednoducho neobstojí.

  Ešte ak dovolíte, poslednú poznámku uvediem. Teraz o jednej som prijímal ministra spravodlivosti Českej republiky, tak som sa pre istotu ešte pýtal na to aj jeho, hoci viem, aká je situácia v iných krajinách. Tak som sa dozvedel, že napr. v Českej republike, a je to náš najbližší sused, nemáte, možno je to ďalší extrém, ale vôbec obmedzené pedagogické úväzky profesorov, docentov. A chcem len upozorniť, moji kolegovia to ovládajú, že už si konečne nemýľme garanciu odboru na škole. Budem súhlasiť s tým, nech je garant na jednej škole, nech to garantuje jeden odbor, aby sa tomu naozaj venoval, ale nepleťme garanciu, ktorú akceptujem, s pracovnými úväzkami duchovnej elity tohto štátu.

  Ak dovolíte, uvediem trošku takú neskromnú poznámku. Pedagogická a vedecká činnosť nie je a nikdy nebola podnikaním podľa právneho poriadku. A ja si myslím, a tým končím, že keď pedagóg, o ktorého je záujem, má úväzok aj inde, tak pácha dobro trojnásobné, učí predmet, na ktorý je potrebný, vzdeláva mladú generáciu a ešte si zarobí nejakých 5,50, ktoré, ak stretne kolegu hneď v reštaurácii vedľa, minie. Ak nie je dobrý, no tak ho nikto neangažuje.

  A ešte jeden argument. Prepáčte, už naozaj potom budem ticho, ale poviem ten argument, že keď máte jeden a pol úväzku, dva úväzky, to je na úkor odbornej, vedeckej činnosti, publikačnej. Prosím vás, nebudem stúpať na prsty nikomu inému. Keďže ja osobne učím rád, ale, čestné slovo, nie je o to mne, ja vyžijem aj inak. A mám dva úväzky, dva a štvrť úväzku. A mám 13 monografií a 150 odborných a vedeckých článkov v spoločensko-humanitnej oblasti. Prepáčte, to je objektívne fakt špička. To znamená, kvalita vedeckej činnosti sa neodvíja od toho, či máte nejaký úväzok alebo nie. Kto vie, vie, kto nevie, nevie.

  Ďakujem za pozornosť a poprosím o podporu tohto zákona.

 • Ďakujem.

  Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, pánovi poslancovi Martinovi Froncovi. Má slovo.

  Ďakujem, pán navrhovateľ, poprosím zaujať miesto pre navrhovateľov.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní k návrhu poslanca Národnej rady Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol doručený poslancom ako tlač 498, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady pre vzdelanie, mládež, vedu a šport uznesením č. 57 z 21. novembra 2007 a podal spravodajskú informáciu k tomuto návrhu zákona.

  Z hľadiska priebehu jeho prerokúvania v Národnej rade konštatujem, že návrh zákona podaný navrhovateľom zaradil predseda Národnej rady na program tejto schôdze do prvého čítania na základe rozhodnutia č. 494 z 9. novembra 2007 s tým, že návrh zákona spĺňa podmienky a náležitosti ustanovené v rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na jeho prerokovanie.

  Ako spravodajca k tomuto návrhu zákona konštatujem, že predmetný návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 26 ods. 2 a v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách schválené uznesením Národnej rady č. 19 v roku 1997 podľa § 69 Národnej rady o rokovacom poriadku.

  S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po rozprave o návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

  V prípade, ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní, podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, v súlade s návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky určenom v citovanom rozhodnutí odporúčam Národnej rade prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, pričom odporúčam, aby ho prerokovali výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, v lehote do 24. januára 2008 a gestorský výbor do 25. januára 2008.

  Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som svoju spravodajskú informáciu. A prosím, aby ste otvorili rozpravu k návrhu zákona.

 • Ďakujem pekne, pán kolega, za spravodajskú správu.

  Otváram všeobecnú rozpravu. Opäť vás chcem informovať, že som do rozpravy nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, či sa niekto do rozpravy hlási ústne. Nech sa páči, o slovo sa prihlásil ako prvý spravodajca. Má slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja nechcem dlho hovoriť k návrhu tohto zákona. Je celkom iste faktom, že tak to, ako sa udialo prijatie novely vysokoškolského zákona, a aj to, čo spomínal predkladateľ, je vec, ktorá je právne problematická, sporná. Svedčí to o tom, akým spôsobom bol tento zákon podľa mňa prijímaný. Svedčí to o tom chaose, o tom množstve pozmeňujúcich vecí, ktoré boli podávané nie tak, aby sme mohli prijať kvalitný zákon. A svedčí aj o tom skutočnosť, že niektoré časti tohto zákona sú dnes už na Ústavnom súde. A myslím si, že toto dáva celý obraz o prijímaní zákona.

