• Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, aby sme prezentovaním sa mohli potvrdiť, či sme uznášaniaschopní pre to, aby sme otvorili rokovanie 12. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Takže požiadam vás, dámy a páni, aby sme sa prezentovali.

 • Prezentácia.

 • Konštatujem, že prítomných je 84 poslancov.

  Otváram rokovanie.

  Na 12. schôdzi overovateľmi budú poslanci pani Monika Smolková a pán poslanec Peter Gabura. Ich náhradníkmi budú pán poslanec Vestenický a pán poslanec Kuruc.

  O ospravedlnenie na dnešnej schôdzi požiadali pán podpredseda Národnej rady Viliam Veteška a páni poslanci Micheľ a Ďuračka.

  Dámy a páni, 12. schôdzu som zvolal podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 46 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Tento návrh ste obdržali spolu s pozvánkou na 12. schôdzu.

  A bodom programu je

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Viere Tomanovej, poverenej riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov, teda program takejto schôdze sa neschvaľuje.

  Návrh ste dostali ako tlač 401.

  Uvedený návrh som podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku zaslal vláde na zaujatie stanoviska a pridelil som ho na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský výbor bol určený výbor pre sociálne veci a bývanie.

  Teraz už prosím pána podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Milana Horta, aby ako poverený člen skupiny poslancov návrh uviedol a súčasne oboznámil Národnú radu s dôvodmi, ktoré viedli skupinu poslancov k podaniu návrhu na vyslovenie nedôvery pani ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády, vážení členovia vlády, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene skupiny poslancov odôvodnil návrh na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky pani Viere Tomanovej, poverenej riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová zložila dňa 4. 7. 2006 do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento ústavou predpísaný sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

  Skupina poslancov navrhovateľov vyslovenia nedôvery je presvedčená, že ministerka Tomanová sa spreneverila svojmu sľubu ministerky, členky vlády Slovenskej republiky. Ministerka svojimi výrokmi a pravidelne sa meniacimi názormi dlhodobo dokazuje svoju neodbornosť a nekompetentnosť viesť rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň zavádzaním zneisťuje občanov, čím o. i. ohrozuje dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, ale aj dôležitú celospoločenskú solidaritu, na ktorej je postavaný sociálny systém Slovenskej republiky. Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová zároveň od svojho nástupu predstavuje návrhy v sociálnej oblasti, ktoré škodia občanom Slovenskej republiky a zároveň ohrozujú udržateľnosť verejných financií a tým aj prijatie eura. V rozpore so svojimi povolebnými vyhláseniami o pravidelnom zvyšovaní prídavkov na deti nepristúpila v septembri 2006 k plánovanému zvyšovaniu, odmietla návrh na nápravu predložený pri prijímaní rozpočtu na rok 2007 a od septembra 2007 neuskutočnila ani svoj pôvodný návrh na ich zvýšenie o 10 Sk. Pri poskytovaní vianočného príspevku dôchodcom neopodstatnene diskriminovala vdovy, vdovcov a siroty. Ignoruje tiež sociálnych partnerov a prvýkrát v histórii bez súhlasu sociálnych partnerov predložila návrh Zákonníka práce, ktorý obmedzuje občanov, ktorí si chcú privyrobiť, ohrozuje tvorbu nových pracovných miest a bezdôvodne posilňuje postavenie odborov na úkor zamestnancov a ich zástupcov. V súčasnosti presadzuje úpravy v dôchodkovom systéme, ktorých cieľom je získať od občanov ďalšie financie skrytým zvyšovaním daní a zároveň ohroziť dôchodky budúcich generácií vylúčením nemalej časti obyvateľstva z možnosti sporiť si na dôchodok, a to v situácii, keď ministerka nepresadzuje kroky na zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne, ale naopak, navrhuje zvýšiť výšku peňazí, ktoré si strháva z odvodov občanov na vlastnú prevádzku.

  Skupina navrhovateľov je zároveň znepokojená nezodpovednosťou ministerky Tomanovej pri správe verejných zdrojov. Ministerka opakovane dokázala, že nevie úsporne nakladať s peniazmi daňových poplatníkov, či už pri zneužívaní svojho služobného auta alebo objednávaní nepotrebných bezpečnostných prehliadok v kancelárii ministerstva. Namiesto vysvetlenia a okamžitej nápravy reaguje na opodstatnené podozrenia z klientelizmu mediálnymi útokmi. A prostredníctvom svojho rezortu sa všetkých snaží presvedčiť, že štát nemá ako získať naspäť dotáciu získanú podvodom. Čiže pani ministerka Tomanová ohrozuje dôchodky budúcich dôchodcov a stabilitu celého dôchodkového systému, ďalej, nezodpovedne hospodári s peniazmi daňových poplatníkov, ďalej, diskriminuje skupiny obyvateľov, demotivuje sociálne slabších, uchyľuje sa ku klamstvám, podporuje klientelizmus a korupciu a ohrozuje prijatie eura k 1. 1. 2009.

  Slovenská republika potrebuje na poste ministra práce, sociálnych vecí a rodiny človeka, ktorý svojou odbornosťou, kompetentnosťou a rozvážnosťou zaručí sociálne istoty pre občanov Slovenskej republiky nielen v súčasnosti, ale najmä do budúcnosti. Ministerka Tomanová opakovane preukázala, že nie je schopná zodpovedne prispieť k tvorbe sociálnej politiky, či už z pohľadu prítomnosti alebo budúcnosti. Preto stratila dôveru skupiny poslancov navrhovateľov vyslovenia nedôvery. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem pekne navrhovateľovi.

  Teraz dávam slovo poverenej členke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie pani poslankyni Jane Vaľovej, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení páni ministri, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedla správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Vierke Tomanovej, poverenej riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 401).

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 396 z 30. augusta 2007 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Vierke Tomanovej, poverenej riadením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (tlač 401), všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu na prerokovanie s termínom ihneď. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, ktorý pripraví na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Viere Tomanovej, poverenej riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vo výboroch.

  Návrh prerokovali, ale neprijali uznesenie, lebo návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, šport, vedu návrh neprerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.

  A Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrh neprerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 74 z 3. septembra 2007 schválil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Viere Tomanovej, poverenej riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 401).

  Gestorský výbor určil poslankyňu Janu Vaľovú za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ju predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky správu výborov o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch, návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je uvedený v prílohe, návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Viere Tomanovej, poverenej riadením ministerstva práce a sociálnych vecí. A sa uzniesol na prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov čiže nedoporučil prijať túto správu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Zaujmite miesto.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu. Chcem vás informovať, že písomne som dostal prihlášku za poslanecké kluby. Sú to za klub SDKÚ – DS pán poslanec Janiš, za klub Kresťanskodemokratického hnutia pán poslanec Brocka, za klub Strany maďarskej koalície pani poslankyňa Sárközy, za klub Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko pán poslanec Halecký a za klub Smeru – sociálnej demokracie pán podpredseda Národnej rady Číž. Ďalej písomne sú prihlásení do rozpravy ešte kolegovia poslanci a poslankyne Štefanec, Galbavý, Jarjabek, Kukan, Frešo, Gibalová, Farkas, Kvorka. A ako posledná písomne prihlásená do rozpravy je pani poslankyňa Sabolová.

  Budeme pokračovať v rozprave, o slovo požiadal pán podpredseda vlády Dušan Čaplovič. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda vlády, kolegovia členovia vlády, návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády vníma vláda Slovenskej republiky ako prejav demokracie, ako legitímne právo opozície. Stratégia opozície je v tomto prípade koncentrovaná najmä na zvýrazňovanie údajnej nekompetentnosti ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento strategický zámer je cieľavedomý a má tieto príčiny. Po prvé, porážka politických strán bývalej vládnej koalície z rokov 2002 až 2006 vo voľbách v roku 2006 spočívala najmä v nekompetentnosti vlády a vedenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v sociálnej oblasti a v nerešpektovaní sociálnych a hospodárskych práv občanov Slovenskej republiky. Po druhé, je to odpútanie pozornosti od asociálnej politiky z minulých rokov.

  Nerešpektovanie sociálnych a hospodárskych práv bývalou vládou malo tieto prejavy. Uvediem ich sedem.

  Po prvé. Hneď po nástupe novej vlády v roku 2002 prijal parlament na návrh vlády Mikuláša Dzurindu bez súhlasu sociálnych partnerov v Rade hospodárskej a sociálnej dohody 22 antisociálnych zákonov, v ktorých sa rušili sociálne opatrenia účelovo populisticky prijaté pred voľbami v roku 2002 ako predvolebné lákadlo voličov a ktorými sa drasticky znížila úroveň sociálnej ochrany občanov. Viacerých občanov týmto vláda Mikuláša Dzurindu uvrhla do biedy. V dôsledku toho prepukli v niektorých lokalitách na východnom Slovensku občianske nepokoje s prejavmi vykrádania obchodov a rozbíjania výkladov, aby sa dostali tí, ktorí boli v tej ťažkej situácii, k potravinám. Vláda Mikuláša Dzurindu namiesto riešenia sociálnej situácie týchto ľudí pomocou v hmotnej núdzi potlačila tieto akcie políciou a vodnými delami.

  Po druhé. V roku 2003 schválil parlament na návrh vlády Mikuláša Dzurindu doteraz kontroverzný zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, na základe ktorého bol protiústavne prehodnocovaný zdravotný stav invalidných dôchodcov a následne bol viac ako 23 000 invalidným dôchodcom odňatý alebo znížený invalidný dôchodok. Protiústavnosť konštatoval aj Ústavný súd vo svojom náleze. Aj týchto občanov uvrhla Dzurindova vláda do biedy. Mnohí sa dodnes nevedia spamätať z traumy, do ktorej sa v dôsledku odobratia invalidných dôchodkov dostali.

  Po tretie. Vláda Mikuláša Dzurindu zdevastovala dôchodkový systém, zaviedla doň chaos a neistotu, čoho dôkazom sú nasledovné fakty. Zákon č. 413/2003 Z. z. o sociálnom poistení schválený počas prvej Dzurindovej vlády mal nastavené parametre pre sociálne poistenie v 1. pilieri aj vo väzbe na kapitalizačný pilier. Rok bolo treba na naladenie programového vybavenia Sociálnej poisťovne podľa pôvodného zákona č. 413/2003 Z. z. Po zmene vlády temer tá istá garnitúra a najaktívnejší oponenti súčasnej vlády zrušili vlastný kódexový zákon a prijali doteraz kontroverzný zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Urobili tak bez úpravy primeranej legisvakančnej lehoty a Sociálnej poisťovni ponechali prakticky len 15 dní na prestavenie celého systému dôchodkov, a to v situácii, keď Sociálnej poisťovni pribudlo na základe zákona č. 461/2003 Z. z. enormne veľa nových úloh. Ďalších 17 noviel v priebehu troch rokov a najmä zákon č. 310/2006 Z. z. zaviazali Sociálnu poisťovňu k ďalším úlohám, ktoré Sociálna poisťovňa popri svojej dennej činnosti nemôže bezporuchovo zvládať. Túto situáciu ešte zhoršila nevyhnutnosť riešiť invalidných dôchodcov, kde v súlade s nálezom Ústavného súdu boli porušené ich základné práva. Týmito reformnými „krokmi“ sa podarilo bývalej vláde Sociálnu poisťovňu znefunkčniť. Ďalej, o odbornej kvalite dôchodkovej reformy vlády Mikuláša Dzurindu svedčí aj samotný fakt, že nový zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení bol po roku od jeho schválenia a ešte pred nadobudnutím jeho účinnosti zrušený a nahradený ďalším zákonom, ktorý však musel byť pre jeho zásadné nedostatky v priebehu 2,5 roka sedemnásťkrát novelizovaný, pričom sa menili zásadné princípy, na ktorých bol zákon postavený. Zavedením kapitalizačného piliera bez dostatočného finančného krytia spôsobilo bývalé vedenie rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny destabilizáciu priebežného financovaného piliera a tým aj systému verejných financií. Treba povedať, že z priebežne financovaného systému sú vyplácané dôchodky pre 1,5 mil. poberateľov dôchodkových dávok, medzi ktorých vniesla bývalá vláda neistotu a obavu o základe ich hmotného zabezpečenia v starobe, chorobe a pri strate živiteľa rodiny. Významná časť informatickej podpory reformy systému sociálneho zabezpečenia mala byť realizovaná prostredníctvom projektov a financovania Svetovej banky. Tento zámer však bývalé vedenie rezortu nezabezpečilo, čo má za následok, že v súčasnosti v Sociálnej poisťovni absentujú rozhodujúce integračné informačné systémy, centrálny register klientov a individuálny účet klientov. Uvedené funkcie boli len v nevyhnutnom rozsahu nahradené dočasnými nevyhovujúcimi riešeniami v iných systémoch.

  Po štvrté. Národná rada Slovenskej republiky schválila v roku 2003 na návrh vlády Mikuláša Dzurindu rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorou zásadne narušila jeho základnú filozofiu a výrazne oslabila úroveň sociálnej ochrany zamestnancov. Stalo sa tak len jeden rok od účinnosti nového Zákonníka práce, a to bez akéhokoľvek vyhodnotenia jeho pôsobenia v praxi a predovšetkým bez súhlasu sociálnych partnerov. Takáto prax je v prípade zákona kódexového typu nevídaná.

  Po piate. Úspory v štátnom rozpočte hľadal bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník na úkor občanov s ťažkým zdravotným postihnutím tak, že im ubral z peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia sumu 1,5 mld. Sk.

  Po šieste. V inštitucionálnej finančnej, organizačnej a legislatívnej oblasti došlo počas vládnutia bývalej garnitúry k znárodneniu a poštátneniu Národného úradu práce, tripartitnej verejnoprávnej inštitúcie v oblasti politiky zamestnanosti, trhu práce, v sprostredkovateľskej sfére zamestnanosti.

  A po siedme. Tripartizmus bývalá vláda zlikvidovala napokon aj zrušením zákona o tripartite a orgánu trojstranného vedeného dialógu, Rady hospodárskej a sociálnej dohody, čím hrubo a bezprecedentným spôsobom zasiahla do kultúry sociálneho dialógu v Európe nevídane.

  K dôvodom na odvolanie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej.

  Všetky kroky, ktoré realizovalo a realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti jeho pôsobnosti pod vedením ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Viery Tomanovej, vychádzali a vychádzajú z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky so zámerom zlepšiť sociálne postavenie občanov, slúžiť záujmom ľudí, uskutočniť právo na ľudskú dôstojnosť v každodennom živote a vrátiť politike sociálny rozmer pri rešpektovaní solidarity a sociálneho dialógu.

 • Dôkazom toho je aj predložený odpočet plnenia úloh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyplývajúcich z konkrétneho Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky schváleného takmer pred viac ako rokom v tomto parlamente.

  K vznesenému obvineniu ministerky Viery Tomanovej, že „od svojho nástupu predstavuje návrhy v sociálnej oblasti, ktoré škodia občanom Slovenskej republiky“, je potrebné uviesť, že naopak, v súvislosti s rozpracovaním cieľov a úloh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnej inklúzie ministerka dôsledne zohľadňuje a zavádza sociálne opatrenia na predchádzanie príčinám chudoby a sociálneho vylúčenia a ich odstraňovanie. Tieto opatrenia sú nesporne v prospech občanov.

  Nariadením vlády Slovenskej republiky sa s účinnosťou od 1. septembra 2006 upravila dávka v hmotnej núdzi na všetkých úrovniach, ako aj príspevky k tejto dávke. Sumy dávky v hmotnej núdzi sa upravili o 5,2 % v nadväznosti na koeficient rastu nákladov nízkopríjmových domácností, ktorým sa upravili sumy životného minima od 1. júla 2006. V prípade príspevku na zdravotnú starostlivosť a príspevku na bývanie sa zohľadnili zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť a bývanie. Aktivačný príspevok sa zvýšil vzhľadom na zvýšenie podpory motivácie občanov v hmotnej núdzi zúčastňovať sa na trhu práce. Ochranný príspevok sa upravil v nadväznosti na výšku aktivačného príspevku.

  Novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa s účinnosťou od 1. januára 2007 zabezpečilo, aby bolo za bývanie na účely poskytovania príspevku na bývanie považované aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb celoročne z dôvodu, aby sa mohol príspevok na bývanie poskytovať všetkým obyvateľom v zariadeniach sociálnych služieb s poskytovaním starostlivosti celoročne, pokiaľ spĺňajú podmienky hmotnej núdze a následne aj podmienky na príspevok bývania. Zabezpečil sa tým rovnaký prístup k posudzovaniu nároku na pomoc v hmotnej núdzi u všetkých občanov, ktorým je poskytované bývanie v zariadeniach sociálnych služieb celoročne.

  Nariadením vlády Slovenskej republiky sa s účinnosťou od 1. septembra 2007 upravili sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie, a to na základe zohľadnenia rastu inflácie pre rok 2007, resp. rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností vzhľadom na jednotlivé skupiny. V rámci tejto úpravy sa zvyšujú sumy dávky v hmotnej núdzi na všetkých úrovniach a suma príspevku súčasne na bývanie. Okrem toho sa zvyšujú sumy príspevku pre tehotné ženy a pre rodičov starajúcich sa o dieťa do jedného roka veku, ktoré sa poskytujú za tej podmienky, že sa zúčastňujú pravidelných preventívnych prehliadok u lekára. Pri úprave súm dávky v hmotnej núdzi a príspevkov sa najväčší dôraz kládol na rizikovú skupinu, a to neúplné rodiny, ktoré sú najviac ohrozené rizikom chudoby.

  Dôraz na podporu motivácie občanov v hmotnej núdzi budú klásť aj nové aktívne opatrenia trhu práce v rámci pripravovanej novely zákona o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikované s cieľom zvýšenia ich zamestnávateľnosti a možnosti zamestnania a predchádzania rizikám vylúčenia z trhu práce.

  V rámci podpory rodín s deťmi nástrojmi štátnej sociálnej podpory bolo schválených osem právnych predpisov, ktorých zmeny sú zamerané na zvýšenie úrovne sociálnej ochrany rodín, a to opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 493/2006 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku, ďalej, opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 494/2006 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ďalej, zákon č. 676/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, ďalej, opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 291/2007 Z. z.

 • Ruch v sále.

 • , o úprave súm životného minima, ďalej, opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 322/2007 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ďalej, opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 321/2007 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku, ďalej, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2007 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb, ďalej, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2007 Z. z. o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne.

  Ctené dámy, vážení páni, všetkými uvedenými právnymi predpismi vláda Slovenskej republiky napĺňa svoje programové vyhlásenie v oblasti zvyšovania podpory rodín.

  Okrem toho v súčasnosti ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje ďalšie opatrenia na podporu rodín s deťmi, a to návrh zákona o náhradnom výživnom, v rámci ktorého sa popri iných úpravách navrhuje rozšíriť okruh oprávnených osôb o siroty, ktorých výška sirotských dôchodkov nedosahuje výšku minimálneho výživného, a o siroty, ktorým nárok na sirotský dôchodok nevznikol. Takéto rozšírenie okruhu oprávnených osôb reaguje na potrebu riešiť aj situáciu detí, ktoré žijú v riziku chudoby, z dôvodu, že im po zomretých rodičoch nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Náhradné výživné vzhľadom na svoju povahu umožňuje riešiť aj túto situáciu detí, ku ktorým si už povinná osoba nemôže plniť vyživovaciu povinnosť a ktoré nemôžu byť riešené systémom sociálneho poistenia. Poskytovanie náhradného výživného je možné považovať za významný preventívny prvok zameraný na predchádzanie stavu hmotnej núdze detí.

  Ďalšou pripravovanou právnou úpravou je novela zákona o prídavku na dieťa, ktorá je v súčasnosti predložená na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky a upravuje poskytovanie príplatku k prídavku na dieťa rodičom, ktorí sú poberateľmi starobného, resp. invalidného dôchodku a z objektívnych dôvodov nemajú príjem zo zárobkovej činnosti, v dôsledku čoho nemajú nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Výška tohto príplatku sa navrhuje v sume 300 Sk mesačne.

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súčasnosti pripravuje návrh zákona o zavedení nového príspevku rodičom s deťmi do troch rokov veku, ktorí sú zamestnaní a z tohto dôvodu sa nemôžu o dieťa osobne starať. V čase zárobkovej činnosti sa rodičom umožní zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa inou fyzickou alebo právnickou osobou vrátane umiestnenia dieťaťa v materskej škole, čo je tiež súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Uvedeným návrhom sa rodičom zachová v plnom rozsahu možnosť voľby pri rozhodovaní, ako dlho sa chcú o svoje maloleté dieťa starať osobne, kedy sa im zachová nárok na rodičovský príspevok.

  S účinnosťou od 1. januára 2007 bol zavedený príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa vo výške 11 000 Sk. Týmto príplatkom štát podporuje predovšetkým mladých ľudí, ktorí sa rozhodli založiť si rodinu, a prispieva na zvýšené výdavky spojené s narodením prvého dieťaťa. V záujme zabezpečenia pravidelnej preventívnej zdravotnej starostlivosti zo strany budúcej matky sa v pripravovanej novele zákona navrhuje sprísniť podmienky nároku na daný príplatok. Navrhuje sa, aby matka dieťaťa mala povinnosť preukázať, že od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva sa pravidelne mesačne zúčastňovala preventívnych prehliadok u gynekológa. Uvedená povinnosť nebude pre budúcu matku finančnou záťažou, pretože z verejného zdravotného poistenia sa tehotnej žene plne uhrádza jedna takáto prehliadka raz za mesiac, ale napomôže dodržiavanie riadnej prenatálnej starostlivosti. Vzhľadom na vysoké výdavky rodičov v súvislosti s príchodom prvého dieťaťa do rodiny sa navrhuje aj zvýšenie tohto príplatku, aby rodičovi spolu s príspevkom pri narodení prvého dieťaťa sa vyplatila suma 25 000 Sk, čo je zvýšenie tohto príplatku o 9 440 Sk.

  K výčitke, že ministerka Viera Tomanová konkrétne „nezvýšila prídavky na deti“, je potrebné uviesť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa rozhodlo v kontexte vykonaných opatrení v prospech rodín s rozpočtovými dôsledkami nepristúpiť k návrhu zvýšenia prídavku na dieťa, a to i vzhľadom na doterajší a predpokladaný vývoj inflácie. Tieto finančné prostriedky, ktoré by predstavovali len minimálne zvýšenie, sa ministerstvo rozhodlo presmerovať na iné nástroje podpory rodín s deťmi, ako je to napr. aj v prípade uvedeného návrhu na zvýšenie príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa.

  V oblasti integrácie osôb so zdravotným postihnutím bola prijatá pomerne rozsiahla novela zákona o sociálnej pomoci účinná od 1. januára 2007. Primárne je zameraná na podrobnú špecifikáciu postavenia cudzincov a ich rodinných príslušníkov pochádzajúcich zo zóny Európskeho hospodárskeho priestoru na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu peňažného príspevku za opatrovanie a sociálnych služieb. Nová právna úprava špecifikuje, aké majú byť u cudzincov a ich rodinných príslušníkov splnené právne podmienky z hľadiska ich pobytu a zamestnania, aby im bolo možné poskytnúť kompenzačnú sociálnu pomoc.

  V súčasnosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravuje návrh zákona o sociálnych službách a návrh zákona o kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré si však vzhľadom na ich obsah, kompetencie a financovanie vyžadujú primeraný časový priestor na diskusiu odbornej i laickej verejnosti.

  Na prospech zamestnancov je aj nariadenie vlády, ktorým sa na základe dohody so sociálnymi partnermi od 1. októbra 2007 ustanovuje výška minimálnej mzdy na 8 100 Sk.

  Ani tvrdenie navrhovateľov na vyslovenie nedôvery ministerke Viere Tomanovej, že ministerka „ignoruje sociálnych partnerov“, nezodpovedá realite. Pravda je taká, že ministerka už prvé dni po svojom nástupe do funkcie oslovila sociálnych partnerov s požiadavkou na návrhy do programu vlády za sociálnu oblasť. A už na týchto stretnutiach deklarovala nielen svoj záujem, ale aj záujem celej vlády pristupovať k formulovaniu sociálnej politiky v duchu zásad sociálneho dialógu. Dôkazom vážneho prístupu k sociálnemu partnerstvu je aj urýchlená príprava zákona o tripartite, ktorý zrušila bývalá vláda, a zriadenie spoločného tripartitného orgánu vlády a sociálnych partnerov Hospodárskej a sociálnej rady. Všetky dokumenty týkajúce sa dôležitých hospodárskych a sociálnych záujmov, sociálnych partnerov sú na pôde Hospodárskej a sociálnej rady prerokúvané.

  Nepravdivosť obvinenia vyvracia aj skutočnosť, že je to práve ministerka Viera Tomanová, ktorá prvýkrát v histórii Slovenskej republiky presadila využitie prostriedkov Európskeho sociálneho fondu na podporu sociálneho dialógu.

 • Z týchto prostriedkov sa o. i. vybuduje aj centrum sociálneho dialógu, ktoré bude expertným zázemím pre sociálnych partnerov na tripartitné a bipartitné kolektívne vyjednávanie, v prvej etape najmä na centrálnej úrovni a neskôr i na odvetvovej a regionálnej úrovni, a podporu rozvoja partnerstiev na riešenie lokálnej zamestnanosti. Cieľom bude popri všeobecnej podpore kolektívneho vyjednávania vytvoriť a realizovať konsenzus pre doladenie reforiem v oblasti zamestnanosti a trhu práce a urýchliť napĺňanie Národného programu reforiem v oblasti zamestnanosti s ohľadom na makroekonomické súvislosti a podporu udržateľného hospodárskeho rastu.

  Ministerka Viera Tomanová plne uznáva dôležitosť sociálneho dialógu vrátane potreby diskusie so sociálnymi partnermi k záležitostiam hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti. Jedným z dôkazov rešpektovania sociálnych partnerov je aj ponuka ministerky sociálnym partnerom zriadiť tripartitnú komisiu, ktorá sa zaoberala novou konštrukciou minimálnej mzdy. Výsledkom ročného pôsobenia tejto komisie je nový model určovania minimálnej mzdy v podobe návrhu zákona o minimálnej mzde.

  Výrazom rešpektovania sociálneho dialógu je tiež návrh novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorý ministerstvo pripravilo za účasti sociálnych partnerov a ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 1. septembra 2007. Novela zákona utvára podmienky pre bezproblémové fungovanie kolektívneho vyjednávania.

  Zásadne odmietame obvinenie, že „ministerka prvýkrát v histórii bez súhlasu sociálnych partnerov predložila návrh Zákonníka práce, ktorý obmedzuje občanov privyrobiť si, ohrozuje tvorbu nových pracovných miest a bezdôvodne posilňuje postavenie odborov na úkor zamestnancov a ich zástupcov“.

  Ministerka nepredložila návrh Zákonníka práce, ale návrh na jeho novelizáciu, pričom táto bola vyvolaná o. i. z prevažnej časti predovšetkým požiadavkou zosúladiť vtedy platný Zákonník práce s právom Európskej únie a relevantnými medzinárodnými pracovnými normami. Novela vrátila Zákonníku práce jeho pôvodnú filozofiu. A v žiadnom prípade nemá také dôsledky, aké sa snažia posunúť predkladatelia návrhu na vyslovenie nedôvery pani ministerke.

 • V novele Zákonníka práce sa do jednotlivých ustanovení premietla aj agenda zelenej knihy, a to najmä pružné formy práce, mobilita zamestnancov, agentúrne zamestnávanie, úprava pracovnej pohotovosti, princípy dôstojnej práce a flexicurity. Návrh novely bol konzultovaný s Medzinárodným úradom práce v Ženeve. Novela v žiadnom svojom ustanovení neobmedzuje občanov privyrobiť si. Naopak, zaviedla nové pracovnoprávne inštitúty, ktoré práve umožňujú pracovať pri ich hlavnom zamestnaní, napr. dohodu o pracovnej činnosti, teleprácu, zvýšenie počtu hodín pre dohodu o vykonaní práce. Nepravdivé je tiež tvrdenie, že ministerka ohrozuje tvorbu nových pracovných miest. Naopak, ministerka od nástupu do funkcie dbá o to, aby pripravované návrhy zákonov vytvárali podmienky pre sociálnu inklúziu s prioritným cieľom zapojiť čo najväčší počet ľudí do zamestnania a na zlepšenie príjmovej situácie všetkých občanov a všetkých skupín občanov Slovenskej republiky. Pokiaľ sa predkladatelia návrhu na vyslovenie nedôvery domnievajú, že novela Zákonníka práce „bezdôvodne posilňuje postavenie odborov na úkor zamestnancov a ich zástupcov“, treba pripomenúť, že postavenie odborovej organizácie v zmysle schválenej novely plne zodpovedá štandardom európskej sociálnej kultúry a štandardom uznávaným medzinárodnými pracovnými normami. Názor, že postavenie odborov je na úkor zamestnancov a ich zástupcov, je absurdný, pretože je to práve odborová organizácia, ktorá je zástupcom zamestnancov a ktorej činnosť je zameraná práve na presadzovanie záujmov zamestnancov. Pri príprave návrhu novely Zákonníka práce bola zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nadštandardná a doposiaľ nikdy neuplatňovaná spolupráca so sociálnymi partnermi. Ministerka ponúkla sociálnym partnerom účasť expertov v pracovnej skupine zriadenej na tento účel, s ktorými boli navrhované zmeny analyzované a konzultované na viacerých stretnutiach. Ministerstvo prizvalo sociálnych partnerov na dve odborné konferencie k pripravovanej novele. Okrem toho sa uskutočnila séria bilaterálnych rokovaní ministerstva s jednotlivými zamestnávateľskými zväzmi, domácou a zahraničnými obchodnými komorami, odborovými zväzmi a ďalšími zainteresovanými subjektmi z prostredia sociálnych partnerov. Návrh zákona bol súčasne predmetom rokovania Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva Slovenskej republiky na jej dvoch zasadnutiach.

  K vznesenému obvineniu ministerky Viery Tomanovej, že „ohrozuje tvorbu nových pracovných miest“, je potrebné uviesť, že za pôsobenia pani ministerky vo funkcii priaznivý vývoj v oblasti zamestnanosti a nezamestnanosti nespochybniteľne vyvracia túto fabuláciu. V číselnom vyjadrení bol nasledovný: Počet uchádzačov o zamestnanie poklesol z 296 500 osôb k 30. 6. 2006 na 245 900 osôb k 30. 7. 2007. Miera nezamestnanosti poklesla z 10,36 % k 30. 6. 2006 na 8,3 % k 31. 7. 2007. A počet voľných pracovných miest sa zvýšil z 18 300 v druhom štvrťroku 2006 na 21 800 v prvom štvrťroku 2007, počet pracujúcich sa zvýšil z 2,294 600 mil. osôb v druhom štvrťroku 2006 na 2,326 600 mil. osôb v druhom štvrťroku 2007.

  S cieľom zvýšiť zamestnanosť je pripravený aj návrh novely zákona o službách v zamestnanosti. Tento obsahuje o. i. aj nové aktivačné nástroje zamerané na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných osôb, napr. poskytovanie dávky uchádzačovi o zamestnanie počas jeho vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo počas prípravy na pracovné uplatnenie uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo počas jeho zapracovania so zámerom motivovať občanov k vzdelávaniu, podčiarkujem, k vzdelávaniu a príprave podľa potrieb zamestnávateľov, ktorí majú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, a podporovať ich návrat na trh práce, ďalej, na podporu prijímania vhodného zamestnania nízko platených pracovných činností s cieľom motivovať nekvalifikované skupiny občanov zabezpečovať svoje životné potreby príjmom zo zárobkovej činnosti a, ďalej, na podporu aktivácie uchádzačov o zamestnanie aj formou vykonávania dobrovoľníckej služby.

  V návrhu novely zákona navrhla ministerka súbor nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré predstavujú rázne opatrenia na uplatňovanie programového a projektového prístupu zameraného na predchádzanie vylúčeniu z trhu práce a podporu integrácie znevýhodnených skupín do zamestnania, najmä absolventov škôl, občanov so zdravotným postihnutím, matiek s deťmi a osôb vo veku blízkom dôchodkovému veku, zníženiu regionálnych rozdielov z hľadiska zamestnanosti, nezamestnanosti a produktivity práce najmä v zaostávajúcich regiónoch s vysokou nezamestnanosťou v súlade s programovým vyhlásením vlády.

  K podpore zamestnanosti s očakávaným výsledkom vytvorenia 80 000 nových pracovných miest významne prispeje aj nový model využitia štrukturálnych fondov. Jeho zámerom je vytvoriť nový mechanizmus, ktorý zlepší uskutočňovanie stratégií zapracovaných v ich operačných programoch na roky 2007 až 2013 predovšetkým v oblasti tvorby pracovných miest, zamestnanosti a podpory inovatívneho podnikania. Ide pritom o komplexný prístup k podpore tvorby inovatívnych nástrojov v ôsmich regiónoch formou vytvorenia regionálnych inovačných centier začínajúcich podnikateľov a k vytváraniu pracovných miest investormi. Tento model je inštitucionalizovaný v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zmluvou o vzájomnej spolupráci medzi ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Ide o uplatnenie špeciálneho nástroja, implementáciu globálnych grantov, posilnenie tvorby pracovných miest a zvýšenia zamestnateľnosti v súlade s lokálnymi potrebami trhu práce, implementované prostredníctvom príslušných vyšších územných celkov v úzkej spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Začínajúcim malým a stredným podnikateľom pomôžu tieto centrá získať podporu na ich projekty, ku ktorej by sa inak nedostali. V súčasnosti sa totiž podporujú len tie podnikateľské subjekty, ktoré majú históriu a v zásade až po 2 rokoch podnikania získajú podporu od bánk a z rozvojových programov. Na jeden projekt môžu tak dostať spolu až ekvivalent 200 000 eur, čo znamená cirka 6,6 mil. Sk, ktoré budú určené jednak na investície, podčiarkujem, a zároveň na podporu novovytvorených pracovných miest vo forme príspevku na vzdelávanie, na odvody do poistných fondov a na mzdy.

 • Ruch v sále.

 • Buďte pozorní, keď sa diskutuje odborne, tak ste veľmi nervózni.

 • V záujme podpory nových pracovných miest okrem spomínaných aktivít ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením ministerky Viery Tomanovej v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vynegociovalo, ďalej, rámec na realizáciu národného projektu s celoeurópskou exkluzivitou, ktorý prinesie 5 000 pracovných miest, rámec na realizáciu transnacionálnych projektov na prenos príkladov dobrej praxe v oblasti vytvárania lokálnej zamestnanosti a pracovných miest na lokálnej úrovni na báze spolupráce s partnermi členských štátov Európskej únie, podporu na vytvorenie centra sociálneho dialógu, vytvorilo vecný a finančný rámec na realizáciu systémového riešenia dlhodobej nezamestnanosti v ťažkých regiónoch najmä prostredníctvom národného projektu na začleňovanie na trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a prispôsobením organizačnej a personálnej štruktúry úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na realizáciu tejto priority Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky podporu realizácie národného projektu na vytvorenie národnej sústavy povolaní, ktorá nadväzne na projekt Ministerstva školstva Slovenskej republiky Národná sústava kvalifikácií prispeje k zakladaniu prípravy na povolanie najmä na stredných školách podľa potrieb zamestnávateľskej sféry.

  K otázke prosociálne orientovaných aktivít ministerky Tomanovej vo vzťahu k Európskej únii pre občanov v Slovenskej republike je potrebné ďalej uviesť.

  Ministerka Viera Tomanová na zasadnutí Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálne veci, zdravie a záležitosť spotrebiteľa v mene Slovenskej republiky doposiaľ presadzovala podporu v snahe zintenzívniť spoluprácu medzi členskými štátmi pri svojom záväzku tvoriť sociálnu Európu, sociálna dimenzia európskej integrácie znamená najmä tvorbu pracovných miest a boj s nezamestnanosťou, naplnenie idey spravodlivého odmeňovania za vykonanú prácu, a to prostredníctvom presadzovania pracovných štandardov, boja proti diskriminácii a zabezpečenia rodovej rovnosti, podporu zvýšenia zamestnávateľnosti a zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami a zníženia rizika, že tieto osoby budú vystavené dileme práca verzus rodina alebo sa stanú objektom diskriminácie na trhu práce a v zamestnaní z dôvodu starostlivosti o rodinu. Slovenská republika sa zároveň snaží o rozšírenie podporných a odľahčovacích služieb pre rodiny. Opatrenia v tejto oblasti môžu priniesť aj konkrétne ekonomické výsledky, akými sú zvýšenie konkurencieschopnosti, rastu produktivity práce, rastu ekonomiky ako takej a s tým spojené zvyšovanie množstva pracovných príležitostí a životnej úrovne obyvateľstva. Ďalej, presadzovala podporu cieľa európskeho sociálneho programu, ktorým je kombinácia flexibility potrebnej pre moderný trh práce so sociálnou ochranou a sociálnym zabezpečením, koncept flex istoty.

  Ministerka Viera Tomanová na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálne veci, zdravie a záležitosti spotrebiteľa iniciovala potrebu v rámci Európskej únie venovať zvýšenú pozornosť riešeniu podpory začlenenia príslušníkov rómskej minority do života a na trh práce v tom členskom štáte, v ktorom sa rozhodnú žiť a pracovať. Tento jej návrh podporilo nemecké predsedníctvo a bulharská ministerka práce a sociálnych vecí.

  Ministerka sa pripojila k deklarácii Zveľaďovanie sociálnej Európy, ktorej cieľom je priklonenie sa k európskemu sociálnemu modelu reprezentovanému spoločnými zásadami a hodnotami, a k tomu, aby všetky členské štáty Európskej únie spoločne čelili takým novým javom, ako sú globalizácia a starnutie obyvateľstva. Podpisom deklarácie, ktorej text prakticky korešponduje s cieľmi vytýčenými v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, podporila ministerka Viera Tomanová nemecké predsedníctvo Európskej únie, ktoré stavia sociálny rozmer do centra svojich programových aktivít.

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky reaguje na výzvy a odporúčania Európskej únie v oblasti plnenia cieľov Európskej stratégie zamestnanosti ich premietnutím do návrhu novely zákona o službách v zamestnanosti, ďalších strategických dokumentov, akými budú národná stratégia zamestnanosti a stratégia aktívneho starnutia, a taktiež sa zapojila s cieľom splniť výzvy 21. storočia do konzultačného procesu zameraného na vypracovanie dokumentu Zelená kniha, modernizácia pracovného práva.

  Dôkazom ministerkiných aktivít v prospech občanov je aj to, že ihneď po nástupe do funkcie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky vypracovalo toto ministerstvo návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa zabezpečilo preskúmanie trvania invalidity podľa predpisov účinných od 31. decembra 2003. Na základe schváleného zákona sa od 1. októbra 2006 zabezpečuje výkon tejto činnosti, ktorým sa obnovujú pôvodné nároky týchto zdravotne postihnutých občanov, čo znamená výrazné zvýšenie ich finančného zabezpečenia. A do dnešného dňa Sociálna poisťovňa prehodnotila 43 % invalidných dôchodcov.

  Od 1. januára 2007 sa zásadným spôsobom uspôsobila organizačná štruktúra Sociálnej poisťovne. Týmto krokom sa vytvorili právne podmienky na výrazné zefektívnenie činnosti tejto verejnoprávnej inštitúcie s cieľom dosiahnutia dobre fungujúcej finančnej, proklientsky orientovanej ustanovizne. A po viac ako polročnom hodnotení možno konštatovať pozitívny trend spočívajúci napr. v zlepšenom výbere poistného v porovnaní s jeho predchádzajúcim obdobím, čo v konečnom dôsledku stabilizuje nároky nielen súčasných, ale aj budúcich dôchodcov v rámci priebežného financovaného systému.

  Posilnenie nárokov občanov v systéme sociálneho poistenia je zabezpečené aj prostredníctvom kontrolných mechanizmov Sociálnej poisťovne, a to nielen vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky, ale aj vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky.

  V súvislosti s konštatovaním skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, že „ministerka svojimi výrokmi a pravidelne sa meniacimi názormi dlhodobo dokazuje svoju neodbornosť a nekompetentnosť viesť rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň zavádzaním zneisťuje občanov, čím o. i. ohrozuje dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, ale aj dôležitú celospoločenskú solidaritu, na ktorej je postavený sociálny systém Slovenskej republiky“, je potrebné uviesť, že opatrenia, ktoré v dôchodkovom systéme realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sú v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. O žiadnom zneisťovaní občanov a širokej verejnosti preto nemožno v tejto súvislosti hovoriť.

 • Návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o sociálnom poistení a zákon o starobnom dôchodkovom poistení tak prispieva k zreformovaniu systému dôchodkového poistenia s cieľom dosiahnuť spravodlivý dôchodkový systém, ktorý bude udržateľný a financovateľný v meniacich sa ekonomických podmienkach a s väčšou mierou solidarity, tak ako je to v celej sociálnej Európe.

  Za určitý paradox možno považovať obviňovanie z ohrozovania dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému, a to najmä vo vzťahu ku skutočnosti, že práve spôsob a realizácia dôchodkovej reformy v predchádzajúcom volebnom období založili viaceré riziká pre budúcnosť dôchodkového systému ako celku. Koncepcia reformy dôchodkového systému bola prijatá a realizovaná bez širšej podpory celého politického spektra na Slovensku a jednoznačného súhlasu sociálnych partnerov. Zreformovaný dôchodkový systém tak predchádzajúca vláda sama vystavila vysokému politickému riziku, čím znížila kredibilitu všetkých realizovaných zmien.

  Za ešte dôležitejšie ohrozenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému možno považovať nevyriešenie otázky krytia obrovských finančných nákladov, ktoré sú s touto reformou spojené. Práve vyčlenenie minimálneho objemu finančných zdrojov bez jasnej koncepcie, ďalšieho krytia transformačných nákladov možno považovať za priame ohrozenie finančnej udržateľnosti dôchodkového systému. Je ironické, že snahy vlády mobilizovať dodatočné finančné zdroje na krytie týchto nákladov sú označované za ohrozovanie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému na Slovensku. Takejto argumentácii chýba elementárna logika. A poukazuje na účelovosť a pokrytectvo takto formulovaných obvinení. Každá celospoločenská solidarita jasne definuje, kto má byť s kým solidárny. Bolo by naivné domnievať sa, že chudobnejšia časť populácie môže byť solidárna s vyššími príjmovými skupinami obyvateľstva. Navrhovaná novela zákona o sociálnom poistení jednoznačne zvyšuje solidárnosť bohatšej časti populácie s chudobnejšou. Zvýšením úrovne maximálneho vymeriavacieho základu z trojnásobku na štvornásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve sa zvyšuje zaangažovať vyšších príjmových skupín na financovaní priebežného dôchodkového systému, ktorý je stále dominantným zdrojom príjmov ekonomicky neaktívnej populácie. Tvrdenie o tom, že takýto krok nejakým záhadným spôsobom ohrozuje spoločenskú solidaritu, hovorí buď o neznalosti sociálnej problematiky, alebo o vedomom zavádzaní verejnosti.

  Aj keď navrhované opatrenia, najmä vo vzťahu k 2. pilieru, vyvolali nesúhlas dôchodkových správcovských spoločností, prirodzene, podporovaných opozičnými stranami, cieľom navrhovaných úprav nie je zneistenie občanov, ktorí sa stali sporiteľmi v 2. dôchodkovom pilieri, práve naopak, cieľom je ich ochrana pred niektorými skutočnosťami, ktoré pri vstupe do 2. piliera im neboli pravdivo alebo zrozumiteľne vysvetlené, ide napr. o problém dedenia v starobnom dôchodkovom sporení, ktoré bolo hlavným „lákadlom“ pri ich rozhodovaní sa. Rovnakou snahou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je chrániť občanov, ktorí dosahujú nízke zárobky pod úrovňou priemernej mzdy alebo ktorí do tohto systému vstúpili krátko pred dovŕšením dôchodkového veku a z týchto dôvodov nemajú reálnu možnosť získať v 2. pilieri dôchodok, ktorý im zabezpečí dôstojné žitie či prežitie v starobe.

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odmieta názor, že „predstavuje návrhy v sociálnej oblasti, ktoré škodia občanom Slovenskej republiky a zároveň ohrozujú udržateľnosť verejných financií, a tým aj prijatie eura“. Je nespochybniteľné, že financovanie dôchodkového systému je vážny celospoločenský problém a že navrhované zmeny nie sú posledné, ktoré bude potrebné vykonať v záujme udržateľnosti dôchodkového systému. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého táto problematika patrí, musí však reagovať aj na súčasný finančný vývoj dôchodkového systému vykonávaný Sociálnou poisťovňou. Z bilancie Sociálnej poisťovne sa predpokladá v roku 2010 deficit v sume cirka 40 mld. Sk, pričom v tejto sume sú už zohľadnené aj príjmy, ktoré poskytlo, resp. malo poskytnúť Ministerstvo financií Slovenskej republiky na krytie deficitu spôsobeného zavedením starobného dôchodkového sporenia zo štátnych finančných aktív. Štátne finančné aktíva na udržanie aktívnej bilancie celého systému sociálneho poistenia budú postačovať na vykrývanie deficitu Sociálnej poisťovne len do konca prvého štvrťroka 2009. Jedným z hlavných dôvodov zmien v dôchodkovom systéme je zlepšenie finančnej bilancie priebežného dôchodkového systému a celej Sociálnej poisťovne, hospodárenia, ktoré má bezprostredný vplyv na vývoj verejných financií. Toto konštatovanie nie je vecou názoru, jednoznačne ho možno zdokladovať na číslach. Hovoriť preto o tom, že tieto kroky majú opačný účinok, možno skutočne len v účelovej a demagogickej diskusii.

  Kritici krokov ministerstva práce v oblasti dôchodkového systému často veľmi účelovo poukazujú na zodpovednosť vlády a politických elít za zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému, a tým i celého okruhu verejných financií. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že ide skutočne o prioritnú úlohu každej vlády, nie však jedinú. Rovnako dôležitou je i potreba zabezpečiť to, aby dôchodkový systém bol vôbec schopný plniť svoju elementárnu úlohu vyplácať dôchodkové dávky. Ignorovanie tejto skutočnosti a predstieranie toho, že takýto cieľ sa splní akosi mimovoľne sám, nemožno považovať za náznak záujmu o serióznu diskusiu o tom, ako by mal dôchodkový systém vyzerať v horizonte dvoch-troch, ale aj 30 až 50 rokov. Ak teda dnes prijímame opatrenia na zlepšenie bilancie dôchodkového systému, resp. Sociálnej poisťovne, priamo prispievame k zlepšeniu udržateľnosti celého okruhu verejných financií. Práve tento cieľ je podmienkou pre schopnosť Slovenska pripraviť sa zodpovedne na zavedenie eura a následne spĺňať všetky záväzky, ktoré z tohto kroku vyplývajú.

  Ak predchádzajúce obvinenia boli účelovou zmesou poloprávd a výberov zavádzajúcich argumentov, obvinenie, že „ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová v súčasnosti presadzuje úpravy v dôchodkovom systéme, ktorých cieľom je získať od občanov ďalšie financie skrytým zvyšovaním daní a zároveň ohroziť dôchodky budúcich generácií vylúčením nemalej časti obyvateľstva z možnosti sporiť si na dôchodok“, možno považovať za otvorenú nepravdu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky skutočne zvyšuje celospoločenskú solidaritu vyšších príjmových skupín s chudobnejšou časťou obyvateľstva, vyšších príjmových skupín s chudobnejšou časťou obyvateľstva zvýšením maximálneho vymeriavacieho základu. Ide však o opatrenie, ktoré sa dotkne len obmedzenej, lepšie platenej časti obyvateľstva, svojím príjmom výrazne presahujúcej priemernú úroveň v ekonomike.

  V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že to bola práve predchádzajúca vláda, ktorá zvýšila odvodové zaťaženie pre všetkých, ktorí do sociálneho systému prispievajú bez ohľadu na úroveň ich príjmov. Bola to práve predchádzajúca vláda, ktorá zvýšila úroveň povinných platieb do dôchodkového systému rovnako bohatým, ako aj chudobnejším vrstvám obyvateľstva, a to aj napriek tomu, že vo svojom programovom vyhlásení pôvodne sľubovala pravý opak. Je až zarážajúce, aká krátka dokáže byť v tomto ohľade ľudská a najmä politická pamäť.

  Navrhované zmeny v dôchodkovom systéme nikoho zo sporenia na dôchodok nevylučujú. Nikto nemôže teraz a ani v budúcnosti nikomu zakázať, aby si časť svojich príjmov sporil na svojom osobnom dôchodkovom účte, pokiaľ sa tak dobrovoľne rozhodne. A kto má byť údajne vylúčený z možnosti sporiť si na dôchodok? Ľudia, ktorí žiaden príjem nemajú. Celkom účelovo sa pritom zabúda na skutočnosť, že práve týmto osobám štát garantuje nekrátenie dôchodkových nárokov v stanovených obdobiach, keď príjem nemajú. Naopak, v priebežne financovanom dôchodkovom systéme budú získavať dôchodkové nároky v plnej výške, čo bude mať v budúcnosti pozitívny vplyv na výšku ich dôchodkových dávok. Označovanie takéhoto prístupu za ohrozovanie dôchodkov budúcich generácií z tohto dôvodu naznačuje veľa o charaktere celej tejto diskusie.

  Treba zdôrazniť, že navrhované zmeny v starobnom dôchodkovom sporení najmä v súvislosti s vylúčením platieb štátu na určený okruh osôb, ktoré nevykonávajú zárobkovú činnosť, nie sú zmeny zásadného charakteru a z pohľadu 2. piliera ich môžeme nazvať len kozmetickou úpravou. Avšak z pohľadu 1. piliera ide o nápravu systémovej chyby založenej v zákone o starobnom dôchodkovom sporení už pri jeho prijatí v roku 2004 a prehĺbenej poslaneckou novelou z augusta 2006 zákona č. 310/2006 Z. z., keď už v rozprave pri jej schvaľovaní odzneli kritické názory z radov poslancov, napr. poslankyne pani Navrátilovej v predchádzajúcom parlamente, že z verejných financií sú financované prostredníctvom odplát aj súkromné spoločnosti.

  K vznesenému obvineniu, že „ministerka Tomanová navrhuje zvýšiť výšku peňazí na prevádzku Sociálnej poisťovne, ktoré sa strhávajú z odvodov občanov“. Akoby sa účelovo obchádzala skutočnosť, že Slovenská republika stojí pred zavedením eura a že náklady budú pre Sociálnu poisťovňu obzvlášť vysoké. Ďalej je potrebné uviesť aj to, čo opozícia úplne zanedbala. A to je skutočnosť, že realizácia plnenia úloh Sociálnej poisťovne s prihliadnutím na implementáciu zmien si vyžaduje dostatok ľudských zdrojov a finančných prostriedkov na krytie nákladov. Problémy inkompatibility informačných systémov Sociálnej poisťovne ako dôsledok krokov predchádzajúcej vlády sú všeobecne známe. Z tohto dôvodu musí Sociálna poisťovňa zaviesť integráciu ako dátovú, tak aj aplikačnú. Jej cieľom je vytvorenie efektívneho systému informácií a potrebných služieb vo vzťahu ku klientom a k správe Sociálnej poisťovne.

  V tejto súvislosti treba pripomenúť, že finančné prostriedky z úveru Svetovej banky určené pôvodne na komplexný informačný systém sociálnej sféry minulo bývalé vedenie rezortu na iný účel, resp. časť z nich nevyčerpalo. Zvýšenie tvorby správneho fondu Sociálnej poisťovne, s ktorým sa však uvažuje iba na roky 2008 a 2009, prinesie pozitívne efekty v prospech občana. Budú nimi zefektívnenie a zrýchlenie rozhodovania o dávkach, zvýšenie úspešnosti výberu poistného, zásadná zmena práce s pohľadávkami, znižovanie počtu zamestnancov od roku 2011.

