• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prajem príjemný deň.

  Otváram deviaty rokovací deň 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pani poslankyňa Ágnes Biró, ďalej pán poslanec Ferdinand Devínsky, ďalej Mikuláš Dzurinda, Rudolf Pučík, Monika Smolková a Ivan Štefanec.

  Na zahraničnej pracovnej ceste je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pán József Berényi.

  Podľa schváleného programu teraz pristúpime k prerokovaniu

  petície občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva.

  Petíciu ste dostali ako tlač 457 a informácia o výsledkoch rokovania výborov vám bola rozdaná ako tlač 457a.

  Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre zdravotníctvo, poslancovi Viliamovi Novotnému. A prosím ho, aby podal informáciu o prerokovaní petície v jednotlivých výboroch. Pán predseda výboru, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, dovoľte, aby som vám podal informáciu Výboru Národnej radnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o prerokovaní petície občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dňa 12. septembra 2007 bola Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky odovzdaná petícia občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky petíciu zaevidovala a preverila, či spĺňa náležitosti v zmysle zákona o petičnom práve. Preverovaním sa zistilo, že petícia spĺňa predpísané náležitosti.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 133 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 457 z 12. októbra 2007 postúpil na prerokovanie petíciu Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval petíciu občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva dňa 23. októbra 2007. Výbor odporučil Národnej rade prerokovať petíciu na 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a zaradiť ju pred bod 56, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (uznesenie č. 257 z 23. októbra 2007).

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval predmetnú petíciu v súlade s § 133 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov za účasti zástupcov petičného výboru dňa 23. októbra 2007. Výbor petíciu zobral na vedomie a poveril poslanca Viliama Novotného informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania petície vo výbore.

  Gestorský výbor, ktorý bol uznesením predsedu Národnej rady alebo priradením predsedu Národnej rady určený ako Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, prerokoval správu výborov dňa 23. októbra 2007. Neprijal platné uznesenie, nakoľko za návrh uznesenia nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Vážený pán podpredseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.

 • Ďakujem pekne, pán predseda výboru a pán spravodajca.

  Skôr, ako vám dám slovo v súlade s príslušným paragrafom rokovacieho poriadku, chcem len informovať, že písomne sa do rozpravy prihlásili traja poslanci, za poslanecký klub SDKÚ – DS pán poslanec Stanislav Janiš a ďalej pán poslanec Peter Miššík a pán poslanec Pavol Frešo, obaja z poslaneckého klubu SDKÚ – DS. Po ich vystúpení potom bude možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne.

  A teraz v súlade s § 28 rokovacieho poriadku dávam slovo spravodajcovi, ktorý má právo vystúpiť ako prvý v rozprave. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, nechcem vo svojom prvom vystúpení, kde využívam právo spravodajcu, dlho hovoriť, cieľom je podať návrh uznesenia. Prihlásim sa ešte, samozrejme, ústne do rozpravy, kde by som chcel povedať aj svoje názory a pohľady na celú petíciu a na súvislosti tejto petície.

  Na úvod mi dovoľte povedať len toľko, že chcel by som využiť tento priestor na to, aby som sa poďakoval všetkým 155 000 občanom, ktorí podpísali túto petíciu za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva. Chcel by som sa im poďakovať za to, že mali odvahu vyjadriť svoj názor na smerovanie slovenského zdravotníctva a že mali chuť vyjadriť sa k tomu, čo sa deje v slovenskom zdravotníctve a čo by si priali, aby sa dialo v slovenskom zdravotníctve.

  Viete, pre nás politikov, či už vládnych alebo opozičných, záleží na tom, v ktorej sme pozícii, sú občas takéto akcie občanov niekedy nepríjemné, niekedy príjemné. Väčšinou pred voľbami mnohé politické strany sa rady vezú na vlne občianskych nepokojov a názorov občanov. Potom po voľbách už by radšej týchto občanov nechceli počúvať. Ale z môjho pohľadu ako človeka, ktorý sa pohybuje v zdravotníctve celý svoj aktívny život, ma veľmi teší skutočnosť, že občania laici, ktorí sa nepohybujú v systéme zdravotníctva ináč ako pacienti, majú chuť sa vyjadrovať k zdravotníctvu. A je to dobré. Je dobré, že o zdravotníctve sa hovorí v spoločnosti a že ľudia majú tú odvahu a chuť sa k tomu vyjadrovať.

  Dovoľte mi, aby som sa poďakoval aj petičnému výboru za zorganizovanú akciu. Viem, že koaliční poslanci budú mať zrejme iný názor na prácu petičného výboru, čo zrejme aj odznie v rozprave. Ale ja sa chcem poďakovať petičnému výboru za to, že to celé zorganizovali a že odpracovali obrovské množstvo hodín na zbieraní podpisov, na tom, aby zistili, aký je názor slovenskej verejnosti na smerovanie slovenského zdravotníctva. Sám som spoluorganizátorom jednej petičnej akcie, ktorej výsledok, verím, platnú petíciu máme už v Národnej rade Slovenskej republiky. A ja veľmi dobre viem, čo je to zozbierať 100 000 podpisov, že to nie je žiadna zábavná vec, ale že to je veľmi tvrdá práca.

  Dovoľte mi, aby som vyjadril z tohto miesta aj poľutovanie nad tým, ako sa plénum Národnej rady postavilo k tejto petícii. Dovoľte mi, aby som vyjadril sklamanie nad tým, že sme túto petíciu neprerokovali na 14. schôdzi vtedy, keď mala byť prerokovaná pred závažnými rozhodnutiami o ďalšom smerovaní slovenského zdravotníctva, pred závažnými rozhodovaniami o ďalšom fungovaní zdravotného poisťovníctva na Slovensku. Považujem to zo strany pléna Národnej rady za neúctu vyjadrenú týmto 155 000 občanom, ktorí túto petíciu podpísali.

  Dovoľte mi, aby som z tohto miesta vyjadril trošku aj počudovanie nad tým, že pri prerokovaní takéhoto vážneho dokumentu tu chýba ten najdôležitejší hráč, minister zdravotníctva Slovenskej republiky. Ja veľmi dobre viem, že v rokovacom poriadku nikde nie je napísané, že minister zdravotníctva má byť prítomný v pléne, keď sa prerokuje nejaká zdravotnícka petícia, ale určité veci, ktoré netreba písať do zákonov, aby človek vedel, že to treba urobiť, že treba podržať dvere, dáme, a pozdraviť sa staršiemu človeku. A podľa môjho názoru z tohto pohľadu patrí k určitej slušnosti ministra zdravotníctva, že keď sa prerokúva takáto vážna petícia, mal by tu sedieť, nemusí hovoriť nič, ale mal by si to aspoň vypočuť.

 • A na záver mi dovoľte, aby som vyjadril poľutovanie aj nad tým, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor nevedel prijať uznesenie, keďže situácia bola remízová na výbore pre zdravotníctvo, a tak vlastne prerokúvame túto petíciu bez návrhu uznesenia, čo do určitej miery takisto vyvoláva a môže vyvolávať určité otázniky, že vlastne o čom tu rozprávame, keď nie je koncovka, nie je konečný cieľ.

  Preto mi dovoľte, aby som podal tento návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k petícii občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva: „Národná rada Slovenskej republiky v súlade s § 133 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov A. prerokovala petíciu občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva, B. berie na vedomie petíciu občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva, C. žiada vládu Slovenskej republiky 1. zachovať slobodný výber zdravotnej poisťovne pre občana, 2. nepresadzovať ani nepodporovať vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne, 3. zachovať rovnocennosť všetkých štátnych a neštátnych zdravotníckych pracovníkov, nemocníc a zdravotných poisťovní, 4 zachovať právo dosahovať primeranú odmenu vo forme zisku pre zdravotníckych pracovníkov, nemocnice a zdravotné poisťovne.“ Dámy a páni, táto časť C sú prepísané požiadavky z petície občanov. Poprosím vás o podporu tohto uznesenia. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi.

  S faktickou poznámkou sa prihlásila pani poslankyňa Mária Sabolová ako jediná. Končím možnosť prihlásenia sa s faktickou poznámkou na predrečníka. Pani Sabolová, máte priestor na faktickú poznámku.

 • Ďakujem pekne. Na začiatok chcem vyjadriť podporu návrhu uznesenia, ktorý predložil pán predseda výboru pre zdravotníctvo. Očakávala som, že takýto návrh príde práve z výboru, to už, myslím, pán predseda zhodnotil.

  Ja si na rozdiel od kolegov z vládnej koalície, myslím, že je tu legitímny návrh a názor občanov Slovenskej republiky. A čudujem sa, že nemajú dostatočnú a neprejavili dostatočnú empatiu voči občanom práve v tak najcitlivejšej téme, ako je zdravie a zdravotníctvo. Ich záujem bol minimálne vo výbore pre zdravotníctvo pomaly ani nediskutovať a úplne ako zbytočné predniesť na pléne Národnej rady tento návrh, aby sme mohli hovoriť „ako keby o koncepcii zdravotníctva“. Bolo vy veľmi dobré, keby si to vypočuli aj kolegovia z vládnej koalície, keby sa k tomu vyjadrili a keby tu sedel aj pán minister, je to presne to, čo povedal pán predseda výboru, konkrétnejšie potom pri vystúpení v rozprave.

  Chcem ale ešte povedať, že tento priestor pre petíciu mohol ukázať, že aj napriek tomu, že sa vládnej koalícii nepodarilo schváliť dobrý návrh zákona v minulom týždni, mohli aspoň počúvať výhrady prípadné k takejto koncepcii zdravotníctva, kde ideme smerom zakazovania, nie smerom vytvárania podmienok na to, aby sa ten priestor v zdravotníctve zlepšil. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Chcete reagovať, pán spravodajca? Nie.

  Prvým riadne prihláseným, a to za poslanecký klub SDKÚ, je pán poslanec Stanislav Janiš, predseda poslaneckého klubu. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo v rozprave.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, určite všetci uznáme, že petícia a petičné právo je veľká prednosť demokracie, ale takej skutočnej demokracie, a nie takej demokracie, ku akej smeruje súčasná vládna moc na čele so Smerom. A neúčasť pána ministra na prerokovávaní prvej zdravotníckej petície v Národnej rade je toho svetlým príkladom. Jeho ignorantstvo a bojkot prerokovávania tohto bodu programu Národnej rady je vyjadrená, vyjadruje postoj Smeru k občanom a k petičnému právu.

  Tento inštitút demokracie je o tom, aby sa občania verejne aj písomne vyjadrili k veciam, ktoré sa dejú v spoločnosti alebo ktoré sa v spoločnosti majú diať, aby písomne upozornili a požiadali inštitúcie, aby sa ich upozornením zaoberali a prijímali opatrenia.

  Petíciu vyše 150 000 občanov Slovenskej republiky petičný výbor predložil do Národnej rady v predstihu, tak aby sa o nej rokovalo skôr, ako bude Národná rada rokovať a prijímať rozhodnutia, ako bude prijímať legislatívne normy, ktoré logicky súvisia s petíciou. Toto je tá výsada demokracie, páni a dámy z koalície.

  Petícia sa rozbehla vzhľadom na vyjadrenia a zámery ministerstva zdravotníctva a vlády Slovenskej republiky ohľadne prípravy legislatívy na likvidáciu neštátnych zdravotných poisťovní a vytvorenia jednej monopolnej štátnej poisťovne. Rozbehla sa preto, že ministerstvo zdravotníctva a vláda sa pripravovala definovať verejnú minimálnu sieť len zo svojich štátnych zariadení.

  Petíciu predložili občania do Národnej rady preto, aby upozornili nás, poslancov Národnej rady, ich volených zástupcov, a požiadali nás o to, aby sme si ich vypočuli, petíciu prerokovali, diskutovali a potvrdzovali alebo vyvracali ich argumenty a aby sme toto všetko urobili pred tým, ako definitívne rozhodneme.

  K čomu ste sa rozhodli vy, dámy a páni z koalície a hlavne zo Smeru. Rozhodli ste sa k tomu, že kašlete na nejakých 159 000 občanov, ich rodiny, ich známych a všetkých, čo zdieľajú podobný názor a požiadavky na petíciu. Prijali ste si zákon, aký chcete, a keď ste ho prijali, obratom ste predložili na rokovanie Národnej rady petíciu, skvelý manéver, akoby plne rešpektujúci spomínaný inštitút petičného práva. Najskôr si prijmete, čo chcete, a potom sa obrátite tvárou k ľuďom a spýtate sa, čo to vlastne tí ľudia chceli? Najskôr si prijmete zákon, ktorý logicky súvisí s petíciou, a potom sa obrátite k ľuďom a sa spýtate, čo to tí ľudia vôbec chceli? Je to výsmech do tváre ľudí, do tváre zdravotníkov, ktorým ste pred voľbami sľubovali modré z neba. Týchto ľudí aj s ich pacientmi ste jednoducho poslali do kelu. Poslali ste ich do kelu. Už vás nezaujímajú, už ich nepotrebujete, vládnete, rozdeľujete si peniaze, nabaľujete sa a to, čo bude po vás, vás netrápi. Pritom zo sektora zdravotníctva ešte nikdy nebola v Národnej rade predložená petícia, ktorá by dosiahla viac ako 100 000 podpisov, nikdy, prvýkrát občan sa domáha, pacient sa domáha a vy naňho kašlete. Prečo ste sa báli rokovať o petícii? Prečo ste sa báli rokovať o tom, že slobodný výber zdravotnej poisťovne pre každého občana považujú občania za jeden zo základných princípov fungovania verejného zdravotného poistenia? Význam zachovania tohto princípu sa opakovane potvrdil v štrnásťročnej existencii pluralitného modelu zdravotného poistenia na Slovensku. Tento systém plurality sa zaviedol za vlády HZDS a SNS, dámy a páni. Prečo ste sa báli rokovať o tom, že zachovať rovnocennosť všetkých štátnych a neštátnych zdravotníckych pracovníkov, nemocníc a zdravotných poisťovní je dobré nielen pre zamestnancov, nielen pre poisťovne, ale hlavne pre pacientov, pre občanov? Prečo ste sa báli rokovať o tom, že je tu diskriminácia neštátnych zdravotníckych zariadení oproti štátnym, že nemajú rovnaké pravidlá, že štátne sa môžu zadlžovať a dlh sa platí z daní všetkých, teda aj z daní zamestnancov neštátnych zdravotníckych zariadení? Prečo ste sa o tom báli rokovať? Teda nie efektivita, nie výkony, ale zriaďovateľ je ten kľúč ku platom a odmeňovaniu. A potom sa na platy v štátnych zariadeniach skladajú aj zamestnanci neštátnych zariadení. Tomuto sa hovorí diskriminácia. Toto vy považujete za normálne, lebo sa o tejto diskriminácii ani baviť nechcete. To, že to považujete za normálne, dosvedčuje aj vami minulý týždeň schválená verejná minimálna sieť zdravotníckych zariadení.

  Dámy a páni z koalície a hlavne zo Smeru, ak už kašlete na neštátnych zdravotníkov, prečo kašlete aj na ich pacientov? Aké kritériá ste zvolili pri definovaní siete, siete, ktorá má byť pre pacienta, pre občana, nie pre biznis? Bola to kvalita služieb alebo bola to efektivita služieb? Bol to počet obyvateľov v regióne alebo rozsah poskytovaných služieb? Bola to dostupnosť pacienta, napr. geografia územia? Nič z toho, páni a dámy, žiadne kritériá to neboli, lebo o nich ani neviete a sami ich hlavne nepotrebujete. Vy nepotrebujete žiadne kritériá, lebo si myslíte, že ak bude všetko štátne, teda vaše, občania budú spokojní. Mýlite sa. Sídla súdov zahusťujete podľa počtu obyvateľov alebo sily regionálneho lobingu. A pritom ten sudca môže raz za čas podľa potreby prísť do regiónu súdiť, ale nemocnica do regiónu prísť nemôže. Smerujete do minulosti.

  Pozrime sa na dlhy v zdravotníctve v súvislosti s vašou sieťou. Štátne nemocnice k 30. 6. mali dlh podľa správy pána ministra Valentoviča 2,8 mld. korún. Po vašom nástupe do vlády vzrástol v zdravotníctve dlh za pol roka vo vašich zariadeniach z 2,8 mld. na 4,4 mld. korún, teda o 1,6 mld. za 6 mesiacov, je to skoro 300 mil. mesačne. K 30. 6. 2007 opäť dlh rastie, už je na 5,3 mld. korún. V skutočnosti však tento dlh je oveľa, oveľa väčší, lebo tieto dlhy, ktoré sa spomínajú v správe pána ministra, sú len istina. Správa pána ministra nič nehovorí o príslušenstve, ku ktorému sa jeho nemocnice v zmluvách zaviazali v prípade, ak nebudú platiť načas. A ony načas neplatia.

  Čo sa týka štátnych nemocníc, štátnych nemocníc transformovaných na akciové spoločnosti, sa v správe pána ministra konštatuje len stručne: „V zásade treba povedať, že zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti si plnia svoje záväzky v lehote splatnosti.“ Zopakujem, ide o správu pána ministra, ide o jeho nemocnice, ktoré sú akciové spoločnosti. Zopakujem: „V zásade treba povedať, že zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti si plnia svoje záväzky v lehote splatnosti.“ Teda sa nezadlžujú. Natíska sa otázka, tak prečo vláda Roberta Fica sa rozhodla zastaviť transformáciu nemocníc a presadzuje neustále štátne príspevkové organizácie v zdravotníctve. Prečo to robí? Je to úplne legitímna otázka a je na ňu aj úplne normálna odpoveď. Totižto v akciových spoločnostiach sa nedá tak kradnúť, ako sa dá kradnúť v štátnych príspevkových organizáciách. V akciových spoločnostiach sa nedá tak kradnúť, ako sa dá kradnúť v štátnych príspevkových organizáciách, ktoré presadzuje vláda Roberta Fica.

  Ďalšia pikoška z hospodárenia nemocníc ministra Valentoviča. Najvyšší dlh nemocníc je voči súkromnému sektoru, a to voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Z celkového dlhu nemocníc je najvyšší dlh voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, a to vyše 53 %. Pán minister a vládny Smer robí pri silnejšej korune voči euru a doláru, a distributéri nakupujú lieky za doláre a eurá, pri silnejšej korune, pri tomto všetkom väčšie a väčšie dlhy v liekoch? Vy robíte pri znížení DPH o 9 %, teda pri znížení cien pre zdravotnícke zariadenia o 9 % väčšie a väčšie dlhy v zdravotníctve na liekoch a špeciálnom zdravotníckom materiáli? Dámy a páni, znížením DPH ste obrali štátny rozpočet, teda občanov, o miliardy korún. Kde skončili tieto peniaze? Štát ich nemá, nemocnice ich nemajú, ľuďom lieky nezlacneli. Kde sú? Viete, kde sú? Sú mimo zdravotníctva, sú u dodávateľov liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu a u vlastníkov týchto firiem. Tam je vaša znížená DPH, tam je posilňovanie koruny. Je to u distributérov liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu a u vlastníkov týchto firiem. Miliardy urobilo zníženie DPH sekeru štátnemu rozpočtu. A týmito miliardami sa pomohlo súkromnej sfére.

  Máme na jednej strane srdcervúci boj Smeru proti súkromným zdravotným poisťovniam, že vraj v mene pacienta, a na druhej strane únik miliárd korún pre súkromné spoločnosti. A to nehovorím ešte o predražených nákupoch diagnostických a terapeutických prístrojov za ministrovania pána Valentoviča. A do tohto hospodárenia nemocníc ministra Valentoviča príde verejná minimálna sieť z dielne toho istého ministra skladajúca sa výhradne len zo štátnych nemocníc a vláda premiéra Fica ju v pohode schváli, 34 štátnych nemocníc bude mať zo zákona zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Je to 34 štátnych nemocníc. A ostatné zariadenia so zbytkom peňazí, čo zostane po štátnych, medzi sebou súťažte. Ako sa to dá nazvať? Ako absolútna neschopnosť čokoľvek robiť normálne v zdravotníctve, absolútna neschopnosť kombinovaná s výsmechom zdravotníkom, lekárom, zdravotným sestrám a pacientom. Nijako ináč sa nedajú charakterizovať vaše kroky v zdravotníctve. A aj o tomto je petícia 159 000 občanov, petícia, ktorú ste nechceli prerokovávať a ktorú prerokovávate. Alebo sedíte tu len nasilu. Vôbec sa vám nečudujem, že z otvorenia debaty v parlamente na tému zdravotníctvo máte strach. A nebudem sa čudovať, keď to občan, pacient, nakoniec i volič pochopí. Ďakujem vám.

 • Ďakujem pekne.

  S faktickou poznámkou na vystúpenie pána Janiša sa neprihlásil nikto.

  Ďalším písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Peter Miššík. Pán poslanec, nech sa páči, máte priestor v rozprave.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja budem oveľa stručnejší ako môj predrečník, pán predseda poslaneckého klubu SDKÚ – DS Stanislav Janiš. Povedal väčšinu z tých vecí, o ktorých som chcel hovoriť, a preto sa budem sústreďovať na to, čo sa dialo od času, kým prišla petícia 160 000 ľudí tejto republiky do parlamentu Slovenskej republiky ako najvyššieho zákonodarného orgánu.

  Udialo sa to, že v zmysle rokovacieho poriadku pán predseda parlamentu dal najprv preskúmať platnosť podpisov pod touto petíciou, čo sa overilo, že ich je viac ako 100 000. To znamená, že sa mohlo postupovať v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku, a to najmä § 133. Pán predseda parlamentu v súlade s rokovacím poriadkom pridelil na prerokovanie petíciu dvom výborom. Za gestorský určil zdravotnícky výbor, tak ako o tom hovoril vo svojom príhovore pán spravodajca. A ako druhý, čo už býva zvyčajné, určil na jej prerokovanie Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, lebo predpokladám, že bol aj zvedavý nielen na názor tohto výboru, na ktorý sa väčšinou odvoláva, ale chcel aj vedieť, ako asi treba v tejto veci postupovať. Tu sa trošku zastavím, a to preto, že ústavnoprávny výbor sa najprv nevedel stretnúť kvôli tomu, že bol pán predseda služobne vzdialený, preto sme tretina členov požiadali o mimoriadne alebo rýchle zvolanie tohto ústavnoprávneho výboru. A nakoniec rokovanie tohto výboru sa uskutočnilo v takom časovom predstihu, že sa dalo zvládnuť, to, čo sa na výbore udialo.

  Udialo sa nasledovné. Bolo predložené uznesenie, v zmysle ktorého výbor konštatoval, že petícia spĺňa podmienky ustanovené zákonom, a preto by ju malo prerokovať plénum Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som však na tomto ústavnoprávnom výbore vystúpil s pozmeňujúcim návrhom alebo rozširujúcim návrhom, ktorý nakoniec bol schválený do tohto uznesenia a ktorý o. i. hovoril o tom, že túto petíciu bude potrebné predradiť pred bod, ktorý bude rozhodovať o príslušných zákonoch, ktorých sa petícia dotýka. Musím tu sa verejne poďakovať aj tým ľuďom z vládnej koalície, ktorý za takéto uznesenie hlasovali. Špeciálne spomeniem pani poslankyňu Tóthovú, ktorá aj vystúpila v rozprave na ústavnoprávnom výbore. A konečné hlasovanie za to, aby tento bod bol predradený pred bod, ktorý mal prerokúvať tieto zákony, vlastne pani poslankyňa Tóthová taktiež podporila. A výsledný efekt bol ten, že osem hlasov bolo za, nikto nebol proti a boli len tri zdržania pri tom, že náš výbor má 12 členov. Dosť ma to prekvapilo, príjemne prekvapilo. Ale treba povedať, že v ústavnoprávnom výbore sa dosť odosobňujeme od vecí, ktoré sa týkajú poväčšine tej veľkej politiky, a snažíme sa rokovať v súlade s rokovacím poriadkom.

  Tu mi ale nedá nespomenúť, že takéto uznesenie pán predseda parlamentu určite videl, pretože záverom uznesení býva vždy, že toto uznesenie mu patrí do rúk a on by mal podľa neho postupovať. Mňa mimoriadne prekvapilo to, že predseda parlamentu, ktorý už vo svojej úvodne reči pri svojej inaugurácii hovoril o tom, že tu bude vládnuť iná politická kultúra, sa v zmysle týchto slov v inauguračnom prejave odvtedy nespráva. Nespráva sa tak ani v tomto prípade, kde sa mohol oprieť o uznesenie ústavnoprávneho výboru. Mňa veľmi mrzí, že dnes nevedie schôdzu. Myslím si, že petícia občanov by si to bola zaslúžila. A aj by som mu dal tú otázku, ktorú mu dávam teraz, keď tu nie je, že prečo nepostupoval v súlade s uznesením ústavnoprávneho výboru, keď inokedy sa na uznesenia tohto výboru veľmi rád odvoláva.

  Vážené dámy a páni, ja som naozaj chcel poukázať na to, čo sa deje v tomto parlamente. Chcel som poukázať na to, že je minimálne neslušné takéto množstvo občanov, povedzme si to aj ináč, možno voličov nechať až v druhom rade. V prvom rade si vybavíme naše politické veci, vybavíme si politickú agendu a ak už nebude cesta späť, pretože sme to zvládli hlasovacou mašinériou, potom ich necháme, nech si tu rozprávajú, čo chcú, my si tu rozprávať, čo chceme, budeme aj naďalej a dúfame, že to bude zmysluplne počúvané, pretože my väčšinou hovoríme pravdu. A pravdou je aj to, že pán predseda parlamentu mal postupovať tak, ako som to naznačil v týchto mojich vetách.

  A na záver dovoľte, aby som sa vyjadril možno ešte k meritu veci, o čo tu vlastne kráča. Ak máte pred sebou všetci Ústavu Slovenskej republiky, pozrite sa, je tam jeden čl. 55, na ktorý sa aj predseda vlády veľmi rád odvoláva. Sú to dva odseky. Ja len zacitujem. Odsek 1 hovorí: „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekonomicky orientovaného trhového hospodárstva.“ Podčiarkujem posledné dve slová, „trhové hospodárstvo“. A odsek 2 hovorí: „Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Podrobnosti upraví zákon.“ Tak ako tieto dva odseky v praxi uplatňujete vy z vládnej koalície, ste ukázali práve týmito zákonmi, ktoré ste prijali tento týždeň. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem.

  Posledným písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Pavol Frešo. Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo v rozprave.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vážený pán..., a tu sa to začína, tu sa to začína, lebo tak ťažko, ako sa mi písal tento prejav, tak už sa mi dávno, dávno nepísal. Žiada sa mi naozaj dodať na začiatok, že prerokúvanie petície až po schválenie zákona, ktorému viac ako 150 000 občanov povedalo jasné nie, je prejavom arogancie vládnej moci. Možno sú to tvrdé slová, ale je to úplne namieste. Prvý, kto túto aroganciu urobil, bol pán predseda parlamentu, ktorému zdravotníctvo z jeho bývalého pôsobenia by malo byť blízke. A špeciálne by mu malo záležať na tom, aby okolo zdravotníctva dal najavo, že je z tejto témy vyviazaný. On miesto toho túto petíciu zdržal a zaradil ju na rokovanie až po zákone, o ktorom táto petícia priamo pojednáva. To nie je nejaký nedostatok alebo nejaké nedorozumenie, ale je to priamo nedostatok demokratického cítenia. A je to úplne jasný výsmech všetkým občanom, ktorí tú petíciu podpísali. Ja som si kládol otázku, ako je to možné. Napadla mi jediná odpoveď. A to je tá, keďže pán predseda Smeru si nevšimol, že je november 1989 alebo že bol a že niečo v spoločnosti sa zmenilo, tak pravdepodobne pán predseda parlamentu ho nasledoval.

  To, čo ma vyrušilo ešte viacej, vážení kolegovia, kolegyne zo Smeru, je, že keď náš predseda klubu navrhol, aby sme túto petíciu predradili, čo je úplne logické, voči čomu nemôže mať nikto žiadne námietky, a pevne verím, že aj vy v súkromí chápete, o čom hovorím, tak znova ste potvrdili toto rozhodnutie, že nie, budeme rokovať o merite veci až po veci samotnej. Toto považujem naozaj za ukážku arogancie moci.

  A na začiatku to, čo ma vyrušilo, tak v tomto bode to je to, že hlavným ignorantom je pán minister, ktorý absolútne, ale absolútne sa neunúva, aby sa vyjadril k tomu, čo si 150 000 ľudí nielen myslí, ale čo sú ochotní aj dať na papier a podpísať. Táto forma naozaj nemá veľmi v demokracii miesto. Ja chápem, že je to možno podľa parlamentnej procedúry, ale je to úplne proti logike demokracie, úplne proti logike, ako by mal parlament zaobchádzať s hlasom ľudu.

  Ďalší z dôvodov, ktorý mi napadol, lebo nikto z vás sa nevyjadruje, samozrejme, ani pán predseda tu nie je, kde by nejako ospravedlnil alebo vysvetlil svoj postup, je, že vládna moc chcela dať signál, signál občanom, aby im prešla chuť podpísať nejaké petície, aby im prešla chuť podpisovať nejaké petície tým, že ich bude systematicky zaraďovať alebo inými obštrukciami dosiahne to, že dané veci sa budú prerokovávať až po veci samotnej alebo sa nebudú prerokovávať vôbec, alebo sa prijmú nejaké iné riešenia. Tak vlastne odrádza ľudí od toho, aby vyjadrovali svoju vôľu. Inými slovami, beriem to tak, že namiesto toho, aby úroveň demokracie a počúvania slov a občanov vzrástla, tak táto úroveň je potláčaná a je aj týmto v zásade síce možno legálnym spôsobom, ale veľmi, veľmi proti duchu demokracie stláčaná na nižšiu úroveň.

  Preto mi nezostáva nič iné, a ja budem seriózny, ako zareagovať na niekoho, kto nevystúpil síce dnes, ale vystúpil tu predtým opakovane a dokonca aj včera v televízii. Zareagujem na pána podpredsedu Číža, nakoľko síce ako právnik predsa len aspoň nejaké ekonomické argumenty uviedol. Pán Číž hovoril o zdravotnom poistení, ako by to bolo zdravotné sporenie. Tu by som ho chcel upozorniť, že poisťovňa pracuje na báze toho, že zbiera od klientov poistné a vykrýva im poistné udalosti, v tomto prípade zdravotné výkony. Je úplne zhodné poistenie zákonné automobilov so zdravotným poistením, skrátka, máte auto, platíte zákonné poistenie, pracujete, dávate odvody alebo aj keď nepracujete, dáva za vás štát odvody na zdravotné poistenie. Je to asi jediný ekonomický argument, ktorý som našiel, veľmi chabý, nakoľko si mýli sporenie s poistením. Ale považoval som za čestné aspoň na tento odpovedať.

  A čo sa týka samotnej petície o jej duchu. V petícií občania, ktorí sú úplne slobodní, a to nielen na základe ústavy, ale aj na základe povahy vecí, hovoria, nechajte nám slobodnú možnosť výberu poisťovne, v ktorej chceme byť poistení, a my si vyberieme a my sa rozhodneme. To, čo hovorí z minulého týždňa schválené zákonné znenie, je, urobme prvý krok smerom k tomu, čo pán neprítomný minister naznačil ako svoje politické zadanie alebo oznámil ako politické zadanie. A to je vytvorenie len jednej štátnej poisťovne čiže presný opak toho, čo občania žiadajú v petícii.

  Ja by som chcel ešte raz apelovať na vážených socialistických kolegov, aby zvážili, že možno nie každý chce byť v štátnom poistení, možno nie každý chce byť ošetrený v štátnom zariadení, a pre tých, ktorí si to aj sami platia vo svojom poistnom a sami si chcú vybrať, kde chcú byť ošetrení, či v poistení, túto možnosť zachovali, a nie nejako diktátorsky vnucovali iné riešenia. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

 • Ďakujem.

  S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Freša sa prihlásili pani poslankyňa Rosová, pán poslanec Kužma, pán poslanec Bobrík, pán podpredseda Národnej rady Číž. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou na vystúpenie predrečníka.

  Slovo má pani poslankyňa Rosová. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Predrečník ma priviedol vlastne k záveru, že pokiaľ sme tu minulý týždeň mnoho hovorili o symboloch, v skutočnosti nielen rokovania o deklarácii a o zákone o Andrejovi Hlinkovi, ale aj rokovanie o zdravotnom poistení a dnes o petícii je omnoho viac symbolické ako faktické. Vládna koalícia tým návrhom zákona, ktorý sme prerokúvali minulý týždeň, musela symbolicky ukázať, že bude plniť svoje volebné sľuby a svoje záväzky v triednom boji napriek tomu, že to nemá vôbec žiadne opodstatnenie, preto, lebo dobíja sa do otvorených dverí. Ani koruna zo zdravotného poistenia nešla v minulom roku, ako viete, inde než naspäť do zdravotníctva. Takže žiaden problém, ktorý by bolo treba riešiť, neexistoval, ale symbolicky bolo treba ukázať, že zatočíme so súkromnými zdravotnými poisťovňami. Taktiež je symbolické to, že musíme túto petíciu prerokúvať až teraz, potom, ako už je všetko rozhodnuté. Ide o naozaj gesto, o demonštráciu sily a o demonštráciu toho, že občan je na poslednom mieste a prvotná je moc. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Ďalším prihláseným s faktickou poznámkou je pán poslanec Štefan Kužma. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Pán kolega, je úplne jasné, že úlohou zadania mať jednu zdravotnú poisťovňu na Slovensku je len to, aby politická strana Smer mohla rozhodovať o každej jednej miliarde z tých miliárd korún, ktoré v zdravotníctve sú. Manažment tejto nemocnice nás politicky počúva, dostane peniaze. Tento lekár nás počúva, tak dostane včas zaplatené, nepočúva, bude čakať aj celé mesiace. Veď toto sme presne mali pred pár rokmi, kde boli obrovské rozdiely, komu kedy a ako sa zaplatilo. Čiže je to čisto nástroj na politické vydieranie veľmi veľkej skupiny týchto obyvateľov. Budú rozhodovať podľa vzťahu k tejto politickej strane. Osobne sa veľmi čudujem ďalším dvom partnerom, že na toto pristúpili, lebo skôr či neskôr to bude aj na ich úkor.

 • Ďalším prihláseným s faktickou poznámkou je pán poslanec Anton Bobrík. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, pán poslanec, vo vašom vystúpení, samozrejme, rezonovali tie isté argumenty, ktoré sme si vypočuli aj na výbore. Ten výbor sa touto otázkou zaoberal, rokoval o tom, vystúpili prakticky všetci poslanci, ktorí sú zo zdravotníckeho výboru. Jednoducho prišli sme k záveru z našej strany, zo strany Smer – sociálna demokracia, našich koaličných partnerov, že petícia, ktorá bola predložená, obsahuje vlastne požiadavky, ktoré nie sú relevantné tomu, čo vlastne zákonom, a to stále vy, nám natláčate do úst a do vlastne zákona, zachovanie slobodného výberu zdravotnej poisťovne pre občanov nie je. Je. Bude. Je naďalej. Ja som nezistil, že by niečo takéto bolo v tomto zákone, ktorý sme prijali. Nepresadzujeme, nepodporujeme vytvorenie jednej zdravotnej, nie je zatiaľ v parlamente takýto návrh. Že boli takéto vyhlásenia niektorých politikov, môže byť. Ale my sme vo výbore konštatovali, že toto nie je. Takisto rovnocennosť všetkých štátnych je zachovaná. A zachovať právo dosahovať primeranú odmenu vo forme zisku, diskutovali sme tu o tom aj minulý týždeň. Naozaj ide o to, vrátiť zisk do zdravotného poistenia a hlavne pre zdravotníckych pracovníkov, nemocnice a zdravotné poisťovne. To je všetko. Ďakujem.

 • Ďalej sa s faktickou poznámkou prihlásil pán podpredseda parlamentu Miroslav Číž. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Frešo, ja vám vcelku ďakujem za nezvykle pokojný prejav. A dovoľte teda, keďže ste ma spomínali, aby som zaujal stanovisko. No ďakujem vám za to, že ste mi vysvetlili, ako ja teda tomu nerozumiem a vy tomu rozumiete. Budem nad tým rozmýšľať, pán poslanec, čo ste mi všetko navyprávali teraz.

  Ale čoho by som sa chcel dotknúť, to je otázka toho, že pokúšate sa vytvoriť predstavu, ako keby sme my teraz ako len dramaticky si nevážili názor občanov. Neviem rôzne formálne vypočítavate veci, ktoré sme mali urobiť a neurobili a podobne. Pán poslanec, vaša strana a teda nepriamo aj vy ste urobili všetko preto, aby akákoľvek forma priamej demokracie na Slovensku neexistovala. História referenda a postoj vašej strany v tomto smere sú absolútne zrejmé.

  Druhá vec, otázka toho, do akej miery sú zrazu pre vás relevantné záujmy a potreby občanov. Veď práve táto zdravotnícka reforma vykazovala až 70-percentný nesúhlas občanov, pán Frešo. Škoda, že vás to vtedy nemrzelo a že ste ten súhlas nejakým spôsobom už vtedy nehľadali. Dneska sme svedkami masívneho vymývania mozgov na Slovensku. Dokonca zdravotné poisťovne časť peňazí, ktoré sú určené na zdravotnú starostlivosť, venujú na rôzne formy a opäť veľmi drahých marketingových akcií a míňajú tie peniaze na šoty, inzeráty a na všetko možné. Tejto veľkej kampani časť občanov podľahla, ale iba v tej časti, že sa podarilo prepašovať vám takým malým v boku v tej vašej petícii teda aj zisk zdravotných poisťovní.

  Chcem vás ubezpečiť, že všetci, ktorí mali sa s tým zoznámiť, sa veľmi podrobne zoznámili s touto petíciou a vôbec ju neberú na ľahkú váhu. Jednoducho chápu jej kontexty.

  A treba zobrať do úvahy aj to, pán Frešo, že mechanizmus prerokúvania si vymýšľate. V rokovacom poriadku taký nie je. A myslím, že stanovisko klubu aj Národnej rady v tomto smere je štandardné.

 • S reakciou na faktické poznámky chce vystúpiť pán poslanec Frešo. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

  Takže k pani kolegyni Rosovej. Výraz „triedny boj“ je presne to, čo mi prichádza na um nielen pri tejto petícii, ale aj pri niektorých iných vyjadreniach politikov zo strany vládnej koalície.

  Tým sa dostávam aj k pánu Bobríkovi, ktorý hovorí o vyhláseniach niektorých politikov. Ja by som ho chcel upozorniť, že hovorí o vyhláseniach pána predsedu vlády, ktorý hovorí, že chcete, aby bola jedna zdravotná poisťovňa. Ja chápem, možno pán predseda vlády a váš predseda je i nám tak niektorý politik, ale my ho berieme vážne, nakoľko vy sa podľa neho správate.

  K pánu Čížovi. Nerozumel som tomu, o akom stavaní sa k referendu rozpráva. Pokiaľ viem, tak skorej v jeho koalícii je strana, ktorej minister vnútra referendum zmaril. Možno toto by mohol si predebatovať na pôde Koaličnej rady. Ale čo sa týka vykladania rokovacieho poriadku a čo sa týka vykladania jeho ducha, ja som spomenul asi legálny spôsob, ale proti duchu demokracie.

  Pán Číž, to, že tu nie je minister zdravotníctva, to, že tu nie je predseda parlamentu, je jednoducho hanba. To sa nedá nijako obísť tým, že mi poviete, že niekde si to vzadu podrobne prečítali.

  A čo sa týka tej ekonomickej časti, na ktorú ste reagovali, berte to tak, že ja som s vami o tom polemizoval, nakoľko žiaden iný tak vážny názor som tu nepočul. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Frešo bol posledný prihlásený do rozpravy písomne. A teraz sa pýtam, kto z pánov poslancov, resp. z kolegýň poslankýň sa chce prihlásiť do rozpravy ústne. Čiže sú to pani Mária Sabolová, pán Ján Zvonár, pán Viliam Novotný, pán Pavol Abrhan, pán Tibor Bastrnák, pán Rudolf Bauer, pán Jaroslav Ivančo, pán Peter Markovič a pán Ivan Mikloš. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne.

  A slovo dávam pani poslankyni Márii Sabolovej. Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, tak ako som už vo faktickej poznámke reakciou na pána predsedu výboru povedala, že je to legitímny návrh občanov Slovenskej republiky vyjadriť názor na dianie, ktoré sa v oblasti zdravotníctva vytvára, tak chcem veľmi krátko vystúpiť s tým, že prečítam niekoľko názorov, ktoré zaznievali počas predchádzajúceho obdobia, môžeme povedať, v priebehu predchádzajúceho polroka, prečo vlastne je aj petícia a požiadavka občanov Slovenskej republiky na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva. Veľmi dobre viete, že petícia začala už v auguste tohto roku. A bola reakciou na niektoré vyjadrenia. A ja si dovolím ich pánom poslancom prečítať, lebo aj vo faktických poznámkach, keď reagovali na predrečníka, zaznelo, ako keby sa tu nič nebolo dialo za posledný polrok. Skutočne chýba koncepcia, chýba jasné smerovanie. Môžete mať milión výhrad voči reforme a ministrovi Zajacovi, ministrovi z minulého obdobia, ale vedel jasne, čo chce a ktorým smerom ide. Bohužiaľ, vy ani to neviete. A moje vystúpenie bude spočívať len v niekoľkých vyjadreniach pána ministra, pána premiéra, pretože sme dostali mnohí tento materiál. Ale asi mnohí ste ho hodili do koša, pretože, čo by vládnu koalíciu zaujímali názory ich čelných predstaviteľov. Predseda vlády Fico a minister zdravotníctva sa pokúšali vytlačiť systém pluralitný, nehovorím, len súkromných zdravotných, lebo však štátne majú pod kuratelou. Ale aby sme išli do systému jednej zdravotnej poisťovne, potvrdzujú to výroky nasledujúce, a preto petícia je opodstatnená.

  Pán minister Valentovič sa vyjadril vo februári takýmto asi vyjadrením: „Dostávam denne niekoľko desiatok listov, v ktorých ma občania vyzývajú, aby som urobil koniec všetkým zdravotným poisťovniam a zaviedol systém jednej zdravotnej poisťovne.“ Viete veľmi dobre, že množstvo tých listov sa veľmi ťažko preukazovalo. Neskoršie v Slovenskom rozhlase v Sobotných dialógoch 28. 4. 2007 pán predseda vlády povedal: „Budem úprimný. Ja presadzujem naďalej myšlienku jednej zdravotnej poisťovne.“ Neskôr na to nadviazalo uznesenie vlády č. 462 z 23. mája 2007, ktoré hovorí: „Treba dosiahnuť také legislatívne a inštitucionálne a ekonomické nástroje, ktoré budú postupne viesť k vytvoreniu jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne.“ Neskoršie pán minister Valentovič hovorí 24. mája po uznesení vlády: „Cieľom, ku ktorému sa chceme dopracovať postupnými krokmi, je systém jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne.“ A poďme ďalej. O deň neskôr hovorí pán predseda vlády Robert Fico: „Filozofia je trochu iná, ale cieľ je ten istý, dostať sa k jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovni. Budú sa vytvárať podmienky, ktoré nebudú zaujímavé pre súkromné zdravotné poisťovne.“ Myslím si, že je to skvelá poznámka predsedu vlády a veľmi zákulisný krok na to, akým spôsobom chceme ísť do likvidácie pluralitného systému, ktorý vo svojom programovom vyhlásení vlády táto vláda potvrdila. A neskoršie v júni v Slovenskom rozhlase opäť predseda vlády hovorí: „Chceme vytlačiť súkromné poisťovne z tohto priestoru. Ale chceme ich vytlačiť spôsobom, ktorý nie je napadnuteľný ani právne, ani medzinárodnoprávne, ani politicky, ani nijako inak.“ Myslím, že sme minulý týždeň zažili dva dni, v ktorých takéto smerovanie veľmi nenápadné v legislatíve tejto Národnej rady, ktorú schválila vládna koalícia sama, vidíme. Ale čo je ešte zaujímavejšie, to je to, keď sa vrátime k augustu, keď sa rozbehla petícia, ktorú máme na stole, keď už pán minister Valentovič hovorí: „Jedna poisťovňa nebude.“

  Čiže pýtam sa, či len obava, strach, nevedomosť, lebo nevieme, akým smerom máme ísť, posunula toto myslenie pána ministra. Čiže 14. augusta pán minister hovorí, že jedna poisťovňa nebude. Napriek tomu predkladá do Národnej rady návrhy zákonov, ktoré jasne tlačia na rozbitie systému, ktorý možno nie ideálne funguje, ale začal fungovať. A tak ako na začiatku rozprával pán minister vo výbore, ako budeme očisťovať systém, pán predseda parlamentu ako bývalý poslanec, a budem sa k tomu vracať stále a stále a neustále, mal veľmi silné reči, ja som ho zásadne k reforme a k znalosti v tejto oblasti nepočula vystúpiť v tejto Národnej rade. A preto si myslím, nebudem hovoriť viac o konkrétnych problémoch, povedali sme to pri zákone o zdravotných poisťovniach, budeme o tom diskutovať, dnes už táto petícia, tak ako na začiatku bolo povedané kolegami predrečníkmi, nemôže ovplyvniť zákon o zdravotných poisťovniach. Ale verím, že 160 000 občanov, ktorí vyjadrili svoj názor a ktorí budú určite sledovať kroky v zdravotníctve, budú aj naďalej, poviem, aktívnymi občanmi, využijú svoju občiansku zodpovednosť a budú tlačiť na túto vládu, aby zachovala systém, lebo inak verím, že v najbližších voľbách im svoje hlasy so svojím širokým okolím nedajú a že sa nám podarí udržať dobrú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike.

  Ja môžem povedať za Kresťanskodemokratické hnutie, tak ako som o tom na začiatku hovorila vo faktickej poznámke, podporíme návrh uznesenia pána poslanca Novotného, nie návrh, ktorý sme pred chvíľočkou dostali rozdaný.

  A môžem len povedať, že takýto nezáujem za mnohé roky dozadu ako poslankyňa Národnej rady zo strany predstaviteľov rezortu zdravotníctva a vlády Slovenskej republiky o tak citlivú oblasť, ktorá sa dotýka každého občana a určite stihne každého jedného občana, zastihne ho v nejakej situácii, som tu nezažila. Ja nechcem ísť do konfrontácie, moji kolegovia budú hovoriť aj o ústavnosti predkladaných a schválených zákonov, ale myslím si, že citácie, ktoré sme tu mali možnosť počuť, jasne hovoria, že taký chaos a taká arogancia moci, ako to predviedla vláda Roberta Fica len v tejto jednej oblasti zdravotníctva, nehovorím o zákone, ktorý budeme o chvíľočku prerokovávať, sú neúnosné a škodia Slovenskej republike a občanom Slovenska. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pani poslankyni.

  S faktickou sa nehlási nikto.

 • Reakcia z pléna.

