• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram piaty rokovací deň 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O ospravedlnenie svoje neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali poslanci Dagmar Bollová, Anton Danko, Bohumil Hanzel. Na zahraničnej pracovnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

  Panie poslankyne, páni poslanci, v rokovaní prerušenej 44. schôdze budeme podľa schváleného programu pokračovať návrhmi zákonov, ktorých predkladateľom je minister zdravotníctva Slovenskej republiky. Ešte predtým procedurálny návrh pani poslankyne Martinákovej. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som vzniesla protest proti včerajšej manipulácii vo vystúpeniach v rozprave pri odvolávaní premiéra Dzurindu, pretože to považujem naozaj za nefér krok a za, no, takú normálnu malú parlamentnú intrigu na to, aby sa zabránilo niektorým poslancom vystupovať. Ja viem, že budete na tom trvať, ja viem, že budete si stáť za svojím, ale ja považujem za potrebné naozaj zaprotestovať proti tomu, že na parlamentnej úrovni si robíme takéto trápne veci. Ja som nikdy nezneužívala parlamentnú pôdu na nič, ja som vždy hovorila k veci, ja som sa vždy prihlásila len vtedy, keď bolo treba. Teraz mi budete hovoriť, áno, pán minister, že mám smolu, nech sa páči, ja som len považovala za potrebné naozaj zaprotestovať proti takýmto praktikám, ktoré som tu z balkóna pozorovala naposledy kedysi za Mečiarovho režimu.

 • Ruch a reakcie v sále.

 • Pani poslankyňa Sabolová, procedurálny návrh.

 • Taký istý procedurálny návrh ako pani poslankyňa Martináková. A pani poslankyňa, ak chcete vystúpiť a neviete, ako prebieha rozprava a že sa môže stať, že tu budú chýbať poslanci, nie že sa vzdajú svojho vystúpenia, máte sedieť v Národnej rade do 21.00 hodiny, ako sme sa dohodli. Prepáčte, toto nie sú žiadne praktiky, toto je normálna procedúra rokovacieho poriadku v Národnej rade, a preto by sa mohli všetci ohradzovať, ale ak chcete vystúpiť k takému vážnemu bodu, ako je odvolávanie pána premiéra, treba tu sedieť.

 • Páni poslanci, ja vás poprosím, aby sme nereagovali s procedurálnymi návrhmi na procedurálne návrhy, lebo už teraz porušujeme rokovací poriadok. Ešte s procedurálnym návrhom pán poslanec Cabaj. Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, ospravedlňujem sa, že to nie je procedurálny návrh, ale chcem vás len poprosiť, aby ste informovali o závere, ktorý sa urobil v poslaneckom grémiu, pretože pri tých zmätkoch, ktoré tu nastali, ja som požiadal o zvolanie poslaneckého grémia, kde sa všetky veci vysvetlili a jednoducho sa skonštatovalo, že je uzatvorený zoznam prihlásených, tak ako teda bola možnosť sa prihlásiť, aj keď ma to mrzelo, že niektorí moji kolegovia tu neboli a chceli pritom vystúpiť v rozprave, ale, bohužiaľ, už toto je realita.

 • Áno, ďakujem za upozornenie. Včera v poslaneckom grémiu večer tesne pred deviatou hodinou sme fakticky uzatvárali túto záležitosť tak, že 13 poslanci sú prihlásení ústne do rozpravy, zároveň ak ukončíme 44. schôdzu, budeme pokračovať potom v mimoriadnej schôdzi a, no, kedy ju dokončíme, vtedy ju dokončíme, ale dnes budeme pokračovať v rokovaní 44. schôdze, ktorá bola prerušená.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z. (tlač 1111).

  Prosím ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pána Rudolfa Zajaca, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Toto nie je vaše, pán poslanec Ondriaš? Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložil na druhé čítanie návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa bude dopĺňať zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním tejto starostlivosti, ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 ako iniciatívny materiál z dôvodu upresnenia a doplnenia niektorých ustanovení.

  V prvom rade sa nanovo upravuje pojem katalóg zdravotných výkonov, ktorý predstavuje súhrn všetkých výkonov s uvedením ich charakteristík. Potom zoznam zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách sa definuje ako súhrn zdravotných výkonov uvedených v katalógu zdravotných výkonov, ich frekvencií a indikačných obmedzení patriacich k jednotlivým chorobám, ktorý predstavuje nevyhnutný predpoklad na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nanovo sa definuje aj správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo ak chceme pojem lege artis.

  Doplňujú sa ustanovenia v možnosti uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj na kratšiu lehotu ako šesť mesiacov v tých prípadoch, keď to vyplýva zo služobných povinností. Ide najmä o prípady v rezortoch obrany, vnútra, spravodlivosti, dopravy, pôšt a telekomunikácií. Takisto umožňujeme sprístupňovať zdravotnú dokumentáciu touto novelou ďalším subjektom.

  Dopĺňa sa definícia národných zdravotníckych registrov ako pojem zo zákona vzhľadom na to, že majú charakter, ktorý by, ak by nebol uvedený v zákone, spadal pod ochranu osobných údajov. Upresňuje sa pôsobnosť ministerstiev vnútra, obrany, spravodlivosti, dopravy a pôšt a telekomunikácií v poskytovaní v pôsobnosti ich rezortov zdravotníckych zariadení.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem, pán minister. Prosím teraz spoločného spravodajcu z výboru pre zdravotníctvo pána poslanca Viliama Novotného, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona v jednotlivých výboroch, ako aj o stanovisku gestorského výboru. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi podať spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z. (tlač 1111) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1599 zo 17. mája 2005 po prerokovaní vládneho návrhu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 rokovacieho poriadku na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre verejnú správu, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vládny návrh zákona o zdravotnej starostlivosti dňa 14. júna 2005 a odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu prerokoval vládny návrh zákona o zdravotnej starostlivosti dňa 8. júna 2005. Výbor neprijal uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady pre sociálne veci a bývanie prerokoval vládny návrh zákona o zdravotnej starostlivosti dňa 7. júna 2005 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona o zdravotnej starostlivosti dňa 14. júna 2005 a odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien prerokoval vládny návrh zákona o zdravotnej starostlivosti dňa 15. júna 2005 a odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh o zdravotnej starostlivosti dňa 14. júna 2005 a odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Pod číslom IV v spoločnej správe máte uvedené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Nebudem ich čítať, máte ich písomne rozdané v laviciach. Je ich celkom trinásť, tak ako vyplynuli z rokovania výborov.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 13 uvedených v časti IV tejto spoločnej správy nasledovne: o bodoch 1 až 12 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich, o bode 13 s návrhom gestorského výboru neschváliť ho.

  Gestorský výbor ďalej poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo 21. júna 2005.

  Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu v druhom čítaní.

 • Ďakujem, otváram rozpravu. Konštatujem, že za kluby sa písomne prihlásili dvaja poslanci. Pán poslanec Paška za klub Smer a pani poslankyňa Černá za klub ANO. Nech sa páči, pán poslanec Paška, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Keďže ako býva u pána ministra zvykom robiť prieky opozícii, napriek tomu, že som sa vopred pripravil, budem musieť trošku zdržiavať.

 • Takto sa tvoria koalície, vidíte.

 • Vzhľadom na deficit kultúry nielen v tomto parlamente som si dovolil pripraviť prezentáciu, na ktorú potrebujem hlavne okuliare.

  Takže, dámy a páni, príjemný dobrý deň želám po včerajšej rozprave, ktorú sme prerušili. Budeme pokračovať v tom, aké máme poslanie. Dovoľte mi na úvod reagovať ale na to, čo odznelo včera aj z úst pána ministra Zajaca počas rozpravy o návrhu skupiny poslancov na odvolanie pána premiéra a vy ste to povedali, pán minister, včera, keď ste reagovali na mňa, že „odtál potál“, tak požičané vráť. Tak „odtál potál“, pán minister. To, čo ste včera predvádzali svojimi verbálnymi výpadmi voči mojim kolegom v tejto snemovni už naozaj nemá mieru. Ja som si na vašu aroganciu už za tie tri roky, počas ktorých vedieme dialóg a spor o tom, ako má vyzerať zdravotníctvo na Slovensku, zvykol, ale priam by som považoval za účelné sa možno aj cez záznam z tejto Národnej rady vrátiť k tomu, čo ste tu včera predvádzali a spýtať sa, či toto je hodné ministra vlády Slovenskej republiky a či toto je hodné Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa hlási, alebo či toto je hodné parlamentnej demokracie a kultúre parlamentnej demokracie, ktorú chceme bezpochyby budovať. Ale ja si myslím, že každý súdny človek si urobí názor sám.

  Poďme k meritu veci a poďme k podstate. Ideme do druhého čítania toho, čo pán minister nazval pred odbornou verejnosťou a médiami odstraňovanie „kolaudačných závad“.

  Chcem hneď v úvode povedať, že sa pokúsim v tejto „krátkej“ prezentácii dokumentovať, že sa vôbec nič nezmenilo na filozofii prístupu pána ministra a reformného tímu ani v spôsobe komunikácie, ale ani v spôsobe a snahe odstrániť to, čo táto takzvaná reforma slovenskému zdravotníctvu priniesla. Sme presvedčení, že argumenty, ktoré budem používať, vás presvedčia, že závery, ku ktorým sme dospeli, sú absolútne správne a že nič iné, tak ako som to niekoľkokrát povedal, túto reformu sa pokúsiť preorať, alebo dokonca zrušiť, nebude väčšou nádejou pre slovenské zdravotníctvo.

  Chcem hneď na úvod povedať, že sme dospeli k trom „základným pilierom“ celej reformy pána ministra Zajaca, a to, že celá táto reforma je neuveriteľný experiment na ľuďoch a na občanoch Slovenska, že je protiústavná. Veľmi dobre viete, že skupina poslancov sa obrátila podaniami na Ústavný súd a žiada o prijatie uznesenia, ktorým Ústavný súd zaviaže zmeniť niektoré ustanovenia, pretože sú protiústavné, no a nakoniec sa ukázalo, a ten tretí pilier je nevykonateľnosť, a aj to, čo odznelo vo výbore pre zdravotníctvo a tie desiatky pozmeňujúcich návrhov, na ktoré sa zmenilo takzvané malé odstraňovanie „kolaudačných závad“, ako to avizoval pán minister, veľmi jasne dokazujú, že aplikácia prijatých reformných zákonov v praxi prináša obrovské problémy a že jednoducho to, čo som hovoril pred prijatím týchto zákonov na jeseň minulého roku, že sa začína nekonečná telenovela, sa potvrdzuje. Vôbec nás to neteší, dámy a páni, pretože to všetko ide na úkor občana, pacienta, poskytovateľa zdravotných poisťovní, proste každého, koho sa zdravotný systém na Slovensku týka.

  Dovoľte mi v tejto súvislosti, keďže jednou z veľkých polemík bol aj postoj pána prezidenta v správe, ktorá tu prednedávnom v tejto Národnej rade odznela k reforme zdravotníctva. Nakoniec bol to pán prezident, ktorý vrátil tejto Národnej rade všetky zákony z dôvodov, ktoré som už spomínal, citovať, čo pán prezident tejto Národnej rade povedal a čo tak možno trošku ušlo pozornosti aj médií. Veľmi jasne povedal, že zodpovednosť za zdravie je určite osobnou záležitosťou, ale štát sa v žiadnom prípade nemôže zbaviť za časť zodpovednosti, ktorú v poskytovaní zdravotnej starostlivosti má. A povedal pán prezident ešte jednu dôležitú vec. Občan sa nesmie v žiadnom prípade stať klientom a systém v žiadnom prípade nemôže definovať kritériá, či je tento klient solventný, alebo nesolventný a podľa toho definovať jeho nárok na zdravotnú starostlivosť a rozsah zdravotnej starostlivosti.

  Toľko na úvod. Ja predpokladám, že počas prezentácie sa mi podarí potvrdiť to, s čím sme išli. Ja chcem len vopred upozorniť, aby nedochádzalo zbytočne k určitým mylným výkladom. Informácie, ktoré budem používať, sú čerpané čiastočne zo zdrojov dostupných a čiastočne spôsobom takzvanej mozaiky, pretože my v opozícii na rozdiel od pána ministra nemáme tímy dobre platených ľudí, ktorí môžu spracúvať jednotlivú analytiku a pripravovať údaje a na rozdiel od pána ministra sme schopní komunikovať s odbornou verejnosťou a na rozdiel od pána ministra nepracujeme spôsobom čím tajnejšie, tým lepšie a potom čudesne reagovať podráždene na niektoré argumenty, ktoré uznávam, nemusia vždy byť úplne validné, ale jednoducho vychádzajú len z tých zdrojov a z tých dostupných prameňov, ktoré ako opozícia máme.

  Zároveň chcem upozorniť, že v úvode našej prezentácie, kde opäť budem dokumentovať striktne odmietavý postoj strany Smer – Sociálnej demokracie, tak ako to robíme už tretí rok, sú určité východiská, ktoré definoval v počiatkoch pán minister a jeho reformný tím vo všeobecne dostupných publikáciách a že sa pokúsime ukázať nielen to, že, samozrejme, principiálne nesúhlasíme s takouto reformou, ktorá zmenila verejnoprávny systém zdravotníctva na Slovensku na tvrdý biznis, ale že jednoducho aj niektoré východiská, o ktorých na rozdiel od nás sa ťažko ideologicky dá diskutovať, pretože aj obsah zákonov je jedna zmeska konzervatívno-liberálno-centristických názorov, sa nepodarilo reformátorom splniť.

  Ale poďme už na ten prehľad, ktorý som sľuboval, a na to kino, na ktoré sa pán minister určite teší. Stojí za pripomenutie, pretože opakovanie je matka múdrosti, ako sa celá táto konštrukcia, ktorú, ako som povedal, považujeme za ten najhorší experiment na ľuďoch, rodila, máme za sebou dve tretiny reformného obdobia, máme za sebou fungovanie reformy alebo aplikáciu reformných prijatých zákonov, ktoré údajne existovali alebo vznikali v dielni pána ministra a jeho poradcov v roku 2002. Ako dobre viete, dostali sa do parlamentu na jeseň minulého roku, keď na žiaľ občanov, a netajím sa ani našej politickej strany, boli prijaté, začali sa aplikovať a nesú so sebou nesmierne problémy. Máme za sebou päť mesiacov, zdá sa, a tu aby som bol aspoň primerane objektívny, aj keď uznávam, že implementácia a aplikácia a vykonateľnosť má určité časové horizonty, všeobecný rámec opodstatnenosti akejkoľvek právnej normy vzhľadom na jej nevyhnutnú účinnosť, ultimu účinnosti sa dá hodnotiť už aj po piatich mesiacoch.

  Takže, dámy a páni, na to pripomenutie, ako to vlastne vyzeralo, keď sme začali „reformovať slovenské zdravotníctvo“, celé obdobie veľmi vážne výhrady k takémuto prístupu a k obsahu aj ideologickému, aj praktickému mala najmä odborná verejnosť. Tu si dovolím všetkým pripomenúť, že odborná verejnosť prakticky nemala možnosť zúčastniť sa na príprave obsahu zákonných noriem. Nakoniec už aj samotné prijímanie minulý rok a tie stovky pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sme rokovali jednak vo výbore, a jednak v pléne ukázali, že v priebehu legislatívneho procesu pán minister tieto návrhy, ktoré bezpochyby určite mali individuálny, skupinový a ešte neviem aký iný záujem, ale minimálne v prieniku mohli byť prínosom a mohli zabrániť časti problémov.

  Samozrejme, časť poslaneckej alebo Národnej rady, ktorá, samozrejme, odmietla tieto reformné zákony či už takisto z ideových dôvodov, veď je to prirodzené, otázka konceptu fungovania verejnoprávnych systémov je tak trochu ideová záležitosť napriek tomu, že sa nás pán minister aj pri nástupe do funkcie snažil presviedčať, že odpolitizovanie systému je to najlepšie, čo sa môže stať. Budeme o tom hovoriť. Jediný, kto naozaj našiel odvahu a vrátil zákony, bol pán prezident.

  Pán minister, ja, samozrejme, som človek od prírody praktický, ale niekedy nezaškodí si tak trošku pripomenúť, o čom to všetko je, aby sa nám potom lepšie rozumelo, keď sa dostaneme aj k praktickým veciam.

  Tri roviny pohľadu, dámy a páni, na to, čo je reforma zdravotníctva. Samozrejme, bola tu veľká myšlienka, čo sa sľubovalo. Realitou je, alebo sú prijaté zákony, to, čo je schválené v legislatíve. Praxou je to, čo to prinieslo a aké sú dopady. Za to obdobie prijímania alebo expozície samotnej reformy, potom prijímania legislatívnych noriem, ale aj ich aplikácie sa ukázalo, že je hlboký rozdiel medzi tým, čo sa sľubovalo pri nástupe, a medzi tým, čo bolo schválené v legislatíve, ale čo je najhoršie, že je hlboký rozpor medzi tým, čo je v legislatíve a čo prináša každodenná prax.

  Tu sa oprieme o to, ako definovali reformátori základné princípy. Chcem upozorniť len, že v podstate s výnimkou toho siedmeho bodu zaručenie voľného vstupu licencovaných poskytovateľov na zdravotný trh prvých šesť takzvaných nových pravidiel existovalo, alebo boli v dikcii predchádzajúcich fungujúcich právnych noriem, ktoré definovali verejnoprávne slovenské zdravotníctvo či už zákon č. 273 o poisťovniach, alebo zákon č. 277 o zdravotnej starostlivosti, alebo iné príslušné právne normy. Chcem upozorniť, že jeden z obrovských cieľov bolo schopnosť platiť.

  Dámy a páni, deficit slovenského zdravotníctva napriek nesmierne efektívnemu spôsobu tvorby trhu naďalej rastie. Ponechajme stranou, či sú to dve miliardy, tri. Nakoniec ja som sa pri prvom čítaní spýtal pána ministra, nedostal som odpoveď. Možno je dobré sa pýtať, čo je to prebytok zdravotnej poisťovne, pretože používa takú zahmlenú definíciu, že deficit nerastie až tak rýchlo, lebo keď sa započítajú dlhy s prebytkami zdravotných poisťovní, tak to nie je celkom zlé. Faktom je, že deficit rastie, univerzálne pokrytie, ochrana práv pacientov, vymáhanie pravidiel hry, úrad, ktorý nás stojí zo zdravotného poistenia, tuším pre rok 2005, teraz je malý rozpočet, 288 miliónov korún. Čo je ale zaujímavé, je zaručenie voľného vstupu licencovaných poskytovateľov na zdravotný trh. Samozrejme, je ilúzia vzhľadom na limitovaný objem zdrojov. Isteže existujú činnosti, kde priama platba môže byť nástrojom na vytvorenie siete takýchto poskytovateľov. Predpokladá to ale niekoľko ďalších opatrení.

  Poďme ďalej, aby sme si ukázali, ako to vlastne v praxi vyzerá. Opäť strategické zámery, a tu chcem pripomenúť, že, samozrejme, to, čo som povedal v úvode, ide o niektoré námety, ktoré prezentoval od úvodu pán minister a ktoré, ale, samozrejme, sú v rozpore s tým, čo je súčasťou nášho projektu, ak hovoríme o pohľade Smeru – Sociálnej demokracie odpojiť zdravotníctvo od štátneho rozpočtu, zúžiť rozsah zdravotnej starostlivosti a odpolitizovať zdravotníctvo. Som presvedčený a na šťastie musím povedať, že sa tieto strategické zámery nenaplnili. Zdravotníctvo sa neodpojilo od štátneho rozpočtu. Tu treba povedať, že jeden z najvážnejších rozporov a dôkazov o experimentálnosti tejto reformy je, že sa nenaplnili ekonomické ciele tejto reformy, to znamená, určité ekonomické efekty, o ktorých tak rád pán minister hovorí, sa dosahujú na úkor neprirodzeného pôsobenia a nie sú výsledkom štandardnej konštrukcie a úrovne vzťahov v rámci systému.

  Tu chcem povedať, čo by som bol býval povedal aj ja pri vystúpení, ktoré mi pripadlo, k pánovi Dzurindovi, že je veľká škoda, že sa nevyužil priestor koordinácie reforiem na to, aby sme aj v zdravotníckom systéme prešli na iný typ financovania, kde, samozrejme, ale takéto klasické financovanie cez platbu poistenca štátu a odvody ekonomicky aktívnych vyžadovalo prienik reforiem na úrovni sociálneho systému a daňového systému. Nakoniec v zákone, ktorý som minulý rok predkladal, ktorý neprešiel o jeden hlas, sme mali východiská pre prechod na iný typ poistenia. Rozsah zdravotnej starostlivosti sa, chvalabohu, nezúžil, ale treba povedať, že z prozaických dôvodov, pretože dobre platené tímy neboli schopné spracovať v objektívnej podobe rozsahy, ktoré by umožňovali v zmysle zákona prejsť na takýto systém a zdravotníctvo sa neodpolitizovalo, čo na jednej strane je ilúzia, ako som povedal, na druhej strane sa skôr posilňuje a neoceňuje, že prostredníctvom tejto spoločnosti pritieklo pri oddlžovaní slovenského zdravotníctva niekoľko miliárd korún. Bolo vhodnejšie, aby sme zvýšili transparentnosť hlavne z pohľadu preklopenia systému do dikcie obchodného práva a s tým súvisiacich obáv, akým spôsobom bude nakladané s kumulovanými pohľadávkami. Samozrejme, ďalšie obavy je možná mocenská politická kontrola, mám na mysli práve Úrad pre dohľad, už sme o tom hovorili.

  Môžeme konštatovať, dámy a páni, že všeobecne sa znížila transparentnosť narábania s verejnými zdrojmi. Máme na mysli práve už aj včera spomínaný fakt, že pokiaľ poisťovňa, verejnoprávna poisťovňa mala definovaný rozsah a objem finančných prostriedkov, ktoré mohla používať na svoju správnu réžiu, akciová spoločnosť, transformovaná akciová spoločnosť – zdravotná poisťovňa takýto inštitút nemá a, samozrejme, aj keď sme schopní z účtovnej osnovy akciovej spoločnosti identifikovať to, čomu sa hovorí osobné náklady a náklady spojené s užívaním majetku, je tam nekonečný priestor na to, aby tieto náklady rástli raketovo. V roku 2004 tu bolo 2,6 miliardy korún. Budem veľmi rád, keď sa niekedy dúfam už máji alebo v júni roku 2006 objavia prvé účtovné uzávierky transformovaných akciových spoločností, kde múdri audítori začnú kumulovať tie náklady, o ktorých som hovoril, a to sú osobné náklady.

  No, čo je ale najzávažnejšie, a tá otázka tu takisto zaznela, dodnes nevie ani odborná verejnosť, ani laická, ako bola čerpaná pôžička 3,4 miliardy zo Svetovej banky na reštrukturalizáciu zdravotníctva a na priblíženie alebo popularizáciu reformy. My, keď sme začiatkom minulého roku kritizovali vôbec čerpanie tejto pôžičky, sme hovorili, že za jediný rozumný náklad alebo použitie týchto zdrojov by malo byť vybudovanie informačného systému, ktorý, pokiaľ viem, dodnes nie je.

  Už sme spomínali, áno, ešte veľa, pán minister, už sme spomínali, ako zbytočne je znervózňovaná odborná verejnosť tým, že napriek tomu sa nám podarilo presadiť uznesením v tejto Národnej rade, že dostávame dvakrát do roka správu o činnosti Veriteľa, kde vieme čísla. Možno by naozaj, a myslím to úprimne, bolo dobré predstaviť odbornej verejnosti, ktorá má tie obavy, alebo priblížiť uznesenie, o ktorom viem, že existuje ešte tuším z marca 2003, ale opravte ma, ktoré hovorí o spôsobe, alebo teda naznačuje spôsob likvidácie spoločnosti. Faktom je, že keď som sa pýtal v tomto pléne pána ministra Mikloša a pána ministra financií, odpoveď som dostal len na pôvod zdrojov, ktoré sa používajú pri oddlžovaní a pri finančných tokoch cez Veriteľa, kde hovoril o používaní štátnych finančných aktív. Nevieme ale, akým spôsobom sa účtovne odrazí likvidácia toho niekoľko desiatok miliardového dlhu, ktorý vznikne pri ukončení činnosti Veriteľa. Možno aj touto cestou vyzývam ministerstvo, aby posunulo alebo sprístupnilo tieto informácie, môže to celému systému len prospieť.

  Dámy a páni, podľa nás, a je to jeden z kameňov úrazu, sa nevynakladajú účelne verejné zdroje. Máme na mysli práve to, čo už som spomínal. Vytvorenie Úradu pre dohľad znamená veľmi neštandardný spôsob financovania. Väčšinou štátne úrady nielen z dôvodu zachovania určitej nezávislosti, čo by mala byť aj podstata, ale aj hlavne na výkon verejného záujmu alebo záujmu štátu bývajú priamo napojené financovaním na rozpočet. Úrad pre dohľad, ktorý vznikol po prijatí zákona, je financovaný zo zdrojov zdravotného poistenia. Pre tento rok 2005 je to skoro 288 miliónov, taxatívne percentuálne určená položka zo zákona predpokladá, samozrejme, s rastom zdrojov aj rast úbytku zdrojov na financovanie úradu. Nezastavilo sa zadlžovanie. Už sme hovorili, že dlh je ešte na úrovni niekoľko miliárd. Sám čakám na správu od Veriteľa, ktorá bude k prvému polroku. Tá posledná správa hovorila, tuším, o nejakých 7 miliardách, ktoré boli nevysporiadané. Viem, že sa realizujú už aj dlhy z roku 2004. Faktom ale zostáva, že dodnes nie je vyriešený problém zariadení, ktoré prešli v zmysle zákona č. 416 na vyššie územné celky a mestá, hlavne otázka dlhu pre Sociálnu poisťovňu, ktoré kumulovane takisto tvoria rádovo stovky miliónov korún. No a financovanie zdravotníctva sa neodpojilo od štátneho rozpočtu, ako som povedal, tým zostáva dilema alebo nevyhnutnosť tlaku na zvyšovanie podielu účasti štátu, ak, samozrejme, nechceme dovoliť cestu, ktorá je nakoncipovaná v zákonoch, ktoré sme prijali, a to, že postupne bude musieť nedostatok zdrojov, samozrejme, alternovať občan zo svojho vrecka. Znovu to číslo hovorí o náklade na skupinu poistencov štátu a je to vnútorný deficit. Tento obrovský objem zdrojov, samozrejme, sa využíva, ale ide to potom na úkor, ako som spomínal, ostatných poistencov, alebo dokonca aj na úkor objektívne realizovaných, ale nepokrytých výkonov poskytovateľov zdravotníctva.

  Čo je veľmi dôležité. Jednou z chvál reformátorov bolo, že medziročne narástol objem zdrojov. Je to pravdou, faktom ale zostáva, že vzhľadom na rast hrubého domáceho produktu v konečných číslach alebo v absolútnych číslach podiel klesol na 6,36 percenta, čo nie je potom, ako sme sa stali členmi Európskej únie, porovnateľné s našimi partnermi Európskej únie a ukazuje to o dlhoročnej nedofinancovanosti celého systému.

  Čo je na tom najhoršie, že postupne, samozrejme, ako jeden z ďalších zdrojov, pán minister to vždy spomínal, rastie zaťaženie, priame zaťaženie spoluúčasti občana. Tie čísla vidíte, ja len, keďže pán minister väčšinou podráždene reaguje, tie čísla boli čerpané z návrhu rozpočtov, ktoré boli predkladané aj v tejto Národnej rade. Pre rok 2005 je odhad 17 až 18 miliárd korún. Sme presvedčení, že je to dôkaz zhoršovania dostupnosti, zhoršovala sa kvalita, zhoršili sa podmienky. Toto by bolo na dlhšiu debatu. Samozrejme, nakoniec keď hovoríme o tej kvalite, možno sa tu objavia pozmeňujúce návrhy práve v súvislosti s obsahom zákona a nevyhnutnosti kritérií kvality, ktoré, mimochodom, dodnes neboli spracované ako vykonávací predpis napriek tomu, že to zákon predpokladá.

  Chcem len dokumentovať na týchto číslach, že nie je pravdou, čo tvrdil pán minister, keď hovoril, že po prijatí zákonov už bude mať občan svoju reformu za sebou a že jeho priama spoluúčasť nebude rásť. Sme presvedčení, že občan platí viac a zároveň dostáva menej. Spoluúčasť pacientov na porovnanie, ja viem, že to tiež nemá pán minister rád ani nikto z vládnej koalície, s Českou republikou, ale čísla nepustia. Kým v roku 2002 sa spoluúčasť pohybovala niekde na úrovni 7 miliárd a komparatívne s Českou republikou to bola úroveň 1 308 korún na občana, kým v Čechách 1 982, za obdobie vedenia rezortu pánom ministrom sme sa dopracovali v roku 2004 na 16-miliardovú spoluúčasť, čo je 2 617 Sk. Pri porovnaní s 2 104 Sk v Českej republike pre rok 2005 zostaneme pri triezvom odhade 17 miliárd. Osobne si myslím, že to bude viac. Ten dramatický nárast si najlepšie uvedomíte na tomto grafe, kde červená priamka definuje rast spoluúčasti pacientov počas vedenia rezortu pána ministra. Treba povedať, že sú to predovšetkým doplatky a spoluúčasť na lieky, že je to viac, ako tuším 2 miliardy alebo 2,4 miliardy korún, ktoré prišli z poplatkov za takzvané služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou a so spoluúčasťou pri niektorých liečebných postupoch.

  Pán minister, som presvedčený, a určite mi na to odpoviete, tie čísla sú tu, za služby, áno, 2,4 miliardy korún. Samozrejme, a je to neodškriepiteľným faktom, aj keď musím hneď povedať, že zaplať pánboh, je to aj rast alebo zvýšené odvody, alebo objem príjmov do fondu, ktorý vznikol zmenou metodiky základu, čo sme ale nikdy nenapadali, ale sme aj oceňovali, aby som zase nebol až taký kritický, pán minister, voči vám. Samozrejme, tými ďalšími zdrojmi, ktorými je pacient zaťažovaný, sú rôzne sponzorské príspevky. Myslím si, že niektoré veci sa objavili na verejnosti a, samozrejme, tie takzvané platby za nadštandardy, ktoré chce aj pán minister riešiť napríklad pozmeňujúcim návrhom, keď chce zadefinovať, kedy môže lekár ambulantnej sféry prednostne za úplatu zobrať pacienta alebo nie.

  Celkovo sme presvedčení, že tak ako som povedal, ľudia platia viac a znížila sa pre nich dostupnosť a znížila sa kvalita poskytovaných služieb. Včera ten príklad so sestrami, ktoré tu boli pred Národnou radou, to nebola virtuálna skupina, to boli ľudia, ktorých váš systém, pán minister, zatlačil do kúta a ja som s úžasom sledoval vaše vystúpenia v médiách, keď som mal pomaly dojem, že vy ste ten najspravodlivejší ochranca záujmov sestier, pretože vy, ktorý ste vytvorili tento systém, ktorý tých ľudí dostal do situácie, keď za 8 000, 9 000 korún brutto robia v podmienkach, o ktorých sa v krajinách Európskej únie ani nesníva, zrazu rozprávate, aby vyjednávali, aby si našli priestor, že je to na nich. Nuž, tak to sa mi zdalo, prepáčte, trošku cynické. Samozrejme o tom, koľko lekárov a koľko sestier alebo pracovníkov odchádza, sa môžeme prieť, sú to údaje komory. Vzhľadom na to, že sa postavenie komôr prijatím zákonov devastovalo, sú tieto údaje naozaj diskutabilné.

  Chcem použiť, pán kolega, Národná rada je na to, aby sme hovorili svoje názory. Ja, samozrejme, nikoho nenútim, aby tu bol. Ja som už niekoľkokrát spomenul, ale môžete prísť s návrhom zákona a môžeme rozpustiť Národnú radu. Môžeme si posielať maily, drahí kolegovia, alebo môžeme prijímať uznesenia poštou, alebo môžeme začať chovať poštové holuby. Keď dovolíte, som tu na to, aby som prezentoval svoj názor.

  Ešte k tým sestrám, pretože jeden veľmi dôležitý moment počas reformy, ktorý sa nakoniec dostal do takej patovej situácie, bolo postavenie sestry ako samostatne zárobkovo činnej osoby. Včera podľa údajov komory tento inštitút, samozrejme, nefunguje napriek tomu, že v zákone existuje, len tuším, 28 sestier má dnes licenciu ako samostatný poskytovateľ, len päť alebo šesť pôrodných asistentiek.

  Veľmi stručne, podľa nás sa naozaj zvýšilo odvodové zaťaženie priame, nepriame, občan platí viac, iný vymeriavací základ aj u samostatne zárobkovo činných osôb so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti, pán minister, pripomínam vaše vyjadrenie v Site v septembri 2004, kde sme boli spolu a kde ste na moju otázku, či ak sa preukáže, že pacient platí čo len o korunu viac, odstúpite, povedali, že áno. Dá sa to prehrať aj v archíve. Podľa údajov, ktoré som prezentoval, spoluúčasť a priame platby rastú. Jeden údaj, ktorý si môžete pozrieť, škoda, zabudol som zobrať posledný výňatok zo štatistických údajov, ktorý robil parlamentný inštitút, hovorí okrem iného aj o cenovom raste a definuje cenový nárast, to znamená rast cien v zdravotníctve o 12,4 percenta. Porovnanie máj 2004, máj 2005 12,4 percenta.

  Uvedomujúc si štruktúru výkonov sa však musím spýtať, kto teda, pán minister, to zaplatil? Ale s čím bol spôsobený ten nárast? To je oficiálny štatistický údaj, je dostupný v parlamentnom inštitúte. Zrejme ufóni, to nie slovenskí pacienti zaplatili. Takže chcem sa spýtať, pán minister, škoda, že to neviem pustiť, povedali ste v tom Site, že odstúpite, ak sa preukáže, že čo len o korunu po prijatí reformných zákonov budú ľudia platiť viac, už opäť tá pre vás nepopulárna komparácia s Českou republikou. Je faktom, či sa to niekomu páči, ale hovorím to preto, lebo tvrdíme, že ten rezort je naďalej nedofinancovaný, že pracujeme s 54,5-percentným reálnym objemom zdrojov oproti napríklad takej Českej republike. Veľmi často sme počúvali, aká je reforma u občanov obľúbená, aký profit, nakoniec pán minister s pánom Pažitným kedysi nazvali tú svoju knihu, ktorá je bibliou celej reformy – reforma slovenského zdravotníctva, reforma pre občana.

  Nuž, dámy a páni, toto je prieskum, ktorý realizovalo Dicio v máji tohto roku, kde je aj porovnanie údajov z decembra minulého roku. Na otázku, kto profituje z reforiem, bohužiaľ, len 6,6 percenta opýtaných hovorí, že všetci. Je to zaujímavý rozmer, ak naozaj táto reforma mala byť pre všetkých občanov. Upozorňujem na výrazný pokles tejto skupiny a na výrazný nárast skupiny ľudí, ktorí hovoria, táto reforma je pre bohatých, pre horných 10-tisíc.

  No a druhý údaj o tom, prečo je reforma pána Zajaca taká obľúbená. Na otázku, ktoré reformy si vyžadujú zosúladenie, prepracovanie alebo zrušenie? 91,5 percenta obyvateľstva odpovedá, že zdravotníctvo je na prvom mieste. Vzácna zhoda, ktorá sa nemení už od decembra minulého roku. A tak môžeme konštatovať, že poskytovatelia starostlivosti sú konfrontovaní aplikáciou týchto nevykonateľných zákonných noriem. Ľudia odchádzajú za prácou mimo Slovenskej republiky. Samozrejme, nebolo by na tom nič zlé, pokiaľ by už dnes neexistovali niektoré odbory, kde sú alarmujúce údaje o tom, ako bude vyzerať blízka alebo stredná budúcnosť a výrazne sa zhoršil vzťah pacient – lekár. Jednak otázka informovanosti, zmätočné nariadenie, zneužívanie podľa nás nariadení cenových výmerov častých kategorizácií, ktoré, ako prax ukazuje, nakoniec nemajú ten očakávaný ekonomický výraz a cieľ, o ktorom hovoril pán minister.

  Poskytovatelia dostávajú menej, musia dávať viac. Zvýšila sa ich administratívna náročnosť, príjmy. Jednoducho systém ako taký pre poskytovateľov zadefinoval priestor väčšej neistoty, ako tomu bolo pri verejnoprávnom systéme, a čo je najhoršie, tá objektivita a objektivizácia výkonnosti a kvality na parametroch, v ktorom systém pracuje, je vlastne chiméra, ktorá sa nepodarila. A opäť tá ekonomika, celý zázrak tlačenia rastu deficitu alebo bráneniu, alebo tlmenia rastu deficitu je založený na reštrikcii miezd.

  Opäť len pre zaujímavosť. Tarifné platy a vývoj zriadovateľskej pôsobnosti, to sú fakty, pán minister, jednoducho bolo by dobré, keby ste sa sem-tam s nimi oboznámili. Možno by ste aspoň trošku boli prístupnejší tomu, čo sa hovorí schopnosť empatie.

  Priemerný plat. Čo je ale zaujímavé, poďme opäť na to nepopulárne porovnávanie – Slovenská republika a Česká republika. Tu je veľmi dôležité povedať, že kým na Slovensku sme sa pokúsili definovať príjmy vrátane relatívne vysokého objemu nadčasových hodín, teraz mám na mysli aj stand-by službu. Opäť to porovnanie je neporovnateľné. Príjmy pracovníka, a to je pár kilometrov, v Českej republike v zdravotníctve sú oveľa vyššie či už na úrovni sestry, alebo lekára.

  Zdravotné poisťovne majú veľmi zložité, nejasné a neisté právne postavenie. Protiústavnosť už sme spomínali. Je to experimentovanie. A som sám zvedavý, čo ešte tento experiment nakoniec donesie. Ten rozpor medzi Obchodným zákonníkom alebo dikciou obchodného práva a snaha implementovať do zákona o zdravotných poisťovniach bude prinášať čoraz väčšie problémy. Závisí to len od toho, ako bude schopný úrad reagovať na niektoré podania. Dnes, samozrejme, vieme, že išlo hlavne o to, ako zmeniť zdravotné poisťovne, zmeniť ich charakter z verejnoprávneho na akciové spoločnosti, ktoré umožnia z tohto systému profitovať.

  V tejto súvislosti len chcem upozorniť na to, že naozaj takáto zmena je experimentom a nie je obvyklá, pretože ak si ťuknete na www, aj vám to tam dáva, na združenie zdravotných a vzájomných poisťovní, zistíte, že také princípy, ako solidarita, rovnosť, neziskovosť, hospodárnosť, samospráva čiže princípy, ktoré, samozrejme, v akciových spoločnostiach asi ťažko budeme napĺňať, sú nemenné v krajinách Európy a Južnej Ameriky, ktoré združujú tieto typy poisťovní.

  Blížime sa k záveru a vždy je dobré si zopakovať niektoré veci, aby nám zostali v pamäti. Niektoré známe výroky, ktoré, dámy a páni, naozaj dávam do vašej pozornosti preto tomu, aby ste si boli schopní urobiť svoj názor, ako je to teda s tými sľubmi, ktoré sme tu počúvali, a s tou realitou, ktorá tu je, reforma zdravotníctva je, a aká je miera dôveryhodnosti týchto slov, ktoré počúvame od pána ministra. Reforma zdravotníctva je pripravená. Reformné zákony sú v paragrafovom znení. Túto reformu nám bude závidieť Európa, svet. Občania majú reformu za sebou. Občan už neplatí ani o korunu viac a tak ďalej.

  Takže si znovu pripomeňme, keďže opakovanie je matka múdrosti, poskytovatelia dostávajú menej, musia dávať viac. Občan platí viac, dostáva menej. Zdravotné poisťovne sú v neistom legislatívnom prostredí s nepredvídateľnými a možno až existenčnými dopadmi. Pociťovali politici počas prijímania potrebu zásadných zmien. Myslím si, že pri nástupe do tohto volebného obdobia panovala vzácna zhoda v tom, že reforma systému zdravotníctva je nevyhnutná. Dúfam, že dnes rastie počet reprezentantov politických strán, ktorí si uvedomujú, že je veľa čo naprávať a že nejde len o odstraňovanie, ako to nazýva pán minister, „kolaudačných závad“, a preto znovu, keďže opakovanie je matka múdrosti, som presvedčený že rozhodujúce zámery reformátorov sa nerealizovali. Už sme to spomínali – rozpočet, financovanie, rozsah, neodpolitizovanie a dôkazy sú veľmi jasné, Ústavný súd, rozsiahle novelizácie.

  A ešte asi predsa len jedno zopakovanie na záver súhrnne. Takzvaná Zajacova reforma, ktorú na začiatku volebného obdobia podporovala odborná aj laická verejnosť, ktorá mala nebývalú podporu v politických kruhoch nielen koaličných, mala neobvykle vysokú podporu i v masmédiách, nepriniesla žiadne pozitíva.

  Takže, dámy a páni, mnohému sa dalo predísť. Som presvedčený, že naozaj jediným cieľom tejto reformy bolo vytvoriť zo zdravotných poisťovní akciové spoločnosti. Vytvoriť z najvýznamnejších zdravotníckych zariadení akciové spoločnosti a, samozrejme, v tomto kontexte potom fungovanie alebo riešenie problematiky, o ktorej som už hovoril.

  A na záver mi dovoľte skonštatovať, že, bohužiaľ, z troch najvyšších inštitúcií štátu – vláda, parlament, prezident – jedine pán prezident našiel spôsob, ako zaujať postoj a časť poslancov. Nech už je názor, dámy a páni, na túto prezentáciu, ale aj na obsah reformy akýkoľvek, dúfam, že nikto z vás nespochybní to, čo poviem. Jednoducho bude trvať ešte veľmi dlho a napriek tomu, že sa vám to nepáči, budeme musieť ešte dlho diskutovať a viesť dialóg, kým sa naozaj podarí naplniť ten základný cieľ reformy zdravotníctva, a to je spokojný občan. Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť.

  Teraz, keďže viem, že netrpezlivo pán minister už konečne očakáva, ako a čo by som povedal k zákonu č. 576/22004 Z. z., takže keď dovolíte, prejdem k samotnému meritu veci zákona.

  Dámy a páni, opakovanie je matka múdrosti, preto znovu tri piliere reformy pána ministra Zajaca. Na úvod. O experimente sme už hovorili.

 • O protiústavnosti sme len niečo naznačili. Preto mi dovoľte, aby som vás, dámy a páni, v úvode najprv oboznámil s podaním, ktoré podala skupina poslancov na Ústavný súd v súvislosti s námietkami voči protiústavnosti niektorých ustanovení zákona č. 576/2004 Z. z. Myslím si, že je potrebné urobiť to, aby bolo každému jasné, že toto nie je politické dobrodružstvo, ako to interpretuje pán minister, ako aj nevôľa niektorých z vás, ktorí nie ste ochotní počúvať pravdu a nie ste ochotní počúvať, ako to naozaj je, naznačuje. Preto pre tých, koho by to snáď mohlo zaujímať, pretože ústavnosť je jedným z princípov každej demokracie, vás oboznámim, prečo sme sa obrátili na Ústavný súd, aby som potom podal pozmeňujúce návrhy, ktorými sa pokúsime odstrániť to, čo podľa nášho názoru a názoru našich právnych expertov je protiústavné.

  Tým chcem ale hneď aj v úvode avizovať, že, samozrejme, budeme plne rešpektovať uznesenia Ústavného súdu a dúfam, že sa ich dočkáme veľmi skoro. Podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ústava) Ústavný súd Slovenskej republiky rozhoduje o súlade zákonov s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len Národná rada) a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

  Podľa § 3 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním a o zmene a doplnení niektorých zákonov katalóg zdravotných výkonov vydala vlády Slovenskej republiky nariadením. Citovaný § 3 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. má charakter splnomocňujúceho ustanovenia na vydanie nariadenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len nariadenie vlády) podľa čl. 120 ods. 1 ústavy. Súčasne z § 3 v ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. vyplýva, že katalóg zdravotných výkonov je súhrn zdravotných výkonov, ich frekvencií a indikačných obmedzení patriacich k jednotlivým chorobám podľa prílohy č. 1, ktoré predstavujú nevyhnutný predpoklad na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti okrem zdravotných výkonov, ktoré sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.

  Zároveň z § 3 ods. 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe zdravotného poistenia za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z. (ďalej len zákon č. 577) vyplýva, že na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádzajú zdravotné výkony uvedené v katalógu zdravotných výkonov poskytnuté v súvislosti s chorobou v uvedenom zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

  Z vyššie uvedených ustanovení, ale i z ostatných ustanovení § 3 tohto zákona v spojení s § 3 ods. 7 zákona č. 577/2004 Z. z. vyplýva, že z katalógu zdravotných výkonov možno v konečnom dôsledku konkretizovať a určiť, ktoré zdravotné výkony a pri ktorej chorobe budú hradené úplne alebo čiastočne z verejného poistenia, t. j. vo svojej podstate sa katalógom zdravotných výkonov v spojení so zoznamom stanovujú podmienky, rozsah a spôsob poskytovania bezplatnej zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia v zmysle čl. 40 ústavy.

  Dámy a páni, toto je dosť podstatná dikcia. Je to princíp, ktorý namietame a to, že jednoducho Slovensko, slovenská ústava v čl. 4 definuje spôsob, akým má byť rozsah zdravotnej starostlivosti definovaný, a to je jednoznačne zákon. Nemôže to byť ani vykonávací predpis, ani vyhláška, ani nariadenie vlády, tak ako sme to prijali v návrhu zákonov minulý rok. Toľko, dámy a páni, k protiústavnosti zákona č. 576/2004 Z. z.

  Tretí pilier len na osvieženie – nevykonateľnosť. Dovoľte mi, aby som teraz predložil pozmeňujúce návrhy, ktorými sa pokúsime odstrániť napadnuté ustanovenia. Zároveň ich prednesiem a požiadam pána spravodajcu, aby sme potom v záverečnom hlasovaní o týchto paragrafoch alebo o týchto pozmeňujúcich návrhoch hlasovali o každom osobitne.

  Pozmeňujúce návrhy poslancov Národnej rady k zákonu č. 576/20004 Z. z.

  Bod 1. Žiadame úplne vypustiť celý § 3. Odôvodnenie: Ustanovenia tohto paragrafu sú protiústavné, v danej podobe nevykonateľné a pre reálnu prax nezmyselné.