  K vznesenému obvineniu ministerky Viery Tomanovej, že „pri poskytovaní vianočného príspevku dôchodcom neopodstatnene diskriminovala vdovy, vdovcov a siroty“, je potrebné uviesť toto. Zákonom o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom v dôchodku sa realizovala jedna z úloh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vláda Slovenskej republiky zaviazala poskytnúť vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku na zmiernenie sociálnej situácie poberateľov niektorých dôchodkov v závislosti od sumy vyplácaného dôchodku. Vianočný príspevok sa poskytol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku a sociálneho dôchodku. Pri určení kritérií na poskytovanie vianočného príspevku sa prihliadalo aj na zásluhovosť poberateľov starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku, ktorí počas svojej ekonomickej aktivity tvorili hodnoty pre spoločnosť, a poberateľov invalidného dôchodku a sociálneho dôchodku, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav nemohli pokračovať vo svojej ekonomickej aktivite. Poberatelia pozostalostných dôchodkov, teda vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku, ako aj poberateľky dôchodku manželky sú osobitnou skupinou poberateľov dôchodkov, ktorá neparticipuje na tvorbe zdrojov sociálneho systému. A preto táto skupina nebola zahrnutá do okruhu fyzických osôb, ktorým sa poskytol vianočný príspevok. Z uvedeného dôvodu takýto prístup nemožno vnímať ako neopodstatnený, diskriminačný.

  K vznesenému obvineniu ministerky Viery Tomanovej, že „je nezodpovedná pri správe verejných zdrojov a nevie úsporne nakladať s peniazmi daňových poplatníkov“, uvádzame, že rozpočtovanie a financovanie úlohy kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa zabezpečuje v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z právnych noriem pre oblasť sociálnej politiky a služieb v zamestnanosti pri dodržaní záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu. Pri navrhovaní nových právnych úprav postupuje ministerstvo podľa rozpočtových pravidiel, to znamená, že hľadá možnosti ich riešenia v rámci rozpočtu, príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa, príplatok k prídavku na dieťa, náhradné výživné alebo ministerstvo financií Slovenskej republiky povoľuje prekročenie limitu výdavkov, napr. vianočný príspevok dôchodcom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky neohrozuje rozpočet verejných financií. Dôsledne dodržiava rozpočtovú disciplínu. A výdavky smeruje k vytváraniu dôstojnej životnej úrovne občanov Slovenskej republiky. Podstatnú časť výdavkov rozpočtu kapitoly tvoria dávky a príspevky v rámci pomoci v hmotnej núdzi, podpory rodiny a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Tieto dávky a príspevky pritom za predchádzajúcej vlády v porovnaní so schváleným rozpočtom neboli čerpané v roku 2004 v sume 4,9 mld. Sk a v roku 2005 v sume 2,9 mld. korún. V prvom polroku 2006 bolo vykonané viazanie týchto výdavkov v sume takmer l mld. korún.

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj v príprave návrhu rozpočtu na roky 2008 až 2010 v rámci priorít uplatňovalo výdavky, ktoré súvisia s prípravou nových legislatívnych návrhov pri rešpektovaní podmienok, ktoré súvisia s prijatím eura. Navrhované právne úpravy v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky teda v žiadnom prípade neohrozuje jeho prijatie. Na túto významnú úlohu sa ministerstvo a organizácie v jeho pôsobnosti zodpovedne pripravujú v súlade s vypracovaným Akčným plánom na prijatie eura. Ak v súčasnosti prijíma ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny opatrenia na zlepšenie bilancie dôchodkového systému, resp. Sociálnej poisťovne, priamo prispieva k zlepšeniu udržateľnosti celého okruhu verejných financií. Práve tento cieľ je podmienkou pre schopnosť Slovenska pripraviť sa zodpovedne na zavedenie eura a následne spĺňať všetky záväzky, ktoré z tohto kroku vyplývajú.

 • Ďalej je potrebné uviesť, že medializované využívanie služobného motorového vozidla na pracovnú cestu ministerky do Lisabonu, „výkon bezpečnostnej prehliadky“, ako aj použitie prostriedkov v súvislosti s obstaraním „analýzy právnych dôsledkov zmien príspevkovej sadzby na starobné dôchodkové sporenie“ bolo predmetom prešetrovania z úrovne Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý konštatoval, že v uvedených prípadoch neporušilo ministerstvo svoje zákonné oprávnenia a nerealizovalo výdavky neoprávnene.

  V prípade dotácie poskytnutej neziskovou organizáciou Privilégium v záujme zabezpečenia a posúdenia objektívneho stavu nariadila ministerka Viera Tomanová vykonať štátny dozor nad poskytovaním sociálnych služieb touto právnickou osobou a následnú finančnú kontrolu zameranú na použitie finančných prostriedkov poskytnutých tomuto subjektu formou dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Na základe výsledkov štátneho dozoru nad poskytovaním sociálnych služieb bude uložené neziskovej organizácii Privilégium prijať príslušné opatrenia. Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bude po prerokovaní jej výsledkov odstúpený výsledný materiál správe finančnej kontroly na ďalšie konanie vo veci vydania rozhodnutia o vrátení neoprávnene použitých finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie. V danom prípade bude zabezpečený postup v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Okrem toho ministerstvo listom ministerky vyzvalo neziskovú organizáciu Privilégium na základe informácií o nepravdivosti z čestného vyhlásenia na vrátenie celej výšky poskytnutej dotácie. Potom, čo ministerka zistila, že Privilégium predložilo nepravdivé čestné vyhlásenie o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, ministerka podala podnet na trestné stíhanie.

  Z údajov, ktoré sú uvedené, vyplýva, že tvrdenia o neúspornom nakladaní s peniazmi daňových poplatníkov nie sú odôvodnené.

  Predseda vlády Slovenskej republiky ani vláda Slovenskej republiky nemali dôvod predložiť návrh prezidentovi republiky na odvolanie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny z jej funkcie a ani tak neurobia.

  Vláda Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Viere Tomanovej poverenej riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky považuje za neodôvodnený, účelový a politicky motivovaný, vláda Slovenskej republiky nesúhlasí s týmto návrhom ani s dôvodmi v ňom uvedenými. Ďakujem vám za pozornosť.

 • Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády.

  S faktickými poznámkami sa prihlásili poslanci Dzurinda, Brocka, Štefanec, Lipšic, Tóthová, Sárközy, Pado, Kužma, Laššáková, Mikloš. Jarjabek, Kvorka, Frešo, Kahanec a pani poslankyňa Nachtmannová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Ako prvý pán poslanec Dzurinda, nech sa páči, máte slovo.

 • Pán podpredseda vlády, vaše vystúpenie bolo neobyčajne dlhé, ale aj neobyčajne nudné. Typickou črtou vášho vystúpenia boli prázdne frázy a jediné zaujímavé miesto boli útoky na opozíciu. Vypudili ste polovičku vlády, premiér vás tiež polovičku času nepočúval, vypudili ste polovičku parlamentu. Ja chcem využiť krátky priestor a povedať, že kľúčovým problémom ste sa jednoducho zbabelo vyhli.

  Pán podpredseda vlády, chcem poukázať na jednu skutočnú príčinu, prečo pani ministerka Tomanová nemôže vykonávať svoj úrad, a potom vám položím konkrétnu otázku. Tou príčinou je napr. tlačová konferencia 7. augusta, kde predseda vlády sediac alebo v prítomnosti ministerky Tomanovej povedal: „Ak by mali dnes vyplatiť dôchodkové správcovské spoločnosti ľuďom peniaze, ktoré tam ľudia vložili, jednoducho na to nemajú. Pokiaľ ide o ochranu vkladov, tak občania sporitelia nemajú dostatočne zabezpečené vklady v týchto dôchodkových správcovských spoločnostiach.“ Vzápätí ohlásil, že preto treba otvoriť 2. pilier. A vlastne buď vedome klamal, nabádal ľudí alebo strašil ľudí, šíril poplašné správy alebo hovoril z absolútnej neznalosti, nabádal ľudí, strašil ľudí, aby opúšťali 2. pilier, aby prichádzali o svoje lepšie dôchodky. Vedľa predsedu vlády sedela ministerka, ktorá je za rezort práce, sociálnych vecí a rodiny zodpovedná. Vzápätí po týchto lživých, klamlivých vyhláseniach reagovala Národná banka Slovenska, opäť zacitujem: „Systém je vytvorený bezpečne a prípadné straty DSS nemajú žiaden súvis s výnosmi klientov. Ak by DSS skrachovala, celý tzv. poistný fond prejde pod správu inej DSS.“

 • Pán poslanec Brocka, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, ja teraz neviem, či pán podpredseda Čaplovič vystupoval už ako budúci minister práce, sociálnych vecí alebo si tým svojím jeden a polhodinovým čítaním textu, ktorý máme všetci poslanci pred sebou, toto pomýlil s rokovaním o programovom vyhlásení vlády. Pán podpredseda, ja predpokladám, že toto sa nerobí už ani na základných školách na Slovensku. A považujem to za hrubú urážku z vašej strany tohto parlamentu.

  A chcem vám povedať, pán podpredseda, že ak hľadáte nejaké strategické dôvody za návrhom opozície na odvolanie ministerky Tomanovej, ste úplne vedľa. Pán podpredseda, tie dôvody sú veľmi jednoduché v oblasti kompetentnosti ministerky viesť rezort a najmä v oblasti morálky a etiky. Ak my hovoríme, že z ministerstva sociálnych vecí vychádzajú nepodarky a chaos, tak ja vám poviem aj jeden z príkladov. Tak ak ministerka navrhuje najprv zvýšiť poistné odvody a na druhej strane nemajú platiť tí, čo sú najlepšie zarábajúci, prosím vás, čo je to, ak nie chaos. Ďalšie príklady uvediem potom v rozprave. Ale sú to najmä dôvody morálky a etiky. Pán podpredseda, kauza spojená s plytvaním peňazí, veľkopanské maniere s tým autom, ktoré ste na záver spomenuli, do Lisabonu, ale najmä hrubý klientelizmus, to sú dôvody, pre ktoré nemôže pani ministerka Tomanová zostať ďalej ministerkou sociálnych vecí. A mne je to veľmi ľúto, ak vy takéto veci, najmä z tej oblasti morálky, etiky, obhajujete. Ja som si myslel, že vy, pán podpredseda, máte iný názor na prácu politika. Politik nemôže robiť všetko, čo mu zákon nezakazuje, to je otázka elementárnej slušnosti.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán podpredseda Čaplovič, vo vašom dlhom vystúpení ste použili viacero nepravdivých argumentov a faktov. Bolo to možno zámerne, bolo to možno z nedbalosti. Ale chcem vám pripomenúť, že keď ste hovorili o tom, že údajne minulá vláda uvrhla občanov Slovenska do biedy, tak vám poviem, že bol to materiál vašej ešte stále pani ministerky, ktorý predložila do vlády, kde konštatovala, že za päť rokov sa počet ľudí ohrozených chudobou na Slovensku znížil z 21 % na 11 %. Toto sú fakty, ktorými sa zaoberala vaša vláda.

  Ďalej ste hovorili o tom, že údajne minulá vláda zrušila sociálny dialóg, zrušila tripartitu. Samozrejme, to nie je pravda. Je to presne naopak, pán podpredseda, pretože súčasná vláda ignoruje, hrubo ignoruje sociálny dialóg. Toľko diskutovaný Zákonník práce za minulej vlády bol predložený do parlamentu so súhlasom sociálnych partnerov. To už nie je pravda o Zákonníku práce, o ktorom sme diskutovali a ktorý bol schválený v tejto snemovni v tomto roku. Ten bol predložený do parlamentu bez súhlasu sociálnych partnerov. A dokonca považujem za škandalózne, že samotný zákon o tripartite neprešiel tripartitou. Výsledné znenie zákona o tripartite nebolo odsúhlasené sociálnymi partnermi. A ešte stále mám odložené listy od sociálnych kolegov vašich, ktorými sa obracali na vládu aj parlament so žiadosťou, aby stiahli tento zákon. Naviac, napr. na túto tému, si pamätáme, pozmeňujúce návrhy o riadení Sociálnej poisťovne prešli do iných zákonov a, samozrejme, tiež boli bez súhlasu sociálnych partnerov. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán podpredseda vlády, na právnickej fakulte sme mali jednu pani docentku, ktorá na prednáškach čítala skriptá. A ako študenti sme si vždy povedali, na ktorej strane sa presne nachádza, aby sme vedeli prstom sledovať jej čítanie. Keď to niekto stratil, tak mu ostatní povedali, koľko je to riadkov zhora, zdola. A tak ste ma celkom tak príjemne vrátili do študentských čias, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ale inak sme v parlamente, nie v škole.

  Chcel by som povedať dve poznámky, ktoré sú v tomto vyjadrení vlády, ktoré sú možno drobné, ale poukazujú aj z hľadiska vecného a právneho na kvalitu tohto materiálu.

  Po prvé. Hneď v úvode píšete, že bývalá vláda prijala antisociálne zákony a namiesto riešenia sociálnej situácie ľudí v hmotnej núdzi potlačila akcie políciou a vodnými delami. Teda vodné delá si ja nepamätám, to si možnože mýlite s nejakou inou akciou, pán podpredseda, z roku 1988, ale to už nechám, samozrejme, na vás. Len vás chcem upozorniť, že išlo o rabovanie súkromného vlastníctva na východnom Slovensku osobami, ktoré zneužívali sociálne dávky. A som presvedčený o tom, že akcia vtedajšieho ministerstva vnútra bola plne zákonná a plne spravodlivá a správna a chránila vlastníctvo ľudí, ktorí rešpektujú zákony. Opakujem, s tými vodnými delami ste trošku mimo.

  Druhá vec je, že spomínate v závere, že nebol dôvod, aby predseda vlády a vláda dali prezidentovi návrh na odvolanie ministerky práce. No vláda naozaj nemala na to dôvod už len preto, že nemá žiadnu kompetenciu. Totižto ústava vláde žiadnu kompetenciu podávať návrhy na odvolanie svojich členov nedáva.

  Pán vicepremiér, pani ministerka je pre opozíciu požehnaním, pretože je nekompetentná. Je podľa mojej mienky katastrofou pre Slovenskú republiku.

 • Pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

 • Ďakujem. Kto by pozorne počúval vystúpenie pána podpredsedu Čaploviča, ktorý uvádzal fakty, zdôrazňujem, fakty zo sociálnej politiky minulej vlády a pretavenie týchto faktov do zákonov, ako aj negatívne dopady týchto zákonov na situáciu občanov, predpokladal by, že tí, ktorí takúto sociálnu politiku robili, sa schovajú do myšacej dierky a nebudú pútať pozornosť na oblasť sociálnej politiky. Páni poslanci, neboli antisociálne zákony, ten zákon, ktorý zrušil pred voľbami prijatý zákon o náhradnom výživnom? Neboli antisociálne zákony, keď sa najcitlivejšej skupine invalidov rázne bez dôvodov znižovali invalidné dôchodky?

 • Pýtam sa, či nebol antisociálny zákon ten, ktorý dal vysoké dôchodky určitej skupine bez prepočtu, pričom bolo to treba zrušiť, pretože by Sociálna poisťovňa bola padla a potom vznikli veľké diskriminačné situácie.

 • Ruch v sále.

 • Prosím vás pekne, nemôžem hovoriť.

 • Kolegyne, kolegovia, prosím vás o pokoj. Takisto prosím...

 • Preto prosím, aby mi bolo znovu daných tých desať sekúnd, áno, ktoré mi padli. Čiže takáto politika minulej vlády predpokladala by u mňa, že vy sa vôbec nedotknete...

 • Hlasy z pléna.

 • Prosím vás, kolegyne, kolegovia, aby sme trošku sa pokúsili ovládať emócie. Zároveň prosím hostí na balkóne, aby nerušili rokovanie rozpravy. A budeme pokračovať. Prosím techniku, aby umožnila ešte pani poslankyni Tóthovej dokončiť svoju faktickú poznámku. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Tak predpokladala by som, že vy sa budete vyhýbať, aby sa na tomto mieste, v tomto pléne hovorilo o sociálnej politike, pretože to, čo ste vy urobili, opakujem, je dôvod, aby ste sa v tejto oblasti schovali do myšacej dierky. Ďakujem za pozornosť.

 • Pani poslankyňa Sárközy, nech sa páči. Zapnite, prosím vás, pani poslankyňu.

 • Ďakujem za slovo. Pán podpredseda vlády, vy ste spravili odpočet tých vecí, ktoré spravila vláda, resp. pani ministerka počas svojho doterajšieho pôsobenia na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja čítam z toho, čo ste predložili, lebo poslanci vedia aj čítať.

  Na začiatok poviem, že ustanovujúca schôdza parlamentu bola 4. júla, ak sa dobre pamätám, v roku 2006, programové vyhlásenie vlády bolo prijaté 4. augusta 2006. Čítam: „Nariadením vlády sa s účinnosťou od 1. septembra 2006 upravila dávka v hmotnej núdzi vo všetkých úrovniach, ako aj príspevky k dávke. Sumy dávky v hmotnej núdzi sa upravili o 5,2 % v nadväznosti na koeficient rastu nákladov nízkopríjmových domácností, ktorým sa upravili sumy životného minima od júla 2006.“ Prvého júla 2006 ešte súčasná vláda nebola pri moci, pretože ustanovujúca schôdza parlamentu bola 4. júla a programové vyhlásenie sa prijalo 4. augusta. Takže tuto niečo nesedí.

  A ešte na poslednej strane je tam napísané, že vláda Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky považuje za neodôvodnený, účelový a politicky motivovaný. Nuž myslím si, že legitímnym nástrojom opozície je podávať takýto návrh a nástrojom opozície je kontrolovať vládu. Takže nerobíme nič iné, len to, čo nám doteraz Ústava Slovenskej republiky umožňuje. A budeme to robiť aj v budúcnosti, keď si budeme myslieť, že vláda pochybila. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán podpredseda vlády, pri všetkej úcte, asi ste si nevšimli, prečo sme tu dnes. Ministri sa neodvolávajú pre plnenie povinností, ale pre pochybenia. Na to ste asi zabudli. To, čo ste predviedli, pán podpredseda, mi pripomenulo marxisticko-leninskú príručku alebo rukoväť komunistu.

  A k tej jednej veci, ktorú ste spomínali. Ten zásah policajtov na východe, to kritizujete vy, pán podpredseda, alebo vaša vláda, vy to kritizujete? Vy kritizujete, že polícia zjednala poriadok, zasiahla proti rabovačkám? Ak je to tak, potom sa nečudujem, prečo 90 % ukazovateľov v oblasti trestnej činnosti je o 13 % až 15 % horších, ako bolo za bývalej vlády. Toto je výsledok prístupu vás a vašej vlády. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ja nadviažem na môjho predchodcu. Prekvapuje ma, pán podpredseda vlády, že vám vadí, že bývalá vláda požadovala, aby ľudia, ktorí poberali sociálne dávky, boli aktívni a pracovali na zveľaďovaní svojich obcí. Ak tomu rozumiem, chcete znova zaviesť systém, že niektorí nezamestnaní budú len doma ležať a čakať na poštárku a poberať sociálne dávky oveľa väčšie, než je jej tvrdo zarobená mzda. Ak toto má byť sociálna spravodlivosť, ak odcudzujete tú skutočnú, ktorú my sme urobili, tak to sa veľmi čudujem.

  A ešte jedna vec, pán podpredseda. Vo vašej správe ste použili štatistické údaje o miere nezamestnanosti. Sú to presne tie štatistické údaje, o ktorých, keď ste boli v opozícii, ste hovorili, že sú falšované úradom práce. Nenastal náhodou čas sa verejne ospravedlniť?

 • Pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja som na rozdiel od poslancov opozície veľmi rada, že pán podpredseda vo svojom vystúpení veľmi podrobne a argumentačne vyvrátil všetky tvrdenia opozície, ktoré sú v návrhu na odvolanie pani ministerky Tomanovej. Kto chce tomu rozumieť, naozaj musí pochopiť, že všetky útoky na jej nekompetentnosť a neodbornosť, ktorými bola v poslednom čase v médiách častovaná, naozaj nie sú namieste. Pani ministerka Tomanová má veľmi silné sociálne cítenie. A od nástupu do svojej funkcie skutočne sa snaží spraviť na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny poriadok, ktorý tam nechala práve vaša vláda tým legislatívnym chaosom, ktorý tam bol. Takže naozaj ja jej držím palce, aby takto razantne postupovala aj ďalej.

 • Vážený pán podpredseda vlády, obrali ste Národnú radu o hodinu a pol rokovania čítaním textu, ktorý máme všetci k dispozícii, čo podľa môjho názoru jednoznačne svedčí o tom, že nemáte argumenty a len čítate to, čo vám úradníci pripravili.

  Pri dvoch veciach sa chcem zastaviť, ktoré sú nielen teda vaším stanoviskom, ale aj stanoviskom vlády, pretože ste čítali stanovisko vlády.

  Tvrdíte a opakovane to tvrdíte a viackrát to zaznelo vo vašom vystúpení, že zavedením kapitalizačného piliera bez dostatočného finančného krytia spôsobilo bývalé vedenie rezortu destabilizáciu priebežného systému a že to vytvorilo obrovské problémy, ktoré teraz musíte riešiť. Pán podpredseda vlády, chcem vám povedať, že teraz už si nemyslím, že sa len mýlite, ale že vedome zavádzate. Vedome zavádzate vy, vedome zavádza aj vláda Slovenskej republiky, ak neustále toto opakuje.

  Pán podpredseda vlády, nepočúvate. Mali by ste to robiť. Od roku 2004 najmenej, a to ste boli poslancom Národnej rady, sedeli ste v týchto laviciach, v každom jednom návrhu štátneho rozpočtu bolo explicitne jednoznačne uvedené, aké očakávame zhruba náklady dofinancovania priebežného systému z titulu zavedenia 2. piliera. A bolo tam opakovane uvádzané, že ekonomika vďaka reformám, vďaka tomu, ako je naštartovaná, vytvára dostatočný objem zdrojov, aby tieto náklady boli pokryté, pretože musia byť pokryté, ak sa chceme vyhnúť v budúcnosti kríze dôchodkového systému. Takže ak dnes znovu opakujete tieto veci, dokazujete, že vedome zavádzate. Vy máte iný problém, máte ten problém, že napriek dobre naštartovanej ekonomike, dobre fungujúcej ekonomike, ktorú ste zdedili, o ktorú ste sa nepričinili, vám chýbajú peniaze na rozdávanie, na plnenie vašich predvolebných sľubov aj preto, že robíte nekompetentnú politiku.

 • Ďakujem.

  Teraz s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Dušan Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán podpredseda vlády Čaplovič, neobrali ste túto snemovňu o žiadnu hodinu a pol, práve naopak, myslím si, že by ste to mali prečítať ešte raz.

 • A možno by mnohí poslanci ctenej opozície reagovali inak. A keby to bolo málo, ešte raz by ste to mohli prečítať.

  Ale ja by som chcel trošku z iného súdka, ak dovolíte, nadviazať na to, čo ste hovorili. Vy ste hovorili o súkromných dôchodkových spoločnostiach. A mňa v tejto chvíli napadli tie zverejnené obrovské platy manažmentov týchto súkromných dôchodkových spoločností. A veľmi úprimne by ma zaujímal názor mojich ctených opozičných kolegov, čo si o tom myslia, či je to v poriadku, či je to morálne, lebo o tej morálke sa tuná už hovorilo veľa a zrejme sa ešte hovoriť o nej bude. A možno by ma tiež zaujímalo, či o tom vedia tí, ktorí vkladajú tie svoje peniaze do týchto dôchodkových spoločností, aké platy v manažmentoch momentálne existujú. Ďakujem za pozornosť. Čiže to je otázka.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo s faktickou poznámkou pán poslanec Ján Kvorka.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Chcem plne podporiť vystúpenie pána podpredsedu vlády Dušana Čaploviča a podporiť jeho rozsiahle vystúpenie, ktoré, si myslím, takisto ako tu bolo spomenuté mojím predrečníkom poslancom Jarjabkom, bude potrebné asi v tejto v ctenej plenárnej miestnosti zopakovať viackrát, zopakovať viackrát preto, aby si páni z opozície konečne uvedomili, kde je pravda, že to, čo tuná oni stvárajú, že ten nezmyslený návrh, ktorý podali, hoci majú na to legitímne právo, sa nezakladá absolútne na pravde. Je potrebné pripomenúť, že pôsobenie pani ministerky práce, sociálnych vecí Vierky Tomanovej je skutočne praktické. A pevne verím, že takto na tomto svojom mieste zotrvá a bude pokračovať aj po hlasovaní a skončení tejto schôdze. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán Lipšic má procedurálny návrh.

 • Áno. Pán podpredseda, mám procedurálny návrh, aby ste zabezpečili poriadok v tejto rokovacej miestnosti. Na balkóne sú osoby s transparentmi, nie sme na mítingu strany Smer. Chcem vás požiadať, aby ste upozornili bezpečnostnú službu a aké sú pravidlá správania sa na balkóne a v tejto snemovni. Nie sme na mítingu politickej strany, rokujeme v Národnej rade. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec, pozerám sa na balkón, nevidím ani jeden transparent.

 • . Ale keďže mám záujem vyjsť vám, pán poslanec, v ústrety, tak by som poprosil poriadkovú službu, aby zabezpečila správanie sa verejnosti na balkóne v súlade so štandardmi, ktoré sú bežné v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

  Teraz má procedurálny návrh pán poslanec Ivan Mikloš.

 • Pán podpredseda, v súlade so štandardmi a v súlade s pravidlami je aj to, že hostia sa majú zdržať akýchkoľvek prejavov.

 • Poprosím vás o procedurálny návrh, prosím vás pekne, nie o názor či stanovisko.

 • Preto dávam procedurálny návrh, aby bola zjednaná náprava, aby odtiaľ nielen zmizli transparenty a politický míting, ale aby sa odtiaľ neozývali žiadne zvuky, pretože aj to je v rozpore s pravidlami.

 • Opäť vám hovorím, pán poslanec, nepočul som žiadne zvuky. Pokiaľ vediem ja schôdzu Národnej rady, tak neviem, o čom hovoríte.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prosím vážených kolegov z opozície, aby sme nešli do takýchto nezmyselných konfrontačných polôh, aby sme rokovali dôstojne v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady. Upozorňujem vás alebo ubezpečujem, pán poslanec, pokiaľ uvidím nejaké javy, ktoré sú v rozpore s rokovacím poriadkom, okamžite zasiahnem. Veľmi pekne vám ďakujem za dôveru.

  Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať, s procedurálnymi návrhmi. Pán poslanec Lipšic, prosím vás poslednýkrát o to, pretože zneužívate rokovací poriadok. Takže poprosím o procedurálny návrh v zmysle rokovacieho poriadku, keďže ma vyzývate na dodržiavanie rokovacieho poriadku v sále.

 • Procedurálny návrh je, aby ste rozhodli z pozície predsedajúceho o zabezpečení poriadku v tejto snemovni. Mne je veľmi ľúto, keď nedovidíte na balkón a na transparenty, ktoré raz idú hore, raz idú dole. Ale naozaj nie sme v cirkuse. Tie transparenty tam, samozrejme, sú a vy o tom viete. Úmyselne klamete celú snemovňu. Žiadam vás, aby ste zabezpečili slušné rokovanie Národnej rady.

 • Neprijmem tento typ konfrontácie, pán poslanec. Viete veľmi dobre, že to, čo hovoríte, je vyslovene iba obštrukčné konanie. A nesmeruje k tomu, aby sme naozaj dôstojne a zmysluplne rokovali. Chcem ubezpečiť váženú snemovňu naozaj, že urobím všetko pre to, aby poriadok či v sále, či v miestach pre verejnosť bol v súlade s rokovacím poriadkom. A pokiaľ zaregistrujem konanie, ktoré je v rozpore s tým poriadkom, tak budem konať, vážení kolegovia. Takže ak dovolíte, budeme pokračovať.

  Ešte jedna poznámka. Prosím vás, nezneužívajte rokovací poriadok a postupujte podľa neho. Poprosím aj pána predsedu výboru pre kultúru, aby nevykrikoval v sále. Prosím, aby využíval nástroje, ktoré má k dispozícii v rokovacom poriadku. Ja vás ubezpečujem, pán poslanec, že ich budem rešpektovať. Veľmi pekne ďakujem za pochopenie.

  A budeme pokračovať vo faktických poznámkach.

  Slovo má pán poslanec Pavol Frešo.

 • Hlasy z pléna: „Má procedurálny.“

 • Pán predsedajúci, prosím vás, aby ste dali slovo tým, ktorí sa prihlásili s procedurálnym návrhom. Ja to veľmi rád prečítam a ani nebudem s tým mať žiaden problém. Buďme k sebe slušní, tí ľudia tam naozaj hore boli hluční, mali tam transparenty a bolo by čestné sa k tomu postaviť tak, že to priznáme. A naozaj ma veľmi tá atmosféra vyrušuje a nemôžem sa sústrediť na svoju faktickú poznámku, ktorú tu mám podrobne vypísanú.

 • Predpokladám, vážení kolegovia, že toto je cielené a nie je tu záujem o to, aby sme naozaj vyriešili nejaké technické problémy.

  Pán kolega, ešte raz. V súčasnosti je situácia v parlamente taká, že nenachádzajú sa tu žiadne transparenty, ktoré, mimochodom, rokovací poriadok v tom slova zmysle nezakazuje. A nie sú tam žiadne prejavy, ktoré by vás mohli rušiť vo vašom prejave. To znamená, je tam kľud, nevyrušujú naši návštevníci rokovanie v parlamente, nie je žiadny dôvod, aby sme nepokračovali v riadnom rokovaní našej schôdze. Dúfam ešte raz, že vám toto vysvetlenie stačí.

  Prosím, slovo má poslanec Kahanec s faktickou poznámkou. Nech sa páči.

 • Hlasy z pléna.

 • Je situácia taká, ešte si dovolím opýtať sa vážených kolegov, že je potrebné zvolať poslanecké grémium? Poprosím o taký návrh. Urobíme tak.

 • Hlasy z pléna: „No však dajte slovo najskôr.“

 • Slovo má pani poslankyňa Sabolová, s procedurálnym návrhom. Poprosím dodržiavať rokovací poriadok.

 • Budem dodržiavať rokovací poriadok, ale prv vás ako podpredsedu parlamentu chcem požiadať, aby ste dodržiavali rokovací poriadok. A som prihlásená s procedurálnym návrhom na zvolanie poslaneckého grémia. Jednoducho takto sa nedá rokovať v poslaneckej snemovni, aby návštevníci na balkóne sa zapájali do rokovania Národnej rady. A to je jedno, akými spôsobmi, akými prejavmi to robia. A, pán podpredseda, ak skutočne nevidíte, tak ani neveďte rokovanie Národnej rady.

 • Pani poslankyňa, ešte procedurálny návrh vás poprosím, keby ste vecne povedali, čo to je. Nerozumel som vám.

 • Predložila som ho, že žiadam zvolať poslanecké grémium a žiadam, aby túto schôdzu Národnej rady viedol predseda parlamentu, lebo vy nevidíte, pán podpredseda.

 • Smiech v sále.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

  Vyhlasujem 5-minútovú prestávku.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, po krátkej prestávke budeme pokračovať v prerušenom rokovaní.

  Na základe rozhovoru aj s predstaviteľmi poslaneckých klubov sme sa dohodli, že poslanecké grémium bude počas obedňajšej prestávky. Chcem požiadať nielen vás, ale aj návštevníkov na balkóne, aby, samozrejme, nerušili priebeh rozpravy 12. schôdze.

  A prosím teraz, aby sme ďalej v korektnom duchu pokračovali v rozprave.

  Pán poslanec Frešo, máte pravdepodobne faktickú, nie procedurálny. Procedurálny návrh máte?

 • Odpoveď z pléna.

 • Faktickú máte. Dobre. Tak poprosím, vás, aby ste dali pánovi poslancovi dve minúty na faktickú poznámku. Budeme pokračovať. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Frešo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Čaplovič, pán podpredseda, dnes odvolávame neschopnú ministerku, ktorá je zdrojom sociálnej neistoty pre široké skupiny občanov, ako sú napr. sporitelia v 2. pilieri, viacdetné rodiny a predčasní dôchodcovia. V tejto súvislosti mi vaša prvá časť vystúpenia prišla dlhá, zložitá a úplne od veci.

  K tej časti, ktorú ste sám nazvali odbornou, mám nasledovné poznámky. Vymenovali ste ako úspech pani ministerky sériu opatrení, ktoré je povinná realizovať podľa zákonov, ktoré pripravila ešte vláda Mikuláša Dzurindu. K dvom veciam, ktoré ste sa snažili vyvrátiť, a napriek tomu, že ste hovorili dlho, sa vám to nepodarilo, musím poznamenať, že prídavky na deti sa nezvýšili za vašej vlády ani o jednu korunu, čo sa najviac dotklo viacdetných rodín. A, po druhé, samozrejme, súhlas sociálnych partnerov so Zákonníkom práce chýbal, keď bol predkladaný ňou do vlády, ale aj do parlamentu. A nič na tom nezmení ani vaša dlhá a zložitá rétorika.

  A k atmosfére, ktorú tu dnes vidím – a videl som dokonca, že bol prítomný aj pán premiér, a to napriek tomu, že sa dnes nepremieta žiadne pikantné video súkromné –, tak musím poznamenať, že mi pripomína istú takú rozlúčku. A rastie vo mne nádej, že tie všetky hlasy, ktoré tu od rána počúvam o skorom, dobrovoľnom odchode pani ministerky, sú pravdivé. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Prednesené stanovisko vlády Slovenskej republiky jasne a prehľadne ilustruje množstvo práce, ktoré ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny za 14 mesiacov urobila. Nie je to žiadny populizmus. Je to realita. A nebolo spomenuté úplne všetko, na čom ministerstvo pracuje v prospech občanov Slovenska.

  Dovolila by som si pripomenúť bývalej vláde zrušenie zákona o verejnej službe z 2. júla 2001, ktorý bol vo volebnom roku 2002 osemkrát novelizovaný. Tieto novely napr. sľubovali 13. a 14. plat zamestnancom verejnej služby. V podstate tá istá vláda po voľbách rozbila tento zákon na dva zákony, a to na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Samozrejme, tento zákon už 13. a 14. plat neobsahoval. Bolo to uvedené iba tesne pred voľbami. Ani jeden z týchto zamestnancov nevidel ani polovičku 13. platu, a to už nehovorím o 14.

  A na záver by som chcela podotknúť, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením pani ministerky v súčasnosti intenzívne pracuje na tom, aby sme opäť mali zákon o verejnej službe. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Ešte pán poslanec Kahanec vypadol z listu faktických poznámok. Nech sa páči. Dajte slovo, prosím vás, pánovi poslancovi.

 • Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja by som chcel zareagovať na pasáž, ktorú pán podpredseda uvádzal, že skutočne sa zabezpečuje cez ministerstvo práce a sociálnych vecí celospoločenská solidarita príjmových skupín s chudobnejšou časťou obyvateľstva. A uvádzal, že ako nepravda je, že sa vylúčila nemalá skupina časti obyvateľstva z možnosti sporiť si na dôchodok. No k tomu môžem povedať len toľko, že konkrétne kroky o skutočnej solidarite sú vo vašich činoch a skutkoch. A spýtam sa: Neuvažuje sa s vylúčením mamičiek na materskej dovolenke, aby si mohli získavať podporu príspevku do 2. piliera? Sú na tom bez budúcej možnosti zatiaľ. Podpora a solidarita nižších príjmových skupín je otázka, či tie vaše kroky túto solidaritu aj napĺňajú. Keď zoberieme toľko deklarovanú podporu slabších a chudobnejších, tak vidíme, že schválený príspevok, či už vianočný, či pri narodení prvého dieťaťa, či pri podpore na teplo pre dôchodcov, je stále paušálny bez ohľadu na to, či je ten dôchodca chudobný alebo bohatý, či je tá rodina chudobná alebo bohatá. Čiže aká je to potom solidarita v konkrétnych krokoch?

  Takisto je pozoruhodná zásadná zmena postojov ku kauze Privilégia. Postoj, ktorý ste tam uvádzali, ktorý začína od štátneho dozoru a končí dokonca až návrhom na trestné stíhanie, sa tak výrazne zmenil. Veď predtým aj sám pán premiér, aj pani ministerka túto neziskovú organizáciu obhajovali. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Pán podpredseda vlády, chcete reagovať na faktické poznámky? Chcete vystúpiť ako člen vlády alebo budete reagovať na faktické poznámky? Pokiaľ budete reagovať, máte dve minúty. Ako člen vlády môžete opäť vystúpiť a zaujať stanovisko, samozrejme. Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Po prvé, čítal som stanovisko vlády Slovenskej republiky, ktoré bolo jednomyseľne konsenzuálne prijaté na mimoriadnom zasadnutí vlády pred rokovaním parlamentu.

  Po druhé. Mnohé invektívy, ktoré tu odzneli nielen voči mne, ale aj voči pani ministerke a, samozrejme, voči vláde a voči predsedovi vlády, odmietam. Viete, povedať to, že prečo hovoríme, čo bolo predtým a čo bolo teraz a čo je teraz, to je veľmi chybný prístup. Existuje kauzálny prístup hodnotenia situácie, že niekde je príčina a tá príčina spôsobila tieto dôsledky, resp. tie dôsledky, ktoré musí táto vláda teraz riešiť. A treba ich presne pomenovať, to bolo o odbornosti, a tie sme presne pomenovali, čo bolo príčinou toho, že ministerka práce, sociálnych vecí musí riešiť mnohé veci za prvý rok vlády Roberta Fica.

  Po ďalšie. Pán Dzurinda, pravdu skutočne nemožno umlčať ani ukričať. Tú si treba vedieť vypočuť. A tie názory, ktoré tu odzneli v stanovisku vlády, boli presne vyšpecifikované na základe konkrétnych skutkov, konkrétnych dejov, ktoré sa tu odohrali po roku 2002 alebo pred rokom 2002.

  K tomu, čo pán Lipšic tvrdí, že tu neboli vodné delá. Nuž boli vodné delá v Trebišove (Potraviny JOKO). Však tento problém sa riešil na steering commitee v Budapešti, ktorého sa zúčastnila aj pani Radičová. Slovensko bolo podrobené veľmi tvrdej kritike nielen rómskych organizácií, ale aj nerómskych organizácií a inštitúcií za to, čo sa udialo. A zase bola niekde príčina, prečo bol ten dôsledok, prečo prišlo k tomu rabovaniu. A o týchto veciach treba hovoriť. Nebolo to citlivo nastavené, nekonzultovali ste veci a váš minister, pán Kaník, tieto veci za poradcovstva pani Radičovej spôsobil. (Potlesk.) A napokon, my chodíme...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem, pán podpredseda vlády.

  V rozprave teraz vystúpi za poslanecký klub SDKÚ – DS pán poslanec Janiš.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia poslanci, poslankyne, poslanci, vážení členovia vlády, sociálne cítenie, boj za chudobných, boj proti bohatým, toto je vonkajšia marketingová tvár Smeru a, samozrejme, aj pani ministerky Tomanovej. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a pani ministerka mali byť baštou tejto prezentácie Smeru, idolom tejto marketingovej tváre Smeru. Aká je však skutočnosť? No možno kroky pani ministerky označiť ozaj ako solidárne, sociálne alebo podporujúce zamestnanosť? Možno návrhy pani ministerky označiť za odborné, koncepčné, ktoré dovidia aj ďalej ako za roh jej kancelárie? Nie. Kroky a konania pani ministerky nie sú v skutočnosti ani sociálne, ani solidárne a už vôbec nie koncepčné a odborné. Sú to návrhy chaotické, zneisťujúce občanov, návrhy, ktoré ohrozujú verejné financie, o čom svedčí množstvo závažných výhrad k jej návrhom hlavne zo strany iných rezortov vlády, Národnej banky, ale aj iných štátnych inštitúcií. Na toto sme my upozorňovali už v minulosti a nielen pri Zákonníku práce. Ministerkou pripravený a viac ako stovkou pripomienok v pripomienkovaniach viackrát menený návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý minulý týždeň schválila vláda Roberta Fica, nás iba utvrdil v správnosti postupu dať návrh na odvolanie pani ministerky pre jej nespôsobilosť viesť jej zverený rezort. Návrhy pani ministerky spôsobujú chaos, zneisťovanie ľudí, zneisťovanie dôchodcov, sporiteľov, mamičiek na materských a ďalších skupín občanov.

  A aby sa tento chaos spôsobený neodbornosťou pani ministerky zakryl pred občanmi, tak ako v minulosti komunisti si vytvárali svojho vnútorného nepriateľa, tak aj vy v spoločnosti dnes vytvárate vnútorného nepriateľa. V minulosti to boli odporcovia komunizmu, dnes vy vytvárate vnútorného nepriateľa zo slobodne rozmýšľajúcich, slobodne konajúcich ľudí, z ľudí aktívnych, z ľudí vzdelaných, a tým aj viac zarábajúcich, z ľudí, ktorí sa rozhodli viac sa spoliehať na seba ako na všemocný štát.

  Dnes napriek tomu, že ste zdedili rozbehnutú ekonomiku, plnú kasu peňazí, hľadáte peniaze na plnenie vášho, vraj sociálneho programu. A tvrdo konáte tak, aby ste dnes zobrali časť z penzií budúcich dôchodcov, lebo vtedy, keď oni už budú dôchodcovia, nebude tu ani Smer, ani premiér Fico, ani vy, pani ministerka. A podľa hesla „Po nás potopa“ sa dnes správate a konáte. Pani ministerka, zo sporenia na dôchodok v 2. pilieri sa snažíte urobiť symbol zla. Prečo? Lebo tieto nasporené peniaze budúcich dôchodcov chcete minúť teraz a vy a hneď.

  Pani ministerka, keďže máte problémy s pochopením 2. piliera, teda s pochopením toho, že keď už Robert Fico nebude premiérom a vy už nebudete ministerka, stále budú na Slovensku občania, ktorí budú chcieť dôstojne žiť na dôchodku, preto si vám dovolím v stručnosti objasniť zmysel 2. piliera, lebo podľa vašich vyjadrení a konaní a podľa vyjadrení pána premiéra máte v tom obidvaja rovnaký hokej.

  Pani ministerka, 1. pilier alebo priebežný, ktorý vy tak preferujete, je založený na tom, že dnešní pracujúci doň platia odvody a tieto sa okamžite použijú na výplatu dôchodkov pre dnešných dôchodcov. Pokiaľ je veľa pracujúcich a málo dôchodcov, všetko je v poriadku. Problém vzniká, ak počet pracujúcich klesá a počet dôchodcov stúpa. A tento problém treba riešiť aj na Slovensku a treba ho riešiť, aj keď je pri moci tzv. sociálna alebo robotnícka vláda. My sme sa rozhodli eliminovať nepriaznivú populačnú krivku systémovo, zavedením zmien, ktoré zabezpečia vyššie a istejšie dôchodky v budúcnosti. Preto sme zriadili 2. pilier. My sme však súčasne so zavedením 2. piliera od roku 2004 začali dvíhať aj dôchodky. To naše riešenie vy kritizujete, ale ako to chcete urobiť vy, to sami neviete. Ale čo viete a na čom sofistikovane pracujete, je, že chcete dnes zobrať úspory ľudí, ktorí si v 2. pilieri sporia na svoj dôchodok. Jednoducho im chcete dnes zobrať a minúť ich peniaze, peniaze, ktoré si sporia na svoj dôchodok. Všetkým je jasné a vôbec nie je tajné a nepotrebujeme ani montovať nové dvere, ani míňať milióny na utajovanie informácií na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ako to robíte vy, pani ministerka, teda všetkým je jasné, že je nutné prekonať aj prechodné transformačné obdobie, obdobie, keď odvody tých 9 % z hrubej mzdy, ktoré idú do 2. piliera, budú sa vyplácať jednotlivým dôchodcom, až dovŕšia dôchodkový vek. A potom začnú klesať aj výdavky Sociálnej poisťovne.

  My sme vám, pani ministerka, nechali v kase peniaze na krytie týchto nákladov do roku 2009 z privatizácie aj SPP.

 • Hlasy v sále.

 • Pani ministerka, ak dovolíte, ku vám hovorím. My sme vám, pani ministerka, nechali v kase peniaze na krytie týchto nákladov do roku 2009 aj z privatizácie SPP. Ak by sme boli takí ako vy, takí nezodpovední ako vy, tak by sme ich boli minuli, jednoducho rozdelili a kupovali si voličské skupiny, ako ste si ich kupovali vy. A minúť ich nebol žiadny problém, pani ministerka. Ale zodpovednosť za ľudí a za ich dôchodky nám bolo prioritou. My nie sme takí ako vy, pani ministerka, my nekašleme na budúce dôchodky ľudí, ako kašlete na ne vy. Vy kričíte do médií, že nebudete privatizovať, lebo ste údajne dobrí. To predpokladám, pretože spoločnosti ako Cargo Slovakia, Letisko Bratislava, Košice a ďalšie budú tak prosperovať, že ich hospodárenie, ich zisk a dividendy, ktoré odvedú štátu, pretože sú na 100 % vlastnené štátom, pokryjú ďalšie transformačné náklady. Ale aká je skutočnosť? Z týchto štátnych spoločností štát nedostane ani korunu. Zato však štát zinkasoval len nedávno miliardy a miliardy korún zo Slovenského plynárenského priemyslu. A to nehovorím o zisku cca 5 mld. ročne od SPP. Prečo ste tieto peniaze nepoužili na dôchodky? Kde sú vôbec tieto peniaze? Komu ste ich rozdali? Z tej podľa vášho šéfa hnusnej privatizácie SPP štát dostal pri predaji desiatky miliárd, peniaze, ktoré kryjú transformačné náklady. A každý rok vláda dostáva z hospodárenia SPP miliardy. A z tých podľa vás štátnych dobrých spoločností štát nedostáva nič. Je to zaujímavé, pani ministerka, že. Dokonca pán minister Jahnátek sa nimi chváli.

  Pani ministerka, veľmi radi operujete deficitom Sociálnej poisťovne spôsobeným zavedením 2. piliera. Ale dá sa vôbec toto šetrenie nazývať deficitom? Pani ministerka, ak vy si budete šetriť doma, v domácom rozpočte, budete si šetriť na starobu. Budete toto nazývať dlhom, budete sa zadlžovať? Nie. Tak prečo podsúvate ľuďom tento nezmysel a prečo ním operujete. Pani ministerka, prečo zatajujete to, že existuje zložka, a síce deficit tvorený vami preferovaným 1. pilierom. Tento skutočný deficit vzniká zmenou pomeru počtu ľudí v aktívnom veku a počtu ľudí v poproduktívnom veku. Viete, pani ministerka, podstata je v tom, že deficit generovaný vami nenávideným 2. pilierom bude v čase klesať, ale deficit generovaný vami milovaným 1. pilierom bude v čase rásť. Ak robíte to, čo robíte, tak z 1. piliera robíte pyramídovú hru a ohrozujete vedome výplatu budúcich dôchodkov. Ak bojujete proti 2. pilieru, tak zvyšujete počet dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne. Pani ministerka, to vám ešte nedošlo, že generačný problém, ktorý je a bude, či budete alebo nebudete chcieť, vám v 1. pilieri robí dieru, ktorú nemáte z čoho zaplátať? Musel som vám, pani ministerka, takto verejne toto povedať, aby ste sa v budúcnosti nemohli vyhovárať, že ste nevedeli, aký je vzťah medzi 1. a 2. pilierom, aký je vzťah medzi 2. pilierom a transformačnými nákladmi, ako to vôbec funguje a ako to môže fungovať, ak dáte tomu pokoj, ak dáte ruky preč od dôchodkovej reformy.

  Dnes by ste vy najradšej zrušili 2. pilier, zobrali ľuďom usporené peniaze a minuli ich teraz. Ale vy tieto peniaze na dôchodky dnes máte. Vy ich nepotrebujete. Do roku 2009 sú transformačné náklady kryté, potom očakávam, že vami riadené hospodárstvo bude generovať také zdroje a vami riadené štátne spoločnosti budú na zisku a dividendách odvádzať štátu také peniaze, ktoré vykryjú dôchodky v 2. pilieri. Ak tomu neveríte, prečo potom nechávate tieto spoločnosti v rukách vašich nominantov? Problém, pani ministerka, je v tom, že sa bojíte o 1,5 mil. účastníkov 2. piliera, lebo je to zároveň aj 1,5 mil. voličov. Tak ste zvolili inú taktiku. Chceli ste ľudí z 2. piliera vylákať tým, že im ich doteraz nasporené peniaze v 2. pilieri pošlete na ich účty. Jednoducho ste si ich chceli kúpiť za ich vlastné peniaze. Toto je škaredé, pani ministerka.

 • Potom ste ale zistili, že je to v rozpore s vyhláseniami premiéra, lebo ten tvrdí a hlása, že sú to peniaze nenažratých súkromných správcovských spoločností, nie ľudí. Tak ako by len tieto súkromné spoločnosti poslali svoje peniaze ľuďom na účty. Toto tvrdenie premiéra je síce rovnaká somarina, ako keď poviete, že peniaze, ktoré máte uložené v banke, nie sú vaše, ale ako poslušná ministerka ho rešpektujete. A zmenili ste nielen rétoriku, ale aj návrh zákona. A tak ak ľudia vystúpia z 2. piliera, tak peniaze pôjdu do Sociálnej poisťovne, teda nie ľudom na účty. No toto, pani ministerka, už nie je také populárne voči ľuďom. Tak aby ste to „zatraktívnili“, tak ste vek sporenia predĺžili z 10 na 15 rokov. Teda ak človek odíde na dôchodok po 10 rokoch sporenia, tak prvých 5 rokov bude poberať dôchodok len z 1. piliera. Toto je, pani ministerka, však už diabolské riešenie, toto je diabolská zmena, ako časť ľudí prinútiť, aby opustili podľa vás dobrovoľne 2. pilier. A aby ste ľudí ešte aj vystrašili, tak ste pritvrdili v rétorike a zaútočili ste na istotu ich peňazí v správcovských spoločnostiach. Tak ste pritvrdili, že ste zo seba s premiérom urobili absolútnych neznalcov a, dovolím si povedať, absolútnych hlupákov systému fungovania správcovských spoločností. A týmto ste, pani ministerka, opäť len potvrdili, že na poste ministerky nemáte čo hľadať. Až vyhlásenia guvernéra Národnej banky, vás a premiéra zastavili šírenie tejto hlúposti. Guvernér Národnej banky je totiž zodpovedný človek. A Národná banka Slovenska, dôveryhodná inštitúcia, a guvernér vie, že je v záujme Slovenska a jeho občanov zastaviť toto šírenie nezmyslov. Bolo to druhýkrát od nástupu tejto vlády, keď guvernér Národnej banky musel premiéra poučiť, usmerniť ho, ako sa v záujme Slovenska a jeho obyvateľov má správať. V tejto súvislosti je potrebné si aj pripomenúť, že jedny dôchodkové fondy tu už boli a ľuďom sa v minulosti znárodnili. Ak si položíme otázku, aké dôchodkové fondy po štyridsaťročnom rabovaní svedomia a ekonomiky zostali po komunistoch, tak odpoveď je jednoduchá, žiadne fondy nezostali. A tu sa mi natíska otázka: Že by podobnosť krokov Smeru bola čisto náhodná?

  Pani ministerka, vy ste pripravili aj novelu Zákonníka práce, ktorú premiér nazval zákonom roka. Ja ho nazývam nie zákonom roka, ale průserom roka. Dotknem sa len zdravotníctva. Novelou ste dosiahli to, že nemocnice majú veľké problémy s pokrytím pohotovosti, s pokrytím nepretržitej dvadsaťštyrihodinovej prevádzky na plný výkon. A tak majú len dve riešenia, prijať nových zamestnancov a súčasný balík na mzdy rozdeliť medzi viac ľudí, teda v skutočnosti zamestnancom znížiť mzdu oproti súčasnej, znížiť im plat, alebo nevyhovieť Zákonníku práce a riskovať až 1 mil. korún pokuty od Národného inšpektorátu práce. Som veľmi zvedavý, ako bude váš Národný inšpektorát práce postupovať pri kontrole dodržiavania Zákonníka práce v jednotlivých organizáciách. A špeciálne si posvietim, ako bude postupovať v zdravotníckych zariadeniach, najmä v štátnych zdravotníckych zariadeniach, pani ministerka. Je to obrovská pomoc od vás, od vášho Zákonníka práce zdravotníkom, ktorí bojujú za vyššie mzdy, pričom vy ich v pohode zákonom tlačíte do nižšej mzdy, obrovská pomoc hlavne štátnemu zdravotníctvu, ktoré je už dnes zadlžené až po uši. Podobne je to v štátnych Železniciach. A mohol by som menovať ďalšie sféry hospodárstva Slovenskej republiky. Ozaj je to zákon pre ľudí.

