• Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram tretí rokovací deň 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadal pán poslanec Milan Murgaš. Na zahraničnej pracovnej ceste nie je žiaden poslanec Národnej rady.

  Podľa schváleného programu pristúpime k rokovaniu o štyroch zákonoch, ktoré vrátil prezident Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.

  Pristúpime teda k druhému a tretiemu čítaniu o

  zákone z 24. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1209).

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre verejnú správu poslancovi Karolovi Mitríkovi. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol informáciu o prerokovaní zákona z 24. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady.

  Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil uvedený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vrátený prezidentom republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu. Zároveň určil k predmetnému zákonu Výbor Národnej rady pre verejnú správu ako gestorský.

  K časti II. Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona z 24. mája, ktorým sa mení a dopĺňa uvedený zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou, vyplýva: 1. Prezident republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok, čo odôvodňuje v časti II svojho rozhodnutia. 2. V prípade, že Národná rada zákon schváli, prezident navrhuje zmenu účinnosti, a to: V čl. II sa slová „1. júla 2005“ nahrádzajú slovami „1. októbra 2005“. O tejto pripomienke budeme hlasovať po rozprave v druhom čítaní.

  K časti III. Uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v určenej lehote rozhodnutím predsedu Národnej rady takto.

  Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia, po prvé, neprijať zákon ako celok nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov v zmysle rokovacieho poriadku, po druhé, neprijať pripomienku uvedenú v časti III rozhodnutia prezidenta republiky takisto nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov v zmysle rokovacieho poriadku.

  Výbor Národnej rady pre verejnú správu o predmetnom vrátenom zákone hlasoval a neprijal platné uznesenia, nakoľko návrh uznesenia, po prvé, neprijať zákon ako celok nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov v zmysle rokovacieho poriadku a, po druhé, neprijať pripomienku uvedenú v časti III rozhodnutia prezidenta takisto nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov v zmysle rokovacieho poriadku.

  Gestorský výbor rokoval o stanoviskách výborov k zákonu z 24. mája 2005 o obecnom zriadení, vrátenému prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou. Spoločnú správu gestorský výbor neschválil.

  Uznesením poveril gestorský výbor spoločného spravodajcu informovať Národnú radu o výsledkoch rokovania výborov.

  Pán predsedajúci, skončil som.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko nemám písomné prihlášky do rozpravy. Konštatujem, že nikto. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať druhým a tretím čítaním o

  zákone z 24. mája 2005, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1210).

  Dávam slovo určenému spravodajcovi z ústavnoprávneho výboru poslancovi Gáborovi Gálovi. Nech sa páči.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Zákon z 24. mája 2005, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1212 zo 14. júna 2005 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s termínom ihneď. Gestorský výbor prerokoval zákon z 24. mája 2005, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie v Národnej rade, 20. júna 2005.

  Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku treba hlasovať o každej pripomienke prezidenta republiky skôr, ako sa hlasuje o zákone ako o celku.

  Z rozhodnutia prezidenta vyplývajú tri pozmeňujúce návrhy. Správu má každý vo svojej lavici, nebudem to preto čítať.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 835 odporučil zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, schváliť v znení pripomienok prezidenta republiky.

  Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Konštatujem, že nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A pokračujeme ďalším druhým a tretím čítaním, a to o

  zákone z 25. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Materiál ste dostali ako tlač 1211.

  Dávam slovo určenej spravodajkyni z výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá poslankyni Erzsébet Dolník. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, vážená Národná rada, dovoľte, aby som predložila spoločnú správu výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá k uvedenému zákonu.

  Zákon z 25. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1211), pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1213 zo 14. júna 2005 na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Súčasne určil k predmetnému zákonu výbor pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá ako gestorský. Určené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 834 z 20. júna 2005 odporúča zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou schváliť v znení pripomienky uvedenej v časti III spoločnej správy.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá uznesením č. 402 z 21. júna 2005 odporúča predmetný zákon vrátený prezidentom republiky schváliť v zmysle pripomienok, tak ako sú uvedené v časti III spoločnej správy.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol materiál pridelený na prerokovanie, podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v určenej lehote neoznámili gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu.

  K predmetnému zákonu určené výbory Národnej rady Slovenskej republiky zaujali tieto stanoviská.

  Ústavnoprávny výbor súhlasí s pripomienkou prezidenta Slovenskej republiky uvedenou v časti III rozhodnutia prezidenta republiky z 13. júna 2005 č. 3415, kde čl. II znie: „Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.“

  Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a média súhlasí s oboma pripomienkami prezidenta republiky uvedenými v časti III rozhodnutia prezidenta republiky.

  Z pripomienok prezidenta republiky uvedených v časti III jeho rozhodnutia z 13. júna a uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce návrhy, ktoré máte uvedené v spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča obidve tieto pripomienky schváliť a hlasovať by sme mali o oboch pripomienkach osobitne.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vrátenému zákonu vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto zákonu v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov A. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento zákon schváliť a určuje mňa ako spravodajkyňu k tomuto zákonu.

  Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto zákonu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy ústne, nakoľko som nedostal písomné prihlášky do rozpravy. Konštatujem, že nikto. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Budeme pokračovať v rokovaní druhým a tretím čítaním o

  zákone z 24. mája 2005 o lesoch, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1213).

  Dávam slovo určenému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo poslancovi Miroslavovi Maxonovi. Pán poslanec, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám spoločnú správu o prerokovaní zákona z 24. mája 2005 o lesoch, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1213), v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo 17. júna 2005 č. 1216 pridelil zákon z 24. mája 2005 o lesoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätované prerokovanie, týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo. Zároveň určil k predmetnému zákonu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo ako gestorský. Výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

  Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 836 z 20. júna 2005 súhlasil s pripomienkami prezidenta Slovenskej republiky uvedenými v časti III jeho rozhodnutia a odporučil Národnej rade zákon schváliť v znení pripomienok uvedených pod bodom A tohto uznesenia.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo vo výpise zo zápisnice uvádza, že súhlasil s pripomienkami prezidenta Slovenskej republiky uvedenými v časti III jeho rozhodnutia okrem bodov 5, 8 a 9, neprijal však platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu.

  Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 24. mája 2005 o vrátení vyplývajú pripomienky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča o pripomienkach pána prezidenta hlasovať takto: O pripomienkach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 a 11 odporúča hlasovať spoločne s návrhom tieto schváliť a o pripomienkach pána prezidenta 5, 8 a 9 odporúča hlasovať spoločne s návrhom tieto pripomienky neschváliť.

  Gestorský výbor zákon z 24. mája 2005 o lesoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky, odporúča Národnej rade podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení prijatých pripomienok prezidenta Slovenskej republiky ako celok schváliť.

  Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní zákona z 24. mája 2005 o lesoch, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, ako aj návrh na uznesenie Národnej rady k tomuto zákonu boli schválené uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo č. 360 z 22. júna 2005, v ktorom určil poslanca Miroslava Maxona za spoločného spravodajcu výborov. Poveril ma predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a súčasne ma poveril navrhnúť Národnej rade prerokovať zákon ihneď po skončení druhého čítania v treťom čítaní. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, či hlási niekto ústne do rozpravy, nakoľko nemám písomné prihlášky do rozpravy Pán poslanec Maxon. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nebudem hovoriť dlho k tomuto bodu rokovania.

  Chcel by som zdôrazniť, že pán prezident poukázal presne teda na tie biele miesta zákona o lesoch, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila. Predovšetkým teda je tam podľa pána prezidenta oprávnené opodstatnenie, že dochádza ku kolízii s Ústavou Slovenskej republiky. Chcel by som teda skonštatovať, že tie pripomienky, ktoré formuloval pán prezident Slovenskej republiky, do istej miery práve túto oblasť vylepšujú. Ale s predpokladom hraničiacim s istotou môžem skonštatovať, že tento zákon v konečnom dôsledku práve túto oblasť podľa môjho názoru nerieši úplne komplexne.

  A z tých hlavných pripomienok, ktoré teda ja naďalej k zákonu mám, sú, že tento zákon na mnohých miestach nerešpektuje vlastnícke právo. A ako som už povedal, práve v tejto oblasti je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Nerešpektovanie vlastníckeho práva podľa môjho názoru sa prejavuje napr. v tom, že zákon dáva na viacerých miestach obhospodarovateľovi lesa oprávnenia robiť rozhodnutia o nakladaní so súkromným lesom bez súhlasu vlastníka. Pritom obhospodarovateľom lesov, tak ako je definovaný v § 2 písm. p), môže byť každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch, čiže v zmysle § 2 písm. h) každý, kto vykonáva pestovné, ochranárske alebo ťažbové práce. Chcel by som uviesť, že napr. podľa § 31 ods. 3 a 6 obhospodarovateľ lesa nepotrebuje súhlas vlastníka na zakázané činnosti v lese ako vykonávanie terénnych úprav, narúšanie pôdneho krytu či odvážanie lesnej pôdy a hrabanky, teda úplnú, no použijem silné slovo, devastáciu lesa. Taktiež podľa § 32 činnosti vykonávané v lese majú iné fyzické osoby a právnické osoby nahlasovať obhospodarovateľovi, a nie vlastníkovi. Vlastník lesa je napr. vylúčený z rozhodovania o nakladaní s majetkom, bez stanoviska vlastníka môžu iné fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 16 vyhlásiť lesy za ochranné, podľa § 19 schváliť rekonštrukciu lesa, ktorej náklady hradí vlastník, podľa § 29 ods. 4 zriadiť trvalé pokusné plochy alebo dočasné pokusné plochy bez úhrady ujmy tým spôsobenej. Tento problém čiastočne rieši pripomienka pána prezidenta podľa § 40 ods. 13 schváliť lesný hospodársky plán, aj keď náklady vyplývajúce z jeho uplatňovania musí znášať vlastník, podľa § 42 ods. 3 urobiť úpravu lesného hospodárskeho plánu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, to je opäť len teda pár pripomienok, ktoré podľa môjho názoru v tomto zákone nerešpektujú vlastnícke práva. Ja teda odporúčam snemovni, aby vládny návrh zákona o lesoch, vrátený prezidentom Slovenskej republiky pri opätovnom hlasovaní nepodporila. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  A zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďakujem.

  Ďalším bodom programu je druhé čítanie o

  vládnom návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 1092, spoločnú správu máte ako tlač 1092a.

  Prosím ministra obrany Slovenskej republiky Juraja Lišku, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Pán minister, viem, že ste v budove a dokonca aj materiály tu máte, ale boli by sme veľmi radi, keby ste veľmi rýchlo prišli do rokovacej sály.

 • Hlasy v sále.

 • Pán minister, no podľa mojich najlepších vedomosti zatiaľ vedenie riadi Národnú radu, takže máte ísť vy, a nie pán minister Palko, verte nám, aj keď teda môžete mať pochybnosti. Takže, pán minister, nech sa páči, môžete uviesť vládny návrh zákona.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v prvom rade sa chcem teda ospravedlniť, bol som presvedčený o tom, že najskôr ide pán minister vnútra. Takže ja sa ešte raz ospravedlňujem. Bol som tu už od 9.00 hodiny.

  Predkladám vám na prerokovanie návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Účelom predloženého návrhu zákona je vytvoriť podmienky pre zavedenie systému personálneho manažmentu profesionálnych vojakov do praxe a vytvoriť vhodné legislatívne prostredie pre výkon služby v plne profesionálnych Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

  Realizáciou zákona sa má zabezpečiť transparentné a systémové doplňovanie Ozbrojených síl Slovenskej republiky vojenským personálom v určenom počte a kvalite s požadovanými schopnosťami a v požadovaných hodnostiach.

  V návrhu zákona sa ustanovuje aj nový systém postupu v služobnej kariére spojený s rotáciou personálu založeného na služobnom hodnotení a konkurenčnom výbere na povýšenie, výcviku a vzdelávania v priebehu služobnej kariéry, nový systém ustanovovania a povyšovania a nový systém odmeňovania podľa dosiahnutej vojenskej hodnosti, ktorý umožní regrutáciu, udržiavanie a rotáciu vojenského personálu na pracovných pozíciách. Tento systém bude kompatibilný so systémami armád členských štátov Severoatlantickej aliancie.

  Realizácia úlohy profesionalizácie vojenského personálu súčasne vyžaduje zohľadniť nové požiadavky na profesionálnu službu, ktorá sa stáva stále viac časovo, fyzicky a psychicky náročnejšia a rizikovejšia. A z toho dôvodu je navrhovaný aj nový systém odmeňovania.

  Predložený návrh zákona bol prerokovaný v určených výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Rokovania v týchto výboroch sa vyznačovali konštruktívnosťou, za čo vám chcem poďakovať. Z týchto rokovaní vyplynulo viacero pozmeňujúcich návrhov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a ja osobne súhlasíme s pozmeňujúcimi návrhmi v rozsahu uvedenom v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní tohto návrhu zákona.

  Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, týmto vám predkladám návrh zákona na prerokovanie a žiadam vás o jeho schválenie. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem, pán minister.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Jánovi Patakymu, aby informoval... Pán poslanec Pataky, jednak netelefonujte a jednak príďte teda prednášať spoločnú správu výborov zároveň, aby ste nás aj informovali o tom, ako dopadlo rokovanie v jednotlivých výboroch ohľadne tohto bodu programu. Nech sa páči. Pán poslanec, viem, že bol včera ťažký deň, ale nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, máte to pod tlačou 1092, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1594 z 10. mája 2005 pridelila vládny návrh zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie návrh zákona prerokoval dňa 7. júna 2005. Neschválil uznesenie navrhnuté spravodajcom, lebo za predložený návrh uznesenia nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru, všetci prítomní členovia výboru sa zdržali hlasovania.

  Ostatné výbory, ktoré o návrhu zákona rokovali, súhlasili s ním a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami.

  Všetky pripomienky, ktoré boli prerokované výbormi, gestorským výborom, máte v prílohe na stole, takže nebudem ich čítať. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 19, 21, 23 až 36, 38 až 42, 44 až 46, 48, 50 až 52, 50 až 98, 100 až 121 hlasovať spoločne a tieto schváliť, o bodoch 37, 49, 53, 54 a 99 hlasovať spoločne a tieto neschváliť, body 20 a 22 vyňať na osobitné hlasovanie a tieto neschváliť a o bode 43 hlasovať osobitne a tento schváliť a bod 47 vyňať na osobitné hlasovanie s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ho.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov prednesených v rozprave.

  Pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu.

 • Ďakujem, pán poslanec. Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy k tomuto bodu programu, nakoľko som nedostal písomné prihlášky do rozpravy. Konštatujem, že dvaja sa hlásia do rozpravy. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy.

  Pani poslankyňa Majdová, máte slovo, a potom pán poslanec Kaliňák.

 • Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predložila niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré súvisia so spoločnou správou. Môj pozmeňujúci návrh má 10 bodov.

  Bod 1, k § 6 ods. 2 písm. d). V § 6 ods. 2 písmeno d) znie: „d) hlavná vojenská prokuratúra je hlavný vojenský prokurátor“.

  Návrhom sa zosúlaďuje terminológia uvedená v spoločnej správe na úpravu § 4 ods. 3 písm. e), ktorá je v spoločnej správe uvedená pod bodom 1, ďalej, § 5 ods. 1 písm. c), toto sa týka bodu 2 spoločnej správy, ďalej, § 10 ods. 3 písm. b), § 10 ods. 6 písm. b) 3. bod, § 37 ods. 4, § 57 ods. 10 a 11. Všetko sa to týka teda bodov spoločnej správy.

  Ďalej, 2. bod pozmeňujúceho návrhu, k § 18 ods. 3. V ustanovení § 18 ods. 3 navrhujem vypustiť slová „bod 2“.

  Ide o legislatívnotechnickú úpravu, ktorá má vzťah k bodu 45 spoločnej správy.

  Ďalej, k § 21 ods. 10. V § 21 ods. 10 za písmeno c) žiadam doplniť písmeno d) v znení: „d) je ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla, navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik alebo padákový odborník letectva“.

  Týmto návrhom sa vymedzuje podmienka uzatvárania dohody zotrvania v dočasnej štátnej službe, najdlhšie do dosiahnutia 55 rokov veku pre tzv. lietajúci personál, pán poslanec Minárik, na ktorý...

 • Smiech v sále.

 • Nechajte pani poslankyňu, lebo hovoriť tak, že zároveň sa niekto smeje, je veľmi ťažké.

 • ... sa nebude vzťahovať obmedzujúca podmienka zotrvania v dočasnej štátnej službe.

 • Neustály smiech v sále.

 • Tak aspoň nám to prezraďte, aby sme sa aj my mohli zasmiať.

  Pani poslankyňa, ja vám pomôžem. Ja si myslím, že niekto sa tu hrá s lietadlom.

 • Bod 4, k § 72 ods. 3. V§ 72 ods. 3 navrhujem vypustiť slová „bod 2“.

  Ide o legislatívnotechnickú úpravu tiež v náväznosti na bod 45 spoločnej správy.

  Bod 5, k § 72 ods. 6. V § 72 ods. 6 slová „§ 70 ods. 1 písm. d) až g), h) 1. bod alebo § 70 ods. 2“ navrhujem nahradiť slovami „§ 70 ods. 1 písm. d) až g) alebo § 70 ods. 2 alebo 7“.

  Tiež ide o legislatívnotechnickú úpravu v náväznosti na bod 45 spoločnej správy.

 • Ruch v sále.

 • Pani poslankyňa, ja odporúčam, aby sme prerušili vaše vystúpenie, lebo sa smiať, keď hovoríte o prepustení vojakov zo služobného pomeru ...

 • Takže prerušujem na 5 minút rokovanie Národnej rady.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenej rozprave.

  Pani poslankyňa Majdová, nech sa páči, máte slovo.

 • Ja sa veľmi ospravedlňujem.

  Budeme pokračovať bodom 6, ktorý sa týka § 73 ods. 1. V § 73 ods. 1 prvá veta znie: „Návrh na prepustenie profesionálneho vojaka zo služobného pomeru spracúva veliteľ po splnení dôvodov uvedených v § 70 ods. 1 písm. a) až h) a v § 70 ods. 2 písm. b) alebo na základe žiadosti profesionálneho vojaka o prepustenie zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 2 písm. a) alebo § 70 ods. 7 alebo na základe písomného oznámenia profesionálneho vojaka o splnení podmienok podľa § 71.“

  Taktiež ide o legislatívnotechnickú úpravu v náväznosti na bod 45 spoločnej správy.

  Ďalší bod, 7, rovnako sa týka bodu 45 spoločnej správy. V § 83 písm. a) navrhujem vypustiť slová „bod 2“.

  K § 161 ods. 2. V § 161 ods. 2 slová „až h) 1. bod alebo odsek 2“ navrhujem nahradiť slovami „až g) alebo odsek 2 alebo odsek 7“.

  Rovnako sa tento bod dotýka spoločnej správy v bode 45.

  Deviaty bod z mojich pozmeňujúcich návrhov. V § 96 navrhujem vložiť nový odsek 16 v znení: „Služobný pomer profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje ods. 2 písm. c) alebo ods. 5 písm. b), alebo ods. 7 písm. b), sa skončí do 31. decembra 2005 prepustením podľa § 70 ods. 1 písm. k), ak nedôjde do 30 dní odo dňa účinnosti zákona k dohode na zotrvaní v dočasnej štátnej službe na dohodnutú dobu.“

  Odôvodnenie k tomuto bodu. Návrhom sa predchádza situácii, keď by nedošlo k uzatvoreniu dohody na ďalšie trvanie dočasnej štátnej služby a pritom by neexistoval dôvod na skončenie služobného pomeru podľa navrhovaného zákona.

  Posledný bod môjho pozmeňujúceho návrhu sa rovnako týka bodu 45 spoločnej správy. Navrhujem v § 206 ods. 18 vypustiť slová „bod 2“.

  Ďakujem za pozornosť. To je všetko.

 • Ďakujem, pani poslankyňa. Úspešne sme dokončili toto vaše vystúpenie.

  Teraz dávam slovo pánovi predsedovi výboru Kaliňákovi. Nech sa páči, ako posledný môžete vystúpiť v rozprave.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, zákon o službe profesionálnych vojakov je pomerne veľkým medzníkom v rámci reformy Ozbrojených síl. Rodil sa veľmi ťažko a jeho znenie je dnes veľmi komplikované, nakoľko bolo doplnené mnohými „odborníkmi“ aj odborníkmi naozajstnými. A som rád, že aj v tejto nie úplne najdokonalejšej podobe sa konečne dostal do parlamentu a budeme ho môcť postúpiť ďalej. Možno si tento zákon neosobuje nejakú ambíciu byť najdokonalejším zákonom. V každom prípade v spoločnej snahe pripraviť naozaj dobré podmienky pre novú profesionálnu armádu sa urobilo v podstate dosť veľa.

  Ja mám predsa len napriek týmto skutočnostiam pozmeňujúci návrh, ktorým by som chcel doplniť znenie tohto zákona, a to z dôvodu, že v mnohých jeho ustanoveniach sme neprihliadali na skutočnú prax v prípade odborníkov v našej armáde.

  V úvode môjho pozmeňujúceho návrhu predovšetkým iba technicky zamieňame slovo „náčelník“ za slovo „riaditeľ“ v prípade Vojenskej polície, pretože sme všeobecne zmenili tento status v prípade Vojenskej polície.

  V bode 4 a v ďalších bodoch sa venujeme predovšetkým stabilizácii vojakov práve tých, ktorí sú vysokí, špičkoví odborníci, a vojakov v generálskych hodnostiach, keďže generálsky stav v rámci našich Ozbrojených síl je vždy veľmi citlivá a úzka skupina profesionálnych vojakov.

  Žiadam teda, aby sme z pohľadu § 21 ods. 9 zákona vypustili písmeno b), ktoré sa dotýka práve vojakov v generálskych hodnostiach, aby sme v § 21 ods. 10 za slová „55 rokov veku“ vložili slová „ak tento zákon neustanovuje inak“, aby sme v § 21 ods. 10 doplnili písmeno b), kde uvedieme slová „v generálskej hodnosti“, aby sme v § 21 doplnili odseky 13, 14, 15 a 16 v tomto znení:

  Odsek 13: „Profesionálny vojak v hodnosti brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál môže zotrvať v dočasnej štátnej službe do dosiahnutia veku 57 rokov.“

  „Výnimku,“ to je odsek 14, „na zotrvanie v dočasnej štátnej službe pre profesionálneho vojaka po dosiahnutí 55 rokov veku môže povoliť minister.“

  Odsek 15: „Na profesionálneho vojaka uvedeného v odsekoch 13 a 14 sa nevzťahuje odsek 3 a § 70 ods. 1 písm. i) a j) a § 196.“

  Odsek 16: „Kritériá na povolenie výnimky podľa odseku 14 ustanoví minister služobným predpisom.“

  V bode 8 § 70 ods. 1 písm. l) žiadam, aby bolo doplnené písmeno l), ktoré bude znieť: „l) dosiahol 55 rokov veku alebo vek podľa § 21 ods. 13, 14, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak“.

  Ďalej, bod 9. V prílohe č. 1 sa pre hodnosti brigádny generál, generálmajor a generálporučík v stĺpci „maximálna doba služby“ slová „32 rokov“ navrhujú nahradiť slovami „neustanovuje sa“.

  Tieto body, ktoré som vám predstavil, predovšetkým sledujú fakt, aby sme neprichádzali o vysoko profesionálnych vojakov, aby sme generála, ktorý väčšinou sa dostáva do svojej hodnosti okolo päťdesiatky, na začiatku jeho úloh, ktoré by plnil v tejto hodnosti, v hodnosti brigádneho generála, neposlali vzápätí do dôchodku. Umožňujeme teda ministrovi dať výnimku, aby v prípade, že tento generál dobre plní svoje úlohy a jeho fyzická a hlavne duševná kondícia je na vysokej úrovni, tak ako u všetkých našich generálov dnes je, mohol ostať vo svojej službe ešte dlhšie. To isté platí aj pre ostatné hodnosti, či už poddôstojníkov, dôstojníkov, práporčíkov, v prípade, ak ide o vojakov vysokej profesionálnej úrovne, aby mohli vo svojej hodnosti zotrvať dlhšie alebo byť v službe dlhšie ako do 55 rokov veku v prípade, že ich Ozbrojené sily Slovenskej republiky potrebujú. Za tým účelom aj minister vyhotoví svoj predpis, v ktorom bude ustanovovať presné kritériá. To isté platí, keď sme v prílohe č. 1 odstránili podmienku 32 rokov ako maximálnu dobu služby pre všetky hodnosti generálske, práve z dôvodu, že generál sa skôr do tejto hodnosti nedostane ako po nejakých 25 rokoch svojej služby.

  Rovnako žiadam v tejto súvislosti, aby sme vyňali zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie bod 47, nakoľko bod 8 presnejšie a lepšie definuje to isté ustanovenie a bod 47 by bol tým pádom zmätočný. Bod 8 tohto pozmeňujúceho návrhu je vlastne preformulovaním bodu 47, a preto ho navrhujeme na osobitné hlasovanie, aby prešla lepšia forma, a, samozrejme, neschváliť teda tým pádom.

  Takže, vážený pán spravodajca, odovzdávam vám pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne za pozornosť, vážené dámy a páni.

 • Ďakujeme.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pýtam sa pána ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave. Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, ja by som sa chcel iba vyjadriť k pozmeňujúcim návrhom, ktoré dali pani poslankyňa Majdová a pán poslanec Kaliňák. A vážim si korektnosť prístupu aj to, že sme tieto návrhy prekonzultovali spoločne a vopred. Vylepšujú súčasný návrh zákona. Preto doporučujem schváliť ich tak, ako boli predložené. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne.

  Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Ďakujem.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Ďalšie body podľa schváleného programu prerokujeme na budúci týždeň, tak ako sme sa dohodli. Takže teraz by sme rokovali v druhom čítaní o

  návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1060).

  Prosím teraz predsedu ústavnoprávneho výboru aj pána poslanca spoločného spravodajcu Miššíka, aby zaujali miesta určené pre navrhovateľa (predseda ústavnoprávneho výboru) a spravodajcu (pán poslanec Miššík).

  Národná rada Slovenskej republiky na svojej 42. schôdzi o tomto návrhu ústavnoprávneho výboru rokovala s tým, že svoje rokovanie prerušila pred hlasovaním v druhom čítaní.

  Hlási sa pán minister obrany k tomuto bodu programu, to znamená, že tým pádom otváram rozpravu. Nech sa páči, pán minister.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, využívam svoje právo a chcel by som požiadať o otvorenie rozpravy k tomuto bodu, pretože si myslím, že na to, aby bol tento návrh zákona priechodný, bolo by dobré ešte prijať nejaké pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Tým pádom je rozprava otvorená. Pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy. Pán poslanec Miššík. Končím možnosť sa prihlásiť ústne do rozpravy. Pán poslanec, pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Navrhujem, aby sme prijali bod 1, teda pozmeňujúci návrh v dvoch bodoch, pri ktorých budem žiadať osobitné hlasovanie.

  Bod 1. V čl. I v bode 5 v § 8 ods. 2 sa vypúšťa slovo „dvojnásobku“.

  Navrhuje sa, aby členom Súdnej rady patrila odmena len vo výške priemerného mesačného platu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

  Bod 2. Čl. II znie: „Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.“

  Vzhľadom na časové relácie prebiehajúceho legislatívneho procesu a zachovanie ústavnej lehoty pre prezidenta republiky treba účinnosť navrhovaného zákona takýmto spôsobom upraviť. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem.

  Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú.

  Pán navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem. Veľmi stručne. Je nevyhnutné, aby sme v prípade schválenia zákona schválili zmenu účinnosti, pretože v opačnom prípade by sme schválili zákon, ktorý by hneď v momente schválenia vlastne bol v rozpore s ústavou, pretože by odnímal prezidentovi právo vrátiť zákon s pripomienkami do 15 dní.

  Len malé upozornenie na obhajobu ústavnoprávneho výboru. My, samozrejme, o tomto práve prezidenta vieme a nechceli sme ho porušiť, ale k posunu došlo z toho dôvodu, že na minulej schôdzi Národnej rady bolo hlasovanie o tejto otázke odročené na túto schôdzu. Ďakujem.

 • Ďakujem.

  Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Vzhľadom na to, že pán poslanec Polka telefonoval, že je v zápche niekde v Bratislave, odporúčam, aby sme preskočili jeho bod a potom aj ten ďalší a pokračovali ďalej poslaneckými návrhmi. Je všeobecný súhlas s týmto mojím návrhom? Ďakujem pekne.

  Takže teraz budeme pokračovať druhým čítaním o

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Banáša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 1094).

  Dávam slovo poslancovi Banášovi, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, nemám v úmysle na rozdiel od prvého čítania nejako siahodlho hovoriť k tejto mojej navrhovanej novele, ja chcem poďakovať tým kolegom, ktorí v prvom čítaní podporili, povedal by som, hľadanie pravdy, pretože o to v prípade mojej novely ide.

