• Prajem všetkým dobré ráno. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram desiaty rokovací deň 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Ferdinand Devínsky, ďalej Mikuláš Dzurinda, Stanislav Kahanec, Magda Košútová, Martin Pado, Rudolf Pučík a pán podpredseda Viliam Veteška.

  Na zahraničnej pracovnej ceste je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pán József Berényi.

  Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sme dostali ako tlač 386.

  Vítam pani ministerku Vieru Tomanovú, ako i pani spravodajkyňu pani Janu Vaľovú a konštatujem, že sme ešte neskončili rozpravu tých, ktorí sa do rozpravy prihlásili písomne. Zostávajú štyria páni poslanci a slovo teraz dávam v rozprave pánu poslancovi Jánošovi. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani ministerka, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som využil priestor v rámci rozpravy na predloženie návrhu na doplnenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento doplňujúci návrh sa týka skupiny občanov, ktorým vznikol nárok na úrazovú rentu, na poberanie úrazovej renty.

  Dovoľte mi teraz, aby som vás oboznámil s konkrétnym znením doplňujúceho návrhu k vládnemu návrhu zákona č. 461.

  V čl. I sa za bod 70 vkladá nový bod 71, ktorý znie: „Ak sú splnené podmienky nároku na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, zníži sa suma úrazovej renty určenej ako súčet percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania o sumu invalidného dôchodku. Úrazová renta sa vypláca v sume zníženej o sumu invalidného dôchodku aj vtedy, ak zanikol nárok na jeho výplatu. Suma úrazovej renty vypočítaná podľa prvej vety nesmie byť vyššia ako suma zodpovedajúca 100-percentnému poklesu pracovnej schopnosti.“ Doterajší ods. 7 sa označuje ako ods. 8. Súčasne sa vykoná aj prečíslovanie bodov 71 až 160.

  Po druhé. V bode 160 sa v úvodnej vete slová „až 293am“ nahrádzajú slovami „až 293an“ a za § 293ac sa vkladá nový § 293ad, ktorý znie. Citujem § 293ad: „Ak poškodenému vznikol nárok na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania podľa zákona účinného pred 1. januárom 2008, Sociálna poisťovňa rozhodne o výške úrazovej renty podľa zákona účinného od 1. januára 2008 na žiadosť jej poberateľa.“ Doterajšie § 293ad až 293an sa označujú ako § 293 až 293an. V tejto súvislosti sa vykoná aj legislatívnotechnická úprava v bodoch 8c1, 82 až 84.

  Zdôvodnenie k bodu 1: Súčasná právna úprava rieši v § 89 ods. 6 určenie sumy úrazovej renty v prípadoch, ak pracovné úrazy a choroby z povolania vznikli v rôznych časových obdobiach takým spôsobom, že pri viacerých poškodeniach zdravia spôsobených pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa vypláca len jedna úrazová renta, a to tá, ktorá je vyššia alebo najvyššia. Pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť sa u poškodeného hodnotí samostatne za každý pracovný úraz, resp. chorobu z povolania. Takýmto spôsobom hodnotený pokles schopnosti zamestnanca vykonávať doterajšiu činnosť neodráža pravdivo jeho pracovný potenciál doteraz vykonávanej práce v prípade, ak profesionálne poškodenia vzniknú naraz, súčasne. Často má za následok, že poškodenému napriek viacerým profesionálnym poškodeniam zdravia v kumulácii veľmi závažným sa vypláca len invalidný dôchodok, ktorý zohľadňuje pokles schopnosti vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť. Predloženým návrhom sa ošetruje situácia, ak nárok na úrazovú rentu vznikne z viacerých dôvodov súčasne. Takto určená suma úrazovej renty však nesmie byť vyššia ako sumy zodpovedajúce 100-percentnému poklesu pracovnej schopnosti.

  Bod 2 zdôvodnenie: Ide o ustanovenie prechodného charakteru vo vzťahu k bodu 1 tohto návrhu.

  Vážené dámy, vážení páni, ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami sa nehlási na vystúpenie pána poslanca Jánoša nikto. Ďalším písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Abrhan Pavol. Konštatujem, že nie je práve v Národnej rade, takže stráca poradie. Takisto pán poslanec Daniel Lipšic, ktorý bol ďalším prihláseným, stráca poradie.

  A preto žiadam teraz, aby vystúpila v rozprave prihlásená pani poslankyňa Oľga Nachtmannová. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. Pani poslankyňa sa vzdala vystúpenia v rozprave. Vzhľadom na to, že dvaja páni poslanci, ktorí stratili poradie, ani teraz nie sú prítomní, musím sa spýtať, kto sa hlási do rozpravy ústne?

  Konštatujem, že pán poslanec Pavol Goga, pán poslanec Pavol Minárik, pán poslanec Martin Kuruc, pani poslankyňa Oľga Nachtmannová, pán poslanec Jozef Halecký a pán poslanec Ľubomír Petrák. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne a slovo má pán poslanec Pavol Goga. Stláčali ste prihlásenie do rozpravy. Tak, prosím vás, zapíšte ešte pána poslanca Kvorku. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne.

  Slovo má pán poslanec Goga, nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážená pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v krátkosti zareagoval vo svojom diskusnom príspevku v rozprave na jeden z cieľov tohto predkladaného návrhu zákona, a to konkrétne na zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie na štvornásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

  Obsahom tohto opatrenia je zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného a sociálne poistenie okrem nemocenského a garančného poistenia a starobné dôchodkové sporenie z dnešného trojnásobku na štvornásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

  Toto opatrenie má predovšetkým sociálny odkaz. Zvyšuje solidaritu vysoko nadpriemerných príjmových skupín s nižšími príjmovými skupinami obyvateľstva. Zvýšením solidarity dochádza prostredníctvom ponechania už existujúceho stropu pre maximálny priemerný osobný mzdový bod. Pomerový ukazovateľ vykazujúci reláciu individuálnych príjmov v priemernej mzde v danom kalendárnom roku. Pri jeho výpočte sa zohľadňuje fakticky celý priebeh individuálnej kariéry. Navrhované opatrenie je modifikáciou pôvodného návrhu rezortu práce, ktoré pôvodne predpokladalo, že dôjde k úplnému odstráneniu akéhokoľvek limitu týkajúceho sa maximálneho vymeriavacieho základu.

  Vzhľadom na to, že v súlade s programovým vyhlásením vlády by v budúcnosti malo dôjsť k zreálneniu výšky jednotlivých sadzieb poistného, bude táto problematika v tejto súvislosti ešte prehodnocovaná. Toto opatrenie má priaznivý vplyv na bilanciu Sociálnej poisťovne a priebežného dôchodkového systému, čím sa zvyšuje príjem bez zakladania akýchkoľvek nárokov, ktoré by bolo potrebné i v budúcnosti. Je priaznivo akceptované aj zo strany DSS-iek, pretože na osobné dôchodkové účty dotknutých osôb bude plynúť vyššia suma peňazí. Najväčšie výhľady mali v procese prípravy návrhu zástupcovia zamestnávateľov, ktorým prinesie táto zmena zvýšené náklady. Pre úplnosť informácií je potrebné zdôrazniť, že zamestnávatelia mali vážne výhrady k pôvodnému zámeru, t. j. k úplnému odstráneniu maximálneho vymeriavacieho základu.

  Po zverejnení zmeny premietnutého vládneho návrhu novely už takéto vyjadrenia zamestnávateľov v médiách nerezonovali. Pretrvávajúce pripomienky k tomuto bodu majú opozičné strany, ktoré takýto krok vnímajú ako spôsob trestania individuálneho úspechu, čiže vyššieho príjmu. Otázka solidarity spoločnosti je do veľkej miery politickou otázkou. Súčasťou takejto diskusie však môže byť pripomenutie toho, že v predchádzajúcom volebnom období došlo tiež k faktickému zvýšeniu odvodov, čo bolo v dôsledku zvýšenia vymeriavacích základov pre platenie poistného do objemovo najväčších fondov Sociálnej poisťovne pri symbolickom znížení sadzieb do menších fondov, ako napríklad poistenie v nezamestnanosti, nemocenské poistenie a podobne. Toto zvýšenie postihlo celú ekonomicky aktívnu populáciu vrátane najnižších príjmových skupín.

  Pán podpredseda, ďakujem, skončil som.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. Pýtam sa, kto sa chce na vystúpenie pána poslanca prihlásiť s faktickou poznámkou? Konštatujem, že nik.

  Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Pavol Minárik. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som predložil jeden malý pozmeňujúci návrh, možno je to zvláštne v takomto veľkom zákone pri takých veľkých politických problémoch, ktoré okolo tohto zákona máme, že prichádzam len s konkrétnym pozmeňujúcim návrhom.

 • Reakcie z pléna.

 • Poprosím vás, aby sme nediskutovali teraz o probléme. Môžete si vydiskutovať inde. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Pani ministerka, ja už som vyskúšal niektorých vašich kolegov úplne rovnako, že som nediskutoval na politickú tému v druhom čítaní, ale len som predkladal konkrétny pozmeňujúci návrh, ktorý trápi nie veľkú množinu občanov, ale určitú malú skupinu, ktorá sa ináč obrátila aj na ministerstvo, aspoň ma o tom ubezpečili, keď ma o tomto svojom probléme informovali.

  Vy ste § 33 riešili ale len v odseku 1. To, čo bolo pre nich problematické, ste nakoniec neriešili. Preto prichádzam s týmto. Z vašich kolegov, ktorých som vyskúšal rovnako, musím povedať, že som bol úspešný len u pána Počiatka. Všade inde zafungovala koaličná väčšina.

  Takže môj pozmeňujúci návrh týka sa čl. I bodu 24. V § 33 ods. 2 sa vypúšťa slovo „dobrovoľne“ pred slovami „nemocenského poistenia najmenej 270 dní“ a na konci sa pripája veta: „Ak poistenec v tom istom období má viacero nemocenských poistení, započítava sa do obdobia 270 dní takéto obdobie len raz.“ Ide o to, aby sme urobili spravodlivosti a logike zadosť. Pretože z hľadiska poistenca nie je rozhodujúce, či je poistený dobrovoľne, alebo či je poistený ako zamestnanec. Preňho je dôležité, že toto poistenie si platí a nemal by stratiť výhody, ktoré mu plynú napríklad z 30-ročného poistenia ako zamestnanca len tým, že prejde na dobrovoľné poistenie a ešte nie je poistený 270 dní.

  Podobnú problematiku rieši aj pán predseda výboru pán Halecký v bode 3 svojho pozmeňujúceho návrhu, ale myslím si, že pán poslanec Halecký nerieši túto problematiku úplne. On navrhuje vypustiť tak ako vy druhú vetu. Ja si myslím, že táto druhá veta nie je nadbytočná už aj preto, že v § 43 alebo § 48 v analogickej situácii takáto druhá veta je a aj ju tam ponechávate. Totižto sociálne poistenie zamestnancov a dobrovoľne poistených osôb a okruh poistenia, rovnakého poistenia policajtov a vojakov sa v tomto bode nijako neprepájajú napríklad prevodmi poistení. Takže tá druhá veta tam má význam a samozrejme, že ak je niekto prepoistený, tak ak je teda dvakrát poistený, nemala by sa mu táto dvojnásobná doba do poistenia počítať.

  Z mojej strany, pani ministerka, všetko. A ešte by som poprosil, aby sa pán predseda výboru, ktorý predložil ten svoj návrh, nad svojím bodom 3 zamyslel, či moje riešenie nie je predsa len lepšie. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Konštatujem, že s faktickými poznámkami sa na vystúpenie pána poslanca nehlási nikto. Skôr, ako dám slovo ďalšiemu prihlásenému do rozpravy, ktorým je pán poslanec Kuruc, k tomu nedorozumeniu, ktoré tu vzniklo.

  Páni poslanci Abrhan a Lipšic boli písomne prihlásení do rozpravy a počas času, keď mohli vystúpiť, neboli prítomní. Tým pádom obaja stratili poradie a prechádzajú na koniec všetkých, ktorí sú prihlásení do rozpravy. Rokovací poriadok nehovorí a nerozdeľuje rozpravu na písomne prihlásených a ústne prihlásených vo vzťahu k strate poradia, resp. vo vzťahu k vylúčeniu z rozpravy. Poprosím, aby sme to rešpektovali, lebo taký je výklad rokovacieho poriadku a takto sme to rešpektovali za ostatných desať rokov v tejto Národnej rade. Takže poprosím, aby sme potom v budúcnosti, keď sú nejaké nedorozumenia, v pokojnejšej atmosfére o tom diskutovali. Pani poslankyňa Nachtmannová bola odhlásená z rozpravy a písomne sa do rozpravy prihlásila, čo som rešpektoval.

  Teraz má slovo pán poslanec Martin Kuruc. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, panie kolegyne, páni kolegovia, už na úvod si dovolím otvorene konštatovať, že prijatie opatrení novely zákona č. 461 o sociálnom poistení a ďalších zákonov, osobitne zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý je novelizovaný čl. IV, je ohrozením budúcnosti občanov Slovenskej republiky. V prvom rade znevýhodnením mladých ľudí a jednak nezodpovedným zaťažovaním Sociálnej poisťovne, zvyšovaním počtu poistencov, ktorí budú v budúcnosti závislí od ňou vyplácaných dávok. Mám päť zásadných pripomienok k novele, ktorú predkladá vláda Slovenskej republiky.

  Po prvé. Umožnenie sporiteľom na určitý presne stanovený čas druhý pilier dôchodkového sporenia opustiť. Pôvodne sa uvažovalo dokonca s tým, že občania budú mať možnosť vložené peniaze si z druhého piliera voľne vyzdvihnúť. Našťastie, tento variant bol pre absolútnu nevhodnosť ešte pred dodaním zákona do parlamentu z návrhu odstránený. Ale už vôbec uvažovanie o tomto návrhu dáva informácie o miere nepochopenia a fungovania prvého a druhého piliera. Možnosť vystúpiť z druhého piliera by mali mať iba vekové skupiny, ľudia nad 45 rokov veku, u ktorých nie je možné dosiahnuť nasporenie potrebnej sumy. Možnosť výstupu z druhého piliera nemôže byť umožnená mladším vekovým skupinám. Ak bude, znamená to úplné porušenie základného princípu dôchodkového poistenia.

  Prvý pilier mal predsa postupne slúžiť na zabezpečenie cca 50 % dôchodkového príjmu súčasnej výšky dôchodkov a ďalších 50 % malo byť poskytované z druhého piliera. A zrazu sa nekoncepčne a chaoticky začína hovoriť iba zo solidárnosti prvého piliera a pravdepodobne hrozí, že bude poskytovať v budúcnosti, ak by sa realizovali súčasné návrhy, iba minimálnu výšku starobných dôchodkov. Práve v tom je najväčšie nebezpečenstvo navrhovaných nekoncepčných zmien.

  Treba otvorene povedať, že dočasnosť dobrovoľného vstupu a výstupu do druhého piliera dôchodkového poistenia nemajú za cieľ zaviesť dobrovoľnosť ako princíp, ale má slúžiť na to, aby sa čo najväčšia skupina sporiteľov v druhom pilieri vrátila do prvého piliera a svojimi odvodmi pomohla kryť deficit Sociálnej poisťovne, vznikajúci v prvom pilieri. Treba konštatovať, že ide jednak o veľmi krátkozraké, ale hlavne totálne zmätočné riešenie, ktoré systémovo naruší fungovanie celého starobného dôchodkového poistenia.

  To, že vláda musí otvoriť dočasne druhý pilier, vyplýva z jej zaťaženia prístupu k dôchodkom, a to predĺžením doby sporenia pre vznik nároku na starobný dôchodok z 10 na 15 rokov. Treba podotknúť, že otvorením druhého piliera pre mladých ľudí sa dočasne môže zvýšiť príjem Sociálnej poisťovne, ale z dlhodobého hľadiska je to fatálna chyba.

  Druhá moja pripomienka. A to je k zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a DSS-ky, ktorý bol síce, našťastie, upravený na vymeriavací základ limitovaný štvornásobkom priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Zatiaľ.

  Zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne, rovnako ako zrušenie odpočítateľných položiek zo základu dane je v podstate trestom pre tých, ktorí sa svojou aktivitou snažia zabezpečiť lepší život. Takéto opatrenie má snahu zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne, jeho efekt však bude minimálny, pretože skupiny obyvateľov, ktoré majú z pohľadu takýchto snáh skutočne zaujímavé príjmy, si dokážu ich vyplácanie optimalizovať tak, že sa ich toto opatrenie prakticky nikdy nedotkne. Dotkne sa ale výrazne strednej vrstvy zamestnancov, ktorá je v pozícii, kde sa podobná optimalizácia nedá uskutočniť a je teda opäť veľmi pochybné tvrdenie, že toto opatrenie sa týka len tých, ktorým neuberie výraznú časť príjmu.

  Navyše treba povedať, že zvýšenie stropu sa bude týkať cca 110-tisíc ľudí, čo je takmer 5 % z 2,3 milióna pracujúcich. Týchto 5 % dosahuje 22 % všetkých príjmov a platí vyše 50 % všetkých daní z príjmov zo závislej činnosti. Ešte raz upozorňujem, že zvýšenie vymeriavacieho základu nielen zvýši odvody do Sociálnej poisťovne, ale zvýši aj odvody do súčasných dôchodkových správcovských spoločností. Čo je paradoxné, asi nebol zámer vlády, a to o pol miliardy za už existujúcich klientov. Súčasne podľa prepočtov sa zníži odvod daní znížením základu o cca 100 miliónov korún. Vyšší odvod do druhého piliera znižuje zamestnávateľom základ dane.

  Tretia moja pripomienka. Zrušenie platieb štátu do druhého piliera dôchodkového poistenia za rodičov na materskej dovolenke a osoby, ktoré poberajú príspevok na opatrovanie. Z programového vyhlásenia vlády, kde sa hovorí, že Slovensko má byť hospodársky efektívny sociálny štát a takisto sa hovorí, vláda považuje za základnú povinnosť štátu aktívnu podporu rodín s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie podmienok na jej založenie.

  Navrhovaným vyňatím určitých skupín občanov prakticky trestá rodičov na materskej dovolenke a ľudí, ktorí opatrujú ťažko zdravotne postihnuté osoby odopretím možnosti sporiť si na dôchodok v druhom pilieri a nútiť túto skupinu občanov k určitej časovo limitovanej závislosti od štátneho dôchodku, ktorého výška je vzhľadom na navrhované nekoncepčné zmeny veľmi neistá.

  Dá sa povedať, že navrhované opatrenie ide priamo proti programovému vyhláseniu vlády a je výrazne antisociálne, keďže nezlepšuje, ale priam zhoršuje podmienky pre mladých ľudí, ktorí si chcú založiť svoju vlastnú rodinu. Nič vzácne na tom nemenia ani pozmeňujúce návrhy gestorského výboru, ktoré umožňujú voľbu osobám na materskej a ďalšej materskej dovolenke vybrať si možnosť vrátiť sa do druhého piliera. Opakovane upozorňujem, že ide nie o stabilizáciu, ale o budúcu finančnú destabilizáciu systému základného poistenia v prvom pilieri.

  Štvrtá moja pripomienka. Ďalšou zmenou je obmedzenie vyplácania predčasných dôchodkov v prípade, ak poistenec naďalej pracuje. Nárok na vyplácanie dôchodku budú mať po novom osoby, ktoré platia odvody minimálne 15 rokov. Teraz je to 10 rokov. Treba upozorniť, že inštitút predčasných dôchodkov má základnú logiku v tom, že zabezpečuje ľudí, ktorí stratia prácu a ťažko si ju môžu nájsť pred dovŕšením dôchodkového veku.

  Štatistiky nezamestnanosti jednoznačne dokazujú, aké problémy majú ľudia vo veku nad 50 rokov nájsť si vhodné kvalifikované zamestnanie. To, ak osoba požiada o predčasný dôchodok a následne si nájde prácu väčšinou už menej kvalifikovanú, prípadne menej platenú, by sme nemali limitovať. Veď európsky trend je predlžovať aktivitu starších pracovníkov, umožňovať aj netradičné formy zamestnávania s cieľom predlžovať aktívny život. A my tu naopak, ak niekto pracuje, chceme ho limitovať a akoby trestať za aktivitu a snaženie. Treba navyše zopakovať, že predčasné starobné dôchodky sú výrazne krátené vo výške 6 % za jeden rok pred dovŕšením nároku.

  Piata moja pripomienka. Zvýšenie správneho fondu z 2,9 % na 3,5 % je úplne neodôvodnené a hlavne systémovo nekoncepčné. Zvýšenie Správneho fondu Sociálnej poisťovne, hoci prechodne na dva roky, nie je ničím opodstatnené a hlavne ani nie je v návrhu seriózne zdôvodnené. Znamená to zvýšenie prostriedkov na správu Sociálnej poisťovne na astronomických 5,2 miliardy Sk. V situácii, keď vláda deklaruje potrebu šetriť verejné zdroje, tá istá vláda bez závažného zdôvodnenia zvyšuje Správny fond Sociálnej poisťovne. Pritom dva týždne predtým schválila zníženie správneho fondu zdravotných poisťovní zo 4 % na 3 %, čo znamená pre zdravotné poisťovne, kde je oveľa väčšia administratívna náročnosť, budú hospodáriť iba s 2,6 miliardami Sk. Načo potrebuje Sociálna poisťovňa 5,2 miliardy? Celkový finančný prínos zvýšenia odvodov do Sociálnej poisťovne je predpoklad 1,5 miliardy, zároveň sa však zníži daň z príjmov cca o 400 miliónov a celkový efekt voči verejným financiám bude teda cca 1,1 miliardy. Zvýšenie správneho fondu Sociálnej poisťovne však pohltí 900 miliónov, temer 1 miliardu.

  O čo tu vlastne ide? O akej solidarite a zvýšení príjmov na starobné dôchodkové poistenie ide? O akej stabilizácii systému, keď temer celé zvýšenie príjmov nepôjde na zvýšenie dôchodkov, ale na úradníkov, autá, budovy, luxusné rekreačné zariadenia, ako napríklad Staré hory, ktoré poisťovňa za babku prenajíma iným osobám.

  Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na záver konštatovať, že predložený návrh novely zákona o sociálnom poistení považujem za škodlivý pre ďalší rozvoj ekonomiky Slovenska, ale aj vývoj spoločnosti. Navyše návrh nespĺňa legislatívne pravidlá a pozmeňujúce návrhy nie sú dôkladne odôvodnené a prepočty sú sčasti nepresné.

  Chcel by som na základe predloženého pozmeňujúceho návrhu vyňať na osobitné hlasovanie nasledovné body spoločnej správy, a to je bod 4, bod 7, bod 10, bod 16, body 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, bod 34 a bod 35.

  Zároveň si vás dovolím upozorniť na tridsiaty tretí bod spoločnej správy, ktorý zaradil do spoločnej správy výbor pre sociálne veci a bývanie na základe schváleného pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Vaľovej. Pani poslankyňa Vaľová navrhla vypustiť z vládneho návrhu novely možnosť investovania do realitných fondov, ktorú navrhla pani ministerka Tomanová. Pani poslankyňa Vaľová pritom argumentuje, že tieto investície považuje za investície so zvýšeným rizikom.

  Ďakujem vám pekne za pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Kuruca sa hlási pani poslankyňa Belásová, Záhumenský a ďalej pán poslanec Goga a pani poslankyňa Rošková. Končím možnosť prihlásenia sa s faktickými poznámkami.

  S procedurálnym návrhom predtým, než dám slovo prvému prihlásenému s faktickou poznámkou, chce vystúpiť pán poslanec Tibor Cabaj. Nech sa páči. Zapnite, prosím vás, Tiborovi Cabajovi mikrofón.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja sa ospravedlňujem, pán predsedajúci, že reagujem až teraz, ale tým, že som vás iba sledoval v televízii, tak musím reagovať na ten postup, ktorý ste tu vyhlásili. Tí dvaja poslanci, ktorí stratili poradie, pri písomnom prihlásení nemôžu byť zaradení medzi ústnych. Logika hovorí, že ak sú vyčerpaní všetci tí, ktorí sa písomne prihlásili, to je jedno, či vystúpili, alebo nevystúpili, vtedy sa prihlasujú ústne. Ale žiaden iný postup tu nemôže existovať.

 • S faktickou poznámkou teraz bude vystupovať pani poslankyňa Belásová. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega, odznelo tu z vašich úst niekoľko skresľujúcich údajov aj zavádzajúcich názorov. Dve minúty na faktickú poznámku mi neumožňujú reagovať na všetko. Skúsim teda reagovať len na váš názor, že z druhého piliera by mali vystúpiť tí klienti, ktorí majú nad 45 rokov. No, toto je tiež skresľujúci údaj, ktorý ste uviedli, pretože vek nemôžete brať paušálne. Pokiaľ 45-ročný klient spĺňa iné kritériá, tak jemu sa to oplatí. Viete, to je balík určitých kritérií pri každom tom klientovi. A práve na to existujú tie tabuľky, aby sa každý klient tam našiel sám. Pre niektorých 40-ročných napríklad alebo 35-ročných je nevýhodné byť v tomto druhom pilieri, pretože to nezáleží len na veku. Toľko som chcela k tomu dodať. Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Záhumenský Marian. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Pán poslanec Kuruc, jednou z málo rozumných charakteristík druhého piliera v Slovenskej republike je nateraz centralizovaný výber, distribúcia a celková administrácia poistného do DDS-iek zo strany Sociálnej poisťovne. Tento prvok výrazne znižuje administratívne náklady celého systému. Je však nesporné, že aj pre jeho uchovanie je potrebné bezpodmienečne zvýšiť tvorbu použiteľných zdrojov Správneho fondu Sociálnej poisťovne. A je to aj preto tak, lebo Sociálna poisťovňa DDS-kám vypláca odvody bez ohľadu na to, či zamestnávatelia tieto peniaze Sociálnej poisťovni zaplatili, alebo nie a následne Sociálna poisťovňa ich musí vymáhať, povedzme, na súde. A mnoho tých platieb sa ani nedá vymôcť. To znamená, že je nevyhnutné, aby sa uchoval lacný systém výberu a redistribúcie, ale na druhej strane musí mať Sociálna poisťovňa zdroje na to, aby ich mohla vymáhať. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Pavol Goga.

 • Ďakujem za slovo. Ja by som takisto, pán kolega, reagoval na vás v súvislosti s tým výstupom z druhého piliera. Osobne si myslím, že vrátiť sa do jednopilierového dôchodkového systému sa navrhuje ako možnosť, nie ako povinnosť. A je na každom, či sa rozhodne dobrovoľne, alebo sa rozhodne inak.

  Čo sa týka toho zvýšeného vymeriavacieho základu, ja som o tom hovoril vo svojom diskusnom príspevku, resp. vo svojej rozprave, ale ak by som ešte mohol, tak poviem, že navrhovaná novela zákona o sociálnom poistení značne zvyšuje solidárnosť bohatšej časti populácie s chudobnejšou. Zvýšením úrovne maximálneho vymeriavacieho základu z trojnásobku na štvornásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve sa zároveň zvyšuje zaangažovanosť vyšších príjmových skupín na financovaní priebežného dôchodkového systému, ktorý je stále dominantným zdrojom príjmov ekonomicky neaktívnej populácie.

  Tvrdenia o tom, že takýto krok nejakým záhadným spôsobom ohrozuje spoločenskú solidaritu hovorí buď o neznalosti sociálnej politiky, problematiky, alebo o vedomom zavádzaní verejnosti. Ďakujem.

 • Ďalšou prihlásenou s faktickou poznámkou je pani poslankyňa Ľubica Rošková. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcela reagovať na to otvorenie, na možnosť vystúpenia alebo vstúpenia do druhého piliera. Mnoho tu už spomínali moji kolegovia, ja chcem len podotknúť jednu skutočnosť, že stále sa zdôrazňuje, že ľudia môžu vystúpiť, ale vôbec sa nezdôrazňuje skutočnosť, že majú možnosť aj vstúpiť tí, ktorí sa rozhodli, že je to pre nich výhodnejšie alebo boli v zahraniční, alebo niekde inak. Takže treba zvažovať obidve alternatívy, nielen možnosť vystúpenia, ale aj možnosť vstúpenia do tohto druhého piliera. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pýtam sa pána poslanca, či chce reagovať? Nie. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Oľga Nachtmannová. Nech sa páči.

 • Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, dámy a páni, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 386), vychádza z programového vyhlásenia vlády. Tento návrh zákona prispieva k zreformovaniu systému dôchodkového poistenia. Takého systému, ktorý bude spravodlivý, udržateľný a financovateľný v meniacich sa ekonomických podmienkach a s väčšou mierou solidarity. O žiadnom zneisťovaní občanov a širokej verejnosti preto v tejto súvislosti nemôže byť reč.

  Nie je pravda, ako v poslednej dobe rezonuje v médiách zo strany určitých subjektov, že experti Medzinárodnej organizácie práce odporučili stiahnuť novelu. Naopak, títo skutočne nezávislí odborníci dávajú ministerstvu sociálnych vecí a rodiny za pravdu.

  Technické memorandum Medzinárodnej organizácie práce správne poukazuje na početné zlyhania pri príprave dôchodkovej reformy v roku 2003 a pomenúva spôsoby riešení, o ktorých je potrebné uvažovať v budúcnosti. Tieto riešenia sa týkajú zásadných zmien v dôchodkovom systéme. Od prehodnotenia úrovne poskytovaných dôchodkových dávok cez zvýšenie poistenej sadzby až o ďalšie predlžovanie dôchodkového veku.

  Stanovisko Medzinárodnej organizácie práce sa však v žiadnom bode netýka zmien v dôchodkovom systéme, ktoré sú v súčasnosti predmetom diskusie v Národnej rade Slovenskej republiky a neobsahuje ani odporúčanie stiahnuť, prípadne korigovať charakter zavrhovaných opatrení.

  Absolútne nemožno súhlasiť s obviňovaním vlády z ohrozovania dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému, pretože práve nekompetentný a nezodpovedný spôsob realizácie dôchodkovej reformy v predchádzajúcom volebnom období založil viaceré riziká pre budúcnosť dôchodkového systému ako celku.

  Veď si len pripomeňme. Koncepcia reformy dôchodkového systému bola prijatá a realizovaná bez širšej podpory celého politického spektra na Slovensku a jednoznačného súhlasu sociálnych partnerov. Tu len pripomeniem, že Medzinárodná organizácia práce pri všetkých rozhodnutiach vyžaduje synergiu týchto troch subjektov. Naopak, boli to poslanci a experti vtedajšej opozície a terajšej vládnej koalície, ktorí upozorňovali či už na odborných podujatiach, alebo aj na pôde tohto parlamentu na riziká zavádzaných reformných zmien najmä vo vzťahu k bezpečnosti systému finančného krytia. Poukazovali na nesystémové kroky závažné v skrivodlivosti pre najzraniteľnejšie skupiny občanov, ako sú invalidi, či ľudia s nízkymi príjmami, a neoprávnených výhod pre iné skupiny a ďalšie.

  Tieto názory vtedajšia koalícia a terajšia opozícia takticky prehliadala. Zreformovaný dôchodkový systém tak predchádzajúca vláda sama vystavila vysokému politickému riziku, čím znížila kredibilitu všetkých realizovaných zmien.

  Mimoriadne vážnym ohrozením, pán kolega, písala som si to úplne sama, bola by som rada, keby ste tu nehádzali žiadne poznámky. Ja takisto, keď vystupujete, trpezlivo počúvam a reagujem vo faktickej poznámke. Prosím o trocha slušnosti.

