• Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Chcem vás informovať, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni požiadali páni poslanci Blajsko a Ševc. Na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Tibor Mikuš.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím vás, aby ste sa upokojili.

  Nech sa páči, prihlásil sa o slovo pán poslanec Veteška.

 • Sústavný ruch v sále.

 • Páni poslanci! Páni poslanci... Páni poslanci, prosím, aby ste sa upokojili.

  Nech sa páči, pán podpredseda Veteška.

 • Vážené kolegyne a kolegovia, požiadal som o slovo, využijúc právo podpredsedu Národnej rady vystúpiť v ktoromkoľvek momente rokovania tohto nášho parlamentu a dnes tak činím. Navyše o to, že okrem vlastného rozhodnutia som dostal aj poverenia nášho poslaneckého klubu Ľudovej strany HZDS k priebehu toho času, ktorý sa udial po stiahnutí zákona, ktorý sme prerokúvali – Trestného zákona.

  Chcem úprimne povedať, že poslanci našej strany pri prerokúvaní každého zákona sa venujú a chceme vyjadriť každému členovi exekutívy vďaku aj za to, že sa tu pripravujú novely, ktoré majú znamenať cestu dopredu. Ale to, že sa tu pripravujú novely, ktoré majú znamenať cestu dopredu, ešte neznamená, že niekto získava právo postavenia nad týmto parlamentom a už vôbec žeby niekto získaval právo stavať sa k tomuto parlamentu ako k svojmu poručníkovi alebo nebodaj, prepáčte za výraz, poskokovi.

  Preto sa chcem vyjadriť so všetkou vážnosťou k vyjadreniam pána ministra Lipšica po tom, ako stiahol zákon. Odmietame to, čo si dovolil jeden člen exekutívy, že označil poslancov, že podporujeme mafiu. Odmietame to, že znevažujeme prácu ľudí, ktorí pripravovali tento zákon dlhé obdobie, pretože aj v našom poslaneckom klube sme s veľkou úctou a uznaním prijali pána ministra preto, aby sme o všetkých veciach konzultovali. A odmietame to, aby opozícia bola zvlášť označovaná za to, že hlasuje tak, ako hlasuje, keď samotnej koalícii nie sú všetky veci vyjasnené. Ale toto nie je problém koalície a opozície. Je to problém toho, že pán minister asi prekročil svoje postavenie v tejto spoločnosti.

  Ja by som len toľko chcel povedať, keď dovolíte, aby naše vzťahy medzi exekutívou a parlamentom mali svoju úroveň, aby pán minister, keďže má ešte veľkú politickú budúcnosť pred sebou, ak nebude robiť takéto chyby, aby sa ospravedlnil tomuto parlamentu.

  Ďakujem vám.

 • Pán poslanec Mikloško, nech sa páči.

 • Pán podpredseda, ku všetkej úcte k vám, po prvé pán minister konal v zmysle ústavy, že má právo stiahnuť zákon. To je prvá vec. Druhá vec...

 • Reakcia z pléna.

 • Ten papier existuje dávno a vy ste ho videli a už je smiešne, že sa na to stále pýtate. To je prvá vec.

  Druhá vec. Každý súdny človek, ktorý si prečíta to, čo tam vzniklo, vie, že to otvára dvere proste najmä organizovanému zločinu. Ak dovolíte, agendou dvoch ministrov, a teda agendou aj strany KDH je boj s korupciou. A v tomto zmysle zase, ak dovolíte, my neustúpime ani milimeter ničomu, čo len trošku umožní vstup podsvetia a rôznych gangov do tejto spoločnosti. Čiže v tomto smere akceptujeme vaše výhrady. Berieme ich, že vy nemáte úmysel podporovať takúto agendu, ale našou agendou je toto a stojíme za ňou a v tomto zmysle vystúpil aj minister Lipšic, pretože je to jedna z našich hlavných agend.

 • Ďakujem pekne. V následnosti na to, čo povedali moji dvaja predrečníci, aby sme si rozumeli, v prvom rade boj s korupciou nie je len agendou KDH, pán poslanec Mikloško, to je agenda celého tohto cteného parlamentu, o tom som presvedčený. A to, že si ju KDH chce prispôsobiť a prisvojiť, to je problém KDH. Ale je to hlboko nepravdivé a hlboko vôbec nekorektné, aby sme o tomto hovorili len z pohľadu jednej strany. To je jedna vec.

  A okrem toho pán minister Lipšic včera to, čo povedal na tlačovke, a to, čo povedal všade kde v médiách, jednoducho on si zabil formou obsah. On to mohol povedať všetko úplne inak. A nie tu spájať poslancov parlamentu s mafiánskymi skupinami. Toto je, dámy a páni, na občianskoprávnu žalobu ministra spravodlivosti. To je tak. Samozrejme, že ju nebudeme dávať. Ale ja by som len prosil, aby ste si to uvedomili, že toto proste nie je o novej politickej kultúre, ktorú všetci chceme presadzovať v tomto parlamente. Takže o to tu beží a za toto by sa mal pán minister ospravedlniť parlamentu, za formu, nie za obsah. O tom hovoríme.

 • Pani poslankyňa Tóthová, končím možnosť podania ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

 • Ďakujem. Ak dovolíte, jednu malú poznámku. Tentoraz mám odlišný názor od pána poslanca Mikloška, čo mi je ľúto, lebo vždy veľmi dobre spolupracujeme. Ja si myslím, že spôsob, ktorý zvolil pán minister Lipšic, bola otázka hysterizácie pomerov v parlamente. Mohol využiť svoje právo vrátiť do druhého čítania a navyše on sa vyjadril, v prípade, kde nenájdeme konsens, tak bude platiť doterajší právny stav. Prečo sme toto neriešili tak? Pretože otázka...

 • Reakcia poslanca.