 • Pardon, ale poprosím, pán Bobrík, keby ste sa hlásili v budúcnosti skôr, pretože budeme to veľmi dlho naťahovať. Pán Bobrík, nech sa páči, faktická. Končím možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami.

 • Ďakujem pekne. Budem reagovať rýchlejšie, samozrejme, len poznámkou k tomu, pani kolegyňa Sabolová, Zajac vedel, kam a ktorým smerom chce smerovať zdravotníctvo. Samozrejme, vedel to. A práve my vieme, že týmto smerom nepôjdeme a nechceme ísť. V tom je celý ten rozdiel a problém, ktorý vzniká aj tu v parlamente, pretože my naozaj nepovažujeme zdravie za tovar, ktorým jednoznačne všetko sa pripravovalo a urobili sa zákony na to, aby sa tu vytvoril experiment, ktorý bude ukazovať Európe a svetu, že áno, súkromným systémom zdravotníctva sa dá ísť aj v Európe. Pokiaľ ide o tie tradície európske, ktoré sú tu zo solidárnosti v zdravotníctve, ktoré niekoľko storočí tu pretrvávajú, zrazu chceme ukázať, že to tak nie je, netreba to a môže sa to robiť na základe súkromia, súkromného podnikania, zisku a je to možné takto robiť. Ja si myslím, že to je ten problém, ktorý je. A my hovoríme tomuto nie, takto to nepôjde. A robíme preto opatrenia, aby sa to zvrátilo. V tom je celý rozdiel. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Sabolová s reakciou na faktickú poznámku.

 • Pán kolega z výboru, ak tu dnes tvrdíte toto, čo ste pred chvíľočkou povedali, prečo ste to nezapracovali do programového vyhlásenia vlády? Prečo ste nešli s tým do volieb, čo chcete urobiť? Čiže ak Európa vie, čo chce robiť, ide úplne iným smerom, ale vy idete v tejto legislatíve ako s trhacím kalendárom, bude dnes niečo, zajtra niečo, pozajtra niečo. Veď len ten výpočet tých reakcií predsedu vlády, ministra svedčí o tom, že neviete, kde chcete ísť. Myslím, si, že vaši koaliční partneri HZDS a SNS vedia o niečo lepšie, ktorým smerom by bolo potrebné ísť. Ale vám asi nedochádza, že ste neišli do úpravy a nesľúbili ste ľuďom generálnu zmenu zdravotníckeho systému. Vy ste im len v parlamente v minulom volebnom období ústami niektorých poslancov kričali, čo je zlé, čo nie je dobré, my máme kompletnú reformu, my to všetko pripravíme. Ale programové vyhlásenie vlády o tom nehovorí, čo vy robíte v priebehu roka. Pán poslanec, ja som tu sedela 4 roky v minulom volebnom období, nehlasovala som za reformu, ale poviem, ak ideme nejakým smerom a niečo tu začalo fungovať napriek boľačkám, poďme to opraviť, ale nemôžeme robiť každé dva roky generálnu zmenu a ani to ľuďom nepovedať dopredu, keď idete vládnuť. Keď neviete vládnuť, odíďte a nevládnite, lebo robíte chaos v tejto republike.

 • Pán poslanec Zvonár, do rozpravy.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja by som sa nechcel rozprávať o koncepciách, o tom, kto ako je pripravený, znovu sa vraciame k vzájomnému osočovaniu, chcel by som sa vrátiť k petícii, ktorá je bodom programu.

  Petícia bola načasovaná tak, aby ovplyvnila poslancov pri rozhodovaní v zákone o zdravotných poisťovniach, ktorý mal obmedzovať zisk zdravotných poisťovní. Chcem povedať, že zákonom sa nezrušil zisk zdravotných poisťovní, zákonom sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní. A obmedzil sa iba z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Nikto neobmedzil zdravotné poisťovne v zisku, ktorý sa vytváral z pripoistenia, z doplnkového poistenia, individuálneho poistenia, z racionalizačných opatrení, aby sa trebárs ušetrili peniaze na prevádzkové náklady. Jeden jediný problém je, že sa obmedzil zdravotným poisťovniam zisk, ktorý bol vytvorený z verejného zdravotného poistenia, čo je normálne a čo je štandardné aj v ostatných európskych krajinách. Bolo okolo tohto zákona urobeného množstvo cirkusu, cirkusu, ktorý bol neopodstatnený. Nakoniec vznikla petícia, petícia, ktorá má 4 body. Ale podstatný je posledný, štvrtý bod a z toho štvrtého bodu iba posledná veta. A to je zachovanie práva zisku pre zdravotné poisťovne. Nič ostatné z tej petície nie je ohrozené ani sa nedotýka prijatého zákona a zákonov, ktoré sú na rokovaní v Národnej rade.

  Ja si veľmi vážim názor takmer 160 000 obyvateľov tejto republiky. Takisto si vážim ľudí, ktorí boli v petičnom výbore. Sú to významní ľudia nášho kultúrneho, spoločenského i odborného života. Napriek tomu si myslím, že v tejto petícii bol občan zavádzaný a nevyjadruje táto petícia väčšinový názor občanov našej republiky.

  Na záver by som chcel dať návrh uznesenia Národnej rady k petícií občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva (tlač 457): „Národná rada Slovenskej republiky v súlade s § 133 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov A. prerokovala petíciu občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva (tlač 457), B. berie na vedomie petíciu občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva.“ Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec.

  S faktickými poznámkami sa hlásia páni poslanci Bauer, Martinák, pán predseda aj pán spravodajca Novotný. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou.

  Pán poslanec Bauer, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať pánovi kolegovi Zvonárovi, že buď nie je informovaný, alebo zavádza, lebo ste pán kolega povedali, že nič z tejto petície nie je ohrozené, že teda ide len o 4. bod. Chcem veriť, že je to ten prvý prípad, že nie ste informovaný. A preto vám chcem pripomenúť, že vláda 23. mája 2007 vo svojom uznesení konštatovala, že cieľ maximálneho využitia finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia na úhradu zdravotnej starostlivosti je možné dosiahnuť takými legislatívnymi, inštitucionálnymi a ekonomickými nástrojmi, ktoré budú postupne viesť k vytvoreniu jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne, ako to už viackrát bolo povedané. Bolo to aj v piatok, takže mohli by ste byť informovaný. Aj na to reaguje táto petícia, keď vo svojom 2. bode presadzuje nepresadzovať ani nepodporovať vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne. A s tým súvisí aj 1. bod, kde sa presadzuje zachovať slobodný výber zdravotnej poisťovne pre každého občana. Čiže nejde len o 4. bod, ide aj o tieto body. Nie ste informovaný alebo úmyselne zavádzate občanov.

  Hovorili ste, ďalej, aby petícia bola načasovaná tak, aby ovplyvnila poslancov pred rokovaním. Čoho sa bojíte? Myslíte si, že poslanci sú tak nevzdelaní, že proste takáto jedna petícia ich ovplyvní pred vecným rozhodovaním? To poradie, samozrejme, malo byť také, aby sa prerokovala najprv petícia a až potom zákon o zdravotných poisťovniach. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Ján Zvonár jasnou rečou vyjadril svoj názor na danú petíciu a o tom, že skutočne je zavádzajúca a nevyjadruje väčšinový názor občanov. Vážené panie poslankyne a páni poslanci z opozície, asi ste si doteraz neuvedomili, že demokracia je v prvom rade o väčšine. Buďto nechcete počuť, alebo ste si to skutočne doteraz neuvedomili, a to nielen v tejto petícii, ale vôbec aj počas rokovania parlamentu. Ďakujem.

 • Pán predseda výboru Novotný, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi poslancovi Zvonárovi za to, že ako jediný z vládnej koalície riadne vystúpil v rozprave a povedal svoj pohľad. Nesúhlasím s ním. Aj vo svojom vystúpení, ktoré bude nasledovať hneď za ním, budem sa snažiť ho presvedčiť o tom, že sa mýli, keď tvrdí, že táto petícia je zavádzajúca a je len o zisku, lebo nie je len o zisku, ale o smerovaní slovenského zdravotníctva.

  Ale chcel by som podčiarknuť tú skutočnosť, že ako jediný mal odvahu z vládnej koalície vystúpiť v rozprave a vyjadriť svoj názor, čo si veľmi vážim. Chcem povedať, že, samozrejme, o jeho návrhu uznesenia budeme hlasovať v záverečnom hlasovaní.

  Moja jediná poznámka je, že myslím si, že plénum Národnej rady môže byť trošku odvážnejšie vo vzťahu k vláde, lebo zhodnotiť petíciu slovami, že to berieme na vedomie, znamená, že keby sme neschválili žiadne uznesenie, tak tým, že sme si to vypočuli, to berieme na vedomie, lebo všetci, ktorí sme tu pri vedomí, podľa Glasgow Coma Scale, máme 14 – 15 bodov, tak to berieme na vedomie, lebo sme to počuli. Takže myslím si, že malo by nasledovať nejaké odporúčanie vláde, nech to odporúčanie je akékoľvek. Môže byť aj také, aby sa tým vláda nezaoberala z vášho pohľadu, lebo je irelevantné, sú žiadosti, petície, keď sa vám to tak páči. Ale nejaké odporúčanie vláde by Národná rada mala prijať. Chcem vás informovať, že aj v predchádzajúcom období poslanci vládnej koalície využívali takéto uznesenia Národnej rady, aby dávali často veľmi štipľavé odkazy a uznesenia vláde Slovenskej republiky, ktorá sa tým musela zaoberať, lebo je podriadená vláda parlamentu, a nie parlament vláde. To by si mala uvedomiť aj vládna koalícia a podľa toho by sa mala správať. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec, chcete reagovať? Nech sa páči.

 • K pánovi poslancovi Bauerovi. Nemusí ma poúčať, čo bolo prerokované vo vláde, aké sú návrhy. Ja chcem iba povedať, že pre jednu poisťovňu zatiaľ nebol v tomto parlamente podaný žiadny konkrétny návrh, ktorý by smeroval k vytvoreniu jednej poisťovne. Ja v príspevku, ktorý sa týkal zákona o zdravotných poisťovniach, som povedal, že ak nebudú mať poisťovne rozdielne činnosti, áno, a bude iba formálna pluralita poisťovní, tak nemám problém sa vysporiadať ani s tým, aby ich bolo viacej, ani s tým, aby bola iba jedna, pretože ide zatiaľ iba o formálnu pluralitu poisťovní.

  K pánovi poslancovi Novotnému. To, že so mnou nesúhlasí, je normálne. A v mnohých veciach nesúhlasím s ním. Ak hovoríme o smerovaní zdravotníctva v tomto období, ja hovorím, že zdravotníctvo chce byť pre ľudí. Aj ten zákon, ktorý obmedzoval zisky poisťovní, bol urobený preto, aby ľudia mali viacej peňazí pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Asi ťažko pochopím to, že bude lepšia zdravotná starostlivosť a že bude viacej peňazí aj pre zdravotné poisťovne aj pre zdravotnú starostlivosť, ak budú mať zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia zisk. Asi mi to nejde nejako do logiky, že čím väčší zisk zdravotných poisťovní, tým viacej peňazí v zdravotníctve a tým lepšia zdravotná starostlivosť.

 • Ďakujem.

  Teraz do rozpravy je prihlásený pán predseda výboru Novotný.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy, vážení páni, všetci predrečníci väčšinou začínali slovami, že nebudú hovoriť dlho. Ja budem hovoriť dosť dlho, na úvod vás upozorním, pretože som si dal záležať na tom, aby som urobil podrobnú analýzu tejto petície a trošku ju vystavil do zrkadla doterajších krokov vlády za predchádzajúceho 1,5 roka, ako aby som aj vystavil do zrkadla túto petíciu vo vzťahu k programovému vyhláseniu vlády.

  Vážené dámy, vážení páni, minulý týždeň sme prežili v znamení vážnej diskusie o charaktere zdravotného poistenia na Slovensku. Na záver tejto vášnivej diskusie a po 24-hodinovom koaličnom time out vynútenom protichodnými názormi medzi koaličnými partnermi nakoniec vládna koalícia schválila zatiaľ svoj najhorší zdravotnícky zákon, ktorý výrazným spôsobom mení podmienky pôsobenia zdravotných poisťovní na trhu zdravotníckych služieb. Povinnosť použiť zisk len na zdravotnú starostlivosť je zlou správou ako pre zdravotné poisťovne, tak pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale predovšetkým pre pacientov. Je teda úplným výsmechom fakt, že dnes rokujeme o petícii občanov, ktorí sa vyjadrili k ďalšiemu smerovaniu slovenského zdravotníctva. Vládnu koalíciu zaujímali názory verejnosti len pred voľbami. Skutočnosť, že najprv nevedeli prerokovať petíciu výbory a potom, keď to konečne urobili, vládna koalícia odbojkotovala predradenie petície pred druhé čítanie zákona o zdravotných poisťovniach, len dokresľuje aroganciu moci v podaní vládnej koalície v Národnej rade Slovenskej republiky. Dámy a páni z vládnej koalície, nemuseli ste až tak brutálne povedať ľuďom, že na nich kašlete. Mohli sme v utorok minulý týždeň prerokovať petíciu, schváliť odporúčajúce uznesenie pre vládu. A potom ste to mohli prevalcovať pri zákone o zdravotných poisťovniach. Dosiahli by ste aj tak, čo chcete. Máte 85 poslancov, tak prečo neprejavíte trošku veľkorysosti?

  Veľmi často sa v podaní vládnych poslancov, aj dnes sme toho boli svedkami v podaní pána poslanca Zvonára a pána poslanca Martináka, stretávame s banalizovaním požiadaviek petície, s argumentáciou, že vlastne sa nič také, o čom hovorí petícia, nedeje, že petičný výbor zavádza a šíri paniku medzi ľuďmi. Skúsme si teda prejsť požiadavky občanov krok za krokom. Prvú požiadavku zachovať slobodný výber zdravotnej poisťovne pre každého občana považujeme za jeden zo základných princípov povinného verejného zdravotného poistenia. Význam zachovania tohto princípu sa opakovane potvrdil v štrnásťročnej existencii pluralitného modelu zdravotného poistenia na Slovensku. Možnosť voľby zdravotnej poisťovne viedla k pozitívnemu rozvoju systému zdravotného poistenia. Legislatívne iniciatívy ministerstva zdravotníctva, ktoré boli predkladané už od februára tohto roku, považujeme za závažné porušenie slobodnej voľby. Preto žiadame, aby štátne orgány nepredkladali žiadne ďalšie legislatívne návrhy smerujúce k obmedzeniu slobodného výberu zdravotnej poisťovne. Druhú požiadavku nepresadzovať a ani nepodporovať vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne považujeme za logické v súvislosti so zachovaním slobodného výberu zdravotnej poisťovne. Legislatívne návrhy predkladané do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vychádzajú z uznesenia č. 462 z 23. mája 2007, sú však krokmi, ktoré povedú k vytvoreniu jednej zdravotnej poisťovne. Preto žiadame, aby sa legislatívne návrhy zameriavali na rozvoj, a nie rušenie plurality v zdravotnom poistení.

  Dámy a páni, toľko požiadavky občanov. Ak by ich niekto považoval za neaktuálne, dovoľte mi urobiť malý prehľad o činnosti vládnej koalície na poli zdravotného poistenia za 1,5 roka vládnutia. Programové vyhlásenie vlády, ešte to vyzeralo veľmi dobre, hovorí: „Všetky zdravotné poisťovne budú mať rovnocenné podmienky bez ohľadu na ich právnu formu.“ A táto formulácia je zvlášť pikantná: „Vláda nepripustí také legislatívne zmeny zdravotníckych zákonov, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena Slovenskej republiky tým, že nebude zabezpečená primeraná ochrana domácich i zahraničných investícií.“ To hovorí programové vyhlásenie vlády, za ktoré ste hlasovali, dámy a páni. Čo ale nasledovalo? Bolo to vyhlásenie predsedu vlády Roberta Fica 19. januára 2007, ktorý označil za cieľ zakázať zdravotným poisťovniam nakladať so ziskom a zabezpečiť, aby tzv. poistenci štátu, je to viac ako 3 mil. občanov, ktorí nie sú ekonomicky aktívni, boli povinne poistení len v štátnych zdravotných poisťovniach. Nasledovalo predloženie legislatívnych návrhov ministrom zdravotníctva vo februári 2007, ktoré navrhovali povinné prepoistenie poistencov štátu do štátnych zdravotných poisťovní a zásadné obmedzenie použitia zisku samotnými zdravotnými poisťovňami. Návrhy zákonov zastavila Legislatívna rada vlády pre vysoké riziko ich konfliktu s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami. Dámy a páni, prečítal som, čo ste robili v januári a vo februári. Ale o tom je požiadavka číslo jedna z petície zachovať slobodný výber zdravotnej poisťovne pre každého občana. Vy ste chceli 3 mil. ľudí proti ich vôli prepoistiť. Aký by mali slobodný výber? O tom je ale aj prvý citát z programového vyhlásenia vlády: „Všetky zdravotné poisťovne budú mať rovnocenné podmienky bez ohľadu na ich právnu formu.“ Ako majú mať rovnocenné podmienky, keď im chcete povedať, že sa môžu zaujímať len o 1,5 mil. poistencov, lebo zvyšných 3 mil. poistencov povinne prepoistíte do inej poisťovne? Tieto návrhy z januára a z februára tohto roku sú presne to, čo žiadajú občania v tejto petícii, aby sa nedialo, a je presne to, čo ste napísali v programovom vyhlásení vlády, že robiť nebudete.

  Príbeh ale pokračuje ďalej. Prichádza správa o programe racionalizácie v systéme zdravotníctva Slovenskej republiky 16. mája 2007, v ktorej minister zdravotníctva navrhol vytvorenie modelu jednej zdravotnej poisťovne a vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní, prijatie vládneho uznesenia č. 462 z 23. mája tohto roku, v ktorom sa konštatuje, že treba dosiahnuť také legislatívne, inštitucionálne a ekonomické nástroje, ktoré budú postupne viesť k vytvoreniu jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sa vyjadril nasledovne: „Filozofia je trochu iná, ale cieľ je ten istý, dostať sa k jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovni. Budú sa vytvárať podmienky, ktoré nebudú zaujímavé pre súkromné zdravotné poisťovne. Chceme vytlačiť súkromné poisťovne z tohto priestoru. Ale chceme ich vytlačiť spôsobom, ktorý nie je napadnuteľný ani právne, ani medzinárodnoprávne, ani politicky, ani nijako inak.“ Je to z relácie Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy z 26. mája 2007. Dámy a páni, občania v druhej požiadavke od vás chcú, aby ste nepresadzovali a ani nepodporovali vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne. Je to neopodstatnené? Však ho presadzujete uznesením vlády, výrokmi predsedu vlády. Ako to ide dokopy s programovým vyhlásením vlády, v ktorom hovoríte, že všetky zdravotné poisťovne budú mať rovnocenné podmienky bez ohľadu na ich právnu formu? Keď ich vyvlastníte, alebo vytlačíte z trhu, to majú rovnocenné podmienky? To je rovnocennosť v podaní strany Smer, vyvlastňovať, znárodňovať, vytláčať, to sú rovnocenné podmienky? Čiže požiadavky petície zachovať slobodný výber zdravotnej poisťovne pre každého občana a nepresadzovať a ani nepodporovať vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne boli a sú absolútne opodstatnené.

  Žiaľ, tu sa príbeh nekončí a pokračuje ďalej. Prichádza samotné schválenie novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, ktoré napĺňa citované uznesenie vlády a zakazuje zdravotným poisťovniam slobodne nakladať s dosiahnutým ziskom. K tomuto návrhu zákona vzniesol v medzirezortnom pripomienkovom konaní Protimonopolný úrad nasledovnú pripomienku: „Reálnym výsledkom prijatia navrhovanej zmeny,“ teda už prijatej zmeny, „by však bolo obmedzenie, resp. úplné vylúčenie existujúcej hospodárskej súťaže medzi zdravotnými poisťovňami, nakoľko zmenou statusu zdravotných poisťovní a podmienok ich pôsobenia by stratili motiváciu zotrvať na trhu.“ Rezultátom by teda bola významná redukcia existujúceho počtu hráčov na trhu, resp. až monopolizácia trhu poskytovania verejného zdravotného poistenia. Schválená novela je v kolízii s Ústavou Slovenskej republiky, a preto dnes v opozícii veľmi zodpovedne pripravujeme podanie na Ústavný súd. Totižto len veto prezidenta, resp. Ústavný súd môžu zastaviť nasledujúci krok súkromných zdravotných poisťovní. Tie v piatok pohrozili medzinárodnými arbitrážami. Prvá požiadavka je na 15 mld. Sk voči Slovenskej republike. Pripomínam teda vaše programové vyhlásenie vlády: „Vláda nepripustí také legislatívne zmeny zdravotníckych zákonov, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena Slovenskej republiky tým, že nebude zabezpečená primeraná ochrana domácich i zahraničných investícií.“ Vláda to už pripustila. Pán premiér sa síce týchto medzinárodných arbitráži veľmi neobáva a ja zas nechcem právne špekulovať, som lekár nie právnik. Len konštatujem, že je to o zodpovednosti a kompetentnosti tejto vlády. Je to o zodpovednosti tejto vlády, platiť to totižto bude s veľkou pravdepodobnosťou až tá ďalšia vláda. Čiže sa presne držíte hesla „Po nás potopa“. A je to aj o kompetentnosti tejto vlády, pretože je otázka: Nový dlh štátu neohrozí náhodou prijatie eura? Dámy a páni, musím čestne priznať, že minister Počiatek pred zákonom varoval vládnu koalíciu.

  Ako ďalšia požiadavka z petície je zachovať rovnocennosť všetkých štátnych a neštátnych zdravotníckych pracovníkov, nemocníc a zdravotných poisťovní, zamedziť diskriminácii podľa právnej formy je prirodzenou požiadavkou neštátnych subjektov, ktoré prešli náročným procesom transformácie. Cieľom tohto procesu bolo skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu zdravotného poistenia. Prax dokazuje, že neštátne subjekty sú prínosom pre systém zdravotníctva. Legislatívne iniciatívy ministerstva zdravotníctva týkajúce sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, transformácie zdravotníckych zariadení a ich siete smerujúce do Národnej rady Slovenskej republiky sú v rozpore so zachovaním rovnocennosti. Preto žiadame, aby takéto iniciatívy a návrhy neboli prijaté. Dámy a páni, považujete túto požiadavku za neaktuálnu? Tak čo teda urobila vláda pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za 1,5 roka? Začalo to znovu veľmi sympaticky v programovom vyhlásení vlády: „Vláda podporí vytvorenie podmienok pre transparentnú súťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zároveň podporí vytvorenie systému diferencovaného prístupu pri uzatváraní zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa kritérií efektivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.“ Čo však nasledovalo? Zastavená transformácia zdravotníckych zariadení. Dnes už na základe prvého čítania novely zákona o poskytovateľoch vieme, že žiadna transformácia ani nebude, ostanú príspevkovými, večne sa zadlžujúcimi organizáciami. Prišlo opätovné zavedenie mäkkých rozpočtových kritérií. Aj preto rastú dlhy predovšetkým v štátnych nemocniciach. Potom prišiel pokus zo strany vládnej koalície ochrániť vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred exekúciami. Zlyhal. Ústavný súd prijal podnet na konanie v danej veci. Potom boli súvislo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zneisťovaní rôznymi správami o pripravovanej reštrukturalizácii a optimalizácii siete. A tak chudáci nevedeli, či sa majú snažiť alebo sa nemajú snažiť, či zaniknú alebo nezaniknú, či v sieti zostanú alebo nezostanú, či ich niekto zavrie z Bratislavy, dá alebo nedá príkaz štátnym poisťovniam, aby ich nezazmluvňovali.

  No ako rana z milosti prišla ďalšia Jóbova zvesť minulého týždňa, a to nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti. Vláda Slovenskej republiky v neprítomnosti ministra zdravotníctva, ten sedel v parlamente pri prerokúvaní zákona o zdravotných poisťovniach, schválila minulý týždeň v stredu nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti. Po tri štvrte roku špekulácií, ktoré sa začali vo februári správou o pripravovanej reštrukturalizácii siete zdravotníckych zariadení, zvlášť intenzívne boli v posledných štyroch týždňoch, keď na schválenie čakalo nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti úplne iného znenia a obsahu, ako nakoniec bolo schválené na vláde. Nakoniec vláda schválila najhorší možný variant. Vymenovať 34 štátnych nemocníc ako verejnú minimálnu sieť, je taká miera etatizmu, ktorú si od roku 1992, keď sa začala budovať pluralita zdravotnej starostlivosti na Slovensku, nepamätáme. Odhliadnuc od nervóznych a ostrých reakcií županov, ktorí sú nominantmi vládnej koalície, pána Sedláčka a pána Trebuľu, je ale najhoršou správou skutočnosť, že trpieť bude opäť súťaž a tlak na kvalitu a efektivitu nemocníc. Neveríte? Tak si to poďme povedať. Aký to bude mať vplyv na štátne nemocnice? Poisťovne ich musia zazmluvniť zo zákona v zmysle nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti. Teda zmluvy majú isté. O čo majú súťažiť? Prečo majú tlačiť na efektivitu a kvalitu? Totiž ak budú menej kvalitnejšie alebo nepomerne drahšie, môže poisťovňa zazmluvniť konkurenciu? Nemôže, chráni ich zákon. Ako sa to prejaví v ostatných nemocniciach, ktoré, toto nie sú súkromné nemocnice, sú v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, vyšších územných celkov, sú to neziskové organizácie alebo sú to súkromné nemocnice? Môžu ich zazmluvniť poisťovne, zvlášť tu podčiarkujem slovo „môžu“, lebo nemusia, a to niektorých ešte z kontingentu lôžok verejnej minimálnej siete, niektorých ako verejnú sieť. Teda budú motivované? Ani veľmi nie, lebo pýtam sa: Keď budú efektívnejšie a budú kvalitnejšie, dokonca lacnejšie ako štátna nemocnica, dostanú lepšiu zmluvu? Tak keď im všetko nevyžerie štátna nemocnica, tak možno sa tak stane. Lepšie ale pre ne bude nejako prežívať, lebo nedá sa súťažiť, keď jeden musí dostať a druhý môže dostať. To je úplná deformácia. Dámy a páni, po schválení nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti ešte stále niekto pochybuje o opodstatnenosti požiadavky petície zachovať rovnocennosť všetkých štátnych a neštátnych nemocníc? V programovom vyhlásení vlády ste ale hovorili niečo iné, dámy a páni: „Vláda podporí vytvorenie podmienok pre transparentnú súťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.“ Tak keď je pre vás transparentnou súťažou skutočnosť, že niekoho musíte zazmluvniť zo zákona a druhý musí bojovať, aby mu zostali nejaké kosti, tak potom je to transparentná súťaž v podaní strany Smer.

  Vystúpim k štvrtej požiadavke petície, zachovaniu práva dosahovať primeranú odmenu vo forme zisku pre zdravotníckych pracovníkov, nemocnice a zdravotné poisťovne, čo je imanentnou súčasťou ich aktivít. Legislatívne návrhy predkladané do Národnej rady Slovenskej republiky vychádzajúce z uznesenia vlády č. 462 z 23. mája 2007 sú krokmi, ktoré povedú k nevyváženým motiváciám v sektore zdravotníctva. Žiadame preto, aby takéto návrhy neboli prijaté. Dlho som rozmýšľal, ako sa postavím k tejto požiadavke, či znovu budem citovať a ukazovať, čo ste všetko urobili. A potom som našiel jeden veľmi pekný, veľmi sympatický citát z dennej tlače, ktorý znie nasledovne: „Pokiaľ je ekonomika trhová, tak v nej musí vždy ten, kto podniká, mať nejaký zisk.“ Stopercentne s tým súhlasím. To ale nepovedal Paul Samuelson, ale Ján Slota. Škoda, že sa tým neriadil pri hlasovaní. Povinnosť použiť zisk len na zdravotnú starostlivosť je zlou správou ako pre zdravotné poisťovne, tak pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale predovšetkým pre pacientov. Pýtali ste sa, keďže bude viacej peňazí v systéme, prečo je to zlá správa. Pre zdravotné poisťovne je to zlá správa, lebo stratia motiváciu efektívne alokovať zdroje zverené občanmi z verejného zdravotného poistenia, nakupovať zdravotnú starostlivosť podľa kvality a ceny. Demotivácia jedného z najdôležitejších spoluorganizátorov trhu zdravotníckych služieb sa logicky premietne do najdôležitejších prvkov tohto trhu, u poskytovateľov. Poskytovatelia výrazne stratia motiváciu efektívne hospodáriť a zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Ak ten, kto ich zazmluvňuje, nie je motivovaný ziskom správať sa efektívne pri uzatváraní zmlúv, prečo sa majú poskytovatelia správať efektívne vo svojej ponuke? Veď nikto to od nich nechce, poisťovňa musí minúť všetky peniaze. Ona ich minie, rozhádže, je na nule a je spokojná. Prečo bude tlačiť na poskytovateľa, aby bol lacnejší? Je to preto, lebo chce vytvoriť zisk? Načo ho má vytvoriť, keď ho musí vrátiť do zdravotnej starostlivosti? Minie ho hneď, aby mala pokoj na konci roka s preúčtovávaním. K tomu kľudne prirátajte efekt nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti a výsledok na seba nenechá dlho čakať, uvidíte o rok, čo bude.

  A teraz k najdôležitejšiemu článku v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, k pacientom. O nich to všetko je, čo tu predvádzame už druhý týždeň. Najviac však na dve zlé rozhodnutia vládnej koalície z minulého týždňa doplatia pacienti. Čo bude motivovať poisťovne, aby im ponúkali doplnkové služby, kupovali zdravotnú starostlivosť v lepšej kvalite? Chce mať poisťovňa viac poistencov? Načo by to mala chcieť? Nie je motivovaná ziskom. Bude mať tak viac poistencov, bude narábať s väčšími peniazmi, lepšie, efektívnejšie vedieť nakúpiť? A zostane jej lepší zisk? Nie, musí ho minúť na zdravotnú starostlivosť. Poistenec pre ňu stráca veľký zmysel, aby o neho bojovala lepšou kvalitou ponúkaných služieb a doplnkovými službami. Bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bojovať o pacienta? Prečo by to mal robiť? Štátny má istotu zmluvy zo zákona. Nech teda čaká pacient v čakárni na poradie, resp. na operáciu. Niet sa kde ponáhľať, zo zákona mi musia zaplatiť. Pôjde pacient do súkromnej nemocnice? Môže tam ísť, ale tá je tiež demotivovaná. Nie je veľmi zaujímavé bojovať o pacienta, veď poisťovňa len môže zaplatiť. Aj tak má prednosť štátna nemocnica. A čo bude s kvalitou? Bude sa pre pacienta zlepšovať? Štátna nemocnica nebude motivovaná zlepšovať kvalitu, veď zmluvu musí dostať. Keď bude mať lepšiu kvalitu, do ktorej investuje veľa peňazí, tak dostane lepšiu zmluvu, vytlačí konkurenciu? Načo by to robila? Však zmluvu má istú. Neštátna nemocnica sa tiež nepretrhne, lebo zmluva nebude závisieť od jej kvality, ale od toho, čo sa zvýši.

  Dámy a páni, toľko požiadavky občanov z petície, ale predsa by som si ešte dovolil krátko napínať vašu trpezlivosť a reagoval by som na dva veľmi časté výroky a tvrdenia, tézy, ktoré odzneli opakovane aj tu v Národnej rade.

  Často bolo počuť od predstaviteľov vládnej koalície v súvislosti s touto petíciou tvrdenia, a odznelo to aj dnes, že 155 000 podpisov je jedna vec, ale milióny občanov si myslia niečo iné a podporujú politiku vlády v zdravotníctve. Pán minister Valentovič sa v minulosti odvolával na množstvo podporných listov. Nakoniec sa zistilo, že ich bolo celkom sedem. Ale o tom teraz nechcem rozprávať. Teraz naposledy argumentoval akýmsi prieskumom verejnej mienky. Dovolil som si urobiť prehľad postojov občanov k zámerom ministra Valentoviča a vlády v roku 2007, zverejnené reprezentatívne prieskumy verejnej mienky. Podľa agentúry GfK Slovakia v januári 2007 83 % respondentov nesúhlasilo s obmedzením slobodnej voľby zdravotnej poisťovne, vo februári 2007 60 % respondentov nesúhlasilo s obmedzením slobodnej voľby zdravotnej poisťovne. V marci 2007 podľa agentúry FOCUS viac respondentov nesúhlasilo, ako súhlasilo, s tým, je to 48 % verzus 44 %, aby vybrané skupiny obyvateľov boli povinne poistené v štátnej zdravotnej poisťovni, to boli tie jarné pokusy s prepoisťovaním. V júni 2007 podľa agentúry Polis nadpolovičná väčšina, je to 52,4 %, respondentov nesúhlasilo, aby všetkým občanom Slovenska poskytovala služby iba jedna zdravotná poisťovňa, pričom rozhodné nie povedalo 38 %. V auguste 2007 podľa agentúry MVK 52 % občanov súhlasilo s tým, aby zdravotné poisťovne dosahovali zisk, pričom nesúhlasilo s tým 27 % a 56 % občanov sa vyslovilo, že nedôverujú ministrovi Valentovičovi, že dokáže vyriešiť problémy v zdravotníctve, dôveru mu vyjadrilo 29 % respondentov. V septembri 2007 podľa agentúry Polis občania označili Ivana Valentoviča spolu s Vierou Tomanovou za najmenej kompetentných členov vlády Roberta Fica, keď podporu mu, naopak, vyjadrilo až 3,2 % občanov. A spomeniem tu posledný prieskum, a to k novinke, k nariadeniu vlády o verejnej minimálnej sieti. Podľa agentúry Polis z 1 100 respondentov v dňoch 6. až 7. októbra tohto roku na prvú otázku, ktoré zdravotnícke zariadenia podľa vás poskytujú občanom lepšie zdravotnícke služby, či sú to štátne alebo sú to neštátne, odpovedalo 28 %, že sú to štátne, a 27,8 %, že sú to neštátne, čiže občania si myslia, že aj jedny aj druhé poskytujú kvalitné zdravotnícke služby, a na druhú otázku, tá je zaujímavá, či súhlasia s postojom premiéra Roberta Fica, ktorý vyhlásil, že do tzv. minimálnej siete zdravotníckych zariadení, t. j. tých, s ktorými budú zdravotné poisťovne povinné uzatvárať zmluvy, by mali patriť iba štátne nemocnice, súhlasne odpovedalo 27 %, nesúhlasne odpovedalo 53 %, občania si chcú vybrať.

  A poslednou tézou tvrdení, pri ktorom sa chcem pozastaviť, je skutočnosť, že pán minister rád cituje, či už v médiách, ale aj tu v parlamente akýsi článok z českých Zdravotníckych novín, kde nejaký odborník na zdravotníctvo hovorí o zvrátenosti vývoja v slovenskom zdravotníctve za predchádzajúcej vlády. Aj pán podpredseda parlamentu Číž sa v rozprave k zákonu o zdravotných poisťovniach zmieňoval o tom, že taký systém zdravotných poisťovní, ako je na Slovensku, nikde inde nie je. Pravdou však je, že Slovensko sa stalo vzorom pre mnohé európske krajiny a napr. aj pre susednú Českú republiku. Keď už tu všetci čítajú z novín, tak dovolil som si pripraviť taký krátky mediálny vstup aj ja. A za pomocníka som si vzal článok z denníka Sme uverejnený 24. 9. Bol to rozhovor s ministrom zdravotníctva Českej republiky pánom Tomášom Julínkom. A to odporúčanie slovenskej vláde je už v názve: „Nevracajte sa do Jurského parku.“ Redaktor sa ho pýtal: „Inšpirovala vás reforma bývalej slovenskej vlády?“ Jeho odpoveď bola: „Jednoznačne, veľmi nám pomohlo to, že sme mohli čerpať skúsenosti z praktickej aplikácie. Obdivuhodné bolo u vás to tempo a dynamika rozhodnutí a ich politické presadenie, aj keď východisková situácia v Česku a na Slovensku sa líši. Na Slovensku to bolo riešenie krízy. A vyžadovalo si razantnejší prístup.“ Ďalšia otázka redaktora bola: „ Poisťovne budú akciovými spoločnosťami v Českej republike?“ Jeho odpoveď bola: „Presne tak.“ Nasledujúca otázka redaktora bola: „Ak súkromný investor založí zdravotnú poisťovňu, urobí to pre zisk. Na Slovensku teraz prebieha zápas, aby zdravotné poisťovne nemohli vyplácať zisk cez dividendy a vracali ho do zdravotného poistenia. Aký je váš pohľad na zisk zdravotnej poisťovne?“ „Dôležité je správne nastavenie rovnováhy,“ odpovedal pán Julínek, „aby bolo na trhu zaujímavé pôsobiť. Zároveň by sa mala veľká časť peňazí venovať na inováciu produktov a komunikáciu s poistencami.“ Ďalej, otázka bola: „Ste proti dividendám?“ Jeho odpoveď bola: „Bude určená časť zisku na dividendy, lebo inak by som sem nepritiahol žiaden vstupný kapitál.“ To je toľko o tom, že nikde v Európe také nie je, nebude, lebo sme nejakí zvrátení. A tá posledná časť, ktorú si dovolím odcitovať, tá sa mi veľmi páčila, vládnej koalícii sa zrejme bude páčiť menej. Teda otázka bola: „Dnešná slovenská skúsenosť je aj taká, že keď sa zmení politická garnitúra, reformy sa rušia. Ako chcete presvedčiť o správnosti svojich reforiem?“ „Závisí to hlavne od toho, ako kvalitne bude urobená transformácia zdravotných poisťovní a aký stabilný bude trh zdravotného poistenia, aby ho už nebolo možné meniť. Čudujem sa tým, ktorí to chcú u vás všetko vrátiť. To im nenapadne, že systém bol zadlžený práve tým ako bol nastavený? Pre mňa sú tieto politické sily dinosaurami.“ To bola ešte odpoveď ministra. Dámy a páni, nechcem teda špekulovať ďalej o tom, ktorý z významných vládnych činiteľov pôsobiaci na poli zdravotníctva je ktorým typom dinosaura, to by som už nechal paleontológom.

  Ale chcem povedať na záver, že veľa z toho, čo sa podarilo poschvaľovať minulý týždeň či už v parlamente alebo vo vláde, výrazne zhorší fungovanie slovenského zdravotníctva. Demotivuje to všetky subjekty na trhu zdravotníckych služieb a postihne to pacienta spomalením rastu kvality a stratou záujmu o pacienta zo strany poisťovní aj poskytovateľov. Zákon o zdravotných poisťovniach bude mať dohru ako na Ústavnom súde, tak v medzinárodnom meradle. Veľa z toho, čo občania žiadali v petícii, čo si väčšina občanov praje vo všetkých prieskumoch verejnej mienky, vládna koalícia v predchádzajúcom roku, no najmä minulý týždeň pošliapala. Napriek tomu je ešte stále čas precitnúť a vrátiť sa na cestu k súťaži a pluralite v zdravotníctve, na cestu, po ktorej kráčali všetky vlády od roku 1992. Boli to aj Mečiarove vlády. Nechcem, aby vládna koalícia plnila predstavy SDKÚ – DS o zdravotníctve. Ja nie som naivný rojko. Plňte aspoň svoje programové vyhlásenie vlády, ktoré sa po minulom týždni v časti o zdravotníctve zmenilo na zdrap papiera. Dámy a páni z vládnej koalície, spolu s ministrom zdravotníctva Českej republiky vás prosím, nevracajte nás do Jurského parku. Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky majú páni poslanci Mikloš, Kvorka, Valocký, Kahanec, Bobrík. Končím možnosť prihlásiť sa do faktických poznámok.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikloš.

 • Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Novotnému, predsedovi zdravotníckeho výboru, za to, že veľmi jasne, na základe faktov a na základe jasných, logických argumentov ukázal, že schválenie zákona o zdravotnom poistení je nielen v rozpore so zdravým rozumom, nielen v rozpore s princípmi, na ktorých musí byť zdravotníctvo založené, ak má fungovať v prospech pacientov, v prospech zdravotníkov, ale že tento zákon, ktorý ste presadili minulý týždeň, je aj v zásadnom rozpore s programovým vyhlásením vlády.

  A chcem ešte povedať, že pán poslanec Novotný veľmi jasne, na základe faktov dokázal aj to, že tvrdenia napr. pána poslanca Bobríka o tom, že vlastne tá petícia nemá nič spoločné so zákonom o zdravotnom poistení, a preto nebolo potrebné ju predraďovať, sú nezmysel, že, samozrejme, tá súvislosť tu bola a že to, že ste skôr schválili zákon a teraz rokujeme o petícii, je naozaj prejavom absolútnej ignorancie, neslušnosti a arogancie voči 150 000 ľudí, ktorí to podpísali.

  A taktiež veľmi jasne pán poslanec poukázal aj na tvrdenie pána poslanca Martináka o tom, že demokracia je predovšetkým o väčšine, s čím by sa, samozrejme, tiež dalo polemizovať, pretože tento názor je jeden z princípov práve boľševického chápania demokracie. Ale pán poslanec Novotný jasne na výsledkoch verejnej mienky preukázal, že ani toto nie je pravda a že to zďaleka nie je tak, že by ste mali väčšinovú podporu medzi občanmi a voličmi na uskutočňovanie takýchto krokov. Teda nemáte na to legitimitu ani z hľadiska toho, k čomu ste sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády, ale ani z hľadiska toho, čo si myslí väčšina občanov Slovenska. Idete proti ľuďom.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Novotný, nepovedali ste nám nič nové. To, čo tuná rozprávate, sme počúvali od vás minulý týždeň, hovoríte to tu znova. A zrejme zo svojej pozície tam, kde sedíte, budete mať možnosť nám to ešte raz zopakovať. Viete, mne to tak pripadá, ako keby vám ešte aj vadilo to, že tuná my, ktorí sedíme po vašej ľavici, dýchame spoločný vzduch.

  Povedali ste tuná, že rokujeme o petícii občanov, ktorá sa vyslovila o ďalšom smerovaní zdravotníctva. No ja sa pýtam, akých občanov a ktorých občanov máte na mysli, či je to tých 155 000 občanov, ktorých ste vy, tri opozičné politické strany, horko-ťažko zbierali ja neviem akú dobu. To mi tak vychádza, že ten počet je tak vaša členská základňa všetkých troch strán plus vaši rodinní príslušníci. Tak sa na mňa nehnevajte a nehovorte tuná za väčšiu časť obyvateľov tejto krajiny, pretože vy ste si len zo zákona splnili počet, ktorý ste potrebovali, a horko-ťažko ste na tom pracovali dlhú dobu. A neviem, koľko na to stačilo. Skôr naopak, je potrebné povedať, že ľudia, s ktorými sa aj ja mám možnosť stretávať, s ktorými som mal možnosť aj teraz dva dni diskutovať počas nášho voľna, keď sa prerušilo toto zasadnutie, ten názor mali iný. Názor ľudí jasne hovoril o tom, koalícia to, čo spravila, koalícia to, čo prijala, koalícia, ktorú vy tak napádate za to, pretože len to nie je vaše rozhodnutie, spravila dobre. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, pán poslanec Novotný, príbeh sa nekončí, citujem z tvojich slov. Ešte bude veľmi dlho trvať, kým sa budú naprávať legislatívne úpravy predchádzajúcej vlády.

  Chcel by som len podotknúť, treba povedať, že existencia poisťovní je zachovaná. Zisk je zachovaný. Treba povedať, že správne náklady poisťovní sú okolo 3 mld. až 3,5 mld. Čiže v týchto správnych nákladoch sú platy, autá, telefóny a všetko ostatné, čo poisťovňa potrebuje na svoju činnosť.

  Pýtate sa, čo urobila vláda pre poskytovateľov. No vláda urobila pre poskytovateľov schválením tohto zákona veľmi veľa, pretože príde niekoľko miliárd korún do systému. Citujem: „Pokiaľ je ekonomika trhová, musí mať ten, kto podniká, zisk.“ Čiže zisk v zdravotných poisťovniach je asi tak, že zdravotná poisťovňa vyberie 100 korún, 10 korún napr. si nechá na prevádzku, 10 si nechá na zisk a iba 80 zaplatí poskytovateľom. Čiže takto si predstavujete zisk? Ako môžete tvrdiť, že zisk iných podnikateľských subjektov, ktoré súťažia na trhu, majú vlastné zdroje a podnikajú s predajom, nákupom ap., je to isté? Veď predsa toto sú verejné zdroje, zdroje občanov, z ktorých tak niekto vytvorí zisk, že si nechá ich peniaze vo vrecku. Poslanci opozície sa prezentujú skutočne, pán poslanec, ako eseročka chrániaca záujmy úzkeho okruhu ľudí. A z ich slov je jasné, koho záujmy zastupujú. Na rozdiel od opozičných poslancov naším zámerom je v prvom rade hájiť, zastupovať záujmy občanov, pacientov, lekárov a sestier. Preto podporovali sme a podporujeme legislatívny návrh a zákon, ktorý vznikol.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec Novotný uviedol celú škálu vývoja a argumentov. Ja aspoň tak zrýchlene by som chcel niektoré pripomenúť.

  Po prvé, je pre mňa nepochopiteľné ako táto vláda ignoruje požiadavky 160 000 občanov. On tam hovoril iba o banalizovaní požiadaviek, ale ja k tomu doplňujem, ignoruje 160 000 občanov a ich požiadavky.

  Spomínal programové vyhlásenie vlády. No to sú sľuby. Ale sľuby nie sú určené na plnenie, lebo tam už potom neplatí, aby mali rovnocenné podmienky jednotlivé poisťovne, že nepripustíme podmienky, ktoré by poškodili dobré meno Slovenska, že budeme primerane chrániť investície. Taktiež sa potom celý vývoj uberal rôznymi skokmi. Smerovali sme raz k pripoisteniu, neskôr k jednej verejnoprávnej poisťovni, potom sa vytvárali ďalšie modely, až to išlo k súčasnému záveru. Teda je to absolútny chaos a absolútne nevyhranený vývoj, k čomu smerujeme. Avšak je tu aj možná iná realita do budúcnosti. A je to hrozba nielen arbitráží, ale aj ďalších zadlžovaní, či k prijatiu eura, ktoré tak silno deklaruje táto vláda.