  Možno by sa ešte patrilo, aby som sa aj ospravedlnil za isté moje veľmi emotívne vystúpenie, ale, prosím, pochopte to tak, že je to vec silne osobná, keď nemáte nejakú možnosť sa brániť. Ale zase nechcem, aby vyznel tento môj návrh, že tu ide o Jozefa Banáša. Tu ide o celý rad ľudí, možno stovky, možno tisíce ľudí, ktorí sú v podobnej situácii ako ja, čiže potrebujú dostať nejakú minimálnu príležitosť sa obhajovať. Na druhej strane ja musím povedať, že som si vedomý aj istého rizika mojej pozície, pretože ja sa v žiadnom prípade nechcem dostať do polohy nejakého obhajcu ŠtB alebo eštebákov.

  Som pripravený úprimne a otvorene na akúkoľvek vašu otázku, pripomienku odpovedať. Dovoľte však, aby som v niekoľkých krátkych bodoch iba reagoval na to, čo pán spravodajca namietal, resp. na debatu, ktorá bola aj vo výbore.

  Čiže samotným účelom tejto novely nie je likvidovať poslanie Ústavu pamäti národa, ktoré mu vyplýva zo zákona č. 553/2002 Z. z., ale umožniť ľuďom, ktorí sú na zoznamoch, v prípade, že majú tú možnosť, teraz hovorím o nejakom rukopise, a tvrdia, že to nie je ich podpis, toto preukázať. Ja totižto tvrdím na základe mojej skúsenosti, na základe skúseností mnohých iných občanov, že ŠtB, nehovorím, že generálne, ale v mnohých prípadoch podvádzala. To fungovanie bolo relatívne jednoduché. Proste potrebovali mať istú sieť agentov, spolupracovníkov, ktorých v mnohých prípadoch si vytvorili, vymysleli, aby mohli brať za nich financie. Ja som pripravený, mám tu dve zložky, vám to na mnohých dokladoch a dokumentoch preukázať. Napokon aj pri tom mojom údajnom podpise, ktorý tam je, pevne verím, keď prejde moja novela, budem môcť preukázať, že je sfalšovaný. Napokon treba povedať, že aj tie peniaze, ktoré si takpovediac brali do svojich vreciek, a za podpisovanie, museli byť vydávané za isté aktivity, ktoré v mnohých prípadoch, a opäť to môžem zdokumentovať, keď vás to bude zaujímať, to môžem povedať konkrétne, boli povymýšľané. Tým ale nespochybňujem, samozrejme, to, že celý rad ľudí na tých zoznamoch očividne s ŠtB v úmysle akomkoľvek spolupracoval.

  Ale k samotnej novele tri body, ak dovolíte.

  I terajší zákon umožňuje skúmať pravosť originálu podpisu alebo časti listiny v bádateľni Ústavu pamäti národa. Žiaľ, ako som povedal, nie je to možné skúmať v bádateľni za použitia najmodernejších, najnovších technológií. I vo výbore pre ľudské práva bolo povedané, že sú znalci, ktorí sú v stave skúmať to v bádateľni, avšak za použitia menej špičkových technológií. Čiže nie je vlastne možné s veľmi vysokou mierou pravdepodobnosti na úrovni 98 – 99 % povedať, či to je pravý alebo nepravý podpis.

  Chcem poukázať na druhú otázku, ktorá tu bola minule povedaná, a to je možnosť zneužitia originálov súkromnými osobami. No títo pracovníci grafologických alebo kriminologických ústavov podliehajú zákonu o znalcoch, tlmočníkoch, zákonu č. 382/2004 Z. z. Čiže pre nich vyplýva jasná trestnoprávna zodpovednosť v prípade, že sa nejaký dokument stratí. Ja som konzultoval, hovorím to veľmi otvorene, konzultujem túto vec z hľadiska odborného a obsahového so znalcami z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Boli mi odporučení, pretože sú i podľa licencie, ktorú vydal minister spravodlivosti pán Lipšic, špičkovým ústavom, ktorý má najvyššie technológie a najviac skúsenosti s týmto, čiže oni pracujú často s prísne tajnými dokumentmi, nič sa ešte nestratilo, vylučujú možnosť, že by sa niečo stratilo, tobôž jeden-dva papiere, pretože ja nehovorím o zväzkoch s obsahom stoviek listov, ja hovorím o jednom-dvoch papieroch, kde je nejaký podpis, nejaký rukopis, ktorý sa má alebo chce spochybniť. Čiže je tu jasná trestnoprávna zodpovednosť a toto neprichádza do úvahy.

  Pokiaľ ide o možnosť vydania originálu na základe žiadosti súdu, takisto to v tejto chvíli a v tejto dikcii zákona nie je možné, pretože ani súd nemôže porušiť zákon, pretože i súdu môže vydať na základe zákona č. 553/2002 Z. z. ÚPN iba kópiu.

  Nechcem k tomu zbytočne veľa hovoriť. Mám to tuná, mám v taške celý rad jasných dôkazov o tom, že tie zväzky nie sú celkom dôveryhodné, alebo nedokážem odhadnúť percento ich dôveryhodnosti. Chcem vás len požiadať o podporu mojej novely, pretože je to novela, ktorá umožňuje, povedal by som, ľuďom sa obhájiť a umožňuje i istým spôsobom hľadanie pravdy. Ja vlastne len podporujem to, čo má Ústav pamäti národa zo zákona za úlohu, vyhodnocovanie našej minulosti. A pevne verím, že nájdem vašu podporu. Som pripravený akúkoľvek otázku vám zodpovedať. Ďakujem pekne.

 • Na ľavú stranu, pán poslanec.

  Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, pánovi poslancovi Lászlóovi Nagyovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujem za udelenie slova. Dovoľte, aby som vám predniesol informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Banáša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 až 1989 a tak ďalej.

  Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1608 z 18. mája tohto roku pridelila na prerokovanie návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Banáša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. a tak ďalej, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

  Gestorský výbor do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

  Predmetný návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 827 zo 14. júna 2005, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu uznesením č. 304 z 8. júna 2005.

  A Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien rokoval o predmetnom návrhu zákona na svojej 49. schôdzi 15. júna 2005 a neprijal platné uznesenie, nakoľko za návrh uznesenia predloženého spravodajcom výboru nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

  Z uznesení výborov uvedených v bode III vyplýva pozmeňujúci návrh, ide len o jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka čl. I 2. bodu. V úvodnej vete 2. bodu sa slová „§ 20 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 2 písm. d) a v § 26 ods. 2“. Navrhovanou úpravou sa odstraňuje zjavná chyba, pokiaľ ide o § 20, nakoľko odkaz v § 17 ods. 2 je uvedený v ods. 2 písm. d), a nie v ods. 2 písm. c). Zároveň sa úvodná veta 2. bodu rozširuje aj o § 26 ods. 2, kde sa taktiež odkazuje na pôvodný § 17 ods. 2. Tento návrh bol schválený v obidvoch výboroch, teda aj v ústavnoprávnom výbore, aj vo výbore pre verejnú správu.

  Záverom dovoľte, aby som uviedol, že gestorský výbor rokoval o stanoviskách výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, 21. júna 2005 na svojej 50. schôdzi a neschválil spoločnú správu výborov. Počet členov výboru je 13. Prítomných bolo 11 poslancov; za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje spoločná správa, hlasovalo 5 poslancov, proti návrhu nebol žiaden poslanec, hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

  Uznesením č. 341 výbor poveril spoločného spravodajcu výborov Lászlóa Nagya informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledkoch rokovaní výborov a predložiť návrh na ďalší postup podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Pán podpredseda, skončil som a zároveň sa hlásim do rozpravy.

 • Nech sa páči. Ja najskôr vyhlásim procedurálny postupy a potom, nech sa páči, vám dám slovo pán spravodajca.

  Otváram rozpravu. Písomne som nedostal do rozpravy žiadne prihlášky. Kto sa ústne hlási do rozpravy? Ako prvý pán spravodajca Nagy, nikto viac. Končím možnosť prihlášok do rozpravy a, nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

 • Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ľutujem, že tak málo poslancov je v rokovacej sále, lebo nebudeme môcť potom na základe istých poznatkov hlasovať kvalifikovane, keď budeme hlasovať o osude tohto zákona.

  Ja by som chcel uviesť tri základné myšlienky k tomuto zákonu.

  Prvá myšlienka sa týka základného ponímania problému. Kolega, poslanec Banáš, má základný problém, že údajne nachádza sa v Ústave pamäti národa, v archíve tohto ústavu, dokument, kde by malo byť jeho rukopisom podpísané jedno meno, ktoré je údajne krycím menom agenta Štátnej bezpečnosti. A pán poslanec Banáš celkom z hľadiska ľudského to spochybňuje, lebo, ako tvrdí on, on nikdy nepodpísal žiadny dokument ani o tej spolupráci, ale ani o tom, že by prevzal nejakú finančnú čiastku od príslušníkov Štátnej bezpečnosti. V tomto prípade ide o dokument, ktorý by mal údajne podpísať ako človek, ktorý prevzal istú finančnú čiastku, čiastku od príslušníka Štátnej bezpečnosti. Pán poslanec argumentoval aj pri prvom čítaní a aj teraz, že, samozrejme, normálnym ľudsky pochopiteľným i mnoho podporovaným spôsobom chce očistiť svoje meno z podozrenia, že by podpisoval akúkoľvek dokumentáciu alebo dokument Štátnou bezpečnosťou. Aby dokázal, že to nie je jeho podpis pod tým dokumentom, žiada, aby sme zmenili zákon o Ústave pamäti národa, lebo argumentuje tak, že iba originálny dokument, ktorý opustí archív Ústavu pamäti národa, môže byť náležitým spôsobom preskúmaný v nejakých laboratóriách alebo za pomoci komplikovaných technických prostriedkov. Spomínal tu žilinský ústav, ktorý je špecializovaným ústavom a ktorého pracovníci sú aj v zozname expertov ministerstva spravodlivosti.

  Zákon o Ústave pamäti národa nedovoľuje Ústavu pamäti národa, aby boli originály vydané komukoľvek až na súdy. Ak súd rozhodne, že archív Ústavu pamäti národa má vydať originál dokumentu na akýkoľvek účel, či už posudzovanie alebo pokračovanie v súdnom konaní, samozrejme, Ústav pamäti národa ho musí vydať aj podľa tohto zákona, ale aj podľa zákona o Trestnom poriadku. Čiže nie je pravda, čo hovoril aj pred chvíľou pán kolega Banáš, že by Ústav pamäti národa nemal vydávať originálne dokumenty na základe rozhodnutia súdu. Pravda je taká, že je povinný vydať takýto dokument. Avšak problém nespočíva v tomto, či ich vydá alebo nevydá na základe rozhodnutia súdu, ale problém je trošku iný.

  Problém je taký, že pán kolega Banáš tvrdí, že iba za špeciálnych ťažkých technických podmienok je možné skúmať originál. Citoval tu názory expertov žilinského ústavu, ktorí sú zapísaní do zoznamu expertov. Ja som si zobral tú námahu a tiež som si pozrel zoznam expertov ministerstva spravodlivosti v oblasti znalectva v odbore písmoznalectva, odvetví ručného písma. Je v ňom uvedených 16 expertov, ktorí môžu posudzovať takéto originálne dokumenty. Náhodným výberom som sa obrátil na dvoch takýchto expertov a požiadal som ich, aby mi vyjadrili písomné stanovisko, či je možné originály takýchto dokumentov skúmať aj v podmienkach archívov pomocou prenosných technických prostriedkov alebo len v špeciálnych laboratórnych podmienkach. Dovoľte, aby som vás oboznámil s týmito dvoma listami, resp. podstatnou časťou týchto dvoch stanovísk.

  V prvom liste expert, ktorý si nežiada byť menovaný, ale mám jeho meno, mi píše: „Vážený pán Nagy, odpovedám stručne na vašu požiadavku v tomto duchu. Áno, v princípe je možné posúdiť pravosť sporných podpisov aj mimo pracovne znalca, ale je to individuálne od prípadu k prípadu a závisí to od posudzovaného textu. V prípade, že treba robiť aj napr. chemickú analýzu, je najlepšie, ak sa to robí priamo na expertnom ústave. Inak, je to možné aj priamo v archíve, kým si môže znalec priniesť so sebou svoje pomôcky. Dôležité ale je, aby mal v prvom rade dostatok porovnávacieho materiálu na komparáciu so spornými podpismi, textami. Dúfam, že vám takáto odpoveď nateraz postačí. S pozdravom...“ A je tam podpis.

  Druhý list je trošku obsažnejší: „Vážený pán Nagy, v konkrétnom prípade na základe vášho písomného vyjadrenia zo 6. júna o vyjadrení k otázke možnosti overiť pravosť podpisu na základe štúdia originálu v bádateľni archívu Ústavu pamäti národa, ako aj k otázke nutnosti tohto štúdia príležitostného archívu v priestoroch na to špeciálne vybavených, napr. v znaleckom ústave, uvádzam vo všeobecnosti nasledovné. V konkrétnom prípade registračné protokoly bývalej Štátnej bezpečnosti Česko-slovenskej republiky, resp. Česko-slovenskej socialistickej republiky so zmenou režimu ich uskladnenia, manipulácie a tak ďalej objavujú vážne riziká a ohrozenia. Z hľadiska skúmania ručného a strojového písma preto uvádzam nasledovné stanovisko: Po prvé, manipuláciou úmyselného alebo neúmyselného memoarchívu môže dôjsť spravidla k trvalej a nevratnej zmene, poškodeniu písomností, pôvodné stopy, záznamy sú poškodené, odstránené alebo znehodnotené natoľko, že znalecké skúmanie je dosť značne sťažené, obmedzené či znemožnené úplne s neurčitým záverom alebo so záverom, že materiál je nespracovateľný, neskúmateľný. Naviac, môžu sa objaviť aj stopy nové. Po druhé, záznamy, rukopisné aj strojopisné, vedené v písomnostiach ŠtB sú vedené takým spôsobom a na takej úrovni, že na ich skúmanie a stanovenie adekvátnych záverov plne postačujú súčasné technické prostriedky prenosného charakteru, ktoré sa naviac plne používajú už cirka 30 až 40 rokov. K uvedenému stanovisku som dospel osobnou návštevou viacerých oblastných, štátnych, ako aj súkromných archívov doma i v zahraničí, štúdiom príslušnej literatúry, osobnými skúsenosťami z písmoanalytickej praxe, z konzultácie s kolegami zo Sekcie písmoznalcov Slovenskej grafologickej spoločnosti, ako i zoznámením sa so skúsenosťami z práce kolegov písmoznalcov v zahraničí, so šetrením aj takýchto materiálov v archívoch tajných služieb. V archíve Komunistickej strany Sovietskeho zväzu sa nachádza tzv. pozývací list z roku 1968, kde sa nachádzajú podpisy niektorých politických predstaviteľov vtedajšej Česko-slovenskej socialistickej republiky, vrátane občana Slovenskej republiky Vasila Biľaka. Trojčlenná skupina písmoznalcov z Prahy, neželajú si byť menovaní, zdôrazňujem, prenosnými technickými prostriedkami na mieste skúmala pravosť všetkých podpisov pod osobným, nepretržitým dohľadom zodpovedného pracovníka archívu, pričom prišla k jednoznačnému, jednomyseľnému a nespochybniteľnému záveru, že všetky inkriminované podpisy sú autentické, pravé. Celkový záver je, že prijatie právnej úpravy, aby materiály, písomnosti boli premiestňované z príslušných archívov, považujem z odborného hľadiska písmoznalca za neprijateľné, zvlášť v prípade záznamov archivovaných v ÚPN, ktoré sú takého charakteru, že technické prenosné vybavenie znalca plne korešponduje s mierou, dostatočne zodpovedá miere náročnosti skúmania predmetných materiálov.“

  Odcitoval som, vážené kolegyne, kolegovia, stanoviská dvoch expertov, ktorí sú na roveň postavení expertmi alebo expertom, ktorých citoval pán poslanec Banáš. Minimálne je pochybné alebo spochybniteľné jeho tvrdenie, že je možné skúmať pravosť podpisov iba v náročných technických a laboratórnych podmienkach. Iní experti, ako citoval on, majú iný názor. To som vám chcel len ozrejmiť, že nie je to také jednoduché. To je prvá technická stránka celej záležitosti.

  Druhá stránka. Teda my sa nesporíme, chcem podčiarknuť, my sa nesporíme teraz v Národnej rade ani v minulosti sme sa nesporili o tom, či náš kolega Banáš mal spoluprácu alebo nemal spoluprácu, to nie je predmetom nášho sporu a ani návrhu zákona, pozmeňujúceho návrhu v zákone, lebo predmetom sporu je, či je možné a či je správne, aby dokumenty, originály, ktoré sú uchované v Ústave pamäti národa, opúšťali archív Ústavu pamäti národa. O nič iné tu v tomto prípade nejde.

  Teda prvý záver z mojej strany je taký, že z hľadiska technického nie je potrebné alebo minimálne je spochybniteľné, či je potrebné vyniesť a odviesť na technické skúmanie tieto materiály mimo ústavu.

  Teraz poďme k právnej stránke problému. Iba teraz len zopakujem to, čo som povedal i v prvom čítaní, i počas rokovania výboru pre ľudské práva a národnosti k tomuto zákonu v druhom čítaní. Podľa právnej úvahy a právnej analýzy nie je možné vydať originálny dokument, nielen tento konkrétny jeden dokument, ale žiadny iný dokument originálny z archívu Ústavu pamäti národa, lebo by to protirečilo systematike, filozofii zákona. Bez toho že by som teraz citoval a komplikovaným právnym jazykom citoval zákon, poviem to zrozumiteľne a jednoducho. Pokiaľ totiž by sme dali mimo ústavu, či už ide o osoby expertov alebo iné osoby, do rúk dokumenty, tak v dokumentoch sa môžu nachádzať mená iných záujmových osôb, ako v mene osoby ktorej sa to žiada. A ústav nedovoľuje, aby osobné údaje, resp. zákon nedovoľuje, aby osobné údaje kohokoľvek sa dostali na verejnosť mimo osoby, ktorá je zaradená v kategórii agenta a podobnej. Teda mohlo by dôjsť k tomu, že mená osôb, ktoré sú nevinné, ktoré sú živo dotknuté v tom dokumente, na základe osobných údajov budú známe a bude poškodené ich dobré meno. Teda to je jeden prvý dôvod, prečo nemôže byť z hľadiska právneho a na základe tohto zákona vydaný originálny dokument. Avšak chcem podčiarknuť, že kópia, samozrejme, môže byť vydaná komukoľvek v prípade agentov, ale kópia toho dokumentu nebude už obsahovať osobné údaje iných dotknutých osôb, ktoré sa náhodou alebo nie náhodou ocitli v texte žiadaného dokumentu. Tie mená budú začiernené a ktokoľvek, radový občan, dotknutý občan, môže sa obrátiť na ústav, aby vyžiadal takýto dokument. Aj ho dostane a môže byť skúmaný expertízne nielen originál, ale aj kópia tohto dokumentu.

  Tretí dôvod, prečo ja neodporúčam, aby sme vyhoveli návrhu zmeny zákona, je dôvod taký, že existuje špeciálny zákon, zákon o archívoch a o registratúrach, ktorý explicitne zakazuje, aby originálne dokumenty opúšťali akékoľvek archívy, ktoré sú registrovanými archívmi v Slovenskej republike, lebo protirečí to aj základnej filozofii archívnictva, ale aj, či už ide o otázky obsahové, ale aj z dôvodov technických, o ktorých som pred chvíľou v citácii expertov už hovoril, jednoducho by sme porušili zákon o archívoch a archívnictve, pokiaľ by sme prijali tento návrh zákona pána poslanca Banáša.

  Čiže, ak to chcem a mám zhrnúť, mám tri dôvody, minimálne dva a pol dôvodu, aby som neodporúčal, aby sa pokračovalo v rokovaní o tejto novele, resp. aby bola prijatá táto novela. Tým, samozrejme, nijako nechcem hovoriť v neprospech pána poslanca Banáša, nijako nechcem spochybniť jeho česť a jeho dobré meno. Skôr by som odporúčal ísť inou cestou, aby očistil svoje meno. Jednak nič mu nebráni ani teraz, aby poveril zo šestnástich expertov kohokoľvek z odboru písmoznalectva a v odvetví ručného písma, aby skúmal v Ústave pamäti národa originály podpisov a originály dokumentov, po druhé, nič nebráni môjmu kolegovi poslancovi Banášovi a nikomu inému, aby sa obrátil na súd, aby súd zaviazal Ústav pamäti národa, aby vydal originálny dokument, ktorý chce, a, ak si myslí, že týmto spôsobom môže očistiť meno, aby to aj urobil. Ale ja nechcem, aby sme dosiahli stav, aby na základe tohto pozmeňujúceho návrhu nie jeden dokument, ktorý obsahuje len jeden pochybný alebo spochybniteľný podpis, opúšťal archív Ústavu pamäti národa. Nechcem dosiahnuť, aby na základe tohto pozmeňujúceho návrhu stovky a stovky listov, dokumentov mohli opustiť dobre strážené archívy Ústavu pamäti národa, lebo na rozdiel od kolegu poslanca Banáša si myslím, že tieto dokumenty, áno, patria, žiaľ, do pokladov národa a do dôležitých dokumentov. Žiaľ, naša história je taká, že aj to patrí do našej histórie, či už to má negatívnu alebo pozitívnu hodnotu, ale musíme to strážiť minimálne preto, aby sme upozorňovali budúce generácie, aby sa to nemohlo opakovať nikdy viac.

  Čiže na základe uvedených dôvodov, vážené kolegyne, vážení kolegovia, odporúčam, aby ste nepodporili tento návrh zákona. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili...

 • Hlasy z pléna.

 • Pán Banáš, vy máte prednosť, chcete hneď vystúpiť. Máte prednosť, nech sa páči, vystúpte. Pardon, ešte nemôžete vystúpiť, môžete vystúpiť po faktických poznámkach, lebo to by sa nám poplietlo. Ospravedlňujem sa vám, kolegyne, kolegovia. Už sa nám to raz poplietlo. Potom sme nevedeli, na čo máme faktické poznámky.

  Takže najskôr budú faktickými poznámkami pani poslankyňa Bollová, pán poslanec Polka a pán poslanec Heriban reagovať. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami. A potom vystúpi v rámci svojho práva pán poslanec Banáš ako navrhovateľ.

  Zapnite mikrofón pani poslankyni Bollovej, prosím.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán kolega Nagy, chcem z druhého konca začať reagovať na vaše vystúpenie. Spomínali ste tuná, že to je v rozpore so zákonom o archívnictve. Predpokladám, že sa vám dostalo do rúk vyhlásenie Spoločnosti slovenských archivárov, ktoré upozorňuje na to, že ministerstvo financií sa pokúša narušiť registratúru, aby sa v tých archívoch mohlo diať všeličo, čo sa vám nepáči. Som zvedavá, či podporíte toto vyhlásenie, aby teda v tých archívoch poriadok bol. To je jedna vec.

  Druhá vec. Horlíte, že by v takejto činnosti mohli opustiť Ústav pamäti národa dôležité dokumenty. Chcem sa spýtať, pán poslanec, či beriete do úvahy, čo všetko dodnes už a rôznym spôsobom nezákonným opustilo Ústav pamäti národa, ktoré dokumenty pôvodne tam sa nachádzajúce sa dnes tam nenachádzajú.

  Ďalej. Je chvályhodné, pán poslanec, že ste nás oboznámili s listami expertov a dozvedeli sme sa dokonca aj, aký výsledok malo expertízne konanie v Moskve. To je v poriadku. Pýtam sa ale, načo strácame toľko času a hráme sa so slovíčkami, keď vieme, že mnohí z poslancov, ktorým stranícka disciplína nedovoľuje otvorene vysloviť mienku, by ju vyslovili, pričom určite by sa nezhodovala s vašou. Ale hádam nik z nás nebude protirečiť navrhovateľovi v snahe potvrdiť pravdu alebo vyvrátiť lož.

  Myslím, že by bolo vhodné, keby sme tento dlhý čas, čo venujeme rečiam o ničom, resp. prehadzovaním slov z jednej strany na druhú, venovali niečomu inému. Dovoľme pánu poslancovi dokázať pravdu. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán predseda výboru, pán poslanec Nagy, chcel by som reagovať skutočne stručne a poznajúc ľudský problém pána Banáša apelovať na možno preskúmanie hlbšie tohto zákona, pretože na tom zákone mi skutočne bytostne vadí nemožnosť účinnej obrany. Vrah, akýkoľvek iný zločinec po vznesení obvinenia má právo na tzv. favour defence, to je súbor obhajoby. Tu je človek obliaty kýbľom špiny a nemá šancu na nejaké čistiace prostriedky.

  Ak hovoríte o súdoch, skúste takú hypotetickú žalobu dať na ktorýkoľvek súd, či vám ju vezme. Neexistuje tzv. pasívna legitimácia, pretože Ústav pamäti národa je zo zákona oprávnený len zverejňovať. SIS odmieta akúkoľvek kontinuitu s predchádzajúcou ŠtB, čo je vcelku pochopiteľné, a ŠtB neexistuje. Takže koho žalovať a domáhať sa nápravy trebárs takéhoto vadného aktu, ktorý ústav zverejnil? Čiže bolo by snáď vhodné zvážiť nejaký systém obrany, a to nechcem hovoriť, či to majú byť súdy alebo nejaká komisia, alebo niečo iné, ale niekde, kde by Banáš a jemu podobní mohli predložiť svoju žalobu, svoju sťažnosť, svoju boľačku. Toto mi tu chýba.

  A ešte jedno také doporučenie, pán predseda. Skúste si, Slovensko je teraz také požehnané tou zoznamomániou, keby ste mali chuť a vôľu, porovnajte si zoznamy expertov a zoznamy v Ústave pamäti národa. Možno budete prekvapený. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja len veľmi v krátkosti zareagujem. Vo výbore pre ľudské práva sme sa tomuto návrhu zákona dlho venovali. A ja mám pocit aj z tejto diskusie, že tu je určité nedorozumenie. My, niektorí teda členovia výboru, si myslíme, že momentálny stav umožňuje každému, aby sa mohol brániť. A pán poslanec Nagy, predseda nášho výboru, dokumentoval, že momentálny stav umožňuje, aby experti prišli do Ústavu pamäti národa a skúmali tam originál a dali expertné vyhlásenie, či ten originál je pravý alebo nepravý. Náš výbor sa musel zoznámiť s určitými zväzkami, pretože sme museli dávať stanovisko, keď sa dostal Ústav pamäti národa do sporu so SIS, a sme museli zaujať stanovisko, či vydať spis alebo nevydať spis. A preto som niekoľko spisov videl aj študoval. A podľa mňa tu nejde o to, aby pán poslanec Banáš mohol dokázať pravdu o jednom liste alebo pravdu o jednom podpise, lebo takisto sa bude môcť potom spochybniť celý spis. Prečo by niekto nemohol povedať, že celý spis je falošný? Čo by nastalo? Celé spisy by odchádzali z Ústavu pamäti národa. Takže my keď schválime tento zákon, vlastne umožníme komukoľvek spochybniť celý spis, nielen jeden list a jeden podpis.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážim si každú pripomienku, každý námet, ktorý smeruje tam, o čom sme hovorili, že hľadajme pravdu.

  My sa tu vlastne bavíme, kolegyne, kolegovia, o dôveryhodnosti spisov ŠtB. Ja len odcitujem predsedu Správnej rady pána Langoša, ktorý o. i. hovorí, že od júla 1990 už nebolo zničené nič. To znamená, že pripúšťa, že predtým sa ničilo, skartovalo. Už odznelo mnoho názorov v médiách, že skutočne nielen tie spisy, ktoré tam sú, ale možno práve tie, ktoré tam nie, sú ďaleko väčším problémom. Bolo tu hovorené o vojenskej kontrarozviedke. Dokonca pán predseda Kresťanskodemokratického hnutia Hrušovský, si pamätáme, počas svojej tlačovky pripustil, že z tých, ktoré tam sú, je 90 % zničených. Čiže my sa tu bavíme vlastne o nejakých 10 %, čo namieta kolega Heriban, možno nejakých zopár kusoch tých spisov. Čiže toto je veľmi všeobecná veľká debata. Nechcem teraz zachádzať do nejakých veľmi obecných polôh. Myslím si, že tu sa zhodneme, že to, čo má k dispozícii Ústav pamäti národa, je veľmi nedôveryhodné, veľmi nepresvedčivé. Ale smola je v tom, že je veľmi pravdepodobné alebo isté, že v tých zoznamoch sú naozaj ľudia, ktorí konali a páchali zlo. Veď ja vám hovorím, že ja som si vedomý, že som vo veľmi zložitej situácii, že ja sa tu môžem dostať do polohy obhajcu eštebákov, s čím ja zásadne nesúhlasím. Ale chcem obhajovať pravdu.

  Dovoľte mi reagovať.

