• Po skončení 38. schôdze NR SR sa začala 40. schôdza NR SR.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály. Chcem vás informovať o výsledku rokovania poslaneckého grémia. Tak ako som predbežne oznámil, poslanecké grémium súhlasilo s tým, aby som zvolal novú, 40. schôdzu, páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, s programom tým istým, ako bol návrh programu 38. schôdze, ktorý Národná rada pri hlasovaní o návrhu programu ako o celku neschválila. Chcel by som vás poprosiť, ide o úplne novú schôdzu, na ktorú sú vyhotovené nové prezenčné listiny, a návrhy, ktoré poslanci podali pri zmene alebo doplnení programu, ak na nich trvajú a chcú ich navrhnúť, musia urobiť tak znovu pri prerokúvaní návrhu programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Poprosím pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály. Poprosím členov hospodárskeho výboru a pána predsedu hospodárskeho výboru, aby prerušil rokovanie výboru, aby sa dostavil na rokovanie 40. schôdze Národnej rady. Poprosím pána predsedu Jána Rusnáka, predsedu výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, aby prerušil rokovanie výboru a prišiel aj s ostatnými členmi výboru a poslancami do rokovacej sály.

  Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ešte predtým, ako pristúpime k rokovaniu o návrhu programu, chcem vás informovať, že predbežne sa členovia poslaneckého grémia dohodli na tom, ale tá dohoda nie je definitívna, že hlasovať v druhom čítaní o trestných kódexoch budeme, alebo taký je návrh, pokiaľ počas rokovania nevzniknú nejaké iné dôvody, aby sme tento návrh zmenili, vo štvrtok ráno o 9.00. Ďalej sme sa dohodli, že body programu, ktorých predkladateľom je minister vnútra Palko, z dôvodu toho, že je súčasne práceneschopný, a to je zákon o politických stranách a zákon o Policajnom zbore, by sme prerokovali v piatok ako prvé body programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa. Otváram tým aj rokovanie 40. schôdze Národnej rady.

 • Prezentácia.

 • 129 poslancov prítomných.

  Národná rada je uznášaniaschopná.

  Chcem vás informovať, že na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie svojej neúčasti požiadal pán poslanec Danko a pani poslankyňa Mušková. Na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Tibor Mikuš. Overovateľmi budú poslanci Zoltán Horváth a Beáta Brestenská, ich náhradníkmi Milan Urbáni a pán poslanec Maroš Kondrót. Program 40. schôdze vám bol rozdaný do lavíc, teraz pristúpime k návrhu schvaľovania programu 40. schôdze. Pýtam sa pánov poslancov, či chce niekto navrhnúť zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu. Áno. Nech sa páči. Pán poslanec Blanár. Pán poslanec Rusnák je omylom prihlásený. Nech sa páči, pán poslanec Blanár.

 • Ďakujem, pán predseda. V súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky predložiť správu, v ktorej komplexne vyhodnotí činnosť komisií na ministerstvách, ktoré posudzujú predložené projekty na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Súčasťou správy bude uvedenie podrobných dôvodov, prečo protikorupčný odbor Úradu vlády Slovenskej republiky odporučil zmeniť zostavenie komisií na ministerstvách. Rovnako v tejto súvislosti objasniť dôvody, prečo bol z rokovania 117. schôdze vlády Slovenskej republiky stiahnutý bod správa o implementácii návrhov, opatrení obsiahnutých v správe o záveroch a odporučeniach vyplývajúcich z dotazníka, právna ochrana pred netransparentnosťou a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu a využívaniu fondov Európskej únie. Správa by sa mala prerokovať na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.

 • Ďakujem. Navrhujem, aby bod 17 a 18 v predloženom programe a hlasovanie o týchto dvoch bodoch programu, pardon, 16, 17, opraveného, bolo hlasovanie na marcovej schôdzi v druhom čítaní.

 • Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, podľa § 128 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky žiadam, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu o predloženie správy o sociálnom postavení študentov vysokých škôl v Slovenskej republike. Svoj návrh odôvodňujem tým, že sa opakovane predkladá do vlády a do parlamentu návrh spoplatnenia vysokoškolského štúdia, ktorý sa môže veľmi negatívne dotknúť desiatok tisícok rodín v Slovenskej republike, a preto, keďže chýbala aj celá koncepcia a dopadová štúdia, navrhujem, aby si ju parlament vyžiadal v tom zmysle, že v prípade prerokúvania takých dôležitých zákonov, ktoré majú také sociálne dopady, by mali byť tieto dopady prerokované v Národnej rade vopred. Ďakujem pekne.

 • Pán poslanec Hopta, nech sa páči.

 • Vážený pán predseda, ja navrhujem, aby vo štvrtok ako prvý bod rokovania bola všeobecná rozprava na tému porušovanie ľudských práv v Slovenskej republike. Zdôvodňujem to tým, že sústavne sa v našej krajine porušuje Ústava Slovenskej republiky ako aj všeobecná deklarácia ľudských práv. Občania majú právo na prácu, majú právo na bývanie, majú právo na bezplatné zdravotnícke služby, na vzdelanie, majú právo na dôstojný život. Žiaľ, politická, ekonomická situácia, ktorá tu vládne za posledných 15 rokov, im tieto práva upiera. Ja som presvedčený, že sú to veľmi dôležité aspekty a bolo by potrebné, aby sme o týchto aspektoch porušovania základných ľudských práv v Slovenskej republike rokovali v rámci všeobecnej rozpravy. Ďakujem.

 • Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby ste dali hlasovať o tom, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o stave reformy v súdnictve v Slovenskej republike, najmä s ohľadom na vymožiteľnosť práva a odstraňovanie prieťahov v súdnom konaní, v termíne do 30 dní. Ďakujem pekne.

 • Ďakujem, pán predseda, mám dva návrhy. Prvý návrh znie: Národná rada Slovenskej republiky žiada Radu pre vysielanie a retransmisiu predložiť správu o dodržiavaní § 19 o ochrane ľudskej dôstojnosti zo zákona o vysielaní a retransmisii za rok 2003. Druhý návrh: Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby predložila do parlamentu správu o trestnej politike vlády, ktorá popri trestnej represii bude obsahovať aj preventívne opatrenia. Tento návrh dávam v súvislosti s tým, že bude prijatý Trestný zákon a trestný poriadok, čo je len trestná represia, a my potrebujeme mať koncepciu trestnej politiky a to by mala...

 • Prerušenia vystúpenia časomierou.

 • Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovoľte, aby som predložil návrh zaradiť do tejto schôdze, ako posledný bod 40. schôdze Národnej rady všeobecnú rozpravu o vnútropolitickej a sociálno-ekonomickej situácii v Slovenskej republike.

 • Ďakujem, pán predsedajúci, ja chcem požiadať, aby vláda predložila Národnej rade správu o vývoji kriminality a objasnenosti trestných činov za rok 2004, a druhú, aby predložila Národnej rade správu o vývoji životnej úrovne a nezamestnanosti v Slovenskej republike za rok 2004, aj podľa regiónov. Ďakujem.

 • Vážený pán predseda, dovoľujem si navrhnúť do programu bod správa vlády Slovenskej republiky o priebehu a aplikácii zdravotníckych reforiem všeobecne a podľa jednotlivých regiónov Slovenska. Ďakujem.

 • Teda požiadať vládu o predloženie takejto správy, pán poslanec. Áno. Pán poslanec Fico.

 • Pán predseda, dávam návrh, aby sme požiadali vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o sociálnej a ekonomickej situácii na Slovensku.

 • Ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie programu 40. schôdze nie sú. Pristúpime teraz k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch. Pán poslanec Blanár podal návrh na doplnenie schôdze, ktorým žiada, aby sme Národnú radu Slovenskej republiky požiadali o predloženie správy, v ktorej komplexne vyhodnotí činnosť komisií na ministerstvách, ktoré posudzujú predložené projekty na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z kohézneho fondu. Páni poslanci, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 62 za, 1 proti, 40 sa zdržalo, 31 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Abelovský navrhuje, aby sme o bodoch 16 a 17 rokovali na marcovej schôdzi. Páni poslanci, hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 61 za, 16 proti, 38 sa zdržalo, 19 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Madej navrhuje prijať uznesenie, ktorým požiada Národná rada vládu o predloženie správy o sociálnom postavení študentov vysokých škôl v Slovenskej republike. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 61 za, 2 proti, 44 sa zdržalo, 27 nehlasovalo .

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Hopta podal ďalší návrh, ktorým žiada, aby ako prvý bod vo štvrtok ráno bol prerokovaný návrh všeobecnej rozpravy o porušovaní ľudských práv v Slovenskej republike. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 28 za, 67 proti, 36 sa zdržalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pani poslankyňa Laššáková navrhuje požiadať vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o stave reformy v súdnictve v Slovenskej republike najmä s ohľadom na vymožiteľnosť práva a odstraňovanie prieťahov v súdnom konaní. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 65 za, 4 proti, 33 sa zdržalo, 32 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Teraz pristúpime k hlasovaniu o dvoch návrhoch pani poslankyne Tóthovej, ktorými žiada, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu o dodržiavaní § 19 o ochrane ľudskej dôstojnosti, ktorá vyplýva zo zákona o vysielaní a retransmisii, 308/2002 Z. z., za rok 2003. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • So smiechom.

 • 76 za návrh, 5 proti, 32 sa zdržalo, 19 nehlasovalo.

  Schválili sme váš návrh, pani poslankyňa.

  Druhý návrh, ktorý podala pani poslankyňa, žiada vládu Slovenskej republiky, aby predložila do Národnej rady správu o trestnej politike vlády, ktorá popri trestnej...

  Páni poslanci, prosím, aby ste sa prestali baviť.

  Správu o trestnej politike vlády, ktorá popri trestnej represii bude obsahovať aj prevenčné opatrenia. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 133 prítomných, 60 za návrh, 1 proti, 40 sa zdržalo, 32 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Páni poslanci, prosím, neokrikujte jeden druhého v rokovacej sále. Pani poslankyňa Štrofová podala dva návrhy. Prvý... Pardon, Cabaj, žiada, aby bol na rokovanie 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky zaradený bod programu všeobecná rozprava o všeobecnej vnútropolitickej situácii a sociálno-ekonomickej situácii v Slovenskej republike. Všeobecná rozprava. Pán poslanec Cabaj.