  No a úplný záver. Nazval to etatizmom. Ja to nazvem zoštátnením. Už v roku 1948 sme tu mali veľmi zlé skúsenosti so znárodnením. A postupne nás tieto skúsenosti doviedli aj k úpadku našej republiky. Prečo chceme mať opäť tieto nie dobré skúsenosti na úkor lepšieho života občanov? Súdny človek nemôže skúsenosti, ktoré sme mali v roku 1948, že viedli k zlému, poprieť.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, vážený pán kolega Novotný z výboru, určite tie argumenty ste si, samozrejme, na obhajobu záujmov tých, ktoré boli a sú legitímne, samozrejme, zákonom schválili, je to smerovanie zdravotníctva, ktoré bolo. Ale povedzme občanom aj tú inú správu, tú správu o tom, že to je podnikanie, keď niekto z verejných zdrojov podniká, má stály príjem a len jednoducho točí, to, čo si ponechá, je jeho ziskom a z tohto zisku potom môže i svoje podnikanie z verejných zdrojov realizovať. Veď to nie je podnikanie v pravom slova zmysle také, ako je hospodárska súťaž v hospodárskych organizáciách, ktoré v tomto prostredí fungujú. Veď tu je niečo, čo je nie v súlade so slušným podnikaním. Mať zákonom stanovený príjem, z neho si jednoducho odkrajovať zisk a nepoužívať ho na to, na čo je určený vo verejnom záujme, to je ten problém. A toto povedzme tým ľuďom. Toto im vysvetlime predtým, ako budú podpisovať petície, ktoré pripraví výbor, ktorej skupina ľudí jednoducho má záujem o to, aby bol zachovaný ten status, ktorý bol doteraz. V tom je ten rozdiel. A ja si myslím, že toto treba tým ľuďom povedať a ukázať. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Novotný, váš názor, že ide údajne o najhorší zákon, je skutočne len váš subjektívny názor. Ak neviete, už odkiaľ a kam z konopí, ako sa povie, tvrdíte, že sme sa zaujímali o občanov len pred voľbami. Neviem, či žijete na Slovensku, ja z vlastných skúseností z nášho odľahlého regiónu môžem povedať, že naši najvyšší vládni predstavitelia sa zaujímajú o tento región svojimi osobnými návštevami. Zaujímajú sa o problémy ľudí, zatiaľ čo vo vašom prípade za vašej vlády nemôžem, bohužiaľ, konštatovať túto skutočnosť. O vzťahu občanov a o dôvere občanov voči našej politike svedčia aj dlhodobé vysoké preferencie, ktoré má hlavne naša strana Smer – sociálna demokracia. A zrejme to vám najviac vadí a prekáža. Občania v našom regióne, s ktorými som sa stretol, vysoko oceňujú tú skutočnosť, že ich peniaze, ktoré sa odvádzajú do zdravotných poisťovní, pôjdu konečne opäť na zlepšenie na ich zdravotného stavu a do rozvoja zdravotnej starostlivosti, a nie do vreciek niekoho iného. Ani vaše zastrašujúce prognózy a predpovede skutočne neobstoja. A ešte jedno chcem dodať, ani vaše útržky z rôznej tlače nás tu neohúria. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Novotný, reakcia na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne všetkým, ktorí na mňa reagovali. Nemôžem odpovedať všetkým, odpoviem len trom, ak dovolíte.

  Pán poslanec Kvorka, no naozaj možno ste to ani nechceli povedať, ale povedali ste skutočnú pravdu o tom, v čom je rozdiel medzi socialistami a demokratmi. „Akých občanov to zastupujete, akých 155 000 občanov to zastupujete?“ To ste sa pýtali. Viete, to je o úcte k týmto občanom. Vás zaujímajú masy. Keď sú masy, tak ste spokojní. Nás zaujíma každý človek, každý jednotlivec. To je veľký rozdiel.

  Pán poslanec Valocký, veľmi dobre vieš, že ten citát povedal Ján Slota. A ja s tým citátom súhlasím, škoda, že sa ním neriadil pri hlasovaní vo štvrtok.

  Je to úplný nezmysel, čo si povedal, že zdravotné poisťovne zo 100 korún, ktoré majú, si 20 odložia ako zisk a za 80 nakúpia zdravotnú starostlivosť. Ide o to, ako je systém zdravotného poistenia na Slovensku nastavený. A kto tvrdí, že to funguje tak, že si odložia 20 korún a za 80 korún nakúpia zdravotnú starostlivosť, vôbec nečítal zákon o zdravotnom poistení, vôbec nevie o tom, ako je nastavený systém, lebo tak to nefunguje.

  Pán poslanec Bobrík dokonca použil výraz, že si ponechajú tieto finančné prostriedky. Pán poslanec, keď už nechcete veriť mne, tak sa aspoň opýtajte podnikateľov, ktorí dnes sedia v poslaneckých laviciach strany Smer, príp. sponzorov podnikateľov strany Smer, ako je to so ziskom, či sa zisk na začiatku roka ponechá alebo sa zisk dobrou podnikateľskou činnosťou vytvorí, pretože zisk sa vytvára a nám ide o to, aby 90 mld. Sk, s ktorými narábajú zdravotné poisťovne, bolo čo najefektívnejšie a...

 • Vystúpenie prerušené časomierou.

 • Ďakujem pekne.

  Dámy a páni, je 11.02 hodín. Chcem sa spýtať vzhľadom na to, že je ešte pomerne veľa kolegov prihlásených do rozpravy, či by bol všeobecný súhlas, aby sme pokračovali a hlasovali až poobede o 17.00 hodine.

 • Odpovede z pléna.

 • Dobre, ďakujem pekne.

  Takže budeme pokračovať v rozprave a ako ďalší je do rozpravy prihlásený pán poslanec Abrhan. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím, vážené kolegyne, kolegovia, aby ste zaujali miesta v poslaneckých laviciach, aby sme vytvorili primerané prostredie pre pána poslanca Abrhana. Veľmi pekne ďakujem. Máte slovo, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, k prerokovávanej petícii občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva by som sa chcel vyjadriť dvomi krátkymi poznámkami.

  Tá prvá poznámka sa týka termínu zaradenia petície do programu rokovania schôdze. Petícia bola doručená Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12. septembra 2007 a následne v súlade so zákonom bola prerokovaná 23. októbra 2007 v ústavnoprávnom výbore a vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Napriek tomu, že ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade prerokovať petíciu na 14. schôdzi Národnej rady a zaradiť ju pred bod vtedy 56, čo bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (tlač 363), teda pred zákon, ktorého sa petícia priamo dotýka, nebola ochota, žiaľ, vo vedení parlamentu ani u koaličných poslancov rokovať o petícii pred rokovaním o predmetnom zákone. Boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky, aby táto petícia bola prerokovaná dôstojne v pléne Národnej rady. Ešte raz pripomínam termíny, 12. septembra bola doručená. Zamestnanci Kancelárie Národnej rady preskúmali doručené hárky. Uznali 155 490 podpisov k 10. októbru 2007. Výbory prerokovali túto petíciu 23. októbra. Prečo muselo nasledovať nepochopiteľné rozhodnutie o prerokovaní petície až po schválení zákona, ku ktorému sa petícia vyjadrovala? Nemáte aspoň trošku výčitky svedomia, že ste chceli zosmiešniť 155 490 občanov, ktorí sa pod túto petíciu podpísali? Ich ste však zosmiešniť nemohli. Podľa môjho názoru zosmiešnili ste seba, svoj vzťah k voličom, k ich názorom a, to je najhoršie, zosmiešnili ste čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky. Na základe petičného práva zahrnutého v ústave má každý právo obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Vy ste občanom toto právo neupreli, to je pravda, len ste toto právo zosmiešnili, lebo ste dovolili rokovať o petícii až potom, keď ste už zákon, ku ktorému sa petícia vzťahovala, schválili. Aké nové prvky politickej kultúry to zavádza táto ľavicová vláda? Je to rokovanie o petícii po schválení zákona, ktorého sa petícia týka, vyplácanie vianočných príspevkov v januári alebo vydávanie kolaudačných rozhodnutí a stavanie na cudzom pozemku. Kde a kedy sa zastavíte? Každému rozumnému človeku je zrejmé, že táto diskusia z úcty k občanom podpísaným pod touto petíciou mala prebehnúť pred rokovaním o zákone o zdravotných poisťovniach.

  A ešte jedna poznámka. Nedá mi ju nespomenúť v tejto súvislosti. Chcem ju adresovať poslancom Slovenskej národnej strany. Váš predseda po schválení zákona o zdravotných poisťovniach povedal: „Pre nás je dôležitejšia priorita, vládna koalícia, ako naše presvedčenie.“ Je tu dôležitejšia vládna koalícia, ministerské kreslá, úradnícke miesta, eurofondy a neviem čo ešte ako presvedčenie. Množstvo Slovákov kvôli svojmu presvedčeniu bolo ochotných obetovať to najcennejšie, čo máme, život. Množstvo Slovákov dokázalo obetovať pohodlie domova, istotu rodiny len preto, že neboli ochotní zradiť svoje presvedčenie. Hrdíte sa tým, že ste najstaršou stranou na Slovensku. Týmto výrokom sa stávate stranou bez presvedčenia. Už kvôli histórii vašej strany vás prosím, dištancujte sa od tohto výroku vášho predsedu. Slovenský národ si nezaslúži národnú stranu bez presvedčenia. Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Belásová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Odovzdávam slovo pani Belásovej.

 • Vážený pán kolega, vy si vždy vysvetlíte všetko po svojom. Pán predseda tým svojím výrokom myslel to, že máme zodpovednosť za koalíciu, pretože občania Slovenskej republiky chcú slovenskú vládu. Konečne po ôsmich rokoch sa jej dočkali. A toto je to memento, ktoré pán predseda strany myslel.

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec Kvorka, obávam sa, že po uzavretí možnosti prihlásiť sa s faktickou poznámkou ste sa prihlásili. Už to nie je možné teraz urobiť, ospravedlňujem sa.

  Teraz vystúpi v rozprave pán poslanec Bastrnák, pripraví sa pán poslanec Bauer.

 • Reakcia z pléna.

 • Pardon, prepáčte, pán Bastrnák, sekundu s reakciou na faktickú pán poslanec má slovo.

 • Ospravedlňujem sa, pán podpredseda, ale ja som videl ešte pána poslanca Kvorku s faktickou, čiže som nereagoval, ale, samozrejme, chcem sa prihlásiť s reakciou. Vážená pani poslankyňa, prečítajte si citát. Ja som čítal len citát, ktorý som zachytil v tlači a ktorý som zachytil v médiách, ktorým povedal predseda Slovenskej národnej strany: „Pre nás, pre Slovenskú národnú stranu, je dôležitejšia priorita vládna koalícia ako naše presvedčenie.“ Nuž pre mnohých z nás je presvedčenie dôležitejšie ako táto vládna koalícia. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Ja sa inak, som dostal informáciu, ospravedlňujem. Prehliadol som, že pán Kvorka bol na tabuli. Takže ak by ste súhlasili, ak, pán Kvorka, trváte na faktickej, že by ste...

 • Hlasy v sále.

 • Pán poslanec, vzdávate sa faktickej. Ďakujem pekne.

  Takže slovo má pán poslanec Bastrnák.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, nachádzame v schizofrénnej situácii, keď obsah petície vyše 150 000 občanov prerokúvame až po schválení vládnej novely zákona o zdravotných poisťovniach. Občania síce svojím postojom jasne vyjadrili svoj názor ku koncepcii, resp. nekoncepčnosti ministerstva zdravotníctva, napriek tomu vláda a súčasná parlamentná väčšina neumožnila efektívne zohľadnenie vôle občanov pri rozhodovaní o dôležitých princípoch fungovania zdravotných poisťovní. Samozrejme, je namieste aj otázka, či sa vôbec oplatí teraz diskutovať o obsahu petície, teraz, keď vládna väčšina v Národnej rade už rozhodla o uprednostňovaní celkom iných priorít, teraz, keď sa použitím špecifických legislatívnych a technických nástrojov začína napĺňať zámer vlády o postupnom vytláčaní súkromných poisťovní z trhu a začína sa cesta k postupnému vytvoreniu jednej štátnej zdravotnej poisťovne. Ja si myslím, že parlamentná diskusia má svoje opodstatnenie aj v tejto situácii, lebo treba využiť každú príležitosť na to, aby sme poukázali na oprávnený záujem občanov Slovenskej republiky, ale aby sme aj poukázali na porušenie ustanovenia programového vyhlásenia vlády, mám na mysli konkrétnu časť, ochranu investícií.

  Samozrejme, vážené kolegyne, kolegovia, prečo sú tieto kroky. Ja si myslím, že vaše hlasovanie potvrdzuje to, že vy by ste chceli, aby všetko bolo štátne, rovnaké, nech existuje len jedna farba, sivá alebo možno radšej červená, nech nosíme všetci rovnošatu a tlieskame na povel. Ak sa to dosiahne, možnože vláda bude uspokojená. Pritom najhoršie v celej záležitosti je to, že pán premiér si vážne myslí, že občania to chcú tiež a v takomto štáte aj oni budú spokojní a šťastní. Ja si to myslím inak.

  Ale som nútený sa vás opýtať, vážení členovia vlády a koaliční poslanci, prečo nerešpektujete vôľu vyše 150 000 občanov, ktorí v rekordne krátkom čase podpísali petíciu a podporili tým zachovanie skutočného súťažného prostredia v zdravotníctve. Zároveň jednoznačne odmietli vládou núkané princípy a jednofarebnosť. No nemusíme si veľmi lámať hlavu nad odpoveďou, všetci vieme, že posledné diania v Národnej rade sú dôkazom nekoncepčnosti ministerstva zdravotníctva. Vieme, že ministerstvo je jedným z najslabších článkov vlády, ktorého zdravotná politika je zruinovaná. Spomínané vaše metódy slúžia len na získanie väčšej kontroly nad verejnými finančnými prostriedkami. A občania, dúfam, už jednoznačne vidia, že vám nejde o akceptovanie ich názorov a ich vôle, ale realizujete len sebecké a umelé zákonné úpravy v záujme koncentrácie moci. S poľutovaním musím konštatovať, že vaše formálne kroky neslúžia v prospech obyvateľov Slovenskej republiky. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem.

  S faktickou poznámkou sa hlásia pán poslanec Záhumenský, Paška. Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Záhumenský.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, môžem vás uistiť, že všetci poslanci vládnej koalície boli uzrozumení s obsahom petície. A pri hlasovaní aj rokovaní o predloženom návrhu zákona brali plne do úvahy to, čo 150 000 občanov vyjadrilo vo svojej petícii. Keď sa pozrieme na všetky body, tak vidíme, že okrem bodu 4 ani jeden bod nie je taký, ktorý by bol nejakým spôsobom zamedzený, aby si nemohli občania vyberať slobodne zdravotnú poisťovňu a tak ďalej. Ale keď ste vy zosmiešnili občanov a keď ste vy nepovedali celkom pravdu občanovi pri zbieraní podpisov pod petičné hárky, kde v bode 4 ste úplne nakoniec zabudovali zachovanie zisku, samozrejme, zdravotným pracovníkom, nemocniciam a zdravotným poisťovniam, týmto občanom ste nepovedali, že kým zdravotnícki pracovníci nemocnice pridávajú, dávajú pridanú hodnotu do svojich výkonov, majú nárok aj na primeraný zisk, zdravotné poisťovne tento zisk berú len z vybratých zdrojov od občanov. Ak by toto občania vedeli, ja som presvedčený, že z tých 150 000 možno by nebolo ani 10. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pán poslanec Paška.

 • Vážený pán poslanec, vo svojom vystúpení ste hovorili, že občania sa dožadujú, aby zostal zachovaný súčasný systém v zdravotníctve aj v zdravotnom poistení. Ale tam si treba uvedomiť, vážený pán poslanec, že príjmy zdravotných poisťovní sú vytvárané z vkladov poistencov. Tieto peniaze sú peniazmi poistencov. Tieto peniaze nie je možné scudziť ako zisk a zobrať a odviesť z tejto poisťovne, pretože sa stáva a aj vám sa môže stať, že budete poistený a celý rok budete zdravý, nebudete potrebovať žiaden zdravotný úkon. Poisťovňa, samozrejme, tie vaše finančné prostriedky, ktoré odovzdáte ako svoje poistenie, v tom roku nepoužije. Ale v ďalšom roku budete potrebovať nejakú operáciu. Mali by ste mať nasporené v tej zdravotnej poisťovní peniaze. Ale tie tam už nebudú, pretože táto poisťovňa si tieto peniaze ako zisk vykáže a zoberie a rozdelí medzi svojich akcionárov. Viete si predstaviť, žeby nejaká banka zobrala úspory občanom a vykázala ich ako svoj zisk a použila ich pre svoje potreby? Takisto nemôže ani zdravotná poisťovňa takto nakladať s peniazmi poistencov, z poistného kmeňa. Ona si môže vytvárať zisk, možno ak ušetrí na svojich režijných nákladoch, z 3 % alebo 4 %, ktoré má k dispozícii. Ale s finančnými prostriedkami, ktoré sú vklady poistencov a ktoré patria poistnému kmeňu, táto poisťovňa nakladať voľne nemôže. A nemôže to ani vykazovať ako zisk.

 • Ďakujem pekne.

  So stanoviskom k faktickým poznámkam pán poslanec Bastrnák má slovo.

 • Tak to by som chcel povedať pánovi Záhumenskému, že ostatné body zatiaľ sú nedotknuteľné. Ale, samozrejme, môže prísť k tomu, že myslíte si niečo a bude to inak. Na druhej strane, viete, mýlite sa v jednom, že verejné financie len sú do tej doby, dokedy sa dostanú do poisťovní. Ja si myslím, že je to veľký omyl.

  Pánovi Paškovi musím povedať len toľko, že váš kolega, expert na zdravotníctvo z vašej strany, to tiež asi myslí inak, keď hlasoval inak ako vy. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán Bastrnák.

  O slovo sa prihlásil v zmysle rokovacieho poriadku spravodajca pán Novotný.

 • Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko, lebo ináč nemôžem zareagovať na faktické poznámky, čisto metodicky. Teda to nebude politické.

  Pán poslanec Záhumenský, tak to vyznelo z vašej faktickej poznámky, že my sme zbierali podpisy. To bude tá ďalšia petícia, pán poslanec, tá o 2. pilieri. Tu sme nezbierali my podpisy, čestné slovo, podpíšem vám to krvou, to robilo Združenie zdravotných poisťovní. Tam je petičný výbor. Totižto ak by sme tie podpisy zbierali my, ak by som mal tu česť ich zbierať ja, veľmi hrdo by som sa napísal tam do toho petičného výboru. Nemal by som s tým žiaden problém. Túto petíciu sme nezbierali, žiaľ, my alebo, chvalabohu, my. Ani neviem, ako to správne povedať.

  A čo sa týka vystúpenia pána poslanca Pašku. Naozaj, pán poslanec, ste ekonóm. A ja rešpektujem vaše ekonomické vzdelanie. Len chcem povedať, že takto systém zdravotného poistenia na Slovensku nefunguje. Naozaj nechcem, aby to vyznelo teraz hlúpo, ale odporúčam vám pozrieť si ten zákon o zdravotnom poistení. To tak nefunguje, že keď ja si platím celý rok zdravotné poistenie, a my si to platíme veľmi pekne ako ekonomicky aktívni, nazbiera sa nejaký balík peňazí, a keď nepôjdete ani raz k lekárovi, toto si vloží niekto ako zisk do vrecka. Toto by fungovalo, keby to bolo individuálne zdravotné poistenie a mali by sme osobné účty. My ale nefungujeme systémom, že si sporíme ako v 2. pilieri na zdravotnú starostlivosť na Slovensku. U nás je solidárny model zdravotného poistenia. Vaše peniaze, ktoré ste uložili, pričom ste nešli k lekárovi, už boli použité na liečbu rómskych detí v detskej fakultnej nemocnici, na liečbu dôchodcu, ktorý potreboval kardiostimulátor, boli už vyplatené vo forme liekov pre ľudí s vysokým krvným tlakom. To je princíp solidarity. My, ktorí sme zdraví a ktorí vládzeme pracovať, platíme tým, ktorí sú chorí, ekonomicky neaktívni a ktorí čerpajú zdravotnú starostlivosť. Dokonca v systéme to je to známe pravidlo, že 20 % občanov vyčerpá 80 % zdrojov zdravotných poisťovní. Ale myslím si, že tak to je správne, lebo o tom je solidárny model zdravotného poistenia. Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou, pán poslanec Paška.

 • Pri všetkej úcte, rozumiem tomuto systému tak ako vy, ibaže rozdiel je v tom, že ja som nehovoril, že to sú finančné prostriedky toho jedinca, ale že sú to prostriedky poistného kmeňa. To znamená, množina tých občanov, ktorí vkladajú do poisťovne tie peniaze, ich tam má vložené. A keď ich poisťovňa nespotrebuje, tak tie peniaze stále zostávajú peniazmi poistného kmeňa, nie akcionárov či administratívy, ktorá si ich chce zobrať a vykázať ich ako zisk. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Rudolf Bauer, pripraví sa pán poslanec Jaroslav Ivančo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda za slovo. Chcem sa v tejto debate a pri tomto bode vyjadriť k dvom kľúčovým pojmom, o ktorých si myslím, že sú dôležité v tejto debate. A to je verejný záujem a slušnosť.

  Myslím si, že verejným záujmom v oblasti zdravotnej starostlivosti je dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť pre všetkých. Na tom sa zhodujú všade vo svete odborná verejnosť, politická, všetci. A tu sa musím vrátiť a pozastaviť, aj keď to viacerí už tak urobili, opäť pri uznesení vlády z 23. mája 2007, ktoré konštatovalo, že cieľ maximálneho využitia finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia na úhradu zdravotnej starostlivosti je možné dosiahnuť takými legislatívnymi, inštitucionálnymi a ekonomickými nástrojmi, ktoré budú postupne viesť k vytvoreniu jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovni. Chcem sa opýtať, na základe čoho bol takto postavený cieľ, ktorý, samozrejme, je aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády, či existuje nejaká analýza, na základe ktorej vyšlo, že zákonné ukazovatele alebo aj ďalšia skupina ukazovateľov, ktorými sa meria dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti, sa zhoršujú a že preto je potrebná korekcia a že hlavným dôvodom tohto zhoršenia je existencia pluralitného systému zdravotných poisťovní. Takáto analýza ak by existovala, tak by mohla byť dôvodom na potrebu korekcie prostredia, ak by neexistovala, tak jediným dôvodom, zdá sa, je ideologické presvedčenie, že štát dokáže všetko robiť lepšie a že zisk súkromnej firmy je niečo nemorálne. Na toto uznesenie vlády reaguje aj petícia vo svojom 2. bode, kde je stanovené nepresadzovať a ani nepodporovať vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne.

  Chcem povedať, že pôsobenie súkromných firiem obecne pri poskytovaní verejných služieb nie je nič nové. Koncept verejného a súkromného partnerstva, známy pod skratkou PPP, čo znamená Public Private Partnership, vznikol vlastne už v osemdesiatych rokoch. A stále viacej sa presadzuje vo svete, len v Británii už dnes sa mnohé verejné služby zabezpečujú využitím konceptu PFI (Public Finance Initiative), čo je obmena PPP z viac ako 30 % všetkých verejných zdrojov. Vtiahnutie súkromného sektora do poskytovania verejných služieb sa udialo aj preto, že súkromné firmy vedia využívať verejné zdroje omnoho efektívnejšie. Odkazujem poslancov vládnej koalície na zelenú knihu Európskej komisie z roku 2004, kde sa píše, že medzi ďalšími výhodami PPP nájdete rýchlejšiu implementáciu projektov, redukovanie nákladov, lepšie rozloženie rizík, lepšie nápady, zvýšenie kvality služby, generovanie dodatočných príjmov, zlepšenie verejného manažmentu. Viaceré tieto výhody sa z môjho pohľadu objavujú aj v prostredí zdravotných poisťovní, či je to redukovanie nákladov alebo lepšie rozloženie rizík, lepšie nápady, zvyšovanie kvality služby, generovanie dodatočných príjmov, zlepšenie verejného manažmentu. Keď si ich zoberiete rad za radom, tak musíte uznať, že určite sa situácia nezhoršuje. Toto všetko, tieto teoretické podklady aj materiály Európskej komisie brali do úvahy aj východiská zdravotníckej reformy, ktorú pán Zajac, pán Pažitný pripravovali, keď bol pripravený návrh vytvorenia konkurenčného prostredia aj pri nakupovaní zdravotníckych služieb. Viackrát tu zaznelo, že toto nemá žiadna iná krajina. Chcem to poopraviť, že sú krajiny, ktoré majú trhové prostredie v oblasti zdravotných poisťovní, či je to Holandsko alebo Švajčiarsko. V oblasti diaľničnej infraštruktúry vláda chce použiť túto metódu PPP. A chcem sa teda opýtať, ak tu v tomto prostredí to vadí, že súkromný sektor je sem vtiahnutý, prečo tam to nevadí. Veď z tohto pohľadu to urobí lepšie a lacnejšie štát, a nie nejaká súkromná firma. Ak by si štát požičal v banke, kontrahoval stavebné firmy, znášal riziko, bolo by to lacnejšie možno o niekoľko desiatok miliárd korún, čo je číslo, čo nikomu nič nehovorí. Ale ak si vezmeme, že je nás na Slovensku 5 mil., tak nám vyjde, že len pri 5 mld. ušetrených je to 1 000 korún na každého občana. Každý presvedčený etatista by mal PPP okamžite zavrhnúť. Tam ale prenášanie rizika na súkromný sektor nevadí.

  Spor, o ktorý v tejto debate ide, je v podstate ekonomickej povahy. Vy tvrdíte, že súkromné poisťovne nemajú právo použiť zisk, ktorý vytvorili pri spravovaní odvodov, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Lenže mýlite si náklady a vytvorenú hodnotu. Zisk by tam nikdy nevznikol, ak by nebolo konkurenčné prostredie, ak by neexistovala motivácia hľadať lepšie, kvalitnejšie riešenia, ak by len jedna poisťovňa prerozdeľovala vybrané odvody na zdravotnú starostlivosť. Akú motiváciu majú riaditelia v štátnych, resp. verejných inštitúciách, aby znižovali výdavky z verejných zdrojov? Zo svojej skúsenosti vo verejnej funkcii župana vám môžem povedať, na začiatku roku 2002 som prešiel všetky verejné zariadenia v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v Košickom kraji a ak som sa pýtal riaditeľov, aký rozpočet má ich inštitúcia, tak mnohí nevedeli povedať, aký rozpočet má ich inštitúcia. Až po dvoch rokoch po tejto okružnej jazde sa situácia zlepšila a každý riaditeľ už potom vedel, aký má rozpočet. Garantujem vám, že v súkromnej firme ten riaditeľ vie, aký má rozpočet, a hľadá, ako ušetriť peniaze, každú korunu. Zisk zdravotných poisťovní je odmena za ich námahu, za to, že hľadajú riešenia, ktoré sú lacnejšie, kvalitnejšie, lepšie zhodnocujú zdroje. Hľadajú, ako predchádzať chorobám, lebo prevencia je, samozrejme, lacnejšia ako liečenie chorôb. Toto všetko neberiete do úvahy, keď vyvodzujete, že nemajú právo vytvárať zisk. Ak by takú motiváciu nemali, tak by ani žiadne kvalitné riešenia nevznikli, ani zisk by nevznikol.

  Pán poslanec Číž vo včerajšej televíznej relácii, som rád, že práve teraz vedie schôdzu, povedal, že HZDS a SNS museli ustúpiť, aby úzke finančné skupiny nemohli profitovať z verejných peňazí. Lenže takýto pohľad nechce vidieť, koľko odborníkov hľadalo riešenia, ako zvýšiť kvalitu, ako lepšie využiť zdroje. Hľadali, kde sú riešenia. Zaoberali sa tým, ako monitorovať a vyhodnocovať zdravotnícke výkony, aby mali čo najlepšie a najobjektívnejšie kritériá na nakupovanie zdravotníckych výkonov. A garantujem vám, že takýto prístup je v prostredí jednej štátnej poisťovne nemysliteľný. Toto je výhoda súkromného sektora. Aj preto vznikol koncept Public Private Partnership.

  Hovoríte napr. ústami kolegu pána podpredsedu Číža, že ste za pluralitu zdravotných poisťovní. Ale našou povinnosťou, ako to už viacerí kolegovia predo mnou urobili, je upozorniť, že toto nie je pravda, pretože toto tvrdenie, že ste za pluralitu v systéme zdravotných poisťovní, je v priamom rozpore s uznesením vlády, ktoré som na úvod čítal.

  Argumentujete, že štát musí mať prostriedky na korekciu prostredia, ktoré je zlé. Lenže, po prvé, to, že je potrebné prostredie korigovať, je viac o ideologickom pohľade na vec ako o odbornom, pretože žiadny odborný materiál, žiadnu analýzu, ktorá by preukázala, že pri tom, že existuje prostredie súkromných zdravotných poisťovní, sa kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti zhoršila, ste nepredložili, pretože ani neexistuje. Po druhé, štát má vždy prostriedky na korekciu prostredia, ale musí tak urobiť podľa zákonov a záväzkov vyplývajúcich napr. z medzinárodných zmlúv, čo sa nestalo. A vláda by mala, samozrejme, dodržať aj svoje programové vyhlásenie, ku ktorému sa zaviazala, čo sa tiež nestalo, ako aj pán kolega Bastrnák predo mnou spomínal, lebo v programovom vyhlásení je napísané, že vláda nepripustí také legislatívne opatrenia, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena Slovenskej republiky tým, že nebude zabezpečená primeraná ochrana domácich i zahraničných investícií.

  Pán poslanec Číž hovoril, že Smer má analýzy, podľa ktorých arbitráž kauzy zdravotných poisťovní neprehráme. Chcem pripomenúť, že každá vláda je povinná správať sa zodpovedne podľa princípov dobrého spravovania, medzi ktoré patrí aj otvorenosť alebo transparentnosť. Tak tú analýzu predložte, nech všetkých právnikov, ktorí tvrdia niečo iné, presvedčíte, že sa mýlia a nemajú pravdu. Pán Harabin včera oznámil slovenským televíznym divákom, že bol týždeň v Španielsku. Tak teraz už, pán minister, necestujte, ale konajte. Ukážte právnickej obci, že arbitráž neprehráme, lebo z nejakých neznámych dôvodov si mnohí myslia opak.

  Uzavriem. Poučenie z tejto kauzy zdravotných poisťovní je, že verejným záujmom je to, čo nadiktuje strana Smer najprv svojim koaličným partnerom a potom všetkým občanom Slovenskej republiky. Dokazuje to aj kuriózna hláška poslanca Slotu v tejto kauze, že zotrvanie v koalícii je viac ako jeho presvedčenie. Ak ideme do dôsledkov, tak môžeme povedať, že toto prehlásenie je na hranici rozporu so sľubom ústavného činiteľa, sľubom poslanca Národnej rady. A dokazuje to tiež priznanie pána poslanca Urbániho v rozhovore uverejnenom v novinách o Smerom predkladaných hotových riešeniach obom koaličným partnerom.

  Druhé kľúčové slovo, ktoré je dôležité, je slušnosť. Myslíte si, že je slušné najprv uzavrieť vecnú diskusiu o zdravotnom poistení a až potom sa venovať petícii 159 460 občanov? Spomínali ste niečo o neinformovanosti občanov, ktorí podpísali petíciu. Myslíte si, že ľudia nevedia porovnávať a zhodnotiť kvalitu zdravotnej starostlivosti? Veď skoro každý má nejakú skúsenosť s lekármi. A každý, kto má viac ako 40 rokov, čo to vie porovnať aj so systémom za minulého režimu, vie, že kvalita zdravotnej starostlivosti, prístup k pacientom, čakanie v čakárňach, vybavenie nemocníc dnes sa nedá so systémom v minulom režime ani porovnať. Návrat k jednej zdravotnej poisťovni je vlastne tak trochu návrat do minulosti, a teda k zhoršeniu poskytovania kvality zdravotnej starostlivosti. A ľudia majú aj skúsenosť so zdravotnými poisťovňami. A vedia, že konkurencia je v ich prospech. Vy ľudí podceňujete, ako to preukazuje vaše správanie a aj vyjadrenie dnes, napr. pána poslanca Zvonára alebo pána poslanca Kvorku či pána poslanca Bobríka. Neveríte im a v podstate neakceptujete ich petičné právo, čo je zase rozpor so slovami pána poslanca Číža, keď povedal, že absolútne si vážime princíp petičného práva, hlas občanov je pre nás dôležitý. Ak by to tak bolo, pán podpredseda, tak dnešný bod by musel predchádzať rokovaniu o novele zákona o zdravotných poisťovniach.

  Uzavriem. Z pohľadu etiky je to neslušné správanie, pohŕdanie občanmi, ktorí petíciu podpísali. A minimálne títo by vám to mali v najbližších voľbách spočítať. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  S faktickými poznámkami sa hlásia pán poslanec Martinák Ľuboš, Ján Zvonár, Rafael Rafaj. Ďakujem. Uzatváram možnosť vystúpiť s faktickou poznámkou.

  Pán poslanec, ospravedlňujem sa, nemôžem vystúpiť, keďže mi to neumožňuje moja pozícia, nemôžem zaujať stanovisko, ale vážim si, že si ma spomenul toľkokrát.

  Slovo má pán poslanec Martinák Ľuboš.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Bauer, dotknem sa len jednej veci z vášho vystúpenia, z vašej rozpravy, a síce verejného záujmu. Verejný záujem je práve preto verejný, že má slúžiť všetkým občanom. Preto je tam ten pojem verejný. Mali všetci občania za vášho vládnutia nárok na primeranú zdravotnú, dostupnú, ale hlavne včasnú starostlivosť? Z vlastnej skúsenosti mám poznatok, že obyčajný občan, bol opäť zhodou okolností z nášho regiónu, čakal za vážnou ortopedickou operáciou viac ako pol roka s tým, že mu odkázali, že nie je dostatok kvalitných operačných zariadení. Pýtam sa, kde a do čoho išiel zisk týchto zdravotných poisťovní. Bolo to do zdravotných zariadení alebo do niečoho iného?

  Ohľadom tejto veci chcem ešte jednu otázku pripomenúť. Z pohľadu tohto bežného a nie jediného občana nášho Slovenska, aký malo význam vytvorenie takého množstva zdravotných poisťovní za vášho vládnutia? Dúfam, že moju poznámku nechápete ako populizmus. A ja pevne verím, že tieto časy sú už a budú za nami. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz má slovo pán poslanec Zvonár.

 • Vážený pán poslanec, rôznosť názorov medzi opozíciou a koalíciou je tak veľká, že sa nevieme nijako dohodnúť. Celá táto diskusia sa vlastne zvrháva na opakovanie toho istého, kde si každá strana tvrdí to isté a záleží iba na tom, koľko poslancov za opozíciu a koľko poslancov za koalíciu vystúpi. Každá strana si vysvetľuje argumenty a fakty po svojom.

  Ja by som sa vrátil iba k tomu uzneseniu vlády z mája tohto roku, ktoré tak strašne kritizujete. Hovorí sa o ňom, že sa urobia opatrenia, ktoré budú viesť k vzniku jednej, a teraz pozor, verejnoprávnej zdravotnej poisťovne. Veď je to dobré opatrenie. Veď vlastne bolo aj schválené vládou, že vznikne jedna verejnoprávna zdravotná poisťovňa. Takže čo hovoríte, že toto uznesenie vlády ohrozuje pluralitu poisťovní? Je v tom uznesení dakde napísané, že nebudú môcť existovať ďalšie súkromné poisťovne? Ja som to uznesenie čítal, nič takéto som tam nevidel. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pán poslanec Rafaj.

 • Ďakujem. Pán poslanec, pokiaľ citujete nášho pána predsedu Slotu, pri všetkej úcte k našej práci poviem, polčas rozpadu zákonov, ktoré sa prijímali a prijímajú v tejto rokovacej sále, je pravdepodobne x-krát rýchlejší ako životnosť daná zo zákona tejto slovenskej vládnej koalícii.

  Po druhé. Oceňujem, že hovoríte o kvalite zdravotníctva a poskytovania zdravotnej starostlivosti, o ktorú nám primárne všetkým určite ide. Len keď sa pozriem na výškové moderné budovy, kde sa zhodnocujú peniaze, keď vidím nové moderné, luxusné budovy, kde sedí manažment poisťovní, a keď prídem do štátnej nemocnice na Americkom námestí alebo vidím, v akom stave chátrajú budovy, kde sa zachraňujú životy ľudí, tak potom mi vychádza, že buď niekde v tomto systéme je čierna diera, alebo samotný tento náš hodnotový systém je chorý. Vyliečme systém a potom môžeme liečiť pacienta.

 • Ďakujem.

  So stanoviskom k faktickým poznámkam, pán poslanec Bauer.

 • Ďakujem všetkým poslancom, ktorí reagovali na moje vystúpenie.

  Chcem povedať pánu poslancovi Martinákovi, že zisk, ktorý vytvorili zdravotné poisťovne, išiel do nákupu zdravotníckych zariadení. Pozrite si to, zistite si to. Pýtali ste sa, kam išiel ten zisk. Čiže bol použitý naspäť do systému. Pokiaľ spomínate jeden prípad, ktorý čakal na operáciu, a na základe toho chcete robiť záver, že systém, kde je pluralita zdravotných poisťovní, je zlý, tak vidieť, že to, samozrejme, postráda akúkoľvek logiku, nedá sa na základe jedného prípadu proste hovoriť, že nie je zabezpečený verejný záujem pre všetkých občanov. V každej krajine, v každom systéme nájdete proste nejaké prípady, ale musíte štatisticky vyhodnocovať kvalitu a počet prípadov, ktoré zdravotné poisťovne a súkromné zdravotné poisťovne to zabezpečili.

  K pánu poslancovi Zvonárovi. Hovorili ste, že diskusia sa zvrháva. Ja si to nemyslím, pretože, áno, je tu názorový rozpor, pričom my sa snažíme vás presvedčiť, že to ideologické presvedčenie, z ktorého vychádzate, nie je správne, pretože svet ide iným smerom. A vy ťaháte svojimi názormi túto krajinu do minulosti, svet ide iným smerom. Proste súkromný sektor stále viacej je vťahovaný do zabezpečovania verejných služieb, ktoré sú poskytované z verejných prostriedkov. Pozrite si to a zistíte, že toto je pravda. Postupne podľa mňa sa bude stále viacej v zdravotníckych systémoch objavovať aj systém, ktorý sme my zaviedli.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz vystúpi v rozprave pán poslanec Jaroslav Ivančo, pripraví sa pán poslanec Peter Markovič.

 • Vážený pán podpredseda, ctené dámy, vážení páni, dovolím si prispieť pár poznámkami do diskusie k prerokovaniu petície za zachovanie istých možností v systéme zdravotného poistenia tak, ako boli nastavené, a pár poznámkami k tomu nie konkrétne, čo je predmetom posledných diskusných príspevkov, teda konkrétne k zákonu týkajúcemu sa zdravotného poistenia a zdravotníctva ako takého, ale k tomu, ako je táto petícia prerokovaná a ako je braná na vedomie zo strany vládnej koalície.

  Chcem len vyjadriť isté prekvapenie nad tým, že na tejto diskusii, ktorá sa priamo vecne dotýka rezortu zdravotníctva, sa nezúčastňuje sám pán minister. A dúfam, že nie je osobne frustrovaný z toho, že jeho petícia, ktorou sa požadovalo vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne a ku ktorej prispelo len 16 000 podpisov, nespôsobila to, že dnes tu nie je. Ctené dámy, vážení páni, treba zdôrazniť a povedať, že neúčasť ministra na téme, ktorá sa priamo dotýka rezortu, hovorí o tom, že rezort teda nemá záujem počúvať názor verejnosti, ktorý sa dotýka zmien a predstavovaných ďalších plánov vládnej koalície v rezorte zdravotníctva. A treba povedať aj to, že ak minister nie je na prerokovávaní tejto témy, tak súčasne vlastne tvrdíte, že občania nie sú schopní rozhodovať o konkrétnych otázkach rezortu. Ale potom treba hovoriť aj o tom, že tých 160 000 ľudí asi nie je schopných ani voliť. Zdá sa, že výsledky volieb ste prezentovali ako veľké víťazstvo. A môžeme s istotou povedať, že takisto sa vo voľbách zúčastňujú ľudia, ktorí možno priamo nevidia do fungovania jednotlivých segmentov verejnej správy a zvlášť aj zdravotníctva, pričom napriek tomu ich názor pri voľbách demokraticky rešpektujeme. My, pán poslanec Kvorka, ste spomínali vo svojej faktickej poznámke nejakých ľudí, ale nehovoríme momentálne o našich alebo vašich ľuďoch, my hovoríme o tom, že pod petíciu, ktorú neorganizovala politická strana, sa podpísalo 160 000 ľudí podľa nás za rekordne krátky čas, 42 dní, myslím, to bolo. A by som bol rád, keby ste si to ako volení zástupcovia trošku zobrali k srdcu a rešpektovali aj tento názor. Ľudia voliči, ak idú voliť, musia byť schopní rozlíšiť medzi dobrými a zlými, medzi dôveryhodnými a nedôveryhodnými rozhodnutiami, ale aj schopní posúdiť a odhaliť skryté agendy politických strán, ktoré sa zúčastňujú volieb. Takto sa to udialo aj pri voľbách v roku 2006, keď podľa môjho názoru ľudia nedostatočne odhalili vaše skryté zámery v rezorte zdravotníctva a nedostatočne odhalili aj to, že sa pripravujú tak rozsiahle zmeny vo fungujúcom systéme, ktorý má, samozrejme, isté nedostatky. Napriek tomu, ako som povedal, rešpektuje sa názor voliča vo voľbách. Tak by som poprosil, aby sme rešpektovali aj názor ľudí, názor voličov, ak sa podpisujú pod petičnú akciu. Nie je mi potom jasné, teda prečo sa občanom verí pri jednej politickej záležitosti a neverí sa im pri druhej.

  Dnes z politickej strany Smer, ktorá sa uchádzala vo voľbách o hlasy voličov heslom „Smerom k ľuďom“, považujete tých 160 000 ľudí pravdepodobne za dav nehodný elementárnej dôvery a dav nehodný elementárnej slušnosti, aby ste boli schopní svoje politické špičky, svojich politických nominantov konkrétne v rezorte zdravotníctva tu posadiť, aby počúvali názory ľudí z opozície, ale aby aj sa relevantne venovali tomu, čo zaznieva vo verejnosti. Dostali sme sa až k tomu, že jeden zo spôsobov vyjadrení ľudí mimo volieb, mimo referenda, ako je petícia, ste vykázali takto svojou aroganciou z ihriska. Minister zdravotníctva svojou neúčasťou na dnešnej diskusii poslal 160 000 ľudí, poslal celý segment zdravotného poistenia za čiaru ihriska, ktoré riadi. Som presvedčený o tom, že takto by sa nemal správať člen vlády, takto by sa nemal správať ústavný činiteľ, ak ide o tak závažnú vec, ako je 160 000 podpisov, ako je názor 160 000 ľudí. Akokoľvek by sme tu teraz chceli diskutovať o tom, či títo ľudia boli alebo neboli ovplyvnení, treba si uvedomiť, že aj každý podpis pod túto petíciu odovzdával človek, odovzdával občan, volič pod istým mediálnym tlakom v istej atmosfére, ktorá sa okolo zdravotného poistenia na Slovensku spustila.

  Strana Smer má na internetovej stránke v časti, myslím, o volebných tézach takú vetu, že sa zaväzuje, že v prípade účasti v novej vládnej koalícii vynaloží pri závažných rozhodnutiach týkajúcich sa väčšiny alebo presahujúcich časové obdobie dlhšie ako 4 roky, zdôrazním, vynaloží maximálne úsilie na dosiahnutie politickej zhody. Ako poslanca opozície by ma teda zaujímalo, kedy a s kým pán minister ako predstaviteľ strany Smer, kedy a s kým ľudia z najsilnejšej vládnej strany, ale aj zástupcovia iných menších vládnych strán rokovali s petičným výborom, kedy a s kým rokovali o podmienkach petície, kedy a s kým ste rokovali o tom, čo je obsahom petície, ak máte takúto krásnu volebnú tézu vo volebnom programe, aké úsilie dnes vynakladáte na to, aby ste aspoň sa zúčastnili, ako som uviedol, tejto diskusie, aké úsilie vynakladáte na to, aby ste ľudsky rešpektovali názor 160 000 voličov v tejto krajine. Môžeme hovoriť, že uplatňovanie jedného z kľúčových nástrojov demokracie, teda petičného práva nestojí celkom na odborných základoch. Tieto diskusie sú legitímne a sú v mnohom aj pravdivé, ale ja vždy opakujem a zdôrazňujem to, že ide o legitímne právo voličov. Zdá sa v tejto chvíli potom, že heslo volebnej strany Smer, ktoré sa objavuje ešte vždy na internetovej stránke, „Nezabudnúť na ľudí“ takto postupne upadá do zabudnutia, lebo na tých 160 000 ľudí, ktorí sa podpísali pod petíciu, zdá sa, chcete veľmi rýchlo zabudnúť. Povedzte mi teda, ako inak chcete rešpektovať názor ľudí, vyjadrenie ich vôle k daným otázkam petície, ak nie legitímnou diskusiou na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

  Je evidentné, že ľudí ste potrebovali a potrebujete len vtedy, ak chcete, aby sa presadili vaše záujmy. A nebudem impertinentne hovoriť o osobných záujmoch. Budem hovoriť len o legitímnych politických záujmoch. Ale je smutné, že ľudí potrebujete len vtedy. Je smutné, že na ľudí zabúdate. A je veľmi smutné, že si na nich spomínate len pri prezentácii demagogických hesiel, ale nie konkrétnymi krokmi v praktickej politike. Zaujímala by ma odpoveď na otázku, ako chcete prakticky realizovať návrh uznesenia, ktorý predložil pán poslanec Zvonár, ktorým chcete zobrať na vedomie petíciu. Aké praktické činy chcete uskutočniť v slovenskej politike zvlášť potom, čo sa udialo minulý týždeň na pôde tohto parlamentu, keď ste nepustili prerokovanie petície pred rokovanie o zákone o zdravotnom poistení, keď dnes navrhujete toto zobrať na vedomie. Zobrať na vedomie, znamená sa nad tým vážne zamyslieť a vyvodiť z toho konkrétne závery. V tomto budem veľmi napäto očakávať vaše odpovede. Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou sa hlásia pán poslanec Novotný, Kvorka, Horváth, Bobrík. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagovať na tú časť vystúpenia pána poslanca Ivanča, keď kritizoval neprítomnosť ministra zdravotníctva Slovenskej republiky na rokovaní. A znovu by som chcel podčiarknuť, čo som povedal vo svojom vystúpení, že trošku nerozumiem vládnej koalícii. Naozaj nerozumiem vládnej koalícii, na čo je potrebné ukázať toľko arogancie, prečo treba ukázať, že ste tak opojený mocou, že vám ani nestojí za to, aby ste chvíľu posedeli v parlamente ako člen vlády a vypočuli si, čo chcú občania v petícii, odhliadnuc od toho, čo je jej obsahom. Naozaj, dámy a páni z vládnej koalície, nemuseli až tak brutálne povedať ľuďom, že na nich kašlú. Dosiahli by inak aj tak, čo chcú, pretože majú 85 poslancov. Ide len o to, či sú vôbec ešte schopní prejaviť trošku veľkorysosti, či sú vôbec schopní ukázať takú vľúdnu tvár, že tak vypočujeme si vás, ale mýlite sa, lebo pravdu máme my, všemocná, všemúdra vládna koalícia. Mrzí ma to, že nie sú schopní ani predstierania záujmu o názor občanov, ale že im proste arogantne povedia, že my teraz vládnem, bude po našom a vy si spisujte, čo chcete. Je mi to veľmi ľúto. Je mi to ľúto, lebo vraciame sa tu do obdobia, o ktorom sme si už mysleli, že sme ho dávno prekonali, do obdobia, keď bude arogancia moci všadeprítomná vždy vtedy, keď budú chcieť občania nejakou občianskou iniciatívou prejaviť svoj názor. Ďakujem pekne.