  A aby toho nebolo dosť, pani ministerka, tak od buka do buka, bez akejkoľvek koncepcie vymýšľate napr. aj terajšiu novelu zákona o sociálnom poistení. Pozrime sa troška bližšie, čo sa pod pláštikom sociálneho cítenia, solidarity a boja za chudobných dá všetko urobiť. Napr. dá sa tak zaviesť nová daň, lebo ináč sa zrušenie maximálnych vymeriavacích základov nedá ani nazvať. Síce na poslednú chvíľu ste vo vláde toto zrušenie pretransformovali na jeho zvýšenie, ale v podstate na myšlienke to nič nemení. Zľakli ste sa toho, že budeme v Európe jediní, ktorí nemajú strop vymeriavacích základov, resp. jediní, ktorí majú dva daňové systémy, jeden normálny ako všetci ostatní a ten druhý, sociálny, odvodový, teda daňový model Smeru. Táto jedinečnosť Slovenska by však vzbudzovala v Európe nie obdiv, ale údiv.

  Ale poďme k podstate veci, čomu slúži a komu pomáha a koho trestá vami navrhovaná novela. Je úplne jasné, že ten, kto bude môcť, sa tejto odvodovej dani vyhne. A budú to tí najbohatší, pani ministerka, budú to tí najbohatší cez rôzne príjmy, ktoré odvodom nepodliehajú, pani ministerka, a tých možností je veľa. A čo je ešte horšie, je, že svoje príjmy nepriznajú na Slovensku, ale niekde inde, a tak Slovensko príde aj o 19-percentnú rovnú daň. Je to výborné, pani ministerka. Teda obrovské príjmy Sociálnej poisťovne, pri ktorých ste vy odhadovali navýšenie až na 11 mld. – 12 mld. korún ročne, vám minister financií skresal na polovicu, ale skutočnosť bude ešte menšia. A zvýšené odvody nebudú platiť veľkí a bohatí, ale malí a strední podnikatelia a živnostníci. Týchto vy vyhlasujete za bohatých, ktorých treba dodaniť cez odvody, pani ministerka? To nemyslíte vážne? Potom je však namieste otázka, pani ministerka: Komu to vy vôbec pomáhate? Chudobným nie, tých do budúcna pripravujete o zdroje, lebo bohatí, ktorí tam na odvodoch dávali, tam budú dávať menej, lebo to budú obchádzať. Je riziko, že budú platiť ešte menej, ako platili. Veď to je ešte raz otázka, pani ministerka: Pre koho ste pripravili túto novelu Zákonníka práce? Ako hľadám, tak hľadám, ale toto má byť ten sociálny a solidárny rozmer politiky Smeru, trestať vlastných, malých a stredných? Toto, čo predvádzate touto novelou, je pravá tvár Smeru. Ale čo je ešte horšie, je, tá pravá tvár Smeru je aj neodbornosť a nekompetentnosť.

  Pani ministerka, čo tak rozoberať dopad vašich návrhov na verejné financie celkovo? Vy ovplyvňovaním vášho piesočka ovplyvňujete aj piesoček ministra financií. Je to nad vaše sily rozoznať? Ak áno, pani ministerka, tak nechajte to ministrovanie tak. Alebo o to pochopenie by ste sa mohli aspoň pokúsiť, alebo to kľudne zadajte v komerčnej firme. Veď v tom máte skúsenosti, analýzy na analýzy, milión sem, milión tam nie je pre vás žiadny problém. A napokon aj tak tú analýzu utajíte, aby ju nikto nečítal. Pani ministerka, veci sa majú tak, že výška odvodov má priamy dopad na výšku daňového základu, o čo vyššie odvody, o to menší daňový základ zamestnancov a zamestnávateľov pri tom istom zárobku, teda, pani ministerka, v konečnom dôsledku menej peňazí na dani, ktoré vyberá váš kolega, minister financií. A pri tomto návrhu, ktorý dávate, je to menej peňazí hlavne samosprávam, obciam, mestám a VÚC-kam, lebo, pani ministerka, ak neviete, tak vám poviem, že takmer celá daň z príjmu fyzických osôb sa delí medzi obce, mestá a VÚC-ky. Teda vy svojím návrhom pripravujete aj svojich starostov a občanov v mestách, obciach a vo VÚC-kach o daňové príjmy, teda im znižujete rozpočet. Ak je toto pochopiť nad vaše sily, tak nechajte to ministrovanie tak. Alebo ináč vám poviem, pani ministerka. DSS-ky sú vaším nepriateľom. Preto by ste sa mali snažiť, aby spravovali čo najmenej peňazí. V tom je logika. Ale ak zvýšite odvody, tak im pridáte peniaze, tak im pomôžete. A toto je vaším cieľom? Pani ministerka, nieže mám dojem, ale som presvedčený o tom, že v tom, čo navrhujete, a v tom, o čom hovoríte, sa nevyznáte ani vy sama. Máte v tom hokej, pani ministerka. Alebo napr. prečo trestáte mamičky na materskej dovolenke alebo opatrovníkov za to, že sú v 2. pilieri? Prestanete za ne platiť do 2. piliera, teda ich oberáte o ich peniaze na dôchodok. Kde tu je sociálny a solidárny rozmer politiky Smeru a vlády Roberta Fica? Alebo, pani ministerka, na jednej strane roníte krokodílie slzy nad malými dôchodkami ľudí a keď si chcú privyrobiť popri dôchodku, tak im dáte na výber: alebo dôchodok, alebo práca. Vy, strana práce, strana robotných ľudí i podľa predsedu vlády Roberta Fica, zakazujete ľuďom pracovať? To snáď nie je možné? Kde tu je sociálny a solidárny rozmer? Kde tu je ochrana a pomoc dôchodcom?

  Ale pozor, kolegyne, kolegovia, zatiaľ čo pani ministerka týmto zákonom ľuďom peniaze berie, správnemu fondu Sociálnej poisťovne pridáva, keď je to z dnešných 2,9 % zvýšené na 3,5 %. Koľko kriku a politiky je okolo správneho fondu zdravotných poisťovní. Minister Valentovič a premiér Fico si robia PR na znižovaní správneho fondu zdravotných poisťovní zo 4 % na 3 %. A vy, pani ministerka, si robíte PR na zvyšovaní správneho fondu Sociálnej poisťovne presne s mediálnymi vyhláseniami premiéra. Šetríme v štátnom aparáte 20 %, hovorí uznesenie vašej vlády. Od občanov vyberiete naviac peniaze, zoberiete im z výplat a dáte to správe Sociálnej poisťovne na počítače, skrine, kancelárie, nové autá, na služobné cesty. No výborne, to je výborná sociálna a solidárna politika Smeru. Len pre zaujímavosť, pani ministerka, poviem, tie 3 % v zdravotných poisťovniach správneho fondu robia do roka 2,6 mld. vo všetkých poisťovniach a 3,5 % vo vašej Sociálnej poisťovni robí dvakrát toľko, 5,2 mld. korún prepapá vaša Sociálna poisťovňa z peňazí občanov, o ktorých vy tak bojujete.

  Pani ministerka, vy svojimi krokmi ohrozujete verejné financie, vy ohrozujete dôchodky budúcich dôchodcov, vy svojimi zásahmi typu pokus-omyl ohrozujete celý dôchodkový a sociálny systém. A kauza Privilégium, o ktorej médiá toho popísali už veľa, bola už len čerešničkou na torte tzv. vašej sociálnej politiky. Bola posledným výsmechom do tváre občanov. V tejto kauze ste opäť ukázali aj s premiérom svoju sociálnu solidárnu tvár a ukázali ste pravú tvár Smeru, boja proti klientelizmu. Ďakujem vám.

 • S faktickými poznámkami sa hlásia do rozpravy poslanci Jánoš, Burian, Kvorka, Vaľová, Paška, Gabániová, Horváth, Babič, Nachtmannová, Mikloš, Dzurinda. Pokiaľ sa nikto ďalší nehlási, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Následne sa potom hlási po faktických poznámkach do rozpravy spravodajkyňa, registrujem to. Takže uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou do rozpravy.

  Slovo má pán poslanec Jánoš.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Janiš, vy nás tu často obviňujete z chaosu, neodbornosti, nekompetentnosti. A radi nás často poučujete, čo je dobré, čo je kvalitné, ako by sme to mali robiť. Páni, bol som sa pozrieť cez prestávku na balkóne. A chcel by som informovať predovšetkým pánov poslancov z opozície, že na balkóne sedia invalidní dôchodcovia. To sú tí invalidní dôchodcovia, páni z opozície, ktorým ste v roku 2003 krátili alebo odňali invalidné dôchodky. Sú to občania Slovenskej republiky, ktorí mali možnosť priamo na vlastnej koži zažiť tú vašu odbornosť a kompetentnosť.

 • Pánom z opozície ešte jednu poznámočku poviem. Prosím vás pekne, neobávajte sa ich, skúste ísť cez prestávku takisto za nimi sa porozprávať, ako som to urobil ja, ako to urobili ďalší poslanci. Je smutné, ak sa bojíte občanov Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne.

  Prosím váženú verejnosť na miestach vyhradených pre verejnosť, aby ste sa zdržali akýchkoľvek hlasitých prejavov. Poprosím vás aj o zdržanie sa, čo sa týka potlesku, lebo to môže rušiť poslancov pri výkone ich poslaneckej práce.

  Teraz má slovo pán poslanec Burian.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Vážený pán poslanec Janiš, mám pocit, že máte veľmi dobré vizionárske schopnosti možno ako váš predseda, vzhľadom na to, že hovoríte, že automaticky ten, kto vstúpi do 2. piliera, má automaticky vyšší dôchodok. No to by ste museli mať, predpokladám, vizionárske schopnosti Nostradama alebo nejakých ďalších, by som povedal, predpovedajúcich, lebo to, čo za prvé dva roky vytvorili dôchodkové správcovské spoločnosti, tak je to, že ich vklad do tohto systému je nižší ako reálny príjem vzhľadom na to, že inflácia za prvé dva roky bola na úrovni 7,3 %, zatiaľ čo zhodnotenie týchto peňazí po odpočítaní týchto dôchodkov je jednoducho nižšie. Čiže ich reálny príjem z tohto systému je nižší ako to, do čoho vložili vklad. Čiže tu nie je nejaká automatika toho, že ten, kto je v 2. pilieri, automaticky má tento príjem vyšší alebo generovať bude vyšší dôchodok. Čiže radšej by som bol veľmi rád, aby ste aj vy opatrne vystupovali v tých pojmových náležitostiach a nezavádzali zase ľudí, že niečo je automatické, lebo nikto nevie povedať, čo bude o desať rokov. A tie prepočty skôr sú konzervatívne, a to hlavne po tých udalostiach, povedzme, čo sa stali aj tohto roku v oblasti hypotekárneho financovania, kde, povedzme, tie trhy majú obrovské problémy. Čiže bol by som rád, aby to bolo korektné vystupovanie z obidvoch strán. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pán poslanec Kvorka, pripraví sa pani poslankyňa Vaľová s faktickou.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Všimol som si, že predstavitelia opozície keď začnú vystupovať, začínajú vetou, ktorá je u všetkých zhodná. Predviedol nám ju pán podpredseda parlamentu Hort včera v našom výbore sociálnom a predviedli to aj predrečníci, ktorí tuná vystupovali doposiaľ, vrátane pána poslanca Janiša. No poukazovali na neodbornosť, nekompetentnosť a tak ďalej a tak ďalej, čo sme mali možnosť si všetci tuná dobre vypočuť. Myslím si, že ste si urobili asi cvičenie. A som zvedavý, či dakto ešte z vás vystúpi a začne vystupovať s dačím iným alebo inou vetou.

  Ďalšia vec, pán poslanec Janiš. Hovoríte nám a chválite sa tu, ako sme my zdedili od vás plnú kasu peňazí, peňazí, ktoré ste vy sprivatizovali, z privatizácie SPP. To by som skôr sa tým ani nechválil, pretože lepšie by ste boli spravili, keby ste neboli to sprivatizovali a bolo by zostalo na Slovensku o 7 mld. Sk viac, ktoré sú už teraz navždycky fuč.

  Čo sa týka pôsobenia pani ministerky, jednoznačne je potrebné povedať, pani ministerka musí zostať na tom poste, pretože ona musí teraz dotiahnuť veci, ktoré ste vy zbabrali v minulosti, veci, o ktorých sa bude ešte na tejto schôdzi hovoriť, ktoré sa týkajú aj nižších stupňov a článkov, vecí, ktoré majú dočinenia aj s inými orgánmi, nie s takými, ako sme my, ktorí tuná sedíme.

  A čo sa týka tej roboty, hovoríte, že odoberáme ľuďom robotu, že zakazujeme ľuďom pracovať a tak ďalej. Nie, my ľuďom robotu neodoberáme, nikomu pracovať nezakazujeme, robíme pravý opak, len naprávame tie chyby a určujeme iné pravidlá, ako ste ich určili vy. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo s faktickou poznámkou pani poslankyňa Vaľová, pripraví sa pán poslanec Paška.

 • Pán predsedajúci, ja som chcela vystúpiť ako spravodajca.

 • Ako spravodajca? Dobre.

  Slovo má pán poslanec Paška.

 • Vážený pán poslanec Janiš, z vášho vystúpenia je zrejmé, že cieľom vášho útoku na pani ministerku Tomanovú je predovšetkým snaha za každú cenu zastaviť pripravované korekcie vašej spackanej dôchodkovej reformy, spackanej preto, že dôchodková reforma sa musí robiť pre všetkých obyvateľov tohto štátu, nielen pre jeden a pol milióna tých, ktorí sú poistení v 2. pilieri. Každá zodpovedná vláda sa musí postarať o dôchodky aj pre tých, ktorí sú poistení v 1. pilieri. A pri tom systéme, aký ste vy nastavili, to evidentne nie je možné. A je iba na nás všetkých, či nájdeme zhodu na tom, ako by sme vyvážili príjmy pre zabezpečenie dôchodkov do budúcnosti tak, aby sme nepoškodili ani jednu skupinu, ani druhú skupinu občanov. A to je, myslím si, cieľ aj práce pani ministerky Tomanovej. A pokiaľ jej budeme hádzať polená pod nohy, tak sa jej to nepodarí a nepodarí sa to ani nám.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pani poslankyňa Gabániová.

 • Ďakujem. Pán Janiš, naša vláda zabezpečila, že od 1. 9. 2007 až do 31. 7. 2011 budú môcť zamestnávatelia pri zabezpečení nepretržitosti svojich prevádzok využívať smernicu Európskej únie 88/2003, ktorá umožňuje zamestnancovi z dôvodov odôvodnených pracovať týždenne 56 hodín. Prečo vaša vláda túto smernicu nevyužila a nútila zamestnávateľov zamestnávať väčší počet pracovníkov, keďže vy ste určili týždenný povinný odpočet hodín na 48? Kto pracuje racionálnejšie? Sme to my alebo vy?

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pán poslanec Juraj Horváth.

 • Pán predseda poslaneckého klubu pán Janiš, hovoríte o nehospodárnosti, o zlom nakladaní s peniazmi, „milión sem, milión tam“. Prosím, na chvíľočku sa vráťme do rokov 2005, 2006, do času pyramídových hier, keď vaši ministri boli v rezorte práce, sociálnych vecí, kde bol pán Ľudovít Kaník, pani Radičová ako jeho poradkyňa. Skúste nám, prosím, vo svojej reakcii, ktorú budete mať, vysvetliť, ako to bolo a ako to dopadlo a čo za tým všetko bolo, že v Banskej Štiavnici Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zakúpil a zrekonštruoval budovu v objeme 87 mil., pričom však úrad práce prenajíma v súčasnej budove priestory iným štátnym a podnikateľským subjektom. Čo za tým bolo? Skúste nám to, prosím, povedať, čo bolo v tom meste, na ktoré sa viaže, ako je známe, Ľudovít Kaník, skúste nám, prosím, povedať, ako to bolo s nakladaním peňazí vo Vranove nad Topľou, kde bola zakúpená budova Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, budova v nevyhovujúcom stave v objeme 17 mil., ktorú dokonca úrad odmietol pre jej dezolátny stav prevziať do svojej správy. Ako sa tam nakladalo s peniazmi v oných časoch, keď ste vy boli pri moci? Skúste nám to, prosím, vysvetliť. Verím, že sa vám to aspoň trošku podarí, inak potom moja otázka znie: Budeme môcť hovoriť, že zlodej kričí, chyťte zlodeja? Ďakujem.

 • Teraz má slovo pán poslanec Babič.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, nemyslím si, že práve vaša strana má morálne právo hovoriť o klientelizme či nehospodárnom využívaní finančných prostriedkov. Ako jeden z mnohých príkladov porušovania týchto základných princípov počas pôsobenia vašej vlády môžem uviesť jeden markantný prípad, a chcel by som doplniť kolegu Horvátha, pokiaľ ide o využívanie alebo zneužitie týchto financií firmou GEMINA, spol. s r. o., so sídlom v Rimavskej Sobote, kde pôsobil bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za SDKÚ pán Martin Kujan. Úrad práce poskytol tejto spoločnosti finančný príspevok vo výške 6,716 mil. korún na zriadenie 30 pracovných miest. Nesplnila podmienky dohody, keď nezriadila ani jedno pracovné miesto. Bolo jej uložené vrátiť verejné prostriedky v poskytnutej výške a povinnosť zaplatiť penále vo výške 1,242 mil. korún. Nesplnila podmienky ani v prípade dohody uzavretej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej, kde má pohľadávku vo výške 830 000 korún za nesplnenie podmienky zriadenia stanoveného počtu pracovných miest. Na tomto úrade má taktiež ďalšiu pohľadávku vo výške 247 000 korún za nesplnenie stanovených podmienok z dohody na zriadenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Pýtam sa, s akým úmyslom konal pán Kujan ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky práve za stranu SDKÚ, aké mal a má sociálne cítenie, keď svojím konaním spôsobil to, čo spôsobil. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Janiš, jedna otázka: Keď bola štátna kasa tak plná, prečo ste neustále obyvateľstvu uťahovali opasky, prečo ste protiústavne prehodnocovali zdravotný stav invalidných dôchodcov a následne bol viac ako 23 000 invalidným dôchodcom odňatý alebo znížený invalidný dôchodok? Poviem vám jeden prípad. Poberateľovi invalidného dôchodku, ktorý mal odrezanú nohu električkou, obe ruky mal niekoľkokrát operované, čiže nemohol používať barly, v novembri 2004 bol znížený invalidný dôchodok s odôvodnením, že môže ísť pracovať. Ako asi sa do práce dostane, to mu nikto nepovedal. Ešte podotýkam, mal 59 rokov.

  A ešte jedno, pán poslanec. Prestaňte konjunkturálne hroziť blížiacou sa dôchodkovou katastrofou uplatňovaním priebežného dôchodkového sporenia. Rešpektujte, prosím, známe poznatky teórie o ekvivalencii, rôznych spôsoboch reakcií dôchodkového systému na demografický vývoj. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Teraz má slovo pán poslanec Mikloš.

 • Ďakujem pekne. K vystúpeniu pána poslanca Janiša za poslanecký klub SDKÚ – DS chcem povedať, že jeho vystúpenie bolo vecné a presné. Dôkazom toho je aj spôsob, akým reagujú poslanci koalície, keď namiesto toho, aby reagovali k tým veciam, o ktorých hovoril, vyťahujú a často, musím povedať, lživo interpretujú akési pochybenia z minulosti. To je vaša otrepaná stratégia, ktorú ste tu uplatňovali, už keď sa odvolával pán minister Jahnátek, pretože nemáte iné argumenty, pretože nemáte skutočné argumenty.

  Vážení páni, vážené dámy, pred vyše rokom boli voľby na Slovensku. Tieto voľby vystavili politický účet za aj naše vládnutie a naše účinkovanie do júna minulého roka. Dnes sa bavíme o len niečo vyše ročnom pôsobení pani ministerky Tomanovej, ktorá sa počas tohto vyše roka dopustila výraznej nekompetentnosti, opakovanej nekompetentnosti a neodbornosti, nehospodárnosti a klientelizmu. Pán poslanec Janiš musel vysvetľovať pani ministerke, aké sú základné princípy 1. a 2. piliera, pretože ona presvedčila, že tomu nerozumie, svojimi výrokmi viackrát, svojimi výrokmi alebo, naopak, mlčaním v čase, keď mlčať nemala. Na ilustráciu jej nekompetentnosti aj v tejto oblasti budem citovať jej výroky, a citujem to presne, ako to povedala pri rozprave o programovom vyhlásení vlády, povedala: „Keď hovoríme, že 65 % obyvateľstva v Petržalke patrí medzi chudobné obyvateľstvo, skutočne určite nezavádzam.“ A nekompetentnosť, výrok, ktorý svedčí o nekompetentnosti v dôchodkovej oblasti, bol, zase citujem: „V každom prípade si môžeme dovoliť povedať, keby sme zaviedli 2. pilier, demografická krivka nie je žiadnou hrozbou.“ Chcete jasnejší dôkaz nekompetentnosti?

 • Ďakujem.

  S faktickou poznámkou sa mimo tabule prihlásil ešte pán poslanec Dzurinda. Má slovo. Poprosím, keby ste zapli mikrofón pánovi poslancovi. Poprosím o chvíľočku strpenia.

 • Ďakujem veľmi pekne. Aj ja by som chcel vrátiť tú diskusiu k podstate problému tak, ako pán poslanec Janiš ho popísal. Je evidentné, že politické zadanie súčasnej vlády je také, aby problémy a deficit Sociálnej poisťovne nebol sanovaný systematickými krokmi aj s podporou verejných zdrojov, ale aby bol sanovaný peniazmi, ktoré sú dnes na účtoch sporiteľov, ktoré sú peniazmi konkrétnych občanov. Toto je problém. Problém spočíva v tom, že súčasná vláda robí všetko preto, aby mohla rozhadzovať peniaze, aby mohla dávať skupinám dôchodcov vianočné darčeky. A preto špekuluje a hľadá riešenia, ktoré sú hrozbou pre mnohých svedomitých, poctivých a šporovlivých ľudí. Preto sa domnievam, že o tejto podstate treba hovoriť.

  Je možné, niektorí páni poslanci hovoria, že dôchodková reforma nebola trafená dobre, že bola spackaná, počúvam. Problém ale spočíva v tom, že súčasná vláda neprichádza so žiadnym vylepšením dôchodkovej reformy, prichádza iba s krokmi, ktoré sú návratom do minulosti, ktoré vedú k stavu, že ľudia na uliciach sa nás celé roky pýtajú, prečo majú také nízke dôchodky, keď celý život poctivo pracovali. Ja toto počúvam na námestiach, na uliciach. A otázka znie, ako sa majú správať zodpovední politici, aby dôchodky v budúcnosti mali solídnejšiu a lepšiu úroveň. V tomto je problém. A pretože ministerka Tomanová tieto budúce dôchodky ohrozuje, stratila dôveru opozície. Toto je podstatná a kľúčová téma našej debaty.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Janiš, chcete reagovať na faktické poznámky? Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem veľmi stručný. V prvom rade som rád, pán kolega Jánoš, že aspoň niekto z opozície, a teda zo Smeru vidí, že na balkóne sú ľudia.

  Ale veľmi stručne aj ku kolegovi Burianovi. A spýtam sa ho tak, ako on sa spýtal mňa, a to, ako Sociálna poisťovňa zhodnotila peniaze ľudí, ktoré tam ľudia dávajú, ak tvrdí, že v správcovských spoločnostiach sa tieto peniaze nezhodnotili, tak ako si to niekto predstavuje. V Sociálnej poisťovni sa nezhodnocujú vôbec.

  Pán kolega Paška, úprimne veľmi rád si s vami sadnem a ešte raz vám možno podrobnejšie vysvetlím 1. a 2. pilier, dôchodkovú reformu, lebo mám dojem, že ste trošku zjavne mimo.

  Vidím kolegov zo Smeru, že sú zjavne poučení z brífingu pani ministerkou rôznymi údajmi, ktoré pani ministerka vyhrabala asi niekde v archíve. Len tak ako pani ministerka má zjavné problémy s pochopením 1. a 2. piliera, tak aj si poplietla časy, mená aj ľudí. Takže dajte sa trošku do poriadku. A poprosím vás, keď máte to už aj na papieriku, kolegovia, tak si to predtým, ako to prečítate v pléne, prečítajte potichu, aby to bolo trošku zrozumiteľnejšie.

  Pani kolegyňa Nachtmannová, vy veľmi zjavne aktívne vystupujete hlavne v sociálnych veciach. Ale ak ma pamäť neklame, spýtam sa: To vy ste autorkou toho, že v Petržalke je najväčšia chudoba na Slovensku?

 • Odpoveď z pléna.

 • Tak to tvrdí pani ministerka, tak sa ospravedlňujem. No ale keď ju bránite, tak s ňou súhlasíte, v Petržalke je najväčšia chudoba na Slovensku.

 • Ďakujem pekne.

  O slovo požiadala pani poslankyňa Vaľová ako spravodajkyňa.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ak by sme sa nezodpovedne správali a ponechali 2. pilier v takej podobe, ako vy navrhujete, a ak nebudeme zodpovední voči terajšej generácii dôchodcov a zodpovední voči mladej generácii, ak nenecháme občana slobodne sa rozhodnúť vystúpiť z 2. piliera, čakajú nás stanoviská ľudí, občanov, ktorí sú aj tu prítomní. Ak dovolíte, ja jedno zo stanovísk prečítam, ktoré nám doručili títo občania, ktorí sú tu prítomní.

  Stanovisko, lebo hlas ľudu je hlas Boží, sa hovorí, akčného výboru zdravotne poškodených invalidných občanov Slovenskej republiky k vyhláseniu poslanca Národnej rady a predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu: „Niet sa čo diviť vašim vyhláseniam, ktoré dávate slovenskej verejnosti v súvislosti so zmenami sociálnych zákonov súčasnej vlády. Sú typické a totožné s postupmi v dobe vášho vládnutia. Klamali ste, podvádzali ste a zavádzali ste slovenského občana v minulosti. A ten istý štýl a spôsoby používate aj teraz, ale už bezúspešne, pretože vás už slovenský národ pozná. Vstúpili ste do histórie slovenských dejín nie vraj úspechmi ekonomiky, ale ako zatiaľ jediná slovenská vláda, ktorá protiústavnými zákonodarnými opatreniami okradla invalidných dôchodcov, slovenských invalidov. Vašimi protiústavnými a protizákonnými postupmi ste zbedačili desaťtisíce občanov. Dôsledky, v mnohých prípadoch tragické, už nemohol napraviť ani nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý potvrdil obludnosť a zločinnosť vášho vládnutia, a to aj napriek mnohonásobnému upozorňovaniu zo strany verejnosti, ale aj odborníkov a inštitúcií. Kde je charakter váš a vašich súpútnikov, keď teraz zneužívate každú možnosť na hlúpe, bezdôvodné a zavádzajúce útoky proti navrhovaným zmenám? Vari až tak hlboko načrú do vašich vreciek, lebo o vašich argumentoch, o neprospechu občana už neverí ani malé decko. Aj to už vieme, že klamete. Spôsoby vášho vymývania mozgov sú príliš priehľadné a čitateľné, aj keď dosť rafinované, lebo ich vyhlasujete za slušnosť. Pán Dzurinda, keďže sa vyhlasujete za slušného politika, urobte ten jeden jediný slušný skutok, ktorý vám ostáva, odíďte z Národnej rady Slovenskej republiky a z politiky vôbec. Po spôsobe, kde vašou politickou metódou bola protiústavná, retroaktivita a používanie neplatných zákonov na okrádanie desiatok tisíc chorých invalidov občanov o mnohokrát jediný zdroj príjmov, tam nemáte už čo robiť. Urobte to a potom vám časť verejnosti možno uverí, že ste sa pomýlili a že to nebol úmysel. V opačnom prípade len potvrdíte, že je zase len arogancia nemorálne účelové konanie v zmysle vášho hesla: „Na konci nášho snaženia je obyčajný človek.“ Ozaj je až na tom samom samučičkom konci.

  Za invalidných občanov Slovenskej republiky účastníci protestného zhromaždenia pred Národnou radou Slovenskej republiky.“

  Je tu list podpísaný týmito občanmi. Neboli to moje slová, ale slová občanov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.

 • Faktické poznámky majú pán poslanec Mikloš, Frešo. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikloš.

 • Nemám faktickú poznámku, pán predseda, mám procedurálny návrh.

 • Žiadam vás, keďže opakovane dochádza k porušovaniu rokovacieho poriadku, opakovane dochádza zo strany verejnosti k narúšaniu priebehu schôdze, aby ste konečne zjednali nápravu.

 • Procedurálny návrh bol aký, pán poslanec?

 • Hlasy v sále.

 • Pani poslankyňa Tóthová, procedurálny návrh.

 • Ďakujem. Ja by som požiadala konkretizovať predchádzajúci procedurálny návrh, spôsob, pretože ako poslankyňa dlhoročná si pamätám vystúpenia súčasnej opozície s transparentmi pri pulte rečníckom, kde pľuli rečníkovi do pohára a hádzali žuvačku, či teda toto je spôsob, ktorý považujú za primeraný.

 • Pani poslankyňa, ale formulujte procedurálny návrh.

 • Hlasy v sále.

 • Dobre, pani poslankyňa. Ďakujem.

  Vážené dámy, vážení páni, s faktickou poznámkou sa hlásil ešte pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. K tomu, čo hovorila kolegyňa predrečníčka, poslankyňa Vaľová. Keď hovoríme o hlase verejnosti, tak ja by som jej veľmi odporúčal, keby použila zariadenie nazývané internet. A tam sa môže zoznámiť v diskusii, ako diskutujú sporitelia na rôznych webových stránkach. A to sú stovky až tisíce rozhorčených hlasov, ktoré v 2. pilieri nechcú byť poškodení.

  Čo sa týka atmosféry, nedá mi nedať poznámku jednu, že aj mňa vyrušuje, pokiaľ ľudia, ktorých bola pred malou chvíľou pozdraviť a povzbudiť osobne pani ministerka, ja som to videl, naozaj narúšajú priebeh schôdze. Pán predsedajúci, poprosím vás, aby ste pani ministerku poprosili, aby týchto ľudí nepovzbudzovala a nechodila si s nimi podávať ruky, a tým spôsobom zabezpečili kľud.

 • Smiech v sále.

 • Ďakujem pekne.

  Chcete reagovať, pani spravodajkyňa? Nech sa páči.

 • Takže vlastne ďakujem pekne, pán Frešo. Viem, čo je internet, mám ho aj zapnutý. Ďakujem pekne za poučenie. A chcem len povedať toľko, že my tu máme toľko listov, ktorými sme sa zaoberali.

  A čo sa týka pani ministerky, pán Frešo, doporučujem vám, aj vy ste služobník tohto národa, ktorý vás volil. A myslím si, že by bolo od vás slušné, keby ste si podali s občanmi ruky, ako si ich s nimi podala pani ministerka. Čiže týmto práve len preukazuje profesionalitu.

 • Ďakujem pekne.

  Vyhlasujem obedňajšiu prestávku do 14.00 hodiny.

  Chcem požiadať členov poslaneckého grémia, aby sme sa zišli o 12.30 hodine, aby sme mohli prerokovať prípravu 13. schôdze, o 12.30 hodine v priestoroch traktu predsedu Národnej rady. Ďakujem pekne. Je prestávka do 14.00 hodiny.

 • Prerušenie rokovania o 12.03 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.06 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rozprave. Ako ďalší písomne prihlásený za klub kresťanskodemokratického hnutia vystúpi pán poslanec Brocka. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, vážení kolegovia, kolegyne, dámy a páni, z koalície mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chcete počuť ako prvú?

 • Reakcie z pléna.

 • Tú dobrú, pani Tóthová, že moje vystúpenie nebude také dlhé ako vystúpenie pána podpredsedu Čaploviča. A tá zlá správa pre vás, že pán premiér pani ministerku Tomanovú tak či tak odvolá, pretože pani Tomanová už pánu premiérovi škodí. Ale teraz vážne.

  Dámy a páni, dovoľte, aby som aj vďaka tej atmosfére, ktorá tu vznikla doobeda, ja som bol prihlásený ako druhý do rozpravy a dostal som sa k slovu až teraz poobede, ale aj vďaka atmosfére na balkóne dovoľte, aby som začal tak netradične a parafrázujem jeden známy výrok: Quo usque tandem abutere Tomanová patientia nostra. Pre tých, ktorí nepoznáte súvislosti, tak toto povedal Cicero Katilínovi, aby nezneužíval trpezlivosť ľudu.

  Ja si myslím, že po roku pôsobenia pani ministerky Tomanovej tento začiatok je úplne namieste. Budem teraz hovoriť aj konkrétne výhrady Kresťanskodemokratického hnutia k pôsobeniu pani ministerky Viery Tomanovej.

  Naše prvé výhrady a dôvody na vyslovovanie nedôvery sú v prvom rade z oblasti kompetentnosti, schopnosti viesť tento rezort. Jej výroky či už o existujúcom dôchodkovom systéme, ktorý je založený na troch pilieroch, alebo osobitne, nazvem to až kampaňou, ktorú vedie ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny proti sporiteľom v druhom pilieri a proti správcom ich peňazí, proti dôchodkovým správcovským spoločnostiam, to ohrozuje stabilitu dôchodkového systému. Ohrozuje to stabilitu tohto systému, vyvoláva to obavy u občanov, či sú ich úspory naozaj bezpečné ale nie pred správcovskými spoločnosťami, ale pred zásahmi tejto vlády.

  Ak minister alebo predseda vlády si mýli dôchodkové správcovské spoločnosti s nebankovými subjektmi, tak to je naozaj na trestné stíhanie pre šírenie poplašnej správy. Ja som veľmi rád, že už aj guvernér Národnej banky musel na takéto nehorázne prirovnania a tvrdenia reagovať.

  Vyvoláva, samozrejme, obavy a nedôveru u občanov aj to, ako pani ministerka prichádza s návrhmi a nie že deformuje, ak by tie návrhy všetky, s ktorými ministerstvo sociálnych vecí a rodiny prišlo, nie že deformuje, by zruinovalo celý dôchodkový systém.

  Ja vám len pripomeniem tie návrhy, že si sporitelia v druhom pilieri môžu vybrať nasporené peniaze a urobiť s nimi, čo chcú. Prosím vás, veď to je ďalšia nehoráznosť. Som rád, že už k tomuto sa ministerstvo nehlási, pretože aspoň v niektorých veciach reaguje na názor keď už nie odbornej verejnosti, tak aspoň verejnej mienky.

  Viete si vy predstaviť, ak hovorím o totálnom chaose do systému, ktorého dôsledkom budú milióny, možno stovky miliónov korún úplne zbytočnej kampane dôchodkových správcovských spoločností? Keď táto vláda navrhuje, aby od nového roka mohli ľudia slobodne všetci vystúpiť z druhého piliera? Tých 1,5 a viac obyvateľov, že môžu v priebehu pol roka vystúpiť z druhého piliera?

  Je samozrejmé, že dôchodkové správcovské spoločnosti budú vysvetľovať, že to je zlé pre sporiteľov, že to nie je vôbec potrebné. A, samozrejme, že to bude stáť veľké peniaze. A úplne zbytočne.

  Návrhy, chyby tejto pani ministerky sú veľmi nákladné. A to hovorím len o jednej protikampani, ktorá je nevyhnutná. Jednoducho naozaj, ak tieto návrhy, ktoré vychádzajú z dielne ministerstva sociálnych vecí, nemajú poškodiť sporiteľov, tak tie náklady sú nevyhnutné už teraz a nemuseli byť.

  Za výraz nekompetentnosti považujem u pani ministerky aj zásahy do prvého piliera. Na prvej strane zrušiť strop vymeriavacích základov pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Prosím, rozumiem tomu, ak by chcela pani ministerka zvyšovať solidaritu v dôchodkovom systéme a že budú tí lepšie zarábajúci viac platiť do Sociálnej poisťovne. Je to zásadná zmena, ale na druhej strane navrhne oslobodiť od platenia odvodov úplne a takých, čo celkom dobre zarábajú. To nie sú sociálne prípady advokáti, notári či znalci. Tiež som rád, že už to v tom návrhu nie je. Ale to nie sú návrhy, ktoré si vymyslela zlá opozícia alebo neprajné médiá. Jednoducho to sú myšlienky, keď som spomínal tých advokátov, notárov, tak zasa sa mi teda v mysli objavilo slovo privilégium.

  To slovo privilégium sa veľmi často s pani ministerkou spája, aj keď som teraz ešte nemyslel na tú kauzu, o ktorej chcem hovoriť neskôr. Je to určite len zhoda okolností.

  Pokrytecky hovorí o obavách o budúce dôchodky dôchodcov pani ministerka a zároveň oslabuje kontrolu Sociálnej poisťovne, kontrolu ministerstvom financií, kontrolu nami, parlamentom, kontrolu vládou. Inými slovami, pani ministerka do budúcnosti problémy nerieši. Pani ministerka problémy zväčšuje.

  Príkladom sú i ďalšie návrhy, napríklad zrušenie platenia odvodov za rodičov na materskej dovolenke do druhého piliera. Ešteže tí advokáti nakoniec platiť budú.

  Rodinná politika je osobitnou kapitolou v pôsobení pani ministerky. Ak by obhajoval premiér zvyšovanie príspevku pri narodení prvého dieťaťa aj to ďalšie zvýšenie, ktoré už máte aj zakomponované do návrhu štátneho rozpočtu, tak by som to pochopil, lebo to je populista, ale vy ste človek, ktorý by mal mať sociálne cítenie.

  Vy navrhujete príspevok pri narodení prvého dieťaťa zvýšiť na 25 korún. Minulý rok sa takých detí ako prvých narodilo necelých 13-tisíc. Ale čo tých ďalších 40-tisíc, ktoré sa narodili ako druhé alebo tretie, alebo ďalšie? Viete si predstaviť situáciu v pôrodnici, že vedľa seba ležia dve mamičky, jedna porodí prvé a posledné a dostane od štátu 25-tisíc a druhá je na materskej teraz pri dvoch a porodí tretie a dostane od vás 5-krát menej?

  Vy nieže podporujete rodinu a robíte propopulačné opatrenia, vy trestáte rodiny, ktoré sú zodpovedné, ktoré majú deti, nielen to, že odmietate platiť do druhého piliera za matky na materskej dovolenke, ale aj takýmito nesociálnymi, nespravodlivými návrhmi. Ja si myslím, že treba podporovať narodenie každého dieťaťa. A keď je dosť peňazí v štátnom rozpočte, alebo keď nie je dosť peňazí, tak potom len tých, ktorí to naozaj potrebujú.

  Už som sa k pánu Madejovi vtedy raz prihlásil, že on to určite potrebovať nebude. Ale zasa privilegovaní, áno, privilegovaní, tých pár korún, ktoré chcete takto dať na príspevok pri narodení prvého dieťaťa sa ľahšie „predáva“, ale vyvoláva to nové nespravodlivosti. Vy nemáte skutočné sociálne cítenie, lebo keby ste ho mali, inak by vyzerali vaše legislatívne návrhy a inak by vyzerala vaša konkrétna sociálna politika.

  Ako je to s vaším sociálnym cítením, vidieť tiež z tých káuz a afér, ktoré médiá dennodenne, najmä v posledných mesiacoch prinášali. Nebudem ja detaily a podrobnosti hovoriť, ale auto v Lisabone zo Slovenska pri 3-dňovej návšteve, dámy a páni, takto sa nesprávajú ani miliardári, ani zbohatlíci a vy hovoríte tomu, že to nie je neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami? Aj to ste mysleli, pán Čaplovič, že pani ministerka v tom vôbec nepochybila? Už toto by stačilo v slovenských pomeroch na odstúpenie ministra a vaše prepojenie, pani ministerka, na Sociálnu poisťovňu, teraz nemyslím to legislatívne a vaše funkčné, ale aj to osobné. Priznám sa, že keď som tu kritizoval kolegu poslanca zo Slovenskej národnej strany, ktorý dosadil svoju dcéru nedoštudovanú do dozornej rady či do správnej rady, tak som si myslel, že naozaj to môžu robiť len tí, ktorí sú dva dni v parlamente. Alebo bolo podozrenie, že pán minister Jahnátek svojho zaťa alebo budúceho zaťa takisto posúval kdesi. Prosím vás, prihláste sa všetci ministri, ktorí sa takto nesprávate!

  Vy ste si pomýlili spravovanie verejných vecí ako nakladanie s korisťou. Vy ste si pomýlili službu verejnosti s dojením kráv pre svojich blízkych, pre rodinu, priateľov a straníckych funkcionárov.

  No a kauza Privilégium, dámy a páni, to predpokladám, že stačí každému súdnemu človeku ako posledná kvapka v pohári trpezlivosti. Tu ministerka zlyhala na celej čiare. Je to exemplárny príklad klientelizmu. Je tragédia, že toto obhajoval predseda vlády. Kauza bola nakoniec tak podrobne zdokumentovaná, že považujem za stratu času, aby som opakoval vám všeobecne známe veci.

  Ministerkiným zlyhaním je nielen poskytnutie dotácie organizácii, ktorá porušila zákon, klamala, podvádzala a nemala nárok na dotáciu od štátu. Ministerkiným zlyhaním je i jej správanie sa po prepuknutí kauzy, a keď pravda vyjde najavo, najprv ministerka tvrdí verejnosti, že nevie, nevedela o finančnom hospodárení Privilégia a neskôr, keď vyjde najavo, že ako zamestnankyňa tejto inštitúcie obhajovala jej hospodárenie pred zastupiteľstvom vo Vrakuni dva týždne predtým, ako bola vymenovaná za ministerku.

  Skutočne je pravda, že lož má krátke nohy. My nie sme tu úplne malé deti, všetkým je to jasné, veď nakoniec médiám je to, všetkým to je jasné. Veď prečo bijú do opozície, že opozícia nekoná, mesiac nekoná. Veď každému je to v tejto krajine jasné, že už dávno ste mali odstúpiť. Vy, pani ministerka, nemôžete robiť všetko, čo vám zákon nezakazuje. Je tu i morálka, etika, elementárna slušnosť, to je pre politika a pre človeka v takej vysokej funkcii niečo, čo občan u nás považuje za úplnú samozrejmosť a právom to od nás očakáva, že sa takto budeme správať. Pani ministerka, dodržiavať zákony, to nestačí.

  Musím povedať, že v tejto kauze sa osobitným spôsobom predviedol predseda vlády Robert Fico. Na začiatku pri preberaní moci sa dušoval, že on odvolá ministra pri najmenšom pochybení. To bolo na začiatku. Po ministerkinom pochybení sa postavil za ňu a že nepochybila, dokonca išiel až tak ďaleko vo svojej istote, že zobral na seba tú neoprávnenú dotáciu. A keď sa ukázalo veľmi rýchlo, že premiér sa mýli a ministerka naozaj pochybila, napriek svojmu slovu premiér voči ministerke nemieni konať.

  Dámy a páni, kde tu je štipka chlapskej cti? Čo to je? Narušená integrita človeka? Alebo vulgárna, primitívna arogancia premiéra opitého mocou? Normálne, ľudsky normálne správanie je priznať si omyl napríklad slovami: v prípade pani Tomanovej som nemal dostačujúce informácie. Uviedli ma do omylu. Ale teraz, keď je aj vrabcom na streche jasné, ako to bolo, bohužiaľ alebo bohuvďaka, pani ministerka, doslúžili ste. Tak mohol pán premiér reagovať, lebo to je normálna reakcia. On však nie tak.

  Dámy a páni, čo s takým premiérom, u ktorého vlastné slovo má takú nízku cenu? Čo s takým premiérom, u ktorého vlastné slová nemajú žiadnu cenu? Alebo ktorý sa nevie normálne ľudsky správať. Ani usmiať. Ktorý sa arogantne vysmieva do očí súdnym ľuďom? Možno testuje verejnosť, že či mu to ešte znesie.

  Dámy a páni, vy to môžete regulovať. My to môžeme napraviť. Zastaviť toto zneužívanie moci. Zodpovednosť je na nás všetkých, ale v tomto prípade väčšia na vás koaličných poslancoch.

  No a záver, keďže som sľúbil, že nebudem hovoriť ako pán Čaplovič. Ministerka Tomanová naozaj ohrozuje dôchodky budúcich dôchodcov, ohrozuje stabilitu celého dôchodkového systému, zneužíva peniaze daňových poplatníkov, diskriminuje skupiny občanov, demotivuje sociálne slabších, podporuje klientelizmus a takto aj korupciu, jednoducho pre toto všetko pani Viera Tomanová stratila našu dôveru a poslanci za KDH budú hlasovať za jej odvolanie. Ďakujem za vašu pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec. Faktické poznámky na vaše vystúpenie pán poslanec Madej, Vestenický, Košútová, Bauer, Kvorka. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Madej.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, ja sa osobne niekedy veľmi čudujem, keď vidím vystúpenia opozičných poslancov, ktorí naozaj rozdávajú všetok rozum o tom, ako by sa veci mali robiť, diať, najmä preto, keď najmä vás som videl v tomto parlamente aj v minulom volebnom období.

  Boli ste to, pán poslanec, aj vy, ktorí ste dopustili za minulých Dzurindových vlád, aby sa sprivatizovala staroba, aby sa sprivatizovalo zdravie ľudí, aby povznikali dôchodkové správcovské spoločnosti, aby povznikali a do istej miery profitovali na verejných peniazoch súkromné zdravotné poisťovne.

  Boli ste to vy, pán poslanec, ktorý ste tiež dopustili za minulých Dzurindových vlád, aby sa odnímali protiústavne ľuďom invalidné dôchodky, aby sa znižovali príjmy sociálne slabých ľudí a mnohé, mnohé ďalšie opatrenia.

  V kontexte aj týchto vašich činov z minulosti sa mi zdá, že v žiadnom prípade nemáte nárok a možno ani dôvod na to, aby ste takto svojím spôsobom aj neúctivo vystupovali. Ďakujem pekne.

 • Pán predseda, pani ministerka, dámy a páni, dospievam k takému záveru, že čím väčší má človek vplyv v určitom období na ľudí vo svojom okolí alebo v štáte a čím dlhšie tento vplyv trval, tým silnejšie sa bude uzatvárať novému poznaniu, ak toto poznanie prichádza od cudzích ľudí. Ak iní ľudia, teda verejnosť o jeho názoroch vedeli, sama samoľúbosť mu nedovolí, aby sa pustil novou cestou často aj proti svojmu, bohužiaľ, vnútornému presvedčeniu. Ináč by musel priznať, že doteraz išiel alebo iných viedol zle. Tak to odmieta. Zbabelo hľadá krásne znejúce slová, ktoré majú zakryť jeho obyčajnú samoľúbosť. Chytráčenie ho vedie k tomu, aby v akejsi dôstojnej pretvárke vyhlasoval, že cíti zodpovednosť za tých, čo ho doteraz nasledovali.

  Pani ministerka, nech je pre vás poctou a pochvalou, že vám nedôveru vyslovujú ľudia, ktorí presadzovali a obhajovali postupy zosobnené pánom ministrom Kaníkom.

 • Nech obvinenia dnes tu voči vám vznesené slúžia nielen vám, ale aj celej verejnosti v republike ako príklad, ako sa dá usmerniť a uspôsobiť pravda a skutočnosť len uhlom pohľadu a využitím obviňujúcich slov.

  Pani ministerka, aby ste sa tu cítili lepšie, že toto všetko tu musíte znášať, dám vám jednu osobnú zbraň a jednu kytku. Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán kolega, vaše vizionárske schopnosti o tom, že budú vyhodené stovky miliónov korún dôchodcovských správcovských spoločností na kampaň ako nevyhnutné náklady, na kampaň proti ministerke a proti zrušeniu dôchodcovských správcovských spoločností ma ani trochu neprekvapujú.

  Chcem sa vás len opýtať, či budú aj tí, ktorí sú povinní prispievať do dôchodcovských správcovských spoločností (potlesk) spokojní s takto použitými financiami. Ich peniaze sa použijú na platy manažérov a na reklamné kampane a z čoho im budú potom vyplácané dôchodky, ktoré sú im sľubované? Ich našetrené peniaze budú v reklamách? Je mi ľúto, že pán premiér nereaguje, tak ako si to vy predstavujete a ako by ste to vy robili. Ale pán premiér vie, čo robí a o tom, že to robí dobre, svedčia aj spokojní občania tohto štátu. Ďakujem vám pekne.

 • Kolegyne, kolegovia, chcem nadviazať na pána poslanca Brocku, ktorý hovoril o morálnom a etickom zlyhaní pani ministerky a chcem pripomenúť vývoj vo vyspelých európskych krajinách, keď v 90. rokoch v Anglicku napríklad tiež riešili, aké má byť etické správanie vrcholových predstaviteľov, ministrov, a preto založili vtedy komisiu, ktorú viedol Lord Nollen, to bol taký etický worship, a ktorá definovala sedem princípov pravidiel správania sa vo verejnom živote.

  Jeden z tých princípov je nestrannosť, ktorí definovali tak, že každý verejný činiteľ, aj minister, sa má vo svojej funkcii správať nestranne tak, aby nezískal žiadnu finančnú materiálnu ani výhodu pre seba, pre svoju rodinu, ani pre svojich blízkych. Vrcholoví predstavitelia neziskovej organizácie Privilégium spadajú do tejto definície, pretože sú blízkymi, boli členovia SMER-u, bol to bývalý zamestnávateľ pani ministerky, v ktorej bola v tejto neziskovke manažérka, čiže je veľmi pravdepodobné, že vedela pani ministerka o tom, aké sú tam finančné pomery. Napriek tomu vlastne udelila dotáciu tejto neziskovej organizácii. Čiže porušila tento princíp nestrannosti, pani ministerka. Je to podľa mňa ukážkový školský príklad klientelizmu, politického klientelizmu to, čo ste urobili a ja by som bol veľmi rád, keby ste si uvedomili, že takéto správanie nie je v civilizovaných štátoch prijateľné. Ak by ste takto konali, tak si to uvedomili, odstúpili a ja vám donesiem kyticu kvetov. Ďakujem.

 • Pán poslanec Brocka, nech sa páči, reakcia. Nebudete reagovať. Ako ďalšia písomne prihlásená za klub Strany maďarskej koalície je pani poslankyňa Sárközy. Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené dámy a páni, milí hostia, dovoľte mi na začiatok reagovať na kyticu kvetov a hlavne na tú zbraň, ktorú pán poslanec Vestenický dal pani ministerke. Tou zbraňou bol kus kameňa.

  Sme v Národnej rade Slovenskej republiky. Neviem, či to malo ísť proti poslancom, alebo proti komu, ale ja tú repliku dokončím: Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom.

 • Dovoľte mi, aby som v mene poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície vystúpila v rozprave k bodu návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery Viere Tomanovej, ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Poslankyňou parlamentu som už tretie volebné obdobie a za tú dobu som už mohla zažiť niekoľko desiatok pokusov na odvolávanie ministrov. Môžem zodpovedne vyhlásiť, že som sa počas čoskoro už desaťročného pôsobenia v Národnej rade Slovenskej republiky s jasnejšími dôvodmi na odvolanie ministra, ako sú predložené tentoraz, ešte nestretla. Argumenty sú také jednoznačné a evidentné ako málo kedy. Dokonca by snáď stačilo len trocha sebareflexie a dnešná mimoriadna schôdza parlamentu by sa ani nemusela konať. Stačilo by, keby uvedená osoba, pani ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny bola aspoň trochu sebakritická a pod ťarchou nespočetných dôkazov poukazujúcich na jej zlyhanie by zo svojho pôstu odstúpila sama.