 • ... otázka formulácie, akú navrhol, má svoje právne slabiny, a preto práve poslanci vládnej koalície a v ústavnoprávnom výbore pán poslanec Miklušičák boli tí, ktorí navrhli takéto znenie. Opozícia, teda HZDS, sa jedine pripojila. Takže si myslím, že to, čo povedal pán podpredseda Veteška, vyjadruje názor drvivej väčšiny poslancov parlamentu.

 • Pani poslankyňa, len krátku poznámku. Členovi vlády ani z ústavy, ani z rokovacieho poriadku neprislúcha právo vrátiť zákon na opätovné prerokúvanie v druhom čítaní. Takže aby sme boli konkrétni a jasní.

  Pán poslanec Miklušičák.

 • Ďakujem, pán predseda. Ja len chcem zareagovať, pretože bolo spomenuté moje meno. Pani profesorka, mali ste byť prítomná na rokovaní ústavnoprávneho výboru, potom by ste takto nerozprávali. Ja som hlasoval proti, pretože neprešli mnohé veci, ktoré som v ústavnoprávnom výbore predložil. Čiže to je na to.

  A druhá vec, ešte jednu vec ohľadom včerajšieho stiahnutia zákona. Ak si vyberiete záznam z rokovania, minister neoznačil snemovňu ani za spojenie s mafiami, ani za mafiánov. Povedal, že v zákone prešli pozmeňujúce návrhy, ktoré umožňujú mafiánskym skupinám voľné pôsobenie. A preto, prosím vás pekne, za čo sa má vlastne ospravedlniť pán minister? Za to, že povedal, že takéto pozmeňujúce návrhy prešli? A že jeho názor je taký? Ale neoznačil nikoho, že je v spojení s mafiou ani že my sme podporovateľmi mafiánskych skupín.

  To je všetko. Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Chce reagovať ešte pán podpredseda Veteška, nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Ja vás chcem všetkých ubezpečiť, pokiaľ ste niektorí nevyslovili spokojnosť s tým, čo som povedal, že právo bude mať podporu v tomto parlamente. Aj vývoj práva, ktorý je spájaný s predkladanými novelami zákonov. Ale nikto nemá právo znevažovať postavenie tohto parlamentu. Toto právo nech si človek usporiada sám so sebou. Ak chceme, aby rástla autorita tohto parlamentu, tak musíme oddeliť súkromné, osobné správanie a úlohy ústavných činiteľov a ústavných inštitúcií.

  Ďakujem vám za porozumenie.

 • Pristúpime k hlasovaniu, páni poslanci, o jednotlivých prerokovaných bodoch.

  Poprosím pána poslanca Janiša, aby z poverenia výboru informoval Národnú radu o výsledku prerokúvania a odporúčania k prerokúvanému vládnemu návrhu zákona o živnostenskom podnikaní.

  Chcem vás, páni poslanci, informovať len pre poriadok, že predkladateľ stiahol vládny návrh Trestného zákona. Je bezpredmetné rokovať ďalej o návrhu Trestného poriadku, o rokovaní ktorého prerušujem v tejto chvíli ďalšie pokračovanie.

  Nech sa páči, pán poslanec Janiš.

 • Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 934.

 • Ďakujem za slovo. V rozprave k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 164 o dráhach (tlač 934), zaznel jeden pozmeňujúci návrh, ktorý v písomnej forme má 12 bodov, avšak bod 9, 10 a 11 pán poslanec Vážny nepredložil. Najskôr sa vyrovnáme so spoločnou správou, tak ako ju predložil gestorský výbor.

  Preto, pán predsedajúci, dajte hlasovať o bodoch 2 až 29 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Ruch v sále.

 • Poprosím, skontrolujte pani poslankyni Navrátilovej hlasovacie zariadenie.

 • Hlasovanie.

 • 123 prítomných, 121 za návrh, 2 nehlasovali.

  Návrh sme schválili.

  Prosím ďalší návrh.

 • Pán predseda, dajte hlasovať o bodoch 1, 30 a 31 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 129 za, 1 proti, 1 sa zdržal.

  Návrh sme schválili.

 • Tým sme odhlasovali všetky body spoločnej správy a môžeme pristúpiť k pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca Vážneho. Budeme o ňom hlasovať spoločne. Budeme hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 12 jeho pozmeňujúceho návrhu.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 126 za, 7 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

  Návrh sme schválili.

 • Pán predseda, hlasovali sme o bodoch spoločnej správy aj o bodoch z rozpravy. Keďže mám splnomocnenie gestorského výboru, dajte hlasovať o tom, že prerokujeme zákon v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu prerokovať zákon v treťom čítaní.

 • Hlasovanie.

 • 136 prítomných, 128 za návrh, 2 proti, 6 sa zdržalo.

  Návrh sme schválili.

  Otváram rozpravu. Pýtam sa pánov poslancov, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť k prerokúvanému bodu programu. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 164/1996 Z. z. o dráhach a zákon č. 455/1991 Zb., ako o celku so schválenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru...

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 124 za návrh, 2 proti, 6 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

  Návrh zákona Národná rada Slovenskej republiky schválila.

  O vystúpenie ma poprosil pán poslanec Jasovský. Nech sa páči, pán poslanec.

 • Vážený pán predseda, páni ministri, dámy a páni, bolo to zrejme moje posledné hlasovanie v tomto parlamente, takže mi dovoľte, aby som sa s vami rozlúčil. Odchádzam na pôsobisko, na ktoré ste ma poslali. Dovoľte mi, aby som vám poprial najmä veľa zdravia (smiech v sále a potlesk), pretože aj keď boli schválené zákony, ktoré súvisia s transformáciou v zdravotníctve, odporúčam, držte sa radšej vlastného zdravia a vlastných šancí. Prajem vám, aby sa okruh našich priateľov nezmenšoval, to znamená, že vám prajem, aby sa vám v budúcnosti darilo. A prajem vám, aby rok 2006 a listiny, volebné listiny sa spájali najmä s vašimi menami. Takže ďakujem pekne, všetko dobré.