 • Teraz má slovo pán poslanec Kvorka.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec, priamo som bol vyzvaný od vás, tak preto sa vynasnažím aj zareagovať troška na vaše vystúpenie, kde ste hovorili o rešpektovaní názoru voličov. No práve toto je to, čo zrejme nedokážete vy pochopiť, ako to chápeme my. Ja musím povedať nielen za seba, ale aj za celú politickú stranu Smer – sociálna demokracia, že my voličov rešpektujeme, rešpektovali sme ich a rešpektovať ich aj budeme. Myslím si, že na rozdiel od vás je to eminentné, výrazné. A ono sa to prejavuje na dajakých prieskumoch, kde tí ľudia hovoria o tej dôveryhodnosti a kde tí ľudia vám dávajú visačku a značku toho, čo bolo.

  Hovoríte o presadzovaní dajakých zmien. No, samozrejme, čo si myslíte, prečo že ste neuspeli vo voľbách? Je to preto, že tí ľudia potrebovali zmenu. Nezmyselná reforma, tzv. Zajacova reforma, ktorá bola prijatá, postihla veľkú skupinu obyvateľov v tomto štáte. A vy ste sa na tom, páni, spolupodieľali, pretože vy ste mu odobrovali veci tie, ktoré ešte teraz veľmi ťažko a tvrdo dopadajú na týchto občanov tejto republiky.

  A treba sa pozrieť aj na to, že my nehovoríme o tom, že nesúhlasíme s tým názorom tých zhruba skoro 160 000 podpisov, ktoré ste zozbierali. Súhlasíme s ním, len hovoríme aj o tých iných občanoch, ktorých vy absolútne neberiete na zreteľ. Vychádzate z určitého počtu, ktorý ste krvopotne neviem akým spôsobom dosiahli. A to je pre vás meritum. Lenže meritum treba brať obojstranne a meritum treba brať pre všetkých občanov tejto republiky. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pán poslanec Horváth.

 • Ďakujem. Vážený kolega, vy predsa viete, že strana Smer – sociálna demokracia počas minulého volebného obdobia ostro kritizovala celú tú prípravu reformy v zdravotníctve, ktorú pripravoval pán Zajac. Viete veľmi dobre, že ostro kritizovala aj potom uplatňovanie v praxi toho konceptu, ktorý ste pripravili. A s týmto postojom dokonca prichádzala strana Smer aj do volieb. To znamená, oslovovala voliča aj vo voľbách, tak ako vy ste ho svojím programom oslovovali. A aj dnes strana Smer neuhýba od tohto svojho pôvodného postoja. A ide uplatňovať ten program, ten koncept, s ktorým prichádzala v minulom období. Čiže strana Smer nemení svoju filozofiu, jednoducho ju ide uplatňovať. A ak sa vám to nepáči, je to v poriadku, taký je život politický, len nehovorme o tom, že sa niečo mení a že dokonca strana Smer ide oklamať voličov alebo obyvateľov Slovenska, ktorí svoje želanie vyjadrili vo voľbách. Toto, prosím, nehovorme. Ďakujem.

 • Teraz má slovo pán poslanec Bobrík.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Ivančo, ja zareagujem len na dve veci, ktoré ste vo svojom vystúpení mali.

  K tomu, že občania neodhalili, že za týmto všetkým sú rozsiahle zmeny pripravované a že aké konkrétne kroky a praktické činy vlastne robíme, keď vlastne nič nerobíme. Takže v prvom rade, už som to tu spomínal, reforma zdravotníctva vo volebnom programe strany Smer – sociálna demokracia bola jednoznačná. A je to starostlivosť za služby, ktoré sú poskytované z verejných peňazí, aby boli pod verejnou kontrolou. A tu sú tie praktické činy a kroky schválených zákonov, ktoré teraz prerokovávame v parlamente. To je na to, aby boli naozaj tie verejné prostriedky pod tou verejnou kontrolou. Naozaj zisk tvoriť z verejných prostriedkov je pre mňa nie prijateľné. Jednoducho obchodná spoločnosť podľa Obchodného zákonníka, akciová spoločnosť založená, aby nakladala s verejnými prostriedkami v zmysle toho zákona tak, aby tvorila si zisk, s ktorým bude nakladať podľa svojho rozhodnutia, je neprijateľná. Práve preto robíme tie praktické činy a kroky schvaľovaním zákonov.

  A tie rozsiahle zmeny nie sú žiadne rozsiahle, len vychádzajú naozaj z programového vyhlásenia vlády, kde jednoznačne sa hovorí, že vláda presadí také právne prostredie, v ktorom všetky zdravotné poisťovne budú mať rovnaké podmienky bez ohľadu na ich právnu formu a ktoré zabráni poisťovni v nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami. To je presne to, keď je to raz zákonom dané, majú všetci rovnaké podmienky v rovnakom prostredí. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  So stanoviskom k faktickým poznámkam, pán poslanec Ivančo.

 • Ďakujem všetkým kolegom za reakcie. Ja len upresním, niektoré slovo je stupídne. Ja som sa snažil poukázať na to, že petícia a 160 000 podpisov pod petíciou je vlastne vytvorenie priestoru na diskusiu, či vaše činy, vaše kroky v rezorte zdravotníctva sú pre zdravotníkov, pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v tomto verejnom sektore, prínosné.

  Ja chcem len pripomenúť pánovi kolegovi Kvorkovi, že keď sa robila zdravotnícka reforma pána Zajaca, ja som pôsobil v zdravotníckom výbore. A pamätám si na hektické diskusie ľudí z praxe na výbore a na iných fórach a na to, ako sme presviedčali týchto ľudí o správnosti tejto cesty. Ale hovorili sme aj o tom, že sú tam isté riziká. Žiaľ, nemôžem povedať, že ste sa zúčastnili vy jednej diskusie s verejnosťou, že pán minister sa stretol so zdravotníkmi, že pán predseda Fico sa stretol so zdravotníkmi, aby presadzoval a presviedčal týchto ľudí o správnosti vašich krokov. Spomeňte si, ako pán vtedajší premiér Dzurinda išiel medzi lekárov. A nebola to ľahká diskusia. A nebola to ľahká diskusia, ale tieto kroky a takýto postup očakávame od legitímnych zástupcov zvolených vo voľbách, pretože vy hovoríte, že títo ľudia vám dali hlas a máte na to plné právo. Ale tak isto 160 000 ľudí sa podpísalo pod petíciu a má právo vyjadriť svoj názor a má právo diskutovať so zvolenými zástupcami ľudí o tom, aké kroky v zdravotníctve sa robia. Preto odporúčam, aby ste vyzvali svojich predstaviteľov, aby ste vyzvali ministra zdravotníctva, aby ste vyzvali predsedu vlády, aby sa zúčastnil čo i len jednej diskusie s ľuďmi zo zdravotníctva, s lekármi, sestričkami o tom, ako ďalej v zdravotníctve a či i vaše kroky...

 • Vystúpenie prerušené časomierou.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia, ešte sú do rozpravy prihlásení dvaja páni poslanci, ale je tu 12.00 hodín, dovoľte, aby som prerušil rokovanie a vyhlásil obedovú prestávku do 14.00 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 12.01 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.02 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rozprave k petícii. Do rozpravy sú prihlásení ešte páni poslanci Markovič a pán poslanec Mikloš.

  Teraz vystúpi pán poslanec Markovič. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Dúfam, že obed vám všetkým chutil. Nechcem vám kaziť chuť, ale napriek tomu mi nedá, aby som sa opäť nevyjadril napriek tomu, že už toľkokrát tu odzneli príspevky, k zdravotným poisťovniam a k zisku, aby som nevystúpil ako člen zdravotníckeho výboru k prerokúvanej petícii občanov za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovane verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva.

  Prvú vec, ktorú chcem povedať, je, že som veľmi rád, že dnes môžeme rokovať o tejto petícii, nie preto, možno ako by sa niektorí mylne mohli domnievať, že táto petícia nahráva nejakým spôsobom opozícii do karát alebo o niečom podobnom. Skôr práve naopak, to je len vec pohľadu. Ona by mohla nahrávať aj koalícii, keby koalícia mala taký názor, ako ho má naša verejnosť. Ak v tom cítite nejaké vnútorné protirečenie, tak ono tam aj je. Ale je to skôr preto, že som veľmi rád, že môžeme diskutovať o tom, že zaznieva hlas verejnosti a priamej demokracie v tomto parlamente a že dnes nediskutujeme o tom, čo si myslí vládna koalícia alebo politická opozícia o systéme zdravotného poistenia a o pluralite zdravotných poisťovní, ale čo si myslí vyše 150 000 občanov našej krajiny. A v takomto tóne by sa mala táto diskusia aj viesť. Čo sa dá už dnes ale, keďže táto rozprava sa blíži evidentne ku koncu, konštatovať, je, že nie celkom sa tak deje. Nedialo sa tak už minulý týždeň, keď ste, páni poslanci a poslankyne z vládnej koalície, sa snažili tak nonšalantne obísť podstatu priamej demokracie a napriek uzneseniu ústavnoprávneho výboru nezaradiť túto petíciu pred rokovanie príslušného zákona. Myslím si, že to je prvá vážna vec, ktorú treba skonštatovať, pretože rozprávame tu o priamej demokracii, o tom, že sa občania vyjadrili, naplnili literu zákona. A my sme sa týmto občianskym hlasom mali zaoberať, nie ho nejako odtrpieť sedením, resp., ako sa tak pozerám okolo seba, nesedením ani v rokovacej miestnosti. Ale mali sme sa vážne zaoberať tým, čo nám občania touto petíciou chceli povedať. Po prvé nám chceli povedať, a to je bod 1 petície, ktorú prerokovávame, že zachovať slobodný výber zdravotnej poisťovne pre každého občana považujeme za jeden zo základných princípov povinného verejného zdravotného poistenia. Myslím, že toto je veľmi dôležitý bod napriek tomu, že očakávam, a možnože už neočakávam, ale diskusia k zákonu, ale aj k tejto petícii ukázala, že, tak ako som to nazval aj v druhom čítaní, sme tu súčasťou nejakého matrixu, keď poslanci vládnej koalície a minister sa nás snažia presviedčať, že nenapĺňajú uznesenie vlády, a my, naopak, sa snažíme argumentovať a vecne tvrdíme, že ho napĺňajú. Ak opäť cítite v tom nejaké vnútorné protirečenie, tak je tam.

  Aj pán minister, ako to už býva zvykom, vo svojej záverečnej reči k zákonu o zdravotných poisťovniach aj na moje vystúpenie zareagoval, keďže som tu čítal nejaký článok z roku 2001, z bulletinu jednej súkromnej zdravotnej poisťovne, kde sa pán minister vtedy tak veľmi zápalisto zasadzoval za pluralitu zdravotných poisťovní, proti monopolizácii zdravotného poistenia. Hovoril o tom, že niekto tu chce manipulovať s miliardami korún zo zdravotného poistenia, aby bol dôležitý, parafrázujem. A dnes pán minister urobil to isté. Urobil názorové salto a prináša zákon, ktorý smeruje práve k monopolizácii, práve k snahe ovládnuť miliardy zo zdravotného poistenia a nimi nejakým spôsobom realizovať svoju mocenskú politiku. Práve naopak, je dôležité si uvedomiť, že dnešná vládna koalícia takou salámovou metódou napriek teda verbálnej snahe tvrdí niečo iné. Priniesla zákon, ktorý už aj schválila, ktorý smeruje k vytvoreniu jednej zdravotnej poisťovne. Ja osobne už aj v druhom čítaní, som sa vyjadril, že asi tu nejako závažne argumentovať o tom, prečo to tak je a že to naozaj smeruje k zdravotnej poisťovni, je úplne zbytočné, pretože jediná reakcia zo strany poslancov Smeru je, že nám tvrdia úplný opak napriek tomu, že my sme tu už asi miliónkrát predčítavali uznesenie vlády, nie tej minulej, tejto vlády, a vyjadrenia predsedu vlády, nie toho bývalého, ale toho súčasného, dokonca aj súčasného ministra zdravotníctva, o tom, že všetky snahy budú smerovať k vytvoreniu jednej zdravotnej poisťovne. Dokonca tí, čo sledujú aj rezort zdravotníctva bližšie, vedia, že tu už boli isté legislatívne zámery na transformáciu štátnych poisťovní na verejnoprávne inštitúcie, takisto návrhy na zlúčenie Všeobecnej zdravotnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne, takisto návrhy na vyvlastnenie. Samozrejme, oceňujem, že neprešiel návrh na bezodplatný prevod kmeňa. Ale všetky návrhy, a ony tu reálne boli v minulosti, niektoré ešte neboli v parlamente, ale vieme o nich, či už na ministerstve, alebo zastali na Legislatívnej rade vlády, smerovali k vytvoreniu jednej zdravotnej poisťovne. Nechcem podporovať tento matrix, ale nedá mi, aby som opäť nezdôraznil, že to tak naozaj je.

  Ďalej, v petícii nám občania hovoria, aby sme nepresadzovali a ani nepodporovali vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne, považujú to za logické v súvislosti so zachovaním slobodného výberu zdravotnej poisťovne. Legislatívne návrhy predkladané do Národnej rady, ktoré vychádzajú z uznesenia vlády, z toho už toľkokrát menovaného, sú však krokmi, ktoré povedú k vytvoreniu jednej zdravotnej poisťovne. Preto žiadajú, aby sa legislatívne návrhy zamerali na rozvoj, a nie rušenie plurality. Aj tí občania to vedia, čo to podpísali. Takže nie je nás tu len 65, ktorí si to myslíme, a dokonca by som si dovolil tvrdiť, že je nás viac ako 65, ktorí si to myslíme, ale je tu aj vyše 150 000 ľudí, ktorí si to myslia, že to smeruje k jednej zdravotnej poisťovni. Takže zatiaľ vás je, páni, len 85, možno ešte 16 000, ako tu to nejaké číslo odznelo, ale zdá sa mi, že hlas, ktorý hovorí o tom, že ideme k jednej zdravotnej poisťovni, je úplne zreteľný.

  Ďalej sa tu hovorí: „Treba zachovať rovnocennosť všetkých štátnych a neštátnych zdravotníckych pracovníkov, nemocníc a zdravotných poisťovní. Zamedzenie diskriminácie podľa právnej formy je prirodzenou požiadavkou neštátnych subjektov, ktoré prešli náročným procesom transformácie. Cieľom tohto procesu bolo skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu zdravotného poistenia. Prax dokazuje, že neštátne subjekty sú prínosom pre systém zdravotníctva. Legislatívne iniciatívy ministerstva zdravotníctva týkajúce sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, transformácie zdravotných zariadení a ich siete smerujúce do Národnej rady sú v rozpore so zachovaním rovnocennosti. Preto žiadame, aby takéto iniciatívy a návrhy neboli prijaté.“ A tu opäť narážame aj keď nie na kompetenciu Národnej rady, ale na to už spomínané uznesenie vlády o verejnej minimálnej sieti. Nielenže ste prijali minulý týždeň zákon, ktorý ide proti vôli občanom, lebo vláda už stihla prijať aj uznesenie vlády o verejnej minimálnej sieti, čo takisto ide proti vôli občanov, a preto dovoľte, aby som z toho opäť zacitoval: „Zamedzenie diskriminácie podľa právnej formy, cieľom procesu transformácie bolo skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu zdravotného poistenia, a prax dokazuje,“ a to hovoria občania, 150 000 občanov, „že neštátne subjekty sú prínosom pre systém zdravotníctva.“ Neviem, či ste videli návrh uznesenia vlády o verejnej minimálnej sieti, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Ale ide o jasnú diskrimináciu. Ide o jasnú diskrimináciu, keď minister zdravotníctva, síce za svojej neúčasti, predložil na vládu materiál a vláda ho schválila. Hovorí o tom, že súčasťou minimálnej siete budú len štátne zariadenia. Dokonca to nebudú ani zariadenia VÚC, ani neziskové organizácie, príp. akciové spoločnosti okrem teda štátnych. Je to opäť markantný príklad toho, že idete proti ľuďom. V petícii 150 000 ľudí vám odkazuje, aby ste to nediskriminovali podľa právnej formy a nediskriminovali neštátne zariadenia. A to sa týka aj zariadení VÚC. A vieme dobre, aké je politické zloženie predsedov VÚC. Takže to hovorím, aby ste ma neobvinili, že sa zastávam nebodaj nejakých opozičných záujmov, práve naopak, ja sa totižto nezastávam ani záujmov koaličných predsedov VÚC. Ja sa snažím zastávať záujmy ľudí.

  Kto trošku vidí do vývoja v našom zdravotníctve, do vývoja a skôr do štruktúry dlhu zdravotníckych zariadení, jasne príde na to, že platí téza, ktorú podpísalo 150 000 ľudí, napriek tomu, že teda vy ste ich hodili do smetného koša a odkázali ste im, že oni sa do toho nerozumejú, lebo nevedia, čo podpisovali. Ja sa pýtam, či vedia, čo volili v roku 2006. Ale na základe tej istej logiky, o ktorej vy hovoríte, vám občania v tejto petícii povedali, aby ste nediskriminovali neštátne subjekty, pretože podľa nich, a citujem, prax dokazuje, že neštátne subjekty sú prínosom v systéme zdravotníctva. Kto pozná štruktúru dlhu zdravotníckych zariadení, nemôže povedať opak, priatelia. A opäť či už zákon schválený minulý týždeň alebo minulý týždeň schválené nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti robí úplný a absolútny opak. Priatelia, vy ste vrhli štátne zdravotnícke zariadenia opäť do agónie, zadlžovania sa, nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami. A ostatné zdravotnícke zariadenia, ktoré ďaleko lepšie hospodária ako tie štátne, ste vrhli do koša otáznikov a boja a politického vplyvu a do toho, pomôžem si parafrázou vyjadrenia ministra zdravotníctva z roku 2001, aby sa uchádzali o priazeň tých dôležitých, ktorí budú s tými miliardami zdravotného poistenia, tak ako o tom hovoril v roku 2001 minister Valentovič, vtedy námestník jednej zo súkromných poisťovní.

  Tento svoj argument podopriem o jednu štúdiu, ktorú máme k dispozícii. Je mi jasné, že aj pán minister už vrhol tieň neobjektívnosti na práve tento materiál. Ale iný nemáme, nemáme ani z ministerstva zdravotníctva iný, lepší. Ja by som si ho veľmi rád preštudoval a potom by som naň aj zareagoval. A je to rating zdravotných poisťovní. Cieľom ratingu zdravotných poisťovní, čo urobila jedna inštitúcia, súkromná, určite za účelom zisku, takže nie dobrá inštitúcia, je pomoc poistencom zorientovať sa v rozdieloch medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami. A porovnanie bolo spracované do štyroch blokov. Veľmi krátko by som sa rád tomu chcel povenovať, pretože chcem dokázať napriek tomu, že to považujem za hádzanie hrachu na stenu, že to, čo ste prijali minulý týždeň v zákone o zdravotných poisťovniach a takisto v uznesení vlády o verejnej minimálnej sieti, sú rozhodnutia zlé a proti ľuďom. Prvý blok bola finančná ochrana poistenca. Druhý blok boli produkty nad rámec rozsahu. Tretí blok bol klientsky servis. Štvrtý blok boli vzťahy s poskytovateľmi. Veľmi krátko by som prečítal také všeobecné len hodnotenie charakteru týchto jednotlivých blokov, nie ich výsledkov, aby som náhodou nebol obviňovaný z nejakého subjektivizmu.

  Prvý blok hodnotí schopnosť zdravotnej poisťovne chrániť poistenca pred finančnými rizikami. Toto kritérium je veľmi dôležité, lebo vyjadruje podstatu fungovania zdravotných poisťovní zaplatiť v mene poistenca za poskytovanú zdravotnú starostlivosť adresne a načas. Čím vyššia je miera finančnej ochrany, tým vyššia je garancia, že poistencovi bude poskytnutá aj finančne náročná liečba včas. Myslím si, že je to relatívne vážne kritérium na hodnotenie zdravotných poisťovní.

  Druhý blok hodnotí ponúkané produkty zdravotnej poisťovne nad rámec zákonných povinností z hľadiska ich prínosu pre individuálneho poistenca a veľkosti cieľovej skupiny poistencov. Napriek tomu, že už tu veľa odznelo o tom, že neexistuje konkurencia medzi zdravotnými poisťovňami, naozaj myslím si, že existuje len veľmi málo ľudí, ktorí sú schopní ešte dnes tvrdiť, že žiadna konkurencia neexistuje. Neviem, na základe čoho potom hodnotili rozdiely v ponúkaných produktoch nad rámec zákonných poisťovní. Najväčší dôraz je pritom kladený na také produkty, ktoré majú potenciál zlepšiť zdravotný stav poistenca či zvýšiť komfort služby. Menší dôraz je kladený na zľavy k produktom a službám, ktoré nesúvisia priamo s verejným zdravotným poistením. Pri celkovom hodnotení produktov bola zohľadnená aj miera informovanosti poistencov. Produkty, ktoré verejnosť dostatočne pozná, sú hodnotené lepšie ako produkty, ktoré síce poisťovňa má, ale o ktorých ľudia majú nízku šancu sa dozvedieť, príp. na základe ktorých sa rozhodovať. Myslím si, že ani tomuto kritériu niet čo vyčítať tak, ako bolo postavené.

  Tretí blok hodnotí klientsky servis pre poistencov z hľadiska prístupu k informáciám, jednotlivým kanálom komunikácie, ako aj pomoci poistencom pri plnení ich povinností voči zdravotnej poisťovni. Klientsky servis je dôležitým nástrojom pri budovaní dlhodobého vzťahu medzi poisťovňou a poistencami, určite nie proti ľuďom, skôr pre ľudí.

  Štvrtý blok hodnotí vzťahy zdravotnej poisťovne voči poskytovateľom. Tieto vzťahy sú mimoriadne dôležité, keďže zdravotná poisťovňa plní funkciu agenta a zastupuje svojich poistencov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Práve odlišné vzťahy medzi lekárom a jednotlivými poisťovňami, by som chcel upozorniť, dokonca prečítam to ešte raz pre poslancov vládnej koalície, ktorí opäť budú tvrdiť, že neexistuje konkurencia medzi zdravotnými poisťovňami, odlišné vzťahy medzi lekárom a jednotlivými zdravotnými poisťovňami sú dôvodom častej otázky na úvod prvej našej návštevy v ambulancií: „A v ktorej poisťovni ste poistený?“ Že je to zvláštna otázka, ak neexistuje konkurencia medzi zdravotnými poisťovňami?

  A na záver preskočím celú tú hodnotiacu správu, lebo ona je relatívne rozsiahla a každý z týchto blokov je rozdelený do rôznych kategórií a hodnotenia jednotlivých produktov, služieb a tak ďalej a tak ďalej. A prejdem len k zhodnoteniu. Na základe hodnotenia v sledovaných kategóriách, každý si to môže prečítať, môže si prezrieť tie čísla, môže si sám urobiť obraz o tom, či je to skôr objektívne alebo skôr subjektívne, je to verejne prístupný dokument, každý si tam môže o objektívnosti toho či onoho pri znalosti veci urobiť vlastný názor, čo ale hovorí spomínaná správa? Zdravotné poisťovne s ratingom A sú dve súkromné zdravotné poisťovne. Ja som hovoril v prvom čítaní o poisťovni A aj o poisťovni B. Ale na základe rozhodnutia tohto parlamentu nemám dôvod to nespomenúť, pretože je to dôležité. Ak sa na jednej strane vytvára tlak voči súkromným zdravotným poisťovniam, myslím si, že je dôležité povedať, ako v tomto hodnotení jednotlivé poisťovne obstáli. Je to poisťovňa Union a poisťovňa Dôvera. Ako zdravotné poisťovne s ratingom B boli vyhodnotené zdravotná poisťovňa Apollo a Európska zdravotná poisťovňa. A zdravotné poisťovne s ratingom D, upozorňujem, že rating C nebol nikomu udelený, bol to až rating D, sú Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa. Kľúčové závery sú: Súkromné zdravotné poisťovne sú vo všetkých blokoch lepšie ako štátne zdravotné poisťovne. A v každom bloku dosiahla najviac bodov po tých jednotlivých štyroch iná súkromná zdravotná poisťovňa. V bloku A, finančnej ochrane to bola zdravotná poisťovňa Dôvera. V bloku B, produktoch to bola poisťovňa Union, v klientskom servise to bola poisťovňa Apollo a vo vzťahoch s poskytovateľmi to bola Európska zdravotná poisťovňa. Je to veľmi zaujímavý výsledok. Minimálne, a berte to odo mňa ďalší argument do diskusie, nie nejaké absolutórium, ktoré ja presadzujem ako jedinú pravdu, to v žiadnom prípade nerobím, ja budem veľmi rád, ak takýto rating, povedzme, urobí ministerstvo zdravotníctva alebo Úrad pre dohľad, alebo niekto iný, aby sme nemuseli namietať až tak veľmi objektívnosť. Ja to veľmi privítam. Ale berte to ako príspevok do diskusie a na podporu argumentu, prečo tvrdím, že rozhodnutia a kroky, ktoré ste urobili, sú zlé, nesprávne a proti ľuďom.

  A chcem dodať na záver tejto časti ešte jednu vec, a to, že mojím osobným záujmom je, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa fungovali čo najlepšie. Ja budem najradšej, keď si prečítam správu, v ktorej vyjdú štátne zdravotné poisťovne ako najlepšie, pretože to je naším záujmom, však to je náš spoločný záujem. Ale ak vy tvrdíte to, čo tvrdíte, tak ja vám hovorím, že nehovoríte pravdu. A východiská, ktoré beriete do úvahy, sú minimálne mylné, ak nie zámerne zavádzajúce.

  A dovoľte mi, aby som uzavrel svoje vystúpenie k petícii, už to tu dnes raz odznelo od kolegu Ivanča, keďže spoločne sme navštívili webovú stránku strany Smer a nemuseli sme ju veľmi ani preklikávať, hneď na úvodnej stránke je hore veľký banner usmievajúceho sa predsedu vlády, ktorý nám hovorí „nezabudnúť na ľudí“. Dlhšie som tu čítal z toho, čo nám napísali ľudia po splnení zákonných povinností, 150 000 ľudí nám tu niečo napísalo. Možnože práve preto sa nepredradil tento bod pred zákon o zdravotných poisťovniach, aby sme mohli povedať, ups, však to bolo skôr, zabudli sme na to. Už keby sa to dalo vrátiť, asi by sme hlasovali inak, lebo my nemôžme zabudnúť na ľudí predsa. Ale keď o tom rokujeme dnes, už sa to nedá zmeniť, už to musíme konštatovať, že je to tak, ako to je, a že sme na tých ľudí evidentne zabudli. No my sme na nich nezabudli, kolegovia zo strany Smer. Také hrdé heslá, ako si dávate vy, si my nedávame. Ale na druhej strane sa nesnažíme ani ísť proti ľuďom a zakrývať sa ľúbivými heslami. A ak hovoríme v rámci toho „nezabudnúť na ľudí“, tak potom návrh uznesenia, ktorý nám predložil pán poslanec Zvonár, kde v bode B sa píše „berie na vedomie“, ide podľa mňa opäť proti ľuďom, pretože vy, nie my sme to teraz, ste im sľúbili, že nezabudnete na ľudí. A tu im odkážete po funuse, že to, čo si oni myslia, vy tak zoberiete na vedomie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Markoviča sa prihlásili pán poslanec Novotný, pani poslankyňa Nachtmannová, pán poslanec Horváth a pán poslanec Senko. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  A slovo má pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Markovič považuje to, čo sa tu dialo pri prerokovaní zákona o zdravotných poisťovniach a dnes pri prerokovaní petície, za matrix, za nejaký virtuálny svet, do ktorého nás chcú voviesť predstavitelia strany Smer. Problémom je, že zdravotníctvo, o ktorom rozhodujú, je skutočné. A každý deň tam treba tisícom ľudí poskytnúť dobrú zdravotnú starostlivosť. A, žiaľ, zlé rozhodnutia parlamentu sa prejavia v rezorte zdravotníctva. A doplatia na to všetci. Doplatia na to zdravotné poisťovne, poskytovatelia aj pacienti. Uvediem konkrétny príklad, keď nás vláda presviedčala o tom, že to pôjde podľa ich predstáv, teda nás viedla svojim virtuálnym svetom. Vláda znížila DPH na lieky, a to z 19 % na 10 %. A dokonca plošne znížila ceny liekov o 6,6 % z dôvodu, sme v matrixe, aby boli lacnejšie lieky pre všetkých. Čo je však skutočnosť? Skutočnosť je taká, že ceny liekov medziročne narástli o 15 %. A podľa prieskumov verejnej mienky 80 % pacientov necíti lacnejšie lieky. Jediný, kto cíti, že sú lieky lacnejšie, je predseda vlády, ktorý o tom rád rozpráva. Toto je matrix v priamom prenose.

  Pán poslanec, hovoril si o ratingu, ktorý bol urobený pre súkromné zdravotné poisťovne. Chcem povedať, že podobný rating poskytovateľov zdravotnej starostlivosti urobila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa za predchádzajúceho vedenia. A pýtala sa pacientov, ako sú spokojní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V okamihu, keď sa štátne nemocnice začali umiestňovať niekde v strede a ďalej ku koncu...

 • Vystúpenie prerušené časomierou.

 • Ďalšia faktická poznámka, pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, hovorili ste o tom, že táto vládna koalícia hodila občanov do smetného koša, ide proti ľuďom, ktorí podpísali petíciu. Ja som počas týchto dní neustále sledovala reakcie občanov v médiách. A prečítam vám jednu z mnohých pripomienok občanov k tomu prerokovanému zákonu: „Ľudia zo zákona platia zdravotným poisťovniam svoje peniaze na to, aby boli kvalitné zdravotnícke služby, aby boli dostupné lieky, aby boli zdravotníci dostatočne zaplatení. Frustrovaný zdravotník nemôže nikoho dobre ošetriť a nie ešte niesť zodpovednosť. Poisťovne vezmú peniaze od ľudí,“ podotýkam, „zo zákona a vyhlásia ich za svoj majetok. Nechajú si zisk. A čo zostane, to pošlú nemocniciam, lekárňam. Dajú im limity a nezaujíma ich, že nemocnice odviedli dvakrát toľko práce, než im stanovili limity. Toto je nejaké podnikanie? V zdravotníctve musí byť hlavne systém, nie chaos. Všade musia platiť pravidlá hry. A osobitne to platí pre zdravotníctvo v záujme nás všetkých.“ To bol citát z časopisu.

  A teraz by som ešte reagovala na jedno vaše vyhlásenie, že tento návrh zákona vrhol zdravotnícke zariadenia do agónie. Práve naopak, pán poslanec, tým, že zdravotné poisťovne musia využívať zisk len v rámci verejného zdravotného poistenia, situáciu v zdravotných zariadeniach môže zlepšiť. Veď napr. v roku 2006 zisk zdravotných poisťovní reálne odčerpal 2,3 mld. Sk z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. A tieto finančné prostriedky sa na základe prijatého zákona vrátia do systému, teda pre zdravotnícke zariadenia. Teda o akej agónii to tu hovoríte?

 • Ďalšie faktická poznámka, pán poslanec Horváth.

 • Ďakujem. Vážený pán kolega, na úvod mi dovoľte len tak odľahčene vyjadriť potešenie, že oceňujete grafické stvárnenie webovej stránky strany Smer.

  A teraz možno trošku vážnejšie. Viete, vy hovoríte, že strana Smer ide proti vôli občanov, že ideme proti ľuďom. Ale to želanie občanov, už sme to hovorili dnes pred obedom, to želanie občanov a nespokojnosť občanov počas minulého volebného obdobia sa prejavili potom na prelome volebných období počas parlamentných volieb. A Smer, ktorý ostro kritizoval koncept, s ktorým prišiel a ktorý dal na stôl pán Zajac a ktorý sa tu potom uplatňoval v praxi, bol zamietnutý. A dnes Smer realizuje nový koncept, iný koncept, ktorý sa líši od toho pôvodného, od toho vášho, vami presadzovaného. Toto je legitímne. A treba to rešpektovať tak, ako tie ostatné veci v politike musíme rešpektovať.

  Pokiaľ ide o súťaž, ktorej ste sa dotkli. Treba povedať, že súťaž je jeden z veľmi dobrých nástrojov na to, aby sa dosahovali lepšie výsledky vo všetkom, v každej oblasti. A môžeme sa o tejto súťaži baviť aj v tejto oblasti. Čo mňa však viac zaujíma alebo najmä zaujíma, to je to, či tá súťaž tak, ako sme jej vytvorili podmienky, nás vedie k lepšej, kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, k tomu systému, ktorého produktom potom je lepšia zdravotná starostlivosť. Nie som o tom presvedčený, že váš koncept toto priniesol, a preto hľadáme teraz novšie a novšie spôsoby ako napr. doplnkové zdravotné poistenie a súťaž v tomto. Ďakujem.

 • Ďalšie faktická poznámka, pán poslanec Senko.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vôbec sme nezabudli na ľudí, práveže tento zákon, ktorý bol prijatý minulý týždeň, je na to, aby do systému zdravotníctva išlo viacej finančných prostriedkov pre ľudí.

  Pán poslanec, vy narábate s podpismi 150 000 ľudí, ktorí sa podpísali pod petíciu. Ja si tento názor ľudí vážim. Je to slobodná vôľa občanov, ktorou vyjadrujú svoj názor. Neviem, či ste zaregistrovali, že v predchádzajúcom období tu bola vôľa takmer vyše 300 000 občanov, ktorí sa tiež podpísali na istú petíciu, ktorou vyjadrovali nespokojnosť predovšetkým v období, keď ste začali realizovať zdravotnícku reformu aj sociálnu reformu. Vtedy vám táto demokracia vadila. Nerozumiem, prečo teraz touto formou vy proklamujete, že my ideme proti vôli týchto ľudí. No vôbec to tak nie je. Myslím si, že už pán Zvonár v predchádzajúcom vystúpení dopoludnia vám hovoril o tom, že všetko to, čo obsahuje petícia, zákon, ktorý sme minulý týždeň schválili, má vo svojom obsahu. A istým spôsobom tak napĺňame aj vôľu, ktorá bola v petícii zohľadnená. Ďakujem.

 • Pán poslanec Markovič, chcete reagovať na faktické poznámky? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Nachtmannová, ja som o agónii v zdravotníckych zariadeniach nehovoril v súvislosti so ziskom, ale v súvislosti so schváleným uznesením vlády o verejnej minimálnej sieti. Takže to si nemýľte. Ja som hovoril o tom, že nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti, v ktorej sú len štátne zariadenia, v ktorých, a môžem vám to prečítať, našiel som narýchlo len čísla k 31. 3. 2007, sú to materiály ale ministerstva zdravotníctva, je dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva 5,252 mld. A dlh delimitovaných zdravotníckych zariadení na obce, VÚC transformovaných na neziskové organizácie a akciových spoločností je 0,036 mld., pani poslankyňa. A vy ste tie zdravotnícke zariadenia, ktoré majú dlh 5,252 mld., dali do verejnej minimálnej siete a garantovali ste im ďalšie zadlžovanie. Hovoril som o agónii tu, a nie v súvislosti so ziskom zdravotných poisťovní.

  Pán poslanec Horváth, nemám až taký problém s tým, že by ste mali iný koncept a iný pohľad na zdravotníctvo, len nám ho už konečne povedzte, pretože návrhy, ktoré prinášate, sú návrhy, ktoré sú v rozpore s vaším programovým vyhlásením, s tým mandátom, ku ktorému sa stále hlásite, a výsledkami volieb, ktorými operujete, že občania odmietli našu politiku a vám dali mandát, áno, ale prečítajte si vlastné dokumenty, na čo vám ten mandát dali. Určite vám ho nedali na rušenie plurality zdravotných poisťovní a na vytváranie jednej zdravotnej poisťovne. Tu je odpoveď veľmi jednoduchá.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Novotný, teraz chcete vystúpiť ako spravodajca? Je na rade pán poslanec Mikloš. Chcete ešte pred ním vystúpiť?

 • Odpoveď z pléna.

 • Dobre. Čiže o slovo požiadal pán poslanec Novotný ako spravodajca. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ono je to trošku kuriózna situácia, lebo nemáme predkladateľa pri prerokúvaní petície. Takže trošičku som v takej pozícii trochu predkladateľa, trochu spravodajcu. Naozaj ja som už povedal všetko, čo som chcel povedať, len k tej rozprave, ktorá tu momentálne prebieha, snáď dve poznámky poviem.

  Tá prvá poznámka je, aby som dokončil to, čo som začal hovoriť pánovi poslancovi Markovičovi. Teda Všeobecná zdravotná poisťovňa za predchádzajúceho vedenia sa začala pýtať svojich poistencov, pozor, ako štátna zdravotná poisťovňa, kde radi chodia, ku ktorému poskytovateľovi chodia, ako hodnotia nemocnicu. Mali nejakú tabuľku. Bola to podľa mňa celkom reprezentatívna vzorka poistencov, pacientov. A vznikol určitý poradovník, zoznam nemocníc. Samozrejme, nedá sa na základe hodnotenia pacientov posudzovať kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale o niečom to svedčí. Teda vznikol určitý zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V okamihu, keď sa štátne zdravotnícke zariadenia začali umiestňovať v strede a v druhej polovici tohto zoznamu, pričom predovšetkým súkromné nemocnice a neziskové organizácie boli v prvej polovici, tak nové vedenie rezortu zdravotníctva povedalo, že je to úplný nezmysel a na základe toho sa nedá nič zovšeobecniť ani zazmluvňovať a ani zdravotná poisťovňa si nemôže na základe toho osobovať právo, aby niekoho uprednostnila a niekoho neuprednostnila. Áno, môže si to osobovať, len keď to zdravotnej poisťovni prikáže nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti, ktoré štátne zdravotnícke zariadenia explicitne vymenuje. A musia ich v celom rozsahu zazmluvniť zdravotné poisťovne. A ostatné majú akože medzi sebou súťažiť o možnosti byť zazmluvnené. Takže to je toľko k tomu virtuálnemu svetu, k tomu matrixu, toľko k tomu, čo hovoril pán poslanec Markovič, že je to celé nasmerované k ľuďom a že vládnu koalíciu zaujímajú názory ľudí. No takto ich zaujímajú, keď im ľudia povedia, že táto nemocnica nie je dobrá a neradi tam chodia, tak povedia, buďte ticho, vy tomu nerozumiete, my tomu rozumieme lepšie.

  A tá druhá poznámka je k pani poslankyni Nachtmannovej. Naozaj nepolemizujem s listom občana, je to jeho názor, je vaše právo mať názor na pohľad na zdravotníctvo. Len dovolím si zapolemizovať s tými číslami. Hovorme presné čísla, keď už o tom hovoríme. Zisk zdravotných poisťovní za rok 2006 podľa štatistickej ročenky, ktorý vydal NÚZIŠ, Národný ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, stopercentná štátna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, bol 1,2 mld. Sk. Neviem, odkiaľ je tu teraz číslo, pre zmenu, 2,3 mld., pán minister spomenul 1,9 mld. Takže tu to tak nejako poletujú čísla. Ja sa držím toho, čo hovorí štatistická ročenka, pretože to je nejaký relevantný výsledok na základe nejakého hlásenia zberu informácií. A chcem povedať len toľko, že téza o tom, že si niekto na úvod oddelí zisk a čo potom zvýši, rozdelí na zdravotnú starostlivosť, je mylná, pretože platná legislatíva, ktorá upravuje fungovanie zdravotných poisťovní, a dohľad, ktorý nad nimi vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, také niečo nemôže dopustiť, a to z jednoduchého dôvodu, zákon jasne hovorí, že zdravotná poisťovňa musí zaplatiť celú akútnu zdravotnú starostlivosť, nech jej je hocikoľko, musí ju zaplatiť. Takže niekedy je to až diskutabilné, že čo keď napr. ani toľko peňazí nemá na to množstvo v danom roku poskytnutej akútnej zdravotnej starostlivosti. Musí zazmluvniť celú verejnú minimálnu sieť a zaplatiť v nej zdravotnú starostlivosť. Musí zabezpečiť pacientom, aby mali dostupnú zdravotnú starostlivosť. Musí zaplatiť odkladnú zdravotnú starostlivosť a tých pacientov, pre ktorých chronickú odkladnú zdravotnú starostlivosť nevie zaplatiť, musí zaradiť na čakaciu listinu. A dokonca ani to neznamená, že zaradí 10 000 pacientov na čakaciu listinu a peniaze určené na ich zdravotnú starostlivosť si vykáže ako zisk, pretože ak takí pacienti existujú, a existujú predovšetkým vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, musí z daného rozpočtu na týchto pacientov odložiť objem finančných prostriedkov potrebných na ich liečbu do tzv. technických rezerv. A keď toto všetko dodrží zdravotná poisťovňa, tu ešte treba povedať, že nehospodári s vybraným poistným, lebo 90 % sa prerozdelí prerozdeľovacím fondom medzi ostatné zdravotné poisťovne podľa indexu rizika, a keď napriek tomu všetkému im zostanú na konci roku nejaké finančné prostriedky, to sa volá kladný hospodársky výsledok alebo zisk. Takto funguje zákon, všetko ostatné je demagógia. Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Novotného majú pán poslanec Markovič, pani poslankyňa Nachtmannová, pán poslanec Horváth a pán podpredseda Hort. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  A slovo má pán poslanec Markovič.

 • Ďakujem pekne. Chcel by som ťa, pán predseda, doplniť v dvoch bodoch.

  A prvá vec je ten zisku, o ktorom si hovoril, ktorý tu bol deklarovaný, NÚZIŠ hovorí o 1,2 mld., pán minister hovorí o 1,9 mld., už tu počuli o 2,3 mld., možnože vylicitujeme aj viacej. A chcel by som v tejto súvislosti povedať, že len zrušením poplatkov za činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti stratili poskytovatelia 1,9 mld. korún, pani poslankyňa. A to vás až tak netrápilo. Vtedy ste nevykrikovali, že 1,9 mld. korún bude chýbať v systéme. My hovoríme, že chýbajú tam tieto peniaze chýbajú. A dnes pán minister naháňa duchov z 1,2 mld. korún na nejakom zlom zisku.

  A čo sa týka toho, pán predseda, na čo si aj ty reagoval, že si tu niekto zoberie zisk a ľudia nám tu zostávajú na uliciach neošetrení. Ja tu mám len narýchlo z materiálov, ktoré mám teraz pri sebe, čísla k 30. 6. 2007. Mám tu takéto číslo, je to k polroku. Ale zdravotná poisťovňa mala na tzv. waiting listoch 16 169 poistencov, poisťovňa Apollo ich tam mala 309, Európska zdravotná poisťovňa a Union ich tam nemali vôbec, pretože nemajú žiadne limity a čakanie môže byť len z dôvodu nedostatočnej kapacity zdravotného zariadenia. To znamená, si veľmi správne hovoril, že rozprávať o tom, že si niekto zoberie zisk a nám tu zostávajú neošetrení ľudia, je absolútne chiméra. Za rok 2005 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou povedal, že za celý rok ostalo na waiting listoch vo Všeobecnej zdravotnej 9 739 poistencov, v Spoločnej 1 391, Dôvere len 76 a Apolle a Siderii nikto z poistencov.

 • Ďalšia faktická, pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Ďakujem pekne. Nejde tu o žiadnu licitáciu zisku, pán poslanec, ja som citovala z dokumentu, ktorý každý z nás mal v lavici v júni, ktorý sme posudzovali, ktorým je Aktuálny vývoj v slovenskom zdravotníctve. Tak z tohto dokumentu som citovala tieto údaje. Áno, máte pravdu, pán minister uviedol 1,92 mld. Sk. A ja som vo svojom vystúpení povedala, že sa reálne odčerpalo 2,3 mld. korún z prostriedkov verejného zdravotníctva. Takto presne to máme uvedené v správe. Takže nejde tu o žiadnu licitáciu zisku.

 • Faktická poznámka, pán poslanec Horváth.

 • Ďakujem. Pán spravodajca, skúste nám, prosím povedať ako spravodajca, ako ten, ktorý vyjadruje najmä za SDKÚ tieto myšlienky v zdravotníctve, a ako predseda výboru zároveň, či ten systém, ktorý bol pripravený vaším konceptom za minulého volebného obdobia, je dosť dobrý, či poskytuje a zabezpečuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých ľudí na Slovensku, teda pre všetkých bez rozdielu, bez majetkového cenzu alebo bez rozdielu akéhokoľvek, či je dobrý, či súhlasíte s tým, či ste spokojný s tým systémom, ktorý ste pripravili. A ak to tak je, tak to povedzte, prosím, a ak to tak nie je, skúste, prosím, povedať, prečo tak tvrdošijne potom vy trváte na tom vašom pôvodnom koncepte, prečo zásadne odmietate všetky nové veci, s ktorými prichádza strana Smer, a v čom teda vidíte problém.

  Hovoríte o pluralite v zdravotníctve. Už sme sa pred chvíľkou zmienili o súťaži, o podmienkach súťaže a o potrebe toho. Ale skúste, prosím, povedať, prečo odmietate kladenie dôrazu na pluralitu v doplnkovom zdravotnom poistení, prečo táto filozofia a kladenie dôrazu na toto sa vám nepáči, v čom je problém, pretože toto je niečo, čo presadzuje aj strana Smer. Ďakujem.

 • Faktická poznámka, pán podpredseda Hort.

 • Pán spravodajca, vy ste neboli prvý, ktorí dnes upozornili na to, akým spôsobom sa postavil napr. pán minister zdravotníctva dnes k tejto petícii svojou neprítomnosťou, akým spôsobom vníma názor viac ako 155 000 občanov tejto krajiny. Zaznelo tu z úst obhajovateľov v jeho neprítomnosti, že veď predsa mu to rokovací poriadok neukladá. Viete, pán spravodajca, je to vec inej, vyššej kategórie ľudského rozmeru ako len povinnosť rešpektovať zákon. Aj to, že sa tá petícia prerokováva teraz a neprerokovávala sa vtedy, keď bola aktuálnejšia, to znamená pred schválením príslušného zákona, je tiež významným signálom o tom, akým spôsobom tu funguje ten vyšší rozmer. Aj pri tomto sme sa dozvedeli, že veď sa žiadny rokovací poriadok neporušil a petícia je dnes na programe. Ja poznám veľa ľudí, ktorí neporušili žiadny zákon, nemali konflikt so zákonom, pričom ďaleko okolo nich išla slušnosť, veľkorysosť alebo aspoň elementárne rešpektovanie názoru či nebodaj potrieb blížneho svojho.