  Po a ustanovenie § 3 ods. 9, ktorým sa zveruje rozhodovanie o katalógu výkonu vláde je protiústavné; po b ustanovenia 3 až 6 súvisia s tvorbou G-L, čomu sa vo vyspelej Európe odborníci a vlády venujú. Časovo je to však nesmierne dlhodobý proces. Napríklad v Holandsku sa ročne uvedie do praxe 5, 8 G-L. Práca na jednom prípade trvá od 7 do 24 mesiacov a vytvorené G-L však nemajú povinný príkazný charakter, ale len odporúčajúci. G-L majú svoju dôležitosť pre efektívny medicínsky postup, ale napríklad aj pri súdnych konaniach. G-L nikde na svete neschvaľuje vláda, aj keď ich tvorbu financuje. Je to výsostne odborná medicínska a čiastočne aj ekonomická manažérska záležitosť.

  Ďalší pozmeňujúci návrh. V § 24 ods. 3 žiadame doplniť o text: „Táto povinnosť sa netýka odborov gynekológia, klinická genetika, stomatológia, psychiatria, psychológia a sexuológia.“ Odôvodnenie: V uvedených odboroch ide o výkon špecifických uzavretých a ucelených činností, preto uplatňovanie povinnosti poskytovať výpis zo zdravotnej dokumentácie všeobecnému lekárovi je nezmyselné, v niektorých prípadoch neetické a aj protizákonné.

  A ďalší pozmeňujúci návrh, dámy a páni, č. 3, úplne vypustiť prílohu č. 1. Odôvodnenie: Zoznam chorôb je daný medzinárodnou klasifikáciou chorôb spravovanou Svetovou zdravotníckou organizáciou, nebolo by dobré, keby sme sa nedržali medzinárodne uznávaného a používaného zoznamu, ktorý je trvalo priebežne aktualizovaný a ktorý sa jednotne používa v celom okolitom svete.

  Toľko, dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami pri ďalších dnešných zákonoch.

 • Takže s faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca..., ale, vidím vás. Pani poslankyňa Tóthová sa hlási. S faktickými poznámkami pani poslankyňa Tóthová, pán poslanec Ševc. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami. S faktickými poznámkami dvaja, pán poslanec Ševc a pani poslankyňa Tóthová.

  Nech sa páči, zapnite mikrofón pani poslankyni Tóthovej.

 • Ďakujem. Vo vystúpení pán poslanec povedal, že štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti za zdravie občanov. To je skutočne axióma, z ktorej musia všetky legislatívne návrhy vychádzať a Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko tento ústavný princíp aj zachováva, a preto nepodporila niektoré legislatívne návrhy. Predsa nie je možné, ak sa štát nemôže zbaviť zodpovednosti za zdravie občanov, aby ministerstvo pripravovalo legislatívu, kde sa zbavuje kompetencie. Ja som už viackrát vystúpila v tomto parlamente a povedala som, že bolo treba vytipovať, ktoré kompetencie si musí ministerstvo nechať, aby mohlo riadiť zdravotníctvo a zabezpečovať túto zásadu.

  Pán minister si veľmi pamätá, keď som vystúpila s otázkou detskej pohotovosti. Povedal, že aj on súhlasí, že je neúnosný stav v Bratislave, poprípade aj v iných mestách, ale že nemá kompetenciu. Takisto izby opilcov. Takisto povedal, že zdravotné sestry nie sú ocenené, ale ministerstvo nič nemôže. To je skutočne veľmi zlá situácia, pretože občan má povinnosť prispievať do poisťovní, ale naopak štát nemá kompetenciu, aby niektoré povinnosti tým, ktorí sa podieľajú na zabezpečení zdravotnej starostlivosti, aby ich uložil. Predsa toto je anomália, ku ktorej sme dospeli, a hovorím potom, načo máme ministerstvo a takto to ďalej nemôže ísť. Štát...

 • Prerušenie časomierou.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja chcem len podporiť pána kolegu Pašku, keď hovorí, že zdravotná starostlivosť dnes je postavená na tvrdom biznise. Síce včera tu bolo povedané, že pán kolega Paška nerozumie zdravotníctvu, nebudem presne, ale parafrázujem, že nebol v nemocnici, takže nech sa do toho nestará, ale jeho vystúpenie dnes hovorí o úplne niečom inom. Byť lekárom a dobrým lekárom ešte neznamená byť aj dobrým ministrom. Dnešná zdravotnícka politika, tak ako povedal pán kolega, je o ponuke a dopyte, teda zdravie ako tovar, čo vyžaduje, samozrejme, byť dobrým manažérom a tu ale musím priznať, pán minister, ste dobrým manažérom, aspoň to vynáša, klobúk dole, keď vediete celý rezort, teda k peniazom a za peniaze, čo teda v preklade znamená, ak chceš byť zdravý, tak si priplať alebo zaplať.

  V tejto súvislosti si myslím, že otázka privatizácie nemocníc je tá ľahšia cesta pre aktérov procesu, lebo bez práce treba, samozrejme, zarobiť, a to je aj umenie a zrejme v tomto zmysle sme proti nej a budeme proti nej. Kladiem si ale otázku, čo by sa teda dnes predávalo a z čoho by žilo zdravotníctvo, keby sa nebolo postavilo. A postavil to zrejme niekto iný. Som za zdravotnícku politiku pre ľudí, a nie pre biznis. Ďakujem.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Černá a potom otvorím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predniesla jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa však týka najmä utajovaných pôrodov, ktoré sme upravovali prednedávnom v zákone o rodine, a všetky veci, ktoré sme upravovali v zákone o rodine sa preniesli do zdravotníckych zákonov, avšak už vtedy som upozorňovala na to, že niektoré momenty k tomuto zákonu o utajovaných pôrodoch bude treba upraviť nielen v zdravotníckych zákonoch, ale aj v zákone o rodine ako takom.

  Dnes nám v zásade vyčnievajú neupravené práva otcov k tejto záležitosti, ktoré budeme musieť robiť k zákonu o rodine. V tejto chvíli by som vám však rada predstavila pozmeňujúci návrh, ktorý svojím spôsobom rieši všetky ženy, ktoré prejavia záujem utajene porodiť v rámci Slovenskej republiky v ktoromkoľvek zdravotníckom zariadení, najmä však ženy, ktoré sú v situácii, že sú ešte neplnoleté, a to z toho dôvodu, že utajované pôrody ako také sme sa rozhodli riešiť po prvýkrát v živote v zákone o rodine, ešte nikdy sme takéto ustanovenie, takýto inštitút nemali a v zásade ide o záchranu malého človeka ako takého. To znamená, chceme dať šancu všetkým ženám. Ak v istej situácii uvažuje, že nenavštívi zdravotnícke zariadenie, ale sa rozhodne rodiť niekde v poli alebo v lese a poprípade dieťaťu nejakým spôsobom ublížiť, tak potom je toto situácia, ktorú treba veľmi vážnym spôsobom riešiť v tomto zákone, aby to mohli urobiť všetky ženy, ak sa rozhodnú, aby bolo o ne a o ich zdravie bezpečne postarané a aby sa mohli utajene zúčastniť takéhoto pôrodu bez toho, aby ich identifikácia bola nejakým spôsobom prezradená.

  V zásade ide naozaj o to, a konečným cieľom je, zachrániť dieťatko ako také a dať mu šancu prežiť, ktoré neskôr môže nájsť svoju milujúcu rodinu. Takže ak dovolíte, je tu ešte podstatne viac vecí, ktoré budeme musieť v budúcnosti riešiť, ale to naozaj musíme ošetriť v zákone o rodine a chcem povedať, že som sa vlastne o tejto otázke radila s mnohými expertmi na rodinnú politiku, ktorých na Slovensku máme naozaj z celého Slovenska, usporiadala som aj jednu konferenciu, ktorá sa týkala zákona o rodine a zákona o sociálnoprávnej ochrane a s týmito expertmi sme rozoberali situáciu, či neplnoletá osoba, ktorá by sa chcela zúčastniť utajeného pôrodu, či musí mať so sebou sprievod aspoň jedného rodiča alebo nejakého sociálneho pracovníka. Prišli sme, samozrejme, po dlhej úvahe a rozprave na to, že je to absolútny holý nezmysel, lebo v tom prípade sa nám dievča otočí na opätku a odrodí nám v lese alebo na poli a dieťaťu ublíži. Takže ak sa bavíme o utajených pôrodoch, potom nech majú prístup aj neplnoleté osoby.

  Ak dovolíte, prečítam kompletný návrh, kde upravujem ešte ďalšie legislatívnotechnické záležitosti. Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona č. 576/2004 Z. z., zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z. (tlač 1111).

  Prvý návrh. V čl. I v bode 7 sa slová „rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, nariadení ochrannej výchovy“ nahrádzajú slovami „rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy“. Odôvodnenie: Ide čisto o legislatívnotechnické úpravy v záujme jednoznačného ustanovenia.

  Druhý návrh. V čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie: 10. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie: § 6a. Poučenie a informovaný súhlas v osobitných prípadoch. „V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa § 11 ods. 10 je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť poučenie tejto žene. Informovaný súhlas dáva žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.“ Ustanovenia § 6 ods. 2, 3, 4, 7 a ods. 9 prvá veta platia rovnako. Ďalšie body sa primerane prečísľujú. Odôvodnenie: Doplnením navrhovanej úpravy sa umožní každej žene, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa § 11 ods. 10 zákona zachovať úplnú anonymitu. V praxi môže ísť aj o prípady, ak takouto ženou bude neplnoletá osoba. Navrhované doplnenie § 6a je potrebné premietnuť v § 6, a preto podávam ďalej tieto pozmeňujúce návrhy.

  Návrh tretí. V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie: V § 6 ods. 1 v úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová „ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a)“. Ďalšie body sa primerane prečísľujú. Odôvodnenie: Upresnenie ustanovenia v nadväznosti na navrhované doplnenie nového desiateho bodu v čl. I návrhu § 6a.

  Štvrtý návrh. V čl. I sa za bod 7 návrhu vkladá nový bod 8, ktorý znie: V § 6 ods. 5 v úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová „ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a)“. Ďalšie body sa primerane prečísľujú. Odôvodnenie: Upresnenie ustanovenia v nadväznosti na navrhované doplnenie nového desiateho bodu v čl. I návrhu (§ 6a).

  Bola by som veľmi rada a bola by som poctená, keby ste tento návrh podporili. Ďakujem veľmi pekne.

 • S faktickou poznámkou na vystúpenie pani poslankyne jediná pani poslankyňa Sabolová. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja len krátko. Ako idea tohto pozmeňujúceho návrhu je dobrá, len sa obávam, že legislatívne nie je dotiahnutý tak, aby to, čo je v odôvodnení, že v praxi môže ísť aj o prípady, ak takouto ženou bude neplnoletá osoba, obávam sa, že náš právny poriadok neplnoletú osobu a jej právneho zástupcu, ktorý má dať súhlas na všetky úkony, treba doriešiť podľa mňa aj v tomto zákone. Čiže zákon nerieši tú vec, ktorú pani poslankyňa predniesla v takom rozsahu, ako by bola jej predstava.

  Bod 1 je čisto legislatívna úprava, ktorú si ministerstvo potrebuje upraviť – rozhodnutie súdu, a nie rozhodnutie súdu o nariadeniach, čiže to je len čisto legislatívna úprava a bojím sa, že body 2, 3, 4 nespĺňajú tú ideu, o ktorú ide, je to zas len mať poučenie, informovaný súhlas v osobitných prípadoch, čiže je to len doplnenie zákona, ale obávam sa, či to niekde nenarazí práve na súhlas toho zákonného zástupcu, preto by bolo dobré, keby sme dostali k tomu odborné stanovisko našej legislatívy a prípadne aj od pána ministra, aj keď tento návrh pripravil a podporuje, legislatívne sa obavám, že to nie je celkom čisté.

 • Pani poslankyňa Černá, nech sa páči, môžete reagovať na faktickú poznámku.

 • Áno, ďakujem za faktickú poznámku. Pani poslankyňa Sabolová, chcem vás ubezpečiť, že mnohé záležitosti, tak ako som povedala, budeme musieť ešte riešiť prostredníctvom zákona o rodine a k tomuto návrhu chcem povedať, že sa týka každej ženy, a preto som spomínala, že sa môžu zúčastniť utajeného pôrodu v dôvodovej správe alebo v odôvodnení aj neplnoleté osoby, ktoré tiež považujeme za ženy od ich útleho detstva a naozaj som presvedčená, že všetko, čo treba ešte doladiť, môžeme urobiť v zákone o rodine, poprípade v Občianskom súdnom poriadku, dnes tu na to však nemáme priestor, takže sa snažím upravovať aspoň to, čo sa dá upraviť v zákone o zdravotnej starostlivosti. Ďakujem pekne.

 • Otváram možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Pýtam sa, kto sa hlási? Štyria. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Ako prvý pán poslanec Novotný, potom pani poslankyňa Sabolová, pán poslanec Soboňa a pán poslanec Varga.

  Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Prihlásil som sa ústne do rozpravy a nevyužijem právo spravodajcu vystúpiť hocikedy v rozprave, lebo minule tu bolo namietané, či je to, alebo nie je v súlade s rokovacím poriadkom, takže volil som túto formu, aby to bolo teda pre právnych puristov v poriadku.

  No, pán poslanec Paška rozprával dlho o tom, prečo je reforma zdravotníctva zlá a na záver podal niekoľko pozmeňujúcich návrhov, čo ma teda potešilo, aj keď predtým celú hodinu hovoril dosť zoširoka a dosť ďaleko od zákona o zdravotnej starostlivosti. Každopádne ale v jeho exkurze povedal jedno tvrdenie, jeden slajd, ktorý ma teda upútal a chcel som zareagovať naň faktickou poznámkou, urobím to teraz. Ten slajd hovoril o tom, že obchodný prístup v reforme zdravotníctva prevážil nad odborným. Keby som počul len toto vystúpenie pána poslanca Pašku a túto prezentáciu, tak by som tomu teda rozumel, pretože pán Paška je poslancom socialistickej strany, a teda, samozrejme, ako socialistická strana podporuje silný etatistický prístup a nesúhlasí s tým, aby sa štát zbavoval zriaďovateľskej pôsobnosti, aby menil nemocnice, ktoré mal v zriaďovateľskej pôsobnosti na akciové spoločnosti. Tomu rozumiem, ale nerozumiem potom tomu, prečo v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý mal nemocnicu v Humennom, Svidníku a Vranove nad Topľou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, kde je župan pán Chudík, ktorý je toho času už kooptovaný stranou Smer, hlasovali poslanci za Smer za ekonomický prenájom týchto nemocníc v prospech spoločnosti Vtesa, ktorá je dcérskou spoločnosťou Penta Group.

  No, teraz už tomu nerozumiem, keď 12 poslancov Smeru hlasuje za ekonomický prenájom nemocníc, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovský samosprávny kraj, na ktorých riadenie a zodpovednosť má Smer priamy mocenský vplyv. Ďalej nerozumiem ani tomu, ako je možné, že keď sme v Košickom samosprávnom kraji pripravili transformáciu nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja štyroch nemocníc na akciové spoločnosti, tak drvivá väčšina poslancov za Smer hlasovala za transformáciu týchto nemocníc na akciové spoločnosti s výnimkou teda tých, ktorí len pred chvíľou boli kooptovaní zo strany SDĽ, to znamená, že chudáci boli ešte popletení a teraz si nevedeli svoje socialistické predstavy dať do kopy s transformáciou na akciové spoločnosti a strana Smer, ktorá je takisto súčasťou vládnej koalície alebo má vplyv na riadenie VÚC vzhľadom na to, že podpredsedom Košického samosprávneho kraja je nominant strany Smer a že teda sú čiastočne súčasťou vládnej koalície, aj keď tam je to v zastupiteľstve nejasné, teda podporila transformáciu na obchodnú spoločnosť, na tú obchodnú spoločnosť, o ktorých pán Paška hovoril, že sú proti záujmom občanov, že je to vplyv silných finančných skupín, tak teraz tomu už naozaj nerozumiem, to by som poprosil, keby mi niekto vysvetlil, prečo sú potom nominanti Smeru v predstavenstvách a v dozorných radách týchto akciových spoločností, keď s nimi, pán Paška, nesúhlasíte, keď s nimi nesúhlasí strana Smer. Pán Paška, ste proti akciovým spoločnostiam, proti zbavovaniu sa zodpovednosti štátu, ale v Košiciach podporíte transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, a dokonca v Prešove podporíte ich prechod do područia finančných skupín, aby som už použil takú rétoriku podobnú vašej. Tak o čo ide? Kto tu vlastne pôsobí v prospech finančných skupín? My, ktorí sa snažíme, aby sme v nemocniciach zabezpečili majoritu štátu, alebo vy, ktorí prostredníctvom vašich poslancov v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja podporíte priamy ekonomický prenájom pre finančnú skupinu blízku, alebo priamo pre finančnú skupinu Penta. Kto tu teda vodu káže a víno pije, tak ako je to vlastne s pohľadom Smeru na ekonomický prenájom, lebo pán Fico včera hovoril o tom, že je prinajmenšom nevhodné, nemorálne a zaváňajúce klientelizmom, ak nemocnica, ktorá je pod vplyvom SDKÚ, ide do ekonomického prenájmu ľuďom blízkym SDKÚ.

  Čiastočne s tým súhlasím, ale ja sa pýtam teda pána Fica, ktorý tu nie, lebo on dosť často nechodí do parlamentu, a pána Pašku, či je morálne a vhodné, ak socialistická strana Smer hlasuje za ekonomický prenájom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC v prospech Penta Group, či to je teda vhodné a morálne. Či je morálne a vhodné, ak Smer bojuje proti akciovým spoločnostiam a podporí ich vznik, ktoré sú teda v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a nominuje svojich členov a sympatizantov do orgánov týchto akciových spoločností.

  Pán poslanec, obávam sa, že vo svojom vystúpení ste zavádzali, lebo ináč rozprávate v opozičnej póze v Národnej rade Slovenskej republiky a ináč sa správate, ak ste pri moci. Obchodný prístup naozaj prevážil nad odborným v prešovskom a košickom samosprávnom kraji. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami traja. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami. Štvrtý pán poslanec Paška, ktorý zabudol, že sa prihlasuje s kartou. Takže štyria.

  Pani poslankyňa Angyalová, nech sa páči, ako prvá.

 • Pán kolega, keby som nesedela v tom istom poslaneckom zbore vo VÚC ako vy, tak vám normálne uverím, že toto je tento srdcervúci prejav, že to je presne tak a že naozaj strana Smer sa správa absolútne v rozpore s tým, čo hovorí tu v Národnej rade. Len akurát je to trochu inak.

  Ad jeden. Vy sami viete, aké je zložité, keď sa majú dodržiavať koaličné dohody. Pokiaľ viem, tam sme zhodou okolností v koalícii a neboli sme my lídrami tejto transformácie, ale napríklad vaša osoba bola hodne silným lídrom tejto transformácie.

  Po druhé. Ak už ste to presadili, pretože v koalícii je predsa len nejaká väčšina v SMK a napríklad vašej strany, tak potom by sme sa museli baviť o tom, že chceme nejakých nominantov, pretože aký môžete mať reálny vplyv na takúto transformáciu, ak tam nedáte svojich nominantov.

  Po tretie. My sme nikdy nehovorili o tom, že ak sa to transformuje na akciové spoločnosti, že to má ísť do súkromných rúk a bavili sme sa dokonca aj o tom, že by to mohlo byť tak, že by to bolo vlastníctvo VÚC alebo mesta a že by tam mali byť rozličné podiely, na tú diskusiu si dobre pamätám, aj keď som nebola na všetkých stretnutiach.

  Po štvrté. To, že ma prekvapuje, že takto vystupujete po tom, čo sme tu včera niekoľkokrát otvorili váš problém s pani manželkou, o ktorej vy hovoríte, že jediná vec, ktorá je s vami spojená, že sa pred dvomi týždňami stala vašou pani manželkou, nuž, tak prepáčte, ale každý súdny človek, ako zvykne hovoriť pán premiér, ešte aj malé dieťa pochopí, že tá väzba tam existuje. Veľmi sa vám čudujem, že takto vystupujete.

 • Pán poslanec Novotný, trvám na tom, čo povedal pán kolega Paška, obchodný prístup prevážil nad odborným. Keby ste boli aspoň troška vzdelaný v manažmente zdravotníctva, lenže vy ste v tom diletant, tak by ste vedeli, že systém zdravotníctva nezávisí od toho, aká vláda je pri moci, či pravicová, alebo ľavicová.

  Za Margaret Thatcherovej pretrvával systém štátneho zdravotníctva vo Veľkej Británii a pretrváva aj za liberal party. V Dánskom kráľovstve je pri vláde pravicová strany a je tam systém zdravotníctva financovaný na báze daňovej ceny. Tak, prosím vás, netárajte a doštudujte si spolu s pánom ministrom Zajacom základné veci týkajúce sa fungovania zdravotníckych systémov.

  A ďalšia vec. Politika určuje trendy v zdravotníctve a múdra politika určuje také trendy v zdravotníckej politike, ktoré dokážu zabezpečiť zdravotnícke služby podľa možnosti pre čo najväčší počet občanov príslušného štátu. Hlúpa politika naháňa peniaze do vreciek určitých finančných skupín, tlačí občana k tomu, aby platil čím ďalej, tým viac za zdravotnícke služby, a vieme to dokumentovať na konkrétnych číslach, pričom sa nezvyšuje ani dostupnosť, ani kvalita zdravotníckych služieb. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, to je krátka reakcia. Ťažko sa mi reaguje, pretože keby pán doktor Novotný nebol od začiatku členom výboru a škoda, možno budem musieť zopakovať niektoré prezentácie aj z minulého roku, lebo vidím, že zrejme nedával pozor, tak ako asi aj v škole, neviem, či sa niečo dozvedel o politológii a má aspoň aký-taký anung o tom.

  Vážený pán doktor, ja som stále hovoril o verejnoprávnom charaktere poistenia a fungovaní systému a zodpovednosti štátu. Veľmi dobre viete, že sme tisíckrát, naposledy pri minulom zasadnutí výboru, hovorili o pre nás neprijateľnej privatizácii nemocníc prvého typu ako akciových spoločností. Je ich 48, podľa mňa aká forma tejto nemocnice na úrovni VÚC alebo mesta, ktoré je z pohľadu práva súkromným majetkom. Ja stále hovorím o privatizácii a transformácii systému ako takého. Zdravotné poisťovne a nemocnice prvého typu. A ak to chcete robiť, tak to urobte štandardným spôsobom, a nie ako prišiel pán minister s návrhom, kde necháva 34 percent a navyšovaním základného imania sa táto nemocnica dostane do rúk kohokoľvek. A vy veľmi dobre viete, ako povedala kolegyňa Angyalová, na úrovni VÚC to funguje trošku inak a presne vaše projekty, ktoré boli predkladané, ja nie som poslancom VÚC na rozdiel od vás, mali garantujúci charakter, že zostanú pod dozorom majetkovej účasti vyšších územných celkov.

 • Vážený pán poslanec Novotný, včera v rámci diskusie pán minister spravodlivosti Daniel Lipšic priamo reagoval na priamu otázku, že sa mu nepáči správanie, na základe ktorého získala vaša pani manželka do správy nemocnicu. To, ako ste odôvodňovali, prečo je to v poriadku, že vaša manželka získala do správy nemocnicu na základe primitívnych argumentov, že v danom čase nebola vašou manželkou, no, ja mám pocit, že vy ste sa spoznali asi deň pred svadbou. A po jednom dni možno ste sa zosobášili.

  Pán poslanec, pravdepodobne podľa vašich argumentov je v poriadku, keď budú aj takto na základe určite Občianskeho zákonníka blízke osoby privatizovať, získavať do správy, ale na to môžeme povedať iný argument, je lepšie asi, keď privatizuje jedna manželka, ako keď privatizujú družky, priateľky, milenky a čo ja viem čo ďalšie. Určite to správanie, na základe ktorého pravdepodobne získala do správy táto spoločnosť, nebolo v súlade so zákonom a nebolo v poriadku a konflikt záujmov z toho je jasný. Preto by som sa na vašom mieste neozýval v prípade takýchto vecí a radšej mlčal, ak ide o jasný a flagrantný postoj, na základe ktorého ste ani vy nevedeli vysvetliť, akým spôsobom sa k tomuto došlo. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Novotný, nech sa páči, môžete reagovať na faktické poznámky.

 • Začnem od konca, aby sa to lepšie pamätalo. Neviem, či som diletant podľa toho, čo povedal pán poslanec, ale každopádne pánovi poslancovi Madejovi chcem povedať, aby si doštudoval právo skôr, ako začne niečo tvrdiť. Ak som porušil zákon a vy o tom viete, konajte, konajte, pán poslanec, lebo porušujete zákon aj vy.

 • Reakcia z pléna.

 • To je, ale vy ste hovorili o zákone, nie o morálke, tak dávajte pozor, o čom hovoríte. Vy ste právnik, vy musíte vážiť slová.

  A čo sa týka pani poslankyne a pána poslanca Pašku, oni sú z Košického samosprávneho kraja, idem presne k tomu, aby sme išli k meritu veci. Poprosím pánov poslancov, aby ma nevyrušovali. K meritu veci, to znamená, že nemôže byť rôzny meter vo VÚC a vo veľkej politike. A o tom som hovoril ja. Darmo mi budete vysvetľovať, mám ešte minútu, aká tam bola dohoda alebo nebola. Ono sa to argumentovať dá, ale ak ste proti akciovým spoločnostiam, ak ste proti finančným skupinám, nemôžete v Prešovskom samosprávnom kraji hlasovať za ekonomický prenájom troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, ktoré prejdú do finančnej skupiny Penta, a nemôžete v Košickom samosprávnom kraji hlasovať za transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, pani poslankyňa. Mali ste byť proti. To, že ja som za to hlasoval, to je v poriadku. Ja som hlasoval aj tu za akciové spoločnosti, aj v Košickom samosprávnom kraji za akciové spoločnosti. Takže, aby sme sa držali merita veci, a nie osobných invektív. Ďakujem pekne.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Sabolová. Pripraví sa pán poslanec Soboňa.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, moje vystúpenie bude oproti mojim predchádzajúcim kolegom krátke, bude to len niekoľko vecných poznámok a jeden procedurálny návrh, aby sme o bode 6 zo spoločnej správy hlasovali samostatne, nie v balíku schváliť, ale samostatne a s odporúčaním neschváliť ho. A poviem, aký dôvod ma k tomu vedie.

  Je to bod 12 zo zákona, kde navrhovateľ – ministerstvo navrhuje, aby zdravotnícke zariadenie mohlo osobu s psychiatrickým ochorením alebo s onkologickým ochorením prepustiť z ústavnej starostlivosti najviac na päť dní počas jedného mesiaca.

  Veľmi dobre vieme, že pacienti práve s týmito dvoma ochoreniami sa v domácom prostredí môžu zmobilizovať. Ak lekár prepustí pacienta, on ho môže, nemusí, môže, ak ho prepustí do domáceho ošetrenia na pár dní, môže mu to psychicky veľmi dobre pomôcť. Preto si myslím, že predkladateľ mal dobrý úmysel a dobrý návrh, aby zaradil do zákona tento bod 12. Neviem, akým nedopatrením alebo akým pričinením na návrh poslancov vo výboroch sa tento návrh žiada vypustiť.

  A moja jedna poznámka ešte k tomuto bodu. Prečo by to tam malo ostať je, že dnes vieme veľmi dobre, že týchto pacientov zdravotnícke zariadenia pustia na víkend do domáceho prostredia, pretože vedia, že to má dobrý vplyv na zdravotný stav pacienta a robia to, poviem „možno tak trošku na čierno“, a dokonca aj s ekonomickým dopadom tým, že nemocnica nevykáže, že toho pacienta nemá, ale ona ho jednoducho vykazuje, že je tam, čiže zoberie zo zdravotného poistenia, zdroje sú vlastne odčerpané, pričom pacient nie je v nemocnici, je v domácom prostredí. Čiže je to tak na hrane, by som povedala. Robí sa to a tu by sme legálne týchto ľudí, ktorým to môže pomôcť, mohli dať do domáceho ošetrenia. Preto si myslím, že návrh, ktorý predložilo v tomto bode ministerstvo, je správny a dobrý a je na lekárovi a tom, kto toho pacienta si do domáceho ošetrenia zoberie, aby sa oňho mohol primerane postarať a po tých pár dňoch ho vrátiť naspäť na to lôžko. Čiže neodporúčam bod 6 schváliť a odporúčam, aby v zákone bod 12 ostal.

  K termínom účinnosti sa vyjadrovať nebudem, pretože jediný termín účinnosti, ktorý prešiel u nás vo výbore, je v tomto zákone a mali by platiť asi zrejme naraz. Napriek tomu, že v prvom čítaní som predniesla návrh, že si myslím, že nie je dobré uprostred roka meniť hlavne systém poisťovníctva, nie je dobré meniť zmluvný systém medzi poskytovateľmi, medzi poisťovňami, proste myslím si, že termín účinnosti 1. január 2006 by bol lepší, ale nepredkladám pozmeňujúce návrhy. Na záver poviem, aké sú moje dôvody.

  Cez tieto novely zákonov mnohokrát dostávame cez poslanecké návrhy vo výboroch opäť pripomienky z ministerstva a vylepšujeme to, čo pred chvíľou predloží ministerstvo. Tento návrh zákona má skutočne minimálny počet pozmeňujúcich návrhov v spoločnej správe, ale keď prídeme k ďalším, uvidíme, že očisťujeme práve vo výboroch zákony, ktoré nie sú dobre pripravené v rezorte.

  A ešte jedna pripomienka k bodu 5 zákona, kde sa v § 4, teda v novele dáva nové znenie. Navrhovala som vo výbore vypustiť tento bod napriek tomu, že § 4 ods. 3, ktorý je súčasne v platnom zákone, je skutočne zmätočným textom, ale jedno, čo ma veľmi prekvapuje, a to je tá prvá veta, o ktorej som hovorila aj v prvom čítaní, poskytovateľ je povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne. On ju poskytoval vždy a bude ju poskytovať vždy, pretože ináč by stratil medicínsky diplom, ak by ju neposkytoval správne. Existujú právne postupy, ale to, čo ma viac prekvapilo, že sme rozšírili tento odsek, a to je to uplatňovanie systému kvality u poskytovateľa. Dnes vieme veľmi dobre, že nie sme nastavení ekonomicky tak, aby všetci mohli tieto certifikáty získavať. Zároveň je už dnes jasné a z praxe známe, že sú tu isté skupiny, ktoré budú pripravovať a vyrábať tieto certifikáty a je to len zbytočný, niekedy ekonomický odliv prostriedkov aj u poskytovateľa, aj vôbec v celom tom zdravotníckom systéme.

  A keďže vo výbore tieto návrhy neprešli, a tak ako som povedala, ani termíny účinnosti, a neprechádzajú žiadne pozmeňujúce návrhy, ktoré môžu mať aj vecný charakter práve preto, že pán minister neodporúča upravovať niektoré veci, ktoré nie sú v súlade s jeho predstavou, myslím si, že je úplne zbytočné, poviem úplne zbytočné plytvať energiou a predkladať a hľadať 15 podpisov, komunikovať s odborníkmi, aby sme dobre spracovali legislatívny návrh, lebo pán minister s mnohými, bohužiaľ, aj opozičnými poslancami tieto návrhy zákonov tvorí úplne ináč.

  A tu si dovolím jednu mimo toho zákona poznámku, a to je včerajší deň a včerajší protest sestier. Dovolím si, neviem, či je tu pán poslanec Urbáni, áno, práve vstúpil do rokovacej miestnosti, dovolím si povedať jednu poznámku, pretože som práve vchádzala do budovy parlamentu, keď veľmi ohnivo vystupoval pred sestrami, útočil na vládu, ako je strašne zlý zdravotnícky systém, ako tu chýbajú zdroje, ako sa tu nerobia dobré zákony, proste dobrá demagógia, by som povedala, na sestričky, ktoré skutočne majú svoj kus pravdy, pričom je to pán poslanec, ktorý hlasuje vo výbore za vládne návrhy, za pozmeňujúce návrhy a podporuje túto reformu.

  Čiže chcela by som vás poprosiť, páni kolegovia, keby sme jedno hovorili a aj jedno robili v praxi, pretože ak niekde podporujete tieto reformné zákony, musíte potom aj obhajovať tieto reformné zákony pred verejnosťou. Je to dvojtvárnosť, a to patrí možno trošku aj pánu ministrovi, pretože včera podporil sestry, povedal, že je to nespravodlivé, ale treba sa zamyslieť tak rok dozadu, keď sme zrušili tieto platové triedy, platové kategórie, aby nebolo možné takýmto spôsobom v zdravotníckych zariadeniach manipulovať niekedy aj so mzdami práve tohto stredného zdravotníckeho personálu. Čiže buďme takí ako v jednej línii. Za tri roky sa dá možno vydržať nejaký jeden názor. Mám niekedy pocit, že tak chvíľkovo mesačne reagujeme na to, čo sa v spoločnosti deje a nedodržiavame isté princípy. Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Urbáni ako jediný. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami.

 • Ďakujem pekne. Vážený predsedajúci, vážená kolegyňa, ja tri roky v tomto parlamente tvrdím, že zdravotnícka reforma sa nedá spraviť bez peňazí. Tvrdím stále, že zdravotníci sú podhodnotení, za tie platy, ktoré robia, im poďakujme všetkým. To som tvrdil aj včera a budem to stále tvrdiť a stále som tvrdil aj to v tomto parlamente, že mám systém, ako to vyriešiť. Tento parlament nepočúva. Vám, keď sa niečo hodí, tak počúvate, keď sa vám niečo nehodí, tak nepočúvate. Buďte, prosím vás, korektná.

 • Pani poslankyňa Sabolová, nech sa páči, môžete reagovať na faktickú poznámku.

 • Ďakujem pekne, myslím si, že pán kolega, na rozdiel od vás som korektná, pretože hovorím verejne to, čo si aj myslím a hlasujem aj podľa toho, ako sa vyjadrujem. A preto si myslím, že áno, tvrdíte to, pán poslanec, že potrebuje tento systém financie, ale ešte som od vás nevidela predložiť k týmto návrhom zákonov, ktoré boli v jeseni alebo ktoré sú teraz pozmeňujúce návrhy, o ktorých by sme mohli hlasovať a tento systém zmeniť. Lebo ak sa spustí reforma jedným smerom, veľmi, veľmi ťažko sa bude napravovať možno podľa vašich predstáv a ani vy už potom nebudete mať možnosť zabezpečiť ekonomické zdroje pre zdravotníctvo, aby mohlo lepšie fungovať.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, o chvíľočku pristúpime k hlasovaniam o siedmich prerokovaných zákonoch, takže vás vyzývam, aby ste sa vrátili do rokovacieho priestoru.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, trošku sa upokojte. Pristúpime k jednotlivým hlasovaniam. Ešte predtým procedurálny návrh pán poslanec Hort.

 • Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov SDKÚ, SMK a KDH dávam návrh na vyradenie bodu tlač 1086, vládny návrh zákona o Horskej službe, z rokovania tejto schôdze. Ďakujem pekne.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či je všeobecný súhlas s takýmto návrhom?

 • Všeobecný súhlas.

 • Áno. Ďakujem pekne. Takže pán poslanec Kaliňák, procedurálny návrh.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, poprosil by som členov výboru pre obranu a bezpečnosť aby sa o 12. 00 hodine dostavili na mimoriadnu schôdzu výboru. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Takže pristúpime k jednotlivým hlasovaniam. Pán poslanec Juščík.

 • Aj ja by som, ďakujem, pán podpredseda, poprosil členov výboru pre životné prostredie a ochranu prírody, aby sa o 12. 00 hodine zhromaždili do zasadačky výboru. Zvolávam zasadnutie výboru. Ďakujem.

 • Ďakujem. Vážení páni predsedovia výborov, prosím vás, toto nerobme. Po skončení hlasovania áno, ale pred? Chcem vás upozorniť, že už takto nikomu slovo nedám. Prosím pána poslanca Juhásza z výboru pre sociálne veci a bývanie, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k bodu č. 59 k

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (tlač 1105).

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, v spoločnej správe neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, v rozprave zaznel jeden pozmeňujúci návrh od pána poslanca Horvátha, prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Horvátha.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131, za 131.

  Tento návrh sme prijali.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, mám splnomocnenie výboru, aby Národná rada Slovenskej republiky prerokovala daný návrh v treťom čítaní ihneď.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu, aby sme poslanecký návrh zákona prerokovali v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za 130, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto v rámci tretieho čítania? Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Nech sa páči, záverečné hlasovanie.

 • Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s návrhom gestorského výboru schváliť ho.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu zákona. Odporúčanie gestorského výboru je schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 138, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že poslanecký návrh zákona sme schválili.

  Teraz prosím pani poslankyňu Ľubicu Navrátilovú z výboru pre sociálne veci a bývanie, aby ako spoločná spravodajkyňa uvádzala jednotlivé hlasovania k bodu 60 k

  návrhu skupiny poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1107).

  Páni poslanci, prosím, aby ste sa upokojili. Väčší pokoj. Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V rozprave neodznel žiaden pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, takže dajte, prosím, hlasovať o dvoch návrhoch zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schvaľovať ich spoločne a s odporučením schváliť tieto pozmeňujúce návrhy.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137, za 137.

  Tieto návrhy sme schválili.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Pán predsedajúci, mám odporučenie gestorského výboru navrhnúť, aby Národná rada schválila predmetný návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tom, že prerokujeme tento návrh zákona v treťom čítaní, a to ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za návrh 136.

  Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási do rozpravy v rámci tretieho čítania niekto z poslancov alebo z poslankýň? Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pani poslankyňa ako spravodajkyňa, nech sa páči, váš návrh.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporučením gestorského výboru schváliť ho.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138, za návrh hlasovalo 138.

  Konštatujem, že tento návrh skupiny poslankýň sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Šulaja z výboru pre financie, rozpočet a menu, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k bodu 61 k

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov (tlač 1128).

 • Vážený pán predsedajúci, zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. V rozprave vystúpili piati poslanci, jeden poslanec pán Ondriaš podal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, preto vás žiadam, aby ste dali o tomto návrhu hlasovať.

 • Ešte predtým, pán poslanec, zaobstarajte si vlastnú kartu. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca Ondriaša.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138, za 70, proti 3, zdržalo sa 48 poslancov, nehlasovali 17.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca o posunutí účinnosti sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Mám poverenie gestorského finančného rozpočtového výboru dať hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho. Prosím, dajte hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o postúpení tohto návrhu do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za 123, proti 1, zdržali sa 11, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že sme (smiech v sále), prosím všetkých na balkóne, že žiadne emócie nahlas, môžete po tichu bez problémov reagovať, ale nahlas nie. A ešte sme len v treťom čítaní, preto otváram (smiech v sále) rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy? Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca, nech sa páči, aj odporúčanie gestorského výboru.

 • Pán predsedajúci, dajte hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138 poslancov, za návrh 63, proti 11, zdržalo sa 45 poslancov, nehlasovali 19.

  Konštatujem, že poslanecký návrh zákona nebol schválený.

  Teraz prosím pána poslanca Gábora Gála z ústavnoprávneho výboru , aby k bodu 62 k

  návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1129), aby uvádzal jednotlivé hlasovania.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Najprv budeme hlasovať o spoločnej správe, najprv o bode 1 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bode 1 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138, za 94, proti 35, zdržalo sa 8 poslancov, nehlasoval 1.

  Bod 1 sme schválili.

 • Dajte, pán predsedajúci, prosím, hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bode č. 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136, za 136.

  Konštatujem, že aj bod č. 2 sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Keďže sme schválili bod 1 zo spoločnej správy, nemôžem dať hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šulaja, ktorý vyplynul z rozpravy, preto, pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona postupujem do tretieho čítania.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu, aby sme návrh zákona prerokovali v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 131, nehlasovali 3.

  Sme v treťom čítaní, preto otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy? Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Nech sa páči prezentujme sa a hlasujme o zákone ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za návrh 77, zdržalo sa 63 poslancov.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Vavríka, aby ako spoločný spravodajca z výboru pre obranu a bezpečnosť uvádzal hlasovania k bodu 63 k

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z. (tlač 1130).

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k predmetnej tlači, a to spoločne o oboch pozmeňujúcich návrhoch č. 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139, za 136, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že body zo spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Pán podpredseda, keďže sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy, poprosím, aby ste dali hlasovať o tom, že postupujeme zákon do tretieho čítania.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 139 poslancov, za 137, zdržal sa 1 a nehlasoval 1.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto? Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, záverečné hlasovanie.

 • Pán podpredseda, poprosím, aby ste dali hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140 poslancov, za 136, zdržali sa 4.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili.

  Pristúpime ešte k poslednému hlasovaniu o bode 64. Prosím pána poslanca Devínskeho, predsedu výboru pre vzdelanie, vedu, šport, mládež, kultúru a médiá, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1137).

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, v rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, preto vás prosím, aby ste dali hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy spoločne o bodoch 1 až 3 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 140, za 74, proti 2, zdržalo sa 63, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že body zo spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, mám poverenie výboru predložiť návrh do tretieho čítania, preto vás prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že ho postúpime do tretieho čítania.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138, za 91, proti 3, zdržalo sa 40, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Pán poslanec Malchárek do rozpravy? Nie. Konštatujem, že nikto sa nehlási. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spravodajca.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o návrh zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 138, za 76, zdržalo sa 60, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že návrh zákona sme schválili.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, teraz budeme pokračovať v prerušenej rozprave o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z. (tlač 1111).

  Prosím pána ministra Zajaca a takisto aj pána poslanca Novotného, aby zaujali miesta určené pre navrhovateľa a pre spravodajcu. V rozprave sú ešte ústne prihlásení pán poslanec Soboňa a pán poslanec Varga. Takže ako prvý..., páni poslanci! Páni poslanci, väčší pokoj, lebo preruším rokovanie. Je to neúcta aj voči tým, ktorí chcú vystúpiť a chcú vás presvedčiť svojimi argumentmi.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Cabaj, procedurálny návrh, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som v mene klubov opozície požiadal na 15.00 hodinu zvolať poslanecké grémium.

 • Áno, ďakujem pekne. Pán predseda Národnej rady zvoláva o 15.00 hodine poslanecké grémium. Ďakujem.

  Pán poslanec Soboňa, nech sa páči, ako prvý vystúpi ešte v rozprave, a potom pán poslanec Varga. Páni poslanci!

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci zo Smeru, prosím vás! Pán poslanec, chvíľku počkajte, lebo budete musieť prekričať poslancov, a to nemá význam.

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, ešte raz vás upozorňujem, nerušte rokovanie!

  Nech sa páči, pán poslanec Soboňa, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, dovoľte mi nakrátko sa vrátiť k včerajšiemu vystúpeniu pri vyslovovaní nedôvery pánovi premiérovi a konkrétne k vystúpeniu pána ministra Zajaca. Samozrejme, že nemám nič proti tomu, ak minister chráni svojho premiéra, ale rozhodne odmietam spôsob, akým to včera pán minister urobil. Jeho kabaretný spôsob vyjadrovania nepatrí na miesto, kde sa snemuje o vážnych otázkach, o otázkach občanov tejto spoločnosti. Ja mu odporúčam, aby svoje kabaretné vložky využil na miestach, kde sa rozhoduje o živote pacientov, tam, kde nemá lekár dosť prostriedkov na to, aby podal liek, a tam, kde nemá lekár dosť prostriedkov na to, aby stanovil diagnózu. Tam, kde sa pacient nevie dostať do ambulancie, tam, kde pacient sa nevie prebojovať do nemocnice napriek tomu, že je v ohrození na ťažkom poškodení zdravia a veľmi často aj života. Slušná výchova človeka je podmienená niektorými faktormi, medzi ktoré patrí aj vplyv rodiny. Ja nepochybujem, že rodina v prípade pána ministra nezabudla alebo nezanedbala svoje povinnosti, ale možnože má ťažký život a tieto návyky sa stratili, a preto aj pre strany a hnutia odporúčam, aby pri nominácii svojich ministrov zisťovali, či neprežili ťažký a krutý život, ktorý zotrel spôsoby slušného správania.

  Čo sa týka reforiem zdravotníckych zákonov, vyjadroval som sa k nim opakovane a učiním aj teraz v nádeji, že Národná rada si zobrala alebo zistila, aké sú následky prijatých zdravotníckych reforiem. Spomeniem len jedno vyjadrenie rakúskeho denníka, ktorý napísal, že Slovensko je experimentálnym laboratóriom Európskej únie. V čase, keď rôzne občianske združenia a ochrancovia prírody a živých tvorov na tejto zemeguli polemizujú a bijú sa o to, aby sa nerobili pokusy ani na psoch, ani na králikoch, ani na iných experimentálnych zvieratách, sa hovorí v zahraničí o Slovensku, že je experimentálnym laboratóriom, a týka sa to v plnom rozsahu zdravotníckych reforiem. Takéto reformy už aj z tohto princípu sú veľmi spochybnené a myslím si, že toto nie je len názor nejakého rakúskeho novinára.

  V minulosti som to opakovane kritizoval a vytýkal pánovi ministrovi prijímanie navrhovaných zákonov. Aj pán spravodajca hovoril o tom, aké sú princípy reformy, ktoré predkladá minister zdravotníctva. Základný nedostatok týchto reformných zákonov a prečo ich musíme a prečo ich budeme musieť novelizovať aj v budúcnosti je tá skutočnosť, že kostru týchto zákonov nevytvorilo ministerstvo zdravotníctva ani žiadny zdravotnícky pracovník. Kostru týchto zákonov vytvorilo finančné zoskupenie presne so zameraním na vlastný kapitál. A k tejto kostre týchto zákonov sa potom priradili niektoré zákony, ktoré v zdravotníctve platili a upravovali zdravotnú starostlivosť.

  Z toho dôvodu legislatívna čistota reformných zákonov sa nikdy nemôže dosiahnuť a ani sa nedosiahne. Keď sa dnes budú novelizovať tieto zákony, tak narazia na problémy ďalšie, pretože každá novelizácia prirodzeným spôsobom navodzuje potrebu ďalších. Táto právna norma nemá ani odbornú, ani historickú kontinuitu na území Slovenska, vždy budeme narážať na problémy aj aplikácie v týchto zákonoch. Je to vyvolané tvorbou tohto zákona a týchto zákonov.

  Pri predchádzajúcich vystúpeniach som upozorňoval najmä na to, že sa zavádzajú také formy pôsobenia finančných tokov a kapitálu v systéme zdravotnej starostlivosti, ktorými predovšetkým zlikvidujeme potrebnú dostupnosť zdravotníckych služieb.