  Lacko Nagy, chcem tebe povedať, prijímam tvoju výzvu. Ty si uvádzal, že je tam 16 expertov na grafológiu. Dávam vám zodpovedný prísľub, že súhlasím, nech môj spis a ten jeden podpis skúma ktokoľvek. Ty si ho vyber, nech si ho vyberú v ÚPN. Problém je ale v čom? A to je podstatné, že Ústav súdneho inžinierstva Žilina a Kriminologický ústav Bratislava podľa ministerstva vnútra sú z hľadiska vybavenia technológiami dva ústavy na úrovni znaleckej. To znamená, že u nich je najvyššia pravdepodobnosť, že povedia, áno, je to váš podpis alebo nie je to váš podpis. Ja to preto konzultujem so žilinským ústavom, lebo majú, tuná vám to chcem ukázať, od ministra Lipšica licenciu na vykonávanie tejto činnosti. To znamená, že ja som ochotný pristúpiť k tomu a rád na to pôjdem, nech robí expertízu ktokoľvek z tých 16. Ale keďže nemajú k dispozícii technologické vybavenie na najmodernejšej úrovni, veď ja v dôvodovej správe hovorím, že z dôvodov využitia najmodernejších technológií oni povedia, že je to Banášov podpis alebo niekoho v podobnej situácii na 50 %, to je pre mňa veľmi zbytočná informácia.

  A chcem ešte dodať, Jozef Heriban, aj to, čo si ty hovoril. Priatelia, ja už som si dal robiť ten môj podpis na základe kópie. Iba za jednu stranu, tu je znalecký posudok, a vypracovanie znaleckého posudku som zaplatil 10 000 korún. Ja to musím platiť. To znamená, že Jozef, neprichádza do úvahy to, čo ty naznačuješ, lebo má to racionálne jadro, celý spis vydať. Nemôže si predsa nikto dovoliť skúmať 100 – 200 strán spisu. Čiže to je len poznámka k tej technológii.

  Ja komunikujem s Ústavom súdneho inžinierstva, ktorý je na najvyššej technologickej úrovni. Ja mám zdroje, ktoré si želajú byť menované. Jeden z nich sa volá sa prof. Kasanický, dám vám jeho číslo na mobil. Je pripravený prísť a vysvetliť akýkoľvek problém týkajúci sa technológií. Ja nie som na to odborník. Ale tento človek je ochotný prísť. Je to znalec z ústavu uznávaného ministrom spravodlivosti pánom Lipšicom.

  A ešte jedna poznámka, resp. dve, ak dovolíte, na margo možnosti úniku informácií z Ústavu pamäti národa.

  Ja som už v mojom minulom vystúpení naznačil, že mám dôkazy na to, že unikajú informácie. Tak vám z nich teraz poviem len dve. Tuto je faksimile z denníka Sme z 11. januára tohto roku, celá strana včítane tej inkriminovanej, kde je môj údajný podpis. Chcem povedať, že západoslovenské zväzky boli zverejnené až v polovici marca.

  Druhá otázka je, tuná je rozhovor z týždenníka Domino fórum zo 7. mája 2004. Mám tu v mojich papieroch list predsedu Správnej rady pána Langoša z augusta 2004, kde mi píše, že ešte nemá moje zväzky a že proste keď ich bude mať, tak ma s tým oboznámi. Ja som dostal môj zväzok do rúk v polovici septembra. V tomto rozhovore, keď som dostal môj zväzok do rúk, sa jednoznačne ukázalo, že je 7 otázok konkrétne formulovaných na základe môjho spisu. Nie sú to žiadne tajnosti, ja s tým nemám problém, ja som to kľudne aj do toho rozhovoru zodpovedal. Len sa pýtam, že ako je možné, 3 mesiace predtým ja som dostal list, že ešte to nemajú. Denník Domino fórum, pripomínam, za šéfredaktorovania vtedy Štefana Hríba už toto mal.

  A poslednú poznámku dovoľte mi povedať, Laci, k zákonu o archiváliách a registratúrach. Zákon, a toto je podstatné, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach hovorí: „Archívny dokument má hodnotu len vtedy, keď je dokázaná jeho pravdivosť. V opačnom prípade musí byť vyradený z registratúry.“ Ak sa teda chceme odvolávať na tento zákon, tak ho, prosím, aj napĺňajme. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujem.

 • S faktickou poznámkou sa hlásia pán poslanec Lintner, pán poslanec Nagy. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Lintner bude prvý hovoriť.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať na tú pasáž hneď zo začiatku vystúpenia pána poslanca Banáša, kde spomenul dôveryhodnosť zoznamov. Ja nerozumiem tým úzkostlivým hlasom všetkých tých, ktorých som dnes počul, ktorí majú obavy, že keď zo spisu niekde pôjde na oficiálnu inštitúciu časť spisu, že sa s tým spisom niečo stane. Vážení, veď tie spisy prešli od roku 1990 takou zvláštnou cestou, veď odvolanie prvýkrát Vladimíra Mečiara bolo na základe správy o situácii v trenčianskej vile, kde sa prvý raz s tým zjavne manipulovalo. A to boli dôvody na odvolanie Vladimíra Mečiara. Kde je, prosím vás, spis Jána Budaja, ktorý sa stratil? Veď do tých spisov, kým sa tam dostali, veď boli niekoľko rokov, keďže sa neuplatňoval lustračný zákon na Slovensku, v Slovenskej informačnej službe. Teraz sa dostali do Ústavu pamäti národa a teraz sa naraz k tým spisom tvárime, ako keby to bolo nejaké božstvo, do ktorého sa nemôže zasahovať, lebo sa niečo spochybní. Veď dajme cestu snahe, aby ľudia, ktorí majú pocit, že sú ukrivdení, mali možnosť dokázať pravdu. Ale nebojme sa, že časť toho spisu pôjde oficiálnej inštitúcii, ktorá jednoznačne povie, áno, toto je pravý podpis, toto nie je pravý podpis. Prosím vás, nebuďte teraz takí úzkostliví k týmto zoznamom. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne. Na rozdiel od môjho kolegu Jozefa Banáša ja som presvedčený, že tu rokujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Banáša k zákonu o Ústave pamäti národa, a nie o dôveryhodnosti a nedôveryhodnosti spisov ŠtB, hovoríme o tom, či tento jeho návrh pozmeniť zákon je možné schváliť a je správny a potrebný. Ja som hovoril, že nie je to potrebné, lebo môžeme vyskúmať všetko, čo potrebujeme vyskúmať aj teraz priamo na pôde ústavu, alebo môžeme aj dostať kópie originálu.

  Po druhé. Chcem povedať pánovi kolegovi Banášovi, ale aj ostatným kolegom a všetkým, ktorí hovoria, že všelijako sa bačovalo a hospodárilo s dokumentmi Štátnej bezpečnosti doteraz a prečo by sme nemohli pokračovať v tomto bačovaní a hospodárení aj teraz, preto nemôžeme pokračovať v tom ďalej, lebo sme pred dvoma rokmi prijali zákon, ktorý urobil poriadok v tejto veci. Máme sústredený materiál o práci Štátnej bezpečnosti na Ústave pamäti národa, ktorý je strážený mimoriadnym režimom. A ja nechcem dovoliť, aby sme nesprávnym pozmeňujúcim návrhom tento dobrý stav zmenili.

  Ešte raz preto teda vás chcem požiadať, aby ste nepodporili návrh pána poslanca Banáša.

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec, vy môžete ako navrhovateľ vystúpiť kedykoľvek. Predlžujete rozpravu. Nech sa páči, máte slovo.

 • Už končím, priatelia, len chcem povedať, že znalci podliehajú zákonu o znalcoch, kde je jasne stanovená trestnoprávna zodpovednosť za to, že nejaký materiál z tade unikne. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Miklušičák sa hlási s faktickou poznámkou. Nech sa páči. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickým poznámkami.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja už som k tomuto zákonu reagoval a chcem k nemu reagovať ešte raz. Tento zákon ja si myslím, že má za cieľ dokázať, že ŠtB nenarábala kóšer s dokumentmi a s materiálmi, s osobami, s ktorými prišla do styku. Ak vyjdeme z tohto predpokladu, čo, si myslím, je celkom legitímny, tak ale potom aj výsledok negatívny písmoznalca nebude hovoriť o tom, že dotyčný alebo dotyčná osoba nespolupracovala s ŠtB, pretože my znedôveryhodníme ŠtB ako inštitúciu, kde je všetko možné, aj to, že ja som spolupracoval, ale podpisoval to za mňa niekto iný. A preto aj keď som vystúpil dosť tvrdo pri minulom prerokovaní tohto návrhu zákona, ja podporím tú novelu, ona nebude škodná, ale nebude vypovedať o nič viac a o nič menej o stave veci, ako je dnes situácia. Považujem to za zbytočnú novelu.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Podľa poriadku rokovacieho musím sa vás opýtať, pán navrhovateľ: Chcete mať záverečné slovo?

 • Reakcia z pléna.

 • Kolegyne, kolegovia, taký je rokovací poriadok.

 • Dve vety chcem povedať, priatelia, a končím a už sa k tej téme nechcem vracať. Ďakujem všetkým, chcem poďakovať vopred všetkým, ktorí podporia hľadanie pravdy. Ďakujem vám.

 • Pán spravodajca, chcete mať posledné slovo? Áno.

 • Potvrdzujem slová pána poslanca Banáša. Ja tiež chcem, aby pravda zostala pravdou, a preto nepodporte tento návrh.

 • Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A ešte do začiatku hlasovania o 11.00 hodine sa pokúsime prerokovať alebo začneme prerokúvať v druhom čítaní

  návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Návrh zákona ste dostali ako tlač 1088. Správu máte k tomuto návrhu ako tlač 1088a.

  Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Polkovi, aby za skupinu poslancov návrh zákona uviedol.

 • Ruch v sále.

 • Zároveň vás prosím o kľud v rokovacej sále. A rokovanie prerušíme v súvislosti so začiatkom hlasovania o 11.00 hodine.

  Pán poslanec Polka, nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte, aby som vás stručne oboznámil s predloženým návrhom zákona.

  Vychádzajúc z hlasovania aj z diskusie, ktorá prebehla v rámci prvého čítania, rovnako aj z diskusie vo výboroch očakávam, že ste pochopili zmysel predloženého návrhu a že ste sa vyjadrili za odstránenie byrokratických, povedal by som, až smiešnych metód v rámci prihlasovania motorových vozidiel.

  Účelom tohto zákona je upraviť podmienky prevádzky cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

  Týmto zákonom sa súčasne do poriadku Slovenskej republiky prebrali smernice uvedené v prílohe č. 2 k tomuto zákonu, napr. smernica Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996, a ďalšie aproximované predpisy. Zaviedla sa tam povinnosť tzv. administratívnej technickej kontroly, ktorá znamená v podstate zjednodušene to, že po kúpe auta si idete do Šumiaca zaevidovať auto, že ten mercedes, ktorý ste si kúpili, je skutočne mercedesom. Chceme túto zbytočnú povinnosť odstrániť a z prerokovaní vo výboroch som zistil, že túto vôľu ste prezentovali.

  Dovoľte jednu krátku poznámku k tomu, čo bolo uvedené v stanovisku legislatívneho odboru, že tu hrozí znovuzavedenie alebo ponechanie skutočných technických kontrol. Dámy a páni, v Slovenskej republike sa vlani ukradlo 6 000 motorových vozidiel, z toho bolo objasnených asi 950 krádeží. Tieto skutočné technické kontroly sú podľa môjho názoru nevyhnutné, aby sa zamedzilo tzv. remontážam, keď sa auto ukradne na jednotlivé časti, zmontuje sa a potom sa prevádza z okresu do okresu, aby uniklo pozornosti príslušných orgánov.

  Napriek všeobecnej rozprave v tejto snemovni som presvedčený, že tento návrh zákona pochopíte a prijmete ho, tak aby sme občanov ušetrili od zbytočnej byrokracie. Ďakujem za pozornosť.

 • Ruch v sále.

 • Vyhlasujem prestávku, pretože rokovacia sála Národnej rady Slovenskej republiky má mať svoj poriadok.

  O 11.00 hodine začíname hlasovať, žiadame poslanecké kluby, aby si zabezpečili poslancov na hlasovanie.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, pristúpime teraz k hlasovaniu o jednotlivých bodoch programu.

  Chcem vás poprosiť, aby sme odložili hlasovanie o vládnom návrhu zákona, páni poslanci, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, nakoľko navrhovateľ a predkladatelia pozmeňujúcich návrhov chcú ešte zaujať svoje stanoviská k predloženým pozmeňujúcim návrhom. Tak ako minister, aj predkladatelia pozmeňujúcich návrhov ma požiadali o odloženie hlasovania o tomto návrhu na neskorší termín, až do prijatia definitívneho vyriešenia stanovísk. Je súhlas s takýmto návrhom? Ďakujem pekne.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých prerokovaných bodoch programu.

  Chcem vás informovať, že na základe dohody predkladateľa, ale aj poslaneckých klubov strán vládnej koalície hlasovať o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku budeme hlasovať dnes o 17.00 hodine ako o prvom z prerokovaných bodov programu.

  Panie poslankyne, páni poslanci, prosím teraz pána poslanca Mitríka, aby z poverenia výboru pre verejnú správu...

 • Hlasy z pléna.

 • Pán poslanec Kaliňák. Zapnite pána poslanca Kaliňáka. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi vážené dámy, aby som zvolal mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na 12.00 hodinu v zasadačke. Ďakujem pekne.

 • Bude to po hlasovaní, pán predseda.

 • Pán poslanec Mitrík, prosím, aby ste z poverenia výboru uviedli návrhy hlasovaní...

 • Hlasy v pléne.

 • Vážený pán predseda, dovoľte aby som v mene štyroch koaličných poslaneckých klubov a v súlade s navrhovateľom...

 • Ja sa ospravedlňujem, ja som to nepočul, lebo je tu veľký hluk.

 • Chcel som dať procedurálny návrh, aby sa o tom návrhu, ktorý predkladal pán poslanec Fico, hlasovalo o 17.00 hodine ako o prvom.

 • Ďakujem, pán predseda. Chcem oznámiť všetkým členom výboru pre životné prostredia a ochranu prírody, že po tomto hlasovaní zvolávam výbor do zasadačky. Ďakujem.

 • Nech sa páči, pán poslanec Mitrík.

 • Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda, dajte najsamprv hlasovať o pripomienke pána prezidenta.

 • Hlasy v pléne.

 • Páni poslanci, hlasujeme, pani poslankyňa Tóthová, hlasujeme o

  zákone z 24. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1209)

  pod poradovým číslom 5, pani poslankyňa.

  Nech sa páči, pán poslanec Mitrík, zopakujte ešte raz návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o pripomienke pána prezidenta, ktorá sa dotýka účinnosti.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o námietke pána prezidenta.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 138 za, 1 sa zdržal.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o zákone ako o celku.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu ako celku so schválenou pripomienkou pána prezidenta.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 68 za návrh, 33 proti, 37 sa zdržalo, 2 sme nehlasovali.

  Zákon sme neschválili.

  Teraz prosím pána poslanca Gábora Gála, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k

  zákonu z 24. mája 2005, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

  Zákon prerokúvame pod poradovým číslom 6 ako tlač 1210.

  Nech sa páči, pán poslanec Gál.

 • Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, prosím vás, aby ste dali hlasovať o všetkých troch pripomienkach pán prezidenta.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 143 za návrh.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, keďže sme v treťom čítaní, prosím, dajte hlasovať o zákone ako o celku.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o vrátenom zákone. Chcem upozorniť, že na jeho prijatie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 81 za návrh, 13 proti, 45 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Zákon sme schválili.

  Prosím teraz pani poslankyňu Dolník, aby z poverenia výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá uviedla návrhy hlasovaní k

  zákonu z 25. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1211).

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o 1. pripomienke pána prezidenta s odporúčaním gestorského výboru schváliť ju.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 139 za návrh, 1 sa zdržal.

  Pripomienku pána prezidenta sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Teraz dajte, prosím, hlasovať o 2. pripomienke pána prezidenta s odporúčaním gestorského výboru schváliť ju.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 143 za návrh.

  Schválili sme pripomienku pána prezidenta.

  Nech sa páči.

 • Keďže sme v treťom čítaní, pán predseda, dajte hlasovať o zákone ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasujeme, páni poslanci. Tiež chcem upozorniť, že na opätovné schválenie zákona Národnou radou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 139 za návrh, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

  Zákon sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Maxona, aby z poverenia výboru pre pôdohospodárstvo uviedol návrhy hlasovaní k

  zákonu z 24. mája 2005 o lesoch, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1213).

  Zákon je pod bodom 8.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne. Predmetom hlasovania bude teda tlač 1213a. Vážené panie poslankyne vážení páni poslanci, budeme hlasovať 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10. a 11. pripomienke pána prezidenta s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o týchto pripomienkach.

 • Hlasy z pléna.

 • Už vám ide, páni poslanci, len pán poslanec Maxon...

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 143 za návrh.

  Schválili sme pripomienky pod uvedenými bodmi.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Teraz budeme hlasovať o 5., 8., 9. pripomienke pána prezidenta.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 64 za, 27 proti, 51 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme pripomienky.

  Nech sa páči.

 • Áno, ďakujem pekne. A teraz budeme hlasovať, pán predseda, o zákone ako o celku.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o vrátenom zákone ako o celku. Tiež chcem upozorniť, že na schválenie vráteného zákona je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 126 prítomných, 81 za návrh, 20 proti, 22 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Zákon sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Hamarčáka, aby z poverenia výboru pre financie, rozpočet a menu predložil návrhy hlasovaní k prerokúvanému

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1197),

  pod poradovým číslom 18.

  Pán poslanec Hamarčák.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V diskusii nevstúpil nikto, takže odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že odporučí tento návrh prerokovať v druhom čítaní.

 • Hlasujeme o návrhu, páni poslanci, prerokovať návrh v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 101 za , 9 proti, 24 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Schválili sme návrh zákona do druhého čítania.

  Ďalší návrh.

 • Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1205 zo 16. júna 2005 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh zákona okrem výboru pre financie, rozpočet a menu aj ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre pôdohospodárstvo, výboru pre životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie, rozpočet a menu zároveň odporúčam, aby uvedený návrh prerokovali výbory do 7. septembra 2005 a gestorský výbor do 9. septembra 2005. Prosím, dajte hlasovať o mojom návrhu.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 120 za, 1 proti, 20 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pani poslankyňa Sárközy, bola poverená výborom pre sociálne veci a bývanie, aby Národnej rade predložila hlasovanie o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (tlač 1152).

  Poradové číslo prerokúvaného návrhu zákona je 19.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje tento vládny návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 143 za, 2 nehlasovali.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Vážený pán predseda, teraz dajte hlasovať o tom, že tento vládny návrh zákona sa prerokuje v ústavnoprávnom výbore, Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujeme výbor pre sociálne veci a bývanie a súčasne navrhujem, aby ho prerokovali výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený, v lehote do 7. septembra, gestorský výbor do 9. septembra.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 139 za návrh, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím pani poslankyňu Demeterovú, aby z poverenia výboru pre sociálne veci a bývanie predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov (tlač 1175).

  Poradové číslo návrhu zákona v programe je 20.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 98 za, 1 proti, 22 sa zdržalo, 10 nehlasovalo.

  Schválili sme návrh zákona do druhého čítania.

  Ďalší návrh.

 • Ďalej, prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, aby bol návrh zákona pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor pre sociálne veci a bývanie. Súčasne navrhujem, aby ho prerokovali výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený, v lehote do 7. septembra 2005 a gestorský výbor do 9. septembra 2005.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu, tak ako ho predniesla pani poslankyňa Demeterová.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 134 za, 1 proti, 7 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem, pani poslankyňa.

  Prosím pána poslanca Džupu, aby z poverenia výboru pre zdravotníctvo predniesol Národnej rade návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1110).

  Poradové číslo návrhu zákona je 21.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje vládny návrh v druhom čítaní.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 129 za, 2 sa zdržali, 7 nehlasovalo.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o tom, že v súlade s vaším rozhodnutím bude tento vládny návrh predložený na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, výboru pre verejnú správu, výboru pre životné prostredie a ochranu prírody, výboru pre pôdohospodárstvo a výboru pre zdravotníctvo s tým, že prerokujú tento návrh zákona výbory do 7. septembra a gestorský výbor do 9. septembra 2005.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu, tak ho predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 143 za, 1 sa zdržal.

  Návrh sme schválili.

  Teraz prosím pani poslankyňu Majdovú, aby z poverenia výboru pre zdravotníctvo predniesla Národnej rade návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1164).

  Poradové číslo návrhu zákona je 22.

  Pani poslankyňa, máte slovo. Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, v rozprave vystúpil len jeden pán poslanec, pán poslanec Hurban, a podal pozmeňujúci návrh, o ktorom dáme hlasovať po hlasovaní o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

  Takže teraz vás prosím nechajte hlasovať o tom, že Národná rada sa rozhodla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 132 za, 3 proti, 9 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Ďalší návrh, pani poslankyňa.

 • A teraz dáme hlasovať o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch. Procedurálny návrh, ktorý podal pán poslanec Hurban, sa týkal toho, aby okrem tých výborov, ktorým ste svojím rozhodnutím pridelili predmetný návrh zákona na prerokovanie, bol tento návrh zákona pridelený aj výboru pre financie, rozpočet a menu.

 • Nech sa páči, uveďte lehoty teraz, pani poslankyňa.

 • Lehoty. Výbory do 7. septembra 2005 a gestorský výbor do 9. septembra 2005 by mal tento návrh zákona prerokovať.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu v druhom čítaní, s tým že sme rozšírili okruh výborov, ktorým je návrh zákona pridelený.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 136 za, 2 proti, 2 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Ďakujem pani poslankyni.

  Dávam slovo pánovi poslancovi Federičovi.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. Prosil by som uviesť do záznamu, že pri hlasovaní č. 51 o prezidentom vrátenom zákone o lesoch som omylom hlasoval za.

 • Áno, berieme to na vedomie.

  Prosím pána poslanca Harnu, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  ktorý prerokúvame ako tlač 1122 pod poradovým číslom 23.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem. Nakoľko v rozprave v prvom čítaní nevystúpil žiaden poslanec, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 110 za, 2 proti, 31 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody a, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a že návrh zákona prerokujú v druhom čítaní v určených výboroch do 7. septembra a v gestorskom výbore do 9. septembra 2005.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, tak ako ho predniesol pán spoločný spravodajca.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 126 za, 1 proti, 15 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím pána poslanca Čaploviča, aby z poverenia výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá predniesol Národnej rade návrh uznesenia k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na prístup Slovenskej republiky k „Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre atómový výskum (CERN)“,

  ktorý prerokúvame ako tlač 1151 pod poradovým číslom 24.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, keďže v rozprave neodzneli žiadne pripomienky, dávam návrh, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Hlasujeme, páni poslanci. Chcem upozorniť, že na prijatie návrhu uznesenia o súhlase s medzinárodnou zmluvou je potrebný nadpolovičný súhlas všetkých poslancov Národnej rady.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 141 za návrh, 1 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Prosím pána poslanca Malchárka, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predložil návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1153).

  Poradové číslo návrhu je 25.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, aby ste dali hlasovať, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 117 za návrh, 2 proti, 24 sa zdržalo.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Ďakujem, pán predseda. Budeme hlasovať o pridelení návrhu na prerokovanie výborom, a to ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie a, ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Národná rada Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a že návrh zákona prerokujú v druhom čítaní v určených výboroch do 7. septembra 2005 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2005. Nech sa páči, dajte o tom hlasovať.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 137 za návrh, 1 proti, 8 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím pani poslankyňu Henzélyovú, aby z poverenia výboru pre životné prostredie a ochranu prírody predložila hlasovanie k

  vládnemu návrhu zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1159).

  Poradové číslo návrhu je 26.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predseda. Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 145 za, 1 sa zdržal.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o tom, že návrh zákona prerokujú tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor v súlade s vaším rozhodnutím navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. Lehoty sú: Predmetný návrh zákona prerokujú výbory do 7. septembra a gestorský výbor do 9. septembra.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 142 za návrh, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím pani poslankyňu Libušu Martinčekovú, aby z poverenia výboru pre životné prostredie predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1167).

  Poradové číslo návrhu je 27.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V rozprave vystúpil jeden pán poslanec, Cuper, ktorý nedal žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Takže vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby uvedený vládny návrh zákona sme prerokovali v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 141 za, 2 nehlasovali.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Keďže sme hlasovaním rozhodli, že vládny návrh zákona sa prerokuje v druhom čítaní, odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1178 z 24. mája 2005 prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a Výboru Národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody. A navrhujem, aby prerokovali uvedený vládny návrh tieto výbory do 7. septembra 2005 a gestorský výbor do 9. septembra 2005. Ďakujem.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, tak ako ho predniesla pani poslankyňa Martinčeková.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 141 za návrh.

  Návrh sme schválili.

  Prosím opäť pani poslankyňu Henzélyovú, aby predložila návrh hlasovania k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Európskym dohovorom o krajine (tlač 1081).

  Poradové číslo návrhu je 28.

 • Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Európskym dohovorom o krajine a zároveň ruší uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 1211 z 21. septembra 2004.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 140 za, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Prosím pána poslanca Janiša, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Ondriaša na vydanie zákona o náprave zákonnosti vo veci prevodov majetku štátu a iných právnických osôb na iné osoby a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (zákon o prešetrení zákonnosti privatizácie a reštitúcie),

  ktorý prerokúvame ako tlač 1176 pod poradovým číslom 29.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpil jeden pán poslanec. Budeme hlasovať o mojom návrhu, o tom, že Národná rada sa uzniesla v zmysle rokovacieho poriadku na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu nepokračovať v rokovaní o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 82 za, 41 proti, 23 sa zdržalo.

  Schválili sme návrh nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona.

  Prosím teraz pani poslankyňu Demeterovú, aby z poverenia výboru predložila návrhy hlasovaní k

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Buriana na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1182).

  Poradové číslo návrhu je 30.

  Pani poslankyňa, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Obidvaja návrh zákona podporili, ale nepredložili ani pozmeňujúci ani doplňujúci návrh. Prosím preto, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.

 • Páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 124 za, 1 proti, 4 sa zdržali, 11 nehlasovalo.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, aby bol návrh na prerokovanie pridelený ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem v súlade s citovaným rozhodnutím predsedu Národnej rady Výbor pre sociálne veci a bývanie. A súčasne navrhujem, aby ho prerokovali výbory, ktorým bol uvedený návrh pridelený, v lehote do 7. septembra 2005 a gestorský výbor do 9. septembra 2005.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prideliť návrh zákona výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 141 za, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím pána poslanca Abrhana, aby z poverenia výboru pre verejnú správu predložil návrhy hlasovaní k

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov (tlač 1186).

  Poradové číslo návrhu je 31.

  Pán poslanec Abrhan.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 55 za, 1 proti, 83 sa zdržalo, 7 nehlasovalo.

  Návrh zákona do druhého čítania sme neschválili.

  Prosím teraz pána poslanca Arvaya, aby z poverenia výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, predložil návrhy hlasovaní k

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o zmiernení niektorých morálnych a majetkových krívd dlhodobo prenasledovaných občanov vedených na osobitných zoznamoch („čierne listiny“) a ich rodinných príslušníkov (tlač 1198).

  Poradové číslo návrhu je 32.

  Pán poslanec Arvay.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že v súlade s § 73 rokovacieho poriadku Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 73 za, 10 proti, 44 sa zdržalo, 17 nehlasovalo.

  Návrh zákona do druhého čítania sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, dajte teraz hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre verejnú správu, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien ako gestorskému výboru, ďalej, o tom, že návrh zákona prerokujú určené výbory do 7. septembra 2005 a gestorský výbor do 9. septembra 2005.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom, určiť gestorský výbor, ako aj lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 108 za návrh, 4 proti, 19 sa zdržalo, 9 nehlasovalo.

  Návrh sme schválili.

  Prosím pani poslankyňu Sárközy, aby z poverenia výboru pre sociálne veci a bývanie predložila návrhy hlasovaní k

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily Muškovej a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (tlač 1200).

  Poradové číslo návrhu je 33.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda, dajte hlasovať o tom, že poslanecký návrh zákona pani poslankyne Muškovej a pána poslanca Madeja prerokuje Národná rada v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 71 za, 3 proti, 67 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh zákona do druhého čítania sme neschválili.

  Prosím teraz pani poslankyňu Martinákovú, aby z poverenia výboru pre sociálne veci a bývanie predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubice Navrátilovej a Petra Bódyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1201).

  Poradové číslo návrhu je 34.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

 • Páni poslanci, hlasujeme o návrhu prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 65 za, 4 proti, 62 sa zdržalo, 11 nehlasovalo.

 • Ruch v sále.

 • Návrh zákona do druhého čítania sme neschválili.

  Prosím pána poslanca Gábora Gála...

 • Hlasy v pléne.

 • Pardon, o tom hlasujeme o 17.00 hodine.

  Pán poslanec Fico.

 • Pán predseda, nie je možné, aby poslanci mali 6 sekúnd na rozhodnutie, pretože ešte ani neskončila vystúpenie spoločná spravodajkyňa, už išlo na 15 sekúnd hlasovacie zariadenie a keď skončila vystúpenie, bolo už iba 5 sekúnd na hlasovanie. Žiadam, aby sa o tomto ešte raz hlasovalo.