  Takže toľko, pán spravodajca, k tomu, prečo sa takýmto spôsobom postupuje, a na dovysvetlenie motívov alebo celkového rozmeru tých, ktorí o tom rozhodujú. Ďakujem pekne.

 • Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne. Nejdem sa sporiť s pani poslankyňou Nachtmannovou. Vysvetlila, odkiaľ zobrala to číslo. Nepohybuje sa v tej brandži. Takže ja beriem jej vysvetlenie. Naozaj tu poletuje veľa čísiel. Chcem len povedať, že keď hlasovala o zákone o zdravotných poisťovniach, odhlasovala aj pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy, ktorý dal tam pán poslanec Valocký, ktorý šmahom ruky pridal na prevádzkovú činnosť o 500 mil. viac zdravotným poisťovniam, než to bolo v pôvodnom vládnom návrhu zákona. Takže na jednej strane tu hovoríte o tom, aké majú vybudované budovy, vežiaky a v akej ťažkej situácii sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Ale šmahom ruky ste im ešte pridali 500 mil. oproti pôvodnému vládnemu návrhu zákona. Takže tu je trošku taká neujasnenosť a diskrepancia medzi tvrdením a reálnym hlasovaním.

  Čo sa týka otázky pána poslanca Horvátha, to je na dlhšiu diskusiu. Veľmi rád sa do nej pustím. Ale odpoviem priamo. Áno, myslím si, že zdravotníctvo funguje lepšie. Pôsobím v zdravotníctve od roku 1997. Pamätám sa na časy, keď som v piatok na JIS-ke počítal tabletky antibiotík, aby sme do pondelka vydržali s pacientmi. Pamätám si na časy, keď sme v tisícdvestotrojke nosili pacienta na jediné funkčné CT-čko v Šaci za Košicami v takej rozheganej starej tridsaťročnej tisícdvestotrojke. Dnes je splatnosť faktúr 30 dní a dnes nasadzujeme antibiotiká v nemocnici podľa minimálnej inhibičnej koncentrácie a dnes RZP-čka do 15 minút príde po pacienta s úplne novou krásnou sanitkou. Áno, zdravotníctvo funguje lepšie. Urobili sme pri transformácii mnoho chýb, aj sme to priznali, ale my ich vieme opraviť. Obávam sa, že Smer nedokáže zrealizovať to, o čom hovorí. Aj keď sú tie pohnútky možno naozaj statočné, nemáte riešenia. My ich máme.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Mikloš. Máte slovo, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, rokujeme od rána o petícii, ktorú podpísalo viac ako 150 000 ľudí, ktorých koaličná väčšina odignorovala tým, že schválila predtým zákon, ktorý sa týka ich požiadaviek, ako rokujeme o tejto petícii. Viacerí z vás, páni poslanci z koalície, ste sa pokúšali dokazovať tu, že vlastne zákon a petícia spolu nesúvisia. Najmä pán Bobrík sa o to pokúsil. A pán Senko to doviedol dokonca až do takých absurdít, že povedal: „Svojím spôsobom napĺňame vôľu, ktorú vyjadrili občania petíciou.“ Tým myslel, že tým zákonom, ktorý ste minulý týždeň schválili, dokonca napĺňame vôľu, ešteže povedal slová „svojím spôsobom“, lebo je to spôsob dosť perfídny, musím povedať. Pán poslanec Novotný jasne, na argumentoch, bod po bode dokázal, že to nie je pravda. Dokázal, že zákon a petícia spolu súvisia a že to, že ste schválili zákon o zdravotnom poistení v tom znení, v ktorom ste ho schválili, a teraz rokujeme o petícii, ktorá vyjadrovala názor 150 000 ľudí, o tých veciach, ktoré sú riešené zákonom, jasne dokazuje váš postoj k týmto ľuďom. A jasne to dokazuje aj váš postoj k demokracii. Takže myslím si, že bez ohľadu na pokusy vysvetľovať nevysvetliteľné a interpretovať to, že to spolu nesúvisí, že je zjavné a je evidentné, že tým, že rokujeme o tejto petícii až dnes, ste jednoducho nielen ignorovali vôľu a názor týchto ľudí, ale že ste sa im doslova vysmiali. A to považujem za naozaj neakceptovateľné, a preto na to znovu poukazujem.

  Čo sa týka obsahu zákona, lebo je to samozrejmé, že budeme hovoriť pri tejto petícii o zákone. Keďže to spolu súvisí, ešte mi dovoľte dodať jednu vec. No ako vysvetlíte, že to spolu nesúvisí, ak okamžite po schválení zákona o zdravotnom poistení tí, ktorí petíciu organizovali, pretože neorganizovala ju opozícia, ako to mylne zaznelo, ale organizovalo ju Združenie zdravotných poisťovní, iniciovali kroky na medzinárodné arbitráže, kde reálne hrozí Slovensku, že utrpí škodu vo výške desiatok miliárd korún. Tak ak to nesúvisí, dámy a páni, prečo potom táto reakcia? Mimochodom, o tom, či tá hrozba reálna je alebo nie je, sa snažia koaliční poslanci, ale aj politici, aj členovia vlády presvedčiť, že to tak nie je, pričom nezazneli, a preto to poviem, samotné stanoviská ministerstva spravodlivosti a Protimonopolného úradu k návrhu zákona o zdravotnom poistení, ktoré navrhuje obmedzenie použitia zisku. Stanoviská týchto vládnych inštitúcií upozorňovali na protiústavnosť a protizákonnosť, ktorých dôsledkom bude veľmi pravdepodobná prehra a strata desiatok miliárd korún pre Slovenskú republiku presne tak, ako to bolo v druhej polovici deväťdesiatych rokov, keď sa vtedajší minister financií, predpokladám, s vedomím vtedajšieho predsedu vlády rozhodli, že nebudú plniť záväzky, ktoré vyplývali z uzavretej zmluvy, z konsolidácie Česko-slovenskej obchodnej banky, pričom začali neplniť záväzok, ktorý bol vtedy zhruba vo výške 12 mld. korún. A skončilo to tak, že v roku 2004 Slovenská republika prehrala súdny spor na ICSID vo Washingtone. A museli sme zaplatiť 24 mld. korún. Takže je to nielen ignorovanie vôle ľudí, nielen schvaľovanie zákonov, ktoré idú proti ľuďom, idú proti pacientom, idú proti lekárom, idú proti sestrám, ale je to zároveň hazardérske a nezodpovedné konanie, ktoré vytvára reálnu hrozbu škody vo výške desiatok miliárd korún.

  K zisku v zdravotníctve, lebo v tom zákone, samozrejme, je tam toho viac. Myslím, že veľmi podrobne aj v dnešnej rozprave vysvetlil väzbu medzi petíciou a zákonom, ktorý sme schválili minulý týždeň, pán poslanec, predseda výboru, Novotný. Ale chcem len dodať k tomu zisku otázku, chcem sa vás opýtať, ako je to možné, keď ten zisk v zdravotníctve je taký zlý, že súkromné zdravotné poisťovne fungovali a fungujú lepšie vo vzťahu k pacientovi, ako je to možné, že čakacie lehoty sú žiadne alebo oveľa kratšie, ako na to poukázal aj pán poslanec Markovič, ako je to možné, že platia za jeden bod viac. Ak je to v dôsledku zle nastaveného systému, tak vám chcem pripomenúť, že vládnete vyše roka a že ste ten systém nastaviť inak mohli. Ako je to možné, že súkromné nemocnice, neziskové nemocnice, cirkevné nemocnice neprodukujú stratu, kým štátne, verejné stratu produkujú a tá strata dokonca narastá? Tá strata, to nie je niečo nekonkrétne, čo sa netýka pacientov, pretože, samozrejme, sa ich to týka, pretože, samozrejme, rastúca zadlženosť v zdravotníctve bude viesť k horším službám pre pacientov, k väčšej korupcii, k menšej efektívnosti fungovania, a teda k horším službám nakoniec pre pacientov.

  Dovoľte mi zastaviť sa, a najmä o tom chcem hovoriť, pri jednej téme, ktorá tu tiež zaznievala v tej dnešnej rozprave. Vy tvrdíte, a aj teraz to naposledy hovoril pán poslanec Horváth, a s tým ja súhlasím, že naša reforma, teda reforma, ktorú presadzoval minister Zajac, bola jedným nazeraním na to, ako zmeniť fungovanie systému, a že vy s tým nesúhlasíte a smerujete systém inak. No len dá sa súhlasiť s tou prvou časťou. Je legitímne, samozrejme, mať rôzne názory, máte vládnu zodpovednosť, získali ste ju v slobodných voľbách, teda je úplne legitímne povedať: „My si myslíme, že toto je zlé smerovanie, a teda my navrhujeme toto.“ Akurát problém je, že ste ešte nepovedali, čo navrhujete. Vládnete vyše rok a pol a z krokov, ktoré ste doteraz robili, plynie jediné, bezútešná bezradnosť. Napĺňate dôsledne tú prvú časť, áno, postupne ju napĺňate, že búrate to, s čím nesúhlasíte, len ste ešte nestihli povedať, a už by bol najvyšší čas to povedať, čo teda chcete stavať, keď to, čo bolo postavené a čo bolo nejako zmenené reformou, ktorú sme robili, búrate. Áno, búrate ju, ale nemáte predstavu. Dovolím si povedať, že ju nemáte nielen preto, že ste s ňou neprišli, že ste ju nepredložili, že ste ju nepredstavili, ale aj preto, že vaše kroky, ktoré robíte, spôsob, akým ich odôvodňujete, jednoznačne svedčí o tom, že nemáte absolútne žiadnu predstavu. Preto je tá bezútešná bezradnosť. A problémom je, že je dôsledok takéhoto konania, búrania niečoho, čo, ja tiež s tým súhlasím, že to nebolo bezchybné, ale naprávalo to tie hlavné príčiny nefunkčnosti alebo zlého fungovania, malo hlavu a pätu. Bol to istý systém, ktorý začal prinášať aj pozitívne výsledky, aj keď problémom reformy bolo, a v tom, si myslím, bola možno hlavná chyba, že sa zle o nej komunikovalo alebo nedostatočne komunikovalo, pretože reforma v zdravotníctve je vždy najcitlivejšou reformou. A druhý problém reformy bol, že druhá časť, tzv. ponuková časť zdravotníckej reformy, sa oneskorila o rok a pol. A tým pádom sme pred voľbami boli v situácii, keď v dôsledku zlej komunikácie o reforme, nedostatočnej komunikácie o nej, aj smerom dovnútra, do rezortu, aj smerom na verejnosť, a v dôsledku oneskorenej realizácie druhej časti reformy neboli ešte viditeľné výsledky alebo neboli dostatočne viditeľné výsledky pre verejnosť. Ale tie náklady boli pociťované, samozrejme. Ale každý, kto sa venoval analýze fungovania zdravotníctva, videl a podľa mňa musel vidieť, ak sa na to pozeral nezaujato, že reforma, ktorú sme presadili, už začala prinášať výsledky a bola by ich prinášala viac a rýchlejšie, ak by nebola rušená. A v tom je práve zásadný problém dnešného stavu v zdravotníctve. Je to v tej bezútešnosti, že, bez toho, aby som sa chcel hrať na veľkého prognostika, si dovolím povedať, je nieže veľmi pravdepodobné, ale, žiaľbohu, isté, že situácia v zdravotníctve sa v najbližších rokoch bude zhoršovať. Bude sa zhoršovať dokonca tak rýchlo, že to bude čoraz viac zreteľné a evidentné nielen pre odborníkov, ale aj pre bežných ľudí. Dokonca si dovolím povedať, že tento proces už nastal a už ho ľudia takto aj pociťujú.

  A dovoľte mi, aby som podložil toto svoje tvrdenie teraz jednou krátkou analýzou. Nezaznelo to tu, preto si myslím, že to môže byť aj zaujímavá, pomerne nová informácia, aj keď predpokladám, že tí, ktorí sa venujete zdravotníctvu, ste o tej štúdii počuli. Nedávno v septembri tohto roka vydal Medzinárodný menový fond štúdiu, ktorá sa volá Zdravotnícky sektor na Slovensku, výkonnosť a reformy. Je to veľmi zaujímavá štúdia. A dopredu chcem predoslať, že ak sa budete snažiť interpretovať to tak, že Medzinárodný menový fond je nejaká inštitúcia, ktorá háji záujmy veľkokapitálu, tak dopredu hovorím, že je to absolútny nezmysel. Medzinárodný menový fond je inštitúcia, v ktorej, mimochodom, aj členské krajiny a vlády členských krajín, ktorou sme aj my, majú svoje zastúpenie. A Medzinárodný menový fond je predovšetkým jeden z najvplyvnejších think-tankov, teda akýchsi organizácií. Taká organizácia analyzuje, zhŕňa poznatky a vedomosti z fungovania rôznych častí svetovej ekonomiky, porovnáva a vyhodnocuje reformy v jednotlivých krajinách a zamestnáva tých najlepších svetových analytikov a expertov. Zaujímavá je táto štúdia Medzinárodného menového fondu najmä z hľadiska, nechcem vás unavovať nejakými odbornými prednáškami, záveru, ku ktorému dospieva, a z hľadiska opatrení, o ktorých táto štúdia hovorí, že pre slovenské zdravotníctvo by podľa týchto autorov, expertov, nebol ani jeden slovenský autor medzi tými autormi, pomohli slovenskému zdravotníctvu. Ten záver je asi taký, že slovenské zdravotníctvo patrí k výraznému podpriemeru z hľadiska krajín OECD a Európskej únie, z hľadiska efektívnosti využitia zdrojov. Inými slovami povedané, táto štúdia hovorí, že aj pri existujúcom objeme zdrojov, ktorý sa do zdravotníctva dostáva, ktorý stále nech nedosahuje možno tú výšku ako v niektorých vyspelých krajinách, by zdravotníctvo malo fungovať oveľa, oveľa lepšie, a teda poskytovať oveľa lepšie služby pacientom, ak by efektívnosť fungovania zdravotníctva bola lepšia. Čiže štúdia hovorí, zdravotníctvo nefunguje dobre, jeho efektívnosť a výkonnosť je nízka.

  Ale zaujímavé sú opatrenia a dovoľte mi teraz, aby som prečítal tie, čo navrhujú títo experti, a zároveň aby som urobil krátku analýzu toho, akú politiku v oblasti zdravotníctva robí vláda Roberta Fica za takmer posledný rok a štvrť. Takže prvé odporúčanie štúdie Medzinárodného menového fondu je, že navrhuje zdržanlivosť vo výdavkoch na lieky. Povedal to pán predseda výboru, len to pripomeniem, napriek tomu, že vláda znížila daň z pridanej hodnoty, čo viedlo k tomu, že v daňových príjmoch chýba viac ako 3 mld. korún, napriek tomu medziročne ceny liekov vzrástli o 15 %. A 80 % ľudí považuje toto za najväčší problém v zdravotníctve a ceny za veľmi vysoké. Druhé odporúčanie tejto štúdie je redukcia postelí. Vláda vyše roka rozpráva o tom, že to treba urobiť. Už aj vyčíslila, koľko toho má byť, pričom neurobila nič. Urobilo sa akurát teraz určenie nemocníc, s ktorými musia zdravotné poisťovne podpísať zmluvy. Ale z hľadiska redukcie tejto nadmernej kapacity sa zatiaľ neurobilo nič. A problém je tiež v tom, že ani nič neurobí, ak o tom bude rozhodovať ministerstvo a vláda. A ak aj urobí niečo, tak sa urobí celkom určite zle, pretože z hľadiska spôsobu, akým sa dá dospieť k reálnemu zníženiu nadmerných kapacít, je toto ten spôsob najhorší. Ďalšie, tretie odporúčanie je zavedenie tvrdých rozpočtových obmedzení. Vláda ide opačným smerom. Schválili ste zákon ešte v minulom roku, myslím, ktorým sa zrušili exekúcie v zdravotníctve, čím sa zásadne zmäkčili rozpočtové obmedzenia. Zastavili ste transformáciu nemocníc a vlastne chcete, aby všetky fungovali ako príspevkové organizácie, čo znamená, samozrejme, o. i. aj zmäkčenie rozpočtových obmedzení. Ďalšie odporúčanie tejto štúdie je privatizácia nemocníc. Súvisí to s tým, čo som povedal. Je to zastavenie transformácie. Idete opačným smerom. Ďalšie opatrenie, ktoré navrhuje táto štúdia, je opätovné zavedenie poplatkov u lekára a v nemocniciach. Poplatky ste zrušili, peniaze v systéme chýbajú a výsledkom zrušenia poplatkov je aj to, že opäť vzrástol nadmerný dopyt, predĺžilo sa čakanie v čakárňach u lekára a zhoršilo to zdravotnú starostlivosť. Ďalším navrhovaným opatrením je podpora nákladovej efektívnosti u lekárov. Zase to súvisí aj s tými poplatkami. Ich zrušením ste zvýšili nadmerný dopyt. Teraz v tomto zákone ste schválili, že bude povinná návšteva obvodných lekárov, že sa nedá ísť priamo k špecialistovi, čím idete proti zvyšovaniu nákladovej efektívnosti a podpore nákladovej efektívnosti u lekárov. Ďalším navrhovaným opatrením tejto štúdie je definovanie striktnejšieho základného balíka. V tomto ste neurobili zatiaľ nič. Ďalším navrhovaným opatrením je zvýšenie sily Protimonopolného úradu a posilnenie nezávislosti Úradu pre dohľad nad zdravotnom starostlivosťou. Idete opačným smerom, novelou zákona ste podriadili tento úrad vláde a vyhodili ste dovtedajšieho predsedu tohto úradu. No a posledné odporúčanie štúdie Medzinárodného menového fondu je vyvarovať sa zavádzania nových obmedzení na tvorbu zisku súkromných zdravotných poisťovní. Tu, myslím, netreba ani veľmi komentovať, akým spôsobom toto odporúčanie napĺňate alebo rešpektujete novelou zákona o zdravotnom poistení, ktorú ste schválili minulý týždeň.

  Takže zhrnuté a podčiarknuté. Z hľadiska toho, čo štúdia Medzinárodného menového fondu odporúča na vyriešenie jedného z najväčších problémov slovenského zdravotníctva, a to je nedostatočná efektívnosť, plytvanie so zdrojmi, vymenovala spolu asi 12 opatrení. Vaša politika v oblasti zdravotníctva ide presne opačným smerom. Áno, Smer je v protismere. Smer je v protismere a vo vleku za sebou ťahá HZDS a SNS. Ste v protismere voči tomu, na čom sa zhodujú odborníci a experti, že by mohlo pomôcť slovenskému zdravotníctvu. Preto si dovolím znovu povedať, že zákonom, ktorý ste schválili, ale aj tým, akým spôsobom ste sa postavili voči petícii viac ako 150 000 občanov, smerujete slovenské zdravotníctvo v priamom rozpore s tým, čo ono potrebuje, aby mohlo lepšie slúžiť občanom, aby mohlo lepšie slúžiť pacientom, aby mohlo lepšie slúžiť aj zamestnancom v zdravotníctve.

  Jedným zo sprievodných javov tejto vašej bezútešnej politiky, tejto bezradnosti, kde viete búrať, ale neviete nič stavať, bude nielen to, že bude narastať zadlženosť v zdravotníctve, že bude rásť korupcia, že sa budú zhoršovať služby pre občanov, ale aj to, že sa obávam, že to bude znamenať aj zvýšený odchod lekárov, najmä mladých, do zahraničia a že sa dostaneme do situácie aj nedostatku zdravotníckeho personálu. Takže ak niektorí z vás hovorili, konkrétne to bola pani poslankyňa Nachtmannová, keď citovala ten list nejaký, že frustrovaný zdravotník nemôže nikoho dobre ošetriť, no s tým ja veľmi súhlasím. A zároveň súhlasím aj s tým, že to oceňovanie a podmienky, v akých pracovali zdravotnícki pracovníci doteraz, neboli dostatočné a adekvátne. Len problém je v tom, že reforma, ktorú sme robili my, začala tieto veci riešiť a začala vytvárať podmienky a predpoklady na to, aby zdravotníctvo fungovalo lepšie nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotníkov, kým vy ste toto zbúrali. A tým, že nebudujete nič zmysluplné, naopak, idete proti všetkým odporúčaniam, ktoré odborníci dávajú, tak vlastne prispievate k tomu, že tá situácia je bezútešná aj v tejto oblasti. Takže ak do bývalého predsedu vlády hádzali plášte, neviem, čo budú hádzať do vás. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Mikloša sa hlási pani poslankyňa Oľga Nachtmannová. Končím možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami. Pani Nachtmannová, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, položili ste otázku, ako je možné, že súkromné poisťovne nevykazujú stratu a štátna ju vykazuje. Myslím si, že základná odpoveď je tiež v dokumente, ktorý sme mali k dispozícii. Je to najmä kvôli tomu, že prerozdeľovací mechanizmus nie je správne nastavený, lebo nezohľadňuje skutočné náklady zdravotnej poisťovne na ekonomicky náročných pacientov. Je totižto založený len na prerozdeľovaní financií na základe veku a pohlavia poistencov. Tým vzniká nepomer medzi nákladmi Všeobecne zdravotnej poisťovne a objemom finančných prostriedkov, ktoré táto poisťovňa získa v rámci prerozdeľovacieho mechanizmu od iných zdravotných poisťovní.

  A ešte by som rada doplnila. Objednávka výkonov zo strany súkromných zdravotných poisťovní je nastavená tak, aby v strate v žiadnom prípade nebola. Koľko ľudí už zažilo situácie, že museli čakať na výkon, hoci ho potrebovali, až na obdobie, keď im ho poisťovňa v limitoch zahrnula? Hoci nepracujem v branži, ako povedal pán poslanec Novotný, je to fakt, ale v podstate ani vy tam nie ste, niečo o tom, ako si zdravotné poisťovne objednávajú a preplácajú výkony, viem.

  Pán poslanec, a k vášmu záveru vystúpenia. My nebúrame, ale snažíme sa stavať budovy od základov a od pevných základov. Ďakujem.

 • Reagovať na faktickú poznámku pani poslankyne Nachtmannovej chce pán poslanec Mikloš. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, bolo by dobré, keby ste ma počúvali, pretože ja som sa vás vôbec nepýtal, ako je možné, že súkromné dosahujú zisk a verejné ho nedosahujú. Ja som sa vás pýtal, ako je možné, že súkromné nemajú čakacie lehoty a že súkromné platia viac na jeden bod. To som sa vás pýtal. A dokonca ono to vôbec nie je tak, ako vy ste to vo svojej otázke položili, pretože za prvý polrok roku 2007 vám prečítam, aká bola ziskovosť jednotlivých poisťovní. Mala ju Všeobecná zdravotná plus 22 mil., Spoločná plus 853 mil. Spoločná zdravotná bola za prvý polrok tohto roka najziskovejšou zdravotnou poisťovňou. Ja tie čísla viem a poznám, čítam vám ich, preto som nemohol položiť otázku tak, ako ste ju vy prerozprávali. A súkromné zdravotné poisťovne zhodou okolností dosiahli výrazne nižší zisk ako Spoločná zdravotná. Mala ho poisťovňa Apollo 118 mil. korún, poisťovňa Dôvera 191 mil. A poisťovne Union a Európska boli v strate a mali ho mínus 176 mil. a mínus 60 mil. korún. Takže myslím si, že tieto čísla jasne dokazujú, že „ja o voze a vy o koze“.

 • Ďakujem pekne.

  Ivan Mikloš bol posledný, ktorý bol prihlásený do rozpravy k petícii.

  Končím rozpravu k tomuto bodu.

  A so záverečným slovom sa hlási pán spravodajca. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Keď dovolíte, veľmi krátko by som zareagoval aj na to, čo odznelo v rozprave. A vlastne by som len dokončil moju odpoveď pánovi poslancovi Horváthovi. Je mi ľúto, že práve vyšiel von, lebo myslím si, že sa snažil pomerne objektívne reagovať, aj keď, samozrejme, bolo to z jeho pohľadu, na prebiehajúcu diskusiu. Chcel by som mu odpovedať na tú časť jeho tvrdenia, keď hovoril, že prečo ja ako človek, ktorý som presadzoval reformu zdravotníctva v predchádzajúcom období, som teraz proti tomu, aby zdravotné poisťovne, ktoré poskytujú verejné zdravotné poistenie a sú činné vo verejnom zdravotnom poistení, nerozvíjali individuálne zdravotné poistenie. To bude asi nedorozumenie. Myslím si, že SDKÚ – DS nikdy nebola proti individuálnemu zdravotnému poisteniu. A len tak na upresnenie chcem pánovi poslancovi Horváthovi dať do pozornosti skutočnosť, že prvýkrát sa pojem „individuálne zdravotné poistenie“ objavil v zdravotníckej legislatíve v roku 1994, keď bol ministrom zdravotníctva pán Tibor Šagát za Demokratickú úniu, ktorá je integrálnou súčasťou Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie. Tým vám len chcem povedať toľko, že individuálne zdravotné poistenie treba rozvíjať. Je nesmierne dôležité, aby zdravotná poisťovňa okrem verejného zdravotného poistenia rozvíjala individuálne zdravotné poistenie, ale aj nemocenské poistenie, ktoré ste bez toho, aby mi to niekto vysvetlil, úplne nepochopiteľne novelou zákona o zdravotných poisťovniach vyhodili z tohto zákona. Kde je ale problém? Prečo od roku 1994 máme napísané v zákone, že chceme individuálne zdravotné poistenie. A odhliadnuc od platonického pokusu Spoločnej zdravotnej poisťovne, ktorá dala nejaké cestovné náklady a pobyt na horách individuálne zdravotne pripoistiť, alebo chce to urobiť, to nefunguje. Viete prečo je to tak? Lebo žiadna politická garnitúra nenašla dostatok odvahy na to, aby zúžila rozsah zdravotnej starostlivosti plne hradenej z verejného zdravotného poistenia.

  Chcem vám povedať, dámy a páni, že netreba objavovať teplú vodu, otvorte, prosím, zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti, kde máte v paragrafovej forme zadefinovaný model inteligentnej schémy spoluúčasti pacienta, máte celý mechanizmus toho, ako treba z 11 000 neznámych diagnóz urobiť guide line ku každej jednej, čo sa týka štandardných diagnostických a štandardných terapeutických postupov, treba vytvoriť katalogizačné komisie na ministerstve zdravotníctva, ktoré vznikli na sklonku predchádzajúcej vlády. Meškali sme tu, tak ako to povedal pán poslanec Mikloš. Treba, aby odborné spoločnosti prešli diagnózu za diagnózou podľa toho, do ktorého špecializovaného zdravotníckeho odboru táto diagnóza patrí, a urobili štandardné diagnostické a terapeutické metódy, vyčíslili, koľko ten-ktorý úkon, ktorý urobíme s pacientom, zdravotnícky výkon stojí. Toto musia pripraviť odborníci. A potom je tá najdôležitejšia chvíľa, aby politici, teda napr. v danej chvíli strana Smer, ktorá tak volá po individuálnom zdravotnom poistení, povedala, že týchto 3 000 diagnóz a pri každej 40 % štandardného terapeutického postupu si pacient bude hradiť z individuálneho zdravotného pripoistenia alebo formou cash. A vtedy sa rozbehne individuálne zdravotné pripoistenie. Dovtedy, kým to tak nebude, je to platonické volanie smädného na púšti, nebude fungovať individuálne zdravotné poistenie. A preto vám bez zveličenia, bez patetickosti úplne pokojne hovorím, že za vašej vlády to fungovať nezačne, lebo vy odvahu nemáte to urobiť. Vy o tom budete len tárať. A nemáte ani odbornú kapacitu, aby ste to na ministerstve pripravili. Ak ju máte, prečo to neurobíte? Ono totižto práca týchto katalogizačných komisií nemusí byť použitá len na zúženie rozsahu, môže byť použitá aj na to, čo už máte v programovom vyhlásení vlády, na DRG systém, na platbu poskytovateľovi nie za ukončenú hospitalizáciu, ale reálnu cenu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pri tej-ktorej diagnóze. Lenže my dneska nevieme povedať, koľko stojí tá diagnóza. Poskytovateľ vám vie presne povedať, koľko stála liečba. Lenže politici, minister zdravotníctva, ľudia na ministerstve zdravotníctva žiadne relevantné čísla, o ktoré sa dá oprieť, nemajú. Máte napísané vo svojom programovom vyhlásení vlády, že chcete prejsť na platbu za diagnózu. Najprv musíte zriadiť odborné katalogizačné komisie, aby spočítali každú jednu niť, každú jednu tabletku pri tej-ktorej diagnóze a jej štandardnej terapii, aby sme vedeli povedať, koľko to vlastne stojí. A vtedy môžeme začať konečne rozbiehať súťaž medzi poskytovateľmi aj na tomto poli, pretože je, nehnevajte sa, nesprávne, a bolo to tak aj za našej vlády, ja teraz hovorím o systéme, keď za tú istú diagnózu, za pozorovanie pacienta s otrasom mozgu, zaplatíme 9 000 korún v malej nemocnici a 25 000 korún v štátnej nemocnici. To je nemorálne, pretože práca, ktorú s tým zdravotnícke zariadenie má, je tá istá. Čiže keď nechcete zúžiť rozsah, urobte aspoň DRG systém, aspoň sa o to pokúste, začnite na tom pracovať. Rok a pol ste už stratili.

  Dámy a páni, to bola v podstate len odpoveď pánovi poslancovi Horváthovi, ktorá sa mi nezmestila do priestoru faktickej poznámky. Chcem teda zareagovať na to, čo sa dialo dneska v rozprave. V rozprave celkom vystúpilo 12 poslancov, žiaľ, len jeden poslanec z vládnej koalície, čo ma neobyčajne mrzí. Hneď na úvod podal spravodajca návrh uznesenia, ktorý máte rozdaný v laviciach. V rozprave ďalej podal návrh uznesenia pán poslanec Zvonár. Takisto ho máte rozdaný v laviciach. Na záver dám hlasovať pri hlasovaní o 17.00 hodine najprv o návrhu uznesenia, ktorý podal spravodajca, potom o návrhu uznesenia, ktorý podal pán poslanec Zvonár, presne tak, ako prišli z rozpravy.

  Chcem na záver povedať, že je mi nesmierne ľúto toho, v akej atmosfére a za akých okolností dneska prebehla rozprava k názoru občanov na smerovanie zdravotníctva k petícii, pod ktorou je podpísaných bezmála 160 000 občanov Slovenskej republiky. Mrzí ma to, že vládna koalícia nenašla v sebe toľko slušnosti, aby predradila prerokovanie takéhoto závažného bodu pred rokovanie o bode, zákone o zdravotných poisťovniach a aby sa takýmto tichým spôsobom nemusela vysmiať všetkým 160 000 občanom, ktorí túto petíciu podpísali.

  Dámy a páni, veľmi ma mrzí, aj keď za ňu nenesiem žiadnu zodpovednosť, arogancia vládnej koalície v tejto snemovni a také opojenie mocou, ktorým momentálne trpíte. Opakujem vám, veľmi pokojne, kľudne sme to mohli v utorok minulý týždeň prerokovať a potom vaša vládna koalícia, osemdesiatpäťka v parlamente, mohla prevalcovať zákon o zdravotných poisťovniach. Ale aspoň by ste tým občanom tak dali také znamenie slušnosti, že ich názor vás zaujíma, že ste si ho aspoň vypočuli, vzali ho na vedomie, do svojho zreteľa a rozhodli naopak. Takto je to naozaj o tom, že, no nechcem používať silné slová, minimálne názory týchto ľudí považujete za nepodstatné, za niečo, čo sa nijako nedotýka vášho štýlu vládnutia.

  Chcem vyjadriť ľútosť aj nad tým, že sa tejto rozpravy nezúčastnil minister zdravotníctva. Považujem to za nehoráznosť, za nehoráznosť, že sa aspoň neprizastavil v Národnej rade Slovenskej republiky. Je možné, že riešil zakladanie katalogizačných komisií alebo niečo iné, čo máte vo svojom programovom vyhlásení vlády. Myslím si ale, že slušnosť by kázala, aby pán minister zdravotníctva, ktorý štvrtok sediac na mieste navrhovateľa ani nevedel, čo sa vlastne deje s jeho zákonom o zdravotných poisťovniach, a podľa mňa ani celkom nevedel, čože mu to vláda v stredu schválila za nariadenie vlády, keďže tam nebol, prišiel do parlamentu a vypočul si názory poslancov Národnej rady na petíciu o smerovaní slovenského zdravotníctva.

  Na záver mi dovoľte, aby som sa ešte raz poďakoval všetkým signatárom, všetkým občanom, ktorí podpísali túto petíciu, za to, že mali odvahu vyjadriť svoj názor na smerovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

  A dovoľte mi, aby som sa poďakoval aj petičnému výboru za veľkú prácu, ktorú pri zbieraní podpisov odviedol. A z tohto miesta, lebo nikto iný to asi z vládnej koalície neurobí, sa im chcem aj ospravedlniť za to, za akých okolností a akým spôsobom prerokovala Národná rada Slovenskej republiky ich petíciu. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Vystúpenie pána poslanca Novotného bolo záverečným slovom spravodajcu.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A na základe dohody budeme hlasovať o 17.00 hodine.

  Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu schváleného programu, ktorým je

  správa o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2007.

  Správu ste dostali ako tlač 411 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 411a.

  Správu uvedie guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko. Prosím ho, aby sa ujal slova. Nech sa páči, pán guvernér.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa ods. 3 zákona o Národnej banke predniesol správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2007.

  Makroekonomický vývoj bol v I. polroku 2007 ovplyvnený priaznivým vývojom reálnej ekonomiky, predovšetkým v dôsledku pokračovania dynamického ekonomického rastu a znižujúcej sa miery inflácie, nezamestnanosti, ako aj rastúcej zamestnanosti.

  Pre cenový vývoj v I. polroku 2007 bolo charakteristické postupné spomaľovanie medziročnej dynamiky. Na znížení medziročného tempa rastu spotrebiteľských cien sa podieľalo spomalenie cenového rastu takmer vo všetkých zložkách základnej štruktúry inflácie, pričom najväčšie spomalenie bolo zaznamenané v cenách energií. V porovnaní s koncom roka 2006 prispel k uvedenému trendu predovšetkým vývoj v oblasti regulovaných cien, najmä cien vody, elektrickej energie a plynu. Celková inflácia sa tak v porovnaní s decembrom 2006 znížila o 2,2 percentuálneho bodu na 1,5 % v júni 2007.

  Trend dynamického rastu ekonomiky začatý v roku 2006 bol potvrdený zverejneným odhadom hrubého domáceho produktu za I. polrok 2007 na úrovni 9,2 %. Stimulom pre zrýchlenie ekonomického rastu bol tak domáci, ako aj zahraničný dopyt. Zvýšenie dynamiky HDP v I. polroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku bolo spôsobené vyšším príspevkom čistého exportu, čo súviselo so zlepšením obchodnej bilancie. Vývoz sa zvyšoval rýchlejšie ako dovoz najmä v dôsledku spustenia výroby a vývozu nových automobiliek v druhej polovici minulého roku, ako aj rozvoja elektrotechnického priemyslu.

  Menová politika Národnej banky sa v prostredí ekonomického rastu zameriavala na udržiavanie cenovej stability, naplnenie inflačného cieľa nielen pre rok 2007, ale aj v strednodobom horizonte.

  Zdravý hospodársky rast spolu s priaznivým inflačným výhľadom umožnili Národnej banke v priebehu I. polroka 2007 pristúpiť k uvoľňovaniu menovej politiky prostredníctvom základných úrokových sadzieb. Banková rada Národnej banky v marci a v apríli znížila kľúčové úrokové sadzby zhodne o 0,25 percentuálneho bodu, t. j. spolu o 0,5 percentuálneho bodu, a základná sadzba pre hlavné refinančné operácie tak dosiahla 4,25 %.

  Zohľadňujúc posilnenie rovnovážneho výmenného kurzu založené na pozitívnom vývoji makroekonomických fundamentov najmä v podobe rýchlejšieho rastu produktivity práce v porovnaní s eurozónou bola centrálna parita voči euru s účinnosťou od 19. marca 2007 revalvovaná o 8,5 %. Bezprostredne po revalvácii centrálnej parity sa slovenská koruna zhodnotila, čo však nebolo v súlade s vývojom ekonomických fundamentov, ale bolo zapríčinené špekulatívnymi krátkodobými operáciami bánk. Národná banka preto reagovala v priebehu marca a začiatkom apríla na nadmernú volatilitu výmenného kurzu slovenskej koruny priamymi intervenciami na devízovom trhu. Následne tak došlo k opätovnej stabilizácii úrovne výmenného kurzu slovenskej koruny, ktorá trvá do súčasnosti.

  Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi v krátkosti spomenúť aktuálny hospodársky a menový vývoj. V oblasti obchodnej bilancie dochádza naďalej k zlepšovaniu jej deficitu na medziročnej báze predovšetkým rastom vývozu novej automobilovej produkcie. Cenový vývoj meraný harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien pokračuje naďalej v klesajúcom trende, pričom v júli a v auguste klesla jeho hodnota na historické minimum, a to 1,2 %. Priemerná inflácia tak v auguste dosiahla 2,4 %, čo zároveň znamená, že Slovenská republika v auguste 2007 prvýkrát splnila maastrichtské kritérium cenovej stability.

  V závere môjho príhovoru by som vás rád uistil, že Národná banka bude aj naďalej dôsledne realizovať menovú politiku tak, aby napĺňala zákonom stanovený cieľ, ktorým je udržiavanie cenovej stability. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne pánovi guvernérovi za úvodné slovo.

  A dávam teraz slovo navrhnutému spravodajcovi, ktorým je pán Jozef Mikuš. Je to navrhnutý spravodajca z výboru pre financie, rozpočet a menu. Nech sa páči, prosím o spravodajskú informáciu.

 • Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, kolegyne, kolegovia, správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2007, ktorú máme pod tlačou 411, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 424 z 28. septembra 2007 na prerokovanie trom výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

  Uvedené výbory Národnej rady predloženú správu prerokovali a svojimi uzneseniami túto správu zhodne zobrali na vedomie a zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2007 vziať na vedomie.

  Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku do rozpravy. Pýtam sa, či chce niekto ústne vystúpiť v rozprave, kolegovia. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán guvernér pravdepodobne nechce zaujať ďalšie stanovisko.

  Takže prerušujem rokovanie o tomto bode.

  A ešte raz, pán guvernér, poprosím vás, aby ste uviedli ďalšiu správu, a to

  správu o stave a vývoji finančného trhu za I. polrok 2007.

  Nech sa páči.

 • Znovu ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, Národná banka predkladá správu o stave a vývoji finančného trhu za I. polrok 2007 na základe povinnosti, ktorá jej vyplýva zo zákona o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.

  V I. polroku 2007 pokračovali vo finančnom sektore pozitívne trendy. Do veľkej miery je tento vývoj spojený s pozitívnou ekonomickou situáciou na Slovensku aj v zahraničí. Zlepšujúca sa finančná pozícia hlavne ekonomických sektorov, ako aj pozitívne očakávania do budúcnosti pozitívne vplývajú na finančný sektor. Základné trendy hlavných agregátov pasív bánk pokračovali aj v roku 2007, keď naďalej rástli vklady retailu medziročne o 13 % , vklady podnikov medziročne o 30 % a finančných spoločností o 18 %. Podobne ako na pasívnej strane bilancie, tak aj v aktívach bánk pokračovali v I. polroku trendy z minulých rokov. Dominantným trendom je najmä rast úverov medziročne domácnostiam o 29 % a podnikom o 19 %. Domácnosti mali najväčší záujem o úvery na bývanie, predstavujú 72 % úverov domácnostiam. V rámci portfólia podnikových úverov rástlo najmä financovanie projektov v oblasti nehnuteľností a financovanie malých a stredných podnikov. Rast bankového sektora na aktívnej aj pasívnej strane sa prejavil na vyššej ziskovosti bankového sektora (medziročný nárast 22 %). Dôvodom bol najmä nárast čistých úrokových príjmov, ktoré tvorili 70 % všetkých príjmov. Technické poistenie v životnom poistení sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšilo o 21,6 %, čím sa potvrdil trend zvyšovania dynamiky rastu technického poistenia v životnom poistení. V neživotnom poistení sa technické poistné v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšilo o 1,8 %. Poisťovne celkovo vytvorili o 13 % väčší čistý zisk ako za porovnateľné obdobie minulého roku.

  Čistá hodnota majetku spravovaná v otvorených podielových fondoch po miernej stagnácii v roku 2006 v I. polroku 2007 opäť vzrástla na hodnotu 147 mld. korún. Ročná výkonnosť fondov sa dostala opäť do kladných hodnôt. Najpredávanejšími fondmi počas I. polroku 2007 boli najmä tzv. zaistené a realitné fondy. Počet sporiteľov zaregistrovaných v 2. pilieri dôchodkového sporenia sa v porovnaní s koncom minulého roku zvýšil len minimálne. Ku koncu júna 2007 bolo v 2. pilieri 1,54 mil. sporiteľov. Čistá hodnota aktív spravovaných dôchodkovými správcovskými spoločnosťami vzrástla o 40 mld. Sk. V dobrovoľnom 3. pilieri mali sporitelia ku koncu sledovaného obdobia nasporené na svojich účtoch 22,8 mld. Sk. Do dobrovoľného 3. piliera bolo zapojených približne 850 000 občanov. Odhadované výkonnosti za rok 2007 sú vypočítané anualizovaním výkonnosti fondov, dôchodkových fondov za I. polrok 2007, boli priemerne v 4,4 % v konzervatívnych, 6,6 % vo vyvážených a 6,8 % v rastových fondoch, pričom priemery vyjadrujú priemerné hodnoty za jednotlivé fondy merané čistou hodnotou aktív. Ide o predikciu výkonnosti fondov za celý rok 2007 za predpokladu, ak by fondy dosiahli v II. polroku rovnakú výkonnosť ako v I. polroku 2007. Medziročná výkonnosť jednotlivých fondov k 30. júnu meraná medziročnou zmenou hodnoty podielovej jednotky bola 4,25 % v konzervatívnych, 6,45 % vo vyvážených a 6,96 % v rastových fondoch. S rastom úverov v bankách bolo najvýznamnejším rizikom kreditné riziko domácností, podiel zlyhaných úverov predstavuje 3,6 % a podnikov – podiel zlyhaných úverov predstavuje 3,4 %. Napriek rastúcemu zadlženiu sú tieto sektory pri pokračovaní súčasných trendov schopné uhrádzať svoje záväzky. Z pohľadu bánk je dôležité, že väčšina úverov domácnostiam je zabezpečená prevažne nehnuteľnosťami.

  Výsledky stresového testovania naznačujú, že bankový sektor by mal byť schopný čeliť aj vážnejším, neočakávaným nepriaznivým zmenám vplývajúcim na kreditnú kvalitu úverových portfólií. Kreditné riziko ostatných sektorov bolo na nízkej úrovni. V trhovej vízii zostáva pre banky najvýznamnejším rizikom úrokové riziko, ktoré je spojené najmä s nesúladom úrokovo-citlivých aktív a pasív v jednotlivých časových pásmach precenenia úrokových mier. Podobne aj pri poisťovniach v rámci aktív kryjúcich technické rezervy bolo spomedzi trhových rizík najvýznamnejšie úrokové riziko. Na fondy správcovských spoločností, dôchodkových správcovských spoločností a doplnkových dôchodkových spoločností by mal negatívny dopad najmä nárast úrokových sadzieb, vyššie zhodnotenie koruny, príp. výraznejší pokles cien akcií. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán guvernér.

  Poprosím pána Ivána Farkasa, aby nás informoval o výsledku prerokovania správy vo výboroch ako spravodajca.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán guvernér, správu o stave a vývoji finančného trhu za I. polrok 2007 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 425 z 28. septembra 2007 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody do 15. októbra 2007. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ktorý pripraví spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výsledky rokovania výborov. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 28. septembra 2007 č. 425 určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prerokovali správu o stave a vývoji finančného trhu za I. polrok 2007, sú Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky predloženú správu prerokovali a svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a vývoji finančného trhu za I. polrok 2007 vziať na vedomie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku do rozpravy nemám. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne do rozpravy. Nie.

  Uzatváram rozpravu.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Ďakujem pekne, pán guvernér.

  Teraz budeme v druhom čítaní rokovať o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Je to tlač 386.

  Pravdepodobne budeme musieť chvíľočku počkať, ale pani ministerka je určite v budove Národnej rady.

  Poprosím pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny pani Tomanovú, aby zaujala svoje miesto.

  Dámy a páni, vyhlasujem krátku 5-minútovú prestávku. Budeme pokračovať, keď príde pani ministerka. Ďakujem pekne. Už je tu pani ministerka. Pýtam sa, či môžeme pristúpiť k rokovaniu ihneď.

 • Odpovede z pléna.

 • Ďakujem pekne.

  Takže poprosím vás, pani ministerka, aby ste uviedli v druhom čítaní vládny návrh zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to tlač 386. Spoločná správa výborov je ako tlač 386a.

  Potom poprosím, aby ako spravodajkyňa sa pripravila pani poslankyňa Vaľová, ktorá je spoločnou spravodajkyňou z výboru pre sociálne veci a bývanie.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predložila do Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá vyvolala širšiu odbornú diskusiu a v neposlednom rade aj polemiku ohľadom otázky vykonania či nevykonania zmien v platnom zákone o potrebe zmeniť určité nastavenia v 1. i v 2. pilieri dôchodkového poistenia. Áno, aj ja osobne som si niekoľkokrát položila spoločne s odbornou, ale aj s laickou verejnosťou otázku: Je táto novela zákona žiaduca, rieši tie problémy, na ktoré nás upozorňuje každodenná realita? Odpoveď je úplne jasná: Áno, novela, ktorá je dnes v druhom čítaní, je žiaduca.

  Nechcem viesť siahodlhé debaty v rámci úvodného vystúpenia, ale nedá mi, aby som na tejto pôde opäť nezopakovala základné východiská týkajúce sa prerokúvania novely. A verím, že už všetci poslanci majú k dispozícii aj správu Medzinárodnej organizácie práce, ktorá na jednej strane hodnotí pozitíva, ale na druhej strane zároveň poukazuje na existujúce riziká vážnej hrozby dôchodkovej reformy v podmienkach Slovenskej republiky, a to najmä s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť nielen v rámci našej krajiny, ale aj v rámci celého Európskeho spoločenstva.