  Po druhé, odstránime princíp solidarity v poisťovacom systéme, ktorý vychádza zo základného pravidla – zdravý platí a chorý poberá. Odsunieme do nedôstojného postavenia väčšinu zdravotníkov. Založí sa systém, v ktorom občan a pacient bude stáť bezmocne bokom. Založíme systém, ktorý vylučuje pôsobenie ekonomických princípov v zdravotníctve. Spôsobíme, že peniaze budú predovšetkým rozhodovať o živote či zdraví človeka, teraz nehovorím o peniazoch, ktoré pôsobia vnútri systému pozitívne v mene systému, ale o peniazoch, ktoré musí mať človek, aby si uchránil svoje zdravie. Vytvoríme zdravotnú starostlivosť, ktorá bude síce kvalitná, ale bude dostupná len úzkej skupine ľudí. Vytvoríme úzku skupinu ľudí, ktorí ovládnu celý niekoľko stomiliardový majetok zdravotníctva, a to je jedno, kto bude v tom čase zriaďovateľom zdravotníckych zariadení. Umožní sa, aby táto malá skupina ľudí ovládla celé dianie okolo financií v poisťovacom systéme, financovaní z rozpočtu a rozhodovala tak o živote a smrti v zdravotníckom systéme.

  Celý tento strategický premyslený postup som v minulosti hodnotil ako organizované konanie nebezpečné pre spoločnosť. Naďalej zotrvávam na tomto konštatovaní. Bol zvolený ako základný bod poisťovací systém, v ktorom nielenže neplatia klasické poistné väzby, ale nemá ani obdobu v európskych štátoch. Totižto vo vyváženom poisťovacom systéme je rovnoprávne postavenie poskytovateľa poistenca i poisťovne. Základom ale musí byť odmeňovanie za výkon a tento fakt je typický pre systémy, ktoré rešpektujú ekonomické princípy. Nielen to, ale tieto systémy majú niekoľko storočné tradície v Európe. Poukazujem predovšetkým na nemecký systém. V takýchto systémoch platí poistné poistenec, a preto má zákonité právo na poistnú zmluvu, v ktorej sú zakotvené jeho práva i jeho povinnosti. Poisťovňa na základe tejto zmluvy spravuje jeho peniaze, podotýkam a podčiarkujem, spravuje jeho peniaze a v prípade, že poistenec vyhľadá lekára, tento mu poskytne službu. Stanoví chorobu a rozhodne sa pre liečbu. Takýto výkon vyúčtuje lekár poisťovni, ktorá po kontrole dôvodnosti postupu poskytovateľa peniaze poukáže poskytovateľovi, pričom svojho klienta o tejto transakcii informuje. Toto sú vyskúšané poistné systémy, ktoré platia nielen v oblasti zdravotníctva, ale musia takto platiť predovšetkým v oblasti zdravotníctva, a toto je v týchto zákonoch absolútne od základov narušené. Myslím si, že o tom netreba polemizovať a nebudeme hovoriť opak.

  Teraz platný systém ponúka neuveriteľný postup. Zmluvu nebude uzatvárať ten, kto platí, ako som už povedal, s tým, čo spravuje peniaze, ale ten, čo spravuje peniaze s tým, kto poskytuje zdravotnícke služby. Toto je zvrátenosť súčasného systému. Čo takýmto vzťahom dosiahneme? Vytvorí sa abnormálny poisťovací stav, ktorý vzápätí umožní nasledovné. Vyradí poistenca a pacienta z možnosti akýmkoľvek spôsobom zasahovať do veci. Súčasnosť to jednoznačne potvrdzuje. Postaví zdravotníka poskytovateľa do vazalského postavenia, pretože na poisťovni bude záležať, či bude úspešný, alebo ho zničí. Dnešné dni života nemocníc to jasne poukazujú. Neviem, či sa toto tvrdenie dá nejakým spôsobom vyvrátiť. Vytvorí sa priestor, aby poisťovňa určovala, kto je úspešný lekár, úspešné oddelenie či nemocnica. Dnešok to potvrdzuje.

  Ľahkým spôsobom využitím peňazí štátu, teda platcov daní sa získa akýkoľvek a ktorýkoľvek majetok zdravotníctva bez ohľadu na to, či je zariadenie štátne, či patrí samospráve, či cirkvi, alebo je súkromné. Postupne sa kumuluje majetok v rukách úzkej skupiny ľudí, pritom ide o majetok, ktorého veľkosť je si ťažké čo i len predstaviť. V dnešnej dobe, keď vieme, ktoré finančné zoskupenie je etablované v zdravotníctve, a vieme, ktoré ďalšie finančné zoskupenie sa tam tlačí, tak znovu musím povedať, že tieto tvrdenia sú potvrdené. Tak to bolo naznačené i vtedy, keď sme tieto zákony prijímali.

  Prečo nemôžem súhlasiť s tým, aby boli predkladané takéto novely a prečo ani nedávam žiadny pozmeňujúci návrh, pretože ako som tvrdil predtým, tvrdím aj teraz, že žiadny pozmeňujúci návrh tieto novely, tieto zdravotnícke zákony nemôže vylepšiť. 80 percent práce týchto noviel je vyčisťovať zákon, to povedala pani poslankyňa Sabolová, ale to predsa nie je našou povinnosťou. Na to je postup prípravy zákonov, ktoré majú tieto zákony od legislatívnotechnických lapsusov očistiť. A prečo sa tak nedá urobiť, to som vám už povedal v úvode, pretože tieto zákony postrádajú akúkoľvek odbornú aj historickú kontinuitu, tvorbu zdravotníckych zákonov na Slovensku, v Československu a v Rakúsko-Uhorsku. Neexistuje žiadne prepojenie. Takže nikdy nemôže byť novelizované dostatočne čisto. Každá novela narazí na problém, ktorý okamžite vyvolá v sústave iných zákonných opatrení. Ale možno by som sa povzniesol nad túto skutočnosť a hlasoval by som za tie novely, ak by prinášali zlepšenie voči pacientovi a voči občanovi, žiadne také zlepšenie ale nie je. Ak pán poslanec Paška ukazoval, ako narastá spoluúčasť pacienta na poskytovaní zdravotnej starostlivosti voči nemu, je to pravdou. Tie čísla sú presné a ten nárast je taký a taký bude, pretože z pochopiteľných dôvodov, ak chceme udržať aspoň tú zdravotnú starostlivosť, ktorá teraz funguje, ak nezvýšime príjmy od platcov odvodov, ak nezvýšime príjmy od štátu za ekonomicky neaktívnych ľudí, niekto tie peniaze, ktoré potrebuje zdravotníctvo, musí zaplatiť. A zaplatí ho jedine pacient, takže to tvrdenie pána ministra, že už pacient skončil pred piatimi mesiacmi s tým, že sa bude zvyšovať jeho finančná záťaž, nie je pravdou a ani nemôže byť. Celá vládna doktrína o šetrení verejných financií je predsa založená na tom, že sa musí udržať deficit verejných financií. Čím sa môže udržať? Jedine tým, že vytiahneme od pacienta a od občanov aj v ostatných oblastiach stále viac a viac peňazí.

  Povedali sme a poukázali sme, že rozvojové programy neexistujú. Zdroje nie sú načrtnuté, ktoré prinesú ďalšie peniaze do verejných financií. Odkiaľ tie peniaze a kto ich dá. Občan. Ale keď ich občan bude dávať neustále a neustále, musíme mu zvýšiť jeho príjem. Dovtedy túto hru s ním môžeme hrať, inak nastáva kolaps, vyčerpá si zásoby a štát ide ku dnu. A to tak aj bude, lebo verejné financie, to je vec mimoriadne nebezpečná, naozaj v tejto oblasti štát čaká kolaps a v zdravotníctve skôr ako v oblasti sociálnej. Sociálna oblasť ešte bude môcť kamuflovať a zakrývať niektoré veci istú dobu, ale bude to len istú dobu. A zrúti sa to. Neprináša pre pacienta nič dobrého. Pre zdravotníka potvrdzuje to, čo som povedal na začiatku, že stavia zdravotníkov do úlohy vazalov.

  Nedôstojné správanie sa pána ministra voči zdravotníkom je neúnosné. Vykrikovať sestrám, že nech si vyjednávajú s manažérmi nemocníc, je cynizmus. Veď manažéri nemocníc sú postavení pred otázku, či bude manažérom, alebo nebude. Ak bude robiť reštrikciu nákladov na nemocnicu bez ohľadu na akých, tak bude manažérom a dostane odmenu, ak takto nebude, tak ho zničia, odstavia, je zbytočný a kritizovať už absolútne nie je dovolené. Tak s kým majú vyjednávať a o čom majú vyjednávať? Veď niektoré nemocnice majú na prevádzku, majú prípadne aj na platy, tak ako sa ukazuje, že budú ďalej znižované, ale nemajú nemocnice na liečbu a diagnostiku. A poisťovne musia byť ziskové. Poisťovne nebudú zvyšovať limity, budú ich znižovať. S kým budú vyjednávať zdravotné sestry, keď musí zákonite kolabovať celý rad nemocníc? To vieme všetci, že tak bude. S kým budú tieto sestry vyjednávať? Čo je to za cynizmus hovoriť o tom, že prepustíme polovicu lekárov a všetko bude v poriadku. Prídu prípadne zahraniční, aká je to úcta k lekárovi, keď sa nedodržiavajú ani základné normy, postupy len pri takej jednoduchej veci, ako je dispenzárna starostlivosť. Že sa nahradzuje práca, supluje sa práca poisťovní neprimeraným spôsobom nie na základe dohody poisťovne a poskytovateľa o vyplňovaní dispenzárnych formulárov, ale bez ohľadu na to, či majú s tým náklady, alebo nemajú, či majú na to čas, alebo nemajú, musia tieto dispenzáre robiť, čo je z medicínskeho hľadiska správne, ale kde je dohoda, za čo to budú robiť? Prečo by mali suplovať prácu poisťovne? Kto potrebuje a kto si vyžaduje tieto údaje? Aký je to postup ministra k svojim podriadeným. Chýba mi tam základná úcta.

  Okrem toho tieto novely nie sú dobré, že nahrádzajú to, čo sa nepodarilo vtesnať do samotných zákonov, lebo toho bolo veľa. Pán minister, v minulosti si veľmi dobre pamätám, že ma presvedčoval o tom, ako akciová spoločnosť bude stabilná na sto rokov, pretože tam bude dominantným akcionárom štát. A dnes to už ale nie je pravda, ešte neuplynulo veľa času odvtedy a pripravuje sa novela, kde je zakotvené, že bude 34 percent mať štát. Čo to má znamenať? Pán minister sľubuje svojim podriadeným a svojim manažérom, aby ich obalamutil, lebo inak si to neviem vysvetliť, že budú rôzni podielnici, budú v dozorných radách, budú v predstavenstvách týchto akciových spoločností. Povedzte mi, že keď 66 percent bude mať finančný kapitál alebo zoskupenie finančné, koho potrebuje do predstavenstva a načo mu je nejaký manažér z nemocnice. Načo mu je tam nejaký podielnik, akcionár. Načo mu je, nebude ho potrebovať. On bude riadiť finančnú politiku a existenciu toho ktorého zariadenia, a nie tí, ktorí tam teraz pracujú. A ja dokonca tvrdím ešte jedno, že pán minister na to, aby takéto sľuby dával, už nemá ani možnosť, aby ich splnil. Ministerstvo zdravotníctva alebo dianie v zdravotníctve nemá totižto pán minister v rukách. Zdravotníctvu diktujú tí, ktorí zabezpečili diktát cestou reformných zákonov. Hovorím o nich stále, sú to finančné zoskupenia. Takže takéto sľuby sú len na zahmlenie toho, aby prípadne hlasovali niektorí nešťastníci, ktorí sa dajú týmto pomýliť, aby hlasovali za novely, ktoré nič neriešia. V novelách ja zakotvené alebo je pokus dosiahnuť aj oblasti liekov, aby sa mohli vytvoriť obchodné reťazce vrátane začlenenia lekární. Toto nielenže ohrozuje všetkých lekárnikov, ktorí prídu, samozrejme, o svoje lekárne, ale zapríčiní to taký diktát v zdravotníckom systéme, že tak ako som povedal pri reformných zákonoch, každá koruna bude jasná, kde pôjde, ale nepôjde v prospech zdravotníka ani v prospech pacienta.

  Pán minister včera spomenul jednu zaujímavú súvislosť a hovoril, za čo dostal úžasný potlesk, že peniaze sa nemôžu rozmnožovať v nejakej stajni. Lenže ja som prišiel na to, že môžu a tá stajňa je práve vymedzená reformnými zákonmi, pretože reformné zákony sú zamerané na to, aby pri podfinancovanom zdravotníctve tento systém tvoril zisk. Všetko je na to zamerané, toto je tá stajňa, pán minister, ktorú ste vytvorili a pomohli vytvoriť.

  Musím vyhlásiť na záver svojho vystúpenia, že som rád, že doteraz pri prerokovaní týchto zákonov aj noviel sa moja strana a Hnutie za demokratické Slovensko zachovalo vždy principiálne a nepomohlo presadzovať tieto zmeny.

  A úplne na záver vám ešte poviem niečo, čo som prebral z obdobia prezidentovania Jimmyho Cartera pri slovnej prestrelke s Ronaldom Reaganom, keď Ronald Reagan povedal niečo, čo teraz ja budem istým spôsobom aplikovať na situáciu v zdravotníctve. Že stagnácia v zdravotníctve je vtedy, ak stratí zamestnanie môj kolega. Kríza je vtedy v zdravotníctve, keď stratím zamestnanie ako lekár ja. A prvá známka dobrých časov a rozvoja v zdravotníctve je tá, keď stratí zamestnanie pán minister Zajac. Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou sa prihlásila pani poslankyňa Tóthová, pán poslanec Murgaš. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami. Prosím mikrofón pre pani poslankyňu Tóthovú.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, počúvala som pozorne vystúpenie pána poslanca, ktorý veľmi argumentačne poukázal na viaceré nedostatky reformy a chcem sa napojiť na tú signalizáciu zo zahraničia, že sme vlastne určitá krajina, ktorá robí niečo, čo je skutočne pokusom. Mňa toto veľmi znepokojuje a opätovne chcem zopakovať vetu, ktorú už pán minister poznáte a ktorú som už viackrát predniesla, že skutočne Slovensko je jediná krajina na rozdiel od sveta, kde sa robia pokusy na zajacoch, že na Slovensku Zajac robí pokusy na ľuďoch. To bolo vidieť aj včera na zhromaždení sestier, kde skutočne tí ľudia sú vystavení situácii, ktorá je úplne neprijateľná. Je to pokus, či to títo ľudia vydržia, alebo nie, pretože pokiaľ budú dôslední, tak dôjde k veľkým problémom v zdravotníctve. Ich situácia je ozaj veľmi vážna. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Chcem nadviazať na pána poslanca Soboňu. Skutočne tá reforma, ktorá sa tu odohráva, je nekompatibilná k zdravotníckym systémom v štátoch Európskej únie. To všetci veľmi dobre vieme. Pán minister nám neustále sľubuje, že pacienti – poistenci už nebudú platiť za zdravotnícke služby viacej. Sľubuje nám to od počiatku reformy. Priatelia, ale situácia je zásadne iná. Pred Zajacovou reformou rástli spotrebiteľské ceny celkovo vyšším tempom ako ceny za zdravotnícke služby. Po Zajacovej reforme, držím sa čísiel, začali ceny v zdravotníctve rásť oveľa rýchlejším tempom ako celkové spotrebiteľské ceny. Po Zajacovej reforme sa navyše prudko začali zvyšovať výdavky domácností. Čiže pán minister nehovorí pravdu, keď nás tu zavádza, že po reforme bude pacient – občan platiť menej prostriedkov.

  Na Slovensku je také porekadlo: Kto klame, ten aj kradne. Ďakujem.

 • Pán Varga vystúpi ako posledný v rozprave k tomuto bodu programu.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona...

 • Pán poslanec, máme zákon o zdravotnej starostlivosti tlač číslo 1111. Dobre, tak to bude potom. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán predkladateľ, pán minister Zajac, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja môžem, ale nechcem v tejto chvíli naozaj komentovať rôzne vyjadrenia, ale chcem sa vecne vyjadriť k predkladaným pozmeňujúcim návrhom.

  Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Sabolovej, poviem úprimne, že my sme mali vo vládnom návrhu možnosť na päť dní dať priepustku, ale v zdravotníckom výbore, dokonca vo výbore pre ľudské práva bolo navrhnuté toto odmietnuť z dôvodov právnej zodpovednosti poskytovateľa, kto bude zodpovedať za toho poistenca alebo pacienta v tomto prípade, ak on bude prijatý a súčasne aj nebude. To znamená, zdalo sa aj výboru pre ľudské práva a následne aj zdravotníckemu výboru čistejšie, aby teda bola ukončená hospitalizácia, a ak je potrebné začatá nová. Mimochodom, dnešný cenový výmer aj zvýhodňuje takýto postup, hoci to nie je celkom správny krok.

  Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Černej, musím s plnou zodpovednosťou povedať, že rieši komplexne z pohľadu zdravotníckeho práva utajené pôrody aj maloletých. My nemôžeme v tomto prípade skúmať, či maloletá je gravidná z takých alebo onakých dôvodov, ale musíme vytvoriť možnosť chrániť život toho dieťaťa, a teda v neposlednom rade, samozrejme, aj tej matky, hoc ako stará je. To znamená, toto riešenie je právne v poriadku, je prekonzultované, treba vytvoriť ešte niekoľko zmien v iných zákonoch, avšak tie nemajú vplyv. To znamená, my k tomu ešte, aby sme úplne zabezpečili čistotu, vydáme metodické usmernenie k pôrodníckym oddeleniam, ako to majú čítať, ale takto je to legislatívne v poriadku, lebo v tomto prípade ženské pohlavie, keď sa narodí, už je ženou nezávisle od toho, ako je stará. Takto sme to my aj legislatívne ošetrili a poviem celkom bez nejakého krížového výsluchu, že pani poslankyňa to bola u nás konzultovať.

  Myslím že, pozmeňujúce návrhy pána poslanca Pašku boli dva alebo tri, posledný, samozrejme, nemôžem akceptovať, lebo hneď môžeme zbaliť tie zákony a ísť s nimi domov, pretože, samozrejme, vypustením povinnosti bol by katalógom a myslím druhý sa týkal dokonca rozsahu zdravotnej starostlivosti v tej dikcii, ktorú on dal, je, samozrejme, hlboko neakceptovateľné. Tým si myslím, že je vytvorený predpoklad na to, aby tento zákon, ktorý je takou kostrou, hoci v rozprave vystupovali poslanci aj k iným, samozrejme, k celému zdravotníckemu systému, sme mohli nejakým spôsobom schváliť.

  Ja sa nechcem znova vyjadrovať ani k prestrelke medzi poslancom Novotným a poslancom Murgašom, lebo o ignoranstve by sme tu mohli hovoriť hodne dlho na strane toho, ktorý tu z poslanca Novotného ignoranta robil už aj z tých dôvodov, že naozaj vodu kázať, víno piť nie je v poriadku. Nie je v poriadku sa tu rozčertovať a plameniť sa, čo sú to za svinstvá tie akciové spoločnosti a súčasne naozaj finančnej skupine ich dať, hoci si myslím, že tie skúsenosti z VÚC nebudú ideálne práve preto, že im neodovzdali majetok, ale len správu. To znamená, pokiaľ by im odovzdali majetok, tak je aká taká šanca, že sa o to budú starať. Pokiaľ im odovzdávajú len správu, tak de facto, pokiaľ sa to nepodarí, keď už nejaký experiment, tak sa, samozrejme, nepodarí a majetok sa bude späť vracať do VÚC, otázka je v akom stave. Ale to je, prosím, výsostná kompetencia každého VÚC. Ja sa skôr pousmievam popod fúzy nad takým malým drobným, no, nazvime to pokrytectvom už aj z toho dôvodu, že to veľmi rozčertilo štyroch alebo piatich poslancov Smeru vo svojich faktických poznámkach.

  Čo ma naozaj vážne mrzí, je, ak sestry, ktoré nie celkom, ony dnes tu mali stáť, aby ich protest bol aj lepšie zrozumiteľný, lebo to vyznelo, že vlastne sestry chcú odvolávať Dzurindu, čo je smola, pretože ich protest je oprávnený. Ich podmienky nie sú dobré. Ale nech sa na mňa pán poslanec Soboňa nehnevá, s kým iným môžu vyjednávať v zmysle Zákonníka práce. Mimochodom, zákon o verejnej službe, zákon č. 553 nie je z mojej dielne, ale z dielne ministerstva práce. Je to zákon o práci vo verejnom záujme a tam v § 1 myslím si, že písmeno c) si každý prečíta, prečo práve zdravotnícke zariadenia vypadli? A poviem úprimne, výklad, ktorý ministerstvo spravilo v roku 2004, pretože ten zákon platí od roku 2003 a je účinný od 1. januára 2004 a argumentom sa stáva až v júni 2005, je úplne jednoznačný. Najprv ministerstvo vyložilo, že v poriadku, všetci zdravotnícki pracovníci, následne je jasné, že ústava neumožňuje ministerstvu vykladať vlastné zákony a v tomto prípade je celkom jednoznačne napísané, za podmienky, ak príspevok zriaďovateľa je väčší ako vyplatené mzdy. A v mojom rezorte ide tu v tomto prípade o úrady verejného zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, UZIŠ a Slovenskú zdravotnícku univerzitu, ale určite nie zdravotnícke zariadenia. A teda keď sme o tých sestrách hovorili, treba povedať aj druhú časť tej pravdy. Sestrám sa dnes v inom povolaní budú vytvárať dobré podmienky, a to je povolanie záchranára. Na päť rokov sme umožnili každej sestre, ktorá má aspoň maturitu a trojročnú prax, aby prešla do funkcie záchranára, ktorých máme nedostatok, a následne sa dovzdelala. Tam sú tie platové pomery úplne iné. A tretia vec, možnože sa to nepáči, predstava, že sestry zastúpené kýmsi, komorou, odbormi, ja si skôr myslím, že odbormi, ale to už je jedno, čo si ja myslím o tejto veci, nepáči sa mi to vyjednávanie. Možno to považuje niekto za neprirodzené. Ale ak sa sestry nebudú vedieť ozvať doma, kde ten hlas musí byť prinajmenšom počutý, ja nehovorím vypočutý, potom si neviem predstaviť, akého práva sa môžu domôcť pred dverami parlamentu. Naozaj neviem okrem toho, že upozornia na svoju ťažkú situáciu. A ja som sám zvedavý, ako to dopadne v pondelok. Ja som včera avizoval, že je dlhšie pripravované stretnutie, kde my ani do toho nebudeme nejako zasahovať, že sestry musia vedieť povedať svojim riaditeľom, čo ich trápi. Ak to nebudú vedieť povedať, ich sociálny stav sa nemôže nijakým spôsobom zlepšiť. Ale mrzí ma, že tento protest je skôr nešťastný a skôr neuvážený, čo sa týka termínu, ak mali protestovať, znova opakujem, tak snáď dnes, keď sú zdravotnícke zákony, sa bude v tomto parlamente skôr zneužívať. A ten prst hore je iba v tom, že sestry naozaj držia to zdravotníctvo, v tomto prípade tu žiadne farizejstvo z mojej strany nie je a každý rozumný riaditeľ si musí uvedomiť, že ich situácia bude bytostne vplývať na chod zariadenia, ktoré riadi. Všetky ostatné invektívy o korumpovaní a hore-dole a takéto, samozrejme, som si rád vypočul.

  Veľmi peknú prezentáciu mal pán poslanec Ševc, čo sa týka mojich karikatúr, ocenil by som, keby mi Paška nejakú venoval. Zbieram ich. A taká malá poznámka. Viete, tu sa domáhate ekonomicky správnych čísiel. To je v poriadku. Hovoríte o utajených informáciách, Veriteľ je dnes zverejnený ako málo čo. Ale úplne zlé a chybou je, keď to ešte aj rektor univerzity chce interpretovať. Úplne zlé je, keď si niekto pletie pojmy a dojmy. Hovoríme o stálych cenách, pán rektor, hovoríme o podiele HDP per kapitál, hovoríme o raste. A myslím si, že možno je zlé, keď minister zdravotníctva trošku rozumie ekonómii, ale úplne zlé, keď rektor jej nerozumie. Ďakujem.

 • Už nemôžeme faktické poznámky, pán poslanec Soboňa, pretože to bolo záverečné vystúpenie už po ukončení rozpravy. Pán spravodajca, želáte si vystúpiť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a zároveň prerušujem rokovanie Národnej rady do 14.00 hodiny. Vyhlasujem obedňajšiu prestávku.

 • Prerušenie rokovania o 11.57 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.02 hodine.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať druhým čítaním, a to o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 (tlač 1114).

  Prosím ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Rudolfa Zajaca, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Pán minister, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, ministerstvo zdravotníctva vám predkladá návrh novely zákona, doplnenie zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Návrh zákona rozšíril oslobodenie niektorých poistencov od úhrady za služby spojené s poskytovaním, vytvára právny rámec na oslobodenie pre niektoré skupiny a rozširuje sa možnosť úhrady za lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny alebo zdravotné výkony, ktoré nie sú uvedené v zozname liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v tom prípade, ak ich odsúhlasí revízny farmaceut alebo revízny lekár zdravotnej poisťovne.

  Súčasne návrh zákona ďalej upresňuje vykonávanie preventívnych prehliadok a umožňuje, aby sa pri poskytovaní ústavnej starostlivosti plne uhrádzali dietetické potraviny, čím sa takisto umožní aj plná úhrada individuálne pripravovaných liekov, takzvaných magistraliser.

  Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.

 • Ďakujem, pán minister. Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo poslancovi Tiborovi Bastrnákovi, aby oboznámil Národnú radu s výsledkom prerokovania tohto vládneho návrhu zákona vo výboroch. Pán spravodajca, nech sa páči, mikrofón je váš.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako spravodajcovi, aby som vám prečítal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z. (tlač 1114) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1601 zo 17. mája 2005 po prerokovaní príslušného vládneho návrhu zákona v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a pridelila návrh ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, výboru pre obranu a bezpečnosť, výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy od poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval príslušný vládny návrh zákona dňa 14. júna 2005 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu prerokoval príslušný vládny návrh zákona dňa 8. júna 2005. Výbor neprijal uznesenie, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval príslušný vládny návrh zákona dňa 14. júna 2005, odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien prerokoval príslušný vládny návrh zákona dňa 15. júna 2005 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval príslušný vládny návrh zákona dňa 14. júna 2005 a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Pod číslom IV sú jednotlivé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dohromady je ich 23. Nebudem ich čítať, nakoľko to máte rozdané. Len vás chcem upozorniť, pán minister, že v bode 4 článok I bod 17 znie tak, že v § 38 ods. 8 písm. f) v prvom a druhom bode sa slová „ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca“ a tak ďalej, tak tam, ak jeho sprievodca je, to je tam tlačová chyba. To tam odtiaľ vypadne, a tak pokračuje ďalej text.

  Takže v bode V gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa príslušný vládny návrh zákona a na základe stanovísk vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviska gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z. schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Súčasne gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 23 nasledovne. O bodoch 1 až 4, 7 až 9, 11 až 21 a 23 spoločne s návrhom schváliť ich. O bode 6 hlasovať samostatne s návrhom tiež ho schváliť a o bodoch 5, 10, 12 spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť ich. Pritom poveril gestorský výbor spoločného spravodajcu výboru Tibora Bastrnáka predniesť podľa rokovacieho poriadku Národnej rady správu. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z. bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorským výborom č. 235 z 12. júna 2005.

  Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, skončil som.

 • Áno, ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Konštatujem, že som dostal písomnú prihlášku troch pánov poslancov. Za klub Smer pán poslanec Paška, okrem toho ešte pani poslankyňa Martináková a pán poslanec Abelovský. Až potom otvorím možnosť sa ústne prihlásiť.

  Nech sa páči, pán poslanec Paška.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aby som nezdržiaval, kým sa pokúsil inštalovať techniku, chcem využiť tento čas a reagovať ešte na niektoré súvislosti so zákonom č. 576/2004 Z. z. aj preto, že pán minister ocenil grafiky, ktoré, mimochodom, sú autorské dielo. Poprosím techniku, keby sa dalo dostať ich na obrazovku, znovu sa ich pokúsim pripomenúť a nielen preto, že mu ich rád venujem aj s podpisom, ako povedal, ale aj preto, že by som aj vám rád pripomenul tri základné piliere reformy, a potom sa pokúsim predložiť pozmeňujúce návrhy. Takže len naozaj pre pamäť, tak ako som už dnes uviedol tri piliere reformy pána ministra, ktorými bezpochyby je experimentovanie, potom protiústavnosť a nevykonateľnosť. Moje pozmeňujúce návrhy sa pokúsia ísť práve do oblasti protiústavnosti a namietanej protiústavnosti a ďalej nevykonateľnosti, takže dovoľte mi, aby som v úvode najprv vysvetlil podanie na Ústavný súd, ktoré podala skupina poslancov Národnej rady. Mimochodom, všetky tieto štyri podania boli prijaté. Nebudem vás zaťažovať celkovou dikciou návrhu. Ide o logickú kontinuitu podania zákona č. 576/2004 Z. z., kde namietame rozsah zdravotnej starostlivosti definovaný nie zákonom, ako hovorí článok 40 ústavy, ale jednotlivými vykonávacími nariadeniami a predpismi, kde hovoríme a reagujeme teda aj na podľa nášho názoru protiústavné znenia zákona č. 577/2004 Z. z., kde zoznam chorôb a katalóg zdravotných výkonov, ako aj zoznam liekov, zoznam dietetických potravín, zoznam zdravotníckych pomôcok a zaradenie choroby do zoznamu chorôb vykonáva ministerstvo opatrením, čo sme namietali jednak ako protiústavné znenie samotného zákona a vyplývajúc z logiky uznania tejto námietky považujeme prvé nariadenia, ktorými ministerstvo určilo vykonávacie predpisy týmto spôsobom za neplatné.

  Preto mi dovoľte v tejto súvislosti najprv sa pokúsiť a avizujem dopredu, že v predložených pozmeňujúcich návrhoch bude snaha v navrhovaných zneniach odstrániť to, čo je podľa nás protiústavné, a tak ako aj od začiatku tvrdíme hlavne nevykonateľné a čo prináša veľké problémy v praxi. Ja prednesiem celkovo 17 pozmeňujúcich návrhov. Chcem pána navrhovateľa upozorniť, že v tejto skupine pozmeňujúcich návrhov žiadam, aby sme o bode 1 hlasovali samostatne a potom o bodoch 2, 3, 4 až 15, ktoré prednesiem, spolu a potom zase o bodoch 16 a 17 samostatne.

  Takže dovoľte mi prvý pozmeňujúci návrh k zákonu č. 577/2004 Z. z. v § 3 ods. 4. Ja sa pokúsim, aby ste videli tí, ktorých to zaujíma, kde je tá podstata, ktorú sme namietali a ako sa snažíme to riešiť, vypustiť v § 3 ods. 4 na konci odseku slová „podľa prílohy č. 2“. Odôvodnenie: Pre nárokovateľnosť ošetrenia hradeného na základe verejného zdravotného poistenia postačuje jedna preventívna prehliadka v roku.

  Druhý pozmeňujúci návrh. V § 3 ods. 7 text nahradiť nasledovne: „Zoznam chorôb, pri ktorých sa určuje spoluúčasť pacienta na ich úhrade, vypracúva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, odborne ho posudzujú komory a zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament. Zoznam chorôb, pri ktorých sa určuje spoluúčasť pacienta na ich úhrade, sa aktualizuje jedenkrát ročne.“ Odôvodnenie: Zoznam chorôb platných pre civilizovaný svet vydáva a trvale aktualizuje Svetová zdravotnícka organizácia. Ak by zoznam chorôb vydávala vláda SR nariadením, bolo by to nielen nezmyselné, ale aj podľa nás v rozpore s ústavou, pozri čl. 13 ods. 2 v čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, a bolo by to v rozpore aj s čl. 4 ods. 2 a čl. 31 listiny ľudských práv. Preto navrhujeme uvedenú dikciu.

  Pozmeňujúci návrh č. 3. V § 4 ods. 3 nahradiť text nasledovne: „Zoznam liekov vypracúva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, odborne posudzujú komory a zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament. Zoznam liekov sa aktualizuje najmenej jedenkrát ročne, nie však častejšie než dvakrát ročne.“ Tu si neodpustím poznámku k frekvencii kategorizácie liekov zdravotníckych pomôcok, ktoré mali slúžiť zníženiu nákladov. Skôr priniesli naozaj zmätok na úrovni vzťahu pacienta a lekára. Akokoľvek rešpektujem dobrý zámer, ktorý mal slúžiť k optimalizácii nákladov na zdravotné pomôcky a lieky, domnievam sa, že táto vysoká, pomaly každomesačná alebo dvojmesačná frekvencia spôsobuje obrovské ekonomické škody.

  Pozmeňujúci návrh č. 4. V § 5 ods. 3 nahradiť text nasledovne: „Zoznam zdravotníckych pomôcok vypracúva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, odborne posudzujú komory a zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament. Zoznam zdravotníckych pomôcok sa aktualizuje najmenej jedenkrát ročne, nie však častejšie než dvakrát ročne.“ Odôvodnenie je podobné ako v predchádzajúcom.

  Piaty pozmeňujúci návrh. V § 6 ods. 2 nahradiť text nasledovne: „Zoznam dietetických potravín vypracúva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, odborne posudzujú komory, zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament. Zoznam dietetických potravín sa aktualizuje najmenej jedenkrát ročne, nie však častejšie než dvakrát ročne.“ Odôvodnenie: Detto upozorňujem až po pozmeňujúci návrh č. 15 ide o odstránenie protiústavnosti, ktorú sme namietali v podobnej dikcii.

  Šiesty pozmeňujúci návrh. § 9 ods. 1 zmenu zoznamu chorôb, pri ktorých sa určuje spoluúčasť pacienta na ich úhrade, detto ako v predchádzajúcom odôvodnení.

  Siedmy pozmeňujúci návrh. V § 11 ods. 1 nahradiť text nasledovne: „Zmenu zoznamu liečiv alebo kombinácie liečiv do zoznamu liekov vypracúva ministerstvo zdravotníctva, odborne posudzujú komory a zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament.“ Odôvodnenie detto.

  Ôsmy. § 16 ods. 1 nahradiť text: „Návrh na zaradenie lieku do zoznamu liekov a na úradné určenie ceny lieku na základe žiadosti podľa § 13 vypracúva ministerstvo zdravotníctva a odborne posudzujú komory a zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament.“ Odôvodnenie detto.

  Deviaty. § 17. „Návrh na vyradenie lieku zo zoznamu liekov na základe žiadosti podľa § 14 alebo z vlastného podnetu vypracúva ministerstvo, odborne posudzujú komory a zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament.“ Odôvodnenie detto.

  Desiaty návrh. § 20 ods. 1 pred existujúci text vložiť slová: „Návrh na.“ Odôvodnenie: V pôvodnej dikcii je ustanovenie podľa nášho názoru protiústavné. Detto ako v bode 2.

  Jedenásty pozmeňujúci návrh. § 25 ods. 1 nahradiť text nasledovne: „Návrh na zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a na úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky na základe žiadosti podľa § 22 vypracúva ministerstvo zdravotníctva, odborne ho posudzujú komory, zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament.“ Odôvodnenie: V pôvodnej dikcii je ustanovenie podľa nášho názoru protiústavné.

  Dvanásty. § 26 ods. 1 nahradiť text nasledovne: „Návrh na vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok na základe žiadosti podľa § 23 alebo z vlastného podnetu vypracúva ministerstvo zdravotníctva, odborne posudzujú komory a zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament.“ Odôvodnenie detto.

  Trinásty. § 29 ods. 1 nahradiť text nasledovne: „Návrh na zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín vypracúva ministerstvo, odborne ho posudzujú komory, zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament.“ Odôvodnenie detto.

  Štrnásty pozmeňujúci návrh. § 34 ods. 1 nahradiť text nasledovne: „Návrh na zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu a na úradné určenie ceny dietetickej potraviny na základe žiadosti podľa § 31 vypracúva ministerstvo, odborne posudzujú komory, zdravotné poisťovne, schvaľuje parlament.“ Odôvodnenie detto.

  Pätnásty pozmeňujúci návrh. § 46 ods. 1 nahradiť text: „Prvý návrh zoznamu chorôb podľa tohto zákona vypracuje ministerstvo zdravotníctva, odborne ho posúdia komory a schváli parlament.“ Odôvodnenie detto.

  Šestnásty pozmeňujúci návrh. Potom budem žiadať samostatne. V prílohe č. 2 po a v časti Preventívna stomatologická prehliadka v riadku Obsah na konci textu nahradiť skratku „PBI“ skratkou „CPITN“. Odôvodnenie: Index CPITN je medzinárodne zaužívaný a odporúčaný VHO. Tento index má väčšiu vypovedaciu hodnotu z hľadiska liečebného postupu a ďalšej potrebe ošetrenia.

  Po b v časti Preventívna stomatologická prehliadka v riadku Periodicita bod 1 nahradiť textom: „U poistencov, ktorí ešte nedosiahli osemnásty rok veku dvakrát v kalendárnom roku, najskôr však po štyroch mesiacoch. Podmienkou je konzervačno-chirurgická sanácia. Čas od ukončenia sanácie nie je rozhodujúci. Prvá preventívna prehliadku sa uskutoční v treťom roku života.“ Odôvodnenie: Nevykonateľnosť súčasnej dikcie zákona, ktorá neumožňuje vo všetkých prípadoch absolvovať zákonom stanovené dve prehliadky v roku. Potreba určiť prvú povinnú preventívnu prehliadku v živote.

  Ďalej budeme pokračovať pozmeňujúcimi návrhmi, o ktorých by som potom, pán spravodajca, žiadal hlasovať samostatne. Je to v § 3 k zákonu č. 577/2004 Z. z. V § 3 ods. 4 vypustiť na konci odseku slová „podľa prílohy č. 2“.

  Ešte sedemnástku, pardon. Beriem späť. Šestnástku sme mali. Pardon, ospravedlňujem sa. Ešte k bodu 16, pán spravodajca, tu to bude pokračovať, takže toto predchádzajúce beriem späť. Ešte bude bod 2, kde za slovom „veku“ nahradiť text nasledovne: „Jedenkrát v kalendárnom roku po konzervačno-chirurgickej sanácii čas od ukončenia sanácie nie je rozhodujúci.“ Odôvodnenie: Nevykonateľnosť.

  A posledný pozmeňujúci návrh, aby si Karol náhodou nebol nervózny, čiže budú dokopy štyri hlasovania. Jeden, dva, tri a štyri. V prílohe č. 6 po a v indikačnej skupine i onkologické choroby číslovka 12 v šiestom stĺpci sa nahrádza číslovkou 24; po b v indikačnej skupine III/9 chronické ochorenia žlčníka a v prvom stĺpci sa písm. c) nahrádza písm. b); po c v indikačnej skupine III/10 stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest v prvom stĺpci sa písm. b) nahrádza písm. a). V indikačnej skupine IV/2 diabetes melitus s komplikáciami v prvom stĺpci sa písm. b) nahrádza písm. a). Myslím si, že viacerí zrejme tento pozmeňujúci návrh poznajú. Po f v indikačnej skupine V/2 bronchiálna astma v pokojnom stave v prvom stĺpci sa písm. b) nahrádza písm. a). V indikačnej skupine V/6 alergické nádchy preukázané v prvom stĺpci sa písm. b) nahrádza písm. a). Po h v indikačnej skupine V/8 stavy po operáciách horných dýchacích orgánov v prvom stĺpci sa písm. b) nahrádza písm. a). V indikačnej skupine VI/8 roztrúsená skleróza a iné demyelinizácie v prvom stĺpci sa písm. b) nahrádza písm. a). V indikačnej skupine VII/1 reumatoidná artritída v štádiu bez príhody sústavné odborné liečenie so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy. V prvom stĺpci sa písm. b) nahrádza písm. a). V indikačnej skupine VII/2 ankylóza a spondylatritída v prvom stĺpci sa písm. b) nahrádza písm. a) a v indikačnej skupine XI/3 stavy po operáciách vnútorných rodidiel vo štvrtom stĺpci vypustiť slová s „komplikovaným pooperačným priebehom“. Odôvodnenie: Uvedené ochorenia vedú už aj v mladom veku k invalidite, preto je spoločensky prospešné, aby sa predchádzalo tejto chorobnosti.

  Kúpeľná starostlivosť je preventívnou zdravotnou starostlivosťou, ale aj starostlivosťou o chronicky chorých, ktorým nevyhnutne hrozí invalidita. Kúpeľná liečba úspešne napomáha chronicky chorým zotrvať čo najdlhšie v pracovnom procese a odďaľuje invaliditu a zabezpečuje sebestačnosť.

  Uvedené indikácie je preto prospešné a ekonomickejšie zaradiť do kategórie typu A. Na uvedené diagnózy trpia zväčša ľudia, ktorí sa práve kvôli svojmu zdravotnému stavu nevedia zaradiť do skupiny ľudí s vyššími príjmami.

  Prax ukázala, že od 1. januára tohto roku došlo k výraznému zníženiu ľudí, ktorí nastúpili na liečbu v uvedených indikáciách. Takýmto trendom spoločnosť nezískala. Naopak, krátkodobý prospech spoločnosť dlhodobo tratí.

  V krátkej budúcnosti reálne hrozí masívny odchod chronicky chorých do invalidity. Horšie však je, že chorobnosť na hrane chronického štádia sa preklopí z titulu neúčasti na preventívnej kúpeľnej liečbe do štádia chronického stavu. Z toho plynú uvedené návrhy na zmenu.

  Toľko k pozmeňujúcim návrhom, pán spravodajca. A ešte jeden samostatný pozmeňujúci návrh. Ale ešte raz, aby bolo jasné. Takže ešte raz. 1 samostatne, 2 až 15 spolu, 16 samostatne, 17. Čiže áno.

  A ešte jeden pozmeňujúci návrh. K § 4 lieky. V § 4 ods. 2 sa za slová „ďalej len ambulantná starostlivosť“ vkladajú slová „alebo lieky poskytované a predpísané na lekársky predpis lekárom pre seba a blízke osoby na základe dohody so zdravotnou poisťovňou“.

  A k § 5 zdravotnícke pomôcky. K § 5 ods. 2 sa za slová „zdravotnícke pomôcky poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti“ vkladajú slová „alebo zdravotnícke pomôcky poskytované a predpísané na lekársky poukaz lekárom pre seba a blízke osoby na základe dohody so zdravotnou poisťovňou“.

  Toľko, vážený pán minister. Pán spravodajca, poprosím potom o hlasovanie o týchto dvoch návrhoch spolu s tým, že návrh obsahuje ešte druhý pozmeňujúci návrh, ktorý ale nepodávam.

  Dámy a páni, ďakujem pekne za pozornosť. Snáď na záver predsa len k zákonu, ktorý je nesmierne dôležitý. Jeden pozmeňujúci návrh, ktorý nepodávam, ale s ktorým vás chcem oboznámiť, ktorý sa objavil vo výbore a vyvolal dosť ostrú polemiku, a to je návrh, ktorý prišiel od pána ministra a podal ho pán Biroš, kde za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie: „Kategorizácia chorôb, kategorizácia liečiv, kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia dietetických potravín sa vykonáva tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na úhradu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v súlade s týmto zákonom.“

  Chcel som vám tento paragraf priblížiť preto, že jasne dokumentuje diametrálne odlišný postoj strany Smer – Sociálnej demokracie k verejnému zdravotníctvu, kde podľa nás rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorý je definovaný verejným záujmom a požiadavkou, musí byť financovaný na úrovni, ktorá je ekonomicky nevyhnutná, a nie naopak, na základe zdrojov, ktoré sa definujú, sa bude určovať rozsah zdravotnej starostlivosti. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Martináková, pripraví sa pán poslanec Abelovský.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vystúpim v krátkosti k tomuto návrhu zákona, aj keď moje vystúpenie sa bude možno týkať aj iných zákonov z dielne pána ministra Zajaca, ktoré novelizujeme v celom balíku.

  Pán poslanec Bódy bude podávať po mne pozmeňujúce návrhy, takže to moje vyjadrenie bude trošku všeobecnejšie. Ja by som v súvislosti s týmto zákonom chcela z tejto pôdy pripomenúť, že Ústavný súd prijal na ďalšie konanie všetky štyri podnety, ktoré sme na Ústavný súd podali v súvislosti so zdravotníckymi zákonmi a jeden, ktorý považujeme za mimoriadne dôležitý, sa týka aj možného rozporu s ústavou v tej časti alebo v tých normách, ktoré hovoria o tom, že katalóg výkonov, zoznam diagnóz a ďalšie tieto predpisy sú určované podzákonnou normou. Odvolávame sa v tomto podaní aj na to, že Ústavný súd už v podobnej veci raz vyriekol svoje rozhodnutie a povedal, že jednoznačne toto má upravovať zákon a zákonná norma. Hovorím to pri tomto zákone preto, lebo ak Ústavný súd rozhodne v prospech navrhovateľov v tejto veci, bude s týmito zákonmi vážny problém. A nedostali sme, bohužiaľ, nikde odpoveď na to, čo sa bude diať po tom, keď Ústavný súd vyriekne tento verdikt.