 • Prosím o pokoj v rokovacej sále. Rešpektujte, prosím, vystupujúcu v rozprave. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Mimoriadne vážnym ohrozením dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému však bol fakt, že bývalé vedenie rezortu sociálnych vecí a bývalá vláda nemali vyriešenú kardinálnu otázku, ktorou je krytie obrovských finančných nákladov spojených s touto reformou. Veď práve vyčlenenie minimálneho objemu finančných zdrojov bez jasnej koncepcie ďalšieho krytia transformačných nákladov možno považovať za priame ohrozenie finančnej udržateľnosti dôchodkového systému. Kto teda ohrozuje dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému? Súčasná vláda, ktorá sa snaží mobilizovať dodatočné finančné zdroje na krytie týchto nákladov, alebo bývalá vláda, ktorá nezodpovedne „zreformovala“ dôchodkový systém pod heslom Však nejako bude? Argumentácii opozície v tomto kontexte chýba elementárna logika a jasne poukazuje na účelovosť a pokrytectvo takto formulovaných politických floskúl.

  Bývalé vedenie rezortu sociálnych vecí nielenže podporovalo, ale aj sa samo zapojilo do hrubo zavádzajúcej kampane za švajčiarske dôchodky, pričom skromne zamlčalo akékoľvek riziká, ktoré ním zavedený model dôchodkového sporenia môže priniesť niektorým skupinám sporiteľov. Na túto neférovú kampaň vynaložilo vedenie rezortu nemalé prostriedky z úveru Svetovej banky, ktoré budú musieť roky splácať daňoví poplatníci. Vedia vôbec o tomto daňoví poplatníci?!

  Ďalej prostredníctvom úveru zo Svetovej banky sa evidentne financovali aj misie väčšieho počtu poslancov a expertov vyslaných čilskou vládou, uvádza sa počet vyšší ako 20 osôb počas poslednej fázy prípravy reformy.

  Vážené dámy a páni, ak si dáme tieto veci do súvislosti a pri logickom zvážení, musí byť každému zrejmé, že cieľom úprav, ktoré ministerstvo v súčasnosti navrhuje, nie je zneistenie občanov, ktorí sa stali sporiteľmi v druhom dôchodkovom pilieri. Ba práve naopak, cieľom je ich ochrana pred niektorými skutočnosťami, ktoré pri vstupe do druhého piliera im neboli pravdivo alebo zrozumiteľne vysvetlené.

  Napríklad problém dedenia v starobnom dôchodkovom sporení, ktoré bolo hlavným lákadlom pri ich rozhodovaní sa. Vlastníctvo súkromných dôchodkov bolo zjavne veľkým nepochopením. Zdá sa, že veľa ľudí malo dojem, že účty so súkromnými dôchodkami alebo zostávajúcej sumy možno po smrti dôchodcu zdediť, pričom je jasné, že je to možné iba v prípade smrti aktívne poistenej osoby a pred prerátaním paušálnej sumy na rentu.

  Snahou vlády je tiež chrániť občanov, ktorí dosahujú enormne nízke zárobky, alebo ktorí do tohto systému vstúpili krátko pred dovŕšením dôchodkového veku. Veď títo sporitelia nemajú reálnu možnosť získať v druhom pilieri dôchodok, ktorý im zabezpečí dôstojné žitie v starobe.

  Čo však nemožno prehliadnuť v súvislosti s odporom naprávania chýb dôchodkového systému, je odpor dôchodkových správcovských spoločností vo vzťahu k navrhnutým zmenám v druhom pilieri. No, veď si len uvedomme, že o niekoľko rokov budú tieto spoločnosti, a teda pomerne úzka skupina osôb disponovať s obrovským majetkom, s obrovskou masou finančných prostriedkov.

  Ak sú dôchodcovské správcovské spoločnosti masívne podporované aj niektorými predstaviteľmi z radov opozície presvedčené o bezpečnosti druhého piliera, prečo zrazu toľká nervozita pri návrhu na dobrovoľné vystúpenie zo systému? Veď pre tých, pre ktorých je systém výhodný a bezpečný, z neho nevystúpia. Alebo sa obávajú, že ľudia poučení nedávnym čilským príkladom nebudú čakať na výsledok dôchodkového pokusu a uprednostnia bezpečnejší prvý pilier garantovaný štátom? Bolo by dobré poučiť sa z príkladov úspešnosti či neúspešnosti modelov kapitalizačných dôchodkových systémov vo svete a v tomto kontexte diskutovať o probléme a hľadať riešenie.

  Veď prečo asi v marci 2006 Tony Blair, vtedy ešte premiér Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska odmietol žiadosť parlamentného ombudsmana o kompenzáciu nárokov 85-tisíc britských dôchodcov z dôvodu kolapsu dôchodkového systému?

  Dámy a páni, kto chcel pochopiť, pochopil, čo som touto otázkou chcela povedať. Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pani poslankyne sa hlási pani poslankyňa Laššáková, pán poslanec Záhumenský, pani poslankyňa Radičová, pán poslanec Kužma, pán poslanec Frešo. Končím možnosť prihlásenia sa s vystúpením s faktickou poznámkou.

  Slovo má pani poslankyňa Laššáková, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem veľmi oceniť vystúpenie pani poslankyne hlavne v tom, ako vecne argumentovala podstatu zmien vládneho návrhu zákona. Chcem povedať, že tento vládny návrh zákona nie je len o druhom pilieri a o možnosti vystúpenia, ale dotýka sa naozaj množstva zmien a napráva v podstate to, čo napraviť bolo treba. Takže fakt, v tomto kontexte by sme sa mali na tento zákon pozerať a určite v praxi prinesie dobré veci. Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou pán poslanec Záhumenský, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Takisto chcem poďakovať pani poslankyni Nachtmannovej za jej vystúpenie. Myslím si, že to úplne presne definovala, ale chcem zdôrazniť, že pri zavádzaní zásadnej zmeny penzijného systému na Slovensku nepredchádzala prakticky žiadna odborná diskusia o nákladoch budúceho povinného kapitalizačného systému, o oprávnení jeho plnej povinnosti zo zákona pre prvopoistencov, o jednotlivých rizikách spojených s jeho fungovaním a garanciách v minimálne sociálne akceptovateľnej miere náhrady a už vôbec nie o adekvátnom, na reálnych číslach a prognózach založenom prepočte porovnania výnosnosti kapitalizačného modelu s výnosnosťou priebežného systému pre jeho jednotlivých účastníkov.

  Úplne bolo zamlčané elementárne pravidlo fungovania penzijných systémov a takzvané Áron Samuelsonovo pravidlo výnosnosti priebežného kapitalizačného systému. Formulované bolo ešte v päťdesiatych, šesťdesiatych rokoch 20. storočia, ktoré definuje a zároveň dokazuje, že na to, aby bol kapitalizačný systém pre jednotlivých účastníkov výnosnejší než systém priebežný, musí byť čistý reálny výnos z aktív, do ktorých sa v rámci neho investuje v budúcnosti vyšší, než je rast úhrnu miezd na reálnom HDP, resp. rast reálnych miezd. Ak to tak nie je, je transparentne nastavený priebežný systém s indexáciou založenou na raste reálnej mzdy, resp. s takzvanou švajčiarskou kombinovanou indexáciou, to je polovica rastu spotrebiteľských cien a polovica rastu reálnych miezd, čo je princíp momentálne uplatňovaný na Slovensku. Tento systém bude vždy poskytovať vyššie dôchodky ako kapitalizačný. Ďakujem.

 • Ďalej s faktickou poznámkou je prihlásená pani poslankyňa Iveta Radičová. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem veľmi pekne. Prvá poznámka. Dávam do pozornosti niekoľko materiálov, všetky som ich nepriniesla, ktoré hovoria o vplyve dôchodkového sporenia na verejné financie a občanov. Či už materiál, ktorý vytvorila Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave, alebo materiál následný, ktorý hovorí o finančných dopadoch tiež z dielne tejto fakulty, alebo materiál, ktorý urobili ekonomické inštitúcie vrátane SAV, „Dôchodková reforma na Slovensku“, alebo materiál Svetovej banky „Dôchodková reforma, poznámky k nej“ a podobne. Mohla by som vymenúvať celý rad materiálov, ktoré odhadovali presne dopady, zvažovali, ako rozdeliť a nastaviť systém, ako urobiť a kreovať do budúcnosti vývoj systému. Tých materiálov je naozaj množstvo. Dávam k dispozícii, mám ich tu so sebou.

  Druhá poznámka. Len vecne, pani poslankyňa. Úver so Svetovou bankou podpísal ešte pán minister Magvaši. Ja tú zmluvu tiež tu mám k dispozícii vrátane hlavných projektov, na ktoré mali byť nasmerované financie a veľmi, veľmi ťažko sa táto orientácia v rámci tejto zmluvy dala meniť. Ja som sa pokúšala niektoré projekty zastaviť, tri sa mi podarilo, nie všetky bolo možné. Upozorňujem len na tento fakt, aby sme boli vecní.

  A tretia poznámka. Áno, odborná diskusia je potrebná a nevyhnutná a konsenzus tiež. A celý čas aj na pôde tohto parlamentu sa osobne o to snažím vecným...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďalej vystúpi s faktickou poznámkou pán poslanec Štefan Kužma. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Ja mám, naopak, veľkú obavu o bezpečnosť prvého piliera, a nie druhého a poviem prečo. Ak dnes vláda tvrdí, že jej chýbajú peniaze v prvom pilieri a kvôli tomu chce siahať sporiteľom v druhom pilieri na peniaze, dnes, keď máme desaťpercentný rast ekonomiky vďaka hospodárskej politike minulej vlády, dnes, keď táto vláda zdedila 70 miliárd, vyše 70 miliárd na financovanie prvého piliera, už dnes chýbajú peniaze, čo sa stane v tom prípade, keď vláda tieto miliardy minie, keď príde hospodárska kríza, či naša, alebo svetová, a rast bude nulový, alebo recesia, tak keď dnes chýbajú peniaze, tak týmto odkazujete ľuďom, že na ich dôchodky v takomto prípade vôbec nebude.

  Lebo keby ste, pán Petrák, chytáte sa za hlavu, ale uvedomte si, z čoho a ako sú financované dôchodky. Keď toto pochopíte, tak prídete na to, že ten prvý pilier môže byť v takomto prípade v obrovských problémoch. Bude oveľa menej prispievateľov, lebo to demografia nepustí, budú oveľa nižšie odvody, keď máte väčšiu nezamestnanosť v prípade hospodárskej krízy a nebudete mať peniaze z privatizácie a dnes, keď toto všetko máte, je málo v prvom pilieri, tak čo bude potom? Zvýšite vek odchodu na dôchodok? Alebo zvýšite odvody? Nezalamujte rukami. To je presne táto skutočnosť. Alebo nie je pravda, že dnes nie je nedostatok peňazí v prvom pilieri za týchto úplne ideálnych podmienok, ktoré máte, alebo v prípade hospodárskej krízy a minutia peňazí na účtoch nemáte šancu vyplácať prvý pilier.

 • Ďalej s faktickou poznámkou prihlásený je pán poslanec Pavol Frešo. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel nadviazať na váženú kolegyňu predrečníčku v tej časti, kde hovorila, že tento zákon chráni sporiteľov a chráni tých, ktorí vlastne do systému vstúpili a neboli dobre informovaní a tak ďalej. Chcel by som upozorniť, že tento zákon je koncipovaný a dizajnovaný trochu ináč, potvrdzovali to aj slová pani ministerky.

  V prvom rade ide o akúsi ďalšiu doplnkovú milionársku daň, to bolo jej vyjadrenie po istom rokovaní vlády.

  Po druhé, tento zákon má za úlohu vyhnať zhruba 300 až 600-tisíc ľudí z druhého piliera, taká bola jeho prvá verzia a na takomto zákone, na takýchto princípoch ťažko hovoriť, že je to na ochranu niekoho.

  Treťou a hlavnou a povedal by som takým najkrátkodobejším cieľom tohto zákona bolo vohnať ďalších 6,5 miliardy do rozpočtu Sociálnej poisťovne tak, aby v štátnom rozpočte zasa tých 6,5 miliardy zostalo a nebolo ich treba z neho sanovať.

  To znamená, že hovoriť o zákone, ktorý je primárne určený ako nejaká náhradná milionárska daň, alebo je primárne určený na to, aby zhruba polovicu ľudí vyhnal z druhého piliera, že vlastne slúži na ich ochranu, to už je len pod tlakom, ktorý vyvinula verejnosť vrátane našej petície, to už je pod tlakom menších koaličných partnerov, sa zrazu otáča tá téma na nejakú ochranu, pričom si dovoľujem upozorniť, že v týchto pozmeňujúcich návrhoch, ktoré som si mohol preštudovať, nebolo o nejakej zvýšenej ochrane ani slovo. Ani slovo, môžete ma opraviť, ale že by tam nejaký taký hlavný motív bola ochrana, to v žiadnom prípade nie. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. Pani poslankyňa, chcete reagovať? Treba sa prihlásiť, poprosím, do faktickej poznámky. Takže reagovať na faktické poznámky chce pani poslankyňa Nachtmannová. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo a ďakujem kolegom, ktorí reagovali na moje vystúpenie.

  Pani poslankyňa Radičová, ja mám okrem iného, okrem vami spomínaných materiálov materiál z Medzinárodnej organizácie práce, odborné pripomienky pre vládu a predbežné hodnotenie postupu dôchodkovej reformy na Slovensku.

  Pri príprave vystúpenia som veľa čerpala práve z tohto materiálu, keďže skutočne v médiách v poslednej dobe zaznievali vyslovene nepravdivé, dovolila by som si povedať, až zavádzajúce informácie a tam sa píše niečo iné, než ste tu práve prezentovali. Nie je teda pravda, že sa venovala pozornosť vplyvom, ktoré môže mať reforma z roku 2003. Veď už teraz zažívame výrazný odklon od dĺžky vplyvov, ktorý bol v roku 2003 prognózovaný.

  Môžem citovať z tejto správy: „Reforma vytvára systematický deficit zdrojov v prvom pilieri dôchodkového systému. Okamžitý deficit musel byť krytý výnosmi z privatizácie majetku vo vlastníctve štátu. V skutočnosti bolo pre prvý pilier sprístupnených okolo 60, 70 miliárd korún získaných z predaja štátnych plynárenských a elektrárenských spoločností. Tieto presuny pokryjú deficit systému iba do konca prvého štvrťroka 2009.“

  Čiže moje dosť priznám sugestívne povedanie: Veď uvidíme, čo bude, asi takýmto spôsobom ste pripravovali reformu. Prečo sa tak veľmi obávate otvorenia dôchodkového systému? Veď komu to bude výhodné, v druhom pilieri zostane. Ale sú ľudia, ktorým je to značne nevýhodné. Mňa už viacerí občania oslovili s tým, aby sme tento pilier...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďalej je v rozprave prihlásený pán poslanec Jozef Halecký. Pán predseda sociálneho výboru, nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, vážená pani spravodajkyňa, chcel by som ešte vo svojom vystúpení zaujať stanovisko k niektorým bodom, o ktorých sa tu zoširoka diskutuje s dôvodom zdôvodnenia niektorých pozmeňujúcich návrhov, ktoré som dal, lebo ktoré išli aj v dôsledku aktívnejšej činnosti snáď Ľudovej strany – HZDS.

  Myslím si, že už to vyplynulo z tejto rozpravy, že penzijný systém je trvalá téma, ktorá bude nielen rezonovať počas účinkovania tejto vlády, ale za úlohu udržať vybilancovaný prvý a druhý pilier podľa všeobecne platných zásad bude úlohou všetkých nasledujúcich vlád a skoro úloha trvalá.

  Pokiaľ táto reforma prejde, vieme, že bude to stáť zhruba vyše jedného bilióna Sk, takže sú to náklady obrovské, ale náklady, ktoré je potrebné zrealizovať, aby každý občan perspektívne v budúcnosti sa aj sám postaral o svoju dôchodkovú budúcnosť. Z tohto pohľadu vidím za dobré, že aj v predchádzajúcom období sa tá reforma penzijného systému zaviedla a vidím za pozitívne to, že s odvahou sa pustilo do reformy, ktorá je moderná, ktorá zodpovedá požiadavkám tejto a budúcej doby.

  Chcem však zdôrazniť, že nikto nemôže chcieť. Bolo by to ideálne, aby bola právna stabilita v penzijnom systéme, aby sa nerobili niektoré zásahy, možno čiastkové niektoré zásadné, ale prax ukazuje, že je to potrebné.

  Chcem pripomenúť, že touto novelou sme trošičku museli aj my svoje plány znížiť. Je pravda, že sme chceli zvýšiť stabilitu prvého piliera, to sa nedá zastierať, aby sme v Sociálnej poisťovni garantovali zhruba okolo 8 miliárd. Týmito opatreniami, ktoré sme urobili, a pozmeňujúcimi návrhmi sme tento zámer, dá sa povedať, zdevalvovali až zhruba na 1, 2 miliardy. Takže k tomu, aby systém bol demokratický, aby sme ho otvorili, aby sa dalo doňho opätovne prehodnotiť svoj vstup alebo výstup kvôli tomu, aby do prvého, ale hlavne aj do druhého piliera mohli vstúpiť aj, ako sme hovorili, matky na materskej, na rodičovskej dovolenke, ale aj opatrovatelia zdravotne postihnutých, všetky tieto zásahy v pozmeňujúcich návrhoch prinášajú aj náklady v niekoľkých miliardách.

  Ale myslím si, že aj napriek tomu, že stabilizácia Sociálnej poisťovne a prvého piliera nie je taká, ako sme si na začiatku povedali, stojí to za to, aby sme tie opatrenia zrealizovali, pretože myslím si, že už nebude pochybností ani zo strany koalície, ani zo strany opozície, že matky, opatrovatelia a predčasní dôchodcovia majú byť riešení tak, ako budú riešení v tejto novele. Takže očakávam, že aj pri výmene vlády tento bod bude stabilný a nebude si vyžadovať žiadne zásahy.

  Zostala tam ešte kapitola invalidných dôchodcov, ktorú sme takto nedoriešili možno, ako sme si predstavovali. Je ešte pred nami veľká novela, kde urobíme analýzu, či sú možné nejaké zásadné zásahy aj pri invalidných dôchodcoch. Tam, čo snáď je také problematické, pretože aj teraz invalidní dôchodcovia môžu pracovať popri invalidnom dôchodku, pri tom, že si splnia svoje odvodové povinnosti, ich činnosť nikto neobmedzuje.

  Problém zostáva len pri tých, ktorí sú v druhom pilieri. Tí, čo sú v prvom pilieri a stanú sa invalidnými, nie je žiaden problém. Tí, čo sú v druhom pilieri a stanú sa invalidnými občanmi, tam už problém je v tom, že podľa tejto novely by štát prispieval na nich do prvého piliera. A hlavne, ako už bolo na niektorých fórach spomínané, tí, ktorí nemajú dobu sporenia splnenú, teda tých predpokladaných 15 rokov, pokiaľ sa táto novela schváli, tak pri sporení 5, 10 a možno aj 14 rokov by si sami museli prispievať do dôchodcovských správcovských spoločností, a to už pre nich problém by mohol byť.

  Myslím si, že táto otázka si zaslúži analýzy, prípadne riešenie v budúcnosti a zrejme, že bude ako prvok nestabilná, avšak je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ výplatu dôchodkov invalidným zabezpečuje Sociálna poisťovňa, tak trošku je aj snahou, aby aj príspevky tých, ktorým zabezpečuje výplatu ich dôchodku, smerovali do jej zdrojov.

  Chcem uviesť ešte, že otázka rozdelenia pomeru odvodov do prvého alebo do druhého piliera je tiež zdrojom nestability v penzijnom systéme a myslím si, že bolo by dobré, pokiaľ by v ďalšom vývoji došlo k tomu, že by sa buď stabilizoval ten pomer, ktorý je, alebo by sa určil taký pomer, s ktorým by boli spokojné všetky zúčastnené strany či už zo strany koalície, alebo opozície, aby výplata dôchodkov v prvom pilieri, ale aj v tom druhom bola vyvážená. Aby neboli veľké disproporcie do budúcnosti v najbližších 5, 10 alebo 20 rokoch s tým, že, samozrejme, tí, čo si sporia v druhom pilieri v dôchodcovských správcovských spoločnostiach, by ten dôchodok mali mať vyšší.

  Otázka je vycentrovať tento systém tak, aby tie rozdiely neboli podstatne vyššie, ktoré by destabilizovali a znechucovali dôchodcov v prvom pilieri. Myslím si, že máme na to predpoklady, lebo výška dôchodkov v našej republike sa snáď pohybuje medzi tými 40 – 50 %. Vyspelé západné krajiny to už majú horšie, pretože u nich výška dôchodkov je zhruba na úrovni 60 až 70 % priemerného zárobku, takže tam robiť nejaké penzijné zmeny a reformy, hlavne čo sa týka výšky dôchodku, naráža na veľký odpor, štrajky a demonštrácie obyvateľstva, čoho sme svedkami pravidelne každý rok v niektorej krajine.

  Takže ešte ku garanciám. Ako zabezpečiť v druhom pilieri, aby nedošlo k tomu, že úspory, ktoré si tam perspektívni dôchodcovi našetria a takisto aj ich výnos zodpovedal minimálne ich bazálnemu vkladu, prípadne výnos na úrovni možnože rovnajúcej sa inflácii bude úlohou hlbších analýz, prepočtov našich inštitúcií, ale aj zhromaždením a vyhodnotením skúseností zo zahraničia. Či to má byť garantované samotnými dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami, alebo nejakým štátnym zásahom cez štátne finančné prostriedky, je to tiež na úvahu do veľkej novely v prvom polroku 2008.

  Je to kapitola, ktorá si zaslúži pozornosť, aby sme to zase nemuseli robiť posledný mesiac, nedajbože, posledné dva týždne, ale skutočne intenzita práce aj na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj na ministerstve financií a ďalších zainteresovaných ľudí môže vytvoriť takisto aj garancie stabilné, aby sme nemuseli pri ďalších vládach zasahovať, dopĺňať, prípadne meniť.

  Takže verím, že novela nikdy nie je nič zlého. Je to len vylepšovanie predchádzajúceho stavu. Takže novelizácie aj do budúcnosti či väčšie, či menšie budú, pretože až život ukáže, či všetky tie zásahy, ktoré my tu aj dnes prijmeme, či nepotrebujú nejakú zmenu k lepšiemu, k stabilite takej, aby dôchodcovia aj prvom, aj v druhom pilieri mali pocit, že ich dôchodky sú zaslúžené, sú na takej úrovni, ktoré im štát vie garantovať a zabezpečiť a že nejdú na úkor nikoho, aby ten antagonizmus ľudí v prvom a v druhom pilieri, aký teraz snáď je a možno, že aj my k tomu trošku prispievame, aby nebol, aby starší aj mladší, aby aj menej vzdelaní, aj tí viacej vzdelaní mali pocit, že dôchodok zodpovedá ich životu, ich zásluhám na rozvoji spoločnosti. Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca a predsedu výboru sa nehlási nikto. Ďalším prihlásenými do rozpravy je pán poslanec Ľubomír Petrák. Pán poslanec nie je prítomný, stráca poradie. Ďalej vystúpi pán poslanec Ján Kvorka. Takisto nie je prítomný, stráca poradie. Pán poslanec Abrhan nie je prítomný. Ten definitívne stráca možnosť vystúpeniam lebo už stráca poradie druhýkrát. A posledným, ktorý môže vystúpiť, je pán poslanec Lipšic, myslím teraz v tomto poradí.

  Pán poslanec Lipšic, nech sa páči, máte slovo v rozprave.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, milé kolegyne, vážení kolegovia, najskôr k diskusii o dôchodkovej reforme by som rád uviedol do záznamu, že som v druhom pilieri pre pani poslankyňu Vaľovú, ktorá tu momentálne nie je, aby si mohla doplniť svoj zoznam.

  Chcel by som na úvod povedať dve poznámky. Pán poslanec Kovarčík, viete, dajte si faktickú poznámku a potom reagujte, nevykrikujte tu v pléne.

  Dve poznámky. Po prvé. Vládna koalícia nám hovorila, že bude analyzovať dôchodkovú reformu a potom bude o nej diskutovať. Ani jedno, ani druhé sa nenaplnilo. Žiadna analýza neexistuje a diskusia, žiaľ, neexistuje tiež. Keď sme mali túto ťažiskovú novelu zákona o sociálnom poistení v ústavnoprávnom výbore, pani ministerka neprišla. Mala ukrajinského veľvyslanca. To, ako vláda ignoruje rokovania výborov parlamentu pri ťažiskových novelách, to je zarážajúce. A musím povedať, že v minulosti tomu tak nikdy nebolo. Vláda aj jej ministri sa boja otvorenej diskusie.

  Návrhy, ktoré prichádzajú z ministerstva práce, možno majú dobrý motív, ale prinášajú nedomyslené následky. Pred niekoľkými mesiacmi sme rokovali o ťažiskovej inej novele zákona z dielne ministerstva práce – o novele Zákonníka práce, ktorý v praxi prináša vážne problémy lekárom. Je to tak. Pri lekároch prišlo, a budem aj citovať, k zníženiu platu v mnohých nemocniciach o 30 až 40 %, pretože si nemôžu privyrobiť v nočných a víkendových službách. Šéf asociácie nemocníc Marián Petko hovorí, a teraz citujem, „lekári odchádzali aj predtým, ale nový Zákonník práce je doslova posledným klincom“. Toľko citát šéfa asociácie nemocníc. Prezident lekárskej komory hovorí o znížení kvality zdravotnej starostlivosti, pretože v službách budú musieť byť aj nekvalifikovaní lekári. To hovoria zástupcovia lekárov.

  Návrh, ktorý prichádza dnes, návrh novely zákona o sociálnom poistení, rovnako bude prinášať aj nezamýšľané dôsledky. Návrh, ktorého snahou je postupne oslabovať druhý pilier, ignoruje dôchodky ľudí mladších ako 50 rokov.

  Počúvali sme v minulosti o tom, že druhý pilier z úst pána premiéra sa podobá nebankovým subjektom. Ale ja vám poviem, čo sa podobá nebankovým subjektom a pyramídovej hre. No predsa prvý pilier. A to naozaj pyramídová hra je, kde tí, čo sú v systéme najneskôr v tej základni pyramídy, platia tým, čo sú na vrchole pyramídy. Ale je to tak.

  Prvý pilier, pán poslanec Petrák, uvažujte spolu so mnou, je typická pyramídová hra, priebežná pyramídová hra, ale presne tak funguje, samozrejme. Dnes z našich odvodov financujeme dôchodky tých, čo sú pred nami v rámci tej pyramídovej hry. Tak to proste je. A keďže vieme, že tá pyramída bude meniť svoje parametre, inými slovami, že dnes koľko ľudí platí na jedného dôchodcu, bude ich výrazne menej o 50 rokov, tak to hrozí krachom. Na to nie je potrebné mať Nobelovu cenu z ekonómie, pán poslanec Petrák.

  V návrhu novely zákona o sociálnom poistení boli viaceré ustanovenia, ktoré zrejme vládna koalícia nakoniec vypustí, ale nie všetky, ktoré diskriminovali, ak by prešli, najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Konkrétne mamičky na materskej dovolenke, osoby, ktoré sa starajú o hendikepované deti. Keď sme na to upozorňovali z opozície pred niekoľkými mesiacmi, reakcia ministerstva práce, pani ministerky bola, že to nie je pravda, ale dnes súhlasíte aj vy. Aj vy súhlasíte s tým, že sa tieto ustanovenia z novely zákona vypustia a hovoríte, že tým sa novela zákona vylepšuje. Tak buď to nebola pravda vtedy, alebo sa nič nevylepšuje teraz, ale aj jedno, aj druhé nemôže naraz platiť. V praxi by takéto návrhy prehĺbili spoločenské a finančné znevýhodnenie žien ako sociálnej skupiny.

  V návrhu však zostáva diskriminácia invalidných spoluobčanov. Navyše je tu aj ústavný problém možnej retroaktivity. Ako viete, keď Ústavný súd rozhodoval o novej úprave invalidných dôchodkov, tak dôvodom, pre ktorú ju vyhlásil za protiústavnú, bola práve retroaktivita. A ja by som vám z toho nálezu Ústavného súdu odcitoval, pretože podobné hrozí j v tomto prípade.

  „Ústavný súd prišiel k záveru, že vstup do existujúcich právnych vzťahov zavedením preskúmania trvania invalidity, teda posúdenie nároku na invalidný dôchodok podľa nových prísnejších kritérií, ktoré môžu mať za následok až zánik nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu, a to bez akéhokoľvek vyváženia, vyvoláva stav takej právnej neistoty z dôvodu priameho a neočakávaného zásahu do minulých skutkových a právnych vzťahov, ktorý nemožno akceptovať, čo viedlo Ústavný súd k vysloveniu nesúladu tohto ustanovenia s čl. I ods. 1 ústavy.“

  Inými slovami. Ústavný súd konštatoval, že najmä v prípadoch, keď poberateľ invalidného dôchodku podľa skoršej právnej úpravy reálne nepočítal s odňatím dôchodku z dôvodu zavedenia nových kritérií, je takéto odňatie neprípustným zásahom do princípu právnej istoty a legitímnych očakávaní adresátov práva.

  Rovnaký výrok hrozí pri vašom návrhu predĺžiť dobu sporenia z 10 na 15 rokov. Rovnaký výrok Ústavného súdu hrozí v tomto prípade a bolo by fajn, keby ste povedali, pani ministerka, v čom vidíte rozdiel, ústavnoprávny rozdiel medzi tým, čo som citoval v náleze Ústavného súdu ja, a tým, čo navrhujete teraz vy.

  Som rád, že vládna koalícia sa dohodla aj na tom, že umožní ľuďom, ktorí sú v predčasnom dôchodku, mať zárobok. Tiež ste tvrdili, že nič hrozné sa nedeje, dnes tiež asi budete tvrdiť, že je to vylepšenie návrhu novely zákona. Fajn. Nie je to vylepšenie? Je to zhoršenie. Uvidíme. Je to dôležité aj preto, že, ako som už spomínal asi aj v prvom čítaní, ten súbeh predčasného dôchodku a zárobku využívajú nie finanční žraloci ani veľkí manažéri, ale ľudia, ktorí pracovali celý svoj život zväčša v robotníckych profesiách a odišli pár rokov pred dôchodkom, preto je to tak. Choďte sa pozrieť do textilných fabrík, kto tam pracuje za veľmi nízke mzdy. Bolo by fajn, pani ministerka, choďte medzi ľudí, choďte do tovární opýtať sa, kto tam pracuje, kto je v predčasnom dôchodku a kto si privyrába.

 • Reakcia z pléna.

 • Pani spravodajkyňa, budete reagovať, však sa upokojte, máte čaj, dajte si čaj. Dobre. Čiže vláda síce hovorí o sociálnej politike veľa, ale v skutočnosti je sociálne slepá a hluchá k tým najzraniteľnejším. A takéto návrhy do parlamentu predkladá.

  Dovolím si ešte zareagovať na zvýšenie vymeriavacieho základu. Čo sa zdá, že je, vy ste to nazvali, že je to obdoba milionárskej dane, opravte ma, ak sa mýlim, na svojej tlačovke, a tiež je to príklad toho, že schválenie tejto zmeny, ktoré môže byť motivované niečím celkom pozitívnym, bude mať veľmi negatívne nezamýšľané dôsledky.

  Po prvé. Skutočne bohatých sa to nijako nedotkne. Po druhé, musím povedať, že táto zmena bude motiváciou pre lepšie zarábajúcich vstúpiť do druhého piliera. To je jasné, že? Po ďalšie, ide o potrestanie výlučne zamestnancov a konkrétne špičkových zamestnancov. Nepriamo to, samozrejme, môže postihnúť aj menej kvalifikovaných tým, že z toho balíka mzdových prostriedkov, ktorý je obmedzený, aby si zamestnávatelia zachovali svojich špičkových zamestnancov, ktorí sú veľmi pohybliví na trhu práce, nebudú zvyšovať mzdy tým menej kvalifikovaným zamestnancom. Čiže váš zámer, vaša zmena sa môže veľmi reálne dotknúť tých, ktorí zarábajú menej, ktorí sú menej kvalifikovaní.