  Základným zmyslom novely je odstrániť, resp. minimalizovať nedostatky dôchodkovej reformy z dielne druhej vlády pána Mikuláša Dzurindu. A novelou chceme zabrániť tomu, aby sa systém dôchodkového zabezpečenia v dohľadnej dobe nezrútil ako domček z karát. Dôchodkový systém nie je totiž o 1,5 mil. občanov, tých, ktorí vstúpili v nedávnej minulosti do 2. piliera, ale aj o tých, ktorých je bezmála ďalších 4 mil., ktorí sú poistení v Sociálnej poisťovni, ktorej solventnosť garantuje štát.

  Dovolím si použiť menšie prirovnanie a reformu dôchodkového systému, ktorú tak často oslavujú a ospevujú opoziční poslanci, môžem s kľudným svedomím prirovnať k potápajúcej sa lodi na šírom mori. Ak chceme zabrániť potopeniu lode, ak chceme zachrániť celú posádku, nielen určitú časť vyvolených, musíme spoločnými silami zaceliť najväčšie diery v lodi a prijať také opatrenia, ktoré nám pomôžu alarmujúci stav stabilizovať. Predkladaná novela zákona má preto za cieľ stabilizovať dôchodkový systém ako taký, ktorý stojí na takých troch rozhodujúcich základoch alebo vychádza z troch princípov. Novela pomáha komplexne, podotýkam, komplexne, nielen čiastkovo, stabilizovať systém dôchodkového zabezpečenia. Po druhé, dáva možnosť každému občanovi slobodnej voľby. Občan sa rozhodne, či dôveruje privátnym spoločnostiam alebo veľkej verejnej korporácii. Čo je nemenej dôležité, a skôr si myslím, že to je to najpodstatnejšie, je, že novelou chceme dať ľuďom väčšie istoty, že sa raz dožijú penzie a získajú dôchodok, za ktorý budú môcť spokojne žiť. Ešte raz, novela o sociálnom poistení vytvára podmienky pre stabilizáciu a udržateľnosť dôchodkového systému. Dáva sporiteľom väčšie istoty do budúcnosti. Necháva na občanoch, aby sa slobodne rozhodli, v ktorom pilieri chcú byť, aký systém chcú využiť pre zabezpečenie ich života v starobe.

  V súvislosti s priebehom verejnej diskusie o prerokovávanej novele chcem požiadať aj predstaviteľov dôchodkových správcovských spoločností, aby aj oni vnímali túto novelu ako úsilie vlády Slovenskej republiky stabilizovať systém a dať ľuďom istoty, že po rokoch sporenia sa nestane to, že im nebude mať kto dôchodky vyplatiť. Okrem toho považujem za potrebné zástupcov DSS-iek vyzvať, aby aj oni niesli svoj diel zodpovednosti za budúce hospodárske a sociálne smerovanie Slovenska. Zodpovednosť za komplexný vývoj v spoločnosti totiž nemôže v podmienkach trhového hospodárstva zostať len na členoch vlády, na pleciach politikov a poslancov.

  Na druhej strany by som sa rada poďakovala tým poslancom, ktorí počas rokovania vo výboroch predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré prispievajú k vylepšeniu predkladanej novely zákona, pomáhajú odstrániť tie nedostatky, na ktoré poukázala prax.

  Pozitívne vnímam aj prístup koaličných partnerov k vecnému pripomienkovaniu novely. A myslím si, že jej dnešná podoba je na prospech poistencov, prvopočiatočné napätie sa podarilo vecnou a konštruktívnou diskusiou postupne odstrániť.

  Je možné konštatovať, že existuje zhoda na riešení sporných bodov novely. Došlo k dohode na tom, že systém ostane otvorený pre mamičky na materskej dovolenke či pre opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých. A teda na obdobie 6 mesiacov od 1. januára do 30. júna v prípade, že bude táto novela schválená, otvoríme systém tak, aby sa občania mohli slobodne rozhodnúť, či zostanú v systéme, príp. či doň vstúpia alebo z neho vystúpia.

  Vecné a odborné argumenty podporili záujem rezortu chrániť cez 1. pilier Sociálnu poisťovňu, invalidných dôchodcov, najviac ohrozenú skupinu občanov, pred tým, aby sa v ich blízkej budúcnosti z nich nestali novodobí žobráci.

  Otázka zavedenia 4. piliera je tiež otázka zmien v percentách. Prerozdelenie medzi Sociálnou poisťovňou a dôchodkovými správcovskými spoločnosťami je výsostne odbornou a ekonomickou záležitosťou. V súčasnej novele tieto otázky vôbec neotvárame a budú predmetom odborných ďalších rokovaní. Pre prijatie takýchto opatrení je podľa môjho názoru potrebné prijať celospoločenský konsenzus. A táto vláda ani nemá záujem ignorovať sociálnych partnerov v tejto veci. Osobitné rokovanie práve k tejto problematike a k ďalšej stratégii sa uskutoční so sociálnymi partnermi v decembri tohto roku. Očakávam, že aj v pléne budú predložené pozmeňujúce návrhy, pričom podporím každý návrh, ktorý posilní udržateľnosť systému, posilní istoty sporiteľov.

  Vážené dámy, vážení páni, na záver mi dovoľte niekoľko slov k petícii, ktorú organizovali opozičné strany k otázke ochrany dôchodkového systému pred tzv. zlou Ficovou vládou a ktorú malo podpísať viac ako 120 000 občanov. Osobitne sa chcem poďakovať tým občanom, ktorí sa pod petíciu podpísali, pretože preukázali, že sa ešte zaujímajú o dianie v spoločnosti, nie sú im ľahostajné otázky súčasnosti, ale ani vzdialenej budúcnosti. Pravda je však taká, že dnes prerokúvaná novela zákona o dôchodkovom sporení v prevažnej miere rieši požiadavky, ktoré boli obsiahnuté v texte petície. Z hľadiska občana je táto petícia legitímna. Zo strany opozičných strán však ide o falošnú hru, falošnú preto, lebo všetky tieto požiadavky, pripomienky mohli byť už dávno zapracované v predmetnom zákone, a to vzhľadom na 17 doteraz vypracovaných noviel zo strany predchádzajúcej vládnej koalície. Reforma dôchodkového systému pod taktovkou SDKÚ však plnila úplne iný účel, ako ho plní dnešná petícia. Kaníkovou reformou bývalá vláda privatizovala starobu. Nahrávala zaujímavým spôsobom ziskom dôchodkových správcovských spoločností. A občan sporiteľ bol skutočne na poslednom mieste. Opozícia petíciou ukázala skutočnú tvár. Priznala ňou vlastné systémové chyby v dôchodkovej reforme. A dnes pod rúškom ochrany sporiteľa kričí, aby vláda odstránila chyby, ktoré ona sama v spoločnosti zanechala. Schválenie prerokúvanej novely v širších rámcoch, aké ich do parlamentu predložila vláda SR, prinesie v konečnom dôsledku to, po čom volá nielen vládna koalícia, ale čo požadujú aj občania svojimi podpismi v petícii. Máte možnosť sa dočítať tiež v správe expertov Medzinárodnej organizácie práce, že novela je plne v súlade s trendmi v modernom európskom priestore. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pani ministerka.

  Teraz poprosím pani poslankyňu Janku Vaľovú, aby ako spoločný spravodajca podala informáciu o prerokovaní návrhu vo výboroch.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som vám prečítala spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 386), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 537 z 24. septembra 2007 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona odporučili schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 186 z 11. októbra 2007, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 80 z 15. októbra 2007 a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 10. októbra 2007, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol pri hlasovaní o návrhu uznášaniaschopný.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených v ich ustanoveniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať v bodoch 1 až 21 a 23 až 38 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne s návrhom schváliť ich a v bode 22 hlasovať osobitne s návrhom schváliť ho.

  Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Janu Vaľovú, resp. Ľubicu Roškovú na prerokovanie návrhu zákona v druhom a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru, 2. predložiť vládny návrh podľa § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2, taktiež § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 82 z 15. októbra 2007.

  Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte k tomuto rozpravu.

 • Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Otváram rozpravu. Písomne sú do rozpravy prihlásení za kluby: pani poslankyňa Radičová za SDKÚ – DS, pani Klára Sárközy za SMK, pán Halecký Jozef za HZDS, pán Maroš Kondrót za Smer – sociálnu demokraciu a pán Július Brocka za Kresťanskodemokratické hnutie. Potom sú ešte písomne prihlásení pán Vladimír Jánoš, pán poslanec Pavol Abrhan, pán poslanec Daniel Lipšic a pani poslankyňa Oľga Nachtmannová.

  Takže ako prvá v rozprave vystúpi pani poslankyňa Radičová za klub SDKÚ – DS. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, pani ministerka, vážené dámy, vážení páni, nebudem viesť politický dialóg, budem sa rozprávať o tom, čo je v novele, a o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predkladá poslanecký klub SDKÚ – DS. Nemôžem však nezačať krátkou poznámkou k spomínanej petícii občanov, k petícii, ktorú organizovala SDKÚ – DS. V spolupráci s KDH a SMK sme sa snažili využiť petičné právo ako jedno zo základných politických práv garantované ústavou na vyjadrenie názoru občanov k predkladanej novele o sociálnom poistení, k súčasnej predkladanej novele o sociálnom poistení. Preto obsahovala základné požiadavky ako napr. zachovať minimálne, resp. neznižovať ani dočasne v súčasnosti platnú výšku odvodov, nepresadzovať zvyšovanie odvodov na dôchodkové poistenie ani u pracujúcich dôchodcov, lebo je to súčasťou novely, ďalej, zachovať, teda to, čo platilo doposiaľ, právo fyzických osôb, ktoré sú na materskej či rodičovskej dovolenke, opatrujú člena rodiny a poberajú opatrovateľský príspevok alebo sú invalidné a tie, za ktoré platí príspevky na starobné dôchodky štát, zostať v starobnom dôchodkovom sporení, zachovať, teda to, čo platí v súčasnom zákone, právo na prácu občanom poberajúcim dôchodok vrátane predčasného, nepredlžovať v súčasnosti platné obdobie 10 rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný a predčasný starobný dôchodok, zachovať interným doktorandom status zamestnanca a tak ďalej. Takže asi ťažko sme mohli niečo dávať do zákona, čo tam bolo.

  Dovoľte mi vyjadriť sa k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom.

  Sociálna skupina invalidných dôchodcov vo vzťahu k starobnému poisteniu. Do prijatia dôchodkovej reformy, teda do januára 2004, sa roky poberania plného invalidného dôchodku rátali do výpočtu starobného dôchodku cez osobný mzdový bod, ktorý sa rovnal 0,3. Po 1. januári 2004 sa nielenže zaratúvajú roky, lebo Sociálna poisťovňa platí odvody na dôchodok za plných invalidov, t. j. nad 70 % tak, ako keby si ich oni ďalej platili zo mzdy, ktorú predtým mali. Zároveň sa začali zaratúvať roky aj pre čiastočných invalidov, za ktorých Sociálna poisťovňa čiastočne platí taktiež, ako keby si to ďalej platili sami, t. j. proporčne k čiastočnému uznaniu invalidity. Zároveň sa umožnilo, aby aj invalidní dôchodcovia mohli zostať v 2. pilieri. V takomto prípade platí Sociálna poisťovňa časť odvodov na ich osobný účet. Vládny návrh sa vracia pred rok 2004. Plným invalidom, ak chcete, invalidom, lebo tento pojem všeobecne používa zákon, by sa znovu zaratúvali roky, ale nie mzda, ktorú dosiahli. A čiastoční invalidi by podľa tohto návrhu úplne vypadli zo systému. Samozrejme, obidve skupiny by tým boli vyradené z 2. piliera.

  Napriek tomu, že vládny návrh zabezpečí, že poberatelia invalidných dôchodkov budú môcť poberať invalidný dôchodok aj po dovŕšení dôchodkového veku, ak by ich starobný dôchodok bol nižší ako invalidný, nerieši komplexne postavenie invalidných dôchodcov, ktorí budú poberať invalidný dôchodok aj po dovŕšení dôchodkového veku. Máme preto dve možnosti, ponechať súčasný systém dôchodkového poistenia a sporenia invalidných dôchodcov a doplniť súčasný systém o poistku, že invalidný dôchodok sa po dovŕšení dôchodkového veku bude považovať za starobný, t. j. prijať mnou predkladaný pozmeňujúci návrh, vypracovaný spolu s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím. Tým sa zabezpečí, že na všetkých dôchodcov, ktorí už dosiahli dôchodkový vek, sa bude zákon pozerať rovnako a títo invalidní dôchodcovia budú tiež rovnako posudzovaní vo vzťahu k výhodám, ktoré im poskytuje napr. zákon o hmotnej núdzi či zákon o dani z príjmov. Druhá možnosť je aspoň upraviť vládny návrh tak, aby čiastoční invalidní dôchodcovia nevypadli zo systému. Táto možnosť bude však naďalej znamenať vyradenie invalidných dôchodcov, ktorí sú v systéme starobného sporenia, teda z 2. piliera. A môže sa to premietnuť do výšky ich dôchodkov. Dôkaz toho, že minimálne táto druhá úprava je nevyhnutnou, je, ak si pozriete pozmeňujúci návrh, ktorý predkladá pán poslanec Halecký, kde sa snaží práve tento problém čiastočných invalidných dôchodcov nejako vyriešiť.

  Dovoľte mi preto prečítať pozmeňujúci návrh k postaveniu invalidných dôchodcov. Je mi ľúto, musím ho celý prečítať.

 • Reakcia z pléna.

 • Nepýtala som si od vás súhlas.

  K čl. I.

  Bod 1 vypúšťajú sa novelizačné body 7 a 36.

  Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasný stav, keď invalidní dôchodcovia budú pre prípad starobného poistenia povinne dôchodkovo poistenými osobami v systéme dôchodkového poistenia. V súčasnosti invalidné poistenie v sebe zahŕňa výplatu dôchodkovej dávky pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a záväzok Sociálnej poisťovne uhrádzať v prípade vzniku invalidity za invalidnú osobu poistné na starobné poistenie. Preto Sociálna poisťovňa od roku 2004 za osoby, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok, uhrádza poistné na starobné poistenie s fondu invalidného poistenia do fondu starobného poistenia a tieto osoby sú na účely starobného poistenia povinne dôchodkovo poistené. Vyňatím poberateľov invalidného dôchodku z okruhu povinne dôchodkovo poistených osôb sa výrazne mení filozofia zákona o sociálnom poistení a narúša sa princíp poisťovníctva, pričom navrhovanými úpravami sa naozaj vraciame do stavu platného pred rokom 2004. Opustenie princípu úhrady starobného poistenia za poberateľov invalidného dôchodku môže do budúcnosti viesť k spochybňovaniu nároku invalidných osôb na dôchodkovú dávku po dosiahnutí dôchodkového veku, pretože poistné na starobné poistenie nebolo uhrádzané. Ide o narušenie právnej istoty poberateľov invalidného dôchodku.

  Bod 2. Vypúšťa sa novelizačný bod 37.

  Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasnú úpravu keď za každý rok poberania invalidného dôchodku sa invalidnému dôchodcovi zaratúva osobný mzdový bod vypočítaný na základe príjmov poistenca pred vznikom invalidity. Vládny návrh totiž znižuje tento nárok len na 0,3 osobného mzdového bodu a aj to len pre invalidných dôchodcov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, t. j. pre takzvaných plných invalidov.

  Bod 3. Vypúšťa sa novelizačný bod 87.

  Odôvodnenie. Vypúšťa sa návrh, aby pracujúci invalidní dôchodcovia povinne platili poistné na invalidné poistenie, keďže by tým boli popreté poistné princípy systému.

  Bod 4. Vypúšťajú sa novelizačné body 88, 89 a 157.

  Navrhuje sa ponechať súčasnú úpravu spresňujúcu povinnosť Sociálnej poisťovne platiť poistné za invalidných dôchodcov a upravujúcu výšku Sociálnou poisťovňou plateného poistného.

  Ďalší pozmeňujúce návrhy týkajúce sa postavenia invalidných dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku.

  K čl. I.

  Bod 1. V novelizačnom bode 61 sa súčasné znenie § 80 označuje ako odsek 1 a vkladá sa nový odsek 2, ktorý znie: „Poistencovi a fyzickej osobe uvedenej v § 70 ods. 2, ktorým by mal trvať nárok na výplatu invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, invalidný dôchodok sa považuje odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku za starobný dôchodok. To platí aj vtedy, ak poistenec a fyzická osoba uvedené v § 70 ods. 2 ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku nesplnili podmienky nároku na starobný dôchodok alebo suma ich starobného dôchodku nie je vyššia ako suma invalidného dôchodku vyplácaného ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku.“

  Bod 2. V novelizačnom bode 63 sa v § 81 ods. 1 v úvodnej vete slová „ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku“ nahrádzajú slovami „ak poberateľ starobného dôchodku podľa § 80 ods. 2 splní podmienky nároku“.

  Odôvodnenie k bodom 1 a 2. Na základe požiadaviek zástupcov invalidných občanov sa ponecháva právna úprava, v rámci ktorej je invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku automaticky považovaný za starobný dôchodok. Tento prístup zabezpečí, že všetci dôchodcovia v dôchodkovom veku, či už pred tým invalidný dôchodok poberali alebo nepoberali, budú mať rovnaké právne postavenie, a to napr. z pohľadu zákona o dani z príjmov alebo zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Touto zmenou nie je dotknutá možnosť invalidného dôchodcu požiadať o vypočítanie a priznanie starobného dôchodku v prípade, keď by vypočítaný starobný dôchodok dosahoval vyššiu úroveň.

  Bod 3. Vypúšťa sa novelizačný bod 158.

  Bod 4. V novelizačnom bode 160 sa v § 293aa vypúšťa odsek 2.

  Odôvodnenie k bodom 3 a 4. Vypúšťa sa vládny návrh, ktorý by invalidným dôchodcom neumožnil zvyšovať si prácou svoj dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku. Vzhľadom na to, že poberatelia invalidného dôchodku v prípade výkonu zárobkovej činnosti platia poistné na starobné poistenie, je tento návrh vlády voči týmto osobám diskriminačný.

  Povinné platenie odvodov pre pracujúcich dôchodcov.

  K čl. I.

  Bod 1. Novelizačný bod 5 znie: „§ 14 ods. 3 znie: „Povinné nemocenské poistenie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok.“.“

  Odôvodnenie. Ponecháva sa súčasný stav, keď pracujúci alebo podnikajúci starobní dôchodcovia a predčasní starobní dôchodcovia nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie a následne ani poistné na dôchodkové či invalidné poistenie. Vláda totiž navrhuje, aby pracujúci dôchodcovia museli platiť nemocenské poistenie napriek tomu, že základný príjem zaručený majú vo forme dôchodku a v prípade záujmu si môžu nemocenské poistenie platiť dobrovoľne.

  Poberanie predčasného dôchodku.

  Na úvod len dve čísla. V súčasnosti na predčasnom dôchodku máme spolu 44 690 osôb, do 52 rokov veku z nich 83, teda 0,2 %. Zároveň stále má Slovensko problém hlavne s dlhodobou nezamestnanosťou, ale aj s nezamestnanosťou starších občanov. Podiel uchádzačov o zamestnanie päťdesiatročných a starších je 22,5 %. Predčasný dôchodok podobne ako v Rakúsku bol preklenovacou voľbou vyriešiť možnosť zabezpečenia sa týchto občanov ako forma ochrany pred stratou zamestnania a ťažkosťou nájsť si zamestnanie. Som si plne vedomá, že je to dočasné riešenie. Ale je to riešenie, ktoré pomáha mnohým z týchto ľudí preklenúť naozaj veľmi ťažké životné obdobie. Faktom zostáva, že niektoré nástroje aktívnej politiky trhu práce začínajú vykazovať pozitívne trendy v zamestnávaní týchto občanov, ale stále je to problémová skupina, druhá najproblémovejšia skupina v našej skupine nezamestnaných. Preto preklenovacie obdobie touto formou považujem naďalej za veľmi potrebné. Z toho vyplýva i pozmeňujúci návrh.

  K čl. I.

  Bod 1. Vypúšťajú sa novelizačné body 9 a 15.

  Odôvodnenie. Ponecháva sa súčasné znenie, ktoré umožňuje predčasným dôchodcom, aby boli dobrovoľne dôchodkovo poistení a čiastočne si tak, aj keď pomalšie, zvyšovali budúci dôchodok. Súčasný stav poberateľov predčasných dôchodcov penalizuje tým, že sa im do prípadného prepočítaného dôchodku zaratúva len polovica zaplatených odvodov.

  Bod 2. V novelizačnom bode 160 sa v § 293t vypúšťa odsek 2.

  Je to legislatívnotechnická úprava.

  Bod 3. Novelizačný bod 43 znie: „V § 67 sa v odsekoch 1 a 2 dopĺňa nové písmeno a), ktoré znie: „a) dovŕšil vek 52 rokov“.“ Doterajšie písmená a ) a b) v odseku 1 sa premenúvajú na písmená b) a c) a doterajšie písmená a) až c) v odseku 2 sa premenúvajú na písmená b) až d).

  Odôvodnenie. Navrhuje sa vypustiť zásadné sprísnenie podmienok na poberanie predčasného dôchodku, najmä zákaz súbehu zárobkovej činnosti a poberania predčasného starobného dôchodku. Zároveň sa vypúšťa aj predĺženie minimálnej doby dôchodkového poistenia z 10 na 15 rokov a možnosť požiadať o predčasný dôchodok maximálne 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku. A ponecháva sa možnosť, aby sa predčasný dôchodok nekrátil o 0,5 % za každý mesiac, počas ktorého by mal predčasný dôchodca nárok na dávku v nezamestnanosti, ale nečerpal ju. Naopak, zavádza sa minimálna hranica veku 52 rokov na podanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok.

  Sprísnenie podmienok poberania vdovských a vdoveckých dôchodkov.

  Základné zmeny a ústupok oproti pôvodnému návrhu sa už udiali, napriek tomu zostáva v návrhu moment, ktorý sprísňuje poberanie vdovských a vdoveckých dôchodkov.

  Preto k čl. I.

  Bod 1. Vypúšťa sa novelizačný bod 48.

  Odôvodnenie. Vypúšťa sa navrhované sprísnenie podmienok nároku na vdovský a vdovecký dôchodok, ktorý by znamenal, že pri posudzovaní trvania nároku na vdovský a vdovecký dôchodok by sa neposudzoval počet vychovaných detí. Podľa prepočtov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny by takýto návrh ročne pripravil zhruba 1 750 vdov a vdovcov o vdovské a vdovecké dôchodky, na ktoré majú podľa súčasného systému nárok.

  Vymeriavacie základy interných doktorandov a zamestnancov.

  Opäť pozmeňujúci návrh k čl. I.

  Bod 1. Vypúšťa sa novelizačný bod 1.

  Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasný stav, keď za interných doktorandov platia odvody vysoké školy.

  Bod 2. Vypúšťa novelizačný bod 92.

  Odôvodnenie. Vypúšťa sa navrhované vypustenie zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity z trojnásobku priemernej mzdy na štvornásobok priemernej mzdy. Zároveň sa vypúšťa návrh, aby interní doktorandi z pohľadu sociálneho poistenia stratili status zamestnancov, za ktorých odvody platí zamestnávateľ, teda škola.

  Bod 3. Vypúšťa sa novelizačný bod 73.

  Odôvodnenie. Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti s ponechaním maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti vo výške trojnásobku priemernej mzdy, nie je potrebné zaviesť novú definíciu maximálneho základu na výpočet dávky v nezamestnanosti.

  Minimálna doba poistenia v systéme dôchodkového poistenia.

  K čl. I.

  Bod 1. Vypúšťa sa novelizačný bod 40.

  Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať v súčasnosti platnú minimálnu desaťročnú dobu dôchodkového poistenia na vznik nároku na starobný dôchodok. Podčiarkujem, ide o dôchodkové poistenie. Predĺženie doby na 15 rokov by totiž znamenalo, že každý rok by podľa prepočtov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny cirka 800 až 900 dôchodcom pri dovŕšení dôchodkového veku nevznikol nárok na starobný dôchodok, kým podľa súčasného stavu by nárok na starobný dôchodok mali.

  K vylúčeniu osôb z 2. piliera.

  Pozmeňujúci návrh k čl. IV.

  Bod 1. Vypúšťajú sa novelizačné body 3 až 9.

  Odôvodnenie. Navrhuje sa nevylúčiť zo systému starobného dôchodkového sporenia, tzv. 2. piliera, osoby starajúce sa o dieťa, osoby poberajúce opatrovateľský príspevok a invalidných dôchodcov, za ktorých platí odvody štát.

  Bod 2. Vypúšťajú sa novelizačné body 12, 13 a 15.

  Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasné určenie štátu ako platiteľa príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za osoby starajúce sa o dieťa, osoby poberajúce opatrovateľský príspevok a invalidných dôchodcov. Zároveň sa ponecháva určenie sadzby na platenie príspevku štátom.

  Bod 3. Vypúšťajú sa novelizačné body 16 až 18.

  Odôvodnenie. Ponecháva sa súčasné určenie vymeriavacieho základu pre osoby, za ktoré platí príspevky na starobné dôchodkové sporenie štát.

  Bod 4. Vypúšťa sa novelizačný bod 20.

  Odôvodnenie. Ponecháva sa súčasné určenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako orgánu, ktorý odvádza príspevky za osoby, za ktoré platí príspevky na starobné dôchodkové sporenie štát.

  Bod 5. Novelizačný bod 24 znie: „§ 30 znie: „Sporiteľovi sa vypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku, ak dovŕšil najmenej dôchodkový vek.“.“

  Odôvodnenie. Vypúšťa sa vládny návrh na predloženie minimálneho obdobia sporenia z 10 na 15 rokov a zároveň sa navrhuje celkovo vypustiť podmienku minimálnej doby sporenia v 2. pilieri. Vládny návrh by retroaktívne postihol sporiteľov, ktorí do 2. piliera vstúpili s tým, že si budú sporiť 10 až 15 rokov, keďže by im pri dovŕšení dôchodkového veku predĺžením minimálnej doby sporenia nevznikol nárok na dôchodok z 2. piliera. Samotná minimálna doba sporenia pritom v súčasnosti stratila opodstatnenie a jej vypustenie zabezpečí riešenie situácie 1,5 % sporiteľov, ktorí vstúpili do 2. piliera v staršom veku.

  Bod 6. V novelizačnom bode 92 sa vypúšťa § 123g.

  Odôvodnenie. Ide o legislatívnotechnickú úpravu. Vypúšťajú sa prechodné ustanovenia súvisiace s vypustením uvedených bodov.

  K dočasnému dobrovoľnému vstupu do 2. piliera.

  Pozmeňujúci návrh k čl. IV.

  Bod 1. V novelizačnom bode 92 sa vypúšťa § 123e.

  Odôvodnenie. Vypúšťa sa možnosť dobrovoľného vstupu do 2. piliera, dočasný dobrovoľný výstup z 2. piliera.

  K čl. IV.

  Bod 1. V novelizačnom bode 92 sa vypúšťa § 123f.

  Odôvodnenie. Vypúšťa sa možnosť dobrovoľného výstupu z 2. piliera.

  K správnemu fondu Sociálnej poisťovne.

  K čl. I.

  Bod 1. V novelizačnom bode 160 sa vypúšťa § 293ak.

  Odôvodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasný stav, keď Sociálna poisťovňa používa na vlastnú prevádzku 2,9 % z poistného zaplateného zamestnancami a zamestnávateľmi. Vládny návrh by totiž podľa prepočtov znamenal, že Sociálna poisťovňa v rokoch 2008 a 2009 bude mať k dispozícii alebo ročne minie o vyše 900 mil. Sk viac na svoju prevádzku, a tým bude mať o vyše 900 mil. Sk menej na výplatu dôchodkov.

  Dovoľte mi podať ešte pozmeňujúci návrh mimo rozsahu novely alebo ktorý, som si plne toho vedomá, je nad jej rámec. A je len a len na predkladateľovi, ako sa k nemu zachová. Ide o pozmeňujúci návrh príplatku k dôchodku pre osoby deportované do nacistických táborov a zajateckých táborov.

  Predkladám pozmeňujúci návrh k čl. I.

  Bod 1. V novelizačnom bode 160 sa dopĺňa nový § 293an, ktorý znie: „Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, čiastočnému invalidnému dôchodku, výsluhovému dôchodku a invalidnému výsluhovému dôchodku priznaný oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu, ktorý sa k 31. decembru 2007 nevyplácal z dôvodu, že spolu s dôchodkom presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpisom účinným pred 1. januárom 2004, alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. O sume dôchodku podľa prvej vety Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 30. júna 2008.“ Poznámka pod čiarou znie, to je poznámka 117: „117) Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení neskorších predpisov.“

  Odôvodnenie. Ruší sa obmedzenie maximálnej výšky príplatku k dôchodku vyplácaného v súvislosti so zmiernením niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov. Zosúlaďuje sa tak právny stav vyplácania týchto príplatkov s právnym stavom týkajúcim sa vyplácania príplatkov priznaných v rámci súdnej a mimosúdnej rehabilitácie, ktorých obmedzenie maximálnej výšky bolo zrušené k 1. augustu 2006.

  Toľko pozmeňujúce návrhy. Budem rada, keď budeme viesť vecnú diskusiu k návrhom riešení.

  A na záver mi dovoľte povedať jednu poznámku. Novela o sociálnom poistení vždy vyvoláva diskusie. Týka sa súčasných dôchodcov, týka sa budúcich dôchodcov. Systém sporenia a 2. dôchodkového piliera bol spôsobom riešenia práve pre všetky nastupujúce generácie. A zároveň s prijatými zmenami v priebežnom systéme ponúkol spôsob navyšovania dôchodkov súčasným dôchodcom. Pokiaľ sme otvorení úpravám a ďalším dolaďovaniam, opäť a znovu na tejto pôde vyzývam, ponúkam k dispozícii diskusiu odbornú i verejnú v zmysle citovanej správy Medzinárodnej organizácie práce, ktorá hovorí, že by mali byť prijímané rozhodnutia, na ktorých sa zhodneme, a mala by byť vytvorená tripartitná komisia, aby ďalšie spochybňovanie princípov dôchodkovej reformy neviedlo napokon k úplnému zneisteniu občanov. To naozaj mojím cieľom nikdy nebolo, nie je a nebude. Ďakujem za pozornosť.

 • Faktickú poznámku na vystúpenie pani poslankyne Radičovej má pán poslanec Petrák. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. A slovo má pán poslanec Petrák.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pani poslankyňa Radičová, napriek tomu, že vy ste uviedli na začiatku svojho vystúpenia, že to vystúpenie bude odborné, bez nejakých politických podtónov, čo ste v podstate aj dodržali, ja osobne použijem aj jeden politický motív v tomto. Chcem povedať, že váš pozmeňujúci návrh k postaveniu invalidných dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku je jedným z príkladov, že súčasne platný zákon o sociálnom poistení potrebuje novelizáciu tak, ako bolo tých predchádzajúcich 17 novelizácií od jeho zavedenia do praxe v roku 2004.

  Chcem ale súčasne poukázať na podstatu tohto problému, ktorá spočíva v odnímaní invalidných dôchodkov pri dovŕšení dôchodkového veku. A keďže by poškodzovala invalidných dôchodcov, navrhuje sa jej zrušenie aj vo vládnom návrhu zákona. Ja osobne sa prikláňam k tomu, že súčasná prax Sociálnej poisťovne, rozhodovanie súdov a rozhodovanie pri ďalších správnych aktoch by ten návrh, ktorý podávate vy, zavádzal chaos. A napr. pri poskytovaní náhrady škody v občianskom súdnom konaní by to spôsobovalo prinajmenšom problémy. Z týchto dôvodov považujem za opodstatnené, aby sa invalidný dôchodok poskytoval aj po dovŕšení dôchodkového veku tak, ako je to navrhnuté vo vládnej novele zákona. Toto je k tej odbornej časti.

  Dve kratučké poznámky ešte k predčasným dôchodkom. Po prvé, v predčasných dôchodkoch, poviem len čísla, lebo čas beží, boli v roku 2006 výdavky 3,612 mld. korún, predpokladané výdavky v čase dôchodkovej reformy 500 mil. korún. Je to absolútny nepomer, ktorý treba riešiť.

 • Pani poslankyňa Radičová, chcete reagovať na faktickú poznámku? Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Čo sa týka invalidných dôchodcov. Väčšina tých pozmeňujúcich návrhov sa týkala súčasnej novely. Bola reakciou na to, čo je v dnešnej novele. A jeden jediný sa týka dopracovania poistky, aby sa nestalo, aby dôchodok, ktorý vznikne, bol nižší ako ten, ktorý by mohol nadobudnúť občan či už starobný alebo invalidný, aby ho vždy dostal vyšší. To bol jediný dôvetok k súčasne platnému. Predĺženie poistky, dĺžky trvania tejto poistky, ktorá prestala platiť k januáru, to beriem. Ale je jeden z tej sumy pozmeňujúcich návrhov k súčasnej platnej novele. A, áno, ja som od začiatku hovorila, že sú tu dve podoby riešenia. Ale znovu opakujem, že pokiaľ sa bude týkať len invalidných dôchodcov nad 70 %, tak ako je to v novele súčasnej predloženej, tak je to diskriminačné voči invalidom s nižšou mierou poklesu funkčnosti. To jednoducho v súčasnej novele nie je. A upozorňujem na to. A naozaj ide mi o to, že pán poslanec Halecký napokon pozmeňujúcim návrhom sa to snaží do vašej novely dostať.

  A k tomu politiku, k predčasným dôchodkom. Odhady, ktoré boli urobené, boli robené naozaj pre prvý rok otvorenia systému predčasných dôchodkov. Vy hovoríte o kumulatívnom čísle za všetky tie roky.

  A posledná poznámka. Opakujem, áno, optimálne by bolo, aby títo občania neboli odkázaní na predčasné dôchodky. Ale ja nemôžem hovoriť o optimálnom stave, ja hovorím o realite.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Sárközy za klub SMK. Po nej bude vystupovať pán poslanec Halecký za klub HZDS – ĽS.

  Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na začiatok môjho vystúpenia predložiť dva procedurálne návrhy.

  Ten prvý procedurálny návrh. V súlade s rokovacím poriadkom podľa § 73 ods. 3 písm. a) navrhujem, aby Národná rada vrátila predkladateľovi návrh na prepracovanie.

  Som si vedomá toho, že koaličná osemdesiatpäťka ako bude hlasovať, preto dávam aj druhý procedurálny návrh, ktorý tu už odznel na začiatku rokovania tejto schôdze 16. októbra, aby táto novela bola prerokovaná na novembrovej schôdzi a aby sa najprv rokovalo o petícii občanov, ktorú podpísalo vyše 126 000 ľudí.

  Moja predrečníčka, pani poslankyňa Radičová, povedala, že nebude viesť dialóg, bude sa vyjadrovať vecne. No k tomu by som pripomenula už len toľko, že dialóg môžeme viesť vtedy, keď z tej druhej strany je ochota viesť dialóg, keď je ochota vypočuť aj hlas opozície a nezneužíva sa situácia, ako to bolo napr. aj pri prerokúvaní tejto novely, ale aj ostatných noviel, ktoré sa týkajú sociálnych vecí, a nezneužíva sa situácia, ako sa zneužíva na hodine otázok, keď pani ministerka vyčerpá celý čas a nenechá poslancovi, ktorý položil otázku, ani len tie dve minútky, aby mohol dať doplňujúcu otázku, aj keď si je vedomý, že odpoveď na to nedostane. Pritom by si každý minister hociktorej vlády, či terajšej alebo aj minulej, mal uvedomiť, že v Národnej rade je v pozícii služobníka. Národná rada a poslanci sú preto, aby mohli kontrolovať vládu. To som povedala na začiatok preto, lebo vieme, že nebudeme môcť, aspoň keď budeme postupovať podľa zvyklostí, na ktoré sme tu zvyknutí, viesť s vami dialóg, pretože vystúpite až v záverečnom slove a nebudete vystupovať v rozprave, aby sme, poslanci v opozícii, mali možnosť s vami o tejto novele diskutovať. A viem aj to, že keď vystúpite, tak poviete: „Zo začiatku ste si mysleli, že som si to neprečítala, že tomu nerozumiem, a už nechcem ani rozvíjať tieto veci.“

  Dovoľte mi, aby som v mene poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície, Magyar Koalíció Pártja, vystúpila v druhom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  V septembri, keď sme v tejto sále prerokovali návrh tejto novely v prvom čítaní, v rozprave som už obsiahle tlmočila politický postoj a svoje i odborné výhrady Strany maďarskej koalície k novele zákona. Z najkritizovanejších bodov odvtedy pod tlakom verejnosti vypadlo len vylúčenie matiek na materskej dovolenke a opatrovateľov z 2. piliera. Teda zostala slobodná možnosť ich výberu, môžu sa rozhodnúť, či chcú alebo nechcú zostať v dvojpilierovom dôchodkovom systéme. Bohužiaľ, no ale stále pretrváva návrh, aby Sociálna poisťovňa neplatila príspevky do 2. piliera za invalidov, a mnoho ďalších problematických bodov.

  V čase medzi prvým a druhým čítaním, ktorý je obvykle vyhradený na odbornú prácu vo výboroch, sme mohli zažiť všeličo. To je asi ten dialóg. Boli sme svedkami bezradnosti ministerstva práce, bezradnosti koaličných poslancov a zákulisných hier, ktoré sa vedú s týmto zákonom. Spomeniem len niektoré. Bolo to vydieranie svojich koaličných partnerov zo strany HZDS pred hlasovaním pri prvom čítaní, keď jednak pán predseda výboru Halecký a jednak pán predseda HZDS Vladimír Mečiar prečítal 5 bodov ako ich podmienku, bez ktorých tento návrh zákona nepodporia. No ale tak realita je už iná, kšeftovanie s podporou novely pred prijímaním štátneho rozpočtu na rokovaní vo vláde, ignorovanie 1. zasadnutia výboru pre sociálne veci a bývanie zo strany koaličných poslancov, zverejnenie údajov o neúčasti istých politikov v 2. dôchodkovom pilieri zo strany poslankyne za Smer počas petičnej akcie na ochranu dôchodkového systému

 • K podaniu trestného oznámenia na neznámeho páchateľa od členov petičného výboru musím podotknúť, že jednak Úrad na ochranu osobných údajov, ako aj Generálna prokuratúra naše podania prijali.

 • , návrh Medzinárodného úradu práce na stiahnutie novely, ako to už bolo spomínané a ďalšie tripartitné rokovania o nej, bezradnosť koaličných poslancov na zasadnutí výboru pre sociálne veci a bývanie a v ich mediálnych aj verejných vystúpeniach, ako by mala táto novela vyzerať.

  Pokiaľ ide o prácu vo výbore, tak ako je to zo strany koalície už dobrým zvykom, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny za prípravu novely na poslednú chvíľu pripraví poslanecké pozmeňujúce návrhy. Obvykle ide o tie najvážnejšie zmeny, ktoré sú nám takto predložené pred definitívnym hlasovaním jednak v gestorskom výbore a jednak v pléne. Inak tomu nebolo ani počas posledného rokovania gestorského výboru. Preto som ja na gestorskom výbore dala procedurálny návrh, aby sme o predložených pozmeňujúcich návrhoch, ktoré odzneli vtedy na výbore, nerokovali, ale aby sme to nechali na následné rokovanie výboru, pretože nemali sme čas ani len na to, aby sme si tieto pozmeňujúce návrhy pred hlasovaním prečítali. Ale však pán premiér už vtedy, keď táto novela išla do vlády, aj pani ministerka jednak predtým, ako o tomto rokovala vláda, a potom po následnom odsúhlasení tejto novely vo vláde povedala, že táto novela sa už meniť nebude. Tým pádom pán premiér a pani ministerka povedali, že poslanci Národnej rady môžu robiť, čo chcú, pozmeňujúce návrhy nebudú prijaté, iba možnože ešte jeden, dva zo strany poslancov vládnej koalície. Ja som tu sedela aj v minulom volebnom období. A pamätám sa, ako sa k tomuto vyjadril pán premiér alebo dnešný podpredseda parlamentu Číž, ktorý rozprával o tom, tak načo je tu potom Národná rada, keď nemôže do finálnej podoby zákona nič povedať. Tento zákon bude prijatý zrejme všetkými hlasmi poslancov koalície, ktorí budú prítomní. A ja som zvedavá, koľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložila opozícia, bude prijatých. Za tie pozmeňujúce návrhy, ktoré tu predložila pani poslankyňa Radičová, sme sa podpísali aj my. Časť týchto pozmeňujúcich návrhov odznela aj na zasadnutí výboru pre sociálne veci a bývanie, kde ani jeden pozmeňujúci návrh nebol podporený.

  Zarážajúce je, že medzi pozmeňujúcimi návrhmi predsedu výboru pána Haleckého, ktorý sa aspoň pokúsil nejako zmeniť túto novelu a zapracovať do nej fakt veci, ktoré prispievajú k dobru, nebol predložený návrh na zmenu ustanovení týkajúcich sa invalidov. Ja sa vyjadrujem k tej novele, ktorú máme pred sebou, teda k vládnemu návrhu, pretože ešte nevieme, aká bude finálna podoba tohto zákona. Čiže v novele zostáva návrh, aby Sociálna poisťovňa neplatila príspevky do 2. piliera za invalidov, zostávajú návrhy na zmenu výpočtu starobných dôchodkov invalidov. Je zaujímavé, že pani ministerka vyzdvihla možnosť slobodnej voľby pre matky a opatrovateľov, ale invalidi možnosť slobodnej voľby už nedostali. Tú možnosť pani ministerka zdôraznila len na zasadnutí výboru pre sociálne veci a bývanie. Dovtedy mala ešte na slobodnú vôľu mamičiek, ktoré sú na materskej dovolenke, alebo opatrovateľov iný názor. Ale vítam to ako pozitívne. Novela poškodzuje väčšinu invalidov, ktorí si popri invalidite dokážu zarobiť, vo výpočte ich budúceho starobného dôchodku. Novela zavádza aj povinnosť platiť invalidné poistenie pre pracujúcich, invalidov, a to s mierou poškodenia nad 70 %, hoci sa to na prípadnom zvýšení dôchodku neprejaví, čo zníži ich čisté príjmy, čo považujem za úplne neprijateľné. Výsledkom toho všetkého je práve to, že síce sme už v druhom čítaní s týmto návrhom zákona, ktorý ovplyvní celý dôchodkový systém na Slovensku a má ďalekosiahle alebo bude mať ďalekosiahle následky, čo som tu už spomenula, nekvalitne pripravený návrh. A obsahuje množstvo problematických bodov.

  Vynára sa mi tu nejako paralela so Zákonníkom práce, pri prerokovaní ktorého sme tiež upozorňovali na niektoré veci, ktoré budú znamenať negatívum, keď už len spomeniem zdravotníctvo a pracovný čas zdravotníkov. A tie negatíva sa už začínajú prejavovať. Pýtam sa preto opäť: Aký je vlastne význam prijať túto novelu teraz v takejto kvalite, keď podľa vyjadrenia pani ministerky sa pripravuje ďalšia veľká novela v tejto oblasti? Kam sa treba ponáhľať? V minulom volebnom období sme boli kritizovaní práve pre časté novelizovanie sociálnych zákonov, počuli sme to, bolo to sedemnásťkrát, pričom ale treba podotknúť, že v prvých rokoch naštartovania reforiem sú takéto kroky prijateľné, ba aj žiaduce. Teraz máme na stole naozaj veľkú novelu dôchodkového zákona, ako vieme, na budúci rok sa pripravuje ďalšia. Preto nevidím žiaden racionálny dôvod na prijatie tejto novely teraz. Preto som dala aj svoj procedurálny návrh. Radšej by sme mohli počkať už tých pár mesiacov a vyčleniť si priestor na širšiu odbornú diskusiu. K tomu vládu vyzýva aj Medzinárodná organizácia práce. Moja otázka je o to legitímnejšia, ak si pozrieme, aký bol vlastne pôvodný význam tejto novely. Dôvody, pre ktoré sa mali pôvodne robiť zmeny v dôchodkovom systéme, boli dlhy Sociálnej poisťovne. Novela svoj deklarovaný cieľ už dávno nenapĺňa, pretože z nej vypadla väčšina ustanovení, ktoré mali priniesť zníženie deficitu Sociálnej poisťovne. Pôvodný návrh, vlastne ešte aj návrh zákona o štátnom rozpočte počíta s úsporou 6 mld. korún, realita je asi okolo 2 mld.

  Teraz dovoľte mi vymenovať pár novelizačných bodov, ktoré sú podľa nás problematické a ktoré v zákone naďalej sú.

  Počas prvého polroka 2008 sa otvorí 2. pilier. Čo to znamená? Ak niekto nevstúpi do 2. piliera, môže doň vstúpiť. Naopak, ak sa sporiteľ rozhodne, že jeho dôchodok bude vyšší a bude len v 1. pilieri, môže z 2. piliera vystúpiť. Vstup do 2. piliera bude pre tých, ktorí vstupujú prvýkrát na trh práce, dobrovoľný. Doteraz bol vstup do 2. piliera pre túto skupinu povinný. Často sme kritizovaní za dôchodkovú reformu, pretože nám tu pripomínajú problémy, ktoré dôchodkový zákon znamenal v Chile. Ja som už viackrát povedala, podčiarkujem to, Slovenská republika neprebrala ten dôchodkový systém, ako je v Chile. Ale prečo to teraz spomínam? Je to preto, že práve tam bol dobrovoľný vstup pre samostatne zárobkovo činné osoby. A práve pre tieto osoby tento pilier znamenal problém. Keď my nebudeme viesť našich mladých ľudí k tomu, aby sa zodpovedne stavali k tomu, aké budú mať dôchodky o 30 – 40 rokov, tak myslím si, že tu nedosiahneme ten cieľ, ktorý sme s kapitalizačným pilierom chceli dosiahnuť. Ale na druhej strane myslím si, že dnešní mladí ľudia, ktorí videli a poznajú svet, sú zodpovednejší. Takže ani tento návrh neprinesie to, čo bolo od neho očakávané, že sa tam húfne teraz preregistruje viac ľudí alebo mladí ľudia sa nezaregistrujú do 2. piliera.

  Potom je to povinná doba sporenia v 2. pilieri, ktorá sa predlžuje z 10 na 15 rokov. Táto zmena je odôvodnená tým, že takto si sporitelia viac nasporia. Na prvý pohľad je to ešte aj pozitívne. Ale skutočným dôvodom tohto opatrenia je nepriznaný úmysel vyhnať z 2. piliera všetkých, ktorí do 2. piliera vstúpili s vedomím, že stačí sporiť 10 rokov a spočítajú si, že 10 rokov by síce stihli, ale 15 rokov pre nich je už veľa.