  Naozaj chcem z tejto pôdy vážne apelovať na to, že prerokúvame veľmi vážne zákony. Prerokúvali sme tieto vážne zákony už minulý rok, keď sme ich posunuli ďalej ako veľmi dobrú reformu, najlepšiu, aká sa vôbec v týchto končinách realizuje, a po pár mesiacoch novelizujeme niektoré zákony menej, niektoré vo veľmi vážnych ustanoveniach. Potvrdil sa jeden názor, ktorý sme vyslovovali pri schvaľovaní zdravotníckej reformy minulý rok, že podstatou týchto zákonov je zmena vlastníckych vzťahov v zdravotníctve. A myslím si, či už budete hlasovať za tieto novely, alebo proti nim, že to je asi jasné každému v tejto snemovni. A je to jasné nielen z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré tu kolujú, okrem teda noviel zákonov, ale je to jasné aj z vývoja v zdravotníctve. Diskutujeme tu aj o takých otázkach, ktoré zdanlivo s týmito novelami nesúvisia, ako je nejaká účasť zástupcov z politických strán na zmene vlastníckych vzťahov v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. Včera pri inej diskusii, pri diskusii o návrhu na odvolanie premiéra Dzurindu sme tu často hovorili o obetiach reforiem, nikto ich nepomenoval, všetci tak nejako veľmi všeobecne povedali, že kto niečo robí, robí aj chyby a každá reforma má aj svoje obete. Niekoľko tých obetí reforiem bolo včera pred parlamentom, boli to zdravotné sestry, ktoré podľa mňa v niektorých svojich častiach vystúpení mali pravdu a ich námietky boli oprávnené a dnes som od nich dostala dokonca už aj mnohé maily, kde sa rozhorčujú nad tým, ako spracovali médiá to ich protestné zhromaždenie, ale nechcem tu o tom hovoriť. Možno by ešte ľudia chápali to, že v mene reforiem si musia pritiahnuť opasky, akurát, že vidia, že niektorí si nemusia pritiahnuť opasky a niektorí si musia pritiahnuť opasky, ale ešte keby v tomto bola elementárna spravodlivosť, tak možno by to tie obete reforiem aj vedeli pochopiť, akurát, že sú zdravotné sestry, ktoré nie sú obeťami reforiem, ako je manželka pána poslanca Novotného, ktorá teda určite nie je obeťou tejto reformy, ale niektoré obete tých reforiem sme si včera mohli vypočuť tu na trávniku, sto metrov od parlamentu, aby nerušili pokojný priebeh schôdze. Varovali sme, keď sa táto reforma prijímala predtým, že bude mať naozaj nepredvídateľné dôsledky. Dokonca sme vedeli, že ich nevieme predvídať. Aj kritici a myslím si, že aj realizátori ich nevedeli predvídať a som hlboko presvedčená, že sme prijali reformu nevhodnú pre Slovensko a mali sme o tejto reforme veľmi dlho rozprávať a veľmi dlho hľadať riešenia. Som dokonca presvedčená, že reforma zdravotníctva mala byť naozaj niekde v našom rozhodovaní v parlamente, nechcem povedať, že na poslednom mieste, ale niekde v realizácii tých krokov na takom mieste, aby sme mohli povedať, že neohrozíme nikoho, kto do tohto systému patrí, ani zdravotné sestry, ani lekárov, ani pacientov, je mi ľúto.

  My ako poslanci Slobodného fóra podporíme mnohé rozumné pozmeňujúce návrhy, aj budeme predkladať pozmeňujúce návrhy, zákony ako celok nemôžeme podporiť, pretože sú v rozpore s filozofiou a s tým, čo si my myslíme o tom, ako by sa malo uberať a reformovať naše zdravotníctvo. Ja len toľko. Môj hlavný apel smeroval k tomu, že je veľmi pravdepodobné, a to naozaj ja som posledná, ktorá by sa chcela vyjadrovať k rozhodnutiam Ústavného súdu, veľmi plne som ich vždy rešpektovala a budem rešpektovať, ale je tu istá pravdepodobnosť, že Ústavný súd zasiahne do tejto reformy. Prosím, majte to na mysli pri schvaľovaní týchto zákonov, lebo naozaj, aký stav potom nastane, aký právny stav potom nastane, to dnes nevie nikto predvídať. Ďakujem.

 • Na vystúpenie pani poslankyne s faktickými poznámkami, predpokladám, že aj vy, pani poslankyňa Mušková? Nie. S faktickými poznámkami len pán poslanec Murgaš. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo. Súhlasím s predrečníčkou, že podstatou Zajacovej reformy je naozaj zmena vlastníckych vzťahov. To by možno ani nebol taký problém, keby zmena vlastníckych vzťahov nebola sprevádzaná tým, že neustále rastú náklady na poskytovanie zdravotníckych služieb a musím povedať pánovi Zajacovi, áno, v starých cenách, veď napokon tak sa to vždy počíta a nikto asi okrem pána Zajaca nevie, kde táto reforma vyústi. On to asi vie veľmi dobre. Pán Zajac sa pasuje za človeka, ktorý sa rozumie mnohým vedným disciplínam, povedali by sme, že je to človek mnohých talentov, je to urológ, je to manažér, je to právnik, je to dokonca aj ekonóm, nuž, môžem povedať, že keby bol ekonóm, tak asi by takéto zákony nepredkladal. On si totižto zamieňa ekonómiu zdravotníctva s kupeckými počtami.

  Takže, pán minister, nie ste ekonóm, nerozumiete sa tomu, ale ste dobrý „kupčík“, lebo ovládate kupecké počty a dobre idete zobchodovať reformu zdravotníctva, pravdepodobne hlavne pre vás a pre ľudí, ktorí stoja za vami.

  Chcel by som ešte dodať k predrečníčke, áno, keď Ústavný súd uzná námietky, dôjde k chaosu a potom sa budeme pýtať pána Zajaca, kto ten chaos spôsobil. Ďakujem.

 • Pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy? Pani poslankyňa Mušková, pán poslanec Bielik, pani poslankyňa Sabolová. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Pani poslankyňa Mušková, nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, nebudem veľa rozprávať, len si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona. Tento môj návrh predkladám z dôvodu porušovania zákona v platení 20-korunového poplatku, ktorý ukladá zákon pacientovi pri návšteve lekára. Podľa existujúceho zákona pacient nemá platiť za služby poskytované lekárom pri jednej chorobe viac ako 20 Sk. Neraz sa stáva, a tieto informácie mám priamo od pacientov, z terénu, že 20-korunový poplatok sa často platí pri každom vyšetrení týkajúcom sa diagnostikovania jednej choroby pri jednej návšteve viacerých lekárov. Následne platí za predpis a nakoniec pacient musí 20 korún zaplatiť aj za recept v lekárni. Viem o prípade, kde lekár vybral 20 korún od pacienta, poslal pacienta následne na röntgen, kde opäť musel zaplatiť 20 korún, a keď sa vrátil späť k lekárovi prvého kontaktu, tak ten lekár prvého kontaktu opäť pýtal od pacienta 20 korún. V tomto prípade to bola pacientka, staršia pani s mizerným dôchodkom, teda táto žena v jednej hodine zaplatila pri návšteve lekára 60 korún.

  Možno riešenie, ktoré ja predkladám, nie je to najsprávnejšie, ale keďže sme v Národnej rade schválili takýto zákon, myslím si, že by sme mali hľadať cesty, ako napraviť túto krivdu, ktorá sa pácha na pacientoch. Je pravdou, že je tam blokácia, že pacient má možnosť sťažovať sa na vyššom územnom celku, pokiaľ teda tento lekár spadá pod vyšší územný celok, ale povedzme si, ktorý starší pacient pôjde proti svojmu lekárovi, ktorý podá sťažnosť. Je to proste zamotaný kruh, z ktorého niet východiska, a preto tento pozmeňujúci návrh. Dovoľte mi, aby som ho predniesla.

  Navrhujem za bod 11 vládneho návrhu zákona vložiť bod 12, ktorý znie: V § 38 ods. 3 písm. d) a e) sa vypúšťa, súčasne písm. f), g) sa označia ako d) a e) a ostatné písmená sa prečísľujú. Ostatné body 12 sa prečísľujú ako body 13. Odôvodnenie: Ako som povedala, nepovažujem za správne, aby pacienti platili za spracovanie lekárskeho predpisu a poukazu na zdravotnícku pomôcku poplatok dnes 20 korún. Pacient za vystavenie, výdaj a spracovanie receptu už zaplatil v ambulancii lekára. Mám zato, že v tomto prípade ide prinajmenšom o duplicitu v platení za rovnakú službu, preto ju navrhujem v prípade lekární zrušiť. Navyše, vyberanie poplatku lekárňou je nesystémové, pretože štyri pätiny poplatku sa odvádzajú do zdravotnej poisťovne a tieto sa transformujú na akciové spoločnosti, teda na obchodné spoločnosti podľa Obchodného zákonníka a nemôžeme zákonom zaväzovať jeden podnikateľský subjekt, aby pri svojej činnosti vyberal poplatky určené pre iný podnikateľský subjekt. Pokiaľ má štát záujem, aby platili pacienti poplatky svojej zdravotnej poisťovni, treba na túto skutočnosť hľadať iné systémové riešenie, také, aby aj pacient vedel, ktorá poisťovňa a za aké úkony od neho žiada okrem odvodov aj platby navyše. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pýtam sa, či je všeobecný súhlas s tým, aby sme umožnili ešte pánovi poslancovi Bódymu vystúpiť v rozprave, lebo on sa vraj hlásil, ale zariadenie mu to nebralo a ja som prečítal len tri mená. Je s tým všeobecný súhlas?

 • Všeobecný súhlas.

 • Výborne, takže pán poslanec Bódy, nech sa páči, máte slovo. Potom pán poslanec Bielik a pani poslankyňa Sabolová. Zapnite, prosím vás, mikrofón pánovi poslancovi Bódymu. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci, za slovo a za korekciu toho, čo som teda žiadal. Rád by som predložil pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z.

  V čl. I za bod 30 sa vkladá bod 31, ktorý znie: V prílohe č. 6 s názvom Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť v indikačnej skupine 6, indikácia nervovo svalové degeneratívne choroby sa v prvom stĺpci písm. b) nahrádza písm. a). V poslednom stĺpci sa slová „najviac raz za dva roky“ nahrádzajú slovami „raz za rok“. Nervovo svalové degeneratívne choroby patria medzi neliečiteľné ochorenia spôsobujúce postupný úbytok svalstva a neschopnosť samotného pohybu. Dôsledkom progresie ochorenia dochádza k rôznym deformitám chrbtice a kĺbov končatín, k oslabovaniu dýchacích svalov, môžu sa pridružiť iné zdravotné ťažkosti, ako napríklad ochorenia srdca a ochorenia pľúc, atrofia interkostrálnych svalov a tak ďalej. Hlavnou metódou liečby nervov svalových ochorení je pravidelná fyzioterapia a pravidelná kúpeľná liečba s cieľom oddialiť vznik kontraktúr, šliach, zlepšiť dýchanie, posilniť zostávajúce svalové skupiny, zachovať naučené pohyby, prípadne upraviť nesprávne pohyby alebo vzniknuté oslabenia svalov sedením na vozíku. Toto je prvý pozmeňujúci návrh.

  Druhý pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka takisto vládneho návrhu zákona č. 577/2004 Z. z., je k bodu 22. V čl. I, máte to všetci, páni poslanci a pani poslankyne, na stole v ods. 2 na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Rozsah takto vyhradených ordinačných hodín nesmie presiahnuť 25 percent týždenného rozsahu ordinačných hodín.“ Jednoduché odôvodnenie: Je potrebné definovať maximálny rozsah ordinačných hodín, počas ktorých môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požadovať úhradu za poskytnutie ambulantnej starostlivosti na vopred určený termín. Ide o zamedzenie situáciám, kde si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti stanoví takýto rozsah ordinačných hodín v neprimerane veľkom počte, čím bude nepriamo nútiť pacientov, aby uhrádzali vyššie poplatky, i keď o presný termín nemienia žiadať za situácie, keď v danom mieste je často len jeden špecialista, potom nemá pacient inú možnosť, než vyššie poplatky uhrádzať, alebo čakať neúmerne dlho na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, pokiaľ nejde o akútny prípad. Toto sú moje pozmeňujúce návrhy.

  Neteší ma, že táto snemovňa pri prerokúvaní najvážnejších zákonov, ktoré sa týkajú ľudského zdravia, je poloprázdna, nie poloprázdna, je úplne prázdna, niet tu niekoho, kto by možno pripomienkoval pozmeňujúce návrhy alebo návrhy pána ministra Zajaca. Ja si myslím, že keď tu bol pán premiér, tak absolútne nerozprával o tom, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, čo sa týka sociálneho systému, čo sa týka celej koordinácii reforiem, ktoré na Slovensku prebiehajú, dnes tu nie je ani jeden poslanec, pardon, pár poslancov s SDKÚ, ale málo poslancov koalície, ktorí by mohli obhajovať to všetko, čo pán minister predkladá. Takže bol by som rád, keby ste akceptovali moje pozmeňujúce návrhy a podporili ich aj napriek tomu, že nie ste tu, páni poslanci.

  Ďakujem za slovo a ďakujem, pán podpredseda, že ste mi umožnili vystúpiť.

 • Pán poslanec, aj ja ďakujem za pochopenie, stačí to aj pre tých, ktorí tu sú. Ak náhodou, lebo ja som chcel vysvetliť pánovi poslancovi, že mne sa zdalo, že zablysklo P, to znamená ako procedurálny návrh, ešte som sa pozrel, žiadnu ruku som nevidel, ak by aj v budúcnosti sa náhodou niekto hlásil a to zariadenie však niekedy je pomalšie, niekedy nestlačíte poriadne, to je absolútne jedno, stačí zakričať, ten predsedajúci, predpokladám, že až taký hluchý nie je. Takže ďakujem aj za vaše pochopenie. Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou pán poslanec Miššík. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Peťko, najprv ti chcem zagratulovať k dnešným meninám, ale musím zároveň povedať, že sme tu viacerí poslanci z SDKÚ, pozorne počúvame, a ja môžem za seba povedať, že ja verím ministrovi zdravotníctva a viem, že je to veľký odborník, takže ja pozorne počúvam a budem podporovať jeho návrhy, ktoré si myslím, že sú racionálne a dobré. Ďakujem.

 • Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi pán predseda výboru pán poslanec Bielik, pripraví sa pani poslankyňa Sabolová.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave k prerokovanému vládnemu návrhu o rozsahu zdravotnej starostlivosti s niekoľkými závažnými podnetmi. Tými podnetmi je v podstate procedurálny návrh, a budem ho potom zdôvodňovať, a je to procedurálny návrh na vyňatie bodu 6 na samostatné hlasovanie a takisto vyňatie na samostatné hlasovanie bodov 20 a 21 spoločne a bodu 22.

  Bod 6 v predmetnom návrhu zákona znie, že sa tam vkladá nový dvadsiaty bod, a to § 40a, a to si dovolím odcitovať presne, pretože je to mimoriadne závažné, „že kategorizácia chorôb, kategorizácia liečiv, kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia diabetických potravín sa vykonáva tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na úhradu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v súlade s týmto zákonom“. Navrhovateľ vcelku logicky odôvodňuje tento návrh, ak to zjednodušíme, že len takú zdravotnú starostlivosť v podstate možno uhradiť, v akej výške sú dostupné verejné zdroje v zdravotných poisťovniach. Z logického aj z ekonomického hľadiska má to svoje oprávnenie. Avšak zdravotníctvo nie je len ekonomika a logika a v tejto ekonomike a logike si aj dovolím prezentovať názor klubu KDH, chýba určitá výpoveď aj o ostatných stránkach, ostatných aspektoch tohto bodu.

  Jedným z týchto bodov je, že vlastne umožňujeme zdravotným poisťovniam, aby takrečeno bez námahy si zachovali vyrovnané hospodárenie so zverenými verejnými prostriedkami. Súčasne ale pri prijatí tohto bodu, to znamená, že na štát, ktorý platí za svojich poistencov nemalé sumy v odvodoch, sa nemusí vyvinúť žiadny tlak na zvyšovanie svojej spoluúčasti a na to, aby sme mohli prijať tento bod je potrebné podľa môjho osobného názoru, a teda tlmočím aj názor klubu, že primárnym krokom, prvým krokom v tomto by malo byť stanovenie objemu adekvátnej, nárokovateľnej, prirodzenej potreby zdravotnej starostlivosti. Na základe stanovenia tohto objemu, a teraz ho môžeme len odhadovať, že sa týka asi o 10 až 15 percent viac, v akom rozsahu sú k dispozícii takzvané disponibilné zdroje zdravotných poisťovní, ale je to iba odhad, nepoznáme to presne, takže na základe aspoň stanovenia približného tohto objemu prirodzenej potreby zdravotnej starostlivosti, stanovenia jej prirodzenej ceny, teda reálnej ceny v reálnej kvalite môžeme pristúpiť k prijatiu takéhoto bodu. Súčasne zvýhodňujeme zdravotné poisťovne, pretože kým v predchádzajúcom režime bolo určené, že výška správneho fondu nesmie presiahnuť určitú hranicu v akciovej spoločnosti, žiaľ, ako takúto povinnosť nemajú, ani zákon v tomto smere im ju uložiť nemôže. Strácame tak určitým spôsobom kontrolu nad vnútorným prerozdeľovaním finančných zdrojov, s ktorými zdravotné poisťovne hospodária.

  Ak to premietneme do reality, znamená to, že riešením by bol nasledovný výsledok. Zdravotné poisťovne by hospodárili vyrovnane, pokiaľ by nespravili závažnú chybu vo svojom manažmente, ale ak tá prirodzená potreba zdravotnej starostlivosti presiahne napríklad o 10 miliárd, čo nie je nadnesené číslo, znamená to, že buď každý občan tejto republiky doplatí ročne, ak bude tú zdravotnú starostlivosť naozaj potrebovať, a vychádzam z tej axiómy, že áno, 2000 korún ročne, alebo to doplatí štát vo zvýšenom odvode za svojich poistencov, alebo sa podelia v prípade 50 na 50, to bude znamenať 1 000 korún a 1 000 korún. S plným vedomím vážnosti si tejto situácie považujem vytvorenie tohto priestoru s takým favorizovaním zdravotných poisťovní za predčasné. A dovolím si tlmočiť aj záver, a je to aj záver diskusie v klube, že v prípade prijatia tohto bodu poslanci KDH by pri hlasovaní zákona ako o celku tento zákon nepodporili.

  Dotknem sa aj bodov, ktoré som navrhol vyňať na spoločné hlasovanie, sú to body 20 a 21, týkajú sa kúpeľnej starostlivosti, a bodu 22, ktorý sa taktiež týka kúpeľnej starostlivosti. V kúpeľnej starostlivosti skutočne prichádza oproti súčasnému stavu k určitému posunu v prospech tých, ktorých kúpeľnú starostlivosť poskytujú, aj tým, ktorým je kúpeľná starostlivosť poskytovaná. Ale kúpeľná starostlivosť sa ukazuje ako dosť citlivý priestor a svedčia o tom myslím si, že už najmenej dva podané pozmeňujúce návrhy, jeden širšieho rozsahu, ktorý predniesol pán poslanec Paška, jeden užšieho, ktorý predniesol pán poslanec Bódy.

  Vychádzame z prirodzenej situácie, že kúpeľná starostlivosť je súčasťou všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Ako taká má mať svoje rovnocenné miesto, čo sa týka aj poskytovateľov, aj tým, ktorým je táto kúpeľná starostlivosť poskytovaná. Zárukou kvality poskytovanej kúpeľnej starostlivosti sú kúpele samotné, ktoré sú definované prírodným liečivým zdrojom, personálnym obsadením a materiálno-technickým vybavením. Už pri prijímaní prvého návrhu zákona v októbri minulého roku sme vo výboroch diskutovali o tejto starostlivosti, a teda aj vo výbore pre zdravotníctvo, kde som zastával názor, že to vyjadrenie primeranosti poskytovanej starostlivosti a jej kvality je aj v označení indikačného miesta, teda v rámci choroby je priradené kúpeľné miesto, ktoré dané ochorenie lieči alebo napomáha liečenie tohto ochorenia. Osobne si myslím, že vývoj nás k tomu dovedie či už vo forme akreditačného procesu, alebo vydávaní licencií, ale nakoniec si myslím, že každé kúpeľné miesto bude mať v podstate licenciu na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre príslušné ochorenia alebo pre príslušnú skupinu jednotlivých ochorení. A osobne mám pocit, že túto víziu môžeme naplniť už v súčasnosti. A o tom je v podstate návrh, ktorým sa príslušný zoznam chorôb, ktoré patria do kúpeľnej starostlivosti, je uvedený v tomto indikačnom zozname, ktorý je uvedený v bode 22.

  Dovolím si upozorniť pánov poslancov a pani poslankyne, že ak schválime body 20 a 21, o bode 22 rokovať nebudeme, lebo ten návrh bude bezpredmetný, myslím si a dovolím si trúfať povedať aj to, že napriek určitým komplikáciám tento návrh kúpeľnú starostlivosť rieši nie po častiach, ale komplexne a v takom prípade je aj pravdepodobné, že pozmeňujúce návrhy, ktoré boli podané v prípade prijatia bodu 22, budú takisto bezpredmetné, nie som si istý o pánovi poslancovi Bódymu, či jeho pozmeňujúci návrh je v rámci zahrnutia toho návrhu, ktorý je obsiahnutý v bode 22, alebo nie.

  Na záver si dovolím povedať niekoľko slov. Moje vystúpenie je motivované výlučne z odborného nazerania na vec, z môjho osobného názoru aj z názoru klubu poslancov KDH. Nechcem, aby sa toto vystúpenie stalo na základe určitej prirodzenej názorovej rozdielnosti, ktorými sa snažíme dotvárať reformu zdravotníctva, predmetom uvažovania, že ide o nejaký predmet pokračovania politického konfliktu alebo predmetom politického súperenia. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickou poznámkou ako jediný pán poslanec Murgaš. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickými poznámkami. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, som rád, že konečne v tejto snemovni zaznelo odborné stanovisko a veľmi si vážim to, že pán docent Bielik sa tu neprejavil teraz ako politik, ale ako odborník. Plne s tým súhlasím, že stanovenie nárokovateľnej zdravotnej starostlivosti, jej objemu, to je základ a prvý krok v každej normálnej zdravej zdravotníckej politike v efektívne fungujúcich zdravotníckych systémoch. To, že to pán minister, insitný ekonóm a manažér Zajac robí naopak, tak je to normálne, lebo však ako insitný umelec neovláda techniky, technológie a nevyzná sa v zdravotníctve. Pán docent Bielik dal návrhy, ktoré sú naozaj vecným riešením „spackaného“ zákona, ktorý tu pán insitný minister Zajac predložil. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Bielik, nech sa páči, môžete odpovedať.

 • Ďakujem pekne. Ja len pánovi poslancovi Murgašovi ďakujem za to ocenenie, ale súčasne, ak by som mohol poprosiť, pána ministra by som neoznačoval v tomto prípade ani za insitného ekonóma. Mám pocit, že ak máme dodržať vecnú stránku diskusie, aj keď v pozitívnej reakcii na moje vystúpenie by som poprosil, aby sme to potom neposúvali mimo tej odbornej diskusie. Ďakujem pekne.

 • Pani poslankyňa Sabolová je posledná ústne prihlásená do rozpravy. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, vecne niekoľko poznámok k návrhu zákona. Začnem možno od konca a rada by som vás teda poprosila o podporu toho bodu 22, kde je v komplexe riešená kúpeľná starostlivosť. Myslím si, že vyriešime problém aj tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli v Národnej rade teraz prednášané. Je to odborný návrh, prerokovaný, prešiel vo výbore pre ľudské práva a bola by som veľmi rada, aby sme teda body 20 a 21 neschválili a schválili bod 22 ako komplexný návrh.

  Druhým bodom, to je bod 5 zo spoločnej správy, ktorý sa týka bodu 19 zákona, je to výška úhrady poistencov za služby, kde by sa malo prihliadať na zdravotný stav, vek a iné dôvody hodné zreteľa. Bol to môj návrh, aby sme bod 19 vypustili z návrhu zákona, aj výbor pre ľudské práva sa s tým stotožnil, pretože tento bod je diskriminačný, nie je jasné, akým spôsobom chceme prihliadať na zdravotný stav, vek alebo iné dôvody, prečo to má byť dôvod na posudzovanie výšky úhrady, a preto vás chcem poprosiť, aby sme bod 5 zo spoločnej správy vyňali na samostatné hlasovanie a odporúčala by som ho prijať, pretože ide o nejednoznačnú formuláciu a mohlo by dôjsť, čiže teda aj dôjde k rozporu a k diskriminácii občanov.

  Ďalší bod je bod 10 zo spoločnej správy, ktorý chcem tiež požiadať vyňať na samostatné hlasovanie, a ide o bod 22 zákona, kde sa rozširujú úhrady občanov vlastne nižšou právnou normou, kde dnes nie sú dané ani štandardy, ktoré by boli dané zo zákona, alebo aby bola už dnes platná nejaká právna norma na štandardný pobyt v zdravotníckom zariadení a my už tu hovoríme o tom, že môžu požadovať za nadštandardné služby výšku úhrady, to je ten odsek 4 a zároveň aj nie som presvedčená, že je správne, aby sme opäť vyžiadali nejakú úhradu za poskytovanie ambulantnej starostlivosti za termíny, aby výšku úhrady stanovovali samosprávne kraje. Myslím si, že dnes nie je na to teraz ešte pripravená situácia, preto tak, ako toto prešlo vo výbore pre ľudské práva, bod 10 zo spoločnej správy, poprosila by som, aby sme ho vyňali na samostatné hlasovanie a zároveň ho prijali, a tým body 9 a 11 zostanú bezpredmetné a nebudeme o nich hlasovať. Čiže aj bod 11 by mal byť vyňatý na samostatné hlasovanie z toho balíka spoločne schváliť. To sú moje krátke pozmeňujúce návrhy.

  Musím priznať a povedať možno jednu takú krátku všeobecnú poznámku, o čom hovorila na začiatku aj pani poslankyňa Martináková, tak ako sme rokovali v jeseni o zákone o rozsahu, že všetky tieto základné výkony, úkony, zdravotnícky rozsah a platby by mali byť stanovené zákonom a nielen nejakou nižšou právnou normou, a preto si myslím, a tak ako som sa vyjadrila aj pri prvom prerokovaní zákona o rozsahu ešte v minulom roku, že je na hrane ústavnosti. Ďakujem pekne.

 • Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán minister, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Ja sa vyjadrím za en bloc k navrhnutým pozmeňujúcim zákonom. Prvý bol pozmeňujúci návrh, séria návrhov pána poslanca Pašku. Samozrejme, že v prípade, že by tieto návrhy prešli, stiahnem zákon, pretože to úplne postavil iného garde. Len taká malá pripomienka všetkým, ktorí kritizujete kategorizáciu. Ja som sa do tej Európskej únie až tak strašne nehrnul. Ale dnes firma za 90 dní má právo zo smerníc Európskej únie na zaradenie, a tým my ho musíme kategorizovať. Či chceme, či nechceme, raz za štvrťroka musíme kategorizovať. To je proste fakt.

  Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov pána poslanca Bódyho. V tej kúpeľnej časti si myslím, že išlo o jednu jedinú indikačnú skupinu alebo dve, myslím si, že by sa to dalo spraviť. Ja by som skôr išiel na výnimku cez poisťovňu, lebo poisťovňa, na to zabúdame, poisťovňa má právo cez revízny systém dať navyše toho, to je totižto minimálny balík. Pretože nezdá sa mi celkom dobré riešenie do toho zákona vkladať nové a nové diagnózy, ktoré v konečnej relácii budú znižovať verejné zdroje na neodkladnosť a elektívnu zdravotnú starostlivosť. Pretože to tak bude, lebo ak zaplatíme 1 000 kúpeľov po 10 000 korún, no tak 10 miliónov korún budeme musieť z niečoho stiahnuť. Ale tam by som sa k návrhu pána poslanca Bódyho, k tomu prvému, ja si to ešte pozriem, to by som sa ešte dohodol potom aj so spravodajcom. Ten by som vedel podporiť potiaľ, pokiaľ by neprešli tie ostatné.

  Čo sa týka sporného bodu 6, musím povedať, že naozaj v tomto prípade predseda zdravotníckeho výboru bol prehlasovaný poslancami, preto teraz sa tak strašne veľa navrhuje vybrať zo spoločnej správy. K tomu bodu 6 je to iba také ustanovenie, aké už v zákonoch bolo, v zákone č. 273, ak sa nemýlim. Bolo to skoro takto isto napísané, len to bolo v inom. Ja s tým nemám nejaký duševný problém, ale má to skôr vytvárať tlak na štát, aby pridal za poistencov štátu, ak by taká situácia nastala. Pretože o tom, čo má kto hradiť rozhodne v konečnej relácii vláda v tej časti, ktorá sa týka možných doplatkov.

  Čo sa týka toho kúpeľného návrhu v bode 22, ak by takýto návrh prešiel v samostatnom hlasovaní, otvorene a korektne hovorím, stiahnem zákon, pretože naruší celú filozofiu vydávania licencií. Lebo my vieme, my zodpovedáme za vodu, vzduch aj bahno, my vieme, kto aké má, ale my nevieme, či spĺňa podmienky. Preto sa musia relicencovať. A v tých podmienkach sú síce dôležité ich liečebné možnosti, ale v prvom rade je dôležité, aby aj nejakým spôsobom preukázali, že to vedia plniť aj v zdravotnej starostlivosti, že majú dobré personálne vybavenie a iné veci. Takto de facto zo zákona ich urobíme monopolistami. Poviem to na príklade NRC – Národné rehabilitačné centrum Kováčová, ktorá odmietala brať pacientov po náhlej mozgovej príhode, pretože to nemala v zriaďovacej listine, ale akosi to veľmi neodmietala, keď to bolo za úhradu. Tak sme to dali do zriaďovacej listiny a v tejto chvíli je to už na vôli poisťovne a NRC, ako sa dohodnú. Preto o tom hovorím, lebo ani toto riešenie nebolo správne. To riešenie, či majú, alebo nemajú v Kováčovej rehabilitovať stavy po náhlej mozgovej príhode totižto by malo byť vydávaním licencie, ak spĺňajú všetky podmienky z hľadiska tohto. Takže tam je to pre mňa veľmi sporné.

  To, čo hovorila pani poslankyňa, myslím bod 19, to sú drobnosti, ktoré nechám, poprosím poslancov, nech si to pozrú, to sú naozaj malé drobnosti, ktoré zákon nepokazia, nevylepšia, myslím to vypustenie bodu 19 a ešte nejaké drobné, ale skôr som za, že nie, pretože to sú také zásahy.

  Pani poslankyňa Mušková v dobrej viere, že porušovanie zákona, ktoré sa naozaj deje hlavne na úrovni poskytovateľov, že keď odstránime 20-korunáčku, odstránime porušovanie zákona, totálne by rozbila celý systém služieb. To sa nedá akceptovať, ale ja som sa jej to snažil aj vysvetliť, ona, samozrejme, má svoje právo to dať. Na druhej strane mi povedala, že tí ľudia už majú aj bločky od lekárov, to znamená, tam evidentne dochádza k porušovaniu zákona. A preto môžeme zasiahnuť, respektíve Úrad pre dohľad.

  Záležitosti tých ordinačných hodín. Podľa nášho názoru to vôbec nie sú služby spojené so zdravotnou starostlivosťou, pretože tam nie je žiadna služba. My len zastávame názor, keďže ordinačné hodiny povoľuje každému poskytovateľovi obec alebo VÚC podľa typu zariadenia, ak obec odsúhlasí, že vôbec môže za to brať peniaze, tak potom nech sa páči, to nie je náš problém. Ak to obec neodsúhlasí, pretože má aj ona nejaký voličský potenciál, no, tak to, samozrejme, vyberať lekár nebude môcť, ale to nemá nič spoločné ani so službami, to nemá nič spoločné so zdravotnou starostlivosťou. A chcem povedať navyše. Lekári to teraz veľmi zneužívali. Brali 200, 300 korún za uprednostňovanie a my len chceme, aby o tom ten, kto im povolil ordinačné hodiny, vedel. Nič viac a nič menej.

  K tomu štandardu a nadštandardu chcem povedať, že štandard je definovaný v zákone, pani poslankyňa, čo sa považuje za štandard je napísané expressis verbis v zákone, je to v tej správe vidieť, respektíve nie, prepáčte, čo je štandard, je povedané jasne. Tri a viac a dve a viac v kúpeľoch plus sociálne je v zákone a v nariadení vlády sa potom budú určovať iné podmienky. To je, myslím si, cez niektorého z poslancov už v správe zachytené. Ale prosím, nechám to na vás, to nie je vec, ktorú by sme neprežili. Chcem len povedať a chcem len motivovať nemocnice, aby budovali lepšie izby, aby tí pacienti už prestali naozaj ležať v 6-, 8-, 10-posteľových izbách, ak takto chceme motivovať nemocnice, tak môj názor je, že musíme vytvoriť akýsi štandard, to majú byť dve postele plus sociálne zariadenie a sprchy na izbe v kúpeľoch a viac a ja neviem čo ešte, televízory, to všetko si oni môžu vymýšľať a pri nemocničných zariadeniach sme to postavili na trojposteľovú izbu, odkiaľ sa dá štartovať, a sociálne zariadenie a na chodbe. To sú tie štandardy. A nadštandardné je potom všetko lepšie od toho. A chcem povedať, tá prestavba povedzme aj v starších nemocniciach jednej izby nie je úplne zadarmo, to vychádza v 100-tisíc korunách a tými 100, 200 korunami za prilepšenie si akosi veľmi nezarobia, ale aspoň vykryjú časť tých nákladov, lebo naozaj z verejného poistenia to nejde.

  A chcem tak na záver povedať, toto je veľmi citlivý zákon pre občanov, ja súhlasím skoro so všetkými poslancami, čo hovorili. Myslím si, že prioritou slovenského zdravotníctva, žiaľbohu, vzhľadom na ekonomický stav slovenskej spoločnosti, ktorá sa nedokázala za 15 rokov dostatočne zrehabilitovať z toho ekonomického systému, v ktorom bola, ja ho teraz nechcem hodnotiť, či bol dobrý, zlý, ale rozhodne bol iný a ten prechod na tieto trhové podmienky bol dosť krutý aj v iných činnostiach, nieto ešte v zdravotníctve, je vlastne v podstate priorizácia následnej liečby, možno veľmi významnej oproti neodkladnej, a to v tej kúpeľnej starostlivosti v žiadnom prípade nemôžem pripustiť. Pretože máme jeden balík, tak ako pán docent Bielik jasne povedal, a ten balík musíme nejakým spôsobom tranžírovať. To znamená, ak budete v parlamente chcieť rozširovať kúpeľnú starostlivosť, tak niekde musím ubrať. To sa nedá nič robiť. Buď na endoprotézach, buď na šošovkách zvýšime čakacie listiny, alebo nedajbože boh zavaruj, aby sme neposkytli neodkladnú starostlivosť, čo je mimochodom okolo 88 a 90 percent všetkej starostlivosti. Prosím? Áno, ja by som s tým vrele súhlasil...

 • Nie, nie, ale to bol zaujímavý nápad, aby sme navrhli zvýšiť, ale ja som hrdý na to, akokoľvek sa to nezdá, že sa po prvýkrát v dejinách slovenského zdravotníctva podarilo tomuto parlamentu zaviazať štát, ako má platiť za poistencov štátu a druhé, čo bude v zákone o zdravotnom poistení, kde budeme mať trošku širší úvod, sme povedali, že musíme definovať, kto je poistencom štátu, pretože sa ukázalo, že štát dal balík peňazí a povedal, že to je na všetkých ostatných. Ale či tých všetkých ostatných je 2 900 miliónov alebo 3 100 miliónov ľudí, to nikto nikdy nevedel a ani tento rok to ešte nevieme, len sa to práve ukazuje cez poistencov štátu. Takže ja by som sa takémuto návrhu nebránil, pri čítaní veľkých zákonov padol predsa v zdravotníckom výbore návrh, aby sme išli na 5 percent z priemernej mzdy, bol to návrh pána docenta Bielika vrele prijatý skoro všetkými poslancami, len potom sme to museli trošku reparovať, lebo nám minister financií oznámil, že tak to by bola silná káva na jeho verejné financie.

  Ja to hovorím, ako to je, samozrejme, čím viac peňazí dostaneme do systému, tým kvalitnejšie zdravotníctvo budeme vedieť poskytovať a tá priorizácia je, aby sme ho poskytovali tam, kde ho najviac teraz potrebujeme. To znamená, my priorizujeme, celý balík prioritne orientujeme na neodkladnú starostlivosť a až čo ostane na kúpele, na odkladnú, elektívnu, plánovanú, následnú a neviem akú.

  Ešte bol celkom zaujímavý návrh pána poslanca Pašku ohľadom stomatológie. Ja som sa nad tým aj zamyslel, ale, žiaľbohu, myslím si, že by dokonca ten jeden návrh sme aj mohli ešte posúdiť a prijať, to bolo ohľadom tých preventívnych prehliadok, aj ohľadom tých detí. Ale chcem povedať jednu vec, že skôr sa prikláňam, že nie, pretože síce stomatológovia cez komoru tvrdia, že sa im tento zákon zle vykoná, alebo nedá vykonať, ale v aplikačnej praxi sme žiadne problémy nezaznamenali, ledaže poisťovňa nie je schopná včas uvoľňovať zdroje na povinnú prevenciu. Ale to je už trošku problém aj Úradu pre dohľad, pretože ak je v zákone napísaná preventívna prehliadka ako bezplatná, dokonca ňou podmieňujeme vykonanie ďalšej bezplatnej zdravotnej starostlivosti, tak potom poisťovne toto musia prioritne hradiť, a teda problém nie je v počtoch a v texte zákona, ale problém je, že zdravotné poisťovne, toto zrejme bude činnosť úradu, týmto smerom budeme musieť zamerať aj činnosť úradu, aby kontroloval, či objednávajú dostatok preventívnych prehliadok a či ich platia, tak ako sa patrí. Takže moje stanovisko je, že k tým pozmeňujúcim návrhom s výnimkou pána poslanca Bódyho, toho jedného, kde ten neuromuskulárne choroby chcel preniesť, ten by som podporil, to je naozaj malá skupina ľudí, i keď by som ja, pán poslanec, skôr uvažoval cez výnimku poisťovne, pretože to vie dokumentovať, lebo ak ten človek pracuje, ale, prosím, tam to treba spraviť a sú to aj také tie veľmi nepríjemné ochorenia, s tým by som súhlasil. Nebude to veľká záťaž, nejaká bude, ale tie ostatné nie. Ďakujem pekne.

 • Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pristúpime k ďalšiemu druhému čítaniu, a to o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1115).

  Znovu prosím ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložil návrh novely zákona, ktorý sme charakterizovali ešte ako vládny návrh, že ide o upresňujúcu novelu, pretože upresňuje niektoré ustanovenie zákona v záujme jednoznačnosti, a tým aj bezproblémovej aplikácie v praxi, napríklad upravujúce povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  Ďalej predložený návrh vytvára podmienky na akreditáciu študijných programov sústavného, teda neinštitucionálneho vzdelávania, pretože v pôvodnom návrhu sme vytvorili akreditačné podmienky na ďalšie inštitucionálne vzdelávanie. Rámcovo sa upravuje financovanie ďalšieho vzdelávania, pretože budeme mať pluralitné postgraduálne vzdelávanie, už môžu poskytovať aj vysoké školy, nielen SZÚ, ale aj lekárske fakulty a fakulty ošetrovateľstva a potrebujeme zjednotiť aj nežiaducu aplikačnú prax, keď je známe, že SZÚ vyberá aj možno v rozpore so zákonom poplatky za diplomy, za to, za hento na úrovni 100 miliónov korún a nemáme z toho dobrý pocit.

  Zohľadňujú sa špecifiká záchrannej služby sčasti poskytovateľov, a to hlavne v korelácii s novo navrhnutým zákonom o integrovanom záchrannom systéme tak, aby sme do konca budúceho roku v spolupráci s ministerstvom vnútra ten systém dokázali dostať do obehu. Zavádzajú sa licencie na výkon posudkovej činnosti, posudkových lekárov Sociálnej poisťovne, aby sme zabezpečili aj ich celoživotné vzdelávanie, pretože aplikačná prax posudzovania dlhodobej pracovnej neschopnosti vedúca až k posudzovaniu invalidity ukázala, že táto činnosť je veľmi, veľmi nedostatočná a občania sa právom na ňu sťažujú ako na nekvalitnú. Ide o to odoberanie invalidných dôchodkov, znižovanie invalidných dôchodkov často nielen pre rozhodnutia, ktoré sú nejako materiálno-vecné, ale často aj pre veľmi neodborné rozhodnutia samotných posudkových lekárov, ktorí ako takí samorasti nám tu 40 rokov niekde fungovali a ani nevieme, kto to vlastne je.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem. Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre zdravotníctvo pani poslankyni Márii Majdovej, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

 • Pán podpredseda, pán minister, dámy poslankyne, páni poslanci, v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku predkladám ako spoločná spravodajkyňa plénu Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý máte ako číslo parlamentnej tlače 1115.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1602 zo 17. mája 2005 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla, že pridelí predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Ústavnoprávny výbor prerokoval vládny návrh zákona dňa 14. júna 2005 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval predmetný návrh zákona 13. júna 2005 a taktiež odporučil Národnej rade, aby predmetný návrh zákona schválila s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval predmetný návrh zákona 9. júna 2005 a odporučil Národnej rade, aby návrh zákona schválila so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady pre verejnú správu prerokoval predmetný návrh zákona 8. júna. Výbor neprijal uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval návrh zákona 7. júna a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť prerokoval predmetný návrh 14. júna, taktiež odporučil návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo po prerokovaní návrhu zákona 14. júna ho odporučil schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú uvedené v spoločnej správe pod bodom v časti IV.

  Gestorský výbor na základe stanoviska výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa predmetný návrh zákona po prerokovaní stanovísk vyjadrených v uzneseniach výborov pod bodom III tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Zároveň ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu výborov poveril predniesť v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku na schôdzi Národnej rady spoločnú správu výborov v zmysle predmetných ustanovení rokovacieho poriadku. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru č. 236 21. júna 2005.

  Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem. Otváram rozpravu. Dostal som jedinú písomnú prihlášku pána poslanca Pašku za klub Smer. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Opäť využijem nevyhnutný inštalačný čas techniky na to, aby som len zareagoval na predchádzajúce slová pána ministra, aj keď to nesúvisí s tým. K tým platbám štátu. Máte pravdu, pán minister, viete dobre, že ja som viackrát pozitívne prijal spôsob platby definície ako 4 percentá z odvodov aj samotné ročné zúčtovanie, len trošku terminologicky chcem opraviť, že aj predchádzajúci spôsob definovania výšky platby štátu za svojho poistenca mal taký istý zákonný rozmer a charakter a takú istú právnu silu, ako má tento, len bol inak metodicky prispôsobený, je pravdou, že zadefinovanie 4 percent z priemernej mzdy dosiahnutej v národnom hospodárstve s rastom hrubého domáceho produktu dáva predpoklad rastu zdrojov pre zdravotníctvo oveľa dynamickejšie, ako to bolo, keď sa zvyšovalo o pár desiatok korún na základe rozhodnutia vlády v podobe zákona.

  Dámy a páni, poďme k tretiemu zákonu, ktorý tu krátko a málo, ako to bolo povedané, novelizujeme. Chcem hneď v úvode avizovať pani spravodajkyni, že budem podávať tri okruhy pozmeňujúcich návrhov, potom zadefinujem pri jednotlivých bodoch, ako žiadam, aby sa o nich hlasovalo. Ako, samozrejme, pri každom alebo väčšine zákonov, ktoré predložil pán minister a ktoré boli schválené minulého roku, aj zákon č. 578/2004 Z. z. skupina poslancov napadla na Ústavnom súde a podala dve samostatné podania, s ktorými by som si dovolil vás krátko oboznámiť.

  Je to predovšetkým ustanovenie § 29, ktoré hovorí o obmedzení práva na štrajk pri výkone zdravotníckeho povolania. Krátko k histórii tohto návrhu. Už počas dobre vám známeho napätia medzi lekárnickou komorou a medzi pánom ministrom v dobe najväčšieho zadlženia sa toto objavilo najprv v návrhu zákona č. 140, keď to neprešlo, dostalo sa to návrhu zákona č. 578. Skupina poslancov sa obrátila na Ústavný súd, kde pomerne rozsiahlym spôsobom na základe judikátov odvolávajúc sa na listinu práv a slobôd, ako aj príslušné ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky namieta protiústavnosť paragrafov zákona č. 578, preto mi dovoľte, aby som podal pozmeňujúci návrh, ktorým podľa nás sa pokúsime odstrániť túto protiústavnosť.

  § 29 sa vypúšťa. Odôvodnenie je, že ustanovenie tohto paragrafu je protiústavné a je v rozpore s Listinou základných práv a slobôd. Článok 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje právo na štrajk, podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov. Druhá veta čl. 54 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje osobám v povolaniach, ktoré sú bezprostredne nevyhnutné na ochranu života a zdravia, môže zákon obmedziť právo na štrajk. Právo na štrajk je v zákonoch Slovenskej republiky upravené v Zákonníku práce, v zákone č. 311, v zákone č. 313 a dikcia § 29 zákona č. 578 o poskytovateľoch je v rozpore s dikciou § 52 ods. 2 zákona o verejnej službe, podľa ktorého zamestnanci, ktorí pri vykonávaní verejnej služby vykonávajú pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa podieľajú na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, školách alebo v školských zariadeniach a zamestnanci pri obsluhe zariadení so štiepeným materiálom nemôžu právo na štrajk uplatniť, ak ich účasťou na štrajku došlo k ohrozeniu života alebo zdraviu obyvateľstva podávam tento pozmeňujúci návrh. Pani spravodajkyňa má jeden bod, žiadam o ňom hlasovať samostatne.

  Druhé podanie, ktorým sa obrátila skupina poslancov na Ústavný súd a kde prijal uznesenie a rozhodol o neústavnosti alebo nesúlade článkov zákona s ústavou je o úprave preukazovania bezúhonnosti podľa príslušného zákona ustanovení č. 578 a výklad a porovnanie s inými predpismi. To podanie je pomerne rozsiahle. Opäť sa opiera aj o judikáty Ústavného súdu a príslušného uznesenia, ktoré označili takéto konanie aj v iných podobných prípadoch za protiústavné. Preto si dovolím podať ako návrh riešenia tejto protiústavnosti pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí:

  Bod č. 1. § 38 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa. Odôvodnenie: Text tohto ustanovenia je protiústavný. Rozpor s čl. 13 ods. 3 a v spojení s čl. 35 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa súčasného znenia nemôže zdravotnícky pracovník celoživotne vykonávať svoje povolanie v prípade odsúdenia za nedbanlivostný trestný čin. Môže ísť o takzvanú nevedomú nedbanlivosť, ku ktorej môže prísť kedykoľvek. Trestný zákon pozná trest zákazu výkonu činnosti, avšak ukladaný je v konkrétnom prípade, ak súd takýto trest považuje za primeraný. Podľa súčasného znenia zákona nesmie doživotne povolanie vykonávať zdravotnícky pracovník, ak bol potrestaný kedykoľvek a za čokoľvek v priebehu života. Terajšie ustanovenie zákona je v rozpore s ústavným právom na slobodný výber povolania a právom podnikať a v spojení s § 31 ods. 3 je navyše retroaktívne.

  Druhý bod pozmeňujúceho návrhu. § 38 ods. 2 slová „podpisom registra trestov“ sa nahrádzajú „výpisom registra trestov“.

  Bod 3 pozmeňujúceho návrhu. § 70 ods. 3 písm. c) sa slová „odpis registra trestov“ nahrádzajú „výpis registra trestov“. Odôvodnenie: Spoločne bod 3 a 4 nesúlad s čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

  Teraz mi dovoľte prikročiť a predložiť pozmeňujúce návrhy, ktorých je pomerne veľa, ktorými reflektujeme to, čo nazývame nevykonateľnosť tohto zákona v praxi a kde sa pokúšame na základe reflektovania názorov odbornej verejnosti a stavovských organizácií opraviť zákon a dostať ho do vykonateľnej podoby. Upozorňujem pani spravodajkyňu, že návrh bude obsahovať 34 pozmeňujúcich návrhov, ale označím potom skupiny návrhov, o ktorých budeme hlasovať spoločne.