  Očakávaný výnos z tejto zmeny je maximálne 1,5 miliardy korún. O túto sumu navrhujete zvýšiť Správny fond Sociálnej poisťovne. O túto sumu navrhujete, aby sa zvýšila spotreba štátnych úradníkov. To nie je žiadne sociálne opatrenie, to je čisté zvýhodnenie štátnej byrokracie, nič viac.

  Dovoľte mi celkom na záver ešte predložiť jeden pozmeňujúci návrh. Môžem? Dobre. Ktorý sformulovala pani poslankyňa Radičová a týka sa vianočného príspevku k dôchodkom. K čl. VII bod 1: v novo navrhnutom čl. VII sa súčasný text označuje ako bod 1 a zaň sa dopĺňajú nové body 2 až 5, ktoré znejú: Bod 2. V § 1 ods. 1 sa za slová „invalidného dôchodku“ dopĺňa „čiarka a slová vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku, dôchodku manželky“.

  Bod 3. V § 1 ods. 2 sa slová „výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku“ nahrádzajú slovami „výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku“ a za slová „starobný dôchodok“ dopĺňajú slová „vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok“.

  Bod 4. V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „starobného dôchodku alebo invalidného“.

  Bod 5. V § 1 ods. 7 sa slová „so starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, sociálnym dôchodkom, výsluhovým dôchodkom alebo invalidným výsluhovým dôchodkom“ nahrádzajú slovami „s dôchodkom“.

  Odôvodnenie: V súvislosti s otvorením zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku v bode 36 spoločnej správy sa navrhuje rozšíriť okruh poberateľov vianočných príspevkov aj o vdovy, vdovcov a siroty, ako i o poberateľky dôchodku manželky. Týmto sa odstráni nespravodlivosť pri poskytovaní vianočných príspevkov, ktorá bezdôvodne diskriminuje poberateľov vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov, ktorí sú často v rovnako ťažkej životnej situácii ako poberatelia nízkych starobných a invalidných dôchodkov. A to, že oni neplatili odvody, nie je dobrý argument, pretože odvody platili tí, v mene ktorých a vďaka ktorým tieto dôchodky poberajú. No je to tak. Čiže pani spravodajkyni dám pozmeňujúci návrh.

  Úplne na záver. Návrh novely zákona, ktorá prišla s veľkou pompou do parlamentu, bude výrazne zmenený. Tých negatív tam bude výrazne menej. Bude výrazne menej, čo je fajn. Napriek tomu tam pretrvávajú opatrenia, ktoré jednak sú protisociálne, a jednak budú mať negatívne nezamýšľané následky. Z tohto dôvodu poslanecký klub KDH návrh novely zákona nepodporí. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickými poznámkami pani poslankyňa Sárközy, Bobrík, Kužma, Kovarčík, Zelník, Halecký, Petrák, Nachtmannová. Končím možnosť prihlásiť sa a ako prvá pani poslankyňa Sárközy.

 • Ďakujem za slovo. Dve poznámky k tomu, čo povedal môj predrečník. Najprv k tomu Zákonníku práce, čo spomínal ohľadom lekárov a zdravotníckych pracovníkov. No, pán poslanec citoval vyjadrenia Slovenskej lekárskej komory a citoval vyjadrenia asociácie nemocníc a vidíme v tlači reakcie riaditeľov nemocníc, hlavne menších nemocníc, a minulý týždeň na hodine otázok mi na túto moju otázku odpovedal pán minister zdravotníctva. Všetci priznávajú, že nový Zákonník práce im robí problémy, okrem pani ministerky, ktorá hovorí, že s tým problém nie je.

  A chcela by som reagovať na to, čo ste povedali, citovali, pán poslanec, že musia slúžiť nekvalifikovaní lekári. No, to by som dala na pravú mieru. Nekvalifikovaný lekár nie je, môže byť lekár, ktorý nemá danú atestáciu, ale pojem nekvalifikovaný lekár by som bola nerada, keby sme používali.

  A k tej druhej veci, čo ste hovorili, o tých pozostalostných dôchodkoch. Ja som to včera vo svojom vystúpení spomenula. V každom prípade celý náš klub podporuje pozmeňujúci návrh, ktorý ste pred chvíľou čítali a bola by som rada, keby poslanci vládnej koalície za tento pozmeňujúci návrh hlasovali, aj keď títo ľudia neparticipovali na tvorbe zisku, ale myslím si, že sú to práve títo ľudia, jednak vdovy, vdovci, siroty a tí, ktorí poberajú tzv. sociálny dôchodok, ktorý je ako jediný zdroj príjmu, aby z tých vianočných dôchodkov dostali aj oni, pretože to je tá najzraniteľnejšia skupina. Keď máte iný názor na to, tak to vysvetlite, čo to znamená, že neparticipovali na týchto príjmoch. Pán poslanec Lipšic to pred chvíľou pekne vysvetlil. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán kolega Lipšic, ja chcem reagovať len na jednu časť vášho vystúpenia, a to je predčasného dôchodku a ďalšieho zotrvania v práci, kde ste tak vehementne obhajovali tie robotnícke kádre, ktoré takto pracujú hlavne v tých krajčírskych, resp. odevných závodoch, ako ste hovorili. Ja mám zas inú skúsenosť a myslím si, že práve využívajú maximálne tento súbeh štátni zamestnanci a zamestnanci vo verejnej správe, kde je to veľmi pre nich výhodné, pretože pokiaľ ide do predčasného dôchodku, jednoducho nemáte právny nárok s ním ukončiť pracovný pomer, zostáva v pracovnom pomere. Je to veľmi veľký problém a skôr by som videl, že tie robotnícke kádre a robotnícke profesie, ktoré veľmi ťažko pracujú, sa vôbec tešia na dôchodok a na ten predčasný dôchodok, aby sa mohli konečne tej ťažkej práce zbaviť. Aspoň to je moja osobná skúsenosť a takúto si dajte aj do vášho štatistického portfólia, o ktorom hovoríte, pretože ja mám opačnú skúsenosť. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán poslanec Lipšic, ďakujem, že ste pomenovali niektoré problémy presne, lebo ja ako sporiteľ v druhom pilieri sa cítim poškodený zmenou nutnej doby sporenia. Zdôvodnenie, že 10 rokov je málo, aby niektorí mali dosť nasporené, je úplným nezmyslom a úplne zavádzajúce, lebo aj dnes tí, čo nemajú dosť nasporené, neznamená, že po 10 rokoch musia ísť do dôchodku, môžu ďalej sporiť. Čiže ak budú schopní po vašej novele títo ľudia ďalej pracovať, tak budú aj pred ňou, vy im ňou zdravie nedodáte. Naopak, je to snaha nedovoliť ľuďom, ktorí majú dosť nasporené, odísť do dôchodku po 10 rokoch, a tým vlastne snaha diskvalifikovať pre druhý pilier generáciu práve moju, čiže ľudí, ktorí majú po 48, 49 rokoch veku, ktorí tam vstúpili a vlastne týmto na nich útočíte.

 • Vážený pán kolega, poslanec za KDH Lipšic, ste ma vyzvali, aby som sa prihlásil s faktickou poznámkou, tak som tak urobil. Ja nie som vzdelaný v tom smere, aby som mohol na odbornej úrovni diskutovať o sociálnej problematike. Vy sa stávate tzv. všeodborník a môžete diskutovať aj o tryskových motoroch. Povedzte vášmu image makerovi (potlesk), ktorý vám poradil urobiť si prieskum vašej akceptovanosti v úlohe ministra, mimochodom, za niekoľko miliónov, že by mohol pribrzdiť, lebo vás pretvára na mentora až pedagóga, a to určite nechcete ani vy, ani KDH.

 • Ďakujem za slovo. Som presvedčený, že záujmom nás všetkých by malo byť, aby občan, ak odíde do dôchodku a už nebude môcť pracovať, aby bol finančne zabezpečený. Nie som odborníkom v tejto oblasti, ale ak občan musí zo zákona, poviem, povinne odovzdať peniaze správcovským spoločnostiam, a teda tie môžu s nimi voľne disponovať za účelom toho, aby tieto peniaze zhodnotili, ale nemusia už tomu občanovi garantovať žiaden výnos, je to zrejme asi nesprávne.

  Preto si myslím, že otvorenie druhého piliera má svoj význam, aby sa jednak prijali jasné pravidlá, aby občan, ktorý do toho vstúpil a možno nechcel, ale musel, aby sa mohol sám rozhodnúť, aby sa prijali aj pravidlá, napríklad v krajinách Európskej únie takéto správcovské spoločnosti musia garantovať nielen vložené peniaze, ale dokonca majú aj určené zo zákona, aké percento musia tomu občanovi garantovať. Zatiaľ u nás, bohužiaľ, legislatíva bola nastavená tak, že správcovské spoločnosti nemusia garantovať ani výnos a dokonca ani vložené peniaze.

  Sociálna poisťovňa si musí vytvoriť svoj rezervný fond pre prípad, ak by sa s takouto správcovskou spoločnosťou niečo stalo. Toto už nie je dobré, a preto ja budem hlasovať za zákon, ktorý pripravila pani ministerka. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Halecký.

 • Ďakujem, pán predseda. Chcel by som k vystúpeniu pána poslanca Lipšica povedať toľko, že som rád, že konštatoval, že zmeny v tejto novele skutočne prispievajú k väčšej sociálnej istote našich dôchodcov hlavne v tej skupine, ktorá by mohla byť postihnutá vládnym predložením tejto novely, a som rád, že aj v mnohých bodoch sa zhodujeme takisto aj s opozičnými závermi, ktoré prezentovali v predchádzajúcich mesiacoch. Takže predpokladám, že aj akceptácia tejto novely bude dlhodobejšia a stabilnejšia.

  Chcem ešte pripomenúť dosť kritizované zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa dotýkali práce zdravotníckych pracovníkov. Kritizujú ho jednak samotní zdravotnícki pracovníci, ale aj zamestnávatelia v zdravotníckych zariadeniach.

  Chcem zdôrazniť, že tie zmeny boli urobené preto, že museli byť urobené, tak ako to nariaďuje Európska únia a jej orgány, a že tie zmeny boli pre zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych zamestnávateľov výhodné, lebo o osem hodín majú navýšený počet nadčasov, čiže majú väčšiu flexibilitu pri zabezpečovaní zdravotníckych služieb. A takisto po tretie aj čas, ktorý zdravotnícki pracovníci mimo svojej povinnej pracovnej doby, teda v službách majú viacej zhodnotenú.

  Že to vytvára napätie, že je nedostatok finančných prostriedkov a nedostatok lekárov, to je pravda, ale samotné zásahy mali a prospeli, sekundárny zásah by mal nasledovať väčšia produkcia lekárov, lepšia stabilizácia ich.. (Prerušenie vystúpenia časomierou).

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Lipšic, ja si myslím, že by ste si trošku mali obnoviť vedomosti z oblasti geometrických tvarov. Ak by ste vo svojom vystúpení hovorili o lichobežníku, kde spodná základňa prispievateľov do dôchodkového systému je väčšia ako tí, ktorí poberajú dôchodok z tohto systému, tak myslím si, že je namieste hovoriť o lichobežníku, kde horná hrana je kratšia. Ak by ste chceli hovoriť o tom, že z dlhodobého hľadiska hrozí riziko, že sa ten lichobežník prevráti a vzhľadom na demografický vývoj bude viac poberateľov ako prispievateľov, nemám s tým absolútne žiaden problém. Ale hovoriť o pyramíde je absolútne neadekvátne, lebo pyramída má tvar trojuholníka.

  Druhá poznámka, pokiaľ ide o pyramídu. Pri pyramídovej hre alebo podstatou pyramídovej hry je to, že príjmy a značná časť tých príjmov smeruje na vrchol pyramídy, to znamená k jednej jedinej osobe. Ak tvrdíte, že princíp prvého dôchodkového piliera a súčasne dôchodkov, ktoré boli do roku 2004, tak treba povedať, že skúste potom dať návrh na potrestanie organizátora tejto pyramídovej hry, ktorým bol aj váš kolega poslanec Brocka v čase, keď bol ministrom práce a sociálnych vecí a v tom čase vôbec neplánoval zmeniť dôchodkový systém na dvojpilierový alebo viacpilierový.

 • Pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, vo svojom príspevku ste navrhli novelizáciu spoločnej správy, ktorá však nemôže byť novelizovaná.

  Vládny návrh neobsahuje článok, v ktorom by sa novelizoval zákon o vianočnom príspevku a nadviažem na svojho kolegu. Prirovnanie prvého dôchodkového piliera k pyramídovej hre je hrubým nepochopením. Ani formálna logika nemôže viesť k takýmto záverom. V prvom rade pri dôchodkovom poistení v prvom pilieri nemôžeme hovoriť o nejakej hre.

  Základným subjektom zodpovedajúcim za realizáciu a garantom je štát, ktorý je viazaný viacerými medzinárodnými dohovormi. Slovensko ratifikovalo nielen Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnych normách v sociálnom zabezpečení, ale aj Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o invalidných dávkach, o dávkach v starobnom veku a dávkach pozostalým a je viazaná treťou časťou druhého uvedeného dohovoru o starobných dôchodkoch. Takže nie je to adekvátne porovnanie a kolega vám ilustroval aj ten geometrický tvar, ktorý ste skutočne uviedli úplne zle. Ďakujem.

 • Pán poslanec Lipšic, nech sa páči.

 • Ďakujem. K pánu poslancovi Bobríkovi. Máte pravdu, že sú aj predčasní dôchodcovia, ktorí sú v štátnej službe. Moje otázka je, prečo potom ste nenavrhli zakázať súbeh len pre osoby, ktoré sú v štátnej alebo verejnej službe. To by malo logiku. Ale vy ste navrhli paušálny zákaz, ktorý bol absolútne hlúpy, absolútne hlúpy a týkal sa aj áno robotníckych profesií. Práve, keď odchádzajú na predčasný dôchodok preto, aby si v tých pár rokoch pred úplným dôchodkom mohli privyrobiť. Klesá im výkonnosť, majú už nižšiu mzdu, ale spolu s tým predčasným dôchodkom majú pomerne slušnejší príjem. A to ste chceli týmto ľuďom zakázať. A to bolo nesociálne.

  Pán poslanec Kovarčík, ten tu nie je, to je vizitka jeho odvahy, ale poviem len pár vecí. Ja sa vyjadrujem väčšinou k právnym otázkam ústavnoprávnym. Aj pri zdravotných poisťovniach. Čo ma zaráža, je, že vládna koalícia ani v ústavnoprávnom výbore, ani v pléne nemá absolútne záujem a asi ani argumenty vôbec reagovať na ústavnoprávne výhrady k návrhom, ktoré vládna koalícia dáva. A to, že sa pán poslanec Kovarčík nevyzná v dôchodkoch, ani nechce vyznať. No, tak to je vizitka, samozrejme, že jeho.

  K pánovi poslancovi Petrákovi. Pán poslanec, je to lichobežník, máte pravdu, ale je to systém pyramídovej hry. Aj nebankové subjekty bol lichobežník. Tam neprofitovala iba jedna osoba, nemáte pravdu, tam profitovali mnohí, ktorí prišli do systému pyramídovej hry skôr a ten systém pyramídovej hry, žiaľ, sa prejaví v budúcnosti aj v prvom pilieri, pretože práve tá základňa sa otočí presne tak. Čiže, aj keď to je lichobežník, tak ten princíp pyramídovej hry, žiaľ, zostáva zachovaný.

 • Ďakujem. Ako ďalší v rozprave vystúpi... O slovo požiadala pani spravodajkyňa, pán poslanec Petrák, poprosím vás. Nech sa páči, máte slovo, pani spravodajkyňa.

 • Vážené dámy, vážení páni, vypočula som si viacero príspevkov včera aj dnes a môžem povedať, že boli skoro podobné a dotýkali sa podobných problémov. Najviac predsa zarezonoval u mňa príspevok pána Brocku, ktorý sa vážne včera zamyslel nad čerpaním peňazí so Sociálnej poisťovne, ktorý si tiež myslí, že predčasní dôchodcovia neoprávnene čerpajú predčasné dôchodky, čím nepriamo uznal, že pôvodný návrh pani ministerky Tomanovej bol úplne správny a logický, lebo týmto ľuďom nevznikla sociálna udalosť, lebo nikdy neprišli o prácu.

  Včera som si dala aj otázku v súvislosti s tým, čo povedal dneska pán Lipšic, pán Kuruc aj pán Brocka včera o tom, či sporiť 10, alebo 15 rokov. Mám to všetko napísané v len ceruzke, takže dúfam, že to správne prečítam.

  Pán Brocka včera dokonca povedal, že stačí sporiť 5 rokov. Tak ja som dala vypočítať opatrovateľky, ktoré tak vehementne kritizujete pred médiami a vehementne rozprávate, ako im ubližujeme, ako ich diskriminujeme. My ich nediskriminujeme, kolegovia a kolegyne, my ich chránime a hovoríme im pravdu.

  Tak vám prečítam, koľko si nasporia tieto opatrovateľky. Ak opatrovateľka, ktorá má vymeriavací základ 8 100 korún, bude 9 % dávať mesačne do Sociálnej poisťovne do druhého piliera, za rok to bude 8 780 korún. Za 5 rokov, pravda, ďakujem, kýchli ste, na zdravie, za 5 rokov to bude 45-tisíc korún, čiže spočítajme si to, že za 10 rokov to bude 90-tisíc.

  Vážení páni a dámy z opozície, pýtam sa vás, kto predá tejto opatrovateľke rentu v druhom pilieri, ak dneska neviem, vôbec nevieme, aký produkt poisťovne budú ponúkať. A ja sa pýtam, ak vieme, že produkt renty bude rozdelený na 35 rokov, tak si to rozdeľte na 35 rokov. Čo tá opatrovateľka dostane z druhého piliera? Tak už konečne prestaňme tých ľudí klamať a povedzme im pravdu.

  Ja som si prepočítala ešte aj mamičky, aby to bolo úplné. Mamičky z 11-tisícového základu 9 % je 990 korún mesačne. Za 5 rokov je to 12-tisíc. Keď to zase prerátame, za 10 rokov je to 90-tisíc. A vy rozprávate, že stačí sporiť 10 rokov. Komu? Milionárom? Milionárom v tejto republike stačí sporiť 10 rokov? Z toho máte problém, aby títo ľudia neodišli do prvého piliera, pretože ich tam dvakrát zabezpečujeme a budú mať lepší dôchodok. Tak si to vypočítajte, majú za 10 rokov 90-tisíc. Pýtam sa. Kto im predá za 90-tisíc rentu a ešte k tomu príde euro?

  Ďalšiu vec chcem povedať. Budem citovať pána Dzurindu. Pozrite si zo SITY. Občania si nasporili priemerne v druhom pilieri 28-tisíc za tri roky. Tak si spočítajte, koľko je to za 10 rokov. Kto im predá za tieto peniaze rentu? Veď vy to sami rozprávate. Takže povedzme jasne mamičkám a opatrovateľkám, že skutočne my ich chránime, lenže ste našli niečo, čo znie sociálne, s čím môžete ľudí balamutiť, čím môžete ľudí poblázniť, že my bránime mamičkám, bránime opatrovateľkám. My im nebránime, my ich chránime. A vy to veľmi dobre viete, iba to dokážete perfektne mediálne otočiť. V tomto ste skutočne ste bravúrni. Ale občanov netreba klamať, pretože žijeme z ich daní, ako povedala pani Sárközy, nielen minister. Ale aj poslanec je služobník ľudu a je namieste, aby hovoril pravdu.

 • Zájdem ešte aj k invalidom, aby som odpovedala na tie veci, ktoré som rozprávala. Čo sa týka invalidov v tejto novele, komplexne ich riešime a dokonca ich chránime od ožobráčenia pri priznaní invalidných dôchodkov, ktoré by im vznikli nadobudnutím zákona, pani Radičová, č. 310/2006, ktorý v určitej časti nadobudne platnosť od 1. 1. 2007, kde invalidným dôchodcom zaniká nárok. Po dovŕšení dôchodkového veku nebudú mať nárok na invalidný dôchodok a starobný môže byť nižší ako invalidný, alebo by im vôbec nevznikol. My ponúkame v tejto novele systémové riešenie.

  A tu vidieť, vážení páni a dámy, vážené pani poslankyne, že pani Radičová je veľmi aktívna, čo musíme oceniť v podávaní návrhov, ale jasne vidieť z jej návrhov, že sú skutočne v rovine teoretickej a v rovine akademickej, v ktorej celý život pôsobila. Zatiaľ čo návrhy pani ministerky Tomanovej sú z roviny praktickej, lebo celý život prakticky pôsobila v sociálnej politike.

  Čo sa týka invalidov. Dôchodok im vypočítavame nie zo zníženej sumy, ale zo sumy, keď boli zdraví a v dôchodkovom veku si môžu vybrať vyšší dôchodok, a to buď, že budú poberať invalidný, alebo starobný.

  Vrátim sa aj k Sociálne poisťovni, ktorú toľko prepierate, že zožierame peniaze. Máte výborné vety a slová, ktoré viete, že zapôsobia na médiá. A ja sa vás pýtam, ja som si vytiahla správny fond od roku 1995 do roku 2006 Sociálnej poisťovne. Správny fond už predtým v roku 1997 napríklad mal 4 % . Čo to rozprávate, že my takto navyšujeme správny fond. Mal 3,5 % v roku 2001, 2002, 2003. Až v roku 2004 ste ho znížili na 3 %, vážení páni a dámy, a keďže my ho chceme dať na 4 %, tak nikto to nebude chápať, nikomu nekupujem rožky ani nič iné, ale jednoducho sa pripravujem na euro. A ja si myslím, že Sociálna poisťovňa je v takomto stave, že treba kúpiť softvér, hardvér a pripraviť sa tak, aby sme boli dôstojne pripravení na to, aby sme euro mohli prijať. A viete, že ho prijmeme, pretože dodržiavame všetky maastrichtské kritériá. A toto je celý dôvod, prečo v Sociálnej poisťovni navyšujeme percentá.

  Vrátim sa ešte aj k masívnej kampani vstupu do druhého piliera. Vážení páni a dámy, tá bola masívna, DSS-ky stála 600 miliónov. Ale masívna na masírovanie mozgov a nie na to, aby bola povedaná pravda.

  Neinformovali pravdivo týchto občanov a uvediem príklad zo života, ako sa pán Lipšic stále oháňa, aby sme chodili medzi ľudí. Ja teda medzi ľudí chodím, aj teraz som v nemocnici, pán Lipšic, a neviem, že teda, keby sme tam boli dvaja, ako by to bolo, koho by tí ľudia viacej oslovovali.

  Ale poviem vám jednu vec. Ľudia, takzvaní sprostredkovatelia starobného dôchodku sporenia boli ľudia, ktorí napríklad pôsobili v bankách, vo VÚB, robili pre GENERALI. Títo ľudia mi povedali, že oni ľudí skutočne informovali pravdivo. Pravdivo o tom, čo je a nie je, aj to, že nie je vhodné vstúpiť nad 50 rokov. Ale povedali mi, že ich prácu ničili ľudia, ktoré si DSS-ky vyškolili. Boli to nezamestnaní dôchodcovia. Ľudia, ktorým išlo iba o odmenu 3 500 korún za každú poistnú zmluvu. Ako sme počuli v médiách, boli ochotní práve tým chudákom, ktorí si nikdy nenasporia, dať aj tisíc korún, aby vstúpili do druhého piliera.

  Toto bola masáž a toto bola masívna kampaň, ktorá skutočne priviedla aj takýchto ľudí, ktorí v druhom pilieri vlastne by nemali byť, a preto je táto novela spravodlivá, pretože títo ľudia môžu vystúpiť, ale zároveň aj tí, ako pani Radičová povedala, že bola na dovolenke a nestihla vstúpiť, tak otvoríme teraz tú novelu, pani Radičová môže vstúpiť, my ju privítame v druhom pilieri, a tým aj potvrdí, že je tento druhý pilier veľmi správny.

  Takže by som chcela povedať, že môže aj vstúpiť, aj vystúpiť, ženy nad 50 rokov a tým, ktorým to nebude výhodné. A upozorňujem na to mamičky a dôchodcov a invalidných dôchodcov a takisto základ ústavy je dobrovoľnosť a demokracia a takisto mladí ľudia nebudú prinútení, ktorí idú prvýkrát do pracovného trhu, aby museli vstúpiť do druhého piliera.

  A nakoniec, pán Lipšic, viete, vy ste ma vyprovokovali k jednej veci. Vy tak s obľubou osočujete, pretože, ak už vám dochádzajú argumenty, tak osobne urážate, teda alebo osobne podsúvate nejaké veci. Pred chvíľou ste povedali pani ministerke, ak som rozumela správne, že pani ministerka by mala chodiť medzi ľudí, mala by chodiť do firiem, mala by navštevovať ľudí, aby teda vedela, čo sa deje.

  Pán Lipšic, ja sa s vami stavím o svoj poslanecký plat, prijmete túto ponuku? Vy sa stavte o svoj, že ho odovzdáme vdovám a sirotám a vypíšte za tri mesiace, kde ste vy boli navštíviť aké firmy, kde ste boli medzi ľuďmi a nech vypíše pani ministerka. Ak teda bude mať pani ministerka menej ľudí, ktorých navštívila, ako vy, ja svoj poslanecký plat odovzdám vdovám a sirotám. Ak budete mať menej vy, odovzdajte ho vy vdovám a sirotám. Tak, prosím vás, už prestaňte zavádzať. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami pán poslanec Frešo, Gibalová, Sárközy, Radičová, Sabolová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som vo viacerých bodoch zareagoval na predrečníčku pani poslankyňu.

  Prvý bod je ten, kde hovorila, ako si vypočítala, čo v druhom pilieri nasporia mamičky. No, pravda je taká, že nasporia za tri roky 40-tisíc korún. Ale, a teraz to dôležité, čo tam vždy zamlčia, nielen pani poslankyňa, ale aj pani ministerka, že keď sa sporí menej, to ešte neznamená, že ten človek dostane nižší dôchodok. Znamená to, že v pomere v tom čase, keď sporil, tak dostane z obidvoch pilierov, a v tom čase, kedy nesporil, dostane z prvého piliera. Takže možno trochu matematiky treba potom doplniť aj o tých 30, 40 rokov, ktoré tí sporitelia predtým sporili do prvého piliera, o ten dôchodok v žiadnom prípade neprídu.

  To ma vedie k druhej myšlienke, keď ste hovorili o príprave na euro a Sociálnu poisťovňu. No, prosím vás pekne, tak povedzte verejnosti, na základe akého tendra ste vybrali šéfa Sociálnej poisťovne? Lebo to, čo som si prečítal v médiách, jeho posledné dva rozhovory, to je zúfalé. To je zúfalé a ja vám ručím za to, že žiadna solídna personálna agentúra by ho neumiestnila na žiadnu vedúcu pozíciu v bankovníctve. Odporúčam vám prečítať si to a poradiť sa s expertmi.

  A k tej povinnosti vstupu do druhého piliera. No, ja si myslím, že keď majú ľudia povinnosť vstúpiť aj do prvého piliera, tak vie potom, keď druhým pilierom riešime demografickú krízu, tak tá povinnosť by tam mala byť aj do druhého piliera. Keď naozaj chcete tú dobrovoľnosť a istý druh vlastne voľnosti, tak potom navrhnite ako nepovinný vstup do prvého piliera, keď už o tom rozprávate. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Gibalová.

 • Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Vaľová, ja som si myslela, že takýto priebeh vašich vystúpení je len vo výbore, ale prenášate ho aj do tejto sály a ja naozaj veľmi protestujem. Mňa spôsob vášho vyjadrovania a reakcií uráža, a myslím, že nielen mňa. Neprotestujem len proti obsahu, ale aj proti forme, akým sa vyjadrujete a správate, ibaže by ste si mysleli, že vy ste kladivo a my všetci klince.

 • Teraz má slovo pani poslankyňa Klára Sárközy.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. No, dlho som rozmýšľala, či reagovať, pretože na pani poslankyňu je absolútne úplne zbytočné reagovať, pretože ešte by sme ju niekam pozdvihli. V jednom s ňou môžem súhlasiť. Treba hovoriť pravdu, pani poslankyňa. Sčasti to povedal pán poslanec Frešo. Bolo by dobré, keby ste si prezreli návrh zákona a keby ste si trošičku preštudovali, o čom je druhý pilier a nehovorili vždy o tom, že stačí sporiť 5 rokov, 10 rokov alebo 15 rokov, veď tí ľudia sú aj v prvom pilieri, kde sporia 20, 25 alebo iks rokov.

  A druhá moja poznámka je. My sme zo strany opozície vystupovali. Mali sme konkrétne otázky na pani ministerku alebo sme hovorili k meritu veci. Nikoho sme nepoučovali. To, že takýto spôsob vyjadrovania robíte jednak vo výbore, a jednak aj v pléne, to svedčí o tom, že určite chcete týmto získať tých voličov, ktorých viete získať. Sú to vaši voliči a je to vaša absolútne súkromná záležitosť. Ale myslím si, že tento tón do Národnej rady nepatrí.

 • Slovo má pani poslankyňa Radičová.

 • Pani poslankyňa Vaľová, ja vás prosím, aby ste sa pri vecných diskusiách pokúšali držať vecný tón. Neosočila som vás, nenapadla som vás, vy napriek tomu opakovane na pôde tohto parlamentu útočíte, osočujete. Chcem vás naozaj poprosiť, aby ste ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky zvážili spôsob svojho správania sa.

 • Slovo má pani poslankyňa Sabolová.

 • Vážená pani poslankyňa, je veľmi ťažko zareagovať na obsah vášho vystúpenia, pretože vystúpenie bolo bezobsažné. Vy len reagujete na to, čo sa vám momentálne poskladá, a to, čo si vy z toho uložíte v hlave.

  Vám veľmi prospel ešte dovčera pobyt medzi ľuďmi, tak ako ste spomenuli, že ste v nemocnici. Ja si myslím, že ste teraz v parlamente. Ja si myslím, že som v parlamente. Tak verím, že aj vy teraz ste v parlamente. Včera vám tento pobyt v nemocnici alebo možno medzi ľuďmi, kde boli iné vzťahy prospel a včera ste boli poslankyňou. Boli ste spravodajkyňou, nereagovali ste. Ale dnešný deň ste už totálne v „ráži“. Bol tu dva týždne pokoj, pretože takéto vystúpenia, pani poslankyňa, aké vy predvádzate, keď reagujete, keď vystupujete bezobsažne bez nejakého konkrétneho výstupu, také skutočne do tohto parlamentu nepatria.

  A poviem, vecne sa nedá reagovať, lebo sú to polopravdy, sú to vaše možno predstavy a neobhajujete ani názory pani ministerky a nevyjadrujete sa konkrétne ani ku konkrétnym pozmeňujúcim návrhom, ktoré tu v rozprave odzneli.

  Takže hovorím, bude lepšie, pani poslankyňa, keby ste vystupovali len vtedy, keď prídete s nejakým obsahom, ktorý sa bude dať aj pochopiť.

 • Teraz je napísaný pán poslanec Lipšic. Pán Lipšic, ja som vás nevidel, keď som...

 • Hlasy z pléna.

 • Áno? Zapnite mikrofón pánovi Lipšicovi.

 • Ja som nechcel, pani poslankyňa, na vás reagovať, ale vyzvali ste ma. Nechcel som reagovať preto, že som si vypočul aj včera rozpravu, kde ste reagovali na pani poslankyňu Sárközy tým, že ste jej zvonu prechyľovali priezvisko. Ja som vás už minule pred pár mesiacmi znovu hovoril, že aj my sme volali iných tak, ako nechceli, aby sme ich volali, ale to bolo v materskej škôlke. A sme už trošku ďalej, pani poslankyňa, a zdalo sa mi, že ste ma vtedy pochopili. Zdá sa mi, že ste to nepochopili dodnes.