 • Ďakujeme, pán predseda. Aj ja vám prajem všetko najlepšie v novej ústavnej funkcii. Nech sa vám darí a aby ste udržiavali dobrú spoluprácu medzi Národnou radou Slovenskej republiky a Najvyšším kontrolným úradom. Ďakujem vám pekne.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime teraz k hlasovaniu o

  vládnom návrhu zákona o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 908).

  Pán poslanec Harna ako spoločný spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, kolegyne, kolegovia, ďakujem za slovo. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ako aj o návrhoch obsiahnutých v spoločnej správe. Chcem konštatovať, že v rozprave vystúpili desiati poslanci, z nich pozmeňujúce návrhy podali pán Malchárek, pán poslanec Vážny, pán poslanec Blanár, pani poslankyňa Štrofová, pán poslanec Madej a ja. Keďže v rozprave odzneli procedurálne návrhy, ktoré navrhujú nepokračovať v prerokúvaní tohto vládneho návrhu zákona, s týmto návrhom vystúpil predovšetkým pán poslanec Blajsko a potom s podobným, teda s úplne podobným, rovnakým takýmto návrhom vystúpil aj pán poslanec Madej.

  Takže budeme hlasovať najprv o procedurálnom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Blajsko, to znamená nepokračovať v prerokúvaní tohto zákona. A pokiaľ sa tento návrh schváli alebo zamietne, tak...

 • Budeme hlasovať, pán spravodajca. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o procedurálnom návrhu nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za 50, proti 57, zdržalo sa 20, nehlasovali 6.

  Procedurálny návrh nebol schválený.

  Nech sa páči.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch obsiahnutých v spoločnej správe. Gestorský výbor navrhuje hlasovať o týchto bodoch pozitívne, je to bod 1., 2., 3., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. a 23. s odporúčaním schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za návrh 129, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Gestorský výbor navrhuje o bode 4 hlasovať, teda neschváliť tento 4. bod, pretože 3. bod rieši tú istú problematiku, ale lepším spôsobom, takže...

 • Pán poslanec, ak sme schválili 3. bod, tak o 4. bode nemôžeme hlasovať.

 • Dobre, v poriadku. Len proste...

 • Pán poslanec, ešte sme však nehlasovali, pokiaľ som vás dobre počúval, o bode 5, 6, 14, 24.

 • O bode 5 sme hlasovali. Nehlasovali sme o bodoch 6, 14, 22 a 24. O týchto bodoch budeme hlasovať jednotlivo s odporúčaním neschváliť, pretože k týmto bodom odzneli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 • Takže hlasujeme o bode č. 6. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. O bode č. 6.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131 poslancov, za 17, proti 44, zdržalo sa 69, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že bod č. 6 zo spoločnej správy sme neschválili.

  Budeme hlasovať o bode č. 14. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za 14, proti 53, zdržalo sa 63.

  Konštatujem, že ani bod č. 14 sme neschválili.

  Budeme hlasovať o bode č. 22. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 129 poslancov, proti 70, zdržalo sa 59.

  Konštatujem, že ani bod č. 22 sme neschválili.

  Ako posledný bod, o ktorom sme nehlasovali, je bod č. 24. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto bode.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132 poslancov, 2 za, proti 71, zdržalo sa 59.

  Konštatujem, že ani bod č. 24 sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Tým sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch spoločnej správy, takže prejdeme k návrhom, ktoré odzneli v rozprave. Ako prvý vystúpil pán poslanec Malchárek a predložil 24 pozmeňujúcich návrhov. Pretože sme schválili v spoločnej správe body 11 a 23, nemôžeme hlasovať alebo nebudeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Malchárka uvedených pod bodmi 14 a 23. Okrem toho pán poslanec Malchárek aj vo svojom vystúpení tieto dva body vlastne stiahol. Okrem toho navrhujeme na osobitné hlasovanie, pán poslanec Malchárek navrhol, pretože bod 24, ide o účinnosť zákona. Pokiaľ by sme náhodou odmietli...

 • Pán poslanec, hlasujeme. Povedzte, o ktorých bodoch budeme hlasovať jednotlivo.

 • Budeme hlasovať o bodoch 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Budeme hlasovať o týchto bodoch spolu.

 • To znamená, že okrem bodov, ktoré ste spomenuli pred chvíľočkou, a ostal ešte na hlasovanie bod č. 4 a 24.

 • Áno, aj o týchto bodoch navrhuje pán poslanec Malchárek hlasovať osobitne, pretože ide vlastne o kvalifikačné predpoklady...

 • V poriadku. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch z návrhu pána poslanca Malchárka. Hlasujeme o bodoch 1, 2, 3, 5, 6...

 • Ruch v sále.

 • Reakcia pléna.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131 poslancov, za 129, proti 1, zdržal sa 1.

  Tieto body sme schválili.

  Ostáva nám hlasovať o bode č. 4.

 • 4, 9 a 24. O bode 24 hlasujeme osobitne.

 • Reakcia spravodajcu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bode č. 4 a 9.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131 poslancov, za 34, proti 46, zdržalo sa 50, nehlasoval 1.

  Body č. 4 a 9 pána poslanca Malchárka sme neschválili.

  Ostáva nám hlasovať o bode č. 24. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za návrh 130 poslancov.

  Konštatujem, že bod č. 24 z návrhu pána poslanca Malchárka sme schválili.

 • Tým sme vlastne hlasovali o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pána poslanca Malchárka.

  Takže pristúpime k hlasovaniu o návrhoch pána poslanca Vážneho. Navrhol dva body vo svojich pozmeňujúcich návrhoch, neviem, či si žiada o nich hlasovať osobitne alebo spolu.

 • Reakcia poslanca.

 • Spolu. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhoch pána poslanca Vážneho.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh 133 poslancov.