  Prvý pozmeňujúci návrh. § 31 sa dopĺňa o nový odsek e v znení „zápis do registra“. Odôvodnenie: Každý zdravotnícky pracovník musí oznamovať údaje do príslušného registra zdravotníckych pracovníkov. Zápis do registra je podmienkou na výkon odbornej činnosti. Ide len o nápravu zrejmej chyby v doterajšom texte zákona.

  Druhý pozmeňujúci návrh. § 31 ods. 4 sa mení: „U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie odbornej terminológie slovom a písmom.“ Odôvodnenie: Súčasné znenie je nedostačujúce, môže ohroziť pacienta z dôvodu nedostatočnej jazykovej výbavy zdravotníckeho pracovníka.

  Bod 3. § 48 ods. 3 sa upravuje nasledovne: „Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť a právnu formu ustanoví vnútorným predpisom komory.“ Odôvodnenie: Z hľadiska efektívnosti fungovania, operatívnosti a priblíženia výkonu činnosti k členom i nečlenom komory môže komora delegovať určité kompetencie, práva a povinnosti na regionálne komory. Výkon zákonom určených povinností iba na úrovni centra je prakticky nerealizovateľný a finančne neúnosne nákladný. Treba ponechať na najvyšší orgán komory (snem), aký rozsah kompetencií prenesie na regionálne komory, či regionálnym komorám prizná právnu subjektivitu, a tým im umožní, alebo neumožní aj ich autonómne ekonomické fungovanie.

  Bod 4. § 48 sa dopĺňa o nový odsek 4 s textom v znení: „Komora vykonáva svoju pôsobnosť voči svojim členom. Vo veciach, v ktorých tento zákon výslovne ustanovuje, že ide o prenesený výkon štátnej správy, komora vykonáva svoju pôsobnosť voči všetkým zdravotníckym pracovníkom vykonávajúcim príslušné zdravotnícke povolanie (ďalej len všetkým zdravotníckym pracovníkom).“ Odôvodnenie: Niektoré kompetencie, ktoré má komora vykonávať voči všetkým zdravotníckym pracovníkom bez ohľadu na to, či sú členovia, alebo nečlenovia majú charakter preneseného výkonu štátnej správy. Prenesenie výkonu štátnej správy Ústava Slovenskej republiky upravuje iba voči územnej samospráve. Prenesenie výkonu štátnej správy na komory na základe analógie práva si vyžaduje zachovať všetky ústavou predpokladané podmienky prenosu výkonu štátnej správy, a to výslovnou verejnoprávnou kompetenciou voči všetkým subjektom, voči ktorým má komora vykonávať kompetenciu.

  Bod 5. § 49 ods. 2 sa za písm. c) vkladá nové písm. d) v znení: „Vydáva stavovské predpisy na realizáciu kompetencií, ktoré podľa tohto zákona vykonáva voči všetkým zdravotníckym pracovníkom; stavovské predpisy sú záväzné pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.“ Odôvodnenie: Výkon zverených kompetencií komorám si vyžaduje legislatívnu možnosť vydania podzákonnej normy záväznej pre zdravotníckych pracovníkov, voči ktorým kompetencie vykonáva. Absencia takejto kompetencie neumožňuje komorám napríklad vedenie registra, výkon dozoru nad držiteľmi licencií, nakoľko neexistuje právna norma, ktorá by výkon dozoru upravovala.

  Šiesty bod pozmeňujúceho návrhu. § 49 ods. 2 písm. d), e), f) g) a h) sa menia na písm. e), f), g), h) a i). Odôvodnenie: Úprava v súvislosti s bodom i) a rozšírením.

  Bod 7. § 49 ods. 3 sa vypúšťa. Odôvodnenie: § 49 upravuje úlohy komory. Kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podlieha iba nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom subjektov určených ústavou, a to vo vzťahu k finančným prostriedkom a majetkom vymenovaných v Ústave Slovenskej republiky.

  Bod 8. § 54 ods. 1 druhá veta sa vypúšťa. Odôvodnenie: Je to nelogické zákonné opatrenie. Členov komory nemožno zo zákona obmedzovať vo voľbe toho, koho si volia do orgánov komory. Je to výsostne vnútorná záležitosť členov komory.

  Bod 9. § 54 ods. 8 sa vypúšťajú slová na konci textu „a územnej samosprávy“. Odôvodnenie: Ustanovenie zákona diskriminuje poslancov územnej samosprávy z výkonu funkcií v komorách a naopak, čo je v rozpore s ústavným právom na prístup k voleným funkciám. Takéto ustanovenie nemá, ani nemôže mať dodatočné odôvodnenie a obmedzenie základného práva.

  Bod 10. § 54 ods. 9 sa vypúšťa. Odôvodnenie: Zákonné ustanovenie je v praxi nevykonateľné, nakoľko by funkcionári nemohli vo veciach komory a jej členov napríklad rokovať s kýmkoľvek okrem samotných funkcionárov komory. Takéto ustanovenie nie je namieste ani s ohľadom na zákon o slobodnom prístupe k informáciám, nakoľko funkcionári komory sú povinní poskytovať informácie týkajúce sa komory a jej členov v rozsahu stanovenom zákonom.

  Bod 11. § 55 ods. 2 písm. c) za pôvodný text sa vloží „s určením ich právnej subjektivity“. Odôvodnenie: Jedine snem komory ako jej najvyšší orgán môže rozhodnúť o vnútornej organizačnej, ekonomickej a právnej forme fungovania komory.

  Bod 12 pozmeňujúceho návrh. § 55 ods. 2 sa za písm. f) vkladá písm. g) s nasledovným textom: „Schvaľuje výšku členských príspevkov a iných poplatkov, lehoty, prípadne aj podmienky ich splatnosti a sankčné opatrenia pri neplnení alebo oneskorenom splnení úhrady.“ Odôvodnenie: Zákon vyslovene nestanovuje žiadnemu orgánu kompetenciu rozhodnúť o výške členských príspevkov a iných poplatkov. Bolo tradíciou a je správne, aby tieto položky schvaľoval snem komory.

  Trinásty bod. § 55 ods. 2 písm. g) sa mení na písm. h). Odôvodnenie: Súvisí to s predchádzajúcim bodom 2 a navrhovanou úpravou.

  Štrnásty bod. § 55 ods. 3 slová „tretina členov komory“ sa nahrádzajú slovami „tretina regionálnych komôr“. Odôvodnenie: Podmienky tretiny členov komory je s ohľadom na ich počet nevykonateľná. Regionálne komory reprezentujú záujmy svojich členov a aj v minulosti mali kompetenciu požiadať o zvolanie snemu.

  Pätnásty bod. § 56 ods. 2 písm. g) sa vypúšťa. Odôvodnenie: Zákon vyžaduje zapísať zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní. Je to § 63 ods. 1, čo je neuskutočniteľné. Počet členov rady je 15 až 20 z celého Slovenska. Ich stretávanie každých 10 dní je z organizačného, časového i finančného hľadiska prakticky nemožné. Je potrebný presun do kompetencií prezídia. Určiť, v akej časovej lehote je povinnosť zapísať pracovníka do registra.

  Šestnásty bod. § 56 ods. 2 písm. h), i) sa menia na g) a h). Je to úprava v súvislosti s navrhovaným riešením v bode 15.

  Bod 17. § 57 ods. 2 sa dopĺňa o nové písm. g) a h) v znení: g) „Schvaľuje zapísanie zdravotníckych pracovníkov do registra podľa príslušného zdravotníckeho povolania; h) rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení alebo zrušení licencie.“ Odôvodnenie: Kompetencia zápisu do registra sa presúva z rady na prezídium. Prezídium komory je početne podstatne nižšie a stretáva sa najmenej raz mesačne alebo podľa potreby.

  Bod 18. § 62 ods. 1 sa dopĺňa o text v znení: „Registráciu vykonáva komora ako prenesený výkon štátnej správy.“ Odôvodnenie: V prípade vedenia registra musí komora vykonávať činnosť nielen voči členom komory, ale voči všetkým zdravotníckym pracovníkom. To si vyžaduje výslovne zverenie verejnosprávnej funkcie komorám.

  Bod 19. § 63 ods. 1 slová „10 dní“ sa nahrádzajú slovami „30 dní“. Odôvodnenie: Návrh zápisu do registra schvaľuje prezídium, ktoré sa schádza podľa zákona najmenej jedenkrát za 30 dní. Častejšie schádzanie by celú činnosť výrazne predražilo. Preto tých 30 dní je oveľa logickejších ako 10 dní.

  Bod 20. § 63 ods. 3 sa vkladá nová veta v znení: „Zdravotnícky pracovník k oznámeniu priloží tiež doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace.“ Odôvodnenie: Zákon ukladá ako podmienku na výkon povolania a členstvo v komore preukázanie bezúhonnosti, ale neustanovuje, komu je zdravotnícky pracovník povinný preukázať bezúhonnosť.

  Bod 21. § 63 ods. 4 nahradiť textom „výšku registračného poplatku stanovuje komora, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje“, je to podľa § 62 ods. 2 až 6, „a registračný poplatok je príjmom komory“.

  Odôvodnenie bude v nasledujúcom bode č. 22, kde v § 63 ods. 5 navrhujeme nahradiť text textom. „Komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu v komore prislúcha ročný paušálny poplatok od zdravotníckeho pracovníka, pričom výšku poplatku a termín splatnosti stanovuje komora, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje,“ § 62 ods. 2 až 6. Taxatívne stanovenie ceny v zákone je aj systémovo nesprávne a navyše nevychádza z reálnych kalkulácií. Je žiaduce, aby tieto položky schvaľoval snem komory, ktorý je najširším zastupiteľským orgánom. Pre vedenie registra nepostačuje zákonom určených 50 korún, skutočné náklady sa dnes pohybujú podľa údajov komôr okolo 160 korún.

  Bod 23. § 68 ods. 1. Pred súčasný text sa vkladá nový text v znení: „Licencie komora vydáva ako prenesený výkon štátnej správy.“ Odôvodnenie: Výkon kompetencií voči všetkým zdravotníckym pracovníkom a nečlenom si vyžaduje zverenie verejnosprávnej funkcie komorám, inak komora môže konať len voči svojim členom.

  Bod 24 pozmeňujúceho návrhu. § 68 ods. 1 písm. a) sa za slovo „lekár“ vkladajú slová „zubný lekár“. Odôvodnenie: Ide len o nápravu zrejmej chyby v doterajšom znení príslušného textu.

  Dvadsiaty piaty bod. Za § 70 sa vkladá nový ods. 5 v znení: „Odborná prax sa preukazuje po a nadobudnutá v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu potvrdením zamestnávateľa a po b nadobudnutá poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti potvrdením orgánu príslušného na vydanie povolenia.“ Odôvodnenie: Zákon doteraz nestanovuje spôsob preukazovania odbornej praxe, čo prináša nejasnosti v praxi.

  Bod 26. § 74 ods. 1 písm. b) navrhujeme vypustiť celý. Odôvodnenie: Pre nevykonateľnosť v praxi sa komora spoľahlivo a včas nemôže dozvedieť, či niektoré z podmienok prestal držiteľ licencie spĺňať. Navyše takéto ustanovenie by sa mohlo zneužiť napríklad aj tým, že komora by od držiteľa licencie požadovala výpis z registra trestov každé tri mesiace.

  Bod 27. § 71 ods. 3 navrhujeme celý vypustiť.

  Bod 28. § 78 sa vkladá nový ods. 4 v znení: „Za vydanie licencie, dočasné pozastavenie licencie, zrušenie licencie alebo za zmenu údajov v licencii sa uhrádza poplatok vo výške ustanovenej príslušnou komorou. Poplatok je príjmom komory.“ Odôvodnenie k bodu 27 a 28: Úhrada poplatku iba pri vydávaní licencie nepostačuje na financovanie všetkých činností spojených s vydávaním, dočasným pozastavením, zrušením licencie alebo so zmenou údajov v licencii. Každá z uvedených činností si vyžaduje výkon dozoru a rozhodovaciu činnosť príslušného orgánu komory, čo je spojené s finančnými nákladmi.

  Bod 29 pozmeňujúceho návrhu. § 79 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa. Odôvodnenie: Vyžadovať potvrdenie, že ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť od úradníka zdravotnej poisťovne nepovažujeme za korektné a zmysluplné.

  Tridsiaty bod pozmeňujúceho návrhu. V § 72 ods. 2 sa vypúšťa odôvodnenie takisto ako v predchádzajúcom dvadsiatom deviatom bode.

  Tridsiaty prvý bod. § 81 sa vkladá nový odsek 5 v znení: „Dozor a ukladanie sankcií komora vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy.“ Odôvodnenie: Výkon dozoru a ukladanie sankcií komora vykonáva aj voči nečlenom komory.

  Bod 32. § 82 ods. 4 slová „ministerstvo zdravotníctva“ sa nahrádzajú slovom „komora“. Odôvodnenie: Súčasná právna úprava, keď výkon dozoru vykonáva komora a pokuty ukladá ministerstvo zdravotníctva je s ohľadom na ods. 5 a § 83 ods. 1 nerealizovateľné. Komora vedie register, vykonáva a hodnotí sústavné vzdelávanie, vykonáva dozor, a preto musí mať aj právo udeľovať sankcie pri prípadnom porušení povinností zdravotníckym pracovníkom.

  Bod 33. V § 82 sa vkladá nový ods. 6 v znení: „Pokuty komora ukladá na základe preneseného výkonu štátnej správy.“ Odôvodnenie ako v predchádzajúcom bode.

  V bode 34 v § 83 ods. 3 sa mení: „Výnosy z pokút podľa § 82 ods. 1, ods. 3 sú príjmom štátneho rozpočtu“ a dopĺňa sa nový odsek 4 „výnosy z pokút podľa § 82 ods. 2 sú príjmom komory“. Odôvodnenie: Komory sú financované výlučne z členských príspevkov svojich členov, pritom sú povinné vykonávať dozor nad všetkými držiteľmi licencie a zdravotníckymi pracovníkmi v súvislosti s registrom. Je to prenesený výkon štátnej správy. Táto činnosť nie je zákonom riešená a jej financovanie – príjem z pokút by mohol tvoriť zdroj financovania tejto činnosti komory, ktorá ako každá kontrolná činnosť je časovo a finančne náročná.

  Pani spravodajkyňa, toto je návrh pozmeňujúcich bodov, pričom vás chcem požiadať, aby sme, a budem vám teraz hovoriť, hlasovali o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6 spoločne, 7 až 10 spoločne, 11 až 14 spoločne, 15, 16 spoločne, 17 až 22 spoločne, 23 až 25 spoločne, 26 až 28 spoločne, 29, 30 spoločne a 31 až 34 spoločne.

  Dámy a páni, dúfam, že pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predkladali najmä v súvislosti s namietanou protiústavnosťou si osvojíte. Zároveň chcem využiť možno z vášho pohľadu tento rozsiahly podnet v časti nevykonateľnosť ako dobrý príklad toho, čo sa dialo a deje v zdravotníckom výbore, keď podobným spôsobom na poslednú chvíľu pán minister donáša desiatky pozmeňujúcich návrhov, ktoré si osvojujú niektorí kolegovia. Veci, ktoré som sa pokúsil predniesť, samozrejme, reflektujú, ako som v úvode uviedol, záujem stavovských organizácií a komôr, ktoré boli z prípravy legislatívnych pravidiel schválených minulého roka skoro úplne vylúčené, a preto som si dovolil ich predniesť v znení a v poradí, ktoré som prezentoval. Ďakujem pekne.

 • Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami? Nikto. Pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy? Pán poslanec Bastrnák, pani poslankyňa Sabolová, pán poslanec Urbáni a Vážny. Končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy.

  Pán poslanec Bastrnák, nech sa páči, ako prvý.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578. Navrhujem bod 43 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie, tak ako to je aj uvedené v spoločnej správe 43 s tým, že vás prosím, aby ste tento bod nepodporili v spoločnej správe a podávam nasledujúci pozmeňujúci návrh.

  V čl. I sa za bod 63 vkladajú nové body 64 a 65, ktoré znejú: 64. § 91 ods. 4 znie: „Na prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia vo vlastníctve štátu na iné osoby sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu štátu na iné osoby, ak ďalej nie je ustanovené inak.“

  Bod 65. § 91 sa dopĺňa ods. 5 až 7, ktoré znejú: 5. „Prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní a transformovaného zdravotníckeho zariadenia (ďalej len majetková účasť štátu). Majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 percent.“

  Bod 6. „Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu možno akcie transformovaného zariadenia bezodplatne previesť len na verejné vysoké školy, Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave, samosprávne kraje alebo obce. Súčasťou zmluvy o bezodplatnom prevode akcií musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami.“ Posledná veta ods. 5 platí rovnako. A odsek 7. „V prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania transformovaného zdravotníckeho zariadenia majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 percent.“ Ďalšie body sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie: Jednoznačne sa upravujú podmienky prevodu akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia. Tieto podmienky sa upravujú komplexne, t. j. aj v prípade odplatného prevodu. Navrhuje sa, aby o každom prevode akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia rozhodovala vláda, jednoznačne sa ustanovuje aj najnižší podiel štátu na základnom imaní, a to aj pre prípad zvýšenia alebo zníženia. Navrhuje sa, aby majetková účasť štátu nebola nižšia ako 51 percent, a to aj v prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania. V súlade s doterajšou úpravou na bezodplatný prevod majetku transformovaného zdravotníckeho zariadenia viaže na taxatívne ustanovené subjekty a ponecháva sa pri bezodplatnom prevode desaťročný zákaz nakladania s akciami. Ďakujem pekne.

 • Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Sabolová.

 • Vážený pán predsedajúci, pán minister, krátke vystúpenie bez podania pozmeňujúcich návrhov. Chcela by som teda vyjadriť potešenie, že ostali mobilné hospice v zákone, tak ako sme to prijali pri pôvodnom znení, ale zároveň by som vás chcela poprosiť, pán minister, aby sa do verejnej minimálnej siete do nariadenia dostali, pretože ste vydali prvé licencie a začína byť problém vôbec s uzatvorením akejkoľvek zmluvy s poisťovňami, pretože hovoria, že nie sú v minimálnej sieti. Napriek tomu, že minimálna sieť je definovaná nejako zo zákona, ale nariadením sa to tam neupravuje, tak bolo by možné a dobré práve pre jednoznačnosť výkladu pre poisťovne upraviť to nariadenie vlády, ktoré sa vzťahuje na § 5.

  Ešte jedna taká krátka poznámka. Napriek tomu, že meníme systém o záchrane tým, že bude môcť ministerstvo zdravotníctva meniť tie sídla, zdá sa mi bod 10 spoločnej správy. Už keď, nechajme tú kompetenciu ministerstvu, veď musí všetky tie náležitosti preveriť, ale nie dávať v bode 10 spoločnej správy nejaké obmedzujúce kritériá, že teda do troch kilometrov. Mne sa zdá, čo keď to bude štyri, tak už zo zákona nebude môcť vzniknúť. Zdá sa mi, že ak teda má rozhodovať o tom ministerstvo, tak nech je to v oveľa voľnejšej podobe, lebo budeme tu za pol roka opäť novelizovať, lebo to nebudú tri kilometre, ale štyri. Čiže ten bod 10 zo spoločnej správy sa mi zdá nadbytočný. Myslím si, že vôbec nie je nutné špecifikovať tie podmienky.

  Jednu podstatnú vec, ale tak ako som povedala v prvom vystúpení, vzhľadom na moju skúsenosť z Národnej rady, ale možnože na jeseň sa pokúsime po prerokovaní s ministerstvom vstúpiť do zákona o poskytovateľoch, a to je v tom jednoznačnejšom zadefinovaní práve na úhrady a na nutné poskytovanie tejto zdravotníckej činnosti. Sú to sfalzy. Vlastne sú síce zadefinované v ambulantnej starostlivosti, ale ak napríklad ani jedno zariadenie či biochémie, mikrobiológie, alebo kde sú výkony nutné nemôže odmietnuť pacienta vykonať mu vyšetrenie napriek tomu, že mnohokrát tieto výkony nemá zaplatené. Pretože je to ako keby prvá ambulantná starostlivosť, on dostane žiadanku, on ju musí vykonať, on jednoducho nemôže brať, vážený pane, nemám už limit, už som prečerpal, poisťovňa mi neplatí, ja vás dnes nemôžem urobiť, počkajte. Bohužiaľ, stávalo sa to mnohokrát pri vážnych ochoreniach, alebo keď nie sú sety na markerové vyšetrenia, myslím si, že to všetci dobre poznáme. Bolo by dobré, aby sme skutočne prehodnotili alebo zadefinovali riadny, potom systém platby pre týchto poskytovateľov, alebo ich treba dať v § 7 v odseku 1 ambulantnú, ústavnú, lekárenskú a potom túto sfalzovú, ktorá nutne musí vykonať zdravotnícky úkon, lebo on nemôže rozhodnúť, ak ho dostane v žiadanke, že ja vám dnes urobím, alebo neurobím to vyšetrenie. Bola by som rada, keby sme sa nad touto vecou ešte zamysleli a treba to pripraviť a na to by mal byť skutočne garant ministerstvo zdravotníctva.

  Pán poslanec Paška predniesol jeden obsiahly návrh a hovoril tu vlastne aj o tých zmenách v komorách. Myslím si, že sme vyrobili tretiu komoru tak trošku zvláštne. Je to taký guláš všetkých zdravotníckych pracovníkov. A možno ani nie to, že sú všetci v jednej komore, ale že nie sú tie prechodné ustanovenia, že nie sú jasné tie povinnosti, lebo jedno je členstvo, jedno je registrácia. Z členského funguje komora oveľa viac ako z tých registračných poplatkov a nie sú tu jasné kompetencie. Podľa mňa, tak ako je v lekárskej komore, bolo by vlastne dobré, alebo vôbec aby boli v komorách, ak sme ich zadefinovali, nie je povinné členstvo, treba sa možno v komorách dohodnúť. Iste je to problém mnohokrát personálny, vzťahový, majetkový, ale myslím si, že registrácia a dobrovoľné členstvo v tretej komore zdravotníckych pracovníkov nerobí dobré ovzdušie. Ale hovorím, hlavne čo je dôležité, bolo by dobré zadefinovať mobilné hospice tak, aby bolo možné uzatvoriť s poisťovňami zmluvy.

  Svoje výhrady som predniesla v prvom čítaní a myslím si, že akékoľvek pozmeňujúce návrhy, ktoré môžu byť dobré a sú z praxe, bohužiaľ, v tejto snemovni sú mnohokrát neprijaté. Ďakujem.

 • Pokračujeme, v rozprave vystúpi pán poslanec Urbáni a ako posledný sa pripraví pán poslanec Vážny.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som zareagoval na predkladaný zákon a aby som nepriamo tým, ktorí si niektoré veci nepamätajú, aj občerstvil pamäť v tomto parlamente. Ako jeden prvý z poslancov, prvý v dňoch nástupu do tohto parlamentu v tomto volebnom období som hovoril, že len dve strany alebo dvaja ľudia majú pripravenú zmenu zdravotníckeho systému, ktorá bola nutná na Slovensku, a to bol doktor Zajac, ktorý sa potom stal ministrom za ANO a za HZDS to bol zdravotnícky klub HZDS s jeho členmi, ktorého som ja bol tieňový minister. Jediní my sme mali pripravenú zmenu zdravotníckeho systému tak, aby sa ozaj niečo zmenilo. V niečom bola spoločná, v niečom bola odlišná. Odlišná bola v niektorých prevedeniach a dopadoch.

  Cieľom každej zdravotníckej reformy, ak ju budem takto nazývať, by mala byť spokojnosť občanov, spokojnosť pacientov, ale v nemalej miere aj spokojnosť poskytovateľov, lebo len spokojný poskytovateľ môže byť v takej pohode, že spraví maximum pre spokojnosť pacienta.

  Ďalej zmena systému a reforma, ako sa nazýva u nás na Slovensku, by mala byť ekonomicky zabezpečená. Opakujem to tu už ikskrát dnes, ale musím to zopakovať. Bez toho, aby sa investovalo, nie je možné reformu spraviť. Ďalej, čo som tu tiež opakovane hovoril, ale asi to musím zopakovať, bez celoplošného informačného systému nie je možné sledovať každú korunu, ktorá je v systéme a nie je možné sledovať efektivitu každej koruny v liečebnopreventívnej starostlivosti a v službách s tým súvisiacimi.

  Minulý rok sme schválili nové zdravotnícke zákony. Stojíme dnes pred otázkou, čo robiť. A tu som pri tom bode, ktorý som spomínal, a to je bod ekonomického zabezpečenia. Keď nespravíme nič, možno zabrzdíme implementáciu tých zákonov, ktoré už boli schválené a ktoré boli schválené koalíciou a niektorými poslancami aj z opozičnej strany. Je potrebné, aby sme zdravotnícky systém, ktorý tieto zákony navodzujú, aj rozbehli. Preto niektoré pre prax dôležité zákony je potrebné schváliť. Budú sa vytvárať akciové spoločnosti zo zdravotníckych zariadení, ktoré sú prakticky zadlžené.

  Veľmi vítam a podporujem v tomto prechodnom období pozmeňujúci návrh pána kolegu Bastrnáka, ktorý ponecháva v týchto akciových spoločnostiach 51-percentnú majetkovú účasť štátu. V budúcnosti uvidíme, čo prinesie život, pretože ak chceme dostať investície do zdravotníctva, neverím, že životná úroveň bude tak rýchlo stúpať, žeby mohli ísť rozpočtové peniaze do zdravotníctva, aby sa saturovali tie deficity, ktoré tam sú a ktoré budú možno aj do budúcnosti vznikať. Preto ak tento systém tento parlament schválil, tak sa potom postavme k nemu a uvidíme v budúcnosti, aká bude majetková účasť. Ale pre prechodné obdobie rozhodne podporujem 51-percentnú majetkovú účasť štátu.

  Veľmi ma mrzí, že negatívne dopady reformy neboli podložené kompenzačnými mechanizmami pre sociálne slabé skupiny. Stále je ešte na to čas, ale je potrebné intersektorálne prepojenie hlavne s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, kde by sa dali efektívne využiť spoločné zdroje, ktoré v týchto dvoch systémoch sú. Je to na pánovi ministrovi, ktorý sľuboval, že do toho vstúpi, no, pokiaľ sa pamätám pätnásť rokov dozadu, nepodarilo sa ani jednému ministrovi zdravotníctva sa dohodnúť s ministrom z tohto rezortu, ktorý som spomínal, ale jeden deň do toho vláda bude musieť rázne vstúpiť, pretože tam sa kumulujú prostriedky, ktoré sa potom zbytočne na tú istú vec míňajú dvakrát.

  Čiže, dámy a páni, podporím návrh pána poslanca Bastrnáka, ktorý podal ako pozmeňujúci návrh na majetkovú účasť štátu 51 percent. Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami. Nech sa páči.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán poslanec Urbáni sa dotkol jednej otázky, a síce, že celý systém môže fungovať, ak bude celoplošný informačný systém. Pokiaľ tu boli povedané informácie v parlamente, bolo to o tom, že zatiaľ financie na celoplošný informačný systém nie sú. Ja si myslím, že peniaze, ktoré boli požičané na propagáciu reformy 3,4 miliardy, by boli účelnejšie využité, pokiaľ by išli na zavedenie celoplošného informačného systému, pretože momentálne, ako vidíme, stále je takzvane dolaďovaná reforma a ešte tejto reforme, ako pán poslanec Urbáni povedal, chýbajú aj sociálne kompenzačné dávky, ktoré by práve zaujímali občanov, pretože niektoré technické záležitosti vlastníctva a tak ďalej ich natoľko nebudú zaujímať, ako by ich zaujímali tie kompenzačné dávky. Preto si myslím, že by bolo treba pouvažovať, práve prichádzajúci minister zdravotníctva by mal pouvažovať, či nie je možné z požičaných prostriedkov na propagáciu zaplatiť aj celoplošný informačný systém v zdravotníctve. Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Vážny, posledný prihlásený do rozpravy.

 • Ďakujem. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, trošku netradične, ale nedá mi, aby som nevystúpil k pozmeňujúcim návrhom k predkladanému prerokúvanému zákonu. Je to veľmi stručne, ide, samozrejme, o prerokúvaný zákon, novelu zákona č. 572/2004 Z. z., ide o to, že tento zákon zavádza certifikáciu ISO aj pre ambulancie, týka sa to aj ambulancií s jedným lekárom, ambulancií s jednou sestrou, čo zbytočne komplikuje život týmto ambulanciám. Nevieme, či je to odvolávka na smernice Európskej únie, je tam ale problém ceny za zabezpečenie takejto certifikácie a, samozrejme, nie je vydaný vykonávací predpis, záväzný právny predpis, ktorý má vydať ministerstvo zdravotníctva, je tu len povedané, že účinnosť zákona v tomto ustanovení sa týka aj tých jednoduchých ambulancií s termínom 31. 12. 2006 a zavádza to určité zmätky do praxe lekárov v týchto ambulanciách.

  Je problém, veľmi stručne sa dotknem z pohľadu lekárov, ktorí mi tento podnet dali. Ako príklad uvediem, že už operujú na našom medicínskom trhu, keď to tak môžem nazvať, isté nemenované firmy, ponúkajú sa, že budú jeden rok zabezpečovať školenie za 20- až 30-tisíc korún ročne, pripravia túto ambulanciu s jedným lekárom a s jednou zdravotnou sestrou, zdôrazňujem, na získanie certifikátu, následne zabezpečia firmu, ktorá môže vydať certifikát kvality ISO 9001 a tá ho vydá zase za určitú sumu 10-, 20-tisíc korún a následne bude ešte prebiehať polročná kontrola, či je systém manažmentu kvality v tej príslušnej ambulancii dodržiavaný. Keď si to títo lekári, tieto ambulancie, čo je základný prvok našej zdravotnej starostlivosti sčítajú, tak sú to pre nich pomerne vysoké náklady, ktoré oscilujú okolo 30-, 40-tisíc ročne. Presvedčili aj mňa, že sú to vysoko neefektívne vynaložené náklady. Zdá sa mi, že v tomto ustanovení alebo v tejto povinnosti pre tieto ambulancie sme pápežskejší od pápeža, že možno počúvame tú smernicu Európskej únie a vykladáme si ju tak, že jednoducho zaťažíme tie lekárne a zdá sa mi, že tých 30- až 40-tisíc korún ročne by sa malo vynaložiť podstatne efektívnejšie. Lekári nenamietajú voči tomu, aby si zabezpečili techniku s vyššou pridanou hodnotou, ale to, že budú zabezpečovať za 30-tisíc ročne nejaký certifikát kvality, ktorí majú len jednu, ktorý im povie, že budú mať červený kôš na také odpadky, zelený na také odpadky, ktorý im povie, že budú čistiť tú ambulanciu tak a tak, si myslím, že je ozaj neefektívne, pričom všetky tieto úkony zabezpečujú aj teraz, lebo keby mali svoju privátnu ambulanciu realizovanú v nejakom neporiadku alebo v rozpore s nejakou základnou kvalitou, tak tí pacienti by určite, ktorí k nim chodia, prestali chodiť a našli by si nejakú inú ambulanciu.

  Čiže myslím si, že aj smernica Európskej únie, ak taká existuje a, samozrejme, takéto prísne ustanovenie zákona by sa v tomto prípade minulo účinku. Preto predkladám pozmeňujúci návrh poslanca Vážneho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ste dostali všetci ako tlač 1115 v druhom čítaní.

  Po prvé. V čl. I sa za bod 12 dopĺňa nový bod 13, ktorý znie. Bod 13 v § 9 sa za odsek 3 dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie: Odsek 4. „Povinnosť nepretržite zabezpečovať systém kvality podľa tohto zákona sa nevzťahuje na zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 2 písm. a).“ Ostatné body sa prečíslujú.

  Ešte veľmi stručne poviem na záver to odôvodnenie, ktoré som sa vám snažil vyložiť v úvode. Pôvodné znenie zákona ustanovuje povinnosť zavádzať systém kvality aj pre ambulantných lekárov primárneho kontaktu, ako aj pre špecializovaných lekárov, ktorí svoju prax vykonávajú privátne, samostatne a zamestnávajú maximálne jednu alebo dve sestry. Je neúčelné, aby aj títo poskytovatelia boli nútení povinne zavádzať systém kvality, čo je spojené s vysokými finančnými nárokmi pre takéto malé ambulancie. Tieto náklady sú vynaložené vysoko neefektívne a môžu byť zmysluplnejšie vynaložené napríklad na technické vybavenie príslušnej ambulancie. Kvalita zdravotnej starostlivosti je zabezpečená ich povinnosťou zvyšovať si svoje vzdelanie, ako aj zlepšovaním technického vybavenia ambulancií a myslím si, že tú kvalitu prirodzene všetci zabezpečujú, čo som už predtým povedal. Navrhuje sa preto, aby ambulancie, ktoré som citoval, sú to tie prvého kontaktu a, samozrejme, špecializovaných lekárov privátne, tie malé ambulancie aby boli spod takejto povinnosti vyňaté. Ďakujem za pozornosť.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán minister, želáte si slovo? Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Ja by som vám dal pár odpovedí. V prvom rade by som sa rád vyjadril k návrhu pána poslanca Pašku. Celkom vecne. Áno, to je jedna cesta, ako revitalizovať komory a znova ich vzkriesiť. Ja si myslím, že ich korporatívne správanie sa prejavuje aj v tom, že veľmi dobre idú na to, ale myslím si, že takáto zásadná zmena komorového zákona, až nová vláda sa bude musieť skúsiť s ňou vyrovnať a vrátiť komorám to, čo sme im odobrali. Skúsenosti z praxe sú veľmi dobré, práve aj sestry si veľmi pochvaľujú, aj lekári, že prestali byť šikanovaní komorami. Je to pre nich veľmi dôležité.

  Čo sa týka vystúpenia pani poslankyne Sabolovej, ona nedala, myslím si, žiadny návrh. Chcem len konštatovať, že nie celkom vystihla napríklad otázku tých trojkilometrových dištancií, pretože my ich máme vo vyhláške a budeme ich mávať vo vyhláške, ale prax ukázala, že my sme robili podľa geografického informačného systému mapu Slovensku na takzvanom matematickom modeli. My nemáme k dispozícii dobrý vektorový model, a teda niekde sa stalo, že je to výhodné posunúť o kilometer alebo tu aj pán poslanec Blanár má nejaký problém z nejakej jednej obce do druhej. A my to v tej vyhláške nemôžeme tak veľmi dobre robiť, tak úplne presne stanoviť. Máme niekde prípad v Košickom kraji, na juhu Slovenska sme mali zle rozdelené tie polohy. To znamená, toto je flexibilnejšie. Nič iné, neporušujeme tým nič a bude to trošku pružnejšie a lepšie sa budú dať operačné body robiť.

  Pán poslanec Urbáni má svoju veľkú pravdu a musím povedať, že s ním sa vo veľkom dá súhlasiť v tom zmysle, že zbytočne je hovoriť, čo by bolo keby. Proste boli tu dve koncepcie, naozaj my sme aj pred voľbami diskutovali, aj spolupracovali, v niečom boli podobné, v niečom boli rôzne. Trochu mi vyrazil dych tou pôžičkou 20 miliárd, no, ale stalo sa. Ja si myslím, že cesta informatizácie je veľmi dôležitá. Napríklad, ak ste si všimli, práve tu už zaväzujeme zdravotné poisťovne dávať 15 korún z tých receptov nielen tak do rôznych fondov, ale v podstate na informatizáciu. Čiže 800 miliónov ročne znamená, že fond nabehne.

  A plynule chcem odpovedať aj pani poslankyni. Pani poslankyňa, jeden informačný systém takej nižšej kvality v nemocnici, v jednobudovej nemocnici, povedzme Fakultná nemocnica Martin, nižšej kvality stojí okolo 70 miliónov. Kvalitnejší informačný systém je okolo 150 miliónov. To, čo hovoril pán poslanec Urbáni, to budú desiatky miliárd korún, ktoré budeme musieť postupne nainvestovať, ale má v jednej veci pravdu, že bez kvalitných informácií, bez spojenia nie je velenia, bez kvalitných informácií sa nemôžete rozhodnúť ideálne a často sa rozhodujete ozaj na tak nízko validných informáciách. Spomeniem príklad. V Banskej Bystrici dodnes nie sú schopní vedieť, za čo majú pohľadávky vo výške 700 miliónov korún. Je to dané aj neschopnosťou ľudí, ale aj tým, že nemajú dobrý informačný systém.

  Pánovi poslancovi Vážnemu. Ja tomu, samozrejme, rozumiem. Po prvé, to nemôžu byť žiadne desaťtisíce, pretože bude jeden systém. Neviem, kto hovoril o ISO – Medzinárodnej štandardizačnej organizácii, ale bude jeden systém pre 5 600 ambulancií. Samozrejme, že chodia ľudia, ponúkajú. No, ježišmária, ale Asociácia súkromných lekárov, Únia špecialistov, Slovenská lekárska spoločnosť a Asociácia nemocníc včera u nás sedeli tri hodiny a uzavreli sme prvý nástrel toho, čo pod tou kvalitou budeme rozumieť. Sú tam všetci okrem komory, ktorú sme pozvali a neprišla, hoci paradoxne kvalita, to je vlajková loď komory. Kvalita a vzdelávanie, to sú ich najposvätnejšie poslania. Hľadáme také riešenia, aby to nebolo veľmi finančne náročné. Ale nepochybne, ak chcete zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti, tak naozaj sestra musí vedieť, aj do ktorého koša čo má hádzať, ale hlavne musí vedieť, ako sa robia tieto veci a navyše, my kvalitu máme širšie koncipovanú práve vo výkonoch. A tým z katalógu výkonov a zoznamu výkonov, o ktorom tu hovoríme, tam sú predsa už zakotvené zo zákona, že musia vznikať guideline, teda legálne postupy vyšetrovacie a legálne postupy liečebné. Aby sme sa dohodli, že toto sa tu na Slovensku považuje za štandardizovaný postup. Robí to celý svet, ale my keby sme uviedli americké guideline k nám, dajú sa zohnať, nie je to problém, tak potrebujeme štyri nuly za rozpočet, ktorý máme dnes.

  Tým som chcel povedať, že rozumiem tomu tlaku aj oceňujem, že ste sa ho ujali, ale v každom prípade to nebudem odporúčať, lebo by sme rozbili pôvod zákona. Máme tam inde ustanovenie, v poistnom zákone, že poisťovne uzatvárajú na základe ceny a kvality. No tak keď dáme preč kvalitu, na základe čoho budú tie poisťovne robiť. A navyše, to nie je smernica. Nerozumeli sme sa. Tri štvrtiny Slovenska, Slovensko má najdlhšiu hranicu na jedného obyvateľa podľa mňa, tri štvrtiny slovenských poskytovateľov ambulantnej starostlivosti je otázka doby do konca tohto roku, je v rámci Rady ministrov, to je predposledná fáza o cezhraničnej spolupráci. Predpokladáme významný nárast prísunu pacientov k poskytovateľom, ktorí sú cenovo výhodnejší aj zo zahraničia, hlavne Česko, Poľsko, Maďarsko a pre kardiologický ústav v Bratislave je už veľmi dobre rozpracovaná aj koncepcia kardiologickej starostlivosti pre rakúskych občanov. Samozrejme, je to veľmi zložitá aj veľmi citlivá téma. Žiadna zahraničná poisťovňa, dokonca ani česká, nezaplatí ani korunu, ak sa ambulancia nepreukáže, že má nejaký ňou akceptovaný systém kvality.

  Asociácia súkromných lekárov pripravila komplexný pohľad na kvalitu a vyrobila takzvaný národný systém. Ak chcete, trošku zjednodušené ISO. Ale zatiaľ nemajú istotu, či by tento systém bol akceptovaný zahraničím, Českom, tým najbližším, kde očakávame prísun pacientov. Je prakticky hotová spolupráca Komárno – Komárom, čakáme už len na nejaký súhlas z Európskej únie, ale takisto maďarská národná poisťovňa bude požadovať od nemocnice v Komárne, aby mala certifikát kvality. A v obrátenom garde, my budeme požadovať od Štúrovo – Ostrihom, viete, že to je tiež skoro dohodnuté, v Ostrihome je dobrá nemocnica, v Štúrove máme len ambulancie, cez ten most je to ako keby Petržalka a tento breh Dunaja, takisto budeme požadovať certifikát kvality. To znamená, že my kvalitu nemôžeme, aj keď je to veľmi pohodlné, nemôžeme kvalitu takto opustiť, a teda ak chcete, poviem vám k tomu, je ľahšie latku podliezť ako preskočiť, ale tu, žiaľbohu, budeme musieť skákať. Tu podliezanie latky nám veľmi nepomôže. Ďakujem.

 • Pani spravodajkyňa, želáte si vystúpiť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pristúpime teraz k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z.

  Vládny návrh máte ako tlač č. 1112, spoločnú správu máte ako tlač č. 1112a.

  Prosím ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pána Rudolfa Zajaca, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, tu naozaj celkom otvorene hneď na začiatku hovorím, ide pre rezort zdravotníctva, ale aj všeobecne pre občanov jeden z najťažších a najkomplikovanejších zákonov, s akými sme sa stretli, hoci pôvodne sme ho mali ako veľmi dobre postavený. Žiaľ, aj tým, že nemáme celkom jasnú predstavu, z čoho vlastne máme platiť zdravotné poistenie, či to zjednotíme s nejakým daňovým základom, ideálne by bolo aj s daňovo sociálnym systémom, sa nám stalo, že tento zákon naozaj nebol dobrý, po prijatí tejto novely bude významne lepší, ale ešte nebude úplne v takom stave, ako by mal. A hneď avizujem, že ak dôjde k dohode s ministerstvom financií, že zjednotíme vymeriavací základ pre daňový a zdravotnícky systém, tak budeme musieť absolvovať ešte ku koncu roka jednu novelu.

  Hovorím to preto, že naozaj aj tu je kritika oprávnená, ten zákon nebol dobrý ani v prvom znení po rýchlej novele, a ani teraz nebude ideálny. Je veľmi komplikovaný, pretože sme chceli dosiahnuť jednu vec, o ktorej dnes začínam pochybovať, či pridaná hodnota z takzvaného ročného zúčtovania nebude menšia ako významný prínos do fondov, ako sú náklady s tým spojené, ale aj hlavne komplikácie, ktoré budú musieť niektorí občania absolvovať.

  Ja by som to celkom vysvetlil. Zákon je technicky tam, ťažko môžeme nejakú politiku vidieť. Najväčší problém, ktorý je, sú súbehy. Súbehy. Jeden občan môže v jednom mesiaci byť práceneschopný, teda poistencom štátu, môže byť nezamestnaný, bude poistencom štátu, môže byť dobrovoľne nezamestnaný, bude poistencom sám sebe, môže byť zamestnaný a bude poistencom zamestnávateľa a môže byť SZČO a bude poistencom sám sebe. A ešte to môže mať v rôznych úväzkoch a s rôznou kombináciou príjmov. Z tohto dôvodu možno to, čo sme si vedeli povedať aj s opozíciou, myslím tým konkrétne pána poslanca Pašku, je možno tá výhoda ročného zúčtovania tak technologicky náročná, že s tým bude problém.

  Druhá vec k tomu, chceme a máme, je, aby každý bol poistencom niekoho. Ja som niekoľko stokrát musel zdôrazniť, že doteraz štát nepoznal a ešte ani nepozná svojich poistencov. Bolo to robené vždy len v balíku, tu máte 20 miliárd, deľte, aj informačné systémy, ale aj postavenie. To znamená, to je druhá vec, ktorú sme tu vyriešili, a to zase hovorím ako prídavnú hodnotu plus, že po tomto roku bude úplne jasné, koľko poistencov má vlastne štát a potom ten vzorec pre budúci rok je projektovaný 636 korún per kapitál a mesiac, to znamená niečo na úrovni 7,8-tisíca korún, bude úplne jasné, za koľkých ľudí sa vlastne platí.

  Treťou výhodou je, že sa konečne občania, ale aj poisťovne dozvedia, na koho konkrétne došli peniaze pred prerozdelením a v akej výške, teda takzvaný primárny účet poistenca na príjmovej stránke. Je ale pravda, že aj Všeobecná zdravotná poisťovňa ako najväčšia poisťovňa, ktorá vynaložila už skoro vyše miliardy na informačné systémy, nešťastným a hlúpym spôsobom vyberané, že došlo aj k porušeniu zákona, aj všetko, čo s tým súvisí, dodnes nie je schopná čisto poznať každodennú úhradu za poistenca kedy, v akom režime bol. Prísľub je, že od septembra, preto sme aj súhlasili s posunutím účinnosti. To len hovorím preto, že zdravotné poistenie ako technicky, technologicky a filozoficky nie je nebezpečný zákon, pokiaľ platí spoločenská dohoda 10 plus 4, 4 z minimálky a tak ďalej, je technologicky veľmi, veľmi komplikovaný, a teda každú kritiku, ktorou by ste ma chceli kritizovať za zlý zákon, tu prijímam vopred. Ďakujem pekne.

 • Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo pánovi poslancovi Viliamovi Novotnému. Žiadam ho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil stanovisko a návrh gestorského výboru.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákona v znení zákona č. 718/2004 Z. z. (tlač 1112) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1603 zo 17. mája 2005 po prerokovaní vládneho návrhu zákona o zdravotnom poistení v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 rokovacieho poriadku na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre verejnú správu, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Informácia o prerokovaní zákona vo výboroch. Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vládny návrh zákona o zdravotnom poistení dňa 14. júna 2005. Výbor neprijal platné rozhodnutie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 13. júna a odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady pre verejnú správu prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 8. júna. Výbor neprijal platné uznesenie, pretože nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady pre sociálne veci prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 7. júna 2005 a odporučil Národnej rade zákon ho schváliť s pozmeňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 14. júna a odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona o zdravotnom poistení dňa 14. júna a odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  V časti IV tejto spoločnej správy máte pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako vyplynuli z rokovania výborov. Je ich dovedna 49. Nebudem ich čítať, máte ich písomne vo svojich laviciach v spoločnej správe.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Zb. o zdravotnom poistení vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o zdravotnom poistení schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 49 uvedených v časti IV tejto spoločnej správy nasledovne. O bodoch 1 až 13 a 15 až 49 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich. O bode 14 s návrhom gestorského výboru neschváliť ho. Gestorský výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovanom vládnom návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo č. 233 z 21. júna 2005.