  O samotnej veci budeme diskutovať na výbore, pretože myslím si, že je to aj dôležité nielen z pohľadu toho, že je to dnes zle urobené v dikcii vysokoškolského zákona, ale aj pohľadu fungovania vysokých škôl. Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem pekne.

  Pýtam sa ďalej, či sa ešte niekto hlási do rozpravy ústne. Nie. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

  A zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Chcem sa opýtať, či chce zaujať k prednesenému diskusnému príspevku stanovisko navrhovateľ. Nie. Ďakujem pekne.

  Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko? Nie. Ďakujem veľmi pekne.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že o 17.00 hodine budeme pokračovať hlasovaním a máme pred sebou nesmierne veľa hlasovaní, vyhlasujem teraz krátku 9-minútovú prestávku s tým, že o 17.00 hodine budeme pokračovať v prerušených bodoch programu hlasovaním. Takže dovtedy je prestávka, prosím.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Takže, vážené kolegyne, kolegovia, poprosím vás všetkých, aby ste zaujali miesta v poslaneckých laviciach, iba tak sa dá pohodlne hlasovať, a zároveň, aby sme mali aj potrebné prostredie pre vcelku náročný proces hlasovania o prerokovaných bodoch programu.

  Dobre, takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o prerokovaných bodoch programu.

  Ešte predtým s procedurálnym návrhom sa hlási pán poslanec Rafaj.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážená snemovňa, chcem požiadať o presun bodu 63, návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie ústavného zákona, na januárovú schôdzu, a to z dôvodu toho, že otvára viaceré normy, ktoré ešte nie sú pripravené. Takže v mene troch poslaneckých klubov, SNS, HZDS a Smeru, dávam takýto návrh na presun na najbližšiu riadnu schôdzu, teda na január, aby bol vytvorený priestor aj na paralelnú zmenu ďalších zmien, ktoré vyplývajú z novely ústavy.

 • Ďakujem pekne. Je všeobecný súhlas s takýmto návrhom?

 • Reakcia z pléna.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 79 poslancov, proti 56 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili a tento návrh ústavného zákona prerokujeme na najbližšej riadnej schôdzi Národnej rady v zmysle odôvodnenia pána poslanca.

  Takže teraz, vážené kolegyne, kolegovia, s procedurálnym návrhom sa hlási pani poslankyňa Sabolová. Poprosím ešte, ešte sme nepristúpili k ďalšiemu bodu hlasovania, o slovo pani poslankyne Sabolovej s procedurálnym návrhom.

 • Ja by som sa chcela spýtať v mene troch určite poslaneckých klubov z opozície, či závery z grémia o 14.00 hodine už teraz neplatia, pretože je zbytočné potom sa stretávať na grémiu, keď sme si dohodli postup rokovania Národnej rady a už o takom bode, o ktorom sme sa bavili na grémiu, už nebudeme rokovať.

 • Nerozumiem. Ja vám na to odpovedať nemôžem pani poslankyňa, takže nejaký iný spôsob musíme nájsť na odpoveď. Dobre?

  Pán poslanec Lipšic sa hlási s procedurálnym návrhom. Zapnite to, prosím, pánovi poslancovi.

 • Pán predsedajúci, vy ste nás pred hodinou zaviedli. Vy ste povedali, že pán predseda chce byť prítomný na rokovaní...

 • Prosím procedurálny návrh a odôvodniť...

 • Mám procedurálny návrh, proste aby ste nezavádzali celú snemovňu a všetkých poslancov. To bolo veľmi nečestné z vašej strany. No a my sme v dobrej viere súhlasili s tým, že budeme rokovať o novele ústavy okamžite, potom ako...

 • O čom máme dať hlasovať, pán poslanec, lebo k tomu zrejme smeruje váš procedurálny návrh?

 • A považujem za absolútnu neúctu k poslancom to, čo predvádzate.

 • Ešte sa niekto hlási, prosím, s procedurálnym návrhom, pýtam sa, lebo pristúpime k hlasovaniu a potom už nie je možné dávať slovo na procedurálny návrh. Pán poslanec Palko sa hlási s procedurálnym návrhom.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, keďže ste nepochopili procedurálny návrh pána poslanca Lipšica, tak vám ho poviem v krátkosti. Pán poslanec Lipšic navrhoval, ja to navrhujem tiež, mám procedurálny návrh, aby ste nezavádzali poslancov Národnej rady.