  Návrhy pána poslanca Vážneho sme schválili.

  Ďalej.

 • Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Blanára.

 • Nech sa páči, pán poslanec Blanár. Zapnite mikrofón pánovi poslancovi.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vzhľadom na vývoj rozpravy – v druhom čítaní odzneli ďalšie pozmeňujúce návrhy týkajúce sa prvého a druhého bodu môjho pozmeňujúceho návrhu – chcem stiahnuť preto 1. a 2. bod môjho pozmeňujúceho návrhu a bude sa hlasovať iba o 3. bode. A zároveň chcem požiadať, aby boli podporené pozmeňujúce návrhy pána poslanca Harnu, pretože lepšie vystihujú podstatu toho, čo som chcel zmeniť. Ďakujem pekne.

 • Takže budeme hlasovať o návrhu č. 3 pána poslanca Blanára. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh 132, zdržal sa 1.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Blanára sme schválili.

  Ďalej, pán poslanec.

 • Ďalej budeme hlasovať o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch pani poslankyne Štrofovej. Nie je tu, takže ja by som, keď dovolíte, navrhol, aby sme o bodoch 1 a 3 hlasovali osobitne, ale spolu a o ostatných tiež spolu.

 • To znamená, pán poslanec, navrhujete hlasovať spolu o bode 1 a 3?

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bodoch č. 1 a 3 z návrhu pani poslankyne Štrofovej.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za 31, proti 23, zdržalo sa 78, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že body 1, 3 z návrhu pani poslankyne Štrofovej sme neschválili.

  Budeme teraz spoločne hlasovať o bodoch 2, 4, 5, 6, 7 spoločne. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrhy 134 poslancov.

  Konštatujem, že tieto návrhy pani poslankyne Štrofovej sme schválili.

  Nech sa páči.

 • Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pána poslanca Madeja, ktorý predložil pozmeňujúce návrhy označené písmenami A a B. Z tých pozmeňujúcich návrhov v návrhu uvedenom v bode A navrhuje štyri pozmeňujúce návrhy, ale myslím si, že o tom štvrtom pozmeňujúcom návrhu, pretože bol schválený návrh pána poslanca Malchárka, by sme už o ňom nemali hlasovať.

 • Ďakujem pekne. Ja by som chcel pána spravodajcu poopraviť, ide o päť pozmeňujúcich návrhov. Prosím o štvrtom pozmeňujúcom návrhu taktiež hlasovať. Prosím, aby to bolo chápané ako námietka, o ktorej by Národná rada mala hlasovať bez rozpravy.

 • Takže najprv v bode A, pán poslanec, žiadate hlasovať osobitne o každom bode?

 • Môžeme 1, 2, 3, 5 a osobitne o bode 4 s námietkou.

 • Dobre, takže najprv budeme hlasovať o bodoch 1, 2, 3 a 5. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za 75, proti 21, zdržalo sa 38, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že tieto body pána poslanca, tieto návrhy pána poslanca Madeja boli schválené.

  Teraz budeme hlasovať o námietke pána poslanca Madeja, aby sme hlasovali aj o bode č. 4. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o námietke pána poslanca.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za 65, proti 38, zdržalo sa 27, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že námietku sme neschválili, takže o tomto bode nebudeme hlasovať.

  Ešte o návrhoch pána poslanca Madeja v tlačive označenom B, spoločne? Áno. Pán poslanec žiada hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto bodoch.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za 53, proti 47, zdržalo sa 34.

  Konštatujem, že tieto body sme neschválili.

  Pán poslanec.

 • Tým sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch pána poslanca Madeja a teraz budeme hlasovať o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch, ktoré som predložil ja.

 • 1, 2 a potom, ale môžeme hlasovať o všetkých troch. Ja by som len chcel oznámiť ctenému publiku, že (smiech v sále) v bode 2 môj návrh znie „najmä úplné stredoškolské vzdelanie“, je napísané v tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré ste dostali do lavíc, ale ja som vo svojom vystúpení ešte tam dal pred tento text slovíčko „má“. Takže len... Schvaľujeme vlastne...

 • To znamená, má najmenej úplné stredoškolské...

 • Má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie, áno.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto návrhoch pána poslanca Harnu. Pán poslanec, ukazujete nejako...

 • Smiech v sále a potlesk.

 • Ale musím povedať, pán poslanec, že ctené publikum si to ocenilo.

 • Hlasovanie.

 • Takže prítomných 134 poslancov, za návrh 131, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že návrhy pána poslanca Harnu sme schválili.

  Nech sa páči.

 • No ako posledný návrh, ktorý som predniesol ja, je uvedený osobitne, je tam prečiarknuté meno pána poslanca Rusnáka, pretože on už nemohol vystúpiť, takže ja som to predniesol, pretože prihláška do ústnej rozpravy bola uzavretá.

 • Pán poslanec, to je jedno, budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za návrh 133, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.

  Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán poslanec?

 • Áno, o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Mám poverenie výboru, aby som navrhol, aby sme prešli do tretieho čítania.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu, aby sme tento návrh zákona prerokovali v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za 98, proti 3, zdržalo sa 33.

  Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Pán poslanec Hort ako jediný. Končím možnosť sa prihlásiť do rozpravy.

  Pán poslanec Hort, nech sa páči, máte slovo.

 • Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 85 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhol opravu jednej technickej chyby v bode 2 spoločnej správy, kde za slovami „držiteľ registrácie je povinný vrátiť“ vypadli slová „osvedčenie o registrácii autoškoly“, že to tam patrí, je zrejmé z uvádzacej vety k tomuto paragrafu aj z vysvetlenia celého tohto paragrafu. Čiže doplniť slová „osvedčenie o registrácii autoškoly“, ktoré tam vypadli pri prepise spoločnej správy. Ďakujem.

 • Ďakujem. Takže pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu pána poslanca Horta. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za návrh 129, zdržali sa 6.