  K vašej výzve na stávku. Ja by som ju rád prijal. Ale mám s tým dva problémy. Po prvé, mám negatívnu skúsenosť so stávkami s vašimi poslancami. Jednu som vyhral, ale, žiaľ, potom sa nič neudialo. Obráťte sa na pána predsedajúceho, on vám to potom vysvetlí.

  A druhý problém, ktorý s tým mám, je, že ministerstvo práce pomerne zrejme často disponuje falšovanými dokumentmi. Takže nerád by som, viete, stávka znamená, že si musíme dôverovať navzájom. Ja vám nedôverujem.

 • So stanoviskom k faktickým poznámkam pani poslankyňa Vaľová.

 • Pre tých, ktorí nerozumeli, pretože nebudem na každého individuálne. Pre tých, ktorí nerozumeli, tak nech pozorne počúvajú, čo som povedala. Vyjadrila som sa k dôchodcom, vyjadrila som sa k mamičkám, vyjadrila som sa k zákonu pani poslankyne Radičovej, vyjadrila som sa k Sociálnej poisťovni. Myslím si, že som sa vyjadrila k veľa vecným veciam. Tí, ktorí neporozumeli, môžem potom písomne odovzdať svoj prejav.

  Rozprávate, nie som si vedomá o nejakých urážkach. Pán Lipšic teraz pred chvíľou povedal, že teda falšuje ministerstvo veci. Ja, keď počúvam tie vaše, že ministerka je nekompetentná atď., väčšie urážky som v živote nepočula. Myslím si, že z mojich úst takéto urážky v živote nevyšli. A čo sa týka tých mamičiek. Zrazu začínate rozprávať, že tie mamičky sú poistené v prvom pilieri.

  Pán Frešo, pred chvíľou ste stále obracali tému, že ako dobre bude v druhom pilieri. Tak ja radšej vysvetlím občanom tie mamičky, ako budem reagovať na vaše tieto invektívy. Tak to poviem. V prvom pilieri si mamičky nasporia, dostanú dôchodok polovičný. V druhom pilieri budú mať nasporených 90-tisíc. Keď si budú chcieť kúpiť rentu, zistia, že túto rentu im nikto nepredá. Zrazu zistia, že tu majú iba 50 % dôchodku, príde euro a nebudú mať z čoho žiť. Takže požiadajú štát o hmotnú núdzu. Dnešná právna úprava je taká, že dávku v hmotnej núdzi dostanete len vtedy, ak nemáte na účtoch peniaze. A vy na účtoch peniaze máte.

 • Pán Frešo, poprosím, keby ste sa kontrolovali.

 • To znamená, že tie peniaze vám zostanú, zdedia ich vaše deti, ale vy zomriete chudobní, pretože dostanete polovičnú dávku. Veľmi dobre sa teraz opozičným poslancom opiera o to, že je aj prvý pilier. Do dneska ich nezaujímal. Ale my chceme skutočne vyvážiť dôchodkový systém a chceme vyvážiť tak prvý pilier, ako aj druhý. Lebo ľudia, ako správne pani Sárközy povedala, ktorí tu 45 rokov robili, majú právo na slušné dôchodky. To som chcela povedať a myslím si, že moje vystúpenia sú také, aké sú a ja nikoho nehodnotím, ako vystupuje, lebo mohli by sme povedať, že niekto vystupuje len s tým, čo prečíta, niekto sústavne uráža, ale myslím si, že každý sme taký, aký sme a ja...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem. Uplynul čas, pani spravodajkyňa. Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Petrák, pripraví sa pán poslanec Kvorka.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dneska rokujeme o zákone o sociálnom poistení a myslím si, že je to jeden zo základných zákonov, kde je principiálny spor medzi ľavicou a medzi pravicou.

  Mňa osobne veľmi prekvapuje dnešná účasť v sále pri prerokúvaní takto závažného zákona, kde zo strany našich pravicových kolegov je účasť počas toho rokovania 10, 12, 14 poslancov, teraz, ak to dobre počítam, tak je to niekde okolo dvadsiatky.

  Myslím si, že nie je dôležité hovoriť len o otázkach toho, ako chcete bojovať o princípy dôchodkovej reformy, ale je dôležité o tom aj vecne a odborne diskutovať, a myslím si, že pôda parlamentu je na to najvhodnejšia, lebo parlament v závere prijme aj nejaké rozhodnutia. Takže to je len také krátke entré k tejto téme.

  Vážené kolegyne, kolegovia, ja sa vyjadrím počas svojho vystúpenia len k niektorým problémom, pokiaľ ide o zákon o sociálnom poistení, a budem sa sústreďovať na druhý pilier a prvý pilier dôchodkového zabezpečenia.

  Začnem druhým pilierom dôchodkového zabezpečenia, lebo o tom vedieme v podstate principiálny spor. Spomeňme predpoklady a udržateľnosť ako jednu kategóriu, o ktorej by sme sa mohli zásadne baviť. Ja osobne si myslím, že chyba sa stala niekde na začiatku. Ja budem pri svojom vystúpení citovať viackrát zo správy, ktorú vypracoval Medzinárodný úrad práce a je to predbežné hodnotenie postupu dôchodkovej reformy na Slovensku.

  Ak dovolíte, zacitujem aj v tejto chvíli krátke dve vety z tohto materiálu, lebo myslím si, že všetci viete čítať a nebudem ten materiál čítať v širšom meradle. Citát.

  „Medzi osobami konzultovanými počas misie existuje zhoda, že reformnému procesu v období rokov 2003 až 2005 chýbala transparentnosť a úplné a podrobné tripartitné a dokonca aj celonárodné konzultácie. Reformný proces zlyhal vo vypracovaní scenára dlhodobého financovania dôchodkového systému ako celku,“ zdôrazňujem, „dôchodkového systému ako celku.“

  Jeden pozorovateľ sa vyjadril takto. „Vo financovaní verejného dôchodkového piliera sa objavila veľká diera a nikto nepovedal verejnosti, ako sa bude táto diera dať po čase zaplátať.“ Toto je podstata problému, ktorá vznikla pri zmene systému dôchodkov. A myslím si, že toto je vážny problém, o ktorom treba seriózne a vážne diskutovať.

  Ak sa bavíme o tom, či dôchodková reforma áno, alebo nie ako vždy a zopakujem, vždy poviem, že dôchodková reforma áno. Dôchodková reforma minimálne na dvoch, ak nie na troch alebo viacerých pilieroch, lebo podstatou takto postavenej dôchodkovej reformy je diverzifikácia rizika, a nie glorifikácia toho alebo onoho piliera dôchodkového zabezpečenia.

  Takže dôchodková reforma áno, princípy dôchodkovej reformy áno, ale musím konštatovať, že tak ako bola prevedená, spôsob prevedenia a nastavenie parametrov určite nie, lebo spôsob nastavenia parametrov spôsobuje problémy a bude spôsobovať problémy.

  Kolegyne, kolegovia, zaznelo tu viackrát, a je to znovu jeden z principiálnych problémov, ktorý sa veľmi často diskutuje na verejnosti, a je to princíp dedenia v druhom pilieri.

  Ja si pomôžem opätovne slovami, ktoré tu predniesla, myslím na minulej schôdzi aj pani poslankyňa Radičová. Dúfam, že sa nedotknem, ak budem opätovne citovať, že v prípade, ak osoba, ktorá si sporí na dôchodkový pilier, zoberie jeden dôchodok, nebudú dedičia dediť nič. Toto je podstata problému, ktorý tu je. A ja sa opätovne budem snažiť upozorňovať na tento problém, že spôsob reklamy, ktorá bola použitá pri prechode na nový dôchodkový systém, bol zavádzajúci.

  Ja som sa rozprával s desiatkami aj vzdelaných, vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí podľahli tejto reklame a ktorí vstúpili do druhého piliera predovšetkým z dôvodu toho, že budú ich potomkovia dediť. Ale pravda o dedení v druhom dôchodkovom pilieri je taká, že nasledovníci budú dediť iba v jednom jedinom prípade, a to, no, sú tie prípady dva a možno viac, ale predovšetkým budú dediť vtedy, ak ten, kto sporí na dôchodok, zomrie skôr, ako zoberie prvý dôchodok. V prípade, že si kúpi za nasporené peniaze anuitu a bude mu vyplácaný dôchodok, jednoducho prostriedky, za ktoré si nakúpil dôchodok, prepadnú v prospech toho, kto mu bude vyplácať tento dôchodok. Toto je celá pravda o druhom pilieri dôchodkového poistenia, toto je podstata toho, čo ste nezodpovedne a nedostatočne vysvetlili obyvateľom Slovenska a myslím si, že o tomto sa sporíme celú dobu.

  Kolegyne, kolegovia, pokiaľ ide o výšku nasporených prostriedkov. Ja som si dal tú námahu a preklikal som si viacero internetových stránok. Spomeniem Asociáciu dôchodkových správcovských spoločností, kde v sekcii môj dôchodok sú uvedené základné premisy, ako bude vyzerať dôchodok z prvého piliera, ako bude vyzerať dôchodok z druhého piliera a sú tu uvedené aj niektoré príklady.

  Ja skúsim zacitovať z týchto príkladov. Ak vstúpi do dôchodkového systému osoba, ktorá bude sporiť 10 rokov, bude poberať dôchodok z druhého piliera vo výške 2 039 korún mesačne. Ja sa pýtam, ako tvorcovia tejto dôchodkovej kalkulačky sa dopracovali k tomuto číslu a dovoľujem si toto číslo jednoznačne spochybniť. Urobil som si úplne jednoduchý výpočet, o akú osobu ide. Základné vstupy. Doba odchodu do dôchodku 62 rokov. Priemerný vek dožitia u mužov zhruba 70 rokov, priemerný vek dožitia u žien zhruba 78 rokov, to znamená, priemerný muž bude poberať dôchodok 8 rokov, priemerná žena bude poberať dôchodok 16 rokov.

  Teraz, ak si zoberiem údaje, ktoré sú uvedené na tejto internetovej stránke, vychádzajú z toho, že poberanie dôchodku bude 16-ročné. Prepočet. Ak si bude niekto sporiť z 12-tisícového platu a prepočítam to na 8-ročné poberanie dôchodku, tak sa dostanem k sume 2 253 korún, a to v prípade, že uvažujem s 5-percentným medziročným zhodnotením nasporených prostriedkov a že uvažujem pri tých výpočtoch aj zhruba s dvojročným nárastom cien. Uvažujem pri tomto výpočte so 6-percentným medziročným rastom priemernej mzdy na Slovensku, aby aj ten, ktorý sporí, predpokladám, že sa mu bude zvyšovať mzda.

  Ak sa to bude týkať ženy, a to je tých 16 rokov, a to je to, čo je to porovnateľné číslo, tak v prípade ženy mne osobne vychádza suma, ktorú by poberala v takomto prípade 1 126 korún, a nie 2 039 korún. Toto je pravda, o ktorej hovorme, a pritom tu nemáme ešte zdokumentované ďalšie riziká, ktoré sú v dôchodkovej reforme, a to je, za aké peniaze sa budú nakupovať, aké budú náklady pri odkupovaní a poskytovaní dôchodkov.

  To sú problémy, o ktorých treba úplne vážne a zodpovedne hovoriť a treba hovoriť ľuďom celú pravdu a nielen to, čo nám v danej chvíli vyhovuje.

  Kolegyne, kolegovia, dobrovoľnosť. No, ja sa pýtam, ak ste demokrati, a myslím si, že väčšina z vás sa považuje za demokratov, aké máte problémy s tým, aby bol dobrovoľný vstup a aj dobrovoľný výstup z druhého piliera? Do druhého piliera. Aký máte problém? Ak dneska tvrdíte, a tie slová tu zaznievajú opakovane, tak dajme dobrovoľnosť vstupu do dôchodkového systému ako takého, teda aj do prvého piliera.

  Ja si osobne myslím, že to je absolútne nezodpovedný krok, ktorý by sa urobil, lebo našou povinnosťou, a to si myslím, že je sociálnodemokratická téza, je zabezpečiť ľuďom príjmy aj v starobe a druhá vec, ak by nepoberali dôchodok z prvého alebo z druhého piliera, tak v tom prípade ich musíme jednoducho zaradiť do sociálnej siete a budeme to znášať my všetci zo svojich daní.

  To znamená, to je naša téza a jednoducho za túto tézu sa vždy budeme biť a jednoducho si myslím, že ten návrh, ktorý vy dávate, aby ľudia neboli zaradení vôbec do dôchodkového systému, je téza absolútne nezodpovedná, nepatrí do Európy a nepatrí do spoločnosti, ktorá sa nazýva civilizovaná.

  Myslím si, že pokiaľ ide o druhý pilier, zásadné boje zvedieme v prípade, keď budeme prerokovávať petíciu.

  Myslím si, že v tejto chvíli by som trošku prešiel k otázkam prvého piliera. Ja osobne by som chcel oceniť vystupovanie predovšetkým pána poslanca Brocku včera, ale ja, naopak, oceňujem aj vystupovanie pani poslankyne Radičovej, ktorá sa počas svojich vystupovaní drží vo vecnej rovine.

  Čo ma osobne trošku mrzí pri rokovaní na tejto schôdzi, že 11, myslím, že 12 návrhov hovorí o tom, ako sa vypúšťajú novelizačné body a ten jeden hovorí aj o tom, ktorý som si dovolil citovať pri mojej faktickej poznámke, že sú aj reálne problémy v zákone o sociálnom poistení, ktoré treba meniť a ktoré treba naprávať. Ja osobne si myslím, že tých problémov je tam podstatne viacej ako ten jeden a že ak by som hodnotil pomer pozmeňujúcich návrhov, tak to mohlo byť minimálne 6 na 6. Ale to je môj osobný pocit, o ktorom sa dá určite polemizovať.

  Ja osobne by som chcel povedať ešte jednu vec, že vystupovanie pani poslankyne Radičovej hodnotím kladne predovšetkým v predchádzajúcom období, lebo pani poslankyňu považujem za, nazvime to, Dubčeka Dzurindovej vlády, lebo predovšetkým svojím prístupom ku zmenám dôchodkového systému a sociálneho zabezpečenia sa snažila vtesnať do politiky Dzurindovej vlády aj politiku s ľudskou tvárou a toto je to porovnanie a myslím si, že my sociálni demokrati k Dubčekovským tradíciám máme blízko.

  Kolegyne, kolegovia, dôchodkový systém sa musí vnímať, a podotknem, musí byť jednoznačne vnímaný ako celok. Nedá sa odtrhnúť prvý pilier, nedá sa odrhnúť druhý pilier, ale musí to byť vnímané v jednom komplexe. Ak dneska existujú problémy, a tu spomeniem na slová pána poslanca Kužmu, ktoré pred chvíľočkou odzneli vo faktickej poznámke, ktorý tvrdil, že dneska sú ideálne podmienky pre vyplácanie dôchodkov z prvého piliera. A ja sa vás pýtam. A v čom sú ideálne? V hospodárskom raste? Áno, hospodársky rast znamená určitý prílev financií do ekonomiky, ale treba povedať, že financie v dôchodkovom pilieri nie sú závislé až tak od hospodárskeho rastu, ale od rastu miezd, ktorý je úzko spojený s hospodárskym rastom, ale sú závislé od rastu miezd. Áno, v tomto sú dneska dobré východiskové predpoklady.

  Ale je tu jedno vážne negatívum, o ktorom zabúdate hovoriť. Vy ste z prvého piliera zobrali 9 %, to znamená u značnej časti sporiteľov podstatnú časť sumy, ktorá tiekla do prvého piliera a jednoducho tie peniaze tam v tejto chvíli chýbajú. Týmto, a nazvem to a nebojím sa povedať, nezodpovedným krokom ste jednoducho dostali prvý pilier do problémov.

  A ja si dovolím opätovne citovať z dôvodovej správy a budem to citovať pri každej príležitosti, keď hovoríte o tom, ako zodpovedne ste pripravovali dôchodkovú reformu a teraz citujem. „Zavedenie kapitalizačného piliera spôsobí v prvých dvoch rokoch po zavedení reformy len mierny deficit Sociálnej poisťovne. Jej hospodárenie však bude v ďalšom období vyrovnané a do deficitného sa dostane opäť až okolo roku 2015.“

  Aké boli predpoklady pri zostavovaní podkladov dôchodkovej reformy? Pani poslankyňa Radičová dneska vymenovala rad materiálov, ktoré mali dokumentovať, ako dobre bola pripravená analýza a že východiská, ktoré sa pripravovali, vychádzali z analytických krokov a neboli strelené od boku. No, ak výsledkami analýzy je toto tvrdenie, ktoré je uvedené v dôchodkovej správe, tak si dovolím o týchto analýzach pochybovať. Ak výsledky tých analýz sú iné, tak si dovolím pochybovať o tom, ako bola pripravená táto dôchodková reforma. Čiže o tomto sa treba jednoznačne zhovárať a treba to jednoznačne pomenovať.

  Ďalšia premisa, ktorá spôsobuje problémy a hovoríme o tom všetci otvorene, či už ide o ľavicu, alebo o pravicu. „Vláda disponuje značnou rezervou v Národnej banke Slovenska, ktorá je určená na financovanie deficitov v priebežnom systéme. Ich výška je postačujúca na prefinancovanie transformačných nákladov zavedenia kapitalizačného systému.“

  Páni a dámy, ja, ak čítam, ak rozumiem tomu, čo čítam, tak je tu napísané, že tá rezerva postačuje na financovanie celých transformačných nákladov. Ale ak dneska tvrdíme, že v prvom štvrťroku 2009 nám tieto financie dôjdu, tak sa spýtam, ako bola postavená táto dôchodková reforma? No, jednoduchá odpoveď asi je: asi nezodpovedne.

  Ak by som sa dotkol zodpovednosti vládnej garnitúry a výšky dôchodkov. My osobne, teda ja osobne a myslím si, že aj celá vláda, o pani ministerke určite nepochybujem, má na zreteli aj výšku dôchodkov poberateľov z prvého piliera. To sú tí, ktorí sú najviac postihnutí týmto obdobím. Špeciálne spomeniem kategóriu starodôchodcov.

  Ak som si pozeral čísla, ktoré hovoria o indexe rastu miezd a o indexe rastu dôchodkov, nožnice sa nám stále otvárajú. Či chceme, alebo nechceme, nožnice sa nám otvárajú. Index rastu miezd je rýchlejší, ako je index rastu dôchodkov. To znamená, ak tento vývoj pôjde nejaké ďalšie obdobie, tak dôchodcovia sa dostanú do úplne nezávideniahodnej situácie.

  A opýtam sa opätovne troška inak. Aký bol dôvod zavedenia reformy dôchodkového systému, aby sa zvýšila miera náhrady, aby sa neotvárali nožnice medzi príjmami dôchodcov a príjmami zarábajúcich osôb. Toto je podstata reformy dôchodkového systému, ktorá sa aj v súčasnosti nenapĺňa.

  A tu si kladiem otázku možno trošku inak. Ako by mala byť postavená dôchodková reforma v oblasti prvého piliera? Nemala by tu byť postavená otázka valorizácie troška inak? Otázka valorizácie je dneska nastavená, že valorizačné percento sa skladá z dvoch častí, z rastu príjmov a zjednodušene z inflácie, ktoré sa sčítajú, podelí sa dvomi a o to sa zvyšujú dôchodky. Ak by to malo byť spravodlivé voči starodôchodcom a voči tým, ktorí poberajú dôchodok z prvého piliera, tak by to bolo spravodlivé, že sa bude brať vyššia z týchto dvoch hodnôt. A toto si myslím, že by mohlo alebo malo byť cieľom nás všetkých, aby sa dôchodcovia nedostávali na okraj spoločnosti. Oni si to nezavinili. Oni neboli horší. Mnohí 45 rokov aj viacej poctivo pracovali a jedinou ich tragédiou je to, že v nesprávnej dobe išli do dôchodku a my ich za ich starobu strestáme namiesto toho, aby sme im ju spríjemňovali. Toto je problém, ktorý treba riešiť.

 • Dámy a páni, tých problémov, o ktorých by sa dalo hovoriť, je, samozrejme, podstatne viacej. Ja spomeniem už len transformačné náklady. Dneska tvrdíte, že je dostatočný rast ekonomiky na to, aby sa pokryli transformačné náklady dôchodkovej reformy. Áno. Tvrdenie, ktoré je čiastočne akceptovateľné, ale myslím si, že je aj neakceptovateľné. Ja poviem, z akého dôvodu.

  Modernizačný dlh, ktorý je v tejto spoločnosti, je obrovský. Infraštruktúra cestná, infraštruktúra vo všeobecnosti na území Slovenska v otrasnom stave. Stav zdravotníctva žalostný, je poddimenzovaný. Áno, môžeme sa sporiť o tom, či je problémom zdravotníctva nedostatok peňazí, alebo potrebuje aj systémové zmeny. Potrebuje aj systémové zmeny, ale je to predovšetkým z hľadiska nedostatku financií. Ale tu zase buďme úprimní. Ak hovoríme o nedostatku financií, to nie je problém, ktorý spôsobila Ficova vláda. Nedostatok financií v zdravotníctve, tu trošku odbočím, je spôsobený tým, aj tým, že štát za svojich poistencov dlhodobo platí menej, ako platiť mal. A toto robila Dzurindova vláda celých 8 rokov. Aj Mečiarove vlády, nehovorím, že nie.

 • Reakcie v sále.

 • Ale je to vec, ktorú treba v každom prípade...

 • Chápem emotívne vypätia, poprosím zdržať sa s faktickými poznámkami, prípadne potom reagovať.

 • V každom prípade je to pravda. Vy tvrdíte, že aj Ficova vláda nezmenila tento pomer. Ale veď vy ste nám aj dôchodkovou reformou zviazali ruky. Veď vy ste nám pripravili dieru v Sociálnej poisťovni, kde musíme dávať vyše 20 miliárd korún ročne a jednoducho nemôžu ísť tie prostriedky do zdravotníctva. Toto je dôsledok vašej nezodpovednej politiky pri kreovaní podmienok a parametrov druhého dôchodkového piliera. Toto je dôsledok vašej nezodpovednej politiky, nad ktorou teraz len nechápavo krútite hlavami.

 • Dámy a páni, tých vecí, o ktorých by sa dalo hovoriť, je podstatne viacej. Ja chcem povedať na záver iba jednu jedinú vec. Dôchodková reforma a zákon o sociálnom poistení má určite značnú dávku politika v sebe, lebo je to spor ľavice a pravice. Ale je to predovšetkým odborný problém. Ja vás poprosím, aby sme na pôde parlamentu našli priestor a zhodu na to, aby sa tu konali odborné diskusie.

  Podľa môjho názoru dôchodková reforma nemôže byť reformou, ktorú prijme jedna vládna garnitúra, ale musí byť konsenzuálnou zhodou väčšiny, ak nie všetkých politických strán, ktoré sedia v parlamente. Inak tu hrozí riziko, že sa bude s každou zmenou vládnej garnitúry zásadne meniť a toto nie je na prospech obyvateľov Slovenska. K takémuto prístupu vás v tejto chvíli vyzývam. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami sa hlásia poslanci Kužma, Mikloš, Halecký, Vaľová, Brocka, Sárközy Klára, Frešo Pavol, Záhumenský Marian. Ďakujem, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Kužma.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega, nehovorili ste pravdu a zavádzali ste ľudí, keď ste hovorili o dedení, lebo časť peňazí, a môže to byť aj väčšia časť peňazí, sa dá zdediť, aj keď dotyčný umrie po tom, čo si nechal vyplácať. Prosím vás pekne, naštudujte si to, zistíte to, že je to tak. Takže nezavádzajte.

  Hovoríte dobrovoľnosť nie je v prvom pilieri, lebo nehovoríme o demokracii, lebo musíme myslieť na súčasných dôchodcov. Áno, rovnako nemôže byť dobrovoľnosť v druhom pilieri, lebo musíme myslieť na budúcich dôchodcov. Rozdiel medzi nami a vami je v tom, že vy myslíte s perspektívou 5 rokov, čo ste mi aj v zákulisí potvrdili, a nie s perspektívou dlhodobou, ako sme rozmýšľali my.

  A ešte jednu vec poviem. My sme vám povedali, a vy ste to aj pripustili, kde sú peniaze a ako sa dá sanovať Sociálna poisťovňa v súčasnosti, aj tie zdroje ste museli pripustiť. Ale vôbec vy o tom nehovoríte, ako to bude s dôchodkami, keď tieto zdroje vyschnú alebo podstatne sa znížia a vy musíte pripustiť, že raz tie peniaze, ktoré sme vám nechali, nebudú, vy musíte pripustiť, že konjunktúra, ktorá je aj vďaka hospodárskej politike predošlej vlády, nemusí byť večná a môže byť ovplyvnená aj zahraničným vývojom, kde nám môžu klesnúť odvody z titulu vyššej nezamestnanosti, môžu nám klesnúť daňové výnosy z dôvodu, že bude hospodárska kríza, čiže všetky tie tri zdroje, ktoré dneska pripúšťate, že sú na sanovanie, a potom skutočne nastanú problémy, keď vy za ideálnych podmienok nie ste schopní vygazdovať, tak nebudete schopní určite vygazdovať potom.

 • Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Mikloš.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrák, vy ste sa, čo sa týka formy, pokúsili o veľmi vecný prejav na rozdiel napríklad od pani poslankyne Vaľovej, ale musím povedať, že z hľadiska obsahu, ktorý ste hovorili, ste neuveriteľne zavádzali. Neuveriteľne ste zavádzali. Ak ste sa niekde dočítali, že my sme mali tvrdiť, že transformačné náklady celé sú pokryté tým, čo je odložené, tak ste sa dočítali veľmi zle a neviem, čo ste čítali. My sme opakovane v každom štátnom rozpočte, v každom konvergenčnom programe tvrdili, že tie peniaze slúžia len počas prvých rokov na krytie transformačných nákladov.

  Ale čo sa týka transformačných nákladov. V skutočnosti nejde o transformačné náklady kapitalizačného piliera. V skutočnosti ide o transformačné náklady riešenia neudržateľnosti prvého piliera. To si, prosím vás, konečne uvedomte a v každej jednej krajine musia byť tieto náklady kryté. A v žiadnej krajine nemôžu byť kryté inak ako peniazmi v konečnom dôsledku daňových poplatníkov, teda z verejných zdrojov. Ale faktom je, že nárast ľudí, ktorí sa prihlásili do druhého piliera, bol o trochu väčší, ako sme predpokladali, a preto tie peniaze budú vyčerpané skôr. To je fakt, ale bolo to v rámci intervalov, ktoré sme dali, nie v tom strednom intervale, ale skôr v tom vyššom. Nie je to také dramatické. Za tri roky 2006, 2007, 2008 je to asi o 8 miliárd korún viac, ale zároveň je pravdou, že vyšší rast ekonomiky je omnoho vyšší oproti predpokladom, s akými sme rátali. Čiže máte to nielen vykryté, ale ešte navyše vykryté tým, že rast ekonomiky je oveľa väčší.

  A keď hovoríte, že máme modernizačný dlh a máme nízke dôchodky. Áno, máme modernizačný dlh a nízke dôchodky, ale nie kvôli dôchodkovej reforme, nie kvôli reformám, kvôli desaťročiam komunizmu, ktoré zdevastovali krajinu, tak ako ju zdevastovali, a kedy ju devastovali strany, v ktorých aj vy ste minimálne v tej nástupníckej strane boli aktívnym členom.

 • Teraz má slovo pani poslankyňa Vaľová. Pán poslanec Halecký, pardon. Zapnite pána poslanca Haleckého.

 • Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Ja by som chcel zdôrazniť, že touto novelou sa dôchodkový systém stáva z funkčnej a obsahovej stránky spravodlivejší. Avšak bude žiaduce v ďalšom období, aby aj finančne a možnože aj právne bol stabilnejší. Takže to je úloha do budúcnosti.

  Chcem zdôrazniť hlavne prvok, o ktorom sa tu hovorilo. To je dobrovoľnosť vstupu, ale aj výstupu, dobrovoľnosť vstupu pre všetkých mladých. To znamená, že je to jeden z výrazných demokratických momentov, že každý sa môže sám rozhodnúť, v ktorom pilieri bude poistený a v ktorom je si ochotný sporiť alebo byť poistený na svoj dôchodok. Považujem to za významnú vec a predpokladám, že náležite to bude aj ocenené.

  Vidíte, že sme dokázali odstrániť aj disproporcie tých, ktorým sporiť v druhom pilieri nie je výhodné a dali sme im šancu, aby mohli svoje rozhodnutie prehodnotiť a správne sa rozhodnúť. To isté aj tí, čo sú v prvom pilieri a si prepočítajú, že je výhodné pre nich byť v druhom pilieri, tiež majú šancu svoje rozhodnutie zmeniť.

  Myslím si, že aj pre predčasných dôchodcov, aj pre matky na materskej dovolenke, ale aj pre opatrovateľov zdravotne postihnutých je to príspevok k tomu, že ich dôchodkové zabezpečenie bude na vyššej úrovni. Ďakujem.

 • Teraz má slovo pani poslankyňa Vaľová.

 • Ja by som chcela pána Petráka podporiť. Myslím si, že vystihol mnoho správnych momentov a bodov a podporila by som ho takým odborným názorom, pretože som sa zúčastnila na Svetovom fóre dôchodkového zabezpečenia, kde pán Cicho, riaditeľ sociálnych istôt Medzinárodnej organizácie práce na argumenty, môžem povedať, opozície na sanovanie prvého piliera možno použiť zdroje z ekonomického rastu, majú odborné protiargumenty zo Svetového fóra. Neexistuje priama úmera medzi ekonomickým rastom a jeho automatickým vplyvom na dôstojnú úroveň dôchodkových systémov. Dokonca poznamenal, že takýto automat, kto vynájde na svete, tak dostane Nobelovu cenu. Tak si myslím, že ani na Slovensku taký automat neexistuje a nemôžeme to spájať. To by som chcela povedať. Takže myslím si, že určite v tomto bode pán Petrák veľmi správne argumentoval. Ďakujem.

 • Rozmýšľam, odkiaľ začať. Pán kolega Petrák, mali ste zaujímavé vystúpenie a rád by som s vami aj dlhšie polemizoval, v dvoch minútach sa to asi nebude dať vyčerpávajúco.

  Začnem odzadu. Vy sa svojimi názormi aj návrhmi – vláda – vracia k posilňovaniu priebežného systému financovania. K posilňovaniu priebežného systému financovania dôchodkov. Priebežný systém financovania, keď nebola dôchodková reforma, a za vás to určite tak bude, že bude plne závislý od toho, čo robí vláda, ako sa správa vláda. A môžem vám garantovať, že si to myslia aj občania bez toho, aby mali na to vysoké matematické či ekonomické vzdelanie, že občania viac dôverujú súkromným bankám ako vládam. To je jedno k akejkoľvek vláde. Veď to vidieť na príklade, že svoje úspory, ak občania majú, tak ich majú v súkromných bankách. Jednoducho svoje úspory by nezverili žiadnej vláde ani takej, ktorá možno po vás príde, ani tej predchádzajúcej z jednoduchého dôvodu, že to je veľmi ovplyvniteľné práve politickými záujmami tých, ktorí sú pri moci.

  O transformačných nákladoch tu už kolega Mikloš povedal. Tie budú 500, možno 700 miliárd, nie 50 alebo 100 miliárd. My sme len to urobili, že my sme ten dlh, ktorý v dôchodkovom systéme je, my sme ho zviditeľnili. My teraz môžeme a môžete si to krásne vyrátať, ak vám jeden rok chýba 20 miliárd, tak za 20 rokov vám bude chýbať 400 miliárd. Áno. Ale to neznamená, že ich niekto defraudoval. Veď tie peniaze zostali v dôchodkovom systéme, len my sme sa jednoducho zmierili s tým, že sa nerodia deti, že jednoducho sa zmenil zásadne spôsob života ľudí.