 • Páni poslanci, hlasujeme ešte raz o návrhu pani poslankyne Martinákovej, ktorá bola poverená výborom, aby predložila návrh uznesenia k návrhu poslancov pani poslankyne Ľubice Navrátilovej a Petra Bódyho na vydanie zákona o sociálnom poistení.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 70 za, 9 proti, 62 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh zákona do druhého čítania sme neschválili.

  Prosím pána poslanca Přidala, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1087).

  Poradové číslo návrhu je 36.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec ani poslankyňa, dajte preto hlasovať spoločne o bodoch 1 až 17 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Pán poslanci, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • 146 prítomných, 145 za, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predseda, mám splnomocnenie gestorského výboru a odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 145 za.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy k prerokúvanému návrhu zákona. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 143 za, 1 nehlasoval.

  Návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky schválila.

  Prosím pani poslankyňu Brestenskú, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predložila Národnej rade návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1098).

  Poradové číslo návrhu je 37.

  Nech sa páči, pani poslankyňa.

 • Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Preto prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o spoločných bodoch zo spoločnej správy 1 až 24 spoločne.

 • Hlasujeme, páni poslanci, s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 142 za, 1 nehlasoval.

  Pozmeňujúce návrhy sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • Pán predsedajúci, mám splnomocnenie gestorského výboru s odporúčaním hlasovať o tom, že predložený návrh zákona postúpime do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 142 za, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť. Konštatujem, že nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 143 za, 1 nehlasoval.

  Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

  Prosím pána poslanca Mikuša, aby z poverenia výboru pre financie, rozpočet a menu predložil návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1100).

  Poradové číslo návrhu je 38.

  Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, spoločná správa obsahuje 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. V rozprave som vystúpil len ja a predložil som dva pozmeňujúce návrhy.

  Najskôr budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy pod číslami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch zo spoločnej správy, tak ako ich uviedol pán spoločný spravodajca. Gestorský výbor ich odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 143 za.

  Schválili sme návrh.

  Ďalší návrh.

 • Teraz budeme hlasovať o bodoch 5 a 12 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 8 za, 52 proti, 82 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh.

  Nech sa páči.

 • Pán predseda, teraz dajte hlasovať o mojich dvoch pozmeňujúcich návrhoch, ktoré som predniesol v rozprave. Môžeme o nich hlasovať spoločne.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 139 za, 1 proti, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Mám splnomocnenie gestorského výboru dať hlasovať o tom, že Národná rada sa uznesie na tom, že prerokuje návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 106 za, 10 proti, 27 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť. Nie. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 92 za, 10 proti, 42 sa zdržalo.

  Národná rada vládny návrh zákona schválila.

  Teraz prosím pána poslanca Hamarčáka, aby ako poverený spravodajca predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1095).

  Poradové číslo návrhu je 39.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave vystúpili dvaja poslanci, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. Najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, z ktorej som navrhol hlasovať osobitne o bodoch 1 a 2 a o bodoch 3 a 4.

  Takže budeme hlasovať o bodoch 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Páni poslanci, hlasujeme o bodoch 1, 2 zo spoločnej správy.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 39 za, 13 proti, 91 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

  Nech sa páči.

 • Keďže body 1 a 2 neboli schválené, upozorňujem na to, že bude potrebné prečíslovať ďalšie body v súlade s legislatívou.

  Teraz budeme hlasovať o bodoch 3 a 4 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch 3 a 4 spoločne zo spoločnej správy, gestorský výbor ich odporúča schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 138 za, 3 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím pozmeňujúce návrhy poslancov.

 • V rozprave som predniesol ako prvý štyri pozmeňujúce návrhy, o ktorých budeme hlasovať en bloc.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch pána spoločného spravodajcu.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 85 za, 56 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Ďalší pozmeňujúci návrh predniesol pán poslanec Fajnor, o ktorom budeme hlasovať.

 • Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Fajnora.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 59 za, 32 proti, 48 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

  Návrh sme neschválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, mám poverenie gestorského výboru, aby sme tento návrh prerokovali v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 139 za, 2 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce do rozpravy prihlásiť niekto z prítomných poslancov. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Odpoveď z pléna.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 126 za, 16 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh zákona sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Minárika, aby z poverenia výboru predniesol návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1118).

  Poradové číslo návrhu je 40.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, to znamená, že nie sú žiadne návrhy z rozpravy. Budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 34 okrem bodu 21 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Páni poslanci, hlasujeme o bodoch zo spoločnej správy 1 až 34 okrem bodu 21 s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 140 za, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Teraz budeme hlasovať o bode 21.

 • Vzhľadom na to, pán predseda, že prešiel bod 22, o bode 21 nemôžeme hlasovať.

 • Pretože mám poverenie gestorského výboru, navrhujem, aby sme hlasovali o postúpení návrhu do tretieho čítania.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 126 za návrh, 9 proti, 3 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o vládnom návrhu zákona.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto z poslancov prihlásiť do rozpravy? Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 130 za, 10 proti, 1 nehlasoval.

  Návrh zákona sme schválili.

  Prosím pána poslanca Gábora Gála, aby z poverenia ústavnoprávneho výboru predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. (tlač 1091).

  Poradové číslo návrhu je 42.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem za slovo, pán predseda. Keďže v rozprave nevystúpil nikto, budeme hlasovať o všetkých bodoch spolu zo spoločnej správy, o bodoch 1 až 6 s návrhom gestorského výboru tieto body schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 141 za, 2 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že návrh postúpime do tretieho čítania.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 126 za, 1 proti, 15 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce prihlásiť niekto do rozpravy. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 124 za, 1 proti, 16 sa zdržalo.

  Návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky schválila.

  Prosím pána poslanca Abelovského, aby z poverenia ústavnoprávneho výboru predložil Národnej rade návrhy hlasovaní o

  vládnom návrhu zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (tlač 1108).

  Poradové číslo návrhu je 43.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave vystúpila len pani poslankyňa Majdová, ktorá mala procedurálny návrh a navrhla, aby sme zo spoločnej správy o bodoch 2, 5, 8, 10 a 22 hlasovali osobitne, porozumel som, že o každom z nich aby sme hlasovali osobitne.

 • Najprv budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, o bodoch 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 a 27 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 143 za.

  Schválili sme návrh.

  Nech sa páči.

 • Budeme hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru...

 • Reakcia z pléna.

 • Hlasovanie.

 • Páni poslanci, toto hlasovanie vyhlasujem za neplatné.

  Ešte raz vás prosím, pán spoločný spravodajca, uviesť toto hlasovanie.

 • Budeme hlasovať o bode 2 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasujeme o bode 2, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 63 za, 71 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Neschválili sme návrh.

  Ďalší návrh.

 • Budeme hlasovať o bode 5 spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť ho. Ide o Zvolen.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 71 za, 9 proti, 55 sa zdržalo, 8 nehlasovalo.

  Neschválili sme návrh.

  Nech sa páči.

 • Budeme hlasovať o bode 8 s návrhom gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bode 8.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 67 za, 1 proti, 74 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Bod 8 sme neschválili.

  Ďalší návrh.

 • Budeme hlasovať o bode 10 s návrhom gestorského výboru schváliť ho.

 • O bode 10, páni poslanci, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 63 za, 77 sa zdržalo.

  Neschválili sme bod 10.

  Nech sa páči.

 • A napokon budeme hlasovať o bode 22 s návrhom gestorského výboru schváliť ho.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 65 za, 2 proti, 77 sa zdržalo.

  Neschválili sme bod 22.

  Nech sa páči, ďalší návrh.

 • Keďže sme hlasovali o všetkých bodoch zo spoločnej správy, dajte hlasovať, pán predseda, o tom, že vládny návrh zákona postupujeme do tretieho čítania.

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 138 za, 6 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 144 prítomných, 140 za, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Návrh zákona sme schválili.

  Prosím teraz pani poslankyňu Laššákovú, aby z poverenia ústavnoprávneho výboru predložila Národnej rade návrh uznesenia k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach (tlač 1001).

  Poradové číslo návrhu je 45.

 • Ďakujem pekne za slovo. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach a rozhodla, že Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a má prednosť pred zákonmi.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu tak ako ho predložila pani spoločná spravodajkyňa, pani poslankyňa Laššáková.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 137 za, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Prosím pána poslanca Polku, aby z poverenia výboru pre obranu a bezpečnosť predniesol návrh uznesenia k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973 (tlač 1174).

  Poradové číslo návrhu je 47.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, keďže v rozprave neodzneli žiadne návrhy ani pripomienky, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia, že Národná rada Slovenskej republiky v zmysle čl. 86 písm. d) súhlasí s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach z roku 1973.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 142 za návrh, 1 nehlasoval.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Dávam slovo teraz pánovi poslancovi Patakymu, aby z poverenia výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k

  vládnemu návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1092).

  Poradové číslo návrhu je 48.

 • Pán predseda, najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, a to o bodoch 1 až 19, 21, 23 až 36, 38 až 42, 44 až 46, 48, 50 až 52, 55 až 98, 100 až 121 spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 145 za.

  Návrh sme schválili.

  Ďalší návrh.

 • O bode 47 spoločnej správy budeme hlasovať samostatne. Uvedený bod je v spoločnej správe navrhnutý na schválenie. Upozorňujem na pozmeňujúci návrh poslanca Kaliňáka, ktorý rieši túto problematiku komplexne.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 8 za, 48 proti, 88 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme bod 47 zo spoločnej správy.

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • O bodoch 37, 49, 53, 54 a 99 spoločnej správy budeme hlasovať spoločne a s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 81 proti, 64 sa zdržalo.

  Neschválili sme návrh.

  Ďalší návrh.

 • Body 20 a 22 spoločnej správy sú navrhnuté na vyňatie na osobitné hlasovanie s odporúčaním neschváliť ich.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o bodoch 20 a 22.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 1 za, 73 proti, 70 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Neschválili sme návrh.

  Ďalší návrh.

 • O bode 43 spoločnej správy je návrh hlasovať o ňom osobitne a tento schváliť.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 100 za, 12 proti, 30 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch...

 • Pán predseda, teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vzišli z rozpravy.

  Najprv sú to pozmeňujúce návrhy poslankyne Majdovej s návrhom hlasovať...

 • ... spoločne o všetkých. Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňujúcich návrhoch pani poslankyne Majdovej.

 • Hlasovanie.

 • 145 prítomných, 142 za, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

  Schválili sme návrh.

  Nech sa páči.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch poslanca Kaliňáka takisto en bloc.

 • Hlasovanie.

 • 143 prítomných, 140 za, 1 proti, 2 sa zdržali.

  Schválili sme pozmeňujúci návrh pána poslanca Kaliňáka.

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, uznesenie výboru ma oprávňuje požiadať vás, aby ste nechali hlasovať o tom, že prerokujeme tento návrh ihneď v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 141 prítomných, 130 za, 1 proti, 10 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu, páni poslanci. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi s odporúčaním výboru...

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 130 za, 1 proti, 11 sa zdržalo.

  Návrh zákona sme schválili.

  Pán poslanec, poslanci hlasovaním vám zablahoželali k vášmu krásnemu životnému jubileu dovoľte, aby som sa pridal.

 • Prosím pána poslanca Miššíka, aby z poverenia výboru ústavnoprávneho predložil návrhy hlasovaní k

  návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1060).

  Poradové číslo návrhu je 55.

 • Ďakujem, pán predseda. V rozprave vystúpili dvaja poslanci.

  Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, teda o bodoch 1, 2, 3 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 140 za, 2 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci.

  Pozmeňujúci návrh podal pán poslanec Miklušičák. Prosím, pán predseda, dajte o ňom hlasovať.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Miklušičáka.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 129 za, 9 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Ja som v rozprave podal 2 pozmeňujúce návrhy. Budeme o nich hlasovať osobitne.

  Takže hlasujeme o mojom 1. pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 137 prítomných, 135 za, 2 sa zdržali.

  Návrh sme schválili.

  Budeme hlasovať o vašom 2. pozmeňujúcom návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 136 za, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pán spoločný spravodajca, môžeme...

 • Tým sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy. Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že návrh prerokujeme v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 140 prítomných, 112 za, 1 proti, 25 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu.

  Otváram rozpravu. Páni poslanci, chcem sa spýtať, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním výboru. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 142 prítomných, 59 za, 3 proti, 69 sa zdržalo, 11 nehlasovalo.

  Návrh zákona sme neschválili.

  Teraz prosím pána poslanca Nagya, aby z poverenia výboru ako predseda výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien predložil Národnej rade návrhy hlasovaní k prerokúvanému

  návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Banáša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 1094).

  Poradové číslo návrhu je 57.

  Nech sa páči, pán poslanec, hlasujeme teraz o poslednom prerokovanom návrhu.

 • Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Nikto nepredložil žiadny pozmeňujúci návrh.

  V informácii sa nachádza jedna pripomienka. Prosím vás, aby ste dali hlasovať o pripomienke uvedenej v časti IV.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o pozmeňujúcom návrhu uvedenom v informácii výboru, k čl. I 2. bodu.

 • Hlasovanie.

 • 138 prítomných, 137 za, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, hlasovali sme o všetkých pripomienkach. Využívajúc svoje oprávnenie podľa § 84 ods. 2 navrhujem pristúpiť k tretiemu čítaniu.

 • Hlasovanie.

 • 139 prítomných, 114 za, 4 proti, 21 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona.

  Otváram rozpravu, páni poslanci. Do rozpravy sa z prítomných poslancov nehlási nik. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

  Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.

 • Gestorský výbor neprijal k nemu žiadne odporúčanie.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 91 za, 23 proti, 19 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

  Návrh zákona sme schválili.

  Páni poslanci, vyhlasujem prestávku na obed.

  Ešte predtým sa hlásia páni poslanci Brocka, Hamerlik, Bielik.

  Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

 • Jeden oznam pre členov výboru pre sociálne veci a bývanie. Hneď teraz zasadá výbor, predmetom rokovania je mimoriadna schôdza Národnej rady.

 • Ďakujem. Tiež oznamujem členom výboru pre pôdohospodárstvo, že zvolávam rokovanie výboru teraz na 12.30 hodinu. Ďakujem.

 • Ruch v sále.

 • Odpoveď z pléna.

 • Pán predseda zdravotníckeho výboru zvoláva ihneď teraz rokovanie zdravotníckeho výboru, členovia výboru zdravotníckeho.

  Vyhlasujem prestávku na obed.

 • Prerušenie rokovania o 12.30 hodine.

 • Pokračovanie rokovania o 14.02 hodine.

 • Pokračujeme v rokovaní 44. schôdze Národnej rady. Na programe je bod

  hodina otázok,

  ktorý týmto otváram.

  Zo všetkých otázok, ktoré písomne položili poslanci do včera do 12.00 hodiny, určení overovatelia schôdze vyžrebovali ich poradie. Pripomínam, že na otázky poslancov, ktorí nie sú prítomní v rokovacej sále, sa neodpovedá.

  Prosím predsedu vlády pána Mikuláša Dzurindu, aby oznámil, ktorých z členov vlády určil, že budú odpovedať na otázky za neprítomných členov vlády, prípadne bude za nich odpovedať sám.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne a páni poslanci, dnes by mali chýbať štyria členovia vlády, pán vicepremiér Csáky a ministri Kukan, Kaník, Gyurovszky. Všetci sú na pracovných cestách, ale otázky nemajú.

 • Ďakujem pekne.

  Prosím, pán predseda vlády, aby ste v časom limite 15 minút odpovedali na otázky, ktoré vám boli adresované a to v poradí, ako boli vyžrebované.

  Prvá otázka podľa vyžrebovaného poradia je od pána poslanca Stanislava Škodu a je nasledujúceho znenia: „Vážený pán premiér! Hlási sa Slovensko k reformám aj v EÚ?“

  Nech sa páči.

 • Áno, pán poslanec, Slovensko sa hlási aj k reformám v Európskej únii. Samit Európskej únie, ktorý sa konal minulého týždňa, bol veľmi zaujímavý, vzrušujúci, ale najmä veľmi obsažný, pretože okrem Európskej ústavnej zmluvy diskutoval aj o otázke finančnej perspektívy na roky 2007 – 2013. A ja dobre viem, že tam mieri vaša otázka.

  Prečo sa Slovensko jednoznačne k reformám? Predovšetkým preto, že máme presne taký istý záujem ako tí, ktorí zmienené európske reformy navrhujú. A ten záujem by som rozdelil do takých štyroch bodov.

  Tým prvým je snaha, aby sme do výdavkov európskeho rozpočtu zaviedli väčší poriadok, transparentnosť, zrozumiteľnosť a spravodlivosť. Ten dnešný systém je pomerne komplikovaný, je tam viacero anomálií, viacero výnimiek, napríklad ten známy britský rabat a potom, samozrejme, sa pomerne ťažko orientuje v tom, do akej miery jednotlivé krajiny prispievajú spravodlivo na ten európsky princíp solidarity alebo na európsku kohéziu. To znamená, vyrovnávanie životných rozdielov medzi tými najvyspelejšími a medzi tými, ktorí sú vyspelí menej. Je naozaj čas, aby sa celá štruktúra zjednodušila a aby bola urobená tak, že miera spravodlivosti bude maximálna.

  Druhým dôvodom, pre ktorý si myslím, že sa treba hlásiť k reformám európskej agendy, je málo efektívne vynakladanie prostriedkov na niektoré činnosti. Zmienim sa predovšetkým o tej, ktorá je v samom centre pozornosti, a to je spoločná poľnohospodárska politika. Vieme, že skoro polovica európskych peňazí ide do tohto sektora, ale vieme aj to, že efektívnosť tohto sektora nenarastá, ale skôr naopak. Ba, stávame sa aj svedkami takých anomálií, ako sú vyhlásenia v niektorých krajinách, že nie sú schopní rozumne nadprodukciu umiestniť, a preto napríklad obilie bude najefektívnejšie možné spáliť v elektrárňach. Preto sa pridávam k tým, ktorí si vážia daňových poplatníkov, pretože tie európske peniaze netvorí nikto iný, len občania Európskej únie, a preto by sme mali s týmito peniazmi nakladať čo najefektívnejšie. Volanie po reforme, po dôkladnom posúdení spoločnej poľnohospodárskej politiky je volanie seriózne a objektívne.

  Tretím dôvodom, pre ktorý si myslím, že tá reforma je potrebná, je nedostatok peňazí na Lisabonskú stratégiu. Viete, že sme si pred časom dali odvážny cieľ v Európe, že do roku 2010 dostihneme Spojené štáty americké v konkurencieschopnosti. Dnes sa skôr môžeme trpko pousmiať na takýmto plánom a projektom aj preto, že sme napríklad také oblasti, ako je vzdelávanie, veda, výskum, inovácie značne finančne podhodnotili. A keď porovnáme výdavky na tieto strategické záležitosti, o ktorých hovoríme, že sú strategické, s výdavkami na poľnohospodárstvo, tak je to obrovský nepomer.

  Napokon štvrtým dôvodom, pre ktorý si myslím, že tá reforma je potrebná, je jednoducho tlak niektorých krajín, najmä čistých prispievateľov, najvýznamnejších prispievateľov, aby, ak majú naďalej prispievať aj na rozšírenú Európsku úniu, to prispievanie bolo zmysluplné, objektívne, efektívne a odôvodniteľné.

  Zhodou okolností dnes v dopoludňajších hodinách vystúpil podľa mňa so zaujímavým prejavom v Európskom parlamente Tony Blair. Tá téma je taká vážna, že sa jej ešte pár minút chcem venovať. Britský premiér dnes veľmi poctivo odôvodnil, prečo nesúhlasil s návrhom štátneho, teda európskeho rozpočtu finančnej perspektívy na roky 2007 – 2013. Myslím, že týmto dôvodom Tonyho Blaira sa rozumieť dá. Vítam, že sa do tohto chce ako predsedajúca krajina Európskej únie pustiť. A úplne s ním súhlasím, že potrebujeme naštartovať proces, ktorý by viedol k rozpočtu racionálnejšiemu. Som rád, že aj Tony Blair dnes otvorene hovoril o tom, že toto nie je spor medzi predstavami, že jedni hovoria, že Európa to je len voľný trh a druhí hovoria o akejsi stále vysoko sociálnej Európe, ani medzi zástancami a odporcami užšej spolupráce, ani medzi eurooptimistami a euroskeptikmi. Vždy som mal pocit, že ide skôr o nálepky, keď sa takto označujú ľudia. Takéto nálepky nás odvádzajú od normálnej logickej odpovede na normálnu logickú otázku. Prečo napríklad tak masívne dotujeme zmienených poľnohospodárov, keď potom ich nadprodukciu vyhadzujeme? Myslím, že je to normálna vec, o ktorej sa dá hovoriť, a nie sa tváriť, že je daná raz navždy a nedá sa s ňou pohnúť.

  Veľmi ma oslovilo, že Tony Blair dnes povedal, že všetko toto je o zdravom rozume. A som veľmi rád, že takto reformne hovorí politik, ktorý sa inak hlási k novej ľavici. Iba to potvrdzuje, že nálepkovanie reforiem ako pravicových je naopak, proti tomuto zdravému rozumu. Veľmi ma oslovila dnešná reč kolegu Blaira. A veľmi dobre som porozumel, že je to naozaj o zdravom rozume, nie o tom, či sa cítime pravicovou alebo ľavicovou stranou. Práve príklad Tonyho Blaira ukazuje, že aj v ľavici nájdeme ľudí, ktorí sa riadia zdravým rozumom, a potom ľudí, ktorí sa riadia populizmom. Tak ako to nepochybne je aj na tej stredopravej politickej strane. Myslím, že Tony Blair má odvahu práve ako predstaviteľ sociálnej demokracie takto otvorene hovoriť.

  A ešte by som rád zaznamenal z dnešného vystúpenia pána Blaira v Európskom parlamente. On povedal, že to čo dnes prežívame, nie je krízou inštitúcií Európskej únie, ale že to je krízou leadershipu, teda zodpovednosti, že je to aj o odvahe, ale najmä o zodpovednosti a zmysle pre budúcnosť. Myslím si, že práve krajiny ako Slovensko môžu pomôcť vysvetľovať a presadzovať, že rast a efektívnosť vedie len a len cez reformy, že jednoducho nejde aj starnúť, aj nepracovať viac a pritom mať rovnaké peniaze. A tak ako som povedal, nejde aj stále rovnako dotovať poľnohospodárov takmer polovicou rozpočtov Európskej únie, ale zároveň očakávať, že sa ako Európska únia dostaneme na čelo v iných oblastiach.

  Ja som vybral ešte jednu vetu, ktorú Tony Blair dnes povedal. Doslova povedal, že v Európe zostali len dve univerzity na svetovo uznávanej úrovni. Veľmi vážna reč. Nejde naozaj rovnako štedro stále dotovať poľnohospodárov, volať po vzdelaní ako hlavnom kľúči pre napredovanie a pritom tak drasticky vzdelávanie podceňovať. Skrátka a dobre, Tony Blair sa silno prihlásil k reformám, k takým reformám, akými prešlo a prechádza Spojené kráľovstvo, k takým reformám, akými prešlo a prechádza Slovensko. Preto by sme sa aj my, aj naša republika mali prihlásiť k takým lídrom, ako je Tony Blair a k jeho volaniu po reformách v Európskej únii.

  Žiada sa mi v odpovedi na túto otázku povedať ešte jednu vetu, ktorú často pociťujem a počúvam najmä zo strany tých populistických lídrov bez ohľadu na to, či sú pravicoví alebo ľavicoví. V Európe sa stále, a možno dnes ešte viacej ako včera, vyvoláva zdanie, že sa môžeme mať lepšie a pritom môžeme menej pracovať. Toto sa jednoducho nedá. Sú to vyslovene falošní hráči, populistickí hráči, ktorých politika nemôže priniesť pozitívny obrat ani v európskej agende.

  Pán poslanec, chcem vám povedať, že urobím všetko pre to, aby Slovensko aj pre to, čo sme urobili v posledných rokoch, čo dokázali občania našej krajiny v posledných rokoch, aby sme sa odvážne a smelo konštruktívne a aktívne prihlásili práve k tým, ktorí chcú reformovať aj európsku agendu.

  Všetko, pán predsedajúci.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec, chcete položiť doplňujúcu otázku? Nech sa páči, máte možnosť.

 • Ďakujem, pán premiér.

  Vieme, že ak hovoríme o reformách, tieto reformy by potrebovali všetky európske štáty, také alebo onaké, ale potrebovali by tieto reformy. Ale asi nemajú odvahu prijať všetky tieto reformy. Chcel by som sa opýtať, ako nás hodnotia naši kolegovia v Európskej únii?

 • Ja si myslím, že všetci máme dosť príležitostí, pretože návštevy k nám chodia. Slovensko nie je izolované, ale stále častejšie navštevované. Rovnako vy, zástupcovia ľudu, volení vo voľbách sa zúčastňujete na rôznych grémiách a rokovaniach, je dostupná zahraničná tlač. Slovensko sa teší pozornosti v zahraničí. Dnes dopoludnia som bol na otvorení veľkej galvanizačnej linky na výrobu automobilových plechov v Košiciach. Počúval som, ako nás hodnotí americká podnikateľská skupina alebo klientela, ako sa o nás píše v americkej tlači. Myslím si, že je teraz našou úlohou, aby sme využili aj súčasnosť a nasledujúce mesiace, aby sme aj istým upresnením reforiem dosiahli to, aby sa počet tých, ktorí nám veria v zahraničí, a počet tých, ktorí veria v to, že reformy mali zmysel, aby sa postupne vyrovnávali.

  Ďakujem pekne za otázky.

 • Ďakujem.

  Pán premiér, druhú otázku vám položila pani poslankyňa Petra Masácová nasledujúceho znenia: „Pán premiér, ako hodnotíte výrok Európska ústava je mŕtva?“

  Nech sa páči.

 • Ja sa domnievam, pani poslankyňa, že ide skôr o isté také želanie euroskeptikov ako o nejaké seriózne politologické hodnotenie. Ja by som možno skôr povedal, že ide o vážne ohrozenie tohto spoločného projektu. To ohrozenie je vážne, to si netreba zakrývať, pretože keď v dvoch krajinách po sebe a zhodou okolností takých krajinách, ako sú Francúzsko a Holandsko, dopadne referendum neúspešne, tak sa nemôžeme tváriť, že ten proces ide naďalej hladko. Tuším, 10. júla by malo byť referendum v Luxembursku. V júli by sa o ratifikáciu v parlamente mala pokúsiť Malta. Budeme v nasledujúcich týždňoch múdrejší.

  Ale to, čo chcem povedať a o čom sa vo verejnosti nehovorí, je istá faktografia, ktorá je obsiahnutá v samotnom texte Európskej ústavnej zmluvy a potom vo vyhlásení o ratifikácii tejto zmluvy, ktorú sme prijali v Ríme súčasne s Európskou ústavnou zmluvou. Ja zacitujem len dva krátke paragrafy. V samotnom článku 4 Európskej ústavnej zmluvy sa píše, že: „Táto zmluva nadobudne platnosť 1. novembra 2006, ak budú uložené všetky ratifikačné listiny, alebo ak sa tak nestane, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po vykonaní tohto úkonu posledným signatárskym štátom“.

  A ešte to vyhlásenie o ratifikácii. Konferencia poznamenáva, že ak dva roky po podpise Zmluvy o ústave ju ratifikovali štyri pätiny členských štátov a jeden alebo viac členských štátov narazilo na ťažkosti pri pokračovaní v procese ratifikácie, záležitosť sa predloží Európskej rade.

  Z toho, myslím, veľmi jednoznačne vyplýva, že ten proces nemá stanovený koniec a všetko záleží od toho, ako sa s ním vysporiadajú jednotlivé členské krajiny. Teoreticky vlastne môžeme čakať aj niekoľko rokov. Teoreticky záleží dnes najviac na Francúzoch a na Holanďanoch, na ich politickej reprezentácii, aby povedali, čo mienia so súčasným stavom urobiť. Ak sa nájde medzi nami dvadsiatimi piatimi len jediný štát, ktorý povie, my nikdy ratifikovať tento dokument nebudeme, potom si budeme môcť povedať, že tento európsky projekt sa nepodaril. Ale kým to tak nie je, je predčasné vynášať nejaké definitívne súdy.

  Na samite sme prijali záver, deklaráciu, ktorá hovorí, že mali by sme nasledujúce mesiace využiť na reflexiu, aj tí, ktorí ratifikovali, aj tí, ktorí budú, aj tí, ktorí ratifikáciu odložili, a aby sme hľadali príčiny tohto stavu, prečo sa Európa vzdialila občanom, prečo ľudia v Holandsku tak razantne odmietli referendum. My sa na tejto debate zúčastníme, aj keď ratifikáciu máme za sebou, aby sme s ľuďmi komunikovali otvorene, aby stále viacej chápali a hlavne cítili, že Európa a jej inštitúcie nie sú proti nim, nie sú nad nimi, ale že oni, občania Európskej únie sú ich základnou súčasťou. A o nich to všetko v Európskej únii je.