  Konštatujem, že tento legislatívnotechnický návrh sme schválili.

  Takže pristúpime teraz k hlasovaniu o zákone ako o celku aj s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme – s návrhom gestorského výboru, pán poslanec...

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za návrh 76, proti 10, zdržalo sa 41, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že tento návrh sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Horvátha, ktorý je spravodajcom k

  vládnemu návrhu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 951).

  Chcem vás informovať, že pri tomto zákone nebola otvorená rozprava, lebo z hľadiska rokovacieho poriadku to nie je možné, takže sa vám aj ospravedlňujem. Zároveň, keďže hlasujeme o postúpení do tretieho čítania, len vtedy, ak ide o návrh, aby sme ihneď postúpili zákon do tretieho čítania, takže sme v treťom čítaní, pretože o tomto návrhu v druhom čítaní sme rokovali už dávnejšie.

  To znamená, že otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Pán spravodajca, budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

 • Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o zákone ako o celku.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 130 poslancov, za návrh 88, proti 7, zdržalo sa 34, nehlasoval 1.

  Zákon sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Komlósyho, ktorý je spravodajcom k

  návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Imricha Hamarčáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu pôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 960).

  Nech sa páči, pán spravodajca.

  Zs. Komlósy, poslanec: Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážená Národná rada, zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Dva výbory rokovali o tomto návrhu a neprijali platné uznesenie, takže spoločná správa ani nemôže obsahovať žiadne takéto návrhy. V rozprave vystúpil najprv pán poslanec Hamarčák a potom pán poslanec Blanár. Pán poslanec Hamarčák predložil deväť pozmeňujúcich návrhov, ktoré vo väčšej miere odzrkadľujú práve názor legislatívneho odboru Národnej rady a ešte má tam aj nejaké vlastné doplňujúce, upresňujúce návrhy. Ak súhlasí pán predkladateľ, môžeme hlasovať o všetkých deviatich bodoch spoločne.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto návrhoch pána poslanca Hamarčáka.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 132 poslancov, za návrh 132 poslancov.

  Konštatujem, že návrhy pána poslanca Hamarčáka sme schválili.

  Nech sa páči, pán poslanec.

  Zs. Komlósy, poslanec: Ďalej vystúpil pán poslanec Blanár s jedným pozmeňujúcim návrhom k § 11 ods. 9, tu chcem upozorniť, že tento návrh, kde on navrhuje nové znenie tohto odseku, sa vzťahuje na pôvodné znenie zákona, teda nie podľa toho, ako je navrhnuté v návrhu poslancov, lebo tam je prečíslovaný odsek 9 aj odsek 10, čiže toto sa vzťahuje na pôvodné platné znenie zákona. Môžeme hlasovať o tomto jednom návrhu pána poslanca Blanára.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh 131, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Blanára sme odsúhlasili.

  Zs. Komlósy, poslanec: Tým sme vyčerpali všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Z poverenia výboru navrhujem, aby sme prerokovali tento návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu prerokovať tento návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131 poslancov, za 124, zdržali sa 7.

  Konštatujem, že návrh sme schválili.

  Preto otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Konštatujem, že nikto. Vyhlasujem rozpravu za skočenú.

  Nech sa páči záverečné hlasovanie.

  Zs. Komlósy, poslanec: Teda budeme hlasovať o návrhu zákona, ktorý predložili poslanci Jirko Malchárek a Imrich Hamarčák, o zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Odporúčanie výboru nemám, lebo sme neprijali platné uznesenie.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za 113, zdržalo sa 21.

  Konštatujem, že tento návrh pánov poslancov sme schválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov (tlač 937).

  Pani poslankyňa Brestenská, nech sa páči, ako spoločná spravodajkyňa máte slovo.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dajte hlasovať o bodoch zo spoločnej správy, pretože v rozprave neboli žiadne uvedené návrhy. Takže prosím o hlasovanie o bodoch 1 až 5, 9 a 10 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o týchto návrhoch zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za návrh 133, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že tieto body sme schválili.

 • Ďakujem. Keďže sme hlasovali o bode 5, na základe toho o bodoch 6, 7 a 8 spoločnej správy nebudeme hlasovať, pretože po schválení tohto bodu už nemajú opodstatnenie tieto body. Takže teraz poprosím, vlastne hlasovali sme o všetkých bodoch spoločnej správy. V rozprave nevystúpil nikto. Mám splnomocnenie gestorského výboru s odporúčaním hlasovať a posunúť tento zákon do tretieho čítania. Pán predsedajúci, prosím.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu postúpiť návrh zákona do tretieho čítania ihneď.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za 99, proti 5, zdržalo sa 28, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že sme v treťom čítaní.

  Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy v rámci tretieho čítania. Pán poslanec Muňko? Nie. Takže nikto sa nehlási do rozpravy, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

  Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

 • Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady, ktorým Národná rada uvedený návrh zákona schvaľuje.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za 100, proti 7, zdržalo sa 27, nehlasoval 1.

  Návrh skupiny poslancov sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Mitríka, ktorý je spravodajcom k

  návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o spôsobe vymenovávania a odvolávania vedúcich predstaviteľov štátnej správy (tlač 894),

  aby uvádzal jednotlivé hlasovania. Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, zo spoločnej správy vyplýva, že z ôsmich výborov ani jeden neprijal platné uznesenie, preto gestorský výbor odporúča nepokračovať v zmysle rokovacieho poriadku v rokovaní o tomto návrhu zákona. Prosím, dajte o tom hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu nepokračovať v rokovaní.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za 83, proti 34, zdržalo sa 17, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že nebudeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.

  Teraz prosím pána predsedu výboru pre zdravotníctvo poslanca Bielika, aby uvádzal jednotlivé hlasovania k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie dodatkov a zmien k článkom 7, 24, 25 a 74 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie (tlač 983).

  Nech sa páči, pán poslanec.