  Keďže však žijeme na Slovensku, ilúzie o takomto čine pani ministerky v stave domácej politickej kultúry a predovšetkým súčasnej koalície nemám. Ako opozícii nám tak nezostáva nič iné, než sa za odvolanie neschopnej a evidentne nekompetentnej členky vlády pokúsiť jedinou možnou zákonnou cestou. Je to cesta pre niektorých možno zbytočná, avšak plne legitímna a zo spoločenského hľadiska má obrovský význam. Význam z toho hľadiska, že nám dáva možnosť tvárou tvár nastaviť zrkadlo pôsobeniu vedľa mňa sediacej pani ministerky.

  Som si istá, ale asi už ani tak veľmi nie po tom jej lišiackom úsmeve, že sa jej to nepočúva ľahko, dokonca jej ani nezávidím túto nepochybne zložitú situáciu. Môže si za to však len a len sama. Pre Stranu maďarskej koalície je v tejto chvíli najdôležitejšie poukázať na každého ministra, ktorý škodí svojim občanom a je morálne a odborne nespôsobilý. Týmto spôsobom chceme verejne upozorniť na odborné a morálne zlyhanie člena vlády a budeme to hovoriť hlasno a vždy, keď budeme mať taký pocit, že pochybia.

  A teraz k samotnej podstate, v čom vidí poslanecký klub Strany maďarskej koalície, ako aj osobne hlavné dôvody na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Viere Tomanovej, poverenej riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  V skratke sú to odborná neschopnosť, nekompetentnosť, morálne zlyhanie, rok plný škandálov a sfušovaných zákonov, jednoducho celkové nezvládnutie svojej funkcie. Keď sa na vymenované dôvody pozrieme bližšie, ukazuje sa, že Viera Tomanová, ministerka práce bola od začiatku zlým výmerom. Je totiž ako lavína, ktorá vytvára obrovskú snehovú guľu a stále na seba nabaľuje väčšie a väčšie kauzy.

  Vážené dámy, vážení páni, osobne som ešte v apríli v roku 2007 ako prvá z politikov naznačovala, že ministerka z odborného hľadiska totálne nezvláda svoj rezort, pretože nie je schopná čeliť zmysluplnej diskusii a kvalifikovaným pripomienkam.

  Pointou tohto stanoviska bola analýza rezortu práce o vplyve zavedenia druhého dôchodkového piliera na hospodárenie Sociálnej poisťovne. Spomenutá analýza zrejme len čisto náhodou bola načasovaná presne v záverečnej diskusii o Zákonníku práce, kde ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny po paľbe odborných pripomienok a kritík už začínala ťahať za kratší koniec.

  Samotná analýza bola úplne zbytočná a peniaze za ňu možno považovať za vyhodené. Neobsahovala totiž ani jedno vyslovene pozitívne opatrenie, ktoré by zlepšilo postavenie súčasných sporiteľov. Ba práve naopak, prevládali v nej negatívne návrhy, ktoré, ak by vláda bola prijala, nenávratne by nabúrali existujúci kapitalizačný systém a priniesli by zníženie dôchodkov. A tak, samozrejme, aj táto analýza, ako aj ostatné išli do zabudnutia.

  Po vyše desiatich mesiacoch pôsobenia ministerky práce vo svojom úrade tak v apríli 2007 bolo už načase otvoriť otázku jej nekompetentnosti. A to preto, aby sa to stihlo ešte predtým, než pani ministerka sa dokáže nezvratne zapísať do histórie Slovenska v tom najnegatívnejšom slova zmysle. Dnes sme svedkami toho, že naše obavy sa v tomto smere do bodky napĺňajú.

  Viera Tomanová však ani naďalej neleňošila a makala ďalej. Dokonca aj cez leto. Prišiel Zákonník práce, ktorý prvýkrát v histórii Slovenska bol na rokovanie predložený bez dohody sociálnych partnerov a výhrady k nemu mali aj koaliční partneri SMER-u.

  Pod paľbou kritiky a tlaku odbornej verejnosti sa našťastie podarilo prijať verziu, ktorá je len slabým odvarom toho, čo sa zo strany ministerstva práce v tejto oblasti pôvodne pripravovalo. Pani ministerka však celý čas tvrdila aj po prijatí tohto Zákonníka práce, že ministerstvo ani vláda v ničom neustúpili. Nemuseli ustupovať. Ja len pripomeniem včerajšiu reakciu lekárov a odborných komôr k tej pasáži, ktorá sa týka nadčasov zdravotníckych pracovníkov. Nemocnice majú po prijatí nového Zákonníka práce, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra obrovský problém, pretože nie sú lekári. Lekár študuje 6 rokov, potom musí spraviť ešte odbornú skúšku, takže nemožno ich zvesiť z háka.

  Sociálny dialóg však zostal nadlho poznačený a odvtedy je v rozvrate. Ministerstvo práce namiesto toho, aby v sociálnom dialógu pôsobilo ako integračný prvok, spájalo sa odborármi a nesnažilo sa dohodnúť so zamestnávateľmi. Pritom vieme, že o nové pracovné miesta na Slovensku sa starajú zamestnávatelia, a nie odborári.

  Neustále stavia zamestnancov proti zamestnávateľom, čo je podľa nášho názoru choré. Je totiž zlým signálom a považujeme to za fatálnu chybu, ak sa z úst premiéra a za tichého súhlasu ministerky práce hovorí, že, citujem pána premiéra: „Však v Národnej rade pri prerokovaní Zákonníka práce uvidíme, kto je za koho a kto za koho kope.“ Oni len za zamestnancov, pretože oni sú tí dobrí a tí ostatní, ktorí majú iní názor a zamestnávatelia, sú tí zlí.

  Dokonca je až tragikomické, ak sa ministerka práce za sociálnu demokraciu nevie so sociálnymi partnermi pri návrhu novely Zákonníka práce dohodnúť tak, ako sa s nimi dohodol pravicový minister v minulom volebnom období.

  Milé kolegyne a kolegovia, snáď najviac prepieranou a možno poslednou kvapkou v pohári bola kauza Privilégium. Strana maďarskej koalície bola prvou stranou, ktorá napriek dovolenkovej a uhorkovej sezóne od začiatku aktívne sledovala a komentovala celú záležitosť.

  Tento prípad, keď neziskovej organizácii Privilégium, kde predtým pani ministerka pôsobila, bola poskytnutá dotácia, hoci organizácia dlhovala Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam na odvodoch, ako aj daňovému úradu niekoľko miliónov korún, považuje Strana maďarskej koalície za neospravedlniteľný prešľap.

  Aj keď v tejto súvislosti bolo povedané už takmer všetko, otázky, ktoré položila Strana maďarskej koalície minulý mesiac pánovi premiérovi Robertovi Ficovi a ministerke práce Viere Tomanovej, sú stále aktuálne a zatiaľ zostali nezodpovedané. Takže ja ich zopakujem.

  Po prvé. Z akého dôvodu získala spoločnosť Privilégium najvyššiu dotáciu spomedzi všetkých žiadateľov, keď dlhovala nielen Sociálnej poisťovni, ale aj zdravotným poisťovniam a daňovému úradu.

  Po druhé. Ako je možné, že bývala metodička spoločnosti, hoci v životopise pani ministerka uvádzala, akože je manažérka, hoci o hospodárení Privilégia údajne nič nevedela, už ako poslankyňa Národnej rady novozvolená bola osobne obhajovať hospodárenie organizácie na miestnom zastupiteľstve v bratislavskej Vrakuni. Bolo to 24. júna 2006.

  Po tretie. Čím si vysvetľujete podozrenie z klientelizmu, že dotácia bola po niekoľkých pokusoch odklepnutá, tie žiadosti boli podané asi trikrát počas pôsobenia minulých vlád, až po jej nástupe na post ministerky.

  Po štvrté. Z akého dôvodu bola pozastavená exekúcia voči neziskovej organizácii Privilégium v júli 2007 novým vedením Sociálnej poisťovne, ktoré nominovala strana SMER.

  A po piate. O akých chudákoch sa vlastne hovorilo, pre ktorých bolo potrebné za sumu 1,5 milióna korún kúpiť 44 polohovateľných postelí, keď podľa dostupných informácií aj podľa vyjadrenia pani riaditeľky Privilégia, pani riaditeľky Mádlovej je evidentné, že Privilégium je pre solventných dôchodcov. Toto je tá hlásaná sociálna politika pre najchudobnejších a najzraniteľnejších?

  Pani ministerka má od svojho nástupu na základe zadaní od predsedu vlády riešiť hlavne dve základne témy. Bol to Zákonník práce a dôchodková reforma, aj tam hlavne druhý kapitalizačný pilier.

  Zo spoločenského hľadiska možno najvážnejším krokom, ktorý ohrozuje budúce dôchodky miliónov ľudí na Slovensku, je útok pani ministerky Viery Tomanovej na dôchodkovú reformu. Za všetko hovorí to, ako svoju odbornú kvalitu v tejto oblasti preukázalo tvrdenie, že, citujem pani ministerku, „v každom prípade si môžeme dovoliť povedať, keby sme nezaviedli druhý pilier, demografická krivka nie je žiadnou hrozbou“. Citát uzavretý.

  Novela dôchodkových zákonov, ktoré vláda prijala minulý týždeň, mimochodom dostala až 122 odborných pripomienok, čo je ďalším dôkazom o vysoko nekvalitnej práci ministerky. Svoje zásadné pripomienky, dokonca formulovali ich aj také inštitúcie ako Národná banka Slovenska či jednotlivé ministerstvá. Do tejto novely bolo schované aj zvýšenie správneho fondu Sociálnej poisťovne až o pätinu z 2,9 na 3,5 %.

  Začiatkom augusta vládou schválené zníženie správneho fondu pre zdravotné poisťovne zo 4 na 3 % ešte premiér Robert Fico obhajoval takto, citujem: „Tam je správny fond 3 % , z toho musia žiť. Ak má šetriť štát, musia šetriť aj ostatní.“ Citát uzavretý. Súčasne ale, ako som už spomenula, vláda schválila zvýšenie správneho fondu Sociálnej poisťovne z 2,9 na 3,5 %, čo jej pre vlastné potreby prinesie až miliardu navyše.

  Možno sa, ctené kolegyne a kolegovia, viacerí pýtate na logiku tohto kroku. Pýtam sa na to aj ja. Je len zhodou náhod, že generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne pán Ivan Bernátek, ktorého inštitúcia je v gescii ministerstva práce, má, aspoň podľa medializovaných správ, celkom blízky vzťah s dcérou ministerky práce Viery Tomanovej. A takisto je len náhoda, že matka toho istého pána Bernátka je poradkyňou ministerky práce Tomanovej.

  Mohla by som pokračovať. Tých dôvodov je skutočne neúrekom. Stačí si len spomenúť na útok proti dôchodcovským správcovským spoločnostiam, na zabudnutú valorizáciu detských prídavkov, nehospodárne využitie vládnej limuzíny na pracovnú cestu ministerky do Portugalska, úpravu kancelárie ministerky a riaditeľov sekcií proti odpočúvaniu.

  Nepremyslené plošné odvolávanie 40 šéfov úradov práce, ktorí sa chystajú žalovať štát, diskrimináciu vdov, vdovcov a sirôt pri vyplácaní vianočných prídavkov pre dôchodcov či chystanú zmenu v Európskom sociálnom fonde, ktorá by po novom už mala prispievať aj na činnosť odborov, hoci proti je napríklad aj ministerstvo hospodárstva na čele s nominantom SMER-u. Súhrn všetkých dôvodov je ale asi nekonečný.

  A teraz dovoľte reagovať na niektoré pasáže, ktoré nám predniesol pán podpredseda vlády Čaplovič na začiatku rokovania o tomto bode programu, a je to z dnešného mimoriadneho rokovania vlády, ktorá sa jednomyseľne postavila za pani ministerku, čo je samozrejmé a nájsť alebo pokúsiť sa nájsť odpoveď na niektoré otázky.

  „V súčasnosti,“ citujem z toho elaborátu, čo sme si vypočuli od pána podpredsedu a čo máme k dispozícii všetci na stoloch, „ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje návrh zákona o sociálnych službách a návrh zákona o kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré si však vzhľadom na ich obsah, kompetencie a financovanie vyžadujú primeraný časový priestor na diskusiu odbornej laickej verejnosti.“

  Práve včera pán Mamojka zo Združenia národnej rady občanov so zdravotným postihnutím sa dal počuť, že táto organizácia je proti tomu, aby sa prijatie tohto zákona alebo tejto novely zákona odsunulo na budúci rok, pretože títo ľudia na toto čakali. Chcela by som dostať odpoveď na túto otázku. Prečo sa to takto stalo?

  Práve ďalej citujem z tohto materiálu. „Práve ministerka Viera Tomanová prvýkrát v histórii Slovenskej republiky presadila využitie prostriedkov Európskeho sociálneho fondu na podporu sociálneho dialógu. Z týchto prostriedkov sa okrem iného vybuduje aj Centrum sociálneho dialógu, ktoré bude expertným zázemím pre sociálnych partnerov na tripartitné a bipartitné kolektívne vyjednávanie.

  Cieľom bude popri všeobecnej podpore kolektívneho vyjednávania vytvoriť a realizovať konsenzus pre dolaďovanie reforiem v oblasti zamestnanosti a trhu práce a urýchliť napĺňanie národného programu reforiem v oblasti zamestnanosti s ohľadom na makroekonomické súvislosti a podporu udržateľného hospodárskeho rastu.

  Pán minister hospodárstva, pán minister Jahnátek, už som to spomenula pred chvíľou, sa dal počuť, že s týmto vôbec nesúhlasí, pretože Európsky sociálny fond nie je pre odbory, ale pre všetkých zamestnancov, aj pre tých, ktorí nie sú združení v odboroch. Pani ministerka tieto otázky...

 • Hlasy z pléna.

 • Poprosím o pokoj v sále, prosím. Vytvorte, vážení kolegovia, pani poslankyne, primerané prostredie, aby mohla predniesť stanovisko klubu strany SMK. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ja som položila niektoré otázky, na ktoré som si myslela, že dostanem nejaké odpovede. Keď nie, myslím si, že aj s tým sa uspokojíme a spravíme si svoj názor. Ja citujem z toho materiálu, ktorý tu bol ráno odprezentovaný prostredníctvom pána podpredsedu vlády pána Čaploviča.

  Treba zdôrazniť, že navrhované zmeny v starobnom dôchodkovom sporení, najmä v súvislosti s vylúčením platieb štátu za určený okruh osôb, ktoré nevykonávajú zárobkovú činnosť, nie sú zmeny zásadného charakteru a z pohľadu druhého piliera ich môžeme nazvať len kozmetickou úpravou.

  Pani ministerka a vláda, toto poviete aj tým matkám, ktoré sú na materskej dovolenke, aj tým matkám, ktoré sa starajú o postihnuté deti, aj invalidom, že je to len kozmetická úprava, že nemôžu byť počas tohto obdobia v druhom kapitalizačnom pilieri? Treba to ale povedať.

  Ďalej. Preto sa navrhuje zvýšiť výšku peňazí na prevádzku Sociálnej poisťovne, ktoré sa strhávajú z odvodov občanov, lebo Sociálna poisťovňa potrebuje peniaze pred zavedením eura a mali by sme vedieť, že náklady pre Sociálnu poisťovňu budú obzvlášť vysoké. S tým možno súhlasiť. Lenže tieto peniaze beriete podnikateľom a oni nebudú potrebovať viac peňazí pri zavedení eura? Keď necháme bokom veľkých podnikateľov, ja spomeniem len malých podnikateľov alebo tých, ktorí sa zaoberajú službami, keď iné nie, napríklad elektronické pokladnice.

  Ďalej sa tu hovorilo o tom, že vláda navrhovala a parlament prijal vianočný príspevok dôchodcom. Citujem z tejto pasáže. „Poberatelia pozostalostných dôchodkov, teda vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku, ako aj poberateľky dôchodku manželky sú osobitnou skupinou poberateľov dôchodkov, ktorá neparticipuje na tvorbe zdrojov sociálneho systému, a preto táto skupina nebola zahrnutá do okruhu fyzických osôb, ktorým sa poskytol vianočný príspevok. Z uvedeného dôvodu takýto prístup nemožno vnímať ako neopodstatnene diskriminačný.“ To je citát z toho materiálu, čo dnes prijala vláda na mimoriadnej schôdzi. Takže vdovci, vdovy a siroty neparticipujú na tvorbe zdrojov sociálneho systému, a preto nedostali vianočný príspevok.

  V sobotu bol Deň otvorených dverí v Národnej rade. Aj náš klub navštívilo viacero hostí, ktorí sa vyjadrili aj k vianočným dôchodkom. Okrem iného citujem jednu pani, ktorá povedala, „že vtedy, keď sa prerokovala táto problematika v Národnej rade, jedna poslankyňa povedala, že však samozrejme, treba dávať dôchodcom vianočné dôchodky, pretože z čoho by kupovali darčeky pre vnukov“? Jej sa tento citát nepáčil, ja som aj vedela, kto to vtedy takto obhajoval. Toto je princíp solidarity?

  Pre nás je dôležité z toho princípu solidarity to, aby sa deti v starobe vedeli postarať o svojich rodičov, ktorí sú na dôchodku a asi toho dôchodku majú menej. A nie naopak. Ale asi máme na to zlý názor.

  A už len. Nakoniec by som chcela dať jednu otázku, ktorej absolútne nerozumiem, ale zrejme chyba je na mojej strane. Strpenie, pretože to musím niekde nájsť.

  Ministerka Viera Tomanová na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálne veci, zdravie a záležitosti spotrebiteľa iniciovala potrebu v rámci Európskej únie venovať zvýšenú pozornosť riešeniu podpory začlenenia príslušníkov rómskej minority do života a na trh práce v tom členskom štáte, v ktorom sa rozhodnú žiť a pracovať. Tento jej návrh podporilo nemecké predsedníctvo a bulharská ministerka práce a sociálnych vecí. Keby nám vysvetlila, ako to myslela, ako tomu máme aj tí menej chápaví rozumieť.

  Už len na margo sa vyjadrím k tej vete, ktorú povedala pani ministerka, keď porovnávala penzijné systémy alebo kapitalizačný pilier napríklad k tomu, keď Nemecko alebo Hitler kupovali zbrane z týchto peňazí. Kolegovia už hovorili o tom a myslím si, že aj guvernér Národnej banky sa vyjadril na margo toho, keď pán premiér porovnával druhý kapitalizačný pilier k nebankovým subjektom.

  Viackrát bolo spomenuté v minulých týždňoch, že preto je takýto problém s dôchodkovým systémom, pretože sa nedosiahol konsenzus pri prerokovaní tohto zákona. Treba povedať, že bývalá opozícia nehlasovala za tento finálny zákon v Národnej rade, ale prijalo sa množstvo pozmeňujúcich návrhov vo výboroch a hlasne v gestorskom výbore, práve takých návrhov, ktoré predložila opozícia. Ja si nepamätám, že by v našom výbore pre sociálne veci a bývanie prešiel do dnešného dňa hoci len jeden pozmeňujúci návrh súčasnej opozície.

  Bola spomenutá aj cesta poslancov sociálneho výboru v minulom volebnom období do Čile. Áno, bola to cesta, ktorú financovala Svetová banka a na tejto služobnej ceste sa zúčastnili aj poslanci opozície. Momentálne si to neviem predstaviť, že by sa to aj v dnešnej dobe stalo. V súvislosti s penzijnou reformou z Čile naša penzijná reforma má síce niektoré črty, ale nekopíruje ten systém, pretože ten je úplne iný, ale na margo toho, čo pani ministerka rada zdôrazňuje, že však táto penzijná reforma sa zrútila aj v Čile, pretože tam 40 % ľudí nemá dôchodky.

  Pani ministerka zabudla povedať, že 40 % ľudí, ja to číslo teraz nechcem spochybňovať ani vyvrátiť, pretože ja o tom percente neviem, ale dosť veľa percent ľudí nemá v Čile dôchodky, pretože v Čile bol ten systém nastavený tak, ako ste to chceli nastaviť, pani ministerka, vy teraz v tej novele zákona o sociálnom poistení, to znamená, samostatne zárobkovo činné osoby sa nemuseli prihlásiť povinne do sociálneho poistenia, to znamená, neplatili odvody.

  Toto isté ste chceli spraviť aj vy, keď ste, už to spomínal aj pán kolega Brocka, chceli vylúčiť advokátov, súkromných lekárov a notárov zo systému tak, že keď chcú, tak si budú platiť odvody, keď nechcú, nebudú platiť odvody. Možnože táto skupina ľudí, pretože je solventná, by s tým aj súhlasila.

  No, lenže potom poďme ďalej, pani ministerka, tak potom zrušme Sociálnu poisťovňu, táto skupina ľudí je dosť múdra a šikovná na to, aby sa o svoje dôchodky vedela postarať. Ale ja zdôrazňujem, alebo asi vy viac solidaritu? Lenže jedno je hovoriť o solidarite a druhá vec je niečo spraviť kvôli tej solidarite.

  Niekedy tie návrhy, ktoré prichádzajú, či je to novela Zákonníka práce, alebo teraz novela o sociálnom poistení vyvolá v prvom momente odpor aj zo strany koaličných partnerov súčasnej vlády. Myslím teraz Ľudovú stranu – HZDS a SNS. O pár dní nato tie prvé reakcie aspoň zo strany čelných predstaviteľov alebo poslancov sú také. O pár dní sa ich názor zmení, citujem pána poslanca Hrušovského, ktorý povedal, že „potom sa tieto veci zobchodujú“. Takže myslím si, že tu je kameň úrazu a môžem povedať len toľko, že určite by som ešte aj ja vedela povedať viac dôvodov, naša strana by vedela povedať viac dôvodov, ale myslím si, že je to zbytočné, pretože pani ministerka sedí v tejto Národnej rade, čulo a vrelo diskutuje, počúva naše otázky, na ktoré odpoveď nedostaneme, a keď sa voči tomuto postavíme, tak je nám povedané, že to je lož.

  Dovoľte mi už len pár viet na koniec. Ja som to tu pôvodne napísala, ale tomu ani ja neverím, že možno, že sa stane zázrak a napriek jasným parlamentným počtom nájde tento sumár dôvodov na odvolanie ministerky svojich adresátov aj v radoch vládnej koalície. Ja dúfam, ale zostáva mi len dúfať, že zdravý rozum a svedomie presvedčia aj kriticky zmýšľajúcu časť koaličného spektra, ktorá zahlasuje za odvolanie tejto odborne nekompetentnej, na svojom poste zlyhanej a nemorálne sa správajúcej ministerky. Pomôže tým vyriešiť najväčší problém súčasnej sociálnej politiky, ktorou je ona sama.

  Apel z Čiech spred niekoľkých rokov, ktoré vtedajšia mládež adresovala čelným predstaviteľom, mám taký dojem, že je nanajvýš aktuálny aj u nás.

  Ďakujem, pani ministerka, odíďte. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou sa prihlásila spravodajkyňa pani poslankyňa Vaľová, s faktickou ešte pán poslanec Goga. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má pani poslankyňa Vaľová.

 • Teší ma aspoň to, že pani Klára Sárközy priznala, že pani ministerka makala celé leto, lebo pani ministerka maká, odkedy nastúpila do úradu.

  A chcela by som povedať k tomu, že pán Kaník prijal teda Zákonník práce s dohodou. Ja som si otvorila, tak ako mi poradil váš pán kolega, tam teraz vedľa sedí, že si mám otvoriť internet a ja som si otvorila rokovanie Úradu vlády, prezenčnú listinu. Predseda Hospodárskej rady a sociálnej dohody bol Róbert Nemčič, kedy rada, záznam z plenárneho zasadnutia o Zákonníku práce 28. 2. 2003, nedospela k dohode a vláda očakáva zdržanlivosť sociálnych partnerov pri nátlakových akciách ako podmienku pre ďalšie rokovanie. Čiže klamete. Pán Kaník nikdy nedospel k dohode, čo sa týka Zákonníka práce.

 • Hlasy z pléna.

 • Netykajte mi, pán Mikloš, my sme si dvaja nepotykali, buďte taký láskavý. No, čiže ja to tu čítam na internete...

 • Takisto by som chcela poprosiť pani Sárközy, ak rozpráva o klientelizme, tak ja jej prečítam, o čom je klientelizmus, pretože viem, že ako to povedal Aurélius Viktor, bývalý cisár: „Ľudia najväčší odsudzujú práve tie slabosti, ktorým najľahšie podľahnú.“

  Pani Sárközy, váš manžel pán Sárközy bol prednostom Obvodného lesného úradu v Dunajskej Strede od roku 2004 do 2007. Na toto miesto sa dostal priamym vymenovaním vlády bez výberového konania. Toto je klientelizmus.

  Nevesta pani poslankyne Kláry Sárközy Irena Sárközy bola riaditeľkou krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Trnave. Takže toto je klientelizmus, pani Sárközy, to ovládate.

 • A ak sa dostaneme k slovu, čo je to nemorálnosť, tak nemorálnosť je vaše tvrdenie a ja by matkou na mieste na pani ministerky, že pán Bernátek má blízky vzťah k jej dcére.

  Viete, pani Sárközy, toto je nemorálnosť, ak človeka nepoznáte, neviete, v akej spoločnosti sa pohybuje a možno ste dcéru pani ministerky v živote...

 • Ďakujem. Slovo má pán poslanec Goga.

 • Ďakujem za slovo. Ja som pôvodne nechcel ani reagovať, ale záver pani kolegyne Sárközy ma donútil, aby som teda aspoň jednu vetu povedal. Vo vašom príhovore ma zaujala časť vety, že táto schôdza sa nemusela ani konať. V jednom z vašich, teda resp. dôvodov alebo v dôvodovej správe je napísané, že preto stratila dôveru skupiny poslancov. Ja sa pýtam. Mala pani Tomanová u vás niekedy dôveru? Takže máte pravdu, táto schôdza sa naozaj konať nemusela.

 • So stanoviskom k faktickým poznámkam pani poslankyňa Sárközy.

 • Ďakujem za slovo. Tak pani poslankyňa Vaľová. K vám by som sa asi nemala ani vyjadrovať, pretože nemá význam, ale keď ste mi do očí povedali, že klamem, tak ja vám tiež hovorím, že klamete. Môj manžel síce bol prednostom lesného úradu rok aj pol, bol dvakrát na konkurze. Počas ministra pána Simona bol dvakrát na konkurze, ktorý vyhral. Pretože ten druhý konkurz sa uskutočnil kvôli tomu, že medzitým sme prijali zákon o lesoch.

  A o tom, že som osočovala dcéru pani ministerky, ešte dobre, že som to napísala, ja som povedala, že podľa medializovaných správ má blízky vzťah. Ten blízky vzťah je o čom? To je osočovanie? Keď som ju osočovala, tak sa jej ospravedlňujem, pretože ja som vyslovene povedala túto vetu. „Podľa medializovaných správ má blízky vzťah.“ Takže, keď je to osočovanie, tak sa jej ešte raz ospravedlňujem.

 • Ďakujem. Ďalší riadne prihlásený do rozpravy za poslanecký klub je pán poslanec Jozef Halecký. Má slovo. Prosím?

 • Hlas v sále.

 • Nevidím vaše meno na tabuli, pán poslanec.

 • Hlas z pléna.

 • A o čo vám ide, pán poslanec, však som sa teraz pýtal?

 • Teraz sme tam boli, teraz päť minút dozadu sme sa dohodli, že chcem za predkladateľov vystúpiť. Nie to sme sa dohodli? A vy ste povedali, nemám problém vám dať slovo. To som teraz počul pred piatimi minútami.

 • Pán poslanec, ja som hovoril s človekom, ktorý sa na vás podobal, ale s tým som hovoril o niečom úplne inom.

 • Smiech v sále.

 • Ale dobre. Nie je to problém.

  Vážené kolegyne, kolegovia, s pánom poslancom som rozprával o tom, ak dovolíte, budem vás informovať. Pán poslanec prišiel s tým, že by chcel vystúpiť za predkladateľa. Na základe toho som mu oznámil, že na základe predchádzajúcich rokovaní poslaneckého grémia sme dospeli pri vysvetľovaní úzusu podľa rokovacieho poriadku, že nie je možné, aby náhradníci vystupovali v pléne, iba tí, ktorí sú písomne splnomocnení tým, že z jediného dôvodu, za tých okolností dá sa veľmi jednoducho obchádzať povinnosť poslanca prihlásiť sa do rozpravy, pretože teoreticky je možné, že sa budú striedať každých 20 sekúnd navrhovatelia. Furt bude nový a nový poslanec vystupovať.

  Ale na základe toho, keďže neustále nás vážení kolegovia z opozície obviňujú z toho, že chceme nejakým spôsobom im zatvárať ústa, nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Len vás poprosím, keďže sme sa dohodli, že sa pôjdete opýtať iných pánov poslancov z klubov, že kedy a ako sme sa dohodli takto na poslaneckom grémiu, bolo potrebné sa prihlásiť do rozpravy. Čiže keďže teraz registrujem, že sa hlásite, máte slovo. Nech sa vám páči.

 • Procedurálny návrh, pán poslanec Janiš. Nech sa páči, poprosím v zmysle rokovacieho poriadku.

 • Ja sa vopred ospravedlňujem. V prvom rade chcem, pán podpredseda, keď vediete schôdzu Národnej rady, aby ste udelili slovo predkladateľovi a na vysvetlenie, lebo vy ste vysvetlili, ja som bol s pánom poslancom Frešom, vy ste tvrdili, že v grémiu bola dohoda, že takto sa vystupovať nebude, ja ako člen grémia...

 • Pán poslanec, porušujete rokovací poriadok, máte, prosím vás pekne, procedurálny návrh?

 • Žiadam vás, pán predseda, aby ste udelili slovo...

 • Ja vás žiadam, pán poslanec, aby ste...

 • ... predkladateľovi v zmysle rokovacieho poriadku.

 • Registrovali ste tesne pred vaším vystúpením, že som mu to slovo udelil. Ešte nejako inak mu ho mám udeliť?

  Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, je zrejmé, že pred piatimi minútami sme sa dohodli a vy ste povedali, že nemáte problém. A ako, keď ste hovorili s niekým, kto sa na mňa podobá, tak to je v poriadku, ale to, čo ste so mnou hovorili, bolo, že nemáte s tým problém a teraz sa tvárite, že neviete, o čom som rozprával.

  Ja som chcel zareagovať, keďže tu máme otázku dôvery, resp. vyslovenie nedôvery pani ministerke Tomanovej. Chcel som zareagovať na jej spôsob, akým pristupuje k rokovaniu parlamentu teraz.

  Pani kolegyňa Klára Sárközy dala jeden podľa mňa veľmi fundovaný výklad toho, prečo pani ministerka už dávnejšie nie je spôsobilá vykonávať svoju funkciu. Počas celého rozhovoru pani ministerka ostentatívne ignorovala toto jej rozprávanie, počas priamych oslovení sa bavila s kolegyňou a dávala tým najavo, čo si myslí o funkcii tohto parlamentu.

  Pre mňa samotného, pokiaľ by som bol poslancom koalície, toto je dostatočný signál na to, aby som zvážil, že jej tú dôveru nedám. Preto, lebo to nie je hanba len poslancov opozície, to je hanba aj poslancov koalície, kedy vlastná ministerka nie je v stave správať sa v parlamente na úrovni tak, ako tento parlament vyžaduje a vlastne tým neguje celý princíp demokracie, ktorý máme u nás. A to je ten, že vláda zodpovedá parlamentu. A podľa toho sa má pani ministerka správať.

  Koreň toho celého vidím v tom, že keď tu bola tá úderka, úderka odborárska na balkóne, ktorá ostentatívne porušovala atmosféru v našom parlamente a tvárili sa, ako keby boli v Zimnom paláci a došli robiť revolúciu, takže pani ministerka namiesto toho, aby si od nich držala odstup, išla im za to asi poďakovať, ruky podávať, objímať sa, bozkávať sa. Sám som to videl a to považujem za začiatok, kde naozaj to rokovanie začalo degenerovať. A potom to pokračuje v tom, keď vystúpi poslanec, priamo kladie otázky pani ministerke, tak ona sa rozpráva dostatočne nahlas, že ja som mal sám problém počuť, o čom pani Sárközy rozpráva.

  Takže myslím si, vážení koaliční poslanci, že aj vy by ste mali zvážiť, koho do tej vlády posielate, komu tú dôveru vyslovujete a kto vás tam zastupuje a týmto spôsobom reprezentuje. Ďakujem pekne.

 • V zmysle rokovacieho poriadku sa prihlásila spravodajkyňa. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ruch v sále.

 • Prepáčte, pani poslankyňa, slovo má pán poslanec Mikloš.

 • Ďakujem pekne. Chcel by som doplniť vystúpenie môjho kolegu pána poslanca Freša v tom, akým spôsobom pani ministerka ignoruje tripartitu a ignoruje sociálny dialóg.

  Pani poslankyňa Vaľová tu vyťahovala nejaké záznamy z rokovania.

  Pani poslankyňa, tých rokovaní bolo viac. A pravdou je, že na prvom ani na druhom sa nedospelo k dohode, ale pravdou tiež je, že na koniec pred schválením zákonníka, nového Zákonníka práce vo vláde sa k takejto dohode dospelo na rozdiel od vášho Zákonníka práce, kedy sa k dohode nedospelo.

  Takže nie pani Klára Sárközy klame, vy klamete, keď vyťahujete jedno z rokovaní, pritom v konečnom dôsledku k dohode došlo.

 • Reagujete na pána Freša, pán poslanec? Opäť hrubo a flagrantne chcete porušovať, prosím? Reagujete na pána poslanca Freša?

 • A ja vás žiadam, aby ste mi neskákali do reči. Ja som povedal, že nadväzujem na jeho vystúpenie a že ho dopĺňam. Takže v tom doplnení chcem povedať, že takisto bez dohody bol predložený vláde dokonca zákon o tripartite a zákon o kolektívnom vyjednávaní bol obídený tak, že zásadné ustanovenie o tom, že majú byť všeobecne platné kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, bolo predložené obídením sociálneho dialógu práve tu prítomnou pani poslankyňou Vaľovou až v parlamente.

  Takže je množstvo dôkazov na to, že vy, vaša vláda, ktorá sa hrdí tým, aká je sociálna, ako ste posilnili tripartitu, že práve vy ignorujete tripartitu a toľko vami okiadzaný Kaník a Kaníkova novela, Kaníkov nový Zákonník práce bol Zákonníkom práce, ktorý nielenže bol dobrý v tom, že naštartoval ekonomiku, vytváral nové pracovné miesta, ale bol dokonca dohodnutý síce po ťažkých a opakovaných rokovaniach, ale bol do parlamentu predložený po dohode so sociálnymi partnermi vrátane odborárov.

  Prvýkrát Zákonník práce bez dohody predložila pani ministerka Tomanová. Taká je pravda, pani poslankyňa Vaľová.

 • Ďakujem veľmi pekne. Aj keď pán Mikloš na mňa reagoval, čo si teda vážim, lebo myslím si, že ak mu niečo hovorí kompetenčný zákon, kedy pán Kaník zrušil tripartitu, tak potom viem, o čom hovorím.

  A ďalšiu vec by som chcela zareagovať na pána Freša. Pani ministerka sa s ľuďmi, s baníkmi, ktorí ju prišli podporiť, nielen ju, ale ktorí prišli vyjadriť to, čo ste im urobili, keď ste im odobrali invalidné dôchodky, neobjímala a nebozkávala. Boli tam prítomné médiá, pán Frešo. Vy ste tam určite neboli. Boli tam prítomné médiá a celý deň to dneska beží na TA3, takže si to treba pozrieť. Ale bola sa týmto ľuďom pozrieť do očí, bola sa s nimi porozprávať a bola vlastne zistiť, čo týchto ľudí sem privádza na rozdiel od vás, poslancov z SDKÚ, ktorí ste tu sedeli.

 • Myslím, že to dali jasne najavo.

 • Poprosím osoby v priestore pre verejnosť, aby sa neprejavovali hlasitým prejavom.

  Prepáčte, pani poslankyňa, nech sa páči.

 • A čo sa týka tej úderky, alebo ako ste to, pán Frešo, nazvali. No, nebola to odborárska úderka. Ešte raz. Bolo to stanovisko akčného výboru zdravotne postihnutých invalidných občanov Slovenskej republiky k vyhláseniu poslanca a predsedu Mikuláša Dzurindu.

  Pán Dzurinda, ja vám tento list osobne odovzdám aj s ich podpismi, len mám tu svoje poznámky, takže potom tie poznámky dám preč, aby ste vedeli, kto je tu podpísaný a že to nie je žiadna úderka. Takže len toľko a myslím si, že je to dostačujúce. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. S faktickými poznámkami poslanci Rosová, Dzurinda. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickou poznámkou.

  Slovo má poslanec Dzurinda.

 • Pani poslankyňa, opäť ste predviedli to, čo predvádzate zúfalo od samotného začiatku schôdze, že sa snažíte pretáčať témy, odpútavať pozornosť.

  Pán kolega Mikloš vás usvedčil z toho, ako ste klamali v súvislosti so Zákonníkom práce. Usvedčil vás. Tak ste to prevrtli alebo zvrtli zrazu na zrušenie zákona o tripartite. Keď vám nevyjde jedna lož, prechádzate ku lži druhej. Predsa podstatou vystúpenia pána poslanca Freša bolo predovšetkým to, že upozornil na nedôstojné správanie sa pani ministerky Tomanovej. Je prejavom arogancie a neslušnosti a neúcty k parlamentu, keď sa vysmieva do tváre a zabáva sa po celý čas, pričom doposiaľ vecne nereagovala voči jedinej výhrade. Takto sa má správať člen vlády v Národnej rade Slovenskej republiky? O tomto bolo vystúpenie pána poslanca Freša. Takže nestrácajte nervy, zachovajte si istú formu, neklamte, nevymýšľajte si, ale diskutujme naozaj o problémoch, kvôli ktorým sme túto schôdza zvolali.

  Tie problémy sú nekompetentnosť pani ministerky Tomanovej, konanie proti ľuďom, ohrozovanie dôchodkovej reformy, rozhadzovanie peňazí daňových poplatníkov na odpočúvanie, na kontrolu odpočúvania. Nech nám vysvetlí pani ministerka, nech sa postaví a nech nám konečne povie, kto ju odpočúva. Však máte ministerstvo vnútra, máte ministerstvo obrany, máte SIS-ku. Kto ju odpočúva? Prečo vyhadzuje peniaze, milióny slovenských korún na takéto účely? Prečo takto šafári s peniazmi daňových poplatníkov? Na toto, pani poslankyňa, by bolo treba odpovedať a najmä zo strany pani ministerky.

 • Teraz má slovo pani poslankyňa Rosová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa Vaľová, dnes sme z vašich úst počuli viacero neprávd a lží. Usvedčili vás z nich moji kolegovia. Boli to nepravdy na pôde tohto parlamentu. Ja som ale počula jednu lož aj z éteru Slovenského rozhlasu dnes na obed, kde ste vystupovali v diskusii v priamom prenose. A táto lož usvedčuje nielen vás, ale stranu SMER z toho, že tu dnes ide o jednu koordinovanú kampaň, ktorá síce nevyšla podľa pôvodného scenára, ale aspoň ste sa pokúsili virtuálne toto zvrátiť a v rozhlase ste klamali, keď ste povedali, že vašu pani ministerku prišli podporiť invalidní baníci, ktorých sa opozícia pokúsila dať vyviesť z parlamentu.

  To znamená, že scenár bol taký, aby ste vyprovokovali opozíciu k takémuto kroku a toto vám síce nevyšlo, napriek tomu ste si dovolili oklamať poslucháčov Slovenského rozhlasu takýmto výrokom. Hovorím o tom znova, opakujem preto, aby som upozornila, že tu išlo o koordinovanú kampaň a vystúpenie pani ministerky na balkóne bola súčasť tejto kampane. Ďakujem za slovo.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Vaľová, chcete reagovať?

 • Ja sa ešte raz spýtam, čo vám hovorí kompetenčný zákon, a tým tieto všetky vaše argumenty vyvraciam, ktorý zrušil tripartitu, takže sa nemohli dohodnúť. Ale ja sa čudujem, že vy ste bývalá opozícia nemohli naplniť Ústavný súd, veď vy tu máte toľko sudcov, pán Dzurinda, pani poslankyňa, vy okamžite urobíte súd, kto klame, kto neklame, zaradíte si to, odsúdite to. A ja sa čudujem, že ste nemali ústavných sudcov. No, veď toľko vás tu sedí, aby ste rozhodli. To je super.

  No a ďalšia vec, k veci. Myslím si, že ste to boli práve vy a práve pán Mikloš povedal, keď som sa spýtala otázku. Čo chcete týchto ľudí dať vyviesť z tejto miestnosti, ktorí vás rušili? Veď oni nemali žiadne transparenty. Oni mali listy. A ja si myslím, že je demokracia, áno, poviem to, a bol to tichý protest. Ako vás to mohlo rušiť, pán Mikloš? Povedala som, či ich majú vyviesť a vy ste povedali, že áno a ste sa zatvárili. Takže ja som to povedala. Áno, rušili vás, nemohli ste rokovať, zvolali ste grémium. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste ma odsúdili, ale myslím si, že súd sa tu dneska nekonal a ja tvrdím, že klamete vy, pretože kompetenčný zákon niečo hovorí. Ďakujem veľmi pekne.

 • Pán poslanec Halecký ako ďalší prihlásený. Prerušujem na 15 minút. Zvolávam poslanecké grémium.

 • Prerušenie rokovania o 15.20 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 15.34 hodine.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, požiadam vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní.

  Pán poslanec Frešo, poprosím vás, aby ste zaujali miesto za navrhovateľa. Pani poslankyňa Vaľová.

  Chcem vás informovať, že na základe výsledkov rokovania poslaneckého grémia za skupinu navrhovateľov dnešného bodu programu môžu vystupovať len pán podpredseda Milan Hort a pán poslanec Frešo. Pevne verím, že nájdeme korektný spôsob, aby sme do budúcnosti predchádzali takýmto zbytočným nedorozumeniam, pretože sa opäť ukázalo, že často zvykový výklad rokovacieho poriadku vedie k zbytočným prieťahom v rokovaní Národnej rady.

  Pán poslanec Frešo, chcete vystúpiť? Nech sa páči, máte slovo. Poprosím vás o pokoj v rokovacej sále.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel som ešte zareagovať na to, čo rozprávala kolegyňa poslankyňa Vaľová. Naozaj, naozaj mojím cieľom bolo upozorniť na atmosféru a na prístup pani ministerky k rokovaniu dnešnému parlamentu a k tomu, že pokiaľ som raz minister tejto vlády, tak musím mať toľko úcty a rešpektu voči poslancom, že im jednoducho venujem pozornosť, a ak mám....

 • Prepáčte, pán poslanec. Kolegyne, kolegovia, niekoľkokrát ste dnes namietali, že nie je v rokovacej sále dostatočný poriadok. Nakoniec ho sami nevytvárate. Požiadam vás, aby ste venovali pozornosť vystúpeniu kolegov.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Toľko úcty k svojim kolegom alebo respektíve k poslancom, že im venuje pozornosť, a pokiaľ má nejakú inú prácu, tak nech ju vykonáva niekde mimo tejto rokovacej sály, lebo je to dehonestácia celého parlamentu.

  Čo sa týka toho, či sú, alebo nie sú voliči hore v galérii. No, samozrejme, že to voliči sú. Ale rovnako dobre si treba, pani poslankyňa, uvedomiť, že my tu sme poslanci, ktorí zastupujú každý zhruba 35-tisíc občanov na jedného poslanca. A pokiaľ ja mám týchto svojich občanov zastupovať a mám byť vyrušovaný ľuďmi, ktorí do toho vykrikujú, vydávajú zvuky, mávajú transparentmi, ja som ich videl, vy hovoríte, že to boli len papiere, ale tie papiere boli poriadne veľké a ubezpečujem vás, že aj v televízii boli vidno, tak potom naozaj to nie je podľa mňa dôstojná atmosféra, keď si sem jedna skupina privedie svojich podporovateľov.

  Veď my máme normálne demokratické voľby, kde sa udelí istý mandát a ten mandát tu zastupujeme. Ja si neviem predstaviť, či toto má byť nejaký nový typ demokracie, keď si sem každý privezie autobus svojich podporovateľov, ktorí tam budú pískať a tlieskať podľa toho, ako sa situácia vyvíja. A toto naozaj bol začiatok, ktorý potom pokračuje. Samozrejme, pani ministerka sa cíti dostatočne posilnená, tak potom môže ignorovať vystúpenie kolegyne Sárközy. O tom bol môj prejav.

  Ja dúfam a chcel by som vás poprosiť, aby sme vrátili k tomu, čo je u nás napísané v ústave. O tom sme hovorili práve cez víkend, keď sme oslavovali, a hovorili sme o tom, že máme zastupiteľskú demokraciu, kde vláda zodpovedá parlamentu. Tak vráťme tomu dôstojnú atmosféru, v ktorej naozaj minister, hoci aj v preňho krušnej chvíli, kedy topiac sa v problémoch, prípadne aj v škandáloch čelí odvolávaniu, to je dnešný prípad, jednoducho to strpí na úrovni takej, akú parlamentná demokracia vyžaduje. Ďakujem pekne.

 • Faktické poznámky páni poslanci Jarjabek, Cabaj, Tóthová, Kužma, Horváth. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Frešo, vy ste tu neboli v minulom volebnom období, keď boli odvolávaní napríklad pán bývalý predseda vlády, pán minister jeden, druhý, tretí, pán minister zdravotníctva, pán premiér Dzurinda. Vy ste vtedy nevideli ich tváre a ubezpečujem vás, že tie tváre neboli ani ústretovejšie, ani spolupatričnejšie. Pozrite si to v zázname. Jednoducho to neobstojí, čo hovoríte. Je to alebo provokácia, alebo hlúposť, čo ste povedali, a to hovorím veľmi slušne. Takže ja túto vašu poznámku beriem ako ďalšiu provokáciu. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega, ak hovoríte o dôstojnosti rokovania, v prvom rade musíte vy k tomu prispieť, pretože to, čo sa tu momentálne deje, ťažko hovoriť o dôstojnosti najmä z toho dôvodu, že zastávam názor, že stále porušujete rokovací poriadok tým, že sa vymení ktorýkoľvek z predkladateľov, sadne na miesto a zneužíva postavenie predkladateľa.

  Čo sa riešilo v minulom funkčnom období, nebudem vám pripomínať, vy ste tu neboli. Bola všeobecná zhoda o tom aj vykladačmi poriadku, preto hovorím vykladačom k rokovaciemu poriadku, pretože boli problémy, ktoré sa nevedeli v tomto zhodnúť. Ale ak by ste mali elementárnu logiku, tak musíte na to prísť, že ak je podpísaných 48 predkladateľov a vždy sadne na miesto jeden z 48 predkladateľov a bude využívať postavenie predkladateľa, stráca zmysel zákon o rokovacom poriadku, ktorý hovorí, že poslanci sa do rozpravy prihlasujú písomne, ak sú vyčerpané všetky písomné prihlášky, prihlasujú sa ústne. A toto je ten poriadok rokovania. V opačnom prípade netreba rokovací poriadok iba to, že sa bude striedať 48 predkladateľov a zneužívať postavenie predkladateľa.

 • Ďakujem, pán predseda. Musím sa ozvať pri reakcii, pretože na moju poznámku bol prvý potlesk. Vôbec som nevedela, kto sedí na balkóne, ani som netušila, že tam sú ľudia, a preto som sa išla aj pozrieť hore. To je prvá poznámka.

  Po druhé. Keď sa pýtate, či zavádzame novú demokraciu transparentmi a podobne, musím vám dať informáciu, že ste práve z politického zoskupenia, ktoré v minulosti urobilo takú hanbu ako žiadny iný politický subjekt v parlamente, keď nie na balkóne transparenty, ale transparenty za rečníckym pultom, prechádzanie sa jednotlivých poslancov. Ešte dnes vidím aj poslancov KDH, pána poslanca Mikloška, ako chodí okolo nami prezentovaného poslanca a ako mu jeden nemenovaný, dnes už nie poslanec svoju žuvačku hádže do fľaše do pohára s minerálkou. Na to sú zábery, to je pravda a máte jeden pech, že v parlamente sedia aj ľudia, ktorí nie sú tu prvý rok. A, našťastie, majú veľmi, veľmi dobrú pamäť. A toto si pamätám nielen ja, ale pamätá si to celý národ. A toto je váš pech, pretože vy nemáte morálne právo dať čo i jedno poučenie o správaní sa v parlamente.

 • Pán poslanec Frešo, toto nie je nová forma demokracie. Ja chcem upozorniť, že už vládna moc v Rumunsku podobne na opozíciu si raz zavolala baníkov, aby fyzicky zastrašovali opozíciu, čiže niečo podobné už bolo v Európe zorganizované. Vidím, že si súčasná moc neberie vzory len zo svojich predchodcov, pozri video pán Fico, pán Jakeš, ale aj z nie veľmi šťastných nápadov od zahraničnej vládnej moci.

  A čo sa týka toho striedania, tak pán Hort tu bol šesť hodín, nevyužíval toto právo a po šiestich hodinách snáď má právo vystriedať.

 • Vážený pán poslanec, dovoľte mi uviesť, že taká tá normálna štandardná politická kultúra v každom štáte, teda aj na Slovensku predpokladá takú samozrejmosť, ako je podanie ruky. Podanie ruky človeku, ktorý príde prejaviť záujem o to, o čom sa rokuje v parlamente človeku, ktorý sa neživí politikou.

  Preto hlboko nemožno súhlasiť s tou výzvou, ktorú sme tu počuli z vašich úst, výzvou, ktorá nabádala, aby ministerka nepodala ruku. Doslova nejako tak ste to povedali. Nepodala ruku. A netreba sa štítiť ľudí, ktorí nežijú z politiky, ktorí si zarábajú inak. Netreba. Je to normálne, patrí to k politickej kultúre. Ďakujem.

 • Toľko obvinení, ktoré som tu doteraz vypočula na adresu pani ministerky, ma o chvíľu dovedie k tomu, že nadobudnem dojem, že ju obviníte aj z toho, že je zodpovedná za vypuknutie druhej svetovej vojny.

  Ako argument na odvolanie použiť a citovať bulvárnu tlač a špiniť dobré meno mladej dámy, súkromnej osoby, ktorá sa tu nemôže brániť, je pre mňa dosť tvrdá parlamentná škola.

  Tvrdiť, že pani ministerka nepočúvala, je scestné. Môžem vás ubezpečiť, že počúvala a veľmi pozorne. Chcela by som však vedieť, ako by reagovala akákoľvek poslankyňa, keď by počúvala podobné nezmysly na adresu svojej dospelej dcéry. Poučovať, ako sa má kto správať, toho si tu v tomto parlamente od vás skutočne užijeme. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Zareagoval by som na tri faktické poznámky.

  Pán kolega poslanec Jarjabek. To, že som niekde nebol, ešte neznamená, že nemôžem vyžadovať vyššiu úroveň, ako bola predtým. To je prirodzený vývoj spoločnosti. Veci idú dopredu a ja hodlám tento príbeh nasledovať a je na tebe, aký nasleduješ ty. Ale ja hovorím, že latka musí ísť hore. Takže to vyžadovať budem.

  Pani profesorka Tóthová. Hovoriť o tom, že nemá morálne právo SDKÚ – DS hovoriť k tomu, aká je atmosféra v parlamente? No, ja si nemôžem pomôcť, ale hovoríte to práve vy zástupkyňa strany, ktorej sa podarilo z tohto parlamentu dostať poslanca. A hovoríte rovno o tom období, keď ten poslanec tohto parlamentu vyletel. A to o tom, že to bol medzinárodný škandál najhrubšieho zrna, práve vy by ste mali skôr o tomto období mlčať.