  Sociálna poisťovňa už nebude za doterajších sporiteľov invalidov platiť príspevky do 2. piliera. Mení sa spôsob výpočtu starobných dôchodkov pre invalidov. Sociálna poisťovňa nebude platiť príspevky do 2. piliera za invalidov preto, lebo ministerstvo práce navrhlo v novele úplne nový spôsob výpočtu starobných dôchodkov pre túto skupinu občanov. Pokúsi sa to riešiť pán poslanec Halecký, pred chvíľou sme počuli pozmeňujúci návrh pani poslankyne Radičovej, uvidíme, čo sa z týchto návrhov prijme. Pracujúci alebo podnikajúci plne invalidní budú musieť platiť odvody na invalidné poistenie. To znamená, čisté príjmy invalidov sa znížia. Invalidi sú skupinou občanov, ktorú novela asi najviac poškodí. Keď bolo odvolávanie pani ministerky na augustovej mimoriadnej schôdzi, invalidní baníci sedeli hore na galérii a prišli, aby podporili pani ministerku. Ale už následne keď na druhý deň im bolo povedané, čo pre nich pani ministerka v tejto novele pripravuje, a pripravuje pre nich platenie odvodov, už tá podpora z ich strany až tak veľká nebola.

  Teraz by som niečo povedala o predčasných dôchodkoch, dôchodcoch, ale musím povedať, že ešte nevieme, ako táto novela v tomto smere bude vyzerať. Podľa vyjadrení pani ministerky nie je pravda, že návrh zákona zakazuje poberateľom predčasného starobného dôchodku pracovať popri poberaní dôchodku, pretože upravuje len nevyplácanie predčasného starobného dôchodku, keď jeho poberateľ začne vykonávať zárobkovú činnosť napr. v pracovnom pomere. Takýto dôchodca podľa ministerky o nič nepríde. Nevyplácanie predčasného starobného dôchodku z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti sa mu totiž zohľadní prepočítaním výšky dôchodku pri skončení zárobkovej činnosti. Skutočnosť je však úplne iná, pracujúci poberateľ predčasného dôchodku bude potrestaný odňatím predčasného dôchodku. Najhoršie na tom je, že toto opatrenie je navrhované aj ako retroaktívne. A tu už prechádzame do debaty o ústavnosti návrhu zákona. Ja som asi pred dvoma týždňami na hodine otázok dala pani ministerke túto otázku. A ona odpovedala, to nie je retroaktivita, je to len nepravá retroaktivita. Teraz zrejme už bude odpovedať inak, pretože už tu vidíme nejaký pozmeňujúci návrh. Okrem toho je tu ešte jedna maličkosť, o ktorej nehovoríme. Pri výpočte predčasného dôchodku sa jeho suma znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku. Táto penalizácia mala svoje opodstatnenie, pretože poberateľ takého dôchodku ho poberá dlhšie. Fór je však v tom, že táto penalizácia sa občanovi, ktorý si predčasný dôchodok vybaví a potom sa predsa rozhodne pracovať, už nevráti. A o túto penalizáciu bude mať riadny starobný dôchodok nižší. Teda moja je otázka: Skutočne takýto občan o nič nepríde?

  Menia sa podmienky na priznanie vdovských a vdoveckých dôchodkov. Ja ešte stále hovorím o predloženej novele. Aj tu sú už nejaké pozmeňujúce návrhy, pričom sme túto novelu alebo túto pasáž vyriešili tzv. Brockovou novelou v apríli 2006. Ale pozrime sa, čo hovorí vláda pri vianočných dôchodkoch práve o tejto skupine. Sú to vdovy, vdovci, siroty alebo tí, ktorí poberajú pozostalostné dôchodky. Citujem z vyjadrenia pána podpredsedu vlády Čaploviča, ktoré odznelo na mimoriadnej augustovej schôdzi pri odvolávaní pani ministerky: „Áno, táto skupina nedostáva vianočné dôchodky.“ Sú to, ešte raz, vdovy, vdovci, siroty a tí, ktorí majú dôchodok ako jediný zdroj príjmu. A zdôvodnenie potom je: „Poberatelia pozostalostných dôchodkov, teda vdovského dôchodku, vdoveckého a sirotského dôchodku, ako aj poberateľky dôchodku, manželky, sú osobitnou skupinou poberateľov dôchodkov, ktorá neparticipuje na forme zdrojov sociálneho systému, a preto táto skupina nebola zahrnutá do okruhu fyzických osôb, ktorým sa poskytol vianočný príspevok.“ Sú to vdovy, vdovci, siroty, dobre ste to počuli.

  Ďalej je to stop vymeriavaciemu základu na starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond sa zvyšuje zo súčasných 56 283 korún na 75 044 korún, čo znamená zvýšenie odvodov pre všetkých, ktorí pravidelne alebo nepravidelne dosahujú príjem nad 56 283 korún bez zohľadnenia pri výpočte budúcich dôchodkov z 1. piliera. Znova sa zavádza povinné nemocenské poistenie pre pracujúcich poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov a plných invalidných dôchodkov. Doktorandi už nebudú povinne poistení v postavení zamestnanca. Doteraz boli poistení ako zamestnanci. Po novom poistení nebudú. Na prvý pohľad tak ušetria, v skutočnosti ušetria hlavne vysoké školy, na ktorých pôsobia. Podstata veci je však v tom, že ak si nebudú platiť odvody sami, v postavení dobrovoľne poistených osôb nezapočítavajú sa im roky doktorandského štúdia do nárokov na dôchodok na ich dôchodkovom účte. V dôchodcovských správcovských spoločnostiach im nepribudne nič, nebudú mať nárok na nemocenské dávky. Dovoľte mi, aby som teraz citovala prof. Jána Slezáka, prvého podpredsedu Slovenskej akadémie vied. Myslím si, že tento list dostali všetci poslanci. Vyjadruje sa k negatívam, ktoré táto novela bude znamenať pre doktorandov. Nebudem čítať všetko, poviem len posledné dve vety: „Žiadame, aby poslanci Národnej rady uvážili tieto dopady na príjmy doktorandov. V dnešnej vedomostne orientovanej spoločnosti by to viedlo k menšiemu záujmu o tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania a odchodu mladých vzdelávaných ľudí do krajín s lepšími životnými podmienkami.“ Nehovoria to opoziční politici alebo poslanci, hovorí to prvý podpredseda Slovenskej akadémie vied prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. Znalci, tlmočníci, súkromní lekári, audítori, poisťovací agenti, a mohla by som v tom ešte pokračovať, ktorí podnikajú popri zamestnaní, budú mať zvýhodnený režim pri platení odvodov. Je to dobrá správa pre takto podnikajúcich ľudí, škoda len, že rovnaké zvýhodnenie nenavrhlo ministerstvo pre živnostníkov, ktorí podnikajú popri zamestnaní. Vyhlasuje sa ďalší generálny pardon. Ak ste niekoľkoročným dlžníkom Sociálnej poisťovne a svoj dlh si doteraz nezaplatili, urobili ste dobre. Stačí, ak ho zaplatíte po 1. 1. 2008, penále a príp. ďalšie sankcie vám budú odpustené. Je len na tých, ktorí sú dlžníkmi Sociálnej poisťovni, aby mali dostatok času a počkali si na generálne pardony. Áno, aj minulá vláda generálny pardon zaviedla, ale bolo tu vtedy povedané, že to bude naposledy. A bolo to v roku 2004 pred spúšťaním veľkej dôchodkovej reformy.

  Už to tu bolo spomenuté, ale ešte to spomeniem, správny fond Sociálnej poisťovne sa zvyšuje z 2,9 % na 3,5 % z vybratého poisteného. Peniaze sú potrebné, ako počúvame riaditeľa Sociálnej poisťovne, na potrebnú zmenu informačných systémov pri zavedení eura. Ja už len dodávam, že okrem toho si pár ľudí prilepší na plate a možnože sa nakúpi aj pár áut navyše pre úradníkov Sociálnej poisťovne. Ale treba dodať, že pôvodný vládny návrh obsahoval len 2,9-percentné zvýšenie. Potom to bolo 3,2-percentné zvýšenie, ale pretože vo vláde riaditeľ Sociálnej poisťovne si vypýtal 3,5-percentné zvýšenie správneho fondu, bolo mu v tom vyhovené. Toto je tá malá novela, o ktorej hovoríme. No očakávame, čo bude znamenať tá veľká novela.

  Ešte tu nebolo spomínané alebo len sčasti bolo spomínané nemocenské poistenie. V nemocenskom poistení sa totiž ruší tzv. ochranná lehota počas prerušenia povinného nemocenského poistenia a zavádza sa strop pre výpočet nemocenských dávok. Konkrétne ide o prípad, ak si človek v zamestnaneckom pomere čerpá neplatené voľno a v tomto čase ochorie, nebude mať nárok na nemocenské. A by som to povedala aj príkladom. Ak napr. rodič bude doma s vážnejšie chorým dieťaťom dlhšie ako 10 dní, napr. 3 týždne, a ochorie po desiatom dni trvania ošetrovania dieťaťa, nebude mať nárok na nemocenské. Cieľom je podľa ministerstva práce ušetriť financie. Pritom vlani poisťovňa na nemocenských odvodoch vyzbierala 9,5 mld. korún, ale na vyplatenie nemocenských dávok použila len 5 mld., takže o niečo viac ako o polovicu.

  To boli moje úvahy, ktoré v tom zákone sa nachádzajú a dovoľte mi na záver ešte asi 3 alebo 4 vety povedať k tej kampani alebo k tomu zneucteniu sporiteľov, ktorí sú v 2. pilieri, nielen v 2. pilieri, lebo týka sa to všetkých dôchodcov, o čom tu počúvame už niekedy od októbra, pričom sa to stupňuje niekedy od augusta. Hovorím to preto, lebo pán riaditeľ Sociálnej poisťovne Bernátek dal pre jeden denník obsiahlu reportáž. Asi by bolo dobré, keby si to prečítali všetci poslanci. A bolo by dobré, keby sme z tejto pasáže aj niečo zacitovali. Nebudem vás nudiť, čítať každý vie, aj keď niekto o tom pochybuje. Pán riaditeľ Bernátek je riaditeľom Sociálnej poisťovne, ktorý bol počas prijímania dôchodkovej reformy, tzv. Kaníkovej reformy, poradcom pána ministra Kaníka pre dôchodkovú reformu. A bol koordinátorom dôchodkovej reformy za Svetovú banku. Tá otázka na adresu pána riaditeľa bola: „Aká je vaša pozícia v zmenách dôchodkových zákonov, ktoré sú teraz v parlamente?“ Odpovedal: „Moje kontakty na Svetovú banku ma oslovili, či sa pripojím do projektu dôchodkovej reformy. Pustili sme sa do toho, ešte keď bol ministrom práce Peter Magvaši. Do roku 2002 sme pripravili reformu, nemyslím tým 2. pilier. Projekt sme odkonzultovali so Svetovou bankou. A Kaník ma požiadal, aby som zostal, mal som sa venovať Sociálnej poisťovni. Mal som k tomu, teda k novej dôchodkovej reforme len zopár poznámok.“ Aké to boli poznámky, táto veta sa objavuje viackrát, takže to zacitujem: „Chýbali mi seriózne analýzy.“ No riaditeľ Sociálnej poisťovne viackrát hovorí, že mu chýbajú seriózne analýzy. Keď my sme sa vo výbore pre sociálne veci a bývanie domáhali nejakých serióznych analýz, ktoré my by sme vedeli porovnávať jednak s predloženou novelou zákona a jednak s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré odzneli na výbore, nebolo nám vyhovené. Ale teraz sa už tomu nečudujem, pretože, keď riaditeľ Sociálnej poisťovne nemá tieto analýzy, tak sa pýtam, odkiaľ by tie analýzy mohli mať opoziční poslanci. Jedna zaujímavá otázka bola: „Dôchodková reforma sa na Slovensku spustila, aby sa riešil demografický problém.“ Odpoveď bola: „Ten nám 2. pilier nevyrieši.“ Takže tu je totožný s názorom pani ministerky. A hovorí niečo o nastavení a o tých peniazoch, ktoré sú v 2. pilieri. A teda ten reportér mu hovoril: „Ale teraz protirečíte aj guvernérovi Národnej banky, ktorý hovorí, že systém je bezpečný.“ Jeho odpoveď bola: „Guvernér pri tom nebol, keď sa to vytváralo, ja som pri tom bol.“ Takže pán riaditeľ Sociálnej poisťovne týmto hovorí, že bol pri vytváraní dôchodkovej reformy, aspoň to povedal pre médiá. Zrejme to už odvtedy bude dementovať. A uvediem už len poslednú poznámku z toho, čo povedal pán riaditeľ Sociálnej poisťovne: „Čím bude rast vyšší, tým skôr sa priblížime k Únii aj v podiele HDP na obyvateľstvo.“ Ďalej, otázka bola: „Asi sa nedá hrať s 20 % ročne, aby sme mohli dobehnúť vyspelé štáty ešte skôr.“ Odpoveď bola: „Prečo nie.“ Ďalej, otázka bola: „Môže to vyvolať infláciu a je to o raste a zvyšovaní životnej úrovne.“ Jeho odpoveď bola: „Jedným svetovým patentom od nás možno pohneme ekonomiku prudko dopredu.“ Čakám na ten svetový patent, ktorý nám riaditeľ Sociálnej poisťovne predloží a pripraví. Pevne verím, že vláda sa s tým stotožní. Poslanci Strany maďarskej koalície na to počkajú a za túto novelu teraz hlasovať nebudú. Budeme proti tejto novele. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pani poslankyne Sárközy sa prihlásili pani poslankyňa Vaľová, pani poslankyňa Belásová a pán poslanec Kvorka. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

  A keďže sa blíži 17.00 hodina, budeme hlasovať, vyhlasujem krátku prestávku do 17.00 hodiny.

 • Reakcia z pléna.

 • Potom, pán Brocka, môžete dať ten procedurálny hneď po prestávke. Dobre?

 • Odpoveď z pléna.

 • Takže do 17.00 hodiny je krátka prestávka. Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás o zaujatie miesta v rokovacej sále, aby sme mohli pokračovať v programe 14. schôdze.

  Budeme, dámy a páni, hlasovať o prerokovaných bodoch programu.

  Ešte chvíľočku poprosím o strpenie, aby kolegyne a kolegovia mohli zaujať svoje miesta.

  A zatiaľ, pán poslanec Brocka, nech sa páči, procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov, KDH, SDKÚ – DS a SMK, navrhujem zmenu programu, prerušiť rokovanie o tomto vládnom návrhu zákona a presunúť jeho prerokovanie na novembrovú schôdzu Národnej rady, aby sme mohli rokovať o ňom až po prerokovaní petície občanov, ktorí si neželajú zásadné zmeny do dnes platného dôchodkového systému. Pán predseda, minulý týždeň členovia petičného výboru odovzdali petičné hárky s takmer 127 000 podpisov občanov, ktorí majú vážne výhrady voči tejto vládnej novele, pretože si neželajú zmenu dôchodkového systému a cítia sa ohrození vo svojich oprávnených nárokoch. Chcem poprosiť, aby sme nezopakovali podobnú hrubosť voči občanom, keď sme rokovali najprv o kontroverznom vládnom návrhu zákona o zdravotných poisťovniach a až potom po jeho schválení o petícii občanov.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Budeme hlasovať o vašom procedurálnom návrhu. Poprosím, kolegyne, kolegovia, prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 61 bolo za, 32 proti, 42 sa zdržalo.

  Tento návrh na zmenu programu 14. schôdze sme neschválili.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu.

 • Ruch v sále.

 • Prosím o kľud.

  Poprosím pána poslanca Janiša, aby uvádzal v druhom čítaní hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 354).

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpili štyria, dve poslankyne a dvaja poslanci. Z toho dve poslankyne dali pozmeňujúce návrhy. Pani poslankyňa Kramplová predložila pozmeňujúci návrh a vyňala na osobitné hlasovanie zo spoločnej správy body 19 až 21 a 28 až 32. Pani poslankyňa Tkáčová predložila dva pozmeňujúce návrhy a vyňala na osobitné hlasovanie body spoločnej správy 19 až 21, 24 a 28 až 32.

  Pristúpime k hlasovaniu o bodoch spoločnej správy.

  Pán predseda, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 7 až 18, 22, 23, 25, 26, 27 a 33 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasujeme o vymenovaných bodoch zo spoločnej správy. Doporučenie je schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 132 za, 2 nehlasovali.

  Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

  Ďalej.

 • Schválili sme bod 5, tak o bode 6 už nemôžeme hlasovať.

  Teraz pristúpime na osobitné hlasovanie o bodoch spoločnej správy, ktoré boli vyňaté na osobitné hlasovanie.

  Pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 19 až 21 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Čiže hlasujeme o bodoch 19 až 21. Doporučenie je schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 56 za, 70 proti, 2 sa zdržali.

  Konštatujem, že tieto body sme neschválili.

  Ďalej.

 • Teraz by sme mali pristúpiť k hlasovaniu o bodoch 28 až 32 tak, ako boli vyňaté na osobitné hlasovanie. Ale vzhľadom na to, že odporúčania gestorského výboru pri jednotlivých bodoch sú rôzne, budeme pri bodoch 28 až 32 hlasovať o každom osobitne.

  Pán predseda, dajte hlasovať o bode 28 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 58 za, 68 proti, 5 sa zdržalo.

  Konštatujem, že tento bod sme neschválili.

  Ďalej.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 29 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 130 proti, 6 sa zdržalo.

  Tento bod sme neschválili.

  Ďalej.

 • Dajte hlasovať, pán predseda, o bode 30 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 60 za, 69 proti, 3 sa zdržali.

  Tento bod sme neschválili.

  Ďalej.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 31 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 131 proti, 5 sa zdržalo.

  Ani tento bod sme neschválili.

  Ďalej.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 32 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 61 za, 69 proti, 4 sa zdržali.

  Tento bod sme neschválili.

  Ďalej.

 • Pán predseda, vysporiadali sme sa so všetkými bodmi spoločnej správy. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré zazneli v rozprave.

  Ako prvý odznel...

 • Reakcia z pléna.

 • Aha, pardon. Pán predseda, ospravedlňujem sa. Kolegyne a kolegovia, dajme hlasovať o bode 24 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasujeme o bode 24 zo spoločnej správy. Odporúčanie je schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 74 za, 44 proti, 15 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento bod sme schválili.

  Ďalej.

 • Tak teraz máme odhlasované všetky body spoločnej správy. Ďakujem za upozornenie. Kolegyne, kolegovia, pán predseda, môžeme pristúpiť k pozmeňujúcim návrhom, ktoré zazneli v rozprave.

  Ako prvý zaznel pozmeňujúci návrh pani poslankyne Kramplovej. Dajte hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Kramplovej.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 111 za, 6 proti, 18 sa zdržalo.

  Tento návrh sme prijali.

  Ďalej.

 • Ďakujem. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu I pani kolegyne Tkáčovej. V rozprave zaznelo, aby sa hlasovalo o bode 1 samostatne, o bodoch 2, 3, 4 samostatne.

  Pán predseda, dajte hlasovať o bode 1 z tohto návrhu pani kolegyne Tkáčovej.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 62 za, 8 proti, 66 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neschválili.

  Ďalej.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 2, 3, 4 z pozmeňujúceho návrhu kolegyne Tkáčovej.

 • Hlasujeme o bodoch 2, 3, 4 spoločne z pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Tkáčovej.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 59 za, 7 proti, 68 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tieto návrhy pani poslankyne Tkáčovej sme neschválili.

  Ďalej.

 • O bode 5 pozmeňujúceho návrhu I hlasovať nemôžeme, lebo je identický s pozmeňujúcim návrhom pani kolegyne Kramplovej, o ktorom sme hlasovali.

  Môžeme pristúpiť k pozmeňujúcemu návrhu II pani poslankyne Tkáčovej. Ten má dva body. Môžeme spoločne hlasovať o bodoch 1 a 2 tohto pozmeňujúceho návrhu.

 • Pani poslankyňa, námietka? Zapnite pani poslankyňu.

 • Tiež sme o tom hlasovali, pretože pani Kramplová to síce písomne nepredniesla, ale vo vystúpení aj tie dva body vyňala zo spoločnej správy. Takže už sme o tom hlasovali a je to schválené.

 • Takže, pán spravodajca, nemôžeme o tom hlasovať. Alebo o čom ideme hlasovať?

 • Môžeme hlasovať o bode 1 pozmeňujúceho návrhu II.

 • Pani poslankyňa, chcete, aby sme hlasovali o tomto vašom návrhu?

 • Odpoveď z pléna.

 • O bode 1 z pozmeňujúceho návrhu II môžeme hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 64 za, 8 proti, 63 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neschválili.

  Ďalej.

 • Pán predseda, hlasovali sme o všetkých bodoch spoločnej správy. Hlasovali sme aj o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy. Mám splnomocnenie gestorského výboru a odporúčam, aby Národná rada predložený návrh zákona prerokovala v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení návrhu do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 75 za, 48 proti, 12 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme uvedený návrh zákona postúpili do tretieho čítania.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  A vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca, budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasujeme v treťom čítaní o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

 • Hlasovanie.

 • 76 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

  Ďakujem pekne, pán spravodajca.

  Pán poslanec Pelegrini bude uvádzať v druhom čítaní návrhy hlasovaní o

  vládnom návrhu zákona o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 367).

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, z ktorých jeden predložil pozmeňujúci návrh.

  Najprv však budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán predseda...

 • Ruch v sále.

 • Poprosím, kolegyne, kolegovia, o väčší pokoj, aby sme sa počuli, o čom budeme hlasovať.

  Ešte raz, pán spravodajca.

 • Pán predseda, dajte teraz hlasovať spoločne o bodoch 1, 3, 4, 6, 7, 9 až 15 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy, tak ako ich uviedol pán spravodajca. Odporúčanie výboru je schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 129 za, 2 nehlasovali.

  Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

  Ďalej.

 • Teraz budeme hlasovať o bodoch 2 a 5 spoločne s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

 • Hlasujeme. Odporúčanie výboru je neschváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 105 proti, 25 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tieto návrhy sme neprijali.

  Ďalej.

 • O bode 8 hlasovať nebudeme, nakoľko bol schválený bod 7.

  Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Pásztora, ktorý predložil pozmeňujúci návrh a žiadal o bodoch 1, 2, 3, 4 svojho pozmeňujúceho návrhu hlasovať spoločne a o bodoch 5 a 6 hlasovať osobitne.

  Dajte preto, pán predseda, hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4 spoločne z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Pásztora.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 57 za, 43 proti, 32 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Tieto návrhy pána poslanca Pásztora sme neodsúhlasili.

  Ďalej.

 • Budeme teraz hlasovať o bode 5 z návrhu pána poslanca Pásztora.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 60 za, 48 proti, 26 sa zdržalo.

  Ani tento návrh sme neprijali.

  Ďalej.

 • Pán predseda, dajte teraz hlasovať o poslednom, 6. bode pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Pásztora.

 • Hlasujeme o bode 6 z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Pásztora.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 54 za, 51 proti, 25 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Tento návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Lipšic ma informoval, že jeho hlasovacie zariadenie neregistrovalo hlasovaciu kartu. Stačí to do záznamu, pán poslanec uviesť?

 • Odpoveď z pléna.

 • Dobre, počkáme chvíľočku s hlasovaním, kým vyhotovia náhradnú kartu. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby sme všetci vytiahli karty z hlasovacích zariadení. Je to v poriadku, pán poslanec?

 • Odpoveď z pléna.

 • Takže poprosím, kolegyne, kolegovia, znovu sa zaregistrovať vložením karty a budeme pokračovať v hlasovaní.

  Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch spoločnej správy i o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 77 za, 26 proti, 31 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme postúpili návrh zákona do tretieho čítania.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu v treťom čítaní. A pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Pán poslanec Mikuš? Nie, to je omyl. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  A vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A budeme hlasovať, pán spravodajca.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 77 za, 33 proti, 25 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Teraz pán poslanec Glenda bude uvádzať hlasovanie k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd (tlač 420).

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, kde Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Dohodou o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, všetci boli za.

  Konštatujem, že sme vyslovili súhlas s uvedenou zmluvou.

  Teraz pán poslanec Novotný uvedie hlasovanie o návrhoch uznesení k

  petícii občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpilo 12 poslancov. Boli podané dva návrhy uznesenia.

  Ako o prvom budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý som ako spravodajca podal ja. Prosím, dajte o ňom hlasovať. Máte ho rozdaný písomne v laviciach.

 • Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorý podal pán predseda výboru pre zdravotníctvo a spravodajca, pán poslanec Novotný.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 61 za, 16 proti, 56 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh uznesenia sme neschválili.

  Ďalej.

 • Druhý návrh uznesenia podal pán poslanec Zvonár. Máte ho rozdaný písomne v laviciach. Prosím, dajte o ňom hlasovať, pán predseda.

 • Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorý podal pán poslanec Zvonár.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 130 za, 1 proti, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali.

  Konštatujem, že sme schválili návrh uznesenia k petícii občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva.

  Teraz pán poslanec Jozef Mikuš uvedie ako člen výboru pre financie, rozpočet a menu a spravodajca hlasovanie o návrhu uznesenia k

  správe o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2007.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o menovom vývoji v Slovenskej republike za I. polrok 2007 s odporúčaním gestorského výboru vziať správu na vedomie.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 133 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme schválili návrh uznesenia k správe.

  A teraz pán poslanec Farkas uvedie hlasovanie o návrhu uznesenia k

  správe o stave a vývoji finančného trhu za I. polrok 2007.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, gestorský výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a vývoji finančného trhu za I. polrok 2007 vziať na vedomie. Dajte o tom, pán predseda, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 135 prítomných, 134 za, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že sme návrh uznesenia schválili.

  Ďakujem pekne.

  Kolegyne, kolegovia, odhlasovali sme všetky prerokované body z programu 14. schôdze a budeme pokračovať po krátkej prestávke o 17.35 hodine v rozprave v druhom čítaní k vládnemu návrhu novely zákona č. 461/2003 Z. z. Chcem vás len upozorniť aj v súvislosti s tým, že sa začali šíriť niektoré nepodložené informácie, že budeme rokovať do 19.00 hodiny a budeme pokračovať riadne vzhľadom na rozsah prihlásených do rozpravy zajtra o 9.00 hodine s tým, že navrhujem, aby sme zajtra, ak prerokujeme posledné dva body programu 14. schôdze, hlasovali až po prerokovaní týchto dvoch bodov. Takže ďakujem pekne.

  A vyhlasujem krátku prestávku a budeme pokračovať v rozprave. Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenej rozprave k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Poprosím pani ministerku, že by mohla zaujať miesto za navrhovateľa. Ďakujem pekne, už je tu pani ministerka.

  Takže s faktickými poznámkami sa prihlásili ešte pani spravodajkyňa, pani poslankyňa Vaľová, potom pani poslankyňa Belásová, pán poslanec Kvorka.

  Nech sa páči.

 • Pani poslankyňa Sárközyová, chcem vám povedať, že služobník je aj poslanec Národnej rady. A chcela by som povedať na tú petíciu, myslím si, že tú petíciu ste doručili veľmi neskoro. A myslím si, že ľudia mali problém sa pod ňu podpísať, pretože som si pozrela priložené plagáty, kde osočujete pána premiéra a osočujete pani ministerku Tomanovú, a si myslím, že tieto plagáty neboli vhodné. A nenazvala by som ju petíciou občanov, nazvala by som ju petíciou politických strán SDKÚ, pretože plagáty boli o SDKÚ a Strane maďarskej koalície.

  Čo sa týka môjho trestného oznámenia. Vy viete, pani poslankyňa Sárközyová, že to bola len snaha opozičných poslancov odpútať pozornosť od podstaty problému. A to je to, že je potrebné otvoriť 2. pilier, aby skupiny občanov, ľudí, ktorí teda si nikdy nenasporia, ktorí majú nad 50 rokov, mohli z neho vystúpiť. Takže na to bolo to trestné oznámenie. Ale dôležitý je pre mňa obsah mojej informácie. A ja chcem povedať, že nezverejnila som ani rodné číslo, ani krstné meno. Ja som povedala len priezviská. A pani poslankyňa Sárközyová môže sedieť aj v maďarskom parlamente, pretože som neuviedla ani meno, ani bydlisko, ale zaujímavé je, že všetci poslanci, trafená hus zagága, okamžite na druhý deň dali na mňa trestné oznámenia a priznali sa, že v tom pilieri nie sú. Čiže ja hovorím, že priezviská ešte neznamenajú, že sú to vlastne osobné údaje. Takže všetci ste sa k tomu priznali. A verejne známe bolo aj to, že pani poslankyňa Radičová tam nie je. Čiže to boli verejne dostupné informácie.

  Takisto by som chcela povedať, že potom sa vyjadrím k MOP-ke, ktorá poslala správu, a k ostatným veciam, ktoré ste povedali vo svojej spravodajskej správe.

  A asi by som chcela len toľko povedať, myslím si, že je namieste, aby sme pokračovali v rokovaní...

 • Vystúpenie prerušené časomierou.

 • Pani poslankyňa Belásová, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Je zaujímavé, že ochrana invalidov vás zaujíma až teraz, pani poslankyňa. Kde ste boli vy osobne, keď vaša bývalá vláda prijala v poslednom období svojho vládnutia zákon, ktorý má začať platiť v januári 2008 a ktorým ohrozujete invalidov prechádzajúcich na riadny starobný dôchodok, a to tým, že tento môžu mať oveľa nižší, ako je ich terajší invalidný. Prečo ste vtedy za nich nebojovali, sa pýtam. Až my musíme v tejto novele chybu vašej vlády napraviť a, myslím si, rozumne.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa Sárközyová, pôvodne som si myslel, že si odpustíte tú vašu klasiku, ktorou ste známa aj na výboroch, hlavne v sociálnom, kde s vami sedím. Ale jednoducho stalo sa to, čo u vás je zvykom. Všetkých ste nás tu skritizovali, skritizovali ste aj tu prítomnú pani ministerku. A dokonca dopredu ste už vedeli, ako my budeme aj na vaše vystúpenie reagovať. No čo je možné k tomu povedať? Je potrebné k tomu len vám zagratulovať za vaše nadprirodzené schopnosti, ktoré máte.

  Vyjadrili ste sa tuná, že v koalícii prebiehalo vydieranie, prebiehalo kšeftovanie. Pani poslankyňa, to sú tvrdé slová, za ktorými si treba stáť. A treba povedať konkrétne, aké vydieranie tu prebiehalo, aké kšeftovanie tu prebiehalo. Bol by som rád, keby ste počas tohto zasadnutia nám toto tu všetkým prítomným vysvetlili, pretože nie som jeden sám tuná, ktorý by sa to chcel dozvedieť.

  Predložili ste tu s pani poslankyňou Radičovou minimálne 12 pozmeňujúcich návrhov. Ja sa pýtam, prečo ste toto nespravili vtedy, keď ste boli pri moci. Pri moci ste boli 8 rokov. Mali ste možnosť toto všetko spraviť. Ale teraz vyletíte, robíte veľké bububu, predkladáte návrhy, ktoré ste mohli bez problémov urobiť a predložiť vtedy, keď ste boli pri vládnutí.

  Čo sa týka tej ochrany invalidných dôchodcov, myslím si, že vo svojom vystúpení sa k tomu bližšie vyjadrím. A zaujmem stanovisko k tomu sčasti, k tej časti, o ktorej ste hovorili, sa vyjadrila pani poslankyňa Belásová. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa, vaša reakcia.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcela by som sa vyjadriť k tej časti, kde mi bolo vytknuté, že som nevstúpila do 2. piliera. Ja som to nikdy netajila. Totižto myslím si, že aj žiak základnej školy vie počítať. Viem, koľko aktívneho života mám za sebou, koľko aktívneho pracovného pomeru mám pred sebou. A viem, koľko mi ešte zostáva do dôchodkového veku, ktorý je teraz vo veku 62 rokov. A vysvetľovali sme to aj všetkým, keď sme zavádzali túto novelu, pre koho je ešte ten optimálny vek, aby do toho vstúpil. My sme to, aspoň ja teraz hovorím za našu stranu, povedali, že je to okolo tých 47 rokov. Ja by som bola veľmi rada, keby som do toho 2. piliera mohla vstúpiť hlavne po tých reakciách, ktoré som čítala z úst pána riaditeľa Sociálnej poisťovne, myslím si, že lepšiu reklamu pre 2. pilier si neviem predstaviť. Keď budú ešte 2 alebo 3 takéto rozhovory, ľudia si budú istí, že ten 2. dôchodkový pilier je v ich prospech.

  A k tomu, čo tu odznelo, prečo chránim invalidov len teraz. No vám je to zbytočné hovoriť, invalidných dôchodcov sme vyriešili veľkou novelou zákona, ktorú sme predkladali všetky parlamentné strany, ktoré boli v Národnej rade, veľkou novelou v apríli roku 2006. Treba to zdôrazňovať, pretože myslím si, že opakovanie je matka múdrosti. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Halecký vystúpi v rozprave.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, vážená pani spravodajkyňa, chcem vo svojom vystúpení poukázať na dôvody a ciele, prečo terajšia vládna koalícia pristúpila k novele zákona o sociálnom poistení, aké boli hlavné dôvody a ciele, aby sme k tomuto dosť náročnému kroku sa venovali pomerne dlhú dobu.

  Chcem úvodom uviesť, že hlavný dôvod bolo stabilizovať dôchodkový systém u nás, stabilizovať 1., stabilizovať ale aj 2. systém, a vytvoriť také podmienky, aby sme nemuseli často prikročiť k novelizácii tohto základného zákona. Viem, že aj petícia, aj názory sú na to, že skôr naším výsledkom bude destabilizácia. Ale chcem zdôrazniť, že nie je tomu tak. A myslím si, že po dôkladnej analýze už prijatých jednotlivých pozmeňujúcich návrhov dospejete k tomu, že skutočne ten dôvod stabilizácie a odstránenia niektorých nedostatkov bol hlavný a určujúci. Predsa len však uvediem, že naším cieľom bolo aj stabilizovať hlavne 1. pilier, teda Sociálnu poisťovňu, a to z toho dôvodu, že vytvorením 2. piliera vytvoril sa významný deficit, ktorý každoročne narastá v Sociálnej poisťovni, a výplata aktuálnych dôchodkov je to najdôležitejšie, čo terajších ľudí a terajších dôchodcov zaujíma. Vieme, že riešenie, ktoré je do roku 2010, z privatizácie SPP je riešením, ktoré je dočasné. A preto sa musia vytvoriť aj viaceré legislatívne, ale aj finančné mechanizmy, aby ten systém bol vyvážený, ale aby bol aj dostatočný pre terajšie a hlavne aj pre budúce obdobie.

  Druhý dôvod, ktorý sme my videli aj dá sa povedať v Ľudovej strane – HZDS trošku možno viacej, bol ten, že sa nám zdalo, že na to, aby ten princíp v dôchodkovej našej sústave bol všeobecne akceptovaný a aby bol vyvážený, je potrebné zaviesť opäť dobrovoľnosť v tomto systéme, v určitých aspektoch dočasnú, príp. trvalú, aby nikto nemal dôvod si myslieť, že do systému bol vtlačený povinne, násilne a nie je zabezpečená dokonca ani garancia v takom rozsahu, ako si to predstavujú. Takže, ako ukážem v ďalšom, je to jeden tiež z dôležitých bodov.

  Chcem však pripomenúť, že tieto základné princípy boli dosiahnuté konsenzom v koaličnom tábore, v jednotlivých koaličných táboroch, v stranách. To znamená, že nič nebolo robené, ako už sa tuná, ale aj v médiách zdôrazňuje, pod nejakým tlakom, diktátom alebo nejakým kupčením alebo mechanizmami, ktoré majú pejoratívny charakter. Chcem povedať, že všetky aj pozmeňujúce návrhy, ktoré vychádzajú z radov koalície, boli konzultované s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to tak, aby tie návrhy boli správne akcentované, aby všetky okolnosti a všetky legislatívnotechnické aspekty boli správne dodržané.

  Chcem ešte v neposlednom rade povedať, že viaceré body, ktoré sú novelizované aj z našej strany, zo strany Ľudovej strany – HZDS, spĺňajú aj požiadavky opozičných strán, teda strán, ktoré tiež mali svoje dôvody na to, aby urobili niektorú korekciu v terajšom fungujúcom systéme. Preto som rád, že mnohé body budú prijaté, tak ako ich chápe a ako ich dokonca predkladá aj opozícia. Takže predpokladám, že to vytvára dokonca systém stabilnejší, funkčnejší aj do ďalšieho budúceho obdobia.

  Škoda, že takéto dôležité zákony hlavne v systémoch, ktoré sa dotýkajú všetkých nás a ktoré majú dlhodobý alebo trvalý charakter, ako je aj dôchodkový systém, sa neprijímajú, ako už to bolo hovorené dokonca, ústavným zákonom. Ale tam by už pri tvorbe systému, ale hlavne pri zásadných zmenách musela byť, ako som už spomínal, súhra a takisto aj pri hlasovaní koalície a opozície.

  Aby som si splnil tú hlavnú povinnosť, keď dovolíte, prednesiem svoj posledný pozmeňujúci návrh alebo pozmeňujúce návrhy, ktoré sa dotýkajú tejto novely, a potom sa budem venovať niektorým bodom, ktoré sú už zakomponované v spoločnej správe.

  Takže chcem predložiť tento pozmeňujúci návrh.

  K čl. I.

  Po prvé. Bod 9 sa vypúšťa. Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 10 až 160.

  Po druhé. Bod 15 sa vypúšťa. Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 16 až 160.

  Po tretie. Bod 24 znie: „V § 33 ods. 2 sa v prvej vete slová „bola dobrovoľne“ nahrádzajú slovom „bola“ a vypúšťa sa druhá veta.“

  Po štvrté. Za bod 28 sa vkladá nový bod 29, ktorý znie: „29. V § 48 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.“ Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 29 až 160.

  Po piate. Bod 29 znie: „29. V § 49 ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta.“

  Po šieste. Bod 33 znie: „33. V § 57 odsek 1 znie: „Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak a) poistenec nemá v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 ods. 1 a 2 vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, b) dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia alebo c) dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky; nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci kalendárny deň.“.“

  Po siedme. V bode 36 § 60 ods. 4 sa slová „z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %“ nahrádzajú slovami „a to až do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku“.

  Po ôsme. Bod 43 znie : „43. V § 67 odseky 1 a 2 znejú:

  Odsek 1: „Poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, b) chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.“

  Odsek 2: „Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, b) chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 0,6 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.“.“

  Po deviate. Za bod 43 sa vkladá nový bod 44, ktorý znie: „44. V § 68 sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.“ Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 44 až 160.

  Po desiate. V bode 63 § 81 ods. 1 sa v prvej vete slová „starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok“ nahrádzajú slovami „výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku“.

  Po jedenáste. V bode 75 § 112 ods. 8 sa za slová „starobného dôchodku“ vkladajú slová „a predčasného starobného dôchodku“.

  Po dvanáste. Bod 76 sa vypúšťa. Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 77 až 160.

  Po trináste. Bod 144 sa vypúšťa. Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 145 až 160.

  Po štrnáste. V bode 160 § 293t sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

  Po pätnáste. V bode 160 sa vypúšťa § 293y. Súčasne sa vykoná legislatívnotechnická úprava v označení § 293z až § 293am súvisiaca s vypustením § 293y.

  K čl. VIII.

  V čl. VIII sa vykoná legislatívnotechnická úprava v súvislosti s prečíslovaním novelizačných bodov v čl. I.

  Odôvodnenie.

  K čl. I.

  K bodom 1, 2, 7 až 15. Z právnej úpravy podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok navrhovanej vo vládnom návrhu zákona navrhujem v bode 8 vypustiť podmienku skončenia zamestnania a vyplácania predčasného starobného dôchodku nepodmieňovať nevykonávaním zárobkovej činnosti. Táto skutočnosť sa premieta následne v bodoch 1, 2, 9 až 15.

  K bodom 3 až 6. Navrhujem, aby sa na vznik nároku na nemocenskú dávku spočítavalo obdobie povinné a dobrovoľného nemocenského poistenia. Z dôvodu, aby nedochádzalo k zneužívaniu systému nemocenského poistenia, spresňujem situácie, v ktorých sa nemocenská dávka určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

  K bodu 7. Vzhľadom na to, že od 1. januára 2004 je možné podľa zákona o sociálnom poistení priznať iba jeden druh invalidného dôchodku, navrhujem, aby obdobie poberania invalidného dôchodku sa hodnotilo ako obdobie dôchodkového poistenia všetkým poberateľom invalidného dôchodku a nielen poberateľom invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v prípadoch, ak poberateľ invalidného dôchodku nie je zárobkovo činný. Súčasne navrhujem, aby sa obdobie poberania invalidného dôchodku započítavalo do obdobia dôchodkového poistenia len do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.

  K čl. VIII. Navrhujem legislatívnotechnickú úpravu spočívajúcu v prečíslovaní novelizačných bodov, ktoré majú nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov.

  Chcel by som vás ešte, pani spravodajkyňa, poprosiť, aby o jednotlivých bodoch sa hlasovalo samostatne, lebo majú možno iný obsah a podporu v pléne trošku aj iného charakteru, ako to bolo prezentované. Ďakujem.

  Takže v ďalšej časti svojho vystúpenia chcel by som sa zastaviť pri niektorých otázkach, ktoré som avizoval, hlavne pri otázkach, ktoré boli snahou o koaličnú zhodu a o prezentovanie tých bodov tak, aby boli prejavom vôle všetkých troch politických strán. Aj hovorím o otázkach ešte prispenia určitého aj opozície.

  Chcem sa dotknúť starobného dôchodkového sporenia v 2. pilieri za mamičky a opatrovateľov, pretože bol to bod, ktorý bol kontroverzný. Ako viete, v princípe slobody, demokratickosti a dobrovoľnosti budú môcť tieto skupiny si vybrať či už 1. alebo 2. pilier podľa vlastného rozhodnutia. A určia si, kde tie ich odvody budú smerované.

  Chcem ešte zdôrazniť, že 2. pilier sa na obdobie prvého polroka v roku 2008 otvoril úplne, to znamená, možno doň vstúpiť a vystúpiť podľa rozhodnutia či už sporiteľov alebo poistencov v 1. alebo 2. systéme tak, ako prehodnotia svoju momentálnu situáciu a sa rozhodnú. Pokladáme to za veľmi dôležitý a rozhodujúci aspekt okrem garancií, o ktorých budeme ešte hovoriť k tejto novelizácii zákona. Chcem uviesť, že tieto body sú prezentované v spoločnej správe, takže bližšie sa k nim vyjadrovať nebudem.

  K tomu predčasnému starobnému dôchodku chcem uviesť, že bola tam snaha, aby to nebolo limitované dvomi rokmi pred dátumom nároku na starobný dôchodok. Avšak vzhľadom na finančnú náročnosť, ale aj na možnosť určitých špekulácií alebo, dajme tomu, nie príliš serióznych počinov sme sa rozhodli o období dvoch rokov. A v tejto dobe budú mať nárok naň tí, čo zo zdravotných dôvodov alebo z určitých organizačných dôvodov na pracovisku musia svoju zdravotnú a dôchodkovú situáciu riešiť týmto spôsobom.

  O invalidoch bolo už tuná hovorené. Takže chcem len zdôrazniť, že invalidi budú poistení len v 1. pilieri. Takže Sociálna poisťovňa bude platiť len za nich do 1. piliera. Pokladáme to za riešenie, ktoré je, možno aj bolo tu už prediskutovávané, sporné alebo nie príliš jednoznačne prijímané. Avšak narazili sme na zložitosť aj samotnej legislatívnej úpravy v tomto zákone, náročnosť časovú, ale aj vzájomnej väzby. A chceli sme odstrániť tú skutočnosť, aby niektorí invalidní dôchodcovia, hlavne pri tom transferi, nemali nižšie dôchodky, ako keby poberali starobný dôchodok. Myslím si, že je to dôvod, aby sa aj takéto riešenie uplatnilo v tejto novele.

  Chcem ešte však uviesť, že od 1. januára 2004 zákon o sociálnom poistení umožňuje všetkým poberateľom invalidného dôchodku pracovať bez akéhokoľvek obmedzenia a bez vplyvu na výplatu invalidného dôchodku. Pracujúcim poberateľom invalidného dôchodku transfer navyšuje zárobky pre výpočet budúceho starobného dôchodku, čím môže dochádzať k situácii, že poberateľ invalidného dôchodku môže mať vyšší starobný dôchodok ako zdravý poistenec s rovnakými zárobkami a s rovnakou dĺžkou obdobia dôchodkového poistenia. Túto skutočnosť nemožno hodnotiť inak ako deformáciu súčasnej právnej úpravy. A odstránenie transferu nebude mať negatívny dopad na výšku budúceho starobného dôchodku invalidného poistenca, pretože je chránený úpravou navrhovanou vo vládnom návrhu. Ochrana poberateľov invalidného dôchodku, ktorí popri poberaní tohto dôchodku vôbec nepracujú alebo dosahujú nižšie zárobky, než aké dosahovali pred vznikom invalidity, spočíva v tom, že budúci starobný dôchodok nesmie byť vymeriavaný s nižších zárobkov, než z tých, z ktorých bol vymeraný invalidný dôchodok, t. j. starobný dôchodok bude vypočítaný zo zárobkov, ktoré dosahovali ako zdraví poistenci. Druhá ochrana spočíva v tom, že ak starobný dôchodok bude nižší ako vyplácaný invalidný dôchodok, naďalej sa bude vyplácať vyšší invalidný dôchodok, a to aj po dovŕšení dôchodkového veku. Poberateľ invalidného dôchodku, ktorý je sporiteľ a bude vykonávať zárobkovú činnosť, bude zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti aj po odstránení transferu. Myslím si, že určité vysvetlenie dá k tomu aj pani ministerka.

  Takže ja by som sa zastavil ešte pri bodoch, ktoré boli v podmienkach nášho predsedu Vladimíra Mečiara, ktoré sa nerealizovali v takom rozsahu alebo teraz v tomto čase, ako to bolo plánované.

  Chcem uviesť, že zmena pomeru odvodov do 1. a 2. piliera v prospech 1. piliera, teda Sociálnej poisťovne, bude sa analyzovať v najbližšom období. A prípadná jej realizácia musí byť podložená viacerými dôkladnými finančnými a ďalšími analýzami, aby sme vedeli, aký to bude mať dopad na dôchodkové financie momentálny, v strednej dĺžke, ale aj v dlhodobom období. Viete veľmi dobre, že pomer 9 : 9 HZDS navrhovalo zmeniť na pomer 6 : 12 s tým, aby postupne v priebehu ďalších rokov, po určitom časovom intervale, dochádzalo k vyrovnaniu a dokonca až k hyperkompenzácii 9,5 % ku koncu tohto transferu. Sú možné aj iné varianty, či už sú to zmeny v menšom pomere alebo s dlhším obdobím trvania tejto zmeny. Takže predpokladám, že pol roka bude dosť času na to, aby sme urobili takéto prípravy, aby táto veľmi dôležitá finančná zmena v dôchodkovom systéme bola zodpovedne pripravená a takisto aj zodpovedne realizovaná.