 • Áno, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s dodatkami a zmenami k článkom 7, 24, 25 a 74 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu. Upozorňujem, že aj v tomto prípade je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh 133 poslancov.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Teraz prosím pána poslanca Džupu, aby uviedol hlasovanie k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúceho sa biomedicínskeho výskumu (tlač 1007).

  Nech sa páči.

 • Vážený pán podpredseda Národnej rady, tlač 1007a obsahuje návrh uznesenia, odporúčam, aby sme o ňom hlasovali s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh 133 poslancov.

  Národná rada udelila súhlas s týmto dodatkovým protokolom.

  Prosím pána poslanca Galbavého, aby uviedol hlasovanie k

  správe o plnení úloh a súčasnom stave športu v Slovenskej republike a o pripravovaných opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky, regionálny a vrcholový šport a šport pre všetkých (dopracovanie), tlač 985.

  Nech sa páči, máte slovo.

 • Ďakujem, pán predsedajúci. V rozprave vystúpila pani poslankyňa Rusnáková, dvaja páni poslanci, z toho jedine pán poslanec Džupa dal návrh na uznesenie. Ale poprosím vás, aby ste najskôr dali hlasovať o uznesení zo spoločnej správy, ktoré odporúča Národnej rade Slovenskej republiky správu o plnení úloh a súčasnom stave športu v Slovenskej republike a o pripravovaných opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky, regionálny a vrcholový šport a šport pre všetkých vziať na vedomie.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za návrh 130, zdržali sa 5, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada zobrala na vedomie túto správu.

  Nech sa páči.

 • Prosím, dajte hlasovať o návrhu na uznesenie, ktorý podal pán poslanec Džupa. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky urobiť odpočet rozpracovania a plnenia cieľov a záverov správy o plnení úloh (tlač 985) na septembrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za návrh 67, proti 1, zdržalo sa 61, nehlasovalo 6.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Ďakujem, pán poslanec.

  Teraz prosím pána poslanca Vavríka, aby uviedol hlasovanie k

  návrhu pomoci Slovenskej republiky pri výcviku irackých bezpečnostných síl (tlač 1021).

 • Pán podpredseda, v rozprave k tomuto bodu vystúpil kolega poslanec Ondriaš a podal pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý majú poslanci rozdaný v laviciach. Predmetom uznesenia je, ľudovo povedané, stiahnuť vojakov z Iraku – a môžem to prečítať celé.

 • Reakcia pléna.

 • Netreba. Takže budeme musieť najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána Ondriaša, máte pred sebou ten návrh, zhruba som povedal, o čom je. Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 131 poslancov, za 20, proti 68, zdržalo sa 40, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že návrh uznesenia pána poslanca Ondriaša sme neschválili.

 • Pán predseda, budeme hlasovať teraz o návrhu, ktorý predložil gestorský výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý je priložený v prílohe v tlači 1021a.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia gestorského výboru.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za 109, proti 8, zdržalo sa 13, nehlasovali 4.

  Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme schválili.

  Prosím teraz pána poslanca Pásztora, aby ako spravodajca k

  návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím predstaviteľov vlád členských štátov, stretávajúcich sa v rámci Rady, vo veci privilégií a imunít udelených pre Európsku obrannú agentúru a jej pracovníkov (tlač 953)

  uviedol tento návrh hlasovania alebo uznesenia. Nech sa páči.

 • Ďakujem za slovo. Vážená Národná rada, vážený pán podpredseda, prosím vás, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky

  A. vyslovuje súhlas s Rozhodnutím predstaviteľov vlád členských štátov, stretávajúcich sa v rámci Rady vo veci privilégií a imunít udelených pre Európsku obrannú agentúru a jej pracovníkov;

  B. rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu tohto uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 136 poslancov, za návrh 125, proti 9, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

  Návrh uznesenia sme schválili.

  Teraz prosím pána predsedu zahraničného výboru poslanca Pašku, aby uviedol hlasovanie k

  zameraniu zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2005 (tlač 990).

  Nech sa páči.

 • Pán predsedajúci, v rozprave nezaznel žiadny iný návrh uznesenia, preto dajte, prosím, hlasovať o uznesení, ktorým Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní zamerania zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2005 berie na vedomie zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2005.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za návrh 124, proti 8, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

  Konštatujem, že Národná rada zobrala na vedomie túto správu o zameraní zahraničnej politiky v Slovenskej republike na rok 2005.

  Teraz prosím pána predsedu výboru pre pôdohospodárstvo poslanca Maxona, aby uviedol hlasovanie k

  analýze súčasného stavu prác na transformácii štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky (tlač 977).

  Nech sa páči.

 • Áno, ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem pekne, budeme hlasovať najskôr o tlači 977 – analýza súčasného stavu. Najskôr budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Vážneho, ktorý navrhol, aby analýza súčasného stavu bola vrátená na dopracovanie a doplnenie. V tom uznesení, ktoré som písomne dostal, potom aj uvádza obsah požiadaviek, o čo by sa táto analýza mala upraviť. To znamená, že vrátiť vláde Slovenskej republiky na dopracovanie.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za 55, proti 40, zdržalo sa 37, nehlasoval 1.

  Tento návrh pána poslanca sme neschválili.

  Nech sa páči.

 • Ako o druhom návrhu budeme hlasovať o návrhu zo spoločnej správy a je to návrh uznesenia, nie je to schváliť, ale Národná rada Slovenskej republiky konštatuje, že vláda Slovenskej republiky nesplnila uznesenie č. 1330 v bodoch 5, 6 a 4, 4, 5, 6.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 58, proti 4, zdržalo sa 73, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.

 • Tretí návrh predložila pani poslankyňa Sárközy a ten návrh znie, aby táto správa bola zobratá na vedomie.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu uznesenia.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 133 poslancov, za návrh 68, proti 40, zdržalo sa 25.