  A čo sa týka pána kolegu poslanca Horvátha. Ja si myslím, že situácia, v akej sa nachádzame pri odvolávaní ministerky, naozaj je úplne normálne, pokiaľ žiadam štandardnú parlamentnú atmosféru. Ja som nežiadal pani ministerku, aby si nepodávala ruky a podal som si ruky s mnohými ľuďmi aj ja, prv než som do politiky išiel, aj odkedy som v politike. Ale môžem vás ubezpečiť, že by som nebol podporoval, a to isté som žiadal od pani ministerky, niekoho, kto ruší štandardný chod parlamentnej práce. A to by som urobil bez ohľadu na to, či by to boli moji stúpenci, vaši alebo nejakí úplne iní. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Písomne prihlásený za klub Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko je pán predseda výboru pán poslanec Halecký. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády, odvolávanie ministra alebo vyslovovanie dôvery, nedôvery je dosť vážna vec a dôležitá okrem iného aj z tohto pohľadu, že v tomto momente sa zhodnocuje aj činnosť ministerky, ministra, zhodnocuje sa aj činnosť ministerstva a takisto aj priority, ktorým sa dané ministerstvo venuje. Nepamätám si, aby v posledných rokoch bol odvolaný minister za účasti koalície, takže tento výsledok je už predurčený. Preto predpokladám, že aj cieľom tohto postupu je, aby došlo k takej situácii, aby kredibilita ministra klesala a nakoniec predseda vlády bol nútený uvažovať perspektívne o výmene na tomto poste. Zrejme, že asi toto je taký dlhodobejší cieľ tohto postupu.

  Pokiaľ by som sa chcel vyjadriť k činnosti pani ministerky, myslím si, že tie medializované veci, veci či už ľahšieho, alebo ťažšieho kalibru, by som roztriedil na postoj, ktorý zaujíma ministerstvo a pani ministerka strategickým, dôležitým a rozhodujúcim oblastiam, to je dôchodková reforma a možno hovoriť aj o Zákonníku práce a potom tá menej významná časť, to sú tie technické, prevádzkové alebo iné problémy, ktoré sa v priebehu tohto roka vyskytli. Myslím si, že aj tu je potrebné, aby sme dávali príslušnú váhu aj jednotlivým bodom, o ktorých tuná budeme hovoriť alebo hovoríme.

  Z hľadiska, aby som mal skôr za sebou tie technické otázky, ktoré boli výrazne medializované v tom procese Privilégia a iných vecí, o ktorých sa tuná hovorilo, možno mne sa pozdáva, že došlo k niektorým chybám. Otázka je, či bola to účasť ministerky, či bola to účasť celého legislatívneho procesu, ktorý takýto postup si vyžaduje, či to bolo väčšieho, alebo menšieho rozsahu, je dosť ťažko určiť.

  Napríklad v kauze Privilégium myslím si, že rozhodujúcim a strategickým bodom bolo čestné vyhlásenie. Pokiaľ v legislatíve také niečo existuje, tak rozhodovací zbor, ktorý predkladá na podpis rozhodnutie pani ministerke, sa oprie o čestné vyhlásenie a tam niet žiadneho legislatívneho postupu, aby sme vyžadovali nejaké daňové priznanie alebo daňové plnenie si svojich povinností. Musíme sa spoliehať, že žiadateľ v tom čestnom vyhlásení uvádza dôvody správne, objektívne relevantné.

  Takže pokiaľ niekto rozhodne na základe takéhoto rozhodnutia, je otázka, či zlého postupu sa nedopúšťa ten, čo žiadal a dal doklady, ktoré sú falošné, chybné, úmyselne alebo neúmyselne.

  Pre mňa však v tejto možnože negatívnej fáze príhovoru dosť rozhodujúce je to, že pani ministerka konala tak, že žiadala, aby nastal právny stav. To znamená, pokiaľ sa zistilo, že bola vyplatená dotácia neoprávnene, poslala tam finančnú kontrolu, ktorá zistila stav. Zareagovala na to dokonca podaním na prokuratúru. Čiže vykonala úkony, ktoré bolo potrebné urobiť. Ešte dôležitejšie je, že pripravuje také legislatívne a iné opatrenia vo svojom rezorte, aby k takýmto situáciám nedochádzalo. Myslím si, že nie je to ojedinelá situácia ani v minulosti, ani teraz, že dotácie, ktoré sa dávali, boli dávané za podobných analogických podmienok aj s podobnými nedostatkami. Takže aj tento proces vidím pozitívny v tom, že si uvedomíme niektoré chyby a dôjde k ich odstráneniu. K tým ďalším sa vyjadrovať nebudem. Myslím si, že boli dosť medializované aj tuná na dnešnom rokovaní pertraktované.

  Chcel by som sa zastaviť pri tých rozhodujúcich strategických veciach, čo pre mňa je dôležité, pokiaľ by som mal posudzovať pani ministerku a jej činnosť. Má z hľadiska kompetentná, nekompetentná, má príslušné vzdelanie, ktoré zodpovedá odboru, ktorý riadi. Má prax, čo ja viem vyše tridsaťročnú či už v rezorte priamo na ministerstve, alebo aj v teréne. Takže, čo sa týka praktických, teoretických vedomostí, ťažko si predstaviť iného človeka, ktorý by túto funkciu vedel z tohto pohľadu takto zvládať.

  Dosť často opakované a medializované strategické zóny, kde je napádaná, to je reforma dôchodkového systému a Zákonník práce. V reforme dôchodkového systému sa jej vytýka, že destabilizuje dôchodkový systém a že vytvára finančnú a inú nestabilitu. Mne sa javí, že jej snaha je skôr opačná, že svojimi opatreniami sa snaží stabilizovať tento dôchodkový systém, a to z tohto dôvodu, že v prvom pilieri chýba 20, do roku 2010 bude chýbať 40 miliárd a túto úlohu musí ona riešiť. Nikto iný. A musí ju riešiť teraz v priebehu roka, v priebehu dvoch, do tých piatich rokov. Takže je to výzva, ktorá ju núti, aby robila nielen ona, ale aj celá vláda opatrenia, aby k tomu nedošlo.

  Čo sa týka nestability druhého piliera dôchodkového systému, myslím si, že ten zásadný bod, ktorý sa jej vytýkal a od ktorého sa ustúpilo aj na úrovni vlády, t. j. pomer 9 : 9 alebo jeho zmena. V tomto bode vidím ako pozitívum, že nedošlo k destabilizácii, pretože to, čo bolo v zákone dané, na čo sa spoliehajú tí, čo sporia v tomto systéme, tento základný finančný atribút majú zachovaný.

  Pokiaľ kritizujeme bod, či vystúpiť, alebo nevystúpiť z druhého dôchodkového piliera, že to je destabilizujúci. Možno to chápať aj tak, že je to prvok demokratický, pretože táto vláda sa rozhodla, že objasní všetky mechanizmy fungovania dôchodkového systému, a tým, ktorí boli neinformovaní a ktorí vstupovali do systému možno za nedostatku informácií, poskytne tie informácie a títo sporitelia majú čas pol roka, aby sa rozhodli. Zostávajú, vystúpia, ale aj opačne, ďalší záujemcovia môžu vo veľkom počte vstupovať do druhého systému. Čiže je to otvorený systém, ktorý myslím si, že nemožno hodnotiť ako zlý fenomén a prejav.

  Čo sa týka dôchodcovských správcovských spoločností. Nie som síce toho názoru, že sú to firmy, ktoré nechcem pomenovať ako, ale myslím si, že sú to spoločnosti naviazané na renomované zahraničné banky, ktoré majú svoju úroveň a vedia hospodáriť s financiami. Myslím si, že dodržiavajú zákon.

  Ale mám tuná dve informácie, ktoré hovoria, že aj v tomto smere je potrebné, aby sme sledovali situáciu, vyhodnocovali a informovali aj občanov.

  Napríklad mám tu údaj z valorizácie k 1. 7. 2006, teda vlastne zo Sociálnej poisťovne z prvého piliera. Tá činí 5,95 % k tomuto obdobiu a čo sa týka dôchodcovských správcovských spoločností, tak je tu podľa typu fondu rastový fond 4,69, vyvážené fondy 4,45, konzervatívne fondy 3,77. Takže sú to čísla, ktoré hovoria, že je dobré, že je vytvorený ten druhý systém. Vieme, že v prvých rokoch rozbehu tie percentá zhodnocovania sú nižšie, ale naším záujmom je, aby sme umožnili stabilitu aj tým, čo sú v prvom pilieri, aj tým, čo idú do druhého piliera, ktorý je perspektívny, progresívny v Európe a ktorý bude po tých 15 rokoch rozhodujúci. Takže pokiaľ je snaha o stabilizáciu celého systému, myslím si, že pani ministerka sa práve o toto snaží.

  Či sa majú využívať tie vnútorné rezervy otvorením zákona, otvorením piliera a niektorými opatreniami alebo zefektívnením vonkajších faktorov. To znamená lepším výberom financií či už cez Sociálnu poisťovňu, alebo cez daňové iné mechanizmy, alebo prídelom financií pri tom vyššom ekonomickom raste, alebo dokonca aj pri zatrhnutých privatizačných postupoch, čo sa týka dokončenia existencie prvého piliera. To ponechávam na diskusiu v ďalšom, kde je zrejmé, že sa v súvislosti s daňovou reformou bude dosť významne hovoriť.

  Chcel by som preto, aby som dlho nehovoril, sumárne za klub Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko povedať, že postup pani ministerky nebol v príkrom rozpore so zákonom, vo svojej činnosti sa nám javí ako flexibilná, prístupná argumentom, je schopná dostatok argumentov dať aj písomnou formou, vlastným vysvetlením, takže z pohľadu klubu je kompetentná osoba, je na tom správnom mieste, a preto aj klub Ľudovej strany – HZDS nepodporí návrh uznesenia o vyslovení nedôvery pani ministerke. Ľudová strana – HZDS má dôveru pani ministerky Tomanovej. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Vaľová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

 • Ja by som iba krátko, aby zase, mám tu už aj dôkaz, ktorý je vytlačený z internetu, že pani ministerka skutočne neporušila zákon, čo sa týkalo o poskytovaní dotácií podľa výnosu, pretože tento výnos vydala pani Iveta Radičová dňa 14. decembra 2006 a pani ministerka postupovala presne podľa tohto výnosu.

  Pani ministerka a všetci sme dôverovali, ako sú výborne pripravené zákony, ako sú dobre pripravené výnosy a vidíme, že táto dôvera k bývalej koalícii sa nám neoplatila, pretože nás priviedla k takým veciam, kde vlastne vy ste výnosmi spôsobili, že dotácie, kde stačí podľa paragrafu, momentíček, to si nalistujem, aby som nebola zase označená, že nepravdivo, podľa § 9 žiadosť o poskytnutie čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom. Čiže myslím si, že práve tento výnos je zodpovedný a je omylný preto, ako bola dotácia pridelená. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Chcete reagovať na faktickú poznámku, pán predseda výboru? Nie.

  Ako ďalší vystúpi písomne prihlásený za klub SMER-u – sociálnej demokracie pán podpredseda Národnej rady Číž.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás v krátkosti oboznámil so stanoviskom poslaneckého klubu strany SMER s predloženým návrhom na vyslovenie nedôvery ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny pani Tomanovej.

  Hneď na úvod by som chcel zdôrazniť, že poslanecký klub strany SMER sa stotožňuje so stanoviskom vlády, tak ako ho predniesol podpredseda vlády. Myslím si, že toto stanovisko obsahovalo všetky zásadné obsahové náležitosti, ktoré bolo potrebné zo strany vlády vo vzťahu k pani ministerke poskytnúť. Rovnako ako on pokladám predloženie takéhoto návrhu z formálneho hľadiska za legitímne a za normálnych okolností za príležitosť diskutovať o verejných záujmoch pred očami verejnosti s poctivým úmyslom posúdiť závažné otázky spojené so spravovaním krajiny či iné dôležité otázky verejného záujmu.

  Takto sme tento inštitút, teda inštitút návrhu na vyslovenie nedôvery používali aj my, pokiaľ sme pôsobili v opozícii. Som však presvedčený, že je potrebné spomenúť fakt, že konali sme tak aj preto, lebo sme v mnohých ohľadom pôsobili v atmosfére informačnej blokády zo strany médií jednostrannej interpretácie prebiehajúcich udalostí s jednostranným preferovaním iba určitých hodnôt, spravidla pravicových. Verejné prerokovanie veci v parlamente bolo spravidla jedinou možnou formou kontaktu s verejnosťou, ktoré nebolo možné mediálne ignorovať.

  Dnešná situácia ale je, vážené kolegyne, kolegovia, diametrálne odlišná. Viera Tomanová, ministerka práce je terčom sústredeného tlaku organizovaného médiami a, samozrejme, o ďalších pôvodcoch sa bude treba nejakým spôsobom zmieniť už o niekoľko mesiacov. Pravdepodobne tiež nebude náhodou, že sa koncentrovali na letné obdobie, keď sa nekonajú štandardné publicistické relácie, v ktorých môžeme aspoň čiastočne autenticky verejnosti poskytovať naše stanoviská a naše videnie existujúceho stavu. A teda je a možné istým spôsobom aj reagovať na jednostranne verejnosti podsúvané informácie.

  Z tohto hľadiska predložený návrh opozície na vyslovenie nedôvery vítame. Pretože je to prakticky prvá príležitosť predložiť verejnosti komplexné stanovisko vlády, alebo aj koaličných strán, situáciu o atmosfére, ktorá sa vo verejnosti vytvárala v poslednom období a identifikovať pohnútky a ciele, ktoré motivovali iniciátorov tejto kampane.

  Vážené kolegyne, kolegovia, Slovensko je krajinou, kde sa zásadné reformy v oblasti verejnej politiky, a teda aj v oblasti verejných financií vykonávali skôr prostredníctvom reklamných kampaní, a nie prostredníctvom verejných diskusií často s cieleným vylúčením celých skupín odborníkov s protirečivými názormi, s vylúčením nezávislého domáceho vedeckého potenciálu. Verejnosti sa ako tzv. hovorcovia občanov predstavuje podozrivo úzky kruh tzv. nespochybniteľných odborníkov, myslím, že ich všetci poznáme, ktorí sú často záujmovo, a to nezakryjete, ani sa to nikto z nich nepokúša nejakým spôsobom ukryť, spojení s kapitálovými skupinami a logicky aj so záujmami vydavateľov novín. Veď predsa tézu o tom, že nezávislú žurnalistiku už dávno vystriedala jednostranná ekonomická propaganda, to už pán poslanec Brocka, pokiaľ ste tu, už čvirikajú aj vrabce na streche.

  Pani ministerka Tomanová spravuje oblasť, ktorá je v centre politického zápasu na Slovensku, hodnotového zápasu, ako aj ekonomických záujmov. Charakter mediálnych aj záujmových atakov na ňu už ukazuje, čo všetko je na Slovensku možné. Hyenistické útoky na súkromie, vyslovovanie podozrení, ktoré sú absolútne neoverené a ktoré v normálnych demokraciách nie je možné podsúvať týmto spôsobom verejnosti, aspoň nie v novinách, ktoré sa aspoň trošku chcú nazývať mienkotvorné. Sledujeme osobnú diskreditáciu, sledujeme zámerné sledovanie výrokov pani ministerky, sledujeme ich účelové dezinterpretovanie.

  O úlohe DSS-iek v tejto súvislosti už ani nie je potrebné dlho hovoriť. Myslím si, že aj niekoľkokrát sme to už verejne oznámili. Ich záujem je jasne definovaný veľkosťou kapitálových vstupov, historicky neuveriteľnou možnosťou spravovať peniaze tisícov, desaťtisícov, státisícov, miliónov slovenských občanov na dlhé desaťročia. Dneska sú to iba miliardy, ale o pár rokov to budú desiatky miliárd, možno niekedy až stovky miliárd. Majú absolútne zaručený prísun nových a nových klientov, ktorí budú zväčšovať ich majetok, ako sme si pozreli pri zverejnených sumách, ktoré používajú za spravovanie tohto majetku. Vidíte, že to je pre tých ľudí veľmi zaujímavý spôsob života, a preto sa nečudujem, že možno sa aj oplatí čo-to investovať do toho, aby tento status zostal zachovaný.

  Čo na tom, že za ich záväzky, za ich ekonomické konanie ručí štát, že je tým výrazne ohrozený prvý pilier, že sa výrazne narušil systém medzigeneračnej solidarity a že jednoducho vzniká v štáte obrovská medzera, čo zvlášť v čase, keď sa chystáme na vstup do Schengenu a sme výrazne podrobovaní napríklad inflačným kritériám spôsobuje správe štátu veľké problémy.

  O čom vlastne smiešne, a odpustite mi, pán poslanec, nerád to hovorím, Janiš, hlúpo a ospravedlňujem sa, ak sa náhodou mýlim, svedčí to, čo ste povedali, to je vážne základom našej diskusie, že sme zdedili plnú kapsu peňazí? Toto môže povedať trošku človek, ktorý má ambíciu, aby bol akceptovaný aspoň trošku v širšom okruhu ako v okruhu pár ľudí, ktorým je úplne jedno, čo sa na verejnosti povie?

  Samozrejme, programové vyhlásenie vlády, ktoré pani ministerka vcelku veľmi korektne plní, kde je úlohou prehodnotiť druhý dôchodkový pilier, pokúsiť sa otvoriť na verejnosti korektnú diskusiu o tom, aké riziká sú s takýmto pilierom späté, do akej miery sú, alebo nie sú ohrozené úspory obyvateľov a aké sú riziká do budúcnosti pre prípad zlého vývoja, že jednoducho občania nebudú znovu visieť na štátnom rozpočte a sa bude stenčovať ešte už aj tak relatívne ohrozený prvý pilier, kde je potrebné opäť sa vrátiť k všetkým rizikám, ktoré tam sú, zvažovať všetky otázky, ktoré súvisia s percentami či šesť, či dvanásť opätovne.

  Veď predsa, kto trošku slušne a korektne sledoval priebeh schvaľovania, veľmi dobre vie, ako sa k tomu výslednému stavu reformy dôchodkových správcovských spoločností v parlamente dospelo, čo sa vlastne reálne stane vo väzbe na štandardy v oblasti rozpočtového hospodárenia a do akého tlaku sa dá adaptovať, príde najbližšie k povinnosti spravovať štát.

  Reči, ktoré tu povedal renomovaný odborník pán Mikloš. Do roku 2009, ako je zabezpečené rozpočtové hospodárenie, to sú opäť, pán Mikloš, obyčajné hlúposti. Sú to jednoducho vážne riziká, veď Slovensko je v situácii, keď obrovská sféra verejných služieb, ktoré poskytuje štát v oblasti školstva, obrovské problémy v sfére zdravotníctva, obrovské problémy v sociálnej sfére, keď ani dodnes nemáme elementárny dôchodkový systém a nemôžeme dať našim ľuďom elementárne dôchodky, vyprávať v danej situácii, že čosi je zabezpečené, pán Mikloš? Zabezpečené nie je absolútne nič. Absolútne nič.

  Prírastky, ktoré sa dajú veľmi ľahko vypočítať, ktoré momentálne prichádzajú po dlhom období stagnácie, pán Mikloš, pokiaľ sa kvantifikujú, sú v podstate zanedbateľné. Obzvlášť k verejným peniazom, ktoré objektívne mohli byť súčasťou verejného používania nás všetkých, ktoré zlikvidovala vaša slávna privatizácia. Netreba ani opäť pripomínať, myslím, že už sme to niekoľkokrát povedali, ktoré to sú, ale stav dneska vyhodnocovať ako taký, ktorý má byť čímsi, čo má podporovať nejaký prirodzený a pozitívny vývoj, ktorý môžu občania trošku aj registrovať, nič také na Slovensku, samozrejme, absolútne neexistuje.

  No a toto konanie, keď vláda prehodnocuje tento stav, samozrejme, je vítanou príležitosťou pre piár agentúry, ktorý s veľkou chuťou, tak ako sa vcelku slušne nabalili, nakoniec im to ani nezávidím pri kampani pri správcovských spoločnostiach, tak opäť je tu nádherný zdroj príjmov a že sa týmto správcovským spoločnostiam darí, o tom svedčí mediálna situácia.

  Ani náznak o objektivizáciu, o objektívny prístup, o vyvážené poskytovanie informácií jednej aj druhej strany polarizovaného záujmu. Nič také neexistuje. Naopak, osobné hyenistické útoky, osobná diskreditácia, čosi, čo naznačuje jednoznačne, že ak demokraciu garantujú okrem iného aj nezávislé médiá, nezneužiteľné médiá, médiá, ktoré sú schopné sprostredkovať verejnosti politický zápas. Prosím vás pekne, nič také na Slovensku nie je.

  Ukazuje sa, že Slovensko je v tomto smere veľmi výrazným spôsobom zneužiteľné. Mimochodom, pokiaľ by to niekto chcel vyvracať, veď boli medializované veci, akým spôsobom sa to dialo, veď sa novinári kupujú za pár peňazí, teda predávajú svoje meno, aby sa mohli publikovať články, ktoré sa vyfabrikujú v správcovských spoločnostiach a chceme oklamať verejnosť, oklamať ľudí, pretože riziká, vážené kolegyne, kolegovia, sú naozaj veľké. Sú naozaj veľmi veľké a slušný subjekt, ktorý chce spravovať štát, jednoducho musí vyhodnocovať a musí sa vrátiť ku korekcii tejto reformy.

  To, čo pani ministerka v tomto smere diskutovala, ktoré sú možnosti, ktoré boli napriek tomuto obrovskému mediálnemu tlaku pre verejnosť akceptovateľné, ich bolo pár. Otvoriť na šesť mesiacov tento systém preukázateľne pod vplyvom tej propagandy, ktorá nebola korektná, tam nastupovali ľudia, ktorí si nezarobia, vážený pán Mikloš, ani na slanú vodu. Tým ľuďom treba vytvoriť možnosť, aby sa znovu dostali do situácie, že pokiaľ dovŕšia dôchodkový vek, môžu aspoň trošku dôstojne žiť a nebyť závislí od sociálneho systému.

  Pani ministerka v danej situácii, pokiaľ hľadá tieto riešenia, hľadá porozumenie u koaličných partnerov. Samozrejme, musí skúšať viaceré varianty. Ani jeden z týchto variantov, ktoré predložila, nebol nezmyselný, jednoducho vyjadroval stav, v ktorom sme sa ocitli, podmienenosti dané objektívnymi podmienky a ďalej subjektívne možnosti politické, ktoré sa v tomto štádiu vývoja našej spoločnosti dajú zmysluplne zohľadňovať.

  Napriek tomu teda, keďže naši vážení kolegovia z opozície sa rozhodli napriek tomu, že tri mesiace vajatajú médiá okolo údajného, neviem akého nehumánneho správania sa pani ministerky s tým, že to, čo tam odznieva, to pre súdneho človeka akurát prekračuje všetky medze. V tomto štáte naozaj možno povedať hocičo bez začervenania, pán Mikloš a pán Dzurinda, bez začervenania, bezostyšne klamať, lebo však je to demokratické právo, bez akejkoľvek osobnej dôstojnosti, bez elementárnej úcty k pravde. Bez elementárnej úcty k pravde.

  Návrh, ktorý sme dostali, vážení kolegovia, pozrel si ho niekto? Ja som ešte tak neuveriteľne laicky spracovaný návrh, ktorý sme dostali do parlamentu, počas svojej 17-ročnej praxe nevidel. Keď si pozriete, čo tam všetko je, čo sa ministerke vyčíta, najprv začínajú kritikou zľava, neplní volebný program SMER-u, nedáva dostatočné peniaze. Vzápätí čítame, že mrhá verejnými prostriedkami a vyhadzuje ich. V ďalšom, čo tam je, ignoruje tripartitu. Ministerka, ktorá jednoducho okamžite vstúpila do prípravy od samého začiatku fungovania svojej funkcie do prípravy zákona o tripartite a v minimálnej miere štandardizovať prostredie v oblasti vyjednávania, vážení páni.

  Všetci, ktorí tu sedíte z opozície, ste hlasovali ešte aj proti tomu návrhu zákona, ktorý tu teraz prešiel, ale napriek tomu bezostyšne ste schopní verejnosti vyprávať bez začervenania, vážení páni, že teda pani ministerka ignoruje tripartitu. Veď to sú nezmysly, už nehovorím o ďalších veciach, o ktorých hovorila aj spravodajkyňa, o tom, ako to vyzeralo v predchádzajúcom zápase o Zákonník práce a mnohé iné veci. Pre kristove rany, na Slovensku predsa nemôže vzniknúť situácia, že bezostyšne, demagogicky tu budeme vyprávať, čo nám napadne len za účelom nejakého potenciálneho politického úspechu. Som presvedčený, že naša verejnosť je už dostatočne zrelá, vážení páni z opozície, a už týmto nezmyslom neuverí. Neuverí a myslím si, že nebude ani akceptovať tie neuveriteľné vajatania, spôsoby, s ktorými sa stretávame pri prerokovaní tohto návrhu zákona. Nesmierne množstvo demonštrovanej agresie, demonštrované porušovanie rokovacieho poriadku a neprijatie elementárnych pravidiel, čo podľa môjho názoru ohrozuje až parlamentarizmus, pretože nie je možné (potlesk) týmto spôsobom ďalej ani riadiť schôdzu, ani nijako.

  Naozaj mi dovoľte, aby som vás vyzval trošičku k elementárnemu prístupu, k úcte a tradíciám toho, čomu sa hovorí slovenský parlament a rešpektovanie aspoň elementárnych pravidiel, ktoré parlament jednoducho má a ktoré sú, mimochodom, dovoľujem si pripomenúť všetkým, osobitne pánovi poslancovi Janišovi, zákonom. Zákon o rokovacom poriadku, zákon Slovenskej národnej rady, vážený pán Janiš.

  Ďalej sa pani ministerke vyčíta, že nevie nakladať s verejnými zdrojmi, lebo si dala uskutočniť bezpečnostnú previerku a zneužíva auto na služobné účely.

  Vážené kolegyne, ak sa o niečom vôbec dá baviť, dá sa diskutovať nie o právnom porušení, ale o tom, či pani ministerka mala, alebo nemala poslať auto do Lisabonu. Myslím si, že v tomto smere tak SMER, tak vláda zaujala veľmi jasné stanoviská a garantovala, že zvýši výrazne pozornosť na to, ako sa využívajú verejné zdroje a to, čo tu predvádzajú ľudia, ktorí utrácali desiatky, stovky, miliardy korún nehoráznym spôsobom a tí ľudia sa teraz prídu rozčuľovať nad sumami, ktoré oproti tomu, čo sa dialo na Slovensku, sú vlastne promile, pán Dzurinda, promile, nepochybne patria do diskusie a nepochybne Slovensko diskusiu o tom, ako sa majú užívať verejné zdroje potrebuje. Ale toto, čo sa už deje tu, falošnosť, farizejstvo a rezignovanie na elementárne zásady objektivity, ktoré sa tu vyprávajú, to je proste, ja som to za sedemnásť rokov, čo sa mám tu česť pohybovať v parlamente, ešte nikdy nevidel.

  Vážení, ešte by som si dovolil jednu maličkú poznámku. Pamätám si, ako pán Dzurinda bez začervenania kritizoval ministerku, ako si na základe služobnej cesty poslala auto do Lisabonu a vzápätí, že síce pána predsedu vlády odviezlo auto na súkromnú dovolenku niekoľkokrát, ale to už nič neznamená, predsa nehorázne je, že pani ministerka zneužíva svoje právo a hrubo porušuje zákony a podobné veci.

 • Pri všetkej úcte ja mám pocit, začul som, že zaznejú aj iné veci o tom, ako sa používali na účely dovoleniek na ministerstve práce za vašej vlády, pán Dzurinda, služobné vozidlá, ale faktom je, že otázka používania tých vozidiel je zložitá, že treba nájsť nejaké štandardy a naozaj nikdy nesmieme strácať ostražitosť pri tom, aby sa naozaj používali tieto prostriedky čo najefektívnejšie, ale na druhej strane otázka služobnej cesty, väčšieho počtu ľudí, ktorí tam šli a tak ďalej, jednoducho aspoň čiastočne ospravedlňuje túto snahu vyriešiť z krízovej situácie nejakým spôsobom tieseň, do ktorej sa pani ministerka v časovej a inej dostala.

  Ale oproti tomu, že pani poslankyňa Sárközy tu hovorila o tom, že ako nehorázne pani ministerka nakladá s verejnými zdrojmi. Desiatky prípadov, ktoré boli známe vo verejnosti, pani Sárközy, kde sa kúpila budova za 30 miliónov, za 5, 8 miliónov sa zrekonštruovala a vzápätí ju nakupoval úrad práce s veľkou chuťou a predával za 85 miliónov korún, chcete príklady?

  Súhlasím s pánom Miklošom, že za toto vám už verejnosť vystavila účet a netreba to donekonečna hovoriť, ale pokiaľ už strácajú elementárne ľudské faktory vaše výpovede v danom prípade, bezostyšne hovoríte o klientelizmoch a neviem o čom, ktorých ste svedkami, pričom veľmi rýchlo vás naša poslankyňa usvedčí z veľmi konkrétneho rodinného klientelizmu. Ale tam je istá malá šanca, že vám krivdím, že teda úplne náhodou je tak šikovný váš pán manžel, že sa stal tým prednostom úradu. Ja to, pani poslankyňa, skutočne úplne nevylučujem, ale buďte trošku korektní a trošku seriózni a buďme objektívni.

  Pani poslankyňa (potlesk), postavili ste sa sem a bez akýchkoľvek problémov ste označili pani ministerku za ženu, ktorá je hlboko neodborne, kde teda s hrôzou sledujete, ako taký človek sa môže dostať do funkcie ministerky. No, dovoľte mi, prepáčte, že budem osobný, podľa toho, že vystupujete za klub SMK v parlamente vždy pri sociálnych veciach, predpokladám, že ste tieňovou ministerkou SMK, alebo teda minimálne, že ste vážnym kandidátom SMK na prípadného ministra, keby sa náhodou SMK ocitlo vo vláde. No, chcem vám povedať, že pani ministerka strávila celý svoj profesionálny život v sfére sociálnej práce, že pracovala v rôznych funkciách od najnižšieho po najvyšší stupeň a vykonávala zodpovedné funkcie ako šéfka sekcie na ministerstve práce, pani Sárközy, že pani ministerka učí na dvoch vysokých školách, na Trnavskej univerzite a učí na zdravotnej univerzite. Ak toto pre vás nie je odborníčka, aj vy ste tou odborníčkou a môžete bez problémov tie hanlivé slová v parlamente používať, je to naozaj korektné?

  Vážené kolegyne, kolegovia, nechcem, keďže hovorím za klub, naozaj zbytočne hovoriť o tom, čo je všeobecne známe. Som presvedčený, že nezmyselnosť drvivej väčšiny obvinení diskusia vyvráti, vyvrátilo ich stanovisko vlády, vyvráti určite aj stanovisko ministerky.

  Vážené kolegyne, kolegovia, na záver, aby som zbytočne nehovoril, lebo ten priebeh diskusie ukazuje, že nemáme ani náznak prostredia pre serióznu diskusiu. Očakávali sme, poviem to úprimne, že niektorí vážení kolegovia ako pán Frešo, možno pán Pado opäť nastúpia, vyurážajú nás všetkých, budeme boľševici, Bielorusi a neviem čo všetko, potom budeme počuť práve tieto neuveriteľné farizejské vyhlásenia, ako ten SMER nesmierne kynoží verejné zdroje a podobné záležitosti, ale pevne sme boli presvedčení, že budú aj vystúpenia, ktoré sa pokúsia aspoň trošku analyzovať súčasný stav, budú mať aspoň elementárnu mieru objektivity, budú mať určité pochopenie pre situáciu, v ktorej sa náš štát nachádza, v akých vývojových siločiarach pôsobí pani ministerka, a budete presviedčať, že inštitúty a mechanizmy, o ktorých viete vy, sú lepšie ako tie naše. Úprimne vám poviem, že na takúto diskusiu som bol pripravený, ale zistil som, že to nejde. Aj mi odpustite, ak som adresoval svoje vystúpenie smerom k vám. Viem, že to nemá zmysel, poviem úprimne, chcel som ho adresovať verejnosti.

  Na záver mi dovoľte ešte niekoľko slov. Predkladanie takýchto návrhov podľa môjho názoru v tejto atmosfére a v tejto podobe výrazne diskredituje politiku v očiach občanov aj parlament. Keď viditeľná účelovosť, falošnosť a konfrontačnosť a zrejmé nepravdy v ňom uvedené nevytvárajú ani elementárnu bázu pre serióznu diskusiu, ktorá rešpektuje skutočný verejný záujem, primárne pravdy a ktorú Slovensko vzhľadom na zložitosť transformácie podľa môjho názoru skutočne potrebuje.

  Vážení kolegovia z opozície, vaša politika sa stáva, bohužiaľ, v spolupráci aj s bulvárom iba príveskom práce piár agentúr, ktoré realizujú záujmy svojich klientov, a to tých, ktorí vidia zdroje svojich príjmov v atakovaní verejných zdrojov spôsobmi, ktoré sú v drvivej väčšine krajín Európskej únie neprijateľné. Svedčí o tom mimovoľný pravdepodobne termín, ktorý použil pán poslanec Janiš: „Ruky preč od dôchodcovských správcovských spoločností!“ Rozumiem vám, pán Janiš.

  Na záver mi dovoľte teda iba klasické obligátne konštatovanie. Poslanecký klub SMER-u pani ministerku v ďalšom výkone jej funkcie jednoznačne podporí.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. S faktickými poznámkami na vaše vystúpenia páni poslanci Dzurinda, Mikloš, Petrák, Sárközy, Fronc, Janiš, Jarjabek, Šimko. Je tam ešte niekto na liste ďalej? Ukážte mi ďalej. Nachtmannová. Pani Nachtmannová je posledná? Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Dzurinda.

 • Ďakujem pekne. Pán podpredseda Národnej rady, najcennejší príspevok z toho, čo ste povedali pre mňa, je priznanie, že pani ministerka Tomanová nehospodárne narábala s verejnými zdrojmi, aj keď potom ste to zľahčovali, čiastočne ospravedlňovali, ale to je po prvýkrát, čo v rozprave zo strany poslanca vládnej koalície došlo priznanie toho, že pani ministerka Tomanová šafárila.

  Po druhé, čo som si všimol, je to, že vy ste sa vyhli hneď prvému dôvodu, ktorý je v odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky uvedený.

  Pani ministerka Tomanová ohrozuje dôchodky budúcich dôchodcov a stabilitu celého dôchodkového systému. Pán Číž, ani vetu ste k tomu nepovedali. Ohrozuje. Vyargumentovali sme to viackrát, ešte to v rozprave aj vyargumentujeme, či sa vám to bude páčiť, alebo nepáčiť, či to budete nazývať ohrozovaním parlamentarizmu, alebo inými podobnými trápnymi frázami. Pani ministerka nielen ohrozuje, ale pritom sa neštíti spolu s premiérom aj nehorázne klamať a strašiť občanov, ktorí si poctivo na svoj dôchodok šetria.

  Uvediem z tlačovej konferencie len dva výroky pána predsedu vlády, vedľa ktorého pani ministerka sedela: „Zároveň vláda Slovenskej republiky upozorňuje, že nebude nijakým spôsobom vykrývať straty dôchodkových správcovských spoločností a vyrovnávať výšku dôchodkov ľudí v prípade, že budú poškodení slabou výkonnosťou súkromných dôchodkových správcovských spoločností.“ Tých citátov je viac, ja sa tomu povenujem v rozprave, ale odpovedzte na otázku. Ako môže takto ministerka, členka vlády, premiér klamať? Alebo naozaj toto narozprávali z neznalosti? Títo ľudia zodpovedajú za dôchodky budúcich dôchodcov? Prečo ste sa tomu vyhli?

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady Číž, mňa vo vašom vystúpení zaujalo to, ako vy vlastne vidíte svet prostredníctvom konšpiračných spikleneckých teórií a ako podľa vás je všetko namierené proti vašej strane a proti vašej vláde. Samozrejme, že vzťah politikov a najmä vládnych politikov s médiami má svoje problematické stránky, má svoje trecie plochy a nikdy ani náš vzťah nebol ideálny, ale tvrdiť to, čo tvrdíte, že všetci sú proti vám a zároveň všetci boli a sú s nami, je, myslím si, popieraním reality a pripadá mi to naozaj trochu paranoidné.

  Trpíte zjavne stihomamom, pretože, ak by ste mali pamäť, tak by ste si celkom určite pamätali, aký obrovský priestor ste mali aj v médiách, aj vo verejnej diskusii. Často ste tento priestor využívali na šírenie demagógie a populizmu. Za posledný rok váš predseda, predseda vlády a predseda strany SMER nebol ani v jednej verejnej diskusii v konfrontácii s opozíciou, ani v jednej, pretože sa bojíte. Bojíte sa verejnej diskusie, bojíte sa otvorených faktov a argumentov, viete len zvolávať tlačové konferencie, kritizovať a vymýšľať spiklenecké teórie. Môžete sa hnevať na zrkadlo, ale zrkadlo ukazuje váš obraz.

  Netvrdím, že aj v médiách je všetko stopercentné, ale tvrdiť, že všetky problémy sú vymyslené médiami alebo zlou opozíciou, alebo nejakými kapitalistami, alebo všetci vo vzájomnom prepojení je výrazom nie videnia reality, ale stihomamu. A stihomam, pán podpredseda Národnej rady, ešte nikdy nikomu nepomohol riešiť reálne a skutočné problémy a dokonca ani pochopiť realitu.

 • Ďakujem. Ďalej faktická poznámka pán poslanec Petrák. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Číž, myslím, že ste to pomenovali absolútne presne. V tejto snemovni dnes nejde o nekompetentnosť a nespôsobilosť ministerky, nejde tu ani o žiaden klientelizmus a v žiadnom prípade nejde o nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. To, o čo dnes ide, je téza, ktorú ste povedali a je: „Ruky preč od dôchodkových správcovských spoločností.“ Zdôrazním. „Ruky preč od dôchodkových správcovských spoločností,“ lebo, ak niekto otvorí túto tému, ak niekto ohrozí príjmy zo spravovania dôchodkových fondov, musí padnúť a musí odísť. Toto je podstata dnešnej našej rozpravy a témy odvolávania ministerky Viery Tomanovej.

  Ak ste dneska pomenovali, že máme v rukách laicky spracovaný návrh na odvolanie pani ministerky, ja neviem, prečo sa máme tomuto čudovať, lebo je to prejav skutočného odborného potenciálu dnešnej opozície, ak nemá k dispozícii štátny aparát, ktorý im pripravuje materiály. A myslím si, že treba použiť aj slová pani poslankyne Sárközy v tejto súvislosti. Stačilo iba trochu sebareflexie a dnešná schôdza by sa nemusela konať.

 • Ďalšia faktická poznámka pani poslankyňa Sárközy.

 • Ďakujem za slovo. Pán podpredseda Číž, neviem, či ste si dobre prečítali jediný bod programu dnešnej mimoriadnej schôdze, je vyslovenie nedôvery členke vlády, ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny, a nie odvolávanie poslanca za Stranu maďarskej koalície, ktorá sa volá, tá poslankyňa Klára Sárközy.

  Zatiaľ na Slovensku ešte imperatívny mandát neexistuje. Možno, že sa toho ešte dožijeme počas vašej vlády. A či sa vám to páči, či nie, už som to viackrát povedala. Parlament a opozícia je tu na to, aby upozorňovala a povedala svoj názor. Je to parlamentná demokracia.

  A k tomu, či som odborníčka, alebo nie, o tom nerozhodujem ja, mňa sem dostali moji voliči. Ja som nerobila 35 rokov na ministerstve, ja sa s tým nechválim. Som rada, že som tam nerobila, pretože pred 35 rokmi tu bol iný režim, s ktorým som ja nemala, ani nechcem mať nič spoločné.

  A ešte na dôvažok. K vymenovaniu alebo k odbornosti bývalých prednostov alebo tých ľudí, ktorí sa dostali na tieto miesta. Všetci prešli konkurzom, neboli vymenovaní. Dnes stačí, aby mal správne tričko a ešte na dôvažok, keď má titul RSDr., tak má zelenú a má otvorené všetky dvere buď na ministerstvách, alebo v Sociálnej poisťovni, alebo na úradoch práce. Toľko a svoj názor budeme hovoriť aj v budúcnosti a ešte raz zdôrazňujem, prečítajte si bod dnešného rokovania Národnej rady – vyslovenie nedôvery členke vlády, nie odvolávanie poslancov. Ďakujem pekne.

 • Ďalšia faktická poznámka pán poslanec Fronc.

 • Ďakujem, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Číž, ja som očakával, že budete argumentmi hájiť vašu pani ministerku. Ale ja som nepočul argumenty. Nestihol som si všetky veci zapísať, ale niektoré poviem. Obvinili ste nás z hlúposti, agresie, klamstva, utrácania miliárd, farizejstva, bezostyšného klientelizmu, o nehoráznych ziskoch ste hovorili a potom ste volali po korektnej diskusii a elementárnej úcte. Takto si to vy predstavujete korektnú diskusiu a elementárnu úctu? Ďakujem.

 • Ďalšia faktická poznámka pán poslanec Janiš.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. No, pán podpredseda Národnej rady, nejako vám ležím asi v žalúdku, lebo ste ma dosť často spomínali vo svojom príhovore, ale niečo, čo si na vás cením, je to, že ste nič z toho, čo som ja z tých argumentov, čo som ja v rozprave povedal nevyvrátili. Absolútne ste nevyvrátili. To, že v konečnom dôsledku sa vyberie menej peňazí na daniach a že obce, mestá a VÚC-ky budú mať menej, je fakt. Vyvrátili ste to? Nevyvrátili.

  To, že sa chystáte obrať o úspory ľudí, ktorí si sporia na dôchodok, to je fakt. Vyvrátili ste to? Nevyvrátili, vyhli ste sa tejto téme. To, že tieto úspory chcete minúť teraz vy a hneď a zaraz je fakt. To ste nevyvrátili.

  Vy ste mi vložili dokonca do úst slová, že som povedal, že dajte ruky preč od správcovských spoločností. To si od vás vyprosím, pán podpredseda, aby ste ma z tohto obviňovali. Ja, keď som pani ministerke vysvetľoval systém prvého a druhého piliera, že mu nerozumie, tak som povedal, nech dá ruky preč od dôchodkovej reformy. Vyprosím si od vás, aby ste verejne klamali a osočovali ma a vkladali mi do úst niečo, čo som nepovedal a čo teraz ako papagáj budú opakovať všetci poslanci SMER-u. Všetko, pán podpredseda.

 • Ďalšia faktická poznámka pán poslanec Jarjabek.

 • Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Ja sa chcem v prvom rade poďakovať pánovi Čížovi za to, že argumentmi obhájil pôsobenie pani ministerky. Ďakujem veľmi pekne.

 • Tak a teraz, dámy a páni, trošku k tým médiám, o ktorých tuná stále hovoríme. Doteraz som nedostal odpovede od nikoho z vás, budem ju stále čakať, samozrejme, ako je to s tými súkromnými dôchodkovými spoločnosťami a platmi manažmentov. Zaujímavé bolo pre mňa, že keď sa tieto platy manažmentov obhájili v médiách, zrazu nebola diskusia o tom, že či tie platy nie sú privysoké, či to náhodou nie je nejaký nadštandard, či to vlastne nie je nejaká amoralita v tejto spoločnosti voči tým, čo do týchto spoločností vkladajú peniaze. Ale všetci sme hovorili o tom a počuli sme o tom hlavne, aké je to nenormálne, že sa to do tých vôbec médií dostalo. No, to je úplný paradox doby v tejto chvíli.

  A okrem toho, páni, však vy ste túto schôdzu vôbec nechceli. Vás do tejto schôdze donútili médiá v auguste. A vy ste mali čo robiť, aby ste sa zohnali po tých dovolenkách, aby ste sem mohli prísť a rozohrať túto hru. Vy ste boli naozaj médiami donútení, je to vaša povinná jazda. Ale nevadí. Ja to beriem ako boj dvoch filozofií. A som veľmi rád, že táto platforma v tomto parlamente existuje. Nuž a formu nech si zvolí každý sám. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalšia faktická poznámka pán poslanec Šimko.

 • Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Pán podpredseda Číž, na vašom vystúpení ma zaujalo, s akou ľahkosťou hovoríte o finančných prostriedkoch. Ja vám chcem len pripomenúť, že 3 % pri zdravotných poisťovniach tvoria spolu 2,6 miliardy korún, kým 3,5 % v Sociálnej poisťovni tvorí 5,2 miliardy, čiže dvojnásobok.

  Chcem vám pripomenúť, že v pripomienkovom konaní boli proti zvýšeniu správneho fondu Generálna prokuratúra, Republiková únia zamestnávateľov, Konfederácia odborových zväzov. Naopak, Sociálna poisťovňa ako jediná navrhla zvýšenie správneho fondu až na 3,5 % a mala to zvýšené.

  No a práve Sociálna poisťovňa, ktorá má veľký finančný deficit a zrazu ministerstvo sa snažilo obmedziť kontrolu nad Sociálnou poisťovňou tým, že výročná správa sa mala predkladať už len dozornej rade, ktorej šéfkou je práve pani ministerka, a nie vláde.

  Takisto ročná odmena pre generálneho riaditeľa, ktorú dnes schvaľuje vláda po zohľadnení hospodárenia, mala tiež schváliť už len dozorná rada, a to bez zohľadnenia hospodárenia.

  No, ale aj túto zmenu ministerstvo radšej stiahlo a možno stálo to za pokus. A práve preto, pán podpredseda, musela byť aj táto mimoriadna schôdza. Ďakujem.

 • Posledná faktická poznámka pani poslankyňa Nachtmannová.

 • Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nadviažem na vystúpenie pána podpredsedu Číža a prečítam názor z diskusie čitateľov na webe. Táto diskusia, resp. tento názor začínal: „Vláda naplní svoj program napriek nepriazni médií. Každý súdny pozorovateľ našich médií potvrdí, že od začiatku neboli naklonené vláde Roberta Fica a nie sú mu naklonené ani teraz.

  Na Slovensku vládne skrytá aj otvorená korupcia vo všetkých oblastiach. Tak prečo by mali byť médiá výnimkou? Niektoré vydavateľstvá a niektorí novinári si osobujú právo byť politickými činiteľmi. Rozhodovať o tom, čo je správne a čo nie. To s novinárskou profesiou nemá nič spoločné a deformuje spravodajstvo ako také, lebo sa stáva neobjektívnym.

  Ako občan chcem informáciu bez komentára a úsudok si spravím sám. Nepotrebujem redaktorovo akože odborné našepkávanie. Je viac ako pravdepodobné, že spravodajstvo aj komentáre sú spracovávané v duchu schválenej redakčnej línie a možno aj na objednávku.

  Na objednávku účelovo načasovanými komentármi, postojmi, vyzdvihovaním šikovne a účelovo sformulovaných faktov a rôznymi inými fabuláciami sa snažia médiá formovať mienku svojich čitateľov. Formovať verejnú mienku sa dá len a len istým konkrétnym smerom, ktorý sleduje istý konkrétny cieľ. Kto tvrdí niečo iné klame. Ďakujem.

 • Ďakujem. Na faktické poznámky bude reagovať pán podpredseda Číž. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, naozaj nechcem zneužívať oprávnenie vystúpiť opäť v rozprave, hoci by som teda nesmierne rád. Ale naozaj chcem dodržiavať, že teda faktor, že teda sa patrí, aby sme vystúpili viacerí. Ale veľmi telegraficky.

  Pán Dzurinda. Valorizované dôchodky tento rok budú vo výške 5,6 %. Vaša snaha ochraňovať sporiteľov ukazuje, že ich dôchodky teda získali výnos medzi 3 až 4 %. Akože už len chránite tých sporiteľov? Prvá vec.

  Druhá vec. Pán Dzurinda, mám pocit, že ste niektoré veci okolo dôchodkovej reformy zanedbali. Štát nahrádza iba defraudáciu, nie zlé hospodárenie. Chcem vám to pripomenúť.

  Tretia vec. Pán Dzurinda, taká drobnosť z tej Sociálnej poisťovne ťažko skúšanej. Ako je to možné, že za roky 2002 až 2006 ste pomaly vyhodili na informačný systém 2,6 miliardy Sk a doteraz žiadny nefunguje. Skúste to vysvetliť verejnosti.

 • Vážený, úprimne vážený kolega Fronc, no veď pán Brocka, ktorý teda naznačil tón verejnej diskusie medzi KDH a SMER-om, nehorázne miliardárske spôsoby, vulgárne, primitívne reakcie premiéra na niečo atď. To vám ušlo? Ak tak len pripomínam, pevne verím, že zaujmete objektívne stanovisko.

  Pani Sárközy, ja sa vám ospravedlňujem, lebo, bohužiaľ, sme v politike a naozaj ma neteší, ak musím ísť do vás. Len sa mi zdal neprimerane nevhodný váš spôsob, akým ste atakovali pani ministerku v osobnej rovine. Pokiaľ by to nebolo, verte, viem, že vás neodvolávame, ani nepociťujem potrebu osobnej konfrontácie. Ale jednoducho sa ma dotkol spôsob, akým ste spochybňovali, ako ste sa vyjadrovali o ministerke. Dá sa to robiť aj vecne, ak máte výhrady a tie plne rešpektujem.

  Pán poslanec Brocka a vážení páni poslanci, arogancia a spôsoby, ktoré tu sú. No, ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Ďalej sa o slovo prihlásil pán podpredseda Hort ako navrhovateľ. Nech sa páči, máte slovo.

 • Vážená pani predsedajúca, vážení členovia vlády, pardon, vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, môj predrečník v rozprave, môj kolega podpredseda Miroslav Číž v jednom z tvrdení povedal: „Takýto návrh na odvolanie ministra nekompetentný, nepripravený a bezobsažný sme tu ešte nemali.“

  Ja by som mu dovolil odcitovať z jednej časti a vyargumentovať tú časť návrhu na odvolanie. Nebudem sa, samozrejme, venovať všetkým pasážam, lebo na to nie je teraz čas. Ešte bude priestor do konca rozpravy. Ale predsa len.

  V tej úvodnej časti som prečítal, že ministerka svojimi výrokmi a pravidelne sa meniacimi názormi dlhodobo dokazuje svoju neodbornosť a nekompetentnosť viesť rezort práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň zavádzaním zneisťuje občanov, čím okrem iného ohrozuje dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, ale aj dôležitú celospoločenskú solidaritu, na ktorej je postavený sociálny systém Slovenskej republiky.

  V tejto súvislosti som sa dozvedel z úst pána podpredsedu aj to, že je, samozrejme, dohoda medzi opozíciou a médiami, ktoré účelovo dezinterpretujú výroky pani ministerky.

  Ja si dovolím poukázať na zopár výrokov pani ministerky, ktoré sú autentické, a ak sme spomínali neodbornosť a nekompetentnosť a zavádzanie, tak nech si každý z vás urobí na to svoj názor.

  Výrok číslo jeden: „A keď hovoríme, že 65 % obyvateľstva v Petržalke patrí medzi chudobné obyvateľstvo, skutočne určite nezavádzam.“ Bolo to z vystúpenia v rámci rozpravy v Národnej rade k programovému vyhláseniu vlády dňa 3. 8. 2006. Chcem sa spýtať pána podpredsedu, no, nie je tu. Naozaj si aj on myslí, že 65 % obyvateľstva v Petržalke je chudobného?

  Ďalší výrok. Bolo to tiež k programovému vyhláseniu vlády: „V každom prípade si môžeme dovoliť povedať, keby sme nezaviedli druhý pilier, demografická krivka nie je žiadnou hrozbou.“ Je to autentický výrok. Pýtam sa. Zavedenie druhého piliera má priamy súvis s vývojom natality a mortality v našej krajine? Však toto hádam nemôže myslieť nikto vážne.

  Teraz ďalší výrok. Taktiež v rámci rozpravy k programovému vyhláseniu vlády: „Bez hanby sme dostali do zákona č. 305, že obce majú podporovať a tvoriť úsporu týchto detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Je to zhruba 20-tisíc korún ročne na jedno dieťa. Kto sa postará o to dieťa, ktorého rodičia sa maximálne svedomite starajú o svoje deti. Sú v hmotnej núdzi a na základe toho, že sú v hmotnej núdzi, nikto ich deťom nesporí, ale odtŕhajú sebe od úst preto, aby tieto deti nejakým spôsobom prežili. Ideme podporovať lajdákov rodičov?“ No, prepáčte, mám pocit, že mám akési sociálne cítenie, ale takýmto spôsobom zaútočiť ešte aj na deti tých lajdákov rodičov, to ideme trestať tie deti, ktoré už sú potrestané tým, že majú lajdákov rodičov ešte aj takýmito navádzaniami a vyjadreniami? Tomu sa nedá porozumieť.