 • Buďte džentlmen, prosím, voľte džentlmenský tón, bude ma to veľmi tešiť a budem vám vďačný.

  Procedurálny návrh v zmysle rokovacieho poriadku nemáte, pán Palko. Ešte niekto z váženého klubu KDH má takýto procedurálny návrh? Ďakujem pekne.

  Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní hlasovaním v druhom čítaní o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Richtera, Tibora Glendu a Pavla Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov (tlač 451).

  Slovo má pán poslanec výboru pre hospodársku politiku Peter Pelegrini. A prosím ho, aby hlasovanie uvádzal.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec, preto dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1, 2 a 3 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za návrh 81 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 51 poslancov.

  Pán spravodajca, tieto návrhy sme schválili.

 • Keď sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 81 poslancov, proti 57 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.

  Návrh na postúpenie tohto zákona do tretieho čítania sme schválili.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či chce niekto podať v zmysle § 85 rokovacieho poriadku príslušné návrhy. Nie.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú, skončili sme tretie čítanie.

  Máte slovo, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci dajte, prosím, hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 82 poslancov, proti 57 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

  Pokračujeme ďalej hlasovaním v druhom čítaní o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

  Poprosím Katarínu Cibulkovú, aby hlasovanie k tomuto návrhu zákona uvádzala. Máte slovo, pani spravodajkyňa.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V rozprave k tomuto návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec, z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodmi 1 a 2 spoločnej správy, o ktorých gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne s návrhom schváliť ich. Pán predsedajúci, dajte o týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovať.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 133 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov, nehlasovali 2 poslanci.

  Návrhy zo spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Na základe uznesenia gestorského výboru ma tento poveril ako spravodajkyňu odporučiť postúpiť zákon do tretieho čítania. Dajte, pán predsedajúci, o tomto návrhu hlasovať.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za návrh 135 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.

  Tento návrh sme schválili.

  Pristúpime teda k tretiemu čítaniu o tomto návrhu zákona.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či chce niekto podľa § 85 zákona o rokovacom poriadku predložiť návrhy. Nie. Ďakujem.

  Uzatváram rozpravu a vyhlasujem ju zároveň za skončenú.

  Pani spravodajkyňa, nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 59 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 74 poslancov.

  Konštatujem, že sme neschválili návrh novely zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

  Ďalej budeme pokračovať hlasovaním o návrhu uznesenia k

  návrhu na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane.

  Máme to uvedené v tlači 463.

  Poprosím spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána Emila Vestenického, aby uviedol hlasovanie.

 • Vážený pán predseda, pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec, ale keďže nebol prednesený žiaden pozmeňujúci návrh, preto dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady, tak ako je uvedené v návrhu tlače č. 463.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za návrh 130 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia k návrhu na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane.

  Ešte máme ďalšie dva body, ktoré bude uvádzať pán poslanec Vestenický, takže ho teraz prosím, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k

  návrhu na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v operácii KFOR v Kosove a na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie KFOR v Kosove.

  Máme to v tlači 464.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, v rozprave nebol prednesený žiaden pozmeňujúci návrh, preto dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady, tak ako je uvedené v návrhu č. 464.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 137 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia k návrhu na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v operácii KFOR v Kosove a na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie KFOR v Kosove.

  Ďakujem pekne.

  Teraz tretí návrh. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia k

  návrhu na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda v Iraku (tlač 482).

  Uveďte, pán poslanec, aj tento návrh.

 • Pán predsedajúci, v rozprave nebol vznesený žiaden pozmeňujúci návrh, preto dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady, tak ako je uvedené v návrhu tlače 482.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 99 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 37 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia k návrhu na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda v Iraku.

  Vážené kolegyne a kolegovia, teraz nasledujú v hlasovaní

  písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 31. októbra 2007 (tlač 472).

  Najskôr však budeme hlasovať o tom, že Národná rada berie na vedomie vyjadrenie poslancov Imreho Andruskóa a Martina Fronca, že písomné odpovede členov vlády na ich interpelácie č. 10 a č. 12 považujú za neuspokojivé.

  Prezentujme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za návrh 42 poslancov, proti 38 poslancov, zdržalo sa 53 poslancov, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  S faktickými poznámkami sa niekto hlási? Nie. To sú zrejme omyly.