  Konštatujem, že návrh uznesenia sme schválili.

  Pán predseda, teraz budeme hlasovať o návrhoch uznesenia k

  projektu transformácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky (tlač 992).

  Nech sa páči, môžete ich uviesť.

 • Áno, ako prvý uviedol pozmeňujúci návrh opäť pán poslanec Vážny. Tento procedurálny návrh je vrátiť projekt transformácie na doplnenie o časový a vecný harmonogram navrhovaného postupu transformácie štátneho podniku, o analýzu vyvolaných legislatívnych zmien, o trhové ocenenie majetku s rozdelením na vysporiadaný a nevysporiadaný, o analýzu sociálneho dopadu zapríčineného uvoľnením 3 500 zamestnancov a špecifikácia výkonov vo verejnom záujme a návrh postupu ich vypracovania.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 137 poslancov, za 63, proti 4, zdržalo sa 70.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Pán predseda.

 • Teraz budeme hlasovať o uznesení k spoločnej správe, kde Národná rada Slovenskej republiky konštatuje, že nebolo naplnené uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 1330 z 2. novembra 2004 v bodoch B. 3, 4, 5 a 6.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 134 poslancov, za návrh 67, proti 3, zdržalo sa 61, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že tento návrh nebol schválený.

 • Tretí pozmeňujúci návrh predložila pani poslankyňa Sárközy s návrhom, aby projekt transformácie Národná rada Slovenskej republiky vzala na vedomie.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani poslankyne Sárközy, aby Národná rada projekt transformácie zobrala na vedomie.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za 60, proti 42, zdržalo sa 30, nehlasovali 3.

  Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme neschválili.

  Ďakujem.

 • Pán podpredseda, v tom prípade je aktuálny pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý som predložil ja. V tom predchádzajúcom dokumente nebolo potrebné o tom uznesení, ktoré som predložil, hlasovať.

 • Bola spoločná rozprava, takže je to v poriadku.

 • Reakcie z pléna.

 • Ospravedlňujem sa, pán kolega, požičajte mi ho.

 • Pán predseda, keby ste nám to prečítali.

 • Ja som navrhoval, pán podpredseda, aby sa o tomto uznesení hlasovalo osobitne o časti A a osobitne o časti B. Časť A znie: „Národná rada Slovenskej republiky a) súhlasí s prerušením rokovania“, v tomto prípade už len toho jedného bodu, t. j. projekt transformácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky (tlač 992), s tým, že sa prerokujú na marcovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za návrh 96, proti 7, zdržalo sa 30, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že táto časť vášho návrhu bola schválená.

  Nech sa páči.

 • Časť B uznesenia znie: Národná rada Slovenskej republiky upozorňuje vládu Slovenskej republiky, osobitne však Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, na platnosť uznesenia č. 1330 z 2. novembra 2004 predovšetkým v bodoch 5 a 6 tohto uvedeného uznesenia.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za 66, proti 1, zdržalo sa 63, nehlasovali 5.

  Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

  Pristúpime teraz k hlasovaniu o

  návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na účely zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1026).

  Prosím teraz predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Kaliňáka, aby hlasovanie uviedol.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy, páni, po včerajšej veľmi krátkej rozprave vystúpil pán poslanec Vavrík, ktorý predniesol ani nie tak pozmeňujúce, ako úplne nové uznesenie Národnej rady, v ktorom navrhoval, aby bol zriadený samostatný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti použitia informačno-technických prostriedkov, takže o tomto návrhu by som poprosil, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať.

 • Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu zriadiť tento výbor na kontrolu použitia ITP.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 135 poslancov, za 122, proti 1, zdržalo sa 10, nehlasovali 2.

  Konštatujem, že návrh tohto uznesenia sme schválili.

  Nech sa páči, pán predseda.

 • Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, tým je pôvodný návrh bezpredmetný a dovolil by som si zároveň predniesť návrh ďalšieho uznesenia Národnej rady, v ktorom by sme podľa dohody jednotlivých poslaneckých klubov, keď to tak môžem povedať...

 • Pán predseda, dovoľte, aby som ten druhý bod otvoril...

 • ... lebo včera bol všeobecný súhlas, aby sme zaradili do programu schôdze ďalšie dva body, a to voľbu predsedu výboru a voľbu ďalších členov výboru.

  Takže otváram tento bod. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo a môžete predložiť návrh.

 • Rokovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov a o návrhu na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov.

 • Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ospravedlňujem sa. Takže predkladám návrh, podľa ktorého by sa Národná rada uzniesla na voľbe predsedu a ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Navrhuje sa, aby Národná rada zvolila

  1. za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov poslanca Romana Vavríka z SDKÚ v tajnom hlasovaní;

  2. za ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov poslancov Viliama Soboňu za HZDS, Jozefa Bučeka za stranu Smer, Lajosa Ladányiho za SMK, Jozefa Šimka za KDH, Jirka Malchárka za ANO, Michala Vajdu za KSS a Ladislava Polku za nezávislých.

  Ďakujem pekne.

 • Ďakujem. Chce sa niekto k predloženým návrhom vyjadriť? Nie. Ďakujem pekne. Takže končím možnosť vystúpiť v rozprave k tomuto bodu programu.

 • Ruch v sále.

 • Pán poslanec Mikloško, asi som mal zlé oči, že som vás nevidel, takže nech sa páči, ako jediný ste sa hlásili v rozprave, k mikrofónu, nech sa páči, mikrofóny sú vaše.

 • Vážený pán predseda, dávam ešte doplňujúci návrh, aby členom tohto výboru bol bývalý minister vnútra Ivan Šimko.

 • Takže teraz už vyhlasujem, teda pred vyhlásením rozpravy za skončenú ešte pán poslanec Cabaj. Predpokladám, že s faktickou. Nech sa páči.