 • Čas uplynul, pán poslanec. Slovo má pani poslankyňa Klára Sárközy.

 • Ďakujem za slovo. Pán poslanec, musím vyzdvihnúť vaše slušné vystupovanie. Zo strany poslancov SMER-u treba oceniť, no, s tým obsahom už som nebola až taká spokojná. Vy ste v jednej vete hovorili, že aký je pre vás dôležitý prvý pilier a tí súčasní dôchodcovia, ale druhou vetou ste hovorili o valorizácii. No, treba to dať na pravú mieru. Valorizáciu dôchodkov zaviedla minulá vláda do zákona, pretože dovtedy sa tu vždy licitovalo, kto dá viac. Šťastie mal ten, kto vystupoval posledný. Ale teraz v súčasnosti prebieha švajčiarsky model valorizácie. To znamená, že sa spočítava rast reálnych miezd, inflácia, vydelí sa a je aritmetický priemer. No, ale to, čo ste povedali, vy ste proti valorizácii, určite aspoň z vášho vyjadrenia, no tak ale takýto hospodársky rast, aký je teraz na Slovensku, už tak skoro nebude. Tak nastavte tú valorizáciu. Inak ja čakám tú vládu, ktorá bude mať ochotu to nastaviť.

  A k tomu dedeniu. To už sčasti zodpovedal pán poslanec Mikloš. No, keď to nie je vyriešené, ja som v tejto novele nikde nevidela, že by ste to chceli riešiť. Tak keď treba riešiť, tak toto bolo treba. Ale moja otázka je, ako sa dedia dôchodky z prvého piliera zo Sociálnej poisťovne, keď napríklad táto štedrá vláda, ktorá robí pre ľud tejto krajiny všetko, napríklad nechce tým, ktorí dostávajú pozostalostné dôchodky dať ani vianočný príspevok. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. No, zareagoval by som na tú otázku dobrovoľnosti, ktorú začal pán poslanec Petrák. Na to, že prečo dobrovoľnosť nepodporujeme, máme dva dobré dôvody.

  Prvý je ten, že systémovo sme chceli mať dvojpilierový dôchodkový systém a vtedy naozaj, keď ľudia sú povinní vstúpiť do prvého, no, tak nech sú povinní vstúpiť aj do druhého. A ja, naopak, by som odpovedal tým, že v petícii, keď sme zbierali tie tisíce podpisov, mnohí ľudia sa ma pýtali, prečo nemôžu vstúpiť len do druhého. Takisto som im hovoril, že áno, treba mať dvojpilierový, je to stabilnejšie.

  Druhý dôvod je dôvod, ktorý vyplýva priamo z vašej vlády, priamo, by som povedal, zo správania vášho pána premiéra. Váš pán premiér je ten, kto tu klame o bezpečnosti úspor. Váš pán premiér je ten, koho usvedčili z toho, že klame, a usvedčil ho nie hocikto, ale priamo guvernér Národnej banky Slovensky, a váš pán premiér je ten, kto ženie ľudí von z druhého piliera. Inými slovami. Vôbec sa nesnaží vytvárať nejaké férové prostredie, v ktorom si ľudia vyberú, to, samozrejme, hrubá dezilúzia na človeka príde, keď vy poviete, že vlastne ide o akúsi demokraciu. No nie, nejde o demokraciu, ide o vyhnanie tých ľudí z toho druhého piliera a dlhodobé úsilie k tomu smeruje.

  Nedá mi nespomenúť si na to, keď ste hovorili, že dlhodobo je tu podinvestovaná na Slovensku, vyberali ste stav ciest a inej infraštruktúry.

  Pán Petrák, ale to sa mi zdá, že tu plačete na nesprávnom hrobe, lebo to by ste sa mali pozrieť do histórie vlastnej strany a ich predchodkýň, nakoľko 40 rokov komunizmu urobilo takú hlbokú infraštrukturálnu dieru, že aj štát, ktorý bol vybombardovaný, zničený, ako bolo Nemecko, nás ďaleko, ďaleko predbehlo. To padá na vrub naozaj toho, že 40 rokov sa tu robila politika, kde sa prejedala budúcnosť. A obávam sa, že tento návrh je veľmi, veľmi podobný.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem poďakovať pánovi poslancovi Petrákovi. Skutočne si myslím, že veľmi precízne zdôvodnil, kde sú riziká druhého kapitalizačného piliera. A treba povedať, že predchádzajúca vláda pri zavádzaní piliera nezanechala zdroje napriek tomu, že sprivatizovala všetky strategické energetické monopoly. Z celej privatizácie vyčlenila nejakých 60 miliárd korún, pritom na náklady na transformáciu dôchodkového systému treba až 500 miliárd korún, zvyšok budú musieť zaplatiť ľudia zo svojich daní. Ale jeho názor vlastne potvrdzuje a dovolím si odcitovať Josepha Stiglitza, nositeľa Nobelovej ceny. Americký ekonóm, ako sa vyjadruje o privatizácii penzií v Amerike. Citujem:

  „V dôsledku zvýšeného rizika je možné, že o štyridsať rokov zrazu mnohí ľudia zistia, že im nasporené peniaze na dôchodok jednoducho nestačia. Ak budú medzi dôsledkami privatizácie zvýšené transakčné náklady, zhoršená solventnosť systému, zvýšené rozpočtové deficity, znížené dôchodky a menšia istota pre dôchodcov, prečo sa na ňu tak tlačí. Jedným z dôvodov je, že finančné trhy majú veľký záujem si zo spomínaných transakčných nákladov niečo pre seba ukrojiť. To je asi ten dôvod. A americký dôchodkový systém zaznamenal úspech pri znižovaní chudoby vďaka tomu, že chudobní z neho dostávajú o niečo viac, ako prispeli, a bohatší zase o niečo menej, ako doňho vložili.“

  To znamená, že mnohí ľudia, ktorí do druhého piliera vstúpili a nebolo im jasne napočítané, hlavne tí, ktorí majú nižšie ako mediánové mzdy. Ak by im bolo napočítané, ako bude vyzerať ich dôchodok po 20 rokoch sporenia, určite by si to asi rozmysleli a do tohto systému nevstúpili. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. Pán kolega, vy ste začali tak pekne. Dôchodková reforma áno. Viacpilierové zabezpečenie na dôchodku áno. Ako sme to urobili my, to je zle. No a očakával som, že poviete, keď vy ste to urobili takto, my to urobíme takto a bude to stabilné, dobré a bezpečné a všetci budeme spokojní. Ale toto bol iba úvod a potom nasledovali len komentáre a kritika toho, čo sme urobili my, komentáre mojich kolegov opozičných poslancov a nič viac. Ale ako chcete zabezpečiť aj ľuďom, ktorí majú dnes 50 rokov a pôjdu o 10 rokov do dôchodku, aby mali dôchodky aj stabilné, aj slušné a mali dôstojnú a slušnú starobu? To ste nepovedali.

  Ako chcete zabezpečiť slušné dôchodky pri poklese ľudí v produktívnom veku? Ako chcete zabezpečiť slušné dôchodky pri predlžujúcom sa veku života, a tým nárastu počtu dôchodcov? Ako chcete len z prvého piliera zabezpečiť slušné dôchodky aj v čase, keď ekonomika nebude rásť tak, ako rastie dnes, keď bude stagnácia, trebárs, výberu daní, budú menšie odvody, bude viac nezamestnaných? Ani slovko. Ani slovko.

  Vy ste tvrdili, že my sme urobili niečo zlé, že sme z prvého piliera vytiahli miliardy korún. Peniaze v druhom pilieri nie sú nič iné ako odložená spotreba, ako dôchodky tých, ktorí si tam sporia. To nie sú minuté ani zdefraudované peniaze. Tie peniaze tých ľudí počkajú na dôchodky.

  A to, čo sme spôsobili my vám, naša vláda vám, je to, že vy ste si sadli do vlaku plného peňazí, z tohto vlaku v pohode si tieto peniaze míňate a to, čo sa stane, keď tie peniaze miniete, to vás už netrápi.

 • Pán poslanec Petrák, vaša reakcia na faktické poznámky.

 • Ďakujem pekne, vážené kolegyne, kolegovia, za celkom slušný rad faktických poznámok. Ak sa neurazia kolegovia z vládnej koalície, s nimi mám viac možností si problémy vydiskutovať, na nich nebudem reagovať.

  Pán poslanec Janiš, no to, čo by som vám chcel k týmto veciam povedať, určite presahuje rozsah dvojminútovej faktickej poznámky. Ja sa k týmto témam určite vrátim a vrátim sa vo svojom vystúpení, keď budeme rokovať o petícii o zachovanie druhého piliera dôchodkového zabezpečenia. Čiže tam sa k niektorým otázkam určite vrátim a budeme o tom zodpovedne debatovať.

  Pán poslanec Kužma, myslím, že aj pani poslankyňa Sárközy dedenie. No, ale ak budeme hovoriť o dedení, tak skúsme pomenovať, aká je štruktúra príjmov ľudí, ktorí dneska zarábajú. Ak máme dneska priemerný plat nad úrovňou 19-tisíc korún, ale hovoríme, že medzi 60 až 70 % ľudí je pod priemerom a najbežnejší príjem na Slovensku je niekde okolo 10, 12-tisíc Sk, tak skúsme hovoriť, kde väčšina dnes zarábajúcich ľudí, čo si je schopná za dobu sporenia nasporiť. Aj pri predpokladanom náraste príjmov a pri približovaní sa príjmom Európskej únie skúsme o tom hovoriť úplne zodpovedne a potom môžeme hovoriť aj o tom, koľko sa dá dediť a kto vôbec bude dediť, či sa to týka len vyvolených horných desaťtisíc, alebo sa to týka širokej skupiny obyvateľov Slovenska.

  Tých vecí, na ktoré by bolo potrebné reagovať, je určite viacej. Ja sa dotknem už len stavu ciest a infraštruktúry. Pán poslanec Frešo, ja porovnávam len stav ciest z roku 1989 a netvrdím, že cestná sieť bola dobrá a bola rozvinutá a porovnám stav ciest dneska. Dnes je stav...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem pekne. Ako posledný v rozprave pán poslanec Kvorka.

  Ešte, dámy a páni, predtým, ako dám slovo pánovi poslancovi, sa chcem spýtať, či je všeobecný súhlas s tým, aby sme dnes rokovali bez obedňajšej prestávky až do úplného prerokovania schôdze.

 • Všeobecný súhlas.

 • Ďakujem pekne.

  Nech sa páči, pán poslanec Kvorka, máte slovo.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som aj ja zaujal v krátkosti pohľad na prerokovaný návrh a v úvode chcem povedať, že ten pohľad je dvojstranný. Ten pohľad je dvojstranný zrejme už aj na základe zloženia kolegov v parlamente, ktorý vychádza z filozofie, z ideológie či už pravice, alebo ľavice. Ale kde je najväčšie nešťastie tohto všetkého? Tak je v tom, že tento dôchodkový systém, ktorý sa vytvoril v druhom pilieri, je robený pre všetkých ľudí. Bez rozdielu, či som na pravej, alebo na ľavej strane. A tu ja vidím najväčší problém tohto prerokovávaného zákona, a preto si myslím, že je veľmi potrebná novela a táto novela aby bola aj prijatá. Pretože tak, ako je nastavený druhý dôchodkový pilier v druhom systéme, je nespravodlivý. Je nespravodlivý, pripadá mi, že je skôr určený pre určitú vrstvu obyvateľov, by som povedal, tých solventnejších a pre ľudí, ktorí sú s nízkymi príjmami alebo pre ľudí, ktorí sú doslova nezamestnaní, je tento systém doslova o ničom.

  Spochybňujeme tu prvý pilier. Vieme, že tie garancie v tom pilieri sú zaručené. Pýtam sa, aké garancie sú zaručené v tak nastavenom druhom pilieri, ktorý bol prijatý pravicovou vládou Mikuláša Dzurindu.

  Choďte pomedzi ľudí a spýtajte sa ich, či vedia vlastne, o čom my tu rokujeme, o čom sa tu bavíme. Obyčajní ľudia, ktorých je väčšina, robotníci, ktorí tu boli spomenutí od daktorého pána poslanca, majú s týmto, čo momentálne je platné v praxi, veľmi veľké problémy, vážení. To si treba uvedomiť, či je to tak, alebo onak, treba počúvať hlas národa, hlas ľudu a ten je totižto troška iný, ako si myslíte vy a ako to vy tu presadzujete.

  Vieme dobre, že pri súčasnom stave takmer 500-tisíc ľudí si v tom druhom systéme skoro nič nenasporí pri tých pravidlách, ktoré sú zavedené. A preto ešte raz zopakujem, že je potrebné tento systém urobiť, novelizovať a myslím si, že v konečnom dôsledku pri veľkej novelizácii, ktorá bude robená v roku 2008, vychytať ešte ďalšie veci, ktoré pre krátkosť času nie je možné urobiť pri dnešnom prerokovávaní.

  Ja sa vyjadrím k veciam možno až z pohľadu, ktoré sa budú dotýkať petície, ktorá bola zozbieraná, pretože tých odborných názorov, pohľadov, tých pozmeňujúcich návrhov tu bolo v plenárnej miestnosti už podaných veľmi veľa.

  Preto mi dovoľte vyjadriť sa a povedať, že dnešný systém dôchodkového sporenia v Slovenskej republike vychádza predovšetkým z právnej filozofie krajne pravicového režimu bývalého diktátora v Čile Augusta Pinocheta, ktorý bol pripravený na jeho zákazku v USA.

  Systém má postupne zlikvidovať solidárny princíp a umožniť bohatej spoločenskej vrstve investovať do podnikania, v ktorom sa podniká aj s finančnými prostriedkami menej či málo solventných občanov. Pričom rizikovosť tohto podnikania je garantovaná štátom. Je nastavený tak, aby tzv. rýchlozbohatlíci sa mohli čo najskôr dostať k svojim prostriedkom, umožňuje finančné prostriedky v desaťročnej dobe dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia získať naspäť.

  V zákone o starobnom dôchodkovom sporení je síce zákaz diskriminácie podľa antidiskriminačného zákona, to však nechráni nízkopríjmové vrstvy, a tých je väčšina v našej spoločnosti. Tam sa treba uberať a na týchto občanov sa treba pozerať. Pretože zisk z podnikania sa medzi účastníkov príslušných DSS-iek prerozdeľuje podielovo podľa vloženého vkladu.

  Najmä z konkurzného konania vieme, že podľa takéhoto kritéria menší či malí konkurzní veritelia veľmi často nedostanú nič. Minimálnou istotou postihnutým dôchodkovým sporiteľom garantuje štát, ale garantuje to z ich peňazí daňových poplatníkov. Napokon pre mnohých to zrejme ani nemá význam, pretože z nízkych príjmov málo vkladajú, alebo keď sú nezamestnaní, nevkladajú vôbec nič.

  Na druhej strane dôchodkoví podnikatelia, keď ich môžem takto nazvať, sú ušetrení od obrovskej nestability trhu, pretože investujú do cenných papierov s garanciou štátu aj s cudzím kapitálom vždy s najväčším výnosom v pomere ku vkladu. Nezabúdajú na tých, čo im to zabezpečujú, odmeňujú ich ako manažérov v priam kozmických číslach z finančného balíka všetkých.

  Pre pravicu je tu však dôležité, aby teraz odvody do prvého piliera boli čo najnižšie a aby čo najskôr všetci občania povinne prešli do druhého piliera, aby sa bohatí čo najskôr dostali k svojim zveľadeným peniazom a aby ich nezaťažovali následky solidarity.

  Scenár a réžia dnešného sociálneho poistenia, najmä starobného dôchodkového sporenia je z pohľadu nadnárodného kapitálu dobre pripravený. Umožňuje plne kontrolovať hospodárstvo a informačný systém Slovenskej republiky cez DSS-ky a podnikateľské subjekty, do ktorých DSS-ky investujú. Suverenita štátu je tým vážne narušená a okrem toho štátu a občanom zákonom protiústavne ukladá povinnosť, aby finančné prostriedky vkladali do súkromného sektora. Všetko sa navonok prezentuje, že je to v prospech občana, v prospech štátu, jeho finančnej stability a je to založené na princípoch a zásadách spravodlivosti.

  Navonok sa to však prezentuje ako kapitalistický systém, ktorý ekonomický a právny systém, ktorý je nositeľom rozvoja jednotlivca, tvorcom pokroku a rozvoja spoločnosti, a to predovšetkým vďaka voľnému trhu. Systém, ktorý sa navonok prezentuje ako garant a obhajca ľudských práv, v skutočnosti je to však celkom inak. Tento systém vytvára veľké sociálne rozdiely v spoločnosti, plodí honbu za bohatstvom, ekonomickou a politickou mocou a absolútnou deformáciou humanity a ľudských práv a morálky. Pretože ľudskosť je fiktívna a takmer všetky práva, slobody sú závislé od bohatstva.

  Účastníci v rámci svojich podnikateľských aktivít sú vystavení zákonom trhu. Platí to pri podnikaní s realitami v obchode, vo výrobe aj v podnikaní na burze cenných papierov. Honba za ziskom mu bráni solidárne sa podieľať na zabezpečení potrieb spoločnosti. Snaží sa do spoločnosti dávať minimum, a keď už musí do nej prispieť aj on, snaží sa vložené prostriedky okamžite získať naspäť. Preto sa napríklad snaží, aby priame dane boli čo najnižšie, aby rekvalifikáciu zamestnancov zabezpečoval štát, aby získal rôzne dotácie od štátu alebo rôzne podnikateľské výhody zo štátneho rozpočtu.

  V snahe vyhnúť sa nebezpečenstvu na trhu, v snahe preniesť riziko podnikania na štát, v snahe zlikvidovať solidaritu v sociálnej oblasti krajne pravicoví politici vniesli do dôchodkového systému nový prvok – dôchodkové sporenie. Tento systém odmieta v dôchodkovom poistení solidárny princíp a nahrádza ho princípom zásluhovosti. Do právneho poriadku Slovenskej republiky ho zaviedla predchádzajúca vláda, keď v oblasti dôchodkového poistenia prijala legislatívu v duchu tejto filozofie. Vytvorila systém dôchodkového sporenia.

  Terajšia opozícia zakotvila do dôchodkového systému krajne pravicovú legislatívu a v snahe zabezpečiť pre určitú vrstvu v spoločnosti podnikanie s cennými papiermi s tým, že riziko z tohto podnikania sa prenieslo na štát a daňových poplatníkov, v podstate na nás všetkých.

  Solventní a najmä vysoko solventní občania si vložia do systému finančné prostriedky, ktoré sa im so slušným ziskom vrátia. Vložia ich na svoj účet dôchodkovým správcovských spoločnostiam, ktoré ich spolu s finančnými prostriedkami nízko solventných sporiteľov poukážu vybranému podnikateľskému subjektu. Ten, ak bude úspešný, vykáže zisk, ktorý potom podielovo dôchodcovské spoločnosti rozdelia medzi sporiteľov. Na tomto princípe je teraz momentálne založené dôchodkové sporenie.

  Ale ja sa pýtam. Koľko získajú tí, čo majú nízke príjmy, tí, ktorí majú nízke mzdy, a koľko získajú tí, čo boli postihnutí nezamestnanosťou v tomto dôchodkovom systéme? Na to sa tu zrejme nemyslelo a nepamätalo. Zákon s tým počíta, keď stanovuje pre tých občanov dôchodok značne pod životné minimum. Zákon počíta aj s garanciou štátu v prípade krachu takéhoto podnikania. Vieme, že mnohí rýchlo, často a čudne, hlavne po roku 1989 zbohatli. Majú teda finančné prostriedky, ktoré vložili do dôchodkového sporenia, aby si zabezpečili veľký zisk. Mnohí sú už vo veku, kedy na využitie tohto zisku veľa rokov nemajú.

  Nízko zarábajúci občan očakáva, že v rámci tohto sporenia si ušetrí na prežitie či živorenie v starobe. Solventný občan chce, aby sa dostal čo najrýchlejšie k vloženým a zveľadeným finančným prostriedkom. Tých 10 rokov povinného poistenia je doba, ktorá mu prinesie spolu s vkladom slušný zisk. Takýto občan nie je odkázaný na dôchodok, sleduje jediný cieľ – s minimálnym rizikom podnikať a maximálne z toho vyťažiť.

  Opozíciu netrápi, že prijatým zákonom prikazuje štátu aj fyzickým osobám, aby povinne vkladali finančné prostriedky do súkromného podnikateľského sektora. Podľa môjho názoru to je nielen nemorálne, ale aj protiústavné. Okrem toho povinný prechod poistencov do tohto systému pre už spomínanú vrstvu spoločnosti prináša aj ďalší efekt. Likviduje sa solidárny princíp v tejto oblasti. Táto privilegovaná vrstva spoločnosti si prisvojuje cudziu nadhodnotu, pretože sa snaží, aby sociálne slabých ponechala len osudu ich existencie.

  Nadnárodné monopoly a krajná pravica potrebujú získať maximálnu moc nielen nad fyzickými alebo právnickými osobami, ale aj nad štátom. Systém dôchodkového sporenia, ktorý ste tu zaviedli, to plne umožňuje. Cez finančné väzby a informačné toky úplne preniká do ekonomiky štátu, podriaďuje si ju svojim záujmom a v konečnom dôsledku oberá Slovenskú republiku aj o časť jej suverenity.

  Rétorika pravice v tomto prípade, môžem to povedať až krajnej pravice, lebo taký je pohľad na to, vo veci dôchodkového sporenia je len zavádzanie občanov Slovenskej republiky, aby udržala nastolené princípy privilegovanej vrstvy spoločnosti. Nespravodlivo nastavený systém dôchodkového sporenia, ktorý zaviedla predchádzajúca vláda, je potrebné zmeniť. Navrhovaná novela zákona sa predkladá v záujme väčšiny občanov. V záujme toho, aby sa vyriešil doterajší pre nich zlý stav v dôchodkovom systéme sporenia.

  Preto vyjadrujem presvedčenie, že táto snemovňa návrh novely zákona s podporou väčšiny prijme a chcem vás preto poprosiť, aby ste pri hlasovaní tento návrh podporili. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Faktické poznámky pani poslankyňa Tkáčová, Simon, Halecký. Končím možnosť prihlásiť sa. Pani poslankyňa Tkáčová.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Aj keď to tak vyzerá, že málo poslancov sa zúčastňuje rokovania, ale mnohí sledujeme debatu vo svojich kanceláriách a mňa váš výrok, pán kolega, že sme robili zákon o bohatých, predsa len inšpiroval, aby som prišla do rokovacej sály a niečo k tomu povedala.

  Toto je fráza, ktorú sústavne opakujete a ktorá nie je pravdivá. Všetky zákony sme pripravovali so zreteľom na solidaritu, aj keď budete tvrdiť, že to pravda nie je. My totiž chápeme solidaritu ako spoluúčasť jednej skupiny so skupinou druhou. Napríklad pracujúci solidarizujú s nepracujúcimi, s nezamestnanými, zdraví solidarizujú s chorými, majetnejší solidarizujú s chudobnými. Rozdiel medzi naším poňatím solidarity je v dvoch základných veciach.

  Po prvé, je to v miere solidarity. My sme požadovali aktívnu spoluúčasť na solidarite, vlastnú aktivitu. A vy by ste chceli, aby všetci mali rovnako málo, ako to bolo pred rokom 1989, a aby o všetkom rozhodoval všemocný štát.

  A druhý bod, v ktorom sa líšime v pohľade na solidaritu, je pohľad na tvorbu zdrojov na solidaritu, pretože my v prvom rade sme preferovali ozdravenie ekonomiky a jej trvalý rast, aby tieto zdroje vytvárala spoločnosť, ekonomika. Vy pozeráte na to, hlavne ako obrať ľudí.

  Pán kolega, ak hovoríte o nemorálnosti a protiústavnosti, dovolím si povedať, že ja považujem za nemorálne a protiústavné napríklad zmenu v zákone o sociálnom poistení, a to v dobe minimálneho sporenia z 10 na 15 rokov. Ja som presvedčená, že ak toto ustanovenie prejde, tak dotknutí občania, ktorí vstúpili...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Pán poslanec Simon.

  Zs. Simon, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Kvorka, nedá mi, aby som nereagoval na vaše vystúpenie a hlavne na tú časť, kde ste uvádzali, že prirodzene v tomto parlamente je rozdielnosť názorov, rozdielnosť ideológií. Je to pochopiteľné, pretože to, čo vy dnes chcete robiť v tomto štáte s dôchodkami, nie je ničím novým. Vy chcete ukrátiť ľudí o budúcnosť, o istotu v starobe, ale to táto spoločnosť už mala raz možnosť vidieť. Presne tak, ako to urobil komunistický režim a komunistické vlády na dnešných dôchodcoch. Nazdávam sa, že táto vláda predstavuje a ukazuje občanom tejto krajiny komunizmus s oranžovou tvárou. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcem, pán poslanec Kvorka, pripomenúť, že s mnohými vecami možno súhlasiť, tak ako ste to hovorili, boli zaujímavé, ale môj pohľad je trošku iný, že nie je podstatné, či dôchodkový systém bude vyhovovať ľavici, alebo pravici. Práve to robí nestabilným ten systém, keď skôr vyhovuje jednej alebo druhej strane.

  Skôr si myslím, že je výhodnejšie, pokiaľ tento systém je v stredovej rovine, to znamená, že zoberie prvky z jednej časti, aj z druhej časti nazerania na problém a hlavne zabezpečí solidárnosť, ale nielen solidárnosť, musí ešte zabezpečiť aj zásluhovosť, aby bol akceptovaný postupne všetkými. Teraz zaiste, že 1,5 milióna je na jednej strane, na druhej strane, ale postupne v tom druhom pilieri bude prevažovať počet sporiteľov, takže tá zásluhovosť a atraktívnosť v tomto systéme musí byť. A zdá sa, že aj ten vplyv štátneho, verejnoprospešného v prospech verejnoprospešného a dajme tomu súkromného perspektívne bude prevažovať.

  Takže chcel by som zdôrazniť. Dôchodkový systém je výhodný a dobrý vtedy, keď vyhovuje všetkým. Zaiste, že všetkým stopercentne nemôže, ale má tú rovnováhu medzi solidárnosťou a zásluhovosťou. Ďakujem.

 • Pán poslanec Kvorka. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja len ozaj v krátkosti, pretože to, s čím som vystúpil a povedal, za tým si plne stojím a som presvedčený, že som mal pravdu.

  K pánu poslancovi Haleckému chcem povedať toľko. Zrejme ma nepochopil. Ja som hovoril o pohľade, ako sa z môjho pohľadu vyvíja rozprava počas prerokovávania tohto zákona a že ten názor jednej a druhej skupiny, kde som to prirovnal, zoskupenie politických strán, pravicovo orientované a ľavicovo orientované. A povedal som tam, zrejme si to nevšimol, že je nešťastie, pretože tento návrh musí byť spoločný pre všetkých, či sú takí, alebo onakí. To je k pánu poslancovi Haleckému.

  Čo sa týka pána poslanca Simona, ktorý tu hovorí o komunizme s ľudskou tvárou. Nuž, pán poslanec, viete, ja som za toho režimu bol postihnutý a mal som iné skúsenosti ako vy, ktorý ste zadarmo za toho režimu vyštudovali, získali ste titul a teraz tu ste prvý, ktorý nadávate na tento režim. Mali by ste prvý asi byť ticho.

  A čo sa týka pani poslankyne Tkáčovej. K tomu môžem povedať jedine toľko, že nebojte sa, my ľudí neoberáme, ani ich oberať nechceme. Skôr, naopak, by som povedal, že pamätám si, čo sa tu dialo 8 rokov a za tých 8 rokov, kto ľudí oberal a kto vtedy tu vládol? Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Kvorka bol posledný prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pani ministerka, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi najskôr zareagovať na niektoré pozmeňujúce návrhy.

  V prvom rade by som chcela poďakovať za včerajšie vystúpenie pánovi poslancovi Brockovi. Bolo skutočne korektné a veľmi si ho vážim. Napriek tomu, že v jeho pozmeňujúcich návrhoch vždy cítiť snahu o reakciu riešiť rodiny s deťmi, myslím si, že do pozmeňujúcich návrhov, práve do zákona o sociálnom poistení, vniesol niekoľko návrhov, ktoré tam systémovo nepatria a ktoré treba skutočne riešiť v systéme alebo v rámci koncepcie starostlivosti o rodinu.

  Dovoľte mi povedať, že podstatou vášho návrhu, pán poslanec Brocka, je zachovanie zohľadňovania osobného mzdového bodu v hodnote 0,6 za dobu materskej dovolenky ako náhradnej doby získanej do 31. decembra 2003 pre výpočet dôchodkových dávok. S návrhom nesúhlasím z toho dôvodu, že ide o nesystémové riešenie, pretože zakladá preferenciu len jednej z náhradných dôb voči ostatným náhradným dobám a dobe štúdia, za ktoré patrí OMB, teda osobný mzdový bod v hodnote 0,3 %. Keďže doba materskej dovolenky trvá v zásade 28 týždňov, je len časťou náhradnej doby získanej starostlivosti o dieťa, ktorá sa hodnotí až do šiestich rokov veku dieťaťa.

  Návrh zakladá diskrimináciu voči tým osobám, ktoré sa starali o dieťa aj po uplynutí materskej dovolenky, pretože za túto dobu im tiež patrí osobný mzdový bod len vo výške 0,3. Preferencie v dôchodkových nárokoch sa uplatňovali v zabezpečovacej právnej úprave do 31. decembra 2003 a od 1. januára 2004 sa uplatňuje princíp rovnosti poistencov. Čiže všetci poistenci majú mať nárok na rovnaký druh dôchodku za rovnakých podmienok. Toľko k tomuto návrhu. To neznamená, že v rámci starostlivosti o rodinu nemáme záujem riešiť situáciu v rodinách.

  Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh pána poslanca Minárika, ja by som len upozornila, že jeho pozmeňujúci návrh je v rozpore s § 58 ods. 1 zákona č. 461.

  Nedá mi nereagovať na pána poslanca Lipšica, aj keď sa to netýka predloženého návrhu zákona. Dotknem sa Zákonníka práce a nemôžem si to odpustiť, pretože aj pani poslankyňa Sárközy sa k tomuto pridala a od pani poslankyne Sárközy by som taktiež čakala väčšiu znalosť Zákonníka práce.

  Ja som sa skutočne, pán poslanec Lipšic, stretla s ľuďmi v Košiciach v nemocnici, v prešovskej nemocnici, priamo s manažmentom, ale aj so zamestnancami a môžem vám skutočne povedať, že problémom nie je novela Zákonníka práce účinná od 1. septembra tohto roku, problém je v organizácii práce a v nedostatku finančných prostriedkov, to by som povedala, a v nedostatočnom odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov.

  Dovoľte mi povedať jednu vec, pán poslanec, a to, boli ste prítomný, keď sa schvaľoval Zákonník práce a povedali ste, že nie ste odborník na pracovné právo. Ja len pripomeniem, že Zákonník práce s účinnosťou od 1. 9. využíva výnimku, ktorú umožňuje smernica o pracovnom čase, Smernica Európskej únie 88/2003, a táto smernica vlastne umožnila aj predchádzajúcej vláde, ktorá mohla od roku 2004 zaviesť a povedať, že pre zdravotníkov, a je to výlučne len pre zdravotníkov, čudujem sa, že ste sa tu neohradzovali vo vzťahu k hasičom a podobne, pretože tých sa to dotýka a skutočne je tam problém, ale zdravotníkov, poviem, ako sa to dotýka. Kým do 31. augusta tohto roku mali pracovný týždeň maximálne 48 hodín, s účinnosťou od 1. septembra majú týždenný pracovný čas 56 hodín, ktoré môžu využívať. To znamená, že okrem 150 hodín nadčasov plus ďalších 250 majú možnosť vykonávať ďalších 416 hodín nadčasov.