  Teraz dávam hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada berie na vedomie písomné odpovede členov vlády na interpelácie poslancov písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 31. októbra 2007. Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 80 poslancov, proti 43 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Teraz, vážené kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o návrhu uznesenia k

  návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

  Spoločným spravodajcom je člen výboru pre hospodársku politiku pán poslanec Rehák. Prosím ho, aby uviedol hlasovanie. Máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Keďže v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy (tlač č. 460a), s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za návrh 81 poslancov, proti 55 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrh uznesenia k návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2008.

  Teraz ešte poprosím pána poslanca Reháka, aby uviedol hlasovanie k

  návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008,

  tak ako je to uvedené v tlači 461.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Taktiež v rozprave nevystúpil žiadny poslanec, pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy (tlač 461a), s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 80 poslancov, proti 40 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že sme prijali návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku na rok 2008.

  Ďakujem pánovi spravodajcovi.

  Ďalej budeme hlasovať o návrhu uznesenia k

  návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2008 (tlač 456).

  Poprosím predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu Jozefa Buriana, aby uviedol hlasovanie.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedol hlasovanie k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2008. Máte pred sebou návrh uznesenia. Pán predsedajúci, dajte hlasovať.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 81 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 59 poslancov.

  Konštatujem, že sme prijali návrh uznesenia Národnej rady, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2008.

  Teraz poprosím pána poslanca Jozefa Haleckého, aby uviedol hlasovanie k

  návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 (tlač 459).

  Pán predseda výboru.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán predseda Národnej rady, návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 máte v laviciach v písomnej podobe (tlač 459). Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu uznesenia.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za 81, proti 4, zdržalo sa 56 poslancov.

  Konštatujem, že sme prijali návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sme schválili návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008.

  Pán predseda výboru, ďakujem za uvedenie hlasovania.

  Teraz prosím spoločného spravodajcu, predsedu výboru pre zdravotníctvo, pána poslanca Viliama Novotného, aby uviedol hlasovanie k návrhu uznesenia k

  návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec, prosím, dajte hlasovať o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 v zmysle uznesenia, ktoré je prílohou spoločnej správy.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 86 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 53 poslancov.

  Konštatujem, že sme schválili návrh uznesenia Národnej rady k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008.

  Vážené kolegyne, kolegovia, ďalej budeme hlasovať v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi.

  Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, poslancovi Danielovi Lipšicovi, aby hlasovanie uviedol. Najprv budeme hlasovať o návrhoch podaných podľa § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Pán poslanec, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 139, zdržal sa 1 poslanec, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán poslanec, druhé hlasovanie.

 • Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 140 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby (tlač 487).

  Spravodajkyňou je členka ústavnoprávneho výboru, ako vidíme, pani poslankyňa Jana Laššáková. Prosím, aby uviedla obe hlasovania.

 • Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku uzniesla prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 81 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 58 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Druhé hlasovanie, pani spravodajkyňa.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 122 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila tento návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj stanovila lehoty na jeho prerokovanie vo výboroch.

  Ďakujem pekne spravodajkyni.

  Teraz prosím opäť určeného spravodajcu z ústavnoprávneho výboru poslanca Daniela Lipšica, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 488).

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 81, proti 2, zdržalo sa 58 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, pán spravodajca, druhé hlasovanie.

 • Dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre obranu a bezpečnosť, výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, ďalej aby za gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor s tým, že určené výbory vládny návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 118, zdržalo sa 23 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila tento návrh výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Ďakujem spravodajcovi.

  Teraz prosím spravodajcu z výboru pre kultúru a médiá pána poslanca Jána Senka, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 465).

  Pán poslanec, prvé hlasovanie. Máte slovo

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. V rámci rozpravy vystúpil jeden poslanec, ktorý navrhol, aby bol predmetný návrh zákona prerokovaný aj vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ale najskôr, prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovať predložený vládny návrh v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 79 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 59 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Prosím o druhé hlasovanie, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a z rozpravy, ako som spomenul, vyplynul návrh na prerokovanie uvedeného návrhu aj Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a že návrh zákona prerokujú uvedené výbory v lehote do 24. januára 2008 a gestorský výbor do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 121 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Teraz, vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.,

  tak ako je to v tlačí 476.