  Vážený pán podpredseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu v druhom čítaní.

 • Otváram rozpravu. Písomne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Pavol Paška za klub strany Smer – Sociálna demokracia. Potom oznámim, písomne sa nikto neprihlásil, potom budú ústne prihlášky.

 • Dámy a páni, pán minister, pán spravodajca, napriek tomu, že sa mi celkom tie grafiky páčia a teraz som si odpustil tú prezentáciu a kiná, nechám si to na záver, keď sa pokúsim o stručné zhrnutie, čím vás nechcem vyľakať, žeby sme snáď dnes neskočili.

  Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som tak ako v predchádzajúcich zákonoch predložil pozmeňujúce návrhy k zákonu č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Predtým, kým tak urobím, využijem prítomnosť pána spravodajcu, pretože po prvej zákonnej norme č. 576/2004 Z. z. som sa dozvedel veľmi zaujímavé veci. A keďže sa mi tlačí to werichovské na jazyk, keď s pánom Horníčkom viedli ten neuveriteľne racionálny dialóg, keď sa ho pán Horníček pýtal, že „proč se tak blbě ptáte“, tak pán Werich odpovedal: „Ja se ptám moudře, ale ptám se...“, nechám tam tri bodky, pretože sa nebudem ďalej týmto zaoberať. A potom vy, čo ste videli Pacha hybského zbojníka, poznáte tú scénu, keď rakúsky generál úporne vysvetľuje svoj zámer, ako chytiť Pacha hybského zbojníka a nikto nerozumie, tak aj ja svojmu drahému kolegovi Novotnému ešte raz poviem to, čo hovorím tri roky.

  Od roku 1990 prešiel systém zdravotníctva postupnou privatizáciou, a keď sme v roku 2002 začali stavať alternatívu tomuto typu reformy a boli sme obviňovaní podobnou rétorikou tým, že sme priaznivci socializmu, komunizmu, som veľmi jasne niekoľkokrát povedal, že keby sme to hneď aj veľmi chceli, nie je možné na Slovensku vzhľadom nato, že v deväťdesiatych rokoch bol odštátnený segment zásobovania, že v roku 1993 a potom postupne v roku 1994 bol odštátnený segment lekárenstva, že potom postupne v polovici deväťdesiatych rokov boli postupne odštátnené primárna zdravotná starostlivosť a sekundárna zdravotná starostlivosť, niektoré polikliniky, dostali sme sa do stavu, keď pred východiskom k reforme roku 2002 viac ako 60 percent produktu v celom systéme zdravotníctva bol produkovaný súkromnými subjektmi. A keďže Smeru – Sociálnej demokracii možno viac záleží na ochrane súkromného vlastníctva ako niektorým mojim kolegom, nikdy sme sa netajili tým, že nie je pre nás dôležitá a že nepovažujeme ani za ťažiskovú zmenu právnej formy fungovania poskytovateľa, ale že trváme na zachovaní verejnoprávneho charakteru tvorby využívania prerozdeľovania a kontroly zdrojov verejného zdravotného poistenia.

  V tejto súvislosti, keďže, samozrejme, tým posledným krokom takzvaného odštátňovania, aj keď to niektoré zákonné normy považujú za takzvaný iný majetok, bol zákon č. 416/2003 Z. z., ktorý previedol nemocnice druhého a tretieho typu, ako aj zdravotnícke zariadenia na mestá a obce a definoval ho z pohľadu podstaty ako súkromný majetok, nemožno zasahovať z tejto úrovne do jeho charakteru a znovu ti chcem, pán poslanec Novotný, zdôrazniť, že je úplne jedno, aká forma sa zvolí. Veľmi dôležité je, aká je správa majetku a aká je efektivita.

  Čo sme namietali a čo som si aj pri svojej prezentácii na úvod dnešnej rozpravy ráno dovolil z hľadiska reminiscencií poukázať, je námietka na spôsob transformácie nemocníc prvého typu a niektorých odborných ústavov, keď napriek tomu, že sme prijali zákonnú normu, ktorá veľmi jasne hovorila o zachovaní štátneho charakteru týchto akciových spoločností s presne definovaným vlastníctvom len na úrovni vyšších územných celkov, miest, obcí, SZÚ a škôl dochádza opäť k pokusu neštandardným spôsobom privatizovať nemocnice od prvého typu a úplne na vysvetlenie, to, čo my nazývame verejnoprávny charakter, je hlavne snaha o definovanie takej siete poskytovateľov na štandardnej úrovni, ktorá zachová možnosť štátu vyvíjať vplyv a realizovať niečo, čo všade vo svete nazývajú výkon štátnej zdravotnej politiky.

  Takže Viliam, naozaj ďakujem ti za ten neskutočne politologický galimatiáš, ktorý si tu predvádzal ako reakciu, ktorej som vôbec nerozumel, keď si hovoril o vyšších územných celkoch, ale môžem ťa ubezpečiť, že naši poslanci vždy veľmi dobre vedia, čo robia.

  Ale poďme k tomu zákonu č. 580/2004 Z. z., pretože aj cez pozmeňujúce návrhy, ktoré budem podávať, sa chceme opäť pokúsiť vrátiť k tomu, čo som aj teraz naznačil, a to chceme tento zákon vylepšiť tak, aby sa jednak zachovala určitá úroveň charakteru, o ktorom som hovoril, ale aby vzťahy poistenca a poisťovateľa boli definované oveľa jasnejšie.

  Preto, vážený pán spravodajca, dovoľujem si vás upozorniť, že budem predkladať niekoľko desiatok pozmeňujúcich návrhov a vzhľadom na skúsenosť s pozornosťou sledovania mojich vystúpení by som bol rád, keby ste tomu venovali primeranú pozornosť.

  Ešte jedna reakcia. Som tak trošku na rozpakoch, ale musím to povedať vzhľadom na to, že v predchádzajúcej právnej norme vystúpil pán doktor Soboňa, ktorý prezentoval určitý názor. A pred chvíľou vystúpil kolega doktor Urbáni, ktorý ma tak trošku prekvapil týmto postojom. Nechcem nič viac len avizovať, že sám som zvedavý, ako sa postaví Hnutie za demokratické Slovensko k týmto návrhom.

 • Reakcie z pléna.

 • Takže ja som sa len spýtal.

 • Hlasy z pléna.

 • Ja vás poprosím, keby tieto výmeny názorov ste si kolegovia mimo rozpravy...

 • Dámy a páni, návrh k bodu č. 1 pozmeňujúceho návrhu. Za § 1 vložiť nový § 1a. Navrhujeme. Základná definícia vložiť § 1a, a tým sú základné pojmy. Na účely tohto zákona sa rozumie, po prvé, bydlisko, miesto trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu.

  Po druhé, zamestnanie, výkon práce, za ktorú sa poskytne príjem, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitných predpisov (ďalej len zdaniteľný príjem).

  Bod 3. Zamestnávateľom je po a právnická osoba poskytujúca poistencovi v súvislosti s výkonom zamestnania zdaniteľný príjem, ak je sídlo alebo jej organizačná zložka na území Slovenskej republiky; po b fyzická osoba poskytujúca poistencovi v súvislosti s výkonom zamestnania zdaniteľný príjem, ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt; po c správa konkurznej podstaty.

  Bod 4. Zamestnávateľom je pre potreby zákona fyzická osoba v pracovnom pomere, právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej je fyzická osoba v pracovnom pomere. Fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere služobný úrad, fyzickú osobu v služobnom pomere služobný úrad alebo služobný orgán, v ktorom fyzická osoba vykonáva štátnu službu; po d ústavného činiteľa orgán, ktorý obstaráva veci ústavného činiteľa súvisiace s výkonom jeho mandátu alebo funkcie a pre verejného ochrancu práv Úrad verejného ochrancu práv; po e predsedu vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre starostu obce obec, pre starostu mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave, pre starostu mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach a pre primátora mesta mesto; po f poslanca vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre poslanca obecného zastupiteľstva obec, pre poslanca mestského zastupiteľstva mesto, pre poslanca miestneho zastupiteľstva a mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave a pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach; po g spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a komandistu komanditnej spoločnosti spoločnosť a člena družstva družstvo; po h doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia právnická osoba, ktorej sa toto štúdium vykonáva; po i pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti vyšší územný celok alebo obec, ktorá zriadila zariadenie.

  Piaty bod. Zamestnancom je poistenec, ktorému zamestnávateľ poskytuje zdaniteľný príjem v súvislosti s výkonom zamestnania, a ak sa na neho vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky je to po a fyzická osoba v pracovnom pomere; po b fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere; po c fyzická osoba v služobnom pomere; po d člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu; po e ústavný činiteľ a verejný ochranca práv; po f predseda vyššieho územného celku, starosta obce, starosta mestskej časti Bratislava, starosta mestskej časti v Košiciach a primátor mesta; po g poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie; po h doktorand dennej formy doktorandského štúdia; po i pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti; po j fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody, ako sú zaradené do práce s výnimkou fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác.

  Bod šiesty. Sídlom zamestnávateľa rozumieme u právnickej osoby jej sídlo, ako aj sídlo jej organizačnej zložky, ktorá je zapísaná v obchodnom registri; po d u fyzickej osoby vrátane zahraničnej fyzickej osoby miesto jej podnikania.

  Bod siedmy. Samostatne zárobkovo činnou osobou je osoba, ktorá vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť s výnimkou osoby, ktorá prerušila prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti a je vedená v evidencii nezamestnaných po a vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia; po b má oprávnenie prevádzkovať živnosť; po c má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu okrem činnosti znalca a tlmočníka; po d je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti; po e vykonáva športovú činnosť zárobkovú, ale nie v pracovnom pomere; po f vykonáva činnosť obchodného zástupcu.

  Bod ôsmy. Spolupracujúcou osobou je osoba, ktorá sa na území Slovenskej republiky podieľa na činnosti SZČO.

  Bod deviaty. Členom rodiny je manželka výživou odkázaná na manžela, ak nemá zdaniteľný príjem zo zamestnania, SZČO alebo iný príjem; po b nepoberá dávky v zamestnanosti, nepoberá dôchodok, nepoberá dávky nemocenského poistenia alebo dávky nemocenskej starostlivosti, nemá akýkoľvek iný príjem poskytovaný podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo právnych predpisov v cudzine.

  Bod desiaty. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa nezaopatrené do skončenia povinnej školskej dochádzky po skončení povinnej školskej dochádzky; po c sa sústavne pripravuje na povolanie; po d pre chorobu a stav, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť sa nemôže pripravovať na povolanie; po e pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie.

  Bod 11. Nezaopatrené dieťa nie je dieťa po a, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie; po b, ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonať zárobkovú činnosť viac ako 70 percent.

  Bod 12. Minimálnou mzdou je mzda, ktorá platí pre zamestnanca, alebo mzda, ktorá platí pre samostatne zárobkovo činnú osobu, spolupracujúcu osobu a ostatného poistenca k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné.

  Bod 13. Všeobecným vymeriavacím základom je dvanásťnásobok priemernej mesačnej mzdy zistenej Štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok, všeobecný vymeriavací základ v poslednom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia sa rovná všeobecnému vymeriavaciemu základu za predposledný kalendárny rok rozhodujúceho obdobia. Všeobecné vymeriavacie základy v kalendárnych rokoch pred rokom 2003 sú uvedené v prílohe č. 3.

  Po d suma všeobecného vymeriavacieho základu po roku 2002 za príslušný kalendárny rok sa ustanoví opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu a vyhlási ho uverejnením v Zbierke zákonov.

  Bod 14. Priemernou mesačnou mzdou je mzda zamestnanca hospodárstva zistenou Štatistickým úradom SR.

  Bod 15. Vlastným príjmom je zdaniteľný príjem zo zamestnania a samostatnej zárobkovej činnosti a činnosti spolupracujúcej osoby alebo iný zdaniteľný príjem.

  Bod 16. Dlžník na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je platiteľom poistného a voči ktorej príslušná zdravotná poisťovňa eviduje pohľadávky na poistnom.

  Bod 17. Poistenec je fyzická osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona.

  Bod 18. Poistník je fyzická osoba, ktorá je platiteľom poistného za nezaopatrené dieťa a za ním účinné ekonomicky neaktívne osoby.

  Bod 19. Zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na základe zdravotného poistenia je zdravotná starostlivosť uvedená v osobitnom predpise a zdravotné výkony potrebné na zabezpečenie záväzkov z medzinárodnej zmluvy.

  A po dvadsiate, posledný bod. Pohľadávky sú dlžné poistné, prirážka k poistnému, poplatok z omeškania, pokuta a poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti predpísané platobným výmerom príslušnej zdravotnej poisťovne.

  Dámy a páni, odôvodnením tohto pomerne rozsiahleho návrhu, ktorý obsahuje presnú definíciu pojmov, je žiaduce, aby zákon hneď v preambule, v úvode veľmi jasne a jednoznačne vymedzoval pojmy, s ktorými v ďalšom neráta. Nakoniec veci, ktoré sa týkajú precíznosti výpočtu odvodov a základu a definovania základu, hovoril o tom aj pán minister, jeho navrhované riešenia sú trošku iné a považujem ich za zbytočne komplikované.

  Druhý bod môjho pozmeňujúceho návrhu je: Za § 3 sa vkladá nový § 3a v znení: Vykonávanie zdravotného poistenia. Po prvé, podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia upravuje osobitný predpis. Zdravotné poisťovne, ktoré vykonávajú zdravotné poistenie, môžu nad rámec osobitného predpisu upraviť podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti len v prospech svojich poistencov, poskytovanie zdravotnej starostlivosti nad rámec osobitného predpisu nemôže zdravotná poisťovňa uhrádzať na úkor čo i len sčasti poistného kmeňa.

  Po druhé, zdravotná poisťovňa nesmie podnikať s prostriedkami získanými zo zdravotného poistenia, finančné prostriedky získané zo zákonného poistenia nemôže poisťovňa používať na splácanie úverov a s nimi súvisiace finančné plnenia vyplývajúce z úverových zmlúv. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenia sú nutné na ochranu verejných zdrojov a finančných prostriedkov získaných zo zákonného poistenia.

  Tretí pozmeňujúci návrh. V § 6 vypustiť ods. 9 pre jeho praktickú nevykonateľnosť a nahradiť ho ods. 9 a 10 v nasledujúcom znení: Odsek 9. Zdravotná poisťovňa je povinná v prípade, že sa v nej prihlási na zdravotné poistenie ako poistenec fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť podľa tohto zákona, odobrať poistencovi preukaz poistenca v predchádzajúcej zdravotnej poisťovni a oznámiť vznik účasti na zdravotnom poistení do 8 dní tej zdravotnej poisťovni, ktorá dosiaľ vykonávala jej zdravotné poistenie. Odsek 10. Ak vznikne nesplnením povinnosti podľa ods. 9 škoda, je zdravotná poisťovňa, ktorá ju spôsobila, povinná nahradiť ju. Spôsob náhrady škody sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odôvodnenie: Je to racionálne riešenie doteraz nevykonateľného ustanovenia ods. 9 predmetného zákona. Znovu pán minister aj v úvode hovoril o tom, aká je dôležitá evidencia poistencov a registratúra bez ohľadu na to, či hovoríme o poistencoch ekonomicky aktívnych, alebo či hovoríme o poistencoch štátu. Je to ustanovenie, ktoré uľahčí poisťovniam vykonávať dozor nad vlastnou registratúrou.

  Štvrtý pozmeňujúci návrh. § 7 ods. 1 na konci pridať nasledujúci text: Toto sa nevzťahuje na poistenca, ktorý je príslušníkom po a Armády Slovenskej republiky, po b Policajného zboru, po c Slovenskej informačnej služby, po d Národného bezpečnostného úradu, po e Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, po f Železničnej polície, po g Hasičského záchranného zboru, ak takémuto poistencovi určil zdravotnú poisťovňu služobný orgán alebo služobný úrad. Odôvodnenie: Týmto doplnkom sa reaguje na potrebu osobitného riešenia uvedených skupín zamestnancov, kde je nevyhnutný osobitný režim preventívnej starostlivosti, ale aj ochrany údajov.

  Dámy a páni, krátka reminiscencia. Veľmi dobre viete, ako dlho vedie pán minister Zajac zápas o likvidáciu Spoločnej zdravotnej poisťovne. Som presvedčený, že tento pozmeňujúci návrh dáva garanciu fungovať dobrému zdravotnému poisteniu vrátane určitých nadštandardov ako takzvaného motivačného plnenia pre príslušníkov ozbrojených síl a represívnych orgánov.

  Piaty bod pozmeňujúceho návrhu. V § 7 ods. 2 navrhujeme zmeniť text nasledovne: Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu jedenkrát za 6 mesiacov, a to v termíne k 1. januáru alebo k 1. júlu príslušného roka. Prihlášku možno podať najneskôr 40 kalendárnych dní pred príslušným termínom. Neskôr podaná prihláška bude realizovaná až v nasledujúcom termíne zmeny. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na poistencov podľa § 7 ods. 1 písm. a) až g), sú to poistenci z príslušných rezortov, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcom. Naše odôvodnenie je, že pôvodný text paragrafu je ťažkopádny a nepružný a čiastočne výhodný len pre zdravotnú poisťovňu, pre poistenca a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti znamenal v podstate konzerváciu stavu a nemožnosť reagovať na vývoj v jednotlivých zdravotných poisťovniach aj vzhľadom na určitú rovnováhu vo vzťahu v trojuholníku poistenec – poisťovňa – poskytovateľ, ktorú sa snažil pán minister definovať, by som privítal, keby sa podarilo prijatím tohto pozmeňujúceho návrhu posilniť postavenie poistenca, ktorý by mohol práve týmto spôsobom vykonať tlak na plnenie svojich záväzkov voči poistencovi zo strany zdravotnej poisťovne.

  Ďalší pozmeňujúci návrh. V § 7 ods. 3, 4 a 5 vypustiť. Odôvodnenie: Príslušné ustanovenia sú riešené v iných častiach. Sú zbytočné.

  Bod 7. V § 9 ods. 2 v poslednej vete nahradiť slovo „potvrdzuje“ slovom „overuje“. Odôvodnenie: Poisťovňa sa k prípadu dostáva až ex post, to znamená, nemôže byť naplnený obsah pojmu.

  Bod 8. V § 9 ods. 3 vypustiť vetu „alebo podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni“. Odôvodnenie: Ustanovenie je v praxi nevykonateľné a je riešené pozmeňujúcim návrhom v bode 3.

  Bod 9. V § 11 ods. 1 doplniť písm. e) a f) v tomto znení: e) fyzická osoba dobrovoľne nezamestnaná a f) Sociálna poisťovňa a orgán, ktorý priznáva, vypláca, zastavuje a odníma dávky nemocenského zabezpečenia podľa osobitného predpisu. Odôvodnenie: Tieto kategórie v doterajšom zozname platiteľov poistného chýbali alebo chýbajú, hoci existujú dobrovoľne nezamestnaní, za ktorých štát neplatí poistné. Voči predchádzajúcemu zákonu platitelia poistného úplne vypadli. Myslím si, že o tom tiež hovoril pán minister, je to iný spôsob formulovania, skúmania problému, ktorý tu bol spomenutý a kde je snaha ho riešiť aj iným spôsobom.

  Bod 10. V § 11 úplne vypustiť ods. 3 až 7. Odôvodnenie: Definíciu základných pojmov sme navrhli vsunúť ako špeciálny § 1a, ktorý presne vymedzuje pojmy.

  Bod 11. V § 11 navrhujeme zmeniť číslo odseku 8 na 3. Odôvodnenie: Ide o nadväznosť na predchádzajúcu úpravu.

  Bod 12. V § 11 doplniť nový odsek 4 v znení: Štát nie je platiteľom poistného za dobrovoľne nezamestnané osoby. Odôvodnenie: Je to doplnenie doteraz zákonom neošetrenej skutočnosti.

  Bod 13. V § 11 doplniť nový odsek 5 v znení: Sociálna poisťovňa a orgán, ktorý priznáva, vypláca, zastavuje a odníma dávky nemocenského zabezpečenia podľa osobitného predpisu platí poistné za osoby, ktorým poskytuje peňažné dávky nemocenského poistenia, nemocenského zabezpečenia nahrádzajúce mzdu, plat, služobný príjem alebo inú odmenu za prácu alebo za príjem zo samostatne zárobkovej činnosti podľa osobitných predpisov. Chcem len skonštatovať, pán minister, že sa pohybujeme v rovnakej problematike, snažíme sa ju formulovať iným spôsobom, pretože si myslíme, že tento spôsob je precíznejší a jednoduchší.

  Bod 14. V § 12 sa nahrádza nasledovným textom: „Poistné sa platí percentuálnou sadzbou“ a avizujem, že tu sa s vysokou pravdepodobnosťou, dámy a páni, nezhodneme s pánom ministrom, lebo on to tu už dnes spomenul, vychádzame z našich poznatkov nedofinancovanosti celého systému, a preto sa vrátime k tomu, čo tu už raz bolo, ale dávam vám do pozornosti nasledujúci pozmeňujúci návrh. Poistné sa platí percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období, poistné je platca povinný si vypočítať sám, poistné je 14 percent z určeného vymeriavacieho základu, zamestnanec platí poistné v sume 4 percentá, zamestnávateľ platí poistné v sume 10 percent úhrnu vymeriavacích základov. Vymeriavací základ zamestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného podľa osobitného predpisu sa zahŕňa do vymeriavacieho základu zamestnávateľa len do výšky, z ktorého platí poistné za zdravotné poistenie štát. Podľa ods. 10 p) samostatne zárobková činná osoba platí poistné vo výške 10 percent, minimálne však vo výške platby štátu. Toto je diametrálne odlišný návrh na financovanie. Ak samostatne zárobkovo činná osoba je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, platí vo výške 5 percent z vymeriavacieho základu. Považujeme za motivujúce, aby sme pre ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou takýmto spôsobom vytvorili lepší priestor. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou platí za tieto osoby zdravotné poistenie v sume 5 percent, je to identické, ako je to v zákone. Osoby uvedené v § 11 ods. 2 platia poistné v sume 14 percent vymeriavacieho základu, najmenej však 14 percent z minimálnej mzdy. Fyzické osoby, dobrovoľne nezamestnaní platia poistné v sume 14 percent z minimálnej mzdy, štát platí v celom príslušnom roku poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 3 vo výške 5 percent z priemernej mzdy dosiahnutej v národnom hospodárstve pred dvoma rokmi. Tu je to navýšenie, ktoré som spomínal, ktoré nám neprešlo pri prijímaní zákonov.

  11. Orgán príslušný na výplatu peňažných dávok platí poistné vo výške 14 percent z vymeriavacieho základu. Odôvodnenie: Ide o technické upresnenie a zmeny sadzieb v prípade sadzby pre SZČO je sadzba znížená zo 14 na 10, so zmenenou pracovnou schopnosťou zo 7 na 5 a platba štátu zvýšená zo 4 na 5 percent. Zmena sadzieb v prípadoch je navrhovaná z dôvodu zníženia odvodového zaťaženia, podpory a rozvoja drobného podnikania, a tým aj zníženia nezamestnanosti a nákladov štátu s tým spojených. Zmena sadzby štátu je logickou požiadavkou a návrhom na riešenie dlhodobého nedofinancovania zdravotnej starostlivosti poistencov štátu.

  Bod 15. V § 13 ods. 9 písm. d) sa slová „v príslušnom kalendárnom roku“ nahrádzajú textom „za predchádzajúci kalendárny rok“. Odôvodnením je praktická vykonateľnosť tohto ustanovenia.

  Šestnásty pozmeňujúci návrh. V § 14 ods. 2 písm. e) sa za slovo „štát“ vkladá text „a orgánu príslušného na výplatu peňažných dávok“. Odôvodnenie: Technická oprava súčasného a doplnenie súčasného pôvodného textu.

  Bod 17 § 16 ods. 2 doplniť o písm. f) s textom: „Orgán príslušný na výplatu peňažných dávok,“ § 11 ods. 5 platí preddavok...

 • Pán poslanec, ja vás preruším na chvíľu. Kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, v poslaneckom grémiu pána predsedu došlo k dohode, že hlasovanie o všetkých šiestich zdravotníckych zákonoch, ktoré teraz prerokúvame, bude zajtra o 10.30 hodine. Zároveň vás prosím, aby ste zachovali pokoj počas vystúpenia pána poslanca Pašku, aby sme mali plynulý priebeh.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Dámy a páni, keď dovolíte, budem pokračovať osemnástym pozmeňujúcim návrhom napriek tomu, že sa to niektorým kolegom zdá dlhé, je to v súlade s rokovacím poriadkom a pozmeňujúce návrhy prichádzajúce z pléna je nutné predniesť v plnom znení, takže pán kolega Cuper, právo je právo.

  Takže bod 18 pozmeňujúceho návrhu. V § 16 ods. 6 písm. b) sa menia číslice 14 na 10 a 7 na 5. Odôvodnenie: Vyplýva to zo zmeny v bode 14 ods. 5 a 6.

  Devätnásty návrh. V § 17 ods. 2 za písm. b) doplniť e) a f), opäť to súvisí s doplnením kategórií.

  Dvadsiaty bod. V § 17 ods. 3 za § 11 vložiť text ods. 1 písm. e) a a). Odôvodnenie: Súvislosť so zmenou v bode 6 doplnenie § 11 o platiteľov.

  Dvadsiaty prvý návrh. V § 17 ods. 7 vypustiť. Odôvodnenie: Ide o nezmyselné ustanovenie. Riešenie neplatenia poistného je uvedené v nasledujúcich paragrafoch.

  Dvadsiaty druhý bod.

 • Ruch v sále.

 • Ešte raz poprosím o pokoj v rokovacej sále, naozaj sú to nedôstojné podmienky na prednesenie pozmeňujúcich návrhov, ktoré prednáša pán poslanec Paška. Nie je tu pokoj, vážení, musím vám úprimne povedať, že nie je tu pokoj a ja nemám ani radosť z toho, že vážených ľudí som povinný upozorniť, ale urobím tak v súlade s rokovacím poriadkom. Ak nebude pokoj, vyhlásim prestávku a nájdeme riešenie v tejto situácii. Pokračujte, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže ešte raz.

  Dvadsiaty prvý bod môjho pozmeňujúceho návrhu. V § 17 ods. 7 úplne vypustiť. Ako som povedal, ide o nelogické ustanovenie, riešenie neplatenia poistného je uvedené v ďalšom.

  V dvadsiatom druhom bode navrhujeme v § 18 nahradiť texty poplatky z omeškania takto:

  Po prvé, ak platiteľ poistného zistil, že poistné nebolo uhradené v správnej výške, je povinný zaplatiť zistený rozdiel a poplatok z omeškania vo výške 0,01 z dlžnej sumy odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac. Ak zdravotná poisťovňa zistí, že poistné nebolo uhradené včas a v správnej výške, môže príslušná zdravotná poisťovňa uplatniť voči platiteľovi poistného okrem nároku na poistné aj nárok na úrok. Úrok z omeškania sa vypočíta z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania. Na výpočet úroku sa použije 2,5-násobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň, ktorý bolo alebo malo byť poistné zaplatené. Príslušná zdravotná poisťovňa predpíše platiteľovi doplatok na poistnom a poplatok z omeškania platobným výmerom. Zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 11, ktorá je povinná odvádzať poistné v odôvodnených prípadoch znížiť výšku poplatku z omeškania. Príslušná zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 11, ktorá je povinná odvádzať poistné, povoliť splátky dlžných súm z poistného z dôvodu platobnej neschopnosti, ak dôvod nemožno predpokladať, že v období nie dlhšom ako 9 mesiacov bude táto schopná zaplatiť dlžné sumy poistného, a ak je v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopná riadne plniť povinnosť platiť poistné. V prípade nedodržania termínu splátky určeného príslušnou zdravotnou poisťovňou pre jednotlivé splátky alebo zaplatením nižšej sumy, ako určila zdravotná poisťovňa, stáva sa splatnou celá suma dlžného poistného. A nakoniec na konanie podľa ods. 5 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Odôvodnenie: Ide o upresnenie pôvodného znenia § 18 a vyplýva to z potreby praxe zvýšenia výberu poistného.

  Dvadsiaty tretí bod. Text § 19 ods. 7 sa nahrádza nasledovným textom: Ak poistenec, ktorý je platiteľom poistného, zomrie, ročné zúčtovanie sa nepodáva. Odôvodnenie: Terajšia dikcia je neetická až morbídna v takomto prípade.

  Dvadsiaty štvrtý návrh. Text § 20 sa nahrádza nasledujúcim textom: Platiteľ poistného je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac a poistné za príslušný kalendárny rok spôsobom určeným poisťovňou. Príslušná zdravotná poisťovňa predpíše platiteľovi platobným výmerom poistné, ak ho platiteľ poistného nevykázal vôbec, alebo ak ho vykázal v nesprávnej výške. Platiteľ poistného je povinný na výzvu príslušnej zdravotnej poisťovne predložiť podklady potrebné na zistenie správnej výšky poistného. Orgán vykonávajúci správu daní je povinný na požiadanie zdravotnej poisťovne oznámiť výšku základu dane platiteľa poistného a iné údaje potrebné na určenie vymeriavacieho základu a jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor. Opäť ide o technické upresnenie súčasného znenia.

  Bod 25. Za § 20 sa vsúva nový s označením 20a s textom vrátenie poistného. Poistné zaplatené bez právneho dôvodu alebo čas presahujúci správnu výšku poistného je príslušná zdravotná poisťovňa povinná po zistení tejto skutočnosti vrátiť platiteľovi. Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť poistné alebo jeho časť podľa ods. 1 do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti, od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo právneho zástupcu. Právo navrátenia poistného alebo jeho časti podľa ods. 1 sa premlčí do troch rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola takáto platba pripísaná na účet príslušnej zdravotnej poisťovne. Poistné alebo jeho časť podľa odseku 1, ktoré je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vrátiť, možno použiť na zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne v zdravotnom poistení voči platiteľovi poistenia alebo voči jeho právnemu zástupcovi.

  Dámy a páni, odôvodnenie. Zákon v doterajšom platnom znení vôbec túto problematiku neriešil, považujeme za potrebné zákon o tento pozmeňujúci návrh doplniť.

  V bode 26 sa za § 21 vsúva nový 21a – prirážka k poistnému. Príslušná zdravotná poisťovňa predpíše platiteľovi poistného povinnosť platiť prirážku k poistnému, ak činnosti pracoviska alebo technického zariadenia platiteľa poistného nevyhovujú podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, odborného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia. Bod B – činnosti pracoviska alebo technického zariadenia platiteľa poistného nevyhovujú podľa rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v oblasti zdravotníctva zdravotníckym alebo hygienickým predpisom, alebo po c podľa zistenia príslušného orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci alebo príslušného orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva sa pri jeho činnostiach alebo na pracoviskách a technických zariadeniach nepoužíva, alebo nie je inštalované, alebo riadne prevádzkované predpísané zariadenie na ochranu života a zdravia.

  Po druhé, prirážka k poistnému sa ukladá v rozsahu 2 až 10 percent z vymeriavacieho základu na určenie poistného za príslušný kalendárny mesiac, za ktorý sa platí prirážka k poistnému.

  Po tretie, povinnosť platiť prirážku k poistnému vzniká od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Po a po dni, keď rozhodnutie uvedené v písm. a) nadobudlo právoplatnosť alebo po b) po dni doručenia oznámenia o zistení nedostatkov.

  Po štvrté, povinnosť platiť prirážku zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom podľa vyjadrenia príslušného orgánu zistené nedostatky, za ktoré sa uložila povinnosť platiť prirážku k poisteniu, boli odstránené. Príslušná zdravotná poisťovňa predpíše platiteľovi prirážku platobným výmerom, pre prirážku k poistnému platia primerané ustanovenia o poistnom podľa druhej časti tohto zákona.

  Orgány štátnej správy na úseku ochrany zdravia ľudí a inšpektoráty práce majú oznamovaciu povinnosť voči všetkým zdravotným poisťovniam o uložených pokutách. Odôvodnenie: Zákon v doterajšom znení túto dôležitú motivačnú skutočnosť, ktorá má dominantný vplyv na zlepšovanie pracovných podmienok a udržovania bezpečnosti pracovného prostredia pracujúcich vôbec nezohľadňujeme a považujeme za potrebné takúto zákonnú normu prijať.

  Bod 27. Text § 22 sa nahrádza novým textom. Poistenec má právo po a na výber zdravotnej poisťovne vykonávajúcej jeho zdravotné poistenie; po b na výber lekára alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve a zdravotníckeho zariadenia s výnimkou závodnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Toto právo môže uplatniť raz za 6 mesiacov. Na úhradu nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou, ktorá mu bola poskytnutá v zmluvnom zdravotníckom zariadení za podmienok ustanovených týmto zákonom v súlade s predpismi vydanými na jeho vykonanie; po d na úhradu nákladov spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v naliehavých prípadoch, ak ide o život alebo stav ohrozujúci zdravie v zdravotníckych zariadeniach, ktoré nie sú v zmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňou; po e podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti; po f na informáciu o činnosti o hospodárení zdravotnej poisťovne, ktorej je poistencom; po g na vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného, kolegyne, kolegovia, to je aj o vás, všetci sme poistenci zdravotných poisťovní, možno by vás mohlo zaujímať, na čo máte právo.

 • Ruch v sále.

 • Môžem ešte raz poprosiť? Ja vás poprosím, na tej strane, kde vy sedíte, ten hluk sami medzi sebou necítite, ako to tu cítime. Ak mám tu fungovať ako ten, čo upozorňuje kolegov poslancov, tak to by bolo navzájom nedôstojné. Nech sa páči.

 • Ďalšie po i. Na informáciu od ošetrujúceho lekára, ak tento predpíše liek alebo zdravotnícku pomôcku, na ktorých úhrade sa podieľa poistenec o výške doplatku, lekár je povinný poistenca na túto skutočnosť upozorniť. Ak ošetrujúci lekár predpíše liek alebo zdravotnícku pomôcku, na ktorej úhrade sa má podieľať poistenec, tento má právo požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o úhradu takého lieku alebo pomôcky v celej výške. Zdravotná poisťovňa môže v odôvodnených prípadoch so súhlasom revízneho lekára uhradiť takýto liek alebo zdravotnícku pomôcku.

  Po k zamestnanci ministerstva vnútra, ministerstva národnej obrany, vojaci základnej, náhradnej vojenskej služby a osoby vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody majú výber lekára zdravotníckeho zariadenia a dopravnej služby obmedzený podľa osobitných predpisov. Poistenec je povinný prihlásiť sa na vykonávanie zdravotného poistenia do zdravotnej poisťovne, ktorú si vybral, plniť v ustanovených lehotách oznamovaciu povinnosť, oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8 dní zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu, oznámiť praktickému lekárovi pre dospelých a praktickému lekárovi pre deti a dorast a najneskôr do 8 dní zmenu v zdravotnej poisťovne. Po e oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosť, že je zamestnaný u zamestnávateľa, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej republiky a je zdravotne poistení na území štátu, v ktorom má zamestnávateľ sídlo. Po f oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosť, že sa bude dlhodobo najmenej počas 6 mesiacov zdržiavať v zahraničí a vrátiť preukaz poistenca. Po g platiť príslušnej zdravotnej poisťovni poistné, ak túto povinnosť nemá štát alebo orgán príslušný na výplatu peňažných dávok, dodržiavať liečebný režim určený lekárom, poskytovať v súčinnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a kontrole, podrobiť sa vizuálne zdravotným prehliadkam, ak tak stanovujú osobitné predpisy, dodržiavať opatrenia na predchádzanie prenosným chorobám, ak ide o zamestnanca, oznámiť deň nástupu do zamestnania svojmu zamestnávateľovi zdravotnú poisťovňu, ktorú si vybral, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni základ dane z príjmov najneskôr do 8 dní po podaní daňového priznania.

  Po tretie, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa poistenci preukazujú dokladom podľa § 8 ods. 10. Právom poistenca na výber lekára a zdravotníckeho zariadenia nie je dotknuté oprávnenie lekára odmietnuť prevzatie poistenca do starostlivosti, ak by sa tým prekročilo jeho únosné pracovné zaťaženie s výnimkou prípadov, ak ide o neodkladné ošetrenie úrazu, alebo ak ide o život alebo stav ohrozujúci zdravie. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou upresňujeme a rozširujeme práva a povinnosti poistencov.

  Dvadsiaty ôsmy bod. Vypustiť § 24 písm. i) považujeme ho za protiústavné, budem pri prezentácii pozmeňujúcich návrhov zákona č. 581/2004 Z. z. v nasledujúcom túto protiústavnosť dokumentovať. Odôvodnenie: V zmysle textu tohto bodu sa úradu prideľujú neprimerané práva na zber informácií o platiteľoch poistného, teda o všetkých subjektoch a občanoch v Slovenskej republike. Takéto kompetencie podľa mňa nemá ani informačná služba.

  Bod 29. § 25 ods. 2 doplniť o písm. c) s textom poskytnúť poistencovi na požiadanie informáciu o činnosti a hospodárení zdravotnej poisťovne, ktorej je poistencom. Odôvodnenie: Ustanovenie tohto bodu je v súlade s právami pacientom a je predpokladom transparentného konania zdravotnej poisťovne na základe kontroly.

  Tridsiaty bod. § 26 ods. 1, 2, 3 nahradiť slovo „úrad“ slovami „zdravotná poisťovňa“. Odôvodnenie: Úradu sa tu násilne prideľujú kompetencie, prostredníctvom ktorých násilne a neprimerane vstupuje do vzťahov poistenec, poisťovňa.

  Bod 31. V § 36 ods. 7 zmeniť slová „štátneho rozpočtu“ na slová „zdravotnej poisťovne“. Odôvodnenie: Výkon kontroly musí byť motivačný a je logickou požiadavkou, aby získané finančné prostriedky boli vložené do systému zdravotníctva.

  A na záver, dámy a páni, tridsiaty druhý pozmeňujúci návrh. Chceme požiadať, aby celú tretiu časť, príslušné ustanovenie zákona, t. j. § 27 a § 28 treba vyňať z tohto zákona č. 580/2004 Z. z. a presunúť ich v plnom znení do zákona č. 581/2004 Z. z. Sme presvedčení, že takéto riešenie je oveľa logickejšie a bude zrozumiteľnejšie pri aplikácii zákona.

  A teraz by som poprosil pána spravodajcu aspoň o 30 sekúnd pozornosti. Chcel by som požiadať, aby sme o uvedených návrhoch hlasovali nasledujúcim spôsobom. Čiže o návrhu č. 1 samostatne, 2 až 4 samostatne, 5 samostatne, 6 až 13 samostatne, 14 samostatne, 15, 18 samostatne, 19 až 29 spolu, 30, 31 ako samostatné hlasovanie a 32 samostatné hlasovanie. Čiže budeme mať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hlasovaní.

  Ďakujem za pozornosť, dámy a páni.

 • S faktickými poznámkami pani poslankyňa Tóthová a pán poslanec Urbáni. Končím možnosť prihlášok s faktickými poznámkami. Ako prvá vystúpi pani poslankyňa Tóthová.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v tejto ctenej snemovni som už viackrát vystúpila a viac alebo menej rozhorčene protestovala proti dlhým pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní. Bolo to predovšetkým voči poslancom z vládnej koalície, ktorí doplňovali zákony, pozmeňovali, poprípade z ministerstva vypracované doplnenia predkladali ako svoje zákony.

  Je mi ľúto, že po prvýkrát musím takisto vystúpiť k poslancovi z opozičných radov, ale rozhodne nemôžem súhlasiť s tým, aby toľko pozmeňujúcich návrhov bolo v druhom čítaní.

  Pán poslanec Paška, ja neviem, či ste pripravili nový zákon, ale to je také množstvo pozmeňujúcich návrhov, že to úplne zneprehľadňuje, donáša pozmenenú filozofiu a ja si myslím, že v druhom čítaní, keď sa má o tom zajtra hlasovať, už sa to nemá robiť. Predsa prijímanie zákonov, to je vážna riadiaca činnosť v tejto spoločnosti. Každé slovo má svoj význam. Nie je možné postrehnúť všetky súvislosti, a potom tento parlament hlasuje, ako sa vraví naslepo a vychádzajú niekedy až hlúposti. Ja sa od týchto vecí chcem dištancovať a nie som ochotná podieľať sa na prijímaní zákonov, o ktorých význame a dopade nie som presvedčená a nemôžem sa v pokoji presvedčiť, ako budú pôsobiť v praxi. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som tu počul od pána kolegu Pašku, že vlastníctvo štátu má nezastupiteľnú úlohu. Predpokladám, že to bol len lapsus lingue, a nie výsledok nejakého dlhšieho uvažovania a jeho myslenia.

  Podporujem pani poslankyňu Tóthovú, pretože neviem si predstaviť, čo by vzniklo, ak by prešli všetky tie pozmeňujúce návrhy a predkladaný zákon. Aký zákon by z toho bol? Čiže budeme vidieť pri hlasovaní, ako sa k tomu postavíme.

  Chcem oceniť jednu vec, kde bola veľká sťažnosť od poskytovateľov na nejednotnú dokumentáciu a zdravotnícke výkazníctvo pre zdravotné poisťovne, že tento zákon sa snaží túto otázku riešiť, a tým sťažnosť, ktorú som tu chcel predniesť za poskytovateľov, nemusím dávať. Ďakujem pekne.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, teraz sa pýtam, kto sa ústne hlási do rozpravy k tomuto návrhu zákona? Pán poslanec Bódy, pán poslanec Bielik, pán poslanec Džupa. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Ako prvý z miesta vystúpi pán poslanec Bódy.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, ctení kolegovia, vážený pán minister, ostáva mi len predložiť pozmeňujúci návrh, ale ešte predtým sa vyjadriť k podstate zákona o zdravotnom poistení, o ktorom si myslím, že je na hrane ústavnosti.

  V prvom rade chcem hovoriť o liberálnom prístupe k plateniu zdravotného poistenia, to znamená k tomu, čo hovorí zákon. Zdravotné poistenie je povinný odvádzať každý občan tejto krajiny zo zákona, ak sa to týka samostatne zárobkovo činnej osoby, ak sa to týka zamestnanca, ak sa to týka zamestnávateľa. Problémom je to, že je to povinnosť. My sme s pánom ministrom už na túto tematiku debatovali, znamená to asi toľko, že zo zákona, o ktorom hovorím, vyplýva, že vlastne súkromné spoločnosti z balíka peňazí zhruba 75 až 80 miliárd korún ročne ako zdravotné poisťovne, ako akciové spoločnosti rozhodujú o tom, ako získať zisk, ako uplatniť najkvalitnejšiu, najprístupnejšiu, možno adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

  Obávam sa, že takýto prístup má jednu zásadnú chybu, a to je to, čo povedal pán minister. Pán minister povedal, že zdravotná poisťovňa bude nakupovať služby pre pacienta. Toto je základný problém. Zdravotná poisťovňa má byť tým subjektom, v ktorej si pacient, ak hovoríme o liberalizme, nakupuje istý balík zdravotnej starostlivosti.

  Ja viem, pán minister, že je to veľmi ťažký proces, ale práve ja ako pacient som ten, kto platí, kto má peniaze a kto si chce kupovať. Ak si chcem kupovať, tak prvou inštitúciou, ktorej dávam peniaze, je poisťovňa a tá mi musí ponúknuť určitý balík služieb. Až potom na základe toho, čo ja budem platiť, môžem dostávať istý balík zdravotnej starostlivosti. Vy sa môžete teraz ohradiť, pán minister, že sú tu ľudia, ktorí, samozrejme, ako deti, nezamestnaní a tak ďalej a tak ďalej, za ktorých platí štát tieto všetky zdravotnícke poistky. Ale pozor! Ak ste veľký liberál, dajte týmto ľuďom tie peniaze, ktoré dostávajú zo sociálneho systému, a teraz už prejdem k tomu ďalšiemu, a nech sa oni sami rozhodnú o tom, kde ten trh existuje. To znamená, ten trh existuje predovšetkým tam, kde ja dávam tie peniaze. A to je zdravotná poisťovňa na princípe subjektu súkromného práva. Tu by som skončil a môžeme ísť ďalej.

  To ďalej znamená zosúladenie, pán minister, počúvajte ma, prosím, nedebatujte s pánom Urbánim teraz, zosúladenie daňového a odvodového systému. Ak by ste trošku pokračovali ďalej, tak by sme mohli ísť ďalej do istej roviny zosúladenia daňového a odvodového systému. Ten je prioritný práve preto, že dnes existuje istý dobrý daňový systém, aj keď má isté výnimky, ale odvodový systém je katastrofálne nastavený aj v rámci zdravotného poistenia. Takže to bol len taký možno vstup do toho, o čom by možno v budúcnosti bolo rozumné rozmýšľať. My, pán minister, sme sa zhodli v tom, že by bolo treba 90 hlasov a zmena ústavy práve v tomto smere.

  Ale idem ku konkrétnej veci, a to je môj pozmeňujúci návrh práve k zákonu č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z. Je to tlač č. 1112. Aj napriek tomu, že si myslím, že tento zákon je naozaj na hrane ústavnosti, dovolím si predložiť dva pozmeňujúce návrhy.

  V čl. I v bode 32 v § 11 ods. 10 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta“ čiarka ďalej.

  V bode 37 v § 13 ods. 5, 6 a 7 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „z príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta“ čiarka ďalej. Jednoduché odôvodnenie: V prvom bode zmenou § 11 ods. 8 sa štát stáva platiteľom poistného na zdravotné poistenie okrem iných osôb i za fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie, a fyzickú osobu, ktorá poskytuje osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, pokiaľ ich príjem podľa § 5 a § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu nepresiahne úhrn minimálnej mzdy. Zatiaľ čo príspevok za opatrovanie sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu nepovažuje za príjem a osobe, ktorá poskytuje opatrovanie sa nezahŕňa do jej príjmov na účely zistenia výšky príjmu na stanovenie povinnosti platiť poistné na zdravotné poistenie, príjem za výkon činnosti osobného asistenta sa osobnému asistentovi do jeho príjmu započítava. Môžeme sa pozrieť na § 6 ods. 2 písm. b) a poznámka č. 28 v zákone o dani z príjmu. Úprava zabezpečí, aby sa z hľadiska povinnosti platiť poistné na zdravotné poistenie k osobným asistentom pristupovalo rovnako ako k poberateľom peňažného príspevku za opatrovanie, pretože v oboch prípadoch poskytujú pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. To je možné dosiahnuť vyňatím príjmu za výkon činnosti osobného asistenta z príjmu osobného asistenta, ktorý je rozhodujúci na stanovenie povinnosti platiť poistné na zdravotné poistenie.