 • Ďakujem, pán premiér.

  Pani poslankyňa, 20 sekúnd. Nech sa páči.

 • Tak ja aspoň v rýchlosti. Totižto mne ide o jednu vec. Zmluva z Nice neumožňuje vstup ďalších členských krajín do Európskej únie a zahraničná politika Slovenskej republiky ako jednu zo svojich priorít má západný Balkán. Tam patrí aj Chorvátsko, ktoré tým pádom, že Európska ústavná zmluva nebude ratifikovaná, má zablokovaný vstup do EÚ. A to ma zaujíma.

 • Pani poslankyňa, hodina otázok v tomto časovom priestore 15 minút je skončená, ale môžeme obetovať ešte pár minút, ak pán predseda vlády... Nech sa páči.

 • Dve vety poviem. Zmluvy z Nice počítajú aj s Rumunskom, aj s Bulharskom. To znamená, ich vstup 1. januára 2007 ohrozený nie je. Chorvátsko ešte rokovania ani nezačalo. Čiže, o nejaký čas, verím, že začnú, my sa o to veľmi usilujeme a verím, že dovtedy, kým bude vstup Chorvátska do Európskej únie aktuálnym, nájdeme riešenie, či už bude ratifikovaná Európska ústavná zmluva, alebo vstup Chorvátska ošetríme iným špecifickým prípadom.

 • Ďakujem, pán premiér. Týmto časový priestor určený na otázky pre vás ako predsedu vlády vypršal.

  Budeme pokračovať odpoveďami členov vlády na otázky poslancov podľa vyžrebovaného poradia.

  Prvú otázku položil pán poslanec Róbert Madej ministrovi školstva Slovenskej republiky Martinovi Froncovi. Tá otázka je tohto znenia: „Pán minister, prečo ministerstvo prestalo financovať mnohé už takmer dokončené vedeckotechnické projekty na vysokých školách?“

  Nech sa páči, pán minister, môžete odpovedať.

 • Vážený pán poslanec, neviem, kde ste prišli k názoru, že mnoho vedeckotechnických projektov, ktoré realizujú vysoké školy, bolo zastavených.

  Ale k samotnému procesu. To je pravidelný systém a v tomto prípade v mesiacoch január a február prebiehali priebežné oponentúry správ o výsledkoch vedeckotechnických projektov, ktoré sa uskutočňovali v roku 2004, resp. 2004 pokračovali. Na základe spracovania výsledkov priebežných oponentúr možno konštatovať, že celkove zo 63 projektov, ktoré pokračujú, bolo vyradených z ďalšieho konania 6 vedeckotechnických projektov a 1 bol zlúčený s obdobným projektom.

  Dôvody vyradenia, aspoň rámcovo by som uviedol, je to jednak neplnenie cieľov projektov, kvôli tomu aj tie priebežné oponentúry prebiehajú. Ďalej je to nepreukázaný vklad spoluriešiteľa, v tom prípade obyčajne ide o realizátora projektu, čo býva súkromná firma. Znamená to, že to nebolo doložené príslušnými zmluvami uzavretými o využívaní výsledkov riešenia. Ďalej výsledky, jednoducho komisie konštatovali v niektorých prípadoch, že nie sú adekvátne vynaloženým finančným prostriedkom, neprinášajú nové výsledky riešenia. A v jednom prípade, možno kurióznom, treba konštatovať z tých 6 projektov na úlohe v roku 2004 zodpovedný riešiteľ nezačal ani čerpať finančné prostriedky.

  Teda pokračuje a je financovaných 56 projektov v roku 2005 a k tomu pribudlo ďalších 20 nových projektov, takže celkove v roku 2005 je financovaných 76 vedeckotechnických projektov, na ktoré je plánovaná čiastka celkove 70 mil. korún. Keby sme to počítali, v priemere je to necelý milión korún na jeden projekt.

  Skončil som, pán predsedajúci.

 • Ďakujem.

  Pán poslanec Madej, nech sa páči, môžete mať doplňujúcu otázku.

 • Ďakujem veľmi pekne.

  Vážený pán minister, mal by som doplňujúcu otázku, túto otázku som položil najmä z toho dôvodu, pretože som bol oslovený profesormi z Technickej univerzity vo Zvolene, kde mám informácie, že projekty zamietnuté neboli a išlo asi o 6 alebo 7 projektov, ktoré v súčasnosti stále trvajú, ale finančné prostriedky na tieto projekty v tomto roku vraj uvoľnené nebudú.

  Ide o projekty, ktoré sú asi na 70 % – aspoň podľa informácií, ktoré som dostal, a myslím si, že ste tieto informácie dostali aj z inej strany – dokončené, skončené, ale údajne finančné prostriedky na túto univerzitu neprišli. Súčasne sa tým aj pýtam, ako je to na iných univerzitách a či všetky tieto projekty, ktoré pokračujú, lebo nemám vedomosť o tom, že by tie projekty, ktoré spomínali, boli zamietnuté, sú to stále ešte živé projekty, či aj niekde inde projekty nie sú v tomto roku vôbec financované, ktoré by síce mali pokračovať.

  Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec, samozrejme, že vedeckotechnické projekty sú financované z rôznych zdrojov, čiže pokiaľ by ste chceli presnejšiu odpoveď, bolo by potrebné, aby boli presnejšie údaje položené, o ktoré projekty ide a či sú financované priamo v rámci programov, ktoré bežia v spolupráci s Akadémiou vied, čiže cez tzv. VEGA, alebo či ide o projekty, ktoré sú financované cez APVT. Pokiaľ nemám konkrétny údaj, nemôžem bližšie. Čiže, pán poslanec, pokiaľ mi doložíte tie konkrétne údaje, tak príslušné informácie detailnejšie vám, samozrejme, poskytnem.

  Ďakujem.

 • Ďakujem, pán minister.

  Druhú otázku položil pán poslanec Július Brocka pánovi podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi hospodárstva Pavlovi Ruskovi. Tá otázka znie: „Aké sú celkové náklady na vytvorenie jedného pracovného miesta u nás v rámci bezprecedentnej podpory zahraničných investorov? Uveďte konkrétne príklady.“

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne.

  Dovoľte mi, pán poslanec, aby som na úvod skonštatoval, že tá otázka ma veľmi zarmútila, pretože je tam v nej slovo, ktoré, myslím si, je tam nenáležité, bezprecedentne. Nie je bezprecedentná, je potrebná, je nutná a ja si dovolím povedať pár slov, prečo si myslím, že je nutná. Ešte predtým chcem podotknúť, že investičné stimuly sa na Slovensku poskytovali už dávno predtým, ako som sa stal ministrom hospodárstva. Mám k dispozícii zoznam 20 podnikov, napríklad Matador, Gabor, Holcim, Hella Slovakia, Leoni Cable, Vetropak, všetko to boli podniky, ktoré sme čistili, keď som prišiel na ministerstvo, kde boli podpísané memorandá, kde boli dané prísľuby a kde sme len spätne plnili to, k čomu sa vláda zaviazala. Nemyslím si, že je správne hovoriť o tom, že nikto nemôže dať toľko, čo my môžeme sľúbiť. Inými slovami, keď investora lákame v roku 2001, 2002, prípadne 2003, že je korektné im potom povedať, vláda sa zmenila, zabudnite, to, čo sme vám sľúbili, neplatí. My sme polroka čistili stôl a s výnimkou KIA sme prakticky polroka prichádzali s investičnými stimulmi, ktoré riešili to, čo bolo dané v minulosti.

  Pokiaľ hovoríme o dôvode, prečo chceme podporiť zahraničných investorov, nie je to o tom a nemôžeme to rozlišovať medzi zahraničných investorov a domácich. Každý, kto prichádza s novou investíciou, je posudzovaný podľa toho, čo znamená pre región, kam prichádza, nie podľa toho, či je doma alebo v zahraničí. Inými slovami, ak zajtra Matador Púchov príde s tým, že potrebuje vytvoriť podmienky na vznik novej investície vo Vranove nad Topľou a bude kreovať 1 000 nových pracovných miest alebo 1 600, tak budem prvý, kto bude presadzovať, aby mal porovnateľné podmienky, ako má napríklad v návrhu investičnej zmluvy Hankok. Pretože tak ako môže k nám Hankok prísť, tak môže Matador so svojou investíciou do Maďarska odísť. Kapitál nepozná hranice a som presvedčený o tom, že je najvyšší čas sa prestať hrať na domácich a zahraničných, ale hovoriť o tom, aký má projekt význam, koľko nových pracovných miest vytvára, akú investíciu zabezpečuje.

  V súčasnosti pre vašu informáciu máme na SARIO rozpracovaných 39 projektov, ktoré predstavujú 164 mld. investícií, vytvárajú priamo 27 000 pracovných miest, priamo, a vytvárajú podmienky na to, aby nepriamo vzniklo ďalších 25 – 30 000 pracovných miest. Predpokladajú, aby sa tieto projekty podporili priamo asi 13,3 mld. korún v priebehu 4 rokov – 2005, 2006, 2007, 2008. Zároveň predpokladajú daňovú úľavu vo výške asi 14 mld., čo však nie je priamy náklad, pretože keď sem neprídu, tak tie peniaze my nebudeme mať. Nie je to niečo, čoho sa vzdávame, pretože my to ani mať nebudeme.

  Pokiaľ ide o investičné stimuly pre najväčších, naša filozofia je získať pre každý región veľkého zahraničného investora. Ten totiž zásadným spôsobom mení tvár krajiny, ten vytvára príležitosti pre malých a stredných. Čo robí veľký zahraničný investor?

  Po prvé, zlepšuje makroekonomickú stabilitu ekonomického prostredia, pretože zlepšuje výmenu, resp. obchodnú bilanciu, vytvára reťazce dodávateľsko-odberateľských vzťahov, pretože zásadným spôsobom umožňuje vytvárať nové pracovné príležitosti pre tých malých a stredných zo Slovenska, a to je stokrát väčší impulz, než ktorý by bol, keby sme tie 3 mld. rozdelili medzi 20 tisíc malých, pretože dlhodobo im zabezpečuje prácu a odbyt ich výrobkov.

  A po tretie, zlepšuje kúpyschopnosť obyvateľstva v regióne. Pretože je evidentné, že ak z malej...

 • Ruch v sále.

 • Páni poslanci, prosím vás o väčší pokoj. Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ďakujem pekne.

  Pretože zásadným spôsobom zlepšujú kúpyschopnosť obyvateľstva v danom regióne. A keď poviem malý príklad, ak z Hornej Marikovej z 500 obyvateľov 100 začne dochádzať do veľkého podniku a ich plat sa zmení zo 4 500 alebo zo 6 000 na 10 000, tak tie potraviny v Hornej Marikovej to pocítia. Preto si myslíme, že je veľmi dôležité orientovať sa na veľkých, veľké projekty a do regiónov, ktoré majú vysokú mieru nezamestnanosti, a nie o päť rokov, teraz, teraz Slovensku ide karta. Teraz je o nás záujem. Teraz prichádza autobus na zastávku, je poloprázdny a hovoríme, páni, poďte nasadať a nemáme veľa času, lebo o tri roky príde iný autobus, ktorý sa volá Bulharsko, Rumunsko, možno Chorvátsko. Teraz potrebujeme získať investorov, pretože sa tu v tom momente vytvorí podmienka alebo predpoklad, že tu zostanú ďalších desať až pätnásť rokov. Nikdy nebudú rozmontúvať prevádzky, ktoré v rámci svojho globálneho networku zabezpečovali ako posledné, najlacnejšie a najmodernejšie. Ak sa majú báť, nech sa boja tí, ktorí sú dnes, alebo v ktorých prevádzky sú dlhodobo, možno v Japonsku, možno v Amerike, možno v západnej Európe.

  Chceme využiť toto obdobie na to, aby sme získali čo najviac zdrojov. Veď predsa problém Slovenska nie sú vysoké ceny, ale nízke platy. Ak chceme riešiť platy, tak musíme riešiť produkciu. Stále je na úrovni 49,4 % priemeru členských krajín Európskej únie. Potrebujeme impulzy na nové produkty a, žiaľ, domáca kapitálová vrstva nie je v situácii, aby mohla vytvárať veľké investície v Michalovciach, Prešove, Košiciach, Rimavskej Sobote. Tá bezprecedentná podpora je najlepšia investícia do hospodárstva, akú vieme dať v prípade konkrétneho stimulu pre konkrétny región. Nestačí, a to si dovolím tvrdiť s plnou zodpovednosťou, ísť len cestou zlepšovania podnikateľského prostredia v oblasti verejných financií, daní a Zákonníka práce. V tom nás tie krajiny budú pomaly dobiehať. Máme ešte výhodu, a tá je výška priemerných platov. Ale predsa chceme, aby sa táto výhoda stratila. Predsa chceme, aby tie platy rástli. My potrebujeme nájsť spôsob, ako tým investorom dáme lepšie podmienky. V prvom rade investičný stimul nie je len o peniazoch, ale je to o spôsobe involvovania konkrétnej krajiny, vlády konkrétnej krajiny a vytvorenia záväzku v budúcej podpore projektu, pretože sú v tom peniaze daňových poplatníkov. A oni hľadajú spôsob, ako zabezpečia podporu do budúcnosti, aby sa to v prípade volieb, v prípade budúcich zmien vlád neobrátilo proti nim.

  Každý investor, ktorý prichádza do neznámeho regiónu, do neznámej krajiny – a uznajte, že pre Samsung, Kia alebo Hankok je Slovensko neznáma krajina – hľadá cestu, ako vtiahne do projektu vládu cez peniaze daňových poplatníkov. Máme limitované tieto možnosti bruselskou legislatívou. Tvrdím, že našu komparatívnu výhodu vieme využiť vtedy, keď ideme na limit v rámci investičných stimulov, taký, ako dávajú Poliaci, Maďari, Česi a keď zároveň k tomu vieme ponúknuť podmienky, ktoré sme vďaka reformám za posledné dva, alebo ak chcete, šesť rokov, dokázali pripraviť. A chcem zdôrazniť, že nevnímam investičné stimuly, resp. výsledky týchto stimulov v konkrétnych pracovných, resp. investičných príležitostiach len ako výsledok práce ministerstva. Je to vďaka tomu, že sme si vytvorili príležitosti, na základe ktorých môžeme dávať góly. A tie príležitosti boli reforma verejných financií, reforma daňová, reforma hospodárska, resp. reforma dôchodkového poistenia, sociálneho systému a postupná reštrukturalizácia hospodárstva. Ale zároveň sme presvedčení, že samo osebe to nestačí, resp. naše skúsenosti jasne ukazujú, že už teraz sme stratili štyroch, piatich veľkých investorov, ktorí sa rozhodli pre krajinu, kde dostanú vyššie investičné stimuly.

  Netvrdím, že treba rozdávať toľko, že to bude nerozumné, že sa nám to nevráti a že potrebujeme získať každého investora, ktorý okolo nás pôjde, za každú cenu. Ale zároveň som presvedčený, že investičné stimuly, ktoré sa tu použili najmä v oblasti automobilového priemyslu, elektrotechnického priemyslu a aj ten US Steel, ktorý sa ráta do miliárd, mali svoj zmysel a nekritizujem nikoho, kto ho poskytoval v čase, keď som ešte na ministerstve nebol.

  Nevidím žiadny príklad použitia investičného stimulu, ktorý by bol pre hospodárstvo Slovenska zlý alebo nevýhodný, a to vrátane tých, ktoré boli poskytnuté pred mojím príchodom na ministerstvo, vrátane tých, ktoré boli poskytnuté pred vstupom Aliancie nového občana do vlády.

  Pýtali ste sa na sumy. Je ťažké hovoriť o tom, ktorý projekt je výhodný podľa toho, ktoré sumy to sú, pretože navzájom spolu súvisia. Poviem príklad. Kia je 2 mil. 264 tisíc korún na jedno pracovné miesto. Ale už Mobis, ktorý je dodávateľ, je len 1 mil. 500 tisíc. Je tu Peugeot, ktorý je 1 mil. 500 tisíc, ale zároveň z pripravovaných projektov je tu veľký projekt do Rimavskej Soboty, ktorý počíta s podporou a s vytvorením pracovných miest až vo výške na 2 mil. 700 tisíc, resp. 1 mil. 900 tisíc na jedno pracovné miesto, ak nepočítame daňovú úľavu.

  Zároveň tu máme memorandá, kde napríklad v Lednických Rovniach spoločnosť Sewon vytvára 1 600 pracovných miest a podpora na jedno pracovné miesto je 31 000. Ale to je dodávateľ Kia. A prišiel sem preto, lebo sme poskytli také investičné stimuly Kia. Takže vytvárajú následne ďalšie pracovné miesta, kde už tá matematika spolu nehrá. Pri tých veľkých je to preto tak veľa, lebo pri tých ich dodávateľoch, ktorí sem prichádzajú, sa tá podpora rapídne znižuje.

  Prečítam vám podporu pri tých projektoch, ktoré súvisia s Kia.

  Spoločnosť Dongil je 200 pracovných miest, 351 tisíc. Spoločnosť Johnson Controls Kysucké Nové Mesto 300 pracovných miest, 140 tisíc. Spoločnosť Rubber Belt Považská Bystrica 300 pracovných miest, 89 tisíc. Ale toto všetko je naviazané na jedného veľkého mamuta, ktorý sa volá Kia a kde je na jedno pracovné miesto 2 mil. 200 tisíc. Aj tak si dovolím tvrdiť, že to je úspešné, pretože to musíme počítať podľa toho, že tá spoločnosť tu bude generovať nové pracovné miesta, ktoré budú trvať desať, dvanásť, pätnásť rokov, nie rok. A z toho pohľadu je potom dôležité povedať si, či to pracovné miesto generuje 250, 300 000 ročne. A ja si dovolím tvrdiť, že určite áno. Nemôžeme to počítať len podľa toho, aká je jednoduchá matematika, pretože veľa projektov navzájom spolu súvisí.

  Pokiaľ ide o projekty, ktoré boli už schválené, tak len napríklad Matador dostal 425 000 na jedného pracovníka investičný stimul, Gabor 85 000, ale na druhej strane aj spoločnosť Hella Slovakia v Kočovciach až 600 000 a kreovala alebo vytvára len 240 pracovných miest. Máme tu spoločnosť, ktorá sa odsúhlasila pred naším príchodom, ktorá je Johns Manville Slovakia v Trnave 2 mil. 222 000 a iba 220 pracovných miest. Kto to dohodol? Je to dobré, alebo to je zlé? Ja si myslím, že dobré. Ja si myslím, že každý krok, ktorý zásadným spôsobom zvyšuje produkciu, môže pomáhať hospodárstvu a reálne mu pomáha. Som presvedčený o tom, že je najvyšší čas uvedomiť si, že tieto dva roky sú z pohľadu reštrukturalizácie hospodárstva Slovenska kľúčové. Ja nie som za to, aby investičné stimuly tu trvali od rána do večera ďalších desať rokov. Podporujeme to, aby boli dočasné, aby boli podporené len tie najväčšie, kde sa vytvára synergický efekt a ktoré pridávajú nových dodávateľov, nové pracovné miesta a slovenským výrobcom nové miesta a aby to bolo len v tých regiónoch, kde je vysoká miera nezamestnanosti, kde nedostaneme do Rimavskej Soboty bez investičného stimulu nikoho.

  Takže toto sú podmienky, ktoré chceme, aby platili pre investičné stimuly a chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby sme sa na ne pozerali ako na impulz, ktorý je nevyhnutný, ktorý pomáha zachovať konkurencieschopnosť Slovenska v porovnaní s Maďarskom, Poľskom, Českou republikou. Už mnohí odišli aj do Maďarska, aj do Čiech. Netvrdím, že sme ich mali získať všetkých a za každú cenu, ale hľadáme dohodu, aby sa presne vytypovali projekty, aby sa parametricky označili, aby sa kvantifikovala cena a aby sme sa dohodli, že to je v prospech Slovenska, v prospech ľudí, v prospech práce, a nie v prospech jednej politickej strany.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Pán podpredseda, keby ste ostali ešte, lebo pán poslanec má doplňujúcu otázku. Nech sa páči.

 • Ja sa priznám, že na stručne položenú otázku, pán minister, som očakával skôr stručnú odpoveď, ale aj tak predpokladám, že mi tú odpoveď dáte aj v písomnej podobe, ale ja stručne doplňujúcou otázkou. Keď ste spomenuli 2,27 mil. na jedno vytvorené pracovné miesto, nemyslíte si, že to je veľa?

 • Nech sa páči, pán podpredseda.

 • Ja teda neviem, či hovorím po čínsky, pán poslanec. Ale som sa vám snažil vysvetliť, že to jedno miesto, že to je miesto...

 • Hlasy v pléne.

 • Môžem hovoriť? (Hlasy z pléna: Áno.) Áno? Ja som slušný. Že to jedno pracovné miesto...

 • Nezrozumiteľné slová.

 • Pán podpredseda vlády, nech sa páči, odpovedajte na otázku.

 • Že to jedno pracovné miesto sa nemôže pohybovať len podľa toho, náklady na to spojené, len podľa toho ako to je v tom jednom podniku. Je 40 projektov, každý z tých projektov má inú sumu nákladov na jedno pracovné miesto, od 30 tisíc do 2 miliónov. A to, čo som sa vám snažil vysvetliť, je, že pri tých veľkých je to tak veľa preto, lebo sa nabaľuje ďalších 10, 15, 20 investorov, ktorí vytvárajú pracovné miesta za podstatne nižších nákladov. A uviedol som príklad Lednických Rovní, kde 1 500 pracovných miest vzniká nákladom 31 tisíc na jedno pracovné miesto.

  Ale zároveň vám hovorím, že nemôžeme tvrdiť, že toto je skutočný náklad na toto pracovné miesto, lebo by nikdy nevznikli, keby sme nedali tie 2 mil. 200 tisíc na jedno pracovné miesto v Kia. A nezdá sa mi to veľa, ak sa teda na to pýtate. A som hlboko presvedčený, že to je tá najlepšia investícia a ten najlepší hospodársky krok, ktorý Slovensko v uplynulom roku stretol, že sem Kia prišla, že sa vytvára 30 – 40 tisíc nových pracovných miest v oblasti automobilového priemyslu, že prichádzajú desiatky nových firiem, ktoré vytvárajú logistickú podporu pre automobilový priemysel a že náklady, ktoré sme tie 2 mil. dali, majú nielen význam v tvorbe týchto 3 tisíc pracovných miest, ale ďalších 10 tisíc, ktoré vznikajú za oveľa menšej podpory. Takže, ak by sme boli korektní, museli by sme si vypočítať všetky pracovné miesta, ktoré tu vzniknú vďaka príchodu Kia a rozpočítať počtom investičných stimulov, ktoré tu týmto spoločnostiam poskytujeme, a potom by to bolo možno 400, možno 500 tisíc.

 • Tretiu otázku položila pani poslankyňa Eva Antošová pánovi ministrovi kultúry Slovenskej republiky Františkovi Tóthovi: „Pán minister, čo podniknete a kedy, aby sa na Slovensku už konečne prijal a najmä začal uplatňovať efektívny tlačový zákon, ktorého súčasťou by bol aj všeobecne prijateľný morálny kódex, čo by podľa môjho názoru základ bol pre boj proti zneužívaniu médií. Len pripomínam, že platný zákon, ktorým sa v tejto oblasti riadime, bol prijatý v roku 1962.“

  Pán minister, nech sa páči, môžete odpovedať na otázku.

 • Ďakujem, pán predsedajúci.

  Vážená pani poslankyňa, ministerstvo kultúry predložilo v minulom roku do legislatívneho procesu legislatívny zámer zákona o právach a povinnostiach osôb pri získavaní, spracovaní alebo zverejňovaní informácií a ich šírení komunikačnými médiami tzv. tlačový zákon. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní Legislatívna rada zámer posúdila a odporučila ministerstvu rozpracovať a predložiť ho ako návrh zákona. Na návrhu nového tlačového zákona sa intenzívne pracuje viac už ako pol roka a v týchto týždňoch sa v ňom robia posledné úpravy. Práve vzhľadom na skutočnosť, že v ostatných 15 rokoch zlyhali všetky legislatívne iniciatívy a nebolo ich málo, ktorých cieľom bolo tlačový zákon z roku 1966 nahradiť, ministerstvo už v tejto fáze komunikuje návrh s odbornou verejnosťou tak, aby odladilo čo najviac rozporov vopred. Návrh zákona bude do polovice júla predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a následne do vlády a parlamentu. Návrh zákona vzhľadom na legislatívnu povahu tohto zákona nemôže však v sebe obsahovať morálny kódex. Návrh však jasne definuje zákonné povinnosti, medzi ktoré patrí povinnosť poskytnúť priestor na nápravu, ak médium zverejní klamlivú, nepravdivú alebo neúplnú informáciu a tiež ustanovuje mechanizmus, ktorý občanom umožní reálne vynútenie tejto nápravy. Zákon zároveň stanovuje hranicu medzi základnými princípmi novinárskej profesie, ktoré sú v zákone definované, a otázkami novinárskej etiky, ktoré sú predmetom etickej samoregulácie.

  Vážená pani poslankyňa, návrh zákona bude predmetom rokovania Národnej rady Slovenskej republiky na jeseň tohto roka a jeho predkladatelia veria, že nadobudne účinnosť 1. januára 2006, čím bude zo slovenskej legislatívy odstránený najstarší platný zákon v oblasti médií.

 • Nech sa páči, pani poslankyňa, môžete mať doplňujúcu otázku.

 • Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

  Vážený pán minister, napriek vašej odpovedi ja sa opýtam. Časť verejnosti je skutočne znepokojená stavom najmä verejnoprávnych médií. Na mnohé problémy v Slovenskej televízii upozornili nedávno predstavitelia občianskej iniciatívy Verejnosť za verejnoprávnosť. Samozrejme, že bez problémov nie je ani Slovenský rozhlas. V prípade Tlačovej agentúry Slovenskej republiky mám dokonca podozrenie, či nedochádza k selektívnemu prístupu k ústavným činiteľom. Pán minister, preto sa vás pýtam, či sa budete zaoberať konkrétne aj touto problematikou verejnoprávnych médií na Slovensku, a ak áno, tak kedy a ako.

 • Vážená pani poslankyňa, samozrejme, stretol som sa s výborom Verejnosť za verejnoprávnosť, vážim si ich iniciatívu. Naozaj pristupujem k tomu seriózne, rokujem s nimi, stretol som sa s pánom riaditeľom televízie, rokujem s ním, hľadáme nejaké riešenia, ako by sa dala situácia stabilizovať. Takisto pripravujeme aj nejaké zmeny, čo sa týka Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Beriem tieto vaše výhrady, ktoré tlmočíte, výhrady ako občana ako veľmi vážne a naozaj sa nimi budem zaoberať.

 • Ďakujem, pán minister.

  Štvrtú otázku položila tiež pani poslankyňa Eva Antošová pánovi ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácii Pavlovi Pokropovičovi: „Úsek cesty medzi Nitrou a Zlatými Moravcami najmä pri obciach Beladice a Tesárske Mlyňany obyvatelia označili za „cestu smrti“. V súvislosti so zahraničnou investíciou v Leviciach vznikla mediálna prestrelka medzi vaším rezortom a ministerstvom hospodárstva. Môžete záväzne oznámiť, kedy bude spomínaný úsek daný do užívania ako štvorprúdový, či ako diaľnica?“

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne za slovo.

  Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani poslankyňa Antošová, vážení ministri, v súčasnosti je v platnosti rozvojový program Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schválený vládou v roku 2001. Tento program bol už dvakrát aktualizovaný a to v roku 2003 a naposledy v novembri 2004 v rámci Správy o plnení aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. V zmysle uvedeného programu rezort dopravy zabezpečuje prostredníctvom národnej diaľničnej spoločnosti prípravu výstavby chýbajúceho úseku rýchlostnej štvorprúdovej cesty R1 medzi Nitrou a Hronským Beňadikom, ktorý je rozdelený z hľadiska prípravy a výstavby na tri samostatné stavby.

  A teraz konkrétne. Podľa harmonogramu začatia odovzdania stavieb do užívania v období rokov 2004 – 2008, teda celej stavby, by mala začať výstavba prvého úseku Beladice – Tekovské Nemce v dĺžke 15,8 km v roku 2006, teda už budúci rok by sa malo začať s fyzickým výkopom, druhého úseku Selenec – Beladice dĺžky 13,5 km v roku 2007 a tretieho úseku privádzač Nitra dĺžky 5 km v roku 2008 s cieľom ich spoločného sprevádzkovania najneskoršie v roku 2010. Uvedený termín sprevádzkovania je viazaný na bezproblémovú investorskú prípravu stavieb, predovšetkým z hľadiska majetkovoprávneho vysporiadania a na zabezpečenie plánovaného viaczdrojového financovania výstavby. To znamená, štátny rozpočet, úvery, PPP projekty, fondy Európskej únie a podobne a to v kontexte zabezpečenia výstavby viacerých vládnych priorít, predovšetkým na ťahu D1, D3 spomínanej R1, R2 a R4.