  Slovo má predseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Tibor Cabaj a prosím ho, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem pekne za slovo. Keďže v rozprave nikto nevystúpil, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 102 poslancov, zdržalo sa 38 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, druhé hlasovanie, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že vládny návrh zákona prerokujú určené výbory v termíne do 24. januára 2008 a gestorský do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 119 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 18, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehoty na prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem spravodajcovi.

  Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v hlasovaní v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe (tlač 466).

  Prosím spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pána poslanca Tibora Lebockého, aby uviedol hlasovanie, najskôr prvé hlasovanie. Máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. V rozprave nevystúpil nikto, prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona (tlač 466) v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 81 poslancov, proti 4, zdržalo sa 56 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Druhé hlasovanie, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte teraz hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s tým, že vládny návrh zákona prerokujú určené výbory v termíne do 24. januára 2008 a gestorský výbor do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 118 poslancov, proti 2, zdržalo sa 17, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehoty na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Ďakujem spravodajcovi.

  Budeme pokračovať teraz hlasovaním v prvom čítaní o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (tlač 469).

  Prosím predsedu výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pána poslanca Jána Slabého, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave vystúpili dvaja poslanci, nepodali však žiadny pozmeňujúci návrh. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 77 poslancov, proti 6, zdržalo sa 54, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada rozhodla, že tento návrh zákona sa prerokuje v druhom čítaní.

  Druhé hlasovanie, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prideľuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s tým, že vládny návrh zákona prerokujú určené výbory v termíne do 24. januára 2008 a gestorský výbor do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za návrh 118 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila tento návrh výborom, určila gestorský výbor a určila lehoty na prerokovanie tohto zákona v druhom čítaní.

  Ďakujem pekne.

  Teraz prosím predsedu výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie opäť, aby uviedol návrh uznesenia k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmenami a doplneniami Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (tlač 470).

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré je súčasťou spoločnej správy.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme. Chcem ešte pripomenúť, že podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4 ústavy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 134 poslancov, zdržali sa 2 poslanci, nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že sme navrhované uznesenie schválili.

  Ďakujem spravodajcovi, predsedovi výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

  Ďalej poprosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pána poslanca Ľuboša Martináka, aby uviedol návrh uznesenia k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s protokolom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (tlač 471).

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, a preto dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré tvorí prílohu tlače č. 471a.

 • Vážené kolegyne, ešte chcem len pripomenúť, že budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Národná rada vyslovuje súhlas s protokolom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a aby Národná rada rozhodla o tom, že ide medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme. A počas hlasovania ešte chcem pripomenúť, že na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou, ako aj s predchádzajúcou podľa čl. 7 ods. 3 a 4 ústavy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 138 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou medzinárodnou zmluvou.

  Vážené kolegyne, kolegovia, teraz budeme hlasovať v prvom čítaní o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja, Jána Slotu a Jána Chrbeta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.

  Spravodajcom bude člen výboru pre hospodársku politiku pán poslanec Peter Pelegrini. Prosím, uvádzajte prvé hlasovanie.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. V rozprave vystúpil pán poslanec Štefanec, ktorý podal návrh v zmysle § 73 ods. 3 písm. b), a to nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Dajte, prosím, hlasovať o jeho návrhu.

 • Hlasujeme, prosím, o tomto návrhu pána poslanca Štefanca.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 58 poslancov, proti 77 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.

  Konštatujem, že návrh pána poslanca Štefanca sme neschválili.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za návrh 77 poslancov, proti 33 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov, nehlasovalo 5 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Druhé hlasovanie, pán poslanec.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 106 poslancov, proti 19 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj príslušné lehoty na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

  Teraz, vážené kolegyne, kolegovia, nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

  Slovo má spravodajca Peter Miššík z ústavnoprávneho výboru.

 • Ďakujem pekne za slovo. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 82 poslancov, proti 10, zdržalo sa 48 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Druhé hlasovanie, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady predložený návrh zákona pridelila na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní do 24. januára 2008 a v gestorskom výbore do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za návrh 118 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada schválila návrhy spravodajcu v tejto veci.

  Ďalej poprosím pána spravodajcu Petra Miššíka z ústavnoprávneho výboru, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Pavla Minárika na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

  Pán poslanec Miššík, máte slovo.

 • Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 67 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 67 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v druhom čítaní v prerokúvaní tohto návrhu zákona.

  Ďakujem spravodajcovi.

  Teraz pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (tlač 494).

  Slovo má pán spravodajca z ústavnoprávneho výboru Ľuboš Petrák. Poprosím uviesť prvé hlasovanie.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 62 poslancov, proti 18 poslancov, zdržalo sa 61 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

  Ďakujem spravodajcovi.