  V bode 2. Zmena vyplýva z doplnenia odseku 10 v § 11. Do vymeriavacieho základu sa nebude započítavať príjem z výkonu činnosti osobného asistenta. Odstraňuje sa tak disproporcia medzi opatrovaním člena domácnosti a osobnou asistenciou, a teda prijímateľom príspevku alebo platby ako osobného asistenta.

  Vážené dámy, vážení páni, chcem vás poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem za pochopenie.

 • Pán poslanec Bielik vystúpi v rozprave ako ďalší pán poslanec a pripraví sa pán poslanec Džupa.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v mojom vystúpení sa zameriam iba na podanie procedurálneho návrhu, ktorý znamená, že navrhujem bod 34 v spoločnej správe vyňať na osobitné hlasovanie.

  Zdôvodnenie tohto môjho návrhu je nasledovné: Tento bod uvádza, že poistenec v podstate má dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom. Inými slovami povedané, ide o manažovanie pacienta. Manažovanie pacienta je moderný termín, je to súčasťou moderných zdravotníckych systémov. To manažovanie pacienta sa ale obmedzuje na určité vymedzené oblasti.

  Prijatím tohto bodu vidím určité riziká a tie riziká sú nasledovné. Nemáme vyjasnený termín, nemáme vyjasnený obsah tohto manažmentu, či to je manažovanie procesu, to znamená, lekár ide najprv praktickému lekárovi, potom k špecialistovi a potom do ústavného zariadenia a toto upravujeme, alebo je to procesne štrukturálny manažment, to znamená, mám ochorenie, idem k lekárovi, ten ma pošle k špecialistovi a teraz pozor, poisťovňa by teoreticky mohla povedať k tomu alebo k onomu špecialistovi podľa toho, akú má s ním uzavretú zmluvu, aké sú zmluvné podmienky a potom idete do toho zariadenia tiež podľa toho, aké má uzavreté zmluvné podmienky toto zdravotnícke zariadenie, tento poskytovateľ vyššej úrovne so zdravotnou poisťovňou.

  Teoreticky to znamená, že by sme museli žiadať súhlas ako lekári pri tomto našom manažovaní pacienta a osobne pochybujem, poviem príklad, ako endokrinológ, ak mám pacienta s podozrením na nádor prištítnych teliesok, tak pochybujem, že nejaká poisťovňa mi povie, ktoré pracovisko scintigrafické je najlepšie na Slovensku, keď ja už mám svoje skúsenosti s tými tromi pracoviskami a viem, kam si to mám poslať.

  Čiže nenamietam voči tomuto procesu, ale podobne ako v prípade generickej substitúcie navrhoval by som skôr ako postupné kroky, to znamená, najprv naplniť obsah, čo to znamená manažment, kde ho uplatníme, v ktorých kategóriách, v ktorých skupinách ochorení, pri akých postupoch, a posledné je, že tu vlastne zákonom poskytujeme, čo je do určitej miery také vakantné, zákonom poskytujeme možnosť zdravotnej poisťovni, aby vydala pokyny, o ktorých ešte nič nevieme, aké budú. Čiže oni už tú možnosť budú mať, až následne budeme mať možnosť diskutovať, či tie pokyny sú správne, alebo nesprávne, či dokonca nejdú prípadne nad rámec zákona. Ďakujem pekne, to je všetko.

 • Pokračovať bude pán poslanec Džupa ako posledný ústne prihlásený do rozpravy k tomuto bodu programu.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, skôr ako dám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k predmetnému návrhu zákona č. 580/2004 z. z.

  Dovoľte mi, aby som využil priestor a čas a povedal niektoré z môjho pohľadu zásadné stanoviská. Do určitej miery tak reagoval aj na invektívu pána poslanca Pašku, ktorú nepovažujem za korektnú, vhodnú ani správnu. V prvom rade chcem podotknúť, že prijatie reformných zákonov z dielne vlády Slovenskej republiky, ktoré predkladal pán minister zdravotníctva, sme tak v prvom, druhom, treťom čítaní aj pri opakovanom hlasovaní po navrátení týchto zákonov prezidentom Slovenskej republiky klub ako celok nepodporili. Celkom jasne, konkrétne a zreteľne sme vyjadrili svoje výhrady, týkali sa mnohých oblastí, pripomeniem aspoň dve. Tou prvou je, že predložené zákony, tým reforma zdravotníctva, čo sa týka filozofie tvorby týchto zákonov nebola a nie je v súlade s naším pohľadom na transformáciu slovenského zdravotníctva a opierali sme sa hlavne o skúsenosti, ktoré sme nadobudli pri aplikácii transformácie slovenského zdravotníctva z dielne ministra doktora Soboňu v rokoch 1992 – 1993.

  Druhú vec, ktorú sme ako zásadnú pripomienkovali, bola skutočnosť, že podľa našej predstavy, podľa nášho presvedčenia bol rozsah spoluúčasti pacienta pri realizovanej zdravotnej starostlivosti rôznych typov a stupňov príliš tvrdý, a pritom sme vedeli, že vláda tak robí hlavne z toho dôvodu, aby získala rýchle efekty z realizovanej reformy. Myslím tým nielen odborné, organizačné, ekonomické, ale, samozrejme, aj politické efekty. Naša cesta, ktorú sme prezentovali v rokoch 1993, 1994 a v tomto období bola asi taká, že sme presadzovali model spoluúčasti, zapojenia spoluúčasti v menšom rozsahu aj s vedomím, že efekty, o ktorých som hovoril pred chvíľou, prídu s oveľa dlhším časovým obdobím. Faktom ale ostáva, že zákony prijaté boli aj tie, aj potom, čo ich pán prezident vrátil opäť do parlamentu.

  Prečo to hovorím? Pretože dnešná novelizácia všetkých šiestich reformných zákonov v prípade, že bude úspešná, môže dať odpoveď na otázku, či táto novelizácia nastolí stav lepší, ako sú pôvodne schválené zákony, alebo horší ako stav dnes platný. A z tohto hľadiska aj pristupujeme k celému procesu schvaľovania reformných zákonov, lepšie povedané, noviel týchto zákonov.

  Sú štyri oblasti, ktoré nás musia zaujímať predovšetkým. Či táto novela prospieva vykonateľnosti, čo je problém štátu a opozičná politická strana nemusí vytvárať podmienky pre štát, pre vládu, aby vykonateľnosť bola lepšia.

  Druhým aspektom je, či novely prinesú spresnenie terminológie, hlavne, aby nebol možný minimálne dvojaký výklad jednotlivých paragrafov týchto zákonov a myslíme predovšetkým na špekulatívny výklad, ktorý by v konečnom dôsledku ohrozil poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bol teda na neprospech zdravotníckeho pracovníka, rovnako aj pacienta, potenciálneho pacienta a v konečnom dôsledku aj pre štát. A v tejto oblasti sa musíme angažovať, chceme sa angažovať, aj sme sa v celom doterajšom priebehu angažovali.

  Tretí aspekt, ktorý musíme brať do úvahy, je, či prispieť pri novelizácii v praxi zdravotníckych pracovníkov všetkých stupňov a typov. A to je opäť oblasť, kde sa angažujeme a budeme angažovať najmä z dôvodu, že z prostredia zdravotníckych pracovníkov prichádzali a prichádzajú najväčšie podnety, najväčšie množstvo podnetov na upresnenie prijatých zákonov cez novelizáciu týchto zákonných noriem.

  A po štvrté, a to je podstatné v našom stanovisku k prerokovaným zákonom, je, či vieme novelizáciou týchto zákonov zmierniť dopady reformných zákonov na pacientsku verejnosť, na obyvateľov Slovenskej republiky, Opäť oblasť, kde máme množstvo podnetov, ktoré vyplývajú z osobného kontaktu priamo v teréne, keď to tak môžem povedať, ale aj z množstva listov a iných foriem komunikácie, ktoré prichádzajú do nášho poslaneckého klubu, nehovoriac už o vynikajúcej možnosti, ktorú my máme, že máme množstvo odborníkov, ktorí sú v praxi v rôznych typoch zdravotníckych zariadení a máme sa teda možnosť oprieť aj o ich praktické skúsenosti z realizácie týchto zákonov v praxi.

  Mali sme dve možnosti, ako pristúpiť k práci na novelizácii týchto zákonov. Cez výbor Národnej rady Slovenskej republiky, kde máme dvojnásobné zastúpenie, cez ostatné výbory Národnej rady, alebo cez plénum Národnej rady Slovenskej republiky. Domnievam sa, že sme zvolili správnu cestu a gro našich výhrad, zásadných pripomienok sme uplatnili práve cez Výbor pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky najmä z toho dôvodu, že tam bol lepší priestor a viac času sme mali k dispozícii, aby sme vyprecizovali naše názory do paragrafového znenia, obhájili ich u ostatných kolegov výboru.

  Koniec koncov, doteraz všetci, ktorí vystúpili, vlastne svojimi pozmeňujúcimi návrhmi sledujú podobnú líniu a prihliadajú alebo sa pridŕžajú ambície vylepšiť existujúce a platné zákony. Niekto ide cestou cez plénum Národnej rady a my sme použili prevažne priestor na schôdzach výboru. Nechápem potom z tohto hľadiska výhrady kolegu Mgr. Pašku a dosť nekorektné politikárčenie na náš účet. Predpokladám, že sa nám ospravedlní.

  Ak vo všeobecnosti zhodnotím podnety, ktoré prichádzali do výboru pre zdravotníctvo jednotlivým poslancom výboru, tak musím korektne uznať, že asi tretina z nich boli vecné, vychádzajúce z praxe, a musím tiež korektne priznať, že na niekoľko desiatok hodín trvajúcich rokovaniach výboru pre zdravotníctvo sme sa snažili tieto praktické požiadavky z aplikácie zákonov dostať do podoby, ktorú bolo možné zapracovať do jednotlivých zákonov vo forme noviel. Treba však povedať, a dnešné rokovanie pléna to len potvrdzuje, že zjavne cítiť vplyv rôznych lobistických skupín, ktoré uplatňujú svoje v mnohých prípadoch čiastočne opodstatnené, v mnohých prípadoch opodstatnené, ale často aj neopodstatnené požiadavky, a keď to nešlo cez Výbor pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky, tak sa využívajú poslanci Národnej rady bez ohľadu na to, v ktorom klube sú, či sú nezaradení. Dokonca sa tu v mnohých prípadoch objavili návrhy „rotujúcich“ pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme si už v tom dvojročnom cykle, kým sa zákony prijímali, vypočuli z úst rôznych poslancov rôznych politických subjektov koalície či opozície.

  Nemožno vyčítať iniciátorom týchto pozmeňujúcich návrhov ich aktivitu, ale zase na druhej strane odborníci, ktorí sa zaoberajú problematikou transformácie zdravotníctva ich vedeli veľmi rýchlo a presne identifikovať aj vycítiť či odhaliť dôvod, pre ktorý tieto pozmeňujúce návrhy boli predložené.

  Nemalou mierou na debate nielen vo výbore, ale hlavne tu v pléne sa podieľa skutočnosť, že sa zvolebnieva. Čo nevidieť máme regionálne voľby a z mnohých príspevkov poslancov vidieť, že tento fakt majú na zreteli a z tohto dôvodu je tiež pre odborníka minimálne ťažké odhaliť, čo je podstatné, odborné, praktické v ich príspevkoch a čo je len snaha prezentovať sa prostredníctvom záznamu, či záujmu médií pred svojimi voličmi. Aj to je do určitej miery legitímne právo, ale pre praktický výkon odbornej činnosti, organizačnej činnosti, novelizácie týchto zákonov s ním veľmi rátať nemožno tak ako bolo, pokiaľ sa chceme držať tých základných zásad, ktoré som prezentoval, teda prispieť k tomu, aby najmä zdravotnícki pracovníci, ale hlavne občania Slovenskej republiky dostali po novelizácii zákon, ktorý je oproti tomu dnešnému lepší a výhodnejší. To je aj odpoveď, akú politiku robia poslanci Ľudovej strany – HZDS a som rád, že mám tu možnosť v tejto chvíli to takto prezentovať.

  Teraz k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom. Dovoľujem si predložiť Národnej rade Slovenskej republiky pozmeňujúci návrh, a to:

  Po prvé. V čl. I sa za bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie: Bod 22. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie: § 10a: „Európsky preukaz zdravotného poistenia. Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vydať poistencovi európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len európsky preukaz) do 30 dní od podania žiadosti. Žiadosť musí byť písomná.“

  Po druhé. Európsky preukaz spĺňa náležitosti a obsahuje údaje podľa osobitných predpisov.

  Myslí sa tým predovšetkým rozhodnutie č. 189 správnej komisie z 18. júna 2003 s cieľom zaviesť Európsku kartu zdravotného poistenia, ktorá nahradí formuláre potrebné na žiadosti vydané podľa nariadenia Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72 vzťahujúce sa na prístup k zdravotnej starostlivosti počas dočasného pobytu v členskom štáte inom ako príslušnom alebo inom ako štát bydliska trvalého pobytu. Rozhodnutie č. 190 správnej komisie z 18. júna 2003 týkajúce sa technických špecifikácií Európskej karty zdravotného poistenia.

  Po tretie. Za vydanie Európskeho preukazu uhrádza poistenec príslušnej zdravotnej poisťovni poplatok vo výške ustanovenej podľa ods. 4. Poplatok je príjmom príslušnej zdravotnej poisťovne.

  Po štvrté. Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne alebo zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení do 8 dní vrátiť Európsky preukaz zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou.

  Po piate. Výšku, lehotu splatnosti a spôsob úhrady za vydanie Európskeho preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

  Druhý návrh. V čl. I v bode 51 v § 22 ods. 2 písm. b) znie: b) Vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala Európsky preukaz podľa § 10a aj Európsky preukaz. Pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 4 alebo zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení.

  Tretí návrh. V čl. I sa za bod 58 vkladá nový bod 59, ktorý znie: Bod 59. V § 25 sa ods. 2 dopĺňa písm. c), ktoré znie: c) „Vydať poistencovi Európsky preukaz podľa § 10a.“ Odôvodnenie: Dopĺňa sa úprava vydávania Európskych preukazov zdravotného poistenia, ktoré nahrádzajú formuláre E 111 vydávané zdravotnými poisťovňami, keďže Slovenskej republike sa končí prechodné obdobie na zavedenie Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Myslím si, že bližšie k tomu sa ďalej netreba vyjadrovať.

  V čl. I v bode 70 návrhu sa za § 32 vkladá § 33, ktorý znie: § 33. „V roku 2005 je zdravotná poisťovňa povinná vydať Európsky preukaz najneskôr do 31. decembra 2005.“ V nadväznosti na navrhovanú úpravu sa legislatívne upraví znenie úvodnej vety sedemdesiateho bodu takto: Za § 31 sa vkladajú § 32 a § 33, ktoré znejú: Odôvodnenie vyplýva z predchádzajúceho návrhu, aby sa vytvoril dostatočný časový priestor pre zdravotnú poisťovňu na vydávanie Európskych preukazov v roku 2005.

  Ďalej navrhujem zo spoločnej správy (tlač 1112a) vyňať na osobitné hlasovanie body 42 a 46 v nadväznosti na tieto pozmeňujúce návrhy. Chcem povedať v úvode, že tieto v predmetnom návrhu zákona sú jeho súčasťou, ale vzhľadom na určité nejasnosti a práve dezinterpretácie, možné dezinterpretácie, ako som uviedol v úvodnej časti svojho vystúpenia, som presvedčený, že toto znenie je presnejšie, je jasnejšie, neumožňuje dvojitý výklad, ale čo z praktického hľadiska považujem za podstatné, umožní mobilizovať podľa triezveho odhadu okolo 1 miliardy Sk do aktívneho zdravotníctva ešte v tomto roku, čo významným spôsobom môže zlepšiť podmienky pre poskytovateľov zdravotnej poisťovne aj pre zdravotné poisťovne, ktoré túto starostlivosť budú financovať.

  Bod 62. § 27 vrátane nadpisu znie: § 27. Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné.

  Po prvé. Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné sa vykonáva v každom kalendárnom mesiaci za kalendárny mesiac, ktorý dva mesiace predchádzal tomuto kalendárnemu mesiacu (ďalej len mesačné prerozdeľovanie).

  Po druhé. Zdravotná poisťovňa je povinná do dvadsiateho dňa v kalendárnom mesiaci oznámiť úradu po a celkovú sumu zaplatených preddavkov za poistné podľa ods. 3; po b celkovú sumu preddavkov na poistné, ktoré sú platitelia poistného povinní odviesť zdravotnej poisťovni za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva; po c počet poistencov podľa pohlavia a veku za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva.

  Po tretie. Základom mesačného prerozdeľovania je 85 percent z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné, ktoré po a platiteľ poistného podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva; po b platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva (ďalej len základ mesačného prerozdeľovania).

  Po štvrté. Štandardizovaný príjem na účely mesačného prerozdeľovania na jedného prepočítaného poistenca podľa § 28 ods. 1 je podiel celkového základu mesačného prerozdeľovania a celkového počtu prepočítaných poistencov. Celkový základ mesačného prerozdeľovania je súčet základov mesačného prerozdeľovania za všetky zdravotné poisťovne. Celkový počet prepočítaných poistencov je súčet prepočítaných poistencov všetkých zdravotných poisťovní.

  Po piate. Celková suma z mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podľa ods. 4 na jedného prepočítaného poistenca.

  Po šieste. Výsledkom mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z mesačného prerozdeľovania podľa ods. 5 pre zdravotnú poisťovňu a základu mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu.

  Po siedme. Ak je výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu po a kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej len oprávnená poisťovňa). Po b záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej len povinná poisťovňa).

  Po ôsme. Úrad doručí každej zdravotnej poisťovne do 25. dňa v kalendárnom mesiaci rozhodnutie o mesačnom prerozdeľovaní, v ktorom po a uvedie za každú zdravotnú poisťovňu po prvé, celkovú sumu zaplatených preddavkov za poistné podľa ods. 2 písm. a); po druhé, celkovú sumu preddavkov na poistné podľa ods. 2 písm. b); po tretie, počet poistencov podľa pohlavia a veku podľa ods. 2 písm. c). Po štvrté, počet prepočítaných poistencov podľa § 28 ods. 1; po b rozhodne o, po prvé, výške štandardizovaného príjmu na jedného prepočítaného poistenca podľa ods. 4; po druhé, rozhodne o celkovej sume z mesačného prerozdeľovania podľa ods. 5 pre každú zdravotnú poisťovňu, po tretie, o výsledku mesačného prerozdeľovania podľa odseku 6 pre každú zdravotnú poisťovňu, po štvrté, spôsob vysporiadania pohľadávok a záväzkov z mesačného prerozdeľovania podľa ods. 9, po piate, povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 28 ods. 5.

  Po deviate. V rozhodnutí podľa ods. 8 úrad stanoví každej povinnej poisťovni výšku jej záväzku voči každej oprávnenej poisťovni. Výška záväzku sa vypočíta ako súčin koeficientu oprávnenej poisťovne a výsledku mesačného prerozdeľovania pre povinnú poisťovňu. Koeficient oprávnenej poisťovne sa vypočíta ako podiel výsledku mesačného prerozdeľovania pre oprávnenú poisťovňu a súčtu výsledkov mesačného prerozdeľovania pre všetky oprávnené poisťovne. Povinná poisťovňa je povinná uhradiť záväzky voči oprávneným poisťovniam do 5 pracovných dní, upozorňujem do 5 pracovných dní od doručenia rozhodnutia podľa ods. 8.

  Bod 63. Za § 27 sa vkladá nový § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie: § 27a. Ročné prerozdeľovanie poistného. Po prvé, ročné prerozdeľovanie poistného sa vykonáva v každom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len ročné prerozdeľovanie).

  Po druhé, zdravotná poisťovňa je povinná do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutočnilo ročné zúčtovanie poistného, oznámiť úradu po a celkovú sumu poistného, ktoré je platiteľ poistného povinný odviesť zdravotnej poisťovni podľa § 15 za rozhodujúce obdobie (ďalej len povinné poistné). Po b počet poistencov podľa pohlavia a veku za rozhodujúce obdobie.

  Po tretie, základnom ročného prerozdeľovania poistného je 85,5 percenta povinného poistného podľa ods. 2 písm. a) (ďalej len základ ročného prerozdeľovania).

  Po štvrté, štandardizovaný príjem na účely ročného prerozdeľovania na jedného prepočítaného poistenca podľa § 28 ods. 1 je podiel celkového základu ročného prerozdeľovania a celkového počtu prepočítaných poistencov. Celkový základ ročného prerozdeľovania je súčet základov ročného prerozdeľovania za všetky zdravotné poisťovne. Celkový počet prepočítaných poistencov je súčet prepočítaných poistencov všetkých zdravotných poisťovní.

  Po piate. Celková suma z ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podľa ods. 4 na jedného prepočítaného poistenca.

  Po šieste. Výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z ročného prerozdeľovania podľa ods. 5 pre zdravotnú poisťovňu a základu ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu.

  Po siedme. Upraveným výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel výsledku ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu podľa ods. 6 a súčty výsledkov mesačných prerozdeľovaní pre zdravotnú poisťovňu podľa § 27 ods. 6.

  Po ôsme. Ak je upravený výsledok ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu po a kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam. Po b záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam.

  Po deviate. Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období rozhodnutie o ročnom prerozdeľovaní, v ktorom po a uvedie za každú zdravotnú poisťovňu po prvé, celkovú sumu povinného poistenia podľa ods. 2 písm. a); po druhé, počet poistencov podľa pohlavia a veku podľa ods. 2 písm. b); po tretie, počet prepočítaných poistencov podľa § 28 ods. 1. Po b rozhodne o, po prvé, výške štandardizovaného príjmu na jedného prepočítaného poistenca podľa ods. 4; po druhé, v celkovej sume z ročného prerozdeľovania podľa ods. 5 pre každú zdravotnú poisťovňu; po tretie, o výsledku ročného prerozdeľovania podľa ods. 6 pre každú zdravotnú poisťovňu; po štvrté, o upravenom výsledku ročného prerozdeľovania podľa ods. 7 pre každú zdravotnú poisťovňu; po piate, spôsobe vysporiadania pohľadávok a záväzkov z ročného prerozdeľovania podľa ods. 10; po šieste, povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 28 ods. 5.

  Desiaty bod. V rozhodnutí podľa ods. 9 úrad stanoví každej zdravotnej poisťovni podľa ods. 8 písm. b) výšku jej záväzku voči každej zdravotnej poisťovni podľa ods. 8 písm. a). Výška záväzku sa vypočíta ako súčin koeficientu zdravotnej poisťovne podľa ods. 8 písm. a) a upraveného výsledku ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu podľa ods. 8 písm. b). Koeficient zdravotnej poisťovne podľa ods. 8 písm. a) sa vypočíta ako podiel upraveného výsledku ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu podľa ods. 8 písm. a) a súčtu upravených výsledkov ročného prerozdeľovania pre všetky zdravotné poisťovne podľa ods. 8 písm. a). Zdravotná poisťovňa podľa ods. 8 písm. b) je povinná uhradiť záväzky voči zdravotným poisťovniam, to je veľmi dôležité, podľa ods. 8 písm. a) do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom sa vykonáva ročné prerozdelenie. Táto lehota však neuplynie skôr ako dva mesiace od doručenia rozhodnutia podľa ods. 9.

  64. § 28 znie: Ja viem, že sú to čísla, ale verte, že ľudia pracujúci v zdravotníctve, v zdravotných poisťovniach, v zdravotníckych zariadeniach vedia, o čom čítať a rokovací poriadok mi ukladá povinnosť pred plénom Národnej rady ho prečítať.

  § 28. Po prvé, počet prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako súčet poistencov podľa pohlavia a veku vynásobený indexom rizika nákladov. Po druhé, index rizika nákladov sa vypočítava v každom kalendárnom roku na nasledujúci kalendárny rok z priemerných nákladov zdravotných poisťovní vynaložených najmenej na 95 percent poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov. Po tretie, index rizika nákladov na príslušný kalendárny rok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra kalendárneho roku predchádzajúceho kalendárneho roku, na ktorý sa ustanovuje index rizika nákladov. Po štvrté, odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 27 ods. 8 a § 27 a ods. 9 nemá odkladný účinok. Na toto konanie sa vzťahujú všeobecne predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Po piate, ak je zdravotná poisťovňa v omeškaní s plnením záväzku podľa § 27 alebo podľa § 27a, je povinná zaplatiť zdravotnej poisťovni, voči ktorej má záväzok, poplatok vo výške 0,2 percenta z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Po šieste, podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní a o ročnom prerozdeľovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií.

  Čo sa týka odôvodnenia, hovoril som to na úvod, teraz sa patrí povedať, ako sa na to dívajú zdravotnícke zariadenia a zdravotnícke poisťovne. Zdravotnícke zariadenia by takýto právny stav privítali. Hovoril som, že ešte v tomto roku po nadobudnutí účinnosti tejto novely je slabý odhad alebo reálny odhad mobilizácie jednej miliardy korún pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Problém bol, či sa s týmto paragrafovým znením a s touto dikciou dokážu vysporiadať zdravotné poisťovne, lebo je to dosť prísne a dosť náročné na evidenciu hlavne poistencov podľa kritérií, ktoré som čítal. Na základe poslaneckého prieskumu, ktorý urobil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a ktorého prieskumu sa vlastne prakticky zúčastnili všetci poslanci výboru pre zdravotníctvo, vyplýva, že zdravotné poisťovne sú schopné túto novelu, tieto paragrafy realizovať a môžem bez obáv povedať, že by takéto znenie tiež privítali. Takže ide o súzvuk záujmu zdravotníckych zariadení, teda poskytovateľov, a zdravotných poisťovní, čo je vysoko pravdepodobnou zárukou aj prospechom pre pacientov a tých, ktorí užívajú výsledky práce zdravotníctva.

  Druhý pozmeňujúci návrh, a je to už posledný v tejto časti. V čl. I bod 69 vládneho návrhu znie: Bod 69. § 31 sa dopĺňa ods. 3 až 13, ktoré znejú: Piaty odsek. Prvé ročné zúčtovanie poistného podľa tohto zákona vykonajú platitelia poistného a zdravotné poisťovne za štát v roku 2006 za rok 2005, to je to, čo som hovoril, že prospech by sme už mohli mať v tomto roku. Oslobodenie od povinnosti vykonať ročné zúčtovanie poistného podľa ustanovenia § 19 ods. 1 sa vzťahuje aj na ročné zúčtovanie poistného za rok 2005. Šiesty odsek. Ak sa ročné zúčtovanie poistného za poistenca podľa § 19 ods. 1 písm. a) až d) a ods. 6 nevykoná, preddavky na poistné podľa § 16, ktoré boli platitelia poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 povinní za tohto poistenca odviesť, za rozhodujúce obdobie sa považujú za poistné v tomto rozhodujúcom období podľa tohto zákona.

  Siedmy odsek. Vymeriavací základ zamestnanci na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005, za kalendárne mesiace roku 2005 do účinnosti tohto zákona sa určí podľa doterajších predpisov a za kalendárne mesiace roku 2005 od účinnosti tohto zákona sa určí podľa tohto zákona.

  Ôsmy odsek. Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 sa určí podľa § 13 ods. 10 tohto zákona po zohľadnení ods. 7.

  Deväť. Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 na účely zúčtovania poistného, ročného zúčtovania poistného za rok 2005 sa určí za kalendárne mesiace roku 2005 od účinnosti tohto zákona podľa § 13 ods. 7 až 9, 13, 17 a 18 tohto zákona, čo je, samozrejme, logické.

  Desať. Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005 je vo výške podielu základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou dosiahnutý v roku 2005, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie a 2 až 14. Ustanovenia § 13 ods. 8, 9, 13, 17 a 18 sa použijú rovnako. Ustanovenie ods. 11 týmto nie je dotknuté.

  Odsek jedenásť. Do vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2005, ktorá bola v roku 2005 do účinnosti tohto zákona považovaná za samostatne zárobkovú činnú osobu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, sa započítava podiel odmeny za výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným považovanej za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu dosiahnutej v roku 2005 do účinnosti tohto zákona, ktorá nie je znížená o poistné na verejné zdravotné poistenie a 2, 14. Ustanovenia § 13 ods. 8, 9, 13, 17 sa používajú rovnako. To je už vlastne atomizácia na jednotlivé typy zamestnávateľov, zamestnancov a podobne.

  Dvanásť. Vymeriavací základ poistenca, ktorý bol v rozhodujúcom období poistencom štátu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 je pomerná časť vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1 až 10 prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých nebol tento poistenec poistencom štátu.

  Trinásty odsek. Prvé ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná v roku 2006 za rok 2005. Úrad pri rozhodovaní o ročnom prerozdeľovaní poistného za rok 2005 zohľadní mesačné prerozdeľovanie poistného vykonané za všetky kalendárne mesiace roku 2005 vrátane mesačných prerozdeľovaní poistného vykonaných podľa doterajších predpisov. Prvé mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa § 27 a § 28 tohto zákona sa vykoná v kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudne účinnosť tento zákon.

  Takže vlastne je to prenesenie povinností a výhod mesačného na ročné zúčtovanie, tým krížové prepojenie a lepšia presnosť pri vykonávaní a kontrole nakladania s poistným.

  Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, uchádzam sa o vašu priazeň pri schvaľovaní týchto pozmeňujúcich návrhov, za čo vám ďakujem.

 • Pán poslanec Džupa bol posledný v rozprave prihlásený. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán minister ako navrhovateľ, máte slovo.

 • Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja len niekoľko malých technických poznámok, pretože zazneli vlastne tri pozmeňujúce návrhy.

  Prvý. Naozaj ide o výmenu zákona. Ja si myslím, že sa to dalo robiť poslaneckým návrhom, veď to je obvyklé. Je to pôvodný poistný návrh Smeru, ktorý je naozaj neaplikovateľný, nehovoriac o tom, že rôzne poistné produkty pri systéme verejného zdravotného poistenia, ako sú navrhované tu, by asi neboli úplne v poriadku.

  Druhý. Tam by som sa chcel vyjadriť ku komentáru pána poslanca Bódyho. Podľa môjho názoru jednak zdravotné poisťovne sú v inom zákone, sú v zákone č. 581/2004 Z. z., a zdravotné poistenie je produkt. Jednak si treba aj spomenúť, že Slobodné fórum malo svoju reformu, v úvodzovkách to hovorím, to som vždy hovoril v úvodzovkách, kde spokojne mali aj akciové spoločnosti ako objekty súkromného práva na povinné verejné zdravotné poistenie, to znamená, akési podávanie na Ústavný súd teraz znamená, že keby tie zákony Slobodného fóra prešli, asi by to tiež musel podať na Ústavný súd, lebo prinajmenšom všetky štyri veci, ktoré teraz Slobodné fórum na Ústavnom súde atakuje, samozrejme, v jeho verzii mojich zákonov som videl, takže tam neviem či pamäť, či prehodnotenie.

  Chcem ale povedať k zdravotnému poisteniu. To, čo pán poslanec Džupa mal, naozaj na tom sme tvrdo spolupracovali, pretože to sú ešte posledné problémy s ročným zúčtovaním, a ozaj požiadam poslancov, aby tento návrh bol podporený.

  To, čo je ale dôležité pre zdravotné poistenie si povedať, že to je symbol solidarity, kde naozaj ekonomicky zdatnejší solidarizuje s ekonomicky nezdatným, bohatý s chudobným a dokonca, ak chcete, zdravý s chorým. Pretože máme prípady ľudí, ktorí celý život platia zdravotné poistenie a nikdy zdravotnú starostlivosť nečerpali. To znamená, poistný zákon nie je možno dôležitý, z hľadiska politického je úplne jasné, že solidarita tu musí byť, ale je vyjadrením aj matematickým, aj finančným, aj politickým, aj morálnym vyjadrením solidarity. Naozaj sme otvorili hornú hranicu na 36-násobok priemernej mzdy, to znamená ľudia, ktorí dnes zarobia ročne 516-tisíc korún, platia skoro 7-tisíc mesačne zdravotné poistenie nezávisle od toho, či ho čerpajú, alebo nečerpajú. Predstava, že zdravotná poisťovňa mi bude predávať produkt, je predstava, ktorú tento parlament odmietol, pretože odmietol, aby poisťovne mohli vlastniť napríklad zdravotnícke zariadenia. A ja som sa tej predstave iba usmieval, lebo nemôžem celkom dobre v pondelok, stredu a piatok hovoriť vždy niečo iné. Môžem to robiť pri mariáši, ale v politike ťažko. Preto si myslím, že zdravotné poistenie je kľúčový zákon pre občana, hoci on ho nevníma inak, akože tí, ktorí musia platiť, sa hnevajú, že platiť musia, a tí, ktorí prijímajú, sú príjemcovia zdravotnej starostlivosti, majú stále pocit, že tej zdravotnej starostlivosti je málo, že je drahá a že jednoducho ju nemôžu dostávať v tých očakávaniach a v tom objeme, ktorý požadujú. To znamená, tu je základný rozpor solidarity, keď jedni platia a priebežne druhým sa z toho niečo hradí a naozaj zdravotné poistenie je taký citlivý zákon, a tak nebezpečný zákon na nejaké chyby. Sám som o nich hovoril pri mojom úvodnom slove a je taký vážny zákon, že budeme musieť pri hlasovaní zajtra veľmi zvažovať, či môžeme nejaké návrhy dať, alebo nedať.

  K tomu návrhu pána poslanca Bódyho ohľadom sociálnych asistentov, a teda ľudí, ktorí sú sociálne odkázaní, treba povedať, že ten príjem, oni sú poistencami štátu zo zákona, ak nezarábajú viac ako polovicu minimálnej mzdy. To môžem zvážiť, ja mám hore celý tím ľudí, ktorí si to preskúmajú, či sa to dá zapracovať len takýmto spôsobom, pán poslanec, v prípade, že by ten spôsob musel byť trochu inak technicky urobený, lebo ja z hlavy neviem povedať, kde všade by sa to odrazilo, potom by som zajtra požiadal o otvorenie rozpravy, aby sa to ešte raz dalo. Lebo si myslím, že tí ľudia, ktorí pomáhajú sociálne odkázaným, dobre, tak je to správne, sú to sociálne odkázaní. Tí ľudia, ktorí pomáhajú, naozaj môžu byť poistencami štátu, pretože oni nie ani...

 • Reakcia z pléna.

 • Prosím? Áno. Takže po skončení dnešného zasadania je tam hore aj doktor Mihál, aj Zuzka Motajová, aj Peter Samo, sadneme si a skúsime sa pozrieť, či takto to vyhovuje. Pokiaľ by to takto nevyhovovalo, tak to skúsime dostať do podoby, aby to vošlo do toho zákona presne. Toto som schopný podporiť. Takže to sú už dva zásahy, dve bingá pána poslanca Bódyho.

  Ďakujem veľmi pekne, že ste si ma vypočuli.

 • Pán poslanec Novotný ako spravodajca, želáte si vystúpiť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z.

  Vládny návrh máte ako tlač číslo 1113, spoločnú správu ako tlač 1113a.

  Pán minister, prosím, odôvodnite vládny návrh zákona.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda a súčasne predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, chceli by sme tu vyriešiť a nájsť optimálne riešenie na tvorbu takzvaných čakacích listín, to znamená, bližšie konkretizujeme postup v tejto novele zákona o tvorbe čakacích listín, rozširuje sa okruh osôb oprávnených na výkon kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne, teda kompetencie, ktoré dávame na výkon kontrolnej činnosti, a ďalej tých osôb, ktoré budú, alebo sú vylúčené z kontrolnej činnosti pre konflikt záujmov. Takisto niektoré technické a aplikačné problémy, ako umožniť účasť študentov na pitve, ktorú dnes už vykonáva úrad nie ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

  Možno, keď som hovoril v prvom zákone o solidárnosti...

 • Reakcie z pléna.

 • Súdruh Ševc, mňa to ruší, súdruh, neviem sa sústrediť, prepáčte. Ďakujem. Čakacie listiny, to je problém, ktorým zabezpečujeme spravodlivosť. Ide o to, že pokiaľ nemá zdravotná poisťovňa dostatok voľných zdrojov na nákup elektívnej, na financovanie elektívnej, teda voliteľnej alebo plánovateľnej, ak chcete, zdravotnej starostlivosti, kam nepochybne patrí napríklad financovanie totálnych endoprotéz, financovanie výmeny očných šošoviek, niektoré odložiteľné operácie, korekčné operácie a tak ďalej, je to zhruba 15 percent celej spotreby. Je tam veľmi dôležité, aby čakacie listiny, pretože sa čaká na peniaze, je veľmi dôležité, aby tieto čakacie listiny boli, po prvé, zriaďované legálnym spôsobom v zdravotnej poisťovni, ktorá financuje túto zdravotnú starostlivosť, aby to bolo robené transparentne, ale tiež treba vedieť, že tieto čakacie listiny majú svojím spôsobom dopad na hospodárenie poisťovne, respektíve na jej bilančnú hodnotu, lebo pri predstave napríklad, že poisťovňa má ročný výber 4 miliardy alebo 5 miliárd korún a na čakacích listinách by mala už toľko klientov, ktorí čakajú na operácie, v nominálnej hodnote možno 6 miliárd korún, tak je úplne zjavné, že takáto poisťovňa nie je v zdravom stave.

  Druhým problémom, druhé čakacie listiny, ktoré majú účtovný dosah, je prípad, keď vieme, že tu udalosť už je, ale ešte nie je ocenená. Ide napríklad o čakanie, keď sa nečaká na peniaze. Peniaze na to musia byť vždy pripravené, ale čaká sa na orgán. Tomu hovoríme aj v poisťovníctve, že ide o vytváranie technických rezerv.

  A teraz celý ten problém je, aby sme nepoškodili poisťovne, ale súčasne a hlavne nepoškodili poistencov, aby sme čo najlepším spôsobom vytvorili také čakacie listiny, ktoré budú spravodlivé, ktoré zabezpečia solidárnosť, ktoré budú transparentné, ktoré budú brániť korupcii, ale súčasne, ktoré budú ukazovať aj na istú výkonnosť zdravotnej poisťovne. Lebo v prípade, že jedna poisťovňa bude mať signifikantne dlhšie čakacie listiny ako iná, budeme chybu hľadať v poisťovni. V prípade, že všetky poisťovne budú zhruba rovnako mať drahé alebo dlhé čakacie listiny a tento stav bude narastať, teda náklady budúcich období sa budú zvyšovať, bude veľmi dôležité politicky zasiahnuť a snažiť sa systém dotovať finančne. To znamená, čakacie listiny majú aj nesmierny politický význam, pretože ukazujú na výkonnosť systému a finančnú výkonnosť systému. Samozrejme, je s tým veľa problémov, je s tým problémov technických, je s tým problémov administratívnych, je s tým aj problémov etických. Spomeňte si na posledné prípady, kauza Bratislava, kauza Trenčín. To boli len endoprotézy, ktoré si myslím, naozaj nemôže nikto z nás, čo sme tu, a myslím si, že ani žiadny slušný občan s tým nemôže súhlasiť. Preto som o tom tak dlho hovoril, lebo toto je jeden z ďalších problémov, ktoré musíme čo najlepším spôsobom sa snažiť vyriešiť.

  Ďakujem vám za pozornosť, za sústredenie a som vám k dispozícii v rozprave.

 • Prosím teraz spoločného spravodajcu pána Viliama Novotného, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z. (tlač 1113) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada uznesením č. 1604 zo 17. mája 2005 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 citovaného zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre verejnú správu, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval predmetný vládny návrh zákona 14. júna 2005 a odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 13. júna a odporúčal Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu prerokoval predmetný vládny návrh zákona 8. júna, výbor neprijal platné uznesenie, pretože nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady pre sociálne veci a bývanie prerokoval predmetný vládny návrh zákona 7. júna 2005 a odporučil Národnej rade zákon schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť prerokoval predmetný vládny návrh 14. júna 2005 a odporučil Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 14. júna a odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod č. IV predmetnej spoločnej správy, ktorú teraz čítam. Nebudem ich čítať, keďže to máte písomne. Týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je celkovo 27.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z. vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 27 uvedených v časti IV tejto spoločnej správy nasledovne. O bodoch 1 až 24 a 27 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich. O bodoch 25 a 26 spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť ich.

  Gestorský výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s príslušnými ustanovenia rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo č. 233 z 21. júna 2005.

  Vážený pán podpredseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu v druhom čítaní.

 • Otváram rozpravu. Písomne sa do rozpravy prihlásili dvaja páni poslanci. Za stranu Smer pán poslanec Paška, za stranu ANO pán poslanec Biroš, potom dám možnosť ústne sa prihlásiť. Ako prvý vystúpi pán poslanec Paška.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Poprosím techniku, keby mi mohli zapnúť... Takže, dámy a páni, tento deň sa javí dosť vyčerpávajúco. Priznám sa, že by som meniny strávil radšej iným spôsobom. Takže dovoľte mi, a toto je zákon, kde naozaj sme v zásadnej ideologickej vojne a rozpore, poviem to otvorene preto, keďže je všeobecne známe, že sme tomuto zákonu o zdravotných poisťovniach podali ďalší návrh na Ústavný súd, aby som veľmi stručne a krátko odôvodnil toto podanie a potvrdil už dnes viackrát spomínané piliere reformy pána Zajaca, použijúc grafy, ktoré sa mu dúfam naozaj páčia, pretože sú to také drobné originálne dielka.

  Takže, dámy a páni, vzhľadom na to, že považujeme tento zákon naozaj za protiústavný, pretože sme ho vždy napádali a nesúhlasili s transformáciou zdravotných poisťovní na súkromné akciové spoločnosti, dovoľte mi, aby som, pán spravodajca, predniesol pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu.

  V bode 1 v § 1 žiadame vypustiť písm. e). Odôvodnenie: Je to protiústavnosť. Sme presvedčení, že typ transformácie akciovej spoločnosti, tak ako ho definoval zákon o zdravotných poisťovniach, nie je v zmysle príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky prípustný a očakávame, že Ústavný súd vynesie príslušné uznesenie.

  Bod 2 pozmeňujúceho návrhu hovorí o tom, že v § 2 žiadame nahradiť text ods. 1, 2, 3 nasledovným textom: Zdravotná poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva výlučne verejné zdravotné poistenie a môže vykonávať nepovinné zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie zdravotného poistenia. Po druhé, poisťovňa, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie, nemôže okrem nepovinného zdravotného poistenia vykonávať iné poistenie. Po tretie, obchodné meno poisťovne, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie, musí obsahovať označenie zdravotná poisťovňa. Iné osoby nesmú tento názov používať. Odôvodnenie: Protiústavnosť doterajšej dikcie ustanovení.

  Bod 3. Bez náhrady vypustiť celú ôsmu časť zákona, t. j. § 68 až § 75. Opäť protiústavnosť.

  Bod 4. Bez náhrady vypustiť § 78 až § 86. Odôvodnenie: Ustanovenia § 78 až § 82 a § 84 sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a § 83, § 85 a § 86 strácajú vypustením predchádzajúcich ustanovení zmysel. Predmetnými ustanoveniami zákona č. 581/2004 Z. z. bola vážne narušená aj autorita súdnej moci reprezentovaná právnymi názormi Ústavného súdu. Ústavný súd totiž vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach vo vzťahu k zdravotnému poisteniu veľmi zreteľne formuloval svoj postoj, keď v náleze PL Ústavný súd 13/97 uviedol: Hospodársku súťaž štát chráni len tam a dovtedy, kde a dokiaľ nevzniknú dôvody na obmedzenie alebo vylúčenie hospodárskej súťaže vo verejnom záujme. Zdravotné poistenie a dôchodkové poistenie patrí k tým spoločenským vzťahom, ktoré sú vo verejnom záujme vyňaté z hospodárskej súťaže. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Národná rada schválením napadnutých ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. v rozpore s citovaným právnym názorom Ústavného súdu a v rozpore s verejným záujmom zahrnula organizáciu verejného zdravotného poistenia do sféry hospodárskej súťaže, a preto možno konštatovať, že Národná rada týmto prijala právnu úpravu, ktorá je nielen v rozpore s čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, ale aj v rozpore s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Rozpor napadnutej právnej úpravy s čl. 1 ods. 1 ústavy spočíva vo vážnom narušení princípu právnej istoty, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou princípov právneho štátu zaručeného podľa čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky, uznesenie Ústavného súdu 48/1997. Podľa názoru Ústavného súdu obsahom princípu právneho štátu je vytvorenie istoty, že na určitú právne relevantnú otázku sa pri opakovaní v rovnakých podmienkach dáva rovnaká odpoveď. Nález Ústavného súdu 87/1993 a nález Ústavného súdu 16/1995. V rozhodnutí 2 Ústavného súdu 48/1997 Ústavný súd zdôraznil, že princíp právnej istoty spočíva okrem iného v tom, že všetky subjekty práva môžu odôvodnenie očakávať, že príslušné štátne orgány budú konať a rozhodovať podľa platných právnych predpisov a že ich bude správne vykladať a aplikovať.

  Vychádzajúc z uvedeného nemožno postup Národnej rady, pri ktorom prijala právnu úpravu priamo v rozpore s relevantným právnym názorom Ústavného súdu inak považovať za iné ako porušenie princípu právnej istoty.

  Analogický názor napadnutej právnej úpravy vyjadril aj prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 18. októbra 2004. Všeobecné zdôvodnenie: Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. na zdravotné poistenie, na poisťovne sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podľa § 2 ods. Obchodného zákonníka podnikateľom podľa tohto zákona je osoba zapísaná v obchodnom registri. Podľa § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť (ďalej len spoločnosť) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania a spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Z uvedeného logicky vyplýva, že zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť založená na účely verejného poistenia, ktorá vykonáva sústavnú činnosť, podniká vo sfére verejného zdravotného poistenia, pričom účelom pôsobenia je nielen výkon verejného zdravotného poistenia, ale aj dosiahnutie zisku ako základný princíp podnikania. Napadnuté ustanovenia zákona č. 581/2004 Z. z. neprípustným spôsobom obmedzili reálnu dostupnosť ústavou garantovaného základného práva na ochranu zdravia a práva, na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia podľa článku 40 Ústavy Slovenskej republiky tým, že ustanovujú nevhodnú organizáciu verejného zdravotného poistenia na komerčnom základe a obmedzujú nad prípustnú mieru úlohu štátu pri garantovaní základného práva občanov podľa článku 40 ústavy.

  Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí okrem iného uviedol, že verejné zdravotné poistenie je charakterom povinného poistenia vo verejnom záujme, preto je zároveň poistením solidárnym a neziskovým. Vzhľadom na podstatu a charakter verejného zdravotného poistenia a na nevyhnutnosť zabezpečiť ústavné práva je žiaduce zvážiť postavenie zdravotných poisťovní ako akciových spoločností a ich transformáciu na akciové spoločnosti. Dovolím si tento pozmeňujúci návrh odovzdať, pán spravodajca.