  No a teraz sa vrátim k tým médiám: „Umožňuje tento systém vyplatiť občanovi peniaze do ruky s tým, že si musí byť plne vedomý toho, že z prvého piliera po dobu, keď bol aj v druhom pilieri dostáva iba polovičnú výšku dôchodku. Aká forma úplatku? Veď sú to peniaze a sami o nich hovorili, že si ich sporia na vlastných účtoch a sú to ich vlastné peniaze.“

  Ide o výrok v Televíznych novinách TV Markíza z 3. 7. 2007 v súvislosti na návrh vyplatiť sporiteľom v druhom pilieri pri vystúpení z prvého piliera ich úspory v hotovosti. Podotýkam, že ministerstvo v priebehu mesiaca od tohto návrhu ustúpilo.

  A k tejto istej problematike je ďalšie vyjadrenie pani ministerky: „Odvody a tých 18 % odvádzajú zamestnávatelia. Čiže sú to verejné zdroje a idú do Sociálnej poisťovne, teda do verejnoprávnej inštitúcie a tu sú odkláňané. Čiže nie sú to peniaze sporiteľov, nejde o peniaze ľudí, ktorí by boli z ich miezd odvádzané do druhého piliera.“ Toto bolo vyjadrenie pre rozhlasovú stanicu Lumen z 25. 7. 2007, ktorým ministerka poprela svoje pôvodné obhajovanie vyplatenia úspor z druhého piliera v hotovosti pri vystúpení z neho.

  Keď si k tomuto dáte ešte vyjadrenie pána premiéra Fica o nenažratých gágoroch DSS-iek a pýtam sa, ak sú, a je to úplne jasné, že sú to autentické vyjadrenia ministerky, tak sa pýtam, aká účelová interpretácia médií?

  A ešte k tomu spojeniu s opozíciou. Spomínal pán kolega ešte aj Schengen a euro. No, nepochybne táto krajina na základe reforiem ide takým spôsobom, že keď čokoľvek budete páni z koalície robiť, tak to, čo nám definujú ako podmienky z Európskej únie vo vzťahu k zavedeniu eura splníme. Myslím tým deficit verejných financií, myslím tým mieru inflácie atď. Čo ale je v súčasnosti ohrozené na základe toho, čo robíte teraz, trvalo udržateľný vývoj týchto ukazovateľov a áno, tam je to už až diskutabilné, či sa to podarí.

  Ešte sa vrátim k tým médiám. Ak to, čo som prečítal, sú autentické výroky pani ministerky, aby tie médiá neboli účelové, tak to má vtedy Markíza vypnúť zvuk? Alebo sa máme dostať ešte do tej etapy, keď sme tam videli tých štvorčekových hovoriacich utajených svedkov?

  Pán kolega sa tu zadúša tým, akým spôsobom on vystupuje korektne a ako my sme arogantní. Prvé, s čím začal vo vzťahu k expodpredsedovi vlády a ministrovi financií Ivanovi Miklošovi, nazval všetky jeho tvrdenia hlúposťami. Trošku som z toho zdesený, ak on, ktorý sa vie občas pochváliť aj tým, že nemá ekonomické vzdelanie, takýmto spôsobom na základe akejsi vyššej kultúry v politike reaguje na človeka, ktorý je vnímaný v odbornej verejnosti ako jeden z najlepších odborníkov u nás.

  Chcel by som sa ešte spýtať pána kolegu, a to ma trošku zamrzelo, keď hovoril o tom, že toto, čo tu predvádzame, je ohrozovanie parlamentarizmu. To znamená, že keď máme iný názor a keď využijeme svoje demokratické právo, to nás chce takýmto spôsobom zastrašovať? Že my tu rozvraciame, nebodaj, parlamentný systém Slovenskej republiky? Dokonca povedal, že sa to dá nazvať až diskreditáciou parlamentu.

  Ja už neviem presne, koľkokrát ste vy, vážení kolegovia z koalície, v predchádzajúcich volebných obdobiach dávali návrh na odvolanie ministra, ale pokiaľ si spomínam, tak Ivan Mikloš bol odvolávaný tuším 7-krát a mal jeden oblek na toto odvolávanie a celý ho zodral za to obdobie, koľkokrát bol odvolávaný. Tak, prosím vás, neberte ani v náznakoch opozícii možnosť takýmto spôsobom vystupovať.

  No a k tomu bulváru, čo povedal pán kolega Číž. Ja sa priznám pokorne, že som bulvár začal čítať pravidelne až vtedy, keď som sa dozvedel od pána Fica, že sú to najdôveryhodnejšie noviny. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Faktické poznámky na vystúpenie pána podpredsedu Horta pani poslankyňa Vaľová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a pani poslankyňa Vaľová má slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja už na odporúčanie pána Freša používam internet a chcela by som povedať, že výrokom nebolo pani ministerky, že toľko chudobných ľudí žije v Petržalke, ale jednoducho by sa na tento výrok bolo potrebné opýtať prv pani Aleny Rochovej, výskumníčky z Queen Mary University of London v Bratislave, ktorá skúmala Petržalku a skúmala sídlisko v Katoviciach. A citujem: „Označenie niekoho za chudobného môže byť aj veľmi subjektívne. Aké kritériá ste použili? Porovnávali sme príjem s mediánom príjmu v bratislavskom regióne. Pod hranicou 60 % mediánu sa nám dostalo 15 % domácností a pod medián až 51 % domácností. Medián pritom presnejšie ako priemer ukazuje, ako sú príjmy v danej oblasti obyvateľov, a preto je tam nižší priemer, ako vernejšie zachytáva rozvrstvenie príjmov. Takže znamená, že na Petržalke chudoba je.“ Treba si pozrieť tento výskum a potom by som povedala, že jednak sa treba aj na túto univerzitu obrátiť, pretože potom takisto zavádza a dáva nepresné údaje. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Štefanec a pripraví sa pán poslanec Galbavý.

  Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka.

  Ctené dámy, vážení páni, milí hostia, chcem vám predostrieť svoje dôvody, pre ktoré považujem pani Vieru Tomanovú za osobu, ktorá nemá akékoľvek právo zastávať svoju súčasnú pozíciu a pre ktoré som podpísal návrh na jej vyslovenie nedôvery ako členke vlády Slovenskej republiky.

  Pani Tomanová počas doterajšieho výkonu funkcie ministerky permanentne dokazuje svoju neschopnosť. Dôvody na jej odvolanie sa dajú zhrnúť do nasledovných troch okruhov.

  Po prvé. Ohrozuje stav verejných financií, a tým okrem iného ohrozuje zavedenie eura na Slovensku.

  Po druhé. Zhoršuje podnikateľské prostredie, a tým následne zhoršuje podmienky pre zamestnanosť na Slovensku.

  Po tretie. Jej správanie na ministerskom poste je hlboko amorálne, asociálne a opakovane vytvára podozrenie na pestovanie klientelizmu a rodinkárstva.

  Dovolím si teraz rozobrať tieto dôvody. K prvému. Hrozba pre verejné financie. Myslenie pani Tomanovej a jej vzťah k verejným financiám charakterizuje výrok, ktorým zaujala z tohto miesta už 3. augusta minulého roku pri rozprave k programovému vyhláseniu vlády. Ten výrok už takmer zľudovel, lebo bol niekoľkokrát citovaný, napriek tomu dovoľte, aby som ho ešte raz citoval: „V každom prípade si môžeme dovoliť povedať, keby sme nezaviedli druhý pilier, demografická krivka nie je žiadnou hrozbou.“ Koniec citátu. Čísla o demografickom vývoji predlžovaním dĺžky života a následne rastu počtu ľudí v neproduktívnom veku v pomere ku produktívnym sú zrejmé a netreba ich opakovať. Je, samozrejme, v príkrom rozpore, že samotná vláda, súčasná vláda predkladala aj v tomto volebnom období do Národnej rady materiály, napríklad konvergenčný program, ktoré na tieto fakty upozorňujú.

  Nekoncepčné návrhy pani Tomanovej sú doslova nášľapnou mínou pre zavedenie eura na Slovensku. Podľa prvého variantu novely zákona, ktorý ministerka preferovala, hrozilo, že sa cez tzv. úplatkový paragraf dostane do ekonomiky takmer 16 miliárd korún výbermi z druhého piliera, čo by malo vplyv na infláciu až niekoľko desatinných miest. Toto by malo, samozrejme, negatívny vplyv na plnenie prísneho maastrichtského inflačného kritéria. Jej chaotické návrhy sú hrozbou pre verejné financie a čísla, ktoré uvádza v analýzach, sú nepresné v rozsahu niekoľko miliárd korún. Ohrozujú tak plnenie deficitu a čo je dosť podstatné, ohrozujú spomínané zavedenie eura.

  Možno bez nadsádzky povedať, že samotná pani Tomanová je hrozbou zavedenia eura na Slovensku. Návrhy, ktoré sama predložila v súvislosti so Sociálnou poisťovňou, nielenže prehlbujú jej deficit, ale navyše zvyšujú jej osobné právomoci na úkor iných inštitúcií. Jej permanentne obľúbené útoky proti sporiteľom v druhom pilieri a proti dôchodkovským správcovským spoločnostiam a jej návrhy na otvorenie druhého piliera sú priamou hrozbou pre súkromné úspory viac ako 1,5 milióna občanov. Títo práve prevzali zodpovednosť za svoju budúcnosť na seba.

  Pani Tomanová hovorí, že údajne demografická krivka nie je žiadnou hrozbou. Ja som presvedčený, že najväčšou hrozbou pre zodpovedných ľudí je spolu s predsedom Ficom práve ona sama. Návrhy pani Tomanovej sú jednoznačne útokmi proti ľuďom. Napríklad návrh pre vyhodenie matiek na materskej dovolenke z druhého piliera. Jej návrh na otvorenie druhého piliera robí totiž zo zodpovedných ľudí nesvojprávnych jedincov.

  Pani Tomanová, dovolím si pripomenúť, že do druhého piliera sa mohol každý prihlásiť dobrovoľne. Nerobte preto z nás sporiteľov hlupákov. Každý sa mohol slobodne rozhodnúť počas doby 1,5 roka.

  K druhému okruhu dôvodov, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie. Je charakteristické, že podnikateľské prostredie sa po nástupe súčasnej vlády zhoršilo. Exaktne to možno vidieť napríklad z indexu podnikateľského prostredia, ktorý napríklad práve minulý týždeň zverejnila Podnikateľská aliancia Slovenska, kde boli uvedené najčerstvejšie údaje za druhý štvrťrok tohto roku. Pripomínam, že tento index na Slovensku rástol od roku 2001 a po nástupe súčasnej vlády permanentne klesá, čo ukazuje zhoršenie podnikateľského prostredia. Klesol už 4-krát za sebou.

  Dovolím si citovať z najčerstvejšej správy Podnikateľskej aliancie Slovenska, teda tých ľudí, ktorí tvoria pracovné miesta. „V druhom štvrťroku 2007 zaznamenala najväčší pokles položka pracovnoprávna legislatíva s výrazným poklesom o 9,19 %. Tento pokles vyplýva z prijatia novely Zákonníka práce, ktorý sa dá vnímať ako nabúranie fungujúceho, pozitívne vnímaného stavu. Zdvojnásobenie nákladov na prepúšťanie, posilnenie pozícií odborárskych funkcionárov v podnikoch, ako aj obmedzenie možnosti zamestnávania na dobu určitú prinášajú podnikateľom zvyšovanie nákladov a vytvárajú prekážky pre ďalšie zamestnávanie.

  Závažným problémom je aj právna neistota zamestnávateľov, vyplývajúca z nejasnej formulácie závislej práce. Preto možno v nasledujúcom období očakávať pokles efektívnosti fungovania podnikov a menšie investície do tvorby nových pracovných miest.“ Toľko teda ľudia, ktorí tvoria pracovné miesta.

  Výsledok tohto indexu hovorí, že v nasledujúcom období sa bude tvoriť menej nových pracovných miest, a to je alarmujúce. Je to smutná správa pre všetkých tých, ktorí sa chcú zabezpečiť vlastnou prácou.

  Pani ministerka, dovoľte mi pripomenúť, že aj vy máte za úlohu byť aj ministerkou práce v tomto podľa mňa a o tom som hlboko presvedčený, zlyhávate na celej čiare. Za dôležitý fakt považujem skutočnosť, že zhoršenie podnikateľského prostredia sa týka najmä živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Tým sa neustále zvyšujú odvody bez akýchkoľvek zlepšení služieb zo strany štátu a napríklad toľko sľubovaný spoločný výber daní a odvodov sa odďaľuje do nedohľadna. Z malých živnostníkov a podnikateľov ste si urobili rukojemníkov, ktorí majú zaplatiť vaše rozhadzovanie. Dobre viete, že oni nemajú k dispozícii skupiny právnikov a daňových poradcov ako väčšie firmy, a tak im postupne nakladáte na ramená väčšie a väčšie bremená.

  Za závažný fakt pokladám aj absolútnu ignoráciu sociálneho dialógu. O tom sme už dnes viackrát hovorili. Prejavilo sa to napríklad pri takých dôležitých zákonoch, akými sú riadenie Sociálnej poisťovne, samotný zákon o tripartite, ktorý neprešiel vo výslednom znení dohodou sociálnych partnerov, či samotný Zákonník práce. Pri všetkých týchto zákonoch nebol dodržaný riadny postup a nebol dosiahnutý konsenzus sociálnych partnerov. Podotýkam, že je tu opäť príkry rozpor s minulou vládou, ktorá dohodu sociálnych partnerov ctila a vtedajšiu novelu Zákonníka práce predložila do Národnej rady so súhlasom sociálnych partnerov.

  Tu vidno pravú tvár vás a vašej socialistickej vlády, ktorá sociálny dialóg nedodržiava a je vám absolútne cudzí. Od pani Tomanovej sme svedkami nielen ignorácie a útokov na jej sociálnych partnerov, ale už sme si skoro aj zvykli na útoky na súkromné vlastníctvo, a to hlavne na súkromné úspory vyše 1,5 milióna ľudí, čo pokladám za veľmi, veľmi nebezpečné. Som totiž presvedčený, že pokiaľ si nebudeme ctiť súkromné vlastníctvo a spoločne ho chrániť, povedie to k morálnemu úpadku spoločnosti.

  Tu sme pri treťom okruhu dôvodov, a to sú dôvody morálne. Pozastavím sa len pri nasledovných zlyhaniach. Kauza Privilégium. Tento škandalózny prípad pridelenia dotácie organizácii, ktorá bola a stále je dlžníkom Sociálnej poisťovne, daňového úradu, úradu práce je do očí bijúci, najmä keď v organizácii nedávno pracovala samotná pani Tomanová.

  Nemenej pozoruhodná je aj skutočnosť, že proti Privilégiu bola v júni tohto roku zastavená exekúcia zo strany Sociálnej poisťovne. Pani Tomanová doteraz nevysvetlila, prečo privileguje privilegovaných a najmä Privilégium, namiesto toho svoju morálku v odpovediach veľmi nešikovne skrýva za výhovorky.

  Podobne amorálne sme pani Tomanovú spoznali už viackrát, napríklad vtedy, keď si svoje služobné auto nechala poslať na druhý koniec Európy pre udržanie si svojho štandardu. Týmto konaním nielenže spochybnila diplomatické služby Slovenskej republiky a okrem iného aj svojho kolegu vo vláde ministra zahraničných vecí, ktorý je za túto oblasť zodpovedný, ale urobila to ako doteraz jediná členka vlády Slovenskej republiky. A zrejme aj vlád európskych. Nuž, aj tak sa prejavuje údajné sociálne cítenie v podaní členov tejto vlády. Veď to daňoví poplatníci zaplatia.

  V pohľade na amorálnosť pani Tomanovej nemožno nespomenúť pozoruhodný klientelizmus v prípade vedenia Sociálnej poisťovne. Bolo zaujímavé dozvedieť sa, ako má pani ministerka, osobitne jej dcéra blízko ku pánovi generálnemu riaditeľovi a prečo sa snaží, aby o jeho odmenách, ktoré môžu dosiahnuť až milión korún, mohla rozhodovať sama, napríklad. Toto už zaváňa nevkusným rodinkárstvom.

  Pani Tomanová je zaujímavým príkladom pre ľudí, pretože svojím konaním nielenže zhoršuje obraz politika, ktorý by mal ísť v správaní príkladom, ale svojou amorálnosťou a asociálnosťou dáva veľmi negatívny príklad občanom, na ktorých morálku takto vplýva.

  Privilegovaná Viera Tomanova privileguje teraz svojich, najmä Privilégium. Jej konanie, ako som spomínal, predovšetkým ohrozuje verejné financie, zhoršuje podnikateľské prostredie a zhoršuje morálku ľudí. Jej kroky sú proti ľuďom, pretože hlavne zhoršujú možnosti ich zamestnania sa a ona samotná je veľkou hrozbou zavedenia eura na Slovensku.

  Na základe uvedeného som presvedčený, že pani Tomanová stratila akýkoľvek nárok na vykonávanie svojej súčasnej pozície.

  Pani ministerka, ešte stále máte možnosť ušetriť nás všetkých od trápneho kŕčovitého držania sa za každú cenu vo funkcii. Ešte stále máte šancu odstúpiť aj sama. K tomu vás z tohto miesta vyzývam.

  Postoje na vašu obhajobu sú totiž výsmechom slušným ľuďom a snažia sa obhájiť neobhájiteľné. Stávajú sa podobne ako v prípade ministra Jahnátka len smutnou vizitkou úpadku ľudí, ktorí vraj chceli konať nielen pri zlyhaniach, ale už len pri ich podozreniach.

  Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Štefanca pani poslankyňa Laššáková, pani poslankyňa Vaľová, pán poslanec Burian, pani poslankyňa Tkáčová, pán poslanec Goga. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a prvá faktická poznámka pani poslankyňa Laššáková. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, dovoľte mi, aby som sa pristavila, alebo chcem sa pristaviť k časti vášho vystúpenia, kde hovoríte o tom, že do druhého piliera sa mohli občania nahlásiť, a teda dobrovoľne vstúpiť. Nie je to celkom pravda. Pretože zákon ukladá povinnosť, povinnosť, musím povedať, vstúpiť do piliera všetkým tým, ktorí po prvýkrát vstupujú do práce, pričom Sociálna poisťovňa im je povinná poskytnúť informáciu a ponuku v tej DSS-ke, ktorá poskytuje najvýhodnejšie poistenie.

  Fakt je ten, že takýmito vyhláseniami rôznymi nie my, ale vy zneisťujete verejnosť a skutočne robíte z pripravovaného zákona o sociálnom poistení strašiaka. Ja si myslím a mrzí ma, pán poslanec, pretože som vás považovala za seriózneho odborníka, že ste sa znížili aj vo svojom vystúpení, aj teraz, že preberáte z bulváru rôzne klebety a tie sa snažíte prezentovať ako argumenty vyjadrujúce neschopnosť pani ministerky. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ďalšia faktická poznámka pani poslankyňa Vaľová.

 • Ja takisto by som chcela povedať, že výraz morálnosť a morálka pochádzajú z latinského slova móres, čo je možné pod číslom mos a znamená obyčaj a zvyk.

  Vážený pán poslanec, ak poslanci budú vstupovať do suterénu bulváru, nazvem to suterén bulváru, a budú vyťahovať takéto veci, ktoré uvádza bulvár, že pán Kaliňák má rakovinu, pani ministerka Tomanová alebo jej dcéra majú nejaký vzťahy, tak skutočne toto je amorálne. Ak toto chcete zavádzať, ak chcete zavádzať takéto obyčaje v parlamente, že skutočne z toho suterénu bulváru budete vyťahovať veci, o ktorých si myslíte, že sú pravdivé, a určite nie sú, tak ako bolo v prípade pána Kaliňáka, tak si myslím, že toto už skutočne nezaváňa po morálke a nikomu morálku nekážte.

 • Ďalšia faktická poznámka pán poslanec Burian.

 • Ďakujem. Vážený pán poslanec, myslím si, že najväčším morálnym zlyhaním, keď už teda nie výsmechom, aby som to zadefinoval, je práve to, že pred dvoma rokmi práve SDKÚ obhajovala pána exministra Kaníka za to, že sám ako predseda Správnej rady Sociálnej poisťovne si sám sebe odpúšťal dlhy vo výške smiešnych 6-tisíc korún, vo výške 30-tisíc korún, vo výške 250-tisíc korún. Ak je toto prejavom klientelizmu tu, čo ste spomínali nejaké autá, tak toto už je, myslím, že absolútne amorálne a treba sa zamyslieť aj nad tou objektivizáciou toho, čo obhajujete, čo je obhájiteľné a čo nie je obhájiteľné. Toto verejnosť vie. Bohužiaľ, si myslím, že niekedy sú trápne výjavy, ktoré si myslím, že nemajú s realitou nič spoločné.

  Dovoľte, ja som tiež bol prekvapený z toho vášho prejavu, lebo som si tiež myslel, že skôr budete argumentmi a nie nejakými správami, ktoré neriešia problém. Ďakujem.

 • Ďalšia faktická poznámka pani poslankyňa Tkáčová.

 • Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený kolega, myslím si, že ozaj si nemoralizoval, nikomu si tu nekázal o morálke, ale veľmi triezvo si zhodnotil, ako pani ministerka škodí slovenskej ekonomike. Ja by som ťa rada doplnila v časti, kde si hovoril o druhom pilieri.

  V skvelom tamdeme s premiérom Ficom pani ministerka od svojho nástupu sústavne znepokojuje a zneisťuje občanov, ktorí si v tomto druhom pilieri sporia.

  Najnovšie návrhy hovoria napríklad, že ženy na materskej a invalidní dôchodcovia si v tomto druhom pilieri nebudú môcť sporiť. Argumentom je, že verejné prostriedky nemožno dávať do súkromných rúk. Tak verejné prostriedky z rezervy pána premiéra môžu ísť na mercedes pre muzikantov. Verejné prostriedky môžu ísť na referenčné vozidlá niektorých ministrov, na ktorých sa rozvážajú ich rodinní príslušníci. Ale nemôžu ísť na osobné dôchodkové účty mamičiek na materskej alebo invalidných dôchodcov.

  Pán kolega, aj ty cítiš tú nespravodlivosť, však?

 • Posledná faktická poznámka pán poslanec Goga.

 • Ďakujem za slovo. Ja som započul jednu takú vetu, že pán kolega hovoril o tom, že pani ministerka ohrozuje prijatie eura. No, neviem, či má pani ministerka takú silu, aby ohrozila prijatie eura. Ak Slovensko euro prijme, tak to musí ministerstvo brať ako fakt a musia sa tomu, samozrejme, prispôsobiť. A pokiaľ viem, tak ministerstvo práce, sociálnych vecí aj v príprave návrhu rozpočtu na rok 2008 až 2010, v rámci ktorého uplatňovalo výdavky, ktoré súvisia s prípravou nových legislatívnych návrhov pri rešpektovaní podmienok, ktoré súvisia s prijatím eura. Ďakujem.

 • Ďakujem. Pán poslanec Štefanec, budete reagovať na faktické poznámky? Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ďakujem kolegom za reakcie.

  Začnem odspodu. Pán poslanec Goga. Áno, tento návrh bol vyčíslený, dovolím si zopakovať, na 16 miliárd korún. Vieme, že najťažšie splniteľné kritérium zo všetkých pre zavedenie eura je splnenie inflačného kritéria. Je evidentné, že keď do ekonomiky sa dostane 16 miliárd korún, tak to podporí infláciu. Samotní nezávislí analytici hovoria o podpore inflácie niekoľko desatinných percent.

  Ďalej pani poslankyňa Tkáčová. Ďakujem za podporu. V tomto prípade s vašou poznámkou absolútne súhlasím.

  Pán poslanec Burian. Myslím, že porovnanie s exministrom Kaníkom bolo pomerne nešťastné, lebo dovolím si pripomenúť, že pán minister odstúpil sám. Ja som vo svojom vystúpení práve vyzval pani ministerku na tento krok, ktorý má stále možnosť urobiť. Doteraz sme od nej nepočuli ani jeden argument na jej obhajobu a vo všetkých vystúpeniach koaličných poslancov zaznamenávame skôr len vyhýbavé odpovede, resp. snahu o odvedenie podstaty veci, ale nikto sa nevyjadruje k tomu, za čo ju my obviňujeme.

  Pani poslankyňa Vaľová. Nuž, narábal som s verejnými informáciami. Ja viem, že sú vám nepríjemné, ale ja som len použil to, čo bolo verejne známe a na základe toho som si dovolil vysloviť len svoj úsudok. Takisto namiesto vysvetlení stále z vašich úst zaznamenávame len nejaké pokusy o útoky z vašej strany.

  A naposledy pani poslankyňa Laššáková. Ten vstup bol dobrovoľný po dobu jeden a pol roka.

  Každý sa mohol rozhodnúť, tak skutočne nerobte z tých ľudí, ktorí tam vstúpili, nezodpovedných jedincov. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Galbavý a pripraví sa pán poslanec Jarjabek. Nech sa páči.

 • Vážená pani predsedajúca, pani ministerka, ctené poslankyne, ctení poslanci, dopredu sa ospravedlňujem, ak niečo poviem, čo tu už zaznelo. To vlastne neoslabuje závažnosť faktov ani pravdivosť informácií. Odrazil by som sa asi od dnešného úvodného vystúpenia pána podpredsedu vlády Čaploviča.

  Z úst pána podpredsedu vlády sme počuli plno slov o tom, aká je pani ministerka Tomanová dobrá odborníčka. Hovoril o nej všetko, čo urobila veľmi do detailov a čo ešte chce vykonať.

  Tu dovoľte, aby som sa pozastavil a napojil na vystúpenie pána poslanca Brocku v súvislosti s tým, že či ešte bude mať pani ministerka možnosť vykonávať to, čo vykonáva. Z dobre informovaného zdroja viem, že pani ministerka už dlho ministerkou nebude. Dokonca som sa stavil s koaličným politikom, keď nemám pravdu, prehrám basu šampanského, a dokonca poznám jednu exposlankyňu pani Zuzku Martinákovú, ktorá už dávno túžila po tejto ministerskej pozícii, a počul som, že čoskoro sa jej tento sen naplní. Ak sa mýlim, poprosím, aby ste ma ospravedlnili.

 • Dovoľte, aby som pokračoval. Okrem toho, že pán podpredseda vlády Čaplovič hovoril o tom, čo pani ministerka dobrého urobila a čo sa ešte chystá vykonať, vyhlásil o pani ministerke, že je čestná a poctivá žena so sociálnym cítením, ktorá by sa nikdy nedopustila klientelizmu a nikdy by vlastne nedovolila a nespreneverila by sa tomu, aby zvýhodnila jedných na úkor iných, možno tých, ktorí to potrebujú oveľa viac.

  Lenže aká je skutočnosť? Sú tieto slová v súlade s realitou? Sú tieto slová v súlade so skutočnosťou. Pani ministerka, odpovedzte nám vy sama. Znovu zopakujem, čo tu dnes už odznelo. Je vari čestné a poctivé prideliť dotáciu 1,5 milióna korún vášmu bývalému zamestnávateľovi? Spoločnosti, o ktorej všetci vedeli, že dlhuje 17 miliónov korún Sociálnej poisťovni. Taktiež súkromným podnikateľom. O tom všetkom písali médiá, tie zlé médiá, ktoré skresľujú a podávajú neobjektívne informácie, tie zlé médiá, ktoré dokonca spolupracujú s opozíciou. Vy ste nepočúvali presne tak, ako dnes podpredseda parlamentu nevidel a nepočul na balkóne baníkov dôchodcov.

  Lenže, pani ministerka, a váš pán ministerský predseda ste naďalej obhajovali, tvrdili, že je všetko v poriadku a že pani ministerka len pomohla neziskovej spoločnosti starať sa o bezvládnych a chorých občanov. Napríklad tým, že sa nakúpilo 44 polohovateľných lôžok. Pán premiér dokonca vyhlásil, že ak je to zločin, berie to jednoducho na seba. Že berie zodpovednosť za tento krok.

  Lenže pani ministerka, vy predsa dobre musíte vedieť, že Privilégium nebola žiadna charitatívna organizácia. Potvrdila to jej zakladateľka pani Mádlová, ktorá povedala, že robili pre bohatých ľudí. Chválila sa tým, že mali solventnú klientelu a pozrite sa, poberala peniaze, niekto jej v tom pomáhal aj z verejnej správy, čiže zo štátneho rozpočtu, poberala a prijala dotácie z rozpočtov mestských častí Bratislavy. Teda odčerpávala peniaze z verejnej správy, z peňazí, ktoré mali byť vynaložené, pani ministerka, na tých chudobných, ktorých vy tak rada spomínate. Tomu sa povie humanita? To je čestné a poctivé v čase, keď pani ministerka a celá vláda plače, že Sociálna poisťovňa je v miliardových stratách?

  Dokonca toto je hlavný dôvod, prečo útočíte na druhý pilier. Na peniaze 1,5 milióna sporiteľov, pretože Sociálna poisťovňa je v miliardových stratách a vy ich odmeňujete. Vy im dávate dotácie. Veď to je neuveriteľný paradox. Nehovoriac o tom, že Privilégium tieto polohovateľné postele, lôžka, vlastne ste ich odmenili a kúpili ste im výrobné prostriedky. Slúžia im na podnikanie, na poskytovanie služieb, čiže tým bohatým. Zdôrazňujem, pani ministerka, pri všetkej úcte k vám, nešlo o charitu, ale o biznis.

  Čiže zhrniem to. S dotáciou ste nepomohli chudobným, pomohli ste bohatým. A to nie je všetko. Voči Privilégiu, ako tu už pán kolega poslanec Štefanec spomínal, bolo exekučné konanie. Vy ste ho zastavili. Zastavila ho Sociálna poisťovňa pod kuratelou ministerstva práce a sociálnych vecí. No, už nebudem spomínať.

  Viacerí kolegovia hovorili, že ste urobili výnimku práve so spoločnosťou, ktorej čelní predstavitelia boli členmi sociálnej demokracie, SMER-u – sociálnej demokracie. Predsa nebudete od nich vymáhať 17 miliónov, ja na bráchu, brácha na mne. Ktorýkoľvek iný podnikateľ, keby dlhoval pár tisíc korún Sociálnej poisťovni, no, tak bude tak perzekvovaný po úradoch, bude mu hrozené sankciami a ja vám garantujem, že exekúcia bude jedného týždňa.

  Pani ministerka tiež tvrdila, že o financovaní v tejto spoločnosti nemala žiadne informácie. Pýtam sa preto. Prečo ste, pani ministerka, chodili obhajovať túto spoločnosť do mestských častí? Prečo ste hovorili o ich finančných záležitostiach pred bratislavskými poslancami, ktorí už vtedy neboli spokojní s fungovaním tejto spoločnosti, ktorá 40 % dotácií využívala na svoje odmeny, na administratívne náklady a tak ďalej? Vy tvrdíte, že ste boli manažérka, nemali ste žiadne informácie.

  Vážení kolegovia, kolegyne, pán ministerský predseda Fico sa postavil za svoju ministerku a naďalej za ňou stojí. Veľmi vehementne. Ako povedal, okolnosti pridelenia dotácií riadne preskúmal a zobral na seba zodpovednosť v plnom rozsahu. No, situácia sa trošku zmenila. Teraz chce ministerstvo práce peniaze naspäť. Neprekvapí ma preto, ak sa jedného krásneho rána na dvore Úradu vlády objaví tých 44 polohovateľných postelí. Treba len dúfať, že na nich nebudú bezvládni pacienti, ktorí teraz na nich ležia. Po tom, ako šéf Privilégia vyhlásil, že inak nemá z čoho peniaze ministerstvu vrátiť, sa toho naozaj treba obávať. Nechcem znevážiť túto diskusiu, ale to je fakt. Nie som to ja, ale ste vy, ktorí ste spôsobili tieto problémy.

  Hoci by sa mohlo zdať, že návrh na odvolanie pani ministerky Tomanovej je reakciou na jej postup v kauze Privilégium, nie je to celkom tak. Kauza Privilégium je len červavou čerešničkou na torte nekoncepčných, priam zmätočných krokov a rozhodnutí pani ministerky. Krokov, ktoré nikomu nepomáhajú a, naopak, vnášajú do spoločnosti nervozitu a nepokoj. A keď hovorím o nervozite a nepokoji, to sa týka doslova každého. Od zamestnávateľov až po zamestnancov, od mladých ľudí až po tých dôchodcov. Na nich všetkých dopadnú dôsledky neschopnosti pani ministerky ako Niagarský vodopád.

  Názornú ukážku tohto zmätku sme zažili nedávno pri novele Zákonníka práce. Pamätám sa na to veľmi dobre. Počas prípravy prešiel tento návrh metamorfózou, ktorej obdobu možno vídať len v prírode pri premene húsenice na motýľa. To sa týka ako postavenia odborov v podnikoch až po riešenie tzv. závislej práce, teda živnostníkov.

  Vo všetkých oblastiach sme boli svedkami obrusovania pôvodných radikálnych návrhov do relatívne, no, neškodnej podoby, s ktorou je pani ministerka práce a sociálnych vecí spokojná a dokonca tvrdí a tvári sa, že ministerstvo v ničom neustúpilo. Podľa nej je ten návrh Zákonníka práce rovnaký, ako vyšiel v bulvárnom denníku v tej istej podobe.

  Už o pár dní, vážené dámy a páni, začneme rokovať o návrhu novely zákona o sociálnom poistení a postup sa bude opakovať.

  Prvú etapu, teda predkladania radikálnych návrhov máme za sebou. Ba za sebou máme aj časť druhej etapy – vládne obrusovanie najväčších nehorázností. Nedá sa to inak nazvať ako nehoráznosť. Medzi tieto nehoráznosti zaraďujem napríklad návrh na absolútne zrušenie stropu pri stanovení vymeriavacieho základu v odvodoch bez toho, aby sa to odrazilo vo výške dôchodkov z prvého piliera. Sem zaraďujem aj návrh, aby si poistenci, ktorí sa rozhodnú vystúpiť z druhého piliera mohli vziať nasporené peniaze a jednoducho ich použiť podľa vlastného uváženia.

  Vážené dámy a páni, koaliční politici, nikto z nás tu neobhajuje dôchodcovské správcovské spoločnosti. My obhajujeme peniaze. Jeden aj pol milióna sporiteľov. Veď ako pani ministerka inak správne povedala, sú to ich peniaze. Pani ministerka to pochopila. Teda peniaze na ich účtoch. Treba len veriť, že to vysvetlila aj pánovi ministerskému predsedovi, ktorý s takou vehemenciou hovorí o týchto peniazoch ako o majetku dôchodcovských správcovských spoločností. Verím, pani ministerka, že urobíte aspoň jeden dobrý krok a presvedčíte ministerského predsedu, že to nie sú peniaze dôchodcovských správcovských spoločností, to sú peniaze na súkromných účtoch. Tak poprosím vás, aby ste nezavádzali a vedome nepodávali zlé informácie aj vašim voličom. Veľmi zlé, áno.

  Napriek tomu v zákone, tak ako sme ho dostali do rúk, iste aj vy, je dostatok bodov, ktoré podľa mňa plne oprávňujú k návrhu na odvolanie pani ministerky. Isteže je to zvláštne hovoriť, že ideme odvolať pani ministerku aj kvôli zákonom. Je to diskutabilné. Ale čo môže viac poškodiť tejto spoločnosti, ako je právna norma, právna norma, zlý zákon, podľa ktorej sa budú musieť správať všetky segmenty spoločenského zriadenia.

  Návrh zákona je dôkazom spôsobu, akým pani ministerka riadi rezort. Stručne by sa to dalo nazvať ako systém. Riešime problémy tu a teraz bez ohľadu na budúcnosť. To nie je len náš názor. Aj po zmenách, ktoré sa v ňom stali, na rokovaní vlády to vyjadril guvernér Národnej banky pán Šramko. Doslova povedal, že dôjde ku krátkodobému zlepšeniu hospodárenia v Sociálnej poisťovni, ale určite nie k dlhodobému. Ten pán guvernér je členom vlády. Pán guvernér centrálnej banky vie, čo asi hovorí. V dôsledku týchto návrhov sa totiž zvýšia nároky kladené na Sociálnu poisťovňu v budúcich rokoch. V čase, keď ich bude oveľa ťažšie zvládať. Cena za to, aj tak len krátkodobé zlepšenie hospodárenia Sociálnej poisťovne, bude veľmi vysoká.

  Vážené dámy a páni, ten návrh je totiž vo svojej podstate hlboko asociálny a poškodzuje viacero skupín obyvateľstva.

  K otázke súbehu predčasných dôchodkov a zárobkovej činnosti by sa dalo hovoriť dlho. Stačí len toto. Medzi predčasnými dôchodcami je značný počet tých, ktorí do dôchodku neodišli preto, lebo sa im nechce pracovať, ale preto, lebo prišli o prácu a pre iného zamestnávateľa neboli atraktívni, pretože majú krátko pred vekom riadneho odchodu na dôchodok.

  Veľmi často ide o ľudí, ktorí majú nízke dôchodky. Mali však šťastie. Našli si možnosť, ako zarobiť nejaké peniaze. Trebárs prácou na dohodu, prípadne prácou na polovičný úväzok. Často ide o práce, o ktoré nemajú mladí ľudia záujem, lebo plat nie je bohvieaký.

  Návrh pripraviť predčasných dôchodcov, pani ministerka, aj o takúto možnosť zvýšiť si životnú úroveň, zlepšiť si a zabezpečiť si dôstojný život. Nechce sa mi veriť, že toto týmto návrhom ste sledovali. A v tejto súvislosti zrejme preto, aby mal koho pán premiér tešiť mimoriadnou tisíckorunáčkou tesne pred Vianocami.

  Dokladom absolútnej asociálnosti návrhu je však ustanovenie, ktoré sa týka vyradenia tzv. poistencov štátu z druhého piliera. Teda prevažne matiek na materskej dovolenke. Isteže, môže sa to týkať aj mužov, ktorí sa rozhodnú opatrovať dieťa doma, rodičov s postihnutými deťmi, osôb ťažko postihnutých. Aké budú dôsledky tohto návrhu? Viete to niekto odhadnúť? Treba si zvážiť, že ženy u nás majú všeobecne nižšie príjmy ako muži. Dôvody sú známe. Ženy často pracujú v odboroch, ktoré majú nižšie príjmy, teda v školstve, v zdravotníctve, v textilnom priemysle.

  Druhým dôvodom je skutočnosť, že zamestnávatelia uprednostňujú pri zvyšovaní platov mužov. Jednoducho je to tak. Tým sú ženy potrestané prvý raz. Druhý trest im uvalí na hlavu návrh ministerky Tomanovej, na základe ktorého matky na materskej dovolenke budú dočasne preradené do prvého piliera dôchodkového systému. Pýtam sa, prečo ich týmto spôsobom chcete trestať? Nechcem sa tu dotýkať otázky ústavnosti takéhoto ustanovenia. Je však známy prepočet, podľa ktorého za každý mesiac, počas ktorého bude žena doma s deťmi, príde asi o tisíc korún v druhom pilieri. To znamená, že sa znížia jej prostriedky na nákup dôchodku z druhého piliera. To sú nespochybniteľné argumenty.

  Ministerstvo v pripomienkovom konaní odmietlo závažnú pripomienku k tomuto bodu, ktorú podalo niekoľko inštitúcií s tým, že citujem. „Dočasné vyňatie definovanej skupiny sporiteľov je v plnej miere zohľadnené v nárokoch vznikajúcich v prvom pilieri.“

  Vážené kolegyne, kolegovia, o pravdivosti tohto tvrdenia môžeme s úspechom pochybovať. Výška dôchodkov z prvého piliera je totiž limitovaná možnosťami. Možnosťami Sociálnej poisťovne, a teda jej príjmami. Prípadne možnosťami štátneho rozpočtu sanovať schodky Sociálnej poisťovne a z výhľadu, ktorý poskytuje demografický vývoj, vyplýva, že možnosti Sociálnej poisťovne platiť dôchodky z prvého piliera sa budú zhoršovať. Ostatne práve to bolo dôvodom prechodu k súčasnému platnému dôchodkovému systému. Nikde nie je povedané, že v čase, keď dnešné matky s malými deťmi pôjdu do dôchodku, bude hospodárstvo napredovať takým tempom ako teraz, a teda, že štátny rozpočet bude mať silu to utiahnuť.

  Vzhľadom na tieto skutočnosti možno predpokladať, že straty spôsobené núteným preradením len do prvého piliera sa postihnutým matkám nebudú kompenzovať v plnej výške. Povedané, dnešné matky budú mať nižší dôchodok, než by mali, keby ostali v druhom pilieri.

  Návrh na vyňatie osôb, ktoré sa starajú o malé deti, teda hlavne matky na materskej dovolenke, naozaj potvrdzuje, že pani ministerka Tomanová riadi rezort nekompetentne, nekoncepčne, bez akejkoľvek dlhodobej vízie.

  Tento návrh totiž môže ešte zhoršiť už aj tak nepriaznivý demografický vývoj. Ak sa teraz ozývajú obavy z vymierania slovenskej populácie, tak po prijatí tohto návrhu sa môžeme začať báť právom. Už dnes sa ženy rozhodujú, či budú mať druhé alebo tretie dieťa. A boja sa totiž, že tak ohrozia životnú úroveň svojej rodiny. Po schválení návrhov pani ministerky Tomanovej však budú ženy zvažovať, či budú mať druhé dieťa a ohrozia tak vlastnú existenciu na staré kolená.

  Pravda, je možné, že pani ministerka preferuje rodiny s jedným dieťaťom. O tom svedčí zvyšovanie prídavkov na prvé dieťa a akosi meškajúce rozhodnutie zvýšiť príspevky na ostatné deti, hoci aj o tých absurdných 10 korún.

  Našťastie, a za to vás musím pochváliť, pani ministerka, v návrhu neostali, neviem, či je to vaša zásluha, ale našťastie, v návrhu neostali ustanovenia, ktoré by ženy trestali do tretice tým, že by sa sprísnili podmienky poskytovania vdovských dôchodkov dokonca na toľko, že vdovy by mali nárok na vdovský dôchodok len v prípade, že už sú alebo samy dôchodkyňami, alebo ovdovejú dva alebo tri roky pred odchodom na dôchodok. Musím však povedať, že v súvislosti s týmto návrhom som pochopil, prečo pani ministerka zvyšuje a chce valorizovať pohrebné.

  Ustanovenia týkajúce sa matiek s deťmi, invalidmi a predčasnými dôchodcami kontrastujú s ustanoveniami, ktoré zhodou okolností taktiež vypadli z návrhu zákona. Ide o body, podľa ktorých by niektoré skupiny vôbec nemuseli platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Práve tie skupiny, ktoré zarábajú dobre. Podľa pani ministerky by teda bolo absolútne v poriadku, keby na jednej strane Sociálna poisťovňa získavala peniaze na úkor dôchodcov, zdravotne postihnutých rodičov s malými deťmi a tých, ktorí opatrujú zdravotne postihnutého, teda ľudí, ktorí už aj tak nemajú peňazí nazvyš. A na strane druhej by sa táto istá inštitúcia vzdala približne 600 miliónov korún ročne z odvodov dobre zarábajúcich. To všetko pod kuratelou pani ministerky, ktorá inak tak rada hovorí o solidarite.

  Fakt, že sa tieto dva návrhy vôbec zvažovali, len potvrdzuje, že ministerka Tomanová je naozaj nekompetentná. Zákon ako celok potom dokazuje, že všetky tie reči o sociálnej solidarite sú prázdnymi slovami, ktoré slúžia na zalepenie očí voličov.

  Vážené dámy a páni, na záver poviem už len jednu vetu. Odvolanie člena vlády je vážnou vecou. Ako taký by mal byť podopretý vážnymi argumentmi. V prípade ministra práce, sociálnych vecí a rodiny to platí dvojnásobne. Ide predsa o rezort, cez ktorý pretekajú ročne desiatky miliárd korún z daní a najrôznejších odvodov, ktoré platia občania. Tento rezort zároveň rozhoduje o veciach, ktoré sa týkajú každého občana. Doslova od narodenia až po smrť.

  Destabilizácia vedenia takéhoto rezortu je pritom mimoriadne nebezpečná. Napriek tomu som presvedčený, že v tomto prípade žiadne väčšie nebezpečenstvo nehrozí. Pôsobenie súčasnej pani ministerky pôsobí natoľko destabilizačne, že jej odvolaním sa už nič zhoršiť nemôže. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickými poznámkami pani poslankyňa Vaľová, pán poslanec Horváth, Burian, pán poslanec Frešo. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pani poslankyňa Vaľová.

 • Pán poslanec Galbavý, vy stále rozprávate, že my sme tí, ktorí sme spôsobili problémy pri udeľovaní dotácií. My nie sme tí. No, vy ste tí, ktorí ste tieto problémy spôsobili, pretože pani ministerka dodržiavala zákon a výnos, ktorý Iveta Radičová, bývalá exministerka dňa 14. decembra 2005 uviedla do života. Veď predsa pani ministerka nemôže prideľovať dotácie mimo výnosu alebo mimo zákona a píše sa v § 9: „Čestné vyhlásenie stačí o tom, že žiadateľ má usporiadané finančné prostriedky so štátnym rozpočtom.“

  Veď vy ste tí, ktorí ste tieto pravidlá nastavili, my sme vám dôverovali, že pracujete bezchybne, ako nás tu o tom presviedčate. Ako všetko vy dokážete tie zákony dať. No, my sme tomu dôverovali a zistili, že sme veľmi pochybili. Pretože práve na základe vašich výnosov vznikajú problémy.

  A takisto by som chcela ešte aj v jednej veci, pán Galbavý. Používanie služobných áut. No, škoda, že odišla pani exministerka Radičová. Chcela som sa jej spýtať, či ona nikdy nepoužila služobné auto, keď letela lietadlom. Ale dôjde aj k tomu, lebo tu nie je. Ja tvrdím, že použila a viackrát. Čiže meriate dvojitým metrom. To, čo bolo vo vašej vláde bežné, že ste podľa výnosu prideľovali dotácie, podľa ktorého sa riadime aj my zo 14. decembra 2005 podľa Ivety Radičovej, to, že ste takisto používali služobné autá. Toto je jedným z dôvodov na odvolanie našej ministerky? To, čo ste vy bežne praktikovali, to, čo bolo pre vás bežné, morálne a podľa zákona, to je dneska jeden z dôvodov na odvolanie pani ministerky? Ďakujem.

 • Pán poslanec Galbavý, dovoľte mi nadviazať na vaše vystúpenie. Po tých vašich žartíkoch úvodných a vtipkoch by som si dovolil teraz prejsť na takú vážnu tému. Voláte po kontinuite. To znamená, ak tu nie je kontinuita, tak treba odvolať pani ministerku. No, tak sa vráťme k obdobiu, od ktorého by ste radi odvíjali kontinuitu.

  Poďme napríklad k tomu obdobiu rokov 2005 – 2006, k tým známym obdobiam pyramídových hier, kedy bývalá poradkyňa pána Kaníka pani Radičová, potom ministerka pani Radičová viedla rezort. Skúste nám, prosím, objasniť ako člen klubu, v ktorom je členka aj pani Radičová, čo sa udialo s firmami Eurotrading Bratislava, Novatrading Košice, Vzdelávacia spoločnosť VS Levice, ktoré získali kontrakt na objem 106 miliónov pri vzdelávacích procesoch cez úrad práce. Skúste nám to objasniť. Ja viem, že tam prebieha trestné konanie, ale možno by ste pomohli, vážnym prístupom by ste možno pomohli objasniť to, aby sme vedeli, akú kontinuitu máte na mysli.

  Keď hovoríme o kontinuite a odvolávanie sa na obdobia, ktoré boli skvelé, skúste nám, prosím, povedať všetkým, skúste nám to, prosím, v tej reakcii povedať potom, ako to bolo s projektmi. S projektmi z rokov 2005, projektmi podpory vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych príspevkov? Ako to bolo v roku 2006 s výzvou na predkladanie projektov na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, čo sa týkalo podpory vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych príspevkov? Vtedy sa čerpalo v objeme miliarda celá dve. To znamená celkom slušný objem a bolo by dobre...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem, pán predseda. Moja otázka na rečníka je iba jedna. Prosím vás, pán poslanec Galbavý, myslíte si, že 17 noviel zákonov v priebehu dvoch rokov je prejav kompetentnosti ministra? V rozsahu celých zákonov, teda v rozsahu nie malom, ale obrovských rozsahov. Ak je toto kompetentnosť, tak ja nerozumiem, prečo ste obhajovali exministra Kaníka pri tom odvolávaní, ktoré bolo v roku 2005. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som nadviazal na predrečníka v tej časti, kde hovorí, že pán guvernér Národnej banky Slovenska vie, čo hovorí. Ja si tiež myslím, že pán guvernér Národnej banky Slovenska vie, čo hovorí, keď hovorí o tom, že z krátkodobého hľadiska by návrhy pani ministerky riešili sčasti deficit Sociálnej poisťovne, ale z dlhodobého sú hrozbou. Hovorí to isté, čo väčšina ekonómov na Slovensku, a to je to, že priebežný pilier je strategická ekonomická hrozba a sporenie na dôchodok je jej riešením.

  To hovorí väčšina ekonómov okrem snáď tých, ktorí učili boľševickú politickú ekonómiu. To bola taká náuka, ktorá hovorila v čase, keď už komunizmus bol úplne v krachu o tom, že jedného dňa porazí zlý kapitalizmus. Všetci vieme, ako to dopadlo. Komunizmus skrachoval na celej čiare na celom svete a myslím si, že dať si radiť od ekonómov, ktorí vtedy vedecky dokazovali, že aj tak vyhrá, keď už bolo úplne všetko v krachu, nie je to najmúdrejšie. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Galbavý, nech sa páči, reakcia.

 • Áno. Veľmi ťažko sa mi reaguje. Chcem zdôrazniť opätovne a upozorniť ctených kolegov z koalície, že dnes tu rokujeme o odvolávaní pani ministerky Tomanovej. Ja som sa snažil v mojom vystúpení vystúpiť korektne a podať vám fakty, pravdivé informácie, ktoré sú potvrdené aj štátnymi inštitúciami, ktoré sú potvrdené Sociálnou poisťovňou a vy ste sa znovu zvrhli a vraciate sa naspäť v duchu najlepšia obrana je útok.

  Ja neviem, vy ste tu spomínali kolegyňu pani poslankyňu Radičovú, čo bolo za jej ministrovania. Bolo to dostatočne vysvetlené. Je nekorektné a zavádzate, to sú nepravdivé informácie.

  Povedzte mi, pani kolegyňa, a pani ministerka vie, má tam niekoľko hláv zarámovaných na ministerstve, či počnúc pani ministerkou Keltošovou až do jej existencie, či naozaj sa stal prípad, že prideľovanie dotácií je na stole generálneho prokurátora. Taký prípad si ja nepamätám. Vy dnes hovoríte a vôbec neuvádzate fakty, vraciate sa do minulosti. To je nekorektné a snažíte sa odpútavať pozornosť. Stále robíte politiku založenú na nenávisti. Mám taký dojem, že vaše každodenné správanie sa s pribúdajúcimi preferenciami svedčí o tom, že váš pohľad na realitu, váš pohľad na transparentnosť, klientelizmus je celkom iný, ako bol pred voľbami. Veď ste hovorili, vy ste chceli byť iní. Vy ste hovorili o slušnosti. Dnes sa vyhovárate, že pani ministerka robila to, čo tam nebolo napísané. Pani ministerka dala peniaze Sociálnej poisťovni, odmenila Sociálnu poisťovňu, ktorá je v krachu. A vy dnes hovoríte, že veď to tam nebolo napísané, je to v poriadku. Je to smiešne. Keď chcete takto argumentovať pred vašimi voličmi...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem pekne. Ako ďalší v rozprave je prihlásený pán poslanec Jarjabek. O slovo požiadal pán predseda vlády Robert Fico.

 • Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, v procese útokov a škandalizovania ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré začali ihneď po tom, ako ministerka po prvýkrát predstavila základné myšlienky návrhu novelizácie zákona č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení, sa objavili veľmi vážne skutočnosti a udalosti, na ktoré vláda Slovenskej republiky musí reagovať.