  Teraz poprosím spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody Janka Čecha, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Bačíka a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov,

  tak ako je to v tlači 495.

  Prvé hlasovanie, pán poslanec. Máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Z ich príspevkov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy. Pán podpredseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za návrh 102 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 33 poslancov, nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči, druhé hlasovanie, pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený poslanecký návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s tým, že poslanecký návrh zákona prerokujú určené výbory v termíne do 24. januára 2008 a gestorský výbor do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 130 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 8 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Teraz, vážené kolegyne, pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa Brocku a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 497).

  Slovo má spravodajkyňa z výboru pre sociálne veci a bývanie pani poslankyňa Klára Sárközy. Prosím, aby hlasovanie uviedla.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o tom, že Národná rada predmetný návrh poslaneckého zákona prerokuje v druhom čítaní,

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 141 poslancov, za návrh 61 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 73 poslancov.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona nebude prerokúvať a nebude pokračovať v rokovaní o ňom v druhom čítaní.

  Ďakujem spravodajkyni.

  Teraz, vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 498).

  Spoločným spravodajcom z výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport je pán poslanec Martin Fronc. Má slovo. O prvé hlasovanie prosím.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla na tom, že predložený návrh zákona poslanca Mojmíra Mamojku prerokuje v druhom čítaní.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 74, proti 2 poslanci, zdržalo sa 59 poslancov, nehlasovali 3 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

  Nech sa páči uviesť druhé hlasovanie, pán spravodajca.

 • Áno, ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona bude prerokovaný v ústavnoprávnom výbore a vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. A zároveň navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady, aby výbory prerokovali tento návrh zákona do 24. januára a aby gestorský výbor bol výbor pre vzdelanie, mládež a šport a prerokoval návrh do 25. januára 2008.

 • Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 118 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov, nehlasovali 2 poslanci.

  Konštatujem, že Národná rada pridelila tento návrh zákona výborom, určila gestorský výbor, ako aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona v druhom čítaní.

  Vážené kolegyne, kolegovia, tým sme vyčerpali hlasovanie k všetkým zákonom, ktoré sme v doterajšom priebehu 16. schôdze prerokovali.

  S procedurálnym návrhom, pani poslankyňa Laššáková, nech sa páči

 • Ďakujem pekne. Podľa § 128 ods. 1 rokovacieho poriadku podávam návrh na uznesenie, ktorým Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby do 30 dní predložila správu o priebehu privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu, akciovej spoločnosti, na rokovanie Národnej rady. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Je všeobecný súhlas s týmto návrhom?

 • Hlasy z pléna.

 • Všeobecný súhlas je, takže konštatujem, že Národná rada súhlasí a žiada vládu Slovenskej republiky, aby v znení vášho návrhu predložila správu na rokovanie Národnej rady.

  Vážené kolegyne, kolegovia, pokiaľ nie sú žiadne ďalšie požiadavky na mikrofón v súvislosti s procedurálnymi návrhmi, dovoľte mi povedať, že v zmysle dohodnutého postupu teraz prerušujem rokovanie 16. schôdze Národnej rady. Zajtra budeme pokračovať s ostávajúcimi bodmi spoločnej správy s tým, že hlasovať budeme po prerokovaní všetkých bodov programu.

  Takže prajem vám príjemný večer a ďakujem vám za účasť na dnešnom rokovaní.

  Ešte s procedurálnym návrhom po skončení schôdze pán poslanec Mikloško sa hlási. Poprosím ešte o chvíľu strpenia, pán poslanec Mikloško má určite niečo dôležité. Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, prepáčte, ale upresnite, kedy budeme hlasovať, či to bude o 11.00 hodine alebo po prerokovaní...

 • Upresnil som to, pán poslanec, a zopakujem to. Po skončení rokovania o tých bodoch programu, ktoré sú...

 • To znamená, že to bude možno aj o 9.30 hodine. Áno?

 • Možno aj o 9.30 hodine, možno aj poobede o 15.00 hodine. Ide o to, ako dlho bude trvať rozprava, samozrejme. Práve preto je veľmi ťažké určiť hlasovanie. A chceme, aby sme, keďže máme tri alebo tuším štyri body programu, po skončení tých bodov hlasovali. Dobre?

  Ďakujem za pozornosť ešte raz a príjemný večer.

 • Prerušenie rokovania o 18.10 hodine.