  Pán poslanec, dovoľte mi pripomenúť, že spolu je to 816 hodín nadčasov do roka, a keď si prepočítate týchto 816 hodín nadčasov, je to práca zamestnancov v zdravotníctve a konkrétne aj lekárov, jedenásť a štvrť hodiny denne v rámci pracovnej doby.

  Ja sa spytujem. Čo chcete vrátiť lekárov a zdravotníkov, ktorí vykonávajú nesmierne záslužné a dôležité poslanie do 18. storočia? Prepáčte, ale skutočne si treba uvedomiť, a dokonca sme povedali ďalšiu vec a povedali sme, na jednej strane je to v prospech, na jednej strane v neprospech a mnohí, práve tu by som povedala, že toto je problém prevzatia a úpravy Zákonníka práce v nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora v súdnom spore Simap Jaeger, kde do pracovnej doby, a teda aj do nadčasov sa započítava aj pracovná pohotovosť v prípade, že zamestnanec je na pracovisku.

  Ale ako chcete, aby zamestnanec, a hovorím o zdravotníckom zamestnancovi, skutočne bol od nevidíš do nevidíš na pracovisku, aby sme nedbali na jeho súkromie, na možnosť zosúladenia jeho rodinného života s pracovným životom a podobne. Takže prosím, upustite od toho, aby ste zavádzali ľudí a zvádzali dôsledky nešvárov, ktoré v zdravotníctve sú, odpustite, že to tak nazvem, na Zákonník práce, novelu Zákonníka práce účinnú od 1. septembra tohto roku. Takže nie je to problém Zákonníka práce, je to problém organizácie práce zdravotníctva. Stačí sa ísť pozrieť do nemocnice do Košíc a zistíte, že sa to dá krásne zorganizovať.

  Prilepšenie si v nočných službách. Skutočne, pán poslanec, je to tak, ako to povedala aj pani Sárközy a od pani Sárközy skutočne som očakávala, že bude na lekárov reagovať lepšie, pretože si tiež zaslúžia mať svoje voľné dni.

  Ste právnik, pán poslanec Lipšic, ale bolo by potrebné, aby ste sa venovali aj Zákonníku práce a do dôsledkov týmto otázkam, ktoré ste nastolili. Nebudem sa vyjadrovať k invalidom a mamičkám, budem o tom hovoriť pri inej príležitosti v rámci môjho terajšieho vystúpenia a nedá mi ešte jednu vec.

  Pán poslanec Lipšic, predčasní starobní dôchodcovia, povedali ste, že prečo nevylúčime zamestnancov štátnej správy, prípadne verejnej správy, aby nemohli poberať? Kde je ústavný princíp rovnakého zaobchádzania? Prepáčte, skutočne si myslím, že štátni zamestnanci sú taktiež ľudia, pracovali ste s nimi v rezorte, a myslím si, že sú to ľudia, ktorí musia hájiť a hája, vo väčšej časti prípadov hája záujmy občanov v súlade s platným právnym stavom. Vyprosím si iba jedno, aby ste hovorili o falošnosti v rezorte. V rezorte pracuje zhruba okolo 444 zamestnancov a ja si ich prácu nesmierne vážim a ešte pripomeniem jedno, že v mojom rezorte nedošlo k žiadnemu prepúšťaniu zamestnancov a myslím si, že si nezaslúžia za svoju dlhoročnú prácu akékoľvek podozrievanie a osočovanie. Toľko asi k tomu.

  Ja by som ešte pripomenula, pokiaľ ide o váš pozmeňujúci návrh. Pán poslanec nereaguje na predkladaný návrh zákona, ale na spoločnú správu bod 36 a vy určite viete, kam smerujem, pretože poslaneckým návrhom sa asi nedá novelizovať spoločná správa a vládny návrh zákona neobsahuje článok, ktorým sa novelizuje zákon o vianočnom príspevku. Toľko teda na vašu adresu.

  Pokiaľ ide o poskytovanie predčasného starobného dôchodku. Hovoril o tom pán poslanec Brocka a skutočne hovoril k tomu absolútne k veci. Je možné otvoriť diskusiu o vyplácaní predčasného starobného dôchodku, ale predsa len mi nedá, aby som nepripomenula, že bol zavedený do účinnosti zákonom č. 461 od 1. 1. 2004 a jeho účelom bolo umožnenie skoršieho odchodu do dôchodku osobám blízkym dôchodkovému veku, ktorí sú ťažko uplatniteľní na trhu práce. Bol konštruovaný tak, že ho môže dostať občan, ktorý splnil podmienku 10 rokov poistenia, môže mať 43 rokov a spokojne, kým dovŕši dôchodkový vek 62 rokov, bude poberať predčasný starobný dôchodok. Ja sa spytujem, kde má toto logiku? Prepáčte, potom ako chcete, a keď tu plačete nad tým, že sú to ľudia, ktorí majú nízke dôchodky a sú to zamestnanci z fabriky a z tovární.

  Ja len pripomeniem. Ten, kto chce odísť do predčasného starobného dôchodku, jeho dôchodok musí byť vyšší ako 6 156 korún, t. j. 1,2-násobok sumy životného minima. A ja vám poviem, že tí robotníci, ktorí tam robia za mzdy, poviem na úrovni minimálnej mzdy a podobne, takýto dôchodok ani nedosiahnu. A do toho predčasného dôchodku nemôžu odísť, ani keby boli mesiac pred dôchodkovým vekom, t. j. pred dovŕšením 62 rokov, hovorím teraz o mužoch, pretože ženy sa pohybujú ešte stále do roku 2014 v závislosti od toho, aký počet detí priviedli na svet, aký počet detí vychovali.

  V tejto súvislosti len pripomínam, že skutočne ak, a poviem príklad, o ktorom som tu už hovorila, obuvník, ktorý celý život 44 rokov platil do systému a tento obuvník nemôže odísť ani mesiac skôr pred dovŕšením dôchodkového veku, pretože jeho dôchodok nevyjde 6 157 korún, ale možno len 6 000 korún, možno len 5 a pol tisíca korún. Do toho predčasného dôchodku odísť nemôže.

  Takže, pán poslanec Lipšic, odporúčam, aby ste sa išli skutočne pozrieť do fabrík, do tovární, kde ľudia pracujú, aby ste vedeli, aké skutočne odmeny tam sú.

  Opozícia uplatňovala výhrady k tomu, že zastavenie výplaty predčasného starobného dôchodku z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti sa navrhuje uplatňovať aj pre poberateľov, ktorým bol tento dôchodok priznaný pred 1. januárom 2008, čím má dôjsť k retroaktivite. My sme to zdôvodňovali. Bolo to v záujme celospoločenskom, čiže ťažko v tomto prípade by sme hovorili o pravej retroaktivite, len o nepravej, ale pripomeniem ešte jednu vec.

  V každom prípade aj predkladaný návrh zákona hovorí o tom, že sa sprísňujú podmienky na vyplácanie predčasného starobného dôchodku skutočne pre tých, ktorí ten predčasný starobný dôchodok potrebujú. A tak, ako nakoniec je to upravené v pozmeňujúcom návrhu pána predsedu výboru pre sociálne veci a bývanie, je sprísnená podmienka, a to najskôr 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku bude možné, ak tento návrh prejde, poberať predčasný starobný dôchodok.

  V tejto súvislosti by som pripomenula ešte jednu vec, keď hovorím o tých predčasných starobných dôchodkoch. Človek, ktorý má nižší príjem, je v tomto zákone viac diskriminovaný ako človek, ktorý má vyšší príjem.

  Môžem hovoriť ešte o dobe predĺženia poistenia sporenia na nárok na starobný dôchodok z 10 na 15 rokov. Ja uvediem len zopár čísiel. Od 1. januára 2004 došlo teda k zásadnej úprave, dokedy bolo potrebné mať dĺžku poistenia 25 rokov, a to prišlo na dobu skrátenia na 10 rokov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že priemerný počet rokov dôchodkového poistenia žiadateľa o starobný dôchodok vysoko prevyšuje tento minimálny počet rokov dôchodkového poistenia. V roku 2004 to bolo u mužov 42,4 roka, u žien 36,7. V roku 2005 u mužov 42,9, u žien 36,2. V roku 2006, samozrejme, pretože sa znížila doba, koľko treba byť poistený, je to už len u mužov 40,4 roka, u žien 34 rokov a v súčasnej dobe je to už len u mužov 38,3 a u žien 35,8 roka.

  Prax však dokazuje, že všetci poistenci, ktorým je starobný dôchodok priznávaný, vlastne dosahujú podstatne vyššie dobu poistenia, ako je 10 rokov. Zvýšenie z 10 na 15 rokov sa navrhuje predovšetkým z toho dôvodu, že týmto spôsobom ochraňujeme tých poistencov, ktorí majú nízke dôchodky a skutočne sa im dôchodok zvýši, nárok na starobný dôchodok minimálne o 50 %.

  Navrhované predĺženie doby poistenia sa bude týkať len poistencov, ktorí dovŕšia dôchodkový vek. Po 31. decembri 2007 sa nebude žiadnym spôsobom dotýkať poistencov, ktorí už dovŕšili dôchodkový vek pred 1. januárom 2008. Predĺženie z 10 na 15 rokov sa navrhuje aj na nárok na starobný dôchodok z druhého piliera, a to z toho dôvodu, že dlhšie obdobie sporenia znamená vyššie úspory na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, a teda aj získanie vyššieho starobného dôchodku. Navyše pripomínam, že tieto dva piliere sú navzájom previazané a človek odchádza do dôchodku súčasne tak z prvého, ako aj z druhého piliera. Toľko k predĺženiu doby.

  K zvýšeniu maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistenia. Navrhovaným opatrením sa v súlade s programovým vyhlásením vlády posilňuje princíp solidarity, a to solidarita vysoko príjmových poistencov v príjmovej časti rozpočtu Sociálnej poisťovne, čím sa čiastočne kompenzuje solidarita uplatňovaná vo výdavkovej časti rozpočtu Sociálnej poisťovne aplikovaná najmä pri poskytovaní dôchodkových dávok.

  Na druhej strane sa touto právnou úpravou vytvára priestor vysokopríjmovým poistencom, ktorí sú súčasne sporitelia v druhom pilieri. Navyše otvárame systém, navrhujeme otvoriť systém na pol roka a umožňujeme týmto vysokopríjmovým poistencom vstúpiť do druhého piliera a získať vyššie úspory na osobnom dôchodkovom účte, a tým aj na získanie vyšších dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia.

  Ak dovolíte, dotkla by som sa, nebudem sa už vyjadrovať, pretože toto zaznelo z úst viacerých poslancov, najmä zo strany SMER, pokiaľ išlo o odporúčania Medzinárodnej organizácie práce práve k dôchodkovej reforme a hovorenie o tom, že došlo k početným zlyhaniam pri príprave dôchodkovej reformy, pričom Medzinárodná organizácia práce pomenovala spôsoby riešení, o ktorých je potrebné uvažovať v budúcnosti a tieto riešenia sa dotýkajú skutočne zásadných zmien v dôchodkovom systéme. Stanovisko Medzinárodnej organizácie práce sa v žiadnom prípade netýka zmien v dôchodkovom systéme, ktoré sú v súčasnosti predmetom diskusie, neobsahuje ani odporúčania stiahnuť, prípadne korigovať charakter navrhovaných ustanovení, ba ich podporuje.

  Úplne osobitná kapitola je váš návrh ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov, ktorý spomínate aj v petícii. Je na prvom mieste a ja by som si dovolila povedať, že napriek medializovanej ambícii predkladateľov návrhu ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov garantovať touto právnou normou stabilitu dôchodkového systému ako celku z vecného hľadiska sa týka výlučne systému starobného dôchodkového sporenia, ktorý je len jedným zo subsystémov povinného dôchodkového systému na Slovensku. Články 3 a 4 hovoria výlučne o sporiteľoch, takže z tohto to možno odvodiť. Z toho dôvodu možno takto formulovaný návrh považovať za diskriminačný, a preto neakceptovateľný. Nebudem sa ďalej zaoberať, ale kto chce, má u mňa k dispozícii celé komplexné stanovisko.

  Ak dovolíte, dotknem sa pozmeňujúcich návrhov, ktoré tu odzneli zo strany pani poslankyne Radičovej k predloženým návrhom. Budem hovoriť tak, ako ich ona uvádzala.

  K povinnému plateniu odvodov pre pracujúcich dôchodcov. Pozmeňujúci návrh pani Radičovej vylučuje z povinného nemocenského poistenia len poberateľov starobného a predčasného starobného dôchodku. Z návrhu nie je zrejmé, prečo nevylučuje aj poberateľov invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako o 70 %, ktorým bol priznaný, pripomínam, plný invalidný dôchodok, ako keby mali stopercentný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Táto otázka vyvstáva najmä preto, že tento plný invalidný dôchodok je priamym dôchodkom a plní tú istú funkciu, akú plní starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok.

  V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že práve poberatelia plného invalidného dôchodku prejavujú nespokojnosť s právnou úpravou účinnou od 1. augusta 2006, podľa ktorej z povinného nemocenského poistenia sú vylúčení. V záujme riešenia tejto nespokojnosti sa navrhuje vo vládnom návrhu, aby poberatelia plného invalidného dôchodku opäť podliehali povinnému nemocenskému poisteniu, ako som už uviedla, že plný invalidný dôchodok plní rovnakú funkciu ako starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok. Pozmeňujúci návrh pani Radičovej porušuje princíp rovnakého právneho zaobchádzania poberateľov týchto dôchodkov v sociálnom poistení a zakladá deformácie v platnej právnej úprave nemocenského poistenia.

  Pokiaľ ide o postavenie invalidných dôchodcov. Podstatou pozmeňujúceho návrhu pani Radičovej je zachovanie transferu za poberateľov invalidného dôchodku, zachovanie platenia poistného na starobné poistenie Sociálnou poisťovňou za obdobie poberania invalidného dôchodku.

  Tento návrh považujem za neodôvodnený, neopodstatnený, pretože od 1. januára 2004 zákon o sociálnom poistení umožňuje všetkým poberateľom invalidného dôchodku pracovať bez akéhokoľvek obmedzenia, bez vplyvu na výplatu invalidného dôchodku. Pracujúcim poberateľom invalidného dôchodku transfer navyšuje zárobky pre výpočet budúceho starobného dôchodku, čím bude dochádzať k situácii, že poberateľ invalidného dôchodku bude mať vyšší starobný dôchodok ako zdravý poistenec s rovnakými zárobkami a s rovnakou dĺžkou obdobia dôchodkového poistenia. Túto skutočnosť nemôžem hodnotiť inak ako deformáciu súčasnej platnej právnej úpravy.

  Zdôrazňujem, že odstránenie transferu nebude mať negatívny dopad na výšku budúceho starobného dôchodku invalidného poistenca, pretože je chránený úpravou navrhovanou vo vládnom návrhu, a to hneď dvakrát. Ochrana poberateľov invalidného dôchodku, ktorí pri poberaní tohto dôchodku vôbec nepracujú a dosahujú nižšie zárobky, než aké dosahovali pred vznikom invalidity, spočíva v tom, že budúci starobný dôchodok nesmie byť vymeraný z nižších zárobkov, než z ktorých bol vymeraný invalidný dôchodok. Teda starobný dôchodok bude vypočítaný zo zárobkov, ktoré dosahovali ako zdraví poistenci.

  Druhá ochrana spočíva v tom, že ak starobný dôchodok bude nižší ako vyplácaný invalidný dôchodok, naďalej sa bude vyplácať vyšší invalidný dôchodok, a to aj po dovŕšení dôchodkového veku.

  Týmto pozmeňujúcim návrhom súčasne navrhujeme vypustiť platenie poistného na invalidné poistenie pracujúcimi poberateľmi invalidného dôchodku z toho dôvodu, že sú tým popreté poistné princípy systému.

  Platenie poistného na invalidné poistenie pracujúcimi poberateľmi invalidného dôchodku považujem za potrebné objasniť pani poslankyni Radičovej ako predkladateľke pozmeňujúceho návrhu v širších súvislostiach.

  Pozmeňujúci návrh by bol opodstatnený, a to aj s argumentáciou poistného princípu vtedy, keby invalidný dôchodok plnil funkciu náhrady príjmu zo zárobkovej činnosti, ku ktorého strate došlo v dôsledku invalidity. V súčasnosti však invalidný dôchodok túto funkciu neplní, pretože už, ako som uviedla, zákon o sociálnom poistení umožňuje popri poberaní invalidného dôchodku súčasne vykonávať zárobkovú činnosť, a to bez akéhokoľvek obmedzenia a bez vplyvu na výplatu invalidného dôchodku, napríklad jeho zastavením výplaty.

  Považujem za potrebné zdôrazniť, že v sociálnom poistení nie je uplatňovaný len poistný princíp, je v ňom uplatňovaný aj princíp sociálnej solidarity. Princíp sociálnej solidarity je uplatňovaný tak v podmienkach nároku na invalidný dôchodok tým, že sa vyžaduje v porovnaní so starobným a predčasným starobným dôchodkom minimálna doba poistenia, ako aj v určovaní sumy invalidného dôchodku napríklad dopočítavaním obdobia do vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku ako obdobia poistenia.

  Považujem za potrebné uviesť a zaviesť uplatňovanie princípu sociálnej solidarity pracujúcimi poberateľmi invalidného dôchodku voči poberateľom tohto dôchodku, ktorí zárobkovú činnosť nie sú schopní vykonávať. Výrazom tejto solidarity je zavedenie platenia poistného na invalidné poistenie pracujúcimi poberateľmi invalidného dôchodku, čím sa budú spolupodieľať na financovaní základného fondu invalidného poistenia, z ktorého sa im vypláca invalidný dôchodok. Z tohto dôvodu považujem pozmeňujúci návrh pani poslankyne Radičovej za neopodstatnený.

  Ja len pripomínam, že toľko diskutovaná téma invalidov jednoznačne v rámci predloženého návrhu umožňuje invalidným občanom vstúpiť dobrovoľne, a hovorím umožňuje, to znamená dáva možnosť dobrovoľne vstúpiť, dobrovoľne vystúpiť v čase otvorenia systému. A pokiaľ ide o tých, ktorí vstúpia po prvýkrát na trh práce, taktiež im bude umožňovať v prípade, že prejde novela, tak ako boli prijaté aj pozmeňujúce návrhy, umožní im dobrovoľne sa rozhodnúť, či vstúpia do druhého dôchodkového piliera.

  K postaveniu invalidných dôchodcov po dovŕšení dôchodkového veku. K tomuto návrhu musím uviesť, že vítam návrh pani poslankyne Radičovej na zrušenie platnej právnej úpravy, ktorá bola navrhnutá práve ministerstvom práce počas jej pôsobenia vo funkcii ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorá mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2008. A práve v tomto prípade zabraňujeme tomu, aby sme ožobráčili niektoré skupiny invalidných dôchodcov. Podstata spočívala totižto v odnímaní invalidných dôchodkov pri dovŕšení dôchodkového veku. A keďže by poškodzovala invalidných dôchodcov, navrhuje sa jej zrušenie aj vo vládnom návrhu zákona.

  Nemôžem súhlasiť s pozmeňujúcim návrhom tej časti, ktorou sa navrhuje zachovať súčasnú právnu úpravu prekvalifikovávania invalidných dôchodkov pri dovŕšení dôchodkového veku na starobné dôchodky. Súčasná prax tak Sociálnej poisťovne, ako aj rozhodovacia činnosť súdov potvrdzuje nevhodnosť tejto právnej úpravy, jednoznačnú aplikovateľnosť spôsobuje právny chaos aj v iných odvetviach práva, napríklad pri poskytovaní náhrady škody v občianskosúdnom konaní. Z týchto dôvodov považujem za opodstatnené, aby sa invalidný dôchodok poskytoval aj po dovŕšení dôchodkového veku ako invalidný dôchodok tak, ako je to navrhnuté vo vládnom návrhu zákona.

  Pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa zachováva povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení pre osoby starajúce sa o dieťa a osoby, ktoré poberajú peňažný príspevok za opatrovanie invalidných dôchodcov, je potrebné uviesť, že tento pozmeňujúci návrh je nezlučiteľný s pozmeňujúcim návrhom, ktorý pani poslankyňa predložila na dobrovoľnosť vstupu do druhého piliera. Zastávam však názor, že v druhom pilieri by mali byť zásadne výlučne tí sporitelia z dôvodu, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, tak ako to je obsiahnuté aj vo vládnom návrhu. Podmieňovanie výplaty starobného dôchodku z druhého piliera len dovŕšením dôchodkového veku z odborného hľadiska považujem za absurdné, pretože druhý pilier je založený na dlhodobom sporení.

  Pokiaľ ide o predčasný starobný dôchodok. Pozmeňujúcim návrhom chce pani poslankyňa Radičová zachovať súčasnú právnu úpravu podmienok nároku a vyplácania predčasného starobného dôchodku. Ide teda o zachovanie právnej úpravy, podľa ktorej v podmienkach nároku absentuje akákoľvek sociálna udalosť, v dôsledku čoho sa namiesto predpokladaných výdavkov pri zavádzaní tejto úpravy od 1. januára 2004 zhruba 500 a maximálne 700 miliónov korún vypláca ročne 5 miliárd korún na predčasné starobné dôchodky.

  Pani poslankyňa Radičová považuje za potrebné ponechať platnú právnu úpravu, ktorá umožňuje priznať a vyplácať predčasný starobný dôchodok aj 43-ročnému poistencovi, ktorý ho bude poberať do dovŕšenia dôchodkového veku, teda 19 rokov popri svojom vlastnom zárobku. V tejto súvislosti si dovolím pripomenúť, že som bola odvolávaná pre neodbornosť a nekompetentnosť. Dnes si kladiem otázku, na čej strane neodbornosť a nekompetentnosť je.

  K minimálnej dobe sporenia som už hovorila. Pokiaľ ide o vymeriavacie základy taktiež.

  Ešte sa vrátim k Správnemu fondu Sociálnej poisťovne. Pani poslankyňa Vaľová už prečítala, aký bol správny fond. A ja musím povedať, že v tejto novele je, že sa na obdobie 2 rokov zvyšuje správny fond do úrovne 3,5 %. Musela by som hovoriť o tom, v akom stave bola zanechaná Sociálna poisťovňa. V akom stave je vôbec výpočtová technika. Ako nefunguje. Ako sa nevie zhruba len 15 % ľudí, ktorí sa potrebujú dovolať do Sociálnej poisťovne, sa dovolá a ostatní sa neodkážu dovolať. Že pracovníci Sociálnej poisťovne zákon č. 310 z väčšej časti prepočítavajú bez pomoci výpočtovej techniky. Prakticky na kolene a ručne. Že pracujú počas sobôt a nedieľ. A ja si myslím, že pôžička zo Svetovej banky, o ktorej tu hovorila aj pani poslankyňa Radičová a ktorá hovorila vlastne o tom, že 60 % tejto pôžičky malo byť určených v pôvodnom návrhu zmluvy na výpočtovú techniku pre Sociálnu poisťovňu, 30 % pre Národný úrad práce a 10 % pre ministerstvo práce, a to v záujme teda riadenia projektu sociálnej dávky. A musím povedať, že tieto peniaze boli napokon použité úplne inak a väčšia časť peňazí sa vrátila.

  V tejto súvislosti znovu pripomeniem. Prechádzame na euro a Sociálna poisťovňa musí splniť a musí mať nové programy a musí splniť podmienky, aby bola schopná prijať v prípade, žeby Sociálna poisťovňa zlyhala, zlyhá celý systém.

  Dámy, páni, z mojej strany toľko k pozmeňujúcim návrhom. K ostatným veciam som sa vyjadrila v úvodnom vystúpení. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pani ministerke za záverečné vystúpenie. Teraz má slovo, ak žiada o slovo a žiada, pani spravodajkyňa.

 • Budem sa snažiť svoje záverečné slovo viesť krátko. Prvú vec, ktorú by som chcela pripomenúť, vyhlásiť, že pán Lipšic telefonoval, čo povedala pani ministerka. Samozrejme, mal by si dať pozor na ten pozmeňujúci návrh poslanca Lipšica, ktorý predstavuje úpravu pozmeňujúceho návrhu bodu 36 spoločnej správy, a nie k návrhu zákona. Tam je vážne taká právnická chyba by som povedala.

  V tlači 386 čl. VII je splnomocnenie iba pre predsedu Národnej rady na vydanie úplného znenia zákona z predloženého návrhu zákona. Na to by som chcela upozorniť.

  Ďalej by som chcela poprosiť takú jednu vec. Veľmi ma mrzí, škoda, že tu dámy nie sú. Ja som nikdy nereagovala na pani Sabolovú ani na pani Gibalovú. Nikdy v žiadnom príspevku, pretože odborne sa ich to netýkalo, ale hlboko ma uráža a musím povedať, že ak mi niekto povie, aby som sa vrátila do nemocnice a že tu nemám čo robiť. Viete, mne dali mandát občania Slovenskej republiky a toto sú osobné urážky. Tieto dámy rozprávali, ako ich urážal môj prejav. Nikdy som sa nikoho vo svojom prejave nedotkla osobne. A dotkla som sa jedine pani poslankyne Radičovej a zákona č. 310/2006 Z. z., kde bude problém s invalidnými dôchodkami. Povedala som, že je to v rovine, v ktorej pôsobí, akademickej, nie praktickej. A myslím si, že je to konštatácia, nie urážka.

  Úplne sa vyhýbam osobným invektívam, ale, vážení páni poslanci, spomeňte si, keď vystupuje pán predseda Číž, keď vystupuje pán Paška, spomeňte si na osobné invektívy. A ja som si tie osobné invektívy zapísala po tom svojom prejave a vaše osobné invektívy asi zneli takto: premiér klame, to povedal pán Frešo. Zavádzame, ministerka falšuje dokumenty. Pán Frešo, prosím vás, neskáčte mi do reči, aj toto by ste sa mali odnaučiť. Permanentne vyrušujete všetkých rečníkov, kričíte a vrieskate.

 • Reakcie z pléna.

 • Falšovanie dokumentov, ministerstvo práce falšuje dokumenty.

  Vážení páni a dámy, toto je vážne obvinenie. A opozícia rozpráva o tom, ako my niekoho urážame. Ja absolútne nemám pocit, že by som niekoho urazila. A myslím si, žeby si mali vstúpiť do svedomia a mali by si... Viete jeden známy človek povedal, že ak chcete zmeniť vesmír, pozrite sa do zrkadla, začnite od seba. Preto vám čítam, čo všetko ste povedali. Klamať, zavádzať, falšovať. To sú bežné vaše invektívy.

  Ja si myslím, že určite viacej urážate, ako urážame my a snažíme sa byť vecní a môj prejav bol odborný, a preto ešte raz si vyprosím od pani Sárközy, aby ma posielala do nemocnice. Od toho sú lekári a nie ona, aj keď je lekárka, ale myslím si, že ordinuje zo zeleného stola a nech neberie poslancom mandát.

  Teraz prejdem k veci. Chcela by som povedať, vážení páni a dámy, že dôchodkové poistenie nie je záležitosťou opozície ani koalície. Dôchodkové poistenie je záležitosťou občanov Slovenskej republiky. Občanov, ktorí sporia ako v prvom pilieri, tak v druhom pilieri a týka sa všetkých a týka sa aj nás. Pretože aj my raz dôjdeme do dôchodkového veku. Je to právo na sociálne zabezpečenie a patrí medzi základné ľudské práva, ale občan by si mal dobrovoľne určovať výšky či odvodu, alebo vstupu do druhého piliera, pretože myslím si, že považujem otvorenie druhého piliera za veľmi správne a demokratické a táto vláda sa správa tak, ako tomu nasvedčujú svetové skúsenosti a svetová kultúra. Správa sa zodpovedne, upozorňuje občanov aj na riziká, ale ukazuje aj kladné stanoviská.

  Myslím si, že pani ministerka veľmi obsažne vyčerpala všetky vaše otázky. Veľmi jasne odpovedala, prečo nie petícia, pretože práve petícia, ktorá by šla a ktorá ochraňovala ochranu starobných dôchodkov ústavným zákonom by bola diskriminačná voči sporiteľom. Preto nezabúdajme na tých 1 500-tisíc, ktorí sú v prvom pilieri, ale ani na tých, ktorí sú v druhom pilieri. A nezabúdajme na to, vážení páni, že zajtra sa môžeme stať aj my dôchodcovia, že zajtra môžeme mať nejakú nehodu a môžeme byť invalidi a že ten prvý pilier aj ten druhý musí byť stabilný.

  Preto vás prosím, ak vám záleží na občanoch Slovenska, ak vám záleží aj na tých, ktorí tu 45 rokov sporili do tohto systému a majú dostať dôchodky, ak vám záleží aj na mladých ľuďoch, tak si myslím, že táto novela je veľmi správna a veľmi dobrá. A myslím si, že by sme mali aj zhodu a túto novelu podporiť. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem spravodajkyni pani poslankyni Vaľovej za vystúpenie.

  Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. A teraz pristúpime k poslednému zákonu, ktorý máme v rámci schváleného programu, a to k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Tento vládny návrh máme ako tlač 355 a spoločnú správu výborov máme pod č. 355a.

  Opäť poprosím pani ministerku, aby tento vládny návrh zákona odôvodnila.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni, dovoľte mi uviesť, že týmto vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa realizuje Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vláda zaviazala poskytovať príspevok rodičom s nezaopatrenými deťmi. Ak sú rodičia poberateľmi dôchodkových dávok, a to z objektívnych dôvodov, nemajú príjem zo zárobkovej činnosti, v dôsledku čoho si nemôžu uplatniť daňové zvýhodnenie na vyživované nezaopatrené dieťa, t. j. daňový bonus.

  Navrhuje sa, aby oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku na dieťa bol rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti.

  Nárok na príplatok k prídavku na dieťa sa navrhuje podmieniť splnením podmienok nároku na prídavok na dieťa a poberaním dôchodkovej dávky, a to starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku pri percentuálnom poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo výsluhového dôchodku s nevykonávaním zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus. Touto ďalšou fyzickou osobou môže byť druhý rodič, druhý náhradný rodič alebo manžel oprávnenej osoby, ktorý nie je rodičom nezaopatreného dieťaťa.

  V záujme vylúčenia prípadného duplicitného poskytovania príplatku k prídavku na dieťa a priznania daňového bonusu na to isté nezaopatrené dieťa sa navrhuje ako ďalšia podmienka nároku nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na príplatok k prídavku na dieťa. Výška príplatku na dieťa sa navrhuje v sume 300 korún. Výdavky spojené s týmto návrhom zákona sa navrhujú financovať zo štátneho rozpočtu a sú v rámci kapitoly ministerstva práce zabezpečené. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pani ministerka. Teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre sociálne veci a bývanie pani poslankyni Ľubici Roškovej, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 536 z 24. septembra 2007 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Návrh zákona odporučili schváliť: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 187 z 11. októbra 2007, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 81 z 15. októbra 2007. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona dňa 10. októbra 2007, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol pri hlasovaní o návrhu uznesenia uznášaniaschopný.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

  Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch I až III tejto spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor určil spoločnú spravodajkyňu výborov Ľubicu Roškovú na prerokovanie návrhu zákona v druhom a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a, po prvé, informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a, po druhé, predložiť návrhy podľa § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2, § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 83 z 15. októbra 2007.

  Prosím, pán podpredseda, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pani spravodajkyňa. Otváram rozpravu. Chcem informovať, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, kto sa hlási do rozpravy ústne? Registrujem prihlášku pána podpredsedu Horta, ktorý zrejme v zmysle príslušného ustanovenia zákona o rokovacom poriadku... Pani Sárközy Klára. Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Slovo v zmysle rokovacieho poriadku dávam pánovi podpredsedovi Hortovi a potom vystúpi pani poslankyňa Sárközy.

 • Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, chcel by som vystúpiť vo vzťahu k tomuto zákonu ani nie tak k meritu veci, ale k tomu, čomu sa hovorí rodinná politika. Tento návrh zákona obsahuje novelu aj zákona o rodinných prídavkoch a tu by som sa rád pozastavil nad niektorými skutočnosťami, ktoré pri prerokovávaní aj tohto návrhu zákona, ale aj ostatných zákonov, ktoré sa týkajú sociálnej sféry, mi napadajú.

  Ale predtým ešte, pani ministerka, veľmi úprimne, boli sme znova svedkami situácie pri prerokovávaní predchádzajúceho návrhu zákona, že ste si svoje záverečné vystúpenie nechali ako vystúpenie pani ministerky. Opäť ste sa neprihlásili so svojimi postojmi a názormi do rozpravy. Nemali sme tu v minulosti takúto zvyklosť alebo takýto úzus, aby sa ministri báli vystúpiť v rozprave s tým, že môže na nich niekto reagovať, aj dodatočne prihlásený ústne do rozpravy alebo faktickými poznámkami.

  Nepovažujem to za dobrý štýl, nepovažujem to za posun parlamentarizmu dopredu, lebo je to už norma správania sa všetkých členov vlády, ktorí sa boja vystúpiť v rozprave s tým, že sa nevedia dať takpovediac do rúk poslancom Národnej rady, aby mohli aj reagovať na to, čo si pán minister okrem úvodného slova k jednotlivým návrhom, ktoré odznejú v rozprave alebo vo faktických poznámkach, skutočne myslí. Upozorňujem, nemali sme tu takúto zvyklosť a ona sa už stáva pravidlom.

  To isté platí a nie je tu pani poslankyňa Vaľová. Záverečné slovo spravodajcu zvyklo hodnotiť rozpravu. Ak sa v záverečnom slove dávajú otázky do pléna, na ktoré sa nedá reagovať, tak je to nekorektné, je to v rozpore s parlamentarizmom, je to v rozpore s demokraciou, je to v rozpore už s nastavenými normami, ktoré sme tu mali v minulosti a ktoré normálnym spôsobom fungovali. Vedeli sa aj ministri, aj spravodajcovia normálne zapojiť do rozpravy s tým, že išli s kožou na trh, aby sa na nich dalo reagovať.

  To som potreboval povedať na úvod a berte to ako určitý výraz sklamania nás z opozície, ktorí sme tu takéto spôsoby v minulosti nezažívali.

  A teraz k rodinným prídavkom. Pani ministerka, druhýkrát mala vaša vláda možnosť postaviť sa k rodinným prídavkom, ktoré sú určitým zdrojom príjmu na dieťa, zdrojom príjmov, ktoré by mali pomôcť, aby rodinná výchova sa dostala na vyššiu úroveň, aby rodinná výchova alebo rodinná politika, alebo podpora rodinnej politiky bola aj toľko deklarovanou sociálnou vládou vnímaná našou spoločnosťou pozitívne.

  Ja vás chcem upozorniť na to, ale však vy to dúfam viete, že v tomto štáte sa narodilo, myslím 28-tisíc detí ročne, na ktoré ste zvýšili jednorazový príspevok spôsobom, akým ste zvýšili, a ďalších 1,2 milióna detí, ktorých rodičia poberajú rodinné prídavky, za vašej vlády dvakrát nedostali ani len tých pomyselných 10 korún. Ani len tých 10 korún. Môžete mi rozprávať, že ste pre rodinu spravili to zvýšenie jednorazového príspevku pri narodení prvého dieťaťa, že ste po 120 korún zvýšili rodičovský príspevok. To je ale všetko.

  Ja sa chcem spýtať na filozofiu, akú máte vo vzťahu k podpore rodinnej politiky, pretože ak 1,2 milióna detí za dva roky, lebo to ste mali teraz druhýkrát možnosť sa k nim postaviť nejakým spôsobom pozitívne, nedostalo nič, aká je to podpora?

  Je to v absolútnom rozpore s tým, čo deklarujete, akým spôsobom sa hráte na sociálnu vládu, akým spôsobom sa to dá dnes vyhodnotiť. Reči sa hovoria a chlieb sa je. Spomínam to tu preto, lebo veľmi mi to pripomína systém alebo vašu filozofiu, že ak máte na vianočné príspevky, ak ich nebudete síce teraz dávať na Vianoce katolícke, ale pravdepodobne pravoslávne – vianočné príspevky–, tak je to výraz aj toho, že sú to ľudia, o ktorých vám ide, pretože tí ľudia majú volebné právo. Je úplne zrozumiteľné, že tých 1,2 milióna detí volebné právo nemá, a preto nie sú v pozornosti vašej vlády, tak ako to deklarujete, ako sa to snažíte pri rôznych vystúpeniach, pri vystúpeniach v médiách nahovoriť tomuto národu, akí ste veľmi sociálni.

  Pri tom jednorazovom príspevku sa chcem pozastaviť a to naozaj mi nenapadá nič iné len: „Najskôr som si myslel, že chcete ísť tým čínskym modelom, ktorý sme zaregistrovali vtedy, keď sa robilo v Číne všetko preto, aby sa mohlo v Číne narodiť iba jedno dieťa. Samozrejme, oni to robili úplne drasticky, ale ako inak sa dá pochopiť táto vaša politika, keď na 28-tisíc detí dáte takýto príspevok, na 1,2 milióna nezvýšite príspevok ani o jednu korunu.“

  Upozorňujem všetkých, ktorí sú tu zo strany SMER, že na ostatnom komunistickom zjazde Číny už táto filozofia bola prekonaná a odmietnutá. Takže by bolo dobré, keby ste si toho povšimli (potlesk) a trošku viacej sa venovali tomu, čomu sa hovorí rodinná politika v praxi, ktorá sa týka všetkých detí, ktoré na Slovensku žijú. Niečo o tom viem, viete dobre, že mám 5 detí a nepovedal som to z tohto miesta prvýkrát.

  Čiže, chcem sa spýtať, o čom tá vaša sociálna politika vo vzťahu k rodinám je. Sme tu 1,5 roka svedkami, ako ste chceli, aj sa vám to nakoniec podarilo, zmeniť zákon o zdravotných poisťovniach a ako ste sa tu bili alebo sa bijete, ešte stále sme pred hlasovaním o zákone o sociálnom poistení, o druhom pilieri.

  Viackrát bolo povedané z úst aj premiéra, aj vašich poslancov, že ide aj o peniaze a možnože hlavne o peniaze, ktoré chcete týmto spôsobom získať do systému, aby ste mohli robiť sociálnu politiku. Ide v tom prvom zákone o 1,2 miliardy ziskov, 1,2 miliardy ziskov, pán kolega, však sa niekedy prihláste do rozpravy, ešte ste v rozprave nevystupovali, môžete potom rozprávať svoje názory a skúste ma nechať dohovoriť. Takže 1,2 miliardy korún vám prinesie to, čo ste nazvali ziskom, ktorý bol bohapusto míňaný, aj keď to, samozrejme, nie je pravda a z tohto zákona po tých všetkých úpravách, ktoré, je predpoklad, že prejdú, budete mať 2,2 alebo 2,4 miliardy korún do systému. O tomto sa tu rozprávame 1,5 roka, o tomto sa tu vedú vášnivé diskusie, ktoré sú viac ideologické ako praktické a potom sa dozvieme, že po takomto famóznom boji a veľkom víťazstve vašej pravdy, vašej ideológie, vašej filozofie a vášho akéhosi vládneho programu, ktorý, mimochodom, o týchto veciach nikde nehovorí, sa dozvieme, že pán minister kultúry chce prísť s návrhom do vlády, že chce postaviť jednu spoločnú novú veľkú budovu pre STV a pre Slovenský rozhlas. Viete, koľko takáto budova bude stáť? Ja sa pýtam, to takéto megalomanstvo na druhej strane idete podporovať a to idete vo vláde normálne presadzovať? Pritom neviete dať deťom na zvýšenie rodinných prídavkov ani tú základnú valorizáciu?! A môžete hovoriť čokoľvek o tom, ako to bolo v minulosti.

  Dnes máte ekonomiku nastavenú tak, že nám sa o tom v minulosti ani nesnívalo. Dnes žijete z toho, čo sme my vyprodukovali, čo sme nastavili a vy nakoniec peniaze, ktoré ešte ani deťom nedáte, viete takým spôsobom míňať na toto megalomanstvo? Budeme o tom rozprávať, keď bude rozpočet, tak pán premiér si zvýšil svoj osobný fond, ktorým bude rozdávať 150 miliónov korún. 150 miliónov korún. Ja sa divím, nie sú tu poslanci SNS, z toho vraj veľká väčšina má ísť na športoviská, resp. na ihriská. Prečo toto nie je v rozpočte ministra školstva. To vôbec nevadí poslancom SNS, že minister školstva nevie dať na šport ani len 90 % toho, čo dala predchádzajúca vláda a pán premiér bude blahosklonne rozdávať peniaze na ihriská, ktoré inak patria do kapitoly ministerstva školstva. A bude ich rozdávať komu? No, pravdepodobne tým svojim, ale bude to on, ktorý bude dávať peniaze a bude znova môcť robiť populistickú politiku, aký on je dobrák. 150 miliónov korún z fondu premiéra z toho, čo sa bude dávať na ihriská, tak jednoznačne patrí do kapitoly ministerstva školstva. Že to nevedia poslanci SNS prekuknúť – takúto primitívnu politiku, ktorú robí premiér a ich ministra stavia do pozície, že nevie nielenže prísť zo zákonom o športe, ale nevie ani len toľko dať, čo sme my vedeli dať do športu. A pritom sme mali oveľa horšie možnosti, ako máte vy.

 • Takže, chcem vás vyzvať, pani ministerka, aby ste prehodnotili to, čomu sa hovorí rodinná politika, aby ste sa vrátili k podstate, aby ste nerozprávali to, čo nie je pravda, aby ste pomenovali veci poctivo, lebo bude platiť o vás, že najhoršia vláda je tá, ktorá šetrí na deťoch. To mi je veľmi ľúto pri tom všetkom, aké máte dnes možnosti Ďakujem pekne.

 • Faktická poznámka na vystúpenie pána podpredsedu pán podpredseda Číž, poslanci Janiš a Mikloš. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán podpredseda Číž.

 • Ďakujem vám pekne, pán podpredseda. Opäť tá veľmi zvláštna perla vo vašom vystúpení. Ja vám chcem iba povedať jedno, že mňa takéto bezostyšné luhanie uráža. Uráža ma to, pán predseda. Je to sociálny cynizmus, čo tu vyprávate, a intelektuálne možno suterén, možno nie, pretože s týmto sa diskutovať nedá. Dokonca Čínu sem pliesť a podobne.

  Chceme veľmi vážne hovoriť o veľmi vážnom zákone. V tejto podobe, pán predseda, nám neumožňujete zmysluplnú diskusiu, lebo tohto sa obávam, ani klub sa nezníži, aby o tomto s vami diskutoval a týmto spôsobom a týmto tónom o tých nezmysloch, ktoré ste tu navyprávali.

  Čo už len ste za tých 8 rokov urobili vy pre rodinnú politiku. Však veď aspoň elementárnu dôveryhodnosť si má človek uvedomiť a má si zvážiť, čo sa tu dialo a nejaké kontexty, čo robil sám a zvažoval možnosti. Akýkoľvek náznak a pokus objektivizovať situáciu, vnímať v nejakom kontexte, čím sa dá polemizovať o tomto, čo ste navyprávali. Čína a jedno dieťa a podobné nezmysly idete tu rozprávať. Je to obrovská škoda, pán podpredseda.

 • Ďakujem za slovo. K dvom veciam sa vyjadrím. Hlavne k tej prvej, ako sa rokuje v Národnej rade a ako sa debatuje, ako sa nieže využíva, ale zneužíva záverečné slovo či už predkladateľa zákonov, v tomto prípade pani ministerky, alebo aj spravodajkyne. Rozdiel je v tom, že z našej strany je tu snaha viesť dialóg a z druhej strany je tu snaha viesť len monológ. V záverečnej reči povedať to, čo sa predkladateľovi zapáči, používať mnohé argumenty, ktoré nie sú pravdivé. Nedá sa na ne reagovať a toto je hlavný cieľ vášho monológu.

  No a k tým deťom. Veľmi je fajn, že pridávate na deti, a je fajn, že pridávate aj 25-tisíc na prvorodené dieťa, len nerozumiem, prečo tu tak kričíte a medializujete a prečo mlčíte o tom, že 1 200-tisíc detí ste nechali úplne bez povšimnutia. To sa ťažšie predáva. Tých 10 korún, čo ste chceli zdvihnúť rodinné prídavky minulý rok, no, tak to bola taká smiešna suma, že sami ste zistili, pani ministerka, že to by bol trapas ako hrom, no tak pre istotu ste nedali ani tých 10 korún.

  Na budúci rok máte v štátnom rozpočte na rodinné prídavky nulu, takže znova nejdete dvíhať, ale veľmi, veľmi kričíte o 25-tisíc korunách. Skrátka za málo peňazí narobiť veľa kriku. Ale to, že máte vo vládnom programe, na čo ste lapali ľudí, a vo volebnom programe, ako budete valorizovať rodinné prídavky, tak na to ste zatiaľ pozabudli.

  Ako som povedal, nasadli ste do vlaku, ktorý je plný peňazí, priehrštím ich míňate na megalomanské stavby, jednu pán podpredseda Národnej rady povedal, čo plánujete, štát tu bude o chvíľku developerom a gigantom a stavbárom všetkých možných jadrových elektrární, ale to, že nemyslíte na budúcnosť, na mladú generáciu ani na ľudí pod päťdesiat, a tobôž už na deti, to je pravda. Ak sa riadite heslom, že po nás potopa, tak, prosím vás pekne, radšej choďte od toho preč.

 • Ďakujem, pán predseda. Chcel by som doplniť vystúpenie pána podpredsedu Horta, pani ministerka veľmi dobre vie, lebo má tie štúdie, analýzy na ministerstve. Najohrozenejšími skupinami obyvateľov na Slovensku nie sú dôchodcovia. Najohrozenejšími skupinami obyvateľov sú mnohopočetné rodiny s malými deťmi. A to je kľúčové a podstatné. Vy idete rozdávať vianočné príspevky, ale nevalorizujete detské prídavky. Valorizácia detských prídavkov by pomohla práve tým najohrozenejším, teda mnohopočetným rodinám s malými deťmi. Iste uznáte, že zvýšenie príspevku pri narodení prvého dieťaťa nerieši tento problém, pretože to nie sú tieto rodiny. Čo vy na jednej strane pre 28-tisíc ľudí dvihnete príspevky pri narodení prvého dieťaťa, na čo použijete 250 miliónov korún, ale nedáte oveľa viac, oveľa väčšiemu počtu detí, pretože by to vyžadovalo, samozrejme, aj väčší objem zdrojov. Ale to nie je jediný prípad. Vy takúto kamufláž sociálnej politiky a predseda vlády tvrdí, že vraj budujete silný sociálny štát, myslím, že toto je jasným dôkazom, že ide o kamufláž.

  Taký istý postup ste zvolili pri podpore bývania. Štátna podpora bývania pre tento rok sa znížila o 500 miliónov korún, ale zároveň ste zaviedli bonifikáciu hypotekárnych úverov pre mladých s nízkymi príjmami, a to vydávate za obrovský nástroj politiky a za dôkaz budovania silného sociálneho štátu. Znížili ste o 500 miliónov a za 150 miliónov ste zalepili oči ľuďom a, žiaľbohu, musím povedať, že aj vďaka tomu, že nebolo na to dostatočne poukazované aj v médiách. Možno aj našou vinou, ale aj vinou médií sa vám zatiaľ darí túto kamufláž robiť pomerne úspešne. Ide o kamufláž, nie o skutočnú sociálnu politiku.

 • Tak na neurážlivé slovo pána podpredsedu Číža nemôžem reagovať, lebo tu ani nie je ako tradične v takýchto situáciách. Ale chcem len povedať veľmi vážne. Máme všetci obavu, akým spôsobom sa to bude v našej krajine vyvíjať do budúcnosti aj vo vzťahu k dôchodkom, ktoré tu boli preberané, ale predovšetkým máme obavu vo vzťahu k budúcnosti preto, lebo tak ako v iných sférach ani v tejto to, čomu sa hovorí prorodinná politika, sme si nevedeli doposiaľ z toho, čo sa deje prostredníctvom zákonov, ktoré prichádzajú z vlády do parlamentu, nič konkrétne prečítať. Je to iba pokračovanie toho, čo ste robili pred voľbami a máme naozaj veľmi zlý pocit, že nemáte vôbec žiadny zámysel, nemáte vôbec žiadnu filozofiu k tomu, čo je prorodinná politika.

  To všetko ostatné tu už bolo povedané a, samozrejme, vyjadrím sa k tým čiastkovým návrhom potom, keď sa bude rokovať o rozpočte. Nie je to len o tom, čo som spomínal, veď keď dlhé roky som tu ako predseda výboru spravodajcoval pri rozpočte rozpočet kapitoly Úradu vlády, skúste sa pozrieť, akým spôsobom sa tá kapitola dnes vyvíja oproti predchádzajúcim rokom. No, veď na jednej strane naozaj sa tu hádame do morku kosti o tom, či ten, alebo onen návrh, ktorý sme tu preberali, je korektný alebo je pre ľudí, alebo nie je pre ľudí, vykrikovali ste 20-percentné zníženie byrokracie a výdavkov na byrokraciu. Kedy to vyhodnotíte a kedy poviete tomuto národu, ako ste to splnili? Namiesto toho vo všetkých kapitolách na byrokraciu sa vydáva viac, namiesto toho mrháte peniazmi, ktoré beriete práve zo sociálneho systému, resp. ktorý nedávate na sociálny systém, no a to je smutné. Takže porozprávame sa o ostatných veciach pri rozpočte.

 • Ako posledná do rozpravy pani poslankyňa Sárközy. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia. Pani ministerka, ja len dodržím ten sľub, ktorý som vám dala vo výbore pre sociálne veci a bývanie. V prvom čítaní som vystupovala krátko k tomuto návrhu vládneho zákona. Dala som vám konkrétnu otázku, na ktorú ste mi neodpovedali. Ja som túto konkrétnu otázku dala aj vo výbore pre sociálne veci a bývanie, keď ste mi povedali, že ja klamem, pretože túto otázku som vám nikdy nedala, preto som vám vtedy sľúbila, že vytiahnem stenografický záznam, ktorý už môžete nájsť na webovej stránke Národnej rady, pretože som to autorizovala.

  V prvom čítaní som dala túto otázku, takže vám to ešte raz prečítam. Je to autorizované. „V rámci rozporového konania bola akceptovaná zásadná pripomienka Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré navrhol rozšíriť počet oprávnených osôb alebo poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili vek 62 rokov. Akceptovaním tohto návrhu sa pôvodný predpokladaný počet poberateľov príplatku prídavku na dieťa rozšíri podľa kvalifikovaného odhadu o cca 150 oprávnených osôb s výsluhovým dôchodkom.“ To bol citát z vami predkladaného návrhu zákona.

  Moja otázka je konkrétna, ktorú som už dala dvakrát, teda tretíkrát. Pani ministerka, kto patrí do okruhu tých 150 oprávnených osôb, ktorí budú poberať podľa tejto novely príplatok. Pretože nie som špecialistkou na obranu, ale keď sa to týka 150 osôb, sú to asi tí, ktorí majú najvyššiu hodnosť, asi generáli, a koľko je asi priemerný dôchodok tých, ktorí o to požiadajú.

  Pani ministerka, ja som vám dala konkrétnu otázku. Bola by som rada, keby ste na tú konkrétnu otázku odpovedali. Vy ste mi na toto neodpovedali, ale mne sa medzičasom podarilo dostať k stanovisku pána ministra vnútra Kaliňáka, ktorý pri prerokovaní niektorej novely zákona túto odpoveď dal môjmu kolegovi.

  Toto mám od pána ministra Kaliňáka. Priemerný vek odchodu do dôchodku v silových rezortoch je 49 rokov a priemerný dôchodok je 16 700 korún, čo je dvojnásobok priemerného dôchodku, čo je 8 400 korún.

  Takže, pani ministerka, vy ste vyrobili ďalšiu skupinu 150 privilegovaných osôb, ktorým dáte možnosť poberať daňový bonus, ale už nedáte možnosť napríklad tým, ktorí poberajú pozostalostné dôchodky, aby dostali vianočný príspevok. Toto je falošná solidarita, keď sa vytvára ďalšia skupina, a myslím si, že je to falošná sociálna socialistická solidarita. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou na vystúpenie pani poslankyne Kláry Sárközy sa prihlásil pán poslanec Ivan Mikloš. Končím možnosť prihlásenia sa s faktickou poznámkou na vystúpenie predrečníčky. Ešte Stano. Ešte pán Janiš, pardon. Takže ešte pán Janiš. Končím teraz možnosť prihlásenia sa s faktickou poznámkou. Slovo má pán poslanec Ivan Mikloš.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som doplniť vystúpenie kolegyne pani poslankyne Sárközy. Práve hovorila o tej falošnosti a chcem poukázať na to, že tá deklarovaná politika budovania silného sociálneho štátu so silnou sociálnou politikou je falošná a je kamuflážou. Najlepšie o tom svedči a čísla a fakty, najlepšie o tom svedčí návrh štátneho rozpočtu, panie poslankyne, páni poslanci. Takže ja vám odcitujem niektoré čísla.

  Na pomoc v hmotnej núdzi, podporu rodiny a kompenzácie zdravotne ťažko postihnutých sa objem zdrojov v roku 2008 znižuje oproti roku 2007. Kým v roku 2007 to bolo v rozpočte 39 030 769-tisíc, v roku budúcom to bude podľa vášho návrhu vašej vlády 38 650 miliónov, teda pokles.

  Najväčší pokles týchto troch položiek je práve pri podpore rodiny, keď podpora rodiny z výdavkov kapitoly ministerstva práce sa znižuje z 23 059 miliónov na 22 376 miliónov. Zásadný je pokles napríklad aj pri národných programoch aktívnej politiky trhu práce, kde dokonca pokles v roku 2008 oproti roku 2007 je o viac ako 50 %. Toto nazývate silnou sociálnou politikou? Je to jasný dôkaz falošnosti a kamufláže, ktorú tu robíte. Jednoducho zavádzania a klamania občanov tejto krajiny.

 • Posledným s faktickou poznámkou na predrečníčku je pán Stanislav Janiš. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Doplním moju predrečníčku ohľadom sociálnej politiky tejto vlády verzus mladé rodiny. Veľmi sa operuje s bonifikáciou hypotekárnych úverov. Ja poviem tri čísla. V roku 2007 ste dali 690 miliónov, v roku 2008 plánujete dať o 30 miliónov viac a v roku 2009 o 100 miliónov menej. V roku 2009 sa vraciate ani nie na úroveň ešte pred rok 2004. Toto je skutočnosť vašej sociálnej politiky a bonifikácie hypotekárnym úverom a toto je vaša pomoc mladým rodinám.

  Je to falošné voči mladým rodinám a poviem vám v čom. Keď si mladá rodina berie takto bonifikovaný hypotekárny úver, tak ho poskytujúca banka zaradí ako najrizikovejšieho klienta do najhorších podmienok, čo sa týka úverového zaťaženia počas celej doby splácania hypotekárneho úveru. Po piatich rokoch skončí bonifikácia štátu a tu vidíme, že už v roku 2009 nebude ani taká, ako bola v roku 2004 a tieto mladé rodiny celý svoj ďalší úver budú v tej najrizikovejšej preto, lebo vy ste im v prvých rokoch akože kvázi pomohli. Je to klamstvo. Je to niečo, že nepoviete ľuďom pravdu, takto ich zavádzate a prezentujete, že pomáhate mladým rodinám. Vy ich okrádate, vy nepomáhate.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie predrečníkov pani poslankyňa Sárközy. Nech sa páči.

 • Ďakujem za pripomienky obidvom mojim kolegom. Niet k tomu čo dodať. Ja ešte raz zdôrazňujem. Táto vláda má peniaze pre 150 privilegovaných, nemá peniaze na pozostalostné vianočné príspevky a nemá peniaze na valorizáciu detských príspevkov. Nech si už úsudok spraví z toho každý sám. Ďakujem.

 • Pani poslankyňa Sárközy bola posledná, ktorá sa prihlásila do rozpravy. Pýtam sa, pani ministerka, či chcete vystúpiť v záverečnom slove? Pardon, predtým ešte končím, samozrejme, rozpravu k tomuto bodu.

  Nech sa páči, pani ministerka, záverečné slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni, vážený pán podpredseda, mám možnosť vystúpiť na začiatku a stačí mi vystúpiť na konci. K tomu, k čomu uznám za vhodné vystúpim vtedy. Nebudem vystupovať k taľafatkám, invektívam, urážkam a osočovaniu. Nevidím dôvod, aby som na toto reagovala. Odpusťte, ani ma nedonútite, aby som na toto reagovala. To je jedna vec.

  Pokiaľ ide o prídavky na dieťa. Prídavky na dieťa, už som to tu hovorila ikskrát a poviem to znovu.

  Pani poslankyňa Sárközy, je to vaše hrubé osočovanie a zavádzanie. V roku 2004 ste vrátili do rozpočtu v sociálnom rezorte 4,9 miliardy, v roku 2005 ste vrátili 2,9 miliardy. Prešli ste na rodinné prídavky vyplácanie plošne, 400 korún plus 500 korún. Štyristo korún daňový bonus, päťsto korún prídavky. Predtým sa vyplácali rodinné prídavky, hovorila som to v dvoch rovinách, nebudem sa vracať k tomu, v závislosti od príjmov v rodine, čím ste výrazne poškodili rodiny s nižšími príjmami.

  Mám hovoriť o tom, ako ste nastavili hmotnú núdzu s účinnosťou od 1. 1. 2004? Že matka, ktorá bola na rodičovskom príspevku musela so štyrmi deťmi vyžiť z príspevku 3 790 korún a nemala nárok na podporu v hmotnej núdzi? O čom to tu hovoríte, pán poslanec Mikloš?

  Prepáčte mi, ale poviem jednu zásadnú vec. Na budúci rok do rozpočtu idú 3 miliardy korún. Neviem, prečo by mali byť plánované na rodinné prídavky, keď počet detí klesá a klesá počet tých detí, ku ktorému ste vy nastavili, vy ste nastavili v zákone o prídavku na dieťa kritériá, za akých sa vyplácajú rodinné prídavky. Tak, prosím vás, nevymýšľajte hlúposti.

  Ďalšia vec. Ak hovoríme o rodinných prídavkoch.

 • Reakcie z pléna.

 • Pani ministerka, poprosím vás o iný spôsob komunikácie s poslancami. Vážne to myslím. Pani ministerka, myslím to vážne.

 • Reakcie a ruch v sále.

 • Pani ministerka, ja vás žiadam, aby ste iným spôsobom komunikovali s poslancami.

 • Nedokážete počúvať pravdu. Toto mi je veľmi ľúto. V tejto súvislosti poviem ešte ďalšiu vec, pokiaľ ide o prídavky na dieťa. Minulý rok sme ich nevalorizovali z toho dôvodu, že keď som prišla do rezortu, nebola pripravená valorizácia, ani sa s ňou nepočítalo. Už som o tom hovorila ikskrát. Napriek tomu neustále zavádzate a klamete, že to tak nebolo. Bolo to tak. Tento rok sme peniaze 10 korún sa rozhodli, že použijeme na iné veci a použili sme ich v rámci rodinnej politiky a v rámci rodinnej politiky pripravujeme aj zákon, nový zákon o náhradnom výživnom a v rámci náhradného výživného ideme riešiť tie siroty, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, teda nemá nárok na pozostalostný dôchodok a bude dostávať náhradné výživné vo výške 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Takže poprosím, aby ste skutočne veľmi opatrne posunovali s tým a podsúvali ľuďom nepravdy, čo ste urobili v rámci sociálnej politiky.

  Hovoríte tu o všetkom možnom, o vývoji hypotekárnych úverov. Hovoríte o tom, ako ste napríklad riešili. Kde ste vyriešili, ako ste vyriešili majetkové krivky, ktoré ste vrátili reštituentom objekty a dnes máme množstvo starých ľudí, ktorí bývajú v bytoch, ktorí nemajú rovnaké podmienky, nevedia sa dostať k bytu a podobne. Vedela by som hovoriť iné veci.

 • Ruch v sále.

 • Pokiaľ hovorím o prídavkoch na dieťa. Ešte mi nedá, aby som nepovedala ďalšie veci. Prepáčte. Pani poslankyňa Sárközy, spýtali ste sa. Kto patrí do okruhu, kto patrí do okruhu? Ja skutočne neviem, ktoré fyzické osoby patria. Ja viem, že v tomto prípade ide o výsluhový dôchodok, ktorý bol priznaný občanom a poistencom ešte podľa zákona č. 100. Nie podľa zákona č. 328. A povedali ste správne. Na túto otázku mal odpovedať pán minister Kaliňák, pretože ide o zákon č. 328 a títo poistenci boli riešení podľa zákona č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení vojakov, policajtov a podobne. Ale pre istotu vám pripomeniem. Ja som to už hovorila, aj som reagovala na vašu otázku. Možno, že ste sa mali trošku inak spýtať. Nie kto patrí do tohto okruhu? Ale asi generáli? Taký bol ďalší dôvetok.

  Pani poslankyňa, ja skutočne neviem, kto jednotlivo patrí do tohto okruhu. Jednoducho sú to poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorým boli výsluhové dôchodky priznávané ešte podľa zákona č. 100/1988. O tom som hovorila. A tým si myslím, že som povedala všetko.

  Úbytok detí. Poprosím ešte jednu vec. Keď už hovoríte o všetkom možnom a hovoríte o rodinnej politike a hovoríte o tom, že dávame pri narodení prvého dieťaťa 25-tisíc korún v súčasnosti aj s príspevkom. My dávame predsa príspevok na každé ďalšie dieťa a valorizujeme každú dávku. S účinnosťou od 1. septembra sme valorizovali pomoc v hmotnej núdzi. A, pán poslanec Mikloš, nie sú to len viacpočetné rodiny. Najviac ohrozené sú jednorodičovské rodiny s väčším počtom detí. Samozrejme, tu sme práve dávku v hmotnej núdzi zvýrazňovali a výrazne vyššie postavili v porovnaní s valorizáciou ostatných peňažných príspevkov v rámci pomoci v hmotnej núdzi.

  Takže treba si uvedomiť to, že nedá sa urobiť všetko odrazu. Niektoré kroky sme urobili, niektoré kroky pripravujeme a niektoré kroky určite urobíme aj v roku 2009 a v roku 2008.

  Ja sa spýtam ešte jednu vec. Keď ste povedali, že my ubližujeme a neriešime rodinnú politiku. Spýtam sa. Hmotnú núdzu, ktorú ste nastavovali a nastavili ste ju tak, že dávka je stanovená na rodinu bez ohľadu počtu detí, či je to päť detí, alebo desať detí, alebo jedno, alebo štyri deti. Myslíte si, že toto zodpovedá skutočne zabezpečeniu základných životných podmienok? Pán poslanec Janiš, je to aj o tom, na čo ste reagovali vy. Ďakujem za pozornosť.

 • Pani ministerka, ak sa budete pýtať v rozprave, bude vám aj odpovedané. Bohužiaľ, ani ja vám nemôžem odpovedať. Musím rešpektovať rokovací poriadok.