 • Pán predseda, všeobecná rozprava o vnútropolitickej a sociálno-ekonomickej situácii.

 • Hlasovanie.

 • 131 prítomných, 53 za návrh, 2 proti, 39 sa zdržalo, 37 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Páni poslanci, pani poslankyňa Štrofová predložila dva návrhy. Prvý, požiadať vládu, aby predložila parlamentu správu o vývoji kriminality a objasnenosti trestných činov za rok 2004. Hlasujeme.

 • Hlasovanie.

 • 132 prítomných, 61 za, 37 sa zdržalo, 34 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Ďalší návrh, požiadať vládu, aby predložila Národnej rade správu o vývoji životnej úrovne a znižovaní nezamestnanosti v roku 2004. Hlasujeme, páni poslanci. Páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 134 prítomných, 65 za, 1 proti, 40 sa zdržalo, 28 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Džupa navrhol, aby Národná rada požiadala vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o priebehu a aplikácii zdravotných reforiem podľa jednotlivých regiónov. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 61 za, 2 proti, 47 sa zdržalo, 20 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Pán poslanec Fico navrhol poslednú zmenu programu, ktorým chce prijať, aby Národná rada prijala uznesenie, ktorým požiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o sociálno-ekonomickej situácii na Slovensku. Hlasujeme, páni poslanci.

 • Hlasovanie.

 • 130 prítomných, 59 za, 2 proti, 35 sa zdržalo, 34 nehlasovalo.

  Návrh sme neschválili.

  Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu ako o celku. Pán poslanec Cabaj...

 • Ďakujem pekne za slovo pán predseda, v mene klubov opozície žiadam desaťminútovú prestávku.

 • Vyhlasujem desaťminútovú prestávku, páni poslanci.

 • Prestávka.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste sa dostavili do rokovacej sály, pristúpime k hlasovaniu o, pristúpime k hlasovaniu o návrhu programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu. Hlasujeme, páni poslanci, o programe 40. schôdze. O programe.

  Páni poslanci, vyhlasujem pätnásťminútovú prestávku podľa § 23 odseku 6 zákona o rokovacom poriadku. Zároveň zvolávam poslanecké grémium.

  Zapnite pána poslanca Horta!

 • Milé kolegyne, kolegovia, na 15.00 výbor pre verejnú správu, predpokladám, že bude vtedy priestor, potvrdil účasť Rady regiónov z Európskej komisie. Oni už na nás čakajú asi trištvrte hodiny. Tí, ktorí nemusia ísť na poslanecké grémium, prosím členov výboru pre verejnú správu, keby sa dostavili do výboru. Tí, ktorí sa prihlásili na toto stretnutie, aby sme aspoň chvíľu s nimi podiskutovali. Poprosím podpredsedu pána Číža, aby viedol toto stretnutie. Ďakujem za porozumenie.

 • Prestávka.

 • Vážené panie poslankyne, páni poslanci, keďže rokovanie poslaneckého grémia je veľmi zložité a komplikované, poprosím vás o trpezlivosť.

  Prerušujem rokovanie do 17.30. Nie, do 17.30, vážené panie poslankyne, páni poslanci.

 • Prestávka.

 • Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále. Aj keď snaha poslaneckého grémia o hľadanie riešenia zo zložitej situácie, ktorá nastala potom, ako Národná rada nebola uznášaniaschopná pri schvaľovaní návrhu programu 41. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, považujem teraz ešte raz za vhodné, aby sme v zmysle zákona o rokovacom poriadku pristúpili k hlasovaniu o návrhu programu štyridsiatej prvej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Štyridsiatej, pardon. Už som predbiehal. Páni poslanci, tak...

 • Hlasy v rokovacej sále.

 • Pán poslanec Vavrík, ja som bol poprosený o tri minúty pred desiatimi minútami. A páni poslanci nie sú prítomní v rokovacej sále. Rešpektoval som, že výbor rokuje a hlasuje.

  Páni poslanci, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu programu 40. schôdze Národnej rady tak, ako sme, ako boli prednesené a schválené počas schvaľovania programu.

 • Hlasovanie.

 • 73 poslancov prítomných...

  Konštatujem, že...

  Páni poslanci, prosím aby sme sa ešte raz prezentovali a hlasovali. Mám informácie, že hlasovacie zariadenie niektorých poslancov nebolo funkčné.

 • Hlasovanie.

 • Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie 40. schôdze do termínu po skončení 39. schôdze Národnej rady. Zajtra o 14.00 som zvolal schôdzu, ktorú zvolala skupina poslancov na odvolanie člena vlády Slovenskej republiky.

  Prerušujem rokovanie 40. schôdze.

  Prajem vám príjemnú dobrú noc. Dovidenia.

 • Prerušenie rokovania o 17.42 hodine.