  V súčasnosti rezort dopravy pripravuje finančný rámec a harmonogram postupu ďalších úsekov výstavby diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2013 so zohľadňovaním uvedených priorít, v ktorom sú v súčasnosti otvorené ešte viaceré otázky, napríklad financovanie spôsobom projektmi PPP, rozsah financovania z fondov Európskej únie, elektronický výber mýta a s ním súvisiace finančné zdroje. Takýto komplexný materiál pripravíme na rokovanie vlády najneskôr k novembru 2005. Zároveň by ten materiál mal dať aj odpoveď na otázky ohľadom reálnych termínov sprevádzkovania ďalších jednotlivých úsekov. Bude v právomoci vlády Slovenskej republiky ovplyvniť termíny realizácie výškou a smerovaním zdrojov štátneho rozpočtu do projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

  V súčasnosti ohľadom toho úseku, na ktorý sa pýtate, sa zabezpečuje na tomto úseku Nitra – Tekovské Nemce intenzívna investorská príprava v súlade s platnými zákonmi tak, aby boli vytvorené všetky predpoklady na plánované začatie výstavby uvedených troch úsekov v termíne tak, ako som povedal, tak, ako sú schválené vládou Slovenskej republiky v týchto materiáloch.

  V súvislosti s pripravovanou investíciou v Leviciach môžem zodpovedne vyhlásiť, že rokovania prebehli a prebiehajú na veľmi korektnej a argumentačnej úrovni, nebolo tam žiadne iskrenie medzi našimi ministerstvami a ministerstvo hospodárstva spolu s potenciálnym zahraničným investorom rešpektuje naše stanoviská, teda že to nebude rýchlostná komunikácia, ale upravíme súčasnú dvojprúdovú cestu na štvorprúdovú pri získaní finančných prostriedkov na uvedené roky. Cieľom je pripraviť obojstranne dobrú dohodu, ktorej súčasťou budú aj záväzky štátu vo vzťahu k výstavbe cestnej infraštruktúry a to sa týka aj celého úseku rýchlostnej cesty R1 Nitra – Hronský Beňadik, lebo to takisto súvisí s tými Levicami.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán minister. Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, ja vám ďakujem za vašu naozaj konkrétnu odpoveď, ale chcem podotknúť, že naozaj zaostalosť Nitrianskeho samosprávneho kraja v mnohých ukazovateľoch voči celoslovenskému priemeru má podľa môjho názoru súvis aj s tým, že naozaj diaľnica končí zatiaľ v Nitre. To je však len jeden problém, o ktorom teraz hovoríme, ktorý táto, ale i predchádzajúca vláda zanedbali. Najnovšie však navrhujete podľa mojich informácií také riešenie v osobnej, autobusovej a železničnej doprave, ktoré podľa zástupcov kraja obmedzí možnosť obyvateľov cestovať za prácou. Preto sa pýtam, pán minister, či máte spracované podrobné a konkrétne analýzy, čo spôsobí vami predložená koncepcia v tejto oblasti. Mám teda na mysli konkrétne tú osobnú, autobusovú a železničnú dopravu v možnosti občanov cestovať za prácou.

 • Ďakujem za doplňujúcu otázku. Nesúvisí to síce priamo s predmetom tej hlavnej otázky, ale veľmi rád na to odpoviem. Máme spracovanú koncepciu rozvoja autobusovej alebo výkonov vo verejnom záujme v oblasti autobusovej a železničnej dopravy. Je to práve predmetom rokovania tejto schôdze, myslím bod č. 72, tam, odporúčam, môžeme rozvinúť širokú debatu o tomto smere, ale cieľom celého toho materiálu je priblížiť kompetencie na úroveň samosprávneho kraja tak, ako sme to urobili v osobnej autobusovej doprave. Plánujeme v časovom horizonte niekoľkých rokov s istým prechodným obdobím priblížiť to rozhodovacie právo z úradníkov ministerstva dopravy na vyššie územné celky. Samozrejme, vrátane presunu všetkých finančných možností, kompetencií, finančného rozpočtu, ktorý teraz ide cez ministerstvo dopravy.

  Toľko približne v kocke. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem pekne. Vyčerpali sme všetky otázky položené pánmi poslancami smerom k členom vlády, preto končím tento bod programu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách,

  tlač 1088. Rokovanie o tomto návrhu zákona sme prerušili po jeho odôvodnení poslancom Polkom, ktorého súčasne prosím, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pánovi poslancovi Janišovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

  Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Vyčerpali sme všetky otázky položené pánmi poslancami smerom na členov vlády, preto končím tento bod programu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1088).

  Rokovanie o tomto návrhu zákona sme prerušili po jeho odôvodnení poslancom Polkom, ktorého súčasne prosím, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov.

  Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pánovi poslancovi Janišovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie ako gestorský výbor k predmetnému návrhu zákona, v mene tohto výboru podávam spoločnú správu. Národná rada pridelila tento návrh ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie aj ako gestorskému, výboru pre pôdohospodárstvo, výboru pre verejnú správu, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre životné prostredie a ochranu prírody. Iné výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona neprerokovali.

  Návrh skupiny poslancov, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. prerokovali výbory Národnej rady, ktorým bol pridelený, takto: ústavnoprávny výbor predmetný návrh zákona prerokoval a odporúča návrh zákona schváliť; výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe uznesenia; výbor pre pôdohospodárstvo návrh zákona schváliť s pripomienkami uvedenými v uznesení; výbor pre verejnú správu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúci návrhmi; výbor pre obranu a bezpečnosť návrh zákona schváliť s pripomienkami v prílohe uznesenia a výbor pre životné prostredie a ochranu prírody odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.

  Z jednotlivých uznesení výborov v časti IV spoločnej správy – tieto uznesenia výborov sú premietnuté do časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor v súlade s rokovacím poriadkom odporúča Národnej rade hlasovať: o bodoch 1, 3, 6 a 8 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť a o bodoch 2, 4, 5 a 7 hlasovať s odporúčaním neschváliť. Ďalej gestorský výbor odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.

  Pán podpredseda, to je všetko, môžete otvoriť rozpravu.

 • Ďakujem.

  Otváram rozpravu o tomto bode programu a pýtam sa, či sa hlási niekto ústne do rozpravy. Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

 • Reakcia z pléna.

 • Áno? Tak sa urobila chyba, ja sa ospravedlňujem aj za personál, keďže mi nedoniesli písomné prihlášky pánov poslancov.

  Takže ako jediný, nech sa páči, pán poslanec, keď ste písomne prihlásený, tak, samozrejme, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, páni ministri, ja by som chcel zopár slov povedať k tej predloženej novele zákona č. 725/2004 Z. z., že plne podporujem ich aktivity, pretože si myslím, že v tomto prípade naozaj vládny návrh, ktorý v minulom roku prešiel, bol príliš rýchly vzhľadom na to, čo máme plniť v súvislosti s aproximáciou práva Európskej únie, a zároveň si myslím, že je tam stále dostatočný priestor aj premýšľať nad technikou, ako to celé urobiť, lebo táto technika nie je dobrá.

  Ale zároveň by som chcel využiť príležitosť tejto novely, ktorá tu je, a so súhlasom aj predkladateľov chcem predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý sa týka predovšetkým poplatku v prípade, keď sa vozidlo ide dočasne vyradiť z cestnej premávky. Určite si pamätáte a mnohí ste hlasovali za zákon, ktorý som tu predložil ešte v roku 2003, kde som umožnil, aby vozidlo dočasne vyradené z cestnej premávky mohlo byť, aby tento inštitút mohol byť využitý aj na to, aby za toto obdobie nemusel ten, ktorý má toto vozidlo, platiť povinné zmluvné poistenie, čo nebola malá suma.

  Keď to začalo platiť, tak mnohí vlastníci motorových vozidiel to využili a práve v súvislosti so sezónnosťou ich jazdenia, ale aj mnohé právnické osoby, ktoré používajú motorové vozidlá v sezóne alebo v inej sezóne, napríklad zimnej, naopak, nepoužívajú. Vtedy za tento úkon bol poplatok 150 korún. Keď ste chceli o to požiadať, zaplatili ste poplatok 150 korún a bolo vám vyhovené. Ale zhodou okolností nejakou, neviem, či veľmi ústretovou, činnosťou pracovníkov z ministerstva sa do zákona č. 725/2004 Z. z. prijala úprava sadzobníka, kde táto žiadosť bola spoplatnená 500 korunami. Dobre počujete. V súčasnom zákon č. 725/2004 Z. z. je táto žiadosť spoplatnená až 500 Sk. A ja sa potom pýtam: Načo ten inštitút máme? Veď my potom demotivujeme tých ľudí, aby to vôbec využívali. Lebo keď si zoberiem napríklad, máte malý motocykel, za ktorý platíte ročne 700 Sk povinné zmluvné poistenie, a celú zimu vôbec na ňom nejazdíte, čo je úplne prirodzené, a aby ste si ho išli odhlásiť, musíte zaplatiť 500 Sk. Ja v tom nič iné nevidím, iba demotivovať týchto ľudí, aby toto robili a zasa to zbytočne naháňa zisky niekomu inému. A štát by mal predovšetkým chrániť občana, a nie sa starať o zisky súkromných spoločností, ktoré vykonávajú mimochodom zákonné poistenie motorových vozidiel.

  Preto v tejto súvislosti predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý spočíva v tom, že sa vkladá, po prvé, nový článok II, ktorý znie, že je to: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zákonov, ktoré sú vymenované. A teraz sa chcem spýtať, je potrebné, aby som ich všetky prečítal?

 • Reakcia z pléna.

 • Asi by som to mal prečítať, prečítam to: zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady č. 124/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 725/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. v sadzobníku správnych poplatkov VI. časť Doprava, položka 73, písmeno a) znie:

  „a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky na pozemných komunikáciách 100 Sk.“

  Pred prijatím zákona č. 725/2004 Z. z. bol správny poplatok za dočasné vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách 150 Sk. Tento bol neodôvodnene zvýšený na sumu 500 Sk. Toto zvýšenie správneho poplatku viedlo k demotivácii využívať tento inštitút v prípade, keď majiteľ dlhšie nepoužíva vozidlo a za toto obdobie ušetrí na povinnom zmluvnom poistení.

  Navyše chcem ešte uviesť, že takýto poplatok napríklad v susednej Českej republike bol do 31. 12. 2004 iba desať českých korún. Dnes, od 1. 1. 2005, je to v Čechách 100 českých korún a nevidím dôvod, prečo by to aj vzhľadom na kúpnu silu, ktorá je úplne iná v Českej republike a úplne iná v Slovenskej republike, nemohol byť tento poplatok rovnako 100 Sk na Slovensku.

  2. V sadzobníku správnych poplatkov VI. časť Doprava v položke 76 sa vypúšťa písmeno b). Písmená c) a f) sa označia ako písmená b) až e).

  V zákone č. 725/2004 Z. z. sa v sadzobníku správnych poplatkov zaviedla nová položka 67 písm. x), ktorá upravuje poplatky za zmeny v dokladoch o vozidle. Z tohto dôvodu doterajšia položka 76 písm. b) stratila svoje opodstatnenie a vedie k nejednoznačnému vyrubovaniu poplatkov. Na toto sa zrejme zabudlo, a preto je potrebné túto zmenu urobiť teraz, aby bolo jednoznačne povedané, že ak sa robí zmena v dokumentoch o evidencii motorových vozidiel, aby to bola jednotná položka 100 Sk, a nie aby si medzitým vyberal dopravný inšpektorát 150 a možno odbor dopravy 100 Sk podľa toho, aké kto usmernenie z ministerstva zašle.

  Čiže, vážené dámy, vážení páni, myslím si, že tento pozmeňujúci návrh vedie len k vyjasneniu niektorých vecí, ktoré dosiaľ neboli úplne jasne pomenované, a zároveň odstráni podľa môjho názoru neopodstatnené zvýšenie poplatku za odhlásenie motorového vozidla z cestnej premávky dočasne.

  Ďakujem pekne za pozornosť a chcel by som vás požiadať o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu.

 • Pán poslanec bol jediný, ktorý vystúpil v rozprave, preto vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť k rozprave? Predpokladám, že asi nie. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  Na základe všeobecného súhlasu budeme teraz pokračovať druhým čítaním o

  vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. (tlač 1086).

  Prosím ministra vnútra Slovenskej republiky Vladimíra Palka, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom navrhovanej novely zákona o Horskej záchrannej službe je predovšetkým reagovať na poznatky získané z uplatňovania teraz platného zákona, a tým skvalitniť záchrannú činnosť v horských oblastiach. V tomto smere sa javí nevyhnutnou predovšetkým komplexná úprava problematiky získavania odbornej a zdravotnej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti v horách vrátane uznávania odbornej kvalifikácie občanov členských krajín Európskej únie, ďalej Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na výkon tejto činnosti v Slovenskej republike.

  V pôvodnom zákone sa tiež spresňujú niektoré riešenia, napríklad práva a povinnosti prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a vlekov, upravujú sa v záujme zvýšenia bezpečnosti osôb na lyžiarskych tratiach a upravuje sa mechanizmus platby za náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti a pátraním po nezvestnej osobe. Tieto sa zosúlaďujú s právnymi úpravami väčšiny alpských krajín. Súčasťou návrhu zákona je taktiež priama novela zákona o integrovanom záchrannom systéme, kde sa Horská záchranná služba zaraďuje vzhľadom na význam svojej činnosti medzi základné zložky integrovaného záchranného systému.

  Predložená zákonná úprava nezakladá nové nároky na štátny rozpočet. Návrh zákona bol prerokovaný aj so zástupcami občianskych združení, ktorých predmetom činnosti je horská záchrana, a s prevádzkovateľmi lyžiarskych vlekov a zariadení, pričom niektoré ich podnety sú v návrhu zákona zohľadnené.

  K spoločnej správe výborov nemám výhrady, keďže obsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu navrhovanej právnej úpravy.

  Dovoľte mi ešte vyjadriť sa k pozmeňujúcim návrhom, ktoré o chvíľku zrejme budú prednesené v pléne v rozprave. Padne zrejme pozmeňujúci návrh, ktorý upravuje pôsobenie horských vodcov, aj keď je to nad rámec predloženej novely zákona, tak vyjadrujem s týmto návrhom súhlas dopredu. No a takisto ako isté riešenie búrky, ktorá prepukla v parlamente predvčerom po neschválení novely zákona o premávke na komunikáciách, tak zaznie pozmeňujúci návrh, ktorý bude obsahovať viac-menej text toho zákona, ktorý predvčerom nebol schválený, s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré vtedy schválené boli. Na tomto texte sa vládna koalícia dohodla, čiže aj s týmto návrhom dopredu vyjadrujem súhlas.

  Ďakujem za pozornosť. Skončil som, pán predseda, predsedajúci.

 • Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre verejnú správu poslancovi Pavlovi Abrhanovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

 • Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. (tlač 1086), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

  Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1593 z 10. mája 2005 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a výboru pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

  Vládny návrh zákona prerokovali všetky uvedené výbory Národnej rady Slovenskej republiky takto: Národnej rade Slovenskej republiky ho odporúčajú schváliť s pripomienkami – Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu, uznesenie č. 307 z 9. júna 2005, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, uznesenie č. 228 z 15. júna 2005. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť bez pripomienok, uznesenie č. 817 zo 14. júna 2005.

  Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, je ich celkom 12, máte ich v lavici. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch odporúčam hlasovať spoločne s tým, že schválime všetky body 1 až 12.

  Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Horskej záchrannej službe a integrovanom záchrannom systéme v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave schváliť.

  Súčasne ma gestorský výbor poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu č. 315 z 21. júna 2005.

  Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému návrhu zákona.

 • Ďakujem. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

  Otváram rozpravu. Písomne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Hurban za Slobodné fórum, potom sa prihlásil ešte...

 • Reakcia z pléna.

 • Pán poslanec, všetko má svoj poriadok, teraz písomne a potom. A potom. Tak písomne ešte raz: pán poslanec Hurban, pán poslanec Vážny. A potom otvorím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy.

  Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda. Ctené kolegyne a kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som v mene skupiny poslancov Slobodného fóra vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. Uvedený materiál je pod tlačou 1086.

  Dovoľte mi na úvod niečo z histórie Horskej záchrannej služby. Horská služba na Slovensku vznikla v roku 1954, minulý rok teda oslávila 50 rokov svojej existencie. Do 1. januára 2003, keď nadobudol účinnosť zákon Národnej rady č. 544 o Horskej záchrannej službe, pozostávala Horská služba na Slovensku asi z 500 dobrovoľných členov a asi 45 profesionálnych pracovníkov. Popri Horskej službe na Slovensku pôsobila v záchrane na horách aj Tatranská horská služba, ktorú tvorilo asi 25 profesionálov a do roku 1991 aj približne 100 dobrovoľníkov. Týchto 100 dobrovoľníkov sa v roku 1991 od Horskej služby na Slovensku odčlenilo a založili si občianske združenie Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor.

  V roku 2002 profesionálni pracovníci Horskej služby na Slovensku a profesionálni pracovníci Tatranskej horskej služby pripravili zákon o Horskej záchrannej službe bez toho, aby prizvali k jeho tvorbe dobrovoľných záchranárov. Vznikol tak zákon, ktorý mal byť zákonom o záchrane na horách, a nie zákon o Horskej záchrannej službe. Tento zákon má podľa mňa už od začiatku veľa nedostatkov, pretože rieši len postavenie profesionálnej Horskej služby a prakticky úplne ignoruje skutočnosť, že vyše 50 rokov tu existuje mnohonásobne početnejšia skupina dobrovoľných horských záchranárov, ktorí navyše túto činnosť vykonávajú prakticky zadarmo.

  A to už je azda pre Slovensko aj typické. Namiesto toho, aby sme si prácu týchto ľudí vysoko vážili, pretože často nasadzujú svoje vlastné životy na záchranu životov iných, namiesto toho, aby sme sa aspoň občas týmto ľuďom verejne poďakovali a ich prácu aspoň morálne ocenili, táto Národná rada sa chystá prijať zákon, ktorý prakticky zavádza monopol profesionálnych záchranárov a likviduje dobrovoľných záchranárov a stavia ich na okraj spoločnosti.

  Čo sa dá k tomu viacej povedať? Čo by asi povedali tí, ktorí stáli pri zrode záchrannej služby na Slovensku, keby dnes žili? Asi nič, iba by zrejme krútili hlavami.

  Niečo k financiám, k počtu záchranárov, k zásahom. Keďže na Slovensku sa všetko zvykne točiť okolo peňazí, samozrejme, nie inak je to aj teraz. Pred vznikom zákona do roku 2003 nás daňových poplatníkov stála záchrana na horách pri všetkých existujúcich zložkách asi 26 mil. korún. Isteže, nebola to suma dostatočná, ale spôsob fungovania záchrany na horách za dostatočný považovať možno. Dnes nás stojí záchrana na horách vyše 80 mil. korún, ale v kvalite záchrany na horách sa nezmenilo nič, len nás daňových poplatníkov to stojí trojnásobne viac.

  Horská záchranná služba ako profesionálna zložka dostáva zo štátneho rozpočtu okolo 77 mil. korún, má približne 80 záchranárov, má oveľa menší počet zásahov, ako majú dobrovoľné zložky, pričom jeden zásah stojí v priemere, jednoducho prepočítané, okolo 30-tisíc korún. Dobrovoľníci dostávajú zo štátneho rozpočtu len 2,5 mil. korún. Je ich okolo 600, podľa mňa rovnako dobre vyškolených ako profesionáli, majú oveľa väčší počet zásahov ako profesionáli a jeden zásah stojí len 1 500 korún. To znamená, že dobrovoľné zložky vedia zachraňovať ľudský život až 20-krát lacnejšie?

  A ja sa spolu s vyše 600 dobrovoľnými záchranármi na Slovensku pýtam: Kde je tu logika, kde je zmysel pre efektívnosť? Pán minister, naozaj chceme zlikvidovať dobrovoľných záchranárov? Lebo z dikcie zákona to tak vyzerá. Veď takto organizovaná záchrana na horách neexistuje v žiadnej európskej krajine. Nestálo by za úvahu prepracovať tento zákon, ktorý osobne považujem za zlý? Nestálo by za úvahu aj v súvislosti s prípravou zákona o štátnom rozpočte na rok 2006 prehodnotiť výšku a systém prideľovania prostriedkov pre profesionálnych i dobrovoľných horských záchranárov? Ja som presvedčený, že pri dobrej vôli by to išlo.

  Nebudem však, samozrejme, predkladať procedurálny návrh, aby sa zákon vrátil alebo niečo podobné. Dovolím si teda vyjadriť snahu pozmeniť niektoré ustanovenia a pokúsiť sa zlepšiť tento zákon. Dovoľte mi teda predložiť už konkrétny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k predloženému vládnemu návrhu zákona.

  Čl. I:

  1. V § 1 sa za slová „v horských oblastiach“ vkladajú slová „práva a povinnosti prevádzkovateľov zjazdových lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu“.

  2. V § 8 nadpis znie: „§ 8 Povinnosti a oprávnenie prevádzkovateľa lyžiarskej zjazdovej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu“.

  3. V § 8 ods. 1 a 2 znejú:

  „(1) Prevádzkovateľ zjazdovej lyžiarskej trate je povinný“ a ďalej nasleduje text, ako je v predlohe zákona.

  „(2) Prevádzkovateľ zjazdovej lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na zjazdovej lyžiarskej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na zjazdovej lyžiarskej trati.“

  Odôvodnenie k týmto bodom je spoločné, a preto treba aj potom hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne. Je zrejmé z textu, že je tam len doplnené slovo „zjazdové“, nie teda „lyžiarskej trate“ ako všeobecne, ale „zjazdovej trate“. Ide o slovo zjazdovej.

  A teraz k odôvodneniu. Ustanovenia § 8 by sa mali týkať iba prevádzkovateľov zjazdových lyžiarskych tratí, ktorí majú presne stanovené prevádzkové hodiny. V praxi je podľa mňa nerealizovateľné, aby toto ustanovenie mohli dodržiavať prevádzkovatelia bežeckých lyžiarskych tratí, na ktorých je prevádzková doba neobmedzená. Pre športové kluby, športové zariadenia, športové zväzy, pre obce a mestá, ktoré zabezpečujú prevádzku bežeckých lyžiarskych tratí, je navrhované znenie § 8 podľa mňa prakticky likvidačné.

  Ide teda o to, že tam sú vlastne neobmedzené prevádzkové hodiny, lebo takto, jednoducho povedané, môžete si na bežeckej trati zabehať aj o polnoci alebo o druhej v noci a na zjazdových tratiach to asi možné nie je.

  4. V § 12 sa dopĺňa ods. 11., ktorý znie:

  „(11) Osoba vykonávajúca horskú záchrannú službu môže získať odbornú spôsobilosť špecializovanou prípravou a úspešným vykonaním skúšky aj v školiacom stredisku alebo v inom vzdelávacom zariadení s platnou akreditáciou pre prípravu osôb na výkon horskej záchrany.“

  Odôvodnenie: Vládny návrh podľa mňa vytvára možnosť praktickej monopolizácie profesionálnej Horskej záchrannej služby, pričom vôbec neberie do úvahy skutočnosť, že desiatky rokov tu existuje niekoľko sto dobrovoľných horských záchranárov. Navrhujem, aby Horská záchranná služba nebola jediným školiacim pracoviskom, pretože najmä dobrovoľní horskí záchranári majú možnosť získať odbornú spôsobilosť aj v inom školiacom stredisku s riadnou akreditáciou na prípravu osôb na výkon horskej záchrany. Dôkazom toho je terajší právny stav, že naozaj je tu platná akreditácia od ministerstva školstva a takéto školenia môžu oni vykonávať.

  Chcem teda poprosiť v mene všetkých dobrovoľných záchranárov aj v mene svojom o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.

 • S faktickou poznámkou pán poslanec Blanár.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel podporiť môjho predrečníka kolegu Hurbana, pretože som rovnako mal možnosť diskutovať s dobrovoľnými záchranármi a z toho, čo som sa dopočul, som naozaj dospel k záveru, že boli z procesu prijímania tejto novely naozaj opomenutí. A považujem to za trošku podraz k ich práci, ktorú si vykonávajú bez nejakého nároku na mzdu. Ale napokon aj vyjadriť trošku počudovanie, ako je to možné, že takéto niečo môže nastať, keď práve títo dobrovoľní záchranári sú nevyhnutní pre prácu aj tých profesionálnych záchranárov, ktorí pri veľkých akciách nie sú absolútne schopní zabezpečiť záchranu v prípade lavíny alebo niečoho väčšieho, vždy potrebujú týchto dobrovoľných záchranárov.

  A trošku ma to mrzí, a preto chcem podporiť pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol kolega Hurban, a som presvedčený, že rovnako to zvážia aj kolegovia v snemovni a pomôžu, aby sa to dostalo aspoň čiastočne do nejakého ažuritu, ktorý je akceptovateľný.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Teraz otváram reakciu na faktickú poznámku. Pán poslanec Hurban.

 • Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda. Len veľmi krátko. Ďakujem za podporu od kolegu Blanára. Chcem zdôrazniť znovu, ak to nebolo zrejmé z môjho vystúpenia, tento pozmeňujúci návrh, resp. moje vystúpenie nebolo proti profesionálnym záchranárom. Ja si ich prácu naozaj vysoko vážim. Zase na druhej strane je mi naozaj ľúto, že z tohto procesu boli vyňatí, neviem z akého dôvodu, tí, ktorých sa to takisto týka. My sme sa stretli u vás, pán podpredseda, na vašej pôde so zástupcami týchto dobrovoľných záchranárov. Ja sám som sa s nimi ešte individuálne niekoľkokrát stretol a naozaj predkladám ten návrh preto, že som presvedčený, že je odôvodnený. Ďakujem pekne.

 • Teraz otváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Hlási sa pán poslanec Číž, pán poslanec Minárik, pán poslanec Vážny.

 • Reakcia z pléna.

 • Prosím? Pán Mikloško sa ešte hlásil, áno, pán Mikloško, zabudol som, pán Mikloško sa ešte hlási. Pán Mikloško, prihláste sa, prosím vás.

 • Reakcie z pléna.

 • Mal som uzatvoriť pred pánom Mikloškom, však? Ak chcete, ja uzatvorím. Uzatváram možnosť podania prihlášok ústne do rozpravy k tomuto bodu programu.

  Ako prvý vystúpi pán poslanec Číž.

 • Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pevne verím, že toto moje vystúpenie odznie v pokojnom duchu a budem sa snažiť potlačiť nervy a nervové vypätie, ktoré mám v súvislosti s týmto návrhom zákona. Ani nie týmto zákonom ako takým, ale návrhom pána ministra.

  Neviem, či vám neušla, pán minister, vo vašej reči o zákone o Horskej službe, kde všetci asi vieme, asi aký okruh právnych vzťahov môže tento zákon upravovať, zrazu nám oznámil, že buď on, alebo neviem, lebo som nevidel žiadny súbor pozmeňujúcich návrhov, či niekto iný po ňom ešte, že nám predloží súbor pozmeňujúcich návrhov, ktorý vlastne je, ako povedal expressis verbis, včera neschválený zákon o premávke na pozemných komunikáciách.

  Pán minister, môj problém je, že osobne nesúhlasím s viacerými ustanoveniami toho zákona, ale úplne rešpektujem, že vy máte ako minister iný názor a ste nám ho predložili sem do Národnej rady. Našou úlohou je v našom 150-člennom kolektíve posúdiť tieto návrhy zákonov a podľa stavu vôle, ktorá sa zistí, vždy či v diskusii, alebo v hlasovaní potom zaujať k nemu nejakým spôsobom stanovisko.

  Pán minister, chcem vám pripomenúť, že zákon o rokovacom poriadku Národnej rady, ktorý je vlastne základným procesným ustanovením, ktorý určuje pomery vzťahov medzi koalíciou a opozíciou, ktorý jednoznačne vykonáva ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky, tak tento zákon hovorí v § 96 ods. 3, ja si ho dovolím pre všetkých kolegov, ale aj pre vás, možno vám to ako ministrovi, predstaviteľovi výkonnej moci, ušlo, a to dúfam, že vám to ušlo, lebo konzekvencie širšie, ktoré vyplývajú z tohto návrhu, sú pre mňa desivé a zásadné. Ak má niekto iný názor, budem rád, keď by prípadne k tomu môjmu vyjadreniu tiež zaujal stanovisko.

  Pán minister, v § 96 ods. 3 sa píše: Ak Národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o 6 mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. To sa nevzťahuje na návrh zákona, ktorý Národná rada vrátila navrhovateľovi zákona na dopracovanie, čo nie je náš prípad. Pretože v treťom čítaní sme včera jednoznačne neschválili zákon o premávke na pozemných komunikáciách, ako je verejnosti známe, dostal ten návrh 39 hlasov.