  Čo sa týka garancií, to bol bod, ktorý bol známy pod pojmom „štvrtý, garantovaný fond“. Chcem uviesť, že garancie ja osobne považujem za pomerne uspokojivé aj v terajšom systéme dôchodcovských správcovských spoločností. Myslím si, že to garantuje Národná banka Slovenska, ale aj príslušný audítor, ale takisto aj iné ďalšie inštitúty na to, aby pri dennodennom monitoringu financií v dôchodcovských správcovských spoločnostiach nemohlo dôjsť k nejakej nekalej alebo možno aj neplánovanej situácii. Avšak aj napriek tomu považujeme tu za vhodné reálnu úvahu príp. aj realizáciu buď nejakým fondovým systémom alebo nejakým ďalším zabezpečovacím garantujúcim systémom sporiteľov v 2 pilieri, pretože, ako vieme, v priebehu 10 – 15 rokov budú tam skoro všetci dôchodcovia, lebo postupne budú odchádzať dôchodcovia z 1. piliera. Preto garancia, ktorá je naviac, alebo garancia, ktorá je možno duplicitná, nie je nikdy na škodu. A myslím, že tento aspekt zdôrazňuje aj premiér našej vlády, že je dôležité tiež zaoberať sa garančným poistením v 2. pilieri.

  Chcem uviesť ešte, že nepokladám túto novelu veľkú alebo malú, to delenie za veľmi šťastné, ale predsa len pokiaľ sa už ujme, že tá veľká novela v nasledujúcom období by mala dotiahnuť niektoré body, ktoré sme tuná avizovali, a mala by byť takým definitívnejším vyvrcholením dôchodkovej reformy tejto vlády, predpokladám, že novelizácia nie je chápaná ako niečo negatívne, ale skôr ako dej, ale hlavne ako proces, ktorý má prispieť k tomu, že keď prax a život ukáže, že niektoré body sú nedostatočne legislatívne stanovené alebo nie sú dostatočne účinné v svojej v praxi, že je možné ich upraviť, zmeniť bez toho, že by sme sa navzájom obviňovali z tej alebo z onej príčiny. Preto verím, že táto úprava po zapracovaní týchto pozmeňujúcich návrhov bude dobrá.

  A preto aj poslanci Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko takto upravenú novelu zákona o sociálnom poistení podporia. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán predseda výboru.

  S faktickými poznámkami sa prihlásili poslanci Belásová, pán podpredseda Hort. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, poslankyňa Belásová.

 • Ďakujem za slovo. Chcem zareagovať na tú časť pána poslanca Haleckého, kde hovoril o prerokovávaní pripomienok Ľudovej strany – HZDS v koalícii. Musím potvrdiť, že sama som sa zúčastnila za Slovenskú národnú stranu niekoľkých rokovaní aj na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. A skutočne tieto prebiehali veľmi korektne, vecne a odborne. Ak niekto tvrdí opak, že je to kupčenie ap., tak klame.

  Zároveň je dôležité povedať, že podmienky, ktoré Ľudová strana – HZDS ústami svojho predsedu pána Mečiara zadeklarovala v parlamente, boli veľmi podobné našim návrhom. My sme ich však nedeklarovali v parlamente priamo, my sme už mesiac predtým o nich rokovali aj na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny s pani štátnou tajomníčkou a potom neskoršie aj s pánom štátnym tajomníkom. Preto pre Slovenskú národnú stranu vôbec nebol problém v rámci koalície prijať konsenzus.

  V súvislosti s tým garantovaným fondom, vytvorením 4. fondu by som ešte chcela zareagovať, že myslím si, že to bude trošku problém, technický problém. My navrhujeme ako Slovenská národná strana vytvoriť ten garantovaný fond z terajšieho konzervatívneho pretože, z 95 % napĺňa už tie kritériá garantovaného fondu. A pokiaľ by sa to nejako tomu prispôsobilo, tak by sa vlastne tento fond mohol prijať. A mohlo by to byť jednoduchšie či už ekonomicky alebo technicky. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán podpredseda Hort, nech sa páči.

 • Nič v zlom, pán predseda výboru, predložili ste tu veľa pozmeňujúcich návrhov, ja sa chcem korektne spýtať, skôr ako ich budeme preberať v našom poslaneckom klube, či za ne budete aj hlasovať, pretože nie je to tak dávno, čo sme tu boli svedkami situácie, keď som tu počúval plamenné výroky ďalších 19 poslancov, ktoré sa postavili za iné pozmeňujúce návrhy, týkalo sa to zákona o zdravotnom poistení. No a tam sa zachovalo týchto 19 poslancov plus vy v zmysle hesla: „Mám svoj jasný názor, ale zásadne s ním nesúhlasím.“ Takže moja otázka znie, či sa máme vážne týmito pozmeňujúcimi návrhmi zaoberať v klube. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Halecký, reakcia.

 • Ďakujem pán predseda. Chcem odpovedať najprv pánovi podpredsedovi parlamentu na tú otázku, či zahlasujeme tak, ako tie prezentované pozmeňujúce návrhy boli povedané a prednesené. Samozrejmá vec je, že každý poslanec hlasuje až do chvíle, pokiaľ stlačí tlačidlo, podľa svojho vedomia najlepšieho a svedomia. Takže nejaké príkazy alebo rozkazy nie sú možné. Ale predpokladám, a viem, asi na čo aj myslíte, že za tieto pozmeňujúce návrhy sa bude hlasovať tak, ako som ich predniesol a ako budú prezentované aj zo strany koalície. Dokonca môžem vysloviť aj svoje želanie, aby aj niektoré opozičné pozmeňujúce návrhy tiež prešli v tomto parlamente pri tejto tak dôležitej novele.

  Na reakciu pani Belásovej chcem povedať, že skutočne to rokovanie bolo veľmi korektné. A môžem povedať, že pred rokovaním dnešným nie sú žiadne stresy, nie sú žiadne naháňačky, pretože všetko je dôkladné, včas a v riadnom predstihu pripravené. Išlo o dosť zložité body aj mechanizmy, ktoré bolo potrebné zapracovať do tejto novely, ale, ako vidíte, nejaké zháňanie podpisov alebo dodatočne dávanie pozmeňujúcich návrhov neexistuje. A vieme už, dá sa povedať, vypracovať aj taký štýl práce, aby sme aj v ďalšom období pracovali kvalitnejšie. Viem, že aj Slovenská národná strana prispela svojím dielom k týmto pozmeňujúcim návrhom, a preto verím, že aj hlasovanie ich poslancov bude za túto novelu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Ako ďalší mal vystúpiť v rozprave pán poslanec Kondrót, ktorý ma ale informoval, že sa vzdáva svojho vystúpenia.

  Takže vystúpi pán poslanec Brocka.

  Ešte predtým ale požiadala o slovo pani spravodajkyňa.

 • Ja by som povedala len poznámku, aj keď tu nie sú opoziční poslanci, sú tu len dvaja z nich. Chcela by som poznámku na pána Horta povedať, a to v tom zmysle, že aj pani poslankyňa Radičová dala 12 strán pozmeňujúcich návrhov, ja ich tu mám. A vravela, že ten zákon treba vylepšiť alebo vyladiť. Ja si myslím, že to je tiež dôkazom toho, ako je urobený zákon, teda 2. pilier že je chybný, nie je správny. A práve preto aj pani Radičová dala takúto, by som povedala, veľkú zložku pozmeňujúcich návrhov. A myslím si, že poslanci SDKÚ za ne budú hlasovať tak, ako ich pani Radičová predložila. A tým pádom aj potvrdia, že skutočne tá novela nie je dobrá, v častiach je zbabraná a skutočne treba ju opraviť. Ďakujem.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa.

  Teraz už pán poslanec Brocka. Pán poslanec vystúpi za klub Kresťanskodemokratického hnutia. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani ministerka, dámy a páni, dovoľte, aby som na úvod svojho vystúpenia za klub KDH reagoval na spravodajkyňu, pani poslankyňu Vaľovú. Pani kolegyňa, vy máte takú zvláštnu logiku uvažovania pri vašich reakciách, že mi nedá, aby som na to neupozornil. Spomenuli ste poslankyňu Radičovú, že podala veľa pozmeňujúcich návrhov. A to je podľa vás dôkazom toho, že dôchodková reforma je zbabraná. Vy ste ani nezbadali, že pozmeňujúce návrhy poslankyne Radičovej sú k návrhu, ktorý predkladá vaša vláda do Národnej rady. To sú pozmeňujúce návrhy k zbabranej novele vašej vládnej koalície.

  Ale ešte jedna poznámka, lebo vy ste sa vyjadrili aj k petícii, ktorá je v Národnej rade. Mrzí ma, že ste nehlasovali za to, aby sme rokovali o nej prv, ako budeme rokovať o tomto zákone, ale vy ste sa znovu a opakovane vyjadrili a hlásili k tým svojim vyjadreniam, že vy ste neporušili žiaden zákon, keď ste spomenuli ľudí, ktorí nie sú v 2. dôchodkovom pilieri. A argumentujete, že veď ste nepovedali ich rodné čísla. Pani zlatá, ja mám stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý jasne hovorí, že ste zákon porušili. Ak v prípade verejne známej osoby ste neuviedli rodné číslo, tak mi snáď nechcete povedať, že na Slovensku nikto nevedel, o kom hovoríte. Keby som ja takto uvažoval, ako vy uvažujete, lebo vy ste aj mňa spomenuli, a ak by to malo byť dôkazom, že 2. pilier je nespoľahlivý pre sporiteľov, lebo tam Brocka nie je, pani kolegyňa, tak vám poviem, no ja som poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale pre vás by to asi bol dôkaz, že všetky ostatné zdravotné poisťovne sú nespoľahlivé, lebo Brocka tam nie.

  No a teraz sa vrátim k tomu, čo som teda chcel povedať k zákonu, ktorý predložila pani ministerka do vlády a vláda do parlamentu. Ja by som si rozdelil svoje vystúpenie na 3 časti. Sú tam návrhy, s ktorými súhlasím, je možné súhlasiť, ktoré nie sú kontroverzné, pretože naozaj sú veci, ktoré je potrebné meniť, ale to nie je znakom slabosti. Ale to je znakom zdravého rozumu, že ak prídeme na niečo alebo vieme, že na niečo máme čas zmeniť to, pretože to nie je aktuálne, a že sa k tomu vrátime vtedy, keď to bude aktuálne, tak to je úplne v poriadku. Čiže najprv by som hovoril o veciach, ktoré nepovažujem za problém a navrhuje ich pani ministerka zmeniť, že s tým súhlasím. Potom by som chcel hovoriť k veciam, ktoré sú polemické, pretože na to môžeme mať rozdielny názor. Vy si myslíte jedno, my si myslíme druhé, ale priznám sa, že nie je to také zásadné, aby z toho mohol byť vážny problém, ak bude po vašom. A potom tretia oblasť, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, to sú zásadné zmeny, ktoré navrhujete a s ktorými nesúhlasíme preto, že to výrazne poškodzuje tých, ktorí si sporia, poškodzuje do budúcna tých, ktorí sú poistencami.

  Teraz k tým bezproblémovým návrhom. Sú to tie, o ktorých sme aj vedeli alebo teda ktoré sme možno aj niektorí neregistrovali, ale ktoré naozaj je dnes namieste meniť, pretože teraz malo ministerstvo viac času na niektoré otázky, na ktoré sme vtedy, keď sme predkladali reformné zákony, v tom čase nemali čas. Ani to nebolo v tej chvíli potrebné.

  Sú to veci, ako je napr. vyplácanie dôchodku z 2. sporivého piliera, no jednoducho ak bola podmienka, že to bude až o 10 rokov, no tak hovoriť o detailoch a podrobnostiach vyplácania dôchodkov z 2. piliera je relatívne ešte dosť času, a som teda rád, že ministerstvo sa týmto zaoberalo, postup pri vyplácaní majetku nasporených peňazí po zomretom sporiteľovi alebo po zomretom poberateľovi starobného predčasného dôchodku alebo disponibilného prebytku.

  Ďalej je to napr. spresňovanie pravidiel určovania DSS-ky Sociálnou poisťovňou fyzickým osobám, ktoré sú povinne zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení a v určenej lehote neuzavreli zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, prosím, alebo spresnenie postupu prevodu majetku peňazí sporiteľa pri jeho prestupe do inej DSS-ky alebo do iného fondu v tej istej DSS-ke.

  Medzi ďalšie zmeny napr. určite patrí aj zavedenie pasívneho prístupu k informáciám o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca. To hovorím o 1. pilieri. Áno, ak sú to informácie, ktoré nie sú vám k ničomu, ale Sociálnu poisťovňu to stojí milióny na poštovnom, tak načo takéto veci robiť. Proste súhlasím s tým, ak je to možné nahradiť tým, že záujemca o informácie dozvie sa to cez internet bez toho, aby sme vyhodili peniaze, ktoré v Sociálnej poisťovni nie sú. Čiže táto drobná zmena šetrí Sociálnej poisťovni desiatky miliónov len na poštovnom. A nehovorím o iných nákladoch, ktoré sú s tým spojené.

  Podporím aj zmeny, ktoré sú rovnako potrebné, pretože sú v záujme sporiteľov budúcich dôchodcov.

  Je to napr. riešenie situácie sporiteľov, pre ktorých je dôchodkové sporenie evidentne nevýhodné a ktorí boli uvedení masívnou reklamou do omylu, keď sú pár rokov pred dôchodkom, a vlastne by nemali osoh zo svojich odložených a usporených peňazí, pretože by museli dlhé roky čakať na svoje nasporené peniaze.

  Na druhej strane podporujeme umožnenie vstupu do systému starobného dôchodku sporenia pre fyzické osoby, ktoré v určenej zákonnej lehote tak neurobili a chcú tak urobiť teraz, aj keď musím povedať, že v tejto chvíli obdivujem tých „odvážlivcov“, ktorí budú chcieť toto urobiť po tom všetkom, čoho boli svedkami za posledné mesiace, keď sa takým hrubým spôsobom spochybňuje opodstatnenosť vôbec 2. sporivého piliera. Áno, treba zvyšovať bezpečnosť investícií aj DSS-iek, aj doplnkových fondov či už prostredníctvom úpravy riadenia rizík alebo minimalizácie možnosti vzniku konfliktu záujmov. Treba zvyšovať ochranu majetku, úspor sporiteľov v týchto inštitúciách aj v 2., aj v 3. pilieri. Tieto opatrenia sú ale v príkrom rozpore s tým, čo ministerstvo práce navrhuje vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, ako skôr znižuje kontrolu nad touto inštitúciou. Ale o tom poviem pár slov neskôr.

  Týmto som asi vyčerpal zoznam navrhovaných zmien, ktoré podporujeme, ak nerátam tie viaceré drobnosti, ktoré sú skoro legislatívnotechnického charakteru.

  Predsa len ešte som zabudol spomenúť úpravu poskytovania invalidného dôchodku podľa dnes platnej legislatívy. A už to hovorili aj predrečníci. Vo faktických poznámkach som zaregistroval, že by sa od 1. 1. 2008 mala uplatňovať nová zásada, že invalidné dôchodky sa poskytujú len do dovŕšenia dôchodkového veku poberateľa. Súhlasím so zachovaním súčasnej právnej úpravy, že invalidné dôchodky sa budú naďalej poskytovať aj po dovŕšení dôchodkového veku ich poberateľov. A s týmto, samozrejme, súvisí aj zrušenie povinnosti Sociálnej poisťovne platiť za týchto poistencov z jedného fondu do druhého, t. j. zo základného fondu invalidného poistenie do základného fondu starobného poistenia.

  Teraz druhá časť môjho vystúpenia, to sú tie polemické zmeny.

  Predlžuje sa obdobie, počas ktorého sa môžu presúvať finančné prostriedky z prebytkových fondov základných do deficitného základného fondu. Prosím, robí sa to už dlhé roky alebo robilo sa to a stále jedným smerom presúvajú sa peniaze na dôchodky z kedysi len fondu nemocenského poistenia. Dnes už je to aj z fondu zamestnanosti. Jednoducho je to akoby krížová dotácia v rámci Sociálnej poisťovne a jej fondov z pochopiteľných dôvodov, lebo na dôchodky aj umožnením výraznej časti poistencov, že si môžu aj sporiť tieto peniaze, o to ich je menej v priebežnom pilieri. Čiže tie presuny sú teda opodstatnené. A preto si myslím, že keďže to je dlhodobá záležitosť a vedeli sme o tom aj v minulosti, že odvody do jednotlivých fondov nie sú nastavené optimálne, že je pravdepodobne potrebné tie parametre zmeniť. Čiže je to namieste. Ale v tejto chvíli, samozrejme, chcieť od vlády, aby sa poistné odvody znižovali na poistenie v tých fondoch, ktoré sú dlhodobo prebytkové, bolo by to asi príliš smelé. Preto si myslím, že je načase zmeniť výšku poistných odvodov v prospech starobného poistenia, ale bez celkového zvýšenia poistných odvodov.

  Ďalšia zmena, ktorú navrhujete, je predĺženie potrebnej doby dôchodkového poistenia, nie sporenia, ale poistenia, a to z 10 na 15 rokov. Táto zmena je z môjho pohľadu drobná zmena, by som povedal, banálna zmena. A z tejto zmeny je pre Sociálnu poisťovňu naozaj minimálny aj prínos, aj počet tých, ktorých sa to týka, aj ten prínos, pretože na jednej strane to bude úspora Sociálnej poisťovne, ale zároveň to bude zvýšený výdavok štátneho rozpočtu. Čiže hovorím o tom preto, lebo zmeniť 10 rokov poistenia na 15 rokov, keď v priemere je priemerná dĺžka poistenia trikrát toľko, 40 rokov, proste, naozaj to nie je žiadna zásadná zmena. Ale, prosím, no usmieval som sa trošku pri tom zdôvodnení, že minimálny starobný dôchodok sa touto úpravou zvýši o 50 %. To je pravda. Ale tí, ktorých sa to týka, budú musieť o polovicu dlhšie robiť. To znamená, ak mali 10 rokov odrobených, budú musieť minimálne mať 15 rokov odrobených. Ale to je zmena, ktorá nedelí, nenásobí. Ani si neviem predstaviť dosť dobre v tejto chvíli takého poistenca, ktorý by splnil podmienku nároku na dôchodok z 2. piliera a neplnil by podmienku nároku na dôchodok z 1. piliera. Aj pani ministerka mi tu hovorí, našepkáva, že v priemere je to 35 – 40 rokov, dokonca 43,8 rokov, presnejšie, doby poistenia v 1. pilieri.

  Ďalšia zmena je sprísnenie podmienok, tých polemických, nároku, hovorím, kde by som si ich aj vedel predstaviť, prosím, aj súhlasím aj s dôvodmi, aj s argumentmi vlády alebo ministerstva. Sprísnenie podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok, je to zásadná zmena. Môžeme tam ísť dokonca aj na pravej strane parlamentu. Aj dokonca v KDH o tom diskutujeme. A nemáme na to úplne rovnaký názor. Hovoril o tom aj môj kolega vo faktickej poznámke. Na to reagoval kolega zo strany Smer, keď spomínal, ako sa vyčerpali výdavky na predčasné dôchodky teda oveľa viac v porovnaní s ich predpokladom v čase, keď sme zásadne menili dôchodkový systém. Áno, pôvodný účel a zmysel zavedenia predčasného dôchodku od 1. 1. 2004 bol pomôcť osobám krátko pred dôchodkovým vekom, ktorí prišli o prácu a ťažko by sa opäť uplatnili na trhu práce. Ale prax ukázala, že výrazný reformný krok sa takmer minul účinku, pretože išlo v reforme aj o predĺženie dôchodkového veku. My sme iným ľuďom veľmi výrazne posunuli hranicu veku odchodu do dôchodku. Ja to hovorím, neviem, ako to vyhodnotí pani Vaľová, ale, že moja manželka, s ktorou máme štyri deti, tak bude musieť o osem rokov dlhšie robiť, aby mala nárok na dôchodok, oproti starému stavu. A ja som, napriek tomu za to hlasoval, aj keď...

 • Hlasy z pléna.

 • Áno, pani Vaľová, ona ma pochválila.

  Čo naozaj veľmi negatívne ovplyvňuje hospodárenie Sociálnej poisťovne, to je vysoké čerpanie v súvislosti s priznanými predčasnými dôchodkami. Predčasný dôchodok má plniť inú funkciu, teda funkciu straty príjmu poistenca vo veku blízko dôchodkového veku, a nie formu prilepšenia, napr. k inému, teraz poviem, štátnemu príjmu či príjmu z verejných zdrojov. To považujem za luxus. A štát by nemal tolerovať takéto zneužívanie dôchodkového systému. Myslím, že nikto neprotestuje z tých, ktorých sa to týka, lebo ani sa tomu nečudujem. Nebýva totiž zvykom, aby aj v iných oblastiach ľudia protestovali, keď majú z toho profit, či sú to dotácie alebo štátna pomoc, alebo iné formy takejto podľa môjho názoru nenáležitej výhody zo strany štátu. Aj stanovená hranica 2 roky pre predčasný dôchodok sa mi zdá logická, keďže sa predlžoval dôchodkový vek o dva roky. Čiže polemizovať sa dá, či sú tu správne 2 roky alebo by to malo byť nejaké iné číslo, ale prosím. V duchu predchádzajúcich slov je podľa môjho názoru správne, že by nemal byť súbeh predčasného dôchodku a výkonu zárobkovej činnosti, minimálne nie z verejného sektora. Tento princíp alebo zásada by tiež mala byť zavedená i v prípade výsluhových dôchodkov. Je totiž vrcholne nespravodlivé, ak sa chudobní a pracujúci skladajú na benefity tohto druhu tým, ktorí na to vôbec nie sú odkázaní. A, samozrejme, je to plytvanie verejných zdrojov.

  No a posledná oblasť, to je tá tretia, kde zásadne nesúhlasíme. A to sú dôvody, pre ktoré nebudeme hlasovať za tento vládny návrh zákona. Ale teraz priznám sa, že v niektorých veciach ma môže pani ministerka opraviť, pretože ak je dohoda v koalícii alebo teda už vo výbore sociálnom prešli nejaké pozmeňujúce návrhy, ak budem o nich hovoriť, že už ste sa dohodli, tak beriem to späť.

  Ale napr. návrh odpustenia penále. Návrh odpustenia penále teraz za obdobie pred 1. januárom 2007 pre fyzické i právnické osoby, ak zaplatia do 31. januára 2008, dlžné poistné na dôchodkové sporenie, považujem za anarchiu. Dámy a páni, naozaj tento mimoriadny inštitút sa robí raz za dlhé obdobie, keď sa napr. mení zásadne systém, menia sa zásadne pravidlá hry alebo režim. Hovorí sa tomu aj generálny pardon či amnestia, a to vtedy, keď je napr. zvolený prezident, ale nie vtedy, keď nastúpi nový generálny riaditeľ. Prosím vás, to jednoducho v danej situácii je facka tým zodpovedným a poctivým, ktorí platia. A teraz im vlastne povieme, je lepšie, keď nebudeš platiť, veď keď sa dostane osoba blízka k tebe nejakým spôsobom, nakoniec veď nemusíš vôbec zaplatiť.

  Rovnako nesúhlasíme so znižovaním kontroly nad Sociálnou poisťovňou návrhmi, ktoré v tomto smere oslabujú kompetencie nás, Národnej rady, vlády či ministerstva financií, alebo aj návrhmi, ktoré znižujú nároky a štandardy napr. na členov dozornej rady, že už nemusí mať odborné predpoklady, ako je to dnes. Dokonca sa navrhuje, že hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne nemusí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s takýmto zameraním. No neviem teraz, či Sociálna poisťovňa už má hlavného kontrolóra alebo stále ho nemá. Ak ho nemá, tak je to už pomaly 9 mesiacov, čo ho nemá. Toto by malo podľa môjho názoru trápiť pani ministerku. A generálneho riaditeľa by malo trápiť toto, a nie DSS-ky. Pri takejto úprave kvalifikačných predpokladov hlavného kontrolóra mi napadá, a teraz sa páni zo Smeru neurazte, naozaj či nečakáte po tejto úprave, že už vlastne ten človek je pripravený, len čaká, kým schválite túto novelu zákona tak, ako to potrebujete.

  To, o čom som teraz hovoril, boli návrhy do zákona o sociálnom poistení, to znamená 1. pilier, ale my nesúhlasíme s návrhmi na zmenu aj v 2. pilieri.

  Za zásadnú zmenu považujeme zmenu podmienok na vyplácanie dôchodku z dôchodkového sporenia. A tu som pri tom predĺžení doby sporenia z 10 na 15 rokov. Keď pri 1. pilieri to bola banálna zmena, pri 2. pilieri je to fatálna zmena, zásadne zmeniť uprostred hry pravidlá. Pani Vaľová, môžete študovať zoznamy ďalších, nie tých, ktorí tam nie sú, ale ktorí z toho 2. piliera pravdepodobne vystúpia len preto, že ste to urobili pre nich nevýhodným. Doteraz to bolo nevýhodné pre ľudí, ktorí mali po päťdesiatke. Teraz sa v tej množine objavia aj takí, čo majú pred päťdesiatkou, takou „drobnou“ zmenou, ak nechcú sa dostať do situácie, že budú síce poberateľmi dôchodku z 1. piliera, ale na ten dôchodok pomerný z 2. si budú musieť počkať, až splnia tú druhú podmienku. Aj to vysvetlenie teraz v dôvodovej správe považujem za absurdné, lebo je tam len pár slov. A je tam napísané, že je to v súvislosti s predĺžením obdobia dôchodkového poistenia. Prosím vás, veď to absolútne nijako spolu nesúvisí. Buď je to u toho, čo to písal, nedorozumenie alebo ten tomu vôbec nerozumie. Dámy a páni, veď tieto podmienky nemajú žiadnu vzájomnú súvislosť, aby ich bolo treba zosúlaďovať. Doplnkové dôchodkové poistenie má podmienku sporenia päť rokov. Ale, samozrejme, na základe podmienky 10 rokov sporenia sa ľudia rozhodovali, či je alebo nie je pre nich výhodné vstúpiť do 2. piliera. Ak to však bol od vás zámer, že takto zmeníte 10 rokov na 15, tak to je podraz. Inými slovami, nie pre správanie DSS-iek, ale vašou zmenou pravidiel počas hry sa stane zotrvanie v 2. pilieri nevýhodné pre ďalšiu veľkú skupinu sporiteľov, a to nie preto, že by sa ich úspory nezhodnocovali, ale preto, že sa ku nim niekoľko rokov nebudú môcť dostať. Ak toto bol váš úmysel, že vyrobíte ďalšiu skupinu „oklamaných“, preto návrh zákona s takýmito zmenami nemôžeme podporiť. Je to určite aj retroaktívne. A ja predpokladám, že kolegovia právnici sa vyjadria aj k tej ústavnoprávnej dimenzii tohto problému a že tento zákon ak by prešiel s takými zmenami, ako navrhujete, tak skončí na Ústavnom súde.

  Ďalšia zásadná zmena je v prechodnom ustanovení. Je to bod 92, možnosť vystúpiť z 2. povinného piliera pre všetkých sporiteľov. Už to síce nie je lákanie na výplatu nasporených peňazí, toto vaše správanie mi vtedy pripomínalo nebankové subjekty, z toho ste cúvli, ale v dôvodovej správe falošne hovoríte, že umožňujete vystúpiť tým, pre ktorých je to nevýhodné. Ja to považujem za zavádzanie. A je to skôr chaos v dôchodkovom systéme, pretože vy búrate alebo sabotujete to, čo funguje. Vy rozširujete množinu tých, pre ktorých je to nevýhodné, miesto toho, aby ste túto množinu zmenšili. Ako by to malo byť? No jednoducho. Doba sporenia v 2. pilieri by sa nemala predlžovať, ale naopak, skracovať, skrátiť z 10 na 5 rokov. To je riešením alebo zmenšením vášho alebo nášho spoločného problému. Ale vy problémy, ja si myslím, skôr zväčšujete. A že to bude stáť milióny a zbytočné, na to reagovala pani poslankyňa zo Smeru tu v prvom rade. Ona tu teraz nie je. Ja som jej meno zabudol. Keď som hovoril v prvom čítaní, že to bude stáť milióny, no tak som myslel aj na to poštovné už teraz nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj v DSS-kách, ale aj na tú reklamnú kampaň. Veď predsa je v záujme DSS-iek, aby apelovali na svojich klientov, že je lepšie tam zostať, príp. na tých nových, pre ktorých vytvárate priestor, že už to nebude povinné. A ich vraciate do povinného 1. piliera alebo len nás vraciate do starých problémov, ktoré sme mali v minulosti a boli oveľa väčšie, jednoducho nebude to zadarmo. A nebude to zadarmo ani pre vládu. Veď určite aj nakoniec to všetko, čo doteraz robila vláda, tak nebolo zadarmo, ak spochybňovala 2. dôchodkový pilier. V konečnom dôsledku to ale nezaplatí vláda, zaplatí to sporiteľ. A v tomto duchu je vaše vládnutie veľmi drahé, aj keď teraz nemyslím na taký širší kontext schvaľovania zdravotníckych zákonov, že tu hrozia medzinárodné arbitráže, nemyslím to v kontexte výstavby diaľnic za cenu, ktorá určite nebude primeraná. Zaplatia to iné vlády, pretože, samozrejme, dôsledky takýchto krokov prekračujú horizont vášho volebného obdobia.

  Zásadne nesúhlasíme, aby ste zasa ďalej na úkor slabých, sociálne slabších šetrili na svoje populistické návrhy. Už nechcete za každú cenu vylúčiť matky, rodičov na materskej dovolenke na jednej strane, a môžu zostať v 2. pilieri, ak sa tak rozhodnú, ale stále šetríte na nesprávnom mieste, presnejšie, na rodinách s deťmi. To už spomenula moja kolegyňa Klára Sárközy, o tom rodičovi, ktorý sa stará, ošetruje choré dieťa a sám by ochorel, tak stráca nárok na nemocenskú dávku, pretože návrh, ktorý ste do parlamentu predložili, je to zmena oproti súčasnému stavu, čo ja považujem za nespravodlivé, antisociálne. A ak chce Sociálna poisťovňa šetriť, tých možností je neúrekom aj v rámci inštitúcie, ale aj mimo rezortu sociálnych vecí. Fond Národného majetku je vo vašich zámeroch úplne zbytočná inštitúcia. To je plytvanie peňazí tejto vládnej koalície, pretože privatizovať neplánujete. A tých 150 mil. – 160 mil. korún, ktoré na budúci rok bude táto inštitúcia vás stáť, ste mohli pokojne venovať Sociálnej poisťovni. A neboli by ste odkázaní na také necitlivé zásahy, že chcete šetriť práve na tých, ktorí si to nezaslúžia.

  Mám v tejto súvislosti jeden pozmeňujúci návrh. Samozrejme, podporujeme tie návrhy, ktoré pani kolegyňa Radičová predložila, ktoré sú reakciou na vami navrhnutú novelu. Ešte jeden, ktorý sa tam nespomína, je návrh, že chcete znížiť budúci dôchodok rodičom, ktorí sa počas materskej dovolenky starali o svoje deti. Vláda im chce obdobie starostlivosti o deti prekvalifikovať tak, že sa ich osobný mzdový bod vo výške 0,6 nebude započítavať. Toto rovnako považujem za „šetrenie“, ale na nesprávnom mieste, dámy a páni.

  Z uvedených dôvodov nebudú poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie za tento vládny návrh zákona hlasovať.

  No a ten pozmeňujúci návrh prečítam. Navrhujem v § 293v vypustiť odsek 2.

  Ustanovením v odseku 2 sa navrhuje, že osobný mzdový bod v hodnote 0,6 za dobu materskej dovolenky získanú do 31. decembra 2003 nepatrí. To znamená, že sa znižujú rodičom, ktorí sa starali o deti počas materskej dovolenky, ich budúce dôchodkové nároky za toto obdobie. Navrhujem toto ustanovenie vypustiť. Ďakujem za pozornosť, dámy a páni.

 • Ďakujem pekne pánovi poslancovi Brockovi.

  S faktickými poznámkami na jeho vystúpenie sa prihlásili pani poslankyňa Jana Vaľová, pán poslanec Daniel Lipšic, ďalej, pán poslanec Marian Záhumenský, pán poslanec Ľubomír Petrák, pani poslankyňa Iveta Radičová. Končím možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami.

  A slovo má pani poslankyňa Vaľová. Nech sa páči.

 • Pán poslanec Brocka, ja som si poznamenala všetky tie pripomienky, ktoré si dal. A v záverečnej reči sa určite k nim vyjadrím. Ale nedá mi nepovedať, že táto novela určite nikoho nepoškodzuje, a to sporiteľov ani v 1. pilieri, ani v 2. Myslím si, že je to veľmi spolitizované. Tak ste ma krásne nazvali, že ani už nechcem reagovať, že som pani zlatá. To mi nikto nepovedal, to si vysoko vážim.

 • Smiech rečníčky.

 • Ale teda nemôžem nezareagovať na to, čo ste povedali, že ak vy nebudete v jednej zdravotnej poisťovni, nebudem ju menovať, tak tá druhá je nedôveryhodná. Ja si myslím, že je vážny rozdiel poistenia v 1. pilieri a 2., keďže tu máme iba dva poistné systémy. A ten 1. a vlastne aj 2. je povinný. Do 2. piliera, samozrejme, sa mohli prihlásiť ľudia tí mladí, ktorí neboli ešte v pracovnom pomere. Tak tí tam išli teda povinne. Ale ostatní sa mohli poistiť. A myslím si, že sa to nedá vôbec zrovnávať so zdravotnými poisťovňami, ktorých je oveľa väčšie množstvo, kde si teda tú poisťovňu môžete vybrať. Áno, určite nie sú dve, ale ich je omnoho viac. Takže sa to nedá vôbec zrovnávať, či vy v takej zdravotnej poisťovni ste alebo nie ste.

  No a ešte jedna vec k tomu zverejneniu, k tým menám o tej petícii. Viete čo, nemám žiadne zoznamy. To som zopakovala všetkým. Je to výmysel opozície, čo uverejnili aj v médiách. A ešte raz poviem, že je to snaha opozičných poslancov tým, že dali trestné oznámenie, aj to dali na neznámeho páchateľa, lebo zatiaľ neviem, či ste ho dali aj na mňa. Ale zatiaľ za mnou neboli, je to iba o tom, že ho dali na neznámeho páchateľa. Tak ak viete, že ten páchateľ som, tak ste ho mali dať na mňa, odpútať pozornosť poslancov od podstaty problému, a to od toho, že je potrebné otvoriť 2. pilier, aby skupiny ľudí, ktorí si tam nesporia na vyšší dôchodok, mohli z neho vystúpiť. Myslím si, že to je celé. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďalším prihláseným s faktickou poznámkou je pán poslanec Daniel Lipšic. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem. Ja by som nadviazal na to, čo hovoril pán poslanec Brocka k pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Radičovej, lebo pani spravodajkyňa ich spochybnila, že sú akoby vylepšujúce pôvodnú verziu bývalej vlády. No keby pani spravodajkyňa čítala tie pozmeňujúce návrhy, tak by si všimla, že absolútna väčšina z nich sa týka vyčiarknutia, vypustenia novelizačných bodov z vašej novely. Čiže bolo by fajn, pani spravodajkyňa, keby ste čítali to, čo čítať máte, teda pozmeňujúce návrhy, a nie to, čo čítať nemáte, napr. kto je v akom pilieri.

 • Pán poslanec, mali by ste reagovať na pána Brocku.

 • Ja nadväzujem na pána poslanca Brocku, ktorý tu spomínal, aké sú pozmeňujúce návrhy pani poslankyne Radičovej. Na to reagujem, lebo to spomínal pán poslanec Brocka.

  Druhá poznámka sa týka toho, že stále napriek dohode vo vládnej koalícii budú diskriminované určité kategórie najzraniteľnejších skupín. Dnes sme sa dozvedeli, alebo teda bolo to už pred pár dňami, že aj mamičky na materskej, aj osoby, ktoré sa starajú o postihnutých ľudí, budú môcť sporiť v 2. pilieri. Doteraz to vládna koalícia odmietala. Dnes to považuje za zlepšujúce návrhy. Ale ešte stále kategória invalidných dôchodcov si nebude môcť sporiť v 2. pilieri. A je to o to zarážajúcejšie, že dnešná vládna koalícia, bývalá opozícia, nám vytýkala, a v tomto to bolo oprávnene, že sme urobili u invalidných dôchodkov chybu. Dnes táto vládna koalícia ide diskriminovať invalidných dôchodcov pravdepodobne protiústavným spôsobom, ku ktorému sa potom vyjadrím v rozprave.

 • Ďakujem.

  Ďalej s faktickou poznámkou, pán poslanec Marian Záhumenský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Brocka, kritika 2. piliera nie je o tom, či vy ste v 2. pilieri alebo nie ste v 2. pilieri. Vy ste si asi dokázali spočítať, koľko vám prinesie 1., priebežný pilier a 2., kapitalizačný, kde si myslím, že mnoho hlavne tých nižších príjmových skupín obyvateľstva pod vplyvom silnej kampane vstúpilo do piliera. A nebolo im jasne vysvetlené, že vlastne aké budú ich dôchodky za 20 alebo 30 rokov. Ale kritika 2. piliera spočíva v tom, že je zle nastavený, že pomer odvodov 9 : 9 nezabezpečuje z rozpočtu chýbajú mnohé zdroje. Prechod z rozvinutého priebežného systému na kapitalizačný si vyžaduje obrovské množstvo prostriedkov. Najmenší odhad dlhov, ktoré budú musieť občania zaplatiť z vlastných daní, je 500 mld. Sk. Na preklenutie obdobia, keď časť obyvateľstva už sporí v jednom systéme, ale časť sa musí medzi tým vyplácať na ďalšie dôchodky, tieto peniaze vy ste z lacnej privatizácie strategických monopolov nezabezpečili.

  Po ďalšie je to povinnosť pre mladých ľudí, ktorým, ak nechcú vstúpiť do 2. piliera, jednoznačne vyjde pri ich príjmoch, že 1. je výhodnejší ako ten 2. Napriek tomu tam museli vstúpiť, čo tiež nie je asi v poriadku. Čiže tam je hlavná kritika.

  Mám málo času, ale by som vám prečítal veľmi rýchlo názor Josepha Stigliza, nositeľa Nobelovej ceny, o privatizácii penzií, čo hovorí, prečo Amerika nechce dôchodkovú reformu: „Privatizácia sama osebe zjavne riešením nie je. Ťažko skúšaný americký súkromný penzijný systém, ktorý má dnes dlhy v hodnote niekoľko stoviek miliárd dolárov, už teraz pôsobí dojmom, že si bude vyžadovať záchranu zo strany štátu. Boli však časy, keď sa zdalo, že privatizácia, ktorá jednotlivcom umožňovala sporiť na súkromných účtoch, by bola lepšia ako verejný dôchodkový systém, ktorý investuje do nízko výnosových štátnych dlhopisov. Stúpenci privatizácie tvrdili, že fondy by na tom boli oveľa lepšie, keby investovali do akcií, a predpovedali výnosy vo výške 9 %. Trh s akciami však výnos nezaručuje.“

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Ľubomír Petrák. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Brocka, ja chcem oceniť vecný tón vášho vystúpenia, poviem to tak, som veľmi príjemne prekvapený, myslím si, až na nejaké tie záverečné problémy, ktoré máte s predloženým návrhom zákona. Ja by som dokonca si dovolil tvrdiť, že sú tak zanedbateľné, že by ste za ten návrh zákona mohli aj zahlasovať.

 • Smiech v sále.

 • Ale poďme k veci. Ja sa dotknem iba jedinej veci. A to je odchod do predčasného dôchodku. Vy ste sám povedali, že zámerom zákonodarcu, to znamená vás, keď ste boli vo vládnej koalícii, bolo pomôcť ľuďom, ktorí krátko pred odchodom do dôchodku prídu o prácu. Snažil som sa citovať. Ale potom sa pýtam, prečo ste viazali podmienku na vyplácanie predčasného dôchodku nie na sociálnu udalosť, to znamená nezamestnanosť ako pomoc v nezamestnanosti, prečo ste to neviazali na dobu, o ktorú môžu ísť skôr do dôchodku, ale viazali ste to na výšku dôchodku, ktorý by dostali v podobe 1,2-násobku životného minima. To sa mi zdá, že nie je správne riešenie, ktoré jednoducho treba napraviť. A ja to poviem aj na počte poberateľov dôchodkov predčasných. Dneska je situácia taká, že sa priznáva viac predčasných dôchodkov ako starobných dôchodkov klasických. Treba povedať aj to, že výška predčasných dôchodkov je vyššia ako klasických starobných dôchodkov dôchodcov, ktorí odchádzajú v riadnej dobe do dôchodku. A tu minimálne to dáva predpoklady na to, že časť ľudí zneužíva predčasné dôchodky na to, že súčasne pracuje, súčasne poberá dôchodok. A svojím spôsobom je to tunelovanie Sociálnej poisťovne prostredníctvom predčasných dôchodkov. Ja si osobne myslím, že o tomto treba vážne diskutovať, lebo to je zneužívanie inštitútu, a nie plnenie účelu, na ktorý bol určený.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Iveta Radičová. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Tiež chcem oceniť vystúpenie pána poslanca Brocku.

  A rada by som doplnila ešte jeden moment, ktorý vnímam v predkladanej novele za naozaj pozitívum. A to je návrh upraviť výpočet priemerného osobného mzdového bodu, aby spravodlivejšie zohľadňoval príjmy v rozhodujúcom období pre ľudí, ktorí nepracovali celý rok. Toto je naozaj pozitívum ďalšie, ktoré rada pridávam do toho výpočtu.

  Ale chcela by som zareagovať i na poznámku v úvode. Prosím vás, ja znovu a opakovane a azda každý, kto pozmeňujúce návrhy, ktoré som predkladala, čítal, vie, že sa tieto návrhy týkajú súčasnej novely, a nie novely spred roka a pol. Ja by som prosila o korektné vyjadrovanie sa k pozmeňujúcim návrhom.

  A posledná poznámka. To, čo vnímam za podstatné, je, že áno, diskutujeme o tom, ako nezneužívať systém. Takto sme diskutovali aj pri invalidných dôchodcoch. A sa nám to vypomstilo, naozaj. Rovnako diskutujeme pri predčasných dôchodcoch. Ja sa učím z chýb. Preto naozaj opakujem a zdôrazňujem, všímajme si, či zásahy, ktoré voči predčasným dôchodcom robíme, nebudú nakoniec kontraproduktívne, vážne.

 • Ďakujem.

  S reakciou na faktické poznámky chce vystúpiť pán poslanec Július Brocka. Nech sa páči.

 • Neviem, či, pán predsedajúci, stihnem na všetkých reagovať.

  Pani Vaľovú som potešil oslovením. Som rád, že jej to zlepšilo náladu. Odpoveďou na jej otázku ju ale nepoteším, lebo trestné oznámenie sme podali aj na pani Vaľovú, pretože ona vo verejnoprávnom médiu zverejnila túto informáciu. Už kto ju má zo Sociálnej poisťovne, ktorá disponuje jediná touto informáciou, to ja neviem, pre mňa je to neznáma osoba, ale to je vecou iných orgánov.

  Pán Lipšic ma doplnil.

  Pán Záhumenský, možno by bolo lepšie, keby ste vystúpili v rozprave, aby som mohol reagovať na vás dlhšie, pretože otázka nastavenia percent, ako ich rozdeliť do 2. a do 1. piliera, je vecou dĺžky trvania toho obdobia, kedy budeme musieť v prechodnom období prefinancovať nedostatok peňazí v 1. pilieri. Ak sme sa rozhodli pre variant, 9 a 9, to znamená, že bude kratšie trvať toto obdobie. Ak by sme to posilnili v prospech 1. piliera, predlžujeme to prechodné obdobie, ktoré je problematické. A to je práve v 1. pilieri.

  Pán Petrák ocenil môj vecný tón. A povedal, že dokonca by som mohol zahlasovať za ten návrh zákona. No hovorili ste o predčasnom dôchodku. A to bola druhá časť môjho vystúpenia, ktorú som nazval polemickou, že tam sa môžeme v niektorých otázkach zhodnúť a v prípade predčasného dôchodku mám názor blízky vášmu. Ale ja som mal aj tretiu časť vystúpenia, kde som hovoril o zásadných výhradách voči tomuto vládnemu návrhu zákona. A pre tieto nebudem môcť hlasovať za ten návrh zákona.

 • Ďakujem pekne.

  Vážené kolegyne, kolegovia, konštatujem, že sme vyčerpali dnešný čas určený na rokovanie Národnej rady.

 • Hlasy v sále.

 • Je 19.00 hodín, pani kolegyňa, zajtra o 9.00 hodine môžete vystúpiť. Inak sa spýtam: Je všeobecný súhlas, aby vystúpila ešte pani spravodajkyňa? Ale pani spravodajkyňa, myslím, že zajtra ráno by to bolo možné.

 • Odpovede z pléna.

 • Môže vystúpiť, je súhlas. Nech sa páči.

 • Ja by som teda iba dve vety povedala. A chcela by som tu pred všetkými povedať, že sa absolútne dištancujem od toho, čo opozícia podsúva novinárom, že mám informácie zo Sociálnej poisťovne. Nikdy som tieto informácie nezískala zo Sociálnej poisťovne. Mrzí ma, že sa podsúva novinárom, že mám nejaký zoznam. Nikdy žiaden zoznam som nemala a nikdy mi tieto informácie Sociálna poisťovňa neposkytla. Len to som chcela povedať.

  Pán predseda, ja vám ďakujem za korektnosť aj za to, že ste vtedy upozornili pána Lipšica. Ďakujem veľmi pekne.

 • S faktickou poznámkou na vaše vystúpenie, ktoré bolo v rozprave, je ešte prihlásený pán poslanec Janiš. Končím možnosť reakcie na predrečníka faktickou poznámkou. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pani kolegyňa, to nikto nevraví, že máte informácie zo Sociálnej poisťovne. Tu padlo to, že máte informácie, ktoré ste zverejnili vo verejnoprávnom médiu. A je povinnosťou iných orgánov zistiť, odkiaľ tieto informácie máte. Ak to bude Sociálna poisťovňa, bude to ona, ak to bude niečo iné, bude to niečo iné. Ale kto disponuje jediný týmito informáciami, je Sociálna poisťovňa.

 • Konštatujem, že pani spravodajkyňa nechce reagovať.

  Takže, ešte raz, zajtra budeme pokračovať ráno o 9.00 hodine s tým, že prvým vystupujúcim v rozprave z písomne prihlásených do rozpravy bude pán poslanec Jánoš, potom vystúpi pán poslanec Abrhan, pán poslanec Lipšic a pani poslankyňa Nachtmannová s tým, že po vystúpení posledne prihlásenej písomne do rozpravy bude možnosť prihlásiť sa do rozpravy pre poslancov, ktorí chcú vystúpiť v rozprave ústne.

  Prajem vám pekný večer a dobrú noc.

 • Prerušenie rokovania o 19.02 hodine.