  Dovoľte mi preto, aby som práve dnes, keď sa prerokováva návrh na vyslovenie nedôvery ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny, aby som o týchto niektorých skutočnostiach informoval a súčasne vám aj poskytol základnú správu o uznesení, ktoré dnes na osobitnom zasadnutí schválila vláda Slovenskej republiky.

  Toto uznesenie, áno, týka sa to odvolávania ministerky práce, rodiny a sociálnych vecí. Toto uznesenie sa nazýva Uznesenie vlády Slovenskej republiky k stanovisku vlády Slovenskej republiky k podozreniam z neetických a nezákonných praktík niektorých printových a elektronických médií a je veľmi jasne naviazané na ekonomické finančné skupiny a vlastníkov spoločností, ktoré dnes kontrolujú dôchodkové správcovské spoločnosti.

  V tomto uznesení vláda schvaľuje toto stanovisko. O tomto stanovisku vás budem informovať.

  Po b odporúča generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky, aby prešetril incidenty z 21. augusta 2007 a 29. augusta 2007, hrubo zasahujúce do domovej slobody ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a žiada Tlačovú radu Slovenskej republiky ako nezávislý orgán dohliadajúci na dodržiavanie etických zásad novinárskej práce v periodikách vydávaných na Slovensku a Radu pre vysielanie a retransmisiu ako nezávislý orgán dbajúci o uchovanie plurality v oblasti vysielania, aby zaujali stanovisko k podnetom upozorňujúcim na podozrenia z hrubého porušovania etických zásad novinárskej práce v prípadoch poskytovania neoprávnených peňažných a nepeňažných výhod novinárom súkromnými obchodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblastiach spadajúcich práve do pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a k prípadom novinárskych praktík zasahujúcich do domovej slobody ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Dovoľte mi veľmi krátke stanovisko k tomuto uzneseniu.

  Vláda Slovenskej republiky s veľkým znepokojením sleduje, že v období prípravy návrhu novelizácie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa objavujú podozrenia z hrubého porušovania zásad novinárskej etiky. Ide predovšetkým o prípady poskytovania neoprávnených peňažných a nepeňažných výhod novinárom súkromnými obchodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblastiach spadajúcich práve pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Vláda Slovenskej republiky nechápe, prečo ani jeden z nezávislých kontrolných orgánov printových a elektronických médií, Tlačová rada Slovenskej republiky a Rada pre vysielanie a retransmisiu nereagoval na potvrdené údaje o prinajmenšom jednom prípade neoprávneného peňažného plnenia v prospech 18 novinárov, ktorí v prvej polovici roku 2007 na pozvanie súkromnej obchodnej spoločnosti pôsobiacej v druhom dôchodkovom kapitalizačnom pilieri absolvovali bezplatný výlet do rakúskych Álp spojený s ubytovaním, lyžovaním a stravovaním a krátkym školením o výhodách súkromného kapitalizačného piliera.

  Vláda Slovenskej republiky považuje rovnako za nepochopiteľné, prečo uvedené orgány, prinajmenšom Tlačová rada Slovenskej republiky nekoná, ak priamo médiá informujú a zverejňujú podnety o neetických praktikách, do ktorých sú zapojení niektorí ekonomickí novinári.

  Citujem týždenník Žurnál z 28. augusta 2007: „K nie celkom čistej spolupráci s firmami či TA agentúrami sa priznali viacerí, ale len pod podmienkou anonymity. Ponúkali to za mesačný paušál okolo 20-tisíc korún, hovorí jeden ekonomický novinár. Stačilo sa podpísať pod dodané komentáre či články. Boli dosť odborné, takže človek ešte k tomu vyzeral aj celkom fundovane. Opísal praktiky jednej poisťovne pôsobiacej na Slovensku ekonomický novinár.“

  Vláda Slovenskej republiky rovnako odporúča generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky, aby prešetril vážne incidenty do domovej slobody ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Viery Tomanovej, ku ktorým došlo 21. a 29. augusta 2007 vo večerných, resp. nočných hodinách.

  V uvedené dni neznámy fotograf neoprávnene vstúpil na ohradený pozemok ministerky Tomanovej, pričom prinajmenšom 21. augusta 2007 došlo aj k podaniu omamných prostriedkov strážnemu psovi. Pri opakovanom incidente..., je to veľmi smiešne, páni, áno, veľmi smiešne.

 • Reakcie z pléna.

 • Pri opakovanom incidente 29. augusta 2007 ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky okamžite informovala políciu.

  Vláda Slovenskej republiky dôrazne odmieta aj praktiky médií smerujúce k škandalizovaniu rodinných príslušníkov ministerky Viery Tomanovej, ktorí nie sú nijakým spôsobom zapojení do práce príslušného rezortu a nevykonávajú žiadnu verejnú funkciu a neporušujú žiadne právne predpisy.

  Vážené dámy a páni, vláda Slovenskej republiky od svojho vymenovania 4. júla 2006 nepodnikla žiadne kroky ani administratívne, ani legislatívne, ktoré by smerovali proti médiám. Rešpektuje úlohu médií v demokratickej spoločnosti, ale nebude rešpektovať podozrenia z prepojenia médií na súkromné obchodné spoločnosti presadzujúce si svoje úzke podnikateľské záujmy v oblastiach pod pôsobnosťou rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rovnako nebude rešpektovať metódy práce médií zjavne podporujúcich uvedené súkromné záujmy, pokiaľ budú hrubým spôsobom prekračovať všetky existujúce zásady novinárskej etiky. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne, pán predseda vlády. S faktickými poznámkami na vaše vystúpenie pán poslanec Dzurinda, Kužma, Lipšic, Paška. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Nech sa páči, pán poslanec Dzurinda.

 • Dámy a páni, bol to priehľadný pokus odviesť pozornosť od škandálov pani ministerky Tomanovej, od ohrozenia dôchodkov a celkovej dôchodkovej reformy, ako aj od vlastných škandalóznych výrokov predsedu vlády na túto a iné témy.

  Pán premiér, odporúčam doplniť uznesenie vlády, ktoré ste prijali dnes ešte o ďalšiu časť. Zaveďte rovno cenzúru a zaveďte ju ešte v širšom priestore, ako je Slovenská republika. Ja som si v minulých dňoch všimol, že za prvý rok súčasnej vlády poklesol obraz Slovenska alebo pomer pozitívnych článkov o Slovensku k negatívnym poklesol z pomeru 6:1 na 2:1 a čo sa týka vlády Slovenskej republiky, tak za posledný rok predchádzajúcej vlády tento pomer bol vyrovnaný 1:1. Za prvý rok súčasnej vlády tento pomer poklesol k pomeru 1:11 v negatívnom slova zmysle. Tak dramaticky v zahraničnej tlači sa zle píše o Slovensku a o súčasnej slovenskej vláde.

  Takže, keď budete zavádzať cenzúru, tak vám odporúčam, aby ste ju rozšírili podľa možnosti čo najviac aj do zahraničia, najlepšie minimálne v rozsahu Európskej únie.

  A trošku vážnejšie, pán predseda vlády. Nezaujíma nás vaše paranoidné videnie mediálneho sveta. Zaujíma nás, prečo ste šírili poplašné správy, prečo ste strašili ľudí, ktorí si poctivo šetria na svoje dôchodky, alebo nás zaujíma, či ste takéto škandalózne výroky hovorili vyslovene z neznalosti. Toto nás zaujíma a o tomto je schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Nie o odpútavaní pozornosti tam, kde by ste si to želali.

 • Ďakujem, pán predseda. Máme tu slovenský Watergate. Pán predseda vlády sa dostal k osobným údajom niektorých ľudí, ktoré boli získané pravdepodobne nelegálnym spôsobom. Ak niekto očakával, že odstúpi, tak sa veľmi mýli. Lebo očakávať niečo od človeka, ktorý bol odchovaný komunistickou stranou, že zareaguje ako človek, ktorý bol odchovaný dlhoročnými demokratickými tradíciami ako americký prezident (reakcie z pléna), to sa asi dá ťažko očakávať. Miesto toho zaútočil na novinárov. Ale to je ten obrovský rozdiel, keď novinári niečo zistili v Spojených štátoch, tak americký prezident odstúpil. Keď niečo zistia u nás, začneme sa im vyhrážať. Ale to isté robili aj komunisti po roku 1968 v čase normalizácie.

  Prosím vás, nevracajte tam krajinu, nevyhrážajte sa médiám, nevyhrážajte sa ľuďom, nevyhrážajte sa pokutami poslancom a novinárom. Nedostávajte nás do roku 1970. Pekne vás o to prosím.

 • Pán premiér, chápem vaše útoky na médiá, pretože vaším cieľom je, aby v očiach voličov tí, ktorí vás kritizujú, boli znevážení a novinári rovnako ako politici nemajú medzi občanmi veľmi dobrú reputáciu, takže zamedziť kritike útokom na jej nositeľov je asi riešenie, ktoré vám odporučili vaši mediálni poradcovia.

  Samozrejme, že novinári sú rôzni. Dobrí aj zlí a útočia na všetky vlády. Na ministerstvo spravodlivosti najviac útočil denník Pravda v čase, keď za ním stál pán Široký, v čase, keď ministerstvo spravodlivosti zakročilo proti konkurznej mafii. Novinári, ktorí tam vtedy pracovali, pracujú dnes pre vašu vládu. Ale nikdy, nikdy sme nenavrhovali žiadne postihy voči novinárom, žiadne tvrdé slová. Odporúčanie vlády pre generálneho prokurátora, aby začal stíhať novinárov?

  Pán predseda vlády, ja som šokovaný tým, že ako právnik a predseda vlády takýto návrh vláda schválila. Za takýto návrh by sa nemuselo hanbiť ani komunistické Bielorusko. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím, že všetkým poslancom v tejto snemovni záleží na tom, aby vzťahy medzi novinármi a politikmi boli korektné a vyvážené a aby mali novinári dostatok priestoru na to, aby získavali informácie a na druhej strane sa očakáva od týchto novinárov, aby korektne a pravdivo informovali.

  Ak má vláda informácie o tom, že niektorí novinári nemajú svedomie a za peniaze slúžia určitým záujmovým skupinám, tak malo byť záujmom všetkých poslancov, nielen koaličných, ale aj opozičných, aby sa takéto maniere v spoločnosti neopakovali.

 • Preto som presvedčený, že ak sa preukáže to, čo pán predseda vlády povedal, tak si myslím, že aj opoziční poslanci podporia takú iniciatívu, ktorá bude smerovať k tomu, aby sme pomery v novinárskej obci na Slovensku lepšie usporiadali.

 • Pán predseda vlády, budete reagovať? Nech sa páči.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím o pokoj v rokovacej sále.

  Nech sa páči reakcia, pán premiér.

 • Ďakujem pekne. Dovoľte mi iba dve poznámky, o čom je táto schôdza. Táto schôdza je predovšetkým o tom, vážení páni z opozície, že ste odovzdali pod kontrolu súkromných dôchodkových správcovských spoločností, ktoré ste vybrali vy, miliardy, ktoré idú na dôchodky, že ste spôsobili Sociálnej poisťovni deficit 26,6 miliardy, ktorý teraz musíme na úkor iných oblastí sociálneho života riešiť a robíme to a ešte bude aj euro. Toto vám najviac na tom všetkom vadí, že robíme aj sociálny štát, aj prísnu finančnú disciplínu. O tomto je naša zodpovedná politika.

  A pokiaľ ide o druhú poznámku, že zahraničné médiá majú taký pohľad alebo onaký pohľad. Nuž, pán Dzurinda, nehnevajte sa, ale ja nebudem nikdy robiť politiku kvôli tomu, aby ma hladkali po hlave vo Washingtone alebo v Bruseli. Takúto politiku nikdy robiť nebudem.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. O vystúpenie požiadal minister kultúry Marek Maďarič. Nech sa páči. Pán minister požiadal o vystúpenie.

  Pán minister, máte slovo. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, ráno tu odznelo pomerne chabé zdôvodnenie návrhu na odvolanie pani ministerky. Počuli sme obvyklú zmes opozičných výhrad, ktoré, prirodzene, patria k politickému súboju a vychádzajú z odlišného ideového a programového názoru. Je smiešne, ak je iný politický názor základom návrhu na odvolanie ministerky.

  S iným názorom ste, vážená opozícia, súťažili vo voľbách. Tak sa konečne zmierte s ich výsledkom.

 • Túto argumentáciu ste doplnili ešte demagogickými výmyslami. Napríklad, že ministerka Tomanová ohrozuje prijatie eura. Dovolím si vám pripomenúť, že katastrofické veštby o slovenskej ekonomike ste mali aj pred rokom a výsledok tohto veštenia tiež poznáme.

 • Návrh na odvolanie ste ale zdôvodnili vyslovenými drzosťami typu, že ministerka ignoruje sociálnych partnerov. To odznelo z úst predstaviteľa SDKÚ, strany, ktorej minister Kaník nieže ignoroval sociálnych partnerov, ale zrušil tripartitu.

  Počuli sme aj stanovisko vlády, ktoré niektorí poslanci z SDKÚ si nedokázali ani slušne vypočuť, ale sa smiali. Stanovisko, ktoré bolo vecné, faktické, ktoré vyvrátilo tú demagógiu, ktorou sa pokúšate ministerku odvolať a ktoré vypočítalo aj množstvo prospešných vecí, ktoré pani ministerka počas svojho pôsobenia vykonala.

  Ale chcem upriamiť pozornosť aj na ďalší rozmer odvolávania pani ministerky. Je ním mediálna štvanica na ministerku a jej dcéru, ktorej spôsoby prekročili hranice slušnosti a toho, aby sa to dalo mlčky obísť. Týždne, možno už aj mesiace médiá vytrvalo a všemožným spôsobom atakujú ministerku Tomanovú. Škála týchto útokov je rôznorodá. Od takých, ktoré sú úplne normálne a akceptovateľné cez tie, z ktorých razí zaujatosť a snaha dehonestovať až po úplne bezohľadné, ktorých cieľom je ponížiť, raniť a ublížiť človeku. Taká je dnes situácia s médiami a v médiách.

  Na jednej strane nahrádzajú opozíciu, čo nie je bohvieakou vizitkou pre opozíciu, alebo ju doslova burcujú, aby niečo konala. A na druhej strane sa neštítia používať zákerné prostriedky, akými sú útoky na dieťa politika alebo porušovanie domovej slobody, vnikanie do súkromných priestorov aj s použitím doslova kriminálnych prostriedkov, ako je zneškodnenie psa.

  Vážená opozícia, dnes vám vyhovuje, že novinári prenasledujú dcéru ministerky a že preliezajú cez plot do jej príbytku. No uvedomte si, že je to vážny precedens.

  Kladiem si otázku, kam sa posunie latka našej benevolencie. Na jednej strane sa médiá a syndikát novinárov dožadujú ochrany novinárov až v zmysle ochrany verejných činiteľov. Na druhej strane sa neštítia zverejniť o politikovi lživú informáciu o tom, že má smrteľnú chorobu a smejú sa nám do očí, pretože túto informáciu dajú na titulku s otáznikom. Takže sú právne nepostihnuteľní. Aké rafinované a aké neľudské.

  Vláda si ctí právo na slobodu prejavu a bude si ju ctiť a bude ju ochraňovať aj v návrhu nového tlačového zákona.

 • Ruch v sále.

 • No nebudeme mlčať, keď sa tu deje dennodenne mediálne šikanovanie, ktorého podhubím môže byť aj podplácanie novinárov, resp. kupovanie si článkov. Aj my máme slobodu prejavu a slobodu povedať to, čo si o médiách myslíme.

 • Ak tu teda dnes obhajujeme pani ministerku, nebojujeme len s opozíciou, ale aj s médiami, ktoré si dali záležať na tom, aby ministerku Tomanovú vykreslili v tých najhorších farbách. Je to falošný obraz. A ak by verejnosť bola oboznámená vecne so stanoviskom vlády, v ktorom sa uvádza rad pozitívnych krokov a rozhodnutí, ktoré pani ministerka urobila, verejnosť by pochopila, že neútočíte na Tomanovú, ale obraňujete tú politiku, ktorou ste zabezpečili astronomické platy pánov z DSS a tú politiku, ktorá dnes napríklad umožňuje súkromným zdravotným spoločnostiam kupovať drahú mediálnu protivládnu inzerciu a takto sa kruh uzavrel. Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami pán poslanec Lipšic, Gabániová, Slafkovský, Štefanec, Frešo, Mikloš, Vaľová, Sabolová. Poprosím technikov, aby mi ukázali ešte list faktických poznámok. Mušková, ďalej Janiš, ešte pán poslanec Dzurinda, ukážte, prosím vás, techniku, poprosím, pán poslanec Dzurinda a ako posledný pán poslanec Jarjabek. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Pán poslanec Lipšic, nech sa páči.

 • Ďakujem. Poprosím dve minúty, mne nejde stlačiť faktická, len procedurálny. Neviem prečo? Či je niečo pokazené? Takže by som vás poprosil, pán predseda, keby som dostal čas dve minúty. Je zrejme nejaká technická chyba.

 • Dve minúty, poprosím, technika pre pána poslanca Lipšica. V poriadku. Jasné. Poprosím dve minúty.

 • Pán predseda, ja by som reagoval na pána ministra. Ja som tiež sem-tam smutný z toho, čo robí bulvár, a to všetci asi kultúrni ľudia sú. Tam problém nie je. Problém je, že vy ste prekročili určitú hranicu napríklad v tom, že jeden z vašich rezortov bulváru podsúva informácie. Konkrétne ministerstvo spravodlivosti. Bulváru podsúva informácie klamlivé, nepravdivé, akože z anonymného zdroja.

  Pán minister, čo sa divíte, že bulvár je neférový, keď vaše ministerstvo, ministerstvo tejto vlády s bulvárom priamo spolupracuje. Podsúva mu informácie. Vy sa divíte? Čo to je za etiku, za charakter?

  A druhá poznámka. Pán minister, vy ste zodpovedný trošku aj za verejnoprávne inštitúcie, a teda Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Keď hovoríte o morálke ľudí – dal som aj interpeláciu – ktorí spôsobili problém v Slovenskom rozhlase s vymáhaním koncesionárskych poplatkov voči desiatkam tisícom občanov, vy ste odmenili, vy osobne. Bývalý šéf rozhlasu je šéf tlačovej agentúry. Jeho námestníčka je vaša sekčná šéfka. Právnici, ktorí to vymáhajú, dostávajú kšefty od vášho ministerstva. Tí istí právnici.

  Pán minister, ja sa divím, že po tom, čo sa udialo vo vašom rezorte v súvislosti so Slovenským rozhlasom a ľuďmi zaangažovanými do vydierania našich občanov, vy máte guráž sem prísť a hovoriť o morálke médií. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem. Vážení páni z opozície. Ten, kto ohrozuje prijatie eura, ste vy. My vás nepodceňujeme, my vieme veľmi dobre, že nebude pre vás pohodlné, aby bolo euro v našej republike, kým sa nepodarí uzavrieť mandátnu zmluvu medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom. Dovtedy budete zdržiavať, kým toto nebude.

  Ďalšia vec. Má vám to zabezpečiť možno práve pani Katarína Maternová, a tu by som sa obrátila na médiá, prečo na mieste výkonnej riaditeľky generálneho riaditeľstva Európskej únie pre regionálnu politiku nie je osoba, ktorá vyhrala konkurz, ale táto pani, teraz už pani, ktorá pravdepodobne zmenila priezvisko, ktorá je naviazaná na vás a má vám pravdepodobne pomôcť a možno nás bude masírovať práve do tej mandátnej zmluvy. Zamyslite sa, páni v médiách, čomu treba venovať pozornosť!

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať na pána ministra Maďariča v tom zmysle, že on hovoril, že lož nemá čo robiť v tejto sále, nemá čo robiť medzi novinármi, medzi verejnosťou. Ale on sám tu zaklamal, keď povedal, že pán minister Kaník zrušil tripartitu. On tripartitu nezrušil. Bol len zmenený zákon (reakcie z pléna a potlesk), ktorý niesol absolútne črty starého komunistického povinného zúčastňovania sa na vyjednávaní. Dnes je to zmenené na dobrovoľnú účasť a funguje to, pokiaľ účastníci sa dokážu vedieť počúvať. Tak vás žiadam, aby ste neobviňovali ľudí z toho, čo neurobili, ale hovorte pravdu. Pretože polopravda je niekedy oveľa horšia ako lož.

 • Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Štefanec.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán minister kultúry, váš príspevok svedčí o tom, že sa zrejme neviete vyrovnať s vaším komplexom z médií, lebo to bola hlavná téma vášho príspevku. Ja vás uisťujem, keď vy hovoríte o tom, žeby sme sa mali s niečím zmieriť, že rozhodne sa nezmierime s vaším klamstvom, demagógiou a s vašimi permanentnými útokmi na súkromné vlastníctvo, predovšetkým na úspory viac ako 1,5 milióna občanov.

  Aj vo svojom príspevku ste hovorili, že údajne návrh na odvolanie pani ministerky bol chabý. Nuž, keby ste počúvali celý deň tie argumenty, bolo ich tu neúrekom. A viackrát tu bolo opakované napríklad aj to, čo sa udialo okolo tripartity. Opäť ste použili nesprávne tvrdenie, že minulá vláda tripartitu zrušila.

  Pán minister, nie je to pravda. Najlepším dôkazom je štatút súčasnej tripartity, ktorú ste premenovali na Hospodársku a sociálnu radu Slovenskej republiky a tento štatút je takmer doslovne prepísaný zo štatútu tripartity, ktorá fungovala za vlády minulej. Ten rozdiel je v tom, že práve vaša vláda tripartitu nedodržuje, o čom svedčí napríklad to, že také dôležité zákony, ako Zákonník práce, riadenie Sociálnej poisťovne alebo samotný zákon o tripartite neprešiel dohodou sociálnych partnerov. Viackrát sme tu o tom dnes v tejto snemovni hovorili. Takéto základné veci neprešli dohodou sociálnych partnerov, čo je jasným dôkazom, že vy ignorujete sociálny dialóg, ktorý za minulej vlády fungoval. Ďakujem.

 • Ďakujem, pán poslanec. Teraz má slovo pán poslanec Frešo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No na to, čo som počul od pána predrečníka, pána ministra kultúry musím zareagovať, že ja chápem, chápem tú stratégiu koalície, že svoju ministerku, ktorá sa topí naozaj v nechutných škandáloch, prídeme zachrániť tým, že z týchto škandálov obviníme médiá. Chápem to, je to také priehľadné, možno to bude fungovať, možno sa vám to zdá, že má to nádej na úspech.

  Ale ja by som sa chcel dostať aj k otázke médií ako takých v demokracii. A médiá a sloboda médií je nevyhnutný predpoklad pre demokraciu. A to, čo ste predviedli, pán minister, bol útok na médiá. Vy ste obvinili médiá z toho, že organizujú nejakú štvavú kampaň. Niekto viac, niekto menej. Ja to beriem ako útok na médiá, na slobodu médií a beriem to ako útok na podstatu demokracie, kde sloboda slova má svoje miesto. To znamená, že obávam sa ďalších krokov, aké vláda navrhne a so svojou koaličnou väčšinou si presadí.

  K tomu samotnému meritu, kde ste hovorili o tom, čo sa udialo na dvore pani ministerky. No, ja neviem ako poslanec, čo sa udialo na dvore pani ministerky, ani v akej kondícii sa nachádza jej pes. Ale od toho, samozrejme, máme orgány, ktoré takéto prípady môžu riešiť. Ale taký ten môj pocit mi hovorí, že je vrcholne trápne, keď sa nejakým psom na dvore zapodieva vláda. Ďakujem pekne.

 • Teraz má slovo pán poslanec Mikloš.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vy sa snažíte vystupovať veľmi pokojne, veľmi kultivovane a zároveň ste povedali vo svojom vystúpení, že opozícia mala tú drzosť, opakujem drzosť hovoriť o tom, že ministerka ignoruje tripartitu a sociálnych partnerov.

  Tak, pán minister, ja považujem za drzosť, ak si vy dovolíte hodnotiť akékoľvek vystúpenie poslancov takýmto spôsobom. Pretože nie my sa zodpovedáme vám, ale vy sa zodpovedáte tejto snemovni.

 • To po prvé.

  Z hľadiska vecného myslím, že pán poslanec Štefanec jasne poukázal na to, v čom na faktoch a argumentoch, ako ministerka ignoruje sociálny dialóg. Prvýkrát v histórii Slovenskej republiky bol predložený Zákonník práce bez dohody sociálnych partnerov. Dokonca zákon o tripartite bol predložený do Národnej rady bez dohody sociálnych partnerov a zákon o kolektívnom vyjednávaní, tam bola tripartita obídená tak, že zásadná zmena, k nej došlo až tu pozmeňujúcim návrhom bez toho, aby o tom tripartita rokovala.

  Pán minister, toto sú konkrétne dôkazy obchádzania tripartity a toto sú konkrétne dôkazy aj toho, že o drzosti sa tu dá síce hovoriť, ale nie zo strany opozície, nie zo strany poslancov.

  A jednu poznámku k tomu uzneseniu, ktoré ste prijali. Viete, toto uznesenie bude zhoršovať ďalej obraz Slovenska v zahraničí najmä tým, čo robí vláda, ako ho zhoršuje už posledný rok. A je síce pekné, keď predseda vlády povie, že on nebude robiť politiku tak, aby ho hladkali v Bruseli alebo vo Washingtone, ale zároveň platí, a to mu zatlieskajte, pani poslankyne, páni poslanci z koalície, pretože platí, že jednoducho takto zhoršovať obraz krajiny v zahraničí znamená poškodzovať záujmy krajiny. A dalo by sa to vysvetliť a veľmi rád vám vysvetlím aj v čom a ako sa to dá merať. Poškodzujete túto krajinu.

 • Teraz má slovo pani poslankyňa Vaľová.

 • Ďakujem. Ďakujem pánu ministrovi kultúry, že opäť pripomenul poslancom, že pán Kaník zrušil kompetenčným zákonom tripartitu, pretože do kompetenčného zákona dal zákon o tripartite a do kompetenčného zákona dal, že tripartita je iba poradný orgán. Takže samozrejme, že už dúfam, že je to jasné, pretože už sme si tu vyslúžili slová klamárov a podvodníkov.

  Chcela by som ešte povedať, že myslím si, že je známy fakt a som presvedčená o slovách pána ministra, že vláda si ctí slobodu prejavu, lebo sú tu aj slušní novinári, ktorí informujú pravdivo. A občania, nie politici, ale občania tohto štátu si zaslúžia, aby neboli zavádzaní. Aby sa vedeli spravodlivo orientovať nie tak, ako sa orientovali pri rôznych reklamách a ktoré brali smerodajne, pretože títo novinári sú povinní informovať spravodlivo. Je to úcta k občanom, vážení.

  A chcem ešte niečo povedať. Pán Frešo, buďte taký láskavý, buďte džentlmen, neskáčte mi do reči. Ste muž a už ako ženu by ste ma mohli trošku rešpektovať. Veľmi pekne vám za to ďakujem.

  A takisto by som chcela povedať, že my nenapádame všetky médiá. Ja chcem jednu vec povedať, že regionálne médiá skutočne spravodlivo informujú a na to mi dal odpoveď jeden novinár, ktorého som sa minule pýtala. Povedal mi, pani poslankyňa, my medzi týmito ľuďmi žijeme, tí ľudia by nám to nikdy neodpustili. Sme s nimi blízko. A preto je veľmi ľahko z Bratislavy napísať o tom, že pán Kaliňák má rakovinu alebo neviem čo, keď nikdy toho novinára občania nestretnú a nikdy mu nemôžu povedať, že toto nie je pravda. Takže ctime si slušných novinárov. Ďakujem.

 • Teraz má slovo pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, chýbali vám vo vašom vystúpení vecné odôvodnenia na podporu pani ministerky a myslím si, že ešte máte šťastie, že tu máte pani poslankyňu Vaľovú, ktorá vie na všetko zodpovedať.

  Chcem v druhom vašom vstupe povedať, že hovoríte o praktikách médií, ale myslím si, že celú kauzu, napríklad kauzu Privilégia práve spustila sama pani ministerka, keď odmietla komunikovať s médiami a postaviť sa čestne zoči-voči pravde, ktorá sa ukázala nakoniec skutočne v pravde, čo sa týka k médiám.

  A na začiatku svojho vystúpenia ste nás všetkých ako opozíciu vyzvali, že zmierte sa, že výsledok bol určený po voľbách. Samozrejme, vládnete, ale to ešte neznamená, že tu nastáva totalita a že tu už nikto nemá právo na pravdu. Ľudia snáď, ak vám aj uverili vo voľbách a dali vám svoje hlasy, a preto vládnete, si uvedomia, že tu nechceme mať a nechceme zakázať slobodu prejavu. A toto, pán minister, by mala byť aj vaša praktika voči tomuto parlamentu a voči občanom.

 • Ďakujem. Teraz má slovo pani poslankyňa Mušková.

 • Súhlasím s názorom pána ministra, že argumenty na odvolanie pani ministerky sú neopodstatnené a nepravdivé. Je smutné, akým spôsobom niektorí poslanci, najmä páni z opozície útočia na jedinú ženu vo vláde. Je smutné, že sa používajú osobné útoky, ktoré by v politike, v politickej diskusii mali byť takisto tabu. Veď sme vzorom pre občanov. Obvinenia typu, aké použil napríklad pán poslanec Brocka, keď vyčítal pani ministerke, že navrhla zvýšiť príspevok pri narodení iba prvému dieťaťu a prečo nie všetkým, sú falošné, pretože keď ako poslanci s pánom poslancom Madejom sme v minulom volebnom období predkladali návrh na zvýšenie príspevku pre prvé dieťa, bol to práve pán poslanec Brocka, ktorý povedal, že on by podporil návrh len v tom prípade, ak by bolo až na tretie alebo až na štvrté, teda nie pre všetky deti, ako teraz tvrdí.

  Chcem poďakovať pánom ministrom, ktorí vystúpili, pretože sa zachovali kolegiálne.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Janiš.

 • Ďakujem za slovo. No, mám dojem, že pani ministerke, aj vláde nejako strašne tečie do topánok.

 • Ruch v sále.

 • Keď prepukla kauza Privilégium, tak evidentne vyskladané fakty o krokoch ministerky, tak vystúpi predseda vlády na jej ochranu, zaútočí na médiá, obviní ich z korupcie a nič nehovorí o kauze.

  Keď zasadne Národná rada a bod programu je odvolávanie pani ministerky a poslanci tu vyskladávajú fakt za faktom, prečo by mala pani ministerka odstúpiť, alebo prečo by ju Národná rada mala odvolať, zasadne dokonca vláda Slovenskej republiky mimoriadne dvakrát, prijme uznesenie a s týmto uznesením príde pán premiér oboznámiť Národnú radu. A toto uznesenie nehovorí o programe rokovania Národnej rady, nehovorí o pani ministerke, nehovorí o jej prešľapoch, nebráni ju. Toto uznesenie vlády Slovenskej republiky hovorí o tom, že vláda sa uzniesla a žiada alebo dáva pokyn Generálnej prokuratúre, aby prešetrila činnosť novinárov.

  Vystúpi pán minister kultúry, do ktorého rezortu a portfólia patria aj médiá, opäť zaútočí na médiá. Zaútočí na médiá a vyhráža sa im prijatím nového tlačového zákona, ktorý im asi zapchá ústa a zatvorí perá.

  Pán minister kultúry, chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste si neosobovali právo rozhodovať vy o tom, čo médiá majú, nemôžu a čo by bolo vhodné, aby písali. Lebo od tohto vášho názoru je už iba krôčik k cenzúre, iba krôčik k bielym štvorcom v novinách a pípaniu v médiách.

 • Pán minister, vy ste mali veľmi pôsobivý volebný program SMER-om k ľuďom. Veľmi pôsobivo zaznievali mnohé vyhlásenia, ako vy ste pre obyčajných ľudí, pre prostého človeka. No, akosi zabúdate.

  Opýtam sa, aké možnosti má ten prostý človek, ak sa mu stane krivda, ak má pocit, že bol voči nemu porušený zákon alebo spáchaný trestný čin? Aké má možnosti? Jedine polícia, orgány činné v trestnom konaní a súdy. No, ale prečo chcete vy nejaké iné privilegované postavenie? Čo vy ste privilegovaná kasta v tomto štáte? Ak sa aj vám stane krivda, máte využívať možnosti, ktoré sú v normálnej demokracii a v normálnom právnom štáte štandardné.

  Samozrejme, aj váš príspevok bol ďalším pokusom na odpútanie pozornosti. Ani vy ste nehovorili o tom, či je normálne, že ministerka vyhadzuje milióny korún na kontrolu odpočúvania, že či je normálne, keď premiér v jej prítomnosti klame alebo šíri poplašné správy, straší poctivo šetriacich ľudí, ktorí si na svoj dôchodok šetria. Tomu ste sa, samozrejme, vyhli. No to, čo bolo evidentné, je to, že strácate nervy, prepadávate paranoji a snažíte sa o plazivú boľševizáciu tejto krajiny.

 • Pokriky v sále a potlesk.

 • Plazivú boľševizáciu tejto krajiny. (Potlesk.) Najradšej by ste zapchali ústa opozícii, najradšej by ste predvádzali opozičných poslancov do imunitných výborov a, samozrejme, najradšej by ste zapchali ústa aj médiám. Zavádzate plazivú boľševizáciu. Ale, pán minister, nepodarí sa.

 • Pán poslanec Jarjabek, nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Poďme k veci. Myslím si, že pán minister kultúry to, čo povedal, bol len vrchol istého ľadovca, ktorý sa takýmto spôsobom prejavil. Hovorím teraz o mediálnej oblasti. Všetci veľmi dobre vieme, a vie to aj opozícia, aj koalícia, že naozaj tuná chýba tlačový zákon a že v súčasnosti vládne na Slovensku legislatívna anarchia v tomto smere a v praxi sa to prejavuje tak, že skutočne záleží len na novinárovi a záleží na jeho korektnosti alebo nekorektnosti, čo všetko do tých novín pustí, alebo nepustí. Skutočne je to legislatívna anarchia. Ten tlačový zákon, ktorý v súčasnosti platí, je z roku 1966 podpísaný súdruhom Antonínom Novotným, no a myslím si, že naozaj je najvyšší čas toto zmeniť.

  To je otázka skutočne veľmi krátkeho času a nie je dobré, že dopredu spochybňujeme nejaké takéto iniciatívy, ktoré určite musia prísť z ministerstva kultúry, lebo tento problém tu bude pretrvávať. Osem rokov za vašej vlády sa nepodarilo schváliť v tomto parlamente tlačový zákon. To je tiež istý otáznik, ktorý visí nad vami a je za to niekto zodpovedný.

  No a aby som to celé odľahčil. Viete, ja chápem, že byť rok v opozícii, to znamená nemať témy, nemať sa do čoho pustiť, nakoniec do tejto schôdze ste boli tiež doslova dokopaní médiami, ale ubezpečujem vás, že skutočne prvé štyri roky sú najťažšie. Potom to už ide lepšie.

 • Pán minister, chcete reagovať? Nie. Vyhlasujem päťminútovú prestávku. Zvolávam poslanecké grémium.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, budeme pokračovať v rokovaní programu 12. schôdze.

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte raz vás chcem požiadať, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať po prestávke v prerušenom rokovaní v programe 12. schôdze.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o výsledkoch rokovania poslaneckého grémia. Požiadal som poslanecké grémium o súhlas preto, aby sme dnes rokovali až do úplného vyčerpania programu 12. schôdze. Keďže nedošlo k všeobecnému súhlasu, pýtam sa, či je všeobecný súhlas na to, aby sme dnes pokračovali aj po 19.00 hodine v rokovaní (ruch v sále) 12. schôdze až do úplného vyčerpania programu. Je?

 • Reakcie z pléna.

 • Keďže nie je všeobecný súhlas, budeme hlasovať o tomto predloženom návrhu.

  Prezentujeme sa a hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 80 prítomných, 75 za, 1 bol proti, 1 sa zdržal, 3 nehlasovali.

  Konštatujem, že sme odsúhlasili, aby sme pokračovali v rokovaní 12. schôdze aj po 19.00 hodine a ukončili ju až po úplnom vyčerpaní programu.

  Ako ďalší sa do rozpravy prihlásil pán navrhovateľ pán poslanec Hort. Nech sa páči.

 • Reakcie z pléna.

 • Prepáčte, pán predseda klubu, pán poslanec Janiš, procedurálny návrh? Nech sa páči.

 • Vážený pán predseda Národnej rady, v mene opozičných poslaneckých klubov žiadam vás o tridsaťminútovú prestávku. Opozícia nepovažuje nočné rokovanie o tomto bode programu za vhodné a dôstojné. Neviem, čoho sa bojíte a prečo pod pláštikom noci chcete rokovať o odvolávaní pani ministerky.

 • Pán predseda, rešpektujem. Tridsaťminútová prestávka.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme po prestávke pokračovať v rokovaní programu 12. schôdze.

  O slovo požiadal za skupinu navrhovateľov pán podpredseda Národnej rady Milan Hort.

 • Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, skôr ako pristúpim k svojmu vystúpeniu, pre poriadok by som chcel do zápisu tu z tohto miesta sa ohradiť proti tomu, akým spôsobom som sa vlastne až dostal k tomuto vystúpeniu. Ja som ihneď po tom, ako skončil svoj príspevok alebo príhovor, alebo vystúpenie pán premiér Fico, požiadal predsedu parlamentu ešte pred faktickými poznámkami, že chcem vystúpiť s reakciou na pána premiéra Fica s tým, že nebolo mi povedané, že už je predo mnou prihlásený pán minister. Po odznení faktických poznámok som sa dozvedel, že je prihlásený pán minister. Ja by som prosil do budúcna, samozrejme, je to v kompetencii predsedajúceho, komu udelí v zmysle § 28 slovo, ale aby sme dodržiavali poradie prihlásených z najvyšších ústavných činiteľov, ale hlavne, ak sa hlásim o slovo, tak mi malo byť vtedy povedané, že je predo mnou prihlásený pán minister, pretože to všetko ostatné je porušovanie rokovacieho poriadku.

  Takže chcel som reagovať na pána premiéra. Pán premiér, samozrejme, odišiel okamžite po svojom vystúpení, tak mi ho dovoľte osloviť ako neprítomného pána premiéra.

  Vážený pán premiér, tvrdíte, že vašou opozíciou sú médiá. Ja sa pýtam, načo zvolávate mimoriadne schôdze vlády o médiách? Zaveďte cenzúru a máte nenávidené médiá pod kontrolou. Pripomína nám to goebbelsovské metódy. Prekrývate mimoriadnou schôdzou vlády škandály a prešľapy pani ministerky Tomanovej, pretože nemáte argumenty na jej obhajobu. Áno, povedal som goebbelsovské metódy. Môže ma pani Zmajkovičová pozvať na zasadnutie svojho výboru.

  Pýtam sa, čo bude nasledovať? Odhalenie sprisahania opozície a médií voči tejto republike? Je to pokračovanie normalizácie, už chýba len poučenie z krízového vývoja z obdobia Dzurindovej vlády. Už tu odznelo dnes, že je tu ohrozenie parlamentarizmu.

  Ja sa však pýtam pána premiéra, aby som sa vrátil k tomu, kvôli čomu sme sa tu dnes zišli: Pán premiér, za účasti ministerky Tomanovej na tlačovej konferencii po rokovaní vlády ste tvrdili, že vklady občanov v druhom pilieri sú ohrozené. Dokonca ste DSS-ky porovnali k nebankovým subjektom. Ministerka Tomanová nepovedala ani slovo a spolu s vami sa priamo podieľala na šírení poplašnej správy a zneisťovaní obyvateľov Slovenskej republiky. Toto vaše účelové klamstvo vyvrátil krátko nato samotný guvernér Národnej banky Slovenska. Dovolím si citovať z jeho vyjadrenia na adresu vášho vyjadrenia vo vzťahu k DSS-kám a k druhému pilieru, citujem guvernéra Národnej banky: „Strata DSS nemá žiaden vplyv ani žiaden súvis s hospodárením na tých osobných účtoch klientov DSS. Nijakým spôsobom nie sú ohrozené.“ Myslí tým úspory občanov DSS. „Riziká, ktoré sú v tom systéme, sú bežné, ktoré sú v každom inom systéme. Žiaden iný systém ani prvý pilier, ani iné druhy alebo spôsoby dôchodkových úspor nie sú na 100 % nikdy isté. Ale v každom prípade tento systém má asi najvyššiu možnú bezpečnosť, akú dávame. Za minulý rok boli priemerné výnosy na klienta vyššie, myslím si, ako 4 percentá. Aj v tomto roku sa ten výnos uložených peňazí pohybuje vyššie ako 4 percentá.“

  Ďalšie vyjadrenie toho istého guvernéra Národnej banky Slovenska: „Ak by DSS skrachovala, tak celý ten, nazvime to, poistný fond alebo tie úspory tých sporiteľov prejdú do inej DSS alebo sa budú riešiť iným spôsobom. V každom prípade systém je vytvorený bezpečne, je pod viacnásobnou kontrolou.“ To znamená, že okrem toho, že je vnútorná kontrola, ktorú robia spoločnosti, sú tam audítori, sú tam depozitné banky, ktoré majú takisto povinnosť kontrolovať. A je tam centrálna banka. Striktne sa trvá na tom, že musí byť oddelené hospodárenie DSS so samotnou správou peňazí klientov.“

  Toľko výroky guvernéra Národnej banky Ivana Šramka pre Rádiožurnál Slovenskej republiky dňa 8. 8. 2007.

  Pán premiér zbabelo odišiel. Prečo neodpovedá na takéto výzvy? Guvernér Národnej banky Slovenska je aj za vašej éry guvernérom. A povedal jasný pohľad a postoj, ktorý to, čo povedal pán premiér, ho stavia do šíriteľa poplašnej správy. Na toto tu nikto nezodpovie z vás. To je najjednoduchšie prísť sem, povedať tu bu-bu-bu a odísť a neniesť si zodpovednosť za svoje vyhlásenia. A počká si zase na hodinu otázok a odpovedí v tomto parlamente, keď nás tu bude 15 minút kŕmiť svojimi názormi, na ktoré sa nedá reagovať.

  Prečo nereaguje na to, čo povedal guvernér Národnej banky Slovenska? Ak je neodborník, tak ho dajte dole.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami na vaše vystúpenie páni poslanci Zala, pán poslanec Janiš, pán poslanec Číž. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Zala.

 • Ďakujem pekne. Dámy a páni, ku goebbelsovským metódam by som sa rád vyjadril. Kto trochu pozná reálny obsah Goebbelsovej argumentácie, zakladá sa presne na tom, čo ste tu vy, páni z opozície, predviedli predovšetkým z SDKÚ a ešte špeciálne pán Dzurinda a pán Hort.

  Obsah Goebbelsovej metódy bol vždy v tom, že všetko, čo bolo iné, ako bola jeho fašistická predstava, obviňoval z toho komunizmus, komunistické. To je presne boľševická ideológia, ktorú ste tu vy zaviedli a pokúšate sa ju použiť proti nám. To je goebbelsovská metóda.

  To, čo vy začínate robiť, ja nazývam plazivým pravicovým terorizmom. Oproti tomu, čo vy hovoríte o nás, že je to plazivý boľševizmus.

 • Konkrétne zastrašujete nás najprv slovne tým, že nás obviňujete z komunizmu a boľševizmu, a myslíte si, že sa zľakneme, pritom politika, ktorú robíme, je normálna alternatíva vašej neoliberálnej politiky – nič iné. Ale už aj činmi, pretože ste pripravení a rozhodnutí, že idete zastrašovať nás občianskymi protestmi, ktoré majú porušovať zákon. To znamená – a to je typicky pravicový terorizmus – zákon, ktorý bol prijatý v demokratickom parlamente demokratickou metódou. To je ďalšia z metód, ktoré chcete používať a vytvárate tu tento rozmer.

  Zároveň tlačíte prostredníctvom súkromného kapitálu, dnes som si pozrel tú inzerciu, ktorú ste dali do Nového Času. Robíte vyslovene mediálny nátlak prostredníctvom súkromného kapitálu tak, aby ste médiá dotlačili tam, kam ich vy dotlačiť chcete. To je ďalším znakom plazivého pravicového terorizmu.

  Ďakujem.

 • Ani som dopoludnia netušil, že pán predseda vlády bude tak promptne reagovať na to, keď som povedal, že si vytvárate vnútorného nepriateľa, lebo si ho vytvárali aj komunisti. A ja som povedal, že si vytvárate vnútorného nepriateľa zo slobodne rozmýšľajúcich, slobodne konajúcich ľudí, z ľudí aktívnych, vzdelaných a tým viac zarábajúcich a z ľudí, ktorí sa rozhodli spoliehať viac na seba ako na štát.

  A pán predseda vlády svojím príhovorom a mimoriadnou vládou a svojím uznesením za toho vnútorného nepriateľa, za tých slobodne rozmýšľajúcich ľudí to rozšíril o slobodne rozmýšľajúce a slobodne píšuce médiá. Ani som nevedel, ako rýchle pán predseda vlády bude reagovať.

  Pravicový či plazivý pravicový extrémizmus, terorizmus, ak si politická strana objedná v denníku reklamu a Zákonník práce v tom istom denníku uverejnený – je čo, ľavicový plazivý terorizmus?

 • Reakcia z pléna.

 • Ale môžem, čo by som nemohol.

 • Reakcie z pléna.

 • Pán poslanec, skúste. Nech sa páči, pán podpredseda Číž.

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, poprosím vás. Kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosiť, aby sme dodržiavali rokovací poriadok. Faktické poznámky sú určené na to, aby sa reagovalo na predrečníka, aj keď, samozrejme, premostenie závisí vždy od miery intelektu toho, kto vystupuje.

 • Nech sa páči, pán podpredseda Hort.

 • Vážený pán Zala, ja som hovoril o Goebbelsovi v súvislosti s tým, že keď sa vyskytne jeden vážny problém, ktorý sa nedá vysvetliť, tak sa premostí alebo prekryje vyvolaným iným problémom.

  Pán premiér tu dnes obsedel ráno asi pol hodiny, potom odišiel, alebo hodinu, potom odišiel a prišiel až v podvečer a doniesol bombastickú informáciu o tom, akým spôsobom chce vláda primäť Generálnu prokuratúru, aby konala. Ja som očakával, že bude reagovať na výhrady opozície aj na tie napríklad, ktoré som ja povedal, kde som jasne citoval z vyjadrení pani ministerky, o tom, akým spôsobom sú jej jednotlivé vyjadrenia v priamom rozpore podľa toho, kedy boli povedané, vo vzťahu k danej problematike. A bolo by dobré, keby sa bola k tomu vyjadrila alebo keby ste vy sa boli, pán kolega, k tomu vyjadrili. A skúste aj vy byť chvíľu slušný, dobre, ja vám neskáčem do reči nikdy.

  No a teraz sa pýtam, odcitoval som tu stanovisko guvernéra k tlačovej konferencii pána premiéra a pani ministerky Tomanovej. V stanovisku pána premiéra z tlačovej konferencie bolo také zastrašovanie a porovnávanie dôchodcovských správcovských spoločností s nebankovými subjektami v tom, že sú ich vklady ohrozené a tak ďalej, ktoré sa nedá inak kvalifikovať ako šírenie poplašnej správy. Áno, bolo treba si to vypočuť, pán kolega, tú tlačovú konferenciu. A na to je stanovisko guvernéra. Ja som nič iné nechcel, iba aby pán premiér tu nehovoril politicky, nezastrašoval médiá, aby sa vyjadril k tomu, čo povedal guvernér Národnej banky. Nič iné som od neho nechcel aj v tom svojom vystúpení. Bohužiaľ, to nie je možné na pôde Národnej rady.

 • Ako ďalší písomne prihlásený je pán poslanec Jarjabek.

 • Vážený pán predseda parlamentu, vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda vlády, dámy a páni, nedá mi začať tým, čím začal ten, kto vystúpil v tomto parlamente ako prvý rečník na konto tejto mimoriadnej schôdze a povedal doslova: „Ministerka stratila našu dôveru.“ No, chcete tým, dámy a páni, povedať, že táto pani ministerka mala niekedy vašu dôveru? Lebo tak to vyzerá. Potom keď mala niekedy vašu dôveru, prečo ste nepodporili programové vyhlásenie vlády? To sú všetko veci, ktoré jednoducho hovoria o tom, že celý tento návrh je na vode. Alebo klamete. Mala dôveru alebo nemala dôveru? To mi z tohto naozaj nie je jasné.

  Ctené kolegyne a kolegovia, trio koncipientov návrhu na odvolanie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny sa so svojou úlohou veľmi, takpovediac, neprplalo. Ich text je strohý, rázny a úsečný. Nehovoriac o tom, že vidia istú pochybnosť alebo že majú pocit, že kroky pani ministerky Tomanovej by mohli mať v tom či onom smere nejaké negatívne dopady, ale oznamujú pani ministerke, že ohrozuje, nezodpovedne hospodári, diskriminuje, demotivuje, podporuje a ešte raz ohrozuje. A punktum. Že sa o tom dnes nejaká 150-ka poslancov bude zopár hodín rozprávať a zďaleka nie je isté, že plénum Národnej rady Slovenskej republiky ako kompetentné fórum vydá nález, že je všetko tak, ako si myslia poslanci pán Bárdos, pán poslanec Jozef Mikuš, eventuálne pani kolegyňa Mária Sabolová, to akoby predkladateľov ani nezaujímalo, akoby kdesi vo hviezdach bolo raz a navždy dané, že ich názory, že ich názor je ten správny a inej pravdy jednoducho niet.

  Nejdem sa tu štylizovať do pózy nejakého experta na problematiku rezortu práce, to mi skutočne neprináleží a rovno sa priznám, že komplikovanosť celého systému nášho sociálneho zabezpečenia dôchodkov, podpory rodín a všetka tá súvisiaca agenda bývajú na môj vkus až príliš často témami sťažností, s ktorými sa na mňa obracajú občania pri mojich návštevách slovenských miest a obcí.

  Bez váhania by som podporil hoci aj opozičný návrh, ktorý by ten systém zjednodušil a občana by stál menej peňazí. Ale aby sme to dosiahli, museli by sa naplniť dva základné predpoklady. Odvody by muselo platiť viac ľudí a čerpať z nich by muselo menej. Ibaže kto sa v problematike vyzná, nepochybujem, že takýchto ľudí je tu z koalície a opozície veľmi veľa, vie veľmi dobre, ten pozná aj vývojové trendy, s ktorými nič nerobí ani radikálna premena vládnej orientácie, demografický vývoj je totiž behom na veľmi dlhé trate, takže bude mať stále viac starších, a teda na dôchodky a sociálne príspevky odkázaných občanov a stále menej bude tých, ktorí sa aktívne budú podieľať na tvorbe zdrojov, z ktorých sa to bude financovať. Taká je pravda.

  Napokon veľmi sugestívne nám to v tejto sieni vykresľoval expremiér, Kaník a jeho kolegovia a stranícke opory, keď pred pár rokmi predkladali návrh balíka tzv. sociálnych reforiem, tých reforiem, ktorých nehumánnosť aspoň v tých najextrémnejších podobách potom pred voľbami odstraňovala jeho vtedy ešte politicky nezaradená a odborne nominovaná nástupkyňa, dnes už podpredsedníčka a poslankyňa SDKÚ pani Radičová. Zaujímavé je, že najskôr pani Radičová robila poradkyňu pánovi Kaníkovi a potom, keď sa úlohy vymenili, tak pán Kaník robil poradcu pani Radičovej – milé.

  Je nám, ctené kolegyne a vážení kolegovia, všetkým veľmi jasné, že najlacnejší je ten systém sociálnej starostlivosti, ktorý občania nie sú nútení využívať. Najlacnejšie sa jednoducho robí sociálna politika vtedy, ak ľudia majú prácu. A v takom prípade to môže byť dokonca politika veľkorysá, ba priam rozšafná ako pred rokmi v severských krajinách, ak som si to dobre načítal. Naším problémom je, že slovenská ekonomika nemala možnosť postupne sa vyvíjať nejakých 100 či 200 rokov bez vojen a iných katakliziem, ale že od vzniku nášho štátu ideme z jednej transformácie do druhej.