  A na záver veľmi krátko tým, čím som začal. Toto je pre Smer – Sociálnu demokraciu esenciálna záležitosť. Vzhľadom na to, že považujeme princíp reformy a zmenu zdravotného poistenia nielen za protiústavnú, ale aj nie v súlade so zvyklosťami Európskej únie, ktorého členom Slovensko napriek tomu je, že úprava legislatívnych noriem a všeobecne záväzných právnych aktov v oblasti zdravotníctva je subsidiárna, nie je súčasťou primárneho práva, aj keď sme sa obrátili na takzvaný DG competition v Bruseli, čo je direktoriát pre hospodársku súťaž, s otázkou, či nie je transformácia zdravotných poisťovní na súkromné poistenie s povinným odvodom súkromných osôb pre tieto súkromné právnické osoby porušením hospodárskej súťaže, alebo či to nemôže byť považované za neprimeranú štátnu pomoc. Odpoveď, ktorú sme dostali, je svojím spôsobom charakteristická a odkazuje vo svojej dikcii pán riaditeľ direktoriátu, pán Kili Bluve v texte v znení: Preto pokiaľ zdravotnícke zariadenie, zdravotnícke poisťovne a penzijné fondy po transformácii na akciové spoločnosti budú vykonávať ekonomické aktivity na konkurenčnom trhu, podliehajú kontrole ohľadne štátnej pomoci. Chcem avizovať, že sa naďalej budeme v Európskej únii dotazovať, akým spôsobom a či nebola porušená táto časť všeobecne záväzného komunitárneho práva pre Slovenskú republiku a odpoveď ďalej hovorí. Ak tieto spoločnosti dostávajú od štátu selektívnu podporu vo forme garancií, grantov, subvencií, mohli by tieto dosiahnuť protiprávnu štátnu pomoc, obrátime sa na Európsku úniu s výkladom, a ďalej sa hovorí, aby sa zabezpečilo, že verejné fondy sú využívané len na financovanie služieb vo verejnom všeobecnom záujme, členské štáty musia jasne definovať a vyčleniť verejné služby a zabezpečiť oddelenie účtov medzi čisto komerčnými aktivitami a aktivitami v prospech verejného záujmu. Toľko len na doplnenie. Vzhľadom na to, že považujeme odstránenie protiústavnosti ustanovením zákona č. 581/2004 Z. z. za základné, nebudem pokračovať v návrhoch, ktoré by mohli odstrániť nevykonateľnosť. Ďakujem.

 • Pán poslanec Biroš za poslanecký klub ANO. Ospravedlňujem sa, ale mne to ešte nesvieti. A kto. Len jedna faktická poznámka? Jedna. Uzatváram. Dve. Dve. Dobre. Pán Džupa a pán Novotný faktické poznámky. Nech sa páči. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Pán Džupa prvý.

 • Ďakujem, pán podpredseda. Zaujímavý list alebo aspoň úryvok z listu prezentoval pán poslanec Paška. Chcem sa spýtať, či je ochotný dať kópiu, pretože z argumentácií, ktoré uviedol, mne sa javia skôr podporné, pretože to, čo tam bolo uvedené, len sa ospravedlním, to sú iba fragmenty, čo prezentoval. To všetko sme v novelách brali do úvahy. Takže moja otázka znie, či je ochotný kópiu tohto prekladu dať k dispozícii. Ďakujem.

 • Moja otázka je úplne technická, pán poslanec. O tých štyroch pozmeňujúcich návrhoch môžeme hlasovať spoločne. Ďakujem.

 • Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Biroš.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z. Máte to ako tlač 1113.

  Hneď v úvode navrhujem, aby body 2, 11, 24 a 27 zo spoločnej správy boli vyňaté na osobitné hlasovanie a podávam tieto pozmeňujúce návrhy.

  Po prvé. V čl. 1 sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie: V § 6 ods. 3 až 9 znejú: Odsek 3: Zdravotná poisťovňa je povinná viesť zoznam poistencov čakajúcich na vhodný orgán, tkanivo alebo na vhodné bunky na účely transplantácie. Ak zdravotná poisťovňa vytvorí taký zoznam, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytovať zdravotnej poisťovni údaje potrebné na jeho vedenie v rozsahu a spôsobom dohodnutým so zdravotnou poisťovňou.

  Povinnosti zdravotnej poisťovne podľa ods. 2 písm. a) až g) platia rovnako. Ak je v tomto zozname ku dňu účtovnej uzávierky zaradený najmenej jeden poistenec, zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť ku dňu účtovnej uzávierky technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť poistencom zaradeným v tomto zozname. Technické rezervy možno použiť výhradne na tento účel.

  Odsek 4. Zdravotná poisťovňa nesmie zaradiť do zoznamu podľa ods. 2 až 3 poistenca, ktorého zdravotný stav spĺňa kritériá na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

  Odsek 5. V prípade zmeny zdravotného stavu poistenca, ktorá vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu poistenca vyradiť zo zoznamu.

  Odsek 6. Zdravotná poisťovňa nemôže vytvoriť ku dňu účtovnej uzávierky po a technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola ku dňu účtovnej uzávierky uhradená. Po b technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu účtovnej uzávierky, ale do toho termínu nebol zdravotnej poisťovni doručený účtovný doklad.

  Odsek 7. Technické rezervy podľa ods. 6 sa vytvárajú vo výške dostatočnej na úhradu za zdravotnú starostlivosť a zahŕňajú aj všetky predpokladané náklady spojené s vykonaním úhrady zdravotnej starostlivosti. Možno ich použiť výhradne na takýto účel.

  Odsek 8. Ak je v zozname podľa ods. 2 zaradený najmenej jeden poistenec a zdravotná poisťovňa dosiahla podľa správy uvedenej v § 11 ods. 1 písm. a) a správy uvedenej v § 11 ods. 1 písm. b) v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom zaradila poistenca do zoznamu, kladný hospodársky výsledok, je povinná finančné prostriedky vyplývajúce z toho výsledku najneskôr do 60 dní od predloženia príslušnej správy § 11 ods. 1 písm. a) a písm. b) použiť na zdravotnú starostlivosť poistencov zaradených do zoznamu, a to až do výšky 100 percent.

  Zdravotná poisťovňa môže použiť menej ako 100 percent finančných prostriedkov vyplývajúcich z kladného hospodárskeho výsledku na zdravotnú starostlivosť poistencov zaradených do zoznamu len vtedy, ak sumou zodpovedajúcou takejto výške finančných prostriedkov zabezpečí zdravotnú starostlivosť pre všetkých poistencov zaradených do zoznamu.

  Odsek 9. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo zdravotníctva) môže ustanoviť podrobnosti po a vytváraní a vedení zoznamov podľa ods. 2 a 3, po b vytváraní a použití technických rezerv.

  Ďalšie body sa primerane prečíslujú. Súčasne navrhujem, aby nový bod 5 nadobudol účinnosť 1. januára 2006, čo sa premietne v príslušnom článku zákona. Odôvodnenie: V záujme jednoznačnosti a bezproblémovej aplikácie zákona v praxi sa upresňujú ustanovenia o vedení a vytváraní zoznamov poistencov a vytváraní technických rezerv. Doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia vytvára možnosť úpravy podrobností o zoznamoch a technických rezervách všeobecne záväzným právnym predpisom nižšej právnej sily.

  Účinnosť od 1. januára 2006 sa navrhuje preto, aby ekonomické a účtovné dôsledky uvedených zmien platili pre zdravotné poisťovne až od začiatku prvého účtovného obdobia po ich transformácii.

  Po druhé. V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie: Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie: § 6a ods. 1. Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť a viesť zoznam plánovaných zdravotných výkonov. To neplatí, ak vytvorila zoznam podľa § 6 ods. 2. Ak zdravotná poisťovňa vytvorí zoznam podľa § 6 ods. 2, je povinná údaje zo zoznamu plánovaných zdravotných výkonov previesť do zoznamu podľa § 6 ods. 2.

  Odsek 2. Zdravotná poisťovňa nesmie zaradiť do zoznamu plánovaných zdravotných výkonov poistenca, ktorého zdravotný stav spĺňa kritériá na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V prípade zmeny zdravotného stavu poistenca, ktorá vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu poistenca vyradiť zo zoznamu plánovaných zdravotných výkonov.

  Odsek 3. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytovať zdravotnej poisťovni údaje potrebné na vedenie zoznamu plánovaných zdravotných výkonov v rozsahu a spôsobom dohodnutým so zdravotnou poisťovňou.

  Odsek 4. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví podrobnosti o po a vytvorení a vedení zoznamu plánovaných zdravotných výkonov, po b spôsoboch účtovania plánovaných zdravotných výkonov. Odôvodnenie: Zavedenie zoznamu plánovaných zdravotných výkonov má za cieľ zabezpečiť transparentné sledovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou aj v prípade, ak nenastane dôvod na vytvorenie zoznamu podľa § 6 ods. 2.

  Po tretie. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie: V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 6 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 3“. Ďalšie body sa primerane prečíslujú. Súčasne navrhujem, aby nový bod 15 nadobudol účinnosť 1. januára 2006, čo sa premietne v príslušnom článku zákona. Odôvodnenie: V nadväznosti na navrhované doplnenie nového bodu 5 sa upravuje povinnosť zdravotnej poisťovne. Účinnosť od 1. januára 2006 sa navrhuje v súlade s navrhnutou účinnosťou nového piateho bodu.

  Po štvrté. V čl. I sa za päťdesiaty deviaty bod vkladá nový bod 60, ktorý znie: Za § 85a sa vkladá 85b, ktorý znie: § 85b. Zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vytvorený do 31. decembra 2005 sa považuje za zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vytvorený podľa tohto zákona. Doterajší bod 60 sa označí ako bod 61. Súčasne navrhujem, aby nový bod 60 nadobudol účinnosť 1. januára 2006, čo sa premietne v príslušnom článku zákona. Odôvodnenie: Prechodné ustanovenie vzhľadom na novú úpravu vytvárania zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v bode 4 navrhnú: účinnosť od 1. januára 2006 sa navrhuje v súlade s navrhnutou účinnosťou nového piateho bodu.

  Po piate. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie: Čl. II. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto: Po prvé, v § 176 ods. 1 sa za slová „v Slovenskej republike“ vkladajú slová „zdravotnú poisťovňu“; po druhé, v § 176 ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa dopĺňa táto citácia: „Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ V nadväznosti na navrhované doplnenie nového čl. II sa v názve vládneho návrhu zákona dopĺňajú tieto slová „a o doplnení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Doterajší čl. II sa označí ako čl. III. Súčasne sa v novo označenom čl. III uvedie, že čl. II nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Odôvodnenie: Upravuje sa spôsob vyhlásenia konkurzu na zdravotnú poisťovňu len orgánom dohľadu – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podobne ako pri bankách, inštitúciách elektronických peňazí, v poisťovniach a zaisťovniach. Účinnosť čl. II sa navrhuje v súlade s účinnosťou zákona č. 7/2005 Z. z.

  Po šieste. V čl. II sa slová „1. augusta 2005“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2005“ okrem čl. I štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Odôvodnenie: Navrhovaná účinnosť od 1. septembra 2005 súvisí s dĺžkou trvania legislatívneho procesu. Z toho dôvodu je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky čl. 87 a 102 ods. 1 písm. o), ako aj vzhľadom na to, aby sa zabezpečila aspoň minimálna legislatívna lehota. Účinnosť čl. I štvrtého bodu návrhu od 1. januára 2006 sa navrhuje v súlade s navrhovanou účinnosťou nového piateho bodu.

  Ďakujem pekne za pozornosť a poprosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Skončil som.

 • S faktickou poznámkou pani poslankyňa Navrátilová.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Biroš, ja som si teraz uvedomila, že vlastne vy ste tak dlho čítali kvôli tomu, že ste menili pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy. Aby sme to nemuseli čítať písmenko po písmenku, môžete mi povedať, čo je tam zmenené?

 • Ide len o techniku čakacích listín, ktoré sa tvoria v každej poisťovni zo zákona.

 • Skončili ste s faktickou poznámkou, pretože aj toto musí mať nejaký poriadok. Už nás tu nie je veľa, ale musíme si rozumieť podľa rokovacieho poriadku. Takže bola tu otázka, má právo odpovedať pán Biroš. Končím možnosť faktických prihlášok. Teraz sa pýtam, kto sa ústne hlási do rozpravy k tomuto bodu programu? Pán poslanec Bódy, pán poslanec Džupa. Končím možnosť ďalších prihlášok. Prvý vystúpi pán poslanec Bódy z miesta.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, ctení kolegovia...

 • Ešte vás na chvíľočku preruším, pán poslanec. Pán Ďaďo aj pán Ševc, chceli sme sa dohodnúť a žiadal by som vás o spontánny súhlas na to, aby sme vzhľadom na to, že zajtra sa bude o všetkých týchto šiestich zákonoch rokovať, aby sme dorokovali tento zákon a potom ešte nasledujúci zákon č. 140/1998 Z. z. a aby sme ešte prerokovali účtovnú uzávierku Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Myslím si, že prekročíme 30 minút. Je všeobecný súhlas?

 • Všeobecný súhlas.

 • Prosím, keby sme pokračovali v rokovaní. Vystúpi teraz v rozprave pán poslanec Bódy.

 • Ctené kolegyne, ctení kolegovia, rád by som sa najskôr vyjadril k pánu ministrovi Zajacovi o tom, prečo Slobodné fórum podalo návrh na Ústavný súd. Je to normálny legislatívny proces práve preto, že ak má istá politická strana alebo istý subjekt pocit, že je niečo na hranici ústavnosti, tak má právo požiadať Ústavný súd o vysvetlenie. To ešte však neznamená, že Ústavný súd musí rozhodnúť v prospech navrhovateľa a práve preto predkladáme pozmeňujúce návrhy, ktoré snáď môžu vylepšiť zákon, ktorý podľa Ústavného súdu nemusí byť protiústavný. Práve preto si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., ktorý máte uvedený v tlači 1113.

  Bod 1. V čl. I sa v bode 4 v § 6 ods. 2 prvá a druhá veta nahrádza vetami: „Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť na návrh poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak poistenec písomne požiada poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zaradenie do takéhoto zoznamu. Ak má zdravotná poisťovňa vytvorený takýto zoznam, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytovať zdravotnej poisťovni údaje potrebné na jeho vedenie.“ Odôvodnenie: Podľa súčasného znenia § 6 ods. 2 prvá veta platí. Ak zdravotná poisťovňa nie je schopná uhrádzať zdravotnú starostlivosť v čase jej splatnosti, je povinná vytvoriť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Podľa predloženého návrhu obligatórna povinnosť je povinná vytvoriť zoznam čakateľov na poskytnutie niektorých výkonov zdravotnej starostlivosti, finančne náročné operačné zákroky navrhuje nahradiť povinnosťou fakultatívnou. Kompenzáciu tejto zásadnej zmeny, to znamená povinnosť zverejniť pravidlá na vytváranie takýchto zoznamov považujeme za nedostatočnú, nakoľko nie sú určené všeobecne záväzné pravidlá na vytváranie takýchto zoznamov, a tak si zdravotná poisťovňa môže vytvoriť pravidlá, ktoré budú výhodné pre poisťovňu, a nie pre poistencov. Vytvorenie zoznamu čakateľov má pre zdravotnú poisťovňu dôsledky okrem iného v obmedzení možnosti nakladať so svojím ziskom, preto zdravotné poisťovne na rozdiel od poistencov čakajúcich na určité zdravotné výkony nebudú mať záujem takéto zoznamy vytvárať. Okrem toho požiadavku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zaradenie poistenca do takéhoto zoznamu môžu, pokiaľ nie je zoznam vytvorený, chápať zdravotné poisťovne negatívne s následnými, minimálne nepriamymi dopadmi na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, preto i poskytovateľ nebude mať vždy záujem v tejto situácii vystupovať aktívne. Jediný, kto má skutočne záujem vytvoriť takýto zoznam čakateľov, je poistenec, pacient, preto navrhujeme, aby na jeho písomnú žiadosť bol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný zaslať žiadosť príslušnej zdravotnej poisťovni a zdravotná poisťovňa bola povinná takýto zoznam, pokiaľ nie je vytvorený, vytvoriť. Poistenec takúto žiadosť priamo poisťovni zaslať nemôže podľa dneška, nakoľko pri jej vyplňovaní je potrebné presne doložiť, o akú diagnózu, zdravotnú starostlivosť ide. Poprosil by som vyňať bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem za pozornosť.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súvislosti s mojím návrhom, ktorý som uplatnil počas rokovania o predchádzajúcom zákone a v prípade, že tento bude prijatý, je potrebné vstúpiť aj do zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a tak ďalej a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., pretože spolu súvisia. Ten návrh je nasledujúci.

  Po prvé. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú: tretia poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie: 11. § 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č..., podľa toho, aký bude prijatý.../2005 Z. z. 4. V § 6 ods. 1 sa za písm. a) vkladá nové písm. b), ktoré znie: b) Vydáva Európske preukazy zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu. Je to predpis 11a. Doterajšie písm. b až m) sa označujú ako písm. c) až m). Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie: 11a. § 10a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č..., opäť podľa toho, ako bude prijatý.../2005 Z. z. Ďalšie body sa primerane prečísľujú. Táto úprava alebo toto doplnenie súvisí s vládnym návrhom a súvisí aj práve s Európskym preukazom poistenca.

  Druhý pozmeňujúci návrh. V čl. I sa za bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie: Bod 17. V § 16 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 6 ods. 1 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. i)“. Je to opäť legislatívnotechnická úprava, ktorá súvisí s navrhovaným doplnením nového bodu 4 do vládneho návrhu zákona.

  Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, uchádzam sa o priazeň pri schválení tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán minister, chcete sa vyjadriť?

 • Naozaj iba jednou vetou. Pozmeňujúci návrh pána poslanca Bódyho je neprijateľný v tej podobe, v akej je spravený, lebo on chce pozmeniť pozmeňujúci návrh, to je prvá vec, a technicky zasahuje do veci, ktorá nie je dobre vyriešená, pretože by otvoril úplne trh s waitingistami, keď to mám takto povedať. To je veľmi zložitý problém waitingistov, už som hovoril v úvodnom slove, majú svoju účtovnú hodnotu, takže ako predkladateľ nemôžem súhlasiť s týmto pozmeňujúcim návrhom. To je všetko.

 • Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie. Pristúpime k druhému čítaniu o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh ste dostali ako tlač č. 1116, spoločnú správu 1116a.

  Prosím, pán minister Zajac, uveďte vládny návrh zákona a odôvodnite ho.

 • Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Pani poslankyne, páni poslanci, chcem uviesť poslednú novelu zákona č. 140/1998 Z. z. o lieku. V prvom rade navrhujeme vypustenie trinástej časti o dohľade nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti vzhľadom na to, že časť kompetencií prislúcha Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a časť kompetencií prechádza komplexne do novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, o dohľade nad zdravotným poistením.

  Zákon sa dopĺňa spolu aj z podnetu pripomienkujúcich orgánov v rámci medzirezortného pripomienkového konania hlavne v oblasti otázky prevodu, registrácie liekov na iného držiteľa povolania a na uvedenie lieku na trh. Súčasťou obsahu návrhu je aj splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom sa uvedú podrobnosti po vstupe povoľovania použitia neregistrovaného lieku podľa § 20 ods. 2 písm. b), ako aj určovania ich úhrady na základe verejného zdravotného poistenia. Takisto vládny návrh zákona navrhuje vypustiť ustanovenie, podľa ktorého držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti verejnej lekárne môže vlastniť iba jednu lekáreň a jednu pobočku.

  Takisto čl. II novelizuje zákon o správnych poplatkoch, zavádzajú sa správne poplatky za prevod registrácie humánneho a veterinárneho lieku.

  Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.

 • Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre zdravotníctvo pánovi poslancovi Bielikovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, stále koncentrované panie poslankyne a stále koncentrovaní páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1116) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1605 zo 17. mája 2005 o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, čiže predmetného návrhu zákona sa rozhodla podľa príslušných ustanovení, že prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu a výboru pre zdravotníctvo. Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrh poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

  Predkladám ďalej informáciu o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 14. júna 2005 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 9. júna 2005 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu prerokoval predmetný vládny návrh zákona 8. júna 2005. Výbor neprijal uznesenie, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval predmetný vládny návrh zákona dňa 14. júna 2005 a odporučil návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

  Z uznesení výborov vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, sú uvedené v časti IV, je ich celkovo desať, nebudem ich čítať, máte ich uvedené presne v spoločnej správe. Stanovisko gestorského výboru. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor odporučil hlasovať o uvedených bodoch 1 až 10 v štvrtej časti tejto spoločnej správy tak, že o bodoch 1 až 6 a 8 až 10 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich a o bode 7 hlasovať samostatne. Tam gestorský výbor nezaujal stanovisko, je to bez odporúčania. Rovnako gestorský výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Jána Bielika predniesť v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením výboru Slovenskej republiky pre zdravotníctvo dňa 21. júna 2005.

  Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec, otváram rozpravu. Písomne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Paška ako jediný za klub poslancov strany Smer – Sociálna demokracia, potom otvorím možnosť ústne sa hlásiť do rozpravy.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán minister, pán spravodajca, kolegyňa a kolegovia, v úvode chcem poďakovať všetkým, ktorí vydržali tento celodenný maratón. Chcem využiť tento priestor, aby som urobil taký drobný záver, ale aj povedať, že tak ako sme nervózne začínali, tak sa zdá, že predsa len tá téma je príliš dôležitá a miera zodpovednosti u každého z nás je predsa len prevažujúca, pretože sa mi zdá, že minimálne také posledné dve hodiny sa už bavíme relatívne v konštruktívnej rovine, čo nemôže byť na škodu ani pre systém, ani pre občanov Slovenska bez ohľadu na to, či toto odovzdá niekomu message alebo nie, chcel by som povedať, že zákon č. 140/1998 Z. z. nikdy nebol pre Smer – Sociálnu demokraciu zásadným priestorom na zavedenie toho, čo som aj tu dnes niekoľkokrát prezentoval ako zásadný ideový rozpor a iný pohľad na reformu. Vždy sme sa chceli aj pri návrhoch tohto zákona správať racionálne a pomôcť systému ako takému. Chcem o tom hovoriť preto, že aj náš postoj k tomuto zákonu v tomto hlasovaní bude zdanlivo racionálny a chcem využiť tento priestor na to, aby som vás všetkých poprosil o primeranú mieru racionality. Ja pri dnešných svojich prezentáciách som predniesol naozaj desiatky pozmeňujúcich návrhov s výnimkou tých, ktoré som veľmi jasne označil ako zásadne ideové zmeny, ktoré idú mimo rámca ideového a obsahového, zmeny, ktoré prezentuje pán Zajac, veľa z nich považujem naozaj za veľmi racionálne a ktoré naozaj môžu pomôcť vykonať alebo zlepšiť aplikáciu zákonov pána ministra Zajaca, aj keď ma to, že táto reforma prešla v takejto podobe, vôbec ma neteší.

  Preto ešte raz vás chcem všetkých, ale snáď tento apel by bol vhodnejší zajtra, keď sa bude hlasovať, požiadať, aby pri tých zákonoch, ale nielen vás, ale aj pána ministra, ktorý určite bude k tomu zaujímať stanovisko, aspoň primeraná miera racionality a reciprocity, ako sa pokúsim byť pri zákone č. 140/1998 Z. z. a nielen preto, že, samozrejme, a vy ste to, pán minister, použili v tej rozprave na odvolanie pána premiéra, že generickú substitúciu bude musieť aj Smer prijať, no isteže, veď nebránime sa, nevedieme túto „vojnu“ o tom, čo je racionálne, čo systém zefektívňuje, čo chráni peniaze poistenca a bezpochyby lieková politika je tou oblasťou, kde či bude vláda zľava doprava, bude musieť byť veľmi racionálna a bude musieť vychádzať z efektívnych riešení.

  Chcem tým povedať veľmi jednoducho to, a už sme vo výbore hovorili o niektorých veciach, ktoré ale majú pre nás aj z pohľadu pozmeňujúcich návrhov v tomto zákone zásadný charakter, ten jediný, ktorý poznáte, náš názor na sieťovanie lekární.

  Chcel by som sa pristaviť už dva alebo tri roky, samozrejme, sa práve o lekárenstve vedie veľká debata. Je to logické, tých, teraz mi pomôžte, 26 miliárd, alebo koľko tam ide teraz, 30 už skoro miliárd verejných zdrojov, 22 verejných plus doplatky je naozaj koláč, do ktorého sa oplatí zahryznúť a aj preto, samozrejme, úplne legitímne a prirodzene je aj legislatíva v tejto oblasti sprevádzaná lobingom a snahami presadiť či už skupinový, alebo niekedy individuálny charakter, patrí to jednoducho k tomu. Bez ohľadu na to sme aj v predchádzajúcom období niektoré veci v tomto zákone podporili, žiaľ, to, čo je vyňaté, pán spravodajca, bod 7 je to, avizujem, že Smer – Sociálna demokracia bude hlasovať za vypustenie, to znamená, sme presvedčení, že nedospel ešte čas na Slovensku, aby liberalizácia, ktorej trhu lekárenstva na Slovensku, mimochodom, sme dali niektorým zelenú, aj ja osobne, napredovala takým dynamickým spôsobom.

  Dámy a páni, nebudem zdržiavať, hovoril som dnes dosť, tak ako som začal, dovoľte mi predsa len byť drobno ideový a obsahový. Hovorili sme to niekoľkokrát či už na základe podnetov od našich koaličných partnerov, alebo ako súčasť našich programových vyhlásení. Tak ako som na začiatku reformu pána Zajaca kritizoval, chcem dnes veľmi stručne povedať, že ak Smer – Sociálna demokracia dostane po voľbách v roku 2006 mandát, určite urobíme zásadné zmeny v systéme zdravotníctva. S charakterom týchto zmien sme sa nikdy netajili, veľmi jasne sme hovorili o tom, že si želáme naďalej verejnoprávny systém v slovenskom zdravotníctve a transparentné narábanie s verejnými zdrojmi a obmedzenie tvorby zisku na úrovni okruhu financovania prerozdeľovania a správy finančných zdrojov. Preto chcem povedať, že tým zásadným krokom bude, samozrejme, pri plnom rešpektovaný Ústavy Slovenskej republiky, pri plnom rešpektovaní súkromnovlastníckych práv ochrany majetku a pri plnom rešpektovaní legislatívnej praxe zmeniť tieto zákony, ktoré dnes novelizujeme do podoby, ktorá dá systému tvar obvyklý v Európe, ktorej sme súčasťou. Tie kroky naozaj by sa dali charakterizovať v súčte, je ich tu veľa, nebudem vás s tým teraz večer unavovať. Chcem sa vám ešte raz poďakovať za pozornosť, chcem znovu požiadať o trošku triezvosti a racionality pri posudzovaní niektorých pozmeňujúcich návrhov, ktoré som podal, a teším sa na ďalšiu novelizáciu, pán minister. Ďakujem pekne.

 • Ústne sa hlási kto do rozpravy, prosím? Pán poslanec Varga, Navrátilová, len jedenkrát budete vystupovať v rozprave. Takže pán poslanec Varga a Navrátilová, končím možnosť ďalších ústnych prihlášok. Ja len pre poriadok, skôr ako začnete rozprávať, bol za mnou, požiadal ma, a nielen za mnou, ale aj za poslaneckými klubmi guvernér Národnej banky pán Šramko, požiadal, aby sme bod č. 78 – správu o menovom vývoji preložili na júlovú schôdzu. Je taký súhlas a prosím ešte aj pre poriadok, je aj váš súhlas na to?

 • Všeobecný súhlas.

 • Ďakujem pekne. Takže bod č. 78 prerokujeme na júlovej schôdzi, aby som aj tu mal poriadok v dokumentoch, a teraz prosím, pán poslanec Varga vystúpi v rozprave k bodu, ktorý prerokúvame teraz, čiže zákon č. 140/1998 Z. z.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, už teraz dúfam, že vystupujem v pravý čas, aj keď v nadčase. Vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch, o zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1116).

  V čl. II v navrhovanom znení nového písm. l) mení sa suma 50-tisíc korún Sk na sumu 10-tisíc Sk a v navrhovanom znení nového písm. m) sa mení suma 20-tisíc korún na sumu 5-tisíc Sk. Sú to vlastne správne poplatky za prevod registrácie humánneho a veterinárneho lieku na iného držiteľa. Je to vlastne len administratívna zmena a po diskusii aj s navrhovateľom a s ostatnými klubmi, ako sme sa zhodli na tom, aj keď ja som navrhoval troška nižšie tie poplatky, že by to takto mohlo byť v rámci Európskej únie, je to napríklad v Českej republike 4 400 Kč a v Nemecku je to zhruba 280 eur. Takže tieto sumy po dohode 10-tisíc a 5-tisíc korún, 10-tisíc na zmenu alebo prevod registrácie pre humánny liek na iného držiteľa a 5-tisíc Sk prevod veterinárneho lieku na iného držiteľa registrácie je asi primeraný.

  Ďakujem pekne za pozornosť, skončil som.

 • Pani poslankyňa Navrátilová bude pokračovať v rozprave ako posledná ústne prihlásená.

 • Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený minister, kolegyne, kolegovia, prichádzam pomerne s krátkym návrhom, s jedným pozmeňujúcim návrhom a s procedurálnym návrhom, aby sa o bodoch 3, 4 a 9 spoločnej správy hlasovalo osobitne. Prečo navrhujem, aby sa o týchto bodoch hlasovalo osobitne. V spoločnej správe je novelizačný bod 3. Pod novelizačným bodom 3 sa novelizuje § 33, respektíve aby som bola presná, vkladá sa nový bod, podľa ktorého je veľkodistribútor liekov a zdravotníckych pomôcok zbavený povinnosti dodať do 24 hodín lieky a zdravotnícke pomôcky uhrádzané na základe zdravotného poistenia pokiaľ, aby som nemusela hovoriť veľmi presne, lekárnik má istú úroveň nesplatených záväzkov proti veľkodistribútorovi.

  Na prvý pohľad je to celkom logické, že asi takto by sa malo postupovať, ale má to jednu tienistú stránku, ktorej sa ja pomerne obavám. Totiž samotný lekárnik je závislý od toho, ako mu platia zdravotné poisťovne. Pri trochu zlomyseľnosti zdravotnej poisťovne môže pre vybraných lekárnikov spôsobiť to, že cielene nebude platiť, a to na Slovensku by nebolo nič zvláštneho a dostane tie lekárne, ktoré sú u niekoho, nebudem hovoriť u koho, ale teoreticky u niekoho v nemilosti, dostane ich do situácie, keď jednoducho skrachujú. Preto si myslím, že čas na takéto opatrenie bude vtedy, ak sa aj podobná reštrikcia urobí voči poisťovniam. Urobiť reštrikciu len z jednej strany je nebezpečné, z obidvoch strán by som za to zahlasovala.

  Druhú vec, prečo dávam návrh na vyňatie bodu 4. Ide o to, že držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku a držiteľ povolenia na výrobu liekov a držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok môže dodávať lieky a zdravotnícke pomôcky do zdravotných poisťovní priamo. V texte sa uvádza, že sa tým zabráni účtovaniu príslušnej obchodnej prirážky. Rozumiem tejto snahe, zároveň však upozorňujem na to, že toto je skrytá forma vytvárania reťazca. Jednoduchého reťazca výrobca, lekáreň, zdravotnícke zariadenie, a to si myslím, že sme tu nechceli a vlastne aj účelom novelizačného bodu 7 je vlastne podporiť doterajší platný stav, ktorý je taký, že reťazce nemožno vytvárať.

  A tretia vec, prečo dávam návrh, aby sa vyňal bod 9 zo spoločnej správy, je skutočnosť uvedená pod bodom 9. V bode 9 sa uvádza, nebudem ho celý čítať, že okrem vydania substitučného generika je povinná lekáreň alebo lekárnik vydať poistencovi potvrdenie o výdaji náhradného generické lieku. To je nejaké potvrdenie, jeden administratívny úkon navyše a druhý administratívny úkon, kde ani forma nie je uvedená, a teda umožňuje rôznu interpretáciu, že lekárnik informuje lekára, ktorý liek, ono by podľa mňa malo byť napísané, aký liek predpísal, ale to je jedno. Keďže procedúra je taká, aká je, ja, žiaľbohu, musím prečítať celý § 38 b), tak ako ho navrhuje výbor a ako bol vo výboroch schválený, ale upozorňujem, že tam ide o vypustenie nejakých piatich slov z ods. 10, takže prepáčte mi, ale tú procedúru som nevymyslela ja.

  Takže môj pozmeňujúci (hlas z pléna), prosím, v ods. 9 celá moja zmena bude, osoba oprávnená vydávať lieky pri výdaji náhradného generického lieku na lekárskom predpise vyznačí na lekárskom predpise... a veta sa končí, vydaných balení. Čiže od slova „a vydá poistencovi“, to ide z toho textu preč. Opakujem, procedúra je taká, aká je, takže vás poprosím o chvíľu strpenia. Môj pozmeňujúci návrh znie. V čl. I návrhu bod 11 znie. 11. § 38 b) znie. § 38 b). Predpisovanie a výdaj náhradného generického lieku.

  Po prvé, generické lieky sú terapeutické rovnocenné lieky, ktoré majú rovnakú cestu podania a spôsob podania, rovnakú liekovú formu, rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a pomocných látok ovplyvňujúcich biologickú dostupnosť liečiv v jednotke dávky liekovej formy a rovnakú veľkosť balenia vyjadrenú uvedením množstva dávok liekovej formy v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách. Musia byť registrované (§ 22 a § 22a).

  Po druhé. Náhradný generický liek je liek uvedený v zozname liekov uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia s rovnakou alebo nižšou úhradou poisťovne a s rovnakou alebo inou úhradou pacienta ako liek predpísaný na lekárskom predpise.

  Po tretie. Osoba oprávnená predpisovať lieky je pri predpisovaní lieku povinná informovať poistenca o výške úhrady, poistenca za navrhovaný liek, o možnosti jeho náhrady generickým liekom a o výške úhrady poistenca za náhradné generické lieky.

  Po štvrté. Ak si poistenec vyberie náhradný generický liek, osoba oprávnená predpisovať lieky túto skutočnosť vyznačí v zdravotnej dokumentácii a predpíše náhradný generický liek na lekársky predpis.

  Po piate. Ak osoba oprávnená predpisovať lieky považuje predpísanie náhradného generického lieku z medicínskeho hľadiska za nevhodné, vyznačí túto skutočnosť v zdravotnej dokumentácii a na druhej strane lekárskeho predpisu vyznačí poznámku „zákaz výdaja náhradného generického lieku“.

  Po šieste. Osoba oprávnená predpisovať lieky môže predpísať liečivosť uvedením cesty podania liekovej formy, veľkosti a počtu dávok v hmotnostných alebo objemových jednotkách.

  Po siedme. Osoba oprávnená vydávať lieky je pri výdaji lieku povinná informovať poistenca o výške úhrady poistenca za predpísaný liek, o možnosti výberu náhradného generického lieku a na požiadanie poistenca je povinná ho informovať aj o výške úhrady poistenca za ostatné náhradné generické lieky.

  Po ôsme. Osoba oprávnená vydávať lieky je pri výdaji lieku plne hradeného alebo čiastočne hradeného na základe verejného zdravotného poistenia môže vydať poistencovi alebo inej osobe náhradný generický liek, ak osoba oprávnená predpisovať lieky po a nezakázala výdaj náhradného generického lieku podľa ods. 5 a súčasne poistenec požiadal o výdaj náhradného generického lieku a po b predpísala liek podľa ods. 6.

  Po deviate. Osoba oprávnená vydávať lieky pri výdaji náhradného generického lieku vyznačí na lekárskom predpise názov ordinovaného náhradného generického lieku a počet vydaných balení.

  Po desiate. Lekáreň zverejní na verejne prístupnom mieste v lekárni platný zoznam liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

  Po jedenáste. Zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých je možné postupovať podľa ods. 8, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Odôvodnenie: Výdaj náhradného generického lieku sa realizuje podľa návrhu len na základe predchádzajúcej požiadavky pacienta o jeho výdaj, je to v ods. 8 a je preto zbytočné vydať pacientovi o zámene potvrdenie. Ak súčasne pre generickú zámenu platí definícia podľa ods. 1, potom nie je žiaden dôvod na následné informovanie lekára, ktorý liek predpísal. V oboch prípadoch ide o nadbytočné administratívne úkony, ktoré oberajú osobu oprávnenú vydávať lieky o čas potrebný na informovanie pacienta o správnom užívaní lieku, nežiaducich účinkoch lieku a interakciách s inými liekmi. Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Džupa. Končím možnosť prihlášok s faktickými poznámkami.

 • Ďakujem, pán podpredseda Národnej rady. Pri konštituovaní ods. 9, ktorého sa týka pozmeňujúci návrh pani poslankyne, sme reagovali na oprávnenú požiadavku lekárnikov, ktorí sa právom dožadovali, aby mohli uplatniť svoju kvalifikáciu pri výbere, odporúčaní pre pacienta náhradného generického lieku. Ale musíme brať do úvahy, že za liečbu zodpovedá lekár a museli sme zobrať do úvahy tento fakt liečebný, ale aj právny aspekt celého procesu, pretože ak lekárnik využije svoju kvalifikáciu, vydá náhradný generický liek, preberá, ak neinformuje ošetrujúceho lekára, právnu zodpovednosť za všetko, čo sa môže udiať, povedzme aj v prípade nežiaducich či iných reakcií. A my predsa nemôžeme dovoliť, aby sme zaťažili lekárnikov takouto ťarchou, ktorá môže v budúcnosti viesť nie k jednému, k reťazeniu možných sporov. Na to sme upozorňovali aj prezidenta lekárnickej komory, že právnici len na to čakajú, aby našli zádrapku a aby vyvolali súdne konania. A každý seriózny lekárnik, či to v zákone je, alebo to nie je, ak zamení generikum za iné, ako predpísal ošetrujúci lekár, zavolá tomu lekárovi a tým sa istí. A my sme toto len inštitucionalizovali, že sme to do toho návrhu dali. Myslím si, že aj lekárnici to pochopia. Ďakujem.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán minister, nech sa páči. Pardon. Ja som ale nevidel tú faktickú poznámku. Pani Navrátilová, ale vy môžete reagovať na faktickú poznámku. Nech sa páči, zapnite mikrofón pani poslankyni Navrátilovej.

 • Pán kolega, ja si uvedomujem, že ten problém má dve stránky, že je tam isté riziko, ktoré vy popisujete, ale je tu aj riziko, že potom tento celý zákon nebude mať žiaden zmysel. Prečo by lekárnici, keďže majú fakultatívnu povinnosť predpisovať tieto substitučné generiká, to robili, keď on bude musieť nejakým spôsobom počas prevádzky lekárne, lebo inokedy sa to nedá urobiť, bude musieť vystaviť akési potvrdenie, ktoré pacient môže stratiť. Povedzme si otvorene, on ho môže stratiť. Bude sa musieť upraviť forma komunikácie lekárnika s lekárom, pretože ak to má mať právnu relevanciu, tak to nemôže byť telefón, nemôže to byť fax, to musí byť nejaká forma, ktorá bude písomná a ktorá môže slúžiť v nejakom procese ako doklad. Inak si neviem predstaviť, že by toto poslúžilo cieľu, ktorý ste vy popisovali. Ďakujem.

 • Pán minister, rozprava je ukončená, máte záverečné slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vyjadrím sa veľmi rýchlo a veľmi stručne. Nebudem už reagovať na pána poslanca Pašku, myslím si, že nepredniesol žiadny pozmeňujúci návrh, takže nepamätám sa, myslím si, že nie. Pochopil som, že Smer nebude hlasovať o bode 7, kde hlasovanie za to, aby bol vypustený bod 8 by znamenalo, že ponecháme trošku takú falošnosť, že jedna firma môže mať alebo jeden lekárnik jeden plus jeden. My hovoríme, že aj tak sú zosieťované, ak už majú byť zosieťované, aspoň to urobme poctivo, nech aspoň vidíme, ktorá firma má koľko. Ale v poriadku, že to zajtra pôjde krížom cez parlament, toto nie je na vládu ani opozičnú krízu.

  Vieme podporiť a budem podporovať návrh pána poslanca Vargu, pretože naozaj tie správne poplatky sú nezmyselne vysoké. Nemá význam vyciciavať firmy len za to, že to aj tak či tak musia vniesť do svojich nákladov, to znamená, niekde nám to vrátia, takže upravíme to na tých desať a päť. Pri humánnych desať a pri veterinárnych päť. Je si tam, samozrejme, treba aj uvedomovať, že tu má aj legislatíva trošku maslo na hlave. Hovorím to preto, že sa dočítate v návrhu legislatívneho odboru, ktorý mal pocit, že nie je dosť dobre možný prevod registrácie ako prevod nejakého povolenia. Na druhej strane sme my vychádzali veľmi prísne zo smerníc Európskej únie a z prekladov, ktoré sú, a potom už tá diskusia išla trošku bokom, keď sa hovorilo, že máme zlé preklady. No, tak aj my musíme vychádzať z oficiálnych prekladov, ktoré vychádzajú vo vestníku. Takže na to tie správne poplatky sú, vieme podporiť.

  Čo sa týka pani poslankyne Navrátilovej, tu budem trošku citovať, tu sa to nedá robiť inžinierskym spôsobom. Pani poslankyňa, nebudem môcť podporiť váš návrh nie preto, že by nebol racionálny, dokonca zjednodušil tú vec, ale z jednoduchého dôvodu. To sú veľmi zložité vzťahy medzi lekármi a lekárnikmi. Tam naozaj my vyvažujeme tie vzťahy. Myslím si, že aj pán docent Bielik potvrdí, že my sme viedli možno desaťhodinovú diskusiu u nás v úrade kvôli tomuto bodu, pretože na jednej strane nechceme, aby lekárnici boli obyčajní výdajcovia, my chceme, aby svoj fortieľ a svoje vzdelanie tam predali, na druhej strane máme aj zodpovednostné otázky. A verte mi, že život veľmi dobre vie, že ak sa toto podarí zajtra schváliť, tak ako to je v správe gestorského výboru, tak sme urobili jeden revolučný krok, pretože hovoríme, že môžeme liečivo, účinnú látku predpisovať. Hovoríme po dohode aj so spravodajcom, že budeme v ATC skupinách vo vyhláške, ktorá sa volá kategorizačná, určovať, ktoré možno, to znamená, že to budeme dávkovať. A ďalej hovoríme, že lekárnik má toto právo a nechajme trošku aj na lekárnikov a na ich fortieľ. Viete, zlý lekárnik, o ktorom si pacienti budú hovoriť, že im dáva len drahé lieky, sa na tom trhu bude mať problém udržať. Verte mi, že sa to nedá inžiniersky spraviť. Ale oceňujem, že ste si dali tú námahu a necháme to zajtra na plénum, nech rozhodne. Nebudem to nejako veľmi komandovať. Ak to dovolíte. Tým by som považoval možno celú túto rozpravu k šiestim zákonom za skončenú. Nedá mi len povedať také záverečné slová. Áno, je veľmi zložitá a veľmi ťažká táto zmena, tie aplikačné problémy. Ja som na rozdiel od mojich oponentov milo prekvapený, že slovenské zdravotníctvo veľmi dobre absorbovalo túto zásadnú zmenu. Tá sa postupne bude týkať každého z poskytovateľov, každej zdravotnej poisťovne. Významným spôsobom sa mení myslenie v zdravotných poisťovniach, aj keď to ide možno pomalšie, ako sme chceli. A, samozrejme, každý má právo na svoj názor a nota bene, keď je to politický názor. To, čo dnes pán poslanec navrhol urobiť, to je v podstate technológia, ako sa z býka stane vôl. No, ale tak budeme to musieť zajtra ustrážiť. Ďakujem pekne.

 • Pán spravodajca, želáte si vystúpiť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a záverečný bod podľa dohody poslancov bude prerokovanie

  návrhu správy o hospodárení s fondmi a účtovná závierka Všeobecnej zdravotnej poisťovne za rok 2004 (tlač 1163) a spoločná správa 1163a.

  Pán minister, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Troma vetami to uvediem. Chcem vám poďakovať, že ste to umožnili. Tie tri vety sú. Správa je veľmi detailne spracovaná z pohľadu hospodárenia, ukazuje stav pohľadávok, ukazuje stav fondov, ukazuje niečo, čo som nazval prebytkové, pretože verejnoprávna inštitúcia nevie tvoriť zisk, ona nemá zisk, ale má prebytok. Zaplatila menej, ako zaplatiť mala, a dostala viacej, ako dostať mala. To je tak zhruba všetko, čo mala naplánované. Som rád, že je to posledná správa verejnoprávnej inštitúcie, pretože tá správa nie je správne auditovaná, nie je správne urobená, je urobená len tak ako to poisťovňa, ktorá absolútne bez dozoru narába s 50 miliardami korún, to spraviť mohla. Chcem teda povedať, že už najbližšie budú poslanci zo zákona dostávať regulárny audit podľa vyjadrenia o vierohodnosti účtovnej uzávierky a stav hospodárenia. Ďakujem pekne.

 • Teraz dávam slovo pánovi Petrovi Birošovi a žiadam ho, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhov vo výboroch Národnej rady.

 • Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu správy o hospodárení s fondmi a účtovnej uzávierky Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Nebudem čítať podrobne, máte to ako tlač 1163, kde bolo konštatované, že výbory prerokovali túto správu. Bol to Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a vyjadril súhlas so správou a odporučil správu schváliť a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo takisto prerokoval návrh. Výbor súhlasil s návrhom správy a odporučil túto správu schváliť.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor sa oboznámil s výsledkom rokovania týchto dvoch výborov a odporučil Národnej rade predloženú správu o hospodárení s fondmi a účtovnú uzávierku Všeobecnej zdravotnej poisťovne za rok 2004 schváliť. Súčasťou spoločnej správy je aj návrh na uznesenie, ktoré máte na svojich stoloch, takže to nebudem čítať. Ďakujem pekne.

 • Otváram rozpravu. Kto sa hlási do rozpravy, prosím? Nikto. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán minister, želáte si záverečné slovo? Vzdávate sa. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Pokračovať budeme zajtra o 9.00 hodine ráno. Ďakujem. Dobrú noc. Pokračovať budeme výročnou správou Ústavu pamäti národa, prerušeným rokovaním o tomto bode programu. Dobrú noc prajem.

 • Prerušenie rokovania o 19.48 hodine.