  Pán minister, v ďalšom priebehu sme prejavili, myslím, až nezvyklé porozumenie zo strany opozície pre to, aby sa vyriešili otázky, ktoré sú naozaj úzko len politickej povahy, a nechceli sme brániť a ani nechceme nikdy brániť vecnej konfrontácii názorov vo veci, ktoré sa uvádzajú v predložených návrhoch zákonov. Pokiaľ odznie z vašich úst takýto návrh, no tak pre mňa je tu jedine jedna konzekvencia. Minister vnútra vedome alebo nevedome porušuje zákon, čo u predstaviteľa výkonnej moci, ktorý kontroluje ozbrojené zložky, je dosť povedzme nebezpečné.

  Pán minister, viete, že som sa netajil, že obdivujem niektoré výsledky vašej práce v oblasti možno organizovaného zločinu a možno aj v niektorých iných, ale na druhej strane vždy som bol opatrný vo väzbe na to, že v transformujúcich štátoch sa občas málokedy výkonná moc ubráni nutkaniu trošku aj tie ozbrojené zložky využiť alebo celú sféru ozbrojených zložiek štátu využiť niekedy aj na nie celkom korektné účely. Doteraz som bol presvedčený, že možno byť pokojný ako strana. Po tomto návrhu celkom nie. A verte mi, že nedramatizujem zdanlivo maličkosť.

  Legislatívny proces a jeho konzekvencie sú nesmierne dôležité, určujú mimochodom veľmi vážnym spôsobom vzťahy koalície a opozície. V našom parlamente sa už objavili niektoré veľmi znepokojujúce momenty, keď niektorí páni kolegovia z koalície dávali návrhy a vyraďovali zákony, ktoré predkladala opozícia do parlamentu, z bodov programu, čím fakticky znemožňovali ich prerokúvanie. Pričom je zrejmé tak z ústavy, ako aj z rokovacieho poriadku, že zásadným právom každého poslanca alebo výboru je predložiť návrh zákona s tým, že pokiaľ sú splnené formálne náležitosti, Národná rada ich musí prerokúvať. Uverili sme neformálnym ubezpečeniam v tomto smere, že došlo k jednotlivosti a že do budúcnosti sa budeme vyvarovať takýmto veciam a k tomu aj my prispôsobíme naše politické konanie a snažíme sa byť empatickejší vzhľadom na to, že naozaj parlamentnú činnosť zlepšíme vtedy, keď je primeraná miera konsenzuality, ale keď nebude dochádzať k flagrantným excesom.

  Pán minister, ja som včera počul taký náznak, že sa takéto niečo môže stať, tak som každému vážne povedal, že naozaj zvážte tento rozsah, pretože tu priestor na rokovanie nemôže byť. Predsa nemôžeme týmto spôsobom hrubo porušovať rokovací poriadok. Parlamentný život sa naozaj skvalitní vtedy, keď ho budeme všetci korektne dodržiavať a naozaj korektne budeme možné výkladové a iné problémy, ktoré môžu nastať, zvažovať. Pokiaľ nie, potom sú všetky reči o kultúrach, o korektnom správaní táraninami. Mne osobne na tom teda nesmierne záleží.

  Pán minister, som presvedčený, že vzhľadom na obsah toho zákona, keby šlo o čosi, čo má nejakú zásadnú otázku, kde neznesie to odklad tri, šesť mesiacov a podobne, tak aj tak by som netoleroval porušovanie zákona, ale bol by som ochotný sa podieľať na hľadaní aspoň trošku prijateľných riešení. Ale v danom prípade sa predsa nič nestane. Vláda má možnosť požiadať pána prezidenta, aby zákon vrátil. Môžeme o ňom rokovať v septembri na najbližšom rokovaní bez akýchkoľvek problémov, pokiaľ máte k dispozícii ministerstvo. Ako minister máte predsa istým spôsobom k dispozícii médiá. Presvedčte občanov, nech vyvinú na nás tlak, budeme posudzovať zvlášť váš návrh nanovo. Ale týmto flagrantným a hrubým porušením rokovacieho poriadku, keby sme pokračovali v týchto krokoch ďalej, by ste neuverili, aké neuveriteľné absurdity môžeme dostať do parlamentu. Pretože my budeme za týchto okolností prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov dávať do každého zákona všetky tie neschválené zákony, ktoré sme urobili, a budeme tu o nich rokovať bez toho, že by prešli riadnou procedúrou, so všetkým, čo k tomu treba, a hlavne urobíme absolútny výsmech z § 96 ods. 3.

  Nechcem zneužívať túto situáciu ani na žiadne politické body, ani na nič, ale na druhej strane, keďže sme jasne povedali, tak toto cesta nie je a že ste zvolili túto cestu tohto hrubého a flagrantného porušenia rokovacieho poriadku, nehnevajte sa, bolo potrebné k tomuto vystúpiť a povedať tieto slová.

  Pevne verím, pán minister, že stiahnete tento návrh a budete hľadať riešenia, pre ktoré porozumenie máme, ale legislatívnou, korektnou cestou a v súlade so zákonmi.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami pán poslanec Mikloško, pani poslankyňa Laššáková, Šulaj, pán poslanec Polka ako posledný. Končím možnosť podania prihlášok s faktickými poznámkami.

  Pán poslanec Mikloško.

 • Pán kolega Číž aj všetci poslanci Smeru, ktorí tlieskali, poznáte vy vôbec ten pozmeňovák, ktorý bude ešte len podaný?

 • Reakcia z pléna.

 • Veď viete vy to porovnať, či je to ten istý zákon, alebo tam ide o niečo úplne iné? Čiže nemali by ste sa vyjadrovať k veci, keď nepoznáte obsah.

 • Už ste skončili, pán poslanec? Krátko, dobre. Teraz pani poslankyňa Laššáková.

 • Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, panie poslankyne, páni poslanci, plne sa pripájam k tomu, čo uviedol pán poslanec Číž. Ja si myslím, že je úplne absurdné, aby pán predkladateľ zákona zároveň aj upozornil na to, že bude daný pozmeňujúci návrh v takej forme, ako bol neschválený zákon v utorok o premávke na pozemných komunikáciách. Skutočne si myslím, že by sme mali dodržiavať rokovací poriadok a legislatívne pravidlá pre tvorbu zákonov. Jednoducho, pokiaľ k takémuto stavu dôjde, fakt vytvoríme precedens, ktorý je veľmi nebezpečný. Ja si myslím, že legislatívny proces má svoje pravidlá. Každý zákon musí ísť cez pripomienkové konanie, cez výbory. Pokiaľ bude tu daný taký rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne nahradí zákon, ktorý nebol schválený a vôbec nešiel v rámci pripomienkového konania, skutočne je to naozaj v rozpore so všetkým, čo súvisí s právnym štátom, a myslím si, že by sme sa mali k tomu postaviť zodpovedne. A asi by nebolo dobré, aby vôbec taký pozmeňujúci návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.

 • Pán minister, musíme dokončiť s faktickými poznámkami, pretože potom by sa plietli faktické poznámky na vaše nové vystúpenie.

  Teraz pán poslanec Šulaj a potom sa pripraví pán poslanec Polka a Číž.

 • Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, len pred niekoľkými dňami som predkladal návrh zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Vtedy ústavnoprávny výbor skúmal lehoty, ktoré súviseli s podaním tohto návrhu zákona. Koniec koncov skúmal aj tú podstatu, či v tej istej skutočnosti alebo v tej istej veci už podobné návrhy zákona nepodali niektorí moji ďalší kolegovia. Hovorím konkrétne o kolegoch zo Slobodného fóra. Ak sú teda v legislatívnom poriadku, ktorý máme na schvaľovanie a navrhovanie zákonov určité pevné pravidlá, ktoré platia pre opozíciu, ja by som bol veľmi rád, keby tieto skutočnosti využívala aj koalícia. Len takto budeme môcť budovať naozaj silný parlament, ktorý bude mať naozaj dobrý zvuk aj pre občanov tohto štátu.

 • Ďakujeme pekne, pán podpredseda. Pripájam sa k slovám, ktoré povedal pán kolega Číž, pretože to, čo sa hodlá urobiť v rámci tohto budúceho zlepenca, je arogantným, hrubým porušením rokovacieho poriadku a, povedal by som, aj Ústavy Slovenskej republiky.

  Chcel by som zdôrazniť, že mnohí z poslancov, ktorí nezahlasovali za pôvodný návrh zákona, nehlasovali zaň nie preto, že by im prekážal samotný zákon, ale hlasovali proti tomuto zákonu, pretože v ňom chýbalo veľa vecí, ktoré sme tam chceli ešte dostať. Niekoľkokrát som zdôrazňoval, že potrebujeme zákon, ktorý je hoden piateho roku tretieho tisícročia. Neriešiť len to, čo nás trápi. Úplne absurdné sú pripomienky, ktoré sa už aj medializovali, že sa obávame vysokých sankcií a pokút. Na jednej strane hovoríte o tom, že máme imunity, na druhej strane hovoríte o obave zo sankcií a pokút. Tak trošku logiky.

  A chcel by som skutočne bez akýchkoľvek invektív alebo niečoho poprosiť kolegov, aby zvážili túto procedúru, pretože často som sedával tu v tom parlamente pred viacerými rokmi, často ste, a musím priznať, oprávnene kritizovali vtedajšiu koalíciu za niektoré nemóresné návrhy. V mnohom ste mali pravdu, poučte sa z toho aj vy a robte právo tak, aby to bolo právo, opakujem, piateho roku tretieho tisícročia.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Číž.

 • Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád v reakcii v podstate na súhlasné stanoviská mojich kolegov povedal, že pre mňa je osobným sklamaním tento návrh. Je veľká škoda, že sa sem tento návrh dostal, pretože naozaj potrebujeme novú etiku do parlamentu a tento návrh v tejto podobe ani vecne, ani obsahovo, ani zmyslovo jednoducho tu nepatrí a nemal sem prísť. Pretože ak človek hľadá motiváciu, potom tá už nie je v kategórii, ktorá sa dá eticky zniesť. A chcem zdôrazniť ešte raz tú dôležitosť, že jednoducho týmto spôsobom však absolútne zlikvidujeme legislatívny proces. Za týchto okolností nevyhnutné formálne pravidlá, ktoré ho musia sprevádzať, z nich urobíme zdrap papiera. Je neprípustné a neúnosné, aby sme týmto spôsobom vstupovali do rokovacieho poriadku. Je predsa k dispozícii normálny proces, ak chceme meniť rokovací poriadok, nech sa páči, ale týmto spôsobom nesmieme demonštrovať vedomé porušovanie zákona. Ak ma niečo na tom veľmi mrzí, tak práve tento fakt.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Teraz budeme pokračovať v rozprave. Vystúpi pán poslanec Minárik. Pripraví sa pán poslanec Vážny.

 • Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Napriek tomu, čo odznelo práve teraz, napriek tomu, že pán kolega Číž si myslí, že dôsledky budú desivé, v záujme zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ale hlavne v záujme tých ľudí, ktorí môžu prežiť vďaka tomu, že po obci sa nebudú premávať ľudia 90-kou a viac, pretože prídu o vodičský preukaz, predsa len si dovolím predložiť tento návrh zákona. Musím podotknúť, že aj trošku v záujme toho, aby táto vláda mohla vládnuť, pretože keď vláda nevládne, vzniká v krajine chaos a môj priateľ pán Čarnogurský nás vždy učil, že chaosu treba predchádzať. Takže toto je odôvodnenie tohto návrhu zákona. Tým chcem povedať, že to odôvodnenie, ktoré je k jednotlivým článkom, je napísané v závere tohto predkladaného návrhu. Máte ho písomne a ušetrím vás, pretože to bude napriek tomu veľmi dlhé, vyčerpávajúce a vy máte tú výhodu, že budete pri tom sedieť, ja, že to predkladám, som potrestaný tým, že musím stáť.

  Dámy a páni, teraz sa obrňte troška trpezlivosťou a počúvajte alebo nepočúvajte, ale musí to odznieť. Predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. (tlač 1086).

  1. V názve zákona nahradiť slová „zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.“ slovami „o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

  Navrhuje sa zmeniť názov zákona, pretože sa dopĺňa zmena zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

  2. Za čl. II vládneho návrhu vložiť nové články III., IV. a V., ktoré znejú: „Čl. III Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z. a zákona č. 93/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:“

  1. V § 2 písm. j) sa za slová „na lyžiach“ vkladajú slová „alebo na skejtborde“.

  2. V § 5 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová – to, bohužiaľ, musím prečítať, pán poslanec, všetko, ináč to nejde. Takže pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o motocykel s bezpečnostnou kabínou alebo ochranným bezpečnostným rámom, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi.“

  3. Nadpis § 6 znie: „Povinnosti prevádzkovateľa vozidla a držiteľa vozidla“.

  4. V § 6 ods. 6 sa za slová „prevádzkovateľ vozidla“ vkladajú slová „a držiteľ vozidla“.

  5. V § 15 ods. 2 sa číslica „110“ nahrádza číslicou „100“.

  6. V § 15 ods. 7 sa slová „2 a 3“ nahrádzajú slovami „2 až 4“.

  7. V § 21 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak otáčanie nedovoľuje dopravné značenie.“

  8. V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).

  9. V § 30 ods. 1 prvá veta znie: „Vodič motorového vozidla je povinný počas jazdy rozsvietiť ustanovené osvetlenie vozidla; vodič nemotorového vozidla je povinný takéto osvetlenie použiť počas jazdy za zníženej viditeľnosti.“

  10. V § 37 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a Vojenského spravodajstva“, odkaz pod čiarou 9aa), „ktoré určí minister obrany Slovenskej republiky“. Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa) znie: „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.“

  11. V § 37 ods. 5 sa spojka „a“ za slovami „ozbrojených bezpečnostných zborov“ nahrádza čiarkou a za slová „Slovenskej informačnej služby“ sa vkladajú slová „a Vojenského spravodajstva“.

  12. V § 41 ods. 1 písm. c) sa za slová „lekára“ vkladajú slová „alebo sestry“.

  13. § 54 znie:

  㤠54

  (1) Pre chodcov platia primerane aj § 25 až 27.

  (2) Chodec mladší ako 15 rokov je povinný pri pohybe na kolieskových korčuliach alebo na skejtborde používať na ceste riadne upevnenú ochrannú prilbu na hlave, chrániče na zápästie, chrániče na lakte a chrániče na kolená. Chodec mladší ako 10 rokov smie sa pohybovať na kolieskových korčuliach alebo na skejtborde na ceste s výnimkou poľných ciest, lesných ciest a obytných zón len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby naňho riadne dozrela.“

  14. V § 56 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Osoba mladšia ako 15 rokov je povinná počas jazdy používať riadne upevnenú ochrannú prilbu na hlave.“

  15. V § 66 ods. 1 písm. e) sa slová „ustanovenej lekárskej prehliadke, psychologickému vyšetreniu“ nahrádzajú slovami „ustanovenému posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlá (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“)“.

  16. V § 66 ods. 1 písm. f) až h) znejú:

  „f) vodič prekročí rýchlosť jazdy vozidla povolenú podľa § 15 ods. 4 alebo ustanovenú dopravnou značkou v obci o viac ako 30 kilometrov za hodinu,

  g) vodič vojde na železničné priecestie v prípadoch uvedených v § 26 alebo

  h) vodičský preukaz je neplatný alebo sa považuje za neplatný (§ 79).“

  17. V § 66 ods. 4 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až g)“.

  18. V § 66 ods. 5 sa slová „písm. g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

  19. V § 68 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „zdravotná spôsobilosť“)“.

  20. V § 68 ods. 6 sa slová „lekárskym prehliadkam a psychologických vyšetreniam“ nahrádzajú slovami „posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti“.

  21. § 70 vrátane nadpisu znie:

  „§ 70 Zdravotná spôsobilosť

  (1) Zdravotná spôsobilosťou sa rozumie telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť viesť motorové vozidlo.

  (2) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydá posudzujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast (ďalej len „posudzujúci lekár“) na základe vykonanej lekárskej prehliadky a ďalších odborných vyšetrení, ktoré sú potrebné na posúdenie zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „lekárska prehliadka“).

  (3) Posudzujúci lekár v posudku o zdravotnej spôsobilosti uvedie, či je žiadateľ o vodičské oprávnenie alebo držiteľ vodičského oprávnenia zdravotne spôsobilý viesť motorové vozilo, či je žiadateľ o vodičské oprávnenie alebo držiteľ vodičského oprávnenia zdravotnej spôsobilý viesť len niektoré motorové vozidlá alebo len motorové vozidlá osobitne technicky upravené alebo či je žiadateľ o vodičské oprávnenie alebo držiteľ vodičského oprávnenia zdravotne nespôsobilý viesť motorové vozidlo.

  (4) Zdravotne nespôsobilý viesť motorové vozidlo je ten, kto podľa záverov lekárskej prehliadky nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo, a to ani techniky upravené, a ten, komu súd uložil ochranné liečenie.

  (5) Podrobnosti o spôsobe zisťovania zdravotnej spôsobilosti, choroby, vady alebo stavy, ktoré vylučujú alebo podmieňujú zdravotnú spôsobilosť, rozsah lekárskej prehliadky, obsah a vzor posudku o zdravotnej spôsobilosti ustanovení všeobecne záväzný právny predpis.“

  22. V § 71 ods. 2 znie: „(2) Skúšky z odbornej spôsobilosti sa vykonávajú pred policajtom služby dopravnej polície Policajného zboru povereným ministerstvom vnútra (ďalej len „skúšobný komisár“). Ministerstvo vnútra vedie evidenciu skúšobných komisárov, v ktorej vedie tieto údaje

  a) meno a priezvisko skúšobného komisára,

  b) dátum a miesto narodenia skúšobného komisára,

  c) rodné číslo skúšobného komisára,

  d) adresa trvalého pobytu skúšobného komisára,

  e) evidenčné číslo poverenia skúšobného komisára,

  f) rozsah oprávnení skúšobného komisára na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti,

  g) doba platnosti poverenia skúšobného komisára.“

  23. Nadpis § 74 znie: „Pravidelné posudzovanie zdravotnej starostlivosti“.

  24. V § 74 ods. 1 sa za slová „vodičského oprávnenia“ vkladajú slová „s vodičským preukazom, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike“ a slová „pravidelným lekárskym prehliadkam a psychologickým vyšetrovaniam“ sa nahrádzajú slovami „pravidelnému posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti“.

  25. V § 74 ods. 2 znie: „(2) Držiteľ vodičského oprávnenia preukáže, že sa podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1, § 68 ods. 6, § 75 ods. 1 a § 76 ods. 1 druhej vety posudkom o zdravotnej spôsobilosti podľa § 70 ods. 2, ktorý musí mať pri vedení motorového vozidla pri sebe. Tento posudok je povinný predložiť pri kontrole na požiadanie policajta.“

  26. V § 74 ods. 3 sa slová „lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením“ nahrádzajú slovami „pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti“.

  27. V § 74 ods. 4 znie: „(4) Vymedzený okruhu držiteľov vodičského oprávnenia, ktorí sú povinní podrobiť sa pravidelnému posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti, ako aj lehoty a rozsah lekárskej prehliadky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“

  28. V § 75 ods. 1 sa za slovo „preskúmať“ vkladajú slová „v lehote, ktorú určí“ a vypúšťajú sa slová „lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrovaním; určí aj lehotu na ich vykonanie“.

  29. V § 75 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

  „(3) Preskúšaniu odbornej spôsobilosti je povinný podrobiť sa aj ten, kto v období po sebe nasledujúcich 12 mesiacov

  a) spáchal najmenej päť priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

  b) spácha najmenej jeden trestný čin v súvislosti s porušením pravidiel cestnej premávky a najmenej štyri priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

  c) spácha najmenej dva trestné činy v súvislosti s porušením pravidiel cestnej premávky alebo

  d) spôsobí najmenej dve dopravné nehody.“

  Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

  30. V § 75 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „s tým, že držiteľ vodičského oprávnenia je povinný na vykonanie skúšky z vedenia motorových vozidiel zabezpečiť na vlastné náklady osobu oprávnenú vykonávať výcvik a ustanovené cvičné vozidlo s pohonnými látkami.“.

  31. V § 76 ods. 1 sa za slová „lekárskej prehliadke alebo psychologickému vyšetreniu“ nahrádzajú slovami „posúdeniu zdravotnej starostlivosti“.

  32. V § 76 ods. 2 písm. a) sa slová „dokladu o záveroch lekárskej prehliadky alebo psychologického vyšetrenia“ nahrádzajú slovami „záverov posudku o zdravotnej spôsobilosti“.

  33. V § 76 ods. 2 písm. c) sa slová „lekárskej prehliadke a psychologickému vyšetreniu“ nahrádzajú slovami „posúdeniu zdravotnej spôsobilosti“.

  34. V § 87 sa slová „túto skutočnosť oznámiť“ nahrádzajú slovami „oznámiť túto skutočnosť v rozsahu osobných údajov podľa § 85 ods. 3“.

  35. § 88 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Do evidencie vozidiel nesmie byť zaevidované vozidlo, na ktorom je neoprávnene

  a) pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN alebo úradne pridelený identifikátor vozidla“, odkaz pod čiarou 33a), „alebo

  b) vymenená časť podvozku alebo karosérie, na ktorých sú umiestnené identifikačné číslo vozidla VIN alebo úradne pridelený identifikátor vozidla“, odkaz pod čiarou 33a).

  Poznámka pod čiarou k odkazu 33a) znie: „§ 83 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

  36. V § 90 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zmena podľa písmena b) nesmie byť zapísaná, ak ide o výmenu vozidla alebo karosérie, na ktorej je umiestnené identifikačné číslo vozidla VIN alebo úradne pridelený identifikátor vozidla,“ odkaz pod čiarou 33a), „ktorý bol neoprávnene pozmenený.“

  37. V § 90 ods. 5 sa slovo „osobe“ nahrádza slovom „osobách“, slovo „ktorú“ slovom „ktoré“, na konci sa vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „ako vlastníka vozidla a ako držiteľa vozidla“.

  38. Nadpis nad § 122 znie: „Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky“.

  39. § 122 znie:

  㤠122

  (1) Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopusti ten, kto

  a) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej látky,

  b) ako vodič sa nezdržal požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po dopravnej nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj alebo užil inú návykovú látku,

  c) ako vodič sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie alkoholu, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi, alebo ak sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, hoci by vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,

  d) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkoholický nápoj alebo užije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo bezprostredne po požití alkoholického nápoja alebo užití inej návykovej látky alebo v čase, keď by mohol byť pod ich vplyvom,

  e) vedie vozidlo vyradené z cestnej premávky alebo vozidlo vyradené z evidencie vozidiel alebo vozidlo, ktoré nie je opatrené evidenčným číslom, ak k tejto povinnosti podlieha,

  f) ako vodič iného vozidla neumožní bezpečný a plynulý prejazd vozidlám s právom prednostnej jazdy,

  g) neoprávnene použije osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu alebo poruší zákaz zastavenia alebo státia na miestne vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu,

  h) ako prevádzkovateľ vozidla alebo držiteľ vozidla neoznámi osobné údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla,

  i) ako vodič motorového vozidla prekročí povolenú rýchlosť podľa § 15 alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou,

  j) ako vodič pri jazde cez križovatku nezastaví na pokyn „stoj“ dávaný policajtom alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo z dopravného zariadenia,

  k) ako vodič vojde na železničné priecestie v prípadoch uvedených v § 26,

  l) ako vodič motorového vozidla predchádza iné vozidlo v mieste, kde je to zakázané,

  m) vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, po odobratí vodičského oprávnenia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa učí viesť motorové vozidlo podľa právnych predpisov alebo ak sa podrobuje skúške z vedenia motorového vozidla,

  n) ako vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg nedodrží ustanovenie o obmedzení jazdy určené pre niektoré druhy vozidiel,

  o) ako vodič motorového vozidla sa zúčastnil na dopravnej nehode a bezodkladne nezastavil vozidlo alebo si nesplnil povinnosť účastníka dopravnej nehody ustanovenú v § 51,

  p) iným konaním, ako je uvedené v písmenách a) až o), poruší ustanovenia tohto zákona,

  r) porušením uvedených v písme p) bezprostredne ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo spôsobí dopravnú nehodu.

  (2) Za priestupok podľa ods. 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 15 000 Sk a zákaz činnosti do 2 rokov, za priestupok podľa odseku 1 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk a zákaz činnosti do 1 roka, za priestupok podľa odseku 1 písm. g) a h) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk, za priestupok podľa ods. 1 písm. i) až m) a r) možno uložiť pokutu do 7 000 Sk a zákaz činnosti do 1 roka, za priestupok podľa ods. 1 písm. n) a o) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk a zákaz činnosti do 6 mesiacov, za priestupok podľa ods. 1 písm. p) možno uložiť pokutu do 4 000 Sk.

  (3) V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa ods. 1 pokutu do 2 000 Sk.“

  40. Za § 122 sa vkladá § 122a, ktorý znie:

  㤠122a

  (1) Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prejednávajú obvodné úrady.

  (2) V blokovom konaní môžu prejednávať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky aj orgány Policajného zboru.“

  41. V § 126 ods. 1 sa spojka „a“ za slovami „Železničnej polície“ nahrádza čiarkou a na koniec sa pripájajú slová „a Vojenského spravodajstva“.

  42. Za § 129b sa vkladá § 129c, ktorý znie:

  „§129c

  (1) Do 30 júna 2006 prejednávajú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgány Policajného zboru.

  (2) Doklady o lekárskych prehliadkach a doklady o psychologických vyšetreniach vydané podľa doterajších predpisov ostávajú v platnosti do uplynutia lehoty, na ktorú boli určené, ak tento zákon neustanovuje inak.

  (3) Do 30. júna 2006 vedú evidenciu podľa § 85 ods. 1 písm. a) a pôsobnosť pri vydávaní vodičských preukazov podľa § 77 až 83 vykonávajú orgány Policajného zboru.

  (4) Do 30. júna 2006 sa informácie z evidencie dopravných nehôd poskytujú Slovenskej kancelárii poisťovateľov v tomto rozsahu:

  a) meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia vodiča vozidla, účastníka dopravnej nehody,

  b) údaj o požití alkoholických nápojov alebo užití iných návykových látok vodičmi vozidiel, ktorí sa zúčastnili na dopravnej nehode,

  c) pridelené evidenčné číslo, továrenská značka, typ a rok výroby vozidla,

  d) dátum, čas, miesto, príčina a následky dopravnej nehody,

  e) útvar Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetril, a číslo, pod ktorým bola vec zaevidovaná.“

  43. V § 130 ods. 2 sa za slová „§ 70 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 70 ods. 5“.

  Čl. IV – teraz to bude strašné, pretože zákon o priestupkoch bol nekonečne veľa ráz novelizovaný – Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 656/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 8 ods. 2 sa slová „§ 22“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu“, odkaz pod čiarou 1a). Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie: „§ 122 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. ...“ – a teraz tam bude doplnené pridelené číslo.

  2. § 22 sa vypúšťa.

  3. V § 86 písm. a) sa vypúšťajú slová „§ 22“.

  4. V § 86 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo ďalšie priestupky, ak tak ustanoví osobitný zákon“.

  Čl. V. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 93/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

  § 6 ods. 5 sa dopĺňa o písmeno o), ktoré znie:

  „o) vykonávajúci poľnohospodársku činnosť, ak ide o poľnohospodársky traktor jednonápravový, kultivačný traktor a samohybný poľnohospodársky stroj, alebo vykonávajúcich prepravu poľnohospodárskych produktov po ich zbere.“.

  Dámy a páni, to je všetko. Ja už len malú poznámku k tomu, že to nemohlo byť prerokované. Bolo to prerokované, pretože obsah tohto bol prerokovaný riadne vo výboroch a každý sa mal možnosť k tomuto vyjadriť. Ďakujem pekne.

 • S faktickými poznámkami sa prihlásili páni poslanci Číž, Ševc, Cabaj. Končím možnosť podania faktických poznámok. Nech sa páči, pán poslanec Číž. Je tu pán poslanec Číž.

 • Reakcia z pléna.

 • Ospravedlňujem sa.

  Pán poslanec Ševc s faktickou poznámkou.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som vedel pochopiť pána kolegu Minárika, keby to išlo o horské motorové vozidlá alebo horské komunikácie. Ale že sa to spája a presviedčate nás, že hrušky nie sú hrušky, ale jablká, a že jablká nie sú jablká, ale hrušky, to ma trocha zaráža, ale viem pochopiť, lebo pán minister okrem toho, že je minister vnútra, je aj matematik a že okrem formálnej a matematickej logiky existuje asi aj nejaká kádehácka alebo koaličná, to som až teraz pochopil. Vy sa vyspovedáte, vám je odpustené, všetko je v poriadku, ide sa ďalej. Prosím vás, čo my robíme v tomto parlamente? Tí občania nás skutočne považujú za bláznov. Nerobme z ľudí... – veď tí sa na nás pozerajú a povedia, prosím vás, čo už oslavujete Jána? Buďme úctiví, prosím vás. Nerobme z tohto kabaret! Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem skutočne poprosiť, nech to má aj hlavu, aj pätu.