  Pani spravodajkyňa, chcete mať záverečný príspevok? Nie. Konštatujem, že sme vyčerpali aj tento bod programu. Prerušujem rokovanie o ňom a v súlade s požiadavkou sociálneho výboru a spravodajcu k predchádzajúcemu zákonu vyhlasujem prestávku do 14.00 hodiny a o 14.00 hodine bude hlasovanie.

 • Hlasy z pléna.

 • Prerušenie rokovania o 13.11 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.00 hodine.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás poprosiť, aby ste zaujali svoje miesta.

  Ešte chvíľočku vás poprosím, aby kolegyne, kolegovia mohli zaujať svoje miesta a pristúpime k hlasovaniu.

  Dámy a páni, budeme pokračovať v rokovaní programu 14. schôdze hlasovaním o prerokovaných bodoch programu.

  Budeme hlasovať v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to tlač 386.

  Dámy a páni, poprosím, aby sme sa ešte pred samotným hlasovaním prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní. Prezentujte sa. Je prítomných 83 poslancov. Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

  Poprosím teraz pani poslankyňu Vaľovú, aby ako spoločná spravodajkyňa z výboru pre sociálne veci a bývanie uvádzala hlasovanie. Poprosím o pokoj, aby sme sa počuli, o čom budeme hlasovať.

  Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, vážený pán predseda, prosím vás, aby som zaujala stanovisko k hlasovaniu o zákone o sociálnom poistení. Postup hlasovania k tlači 368 je nasledovný.

  V rozprave vystúpili poslanci: pani poslankyňa Radičová, pani poslankyňa Sárközy, pán poslanec Halecký, pán poslanec Brocka, pán poslanec Jánoš, pán poslanec Goga, pán poslanec Minárik, pán poslanec Kuruc, pani poslankyňa Nachtmannová, pán poslanec Halecký, pán poslanec Lipšic, pán poslanec Petrák a pán poslanec Kvorka.

  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podali poslanci. Budem čítať tak, v akom poradí podávali tieto návrhy. Pani poslankyňa Radičová podala 12 pozmeňujúcich návrhov, pani poslankyňa Sárközy podala 2 procedurálne návrhy, poslanec Halecký podal 1 návrh a žiada hlasovať o každom bode osobitne, poslanec Brocka podal 1 návrh, poslanec Jánoš podal 1 návrh, poslanec Minárik podal 1 návrh, poslanec Kuruc podal procedurálny návrh vyňať... (ruch v sále), pán predseda, keby bol pokoj v rokovacej sále.

 • Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, o väčší pokoj v rokovacej sále.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Jánoš, poprosím vás.

  Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán poslanec Kuruc podal procedurálny návrh vyňať na osobitné hlasovanie zo spoločnej správy body 4, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34 a 35, pán poslanec Lipšic podal 1 návrh.

  Najprv budeme hlasovať, pán predseda, o procedurálnych návrhoch pani poslankyne Sárközy.

  Prosím, dajte hlasovať o prvom návrhu, o procedurálnom návrhu vrátiť návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie.

 • Hlasujeme o procedurálnom návrhu vrátiť návrh zákona na dopracovanie.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 55 za, 73 proti, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že tento procedurálny návrh sme neschválili.

  Ďalej pani spravodajkyňa.

 • Prosím vás pekne, pán predseda, dajte hlasovať o druhom návrhu, aby Národná rada Slovenskej republiky prerokovala návrh zákona na novembrovej schôdzi a rokovala najprv o petícii. Je to takisto návrh pani poslankyne Sárközy. Nech sa páči, dajte hlasovať. Je procedurálny.

 • Hlasujeme. Hlasujeme o procedurálnom návrhu, aby sme prerušili rokovanie a rokovali až na novembrovej schôdzi.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 56 za, 67 proti, 7 sa zdržalo.

  Konštatujem, že ani tento návrh sme neprijali.

 • A teraz, pán predseda, pristúpime k hlasovaniu o bodoch zo spoločnej správy. Prosím vás pekne, pán predseda, dajte hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 3, 5, 6, 8, 9, 11 až 15 a 28 až 33, 36 až 38 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy, tak ako ich uviedla spravodajkyňa. Odporúčanie výboru je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 74 za, 55 sa zdržalo.

  Konštatujem, že sme uvedené body zo spoločnej správy schválili.

 • Pán predseda, poprosím vás, teraz budeme hlasovať osobitne o bodoch 4, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 34 a 35 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Konštatujem, že nie sme uznášaniaschopní. Vyhlasujem 15-minútovú...

 • Prerušenie rokovania o 14.13 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.28 hodine.

 • Prestávka.

 • Pokračovanie rokovania o 14.30 hodine.

 • Dámy a páni, poprosím vás zaujať miesta. Budeme pokračovať v hlasovaní.

 • Ruch v sále.

 • Pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste sa vrátili do rokovacej sály.

  Pani spravodajkyňa, poprosím vás, budeme opakovať hlasovanie, počas ktorého sme zistili, že nie sme uznášaniaschopní a bolo to hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy. Takže vás poprosím, aby ste uviedli znovu hlasovanie.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Teraz budeme hlasovať osobitne o bodoch 4, pán predseda, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 34 a 35.

  Pán predseda, pristúpme k hlasovaniu. Gestorský výbor odporučil tieto body schváliť okrem bodu 7.

  Pán predseda, pristúpme k hlasovaniu jednotlivo. Bod č. 4.

 • Ešte raz, pani spravodajkyňa. Čiže budeme hlasovať o všetkých týchto bodoch...

 • To znamená, že najprv hlasujeme o bode č. 4.

 • O bode 4. Nedá sa naraz, lebo boli vyňaté na osobitné hlasovanie.

 • Hlasovanie.

 • 128 prítomných, 76 za, 51 proti, 1 sa zdržal.

  Bod č. 4 sme schválili.

 • Hlasujeme o bode 7, pán predseda, osobitne.

 • O bode 7. Odporúčanie s gestorským návrhom schváliť bod 7.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 1 za, 110 proti, 22 sa zdržalo.

  Bod 7 sme neschválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 10 s gestorským návrhom schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 77 za, 54 proti, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že tento bod sme schválili.

 • Teraz hlasujeme o bode 16 s gestorským návrhom schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 77 za, 55 proti.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 17 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 77 za, 54 proti.

  Bod sme schválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 18 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 77 za, 56 proti.

  Bod sme schválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 19 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 77 za, 55 proti.

  Bod sme schválili.

 • Ďalší bod je bod 20, pán predseda, s gestorským návrhom schváliť. Prosím vás pekne, dajte o ňom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 77 za, 55 proti.

  Bod sme schválili.

 • Ďalší bod zo spoločnej správy je bod 21 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 77 za, 54 proti.

  Bod sme schválili.

 • Ďalší bod je bod 23 s návrhom gestorského výboru schváliť. Dajte hlasovať, pán predseda.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 77 za, 54 proti.

  Bod sme schválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 24 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 77 za, proti 56.

  Bod sme schválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 25 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 77 za, 52 proti, 2 nehlasovali.

  Bod sme schválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 26 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 77 za, 54 proti.

  Bod sme schválili.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bode 27 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 77 za, 54 proti, 1 nehlasoval.

  Bod sme schválili.

 • Bod 33 opäť zo spoločnej správy. Z gestorského výboru odporučenie schváliť.

  Pán predseda, dajte o ňom hlasovať. 34.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 77 za, 53 proti.

  Tento bod sme schválili.

 • Bod 35 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.

  Pán predseda, dajte o ňom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 77 za, 52 proti, 1 sa zdržal.

  Bod sme schválili.

 • Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o bode 22 s návrhom gestorského výboru neschváliť. Je tam legislatívna chyba.

  Nech sa páči, dajte hlasovať o bode 22.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 125 proti, 7 sa zdržalo.

  Tento bod sme neodsúhlasili.

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o návrhoch poslancov podaných v rozprave, tak ako nasledovali po sebe. Hlasujeme o 12 návrhoch poslankyne Radičovej, kde o každom návrhu hlasujeme zvlášť a o každom bode v návrhu hlasujeme zvlášť. Je súhlas, pani poslankyňa? Ďakujem veľmi pekne.

  Ideme prvý pozmeňujúci návrh – postavenie invalidných dôchodcov, kde hlasujeme o bode č. 1.

  Pán predseda, dajte hlasovať o postavení invalidných dôchodcov bod č. 1.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 55 za, 53 proti, 25 sa zdržalo.

  Neprijali sme návrh.

 • Hlasujeme o tom istom pozmeňujúcom návrhu o bode 2.

  Pán predseda, dajte hlasovať o bode 2.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 55 za, 52 proti, 26 sa zdržalo.

  Návrh sme neprijali.

 • Pán predseda, hlasujeme o tom istom pozmeňujúcom návrhu bod 3. Dajte, prosím vás pekne, hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 56 za, 26 proti, 51 sa zdržalo.

  Návrh sme neprijali.

 • Hlasujeme stále o tom istom pozmeňujúcom návrhu bod 4.

  Pán predseda, prosím vás pekne, dajte o tom hlasovať.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 53 za, 34 proti, 44 sa zdržalo.

  Neprijali sme návrh.

 • Ďakujem, pán predseda, pôjdeme k druhému pozmeňujúcemu návrhu.

 • No, hovorte. Ktorý bod druhého pozmeňujúceho návrhu.

 • Ďakujem. Pán predseda, prejdeme k druhému pozmeňujúcemu návrhu o invalidných dôchodcoch po dovŕšení dôchodkového veku a ideme podľa bodov. Hlasujeme momentálne o bode č. 1. Dajte hlasovať o bode č. 1.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 54 za, 25 proti, 52 sa zdržalo.

  Návrh sme neprijali.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 56 za, 38 proti, 39 sa zdržalo.

  Návrh sme neprijali.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 58 za, 36 proti, 39 sa zdržalo.

  Návrh sme neprijali.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh má len jeden bod. Je to povinné platenie odvodov pre pracujúcich dôchodcov. Dajte o tom hlasovať, pán predseda.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 56 za, 33 proti, 44 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

 • Prosím vás pekne, pán predseda, nasleduje ďalší pozmeňujúci návrh. Je to poberanie predčasného dôchodku. Hlasujeme v tomto pozmeňujúcom návrhu o bode č. 1.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 129 za, 1 bol proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme prijali.

 • Hlasujeme za ten istý pozmeňujúci návrh bod č. 2.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 130 za, 1 proti, 1 sa zdržal.

  Návrh sme prijali.

 • Hlasujeme za bod č. 3 v tom istom pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 56 za, 38 proti, 39 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Pán predseda, poprosím vás ešte o hlasovanie o postavení invalidných dôchodcov do štvrtého dôchodkového veku. Nehlasovali sme o bode 4, aby sme o ňom teraz hlasovali.

 • Postavení invalidných dôchodcov po dovŕšení dôchodkového...

 • Z predchádzajúceho sme nehlasovali, tak hlasujeme. Áno.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 55 za, 34 proti, 43 sa zdržali.

  Tento bod sme neprijali.

 • Hlasujeme o sprísnení podmienok poberania vdovských a vdoveckých dôchodkov, pozmeňujúci návrh Ivety Radičovej článok č. I.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 68 za, 37 proti, 26 sa zdržalo.

  Tento návrh sme schválili.

  Ďalej pani spravodajkyňa.

 • Vymeriavací základ interných doktorandov.

 • Poprosím vás o pokoj. Pani spravodajkyňa, uvádzajte návrhy ďalej.

 • Vymeriavací základ interných doktorandov a zamestnancov. Dávame hlasovať článok č. I.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 56 za, 48 proti, 29 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Bod č. 2 hlasujeme. Nech sa páči, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 56 za, 48 proti, 29 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 55 za, 46 proti, 30 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neschválili.

  Ďalej.

 • Hlasujeme. Ďalší pozmeňujúci návrh pani Radičovej. Minimálna doba poistenia v systéme dôchodkového poistenia čl. I. Nech sa páči, hlasujte.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 56 za, 57 proti, 20 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neschválili.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh je vylúčenie osôb z druhého piliera. Hlasujeme o bode č. 1.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 55 za, 52 proti, 23 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Ďalej hlasujeme v tomto pozmeňujúcom návrhu o bode č. 2. Body sú totožné.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 55 za, 54 proti, 23 sa zdržalo.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 56 za, 51 proti, 26 sa zdržalo.

  Návrh sme neprijali.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 56 za, 61 proti, 16 sa zdržalo.

  Návrh sme neprijali.

 • Hlasujeme o bode č. 5. Deviaty pozmeňujúci návrh pani Radičovej – dočasný dobrovoľný vstup... Aha, pardon.

 • Ešte chvíľočku vás poprosím, pani spravodajkyňa.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 56 za, 63 proti, 13 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 55 za, 61 proti, 15 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme neprijali.

 • Dočasný dobrovoľný vstup do druhého piliera. Hlasujeme o bode č. 1.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 129 za, 1 proti, 1 nehlasoval.

  Tento návrh sme prijali.

 • Ďalej hlasujeme o ďalšom pozmeňujúcom návrhu – dočasný dobrovoľný výstup z druhého piliera prvý bod.

 • Ruch v sále.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 59 za, 57 proti, 11 sa zdržalo, 6 nehlasovalo.

  Tento návrh sme neschválili.

  Ďalej pani spravodajkyňa.

  Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, počúvajme sa.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh. Správny fond Sociálnej poisťovne bod č. 1.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 57 za, 64 proti, 12 sa zdržalo.

  Návrh sme neprijali.

 • A posledný návrh pani poslankyne Radičovej. Príplatok k dôchodku pre osoby deportované do nacistických táborov a zajateckých táborov. Hlasujeme za.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 131 za, 1 sa zdržal.

  Návrh sme prijali.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, teraz budeme hlasovať osobitne o každom bode z návrhu poslanca Haleckého. Chcela by som pána poslanca poprosiť a navrhujem, aby sme hlasovali spoločne o bodoch 3 až 13 a 15 a o bodoch 1, 2 a 14 nehlasovali a tieto body, o ktorých budeme hlasovať spoločne, spolu súvisia.

  Pán Halecký, chcem poprosiť, je možné takémuto návrhu vyhovieť?

 • Dobre, takže hlasujeme teraz o návrhoch, ktoré odzneli v rozprave.

 • Čiže nebudeme hlasovať osobitne, ale poprosím vás, pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 3 až 13 a 15.

 • Čiže hlasujeme o bodoch z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Haleckého.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 131 za, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Tieto návrhy sme prijali.

 • O bodoch 1, 2 a 14 nehlasujeme, tak ako sme sa dohodli.

  Ďalej, pán predseda, budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Júliusa Brocku. Nebudeme o tomto návrhu hlasovať, lebo bol schválený v bode 13 spoločnej správy, pán predseda.

  Ďalej hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu Vladimíra Jánoša.

  Prosím vás pekne, pán predseda, dajte hlasovať.

 • Pán poslanec Brocka, máte námietku? Chcete, aby sa hlasovalo o vašich návrhoch?

 • Samozrejme, veď ja som môj návrh podal v rozprave. Ako sme mohli o ňom hlasovať v spoločnej správe?

 • Ale schválili sme v spoločnej správe znenie.

  Dobre, je tu námietka, pána... Budeme hlasovať o návrhoch.

 • O námietke. Len o námietke sa hlasuje.

 • Hlasujeme o návrhoch pána poslanca Brocku.

 • Nejde mi hlasovacie zariadenie. Nejde mi.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 56 za, 64 proti, 12 sa zdržalo.

  Návrhy pána poslanca Brocku sme neschválili.

  Chvíľočku strpenia, pani spravodajkyňa namieta nefunkčnosť hlasovacieho zariadenia. Je to v poriadku? Dobre. Pokračujeme pani spravodajkyňa.

 • Hlasujeme teraz o pozmeňujúcom návrhu Vladimíra Jánoša. Spoločne o všetkých bodoch.

 • Hlasujeme o návrhu pána poslanca Jánoša.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 76 za, 38 proti, 16 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Tento návrh pána poslanca Jánoša sme schválili.

  Ďalej pani spravodajkyňa. Pani spravodajkyňa, poprosím vás, uvádzajte hlasovanie.

 • Dobre, poprosím vás, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon pána Minárika a nie je možné hlasovať, lebo tento pozmeňujúci návrh bol schválený v pozmeňujúcom návrhu pána Haleckého, čiže o ňom nehlasujeme.

 • Je to v poriadku, pán poslanec? Dobre, nehlasujeme. Ďalej.

 • A nehlasujeme ani o pozmeňujúcom návrhu pána Lipšica, pretože to bolo nad rámec návrhu zákona, a tým by sme hlasovanie skončili, pán predseda.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec, máte námietku? Dobre.

 • Reakcie z pléna.

 • Pani spravodajkyňa, o čom budeme hlasovať? Dajte návrh. O námietke?

 • O námietke, áno. Hlasujeme o námietke.

 • Ruch v sále.

 • Spravodajca uvádza, pán poslanec, návrh.

 • Reakcie z pléna.

 • Dobre, dobre, páni poslanci, skutočne považujem toto z vašej strany za naivné, ale dobre, dám hlasovať. Spravodajca uvádza návrhy hlasovania. Uviedol, že návrh je nad rámec.

 • Reakcie z pléna.

 • Reakcie a ruch v sále.

 • Dobre, hlasujeme o návrhu pána poslanca. Dobre.

 • Dobre, ale tento návrh bude nad rámec zákona. Dobre, hlasujeme.

 • Reakcie v pléne.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 55 za, 67 proti, 10 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Poďme ďalej pani spravodajkyňa.

 • Konštatujem, že sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy aj z rozpravy. Prosím vás, pán predseda, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď, ale ja sa ešte chcem prihlásiť do rozpravy, pán predseda, pretože je tu legislatívna chyba.

 • Ruch v sále.

 • Dámy a páni, môžem vás poprosiť o pokoj?

 • Ruch v sále.

 • Pani spravodajkyňa, poprosím vás, uveďte ešte raz zrozumiteľne, o čom budeme hlasovať. Poprosím vás o pokoj.

 • Prosím vás pekne, pán predseda...

 • A všetkých, ktorí sa hlásia, upozorňujem, že v hlasovaní nie je možné prerušiť procedurálnym návrhom.

 • Konštatujem, že sme odhlasovali všetky návrhy spoločnej správy a dajte otvoriť rozpravu v treťom čítaní.

 • Reakcie z pléna.

 • Nemôžeme, pani spravodajkyňa.

 • Ruch v sále.

 • Pani spravodajkyňa, musíme hlasovať. Ak sme odsúhlasili všetky body spoločnej správy a pozmeňujúce návrhy a máte splnomocnenie, ideme do tretieho čítania. Čiže hlasujeme o návrhu postúpiť návrh zákona do tretieho čítania.

 • Postúpenia zákona ako celku s gestorský výborom schváliť.

 • Reakcie z pléna.

 • Hlasujeme len o postúpení do tretieho čítania. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás o pokoj.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 77 za, 55 proti, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že sme postúpili návrh do tretieho čítania. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť? Pani poslankyňa Laššáková. Aj pani spravodajkyňa?

 • Áno, neviem, či to isté, ale, nech sa páči, pani Laššáková.

 • Reakcie z pléna.

 • Pani spravodajkyňa, ešte som neukončil možnosť prihlásiť sa. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť ešte v rámci tretieho čítania do rozpravy? Pani poslankyňa Laššáková, pani spravodajkyňa. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Pani poslankyňa, sme v hlasovaní, aký procedurálny návrh?

 • Je tam taký procedurálny návrh, že v spoločnej správe má byť uvedené pod číslom v treťom bode číslo 23, nie...

 • Pani spravodajkyňa, poprosím vás, zapnite pani poslankyňu Laššákovú najprv. Ide do rozpravy.

 • Hlasy a ruch v sále.

 • Pani spravodajkyňa, poprosím vás, zaujmite miesto.

 • V mene troch poslaneckých klubov SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana – HZDS a Slovenská národná strana prosím o 10-minútovú prestávku vzhľadom na to, že pri hlasovaní... (hlasy v sále), je to v rozprave.

 • Hlasy v sále.

 • Vzhľadom na to, že sú nejaké legislatívne chyby, ktoré treba prerokovať, áno.

 • Hlasy a reakcie v pléne.

 • Žiadam o 10-minútovú prestávku.

 • Kolegyne, kolegovia, ak nebude pokoj v rokovacej sále, vyhlásim prestávku. Tu sa nedá viesť hlasovanie, pretože ani nepočujem, čo navrhuje spravodajkyňa. Dobre, pani spravodajkyňa, chceli ste sa prihlásiť do rozpravy. Nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím vás, pani spravodajkyňa,

 • V spoločnej správe v bode III je sporne uvedená...

 • Pani spravodajkyňa, pani spravodajkyňa, poprosím vás, chvíľočku. Ešte sú faktické poznámky na vystúpenie pani Laššákovej. Takže poprosím, pán poslanec Mikloško, s faktickou poznámkou? Pán poslanec Lipšic. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

 • Hlasy v sále.

 • Tak ešte aj pán poslanec Bugár s faktickou poznámkou na vystúpenie pani Laššákovej. Takže, nech sa páči.

 • Pán predseda, chápem ambicióznosť mladej poslankyne, ktorá bola spravodajkyňou, ale zatiaľ nie je ešte ministerkou. Čiže hovoriť o tom, že niečo je nad rámec zákona môže len pani ministerka Tomanová.

 • Hlasy v sále.

 • A, pán predseda a pán podpredseda Číž, nauč sa konečne rokovací poriadok, t. j. zober si domov fľašku vína a večer si ho prečítaj.

 • Smiech v sále.

 • Pán poslanec, poprosím vás. Pán poslanec Lipšic, faktická poznámka.

 • Pán predseda, ja by som rád zacitoval z rokovacieho poriadku. Dúfam, že ho máme spoločný. § 85 ods. 2 hovorí: „V treťom čítaní môže poslanec navrhnúť len opravu legislatívnotechnických a jazykových chýb.“ Pani poslankyňa Laššáková nenavrhla žiadnu opravu žiadnych chýb. Jej vystúpenie bolo vo flagrantnom rozpore s rokovacím poriadkom.

 • Pán poslanec, miliónkrát ste takto flagrantne aj vy porušili. Ja som pani poslankyňu upozornil a, samozrejme, ak ste si všimli, reagujem v zmysle rokovacieho poriadku, to znamená, nepovažoval som žiadosť pani poslankyne na prestávku za relevantnú. A bol by som veľmi rád, keby ste nezneužívali ani vy svoj subjektívny výklad rokovacieho poriadku.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Sabolová.

 • Chcem zareagovať na pani poslankyňu Laššákovú, lebo vystúpila v rozprave. Pani poslankyňa, vám ako právničke a členke ústavnoprávneho výboru sa čudujem, že ste vystúpili s takýmto návrhom. Vy veľmi dobre viete, kde máte podať procedurálny návrh, a ak máte nejaké konkrétne výhrady, na ktoré ste chceli upozorniť, pani predsedníčka poslaneckého klubu SMER, mali ste ich predniesť jasne a relevantne tak, aby sme rozumeli, o čo vám ide. A ak sú tam nejaké legislatívne zmeny a potrebné nové návrhy, je potrebných 30 podpisov na to, aby ste vrátili do druhého čítania návrh zákona. Myslím si, že vás nemusím poúčať a už pán predseda pred chvíľočkou vysvetlil, že váš návrh neberie za procedurálny návrh a verím, že ani budúca pani poslankyňa alebo tá, ktorá bude vystupovať, nebude v rozpore s rokovacím poriadkom podávať návrhy a bola by som veľmi rada, keby ste, pán predseda, ešte môžem teda krátko vo faktickej poznámke, trošku umravnili pani spravodajkyňu, pretože vystupuje ako ministerka, nie ako poslankyňa a spoločná spravodajkyňa.

 • Pán poslanec Hrušovský, vy ste neboli prihlásený s faktickou poznámkou. Pán Bugár bol prihlásený s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, ja tiež chcem pripomenúť to isté, čo moji predrečníci, to znamená, že ak pani poslankyňa Laššáková mala na mysli to, že potrebuje 10 minút na zozbieranie tých 30 podpisov, tak to sa už nedá. To znamená, že žiadny legislatívny technický návrh, opravu ona sama nenavrhla, predpokladám, že pani spravodajkyňa to urobí, musíme uzavrieť tým pádom rozpravu, hlasujeme a už sa to nedá vrátiť do druhého čítania. Bohužiaľ.

 • Pani spravodajkyňa, vy ste boli prihlásená do rozpravy v treťom čítaní. Nech sa páči.

 • Chcela by som v treťom čítaní v spoločnej správe bod III opraviť legislatívnotechnickú chybu, namiesto číslice 20 nahradiť ju číslicou 23. To je všetko. Prosím vás pekne, aby ste dali o tom hlasovať.

 • Hlasy v sále.

 • Reakcie v pléne.

 • Poprosím vás, ide o legislatívnotechnickú opravu, ktorú môže podať poslanec v rozprave v treťom čítaní. Ide len o prečíslovanie, vznikla chyba pri prepise spoločnej správy.

  Ešte raz zopakujte, pani spravodajkyňa, že ide o legislatívnotechnickú úpravu. Prosím vás, ešte raz to zopakujte.

 • Pán predseda, upozornili ma teraz desať minút z legislatívy, že urobili chybu pri prepise spoločnej správy, kde namiesto číslice 23 dali číslicu 20. Poprosím vás pekne, aby ste to odhlasovali.

 • Hlasy a reakcie v sále.

 • Dvadsiaty tretí bod znie: 20. V § 33 ods. 1 sa vypúšťa slovo „podľa osobitného predpisu“. Čiže číslica 20 sa nahradí číslicou 23. Je to len technický bod.

 • Hlasy a smiech v sále.

 • Ešte poprosím vás, pani spravodajkyňa, vystúpili ste v rozprave a na vás môžu byť reakcie, takže s faktickými poznámkami. Je to všetko? Skončili ste v rozprave, áno?

 • Dobre, takže faktické poznámky na vystúpenie pani spravodajkyne páni poslanci Hrušovský, Lipšic a Sabolová. Končím možnosť prihlásiť sa. Takže, nech sa páči, pán poslanec Hrušovský.

 • Pán predseda, ja by som naozaj poprosil, keby ste urobili poriadok pri prerokovávaní návrhu zákona, lebo všetci si uvedomujeme, aké vážne rozhodnutia prijímame. Tu sme si zvykli nejednotnosť koalície nahrádzať legislatívnotechnickými chybami.

  Priatelia, takto nemôžeme rozhodovať a, pani spoločná spravodajkyňa, takto Národná rada nemôže prijímať také vážne rozhodnutia, aby ste vy v priebehu pár minút presvedčili Národnú radu, že sa legislatíva, my, nie legislatíva dopustili nejakej chyby. Veď my sme hlasovali v druhom čítaní, my sme schvaľovali pozmeňujúce návrhy. Prečo ste na to neupozornili, keď sme prijali zlé rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať za následok...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Pani poslankyňa, z vášho vystúpenia, z toho zmätku, ktorý ste predviedli, nie je úplne jasné vôbec, o čom chcete hlasovať. Teda dám vám otázku. Môžete sa ešte k tomu vyjadriť, ide o dvadsiaty tretí bod spoločnej správy, a to je „13 v § 20 ods. 1“ a vy chcete z § 20 spraviť § 23? Lebo to ani vaši nevedia, ale vaši budú hlasovať podľa toho, ako im poviete, ale my aspoň chceme vedieť, čo ste vymysleli zase, lebo vy tu robíte normálnu šou už z toho a je to nedôstojné, pani poslankyňa, to, čo predvádzate. A bola by som veľmi rada, keby chybu ako spoločná spravodajkyňa ste nezhadzovali na legislatívu Národnej rady, ale vy ako spravodajkyňa ste povinná vedieť, o čom dávate hlasovať. Tak chcela by som vedieť, aby bolo úplne jasne zadefinované, pán predseda, keď dáte hlasovať, aby ste vy zopakovali, o čom ideme vôbec hlasovať.

 • Pani spravodajkyňa, zareagujte, prosím vás, a vysvetlite ešte raz, tak ako ste v rozprave uviedli, o akú legislatívnotechnickú úpravu ide.

 • Vážení páni kolegovia, kolegyne...

 • ... myslím si, že nikto tu nechce prijímať nezodpovedné zákony. Pán predseda Hrušovský je teraz u pani Dr. Buchalovej a tá povedala, že je to preklep, ktorý sa stal. Ja neviem, či nie sme ľudia a či aj títo ľudia, ktorí tu pracujú pod takýmto tlakom a pod prijímaním týchto zákonov nemôžu urobiť preklep. Chcem vás poprosiť (ruch v sále), aby sme boli k nim teda trošku, si myslím, ohľaduplní a zobrali sme na vedomie, sedí tu táto pani, ktorá to povedala, a zobrali sme na vedomie, že je to preklep a stane sa to každému. Chcem vás poprosiť.

 • Pani spravodajkyňa, uveďte, prosím vás, ešte raz, to znamená, budeme hlasovať o návrhu na legislatívnotechnickú úpravu. Ešte raz ju presne odcitujte.

 • V spoločnej správe by malo byť správne uvedené v bode III tridsiaty tretí bod znie: 23. V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 43. Namiesto číslice 23 je tam 20. Legislatíva pripustila, že je to preklep.

  Ešte raz vás prosím, kolegovia, buďme ľudskí k ľuďom, lebo každý sa môžeme mýliť, aj my. Ďakujem. Prosím o hlasovanie.

 • Ruch a reakcie v pléne.

 • Vyhlasujem päťminútovú prestávku a poprosím spravodajkyňu a zároveň zástupcov klubov, aby prišli ku mne. Chcem sa naozaj pozrieť, o čo ide. Ďakujem.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v hlasovaní. Poprosím vás, aby ste zaujali miesto.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, zaujmite miesto, aby sme mohli dokončiť hlasovanie.

  Kolegyne, kolegovia, dovoľte len, aby som vás informoval o výklade problému, ktorý vznikol pri hlasovaní o návrhu na legislatívnotechnickú úpravu. Zhodli sme sa na tom, že pani spravodajkyňa len nepresne uviedla, o aký problém ide. A naozaj ide len o problém prepisu. A pokiaľ môžem rešpektovať aj postoje jednotlivých predstaviteľov klubov, tak tento problém ani nemusíme riešiť, ten sa vyrieši v legislatíve, pretože naozaj išlo len o chybu v prepise a budeme pokračovať v hlasovaní.

  Pani spravodajkyňa, nech sa páči. Uzatváram rozpravu v treťom čítaní a pristúpime k hlasovaniu.

 • Prosím vás, pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o návrhu zákona ako o celku so schválenými doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 76 za, 55 bolo proti.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

  Teraz poprosím pani spravodajkyňu, pani poslankyňu Ľubicu Roškovú, aby uvádzala hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355).

  Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

 • Ďakujem veľmi pekne. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci – pán podpredseda Hort a pani poslankyňa Sárközy. Najprv budeme hlasovať, pán predseda, o návrhoch zo spoločnej správy. Prosím, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy. O bodoch 1 až 3. Odporúčanie gestorského výboru je schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, všetci boli za.

  Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

 • V rozprave neboli podané žiadne návrhy. Konštatujem, že sme odhlasovali všetky návrhy zo spoločnej správy.

  Prosím, dajte hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Hlasujeme o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 129 za, 1 sa zdržal.

  Konštatujem, že sme návrh postúpili do tretieho čítania. Otváram rozpravu v treťom čítaní a pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť? Nie. Končím možnosť prihlásiť sa. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme hlasovať, pani spravodajkyňa.

 • Áno, ďakujem. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s návrhom gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 129 prítomných, 128 bolo za, 1 nehlasoval.

  Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

  Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, ďakujem vám pekne za spoluprácu počas 14. schôdze, ktorú vyhlasujem za skončenú. Dovidenia.

 • Rokovanie 14. schôdze NR SR sa skončilo o 15.25 hodine.