 • Ďakujem pekne. Pán predseda, mrzí ma tá faktická, ale zrejme sa dostávame do inej situácie. Ak bola nejaká všeobecná zhoda, včera to bolo tak prezentované, dnes sú tu iné návrhy, tak nemôžeme prijať túto zhodu a pokračovať ďalej. Toto rokovanie treba prerušiť a urobiť buď poslanecké grémium a tam dohodnúť kroky ako ďalej, ale nedá sa takto pokračovať.

 • V poriadku, pán poslanec, beriem to na vedomie. Ja som si myslel, že sa to dá vyriešiť aj tak, že o tomto návrhu pána poslanca Mikloška by sme hlasovali zvlášť, ale vy naznačujete...

 • Reakcie z pléna.

 • Páni poslanci, nekričte, lebo jeden poslanecký klub naznačuje, že v tom prípade nie je zhoda, takže prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

  A budeme teraz pokračovať ďalej. A to ešte predtým, ako by sme pristúpili k tajnému hlasovaniu, ešte dávam slovo pani poslankyni Erzsébet Dolník a prosím ju, aby uviedla odporúčanie gestorského výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá o spôsobe vykonania voľby členov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Pani poslankyňa, nech sa páči.

 • Rokovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, tlač 978.

 • Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, včera som predložila návrh o spôsobe voľby. Ak treba, prečítam ešte raz. Včera som predložila tento návrh. Mali by sme už len hlasovať o spôsobe voľby. Mám to ešte raz prečítať?

 • Ruch v sále.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, trošku väčšiu pozornosť by som poprosil. Budeme hlasovať o spôsobe tajnej voľby. Nech sa páči.

 • Včera som síce predložila, ale zopakujem, keďže nás tu bolo málo.

  Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby po prvé konštatovala...

 • Pani poslankyňa, keby ste chvíľku počkali.

 • Veľký ruch v sále.

 • Páni poslanci, vyhlásim prestávku, ak tu nebude väčší pokoj.

 • Teda

  1. konštatovala podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v zmysle uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. februára 1999 č. 172, dňom 16. februára 2005 končí funkčné obdobie trom členom rady Márii Hradiskej, RSDr. Antonovi Kubischovi a JUDr. Ernestovi Valkovi;

  2. zvolila podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách troch členov na obdobie 6 rokov, ktoré začne dňom 17. februára 2005;

  3. voľbu uskutočnila tajným hlasovaním podľa § 39 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

  4. uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený potrebný počet členov, teda traja z navrhovaných kandidátov. Do druhého kola postupujú tí kandidáti, ktorí v prvom kole nezískali potrebný počet hlasov;

  5. uskutočnil ďalšie, tretie kolo voľby v prípade, že ani v druhom kole nebude zvolený potrebný počet členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, do ktorého postupujú tí kandidáti, ktorí v druhom kole získali najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov tretieho kola je dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.

  Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tomto návrhu.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme hlasovať o spôsobe tajnej voľby. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

 • Reakcia z pléna.

 • Pani poslankyňa, teraz to prečítala spravodajkyňa. Nech sa páči, hlasujme.

 • Hlasovanie.

 • Prítomných 102, za 96, proti 1, nehlasovali 5.

  Konštatujem, že sme schválili spôsob vykonania voľby.

  Takže pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu predsedu, pardon, pardon, pardon.

  Pristúpime k voľbe členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, keďže v prvom prípade sme sa dohodli, že pokiaľ nie je dohoda medzi jednotlivými poslaneckými klubmi, voľbu nevykonáme.

  Pri voľbe členov Rady pre vysielanie a retransmisiu platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva „za“ najviac u troch kandidátov. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená.

  Prosím teraz všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie a dohliadali na priebeh volieb.

  Pristúpime teda k tajnému hlasovaniu.

  (Akt tajného hlasovania.)

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vyhlasujem tajné voľby za skončené a zároveň 15-minútovú prestávku na to, aby sme sa oboznámili aj s výsledkami volieb. Samozrejme, po tomto kole vyhlásime túto schôdzu za skončenú a dokončíme tajné voľby a takisto aj voľbu predsedu a členov výboru na kontrolu ITP až na marcovej schôdzi.

  Takže 15-minútová prestávka.

 • Prestávka.

 • Po prestávke.

 • Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Prosím pána poslanca Ivána Farkasa, aby vyhlásil výsledky tajnej voľby. Nech sa páči.

 • Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som prečítal výsledok tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 9. februára 2005.

  Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre retransmisiu a vysielanie nula poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky, teda zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 3 neplatných a 129 platných.

  Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

  - za Petra Abraháma hlasovalo 96 poslancov, proti bolo 17 a hlasovania sa zdržalo 16 poslancov,

  - za Milana Galandu hlasovalo 47 poslancov, 46 ich hlasovalo proti, 36 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  - za Antona Kubischa bolo 6 poslancov, 73 poslancov hlasovalo proti a 50 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  - za Mojmíra Mamojku hlasovalo 49 poslancov, proti bolo 51 poslancov a 29 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  - za Jozefa Michtalíka hlasoval 1 poslanec, proti boli 74 poslanci a 54 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  - za Miloša Mistríka bolo 67 poslancov, proti hlasovalo 36 poslancov a 26 poslancov sa zdržalo hlasovania,

  - za Ernesta Valka hlasovalo 61 poslancov, 49 poslancov bolo proti a 19 poslancov sa zdržalo hlasovania.

  Na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia teda konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolení Peter Abrahám a Miloš Mistrík.

  Ďakujem pekne za pozornosť.

 • Ďakujem, pán poslanec.

  Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní zvolila Petra Abraháma a Miloša Mistríka za členov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

  Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tak ako som už oznámil, na budúcej schôdzi budú opakované voľby a takisto aj voľby v prípade novovytvoreného výboru na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov.

  Končím rokovanie 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 • Rokovanie 40. schôdze NR SR sa skončilo o 11.35 hodine.