  V závere 80. rokov na povestnom Prognostickom ústave vtedajšej federálnej Akadémie vied vznikala Prognóza vývoja spoločnosti s výhľadom do roku 2010. Teda čosi ako kvalifikovaný dlhodobý odhad, aké zmeny spoločnosť čakajú. Prácu ani nezavŕšili a už neplatili základné východiská. A od tej chvíle niet kompetentného, komplexného a kvalifikovaného odhadu, v akej je a bude štát kondícii a aký bude jeho vývoj v tom-ktorom časovom horizonte.

  Nepochybujem, že pani ministerka Tomanová, rovnako ako jej predchodkyňa a predchodcovia by boli tými najspokojnejšími vysokými štátnymi úradníkmi, keby sa mohli v parlamente prezentovať návrhom zákona, ktorý by podstatne zvýšil dôchodky, povedzme na 90 % z platu v posledných piatich rokoch zamestnania, ktorý by štedro zaopatril deti, poskytol spravodlivú a dôstojnú náhradu ľuďom, ktorí stratili možnosť zarobiť si svoje životné potreby v dôsledku invalidity. Nepochybujem, že každý z nich by veľmi rád posielal pred začiatkom školského roka rodičom pár tisícové šeky s príspevkom na nákup napr. školských potrieb, umožnil dôchodcom využívať kúpele, verejnú dopravu či rekreačné zariadenia za symbolickú cenu a urobil množstvo podobných krokov, ktoré majú jednu zvláštnosť – keď ich robíme my, je to prejav populizmu a keď ich čo len v náznaku robila súčasná opozícia, bola to starostlivosť o občanov.

  Viete, náš koalično-opozičný spor o ministerku Tomanovú nie je podľa môjho vnímania vôbec o tom, že „ohrozuje, nezodpovedne hospodári, diskriminuje, demotivuje, podporuje a ešte raz ohrozuje“, ale o tom, že v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny robí ľavicovosociálnu demokratickú politiku; presne podľa čl. 55 Ústavy Slovenskej republiky. Tak ako ju v mnohých iných rezortoch robia mnohí iní ministri.

  Lenže ak sociálnodemokratický charakter vedenia rezortu obrany nemá vplyv ani na naše členstvo v EÚ a NATO, ani nezmení marginálnosť našich ozbrojených síl v európskom kontexte, sociálnodemokratický charakter konkrétnej sociálnej politiky vlády občan bezprostredne cíti. A to našu pravicovú opozíciu znepokojuje a núti organizovať okrem mediálnych a treťosektorových kampaní aj mimoriadne schôdze parlamentu.

  Pravici sa hodilo argumentovať potrebou rezervných zdrojov pre transformovaný dôchodkový systém, keď presviedčala verejnosť, že štát sa má vzdať svojho najcennejšieho majetku – plynárenského priemyslu, elektrární a pod., a odovzdala ho do rúk zahraničných spoločností, pri ktorých už ani neprekážalo, ak boli štátne. To sme si vtedy vypočuli kvalifikovaných rétorických vystúpení, ako sa akumulujú zdroje, ktoré bez problémov vyriešia funkčnosť systému v čase jeho transformácie.

  Pravici sa hodilo argumentovať negatívnym demografickým vývojom pri doložiteľne Ústavným súdom konštatovanom protizákonnom odnímaní invalidných dôchodkov tisíckam bývalých baníkov a ľudí z iných rizikových pracovísk. Dnes, naopak, reční o ohrození, nezodpovednom hospodárení, diskriminácii, demotivácii, podpore a ešte raz ohrození, pričom sociálne odkázaní dostávajú príspevky, ktoré nedostávali, a štát v rámci svojich možností sa usiluje ľuďom pomáhať.

  Keby som bol pravičiar, možno by som si tiež teraz sebecky a egoisticky vykrikoval s mojimi opozičnými kolegami, že štát by mal radšej znížiť odvodové zaťaženie, že by sme mali platiť menej na daniach i poistení a návrhy pani ministerky Tomanovej na zvýšenie dôchodkov, nemocenských plnení či sociálnych dávok by som označoval za ohrozenie a diskrimináciu. Lebo darmo, v tom je ten podstatný rozdiel medzi nami, vy pravičiari ste presvedčení, že každý sa má o seba starať sám, no a my sociálni demokrati zasa tvrdíme, že medzi slušnými ľuďmi je dobrým zvykom správať sa solidárne, a ctíme tu Dobšinského paralelu o troch grošoch; teda pravidlo postarať sa aj o tých, čo umožnili žiť nám, aj o tých, ktorí nás raz nahradia.

  Keby som bol pravičiar, asi by som tiež premýšľal, či si za druhý groš kúpim nový dom a za tretí pôjdem na Floridu dovolenkovať po namáhavom sedení v niekoľkých dozorných a správnych radách, a asi by som len za čosi na úrovni literárneho hororu ako Čenkovej deti považoval správy o tom, že v 21. storočí v strede civilizovanej Európy živoria ľudia, ktorí by pracovať vedeli a chceli, ale niet pre nich roboty, že z Mlynských nív odchádzajú stovky a tisíce vysokoškolsky vzdelaných Sloveniek, aby prebaľovali deti a umývali riad v západnej Európe, a že stovky a tisíce slovenských vysokoškolákov trávi leto v nejakých amerických pohostinných zariadeniach či na pumpách, ale potom cez rok postupne strovili, čo zarobili.

  Keby som bol pravičiar, asi by som vedno s vami rečnil o tom, ako našim mladým ľuďom pomôže, že spoznávajú svet, no ale ako sociálny demokrat nemôžem nevidieť, že títo ľudia pomáhajú svojimi daňami aj odvodmi plniť kasičky dôchodkových poisťovní, z ktorých o svojich penzistov sa starajú v Nemecku, Británii či v Holandsku, o invalidov a sociálne odkázaných v Belgicku, Taliansku či vo Švédsku. Ale že keď sa raz ich čas naplní, bude sa o nich starať slovenský sociálny a penzijný systém, do ktorého v čase svojej pracovnej aktivity prispievali minimálne alebo vôbec nie.

  Dámy a páni, my sme vlastne takí staromódni. My si uvedomujeme, že okrem ľudí, ktorí majú svoj osud vo vlastných rukách, tvoria spoločnosť aj ľudia, ktorí už alebo ešte potrebujú pomoc a opateru, že sú tu tí, ktorým vraciame požičané a ktorým požičiavame, nesebecky a neegoisticky, ale uvedomujúc si, že kvalita života celej spoločnosti je priamo závislá od kvality života tých najohrozenejších medzi nami.

  Dámy a páni, parlament je od francúzskeho slova „rozprávať“ a sú na svete aj parlamenty, v ktorých sa nielen rozpráva, ale aj počúva. A tak si vravím, skúsme pri tejto čo ako nekvalifikovane pripravenej príležitosti jeden druhého sledovať nielen ako protivníka, ale pokúsme sa aj počúvať, čo tu z jednej i druhej strany zaznie, hoci by to malo poslúžiť iba tomu, aby sme sa presvedčili, že máme lepšie argumenty ako oponent.

  Dámy a páni, v októbri 2005 v tejto snemovni cez hodinu otázok vtedajšia ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny pani Radičová na otázku, či pripravuje ďalšie novelizácie zákonov, povedala, citujem: „Pýtam sa, budeme konštatovať nedostatky, chyby bez pokusu o nápravu i cestou novely, alebo budeme pokračovať v chybách a necháme ich tak, keď reflektujeme nedokonalosti a chyby? Asi sú potrebné novely.“ Pani ministerka Tomanová i vláda neraz a zoširoka vysvetľovali, v čom vidia najvýznamnejšie problémy rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, a postupne sa nám na program dostávajú návrhy zákonov, ktoré majú zistené nedostatky odstraňovať. Takže teraz sa nepýta pani kolegyňa Radičová, ale ja: Dámy a páni, budeme konštatovať nedostatky, chyby bez pokusu o nápravu i cestou novely, alebo budeme pokračovať v chybách a necháme ich tak, keď reflektujeme nedokonalosti a chyby? Asi sú potrebné novely.

  Ďakujem vám za trpezlivosť a pozornosť.

 • Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickými poznámkami páni poslanci Mikuš, Abrhan, Janiš. Končím možnosť prihlásiť sa.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán kolega, skúsim niekoľko postrehov. Odbočil si od témy, resp. veľmi málo si hovoril k tomu, čo hovorili moji povedzme predrečníci alebo čo je v dôvodovej správe, pretože sme na bode odvolávanie pani ministerky, ale teda keď si už hovoril dosť dlho, budem sa snažiť dvomi-tromi vetami.

  Prvá otázka: HZDS je pravica alebo ľavica? Druhá: „Keby som bol pravičiar, vykrikoval by som o znižovaní odvodov a daní.“ Pán kolega, my sme nekričali, po roku sme tie dane znížili. A tie reformy včítane tej daňovej a včítane aj dôchodkovej spôsobili, že dnes má Slovensko rekordný rast. Včera vyšla správa, 9 %. Ten 9-percentný rast umožňuje aj to, aby sme do budúcna, lebo sme v rokoch tučných a vieme, že tučné roky sa striedajú s chudými, mohli riešiť aj dôchodkový systém, ale nie takým spôsobom, ako sa tu chce navrhovať. My sme ten dôchodkový systém nasmerovali tak, že sa rátalo aj s tým, že ten rast bude a dokonca na 3 roky, to znamená, máte do konca roku 2009 vykrytý nedostatok peňazí v prvom pilieri v Sociálnej poisťovni. Čiže vďaka tým reformám, ktoré si ty kritizoval a ktoré si kritizoval aj v minulom volebnom období, tu máme dneska to, na čom v podstate môžete stavať a na čom vykrikujete, že robíte sociálny štát, čo vôbec pravdou nie je.

  Ale dnes sme v téme odvolávanie pani ministerky a všetky tie argumenty, ktoré idú v podstate z našej strany zo všetkých strán alebo od všetkých rečníkov, sú o tom, že pani ministerka zlyhala. A o tých zlyhaniach sa tu hovorilo a o tom by ste mali reagovať, resp. na to by ste mali reagovať.

  Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Pán poslanec Abrhan.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Jarjabek, chcel by som jednu poznámku k tomu úvodu, ktorý ste mali. Skupina poslancov predložila návrh na vyslovenie nedôvery, lebo iným spôsobom v súlade s ústavou nie je možné odvolať člena vlády. Chápem, že vy ste z toho boli zmätení alebo ste zmätení, lebo pokiaľ ste boli vy v opozícii v minulom volebnom období, sa pamätám, že vaša strana ako opozičná sa pokúšala neustále vyslovovať dôveru členom vlády, vtedy to bol minister školstva. Ale my sa snažíme držať ústavy, a preto táto zmena. Ďakujem.

 • Ďakujem za slovo. My sociálni demokrati, pán kolega, ty si odkedy sociálny demokrat? Keď si bol v HZDS, ktoré privatizovalo, len tak fučalo, si bol čo? Sociálny pravičiar alebo iný hybrid? Neviem. Ideš od témy. Znova si šiel mimo témy rokovania Národnej rady.

  To, že ste zdedili rozbehnutú ekonomiku, je fakt – to si nepoprel. Že chcete zobrať ľuďom peniaze, ktoré si šetria na dôchodok, je fakt – to si nepoprel. Že vyberiete menej daní z príjmov fyzických osôb a že dostanú obce, mestá, VÚC-ky menej, je fakt – nepoprel si to. Že trestáte mamičky na materskej, opatrovateľov, že nebudete za nich odvádzať do druhého piliera, ich ochudobňujete o ich dôchodok, je fakt – nepoprel si ani si to nespomenul, vyhol si sa tomu. Že ľuďom zvyšujete odvody a Sociálnej poisťovni na prevádzku dávate o 1 mld. na míňanie – na autá, na služobné cesty a ja neviem na čo – o miliardu korún viac, je fakt – to si nepoprel. To je v poriadku, to je sociálne? O tomto je tá schôdza Národnej rady.

  O tom, že pani ministerka pridelila Privilégiu, ktoré žiadalo roky dozadu, to isté Privilégium túto istú dotáciu nikdy nedostalo. Vieš prečo nedostalo? Lebo komisia, ktorá o tom rozhodovala, bývalí ministri tam mali štyroch svojich ľudí a piatich externých. Pani ministerka tam má teraz deväť svojich. Deväť svojich, pani ministerka, sedem plus dva, sedem plus dva svojich. A práve až táto komisia rozhodla o tom, že dostane Privilégium dotáciu. A toto je fakt, toto si nepoprel. O tomto je táto schôdza Národnej rady. A o tých troch grošoch si tú rozprávku ešte...

 • Prerušenie vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať za korektné faktické poznámky pánovi Mikušovi a pánovi Abrhanovi.

  No v prípade pána Janiša to bude inak. Vážený pán poslanec, dovolím si prebrať tvoju rétoriku. Akým právom ty si dovoľuješ kritizovať čistotu alebo nečistotu strany SMER? Pozri sa do svojich radov, tam okolo seba. Koľko je tam bývalých komunistov, koľko je tam bývalých eštebákov, koľko je tam bývalých kandidátov ŠtB spolupráce, koľko je tam dokonca antichartistov? Jedna, ktorá klamala v tejto snemovni, keď povedala, že nepodpísala antichartu, hoci ju podpísala. A ty si dovoľuješ hovoriť o nejakej čistote SMER-u? Prosím ťa, trošku sa brzdi.

 • Pán poslanec Kukan ako ďalší prihlásený. Nech sa páči. (Ruch v sále). Pán poslanec, poprosím vás, pán poslanec Jarjabek. Pán Kukan, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, pani ministerka, kolegyne a kolegovia, vyjadrím sa k jednej konkrétnej záležitosti. V odôvodnení návrhu skupiny poslancov, v jeho záverečnej časti, tuším v predposlednom odseku, sa vyratúvajú dôvody, ktoré viedli k podaniu tohto návrhu.

  Jedna tá výhrada znie, nebudem citovať, to sú iba tri-štyri slová, že pani ministerka Tomanová, citujem, „uchyľuje sa ku klamstvám“. O tomto chcem hovoriť, budem hovoriť o prípade, keď pani ministerka v súvislosti so svojou zahraničnou pracovnou cestou vyslala služobné vozidlo do Lisabonu. Videl som totiž na vlastné oči, nie sprostredkovane, televízne interview pani ministerky, v ktorom zdôvodňovala tento svoj krok. Zdôvodňovala ho tým, že náš zastupiteľský úrad, naše veľvyslanectvo v Lisabone jej odmietlo alebo nemohlo zabezpečiť dopravu pre ňu a pre členov jej delegácie počas pobytu v Lisabone. Na záver rozhovoru pani ministerka povedala so suverenitou jej vlastnou, že si myslí, že postupovala dobre a keby sa v budúcnosti dostala do takejto situácie, že by postupovala rovnako.

  Nuž chcem povedať, že pani ministerka klamala a pre mňa toto bolo klamstvo v priamom televíznom prenose. Mám v rukách dokumenty, ktoré som si vyžiadal na ministerstve zahraničných vecí, sú v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, tieto dokumenty hovoria, lebo je to korešpondencia medzi ústredím, rozumej ministerstvom zahraničných vecí, a naším veľvyslanectvom v Lisabone. Dvadsiateho marca naše veľvyslanectvo poslalo telegram, že zastupiteľský úrad zabezpečí auto pre pani ministerku, ale že nemôže zabezpečiť auto pre ňu z veľvyslanectva a dáva návrh, akým spôsobom túto otázku riešiť, dáva informáciu o tom, ako, za akú cenu možno prenajať vozidlo a podobne. V ďalšom telegrame z 26. marca píše, tu budem citovať, v bode 4 telegramu: „Logistické zabezpečenie, teda presuny delegácie budú zabezpečené vozidlom zastupiteľského úradu a vozidlom obchodno-ekonomického oddelenia.“ Čiže veľvyslanectvo sa postará o celú delegáciu – pani ministerku a jej členov delegácie. A ešte jeden telegram z 29. marca, znovu citujem: „ZÚ vychádza z toho, že presuny pani ministerky a delegácie sú v plnom rozsahu zabezpečené vozidlami ZÚ (odvolanie na predchádzajúci telegram), čo je kapacitne postačujúce.“

  Takže takéto sú presné informácie, nie sú vytrhnuté z kontextu, citoval som presne z telegramu tie pasáže, ktoré sa dotýkajú tejto otázky, inak sa tam ešte hovorí o programe a podobne.

  Takže pani ministerka klamala navyše takým spôsobom, že neprejavila ani štipku skromnosti, štipku sebakritiky, čo len náznak toho, že by bola ochotná premýšľať o tom, že sa dopustila nejakej chyby. O to viac v jej vystúpení bolo pohŕdavej arogancie a povýšenosti. Predpokladám, že pani ministerka nám predvedie ukážky tohto svojho repertoáru aj tu dnes, lebo očakávam, že vystúpi.

  Kolegyne a kolegovia, ja hovorím túto informáciu preto, aby ste aj vy, kolegovia z koalície, mali presné informácie, lebo viem, že mnohí z vás sa vyjadrovali tak, že keď rozmýšľali o tom, aký bol postup pani ministerky, čiže vychádzali z tej základnej premisy, že náš zastupiteľský úrad jej odmietol poskytnúť vozidlo. Nie je to pravda! Keď zoberieme tu základnú premisu, zrúti sa celá jej konštrukcia.

  Čítal som rozhovor s podpredsedom Národnej rady pánom Čížom, ktorý absolútne korektne, logicky, racionálne hovoril o tom, kritizoval pani ministerku v tom – nebudem zveličovať jeho slová –, že aj keď jej to veľvyslanectvo nedalo to auto, že on by to bol riešil inak, že sa pani ministerka mala informovať o tom, za koľko by si prenajala takéto auto priamo na mieste a podobne. Ale aj on vychádza z tej nepravdivej premisy, že keďže zastupiteľský úrad proste to odmietol poskytnúť. Toto som chcel povedať, aby sme mali presné informácie k tomu, ako v tejto otázke postupovala pani ministerka.

  A na záver už len toľko, že tých dôvodov, ktoré obsahuje návrh skupiny poslancov, je naozaj viac ako dosť a pre mňa je pani ministerka ešte nesympatická klamárka, nebudem mať nijaké problémy, aby som zahlasoval za jej odvolanie.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Tóthová, pán poslanec Fronc. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou...

 • Reakcia spravodajkyne.

 • Spravodajkyňa, registrujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pani profesorka Tóthová.

 • Ďakujem. Pán kolega, pán poslanec, povedať o členke vlády, že je nesympatická klamárka, nehnevajte sa, môj bývalý spolužiak, ale myslela som, že sme dostali aj v škole určitú výchovu, ja si ju pamätám, a že toto sa dožijem, to ma veľmi prekvapilo, to je po prvé.

  Po ďalšie, ja si myslím, že veľvyslanectvo pochybilo. Jeho povinnosťou bolo zabezpečiť. A ja si myslím, že keď kritika, tak na smer do veľvyslanectva. A ústavný činiteľ, pokiaľ nemá garanciu, že si prenajme bezpečné auto, tak je to riziko si prenajať. Takže ako bývalý diplomat, myslím, pán kolega, že by tieto znalosti mali byť zrejmé. Som veľmi prekvapená vystúpením, ktoré som počula.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Fronc.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán kolega Kukan tu vzniesol veľmi vážne a tvrdé obvinenia a doložil ich aj dokumentmi. A tak chcem sa rovno opýtať pani ministerky, či nechce zareagovať a vysvetliť svoj postoj, prípadne, ak uznáva, že pán poslanec Kukan má pravdu, sa aspoň teraz ospravedlniť.

 • Teraz má slovo so stanoviskom k faktickým poznámkam pán poslanec Kukan.

 • Ja budem reagovať iba na faktickú poznámku pani poslankyne Tóthovej. Pani poslankyňa, vy ste tu boli, keď som hovoril?

 • Smiech v sále.

 • Ja som celý čas zdôvodňoval to, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone zabezpečilo alebo informovalo ústredie v troch telegramoch – môžete si to prečítať, môžete si to vyžiadať –, že zabezpečí dopravu pre pani ministerku a pre jej sprievod v plnom rozsahu. O čom ste hovorili, čo mi vyčítate? Dávajte nabudúce pozor!

 • Potlesk a smiech v sále.

 • O slovo požiadala spravodajkyňa, nech sa páči.

 • Vážený pán Kukan, ja som tu nebola, ale sledovala som vás cez televíznu obrazovku, spýtala by som sa vás...

 • Reakcia z pléna.

 • Nie je podstatné. Kdekoľvek, ale sledovala. Spýtala by som sa vás, kde si môžeme tieto materiály vyžiadať, kto vám ich dal? Pán veľvyslanec? Alebo azda pani ministerka vám ich poslala? Odkiaľ ich máte? Že ste si taký istý, vy ste v tom Portugalsku boli? (Reakcie z pléna.) Dobre. Odkiaľ... (Reakcie z pléna.) Môžete ešte raz zopakovať...

 • Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

 • Poprosím, vážené kolegyne, kolegovia, slovo má pani spravodajkyňa, poprosím vážených kolegov.

 • Pani ministerka viezla so sebou troch generálnych riaditeľov a 60 kg materiálu. To je po prvé.

  Po druhé, chcem povedať, škoda, že tu opäť nesedí pani exministerka Radičová, ja už mám na ňu druhýkrát otázku, lebo stále tu nesedí, aj keď je v našom sociálnom výbore veľmi akčná, keď tam nie sú kamery, neviem, čo je s ňou, to viete vy. Ja sa jej chcem spýtať, koľkokrát pani Radičová použila limuzínu na svoje služobné cesty a letela lietadlom? Za toto vy idete viniť pani ministerku a odvolávať? Za toto, čo ste bežne praktizovali počas svojej vlády?!

  Ja mám také isté materiály a prečítam vám. Pani ministerka, keď bola ministerkou exministerka Radičová, v dňoch 23. 11. až 26. 11., pani exministerka, použili ste niekedy služobné auto, keď ste leteli lietadlom, aby za vami šli limuzíny? Môžem sa vás opýtať, pani Radičová?

 • Reakcia z pléna.

 • Kto mlčí, ten svedčí, ďakujem. A ja vám zato aj prečítam.

 • Reakcie z pléna.

 • Poprosím o pokoj v sále, prosím.

 • Dobre, v poriadku, tak ja si počkám na odpoveď pani exministerky a potom sa spýtam, kto všetko tu má stáť, či aj pani exministerka Radičová, aj pani Sárközyová, kto všetko tu má stáť? Pretože to všetko, čo vy nám vyčítate, ste v bývalom období praktizovali. Tak ako pán Kukan, aj ja mám na to dôkazy a spýtam sa pani exministerky, aby na to reagovala, a počkám si, čo na to pani exministerka Radičová povie.

  Ďakujem.

 • S procedurálnymi návrhmi pán poslanec Fronc a pani poslankyňa Radičová.

 • Reakcia z pléna.

 • Áno, s faktickou. Pán poslanec Fronc.

 • Ja by som vás chcel poprosiť, pán predsedajúci, už druhýkrát pani poslankyňa nereagovala svojou faktickou tak, ako má, na predrečníka a to jednoducho nie je v poriadku.

 • Reakcie z pléna.

 • Evidentne sa nám nedarí, pán poslanec, rešpektujem hlboko vašu osobnosť, porušujete rokovací poriadok, prosím. Procedurálny návrh nie je na vaše stanovisko k tomu, ako reaguje pani spravodajkyňa, len, prosím, pani spravodajkyňa požiadala o svoje vystúpenie v zmysle príslušného paragrafu, ďakujem za porozumenie.

  Dobre. Teraz s faktickou poznámkou na vystúpenie spravodajkyne pani poslankyňa Radičová, zapnite jej, prosím, mikrofón.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja som v predsálí, pani spravodajkyňa, lebo priznám sa, je mi tu hrozný chlad, tak som sa bola zohriať, ale som stále prítomná, počula som vašu otázku a na vaše vystúpenia od istého okamihu tu v tejto sieni nemienim reagovať, ale na priamu otázku zareagujem. Pokiaľ som využívala služobné vozidlo, vždy v zmysle zákona. Vždy!

 • Reakcie z pléna.

 • Teraz má slovo pán poslanec Mikloš.

 • Áno, máte pravdu, hovoríme o klamstve. Hovoríme o klamstve a pán poslanec Kukan presne hovoril, v čom a ako pani ministerka klamala. A ja chcem reagovať teda na vystúpenie pani poslankyne Vaľovej.

 • Pani poslankyňa, rád by som vám odporučil jednu vec. Ak sa vám nabudúce stane, že nebudete v sále a budete chcieť reagovať a budete sledovať to, čo sa tu deje v televízii, zapnite si, prosím vás, aj zvuk.

 • Smiech v sále.

 • To je všetko, ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Kubovič.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda, pred pár hodinami predsedajúci tejto schôdze upozorňoval zástupcov predkladateľa, že nemajú zneužívať rokovací poriadok na vstupovanie do rozpravy, ja by som bol rád, aby ste túto poznámku uplatnili v tejto chvíli aj voči spravodajkyni, pretože myslím si, že permanentným spôsobom podľa toho, čo ste posudzovali predkladateľov, takým istým spôsobom aj porušuje tento rokovací poriadok.

  No a k tomu, čo povedala pani poslankyňa Vaľová, k tomu, čo povedala pani poslankyňa Vaľová, ja si naozaj, naozaj myslím, že pán poslanec Kukan jasne, tak ako to naznačil aj pán Mikloš, povedal, že si to vyžiadal na základe zákona č. 211, zákona o prístupe k informáciám, a k týmto dokladom sa dostal takou cestou, aká je legitímna. Ale vy ste nám tu prezentovali zase nejaké ďalšie iné výstupy. Mňa by napríklad zaujímalo, ako ste sa vy k nim dostali a akým spôsobom jednoducho ich máte v rukách, keď už kladiete takéto otázky tým, ktorí to naozaj spravili zákonným postupom a zákonným spôsobom. Myslím si, že jednoducho by ste si mohli uvedomiť, že v tejto chvíli, tak ako ste aj vyzvali pani poslankyňu Radičovú k tomu, popri tom odchádzate od témy a jednoducho bolo by dobré, keby ste si uvedomili, že my dnes neodvolávame pani poslankyňu Radičovú, ale ministerku pani Tomanovú – a to je podstata veci.

 • Teraz má slovo pán poslanec Podmanický.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja musím povedať, že som minimálne veľmi prekvapený nad novými informáciami, ktoré predniesla pani poslankyňa Vaľová, a myslím si, že ak sú pravdivé, tak by si zaslúžili minimálne takú pozornosť, či už poslancov opozície, alebo médií, akú pozornosť si zaslúžila od médií a od poslancov opozície práve tá cesta pani ministerky Tomanovej. Ak je pravda, čo povedala pani poslankyňa Vaľová, tak, vážení kolegovia z opozície, potom očakávame my od vás tiež tie isté kritické slová a očakávame tiež určitú sebareflexiu. Ja verím, že pani poslankyňa Vaľová ešte vystúpi v troška pokojnejšej atmosfére, verím, že sa prihlási do rozpravy a podrobne nám predloží tie dokumenty, ktoré spomínala. A ja sa priznám, že som veľmi zvedavý, či ten dôvod, ktorý použili poslanci opozície, teda tá cesta pani ministerky Tomanovej, je naozaj taký závažný, lebo ak to robila ich vlastná exministerka, ak to, z čoho obviňujú súčasnú pani ministerku, robila ich vlastná ministerka, tak potom je to obyčajné farizejstvo. Ja verím, že toto bude náležite aj médiami, že to médiá, jednoducho, náležite zaregistrujú.

  Ďakujem veľmi pekne.

 • Reakcie z pléna a potlesk.

 • Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Novotný.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja som do tejto veľmi emotívnej diskusie dnes ani veľmi zasahovať nechcel, ale vystúpenie pani poslankyne Vaľovej ma akosi vyprovokovalo. Naozaj chcel by som poukázať na niektoré fakty, ktoré sa v tejto rozprave opakovane zjavujú.

  Jedným je skutočnosť prekrúcania. Pán poslanec Kukan vystúpi s dôkazmi, ktoré si na základe zákona vyžiadal z ministerstva zahraničných vecí, má ich v rukách, núka vám ich na prečítanie, lebo niekto si potrebuje viackrát prečítať materiál, z jedného počutia nestihne zachytiť podstatu, teda núka vám to na prečítanie, ale vy zjavne tvrdíte, že on ten materiál vlastne nemá a nemôže mať a on z neho nemôže citovať a nemôže v ňom stáť pravda. Toto je, toto je neuveriteľné! Proste v priamej konfrontácii s materiálom, ktorý vám niekto podáva, tvrdíte, že ten materiál neobsahuje pravdu a on ho nemôže mať. Čiže vy popierate aj to, čo vidíte a počujete.

  Druhá skutočnosť je, že v rozprave, vždy keď niekto z opozície poukáže na niektorú chybu a argumentuje, neodpovedáte protiargumentmi, ale tým, že poukazujete na chyby druhých. Ale tým sa ešte chyba niekoho nezmýva ani neumenšuje, keď budete poukazovať na chyby druhých. To som povedal aj v rozprave pri odvolávaní pána ministra Jahnátka, že keď niekto spôsobí dopravnú nehodu, tak očakáva sa od neho ľútosť. Argument, že aj druhí už spôsobili dopravnú nehodu, neumenšuje jeho vinu, ktorú spôsobil.

  A do tretice, som trošku prekvapený tou vehemenciou vášho vystupovania, pani poslankyňa Vaľová, keby ste viacej dávali pozor a nezamieňali si príčinu s dôsledkami, možno by vaše vystupovanie bolo vnímané vážnejšie.

  Ďakujem pekne.

 • Teraz má slovo pán poslanec Kukan.

 • Faktická odpoveď na vaše vystúpenia a na vašu otázku, pani spoločná spravodajkyňa, nabudúce si také lacné invektívy, či som bol v Lisabone alebo či to mám od nášho pána veľvyslanca, láskavo odpusťte. To je primitivizmus!

  Na vašu otázku odpovedám: Materiály, ktoré mám v ruke, sú na základe mojej požiadavky na ministerstvo zahraničných vecí v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Požiadal som normálne, normálne som dostal odpoveď. Máte tu na hlavičkovom papieri ministerstva zahraničných vecí list šéfa tlačového odboru, ktorý to má na starosti. Odtiaľto mám tieto oficiálne informácie.

  Ďakujem pekne.

 • So stanoviskom k faktickým poznámkam vystúpi spravodajkyňa pani poslankyňa Vaľová.

 • Ďakujem pekne. Kolega, ste povedali, že poukazujeme na chyby druhých, že poukazujeme na chyby druhých. No ja neviem, ale za tieto chyby, ktoré vy vravíte, že sú to chyby druhých, vy chcete pani ministerku za túto chybu odvolať. Je to jeden z bodov. A vaša exministerka to pravidelne robila, že si zobrala so sebou limuzínu takisto na služobnú cestu, zobrala si ju, ja k tomu aj vystúpim a podám presný dôkaz, takže nehovorte, že sú to chyby. Predsa nemôžete mať jeden meter na svoju bývalú ministerku a jeden meter na túto ministerku.

  Tak ja si myslím, že potom nemôžete to uviesť ako dôvod na odvolanie alebo ako jeden z dôvodov, ak ste toto pravidelne praktizovali vo svojej vláde. Tak potom nerozumiem, aký to je dôvod alebo aká to je chyba na odvolanie?!

 • Reakcie z pléna.

 • Ak bežne vaši ministri, ak teda ja mám dôkaz o pani exministerke Radičovej, ktorá to ani nevyvrátila, ani nepoprela, povedala, že používala služobné auto v zmysle so zákonom. Pani ministerka takisto neporušila zákon. Používala služobné auto v zmysle zákona. (Reakcia z pléna.) Neklamala. A takisto chcem povedať.

 • Reakcie z pléna.

 • Vážení páni kolegovia, poprosím o dôstojnosť trošku, nechajte dokončiť pani poslankyňu.

 • Nebudem ďalej reagovať, nech sa kolegovia trošku ukľudnia a potom.

 • Reakcie z pléna a potlesk.

 • Ďakujem pekne. Ešte raz poprosím. Teraz pokračujeme vo vystúpeniach písomne prihlásených rečníkov.

  Slovo má pán poslanec Pavol Frešo.

 • Ruch v sále.

 • To ma ináč normálne zaujalo, to sa opýtam, kto sa k tomu autorstvu hlási? S ním si to porozprávam. Nič? Dobre.

 • Ruch v sále.

 • Hej, použili výraz, že bývalý smerák, tak som zostal taký prekvapený trochu.

 • Reakcia z pléna.

 • Áno? A kde je tá prihláška?

 • Poprosím, vážení páni poslanci. Pán poslanec, nech sa páči, k téme.

 • Nemáme, nemáme takéto veci. Nie, ja chápem ako kolegov, chápem kolegov, že sa im uľavilo, uľavilo sa im, lebo majú predstavu, že keď ich predseda tu vystúpil a obvinil zlé médiá z toho, že tu popoťahujú pani ministerku, tak nastala taká úľava, lebo nejako tá diskusia, dúfajú, že sa odkloní teraz od pani ministerky a budeme sa baviť o médiách a budeme sa baviť o tom, čo je v médiách dobré a čo je v médiách zlé.

  Ja poviem, čo si myslím, lebo to súvisí s tou atmosférou. Predsa len k tým médiám by som rád pár slov povedal. To, čo (reakcie z pléna), to, čo znervózňuje každú autoritatívnu vládu, je práve sloboda tlače. Sloboda tlače je to, čo môže nastaviť zrkadlo konaniam aj pani ministerke a môže urobiť to, čo sa stalo práve teraz pred chvíľou pri tomto pulte, usvedčiť ju z klamstva. A ja si osobne myslím, že človek, ktorý klame, nie je celkom spôsobilý alebo vôbec nie je spôsobilý vykonávať ministerskú funkciu. Boli to práve médiá, ktoré usvedčili pani ministerku z klamstva. Pán kolega Kukan o tom veľmi presne hovoril a ona sama na médiá dala tvrdenia, ktoré pán Kukan teraz vyvrátil. Považujem to za veľmi správne a, navrch chcem povedať, za veľmi čestné, keď niekoho, kto klame, tak toho, keď ho usvedčíme, tak ho nazveme aj klamárom. Čiže ja sa nečudujem na rozdiel od pani Tóthovej tomu výrazu, ktorý pán exminister Kukan použil, a naopak, myslím si, že je to správne, pokiaľ veci nazýva pravými menami.

  Myslím si, že celá tá snaha odviesť od problémov, ktoré sú popísané detailne v návrhu na odvolanie, celá tá snaha odviesť pozornosť niekde inde, ktorú tu celý deň sledujeme, či už v podaní pani poslankyne Vaľovej, alebo dokonca aj pána premiéra, či pána ministra kultúry, naozaj nemôže zakryť to, že žiadne argumenty, ktoré by hovorili v prospech neodvolania, nezazneli.

  Ja by som sa po všetkom tom, čo som tu počul, ešte rád vyjadril k jednej takej dymovej clone, ktorú pani spravodajka (reakcia z pléna), pani spravodajkyňa – ďakujem (reakcia z pléna), ale, však ona príde – pani spravodajkyňa použila, kde hovorila, že použila a použili na ministerstve, pani ministerka výnos podpísaný bývalou ministerkou a že tajne dúfala, že tento výnos je v poriadku a že v ňom nebude nejaká chyba, hej. No, treba veci dať na pravú mieru, treba skúsiť tú pravdu, a teda výnos. Tá procedúra pri prideľovaní dotácií je zhodná a bola zhodná u pánov ministrov a ministeriek pani Keltošovej, pána Magvašiho, pána Tkáča, pána Kaníka, pani Radičovej aj pani Tomanovej. Po éru pána Kaníka po rok 2004 sa riadila interným predpisom, od éry pána Kaníka sa riadila výnosom, ktorý bol zverejnený aj v Zbierke zákonov, stále tá istá procedúra, s jedinou výnimkou, že prvý raz zasahovala Generálna prokuratúra za éry pani Tomanovej.

  Druhá vec, ktorá nastala, taká výnimočná, že za éry pána Kaníka a pani Radičovej, naozaj, ako hovoril aj predrečník pán Janiš, komisia zasadala v zložení štyroch interných zamestnancov a piatich externých. V rámci asi transparentnosti a smerom k ľuďom SMER sa rozhodol, že sedem interných zamestnancov a dvaja skoro interní ako bude vhodná komisia. A, čuduj sa svete, práve táto komisia po troch neúspešných prípadoch, keď Privilégium žiadalo o dotáciu a bolo odmietnuté, práve táto komisia, kde mala pani ministerka všetkých svojich ľudí, odsúhlasila Privilégiu – akú? – najvyššiu možnú dotáciu v tom kole.

  Potom, samozrejme, človek si hovorí, že dobre. Povedzme, bola to náhoda, povedzme, že manažérka, ktorá bola obhajovať na niektorých mestských zastupiteľstvách, v miestnych zastupiteľstvách konanie Privilégia, naozaj nevedela, že sú tam obrovské dlžoby, ale čo ma zarazilo a presvedčilo o tom, že to je veľmi neúprimné a je to také, aké to nazval pán kolega Kukan, bolo chovanie pani ministerky po tom, čo tento nechutný škandál vypukol. Jej jedinou starosťou od začiatku až do konca bolo, aby nevyšla pravda najavo. A to, čo mohla urobiť prvý deň, prvú hodinu po tom, čo ten škandál vypukol, a to je zdvihnúť telefón, zatelefonovať na daňový úrad, ako je to s nedoplatkom, či ma náhodou neoklamali v čestnom vyhlásení, tak to neurobila. A teraz naozaj neviem, či neodvolávame pani ministerku náhodou za to, že nevie telefonovať. Nie, neurobila to, nezavolala na daňový úrad a až ten deň, keď v novinách čierne na bielom vyšli kópie vyžiadané z daňového úradu, kde bol potvrdený dlh, vtedy pochopila a vzdala to. Vzdala to a jednoducho uznala svoju porážku. Ale nie ako prvá, ale ako úplne, úplne posledná.

  A ja nechcem mať takého ministra, ktorý do poslednej chvíle bráni možný klientelistický prípad, dokonca aj možný trestný čin a až na samý koniec, keď je to úplne všetko v novinách a je to úplne všetkým jasné, uzná porážku. Ja si prajem, aby na tom ministerskom poste bol niekto akčný. Niekto, kto bude konať, aj keď ide o jeho bývalého zamestnávateľa. A bude konať prvý a nie posledný.

  A na toto by som bol rád, keby ste, pani ministerka, zdôvodnili svoje dvojtýždňové váhanie a svoju dvojtýždňovú neschopnosť vyjasniť si okolnosti okolo Privilégia. Medzitým dokonca bola tlačovka, na ktorej buď vy, alebo pán premiér dokonca hovorili ste, že ste si okolnosti preverili. No, aký druh previerky ste asi tak robili, keď ste na takúto jasnú vec neprišli? Na jasnú vec, ktorá sa dá dožiadať za normálnych okolností z daňového úradu a ktorá sa, samozrejme, novinárom podarila a novinári ju zverejnili.

  A tým sa vraciam na začiatok svojho vystúpenia. Médiá sú v demokracii dôležité, lebo nastavujú zrkadlo a bránia tomu, aby vznikla autoritatívna alebo totalitná vláda. Sloboda médií umožní vyplávať aj takýmto škandálom, ktoré by konkrétni ministri alebo ministerky najradšej ututlali. A ja som rád, že máme slobodné médiá. A tak ako SDKÚ, tak aj ja budeme bojovať za to, aby slobodnými zostali.

  Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami poslanci Valocký, Podmanický. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pán poslanec Valocký.

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, myslel som, že na dnešnej schôdzi nepadne slovo boľševik, ale vydržalo to asi do 17.00 hodiny. Jediné, čo ma potešilo, že pán poslanec Kukan nepoužije slovo boľševik.

  Už celý deň, vážená opozícia, vážený pán poslanec Frešo, unavujete občanov Slovenskej republiky klamstvami o asociálnom správaní ministerky Tomanovej. Pani ministerka Tomanová nerobí nič iné, iba plní Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ktorej občania dali plnú dôveru. Hovoríte neustále o médiách, zvádzate tému na druhý pilier dôchodkového poistenia. Treba občanom Slovenskej republiky povedať, druhý pilier sa nejde rušiť. Ide iba o možnosť prihlásiť sa do druhého piliera a zvážiť všetky riziká, ktoré sú v druhom pilieri. Ak si občania zvážia, že do toho idú, tak nikto im v tom nezabraňuje.

  Chcel by som povedať, keď neustále hovoríme o občanoch a občanoch Slovenskej republiky a o Slovenskej republike a o štáte a podobne, nepoznám sociálnejšie zmýšľajúceho ministra slovenskej vlády, ako je ministerka pani Tomanová. Či už ide o nejaké auto alebo o nejaké iné banality, nie je teraz absolútne podstatné, pretože zneužívate tému, nemáte čo občanom Slovenskej republiky povedať a vlastne ste si vybrali ministerku Tomanovú na to, aby ste mohli hovoriť o médiách, o druhom dôchodkovom pilieri, aby ste podporovali neustále pravicovú politiku, ktorá vám je absolútne vlastná.

  Ďakujem pekne.

 • Teraz má slovo pán poslanec Podmanický.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Frešo, nechcem sa zaoberať tým, či ste si naozaj posielali prihlášku do strany SMER, alebo nie, v každom prípade som rád, že nie ste členom strany SMER, dnes môžete bodovať za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu. V každom prípade chcem zareagovať na váš jeden výrok. Povedali ste, že čo znervózňuje každú autoritatívnu vládu, to je sloboda.

  Chcem sa vás spýtať, ako teda hodnotíte vládu Mikuláša Dzurindu, ktorá veľmi bezprecedentným spôsobom zaútočila na médiá? Spomeniem príklad internácie niekoľkých desiatok novinárov na 28. poschodí Slovenskej televízie.

 • Reakcia z pléna.

 • Smejete sa, výborne, to je vaša reakcia na to, ako ste bezprecedentným spôsobom zaútočili na novinárov v Slovenskej republike. Vy máte tú drzosť nás z tohto školiť?!

  Chcem sa vás spýtať, ako hodnotíte slobodu názorov, ktorá sa rešpektovala, resp. nerešpektovala za vlády Mikuláša Dzurindu? Spomeniem opäť konkrétny príklad, útok na vtedajšieho vodcu opozície pána Vladimíra Mečiara, vyhodenie jeho príbytku, teda jeho dverí do príbytku do vzduchu, útok kukláčov – to považujete za slobodu alebo to považujete za útok na slobodu?

  V akom zmysle potom chápete Dzurindovu vládu? Bola autoritatívna alebo presadzovala demokraciu? A nechcem spomínať dodnes nevyriešenú vraždu bývalého ministra Mečiarovej vlády Jána Duckého.

  V každom prípade, keby som bol pánom Lipšicom, tak by som povedal, by som zareagoval na argumenty pani poslankyne Vaľovej, že to je škandál, že vy sa nehanbíte obviňovať súčasnú ministerku z toho, čo bežne robila bývalá ministerka Radičová a pani Sárközyová.

  Ďakujem pekne.

 • Slovo má pán navrhovateľ. Zapnite, prosím, mikrofón pánovi Frešovi.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. K tomu, čo hovoril pán poslanec Valocký. Zhodou okolností v tom svojom vystúpení som nepoužil výraz za sociálne správanie a nepoužil som dokonca ani výraz druhý pilier. Takže až nabudúce budete čítať niečo pripravené z ministerstva, tak skúste to nastaviť na človeka, ktorý rozpráva.

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Pán Podmanický, no, autoritatívna vláda. Ja som hovoril o tom, čo je a čo nie je dôležité pre demokraciu a čo je dobré na slobodných médiách. Pokiaľ vy sa snažíte vzbudiť dojem, že nejakým spôsobom vláda Mikuláša Dzurindu zaútočila na médiá, tak to jednoducho nejde. Možno tomu veríte vy, možno tomu bude veriť pár vašich priaznivcov, možno tomu budete veriť v strane SMER, možno v nejakom blízkom straníckom plátku, ale v žiadnom prípade žiadne seriózne, objektívne meranie o niečom takom nesvedčí. A neviem si predstaviť, že by ste vytiahli podobný prejav, ako tu dnes zaznel z úst pána ministra kultúry alebo ako opakovane zaznieva z úst vášho pána predsedu. Inými slovami, inými slovami, ja chápem, chápem tú snahu ľavice relativizovať veci, lebo len tak sa dajú presadzovať ich absurdné ideály, ľavicové. Takže všetko je relatívne a vy máte vlastne pravdu.

  Ale ľudia vedia, ľudia vedia, koho volia, a ľudia vedia, aká je pravda. A spoľahnite sa, že oni si ten obraz o tom urobia. A byť na vašom mieste veľmi-veľmi by som vážil, keby ste mi dávali také osobné odporúčania, či ako mladý človek chcete sedieť tam, kde chcete.

  Ďakujem.

 • Ďakujem. Pokračujeme v rozprave písomne prihlásených poslancov. Teraz má slovo pani poslankyňa Gibalová Monika, pripraví sa pán poslanec Iván Farkas.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, páni ministri, dámy a páni, pozorujeme tu rôzne hry, konštrukcie, maniere, ale nechceme si na ne zvyknúť a dokonca ani vtedy nie, ak vieme, že v tejto snemovni neurobíme nápravu. Ale verím a dúfam, že príde skúška, keď si občania budú vedieť zrátať, koľko je dva a dva, a pošlú vás tam, kam ste sa svojimi krokmi sami rozhodli ísť – evidentne pred rok 1989. Áno, využívate stále rafinovanejšie spôsoby otočiek do minulosti. Ožívajú staré priateľstvá a zväzky a vaša chuť oživená nostalgiou po starých časoch je taká veľká, aká veľká je vaša fantázia tak sofistikovane zatraktívniť text pamätnej tabule a jej autora. Presný zásah. Veď nech už ten slovenský občan taký zmätený rozumie aspoň tomu „amen“.

  Vážená pani ministerka, aj pri sledovaní kauzy Privilégium sú a boli občania veľmi zmätení, pretože práve pri vývoji tejto kauzy a jej gradácii bolo možné sledovať zaujímavý vývoj vášho postoja a jeho gradáciu. A tak uvažujem, čo by sa stalo, ak by toto všetko nevyplávalo na povrch. Čo by nebolo? Nebol by jeden z dôvodov na odvolanie? Neboli by vaše zmätočné vyhlásenia? Neboli by ministerstvom nariadené kontroly v Privilégiu, ale aj v iných neštátnych zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, aby sa prípadne mohla urobiť náležitá komparácia s poukázaním, že aj iní sú zlí? Keď si aj plnia odvodové povinnosti, predsa nejaké chyby musia mať. Nebol by generálny pardon?

  Áno, kauza Privilégium vrhla veľmi zlý tieň na mimovládne organizácie a subjekty, minimálne na tie, ktoré sú etablované na sociálnom trhu. Veď okrem tých vašich vládnych, ktoré riadia vám blízke osoby, tie ďalšie môžu spokojne zaniknúť. Kde je vaša intervencia, pani ministerka, a vaša angažovanosť, keď ide o iné subjekty? Napríklad najväčšieho poskytovateľa sociálnych služieb na Slovensku Spišskú katolícku charitu, ktorá diskriminujúco nedostáva príspevky, ktoré jej na činnosť v rámci sociálnych služieb zo zákona patria. Ale naopak, musela prepustiť 160 zamestnancov a ukončiť poskytovanie sociálnych služieb u 300 klientov prevažne starých, chorých, opustených a mnohých zomierajúcich. A sú ďalšie subjekty, ktoré pre sústavné a beztrestné porušovanie zákona zo strany samosprávnych krajov museli utlmiť alebo ukončiť kvalitné a žiadané služby. Sú to alebo boli subjekty, ktoré si plnili svoje odvodové povinnosti voči štátu 100-percentne aj za cenu, že si hľadali na prevádzku vlastné zdroje a tak pomáhali a pomáhajú tomuto štátu šetriť finančné prostriedky. Vytvárajú dôstojné podmienky pre tých, ktorí sú v núdzi odkázaní na pomoc.

  Celý rok som sa vás, pani ministerka, pýtala na hodine otázok a upozorňovala som v mojich interpeláciách na stále zväčšujúce sa sociálne vylúčenie niektorých skupín obyvateľov.

 • Vždy ste mi zdvorilostne odpovedali, ba dokonca ste jasne pomenovali problém porušovania zákona, ale ste nekonali ani vy osobne, ani ministerstvo ako garant sociálnej politiky štátu.

  Vážená pani ministerka, moja dobrá výchova a zdravá skromnosť a úcta k vám ako k osobe mi nedovolí v tejto chvíli označiť vás za osobu neodbornú a nekompetentnú. Ale musím konštatovať, že svojím nekonaním v takej vážnej oblasti, ako sú sociálne služby, jasným dištancovaním sa od problémov vážneho porušovania ľudských práv a slobôd v tejto oblasti ste sa spreneverili službe viesť taký rezort, ale aj toľko deklarovanému sociálnemu cíteniu, pretože ste obišli a obchádzate najvážnejší pilier, na ktorom stojí sociálna politika a ktorý sa našťastie nedá zrušiť a to je sociálna spravodlivosť.

  Za najväčšie vaše zlyhanie považujem to, že aj v tejto oblasti minimálne svojou nečinnosťou selektujete občanov, neberiete vážne upozornenia na legislatívnu nedostatočnosť v oblasti služieb, nevšímate si svojvôľu v konaní štátnych úradníkov, a tým vytvárate priestor na právnu neistotu. Alebo nekonáte, lebo župani, vaši stranícki kolegovia, majú dávno premyslený spôsob sociálnej politiky v období, keď do samosprávnych krajov potečú pre sociálnu oblasť veľké európske peniaze? A zo sociálnej politiky sa stane lukratívny biznis, z ktorého je potrebné vysadiť nechcených? Čo na tom, že sa hrubo porušuje právo občana vybrať si? Neštátne subjekty prekážajú pri megalomanských plánoch tichej privatizácie v sociálnych službách a navyše mnohé sú svojou kvalitou ťažkou konkurenciou pre tie, ktoré sú v zriaďovateľských pôsobnostiach VÚC a sú požieračmi peňazí daňových poplatníkov.

  A tak je potrebné centralizovať moc, zavádzať štátny dirigizmus, späť poštátniť človeka, poistiť si pozície moci legislatívne, vypratať priestor, zastrašiť a zneistiť občana, maloverných dostať na trochu vianočnej odmeny. Pre tieto dôvody, pani ministerka, ja budem hlasovať za vaše odvolanie.

  Ďakujem.

 • S faktickými poznámkami poslanci Sabolová, Horváth. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

  Slovo má pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem pekne. Pani poslankyňa vo svojom vystúpení otvorila jednu veľmi vážnu tému sociálnych služieb, o ktorej tu sme dnes ešte nepočuli hovoriť, myslím, že v tom je skutočne doma a pozná tú situáciu.

  Pani ministerka, vy ste niekoľkokrát na hodine otázok vlastne odpovedali a v interpeláciách aj na moje, aj na kolegynine otázky a v mnohom ste potvrdili naše pochybnosti. A teda sa čudujem a myslím, že toto sú aj hlavné dôvody, ktoré hovorila kolegyňa, prečo ste za ten rok, pokiaľ ste pracovali aj v tejto sfére sociálnych služieb, nepripravili návrh, novelu zákona o sociálnej pomoci, v ktorej by ste zjednoznačnili hospodárenie a nakladanie s prostriedkami, ktoré sú určené alebo mali byť určené aj v regiónoch do oblasti sociálnych služieb? A musím súhlasiť, že aj keď možno nie iné dôvody, ale tu je jasne vidieť, že aj nečinnosť člena vlády, nečinnosť ktoréhokoľvek človeka, ktorý môže vo veci pomôcť, je veľmi zlá a môže ohroziť vlastne sociálnu politiku krajiny.

  A preto si myslím, tak ako pani kolegyňa, že aj toto je jeden z vážnych dôvodov, prečo v tomto rezorte je potrebné, aby bol na čele rezortu človek, ktorý je kompetentný a činný.

  Ďakujem pekne.