  Je potrebné, ak je rozsiahly pozmeňujúci návrh, aby ho poslanci mali, tak ako to ukladá rokovací poriadok, najmenej 24 hodín. Minimálne, aby sa dalo na to pozrieť. Skutočne chcem predkladateľa poprosiť, aby uplatnil svoje právo a aby sme dnes o ňom nehlasovali. Jednoducho je o pár minút pomaly hlasovanie. Ak o tomto chceme teraz hlasovať, tak neviem si to celkom predstaviť. Skutočne bolo by veľmi vhodné, keby sme si ten priestor vytvorili, a vieme, že budeme sedieť aj budúci týždeň, tak dohodnime sa, že hlasujme, ja neviem, v utorok ráno alebo pán predseda už zvolal na utorok schôdzu, ale nájdime si ten priestor, aby sme sa skutočne mohli na to pozrieť a nezažili znova to, že, ja neviem, vráti to pán prezident. Lebo predpokladám, že to vráti z princípu z toho dôvodu, lebo aj vo svojej reči, keď tu hovoril vo svojej správe, tak práve poukazoval na tieto tzv. nepriame novely, keď do iného zákona pod iným odsekom sa posunie ďalší zákon a svojím spôsobom sa znásilní právo tak, aby toto bolo prijaté.

  Zastávame názor, že skutočne sa treba touto otázkou zaoberať, ale hľadajme spôsob tak, aby tá legislatíva mala to, čo má mať, aby to ozaj nebolo na posmech, že len nejakým spôsobom to dostaneme do parlamentu. Veď to je naša vizitka toho, čo tu robíme.

 • Budeme pokračovať v rozprave. Vystúpi pán poslanec Vážny, pripraví sa pán poslanec Mikloško.

 • Vážený pán podpredseda, vážené panie kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, pokúsim sa stručne, lebo čas je drahý. Hnevalo určite, myslím si, že právom, ministra Palka, že neprešiel zákon o premávke na pozemných komunikáciách, o podmienkach prevádzky, pardon. A, samozrejme, všetci sme to už hodnotili, vypočuli sme si, nejdem sa k tomu vracať, že to vidíme ako rozpor s rokovacím poriadkom, ale nielen s ním, ale aj s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.

  Mňa takisto však hnevá, že napr. pred dvoma týždňami sa schválila v tomto parlamente privatizácia spoločnosti Cargo, ide o nákladnú železničnú spoločnosť, pri ktorej, myslím si, Slovensko príde nevhodným predajom o viacero miliárd. Momentálne je tá hodnota okolo 15 mld. Sk. A je to pripravené nevhodne a o 2 hlasy to neprešlo, jednoducho je to tak.

  Hnevá ma takisto ten materiál, ktorý nás čaká o nejaké 2 týždne, volá sa Koncepcia spoplatnenia výkonov vo verejnom záujme pre autobusovú a železničnú dopravu, kde takisto to nie je systémovo vyriešené, kde nie je vhodne riešené spoplatnenie týchto výkonov, kde nie je harmonizácia dopravy riešená, kde nie sú riešené iné súvisiace úkony – a takisto ma to hnevá. Pri obidvoch týchto zákonoch som však narazil na problém zákona o privatizácii, to je č. 92/1991, ktorý hovorí, že Národná rada je postavená do úlohy štatistu a o privatizácii vždy rozhoduje vláda, a to po prerokovaní zámeru a postupu privatizácie v Národnej rade. Ale už sa nehovorí, či kladnom, alebo zápornom.

  Čiže mňa takisto hnevá, tak ako ministra Palka oprávnene, takisto ma hnevá, že Národná rada je stavaná do úlohy štatistu. A vidím to tak, že v roku 2005 Slovensko zaplatí za výkony bezmála 10 mil. Sk a takisto by sa mali vynaložiť zmysluplnejšie a riešiť sa inak a takisto sa to dotkne všetkých občanov Slovenska nie malou sumou za to, čo sa platí dopravcom. Možno sa to dotkne takisto ako zákon o podmienkach prevádzky na pozemných komunikáciách, možno ešte menej, možno viac. Neviem to hodnotiť. Ale hnevá ma to, že Národná rada je postavená do úlohy štatistu a je úplne potretá jej ústavná a kontrolná funkcia.

  Na margo môjho úvodu si myslím, že taký istý súvis so zákonom o Horskej službe, ako má zákon o podmienkach prevádzky na pozemných komunikáciách, má aj mnou predkladaná novela zákona alebo pozmeňujúci návrh zákona o privatizácii, ktorý teraz predkladám. Čiže dovoľte mi, aby som ho predniesol, volá sa pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a zákon č. 192/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., ktorý ste dostali ako tlač 1086.

  I. V názve zákona sa na konci dopĺňajú slová „a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov“.

  II. Za čl. II sa dopĺňa nový čl. III, ktorý znie: Čl. III – Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 10 ods. 2 prvá veta znie: „O privatizácii podniku alebo jeho časti s charakterom prirodzeného monopolu a o privatizácii majetkovej účasti štátu alebo majetkovej účasti fondu na podnikaní inej právnickej osoby, ktorá má charakter prirodzeného monopolu, vždy rozhoduje vláda, a to po schválení zámeru a postupu privatizácie v Národnej rade Slovenskej republiky.“

  2. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

  3. V § 41 ods. 1 v poslednej vete sa slovo „rokovanie“ nahrádza slovom „schválenie“. Doterajší čl. III sa označuje ako čl. IV.

  Odôvodnenie: Doterajšie znenie zákona ustanovuje, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje zámery a postupy privatizácie po ich predložení vládou Slovenskej republiky. Okrem toho, že zákonná úprava nevyžaduje kladné stanovisko Národnej rady, stanovuje aj lehotu na 30 dní od predloženia, v ktorej Národná rada musí návrh prerokovať. V prípade, že sa tak neudeje, považuje sa predložený zámer za prerokovaný. Takouto právnou úpravou sa Národná rada Slovenskej republiky aj poslanci stávajú obyčajnými štatistami, ako som povedal pred chvíľou.

  Aj keď pri privatizácii ide o miliardové hodnoty, parlament ako orgán kontrolujúci činnosť vlády nemá účinné prostriedky takýto proces v prípade pochybností o jeho správnosti korigovať, resp. pozastaviť. Navrhuje sa, aby vláda mohla rozhodnúť o privatizácii až po schválení zámeru a postupu privatizácie v Národnej rade Slovenskej republiky. Obdobne sa navrhuje, aby schválenie bolo potrebné aj v prípade zaradenia podnikov a majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb do zoznamu podnikov a účastí zahrnutých do privatizácie.

  Ďakujem za pozornosť.

 • S faktickými poznámkami vystúpia pani poslankyňa Tóthová, Angyalová, pán poslanec Číž. Pán Číž posledný, končím možnosť podania prihlášok.

  S faktickými poznámkami, prosím mikrofón pre pani poslankyňu Tóthovú.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, myslím si, že logiku, ktorú tu uviedol pán poslanec Burian, treba prijať a treba skutočne povedať, že to, čo je tu navrhnuté, dať do zákona o Horskej službe ustanovenie zákona o pozemných komunikáciách, ktoré neprešli, je vrcholný nezmysel. Vrcholný nezmysel! Toto je tá právna „tupina“, ktorú ste vy tu povedali (potlesk), toto je prznenie práva v dôsledku toho, že sa koalícia nemôže dohodnúť.

  Je smutné pre slovenskú legislatívu, že koalícia je ochotná przniť právo v záujme toho, aby nejakú dohodu získala. Toto je prehnané. Ja nabudúce do ktoréhokoľvek zákona priložím návrh zákona o interrupciách a nebudete môcť byť proti. A už nechcem vidieť aplikačnú prax, ako budú dodržiavať príslušné orgány zákony v takomto zmätku a budú sa vodiči smiať, keď budú dostávať pokuty podľa zákona o Horskej službe, akoby v horách boli diaľnice a cesty I. a II. triedy. To je úbohosť nielen legislatívy, ale aj myslenia tých, ktorí toto predložili.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem pekne. Toto sa tu takým spôsobom vyvíja, že rozmýšľam, či toto mám teraz ďalej poňať vtipne, alebo naozaj mám povedať, že mám z toho veľmi zlé pocity, ako sa tu tvorí legislatíva. Som tu v prvom volebnom období a možnože som asi nevidela iné lapsusy, ale isté je, že tento prístup sa vyvíja, to nie je statické, to nie je tak, že tento spôsob tvorby legislatívy sa tu objavil len nedávno, ale on má normálne svoj vývoj. Ja sa pamätám, na začiatku – a teraz spomeniem napr. pána Kaníka, doniesol zákon, pri ktorom nebola správa o tom, aké by mala dosahy, no tak sme protestovali, že nie sú dosahy. Potom to ako už nebolo asi relevantné, lebo potom už nielen správy neboli o finančných dosahoch, ale začínali sa objavovať zákony v zákonoch. Pamätám si napríklad, ako sme pri valorizácii dôchodkov, teda pri schvaľovaní druhého piliera schvaľovali aj valorizáciu dôchodkov, prečo napr. klub Smeru nemohol hlasovať za zákon, a podobné veci. Pre mňa je toto proste absurdné.

  Ja vám rozumiem, rozumiem, že sa musíte dohodnúť, a rozumiem, že neprešiel zákon a treba nájsť cestu, ako schváliť niečo, čo považujete za dôležité, ale je to hrozné. Ako naozaj už poďme spájať hrušky s jablkami, už poďme naozaj rozprávať o interrupciách pri Horskej službe. Potom rozprávajme o sociálnom zákone pri zdravotnom a pomiešajme všetko. Spravme si jedno celé veľké druhé čítanie a nepotrebujeme iné čítania, lebo všetko schválime v druhom a treťom čítaní jedného zákona. Je to pre mňa absurdné!

 • Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že opakovane, ale predsa len by som chcel, poprosím našich kolegov, aby zvážili tento spôsob, pretože naozaj to vyvoláva pobúrenie a možno to ide do dôsledkov, ktoré možno ani navrhovatelia nezamýšľali. Chcem len, pán minister, povedať ešte ďalšiu vec. Takýmto zákonom, ktorým upravujeme takú citlivú otázku, ako je premávka na pozemných komunikáciách, ale hlavne disciplína vodičov a otázku represie vo vzťahu...

 • Prosím, pán poslanec, k predrečníkovi hovorte.

 • K predrečníkovi – hovoril to pán kolega. Dôsledne sa, pán predsedajúci, snažím držať predrečníka. Chcem len povedať, že pán minister, je tam legisvakančná lehota 2 mesiace, formálna účinnosť toho zákona je podľa toho návrhu 1. september. V slušnej spoločnosti, keď tak významne zasahujeme do procesu premávky, keď výrazne zasahujeme do práv občanov, keď pripravujeme represívne opatrenia, ktoré majú zásadnú povahu, naozaj sa patrí, aby ľudia odišli na 2 mesiace na dovolenku v lete a v septembri začneme dávať podľa tohto zmeneného zákona tie pokuty, odoberať vodičské preukazy, kde budú tak dosť zvláštne vyzerať tie rozhodnutia. Ale nechcem sa naozaj v tomto vyžívať.

  Vážne, dajme toto preč, však dá sa to riešiť inými spôsobmi. Poďme sa o tom korektne baviť, je to veľmi citlivá téma a ja uznávam všetky argumenty, ktoré tu odzneli, ale jednoducho týmto spôsobom to nejde. Myslím, že to pobúrenie je všeobecné a je to zbytočné, aby sme ďalej pokračovali v tejto debate.

  Ďakujem za pozornosť.

 • Pán poslanec Vážny s reakciou na faktické poznámky.

 • Ďakujem. Chcem len podať nejakú poslednú záchrannú brzdu z mojej strany a zabudol som to v reči povedať, v prípade, že pán poslanec Minárik stiahne ten svoj návrh, ktorý súvisí s iným zákonom, čo sme dostatočne prezentovali, tak ja som ochotný stiahnuť takisto ten môj, ktorý súvisí s iným zákonom, ale keď to ideme všetci robiť touto cestou, tak to robme takto cestou tiež. Ďakujem za pozornosť.

 • Teraz o slovo požiadal spravodajca pán poslanec Abrhan.

 • Ďakujem. Pán poslanec Vážny, predložili ste pozmeňujúci a doplňujúci návrh v rámci zákona o Horskej službe, ktorý rieši zákon č. 92 o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Ja som si pozrel a vypočul som si diskusiu aj príhovor, plamenný príhovor pána poslanca Číža a medzi podpismi pod týmto zákonom som našiel aj podpis pána poslanca Číža, tak sa chcem pýtať, nezdá sa mi to, že by sa on dokázal podpísať pod takýto návrh zákona, či je to jeho autentický podpis a či na tom podpise trvá, aby sme v zákone o Horskej službe novelizovali zákon o podmienkach prevodu majetku štátu. Pokiaľ je to tak, tak ten jeho príhovor bol zbytočný. Pokiaľ to tak nie je, pán poslanec, tak máte málo podpisov na to, aby sme mohli o vašom pozmeňujúcom návrhu hlasovať.

 • Pán poslanec Mikloško v rozprave. Ja nevidím vašu prihlášku, pán poslanec Číž.

 • Reakcie z pléna.

 • Tak mi to naznačte, ja to zariadim. Skúste a umožnite vystúpenie pána poslanca Číža. Už mu funguje strojček, nech sa páči. Pán poslanec, beží vám čas.

 • Môžeme teda ďalej pokračovať v tomto zábavnom tóne, vážený pán kolega, škoda, že ste nepočúvali, môj kolega povedal, že pre prípad, že nechcete pokračovať v tejto fraške, je ochotný svoj návrh zákona stiahnuť – a verte mi, že sa pridám k jeho návrhu. Ďakujem.

 • Pán poslanec Abrhan v reakcii na faktickú poznámku.

 • Pán poslanec, ja som sa pýtal, či ten váš podpis platí a či teda mám počítať, že má 15 podpisov pán poslanec Vážny, a na to som nepočul žiadnu odpoveď. Žiaľ, vyhli ste sa tej odpovedi. Ďakujem.

 • Budeme pokračovať v rozprave. Teraz vystúpi pán poslanec Mikloško.

 • Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, skôr ako sa dostanem k svojmu pozmeňujúcemu návrhu, dve malé poznámky.

  Pani profesorka Tóthová, pani poslankyňa, pani kolegyňa, ste tu nazvali niečo právnymi „tupinami“, ja mám už dobrý recept, ako riešiť právne „tupiny“, treba ich dať na Ústavný súd. Ja som práve dnes jeden Ústavný súd vyhral, je mi strašne ľúto, že nad vami, že teda to, čo som namietal, Ústavný súd – ja som vám to tam tajne, anonymne nechal na stole, takže ak ste to tam našli – dal mi za pravdu. Dajte to na Ústavný súd, istotne vám dá za pravdu, ak je to pravda.

  K pánovi kolegovi Ševcovi, ktorý spomínal, že my pôjdeme na spoveď a máme akože všetko v poriadku. Nie, nežiadame od bývalých komunistov, aby išli na spoveď, ale keby sa aspoň ospravedlnili za 40 rokov komunizmu, ale zatiaľ to ani jeden komunista neurobil. Aspoň raz keby ste povedali, prepáčte za tých popravených, väznených, umučených, ani na spoveď nemusíte ísť.

  A teraz, kolegyne, kolegovia...

 • Reakcie z pléna.

 • Som rád, áno, že už pán kolega Ďaďo sa rozbieha, spustil červenú roletu, teším sa na jeho reakciu.

  Kolegyne, kolegovia, už vyše 100 rokov existuje Medzinárodná asociácia horských vodcov. Je to veľmi prísna a výberová organizácia, ktorá združuje horských vodcov z celého sveta z jednotlivých krajín, teda je to medzinárodná asociácia, s tým, že ľudia, ktorí sú členmi tejto asociácie, môžu byť horskými vodcami na celom svete. V opačnom prípade, ak nie sú členmi, ak by niekto chcel byť iný, poviem príklad, viesť niekoho na Mont Blanc a nemá preukaz medzinárodného horského vodcu, tak jednoducho je pokutovaný, resp. môže byť priamo braný na zodpovednosť.

  Cieľom môjho pozmeňujúceho návrhu je, aby – a vlastne jeho zmysel je odôvodnený na str. 3, že v čl. II. nahradiť bod 2 týmto znením: v § 9 ods. 1 písm. f) znie: „Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky (ináč povedané „Národná asociácia horských vodcov“) sa stáva súčasťou ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.“

  Cieľom celého pozmeňujúcemu návrhu je, aby absolútne elitná skupina ľudí, ktorí sú 3 roky cvičení, by som povedal, teraz ste sledovali tú tragédiu v Alpách, to boli traja horskí vodcovia, ktorí prechádzali výcvikom na ľadovci, odtrhla sa tam tá lavína, aby tieto elitné jednotky, dovolím si povedať, mohli byť súčasťou integrovaného záchranného systému na Slovensku. To je zmysel celého.

  A teraz, bohužiaľ, pretože rokovací poriadok je taký, ako je, musím to celé prečítať, pokiaľ by ste mi dali všeobecný dišpenz, máte to v laviciach, nemusel by som to čítať, ale je to hrozné.

  Pozmeňujúci návrh teda:

  1. Za § 2a sa vkladajú § 2b až § 2d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

  „§ 2b Zriadenie a postavenie Národnej asociácie horských vodcov

  (1) Zriaďuje sa Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia“) so sídlom v Starom Smokovci.

  (2) Asociácia je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov a ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

  (3) Asociácia je právnická osoba.

  (4) Orgánmi asociácie sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie. Snem asociácie je najvyšším orgánom asociácie, ktorý tvoria členovia asociácie. Predsedníctvo je výkonným orgánom asociácie. Štatutárnym orgánom asociácie je predseda, ktorý tiež zastupuje asociáciu navonok. Predsedu a predsedníctvo volí snem. Predseda koná v mene...“

  Keby kolega Minárik nebol môj spolupartajník, tak by som ho odtiaľ vyhnal preč, nech tu nerozpráva.

  „Predseda koná v mene asociácie. Podrobnosti o činnosti asociácie, práva a povinnosti členov asociácie stanovujú predpisy asociácie, ktoré schvaľuje snem asociácie.

  § 2c Pôsobnosť asociácie

  Asociácia najmä

  a) zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,

  b) vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú horskú vodcovskú činnosť,

  c) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti,

  d) podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú vodcovskú činnosť,

  e) oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti,

  f) poskytuje informačné a poradenské služby,

  g) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej vodcovskej činnosti,

  h) spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.

  § 2d Horská vodcovská činnosť

  (1) Horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás

  a) na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,

  b) na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu.

  (2) Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodnej asociácie horských vodcov UIAGM so sídlom v Schwandvorsass vo Švajčiarsku.

  (3) Odborná spôsobilosť alebo je časť získaná v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii sa uzná ako odborná spôsobilosť získaná podľa tohto zákona, ak žiadateľ doloží doklady o získaní odbornej spôsobilosti zodpovedajúce dokladom podľa tohto zákona a ich preklad do štátneho jazyka vyhotovený tlmočníkom podľa osobitného predpisu.

  (4) Ak sa porovnaním dokladov predložených podľa odseku 1 preukáže rozdiel v odbornej spôsobnosti vyžadovanej podľa tohto zákona a odbornej spôsobilosti, ktorú má osoba, umožní sa osobe získať odbornú spôsobilosť alebo jej časť podľa tohto zákona. O neuznaní odbornej spôsobilosti alebo jej časti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii vydá asociácia rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok na súd.

  (5) Osvedčenie vydané alebo uznané asociáciou má platnosť tri roky od jeho vydania.“

  Je tu odôvodnenie, ktoré si môžete prečítať.

  2. V čl. I v bode 17 § 16a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

  „(3) Ustanovujúci snem asociácie zvolá výkonný orgán Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky založenej podľa osobitného zákona tak, aby sa uskutočnil najneskôr do 31. decembra 2005. Prvé zasadnutie snemu do zvolenia orgánov asociácie vedie predseda Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky.

  (4) Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydaného do 31. augusta 2005 končí 31. decembra 2006.“

  To je zúfalé, aby to tu človek musel čítať, čo má každý v lavici, prepáčte.

  3. V čl. II nahradiť bod 2 týmto znením: 2. V § 9 ods. 1 písm. f) znie: „f) Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky,“.

  4. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:

  „Čl. III“ – a teraz to musím všetko čítať.

  „Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z.,...“ – to je ako Litánie loretánske, toto.

  „... zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z....“

 • Reakcia z pléna.

 • Veď si to prečítajte, máte to v lavici.

 • Poprosím kolegyne, kolegov, dajte šancu doprezentovať tieto typy čísel.

 • „... zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z. a zákona č. 93/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine č. 214 Ostatné v položke č. 24 v prvom stĺpci sa na konci pripájajú slová „okrem horskej vodcovskej činnosti“.

  2. V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine č. 214 Ostatné sa za položku č. 24 vkladá položka č. 24a, ktorá znie:“, a teraz to 24a tam máte popísané v stĺpcoch. „24a.“

  Prvý stĺpec: „Horská vodcovská činnosť – vedenie návštevníkov v horách pri nehorolezeckých túrach, horolezeckých túrach a lyžiarskych vysokohorských túrach.“

  Druhý stĺpec: „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti horského vodcu vydané Národnou asociáciou horských vodcov.“

  A tretí stĺpec: „§ 2d ods. 3 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“

  Doterajší čl. III sa označuje ako čl. IV.

  Odôvodnenie: Treba 17 podpisov.

  Pán predsedajúci, ďakujem vám.

 • S faktickými poznámkami sa k tomuto vystúpeniu prihlásili pani poslankyňa Tóthová, Ďaďo, Hanzel, Šulaj, Zubo a ako šiesty, posledný pán poslanec Minárik. Končím možnosť podania prihlášok s faktickými poznámkami.

  Ako prvá vystúpi pani poslankyňa Tóthová.

 • Ďakujem za slovo. K tej časti, kde hovoril pán poslanec „ten ruženec“ o zbierkach zákonov, sa nebudem vyjadrovať, len toľko, že zrejme aj on to prvýkrát čítal a o chvíľu mali by sme o tom hlasovať, čo je absolútny nezmysel.

  Po druhé, chcem sa vyjadriť k tomu jeho entrée o Ústavnom súde. Ferko, našťastie o nás dvoch ten Ústavný súd nerozhodoval, ale rozhodoval o súladnosti právneho predpisu s ústavou, preto to, čo bolo povedané, neplatí. Pokiaľ 30 poslancov dalo návrh na spojenie hlasovania s dôverou, bolo to plne s platným právom, bolo to plne v súlade s ústavou. Dnes Ústavný súd rozhodol, že rokovák, teda tých 30 poslancov, nie je v súlade s ústavou. Ústavy sa vôbec nedotkol. Výklad ústavy nebol urobený, bol vyrieknutý len nesúlad podpisu 30 poslancov. O texte ústavy by sme mohli diskutovať ďalej, ale myslím si, že toto nie je potrebné.

  Znovu sa vraciam k predmetu rokovania, prosím vás pekne, uvedomme si, že sme parlament, v ktorom sa rozhoduje o regulácii správania sa štátnych orgánov, štátnych organizácií, občanov a právnických osôb, preto nerobme z predpisov galimatiáš. Veď ľudia sa už smejú. Veď to, čo sa tu navrhuje, je úplne neprijateľné.

 • Ďakujem. Pán kolega, mňa v úvode mrzí to, že ak vám niečo vyvedie koalícia, tak naraz si to má odniesť nielen celá opozícia, ale aj Národná rada. To je to prvé, čo som na začiatku konštatoval, že ste si to mali vo vnútri vydiskutovať. Ale viete čo? Vy sa radi ospravedlňujete, tak preto vám pripomeniem niektoré veci, ktoré som vám povedal včera a ste ich nepočuli.

  V parlamente ste vymysleli „tupiny“, ale ste sa neospravedlnili za to, že ste azda hluchý alebo nemáte televízor alebo rádio, lebo ešte ja ako predseda KSS, zvolený v roku 1992, som sa tomuto národu ospravedlnil. Ja za vaše „tupiny“ a hluchosti nemôžem. Vy sa veľmi radi ospravedlňujete a ospravedlnili ste sa naposledy za kolektívnu vinu aj odsunutým Maďarom alebo občanom maďarskej národnosti z tohto územia po roku 1945. Ale za rovnakú kolektívnu vinu aj vaším pričinením tu pod týmito schodmi je kameň. Ja vám odporúčam, kúpte si ruksak, zoberte si ho domov, ten kameň, dajte si ho do obývačky a modlite sa pred ním za vašu vinu, lebo ste spravili rovnakú kolektívnu vinu ako pri tom ospravedlnení Maďarom.

 • Vážené kolegyne, kolegovia, ak mám hlasovať o tomto zákone, mám problémy so svojím svedomím a vedomím. Minimálne mám jeden technický problém. Ak pôjdem ako lyžiar a prekročím rýchlosť viac ako 30 km na zjazdovke, zoberú mi vodičák alebo lyže? A čo ak ich mám požičané?

 • Potlesk a smiech v sále.

 • Ďakujem pekne. Pán kolega Mikloško, pozorne som počúval o tých horských vodcoch, len mi to stále akosi nejde dohromady s tým predchádzajúcim pozmeňujúcim návrhom. Má to znamenať, že keď horský vodca nezastaví pri náhle sa objavivšej sa značke Stop na horskom chodníku, tak mu dá za kameňom striehnuci policajt 20-tisícovú pokutu a zoberie mu vodičský preukaz?

 • Pán Mikloško, je všeobecne známe, že si robíte imidž rôznymi výrokmi. Na poslednej schôdzi to bol výrok, ktorým ste urazili slovenský národ a všetkých občanov Slovenska. No dnes ste preukázali, že nielen svoje výroky máte, ale že strácate aj pamäť, pretože skutočne k tomu ospravedlneniu došlo. A keď tú pamäť strácate, nemá zmysel to opakovať. Nemá zmysel to opakovať ani z toho dôvodu, že skutočné krivdy, ktoré sa spôsobujú touto vládou, sú niekoľkonásobne väčšie ako tie, ktoré boli spôsobené a za ktoré sa Komunistická strana ospravedlnila. Osobne si myslím, že nastáva čas, aby ste začali trénovať, keď sa táto vláda bude tomuto národu ospravedlňovať.

 • Pán poslanec Mikloško s odpoveďou na faktické poznámky.

 • Ja sa ospravedlňujem, ale čítanie toho môjho pozmeňováku ma tak vyčerpalo, že som nepochopil ani jeden z príspevkov, fakt.

 • Potlesk a smiech v sále.

 • Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán minister Palko, žiadate si vystúpiť na záver rozpravy? Nech sa páči.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, príliš veľa tém sa otvorilo v tomto návrhu zákona o Horskej službe. Panie poslankyne, páni poslanci, prosil by som o také určité minimálne pochopenie pre ministra, ktorý sa ocitol v istej nepríjemnej situácii, ktorú si však nespôsobil sám.

  Pán poslanec Číž žiadal, aby som teraz stiahol nejaký návrh, ale dovolím si poznamenať, ja som žiadny návrh v rozprave nedával...

 • Smiech v sále.

 • Jednoducho minister a vôbec exekutíva nemá v tejto sále žiadne rozhodovacie právomoci. Jedna vec je obsah zákona o premávke na pozemných komunikáciách, druhá vec je situácia, ktorá vznikla vo vládnej koalícii a ktorú rieši vládna koalícia ako celok, a nie iba minister.

  K návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Hurban, dovolím si vyjadriť s ním nesúhlas, on sa týkal najmä postavenia dobrovoľných záchranárov a horských vodcov. Medzitým sme si to už stihli asi vydiskutovať. Len čo som sa dozvedel, a to už bolo pred štvrťrokom, že nie je medzi nimi spokojnosť s návrhom zákona o Horskej službe, tak sme začali s nimi komunikáciu a hneď som vyjadril vôľu, aby ak majú čo ešte dodať do textu zákona, tak to môžeme urobiť v druhom čítaní v rozprave. Osobne som sa s nimi stretol a vlastne ten návrh, ktorý predniesol pán poslanec Mikloško, ten návrh, s ktorým sú oni úplne spokojní. To znamená, že tá kritika, ktorá tu zaznela voči zákonu ohľadne postavenia dobrovoľných záchranárov, tá už nie je aktuálna. Čiže prosil by som, aby pani poslankyne, páni poslanci schválili návrh pána poslanca Mikloška.

  Takisto vyjadrujem súhlas s návrhom, ktorý predniesol pán poslanec Minárik. Už sa nechcem vracať k tomu vysvetľovaniu, prečo je to tak.

  S návrhom pána poslanca Vážneho, ten návrh bol vtipný, si dovolím vysloviť nesúhlas, je nad rámec tohto zákona a ani sa vôbec netýka ministerstva vnútra na rozdiel od ostatných návrhov, s ktorými som vyjadril súhlas.

  Takže asi toľko. Ďakujem za pozornosť a opakujem, prosím o minimálne pochopenie pre ťažkú situáciu ministra. Ďakujem za pozornos